கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1981.11

Page 1
M.
MOLINo. 2, NOMEMBER 98 2.5 Pence
HAS THE GOVT.
Despite the declaration and the continuance of a state of clergency, disturbing reports of continuing acts of violence di Tected at the minority Tamil CDITIII) unity in Sri Lanka are reaching us almost daily. Although these acts of violece and Tholestation a Te 10t as widespread as Was the case during May-June and AugustSeptember this year, they are go nunTheTous and serio Lis enough for us to pose the question: What is the governInent doing in the face of this widespread lawlessness and have they lost control of the situation
While the Te wa 5 a relatiwe |ul|| and period of apparent calm during the recent visit of the Queen reports are COThing in indicating serious outbreak of sporadic violence in various parts of the country, What is more disturbing and indeed reprehensible is that sections of Sri Länka's Security forces, Ilde to their Tecord in the recent past, are contributing to the growing and escalating violence directed at innocent people whose only fault appears to be that they happen to be Tails,
CAMPAIGN OF TERROR
The security forces in the north eTI part of the country, particularly in Jaffna, have and are engaged in a campaign of terror and indiscriminate violence against the local population and their property, Despite the several assurances given by the government and the President that there would
be n0 repetition, the excesses by the security forces continue unabated. The Whole atmosphere is saturated with a deep sense of fear and desperation.
Those groups of Tamil youth
who, by any optimistic estiThate can Ilot be more than a few hundred, engage in occasional violence against the police and army and daring bank raids are providing the much needed excuse for the excesses indulged in by the security forces. While one does not question the dedication of these groups of youth to their "political cause", one Wonders to what extent their obsessional pTeoccupation with frequent and indiscriminate shooting of police and army personnel and raiding banks helps the Tamil people in their struggle for the restoration of their lost rights, On the other hand, these actions are said to "provoke" the so-called forces of law and Order to subject ordinary, in ICJ cent and defenceless people to cowardly and senseless acts of violence.
TWO KINDS OF WHOLENCE
The violence to which the Tamils living in other parts of the country are subjected to is of two kinds. Firstly, organised gangs, presumably direccd, controlled and financed by a centralised organisation go about instigating and initiating violence against TanTnils living in predominantly sinhalese areas. Although the president of Sri Lanka has
 

who Encouraged
VIOLENCE & RAPE2
"I speak more in sorrow than in anger. Recent events throughout the Island, North, Centre and South show that the religions we profess do not seem to influence for the good of some of our people. I regret that some members of my party have spoken in Parliament and outside words that encouraged violence and the murders,
rapes and arson that have been committed. -Presiderar of Sri Larika, Mr. J. R. Jaya Pwaardere addressing rhie United LLLTaTGTT LC CkekLGTL CTCTTLkLLL CC CLTCS E 000LLLLS
LOST CONTROL?
COIldenmed the role of sone sections of his own partly in encouraging "voilence, murders, rapes and arson that hawe been committed" during August-September, these sections are continuing their vicious and wile campaign of in citing racial violence. The Sinhala San vidhanaya is identified as one of the Organisations behind this caimpaign and some highly placed members of the government are said to be closely associated with the bestial activities of this organisation. The motive behind these attacks are thought to be to drive away those Tamils living in and carrying on business in mainly sinhala areas so that their properties and businesses could be taken over.
PLANTATION WORKERS
The second kind of violence is directed against plantation Workers of Indian Tamil origin living in the central highland parts of the country, In this campaign of violence, sections of the security forces are said to be actively collaborating with Organised gangs of racist thugs. It is believed that the motive behind the attacks against the plantation Workers are more political. Recently the govern
Tent enacted a law in parliaIIlent to enable the expeditious registration as
citizens of some sections of the plantation workers who have remained voteless and stateless since 1948. If a sizable number of these planration workers become regis
tered and thereby obtain Voting rights before the next general elections in 1983, it is feared that sole of thic
present MeIIbers of Parliament representing Kandyan areas are likely to lose their seats. Therefore, the present campaign of violence against the plantation workers are aimed at driving thern out of the Kandyan areas and eventually make them to emigrate to India. It would appear that
this campaign has already had a measure of success in that even Sone of those who are already citizens have decided go to India (see article on page).
DUTY TO PROTECT
While the government has the right to take measures to apprehend all law-breakers, Whether they be killers of police or army personnel or bank raids, they have also the duty and responsibility for protecting ordinary law abiding Tamil speaking people, whether they be in Jaffna in the North or in other parts of the country from the so-called forces of law and order and the organised gangs engaged in racist violence.
The government Would appear to have concluded the negotiations with the leadership of the Tamil United Liberation Front in an attempt at arriving a political settlement of inter-racial issues. In the meantime, the situation in the country is fast deteriora
(Contd. on last page)

Page 2
2 TAMIL TIMES
SRI LANKA
The Continuing Cat
The Tamil speaking people of Sri Lanka are continuing to be subjected to violence both in their traditional homelands in the North and East and in other parts of the country. The perpetrators of these acts of violence include sections of the “security forces' and organised gangs apparently instigated by racist Members of Parliament and other organisations.
Following are extracts from reports by our correspondents in Sri Lanka:
* On 15.10.81, two unidentied youths went cycling in the Jaffna Town and shot at two soldiers who later died. Some other soldiers who arrived at the sceine a while later opened fire and seriously wounded a Police Department Officer - a Tamil - who was in the company of an investigating team of police officers.
* On 16.10.81, the Jaffna District Secretary of the Nava Sama Samaja Party, Mr. Annamalai was attacked on his head with an iron rod by army personnel in the Jaffna town. Attacks continued in several places such as Elephant Pass, Chankanai, Chunnakam etc. At Elephant Pass, a Tamil Police constable was assaulted by army personnel. On October 18th night, in Jaffna town a bookshop was set on fire, a couple of petrol filling stations were attacked and Ceylon Transport Board workers were assaulted by the army. This sparked off a one day strike by the transport workers on 19th October.
* In the train goi Jaffna on Octo personnel bound special duty sever passengers having them into separate
* Innocent memb gripped with inten army personnel a day or night.
* The Principal Christian School
hitting a student o rod in front of th watch helplessly. suffered serious s take swipes at m with whips or thro in jeeps. Many schi asaulted and su
* On 29th Octobe got down from Marthanamadam t Jaffna). They n violence. But thc bazaar took fri
Today (30.10.8 that reports of vic severely censored. days there have violence and looti and Negambo. Maharagama as
TULF Ends Boycott o
Consequent to the conclusion of talks with the Sri Lanka Government, the Tamil United Liberation Front (TULF) has decided to call off the boycott of parliament by their Members of parliament which they commenced following the May-June police rampage in Jaffna.
The final round of talks between the government and the TULF leadership took place on November 2. Mr. A Amirthalingam, the Leader of the Oppsition and General
Secretary of the TULF said that the government had agreed to most of their demands except for one for an independent impartial inquiry by the International Commission of Jurists or the Amnesty Internation into the May-June police violence in the north of the country in the course of which, among others, the Jaffna Public Library, Jaffna MP's house, Eela Nadu Press and a number of other shops and bazaars were set ablaze.
A spokesman for the TULF

talogue Of Violence
ng from Colombo to ber 20th night, army to Anuradhapura on ely beat up the Tamil previously segregated compartments.
pers of the public are se fear of attacks by t any time during the
of a leading Jaffna witnessed a soldier in the head with an iron e School and had to The student has kull injury. Solidiers embers of the public w stones, while passing ool children have been ffer from injuries.
r morning, six soldiers
their jeep at the yazar (five miles from hade no attempt at pse who were in the ght and ran away.
1) the news papers say lence will in future be Within the last three been several acts of ng in Panadura Jaela Some incidents in well. Most Tamil
teachers and other employees had gone away from Maharagama.
* At Veyangoda, three days ago, the Jaffna bound train was stopped and approximately 25 thugs had got into the Sleeperette compartment and beaten up the Tamil passengers. A retired Land
Development Officer - a Tamil - had escaped by giving falsely a muslim name. The sleeperette compartment should normally remain locked and no one from outside can enter without the help of the
Railway attendant who should have the key. On this occasion the door to the compartment would appear to have been deliberately left unlocked.
* “There is generally tension in the country. I want to go to Jaffna to visit my cousin. But people advise me not to travel now. Jaffna is like an occupied territory. Terror reigns. To add to the troubles, there is rivalry between two battalians of the army; so they fight each other. There is a strong suspicion that some of the incidents in Jaffna are engineered by thugs from the south sent there by some government Members of Parliament.'
* Mr. Uma Maheswaran is said to be one of the “terrorists' who is wanted and-searched for by the security forces. So far they have failed to apprehend him. But a few days ago a batch of army personnel went to his parents' home and set fire to their house which was reduced to ashes.
f Parliament
said that they gave in on the demand for an international inquiry because the government had aiready accepted that the police were responsible for the violence and damage and that the President had agreed to consider the extension of the Inquiry, which is already under way, by the Compensation Committee to cover the whole of the Northern Province.
As far as the other demands of the TULF are concerned, the Prime Minister has been
requested by President. J.R. Jayawardene to study the question of extending the powers of the newly created District Development Councils, especially their revenue gathering powers. Home Guard Units are being formed, and some have been set up already in the plantation areas. The government also had agreed to increase the percentage of Tamil speaking police officers stationed in the Northern Province and some action has already been taken in this respect.

