கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1985.10

Page 1
Tanno III/
TIME
W0 W No.12
TAMILTIMES
ISSNO256-448B
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK India/Sri Lanka.............. f.750 AII other countrieS ........, E15/ USS24
Published monthly by TAMILTIMES LTD P.O. BOX 304 LOrdon W13, 9 CAN United Kingdom
CONTENTS
Editorial................................ ... 2
Sri Lanka's proposals for deWolution............................. 3
Draft framework for devolution... 4
Refugee influx..............
What is the Swedish government doing?................. 6,7
Why North and East
should be merged....................., B
UK double standards........ .........9
Operation Nilaveli.................... 1D Open Letter from N.G.O
to Athalathmudali.......... ........... 11
Cyril Mathew - Corruption exposed............................ 12,13
Letter from US Senator............. 14
We are hoping fог
the best-Th[]T1[JaITlar1.............. 15
Letters to the Editor.................. 16
Tamil Refugees....................... 18
Classified advertisements........ 22
Wews ExpressBd by Contributors ärenhüt necessarily those of the editor or the publishers. The publishof8 a 35 LITTE TIO TE SpOrtsibility" FÖr Falung unsolcited Папшscripts, photographs 3. "L'3'TT#ff.
Printed By Clarendon Printers Ltd., BBaconsfield, Bucks,
AGRE
Brad agTeeme between the gov and six Tamil gI cessation of hosti Ceasefire Mori CM (C || This - through Indian
Foreign Secretal played it IIlair' Fo Teign Minist ! With Tamil Nadi e I' S. Rai 3 Ch It unds of talks W. particularly the ble Tatio1 F'Tit : militant Organis
Following a se the ENLF. TUL, B1:HILd:ıI'i h1ä, di T the TeluttAIll Cl) agree to the exp: Monitoring Con Uther terITS SUg The previous uni by the Sri Lan th Tec-Ille Ill be T Cea 5 Fefi Te hladi t TäIIlil groLips, its IlLIIlilees null eration by Color monitoring paint
The Six. THII Illilute IIeeting ing officials IF Which they Wer автееing to all
Nine пептber i
JT1 die IT the ag would consist of ther from the ENLF, Mr R. K. if TTiTTILE ) II littee, a Tird Po President of Jaf teg , Ti1 e"E" is pI T{ M 1 addi li tim final I Il ETI Tittees. TF IIlent has a gregs Lhe CMC would camps tqı nımı eset their findings Lhey Will be pr and es corts to

55p
OCTOBER 1985
EMENTONCEASEFIRE
E. Hä5 ble El Teached 2:Trı Talent of Siri Lamıkla "oups on the terms of li ties and setting LI ) H, it. Ting CIIl II hittee las been a Chieved I ediation in which y, Ronnesh Bharu dari Tpılığı, He ald I thı ET y officials togetheT ll's Electricity MillisamdTan, häd se Weral rith the Tiarnill gr[Illips, Eelami Na timmal IilOIL1prising fot IT Tamil a tins.
tries of meetings With F ärld PLC)T', R017 esh Ilanaged to persuade Lombo government LC) IsiGIl Of the Ceasefi TE littee li tČI SO TE gested by the ENLF. Late Til a Iliri ol 1'er helt kan guvernment of a Janel to monitor the Jeen rejected by the Thug, EN L F 5 LIb I IliLtEd libering 2) f). IT 'Il SidihD for inclusion in the l it groups had a 4With India I1 high="a 1 liki1 () the T 1 I di Luring E told ab{Illt ColurT1bl) their corditions,
ETT
regid te TT15, the (CMIC nine memhers, two Di ist SLhII1ilLed by the
Siya palan, Chairman District Citizens' CoIna rinf K. Siva thia II 1 buy , fl: Cities Titvision to increase the Tiber's and to CC-Capit libers from Citizens' Le STi Lanka go Vernthat the members of visit pris DIls arld a l'Illy Tamil prisoners; that e Tade public; that vided with facilities mov'e air Lund and in
MONITORING
vestigate alleged violations of the Cea 5 efi Te. Me 11 he T5, of the public: will have di iTeit access to the TT12III bers of the MC.
"The Tell be T5 If the CMC a TE: ExJustice Rodrigo, Ex-Justice Abdul Cader, Godfrey Goinetileke, M. Sivalatha I1, Ex-JLlistice De hera gÜHida, Prof. Siyat na IIlby, M. R. K. Siya palan, J.W. SLI basinghe artici Ex-Judge Medhi HusSäil.
According to India II SOLITICES, it WOLI ld Seem that ColombH) had alsJ agreed to disarm the so-called home. guards in the norther Il and easte IT
Fi (17: Es': Ë li Irld I'i provinces who had been engaged in the indiscrirTni male killing of Tamilii (ciriliaris,
The guvernment. If III dia issued #4 statellent in Delhi on October 1 () giving details of the ceasefire accord. In the meantime, a press Telease from the Sri Lanka InfoTIllation DepartIllent stated:
Decided to appoint
'['m the hasis of disc:153 iDI15 held between Foreigral Secretary Jf Ildiä, МГ НDITEsh Bilandari HПf the Šri Lankan go We'll left, the Sri Lanka gover Il Tent has decided to appoint a PLEASE TURN TO PAGE 3

Page 2
The proposals contained in the Draft Framework' submitted by Sri Lanka for consideration by Tamil groups do mot provide an adequate basis for a lasting solution to the ethnic problem. Instead of devising ways and means of establishing institutional structures to deal with an ethnic conflict betuveen tuvo peoples whose basic differences arise from the fundamental fact that they speak tuvo diferent languages and who, by and large, have inhabited clearly identifiable areas of the country, the authors seem to have displayed their predisposition to an eacercise in administrative татiриlatioт.
The vast differences in the Ітdiат society иvould appear to have been managed with relative success by the creation of linguistic states within the framework of a single Indian state. The stubborn resistance om the part of Sinhala leaders to the creation of a Tamil linguistic region comprising the northern and eastern provinces where the overwhelming majority of the people, both Tamils and Muslims, speak the Tamil language, is reflected in the Draft Framework. The almost universal demand of the Tamilspeaking people for the merger of the tuvo provinces into a single unit has been ignored and rejected. v
While the proposals provide for the establishment of Provincial Councils, the right given to District Councils within the province to opt out of the Provincial Council would certainly have the effect of undermining the whole process of devolution om a provincial basis. How a uniform cohesive system of devolution on a provincial basis can develop with a degree of permanence and continuity uvhem districts within the province are permitted to opt out at any time is hard to envisage.
The major source of apprehension of the Tamil speaking people is the deliberate policy and practice of suc
Es–
OBAS
cessive goverттет the northern and vimces uvith Sinh state-aided schem osals do тоt c mechanism to Tamil areas bei converted into Si ity areas. The On could be prevented роиver and fитсtio tlement upon the thorities amd tC criteria for selecti in a manner sc adversely alter the profile of the prov proposals fail to g. The considerab роиvers given to 1 regard to recruit tion, transfer amc functions of the effectively underm der meamingless that internal la shall be a subjectf cial Соитсil.
The Draft Frame make provision J lisation of admi justice and for th an appropriat machinery having vithin the provin The ethnic con violence directed commenced with Only Act which w total defiance oft the Tamil speal They have neve themselves to acc la as the sole offic Declaring Tamil language in the 1 tion has had mo por ing. The Draft Fro mot make provisio
with the linguistic
Tamil people. Ho" the precondition mentation of any that the Tamil accept Simhala as cial lатguage, ат саттоt be accep Tamil speaking p
The provision state less Tamil workers would be the grant of citize

OCTOBER 1985
SFORSOLUTION
ts to colonise easterm proиalese итder es. The propотtaiт ату prevent the g gradually nhala majornly way this is to vest the in of land setdevolved аи) lagy doʻuvʻn, om of settlers ) CS mot tO
demographic
ince. But the uarantee this. le overriding he centre in тетt, proтo
operational local police
піте атd reтthe proposal U and Order or the Provin
work does not for decentranistration of
e creatiот оf.
;е ји а јcial jurisdiction Ce. flict and the at the Tamils the Sinhala.
as eтacted iт he opinion of кітg people. r reconciled.
гpting Sinha
rial language. .
is a national 978 Constituactical театLimework does vn for dealing rights of the wever, one of s for impleадreететt is people shall the sole offid clearly this
table to the
eople.
that 95,000 plantation
considered for
2ηShίρίοίαlίμ
ignores the problem of approacimately 400,000 “stateless” Tamils in the plantation areas. The proposal for the creation of an authority for the port of Trincomalee and its environs for the purpose of its administratiот атd есопотic development without defining the land area that will fall within the jurisdiction of the authority constitutes an insidious attempt to remove Trincomalee and its surroundings from the provincial authority.
The President of Sri Lanka is too powerful and partisan a figure to be trusted with the considerable powers vested in him under the Draft Framework. He enjoys enorтоиs executive роиvers in addition to being the Defence Minister, Head of the Armed Forces and leader of the ruling party. He is no constitutional figurehead like the Indiam President or the Queen of Great Britain. In this conteat, the wide powers envisaged for him in the Draft Framework, for eacample the appointment of the Chief Eacecutive of the Provincial Coumcil at his discretion, making Provincial Council Members who are MPs to be accountable to him, his power to dissolve Provincial Councils, etc., will result in the Provincial Coulmcils becoming easy targets for Presidential manipulations.
Most importantly, the eatent of legislative and eacecutive pouvers conferred upom the Provincial Councils are unduly restricted and the subjects and functions which fall within their competence is eactremely limited. This is demonstrated more by the subjects and functions that have been reserved to jfall vithin the ecclusive jurisdiction of the Central Governтетt (seе раде 3).
The conclusion is irresistible: that proposals of the Sri Lanka. government do not provide a framework for genuine and meaningful devolution let alone a constitutional arrangement for the resolution of the ethnic conflict.

Page 3
OCTOBER 1985
DEPORTATION RE
Anton Balasingham of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) is back in India, after his deportation order had been revoked by the Indian authorities.
Balasingham, a British citizen, had been in India working with the LTTE for the last two years. Following the breakdown of the second round of talks at Thimpu in August this year, the Indian authorities deported him along with Mr S.C. Chandrahasan and N. Satyendra.
Proposed talks
The LTTE had made representations to the Indian government that the
presence of Bal essential for it proposed talks government.
It is learnt rived in New De talks between the Indian Fo Romesh Bhand Indian High C Colombo said til voke the depo Balasingham al to return to Indi that it was tal involvement of the discussion issues in the la ering the peace
FROM PAGE ONE
Committee to monitor the cessation of hostilities which was unilaterally offered by the Government of Sri Lanka, on the 16th of September. The composition and terms of reference of the Committee would be the following:
New members
1.The Monitoring Committee will be expanded to include new members. Upon ENLF accepting the cessation of hostilities, some members from the list suggested by the ENLF to Mr Bhandari will be added on to the Committee.
2. The Monitoring Committee will -be free to receive representations from the Citizens Committee and also/ or co-opt any of their members, to continue their work.
3. The Monitoring Committee will have the power to investigate and report on any violation of the cessation of hostilities to the President directly. The Monitoring Committee will be free to determine its own procedures. The Monitoring Committee would be assured of all immunities for its functioning freely and impartially. The reports of the Monitoring Committee will be submitted to the President and will be available to the public.
'4. They will be provided with necessary facilities and escorts to move around and investigate any alleged violations.
"5. A telephone number will be available to the public to make complaints to them freely.
“6. The Monitoring Committee in addition to its power of investigation will have the following additional powers.
To assist the authorities in the return of their original homes of the displaced
persons of all c "Monitoring Co cess to prisons where prisoners Committee con subject to norma tors, to ascerta camps.
'The members will be announc of Sri Lanka on dent after the c invited have be With the acc completed, it i serious consider resuming talks The Tamil gro g a ge din s tu Framework' S1 Lankan governi
Not acceptabl
Clarifying it. Framework', stated, "Please rejected the Wo is just that it do tions of the Tar is not acceptal form.'
Velupillai EROS emphas loving people shows the will problem amica lagging behind
K. Pathmal said, "We went come to Delhi honour and dig India's efforts, government ha way. We just will produce I

voKED
ingham in India was ) participate in any rith the Sri Lankan
at Balasingham arlion October 8 to join e Tamil groups and sign Secretary, Mr T. mmission sources in at the decision to reation order against to grant him a visa was unavoidable and en to encourage the he various groups in on the substantive ger interests of furthprocess.
bmmunities. mmittee will have acand detention camps are kept. When the sider it necessary, il rules governing visiin conditions in such
hip of the Committee ed by the government orders from the Presionsent of the persons en received.'
ord on the ceasefire s now expected that ations will be given to on substantive issues. Ips are presently eniying the 'Draft bmitted by the Sri ment.
stand on the 'Draft in ENLF spokesman note that we have not king Paper as such. It es notifulfil the aspirail people. Therefore it e to us in its present
alaku maran of the ed, "We are a peace
If the government ingness to solve the bly, it will not find us
bha of the EPLFR ) Thimpu and we have cause we want peace, ity. We are not against )ur faith in the Indian not diminished in any ope that these efforts Sults."
| SRI LANKA'S
TAMILTIMES3
PROPOSALS FOR DEVOLUTION
SUBJECTS ANC FUNCTIONS EXCLUSIVELY RESERVED FOF CENTRAL GOVERNMENT
(Under the Draft Framework submitted by the Sri Lankan government for consideration by Tamil groups, the following subjects and functions shall be exclusiovely reserved for the Central Government:-
O National policy on all subjects and functions
O Defence O Internal security
O Law and Order and Prevention and Detection of Crime, subject to the extent that some of these powers will be dewolved on Provisional Councils and District Councils.
O Foreign Affairs O Posts and Telecommunications
O Justice in so far as it relates to the Judiciary and the Courts structure
O Finance in relation to National Revenue, Monetary Policy and External Resources
O Foreign Trade O Ports and Harbours
O Aviation and Airports O National transport
O Rivers and waterways O Minerals and mines
O Broadcasting O Television
O Immigration and Emigration and Citizenship O Customs
O Elections - Presidential, Parliamentary, intermediate and grass root units
O Shipping and Naviagation O Territorial waters and economic zones O Census and statistics
O Professional occupations and training O All subjects and functions not otherwise specifically assigned. O Inter Province/District Trade and Commerce
O State Lands and Foreshore subject to the extent that certain of these powers will be devolved on Provincial Councils/ District Councils.
O National Archives

