கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1984.01

Page 1
anni
TAMIL TIMES Wol. III No.3 January 1984 Price 50p
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK India/Sri Lanka...................e6,00 All other countries................ E10.OO
Published monthly by TAMIL TIMES LTD P.O. BOX 304 London Wi:139 ON United Kingdom
CONTENTS
Editorial.......................................
Madras Newsletter..................... 3.
US in Sri Lanka.......................... 5
Tamil history & Culture......................................... 6
One government, but three Voices,...................
S. Thonda man hits back .......... O
Bishop Lakshman Wickren Thasinghe....................... 12
NeWS from India....................... 16
NeWS from Sri Lanka................ 17
From the press......................... 1B S.P. Mylwaganam appreciation.............................. 19 | Letters to
the editor........................,,,,,..., 20
Wiews expressed by Contributors are | not necessarily those of the editor Cor
the publishers.
Printeri By Aslistoor Lithio (ITU) Ltd, 21-22 Arkwright Road, Ruficorn. Cheshire
ALL PARTY
WH
he Tarnil Llite. attending the All-Pai Ilioned by the Sri La Jayewardene to discus Which h:15 plagucd Ił thal in three decades. Til was initiated by the Con thenced in Janua un til 7 st.
The TULF hall thr the conference having some of the 14 points st ident for consideratio" However, the iller ven asarathy, the Indian Pr ial Envoy, thr:Ligh
Terest cert Bill "cla ipped to have resul deciding to attend t Parthasa Tathy, who ha since January 3, has leaders of all politica Tal Inking represe Il, Lativi Christian clergy and r I LI Iliit W.
The Sri Lanka FT bicyCOTL ing the Confert has returned to the co SLFl', announcerner) conference that it wo La Ille as a Tude shock, iar naike. the leagier I'eccent sta Ter Incnit said I |(11 besta pietty as co rais esto Tation o her civic Lic for attending the ning down of her party her civic rights by Pr. in the grounds that it List. The Tatters beft at TribLited as the I1; SLFP's gle fire.
The TLJIH 5 conce
LATESTPR
The conference has political parties. I dhist priests were all conference from the Mr Jaycwardene have succumbed to pressure, Ranged
 
 

JANUARY 1984
CONFERENCE
AT CHANCES
Libera in FToll is ty Conference siriikan President J.R. the ethnic problem e CJLI Intry for III, brc e conference, which India II government, 11th and is ti last
"a teled Fist til a Teil
Taised objections Iggested by the PresFı 31 Elle çayı terenci. tion of MT G. Parthime Minister's Specsh. In the President rifications' would led in the TULF he cuillerence. Mr Is been in thic islal Illud laid discussions with I parties and highis of Buddhist aid
the Muslim coil
cedon Party, after Ice on the first day, nlere rıçc table. The in the evic of the uld not participate Although Mrs Bailof the SLFP, in 4 hat her Party would e the question of the rights as al quliad pro lerence, le tur's request te restoire sider T Jaye Wardele: ras an issil Ice extraIllere the Colference is in reas CBE for the
It was raised when,
having submitted ccTtain proposals for a substantial leasure of all onomy to the Tails in his discussions with the Indian PM and her Special Envoy, Mr Jaycwardene began lot only to hedge on this issue but also proceeded to harp on the is stic of a 'national referendu II", probably Lorinollify the hardliners within his government and certain extremist scctions of the Buddhist clergy. The government's slatellent a few days before the Conference that the 14 points communicated to the political parties were not proposals for a settle Inent of the Tallil problem but only suggestions for the formulation of an agenda by the conference did noth clip II) dispel the risgivings La Ilic Till Fleaders.
On the contrary, it was felt that, in avoiding the presentation of a package of propus als by the gover II in en and attempting to pass on the buck to the in Wicci political parties to for ITILIlalte a II agenda, Mr Jayewardene was trying to evade responsibility in conning forward with some coil rete suggestions on the basis Df the broad undcr:5 talding Teachel during his talks in Delhi,
Mr Parthasarathy would appear to have convinced the TULF leaders that he 'revisions sought by them to the 14 points would be made to the agenda and that they would he circulated to all parties before the conference.
Meanwhile, the question that is being Taiscid is as Li l whethicT the Conferencc would coine up with any agreed set of proposals to Sell: the ehi proble the salissacLion of the Tamil people. Unless the conference came up with the proposals for a substaitial measure of all tonomy for the Ta Inils, and a guara II tele of fill impleTerntation of what is agreed all the conference, TURN TO PAGE 24
ESTS AT THE CONFERENCE
eased to be one of igh-ranking Budweet to attend the Second day,
would appear to Buddhist extreme against the few
Tamil representatives at the Conference are a gang of known anti-Tamil extremist5.
The President has now invited menbers of the Christian clergy to participate in an apparent attempt to give the appearance of even treatment.

Page 2
2 TAM TIMES
DUTYOFLE
Never in the long history of the Tamils of Sri Lanka have they been so defenceless, helpless, persecuted, isolated and, above all, leaderless as they are today.
They faced the worst violence of genocidal proportions in July-August 1983. Thousands lost their lives and many more lost their properties. Still more became refugees in the land of their birth.
This tragedy did not bring any sympathy or support from the government which demands allegiance from them or from the majority Sinhalese community. On the contrary, there has been a concentrated campaign of antiTamil propaganda by the government, both within Sri Lanka and abroad. The Mathews, the S.D. Bandaranaikes, the Gamini Dissanayakes and some Buddhist prelates are beating the anti-Tamil racist drums ever so loud.
Inhuman torture
The Tamil youth are being hounded by the security forces on the pretext of their looking for "terrorists'. Several of them have been arrested, detained and subjected to inhuman torture. Several have also disappeared withOut trace.
There are many thousands of Tamils still in refugee camps without adequate facilities and knowing not what to do or where to go. Many men and women have not yet returned out of fear to their places of work. Tamil university students and schoolchildren who were studying in the
South, by and large, have not returned and their educational future is bleak. Those who can afford are fleeing the country in search of security.
There is no sir regional newspap cing the plight of ple. the two we Review and Sut tinue to remain b
In this context, to lead the Tamil includes the Tai eration Front an eration groups, acted and should of duty and respo situation demanc
Hour of need
It is no good their hour of leaders who cho from the people Country in relativ is not unaware ( dangers faced by the hands of a gc security forces, all sense of pol decency. One is Scious of the n tality of the men
O.
However, thos lead or aspire to people must co ognise these ris as occupational prepared to fac degree of courag sacrifice. If thos away from the struggle and if t alongside their Share Of their di the hands of the орpression, th have demonsti their claim to le
The Tamil libe their actions, ha great deal to qua the struggle of against oppress
 
 

JANUARY 1984
ADERSHIP
gle national or er Which is voithe Tamil peoklies Saturday anthiran, conanned. hose who claim Ieople, and that mil United Libthe Tamil lib
should have act with a sense nsibility that the
S.
for a people, in need, to have ose to live away and outside the fe security. One of the risks and these leaders at Verment and its which have lost itical or human Only too conurderous menin military unif
e who claim to leadership of a nsider and reckS and dangers hazards and be e them with a e and a Sense of ! at the helm run Scene of the ley are not there people to take a aily suffering at instruments of n they would ably abdicated dership. ation groups, by ve Contributed a litatively elevate he Tamil people On. Every action
on the part of the different liberation groups has resulted in incalculable suffering inflicted upon the Tamil people, in general in the form of "retaliatory action' by the security forces and Sinhala racists.
Spirit of unity
In this context, it is imperative that the liberation groups act responsibly and above all in a spirit of unity. The Tamil people have one aim and that is to ensure that their rights as a nation are Secured. In the absence of a single and unified liberation organisation, one must at least assume that all the liberation groups subscribe to this basic aim.
if that assumption is correct, then there must be a basis of agreement among the different liberation groups. Instead of dissipating their energies in intergroup warfare - verbal, written or otherwise - their Central aim should be to mobilise and Consolidate all the available resources, both human and material, for resisting oppression.
Enormous Sacrifices
The Tamil people have the right, considering the enormous sacrifices they have made and the incalculable penalties they have paid, to call for, nay, demand, a united effort by all the liberation groups. The leaders of these groups should respond to this call immediately and positively.
Let not posterity condemn the leadership of these liberation groups of abdicating their duty at a time when the Tamil nation is facing the gravest perill in its history. -

Page 3
JANUARY 1984
MADRAS
ROUND TABLE TALI
There is a story told of the depressing days of World War II when Hitler and his ruthless military machine were threatening to over-run half of Europe. Every day the British media reported fresh disasters; every morning newspapers ran banner headlines on new Nazi advances. Then one day it so turned out that there was no shattering development to report, but one
enterprising Fleet Street editor thought he
must not disappoint his readers. So he ordered the usual banner headline and it read: OMINOUS SILENCE ON THE WESTERN FRONT
I was reminded of this story when I met a Tamil friend who flew into Madras from Colombo around Christmas time. How is the situation in Colombo?' I asked him. "It is calm, he said, 'very calm, in fact too calm. I don't like it one bit.' I thought it was a profound observation, and it set methinking: Have the Tamils in Sri Lanka reached a point in life when even calm can be disturbing?
The answer probably is Yes - if calm merely means the absence of overt disturbance; if that calm does not mirror the true emotional state of the people, be they Sinhalese or Tamils; if it is a deceptive calm, one that does not reflect the simmering undercurrent of tensions on both sides of the ethnic fence. Well, as the wartime newspaper put it, it could be an OMINOUS CALM.
A new distraction
But now there is a new distraction. I am writing this from Madras in the first midweek in January, and between Christmas and now there has been a sudden acceleration of political developments. First came the news that the all-party Round Table Conference on ethnic issues scheduled to commence on January 10 in Colombo had run into unexpected difficulties.
Signed invitations dated December 28, 1983, were sent by President Jayewardene to ten recognised political parties, including the Tamil United Liberation Front, which also contained an annexure that set out fourteen specific proposals for the formulation of an agenda for the conference. It was this annexure that started the problem. The TULF not only smelt a rat, but saw in it a rat-trap. The very first proposal said: The giving up the idea of a separate stated
Now it must be remembered that President Jayewardene having rushed through Parliament the Sixth amendment to the constitution prohibiting the campaigning for separatism, took the position that he cannot engage in talks with the TULF until the party disavowed separatism. This stand he modified after other parties insisted at a preliminary meeting on December 21 that
By S. SIVA Editor, "Sat
the TULF should party conference condition. Was he back the pre-conditi the agenda?
Jayewardenes se again seemed a de Delhi position. It re District Developme province after the ac cil’s members and a trict. The President dums was surfacing a was in the tail. Th proposal said: United violence to attain pol preted in the true Ga unobjectionable, bu i that the TULF woul the entire Tamil Libe river!
TULF reaction wa woman with children every time she had a band. The TULF lea Delhi. Two 'mater Minister Narasimha l sary G. Parthasarath, the leadership, pron cation from Colombo Conference did not before it started.
Result? GP flew to January 3. The TU had been exhibiting ( ing its bags to Colo. official invitation had to Colombo the ve minus the burly, be nam, ex-MP for C seven-member TUL known whether all se two of them reportedl lately) had decided four-man team woulc s is ti ng of A. M.Sivasithamparam, V.N. Navaratnam; th named although it wa members that he was in a Human Rights apore and was flying t invitation that had n
TULF.
So there they are
writing, the TULF tri time this appears in p ferences would in all p smoothed out, and the to a start even if it d January 20 as schedule tion is: What bearing this conference have

EWSLETTER
TAMIL TIMES 3
(S AND DECEPTION
AYAGAM, day Review'
invited for the allwithout any preyw trying to smuggle by placing it first on
ond agenda proposal ation from his New d: The merger of the t Councils within a eptance of the Counreferendum in the dis
fixation for referenain. But the real sting
last and fourteenth opposition to the use of ical objectives. Interndhian spirit it seems what it implied was be called upon to sell ration forces down the
slike that of a married "running to Mamma' problem with the husdership rushed to new nal uncles' Foreign Rao and Special Emisapparently consoled hised to seek clarifi) and ensure that the get dead-locked even
Colombo on Tuesday LF leadership which listinct signs of packmbo even before the reached Madras flew y next morning - rded V.N. Navarathavakachcheri. The ' politburo (it was not en were present with 7 becoming drop-outs on January 3 that a fly to Colombo, conAmirth a ling a m, R. Sampanthan, and last-mentioned was known to politburo booked to participate Donference in Singere on the 5th, on an hing to do with the
yw, i at the time of (in Colombo. By the nt, the agenda difbability have been TC would have got is not conclude by . But the real quesill the outcome of the future of the
Tamil people? Can a settlement emerge that will satisfy BOTH the Sinhalese and Tamil people? Does the TULF leadership genuinely reflect the feelings and mood of the Tamils today? Does it have the necessary clout to mobilise Tamil opinion in its favour in the event of a political settlement?
Does President Jayewardene have sufficient authority to fly in the face of an organised opposition by hawks in his own government camp possibly led by powerful sections of the Buddhist clergy? How about the Tamil youth militants? How can any negotiation process succeed that does not come to terms with the very force that has gained ascendancy in shaping Tamil thinking and politics today? Has the TULF leadership any share at all in the determination of the political and socio-cultural fate of the Tamils. Let us take a logical look at 1r6eC6ert eWehtS.
Elections to local bodies in the North took place on May 18, 1983. The militant youths called for a boycott, but the TULF leadership persisted in contesting the elections, along with the UNP. What was the result? Only 8 per cent of the electors turned up to vote - probably the lowest low in the history of any democratic elections anywhere in the world Came July, and the TULF's party conference on the second day - July 24 - had to be abandoned at Mannar when news came of the ambush of the army men in Jaffna. v
The leadership found itself in the same pathetically helpless situation as the vast mass of the Tamil people. The TULF was not only not shaping events (as any leadership should do) but was merely trailing behind events. Their inability to provide even a moral leadership was made worse by their removing themselves even physically from their people and going into a deep freeze in Madras. But thanks to the (nowexpired) ticket to power that the Tamil people gave them in 1977, and thanks to the negotiation process initiated by the Indian government, which process is still going on after five months, the TULF leadership continues to occupy the centre of the state. But how true to life is this picture that the world sees?
It might help to assess the situation even better, if a little known event (or rather non-event) is recorded here. A Unity meeting' was called by the TULF leadership in Madras, the meeting to take place on the morning of January 4. Invitations in Tamil signed by TULF Secretary-General Amirthalingam were sent to all Tamil groups, including PLOT, LTTE, TELO, TELF . . . An invitation was also extended to S.C. Chandrahasan. By the evening of the 3rd it was very clear that none of the invitees showed any inclination to attend
TURN TO PAGE 1.8

