கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1984.09

Page 1
Tamil
TIME
TAMILTIMES WO.No.1 September 1984 Price 65p
ISSN 0266-4488
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK India/Sri Lanka............. E7.50 All other countries....... 12,50/S2O
Published monthly by TAMILTIMESLTD P.O. BOX 304 London W139N United KIngdom
OONTENTS
Editorial..................................... 2 United Fr01 of all liberation forces...,,,,...,,... 3. Strike on plantations.................. 4. Lalith threatens Bishop of Jaffna......................... 5 Sri Lanka in the dock.................. 6 Government, plans attack on Chief Justice......................... 7 A COCErted Pla Of GΕΠΟCida............................ 89 Human Rights violations are devastating for Women............. O Reigп ofТегroг..................... 12-15 Sinhala Colonisation...........15 Media File:..............................17
G0Weriment, takeS OWer 1000 hostages.r.t.c. 18.19
SCOT-Human Rights Council–Appeal.................. 2O TUSagainst Repression. ... 22
WEWS Expressed by contributors TEt recessarily those of the editor or the pLublisherS. The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
Printed By Astmoor.Litho (TU) Ltd, 21-22 Arkwright Road, Runcorn, Cheshire,
| .
 

SEPTEMBER 1984
A DY TO KL
--
LAR SIGHT IN TAMIL EAS OF SRI LANKA

Page 2
2 TAMILTIMES
The squalid notoriety of Sri Lanka for killing Tamils has never before been given due acknowledgement as when a British Sunday "broadsheet ... columnist commented recent
ly on the front page that the
performance of the Sri Lanka cricket team at Lords 'sent the islanders, otherwise preoccupied with communal violence, into ecstatic celebrations',
The killing of Tamil civilians by the Sri Lankan security forces reached a new high over the last two months. The genocide continues with unabated fury. Hospital mortuaries all over the Tamil areas were receiving corpses several times in excess of their storage capacities. The stink from the putrefying bodies was as foul and nauseating as the stink of the reputation of the JR regime in the Human Rights forums of the world and the corridors of the UN offices in Geneva.
Undertakers were having a field day in Tamil areas as well as the Mossad Frankensteins, who are no doubt preparing the ground to be undertakers to the JR regime as the wheels of history make the ultimate revolution.
Quite apart from the gruesome and increasing genocidal killings, and besides the sheer destruction of the flesh, blood and life, there are now in operation qualitatively new forms of genocide, strangulating the fields of economy, agriculture, industry, culture, religion and education of the Tamils.
Look at the fishermen of Jaffna. They had had their means of living - their mechanised boats - shelled from the air and the sea, set on fire and destroyed by the navy and air force, and their fishing nets plundered by the army. 藻
The farmers have had their agricultural registration identity cards and processed
тне свмоспов с UNA BAT
applications incinerated along with th cultural offi banks are ho pawned jew mers' means dit for agricu even thought the capital months ago.
The main b the wage-ear ers have beel bomb blasts persons” ovo several hours ity forces stat kilometres aw up in spite of bank employi Jaffna Citize! identify a s) work.
The result? ment of salar and harassm ners and pen to queue up a planade from Interests are paid monthly ings banks, Tamil man C supplementin COe.
Is this not ir genocide infli nomic life of
The burning continues, the incineration b of Hartley C. last two year come a cultur are the dan and recitals, classical mu shows, drama and villu paa folk present Viz has, Bh Navaraathri festival art cinematic an nars, and po They ha v dreams of th ditoriums are day by their d their one-tim
 
 
 

Es
oNTINUEs wiTH EDFURY
or seed potatoes by the troops e regional agrices. The state lding on to their ellery, the farof revolving creltural expenses, hey have paid up
and interest
anks which paid ers and pensionn razed down by by "unidentified er a period of , and the securioned barely two ray failed to turm frantic calls by ees, leading the ls Committee to inister hand at
Delays in payies and pensions ent to wage-earsioners who had ut the Jaffna es
twilight hours. no longer being by the state sav
depriving the if the means of g his meagre in
effect a form of cted on the ecothe Tamil man? of the libraries latest to suffer eing the Library }llege. Over the S Jaffna has beal desert. Where e arangetrams dance dramas, ic - recitals, pop is, naatu kootus tus (dramatised ations), Kazhai arati Viz has, Vizhas, Temple programmes, d review semits' forums? e all be come e past. All auconspicuous toafening silence, : patrons - the
SEPTEMBER 1984
Tamil people - now on the run to keep life and limb together, in a chronic state of panic and tension, and withdrawing into their cocoons for the day in a self-imposed curfew with the sun still high in the sky - having deserted them.
Isn't this a form of genocide
meant to wipe out the history,
the literature and the culture and arts of the Tamil people?
The annual car festival of the Hindu temple at Nallur, usually drawing devotees from all over Sri Lanka, and marked by the Deity being drawn in procession in a mighty chariot by devotees outside the temple precincts, has witnessed for the second year running, the farce and mockery of the Deity sneaking out of the temple and dashing back into it in more than double-quick time as if to escape from the menacing might of the Sri Lankan armed forces.
Christian ministers are languishing in jails alongside common criminals for allegedly failing to rush to police stations with confessions heard; and are the subjects of abuse, threats and insults from political platforms by Ministers of State, while their churches are being shelled and desecrated by the Army. Isn't this a form of genocide meant to deny freedom of religion and worship to the Tamils? Tamil youth between 16-35 are either shot at sight or taken into custody and the Minister responsible for it justifies it on the grounds that
the Tamil people are refusing
to volunteer information about the militant youth. Having deprived the Tamil youth of university education by requiring
them to score far more marks
than Sinhala youth sitting the same papers at examinations, the government now proceeds to wreck their school studies by getting the troops to burn down school buildings, science laboratories and . . aries;

Page 3
spTEMBERršā
very often by getting the
security services to conman deer school buildings for
occupation; and to move them into occupation into adjoining buildings to intimidate, harass, assault and drive away students from schools.
If parents pack their chil
dren off to Colombo to escape
the butchery by the troops,
they are acco sted and arrested at Colombo railway station for going to Colombo, thus denying them freedom of movement. In desperation, if
Tamil parents sell off their jewellery, land and property
to educate their children abroad, they are ordered to have their children fingerprinted and obtain clearance certificates from the police as part of immigration requirements, a rule that does not apply to Sinhalese children.
The police certificate never
comes, and sometimes the
Tamil youth who goes to solicit a police certificate never returns. Isn't this a form of genocide directed at the basic education of the Tamils?
Yes, the message is clear. The Sinhalese chauvinist government of Sri Lanka has
declared "War" against a sec
tion of the population, the Tamil Nation, and every Tamil must realise it, and realise it now. The actions of the despotic regime in Sri Lanka are directed against every Tamil, in some form or other, in whichever part of the world he or she is. The time has come for the Tamils to cry a halt to their polemics, their animosities and their petty squabbles. The time has come for all Tamil groups and all shades of Tamil opinion to bury the hatchet without any further delay. All resources of Tamils should be pooled forthwith - material, intellectual and what not, to fight back the barbarous government of Sri Lanka, if the Tamils are to survive as a Nation.
Let not posterity curse the present generation of Tamils for having abdicated their duty at the most crucial moment in the history of the Tamils of Eelam.
POP3 Α ALL LI
By S. KUMAR
The emergence of groups in Sri Lanka development at leas Firstly, peaceful p in 1956 against me; oppression by su ments purporting ti
the ethnic majority
suppressed with br Secondly, the liamentary party Tamil people of Sri L Party and later the only to restore the also proved lament arresting or prevent and menacing má Buddhist hegemony mined to ensure tot the Tamil people.
;: When the thrust of hegemony was acco terrorism and inspi against Tamil peop the methodology O counter-violence als able.
The causes that it divisions and con manifested within a liberationgroups go of their birth. It is ni that these groups we out of the womb of t and later the TULF These groups did n with a revolution: clearly defined stra
The common thread
their thinking was could no longer be violent or peaceful cated by the TULF a armed political vio able.
Lack of Cohesion
As months and ye terror exacted man the liberation group text of the fact that tical or organisation on a common liber was inevitable that giving rise to the for liberation groups, a committed to natio) the establishment ( To justify their e rate identities and claiming legitimacy before the Tamil pe
 
 

TAMILTIMES3.
UNITED FRONT OF
Tamil liberation was an inevitable it for two reasons. rotests beginning asures of nationali cessive governact on behalf of ' Sinhalese, were ute force. traditional parrepresenting the anka. The Federal TULF, failed not. ir lost rights but, ably incapable of ing the relentless, arch of Sinhalawhich was deter. al subjugation of
Sinhala-Buddhist. mpanied by state red mob violence le, the pursuit of If using political so became inevit
ed to subsequenti tradictions that und among Tamil to the very nature ot incorrect to say re born from and he Federal Party
ot emerge armed afy theory with tegies or tactics.
that ran through that Tamil rights restored by non
methods advo nd that the use of lence was inevit
ars passed, state y casualties from Sand in the conthey lacked polialcohesion based ation strategy, it splits occurred, mation of several lbeit all of them, all liberation and f Tamil Eelam. : i; (istence as sepain the purusit of and acceptance ple, all liberation
ON FORCES
groups were now compelled to commence the task of defining and delineating their positions on political, social and economic questions.
- And today, all the better known Tamil liberation groups have reached a stage in their development to be able to take clearly discernible, if not demonstrable, ideological positions om major questions, political, sociak and economic. .
Today, it would appear that there are five recognised Tamil liberation groups, namely the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), People’s Liberation Front of Tamil Eelam (PLOT), Eelam Peoples Revolutionary Liberation Front (EPRLF), Tamil : Eelam Liberation Organisation (TELO) and Eelam Revolutionary Organisation (EROS).
United Front
In April this year, the last three organisations, EPRLF, EROS and TELO, after a series of prolonged discussions, came together to form a United Front. While remaining separate, they accepted the following political principles as a common basis for implementing an agreed minimum programme: -
“To liberate our motherland from ‘Sri Lankan domination; nothing less than Eelam will be acceptable; armed struggle at broad mass level to be our path; to construct a socialist i society in independent Eelam; and to free our nation from the yoke of neo-colonialism headed by US imperialists.” h
The agreed minimum programme included: to implement co-ordinated armed action against Sri Lankan armed forces; to jointly carry out overseas propaganda; and to collect funds in support of the liberation struggle and to manage it by a joint committee.
The Tamil people of Sri Lanka, who continue to face genocidal attacks almost every day at the hands of the - Sinhala dominated government, ought to feel happy and welcome the United Front of the three liberation : groups.
If differences on policy or tactics among the liberation groups have kept them apart, at least the scale of the state-inspired pogrom of July 1983 and the sustained attacks upon the Tamil people since then and which continues to this day with ever in
PLEASE TURN TO PAGE 20

Page 4
4 TAMILTIMES
ARBTRARY ARRESTS
Repressive actions by the Sri Lankan government have spread to the central highlands where the bulk of the Tamil plantation workers live and work in the tea estates.
The security forces made a series of arrests in these areas at the beginning of September. Mainly the youth had been the target and reliable reports indicate that they have been subjected to torture.
As a result of the continuing repressive action and particularly as a direct consequence of the arrest of six Tamil youths, over 12,000 plantation workers went on strike in protest. The General Secretary of the Ceylon Workers Congress, Mr M.S. Sellasamy said that the strike was in protest against the arbitrary arrest
MGR K.O.’s JR
"In the wake of the bombing of Madras airport in early August, Sri Lankan Foreign Minister A.C.S. Hameed told Chatwal (India’s High Commissioner in Colombo) that the Sri Lankan Intelligence had heard of a possible attempt on the life of Tamil Nadu Chief Minister, M.G. Ramachandran'. The Chief Minister's reply was: "I hope the Sri Lankan government shows the same anxiety for the lives of the Eelam Freedom fighters. How do they have the heart to destroy innocent Tamils who have nothing to do with politics? No force on earth could now drive a wedge between Ceylon Tamils and the 50 million Tamils of India. Anyone who thinks so, who attempts to do so, is
doomed to fail.
PLANTA
and torture of inn Tamil youth and fea: might spread to oth
Over 1,500 studel school in the centra Eliya have been boy protest against the Principal. The poli was engaged in 'sub'
|||||||||||||||||||
S.L.F.P.
The Sri Lankam poli 9, used tear gas anc in the air to brea organised by the Sr Party (SLFP), led Prime Minister Mrs anaike and her som opposition, Mr Anu. Over 5,000 people this well-publicised ana in the central the police attack se injured.
To Mr Anura Bam close connections Jayawardene are w police attack must rude shock. Protest
Example:
EBUSNESS 2 P
AWA
PERSONAL LOANS FORHC
AN
ALL CLASSES OF PRIVATE & COMMER BUSINESS PURCHASE, 2NDMC
Write or telephone now for express Written details supplied on requ
HOMEOWNERS PLAN B
(Loan Secured on property)
CASH FOR ANY PURPOSE-FF
V:\ Financial Development
Wellesley Road Croydon CR9 2DQ
Credit Brokers
£500 to £15,000 secured loans for hol 3 to 10 years to repay loan Free life insurance No legal fees, no hidden charges Completely confidential, no one con
Services td ಇಂಗ್ಲಂyer everything is arranged th
pOS
Prudential House O Sickness, accident or unemploym
available for family protection
interest is variable and calculated m outstanding balance
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROVOKE STRIKEN
\TIONIS
locent plantation red that the strike her tea estates.
nts of a leading l town of Nuwara cotting classes in arrest of their ce claim that he versive activities'
SEPTEMBER 1984
has been discounted as false.
During the second week of September several officials of social service institutes in the plantation districts, including youths attending courses conducted at these institutes have been taken into custody. Already in custody is the Sinhalese principal of one such training institute and his Tamil wife who is an executive committee member of the World Council of Churches.
IIIHIIIHIIIHIIIHIIIHIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||III MEETING BROKEN UP
ce, on September batons and fired k up a meeting i Lanka Freedom by the former Srimavo Bandarand leader of the ra Bandaramaike. had gathered at meeting at AkurKandy district. In veral people were
daranaike, whose with President videly known, the have come as a ting at the police
BY POLICE
action, he said that the place looked as if it had been under seige. Mrs Bandaranaike exclaimed: "Is this the democracy that the government preaches from plaforms?’
The excuse offered by the police to break up the meeting was that it was unauthorised, but Mr Anura Bandaranaike claimed that that permission had been granted a month ago.
There is no doubt that the police action had the full authority from Jayawardene's government and exemplifies its repressive character in that it is determined to stamp out any organised opposition.
RSONAL LOANS
ABLE
)MEOWNERS & TENANTS
D
CIAL MORTGAGES, REMORTGAGES, }RTGAGES, BRIDGINGLOANS service C1-681 8175 (6 lines)
eSt
REE LIFE INSURANCE INCLUDED
neoWres
E1,000 £1,500 E2,000 £2,500 £3,000 e3,500 £4,000 定4500 e5,000 6,500
tacts your rough the
Bernt COVer
onthly on
MONTHLY REPAYMENTS OVER
BORROW
months xE3707 per month equals E1,334.52
Typical example: Borrow £1,000 over 36
APRIL 21.7%
total repaid
36 60 90 120
months months months months
37.07 26.39 2141 9.20
55.60 39.58 32.12 28.79 74.13 52.77 42.82 38.39 iš 92.66 65.95 53.52 47.99 111.19 79.5 6423 47.58 129.72 92.34 74.93 67.18
148.25 105.54 85.64 76.18 166.78 118.73 96.34 86.37 185.31 31.92 107.05 95.97 240.91 71.49 39.49 12476