Page 4
4 TAMILTIMES
SRI LANKA'SDRAFT FRAME
The Sri Lanka Government's 'Draft Framework of Terms of Award and Understanding' (hereinafter referred to as the Draft Framework) needs clarification on a number of questions in view of the constitutional problems that it gives rise to. Since it is only a Draft Framework, the parties to the negotiating process must come to an agreement or compromise on what we stated in the conclusion of our previous essay on constitutionalism, viz., they (the negotiating parties) have to agree on (a) the unit of demarcation (b) the powers to be devolved (c) the procedure for any future alteration of such devolved powers and (d) the institutions for accountability and the provision of the necessary finances. The Finance Commission must be a representative and elective body, not one whose appointments to it are at the disposal of the government in the form
of patronage. Some of these points
ha ve been m et in the Draft Framework but mot in a manner that
can ensure a lasting peace with
honour.
The question of legislative responsibility is an important one that needs resolution. Section 4 (a) of the 1978 Constitution states: “the legislative power of the People shall be exercised by Parliament, consisting of elected representatives of the People and by the People at a Referendum.'
Section 5 of the Draft Framework provides for a bill for the amendment of the Constitution to enable the creation of Provincial Councils and the Devolution of Powers on them to be enacted by Parliament by two-third majority. Thereafter Parliament will pass an act directly conferring on the Provincial Councils the requisite legislative powers. Such powers shall not be revoked or altered in any manner except by an act of Parliament passed by a two-thirds majority after consultation with the Provincial Council or Councils cornerned. The provisions for devolution of powers (not mere decentralisation or deconcentration of powers) and for their alteration and modification meet with the points raised in (b) and (c) of our opening paragraph.
However the question of land policy and land settlement is left wide openin fact so open as not to preclude the resumption of hostilities. A way out of the dilemma is to adopt the formula agreed to under the Dudley Senanayake-Chelvanayakam Pact of 1965
Profess Jeyaratna
- preferenimce beir the people of the a province; thereafter overcrowded popula Country Tamil plant The clash of provi) legislative powers ne If Parliament is to certain powers, theni Parliament ceases to legislature of the land er one saving provis grants these powers remacy that it exerc: interpreted as mean ment remains supre
S(
argued that there is a sion of legislative labc constitution the units ( powers with the centr legislature cannot at will and pleasure, tar powers. In the Draft F liament is at liberty alter the devolved pow maintains its suprem
Division of powers?
There is a lack of a ( tion on the question responsibility. Sectio) Draft Framework sta The Chief Executive an Executive Committeer bers of Parliament. If t bers of Parliament, t accountable, in orto Pa er in that event, they w to the President in resp which the President wol to Parliament, and ta Council in respect of a
This is the first tim division of powers bet and provincial execu that the government round an embarrassil obstacle. But in the pr tional tangle is being two classes of Chief executive members those who are MPs ar mot. Secondly we are le what are those 'matt President would be re. liament'. Who will d distinction? And that

OCTOBER 1985
WORK FOR DIEWOLUTION
Dr A.
Wilson
given first for ea, district and priority for the ion in the Hill tion districts. cial and central 2ds looking into. divest itself of can be said that be the supreme There is howevion. Parliament from the supses. Can this be ng that Parliame? It can be
surely be subject to the whims and fancies of Parliament or of a President. Those chief executives and executive members who hold membership of Parliament will be treated differently in that they can render an account on their own to Parliament. For a chief executive and members of his executive committees to be responsible to the President and not to Parliament will make mere public servants of them. Such a provision cannot certainly be reconciled within the framework of regional autonomy.
The way out of the problem is to create a second chamber in which all provincial executive committee members are members of the second chamber. They will then be accountable to one of the houses of Parliament. There
DME CONSTRUCTIVE
convenient divibur. In a federal enjoy coordinate e and the cental any time at its mper with these ramework, Parto withdraw or ers and therffore acy.
lear-cut distincof ministerial 10 (c) of the tes:
members of the eed not be memey are not memhey will not be liament. HowevEl be responsible ct of matters for ld be responsible the Provincial other matters. we learn of a een Presidents ves. It is true seeking to get constitutional cess a constitureated. Firstly Executives and 'e envisaged - those who are , guessing as to s for which the onsible to Paraw the line of listinction can
SUGGESTIONS
is also in this provision the thin end of the wedge of dyarchy which was once inscribed in the Government of India Act of 1919 despite opposition from the Indian National Congress. But the lines of distinction were spelled out in the 1919 Act. The Draft Framework besides creating two classes of provincial executives does not tell us the areas in which the President is accountable to Parliament and the areas in which the provincial executive is responsible to the provincial council. And members of provincial executives who are members of Parliament are accountable to Parliament, not to the President.
Classes of Councils
Again the Draft Framework provides for classes of councils. There are to be District Development Councils and Provincial Councils. The decision to amalgamate is to be made by the members of the District Development Councils - those which are functioning and those which are activated after an election. The proposal for a referen: dum has been abandoned. Obviously it is easier to bring to bear the apparatus of the state patronage system on members of a council than on an electorate. That is why the U.S. Constitution was amended to provide for the direct election of senators to the U.S. Congress than through the legislatures of states. Furthermore the Draft Framework does not state whether a District Development Council can withdraw from a Provincial Council at any time of its volition. If they can join

Page 5
OCTOBER 1985
a provincial council the converse proposition of withdrawal at any time can be presumed to apply. In addition to all of this, there is an absence of agreement on point (a) of our opening paragraph - the unit of demarcation.
Section 17(1) contains a provision for a National Minorities Commission. A problem of this type could be better dealt with by a second chamber or a properly constituted National Integration Council, elective, not at the patronage of the government. * ...
Section 17(3) refers to a Tamil Office or Ministry. The time has come for two separate Ministries - a Ministry of Tamil Affairs and a Ministry of Muslim Affairs - to be created. - The question of control of local bodies is left in the dark. There is no clear statement on whether the two tier layer of local bodies will be in the control of the Minister of Local Government in Colombo or in the sole charge of the Provincial Council. If it is the former, local bodies could undermine the effective functioning of provincial councils. This however can be
negotiated upon with the Sri Lankan government.
Supreme Court
Lastly there is the question or a Supreme Court. The relationship between the two communities have been too soured for a judicial verdict to be awarded on a case with political implications. There should be provision for the Court to be constituted with a Sinhalese, Tamil and Muslim component. Decisions affecting the minority communities must have the assent of a fraction of the judges representing the minority communities . Members of the court especially from the minority groups must have their appointments ratified by the second chamber.
An observation on the workings of proportional representation which do not come within the terms of reference of the Draft Framework might help it, resolving the question of representation in the legislature might be seriously considered. The Sinhala Buddhist Problem has been that the island's Sinhala electorate has been diluted by the presence of Sri Lanka Tamils inclusive of Hill Country Tamils and of Muslims in their constituencies. A way out will be to compile three all-island registers, one for the Sinhalese, one for the Tamils and one for the Muslims. On the basis of numbers, each community can be assigned its due proportion of seats. This will not be a reversion to communal representation. The major political parties could have candidates contesting in these all-island electorates. All that is sought is that we do not have skewed Parliaments where the Sinhalese in terms of
The irony was the Indian Gov self in frenetic break the con tween the Sri I Tamil students, Palk Straitsva swarms of Tam er sanctuary on Second time in s Rameswaram C of Tamil Nadu w familiar sight O abandoning thei north-western S the crossing in to escape rene Lankan securit Most of the n Mannar district coast of Sri La fishing village ( Walia, collecto district: “The arriving at the practically ever marks the sec Tamil refugee: February-Marc of thousands o Currently, over fugees are sub Government’s í while the rest a help of their fr
Fully fledged
The Mandapp an Tamils is no' camp with the people and accommodated shelters now completed. But ing major prob ernment with housed in scho cyclone shelt buildings. With arriving, the Snowball even any certainty fugees will stay from Mannar dappam for th are not prepa homes till we lives will be a
- That, despit may be a long latest influx,
their numbers imately 70-75 p. end up with a Seats, five-six like.

REFUGEE INFLUX
nescapable. Even as
rnment immersed it
liplomatic activity to
nuing stalemate be
ankan leadership and
he narrow neck of the
once again alive with
Il refugees seeking safIndian shores. For the x months, the coast of n the south-eastern tip, itnessed the tragically hundreds of families homes in eastern and ri Lanka and braving in assortment of boats, wed atrocities by Sri 7 forces. r ew refugees are from on the north-western
inka, particularly the f Vangali. Says Rajiv
of Ramanathapuram
refugees have been rate of nearly 200 on y alternate day.' This" ond major influx of
, the first being in
h this year when tens
f them crossed over.
20,000 Sri Lankan resisting on the Indian ortnightly cash doles, are managing with the iends.
refugee camp
bam camp for Sri Lankw a full-fledged refugee capacity to house 5,500 2,500 more will be when semi-permanent inder construction are the spill over is causlems for the state govmany of them being ols and colleges or in ers and other public the new additions still problem is certain to further. Nor is there about how long the re. Says Justin, a refugee who has been at Manlast six months: "We red to return to our are convinced that our osolutely safe.' 2 India's best efforts, ime in the making. The already threatening to
are entitled to approxer cent of the seats but bund 80 per cent of the his majorities and the
TAMILTIMES5
asssume massive proportions, is made up of people who saw it as a choice between survival in a refugee camp in an alien country or certain death at the hands of the Sri Lankan security forces. Sobbed Gloria, an old. widow who crossed over last fortnight in a motorised fishing boat: “My two sons and myself were somehow making ends meet. Then, on August 6, the Sri Lankan army, without any provocation whatsoever, mercilessly shot dead my youngest son. My elderson crossed over to Tamil Nadu earlier because we had both decided to leave in fear of our lives. I don't know where he is now and I also don't know what is in store for all of us now.'
Similar tales
Other refugees relate similar tales of Sri Lankan soldiers prowling around their villages and shooting Tamils indiscriminately. "It became impossible to move out of our houes. We are not safe even in our own homes. The Sri Lankan soldiers could come at any time, loot our property, rape our women and kill our menfolk. How long could we live in such a situation?', queries Sivamala, 24, wife of a Vangali fisherman who crossed over last fortnight. Adds L.C. Lambert, an assistant government agent at Chettikulam: “The Sri Lankan Government has
hatched a plan to drive all Tamils out
of the island. I don't know if we will ever be able to go back.'
The exodus was, however, triggered off by a bizarre incident in which a helicopter of the Sri Lankan army Suddenly appeared over Vangali and after circling the town two soldiers leant down and started firing indiscriminately. Though nobody was killed, the resultant panic spread like wildfire. The exodus was also aided by the gruesome horror stories related by detenus in military camps released after the first round of talks in Thimpu. Most of them have also crossed over, shaken and terrified after their ordeals.
The Indian Government, however, is taking no chances of the refugee influx affecting their mediation efforts. The refugees have been quarantined and visitors are restricted to those with special passes. But obviously, the credibility of the Sri Lankan security forces is going to be a crucial element in the negotiations for an acceptable settlement, as those miserably huddled together at Rameswaram will willingly testify.
S.H.Venkatramani in Rameswaram (Courtesy of India Today, 30.9.85)