Page 4
4 TAMIL TIMES
MISCELLANY
THE JULY ANT-TAMIL VOLENCE A REVOLUTION
Who said that the anti-Tamil violence of July 1983 in Sri Lanka was inspired by right-wing racists or left-wing anarchists? It was a revolution according to President J. R. Jayewardene!
The prestigious Washington Post of August 8, 1983, carried the following report of an interview its correspondent, William Caliborne, had with the President:
When asked why he waited five days after the outbreak of violence before making a televised appeal to return to normal, Jayewardene replied: "In addition to the Sinhalese-Tamil racial conflict, there was a political motive. Who would have listened to what I said? I might as well have asked George Washington not to start his War of Independence or revolution.
'You people think it is a (communal) riot. It is not. It is a revolution and we have to adopt counter-revolutionary methods.’
“TAMMIL TIMES” IN SRI LANKAN PARLIAMENT
'Tamil Times' had the rare privilege of being quoted in the Parliament of Sri Lanka. In a characteristic anti-Tamil and anti-TULF speech made in Parliament on October 20, Mr Gamini Jayasuriya, Minister of Agriculture and Food, said:
"Their propaganda arm abroad had circulated a publication called the 'Tamil Times', published in London.
"It distorts the facts and some of its headlines are: Sri Lanka Barbarism; Goverment Obstructs Relief Work, Barbarism vith a Vengeance, Sri Lanka Slaughter, Thugs Take Over Sri Lanka; Eyes Gouged out in Sri Lanka Goal; Tamil Nadu Marches and Fasts Continue, Civil War in Sri Lanka.
"Its editorial comment adds: 'Instances where the blood of Tamil victims was drunk by the attackers in a gruesome display of victory and where the thugs partook in a feast of sharing among themselves the roasted bodies of Tamils have been reported, causing the obviously sickening question whether, after 2,500 years of the practice of Buddhism, cannibalism has returned with a vengeance.'
"They have tarred the image of Sri Lanka and insulted the Sinhalese, they now turn their tirade at Buddhism. This is the unkindest cut of all.'
Mr Gamini Jayasuriya, like many other Sinhala leaders, may be justifiably concerned with the “tarring’ of the image of Sri Lanka,
but what he has not reported in the 'Tamil there in July. When occur, does he think th under the carpet to pre: so-called Paradise Isl.
EXPENSIV EMERGEN
On the recommendat Sri Lanka, in his ca Defence (he is also M Departments), the
supplementary estim for 'defence' purpos million is to meet a incurred during the
THREAT B POST
Several VIPs in Sri received threateningle not be unusual if the Tamils. What is threatening letters wer VIPs too in governm bearing official frank which Minister or Me plied these envelopes
"threatening campaign
MINISTER AN OFFIC
Mr. M.A. Bakeer 1 Minister without Po ced to resign his S Lankan Parliament. he is also a Minist staff. The All Ceyl protested against th to this senior Musl
UNITY - B BUDDHIS'
The Sri Lankan ne December 19, 198 report of a speech evardene at Anurac
'Today there is Sinhalese and the have happened if th
KALA-ANJA
aims to Asian A
For further partic
KALA 135 Woodland M
-

UANUARY 1984
aid is that what was Times' did not happen uch inhuman horrors it they should be swept
2nt a false image of the f
E ΟΥ
on of the President of pacity as Minister of nister of several other Cabinet approved a ate of Rs 54.9 million es, of which Rs 51.4 dditional expenditure current emergency.
Y FREE
Lanka have recently ters, which in itself may
VIPs happened to be ntriguing is that the 2 addressed to Sinhalese tent pre-paid envelopes s. The question is as to mber of Parliament supto the organisers of this
y
2
WITHOUT E
Markar was appointed rtfolio on his being forpeakership of the Sri It is now revealed that r without an office or in Muslim League has e treatment meted out m MP.
ECOME
S
spaper 'Daily News' of carried the following lade by President Jayтариra:
dissension between the amils. That would not Tamils were Buddhists.
'Sri Lanka had earned a worldwide reputation as a country which protected and followed the teachings of the Buddha. It was essential therefore that this country be united through Buddhism.’
No wonder that Hindu Temples have increasingly become one of the main targets for destruction during inspired racial violence in Sri Lanka.
MORE TAMIL VOTES FOR U.N.P.
“The Tamil United Liberation Front (TULF) does not represent all the Tamils in the country, and more Tamils, both Indian and Sri Lankan as well as other Tamil-speaking minorities, have voted for the United National Party (UNP) than the TULF, said President Jayewardene according to a report published in the Ceylon Daily News of December 10.
As a favourable quid pro quo for more Tamils voting UNP, the Tamils were subjected to at least four major racial pogroms since the UNP came to power in July 1977
RACIAL HARMONY WITH A DIFFERENCE
At a meeting in Paris on December 12, the Sri Lankan Foreign Minister, Mr A.C.S. Hameed, said: "There is no racial discrimination in Sri Lanka. We have a proud record for centuries of racial harmony.
Racial harmony' has a different meaning in the lexicon of government ministers and many Sinhala politicians. In actual practice, it is demonstrated in the form of mass attacks on Tamils including murder, arson, rape, etc.
SRI LANKA KNOWN BY VOLENCE
The Sri Lankan High Commissioner in Australia, Lt-Gen. Denis Perera, in the course of a recent visit to Fiji is reported to have said that many people in the West had hardly heard about Sri Lanka before the July violence. However, in Australia, Sri Lanka had been known only through its cricketers'.
Incidentally, the High Commissioner was totally boycotted by all Sri Lankan Tamils living in Fiji. Not one of them attended a dinner given in his honour at the University of Pacific on November 19th.
| ARTS CIRCLE
promote s & Artists
lars, please contact ANJALI
N. Harrow, Middx ileSeX
EUROPE & THE DRAVIDIANS by Paulinus Tambimuttu Price. £2.50 (includes postage) Available from The Author 44, Rowfant Rd, London, SW177AS (Tel: 01-675 1422)
Tamil information Centre, 11 Beulah Rd, Thornton Heath, Surrey CR48JH (Tel: 01-6530506)

Page 5
JANUARY 1984
US DGS DEEPER INTO SRI LANKA CENTCOM TO SHIFT HQ TC
COLOMBO: In the implementation of its military and strategic designs in South Asia, the Pentagon attaches major importance to its positions in Sri Lanka. Washington wants to fill in the gap between the US naval base on Diego Garcia and its numerous military installations in SouthEast Asia by setting up a major naval base in Trincomalee Bay in the north-eastern part of Sri Lanka.
US Defence Secretary Weinberger used his recent visit to Colombo to pressurise Sri Lanka to increase its involvement in America's military, political and economic plans aimed at penetration into South Asia, undermining the Non-aligned Movement from within this region.
Washington has been silent on the problems discussed by the Pentagon boss and the Sri Lanka leadership. However, informed circles state that Weinberger's visit to Colombo pursued the aim of studying the possibility of moving the headquarters of the Central Command (CENTCOM) to Sri Lanka after the setting up of the US naval base in Trincomalee Bay.
Secret pact
The US Secretary displayed interest in other major issues. Washington's negotiations with Colombo on the construction of Voice of America (VOA) relay station on the territory of Sri Lanka, have for all practical purposes, been completed. Both sides have drafted the text of the agreement which is ready to be signed.
Speculations are current that the signing of this document might have taken place during Weinberger's forced stop-over in Sri Lanka. However, one thing is clear: the question of the construction of the US relay station in the vicinity of Colombo has been
settled, since the Sri not voiced any obji refutations on this :
It has been reveal initiative a secret su to the agreement on VOA relay station. vides that in the ev. emergency situatio interests of the free the relay station centre linking the military bases in th
If such situation a grant Americans til control on the pa authorities, to bring install at the radio s additional technical e required military pe
So, besides using to expand its propa Asia, Washington w utilise it as a front for strong point. Even allies do not always lessly in courting US ewardene governme. one of Washington's in mind its national Pentagon permission military transmitters
Dangerous game
It seems Washing up considerably fina have deprived the Sri national pride to an helping to promote t and political dominat expense of the nati Lanka.
By kind courtesy
JUDGES PAY COMPLIMENT
Although a five-judge Bench of the Sri Lanka Supreme Court disallowed the application in which the publishers of the Jaffna-based weekly sought a reversal of the ban on the paper on grounds of infringement of fundamental rights, Justice R.S. Wanasundera who delivered judgement said . . . 'Making due allowance for the regional interest and approach of the publication, the publishers have tried to be as objective as possible, and have sought to produce a weekly newspaper which appears to be a cut above the average newspaper judged by journalistic standards . . .
Justice Wanasundera went on to say: "Some of the material in the Saturday Review may not be palatable to the gov
ernment or to the ma this country, but that for imposing a sancti fundamental freedom worthwhile meaning,
Unfortunately the this publication som necessarily attract at himself admitted th: followed by the publi the grievances of the . bare the atrocities.anc and the armed servic full vein has been gi
It cannot also be g lication being intim the aspirations of the under pressures from

TAMIL TIMES 5
) TRINCOMALEE
lanka authorities have tions, nor issued any Count.
il that at Washington's plement was attached he construction of the This supplement pront of the arising of an , endangering the world, the US can use s a communications US naval forces and
Indian Ocean.
ises, Colombo will also e right, without any it of the Sri Lanka
into the country and (ation all the necessary luipment as well as the rsonnel.
the VOA relay station ganda effort in South ll, in actual fact, also an additional military Washington's NATO go for and act so reckS "favours as the Jaynt has done. Turkey, NATO allies, having interests, refused the to set up American on its soil.
on's promises to step ncial aid to Colombo Lanka leaders of their
extent that they are he aims of US military ion in the region at the onal interests of Sri
of Blitz, 10.12.83.
All this provides proof of the continuing alienation of the Jayewardene government from the positions of the Non-aligned Movement. As a result of the stand taken by the Sri Lanka delegation at the Non-aligned summit in Delhi, the demand for the closing down of the US naval base in Diego Garcia was separated from the problem of the turning of the Indian Ocean into a Zone of Peace.
Negative reaction
Washington's negative reaction to the results of the Delhi summit and its attitude to the Non-aligned Movement, as a whole, are well-known facts. Therefore, the stand taken by Colombo suits the US. Connivance with the vicious attacks of the American administration on the Nonaligned Movement, on India's independent policy as the chairperson of this movement, as well as the construction of the Voice of America relay station, and handing over Trincomalee to the US, leads to the further alienation of Sri Lanka from the Nonaligned Movement and possible splitting of this movement.
The US military preparations in the Indian Ocean basin evoke the concern of the nations of the coastal states. The build-up of US naval power in the Indian Ocean and the Persian Gulf, the militarisation of Pakistan, the plans to set up a VOA relay station in Sri Lanka, a military base in Trincomalee and move the CENTCOM headquarters to the island - all go to show that Washington is playing a dangerous military and political game in South Asia, a game that endangers the security and stability of the countries in this region. Washington has allotted Sri Lanka the role of its Trojan Horse.
O SATURDAY REVIEW
ority of the people in by itself is no reason n on this paper if the of free speech has any
e has also crept into material that must ention. Mr Nadesan one of the objects hers was to highlight amil people by laying excesses of the police s. It is apparent that n to this subject.
insaid that this pubely concerned with amil community and public opinion in the
North, has in its general editorial policy, found that it could not help incline towards the radical groups waging a struggle against the state.
It has at times, if not explicitly, eulogised the terrorists and praised the sacrifices they have made.
Whether or not this material would pass muster in normal times need not concernus now. But in the present context, I cannot say that the competent authority was so unreasonable or wrong when he was of the view that . . . this editorial policy was, in the context of the circumstances prevailing in the country at the time the two impugned orders were made, and to date, extremely prejudicial to the security and safety of the country and its citizens.

Page 6
6 TAMIL TIMES
SRI LANKA - EXPLODING THE MYTHS (1)
THE TAMILS OF SR
Those Sinhala chauvinists, including leading politicians, Buddhist prelates and even 'historians', who strive to depict Sri Lanka as only a 'Sinhala-Buddhist country', have attempted to portray the Tamils as recent immigrants to the island. The historical fact is that they have lived in the country for over 2,500 years, as long as the Sinhalese have or even longer. Some historians have concluded that the Tamils were the original settlers of the island.
Dr Paul E. Peiris, a Sinhalese ethnologist and antiquarian of international repute, concluded: "Long before the arrival of Vijaya, there were in Lanka five thousand Isvarams of Siva which claimed and received the adoration of all India. These were
Tamil is spoken by a considerable section of the population of Ceylon. It is the language of the Tamils and the Muslims inhabiting the Northern and the Eastern portions of the Island. Muslims living in other parts of the Island also speak the Tamil language. It is spoken in the Up-country districts by the Indian population living there.
Tamil belongs to the Dravidian family of languages which are mainly concentrated in South India, and which include Telugu, Canarese, Malayalam and Tulu. There are islands of languages belonging to this family in portions of Central India and of north-east India, extending up to the Ganges. In distant Baluchistan Brahui, a language which is Dravidian in its essential features, is spoken, though it is mixed up with Persian and some other languages of the neighbourhood. The fact that this language is found in the region of Mohenjodaro and Harappa, where the remains of an ancient civilisation was connected with the ancient Dravidians who are believed to have lived there in remote times. The proximity of Ceylon to South India has also led to the belief held by some that Tamil, or some variant of it, must have been the language of the prehistoric inhabitants of Ceylon.
Tamil is, in the words of Sir George Grierson, the well-known authority on Indian linguistics, 'the oldest, richest and most highly organised of the Dravidian languages, plentiful in vocabulary, and cultivated from a remote period’. Its alphabet is derived from the old Vatteluttu, which is traced by some scholars to the Brahmi script used by Asoka in his inscriptions. According to Professor Langdon, the
Thiruketheeswara Munniswaram do and the Pearl Fish near Mantota, opposite the grea and Nagule swa kesanthura.
“Everyone must chief influence wh cised on the Sinha out its history v interests of South opinion that long Vijaya, the coun occupied by Drav
“I hope the Tam that in truth ther
Brahmi script itself tographs found in t Valley civilisation. . has made a deep st inclined to think that a Dravidian origin. been reached with r ment of these seals, acquires some signi the references made a Tamil work of the pictographs used b their merchandise. tioning in this con word for writing, el drawing of pictures The earliest Tal survived is found i South India, whi occupied by Budd third century BC. that an inscription caves mentions a ki from Ilam (Ceylon Tamil has a long Mahavansa relates Pandya princess fr she was accomp maidens and a thou guilds who settled ( to historical times, Sena and Guttaka, in the latter half of a period of about t Tamil king, Elara, ing the next centul ering over forty ye soldiers had already lon and Tamil mer engage in trade inscription of the se

JANUARY 1984
ANKA
n near Mahatittha, ninating Salawatte ery, Tandeswaram Thirukoneswaram
Bay of Koddiyar ram near Kan
concede that the ich has been exerese Court throughras the Dravidian India. I am of the before the arrival of ry had been fully idian races.
il people will realise 2 is buried in their
sands the story of much more fascinating development than they had hitherto dreamt."
Of late, the false propaganda that the Tamils are recent immigrants to Sri Lanka has been trotted out to deny their just and reasonable national rights, and some innocent and gullible foreigners have fallen for this propaganda. We reproduce, from Chapter III of the HISTORY OF CEYLON, Volume I, published by the University of Ceylon in 1959, the section under the title 'Languages of Ceylon, (b) Tamil (pages 41 to 45). The Editorial Board of this volume comprised the then Vice-Chancellor Sir Nicholas Attygalle, W.f.F. LaBrooy, S. Natesan, C.W. Nicholas and Dr S. Paranavitana.
s traceable to the pic
he seals of the Indus Dr G.R. Hunter who udy of these seals, is these pictographs had Though no finality has egard to the decipherthis view of Dr Hunter ficance in the light of in the Silappadikaram, second century AD, to y merchants in sealing It is also worth menlection that the Tamil ududal, means also the
nil writing which has some of the caves of ch must have been hist monks about the t is interesting to note found in one of these tumbika (householder)
history in Ceylon. The that Vijaya married a m Madhura, and that nied by a hundred and familes of eighteen own in Ceylon. Coming ve find that two Tamils, ruled at Anuradhapura he third century BC for enty years. The famous reigned in Ceylon dur" for a long period covrs. By this time Tamil found their way to Ceyhants also had begun to different kinds. An ond century BC, found
in Anuradhapura, mentions a corporation of Tamil merchants, of which the captain of a ship (navika) was the head. A Tamil poet from Ceylon is said to have adorned the Tamil Sangam at Madhura; he may perhaps have lived in the first century BC, as he appears to be one of the earlier poets of the Sangamage. It is well known that Jaffna has been a centre of Tamil learning for several centuries. The Arya-cakravartis of Jaffna, who rose to power in the fourteenth century, were great patrons of Tamil literature.
Revival of Tamil learning
During the nineteenth century, Jaffna produced some distinguished scholars who took a leading part in the revival of Tamil learning in South India.
The antiquity of Tamil in Ceylon is borne out by the fact that some words of the Sangam period are still in common use among the peasantry of Jaffna, though they have fallen into disuse in South India, the orig: inal home of the Tamil language; such words as aitu and atar are cases in point. Moreover, some usages found in old Tamil which have completely disappeared from popular speech in South India are still current in Jaffna. The medial demonstrative u, which is exemplified in words like utu and uvan, and the interrogative termination -e, occurring in words such as vantare, are now unknown in South India, except amongst scholars well versed in Tamil literature. An endearing expression used in addressing a female child as mahane (son), which is mentioned in the Tolkappiyam, the grammar of the Sangam age, is met with in ordinary usage among the people of Jaffna.