Page 3
CURRENT TOPICS
A Racist Nationality Act
The recently enacted Nationality Act is the most racist peice of legislation to find a place in the statute books of the United Kingdom. When an Act creates three separate categories of citizenship, one need not be a constitutional expert to understand that it is primarily intended to create three classes of citizens, each class enjoying different rights, status and obligations of citizenship.
While this Act seeks to remove many of the rights already enjoyed by blacks, it does not affect in the slightest way the rights of entry and abode in the UK of whites. All whites from Australia, New Zealand, Canada, Zimbabwe and South
Africa, despite their numbers can come
and live here whenever they like. The automatic right of all those born in the UK, whatever their racial or ethnic origin, to citizenship has been removed.
The Nationality Act has been universally condemned by all parties and individuals in the UK except the Tories, the National Front and Enoch Powel. The Social Democratic Party and the Liberal Party voted against it in Parliament. The Labour Party has given a categorical undertaking to repeal the Act on their returning to power. The Archbishop of Cantebury the Rt. Rev. Robert Runcie has said that the Act was questionable when judged by moral principles and the effects of which would be to sow doubts in an area where reassurance is desperately needed.
B ke eke
SINGAPORE - THE FIRST CRACK
For the last 13 years, the Peoples Action Party (PAP) of Singapore Prime Minister Mr. Lew Kwan Lee has held the monopoly of political power. No other party was represented in Parliament. The PAP held all 75 seats.
For the first time, the opposition partу Workers Party, has won a parliamentary seat in a recent by-election. Mr. J.B. Jayaratnam, a lawyer by profession, won the Anson constituency for the Workers Party by a majority of 650 votes over his PAP rival candidate.
Mr. Lew Kwan L with a stern “benovelent” dicta Prime Minister in cracy. Although N peatedly challenge over the years, h party’s almost tot After the victory, within PAP, M. campaigned again the uncaring monc the PAP said that for Singapore.
jkj :
LSSP COmy Hybernatic
The Lanka Sama was a considerable reckon with until it
political suicide w programme and be fiddle to Mrs. Ba Lanka Freedom Par
Thown out of the in 1975 by the evers assisted by Mr. Feli the LSSP went into elections with their and discredited. T creditably well ever of the Late Mr. S yake’s Sinhala only to “parity of statu Tamil languages - unpopular position completely routed a for the first time sir obtain even a single
Ever since the 197 phe, the only o attracted public substantial degree W leader Dr. N.M. P Since then the part significant role in til Sri Lanka and was the sidelines.
After a period of the LSSP has re document entitled ' of a Programme fo

TAMIL TIMEs 3
By Shanthi
e has ruled Singapore and more like a or and less like a
Parliamentary demo(r. Jayaratnam has red the PAP electorally e could not dent the l hold on all 75 seats.
which sent shock waves
r. Jayaratnam who t what he described as poly of government by
it was a happy dawn
zeekse
les Out Of )/ገ
Samaja Party (LSSP) force in Sri Lanka to decided to commit hen it abandoned its 'gan playing second undaranayake’s Sri ty (SLFP).
coalition government cheming Mrs. Bably D. Bandaranayake, the July 1977 general barns down - exposed e LSSP, which did during the haydays W.R.D. Bandaranastanding seadfastly s' for Sinhala and electorally a very o have taken -, was the hustings when, ce 1936, it failed to seat in Parliament.
electoral catastrocasion the LSSP' ittention to any is when its popular rera died in 1979. did not play any e political arena of ompelled to sit on
litical hybernation, 2ntly produced a The Essential Basis
the Next Govern
ment”. Critically dealing with the post 1977 developments and changes effected by the present government, the document makes several charges against the government: the creation of an executive presidency with almost dictatorial powers and weakening of parliamentary system; fanning communalism and engaging in racialist politics; giving a dominant role to the multi-national companies; plunging the country into enormous foreign debt and seriously depressing and undermining the living standards of the people.
On the positive side, the document proposes the introduction of selfmanagement; the return of ration books; provision of essential consumer commodities like rice, sugar, flour, infant foods and kerosene oil at reasonable prices; provision of income support for the unemployed and the reinstatement of all strikers who were dismissed by the present government in July 1980.
Political observers believe that this document has been drafted in such broad terms so as to enable a replay of a coalition among the earstwhile partners, the SLFP, LSSP and Communist Party.
Cyril Mathew de 20,000
Copies Of Hansard
The no-confidence motion moved and passed against the Sri Lanka's Leader of the Opposition, Mr. A. Amirthalingam in July this year was a carefully planned affair. It was to be the prelude to the
widespread communal violence that followed in August against the Tamil speaking people. The speeches made by some of the government MPs during the one sided "debate' (all the opposition parties had walked out) were aptly described by David Dodwell in the Financial Times as "perhaps the most racially poisonous' in Sri Lanka's history. MPs read out their speeches from prepared texts apparently written by others for the occasion and compelled the Speaker to annex translations as appendicies to the Hansard.
It now transpires that someone in authority ordered the government press to print an additional 20,000 copies of Hansard containing the no-confidence'
(Contd. on page 11)

Page 4
4 TAMIL TIMES
THE STORY OF ANM ESCAPED MURDER
(Mr. W. Yogeswaran - Jaffna) Mr. Deputy Speaker, from 1977 onwards I participated in a number of debates on the Floor of this House. Today my voice is my own but my clothes are all borrowed. The verti I am wearing is a gift from the Member for Trincomalee, the national banian is borrowed, the banian I am wearing under it is my father's. So, as I told you at the outset only my voice is my own.
Mr. Deputy Speaker, for the last few days I have had plenty of time to think to myself on the events and the incidents that had taken place. I thought to myself that the Tamil community, the Tamil nation must learn certain lessons from the events of the 1st to the 8th, and the Sinhala nation must learn certain lessons from the incidents from the 1st to the 8th. I learned some lessons from the incidents from the ist to the 8th.
As regards the Sinhala nation, after listening to the reactions of the House to the speech of the hon. Leader of the Opposition, I think they have learned nothing, they have forgotten nothing.
As regards the Tamil nation, I assure you, Deputy Speaker, and everyone in front of me that the Tamil nation has learned the lesson correctly. They have drawn the correct conclusions and the correct inferences from these actions. I assure you of that.
Mr. Deputy Speaker, today I am left with nothing. I have no worldly possessions of my own except my heart which is beating within me. It is working quite correctly, quite firmly. And I am more than ever convinced, more than ever determined, more than ever resolved to free my people of this tyranny, this tyrannical rule. I am more than ever determined about that.
I told you, Mr. Deputy Speaker, the lessons the two nations must learn, which one nation, bitterly, has not learned and the other has bitterly learned. As for me, before I could recount the incidents which happened at my residence, they have been detailed graphically by the hon. Leader of the Opposition. As far as I am concerned, the lesson I have learned is this.
You have let loose - the Government, one half of the Government has let loose - on an unarmed people violence unparalleled in any civilized country during peace time. My personal view is, God wanted me to live, and miraculously I escaped. Even that day as I was running I told my wife, "This is the end of the
story'. But God has willed that this should not be the
end of the story, Perhaps, He has burned all my clothes, He has burned my house. I have no worldly possessions, nothing of my own. Perhaps, He has told me. "You speak eloquently of freedom for your people but sometimes you dress too flamboyantly; do not do that. You live to a certain extent luxuriously; do not do that.' I have learnt those lessons. These two nations must learn. I have learnt the lesson.
As I told you, Mr. Deputy Speaker, on the fateful 31st night I never expected to survive. I never expected my poor wife to survive. Standing here today I'sometimes wonder whether I am taking part in my own obituary reference. I force myself to say, "No I am addressing this House on a very important t debate.'
The hon. Leader of the Opposition has described graphically the events that took place. I will only tell
you about the dastardly a must be a unique insta representative living in the living among the people wil loved by them in return, h from house to house. From law and order
I was telling this House 31st. I had gone to three meeting at a place called TULF candidate, and I was one of the meetings in the meeting was over by a quí one or two persons standi there. They told me that disturbed the meeting. I c. attend another meeting. M been some trouble and asl likely the other meeting hi. that stage. From my house flames from the bazaar a told me, "I think they wi course, being a parliaments come and shout but woulc was a Member of Parliame people and lived with the District Minister. He was 1 Private Secretary and to burning some portions oft (Laughter) Mr. Deputy laughing the whole world have burnt a part of a nothing but your derisive this Hansard will look do that. Do not laugh. T.
So, Mr. Deputy Speaker, Jaffna, also but I could n few calls, one to the Deput whom I had talked over even wanted to talk to t booked a call to Trincoma was waiting for those calls
Just opposite my house junction - the Point Pedr From the junction I could told me that they would da said, "No. They might sho through to the Hon. Prim Minister of Defence happening.' She was ad away, but I did not go. Through the office windov I saw 50 to 100 people, sol in white banians and kha some armed with rods, S. with rifles, standing near comprehend what the si open the gate forcibly. T time. Those people were they came to my house th shops and consumed " "Hennessy" brandy. This them and it has gone to open the gate. They push I saw an officer shoot att that it was not safe to w both ran. We jumped ove to safety, Then they ope something on all the do

LSLSLSLSLSLSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSLSLSLSLSLSL
P WHO
(Extracts from the speech made by Mr. V. Jogeswaran, M.P. for Jaffna, Sri Lanka, in Parliament on June 9, 1981)
tack on my house. This nce of a parliamentary lectorate with his people, om he loved and perhaps ving had to hide, to hide whom? The custodians of
bout the incidents of the or four meetings, the last Tellipallai to support the returning home. I went to Jaffna Electorate, and the rter to nine. I questioned g there. Nobody else was the police had come and me home and wanted to y wife told me there had Ked me not to go as most d also been abandoned at I could see the flicker of "ea. Immediately my wife 1 attack our house'. Of rian, I thought they might not enter the house as I nt who was elected by the m. I tried to contact the hot there. I telephoned his ld him, “the police are he town' - Speaker, while they are is laughing at them! You great city and you show laughter Those who read wn upon you. Do not do his is a serious matter.
I tried to contact the G.A., tot get at him. I booked a y Minister of Defence with this matter even earlier. I e Hon. Prime Minister. I lee where my leader was. I
there is a fairly important o-Hospital Road Junction. hear loud noises. My wife efinitely attack our house. I but and go away. Let me get he Minister and the Deputy and tell them what is amant that we should go I opened my office door. N I could see my front gate. me in khaki uniforms, some ki shorts, some in sarongs, ome with swords and some the gate. I really could not cuation was. They tried to he gate was locked at that terribly intoxicated. Before ey had looted foreign liquor White Horse' whisky and was liquor that was alien to their heads. They could not ed the gate. It did not open. he lock. Then I told my wife ait there any more, and we ir two or three walls and got ned the gate. They poured ors and set fire to them. I
climbed over the wall and escaped. My wife also climbed over, the wall. After that I missed her.
Forty five minutes after I had hidden in my neighbour's house I scaled the walls and wanted to look where my wife was. There was one police officer in banion and khaki shorts. He got hold of me by the hand, but as he was intoxicated - I told you earlier that most them were intoxicated - I was able to wrench myself away and again scale over the wall and escape. Till about 3 or 4 o'clock nobody knew where my wife was. Then we went and searched in the neighbourhood and found her.
In my premises the jeep was securely parked in the garage, and the garage was locked. They pushed the jeep out of the garage, hammered the jeep with iron rods, pushed it on to the road, poured petrol on it and set it on fire. The jeep was reduced to cinders. There was a Peogeot 404 car which a friend of mine
had parked there. They set fire to that car too. presume they must have looted some jewellery, but all the jewellery was burnt or missing; I have not seen a
single item yet. The typewriters and all the office equipment I had were completely burnt. I am an attorney-at-law and a notary public. All the deeds, protocols and originals or hundreds of deeds were also burnt. About 12 or 13 young boys had given me their passports to alter them from "Middle East' to "All Countries'. I told them that I would attend to it when I came to Colombo on the 8th or 9th to attend Parliament. I had told them that they did not need to come. All those passports were burnt. Really, my wife was left with the gown she was wearing and I was left with the yellow sarong I was wearing at that time. That is all I have in my possession now. Mr. Deputy Speaker, that is the protection some hon. Members spoke about.
That morning I went to my father's house. He is a doctor. He lives about 300 yards away from my house. My father and mother live there. I have had to live incognito in my own electorate and among my own people. I went and stayed elsewhere. That day at 5 p.m. some army men had gone to my father's house and wanted to know where I was. He had told them: "I do not know where he is. You have to give me one or two day's time. I can contact him'. They said: "No need. If we want we will come tomorrow morning.' At 2 a.m. about 7 or 8 officers had come and scaled the walls of my father's house. Both my father and mother are very old. These policemen had scaled the walls, banged at the door and shouted, “Open up; we are police officers.' They opened the door and the policemen asked, "Where is your son?' They had said, "We do not know where he is. He is staying with some of his friends.' Then they asked, "Can we search the house?' They searched every room and under every bed on the first night they had come to offer protection. What did they want? They were searching under the beds. They wanted to give protection, not at my house, but at my father's house. They harassed these poor people. I feel sorry that I entered politics and gave room for my parents
to be harassed at this age. But there are certain
duties and rights that we have. We also do our duty by our people. So that is that. Mr. Deputy Speaker, they went and harassed my father. My father had said, "I do not know where he is.' They searched every inch of the house and they went off.
(Contd. on page 5)

