கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1983.07

Page 1
Tamil
TT/MM/E
WO| | | No. 9
SRI LANKA - BARB, VENGE
THE JULY MASSA (
Sri Lanka has witnessed many anti-Tamil pogroms in the past - 1956, 1958, 1961, 1977 and 1981. The 1983 pogrom has surpassed all the previ O LI S on es in its scale, intensity, wici o LISless and above all by its sheer barn arism. Mara LH di Tg gangs Of Sinha la Tacist no odlums, actively enco Liraged by cheering sections of the country's security forces, have been engaged in a genocida | Canin paign of Carnage, ar SCOT1, po Lirider and Tape against the Tarihi|-Speakip 1 g people, Following the Virtual genocide in Jaffna and the eastern district of Trin Cosmaee, where army person nel Went On the fa page. Ian Sacking and burning Tamil hom es a r i d g L1 nrning do W n i n n ocent Tamil S, Colombo, Kandy. Nu wara Eliya and Na wa la piti ya looked like wa r-rawa ged cities with thousands of Tamil homes and business establishments reduced to Cinders. While the soldiers just stood by, Watching the burning and looting of shops and houses even in the capital city of Colombo, truck-loads of troops passing through were seen actively encouraging the racist hoodlums, Eye-witness accounts and photographs taken by returning tourists denonstrate the barbarous depths to which the racist sections of Sinhala society have sunk. They describe how Tali motorists were dragged out of their vehicles and hacked to pieces while others were dren clied with petrol and set a light in full view of the Security forces Corpses and burnt-out vehicles were seen strewn is the streets and by-roads in Colombo and other parts of the country. Instances where the blood of Tani victims was drunk by the attackers in a gruesome display of "victory", and where the thugs partook in a feast of Shafi fig a Tog the Imselves the roasted bodies of Tami is have been reported, raising the obviously sickening question Whether, after 2500 years of the practice of Buddhism, canibalism has returned with a vengeance
Although the government has admitted to the killing of over 400 Tamils in the latest wave of violence since July 25th, all the reports indicate that thousands have been killed. Many bodies

July 1981,
ARISM BACK WITH EANCE
CRE AND AFTER
stil remain Lundiscovered in the burnt-out buildings. By virtue of the powers given to the security forces under Emergency Regulations, numerous dead bodies would probably have been disposed of Without any reference to Text-of-kin, relatives Or frield S.
The responsibility of the government for the calculated and cold-blooded Thurder of 58 persons held in detention in the Welikade (Colombo) jail is undeliable. It is no accident that all the persons killed were Tamils. It is also not an accident that they Were young and youthful except for the Gandhiyan leader, Dr. S. Rajasundaram, who was in his forties. It did not matter to the killers that the substantial majority of those murdered were either awaiting trial or held on suspicion under the Prevention of Terrorism Act. The government's version that they were killed by fellow Sinhala prisoners is as a musing as it is naive, Based on very reliable authority, we assert that they were murdered in their cells by military personnel in civilian dress with the help of prison officers. We challenge the government of Sri Lanka to permit a team from an impartial international body such as the International Commission of Jurists or Amnesty International to investigate the circumstances surrounding the murder of these persons.
Without indulging in its futile attempt to find scapegoats in the form of in Visible "foreign powers' and local left parties like the Nava Sama Sana ja Patty, Communist Party and the Janatha imukthi Perami Ina (JVP), the government must ook with in its own ranks - nay, with in the Cabinet tself - for those responsible for masterm inding and carrying out this cowardly campaign of death and destruction against the Tamils. If the governThent is really serious in its desire to discover the
culprits, let it answer the following questions:
In spite of the prevailing strict censorship, who was responsible for repeatedly broadcasting in: ormation about the killing of the 13 army men on Contd. on page 4

Page 2
Z I AMIL TIMES
JULY 24, 25, 26, 8, 27
ANT-TAMLP
it is difficult to say when this report will reach the outside world. The government has imposed a curfew from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow (i.e. 26.7.83). And tomorrow has been declared a public holiday and possibly no postal services may operate.
BACKGROUND Whole of July there have been problems in Trincomalee in the Eastern province. There have been attacks on Tamil-speaking people by Sinhala thugs egged on by the UNP and tolerated by the police and the Army. The Army in particular has suffered a number of casualties in the North including Vavuniya and they have been bitter about the restraints placed on them by the Government. Some 1 OO soldiers had deserted because the Officers had not permitted them to make indiscriminate retaliatory attacks on Tamil-speaking people in the North. The Government has had a very bad response from aid donors; IMF had insisted that the Government must devalue again and put right the yawning gap in the balance of payements. The 1982 current account balance of payments deficit ran to Some $490 million and was attributed to sluggish exports and a rise in imports.Total outstanding external debt in January 1983 stood at $1700 million. It was not possible for the Government to impose import controls because that would undermine their whole economic policy and their political line. After much huffing and puffing the Government devalued the Rupee again on 17th July. Immediately some prices went up and a whole set of others are poised for price rises - fuel, transport, fares, food, etc. The Government seeks to divert the attention of the people from these problems by talking about the 'terrorist menace. Announces that they would take decisive Steps to stamp out terrorism whatever other parties may say or do in relation to the "All-Party Conference' called by the Government to discuss the 'terrorist' menace. All the opposition parties, including Mrs Bandaranaike's Sri Lanka Freedom Party, and the Tamil United Liberation Front refuse to participate in the Conference (a) because it is only about Terrorism and does not resolve the problems in the North and (b) according to the interview Mr. J. R. Jayawardene had given to the London Daily Telegraph" he would take all steps necessary whatever other parties may do in relation to the Conference. In an interview to Rivirasa Mrs Bandaranaike of the SLFP stated that Mr. Jayawardene wanted to obtain the approval (rubber stamp) for the actions the
From our special C
Government wante Tamil United Libera boycott the Parliam not to participate in
papers have various S and the clamour for
ALL-PARTY FLO First meeting of the flop, Only the UNP Congress (both Gove Further meeting po and the Governmen the scope of the SLFP stil refuses t the Government is the SLFP to further resist UNP thugs in th Mass movement protests and calls f suspension notices ( the Vice Chancellor, struggle and the taki of the Science Fact the University autho an agreement with following day the G( it will not honour it be under duress. Butt he claims of the written documents Newspapers and the a Press cenorship o days later the cens cover all terrorist' ir
COLOMBO BUR On the 24th, Sunda
 

DOGROM 1983
olombo correspondent)
d to implement. The tion Front decides to ent or more precisely it. All the major newsstories about terrorists
Eelam. First meeting
All-Party meeting is a and Ceylon Workers rnment parties) attend. stponed to 27.7.83. t promises to enlarge All-Party Conference. o participate because "merely trying to use their ends. Students ne Peradeniya Campus. of students stages or the withdrawal of on students barred by etc. After a week of ng of a hostage (Head ity) by the students, rities give in and sign students. But on the overnment states that 2cause it was obtained he students disprove University and offer in evidence to the Government imposes n the 19th July. Two orship is extended to cidents in the North.
S ly, news tricked into
Colombo about a big death toll amongst Army personnel in the North as a result of 'terrorist' attacks. Armed youths in the North had set off a remote controlled bomb whilst an army convoy was passing and then shot practically every soldier who alighted from the vehicles. According to the figures released by the Government 13 persons were dead including the lieutenant who commanded the unit and two others were seriously injured. Unconfirmed reports say that the two injured soldiers had also died. On 24th July Sunday night preparations began. Several persons boarded public and private buses and began to make racist remarks designed to provoke and whip up racial hatred. Meanwhile Government had made arrangements to bury the dead soldiers - it appears without giving relatives an opportunity to take the dead bodies to their homes. The burials were to take place at Borella (Kanatte Cemetery). Some mishap had occurred and the burials did not take place. The result was that the people (5000 approximately) who had been waiting to use the whole incident to launch a racial pogrom went ahead with their plans despite the fact that the dead bodies did not arrive at Borella. On Sunday night shops belonging to Tamil traders were burnt and some people were beaten and killed. The troubles spread quickly. The police and the army egged them on. And by Monday morning attacks had spread to Narahenpita, Nugegoda, Kotte, Maradana, Pettah, Fort, Wellawatte, Mount Lavinia, Moratuwa, Ja
Contd. on page 3

Page 3
Contd. from page 2
ela Waffaa, etc. Mary cripinatures-te??!
the opportunity to loot. But on this occasion the attacks were more political - many attackers did not take any loot: they set fire to shops and their contents and even tried to prevent people from taking the loot. But in many places there were people who were only after the loot.
JULY 25
On Monday 25th July, morning witnessed several incidents. Sea Street shops had been closed and in adjoining streets many Tamil shops were being broken into and goods looted and then shops were set on fire. The people were in a different mood from the 1977 and 1981 attacks. Even the bystanders were approving the attacks stating that the Tigers' (reference to armed groups in the Tamil-speaking North) should be taught a lesson. Amongst them were soldiers and policemen. In some instances Muslim shops and even Sinhala shops were broken into but these were rare. As passed the YMBA building in Fort I saw the Ambal Cafe (Tamil Restaurant) being burnt. Flames rose into the sky and soon smoke began to envelop the whole area. Since this cafe was in the Bristol building the flames would have affected a large part of this building, if not all of it. Later unconfirmed reports said that the whole building had been burnt down. Many other shops, offices and buildings were burnt; amongst them was the Indian Commercial Bank, probably because in the days prior to this newspapers had been making great play about Indian intervention in Sri Lankan affairs. As walked towards the Lake House building and then to the Government Clerical Service Union Headquarters (near the Lake House Book Shop) saw a new stage in the pogrom - groups of thugs were stopping vehicles and beating up Tamil people; they were setting fire to cars and robbing them of all their possessions. And the soldiers in Army trucks who passed the place were waving at the thugs encouraging them and the thugs were shouting victory (Jayawewa) to the soldiers. Only the police made an attempt to save one or two people. When they left the place, the trouble began anew.
RACIAL HYSTERA
I went up to the GCSU and spoke to some office-bearers and several others who were there. People were streaming into the streets and offices had been closed. The Government had meanwhile imposed a curfew to begin at 2 p.m. and closed all schools and Government offices. But there were no buses - most of them were being taken to bus depots. Some private buses operated but they were crowded. We discussed what could be done. We Were too few - about 6 or 7, against 100 or so thugs and the fact that most bystanders supported these thugs meant that we
By kind coi
could not effective 12.30 p.m., massiv everywhere and th was engulfed in a smoke. I met many different parts of th said the same story harrassment of Tar worse still, people i affected by racial h sickening. I felt very felt I was powerless ever, realised that being depressed. C Fort and the street with people who we get home before t walked up to the M there were no bus towards Modera w were doing the sam saw looters carryin textiles, bottles of beer, rice and suga forcibly stopping lo them to take them. same; houses being Overturned and bu there was no sign Kochchikade - Jar there is a very la Tamils and they als being very violent. which was duiet. As came to the Alut were gathering outs Others - mainly gro running in search O attack.
AFTER CURFEW Curfew made little ( activities of the thug army encouraged th
 

KARAN ands beside the body of actin a a rendia Colombo
TAM IL TIMES 3
urtesy of international Herald Tribune, 5.8.83
ly counter them. By e fires were burning e whole of Colombo
thick cloud of dark who had come from e City and all of them - looting, burning and nils. Some killed; and n general had become systeria. It was pretty s depressed because
to do anything. Howthere was no point in ame back to Colombo s were now crowded }re trying to somehow he 2 p.m. curfew. I lodera bus stand and es. decided to Walk ith many others who ething. On the way
their loot - bales of
brandy, whisky and , etc., and they were rries and compelling Everywhere it was the looted and burnt, CarS nt. One area where of any troubles was pettah Street. Here ge concentration of o have a tradition of his was the only area
mawatha Road people
ide their houses.
ups of youths - were their next targets of
ifference at all to the s largely because the ese men of violence.
The fires Continued and even small houses were attacked; their belongings looted or taken out and set on fire. These activities went on until about 11 p.m. before the police came around and asked people to get inside their houses and that too very gently. Earlier the army encouraged the mobs and even assisted them and the
police turned a blind eye - mobs were
moving about with offensive weapons.
Although the Government announced on the radio that looters will be shot and that punishment for looting was death, the mobs did not take much notice of it because they knew that neither the police nor the army was taking any action. In order to justify these dastardly acts, some now began to make stories about the houses that they looted - Stories were made up to say that they had found boxes of bullets and ammunition inside these houses or that the army had captured two "Tiger' leaders. When they were closely duestioned they were stories they had heard second or third-hand.
The time is now 9 a.m. on Tuesday 27th. Just now I have seen a big warehouse, factory and a house burning in Alutmawatha Road. Although last night the Government declared that there would be a curfew all day, today (27th) people are roaming round the streets. The situation may turn much worse. Although the Government itself seems to have engineered this situation they may not be able to Control matters if these developments continue. People are now saying that the Government did not act decisively and therefore the people took things into their own hands. We are far too few to have a massive effect on the people. Although we explain things to people and show the futility of these actions, we can reach only
Contd. on page 19

