கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1985.09

Page 1
WO| |W NO.1 1
TAMIL TIMES
SSNO 256-4488
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK India/Sri Lanka.................. E7.50 All other Countries......... E15 USS24
Published monthly by TAMIL TIMES LTD P.O. BOX 304 London W139 ON United Kingdom
CONTENTS
Editorials............................... ... ... 2 Foreign journalists troWIOut of TrinCO ........ . . . . . . . . . . . . 3. Death fast by Tamil detainees....... 3. Proposed Provincial Councils for North & East.............. 4 What happend in Wavuniya........... 5 TWO TULF for MPs killed......................................
ColorTo set to use force........................................ 6 Fallacies & Myths in ethnic Conflict................................ B
When Isaac slays Jacob............... 9 Tamil demands at Thimpu.......... O Disband home guards -trade unions.............................
The LOrdon HiltOT JaTiborg.g. 12 For a realistic approach.............. 13 It is terrorisTraked and Lun warmished.......................... 14 Devolution - the urgent need. 15 Framework for deWolution........... 15
What others say......,,...,............. 16 Letters to the Editor..................... לך
BOOkrewie W.......................... H = a = a = = 18
Classified adwertisements,...........22
WES Expressed by Contributors aro not Tscessarily this of the Éditior cor thë publishers. The publishers assume no responsibility for Isturn of Ursolicited Tärluscripts. photographs ETIETY DIT
FпTed By Astmoor Lithu (TU) Ltd. 2 T-22 ArkLaTight| FC Bd. FLITICOT, CHEshire,
Tri
| || 11 Il die is: if slil Lightgreed äld ULI! I til tu'il easter. In city Fil I, II Hl H I T: Imi ils, lil: :ili [] id ili di bir1i1g Wo IIII"tlı","HITrds IF' livig 11 m kes
series : tills illil I, II
stler histling i I. Ilka | T | b) & LILE, al "port fr Press said. Ti h1 {}, s| ti','','F1, A {tl|sed, 111: Ty të & II i explasi:15.
A '') I'di lg | HT'III E Sill:lis The TOWII. biurli
WHERE A
Approximately boys and girls }HTEIts T col Nila y eli in ' take in tru Security forces to have been El Cr55, the chi alte still mot k
: I'd loses. It
50 ET13 il Civili: II III. iiLHT" LIII i T111 'd their was shirillitir g, at! Tais 1. TIII e I ty,
Grenades thro
II. Kırır: ill:eri ç'alled h:Tır: gıI: "illarg rvf Th17, '''il fily ani | Lissi: T','l','' Tihl is , A! :) nother file arb ''' is still fire a sc' LIri ta' force s I
:lisi 1.
Many Lif the I IL1 t sk;.iT"ts of Tiʻi ELi TIL lil: fITI I til: |::::::: il pre vint Irl " elabilitat M!:ir's Shs keepe:
 

65ρ
SEPTEMBER 1985
co, a ghost town
TF1 Lill: 11:4", (° 1 ocol. their hoIles ancishops Si:1:''' Ál!glt 31 | fi ill | f1r" (1[ "[ʼr"i 11:''(II1"alleg . { | Y,"er" ''g'''Llated the Li'l illiges äld hH , . I, IIIE LIL BH titi:alba II är: hi | Tell 11 gee "ä III:. i l'e-billi jigs. abi L. '' CI's has TLidligget til i: I'll:15 till I':չit! I" tit SI'l LIT fit and glittled 'E' 011 The Agence FräLice Tli'ii I11a leg Tse ssembles li l'113 al 518 ae a Tilg the scal's fires
till: ['op{B}Tt ieki,
:1 (11 ilil: I", 5'i 111 Çe,
E L'iv'iti:H.I:5, "W","El-Illt i 1113
1.g. Ta | 11, ill-CI WITLE:''d ships
ΙΡΕ ΤΗΕΥ2 " 3 I H] Ta rT1i1 (:ıillT*T, Who have løst their uld not fild them inı Trincom laee, were :ks by Sri Larıklı . Although they were i Ilded () ve T to the Rei ldren's whereabouts
1) WAII,
mmmmmmmmmmmmmmmm LOL: []'s of 31 TITI, Eesti III,
Çliri! Hlés: HT1|| 7 | l11'; 1 E1 systematie ally werkILT" IL1g:1 "Iʼri T1«"1T1"13Hlr:4! Iiis äIIii hLII'Iling tiir
1. II"Lips aПti Hig sty r'ls come through the : Tararıkırdı. I sharitİrı: 1 g - Tulit II . TrI:li: '*'la killeti [ 1 ] Little s pri
* Village, 3 pist Jifica ld attle shot dead to Colli Willig å lätt III.iile
Га Пtil yiel in 15 in the :''Ill:İFE Y A, er II13Hill" plantilt i 11 HTrias riisIs: ' ITILI 11 LIT: | ','"irl (21 g i II Tri I - Illi: ". I's 'I' is , i.
Come to Trinconlaee to recoup tler 11't III: atter ha sing their silops les. troyed in the atti-Tail riots in CoCIIII i II || I || 1483.
I Lost If the il tti cket's W'ere le so:All'i Hi TT1 e Guards, a Luple Luis III fio" i Ellis:Irimitately s Elected Silih Hlese: Ti II i1. Elements suppliei will Weapolis – gins, grenades arti petral HILI I this — to the si:"III" it," TITLES, NJIE Af While III1 hi ving EL III y It Taining, they h 4 W'te Lils eri E i Les E2 let hall wreal p}{Tls to ga
El a spree if shi), Lill:1g., l Hyting and Il "Ting Ta 11 il shops II illuses. MIch Of the locat Was Llans pHorl Ed (perly in the I Qr'P'ies ald Wehı ilə & If |{{7H} Sinh;1|{:SE: {:0 m|Tặc11118 and transpør
ET5.
M4: Il Cill tha: Sill: le se H "EIl ei tirol;- aaa a LLL LLLL LLLL LaLLLLL S LLLLLLL SSLSS ltg: 0; Siri!11:1pirit : f ''' mit Es from III: TTi.1 * EII.E. F. E. T.
Role of Nelson
The list Iii I Ml i I 1 iste" atlid MI F' flu' Pobl Orll H. F'LI YAH, MI" NE - Išim, a right-hi: Tai II: 1 (if CS''il Mallies before his dis. IIllSS H| TL11 ||L Cabine, ä1l the MIP LUI" SEITLI Y'illal. EL TIEF YW'3' : 'eated Sinhala LLIII8[ill:E:1''' ill the Trill (11:1lg: F* I}istrict, ha Y'e played i lErard Trole ir the "en 15 in This area. It is relia bly re [II 3 "trol that FICH "ly" 12. || III Silla les Irovided with it "ms were trailspired II" 1111 \lt 11 t"Ht 13, p. II": ind TTL-II (11:1|- during lid-September,
As Ior the aIIIlei Iorces, either they 'll told The fing, SCIIIletimes giving Hir E') VET T'U I IL helic: LJJ LET5, 7, 1 ile the 5th(Elled Home Guards and Hirsolists WWII"Leake!! ii havo []''' #ind kies t ["LI" tiun foro they the Ilsel ves fictively participater III till: "Era til NTI : "
The v'itleToe di "e-teri at the "Tails : Ilti tileiT Pro-erty led, ili tIIII, II : "Ileri Itticks by si file Tai Iil Inilait grŲ Lupus III Sinha lese settlers, especiallW I I1 L115 E : t Si Tilma p Li'a, wliir 1 I 13 militants identified as the centre from Which the SO-called hij 11e glards oper. 3 ed.. These atacks resultti iIl 1111di Teds of Situales e fleei Tg their holes. Tile St. Ll Tity forces crea. El morg Parli hy | sking the Sir11:le5f: ''siIPI, E SI: 'I L'H N TI TA I: E 1.

Page 2
2 TAMILTIMES
The star performer at the Londom Hiltom Hotel jamboree of the World Federation of Sri Lankan Associations held On 18 August was no doubt Mr Lalith Athulathmudali, the Minister of National Security. He made up for the lack of truth or substance in his speech by his undoubted capacity for rhetoric.
As Minister of National
Security from March 1984, he has presided over some of the worst violations of human rights in Sri Lanka. Civilian women and children included, have beem indiscriminately killed i n their h un dreds. Thousands of Tamil homes have been destroyed. Arbitrary mass arrests, sometimes running to hundreds at a time, have been carried out. Deaths and torture in custody and prolonged inсотитicado deteтtiот hape become the norm. The former Prime Minister, Mrs Bandar anaike, even today stands stripped of her civic and political rights. The day before his speech, on August 17, officials of the Ceylon Bank Employees Union were taken into custody and detained under Emergency Regulations for distributing leaflets concerning their conditions of work. Yet Athulathmudali had the effrontery to declare: Sri Lankans should have no reason to be ashamed of the human rights record of our country! Those rich, patriotic', but gullible Sinhalese who had gathered at the Hilton, indulged in prolonged applause eccept for one man in the audience. He was Mr Roger Sims, British MP (Conservative), who visited Sri
Lanka in February this year
along with Mr Kilroy Silk, MP
(Labour), on behalf of the Brit
ish Parliamentary Human
Rights Group. In their report
both had recorded a catalogue
of gross violations of human
rights. The several reports of the Amnesty International, Inter
national Commission of Jurists,
Lauv Asia amd of other indepem
dent visitors, including Mr Paul
Sieghart, who was a guest of
LALITH AN
President Jayeu ment a dismal re rights violations Yet Lalith uvant ashamed of this Lalith uvent On сотсerтеd abои rights of citizens igner can ever be Marcos, Galtie Suharto, Botha similar stateme
world has not Nor will it beli mudali. Foreigr enough to borro Foreign merc acceptable to tra squads of Lalith.' Force. Foreigner work in and Mahaveli, Victo major projects. F are welcome to Sp currency. But as rights go, no for етоиgh.
Referring to 1 sympathy for the Lanka, Athiulat that the Tamils “preyed om the n tibilities of the belt', and that speak about the homeland', they terminology of eachorted the gath in eacposing this A government its иveаротs, ітte. - and training, e disreputable regi, Israel, South Af Taiwan, South Baʼmgladesh, sh shocked if the belt is on the side Sed Tamils. The Wales, the Scots land as their hom political ignoram them of "using t apartheid’. The lived for centurie ern and eastern there is nothing them considering their traditional There is in f apartheid which
 

D HIS LIES
*ardете, docиcord of human іт, Sri Lanka. S us not to be
record. , “We are more it the human than any fore”! Amin, Obote, ri, Pinochet, et all do make 2nts. But the believed then. eve Athulathers are good и тотеy froт. en a ries are in the murder s Special Task s are invited to
α αυί8 e o η ria, and other oreign tourists bend their hard far as human eigner is good
he worldwide ! Tamils of Sri hmudali said had hitherto atural ѕиscepworld's liberal when Tamils ir “traditional were using the partheid and vering to unite
"racism'. which obtains ligence advice tc, from such mes as those of ica, Pakistan, , Korea and ould not be world's liberal of the oppresWelsh regard regard Scoteland. Only a иs иvill ассиse те атgиаge of Tamils have S in the northprovinces атd racist about these areas as homeland. lot a kind of таd beет prac
Africa.
SEPTEMBER 1985
tised in Sri Lanka Since 1948, when a million Tamils working in the plantations were deprived of their nationality, citizenship and franchise and totally eaccluded from the political life of the country, just as the blacks have been in South
MURDERS MOST FOUL
The brutal murder of tuvo former Members of Parliament, V. Dharmalingam and M. Alalasundaram, deserves the severest condemnation. No one has claimed responsibility for these senseless killings but it has been alleged that they were carried out by a Tamil militant group as a uvarning to the Tamil United Liberation. Front, of which the victims were members. If this is true, we make bold to publicly say that such killings have nothing to do with Tamil liberation or freedom. Om the contrary, they are nothing short of naked terrorism.
The Tamil people have shown their revulsion by staging a “hartal in Jaffna bringing normal life to a grinding halt in protest at the killings. They hape dетотstrated tт то итcertain terms that they condemn and denounce those who carry out such cowardly acts of murder by participating in their thousands at the funerals of the victims.
We fully endorse the sentiments eacpressed by Dr David Selbошrте (see page 9).
LORRIES SETABLAZE - 18 TAMILSKILLED
Rameshwaram, September 15 - Tamils fleeing from Sri Lanka have left their homes and possessions behind. They have only brought horrifying tales of harassment at the hands of Sri Lankan armed forces.
Vickremasingham who found refuge here said nine lorries transporting food to starving Tamils in violenceravaged areas and refugee camps in the east of the island, were waylaid and set ablaze along with 18 Tamils in
them by the army and some Sinhalese

Page 3
SEPTEMBER 1985
FOREIGNJOURNALISTS THROWN OUT OF TRINCO
Two British tourists and two foreign journalists travelling in a taxi, said to be the only taxi operating in Trincomalee — were, on Friday 13 September, taking pictures of a Hindu temple burnt eallier by Sinha lese “home guards'.
The car was quickly surrounded by angry Sinhalese men, many carrying shot guns who shouted, "No pictures, no pictures'. They forced the occupants out from the vehicle, checked the papers of the foreigners and slapped and punched the Tamil driver. Ten minutes later, a police jeep arrived and escorted the taxi to the police station, .
The tourists and the reporters - Allon Nachermann of Agence France Presse and Shekhar Gupta of "India Today' - were placed in an office where, from a window, they saw policemen beating up the Tamil driver, a man of about 60, and thrusting rifle butts into his abdomen.
Interrogation of foreigners
The Police Officer in charge, who refused to give his name, questioned the foreign tourists and reporters. Several of the armed Sinhalese civilians who had also come to the police station conferred with the police chief during the interrogation of the foreigners. All films were confiscated. The Police Chief told the foreigners, “You have no right to take pictures here; you have no right to be here. No outsiders are allowed here. This is a combat Zone.'
The two British tourists and the journalists were driven to their hotel to pick up their luggage, then to the railway station and put on a Colombo bound train.
The fate of the Tamil driver is unknown.
goondas.
Vickremasingham among the 97 refugees who arrived on Friday, 13 September, said that the Tamils were subjected to unimaginable atrocities in Trincomalee and Batticaloa. He was accosted by the army thrice and tortured for information about Tamil militants. "They tore my ears with cutting pliers,' he said, showing the SC3ITS.
The young man recalled with tears the day his friend Jesudas was shot dead by the army. Vickremasingham and Jesudas were walking together in Batticaloa when the incident occurred.
It is believed t six Tamil polit gan a fast on died, but the al Sri Lankan me keep complete The political transferred fro le prison to th Colombo begar protest against tion without tr months since th custody. All oft unconscious.
Science unde
The fasting di ai Ganesharatin graduate of the ty, Karunakara Cyril Antony, drarajah and detainee who jo. jah of Araiam] released.
A letter writ Welikade on 9 A
"I am writing al circumstance ing the brutal impose on us acts', accordin fancies.
“Besides all ti are being deta months, which vention of Terr have not been inquiries have b has been taken 'We informed tion and the aut out this but no "At last we in Defence that we death campaig our reasonable “Our demand: tody for 18 mc released or pro there was no struggle on 8th “In the first p Science student University, Se nam (Suresh) a Vavuniya star! August. Mysel prisoners will
Relay fast
Twenty unde four girls, of began a sympa