Page 5
The Mathew Connection
The remarkable efficiency with which sections of the Sri Lanka brought about the havoc and destruction during the May-June 1 Jaffna and specially the choice of targets for such destri demonstrably clear that there was premeditation, preparation and a
Readers will be in a position to come to their own conclusion fro exchanges that took place in the Sri Lanka Parliament on June 9,
Mr. Cyril Mathew : Just prior to the Kurumbachetty double murder and robbery of half a million rupees worth of jewellery from the pawn-shop and the Neerveli double murder of two constables and the bank robbery of Rs. 8 million on 8th January, all the terrorists met and discussed what their attitude should be to the DDC elections and the visit of the Prime Minister. The meeting was in the house of the M.P. for Jaffna (Mr. V. Jogeswaran) - (Interruption).
Mr. V. Jogeswaran: I live in the heart of the town, Mr. Minister. I am not such a fool. It is just few yards from the police station. I am not such a fool. I live 50 yards away from the police station.
Mr. V. Dharmalingam -Manipay: It was on the information given by the Minister that his house was burned. He seems to have given such information to the police and the police burned down his house.
Mr. V. Jogeswaran: Now we find what it is. Now we know. You are the man responsible.
Mr. R.Sampanthan: You are responsible.
Mr. V. Jogeswaran: you got it done. Yo Now we know who w;
Mr. M. Sivasithamp police who were burni hon. Member for J. harbouring terrorists. gave that informati important thing. The the house said, 'We house becasue you h We now know who ga.
Mr. Deputy Speak continue.
Mr. V. Jogeswaran: live 50 yards away station. I am not su meetings there. I comp meeting there. Let h
Mr. Deputy Speaker his explanation.
THE STORY OF AN MP......
(Contd. from page 4)
So, Sir, this whole question of offering protection is all eye-wash. As I told you earlier, it was really a miracle that I escaped. They had gone to my father and harassed him.
Mr. Deputy Speaker, there is another small matter which I want to refer to since the Hon. Minister of State is here. During this period my father in law died of a heart attack. This incident also contributed to his heart attack. The newspapers did not publish his death notice. My father in law's relatives thought they would make a radio announcement about his death. In that announcement they had said, 'So-and-so, father of so-and-so and father-in-law of so-and-so. M.P. for Jaffna.' But what did the Sri Lanka Broadcasting Corporation do? They cut “M.P. for Jaffna'. The people are electing a Member of Parliament for Jaffna, but the Sri Lanka Broadcasting Corporation deletes the words “M.P. for Jaffna'. They did not like it. But I think they would have charged for the total number of words - I do not know.
So, Sir, one arm of this Government had unleashed terror on unarmed, innocent people - violent, unprecedented terror. -Interruption. They will teach you -Interruption.) You laugh now. But they u" teach you.
I ask the Hon. Minister of I and tribulations the British sc in Ireland. But do they go a Members of Parliament or o Interruption.) Your duty is must be a disciplined force. disciplined.
I have my own idea of t persons were sent to Jaffna tih that later. There are a large follow me. I only related th the attack on my house. T incidents which have to b Perhaps, other speakers will c
The Hon Minister of Lands : said, though belatedly, that h for whappened in Jaffna. I ac myself, as I told you earli Government has tried to d property and to myself, bu future plans that arm of yol store for me I do not know, have, I think somebody abov have full confidence in that. I and tribulations we undergo v to God which we will pursue v resoluteness.

TAMIL TIMES 5
SMM MS SSLLLLLSSLLLLLLLLe LLLLLLLLSLLLLL LSLS LLLLLL
Security Forces 81 rampage in tion made it directing mind.
n the following 981:-
You got it done.
ow we know that u are responsible. is responsible.
aram: In fact, the ng the house of the ffna said he was Now we know who on. That is the people who burned
are burning your arbour terrorists.’’ ve the information.
r: Allow him to
I reiterate that II from the police ch a fool to have letely deny I had a im withdraw that.
: You must accept
ands to see what trials ldiers are subjected to ld burn the houses of the ordinary people? o restrain them. They et the police force be
e reasons why these ut day. I will deal with umber of speakers to incidents concerning ere are a number of placed on record. O SO.
hd Land Development ! was extremely sorry apt that. Speaking for , one arm of your I untold damage to it has failed. What Government has in Whatever plans they will foil such plans. I
spite of all the trials ! have a commitment th determination and
Mr. Cyril Mathew: I accept it, but I have always said in this House and I say ut today that there is no * difference between the Tamil United Liberation Front and the "Tiger' terrorist movement.
Are You For......
(Contd from page 9)
behind their support for the concept of Eelam is the need for a protest; they are provoked to protest by what has been and is going on in Sri Lanka especially to the Tamils. It is a moot point whether support for Eelam from this group would continue if there were to be a resolution of the basic issues.
Those prepared to look further ahead in time spread along the political spectrum in three major groups as in any other country. On either side of the 'social democrats' in the centre are the 'capitalists' and the "leftists'. True to the traditions of the region the centre-grounders hope that somehow or other everything will eventually turn out all right. From the 'capitalist camp' apart from the fascination for the so-called free-market economy and citation of a few at present apparently successful countries, a serious study of the application of those principles to the new state is yet to be seen. In the absence of such a programme, the cynical view that such groups only wish to retain or regain the privileges enjoyed, would prevail.
The refreshingly stimulating ideas have come only from what the established political authorities prefer to describe as the "leftists'. This group does not contemplate the state of Eelam in any other form other than as a full blown socialist society firmly entrenched in the socialist camp. They consider political education and awakening of the masses as the only appropriate strategy. The creation of a new state is seen as a necessary pre-requisite for the conversion of the whole of the island to socialism. A parallel is drawn between North Vietnam and its influence over the whole of Vietnam and a socialist Eelam and the possible influence it could have on the rest of the island.
With such widely different ideas and expectations anyone who asks a simple question “Are you for Eelam?” and expects a simple single word answer without any room for clarification of the question or qualification of the response is only exhibiting his own lack of depth
of thinking.
-RAMU

Page 6
6 TAMIL TIMES
CHOICE QUOTES
Extracts from the speeches made by United National Party bers of of parli t during the debate on the no confidence motion on the leader of the Opposition, Mr. A Amirthalingam on 23 and 24 July 1981.
UK M.P. WITH LOW I.Q.
“The hon. Leader of the Opposition, the hon. member for Nallur and the hon, member for Chavakaccheri have gone out of this country and slandered this country, In this process they have got hold of some gullible people or some people with a low I.Q. to make various proclamations and to hold a brief for them outside this country...... Sir, there is another man with a very low I.Q. who happens to be a Member of Parliament for a constituency in Wales, a man called Dafydd Wigley.....The have got hold of this Member of Parliament, Mr. Dafydd Wigley. As his Excellency the President said the Members of Parliament from U.K. were talking through their hat. But here is now a man who is trying to talk through something else .... This man Dafydd Wigley must be a person with a very low I.Q., a gullible individual'.
- Dr. Neville Fernando,
MP for Panadura.
GO BACK TO INDIA
'If there is discrimination in this land which is not their (Tamils) homeland, then why try to stay here. Why not go back home (India) there would be no discrimination. There are your kovils and Gods. There you have your culture, education, universities etc. There you are masters of your own fate.'
TAMIL KING SANKILIA USURPER
'The TULF (Tamil United Liberation Front) speaks of a king by the name of Sankili who ruled in Jaffna. In reality Sankili was a usurper and a self appointed king whose reign of terror lasted only for a few months. If such persons are acknowledged as kings, then in every unpoliced area and backwoods of Sri Lanka there are enough kings. In 1971 certain tenage boys had gained "independence' for a few days in some remote villages.'
DO NOT DISTURB SLEEPING LION
"If the sleeping Sinhalese wake up to see the Tamils trying to establish a Tamil Eelam in Sri Lanka, then things may not be quite calm. It would be advisable for the Tamils not to disturb the sleeping Sinhala brother. Everybody knows that lions when disturbed are not peaceful.'
- Mr. W.J.M. Lokubandara,
MP for Haputale.
LET US RULE
"If we are governing, we must govern. If we are rulong, we must rule. Do not give into the minorities. We are born as Sinhalese and as Buddhists in this country. Though we are in a majority, we have been surrendering to the minority community for four years. Let us rule as a majority community'.
- Mrs. Vimala Kannangara, MP:
Minister of Rural Development.
FROM
SRI LA
ALL CAME
"Mr. Speaker, we have b history yesterday and toda and therefor: ; do not pro on the matter except to say know, that every one of l. Tamils had at one time or (
- Mr. S. Thondarian, Industrial Development Eliya.
EELAM A TUT)
“The Eelam cry is a hoax for the TULF to come to Pa in the body politic of this seeping into the grassroots'
BAN EE
"Therefore I say you must
a thing that you cannort ac have banned movements iki only did they ban that mt er army to destry the fello
Nigeria and Pakistan. In Teh people who wanted an inde those countries they did not
POLICE ARE
“I like to tell you about . The people in the police beings. Their men were kil, a worked up. Finally what h; went out of hand. It was li people went absolutely ma government responsible for it of this country responsible that such a lot of damage ha was not due to any act of the the policemen. They are also
- Mr. K. W. Devanayaga Home Affairs.
WHIP & THROW
TO TH
"Now, Sir if you take it in we do to this so-called lea were given the power, I wou concerete post in this buildir I raise him to his wits. Th anything he likes - throw h or to the sea, because he wi do not think there will be li
- Mr. D.M. Chandrapal
PUNISHIMENT ILEAD
"Since yesterday morning,
honourable House about 1
punishments that should be (Tamil leaders). The MP for Fernario) said: there was a time of the Sinhalese kings, posts are erected, the two towards each other with a rol feet of the offender to each