Page 7
JANUARY 1984
The Tamils of Jaffna have retained some of the characteristics of old Tamil. The Tamil spoken by them is, to a great extent, free from the admixture of Sanskrit words, and even in regard to these words, they are used in conformity with some rules of Tamil phonology laid down in the Tolkappiyam, according to which, for instance, the consonant r should not be used at the beginning of a word, unless it is preceded by an appropriate vowel. This rule is scrupulously observed even today by the illiterate villagers of Jaffna. Sanskrit words such as ruci and raktam, for instance, are pronounced by them as urusi and irattam. In the Law of Tesavalamai, which obtains in Jaffna, pure Tamil words like mutusam and tediya tettam are used, instead of the Sanskrit terms used for these legal concepts by the Tamils of South India. It must be said that, as a result of the isolation of the Ceylon Tamils from South India for a long period, the Tamil spoken by them presents some distinctive features of which they are proud, especially as the Tamils of South India use, in their colloquial speech, more words of Sanskrit origin and also Hindustani words, disregarding Tamil phonology in their pronunciation of such words.
The influence which Tamil has had on the Sinhalese language in certain directions is noteworthy. Apart from the fact that
Tamil has flourishe eral centuries, we ha influence must have ing the Cola occupa eleventh century. commentary of the extant ancient gram guage, says that the its rules has to be ma a method recognise treatise on Tamil ascribed to the elev that the study of Ta Pirivena education. fifteenth centuri Totagamuwa (fifte acknowledged mas guage. It is mentio work referring to that a Sinhalese kin, course of studies fo influence was stron kramabahu VI (1412 court of the last four have been instances were patronised by jotimalai, a Tamil w composed under th kramabahu VI. In astrology and medic most clearly discern The influence of T of Sinhalese has be
CZECH PROFESSOR ON
THE TAMIL CONTRIBUTION
(Dr Kamil Zvelebil who makes this appeal is Professor of Drazvidology in Charles University, Czechoslovakia. He is well qualified in Sanskrit, Tamil and European langugages including Russian, French and German. He has translated serveral classical and modern Tamil works into Caech.
There is no doubt that the culture of the Tamils belongs to the great and immortal treasures of the world's civilisation. From my own experience, however, I can say that, even those who claim to have a wide outlook and deep education, both Indians and Europeans, are not aware of this fact. And it is the task of the Tamils themselves, and of those sympathetic mlecchas' who try to interpret Tamil culuture, to acquaint the world’s cultural public with the most important contributions of Tamil culture to the world's civilisation. As far as literary works are concerned, it is ncessary before all to make them accessible to a wide public of readers by means of artistic translations into the world's great languages; with regard to works of arts and architecture, it is necessary to make them a common treasure of the world with the help of publications giving detailed and perfect reproductions. This may be achieved through
UNESCO as well as individual scholars this should also be o. the Academy of Tai The following wo are among the rema the Tamil creative cultural treasure anc the whole world and by all in the same Homer, the drama: pictures of Rembra France and the scul 1. The ancient Ta piled in The Eight A is so unique and vigo realism and written can be compared pr of the pieces of ancie 2. The Kural; on the world, one of th of human heart an positive love and fo 3. The epical p which by its tragic s its baroque splend and magic of its lyri epic masterpieces o 4. THE SCHOO Vaishnava and Saiva

TAM TIMES 7
in the Island for seve to remember that its been considerable duron of the Island in the he author of the old idatsangara, the only har of the Sinhala lannterpretation of one of e by the application of in the Virasoliyam, a grammar which is nth century. We find nil formed a feature of rom the twelfth to the es. Sri Rahula of nth century) was an er of the Tamil laned in a late Sinhalese he Dambadeni period included Tamil in the (lowed by him. Tamil g in the court of Para- 1468), and later in the kings of Kandy. There of Tamil authors who Sinhalese kings. Saraork on astrology, was e patronage of ParaSinhalese works on ine, Tamil influence is ible. amil on the vocabulary cen dealt with above.
Titles such as 'Ilangakkon', 'Tennakon' and “Perumal’, as well as official designations such as 'Mudaliyar and 'Aracci', are pure Tamil words. An interesting list of Tamil words found in the Sinhalese language is given by Mudaliyar A.M. Gunasekara. Further research in this direction will be useful from a linguistic point of view.
Tamil inscriptions have been found in different parts of Ceylon, though only a few of them have been published. Some Tamil inscriptions of the period ranging from the eighth to the eleventh centuries have been discovered at Anuradhapura and other places in the North-Central Province.
The majority of the records left by
Sinhalese rulers between the death of Vij
ayabahu I (ll 10) and the accession of Parakramabahu I (1153) are in Tamil. A Tamil inscription of Parakramabahu I is found at Nainativu. An instance of a Tamil inscription of the fourteenth century found side by side with Sinhalese inscriptions of the same date is at Lamkatilakavihara in the Kandy District. This shows that the later Sinhalese kings made use of Tamil also, in addition to Sinhalese, in respect of their inscriptions in some places. It is hoped that all the Tamil inscriptions collected by the Department of Archaeology will be published. A careful study of these inscriptions is bound to be fruitful from the historical point of view.
TO WORLD'SCIVILISATION
through the works of and local institutions; he of the main tasks of hil Culture. ks of art and literature kable contributions of genius to the world's should be familiar to admired and be loved way as the poems of of Shakespeare, the ldt, the cathedrals of tures of Greece. mil lyrical poetry comnthologies; this poetry 'ous, full of such vivid so masterfully that it bably only with some t Greek lyrical poetry. of the great books of se singuar emanations spirit which preach giveness and peace. m Cilappathikaram; ory of human love, by r' and by the charm l parts belongs to the he world. OF BHAKTI, both which is one of those
most sincere and passionate efforts of the man to grasp the Absolute; and its supreme literary expression in the works of Manikkavasagar, Gnanasambandar, Nammalavar and Andal.
5. THE PHILOSOPHICAL SYSTEM OF SAIVA SIDDHANTA, a system which may be ranked among the most perfect and cleverest systems of human thought.
6. THE SOUTH INDIAN BRONZES OF THE CHOLA PERIOD, those splendid and amazing sculptures belonging to the best creations of humanity.
7. THE DRAVIDIAN TEMPLEARCHITECTURE, of which the chief representatives are perhaps the temples of Tanjore, Chidambaram and Madurai.
These seven different forms of contribution, without which the world would be definitely less rich and less happy, should engage the immediate attention of all who are interested in Tamil culture; they should all dedicate their time and efforts to make known (and well and intimately known) to the whole world these heights of the Tamil creative genius.
Kamil Zvelebil Charkes University Prague

Page 8
8 TAMIL TIMES
ONE
|H|H|IIIHIHIII
"BEHND ALL THIS THE FOREIGN HAN KGB, TO BE PRECI
Anandatissa de Alwis, Minister of State, inir
with Pritish Nandy
O How are your rehabilitation efforts
going on?
Ah, you are David Selbourne's
friend.
O Yes, I am, if by that you mean David writes for our magazine. I know he is persona non grata here.
Of course he will be. He is forever lying. It is people like him who have further damaged this already critical situation.
But how did this critical situation arise?
It was inevitable. The terrorists were fermenting trouble over the years. There were countless acts of violence and crime. Policemen on duty were being shot down in broad daylight, and we could do nothing about it at all.
Finally, in July, when these 13 soldiers were killed in ambush, the people could take it no longer. They rose in sheer anger and went berserk. We tried our very best to bring it under control as soon as we could.
But, by then, vast damage had been caused to Tamil lives and property?
That is true. But what could we do? This was part of an international conspiracy to destabilise us. We know who are behind it all. I have even told the nation this.
This is not the first time they have tried this. You know what happened in the past. These people are jealous of the success of our experiments with a free economy. That is why they are trying their best to set us in flames. Behind all this is the foreign hand: the KGB, to be precise. I am not afraid of saying this openly.
T 0 What do you think oj
India is our friend. with great restraint a but admiration for M Your country could h advantage of our di didn't. You behaved v
O How are you planni ger of the foreign hand i
We are not scarec have been exposed. elements in the count lawed. Their support ginal. The people in firmly behind us - the Tamils. What can ign agents do?
Is the army back in
They were brough racks immediately incidents of July.
O Not really immea immediately, the dama much less.
It was not pos immediately because sofast that they caugh the time we swung int late, I admit. The ar their hands and they house vreaking sava Tamils. It was a pl embarrass us.
O How are you go politically?
By taking firm and We will not allow our by anyone, whoever
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JANUARY 1984
GOVERNMENT,
|||||||||||||||||||III
IS D SE
terview
India's response?
She has behaved ld I have nothing 's Gandhi herself. lave tried to take fficulties. But it with great dignity.
ng to meet the danthat you speak of?
l. Their motives All the Marxist ry have been outbase is only marthis country are the Sinhalese and a handful of fore
the barracks now?
back to the barafter the tragic
iately? If it was Ke would have been
sible to do it things happened tus unaware. Buy action it was a bit onists had lists in 'ent from house to e violence on the nned strategy to
ng to fight this
ourageous action. elves to be bullied
may be.
|||||||||||||||||||||||
The "Illustrated Weekly of India (December 18, 1983) published a special reporton Sri Lanka by Pritish Nandy under the heading “Where are the Fountains of Paradise?” This report included interviews with three Ministers in the Cabinet of President Jayewardene. Mr Anandatissa de Alwis, Minister of State, accuses the foreign hand of the KGB for the
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| "BEHIND ALL THIS
IS THE DIRTY HAND OF INDIA. WE ALL
KNOW THIS
Where do you think lie the roots of this violence, this ethnic confrontation?
I hate all you journalists. You are liars and dishonest people. I would not even have deigned to speak to you if the Ministry of State had not insisted. There is nothing that I hate more than journalists, particularly Indian ones. You are always lying.
Why have you had such a raw deal from the Indian press? Your colleagues in the Cabinet don't feel so strongly about it.
Because I have the courage to speak for my people. The Sinhalese will not be held to ransom by a bunch of ordinary criminals and terrorists. We are the majority community on this island and yet we live in constant fear of being attacked by this small band of insurgents who think they can rule us by fear and intimidation. It is time we stood up for our own rights.
O What are these rights you speak of? As the majority community on this island, you have all the rights that are possible.
What rights do we have? These people have guns in their hands and they are constantly shooting down our boys. Look at the number of police stations that have been closed down in Jaffna because no one wants to be on duty there. Who wants to risk his life? Will you risk your life in such a dangerous situation?
Law and order have been subverted. These people are trying to break up our
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIHIIII

Page 9
JANUARY 1984
BUTTHREE VOI
violence-and damage in July 1983 and says that India has behaved with great restraint and dignity, while Mr Cyril Mathew, the Minister of industries, sees "the dirty hand of India' behind all the troubles. however, Mr S. Thondaman, Minister of Rural Industrial Developnent, puts the blame on "important people' who "are part of this government".
I
Cyril Mathew, Minister of Industries and Scientific Affairs, is angry with India for providing shelter to the insurgents
country, destroy our heritage, force us to yield our most valuable assets. How can we allow them to do this? How can you in India support such acts of terrorism? How do you offer these people shelter and guns?
C So you think that India is being unfair? That we are playing a negative role?
Behind all this is the dirty hand of India. We all know this. We have the evidence. If you did not give protection and shelter to these terrorists, our probems would have been over a long time back. For we know how to to handle them.
What have you done? They are only a handful of people and I don't think that they have the kind of support base they are claiming.
C Who backs these terrorists?
I don't know. India, I would imagine. Otherwise, why does the Tamil Nadu government refuse to hand over these nurderers to us even when we have water-tight cases against them? Is this aur? Is this in accordance with international practice? Is this how you should behave with your neighbours?
You must read the Sansuni Comlaission report. I will send you a copy of it. It proves without any shadow of doubt that these terrorists are nothing
pore than ordinary criminals
Do you see the danger of an Indian itary intervention in the offing?
What can we do even if you did intervene? You are much bigger than us, much stronger. On our side, the only thing we have is truth. That will perhaps see us through.
IIII||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||II
*BEH OUP THE
S. ThO
Develo
colleag
Who do youth ning these commu
We all know v am not naming th don't want to en who is a good m: He is trying his b That is why I an
O But is any act these people?
How can any a them? They ar They are part of as I am. Behind people. The rac know them.
П But unless yои these people, or is will recur. Won't
We have to tak The Indian Tami long. They are t Lanka, and yet and their needs. bad, very bad, th But it is too late.
O What is to be
Only India cal this crisis. Wher found people wer Sri Lanka and ou Gandhi is our ho You can help us dismembered.
O You don't b, inevitable? The o circumstances?
No, no. Sri problems without
|||||||||||||||||III

CES!
TAMIL TIMES 9
I
INDALLTHISARE OWN PEOPLE. RACSTELEMENTS
hdaman, Minister of Rural Industrial
pment, points his finger at his own political
LeS
nk is responsible for fanall passions? ho these people are. I em right now because I barrass the President, an and an honest man. est to heall the situation. n keeping quiet.
ion being taken against
ction be taken against e important people. this government, just
all this are our own ist elements. We all
lake some action against late them, the problems they? e long-term measures. 's have suffered for too he real minority in Sri Lo one speaks of them Now that things are ey are listening to me.
one now?
help us to tide over ver I went in India, I very concerned about ethnic troubles. Mrs pe. India is our hope. Iurvive without being
lieve that Eelam is ly zvay out, under the
anka must solve its peing dismembered. I
don't rule out anything, not even a separate Tamil state, but this is not the time to talk of it.
O But where does India come in? The talks must obviously be within Sri Lanka, betveen the diferent communities, the dif ferent political groups.
India has the most important role to play. She alone can force us on to the negotiating table.
I have been travelling extensively in India and everyone is keen that we should come to some kind of understanding, so that the interests of the Tamils are protected. Unless this is done, we will have to take our own decisions.
O You mean, go to the streets? Like the others?
Yes, yes.
O How do you hope to do this politically? You ask tricky questions. There is no question of hoping. I have to do this politically. And India alone can help me. That is why I have been asked by the President to go back to India with him, when he goes for CHOGM.
O Do you have any hopes of success?
Of course, there are answers. We will have to find them. All of us together, with your help.
O Don't your colleagues disapprove of your links with the Tamil extremists?
How can they? There are extremists on both sides. I stay in touch with one kind of extremists. They stay in touch with another kind. The important thing is to bring everyone back to the negotiating table. That alone will resolve our problems.
IIIIIIIII||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I||I|l