Page 5
SEPTEMBER 1984
тнEмoss,
It was not surprising, when the bomb blast took place at Madras airport some weeks ago, that so many people, immediately felt that there was a 'Mossad touch' about the affair.
All the pieces fitted together so conveniently to underline a propaganda ploy that Mossad's employers in these parts wanted to emphasise.
First, that the "terrorists' were an inhuman bunch with no respect for innocent human life. Secondly, that they were a danger not merely to Sri Lanka but also to Tamil Nadu which was misguidedly giving them shelter.
Thirdly, if India did not want any more such incidents, it should round
up the "terrorists' taking shelter there and hand them over to the Sri Lanka authorities.
'Whatever the real facts about the Madras airport outrage (which is still under investigation) may be, a similar 'Mossad touch' is discernible in the front page story in the Daily News (3018) about a letter allegedly written
by "terrorist leader Prabakaran' to
his chief theoreti
singham.
The "substance'
the letter itself)
"leaked' to "intellig Lanka after Balas
had been 'stolen i. by “PLOT and while he, in the co loa jailbrea ke Nythiananthan a was attending a the Madras Chola
“Police informe
Nothing is miss and everyone fall
Prabakaran's LT"
that its rivals are police inform be given the trea If, as the "intelli the contents of the ly written down carried in a brief by Balasingham, the biggest fools a an admits, in writ
HHH|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IIIH||||III
NOW, LALITH THREATE
Is the 67-year-old Catholic Bishop of the northern Tamil city of Jaffna, Rt. Rev. Dr. B. Deogupillai, going to be ;the next target of the Sri Lankan government? This is the question that agitates the minds of the Catholic church and the Tamil people in general, following the public accusation by Minister of National Security Mr Lalith Athulathmudali that the Bishop had a lot of connections with "the boys' ('boys' meaning the Tamil militants).
At a press conference on August 14, the Minister threatened that more information of "the Bishop's connections with the boys' would be made public shortly. He also accused the Bishop of not condemning the "boys' toecause "they were militants fighting a cause' and for stating that the danger to the people was from the army and not from the "boys'.
Natural reaction'
The minister added that the Bishop had written to the Tamil Times and said that the attack on the Buddhist Temple and a Sinhala school in the north was a natural reaction of "the boys'. The Minister's threat and accusations were carried in the Sri
um
Lanka press on th banner headlines
The reference Wrote to the Tam false. In correct had already app Times (April 1983 that the attack om his parishioners a "spontaneous an from the people was absolutely in boys' in the Bis Tamil Times (Ma tion by the Mini deliberate and ca the ground for fu the Bishop.
The Bishop, liv Jaffna, is a witnes ties inflicted upo and their propert not the only one the predominantl an occupying fol tional reporter wh
had confirmed tha
and acts in the m Occupation.
It was only the
Bishop of Manr
orgy of violence
army and said: "l

TAMILTIMES5
AD ToUcH
sian, Dr S. A. Bala
of the letter (but not had been allegedly ence sources” in Sri ingham's briefcase Madras last week
EPRLF' spies', mpany of "Batticars Mr and Mrs md Dr. Simnarasa, tideo film show' at
Hotel.
rs”
ing, and everything s neatly into place TE is thus informed PLOT and EPRLF ers and deserve to tment!
gence sources' say, letter were actualby Prabakaran and case to a film show they must be two of live. For Prabakarting, the LTTE con
nections with the Madras airport bomb blast, reveals that it was intended to trigger off an attack on Padaviya and Medawachchiya by “Thambipillai's crowd', which would compel the 'Sinhala army' to vacate the north, leaving it free for LTTE to send its battalions in, declare a “Socialist (note the sinister Marxist connection) State of Tamil Eelam” and 'invite Indian troops'.
Prabakaran also instructs Balasingham to issue to the world media photographs of Tamils executed by LTTE and claims that they were innocent civilians murdered by the 'Sinhala army'. If some Tamils also got killed, it didn't matter as "The majority of Tamils were in any case cowards'. m
Thus, everyone is put against everyone else and the only persons that emerge blameless are the UNP government.
Anyone who could swallow such a clumsy fabrication should have his head examined Perhaps. Mossad's pupils are still in the elementary stages of their training.
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NS BISHOP OF JAFFNA
heir front pages with
to what the Bishop il Times is patently ng a report which eared in the Tamil ), the Bishop denied the Temple was by nd said that it was a d natural reaction in general'. There o reference to "the hop's letter to the y 1983). The distorster appears to be lculated to prepare ture action against
ring in the heart of is to the daily atroci in the Tamil people y by the army. He is who had described y Sinhala army as ce. Every internalo had visited Jaffna at the army behaves anner of an army of
other day that the lar denounced the unleashed by the it is like an army of
occupation flattening everything in it path.'
Mr Lalith Athulathmudali's anger at the Bishop is understandable because, as a respected religious leader, what he says is generally accepted as truth and truth is what the Minister and the government he belongs to are afraid of.
Unprovoked attack
When the Minister attempted to cover up the unprovoked attack by the army on the Church of Our Lady of Refuge in Jaffna om April 9, 1984, and suggested that the Church was used by 'Tamil terrorists' to ambush the army, the Bishop did not mince his words, and characterised the Minister's statement as tendentious, absolutely false and preposterous.
It is not that the Bishop has any connection with "the boys', but what the government and the Minister cannot tolerate is the outspoken manner in which the Bishop is expressing the anguish and suffering of the Tamil people. &
With his characteristic and outspoken manner, the Bishop has categorically denied the insinuations PLEASE TURN TO PAGE 16

Page 6
6 TAMILTIMES
SRI LANKA I
By our special Gen
The question of violation of human rights in Sri Lanka was not even on the agenda of the UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (generally referred to as the Human Rights Commission), when it met in Geneva during August.
However, when Item 6 which Fer lated to the general question of gross violations of human rights was taken up, it was obvious that Sri Lanka would figure prominently in the discussions. Even before this item was taken up, the first volleys were fired by Mr Whitaker, the British expert member on the Sub-commission when he took up the question of the attack on the independence of the judiciary in Sri Lanka. sa
Despite the fact that Sri Lanka was not a member of the Sub-Commission, there was a squad of five observers, headed by Sri Lanka's Ambassador in Geneva, Mr Jayantha Dhanapala and Assistant Solicitor General, Mr Sunil de Silva from Colombo.
In spite of the behind the scene efforts, which included dinners and tea parties to several members and delegates from non-governmental organisations, and three or four interventions with statements and replies, the continuing violence against Tamils and gross violations of human rights in Sri Lanka dominated the discussions, so much so that Mr Dhanapala and his lieutenants were heard to complain as to why Sri Lanka was being singled out for such condemnation.
But what they failed to realise was that, while there are gross violations under authoritarian and dictatorial regimes, these regimes do not parade themselves before the world as "vibrant 5-star democracies” as Sri Lanka and its government often does.
Once a government claims that it respects human rights and the rule of law, it cannot be heard to complain when such claims are challenged on the basis of proven facts, reports and observations by independent and unimpeachable bodies and individuals. Several members of the Sub-Commission and delegates from a number of non-governmental organisations delivered speeches attacking the continuing violence against the Tamils, the indiscriminate killing of civilians and the destruction of their properties.
Particularly scathing was the frontal assault by the expert member from India, Mr Bandare (see page 8), who not only dealt with the failure om
the part of the gov the violence again past, but also gav the atrocities c armed forces eve mission was sitti Questioning the ernment in the c Party Conference cused the Sri Lan resorting to naked plan of genocide' against the Tam exodus of thousa fugees to India wa the grossness of t Lanka, declared
Members, deleg from various coul all) were surprised strong language a the attack by t. Although Mr Banc gate representing India, those prest speech as reflecti exasperation and was happening in gradual loss of Jayawardene’s ( negotiated settler conflict in Sri Lal Mr Joinet, the the Sub-Commiss also delivered a st demnation of the human rights in S incommunicado de under the Prever Act, arbitrary killi other excesses ( security forces, an civic rights of t Minister, Mrs anaike.
He made specif failure of the gov gate the July 1983, and the massacre the custody of the Welikade prison.
Among the UN ir ernmental organis tional Commissio Romana, Inter) Rights Law Group India Women's Co tional Association sons, etc. touche violations of hun Lanka.
The failure of t institute a judicia massacres of Tam 1983, incommunic torture, extra-judi armed forces, the

SEPTEMBER 1984
INTHE DOCK
eva correspondent
fernment to control st the Tamils in the e graphic details of ommitted by the in as the Sub-Comlg. sincerity of the govonduct of the Alll, Mr Bandare ackan government of force, "a concerted and state terrorism il population. The ands of Tamil res a manifestation of he violations in Sri Mr Bandare. ates and observers ntries (about 150 in and stunned by the nd the directness of he Indian expert. are was not a delethe government of ent interpreted his ng India's sense of anxiety about what Sri Lanka and its faith in President :ommitment to a ment of the ethnic nka. expert member on ion from France, rongly worded congross violations of ri Lanka, including tention and torture htion of Terrorism Ings of civilians and ommitted by the d the deprivation of he former Prime Srimavo Bandar
ic reference to the 2rnment to investianti-Tamil violence of 53 prisoners in government in the
ecognised non-govations, the Internan of Jurists, Pax national Human ), Pax Christi, Allonference, Interna
of Disabled Peron a variety of nan rights in Sri
he government to l inquiry into the il detainees in July ado detention and cial killings by the ontinuing military
rampages were some of the areas of violations that were referreed to in the speeches by the delegates of these organisations.
The performance of the Sri Lankan five-member observer team was characterised by a mixture of sanctimonious hypocrisy, una bashed falsehoods, and deliberate misinformation. While the suave and apparantly polite and pleasant persomality of Mr Jayantha Dhanapala and his rather conciliatory tone no doubt paid dividends, they were not enough to persuade the members or delegates to go against the unanswerable case presented against Sri Lanka.
There were no answers to the charges that the government has so far failed to institute an investigation into the July 1983 anti-Tamil violence; that no judicial investigation had been carried out into the prisom massacres; that no proceedings have been instituted against army person: nel who committed excesses; that the government was continuing to permit the armed forces to commit further excesses, etc.
The catalogue of violations
documented in the Reports of the
International Commission of Jurists and Amnesty International remained unchallenged and uncontradicted. With such grave charges pending on the file, on-the-spot reports of continuing outrages of killings and arson at Valvettiturai, Jaffna, Vavuniya and Mannar which appeared in the international media did not help the behind the scene manoeuvrings and machinations of the Sri Lankam Ambassador and his team. Each and every report confirmed that the Sri Lankan government was not taking action to control the excesses committed by its armed forces against civilian Tamills and property. א"
The attempt of the Sri Lankan team to put all the blame on "exaggerated and sensational reports' and the suggestions that responsible non-governmental organisations had been misled by the false propaganda of expatriate supporters of "Tamil terrorism' did not cut much ice with many of those present.
Nor did their attempt to camouflage and put the blame on the demand for a separate state (admittedly a highly sensitive issue with many members) for all the violations succeed. The same fate befell the efforts to introduce the element of the “maintenance of the integrity of the national territory' by way of an amendment to the main resolution on Sri Lanka.
LSLSLSLSLSLSLSLLLLLSLLGLLSLLLLSGLGLGLGLGSCSGSCSGSGLSLS

Page 7
SEPTEMBER 1984
THE RESOLUTION ON SRI LANKA
Deeply concerned about the recurrence of violence in Sri Lanka which resulted in severe loss of life and property and holding the government responsible for the protection of all sections of the community, the United Nations Sub-Commission om Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (generally referred to as the UN Sub-Commission on Human Rights) which met in Geneva during August this year, has called upon the government of Sri Lanka to 'submit information on the progress made in the investigation of the incidents and the recent efforts to promote communal harmony, to the Commission on Human Rights at its fortyfirst session'.
The resolution to this effect was adopted by the Sub-Commission, 11 voting for, and 3 against. Voting for the resolution were the expert members from Jordan, India, Belgium, Greece, Canada, Argentina, France, Zambia, United States, Soviet Union and Ecuador. Members from China, Ethiopia and Romania voted against.
The full text of the Resolution is as follows:
The Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities
Deeply concerned about the recurrence of violence in Sri Lanka which resulted in severe loss of life and property.
Recognising the ultinate responsibility of the Government of Sri Lanka for the protection of all sections of the community.
Appreciating decision 1984/111 of 14 March 1984 of the Commission om Human Rights in which it appealed to the parties to continue to take all necessary measures to strengthen and maintain peace and restore harmony among the people of Sri Lanka and welcomed all measures for rehabilitation and reconciliation. Anxious that the All-Party Conference convened by the Government will achieve the progress ardently hoped for in the direction of resolving or reducing the ethnic tension in the country.
1. Expresses the hope that the government of Sri Lanka will submit information on the progress made in the investigation of the incidents, and the recent efforts to promote communal harmony, to the Commission on Human Rights at its forty-first session.
GovERI
Although the Pa Committee appo the controversial Mr Neville Sama an Chief Justice, found that the Cl violated any law ment”, and that l denied "the freed able to any citizer President Jaya mined to attack Chief Justice.
A President wh that he personally tion of two police by the Supreme constitutionally g citizens, can hard otherwise, said Counsel.
The Parliamen tee report was a division was pr lines. The ruling ty MPs voted fo held that the Chie of "improper cond occupying the p should not have mentS On contro ters. All the op] against the majo As is known, til especially Presi were greatly appeared to the Justice's critical workings of the J far as it concern whose work he o his comments o growing impover lic employees bei the vast increas
Are yo a frier
the To
Perhaps you bo - friend or even fo may wish to rec by post. Complete this fo return it today to PO Box 304, Lo
Name ..............
Address ..........