Page 6
6 TAMILTIMES
SRI LANKA --
Dr.A.Sandanan
The Government in Sri Lanka Wishes the outside world to believe that a conflict is raging in the country between two ethnic groups - the Sinhalese and the Tamils - and that the state itself is not involved in the struggle.
A process of genocide of the Tamil minority is in fact what is under way and this is staged by a government composed mainly of Sinhalese nationalist Buddhists whose ideology
has features in common with National
Socialism. They often describe them
selves as "Aryans' and consider that they are superior to other ethnic groups from the Indian sub-continent.
There is unfortunately evidence indicating that the Swedish Government has accepted the Colombo Government's version of the conflict in Sri Lanka. Without concern Sweden now pursues its financial assistance (approx. 250 million Swedish Crowns a year) and refuses to criticise the Lankan Government's racialism. In other instances Sweden has been in the fore
frontin regard to its racial policy, such
as in the case of South Africa.
Step towards Buddhist national racialism
The Buddhist-Sinhalese agitation commenced during the first half of the 20th century. Abuse of the Tamils occurred during the years 1936-39 but the second world war temporarily put a stop to this.
One year after independence (1949) however, the first Buddhist-Sinhalese Government deprived the estate Tamils of their citizenship in the state of Ceylon although the majority of them were born in the land to which their forefathers had been brought from South India by British estate Owners. By manipulating the constitution over a million Tamils became stateless overnight and subsequent governments pursued a policy which aimed at extraditing as many Tamils as possible from Sri Lanka. Different methods were used, of which the Sirima-Shastri agreement of 1964 beat every record. According to this the Indian Government was (reluctantly) prevailed upon to accept 600,000 of these displaced persons. The remainder, according to the agreement, were to obtain Ceylonese nationality. It transpired that the Ceylonese Government had other plans.
Over a period of fifteen years some 150,000 of the remaining estate Tamils obtained citizenship - the minimum number required to maintain the pro
duction of tea on a mil under Sinhalese domi time set in the agree 1981, there still remai dred thousand statele Lanka whose positio) some. By means of 0 terror in the years 195 and 1983 the Sinhale many of these Tamils the north of Sri Lanl India. To this day the 100,000 refugees in In Tamil Nadu. Atrociti der, arson, rape, ill-tre ceny are stil being 1 mainly in the north Lanka by organised ga remain aloof and the mains acquiescent.
Why "The Tigers"?
Even before inde Tamils were expectin the Tamil question-i.
WHATIS 1
In a letter to the Writ Prime Minister Olaf P, the Swedish Governm sised Sweden's human ments in international well as in its contacts Government. Furt. Palme expressed how at the prevailing situal and grave doubt in reg an Government's abili peaceful solution of t conflict in the near f At the United Natic for Human Rights in has pointed out that ce amongst others Sri Li
rights for all Ceylones the government had office, promised to res but their assurances little Value. The Sinh was given priority in well as in official matt were introduced at S establishments and T favoured when posts
ment fell vacant. Whe irrigation project wa Tamil peasants were lands. New projects fi ign aid were confined lly Sinhalese districts which the northern an remained largely ul Although different Sil were voted into office
 

imum wage and lation. When the ment ran out in ned several hunis persons in Sri became grue'ganised acts of , 1965, 1977, 1981 se have forced :o seek refuge in (a and in south e are more than lia — mainly in is such as muratment and llaresorted to now and east of Sri ngs while police government re
pendence the g a solution to e, common civil
OCTOBER 1985
HE ROLE OF SWEDSH
ance of the Tamils (during the years 1945-85) the Government nevertheless dishonoured its pledges to the latter. Anti-racial riots, which reached their peak in July 1983, were on the other hand encouraged resulting in arson, the rape of young girls, burning in public of men, women and children in mass murders of Tamil patients in a hospital and of Tamil prisoners in the state prison in Colombo. Some of these incidents were witnessed by foreigners who were able to give accounts to the international mass media.
Backbone of economy
Paradoxically enough, it was the so-called “Indian' Tamils who suffered the most although the tea plantation workers constitute the backbone of the country's economy being its main source of revenue. Furthermore the 'Indian' Tamils have never
HESWEDSH GOVT. DOING2.
er of the article alne stated that ent had emphalitarian engageconnections as With the Lankan hermore Olaf concerned he is ion in Sri Lanka ard to the Lankty to arrive at a he acute racial
ture.
ns Commission Geneva, Sweden rtain countries - anka - were de
nying their citizens their inherent privileges while endeavouring to justify their aggression against the people by claiming it to be in the interests of internal security. The Swedish Gowernment affirms that it cannot accept arguments to the effect that there should exist overriding national interests of that nature. On the other hand one believes that by promoting human rights one contributes towards the eventual development of the community. Violations of the human rights promote insecurity within the state as well as between states thereby threafemingto destablise international connections.
e. Each party in before taking pect this claim, proved to be of alese language educational as ers. Proiorities everal training mils were disin the Governn the Mahaveli initiated the driven off the lanced by fore) predominantas a result of eastern areas derdeveloped. halese parties with the assist
claimed autonomy for any part of Sri Lanka.
Unemployment
Unemployment amongst the educated Tamils has been on the increase since independence. Those who suffer most are in the younger age group in which many are highly educated but unable to find employment due to virtually no new projects having been started in the Tamil areas. Desperate youngsters as well as men who were unable to support their families joined forces to fight for their cause and for their future. The Government reponded by dispatching the Sinhalese dominated army to occupy Tamil areas and to liquidate the revolution

Page 7
OCTOBER 1985
AD INSTATE TERROR
ists. (Ironically enough this army of "Aryans' is being trained by the Israeli Mossad). A militant guerrilla force had emerged to become a reality for the Government. Without resistance the Tamil minority will be exterminated. What alternative does one have to being destroyed? One fights for self preservation and justice in one's own country.
Swedish aid for arrnaments?
The Lankan economy is kept alive by foreign aid and by occasional boosts in the demand for tea - the produce of the Tamil labourer. There has also been a catastrophic decline in tourism (SIDA rapport 3/84, SVD of 18/4 and 2014-84 and India Today 1573-85). Those nations who have come to realise the racialist government's aims have either abandoned or reduced their aid to Sri Lanka.
The Swedish Governemnt has refrained from any form of assitance to the northern and eastern regions which are predominantly occupied by Tamils. Several nations, such as Norway and Holland have laid down conditions for implementing aid agreements already in force. The conditions have been that the Sinhalese Government should respect the human rights of the Tamils and their territorial integrity.
A substantial sum
Sweden gives 2,500 million Swedish Crowns to Sri Lanka for the Kotmale Hydoelectric project. This represents a substantial sum in regard to the Swedish aid programme. For the years 1984-86 alone a sum of 550 million Crowns was allocated.
The hydroelectric scheme which was recently inaugurated may prove to be a financial flop. The cost of production for electricity is likely to be 60-65 ore per KWh. By means of a subsidy from Sweden the country will however be able to make a saving om its foreign assets by reducing its imports of fuel. Any savings would to a great extent be diverted to purchase armaments for the Jayawardene regime and there can be little doubt that such weapons will be used against the Tamils as Sri Lanka is not exposed to aggression from abroad. Both SIDA and the Swedish Foreign Office claim to be supporting rural development in the Matara region of Sri Lanka in order to help the Tamils. Before the 1983 pogrom however only 2.8 per cent
of the population Tamils. Today it i one per cent. Is foreign aid accept taxpayers?
What does Olof ish Government, ' years been champ human rights ha word is said abou tioned murders of ka! Has Palme a he keeps quiet O government favo terests of Swedish ference to huma instance? Swede cent of her foreig goods and service Kotmale project) a employment to hl
(Official) Accept terror against Ta
The Sri Lank Sweden has acc Sources expressed regarding the loss innocent Tamils d in July 1983. An ol ment of the Buddh ties would be a reconciliation and the genocide of Ta taking place.
It is accordingly Swedish authori Ministry of Foreig scant knowledge Lanka or that they age to venture a is happening in S the periodical “Sy ber 1983). The F great responsibil should be well inf tion vis-a-vis col World has also to ing on how other tries may act.
No responsibil
The Cabinet m Office - Pierre S( that “We regard Lanka as being b racial groups al Government in ( sponsibility for t is a monstrous u Sri Lanka’s Go obviously been r lence as well asl influence on tho: led up to the Emergency.
 

TAMIL I MES 7
ANSTAMS
vere classified as probably less than is distribution of ble to the Swedish,
lme and the Swed: nich has formany ning the cause for
to say? Not one, the officially sancTamils in Sri Lannuilty conscience as does he and his the financial incompanies in presuffering in this retains 70-80 per aid in the form of supplied (vide the ld thereby provides ndreds of Swedes.
ince of mils a ambassador to brding to reliable regret and disgust of life of so many uring the massacre ficial acknowledgeist-Sinhalese atrocifirst step towards of putting an end to amils which is daily
regrettable that the ties including the in Affairs have such of conditions in Sri lack sufficient courprotest against what ri Lanka. (Refer to dasien” for Septembreign Office has a ty in this case as it ormed. Sweden’s acntries in the Third some extent a bearWest European coun
у
mber of the Foreign ori - has announced the violence in Sri tween the two major consider that the blombo bears no re2 happenings'. This erance insomuch as ernment(s) have so ponsible for the vioving had controlling factors which have present State of
An appeal to the
Swedish government, SIDA & Swedish industry
The Tamil population in the whole of Sri Lanka is living in a state of great fear. Those who lived in the south have been bereaved of their homes and possessions. Many have lost their relatives who have been murdered both in the north and south of the island. They have also in many cases lost their plots of land and their livelihood. No Tamil may for instance uphold a post at Radio Sri Lanka from which employment they have been given leave of absence sine die. Tamils have also been manoeuvred out of the Telecommunication Department, the Air Services and of other public employments. They are furthermore debarred from high ranking posts in government and community services.
Under the emergency regulations Tamil citizens are sent to prison on suspicion of being associated with the Tiger movement and are often subjected to torture and deprived hearing in court. Tamil civilians are furthermore shot by the security forces and the bodies done away with without the death being registed or the assassin being called upon to account for the murder. Such military or police assassinations are often promoted. Amnesty International and the International Commission of Jurists have repeatedly protested but the BuddhistSinhalese government takes no action.
Tears of blood
Gautama Buddha would shed tears of blood if he had been alive today. The Lankan government commits through its Sinhalese dominated army atrocities against the Tamil minority which are diametrically opposite to what Buddha expects from a true follower. Civilian Sinhalese and released Sinhalese convicts known as “Goons' are equipped with guns for executing Tamils in the rural areas. Does not the government have any responsibility for what happens? Has not the Lankan government by these acts already in practice divided the country? Whom do you support Olof Palme and what have you to say? Let us know where the Swedish government stands in relation to J. R. Jayawardene’s policy. Ask him where his five star democracy is to be found ! It is high time when one considers the trust and confidence which exists in the close relationship which we claim to have with Sri Lanka.

Page 8
At this time when serious efforts are being made to work out a solution to the Sri Lankan crisis acceptable to the major ethnic groups, we find that two factors have emerged as possessing a crucially devisive impact on the char:
acter of the peace talks and acceptability of the political come of these talks to the bulk of '# population of Sri Lanka, , , ,
are: - .. (I). Constitutionally ܘ ܐ܂ igu S. andeffective assur
people could continue to in those territories that have ტუს ir, traditional homelands withou any fear геgarding su je (a) their life and property and (b) the continuity of the demographic pattern of those areas; that is, without fear of extinction and (II) the assurance the agreed solution and the structures that are to be created for its implementation could provide to the youth in relation to (a) their safety and security and
(b) their education and employment; without these assurances it would not be possible to demonstrate to them the advantages of ethnic unity, within a united Sri Lanka. It is important to show how these two factors have become crucial in the Sri Lankan Tamilian perception. I
First, letus take the first problem.
Socio-cultural personality
l The territory claimed as traditionally Tamil areas constitute the northern and the eastern parts of the country. It does not include any other part, even though there are Sri Lankan Tamils living in some other parts in great numbers. The North and the East are
not just geographical entities; they do,
have a socio-cultural personality of their own.
It is also true that there had been a demand put forward by some political parties since 1948 that these areas should constitute the Tamilian units of the Sri Lankan polity, whether federal or regional, but it should be understood
clearly that the present Tamilian de
mand for physical safety and political security is not an empty verbal continuity of the earlier demand, but a terminal demand embodying within, itself the quantitative and qualitative changes that have taken place within this country since 1977.
In the pre-seventies, this demand, it should be accepted as a fact of political, history, was not supported by, all the Tamils. But the ethnic violences of 1977, 1978, 1981, 1982, and 1983 and the military operations in the North and, the East since 1981 have made the
demand for the is regions the only raphic continuity (, Sri Lanka. It is not a political paгtу; ; tion of the entire has the concept Tamilhomelands' nificance?"sé
The history oft from the sixtiës sht attacks by the Sinh hawe been not Stomm du-Muslim clashes ethnic groups living into periodic violen and continue to live ethnic Wiölence m Tamils of their tec position in that are, away from that: Ta IInils could not T were used to earlier closed, Tamil fam: The argument behin silргоvincial viole! the Tamils should n tageous positioni Sinhalese areas. Thi dislocation of T Sinhalese areas.
Prohibited area
The final blow. W Colombo. July 1983 ! Colombo, whereal its population are Tamils were not sa the capital city, no benefits of the op made a prohibite Tamils.
The position now safe soutside the T cannot go back to sume their lives; t being the middle ployees, And event shown they are Ofte whenever violence ETES.
The Sri Lankan " only in the North : This applies als Indian origin, the plantation labourer gion of the country had been ethnic att had to get into the for their safety.
Thus it is the Nort provides the physi Tamils in Sri Lank The must alarnir the Tamils back it been that, while th, prowincialo levels 3 iu wested interests, th
 
