கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1985.04

Page 1
Tannj/
TIME
WOWNO,6
Liberation groups unite. 10 Atrocities On Tamils - Tust stop. τητα ταττα Thonda's shock revelation ong11 Militants successes........... 1. Sunsets at dawn of a new era 2 Jayawardene ini horse deal with US...i........ 3 Tamil Travails.... 14-16 .1了
TAMILTIMES ნეკნი 。县。 ISSN 0266-4488. R.
TIL ANNUAL SUBSCRIPTION
UK India/Sri Lanka............... E7.50
All other countries, 12.5 USS2O
.
Published monthly by TAMIL TIMESLTD
"T 。“数器 304.
st London W139QN)
United Kingdom.
\ CONTENTS
Editorial............. 2
Jaffna Police Headquarters destroyed............ ................... 3
Tamlls areibeings org driven out...iii................ 4-7 Why was "India Today" banned in Paradise Lost......... 8 The Tamil issue and
the Indian scene ή της ιττιτιθ Diplomats & reporters banned from Tamil areas........... 9
Security forces engaged іпgemocide............................, 10
Talks about Wha
anderwork,
Primited By Asmoor Ethio (T) Ltd, 21-22Arkwright RoadRuncorn, Cheshire,
s
POLIC JO
Irrefutable evidence the Will tEl eastern province of the second week of A 2,000 Tamil homes dreds of shops were Of Tamils and SOIT killed ad Over 15, OC) homeless was pre-p nised by influential : Sri Lankan gOWernir It is low establis that the active insti: pants in the violenc errıment's newspap HS Tallill-MLS li rII i I Israeli-trained polici Sinhala and Muslim - from Colombo, Peliyagoda. Ewen : Iministers represen province and who W. ETES HWe Colfi"III elements' were resp. lemԸe.
The WOTS til a ffice KaTaitivu and Akka I er tire Tarmil popull; refugees. In one si April 17, police coln Tamil refugees, 13 in a War towards T OtheT 14 WeTe bLuI"mt 48th mile post alOrıg wil road. All shops have been litted a Government-inspi ports that the "Musli was the result of the three Muslimsby while praying in : Malrımlar area hawe Counted and discTed formation of the all three Muslims can release issued by the on April 4, 1985. To the Wictims had be
ft TI ET, claimed responsibili killing. More import killings took place in
 
 
 
 
 
 

APRIL 1985
CE COMMANDOS N|NWOLENCE
has emerged that broke out in the Sri Lanka during April in which Over and Severall hLuLlSet ablaze, Scres le MuslirIls Were Tarlils rendered lanned and orgasections within the
LTht.
hed beyond doubt gators and partici. te, which the gOWers || Characterised lashes, were the e commandos and thugs transported Marada na and 50ITle g0We l'Illent iting the estel isited the affected led that "external Olsible for the with
cited areas are aipathu where the ation has become ingle incident, on la Indos killed 27 of them travelling hirukovil and the to death near the Koolawi-Thirukoin Akkaraipath Lu ild buruled. red newspaper reIl-Tallil' violence 2 alleged killing of Tamil militants à Imosque in the been totally dislited. The only ineged killing of the e from the press Ministry of State date, no names of n published. None ation groups has ty for this alleged antly, the alleged the north-Western
25,000 Tamils are rendered OmeleSS
town of Mamma T which has a substamtial concentration of Muslim residents, who did not react or retaliate in any way. If the killings actually took place in a mosque as alleged, it would have been logical for the Muslims of the area to react, which they did not.
It is urbelie wable that Ordinary Muslims living 200 miles away in Akkaraipathu and Karaitivu began to retaliate after several days of the alleged killings in Mannar.
Mr K. W. Dev IVagam, Ministe f Horne Affairs, Mr C, Rajadurai, Minister of Regional Development, and the second MP for Pottuwil, Mrs R. Pathmanathan, all representing constituencies in the Battical a district, Imlet President Jayawardele and complained to him that external elements and police commandos were responsible for the violence. Mr Dewanayagantı said that "90 per cent of the Karaitiwu area had UNP supporters who had been attacked. Even the UNP District Council member, Mr S. WirayagaInoorthy's house had been burnt down. Mr A. Abdul Majeed, MP for SamImanthurai and Deputy Minister of Posts, denied that the violence was a ML15|lirll-T: Illil, Clash. He Caled OIl the Minister of National Security and demanded that action be taken to bring an end to the violence,
The Colombo newspaper "The Island' of April 16, 1985, reported: "In Karaitivu, over 480, Tamil houses and two places of Worship have been destroyed, while in Akkaraipathu a large number of business places and IIlarket places belonging to both communities have been destroyed. Over 1,300 Tamil families from Karaitivu are now living in makeshift refugee camps in neighbouring areas.'
Unlike in the northern province, the Tanil and Muslim people living in the PLEASE TURN TO PAGE 1.9

Page 2
2 TAMILTIMES
L
| Ä
MRS THATCHE
During his recent visit to the Eastern European countries, and particularly in Poland, the British Foreign Minister Sir Geoffrey Howe waaced eloquent on the failure of the authorities to observe human rights, and even visited the grave of the murdered Catholic Fr. Jersey Popieluszko in Warsaw to pay tribute to his memory. The assailants of the priest, after a long and much publicised trial, are serving prison sentences ranging from 14 years to 25 years.
In marked contrast, the British Prime Minister Mrs Margaret Thatcher failed to mentiom even one uvord on the stubject of human rights during her rece n t to u r of As iam countries, some of which have achieved world-wide notoriety for flagrant violation of human rights. One wonders whether in Sri Lanka she raised a single ατιες ίίο η αίθοιί η μηdεred Catholic priest Fr. Mary Bastiат, и:ho иvas gиттеd doиут іт his own church on January 6 and his body disposed of by the Sri Lankan army and where the Jayawardene government is engaged in a cover-up of this bruta murder,
The gross violation of human rights, including eactra-judicial killing of hundreds of civilian Tamils, has been the subject of many reports by reputed international human rights bodies. Tuvo British MPs, Conservative and Labour, who recently viSited Sri Lanka, had met Mrs Thatcher before her visit and told her of the 'substantial violations' of human rights in Sri Lanka. Yet the British Prime Minister 'refused to be drawn on the issue of human
rights in Sri Lanka', ("Observer,
April 14, 1985). One wonders whether it is her view that the people of Sri Lanka, particularly the Tamils, are less entitled to hunan rights than those in Po
lатd.
A British jurist of international repute, Mr Paul Sieghart,
after a visit to Sri Lanka as a
guest of Pre dene, report riots in which maimed, robb hιοηιείe88 αrε 1 episodes; they become a per Commentin Jayaиardene". anti-Tamil : ፲988 ፳ዝጊ the thousands of over 4,000 prt to the torch, a uvere rendere Sieghart said the fifth day, President Jay арреат от т. . . . In the address, the see fit to ut sympathy for violence and
፲ገጊ ፕeCéንጌt ?? papers have horror αηd ί murders, ars truction and r the security fo'; Tamils numbe have fled to escape the ut of the army. A asked (іп, ат lished in “Su 1985), w het арpoint a co quire into arm ident Jagativao his characteri gard for the li the Tamil peo now. Did the . соттission d Yet the Britis shoιυίηg αη υι humanitarian battered Tam Colombo, "th Tamils is a Tr |Lатkат gотлет
Im Sri Lan said, “Terrrori. seen, to ouvin, 1 end of democr cracy in Sri lieve that, as problems in through demo surprising, for

APRIL 1985
R & SRI LANKA
sident Jaydvared: “Communal Tamils are killed, ed and rendered to longer isolated are beginning to nicious habit.' g on President response to the iolence in July course of which Tamils perished, perties were put d 200.000 Tamils d homeless, Mr "And not until On 28 July, did awardene finally Ltional television course of that resident did not ter one word of the victims of the destruction .
onths the newsbeen full of the error of random om, looting, desope committed by rces. Boatloads of 2ring over 90.000 South India to controlled fury ind when recently interview pubnday’, April 30, her he would minission to iny atrocities, Presdeme, displaying tic callous disreves and rights of ple, replied: “Not British appoint a uring the var?” Prime Minister, tter lack of even concern for the people said in matter of the atter for the Sri птетt”. :a, Mrs Thatcher 'n rust never be it does, it is the acy. It is a demoanka, and I bein Britain, the ust be solved cracy. It is not the military dic
tator who has ruled Pakistan. under martial law for the last several years, to be proud of President Jayawardeme and award him the 'highest honour of Pakistan. But it is a disgusting spectacle for a British Prime Minister to issue a character certificate to the Sri Lankan тедtте.
If Mr Neil Kinnock and the Labour Party were to win the nert general election, and proceed to deprive Mrs Thatcher of her civic and political rights and eacpel her from Parliament by the enactment of retroactive legislation, one wonders whether she would regard that as a democratic act. That is precisely what Jaya uvardene did to Mrs Bandaranaike, the former Prime Minister, and some others after he came to power in July 1977.
Jayawardene’s democracy is such that the life of the Parliament elected for six years was eatended to 12 years without a general election. This he did by monkeying with the Constitution and through the subterfuge of a referendum characterised by unprecedented malpractice including violence and thuggery against political oppoments, detention of several opposition politicians and closure of newspapers opposed to the eatension of the life of Parliатетt.
However much Mrs Thatcher might have detested the verdict of the jury in the Clive Ponting case, British democracy would mot have permitted attacks upon those responsible for the verdict. But in Jayawardene's democracy, thugs are hired and transported in vehicles belonging to the state to attack the homes of Supreme Court judges whose judgements conflict with the wishes of the Eacecutive. And the Eacecutive President who enjoys powers which "are eacceptionally wide for a free democracy under the rule of law' does not hesitate to freely concede that he had personally ordered the promotion of police

Page 3
APRIL 1985
officers found guilty by the Supreme Court!
The American President Thomas Jefferson declared, 'while the will of the majority is in all cases to prevail, the minorities possess their equal rights which to violate would be oppression'. And the non-recognition of the equal rights of the Tamil people and their resulting oppression at the hands of successive chauvinist Sinhala-dominated governments are adequate demonstration of the absence of true democracy in Sri Lanka.
Three decades of neglect and refusal to solve the ethnic problem peacefully on the basis of the recognition of the legitimate rights of the Tamil people, the failure of successive governments to honour agreements solemnly entered into with leaders of the Tamil people, the recourse to military suppression of even Gandhian-style peaceful protests, the continuing discrimination and the osten repeated anti-Tamil pogroms have, as a last resort, given rise to the twin phenomena ofseparatism and political counter-violence. To chairacterise, denounce and dismiss such violence as "terrorism'. is mot only simplistic and naive but also to deny the right of an oppressed people to defend their fundamental rights and democratic freedoms.
SRI LANKAN
GOVERNMENT BANS
"FRONTLINE NUMBER
The Sri Lankan government has banned the March 23 issue of "Frontline', fortnightly brought out by the publishers of 'The Hindu'.
The issue covers a detailed and comprehensive cover story on Sri Lanka discussing the Tamil ethnic problem from various angles. It also published
a number of photographs which re
portedly are “unpalatable to the
Jayawardene government'. The ruling :
UNP government had last month banned another Indian fortnightly news
magazine, "India Today', as its issue carried a cover story on Sri Lanka.
JAFFN HEADQ
For the first time there was jubilati northern city of Sl by the ethnic Tami rillas fighting for called “Elam” had police station just t British Prime Mir er’s visit to the isla mounting protests dissociate herself f regime.
was the first co the Scene of attack day. I saw people outside their homes discussing the late guerrillas who hav bringing the civil mistration in Jaff northern Sri Lanka, their repeated att machinery.
Guerrillas stood
Of course, there that, as in the past, might unleash repr population, but the tened by the fact stood guard in the security forces. Th ing with young gue 47 assault rifles, ro other military gear traffic and advis vulnerable areas, p police stations, to places. Men, wome rying bags laden \ belongings were steady stream.
When I reached t headquarters at J Thursday, I saw a ging in the debris to the previous night, had arrived in fol dozens of motor-bi the station with ro running it after fou Over 100 policemé have been inside til the time but most adjacent police attack started.
Policemen taken
No reliable fig were available fron is believed that at l were taken hostage Official statements men and 20 guerri

TAMILTIMES3
APOLICE UARTERS DESTROYED
in many months, on in Jaffna, the i Lanka populated ls. The Tamil guer
a separate state captured the main wo days before the lister Mrs Thatchind republic amidst
calling on her to rom the repressive
rrespondent to visit at dawn on Thursgathering in knots and street corners 2st exploits of the e now succeeded in and military admiha, the capital of to a virtual halt by
acks on the state
guard
was apprehension the security forces isals on the civilian
people were hearthat the guerrillas city to take on the e city was swarm"rillas carrying AKcket launchers and '. They directed the ed the people in articularly close to evacuate to safer n and children carwith their precious seen leaving in a
the flattened police affna at dawn on rmy personnel digrecover bodies. On about 200 guerrillas ur mini-buses and ikes, and attacked bckets before overr hours of fighting. en were known to he headquarters at of them fled to the station when the
hostage
res of casualties n either side, but it east two policemen 2 by the guerrillas. s said four policellas were killed in
By GAMINI NAVARATNE.
in Times of India
the attack. To prevent the military from coming to the rescue, the guerril
las had laid landmines along the road
leading out of Jaffna's main army camp at Gurunagar, about a mile away, and also kept firing at the camp. The solders returned the fire, but did not venture out of the camp till dawn.
The Jaffna police station was one of
the three remaining in the peninsula.
The others are at Valvetitturai and Point Pedro. About a score of others had closed down after guerrilla attacks. The attack and smothering of the Jaffna police headquarters has boosted the militants' morale, particularly against the background of the training given to the security forces by the Israeli secret service, Mossad, and Britain's SAS.
The jubilation in the militant camp arising from their latest victory has led moderates in the northern province to believe that the time has come for the Jayawardene government to settle for serious negotiations with the guerrilla leaders to end the conflict. They feel that with India also opposed to a division of the country as envisaged by the "eelamists', the guerrillas will be willing to settle for regional autonomy.
Monks' opposition.
It is felt that President Jayawardene in recent months has appeared to be willing to accept the inevitable, but not so the Buddhist clergy which wields considerable influence in this predominantly Buddhist country. The monks are opposed to any meaningful devolution of state power because they fear it would inevitably lead to the establishment of a separate state and eventual link-up with the Tamils in South India and pose a threat to the Sinhalese as in ancient times.
It was the Buddhist opposition that led to the collapse of the all-party talks convened by President Jayawardene to find a solution to the ethnic problem.
Observers here feel that the attack on the Jaffna police headquarters should be an eye-opener to the Buddhist clergy that the Sinhalese cannot continue that hegemony over the Tamils and that it is time they agreed to grant them a m e a su re of self-rule in their predominant territories. The alternative, in their belief, is civil war between the two communities, possibly leading to foreign intervention.