NKA PARLAMENT
FROM INDIA
een listening to a lot of y. I am not a historian Xose to get into a debate to the extent of what I is, whether Sinhalese or other come from India'.
Minister of Rural and MP for Nuwara
LF HOAX
on the people of Jaffna rliament, but it is canker country because it is
ELAM
ban Eelam because it is hieve. So many people e that.... In Congo not ment, they even used the This was done even in eran they bombed those bendent state. So, in all succeed'.
HUMAN
incidents in Jaffna..... force are also human d and their feelings got appened was that they ke a mutiny and those d. Can you hold the ? Can you hold anyone for it? ....We are sorry s been caused. But this government or even of
human beings.'
im, MP, Minister of
OPP. LEADER E SEA
that stride, what should let of the Tamils? If I ld tie him to the nearest g and horsewhip him till reafter let anybody do m to the Beire (a Lake) |l be so mutilated that I e in him. That is war.'
, MP for Kundasale.
S FOR TAMIL ERS
we have heard in this he various types of
meted out to them Panadura (Dr. Neville unishment during the namely, two arecanut posts are then drawn C, then tie each of the 3ost and then cut the
rope which will result in the tearing apart the body. These people also should be punished in the same way.....some members suggested that they should be put to death on this take; some other members said that their passports should be confiscated; still other members said that they should be stood at the Galle Face Green and shot. The people of this country want and the government is prepared to inflict these punishments on these people.'
- Mr. G. V. Punchinilame, MP for Ratnapura.
EXPEL OPP. LEADER FROM PARLIAMENT
"This parliament is calling for the expulsion of this man (Leader of the Opposition). Not only from the post of Leader of the Opposition, this man also should be strippled of his right to enter this Parliament......
We all should get together and this Appapillai Amirthalingam should be taken to the Galle Face Green and shot. That is what should be done. If it is during the times of Sinhala kings, this man would have been put to death on the stake.
As Leader of the Opposition, he has been given a residence. That residence should be withdrawn. He has been given a car. That also should be withdrawn tomorrow itself. He has been given a red coloured passport (diplomatic, and that too should be withdrawn tomorrow itself. Having withdrawn everything, het should be reduced to a simple Appapillai Amirthalingam. If it is not done, it would be a curse on our race.
- Mr. G.M. Premachandra, MP Acting
Minister of Highways.
I'LL SHOOT AMIRTHALINGAM
"If I am President, I will take Amirthalingam to the Galle Face Green and shoot him .... They come from the North ....cor Parliament and talk big. When they go out here, they go like dogs.'
- Mr. S. Ranjan Jayakody, MP for Poligahawela.
Queen And The Missing Cadillac
Is it true that a Cadillac was specially imported by the Sri Lanka government for use by the Queen during her recent visit at an estimated cost of Rs. 6 millic 150,000) that the Cadillac had not onl rotective windows but also tinted glass, that nobody could have seen her inside it as she c-ove past; that the people who would have lined up along the Royal route would have seen only a hearse-like vehicle without having a sight of the Queen and her entourage, and that was why the Queen was driven around in a Daimler borrowed from the British High Commission.
What is going to happen to the Cadillac? The Sri Lanka's President does not possess one and he may use it in complete safety protected by bullet proof windows, but unseen by the masses when he drives past!

Page 7
One-Way Trip Of Tea To A Home''They've N.
Last Tuesday an ageing Clydebuilt steamer sailed for the last time this year from Sri Lanka to India. On board the Ramanujam were her usual quota of pasengers: a few hippies' and tourists on the upper deck; nearly 400 tea plantation labourers and their families on the lower. The plantation workers were leaving Sri Lanka for good. They are Tamils, going “home' to a country that most of them have never seen.
Their ancestors were recruited in sourthern India by the British to work the plantations of Ceylon during the 19th and early 20th centuries. Since 1964 the Ramanujam has carried 355,000 Tamils back to India under an agreement signed with India by the Sri Lanka government, which is dominated by the island's other race, the Sinhalese.
Until now only the monsoon season, which begins in October, has interrupted the passage of the Ramanujam, six times a week across, the 27-mile strait to India. But the present pact between Colombo and Delhi expired last week. Although 155,000 Tamils have been granted Sri Lankan citizenship, nearly 600,000 remain stateless in the plantations to await a new agreement on quotas between the two governments.
The Tamils are a people totally without influence over their future: voteless, poorly schooled, housed one family to a 12ft-square room in hillside barracks far from the centres of power, and paid 30 pence a day to plant and pick the tea that earns Sri Lanka nearly half its foreign exchange. Their dwindling numbers have damaged tea exports - particularly of the lighter-high-grown tea favoured in Europe-but the Sri Lanka government has insisted since independence that the plantation Tamils do not belong.
Last summer their life became even more unpleasant when Sinhalese mobs, stirred up by politicians and newspapers, attacked the plantation settlements. The Sinhalese attacks were ostensibly in reaction to the demands of other Tamils, far away in northern Sri Lanka, for local autonomy. The plantation Tamils neither know nor care for the higher-caste Tamils of the north, and the idea of separatism perplexes them. But the plantation people make easy targets.
There is evidence to suggest that some attacks were orchestrated by senior
BY IAIN JAC
members of Pre ruling party.
From the Sinhale view, the murders burnings worked. P suddenly more an Tuesday the Rama make two trips to c would rather die a t a man on the lower daughter raped in S
The Ramanujam's chief engineer or speechlessly drunk, junior knelt on th chief's knee and be glass of arak. Frol hands and cries reach to relatives who will ,
Three-and-a-half hc Indian port of R ferried the passeng and hippies first. Spent their first 12 homeland penned i shed, their docum rechecked, their han old Sunlight Soap searched for smuggle smugglers, the custon Tamils to bring in tap calculators.
Eventually they wer guard to their first In too soft a word her home, 20 miles no camp, built by the Bri centre for Tamil worl the Ceylon plantation
They are meant to for a week until jobs dispensed. Often the nine or ten month are scarce in India, Lanka achieve them rupees or about El encourage self-empl disappear quickly intc the hands of che new-found relatives, of Mandapam Camp of wealth. Many of
soon destitute. It is til
taste for cheap tea ar. for racial chauvinism Reproduced by kini Sunday Times, Noy

TAMIL TIMES
Workers 7er Seen
COLOMEBO
ent - Jayewardene’s
chauvinist point of the rapes and the ntation Tamils grew ous to quit. Last jam was forced to er for the crush. "I ggar in India,' said leck, "than see my Lanka.'
siren sounded. The ered his junior, to his bunk, the
deck, pawed his ged for one more the lower deck, ed out to the quay, ever be seen again.
urs later at the little ameswaram barges .rs ashore, tourists The Tamil families hours in their new inside the customs ents checked and d baggage (mainly cartons) vigilantly d goods - because S men say, pay the e decks and pocket
taken under police lian home. Irony is
their first Indian h, is Mandapam ish as a quarantine ers on their way to
ay at Mandapam are found or loans stay stretches to
Plantation jobs nd few from Sri The loans, 3,000 ), are meant to ment, but they aive ventures and or avaricious awn to the gates this sudden flow e newcomes are price of a British a Sri Lanka taste
purtesyof
1981
SEPARATE
STATE 'UNACCEPTABLE The Sri Lankan Minister of Lands and Land Development, Mr. Gamini Dissanayake who recently visited Australia said that the creation of a Separate Tamil
State in Sri Lanka was unacceptable, according to Canberra Times.
Mr. Dissanayake said that he was hopeful that a government offer of a development council system to give Tamil communities near-autonomy on a district basis would offer a lasting solution to the violence which had occured this year between the majority Sinhalese and the ' minority Tamils.
He said that the Tamil leadership had agreed to work for the system, but a minority extremist group, which the leadership had so far been unable to contain, had been using violence to oppose any settlement. The basic causes of the dissention were both economic and racial, and aggravated by the attitude of extremist minorities, both Sinhalese and Tamils.
BOMB THREAT AGAINST LSSP LEADER
Dr. Colvin R. De Silva, the well known Sri Lankan criminal Attorney-at-Law and leader of the Lanka Sama Samaja Party made a complaint to the Court of Appeal that he had received telephone calls threatening bomb attacks.
Dr. De Silva was appearing in a Habeas Corpus application on behalf of four
suspects in the Neerveli Peoples Bank
robbery case. He said that he had
received telephone calls on two previous : days at his residence parporting to be from the Sinhala Sanwidhanaya threatening to throw bombs at his and his residence if he were to go to court and appear on behalf of the suspects. Dr. De Silva told the court that he would not be
intimidated or prevented from appearing on behalf of the suspects by such threats.
But he felt it was his duty in the interests of the profession and indeed the whole community of whatever race to bring this
matter to the notice of the court so that , the court might take such action as it thought proper.