 
 

fety of the Tamil ope of the demogthe Tamils within more the demand of is the determinathnic group, Why f "The traditional assumed sucht sig
। he ethnic violence ws that the various lese On the Tallils thing like the Hinof India, where two side by side erupt e and then cool off together. But here ant depriwing the nomic and social and driving them reas i so that the sume the life they , Tamil shops were lies had to leave. 1d all those II ofuslces has-been that Otbe in any advan: In the traditional Is there had been a amils from the
. In If I as in July 1983 in rowed that even in most 50, per cent of Tamil-speaking, fe. It showed that We the key to the in seconomy, Was di a Teas for the
- s that no Tamil is amil areas. They hose areas to rele. Unly exception leveli State emsince 1983 have lheld as hostages erupts in Tamil
amil man is safe ld the East.
to the Tamils of ulk of whom are in the central reWherever there cks on them they Orth and the East
and the East that all safety for the
factor in forcing their areas has Was going оп 1 at tigated by local
bureauсгаcy at
NORTHEASTMERGER
OCTOBER 1985
the Centre, with and sometimes even without political approval, had been active in changing the demographic pattern of certain areas in the North and the East. At first there were unobtrusive settlement expansions, sometimes they were revivals of Buddhist places of worship, and later they became outright demographic intrusions planted from above. It was by this process of demographic change, that Amparai was lost to the Muslims and Trincomalee is being taken away from the Tamils and Mannar is thTeatened.:
And Sometimes the administrative fiat was invoked to re-demarcate areas, as of local-administration by which traditional Tamil areas were brought under. Sinhalad officialdom overnight. T
Thus while on the one hand the Tamils are pushed out of Sinhala areas, the Tamil å reas themselves are Sinhalised.
It is in such a context of political and administrative hostility, which draws its sustenance from the anti-Tamil bureaucracy that the Tamils today demand salvation. They want to be assured that they could live in their own areas. IIT
The police and the military excesses, sporadic earlier, and since 1982, a permanent behavioural pattern of the armed forces, have made it impossible for the Tamil people to stay in their own homes. The government has not been able to deny military excesses. These military ိုး''''''''''''''ဖွံဲနီ the perception of the Tamils, the Sinhala oppression of the Tamils.
It
Life and property
The question therefore would be what does it mean to a Tamil to be a Sri Lankan if his life and property are not safe. Any wavering on the part of the government to ensure the safety and security within their own areas is taken by the Tamil people as the indiscreet expression of the hidden aim to ultimately annihilate them. Fidelity to a country or a constitution, or a person can cone only out of confidence in it or him. It is this lack of confidence that makes thousands of Tamils flee from Sri Lankato India and European countries.
And that confidence in Sri Lanka Can never be built up without providing the Tamils with adequate safeguard to live as Tallis.
This explains the demand that the Tanili areas should constitute ONE UNIT within the Sri Lanka polity. The future of Sri Lanka depends not on
॥ H

Page 9
OCTOBEFYSIS
NIGERANTAMIL: DOUBLES
The following is a text of a letter dated 15 July 1985 sent by Mr N. Seevaratnam, Secretary of the Federation of Tamil Associations in Nigeria, to the British Prime Minister.
"I am addressing this letter to you on behalf of my Association. The world press recently reported the British government's concern over the charge of human rights violations levelled against the Ugandan government by the Amnesty International. Mr Malcolm Rifkind, the British Minister of State in the Foreign Office, was reported to have asked the Ugandan
FROM PREVIOUS PAGE
demographic unification but on ethnic unity.
It should be remembered always that a common Sri Lankan identity cannot be fostered without accepting the specificities of the groups that constitute Sri Lanka. The acceptable of principle of traditional homelands and of the need to protect the rights of the minorities of each of the regions is crucial to the concept of Sri Lankan unity.
On the question of the acceptability of the political outcome to the Tamil youth, one need not labour the point too far. The composition of the Thimpu. teams shows that without the youth agreeing, no solution is possible. Our purpose here would be served adequately if we point out to just one fact, namely, the reason why the Tamil youth had taken up separatism as their political aim and violence as a means to that end. It was because they underwent experiences in the field of education and employment that they were not being treated equally as citizens of Sri Lanka. The ensuing military oppression demonstrated this further and swelled their ranks. It is important to convince them that they will not suffer the same fate any more.
Insti confidence
Any attempt at a political Solution to the Sri Lankan Tamil question should instill confidence into the Tamil youth and that they would have nothing to lose by their Sri Lankan citizenship. If the government of Sri Lankan could decide to talk to them, then it is also its duty to convince them.
It is mot our duty to spell how these are going to be done but it is our responsibility to emphasis that these are the things to be done.
government to contained in the national repor army was tortu civilians. The M tain's high level designed to “as its economy an human rights.'
Track record S.
This piece of caused us mor prise. Admitted that your Min against human is no doubt Pl would have got veiled threat tha ed to respect such aid will b violated. We al the stand of you violation of hur but, Madam Pl your track rec Lanka which y( ly? The Sri La been indicted w human rights Amnesty Intern man rights org ternational Con
Fully aware
We are sure t the British g aware of the
daily by the Sri against innocel cluding school dubbed as terr are tOO numero ing the holocal 1,000 Tamils c Sinhalese thug detainees in armed forces (i. slaughter, the
assisted the ho of defenceless T lives. Since til Tamils have d over to India a have fled to
France, Hollan speak of propel troyed. Despit perpetrated not ernment but by claims to enjoy your governme. of human rights

TAMILTIMES 9
S QUESTION U.K. STANDARDS
respond to allegations recent Amnesty Intert that the country's ring large numbers of (inister added that Briof aid to Kampala was sist Uganda to restore lensure full respect of
news understandably e than ordinary Surly, it is very refreshing ister spoke critically rights violations. There esident Milton Obote ; the message via the at economic aid is linkor human rights and be cut off if they are e very pleased about r government over the man rights in Uganda, ime Minister, what is ord in respect of Sri ou visited very recentnkan government had ith the worst record of violations by not only national but other huanisations like the Inmmission of Jurists.
he Prime Minister and overnment are fully
atrocities perpetrated
Lankan Armed Forces nt Tamil civilians inchildren deliberately "orists. Such incidents us to enumerate. Durust of 1983 more than lied at the hands of s including 53 prison Welikade prison. The n the case of the prison prison staff) actively Odlums in the carnage Tamils fleeing for their hen more than 2,000 ied, 90,000 have gone as refugees and 50,000 England, Germany, d, etc. This is not to rty worth millions dese all these atrocities t by a dictatorial gova government which "five star' democracy, nt, erstwhile champion and democracy every
where, had remained mute up u now.
Your government did not react towards Sri Lanka the way you reacted toward Uganda, despite what happened and what is happening today in Sri Lanka is a lot worse than Uganda. During your recent visit to Sri Lanka you even seem to have patted the President and Sri Lankan government on the back by condemning "terrorism' and "terrorists' in your usual style. Apparently, you found yourself in the same boat as President Jayewardene with your own terrorist problem of Northern Ireland in mind. However, to be fair by you, the comparison ends here. In Northern Ireland, the British armed forces do not kill innocent men, women and children. (On the other hand, a young British soldier who killed an Irish youth thinking he was a terrorist, was jailed by a British court.) Your government does not arm the majority Protestants to settle predominantly Catholic areas in Northern Ireland. Nor do you unleash English hoodlums and the armed forces against Irishmen living in London or Birmingham.
Government is guilty
Again, you don't round up youths, throw them inside army camps, torture them and ultimately finish them off on the plea they tried to escape. Even the worst and diehard enemy of the British government will not accuse you of any of these crimes. But, Madam Prime Minister, the Sri Lankan government is guilty of all these and more crimes. Yet, when asked if Britain's future aid programme would be influenced by Sri Lanka's human rights record you were reported to have said your country would continue to give aid to the Island ("Hindu International', 20.4.85). We ask and we are entitled to ask what is your government explanation for the blatant double standards in respect of Sri Lanka and Uganda? What is the difference between President Jayewardene of Sri Lanka and President Milton Obote of Uganda? (At least to the credit of the Ugandan government the problem there is purely political and not ethnic). Well you may think you are displaying British diplomacy at its best. As far as we Tamils are concerned it is British hypocrisy at its worst. There is, however, still time to make amends. If you do so, the spilling of innocent Tamil blood will be reduced.'

Page 10
10TAMILIMES
OPERATION NILAVELI:
Having just finished interviews with displaced Tamils from Trincomalee district who are now at refugee-centres in Jaffa and Mullaitivu my mind is haunted with many horrendous stories of brutality and hatred on the part of the security forces which has not been a totally unfamiliar experience, as far as the Tamils are concerned.
The attacks on Tamil villages in the Trincomalee district were started well before the cease-fire and continued after the cease-fire. Pankulam was the first village to be attacked. From April this year a series of attacks and 'intimidations' has been going on in Tamil villages with devastating effect. These Israeli-type actions demolished Thirukkadaloor, Salli, Kumpurupitty, Pallathoddam, Veeranagar, Pankulam. Sambaltheeva, Thuvarankadu, Kanmiya, Kuchchaveli and Triyay.
The government was so intent on
wrecking the traditional homelands of the Tamil speaking people and their homogeneity.
The Tamil people from these villages were driven out by security forces and the home guards - a euphemism for UNP's goon squads.
On 12th September, the security forces and home guards rounded up Thuvarankadu in a search operation. This left 20 people including women and children dead. A young nurse from Tirukkadaloor had the opportunity of treating these people from this area. They included about 25 people both women and children. Within days 2 of them died.
The tragedy struck Thirukkadaloor too and the nurse along with village people fled Trincomalee and now they are refugees in a camp at Mullaitivu. At Pankulam, 22 Tamils were killed by guards and that resulted in a mass exodus from that area.
"We are living at Pallathoddam for generations. On the 13th morning we heard gun shots, while a helicopter flew overhead. About 20 of us vanished into the jungles and helplessly watched a neighbour of ours, Sellathurai, who was put to the sword by the home guards. We somehow managed to escape but 3 unfortunate youths among us were caught. We walked through the jungle for 3 days without meals and reached Nilaveli. When Nilaveli was attacked by the security forces, we came to Mullaitivu by boats and now we are landless, hapless and helpless!' So said a middle-aged man. An old man from Veeranagar said that he had seen 3 of his family members burnt alive by security forces on the 4th morning when Veeranagar was attacked. He along with 10 other fami
by a Special Col
lies took refuge a Church, Nilaveli.
The Tamil people w troubled areas felt th relatively safe place, By the beginning several thousands Nilaveli and wer accommodated in chu which were virtually It is said that Opera the reprisal for the a pura, a Sinhalese area by a certain group of Well before this said ported that the gove moved women and Sinhalese areas. Mc youths had been prov If the cease-fire in it operation, naturally t las will be very much Northern Province ar of the Eastern Provin could have been ones government calls all S “base areas” of “milita virtually the north an the East are under th guerrillas, from the cease-fire.
It is pertinent to reca present army Commi then the Brigadier 0 foreign newsman that control ended at the campS.
The bridge that link the mainland at Sam earlier blown up by the left Nilaveli disconn could only be reached that goes through Ká landmines and ambus Forces did not make a to Nilaveli where hun had taken refuge. Mos came to Nilaveli eith les or by Sea.
The security forces have reached Nilaveli On the way they accid an encounter with the las, it is reported. Th Jnot last long.
On 16 September started - it was “Ope according to Govern) “Daily News” of 18th Se operation described a recent times was aim Nilaveli. 46 terrorists surrendered in a 12-hol is true and more truet

OCTOBER 1985
WAR ON REFUGEES
respondent
st Anthony's
ho fled from the ut Nilaveli was a
of September vere herded at temporarily rches and hotels jam-packed. ion Nilaveli was ttack on Srimain Trincomalee Tamil guerillas. attack, it is rernment had re
children from st of the able ided with arms. s real sense is in he Tamil guerilin control of the ld several areas ce. Nilaveli also uch area. If the uch areas as the ntsʼ territoriesʼ, d most parts of he control of the inception of the
all here what the ander, who was f Jaffna told a t their effective confines of the
ed Nilaveli and palitheevu, was ! guerrillas. This ected. Nilaveli by the other way inniya. Fearing nes the Security ny attempt to go dreds of Tamils t of the refugees r through jung
are reported to hrough jungles. ntally met with
Tamil guerril2 encounter did
“D-day' had ration. Nilaveli’ ment sponsored ptember. “This the biggest in d at a camp in were dead, 84 Ir offensive". It at as far as the
security forces were concerned that it was the biggest offensive yet because 12 armoured cars, 6 tanks, 2 helicopters and gun boats took part.
The details of the "operation' is best seen through the eyes of a refugee now at Mullaitivu. “We came to Nilaveli, as refugees from Veeranagar after the attack there and we were temporarily housed at the premises of St Anthony's church, my husband, myself and 3 children along with 10 other families. At about 5.30 a.m. on 16th September we heard gun shots and immediately after, several soldiers rushed into the church premises. We ran in panic only to find that the whole area had been cordoned off. Later, all of us were “arrested' by the security forces and herded inside the church. They asked my husband whether he could pluck some king coconuts but as he could not climb, Thurainayagam (35) came forward and plucked some king coconuts for them. We were kept inside the church till about 7.30 p.m. without food or drink. In the meantime some of our youngsters were taken away. The security forces left us about 7.30 p.m. and we decided to leave the church and vanish into the nearby Kochchithoddam. Thereafter, we reached the seashore through the jungles.'
"On the way we saw about 40 brutally slain bodies of women, youths and children. Among them I could identify. the body of Thurainayagam who plucked king coconuts at their bidding to quench their thirst. On the sea-shore I saw a burnt plastic boat with 3 partially burnt bodies.'
An old man who was in the Pilot Hotel refugee camp narrated this story: “On 16th morning I saw several soldiers approaching the hotel. They surrounded the hotel and divided us into groups, as girls, boys and old men ran helter skelter. They killed my neighbour, Subramaniam's son right in front of me. I saw 3 middle-age persons from the refugee camp burnt alive. They took away all the males between the ages of 15 and 40.'
Finally, the 12-hour offensive, left several hotels including Pilot, Rainbow and Varatharajah hotels and several hundred houses in ashes. At the moment we are unable to estimate the actual number of people killed. But from the reports and interviews we had, the number could be well over 150.
The government's statement: “The 'Hindustan Times', 'Statesman and "Patriot' of 18th September have carried reports to the effect that during the recent operations carried out at Nilaveli in the Trincomalee district, the
ma Yin