TAMIL TIMES 3
DEATH FASTBY TAMIL DETAINEES
at one or more of the cal detainees who beAugust 8 had already thorities and the dia have conspired to silence on the issue.
detainees who were n the Southern Tangale Welikade prison in their death fast in their continued deten|al for more than 18 by were first taken into nem are reported to hA
graduate
etainees are Sellathuram, a science underPeradeniya Universiin of Vavuniya, Dom Poopalapillai YogenManoharan. The sixth ned the fast, Thavara pathi, has since been
ten by a detainee at ugust read as follows: this letter under critices. Apart from enforc
laws, the authorities brand new 'laws' and g to their whims and
hese, many of us here ined for well over 18 is contrary to the Preorism Act. So far, we produced in courts, no een held and no action
at all. the Prison administrahorities concerned abthing happened. ormed the Ministry of would start a fast unto from 8th August until demands are met. ; are that those in cusnths should either be luced in the courts. As eply, we started our
August. nase of our struggle, a from the Peradeniya lathurai Ganesharatnd Karunakaran from ed their fast on 8th and other political ollow in turn.'
rgraduates, including he Jaffna University
hy fast on 27 August to
express solidarity with those detainees engaged in a fast unto death in Welikade. The undergraduates have demanded either the Tamil detainees be released or be brought to trial.
The students said that they would fast for three days and then another set of students would take over their places and the process would be repeated till their demands were met. On 30 August, a second batch of undergraduates took over from those who began the fast on 27 August.
The undergraduates have sent the following telegram to President Jayewardene. Jaffna University students began sympathy fast 27th August in support Tamil political detenus in custody over 18 months who began death fast on 8th August demanding release or trial. Undergraduates will fast in batches for three days. Relay fast will continue until detenus' demands met. Sympathyfast campaign eattended to villages.
Cables have been sent to Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and others urging them to use their good offices to persuade the Sri Lankan Government to grant the just demands of the Tamil political detenus.
The Jaffna branch of the Movement for Inter-Racial Justice and Equality (MIRJE) has sent the following telegram to President Jayewardene: "MIRJEJaffna appeals to Your Excellency to grant just demands of Tamil political detenus on death fast in Welikade. Detenus in custody over 18 months without trial, contrary provisions Terrorism Act. Urge immediate intervention to prevent deaths.'
Excerpts from the press statement of the University of Jaffna Teachers' Association on the death fast of Welikade:
The government has chosen to ignore the fast launched on Gandhian lines at Welikade jail by Tamil youths who have been detained for over 18 months, without being indicted. This goes against all the values of the civilised world. These youths have been compelled to launch a fast unto death as a last resort, since they are : being kept in detention contrary to even the provisions of the Prevention of Terrorism Act under which they were taken into custody.
Though fundamental human rights have been guaranteed under the constitution, in practice they are being violated, as this fast and the recent killings and military excesses in Vavuniya, Trincomalee and Batticaloa
prove.

Page 4
4 TAMILTIMES
THEPROPosED PROVINC NORTHERN AND EAS
A new peace initiative, according to reports, provides for two provincial councils, one for the Northern Province and the other for the Eastern Province. Each province will have a chief minister and an executive or cabinet or council of ministers comprising members of the group or groups commanding a majority in the provincial council. The powers to be devolved have still to be carefully defined. But these must supposedly include matters on which the Tamil Resistance has been applying pressure since the formation of the Tamil Federal Party in 1949. The initiative is a far cry from the document, AnneXure 'C', based on the Indira GandhiJayewardene understanding of 1983. Annexure “C” provided for one consolidated Tamil regional homeland comprising Tamil majority areas in the north and east of Sri Lanka. This does not however meam that the current initiative should be rejected out of hand.
In political quarters, it has been asked as to whether a restructuring of the governmental system must have the approval of the people in a referendum. The question arises as to who are the people to be consulted? We can find answers by looking at recent historical precedents in other parts of the world.
Plebiscite
When a plebiscite was held in the Saar Territory in 1935 on whether it should become part of Germany or remain, as provided for, under the rule of an International Commission set up by the League of Nations after World War I (the coal miners of the Saar were made the exclusive property of France), it was the people of the Saar who voted on it, not the French electorate nor the German electorate. Coming to more recent times, on the problem of Kashmir, the government of India promised to consult the people of Kashmir (emphasis ours) on the restoration of law and order', (note, there was no question of consulting the people of India) and on whether the Kashmiris would opt for the right of selfdetermination. In 1954, the Indiam government agreed to a vote by the constituent assembly of Kashmir for Kashmir to accede to India, instead of as had earlier been agreed to, having the question put to the people of Kashmir at a referendum or plebiscite. This was a decision of the Kashmiri constituent assembly, not of the parliament of India. In 955, a referendum was
خوخة نمعن كنت مهم :ئلات : ".
By Prof. A. Jeyara
held in the Saar to de its people wished to the European Comm after World War II e self-government and the Federal Republi many in 1957). The ( put to the electorate Republic of West Ge the matter of the Saa of West Germany hac cussion with France W the Saar to be an inde) Since the late 1940: therefore addressed the people of the natio the Tamils should de or Whether their fut cided by the entire Lanka.
In fact, the cons otherwise of whethe should be held at all Constitution. The NO ern Provinces have Si: been demarcated as been recognised by government since in even before, as the na of the Tamils. The resolved, however, i homelands' but the that can be devolved cerned.
Sovereignty of the
The extent of pow devolved on the peo state is not a questior of sovereignty from th 4 (a) of the Sri La states that the Sov People' shall be exerc in the following manr things): the legislative power O be exercised by Parli of elected representati and by the People at
Chapter XIII of the
cifies questions that in to the "People' in a R business of devolving Vincial, regional or Z. not matters that need approval in a referen instance, powers to
local government au matters to be approve by the people'. Besic tion does not state w ple' means the enti Lanka or the people

SEPTEMBER 1985
All councils FOR THE STERN PROVINCES
htnam Wilson
termine whether become a part of unity (the Saar, njoyed separate
became part of c of West Geruestion was not of the Federal rmany, although ur becoming part i been under diswhich had wanted pendent territory s. The question here is whether nal homelands of cide their future ure must be deelectorate of Sri
stitutionality or r a referendum is laid out in the rthern and Eastnce British times such. They have every Sinhalese dependence, and ational homeland
problem to be s not of "Tamil extent of power to the units con
people
er that is to be ple in a unitary of an alienation ne people. Article nka constitution ereignty of the ised and enjoyed her (among other
if the people shall ament, consisting ves of the People a Referendum. Constitution spehay be submitted Referendum. The powers to a proOmal council, are be submitted for dum just as, for be devolved to thorities are not d or disapproved des the Constituhether "the Peo'e people of Sri
of a particular
area who will be affected by a change in their local governmental set-up. For example, if the region inhabited by the Kandyan Sinhalese were to be granted a regional council for their governance, one cannot state that the framers of the Constitution intended the entire electorate of Sri Lanka to pronounce on the subject. It will surely be a matter for the people of the Kandyan areas to decide, not for the Tamils of the north and the east and for the lowland Sinhalese in the rest of the island.
Thus, it can be interpreted that "Section 4(a) of the Constitution leaves the subject of devolution of powers to a local council to be determined by the elected representatives of Parliament. And it is left to the Cabinet of Ministers under Section 85 (1) of the Constitution to refer a bill to the People' in a referendum if it so desires. Further,
Section 86 gives the President of the
Republic powers in regard to seeking the views of "the people' in a referendum subject to any limitations contained in Section 85 (1). However, Section 85 (1) excludes the necessity for the Supreme Court to pronounce on whether a bill to delegate powers to a local council be referred to "the People' if the number of votes cast in favour of such a Bill in Parliament amounts to not less than two-thirds of the whole number of Members (including those not present). Since the present government enjoys a five-sixths' majority in Parliament, approval in a Referendum does not arise.
The agitation for a general election is spurious. Opposition parties all the world over are known to demand the holding of a general election on iSSues which they deem to be politically advantageous to them. In the end it is the government in office that must decide. The 'People' will judge the record of a government at the appropriate time when a government must face the electors in accordance with the provisions of the Constitution.
Devolving of powers
The devolving of powers is one that needs to be negotiated upon. How much of power will Colombo alienate. devolve and decentralise could be the starting point of negotiations once the unit of demarcation (province or region) has been agreed upon. It is not merely “how much; it is also in what ways' will powers be handed over and which sources will provide revenues for the exercise and administration of such powers. A Finance Commission is

Page 5
SEPTEMBER 1985
WHAT HAPPENE
The Sri Lankan government, as usual, denied the massacre of nearly 200 Tamil civilians in Vavuniya on 16 August by the security forces. The following is an account of the incident which appeared in the 'Saturday Review' of 24 August 1985:
What happened in Vavuniya and Trincomalee in the third week of August? The government would like the world to believe that nothing much happened. Just a few deaths here and there as, according to official spokesmen, the Security Forces took on “ter
rorists' in a n Nothing very u and Eastern pr life is dirt che, But the repo ceive from Vav are very distu Support the new British Broadc other sources both places. E ment appears something unto' in Vavuniya; )
: obviously necessary in this instance. i. The terrain here is mined with difficulties. The extent of devolution and the -absoluteness of such devolution have to be negotiated. As well there must be agreement om whether the demarca°tion has to be written into legislation or enshrined as part of the Constitution. The unitary character of the Constitution can be preserved because the devolving Authority (that is, Parliament) can withdraw the devolution. The courts need not, as in a federal constitution, determine om a disputed question on whether the extent of devolution has been reduced by the central authority or enhanced by the provincial authority. The withdrawal, modification or enhancement of devolved powers can only be effected by specific legislation or by amendment of the Constitution. Whether delegation and devolution is to be by ordinary legislation or through a basic law of the Constitution is a matter which the parties involved in the negotiating process will have to agree om. One or two examples of devolution can illustrate the case.
The Minister of Agriculutre in Colombo will be responsbile for interprovincial or inter-regional regulation and development of rivers and river valleys to the extent to which such regulation and development under the control of the central government is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. The Minister of Agriculture in a province or region will be responsible for water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage, water power, land including the transfer and alienation of agricultural land, colonisation, forestry and inland fisheries.
The Minister of Industries in Colombo will be in charge of those industries whose control is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest. His counterpart will control all other aspects relating to industrial development. Likewise in
education. Matt ordination of st of higher educ technical instit ies and nationa responsibility ( ment. All othe higher, seconda tiom is in the cc or regional m There has the demarcation o between the ce
regional author
fore have to be areas where th co-operate (b) w central authori defence, foreig tions and (c) wh are in complete spheres of acti
Accountabilit
There is fil accountability Sri Lanka is de the provincial to whom power the end be ans The way out of members of th or cabinet to be of a second cha answerable to government Sovereignty of Answerability imply parliam tions taken on S devolved to th
Should the p. process agree marcation (b) volved (c) the p modification o and (d) the inst ity and the pro finances, ther present break tween the two can be set on

TAML1MES5
D IN VAVUNIYA
imber of encounters. usual in the Northern vinces, where human p
ts we continue to reniya and Trincomalee bing. These tend to flashed abroad by the sting Corporation and about 'massacres' in elatedly, the governo have realised that vard happened at least lence the decision to
ers relating to the coandards in institutions tion and scientific or tions, national librarmuseums will be the f the central governr matters relating to ry and primary educaIntrol of the provincial inister of education. refore to be lines of subjects of concern entral and provincial/ ities. There will there
agreement on (a) the le two authorities Will where the power of the ty is paramount as in in policy, communicaere the two authorities control in each of their vity.
у
ally the problem of to Parliament. Since clared a unitary state, authority or authorities s are devolved must in werable to parliament. the problem is for the e provincial executive appointed as members mber. They will then be pne of the chambers of In this way the Parliament is ensured. o Parliament does not intary approval for acubjects Parliament has 2 provinces. rties to the negotiating on (a) the unit of dethe powers to be derocedure for any future such devolved powers tutions for accountabilvision of the necessary is a way in which the own of relationship beprincipal communities the rails again.
appoint a "military commission' to carry out an investigation.
But this would be like asking the
thief's mother about what actually
happened! Nothing less than an independent commission, in which the Security Forces will have no hand, can satisfy the discerning public. In the meantime, we are publishing some of
the reports we have received from a variety of sources.
According to an eyewitness, on the
morning of 15th August, the Sinhalese
people who are residing close to Thonikkal, in Vavuniya, shifted to Navagama which is close to Eratperiyakulam Army Camp. On the 16th morning, about 5 o'clock, a truck-load of Security Forces came up to a spot near a culvert close to the Sri Lanka Air Field Unit and planted something which exploded a little later causing only minor damage to the culvert.
Forces advanced, shooting
That an almost empty bus from the CIB Depot was allowed to pass over the culvert round about 7a.m., that day shows that the damage to the culvert was minimal. Immediately after the explosion the forces advanced, shooting. The security forces were at the scene from 5 a.m., till about 8.30 a.m., killing innocent civilians and burning down houses. Houses in the vicinity were completely damaged.
In order to prevent the injured people from getting treatment, the forces surrounded the Vavuniya Hospital and opened fire. They were reportedly there till 1.30 p.m. Doctors were threatened and the staff quarters also burnt. As a result, many doctors, nurses and other staff fled the hospital. According to another eyewitness: "There was an explosion like a landmine followed by gunshots. About 50 of us ran in panic and took refuge in a big house close to my farm, which was owned by the late Mr C. Suntharalingam. When we were in that house, soldiers rushed into the house and ordered us all out. We were all lined up under a tamarind tree. Some soldiers stood guard over us, while others rushed into the house, ransacked it and damaged the furniture.
"When those who had gone into the house came out, others who stood guard over us suddenly opened fire. Raising cries, we ran helter skelter. Many fell, mown down by bullet fire. I fell down pretending to be dead. There were two women at my feet, groaning with bullet wounds. Among the dead I could identify Nadarajah, Balachan
PLEASE TURN TO PAGE 19

Page 6
6TAMILTIMES
TWOTULF FORM
- THOUSAN
Seveal thousands of Tamils attended the funerals of two former Members of Parliament, V. Dharmalingam and M. Alalasunderam, held on September 5 in Jaffna in northern Sri Lanka. All civilian life came to a grinding halt when shops, government offices, schools and universities were shut and public transport came to a dead stop. People put up black flags in public and private buildings and shouted angry slogans protesting against the wanton and senseless killing of the two former MPs who belonged to the Tamil United Liberation Front. The only vehicles on the streets were those flying black flags which mainly provided transport for those attending the funerals.
The bullet-ridden body of Visvanathar Dharmalingam, former MP for Manipay, was found abandoned at the Manipay cemetery, and that of Murugesar Alalasunderam, former
MP for Kopay and Administrative :
Secretary of the TULF, was found with bullet wounds in a scrub jungle at Kalliyankadu about 100 yards from his
Nallur residence, on No one has claim for the assassinations had been politically Eelam National Liber prising four Tamil EROS, EPRLF, TEL( PLOTE have disclai] ity and condemnet However, sources clo allege that one of the might have carried ou a warning to the TJ
Message of condole
The Indian Prime Gandhi, has sent a pe of condolence to the victims. He also sent A. Amirthalingam, General of the TULF grief.
Whatever the moti men, these senseless an angry response f
COLOMBO SET NEUTRALISING INDIA K
New Delhi's snafu over the deportation of two Tamil militant leaders (a third left the country before the order could
be served on him), reinforces the
gloom engulfing not merely the reconciliation talks at Thimpu between the guerrillas and the Sri Lanka government, but also the overall situation in Sri Lanka where the ethnic conflict is fast taking om the dimensions of a full-scale civil war. Although New Delhi is trying hard to put the talks on an even keel, the chances of its succeeding are daily becoming more and more remote. If Thimpu is in danger of becoming little more than an innocuous sideshow to the unstanched bloodletting in Sri Lanka, for which the brutal rabble that passes for Sri Lanka soldiery is mainly responsible, then it is because both antagonists, the guerrillas as well as Colombo, are busy preparing to settle the issue through the force of arms.
Again, however, the evidence, as provided by independent accounts by foreign correspondents and international humanitarian bodies like Amnesty International, suggests that Colombo is chiefly to blame, The June 18 ceasefire, which India helped to bring about, was violated by Sri Lanka soldiers when the ink on the agreement had scarcely dried, as our Colombo
By A.S.Abr
correspondent has re 19). While the guer sponded in kind, their the search via Thimp solution envisaging short of "Ealam' has
Along with Tamil U. Front leaders, they ha a measure of self-gov Tamill-dominated mort ern provinces and for ger of, then at least ae between them. Initiall; set four principles as a any settlement, and th emphasise Tamil polit. separateness. But ap generalised formulati nothing in them tha reconciled with the d omy the Tamils could persuaded to settle would have been wholl Lanka's unity.
Unfortunately — anc either cannot or will n Lanka government h indication of being palavering at Thimpu buy time while it rea military solution. Its st pressuring New Delhi

