கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1983.06

Page 1
WOL I
NO. 8
40 PE
TRIAL OF THE PR)
”WAN ATTEMPT A
On Thursday. Ju me 23 rri | attended the first day of the trial in the Colombo High Court of Fathers Singara yer ard Sirinārāsā, Fereri Jiatlakarajah, Dr. Jayak kularä jah āmid Mr. апсi МГ5. || || || Папа Гidari. The ground floor co-room, with widow's ar dors cobert II the heat. was inder leavy gard, alleggerily EJECāILI GCI o t li reats to the li wies of t lhe rilefendants, with dozers of soldié2 r5 HI1r i r t1 ililar", J_liCEe, 5 "TT. 2 armed with sub-tachine guns and others carrying walkietalk i 25 patrolling the groti rcids of the building. Inside the courtroco T1, faris Wow ** irring, : * 'IE: Hjemches rapidly filled froT 8.45 a.m., With vitriesses, incluirling robed clergymen, lawyers arid a small handful of local jourlalists. I was the only foreign rEorter therE2. Suci", is 1’83 ina = dequacy of the Colombo pass
rBSS Corps, At about the sa The tirTe, the accused arried outside the Court to the sound of Wailing si rens änd the raar of Hrithy trucks; perhaps half a dozen a CiconT1 ma ried the vehic: le irn which the prisoners were held, The arrival of High Court Judge Mr. Robert Silva, was delayed for Early är Tour - || o'w rh. Bard some saying that it was due to Ti5 motoriOS Lmprctuality, Others to the fact that he was Il Çlir Dr:SS Ļr fru T" te state to stand down from hearing the case because of his known Tpartiality - y el throughou til 15 tirTE the prisoners Were Kept sea led up in their war Outside as the heat of Tre Cia y
Crea 5Ed. Their eye mtu a entry, a || of
SPECIAL REPORT By D
T'eri 'aldcLff Eci | with | |la exCeltic Of Mrs. Withii drida. ii CCT a Ilied by "war"|Eers artici ESCO", Eed byy är "Ed Goldiers || til E! Hi! THICE of the CJ. Ir-raba IT, Wis tot l'1 a 1 figli: Hrici Tuwing rior Tient. Their cigility of bearIrrig, the pries 13 ir 1 || Jack - 353|| pcl Whitā: robes arti falter Singarayer wearing a large crucifix,
MY EXPULSIC SR D
0 Saturday June 25th at at)OLu I 9p), 11., | .",'H s irı rʼm'w rʼr»(brTI at the Phoenix. Huisg hotel III Colombo. | hari returned snorIy before to 'ast, before going (C. lut ".O (i| it fero. | "iu", HS (od LI e IEI |eaựg late next daự ly British AirWays after a weeks list. THE TE "wis i klock. In the ' door and when || operer || | | sā'a, se yral Tiberi ir plair1 clof^28 - all ro erwous but Hgqr Es| led to a particularly | LI IT, D. leä 531: Assistar T Control - | er of Immigrator, I was asked to produce * y pas Spart arī III ( Come Out of the room With 1
e T. I was taken to the dining root
of the tot E -- Where: Luniforris
police also arrived - protesting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TCE
JLune 1983
ES WIS BEG/WS
AT CRUOIPIXION"
R. DAWID SELBOURNIE
5 EEE| || ke i re|LIKE :: THE SOrrlls in Ess († the tral Togy Wer III Astyst. K) for til: ILLE 5 BI 1r IIICE SITrIII, II1(i 3. i |1 y 1,",',iri*r:; ",','h") LII1list billi Erid t l ii ii I s 1 - l--l llH I II ti I: | Iffiss; In a ratt li rig gi rTg tial, wow It II 5 LILoTachir H I. T-:irrying girls staling in the Wilchows 3:- hiriri them, thcy sce: non Coc| 10
)N FROM
AWID SELBOURNE
ab)c) 1JIt What was happening. | said that I had appointmeris the following morning with the Chief Justice at 10 a.m. aid the Attorney General at l T :I, rT1, ; t. *"i3 t | "Y",'a 5 r1"ı y s; Belf - r"1 academic and a layer aig that in 1982 during rry First isit to Sri Lanka, I had lar Arigt" (: Irversations "sith Prosi de It -- Hya'avārder: Firm" self. || alsJ de Tanderd the right t.g phone the British High CortTission an a layer, I was old that I had no rights, that CC). Çd it ! L’hor 1 E i rywhere, that I' per Tission to stay was called fort with - I - Lit arty 9 x plamation Whatę wer of the reasors, or I ha ser Wic:=
Cont, on page 17
E! Tıtı Öri' a l'ILIrtıp hat I rı:"1| 3.Li|3P" i III ty II", E2" | 1 || || C:||:::Firs.
Tlie%, %,%,ʻHrH I1rHr",'I"ii i:; | P,ʻli 5, M|||- lili di il ti, si-emeri to m2 he werg glal It lie st:411 dirig clt 15° t.ogg: het shigu|- Kd2 T t, 5 || || || III ft.: F tip
Irrigel is cirges taught H.H.III Sl 11. I i 1114– F. Fowel 11|On of Terroris FTT A: Duf här li { } L I || 14, iar ord withilriitong 11* Ir IT"; III || || Julit. Titi|| ||Farrrs. Foi tr the lol of Jä filii slir i lid by H I || tr || in 1hrs
III'll HII . . . . It Pwl, Dr Her b'we+r, I li wais Imi immerciliately ( iii'i'iiii 1 LIS t I I1 " 6:, sit t I i ig i: li biss B to
LATE NEWS ly Englishחם שTh Weekly published in Sri LB1 kl. th R SATURDAY REWIEW, and a Tintil weekly SLUTHANTHIRAN HEVE heel ban ned from publication and thair Office 5 53 Ed Lunder
ernergan Gy TEgg Lulations; A coach-load of Tamil people travelling from Jaff it to Trincomale e Were sot on fire
гвдіопа|
by Sinhala racist gangs, The people Were prevented from getting Out of the coach it was burning 15 pap|H died sind BD ware badly injured according to a Rеш itвrs пnвssвge. A train (Yarlda wi With a II it's Gompartments war completBir burrat whern Tı urmi darı = tif fied group stopped the trail at Lu will in Jaffa,
and sot it
Iulile
p-OLFB d patro | alight,
the ad Hates' aile, and with
I FT TEE riests Ermid Te Winc Will later give evidence, that Cc r1 ", (3 r1 P:ags 1 7

Page 2
2 TAM L TIMES
TAM
THUIGGERY A. |
The co-ordinated, but deplorable, attack or the houses of three judges of the Supreme Court of Sri Lanka by gangs of demonstrators on 11th June is concrete manifestation of the growing fascist trends in the country. The United National Party Government under Pre: sident J. R. Jayawardene, while indulging in platitudinous non sense of creating a “Dhar. mista Society', has condoned the repeated use of thuggery against its political opponents. To those who have closely observed with awe the blatant and open use of thuggery as a political weapon in the recent past against opposition political parties and individuals, this attack on the judges must have appeared a logical and inevitable development in the inexorable march towards authoritarianism. However, to the vast majority of the people, this constituted a shocking and dangerous trend.
The Ostensible reason for the attack was that the three judges concerned delivered judge ment in favour of a citizen Whose Constitutionally guaranteed fundamental rights had been violated by the country's police. The fact that the attackers came in State-Owned vehicles gives an indication of the Support the perpetrators had from the Government, or at least a section of it. The failure on the part of the police to respond promptly to the pleas for protection from the judges points to the complicity and culpability of the police in this sordid episode.
Ever since this government came to power, not only has it interfered with the appointment and transfer of judges, but also it has sought to undermine the integrity and independence of the judiciary. Judgements of the Supreme Court were rendered inoperative overnight by blatant abuse of the legislative process. Orders of the courts were flagrantly disobeyed by the country's security forces on executive directives. The Chief Justice himself had spoken of the “erosion of judicial power through executive action' in correspondence with President J. R. Jayawardene in November last year. But what did the “Dharmista' President do? He released the correspondence between himself and the Chief Justice for publication, despite the fact that it was marked confidential, in a deliberate attempt to discredit the Chief Justice of the land. The recent appointment of a Parliamentary Select Committee at the instigation of the Government to probe into the complaint made against three judges of the Supreme Court by

JUNE 82 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
TIMES
GA/WST JUDGES
a relatively junior ranking judge who had retired under questionable circumstances Was unprecedented and a gross infringement upon the independence of the judiciary. The promotion of police officers immediately following their being found guilty of violation of the constitutional rights of citizens not only constitutes a slap in the face of the judiciary but also makes a mockey of the constitutional provisions concerning fundamental rights. What is worse is that it gives the green light to the security forces to commit whatever excesses they choose against the civilian population. Not unexpectedly, the attacks on the judges' houses have produced a widespread Sense of outrage in the country. As a commentator put it: "Rarely has a single incident of this kind produced such strong protests from such diverse quarters in Sri Lanka.” The chief Justice, Mr. Neville Samarakoon, O.C., defiantly declared that “nothing will deter us from what We believe is right'.
Declarations, however defiant they might be, Would sound empty and meaning less unless they are acted upon. Time after time, the security forces have defied the orders of courts permitting lawyers to visit those held in detention under the Prevention of Terrorism Act. The Judges failed on those occasions to assert the authority of the court by summoning those responsible in order to punish them for contempt of court. On more than one occasion, Some judges have admitted into evidence “confessions', despite the overwhelming evidence of torture having been used to obtain such “confessions'. Had they acted with the Sturdy independence that judges of profesSional integrity are expected to possess, not only would the tendency to use torture upon detainees have been discouraged, but also the executive and the security forces would have entertained second thoughts before they embarked on violating the constitutional rights of people.
While it is absolutely essential that a campaign should be mounted to protect the judiciary from executive interference and from direct attacks by thugs who have the Governments benediction, a bigger share of responsibility lies with the members of the judiciary to Salvage their reputation, independence and integrity. The only way to ensure this is, as the Chief Justice himself declared, not to be deterred from what they believe to be right and to discharge their functions according to law in a Spirit of sturdy independence.

Page 3
JUNE 83
THUGSATTACKHOMES OF
THREE JUDGES.
In an apparently
coordinated
operation, three
gangs each comprising over 50 attacked the homes of three judges of the Supreme Court of Sri Lanka on 11th June. The gangs travelled in state-owned buses, and the police did not respond to calls for assistance from the judges until long after the
attackers had left.
On Wednesday, 8th June, the threee judges, Mr. Justice B. S.C. RatVVatte, Mr. Justice Percy Colin Thome and Mr. Justice J.F.A. Soza, awarded Mrs. Vivienne Goonewardene, a veteran LSSP leader, Rs. 2500 as compensation for violation of her fundamental rights- illegal arrest, detention and degrading treatment by the Kollupitiya police. Mrs. Goonewardene had claimed that she was abused and kicked at the police station. Mrs. Ouida Keuneman, wife of the veteran CP leader, Mr. Peter Keuneman, who was also present at the police station at the time of the incident, gave evidence in support of the allegation. The three judges after holding that there had been a violation of Mrs. Goonewardene's constitutionally guaranteed fundamental rights, recommended that the Inspector General of Police should induire further into the behaviour of the police Sub-Inspector concerned. But almost immediately after the judgement, the Defence Ministry announced that the SubInspector had been promoted. The gangs which attacked the homes of the judges were carrying placards and posters making reference to the judges Verdict in the Vivienne Goonewardene case. The placards and slogans they shouted were obscene, abusive, threatening and derogatory of the three judges. ATTACKS CONDEMNED The attacks on the judges homes have been condemned by several political, trade union and civil rights organisations. Rarely has a single incident of this kind produced such strong protests from such diverse quarters in the country.
The Civil Rights Movement called upon the Attorney General to take action to ensure that those responsible for the attack be indicted for contempt
of court. In a statement, the CRM stated: "This is the most grievous instance of contempt of Court in the history of our country. The Constitution recognises that such contempt. is an offence which the due administration of justice requires to be suitably punished. The primary duty to have those responsible dealt with by the Surpreme Court lies with the Attorney General."
The country's Chief Justice, Mr. Neville Samarakoon, OC, after conferring with the entire Supreme Court defiantly decclared that the judiciary would not be intimidated and 'nothing will deter us from what we believe is right'.
The 7000 strong Bar Association of Sri Lanka held a special general meeting and passed a unanimous resolution condemning the attack and calling for an Independent Commission of induiry. Law students staged a demonstration in protest and pledged support for an independent judiciary. LURCH TOWARDS TYRANNY.
The English daily "ISLAND" in editorially backing the call for the appointment of an independent Commission of induiry said: 'Never before has
BARASSOCIATION CALLS FOR
ΙΝΟΕΡΕΝΟΕΝΤ COMMISSION OF INGURY
The seven thousand member strong Bar Association of Sri Lanka at a Special General Meeting yesterday called upon the Government to appoint an independent commission of inquiry constituted of representatives of the Judiciary and the Bar to investigate into the recent demonstrations staged outside the residences of three Supreme Court Judges.