Page 10
10 TAMIL TIMES
S.D. BANDARANAIKE CLMBS TH
THONDAMAN
Mr S. Thondaman, President of the Ceylon Workers Congress and Minister in the Jayewardene Cabinet, has become more and more forthcoming and pugnacious in his speeches and comments since the violent events of July 1983. On November 18, he launched a frontal attack on Mr S.D. Bandaranaike, MP for Gampaha, who of late has climbed on to the anti-Tamil bandwagon along with Cyril Mathew and company. Besides attempting to make a marriage between the United National Party and the Sri Lanka Freedom Party in a 'grand alliance of the Sinhalese patriotic forces', he has become one of the most vociferous anti-Tamil jingoists in Sri Lanka.
Mr S.D. Bandaranaike, in his speech made in the Sri Lankan Parliament on November 15, said that (a) far from the Tamils being discriminated against in Sinhala areas, it can be proved that they are in the majority in quite a few wards in the Colombo city itself; and (b) on the contrary in several Northern and Eastern districts, Sinhala people are clearly discriminated against.
To prove his point, Mr SDB produced statistics from the voters' register relating to 10 Municipal wards in Colombo city showing that a substantial number of nonSinhalese Tamils lived in those wards. He also produced population statistics for the Jaffna, Vavuniya, Mannar, Mullaitivu and Batticaloa districts in an attempt to show that only a small percentage of Sinhalese lived in those districts.
Cosmopolitan city
But what Mr SDB did not say was as to why he picked up only 10 wards in Colombo city. Colombo has always been a cosmopolitan city attracting people from all parts of the country. It being the nerve centre of all political, economic, commercial and administrative activity in Sri Lanka, it is not unusual that people of all ethnic groups and classes should gravitate towards it, as is the case with the other capitals of the world, like London, New York, Paris or Delhi. If Mir SDB did not want to be diabolically mischievous in the presentation of statistics and if he intended to make a fair comparison of ethnic concentration, then he should have produced the population composition of, say, Galle, Matara, Hambantota, Polonnaruwa, Kegalle, Kurunegala, Ambalangoda and other districts. That would have been a comparison of like with like. Not that Mr SDB was so dense as not to know that. But he was being deliberately misleading, mischievous and malevolent.
However, Mr SDB was not allowed to get away with his racist diatribe. On November
19, Mr Thondaman r hard-hitting parliamen The following are extrac exchanges as reported
News and the Virakesa
Mr S. Thondaman Industrial Developmen reply to certain quest Member for Gampaha ( was not in the House. He said the Member remember that even the wanted to give the Tam: persons like the Memb worked against it.
The Member for ( organised a campaign time and for that he was of Imbulgoda'. That M feeling very happy now following him in the ca Persons who had c recently had now brief Gampaha.
Mir Lakshman Ja Attanagalle): Who are sible for the recent vio
Mr Thondaman: Ple for Gampaha about tha Mr S.D. Bandaranai that.
Mr Thondaman: Iar in the way you wish.
Mr S.D. Bandarana ling the truth.
Mr Thondaman: I a ber for Gampaha. Anyt do so openly.
Mr S.D. Bandarana of the Tamil United L Mr Thondaman: Y the TULF. But I di aration of the country. Mr S.D. Bandaran planted in this House the separatists from tl Mr Thondaman sai the way he pleased. A reply the Member for any questions he wish
The Member for ( that some other peopl for the violence in July to get the credit for h. had made the statem people were being disc the Tamils. If the believed that success committed that injus people, he should hav
The Member had centrations of Tamil Kotahena and Mutw. said that in his ignoral

JANUARY 1984
E ANTI-TAMIL BANDWAGON
HITS BACK
lied to him in a ary performance. s of his speech and in the Ceylon Daily
Minister of Rural ) said he wished to ons raised by the Tuesday when he
or Gampaha should SLFP government ls a homeland, but rfor Gampaha had
ampaha had also of violence at that hailed as the 'Hero ember may now be because others were mpaign of violence. rganised violence ed the Member for
yakoddy (SLFPthe people responlence?
aseask the Member
Lt. ke: You can answer
n not going to speak
ke: You are not tel
m not like the Memhing I speak or do, I
ke: You are a leader iberation Front.
s. I was a leader of not support sep
ike: You have been by Tamil Nadu and e North.
he would reply in ter he had made his Gampaha could ask d to ask again.
ampaha was angry were taking credit He was now trying mself. The Member nt that the Sinhala iminated against by Member seriously Te goverments had ice against Sinhala : resigned his seat. Spoken about coneople in places like . The Member had ‘e. He lacked a sense
of proportion. He should know that people went to places where they found conditions favourable for them. There were small Tamil communities in the places the Member had mentioned. If the Member had gone to New York or Los Angeles, he would have seen the China Towns there.
Mr S.D. Bandaranaike said he wished to know whether the Minister knew why there were only very small Sinhala communities in the north and the east. That was not, because those areas had not been developed and the Sinhala people did not like to go there.
Mr Thondaman: Develop the northern and eastern provinces like Colombo and see. Even Sinhalese will go and live there. Under present conditions, only people who work hard can live there, because there are little facilities.
Mr Dinesh Gunawardene: Sinhalese are also hard-working people. But they have no place there.
Mr Thondaman: Move all government offices there and see. Sinhalese people will move there.
Mr Thondaman: There are many Sri Lankans in England. but there aren't many British living in Sri Lanka People will go only to places where there are attractions and facilities. Can you tell as to how many Tamils are living in the Hamban tota district? The Gandhiyam organisation has functioned for several years. You made charges against it with a view to destroying it. Now you are making accusations against the Ceylon Workers' Congress.
Mr Dinesh Gunewardene: In the last ten years they had not been allowed to go there - not because they were not prepared to work hard. There have been instances where they have been chased out. The CWC has been making representations on behalf of those Tamils. The Minister has been advocating that non-nationals should be given land.
Mr 'Thondaman: Under the Constitution of the country, there is no category called 'stateless' persons. Article 42 of the Constitution is clear on this point. Anyone who said that 'stateless' persons must be discriminated against was acting against the constitution. It is an offence to take the oath of allegiance to the constitution and then act contrary to the provisions of it. The constitution should not be considered a passport to enter parliament. If you accept the constitution, then you should be completely loyal to it.
Mr Thondaman: The Tamil MPs who were in this House did not attend Parliament because they did not agree with the amendment of the Constitution. They have acted according to their conscience. They are a step ahead of you.

Page 11
JANUARY 1984
Mr Gunewardene said the Minister had been conducting discussions with separatists and terrorists.
Mir Thondaman said that he had been seeking corroboration from others - to make those people accept the constitutional provisions of this country.
Mr Bandaranaike said the Minister had
been planted in the House by those people.
Mr Thondaman said that he had never allowed himself to be anybody's plant. He had worked with both the SLFP and the UNP. He did not want anything for himself but he worked for a cause.
Mr Thondaman then spoke of the figures of Tamil and Sinhala people and people of other communities referred to by the Member for Gampaha in his speech on Tuesday, and said those figures were all wrong. He was wrong on the proportions of persons in various fields of employment from the different communities.
He said that dependable figures were those published in the Lanka Guardian (a reference to the figures contained in the report prepared by the Committee for Rational Development). He read the article and said that the details in it would show
which ethnic gr against. Eighty-fi employed in the pu Tamils constitute o the last three years cent of admissions t the Sinhalese.
Mr Thondaman disaster for the peo the Member for Ma to get his statistics ple like the Memb He said he was privileges for any ted only in the peop ple who had been b people whose pare were born in this ci
Mr Thondaman people to understan oath under the cons honest and act ac science. He believ were Sinhalese or Tl able to live like bro Mr Bandaranai speaking for the si people of this count
UNP, CYRIL MATHEV
The United National Party has lived up to its reputation that it is neither 'United' nor "National' despite the fact that it passed a resolution, full of pious platitudes,“to carry out an effective campaign to actively promote and foster communal harmony at its 29th Annual Conference held on December 10.
In spite of his pan-Sinhala concept of “national unity', it is reported that Mr Mathew had insisted on his claim to remove the resolution because he had been 'slandered and defamed', both within Sri Lanka and abroad, as the person mainly responsible for the July anti-Tamil violation. So far, he has failed to carry out his threat to file a series of defamation actions against those who made the allegations of his complicity.
While President Jawyewardene was anxious to salvage whatever he could from the wreckage resulting from the horrors of July and also prepare a favourable climate for the proposed all-party conference, Mr Mathew had no qualms about peddling his pet themes of Sinhala chauvinism. Having moved the resolution, he took several public swipes against the President's stated positions. He proceeded to undermine the intent and content of the resolution he himself had moved with a typical Mathew speech.
He went on to launch a frontal attack on the Tamil United Liberation Front and its leadership and declared that the TULF was not a political party but an ally of terrorism with which there could be no dialogue, thereby attempting to prevent any pos
sibility of the TUL proposed all-party c Mr Mathew coul nationalities living in usual with him, dist tory and declared: '. Sinhala history and Mr Mathew offere ging hero to save th alleged foreign invas of an Indian invasi wish a Tamil Nad during our life-time. hero who would hav the Tri Sinhala and the Sinhalese'.
Mr Mathew hash ethnic problem in Sı liquidate the identity of all other ethnic gr ese. While speaking proposed the settling according to the po In other words, if were to be implemer every district of Jaffna, Mannar, V. Mullaitivu and Batti 72 per cent Sinhall domination by the ethnic groups will t The Minister of H Devanayagams rec the involvement o Ministry of Land Development Authc headed by Minister in the 'Sinhala invas

TAMIL TIMES 11
lp is discriminated
per cent of those ic sector are Sinhalese. y l l per cent. During on an average, 75 per universities were from
aid that it would be le if they had to follow hagama. He preferred rom independent peo
for Gampaha. not asking for special amils. He was interese of this country, peorn in this country and its and grandparents untry. aid that he wanted the why he had taken the itution. They must be ording to their con'd that whether they amils, they should be hers in this country. ce: You have been paratists, not for the ry.
Mr Thondaman: I am not indebted to any political party. I am wedded to a cause.
He said he had lived for 70 years now. Few people have lived up to this age, and I do not work for a selfish cause. I am not afraid to die,” Mr Thondaman said.
He had not benefitted, or become richer, by becoming a public man. If, at all, his wealth had decreased gradually from the time he became a public man.
The recent unfortunate violence had tarnished the image of his country abroad. That unfortunate state of affairs had been brought about by frustrated politicians.
Mr Bandaranaike asked whether the people Mr Thondaman represented were prepared to take the anti-separatist oath.
Mir Thondaman: It is alleged that the plantation workers had not taken the antiseparatist oath. Give them monthly salaries and see what happens.
Mr Bandaranaike: Are you laying conditions for taking the oath?
Mr Thondaman: If you give them government employment, they will be compelled to take the oath. You reject them and expect only their oath of loyalty
v & NATIONAL UNITY
F participating in the onference. ld not see any other n Sri Lanka. He, as is orted Sri Lankan hisSri Lanka history is a
nothing else. d himself as the emere Sinhala nation from ion. Raising the bogey on, he proclaimed: "I u invasion vill come Then there could be a the strength to unite fight for the cause of
s own solutions to the Lanka, and that is to viability and strength ups except the Sinhalon the resolution, he of people everywhere ulation ratio. he Mathew proposals ed, in course of time, ri Lanka, including runiya, Trincomalee, aloa, will have at least e settled there. The inhalese of all other 2n be complete. me Affairs, Mr K. W. t public exposure of the officials of the and the Mahaveli ty, both of which are Gamini Dissanayake, n' of Vadamunai and
other areas in the Batticaloa district including Kalkudah, the electorate of Mir Devanayagam, had created deep divisions within the ruling party. J.R. Jayewardene, the master manipulator, deliberately selected Mr Devanayagam to second the resolution on "national harmony'.
Much as he would have preferred not to rock the boat, Mr Devanayagam could not swallow the Mathew medicine without hitting back. He said that the UNP had been formed by 'Sinhalese, Tamils and Muslims coming together; it was only when they were in difficulty that they did not think of differences'. He said that "the future of the country was at stake and going back to history would not solve the current problem'. Pointing out that no one knows in advance into what community, caste or religion he is born, he bluntly posed the question, "If Mr Mathew is reborn as a Tamil, what will his position be?”
Whether the Tamils of Sri Lanka should be allowed to live or be killed would appear to be a matter exclusively and totally dependent upon the momentary likes and dislikes of Sinhala leaders. Responding to the clarion call of Mr Mathew to become a hero to fight for the cause of the Sinhalese, President Jayewardene declared: "I would like to be a hero and not a traitor. I can ask the armed forces to kill all the Tamils, but I won't do that'. What happens to the poor Tamils when Mr Jayewardene one day changes his mind? Or for that matter, what fate will befall the Tamils if Mr Mathew takes over upon Jayewardene's demise? He need not even change his mind!

Page 12
12 TAMIL TIMES
THE JULY A
I was not present in the island when the
violence erupted at the end of July 1983.
But I have been present and witnessed simi
lar violence in 1958 and 1977. I also experi
enced the other period of violence in April 1971 when there was an armed insurrection by Sinhalayouth. But during July 1983 and afterwards, I was able to follow closely the events that took place from abroad. A friend had collected all the news and comments in the English press from July and
August, and gave the documents for me to read. Since I returned, a local friend gave me a similar file of documents from the Sri Lankan press from early July to the end of August. I was able to visit the damaged areas, talk with various people and also meet people in the Jaffna Peninsula. Our own Tamil Church-Members within this Diocese had their stories to tell. In short, the comments I will make on the situation we face are based on much reflection. They also express twenty-five years of experience in seeking to find a solution to our ethnic conflict. I am among those who have tried hard and failed. But I know and trust in God, who is ever creative in bringing good out of evil.
Basic perspectives
I am against the arson, loot, murder and insurrection associated with armed groups of indigenous Tamils. I do not support the demand for a separate state. I do not condone the biased programme of certain expatriate Tamils in various parts of the world. I do not respect those Tamils who ask for a negotiated settlement of their grievances and at the same time support these armed groups. But I do feel a deep sympathy for those indigenous Tamils who are faced with a real dilemma. They have a strong sense of resentment and also grievances which they want remedied.
Likewise, I am against the arson, loot and murder of innocent people and torture by the security forces in Jaffna, Trincomalee, Vavuniya and elsewhere. These are unjustified acts of revenge for the activities of the armed groups who they cannot eliminate. I do not support the demand for the domination of the Tamils by the Sinhalese majority. Nor do I condone the biased propaganda to be found in the national daily papers. I do not respect those Sinhalese who want a negotiated settlement of mutual grievances, and at the same time want domination of the Tamils by the Sinhalese majority. But I do feel much sympathy for those Sinhalese who are faced with a real dilemma. They genuinely want mutual grievances remedied by negotiation. But they are against the domination of Tamils by the Sinhala majority, and against the unjustified activities of the
security forces, though the genuine problems r whom they differ. Si revenge of thugs with and know that they are protection from the pol ent. It is too risky to S My deepest sympath whose ancestors arrive of British rule. And it is estate labour who há much to our income have been innocent vic arson, loot and death 1983, as a result of a co have no part. Even in within the region cove faced eviction, arson, owing to the activitie: political patronage. Th been humiliated beca defenceless. I feel dee pain and the loss they h a moral injustice that
There is one last : perspective. It is my re twist the facts of history myths I mean those 1 interpret facts, false myths that harden prej lence, whether amon armed guerrillas. Sir have to erase from thei about themselves and by allowing facts to cor why I am against th spread such false notio cost many lives. But i each other that hav rumours effective.
What happened at th
There are theories Theories vary. So originators were left-v foreign powers. Ot originators were thugs of powerful politician government. Still othe groups were involved This is not the place theories.
The facts, howeve Thousands of Tamils even little childre robbed, killed, b. refugees. They saw sessions, vehicles, plundered, burnt or ple were humiliated, and rendered helples
Business premises Indians were select homes and possession fessions and governm
 