Page 4
4 TAMIL TIMES
TAMLSA
Two British parliamentarians, Mr Roger Sims (Col Mr Robert Kilroy-Silk (Labour) visited Sri Lanka in year at the request of the British parliamentary hum to investigate allegations of human rights violations. their findings is due to be published shortly. In the Kilroy-Silk, in an exclusive interview with the e Times', discusses the question of substantial viola rights in Sri Lanka and considers the plight of the the context of the government pursuing a military ethnic conflict in that country. He conveys his cc Tamil people are being psychologically and physical the context of a growing feeling even among ruli Tamils are no longer welcome in Sri Lanka.
Q. Mr Kilroy-Silk, you and Mr Roger Sims MP recently visited Sri Lanka. How did you come to make this visit?
A. We were asked by the British Parliamentary Human Rights Group to go to Sri Lanka for a period of ten days to inquire into allegations of human rights violations in that country. In fact, we spent little over two weeks there.
Q. Did the Sri Lanka government and the High Commission in London approve of your visit?
A. Initially, they did not approve. In fact at the beginning they were somewhat difficult and obstructive. But when we made it clear that we would make the visit on our own initiative with or without their approval, then they became very helpful, so much so we ended up as guests of the government of Sri Lanka. Once we were there, they provided us with a car and a driver to travel to various places.
Q. What places and who did you see during your visit to Sri Lanka?
A. We saw President Jayawardene, the Foreign Minister and the Minister of National Security several times. We also saw other Ministers and government leaders. They enabled us to see several places including the Welikade prison, the army camp at Boosa which had detainees and also refugee camps where there were Tamil and Sinhalese refugees. In that sense the government was very helpful. We made our own arrangements to see others whose names we do not propose to disclose for a variety of reasons. .
Q. 0ther than government leaders and officials, who else did you see?
A. We saw human rights activists, members of the clergy and political
parties, trade unionists, TULF MPs
and Mrs Sirima I Saw Mr Vasudeva
NSSP leader, who v tody after two days
Q. Did you visit the north and east, esp Mannar which from to be the most aff
A. We wanted to b government told us dangerous and that ways were mined. T us by helicopter be that they were being and more importan ters were in use f tions. We had no accept the governr matter. However, v did not visit these a are not in a positior anything about wh pening there.
Q. Your visit Was to examine the all rights violations. W in this regard?
.A. As our report v
there is evidence o' tions of human rig First of all, the Tam forced out of their
ernment from the area and they havi refugees in their C are living in ch schools and garage government itself, 100,000 refugees an conservative estim formed that Tamil rate of a thousande South India. There plete dislocation of on which the coas depend. The Prohi thickly populated
brought about unin

APRIL 1985
SUBSTANTIAL VOLATIONS OF HUMAN
RE BEING DRIVEN OUT
servative) and February this an rights group
The report on meantime, Mr litor of “Tamil Lions of human Tamil people in solution to the ncern that the ly driven out in ng circles that
Bandaranaike. We Nanayakkara, the was taken into cusof our seeing him.
Tamil areas of the ecially Jaffna and all accounts seem 2cted parts?
ut we did not. The
that it would be too the roads and railhey could not take 2ause we were told g shot at by rockets tly all the helicopor security operaalternative but to ment ruling on the we are sad that we reas and therefore to say adequately at is actually hap
primarily intended gations of human hat is the situation
vill make it clear, substantial violahts in Sri Lanka. il people are being homes by the gov
Prohibited Zone been turned into wn country. They urches, temples,
s. According to the
there are about d that clearly is a ate. We were inare leaving at a very day by boat to
has been a comhe fishing industry al people largely ited Zone includes areas and it has aginable hardship
and disruption to the life of the Tamil
ommunity.
A Security Zone has been declared under the Emergency to cover the entire Jaffna peninsula and no one can enter or leave this Zone without special permission. Although we could mot visit the affected areas, from firsthand accounts we are in no doubt as to the extent of the hardships experienced by the people. There is an acute shortage of food, drugs and other supplies. People have not been able to go to work or to their farms. Schools do not function normally. It is not necessary for us to elaborate on the human rights implications of the forced evacuation of thousands of Tamil people and the hardships to which they are subjected. Besides, a large number of people who are political activists are being arrested and detained under Emergency Regulations without charge or trial and even without acpess to lawyers or relatives
Q. You referred to arrests of a large number of people who are political activists. How selective or indiscriminate are these arrests?
i A. The Emergency Regulations are framed so broadly that you could be arrested virtually on the say-so of an army or police officer. You do not have to commit an offence or have to be Suspected of an offence to be arrested. Virtually any action they deem it so, can be made use of, to arrest any person. The Emergency Regulations are drawn so wide that anybody can be picked up at any time.
Totally indefensible
Q. There have been reports of indiscriminate arrests of Tamil males of a particular age group by the army during so-called combing operations. Is there any truth in these reports?
A. That is true, because we were actually told that by the army officers and Ministers themselves. When there is an incident, the army covers an area of something like a square mile and arrests all young Tamil men between
the ages of 16 and 35 in that area and
they regard that as a common and acceptable practice. We find that totally indefensible.
Q. How are those arrested in this manmer dealt With ?

Page 5
RIGHTSIN SRI LANKA" — U.K. MPs
PSYCHOLOGICALLY 8
Robert Kilroy-Silk MP
A. Once arrested, they are taken to an army station and then interrogated. Some of them may be returned home after interrogation, and others are taken a couple of hundred miles south to the Boosa Army Camp to be detained and further interrogated.
Q. Are the detainees kept in a тогтal prison?
A. No, they are detained in a separate compound in the army camp behind barbed wire and armed oil ards.
9. The Minister of National Security has stated that the detainees would be released once they prove their innocence Could you cоттетt?
A. Clearly that is not true and it does 22* łą222 że 2.24* 2 *va??- ment has set up an Advisory Board to look into cases of detention and where appropriate direct their release. We
had evidence that the Advisory Board
had examined hundreds of cases and
recommended that the detained individuals were innocent and ought to be
released, but they are still in detention several months later. When we raised this matter with the Minister, he first discounted it but when confronted with evidence relating, to several dozens of cases, the Minister pleaded that there was a shortage of clerks. We found his attitude most worrying and disturbing.
Q. Do you consider it to be an acceptable practice that those who are indiscriminately arrested should prove their innocence before they were released?
A. Clearly not. People snou gu nou be arrested unless they had committed an
offence or there W cion that they had ence. However, ir are arrested, inte tinue to be detai should have been
Q. Is there any tainees are subjec
A. Yes, the use of widespread. It wa tainees were cow saw prisoners who having been beat pipes and with ciga bodies. Other form detainees being hu les upside down O' made to imhale bu pins being pushed nails, etc. We saw people and it is ou are indeed beater arrested and in t rogation.
Q. Did you raise use of torture Wi yои тet?
A. Yes. They of c place. However, a actually volunteel that pickpockets cause they are mc beating than of in regarded prisons If such an admiss a senior police of MPs known to be tion of human rig ứỡ ởe ứrrreasớmáở suspected terrorist up and tortured
(). How about the atrocities against
A. The governm seem to concede
committed by the lian Tamilis wher several service pe disciplined in the
had other evidenc and organisations
time there was a incident, retribut against civilians w tiom takes the for killings of civilians of their property.
(), You referred to of disciplinary act,
 

TAMILTIMES5
PHYSICALLY
as reasonable Suspicommitted an off1 Sri Lanka people errogated and conned long after they
released.
evidence that derted to torture?
torture seems to be as evident that deed and afraid. We had terrible scars en up with plastic urette burns on their s of torture included Ing up by their ankver a chilli fire and rning chilli fumes; down their finger and spoke to these r view that suspects up when they are he course of inter
the question of the 'th Ministers Whon
ourse denied it took senior police officer red the information are beaten up bebre frightened of the prisonment as they as "holiday camps'. ion can be made by ficer to two foreign
investigating violaInts, it does not seem är för KMØło đłať ts are in fact beaten
allegations of army
Tamil civilians?
ent and Ministers that atrocities are army against civithey stated that ersonnel have been past. Of course, we ce from individuals that virtually every ny alleged terrorist lion by the army as normal. Retribum of beatings and and the destruction
government claims ion against security
personnel. Did they provide any evidence in support? Does the government give any publicity in the media about the action taken?
A. They gave us a list of army units from which men had been subjected to disciplinary action. However, none of this is published in Sri Lanka. The reason they gave for not giving publicity was that it would cause dissatisfaction in the armed forces.
Fear of being deposed
Q. Did the government offer any explanation as to why army excesses
could not be controlled?
A. They accept that they occur, but said that it was difficult to control the army; some sections of the army were not well trained or disciplined and that was one problem. The other was that if the government took severe action, then the army might respond by taking action against the politicians and the State.
Q. That sounds like a confession of government losing control over the forces?
A. I think it indicates a fear that the army might use its power to establish a government under its control.
Q. So, the government is desisting from taking action against indisciplined sections of the army for fear of being deposed?
A. Yes, I would have thought SO.
Q. From whom did you gain this inpression?
A. From every Minister with whom we raised the issue as to why indisciplined army men had not been disciplined more often. I cannot from memOry say whether the Minister of National Security said this, but certainly the President was of this view.
Q. The Sri Lanka media is full of daily reports of security forces killing ter. rorists and arresting several others. Is there any indication that those arrested are going to be charged and tried in the courts?
A. No. When we were there, there was the case of one person, Fr Singarayer. being brought to trial. He was on
PLEASE TURN OVER

Page 6
6 TAMILTIMES
course arrested two or three years ago. Other than that, there is no indication that any other person islatoaba charged or brought to trial.
Q. Do you think that the Tamils living in the South in places like Colombo feel Secure and safe?
A. No, there is a growing feeling of
insecurity and fear amongst them. We
spoke to many Tamils, their friends and relatives living in Colombo and
other places and they are plainly
afraid. There was one man who dres
sed up to give the impression that he
was a Sinhalese, spoke the Sinhala
tongue and was afraid of anyone know
ing he was a Tamil. Of course, we alsó had the evidence of all those who had
left during and since the July 1983 communal violence. Many Tamil parents have sent their children away for Safety
Q. Did you gain the impression that Tamils are not any more welcome to be part of Sri Lanka?
A. Yes, that was perhaps the most worrying and unfortunate part. We cannot say that we got that impression from everyone. We did begin to get the feeling, and we discussed it amongst ourselves, that there was a growing sense amongst the members of the government and perhaps others as well and they talked in a manner which almost implied that Tamils were not part of Sri Lanka. They may not have realised that they were talking in that manner but that is the way it looked. The most worrying part is that if this feeling is allowed to grow, it would become generally acceptable to express these views quite openly.
Q. You said that you spoke to others including civil rights activists and trade unionists. How do they feel about the situation?
A. Even those people concerned with human rights, many of them Sinhalese, seemed frightened and apprehensive. They were clearly, cowed and afraid for their safety.
9. Who are these people?
A. I cannot name them because that would put them at risk. We gave them assurances that we would not disclose their names. They belonged to all communities - Tamils, Sinhalese, Christians, Buddhists and Hindus, trade unionists who are educated, articulate and professional people. They were afraid that if it was known that they had spoken to us, then they may be
endangered in sor gated about what til
GOvernment ben' military solution
Q. The governmer lowing the course tion. Has the gov ату proposals or it tical solution?
A. No. We were ve. that. We wanted to a political solutio. Minister, the Pre were very clear tl military solution.
Q. Is it your impre ernment has given negotiated political
A. Yes, definitely.
2. How do you ra such a course?
A. Well, it will neve in principle; it is m also foolish becau: succeed in having military solution; a mously in terms of the problem in Sri Settled by people ta and negotiating an ment and all efforts Secure it
(). The fact that regarded even in th not being part of Sri the context of the g Sion to seek a milit do you think the fu Tamils in Sri Lank
A. I think it is ver Tamils are being
psychologically anc Was a Tamil in Sri
very worried. It see going to be an incre and insecurity, pari in the north and th
Q. Do you think tha Sees its role as the majority Sinhalese that it has ceased
terests of all the pe including the Tami
A. I think so. Incre conversations we ha it is clear that they a ed with maintainin, of their supporters, an

he way or interro: ley had been telling
t seems to be folof a military soluernment indicated itiatives for a poli.
y concerned about See and encourage n, but the Prime sident and others at they wanted a
ssion that the govup the idea of solution?
te the chances op
r work; it is wrong orally wrong; it is se you will never a complete final nd it will cost enorlives. Eventually Lanka has to be lking to each other honourable settleshould be made to
Tamils are being le ruling circles as Lanka, and that in overnment's deciary solution, What "ture holds for the a?
y depressing. The
driven out both physically. If I Lanka, I would be ims to me there is asing sense of fear ticularly for those e east.
at the government protector of the
community and to reflect the inople of Sri Lanka lS?
asingly, from the d with Ministers, re more concerng the allegiance ld everything they
APRIL 1985
say or do is viewed in the context of whether or not that will increase or maintain their support. In that sense, they are resolved to do what the majority community wants them to do and the majority community as expressed politically seems to be at the moment anti-Tamil.
... What role is the Buddhist clergy playing in the present situation?
A. From what we have heard from others and from no less than the President himself, it seems that they are one of the most extreme groups pressing for military action against the Tamils.
Q. Did you talk to any Christian leaders and what is their position?
A. We spoke to some of them, some were very good and some were very bad. V
Who are the people you met?
A. I can mention the names of those ones we were not impressed with. We weren't particularly impressed with the Papal Nuncio in Colombo and the Anglican Bishop of Colombo. There were other Christian leaders who impressed us and who were clearly worried and concerned about the future of the Tamil people.
Q. What was the position of Mr S. Thondaman, the Tamil minister in President Jayawardene's Cabinei?
A. Of course he wants a negotiated settlement. I do not want to undermine his position with the government by anything I say or whatever you publish. He was certainly critical of government policies and actions. He was concermed about the future and Welfare of the Tamil tea plantation workers and the way they have been treated during the communal violence and also about the fact that they had no
giyic or political rights.
Q. Did you raise with government leaders their plan to colonise the Tamil areas with Sinhalese to reflect the nation wide ethnic ratio of 75 per cent Sinhalese to 25 per cent other ethnic groups?
A: Yes, several times, but we did not get satisfactory answers. Their view is that Sri Lanka is one country and the population should be balanced throughout. That clearly is silly and will cause a great deal of trouble, but that is the government view.