Page 11
OCTOBER 1985
ΟΡΕΝ
Palais des Nations 22 August, 1985
Rt. Honourable Mr. Lalith Athulathmudali Minister of National Security Republic of Sri Lanka clo Consulate General of Sri Lanka 56 rue de Moillebeau
1211 Geneva 19
Dear Minister,
Your presence in Geneva during the current session of the United Nations Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities provides a welcome opportunity to convey to you our concern and apprehension over the persistent violations in Sri Lanka. Reports of international human rights organizations, many of which have been able to visit Sri Lanka have detailed serious and persistent violations of human rights in recnt years. In spite of their positive and concrete recommentations made to them to remedy these violations, we are deeply concerned that such violations continue unabated.
Extrajudicial killings, particularly of innocent civilians, carried out by the security forces in apparent retaliation for attacks against them have occured and have now become an all too familiar pattern as evidenced by the latest incident on 17 August in Vavuniya in which, according to on-the-spot reports by foreign journalists, more than 200 Tamil civilians have been killed.
We note that, to date, not a single soldier or policeman has been charged with or prosecuted for such grave crimes as murder and arson. We recognise the government's assertions that it has "dismissed with dishonour' some soldiers in some instances of deliberate killing and arson. However, this action does not seem to have had any deterrent effect upon the conduct of the secutiy forces and certainly is disproportionate to the seriousness of the crimes. We are of the view that failure to institute judicial enquiries and to punish those responsible is not only a gross dereliction of the government's obligation to protect all citizens but would also appear to have given the security forces confidence and encouragement to continue to commit atrocities against unarmed, defenceless and noncombatant civilians and their property. Such reprisals and attacks on civilians can never be justified whatever the provocation.
We would respectfully request that you demonstrate your government's stated resolve to put an end to such atrocities by instituting immediately an independent, impartial judicial investigation into the recent massacre at Vavuniya, and prosecuting to the full extent of the law those responsible for earlier killings, and publishing the
security forces 100 women and children library along w who were refugees and took away about ist? The Servi 40 youths and killed them after inter- ombo and the i rogation and some among them were power may not girls who were allegedly raped before ly because of th being killed. synonymous W The government categorically demies ists' or “Kottiy these charges and wishes to state that whether such the operation carried out recently was playing fields against terrorists who were in Nilaveli.'
Well! Was Mr Krishnapillai (54) who By courtesy was shot inside the Nilaveli public VIEW” 28.9.85

TAMITMES11
LETTER
results of any departmental enquiries so far conducted. Given the undisciplined conduct of the regular security forces, we are deeply disturbed by your government's proposals, as widely reported in the Sri Lankan press, to vest executive authority over local security forces in individual MPs, thus destroying the democratic principles of separation of powers of which Sri Lanka has been justifiably proud. Your Government's proposed legislation (Sun, 6 June 1985) concerning so-called “disruptive activity' would also seem to exceed any possible legitimate security requirements. We respectfully request the assurance of your government that these proposals be withdrawn. ع
The government of Sri Linka has repeatedly assured the Sub-Commission and the Commission on Human Rights of its desire to restore communal harmony and end human rights violations. Nevertheless, the tragic situation in Sri Lanka has steadily deteriorated.
Violence against civilians from whatever side of the current conflict must be condemned. All of the undersigned Non-Governmental Organisations hope for the success of the talks in Thimpu between the government and the representatives of the Tamil community. However, the protection of fundamental human rights, in particular the right to life, cannot await final resolution of the current political conflict. We would invite you, as Minister of National Security responsible for the conduct of the security forces, to inform the Sub-Commission of the specific steps you are taking to ensure that the violations of human rights by members of the security forces ceases.
Yours faithfully, Signed:
Anti-Slavery Society for the Protection of Human Rights Centre Europe - Tiers Monde Disabled People's International Human Rights Advocates International Human Rights Law Group International Law Association رInternational League for the Rights and Liberation of People International Movement for Fraternal Union. Among Races and Peoples International Student Movement, UN Pax Chrisiti International Pax Romana - International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs World Student Christian Federation World University Service International International Emergency Committee on Sri Lanka c.c. to: Members of the Sub-Commission
PreSS
rith 6 others, a terrore media-men in Colnsensate authorities in know the answer simple fact that Tamils are th "refugees', 'terroras'. We are not Sure parlance entered the 00
f “SATURDAY RE
"HOMEGUARDS"KILL15 TAMILS WATCHING VIDEO FILM
!, Fifteen Tamils were shot dead and 10 injured when men reported to be Sinhala 'home guards' entered a house at Kalvettu in Sri Lanka's eastern Amparai district and opened fire on a group of people watching a video film on the night of September 20.

Page 12
12 TAMILTIMES
CYRILMATHEW-co
Mr. Cyril Mathew, Minister of Industries and Scientific Affairs until December 1984 and long standing political lieutenant of President Jayawardene, was the self-proclaimed paragon of virtue championing the cause of the Sinhala race and the Buddhist religion. He led a relentless campaign against the Tamils characterising them as the "arch enemy of the Sinhalese'. He was the President of the Federation of Buddhist Associations in State Corporations and also, until his removal recently, the President of the UNP-sponsored Jathika Sevaka Sangamaya (JSS), a trade union embracing both state and private sector employees in Sri Lanka. The thugsquads and bicycle chain battalions of the JSS were always at his disposal. They went about breaking up opposition meetings, attacking trade unionists, strikers and pickets and even judges homes vere not spared. The ruthlessness of this paramilitary private army was much in evidence during the July 1983 anti-Tamil violence. V
Mr.Matheu wanted to "restore Buddhism to its pristine glory' in Sri Lanka by rebuilding and restoring all Buddhist temples in the northern and eastern provinces which he alleged had been destroyed or gone into disuse and colonise the areas around them with Sinhala-Buddhists.
Although many feared and even hated him, very few would have ever suspected him being associated with criminal offences such as fraud, corruption, misappropriation and diverting of state funds to enlarge the fortunes of his family by abusing his position as a Cabinet Minister. That is precisely
THE KELANYA FOUNDATION
O The Kelamiya Foundation (KF) was registered on 30 November 1983 with five main objects which were basically for the welfare of people residing within the Kelaniya electorate of which the former Cabinet Minister, Mr. Cyril Mathew, is the Member of Parliament. O The subscribers, all from the
Mathew family, to the Memorandum.
of Association are: C. Cyril Mathew, Nanda Mathew, Mrs. Manel Pedris, Mrs. Indira Mathew, Mrs. D.F.F. Pedris, Gamini Lokuge and Gamini MarapOne. O Although KF was registered on 30.11.83, it commenced operating a petrol station at Peliagoda in March 1983, and thereby became a dealer on behalf of the Ceylon Petroleum Corporation (CPC) of which Cyril Mathew was Minister in charge. It would seem that this dealership was established without the necessary authority from the Board of Directors of the CPC. KF was appointed as authorised dealer only in January 1984 according to a CPC Board paper No.6306(K1), O In the absence of registration of KF
WANN
between March 1983 1983, the contract of tween the CPC and t deemed to have been on the one hand and members of the Fou them being Members and one of whom was Minister of Industries CPC.
O The operations of
were outside the objec therefore ultra vires
O KF also functioned for the supply of laboul Station Corporation Mathew as Minister ( O KF was also the :
.nefits of the utilisation
MAT
The trial
Dr.K.K. G.L. Wijeseke Chairman of the Cylon poration is facing a cha defamation against M Cyril Mathew, the for Industries, is in its clo Wyesekera, who is p

OCTOBER 1985
RRUPTION EXPOSED
what the Sri Lankan Minister of Finance, Mr. Ronnie de Mel, and acting Minister Mr. G.V. Punchinilame accused Mr. Cyril Mathew of com
mitting, im Parliament om 8 August 1985.
Mr. Ronnie de Mel charged that at least three private companies owned by members of Mr. Mathew's family deliberately and continuously misappropriated funds which rightfully belonged to the state. The entire history of these companies was a Saga of financial skullduggery of the basest type. One family company, SEP Ltd., and its directors were guilty of criminal breach of trust of the funds of the Sri Lanka Tobacco Industries Corporation of which Mr. Mathew as Minister was in charge. He accused that shares belonging to the JSS and the SEP Drivers' Welfare Society were transferred fraudulently to the Mathew family firm of Niroma Ltd. This company in 1984 became a major recipient of security contracts worth Rs.4.5 million awarded by State Corporations under the control of the Ministry of Industries. The transfer of Rs.1.5 million to Niroma Ltd. was in order to place that money out of the reach of the SLTIC, said Mr. Ronnie de Mel. The Mathew family companies had failed to file even one audited statement of accounts with the Registrar of Companies as required by the Companies Act, he added.
Mr. G.V. Punchinilame, MP, stated that Mr. Cyril Mathew, as Minister of Industries, could do any
thing and corruption originated in his Ministry
itself.
and December dealership bele KF would be etweem the CPC the individual hdation, two of of Parliament Cyril Mathew, in charge of the
petrol station s of the KF and nd illegal. as a contractor required by the under Cyril Industries. ecipient of beof government
funds invested by the Sri Lanka Tobacco Industries Corporation (SLTIC) in the form of Bank guarantees for Rs.200,000 provided by SEP Ltd when KF commenced business at Peliyagoda. This occurred before KF was registered and therefore the beneficiaries were members of the Foundation as individuals of the Mathew family including the Minister.
O KF also obtained under false pretences a donation of 5 bowser loads of diesel valued at Rs.347,509 from the CPC, one of whose Directors was also a Director of KF. O A cheque issued to the State Corporation by the KF for a sum of Rs.495,748 was dishonoured.
IEW WANTED CONTRACT AWARDED TO SNAM
which , the former 'etroleum Corge of Criminal
er minister of
ng stages. Dr.
sently in the
USA is being tried in absentia. The former Permanent Secretary to the Ministry of Industries, Mr.V.L.Wirasinka, who was forced to resign by Cyril Mathew on 15 August 1979 was called as a defence witness.
The Ceylon Petroleum Corporation had called for tenders in 1979 for the

Page 13
OCTOBER 985
Hydro Cracker Project. Many international firms including SNAM and LITUIN submitted tenders.
Mr.Wirasinha who was also the Tender Board Chairman before his forced resignation, said in evidence that after long deliberation, the Board decided to award the contract to LITUIN which had submitted the lowest tender. The then Minister of Industries, Mr. Cyril Mathew, had attmepted to influence the Board to award the contract to SNAM. Mr. Panditharatne, the former Chairman of the ruling United National Party, had told Mr. Wirasinha on the phone before the meeting of the Tender Board: 'Your Chief wanted the tender to go to SNAM." By 'Chief" he meant Mr.Mathew. - After the decision of the Tender Board to award the contract to LITUIN, Mr. Mathew called Mr. Wirasinka and demanded his resignation because the Minister was clearly angry over the decision not to grant the contract to SNAM. The reasons given by the Minister for asking for his resignation was just a pretence, Mr.Wirasinha said.
President told
Mr Wirasinha subsequently met President Jayewardene and explained the circumstances surrounding his forced resignation. He also told the President of the request made by Mr Panditharatne on behalf of the Minister. The President quashed the whole tender and assured Mr Wirasinha that on no aecount was he going to allow the awarding of the tender to SNAM. The President also had told Mr Wirasinha, A bribe had been offered to me for the party. Therefore I have decided to quash the tender." Mr Wirasinha who had served in many senior positions under 22 Ministers, was appointed a full-time member of the Public Service Commission in October 1979 and subsequently the first Chairman of the Education Service Commission. These appointments were made by the President om his own initiative.
Sacked by President
Mr. Wirasinha functioned as Chairman of the Education Service Comhission until 15.2.81 when he was asked to resign. A lady teacher from Royal College, who had been in favoured stations' for 18 years, was transferred to another school. Representations had been made to the President on her behalf to obtain the cancellation of the transfer. President Jayewardene wanted this transfer cancelled but Mr. Wirasinha was not prepared to accede to the President's request as this would have entailed a
deviation from th for transfer of te The Secretary to Manidiwela, tele sinha and told hir of the teacher cor celled, the Presid
O As Minister Mathew Mathev approval directed the Sir L. tries Corporation trishaws from a c called Hebtulabh cost of Rs.15 mi were taken over same day, 19 Jan OThe Self Emplo (SEP Ltd), a priv by members of M incorporated with of taking over the trishaws which ha the SLITC, a fully Corporation enti taxpayers money OThe relationship the SLTIC was as the trishaws owne Cabinet was nev private company with the manager bought with gove OThe total paid-u at the time it too ment of the trisha Rs.20. According between the two Ltd. was the bene mearly Rs.l5 mil property and was ate 50 per cent of use of this prope O-Although ther SEP Ltd. to ful ments of account single statement by the SEP Ltd. O-The agreement and SEP Ltd. s that 50 per cent ( should be paid to single cent had be Chairman of the S payment in writi O-According to the Register of C. ber 1981 the tota which had been is was 5,000 the par being Rs.10. Of th were ostensibly Sevaka Sangama ion federation un ruling United Na President of W Mathew. Anothe