SEPTEMBER 1985
ER MPS KILLED S PROTEST
September 3.
d responsibility which no doubt motivated. The ation Front commilitant groups, and LTTE, and ned responsibilthe killings. Se to the ENLF militant groups the murders as
Ce
Minister Rajiv rsonal message families of the a message to Mr the Secretary, conveying his
ves of the gunkillings evoked rom the Tamil
people, particularly those in the northern Jaffna district among whom the two former MPs continued to remain and look after their interests. Eric Silver of the Iondon-based "Guardian' (4.9.85) reporting on the murders, wrote: −
Yesterday's victims were among the few TULF spokesmen still on the island. Most of their colleagues had gone to Madras, either to protect their lives or take partin the peace politicking. I visited Mr Alalasundaram three times in his two-storey house on the edge of Jaffna, the last time only 10 days ago. He was a lawyer who, during Sri Lanka's two years of escalating ethnic violence, had made it his business to collate the details of Tamil casualties. He was constantly on the telephone, checking names, locations, incidents. Although this commitment to the Tamil cause was not in doubt, he never struck me as a propagandist. Like a good lawyer, he gave the impression of being fastidious with the evidence. His figures were credible.
TOUSE FORCE EY TO STRATEGY
aham
ported (August rillas have recommitment to u for a political autonomy but been genuine. nited Liberation ve been seeking ernance for the hern and eastif not the merstructural link 7, it is true, they framework for ese appeared to cal and cultural art from being ons, there was could not be egree of autonin practice be for and which 7 in line with Sri
this New Delhi bt see - the Sri as given every interested in only in order to lies itself for a rategy includes to crack down
on guerrilla operations from bases in Tamil Nadu and to twist the militants' arms to induce them to climb down more and more in negotiations, trying to set the insurgents against New Delhi, putting India on the defensive by constantly raising the bogey of 'intervention', and counting on its western aid donors, who have been as enamoured of the post-1977 Jayewardene government and its pro-western policies as they were previously hostile to Mrs Bandaranaike's anti-western set-up, to deter India from succumbing to mounting domestic pressure from Tamil Nadu, buttressed by growing international humanitarian concern over the persecution of the minority Tamils, to intervene militarily and enforce a Cyprus-type solution.
Vital to this approach is the show of apparent resasonableness by publicly agreeing with New Delhi's view that a political solution is the only way out and by going on participating in the dialogue with Tamil representatives that New Delhi has arranged. In reality, however, the policy is to use the ceasefire (theoretically in force until September 18) to build up the Sri Lanka security forces and, even while spinning out the pow-wow at Thimpu endlessly without giving away anything of substance, to resume military
síns ܚ ܐ بہ:::.:........نئ4 ܝ

Page 7
SEPTEMBER ge
operations against the guerrillas when their own hands are tied because of their commitment to Thimpu and, more important, because they are subject to the control of New Delhi, which has needlessly put its prestige on the line in working for a settlement at Thimpu.
So it is that while Mr Hector Jayewardene - Colombo has not seen fit to send to Thimpu anyone of greater political weight than a legal-constitutional expert, albeit one who happens to be the Sri Lanka President's brother - regurgitates the same old proposals that were long ago found inadequate by the Tamil delegates, the Sri Lanka army gets to work on Tamil guerrillas and civilians in Trincomalee, Vavuniya and elsewhere in an intensified offensive aimed at bringing the rebellion once and for all to heel.
And when, incensed at Colombo's duplicity and at the butchery of hundreds of fellow Tamils, the Tamil representatives storm out of Thimpu, New Delhi rounds, not on those who are in fact sabotaging the talks while going through the motions of taking part in them, but on those who have shown a genuine willingness to look for a political solution at New Delhi's bidding. What puts New Delhi in an even poorer light is that its irritation at the sudden rupture of the Thimpu declarations makes it so edgy as to construe the return to Madras of the guerrilla delegates, instead of going directly to New Delhi for discussions at the Prime Minister's invitation, as defiance of the Indian government, thereby warranting some deportations, as exemplary punishment. Its belated revocation of its expulsion of
one of the militant leaders, Mr Chan
drahasan, after he had journeyed to the US and back and after he had been detained in Bombay for over 24 hours only underwrites its initial blunder. Should it revoke the marching orders of the other two leaders as well (as it properly should), its clumsiness would be fully exposed.
Such erratic behaviour is not only unbecoming of a mature government running a major country, it is also downright bad policy. It plays straight into Colombo's hands, confirming in its eyes the wisdom of its strategy of pitting the guerrillas against New Dehi and of getting the latter to pressure the militants into making more and more concessions. It ensures that Colombo will have even less reason to take Thimpu seriously - except as a forum of procrastination while it prepares for a military solution. It diverts attention, to Colombo's relief and delight, from the excesses of its soldiers in northern and eastern Sri Lanka.
Above all, it Tamils in Tam less with rage a brutalities agai
ing that New D. Stay Colombo's it is turning th represent the v Paradoxically ate turn of ev purpose for now interests later. Tamil Nadu to capricious han leaders snowba popular protes colleges closed rail rokos’ and throughout the ; SO —, New Delh to ignore this se way it has done but to assuage it much as publicl with Colombo.
Arming its so
It is imperat. hardheaded. T ment has never ly. What it has ishly is armi "Financial Tin editorial on Aug the western a watched with arms purchas months have in in effect, give dene an ultimat solution or aid Whether such applied is not levant is that e benefactors are
S.D.B.
S. D. Bandarar Gampaha) said ly that the W.
party politics h
crisis in Sri L result, the Tae
had to resort to
human rights Sentatives at TI based their so problems of Sri principles:
(1) the recogr Lanka as a dis (2) the recogn the territorial homelands:
(3) the recogn right of self-c Tamil nation, a

infuriates 50 million l Nadu who are help." reports come in of the lst their fellow Tamils Strait and who, expectlhi will use its clout to hand, find instead that screws on those who ictims. , while this unfortunnts serves Colombo's , it may jeopardise its For if the reaction in New Delhi's harsh and ling of the guerrilla ls into an avalanche of - with schools and indefinitely, and with public rallies planned state, it could easily do will no longer be able ntiment in the cavalier and will have no option by taking privately as y, a much tougher line
diers
ive that New Delhi be ne Sri Lanka governtaken Thimpu seriousset about doing feverng its soldiers. The nes’ (London), in an gust 22, says that “. . . id group, which has alarm as government es over the past six reased sevenfold, has, in President Jayewarum. “Reach a political will eventually dry up.' pressure comes to be the point. What is reven Colombo's western getting alarmed at the
TAML TIMES 7
armament it is piling up. Further evidence of its militaristic intent comes from reports that it is refurbishing airfields long fallen into disuse and from the Sri Lanka national security minister Mr Lalith Athulathmudali's exhortation to India to crack down further on Tamil guerrilla bases and training camps in Tamil Nadu - if the insurrection “were confined to Sri Lanka, we could deal with them - while defending the butchery perpetrated by Sri Lanka soldiers- "I give a lot of leeway to things done in the heat of the moment'.
It is often said that the Sri Lanka government cannot act decisively because it is split between rival caucuses. Even if President Jayewardene wants a political solution, he is powerless to get one. Hardliners in the government will not let him have his way. Nor will the Buddhist clergy, no less hardline. Nor will Mrs Bandaranaike, now allied with the clerics, and with them demanding that any settlement arrived at be approved in a national
referendum or a general election. By
deliberately trying to reduce President Jayewardene's room for manoeuvre, she is seeking to discomfort him and eventually to bring him down to avenge his stripping her of her civic rights. Internal political rivalry is the name of the game in Sri Lanka, not finding a just and humane solution to the ethnic conflict. These difficulties, however, only make it plainer than ever that Colombo has no stake in Thimpu. It is trying to impose a military solution which it knows cannot be accomplished without neutralising India through seeming acquiescence in New Delhi's wishes. It is time New Delhi started to see Colombo's motives for what they really are. (Courtesy of Times of India, 30.8.85)
ANDA SEES
laike (SLFP MP for in Parliament recent
estminster system of
ad caused the present anka, and that as a mil-speaking people violence to win their . The Tamil reprehimpu in Bhutan had lution to the National Lanka on four cardinal
lition Of Tamils of Sri tinct "nationality’;
ition and guarantee of ntegrity of the Tamil
ition of the inalienable letermination of the Ind
LIGHT
(4) the recognition of the right of citizenship and other fundamental rights of all Tamils to look upon th island as their home.
He added that in the formation of the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact (1957) these four cardinal principles were the basis of agreement with the Tamil minority, because that was the inalienable right of every citizen of the country. Mr Bandaranaike pointed out that it was unfortunate that the present unitary constitution and the Westminster form of party politics were the obstacles to finding a solution to the present impasse, and the Tamil representatives at Thimpu quite rightly had pointed that out. He now called for all parties to unite and destroy the present constitution.

Page 8
8 AMIL TIMES
FALLACES AND MYTHS
The Indo-Sri Ivanka talks in Delhi have been an exasperating exercise in futility with the Sri Lankan negotiators, about a dozen of them headed by the jurist, Mr Hector Jayewardene, making a fine art of procrastination. They were unbeatable in their doggedness, stone-walling anything that did not fit neatly into their grand design of equivocation, yielding no ground on any point of substance that did not suit their objective of evasion.
At the social level, they were amiable, urbane, cultivated and reassuring, appearing to be eminently reasonable, revelling in their platitudes and full of remorse for the cruel fate that has befallen the victims of Sri Lanka's ethnic conflict. But when it came to discussing a viable basis for settlement, they were rigid and unyielding, abrasive and argumentative, in a calculated bid to wear down the Indian
side by simply prolonging the agonies.
of suspense, going round and round the same mulberry bush with astonishing persistence.
Frustrating exercise
The Indian negotiators, led by the Foreign Secretary, Mr Romesh Bhandari, who were quite new to this diabolical game of dissimulation, were often at their wits' end during these tortuous discussions, wondering whether the Sri Lankan government was really keen on a lasting political settlement or was merely playing for time by going through the motions of this frustrating exercise.
In their impatience for quick results, the Indian officials went to the farthest limits possible to accommodate the Sri Lankan point of view on many aspects of the proposed devolution but were dismayed when Mr Hector Jayewardene and his colleagues kept on arguing like petty lawyers as though they were engaged in litigation in a district court, not in serious political negotiations of great consequence to
the very survival of their island nation.
The Tamil leaders too have been victims of their own myths which tended to exaggerate the Indian role, expecting the Prime Minister, Mr Rajiv Gandhi, to exert enough pressures on the Sri Lankan President, Mr J.R. Jayewardene, to pull their chestnuts out of the fire. The moderates have been fervently hoping against hope that sooner or later, perhaps sooner than later, India would be able to secure a reasonable measure of autonOmy for the Tamil linguistic region that would enable the three million Tamils to live with dignity as part of a united Sri Lankan State. The militants,
By G.K.
on the other hand, ha themselves with the they step up their i level of an insurrecti in Tamil Nadu will intervene to save th from savage reprisal an armed forces.
It is the inherent hypothesis that has militants imagime tha badly let down, if not new policy-makers assumption that Mr not as sensitive to t. mother, nor in their more solicitous abo The moderates do no apprehension about terest in their fate, unhappy that the pre in Delhi is not doing compel Mr Jayewal their demand for without quibbling Ovi for devolution.
What the Sri Lan their supporters in T realise is that the C Tamil, but amidst it: preoccupations it do same degree of emoti in their struggle. Th other neighbouring c na and Pakistan, Ban al, attract greater a Lanka in more norm It is not a question o one of priority since can take the same de all problems all the there is a flare-up in gets drawn into it be out on Tamil Nadu, party is in power in
Sri Lankan govern
The big mistake government has be base its current appr. problem on the assu) has been a marked c attitude towards the ly the militants fighti The hard-liners in C imagine that they v placate and persuade to demy these milita Tamil Nadu and turn to agree to a Wateres regional autonomy b demand for Eelam.
The Jayewardene sed a golden oppo
......

SEPTEMBER 1985
INETHNiccoNFuct
Reddy
ve been deluding
thought that, if nsurgency to the on, public opinion compel India to 2 civil population s by the Sri Lank
fallacies of this made the Tamil ut they were being betrayed, by the in Delhi, on the Rajiv Gandhi was neir plight as his view was much ut their welfare. t share this grave India's fading inbut they are also sent government all that it could to rdene to concede fuller autonomy 2r the procedures
kan Tamils and amil Nadu do not entre is not antiS numerous other oes not have the Lonal involvement he problems with ountries like Chigladesh and NepIttention than Sri al circumstances. f indifference but 2 no government gree of interest in time. Whenever Sri Lanka, India 'cause of the fallno matter which
Delhi.
ment mistaken
the Sri Lankan 2n making is to oach to the ethnic mption that there hange in India’s Tamils, especialng for separation. Solombo seem to would be able to Mr Rajiv Gandhi ntS Sanctuary in the heat on them l-down version of y forsaking their
government mistunity to utilise
India's good offices to the fullest extent with its pettyfogging tactics at Thimpu, where its delegation acted with an amazing lack of imagination. It could not have expected the militants to stop talking in terms of fundamental principles in the absence of meaningful proposals to open the way for a negotiated settlement. It kept harping on devolution only through the discredited district councils and infuriated even moderate Tamil leaders with its obduracy much to India's discomforture.
The Sri Lankan President has been no less guilty than his brother at Thimpu in talking of both war and peace. not in Tolstoian terms but with the pretensions of a Clausewitz to whom peace was only a continuation of war in a different form. The phantom figures around Mr Jayewardene, like his National Security Minister, Mr Athulathmudali, have been no less foolish in exuding an air of firmness to cover up their own clay feet, by behaving flamboyantly as though the choice between war and peace rested with the Tamils, and that the Sri Lankan government was prepared to face both the alternatives with confidence.
The government of India, on its part, tripped badly in attempting to step up the pace of conciliation by renewing its mediatory efforts, as part of a wider diplomatic initiative to improve its relations with all neighbouring countries in the region. It sent the wrong signals indirectly encouraging countries like Sri Lanka to imagine that they could extract better concessions from the new government in Delhi as a quid pro quo for their co-operation, while this was not the real intention.
"... The new policy was not aimed at
appeasing Sri Lanka by sacrificing the Tamil interest, but only at creating a better awareness of the opportunities still open for arriving at an amicable settlement. But unfortunately it lacked proper focus because too many people were involved in its articulation and implementation, leading to a loss of direction. Though there was no basis for it, the diplomatic community in Delhi started jumping to the conclusion that India was no longer upholding the Tamil cause with the same fervour as it did in Indira Gandhi's time.
The ill-timed and ill-advised deportation drama was staged in the midst of the discussions in Delhi with an amazing lack of imagination, giving the totally wrong impression to the Sri Lankan delegation that the crackdown was intended to assure them India was not going to put up with Tamil