TAM L TIMES 3
any single incident generated such public indignation and horror than this attack by thugs on the judiciary. The judiciary is the last bulwark of the people's rights, if the last bastion is breached then society's lurch tov.ards the tyranny of mob rule will be frighteningly swift. This is why the Government cannot afford the luxury of treating this incident lightly and allowing the Policeto conduct the investigations at their own whims'.
The Sri Lanka Freedom Party (SLEP), in condemning the attack on the judges' homes, placed the entire responsibility on the government. The President of the SLFP and former Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, in a press statement stated: We were shocked and horrified that thugs in CTB buses had demonstrated aga" inst the Judges of the Supreme Court last Saturday with Vulgar obscene and derogatory placards and slogans. The object of the demonstrators clearly was to intimidate the Judges concerned....When Police Officers violate fundamental human rights and Court decisions are given against them, awarding compensation to the victims, Mr.Jayavardene (the President) immediately rewards them with promotions. This is the way of showing the deep respect that he professes to have for the independence of the Judiciary. The Courts are the ultimate protection that people have against government Oppression. These incidents are reminicent of Fascism in Hitler's Germany and fore
shadows the kind of dictatorship that the people must be alert to resist'.
The Association unanimously adopted the following resolutions;
: That it condemns the acts of miscreants who sought to intimidate the three Judges of the Supreme Court on Saturday. June 1 1. fr Calls upon the Government to take steps to see that these miscreants are charged and brought to trial speedily.
fr Views with deep concern and regret that the adminisration found it necessary to 2xpress its disapproval of recentjudgement of the Suprene Çourt on an issue of fundaCont. on page 9
'NOTHING WILL DETER US'
- SAY SUPREME COURT.
Following is the text of the Press Statement issued by the Supreme Court Judges after their meeting with the Chief Justice in connection with the recent demonstrations Outside the residences of some judges.
"Exposed as we are to the winds of criticism, nothing which is said (or done) by this person, or that, nothing which is written by this pen or that, will deter us from doing what we believe is right, hor (we) would add, from saying (or acting) what the occasion requires of us, provided that it is pertinent to the matter in hand. "Last Saturday, certain ellements staged demonstrations opposite the houses of Mr. Justice Ratwatte, Mr. Justice Colin-Thome, and the former residence of Mr. Justice Soza. "This was sequel to a judgement of the Suprerme Court delivered by these three judges. The demonstration appeared to be planned and co-ordinated. State owned buses appeared to have been used to transport the demonstrators. Slogans and obscenities were shouted at the judges. Attempts by two of the judges to obtain Police protection proved futile. "It has been reported in the Press that the acting IGP has offered sentries to those judges who do not have such protection at the moment. "These judges do not feel encouraged to accept the offer. The judges, however, note the assurance given by the Prime Minister and await the outcome of his action.
"The Judges feel that certain actions taken in recent times have been an incentive to the events of last Saturday.' 'We need hardly add that such events in no way deter us from being independent in discharging Our duties.“

Page 4
4 TAMIL TIMES
RACIAL ATTACKS ON TAMILS CONTINUE
BOMBS FLUNG
Attacks on Tamils and their.
property in various parts of Sri Lanka have continued unabated since 18th May. Arson, looting and even killings have continued despite the declaration of a state of emegency and imposition of curfew in the affected areas. Although the scale of violence is not as widespread as was the case in August 1977 and August 1981, reports reaching us indicate that not a single day has passed since 18th May without attacks upon Tamils in some part or other of the country. The pattern of violence reveals that there are forces at work, which have connections with
at least certain sections of the government. While one section
of the government is trying to calm the situation, there are others who are hell bent on fanning the flames of racialism against the Tamils. Anti-Tamil
posters have appeared in va
rious parts of the country. The Sinhalese newspapers have Contributed in no Small measure to the prevailing tension.
The country's security forces, including sections of the police, have joined in the attack on the Tamil people or turn a blind eye when racist gangs go about attacking innocent Tamils and their property. Passengers in trains, particularly the Jaffna-Colombo train, were repeatedly subjected to violence both by civilian racist gangs and sections of the security forces so much so that train services were suspended for two days recently. On 5th June, Tamil passengers in the morning train from Jaffna were attacked by Air Force personnel who entrainedatVavuniya.
MP's HOUSE BOMBED
For a number of days, the eastern Tamil city of Trincomalee was affected by racial tension following the burning and looting of shops and houses belonging to Tamils. Despite a dusk-to-dawn curfew, attacks have continued. Two bombs were flung at the
ATM PS HOUSE
house of the MP for TrincC malee, Mr. R. Sampathan, a around 3.30am on 11th Jun The bombs although directe at the MP's house did not fin their target. One bomb hitth roof of the MP's sister's hous and the other hit a coconu palm. Suspicion that these act of violence have been perpetra ted either by the members c the armed forces or by thug in connivance with them ha been strengthened by suc repeated incidents during th hours of the curfew.
The sub-Post Master of Uppu veli, Mr.S.Sivanandan, Wa
shot at by unidentified me
who also set fire to his hous Again, while the curfew wa on, bombs were flung at th houses of two Tamils and als at another business centre i Ehamparam Road in Trincc malee. Other incidents inclu ded the killing of a Tamil yout named Rasathurai and th burning of fishing wadiya be longing to a TULF membe
On 4th June, the Mansio Hotel in the city of Trincomale was burnt down. At China Ba a Hindu Temple was attacke and damaged. At Pankulam, Tamil was shot and killed an another seriously injured. A Velankulam, six houses be longing to Tamils were set o fire.
KURUNEGALA
On June 3, over 25 shops an several houses belonging t Tamils were burnt down. A the looting and arson spreac the police opened fire upon
gang which resulted in th death of a looter. A curfew wa imposed to cover the whol district. A lorry with 100 bag of sugar and 75 bags of ric which was proceeding fron Colombo to Trincomalee wa waylaid and the contents lootec On the following day, despit the curfew, several shops in cluding Murugan Stores wer burnt down.
DVUUPITYA: The Indian tourists were assaulte when thugs looted and burn two houses and vehicles be

JUNE 83
longing to the proprietor of a match factory. Unofficial curfew was imposed by police in Polonnaruwa, Kegalle, Peradeniya and Panadura to contain racial attacks on Tamils.
Kanthasivam, aged 25, died of injuries sustained when the textile shop in Negombo in which he was an employee was attacked by thugs with a hand bomb.
In Amparai, 22 Tamil students of the Hardy Institute of Technology took refuge in the neighbouring town of Kalmunai after being threatened with bodily harm and murder. On 5th June, a Pharmacy and a restaurant belonging to Tamils, were burnt down in Ratmalana. A house of a Tamil doctor from Ratmalana was attacked and the doctor died later in hospital.
On 7th June, Tamil shops in Panadura and Kalutara were attacked, looted and set on fire. Many Tamil families have fled from their homes and have become refugees in relatively safe places. A refugee camp
has been opened at the Rama
krishna Mission Centre in Co
lombo.
KUMAR's House BOMBED
Hand bombs were thrown at"
the residence of Mr. Kumar Ponnampalam' (son of the late G.G. Ponnampalam, O.C.) residence at Gregory Place in at Gregory Place in Colombo to the bedroom of the house.
The All Ceylon Tamil Congress of which Mr. Ponnampalam is the President, recently an nounced that his party candidates would with raw from the recently held local elections in
response to the call for boycott
by Liberation Tigers. This attack is learnt to be in retaliation to his party withdrawing from the elections and describing the Tigers as "Freedom fighters“.
After the attack, Mr. Ponnampalam said that the intention of the attackers must have
been to kill him because the bombs were aimed at the
bedroom. His vehicles which were parked outside the house
in the open were left undama
ged.
SANSKRTIK 13TH FESTIVAL OF ARTS OF INDIA
OUEEN ELIZA
BETH HALL5-9 JULY, AT7.15p.m.
Among the artistes taking part are RAGHAVACHAR KANNAN from Madras who is renowned for his sensitive playing of the veena, GOVINDARAJAN a singer from South India who will provide vocal accompaniment to the Bharatanatyam and Kuchipudi dancers, M.V. NARASIMHACHARI and VASANTHALAKSHM, a versatile couple from Madras and also renowned teachers and choreographers, and P.D.Sundaraman who will provide Mridangam support for the South Indian dancers and also additional percussion for the music ensembles.
Tickets are priced at £2.25, £3.25, £4.25 8 £5.25, and are available from Royal Festival Hall Box Office (O1-928 3191). The programme varies each evening. For further details send s.a.e. to Sanskritik
Festival, 17 Holdenhurst Ave
nue, London N12.
BATTICALOA
LAGOON TO BE
DREDGED
The 'Singing Fish Lagoon' of Batticaloa is to be dredged shortly after plans for this scheme mooted long years ago remained in cold storage for quite some time. The Minister for Regional Development has allocated funds for this major scheme and the Ministry has been fortunate in obtaning the voluntary services of a former Director of Works of the Eastern Region Mr. N. G Thamotheram who several years ago had undertaken depth gauging of the lagoon. It was the same official who during his services here finally evolved a scheme to prevent the annual flooding of the Kallar Causevvay which used to completely dislocate all traffic between the Batticaloa and Amparai districts.
Some dredgers used for this purpose at the Kotte Complex are likely to be brought here for this project.

Page 5
JUNE 83
JAFFNA BURNS
ARMY ON
LOOTING AND ARSON
On 18th May, the northern Tamil city of Jaffna in Sri Lanka vvent up in flames for the second time in two years. Marauding gangs of Sri Lankan army personnel went on a rampage, setting ablaze houses, shops, petrol filling stations, vehicles, etc. and looting and assaulting innocent members of the civilian population under cover of a state of emergency which came into force at 5p.m. that day.
The army men, who were mostly in civilian dress, came fully armed in several trucks, jeeps and cars. Cash, items of Jewellery and other forms of valuables had also been looted. Many of the houses which were burnt down were those belonging to the poorest sections of the city who not only lost their homes but also whatever possessions they had. These army atrocities followed the shoot-out between some militant youths and army personnel who were guarding a polling booth. About eight youths had come there at about 4 p.m. that day and exchanged fire for about twentyfive minutes which resulted in the death of in army Corporal and the injuring of an army private and two police constables.
Later in the evening, an army helicopter flew low and landed in the vicinity of the polling booth and trucks and Jeeps loaded with Soldiers, numbering over 600 entered Arasady Road in Kantharmadam and commenced their "operations".
The army used what looked like petrol bombs to set fire to the cadjan fences and the cadjan-roofed houses. Some soldiers were seen with "pandams" (torches). Trucks smashed the gates of some houses before the men walked into the houses, looted them and then set them on fire.
Many of the males in the area were assaulted with rifle butts. Livestock, including goats and cattle were left burning in their sheds. Passing vehicles were
stopped and burnt. As the dark smoke leapt into the skies men, women and children ol the surrounding area ran in all directions for safety. Many of the families took refuge in temples, churches and in the premises of the University of Jaffna. The Tamil people had become refugees in their own homeland. The army"operations" continued until 4 a. m. the following day when the last trucks were seen rumbling out of Kantharmadam leaving behind the rubble and ruins of this densely populated residential area.
Meanwhile another group of military personnel went about setting fire and wreaking havoc in the shopping area of Jaffna town. As the army vehicles roared through the main Streets, the Soldiers fired into the air to frighten the public. The vegetable market building
ARMY MEN PREVENT POLICE FROM DOUSING FIRE
Army men not only set fire to a Bank Manager's car on 18th May at Kantharmadam; they prevented a police party from dousing the fire.
Eye-witnesses state that Army personnel obstructed police high-ups and volunteers when they attempted to put out the fire at the Bank Manager's home, with the help of a Municipal water bowser.
RASIAH SIVALI NGAM, Chief Manager of the Bank of Ceylon, Jaffna states in an affidavit that, on the 18th day of May, 1983, at about 5.30p.m. a group of Army men in uniform came to my house and wanted to search and went off aftet the search without causing many damage. On the same day at about 6.30p.m. a seconc group, broke the window panes and demanded kerosene oil After obtaining about a quarte gallon ofkerosene oil they se fire to the car which was in the