JANU-F
NT-TAMAL VO
hey may appreciate ised by those from nce they fear the political patronage not likely to receive ice, they remain silpeak out in public. y is for the Tamils i during the period especially so for the ve contributed so rom exports. They ims who have faced in 1977, 1981 and nflict in which they 1976, some of them red by our Diocese loot and starvation of the thugs with ey have suffered and use they have been ply ashamed for the lave undergone. It is cries out to heaven.
aspect to my basic jection of those who to create myths. By heories which misnotions. It is such udice and rouse viog armed mobs or halese and Tamils r minds false notions their island history, trol theories. That is ose who make and ns. False rumour has s false notions about e made these false
e end of July 1983
and there are facts. me say that the ring groups aided by hers say that the and private hirelings connected with the rs say that both these or different motives. o discuss these rival
, cannot be denied.
old and young, and l, were assaulted, reaved and made
their homes, poshops and factories estroyed. These peomade to live in fear
run by Tamils or d and burnt. The of Tamils in the proent services were also
- Bishop Lakshman
With the death of Lakshman Wickremasinghe, the Bishop of Kurunegala, Sri Lanka, on October 23, 1983, the people of Sri Lanka have lost an indefatigable champion of civil liberties and democratic rights. As a leading
figure in civil rights organisations, the late
Bishop continued a ceaseless struggle against human rights violations, no matter which political party was in power. -
Although he was no supporter of the claim for a 'separate state' for the Tamils of Sri Lanka, the late Bishop did not fail to recognise and articulate the grievances of the Tamil people. In his Christmas message in December 1977, he said: “After August 1977 (violence), the Tamils feel insecure and alienated. They want security of life and property guaranteed to them against mob violence and communal prejudice; they want to be treated like equals in public life as of
right, in the face of discrimination.'
selected and destroyed. On two occasions, Tamils were selected and killed in Welikade prison. Such selectiveness indicated a prepared plan of action. It is not that poor Tamils were also not killed or made refugees. They were. It is simply that in their case, the mobs did not reveal a method in their madness. But there was more. A large number of people lost their employment as a result of destruction, and these included not only Tamils but Sinhalese and others. Even some Kovils, Churches and Vicarages were not spared.
As a result of all this, economic development and foreign exchange suffered an immense loss. Public services were disrupted. Our image abroad was damaged.
The people responsible for all this violence and destruction and suffering were mostly Sinhalese. The fact that Jaela, Wattala, Kotahena, Kelaniya and GalkissaWellawatte areas were places where mob rule was evident, points to some Christians being involved. Those Sinhalese may alsc have been part of the dominant Sinhala mobs. Young people including students were also part of certain mobs on the ramage. And, according to available evidence, the police and armed forces were seen in different places to be either inactive spectators or active supporters of these mobs who attacked the lives and properties of Tamils.
The main issue - was all this justified or not in the circumstances?
There are those who say that this massive Sinhala retaliation of Tamils in the southern parts of Sri Lanka was justified. They

Page 13
ENCE IS A MO
Wickremasinghe
His last pastoral letter, written after the corst anti-Tamil violence of July 1983, was typical of the frankness and objectivity with zwhich he approached inter-ethnic problems in Sri Lanka. At a time when those in authority were attempting to cover up the sheer barbarity of the violence unleashed upon the Tamils, Bishop Wickremasinghe, with his characteristic honesty, said: "The arguments that have been stated so far, point to one basic moral fact. It is that the massive retaliation mainly by Sinhalese against Tamils in July 1983, cannot be justified on moral grounds. We must admit and acknowledge our shame . . . We must be ashamed because what took place was a moral crime. We are ashamed as Sinhalese for the moral crime other Sinhalese committed.'
Reproduced below are extracts from Bishop
Wickremasinghe's last pastoral letter.
say that the killing of at least 83 persons, including the 13 soldiers on 23rd July, the attacks on police stations, damage by bombs to an aircraft, a passenger train and government institutions, bank robberies, and acts of arson on public property in the north, were such crimes as to deserve the revenge executed by the Sinhalese. They add that Tamils in the south of Sri Lanka did not for the most part condemn these acts by armed groups. But those who say this forget three facts. First, the retaliation for these actions was being taken by the police and armed forces in Jaffna district, Trincomalee and Vavuniya through the killing of many more than 83 persons, damage to private property, arson, looting, assault on civilians, destroying of public property such as the Jaffna Public Library in 1981, and the torture of detainees in police stations and army camps. Secondly, indigenous Tamils who lived in the south of the island had already faced arson, looting and
death and became refugees in 1977.
Thirdly, the Tamils who faced such retaliation in 1977, 1981 and 1983 included Tamils of Indian origin, who had no part in the attacks made by armed groups in the north.
In view of these facts, to say that the retaliation in July was justified is to advocate tribal vengeance. In fact, the verse in the Old Testament which says "an eye for an eye, a tooth for a tooth’, was a reminder that the Jews should not engage in tribal vengeance. A tribe should not destroy the whole of another tribe for the crimes of its members. Jesus in the New Testament pointed out that this ancient Jewish law was
a moral standard tified. This shows the massive Sinha living in the south standard of morali Their conscience is above such tribal
There are other sonal suffering a place in July may r feel deep down i. enforced departur from the professio universities and sc Indian origin fron occupations in sol tified. They have about the methods the final result. Bé undue advantages Tamils had in relat the population, ar Indian origin had especially within : not justified, they demn the method them. They had co ful in many instanc a sense of moral o
Three questions
I would like the three questions. F advantages solely 1 pened in the coloni help among thems the Sinhalese? Di Tamil have to move because Jaffna di enough avenues f economic enterpris vided for the em class? Did not the thrift and ability he where they came t ondly, who enable Sinhala areas? Did political leaders ma indigenous Tamil programmes? Did origin have easy cre in India, which ei certain goods spee not Sinhala politic them to remain als they took from the the final result o undue advantages are not condemne Tamils? In Kandya low country have professions, gove versities, leadings

TAMIL TIMES 13
RAL CRIME
hat was no longer jushat those who say that a retaliation on Tamils as justified have a lower than the ancient Jews. distorted. We must rise horality.
who say that the perd murder which took ot be justified. But they their hearts that the of indigenous Tamils s, government services, hools and of Tamils of retail trade and other th Sri Lanka was jusquestions of conscience adopted, but not about cause they feel that the which the indigenous on to their percentage of d which the Tamils of in the internal trade, he Sinhala areas, were are not willing to cons adopted to get rid of mpassion and were helpes. But they did not feel utrage.
se people to reflect on irst, were these undue the result of what hapal period, and to mutual elves at the expense of not the middle-class southwards and abroad strict did not provide or prosperity through e, as south Ceylon proerging Sinhala middle qualities of hard work, lp the Tamils to prosper work and reside? Secthem to remain in the not successive Sinhala ke use of the skills of the to implement their lot the traders of Indian dit facilities with people abled them to provide ily and efficiently? Did ans and officials permit because of the presents e traders? Thirdly, can removing those with through methods that l, be restricted to the areas, people from the ndue advantages in the nment services, unihools and in trade.
The Muslims have such undue advantages in the trading sector. Are these undue advantages due solely to what happened in the colonial period and to mutual help at the expense of the Kandyans? Did not the qualities of enterprise, hard work and ability enable them to prosper in these areas? Do these undue advantages justify the final result of securing their enforced departure, if the Kandyan Sinhalese were to adopt the same methods as were adopted in July 1983 towards the Tamils? Another question follows. Certain families in our rural areas have such advantages as undue ownership of land, access to the best schools and to the best occupations, which the poorer people in these areas do not have. Are such advantages due solely to what happened in the colonial period and to mutual help at the expense of the poorer people? Did not the qualities of hard work, thrift and ability enable them to prosper as these areas were developed? Do these undue advantages justify the final result of securing their displacement, if the poorer people adopt the methods used towards the Tamils in July 1983? Did not the insurrection led by the Janatha Vimukthi Peramuna in 1971 have this result in view? So, let those who justify the final result of what happened in July 1983 to the Tamils in south Sri Lanka consider the further implications of their moral standards. To restrict what they justify when it happens to the Tamils, is to hold double standards. This is hypocrisy. To think in this way at all, is really to hold the moral standard that the end justifies the means. None of the great religions we profess upholds this morality.
No moral justification
There are still others who justify the role of several of the police and armed forces, during this massive retaliation in July 1983. Some people say that these security forces did nothing to stop the violent mobs, or encouraged them because they were angry that their own personnel had been killed by armed groups in the north. Such solidarity with those killed or resentment against the killers in the north does not justify what they did or failed to do in the south. The security forces are trained and armed to eliminate armed groups. They are paid to protect the lives and properties of civilians, and to maintain law and order. Their inefficiency in being unable to eliminate armed gangs of Tamils on one part of the island, does not justify their ensuring that revenge is taken on innocent Tamils in the other part of the island. This is not the kind of behaviour that can be justified on moral grounds. Then, other people say that the security forces could not be expected to

Page 14
14 TAMIL TIMES
harm or kill their own Sinhalese people to save the Tamils. But, in fact, I saw some security forces do so in 1958. I witnessed the army doing so in 1977 though not the police. It is not to provide moral justification. Finally, there are still others who say that there were several instances where the police and armed forces simply could not disperse the mobs. This was because there were too few in some places, not properly concentrated in the right areas, and in some instances they were faced with young students placed in front of the advancing mobs. Or else, some had lost their morale owing to the success of armed groups in the north. We can sympathise with some of the police and armed forces who were faced with such situations. These reasons may be explanations for inefficiency, for which such persons may not be responsible. They do not justify failure to protect the lives and properties of defenceless people. This must not preventus, however, from expressing our deep gratitude to those in the police and armed forces who did their duty, in spite of risk and division within their own ranks.
Shame and apology
The arguments that have been stated so far, point to one basic moral fact. It is that the massive retaliation mainly by Sinhalese against defenceless Tamils in July 1983, cannot be justified on moral grounds. We must admit this and acknowledge our shame. And we must do so for the right reasons. It is not enough to be ashamed for the reason that inhuman passions enslaved a section of the Sinhalese for a short period. Nor must we be ashamed because our sense of moral outrage will improve our image abroad. We must be ashamed because what took place was a moral crime. We are ashamed as Sinhalese for the moral crime other Sinhalese committed.
We must not only acknowledge our shame. We must also make our apology to those Tamils who were unjustified victims of this massive retaliation. An apology must be made for three reasons. First, as Sinhalese we share in the total life of our people. We share in all that is good and great in our Sinhala heritage. These good and great aspects were due to the lives and achievements of only a section of the Sinhala people. But as members of the whole group we claim what one section did as belonging to us all. We share in the joy and the responsibility of their lives and labours. That is why in this Diocese we acknowledge and rejoice in all that is good and great not only in our Sinhala heritage, but also in Sinhala-Buddhism. We have absorbed all this into the life and mission of this Diocese, except that we have our basis in Jesus Christ. In the same way, when a section of the Sinhalese do what is morally wrong or bad, we sharein it. As members of the whole group we claim that what one
section did, belongs to the evil they have done mark of moral maturity moral crime on behalfo to us, who do not realise so. And an apology is m Parents do so on behalf do soon behalf of relativ is a solidarity of family friendship, in things bo Gandhi used to acknc crimes of those who er He fasted in order that: the point of acknowlec had done and change t there is the example of brutality and suffering guilt of all those who v moral crime of bringi death, because he shar he apologised for all know the moral evil th compassion acknowled guilt. He apologised so the process of setting ri in a broken relationsh Jesus and those who him. It was also betwe Jesus had done, and all had done wrong agai right their wrong done also set right the wro their heavenly Father. also prayed that all wou the wrong they had di and change their ways
Process of setting r
It is only by such a we shall also recover ol religious values. Ther process of setting right our relationship with t of the Sinhalese mus wrong done to those Ta cent victims. And th compassion for their f did the wrong, and fo want to admit that a wr tians will know that broken relationship wi suffered unjustly, the right a broken relation is the heavenly Father time, they must pray them wrong and those to admit the wrong come to a new level o tragedy is that it is bec for Sinhala Christians what has been done is 1958. Our moral ser getting dull. We mu Spirit may enlighten
It may be that this p the moral wrong that of the Sinhalese may attitudes among a sect so admit the wrong,
Z

JANUARY 1984
us all. We share in . Secondly, it is a 7 to acknowledge a f those closely knit that they have done ade on their behalf. of children. Others es or friends. There , of kinship and of th right and wrong. owledge the moral ngaged in violence. they would come to iging the evil they heir ways. Thirdly, fesus in the midst of . He shared in the vere involved in the ng about his unjust ed in our humanity, those who did not ley were doing. His ged both shame and that he might begin ght what was wrong lip. It was between had done wrong to :en God, whose will il those who thereby nst God. In Setting to Jesus, they would ng they had done to As he apologised, he uld come to recognise one, duly apologise,
ight
kind of apology that ur proper moral and l, we can begin the what went wrong in he Tamils. A section it acknowledge the Lmils who were innoey must do so with ellow-Sinhalese who or those who do not ong was done. Chrisin setting right a th those Tamils who y would be setting ship with God, who of us all. At the same that those who did who are unable as yet lone by others, will f moral insight. The oming harder in 1983 to acknowledge that moral crime, than in se in this matter is st ask that the Holy our consciences. rocess of setting right was done by a section evoke a softening of ion of the Tamils. To to make the apology,
and to change past attitudes may awaken a new moral sense among a section of the Tamils. They may come to acknowledge the moral wrong of condoning violence, especially the seeking of revenge, among their own people. The main point, however, is that the true basis of reconciliation is admission of wrong done and an appeal for forgiveness. When forgiveness is given or a mutual apology is evoked, reconciliation begins to take effect, slowly but surely. Hardened attitudes begin to change.
Political solutions
We know that this is not a matter about which we can do much ourselves. But we also know that if there is no sustained dialogue and negotations, the situation wil get worse. The deadlock at present between the different Sinhala leaders, and between the Sinhala leadership and the Tamil leadership, is disheartening. A consensus among the Sinhala leaders is essential. This consensus must have the support of the leading monks in all the Nikayas. The urgent demands of our national crisis must overcome personal, party and petty interest. We must pray for and support those who are trying to build convergence in the midst of divergence.
Renewed dialogue between the Sinhala and Tamil leadership should not be delayed. The possibility of renewed violence remains in the background like a dark shadow. India's interests as the regional power in our midst cannot be disregarded. The All Party Conference which was promised in the Party Manifesto needs to be implemented now. The issues remain the same in regard to the indigenous Tamils and the Tamils of Indian origin. Various concessions have been made. Now a genuine sharing of power between the majority and the minorities has to emerge. Actual realities have to be faced by all those negotiating. The security of ordinary people, of minorities and of the whole island, has to be assured. What we have to pray about and work for in every way we can, is this:
There must be a real determination to reach a settlement. Otherwise, there will be increasing disorder along with increasing dictatorship.
An independent Commission of Inquiry similar to the one presided over by Mr Sansoni can be of real use. The inquiry will need to consider not merely how and why the recent violence took place. It will need to examine the role of the mass media and of the educational system, in relation to communal attitudes and conflicts. Its sittings should be adequately protected both in Sinhala and Tamil, with the use of English only when desired. The Commission should have the support of all the major political parties. We must pray and work for this as well.