TAMILTIMES-7
NIMENT PL
arliamentary Select
inted to investigate speech delivered by
'akone, the Sri Lank
on March 14, 1984, lief Justice “has nÓt passed by Parliahe too should not be om of speech avail', the government of wardene is deterand disgrace the
o publicly confessed 7 ordered the promoofficers found guilty Court for violating uaranteed rights of ly be expected to act
a senior Queen's
tary Select Commitmajority one and the edictably on party United National Parr the report, which ef Justice was guilty luct' and as a person Iosition he held he made public comversial public matposition MPs voted rity report. he government, and dent Jayawardene, annoyed at what m to be the Chief remarks about the ob Bank Scheme as s legal departments verlooks, as well as in low salaries and ishment among pubng a major factor in e in corruption arid
___
Амs Аттдском
CITIEF JUSTTJC
bribery.
President Jayawardene, it is learnt, was particularly annoyed at the Chief Justice's wry comment, in reference to the claim that the President’s salary had to be increased because it was a 'pauper's salary' and that he was "living on the poverty line', that the people are paying a hell of a lot of money to keep him in poverty'.
Not content, with publicising the Select Committee's report, the government intends to pursue its vendetta against the Chief Justice by using the report as a basis for a "vote of censure' on him in Parliament, where MPs have protective privileges.
The other alternative of impeachment has been dropped as likely to be too politically explosive and also giving the Chief Justice the opportunity to defend himself publicly.
Public opinion remains unimpressed by the government's tender concern over the alleged “improper conduct of the Chief Justice.
They point to the fact that a great deal of what the Chief Justice said is what the man in the street not only knows to be true but himself says every day, albeit in more forceful and less elegant language.
The government's determination to hound the Chief Justice, who has broken no law, is also contrasted with its patronage and promotion of police officers whom the Supreme Court has found guilty of violating the fundamental rights of citizens, and its indifference over taking any action against its own thugs who sought to intimidate Supreme Court judges outside their houses.
pu reading
py of Imil Times? rrowed this magazine from a
und it somewhere!lfso, you eive your own Copy regularly
hd's co
orm (BLOCK CAPITALS) and
The Circulation Manager,
Indon W139ON
Amount enclosed.......
ANNUAL
SUBSCRIPTION £7.50 (UK, INDIA, SRI LANKA
ܢ܀ ܡܩܡܡܚܣܕ--
£12.50 (all other countries)

Page 8
8 TAMILTIMES
U.N. HUMAN RIGHTS
“TAMLS (EBIEN A CONCERTED P.
Mr Chairman, Item 6 of our Agenda which deals with the question of violation of human rights and fundamental freedoms in all countries is, in more senses than one, the raison d'etre of this SubCommission. This is so, not only because it covers the whole gamut of human rights issues, but also because it provides an opportunity to deliberate, examine and establish the facts about what are generally termed "human rights situations' and seek to apply a collective moral pressure on those that are reponsible for violations of human rights in any part of the world whether they be the governments or their agencies, communities or even individuals. As a body of independent experts represented in our individual capacities I expect that what we say here under this item will be seen in its proper perspective.
Grave human rights situation
Mr Chairman, we are meeting at a time when the grave human rights situation in Sri Lanka has cast its shadow on the Sub-Commission's deliberations. Last year the Sub-Commisision, taking into account the serious ethnic violence and incidents that had taken place in Sri Lanka in JulyAugust 1983, with severe loss of life and property to the Tamil minority,
- had invited the government of Sri
Lanka to transmit to the next session of the Commission on Human Rights all relevant information on the communal violence in that country and also requested the Commission to examine the situation in Sri Lanka in the light of all available information. The Human Rights Commission in turn had appealed to the Parties to continue to take necessary measures to strengthen and maintain peace and restore harmony among the people of Sri Lanka and had welcomed all measures for reconciliation including the All-Party Conference and expressed
the hope that they will succeed in
achieving a lasting solution.
Reason to be outraged
But now, five months after the Human Rights Commission decision and mOre tham a year after the July
August 1983 even is, unfortunately this Sub-Commis tion of Discrimir of Minorities to has since happe
Instead of pe there has emerg
A frontal a ing gross vi man rights twas made by Mr Ban ат expert, ited Natio тissiот от at Cетера. Referring and sufferin populatiот Mr Bandar indiscrimin Tamil civil scale destr properties C cities com Sri Lankam Ces. POintir goретттеті had opted laи) атd o through na said that "a tematic an υιοίe η ce Tamils - ai action had that the Tai become 'vic certed plan Appeariтg ( the full tea dare’s addr
endemic violence fering of the T. from decreasing and for them th
relief and little h
cause doubts on political process about reconcilia
I would briefly developments W. man rights situa
LLLLSLLLSLSLLLSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLLLSSLSLSLSLSLSLSLSLSLSS

COMMISSIONTOLD OF
SEPTEMBER 1984
ís
G VICTIMS OF
AN OF GENOCDE
ts in Sri Lanka, there 7 greater reason for ssion for the Prevenlation and Protection be outraged by what ned in Sri Lanka.
eace and harmony,
2d a pattern of almost
ttack concerniolations of hu
in Sri Lanka On August 21 dare, the Indibefore the Un'ns Sub-ComHuman Rights
to the agony ng of the Tamil in Sri Lanka, e detailed the ate killing of ians, the mass action of their nd other atromitted by the security forg Out that the ; of Sri Lanka for a purely rder approach ked force", he pattern of sysld continuing against the most a plan of emerged, and mil people had tims of a conof genocide'. Dn this page is t of Mr Ban
2SS. i
2. The agony and suf
amil population, far ,
has only intensified
ere seems to be no
ope. This cannot but the sincerity of the
set in motion to bring.
tion.
like to refer to some
th regard to the hution in Sri Lanka to
bring out the fact that the situation in Sri Lanka calls for our urgent attention. My account will be based not only on what has been appearing in the international media but also on the excellent studies prepared on this and fact-finding missions undertaken by some non-governmental organisations including those by the International Commission of Jurists (especially the Paul Sieghart Report) and the Amnesty International.
Indiscriminate killings
Till March 1984, according to official sources alone, more than 112 Tamils had been killed at the hand of security forces or whilst in state custody. At the end of March, i.e. soon after the Commission on Human Rights appeal, the Sri Lankan Government launched a security offensive' against so-called Tamil terrorists resulting in a large number of deaths of innocent and peaceful civilians and extensive damage was caused to Tamil property.
Amnesty International's report deals with the incidents of 28th march 1984 when Sri Lankan Air Force personnel came to a market place in a Tamil area - Jaffna, Chunnakam District - in a truck and van and opened fire at random into the crowded market, killing eight civilians including a woman and injuring 35 others.
Further, between 9th to 12th April, a number of violent incidents took place in and around Jaffna when security forces attacked a Tamil church and burnt vehicles and shops. Dozens of Tamils were killed by the security forces and the situation in the Northern Province as also in Colombo and other areas remained tense for Several weeks. Though estimates of the number killed are put at 100, it is noteworthy that the Government Agent of Jaffna, (the civilian head of . the district), was quoted as saying that more than 50 people were killed and hardly any of those killed by the army were linked with guerrilla campaign for more autonomy for the Tamil minority.'
Mass scale killing & destruction
In the last few days, particularly from August 3rd 1984 onwards, the offensive against Tamil militants has

Page 9
SEPTEMBER 1984
sharply escalated, resulting in the loss of life of the Tamils on a mass scale and destruction of their property in the Northern Province of Sri Lanka. On 3rd and 4th August, the Sri Lankan Navy is reported to have extensively shelled the coastal Tamil town of Valvettiturai in which many people have lost their lives and property whilst many others have fled and become homeless.
Army authorities conducting operations in Valvettiturai asked the local population to produce male teena
gers, undertaking that they would be
questioned and immediately released after checking their identity. The childiren, as the Secretary-General of the United Liberaton Front, Mr Amirthalignam, pointed out in his statement to the All-Party Conference on 17th August, "were arrested, tortured and transported like cattle by lorries with barbed wire, to unknown prisons in the south.' Only 32 of the younger children were released. Not even the Government Agent has been informed where the children are being kept. Parents of these children fear that they would be tortured and even be massacred. The Jaffna Citizens Committee has made an appeal to President Jayawardene pleading for the
release of the innocent children of
Valvettiturai.
On 7th and 8th August there were a
number of killings in Vavuniya and
several people including women were arrested and taken away from their houses and to this day their fate or whereabouts remain unknown.
More recently, i.e. on 12th and 13th
August, security forces set fire to the
town of Mannar and nearaby towns in retaliation for the bomb-blast some 40 miles away from Mannar in an uninhabited area. More than three thousand are said to have lost their homes and the soldiers, according to the Roman Catholic Bishop of Mannar, ramaged through the town. As a result of the fear and insecurity generated by these developments, there has been a refugee exodus from Sri Lanka and the number of Tamil refugees is on the increase. Refugee exodus is in my view an index of the grossness of the violations of human rights.
Resort to naked force
Mr Chairman, from the incidents that I have outlined, this Sub-Commission cannot but note with concern certain disconcerting trends that have emerged. O Firstly, the desire to find a negotiated political solution to the problem of Tamil demands seems to have waned and available evidence points
r
towards the gove purely law and through resort to O Secondly, even the rest of the co violence in the n retreating into the in the Northern
vinces of Sri La violence has now confined to the Tamil areas of Sr. vinces have been the rest of the c. stationing there o number of 14,000) who are almost el composition and
local administrati thorities. The gov have come down w the innocent Tam. name of reprisals thereby instilling : in the Tamil pop world outside has
about their predic O Thirdly, the
Tamils has becom action by governm of security forces
If individual their human ments resort collective rep fensible and unending spir rthe detriment terrorism car
longer a question munal violence directed violence population - a repris als again i through acts of . * indiscriminate kil
Systematic vi Tamils
O Fourthly, eveni actions are interp counter-measures ers, a large num reports testify to carrying out their security forces h discipline or accc innocent civilliam minately, a fact a ernment itself. As very often in con human rights mat should not beco themselves. O Fifthly, the din lence have so evol seems to be a pat

nment opting for a order approach naked force. as many Tamils in Intry have fled the on-Tamil areas by ir traditional lands and Eastern pronka, the scene of shifted and kept se predominantly Lanka. These procordoned off from buntry through the f 5,000 (out of total
Sri Lankan troops
tirely Sinhalese in have replaced the on and police auernment Seems to ith a heavy hand on l population in the against Terrorists tear and insecurity ulation whilst the few means to know ament.
violence against ea matter of direct ent through the use and it is now no
AMILTIMES 9
and continuing violence against the Tamils - almost a plan of action.
The gravity of these developments and trends is further underlined by the lack of investigation into incidents involving excesses by the security authorities against the Tamils on the one hand, and on the other by the fact that no earnest efforts seem to have been made to reach a viable political agreement at the All-Party Conference under which the just rights of minorities in Sri Lanka would have been assured and their frustrations and grievances on account of continuing denial of basic human rights such as equal opportunities in education, employment, use of language and their feeling of insecurity of their life, livelihood and property, set to rest.
Concerted plan of genocide
All of us, I am sure, would have been relieved if the political process which had been set in motion last year, and on which the Commission on Human Rights had placed some hopes, had led to a political solution. Regrettably, no substantial break
s and communities resort to violence to secure rights, it is objectionable enough but if Governto and engage in violence - in the nature of risals against communities, it is morally inderesults in the society getting caught in an all of violence and be one day engulfed by it to of all concerned. In the ultimate analysis, state not be morally justified. .
of sporadic combut one of Stateagainst the Tamil form of collective st a community looting, arson and ling.
olence against
f the Government's reted as necessary against law-breakber of newspaper the fact that in
assigned task, the ave acted without buntability and hit population indiscriimitted by the govI have emphasised nection with other ters, law enforcers me law breakers
mensions of the vioved that there now Etern of systematic
throughs have been achieved in the parleys during the All-Party Conference. Instead mounting violence continues to work against the search for a political solution because it leads to a hardening of positions, the building up of resentment, the deepening of the feeling of insecurity, of fear and desperation, of being under attack and of being victims of a concerted plan of genocide. Above all, violence imparts a surrealistic character to political negotiations and in turn induces loss of faith in peaceful methods.
Mr Chairman, today, mot only is the right to life of Tamils threatened but their property, their livelihood and their way of life is jeopardised. They are made to suffer political and civic disabilities. Draconian laws and emergency regulations reinforce and react with harsh counter-measures taken by the Government to severely curtail their human rights and effectively block out any access to, remedies. *
PLEASE TURN To P.16

Page 10
10 TAMILTIMES
HUMAN RIGHTs vic
1CONSEQUENCES AND DEVASTAT
“During the last five decades, the AllIndia Women's Conference has grown
from strength to strength under the
able Presidentship of illustrious women leaders who not only helped the AIWC to grow but also contributed greatly to the political and social life in India and to the promotion and protection of the human rights of women. AIWC has always raised its voice against social injustice and violence and has advocated the cause of
the underprivileged and the minor
ities.
In the present-day context, among other things, maintenance of communal harmony and promotion of National Integration are subjects that are receiving the attention of AIWC members in most of the states.
As a women's organistaion, we are concerned at the recurrence of violence against the Tamil people of Sri Lanka, not because of the political
issues involved nor because of the fact
that there are 55 million Tamils in Our country. The Honourable Observer from Sri Lanka in his statement yesterday mentioned that Democracy was under siege by terrorists in their country and their fight was not antiTamil but anti-terrorist. In the light of this statement, what I am placing before you is all the more relevant. We are directly concerned mainly because of two reasons. Firstly, the human rights violations to which Tamils of Sri Lanka are subjected adversely affect women more tham any other section of society. Secondly, the violations of human rights and the re curring violence results in thousands of Tamils, including Women and children going over to South India as refugees.
Traumatic & harrowing
To take the first point, when arbitrary arrests and incommunicado detentions become a daily phenomenon under the Prevention of Terrorism Act, it is the women at home who have to bear the brunt of the consequences of such arrests and detentions. Particularly when the whereabouts of those arrested or detained are not notified, as is usually the case in Sri Lanka, it is the women and their children who suffer most.
5 Again when those arrested and detained happen to be breadwinners of the family, the consequences are harrowing and devastating. Particularly
harrowing and til tions where the a bands "disappear not infrequent.
We cannot cal nothing has ha
Appearing от excerpts fro delivered by Balakrishnan dia Women” before the mission on om August 24 one of the ea ognised Non
Organisation,
Tamil-speaking are being haras murdered by ar particularly men children are arr transported by prisons in the so I wish to quot day's (21.8.84) Fin by John Elliott. "M fasted under a ba temple in this Sm coastal town calle erday to protest a of 500 of their so government troo South of the isla
In this connect mention the grue Tamil prisoners in Colombo on Juli Many of them we suspicion and not After they were their wives, siste rents came to kn only through the Much more te
that the bodies
were buried or c) member of the being present. T given the chance at the body.
No amount of pressions of sol
made before the
Sri Lankan Go proud of what h ombo jail would
civilised world, V
 