Page 4
4 TAM L TIMES
Contd. from page 1 23rd July, and the funeral arrangements at Kanatte cemetery on the evening of the 24th? * Who assembled the crowd of over 5000 at Kanatte and incited them to disrupt the funeral arrangements? * How the racist hoodlums came to have poSSession of complete lists of industries, shops and other business establishments? * Did the Ministry of industries supply these lists? * Who provided the transport for the hoodlums to facilitate their movement from place to place to carry out their mission of death and destruction? * How did the gangs of thugs come into possession of lists of Tamil homes from the Rating Registers held by local authorities? * How many members of Parliament of the ruling UN P and members of the yellow-robed fraternity make their services freely available to the gangS of arsonists and looters? * Why were the police prevented from taking any action against the hoodlums for the first six hours on 25th July? * Why did the army personnel just stand by Watching the burning and looting and, in fact, cheering the hoodlums? * Who were the people who forced the President, under threat of being over-thrown, to appear on Television on 28th July and make the speech banning the TULF, confessing to his mistake for not having taken action before and expressing his readiness to respond to the “clamour' of the Sinhalese people? * Were any of the cabinet ministers or army perSonnel involved in applying pressure upon the President, and if so who? * Who created the situation in which the President had to consider changing his “Palace Guards'? While the government ponders over these questions at its leisure, the Tamil-speaking people have other serious questions to considerquestions relating to their continued survival as a nation. Over 250,000 have been rendered homeless. They have overnight become refugees in the land of their birth. They, along with other Tamils who fear for their safety, are on their way to the north and east of the country, their traditional homeland. Many of their kith and kin have beer killed or seriously injured. They have lost all their Worldly possessions. They have become paupers overnight. They have been violated, humiliated and terrorised beyond endurance. Having lived and toiled in the South for decades, the majority of them have no lands or homes to go to in the north or east, but at least they go there in the belief and hope that they can live in relative security. Once they are there, the de facto partition of the country would be complete. The pros and cons of banning the TULF and other “separatist' groups would be of interest only to those constitutional pundits who still believe that the struggle of the Tamil-speaking people for freedom can be confined to the negotiating table. Only congenital morons believe that LSSL

LSSSSSSSMSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
complex political questions involving fundamental inalienable rights of people may be resolved by constitutional amendments imposing bans and proscriptions. The IRA was banned in Ireland decades ago. Has it disappeared? It makes its presence felt with every explosion that reverberates not only in Ireland, but throughout the United Kingdom. The Liberation Tigers of Tami Eelam were banned in 1979. Even as the flames arising from the burning buildings in Colombo and other places were reaching the sky, even as the makeshift refugee camps were being filled by thousands and thousands of displaced Tamils, and even as the “victorious' Sinhala racist hoodlums were roaming the streets to the accompaniment of the cheers and encouragement of the Sri Lankan army, the very mention of the word “Tigers' (as meaning all the Tamil groups engaged in the political strugglefor freedom) would seem to have a reverberating effect everywhere. The United Nations Charter recognises the right of self-determination to nations and that right includes the right of secession. The Tamilspeaking people consider themselves as a nation and they are resolved irrevocably to maintain their identity as a Tamil nation. There can be no compromise on that commitment. J. R. Jayawardene and his ruling clique may entertain the illusion that proscriptions and bans rushed through a Sinhala-dominated parliament will weaken the resolve and commitment of the Tamil-speaking people. Ban or no ban, the struggle for freedom from oppression will continue unabated and with renewed vigour.
'PLEASE STOP MASSACRE OF
//WWOCENT TAM/LS'
"Please stop massacre of innocent Tamils in their own homeland by hoodlums with of forces connivance" said Mr. A. Amirthalingam, leader of the Tamil United Liberation Front in a telegram sent to President J.R. Jayawardene Concerning the violence to which the people of Trincomalee were subjected recently. In another telegram,
he called for the immediate re
lease of Dr. S.A. Tharmalingam
and Mr. Kovai Mahesan of the
Tamil Eelam Liberation Front.
The text of the telegram regard
ing the violence in Tricomalee
read:
"Just returned after personally studying situation in Trincoma lee. Reports of violence by both Sides absolutely inCOrrect. Over 16 people killed - all Tamils. About 40 people hospitalised with serious injuries of whom Over 35 are Tamils. Over 150 houses burnt of which 95 per Cent are Tamil Owned. Not One Sinhalese among a thousand der housed refugees.
Service Conduct searches in Tamil areas followed by thugs attacking Tamil people and setting fire to houses. Inspite of heavy loss of fire and property of Tamils, very few Sinhalese arrested. 80 per Cent of arrested are Tamils. Sinhalese Offenders immediately or thereafter re|lea Sed. "Police and Services personnel definitely partisan. Tamils can defend themselves if forces are withdrawn. Forces prevent selfdefence by Tamils and provide opportunities for attacks by hoodlums. Tamil officerS Sent to Trincomalee totally inadequate. Please send sufficient Senior and lower-rank Tami officers to inspire confidence among Tamils. Please stop massacre of innoCent Tamils in their Own homeland by hoodlums with Connivance of forces.' In the second telegram, Mr. Amirthalingam has said that the arrest of Dr. Tharmalingam and Kovai Mahesan is totally unjustified and requests the President to Order their immediate release.
SSSS

Page 5
MASSACRE OF THE TAMLS
SRI LANKAN RU IN THE EYES O
David Selbourne The horror of what has befallen the Tamils in the last weeks has echoed across the world. But it is the whole tormented state of Sri Lanka which has been wounded in consequence, and will continue to be wounded, the Sinhalese included. The Tamil community was cold-bloodedly scourged and looted as a collective punishment for the latest Jaffna ambush, by the Sri Lankan State's agents of destruction: the police, the army, plain clothes security forces, private hirelings, provocateurs, and the street thugs, acting together. Indeed, what the world has discovered, and it is overdue, is what the Tamils have known for a longtime- that little distinction can be made in today's Sri Lanka between the forces of order and murder. And so, it is always, when legitimacy collapses in a polity and a riot takes over, as it has done yet again in Sri Lanka. But, this time, world opinion has at last reacted in full to the lot of the Tamil population, something which will greatly harm the status outside Sri Lanka of the cynical Sinhalese politicians who now misgovern the country.
LARS For, even if the foreign press has hitherto been resistant to the plight of the Tamil people, coverage of the recent events has been huge throughout the World, and not only in those countries with special links with Sri Lanka. So that lying Sri Lankan politicians - and most of them are liars - will now have to reckon with an aroused international public opinion, which reaches down to the humblest man in the Street who reads a newspaper or has access to a radio or television. In Italy, for example, where was staying during the massacres, after my own expulsion from Sri Lanka, radio and press coverage of the attack on the Tamil people was substantial and continuous; the reputation of Sri Lanka and its present Government wil not recover, wherever the facts are known. This is a great victory for the truth, even if at a bitter human cost for this unmasking to be achieved. But though no number of deaths can ever be weighed in the balance against such considerations, it means at least that Tamil suffering and tribulation have not gone unrequited. In addition, the politicians and soldiers who organised the attacks on the Tamil community - and then declared the Tamils main political organisations illegal - have, paradoxically, made their own rule over Sri Lanka illegitimate. For every state has a lega and moral obligation to protect the lives and liberties of all its citizens; if it cannot, or does not
choose to do so, th legitimacy for those exist. The mere del greater degree of
mination by a sectio|| never justify the with the ordinary protect
constitution; parti overwhelming m citizens have no and do not inten against that State
NO OBLIGATION Yet this is precisely v the amnilS Of Sri Lar seen. In consequen that they in turn ca obligation and com Lankan State, when it and commitment to wardene himself to graph (July 11, 1
had no interest in, or of the people of Jaffr do they have to obey The answer, in law,
In addition, to make nisation but Tamil as punish with loss of civ and profession those are in favour of a Ta effects. First, it gua ment of the separatis
 

TAM IL TIMES 5
LERS DAMNED F THE WORLD
hate the body of
rdered Tamil burns in colombo.
By kind courtesy of Sunday Times, 31.7.83
en the state and its a citizens ceases to mand in itself for a
political self-detern of the citizenry can hdrawal from them of ions of the law and cularly when the ajority of these t taken up arms, to take up arms,
AV S
TO OBEY what has happened to hka, as the world has ce, it can be argued n have little political mitment to the Sri has so little obligation them. President Jayald the Daily Tee983) openly that he concern for, the lives na, so what obligation the laws of Sri Lanka? is none.
not only Tamil orgapiration illegal, and to fic rights, possessions who merely say they mil State has several rantees the developit movement and puts
a premium on violence. Second, it brings the Sinhalese rulers of Sri Lanka (with their plots', 'foreign hands', red scares and the rest of the standard nonsense) into justified ridicule and disrepute. And, third, it ensures a convulsion in not only Tamil politics but also in Sinhalese politics. President Jayawardene, whose days in any case are numbered - as the increasingly vicious succession struggle now under way also indicates - is himself going to have to pay the price of this year of catastrophic political blunders for Sinhalese interests. After all, to help destroy an economy is one thing; but to help destroy the polity too, and its chances of survival as a stable state is another. Jayawardene, never serious about negotiation with the Tamils (as gathered quickly from my conversation with him in 1982), is succeeding in both. It is a considerable achievement for which the more far-sighted Sinhalese politicians and soldiers waiting in the wings will not forgive him, to have intimidated the Supreme Court, savaged the Parliamentary system, wrecked large sectors of the economy and shed the blood of thousands in the name of the nation. States, particularly those already unstable and economically under great pressure, do not easily repair their institutions from damage as great as this. Neither will the Tamils, should think, Contd. on page 6

Page 6
6 TAMIL TIMES
FRANCIS WHEEN
CIVIL WAR
Ν SRI LANKA?
During the last outbreak of serious communal violence in Sri Lanka, in 1981, 1 met a 74-year-old. Tamil doctor standing in the blackened ruins of his house on Main Street, Jaffna. It had been fire-bombed by Sinhalese police officers a few nights earlier. The doctor told me that he had lived in the Sinhalese-dominated town of Kandy until 1977, but then his house there had been burnt down. "I had a good practice in Kandy," he said, but moved here because it was the only place where felt safe, where I could be among other Tamil people. Now my house here has been burnt down, so it seems I'm not even
Safe in Jaffna. Whe It is a question w Tamils have been a Some have answe most commonly to or the United Stat stayed, however, ha\ there is only one way from the increasing attacks: the Creation state - referred to traditional Tamil ar east of the island. To the Outsider, su seem wildly impract one reflects on the partitioned islands, |reland. But the Tam unfair comparison. partition has createc no cultural or histori Eelam, on the othe recreation of the existed in pre-colon
Contcl. from page 5
forget or forgive the violence against them in these last weeks. But of all the crimes of July, the most wicked single event - though it is invidious to particularise in such a sea of murder - must be the killing of Dr. Rajasundaram, the Secretary of the Gandhiyam movement.
was proud to regard him as a friend, and will never forget him. For a believer in nonviolence and the relief of the needy to be beaten to death in his cell by convicts, assisted by the security forces, is the reward in today's Sri Lanka, so it seems, for a man who deserved the world's greatest honours for his prodigious effort of rehabilitation and resettlement of the Tamil plantation refugees. The Sinhalese state claimed that he, like the noble Catholic priests whom saw brought to trial in Colombo, was secretly in league with the Tigers'; but so, too, are million of other Tamils, inside and outside Sri Lanka.
DR. RAJASUNDARAM, THE TRELESS FIGHTER Rather, he deserves to be remembered as a great and tireless fighter for the most downtrodden of the world's workers; a man of energy and dedication whose achievements dwarf those of his persecutors. After all, there is nothing positive for which Sri Lankan history will remember President Jayawardene, or Cyril Matthew or the warders of Welikade. But for men like Rajasundaram there will always be a memorial, always honour; the honour of being remembered with respect and affection by those whom he aided. But what was done to Dr. Rajasunderam, and the other Tamil leaders, murdered by the State's agents while in their custody, as well as the attempt to destroy all
effective representat interests, is destine Sinhalese. Indeed, crippled State - for now, no-one else's weakened politicall economically alread the World Bank, as P himself admitted to now suffered furthe Tamil refugees heat the North, the proble State apparatus of under the shambles rule must begin to d Tissa Weeratunge year in Colombo tha was not winning the Tigers'; now, after army will be even rolling the growing youth, who could their demands for S The omens are ripe uing revenge and re presently rule Sri Lar in the eyes of the wo increasing numbers and that, at least, is day, since there can side over the other political negotiation time in post-indepe It will not be pres today's leaders, Sinh have overtaken them more lives will be pass, before Sri La Tamils co-exist onc before colonialism c ecology of the islan Settlement which div the end it must be two nations of Sri L