Page 9
SEPTEMBER 1985
WHEN ISAAC
To add fratricide (as in the killing of TULF politicians) to genocide is, for the Tamils, merely to deepen every agony they suffer. Each Tamil and woman, by his or her own lights and according to his or her personal beliefs and conscience, just seeks relief from the endless misery of violence and disenfranchisement, from rape and discrimination, from siege and displacement. Some have found hope in flight, others in Eelam; some are for Marx and others for the market; some have stood heroically and fought, others have carped and cavilled on the sidelines; some have had the courage of their convictions, others have been no more than idle armchair critics, absent and otherwise-engaged in every crisis. In a national movement, it has always been so; and always been so, too, that honest (and dishonest) men and women should differ about
By DAVID
means and end non-violence, a truth and what
Unfolding trag
Over the yeal unfolding trage and continues people, individu political and m as their addres: and jumped of wagon; have tı bent to the wind have dictated, w save their skins both seized the advancement il caust, and fled
FROM PAGE 8 militancy that had already reached the limits of its tolerance. This unfortunate event could have been avoided if some more preparatory work had gone into the Thimpu talks to make certain that the Sri Lankan government would come forward with some fresh proposals and not try to present the old ideas in the shape of a new package.
But what was disquieting was how the government of India could have acted in this high-handed manner, even assuming that Mr A.S. Balasingam, Mr S.C. Chandrahasan and Mr S. Satyendra, were responsible for the breakdown of the Thimpu dialogue. It has come out of this controversy with a tarnished image, damaging its own liberal traditions. The way the first two were bundled out of the country smacked of not merely churlishness, but utter disregard for human rights.
Lack of sensitivity
During the eight-day discussions in Delhi, Mr Hector Jayewardene and his colleagues continued to play the ostrich displaying an amazing lack of sensitivity, imagining that they could get away with their obduracy through sheer persistance. As a result, the idea of a draft agreement had to be abandoned and only a working paper was produced containing just a broad approach to devolution without spelling out the extent of delegation of powers to the provincial executives.
The details had been left to be worked out during the resumed dialogue,
creating a grey that could fur prospects of a
So it took a lot the government missing perspe Lanka to adop attitude. The b has emerged fr bad package bu On the Sri Lanka faith and the ne Tamil leaders transformed in settlement. It w. the Sri Lankan T party to this ac responsibility tc plementation.
There are st proposals that interpretations government wil essential detail no other choice diplomacy will role to play in dures for imple tainly be a fea" dhi's cap if this has taken a hea and imposed humiliation om Settled without bitterness in accommodatio for India's good cy, demonstra other neighbou) a measure of g( all such proble through negoti

TAMILTIMES9
SLAYS UACOB
SELBOURNE
, about violence and d even about what is falsehood.
edy
s, in the stress of the y which has engulfed, o engulf, the Tamil ls have changed their iral positions, as well es; have climbed on, , this or that bandimmed their sails or as tactics or strategy hether in the desire to or earn a living; have main chance of selfthe midst of holoheir posts when their
zone of uncertainty ther complicate the air settlement. of effort on the part of of India to restore the ctive and nudge Sri t a more responsive road framework that om the talks is not a t much would depend an Government's good gotiating skills of the whether this could be to a lasting political ill be in the interests of amils to make India a cord so that it has the ensure its smooth im
ill many gaps in the are open to differing and the Sri Lankan l not easily give in on , unless it is left with This is where Indian come again with a Ivolving agreed procementation. It will cerher in Mr Rajiv Ganethnic conflict which vy toll of innocent lives errible suffering and the Tamil minority is further bloodshed and a spirit of mutual . And it will augur well meighbourly diplomaing eloquently to all ing countries that with od will and confidence ms could be resolve tions.
abilities and energies were needed. It is all as must be expected.
Deep & festering wound
But it is a different matter that Tamil should "punish'Tamil for differences of opinion, for errors of judgement, for frailties of spirit; should kill for this political "line' or against another; should, in the general crucifiXion of a people, crucify his own brother. A unity' or 'correctness' thus achieved is no more than a thin Scab over a deep and festering wound, bringing comfort only to the vulture who stands in the tree, waiting for his pickings when Cain kills Abel, or Isaac slays Jacob, a 'victory' thus gained, no more than pyrrhic. It is true, of course, that nothing of real Substance will, in the event, come from the Bhutan talks; for the simple reason that a genuine devolution of power sufficient to guarantee the physical security - let alone the political rights - of the Tamils depends upon what the majority and the majority's politicians, can
not and will not give: a sovereign
self-determination which frees the Tamils, for good, from fear of their neighbours, fear of their murderous "security forces, and fear of the Pharaohs who rule them - and intend to go on ruling them, until Kingdom comefrom Colombo.
Crime against Tamil people
Yet the fact that Bhutan is an elaborate artifice, a piece of third-rate political theatre in which the actors are all speaking at cross purposes (while believing otherwise) does not make criminal, or CIA, or KGB agents - any of the Tamil participants and their advisers; nor the political groups which have ventured into the negotiating chamber, legitimately searching for political relief from physical torture. For in the end, and the end is far off, Tamil aspiration can only by ratified in a political contract; the desire to jump the gun, so to speak, a worthy - not unworthy - motive. But differences between and among the Tamils, when their existence as a people is increasingly threatened, cannot themselves be settled on a Tamil battlefield. The blood of enough innocentsyes, Sinhalese included - has been shed already. To have added TULF representatives to the thousands of Tamil martyrs this civil war has salready created, is a crime; a crime against the Tamil people.

Page 10
10 TAMILTIMES
TAMIL DEMAND
Mr H.W. Jayewardene, QC, Government's chief delegate in the Thimpu Conference, has, according to press reports, reported to the Cabinet that the Tamil representatives at Thimpu had stated that any solution to the ethnic problem should be based on four cardinal principles, namely:
1. The recognition of the Tamils of Sri Lanka as a distinct "nationality'. 2. The recognition and guarantee of the "territorial integrity' of the identified Tamil homelands.
3. The recognition of the inalienable rights of self-determination of the 'Tamil Nation'.
4. The recognition of the rights of citizenship and other fundamental rights of all Tamils to look upon the Island as their home.
Mr Jayewardene has also reported that “a political settlement of the Tamil question cannot be made either on the basis of the claim to be a separate nation or nationality distinct from other racial groups that are citizens of Sri Lanka or on the basis of a claim to be heirs to a territorially demarcated area “the traditional homelands of the Tamils' transcending the provincial boundaries of the Northern and Eastern provinces, since both such claims are inconsistent with and contradictory to a 'United Nation'.
Political settlement
He has further reported that "if the demand that the proposal for a politicalsettlement would recognise the right of the Tamils for self-determination extends to the point of an absolute right it can only mean the totally unacceptable claim for a separate
state by whatever name it is called. If
it means the granting of a reasonable degree of autonomy under the existing Constitution, according to Sri Lanka's concept of participatory democracy, the Government is prepared to grant such autonomy and has founded its proposals on those basic principles.'
The nationhood of the Tamils and the consequential right of the Tamils for self-determination are indisputable and are fundamental to the issues that the Thimpu parley will face. It is very unfortunate that Mr Jayewardene has cautioned the government against the recognition of Tamils as a nation with the right of Self-determination, contrary to historical facts and wellknown political concepts.
The universally accepted definition of a nation is that it is "a historically evolved stable community of people formed on the basis of common language, territory, economic life and
As a mark of re late Mr W. Dharm MP for Manipay, led in a cowardly yet unidentified g produce his la which appeared day Review.
psychological make-l a common culture'. T an Tamils possess a characteristics and cc in the present Sri beyond dispute.
History records th distinct nationality times. Mr Seneka Ba turer in archeology at University, in his bo Island Civilisation', 2 “The other ancient pe distinct nationality ar Tamils, also inhabita from prehistoric tim It is a fact of histor Kingdom with a prep population ruled (exce very brief period) by consolidated between centuries AD and ex overthrown in battle guese.
The common territo people, from very an been the northern and of the island, irrespect to who ruled. The first census of 1827 reveale ern and Eastern pro main homelands of th and that only a few hu lived in the Trincomal districts at that time For a nation, partic a minority, to preserv homeland is a sime ql that overtook the ance, of the people in the which section now Sinhalese, is still vivic ory. Only 150 years a claimed that they we living in the midst of a Sinhalese population preserve their identit scendants are all Sin the Tamil character and Eastern Provinc then the Tamil nation in Sri Lanka. The ider hood of the Tamils are in Sri Lanka today have a homeland in vinces to preserve th asis om a Tamil hom preservation of the Tamils. In this conne

SEPTEMBER 1985
S AT THIMPU
spect for the alingam, exwho was kilattack by a roup, We reest article n the Satur
p, manifested in hat the Sri Lankthese common nstitute a nation ankan state is
ut Tamils are a from ancient ndaranaike, lec, the Peradeniya ok “Sri Lanka — it page 75 says: ople who form a e the indigenous nts of the Island es.” y that the Jaffna Ionderant Tamil pt perhaps for a Tamil kings was the 12th and 14th isted till it was by the Portu
ory of the Tamil cient times, has eastern regions ive of the fact as ever population d that the Northvinces were the e Tamil people ndred Buddhists ee and Vavuniya
ularly when it is e its identity, a a nom. The fate stors of a section Western coast,
claims to be in Tamil memgo they proudly re Tamils. But n overwhelming they could not 7 and these dealese today. If If the Northern es is destroyed will not survive tity and nationbeing preserved ecause Tamils these two prom. The emphland is for the dentity of the :tion it may be
remembered that the Federal Party, in the model constitution for a Federal Republic of Ceylon it submitted to the Constituent Assembly in 1971, recommended that the Amparai District should be a Muslim majority state. ,
To treat the Tamils as a mere racial and political minority is an insult to them. The Tamils, who are a nation have rights of their own, whereas a minority has no rights except those given willingly or unwillingly by the majority as favours. A minority Secures, as Mujibur Rahman said, "every bit of its reasonable demand from the majority at tremendous cost and after bitter struggle as if snatched from an unwilling ruler as reluctant concessions'.
inherent right
Social democracies in all countries have recognised and proclaimed the inherent right of nations to self-determination. Sri Lanka is styled a "Democratic Socialist Republico in its Constitution. The basis of socialism in the socialist countries of the world is the recognition of the right of self-determination of the smaller nations. If this recognition is not given, socialism will degenerate into the national socialism of the Nazi pattern.
The demand for the recognition of the right of the Tamil nation for selfdetermination need not be identified with the demand for a separate state. Self-determination is not another name for separate state. The right of divorce is inherent in every marriage. This does not mean that every married couple sought divorce once the marriage took place. On the contrary, freedom to divorce helps to keep both parties together without infringing on each other's rights. No nation in a multinational state, where two or more nations with the right to secede have joined together, will ever think of seceding unless the ruler constantly infringes on the rights of the smaller nation.
The right of self-determination means that only the nation itself has the right to determine its destiny. The establishment of a state of its own is not necessarily the destiny of every nation. There are innumerable examples of nations who, of their own choice, live unitedly with other nations in one state to their own benefit and to the benefit of the union. The success or failure of the union depends on the success or failure of the ruler to keep the Nation together. But the act of keeping a minority nation by force is in itself an action of national oppression

Page 11
SEPTEMBER 1985
and is bound to bring national antagonism and friction.
Minority nations know from their own everyday experience the advantages of a united state and would not risk secession unless national oppression and friction made their existence in a common state intolerable. When placed under intolerable circumstances the urge of a minority nation will be to safgeguard its own existence even at the cost of a union state.
In Sri Lanka, history will show the Tamils were driven to make the demand for the "restoration and reconstruction of Tamil Eelam” because no government was willing to find a solution to their problem, the existence of which is generally accepted.
If a viable alternative where the Tamil nation will have the legal sanction "to arrange its life in the way it wishes' is worked out, the question of a separate State will not arise even when the Right of Self-Determination is recognised. This alternative may be found under a federal set-up or on the basis of autonomy.
The talks of "One Nation-One Country' is pedalled by people who think that Sri Lanka is the homeland of one race belonging to one religion and speaking one language and that others must be assimilated or remain forever second-class citizens. Responsible Sinhalese leaders and the mass media repeatedly talk of a Sri Lankan Nation, which unified nation never existed during the 2,500 years of Sri Lanka's history. It is this talk of a uninational Sri Lankan state which frightens the Tamils into demanding a separate state for themselves. The Tamils fear that in the creation of uninational Sri Lanka their identity and nationhood will be mortgaged without any chance of redemption. The identity of the Sinhalese, who are a preponderant majority, will always be preserved even when Sri Lanka becomes a uninational state.
For true democracy to survive in Sri Lanka the Tamils should not only be recognised as a nation but the equality (not quantitative but qualitative) of the Sinhalese and Tamil nations has also to be accepted. It must not merely be that all persons are equal it must also be that the Sinhalese and the Tamil Nations are equal.
The mistrust that has been growing between the Sinhalese and Tamil peoples must be eliminated and the sociopolitical unity of the two peoples must be developed. In a multinational state like Sri Lanka, this unity can be achieved only by retaining the peculiar characteristics of each nation and not by the majority nation devouring the minority nation.
ALL1
The renewed s Tamils in Sri La refugees fleeing dia. This fresh i it poignant tale send their child than have them marauding sec. Among the re the Mandam Were five chi stayed behind, their dear ones children said til come because money to pay fo had promised t . Mary Cruz (1. gie Cruz (11), away fishing a returning home Their mother ha her neighbours heart to leave
In the case of ajan (11) and A rents did not ha' the journey. H sister and her h brother are al camp.
Officials sajd and help the ch tives. The offic children and te rived unaccon
DSBAN
Twenty-one ma Lanka have ca ment to disband set up recently
There have bs killing of seve guards'. Follov Inspector-Gene for reports fro of Police on the guards' in the
Home guards Tamil civilian
 
 
 

TAMITMES1
HEYBROUGHT AREMEMORIES
ate violence against ka has sent scores of across the sea to Influx has brought with of parents who would æn out om boats rather ive in constant fear of rity forces. ugees who arrived at amp on August 22 diren whose parents putting the safety of efore their own. Three eir parents could not hey did not have the the journey, but they ) join them shortly. ) and her brother Reaid their father was nd that he would be only three days later. d sent them along with as she did not have the ner husband. Sadish (13), Soundararhnakili (nine) their pafe the money to pay for wever, the children's usband and their elder ready in the refugee
they would trace them hildren join their relaials also said that the 2enaged girls who arupanied by adults in
their families would be put in the care of reasonable middle-aged couples in the camp.
Enquiries reveal that though the refugee influx had recommenced folllowing the recent violence in Vavuniya district in Sri Lanka, the Tamils who are arriving here are from places far away from Vavuniya. They have only heard of the killing and harassment in Vavuniya over the BBC.
Among the refugees was Yogamuthu, a fisherman who was detained for 77 days by the Sri Lankan Army at a camp in Boossa in Galle district of south Sri Lanka. He said he and 800 others in the camp were tied and beaten up by the soldiers to get information about Tamil militants. “We were buried nose-deep for hours together though we had no information to give.' Yogamuthu said he was released only a few days ago. His aged parents had stayed back saying they would come to India along with his elder brother.
The refugees also include a blind girl, Inbachelvi, who had arrived with her uncle. Anotherman, Natarajan, had made his trip to India after selling his land, two pumpsets and a small house which fetched him only Rs.4,000. Nearly 400 refugees have arrived in the past three days and according to them, more were on the way. (The Hindu, 31.8.85)
) HOME GUARDS-TRADE UNIONS
jor trade unions in Sri led upon the governthe Home Guards Unit
'en many reports of the ral persoms by “home ing these reports, the cal of Police has called m the Superintendents acvitities of the "home
area.S.
readiness to terrorise
The trade unions aver that although the government claimed that the “home guards' were set up to fight “terrorism', they are acting as the real terrorists. Rejecting the explanation given by the Minister of National Security, Mr L. Athulathmudali, that the reported incidents in which the “home guards' were involved were. mere “lapses” or “accidents”, ”Te unions said that there was prout beyond reasonable doubt that the 'home guards' had killed innocent civilians. .
In the meantime, the fiasco over “home guards' reached a new pitch of tragi-comedy with a report appearing in the 'Sun' of 25.7.85. In this particular episode, a home guard had gone hunting wild boar with a gun. Having fired at the boar and finding the animal only wounded, the home guard is said to have taken the gun and tried to kill the boar with the butt-end of it. At this stage, the gun which was loaded went off, killing the home guard On the Spot. Referring to this incident, the MP for Kalawana, Sarath Muttetuwegama, asked the government when it proposed to cry halt to this utter charade of home guards.