2 criteria laid down dchers.
the President, Mr. phoned Mr. Wirathat if the transfer cerned was not cannt wanted Mr. Wira
TAMILTIMES 13
sinha to submit his resignation from the Education Service Commission. Mr. Wirasinka refused to resign and asked for reasons to be given in writing. Subsequently, Mr.Wirasinka was dismissed on the orders of the President.
P.Ltd.& NIROMA Ltd.
charge, Mr. Cyril r without Cabinet
nka Tobacco IndusSLTIC) to purchase mmercial company y and Co Ltd. at a lion. The trishaws and paid for on the uary 1980. yment Projeet Ltd. ate company owned r. Cyril Mathew, as the primary object management of the d been purchased by government owned rely financed with
of the SEP Ltd. to Managing Agents for
d by the latter. The
er i informed that a was being entrusted ment of the trishaws rnment money. p capital of SEP Ltd. k over the managew business was only to the arrangement organisations, SEP ficiary of the use of lion worth of state allowed to approprithe profits from the rty.
was provision for "nish audited stateto the SLTIC, not a was ever submitted to the SLTC.
between the SLTIC pecifically provided f the latter's profits the SLTIC, but mot a en paid although the LTIC had requested Clg. ecords available at impanies, in Noveml number of shares sued by the SEP Ltd. vlaue of each share ese 5000 shares, 1000 held by the Jathika va (JSS), a trade umler the control of the ional Party, and the nich was Mr. Cyril 1000 shares were
held in the name of SEP Drivers Welfare Society. O-There is no record of any shares in the SEP Ltd. being purchased or paid for by the JSS or the SEP Drivers Welfare Society. O-Between 1981 and 1983, the SEP Ltd. made large profits and accumulated large cash balances. The real value of the shares would have therefore risen far above their original par value of
Rs.10 per share. * *
(O-In March 1983, the 2000 shares in the SEP Ltd. ostensibly belonging to the JSS and the SEP Drivers Welfare Society were transferred to the Mathew family firm of Niroma Ltd. However, there is no record in the books of the JSS of any payment having been received for these shares. In any event, it would be deemed improp
er for the JSS, of which Mr. Mathew
was President, to transfer shares in a
very profitable company to Niroma Ltd., a firm owned and controlled
primarily by members of Mr. Mathew's own family. O-What is more intriguing is that on 3O March 1983, barely 3 weeks after these valuable shares were transferred by the JSS and the SEP Drivers' Welfare Society to Niroma Ltd., SEP Ltd. made a large bonus issue of shares for each existing share. This enabled Niroma Ltd. to receive a huge bonanza of 1,800 bonus shares at the expense of the JSS and SEP Driver's Welfare Fund set up using the profits of SEP Ltd. As Trustee, Niroma Ltd. would become the sole beneficial owners of the entirety of the Trust Fund, income and assets since the Trust is illegal for uncertainty. O-Niroma Ltd. which had no expertise construction matters was also contracted to erect an office building by SEP Ltd. O-Provincial Security Services (PVT) Ltd.is a subsidiary company wholly owned by SEP Ltd. The PSS (Pvt) Ltd. provided security services for all the state Corporations under the Ministry of Industries. The major portion of the income of PSS (Pvt) Ltd. accrued to the Mathew family firm of Niroma Ltd. In the year 1984, by successfully manipulating this scheme, Niroma Ltd. became the major recipient of security contracts worth Rs.4.5 million

Page 14
14 TAMILTIMES
awarded by State Corporations under the Ministry of Industries. O-Under the agreement between the SLTIC and SEP Ltd., the latter undertook to repay to the former the initial cost of the trishaws amounting to Rs.15 million on or before 7 March 1983. But to date this has not been done. OSEP Ltd. has defrauded the state by failing to pay a single cent in income tax on the large profits it had made. O-Monies which rightly belonged to the state were placed in fixed deposits in various banks and in a Trust which was completely controlled by members of Cyril Mathew family.
NIROMA LTD
O-Niroma Ltd. was incorporated on 14 May 1980. The original subscribers to the
Memorandum of Association were: A.R.Mathew, C.Nanda Mathew, Sarath Mathew, C.Indrajith Mathew and K.Ganeshalingam. With the single exception of the last named who was more or less an employee of the firm, all others were members of Mr. Cyril
Mathew's close famil Elara Wickremasing Marapone also joined OWhen Niroma Lt business, each of the bers was allotted one Thus Niroma Ltd. st with an issued capita Now it has an iss
ΜΑΤΗΕ
An incident occurred Court of Colombo on 1 which brought to an last-ditch battle Mr.C. waging to retain his pl ka Sevaka Sangamay been its unchallenged until his fall from gra unceremoniously sa Cabinet last Decemb Jayewardene.
Mr. Mathew had i and obtained an in February this year fr District Court restrair Secretary Mr.Srinal d ing steps to expel hir of President of the J
anited Stat
CoMMITTEE ON FOR
September 20, 1985 Honourable J.R. Jayewardene
President Sri Lanka Colombo, Sri Lanka
Dear Mr. President:
As you know, I wrote to you in May to express my concern over the escalating violence between the Sinhalese and Tamil peoples of Sri Lanka. I write again to convey my concern over the turmoil that has continued to plague your country despite the existence of a cease-fire agreement.
In particular, I was troubled by a story appearing in the 'Boston Globe' on September 16, that reported that your government "has declared war On Tamil rebels fighting for a separate state in Sri Lanka.' The story was based, upon your recent statement at a meeting of the United National Party. As I stated in my earlier letter, I am a strong believer in a free, independent, united and democratic Sri Lanka, I would like to believe that the Sinhalese and Tamil people can resolve their differences through discussion and compromise. In that connection, I would ask that you permit an observer group, perhaps under the
WASHINGTON,
auspices of the Int Cross, to enter Sri La compliance with the ( I understand you hav presure of such a dis national group could that both sides adher the cease-fire. Such a ful, could also preve stronger measures ti However, an outsid force (as distinguishe ver group) must bi seriously if the violen wise be brought und
I realize there is ind lence perpetrated by dispute. As long as til tinues, the prospects negotiations will be think it would also be sign if you were to il tion's security forces traint and discipline the Tamil population
On another matter, by a report in the 'N for September 16 th: ment might restrict th press in Sri Lanka.
嗣

7. Subsequently, he and Gamini the Company. d. commenced original subscrishare of Rs.10. rted operations of only Rs.50. Lued capital of
OCTOBER 1985
Rs.300,000 of which Rs.280,000 was obtained by way of a 1400 oer cent issue of bonus shares in September 1983. رO-An investment of Rs.14.5 million by the SLTIC in SEP Ltd. now benefits the Mathew family firm of Niroma Ltd. which owns and controls 75 percent of the shareholding of SEP Ltd.
WTHROWS IN THE TOWEL
in the District September 1985 abrupt end the yril Mathew was osition the Jathia (JSS). He had boss from 1978 ce when he was cked from the er by President
nstituted action junction on 25 om the Colombo ing JSS General le Mel from takn from the post SS.
When the case came up for hearing on 11 September, Counsel appearing on behalf of Mr. Matthew moved to withdraw the case. The Counsel for the JSS Secretary moved that the case be dismissed. The case was dismissed accordingly and the attempt on the part of Mr. Mathew to regain his position in the JSS was thus abandoned.
Political circles in Colombo speculate a connection between the serious allegations of corruption made against Mr.Mathew in Parliament on 8 August this year and his decision to throw in the towel in his struggle to regain control of the JSS.
es Senate
EIGN RELATIONS
DC 205 O
ernational Red nka and monitor ease-fire, which 'e extended. The interested interhelp guarantee e to the terms of group, if sucessnt the need for ) restore peace. e peace-keeping d from an obsere contemplated ce cannot otherer control.
liscriminate vioboth sides in this he violence confor constructive mi... Therefore,
a very positive Instruct your nato exercise resin dealiling with in your country.
I was disturbed ew York Times' at your governe freedom of the Such a step, it
seems to me, would only add to underlying tensions and increase the likelihood of further violent incidents. Problems will not go away simply because no one is writing about them.
I have taken an interest in your country's problems because of my position on the Senate Foreign Relations Committee and because of the sizable Sri Lankan population in my state of Massachusetts. I do see signs of hope for peace and justice in Sri Lanka. It was encouraging that both sides did agree to a cease-fire and came to the bargaining table. Furthermore, I have appreciated the efforts of Prime Minister Rajiv Gandhi to facilitate peace. I continue to believe that a satisfactory resolution of Sri Lanka's problems is possible if good faith efforts are made by both sides. Thank you very much for listening to my concerns.
John F. Kerry United States SAnator

Page 15
OCTOBER 1985
WEARE HOPNG FOR
Question: What is your assessment of the present situation in Sri Lanka - the massacre of Tamils in Vavuniya and Trincomalee,Thimpu talks getting adjourned, two former TULF MPs being shot dead, etc ...
Thondaman: After the ceasefire, there was relief though there was accusation on both sides (of ceasefire violations). But unfortunately, of late at Trincomalee, things have taken a bad turn. Actually, the trouble started with (the) July 1984 holocaust and also the problem of settlers in Trincomalee, Vavuniya and other areas.
Now that a settlement is being worked out, some interested persons who were responsible for the 1983 holocaust may be responsible for these troubles because their objective of the 1983 holocaust should be lost sight of.
Q: Does it mean they are preventing a settlement?
A: They like to see the results of (the) 1983 holocaust. Their objective may be missed. They organised the holocaust on a purpose and now, when a settlement is taking place, their objective must be advanced. Perhaps that may be the reason. This is only my guess. Q: You have been given a copy of the working paper here and you have also discussed it with Chief Minister M.G. Ramachandran and Electricity Minister S. Ramachandran. How does it compare with the CWC proposals tabled in the All-Party Conference of 1984, which the militants say contain the conceptual elements of their four cardinal principles and would like to discuss it if placed for consideration in the peace talks? Are the draft proposals a refinement or a limitation On the CWC proposals?
A: I had a look at the working paper but I had no chance to compare it with the CWC proposals. This has been worked out between the Indian Government and the Sri Lankan Government. This is not a final document but only a working paper, on which basis, to find ways and means (of solving the ethnic issue) ... Whatever point you can introduce in it or stretch it, is possible. It depends on the persons who are going to sit at the table and negotiate.
Q: After the Thimpu Phase II was adjourned, there was speculation that your CWC proposals might be tabled through a third party when the peace talks resumed. The Tamil groups were also willing to discuss them.
A: It would satisfy the other Tamil groups. I am direcly involved in the statelessness (of Indian Tamils).
Q: The working paper says that the Sri Lankan Government proposes to
grant citizenshi all persons of I allied for Indiar granted such c patriated. What
Natural increa
A: Ninety-fiv thing. I don't t problem. Unde agreement of 19 ment agreed t people and the increase. Then,
India. Therefol
95,000 between dia and the ap Indian Governi cannot give citi do not ask for
Therefore, Mı three years bac and its natural concern of the S After the final 5 its natural incre ated to India. St 100,000 - all the vices) are clos been processed. still unprocesse to come to Indi
Q: What are stateless people
A: The India Sri Lankan G agreed to end (there are) abou persons today, citizenship.
Already, the with me and the grant citizenshi of implementat to say 95,000 bu' given citizensh in terms of mu ways and m Statelessmess. objective, not : Q: Would you tive of the CW Sri Lankan Go" the peace talk Muslims press. Muslim in the tion?
Optimism
A: I am con problem outsid my relationshi and the Presic that level. I ca the matters ha mally by us. making it into

-ry wur- ܝ ܕ ܝ -
to 95,000 people when dian origin who have citizenship have been izenship and are reis your comment?
e
thousand means noink it covers the real the Sirimavo-Shastri 4, the Indian Governtake up to 600,000 re will be a natural only 505,000 applied to e there is a gap of he commitment of Inplications made. The ment also said: “We enship (to those) who it."
Jayewardene, two or k, accepted that 95,000 increase will be the ri Lanka Government. )5,000, only 400,000 and ase have been repatri), there is a balance of y ships (the ferry ser2d - (which) have not Their applications are i. I will agree for them.
a. you going to do about
Government and the overnment, in 1964,
statelessness. In all, tfour lakhs of stateless who should be granted
President has agreed Indian Government to p. It is only a question on. So, it is not correct 400,000 (who should be p). We are not talking nbers. We should find eans of ending the That should be the merely numbers. press for a representa; being included in the 'ernment delegation to just as the Sri Lanka d for the inclusion of a Government delega
dent I will sort out my 2 the conference. (With) ) with the Government ent, I am confident, at n sort it out as most of re been agreed to inforo, it is only formally an agreement.
TAMILTIMES 15
Thondaman
Q: To go back to the working paper, how does it compare with the CWC proposals?
A: I am told some of the elements have been taken from the CWC paper. They have specified something. Unspecified things may be included in the future talks.
Q: Mrs. Sirimavo Bandaranaike of the Sri Lankan Freedom Party and the Buddhist Maha Sangha say there should be a referendum on any peace agreement between the Tamil organisations and the Sri Lankan Government.
A: For political purpose, the National Front (consisting of the SLFP, some Buddhist organisations and political parties) ... they will oppose. Sirimavo Bandaranaike's civil rights were removed. They did not like it but the Government did it. The Israeli (interest) section ... many people opposed it. But the Government said "accept or kick out'. The elected Government will have to do things; when they do, it is in the national interest. It is possible there will be opposition from the SLFP and the Buddhist Maha Sangha; everybody will try (to oppose).
Q: Will the Tamil militants be amenable to a peace agreement?
A: You are in Madras. So, you will be able to assess their attitude (better) than myself. I am just on a visit.
Q: How is the relationship between the Indian Tamils and the Jaffna Tamils? Is it a close relationship?
A: It is like asking what is the difference between the Tamilians of Tamil Nadu and the Tamilians living in Bombay. The language is common but they live in two different places. Just like Tamilians of Tamil Nadu and Tamilians of Bombay, we have that sort of relationship.
Q: What do you think of the Muslim equation in the ethnic issue?
Powerful Minority
A: The Muslims are a powerful minority. They are powerful supporters of the Government. Therefore, the Government will not do anything that will affect their interests.
Q: There are reports that the plantation Tamils are also joining the militants as there have been random arrests of them. Again, it is said there may be violence against the plantation Tamils in the near future ...
A: About 200,000 people have already migrated to North and East when there was shortage of food during the SLFP days.