TAM L TIMES 5
AGAIN
SPREE
and many shops were set on fire. The Jaffna Co-operative Store was smashed. Some petrol filling stations were set on fire, including the one owned by Mr.A.G. Rajasooriyar, who was a very senior member of the ruling United National Party in Jaffna and who had stood for election that very day on behalf of his party.
In spite of the presence in Jaffna of the Army Commander, and Inspector General of Police, Mr. Rudra Rajasingham, who had flown from Colombo on the night of May 18th, the army continued their "operations' on the following day too. People were assualted indiscriminately, forced to kneel in the middle of the road for prolonged periods and perform embarrassing 'exercises'. All youths on bicycles were stnrned their hands were tied behind and severely assaulted.
portico. My wife, children and | first ran to the house of my brother-in-law my neighbour. "While the car and the front portion of the house was burning at about 8.3Op.m., the Police who came to put out the fire was prevented by the Army. All of us had to go to a friend's house and when we returned in the morning the house was ransacked and jewellery worth Rs.30,OOO/- had been stolen." A group of Army men had, at gunpoint, got a box of matches from the mother of the Chief Priest and Trustee of the Sithi Vinayagar Kovil, and then proceeded to set fire to the chariot the temple and the household articles of the Chief Priest, PARAMESWARA KURUKKAL SOMASKANDA KURUKKAL. When the Priest returned the following morning he found furniture and books burnt, his house ransacked and the jewellery stolen. The temple chariot had also been set on fire and a valuable portion burnt.
KANDIAH NANAR relates in his affidavit how several Army personnel in uniform walked
KILLINGS ARSON 8 LOOTING IN TRINCO
From Frances Ashborn in Colombo
Turmoil continued in the Sri Lankan port of Trincomalee at the weekend, after a week of communal clashes and the appointment of the navy chief, Rear-Admiral Asoka de Silva, as coordinating officer in the 8Ꮢ"Ꮎ8Ꭱ,
Nineteen people, including three WO nell and four children, have been killed in the port and in surrounding villages since last Monday. Arson, looting, and assault have been rampant despite the state of emergency which exists throughout the country and the long (sometimes 24hour) curfews imposed. Nearly 300 people are in custody.
In Jaffna, where the Tamil Eelam Liberation Front ("Telf) called a strike on Friday, the president of the party, Dr S. Dharmalingam, and its secretary, Mr Kovai Mahesan, were taken into detention, Dr Dharmalingam earlier called for a
UN peacekeeping force in Trincomalee.
The police have also sealed the presses of the Englishlanguage Saturday Review and the Tamil-language Suthanthiran and an armed gang of youths set fire to the ColomboJaffna express at Kondavil station in the Jaffna district, The youths beat up the station master and destroyed the communications System.
In Trincomalee, police opened fire at least twice last week to disperse armed mobs.
Mr A. Amirthalingam, the Header Of the Tamil United Liberation Front (Tulf), the
main Tamil political party, and leader of the Opposition, sent President Jayewardene a telegram asking him to send more Tamil soldiers to the port " to instill confidence among the Tamj1S.” Mr S. C. Chandrah Son, the legal secretary of Telf, said that the 19 people who had been killed since last Monday were all Tamils.
(Courtesy of Guradian, 4/7/83)
into his compound at about 5.45 p.m., and threatened to shoot him, his wife and 2 children if they did not get out of the house. The Army perSonnel had then set fire to 2 minibuses and a Morris Minor car parked in his compound.
Several others too in their affidavits state they were compelled to flee their homes due to threats by Army personnel. They returned later only to find their houses ransacked, looted and burnt.

Page 6
6 TAM L TIMES
VAVUNIYA SET ABLAZE BY ARMY
The Sri Lankan army continued its undeclared war against the civilian population in the northern Tamil province. Vavuniya became the latest target of state terrorism.
The town was set ablaze on Wednesday morning, June 1, exactly on the second anniversary date of the burning down of the Jaffna Public Library by the Lankan police force. Gandhiam offices and its vehicles became special targets.
Preliminary estimates of the damage indicate a sum in excess of four million rupees.
Service personnel in Vavuniya went berserk burning down the market, shops and vehicles and assaulting Tamils after two Air Force personnel stationed at Vavuniya vegetable market in a guerilla attack round about 10.30 on Wednesday morning. Service personnel destroyed the Gandhiyam farm at Kovilkulam, about one and a half miles away from Vavuniya town, on Wednesday night (1 June). The rampaging servicemen who came in trucks destroyed the crops and huts and set fire to the farm buildings and vehicles. Three tractors and a van were burnt.
The orphans who were living on the farm had to flee for their lives and seek shelter in neighbouring homes. 12 farm workers were taken for questioning to the Army Camp near Eraperiyakulam.
On Wednesday morning the Gandhiyam office in Vavuniya, town was smashed up by service personnel and a Gadhiyam van burnt. A four-man guerillagroup had flung bombs at the Air Force jeep and then opened fire. Airmen U.C. M. Perera and W.A. Gunasekera-who were seated in front-died on the spot, while Airmen W.A. Ranjan was seriously injured. The dead bodies were charred by the bomb blast.
Within minutes of the attack, Servicemen who arrived on the scene began assaulting by-standers and passers-by. Shop-keepers hurriedly put up their shutters and school children were packed off home.
A few minutes after the Ai men's dead bodies were r moved to the Vavuniya Hosp tal, the Market went up in blaze: the Clouds of Smok billowing up could be see two miles away.
Rampaging servicemen ha also broken into the Gadhiya office in Vavuniya town ar smashed up the place.
About two hours after th guerilla attack, the Vavuniy Police acting on a tip off arre ted Atputham alias Amirth lingam Ramanathan and K maralias Ponnambalam Sith mparanathan. Both were warde in the Anuradhapura Gener Hospital under heavy arme guard where Kumar passe away on Friday. A sub-machir gun believed to have bee taken away by guerillas wh attacked the Anaicoddai Poli Station in 1981, was recover from a shop in Vavuniya.
An unofficial curfew was de lared in Vavuniya after the a son and the assaults on civiliar Mail train services betwee Kankesanturai and Colomb were cancelled on Wednesd: and Thursday. Private bus too didn't run.
Vavuniya looks like a blitze town, despite the efforts Government authorities bring things back to norm. The streets are almost emp except for armed patrols. Pe ple fear to step out of the homes as they run the risk being beaten up by serviceme The Vavuniya incidents- whil occured just a fortnight aft the military rampage and ars at Kantharmadam, Jaffna- ha touched off a chain of attac on Tamil passengers and Indi repatriates intrains o the Nor ern line and Tamil shops a buildings in various parts the country.
Cont. from page 1 can fool some of the people : the time, but you cannot fo all the people all the tim Long live THAMIL EELAM. Yours sincere Dr. Vincent Sundrasingha Preside for and on behalf of the EELAM TAMIL ASSOCIA
TION (AUSTRALASIA)

JUNE 83
ed of
tO al.
ity
eir Of
r. Ch
er
on
Ve ks
aՈ :h- nd of
all Iol
ly,
m
nit
VOLATE PEO
PLES” RGHTS
AND BE PROMOTED
Sub Inspector V.Ganeshanathan of the Kollupitiya Police, Colombo, Sri Lanka, who helped disperse a protest demonstration, has been promoted to the rank of inspector Class 11 with immediate effect.
This leap-frog promotionwithin 24 hours of a Court decision-is a reward for the good work he did in dispersing a procession led by an Opposition politician who has been awarded damages by the Supreme Court on the ground that her fundamental rights had been infringed.
Announcing the promotion made by the Acting IGP,S. S. Joseph, a Defence MiniStry Communique issued on Thursday (9 June) says 'the work done by Mr. Ganeshanathan in dispersing a procession conducted by Mrs. Vivienne Goomewardena on 8.3.1983 has been gone into and it had been decided that he should be given a special promotion.' W Mrs. Goonewardena, a onetime Parliamentarian and veteran Lanka Sama Samaja politician, petitioned the Supreme Court alleging that she was subjected to inhuman and degrading treatment at the hands of the OIC of the Kollupitiya Police Station when she
went to the Police Station to get the release of a cameraman. According to the petitioner, the cameraman was taken into custody by the police when he was taking pictures of the police snatching the banners carried by demonstrators on March 8, International Women's Day. A three-judge bench of the Supreme Court unanimously allowed Mrs. Goonewardena's application on 8 June Holding that her fundamental rights had been infringed, Justices B.S.C. Ratwatte, Percy Colin Thome and J.F.A.Soza ordered the State to pay Mrs. Goonewardena compensation of Rs. 2,500.
In February this year, the Supreme Court held that the Gampaha SP, P. Udugampola, had seriously violated the fundamental rights of a Buddhist monk, Ven. Ratnasara Thero, by seizure of leaflets published by the Pavidi Handa against the Referendum. The Court ordered the SP to pay the monk Rs. 10,000 as compensation and Rs. 2, 1 OO as costs of the case.
On a Cabinet directive, SP Udugampola was promoted to Class | from Class III and the Government paid the compensation and the costs awarded by the Supreme Court.
JUNOR
each to the value of £2.
J. Joe Newton C917 FANTOFT STUD BY
5036 FANTOFT NORWAY
P.O. BOX 66
BOTSWANA
LOGIC PROBLEM Junior Times, April 83.
Solution: Kumar from Trinco was served first; with milk shake. Ranjit from Badulla was served second; with ice cream Sita from Jaffna was served third; with coke.
The following three were drawn from the pool of all correct answers and will receive in due course the prize of voucher
AMAN PATHMANATHAN
FRANCIS TOWN
TIMES
Miss R. Collier 66 LAVENDER HILL ENFELD MIDDLESEX. U.K.

Page 7
JUNE 83
WILL TULF MPS RESIGN
The Tamil United Liberation Front (TULF), in opposing the Referendum held last year to extend the life of parliament, announced that its Members of Parliament would submit their resignations in July this year when their five-year term came to an end and seek reelection. Will the TULF leadership act in keeping with their announcement is the question that is now being raised in political circles. Some TULF MPs, including the MP for Chavakachcheri, Mr.V.N. Navaratnam, are said to be ready for the plunge and resign their seats. The party leadership also had hoped to use this opportunity to eliminate Certain ineffective MPS and the recalcitrant MP for Kilinochchi, Mr.V.Anandasangari, who had become a lone ranger in the TULF parliamentary camp.
It would seem that there are three different views on the question of resignation within the party. One viewis that only the ineffective and unpopular MPs should be called upon to resign and in their place younger and more active members should be nominated. If this is done, the leadership's hand would be strengthened. The other view is that all MPs should resign en-bloc and Create a situation in which the government would be compeled to hold bye elections in the northern and eastern provinces of Sri Lanka. This would provide an opportunity for the party leadership to demonstrate their continued support among the Tamil speaking people. The third view, which is not shared by the leadership but put forward by militant youths within and outside the party, is that all MPs should resign their seats and desist from seeking re-election. If the by elections are held, the people should be called upon to boycott.
The TULF leadership is also said to be apprehensive about the probability of the Liberation Tigers imposing a boycott of the elections upon the party as they did in the recently held local elections. The success of
MISCE
the boycott call during the local elections when over 90 per cent of the voters in the Jaffna district did fail to turn up at the polling booths to vote, despite the TULF leadership's appeal to the people to disregard the boycott call, would appear to have raised real fears at the leadership level, so much so that some are predicting that the TULF leadership would backtrack on their promise to resign their seats in July.
NO ACTING HEAD OF STATE.
For the Seventh time, President J.R.Jayawardene has gone abroad- Egypt and Italy. But no appointment has been made for anyone to act on his behalf during the time he is away. The Constitution provides for the appointment of the Prime Minister, or in his absence the Speaker, to act for the President. The question that intrigues everybody is whether there is nothing to be done in the country while JR is abroad and therefore the country needs no acting Head of State. Enormous powers and functions
are vested in JR as executive President.
Who exercises these powers and functions during his absence from the country? Or is it that the President does not trust the Prime Minister, R. Preadasa? Or is it that, although he is fit enough to be Prime Minister and do all what the President bids him to do, he is not suitable to fill the top post even in an acting capacity? Has this anything to do with the fact that Mr. R. Premadasa does not belong to the right caste- Goigama?
BICYCLES TO BE BANNED2
Recently, on a recommendation made by President J.R. Jayawardene, the Sri Lankan cabinet decided to set up an Energy Conservation Fund in an apparent effort to reduce the drain on the country's foreign exchange.
Ironically within a week, the President was considering a suggestion by his military men

TAM IL TIMES 7
LANY
o ban the use of bicycles, a node of transport, if widely ised, would have given a considerable to his conservation campaign. The proposed ban would apply only o the northern province. Why
boost
here is terrorism in Italy, Germany, Northern Ireland and many other parts of the world, but Sri Lanka is the only counry in the world where there are "Bicycle Terrorists", said he President. The military brass have argued hat the "biggest menace facng them in the North are the picycles" and therefore "they urged that bicycles whould not be permitted in the North'. he President has promised o arrive at a decision on his eturn. Instead of imposing a otal ban which might affect he entire cycling population n the North, it is reliably learnt hata system of security clearance might be introduced for bicycle users, and in addition icensing and registration of all bicycles would be made compulsory.
MAYDAY, 1983 "What was the most significant feature of this May Day? t was the slogans sympathetic o the Tamil cause which were o be heard at every rally and procession of the Left. The Government Clerical Service JNION) GCSU-led trade union lemonstration and the NSSP Nava Sama Samaja Party) narch supported the right of he Tamils to self-determinaon. In the LSSP and CP proessions, demonstrators chaned slogans against state reression in the North and Stresed 'Sinhala-Tamil unity in truggle". At a somewhat lower itch, the JVP demanded the storation of peace in Jaffna nd the grant of Tamil rights. he demand to repeal the Pre2ntion of Terrorism Act was rominent in many demonsations." - Lanka Guardian, lay 15, 1983.
YR ILI MATHEWS
LOT
yril Mathew, the Sri Lankan Idustries and Scientific Affairs linister, has been contending ir some years that there are
over 250 Buddhist shrines in the northern and eastern provinces which have gone into disuse. His plan was to restore these shrines, instal the required number of Buddhist monks in the restored temples and settle the area surrounding the temples with Sinhala-Buddhist families so that they may sustain the temples and the monks. Those who knew Cyril Mathew and his views described his scheme as an insidious plot to colonise traditional Tamil areas in the northern and eastern provinces with SinhalaBuddhists. Has Cyril Mathew succeeded in getting the government to implement his pet scheme? Recently the cabinet decided that 'all places of worship which went into disuse since the advent of the Western powers to Sri Lanka from 1500 AD should be restored and appropriate religious bodies placed in charge'.
DALYNEWS ON THUGS 8 TUPPENNY COWARDS
In an uncharacteristic forthright editorial, the "DALY NEWS of Sri Lanka recently said: “Before we look for terrorist bases beyond our shores, we might then do well to look- to see Where the rot starts at home. f terrorism is to be stamped out in every office, school, university and village.
“Those closest to the government must bear a heavy responsibility in this connection. There is precious little use in beating up small fry for minor misdemeanours. Those who give their blessings to vulgar rowdies, who walk across office floors with their sarongs hitched high in the air before them, those who lend their patronage to tuppenny cowards Who bask Only in the presence of their mas
ters- such dukes and vas
sals are as guilty of Contributing to the breakdown of law and Order as guntoting tigers.
"Liveried piety cannot
conceal that truth'.