SEPTEMBER 1984
DLATIONS IN SRI LANKA
S ARE TRAUMATC ING FOR WOMEN
raumatic are situarrested Soms or husand such cases are
mly sit here as if ppened when the
this page are m the speech v Mrs Lalita of the All-InS Conference UN Sub-ComHuman Rights . The AIWC is rliest UN rec-Governmental
S.,
people of Sri Lanka sed, mutilated and "med forces. I Will tion that the Tamil ested, tortured and lorries to unknown uth of the country. e here from yesterancial Times report More than 300 women nyan tree by a Hindu all north Sri Lankan d Valvettiturai yestagainst the round-up ns and husbands by ps for removal to the ind.'
ion, it is relevant to some massacre of 53 in the Welikade jail ly 25 and 27 last year. re only detainees on convicted prisoners. brutally murdered, yrs, children and paow about their death
radio. rrible was the fact of these detainees remated without any families knowing or hey were not even of having a last look
* sanctimonious exrow or statements Commission that the vernment was not appened at the Colbe acceptable to the when up to date, the
government has failed or neglected or refused to order an independent judi
cial inquiry into this unprecedented
slaughter of those who were in the
custody of the Government.
influx of refugees
Our second point is the influx of thousands of Tamil families who have come over to South India. There are: an estimated 40 to 50 thousand Tamil refugees. Whole familes have come. over either having lost all their worldly possessions or leaving behind whatever they had. These people have come over because they could no longer put up with the violence they had to face.
The violence they complain of is either from mobs during times of general breakdown of law and order or from the armed forces which has apparently become a daily phenomenon particularly in the northern Tamil areas. To all these people, India is an alien country. They have come over in search of physical Security, and for nothing else. Our organisation has been contacted by many of these families seeking assistance and we are compelled to respond to the needs and care of particularly women and children.
Mr Chairman, yesterday the distinguished observer of Sri Lanka made a long statement in which he said that the allegation that the Sri Lankan navy had shelled civilian targets in the coastal town of Valvettiturai was false and that the navy did not have the necessary equipment to carry out such shelling. In this connection, I quote from an on-the-spot report by John Elliott which appeared in yesterday's Financial Times (21.8.84):
“Brigadier N. Seneviratne, the Jaff. na combined security forces chief who also heads the civilian adminis tration, says the shelling is either practice rounds, or aimed at suspected terrorists.
“But local residents say that shelling usually takes place at night and is often directed for a short period around 9p.m. at the shore.'
We respectfully appeal to the Sri Lankan government, to take all measures to alleviate the sufferings of the Tamil population of Sri Lanka, especially the women and children who are the most vulnerable sections of the society. 9

Page 11
SEPTEMBER 1984
APUNJAB 82 SARJALANIKA SITUATIONS DISTINGU
Mrs Lakshmi Puri, the Indian government observer, effectively countered attempts made by some members to equate the situation in the Indian state of Punjab to that concerning the plight of the Tamils in Sri Lanka, before the UN Sub-Commission on Human Rights.
The following is an extract from Mrs Puri's speech delivered before the Sub-Commission on August 23:
Mr Chairman, an analogy was sought to be drawn between recent developments in Punjab and developments in the Northern and Eastern Provinces of Sri Lanka. I will, as government observer, not dwell on the latter situation since all aspects of that situation have been clearly brought out in several statements made by members of the Sub-Comhnission as well as the Non-Governmental organisations, which indicate beyond doubt that any attempt to equate the two situations is an exercise in generalisation and superficiality and that the former situation is a class apart.
Small minority
Before pointing out some distinctive features of this situation relating to Punjab, I would briefly like to set aside the comment made by the member of the Sub-Commission to the effect that "Government dealing with a minority that has been behaving like the Sikhs of Amritsar'. We firmly object to the insinuation against the Sikh community as a whole, which remains peace-loving and loyal to India, being the flag-bearers of Indian freedom and nationalism and in the forefront of the great Indian endeavour. Only a small minority from that community had resorted to terrorism.
I would now turn to some distinctive features of the situation relating to the situation in Punjab. The first distinctive feature is that the Sikhs, far from suffering any linguistic, religious, administrative and educational discrimination, are a case study of a successful flourishing and even a dominant minority.
I could provide detailed statistics to prove this. But suffice it to say that constituting only 2.0 per cent of the population, they have a 50 per cent higher per capita income than the national average and their representation in the defence services is 15 per cent, Indian Administrative Services 6 per cent and Indian Police Service 10 per cent. The state government of Punjab has been mainly composed of Sikhs and most of the land
holdings are in the The second dist lates to the nature ism in Punjab whi had to deal with. A preaching militant anti-national Sep, Gurudwaras - the Sikhs - into fortif piled arms and a them into what “ London calls “col carnage' and let reign of terror.
Thus, in 19 mo terrorism in Punj wale and his unho had left in their (more than two-th Sikhs) and 855 inju cases of arson and cate the root of t. lence the Governn troops into the Gol out the terrorists these 'command (
The third distin nature of the arm best described by London and I quot Ranjit Singh Day: took on a gang of armed with mort guns, who were me people of Punjab India.'
In the conduct tion, the armed f high Sense of du which has been wi and praised and til incident of their action against civ trary, by lifting the Punjab they ena population to live a
MORE & M DRACONI
The Sri Lankan PI ism Act, which has "an ugly blot on the civilised country' rised as comparab African counterpa. to make it more
Opposition parti cratic forces in Sl ly disturbed at t government intenc to the draconian rorism Act', whicl mned and want ri
Further details that the governme) disclosed in the S August 26.

SHIELD
hands of the Sikhs. inctive feature reand scale of terrorch the Government group of terrorists communalism and ratism converted holy shrines of the led arsenals, stockmmunition, turned The Economist' of mmand centres of loose a veritable
nths of escalating ab, Sant Bhindranly terrorist squads wake 441 deaths irds of which were (ed. There were 290 sabotage. To eradinis terror and viohent had to send in den Temple to flush and to dismantle centres'.
tive feature is the ly action which is "The Economist' of e: “India's General all (himself a Sikh) old-blooded killers ars and machimenacing not only the but the cohesion of
of the army opera'orces displayed a ity and discipline dely acknowledged here is not a single having taken any ilians. On the conpall of terror from bled the civilian gain without fear."
ORE AN LAWS
evention of Terrorbeen denounced as statute book of any ICJ) and charactele only in its South "t, is to be amended draconian. es and other demoi Lanka are greathe news that the s to give new teeth Prevention of Terthey have condeplaced. if the amendments it has in mind were unday ISLAND of
TAM TIMES
ARSON BY BOTTLE LAMP2
Mr Chandra Monerawela, the Sri Lankan High Commissioner in the UK, took up his position only recently
and achieved his LLM degree in dou
ble-quick time. To the uninitiated, it should be explained that, in the Sri Lankan context, LLM stands for Master of Lies and not Master of Laws. When newspapers reported about the rampage by the army in the northern Tamil town of Mannar and burning down of 123 business properties and houses, Mr Chandra Mo mera w ela ma de his maiden appearance on television and declared to the effect, "in Mannar many people use bottle-lamps in their premises and the properties got burnt as a result of these bottle-lamps being knocked over in the course of the cross-fire between the armed forces and the Tamil guerrillaso! What imagination What ingenuity
Publicly admitted
Unfortunately for Mr Monerawela, the following day, the Minister of National Security publicly admitted the army had in fact gone on a rampage committing arson on a mass scale and compensation was to be paid to the victims. ۔ This ministerial confession and promise of compensation had nothing to do with Mr Lalith Athulathmudali's honesty or compassion for the victims. The fact was that many of the properties destroyed belonged to the Muslim residents of Mannar and the government, being heavily dependent on the support of Muslims in the South, had to assuage their estranged feelings. So, Mr M.H. Mohamed, himself a Muslim, visited Mannar and reported the truth of the army rampage.
Mr Monerawela feels very let down as his credibility has received a sewere battering on his maiden attempt to lie and thereby protect the image of his government, country and the armed forces. One can understand his feelings, for he does not know when to lie and when not to.
These amendments seek to give the police sweeping powers to take possession of documents or obtain other information from banks in regard to those whom they suspect of “terrorism" or assisting "terrorism; to extend the Act to persons whom they suspect of retaining or using monies or properties robbed by "terrorists'; and to make admissable in courts
PLEASE TURN TO PAGE 20

Page 12
12TAMILTIMES
REIGN OFST AGAINS
U
Tamil G.A. threatened
MANNAR, August 5
Mr Jega Senthilnathan (a Tamil), the Government Agent of the Mannar District, was intimidated by Sri Lankan troops today, while returning after prayers from the Thiruketheeswaram temple. When his car approached the Thallaiady junction, his car was accosted by troops carrying submachine guns. Though the windscreen of his car prominently displayed the 'Government Agent' tag on the windscreen in Sinhalese, Tamil and English, he was rudely ordered to alight from the car.
The G.A. refused to alight from the car and patiently proved to them that he was in fact the G.A. of the district. The troops declared that they did not care a damn about his status, abused him and ordered him to get out. Mr Senthilnathan stood his ground and refused to budge from his seat. Thereupon, his car was subjected to an intensive search by the Army and they succeeded in ferreting out the broken half of a coconut, some flowers, holy ash and sandal paste which the G.A. had offered to the Gods at the temple
Arтуshoots соттиters
JAFFNA, August 8Seven commuters who were waiting to board a bus at the Jaffna bus stand, were admitted to the Jaffna General Hospital today with gunshot injuries sustained when the army opened fire indiscriminately in that area. They were identified as S. Sivaratnam, 40 years (Jaffna); Pathmanathan, 34 years (Kokuvil); Selvarajah, 45 years (Trincomalee); Kandasamy, 35 years (Meesalai), Rayappu, 50 years (Kopay), Balasingam, 24 years (Jaffna), and Sinnadurai, 40 years (Uduvil). A 60-year-old man was shot at
Aathisoody Lane, Kandarmadam and
admitted to the Jaffna hospital. Some لسہ
others injured by gunfire at Kandarmadam were treated in private hospitals.
Under-16s also arrested at VVT
JAFFNA, August 10Mr M. Panchalingam, Government Agent, Jaffna, today telephoned Major General Sepala Attygalle, Secret
AYA THARAGA
ary to the Minis expressed conce hundreds of Tam taken into custo Valvettithurai. M le promises to ha years in custody days after quest
One killed, as Army
JAFFNA,
A taxi driver di three others wel when the army lians at Main St
The taxi driver
Logeswaram (34
ombothurai died i
K. Emmanuel, Ganesan, 46 yea Yakoor (Jaffna), v Jaffna Hospital v injuries.
Meanwhile, Mr years (Kokuvil) a years (Kanagar were being treat juries sustained b cumbed to their
"Save the c
JAFFNA, “Eela Nadu', the lished from Jaff carried today co demns the Intern ter's announceme locked in combat that it was the army was killing that if all those ki were terrorists have had all its tel out by now The baring the truth t the people killed cent civilians.
Mortuary “ov dead
VAVUNYA
Vavuniya Gove sources said toda few days the mor that the hospital faced with the p space for the ste; bodies, almost all bullets.

TATTE TERROR
SEPTEMBER 1984
AMS
"Reports from Jaffna
try of Defence, and 'n about the several l youth and children dy by the army at ajor-General Attygalve all those under 16 released within two oning.
three injured opens fire
August 11ed on the spot and 'e seriously injured opened fire on civireet, Jaffna, today. identified as Mr years) from Coln the seat of his taxi. 42 years (Nallur), V. rs (Jaffna), and T. were admitted to the vith serious gunshot
" Pathmanathan, 39 und Atputharaja, 15 'ayankulam), who ed for gunshot inby army firing, such injuries today.
city of Jaffna
August 13
Tamil daily pubna, in an editorial intradicts and conhal Security Minisnts that troops were with terrorists and terrorists thaf the . It goes on to say led in recent times then Jaffna would "rorist cadres wiped | editorial ends up hat the majority of are none but inno
erflowing with
bodies
August 13- vis
rnment Hospital y that over the last tuary was full and authorities were roblem of finding ady inflow of dead being riddled with
The bodies of six dead people were handed over to the next of kin today. They were identified as Murugesu Sellathurai, 55 years (Puttur); Thilllaiampalam Ratnam, 50 years (Puttur); Arumugam Thangarajah, 12 years (Vavuniya); Selliah Gnanasegaram, 28 years (Vavuniya); Radhakrishnan Selvarajah, 18 years (Vavuniya) and Rajaratnam, 28 year (Vavuniya).
5,000 civilians flee, following army rampage
MANNAR, August 13
Following Sri Lanka troops going on a rampage of arson and murder, men, women and children today fled from their homes at Mannar and Adampan and sought refuge in neighbouring villages. 5,000 people are reported to have fled from the village of Adampan alone.
"A National Suicide'
JAFFNA, August 14
JAFFNAAugust 14-For the second day running, the "Eela Nadu Tamil newspaper carries an editorial today on the Army rampage. It points out that under the pretext of wiping out terrorism in the North, the resident population is being wiped out. It goes on to caution the government that the river of blood flowing in Jaffna today had the potential of destroying the whole of Sri Lanka, and that what was happening was sheernational suicide.
9 killed, 25 injured at b', Kaithady O.
K. Kuganendran, 12 years, killed by the army at Kaithady The army opened fire and killed 9 and injured 25 civilians who were travelling in a mini-van belonging to the private transport services. Eight of the nine dead bodies have been identified as those of Velupillai Sivasubra
LLLLLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLLLLLSLLLLLSLLL

Page 13
SEPTEMÉBER 1984
maniam, 38 years, Kandasamy Sinnathurai, 38 years, Sithamparan Sooriyakumar, 21 years, Arumugam Selvaratnam, 42 years - all of Kaithady; Subramaniam Nadanasabesan, 19 years (Navatkuli), Kathiravelu Kuganendran, 12 years, Markandu Sinnarasa, 25 years, and Kandiah
Balu, 26 years.
Corpses Corpses, Oh
Lord, Corpses
JAFFNA, August 15
For the third day running, the "Eela Nadu' in its editorial spotlights the state of collective funeral house that the entire Northern Province has been reduced to. The title of the editorial is said to reflect the screams of anguish of people living in Jaffna, Mannar, Vavuniya, Chunnakam, Kaithady and Valvettithurai where the concentrated massacre by the Sri Lanka war machine was most felt.
Looking around, it was all screams of death and funeral houses, with the news of the death of the children and the elderly - of men and women - spreading like wildfire and engulfing entire townships and villages in a state of mourning. Hospital mortuaries were stinking with heaps and heaps of dead bodies which had far exceeded the facilities for storage.
The editorial warns the government that its actions would only end up in recreating and adding momentum to exactly what it was trying to destroy and would eventually defeat the government.
VVTCitizens committee assesses damage
JAFFNA, August 15The Citizens Committee of Valvettithurai, inaugurated recently under the Chairmanship of Professor K.
Sivathamy of the University of Jaff
na, has completed its preliminary assessment of the damage caused to the village of Valvettithurai by the recent army rampage.
It has been estimated that 171 houses and 100 small businesses belonging to Tamils were entirely destroyed by the troops between the 9th and 14th August. Fifty-nine mechanised fishing boats and four motor cars had been destroyed. Fishing nets worth £39,000 had been taken away by the troops. The total loss of property has been estimated at E665,000. The Citizens Committee has submitted a report to the Government Agent, Jaff na, giving details of the damage.
It also goes on to describe how on August 14, the troops made louds peaker announcements in the village of Valvettithurai asking parents to
send all youth years with thei Cards to a nearb for questioning, they would be st
Instead, all y years were arres to the Sinhaleses of Galle, nearly road.
2,000 p.
JAFFNA, It has been assess fled from the v following the re. and sought refu villages.
Fled frc arrested
JAFFNA,
Fifteen Tamil y sent by their p relatives in Colc Army rampage a arrested by sec Colombo Fort rai day. The parents sent their childre safety of their indiscriminate r youth in Jaffna.
500 mot their capti
VALVET TITHU Over 500 weepin front of the Vev today asking for children captured said that they ha lost their means fishing boats and dren. Having be state of destitut rampaging Army the return of the
Vho des ba
JAFFNA, The Jaffna Citize met today saw a the flattening of People's Bank alı Bank buildings i that these attack out in an entirely persons, and app total disruption of the Jaffna peopl
This belief wa; fact that though ployees informed stationed nearby these buildings, i

aged between 18-25 r National Identity y community centre assuring them that ent back soon after. outh between 18-35 sted and taken away outhern coastal town 350 miles away by
eople flee
August 20
sed that 2,000 citizens village of Kaithady 2ent army rampage ge in neighbouring
om Jaffna,
in Colombo
August 20
outh, who had been arents to homes of ombo, following the ut Point Pedro, were urity forces at the ilway station yestersaid that they had n to Colombo for the lives, following the massacre of Tamil
hers fastfor ured children
JRAI, August 20g mothers fasted in vil Pillaiyar temple the return of their by the Army. They ad lost their homes, s of living - their nets and their chileen reduced to the es overnight by the , they were seeking ir children.
stroyed the
nks?
August 20ns Committee which sinister hand behind the Bank of Ceylon, hd National Savings n Jaffna. They said is had been carried r new style by some leared to aim at the f the economic life of
s reinforced by the several bank emthe security forces of the destruction of t was several hours
7 AMTL to TW=S 13
later, after the demolition of the build
ings had been completed, that the
forces had turned up and then opened fire on innocent civilians.
Weeping mothers demonstrate in Jaffna
JAFFNA, August 24
Weeping mothers demonstrated in the streets of Jaffna today, asking for the custody of hundreds of innocent children who had been captured by the Army. Carrying placards marked "Mothers Front' in Tamil, Sinhalese and English, they marched in silent procession, tears streaming down their cheeks as well as those of onlookers, some with rosaries in their hands, to the Office of the Government Agent, Jaffna, and requested him to help restore their children. Over 500 mothers participated in the demonstrations.
Tension restricts festival
JAFFNA, August 25
The Nallur Kandasamy temple, one of
the premier Hindu shrines of Sri Lanka, had to severely restrict its annual car festival, owing to the prevailing state of panic in Jaffna. The festival is marked by the deity being drawn round the temple by devotees on a 60-foot high chariot, a process which usually takes about eight hours.
Yesterday the proceedings were hurried through within the space of 2% hours outside the temple. The devotees paid obeissance to the God
within the temple building after the
chariot returned to its base. Devotees usually flock from all over Sri Lanka for the car festival. Last year too, the festival had to be restricted likewise, Owing to the state of panic that had prevailed in Jaffna following the Army rampage.
Mental patient shot by Army
POINT PEDRO, August 25— A 45-year-old mental patient was admitted to Manthigai Hospital today with gunshot injuries inflicted by troops. Thamotherampillai alias Rajadurai had been shot by the security forces at Vallai Veli.
Magistrate's house Sefablaze
ACHCHUVELY, August 26
Four houses, including that of Mr P. Balasingam, the acting magistrate of Mallakam, were attacked and set on fire by the army here today. The magistrate was at his home at

Page 14
14 TAMILTIMES
Achchuvely when the troops had artrived. On hearing an explosion in front of his house, the magistrate had run away for safety through the back entrance of the house. His house was almost completely razed to the ground.
Counter-attacks will take -place, says Security Minister
MATALE, August 26–
If the terrorists of the North launch an attack anywhere, the government would reply with a counter-attack, said Mr Lalith Athulathmudali, Sri Lanka's Minister of National Security. He was speaking at a religious function which took place at a Buddhist temple in the hill country town of Matale.
Youth arrested because parents fail to be informants
COLOMBO, August 28Sri Lanka's Minister of National Security, Mr Lalith Athulathmudali, said at a top-level conference held at his Ministry today that hundreds of Tamil youth had been arrested and held under custody at Galle because the Tamil people were failing to give the government information about terrorist activities.
Money paid but no jewellery
JAFFNA, August 28
The state-owned People's Bank is refusing to return pawned items of jewellery to its customers though they had paid up both the pawned money and interest in full, nearly six months ago. Pawning of items of jewellery to raise money for sowing is part of the "rolling economy' of the poor Jaffna farmer, who usually redeems it after the harvest. The People's Bank is refusing to return the jewellery, saying that the present security situation in Jaffna prevents them from making arrangements for the return of the jewellery.
250,000 students boycott schools
JAFFNA, August 31
Nearly 250,000 students from about 560 schools in the Jaffna and Kilinochchi districts boycotted classes today to express their condemnation of the attack on school students by the security forces and seeking protection for their lives. The boycott was 100 per cent successful — even the usually busy private tutories in Jaffna were found deserted today.
Bye-elec
Trinco Padi
COLOMBO, With a Sardonic sem government has bye-elections to the electorate of Trinco ippu, in the Easter before the echoes wails of the collectiv the vacant electorat Province could die Nominations will September 27 and - mid-October. Almo, of the Tamil speaki vacant in Parliame ago when MPs of major Tamil part refused to take t separation in accord amendment to the ( duced by Presiden government.
Achchu Ve affects 60
JAFFNA, Sep About 600 register the Achchuvely are ly affected by the A the village of Achcl several buildings go had also gutted the culture Extension ( the registration car and their applicatio toes for cultivatio season. The coming these farmers redu
POint PedrO C College Lib
POINT PEDRO, Rampaging units ( Security forces hav on the little town of the last two days, including Sadadc Mohanadas and M been shot dead. Ma ing Muttucumaru, 4 and Thurai, 46 yea have sustained gur the time of going t ported that at least Succumbed to guns
Forty-six shops, cinema, two pri one industrial conc van were attacked | Set om fire. They hav ly razed to the grou: centre of Point Ped
Bearing ample t havoc wrought at

SEPTEMBER 1984
tions for
malee, ipри
August 31se of humour, the announced today Tamil speaking malee and Padir'n Province, even of the weeps and 'e funeral house in es of the Northern
Out.
be accepted on elections held in st all of the seats ng electorates fell it nearly one year the TULF, the in Parliament, he oath against lance with the 6th constitution intro:t Jayawardene’s
li arson ) farmers
tember 1 — ed farmers from a have been badArmy rampage at huvely which saw ) On fire. The fire office of the Agri)ffice, destroying ds of 600 farmers ns for Seed potah in the coming
season could see ndant.
evastated – ary gutted
September 3
f the Sri Lanka e wrought havoc Point Pedro over several civilians haram, Captain Luttucumaru have ny others, includ18 years (Puloly), rs (Point Pedro), shot injuries. At o press, it is re18 civilians have hot injuries.
six houses, one nting presses, ern and a motor by the troops and ve been completehd. The new town „ro is no more.
estimony to the the town centre
stands the statue of Mahatma Gandhi, its head broken and hanging on a side. Hartley College, Point Pedro, has been singled out for special attack. Three entire building blocks and the chemistry laboratory have been demolished by fire.
The Samuel library of the College with its 7,500 books valued at £30,000 has been completely gutted by fire. The Government Agent, Jaffna, yesterday visited Point Pedro and surveyed the destruction caused. The Principal of the school has indicated that it was not possible to commence classes immediately considering the extent of the damage. The students have refused to attend school till the army which has moved into occupation in a nearby building is moved out.
No money for savers JAFFNA, September 3—
Hundreds of account holders who called over at the state-owned National Savings Bank in Jaffna to collect their monthly interests were turned away from the Bank. They were told that it would take about a month before the Bank could commence paying interests.
Pupils attacked by Army boycott classes
KANKESANTHURA, September 4
All schools in the Kankesanthurai area had to be closed at noon yesterday following attacks by the army on 15-year-old Jacob Christie of Nadesawara College and some other stu
*dents, leading to panic and pandemo
nium among students in the area.
Lawyers boycott courts
JAFFNA, September 4 —
Jaffna lawyers commenced a oneweek boycott of the courts in Jaffna and Mallakam to register their protest at the massacre of civilians and the widespread destruction of entire townships by the army over the past several days. Lawyers' homes too have been set on fire by rampaging troops and their valuable briefs and ‘documents of clients burnt. Under those circumstances it was not possible for them to function adequately in the dispensation of justice.
CENTURY OF ETHNIC CONFLICT (PART IV) will appear in next month's issue
SSSSSSSSSSSSSSSS

Page 15
SEPTEVEe
PLANUNDER way for SNHALA COLONSATC
Government plans have reached an advanced stage to settle over 1,000 Sinhalese families in the Nedunkerny area in the northern district of Vavuniya. These plans have been drawn up by the Ministry of Lands and Land Development under Mr Gamini DisSanayake.
It will be remembered that, in August 1983, several thousands of Sinhalese "invaded Vadamunai and other villages in the Kalkudah constituency represented by Mr K.W. Dev anay agam, Minister of Home Affairs and that this "invasion' was led by a Buddhist Monk and assisted by some government ministers, MPs and officials.
Subsequent to the protest by Mr Devanayagam and other Eastern Province MPs, the Sinhalese 'squatters' were evicted. It is these squatters who are to be settled in the Vavuniya district.
To facilitate early implementation of the government plans, the clearing of the Nedunkerny area is being presently undertaken with speed. A high official from the Ministry of Lands and Land Development is now permanently posted in the area to supervise the clearing operations. The De. puty Minister Mr Percy Samar. aweera also paid a secret visit to the area to observe the progress.
It is learnt that the newly colonised area will be included within the Gra
ARMY DETAINS T.C. EADER
The leader of the All-Ceylon Tamil Congress, Mr Kumar Ponnampalam was briefly detained by the Lankan army on September 3, 1984.
Mr Ponnampalam, when returning with his wife from Thirukoneswaram temple in Trincomalee was stopped by the army. His car was subjected to
a search and he was asked to produce:
his identity card. He said that he did not have his identity card in his possession but produced his wife's card. The army was not satisfied and Mr Ponnampalam was taken to the army camp at Trincomalee and later to the police station. After subjecting him to questioning, he was released.
Mr Ponnampalam, a lawyer and leader of the Tamil Congress and som of the late Mr G.G. Ponnampalam, is not an unknown person. In spite of that fact, the action of the army on this occasion is typical of the harassment to which all Tamils are Sub
jected day in and day out.
WAWU
ma Sevaka division brought under the in charge of the S Vavuniya.
It should be mot controversy arose of Vavuniya came Government Agent
(where Tamils are
under the Sinhala Vavuniya. This di abeyance and neve clear that the pres this area. under t division.
It is also reliably als were discusse week of August fo the boundaries of V tension would resul in Vavuniya certail ated AGA division, within the Madawa underlying motive lical plan is to conv a 'Sinhala majorit. Similar Sinha schemes are also p laitivu district. In in Vavuniya and M those Tamils who settled, many of from the plantation violence, are being the security forces onisation by the Si
Meanwhile, it is
government has ad takeover of the pr acre "Dollar Farm
The leadership protested to Presic about the latest at traditionally Ta Sinhalese brought
e
LANKAN S
"BLACKEL NDIAN PO
Trade unions of In have extended thei ships flying the Sri Madras, where the most other Indian The decision is p against the Sri Lan military actions ag. north and east of Sr the threat to India's Lanka government
Israeli Mossad into

мовЕ ΟN. N. NYA
of Mahamadu and Government Agent Sinhala division of
ed that in 1981, a whether this part under the Assistant of North Vavuniya in a majority), or
division of South spute was left in r settled. It is now ent plans to bring he Sinhala South
learnt that proposd during the last r the extension of Vavuniya. This exit in bringing withIn Sinhalese domins presently falling chiya district. The behind this diabovert Vavuniya into y area'. la colonisation lanned in the Mulmany places, both ullaitivu districts, have been already whom displaced s due to communal forcibly evicted by s to facilitate colInhalese. s learnt that the opted plans for the ivately owned 261 ” in Vavuniya. of the TULF has dent Jayawardene tempt to colonise mil areas with from outside the
THE STANDING COMMITTEE OF TAM
SPEAKING PEOPLE HUMAN RIGHTS COUNCIL (S.C.O.T.-H.R.C.) PROUDLY PRESENTS
A SPARKING PERFORMANCE OF
BHARATHA NATYAM ΒΥ
SHOBANA sU =\/ASCIN (cù| H.
AN EXCELLENT EXPONENT OF THE
SOUTH INDIAN CLASSICAL DANCE
ACCOMPANIED BY HER DISTINGUISHED GURU
SRI WALLUVOOR SAMRAJPILLA NATUWANGAM
SMT G. SARASWATHY VOCAL SRI C.P. RATNASABAPATHY MRIDANGAM
SR G. KRISHNAN FUTE/CLARINET
ONSATURDAY 27th OCTOBER 1984 AT
7PM ATRIVERDALE HALL, LEWISHAMLESURE CENTRE RIVERDALE, LONDON SE13
BUSES:1, 36,47,54, 108B, 180, 185 RAIL: LEWISHAM TICKETS: £5, £3, £1 (CHILDREN UNDER 12)
FOR TICKETS & INFORMATION
TELEPHONE: 01-870 0728 01-660 1625
01-422 8984. 01-692 0823 01-904 3937 0277 223981
PLEASE HELP A WORTHY CAUSE
In Loving Memory of
T.J. RAJARATNAM (Retired High Court Judge)
Born 23.1.1919 Called to rest 15.9.1981 Our family chain is broken A voice that we loved is still A place in our home is vacant No one on earth can fill XS Sadly missed and lovingly emembered by yourwife Arul, children Rajiv, Renuka, Sri, Jayanthy.
SHIPS ) IN DRTS
|dian dockworkers r refusal to handle Lankan flag from boycott started, to ports. art of their protest kan government's ainst Tamils in the i Lanka as well as s security from Sri 's induction of the Sri Lanka and its
attempts to give facilities to the US Navy at Trincomalee.
The All-India Port" and Dockworkers Federation has called on dockers' unions in other countries to do the same to any ships flying the Sri Lankan flag that call at ports in their countries. •
This boycott will hit hard the ships of the Ceylon Shipping Corporation and Ceylon Shipping Lines, as well as the other 43 other ships which at the moment fly Sri Lankan “flags of convenience".
The Indian boycott is estimated to cost Sri Lanka a loss of several million rupees.
m