Page 12
12 TAMILTIMES
THE LONDON HIL"
'Whatever the dangers threatening their homeland, overseas Sri Lankans (read Sinhalese) enjoyed their Hilton jamboree and, over coffee with watered milk, renewed their faith in the future before jetting back to their expunsive practices and residences round the globe,' said the Londonbased "New Life', (23.8.85), an Asian weekly, commenting on the second delegates Conference of the World Federation of Sri Lankan Associations.
In the company of the high and mighty, both spiritual and temporal, of the Sri Lankan political scene, nearly 300 overseas Sri Lankans, mainly Sinhalese, gathered at the luxury Liondon Hilton Hotel on 18 August. The participants included the Minister of National Security Mr Lalith Athulathmudali, the Leader of the Opposition, Mr Anura Bandaranaike and the ideologue of Sinhala-Buddhist chauvinism, Rev Pangnaseeha Mahanaike Thero.
The whole exercise was a propaganda stunt staged to bolster up support for the Sri Lankan government whose dismal record on human rights and the continuing atrocities committed against the Tamil people by the security forces had adversely affected Sri Lanka's reputation and image abroad. The spectre of “terrorism' was thrust to the foreground as a convenient vehicle to drum up much needed foreign support and to mobilise overseas Sinhalese opinion behind the government.
Fake 'Tamil Times'
Most of the literature circulated at the meeting was purported to have been "printed and published' by the so-called Society for Ethnic Amity, P.O. Box 1566, Colombo. They included fake copies of "Tamil Times' and some booklets authored by Prof. C.C. Weeramantry, presently residing in Australia. It is common knowledge that the so-called Society for Ethnic Amity is nothing but a front financed and organised by the government of Sri Lanka to carry out anti-Tamil propaganda. The despicable levels to which this organisation has descended is demonstrated by its continued publication of the fake “Tamil Times' and passing it off as the genuine copy.
The fake 'Tamil Times' is circulated by the Sri Lankan missions abroad along with their Embassy News Letters and booklets authored by Prof. Weeramantry, who obviously cannot be unaware of the activities of the frauds and cheats behind the 'Society for Ethnic Amity'. One must concede that, as far as its contents go, the fake
"Tamil Times' (June 19 the Conference is dis from the fake ones cil The similarity of lang particularly in the arti us Win with Peace' a Weeramantry's "A Nev Dispensation for Sri guingly revealing. Th arises is this: What is between Prof. Weeral so-called Society for which prints and publ ture and also the fake
The Sinhala Associal hosted the Hilton jar leader, Mr Douglas was elected the Presid Federation of Sri L tions. What is this Sin and who is Mr Wickr Association, until July of a motley crowd of a racists. Its views were Tamil that the average in London did not w; associated with it. Dou atne to the Sinhala A like Martin Webster or the British National main preoccupations tion were to bring to Sinhala Singing arti Lanka, arrange conce money, and to carry propaganda.
Theme song
As spokesman for t Mr Wickremaratne ca lentless campaign for all Tamil Sri Lankam 4 western capitals. Spec and campaign agains the Sri Lankan Ambas:
was ruthless. He went
signatures from Sinha petitions for his remo placement by a Sinhal theme song which has ad nauseam is as follov a Sinhala Buddhist cou have no place other t the Tamils are a privile Sri Lanka like the w Africa; the Sinhalese oppressed by the mi Lanka; and the Tamil ers who have been in S years are foreigners wl entitled to citizenship and they should repat sorily.
The anti-Tamil blo 1983, the screaming h international media a ties, and the subseque

SEPTEMBER 1985
roNJAMBOREE
85) circulated at tinctly different 'culated earlier. uage and ideas cle entitled “Let nd that of Prof. v Human Rights Lanka” is intrie question that the connection mantry and the Ethnic Amity ishes his litera'Tamil Times? tion in the UKM nboree and its Wickremaratne, ent of the World ankan Associahala Assocation emaratne? The 1983 consisted bout 20 Sinhala So rabidly anti* Sinhalese man ant to be seen glas WikremarSSociation was John Tyndel to Front. The two of this associaBritain popular stes from Sri erts and make on anti-Tamil
he Association, arried on a rethe removal of Ambassadors in ially his tirade t Mr Moorthy, sador in the UK about collecting la residents for val and his rea-Buddhist. His been replayed vs: Sri Lanka is ntry; Sinhalese lan Sri Lanka; ged minority in hites of South majority are norities in Sri lantation worki Lanka for 150 lo should not be )r voting rights riated compul
dbath of July eadlines in the out the atrocint polarisation
between the expatriate Sinhala and Tamil communities provided the opportunity that he and his Association were waiting for. Mr Wickremaratne was always available to put the 'Sinhala side' of the case. He also had the blessings and asssistance of the Sri Lanka High Commission in the UK and over a period of time he in fact became almost its spokesman. If the High Commissioner was asked to provide a Speaker for a seminar or discussion on the ethnic conflict or violence in Sri Lanka. Mr Wickremaratne would be sent with all assistance, men and material. In short, he was there to perform the hatchet jobs for the High Commissioner.
The message
At the time the All Party Conference was in session in Colombo in February 1984, Mr Wickremaratne wrote in the Association's journal as follows: "The myth of the traditional homeland of the Tamils must be destroyed. Every inch of Sri Lanka is the traditional homeland of the Sinhalese . . . Thesavalamai law, whereby Sinhalese cannot buy property in Jaffna must be abolished . . . it is also necessary to do away with the law allowing Muslims to marry four times . . . the request to repeal the out-of-date marriage laws which are not consistent with our way of life and civilisation, must come from the Muslim leaders . . . Just as Sri Lankans who live in UK had to learn English or in France, French, in Italy Italian, etc., the language of the country should be Sinhalese. Let us do away with the mockery of publishing every document in three languages. It is only natural that a minority living in any country should learn the language of the majority . . . We hope and trust that there will be no betrayal of the Sinhala nation.
So the message of Mr Wickremaratne is very clear: there is a Sinhala Nation but not a Tamil Nation in Sri Lanka; every inch of Sri Lanka is Sinhala homeland, but there is no inch there for the Tamils to call it their homeland; land and marriage laws which have existed for centuries applicable to the Tamils and Muslims should be abolished to conform to Sinhala way of life and civilisation; the "mockery' of using any language other than Sinhala should be done away with and all Tamils should learn Sinhala. And this is the Wickremaratne who has been elected President of the World Federation of Sri Lankan ASS0ciations. This single act sums up the jamboree at the London Hilton.

Page 13
ŠEPTEM8ÉR í985
POINT OF VIEW
The deportation of three Sri Lankan Tamils, S.C. Chandrahasan, A.S. Balasingham and N. Satiyendra, by the Indian authorities following the breakdown of the August Thimpu talks was ill-advised, unfortunate and highhanded. This is the consensus view of Indian political opinion.
Firstly, the deportations confirmed the suspicions of the Tamil delegations attending the Thimpu talks that certain Indian officials were not only hasty in trying to push the pace of the talks, but were also attempting an arm-twisting exercise, to continue the talking even though the Sri Lankan security forces were engaged in a ruthless slaughter of Tamil civilians. Secondly, they gave the impression to the Sri Lankan government that India would assist Sri Lanka in forcing the Tamil militants to accept the old discarded proposals dressed up in new packaging.
Thirdly, rather than enabling the talks to proceed, the deportations only served to delay resumption of negotiations as the Tamil groups were reluctant to renew talks while three top Tamil spokesmen remained expelled from India.
Predictably, the reaction in Tamil Nadu to the deportations was swift, leading to popular protests and marches. New Delhi's action was severely criticised in both houses of the Indian Parliament.
Unfortunate episode
It is hoped that lessons have been learnt by all parties concerned from the events leading to and following this unfortunate episode. The Tamil groups have since met the Indian Prime Minister and explained their position. While the order against Chandrahasan has been revoked and he is already back in India, we hope the orders against the other two will also be lifted to enable their participation in any future talks.
That India has a crucial role to play in the resolution of the ethnic conflict in Sri Lanka is indisputable. The government of Sri Lanka, after indulging in months of anti-Indian hysteria, has at last realised the decisive role of New Delhi. The leaders of the central government of India have repeatedly set out the parameters of their interest in Sri Lankan affairs. Firstly, India is acutely concerned about the spill-over effects of the violence directed against the Tamils of Sri Lanka in Tamil Nadu were 50 million Tamils live and who understanda bly react against the treatment meted out to their 'kith and
FORA REALI
kin” in Sri Lank gards the inevita Sulting from th and the inductic into Sri Lanka direct bearing security interest Sri Lanka, whe less violence, an when hounded security forces, India to seek ) taken to meam th tions of Sri Lank tions they have and the formula just for the solut are synonymous the Indian gover acute Concern a monstrated im Ta of the Tamil pe equated with th ernment at the
The demand dent state of Ta evaluated and C text of what I national interes region. Whateve Tamil Nadu pol: a demand can maintenance of t India as a whole paramount con Delhi.
While India n in assisting Sri tical solution to t and in what forr essentially a ma Sri Lanka. Colo. lems. Ronnie de
Pιοτ
The Peoples Li of Tamil Eelan ment, has con killing of Sinha involved in Ta Lanka. PLOT Tamil groups recently held t Statement issue man, A. S. Skan
Sense of deep
Yi'The Central ( ple’s Liberation mileelam learnt grief the ma Sinhalese civilia in the liberation action should civilised people and lowers the g
 

TAML TIMES 13
TCAPPROACH
a. Secondly, India reble destabilisation ree continuing conflict n of foreign elements as matters having a on Indian national S. That the Tamils of subjected to mercid the Tamil militants, by the Sri Lankan had a place in South efuge should not be e interests and aspiraan Tamils, the percepf their own problems s they think best and ion of these problems, with those of India or nment. Nor should the hd depth of feeling deamil Nadu to the plight ople in Sri Lanka be pse of the Indian govcentre. for a totally indepenmil Eelam has to be Konsidered in the condia perceives as its t in the South Asiam r may be the views of iticians, whether such be reconciled to the he territorial union of would be a matter of hsideration for New
ay well be interested Lanka to reach a polihe ethnic conflict, how n it is to be achieved is tter for the Tamils of mbo has its own probe Mel, the Sri Lankan
conDEMNS civilANKILLINGs
beration Organisation n (PLOT), in a statelemned the reported a civilians by groups mil liberation in Sri was one of the militant o participate in the alks at Thimpu. The d by PLOT spokestha, said:
grief
ommittee of the PeoOrganisation of Thawith a sense of deep s sacre of innocent ns by groups involved of Thamileelam. The e condemned by all in the Severest terms lorious struggle of the
Minister of Finance, recently stated, “The aid donors have told us in no uncertain terms that we should find a political solution to our problem as soon as possible (Financial Times, 3.9.85), and therefore Colombo's desire for a political solution may not necessarily be that it accepts the justice and legitimacy of Tamil aspirations and demands. The Tamils also want a solution, but not any solution. It should be a lasting solution which guarantees them the right to retain their national identity as a people administering their own affairs in the areas in which they mainly live with sufficient constitutionally entrenched powers to go about their cultural, social, linguistic, economic and political pursuits without having to depend on the good will of the ethnic majority.
Critical juncture
As far as those who lead the Tamil nation at this critical juncture are concerned, it is absolutely crucial that they approach the problems facing the Tamil-speaking people with a full and realistic appreciation of all the forces that are at work, both nationally and internationally. What they perceive as the best and just solution has to be viewed in the light of objective and subjective factors which predominate at a given politico-historical conjuncture, with the understanding that these factors do have a habit of determining the course of events not necessarily leading to the best and just solution as perceived or wished for by the people or the leaders concerned.
people of Thamileelam to the level of the fascists ruling Our country.
The action is carried out by misguided groups who are misled by the paid agents of USA imperialism and who influence them with the large financial resources at their disposeal. These reactionaries recognise that the coming together of the oppressed masses among the Sinhalese and Tamils signifies the actions death knell of the bourgeoisie hold on power and their actions are designed to sabotage this coming together of our people. The People's Liberation Organisation of Thamileelam together with the broad masses of our country condemns these acts of terror and call on the progressive section among the Sinhalese to explain this to their people.'

Page 14
14 TAMILTIMES
AUTONOMY FOR MUSLIMS'- EPRLF
The Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF) has put forward the following proposals to allay the fears - due to misunderstandings among sections of the Muslim people regarding the Eelam Liberation struggle: 9 Demarcation of the areas where there is a concentration of Muslims. O Recognition of these areas as Muslim areas. O Setting up of a Muslim People's Council consisting of representatives who will reflect the interests of the Muslims living in these areas. O Recognition of this Council as the political forum of the Muslim people and guaranteeing implementation of local autonomy in the Muslim areas through it. O Making provision through this Council for Muslim representation at the political leadership level of Eelam. O. With the consent and advice of this Council, taking all measures to protect and foster the Islamic Religion, Art, Culture, tradition, the Arabic language, Education, employment opportunities, local development and to meet other basic needs. O The Eelam Government shall seek the advice of the Muslim People's Council in respect of each and every measure, however small, connected with the Muslim people.
The EPRLF concludes its press release with the declaration that the guarantee of a secure and prosperous future for the Muslim people lies in an independent Eelam and calls upon them to link themselves with the Eelam Liberation struggle.
V,
BATTICALOAAIRPORT AREA-NOW ASECURITY ZONE
The Batticaloa airport and its environs have been declared a security Zone by Government with immediate effect. Notice have already been given to residents under the Emergency Regulations to quit all possessions and residences within 500 metres on all sides of the runway for this purpose. Two villages, Puduvur and Valai Iravu along with 230 houses, 3 temples and 2 schools will be affected by this takeover.
Government Agent Batticaloa M. Anthonimuthu has already been directed to seek alternative accommodation for the displaced people, the temples and schools. A survey of the lands to be taken over for the security Zone is to be conducted shortly.
NOUNILA
Mr A. Amirthalil General of the TU there is no questior dorsing or accepting a settlement which sideration among th - A discussion pape Lankan and Indian O to have provided provincial councils and eastern provin where the Tamils p)
Single council
- Mr Amirthalingan hoped that there w council to cover bo east. In any event, th discussion paper hav
ITS TEI & UN VA
The following statem Pieter Keuneman, munist Party of Sri
“I condemn unequiv calculated and revoj messrs V. Dharmalin lasundaram. “Whoev for this dastardly cr shelter behind the ple in pursuance of the Lanka Tamils for the It is terrorism, na nished.
“It is clearly inten the Tamil leaders th awaits anyone who se political solution of til crisis - at Thimpu ( additional aim is ti organisations om a with the efforts of Ind ter to make such a 1 ment possible. “In thi clear that even gre. required against the tionary western age sections of the milit ment for their own s
Cruel & Wanton
I am especially gri and wanton murder C lingam, who I have l for many years, who have called a friend, always held in high r principle, devoted to and sincerely desi nationalities in Sri La in e quality, s el friendship. His deat
 