'e can I go now? nich more and more king. ed it by emigrating, ritain, West Germany es. Those who have e come to believe that to protect themselves ly frequent Sinhalese of a separate Tamil as Eelam - in the eas in the north and
ch a suggestion may Cal - and ill-omened, if success rate of other
such as Cyprus or ils argue that this is as Elsewhere, they say, artificial edifices with Cal foundations; Tamil r hand, would be a amil Kingdoms that ial days.
ion of legitimate Tamil
'd to rebound on the it already has. Their it is their State and, - has been drastically y and diplomatically; y deeply mortgaged to resident Jayawardene me in 1982, it has r devastation. And as d once more towards ms for the Sri Lankan a de facto partition and brutality of military eepen. Major General told me himself last t the Sri Lankan army battle with the Tamil mutiny and riot, the less capable of cont
militancy of Tami how never Surrender elf-determination. for a future of continprisal. But those who ka have been damned rld - and in the eyes of of Sinhalese also - a step forward. Some pe no victory by either by violence, serious will begin; for the first ndence Sri Lanka. ded over by any of alese or Tamil. Events . But, tragically, many ost, and many years nka's Sinhalese and more - as they did estroyed the political |- under the political ides real power, as in livided, between the Inka.
lf one remains unconvinced, the Tamils produce their clincher: "What is the alternative?". It is difficult to think of one. Ever since Ceylon became independent in 1948, the Tamils have been a persecuted minority. Their language and culture have been downgraded; they have been discriminated against in employment and education;and they have been subjected to violent physical attack. Genocide is a word that must be used with care; but how else is one to describe the impulse which guided the Sinhalese lynch-mobs this week? Alarming numbers of Sinhalese now wish to see the Tamils driven off the face of Sri Lanka, and are more than willing to carry out the task themselves. The Sri Lankan government must take its share of the blame for this. In recent years, President Jayawardene has from time to time tried to sound conciliatory, admitting that some Tamil complaints might be justified. However, his action - or lack of ithas belied these soothing words, and in a television broadcas this week, he said that since the Tamils had so annoyed the majority community by advocating partition, he and his government had decided to calm things by making it illegal to urge the separation. The government, when presented with evidence that the army or the police have committed atrocities against defenceless Tamils, has usually reacted with a shrug of the shoulders Sometimes, indeed, police misconduct has actually been rewarded. In two separate cases recently, the Supreme Court found that police officers had acted illegally; in boths cases, the officers concerned were promoted soon after the judgement. The security forces have interpreted this as a licence to do as they please with impunity, and President Jayawardene has not seemed eager to disabuse them. Early last month he introduced a regulation which allows the police to cremate or bury dead bodies, if they think it "necessay", without any inquest or post mortem taking place. Under the Prevention of Terrorism Act, which has been used almost exclusively against Tamils, suspects can be held without trial for up to 18 months. Three weeks ago Amnesty International published a report which suggested that Tamils detained under the Act had been tortured, bothin army camps and by the police. President Jayawardene dismissed the allegations as soon as the report appeared, denouncing Amnesty as "communists'. This reaction was consistent with his normal approach to the bearers of bad tidings. One month ago he ordered the closure of two leading Tamil newspapers. Suthanthiran and the Saturday Review, which had printed accounts of attacks on Tamils in Trincomalee. At the same time he confirmed that in future all candidates Contd. on page 7

Page 7
TAML, NADU MO MARCHES AND F
The southern state of India witnessed the most sustained and continuous campaign of protests, processions and fasts since July 25 when the news of the latest attempt at genocide of Tamils in Sri Lanka broke out there. Even capital cities like Bombay, Calcutta and New Delhi witnessed several protest demonstrations. Over 15 Tamilians in Tamil Nadu committed selfimmolation-drenching in petrol and setting themselves alight- in a spirit of offering the maximum sacrifice on behalf of the atrocities committed against the Tamil of Sri Lanka. On August 2, Tamil Nadu and parts of other southern states came to a virtual halt when the State government, with the full support of the central government observed a BANDH (Hartal). The Bandh was the result of a unanimous call by all political parties both from the government and opposition. With the Central government, in an unprecedented step, also joined the bandhauthorising the closure of the central government offices and institutions, the normal life of the country came to a grinding halt. Public and private transport and communication systems came to a standstill from O600 hours for 14 hours, the duration of the hartal. The State government declared August 2 a public and bank holiday
4. ع*"wعہ۔ی
Contd. from page 6 for Parliament would have to swear in an affidavit that they would not support the Tamils' demand for a separate state. All this was done in the name of "eliminating terrorism' - a reference to the Tamil Tigers,
who have been held responsible for attacks.
on troops and police. It is a queer sort of logic which holds that the best way of eliminating Tamil terrorism is to ban all Tamil political parties and proscribe the main Tamil newspapers. But President Jayawardene, like many of his compatriots, seems to use the words ' terrorist and "Tamil" as if they were interchangeable these days. He told an interviewer this month: "I am not worried about the opinion of the Jaffna people now. Now we can't think of them; not about their lives or of their opinion of us.'
Given this hardening of attitude, it is hard to see how Sri Lanka's drift into civil War can be stopped. The government is determined that the Tamils demand for Eelam must be silenced; yet each bout of communal violence merely strengthens the Tamil conviction that a separate state is the only solution.
The author is on the staff of New States
ma. (By kind courtesy of THE TIMES30.7.83)
LLLSSSSSSLSSL LS S0qSASASLSSSqqq SSqSqqqSqSqq qqSLSLS SqSqqqqqS SASASLS
MPs demor mission in
Madras stude Tam is in Sri police officer
aha-marur-war
enabling the closure both in the private business firms an tutions, the stock ex markets. All cinemas tainment remained was characterised meeting and fasts e ticipants and non-pa black bands in a dis mourning with the Even police officers wearing black bands. placards denouncing ment and calling "Ja' Our Tamil Brothers carried effigies of Jay them effigies were burnt High Commission. T including school ch joined in protest fast Students, lecturers the Madras Medical
 
 
 

AML TIMES 7
RNS - PROTEST
STS CONTINUE
strating in front of the Sri Lankan High Com
elhi.
2இ
nts marching in protest against genocide of
後
徐
anka. Note the black ribbons on the lapels of s who also joined in the march.
fall banks, factories and public sectors, educational instihange and all other and places of enternut. The Bandh day / protest marches, erywhere. The paricipants alike wore ay of solidarity and mils of Sri Lanka. bined the marches ne marchers carried he Lankan governwardene, Don't Kill Ind Sisters' They rardene and burned undreds of these front of Sri Lanka usands of people, ren and women or the whole day. d professers from lege paraaded the
streets of the city with hundreds of human skulls held aloft on bamboo sticks to condemn the genocide in Sri Lanka. The bandh was a total success in that it showed that the 50 million Tamilians in Tamil Nadu were in absolute support and Solidarity with the Tamils in Sri Lanka. The Chief Minister, Mr. M.G. Ramachadran, said that the country had not witnessed such total participation since the days of the Indian freedom struggle. Mr. T. Visventhiran, who had just returned from Madras after escaping from the troubles in Colombo, said that the whole of Tamil Nadu is plastered with posters and slogans - trains, buses, private and public buildings, bridges, lorries condemning the genocide and declaring support for the Tamils of Sri Lanka. He added that the support and response from Tamil Nadu, its people and all political parties were absolutly total and beyond anyone's expection and comprehension - it is simply solid.

Page 8
8 TAMIL TIMES
MASSACRE OF TAMILS IN JAL
The most dastardly and inhuman episode in the course of the latest attack upon the Tamil people of Sri Lanka took place on July 25 and 26 - the cold-blooded butchering of over 60 Tamils held in the Welikade jail at Colombo. That they were murdered in their own cells within the walls of the high security prison with the active participation of prison officers has been confirmed by Mark Tully of the BBC. According to other Tamil prisoners who Survived the attack a crowd of four hundred including Sinhalese prisoners, jailers and Some other unidentified men in civilian dress broke into the section where the Tamil prisoners were held. The jailers unlocked the cell doors and the Tamil prisoners were attacked with knives, Crowbars, axes and bars with sharp points. Most of the prisoners were clubbed or hacked to death. Kuttimani, who had requested that his eyes be given to someOne so that least someone else could see an independent Tamil Eelam was taunted with these words by the attackers who stabbed him in the eyes.
TAMLS MURDERED
NWELKADA
PRISON, COLOMBO ON 25.783
. Kuttimani / Yogachandran . N. Thangathurai . Nadesathasan
. Jegan
. Alias Sivarasa . Sivan - Anpalagan . A. Balasubramanian . Surash Kumar . Arunt havarajah . Thanapalasingham . Arafat
. P. Mahendran . K. Thillainathan . S. Kularajasekaram . K. Uthaya Kumar . Sivakumar. S . A. Rajan . S. Balachandran . Yogachandran Killi . S. Subramaniam . Mylvaganam - Sinniah . G. Mylvaganam . Ch. Sivanantharajah . T. Kandiah . S. Sathiyaseelan . Kathi ravelpillai . Easvaranathan . K. Nagarajah . Gunapalan Ganeshalingam . Anpalagan Sunduran . Ramalingam Balachandran
The army men on dut prevent the massacre who were badly injur The Official who atter confirmed that ther above one of Kuttin had been crushed an times. Two of the boC two hours after de attended the post m
story.
The other surviving cluding two cathol wounded Method Nithiananthans and have been transferec in the Tamil dominat reports state that th up in course of the learnt that some oft heart ailment have ! drugs thus endange have not been allow last several days. Ev. allowed to see them
32. K. Thavarajasin 33. K. Krishnakuma 34. R. Yoganathan
35. A. Uthayakuma 36. G. Amirthalinga 37. V. Chandrakum 38. Sittampalam Ch 39. Navaratnam Siv
TAMILS MU
WEL KAD COLOMBO,
. Muthukumar S . Amirthanayagar . Kulasingam KU Selachami KUV Kandasamy SA A. MARIANPL Sivapathan NEE . Devanayagam P . Ponnaiya THUR THANKATHURA . Gnanamuthu
NAVERATNAS 1 1 . Kandiah RAJEN
ROBERT 12. Dr Somasunder; RAJASUNDERA 13. Somasunderan 14. Arumugam SEY 15. hamotharampi JAGEM OGANA 16. Sinnathambi S 17. Sellay RAJERA 18. Kumarasamy G, 19. Ponnampalam (
O
 

y did precious little to !. Two of the prisoners ed later bled to death. ded the post-mortem 2 was a stab wound hani's eyes. His skull d the neck cut several lies had been stabbed ath. An official who ortem confirmed this
Tamil detenus inic priests and one ist Minister, the Dr. S.A..Tharmalingam to the Batticaloa Jail ed east coast. Reliable ey were also beaten;ir transfer. lt is also hem Who Suffer from )een deprived of vital ring their lives. They ved any visits for the en the Chaplain is not
.
gham
r
r
ar
handrakulam tapatham (Master)
RDERED IN A PRISON, ΟN 27.783
R|KUMAR 1 PHILIP
WMAR
AR RVESVVARAN Al
THIRAJAH ASKARAN Al RAJAH alias \
\GHAM DRAN alias
m
M
MANORANJAN AN alias APPU
llai
NDAN /ASUB RAMANIAM
NAM ANESHAL! NGAM
EVAKUMAR
Tamils Shot by Soldiers, SayS leader
The Tamil United Liberation Front (TULF) has alleged that nearly 40 people - students, university lecturers and housewives - were shot by army personnel in the streets and in their homes in the Jaffna area of Sri Lanka during communal violence. The statement signed by Mr. Appapillai Amirthalingam, secretary-general of TULF, on August 2, was not circulated in Sri Lanka because of censorship. The Times of India carried that statement on its front page. TULF says 35 Tamils were massacred in jail. In Trincomalee, "mutinous members of the Navy and Army, with the assistance of Sinhalese, destroyed and burnt down almost 200 Tamil houses and shops. A Hindu temple was damaged. "Army personnel actively encouraged arson and looting of business establishments and homes in Colombo and took absolutely no action to apprehend or prevent the criminal elements involved in these activities. In many instances army personnel participated in the looting of shops. "We strongly believe that the violence could have been contained if the Government had taken prompt action to deal with the rioters and looters. The Government. through inaction, indifference and arrogant
failure to mobilize international assistance,
expressed its complete contempt for life and property of Tamil people." TULF said it has "no confidence in the ability of the Government" to maintain or rehabilitate Tamil refugees and has urged the Government to hand over the job to the Red Cross and the United Nations.
LIBERATION ACTIVISTS
LET ON BAL
MADRAS, JULY 28. Mr. Justice S. Natarajan today granted bai! to Mukhundan. Sivaneswaran and Jothee Swaran of the Sri Lanka Liberation Tiger Movement on their executing a bond each for, Rs. 2,000 with two sureties for a like sum. The Judge asked them to report to the Inspector. Crime Branch, C.I.D. Madras. every Tuesday. The Judge said the prosecution had now expressed no apprehension that the accused would escape. The accused are facing trial for the shootout incidents in Madras and Gummudipoond last year.
“it is a national issue,' INDIAN P.M. The Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi assured an all-party delegetion from Tamt Nadu, which met her today to discuss the
Sri Lanka situation, that the entire country Contd. on page 9