Page 16
16 TAMILTIMES
VICTIMs oFA concERTED PLAN of G
CONTINUED FROM PAGE 9 State terrorism Mr Chairman, for this commission
which is a Sub-Commission on Pre
vention of Discrimination and Protection of Minorities, the situation in Sri Lanka today raises some fundamental issues concerning the responsiblities and role of the Government, of communities - both majority and minority - and of individuals in the protection and promotion of human rights. Further it brings into focus the question of using violent, means to achieve given ends.
Human rights
If individuals and communities resort to violence to secure their human rights, it is objectionable enough but if Governments resort to and engage in violence - in the nature of collective reprisals against communities, it is morally indefensible and results in the society getting caught in an unending spiral of violence and be one day engulfed by it to the detriment of all concerned. In the ultimate analysis,
state terrorism cannot be morally
justified and a solution has to be found through peaceful and non-violent means which in the long term will not only reverse the process of the alienation of the Tamil minority but also seal and secure the unity and integrity, not to mention the humanistic
traditions and de of Sri Lanka.
Mr Chairman, i. I have stated here august body cann tor to what is hap) The mass scale destruction of hol means of livelih population, the t killing of their y enormous sufferi The Sub-Comi upon the Governn exercise restraint situation, show c the human suffe caused to the Tam discipline on its se they do not enjoy wreak havoc upO) population, inves book all those re tioan of human ) population and co bilitate to the ex who have sufferec would also respec Sri Lankam gove] political will to fi tion.
Lastly, I would Sub-Commission last year, request Human Rights to tion in Sri Lanka
|||||||||||||||||||||||||||||||||H|||||||||||||||||||||||||||||||Ill
BISHOP OF JAFFNA
FROM PAGE 16 made against him by the Minister. In his despatch from Jaffna, Ian Ward (The Taily Telegraph, London, 17.8.94) reported:
The Roman Catholic Bishop of Jaffna, Dr Deogupillai, yesterday denied the suggestion that he was aligning the Church with the militant Tamil separatists.
He was strongly criticised by the Sri
Lankan government earlier in the
week for failing to condemmin Tamil violence.
"Of course, the Church condemns violence, but the government leaders in Colombo won't appreciate that the Church in Jaffna cannot abandon its people.
“We are part of the people and here the people regard the so-called terrorists as freedom fighters, and the military as a foreign occupation army.'
Mr Lalith Athulathmudali, National Security Minister, claimed last week that Bishop Deogupillai had maintained 'very close connections' with the terrorists for the past three weeks.
The minister incriminating ev Bishop would be trial beginning in Roman Catholi under Sri Lanka” vention of Terro.
Speaking in the residence, the { leader of 250,00 admitted that thi violence and the tion of separatist the Church in a
Personal posit
He also admitt position had bec cate'.
The Bishop firl league with the the "militant yout define them. "I leaders, I have said.
Dr Deogupill Bishop of Jaffna suggested that th be irritated by th ican couple captu

oDeri i CIWIDS Eh 1984
ENOCID”
mocratic structure
the light of all that , it is clear that this it be a silent spectapening in Sri Lanka. of loss of life, the mes, properties and ood of the Tamil rture and random outh, have caused lg. mission must call ment of Sri Lanka to in dealing with the ompassion towards ring that has been hill minority, impose curity forces so that a carte blanche to n the hapless Tamil tigate and bring to sponsible for violarights of the Tamil mpensate and rehatent possible those in the violence. We tfully submit to the (nment to show the ld a negotiated solu
also submit that this should, as we did , the Commission on consider the situaat its 41st session.
SN,GARAYAR
TRA POSTPONED
The trial against Rev Fr A. Singarayar, on charges under the Prevention of Terrorism Act, was put off for 22nd October by Mr D. G. Jayalath, High Court judge of Colombo, on an application by Senior State Counsel Mr C.R. de Silva. ".
Mr de Silva told the court that he was compelled to ask for a postponement of the trial as the police had been unable to serve summons on the vital witnesses owing to a complete breakdown of communications in Jaffna.
Application
The High Court judge, in putting off the trial, allowed an application by defence counsel Mr Bala Tampoe for Fr. Singarayar to be taken back to naval custody in Trincomalee.
In this case, Fr Singarayar is being charged with failure to give information about the whereabouts of certain alleged terrorists.
Fr Singarayar was arrested in 1982 and detained under the Sri Lankan Terrorism Act. He claimed that he was tortured while under detention. Amnesty International has adopted him as a "prisoner of conscience'.
III
hinted that specific idence against the forthcoming at the ext Tuesday of two 2 priests charged S controversial Preism Act. garden of his Jaffna 7-year-old spiritual 0 Catholic Tamils, increasing level of general intensificapolitics had placed critical situation. “
on
2d that his personal me extremely deli
ly denied he was in errorist element, or l', as he preferred to on't even know the ever met them,” he
ui, who has been or the past 11 years, 2 government might : fact that an Amerred by Tamil terror
Dr Deogupillai ists in June were ultimately released in his care.
"But I had absolutely no knowledge of this affair until the night I was walking here in the garden and some boys approached me to say they were members of a liberation front and had the American couple.
"They told me they would be leaving the couple. I had no choice but to let them stay. -
"The boys went off and within an hour the couple were in the hands of the authorities,' said the Bishop.

Page 17
SEPTEMBER 1984
NDAN MESSAGE TO) JAYAM
The Indian reaction to the periodic upheavals in Sri Lanka, when the Tamil community is subjected to savage reprisals in the name of fighting terrorism, ranges from expressions of anguish, horror and shock to indignation, resentment and outrage. It is often the inflamed public opinion in neighbouring Tamil Nadu, which again is partly if not wholly a product of local political tensions, that com
d SHAKINGHANDS
WITH THE DEVIL
No one should be surprised by the reports that Sri Lanka might be thinking of resuming diplomatic relations with Israel.
Since the day it hired Israeli experts to train its security forces in anti-terrorist operations, Sri Lanka let itself fall into a trap. It gave the Zionist entity permission to fish in troubled waters, and work towards its own ends under the cover of security.
Is it mot a little odd that after the Israeli experts came in, the situation has gone from bad to worse? Security Minister Athulathmudali may feel that his forces have never had such good training', and the Security forces may be happy at their wholesale destruction of property and indiscriminate killing of the Tamils, but prospects of a peaceful settlement have receded. The gulf between the two ethnic groups in the country has widened further.
This is what Israel wants. Escalation in warfare would require more "expert' advice, and continued warfare, continued advice. Long Israeli presence in Sri Lanka can then lead to permanent presence.
The tactics may be machiavellian, but they are easy to see through. Even if the extremists, in the heat of the moment, become blind to it, the Sri Lankan leadership should not be so shortsighted.
President Jayawardene, while talking about help for training the army against the terrorists, had said last month that "I would shake hands with the devil itself'. Little did he know that he had already done it. :
SAUDI GAZETTE Editorial, August 24, 1984
pels the centre to r ly than it would ir cumstances.
The big probler makers in Delhi f the geopolitical, et strands to evolv nonsense policy ol lated to serve th both the countries ing solution to the mere offer of g0 absence of a matc pose and scope for proved to be no m escapism.
Diabolical plans
The hardliners skilfully exploite tions generated b and complete the for seeking a mili Tamil demand fo
So the real fulcr bourhood diploma
which has becom
an epic struggle fo tOrmented minorit jected to the most WOrSe tham what S in denying basic white population. It is not easy for to remain a silent vene to save the terrible plight. B
DEOLOG
Asia Foundation,
and now the Am Colombo link-ups of penetration, m ideas, with the air elite, an Americar ish trained elite, v dying slowly. The nological institute and the upper bu) fessions (lawyers, gers, law officerS ions and social se are the nurseries
Lavish grants
' Lavish grants fr
tions, the seminar the research gra process; the expe
professor is the a
tion is the founda

WAR DEN
eact a little strongmore normal cir
m that the policyace is how to blend hnic and emotional 2 a coherent, non Sri Lanka calcue best interests of for evolving a lastTamil problem. The od offices, in the hing clarity of purpositive action, has ore than a piece of
in Sri Lanka have id the false expecy it to play for time ir diabolical plans tary solution to the r separation. . .
um of Indias neighcy now is Sri Lanka e the focal point of r self-assertion by a ty that is being subbrutal suppression, outh Africa is doing
rights to its non
a country like India Spectator or interTamils from their ut it can get the
sicAl TAKEover
Peace Corps, VOA, Lerican University/ how a different type ainly in the area of m of creating a new rather than a Britwhich is in any case scientific and teches, the universities reaucracy, the proengineers, mana, military), the unrvice organisations
om various founda, the fellowship and nt is the induction 'rt and the visiting
agent. The Founda
ution.
TAMILTĪMEŠ î7
message across to the Sri Lanka President Mr J. R. Jayawardene that there is a limit to its patience and tolerance. If it persists in this monumental folly. of savage reprisals against the help less civil population in Jaffna peninsula in the name of wreakingí vengeance on the Tamil militants through indiscriminate military action, a point will be reached when India will be compelled to intervene.
Message to Jayawardene
And how India is going to handle this grave crisis in Sri Lanka, combining firmness with flexibility and affront; with restraint, will demonstrate to the world its capacity to handle such developments in its neighbourhood with the necessary resolution and imagination. The induction of Israeli agents and other foreign elements by: Sri Lanka poses a threat to India itself which is separated only by a narrow strait and no government in this country can afford to put up with this threat unless Mr Jayawardene is prepared to make due amends even at this late hour, withdraw his marauding troops from the Jaffna peninsula, and opem a meaningful dialogue with the Tamil leaders. This message must be got across to Sri Lanka through some common friends leaving him in no doubt of the inevitable consequences of the virtual war this govern ment has declared on the hapless
Tamil population. G.K. Reddy
(Extracts from "Ad Hoc approaches
to regional issues,' THE HINDU, August 19, 1984)
فـ
But what is most significant is that
Sri Lanka in itself is no big deal. Colombo will be the regional centre.
For two years Colombo University has been searching for a Professor of International Relations. The post was
advertised several times but the chair
is vacant, or has been kept vacant. And how the Dean of the School of International Studies of the American University will be here to map out a programme of co-operation between the American University and the Colombo University. The American University has two such arrangements in the Arab world - Beirut and Cairo. With its Dean shot dead, Beirut is not the most congenial now.
Colombo will be a regional centre for South Asia.
(LANKA GUARDIAN, 15.8.84)

Page 18
18TAMILTIMES
ロ
Beginning August 4, the Sri Lankan males betweeen government has taken over a to present thems thousand Tamils as hostages from the market square, northern Jaffna district. They were camp for identit herded into open trucks and trans- was accompanie ported to a camp in Boosa in the criminate reprisa Southern Galle district, about 300 ply with the ord miles away from where they were captured. Herded into tru There was a set pattern in this When the peop exercise of hostage-talking. All resi- selves with their dents of Jaffna district were ordered were promptly he by the Minister of National Security to lorries and trail stay indoors. The army went round away to a militar with loudhailers ordering Tamil the way, the Ta
ΤΑΚΕΝ INTO OUSTODY IN
(age in brackets; m = | Name occupation arrested S. Sriharan (21) um student 4.8.84 K.V.Kathirkamalingam (18) um Fisherman 48.84 S. Sivakumar (18) um Fisherman 48.84 T. Arumasalam (19) um . Student 4.8.84 M. Premalingam (24) um Fishermam 4.8.84 O.N. Saldon (17) um Student 4.8.84 N. Balendran (21) um Student 4.8.84 P. Kammam (20) um Student . 4.8.84 M. Arunthavarasa (20) um Student 4.8.84 S. Kandasamy (21) um Student 4.8.84 S. Muraleetharam (21) um Student 4.8.84 S. Puvaneswararajah (20) um Labourer 4.8.84 T. Uthayasingam (23) um Fisherman 4.8.84 T. Varnakulasingam (20) um Fisherman 4.8.84 A. Sivakumar ()26) um Driver 4.8.84 P. Vijayachandran (18) um Student 48.84 K. Sithiravelautham (21) um Fisherman 4.8.84 K. Mohanadas (20) um Fisherman 4.8.84 S. Ganeshakumar (18) um Student 4.8.84 M. Sabanathan (23) m . Fisherman 4.8.84 I. Kirubaharan (21) um Student 4.8.84 K. Paskaran (17) um Student 48.84 S. Baburajah (23) m Fisherman 4.8.84 S. Aravintharasa (16) um Student 4.8.84
· K. Gnanavel (18) um Fisherman 4.8.84 K. Jeyapala (25) m Labourer 4.8.84 V. Mahendran (22) um Business 4.8.84 . V. Theivendran (20) um Seaman 4.8.84 V. Surendran (17) um Student 48.84 S. Sivakumar (20) um Fisherman 4.8.84 P. Chandrakumar (20) um o Labourer 48.84 P. Yogachandran (21) um Fisherman 4.8.84 I. Manoharan (24) um Shop 4.8.84 P. Thiruichelvam (20) um Student 4.8.84 P. Arudchelvam (18) um Student 4.8.84
· P. Ravikumar (26) um Sailor, 4.8.84 P. Kuganantharasa (24)) um Shop 4.8.84 I. Arunthavaras (18) um Student 4.8.84 I. Mohanadas (21) um Fisherman 4.8.84 J. Parthipan (16) um Student 4.8.84. I. Amirthaganeshan (24) um Sailor 4.8.84 S. Jegatheeswaran (17) um Student 4.884 M. Santhirakandan (22) um Fisherman 4.8.84 M. Alagarajah (23) um Fisherman 4.8.84 S. Yogalingam (23) um Fisherman 4.8.84 S. Selvachandran (20) um Fisherman 4.8.84 S. Sivanewaran (18) um Fisherman 4.8.84 A. Prinsley Puvipal um Electrician 4.8.84 M. Ganeshalingam (20) um Student 4.884 P. Ravindran (22) um Student ' 48.84 P. Navindran (18) um Student 4.8.84 S. Jeyasundram (26) m Driver 48.84 S. Thayalan (22) um Baker 4.8.84