SEPTEMBER 1985
TERAL ACCEPTANCE
lgam, Secretary
LF has said that
of the TULF eng the blueprint for is still under conLe various parties.
r prepared by Sri
fficials is reported for two separate
for the northern ces of Sri Lanka redominantly live.
h said that he still 'ould be a single th the north and he proposals in the e to be considered
along with the Eelam National Liberation Front (ENLF) and there was no question of the TULF unilaterally accepting any proposal, he said.
No intention
A.S. Skantha of Peoples Liberation of Tamil Eelam (PLOT), rejecting press speculation, stated that his organisation had no intention of accepting the proposals without the agreement of all other parties. The six groups which participated in the Thimpu talks had decided that acceptance or rejection of the proposals would be a joint decision. The PLOT would stand by this commitment, he said.
RRORISM NAKED RNISHED” -Pieter Keuneman
ent was issued by Chairman, Com
Lanka: 'ocally the brutal, |ting murders of gam and A. Alaer is responsible ime cannot seek a that it was done fight of the Sri tir mational rights. ked and unvar
ded to convey to at a similar date Yeks a negotiated he present ethnic r elsewhere. Its ) set the Tamil collision course ia's Prime Minisnegotiated settles connection, it is ater vigilance is
efforts of reac'ncies to misuse ant Tamil moveinister purposes.
eved at the cruel f Mr V. Dharma(nown personally m I am proud to and whom I have gard as a man of social progress, cous to see all nka live together - respect and h is a grievous
blow to all the peoples of Sri Lanka and, not least, to the Sri Lanka Tamils themselves. I convey to the families of the two murdered leaders, the profound condolences of and respect of the Communist Party of Sri Lanka ang myself.'
REFUGEES SHOT DEAD
An unidentified gun-toting gang shot dead eight Tamil refugees at the Thiriyai Refugee Camp on Saturday, 10th August. The dead persons are:
Mahadeva, School Principal, Ehamb a ra m , A . Thura i na y a g a m , Narayanapillai, former Grama Sevaka, M.S. Sammugam, A. Sivanayagam, Yoganathan and Tharmarajah.
They were shot dead while playing cards in front of the Thiriyai Tamil Maha Vidyalayam which has been converted into a Refugee Camp.
GIFTTOM.P. IRKS WORKERS
65,000 plantation workers in Badulla, Passara, Madulsima, Welimada - and Bandarawela districts staged a strike in early August, protesting against the transfer of Ambragalla Estate to an MP. As a result of this transfer, 750 workers were not only thrown out of employment, but also ejected from the Estate by gangs of thugs.
Some of the workers were being fed and sheltered by other workers on neighbouring Estates, but about 250 had fled into the jungles of Koslande. The trade unions had made a strong protest against the high-handed and irregular transfer of the Estate and the harassment of the workers.

Page 15
SEPTEMBER 1985
The Civil Rights Movement has, over the past three years, continually drawn the attention of the government to numerous infringements of the fundamental and civil rights of the people by way of arbitrary arrests and detentions "disappearances', inhuman treatment and torture of those held in custody, extra-judicial killings and ex
DEvoLUTION- i
cesses by the
State that hav and grievous lo CRM has also ments in the co situation of et members of th more recently attacked and k
MRUE FRAMEWORK FORD
TheMovement for Inter-Racial Justice and Equality (MIRJE) held a Conference for Peace on August 17.
Here is the text of the MIRJE proposals circularised among mass organisations in the country:
We welcome the decision of the Sri Lankan government and the representative organisations of the Tamil people to agree to a ceasefire and to begin negotiations for a political solution to the conflict between the two major ethnic communities inhabiting Sri Lanka.
We believe that the vast majority of all communities hope that these talks would succceed in arriving at a politicall solution that would remove the causes of armed conflict and bring about peace and reconciliation, while ensuring the rights of self-determination.
We also believe that such a politica solution could be implemented with greater success if the people and their organisations, particularly among the Sinhalese and Tamils were involved in the peace process. Based om am understanding of the basis of ethnic hostility,
the ways in which it has been used by : territorial adım
vested interests and of the necessity of overcoming chauvinism, people should be discussing alternative patterns of devolution of power, which alone should be the basis of an acceptable political solution. It is only by such an involvement on the part of the people at large that any efforts to subvert the present negotiations by chauvinist elements could be over
COe.
Assembly of delegates
We propose, therefore, that an assembly of delegates from all major people's organisations be convened in order to adopt a series of proposals that could form the basis of a political solution and would help to end violence, restore peace and promote inter-ethnic justice.
In order to facilitate such a discussion, We are putting forward for consideration the following basic framework which we believe will en
sure a true de guarantee equ members of a (a) The state tral governmel ritorial govern shall be comp districts whic contiguous wit the power to de join.
(b) Each ter iritorial legisla sponsible for a tion and of e administration diction; in pa nance, health, policing of the the jurisdiction ernment.
(c) The cent have control affairs, and na also be respon and maintenan vices such as r communication it will not be f
development Over a numbe latter instance Sultation with cermed.
(d) All inhab and in particul ers of 'recent Li become citizen have the right rights. Theres tion between c citizens by re; (e) Constitut made to ensur the above pro rights of the n tory; all acts special disabi privileges on a
constitutionall
(f) Any leg amend or alte Constitution n all the territo
 
 

TAMILTIMES 15
HE URGENT NEED
ecurity forces of the resulted in enormous s of life and property. placed these infringetext of the continuing nic conflict in which security forces and, civilians, have been led by armed separat
folution of power and ality of status to all
communities: shall consist of a cent and a number of terments. Each territory cised of a number of
are geographically
each district having
cide which territory to
itory shall have a terture and shall be re
ll functions of legisla
xecutive and judicial withinits area ofjurisrticular, education, fi
land settlement and region shall fall within of the territorial gov
ral government shall over defence, foreign
tional finance. It shall -
sible for the execution ce of country wide serailways, post and teleis, harbours etc., which easible to bring within inistration as well as of rojects which spread of territories. In the
it will act in full con
the territories con
itants of this country, ar the plantation workdian origin', who opt to s of this country would o obtain full citizenship hould be no discriminatizens by descent and istration. onal provisions will be the implementation of posals and protect the inorities in each terriwhich seek to impose ties or confer special ly ethnic group will be
barred. slation purporting to these provisions of the st have the consent of al governments.
ists. In CRM's view this situation has arisen through the neglect of successive governments to give attention to a problem which could have been solved before violence escalated and positions become more hardened. CRM
has continued to urge the search for a
political solution as a more appropriate means for the government to fulfil its duty to all citizens than the pursuit of the military option.
In this context, CRM welcomes the ceasefire between the government and the separatists and the negotiations now proceeding at Thimpu in Bhutan. CRM also welcomes the government's release, before the next round of talks, of the 643 persons held without charge at the Boosa detention camp.
An acceptable political solution will have to provide for a meaningful devolution of power. Such a devolution has been resorted to in many countries as a practicable, suitable, fair and
democratic means of governing. This
is particularly so when within the country there are various ethnic groups. Devolution in no way contradicts the concept of the unitary state nor does it undermine it. On the contrary, its tendency is to strengthen unity accommodating the legitimate interests of minority groups, and thereby strengthening nation building.
Better participation
But this is not the only reason for devolution, nor the only context in which it is known to take place. Devolution facilitates better participation by the people in the process of government, and is therefore more democratic. When certain state powers are exercised at the local level people can share in the formulation of policy and its implementation. Such democratic structures at the local level will also provide for greater par
ticipation at the national level. The
central government will thus be kept aware of and made more responsive to local needs.
CRM does not as an organisation suggest any particular model of devolution. It wishes at this juncture only to stress the need to pursue this search with determination and to seek a model which will not only satisfy the legitimate needs and aspirations of the Tamil people of our country, which will also result in the enjoyment by all Sri Lankans of a greater degree of civil liberty and freedom than they now
have.
Working Committee, Civil Rights Movement, 9 August 1985

Page 16
16TAMILTIMES
LANKAN PERFIDY
"Nobody in his right senses will maintain that the current bout of genocidal killings in the island is taking place in spite of President Jayewardene. Evidently the Sri Lankan President, while talking to the Tamil groups with one face, is encouraging his troops, with his Sinhalese natural face, to kill innocent Tamils to create a climate of terror so that he could push ahead with his own brand of "final solution' in the footsteps of its original practitioner Herr Hitler. If this is not the case, the only other possible inference would be more damaging to the Lankan President. Probably senile and determined not to fade away, like the old warrior of the ballad, he is unable to resist being dictated to by his army, navy and airforce commanders. These hawkish generals act and tragically the Lankan President is not in a position to react even. Either way, the Colombo government is squarely responsible for the current spate of cowardly killing of Tamils, women and children in particular. In the face of this nightmarish terror, launched by the State of Sri Lanka itself, it is too much to expect the Tamil groups, the moder
ates included, to keep talking with the
very perpetrators of the crimes
Political barter deals
"And what is happening in the northern and eastern regions of Lanka is a repetition, in a much cruder form, of what happened in June, July 1983. The Lankan troops and commandos have been given a virtual licence to kill. Taking full advantage of the breather provided by the truce, observed honourably by the major militant groups
but only in its breach by the troops, Lanka has prepared itself, not for a
mere kill but overkill. It has entered
into political barter deals with Pakis
tan and there are reports in the international media of Pakistani army brass even supervising the current troop operations against innocent Tamils, apart from training the Lankan intelligence in the art of psycholo
gical warfare and disinformation. The
kept press in the island is not free to report on the actual killings taking place in Jaffna and Trincomalee. The BBC has, however, reported that at least 250 Tamils, many of them children, have been killed in the last couple of days. According to Tamil groups, more than 400 have perished in the troop assault on the homes of civilians. India cannot and should not keep mum over these brutalities. It
WHAT THEOTH
The Indian governme cipitately in deportir the Tamil militants, . ham and Mr S.C. Cha. rilla sources believe deported because th sponding to an offic meet Mr Rajiv Gand delegates had walked round of the Thimp turned to Madras, wa hesitation but defianc they denied any such less defiance, on thei always wanted to S want to do so' - but,
the government to ha conclusion and, no les
should lodge its prote without further loss ( up the issue at all fo “India has already enough proof of its ea ing Sri Lanka to find tion to the ethnic p) Lanka is mot intereste able political solutio) reason. May be, Pre dene is a prisoner in troops which are dan ing political. May be, in the hands of the May be, he is afraid initiative for fear of c al advantage to his Bandaranaike.
Internal problem
'Whatever the case, nal problem of Sri La
internal problem of Sl | le those who are dete
its naked, state-spon But nothing prevents t emotionally and more tifying itself with tl Tamil patriots wh against gross injust violations of human r battle of the Africam the white apartheid r ca and the Tamil re; tionary, chauvinistic Lanka are two sides ( Supporting the Afric not supporting the Tamil struggle don't should not. We do hop Minister will respont agony from across t Straits.' News Today' (India),

SEPTEMBER 1985
RSSAY.
PRECIPITATESTEP
nt has acted preg two leaders of Dr A.S. Balasingndrahasan. Guer
that they were eir delay in reial invitiation to li after the Tamil out of the second u talks and res taken to be mot le. Not only have reluctance, much part - “We had be him. We still what is more, for ve rushed to this simpetuously, to
st with Colombo of time and take
3 , given more tham nestness in helpa political soluroblem. But Sri d in any reasonn, whatever the sident Jayewarthe hands of the gerously becomhe is a prisoner Buddhist clergy. of taking a bold onceding politicarch rival, Mrs
this is the interka. It is also the i Lanka to handrmined to resist jored terrorism. his country from effectively ideme cause of the ) are fighting ce and glaring ghts. The heroic majority against le in South Afriistance to reacppression in Sri f the same coin. an struggle and qually justified O together, they that our Prime to the cries of he.. narrow Palk
20.8.85
have acted so harshly on that basis betrays an unwarranted hyper-sensitivity. The deportations cannot but give comfort to the Sri Lankan government which really ought to be the recipient of the arm-twisting to which New Delhi imprudently prefers to subject the Tamils. For it is quite evident that the talks at Thimpu have yielded nothing because Colombo has been stalling by serving up long-rejected proposals even while its undisciplined soldiery has been committing fresh excesses against Tamils in northern and eastern Sri Lanka. New Delhi had earlier directed its efforts at bringing both sides to the negotiating table in the belief that there could not be a solution without talks. Equally, it should now realise that there can be no talks so long as Sri Lanka soldiers go on savaging the Tamil minority in blatant violation of the June 18, threemonth long ceasefire which the militants have, in comparison, observed much more scrupulously.
Provoking resentment
Not surprisingly, the deportations are provoking resentment at Tamil Nadu at the clearly less than evenhanded manner in which New Delhi is dealing with Colombo on one side and the guerrilla leaders on the other. As yet, that resentment is low key with the DMK president Mr M. Karunanidhi, accusing New Delhi as well as the local MGR government, the latter being anathema to him, of taking an 'anti-Tamil stance'. But regional political expediency apart, there can be no doubt that popular feeling in Tamil Nadu runs strongly in favour of fellow Tamils across the waters and that, should New Delhi fall foul of this sentiment by persistently pressuring the militants while treating Colombo with kid gloves even as Tamils are being gunned down in Sri Lanka, the outcome would be massive and turbulent protest. New Delhi might then find it has less room for domestic manoeuvre than now. It is vital for the Indian government to make it plain to Colombo that the indiscriminate killing of Tamils must stop at once, that it must come up with autonomy proposals that are a marked advance over those it has so far made, and that New Delhi cannot ignore public feeling in Tamil Nadu which is what gives India a direct interest in helping to resolve Sri Lanka’s ethnic conflict. Editorial, Times of India, 3.9.85