Page 7
AP円世甲锣85
Q: What are the opposition parties doing in the present context? Are they having any impact?
A. Oh no. We met Mrs Sirima Bandar. anaike, the leader of the SLFP, who clearly is a supporter of the governrhent to the extent that she would not do anything more liberal or sensible. She had no solution to the present ethnic problem and she too wants a military solution. She seemed to be more angry with the government for depriving her of civic rights.
Censorship
Q. Are there any restrictions placed against opposition parties in carrying out their normal political and democratic functions?
A. Yes, clearly the Emergency Regulations do that. So does the censorship. So does the fact that the Tamil United Liberation Front and its MPs are not represented in Parliament. The Emergency Regulations also prohibit peaceful protests, meetings, pickets and demonstrations.
Q. Do you know why Mr Vasudeva Nanayakkara, the NSSP leader, was taken into custody and the circumstances in Vhich he is held?
A. I do not know why he was arrested. He was taken into custody two days after our meeting him. He was apparently arrested for breaching the Emergency Reguulations, but as we said earlier they are so wide as to cover almost anything. No one gave us a satisfactory explanation for his
arrest except that leaflets during the tion by university being held in the police station, anc he was sleeping or dor outside the In were not allowed Asked as to why he Officer-in-Charge been arrested for because he was other people tryin things which he di that he needed ps of which seemed cause we had dil nights before he there was nothing
(). Did you raise arrest With any g
A. Yes, we raised i of the Ministry of Attygala. He desc tion given to us Charge of Mr Va ridiculous. Howeve a satisfactory reas indicate as to whe leased.
of (). What in your vi the ethnic proble
A. Both Sides hav should stop fightil weapons and agi pre-conditions anc ment which allow Separateness or
Tamils in the nc
-
| p1
ease send Tamil Times as my gift to Fron
NAME: ....................................................... NAME: ........................... ADDRESS: ........................................... ADDRESS: ....................
SSLSLLLSLLS S LLLSLSSSLLLSLLLLLSL LC LL CLL LCCL LL LS SLSLCSCLLLL LSC SLLSLC LL S Te:..... .................... .
Subscription Rates V UK/INDIA/SR LANKA ....................... £7.50 All other countries ..........
PLEASE COMPLETE THIS FORMAND RETURN TO: TAMILTIMESLTD, P.O.BOX304, LONDONW13
enclose a cheque/M.O. in favour of Tamil Times Ltd.
MYSUBSCRIPTION ......................................
GIF SUBSCRIPTION ................................. ..
DONATION ..........................
TOTALPAYMENTENCLOSED.
Signature .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S LSCSLSLSSSMSSSLS S SLS S S S LSLSLSLSLS S SLSLSSSLSLSS S LS
... . . . . . . . . .. . . .
=== ذات • ۔ ۔ ۔
и мимо в... Date...................
" from June 1 overse

he was distributing recent demonstrastudents. He was Colombo Harbour when we saw him a mat in the corrispector's office. We to speak to him. was being held, the said that he had his own protection being harassed by g to get him to do d mot want to do and schiatric help - all patently absurd bener with him two was arrested and wrong with him.
the question of his overnment official?
t with the Secretary Defence, General ribed the explana
by the Officer-inSudeva's arrest as r, he could not give on for his arrest or 2n he would be re
ew is the solution for m in Sri Lanka
re got to talk. They ng, avoid the use of 'ee to talk without negotiate. a settle's for some form of
devolution to the orth and east. The
... US$20.00/E12.50
(up to May 31, 1985)
9QN
is rates go up by lu% - - -
TAMILTIMES7
solution lies along the lines of sorte degree of self-government to the Tamil community. What form it should take and how much of autonomy they should have are matters for discussion and negotiation. That is the only path to a solution.
What UK should do
Q. In the context of the substantial human rights violations and the decision of the Sri Lankan government ta pursue a military solution, as a British parliamentarian, what do you think the British government should do?
A. I think the British government has
to bring pressure to bear on the Sri Lankan government to stop the fight
ing and to begin negotiations without
pre-conditions. We will be seeing theل British Prime Minister before she visits Sri Lanka and we will be placing before her the evidence we gathered
during our visit and impressing upon
her the need to being to bear her
influence upon the President to ensure - that the violations of human rights are stopped, and use the economic aid that the UK gives Sri Lanka as a weapon to
get the government to agree to negoti
ate with the Tamil leaders and politic
al parties.
Q. Do you think that any other form of pressure could be brought to bear upon the government of Sri Lanka?
A. I think we have got to the point where pressure has to be applied by the whole international community. Sri Lanka is a fellow Commonwealth country, and that together perhaps with the Scandinavian countries and all those who are donors of aid to Sri Lanka should be prepared to say with a degree of unanimity that unless Sri Lanka actually stopped violating human rights in the way it is doing at the moment, then there could be no more economic aid, and that I think is the most powerful weapon that could be employed to have the desired result.
Q. Do you think it is right for the British government to extend loan facilities to Sri Lanka to purchase gun-boats in the present context?
A. No, I do not think we should be providing weapons of any description or military assistance to the Sri Lankan government until it complies with its human rights obligations and seeks a political solution to the ethnic prob
lem in that country.

Page 8
8 TAMILTIMES
WHY WAS 'INDIA TODAY' B.
A few months ago, India's prestigious news magazine “India Today' was a hot favourite with Jayawardene's Sri Lankan government. When it published an investigative report about "terrorist training camps' in India, the Sri Lankan government could not restrain its delight. Its special report was republished in all the newspapers that the government could influence. The government also placed a special order for several hundred additional copies of the magazine, which were sent by the Ministry of Foreign Affairs to Sri Lankan missions abroad for world-wide circulation.
But things have now changed. The same government that distributed "In
dia Today' gratis abroad has now ban
ned its latest issue from entering Sri
Lanka. The reason is another nine
page 'Special Report" entitled 'Paradise Lost”. The on-the-spot report on
Sri Lanka, which deals with the
"traumatic' effects of the ethnic civil war on the economy and public life, is written by the magazine's Associate Editor, Dilip Bobb, who was there a
few weeks ago and "talked to a wide.
cross-section of Sinhalese society including businessmen, top-rung profesSionals, politicians, diplomats bureaucrats and ordinary people'.
Despite the ban, photostat copies of
the article have been freely circulating
and are even being sold or hired like
pirated video-tapes. Those who have
read it ask what part of the article is
the one that the government objects to
most.
Portrait
Is it perhaps Mr Bobb's word portrait of President J. R. Jayawardene? “At times, says Mr Bobb, "he resembles a professional mourner or even an undertaker with his perpetually melancholic mien and severe raiment.
Add a sinister-looking cowl and he, would be straight out of the Inquisi
tion, an image reinforced by the priestlike robes he favours. Even his smile is slow and sad, forming new and enigmatic patterns in the deep wrinkles of his elongated face.' V−
Or is it Mr Bobb's remarks that 'at an age when most politicians are haltingly dictating their memoirs, Junius Richard Jayawardene, 78, is quite
literally riding a tiger into an unknown.
Sunset'? Or that "his dreams seem as mockingly empty as the hotels strung out like modern museum-pieces on Colombo’s Galle Face green”?
Nevertheless, Mr Bobb, who also obliquely compares our President with "tinpot dictators of banana republics', considers him to be probably the most
secure leader in counts the 'oft-quo President is unde hard-liners and th pointing to the ea President got rid o writing off the vo tions of the Maha ridden', 'Merced who have “debased credibility by in spread and blatan
Ethnic
As far as the et cerned, Mr Bobb th dene is determine for everything it is ly, and dramaticall diplomatic compro the Tamils'. Presid other modus opera power and on top "His political st been to pick up pairs, and project cessors but making people with no pow lathmudali and Pr "He then steps them do all the run the mouth while fol tive camps. Then, elevated them, he that one or both favour. The entire every word to catc next star will be, trying to regroup.' Mr Bobb does no he interviewed Me: and Gamini Dissan have got some inter this aspect if he d
However, while Wickremasinghe, gets publicity "harc his official position rent in waiting, M 'political analysts i "sneaking suspicion winner may be son who, up to now, disinterest in politi for wheeling and d man, and a highly that, for getting including arms sal
Economy
An interesting p special report is tha quotes official stati illustrate the 'sudd turnabout in almo: the island's econon of the continuing et government's polic

APRIL 1985
ANNED IN PARADISE LOST
ne region'. He dised theory' that the pressure from the Buddhist clergy'
se with which the Cyril Matthew and cal chauvinist secSangha as "faction es-Benz Bhikkus”
much of their own lulgence in wide. t corruption'
hnic crisis is coninks that “Jayawarto milk the crisis worth before finaly, coming up with a mise acceptable to ent Jayawardene’s andi for staying in is described thus: ategy has always people, usually in them as likely sucsure that they are ver base like Athuemadasa.
backstage and lets
hing amd foaming at rming their respecas abruptly as he drops subtle hints are no longer in polity hangs on his h a hint of who the while frenetically
t mention whether isrs Cyril Matthew ayake, but he could esting sidelights on id. saying that Ranil a "hardliner' who ly in keeping with is the heir-appar Bobb says that n Colombo' have a that the ultimate Ravi Jayawardeme as "displayed his 's and his avidness 2aling as a middle
successful one at overnment deals, es”
art of the banned in which Mr Bobb tics and reports to en and traumatic t every aspect of ic life” as a result onomic crisis, the es, its attempts at
a military solution and what the World Bank has described as "the major Source of instability in the economy' - namely, government's budgetary mismanagement. Budgetary allocations for defence, which were only Rs.50 million a decade ago, have now risen to Rs.4 billion. A further Rs.100 million has also been provided by Parliament. Mr Bobb is obviously unaware of the immense extra-budgetary expenditure on the purchase of naval craft, helicopters, and a variety of sophisticated weaponry, which has added another one and a half to two billion rupees to this.
But he quotes Finance Minister Ronnie de Mel, who has “little control” over extra-budgetary spending, as saying: "If this sort of thing continues, the economy can't come back.' Mr Bobb remarks that the government obviously hopes that it can, as before, meet its huge budgetary expenditures forever from "aid, concessional borrowings and commercial loans'
Aid-dependent
But, he points out, "Sri Lanka is currently the most aid-dependent country in the world. Aid accounted for almost 60 per cent of government expenditure in 1983, resulting in a dangerously high debt service ratio of 20 per cent. But in fact, Sri Lanka has become a "high-risk investment as far as aid donors and banks : are concermed'.
Mr Bobb also quotes the Central Bank's view that "the prospects for concessional aid are uncertain and further large-scale borrowing is imprudent in view of the dire consequences of debt servicing'. Prolonged ethnic violence has made aid, loans and investment in Sri Lanka even more risky. Mr Bobb says that from 1977 to 1983, foreign companies invested about 240 million US dollars in 300 ventures in Sri Lanka, mostly in
the Free Trade Zone. But "since 1983,
the process has gone into reverse gear'.
Some companies have started to pull out while others have reneged on intended investments. He quotes the instances of AGRICO, which wanted to invest 300 million dollars in a phosphate project, and two other US electronic companies — Motorola and Har
iris Electronics.
... Another section of Mr Bobb's article
examines the crisis in the tourist industry where arrivals dropped by 17 per cent in 1983 and a further 5.9 per cent in 1984. Overall occupancy rate in
PLEASE TURN TO PAGE 19

Page 9
APRIL 1985
THE TAMILISSUEAN
The Indian government at the centre has gone out of its way to reassure those Members of Parliament, particularly from the southern five states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Pondichcheri and Andhra Pradesh, that there has been no change in Delhi's stand that the legitimate demands of the Sri Lankan Tamils should be met if a political solution is to be achieved. The lack of a positive response from Delhi to the plight of the Sri Lankan Tamils in the context of increasing atrocities committed by the security forces resulting in thousands of Tamil refugees landing along the South Indian coast caused much concern in all the five southern states. There emerged a suspicion that the central government was no longer upholding the Sri Lankan Tamil cause with singular determination as was done in the past.
M. Karunanithi's DMK, which has taken an abiding interest in the Sri Lankan Tamil issue even to the point of demanding direct military intervention, threatened to start an agitational campaign throughout Tamil Nadu from April 29 alleging failure of the central government to safeguard Sri Lankan Tamil interest. The Chief Minister of Tamil Nadu, M. G. Ramachandran summoned an all-party conference which resolved to send an all-party delegation to meet Prime Minister Rajiv Gandhi to convey Tamil Nadu's concern. Similarly, M.O. H. Farook, Chief Minister of Pondichcheri also summoned an all-party conference on the Tamil issue.
The Chief Ministers of the five southern states were also summoned to a conference by M.G. Ramachandran to discuss a common strategy on the Sri Lankan Tamil issue.
Meanwhile, the central government had to step in and defuse the tension and dissatisfaction resulting from the contents of the communique issued in Colombo following the visit of the Indian Foreign Minister, Romesh Bandhari.
Strong objections
Several MPs raised strong objections to the communique issued in Colombo which gave the impression that India had accepted the position that the Tamil militants should give up their armed struggle before the Sri Lankan government called off military operations and commence negotiations. The leader of the Janatha Party in the Rajya Sabha, Mr M.S. Gurupadaswamy, voiced the misgivings of several members when he called for an early statement by the
government on hari's talks in C dilution of the II Clarifying th announced in De joint communiq what had been i; Ministry in Colo statement givin outcome of Banc The clarificati agitated MPs. T cently presented in Delhi to the inter alia, that “. the role of a ber successive gover put up with t against the Tam What is appar only politicians O. the entire countr are concerned a Tamils. This d
ploded the fallac thinking and the tion that north I are less concerne Tamils.
G.K. Reddy, t recently wrote re
DIPLOM PROM TA
Although the Sri State in a recent that the Tamil a and eastern provi to foreigners i those who attem areas have been
t Trevor McDo "TN and other
ported that their Tamil areas hav the government. attempted to go turned back by Elephant Pass Nayar who int Jayawardene : *(30.3.85) was refu ito the northern T the President hir permission, Jaya there is nothing army and the p life.' If what the the question ar happened to the who live in the
Even two Briti Mr Kilroy Silk (I Sims (Conservat to go to the Tam Jaffna and Mar
 

TAMILTIMES9
ND THE INDIAN SCENE
whether Mr Bandolombo reflected any ldian position. e situation, it was lhi that there was no ue as such and that ssued by the Foreign mbo was only a press g its version of the dhari's visit. on did not satisfy the he memorandum reby MPs of all parties Prime Minister, said, in its anxiety to play evolent Big Brother, 'nments in Delhi had he discriminations ils in Sri Lanka'. ent today is that not f Southern India but of y and from all parties about the Sri Lanka evelopment has ex'y in the Sri Lankan ! irrational presumpndians at the Centre 'd about the fate of the
he Hindu columnist, flecting India's think
ATS & REPORTERS BANNED
AMIL AREAS
Lankan Minister of press briefing denied reas of the morthern inces were prohibited including newsmen, npted to visit these
refused permission.
hald of the British journalists have reefforts to go to the re been thwarted by Some journalists who to Jaffna have been the military at the checkpoint. Kudlip erviewed President Or the “SUNDAY' ised permission to go
amil city of Jaffma by , mself. Having refused
wardene added: "But o see there. Only the olice; no sign of any President says is true, ses as to what has 800,000 Tamil people Jaffna peninsula
sh Parliamentarians,
abour) and Mr Roger .
ve) had their request il areas, particularly nar, turned down by
tereS
ing : “The big mista ke that Mr Jayawardene and his colleăgues are making is in imagining that India can use its authority to restrain the Tamil Tigers and persuade the TULF leaders to accept the limited devolution of powers promised through district and provincial councils to give a semblance of local self-government to them . . . The Sri Lankan government has been making some grievous mistakes in assessing the Indian mood and in proceeding on the assumption that it would not intervene. It has been ignoring the fact that there is a limit to India's tolerance.
“President Jayawardene and his advisers have become almost paranoid in imagining that they would be able to establish a better rapport . . .And yet the new Prime Minister of India, like his mother, cannot afford to play the ostrich and pretend that the Sri Lankan crisis does not exist or that it is of no concern to this government. He has to face it because India has a vital interest in a peaceful settlement of this ethnic tangle and any prolonged civil strife in this neighbouring country is detrimental to India's own in
y
the government. The government knew that these two MPs had gone to Sri Lanka to investigate violations of human rights to obtain first-hand accounts of atrocities and destruction caused by the security forces. The excuse given to the MPs was that travel by road and rail was too dangerous and that all helicopters were engaged in 'security operations'.
Impossible to accurately report
It is reliably understood that even foreign diplomats have been requested by the government not to visit the Tamil areas. The Papal Nuncio has not visited these areas despite several pleas from Tamil Bishops. In the face of this government ban the diplomats find it impossible to accurately report on the actual conditions in Tamil areas to their home governments.
Political detainees in Colombo contend that the government is becoming increasingly worried that the atrocities committed by the security forces will be exposed. They also do not want the rest of the world to know about the acute shortage of food and medical Supplies and the large number of camps housing thousands of Tamil refugees following the imposition of the Probihited and Security Zones in the Tamil areas.