Page 9
By kind courte
O Victims of the violence at Jaffna om July 24, shot down,
Eyes gouged Out
From David Beresford in Colombo
THE Badulla massacre of
civilians is the only one, apart from Jaffna, of which the Guardian has an account from a witness. But there are reports of at least one other, similar massacre in the town of Nuwaraelya, mear Badulla, in which 13 people are said to have been killed. Troops were again allegedly involved.
While accounts of these massacres are circulating widely among Sri Lanka's Tamil population, it is the massacres in the Welikada gaol which are attracting the most attention. There is particular interest in circumstances in which two alleged guerrilla leaders were killed.
The two mem, Sellarasa “ Kutimani ” Yogachandiran, leader of the Tamil Eelam Liberation Organisation and a political writer and Ganeshanathan Jeganathan had been sentenced to death last year for the murder of a policeman.
In speeches from the dock, the two men announced that they would donate their eyes
in the hope that they would be grafted on to Tamils who would see the birth of Eelam. The independent state for which they were fighting.
Secondhand reports from Batticaloa gaol, where the Survivors of the Welikada massacre are now being kept, say that the two men were forced to kneel and their eyes gouged out with iron bars before they were killed.
One version has it that Kutimani's tongue was cut out by an attacker who drank the blood and cried : " I have drunk the blood of a Tiger.'
The two men were among 35 killed in the Welikada gaol on July 25. Another 17 were killed in the gaol two days later and the Guardian has obtained a first hand account of part of the fighting in this incident, including the circumstances in which Sri Lanka’s Gandhian leader, Dr Rajasunderam, died.
Dr Rajasunderam was one of nine men, including two Catholic priests and a Methodist minister, who were moved out of their cells immediately after the July 25 killings - to make way for
Contd. from page 8
shared the concern and anguish of the Tamil Nadu people over the tragic happen
ings in the Island.
She told the 16-member delegation led by the Chief Minister, Mr. M.G. Ramachandran that the Centre was dealing with this as a national issue affecting the whole country,
not merely as a prob Nadu alone. The Prime Ministers the Centre's sympat Tamil Nadu, all Centr also will be closed 2, during the one-da This is the first time
 

TAM IL TIMES 9 LLLS SS
y of The Guardian.
witnesses say, by rampaging soldiers
in Sri Lankan gaol
survivors moved into their cells on Security grounds - into a padlocked hall, upstairs in the same block.
The nine, convinced that further attacks were coming, made repeated representations to the prison authorities on July 26 for better security measures. ASSurances vere given that they would be protected, but nothing was done.
At 2.30 pm on July 27, hearing screaming and whistling outsijde, One of the priests looked out of a high window and saw prisoners breaking in from a neighbouring c0mpound, wielding axes, iron bars, pieces of firewood, and sticks. There was no sign of prison guards.
The mob, which was later found to have killed 16 prisoners in the downstairs cells, ran up to the hall and began breaking the padlock.
Dr Rajasunderam then went to the door and cried out : " Why are you trying to kill us? What have we done to you ?'
At that moment, the door burst Open and Dr Raja Sunderam was hit on the side of the neck by a length of iron.
Several feet.
"At that juncture, we
thought we should defend
ourselves,' one of the prisoners related. "We broke the two tables in the hall and took the legs to defend Ourselves.
“We kept them at bay. They threw bricks at us. We threw them back. Pieces of firewood and an iron bar were thrown at uS. We used it to defend ourselves. It Went om for about half an hour. They shouted : " You are the priests, we must kill you.' '
The killing was eventually
ended by the army, who
moved in with teargas.
An inquest has been
opened into the Welikada
massacres, but the above details did not emerge. Prison warders claim that keys to the cells were stolen from them.
Lawyers for the prisoners, who have accused the warders of having participated, claim that they were not given the opportunity to bring evidence despite repre
Sentation to the Government.
Y
em concerning Tamil
aid that as a symbol of y and solidarity with Government offices Dn Tuesday, August bandh in the State. ever that the Central
Government is officially participating in a bandh called by a State Government, since it is aimed at focussing national attention on a sad event that transcends party politics and parochial considerations.

Page 10
O TAMIL TIMES
SRI LAWIKA SLAUG
THE BRUTAL MASSACRE OF TAMILS in Sri Lanka has crossed all limits of tolerance, Jayawardene and his Yahoos should be thankful to God and Mrs. Gandhi that India is sending passenger ships to help them shift displaced Tamilians under threat of execution in Colombo to Jaffna,
while providing them with food and relief.
Any other country of our size and powersay Reagan's America, or even Thatcher's England - would, under much less provocation, have rushed gunboats to the little island with an ultimatum to its government to either halt the genocide or face punitive action.
OUR anguish is fuelled by the fact that the most brutal- and obviously well organised - massacres took place within the confines of a prison located in the capital city. A prison is by definition a highest security establishment; this is particularly so of the Welikada prison which, even by official terminology of the Lankan government, is a "maximum security" establishment. YET, NOT ONE BUTTWO GRUESOME MASSACRES OCCUR WITH IN ITS WALL IN THE SPACE OF A WEEK
WE, therefore, assert that what happened could never have happened without the active connivance of the prison authorities whose role, it would seem, was to provide "maximum security" to the murderers as they went about their mindless mayhem! Add to this the fact that Welikada, being a "maximum security' establishment, is directly controlled by the highest authorities, and what have you? THE PLAIN FACT IS THAT JAYAWARDENES GOVERNMENT STANDS STANED WITH
NNOCENT TAMIL BLOOD
COLOMBO may deny connivance, but there is no way it can feign ignorance. Even the farcical probe into the first prison incident had little option but to return a verdict of premeditated murder. To add insult to the genocidal crime, Jayawardene has proceeded to take action - NOT AGAINST THE VILLAINSBUT AGAINST THEIRVICTIMS By banning the organisations of the Tamils, he has clearly held that unfortunate community responsible for getting itself-butchered. Ironically, the over hundred Tamils so brutally annihilated in Welikada gaol were being held there as 'terrorists'. it appears the Lanka President shares his American counterpart's definition of that term, as applying to all who fight for their democratic rights against an unjust, decrepit and decaying order. Even the leader of the Gandhian movement, Dr. RajaSundaram, who was slain in the second slaughter, was being held as a "terrorist" at Welikadas
LIKE all tinpot tyrants, this one believes
that what is not publis and has proceeded 1 action by censoring a preventing the transi photos of the massa thousandTamiliansfr SHALT K|UL BUT N mands the media, in may be thus shielded opinion.
TO his eternal shame, ing the atrocities wit any civilized head O done, Jayawardene h them. According to were only 'reacting't Tamil"terrorists" ove Does this justify th Gandhian movement leaders? Does it expl. the Worst massacres presumably are inte cannot be said to re public, unless Jayaw insult his countrymer ence between the | and the Welikada explain why the sens grips Sri Lanka came of his own provocat against the Tamils?
AS a final insult to t Jayawardene denie Narasimha Rao peri refugee camps or inte confirming the fact FURY THAT BEGA HAS TODAY BECOM
THUS far, the India acted with Commer Narasimha Rao with ness. Butlet the Ya luck too far lest outra push a reluctant gov
JAYAWARDENE'S slaught against the C as the Soviet Union at leaves one in no do turmoil benefits. Jayaw His Master's Voice a fits delightfully int Crusade against all forces.
THE present hostility fief, coming atop
destabilisation in Pu East, reveals a clear p strategy here: a hat this country to under the non-aligned mc destabilisina it intern
(By kind courtesy of

ΗTER
hed did not happen; o prove this fact in all news reports and mission of any radiocre of more than a Om the island "THOU OT TELL", he comthe delusion that he from enraged world
instead of Condemnhout reservations, as if state would have has sought to justify
him, the Sinha lese Otheatrocities of the r the last eight years le proscribing of a and the murder of its ain why the scene of
was a prison where rned, elements who present the general ardene would like to by holding no differlaw-abiding. Lankan Criminals"? Does it eless terror that now so swift on the heels ive verbal onslaught
his friendly country, .
i Foreign Minister tnission to visit the tract with the victims, that THE BESTIAL \ AS ANTI-TAMIL,
E ANT-INDIAN.
in Government has Idable restraint and his customary coolhoos not push their Jed public sentiment ernment into action.
simultaneous on omestic Left as well Id Socialist countries ubt as to whom the wardene now echoes.
home. The scheme ) Reagan's global eft and progressive
owards Indian in his naked attempts at
jab and the North
attern in current US } campaign against nine its leadership of vement while also ally.
R. K. KARANJA
BLITZ, 6.8.83)
7AWUGS TAKE OVER VW SARW LAWAKA
JUNIUS JAYAWARDENE claims to be the Executive President of all Sri Lanka, that is the ruler of both Tamils and Sinhalese, but after his failure to condemn the cowardly violence that has claimed hundreds of Tamil lives and left thousands of others maimed and homeless, and his belated speech in which he virtually endorsed the brutal hooliganism of his kith and kin, he places himself on the same level as Prime Minister Botha of South Africa. Botha, too, is the partisan ruler of a section of the population, the whites. Jayawardene must now be regarded not as the leader of the Sri Lanka people, but as the new Fuehrer of the Sinhalese nation. The normally garrulous Jayawardene and his equally voluble Prime Minister, Premadasa, who generally hold forth at great length on a vast number of subjects from non-alignment to tackling poverty at home, were conspicuous by their silence as thousands of bloodthirsty and revengeseeking Sinhalese, obviously taking their cue, from the military and political establishment, went on the rampage, murdering, burning, looting and raping a defenceless and numerically inferior Tamil population. The first priority of the Sri Lankan government should have been an outspoken Condemnation of the violence and an appeal for calm. A responsible government would have ordered its security forces to take firm measures to end the bloodshed even if this meant using force against the ring-leaders. The security forces, however, did go into the Tamil areas but it seems that their orders were not to control the Sinhalese mobs but to incite them against the Tamils. Some reports say that the security forces did a thorough mopping up operation in the few areas that had escaped the attention of the mobs. They, too picked off innocent and unarmed Tamil civilians adding further to the dreadful toll. When the violence spread to other areas, where similar mobs suitably encouraged, went on their murdering and raping sprees, sections of the Sinhalese navy joined in the mayhem. We now learn that the offending sailors are under open arrest, a euphemism for being let off. After almost five days of silence, Jayawardene went on the air to give further encouragement to the demented kith and kin. It will be comforting to say that only an irresponsible section of the Sinhalese people played the role of executioners of the Tamil people, but the fact that not a single priestly, government or military voice raised against the killers, suggests that there was an official Conspiracy to punish the entire Tamil people for the humilations suffered by the Contd. on page 11

Page 11
Contcl. from page 10
Sri Lankan security forces in their attempts to destroy, Tamil freedom fighters. For many months now Sri Lankan authorities instead of negotiating with the Tamils who say they are discriminated on the same pattern as are the Africans of South Africa and the Arabs of Israel, have set out to wipe out the freedom fighters. But the well trained and highly disciplined urban and rural? guerillas of Eelam movement outwitted the security forces, inflicting a number of casualities on them. The Sri Lankan security, forces of which a meagre six per cent are believed to be Tamils, suffered their biggest deafet when at the beginning of last week it was announced that the guerrillas had killed 15 of their troops. Whatever the rights and wrongs of the communal divisions in Sri Lanka, it is to the credit of the Tamil guerillas that they did not engage in cowardly attacks on defenceless Sinhalese. Apart from those they considered collaborators, and these were mainly Tamils, the guerilla concentrated on the army that had been sent to liquidate them. The slaughter of the Tamils reflects a growing frustration on the part of the Sinhalese rulers who still do not want to acknowledge that division in their society cannot be solved by violence but by negotiation. (By kind courtesy of ASIAN TIMES, 5.8.83)
--W -vranau- M AwspyrummAu
An Island divided?
To judge by the tone of the interviews he has given in the past few days, President Jayawardene of Sri Lanka believes that he has succeeded in averting a revolution and nipping a Communist plot in the bud. To the rest of the world the ugly racial confrontation which by official admission cost more than 300 lives looked rather more like a law and order problem that got out of hand. We earnestly hope that we are justified in using the past tense here, and that majority Sinhalese violence against the Tamil minority in the north and east of the island has petered out, as the latest reports suggest But even if the explosion of hatred has dissipated itself the underlying problem is probably even further from a solution than it was before Tamil terrorists murdered 13 soldiers on July 23, the incident which set it all off Unless the President and the Sinhalese majority act quickly now to restore the confidence of the broad mass of Tamils in the central government, the terrorist elements among them may feel encouraged to exact "revenge' - and may gain a wider sympathy among aggrieved Tamils. Ambushing and killing soldiers is not to be condoned but the breakdown in mili
tary discipline vivhi indiscriminate killi speed and precision troublemakers join arson are, if anythin able, While it is in t/ government to op tendency for fear o power, Tamil separ be encouraged by sures taken during main separatist par and anyone who su the loss of his civic r /Wow Mr Jayawarde announced that the dатаged property, , industrial premise: rapid reconstructic measure hardly ca dispossessed Tamil nest the promise strictly temporary. , struction programm desired, but wholes
LSSLLLLSLSLSLS S SqqSqSqS S S S SqqqSqSSSS SS0S
HOLO
It is amazing, (or West's friends in the to be goons and kille Guatamala
be added Jayawarde
Jayawardene's assu hailed as a blow for enterprise, but the evident during his te the mayhem and r minority Tamil com by raucous anti-India lum followers. The di the press and trad passed over in near media of the 'free wo their minions who such deeds.
Almost two years a
library in Jaffna was connivance of the S army, an act of vandal Khan, Timur, Nadi monsters of history.
policy of continous Tamils by the Sri Lar its instruments. The Tamil political pri documented by An and now comes the s prisoners in a Colom the hundreds killed
The Indian Governm task for making a
repression in Jaffnab one of Jayawardene the domestic media.