Page 15
JANUARY 1984
mmmmmmm FIJI DEPUTY SPEAKER SAYS:
"Tamil killings must be condemne
Fiji should take a stand and condemn the killing of Tamils in Sri Lanka, the Deputy Speaker of the House of Representatives, Mr Vijaya Parmanandam, said on November 22, 1983.
Mr Parmanandam said reports from Sri Lanka indicated that Tamils were victims of genocide by the majority Sinhalese community.
He said the government of President Junius Jayewardene was suspect because it ordered its troops to shoot to kill on sight. He said many Tamils were in refugee camps and their relatives were frantically trying to get them out.
Mr Parmanandam said Fiji should break its ties with Sri Lanka in view of the genocide which has been condemned by many countries.
He said he "had : statement by a Sri visited Fiji recently
The diplomat s. genocide and thir Lanka.
Oppressed state
But Mr Parmana Sri Lanka indicatec and Tamils were sti
He said Fiji recrl people and it was examined.
He said no int could condone wha Lanka.
(By kind courtesy of FIJI SUN, 23.11.83)
ASTMS PROTESTS AGAINST St FOR SRI LANKAN GOVERNMA
The North East London Medical Branch (Division lS) of the Association of Scientific, Technical and Managerial Staffs, one of the leading trade unions in the United Kingdom, has adopted the following resolution:
i)This DC mindful of members whose relatives are suffering during events in Sri Lanka at this moment, calls upon the NEC to publicly protest, through all possible channels including the TUC and Parliamentary Committee, about the recent undemocratic measures pursued by the UNIP Government of Sri Lanka.
Condemn racist attacks
We call on the NEC to condemn the failure of the UNP Government to protect the Tamil minority against racist attacks, and condemn the way that the security forces themselves have been allowed to participate in, and encourage, the anti-Tamil pogroms.
We recognise that in the face of continuing economic decline to desperate levels, President Jayewardene is fostering racial antagonisms to provide a pretext for bolstering his dictatorial powers. We therefore call upon the NEC to condemn the banning of the left and opposition parties as anti-democratic and anti-labour, and designed to suppress effective opposition to the further driving down of living standards.
We urge that:
a) a strong letter of protest be sent to the Sri Lankan High Commission without delay;
b) collusion between the Tory Government in Britain and the UNP Government in Sri Lanka in training Sri Lanka security forces be opposed;
c) protest be ma ernment's support f of President Jayewa
d) financial supp refugees and direct, the relief agencies b bestoppeduntil hun
e) the recommel Amnesty Internati Lanka be implemen
f) the UNP be p trade unionists held
g) contact be mac Joint Trade Union A or appropriate trade support.'
THE LIBERATIO
A PHOT EXHI
Portraying: O The savage and brut against the Tamil na ( Democratic non-viol repression of succes ( ; failure of non-violen the armed resistance ( Heroic struggle of th
armed vanguard - Eelam (LTTE).
On Saturday,
From 6.30
Hampste HaverstC (Opposite Beis
LONDON

TAMIL TIMES 15
y
laugh' when he read a Lankan diplomat who
id that there was no gs were calm in Sri
idam said reports from that there was tension l in an oppressed State. ited many Sri Lankan time this policy was
rnational community was being done in Sri
UPPORT ENT
de at the Tory Govor the dictatorial style rdene's regime; ort be given to Tamil access to be granted to ut other foreign aid to han rightsare restored; hdations of the 1982 onal Report on Sri ited; ressured to release all in detention; e with the Sri Lankan ction Committee and/ union, with offers of
—
TAMIL NSTRUGGLE
OGRAPHIC BITION
oppression unleashed Of. nt protest against the ive Sinhala governments. protest and the birth of
novement. Tami masses and their beration Tigers of Tamil
nuary 21st, 1984 m to 10.30pm
d Town hall, k Hill, NW3
Park tube station)
ML MANRAM
SRI LANKA AMBASSADOR ERNEST COREA *GRLLED'.
"Tamil booklet grills Lanka envoy to US, says the headline in the Telegraph, Calcutta, carrying a 13-paragraph review of the booklet Dear Sri Lanka Ambassador - Your Slip is Showing, which was released from the printers in Madras on November 18. The review appears in the Telegraph of November 21.
Says the paper: "The Tamil Information Centre (TIC) based in London, has brought out a publication entitled Dear Sri Lanka Ambassador - Your Slip is Showing which exposes the 'white lies and half truths' about the Sri Lankan Tamil problem as propagated by the Sri Lankan ambassador to the US, Mr Ernest Corea . . . The 24-page booklet systematically demolishes Mr Corea’s thesis . . .”
Meanwhile, the booklet had provoked quick reaction in the Sri Lanka government, diplomatic and journalistic circles as well. The Daily News in its issue of November 24 carries a despatch from its correspondent in New York, T.M. Deen, which says: 'Sri Lanka's Ambassador in the United States has been accused of propagating "white lies' and "half truths' on the Sinhala-Tamil ethnic conflict. The charges have been made by London-based separatists in a vituperative 24-page booklet released last week . . . Asked to comment, Corea said: “I do not believe either in polemics or propaganda. I will not therefore dignify the polemics and propaganda which splatter the pages of this particular literary curiosity with a reply.' '
Writing in a light vein in his column in the Sunday Island of November 27, Mervyn de Silva (Kautilya) says: “Mr S. Sivanayagam, editor of the Saturday Review (still 'sub-judice’) has published in London a tigerish reply to Beyond Conflict by ex-Daily Nevs editor, Ambassador Ernest Corea. Sighs a not-so-earnest Information Department counter-guerrilla, psy-war expert: This is getting BEYOND CONTROL !
Returning to make a longer reference to the booklet in his column in the Island of December 4, he says the booklet 'savages' His Excellency and his polemical style 'so aggressively that one can only describe the literary exercise as a well-planned terroristic ambush. More later.
lllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CLASSIFIED ADVERTISEMENT
Brothers in UK seeking a suitable partner for their younger sister, Jaffna Tamil 31 years old, trained teacher. (Strictly confidential) Replies to Box M6, C/o Tamil Times.

Page 16
16 TAMIL TIMES
CIA SPY RING BUSTED IN IN
The game was up for three senior retired defence officers and local businessman with extensive military connections who had formed a spy ring to supply classified information on army and air force bases and IAF aircraft to the CIA through some US embassy officials in New Delhi. All four of them were arrested by Intelligence Bureau and Delhi Police sleuths who had been on their track for some time following a tip-off by an IAF officer.
A top-level spy ring in Delhi used by the Central Intelligence Agency of the United States to gather classifed information of strategic importance for the past five years was busted last month when the Intelligence Bureau and the Delhi police arrested three senior retired defence service officers along with a local businessman. The disclosure of the sensational espionage case made by some Delhi newspapers last fortnight was confirmed in Parliament by Defence Minister R. Venkataraman the very next day.
The kingpin of the gang of four, who were believed to have collected over a million rupees for passing on top secret defence papers about IAF aircraft, air and army bases and the type of armaments used by
the air force and th Major-General F.D. nabbed from his hous Vihar area of Delhi, fi seized a number of ments. He had been p for a European firm information the CIA General, who started soon after his retireme years ago, roped in h Marshal K.H. Larki the air force two year
Liaison work
Lt-Col Jasbir Singh defence officer of the work was carried on b well-to-do contractic engagedfordefence su years. Remanded to Dec 22 by Additional Magistrate Kanwal In been lodged in Tiha: where the last two m attempt to obtain brothers, who made before the magistrate
DEMOCRACY SOLDERED
TO SOCIALISM
Democracy cannot exist without socialism, said Mrs Indira Gandhi, introducing a series of resolutions on politics, economics and external affairs to the plenary Session of the Congress (I) Partry at Calcutta. She emphasised that it had to be an Indian kind of socialism and not as perceived by the communist countries or by the Western world. All the other parties of India were criticised but the attack on the parties to the right of Indira Congress' was more ferocious. They were denounced for their reactionary social and political outlook and castigated for their communal, casteist and separatist tendencies. The leftist parties were rapped for failing to understand the Indian sentiment and for underestimating the external threat to India. She stressed the need for social transformation by consent. The USA was condemned for invading Grenada and for promoting the arms race.
Tactical move
Her single step to the left is seen essentially as a tactical move to outflank the opposition parties. Her party has always been viewed as a left of centre party but more pragmatic in its approach rather than totally theoretically based. The cynics see this session as a confirmation of the post of
Rajiv Gandhi as a key and a likely successor
The plenary sessio series of events comm nary of the founding Congress. An Englis first conceived the first national confer cutta 100 years ago. V of other bodies and n meeting of the Indi took place in Bomb 1885.
INDIAN C ANTARCT
After two preliminal years, an 83-member lished India’s first pe tion on the frozen ( ition includes two Finnish ice-breaker team on the 24-day In September 198 sultative member o which bans nuc Antarctica and su claims, some of til many countries havi

JANUARY 1984
DA
army, was retired Larkins. He was in the posh Vasant m where the police hcriminating docusing as a consultant while gathering the 'anted. The MajorTorking for the CIA it from the army five s brother Air ViceS who retired from
agO.
Retd.) was the third
ring whose liaison Jaspal Singh Gill, a r who had been pplies for quite a few judicial custody till Chief Metropolitican der, all of them have Central Jail, from ade an unsuccessful bail. The Larkins a 10-page statement confessing the crime,
person in the party to Mrs Gandhi.
h is also the first of a emorating the centeif the Indian National hman, A.O. Hume, ongress Party. The nce was held in Cal'ith the amalgamation eetings, the inaugual n National Congress ay on December 28,
AMP ΟΝ
C
visits in the last two ndian team has estabmanent scientific stabntinent. The expedwomen. A chartered Finn Polaris' took the ourney from India.
, India became a conthe Antarctic treaty, ear explosions in pends till 1991 the m overlapping, that on Antarctic territory.
gave details of their operations and the persons in the American embassy to whom they had been supplying information.
NDU REVVALST TREK
The Pasupathy ratha, one of the three chariots traversing India as part of the Ekatmata Yatra completed its 3,000kilometre journey and reached its destination, Rameswaram, on December 16th. The ratha, carrying an urn of Ganga water and a metal idol of Bharat Mata astride a lion, started from Pasupathy temple in Nepal on October 28th. Multitudes greeted the chariots en route and a huge convoy of bicycles and other vehicles preceded and followed the chariots.
The Pasurathy ratha was dismantled at Mandapam and the idol and vessel containing the holy water were transported by train to Pamban and by truck to Sri Ramanathaswamy temple at Rameswaram. With bhajan singing reaching a crescendo, abhishekam was performed with the holy Water.
NO MORE BARBAROUS ACTS AGAINST SRI LANKA
TAMILS’ SAYS MRS INDIRA GANDH
MADRAS, Dec 18- The Prime Minister, Mrs Indira Gandhi, today assured the people of Tamil Nadu, that the Central Government was fully aware of the Tamils' problems in Sri Lanka and was doing its best to help find a solution.
Mrs Gandhi, who referred to the Sri Lanka Tamils' issue while addressing a public meeting on the Marina, said the situation was so delicate that she would not say anything more publicly. 'We have to be careful that no word or act of ours makes the situation more difficult for the Tamils in Sri Lanka, she added.
The Prime Minister said the people of Tamil Nadu, as also those in Delhi, were deeply concerned over what had happened to the people of Tamil origin in the island. What was more important was not what they had to say about it, but how to act to save the lives of the people there and to create an atmosphere in which such barbarous acts' did not recur.
"It is not possible to interfere in the internal affairs of another country. But we offered our good offices because we thought that we could help create an atmosphere which would lessen the hatred and bitterness between the two communities, she said.

Page 17
JANUARY 1984
SRI LANKANS START PAYING THROUGH THE NOSE
The anti-Tamil pogrom of July 81 and the immense damage to the economy of the country are already having an adverse impact on the cost of living. The increase in the turnover tax from 10 to 15 per cent announced in last month's budget has brought about price hikes in a variety of consumer items. Items include: cement (now Rs 93/- per bag as against the prebudget price of Rs 83/-), chocolates, condensed milk, beer, ice cream, electric fans, fruit cordials, ready-made garments, co o kers, do m e stic a p p l i a n c es, refrigerators, cosmetics, motor cars, washing machines, milk and milk food other than infant milk foods, dried fish, Maldive fish, cycles, agricultural tools and handloom textiles.
Meanwhile, coconuts have become very, very expensive. For the first time in the history of the country half coconuts are being put out for sale!
CANADAS FIRST HINDU TEMPLE
A site in Richmond Hill has been chosen for Canada's first Hindu Temple by the Hindu Temple Society of Canada.
Nearly four acres have been acquired on the east side of Bayview Avenue, north of Elgin Mills Road, and Metro's Hindu community has sponsored a $1.4 million fund-raising campaign to complete the project. There are over 100,000 Hindus in the Metro area, and the temple with the sociocultural centre planned should attract devotees from all parts of Canada and even the United States.
The temple complex incorporating some of the finest facets of Indian Temple Architecture would enrich the Canadian landscape. It would be an excellent facility for the Hindus of the Metro area, who at present meet for prayers at private homes or travel to the nearest temple in Pittsburgh.
BASEBALL COMES TO SRI LANKA
That American military hardware of various descriptions is pouring into Sri Lanka is a well-known fact in international intelligence circles. It is also known that the Voice of America is to update the relay station in Sri Lanka with modern and powerful equipment, helping to cover a wider area of broadcasts in the area, including the Indian sub-continent. On top of all this, American Peace Corps men are pitching camps all over Sri Lanka, including Jaffna.
It is inevitable the influx of America ded on Sri Lanka
national game of
should also becom scene. On Saturc game was forma country at Havelo Festus Perera, Fis mighty swipe at
pectacled Dr Robe the International B tus Perera, speaki ween baseball and Elle', said the Sri ) master the game i
QUOTAB FROM PF JAYEWA
Addressing the ann United National Sugathadasa Indoo December 10, I made the following O II would like to traitor. I can ask th the Tamils, but I
O The TULF did Tamil population right to speak on tl speaking people', had voted for the U. Election. O We should ke minority Tamils a most powerful mir O We should also powerful country a them, but of course us, we won't give conquer us?
O The contempor Lanka was colour events that occurre pictured through the world, in a very particularly in Sou us to recapture the
V.O.A. IN SRI LANK
When the new Voic was debated in Pa 5th, it had been in mally signed.
The agreement, been made public, External Affairs ha in Parliament.
But from what 1 itself, it is clear tha of the 1951 agre spokesmen conten