Page 10
10 TAMILTIMES
"SECURITY FORCES EI
The government of Sri Lanka was involved in oppression of the Tamil minority and with its army and security forces engaged in genocide against the Tamil people, said Mr Kent, MP for Hotham in the Australian House of Representatives, during an adjournment motion on February 25, 1985.
The following is the text of Mr Kent's speech as reported in the Hansard of 25.2.85:
"It is with sadness that yet again, rise in this House to speak against the continuous racial violence in Sri Lanka. The government of that once tranquil island is involved in oppression of the Tamil minority and with its army and security forces is engaged in genocide against the Tamil people. The ethnic violence which erupted in July 1983 brought untold misery to the Tamils. More than a 1,000 Tamils, peaceful citizens, were attacked, beaten, shot or burnt to death in July riots. One would have thought that after those sad events the Jayawardene government would have stepped in to protect its Tamil citizens and to punish those who were guilty of planning and carrying out the unprovoked attacks. Yet, to date, no impartial inquiry into these violent attacks has taken place. What is worse, the killings continue. Ominous news of atrocities arrives regularly. I will quote from one of the telexes received recently. It States:
Sri Lankam government escalates genocidal violence against Tamils in Ceylon. First December, security forces strafed from helicopters Tamil civilians in Nedunkerny near Vavuniya and dropped incendiary bombs om houses killing more than 200 . . . same day Tamil civilians of Periyakulam village lined up and fired on by army death squads murdering 27 and injuring many more. Second December, 64 innocent Tamil civilians arrested at Chettikulam near Wavuniya by army later found lying dead along the high road . . . Third December, 52 Tamil detainees held in Vavuniya army camp summarily executed by Sinhala army . . . at Uyilankulam near Mannar, army death squad indiscriminately opened fire on innocent Tamil villagers and murdered 17 and injured many more. At Parapankandal in Mannar district army death squads intercepted two State transport buses and murdered all Tamil passengers totalling 65 includling a Woman passenger.
Gruesome atrocities
The telex goes on, page after page, giving details of gruesome atrocities against Tamil civilians. To dispel any doubt about what is going on, I also
éxas. -
OFTA
quote from the February. It state
News of a new j ried out by the forces in the n island is being ci tal town. The co sored press, whi sively on governi news of activiti and security for jungle camp du search operation villages in Man ago resulted in terrorists, and t. siderable amour
meat.
People who we ity was quite d villagers say 32 shot in cold blood
LIBERA
Leaders of Liber groups, left to righ Sabaratnam, TEL Pathmanaban, EF V. Prabaharan, I and Balakumar, E after unity talks
The Tamil Libera beration Tigers (LTTE), has decide Tamil groups in a view to co-ordinat The Tamil Eelam nisation (TELO), tionary Organisati Eelam Peoples R (EPRLF) have alır ing for several m. laboration.
The four organi: one single body National Liberatio this historical da pected to bring abo unity for which n have been hoping. Appealing for
Tamil people, th
signed by V. Prabh Sa barat na m (T manabha (EPRIL
and Sangar (EROS
groups had come ti of a minimum prog to taking joint pol

APRIL 1985
NGAGED IN GENOCIDE MLS' –Australian MP
'Australian' of 13
S:
ungle massacre carSri Lankan armed orthern part of the rculated in this coaspuntry’s heavily cench has to rely exclument hand-outs for its es by both terrorists ces, says a raid on a Iring a cordon and around a number of nar district 13 days the deaths of seven he capture of a conut of military equip
re there say the reallifferent. Distraught
innocent men were l, often in front of the
terrified eyes of their wives and children. They say no terrorists were in the villages, none were shot and no military equipment was seized.
Take necessary steps
I call on our government to take the necessary steps in international forums to mobilise world opinion which, in turn, will force the Sri Lankan government to stop murdering its own citizens and stop the genocide against its Tamil minority. In addition, it is our duty to stop all military aid to the Sri Lankan army, to make Sure that Australian weapons and bullets are not used for killing innocent Tamil civilians.'
TION GROUPS UNITE
odtion š: t, Sri O, K. PRLF, TTE, EROS,
tion group, the Liof Tamil Eelam d to join three other united front with a ing their activities. Liberation Orgathe Eelam Revoluon (EROS) and the evolutionary Front eady been functionlonths in close col
sations have set up called the Eelam Front (ENLF) and evelopment is exut the much needed hany Tamil people
support from all e joint statement akaran (LTTE), Sri ELO), K. Path) and Balakumar ) states that the four pgether on the basis ramme with a View itical decisions and
co-ordinating the struggle against the Sri Lankan armed forces.
Agreed minimum programme
The agreed minimum programme among the groups includes the liberation of the Tamil homelands from the Sri Lankan state and its oppression, non-acceptance of any terms which do not recognise the right of the Tamil nation to a separate state in pursuance of their right to self-determination, acceptance of armed struggle as the method of mass struggle, the carrying on of the Tamil national struggle towards the establishment of a socialist Society and the total removal of the stranglehold of neo-colonialism from the country and the pursuit of a nonaligned foreign policy.
The People's Liberation of Tamil
Eelam (PLOT) led by Uma Maheswar
an has so far not joined the newly formed ENLF but it is reliably learnt
..that serious efforts are being made to bring PLOT also into the fold.

Page 11
APR-1985
ATRoCTEsoN TAMLSMU
The Indian Prime Minister has declared that the atrocities committed by the Sri Lankan security forces against Tamils must stop. The present situation could not be allowed to continue for the next 15 or 20 years and a solution on the basis of a federal structure as in India should be found, he added.
These observations came during a 45-minute interview in New Delhi on April 4 with "Frontline'. Q: "There is a lot of concern about the major crisis the Tamil people (of Sri Lanka) are facing and it appears to me that they are all looking towards India for a way out. And yet the attitude of the Sri Lanka government- despite what one read about the Bhandari visit - seems very intransigent on the basic, substantive issues. What has India's foreign policy achieved, or India's good offices achieved, in this context? And
what do you plan urgent problem? A: “Well, we ha Sri Lanka. Not Say or We talked told to you at this must first consid terest of the Tar situation must no they will have a year period or a must be kept in m At the same time the atrocities whi ted by the securit – mot totally un trol - must stop “We have to Se is created where back. We've got maybe 90,000 . . . want them here, out. This would b
THONDA'S SHOCK REVELA
A sensational revelation that four senior Ministers of the Sri Lankan government wanted to arrest President Jayawardene some time ago was made by Mr S. Thondaman, the Minister of Rural Industries in Jayawardene's Cabinet. He made the revelar tion while addressing the All-Ceylon Muslim League recently. ; : “One night, around 10, four Ministers of the present government knocked at my door and said President Jayawardene was to be arrested to save Sri Lanka from doom. I was shocked. A moment later I recovered and told my callers, "If you do that, I will take to the streets with my followers. I will fight you and will mot mind going under, he said.
Thondaman did not, however, identify Sri Lanka's Gang of Four. Nor did he explain why the gang wanted to arrest the President at that moment. . If this revelation is true, Thondaman would have told the President himself and the question then arises as to why he had not initiated action against the four ministers or at least sacked them from his Cabinet.
No confidence
In the meantime, there are moves to present a no-confidence motion against Mr Thondaman and this is spearheaded by opposition MP, Mr Dinesh Gunawardene of the Mahajana Exsath Peramuna with the backing of the opposition leader Mr Anura Bandaranaike. The accusations against Thondaman are believed to be that, while being a Minister, he had publicly condemned the government policy of
colonising Tamil a he had met with ers during his rec had made defa against the majo munity, and that actions are mot in and that he hac collective respons The Cyril Matt ruling party woul backing the no against Thondam dent Jayawarden all his power to sc
defend Mr Thor
MILITAN
The complete dest Police Headquart blast which part railway station n. ternational Airpo fore the arrival C Minister in Sri La waves in gover viability of the m the Jayawardeme to deal with the e Lanka is under S The draconian in the Sri Lanka gove a prohibited Zone coast, a security northern areas, a zone in the Palk S1 ly failed to cont tants. They have untold hardship ordinary civilian
The daring atta tion of the Chavak

ST STOP
to do since it is a very
lve been in touch with everything that they to them about can be Stage. But, really, we ler the long-term inmils in Sri Lanka. A t come about where problem over a 1520-year period. That ind by everyone . . . , we have to see that ch are being commity forces in Sri Lanka der government con
). e that an atmosphere the refugees can go almost a lakh now, It's not that we don't or want to push them e the guarantee that
TAMILTIMES 11
conditions are all right. And it would be a barometer of the feeling and mood and confidence. So we must work towards that.' *ーン
In response to a question whether he would agree that a solution to the Sri Lanka crisis must come on the basis of a substantive measure of autonomy or federalism, whatever it was called, for „th e Ta m il people with in th e framework of a united Sri Lanka, the Prime Minister observed, “that is really something the Tamils and the Sri Lankan government should discuss', and "it's not something that we can interfere with to any great degree'.
He added that the autonomy that “we can talk about is what we have in India. We cannot go beyond that and that sort of a federal structure'. But "if a solution could be found on a pattern that we have, we'll be glad to help in any way that we can'.
ATION
areas with Sinhalese; Tamil militant leadent visit to India; he matory statements rity Sinhalese comhis statements and the national interest, breached Cabinet sibility. new gang within the d appear to be fully -confidence move am. Hovever, Presie is expected to use uttle the move and to daman to the hillt
because he had been one of the most loyal and faithful supporters of the President. In fact, if it wasn't for Mr Thondaman's support in mobilising his CWC members, Mr Jayawardene would have found it extremely difficult to win his second term as President.
The unrepentant Thondaman at a recent meeting said that the government should seek a political solution Without waiting for a cessation of violence by the Tamil militants. Why should we make "terrorism' an excuse to delay a reasonable political solution to the ethnic discord, he asked.
TS SUCCESSES
ruction of the Jaffna ters and the bomb ially destroyed the ear the Colombo Inrt just two days beif the British Prime nka have sent shock nment circles. The lilitary option which regime has adopted thnic problem in Sri erious challenge. neasures imposed by ernment in setting up along the northern Zone covering the nd the Surveillance traits have apparentain the Tamil miliserved only to bring and starvation to Tamils. ck and total destrucachcheri Police Sta
tion in the course of which scores of Israeli-trained police commandos became casualties in November last year, the well-planned attack on a train carrying soldiers at Mankulam in December in the course of which an estimated 100 soldiers died, and other mine explosions in which several members of the security forces paid the price with their lives for the uncontrolled terror they inflict upon Tamil civilians, taken together with the latest two remarkably successful attacks by militants have compelled even the once cocky Lalith Athulathmudali to change his tume. The man who was only a few months ago talking about totally wiping out the Tamil militants in two months was recently heard to say, "so long as all the people extend their support and co-operation we would be able to eradicate terrorism by the end of 1986'. ("The Island, 1.4.85)

Page 12
12 TAMILTIMES
SUNSETS AT DAW
Chellappah Suntharalingam passed
away in his ninetieth year in Lingam,
Thottam, Vavuniya in northern Sri Lanka on 11th February 1985. His cremation took place at his farm in Navatkulam, four miles from his home. The streets of Vavuniya were lined by schoolchildren; the jasmineadorned hearse rolled with reluctance as the legend passed through the town which he represented as Member of Parliament during the stormy days of the fifties and sixties.
He was born in 1895, the third of the five famous Lingam brothers - the first, Panchalingam, was an eminent surgeon; the second, Nagalingam, Queen's Counsel and the first Ceylonese to act as Governor-General; the fourth, Thiagalingam, another Queen's Counsel and Amirthalingam, a prominent Zoologist. ... , ,
The mathematical brilliance of Suntharalingam's early years was borne out in later life. At University College, London, he was the Ellen Watson Memorial Scholar and Mayer de Rothschild Scholar and won the Sir William Lubbock Memorial Prize. In 1918, he entered Balliol College in OXford, where he was elected the Open Williams Exhibitioner.
Called to the Bar from Gray's Inn in 1920, he joined the Indian Civil Service, only to resign and join the Ceylon Civil Service in the following year. 'Fed up with signing gun licences', he soon resigned from the CCS and became Vice-Principal of Ananda College, Colombo.
In 1922 he was appointed Professor of Mathematics in the University College, the first Ceylonese to reach professorial rank. He was associated with Sir Ponnampalam Ramanathan in the Riddle Commission of the University of Ceylon and had introduced the Engineering Faculty. With the appointment of Sir Ivor Jennings as ViceChancellor, Professor Suntharalingam retired to practise law.
The politician
'Sun's' political career was whetted in his early days by his strong connections with Sir Ponnambalam Ramanathan. They were closely associated in their opposition to the Donoughmore Report. Ramanathan died three months before the Donoughmore Constitution was enacted, being 'saved the sorrow of not knowing that, not withstanding his earnest endeavours and protests, a constitution was being thrust on the peoples of Ceylon with the inherent probability of a homogeneous Board of Ministers, a revival of communalism and a danger of illiterate,
coercible, corrupt rule'.
In 1947, he cont turned as MP for came Minister of merce in the first independence. He w the Cabinet for oppo with the governmen Pakistani Resident In 1950/51, he opl of the Sinhala Lion F flag and resigned seat in protest, only the by-election.
A distinct "Nation
The word “Eelam’ tions of a distinct revived by Suntha) Due to his disillusion his Sinhala friends a having observed th tory of the Island fro rial, the genius hac forecasting the su minority community of their separate i polity of the country, 'Sinhala-only' Act, h of Parliament, ston Green and arrested He asked the Sinhal profit a people if th world and lose the begged the Tamils, Eelam want to survi Eelam struggle is proud cultured peo freedom or retaine fice except through rifice, and the Tal them and their pro mediate future, only resigned from Pa 'Sinhala Only' issue
'Sun' formed the Ottrumai Munnani” a the “Eelam Thamil kam”. He vociferous liament and in publi nistic act of the maj ernments. 'Democra "was the counting cracking of heads, na minority by the maj
EELAM RAD|
Listening to the Eel come a popular pas Sinhala listeners,
youth in the South of down the country Eelam Radio broa them around. The c{ by the governmento
 

\ of A
ble, vulgar mob
sted and was reVavuniya and beTrade and Comgovernment after as dismissed from sing and not voting t on the Indian and s Citizenship Bill.
posed the adoption lag as the national his parliamentary to be re-elected at
, with its connotaNation, was first alingam in 1956. ment with most of nd politicians, and e traditional hispm time immemoil the foresight of bjugation of the 7 and the removal dentity from the At the time of the te was carried out ed at Galle Face at Bambalapitiya. ese, “What shall it ey gain the whole ir own soul?' He "Do the Tamils of ve or perish? . . . our duty . . . No ble ever obtained d their self-sacri
suffering and sac
mills have before geny, for the imtoil and tears.' He rliament on the
in 1955.
“Eelam Thamil nd later named it Viduthalai Iyyaky objected in Parto every chauviority Sinhala govcy,” he declared, if heads, not the it the ruling of the ority. During the
APRIL 1985
NEW ERA
Chellappah Suntharalingam 1958 riots he effectively protected the Northern Province from organised and transported Sinhala hoodlums by ambushing them in the jungles. His courage and determination was unparalleled in the contemporary political history of the Tamil people.
Eelam’s National Anthem
Suntharalingam, in the face of the gathering storm, had determined the borders of “Eelam” and had written its constitution, its National Anthem and had produced a working paper om its economic, social and educational structure. But the Tamil people were not ready for Eelam. As his views conflicted with the mainstream Tamil politics, 'Sun' was considered an eccentric and was never elected to Parliament after 1960.
In 1923 he married Kanagambihai and he leaves behind his wife, six children, 21 grandchildren and nine great-grandchildren. His strength of character no doubt influenced the Success of all his progeny.
In his last will, Chellappah Suntharalingam had left a message to the people of Eelam, in Tamil. It states that it was the independence and not the interdependence of the Tamil leaders of the day which contributed to the gathering strength of Sinhala chauvinism. The future, for a small nationality of people, can only lie in the key word of Unity'.
D BECOMES POPULAR
am Radio has be.ime amongst the particularly the Sri Lanka. Up and
youth tape the dcasts and pass nsorship imposed all news relating
to the students' struggle, the blackout of news from the North and East has made people eager to obtain the 'other side of the story”. The Eelam Radio too makes good use of statements made by the critics of the government and this too has made the Radio popular.