Page 8
8 TAMIL TIMES
POINT OF
VIEW
I have been asked by a good friend for
many years to write a piece for THE TAMIL TIMES. My first impulse was to rehash a piece I had done earlier. But on second thoughts I realised that I should prepare something original for a special friend and for a newspaper which I am confident augurs well for the Tamilspeaking peoples living abroad.
If two ethnic groups live adjacent to each other in a singel sovereign state, each other in a single sovereign state, ous area, then separation and secession is a less difficult task. Insignificant numbers of the two groups may be living in each other's territories. But handling the problems of repatriating people to their own territories-is not insurmountable. However even in such conducive circumstances, secession is not easily attainable. And despite such an available recourse, other methods of peaceful coexistence have been devised. The French in Quebec seek a separate sovereign state but the goal has eluded their nationalists to date. And Quebec is not exactly a Third World country; it has resources to support itself. On the other hand the Germans, French and Italians in Switzerland live in areas adjacent to each other in a federal set up. There has been no evidence of each sector wanting to secede and (a) establish a sovereign state or (b) seek union or enosis with the adjoining sovereign statethe Italians could join up with Italy or the French with France. Besides enosis is possible only if the neighbouring state wishes it. Most sovereign states respect
the territorial integrity of each other.
They all have their internal problems.
PYRRHIC VICTORY
År If the two ethnic groups live in large numbers in each other's territories, the problem becomes complicated. Substantial numbers of the minority ethnic group might live and earn their daily bread in the majority ethnic group's territory. A demand to separate and secede may result in large losses to life and property in the internecine warfare that willensue. A question that must be answered is: can the minority group afford to suffer such losses? Even if it were to win, it could be a Pyrrhic victory. But a desperate leadership never calculates the cost. This is often referred to as "the better to reign
in hell than serve in heaven syndrome.' .
But the argument against this solution is that it is more comfortable to "dwell in
Option People
the midst of alarn horrible place.” TI considerable in-bet
Pogroms are not situations, India, desh being the class the mutual slaugh Muslims living tod Pakistan. And insir, over three millig uncomfortably in determined minorit at it, the majority fatigue at some poi
By A. Jey Proffessi Universit.
It becomes a trial get fatigued sooner minority? Somewhe rival leaderships w decision. Will it Declaration of li. (only if the adjoin entertain the possi various forms of ( unitary structure. C The others require the contending part
POLITICSC
Air The politics of : do with the econom an elitist problem. with the limited pie in a Third World S and less of a c quantity to go aro in the pie are mainl those who have ed aspire for upward frustration they Solutions are pri leaders and politic themselves have be upward thrust. In a the majority elites their fingers into th in its crudest form majority). The becomes a count elite nurtures sim tions as members There is then a co middle class frusPage 9
_____ы»
s For The Tamil-speaking Of Sri Lanka
is than reign in this here is of course a reen ground.
uncommon in many
'akistan and Bangla
c examples. Yet after ter, there are more ay in India than in e of all the troubles, in Irish live not Britain. If however a 7 ethnic group keeps leadership will suffer ht in time.
"aratnam Wilson, Ph.D., D.Sc... [Econ.]
and Chairman; Department of Political Science of New Brunswick, Canada.
elite despair. The latter must provide leadership. Their solutions can rang from the utopian to the pragmatic. Much will depend on the resources, the circumstances and the attitudes of the feuding ethnic groups.
A majority or its leaders are never too hasty in accommodating. It took 31 years (from the year of the birth of the Tamil Federal Party) for District Development Councils (DDCs) with their limited autonomy to enter the statute book (August 1980). There was in this instance the possibility of a common meeting ground between the majority
of strength. Who will -- the majority or the are along this line, the vill have to make a be UDI (Unilateral dependence), enosis ng state is willing to bility), federalism or illevolution within the nly UDI is unilateral.
negotiation between ties.
F SECESSION
secession has much to lic question. It is also Economics has to do syndrome, especially
ituation. There is less
onstant or stagnant und. Those interested y the middle classes or cated themselves and social mobility. In look for solutions. offered by political al elites. These elites en frustrated in their democratic situation, are allowed to put Le pie first (democracy 1 implies pleasing the minority elite then er-elite. This counterilar hopes and ambiof the majority elite. invergence of minority tration and minority
elitist leadership and the minority counter-elitist leadership. Some might argue that more could have been achieved. sothers will insist on all or nothing.
DDC FRAMEWORK
The DDC framework is elastic enough to accommodate minority middle class and elitist aspirations to a limited degree. Much will depend on the building up of confidence between the two leaderships. There are serious oustacles. The Sinhala mind must con.nue to change. Tamil suspicions remain unabated. Interested parties keep fishing in troubled waters. There are the infiltrators. And the all or nothing group is determined to win first the political kingdom in the hope that the rest will be added unto them later.
Within the DDC framework however, solutions to the problems that beset the Tamil-speaking people are available. To argue that the B-C Pact of 1957 (which was really a pact to t , into a pact, and there is no certainl as to what the resulting pact would lave been) or that federalism would have been more appropriate is to dabble in conjecture. Confederalism, federalism, devolution. home rule are related concepts. As Montesquieu stated it is not the letter O the law but the spirit of the constitutio that matters. Nor are DDCs the end of the road for Tamil nationalist aspira" tions. In a better atmosphere, DDCs could evolve into an instrument that parallels these aspirations. No majority
(Contd on page 9)Options For...
(Contd. from page 8)
will accommodate if a pistol is held to its forehead. The Americans fought a Civil War to maintain their union. Biafra slid down the Gadarene slope. The success of the doctrine of self-determination, which also includes the federalist solution,
relates almost exclusively to colonial (the
dismantling of empires) and neo-colonial (for example South Africa and Nambibia) situations. Its application to the nationalities question in Eastern Europe ended with President Woodrow Wilson and World War I.
FOUR GROUPS
A States and their constitutional frameworks are ultimately based on economics. The old adage, he who pays the piper calls the tune still applies. Units in a federal set-up have to depend on the central government for assistance. Federalism therefore gravitates increasingly towards centralisation. It is the same in the world of sovereign states. Financial dependence makes sovereign states satellites of one or other of the super powers. Or else they are manipulated by middle powers.
The competition for leadership roles among rivals in the Tamil political elite will in the end be self-destructive. There are four identifiable groups - the expatriates, the TULF, the collaborationists and the all or nothing militants with several subdivisions among them. There are, as well, cross-cutting relationships. The TULF covers a vast ground but is under pressure from the other competing groups and is opposed by the
collaborationists. There is a similar spectrum in the Sinhala political leadership.
ALTERNATIVES
Ar If for whatever reason the Tamilspeaking peoples fail to obtain satisfaction from the DDCs, then there are other alternatives: (a) The view that small states are beautiful and that we live in a world of mini states. A cost-benefit analysis in the Tamil case would include the problem of supporting over a million Tamil refugees (all Tamils and Tamil plantation workers living in the Sinhala areas) and a calculation of the extent of loss of Tamil lives, property and commerce in the Sinhala areas. Would the resulting Bangladesh-style "brokenbacked state (if at all) be worth it? (b) Sovereignty-Association as suggested by Rene Levesque and the Parti Quebecois which broadly seeks political
separation and a relationship. But the willing. (c) A confed lines offered by ti Mission headed by Si Jinnah and the Mu which only defence, communications wou central government. leadership accept suc (d) The C.R. form Rajagopalachari wh plebiscites to be he majority areas on whether such areas w an Indian federatio such area wished tc dence. Jinnah rejecte “maimed, moth-eat Pakistan.' This m applicable to the Tam federalist solution bl tangle. (f) Various f within a unitary struc
FLEXIBLE FR
The DDC frameworl to achieve the s
AR
“He is a man'. Such look simple enough b looks at it critically anything. Or perhaps everything in that it p to arrive at whatev wishes to reach. A few one could derive are referred to looks like : a man; has the anatom of a man; has the gen a male but not the versa); or the statemer quality of the behavio a chauvinistic way ie: strong, aggressive and way a simple statemel contribute to meani1 tion. However, in world where time an premium, catchy phra descriptions are the vo
“Are you for Eelam Tamils from Sri Lar often asked in casual during serious poli
First of all scrutiny terms Eelam and Tan used as inter-change
groups which use each terminology consistent