Page 17
SEPTEMBER 1985
WHERE HAVE ALL THE DETAINEES GONET
The table at Thimpu would not have seen a funnier summit. On one side are the reluctant Tamil militant groups, held there by the compelling force of India, along with the top leadership of the TULF, now a spent force striving to stage a comeback from the political wilderness. On the other side sits a legal luminary, but a political nonentity, qualified to attend because he is a brother of the President.
The proposal placed by the Sri Lankan government at the summit is none other than the 'District Council system which had failed dismally and been thrown into the bin by the Tamils at the All-Party Conference. If anything tangible comes out of this summit, it will be a world wonder.
The Sri Lan kan government !
announced as soon as the summit began that six hundred Tamils held in custody would be released. I would like to ask a question? Why were they held in custody? The government also says that there are only around 1,000 Tamil detainees arrested under the Prevention of Terrorism Act. What happened to the others? Since July 1983, more than 14,000 arrests were made by the security forces in the north and the east. After August 1984, the security forces adopted the "Israeli' method of mass arrests and hundreds of thousands were arrested and transported to the South.
Many parents have alleged that their sons who had been arrested by the security forces had simply "disappeared'. On several occasions the youths arrested in the presence of their parents have not returned and their arrests have been denied by the security forces. In several other instances the dead bodies of those arrested have been returned by the security forces to the hospitals or to the parents themselves.
In December 1984, 70 Tamils held in custody at the Vavuniya Army Camp were slaughtered by army personnel, who alleged that they had been shot while attempting to escape from prison. In May this year about 40 Tamil youths who had been arrested by the police commandos were massacred at Thambiluvil in Batticaloa. The method of the massacre was reminiscent of Nazi days. The detainees were forced to dig their own graves before being shot. This was a known incident. We do not know the number of untold murders committed within the walls of the prison. The Tamils the world over ask
the question again and again - what
happened to the others? 'Dharmishta' Junius Jayewardene must answer.
S. Saba, Toronto
I write to Perera on his h tioned article or Sri Lanka, bu Federal solutio Solutions have b met by protes opposition partie Sion was offered present Preside of the opposition this. Where is th of a Federal sol ernment’s distr.
is like granting cally larger vill Mr Perera mu
present generat
WHOK
On August 2, 19 was returning h was coming out West Anna Naga through upstairs road. I observ parked across people standing for a while an Having seen the van, I advance jumped on me a van. They held ing “Jesus, Jesu and Welikade. C nostrils. Anothe I was strugglin started moving prostrate in an kade to Katuna they dragged r pushed me into front seat said, and don't squ ordered them t and legs with c mouth were numbed becau: tion being pre passed the r a sked them brought?” Tho said: "David a has gone wor catch only Vas who held me ti didn't come. going a little ) deserted place was coming. waited. It appe behind. Someb They went a li me out of the the road whe ment of peopl
 

romeedmon
}ommend Mr. Jehan mane and well-intenthe Tamil problem in disagree with his Since 1956, Federal en sought, only to be is and marches of Severy time a concesoy a ruling party. The it and former leader are equally guilty of re a glimmer of hope tion today? The govct council suggestion o the Tamils a physiage committee. st remember that the on of Tamils is sepa
TAMILTIMES 17
rated by language and physical contact from their Sinhalese counterparts. He argues that each group will be dependent on the other for exports of their produce. If the present violent opposition to each other continues neither side will have anything to export. If separation is conceded, all sides could concentrate on production and export instead of bombs and missiles.
It is true that a large economic entity may have a better chance of success tham a Smaller One, but each side has agricultural and other possibilities that can be developed with fore
ign investment.
TURN TO PAGE 22
TDNAPPED
35 around 10.00 p.m. I pme at Anna Nager. I of the back entrance of r Bus Stand and came ; houses to come to the red a Standard van the street. I saw tWO in the dark. I stopped d thought to myself. two going behind the d ahead. Four people nd dragged me into the me tight. I was shouts' as I did at Panagoda ine held my mouth and r squeezed my throat, g for breath. The van I thought of my lying army van from Welliyake. After some time he out of the van and a car. One seated in the Don't close the nostrils eeze the throat'. He ) tie my mouth, hands loth. As my hands and ightened they were e of the blood circulavented. When the car sidences, the driver
“Whom ha ve you e who held me tight iya.” “Ado, the matter e. The order was to anthan, he said. Those ht replied: 'Vasanthan We caught him. After hore they stopped at a and said that the leader Let's ask him.' They ared a car was standing ody got out of the car. tle further and pushed ar and dropped me on 2 there was no movearound. −a
DAVID2
They took away my clothes, bag with bank pass book, diary, several manuscripts and umbrella.
I lay on the road tired. A person named Peter took me on his push-cycle and droppped me at Anna Nagar. He told me that the place where I lay was deserted area on the road to Vade Palani.
On April, 7, 1973, Sri Lanka CID men arrested me at the Colombo YMCA and took away all my belongings. I went to the Sinhala prison with only the clothes I wore. Now I lay on the road, losing all to the Tamil Eelam fighters. In the many tests on the path of freedom fighting signs of success lie in going forward instead of going back. It is not nice for heroes to get four youths to tie the hands, legs, eyes, mouth of a person who is over 60 years, hold him tight in a vehicle, and push him on a road and leave. I don't know who did this to me. My eyes were closed. But it is true that one of you has done this. You must look for the fellow and expose him. It is your duty to safeguard your name.
You people can go about in vehicles with armed guards. I walk alone on the streets of Madras. You can always capture me. I will never live in hiding. I will always live with the people. These are my ideals.
I plead that at least after what you did to me do not engage in such depraved acts and cause pain to the Tamil natiom. Oh, the Tamil nation at least today awaken yourself, think and act. Will you choose a leadership invested with humanitarian attitudes and grow and enrich yourself or die like cowards? Greetings.
S.A. David
Leader: "Gandhyam', Madras

Page 18
18TAMILTIMES
alagak Reuieu
Two Swedish journalists have collaborated to present this first hand study of the problem of Tamils in Sri Lanka who are resisting, backs to the wall, the popgrom mounted against them by those at the helm in Colombo. Day after day headlines scream about the bloodshed by the army and armed Sinhalas in that country. Both the enterprising writers visited Sri Lanka, stayed in plantations and the rehabilitation centres closely chasing the expatriate trail and the resettlement schemes. Yvonne Fries is associated with "Swallows', a welfare organisation in Sweden and she freelances for the press. Thomas Bibin is associated with the Swedish Broadcasting Corporation. This survey of the overall scene has authentic observations which the authorities in Sri Lanka and rehabilitation organisers in India should find doubly useful.
Abject slavery
A century ago, British colonialists imported Tamils from India to work in the tea plantations in Ceylon now (Sri Lanka). Local recruitment was mot possible because the Sinhala peasants - the only source of labour - were not at all inclined to take up such work in the upper regions in the north. These Tamils worked in conditions of abject slavery. They were not allowed to step out of plantations whose owners kept them fenced against contacts with the Ceylonese. Their rapport with the local population was also barred by the language barrier. They had no civic rights then. At last Sir Edward JackSon was deputed to report On the immigrant labour. In his report in 1936, he held that over 60 per cent of eight lakh Tamils constituted a permanent part of Sri Lanka's population, having contributed to economic advance which would have been impossible without them, . Sinhalese raised the cry that they would be swamped by the Tamils, opposed the grant of full citizenship to the Tamils. The colonialists responded to that outcry by tightening up the State Council (Elections) Order so that the eight-lakh electorate under the Donoughmore Constitution of 1931 came down to 1,68,000 in 1943. The immigrants being debarred from Village committee elections even though Burghers and Europeans had these rights. ダ
In the 1947-48 elections after independence, the Ceylon Indian Congress
A GRAVE
“THE UNDESRABLE and Thomas Bibin, K.F pp252, Rs100. Reviewe
got seven seats Out O vote, regarded as left14 other constituencie ning UNP leader, Dr formed the first Cons ment, raised the old S Ceylon Citizenship Ac In dian / Pakis tanj Citizenship Act (1949) residence and registr which were discrimi structive. Claims unde cleared till 1963 and til got citizenship while O rendered stateless. By
an appeal was allowed
concerned but his citizenship claim appealed to a court C tatorial rule left the sit before. Then followed wala Pact in 1954 and agreement in 1964. U pact, India was to ta and Ceylon 300,000 i balance 150,000 to be between the two cou natural increase ther The authors deplore purely human problen mere numbers, the sit better. Here's their “Ethnic conflict and have become a major Lanka. Misguided sec Buddhist majority p committed atrocities jor Hindu minority These pogroms have ance through the semi ment called Tamil Ti that the Indian Tami had the right to rem still have the moral, humanitarian right t country to which they their services. Theap
to President Jayeward
Lanka Co-ordinating C
Federal Republic of C duced in the book, p.
reasonableness of the Colombo.
Authors warn
Interviews with a ni viduals and institutions tions bosses and their camps have led the au “ R e ha bilitation ha flourishing business foi cials and “helpers' po people.' Putting the r

SEPTEMBER 1985
CHALLENGE
'S' by Yvonne P. Bagchi & Co.,
d by PRATAP C. DUTTA
f 95. The Indian wing, influenced es too. The WinSenanayeka who ervative governcare and had the it (1848) and the i R es id en ts” passed with new ation conditions natory and obrthese were not hen only 1,34,000 ver 900,000 were an amendment, to the Minister rejection of a could not be pf lav. This dictuation as bad as the Nehru-KotleShastri-Srimavo nder the second ke over 525,000 mmigrants, the equally divided Intries with the ein.
the fact that a was reduced to uation getting no sound analysis: communalism * problem in Sri tions of Sinhala population have against the ma- the Tamils. sparked resist-terrorist movegers. We argue ls of Sri Lanka ain there. They legal and the O remain in a t have rendered peal of July 1981 ene from the Sri entre in Kassel, ermany, reproinpoints the unstand taken by
lumber of indiand rehabilitastay in refugee thors to warn:“ ls become a deceivers, offising as welfare ecords straight,
Fries and Bibin argue quite logically that it is unfair to call them repatriates. Voluntary departure is a myth. They are being forced out of their Fatherland to India, a country they have not known for generations. The authors call them "ex-patriates' and rightly so. Latest events and the orgies of bloodshed accentuated by Sri Lanka leaders' statements openly countenancing extermination, clearly call for an early action by India which has already been loaded with 40,000 additional Sri Lankan expatriates. The stream continues, Colombo is playing foul. Instead of holding talks, the authorities there are hob-nobbing abroad for arms supplies to further arm the Sinhala population to complete the pogrom. It will be inhuman to let matters drift For India, the situation is too risky to put up with. For the UN and the world at large these violations of human rights are a grave challenge !
(By courtesy of "LINK")
TRINCO, A GHOST TOWN FROM PAGE 1
dents to leave the area so as to have a clear field for their massive bombing of the area.
Following a land mine explosion allegedly caused by Tamil militants, in which three soldiers died on September 4, the security forces accompanied by armed "home guards' let loose a campaign of murder and arson.
Temples & mosques attacked
Supar Navaratnam, a Tamil grocer, said: "At 9.10 that morning about 20 Sinhalese men came to my shop with shot guns. They threw a grenade against the wall, then a petrol bomb. They shouted, “Para Demala”. The shop is a burnt-out shell. Fifty other Tamil-owned shops were burnt out that day.'
As a day and night curfew was imposed on 5 September, thousands of Tamils abandoned their homes in fear. Their homes were set ablaze. Fleeing Tamils were sprayed with bullets from helicopters. The attacks continued in the following days. Hindu temples and mosques were also destroyed. Nilaveli, a coastal village in Trincomalee was subjected to intense shelling from land and sea and many people were killed and hundreds of properties destroyed. Boats and nets belonging to fishermen at Veeranagar

Page 19
SEPTEMBER 1985
WiMAL & CO.
ROUPLANNINGTO SELLYOURPRESE
OUR HOME CONVEYANCING FEES (including FOR SALE OR PURCHASE ............................., (for freehold properties under £60,000.00)
PLUS-VAT(G) 15% and disbursements which inclu purchase price for properties over £30,000), Land Reg y Additional charges may be payable if the property i (a) Leasehold (c) N (b) Newly built/estate (d) P
PLEASE RING FOR A free quotation in writing. We may be able to arrange your mortgage advance fri
Home Office, etc.
;: Company Formations
Matrimonial Matters
were also set on fire. Wards 2 and 3 at Nilaveli were surrounded by several armoured cars; people were forced out of their homes, shot or beaten up. On 16 September over 15 Tamils were killed. Dozens of people taken to the camp are believed to have been shot dead. Those who fled into the jungle were shot at from helicopters.
In Colombo, addressing the Executive Committee of the ruling United National Party on 15 September declared that the security forces were engaged in a massive war in Trincomalee.
Abducted
According to the Agence France Presse report datelined 15 September, of approximately 50 hotels that once operated in Trincomalee, only one - the Tamil-owned Rainbow Beach Hotel- was still open late last week. "I am afraid they will throw a bomb in here any day now,' said the Manager, N. Thinakaran. "It gets worse every day. Tamil civilians are abducted on the streets in broad daylight, taken to the jungle and murdered. I am planning closing very soon. I will take my family to India,' he said.
Commodore Justin Jaya suriya, Commander of the Sri Lanka navy in the east and Co-ordinating Officer of
WE WILLALSO PROVIDE PROFESSIONAL ADVI
* IMMIGRATION Matters-Appeals before
Purchase and Sale of BusineSS
Y, Powers of Attorney to administer your property in Sri Lanka and last wills
TELEPHONE: 01-6897503 (ansafone Wimal & Co. 3,5,7 Brigstock Road
all military force acknowledged si Sinhalese “hom had been given protect their col
Tamil leaders
Sinhalese use the
FROM PAGE :
diran, Kathira Sutharahanan (6 An official sp National Liberat told Reuters in N the guerrilla gr for the blast. He am security forc and detonated massacred some list of the name those killed in W
Thambimuth marajah, Thirum P. Balachand Balachandran (5 The vasagayam Pushpakantham (60), Sutharsan ( aravelu Sivaling Singaravelu (60 (27), C. Sellathur (33), Muniyandy (42), S. Ramara (40), P. Vilvaraj (20), Mahalingan

TAMILTIMES 19
N
SOLICTORS
NT HOME AND MOVE SHORTLY?
acting for you and your Building Society or Bank) LL LLL LLLLLS LSL S LSL SLL C SL L C LL LL L0L LL LLSLS C LSLL SL SLL LSL L LSL L L L L LS LL LSLL LLLL LSL SLLLL LLL LLLL LL LLL LLL LLLLLS LS S LL LLLLL LLL LL E250.00 ONLY
de Stamp Duty to Inland Revenue (Currently 1% of the istry fees, Local Council fees etc.
S:-
otregistered
rice is over 260,000
ma Building Society or Bank at NOEXTRACOST.
CE ANDSERVICEON:
s: Debt Recovery Litigation
Motor traffic matters
女
All Insurance Claims 'r You may be entitled to Legal Aid.
For an appointment or a consultation under the Fixed Fee interview scheme, Telephone us and ask for Wimal Sockanathan or Mrs Pathma Sockanathan.
outside office hours) and 01-683 2645 , Thornton Heath, Surrey CR47JG
is in the region, freely applying weapons to 2 guards'. Shotguns o young Sinhalese to untry, he said. here claimed that the ir government-issued
5
imalai, Letchumi, and Jeganathan (4). okesman for Eelam ion Front (ENLF) has sew Delhi that nome of oups was responsible accused the Sri Lankes of having planted he mines, and later | 200 Tamils. Here's a s, received so far, of Vavuniya: 1, Murugesu Krishani Kathiramalai (25), an (64), Sellamma 5), A.Pomniah (35), A. N. Nadarajah, P. (10), M. Samiluximy ), Jeganatha (7), Singam (14), Ranjan (8), G. , K. Sandrasegaran ai (38), S. Nagalingam 34), S. Nadarasapillai j (45), V. Govindaraj ah (22), W. Thewathas Pathmini (30), Maha
لـ
weapons and crude gasoline firebombs to systematically burn and loot Tamil homes and shops. They have given these weapons to the worst criminal elements of society,' said Mr K. Sivapalan, chairman of the Trincomalee Citizens' Committee.
lingam Stella (12), Mahalimgam Thanaluxmy (8), Mahalingam Mahaluxmy (5), Mahalingam Sasikala (2).
At Trinco
At Trincomalee, on Saturday 17th August, security forces both in civils and in uniform had allegedly entered houses and fired at men, women and small children. Among those killed are reported to be - Thiruchelvam (35), Manickam (60), Kangathevi (32), Manickam (65), Nageswari (40), Sasikala (1 year and 2 months) Jeyanthi (12), Inpam (6), Sankar (10) and Ravindran (1 year).
The following were reportedly injured — Nalini (12), Amutha (18), Sasikala (28), Vanitha (3), Lalitha (7), Sasikala (2 years), Isakimuthu (74) and Pasupathi (50). While on their way after this massacre, the forces were reported to have shot people on the road. Many were killed or wounded at Anpuvalipuram and Kanniya and Some houses were set on fire.