Page 16
16 TAMILTIMES
The Mothers'Front recently staged a protest march starting from the Central Bus Stand, Jaffna, and ending up at the Jaffna University Campus, where the marchers joined in the sympathy fast by undergraduates and others in support of the political de
the estate areas. They thought that North and East were the safest places. They were without any assistance, on their own. They have encroached on Government land and they have settled themselves at a lot of expense. Perhaps, after 1982-83, the Government, got into a notion ... some of those Ministers and other Sinhala politicians thought these 200,000 people settled in Tamil areas have been deliberately planted by the Tamil leadership and did everything possible not to regularise their encroachments while the Governement's policy is to regularise such encroachments all over the country.
These 200,000 people are now unuergoing great difficulty and suffering; they have been uprooted from their settlements. Some of them live injungles and some of them are herded into refugee camps.
Stray cases
s There may be stray cases of plantation Tamils getting recruited by the militants but not in substance.
They (the Government) were trying to arrest a lot of plantation youths. Immediately, the CWC took a strong line, protested and the Government put an end to the arrests. Here and there, there were a few arrests and they were released.
The Government has agreed to regularise the encroachments of 200,000 people but now the whole place is disturbed.
Q: Do you expect an agreement to be reached between the Tamil organisations and the Sri Lankan Government? A: We are all hoping for the best. Our hopes may be one thing; what is happening may be something else. D T.S.S.
HOUSES DEMOLISHED
Five houses in the vicinity of Valvettiturai Army camp were blasted by the Security Forces one day between 9th and 11th September. Three school boys Gnanaguru Aravindan (14), Thangarajah (20), and Nathan (19) were reportedly "missing' while passing the Valvettiturai Police Station. Later, their belongings, including their bicycles, were found in a well close to the Police Station.
PROTEST BY Moi
tenus on a death fast Here is the text of á by the Joint Secr Mothers' Front:
In recent months, m innocent youths have and taken into pris
A MOTHERSA FOR MISSING
My son T.X.Thevama qualified Metallurgica is employed in U.K. ca in the last week of Jant see me. As he is my l him to stay with me
On Tuesday the 21st home on a bicycle to services at St Anth Urany but he did not I got an eye-witness happened. According was seen cycling alo Kankesanthurai road. by the army personn duty at the entrance View Hotel army car down from his bicycle letter which he had in I believe that it was th which he had obtained intendent of Police, Co arrived from U.K. as sess the identity card. army personnel slappe officer who was insid ordered that my son the camp. As my S. inside the camp the who was on the roadh bicycle and rode insic I obtained a letter f and with my other brother I went to the Camp and asked fo whether he is alive, bu had been arrested b bitterly and told him employed in U.K. and involved in local poli
permitted to stay in U.
nite period. As the arm flatly denying that nos made, on their advic Palaly camp. The arm Palaly told me to go Camp. When I went Camp they told me to thurai Camp. The a refused to accept even
As all my efforts to f son is alive ended in f appeal to His Excellen of Sri Lanka asking hi. my son is alive, men ness account of the air an acknowledgement f ary that the letter had

OCTOBER 1985
HERS FRONT
; in Welikade. an appeal issued eta ries of the
any hundreds of been arrested
ons and army
utamps as "terrorists' without any charges brought against them. Among those who were taken in are women and children as well. Since the beginning of last year, the arresting of innocent civilians by the army as “ter
PLEASE TURN TO PAGE 22
AGONY SON
anoharan (32) a il Engineer who me to Sri Lanka uary this year to ast son, I asked for some time. t of May he left attend religious lony's Church,
come home. account of what to this, my son ng KeerimalaiHe was stopped el who were on of the Harbour mp. My son got and produced a his shirt pocket. e identity letter from the Superblombo when he he did not posAt that time the ld him. An army e the camp had be takem inside on had walked army personnel ad got my son’s le the camp. rom G.A.Jaffna children and Kankesanthurai r my son and t the army chief y then. I wept that my son is that he was mot tics as he was K. for an indefily officers were uch arrest were
2 I went to the
y authorities at to Gurunagar
to Gurunagar go to Kankesanmy authorities the GA's letter. ind whether my ailure I sent an y the President m as to whether tioning eye-witrest. I received rom his Secretbeen referred to
the Ministry of Defence for necessary action but so far I have not received any reply.
I sold all my properties to educate my son who was very brilliant in studies. He had his early education at St Henry's College, Ilavalai and later at St Patrick's College, Jaffna. He went to UK and gained admission to Leicestershire University and obtained an Honours Degree in Engineering, specialising in Metallurgy. He earned the distinction as the first Sri Lankan to obtain an Honours Degree in Metallurgy.
I am a heart patient. I am unable to explain the mental agony that I am undergoing for the last four months. If my son had been killed by the army they should at least inform me.
Mrs. S.T. Thiruchelvam
Ilavalai
WILLITHAPPEN IN SRI LANKA?
Dear Editor, The number of Tamils arbitrarily killed since July 1977 in Sri Lanka during racial pogroms and "military operations' runs into thousands. Several thousands of homes and businesses belonging to Tamils have been set ablaze. Tamil women have been gang raped by security personnel. Thousands of Tamils have been detained under the notorious Terrorism Act. Several have died in custody. Many more have "disappeared' after being arrested. Torture of detainees has been systematic and widespread. Yet, not a single person has been charged with or prosecuted for these crimes against humanity.
The return of civilian government in Argentina has resulted in the arrest of the members of former Junta which seized power in 1976 and inaugurated a reign of terror. Today they are facing a trial on countless number of charges of murder, illegal detention, kidnapping for ransom, torture, larceny, abduction of minors, falsification of public documents, usurpation of private property, forced servitude, concealment of crime etc.
Will Sri Lanka ever witness such a trial of its present rulers and its military minions for their crimes?
W.A. XAWIER Colombo

Page 17
60CTOBER 1985
303 Houses BURNT
It is rarely that it is possible to obtain authentic accounts of events in the Northern and Eastern Provinces. There usually are wide disparities in the statements made by the militant groups and Government spokesmen.
By a rare stroke of luck, we received a copy of a report submitted to the Government Agent of Battcaloa by the Assistant Government Agent of Eravurpattu on certain incidents in his area.
We publish it in full for the edification of all concerned.
Due to an explosion of a land mine on 23.8.85 at Mawadivembu in the A.G.A. Division of Eravur Pattu, the houses in the vicinity of Mawadivembu, Sittandy and Vantharumoolai have been burnt by unknown persons. The details of houses damaged are as follows: (1) Mawadivembu — 208 (2) Sittandy - 17 (3) Vantharumoolai – 12
273
Sixty-seven (67) families have been accommodated in the Kaluwankerny G.T.M.S. as refugees.
Three persons from Mavadivembu are reported to be missing and one reported dead.
I shall be thankful if you can kindly step in and help the refugees in whatever possible ways. Yours faithfully, Sgd.: A.G.A. Eravur Pattur Chenikalady 24.8.85 Copy to: G.A. Batticaloa f.i. and n.a. P.S.: In addition - K.P. Division (Koralai Pattu A.G.A.'s Division): Morakoddanchenai – 17
Santhively - 32 Kiran - 17
66
Total:303
(Courtesy SATURDAY REVIEW)
A CALCULATED MOVE
Nine grama sevaka divisions from Madura Oya, in System-C of the Accelerated Mahaweli Scheme, are to be annexed with the Amparai District.
This well calculated move by the Government is to instantly increase the Sinhalese population in the Amparai District by 93,000.
Muslims in Kalmunai, Akkaraippattu and Sammanthurai have expressed their concern regarding this development. . . . .
THE FIR
The complex two Hindu temp in the traditio architecture, wa lic for worship ( Mahakumbhabi were performed sion to the Lord and the Lord Ver a team of three from India. The the holy waters f in the Indian sub thousand devote tion in bright bea This ceremony tion of the proje Venkateswara Sydney, that wa ground breaking on the 11th Sept. PanchaSilas wel ras, after being poojas and insta Garbhalayam.
The temples a burgh in the stat Australia, in a fulfills all the re. in the Silpa Sast the Dravidian st the Pandya peri A.D. The Small dedicated to Lo cated near the e that all visitors c receive His bles
The temple is the Saiva conce Garbhalayam is of Lord Ganesh Australia nearly kept and worship Centre at the Un Wales. On the V Lord Vigneshaw ture depicting Devi, Lord . Gan igeya decorate statues of Lord and Lord Brahm other three side
All the shrine
From this shri leads to the Ven this complex the pam and shrine wara, Padmava dan. In addition (semi-closed shr and Lord Krishn beautiful ornam
A signboard a temple complex sage that people
COTE.

TAMITMES-17
STTWO HINDU TEMPLES
consisting of the first les in Australia, built nal Hindu style of s opended to the pubon the 30th June 1985. shekam ceremonies on this historic occaVigneshwara temple kateswara temple, by priests, who arrived y brought with them rom five sacred rivers -continent. About two es attended this funcufitul winter weather. marked the culminact undertaken by Sri Temple Association, s formed in 1978. The g ceremony was held ember 1983, when the e brought from Madsanctified by lengthy led at a corner of the
re located at Helense of New South Wales, picturesque site that quirements stipulated ras. They are built in yle of architecture of od of the 9th century
but beautiful shrine rd Vigneshwara is lontrance to the site, so ould first worship and sings. designed according to pt of worship. In the installed the Vigraha ha, which arrived in six years ago and was oped at the Meditation liversity of New South timanam, a statue of ara and a panel sculpLord Shiva, Parvati esha and Lord Karththe front facade. The
Shiva, Lord Vishnu, a are installed on the
S.
nea concrete footpath kateswara temple. In re are a Mahamandas for Lord Venkatesti, Adnal and Garu, there are Sannathis ines) for Lord Rama a. All the shrines have ental domes.
it the entrance to the i proclaims the mesof all faiths are well
IN AUSTRALIA
The members of the Sri Venkateswara Temple Association have to be congratulated on what they have achieved so far. The whole project stands as testimony to what a small community can achieve in a short time, through dedication, cooperation and hard work. A master plan has been prepared for future development of the site. This will not be possible without the help and cooperation of a large number of devotees. It is hoped that many more will join the Association and contribute generously towards the upkeep of the temple. It is also hoped that every Hindu in Australia will, at sometime or other, visit the temple.
Bank loan
The Association has a bank loan of one hundred thirty-five thousand Australian Dollars in Australia and six hundred thousand Rupees in India to service. Hence the Association hopes for generous financial assistance from old and new members. All donations and correspondence should be sent to the Secretary, Sri Venkateswara Temple Association, P.O. Box 59, Ramsgate, N.S.W. 2217.
NORWEGAN "TAMILS
FEDERATE
Expatriate Tamils in Norway who have organised themselves on a county basis, have now formed an apex organisation to coordinate and consolidate their activities.
The apex organisation is called Federation of Tamils in Norway and its main aim is to publicise the plight of the Tamils and the events taking place in Sri Lanka.
The Federation comprises the following: Far North Norway (in the arctics), Mid Norway, West Norway, Rogaland, Far South Norway and East Norway, Bergen (in West Norway) functions as the Head Office.
The Federation is keen to contact expatriate Lankan Tamils living all over the world to form an international umbrella organisation for purposes of coordination. Already some organisations have been contacted.
Interested organisations and individuals should contact Mr. K. Mylvaganam, Coordinator, Federation of Tamils in Norway, Vestre Sikthauger 7, 5033 Fyllingsdalen, Norway.

Page 18
18 TAMILTIMES
WHAT OTHERS SAY
TAMIL REF
The words “genocide' and "exodus' stick in the throat when you think of the 'Island of Paradise', and the religion of the compassionate Buddha. A well-nurtured myth of the tolerant East comes up in a nauseous rush; are those not "gentle' Hindus and Buddhists who do not commit massacres in the name of race and religion?
According to a Tamil archaeologist who takes the long view, the SinhalaTamil conflict is neither linguistic, or religious, i mor racial in origim. The Sinhala and Tamil languages are about as different from each other as are say, Telugu and Tamil (although some scholars say Sinhala resembles the north Indian languages: it could be argued that Telugu, for that matter, has many Sanskrit words, and so does Tamil). The scripts of both Sinhala and Tamil sprang, however, from the same “vattezhuthu' characters of all Dravidian languages. The often animistic Buddhism of the Sinhalese, and the Saiva Hinduism of the majority of the Tamils are not antagonistic, either in their philosophy or in their practice. Both communities have a very similar caste hierarchy, similar customs, even similar culinary practices. As for racial differences, they are impossible to detect after the mingling that has taken place between the original Sinhalese and the original Tamils over the centuries. The origin of the two communities is itself a grey area and, according to the Sinhalese archaeologist and anthropologist Deraniyagala, both are decendents of the same protohistoric people . . .
Articulate and thoughtful
As one Tamil refugee, representative of an articulate and thoughtful Sri Lankan Tamil middle class puts it. 'The whole trouble was the jealousy in the upper classes, which filtered down.' He echoes the thesis of Kumari Jayawardene, noted Sinhala economist and historian: The struggle between two elite groups, the educated Tamils and the educated Sinhalese, during the period of colonial development has in the past four decades expanded into a much larger ethnic conflict, with the dominant Sinhala ruling class attempting to marginalise and, apparently, physically eject from their homelands, and from the island, the entire Tamil minority.
To do this, they have used every memory and myth which would reinforce Sinhala chauvinism and Buddhist revivalism, rejecting what another
Simhala historian, S anayaka, calls the ( cultural unities that lished over the centu has been virtual civ threatened break-up Society.
The fleeing Tamils made their way to In to Tamil Nadu.
The rampaging Sri which has been ferre the militants, their sympathisers, but ( might grow up into f has emptied whole Tamil population. Th jungle darkness, som before they climb int boats at Talaimanna two-to-four hour cros might, avoiding the su Sri Lankan navy. E navy boats do not gen these shallow water manage to land at Ra many have left Sri Lal not unreasonable to S Sri Lankan authoritie venting them from l want to expel as m possible. Surveillance to intercept milital escape to India, and pe to harass these peopl In the circumstance ly able to carry any them. Although they h aged to make a dec their fishing boats and not the kind who hav tucked away and are, at the present time, mediate need of foo shelter . . .
Yet the prevailing : the Sri Lankan refu sympathy and suppor Tamil Nadu politician who vie with one amoth their anguish and from cy which is tackling th common sense and go practically every secti tion. Kottivakkam is a fishermen of this vi Kelambakkam camp, tion to help pay the ca refugees. They insist party, refugee organis the cadres of the Tam anything to do with 'fishermen like ourse low Tamils'.
These Tamils from inspire a certain res) people of this state b