Page 8
8 TAMIL TIMES
DISPOSAL OF DEAD WITHOUT NOURY
The Sri Lankan Government, as part of the increasing powers given to the country's security forces, has also granted them the right to dispose of the bodies of persons killed by them without the need for a postmortem or inquiry.
The country's security forces have already demonstrated on several occasions their propensity to retaliate indiscriminately against the civilian population, and granting such powers would only result in deaths under torture, indiscriminate killings and executions without trial by the security forces similar to what happened in 1971, says the Civil Rights Movement of Sri Lanka in a telegram sent to President J. R. Jayawardene.
Here's the text of the telegram sent by CRM Secretary DESMOND FERNANDO to the President:
"The Press reports today 4 June 1983 that Emergency Regulations are being promulgated to permit disposal of dead bodies by armed forces in the North without postmortem induiry. According to the report a Government spokesman said the morale of service and Police personnel is low because under normal circumstances if they shoot down a terrorist they have to face an inquest, remand and other constraints. Another report says that the Government wishes to ensure that servicemen and policemen doing their duty under difficult circumstances are "in no way harassed by the law. Who is a terrorist and who is not.
"Working Committee of Civil Rights Movement which met today expressed deep alarm at these reports. It recognises that Government has serious problem of maintenance of Law and Order in the North and is not un mindful of fact there have been killings of servicemen, policemen, politicians and innocent by standers with which it is the responsibility of any Government to deal. It is how
ever precisely at such times that excesses are likely to be committed by security forces who have already demonstra ted their propensity to retaliate indiscriminately against civiliar population.
"Granting of such powers will create again the excesses o' 1971 when similar powers resulted in deaths undertorture indiscriminate killings and exe cutions without trial by the security forces which usurp functions of courts in deter mining who is a terrorist anc who is not and leading to slau ghter of many, never establi shed to have been involved ir insurgent activities. Revocatior of this horrifying regulatior was one of main demands O CRM at its inception in 1971 "As CRM wrote to then Prim Minister Mrs. Sirima Bandara naike at that time 'just a
ARMY TRUCK DR/VEW OVER SHOT YOUTH
Sabaratnam Palanivel a youn van driver of Valvettiturai, i the northern district of Jaffn Sri Lanka, was dragged int the Valvettiturai Army Cam and shot dead on Monday (3 May) round about 4.30 a.m While his body was lying i the camp an Army Truck ha been driven over it about tW hours later, flattening th upper half of his body an smashing his skull. This inc dent was witnessed by sever of his relatives and others wh had gathered at the camp el trash Ce.
Palanivel who got marrie less than a year ago had take some of his relatives in his va to Thondamannar early C Monday morning to catch th Trincoma lee bus. After he ha seen them off, he hi driven back alone to his hous in Arthikovilady, Valvettitura Corporal M.Wimalaratne th sentry who shot him claim that Palanive! had stoppedh van opposite the Camp, g down and walked towardshir

JUNE 83
BODIES
s
CRM PROTESTS
much as a democratic Government has certain obligations in exercising its powers in relation to the general body of Citizens it also has certain obli: gations even in dealing with persons who have broken the law or are alleged to have broken it. It must guarantee that all such persons are dealt with by due process of law and in keeping with fundamental principles of justice....for otherwise a Government would be flouting the principles of justice that are vital to democracy in the very act of claiming to defend democratic institutions.”
International Covenant
"Working Committee also points out that International Covenant on Civil and Political Rights which Your Excellency's Government has signed specifically provides that the right
to life and right to protection from torture cannot be derogated from even at time of emergency threatening the life of the nation,' “DECLARATION OF WAR’
Speaking at a meeting held to commemorate the memory of Comrades Kandasamy and Somapala at the New Town Hall, Colombo on June 7, N. Sanmugathasan, General Seccretary of the Ceylon Trade Union Federation, declared that the recent action of the Government to permit the disposal of dead bodies by armed forces in the North without postmortem, induiry or legal proceedings in a court of law was an open licence to the armed forces to shoot and kill without fear of consequences. It was virtual declaration of war by the Government against the Tamil people.
He had warned Palanivel in Tamil, English and Sinhala to halt and put up his hands. Palanivel disregarded his warning and continued to advance. Sensing danger he had fired at Palanival thrice.
Sumanapala Weerasinghe, a driver attached to the Palaly Army Camp, told Point Pedro Magistrate K. Kanapathipillai at the inquest that on the day in question he drove his truck to the Valvettiturai Camp behind an army jeep. Only after
he had gone to the camp did he learn he had accidentally driven his truck over the head of the dead body which was not covered. It was difficult for a large vehicle to negotiate the spot where the body was lying.
To avoid the body he would have had to drive his truck over load of stones at the spot.
"I am sorry for this incident and ask for pardon' he told the Magistrate, adding he had been pulled up by his officers.
'REMOVE ARMY' SAYS UAFFNA SLFP
The removal of the Army from Jaffna is one of the demands made by the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) Branch of the Jaffna District.
The President of the SLFP, Jaffna District, Mr.V. Rajasunderem, in a press statement issued by him says: "A reign of terror erupted again after the elections in Jaffna. This has happened ever since the UN P Government was elected to power in 1977. It happened in 1979 during the local elec
tions, in 1981 during the District Development Council elections and in the referendum. In other parts of the country this reign of terror was unleashed and in particular the victims of these diabolcal and calculated acts were Tamils. The Jaffna Tamils suffered most. These all worked to a pattern seemingly planned very much ahead and executed to perfection.
"Those responsible for the Kanthermadam incidents were the very custodians of the law in civies hand picked, ostensibly for maintaining law and CONTD ON P.19

Page 9
JUNE 83
ISLAND REPORTER (
"THE ORGY OF ARSON
The Island", an English daily published in Sri Lanka, carried an eye-witness account of the Burning of Jaffna in its issue of 22nd May by its feature columnist, Mr. D.B.S. Jeyaraj. The following are extracts from his account: Darkness was fast approaching when the Police Jeep was travelling in screeched to a halt at a point close to the Saivapragasa Vithiyasalai school on Arsady road at Kandarmadam, Nallur. At a glance saw several soldiers in uniform and other armed men in civils in the area. There was a lot of smoke with fire in the area.
It was that fateful day of May 18th-Election Day- with 46 local authorities and 18 electorates facing elections. In Jaffna District the Jaffna Municipality along with the Chavakachcheri, Point Pedro and Valvettithurai Urban Councils were facing elections.
TOWERS OF SMOKE
Even as our vehicle approached Kandarmadam we saw fluid towers of smoke spiralling upwards. Jaffna which burnt in 1977 and 1981 was burning again. At Kandarmadam I saw soldiers behaving in four different ways. There was one group which was fanning out in crisp military formation and conducting search operations. There was another group which was setting cadjan fences on fire there was another group of men who were passive spectators. However there was another group (may its tribe increase) which was trying to douse the fire started by their comrades. They even called upon the residents in some instances to fetch water and douse the fires.
A soldier called out to a Policeman 'Give me a lighter. I want to burn all these fences. They shoot at us and hide behind these fences'. The policeman did not oblige. I saw a soldier kicking a few bare-bodied youths in sarongs who were being rounded up for questioning. Another group was trying to upturn a parked Morris Mi
nor. A timber depot was burning gloriously. An old woman was peering cautiously through a crack in the gate; a young girl was standing on the verandah of her house watching her neighbourhood burn.
ROUGHHANDLING
A colleague from a Tamil newspaper told me that he and a photographer were stopped by some soldiers and roughly handled. Another higherranking soldier upon hearing that they were from the Press apologised and allowed them to proceed.
From a vantage point on a high-rise building in Jaffna city could see flames in Jaffna City. I had earlier gone on a bicycle to the Jaffna bus stand junction to see what was happening. Il discreetly retired when I saw some soldiers in an obviously belligerent mood.
went to the Jaffna bazaar area. The vegetable market which was re-constructed after the 1981 fire was gutted again. Vendors were trying to salvage Some of their merchandise. Two textile shops were gutted. A liquor store had been ransacked. The glass panes of some buildings like the cooperative store had been smashed. Three petrol sheds one of which is owned by a Northern UNP personality had been smashed up. It is suspected that petrol obtained here had ben used for the orgy of arson,
KANTHARMADAMN RUNS.
But Kandarmadam was in ruins, 169 dwellings in Arasady road, Old road, and some by lanes in Kandaramadam were either completely or partially burnt. Vehicles totalling close to 40 were burnt. About 35 of the homes were brisk houses. The rest were thatched, wattle and daub huts. The "vel" from a temple was missing. The chariot in another temple was, partly burnt.
A man told me that the "vel" was missing and wanted me to see the shrine room. When attempted to take my shoes off the man impatiently said
«Masabb

TAM IL TIMES 9
Ν
/W JAFF/VA
"Just come in with your shoes. Those men came in with their boots."
Most of the people had fled from their homes and sought refuge in the Jaffna University Sivan temple and a private nursing home. Many of them had returned in the morning to find the charred remains of what was once their home.
"I have only this saree left" wailed a woman. Most of the afflicted persons were of the poorer sections of the community. Several of them were of the so called depressed communities of Jaffna. Some of the affected persons alleged that cash and jewellery, watches, etc. had been robbed. At one place where women had been together for safety all jewellery had been taken at gun point.
UNIVERSAL LAMENT Another person who had acCumulated a large amount of
H
Cont. from page 3
menta/rights bypromptly promoting the Police Officer involved and giving the facts of such promotion wide publicity through state and national media.
'r Calls upon the Government to take all steps to maintain and uphold the rule of law and ensure the independence and dignity of the Judiciary to which the Government has Oledged itself
Speaking in support of the resolution, one of Sri Lanka's most senior and eminent lawyer, Dr. Colvin R. de Silva said that since he was the lawyer who appeared for Mrs. Goonewardene in that case, he found himself to be in a position to voice his views on the matter. There appeared to be a private army of the party in power which was regularly used to break up strikes and meetings of even members of the clergy nd also against university stulents. The question that had
jewellery for his daughter's wedding next week lost everything. A lot of furniture had been also damaged. Close upon a thousand people had been rendered destitute overnight. When I went to the makeshift refugee camp the lament was almost universal 'Boys came and shot they came and burnt
we came here". One old woman "After shooting they should not have run off. They should have waited here and protected US .
Apart from damage toproperty there was injury to persons, too. An old woman at Kandarmadam is warded at the hospital for burns.
Ten other males are also warded in the hospital for assault injuries. Two of those men, employees of the Government Hospital were injured during the course of a shooting melee. Another person, 25-year-old Sri Skandarajah of Karainagar was shot dead. A person from the
to be asked about the incident related to the judges was who was going to sit in at the inquiry.
Dr. de Silva said the Country
witnessed how promotions were given to two Police offi
cers whose actions were con
sidered illegal by the Supremel Court. He had now heard of an inspector who had thought of getting his long awalited promotion by slapping him (Dr. de Silva). That was now the form with the Police for promotions.
Referring to the demonstrations outside the residences of the Judges, Dr. de Silva said that it it had no parallel in the country's history. Such a thing did not happen even during the colonial
regime. Today the country was
faced with a totally new situation.
He said: "If judges can become the victims of such demonstrations, I will have to hasten to bid good-bye to our independence, good-buy to all freedoms and human rights of,
the people'.
-y