Page 20
20 TAMILTIMES
EMPIRE WIDEO
THE LEADING NAME IN
TAMILPRE-RECORDED
WIDEO
CASSETTES
ASOAVAILABL:
WGP VOEO CASSETTES,
EVANBULLA RAJANIKANTH,
RAJA VEETU KANNUKUTTY
OWERSEAS ENGUIRIES WECOME UnivERSA DISTRIBUTORS G|FTPACE UTD 55 RAHBONE PLACE UONOON W 1 P 1 AB Tel 01-631 4t 14 Telex - 29 1660 RATSON
INDRUNEE NALA NAAN
If our cassettes are not available in your country, you can order by direct mail. Please send us your Name and Address. We will send our ptice list.
Are γου THE NAKE TR 毅
reading a
friend's copy of Tamil Times?
Perhaps you borrowed this magazine from a friend or even found it somewhere! If so, you may wish to is receive your Own Copy regularly by post. Please complete this form (BLOCKCAPITALS) and return it today to — — − — — =— — — The Circulation Manager, PO Box 304, London W139ON SUBSCRIPTION RATES: UK/India/Sri Lanka 7.50
All other countries £15/US$24 Payment to Tamil Times Ltd
by cheque or international money order insterling or
US dollars only
would like to take out a subscription to Tamil Times.
Name.................................................................................
Address ................................................ .......................................
SL LS S LSL S SL S SL S S S S S S S S S S S S S S LS S SL SS SL SL SL SL SL SL SL SL S SL S SS SS SS SS SSL SSL SSL SSL S L S L L L S LS LL SL | enclose ..........................
ལ་མ་མཚོ་
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBER 1985
FO
R SAFE AND SURE
SAVINGS and CAPITAL GROWTH Executive & Personal Pension Planning House Mortgages Commercial Mortgages Life Protection Planning
seek expert advice from the professionals
GEORGES. MARATHASAN
B.A.(Hons), Dip.B.S., MBIM, FINANCIAL CONSULTANT
ASSOCIATED WITH CANNONASSURANCE LTD. 110 Bulwer Road
Telephone أس S, ستمبر ، New Barnet A な* O-449 2018 Herts. プ (24 hour EN55EY
answerer)
THE STANDING COMMITTEE OF TAMIL SPEAKING PEOPLE (S.C.O.T.) in Collaboration with "THE INDIAN COUNCIL FOR CULTURA RELATIONS proudly presents
A sparkling performance of Bharatanatyam by
CHITRA WISWESWARAN í
A leading exponent of this classical Indian dance form accompanied by renowned artistes
SRI K.RAJASEKHARAN Vocal & Natuvangam
SRI R. WISWESWARAN Wocal SR A.W.UNNIKRISHNAN Flute SRI C.P. MUDALAR ARUMAGAM Mridangam
on Saturday 2nd November 1985 at 7pm
at University of london Logan Hall 20 Bedford Way, London WCl
BUSES: 24, 29, 68,73,77A, 34, 1768, 188 TUBE: RUSSELLSQUARE TICKETS: £5, £3, £1 (children under 12)
FORTICKETS & INFORMATION
Telephone Ol-644 O972 O1-904 3937
O-422 8984 027722398 0-567 564 0438 356533
ENTRE PROCEEDS IN AD OF TAMILROTWCTMS oF SRI LANKA

Page 21
SEPTEMBER 1985
LONDON SCHOO
- quality, practical Com
business and
Enrolment is taking place now for Courses
LSCQualification Courses
Certificate in Business Computing (1.
Suitable for both Students and Business people, operation of Computers, the popular packages a on smaller systems and microComputers.
Diploma in Software Science Part 1 (2
The first of a 3-part Course for Students taking up Certificate course, but in greater depth. Addition design and the technical aspects of computing. ( the subject and a full Diploma.
Business Study and Specialise
Fundamentals of Computers (2 weeks) Practical use of Personal Computers (2 weeks) Word Processing (1 week) Spreadsheets (1 week) VDU operation (3 days)
Supporting Courses
Practical English and European Etiquette (4 wee English Language for Foreign Students (6 terms
Courses for External Examinati
BCS, IDPM, ICMA, City & Guilds etc
All courses are neid in the London (UK We will, of course, help with accommo
For further details and a
The Regist London SchO College Hous Kensington, LON
Telex 266083 BCC - G Tele

TAMLTIMES 21
L OF COMPUTING
puter training for students, professional people
commencing in September 1985 and onwards.
2 weeks)
gives a full understanding of the principles and 1d systems as used commercially today. Emphasis is
terms),
a career in Data Processing. It covers the complete alemphasis is placedon programing, sySmtems Dompletion of all parts will give in-depth knowledge of
dCourses
Basic Programming (4 weeks) COBOL Programming (6 weeks) C Programming (4 weeks) RPG Programming (5 weeks) Systems Analysis (6 weeks)
ks)
ions
() area, and are conducted in English.
dation and other formalities on request.
in application form, contact:
rar (Ref: TTL.) ol of Computing e, Wrights Lane IDON W8 5SH, U.K.
ohone: London U.K. (O1) 602 7181

Page 22
22 TAMILTIMES
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
To advertise in this section, please send the text of your advertisement with prepayment to: Advertisement Manager, Tamil Times, P.O. Box 304, LONDON W139QN. First 20 words cost £10 and each additional 20 words £5. Deadline for each month's issue is the 5th. Cheques should be drawn payable to Tamil Times Ltd.
MATRI MONAL
Brother seeks Hindu professional for engineer sister, aged 29, from Valvettithurai, employed in Australia. Box M51 C/o Tamil Times. Hindu Tamil parents seek suitable partners for son aged 26 and daughter aged 24, born Ceylon, educated England and in good employment. No dowry given or required. Please Write with brief details for initial Contact. Box M52 CFO Tamil Times.
Parents seek professionally qualified and em: ployed Hindu Tamil, Sri Lankan bridgegroom, around 30 years for their homely, fair and attractive working daughter, chemistry honours graduate. All correspondence treated in Confidence. Box M53 Cfo Tamil Times. Mother seeks a bride for a handsome, qualified accountant. 33 years. Group accountant in Ceylon. Spent two years in UK. Box M54 clo Tamil Times.
Doctor sister seeks suitable partner for her graduate sister teaching abroad, age 37. Box M55 C/O Tamil Times. Parents seek suitable Christian Tamil husband for tall, slim, fair, 31 year old, working daughter, good character and family. Family recently domiciled Australia and can offer sponsorship if needed. Good dowry available. Box M56 c/o Tamil Times.
MUSIC CLASSES: Veena, violin, flute and Singing classes by qualified teachers with TV, radio and concert background. London Veena Society. Telephone 01-672 0603.
FROM PAGE 17
It is time we changed from past assumptions to new horizons. Ceylon was a unified country only under the British. Those two peoples were separate and apart from that and the racial majority government with their loyalties to their own kind have ignored the
SOLICTORS following: O DivOrCe anC O Motoring off O Immigration OWillS Probat administrati
We can also ar ALL LEGAL A
· Naliah & Xavie Solicitors Administrators of Oa Privy Council Agents
plight of the minoriti them changing these ( day.
In 1957 the late nayakam warned the anaike: “It is Federal not granted, it will tomorrow.' Wakel
In loving memory O band, Dr. K. Arus asleep on Septembe
I saw you suffer, I All I could do was ju came the day I suffel dear, you never dese went through. To th say goodbye will all gret, but you know, n you too much to ev
Until we meet ag You. Rest in Peace
Your loving
O IMMEDIATE HOME MOR
UPTO 100% - (Sub LOANS-COMMERCIAL OR
OTHER SERVICE
LIFE and PENSION
Fi: O MOTOR INSURANCE
Competitive Rates SHOP and COMMERCIAL Instalments BIA & Lloy
Insurance Cover
Bainbridge insurance Serv
* Local Agents for: ANeiggs
un Society
* HEAD OFFICE
78 Green Street, 157A Hartfi London E7 8JG Wimbledon, O-471 3350 London SW O1-471, 1866 01-543 5181 01-4722063 (hot line for quotations) 01-5437158
ANBRIDGE
 
 
 
 

SEPTEMBER 1985
Conveyancing Before you buy or sell your property Write or telephone us for a written estimate
of Our fees
Nith substantial experience can help you with the
family matters enCeS
e and
On
O Criminal and Civil O Personal injuries cases O Landlord and Tenant O Unfair Dismissal O Liquor Licensing
range your mortgage with Building Societies
D CASES UNDERTAKEN Fixed Fee interview E5
Offices:
r* +HARLESDEN: A, Xavier B.A. (Crim)
ths
1 Craven Park, London NW108SX Te: O1-965 7186
BATTERSEA. N. Balakrishnan, LL.B
187/189 Lavender Hill, London SW115T Tel: O1-223 8221
es. I cannot See
ommitments to
S. J.V. Chelvalate Mr Bandarism today, but if be separation y Paul, USA.
f my dear husothy, who fell r 23rd 1985. heard you sigh. ust sit by. Then red too. But my erved what you ink we did not ways bring reay dear, I loved er forget. ain, God Bless
In Loving Memory of T.J. RAJARATNAM
(Retired High Court Judge) barn 23 1.1919 Called to Rest 15.9.1981
If tears could build a stairway and heart-aches make a lane, we'd walk apath to heaven and bring our Daddy home again
Sadly missed in lovingly remembered always by your wife ARUL, children RAJIV, RENUKA, SRI HARAN and JAYANTHY
47 Cromwell Road,
wife, Indra Hayes, Middlesex, UK
TGAGES AVAILABLEO
ject to Status) FOR ASECOND HOME SINCLUDE:
SPECIALISTS FOR HOME INSURANCE HIRE & REWARD Low cost Endowment (for private hire) ds Policies - Monthly basis
O O. O. Bainbridge for ices limited prompt and reliable
service
eld Road, * 214 Hither Green Lane, Bainbridge,
London SE13 . 01-852 8397
9 3TJ
FREEPOST, LONDON E7 8BR.

Page 23
SEPTEMBER 1985
OUR ART
Concert of Dance, Drums and Music - of Sri Lanka
OCTOBER 13th 7pm Purcell Room, South Bank, SE1
Tickets £2, E3, E4 Box Office Royal Festival Hall, tel: 928.3191. Credit cardbooking tel: 928 8800.
Programme:
Rohan de Saram Cello & Kandyan Drum Punita Perinparajah Tamil Songs Druvi de Saram Piano
Vipuli & Troupe Kandyan Dance Brinda Jeganathan Vina w Piyasara Kandyan Dance & Drums
Lond. Narthana Alaya Bharata Natyam Bandara & Mark Anthony Sinhabahu - music drama Children's Presentation Costume Parade - Our dress
Guest items:
Scottish, Irish and Welsh Dances Poetry Readings by Elunded Phillips, Bard Crowned at 1983 Welsh Eisteddfod, and Keydrich Rees, reading from "Poetry London', ed. by Tambimuttu
Doors open at 6pm: Display in Foyer of Paintings, Batik, Books, Craft work, Photographs, Sculpture, and Musical instruments. Ceylon Tea and our food will be available
L0AYYYYLL0AY0LL0LLL0LLL0AAAA0ALK0A00LAALS0LL0LLAA 0ALSLALSLAzLALALALLLA
gввв. 柴柴染染柴柴柴梁染染染柴柴柴柴樂》
O 崇 வீடியோ உலகில் மேல்ஓ 崇 --
42ܛܠ
ZN* ise
22, LANSDOWNE GROVE, NEAS
BRITANS FASTEST G
HRING AND
崇
se
露 * அன்றும் இன்றும் திரையில் ப இப்பொழுது வீடியோ டேப்புகளில் 籌 * எங்களிடம் 800-க்கு மேலான 崇 விற்பனைக்கும் வ 尝 VIDEO FILMS AVAILABLE FOR OUTER LO 娄 62, ELTHORNE AVENUE OUR BA 尝 HAN WELL, LONDON W7
芸 TEL: O 1 - 579 3 1 O3
拳 " உ ங் கள து திரு ப் தி யே 蠻。 丝兴兴 Sas S. 522 522:S4 S. 22222 Se SAAM
 

TAMILTIMES 23
UNITY COLLEGE
81-89 Fortress Road, Kentish Town, London NW51AG Tel: O1-482 3349
YOU CANACHIEVE SUCCESS IN HIGHER EDUCATION UNITY COLLEGE OFFERS YOU:
Commitment to Highest Educational Standards Highly Qualified and Experienced Lecturers
individual Academic Support : Pleasant and Caring Environment Fees You can Afford Locational Advantage GUARANTEE YOUR SUCCES
JOIN UNITY COLLEGE Some of Our Courses are: ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT Association of Accounting Technicians ASSociation of Certified ACCountants institute of Costs & Management Accountants ASSociation of Business Executives Institute of Administrative Management
Duration 3 termS 2 termS 1 terr, Fee per subject 130 E90 60 BANKING - The Institute of Bankers IOB Stage I internally examined IOB Stage 2
Duration 2 terms 1 term Fee per subject: OB1 600 vns Fee per subject: lOB2 170 150 MARKETNG Institute of Marketing CAM Foundation
Duration: 3 terms 2 terms 1 term Fee per subject: 120 80 150 ENGLISH LANGUAGE Foundation - ELementary - intermediate
Duration: 3 terms 2 terms 1 term Fee per Course £450 £300 150 Write or telephone for your prospectus and enrolment form to The Registrar
eases 奖兴头些垩头奖曼坐s竺头坐曼坐斗奖业业业s坐业业s览 علاج 樂柴樂樂業樂樂樂柴業樂柴樂樂樂樂樂樂樂樂柴樂樂柴梁
ங்கி நிற்கும் கலை நிறுவனம்
DEO FILM. SOCIETY
DEN, LONDON NW10 1PR TEL:01-450 1036 杀 ROWING ESTABLISHMENT IN S. SELLING WIDEQ FILMS ঈকৈ
TAMIL, HINDI, ENGLISH &
MALAYALAM FMS ARE 2.
AVAILABLE FOR علاج SALE IN Whs / BETAMAX S2
ர்த்து பரவசமடைந்த சினிமா படங்களை 签 மூலம் வீட்டிலேயே பார்த்து மகிழுங்கள் 秃 தமிழ் படங்கள் வீடியோ டேப்புகளில் 养 டகைக்கும் கிடைக்கும் ave NDON WEWERS PLEASE CALL US FOR DETALS ANCHES ARE 96, GIFFin STREET عليه
DEPTFORD, LONDON SE8 safle TEL : O 1 - 691 1328 ጓኾS*

Page 24
W T H C O M P L M E
Ranjit Masilamany, LL.B., M.B.I.M.
Shirani V. Thevarajah, LL.B. (Assistant Solicitor)
LIFE ASSURANCE
V for - OVERSEAS RESIDENTS
Can now take out LIFE ASSURANCE POLICIES from Leading UK Companies through Us.
LIFE ASSURANCE RATES IN THE UNITED KINGDOM HAVE A WORLD-WIDE REPUTATION FOR VALUE FOR MONEY AND SECURITY.
Special Mortgages Available for UK Expatriates & Professionals
P. SRIINIVASAN ARM Associates
1524 LONDON RD, NORBURY, LONDONSW164EU Tel: 01-679 1952/53 (office), 01-656 0396 (home)
 

MASIL & COMPANY Solicitors
Bank Chambers, 17 Leeland Mansions, Leeland Road, West Ealing, London W139HE
Te NOSI: 01-579 7318 and 7319
Our name is your guarantee for prompt and efficient service We put you in touch with the world
O Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore O USA o India o Mauritius
R/TA SAWDRASAGARA 5 CAVE/VD/SHAME. LOWDOW W33OP Te/: 0 1-346 5044