Page 13
APRIL 1985
JAYAWARDENE IN HO
President Junius Jayawardene, so aptly characterised by India Today' as
resembling a "professional mourner or even an undertaker' with a sinisterlooking cowl, was probably getting ready to write the epitaph of Sri Lanka when he piloted a Cabinet decision last month to construct a new International airport at Trincomalee at the apparent request of the USA.
Announcing the decision on March 13, Cabinet spokesman Anandatissa de Alwis waxed eloquent that the main purpose of the venture was to attract more tourists, service the Mahaweli project and supply an alternative to Katunayake (Colombo) airport in case of bad weather
That Minister de Alwis was only bluffing was not difficult to see as the proposal had not been mooted by any of the Ministers in charge of tourism, Communications or Mahaveli Development, but by President Junius, in his capacity as Minister of Defence. And what's more, the decision to construct a second airport was an overnight one, as no financial provisions had been made for it in the 1985 budget of Sri Lanka passed barely two months agO.
Airport or airbase?
The 'Sun' newspaper has given some revealing details about the scope and extent of the proposed new airport. It would have a runway similar to that of Katunayake but would also have equal or more facilities including third generation navigational aids and communication equipment. It will also have facilities to store sufficient aviation fuel for ANY AIRCRAFT that may require it.
What is more revealing is that the plan for the new airport was drawn up at a cost of US$290,000 by the US concern - Boeing Aerosystems International, whose parent firm also builds planes for the US air force
It is very well known that the US is having serious difficulties regarding the refuelling and maintenance of its war planes on its main Indian ocean base located in the tiny and now overcrowded island of Diego Garcia. The same "rest and recreation' problems experienced by its naval personnel at Diego Garcia, to supply them with wine and women, and fuel for the ships of the Seventh Fleet for which Trincomalee harbour was bartered, has risen again as far as the US air force is concerned and hence the decision to construct an airport at Trincomalee.
Junius the undertaker?
President Jayawardene has thus full
by CHA
filled the role of an Lanka's independ committing and in try into the global plans of the US, wi the countries whic peace zone in the II well-known fact tha ers have for over a in some way or oth on the Indian Oce Colombo that the U nations and the li been trying to bri years.
If President Ja that by beefing up Trincomalee he co for Eelam within Trincomalee lies, h re-enacting the role other Sinhala chief British colonialists last Tamil king of reme Rajasinghe. re-enactment could nuclear disaster to the act of Ehelepol
Notorious visitors
We have spotligh significance of the of Jeanne Fitzpatric Walters, Richard General Walters a In the wake of th notorious visitors, a tor was ex-Senator ended up by sugge Junius how he cou you’ (to crush the The next visitor perhaps the most r nefarious and the n them all. He was C. Commandant of th Agency, the “Voice all other agencies aggression, througl man who carries hi to his tricks arou special plane in wh the world. He m Liberty' and "Rac which conduct a ca and subversion ag community and the of Western Europe His visit to Colom. Sri Lanka's arm t feet on the installa America’ transmitt tion in Sri Lanka Asian countries. T Sion from his VOA be the biggest VOA USA, would have

TAMILTIMES13
RSE DEAL WITH U.S.2
AKYAN
undertaker for Sri ence by wilfully egrating the counand regional war ich run counter to
are fighting for a dian ocean. It is a t some NATO powdecade obstructed er, the Conference an Peace Zone in N, the Non-Aligned toral states have ng about all these
yawardene thinks he US presence in uld thwart the cry whose boundaries e would be simply
of Ehelepola, and s who courted the
and betrayed the Kandy - Sri WickThe results of the lead to even a the country, unlike a and his cohorts.
from USA
ted in the past the visits to Sri Lanka, ek, General Vernom Murphy and then gain. ese internationally nother recent visiCharles Percy who sting to President ld ʻhelp us to help Tamils). to Sri Lanka was otorious, the most
nost flamboyant of
harles Z. Wick, the e US Information
of America', and of US ideological out the world, the spiano, in addition hd with him in a ich he flies around sterminds "Radio io Free Europe', mpaign of slander ainst the socialist peace movements
bo served to twist stop dragging its tion of a 'Voice of er, owing to opposiitself and in other he biggest subverstation, which will
station outside the
been directed at
India, in addition to serving as an efficient telecommunication network
directing the activities of the US
Seventh Fleet in the Indian Ocean.
Charles Wick, the superhawk, seems to have achieved quite a lot during his Sojourn in Sri Lanka, for it was soon after his departure that the second airport project was announced by the Sri Lankam government.
Oil tank deal boomerangs?
Meanwhile, the first US-Sri Lankan fraud concerning the so-called "consortium' whose tender for the oil tank at Trincomalee was accepted by the Sri Lanka government last year seems to have run into serious trouble. The Chairman of the Ceylon Petroleum Corporation, Mr Wimalasena, has admitted that the constituent cornpanies of the 'consortium' were in disagreement and that, unless they all signed the contract by the end of June 1985, the deal would be off.
The government of Sri Lanka was trying to lease the 99 oil tanks at Trincomalee to a questionable US firm - “Coastal Corporation', a supplier of oil to the US Navy Department, so as to provide a support facility for the US Sixth Fleet in the Indian Ocean. But when the proposed deal was exposed it led to opposition, both locally and internationally and the government called for "international tenders'.
The tender was awarded to a socalled "consortium' ignoring better bids from India's oil corporations and others. The award of the tender was also later exposed as a 'fraud'. Two directors of Coastal Corporation had set up two dummy firms - Oroleum Company of Singapore and Tradinaft of Switzerland. A geniune West German firm "Oil Tanking' was also included.
When the composition of the 'consortium' was exposed, the West German firm got cold feet and tried to pull out. It feared that its business reputation would be tarnished and that it might lose the substantial oil business it had in India, which was quick to criticise the "consortium horse deal.
The directors of the dummy companies began squabbling over the sharing of the spoils. Meanwhile, the US also found that it could not obtain refuelling and rest and recreation facilities for its Navy in Sri Lankan ports. without going through the bother of setting up a special oil tank firm.
So, the notorious oil tank deal today stands the risk of blowing up US refuse om the “elongated face of Junius Jayawardene and adding to its “melancholic mien'. (Phrases within quotes coined by "India Today

Page 14
14TAMILTIMES
v.
TAMILTRAVAILSUND
FEBRUARY 4, 1985
Terrorising troops honoured: A detachment of 100 troops drawn from the state-terrorised North of Sri Lanka were honoured at the military parade in Colombo held to mark Independence Day by being chosen to honour the National Flag. It is to be noted here that time and again Sandhurst-trained commanders in the North had told the Foreign Press that they agreed that their men were thoroughly indisciplined and that they had absolutely no control over them
Dysentry at Refugee camp - 11 dead: Bacillary dysentry had taken its toll among the Tamil refugees languishing in camps in the Mullaitivu District. Currently 25 have contracted dysentry. Three who were admitted to Jaffna Hospital have died over the last few days. In December 1984, eight refugees had succumbed to dysentry. In all, 450 refugees from the Mullaitivu camps have been treated for dysentry to date.
The bels toll no more: The bells in churches and Hindu temples toll no more out of fear of courting murder and mayhem from marauding troops in the North of Sri Lanka. This is because the troops suspect the pealing of temple and church bells as clandestine messages being exchanged between militants. And so the gods have also been forced to put up with denial of their freedom
FEBRUARY 6, 1985
Army rampage in Jaffna town: The army went on the rampage in Jaffna town this morning resulting in the deaths of five innocent civilians and injuring several others. Those shot dead are: M.D. Emmanuel (48 years) at Oadaikarai, Felix Anthonypillai (25 years) at Eachamoaddai, Subramaniam Sivagurunathan (54 years) at Colombothurai and P. Poobalasingham (64 years) at Koiyyathotham. Selliah Kugadas (43 years) from Nallur and Kanapathipillai Singaram (53 years) from Karaveddy were grievously, injured. s
During the pandemonium that ensued, W. Padmaroopan (20 years) died in a van accident. During the tension that prevailed buses and minibuses
Ä: , 1 vival va
o O"و"، " 器。T 翠T リ ー
av ? 9 1 6 23 3O
ፍ “ቀ• '*ጠቱ
Monday
Sa tUrday
1 b ካ b ረ ረ ረ8፥ Monday e 3Υ dmes nesca
3W 6 Fiday
d 6 32O 27 Sa“ roja 3
took off suddenly stand and sped at People ran hither directions, panicgan putting up th ran into the Jaffn closing shops seeki of chaos lasted n Shot dead near the T.T. Rajadurai (3. ipay was shot de Jaffna near the c evening. Solicitors boycott practising in the today and decid boycott courts fo today to protest a tension and terror armed forces. Youths killed at innocent Tamil yo (24 years) and Siv were shot dead by Chettikulam in the Following the ar) 13-year-old Karu been reported mis; be dead. More massacres Jeyanathan, Gove: nochchi District, h; the army that thre in custody at the V. have been shot de escape from the with earlier cover. Om massacreS t00 are: 'Subbiah Rar nochchi), Ingipillai kidnar (from Gane ramaniam Selva nochchi).
FEBRUA
2,900 refugees in days: It has been
that 649 Tamil re 107 families have
from Jaffna to Indi the total number O. fled to India over 2,900 people from
Catholic priest ref na: Rev. Father C priest serving in th the last 37 years, fused entry into from the Kilinoch armed forces. Whe
W
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERRORISM | as
from the Jaffna bus t break-neck speed. and thither in all stricken. Shops beeir shutters. People a hospital and into ng refuge. The state early two hours.
courts complex: Mr 3 years) from Manad by the troops in 'ourts complex this
courts: Solicitors Jaffna district met 2d unanimously to r two weeks from against the state of
precipitated by the
Chettikulam: Two uths, Subramaniam talingam (26 years) the armed forces at e Vavuniya district. my rampage here, opiah Ratnam has sing. He is feared to
in custody: Mr N. rnment Agent, Kilias been informed by e Tamil youths held avuniya army camp ad "while trying to camp' (in keeping -ups whenever prisk place). The dead masamy (from KiliKaddakuddy Balashapuram) and Subhathan (from Kili
Y 13, 1985
India over last few announced in India fugees constituting fled across the sea a today. This brings refugees who have the last few days to 760 families. used entry into Jaff.M. Omo, a Dutch e Jaffna District for was yesterday rethe Jaffna District chi District by the in he arrived at the
2 ĝis 3 iu i 22 4 3 1 T - Iloj
OCCU
8 is 22 2S Se
riday
4 urday S
APRIL 1985
ER STERRORIS
Elephant Pass military barrier with a permit from the Government Agent, Kilinochchi, to proceed to Jaffna he was refused entry and asked to obtain a permit from the Defence Ministry in Colombo to cross the barrier.
FEBRUARY 14, 1985
Justice Minister among colonisers: Mr Nissanka Wijeratne, Mimister of Justice and Trustee of Lord Buddha's Temple of the Tooth in Kandy, speaking to newsmen in the precincts of the temple, said that he was going to send 150 Sinhalese families from his electorate of Dedigama to colonise Jaffna. He himself was going to participate in the National struggle to save the country by going along to the North with these families and settle down there. 80,000 Tamil refugees in India: Mr A. Amirthalingam, Secretary-General of the Tamil United Liberation Front, said in India today that there were now 80,000 Tamil refugees from Sri Lanka in India and judging from the present rate of overflow of refugees he expressed fear that within a month this figure could double itself.
312 refugees today: It has been reported in India that 312 Tamil refugees have crossed the sea from Jaffna to the safety of India today.
FEBRUARY 15, 1985
Mullaitivu rampage - 58 killed: The armed forces went on the rampage in the Mullaitivu District killing 58 Tamil civilians. From Colombo, the Minister of Internal Security, Mr Lalith Athulathmudali, justified these killings and claimed that all those killed were "terrorists' Meanwhile, it has been reported that on the 11th of this month, 13 old men had left their refugee camps 'on leave' to pay a visit to their homes but they had not returned and their whereabouts are not known.
704 refugees today: India reported that the number of Tamil refugees from Sri Lanka who reached India today totalled 704. Sri Lanka's High Commissioner in India, Mr Bernard Tillekeratne, was summoned to the Indian Foreign Ministry today where Mr Romesh Bhandari, Indian Foreign Secretary, expressed dissatisfaction and concern about the great problems India was facing as a result of the influx of
14 28
2
M s
2 19:
s
Wildmay 2 1926.
esta s ーr料ァさ
day
24 3
Saturday 3

Page 15
APRIL g85
refugees. He also registered India's strong protest at the continuing harassment and killing of Indian fishermen by the Sri Lankan Navy in Indian territorial waters.
FEBRUARY.16, 1985
Arson, murder at Kopay: 55-year-old Saverimutti was shot and killed by the armed forces at Kopay. It is said that the deceased and a few others were travelling in a car and on seeing an
armed patrol, had stopped the car and
fled. The troops opened fire and killed Saverimutti on the spot. They then proceeded to set fire to the car. The charred remains of the car could be seen at Raja Veethy, Kopay. a 2 x Two murdered at Urumpirai: Two innocent Tamil civilians were found shot and killed by the troops in front of Urumpirai Hindu College.
Mullaitivu refugees massacred: It is believed that the so-called terrorists, announced by Minister Athulath muda-, li, to have been killed at Mullaitivu, were nome other than missing immates, of various refugee camps in the Mullaitivu area. The following is a list of Tamil refugees reported missing from these refugee camps: N. Dharmalingam, P. Ambaladas, C. Gnanapragasam, M. Chandravathana, M. Lawrence, A. Kathirgamu, V. Gnamendran, N. M. Tha varajah, S. Jeyakumar, I.L.L.J. Segaram, S. Mariadas, S. Jeyaraman, V. Packia rajah, M. Rasammah, S. Benedict, S. Lawrence, A. Arokianather, A. Mariadas, S. Mano hara rajah, S. Thaiyal na yagi V. M a ha ling a m, V. L og en - dran, N. Kilori, S. Ligori, S.I. Arokianathan, S. Jesuratnam, E. Soosaipillai, K. Paul, Leelawathi Gunasingam, A. Thillainathan, S. Parwathy, M. Sinnathamby (all from St Peter's Church, Mullaitivu); M. Murugupillai, K. Sivarajah, K. Ravichamdran (all from M.S. Garage Welfare Association building); S. Ponnambalam (from the Mullaitivu Muslim School Welfare Association building); C. Subramaniam (55 years), S. Iyadurai (44 years), I. Bhaskaran (13 years), M . R o bin son ( 65 y e a r s ), N. Pu v a m es w a ry ( 19 y e a r S), V. Mahadevan (33 years), V. Muthulingam (12 years), V. Dharmalingam (25 years) (all from the Silapathurai Welfare Association building at Mullaitivu.) 400 refugees flee to India: India reported that 400 Tamil refugees from Sri Lanka had arrived by nine boats at the port of Rameswaram in South India today.
FEBRUARY 17, 1985
34 refugees to India today: The total number of Sri Lankan Tamil refugees
who escaped to Ir reported to be 4 families. More refugees mi vu: The total num ported missing fr in Mullaitivu has r following have als sing and it is feal have been killed b while straying o camps: Vattapall refugee camp: I years), S. Kandav Kanagasunderam lingam (26 years), years), S. Dharma Navaratnarajah (3 samy (32 years); H camp: M. Markano du school refugee c (50 years), M. Siva V. Thirunavukkar Kanapathipilai (25 ramaniam (22 year lege refugee camp (42 years), S. Muth M. Sinnethamby, pallai Roman Cath camp: W. Moorthy M. Sa antha, N Suthaharan, S. Nat Gunabalasingam, l Ushananthini, K. K jan, K. Pavany, S mayagi, V. Velautha Nandini Devi, V. V. Dharmini, P. M: jini Devi, M. Dhushyanthi, Navamani, P. Ami P. Dhushyanthi, V. Dhaya roobi, S. Mariyavijayakular Premkumar, P. K jendran, R. Thav dran, P. Katpatiam n an da D e vi, Sarma, K. Sathiyal bara Senthamilir( chara Sarma, Pra Saravanabavamant Ghanamma, S. Sat thini, S. Kirubar javathy, M. Sival gambal, S. Sirus than, S. Suhandan Jeyendran, T. Ne dran, T. Saraswat Jude Anthony, Roi than, S. Mailva malam.
Mannar - no far Though paddy cul has produced an farmers are scare to harvest the crol the past few month dead by the troops
paddy fields. Thes to have cut open
 