Page 10
1 O TAMIL TIMES
TERR
PERADENIYA UNIN
Tamil students at the University of Peradeniya in Sri Lanka experienced a night of terror on the night of 11-12 May, 1983 when gangs of Sinhala undergraduates of the same University dragged them out of their hostel-rooms, assaulted them mercilessly and order -ed them to quit the campus by 6 a.m., the next day. By noon on 12 May, almost all Tamil students had left the campus hurriedly; one Tamil undergrad, who had fallen down from the ceiling while attempting to flee the attackers, was warded at the Kandy General Hospital with cracked ribs and a broken chin; yet lectures continued to be conducted 'as usual' by the Peradeniya university authorities, and well attended by Sinhala students. Unaware of the provocation.
"Shocking... unbelievable...
The first time an incident of such nature and proportion has taken place at Peradeniya University. said dazed Tamil undergrads on their arrival in Jaffna. "We were taken totally unawares'. They pointed out that this incident portends ominous signs for the future safety of Tamil students at the Universities of Sri Lanka.
Most Tamil students reaching Jaffna were still unaware of what had provoked this brutal attack upon them the previous night. According to reports, a Tamil Engineering student named Balasooriyar was handed over to the Police (on Wednesday 11 May) after fellow 'Sinhala undergraduates had searched his belongings and allegedly found pamphlets of a proscribed Tamil Liberation Organization and a rubber
stamp with the sentence "DO
OR DIE”. T.V. Tamil movie.
Also late in the evening on Wednesday 11 May, unknown persons had defaced the Sinhala and the English lettering on the nameboard of the Medical Facuülty; the words "EELAMFOREVER" in English were written in white paint on Սոէ
versity roads; and posters in Sinhala and English expressing “EELAM" sentiment had appeared on the walls.
Male Tamil students staying at Marrs, Hilda Obeysekara, and James Pieries Halls bore the brunt of the assault; most of the students belong to the Medical and Dental Faculties. Tamils at all these halls were attacked almost simultaneously. A typical scenario took place in Marrs Hall. Students watching the late-night movie were first "bucketed" with water amid cries of "THALAYA (Gingellyoil-fellow)" and ”Koti (Tigers)” The drenched students returned to their rooms. A gang came round shouting and banging on doors. They did not press to gain entry into the rooms, however, and moved away in the direction of another hall of residence. Thinking that this was just another example of chauvinistic rowdyism, many Tamil students fell into fitful slumber, “Quit campus by 6 a.m. order.
Around 2a.m., there was shouting again and the crash of breaking glass and wood. Gangs of Sinhala students from other halls began attacking Tamil students. Doors were broken open. Tamil students were dragged out into the corridors and each one individually attacked by 10-15 persons, many of whom were recognized as Sinhala undergraduates of Peradeniya.
Most students were assaulted mainly with hands and feet; some with clubs and iron bars. Some incurred cuts and bruises, while most sustained internal injuries due to battery. "No campus and no Eelam for you bastards. All Tamils should quit the campus by 6 a.m. tomorrow,' they were told in English. Meanwhile, "search parties' raided the rooms to look for 'subversive literature." Tamil speaking Muslim students were not attacked however, Students belonging to the Estate Tamil community ywere not spared even wher

JUNE 83
OR IN VERSITY CAMPUS.
sese
they pleaded their different origin.
S.Sritharan, a fourth year Medical student from Kilinochchi, was one of eight students who sought refuge between the roof and the ceiling of Marrs Hall. But the ceiling gave way under Sritharan and he fell face downwards, breaking four of his ribs and injuring his chin. He was later admitted to the Kandy General Hospital by helpful Sinhala, Muslim and Tamil students. Sinhala students to the
reSC te
Amongst all this thuggery there were a number of heroic instances of good natured Sinhala and Muslim students saving their Tamil brothers. In Akbar Nell Hall, a gang of students was turned away by Sinhala students who told the raiders that they themselves would rather bear the blows than allow their Tamil facultymates to be attacked. Seeing their firmness, the mob retreated, hooting and jeering. However, the next morning, Tamils at Akbar Hall were asked to leave too, since their Sinhala friends could not protectthem the next night too.
It is fortunate that women students belonging to the Tamil community were not attacked physically, though threats and insults were hurled at them. Dean's change of mind.
For some unlucky Tamils the agony continued long into the night. Some were taken to the nameboard of the Medical Faculty, assaulted, and told to clean up the defaced Sinhala and English lettering. Others were taken around the campus and were forced between blows, to deface Tamil letters on the signboards. While it seems to be a curious coincidence that the attacks at various Halls were more or less simultaneous, it is also noteworthy that the attackers have been careful not to injure the heads of their victims or to deal fatal blows, though they had not refrained from jumping onto the bodies of their fallen victims.
As dawn broke over Peradeniya University on Thursday, Tamil students came out of their hiding places and returned to their battered rooms to collect whatever notes and belongings they could before taking a bus or train to safety. Those whose arms were temporarily maimed by the blows were not so badly bruised. Some students broke into tears on seeing their notes lying soaked in pools of Water.
A group of Tamil medical
students dared to stay back near Dean's Office, in order to let him know of their plight and the reason for their leaving the campus. When the Dean arrived and heard their tale of woe, he agreed that they had no choice but to leave, and promised to inform the ViceChancellor of the situation. However, later on in the day, he seems to have changed his mind and remarked, "Everything is calm here, why can't the Tamils come back and attend lectures?" Lectures as usual- V.C.
This seems to have been the general attitude adopted by the Administrative Authorities at the University. Vice-Chancellor Panditharatne made haste to inform the Press that lectures were being conducted as usual and that everything was calm. He said he could not take any action as no student had come to him to complain of damage to person or property. It is noteworthy that when students loyal to the UNP and JVP Parties Clashed on the campus, the university was closed down within less than 24 hours.
However, things were far from calmatthe campus. On Thursday, 12 May some final-year medical students who had dared to stay on in view of their impending final exam, were assaulted. A Tamil lecturer belonging to the Arts Faculty was assaulted in front of Wijewardene Hall and has sustained a fracture of the skull. Three Tamil Medical Students
who went to meet the Dean of
Conton page 1

Page 11
JUNE 83
PERADEW/YA
TO BEA
ZA S/WHALA U/W/VERS/TY"?
is there a plot to convert the University of Peradeniya into a "Sinhala Only" University? This is the question that is being raised in the context of the continuing tension and intimidation that prevails in the University and the failure of the authorities to take adequate and appropriate measures to provide the required security to facilitate the return of the Tamil students who fled from the Campus after being subjected to violence and degrading treatement begining 11th May.
The co-ordinated and calculated manner in which the Tamil students were subjected to violence and forced to flee the campus would lend credencetothe beliefthatthe violence was premeditated and stage-managed with agentprovocateurs from within and without at work.
Cont from page 10
tneir Faculty were surrounded
" " ՏԱԹ.
by hostile Sinhala students; ultimately the Dean had to send them out in a university vehicle.
Observers are astonished at the viciousness of this attack,
given the docile attitude of the
Tamil students of Peradeniya University, who though they are stil considerable in number (about one-third of the student population), yet always maintain a low profile in the University, avoiding political polarizations and alignments. Tamil students do not in general take an active part in student union activities as business there is almost all the time conducted in Sinhala. Unlike their counterparts at the University of Jaffna, Peradeniya Tamil students are rather indifferent, as a group, to political developments in the NORTH and EAST, and generally remain aloof from politics. The ominous question in the hearts of the Tamil students of Peradeniya University today is: "How can we hope to continue
our studies in safety, if at all, at
our University?" (By courtesy of "Saturday Review")
A few days before the violence erupted, a student group had staged a Tamil translation of Jean-Paul Satre's "Men Without Shadows" which depicted the torture and cruelty by the Nazi Soldiers on the French resistance fighters. Some designing individuals in the University would appear to have created a suspicion that the play had ben portrayed in a manner as to being a parallel to present day conditions in Sri Lanka. From nowhere pamphlets purported to be issued by the Liberation Tigers of Tamil Eelam began appearing on the Science Faculty walls. The Sinhala lettering on the name board at the entrance to the University was also discovered obliterated with tar. Who did this remains a mystery, but the Tamil students flatly denied responsibility for the pasting of the pamphlets or the obliteration of the Sinhala lettering. Whoever did it knew that violence would en
The editor of the Sri Lankan
fortnightly "LANKA GUARD
IAN" commented:
"Was it spontaneous combus tion or engineered provocation? While that's the main question to which any "Probe' team must address its mind, the outburst of racial violence at Peradeniya University is troubling for many reasons. Especially after we witnessed a repeat performance, on a much smaller scale of course at the Medicos hostel, Bloemfontein, in Colombo.
Blessed with better facilities than most other campuses, Peradeniya is still regarded as the "elite' campus. More significantly the racial 'mix' shows a quite evenly balanced Sinhala Tamil undergraduate Community. Divisions in the past were always political-ideolor, gical rather than ethnic or religious. Any subsurface racial 'antagonism and prejudice were largely contained. When it erupted some years ago, a spirited battalion of Sinhala students took the initiative to ideal with the rabble-rousers. On another occasion a Warden
2

ound that the trouble had been caused by the rude and brovocative racist remarks of a minor employee. He was promptly disciplined. Unless he was a certifiable unatic, no Tamil student would have used a tar brush on Sinhala name-boards in the heart of the Peradeniya campus. Whothen was the provocateur?" PETROL BOMBS & NTIMIDATION. Anti-Tamil feeling again seems o be running high at the University of Peradeniya, with Sci}nce Faculty students boycoting classes to protest against he suspension of 2 Sinhala tudents involved in anti-Tamil ictivities Once again, Tamil studentsMho returned to the Campus ess than a fortnight ago-are being intimidated. On Thurslay night (9 June) 2 petrol bombs were flung at the rooms of some Tamil students in Mar's Hall. Last Saturday night 3 famil students were assaulted at Arunachalam Hall: the assa
TAMIL TIMES 11
ilants wore polythene masks to hide their identity. On Sunday 2 Tamil Engineering students were the targets of a similar attack at James Peris Hall. Tamil students have been warned to keep away from lectures or face the consequences. The warnings have been backed up with fire-crackers. With the exams approaching, the Tamil students are in a dilemma. They can't afford to quit the Campus at this stage but reportedly pro-UNP Sinhala students seem to be determined to make things so hot for the Tamil students that they'll flee the Campus again, as they did in May.
University high-ups too have no sympathy for the Tamil undergraduates. One of the 'top-rungers' was overheard saying he doesn't favour keeping the Tamil students in the Campus. He is reported to have added the Campus will not be closed down even if a Tamil student is killed.
“KEEP PERADENIYA MULTI-RACIAL
The English Students Assoiation of the University of Peradeniya, Sri Lanka, has called upon everybody concerned 'to provide an atmosphere which would encourage the Tamil students to return ot heir studies'. he Association states:
'Last week, for the first time the history of this University, icidents of racial violence gave he entire Tamil student popution no option but to leave he campus premises. They re still being forcibly kept way from attending lectures, rhich is as much their right as is of the other undergradua 2s. We feel that Peradeniya is that it is because of its multiacial and multi-cultural charcter and this experience is that we cherish most in our cademic lives. We are conviced that the only solution open us now is for everybody oncerned, authorities, staff nd students, to provide an tmosphere which would enourage the Tamil students to turn to their studies and feel at passive acceptance of the
situation only amounts to a tacit acceptance of racism, intimidation and thuggery, irrespective of where it COrtes from. The English Students Association, therefore,
O Urges the authorities to take immediate action to ensure the return of all Tamil students to the Unversity and to take adequate measures to guarantee their safety thereafter. O Commends the University Teachers' Association for its decision not to conduct lectures since a section of the student body is being prevented from attending them and request them to continue working towards an immediate resolution of the crisis. O Appeals to all its members and to all other undergraduates to keep alive the concept of a multi-racial University and to work actively towards achieving this end which will entail bringing back all Tamil students to continue their studies in an environment where they will not feel threatened."