SEPTEMBER 1984
OVER 1,000
१' subjected to torture and all forms of
he ages of 14 and 40 elves at the nearest school hall or army y checks; this order l by threats of indis
e.
Icks
le presented themidentity cards, they rded into trucks and sported 300 miles y camp in Boosa. Ono mil hostages Were
ls forfailure to com
HOSTAGES
degrading treatment. They were not given food or water."
Tamil Times has been able to obtain a comprehensive, although not exhaustive list of Tamils, with details of names, addresses, ages, occupations and the time and place where they were taken as hostages. Lack of space does not permit the publication of the whole list. However as an illustration and for the record there appear on these pages the names of those taken into custody at Point Pedro and Valvettithurai:
VALVETTITHURA since 4.884
married; um = unmarried)
Name occupation arrested
S. Senthilkumaran (19) um Baker 4.8.84 S. Thillaiampathy (24) um Baker, 48.84 V. Koneswaramoorthy (19) um Baker 4.8.84 .. ' Kumaralingam (22) um Baker 4.8.84 K. Pratheepkumar um Student 4.8.84. K. Rajkumar (18) um Student 4.8.84 M. Balasundram (24) um Driver 4.8.84 .P. Ramanathan (16) um Fishermam 4.8.84 M. Kumarvel (20) um Peom 4.8.84 M. Manickavel (18) um Fisherman 4.8.84 P. Arumairasa (21) in Fisherman 4.8.84 K. Ravindrathas (25) m Fisherman 48.84 S. Rajendram (22) Im Fisherman 4.8.84 S. Amirtharasa (19) um Fisherman 4.8.84 P. Uruthirakumaram (19) um Student 48.84 K. Muraleetharan (20) um Student 4.8.84 S. Selvekumar (24) um Sailor 4.8.84 A. Vanniasingam (21) um Businessman 4.8.84 V. Juvarajah . Asari (26) um Ironmonger 4.8.84 V. . Theivemdran (23) mi Fisherman 4.8.84 - S. Sivasothy (17) um Fisherman 4.8.84 A. Kuhananthasumdram (25) um Student 48.84 A. Jegenanthasundram (22) um Student 4.8.84 S. Jeyakumar (18) um Student 4.8.84 . Velum Myllum (21) um Village Cl.worker4.8.84 P. Mahendran (18) um Student 4.884 I. Subramaniam (25) um Welder 4.8.84 K. Shandrakumar (21) um Labourer 4.8.84 K. Ravindrakumar um Driver 48.84 A. Arulkumar (23) m Labourer 48.84 A. Sivakumar (26) In Driver 4.8.84 Thur. Sriganesham (25) um Seamam 48.84 Subram. Yogendram (20) um Fisherman 4.8.84 S. Thillaiampathy (24) um , Baker 4.8.84种 V. Koneshawaramoorthy (18) um Baker 4.884 P. Karthigesu (24) m Fisherman 4.8.84. K. Tharmadasan (21) um Fisherman 48.84 K. Rajakopal (24) m Fisherman 4.8.84 K. Eeswararajah (22) um o Student 48.84, N. Varnakulasingam (22) m Fisherman 4.8.84 . Mohanadas (21) ' ʻ ʼ* um o Fisherman 4.8.84
. Arunthavadas (18) um Student 4.884: :: I. Kirubaharan (21) um Salesman 48.84 I. Paskaran (18) um Student 4.8.84 . R. Gnanachandran (25) m . Driver 4.8.84 A. Geevagan (25) : um Fisherman 6.8.84 T. Vijayasigamani (17) um Student 4.8.84, - S. Mathurnayagam (37) im Labourer 4.8.84 S. Manoharan (22) um Student 4.8.84 K. Krishmakumar (20) um Student 4.8.84 K. Muthuvel (26) m Fisherman 4.8.84 S. Sivanathan (31) m Fisherman 48.84 N. Paramsothy (34) m Carpenter 4.8.84

Page 19
SEPTEMBER 1984
SLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSGSLSLSLSSSLLLSLLCLLSLSLLLLGSLSSLSLSSLSLS LSL LLLLLLSGLLS
Name occupation arrested P. Ganeshalingam (22) um Labourer 4.8.84 P. Ravichchandran (19) um Fisherman 4.8.84 T. Kamalakannam (22) um Clerk 4.8.84 P. Jeyapalasingam (18) um Student 4.8.84 K. Rajeswaran (28) m Fisherman 4,8.84 V. Pushparajah (20) um Farmer 48.84 U... Rajkumaro (17) um Student 4.8.84 T. Santhakumar (25) um Fisherman 4.8.84
... Rajkumar (18) um Student 4.8.84. K. Prabaharan (27) m Sailor 4.8.84 K. Geevakaran (17) um Student 4.8.84 K. Puthirasihamani (37) m Fisherman 48.84, P. Suresh (21) um Driver 4.8.84 T. Gumaratnam (26) um Business 4.8.84 K. Paskarathas (23) * um Painter 4.8.84 S. Aananthavel (20) um Student 7.8.84 K. Puvaneswararajah (20) um Fisherman 7.8.84 P. Mahendrarajah (29) um Student 4.8.84 S, Amirthamanthathevar (23) um Electriciam 4.8.84 Ponnuchamy (33) m Sailor 4.8.84. S. Ramasamy (38) . m Fisherman 7.8.84 T. . Sathiyaseelan (34) m Driver 7.8.84 K. Thevarajah (28) m . Driver 4.8.84 S. Ganeshalingam (28) um Labourer 48.84 S. Kulendrasingam (21) um Labourer 48.84 T. Sridaran (20) um Sailor 4.8.84 I. Sooriyakumar (23) - 4.8.84 V. Mylerumperumal (39) m Driver ; 4.8.84 S. Ravindran (19) "um Student 4.8.84 K. Kritharan (19) um Labourer 4.8.84 K. Ravindrarajah (26) m Mason 4.8.84 S. Paramanathan (24) m Labourer 48.84 P. Thevarajah (26) um Labourer 4.8.84 I. Selvachandran (29) m Sailor 4.8.84 K. Kopalakrishnan (18) um Student 48.84 K. Kularajah (27) um Sailor 78.84 T. Pusparajah (22) um Painter 5.8.84 - I. Packiyarajah (19) m . Farmer 5.8.84 V. Mahendrarajah (20) um Student , 5.8.84 T. Paskaran (20) um Labourer . 5.8.84 K. Subramaniam (22) um Labourer 5.8.84 N. Loganathan (18) um Conductor 5.8.84 Y. Rathakrishnan (21) um Painter 5.884 I. Rajendra (24) um Sailor 5.884 S. Thangarajah (24) m Labourer 5.8.84 K. Kumarakulasingam (29) m Sailor 4.8.84 T. Paramsothy (28) um Labourer 4.8.84 T. Ravindrasihamani (31) m Seaman 48.84 K. Thaventhirathas (27) m Fisherman 4.8.84 Velum Myllum (35) m Fisherman 4.8.84 Thavalingam (17) um Student 4.884 T. Muraleetharan (27) um Seamam 4.8.84 S. Amuthan (24) um Shop owner 4.8.84 N. Balakrishnan (21) um Labourer 4.8.84 T. Baskaran (21) um Labourer 4.8.84 T. Sivasubramaniam (32) m Seaman 4.8.84 M. Nadianasabai (42) m Labourer 48.84 Punithrasa (24) um Seaman 4.8.84 R. Rajendrarajah um Seamam 4.884 E. Pathmanathan (26) um Seaman 4.884 S. Muthuvel (18) um Seamam 4.8.84 S. Ramaswami (40) m Seaman 4.8.84 T. Sathiyaseelam (34) m Driver 4.884 S. Balachchandran (18) um Carpenter 4.8.84 T. Indrakanthan (26) m Carpenter 4.884 i Sakthivel (40) s m Renter 9.8.84 P. Kumarakuruparan (21) um Student 5.884 S. Srisarvanantha (21) um Student 4.884 P. Suresh (20) um Driver , 4.8.84 Ratnasihamani (22) m Driver 4.8.84 P. Kailanathan (19) m Fisherman 4.8.84 . V. Arumugan (27) m Co-op worker 4.8.84 M. Nathan (19) um Baker 4.8.84 S. Visahaperumal (39) m Fisherman 4.8.84 K. Sridaran (19) um Labourer 7.8.84 I. Kumaralingam (21) um Baker 4.8.84 N. Narendran (28) um Goldsmith 78.84
T. Thevachandralingam (31) m Mechanic 48.84

TAMILTIMES 19
ale occupation arrested
P. Mahadevan (30) m Sailor 4.8.84 S. Krishnakumar (26) um Electriciam 4.8.84 T. Surendran (25) um Sailor 4.8.84 N. Rajan Fernando (21) um Student 4.8.84 K. Mahandrarasa (24) IY - 4.8.84 S. Ratnam (38) m Student 4.8.84 P. Shanmuganathan (27) - um - 48.84 K. Krishnamoorthy (18) um Labourer 4.8.84 K. Pathmanathan (24) - m Fisherman 4.8.84 S. Ananthalingam (23) m Barber 4.8.84 S. Vimalesan (25) m Student 4.8.84 K. Paskaralingam (20) um Student 4.8.84 T. Vimalanathan (23) um Student 4.8.84 S. Selvachandran (24) um Labourer 48.84 A. Rasalingam (30) um Farmer 48.84 . T. Sivendran (19) - 4.8.84 K. Thangavel (29) m . Farmer 4.8.84 A. Thayananthan (19) um Student 4.8.84 S. Ravinathan (20) um Student 4.8.84 G. Premathas (19) um Welder 4.8.84 V. Mahendrathasa (18) um Student 4.8.84 I. Packiyarajah (18) m Farmer 4.8.84 S. Selvarasa (22) um Driver 4.8.84 S. Aloysious (32) m Welder 48.84 T. Arulirajah (20) um Mason 7.8.84 T. Vignarajah (16) um MaSom 7.8.84 V. Ravikumar (20) um Electriciam 7.8.84 ARRESTED IN POINT PEDRO since 4.8.84 S. Yogarajah (24) − − um Fisherman arrested M. Vijayakumar (24) m Fisherman since S. Sritharan (20) um Painter 4.8.84 Y. Sivathasan (23) um Conductor 99 A. Sriskantharajah (23) um Fisherman yy A. Thirumugarajah (14) um Fisherman 99 S. Krishnakumar (26) um Fisherman y S. Indrakumar (22) " um Conductor y S. Nagendrakumar (24) m Fisherman yy S. Pullendran (20) m . Fisherman 99 P. Jeyarajah (23) im Fisherman yy S. Waratharajah (20) um Fisherman y S. Sakurtharajah (20) um Fisherman 9 M. Kubendranathan (20) um Fisherman sy T. Sriskantharuban (20) um Fisherman 99 V. Sivanantharajah (20) um Fisherman yy K. Kathirgamanathan (19) um Fisherman 9 y J. Gunanathan (21) um Student Y. Msnoharanathan (19) um Student K. Rasakumar (30) m Fisherman yy K.T. Jeyakumar (30) um Engine Driver o K.T. Mahesan (25) um Student y G. Raveemdran (25) m Press worker
R. Srimchan (30) m Clerk *外 T. Thuayakumar (21) um Student y R. Ratnasingam (20) um Labourer y N. Kugan (28) um Photographer o K. Poorananantham (28) um Photographer o V. Srirangan (23) um Photographer o S. Sivapalan (19) um Photographer o T. Rajalingam (21) um Student yy V. Manoharan (22) um Tea Maker y S. Balaraj (19) um Fisherman yy T. Rasamoorthy (24) um Driver . 9 y K. Arumuganatham (19) um Fisherman yy P. Sivasothy (19) um Labourer 9 S. Selvarajah (25) m Labourer y S. Kandasamy (23) m Labourer yy S. Sivakumar (27) m Labourer sy V. Kanmathas (21) um Labourer ፵ $ S. Gunathas (24) um Labourer yy R. Krishnamoorthy (24) m Labourer R. Sriskantharajah (32) m Police y P. Jegarajah (28) um Mason yy V. Manoharan (26) um Labourer sy S. Thamilimaram (20) um Goldsmith y K. Prabaharan (24) m Goldsmith S. Loganathan (22) um Goldsmith 9 yV. Sureshmumar (23) um Student y

Page 20
20 TAMILTIMES
S.C. O. T- AUJAMA
TAKES AN APPEAL
Since its formation four months ago, the Human Right Council of the Standing Committee of Tamil Speaking People (SCOT-HRC) has taken the lead among expatriat Tamil organisations to campaign on the question o human rights violations in Sri Lanka.
The most recent activity in which the SCOT-HRC was involved was the preparation of documentation, lobbying etc., in connection with raising the question of gross human rights violations in Sri Lanka before the United Nations Sub-Commission on Human Rights conference held in Geneva in August this year.
Among the documents prepared by SCOT-HRC and distributed to members and delegates who attended the Sub-Commission are (a) Violence and Violation of Human Rights in Sri Lanka; (b) the New Inquest Procedures - A Farce and a Fraud; (c) Extrajudicial Executions in Sri Lanka; (d) Human Rights Violations in Sri Lanka - Quotations from Reports of the Amnesty International and the International Commission of Jurists; and (e) A collection of press clippings from the international media.
The Secretary of SCOT-HRC was present in person and attended the UN Sub-Commission on Human Rights. During his two weeks stay in Geneva, he met several members of the Sub-Commission and delegates from Non-Governmental Organisations. The documentation distributed here and the intensive lobbying done by the Secretary not only contributed a great deal in convincing a large body of opinion on the question of violence against Tamils, and other forms of human rights violations in Sri Lanka, but also accounted for the considerable support received for the resolution adopted on Sri Lanka. During his stay, he was able to establish several contacts, which no doubt will be beneficial for future camapaign work. SCOT-HRC was instrumental in organising and obtaining signatures from MPs, Members of the House of Lords, academics and other personalities for the insert
L UNITED FRONT
FROM PAGE 3
creasing brutality should immediately pose the question of a United Front of all liberation groups as the highest priority.
Co-ordinated attack
Having bought time under the pre
text of a Round Table Conference the government has since armed itself with massive modern heavy weaponry and hired the services of the Israeli Mossad and the British SAS with the intention of militarily subjugating the Tamil resistance movement. Burning down Tamil villages and towns, killing Tamils in their hundreds at a "time, destroying their livelihood and economic infrastructure and literally starving them are part of a wellcoordinated diabolical plan.
The response to such a co-ordinated attack upon the Tamil people also of
necessity must b such co-ordinatio Front of all libe generally believe PLOT are the tw.
the liberation gr
falls upon the lea to take the initiati Front with the
which are alread
MOREA
FROM PAGE 11 “confessions' mac rorists' without p officers concerne The present Pl ism Act, which arbitrary and pu: government u emergency part o the land, gives sweeping powers without warrant, out trial for long
severely criticise
 