 

lia today has been 4 people from 92
sing from Mullaitiber of refugees reom refugee camps bw risen to 120. The been reported mised that they might the armed forces it of the refugee i Amman temple . Kandasamy (55 nam (45 years), V. 55 years), S. NagaS. Kulasingam (25 raja (22 years), E. 4 years), K. Kandaindu school refugee u; Mulliavalai Hinamp: V. Nagamani gnanam (24 years), asu (32 years), V: years), K. Balasubs); Vidyananda ColK. Dharmalingam ulingam (40 years), S. Kannan; Vattraolic school refugee M. Rajapolopathy, N. Nagulan, M. kumapiraisoody, I. K. Sunthararani, K. alaranjini, K. RanS. Selvan, S. Arulam, V. Balavani, V Subashini (female) ahalingam, M. RanNi la n d a n , M. E. Pomniah, P. rsha, P. Vaagesar, Anusharatmam, A Tiruchelvam, T , T. Chandran, T ularatnam, A. Ra amalar, R. Ravin(female), K. PavaKu m ar a s a m y pama, K. Kanagam
obi, K. Panchad
galatha Sarma, K. han, S. Chelliah, S. niabama, S. Yugannoorthy, S. Ambiolunthu, C. Kamahanthy, Kirushan, V. Durairajah, T. samma, T. Ravinhy, Chitra, Rajami, ert Anthony, Ajanganam, M. Pari
mers for harvest: ivation this season ncreased yield, the l to go to the fields . This is because in s farmers were shot while working in the ldiers are reported irrigation channels
TAMILTIMES4.
and flooded the paddy fields thereby ruining the crops.
FEBRUARY 18, 1985
Evicted from their homes: The government has ordered the immediate eviction from their own homes of all people residing within a radius of half a mile from the army camp at Gurunagarand the Navy camp at Karainagar. The government has not announced any compensation or alternative accommodation for these people. Today residents from the affected areas met the Government Agent, Jaffna, and explained to him that they would be on the streets if they had to vacate their homes. Famine in Jaffna district: Professor V.K. Ganeshalingam, President of the Point Pedro Citizens' Committee, has sent an appeal to President Jayawardene, pointing out the acute short supply of essential commodities like rice, flour and fuel, which has reached famine proportions. In an obvious reference to the government's excuse that the militants had disrupted road and rail communications with Jaffna, Professor Ganashalingam has pointed out that cargo ships belonging to the government were regularly taking cement produced in Jaffna to Colombo and it was possible to send essential commodities to Jaffna by these ships when they do an empty run to the Kankesanthurai harbour from Colombo.
FEBRUARY 19, 1985
Graves most gruesome: A few mass graves have been discovered near the Maniam Thottam colonisation Scheme at Colombothurai, Jaffna, by people living in the area. On finding a foul stench emanating from a half-closed pit in the area, people dug open the pit to find four human bodies, of which three were females, in a bullet-ridden, mutilated and partly charred state. The people cremated these bodies on the spot. Nearby, there appeared to be a few more foul-smelling newly closed pits, out of one of which was protruding the end of a saree. These pits were not opened by the people. These are strongly believed to be the work of the armed forces.
Mullaitivu refugees killed: Two Tamil refugees, Sittambalam Yogan (28 years) and Kandiah Thamotheram (35 years) from Thanimir Murippu and living in one of the refugee camps at Mullaitivu, were shot dead by the armed forces when they left the camp to pay a visit to their paddy fields. The Post Master of Thannir Murippu, Eliyatham by Thangarajah and a Village Headman of the area, Kasitham
PLEASE TURN OVER

Page 16
16 TAMILTIMES
FROM PREVIOUS PAGE
by (50 years) were admitted to hospital after being shot at by the troops.
Vavuniya murders: Joseph Yogara- .
jah, a student of the University of Jaffna who was taken in for questioning by the army was shot dead by them today. Meanwhile, the bullet-ridden bodies of Thamotherampillai Manobalan and a leading businessman-Ibrahim (a Muslim) were also found in Vavuniya and taken to the mortuary of the Vavuniya hospital. They are also believed to have been murdered by the armed forces. Dead bodies in KKS sea: The bulletridden bodies of four youths were washed ashore on the Keerimalai beach in Jaffna today. དྷ་བ་སྐུ་ Tractor incinerated: The army set fire to a tractor parked near the Thirunelveli junction in Jaffna today.
FEBRUARY 22, 1985
Sarath's shocking disclosures: Speaking to the Parliament on the resolution to extend the state of emergency in Sri Lanka, the Communist (and Sinhalese) MP Mr Sarath Muttetuwegama said that he has received information from Very reliable sources that a large percentage of males from the Tamil village of Vaddakandal in the Mannar District have been shot and killed by the armed forces. He also cautioned the government that a Bangla Deshtype of situation was brewing in Sri Lanka due to the increasing number of Tamil refugees who were fleeing to India daily due to the atrocities of the armed forces.
Anil's frank admission: Speaking in the Parliament, Mr Anil Moonesinghe, (a Sinhalese) MP, said that the Tamils had sought to live as equal citizens with the Sinhalese in Sri Lanka and all the present problems are the result of the Sinhalese refusing to recognise them as their equals.
Citizens’ committee leader intimidated: In the wake of the shutting out from Parliament of the democratically elected Tamil MPs, the citizens' committees that threw themselves up became the voice of the Tamil people in the darkest hours of their history. Today, the President of the Jaffna Citizens' Committee and the chairman of the co-ordinating body of all citizens' committees in Tamil areas, , Mr R. Ballasubramamiam, was intimidated by the armed forces. Scores of troops arriving in a convoy of about 15 army vehicles rushed into his house, turning it topsy turvy, claiming to look for a terrorist suspect. This was obviously a grim warning to him to pipe down in his persistent disclosures of army atrocities.
FEBRUAR
Army on shootings army went on a several parts of t today, killing and ir ple. At Kandarma civilian was killed admitted to hospit juries: Miss N. Pr: Udayakumar (21 yE jah (31 years), Anto lidharan (23 year years).
At Nallur, troop cycle, grievously and then set fire to also smashed up a dio, situated nearb air force men ope from helicopter g few civilians. At A: Jaffna, Reckno Dl was shot at by th admitted to , Jaf Neervely, the solde that was parked road. An armour along the Rasavint na, opened fire : Lawrence (38 year 841 refugees today ported that 841 Tam the area from Sr bringing the total r who arrived in Indi days to 6,752.
FEBRUAR
9,167 refugees since announced that a t refugees from Sri l over to India sinc addition to lodging fugees were being month for an adult for a child by the I. Bridge blasted by today blasted the bridge, leading to through Puttur, hardship to the pe Money order restric memt has cut dov amount of money money orders in t Major post offices c Rs. 600/- per money to the Rs.1,000/ - pe prevailed up till no which handled up money order cash c up to Rs.300/- at a soaring cost of liv district due to troop come as anothe directed at the Ta. Free text books for Though it is now since the first term schools, the free scl

23, 1985
pree in Jaffna: The
shooting spree in he Jaffna district juring Several peodam, one innocent
and the following al with gunshot inagashini (10 years), ears), V. Thambirain (80 years), Muras), N. Iyanas (27
s shot at a motor injuring the rider ) the vehicle. They photographic stuy. At Chunnakam, ned fire at houses Lunships injuring a adiyapatham Road,
harasan (20 years)
e troops and later
fna Hospital. At "
rs set fire to a van oy the side of the ed car travelling hottam Road, Jaffand killed Buhari s), a welder.
7: It has been rehill refugees crossed i Lanka to India, number of refugees a over the last few
25, 1985
Feb 4: India today otal of 9,167 Tamil Lanka had crossed e February 4. In facilities these regranted Rs.110 per and Rs.85 a month ndian government. army: The army Kopay-Kaithady diversion of traffic causing great ople.
tions: The governyn drastically the encashable over he Jaffna district. an now encash only 7 order as opposed r money order that w. Sub-post offices to Rs.6,000/- as an now handle only iny time. With the ving in the Jaffna atrocities, this has economic blow mil man.
Jaffna - not yet: nearly six weeks h of 1985 started in hool text-books that
APRIL 1985
have been distributed by the government in schools in other parts of the country have not been given yet to schools in the Jaffna district.
FEBRUARY 26, 1985 it
“Saturday Review' intimidated: The fearless, independent English weekly from Jaffna - “Saturday Review (edited by a Sinhalese - Mr Gamini Navaratne) which has been fiercely critical of the handling of Tamil affairs by the government and troops atrocities in the Tamil areas, was subjected to intimidation by the armed forces today. They swooped down on the newspaper office and took into custody its editor, his assistant and two visitors who were present at that time. It was later announced that they had been released after questioning. Four murdered at Maviddapuram Four Tamil civilians travelling in car were killed when the armed forces opened fire on the vehicle at Maviddapuram.
FEBRUARY 28, 1985
Army rampage - 2,000 flee homes: Following a landmine explosion on a road at Kallundai in the Jaffna district, the army went om a rampage shooting indiscriminately and setting fire to every hut or house in sight between Kallundai and Navaly. As a result, 2,000 people fled from their homes and have sought refuge at schools and churches in Navaly and Manipay. 1,031 refugees today: 1,031 more Tamil refugees from Sri Lanka have reached India today, it was announced in Madras, bringing the total number of refugees since February 4, 1985 to 12,000. In response to a request by Mr M.G. Ramachandran, Chief Minister of Tamil Nadu, to the central government for the immediate grant of Rupees 50 million for rehabilitation of refugees, Delhi has released Rs.30 million and is considering the release another Rs.30 million very soon.
MARCH 5, 1985
Defence fund or genocide fund, asks Sarath: Speaking in Parliament today, Mr Sarath Muttetuwegama, the Communist MP, condemned the National Defence Fund set up by the government. 'Is it for the purpose of killing all the Tamils living in this country? Or, is it for the purpose of Waging a War with India?' he asked. Watching the developments in India and Sri Lanka, he said that a Bangla Desh-type of situation was existing, but it was due to the lack of a strong leader of the mould of Sheikh Mujibur Rahman that Tamil Eelam was not yet born.

Page 17
APRIL 1985
SRI LANKAN POLICE BEAT&TEAR GAS WOMEN PICKETS
Several hundred women picketing peacefully at Lipton's Circus, Colombo, on Women's International Day (March 8), were attacked by the police, beaten with rattan canes, tear-gassed and dispersed forcibly. They belong to five women's organisations which had jointly organised the picket-namely, the Lanka Kantha Peramuna, the Kantha Sakthi and the women's organisations of the LSSP, SLMP and MEP. * The pickets carried placards protesting against the sharp increases in food prices, bus and rail fares, and other items. They also asked for the stopping of government attacks on free education, and a negotiated political solution to the ethnic crisis in place of the present slaughter.
Placards displayed by the women picketeers also called for the cancellation of the permission given to the Voice of America to establish a major radio transmitting station in Sri Lanka and the “oil tank farm' agreements which will give the US Sixth Fleet special facilities at Trincomalee.
Unprovoked
Manouri Muttetuwegama, General Secretary of the Lanka Kantha Peramuna, said: "We had lined the roads around Lipton's Circus, taking care mot to obstruct anyone. We displayed placards and handed out a leaflet
“EDUCATION A RIGHTS IN SRI Nesiah, publishe Christian Institu of Religion and S Seva Ashram, C Lanka.
This selection fro! Kunasekaram Nesi years 1930 to 1933,
which had been sul
sors and been pas some deletions. Sud warning or prior ol police party attack them with canes an( ing the pickets asi also used. Many W. to the ground or
Among the many \ activists from var who took part in t Doreen Wickrema Goonewardene, Irá Sineetha Perera, he and several oth
Meetings
Women members other trade unions v in Hyde Park ear order to proceed to at the New Town with International also baton-charged the police.
EVENcorroNWooLNSHORT su
The hospitals in the North, including the General Hospital, Jaffna, continue to be plagued with a severe shortage of drugs. At the Jaffna hospital, supplies of even insulin, oxygen gas, bandage and cotton wool are running very low. These facts were highlighted at a recent meeting of the Jaffna Hospital Committee.
The Medical Superintendent, Dr C.S. Nachinarkinian, told the Committee that the situation had been caused by the non-supply of the required quota of drugs and other items as well as transport difficulties.
He said that 50 per cent of the drugs quota for 1984 had still not been supplied. As the trains now stop at Anuradhapura or Vavuniya, the hospital authorities had to depend on the Northern Region Transport Board to have supplies brought up to Jaffna. On a number of occasions drugs and oxygen cylinders had been held up at Vavuniya for days because of the nonavailability of transport. Several times, appeals had to be made to the
army and air force supplies air-lifted
The Medical Su that the situation had improved aften students and some arranged to donat required. Studen Schools have als arrangement.
It was announced tenders had been struction of a new f for the hospital, but taken as long as t sists on diverting funds for defence.
The following w. meeting: Mr S. Si man), Mr C.V.K. S cipal commissione) am, Mr S. Senathir xander, Mr M.S. Ha mugalingam, Mr S. Constantine and secretary.
 