TAM IL TIMES 1 1
ensued, leading to 7 by troops, and the with which Sinhalese d in the murder and , even more inexcusnature of states and ose any partitioinst losing some of their tism is only likely to the repressive meathe emergency. The / has been outlawed, ports partition faces ghts and even his job. ne's government has State will take overall cluding housing and
in the interest of n, an extraordinary Culated to Win over , no matter how earhat the measure is government recone is very much to be ale nationalisation of
Tamil property seems an eccentric and gratuitously dangerous way of going about going about it. There is nọ God-given law that an island shall support just a single state, as examples round the world, both happy and unhappy, demonstrate. Borneo, New Guinea, Dominica, Tierra del Fuego, Ireland. If the island of Sri Lanka is to remain a single, democratic state, the rights of its minorities will have to be restored and entrenched, as Mr Jayawardene showed every positive sign of recognising before the violence provoked him into a potentially disastrous U-turn. India, which has a Tamil State of its own, understandably showed great concern over the Sinhalese excesses but acted with Commendable moderation. If Sri Lanka is not to become the Cyprus of the Indian Ocean one day, with India playing the part of Turkey, Mr Jayawardene and the Sinhalese should make it the priority now to be generous to the Tamils. (Guardian Editorial, 9.8.83 By kind courtesy of GURDIAN)
CAUST IN SRI LANKA
s it?), how often the Third World turn out rs. To El Salvador and
enes Sri Lanka.
mption of power was democracy and free free enterprise most rm of office has been mass murder of the munity accompanied n Cries from his hoodaconian laws against unions have been silence by the news }rld', since it is one of s the perpetrator of
go, the looting and orld's greatest Tamil Carried out with the i Lankan police and sm worthy of Genghis ' Shah, and other t was the climax to a oppression of the kan government and orture and murder of ioners have been nesty International, aughter of 37-Tamil }o gaol in addition to n the streets.
nt has been taken to mild protest at the / Ceylon Daily News, s thuggish allies in The home of Indian
diplomats in Colombo have been attacked. Barbarism of this nature though deplorable is hardly surprising as it has been manifesting itself for a long time now.
What is astonishing is the attack on India by the Glasgow Herald of July 27. It has accused New Delhi of interferance, a charge of characteristic stupidity. When the staff of the paper savour their next cup of Ceylon tea they might do worse than to recall that the beverage comes to them, as it has done to generations of Scots and other Britons, by courtesy of thousands of Tamil labourers, who were taken to the island by the British to work on the tea plantations and have been disenfranchised by a succession of governments in Colombo.
These unfortunate people are either being shipped back to Southern India, an operation commended by the neo-Nazi National Front as a model for future action of their own should they ever come to power,
while those that remaineke out a miserable existence, uncertain of their fate. Must
they be massacred like the Armenians in the early years of this century by the West's favourite people, the Turks, and are the Tamils of India expected to look the other way?
If India is to be criticised it is for being too accommodating with pipsqueak regimes in its neighbourhood who have made antiIndia xenophobia a living. It is time they were made aware of the consequences of their wickedness and folly.
(By kind courtesy of NEW LIFE 29.7.83)

Page 12
| 2 | AMIL TIMES
PROTEST MASS DE
IN SOLIDARITY WITH TAMILS OF SRI LANKA
PUBLIC MEETING
ON AUGUST 25, 7 P.M. AT CONFERENCE HALL LONDON SE1.
TO CONDEMW STATE SPOWSORED GE/WOC/DE
TO DEMANDAN INTERNATIONAL //VOU/RY /WTO THE RECENT HOLOCAUST
TO DEMAWD SECURITY FOR THE 7AM/LS.
ASIAN COLLECTIVE OF EASTHAM.
CONTACT: DIPAK BASU PHONE: O1 552 2248
ΤΟΝΥ BANKS, MP, KEN
LIVINGSTONE, MIKE BANDA AND
SPEAKERS FROM TAMIL ORGANISATIONS
Two major demonstra London, one on July 2 Saturday July 30 in racial violence unlea Tamils of Sri Lanka.
The demonstration ( attended by over 100( and was preceded by : Sri Lankan High Com The demonstrators ma High Commission in L
 
 

tions were held in
7 and the other on orotest against the Ished against the
on the 27th was ) Tamils and others a picket outside the mission in London.
arched to the Indian,
ondon and handed
over a petition. The July 30th demonstration attended by over 7000 placard carrying and slogan. shouting people, who had arrived from all parts of Great Britain, was the biggest ever staged in London by an ethnic group. The demonstration which was about 1 O deep took about 45 minutes to pass a point commenced from Hyde Park and wended its way through Piccadily Circus, Strand, Whitehall and Westminister Bridge and
PARADI5E ISLAND
HELL

Page 13
terminated at Waterloo near County Hall. A petition signed by thousands was handed Over to the British Prime Minister at 1 O Downing Street. Both the demonstrations were organised by the Campaign for the Release of Eelam Political Prisoners (CREPP) which is a co-ordinating body of 12 political organisations, Tamil and non-Tamil. Largely attended mass demostrations have also been staged in Paris, Bonn and other capitals in Europe.
PROTESTS FROM EVERYWHERE
Demonstrations have been held in Europe to protest against largre-scale violence in Sri Lanka. Some of Britain's 35,000 Sri Lankan Tamils maintained an all-night vigil outside the Indian High Commission here. They lit candles and carried placards demanding that India intervene to putan end to astrocities against Tamils in the island
ADOLF 2%ః 筠°
nation. In earlier demonstration outside the Indian mission, a memorandum addressed to the Prime Minister, Mrs Indira Gandhi was presented by the resident Tamils. A similar demonstration was held outside the Indian Embassy in Bonn.
Picketing: in New York, members of a Marxist organisation picketed the Sri Lanka mission to the United Nations on Thursday to protest against the island Government's treatment of the Tamils. Members of the Sparticist League demonstrated across the street from the mission and carried signs that read: 'Stop Police terror against the Tamils". A spokeswoman of the group said other demonstrations to appose the new wave of violence against the Tamils were being held this week in Paris, London, Sydney, Melbourne and Toronto.
 
 
 

TAM IL TIMES 1 3
Telegram to Jayewardene: In Durban, South Africa, The Natal Tamil Vedic Society has sent a telegram to Mr.Jayewardene calling on him to take immediate action to stop the oppression against the Tamils. The society's secretary, Mr. M. N. Pather, said the situation was being monitored along with Tamil societies in Massachussets and New York in the US. "We are very angry and perturbed that this sort of unnecessary massacre is being perpetrated against our brothers and sisters. We want to appeal to the Indian Government and especially the people of Tamil Nadu toprotesagainst the slaughter of the Tamils", he said. The president of the South African Andhra Maha Sabha, Mr. R.S. Naidoo, also condemned the violence and said that, "as oppressed people ourselves we feel for the oppressed Tamil people of Sri Lanka".

Page 14
14 TAMIL TIMES
REPORT FROM CC
ANTI-TAMILP
The entire population is supposed to be confined to their homes. Since 2 p.m. yesterday (25/7) till 5 a.m. tomorrow (27/7) a curfew is in operation. Armed forces are on the streets. The whole country is in a tense atmosphere. Winds of racism have demolished buildings and houses big and small. Arson and looting have become the order of the day. I can still see through the window of my home, smoke reaching up to the sky. I hear now they are attacking the Hindu Temple along the beach by the sea. Sinhala patriots' have performed heroic' deeds over the past two days. Two of us planned to go to Jaffna yesterday. I went to the Fort Railway Station around 1 O a.m. to buy tickets. When the bus drove into Fort, I saw large crowds of people running all over Fort. The traffic was in disorder. I got off the bus at the YMBA Fort (Young Mens Buddhist Association) and witnessed the scenario. A group of people were attacking Ambal Cafe (a Tamil Cafe) with stones. Some were breaking the doors with iron rods and there were armed Police looking on. The attacks in Colombo started in Borella (by the cemetery) - where Sinhala soldiers killed in the North were to be buried. I was an eye witness to many attacks in Fort, Pettah, Main Street, Olcott Mawatha, Malwatte; Road and Bankshall Street (the bazaar area with shops owned mainly by the Tamil community). was furious; Certain things could not bear to look on. think I was the only person who did not Sympathise with these dastardly acts by Sinhala heroes. Large numbers of people watching these atrocities gave them their passive support. Some people even joined the attackers. Others said - heard, because was walking, and listening to what people were saying - "If the Government cannot solve this problem, let the people solve it". Some men were shouting racist slogans such as - "Defend the Sinhala race". It was a mood of mass hysteria. I am trying to express the mood of the people Congregated along the overhead bridge Outside the Fort railway station and along Olcott Mawatha by the rows of Tamil shops. Some of the attackers were looting goods. Others were grabbing the goods from looters piled them on the streets and set them on fire. Soldiers in mufti also actively participated or rather initiated the attacks. Kandiah's fire works shop in Pettah at the turn to Malwatte Road was broken open and crackers were lit on the streets in celebration of the heroic deeds. I felt was in a funeral house but I was the only mourner while the others were merry making. There were many armed units cordoning off the crowds from the racist attackers! They didn't do anything else.
Soldiers passing in \ were cheered by th were waving with S Ambal Cafe was se spread to the whol Victoria building wa Pettah were a redh The commercial Cer being incinerated. Th but they were turn armed personnel Maharaja Organisati ness establish ment broken into and sm. along Main Street \ textiles looted. Som put into taxis and ta were mere onlooke a Sinhala National fla shoulders of a gr Buddhist monks to them. One English dressed and carryin' looter taking away S him in Sinhala: 'sha
put it in the fire, some items into th burnt to death and and one other on t Central Bus Stand other a few yards dying. Two cars burnt before my ey between 1 O.30 a.m 25th July in Fort a was imposed only fr was no transport, from Fort. On my Kotahena and He Thugs were stoppin
 

DLOMBO - JULY 25
OGROM
1983
3;
By kind courtesy of Times of India
fans, lorries and jeeps he crowds. And they imiles on their faces t on fire and the fire e of Bristol building. S set on fire. Fort and ot blaze.
tre of Sri Lanka was he fire brigades arrived ed away by both the and the attackers. on (a large Tamil busi) and Ranjanas were ashed. Tamil shops were demolished and e of the loot was being aken away. The police rs!' sawa man holding ag being carried on the pup of persons and po were encouraging speaking man, well g a brief case caught a some textiles and told me on you don't loot burn it!' and he put e fire. I saw a Tani left lying on the road he road by the Pettah hacked to death. Anaway from him was and a van Were es. All this happened ... and 1.30 p.m. on the nd Pettah and curfew om 2.00 p.m. As there began walking home way I saw houses in ttiyawatte in flames. glooters on the streets
and demanding a share of the loot and only then allowed them to proceed. Men, women, young and old, everybody was carrying at least a packet of biscuits to their homes.
WORSE THAN 1958, 1977 & 1981 Similar attacks have taken place in Mutwal, Mattakkuliya, Wattala, Ja-ela, Kandy, Wellawatte, Ratmalana and in areas all over the country. This time I am sure the racial violence against the Tamils has escalated and spread to a much greater and more severe extent than in 1958 with obvious support from the Government and the active incitement of the armed forces and is even worse than the riots of 1977 or 1981. Only a few days ago oil prices were raised. Sinhala Mudalalis (Petty traders and black marketeers) will have a field day. The Police and the Army have the authority to shoot looters after a warning but they don't shoot the looters. They use their bullets to open gates and doors of Tamil shops and homes that cannot be: opened by sticks or iron rods. You would probably have heard on world news that about 37 Tamil prisoners (all held under the PTA) had been killed in the Welikada maximum security prison. Other prisoners (Sinhala) are alleged to have attacked them. Nonsense. All this has been planned. Among the dead are Kuttimany, Jegan Yoga chandran, Balachandran, Casinathan, Coomaraswamy, Subramanium and others. The prison Magistrate is to hold an inquiry. Over the radio every half hour it is announced that at several places looters have been shot. Contd. on page 16