Page 10

TAMIL TIMES
limited economic other side must be ral solution on the e British Cabinet Stafford Cripps to lim League under foreign affairs and d be vested in the Will the Sinhala h an arrangement? la devised by C. ch provided for d in the Muslim the question of ere willing to enter or whether each opt for independ what he called a an and truncated ay not be quite il question. (e) The ut it takes two to orms of autonomy tle.
AMEWORK
c is flexible enough ubstance of an
autonomous set up. The machinery for negotiation has been provided for in the high level committee comprising the President of Sri Lanka, the Prime Minister, other key cabinet ministers and the leaders of the Tamil United Liberation Front instituted under the Sinhala-Tamil Accord of 31 August 1981. Basically under the DDC framework, the District Minister is the counterpart of the President, the Chairman of the DDC is the equivalent of the Prime Minister, the Executive Committee is like the Cabinet and the Council itself is a mini-Parliament. The Executive Committee under the DDC Act is collectively responsible to the Council. There is room for manoeuvre within this framework. DDCs can establish economic relationships with foreign countries with the permission of the central government. The DDC Act could be entrenched in the constitution.
The question that needs to be answered is
whether Tamil nationalism has already
outpaced the outer limits of what the
DDCs could permit. And the decision to
work the DDC Act does not close the options. It provides a breather and a time
for reflection. It will be a testing time.
E YOU FOR EELAM?
a statement might ut to anyone who it does not say the statement says permits the listener er conclusion he of the conclusions : that the person man; dresses like ical configurations tic composition of anatomy (or vice it may refer to the ur of the person in that the person is virile. Viewed this it does not always gful communicahe contemporary d space are at a ses and one word
gue.
?” is a question ka are nowadays ocial chit chat and ical discussions.
reveals that the il Eelam are not ble terms. The term stick to that 7. It would appear
seem to be many variations
that the implication behind the use of each of these terms transcend the pure derivations of the terminology.
But what would Eelam mean? There in the theme. A state within the island of Ceylon distinct from the already existing
state, would appear to be the highest
common factor. Beyond that divergence of views occur.
The varying opinions could be considered on two different levels -- (1) the external affairs and defence arrangements of the new state (2) the internal social structure of the new state. On the level of the external affairs and defence arrangements, some see those responsibilities as continuing to rest with the administration in Colombo; some see
those responsibilities resting with New
Delhi and some see the new state capable of discharging those responsibilities itself.
On the question of the internal social structure of the new state, some envisage
that life would go on in much the same
way. They have not given any thcught to
the state of events after attainment of
statehood. The non-vocalised motivation
(Contd. on pages)fo TAMIL TIMES
TULF CONDEMNS
'The two incidents of violence in the Jaffna (Sri Lanka) district as a result of which three army men lost their lives call for the strongest condemnation from all peace loving people', the Tamil United Liberation Front said in a joint statement made by its General Secretary and Leader of the Opposition, Mr. A Amirthalingam and its President, Mr. M. SivasithampaTal.
The TULF leaders made their statements following the killing recently of a soldier during a bank robbery at Kilinochchi and few days later the
shooting of another two soldiers in Jaffna by two unidentified youths. The assailants in both cases are supposed to be connected with the so-called "Tiger'
movement.
In regard to the Kilinochchi incident, the TULF leaders in their statement said, "we unreservedly condemn this act of criminality. The Tamil people do not condone these incidents. Such acts of violence do not in any way advance their political objectives, but as a result, innocent members of the public are subject to harassment and physical assault.'
OUT
In respect of the su Jaffna, the TULF1 deeply shocked a incidents of violence during the course of the armed forces w and some civilians personnel were injur the earliest opportun outrage at the sense injury to person. W sincere condolences
army officers conce
The Sri Lanka P Jayawardene met the Mr. A. Amirthalinga to discuss the situatic killings of army of the TULF leader , and Mr. Sivasit an following stateme.t:
"Acts of reprisals Tamil people is also I cannot bring credit to
“We met the P: resid his notice the way the taken place in the clu and the Army Comin
JVP MEMBERS HARASSED
"Since your government declared an island-wide state of emergency, it is clear that several police stations in the country have launched a campaign of concerted harassment of the Janatha Vimukthi Peramuna (Peoples Liberation Front -JVP) and intimidation of the public' said Mr. Lionel Bopage, Acting General Secretary of the JVP in a protest memorandum address to the Sri Lankan President, Mr. J.R. Jayawardene.
In its memorandum, the JVP has detailed several instances in which members were subjected to harassment. These include the police raid of the JVP
TAMIL TIMES
12 Issues: £5.00 (U.K.) £7.50 (Overseas)
Please send your subscriptions to:
Tamil Times, P.O.Box 304 London W139QN. United Kingdom.
DONATIONS ARE WELCOME
offices in Gampaha homes of JVP memb arrests and toturing into custody; police meetings; and aiding to attack and disru
The memorandum f the police did not in damage to life and p recent racial attacks Ratnapura area. On members who were el those who actually c and arson were arreste of Mr. Punchinilan ratnapura.
DONATIONT LIBRA
Mr. A.T. Ariyaratn Ceylon Sarvodaya N Rs. 10000 to the Jaf Building Fund at a over by the Mayor o Viswanathan.
The library with all was burnt in June this of the Sri Lanka P setting fire to pr property.


Page 11

ATTACK ON ARMY
RAGE
bsequent shooting in eaders said, “we are hd grieved at the on October 15, 1981 which a member of 'as fatally wounded,
and other army ed. ...we wish to take ity of expressing our less loss of life and We convey our most o the families of the rned.*
resident, Mr. J.R. : Opposition Leader m On 27th October on in the wakeof the fficers. Afterwards, Mr. Amirthalingam param issued the
against innocent reprehensible. These a disciplined force.
ent and brought to incidents that have intry. The President ander have assured
us that strict instructions had been given that no innocent people should be harmed or their property damaged in any way.
"They have also been assured that all action will be taken to safeguard the life and property of the Tamil people all over the island from criminal elements.
"We have assured the Government that neither the TULF nor the Tamil people condone these criminal attacks on officers engaged in the discharge of lawful duty. We appeal to the people and armed forces to act with understanding and restraint.
"We are positive these acts of violence will not help to advance the cause of the Tamil people in any way. On the contrary they will only help to destroy the sympathy for the suffering of the
Tamil people.
'The two incidents of violence in the Jaffna district as a result of which three Army men lost their lives call for the strongest ondemnation from all peace loving people.
'There is absolutely no excuse for these murders.
; police raids of Pers; indiscriminate of members taken disruption of JVP and abetting thugs pt JVP meetings. urther stated that tervene to prevent roperty during the particularly in the he contrary, their gaged in exposing arried out looting d at the instigation le, the MIP for
O JAFFNA RY
!, president of the fovement donated fna Public Library ceremony presided Jaffna, Mr. Raja
its valuable books year when sections lice went berserk vate and public
t
Letters....
(Contd. frrm page 12)
at the expense the anti-apartheid cause which is backed largely by the black totalitarian regimes of Africa.
It is true that insurgency occasionally is not terrorism to US imperialism. But the Soviet ones are no different. However, no one can even match the speed with
which the Soviet Union transformed Eritreans from freedom fighters into terrorists. I am sure RPT has a less pathetic defence of Scviet repression in Afghanistan. The issue at stake iri Kampuchea is one concerning the right if a country to settle its internal matters without foreign interference. Heng Samrin is a Soviet puppet as much as Lon No1 was a US puppet. If Heng Samrin's regime is really a genuine Kampuchean regime why can't they win the recognition they demand by asking the Vietnamese troops to return home.
I would love to hear RPT's random
thoughts on the boat people. Siva, Mechanical Eng. Dept.,
Imperial College, SW7.SRI LANKA
N
TERRORIST LEGAL UNIT....
A separate unit has been set up in the Attorney General's Department to deal with cases pertaining to terrorist activities; two senior state counsel and another state attorney have already been assigned to the branch; clerical staff including stenographers are being recruited
ANOTHER LOAN
The World Bank has announced a US dollars 30 million credit from the International Development Association, its soft loan affiliate, for small and medium scale industrial development in Sri Lanka--
QUEEN'S AMNESTY
Thrity two prisoners in death row will have their sentences commuted to one of life imprisonment in terms of an amnesty the Government will grant to mark the visit of Queen Elizabeth 11 and Prince Philip to Sri Lanka;
RESTRICTIONS ON GARMENTS EXPORT
Sri Lanka's garment exports trade faces fresh challenges following threatened quota impositions by the USA and the EEC countries on new categories of readymade wear; Belgium, the Netherlands, and Luxembourg (Benelux Group) have announced quotas on Sri Lankamade ladies' and gents' jackets for 1982 and 1983; also the US wants restrictions imposed on export garments at present free of quota.
FREE FOR FOREIGN STUDENTS
The University Grants Commission has decided not to take fees from Foreign Students studying in our Universities; the commission has asked all heads of universities to stop charging fees from foreign students in their Universities -ATH.
POLICE TO LEARN TAMIL
About 15,000 Sinhala Police officers, below the rank of ASP will begin learning Tamil from 15th October; IGP Ana Seneviratne has sent instructions to Superintendents of Police in charge of the 24 Police divisions in the country to
COMPENSATION COMPLETED
Compensation payable to sterling companies whose plantations and other assets were nationalised in October 1975, under stage 2 of the land reforms have been
virtually completed; million, repersentin instalment of Rs. 2 has just been remit eligible for payment
MORE ADMISSIC COL
The Ministry of H take an additional Medical Colleges as doctors at present. students are take College; but from I taken; doctors who now coming back it
COVERSIONT
Several governmen tions are likely to be stock companies; a articles of associati which these compan: be placed for Cabine Trade and Shippi Athulathmudali.
FLIGHT OF
Government doctol leaving the cou employment abroad hospitals are getting out of 2,220 doctors abroad while 20 to 24 month; only 3 or abroad; the cause of salaries being paid to make immediate arr headquarters station classes.
ΟΥΚΙΙ
'debate' and they
distributed widely. Tl ordered the printing copies? Who organi tion? Were they the
racialist posters li PEOPLE, RISE UP DRAVIDIANS” whicl the country prior no-confidence motion
Mr. Cyril Mathew, Industries, who is masterminded the no. has been away from several weeks. When recently he is believed


Page 12

TAMIL TIMES 11
WS IN
BRIEF
a payment of Rs. 25 ; the tenth and last 70 million settlement ed to the companies
ONS TO MEDICAL LEGE
ealth has decided to 150 students to the here is a shortage of At present only 250 n to the Medical ext year 700 will be nave gone abroad are is stated.
O COMPANIES
t trading organisaconverted into joint
memorandum and on on the lines on les will function will t approval shortly by ng Minister Lalith
DOCTORS
is are said to be Intry and getting ; due to this the from bad to worse; now. 1437 have gone doctors leave every 4 come back from f this is inadequate
them. angements in every to conduct Tamil
Military
Training For
Sri Lanka Police
The Sri Lanka Government has embarked on a programme of fully equipping the country's police with modern weaponery and to give military training to the police.
It is understood that the first batch of policemen of several hundreds, are already undergoing be given specialised training in counter-revolutionary warfare and tactics. After the training they are expected to be able to tackle any situation of mob violence, terrorism etc at short notice.
High ranking police personnel including Superintendants and Assistant Superintendants of Police are said to be undergoing training in the first batch.
Similar batches of Policemen are expected to be trained as a continuing exercise. Those trained will constitute a special para-military unit within the police force.
This para-military police unit will in the first instance, be based at Colombo. However as and when more and more batches complete their training, they are expected to be attached to the various provincial divisions.
米 米 米 米 米
MATHEW AND 20,000.........
(Contd. from page 3)
were subsequently he question is: who of the additional ised their distribupeople who put up ke 'SINHALA AGAINST THE h appeared all over
to and after the
the Minister of
known to have confidence motion the country for he was in London to have addressed
secret meetings and distributed several copies of the Hansard containing the no-confidence "debate'. The Sri Lanka Communist Party's journal, "FORWARD' states: "The continued absence of Minister Cyril Mathew from the Island at a time when communal relations are at a low ebb and when an ongoing investigation into the August violence is afoot, has given rise to much speculation ... And the story going round is that no less a person than the President was responsible for the Minister's hurried and almost secret departure to the UN. This has effectively prevented any statement by the Minister being recorded by the Police investigating team....'12 TAMIL TIMES
ETTERS
PLEASURE TO READ
I would like to congratulate you on the first issue of the Tamil Times, given to me by a friend.
The horrifying persecution of the Tamil people it portrayed was a revelation. I had previously been completely unaware that it was happening. The impact was intensified by the dignified and even restrained treatment it received in your paper, using neither emotional rhetoric nor sensationalism which indeed would have been superfluous. The facts spoke for themselves. Underlying it all shone the courage of a truly indomitable people.
The high literary quality and excellent presentation and production made the paper a pleasure to read. I wish the Tamil Times every success for the future.
Miss. Elizabeth Thornton, Flat 5, St. Voncent St., London WI
ARONG IMMEDIATE REACTION
When I saw the Tamil Times for the first time, my immediate reaction was that it was a paper dealing exclusively with the Tamils. But as I read through the pages, it became apparent that I was wrong. It dealt with the issues affecting Sri Lanka today with objectivity and clarity. The details concerning the violence unleashed against our minorities in Sri Lanka are rarely known to even to those living in our country because of the distorted way our newspapers deal with such matters. The pages of your journal reveal the enormity of the problems facing our Tamil brethren. People should realise that this is a national problem.
I am a bit asamed at the reaction () our own Sinhala friends in the UK whenever they read in the press about the happenings in Sri Lanka. They react angrily that the image of Sri Lanka is being damaged and this leads to a certain degree of hostility towards the Tamils and their problems. But they will not do anything to resolve the problem we have in our country in an amicable way acceptable to all our peoples. If they have the opportunity of reading your paper, I am sure their attitude will change. But it is a pity that because the name under
which your journal appears will make
them, wrongly of course, to entertain the idea that it is a partisan paper.
the quality, st presentation of wish you will ma
Lихта
Clanend
PRESIDE
May I congratul a very informa newspaper. I ho outside the tw welcome it and S I, personally wau and sincerely hop to have the ene sustain publicati
newspaper.
May I, through opportunity to sa League of Frienc Jaffna (LOFUJ).
Jaffna now h university. It also is our intention tc it into a place C Wouldn't we all fe do this
The responsibili Jaffna University ments, of cours Lankan National ( should we interfe only see ourselves tary role here.
At a recent visit
University staff. appointed. He is in with us and resou present time) a properly with no v
WaSte.
LCLLSLSLLLLLSLLLSLLCLLSSSSSSLSCSCSSSSLSGSLSLSLS SLSLSLSLSLSLS
D
POS
A leading Civ a Computer F stock control
Telep
Please accept my congratulations for
 