TAM TIMESTf7
REVI Ew
ND HUMAN LANKA', by K d by The te for the Study ociety, Christa humnakam, Sri
m the writings of ah, spread over the not only brings out
bmitted to the cen
sed by them, with denly, without any der to disperse, a 2d us, laying about l pushing and shovde. Tear gas was omen were thrown
bodily removed.' well-known Women ious organisations he picketing were singhe, Vivienne anganie Ratwatte, Rohini Weerasing
eS
s of the CMU and which had gathered lier in the day in a morning meeting Hall in connection Women's Day were
and dispersed by
PPLY
authorities to have from Vavuniya. perintendent said at the Blood Bank Jaffna University organisations had e blood whenever its from several o joined in this
at the meeting that called for the conive-storey building no decision will be he government inall development
ere present at the vagnanam, (chairivagnanam, (munir), Mr E. Vaitilingajah, Mr G.W. Aleameed, Mr T. ShanSelvarajah, Mr N. Mr A.G. Ratnam,
the thinking of the author on various themes of contemporary interest, but should be of help in re-constructing a seminal period in the story of Sri Lanka.
A lengthy autobiographical preface, together with an introduction to the volume by Bishop Kulandran, lends further insight into the author's purpose and what he has understood as the meaning of his life. It is to be noted that he discerns a ray of hope in what he has dubbed "this sad decade'. The 38 chapters which constitute the author's basic writings are divided into eight groups, each devoted to a separate aspect, but with thin boundary marks - General Education, University Education, Sri Lanka wakes into the Gandhian Dawn; the Politics of Sri Lanka; Towards World Community; the Co-operative Movement; The Educative City; The Call to Renewal. As a sort of postScript, 15 personal tributes to men and women who have trod Sri Lanka's soil during the author's active days, should also help to throw some sidelight on the story of the period.
In his introduction, Rt Rev. S. Kulandran writes: “I trust that Mr Nesiaho views will be read with respect by everybody because they are not merely views that he has professed but which he has lived out, in spite of everything to the contrary. But, the article and addresses are held together not merely by a common authorship but by a consistent philosophy from which the author never devi ates.
“In my opinion, it is part IV of the book that forms its central Strand and more than anything else will make this book a memorable achievement. It was a master stroke on the part of Mr Nesiah to have printed his Youth Congress address of 1931. It expresses the ideals of most of our generation at that time. In part IV he relates what happened to our dreams and ideals. The totally unexpected series of events between 1948 and now has led those of our generation into a situation too deep. for tears. In dealing with the situation, Mr Nesiah almost rises to the stature of a prophet.'
In a letter to the author, the Rt. Rev. Swithin Fernando, Bishop of Colombo, states: "I must confess that I like the Autobiography the best because there I meet your person. How much I share your sadness that you express in its concluding sections. Yet I know that you are with me when I say that this sadness does not leave one in hopelessness.' The price of the writings is as follows: Ordinary Edition: Cey.Rs.40, Ind.Rs.20 Library Edition: Cey.Rs.60, IndRs.30 US$15, UKE10.

Page 18
18 TAMILTIMES
SRI LANKAN THUGGE
JAN 5, 1985 - Ten Indian fishermen who went out fishing in the territorial waters of Tamil Nadu are reported missing. It is believed that they were killed by the Sri Lankan Navy. JAN 10, 1985 - A massive demonstration was held at Rameswaram demanding the Indian government protect the fishermen of Tamil Nadu from the Sri Lankan Navy. The demonstrators demanded compensation from the Indian government for the families of the two fisherman killed by the Sri Lankan Navy recently. The government announced today that it was stepping up Indian Navy patrols off the Tamil Na du coast to protect Indian fishermen. JAN 11, 1985 - Indian fishermen fishing in the seas between the Pamban lighthouse and Rameswaram were attacked by Sri Lankan Navy men who arrived in a 20-ton patrol boat. The seven Sri Lankan Navy men robbed the Indian fishermen of their catch of fish and prawns and also their fishing nets, weighing 400 kilograms. The fishermen brought it to the notice of the Indian coastguard, who gave chase to and seized the Sri Lankan boat. The seven Navy men on board were arrested.
JAN 15, 1985 - India announced today that it cannot consider releasing the Sri Lankan men arrested by its coastguard unless the Sri Lankan government was going to release 17 Indiam :fishermen held without trial in Sri Lankan jails. Colombo was said to be reacting swiftly to the offer and making arrangements to release the Indian fishermen. JAN 20, 1985 - Indian Tamil fishermen, who had refrained from going to the sea for two weeks, were shot at by the Sri Lankan Navy when they returned to fishing in Indian territorial waters today. A few fishermen suffered gunshot injuries.
JAN 24, 1985 - Sri Lanka today announced the release of 17 Indian fishermen held in custody. They will return to India by their own boats (16) from Talaimanmar. The Sri Lankan Navy would escort them to Rameswaram and hand them over to Indian authorities. Official Indian Sources said that once the Indian fishermen were returned, India would release the Seven Sri Lankan Navy men held by them.
JAN 28, 1985 - A few hours before the Sri Lankan Navy officially handed Over the 17 Indian fishermen to Indian authorities, another Sri Lankan Naval patrol boat is alleged to have entered Indian waters and assaulted ten Indian fishermen. They are also supposed to
The Palk straits
have robbed the their day's catch, Secretary of the R men’s association men and two boa FEB 9, 1985 - Fi from Rameswara in Indian waters Rameswaram wer ors from am intl Naval boat. They their catch and ne Many fishermen admitted to hos
Waal. FEB 12, 1985 - A boat opened fire O boat in the Indian karai, grievously fisherman. A sp Rameswaram fishe said that 20 fishern in that area were FEB 13, 1985 - A boat fired at an I south of Rameswa ters, grievously inj who was admitted other fishermen or cilessly assaulted Navy men. The Ra men’s association h mier Rajiv Gandh Chief Minister M.G. ensure the safety ( FEB 14, 1985-Two Anthony and Anand Thangachi Madam dian waters) to fish Sri Lankan Naval Succumbed on the injuries. Their boa damaged. Other f their bodies ashor Following that, cha vailed at Rameswa. men set fire to a tra to express their disg government for f them. Shops put up mediately. FEB 15, 1985 - lekeratne, Sri Lank sioner in India, was to the Indian Fore Romesh Bhandari, l and warned about
incident where two
were killed.
FEB 17, 1985 - Mr dran, Chief Ministe condemned Sri Lam as head of the Tamil
for the Rameswarar
that Sri Lanka wa patience.

APRIL 1985
Y IN INDIAN WATERS
Diary by Aravind
ndian fishermen of Mr Arulanandam, ameswaram fisheraid that nine fishers were missing. e Indian fishermen n, who were fishing off Koaddikarai, 2 assaulted by sailuding Sri Lankan were then robbed of is by the intruders. were injured and pitals at Rames
Sri Lankan patrol n an Indian fishing waters off Koaddihurting an Indian okesman for the ermen’s association len who went to sea missing. Sri Lankan patrol ndian fishing boat ram in Indian wauring Mr Segaram, to hospital. Three n board were merby the Sri Lankan lmeswaram fisheras appealed to Prei and Tamil Nadu , Ramachandran to of the fishermen. ) Indian fishermen, an, who went from to Thundikadal (Inwere shot at by a patrol boat and Spot to gunshot It was also badly ishermen brought e in their boats. ps and tension pream. Angry fishern at Rameswaram ust with the Indian ailing to protect their shutters im
Mr Bernard Tilan High Commistoday summoned ign Office by Mr oreign Secretary, he Rameswaram Indian fishermen
M.G. Ramachanr of Tamil Nadu, ka in his capacity Nadu government incident and said s abusing Indian
The opposition D.M.K. party, led by Kalaignar Karunanidhi, condemned the Indian government for failing to take steps to safeguard Sri Lankan Tamils and Indian fishermen.
The opposition Congress (Kamaraj) party, led by Mr Nedumaran, resolved to request the Indian government to send its troops into Sri Lanka and to take back the island of Kachativu which India had given to Sri Lanka a few years back. -
Mr M. Kalyanasunderam, leader of the Communist Party (Moscow wing), in a telegram to Premier Rajiv Gandhi, requested that he take steps to prevent intrusion by the Sri Lankan Navy and safeguard the Palk Straits. In Colombo, Sri Lankan Foreign Minister, A.C.S. Hameed, told Indian High Commissioner Mr J.S. Chatwaal shortly before he emplaned to New Delhi (having been recalled by the Indian government) that the Indian fishermen were not killed by the Sri Lankan Navy but by Eelam militants dressed like Navy men. He also suggested joint patrols of the Palk Straits by India and Sri Lanka.
Mr Romesh Bhandari, Indian Foreign Secretary, said at New Delhi that India has confirmation that the killers of the fishermen were Sri Lankan Navy men and warned the Sri Lankan government that unless its naval provocations were stopped forthwith, In, dia would hit back. FEB 18, 1985 - On his way to New Delhi from Colombo, Indian High Commissioner in Sri Lanka, Mr Chatwaal made a brief stop in Madras to
' ' explain to Mr M.G. Ramachandran,
Tamil Nadu Chief Minister, about the Sri Lankan situation. Shortly after the meeting, it was announced that Mr Ramachandran would proceed to New Delhi to meet Premier Gandhi in connection with the Tamil problem in Sri Lanka.
FEB 19, 1985 - Indian Defence Minister Mr P.V. Narasimha Rao said today that the Indian coastguard off Rameswaram would be further strengthened and that they would be issued with Sophisticated weapons to protect Indian fishermen from the Sri Lankan Navy.
FEB 21, 1985 - Mr M. G. Ramachandran, Tamil Nadu Chief Minister, today communicated his unequivocal opposition to the Palk Straits joint patrol idea proposed by the Sri Lankan government to Mr G. Parthasarathy, chairman of the Policy Running Counta cil of the Indian government. - FEB 23, 1985 - Speaking to newsmen, at Lucknow today, Indian Premier Rajiv Gandhi today rejected as out of the question, the Sri Lankan proposał

Page 19
APRIL 1985
of joint patrolling of the Palk Straits. FEB 24, 1985 — Mr Bernard Til-lekeratne, Sri Lankan envoy in New Delhi, left for Colombo after a series of meetings with Indian Foreign Secretary Mr. Romesh Bhandari this week, it was announced in New Delhi today. India had urged the Sri Lankan government to stop forthwith the atrocities committed against Sri Lankan Tamils, failure to do so would pave the way for escalation of tensions in the Indian Ocean region, it was announced in New Delhi. FEB 26, 1985 - Admiral Kurana, head of the Indian coastguard, paid a visit to Rameswaram today.
Meanwhile, a hartal was observed at Ramanathapuram today to express solidarity with the Sri Lankan Tamils and to condemn the Sri Lankan Navy's provocative acts. Massive demonstrations, culminating in a rally, were held. . . i. FEB 28, 1985- Premier Rajiv Gandhi, on a visit to Madras, today received Mr M. G. Ramachandran at Raj Bhavan, and had a long discussion, on the deteriorating condition of Tamils in Sri Lanka. MARCH 3, 1985 - The Indian Navy today conducted a "war rehearsal' in the Bay of Bengal. India's newly acquired aircraft carrier, destroyers, warships, warplanes and surface-toair missiles were deployed in the re
hearsal, which was inspected perso--
nally from a helicopter by Mr P.V. Narasimha Rao, India's Defence Minister.
MARCH 13, 1985 Rajiv Gandhi, v attend the funeral Konstantin Cherri world leaders in Margaret Thatche bachev, and US Vi Bush, and explain problem of Sri La MARCH 12, 1985 fishermen fishir Rameswaram we Sri Lanka Navy
their catch - 11 k At about the same Force helicopter f at them but the fis the sea and esca MARCH 14, 1985liyan, Minister of
of the House in th
islative Assembly, AIADMK Party w. mon an all-Party approval for a pro central governm “Kachchativu Ag Lanka and if appr the resolution in t MARCH 18, 1985 announced in New Romesh Bhandal Secretary, would to have discussic Jayawardene on 1 DMK leader Mir İK manding in the T tive Assembly that Bangla Desh-type Tamil problem in
DR. R.K. SELLIAH
In treasured memory of Rajan. Died on 4.5.1984. Deeply loved and greatly missed. “The Eternal God is your resting place and underneath are the everlasting arms.'
Selvi, Prathiba, Prasanna, Prangetha,
146 Aldborough Road South, Ilford, Essex.
London Tam Annual Thar
SUNDAY 26th
PUTNEYMET followed by Fe Chu
Gwen
Lond For further info tickets, pl Chandra Seth
David Jayara
FROM PAGE .
Batticaloa district, until this latest orgy of violence, have been spared the violence of the rampaging Sri Lankan security forces. This has been mainly due to the fact that these areas are represented by the ruling UNP MPs.
The latest violence has been orchestrated in the context of the growing solidarity between the Tamil and Mus
lim communities in the eastern pro
vince and several recent successful attacks by Tamil and Muslim militants on the security forces.
FROM PAGE 8 all tourist hotels f 1983 and 'even wi the average occup season was only 5
20 employees to lo
The view of Mr 'Hotels are a disas losing money ever up by other spoke enterprise in th whom Mr Bobb gloomy account of mic situation revé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indian Premier isiting Moscow to of the Soviet leader lenko, met several cluding British PM r, Soviet leader Gorce-President George 2d to them the Tamil anka.
- Eleven Indian lig at the sea off re attacked by the men who Snatched ilograms of prawns. time a Sri Lanka Air lying overhead shot hermen jumped into bed being injured. - MrV.R. NeduncheFinance and Leader le Tamil Nadu Legsaid that the ruling as prepared to sumconference to seek posal to request the ent to scrap the reement” with Sri oved he would move he State Assembly. - While it was Delhi today that Mr ri, Indian Foreign visit Sri Lanka soon Ons with President the Tamil question, arunanidhi was deamil Nadu LegislaIndia should seek a of Solution to the Sri Lanka.
mil Congregation nksgiving Service
Οη MAY'85 at 3.45pm
at HODIST CHURCH llowship Dinner in Irch Hall, dolen Ave, on, SW15 irmation and dinner lease Contact: urajan : 01-743 5294
jah:01-6425598
ell to 35.9 per cent in orse' in 1984, where ancy rate during the per cent, with about ok after each guest.
Askar Moosajee that ter area . . . you are y minute' is backed smen of big private e tourist industry
interviewed. The f the present econo
ealed in official sta
TAMILTIMES 19
WMAL & CO
SOLICITORS
Are you planning to buy a property? Do you intend to sell your
present property and move shortly?
Are you thinking of obtaining a new mortgage to replace your present mortgage and raise some capital?
TELEPHONE US TODAY for a written quotation in writing. We may also be able to assist you with a mortgage direct from a building society at no extra cost,
WE WILLALSO PROVIDE PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICE ON:
Purchase and Sale of Business
;: Company Formations . Matrimonial Matters
tr Debt recovery Litigation
'r Powers of Attorney to administ
your property in Sri Lanka
y Motor traffic matters
WIS
. MMIGRATION Matters
Appeals before Home Office
You may be entitled to Legal Aid. For an appointment or a consultation under the Fixed Fee inter- O O
view scheme. Telephone
ဖုံးနှီပွါးဖါးစီ £É TELEPHONE: 01-6897503
(ansafone outside office hours) and O1-683 2645 3,587 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG
tistics is also backed up by statements, in interviews, with such captains of the private sector as Mr D. S. Jayasundra (Chairman of the Hayleys Group and the Chamber of Commerce) and Mr C.P. de Silva (Chairman and Managing Director of Aitken Spence and Co.). The growing role of the military is another matter that engaged Mr Bobb's attention. He notes that the total strength of the armed forces, which was 16,000 in 1982 had doubled by 1984 and recruitment continues, and discusses what he says is the "fertile ground for an "army coup' which he thinks is Sure to materialise when the struggle to succeed President Jayawardene starts.