Page 12
12 TAMILTIMES
ABOUT PEOPLE
TAMBI MUTTU
Tambimuttu, who died in London on June 22, was in his day, a resoundingly known figure on the London literary scene, but he also has a permanent niche in the history of literary affairs from his stewardship of the magazine Poetry London which he edited from 1939 to 1947.
Tambi, as he was universally known, presided over the fortunes of Poetry London with a style of editorship in which eccentricity was always cheek by jowl with near chaos. Run with genial informality from the Hog in the Pound public house, then on Oxford Street, where Tambi conferred with his peers, Poetry London always seemed an unlikely survivor of the austere economic climate of the Forties. Yet it not merely survived, but did so with distinction, publishing in the course of its fifteen issues almost every British poet of note, providing a platform for what was, then, younger talent which would have found itself stifled
by the more orthodox available outlets.
Born in Ceylon in 1915 Tambi had come to Britain in 1937 with a jazz musical comedyperformed at the Regal Theatre, Colombo - to his name, and
perhaps at that stage no defi
ned ambition to electrify a literary scene overdominated by academics.
Poetry London came to birth from a meeting between Tambimuttu, Tony Dickens, Dylan Thomas and Keidrych Rhys. Tambi's mission from that point was to 'liberate' poetry.
His own talents were essentially creative and personal. At
PROFESSIONAL CATERING
SERWICE
for private functions
BUFFET OR SITDOWN large or Small
EXCELLENT FLOWER ARRANGEMENTS GARLANDS 8. BOUQUETS also available for weddings
please ring O-542 1282 after 7p.m ask for Senthi for more information
Z
(SNS
 
 

business he was less adept. Nevertheless this 'wild, dark impresario of the dithering Forties' was, with his eclectic tastes to publish among many others, Dylan Thomas, Stephen Spender, Louis MacNeice, Kathleen Raine, David Gascoyne and George Barker. He also commissioned illustrations from Henry Moore and Graham Sutherland.
Tambi muttu left London for the United States in 1947 when his own financial interest in the magazine was bought out by a business partner. Poetry London appeared for two more years but without his presiding genius seemed to lose something of its zest for life.
in America his career was
varied. There was a new but short lived magazine called Poetry London-Wew York and plans to reenter the British literary scene with a bang, via a magazine called Apple in cooperation with the Beatles. But it was not until 1979 that an issue of Poetry London/ Apple Magazine finally appeared by which time Tambi was a quarter of a century from the scenes of his inspiration.
in the 1970s with his striking graphite coloured hair, he was again a familiar sight in the old haunts, but reminiscence had begun to predominate over creativity. A more permanent acknowledgment of his achievement was in a reprint of Poetry London in a set of five volumes by Frank Cass in 1971. By courtesy of The Times Friday June 24 1983.
RANGANATHAN, OC, DIES AT 74
Mr.C. Renganathan O.C. one of Sri Lanka's leading Appeal Court lawyers died in Colombo recently. He had been ailing for some time. He was 74.
He also held several key posi
tions in government and private institutions. He was a director of the Tourist Board a member of the Board of directors of the S.W. R.D. Bandaranaike National Memorial Foundation and a member of the Council of Legal Education.
JUNE 83
He also served on the board of management of the Ramakrishna Mission, V.P. Hindu Educational Society (Colombo) and the Hindu Religious Affairs Advisory Board. He was the Convenor and member of the board of trustees of the coordinating committee of the Sri Sathya Sai Seva Organisation of Sri Lanka.
He was educated at St. Joseph's College. Colombo, the University of Ceylon and the Law College. He took his oaths as an advocate in 1936 and beCame a OC in 1965.
Mr. Lyman S. Kulathungam The death occurred on May 5, 1983 at his residence in Vaddukoddai of Mr. Lyman S. Kulathungam, retired Vice-Principal of Jaffna College and Editor of The Morning Star for 42 years. He celebrated his 80th birthday on January 29. He leaves behind his wife Dhiviam, four sons (Dr. L.C.D. Kulathungam, Mr. W. D. Kulathungam, Mr. Jeyam Kulathungam and Mr. Rajan Kulathungam) and a daughter Mrs.J. Poorananampillai.
The late Mr. Handy Perinbanayagam and Mr. Kulathungam were pioneers in teaching English and Latin to the Undergraduates of Jaffna College, Mr. Kulathungam was always young in spirit and full of wit and humour. He had the knack of transporting his students into the very world of Shakespeare's "Hamlet", Milton's "Paradise Lost' and Dickens' "David Copperfield".
Mr. Kulathungam was for many years staff representative on the Board of Directors of Jaffna College, member of the Executive Committee of Jaffna Diocese of the Church of South India, editor of the Jaffna College Miscellany, lay preacher, and an ardent member of the Church and Community.
The Rev. S.W. Sugunarajah The death occurred suddenly
on May 3 of the Rev. S.W.Sug
unarajah, Pastor of the Chavakachcheri Church. Prior to his recent move to Chavakachcheri he had been Pastor of the Uduvil Church and had also served as Secretary of the Jaffna Diocese. He leaves behind his wife and two daughters.

Page 13
JUNE 83
LONDON MURUGAN TEMPLE, MANOR PARK LONDON E12
The London Murugan Temple, a registered charity founded in 1975 to promote Hindu worship and facilitate the conducting of religious, cultural and social activities in the U.K., has been able to purchase a freehold property for £60,000 to establish a Hindu Temple at 78 Church Road, Manor Park, London E. 12.
A large band of well-wishers and devotees in South India have undertaken to meet the entire cost of all Vigrahas, Utsava Moorthys, Silver Kavachams and all expenses connected with the travel and honorariums of a group of expert sculptors expected to arrive in the U.K. in early July. The temple building would incorporate some of the finestfacets of South Indian Hindu temple architecture and lend new colour to the landscape of that part of London, and would be a focal point for the Hindus of the U.K. and Europe. The first stage of the building
operations is expected to be
completed in time for the Maha Kumbabhishekam to be held in October 1983. The Trustees and the Management Committee need £45,OOO to complete the project and invite donations from wellwishers and devotees. Cheques drawn in favour of "The London Murugan Temple" could be sent to the President, at 202 Browning Road, Manor Park, London E 12.
NVITATION The Headmaster 8 teachers of the West London Tamil School request the pleasure of your company on Prize Day, Saturday 16 July, at 6.30p.m. in the Greenford High School Hall, Ruislip Road, Greenford, Middlesex, Dr. Rhodes Boyson, M.P., Minister of State, will present the prizes.
RSVP (by July 9) Dr. R. Niththyananthan, M.Sc., Ph.D., Headmaster, W.L.T.S., The Kudi", 179 Norval Road, North Wembley, Middlesex.
HARTLEY COLLEGE O. B. A.
(LONDON BRANCH)
The Past Pupils of Hartley College, Point Pedro, living in the U.K. have taken the initiative to organise an Old Boys Association.
The inaugural meeting was held at 17 Leeland Mansions, Leeland Road, London W13 on June 11. The following Committee was elected : Patron Mr. W.N.S. Samuel (current Principal of Hartley College), vice partons Mr. K.C. Praesoody and Mr. C.J.T. Thamotheram President Dr. M. Sreetharan Vice-President Mr. R. Nadarajasundaram General Secretary Mr. A. Sriharan, 50 Coningsby Road, London W5 (Tel: O1-840 3635)Treasurer Mr. R. Raveendralingam.
It was decided to organise a dinner in honour of Mr. Samuel who is shortly due in London as representative of the Sri Lanka Methodist Conference at the Annual Synod of the British Methodist Conference. Details of the function as well as of the newly formed Association may be obtained from Mr. Sriharan.
SHREE GHANAPATHY TEMPLE, WIMBLEDON, LONDON SW 19.
The Idols of Hanuman, Bhudevi, Sri Seedevi, and Chandikeswarar, excquisite masterpieces produced by the sculptors of Kumbakonam and Mahaballipuram in south India, were installed at the Shree Ganapathy Temple 123/133
Effra Road Wimbledon, London SW19 on 23rd and 24th June 1983, under the direction of His Holiness Swami Haridhosgiri of Thapovanam, India. The ceremonies commenced on Thursday, 23rd June with the setting up of Kumbams, Homams and the chanting of Vedic Mantras. On Friday, the 24th, after Abisekam to the deities, Pranapratheshthai and Bimbastapanam, Thirukalyanam of Lord Venkateshwarar to His Consorts Bhudevi and Sri Seedevi was the highlight of the ceremony. His Holiness Swami Haridhosgiri delivered a religious discourse and sang Bhajans.

TAM IL TIMES 1 3
The known name in low-cost fares We put you in touch with the world O Sri Lanka * Australia * Europe * Singapore U.S.A. * India Mauritius
Contact.
R/TA SAWDRASAGARA 5 CA VE/WD/SH A VE LOWDOW W33OP Tel 01-346 5044
FIRST TAMIL VIDEO SHOP
FROM THE PIONEERS
LARGE LIBRARY OF ORIGINAL TAMILHIND AND SINHALA FILMS O Also Video Games for children
THE LAST WORD IN HOME ENTERTAINMENT
We specialise in mail orders. Overseas customers are welcome. Special discounts for large orders.
TEN YEARS EXPERIENCE IN FILM ENTERTAINMENT
LATE OPENING FOR FURTHER DETAILS AND LIST OF FILMS, PLEASE RING P. SRINIVASAN 01-679 1953 (HOME 01-656 0396)
TAMIL FILM VIDEO CLUB, 1524 LONDON ROAD LONDON SW16

Page 14
14 TAM I TIMES
SERENDIBTRAVELS
AWE HAVE AWIDE SELECTION OF FLIGHTS TO COLOMBO, BOOK YOUR SUMMER HOLIDAYS IN SRI LANKA WITH US.
At WHY NOT TELEPHONE US NOW
AND BOOK YOUR SEATS?
A FLIGHTS TO COLOMBO,
SINGAPORE, HONG KONG, JAKARTA, BANGKOK, AND TRIVANDRUM BY AIR LANKA - THE NATIONAL CARRIER.
SERENDB TRAVELS 64 CRUSOE ROAD, MITCHAM, SURRY.
TEL: O1-631 411 4 (WESTEND OFFICE)
O1-64O1844 (EVENINGS&WEEKENDS)
FAST FREIGHT FORWARDERS
OFFER
SHIPPING TO ALL MAJOR PORTS THROUGHOUT THE WORLD. PLEASE RY OUR FIVE STAR SERVICE:
år ÖCollection from your door. fir Defivery and clearance of effects at Port of Des
it; at O.
r omprehensive Packing and storage facilities. (custonners can do their own packing at our warehouse at no extra cost). fr Supply of wooden boxes, cardboard cartons, packing materials etc.
r Fast and efficient shipments on RO/RO and Container vessels.
MOST IMPORTANTLY: TRY OUR RATES FIRST.
WE ARE EXPERENCED IN COLOMBO FREIGHT FOR THE PAST FIFTEEN YEARS, PLEASE SPEAK TO MR. TONY FERNANDO FOR YOUR REOUREMENTS AND
ENOURES.
UNIT 9B, WORTON HALL, INDUSTRIAL ESTATE, WORTON ROAD, ISLEWORTH, MIDDX. TEL: 01-5683070

JUNE 83
ASSAULTED
FOR 4 HRS
AT ARMY CAMP
For nearly four hours on Sunday, 8th May Dr. S. Rajasunderam, Administrative Secretary of Gandhiyam Society was assaulted by Lieut. Bukmeewawa and three others, all of whom he could identify, at the Army Detention Barracks at Panagoda near Colombo. This allegation made by Dr. Rajasunderum in person to Dr. M.S. L. Salgado, J.M.O., Colombo, is contained in Dr. Salgado's report submitted to the Court of Appeal Colombo.
In his report to the Appeal Court Dr. Salgado says: 'I examined Somasunderam Rajasunderam, 47 years, who is being detained at the Army Detention Barracks, Panagoda, at 2.10 p.m. on 12-05-1983 in the front room of the barracks building. Dr. S. Premathiratne, my assistant, was also present. "I explained to the examinee that I have come to examine him on an order of the Appeal Court on an application made by S. Karalasingham of Vavuniya. I also explained that my findings would be communicated to the said Court and asked him Whether he Consents to be examined. On being pushed, he fell into Cel.
ensured that no other person was within hearing distance as the examination room was small. The examinee consented to be examined and in proof of his identity I got him to sign and date on the paper on which was going to make my notes. The examination concluded at 3.1 Op.m. History: S. Rajasunderam stated that he was brought to Panagoda from Gurunagar Army Camp and arrived at about midnight of the 7th May, '83. He was taken in and pushed into a cell by two officers who were in uniform whom he can identify. As a result of being pushed he fell inside the cell. He thereafter slept on the marble floor of the cell.
'At about 3 a.m., sand was thrown at him but he continued to sleep. At about 5.30 a.m., on the 8th, a person whom he can identify came into the cell wearing a towel
- JMO's REPORT
and "boxed my tummy", as a result he found difficulty in breathing. His hair was pulled and he was also assaulted on the shoulders by the same person. About half an hour later another person whom he can identify came into the cell and he was hit on the head and shoulders forabouttwo minutes after which he left.
"HE WAS SHOWN TWO MEN HANGING UPSIDE DOWN FROM THER LEGS IN 2 CELLS
"At about 5.00 pm, on 8-5- 83, Lt. Bukmeewewa Came with three others, all of whom he can identify. Two of them assaulted him with shoes, elbows, fist and knees. The assault continued from about 5.00pm., till about 8.30 to 9.00 p.m. Thereafter he was kept naked and he had to take his meals without clothes. On the 8th night when he was sleeping he was taken out of the cell and shown two men hanging upside down by their legs in two cells. He was beaten there with hands and slippers and asked to admit that there was a conference in 1981.
"He was taken back to his cell where he slept and his clothes were returned at 1.30a.m. on 9th morning. He was told that all were beaten up as two detenus had communicated what had occured to their law
yers.
"On the 1 Oth he was threatened but not assaulted. He was
made to walk on his hands and knees for exercise in his cell. 'On the 12th he was made to stand from 9.30a.m., to 1.00 p.m., with abreakoffive minutes as he had told lawyers who had met him on the 11th what had occured.
Two officers whom he can identify threatened him not to speak about the incidents of the 8th May, 10 minutes before he was brought up for examination by me."
Cont. on page 15