 


Page 13

LSSSSSSLSSSSS
andard and excellent your journal. Hope and intain it.
in Perera,
on House, WCI.
ommune
ENT, LOFUG,
ate you for bringing out tive and long needed pe that the Tamils living to Tamil Nadus will upport it. ht to wish you good luck e that you will continue 'rgy and resources to on of this excellent
your columns, take this ly something about the ls of the University of
has a fully fledged has a medical school. It ) play a role in making f study of excellence. "el a lot better if we can
ity of providing the
with all it's require2, rests with the Sri Government. In no way 're with that. We can playing a supplemen
to Jaffna we met the A liaison officer was direct communication rces viz books (at the re being channelled vorry of duplication or
We would like to hear from your readers whenever they plan to visit Jaffna We would very much like them to impart some of their foreign acquired knowledge to the University students, either by giving a talk or engaging in discussion with them. We think that it is very vital that the Jaffna students should widen their outlook in life.
Finally, membership of LOFUJ is open to all those who have an interest in Jaffna. It is only £2.00 a year and just enough to cover postage etc. Donations in any form and of books are welcome.
DR.T:RAJ CHANDRAN,
The Croft, Sutton in Ashfield Notts, NG IEX.
RANDOM THOUGHTS AND BIASED ERRORS
Random Thoughts (Tamil Times No. 1) do not appear entirely random and I happened to notice several systematic and biased errors. The comments on conversion followed by the snipe at Morarji Desai, who is by no stretch of imagination, a progressive, and is nowhere near being the host tolerant politician in India, accuses him of being a totalitarian and even draws some analogy with Ayotallah K. The few years of Morarji as Prime Minister have not demonstrated his totalitarian traits as much as the earlier years revealed those of Mrs G. Or, it may after all be true that she is loyal to Western democratic values, especially since she saved the cricket tour
(Contid on page 10)
Poat Engineering
evelopment Co. Ltd.
T OF COMPUTER PROGRAMMER
il Engineering Contractor has a vacancy for rogrammer for general applications such as , pay roll, estimating, job costing etc.
Write with full details to: N. VAMADEVAN, 1 STERRY DRIVE, THAMES DITTON, SURREY KT7 OYN hone: 01-3986078 after office hours.OBITUARY
DR. SUBRAMANIAM
PONINAMPALAM, F.F.A. R. C. S.
Dr. Subramaniam Ponnampalam, retired Chief Anaesthetist, General Hospital, Colombo, died suddenly at his residence in Rosmead Place, Colombo on October 24 at the age of 65.
He graduated from the Ceylon Medical College in 1940. After working as a Medical Officer for some years, he came to the U.K. to obtain his Post-graduate degree in Anaesthetics in the early 50's. He worked at the General Hospital, Colombo until he retired five years ago and had been in private practice since then.
Many generations of medical students will remember him with affection for his kind, caring, friendly and helpful nature.
He had recently been on holiday in the U.K. and in the U.S.A. and the news of his death, occurring on the day of his return home to Sri Lanka, came as a shock to all who knew him.
He was the eldest son of the late Dr. and Mrs. J.P. Subramaniam, and leaves
behind his wife P. Thambiah, daught mala (California), Romilla (Norwicl grand-children.
He also leaves b James and Josep (London) and foi Ponniah (Colombo rasamy (Trinidad), singham (Singapore Vanniasingham (
* DR. S VEL
The death occurrec at Orsett Hospital Sunday 1st Nov Velumylum. The cre 5th November at th torium.
Dr. Velumylum ret from the Ceylon Me having served as Juc in Jaffna, Kandy a That same year appointment as Seni the South Ockendon he held till his untin Dr. Vethanayakie V years ago also when hospital.
TAMIL
From Us
32 CLIFFORD ROAD, WEMBLEY, MIDDX.
1. Thirvillaiyadal 2. Nettiikkan
NEW RELEASEs:
VIDEO FILMS
We have now over 200 Tamil hit films For Sale & Hire
We have the originals, buy the best quality
PARAMESAN ASSOCIATES
(MURUGAN AGENCIES LTD
TEL: 01-902 6604 (Only evenings
3. Kathlikka Neramlai


Page 14

hma, nee Crossetters Premila and NirShyamala (Colombo), U.K.) and six
hind three brothers, (Colombo), Isaac r sisters, Mrs Rani Mrs. Isabel CoomaMrs. Mabel Vanniaand Mrs. Sakuntala
Penang, Malaysia).
IMYLUM
, after a brief illness,
Gray's, Essex, on mber of Dr. S. mation took place on e Upminster Crema
ired at the age of 55 dical Service in 1976 icial Medical Officer ind Colombo South. he took up an or House Officer at Hospital which post mely death. His wife elumylum, died two serving at the same
Nothing is ever settled until it is settled right. M
Rudyard Kipling.
He is survived by a host of relatives
including his son Nirmalan (Iowa University) and his daughter Nandini Fernandopulle of 11 Nimal Road, Bambalapitiya.
Dr. Velumylum belonged to a very distinguished family. He had three elder brothers - Messrs S Karthigesu (Retired Surveyor General), S Coomarasamy (Sambamurthy & Co, Chartered Accountants) and S Kandasamy (Proctor, Kaddudai) and three elder sisters - Mesdames S Tharmalingam (wife of Dr S A Tharmalingam), A Visvalingam (wife
of Dr T. Visvalingam Superintendent, Anti Malaria Campaign, retired) and V Ranganathan (wife of Mr. C Ranganthan, QC).
In the five years Dr Velumylum has been in the UK he had identified himself whole-heartedly in the affairs of the local Tamil community serving as a member of the SCO T Executive Committee and of the Tamil Sangam of Essex.
PALMYRA CHICK-KING
TAKE-AWAY SPECIALISTS IN:
Chicken & Chips Hamburgers, Ceylon Curry & Rice
SPECIAL CONCESSIONS FOR PARTIES, WEDDINGS ETC. CEYLONEATS AVAILABLE ON ORDER Open 7 days a week 11 a.m. till midnight. Telephone orders welcome.
25THEAVENUE,
WEST EALING, LONDON W13. TEL: O1991 220214 TAMIL TIMES
EVENTS
冰冰冰冰冰牌体冰冰冰举率冰冰冰本*水冲冲冲冲
CULTURAL PAGEANT
The Tamil Rights Group has decided to hold a Tamil Cultural Pageant and Exhibition next summer in London. This will depict the origins and history of the Tamils in Sri Lanka, their rich cultural heritage and their social, political and economic development from the earliest times to the present day. The pageant will, it is hoped, direct international attention to the problems of the Tamils.
As this is a massive undertaking, the Tamil Rights Group looks forward to the co-operation and active participation of all groups of Tamils in this country as well as those in other countries to help make the event a great Success.
The TRG invites all those interested to get in touch with them. Address: 87 Gower Street, London, WC1 Telephone 380 0654 meeting has been arranged for 28th Nov. at 6.00 p.m. in Little Hall, London SW19 to finalise the arrangements for the exhibition. The organisers request all those interested to attend this meeting.
In March, the T perform a musical p the Gap'' by Vigna looking for young a singers (both East between the ages of make regular reheal area. If interested iI youo please contact Vigna Emmanuel 13 Nightingale Lane Bickley Kent BR1 2CH TEL: 01460 3959
Or
Mohan Yogendran 1 Florence Road South Croyden Surrey CR2 OPQ TEL: 01-660 1625
TAMIL YOUTH
The Tamil Youth as: January 1981 with th a closer, more act youth community,
function on October Leisure Centre. The
RM (
524 LONDON ROAD LONDON SW 16
O1 - 679 1952/3
P. SR
Anthony R. M
LI FE NM OIT O R
PERSONAU PLANN
In these times of stringent Government spending cuts and Social unrest are you concerned that your children will not receive a proper education?
Of course you are The State is unable to guarantee the standard of schooling that will form the necessary basis of a prosperous and happy future.
Are you able to take the matter in your own hands? Yes I have formulated special plans which will provide funds to enable you to send your children to the school of your choice.
The cost? This may be borne by the State on your behalf. How? Well it is quite simple as shown in the following
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........................................................................
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Age of child. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
From Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Page 15