Page 20
20 TAMILTIMES
TALKS AB(
The recent visit of the Indian Foreign Minister, Romesh Bandhari, to Sri Lanka and his talks in Colombo with the Sri Lankan leaders have raised renewed speculation about the possibility of a resumption of negotiations between the government of Sri Lanka and the Tamils. The Sri Lankan newspapers are full of speculative reports about the various issues in which the government was willing to make its offer for a restart of negotiations.
According to the 'Island', the package that the government was willing to offer included the grant of amnesty to all Tamil militants, release of all political detainees, a ceasefire on both sides and confinement of the army to the barracks as a first step and followed by talks to implement the proposal for district councils, with the possibility of provincial councils in the future. There was also the possibility of the 'revision of the Sixth Amendment. −
The President's and his government's track record on the ethnic question is replete with deceit, duplicity and opportunism. The scuttling of the ;Annexure C proposals which he himSelf had authored was a typical example. He and his ministers had displayed a remarkable capacity for saving
one thing in the contradicting it be For instance, at a the Indian Forei platform, Mr Jaya that if the Tamil their arms, he w amnesty and com with them. Howev day, (Mr Bandha platform) he mad fantile challenge tants to shoot him he went to the no future.
It was therefor the Tamil milita TULF itself have the bait of 'conc cently by the M Security. They terested in talking with a governme) the last six mon able damage, dea the Tamil homela east. The govern the Tamil people and has literally violence upon thi trated by every ac Tamils are a dis
i bas. Mavar:
DANCES OF INDIABY VIJAYAMBIGA INDRAKUMAR
“. . . Vijayambigai is not only a talented dancer but she has just the right mixture of showmanship and physical beauty to make her performance a delight . . '
That was how "The Ceylon Observer reviewed Vijayambigai Indra Kumar’s initial programmes in Sri Lanka in 1972. Since then she went from strength to strength and a decade later was hailed as Sri Lanka's most versatile and leading dancer and choreographer. She acquired a reputation as a daring and innovative choreographer, having choreographed the worldfamous Bolshoi Ballet - "Swan Lakes in Bharata Natyam, Kuchipudi and Kathakali to the original Russian symphonic music of Tchaikovsky. This brought her the honorary title of "Nadana Chudaroli' ('Dancing Luminary') from Dr Kalaignar M. Karunanidhi and an invitation from Moscow to visit the Bolshoi Theatre, where among others she met the legendary ballerina Galina Ulanova. The Bolshoi returned the compliment by incorporating some Indian ragas into the music composition of one of its subsequent ballets.
Vijayambigai’s insatiable quest for the Dances of India have seen her spend nearly a decade in India and go through the portals of internationally renowned institutions like Kalakshetra, Bharata Choodamani, Kuchipudi Art Academy, Nirthia and Bharata Kalanjali where she has learnt at the feet of great teachers like Rukmani Devi, Adayar Lakshman, Thrichoor P. Ramanathan, Madras Chellappah and the late Sri Padmana

APRIL 1985
UT WHAT
morning and totally fore the day is over. public meeting with gn Minister on the wardene announced militants laid down ould grant them an mence negotiations er, on the following ri not being on the e an empty and into the Tamil miliif they could when orth and east in the
2 not surprising that int groups and the summarily rejected essions' dangled reinister of National are no longer ing about 'concessions' nt which had during ths caused incalculth and destruction in nds of the north and ment has not treated as part of Sri Lanka unleashed genocidal em. It has demonstion it has taken that posable commodity
and their lives and rights are no longer its concern. ... ',
Besides the vicious physical attacks made upon the Tamil people in general, the venomous anti-Tamil propaganda carried out throughout the country by government leaders, the sheer intolerance and the extremism displayed by the all-powerful Buddhist clergy and the adoption by the government of the policy of creating large-scale Sinhalese settlements in Tamil areas and providing the new settlers with weapons of warfare have left the Tamil people with the only predictable feeling - that they cannot any longer live with self-respect and security in the unitary state of Sri Lanka. No longer can their destiny be dependent upon the unpredictable temperament of Sinhala politicians.
In this context, talks on "concessions' are a mere waste of time and an exercise in self-deception.
If there be talks, let them be aimed at the fundamental alte ration of the politic al , constitutional and power structure of the Sri Lankan state so as to ensure that the 3 million Tamils can determine their destiny in their own traditional homelands and live with selfrespect.
THE STANDING COMMITTEE OF TAMIL SPEAKING PEOPI.E
(S.C.O.T.)
proudly presents
DANCES OF INDA
VIJAYAMBIGA INDRA KUMAR
A versatile exponent of Indian Dance Forms iv
and an innovative choreographer honoured by Dr Kalaignar Karunanidhi with the title of "Nadana Chudaroli' ('Dancing Luminary
SATURDAY, 8th JUNE 1985, 7pm
Civic Suite, Wandsworth Town Hall, Wandsworth High Street, London SW184AA
Buses: 28,37.39, 34,77A, 56, 7), 22U Tube. Easy Putney British Rail: Clapham Junction
Tickets: £5, £3, El (children under 12)
Telephone: 01-870 0728
0277223 981 01-4228984 Q438 356533
0-904 3937
Entire proceeds in aid of Tamil riot victims of Sri Lanka

Page 21
APRIL 1985
LIFE ASSURANCE for OVERSEAS RESIDENT
Can now take out LIFE ASSURANCE POLICIES from Leading UK Companies through Us.
LIFE ASSURANCE RATES IN THE UNITED KINGDOM HAVE A WORLD-WIDE REPUTATION FOR VALUE FOR MONEY AND SECURITY.
Special Mortgages Available for UK Expatriates & Professionals
P - SRINVASAN ARM Associates
1524 LONDON RD, NORBURY, LONDON SW164EU Tel: 01-679 1952/53 (office), 01-6560396 (home)
SECOND-REVISED EDITION - JUST OUT
SRI LANKA, ISLAND OF TERROR: AN INDICFMENT
Send to: Eelam Research Organisation 179 Norval Rd, North Wembley, Middx HAO 3SX
 

TAM TIMES 21
Our name is your guarantee for prompt and efficient service We put you in touch with the world f:
O Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore O USA o India o Mauritius
Contact:
R/TA SA/WDRA SAGARA 5 CA VE/WD/SAH A VE LOWDO/W W33OP 7e/ O 1-346 bO44
EMPIRE WIDEO
THE LEADING NAMEN
TAMILPRE-RECORDED
VIDEO
CASSETTES
Also AVAILABLE:
vaP VIDEO CASSETTES,
ANBULLA RAJANKANTH,
KULANTHA JESU كان
NEWRELEASE: ANBE OODIVAA
OWERSEAS ENOURIES WELCOME
WIWERSA DISTRIBUT0RS
GFTPACE LITO 55 RATHBONE PLACE LONDON W11 P 1 AB
el 0.1-631 4114 Telex: 291 660 RATSON
If our cassettes are not available in your country, you can order by direct mail, Please send us your Name and Address. We will send our price list.

Page 22
22TAMILIMES
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
To advertise in this section, please send the text of your advertisement with prepayment to: Advertisement Manager, Tamil Times, P.O. Box 304, LONDON W139QN. First 20 words cost E10 and each additional 20 Words E5. Deadline for each month's issue is the 5th. Cheques should be drawn payable to Tamil Times Ltd.
MATRMONIAL: Jaffna Tamil Christian parents, US citizens, seek doctor or qualifying doctor, under 27 for daughter, seventeen, brought up in US, furnished house in US, jewellery and new car, all worth $150,000, Box M21, C/o Tamil Times.
Father presently working as an engineer in Africa seeks a Christian groom for a daughter aged 21 completed computer studies and presently undergoing university education.
Box M26. C/o amil Times.
Jaffna Tamil, long settled in the UK. UK citizen, tall, professional engineer, Sober habits, house owner, aged 38, seeks qualified/working (UK or elsewhere) homeloving bride for matrimony. All replies treated with strict confidence. Box M27 Clo Tamil Times.
DOMESTC: Lady required to give help with light housework/cooking/baby in cheerful Croydon home. Live-in/out. Salary negotiable. Telephone Mrs Wendy M. Singh: 01-681 8175.
OBITUARY Dr M.S. Thuraisingham Dr Thuraisingham passed away peacefully on 22nd February at the age of 62. In the early sixties he taught physics at Trinity College, Kandy,
where apart from teacher he was no nature. Almost a much of his time in a very kind nature ence, particularly '' dents.
OBITU
Dr Subramania
Dr Gunaratnam, 50, nal medicine at Ma pital, Cambridge, N denly of a heart att was born in Battical and Arasammah S graduated in medic versity of Ceylon i. He was a diplom (UK) and a fellow a American College was also a membe Medical Associatio County Medical Soc College of Physicia His funeral serv Embury Methodi bridge, New York
He later moved t nic al College (l. Katubedde Univers Physics Departmer academic studies a lege of Science a. London where he work on low tempe
endoWnment policies.
MORTGAGES FOR ALL
Keenest mortgage rates available for purchase of residential and business/ commercial property including Second mortgages and re-mortgages. All loans can be linked to pension and
IMMEDIATE DECISIONS GIVEN
Please telephone or write to:
Financial Development Services Ltd, Prudential House, Croydon, CR92DO Telephone 01-6818175 (6 lines)
 

being an excellent ted for his saintly recluse, he spent meditation. He had ' and infinite patiwith wayward Stu
JARY m Gunaratnam
specialist of inter ry McClellan Hosew York, died sudtack om 11. 1.85. He loa, the son of John ubramaniam, and
Pine from the Uni
n 1961. at of Child Health nd member of the of Physicians. He r of the American n, the Washington iety and the Royal uns of the UK. ice took place in st Church, CamiOn 16.1.85 o the Ceylon Techater to become ity) as head of the ht. He pursued his t the Imperial Colnd Technology in did post-graduate rature microwave
APRIL 1985
ultrasonics, and received his doctorate in 1973. He continued his active interest in academic matters until he
suffered a major illness in 1980.
Dr Thuraisingham will be remembered for his compassion and piety. The last few years were difficult ones for him and the loving kindness of his wife and three children was a great source of strength to him. They deeply grieve his passing, as do his many
friends and former students. May he attain Supreme Bliss
CHILDRENCELEBRATE
TAMIL NEW YEAR
One of the highlights of the year for the Tamil community in London took place on Saturday March 30, when the West London Tamil School combined its end of term ceremonies with the celebration of the Tamil New Year - in advance of the official date of April 13.
The guest of honour was Mr Harry Greenway, MP for Ealing North. In his address, Mr Greenway said that through Dr Niththyananthan, the headmaster, and other Sri Lankan constituency members, he was very aware of the problems the Tamils faced in Sri Lanka. He totally sym
pathised with the Tamil cause and
with the legitimate aspirations of the people.
OWN A HOME IN TAMIL
NADU -- INDIA SPECIAL OFFER FOR
SRI LANKANS
O We Could buy suitable land in good residential
locality of your choice
O Our consultant Mr V.S. Thurairajah, chartered
architect, will design and supervise
O We will construct the building soundly and
economically O We could maintain, let, and collect rent on your behalf -
WE HAVE FLATS FOR
MMEDIATE SALE
For further particulars, contact; CITY BUILDERS 7A MURRAYS GATE ROAT ALWAR PET MADRAS 600018, SOUTH INDIA

Page 23
APRIL 1985
SOLICITORS WITH SUBSTANTIAL EXPERIENCE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING:
O 慈。 Buying or selling of your house Orbusiness Divorce and family matters Motoring offences Criminal Personal injuries cases Landlord and tenant Unfair dismissal
Immigration - - - - Wills Probate & Administration Liquor Licensing
All Legal Aid Cases undertaker NALLIAH & COMPANY
N. Balakrishnan, LL.B A. Xav 8...” 187/189Lavender Hill, AND 1 Craven Park, Harlesden,
OndOn SW1 1 5TEB London NWO 8SX
Tel: 01-2238221/8231 Tel: 01-9657186/9307
ATqS ALLLLL LALASLYSAASALALSAeASAeAeqqLSLqeSeLAeqAeeA qqL eqqLAq 2-mee-ealed 崇梁榮榮榮染染染染柴業柴染樂樂業紫業業紫樂柴紫
வீடியோ உலகில் மேல்ஓங் EURO TAMIL WIDE 崇 22, LANSDOWNE GROVE, NEASDEN, 笠 BRITANS FASTEST GROV 柴 HIRING AND SEL
纂
* அன்றும் இன்றும் திரையில் பார்த்து இப்பொழுது வீடியோ டேப்புகளின் மூ * எங்களிடம் 800-க்கு மேலான தமிழ் விற்பனைக்கும் வாடை
VIDEO FILMS AVAA BLE FOR OUTER LONDO
62, ELTHORNE AVENUE OUVR BARAMC,
HAN WELL, LONDON W7 TEL: O 1 - 579 3 1 O3
靈
崇
" உ ங் களது திரு ப் தி யே **కట్లక&s&క&s&st4st4s&s%s%st4st4st4st4st4st4st4st4st4st 業業恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭梁染
尝
 
 

TAMILTIMES23
FOR
SAFE AND SURE
SAVINGS and CAPITAL GROWTH
Executive & Personal Pension Planning House Mortgages Commercial Mortgages Protection Planning
seek expert advice from the professionals
GEORGES. MARIATHASAN
B.A.(Hons), Dip.B.S., MBIM, |
FNANCIAL CONSULTANT
ASSOCIATED WITH CANNONASSURANCE LTD. 110 Bulwer Road
-N Telephone New Barnet y然豊公N 0-4492018 Herts. =一半 み 烹 (24 hour EN55EY z N answerer)
柴榮業樂柴樂樂 樂禁樂樂樂樂樂樂樂禁禁藥 கி நிற்கும் கலை நிறுவனம்
LONDON NW1 0 1 PR TEL: 01-450 1036
VING ESTABLISHMENT IN LING WIDEO FILMS
榮禁
s
外
میه
数
Ar TAMIL, HINDI, ENGLISH 8è
MALAYALAM FLMS ARE
AVAILABLE FOR
SALE IN VHS/ BETAMAX
杀
2
S
红
ܠܢ
al
பரவசமடைந்த சினிமா படங்களை லம் வீட்டிலேயே பார்த்து மகிழுங்கள்
படங்கள் வீடியோ டேப்புகளில்
கக்கும் கிடைக்கும்
VIEWERS PLEASE CA US FOR OETAS
sES ARE 96, Giffin street
DEPTFORD, LONDON SEs TEL: O 1 - 691 1328
T ரீவ் கள து குறிக் கே ரா ஸ் ” YAAYYLAAYAYLALALAAAAYAYALAASY 斗华兴姜丝头奖头婆斗奖斗弊 榮恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭梁恭恭榮

Page 24
CHEAPEST
O Up to 100% mortgage O Up to 3/2 times incon O Re-mortgages for any O Pension mortgages a O Second mortgages ar O Mortgages for expatri O Loans for buying prop O Finance for buying sh
people's homes, resta
We also arrange for all types of in investment bonds, life ass
For Written details a
Contact. SPENCE EN
223 SANDPIITLANE, Tel: St Albans (0'
Ranjit Masilamany, LL.B., M.B.I.M. ii
(Assistant Solicitors) A. Sriharan ''.....)
Shirani V. Thevarajah, LL.B. 然
ఖ
 

MORTGAGES
Sarranged. e or 2/2times joint income. purpose. ld loans for the self-employed. d business finance arranged. ates buying propertv in the UK. erty abroad. opS, guest houses, elderly urants, etc.
surance, pensions, health insurance, urance, School fees plans etc.
nd fast, friendly service
NTERPRISES
ST ALBANS, AL4 OBT 727) 50472 any time
MASIL& COMPANY Solicitors
Bank Chambers, 17 Leeland Mansions, Leeland Road, 徽 West Ealing, London W139HE
Tel Nos:01-5797318 and 7319