Page 15
JUNE 83
AUSTRALAN TAMILS
TELL TULF MPS
'PLEASE STEP DOWN'
The following is the text of a letter sent to the leader of the Tamil United Liberation Front, Mr.A. Amirthalingam, MP by the Eelam Tamil Association (Australasia):
9th May 1983 Mr.A. Amirthalingam General Secretary of the
T.U.L.F. 8 Leader of the Opposition Parliament of Sri Lanka. Dear Mr. Amirthalingam, "Our Association has requested me to write this letter to
you.
"Eelam Tamils at present resident in Australia are horrified and dismayed to note that while Tamil Eelam is suffering under the yoke of armed occupation by its presen Sinhala rulers and while its youth, intellectuals, refugee rehabilitation workers and religious leaders are being harassed, tortured and mur
dered in Sri Lankan jails, the T.U.L.F. parliamentarians like modern day Neros are fiddling with local elections and power politics and are having secret "descussions with the Sinhala rulers and even proclaiming that the present U.N. P. government is giving 'redress to Tamils (ref: your speech reported in Virakesari of 13-4- 1983).
"When following the death of our late revered leader Thanthai Chelva the mantle of Tamil leadership fell on your shoulders and you led the T.U. L. Fto parliamentary power on the mandate of achieving independence for THAMIL EELAM, we like all Eelam Tamils at home and abroad were thrilled to the core of our hearts. When for the next two years you roared your defiance at the fanatical Sinhala Buddihist par
Cont. from page 14
Dr. Salgado in making his observations says:
"He (Dr. Rajasunderam) walked into the examination room slowly and he appeared to be frightened untill explained the purpose of my visit. His face was unshaven and on questioning him he stated that he had not shaved since the 7th. "He complained of pain behind one ear, on the back of the chest, back of head and tummy He also complained of a buzzing sensation in both ears more in the right. His pulse was 1OO per minute, his blood pressure 120/80mm. mercury. His temperature under the tongue was 99.4F.
He had a purplish brown contusion immediately behind right ear with an abrasion at the upper end of the contusion. To the left of the mid-line on the back of the top of the scalp was another contusion which could be felt and was tender but which was not visible.
"There was tenderness over the lower end of the right shoulder blade of the back of chest. All joints had full movements except the shoulder joints where there was pain on extending the upper arm fully.
The patient complained of pain in the calves but no abnormality was detected.
Dr. Salgado states that he was unable to examine his ears as there was no otoscope. Dr. Rajasundaram gave him a history that he has had perforation of the ear drums when he was small and that Dr. Benjamin had treated him. He also stated that prior to the assault on the 8th night he had no complaint regarding his ears. Dr. Salgado states that in view of the symptoms (tinnitus) and the history of assault he recommends that he should be examined by an ENT Surgeon in regard to his complaint of buzzing in the ears. Dr. Salgoda states that injuries that he had listed were all nongrievous with the qualification that he had not examined the ears internally. Since Dr. RajaSunderam was having low fever he had recommended that he should not take the yogic exercises which he was accustomed to do daily. After listing the various medicines that he should be provided Dr. Salgado concludes "His mental condition is normal except that he is in a state
of apprehension. لس۔

TAM IL TIMES 1 5
amentarians we all thought hat the hour had at last prouced the leader who was oing to liberate the Eelam amils.
But alas, we have witnessed et another of the sordid Tamil arliamentary dramas of soft edalling followed by back pealling, crowned by downright etrayal of the Tamils, of their opes, their aspirations and heir lives. Eelam Tamils have een betrayed time and again the past by their political aders, but your betrayal has ecome the most dastardly ecause it is happening at a me when mother Tamil Eelam
bleeding to death. We strongly point out to you hat the Tamil people gave you nd your T.U.L.F. parliamenarians a clear and unequivocal handate to strive for and achiwe an independent sovereign tate of THAMIL EELAM and otto compromise for anything hort of this. You were most ertainly not given any right to onduct back door dialogue sking for DDC'S and other etty concessions. We hate to onder in whose best interests Ouare actingtoday: your paramentary seats or the Tamil eople's freedom? "We have this to say to youou and the present bunch of amil parliamentarians, who ce puppets are dancing to
the tune of the master puppeteer J. R., are not made of freedom-struggle materia; you are most definitely not capable of leading Eelam Tamils to freedom. Therefore please step down, taking along with you, your parliamentary harem and let a real meaningful leadership come forward and lead us to freedom.
"We have one more thing to say to you-they say history repeats itself and that is true of our struggle too. You will remember that when the Tamil Congress leaders betrayed the trust that the Tami is placed in them, Thanthai Chelva and Vanniasingham emerged as the real leaders of the Tamils. But it took them eight long and heart-rending years the
break the Tamil people free of shackles and deception that the previous leadership had imposed on them. We are now watching a similar drama unfolding yet again, the only difference being that the players are different and the stakes are priceless-the very survival of Eelam Tamils. Do not think you too could fool the Tamil people for eight long years or ΥηOfΘ.
'Please remember the old adage, "You can fool all the people some of the time, you Cont. on page 6
TAM IL TIMES ANNUAL SUBSCRIPTION RATES
UK/India/Sri Lanka . . . . . . . . . . . All other Countries . . . . . . . . . . .
Tamil Times Ltd, P.O Box 304 London W139 O.N.
O wish to pay/renew my subscription for one/two years. O I am also sending you a subscription on behalf of
O enclose a donation of . , O My cheque/intl. money order in favour of Tamil Times Ltd
is to the total value of. . . . NAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . ADDRESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- * [Delete if inapplicable
SSS SL SS SSSS SS SS SS SSSS £6.OO
LSL S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSL S S S S SS S SS S SS SS SS 1 OOO

Page 16
16 TAMIL TIMES
ETTERS TO THE EDITOR
EELAM - A PO/WT OF VIEW
The recent arrest in Sri Lanka of the leaders of Ghandiyam under the unlimited power of the Prevention of Terrorism Act and the all too familiar spree of arson and looting by the army in Jaffna, once again highlights how the Sri Lankan Government is escalating its repressive measures against the Tamils. Consequently, mOre and more Tamil S are being inevitably forced to consider whether the establishment of a separate State of Eelam is the only choice left if they wish their life, liberty and the future of their children to be secure. The time has now come for the Sri Lankan Tamils at home and abroad to face facts and come to a decision about their future. If they wish to live in Sri Lanka, then they must answer the question - Do the Tamils need a separate State? All those who answer in the affirmative must then actively help towards establishing it. However, anyone with
ANGLO ASIAN TRAVEL LTD
TRA VEL 8+ FAREIGHT COWSULTAWTS 17 TOT TEWHAM COUR TROAD. LO/WDO/W W 1.
SPECIAL LOW COST FARES
London-Colombo-London London-Colombo-Singapore-Colombo-London Lon-Cmb-Bangkok. Hongkong-Cmh-ton Lorn- Cm ho-MadraS-Crimbo-Lorn On-Cmb-Jakarta-Cmb-Lon
- MAKE YOUR BOOKINGS NOW -
o; /WO DEPOS/TS AEQU/RED 1
Evenings and Weekends call;
VICTOR KAS NATHAN இ868 O 161 SESHI TH | RUMALAI . HARRY SEEVARATNAM... O 1-445 91 O1 GEORGE MARATHASAN. . . O1-449 2018
average intelligence wi concede that proper plannin which takes into consideratio all relevant factors (nature resources, Commercial poten tial, support of other govern ments, degree of commitmen of the concerned people etc. and possible eventualities, i. vital to the success of thi endeavour, though luck woul play some part in the fina outcome. It is, therefore, total irresponsible for some group to say that the only immediat goal to aim for, is the physica achievement of Eelam an matters like how we will hol on to it and earn our livelihoot in it, can be considered Sub sequently. Those who advocat this policy do not seem t realise that they are riskingth lives and future of all the Tamil who opt to become citizens o Eelam. I would not wish t follow any group that is, it effect, asking the Tamils t commit voluntary genocide it the name of patriotism, whic
TELEPHONE:
O1-580 8564
O1-580 8565
O1-580 8566
....Töf-800 9898
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNE 83
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
is exactly what the Sri Lankan Government wants. True, sacrifices of life and property are inevitable in any independence struggle but they can be reduced to an unavoidable minimum with adequate preparation.
The disastrous attempt by Biafra to break away from
Nigeria illustrates the folly of Such an impetuous action.
After a hasty declaration of independence, the Biafrans, in spite of their oil resources, found themselves isolated and were starved into submission while the rest of the world watched apathetically. More than two million Biafrans died - many of them being women, children and elderly who succumbed to malnutrition it was this that broke their spirit. This debacle was due to the Biafran leaders (1) underestimating the ruthlessness of the Nigerian Government (2) over-estimating the outside world's willingness to intervene on their behalf (3) not planning for survival by selfsufficiency before they declared independence. The Eritreans in Ethiopia and Kurds in Iraq have also suffered similar fates. Are we to learn our lesson only from tragic personal experience?
In recent times only Bangaladesh has successfully seceded from Pakistan with direct support from its big neighbour, India (whose government had to cope with the flood of refugees and to whom Pakistan was a common enemy) and indirect support from Russia. Eelam has no country to back it and has no fertile soil or other natural resources; the Tamils are not united nor prepared to make sacrifices to preserve their ethnic identity.
The Tamils living abroad now are unique among all other expatriates in their voluntary adoption of English as their mother-tongue, relegating Tamil to the status of an unnecessary and bothersome foreign language. Presumably Eelam, i symbolising Tamil language and culture, would mean nothing to them or their children. I do not say that we should abandon the idea of
Eelam - far from it. I only wish to point out the need to plan for the viability of Eelam as much as the need to pursue its establishment, because we are not going to be given a second chance at it. Eelam is not going to be the achievement of one man or of one group but has to be the fruit of collective effort on all fronts -political, socioeconomical and military strategy. ls there a working party of Tamils in existence now, which is studying the economic and commercial potential of Eelam and if so will the group identify itself so that all those who believe in its aims can offer their help?
Para manathan England
USE OF TAM ILGOVT APPOINTS ADVISERS
The Sri Lankan government, it is reported, has decided to appoint a Committee comprising of Senior civil servants to advise on the implementation of government policy on the use of Tamil language in the administration, particularly of the northern and eastern provinces.
Although the Tamil language enjoys the constitutional status of a national language, in practical terms it meant nothing. And this is one of the major issues on which the Tamil people have held strong views.
Reports atributed to governmental sources state that the recommendations of this committee, which comprises some of the most senior and experienced civil servants, would ensure that the implementational aspects of a variety of matters already provided for both statutorily and administratively would be taken care of.
The Committee is expected to be chaired by Mr. Bradman Weerakoon, the Secretary to the Prime Minister.
Political observers suspect that the government has taken this step with a view to enticing the Tamil United Liberation Front (TULF) to recommence negotiations with the government.