TAMIL TIMES 17
efore that when a large s has suddenly descenin various missions, the America, BASEBALL,
part of the Sri Lankan ly 3rd December, the y introduced into the k Park, Colombo, with eries Minister taking a ball pitched by bestE. Smith, President of seball Association. Fesg of the similarity bet
the Sri Lankan game ankans would be able to
no time.
E QUOTES ESIDENT RDENE
ual sessions of the ruling Party held at the Stadium, Colombo, on 'resident Jayewardene ; points:
be a hero and not a earmed forces to kill all won't do that.
not represent the entire in the country. I have a he behalf of the “Tamilbecause more of them JNP at the last General
ep in mind that the re powerful, one of the orities in the world.
realise that India is a nd we cannot fight with if they intend to invade in. Then how can they
ary political scene in Sri !d largely by the tragic d in July. We have been he media, throughout bad light. In India and hIndia it is difficult for
good name we had.
A
of America agreement liament on December tialled but not yet for
ow signed, has not yet though the Ministry of agreed to table a copy
anspired in the debate this is no mere renewal ment, as government
ed.
Apart from the fact that VOA will be leased a further 1,000 acres and allowed to install the most powerful transmitters in Asia, it is clear that our government has surrendered even the nominal right it had under the 1951 agreement to vet in advance any broadcasts it may not like.
Minister A.C.S. Hameed quoted the relevant clause of the new agreement, which reads:
"The United States Government will use its best endeavours to ensure that the VOA will not make broadcasts detrimental to Sri Lanka's interests. For this purpose, copies of programmes will be preserved for 30 days'.
This makes it clear that it is the US government, and not the government of Sri Lanka, that will in the final run determine what "Sri Lanka's interests are. Even here, its only undertaking is to use its best endeavours' in this regard. The 30-day retention of scripts is in case Sri Lanka should object to a broadcast it has been made:
Lakshman Jayakoddy made the matters crystal clear when he pointedly asked Minister Hameed: "Have we got the right to vet the schedule?” To which question, Mr Hameed answered: 'No.'
SHAN ATTACKS SATCHI
Satchi Ponnamabalam's recently released book, Sri Lanka, the National Ouestion and the Tamil Liberation Struggle, has provoked an angry reaction from Mr N. Shanumgathasan, the veteran communist and Secretary of the Ceylon Communist Party (Maoist). In an article published in the Ceylon Daily News deploring the publication of this book, he says:
"It is Tamil communalism gone made -
an antithesis of Sinhala communal books. It
is counter-productive and serves to defeat the cause that it sets out to espouse.'
Nothing is ever gained in an argument by exaggerating beyond all reason on 'own case while denigrating one's opponent to absurd limits. This is what Satchi Ponnambalam has done in his rambling 273 pages of wasted print. This is the other side of the attempt by Sinhala chauvinists to revive the story of Duttegemunu and his epic battle for Elara for their own racialist ends.
It is true that Tamils have suffered conmunal violence and the regional autonomy demand has arisen as a result of these events. Why can't we put forward this argument straight without embellishements with myths and fantasies? Satchi Ponnambalam has done a great disservice to the cause of the Tamils by writing this book. The Tamils might well say: "Save us from our friends.’

Page 18
18 TAMIL TIMES
FROM THE PRESS
THE AGONY OF SR LANKA
"Those self-annointed guardians of Sri Lanka's good name who went into paroxysms of indignation in the immediate aftermath of July, have begun howling again this time over the book The Agony of Sri Lanka by T.D.S.A. Dissanayaka which The Island has been serialising prior to its publication. The thrust of their argumentis that at a time when the Government is spending money to rehabilitate Sri Lanka's reputation in the eyes of the world, an account of what really happened with details of the killings and burnings which took place during those dark days would undo all the good work done.
This naive argument is based on the assumption that if enough money is spent and enough glossy publications are churned out by the Government's propaganda mills, the enormity of what happened in July can be suppressed from the attention of the world. We must say first of all that we do not subscribe to this theory. No one can deny that during the fag end of July a section of the people in this country behaved in the most brutal and perverse way imaginable towards the Tamil community, looting their property, burning their belongings and even killing people. This the whole world knows and there is no point in trying to suppress this reality. What we can do at this juncture is not to try to sweep all this under the carpet, but explain to the world the circumstances under which the happenings of July took place, the historical background to them and the social and political forces which produced this catastrophe.
s
. . . The good name and reputation of a country or the image' as it is called in this world dominated by the admen is not a static or sanitised entity which can be preserved from adverse change by hiring enough advertising agencies to prop it up permanently. The image of a country which the rest of the world holds can only be changed by internal conditions within that country which means ultimately the people of that country themselves. If we allow the pillage of the homes of innocent people and their unwarranted killings and allow law and order to take a holiday while all this is let loose we can hardly expect the world to stand up and cheer. Having reaped the whirlwind by our own purblindness we can hardly gripe if the rest of the world calls us
|131||1:S.
This has to be understood if we are to make a success of the job of rehabilitating our reputation dented by the July events. We would be insulting the intelligence of the rest of the world if we think that they
would be so naive as to sive window-dressing or world has to be confro ligently and rationally pened and the intermin led up to this process o
“. . . Now the holoc has been described as a no less by those who ha from the realities has dra country’s image as nevel the insular elite of the almost lulled themselve illusion that they are people who can do now the turn of events. The ing everybody under th selves.”
--THE ISLAND, E
MOSEM RE"
The signs of a re-actival tics which the L.G. inc became more strongl emergence of Moslel Grand Old Men” - Sil Kaleel and Dr Badiudc Traditionally, the b Lankan Moslems has t tics has been left to th community (Moor or own chosen leader. Par the old pattern somew broke a UNP monopol the Islamic Socialist F The educated your exception for educati had the attraction of Patriarchal politics and system dominated the
Arab/OPEC power, sance, the romantic dy Gaddafi and the revol
ROUND TAB
FROM PAGE 3 the meeting. The meet called off on the faceTULF leaders were ex ombo the same morni to a rude rebuffwas di the carpet.
All these show that to be cheated of the rea spectators watching a match at Wimbledon who have been on pa but who stand no chan Finals. The potentia where; and there lies unrealistic it is to read of the personal safety (

JANUARY 1984
p
)
fall for any expencosmetic job. The nted and told intelwhat really hapgled factors which if events. aust of July which crisis of civilisation'' ave not shied away stically marred the "before. Naturally, country who have -s to sleep with the God's own chosen rong are horrified at y have begun blame sun except them
ditorial, 4.12.83.
VIVALISM
tion of Moslem polioted in its last issue y evident the rem world's "Three r Razik Fareed, Dr lin Mahmud. business of the Sri been business. Polie Elders, with each Malay) loyal to its ty politics disturbed hat when the SLFP y with the advent of
Ol. ng Moslem was an onal pursuits never business prospects. a family patronage Moslem way of life. the Islamic renaishamism of the gadfly utionary upsurge of
LE TALKS &
ing was then quickly saving plea that the pected to fly to Colng. What amounted screetly swept under
the world continues lity. It is like packed Centre Court tennis between two players st form top-seeded, ‘e of ending up in the champs are elsehe real action. How n Indian newspapers f Mr Amirthalingam
the Iranian people and a clergy-led popular movement appeared to change the thinking of some young Moslems but this radicalisation has not resulted in any young Moslem political figure.
Suddenly the explosive ethnic (Sinhalas Tamil) issue has shattered the silence of the cloistered world of Moslem politics. Education, jobs, land and economic interests are all at stake. Once more, the 'Godfathers' bestir themselves. Sir Razik writes letters of protest; Dr Kaleel returns from Saudi Arabia to complain of anti-Moslem propaganda and even Dr Mahmud comes out of the Gampola woods.
Most noteworthy perhaps is the demand made by Mr Jabir Cader, second MP for Colombo Central, in his speech in Parliament last week. Moslems constitute only three per cent of university entrants, Mr Cader said, before arguing that eight to ten per cent of admissions should be on an ethnic basis.
- LANKA GUARDIAN, 15.12.83
FEELING ASHAMED
"I have been working in Saudi Arabia for about five years - but during the last four months I have been on more than 60 occasions asked by Indians, Britishers, Americans, Arabs, etc., whether I am a Tamil or a Sinhalese. Each time I proudly said 'Sinhalese', but in all these encounters I was told 'Then you are the people killing the Tamils'. I now feel ashamed to announce publicly that I am a Sinhalese. Just because of a handful of maniacs must a whole population suffer? It is time we all did something to rebuild our Sri Lanka nation . . . Let us all start a campaign to call ourselves Sri Lankans and to build our nation . . .'
D.N. Premasiri of Riyadh in a Letter to the Editor, SUN, December 7, 1983
DECEPTION
on his arrival for talks in Colombo, when there are 40,000 Tamils, including those from the plantations settled in the Vavuniya, Pavatkulam areas over the last several years, facing an imminent threat to their safety, given notice to quit their huts and farms, and encircled by armed forces poised to go into action, equipped with armoured cars and recently imported sophisticated weapons. Obviously this is nota matter that will figure in the agenda of the Round Table Conference!
It was a philosopher who said: "Nothing is ever settled, until it is SETTLED RIGHT. It also stands to reason that nothing can ever be settled right by the wrong people.

Page 19
JANUARY 1984
S.P. MYLVAGANAM
'PILLAR OF SRI LANKA BROADCA
Mylvaganam, broadcaster extraordinary, has gone back to his Maker. While he was with us, he did what few individuals were privileged to do. When the Commercial Service of Radio Ceylon decided to inaugurate a Tamil Service, Cliff Dodd, founder of Commercial Radio in Asia, entrusted the whole exercise to S.P. Mylvaganam. Singlehanded he gave his God-given talent and his profound wisdom, with uncommon zeal and diligence. He was compiler, scriptwriter, presenter, producer, commentator, editor and programme director, all in one. He went to work with no fanfare and few realised how far his efforts were to go. Step by step, and with characteristic thoroughness, he built up a listenership of millions. His fans made it a regular radio date to tune in not only in Sri Lanka, but in the whole of South India and other parts of the sub-continent, in South-East Asia and wherever the station's short-wave transmission was picked up by those who know and appreciate the Tamil language and heritage. South Indian homes will feel as deep a loss as the families in Sri Lanka. He spoke simply, directly, and with warm sincerity. A born communicator, who turned his own capability into an unrivalled skill and a professional discipline.
Some fellow-workers acknowledged and
encouraged him, co-operating with him
and enjoying his while he slaved fc thought it fit to go him down. They over them, broadc was. They did not r In the years to endeavours made Radio Ceylon will sing. The sustaint vaganam to foster film industry is si knowledge of Tam dialogue and the p was unmatched. TI continues deep into speaking world.
Sheer sincerity
He overshadowe caster by sheer sin growing profession who were introdu learned from him ar inherited from him They will continue
In his home, th drawn into his work worked with him, Senthimany, was
INVEST FO GROMVT
O More and more people are transferring into highly profitable INVESTMENT E
O £1,000 invested in a Scottish Providen which is 28% compound interest -
O Excellent value for the higher rate ta O You can cash your bonds at any tim
BUY YOUR /
O Up to 100% mortgages O Up to 3/2 times income O Re mortgages for any
O Pension mortgages an
O Second mortgages anc
For Written details a
Contact:
SPENCE E
223 SANDPIT LANE
Tel: St Albans

TAMIL TIMES 19
TING"
assuming labour. But
his fellow men, some gainst him and to bring ould not. He towered sting colossus that he ach the duston his feet. come the committed by Mylvaganam for ontinue to bring blesd work done by Mylnd motivate the Tamil ply monumental. His l films, the music, the tential of each movie, he impact of his work the heart of the Tamil
il the average broadcerity of purpose and lism. There are many ‘ed by him and who d who have themselves the vocation of radio. to salute the guru.
le whole family were . They understood and and his beloved wife,
his close friend and
By VERNON COREA, BBC, LONDON
ablest colleague. They were a superb team, creative, dedicated, and wholly reliable. Myl slaved willingly for his wife and children with total devotion and care. Everything he did, was, under God, as a responsibility to his wife, their two sons and daughter. He gave them all he had. He nurtured the children with prayerful concern and brought them up to be caring people like their parents. The way their children live and serve anywhere in the world - is the best testimony to the family life of the Mylvaganams.
He was a faithful friend. Under pressure and with some people trying to humiliate him, he went straight to the Divine for help, guidance and providence. For me, as a Christian, my fundamental principle is what Jesus Christ has told me - Love your God with all your heart, and the next commandment, Mylvaganam sought to obey from the foundation of his own inherited belief. His faith in God was constant and profound. He lived his life as a husband, father, colleague, friend and servant of the people as a purposeful response to God. We have talked these things over in a great many sharings of spiritual experience. And so with a humbled, thankful spirit, I commend Mylvaganam to the One who gave him to me as a brother - Safe in Your Hands O God, our Father. Amen.
R MAXIMUM H IN 1984
their savings from building societies and banks
BONDS.
Bond has grown to £2,000 in less than 3 years, ind no tax to pay if basic rate taxpayer
payer
!. No notice required.
IOME IN 1984
arranged.
or 2/2 times joint income.
urpOSe.
loans for the self-employed. business finance arranged.
ld fast, friendly service
ITERPRISES
T ALBANS, AL4 OBD
50472 any time

Page 20
4U AV Vid
LETTERS
Autonomy for Sri Lankan Tolmils
Sir, - While not depreciating the efforts of India to help bring about a settlement of the Sri Lanka problem, the prospects of a genuine settlement appear to be obscure. The alternative proposal of the Sri Lanka Government for Regional Councils does not go anyhere near to full autonomy which the TULF leaders seem inclined to consider as next best to a separate Eelam after obtaining the Tamil people’s mandate. The Sri Lankan proposal is a hotch-potch which no political scientist or practical statesman would admire or approve.
A tidy solution
The obvious and a tidy solution would be a Union of States which would keep Sri Lanka united, which all wish. The Constitution will be a loose federalism and if more strength breathed into it, it would quite satisfy all aspirations. In India the Central Government's unwillingness to give more powers to the states is the cause for divisive forces at work. Sri Lanka should profit by the Indian experiment.
In Sri Lanka the problem is easier as there are only two political entities, viz., Sinhalam and Eelam. Each state can have plenary powers in all matters, citizenship, migration, separate army, police, services, etC.
For the integrity of the Island, no state
shall have powers to ent alliance or pacts with a the event of any threat sion, the President of S powers to send the Uni( the country. There shal Council presided over b comprising the Heads states and their service c shall be sent except with concurrence of the Heac take the mandate of th latures. In the event o gers, the President car troops to the state con No State should give a power without the cons who shall act on the a Defence Council on S states shall have freedc rowings, public debt, et with the knowledge oft Bank. In all other aspe have unfettered freed where the political maj Sinhalas, the Tamils wi onomy without the abc There remains t minorities in each of t nothing wong in Sinha Tamil areas. They are r trouble. Especially the in Tamils of Indian ori Sinhala state. They havi over two generations as were doing productive economic prosperity o were not there on suff right to full citizenship
FIFTH column in THE HIGH
COMMISSION
The appointment of Mr Douglas Wickremaratne, the President of the racist Sinhala Association in the UK, as a Liaison Officer of the Sri Lankan High Commission in London has not only created a sense of antagonism amongst the High Commission staff, but also has outraged the UK branch of the United National Party.
Although Mr Wickremaratne and his Sinhala Association have carried on a persistent campaign against the High Commissioner and his staff, his appointment is said to have been effected on orders from Colombo. It also would appear to have had the blessing of the Deputy High Commissioner, Mr D.P.R. Rajapakse. The appointment does not come as a surprise to those who know how the Office of the High Commission and its facilities were used, following the July violence in Sri Lanka, for propaganda purposes by the Sinhala Association.
The UNP London Branch has reacted with outrage to the appointment of Mir Wickremaraune. Mr Azahum Mohammed,
LONDON UNP PRO'
the UNP Branch Presic have sent a telegram
ewardene and to all mem protesting against the demanding its terminat
The extremist and 1 Wickremaratne and his offensive that only a f have chosen to join hi Committee of the Unite UK has compared the with the fascist Nationa terised it as the "apostl
The appointment of as Liaison Officer of th is all the more intrigu malevolent attack mac Commissioner, who is Minister of Foreign A who is a Muslim, in ation's recent news shi attack, the UNP Lon. the Sinhala Associat install a "fifth column mission to further its
 