LLLLSLLLL LGLLGLLLLSLLLLLL
YA is planning o lay called "Bridging Emmanuel. We are ctors, musicians and ern and Western), 10 and 20 who could *sals in the London h participating could
"Come Together' and was attended by over 200 youngsters and adults. The different items represented a unique combination of Eastern and Western cultures and the event was a thoroughly enjoyable occasion for all concerned. The money raised for the Jaffna Hospital Fund was about £200.
LONDON TAMIL CONGREGATION
either,
The annual Christmas Service will be held at 3.45 p.m. on 20th December at the Putney Methodist Church, Gwendolen Avenue, London, SW15. The service will be conducted by our new minister, the Rev. Kingsley Muthiah, and the preacher will be the Rev. David Smith of Surbition Methodist Church.
There will also be the usual Watch Night Service on New Year's Eve (31.12.81) at 10.30 p.m., again conducted by the Rev. Kingsley Muthiah.
Everyone is cordially invited to both these services and also to our normal services held on the fourth Sunday of every month at 4.00 p.m.
131 Ewell By-Pass Ewell, Surrey.
ASSOCIATION
sociation, formed in e aim of promoting ive London Tamil held their second
10th at the Harrow evening was entitled
R.A.Samuel -Secretary.
RINVASAN
organ & Associates
NING MORTGAGES : PENSIONS
example:- Parent's Age: Female 30 next birthday with two children Fees required: £1,800 p.a. for a period of 6 years in 10 years time.
Monthly Contribution: £45.00
Remember, you will receive a child allowance of £5.25 per week per child which in this example will equal £45.00 per calendar month. So why not put this aside for your children's benefit?
Your child's future can be secured at little no direct cost to yourself- can you deny him the opportunity. If the answer is “NO'', please complete and return the attached enquiry slip so that figures may be prepared for you, without obligation.
S S L SLL S0S SS LL SSLL SS SSS S SSS SS SSL SSLLL Age next birthday . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a e o E O - Fees required f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 0 8 - 8 a n e o e a s . . . . To Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .The Unique Service Ship throu we offer you for 1982
- Delivery within 2 - weeks
Under one roof we offer you Office, Showroom of
Electrical and Household goods ན་ Warehousing and Travel Department.
We collect pack insure and ship your goods under your
own supervision. SriLank
We have a wide range of tropicalised items to select
from. SSS sk. We also ship commercial ప్రొvehicles and machinery at سس سحسن very competitive rates.
We also supply other
household goods, bathroom Please call us for c suits etc., ゞ
Our agents in Colombo: fly t
TRICO MARITIME LTD. No 1. Temple Lane, Colpetty, Colombo 3. SRI LANKA: Tel: 85044 & 37743, Telex: 2,1295
R
ENT E
R
GRAND GALA OPENING
First Tamil VIDEO Shop
From The Pioneers
Large Library of Original Tamil, Hindi and Sinhala Films
Also Video Games for children
FOR HIRE
OR SALE
(PHILIPS VIDEOPAC G7000)
We specialise in mail orders. Overseas customers are welcome special discount for large orders.
TEN YEARS EXPERIENCE IN FILM ENTERTAINMENT We now give you the ultimate home entertainment
LA TE OPENING; FOR FURTHER DETAILS de LIST OF FILMS, PLEASE RING: P. SRINI VASAN 01-679 1953 (Home 01-656 0396) TAMIL FILM VIDEO CLUB, 1524 LONDON ROAD LONDON S.W.16.
 
 
 


Page 16

TAMIL TIMES 15
h US We also offer you the 9. o O O ( ) cheapest fares to Colombo
and other destinations.
Our services include special fares to Far East and
w جہ- Australia with stopovers in
S. COLOMBO SINGAPORE, K.L.
BANGKOK, BOMBAY etc..etc.
We will be glad to proyide you with any assistance you may require. Please call us today.
Our offices, showrooms & Warehouse in London
bur Special rates. Stewart House,
River Park Road, hrough US Wood Green,
London N.22. U.K. Telephone: 889-6903 (4 Lines) 889-5014 Telex: 883240 Triex G.
ANGLO ASIAN TRAVEL LTD
TRAVEL & FREIGHTCONSULTANTS
17 Tottenham Court Road,
London W1 P 9DP Tel: O1-5808564/5/6
TRY US
For service and competitive prices
We specialise in economic fares to: Sri Lanka, Europe, USA, India, Singapore, Bangkok, Hong-Kong, Manila, Tokyo and Australia.
Freight at special prices to Colombo. Personal and household effect collected. Two Sailings per month. Insurance Holiday/Travel Immediate Worldwide Cover including USA Medical Cover.
Accommodation in Sri Lanka and the U.K. arranged including Worldwide Hotel Bookings.
Tours Car Hire with or without Chauffeur.
Evenings and Weekends call:-
Victor Kasinathan Colombo Office:
Seshi Thirumalai 01-800 9898 Commercial Travel Ltd, Harry Seevaratnem 01-445 9101 64 Alston Place, Colombo 2.
George Mariathasan 01-449 2018 Tel: 21988.TAMIL TIMES
The Last Chance
The protracted negotiations between the government of Sri Lanka and the leadership of the Tamil United Liberation Front TULF is believed to have been concluded. The TULF Members of Parliament commenced a boycott of the Parliament soon after the May-June police rampage in Jaffna laying down five conditions for their return to Parliament.
Agreement would appear to have been reached on all points. Because the government had already accepted that the police were responsible for the wanton damage in Jaffna and agreed to pay compensation to all those affected, the TULF leadership is believed to have given in on the question of the appointment of an impartial international commission to inquire into the May-June incidents.
We do not wish to question the judgement of the TULF leadership in having come to this agreement with the government. The TULF continues to remain the elected political leadership of the Tamil speaking people of Sri Lanka. One presumes that they, in their judgement, acted in the best interests of the people who elected them. They have to account to the people who elected them as their accredited representatives. The Tamil people will ultimately decide and give their judgement on the course of action the leadership of the TULF has taken and it is not within the provirce of any group, however dedicated they
may think they are to the cause of the Tamils, to indulge in any form of political or other blackmail.
The agreement that has emerged presently is the latest of many pacts that Tamil political leaderships made with parties in power in Sri Lanka. The Tamil speaking people have bitter memories of having been the victims of a series of betrayals of solemn agreements, pacts, undertakings and promises in the past.
When negotiations with the British were taking place after the second world war for the independence of Ceylon, the Board of Ministers of the State Council which included D.S. Senanyake, F.R. Senanayake, S. W.R.D. Bandaranayake, Dudley Senanayake etc., in the Memorandum submitted to Whitehall provided for a scheme of representation under which they conceived the Sinhalese to have 58 seats, the Ceylon Tamils 15 seats and the Tamils of Indian origin 14 seats thereby making provision for adequate representation for the minorities in the new Parliament. But immediately after independence, the UNP government enacted laws rendering 1.2 million Tamil plantation workers stateless and voteless. Not only a section of the people were reduced to the level of slaves, the political representation of the minorities was drastically reduced in Parliament.
The United National Party (UNP) and the Sri Lanka Freedom Party SLFP initially stood for the replacement of English with Sinhalese and Tamil as the official languages of Sri Lanka, But in spite of the unanimous opposition of the Tamil speaking people, both parties comitted themselves to Sinhala only and in 1956 the SLFP with support of the UNP enacted the Official Language Act making Sinhala the sole official language.
The late Mr. Bandaranayake, when he was Prime Minister, entered into a pact in 1958 with the leader of the Tamils, the late Mr. S.J. V. Chelvanayagam providing for the use of Tamil and the creation of regional councils in the Northern and Eastern provinces of Sri Lanka. This pact was unilaterally abrogated and dishonoured by Mr. Bandaranayake. Similarly the agreements between the Tamil leaders and Mr. Dudley Senanayake and Mrs. Srima Bandaranayake, the then Prime Ministers were dishonoured.
We can catalogue several other acts of breach of faith and betrayal
the leaders of the UNP and the SLFP. In the context of the ease with
which successive governments of Sri Lanka abrogated the P' and
agreements solemnly entered, it is not surprising that substantial section
of the Tamil speaking people are sceptical about the chances of the
successful implementation of the agreement between the present
PUBLISHED BY TAMIL TIMES LTD. 8/16 CORONET STRI


Page 17

Has The Govt. Lost
(contd. from page 1)
ting and drifting into nearanarchy in which the victims happen to be Tamils.
FLUSH OUT RACIST .
GANGS The government, if it has any claim to be a government of the whole people, without confining itself to empty and
punish those individuals, however highly placed they may be, who are behind the organised gangs which go about wreaking hovoc against innocent people and their property. If this is not done, the very existence of Sri Lanka as single democratic entity is in peril. The objective
meaningless platitudes should immediately carry out a thoroughgoing and ruthless weeding out operation in the security forces, identify and punish those sections which are behaving like thugs and hooligans in uniform thereby undermining the authority and credibility of the government itself. Secondly, the government should embark immedia
conditions for the emergence of a facist state are already there - a divided and defenceless working class with their traditional political parties dicredited and disorganised; popular resentment due to high cost of living and unemployment; the ugly feature of majority racist intolerance of minorities and the
s military reigning supreme h investigately ပုပ္ exDOSe Si under conditions of emergency to to S , expo rule.
If you are not part of the solution,
you are part of the problem.
-Stokely Carmichael
Government and the TULF and the prospect of a lasting and genuine solution to the problems facing the Tamils in Sri Lanka.
In the context of the determination of the Tamil speaking people of Sri Lanka to struggle for the restoration of their just rights, we should like to tell the Sri Lankan government with all the earnestness at our command: this is the last chance to seek a genuine and durable solution; do not miss it; if it is missed, history will not absolve those responsible.
Who Are The Traitors?
We are pleased that our first issue Vol. 1 No. 1, which was released in October 1981, had been received well and are gratified by the excellent response we have had. We have received several congratulatory messages and donations, some large and some small, from a number of our well-wishers living in various parts of the world. We extend our sincere and heartfelt thanks to all our readers and well-wishers and hope that they will continue to give us their support and assist us in extending and widening our readership and support among their friends which will contribute and guarantee our regular and continued appearance.
We learn that, while our appearance has been welcomed by many, it has irked some of those'n authority in Sri Lanka. We understand that intensive investigations are taking place to identify those persons who are responsible for our appearance. We will not be cajoled or presurised by anyone from carrying out the task we have set ourselves.
“TRAITOR is a word that is being given currency by the racialist lobby in Sri Lanka to slander those who give publicity to the true situation. The real traitors to the nation are those who besmear атd besmirch the name and image of Sri Lanka by encouraging, inciting and engaging in racialist violence against the minorities; not those who struggle for the restoration of their just rights.
AND PRINTED BY NEW LIFE PRESS, EET, LONDON N1 6HD.