Page 17
JUNE 83
THE PRIESTS' TRIAL
Cont. from page 1 this trial is itself a serious tactical error on the part of government. Likely to last at least six weeks, and probably longer, and whatever its outcome, it is destined to be another turning point in the downward spiral, not only of relations between the communities in Sri Lanka, but also in the life of the regime which misgoverns them. In addition, to take on the Catholic and Methodist Churches, when their cultura influence is so strong in Jaffna, and as political instability and insecurity gradually increase throughout the island, can only be deeply counter-productive.
The morning was taken up with over two hours of legal argument, in which the prosecution insisted that the case would take longer than six weeks to complete and that Judge Silva, who retires early in August, should therefore not hear it. In the garden, could see a bizarre sight: butterflies dancing amid the flowers and the machine guns, while what little remains of the rule of law in Sri Lanka
struggled for survival. Bala Tampoe for the defendants argued with great eloquence that, having been denied bail, justice demanded their speedy trial; and said the defendants were anxious to take their chance", and immediately face the charges against them. When Judge Silva decided in their favour that the trial commence at once, their faces lit up, their relief obvious.
As the court adjourned,and the defendants stood to be handcuffed by one of the khakiclad bullies who now increasingly determine the rights of the citizens of Sri Lanka, justice too stood in the balance, for the next weeks to be held in the hands of Mr. Robert Silva. When the priests turned to leave, they raised their handCuffed arms to me in a gesture of defiance, signalling too (and correctly) that the outside world must come to their aid, and be witness to this ultimately vain attempt at their crucifixion.
MY EXPULSION FROM SR LANKA.
CONTD FROM P.1 out orders. Other countries
do worse things than us", said
R
E L
TRY OUR PRICES O
LOCAL O
PANASONIC SONY HITAC
BACKE
ELECTROTEC
A OUR OWN SERVICE ESTA
SERVICING CARRIED OUT
ENGINEERS IN OUR OWN Domestic Repairs Unde (Vacuum Cleaners, Toa Specialists in Video & T Extended 3yr & 5yr War
67A, Sydenh LOndon SE
O1-778
01-6594729 24 Hour,

TAVIL TIIVI ES 1 7
one of the CD men, and don't suffer for it". on me of a deportation order
and that must pack and accompany them at once.
Outside the hotel, in the darkness of the lane, could see bther uniformed men, at least (wo jeeps and other cars. I was out in one of the jeeps with two plain-clothes policemen, a driver and a uniformed policeman, all unarmed as far as l could make out, and attempting no further intimidation. I was driven directly to the airport
with the second jeep behind.
ԱS.
At the airport my baggage was searched and nothing of any significance to them found. They were plainly cheated of their expectations; they had caught not a tiger but a mosquito. I told them that they had made a serious error in expelling me, to which they replied that they were merely carrying asked them to convey my apologies to the Chief Justice and Attorney General for my ailure to keep my appointments with them. I also expressed the hope that the Chief Justice would not himself be n any difficulty for agreeing to
see me. The CD man replied "Ohno, he is much too powerful. I took it that if he was less powerful - say, only as powerful as an ordinary Supreme Court Justice - even he might soon be suffering the attentions of Sir Lanka's army and police - ruled state.
was left in the airport departure lounge, with my CD and uniformed escorts watching me till the end, in a harassed and exhausted state with no explanation for my sudden expulsion. I had entered the country perfectly legally as a British citizen. During the six days of my travels, I had conducted 'myself openly in Sri Lanka and spoken with politicians, judges journalists, lawyers, public offcials and academics precisely as had done in 1982. Nothing that I had done was covert, illegal or improper. But plainly the limits upon what is tolerated in a seedy and increasingly brutal political dictatorship like Sri Lanka's - now becoming just like all the others - and the conditions under vhich a visitor can travel the country have narrowed sharply in the last twelve months since my previous visit.
A N C E
NVIDEO RECORDERS
R EXPORT.
H. JVC TELEFUNKEN AKA
D BY
>CH LIMITED
BLISHMEN.
BY EX-MANUFACTURER'S
WORKSHOPS. ritaken.
sters, lrOn S, Kettles, etc).
V Conversion S. "anties available.
am Road 26 5US 6563
Answering Service

Page 18
18 TAM L TIMES
SHIPPING
YOUR PERSONAL
BELONGINGS 2
CONSIDERTHESE FACTORS
1. Your Precious Cargo is handled with care
2. We pack your goods under your own
supervision.
3. You handover your goods to our
warehouse in London and you collect
your cargo from our own warehouse in Colombo.
4. This eliminates wharfclerk charges. 5. No third party handles your cargo any
longer.
| We don't offer you door to door Service : but warehouse to Warehouse.
We are not cheap.
But give you a service
worth every penny you spend,
because we put in a lot of
i professional work to get your Cargo.
However small on time and in safety.
USE THE PROFESSIONALs
TRICOINTERNATIONAL
Stuart House,
River Park Road,
Wood Green,
London N22 4TB
Telephone: 01-889 6902 (4. Lines)
O1-889 7972
Telex: 883240 -TREX -
TRICOINT SHIPPING & FORWARDING (GMBH) NEUGR BAHNHORFSTRASE 133 2104, HAMBURG 92
WEST GERMANY TEL: HAMBURG 701-7744/7085/6 TELEX 217668 - TRICOD
 
 

SLBC SURPLUS
RS. 1 O.8 MLLION The Sri Lanka Broadcasting
Corporation has reported a Rs. 10.8 million surplus of revenue over expenditure during the financial year 1981 against a Rs. 16.6 million surplus the previous year.
SLBC Chairman Eamon Kariyakarawana has said in his report for 1981 that the corporation had achieved its revenue targets with both radio licence fee Collections and the yield from the sale of air time growing appreciably. SLBC has reported a total operating expenditure of Rs. 92.4 million for 1981 against Rs. 69.9 million a year earlier. Administrative expenditure had grown sharply from Rs.42.5 million to Rs.61.1 million.
MEDICAL GIFT FROM US.
The International Human ASsistance Programme (IHAP) USA has donated to Sri Lanka Rs.5 million worth of medical supplies and equipment, one of the biggest single donations ever made by a single organisation.
These gifts from US governmental sources and private enterprise will comprise medical hardware and consumables to equip two modern hospitals. The items include 5 X'ray plants, 10 operating tables, 3000 pieces of surgical instruments, 50 sterilising units, 50 suction units, and other assorted items. In addition over one thousand boxes of dressings, Syringers, linen and orthopaedic bandages are included in the package. The American medical supply companies through the HAP have already donated gauze and suture material worth over Rs..3,891 OOO/-,
RS.7 OO MILLION PLAN FOR MANNAR
8 VAVUNIYA
The government will inaugurate an Integrated Development Program for the accelerated development of the Mannar and Vavuniya districts in the Northern Province immediately, Sri Lanka's Finance
JUNE 83
and Planning Minister Ronnie de Mel said recently; Rs.7OO million will be set apart with World Bank aid for the development of these two areas alone. Mr. de Mel added;
"This is the largest sum of money ever set apart for the integrated development of any area in Sri Lanka", he said.
This alone should nail to the counter the false propaganda spread by Tamil racialists that Tamil areas have been neglected by this government. This government alone has done more for the Northern and Eastern Provinces than any other government since independence" he said. This integrated Development Program will be in addition to the normal improvements done by line-ministries in these two districts and through the development budget.
The World Bank has now provided nine loans totalling $ 115 million and 33 International Development Agency (FDA) credits totalling S 618 million to Sri Lanka.
About 50 per cent of this assistance has been for the agricultural sector aimed at increasing food production and reducing dependence on food imports by raising productivity, employment and the incomes of the rural population.
OVERSEAS CHILDREN'S SCHOOL TO TAKE IN LANKAN STUDENTS
Lankan students of all ages will be admitted to the Overseas Children's School at Colombo from September 1983, In the senior forms, selected students may study for both London University 'O' Levels and the International Baccalaureate Examinations.
The OCS has been granted permission to become an International Baccalaureate School for its newly formed grades 11 and 12. It thus joins the ranks of other international
CONTD FROM P.19

Page 19
JUNE 83
Cont. from page 18 school in over 40 different countries.
Unitil four years ago the OCS had a student population of around 250 from pre-school to grade 10 where University of London 'O' Level Examinations were taken.
“The present Sri Lankan government's economic policies have brought in an increaing number of expatriate managers. This, together with a similar increase in UN-sponsored and individual government aid programs, has meant a rapid increase in the number of students at the school', the spokesman said.
The OCS board, last year, made there important decisions affecting the long-term interests of the school. The school was split into three administrative units. Primary, Middle and senior each with its own principal, and all under one headmaster.
The advantages to senior school children who come from 35 countries, seeking university in every Country.
Students may also choose to study their subjects at either higher level or subsidiary level. Students not taking the full IB diploma course can elect to sit examinations in individual subjects and will receive a certificate in each subject they pass. The educational philosophy of the B is that it shall give a general education covering six subjects in English, Mathematics, Science, Social Studies and Foreign Languages.
Specialization is left to the University years.
DECLARATION OF
ASSETS
The Sri Lankan Cabinet has aproved a recommendation by Prime Minister, Premadasa, to enlarge the scope of the Assets 8 Liabilities Law, to make the
declaration of assets and liabities cover besides ministers and members of parliament and public officers, other per sons such as office bearers of political parties, office bearers of trade unions, candidates nominated to contest elections, proprietors, editors and editorial staff, chairmen and members of DDCs, chairmen and members of local authorities, chairmen and members of statutory boards and local authorities.
Such declarations should be made available to any citizen on the payment of an appropriate fee.
When any person does not agree with the declaration it will be possible for him to contest it in Court.
Adequate safeguards to be provided to prevent malicious and frivolous applications to court and to deposit a prescribed amount in respect of each charge.
In the event of the charge being proved false heavy penalties will ensue.
Cont. from page 8 order and the security in Jaffna. "The SLFP of Jaffna District strongly condemns these premeditated acts of violence, perpetrated on the innocent Tamils of the North with terrifying frequency. We therefore request the Government should: (1) Appoint an impartial Commission to inquire into the cause of this calcualated violence. (2) Pay compensation to the victims of the atrocities. (3) Bring to book the persons involved in the committing of these offences and suitable punishment be meted out without fear or favour. (4) Withdraw the Army forthwith from Jaffna. (5) And last but not the least guard against a recurrence of incidents of this nature.
Mathu :
TAM IL YOUTH ASSOCIATION DNE 8 DANCE
9th July, 1983, 6.30 p.m. at Wallington Public Hall, Stafford Road, Wallington, Surrey. Tickets : Adults : f3.00 Children: £1.5 O. Contact: Nira : 856 0596
949 1788

TAM || L. TIMES 1 9
குறைந்தவிமானக் 6LGOTBG5GT LOWAIR FARES
INTERLINK offers Sri Lankan and U.K. residents special fares and travel assistance.
WE are one of the largest Sri Lankan agents in the United Kingdom operating in London and with an office at Colombo.
As the agents for Air Lanka, BA, KLM, and UTA, we can satisfy your preferences with a choice of flights.
INTERLINK...... ...THE DIFFERENCE SOUR PROFESSIONALISM
INTERLINK - -- EN *** ANO (GTM) &
LIMITED TEL: RESV. O1-629 9581
ADMIN. O1-493.8361 18 HAN OVER STREET, CABLES: NKEX LONDON W1 _ONDON VAV11 R 9 HG TELEX: 299892 INLINK G.
ANTHONYRMORGAN AND ASSOCATES P. SRIINVASAN
(Sole Proprietor)
TO HELP YOU WITH
: AMOTORINSURANCE
Competitive Rates, Easy Terms, Short Term Policy, immediate cover from Lloyd's and Bia Companies (Sri Lanka No Claim Bonus accepted).
: HOUSEHOLD INSURANCE
immediate cover from leading Insurance Company, "New for Old, "Index-Linked" "Accidental Damage Cover", "Deep Freezer Cover"All Risk on Personal Belongings, Jewellery Cover. Free Advice on All insurance including claim procedure.
'Y FOLIDA YVTRA VEL INSURANICE
innediate Worldwide Cover (including USA Medical Cover).
WE SPECIALISE IN MOTOR AND HOME CONTENTS INSURANCE
IMMEDIATE COVER ON TELEPHONE NSTRUCTIONS
ALL BUSINESS TRANSACTED BY POST SCHEME FOR EASY PAYMENTS AVAILABLE
FOR PERSONAL SERVICE PLEASE RING P. SRINIWASAN O1-679 1952 3 (office) Ο 1-656 O396 (home) A RM ANTHOMYR, MIORGANIANDASSOCIATIES
f524 London Road, London S. W. 16 AGEWTS FOF LAMBETH B(ILDING SOC/E TY

Page 20
20 TAM L TIMES
INTERNATIONAL SH FORWA
WE CAN ARRANGE FOR
FORWARDING OF ALL Y HOUSEHOLD PERSONAL EFFE THE WORLD. CONTINUOUS R
O REGULA R CO/V7A//VERS
O TAX FREE SUPPLY OF DC
- CLEARA/WICE CA/W ABE A ARARA
FA //WSURA/WICE ARRA/WGED
SPECIALISTS IN MULTI STANDARD
AND SATELLITETRA
RELANCE INTERN
Contact Kuhan, 67A, Sydenh I Te: O1-7 (24 HOUR ANSWERING
O1-467 5811 (
RATH B O NE
CHOICE AVAILA| SELECTION OF FLIGHTS TO
RATHBONW
55 RATHB( LONDC
(Nearest T Tottenham
TELEPHONE
WE ARE A MEN

JUNE 83
IPPING 8 FREIGHT ARDING
SPECIALIST PACKING & "OUR CARGO INCLUDING ECTS TO ANY DESTINATION IN
ECEIVING
TO MOST COU/VTR/ES O ) MESTICELECTRICAL GOODS A/VGED AT DEST/WAT/OW -
AT COMPETITIVE RATES AT
TELEVISIONS VIDEO RECORDERS
ACKING EO UIPMENT
IATIONAL EXPORT
am Road, London SE26 5 UA 78 6563
SERVICE - of-659 4729)
7-10pm Only)
T R A V ELS
BLE FROM A WIDE
ANY PART OF THE WORLD
E TRAVELS
ONE PLACE, ON W. 1.
ube Station:
Court Road)
: 01-636 2.391
(7 Lines)
MBER OF I.A.T.A.