Page 15
SurvivOr des
From David Beresford in Colombo
NEW EVIDENCE that the security forces were involved in the massacre of civilians is beginning to emerge in Sri Lanka.
The Guardian has obtained a first-hand account of a maSScre in the Southe'n tOW'n () f Badulla in which the army and police, were allegedly involved in the murder of 14 people, according to a surviv0 r.
Details are also emerging
of the killings in Welikada,
prison. Colombo, in which 52 prisoners died - which suggest that they might have been carried out with the connivance of prison staff.
An account of how a group of inmates, including three clergymen, fought a pitched battle for their lives has been given by survivors.
These accounts follow details of ' alleged army massacres in the northern peninsula of Jaffna - including the murder of six schoolboys at a bus stop - reported hv the Guardian on Monday. They raise questions about the responsibility of senior security force officers and members of the Government,
Last weekend President Jayawardene was questioned during a recorded interview about the basis of evidence gathered in Jaffna by the Guardian. He claimed that the army withheld information about the massacres
from him for nearly two weeks.
But the leader of the
Opposition, Mr A. Amirthalingam, who lives outside Jaffna, has claimed that he telephoned the President the day after the massacres took place, Monday July 25. to inform him. "He said 'We'll look into it and do what is necessary to stop it,' ' Mr Amirthalingam reported.
At least two other pror minent figures in Jaffna are believed to have made similar representations to the presidential office the same day. The President says that no inquests have been held "into the Jaffna killings because he was informed too late.
The Jaffna massacres have been blamed on troops going berserk after the murder of 13 colleagues by Tamil terrorists in the area the previous night. But the latest incident to be reported took place 200 miles to the south.
The survivors' account was given by Mrs Ganesan, aged 36, a mother of three children who belonged to one of two Tamil families attacked. She gave her story through an inter
Silvamanyi
Sri La
preter and broke down as she completed it.
Mrs Ganesan said that she was a weaving teacher, mar. ried to a used-car salesmam, living with her family at Muthieyangana Road Badulla, a well-to-do street which included three Tamil homes.
At about 10 am on Wed nesday, July 27, a crowd gathered outside a bus depot 100 yards away, attacking passing vehicles. She saic that her family telephoned the police to evacuate them but they did not come.
The crowd then began to attack the home of a neigh bour, Mr Ramanathan-well known locally as a camphol dealer-trying to break dowr his gate. Mr Ramanathan who had a shotgun, fired : Single round into the ai1 through a window to try tic frighten them away.
The army then arrived according to Mrs Ganesan and took up positions behinc the crowd which began t attack the gate again. M. Ramanathan fired at then without appearing to hi any One.
Mrs Ganesan said that son of Mr Ramanathan, age ( about 15, climbed on to the roof of their house carrying an umbrella-it was rainingand was shot by a soldiel from the street and fell ti the ground.
вооквеvis SR LANKA: TA
Author of DEPENDENT CAPITALISM IN CRISIS - Sri SRI LANKAN ECONOMY 1948 - 1980, Satchi Ponnambalam is shortly bringing out his second book entitled "Sri Lanka: Tamils and the National Question"
The author was kind enough to permit us a peep at the manuscript before it went to the publishers - Zed Press, Wikas Publishing and Lawrence Hill, Connecticut, USA. The manuScript runs to 350 typed pages with six Chapters under the
following heads:
1. introduction 2. National-Ethnic Structure and Early History 3. The Colonial Rule and Sinhalese-Tamil Responses 4. Sinhalese-Buddhist EthnoCentrism and Tamil Subjugation

TAMIL TIMES 15
Crilbes Inka massacre
ing outside
She fled to her aunt's house nearby with her children, hiding with them in the bathroom. She heard firand then an explosion. They ran out of the bathroom to find that the house was on fire. They were running away when they Yಹ್ಲಿ stopped by a Tamil sol
6.
She was led with her children down a lane at the back of this house to the main road. She said she saw p00ls of blood in the lane.
On the main road in front of Mr Ramanathan's house, there was a pile of bodies, including those of her husband, brother-in-law, fatherin-law, and her sister-in-law's husband. They all appeared to have gunshot wounds and she and her children-two daughters aged nine and seven, and a son of fivewere able to See he' husband's intestines falling out and his head staved in.
Also among the bodies were a tenant from her aunt's house and his threeyear-old daugher, the tenant's brother-in-law, and a visitor to the aunt's home, Mr Ramanathan and his four ns, aged between 15 and
Mrs Ganesan said she was told that her crippled and bedridden father-in-law had been shot in bed in a Singhalese house where he was
(By kind courtesy of THE GUARDIAN,
taken before the attack began. The owners tried to claim that he was a servant. Her other relatives were shot in the lane, all by soldiers, she said. The Ramanathan Innen folk had been hacked and beaten to death by the crowd, she said.
While they were standing by the corpses, Mrs Ramanathan was ordered by troops to go into her house and bring out "the other Tigers (Tamil terrorists oper. at ing in the north ) and guns, Said MIrs Ganesam. After she protested that all the men from the house were on the pile her 16-year-old daughter was sent in, coming
Out to say that there was nobody there,
Diesel fuel was then
poured over three lorries, a van, and a motorcycle parked around the house. A brand was lighted and handed to Mrs Ramanathan's daughter, who was made to set her home and the vehicles on fire. The bodies were then thrown onto the flames.
Soldiers started to push the women and children towards the fire, but Were
stopped by one of the police. men who, Mrs Ganesan said, were in the crowd. The women and children were then driven to a police station, their names taken, then released,
MILS & THE NATIONAL QUESTION
5. Heightening Conflict and Tamil Liberation Struggle 6. Conclusion.
He interprets the National Question, its historical conjuncture and casusality, grounded on materialist historical analysis, in terms of the bourgeois state and the strategy of the upper class Sinhalese rulers to divert the class struggle common to both the Sinhalese and the Tamil oppressed people. He traces the Conflict as having been generated by the chauvinist ruling upper class politicians, devoid of the necessary social base, to justify the ruling power in their hands, and because of the class society and the dependent Capitalist neo-Colonial economy moving into deepening crisis as a result of the pursuit of reactionary economic policies
adopted for the benefit of the ruling class. It is shown that the ethnic conflict has not arisen dialectically through any social dynamic, and it had escalated by repression and state terrorism to Counter Tamil opposition and resistance, and Tamil separatist nationalism has become a popular liberation struggle that it cannot be contained by repression. In the result, neither the class question nor the National
by the ruling class and both will break through the seams, one after the other, leading to national liberation of the Tamils, and the Sinhalese oppressed class seizing state power.
Mr. Satchi Ponnambalam is presently functioning 3S Magistrate in Belize City, Belize, Central America.

Page 16
DEMONSTRATIONS
BY MPS IN DELH
NEW DELHI, JULY 28. Three separate demonstrations were staged outside the Sri Lanka High Commission here today by the Congress (1) the AIADMK and the DMK to protest against astrocities on Tamilians by the Sinhalese. About 10 AIADMK Members of Parliament led by Mrs. Satyavani Muthu, were the first to reach the High Commission shouting "Don't kill Tamilians' and "long live MGR". A four member deputation later met the Deputy High Commissioner and presented to him a memorandum signed by all the 13 AIADMK MPs demanding a halt to the rampage against Tamilians and adequate compensation to the victims. The High Commissioner Mr. Bernard Tilakaratna was away. The Deputy High Commissioner told the deputation that the Sri Lanka Government was doing its best to restore normality and he would convey their feelings to Colombo. Just as the AlADMK demonstrators dispersed about 500 Congress (1) workers led by the party MPs and local councillors chanting 'Jayawardene hai-hai, Indira Gandhi Zindabad" and carrying placards Saying 'Accord citizenship to Tamilians in Sri Lanka' marched to High Commission. About 50 MPs including Mr. G.K. Moopanar, Mr. Jagdish Tytler, Mr. Chandulal Chandrakar and some Delhi Metropolitan Councillors later went inside the High Commission and protested against the atrocities being perpetrated on Tamilians in Sri Lanka.
7. WADU MVAWTS ISSUE TO BE TAKEW TO U.W.
The Tamil Nadu Cabinet, which met today, expressed shock and distress over the insecurity of life and property of Tamils in Sri Lanka. It urged the Prime Minister, Mrs. Gandhi to find a solution to the problem through the United Nations. In a resolution, the meeting said it was the U.N.'s responsibility to ensure absolute protection to the minorities of any country, and as an
important member of should take proper a solution to the proble The Cabinet express plight of the innocent who had been deprive and were made target and killings on the str report about the mur including Kutimani, and Guhan, inside the It expressed sympath lost not property butt mark of respect to
various incidents, the silence for two minut
\
///,
} SGC
ONLY THE V
SAV
M After three days of tC a five - star hotel in C music troupe is back ir the verge of collapse. "All our belongings \ mained shut in our ro to change. We have los and landed on our SO Kanyakumari, the y(
Contd. from page 14
Here in Colombo the army wagons, tanks and jeeps just pass by while arson and looting is carried out freely. Now they announce over the radio that refugee Centres have been set up. The volunteer Corps have been called up. All leave of Government employees has been cancelled. Medical and food supplies too have been cancelled. In this regard the situation today in the country is similar to that of April '71. I will be going to Kandy and will try to go to Jaffna and will report then.
Tilak
(Our Special Correspondent
accompanied M. L.V famed singer, during performance on the i: The troupe arrived in special flight from Col. for Rishi Valley where The mridangist in the Bakthawatsalam. " I always carry my vic is safe; al| other instru mridangam, are lost, remarked. The troupe gave five parts of Sri Lanka an recording schedule Radio Broadcasting C
 
 
 
 
 
 

the world body. India action to find a just
. s
ed anguish over the - Tamils in Sri Lanka d of their basic rights ts of frenzied attacks eets. It noted that the der of Tamil youths Jagan, Thangathurai orison, was horrifying. y for those who had heir kith and kin. As a those killed in the Ministers stood in
e.S.
On the morning of July 26, when they were about to leave for the studios, they were told not to stir out of their house lest they be attacked by extremists. Thereafter, their hosts, the Broadcasting Corporation officials, took the troupe to a place of safety. They had no time to collect their belongings,and later they came to know that a band of hooligans had stormed the house they had stayed in which belonged to a Tamilian, and taken away whatever they could lay their hands on. Among the valuables lost were suitcases containing all their clothes. Thanks to the efforts of the SLRBC officials,
“Nome of your business!!''
courtesy of Hindustan Times, 4.8.83
OLN WAS
ED
MADRAS, JULY 29. tal confinement" in olombo, a Carnatic Madras - almost on
were looted, we reOm, without a dress st even our chappals, barefoot,' said A. »ung violinist vho asanthakumari, the her Coast-to-Coast sland.
Madras today by a ombo. MLV later left she teaches music. troupe was Tirivarur
lin with me and So it ments, including the Kanyakumari sadly
recitals in different also completed its with the Sri Lanka orporation (SLRBC).
the troupe got accommodation in a five star hotel immediately thereafter. The hosts made arrangements for their safe return by today's flight.
INDA SHOCKED BY EVENTS
MADRAS, JULY 31. News of the killings of Tamils in Sri Lanka sent a wave of shock throughout India in general and Tamil Nadu in particular. All leaders of political parties condemned the attacks and demanded immediate action by India to put an end to the killings. College students in Madras and other important cities in Tamil Nadu abstained from their classes and took out processions condemning the mass killing of Tamils. Various Bar associations also adopted similar steps. Thousands of organisations in Tamil Nadu organised meeting and demonstrations to protest against the acrnage In most parts of India leaders of various parties also expressed their shock and demanded action by the Government of India.

Page 17
CPI CONDEMNS LANKABAN ORDER
NEW DELHI, AUG 1. The Community Party of Indian, today condemned the ban imposed by the Sri Lanka Government on the Communist Party of Sri Lanka and other left organisations in that country. A statement by the National Council Security of the CPI, Mr. N. . K. Krishnan, said that the policies of the Jayawardene regime in Sri Lanka had led to the present situation there. "Far from trying to defuse and normalise the situation, to bring communal peace, to give relief to the affected Tamil people and take steps to find a political solution to the just demands that they have been raising all these years, the Jayawardene Government is now seeking to capitalise oh the present situation to clamp down on the left parties and on the entire democratic opposition, the statement said. The CPI demanded the lifting of the ban on the leftist parties, release of arrested leaders and restoration of democratic rights. "The struggle of the Tamil people of Sri Lanka for their just right today merges with the struggle of the entire people of that country in defence of democracy.
We regret that this month's issue of Tamil Times has been delayed. Almost at the time when we had completed the materia/ for our July issue, news broke out about the attacks upon the Tamil people, and
therefore we had to withdraw the composed material from the printer and start afresh. We trust our readers will understand the delay.
* Subcribe. problems o,
the recent
o The SATU heavily relie Today, ther speak on th
o The Sri La coverage of
In this co publication more suital circulation
THIS MEAW
WE APP VM
* SEND U. * HELP US * RENEW * SEND U
INTERE * SEND (
RELAT(
 
 
 