JANUARY 1984
r into any military foreign power. In f external aggresi Lanka shall have troops to protect be a joint Defence the President and f State of the two liefs. But no troops the knowledge and s of State who shall ir respective legisany internal dansend the Federal :erned on request. base to a foreign nt of the President dvice of the Joint uch matters. The m for public bor., but they shall be he Federal Reserve cts the states shall om. In a country ority is always the ll have no real autve freedoms. he problems of he states. There is las remaining in the Lot likely to foment 'e is nothing wrong gin in the southern e not been there for | squatters but they work to raise the f the Island. They rance. They have a
TESTS
ent, is reported to to President Jaybers of the Cabinet
appointment and ion.
acist views of Mir Association are so :w Sinhala fanatics s Association. The i Sri Lankans in the Sinhala Association | Front and charac
of tribalism'. Mr Wickremaratine High Commission ng considering the e against the High a Tamil, and the fairs, Mr Hameed, he Sinhala Associet. Reacting to this on Branch accused on of planning to in the High Comwn ends.
Tamil Neighbourhood Gathering
Date: Saturday 28th January, 1984. Venue: St Mary, The Virgin, Paris Church
Hall, Kenton Road, junction of St. Leonards Ave, Kenton, Middx. Time: 6.00-9.00p.m. This is the fourth gathering that is being held in London, and the first in Harrow. This is not a political group and does not subscribe to any particular political philosophy. Please come and join us with your whole family, including children. There will be guest speakers and refreshments.
These proposals will ensure the con
solidation of Sri Lankan nationalism dreamt of by statesmen like Sir Ponnamabalam Arunuchalam and others over a century ago and now threatened to be shattered.
N. Murugesa Mudaliar, Madras
A CALL FOR UNITY
Sir,
I write this letter after reading the
thought-provoking article by Mr S.A. David in the November issue of the Tamil Times. Many who read his contribution would no doubt have been deeply touched by his sincerity and candour especially when they read the concluding part of his article, which is sub-titled "I dedicate myself.
In addressing his entreaties to all men of good will and particularly to the Tamils abroad to conscientiously dedicate themselves to the task of liberating the Tamils in Sri Lanka from annihilation through the brutal savagery of the Sinhalese racist thugs, who are aided by the Sri Lankan government and assisted by the armed forces in that country, he has also referred to the military preparations that are now under way there and has stressed pointblank without mincing words that it is the capitalist countries that are backing the Sri Lankan government.
In this respect, is there anything that we Tamils here in the UK who have formed various committees, fronts, associations, organisations, and centres can do? All these formations have the same objective after all, which is Tamil liberation from Sinhala imperialism. Then, why cannot there be UNITY among these formations to extend into a broad political structure and utilise all their resources, potential and expertise to function organisationally, and to actively propagandise and lobby on an international level about the insecurity of the Tamils in Sri Lanka? Is it not true that such a strategy, in the context of a multidimensional thrust is necessary under the present circumstances if the required objective is to be achieved. R.S.G.

Page 21
ur-vur T Sys4
SERENDIBTRAVELS
AWE HAVE AWIDE SELECTION OF FLIGHTS TO COLOMBO, BOOK YOUR SUMMER HOLDAYS IN SRI LANKA WITH US.
A. WHY NOT TELEPHONE US NOW
AND BOOK YOUR SEATS?
FLIGHTS TO COLOMBO, SINGAPORE, HONG KONG, JAKARTA, BANGKOK, AND TRIVANDRUM BY AIR LANKA - THE NATIONAL CARRIER.
SERENDIB TRAVELS 64 CRUSOE ROAD, MITCHAM, SURRY.
TEL: O1-631 411 4 (WESTEND OFFICE)
O1-64O 1844 (EVENINGS & WEEKENDS)
TRAVEL
We are ATA agents
ΜMHEN
1
ontact your relia
RATHBON
For your ticket c We specialise in group fares to Col
We are consolidators
We are tour operat
Our office is situated near Tottenham C
We open Monc
RATHBONE
55 RATHBO LONDON TELEPHONE O-6
For emergency tickets duri
Ring Ol-64
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAM TIMES 21
The known name in low-cost fares We put you in touch with the world O Sri Lanka * Australia * Europe * Singapore U.S.A. * India Mauritius
Contact.'
AR/TA SAWIDARA SAGARA 5 CAVEWD/SHAVE LOWDOW W33OP Tel 01-346 5044
| YOU ABROAD
ble travel agent
E TRAVEL
rrangements
ombo, Singapore, KL , Madras for AirLanka, UTA
We are main agents for Swissair
ors to Sri Lanka
ourt Road underground station
ay-Saturday
RAVEL LTD NE PLACE
W 1 AB
36 239 (7 lines g weekends, (7 li ր )
) 844

Page 22
22 TAMIL TIMES
KLLLLLLLSLLLLSSLLSSSLSSLLSSSSaS
SHIPPING
YOUR PERSONAL
BELONGINGS 2
CONSIDER THESE PACTORS
1. Your Precious Cargo is handled with care
2. We pack your goods under your own
Supervision.
سیاسی عجیبیسیسکهایبدخیمیه
3. You hand over your goods to our
warehouse in London and you collect
your cargo from our own warehouse in Colombo.
4. This eliminates wharfclerk charges. 5. No third party handles your cargo any
longer.
We don't offer you door to door Service but warehouse to warehouse. We are not cheap. But give you a Service Worth every penny you spend, because We put in a lot of professional Work to get your Cargo. However small on time and in safety.
USE THE PROFESSIONALS
TRICOINTERNATIONAL
Stuart House,
River Park Road,
Wood Green,
London, N22 4TB Telephone: 01-8888787 (7 lines) Telex: 883249-TRIEX
TRICOINT SHIPPING & FORWARDING (GMBH) NEU GR BAHNHORF STRASE 133 2104, HAMBURG 92 WEST GERMANY TEL: HAMBURG 701-7744/7085/6
TELEX 21 7668 - TRICOD 1 l i II i IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i IIIIII i IIIIIIIIII 11 || li IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
31
 

JANUARY 1984
ANG LO ASIAN TRAVEL LTD
TRA VEL 6 FRE/GHT COWSULTAW TS 17 TOTTEWHAM COURT ROAD, LONDO/W W. 1.
TELEPHONE: O 1-8OO 9898 O 1-868 O 161 O 1-445 91 O1 O 1-449 2018
SPECIAL LOW COST FARES
London-Colombo-London London-Colombo-Singapore-Colombo-London lson-Cmb-Bangkok. Hongkong-Cmh-lon
on-Cmh)- Madras-Crmb- Lon Lon-Cmb-Jakarta-Cmb-Lon
MAKE YOUR BOOKINGS NOW FOR YOUR SUMMER FLIGHTS
SPECIAL FARESTO
Colombo, KL, Singapore, Madras, Trivandram, Australia & Canada
BOOK NOW
No deposit required
ANTHONY RMORGAN AND ASSOCATES P. SRIINIVASAN
(Sole Proprietor)
TO HELP YOU WV17TPy
MOTOR INSURANCE
Competitive Arates, Easy Terms, Short Jerrn Policy, inimediate cover from Lloyd's and Bl4 Companies /Sri Lanka Wo Claim Bonus accepted).
HOUSEHOLD INSURANCE
immediate cover from leading insurance Company, "Wew for Old Index-linked
Accidental Darnage Cover", "Deep Freezer Cover"All Risk on Personal Belongings, Jewellery Cover. Free Advice of Afi insurance including clain procedure
HOLIDA Y/TARA VEL INSURANCE
in mediate Worldwide Cover (including USA Medical Cover).
WE SPECIALISE IN MOTOR AND HOME CONTENTS INSURANCE
IMMEDIATE COVER ON TELEPHONE NSTRUCTIONS
ALL BUSINESS TRANSACTED BY POST SCHEME FOR EASY PAYMENTS AVAILABLE
FoR PERSONAL SERVICE PLEASE RING P, SR||NIVASAN O1-679 1952 3 (office) O1-656 O396 (home)
ARM ANTHONY R. MoRGAN AND Associa TES 1524 London Road, London S. W. 16
AGEAW IS FOR AMB F H H RUfffDt NWG, SOCIf TY

Page 23
JANUARY 1984
GLEN EXPRES
Cn
GLEN EXPRES
f A ter SPECIALISING in o WORLDWIDETRA
Specialists in handling excess
TRAVEL: CARGO: 155 Notting Hill Gate 153 Notting London W1 1 3LF LOndon W1 Telephone: 01-221 3498 O1-221 817 Telex: 8953287 8953287
(COLUMBIA URAWIEL GIN
Tour Operators & Trave/ Agents
0 Special rates to
ColombO/World Wide
0 Check on our prices
0. No deposit bookings
Raj and Jennifer Kanagarajah
3 Bromley Road, Catford,
OndOn SE6 2TS Tel 01-697 2206

| AMILTIMES 2,5
STRAVE LTD
S CARGO LTD.
Dr
COLOMBO Cnd AVEL and CARGO
baggage and personal effects
TRAVEL & CARGO:
Hill Gate 44 Belgrave Road 1 3LF Leicester LE4 5AS 7 0533 532762
8953287
FIRST TAMIL VIDEO SHOP
FROM THE PIONEERS
LARGE LIBRARY OF ORIGINAL TAMIL AND HIND FILMS
THE LAST WORD IN HOME ENTERTAINMENT
We specialise in mail orders. Overseas customers are welcome. Special discounts for large orders.
TEN YEARS EXPERIENCE IN FILM ENTERTAINMENT
LA TE OPENING, FOR FURTHER DETAILS AND LIST OF FILMS, PLEASE RING P. SRINI VASAN 01-679 1953 (HOME 01 -656 0396)
TAMIL FILM VIDEO CLUB, 1524 LONDON ROAD LONDON SW 16

Page 24
24 TAM L TIMES
JAYEVMWARDENE’S 14-POINT PROPOSALS
The Sri Lanka President, Mr J.R. Jayewardene, has suggested the following 14 points for consideration by the all-party conference on the Tamils’ issue from January 10. O The giving up of the idea of a separate State, O The merger of the district development councils within a province after the acceptance by the council members, and a referendum in the district. This proposal would be applicable to the whole country. O Regions that have regional councils to establish a convention that the leader of the party which commands the majority in a regional council would be formally appointed by the President as the Chief Minister of the region. He will work with a committee of the council members constituted by him. O The President and Parliament to continue to have overall responsibility for all subjects not transferred to the region and generally for all other matters relating to the maintenance of the sovereignty, integrity, unity, security, progress and development of the republic as a whole. O The list of subjects to be allocated to the regions to be worked out in detail. The regional councils to be empowered to enact laws and exercise executive powers in relation thereto. The council to have the power to levy taxes, cess or fees and to raise loans and also to receive grants and allocations from the central government. O The recognition of the administration of the Trincomalee port as a central government function. O High Courts to function in each region while the Supreme Court of Sri Lanka will exercise separate and constitutional jurisdiction. O The constitution of a regional service of those serving in the region and those who will be seconded to the region. O Regional public service commissions to be created for recruitment and disciplinary action. O The public services of Sri Lanka and the armed services to reflect the national ethnic composition. O The police services for internal security to reflect ethnic composition of the regions. O A national policy on land settlement to be worked out. O The constitution and other laws dealing with the official language, Sinhala, and the national language, Tamil, to be accepted and implemented as well as similar laws dealing with the national flag and national anthem. O United opposition to the use of terrorism to attain political objectives.
VARSITY UNTO DE
Several hundred Tamil displaced from the univ Lanka as a result of rac fast on January 2 again persistent refusal to per their studies in universi and eastern provinces ol the chances of being sul lence are less likely.
Of them, seven unde tinuing their fast unto d students has created int pathy among the Tami A mass hartal (a to strikes) was observed o.
WH
FROM PAGE 1. the TULF would find anything less.
Giving up the claim Tamil Eelam would l militant Tamil liberati rayal.
On the other hand, h government led by M. certain sections of the building up the temp render'. It is repo Sinhala-Buddhist orgaı up, determined to stop settlement and the pre: dhist militants' is mo rise to the question v repeat itself, as in th daranaike Chelvanayag 1957. That pact was u unilaterally abrogated Minister, Mr S.W.R after a demonstration Bikkhu Peramuna Monks Front).
Over a thousand mol resenting the differer Buddhist clergy assen Colombo on January 7 rent situation preside try's highest ranking E Head of the Malwatte Whether the recen Sabha' comprising th Nikayas under the lead
NE
UKINDIA ALL OTH
THES

JANUARY 1984
STUDENTS FAST ATH MASS “HARTAL” IN SUPPORT
university students ersities in South Sri ial violence began a st the government's 'mit them to pursue ties in the northern the country, where bjected to racial vio
rgraduates are coneath. The fast of the ense feeling of sym1 people.
ital shut-down and n 13 and 14th Janu
ary in the Tamil areas. The response to the call for the hartal is reported to be total. All schools, shops, factories, agricultural enterprises and government offices remained closed. The transport services came to a grinding halt.
A university student said that the fast will continue until their requests are met by the government. Other undergraduates will join the fast in batches.
It will be remembered that, even before the July anti-Tamil violence Tamil undergraduates from the Peradeniya University and the Colombo faculties were subjected to violence and chased away.
AT CHANCES
it difficult to accept
for a separate state of pe regarded by the on groups as a bet
hardliners within the r Cyril Mathew and Buddhist clergy are o against any surrted that several nisations are ganging or stall any political ssure from the "Budunting daily, giving whether history will e case of the Bangam Pact signed in nceremoniously and by the then Prime .D. Bandaranaike, led by the Eksath (United Buddhist
nks purportedly rept “Chapters of the bled at a temple in
to 'discuss the curd over by the counuddhist prelate, the Chapter in Kandy. ly formed 'Sangha e various Buddhist ership of the Asgriya
Chapter will bring some discipline and order among the members of the Buddhist clergy and isolate the racist bigots in its ranks, like Elle Gunawansa Thero or whether it will play the role of the Eksath Bikkhu Peramuna of 1957 is yet to be seen. If past record is a relevant consideration to go by, then the latter is more probable.
If the views of priests like Elle Gunawansa are an indicator to the views of the Buddhist clergy, one can say goodbye to any settlement, and prepare to face the bloodbath for which such men are mobilising.
Elle Gunawansa Thero was recently in London addressing closed door meetings convened by the Sinhala Association. If the speeches he made at these meetings are an indicator to the speeches he makes daily in Sri Lanka, there is every probability, even the certainty, that the Tamils are in for their total physical liquidation not in the distant future. The venom and viciousness of his speeches were only matched by his ingenious capacity for distorting and fabricating facts and history to depict that the Sinhala-Buddhist people today face total annihilation'. A Sinhalese lady who attended one of his meetings said she was so sickened by his speech that she doubted whether he was in fact a Buddhist priest or someone else who had been put up by the Sinhala Association in yellow robes to give a certain degree of authenticity to the wild claims he was making.
ни
TAMIL TIMES
W ANNUAL SUBSCRIPTION RATES
SRI LANKA.......... LLLLLLLLLL L LL LLLLLLLL LL LLLLL LLLLLL LLLLLL LL ኗ7.50
ER COUNTRES.
YLLLLL LL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLL LLLS ($20.00) £12.50
RATES ARE EFFECTIVE FROM MARCH 1, 1984