SEPTEMBER 1984
v япантs couмсп. THELLEAD
F
ORSUPPORT
entitled "Remembering the July 1983 Violence against Tamils', which appeared in 'The Guardian' of July 28, 1984. "The Guardian insert cost the SCOT-HRC over £2,000.
On the occasion of the visit of President Jayawardene to the USA and UK in June this year, SCOT-HRC published a 16-page pamphlet entitled “Dear Mr President, Will You Answer?', raising several questions including the July 1983 violence, the massacre of 53 Tamil prisoners in the maximum security jail, extrajudicial executions, deprivation of nationality, of one million plantation Tamils, the Terrorism Act, attacks on the judiciary, etc.
This pamphlet was distributed to all British Members of Parliament, Educational Institutions, Foreign Diplomats, Human and Civil Rights organisations, etc.
Members of SCOT-HRC have also met several foreign missions and Members of Parliament to place the case and plight of the Tamil people in Sri Lanka. Some MPs have addressed the SCOT General Council under the auspices of the SCOT-HRC.
Appeal for Contributions
A fair amount of money has already been spent on the aforementioned activities and a considerable amount of financial support will be required to continue the work of SCOT-HRC. As SCOT does not want to spend any of its money collected in connection with relief and rehabilitation of Tamil people for human rights work, all members of SCOT and other well-wishers are requested to contri
bute generously to SCOT-HRC.
All contributions should be made out to 'SCOT-HRC
and sent to:
e co-ordinated. And n requires a United ration groups. It is d that the LTTE and
) major ones among
pups. Hence a duty ders of these groups veto effect a United
other three groups
y in a Front.
Secretary SCOT-HRC P.O. Box 208 LONDON WC13ON
Given the enormous strength of the forces behind the government, no
group can afford to consider itself strong enough to ignore the other groups. The recent statements buted to the leaders of the LTTE and PLOT would seem to indicate their recognition of the urgent and absolute need for a United Front of all libera tion forces.
ND MORE
e by suspected 'terroducing the police d to give evidence. evention of Terrormakes most of the litive powers of the nder a State of the ordinary law of
the government
of search, arrest
and detention with
periods. It has been by both domestic
is
DRACONIAN LAWS
and foreign organisations concerned with civil and democratic rights.
Recent statements by the President and other ministers that terrorism is no longer a "northern phenomenon, that there are extensive links between so-called "terrorism' in the north and the south, and that Marxism is also a variety of terrorism, have been seen by many as a prelude to the government's intention to extend its draconian powers under the PTA, hitherto mainly confined to the north and the east, to the entire country.

Page 21
SEPTEMBER 1984
FIRST TAMIL VIDEO SHOP
FROM THE PIONEERS
ARFARE:LIBRARY OF (ORI (GINAL TAM IL AND HINDI FILMS
THE LAST WORD IN HOME ENTERTAINMENT
We specialise in mail orders. Overseas customers are
welcome. Special discounts for large orders.
TEN YEARS EXPERIENCE IN FILM ENTERTAINMENT
LATE OPENING, FOR FURTHER DETAILS AND LIST OF FILMS, PLEASE RING P. SRINIVASAN 01-679 1953 (HOME 01-6560396)
TAMIL FILM VIDEO CLUB, 1524 LONDON ROAD LONDON SW16 4EU
to Biagii:
இரசிகர்க9ளத் திருப்திப்படுத்
| EUROTAM|W|
22 LANSDOWNE GROVE, NEASDE Unbeatable choice! Qual
معR A9 გXN کے کشمن ల్లోNసిల్హ్య NN్క్సగ క్ష్ళ స్థలో ソるく SK
FILMS AVAILABLE FOR SALE IN VHS/BETAMAX
ORIGINAL VIDEO TAPES FROM VGP, PYRAMID AND THOMPSUN AVAILABLE FOR SALE
EUROEXCHANGE PLAN FOR OUTER LONDON VIDEO FILM VIEWERS RING US FOR DETALS
OUR NEW
62 ETHORNEAVENUE HANWELL, LONDONW7 TEL; 01-5793103
 
 

TAM TIMES 21
HOLDAYS
84
BEST BUYSTOAUSTRALIA, SRI LANKA, INDIA, USA, CANADA, SINGAPORE & EUROPE
SEATSAVAILABLE TO: SRI LANKA ON AR LANKA UTA, BA, KUWAIT ARWAYS AND GULF AIR, THIS SUMMER
Thorn Travel Ltd.
INTERNATIONAL TRA VEL ORGANISATION 10 THORNFIELD PARADE, DOLLISROAD, LONDONNW7 LN
TEL: 01-349 4011 TELEX: 295364
VICTOR KASINATHAN WE ARE MEMBERS OF
AA
;--/لم < A-C-
, ሥዅ 7 ، ܟܳܬܳܐ .“
தும் ஒரே ஒரு லணுவ EO FILM SOCIETY
N, LONDON NW10. TEL: O1-450 1036 ity you can trust
внАмснвs
96 GIFFINSTREET DEPTFORD LONDON SE8 TEL: 01-6911328

Page 22
22 TAMILTIMES
TRADE UNIONS AGA GOVERNMENT REPR
fThe government has unleashed repression today in all parts of the country. The truth about the repression carried out against the Tamil people in the North has been revealed to us by the international press. The government's propaganda agencies do not disclose the truth', said Mr Bala Tampoe at the National Trade Union Conference against Government Repression, held at the C.M.U Hall, Colombo on 11th August.
He said that "since emergency has been declared and there is press censorship the people are not able to learn the truth about the repression of students'.
"The Pseudonym law' is another step the government wants to take against writers. In this background we should try to make the people know the truth about reာ့(fission by the government. av
Referring to the programmes in the north, Mr Bala Tampoe said that “however much the government tries to conceal the truth the whole world knows what is happening in the north. The government accuses expatriate Tamils of spreading misinformation but it is clear that it is the government which is indulging in false propaganda.”
He also referred to the 'agitation by Muslims in the Eastern province against the setting up of the Israeli Interests Section, in Sri Lanka.
"The government used repressive measures to stifle that agitation and banned the publication of any news about the agitation.
“Under the circumstances, the inperative duty of trade unions is to collect all information about repres
sion of the minor ers and let the pe Mr Vasudeva N “the national libe North and the wo South should be death knell of th Among the m the 1,000 delegat tion centres and
Conference, wer 1. Violations of h ing killings and 2. Repression of liberties, includi sons without t civil rights, bant ties and arrests dent and politica ists. 3. Repression of including press C restrictions on press, banning exhibition of post hand-bills in pub public, and bann. sions without pol 4. Attacks upon including bannin dismissals of S trade union offic right of workers their choice, vic union leaders anc deal with or dis trade unions tha with the governn of any trade unic nisation in the F 5. Use of organis persons acting il ernment policie members of the
Bainbridge
78 Green Street, London E7 8JG 01-471 3350 01-471 1866
ANBRIDGE
MOTOR INSURANCE
Competitive Rates Instalments. BIA & Lloyds
High Risk and Convicted Drivers Accepted
Specialists
All classes of
S. THEIVENDRAN
Insurance
HOME I Burglaries on the in every five Metropolita for as little day, why t £6,000 cor ol
in SHOP and CO. Insurance effectec
 

NST ESSION
ties, students, workople know the truth.” sanayakara said that ration struggle in the rkers' struggle in the
linked up to toll the
e UNP G0Vernment. atters discussed by es from 21 trade unorganisations at the
uman rights, includtorture.
civil and political ng detention of perrial, deprivation of ling of political parof trade union, stul leaders and activ
democratic rights; ensorship and other he freedom of the of public meetings, ers or distribution of lic places, or to the ing of public proceslice permission.
trade union rights, .
g of strikes and mass trikers, closure of es, attacks upom the to join a union of timisation of trade activists, refusal to crimination against t do not collaborate ment, and prevention in activities or orga'ree Trade Zone. .
ed thuggery against ) opposition to Govis, intimidation of judiciary who have
SEPTEMBER 1984
ܬ given decisions unacceptable to the government, and organised terror, against Tamil people and people of Indian origin, including murder and arsonist attacks upon their homes or places of business, and/or looting of
their possessions.
6. Mass eviction of Tamil people, especially Tamil refugees from plantation areas, who have settled in other districts, especially in the North
Central Province.
7. Dissolution of student bodies, sta-, tioning of police on university campuses and police violence against stu
dents, including shooting, and other:
forms of repression of free student activity.
The continuance of a state of emergency and the use of Emergency regulations and orders for repression, and the use of the Prevention of Terrorism Act likewise, especially against Tamil people, were also discussed. * *
CANADAN REPORTER GRILLED BY POLICE
A reporter from the Canadian Broadcasting Corporation was taken into custody by the Sri Lankan police on August. 1 questioned for i hours. Wo*
The reporter told journalists in Colombo that immediately after he hadi
telephoned the leader of the Tamil. United Liberation Front, Mr A. Áfi့်
thalingam, police arrived at Hotel
Taprobane where he was staying, searched his room and promptly took him into custody. .'
The reporter was not physically ill-treated but no one from the Canadian High Commission was allowed to meet him and he was released only
after he had signed a statement re-i
garding the purpose of his visit.
Services Limited
MES KULENDRAN 7A Hartfield Road, imbledon, ndon SW19 3TJ -543 581
NSURANCE are constantly :rease (one in houses in the n London area) as 5-1 l p* per ake a Chance? tents on new for
basis
MMERCIAL Insurance Cover
including LIFE and PENSION
RAVINDRAN NAYAR 214 Hither Green Lane, London SEl3 01-852 8397
HOME MORTGAGES Up to 100% available, no long waiting periods.
Commercial mortgages also available.
Bainbridge for prompt and reliable service

Page 23
SEPTEMBER 1984
EMPIRE VIDEO
CASSETTES
FROM ALLEYSTAR LTD (World Wide Distributors)
64 CRUSOE ROAD, MITCHAM, Surrey, UK
Tel: 01-640 1844
1. A new Tamil film is
released every Week throughout the world
We use Rank Cintel for all transfers the best guaranteed quality
'SANGAE MULANGU”
A variety entertainment for the family
on SATURDAY 29th SEPTEMBER at STPETER'S HALL, Lyonsdown Rd, New Barnet 6.30pm until 10.00pm
Programme starts sharp at 7.00pm Admission £2 (children under 10 free Tickets available at the door Refreshments available for Sale
PROCEEDS FOR THE AD OF RELIEF WORK
Please write to Box M10, clo Tamil Times, or telephone 01423 1068.
MATRMONIAL: Mother seeks Jaffna Hindu groom above 36, for charming Singaporean teacher daughter. Details: Toa Payoh North, P.O. Box 708, Singapore 9131.
Be sure to notify us immediately of any change in your address. Please include your old mailing label and your new address,
CHANGE OF ADDRESS .
FORTAMIL REFUGEES
FOR AsifiEP let T.S.T. SKY TRAVEL, ိုရှိ်န္ဓိုဂံinéမျိုး”ူမိ{W ಇಂಗ್ಡಿ 69Toynbee Road,
ပုဇွ;ülါးမျိူးရှဲဒါwမျိုး Wimbledon, London ಟ್ಲಿ ಸ್ಥಿàಖ್ಖಗ್ಗಲ್ಲ: SW2O 8SH
Te: O1-542540
O We can offer you flights on
scheduled airlines at a fair
price. O We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malaysia and Singapore. O. We will gladly refund the price difference if you can convince us that you could have got the same ticket cheaper elsewhere, on the same date of purchase.
Please contact Mr S. Thiruchewan

TAMILTIMES 23
Our name is your guarantee for prompt and efficient service We put you in touch with the world
O Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore O USA O India o Mauritius
. . Contact.
R/7A SAWDRASAGARA
fo5 CA VE/VD/SH A VE LOWDOW W33OP Tel 01-346 5044
ANTHONY RMORGAN AND ASSOCIATES P. SRINIVASAN
(Sole Proprietor)
To HELP You WITH
MOTOR INSURANCE
L LLCCLLLCLLLGL0L LStLLLLSSS LLLLC CLLLLLLS LLLLL LLLLLLSat LLLLLLLLSS GLLLattttLLLSLLLL GGGGLLLL LLLLLLGL LL SLGLLLLSLLL í;{}{f BlÆ Coti spanies (Srí Lanka sVo Clair!) Éorit's accepti (i)
MoUSEHOLD INSURANCE
Immediate cover fron leading insurance Company, "Wew for Old", "index-Linked" S0TLSLSLSLaLaLL aaCaCCLLL CLLCLLL S LLCCCL LLcSLLLSLLLLL CCLL A0a aL LGt LLCLtCLCLLCLCLLMSS Jewellery Cover, Free Advice on Ali insurance including clain procedure
POLIDA Y/TRA VEL INSURANCE
LSaHa LLLSSL LLLSLLLLLLGGGSSLL S SLLGGLG SSaLLLLSLLLLLSLLGLL aaaL0L0 LGSLSSSSS SLELSLS
WE SPECIALISE IN MOTOR AND HOME CONTENTS INSURANCE
IMMEDIATE COVER ON . TELEPHONE INSTRUCTIONS
ALL BUSINESS TRANSACTED BY POST SCHEME FOR EASY PAYMENTS AVAILABLE
FOR PERSONAL SERVICE
| 01-679 1952 3 (office) O1-656 O396 (home) .
ARM ANTHONY R. MORGAN AND ASSOCIATES 1524 London Road, London SW16 4EU
AGENTS FOR AMBETH RUlt DING SOCIETY

Page 24
O. Up to 100% mortgag O Up to 3/2 times incor O Re-mortgages for an O Pension mortgages a O Second mortgages a O Mortgages for expatr O Loans for buying pro
O Finance for buying sh people's homes, rest
We also arrange for all types of in investment bonds, life as:
For written details á
Contact SPENCE E
223 SANDPITLANE
Tel: St Albans (C
~~ உங்கள்
பிரயாணங்கள் 6)bsListl 6)é
நம்பிக்கைய /ހޙ&)އި
றத்டே
Single Return
London-Perth 285 550 London-Singapor London-Sydney E305 E595 London-Colombo London-Tokyo 305 2595 London-Bombay
London-Kuala Lumpur £210 £390 and many other deS
Our Office is situoted neor Tottenholm COUrt ROCC
We Open Mondoy-Scturdc
RATHBONE TRAVELL 55 RATHBONE PLAC
LONDON W/M 1 AB
TELEPHONE 01-636 2391 (
For emergency tickets during weekends, h
Ring O1-640 1844
 

OMVN HOMME
es arranged. ne or 2%times joint income. y purpose. ind loans for the self-employed. nd business finance arranged. lates buying property in the UK. berty abroad. Iops, guest houses, elderly aurants, etc.
Surance, pensions, health insurance, Surance, School fees plans etc.
and fast, friendly service
NTERPRISES
, ST ALBANS, AL4 OBT 727) 50472 any time
வெளிநாட்டுப் ரிற்கு க்ட்பர்யமாக காள்ளவேண்டிய JITOOT 6UDg5TLI6OTLn ான் ரவல்
Single Return E210 380
£220 390
230 350 tinationS
inderground station