TAMIL TIMES 1
“TAMIL PROBLEM' PRESENTED TO THE POPE
His Holiness the Pope personally received documents in the Vatican in relation to the denial and suppression of human rights of the nearly 3 million TAMILS of Sri Lanka. This took place on 13 July 1983. He also received documents regarding the arrest, detention and torture of the CathOlic Priests Father Singarayer and Father Sinnarasa, Dr. Rajasunderam, S.A. David and others including hundreds of Tamil youth - all under the Prevention of Terrorism Act which continues to be in force in Sri Lanka with more and more powers to the State's Police and Army.
It was during a Special audience granted to Krishna VaikunthavaSan, ConvenOr of the Tamil Co
Ordinating Committee, London, that the documents were given. The Report published by the International Commission of Jurists (Geneva) on the Ethnic Conflict in Sri Lanka and the latest report by Amnesty International on the Tamil problem were among the documents. Vaikunthavasan appealed to the Pope to intervene and persuade the authorities to stop the torture and killing and restore the free exercise of rights guaranteed by the UN Charter. The Pope listened patiently, it is reported, indicating the he knew what was going on and then passed on the documents to his Secretary for necessary action
Subsequently Vaikunthavasan met with their Secretary to His Holiness who assured him that everything possible would be done by the Vatican. ;
Mr. K. Vaikuntharasan in conversation with the Pope.
AML TIMES-AN APPEAL
S and readers of TAMIL TIMES are well aware of the f the Tamil speaking people of Sri Lanka, particular/yafter wave of violence that swept the country like a tornado.
VRDA Y REVIVEMV and SUTHAWTH IRAW, the papers vive have dupon for information have been banned by the government. e is no other paper to highlight the plight of the Tamils and reir behalf except for the Tamil Times.
nkan state-controlled press is biased and anti-Tamil in its
news and information.
ntext, the regular and, if finances permit, more frequent of TAMIL TIMES is of crucial importance. For this purpose, ble arrangements in regard to printing, news gathering, sand editorial work have to be made.
SADDITIOWAL MONEY WILL BE REOU/RED.
EAL TO OUR SUBSCR/BERS READERS AWD /ELL-W/SHERS FOR THEIR SUPPORT:
S GENEROUS DONATIONS. S TO EN ROL MORE SUBSCRIBERS. YOUR SUBSCRIPTIONS PROMPTLY. IS ADDRESSES OF THOSE WHO MIGHT BE STED N TAMIL TIMES. GIFT SUBSCRIPTIONS FOR FRIENDS AND DNS.
PLEASE SEND YOUR CHEOU ES TO:-
TAM L TIMES P.O. BOX 3O4 LONDON W1390N.

Page 18
| 8 || AMIL I IMES
TAMIL RE
AN APPEAL
The recent attacks, unprecedented in scale, directed ag to the latest official sources, left over 1 OOOOO peop/ number of people rendered homeless and destitute a
There is an urgent need to provide immediate relief by important is the long-term need to rehabilitate the victin their belongings and means of livelihood This task will Tamils, have particular moral obligation to make a me
To demonstrate the solidarity of expatriate Tamils, at é appeal is jointly launched by two organisations both of not merely to the expatriate Tamils but to the public at la tasks of relief and rehabilitation.
DON
a) Cheques: Please draw an
“CBFTRR' ORSCOT''' and s
The Treasurer CBFTRR 1 1 Beulah Road Thornton Heath Surrey, CR4 8JH
b) GIRO/BANKTRA
National Westminister Bank PLC Southfields Branch (Code 60-20-09) Southfields
LOnd On SW19 6NL (for the credit of CBFTRR - A/C 41611543)
When making your dc your name and addres can be individually ack
Dr. P. Sathianathan
Chairman Central British Fund for Tamil Refugees & Rehabilitation (CBFTRR)
 

EFUGEES
FOR RELIEF
ainst the Tamils throughout Sri Lanka have, according e in refugee camps. Unofficial sources estimate the
a much higher figure.
way of food clothing and medical supplies. But more ms of these attacks, who have been dispossessed of all 1 require massive funding and those of us, expatriate aningful contribution towards this task.
time of grave crisis to the community at home, this which are registered charities in the UK. This appeal is Irge, to donate generously to assist us in the enormous
IATIONS
cross them in favour of either
send them, as appropriate, to:-
The Treasurer
SCOT 24 Brook Avenue Edgware Middlesex, HA89XV
ANSFER
National Westminister Bank PLC 143 High Street (Code 60-20-02) Bromley
Kent, BR1 1 JH (for the credit of SCOT - A/C 42433126)
nation, please indicate s, so that each donation nowledged.
C. Kathire San
President Standing Committee of Tamil Speaking People (SCOT)

Page 19
Contd. from page 3
a few sensible people. We can only hope that things will die down and humanity and sense Will return. But that is anybody's guess. What will happen today, tonight, and tomorrow? One thing is clear, very few Tamils would stay in the South after this. There will be another mass exodus. I will try to send further reports as soon as possible.
JULY 27 I have sent you a report of the Pogrom which started here on 24th night. The report sent was for 25th and 26th. I want to add more items to bring it up-to-date. After the curfew hours (the Government imposed a curfew on Monday 25th at 4 p.m. and it was in force throughout 26th. On the 27th again it is on from 4 p.m. to 5 a.m.) the attacks on Tamil shops and offices continued. Cyntex, Kundanmals, Hidramani's, and many other factories have been set alight. Thereafter the goon squads went from house to house destroying the belongings of the Tamils. The curfew was not enforced; in fact, the army gave full assistance to these criminals - they even threatened police not to harass these goons. Now the Government has lost control of the situation, to some extent. Yesterday they announced that 35 persons held under the Prevention of Terrorism Act had been killed by other prisoners at the Welikada jail. I think this is a total fabrication. It is obvious that the Government got them killed. In any event, without the active cooperation of the jail guards it is difficult to see how they could have been killed. Amongst those killed are Kuttimani, Jegan, Thangathurai and Mohan. It is obvious that they had selected the ones to be killed - thus the catholic priests, the Nithyananthans, etc., were not amongst those killed.
KANDY
Today I am in Kandy; I came here to see whether the situation is better than in Colombo. In fact it is worse. Whilst the situation in Colombo is getting a little better, the situation in Kandy is still very dangerous. Right now (10 p.m.) there is a threat that thugs would come to attack. I am staying here tonight because I could not go back to Colombo before the curfew (4 p.m.). Thugs are roaming round the streets burning houses and attacking cars and lorries, belonging to Tamils. They stop buses and look for Tamils and beat them up, and in the worst cases kill them. It appears that the whole business is engineered by some section of the Government supported by the army. JR is unable to control the situation. The Army is actively supporting the goons with petrol, etc. Many of the attacks have taken place during curfew hours. It is difficult to say at this stage what would happen in the next few days. The possibility of things getting
CONFERE
STOP C
ΡΕ
Over 500 dead (moi ing to Indian newsp 1 OO,OOO refugees ir capital) 175,000 refugees South Losses, including p mated at US$ 300 Over 150,000 joble Sources: various El and Tamil Informati
Since 22 July a we coordinated massact in SRI LANKA has b Sinhala majority w active participation Innocent Tamils hav the streets in all pat cularly in the predom province of Jaffna a the predominantly South, including Col cities. Tamil homes looted and burnt. S from the North has b information on the S and the extent of th The government of wardene is guilty of 1. not acting duickly atrocities and preven from occurring in the ment officials have r security forces have 2. permitting the art on 22 July killing m 3. providing Security powers, through the ism Act (1979) and 15A both of which commitments made the international Co Political Rights: (a) THE PREVENTI ACT: The PTA susp safeguards guaran Constitution and rec
worse and even a put be ruled out. Try and see whethe some trade unionist stand. I think the atri the last period shoulc The BBC and the Au given largely accurate Course, a rumour to armed Tamil groups army because soldie girls and two of th suicide. I cannot con
27.7.83

TAM IL TIMES 1 9
NCE TO COMBAT RACISM AND
RACIAL DISCRIMINATION
ENOCIDE OF THE TAMIL OPLE IN SRI LANKA
e than 2,000 accordaper Madras Hindu) Colombo (Sri Lankas
in other areas of the
operty damage, estimillion
SS Iropean aid agencies on Centre, London.
|-organized and welle of the Tamil minority een unleashed by the ith the support and of the armed forces. e been massacred on ts of Sri Lanka, partiinantly Tamil northern hd Trincomalee and in Sinhala areas in the Ombo and other major and shops have been Since communication been cut off there is no ituation in these areas e damage.
President J. R. Jaya
and effectively to stop twidespread violence country. Even governow admitted that the
been involved; my rampage in Jaffna Ore than 150 Tamils; forces with unlimited Prevention of Terror:mergency Regulation violate international by Srilanka in ratifying venant on Civil and
DN OF TERRORISM ends important legal eed in the 1978 ognized in the Inter
ch occurring cannot
you can influence s to take a strong cities Committed in move some people. tralian service have reports. There is, of the effect that the ecided to attack the rs had raped three m had Committed irm this story.
U.C.
national Covenant on Civil and Political Rights. Its provisions have allowed the perpetration of serious human rights violations - detention without trial for up to 18 months, severe penalties for relatively trivial offences, severe restrictions on bail, evidence inadmissible under Sri Lankan Law in ordinary criminal cases - even those obtained through torture, and detention without access to lawyer or family. Amnesty International, the International Commission of Jurists and the World Council of Churches have denounced these provisions. (b) Emergency Regulation 1. A (3 June 1983) allows security forces to bury or cremate the bodies of dead people if they deem it necessary without anyone else being present and without inquest procedures. Such procedures have facilitated the deliberate and extrajudicial execution of suspects by security forces giving rise to the gravest human rights violations. 4. failing to prevent the massacre of 54 Tamil political prisoners in the Welikada maximum security prison in Colombo; 5. failing to provide sufficient protection to Indian diplomats and prevent attacks on the Indian High Commission and the homes of diplomatic personnel and other Indian nationals; 6. creating a fascist diétatorship by banning three of the left wing opposition parties in the country and jailin several opposition leaders; 7. preventing international humanitarian organizations from providing assistance to Tamil refugees.
WE APPEAL TO THE SECOND WORLD CONFERENCETO COMBATRACISMAND RACIAL DISCRIMINATION to denounce vigorously these atrocities and human rights violations and to take immediate and adequate measures to assure the safety of the Tamil people in the island: We appeal that the following measures be taken: 1. establish immediately an international tribunal to investigate into the atrocities; 2. assure the security of the estimated 275,OOO Tamil refugees; 3. help provide immediate humanitarian assistance to all refugees; 4. assure UN supervision of all relief and security activities; 5. denounce and demand the immediate withdrawal of the Prevention of Terrorism Act and Emergency Regulation 15A.
Centre Europe Tiers Mode (CETM) informationsdienst Dritte Welt Eela Tamil Mandram (Switzerland) Sri Lanka SolidaritY Committee (Geneva)

Page 20
2O
ANGLO ASIAN TRAVEL LTD
TRAVEL 6 FREIGHT CONSULTANIS 17 | OT TENHAM COURI ROAD,
LO/WDO/W W 1.
TELEPHONE:
O1-580 8564
O1-58O 85.65
O1-580 8566
SPECIAL LOW COST FARES
Lonron-Colombo-London London-Colombo-Singapore-Colombo-London Lon-Cmb-Bangkok-Hongkong-Cmb-lon Uon-Cmb-Madras-Cmb-Lon Lor-Crnb-Jakarta-Cmb-Lon
- MAKE YOUR BOOKINGS NOW -
' NO DEPOS/TS REQUIRED
Evenings and Weekends call
RAN KASNA -AN 01-868 01 61 SESH TH||FRU MALAI . . . . . . O 1-8OO 9898 HARRY SEEVARATNAM. O. 1-445 91 O1 GEORGE MARATHASAN. O. 1-449 2018
R E IL
TRY OUR PRICES
LOCAL
PANASONIC SONY H|TA BACK
ELECTROTE
A OUR OWN SERVICE ES A SERVICING CARRIED Ot
ENGINEERS IN OUR ON Domestic Repairs Un ( (Vacuum Cleaners, Tc Specialists in Video 8 Extended 3yr & 5yr W
67A, Syde London O1-7
O1-6594729 24 HO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMIL TIMES ANNUAL SUBSCRIPTION RATES
UK/India/Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £6. OO All other Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O.OO
Tamil Times Ltd, P.O. Box 304 London W139 O.N.
O wish to pay/renew my subscription for one/two years. O I am also sending you a subscription on behalf of
O enclose a donation of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O My Cheque/int, money order in favour of Tamil imeS t.td is to the total value of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Delete if inapplicable
ON VIDEO RECORDERS OR EXPORT. \CHI JVC TELEFUNKEN AKAI ED BY
3CH LIMITED
TABLISHIMENT.
UT BY EX-MANUFACTURERS
VN WORKSHOPS.
derta ken.
pasters, lrons, Kettles, etc).
TV COnverSiOn S.
arranties available.
nham FROad SE26 5US '86563
ur Answering Service

Page 21
SERENDIB TRAVELS
At WE HAVE AWIDE SELECTION OF FLIGHTS TO COLOMBO, BOOK YOUR SUMMER HOLIDAYS IN SRI LANKA WITH US.
A. WHY NOT TELEPHONE US NOW
AND BOOK YOUR SEATS?
r FLIGHTS TO COLOMBO,
SINGAPORE, HONGKONG, JAKARTA, BANGKOK, AND TRIVANDRUM BY AIR LANKA - THE NATIONAL CARRIER.
SERENDIB TRAVELS 64 CRUSOE ROAD, MITCHAM, SURRY.
TEL: O1-631 4114 (WESTEND OFFICE)
O1-64O1844 (EVENINGS & WEEKENDS)
FAST FREIGHT FORWARDERS
OFFER
SHIPPING TO ALL MAJOR PORTS THROUGHOUT THE WORLD. PLEASE TRY OUR FIVE STAR SERVICE:
* Collection from your door.
Delivery and clearance of effects at Port of Destination.
fr Comprehensive Packing and storage facilities. (customers can do their own packing at our warehouse at no extra cost).
tr Supply of wooden boxes, cardboard cartons, packing materials etc.
Fast and efficient shipments on RO/RO and Container vessels.
MOST IMPORTANTLY: TRY OUR RATES FIRST.
WE ARE EXPERIENCED IN COLOMBO FREIGHT FOR THE PAST FIFTEEN YEARS, PLEASE SPEAK TO MR. TONY FERNANDO FOR YOUR REOUREMENTS AND ENQUIRES.
UNIT 9B, WORTON HALL INDUSTRIAL ESTATE,
WORTON ROAD, ISLEWORTH, MIDDX. TE: 01-568 3070
 

The known name in low-cost fares We put you in touch with the world O Sri Lanka * Australia * Europe * Singapore * U.S.A. * India * Mauritius
Contact.
R/TA SAWDRASAGARA 5 CA VE/WD/SAH A VE LOWDOW W33OP Tes: O 1-346 5O44
FIRST TAMIL VIDEO SHOP
FROM THE PIONEERS
LARGE LIBRARY OF ORIGINAL TAMIL, HND AND SINHALA FILMS
THE LAST WORD IN HOME ENTERTAINMENT
We specialise in mail orders. Overseas customers are welcome. Special discounts for large orders.
TEN YEARS EXPERIENCE IN FILM ENTERTAINMENT
LA TE OPENING, FOR FURTHER DETAILS AND LIST OF FILMS, PLEASE RING P. SRINIVASAN 01-679 1953 (HOME 01-6560396)
TAMIL FILM VIDEO CLUB, 1524 LONDON ROAD LONDON SW16

Page 22
SHIPPING
YOUR PERSONAL
BELONGINGS2
CONSIDER THESE FACTORS
1. Your Precious Cargo is handled with care
2. We pack your goods under your own
supervision.
3. You handover your goods to Our
warehouse in London and you collect
your cargo from our own warehouse in Colombo.
4.
This eliminates wharfclerk charges. No third party handles your cargo any longer.
5.
We don't offer you door to door Service but warehouse to Warehouse. We are not cheap. But give you a Service worth every penny you spend, because We put in a lot of professional Work to get your cargo. However Small on time and in Safety.
USE THE PROFESSIONALS
TRICO INTERNATIONAL
Stuart House,
River Park Road,
Wood Green,
Ondon N22 4TB
Telephone: 01-889 6902 (4. Lines)
O1-889 7972
Telex: 883240-TRIEX -
TRICOINT SHIPPING & FORWARDING (GMBH) NEUGR BAHNHORFSTRASE 133 2104, HAMBURG 92
WEST GERMANY TEL: HAMBURG 701-7744/7085/6 TELEX 21 7668 - TRICOD
 

குறைந்தவிமானக் 6L605(5GT OWAIR FARES
INTERLINK offers Sri Lankan and U.K. residents special fares and travel assistance.
WE are one of the largest Sri Lankan agents in the United Kingdom operating in London and with an office in Colombo.
As the agents for Air Lanka, BA, KLM, and UTA, we can satisfy your preferences with a choice of flights.
INTERLINK...... ...THE DIFFERENCE ISOUR PROFESSIONALISM
INTERLINK
NSN tot AIIO (GTM) &
LIMITED TEL: RESV. O1-629 9581
ADMIN. O1-493.8361 24 Dering Street CABLES: LINKEXLONDON W1 London VV1 R 9AA TELEX: 299892 INLINK G.
ANTHONYRMORGAN AND ASSOCATES P. SRINIVASAN
(Sole Proprietory
TO HELP YOU WITH
: MOTOR INSURANCE
Competitive Rates, Easy Terms, Short term Policy, immediate cover from Lloyd's and BlA Companies (Sri Lanka Wo Claim Bonus accepted)
HOUSEHOLD INSURANCE
immediate cover from leading Insurance Company, "Wew for Old, "Index-Linked "Accidental Damage Cover", "Deep Freezer Cover"All Risk on Personal Belongings, Jewellery Cover, Free advice on All insurance including claim procedure.
POLIDA Y/TTRA VEL INSURANICE
immediate Worldwide Cover (including USA Medical Cover).
WE SPECIALISE IN MOTOR AND HOME CONTENTS INSURANCE
IMMEDIATE COVER ON TELEPHONE INSTRUCTIONS
ALL BUSINESS TRANSACTED BY POST SCHEME FOR EASY PAYMENTS AVAILABLE
FOR PERSONAL SERVICE PLEASE RING P. sRINI VASAN O1-679 19523 (office) 01-656 0396 (home) ARM ANTHONY R. MoRGAN ANDAS1CIATES
1524 London Road, London S. W. f6
Y AGENTS FORLAMBETH BUILDINGSOCIETY -

Page 23
INTERNATIONAL SH FORWA
WE CAN ARRANGE FOR
FORWARDING OF ALL Y HOUSEHOLD PERSONAL EFFE THE WORLD CONTINUOUS R
O REGULA R CO/V7A//VERS
O TAXFREE SUPPLY OF DO
- CLEA RA/VCE CA/V B E ARRA 1/WSURAWCE ARRANGED
SPECIALISTS IN MULTISTANDARD
AND SATELLITETRA
RELANCE INTERN
A Contact Kuhan, 67A, Sydenh Te: O1-7
(24 HOUR ANSWERING
O1-467 5811 (
WHYOU TRAV
Contact your re
8, RATHBO
For your tic
-We Specialise in group fares
-We are Consolidators -We are A
-We are tOur O Our Office is situated near TO We open N
RATHBOf
55 RATH
LOND(
TELEPHONE O
米... For emergency tickets A
Ring
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIPPING 8 FREIGHT RDING
SPECIALIST PACKING 2 "OUR CARGO INCLUDING 'CTS TO ANY DESTINATION IN ECEJ VING
TO MOST COUNTR/ES O MESTICELECTRICAL GOODS WGED AT DEST/WAT/OW -
AT COMPETITIVE RATES AT
TELEVISIONS VIDEO RECORDERS
ACKING EO UIPMENT
IATIONAL EXPORT
am Road, London SE26 5UA 78 6563
SERVICE - of-659 4729) 7-1 Opm Only)
iable travel agent
NE TRAVEL
et arrangements
O Colombo. Singapore, KL & Madras for AirLanka, UTA & Swissair TA/ABTA Agents DeratOrS tO Sri Lanka tenham Court underground station Onday-Saturday
NE TRAVELLTD
BONE PLACE
) N W 1 P 1 AB
|-636 2391 (7 LINES)
during weekends & holidays ତ୍ରୈ) )1-640 1844 (E

Page 24
BAN ON TAMIL
PARTES "JUSTICE OF THE LYNCH MOB'
The sixth amendment to the Constitution of Sri Lanka banning al political organisations which recognise the right of the Tamil people to a separate state or which advocate a separate state for the Tamils was passed on August 2nd. The effect of this amendment is that all existing Tamil parties stand banned. This ban may even cover some left parties which presently recognise the right of self-determination for the Tamils. That the amendment was rushed through Parliament in a one-day sitting whilst there was an unprecedented and widespread wave of anti-Tamil violence, under emergency conditions and during curfew hours with MPs representing the Tamil-speaking people keeping away from parliament for fear of their physical safety, reveals the tyrannical and authoritarian character of those in authority in Sri Lanka. The fact that the amendment was carried by 150 votes to none reflects the true image of Sinhala domination of the country. Cabinet Minister, Mr. Thondaman, refused, in July 1981, to vote in favour of the no-confidence motion against the Leader of the Opposition and TULF leader, Mr. A. Amirthalingam, stating that the letter had the right to make the speeches he made which were the subject of the noconfidence motion. But on this occasion, Mr. Thondaman along with Mr. K.W. Devanayagam and Mr. C. Rajadurai, would appear to have voted in favour of the amendment. It is doubtful if these gentlemen had any choice in the matter. But what is certain is that the UNP lynch mob, both inside and outside parliament, would not have allowed these gentlemento reach their homes alive had they voted against the amendment. The penalties for any infringement of the newly enacted law include not only deprivation of civic rights and therefore disenfranchisement for life, but also loss of one's right to lead a normal life by practising his/her profession. The properties of such persons also would be liable to confiscation. In his broadcast on TV on 28th July, speaking about the amendment, J.R. Jayawardene said, 'We will also see that those who belong to these parties or those who advocate separation of the country, lose their civic rights and cannot hold office, cannot practise professions and cannot join movements or organisations in this country'. The amendment also would appear to have extra-territorial jurisdiction in that anyone living abroad who engages in 'separatist' politics would also be liable to
the same penalties as Sri Lanka.
The fact that such a dr the basic fundament people, including elé practising their prof their own homes, v middle of the wors struck the Tamils, rev inhuman disregard the government has for th of the Tamil people.
Not unexpectedly, M
GOVT. C REC
The massive effort r sufferings of over
Tamils who are in
other Tamils who a their homes for fear C violence is being thw government at every of the international re World Council of Chi International Red C. been prompt and
government's reactio and inhuman CuSSec While the governmen for aid, it seems to V into its own coffers. are only too aware of misapplication of re without reaching th
their way into the bla
agencies would wi workers to go into til the extent of the n assistance needed ir country. This asses absolutely essential
LE
The Sri Lankan gover but despicable attem played by its own M rank and file in orga the latest genocide people, has banned Nava Sama Samaj Vasudeva Nanayak Vimukthi Peram una Rohana Wijeweera
Party of Sri Lanka (M of the leading meml have already bee Emergency Regulatic which initially blamec power of involvemer has now openly adr have any evidence to In an interview with N President J.R. Jayaw the government had any foreign involvem The charge that the
the racial attacks is

TAMIL TIMES
One who lives within
conian law affecting rights of the Tamil mentary rights like ssions and owning (as enacted in the t-ever tragedy that eals the Callous and Sinhala - dominated e views and feelings
. A. Amirthalingam,
the TULF leader has denounced the whole exercise as embodying "the justice of the lunch mob'. In a statement dated August 2, the TULF leader declared, "This amendment embodies the justice of the lynch mob where you further punish and humiliate the victim and not the criminal; the oppressed and not the oppressor. We wish to reiterate that none of these measures can stifle our voice or our will to resist oppression'. Thestatement added, 'In view of the sixth amendment, it is clear the TULF constituted in 1976 can no longer operate legally'.
)BSTRUCTS REL/EF WORK
CROSS MEN EXPELLED
eeded to relieve the 100,000 displaced refugee camps and e daily fleeing from if recurrence of racial farted by the Lankan stage. The response lief agencies like the - urches, Christian Aid, oss and Oxfam has generous. But the n is one of obstruction lness. it appeals to the worldvant all the aid to go The Relief Agencies previous instances of lief supplies which, ose in need, found ck market. The relief ant their teams of he country to assess eed and the type of various parts of the sment is basic and f the relief work is to
be properly and adequately handled.
On the eve of the arrival in Sri Lanka of a large shipment of emergency Red Cross supplies, the government has ordered the expulsion of two regional delegates from the International Committee of the Red Cross to leave the country. The only reason for their expulsion is that the two delegates, Jean Michel Monod and Nicholas de Rougemont, had asked permission to carry out a survey of displaced persons throughout the country. They wanted to report to Geneva on the most immediate needs of the population and visit prisons where the detenues are held to assess the conditions in which they are kept. The government, which wants to cover up the enormity and extent of the atrocities committed against the Tamil people and the true facts of the massacre of Tamils in Welikade and Jaffna prisons, promptly ordered their expulsion, without having any humanitarian regard or concern for the sufferings of the displaced and homeless Tamil people.
FT PARTIES BANNED
nment in its desperate pt to cover up the role Ps, Ministers and its hising and executing against the Tamil three left parties - Party led by Mr. kara, the Janatha (JVP) led by Mr. and the Communist oscow Wing). Many pers of these parties detained under ns. The government, an unnamed 'foreign t in the disturbances, hitted that it did not back up its allegation. lark Tully of the BBC, rodene confessed that Io 'hard evidence' of ent. eft parties organised enerally treated as a
joke within Sri Lanka where people know that, besides the Tamil political parties, the left wing parties including the ones that have been banned, are the only ones that have been at least sympathetic to the problems of the Tamils. Only two months ago the President himself accused Mr. Vasudeva Nanayakkara, during the recent by-elections, of being a traitor to the Sinhalese because he advocated the right of self-determination for the Tamils. It is generally believed that the attempt by the government to accuse the left parties is designed for consumption in the West from whom the government hopes to obtain the aid needed to restore the economy which has been put back by at least 10 years according to government ministers.
Although many of the left leaders of these parties have been arrested, it is reported that Mr. Wijeweera and Mr. Vasudeva Nanayakkara have gone into hiding.