OCTOBER 1985
FUGEES
Semake Bandar:onsciousness of have been estabtries. The result il war, and the of a multi-ethnic
have naturally dia, specifically
i Lankan army, ting out not only supporters and even boys who future “Tigers', villages of the e Tamils hide in etimes for days, o the motorised ar to make the sing at dead of rveillance of the Fortunately, the erally operate in s, and they do meshwaram. So Inka that it seems suppose that the s, far from preeaving, actually any Tamils as , then, is mostly hts who might erhaps generally
e. s, they are hardbelongings with lave So far manent living from farms, they are 'e large savings in every sense, destitute, in im
d, clothing and
attitude towards gees is one of t, not only from s and journalists Lerin expressing the bureaucrahe situation with odwill, but from on of the populaan example: the illage near the took up a collecish doles for the that no political ation, nor any of lil militants had this gesture of lves”, and “fel
across the sea pect among the
ecause of their
relative cultural and political maturity. They make no bombastic claims about the superiority of the Tamil culture above any other. Nor do they raise any cries of vengeance, against the Sinhalese majority.
Culturally
“We are mot nationalist maniacs,” says one intellectual. "We know how close culturally we are to the Sinhalese. Our fates are linked, even if Eelam becomes a reality.” “Our quarrel is not with the appaavi Sinhala makkal - the innocent Sinhala people - but only with the army and the government,' says the refugee woman Deivanayaki. “It is they who kill, abduct, torture, and rape, they who slyly plant "bo' saplings and Buddhist shrines to "legitimise' the usurpation of Tamil lands.' Many refugees, of all classes and sections of Tamils and from all over the country, readily come forward with instances of Sinhalese who helped and shielded them desite the atmosphere of general distrust. A fish-seller tells of a Sinhala army contractor, a one-time neighbour of his, who saved him from being lined up with others and shot as a ''terrorist'.
Mahalakshmi, a Colombo resident, describes how 12 ordinary Sinhalese from the July 1983 mob, bringing them provisions for many days until the trouble had subsided. 岑
Even the Tamil militants themselves are free from revanchist jargon, and Eelam, both for themselves and for the refugees, seems to be less of a dream of "Tamil glory' than a promose and a hope of dignity and security. Not a tinge of the Dravida ideology which has so coloured the political life in Tamil Nadu can be detected in their actions or statements. Instead, there is an assurance about the value of their roots, there, on the island - and a determination not te? be severed from them.
(Indian Express Magazine, 15.9.85)
女 女 女 女 女
The Kodikadal beach between the Kothandaramaswamy temple and Dhanushkodi in the pilgrim island of Rameswaram presents a nightmarish scene. Often bullet-ridden bodies are washed ashore reminding people of what fate awaits those who get caught in the surveillance zone in the Pak
Straits set up by the Sri Lankan navy.
Recently the body of 28-year old
Bala of Pesalai, a fishing village in

Page 19
OCTOBER 1985
Mannar district of Sri Lanka, his hands and legs tied in iron chains, was washed ashore.
Only a few days earlier Bala, hale and hearty, arrived on the Indian shores withi his aged father and mother and found refuge in the Mandapam camp. Restless at the thought of how his three married sisters left behind in Sri Lanka were faring, Bala took a country boat to return to Pesalai to ferry them across to safety. As ill-luck would have it, the tiny boat could not get past the surveillance zone. He was riddled with bullets. All he wanted was to rescue the remaining members of his family from the land of their forefathers which had become unlivable for the Tamils, the single largest minority in Sri Lanka .
The tales of woe of the refugees who managed to escape the atrocities committed by the Sri Lankan security forces are blood-chilling. Young girls gang raped by soldiers were told that “only lions of Sri Lanka would be born to you now and not Liberation tigers of Tamil Eelam'. The Tamil youths struggling for a separate State of Eelam in Sri Lanka are called Liberation Tigers.
Most of the refugees are from Pesallai, Mannar, Talail-mannar, Oilankuam, Adamban, Vattakandal, Mungal, Kilupatti, Wannalakalu and Wengali. A few of them came from Jaffna, Batticaloa and Trincomalee. Since the villages were cut off from other areas, they had to trek through forests before reaching Mannar to take a boat to Rameswaram.
As the peace talks to find a political solution to the Tamil problem drag on in Thimpu, the refugees spend their days not knowing what the morrow holds for them. If conditions favourable for their existence with human dignity and honour are created the refugees would return to Sri Lanka as early as possible to start life afresh. They pin their hopes on India.
(Surya, India, September 1985)
JAFFNACOLLEGE ALUMNI (U.K.)
REUNION MEETING AT 4.00pm AND DINNERAT6.30pm on Sunday 1st December 1985 ATLOLA JONESHALL GREAVESPACE (off Garratt Lane)
TOOTING, LONDON SW17 For further information and tickets,
telephone: 01-422 3003 O1-777 7182 0208842367 O1-459 7495 0952-4615.46 O1-866 2412 O782-637585 O1-464 3845 0707-52819 O1-679 63.39 0322-52,5170
YOUNG
N BALENDRAN
MALAT SIWALOGANAHAN
藤、毅
VAMINI VAMAD The Bharata N. Vamini, daughte Vamadevan of S Ditton, Surrey to ber 85 at Mertor SW19 before a p were highly impr and effortless in command of the charmer's dance the evening. She Guru Rathika . R Narthana Alaya. Shenika was pres Dhananjayans o Madras at he Arangetram on Johns, Smith Sq Shenika is the di Gunawathy Shak dancer during hel dancing now) Edgware, Middle audience of frien had an enjoyable
 
 

TAMILTIMES 19
TAMILs
NE
Na lini Balendran of Addisons Close, Shirley, S u r г. е у , malathy Sivalogan a than of Kersey Drive, Selsdon, Surrey and Mayura Mahadevan of Blakes Lane, New Malden, Surrey had distinguished performances at the last O-level examinations with A grade passes in 9 subjects and more. N a limi w a s awarded the Girls Public Day School Trust open scholarship for the year on her results.
MAYURA MAHADEWAN
DEVAN
atya arangetram of r of Mr and Mrs N. terry Drive, Thame ok place on 12 OctoCivic Hall, London acked audience who essed by her graceful novements and her Nritta. Her Snake was the highlight of was presented by her ajan of the London
ented by the famous f Bharta Kalanjali, r Bharathan atya 13 October 85 at St uare, London SW1. ughter of John and espeare (a talented time and teacher of of Mollison Way, sex. An appreciative ds and well wishers
evening.
WIMAL & CO.
SOLICTORS
Are you planning to buy a property? Do you intend to sell your
present property and move shortly?
Are you thinking of obtaining a new mortgage to replace your present mortgage and raise some capital? TELEPHONE US TODAY for a written quotation in Writing. We may also be able to assist you
with a mortgage direct from a building society at no extra cost.
WE WILLALSO PROVIDE PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICE ON: Ér Purchase and Sale of Business
y Company Formations Matrimonial Matters y Debt recovery Litigation
: Powers of Attorney to administer
your property in Sri Lanka
Motor traffic matters
y Wils
k IMMIGRATION Matters
Appeals before Home Office, etc.
h You may be entitled to Legal Aid.
For an appointment or a consultation under the Fixed Fee inter- O O
view scheme. Telephone ဖြိုးပွါးဖါးစီ £ရဲÉရဲ
TELEPHONE: O1-689 7503 (ansafone outside office hours) and 01-683 2645 3,5 & 7 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG
SHENIKA SHAKESPEARE

Page 20
20 TAMILTIMES
AFFNA 24.09.85: A Hartal was observed in Jaffna condemning the atrocities of the security forces in the Eastern Pro vince. 04.10.85: A Hartal was observed in Jaffna in protest of the kidnappings taking place in the district.
06.10.85: People crossing the Panna. causeway were body-searched by the forces. This was a consequence of intensifying the patrolling of Jaffna and other Tamil areas at the instance of Major General Nalin Seneviratne. 07.10.85: At least 3 security personnel were killed and a few others injured in a bizarre incident involving the Val vettithurai and Thondamanaru army camps. When troops from one camp were approaching the other in a minibus they had hijacked, the latter opened fire on the minibus mistaking it for a vehicle of Tamil militants.
KLINOCHCH 24.09.85: The Kilinochchi police station was attacked by Tamil militants causing considerable damage. Although 13 security personnel are reported to have been killed, the actual death toll is believed to be far higher. i In retaliation at least 5 civilians were arrested in the Killinochchi market. 02.10.85: Security personnel took 18 civilians to Odduchuddan, tied them to trees and shot them dead. Two of the victims had just returned from Saudi Arabia for a holiday. 06.10.85:1 Tamil civilian was killed by ithe security forces in Kilinochchi. A large number of Tamil civilians were arrested from the Kilinochchi area and taken to Booza and other army camps.
MANNAR 19.09.85: At Pampaimadu, the Pilayar temple and four shops were destroyed by the security forces. 23.09.85: At Poovarasankulam, the security forces arrested 42 Tamils attempting to flee to India and took them to the Thiruketheeswaram camp.
06.10.85: At Vidathaltivu, 2 Tamil civilians were shot dead by the army. 08.10.85: At Uyilaukulam in Mannar, 4. security personnel were killed in a landmine explosion. 08.10.85: In Mannar a bus-load of Tamil passengers were goaded by the army into the camp at Thallady. Nothing has been heard of their fate since then. In Mannar district there are over 3,000 refugees in camps at Pesalai, Madhu and Thirukenheeswaram.
DARY OF INCIDENT
MULLATVU 05.10.85: In Vavuniya vehicles carrying T were attacked by a people. 13.09.85: The Vavuni was attacked by Tal In retaliation, 26 shop 8 others looted by the 01.10.85: In Vavuniya lians attacked 7 Tami knives and robbed thi ables.
TRINCOMALEE 23.09.85: In Trinco the Murugan temple wa the forces/home guar platter on which the symbol of Lord Siva) among the valuables
26.09.85: In Trincomal ers were injured when opened fire on their 28.09.85: In Trincon others were arrested forces in a large sca operation and 50 wer
01.10.85: At Sambalti lians were killed by th and over 60 Tamil civi Hindu priests were a paltivu and Salli.
04.10.85: In Trincom
were taken into custo Pakiyathurai, a bro Thangathurai.
07.10.85: In the Seruw police station and the attacked by Tamil mil than 5 policemen weI Due to atrocities by home guards, there exodus of Tamils fror have been going on fo and to the north. Mal boat to India and to Tamil children from loaded into trucks b forces and taken away outs are not known. About 20 children ha arrhoea at the refugee the refugees who atte to their homes were p security forces/home those arrested were camps including B002 At Upulveli in Trincom ity forces who were Catholic priest enga work fired at the semi into custody another dents, and released the interrogation.
 
 

OCTOBER 1985
NTAMIL AREAS
buses and other amil passengers rmed Sinhalese
ya police station mil militants. s were burnt and security forces. , Sinhalese civipassengers with em of their valu
sanctuary of the desecrated by ls and the golden Lingam (phallic was placed was looted.
ee, 2 army officTamil militants truck. halee, over 600 by the security le combing out e detained.
Wu 4 Tamil civie security forces lians including 2 rrested at Sam
lalee, 3 people dy including Mr ther of ex-MP
illa electorate a quarters were tants, and more e killed. security forces/ is a continuous h Nilaveli; they ot to Batticaloa ly have fled by Jaffna. Several Nilaveli were y the security their whereab
ve died of dicamp. Some of npted to return evented by the uards. Some of taken to army a. alee, the securearching for a 'ed in refugee lary. They took riest and 2 stum after lengthy
civiliams.
BATTCALOA 20.09.85: At Sinnawathai 10 Tamil civillians were killed and 13 others were injured by police commandos, including women and children, while they were watching television. 23.09.85: At Palankuda 2 Tamil youths
*were shot dead by police commandos.
24.09.85: At Kalladi, 1 Tamil civilian was killed and 2 houses were set onfire by police commandos.
26.09.85: At Poonachimunai 2 sub-inspectors of police and another person were killed in a landmine explosion. In retaliation, police commandos killed 7 Tamil civilians at Aarapathai and at Navatkudah they burnt 49 houses, the market and 6 shops. 02.10.85: In Batticaloa 1 Tamil youth named Sinnathamby Mahendran was shot dead by security forces.
05.10.85: At Murakkottanchenai one police commando was killed and 7 others were injured when grenades were thrown on their truck by Tamil militants. . In retaliation 12 Tamil civilians were shot dead and several houses and shops were burnt by police commandos.
06.10.85: At Mankerni, 2 young pregnant women were taken away by the security forces during a midnight house to house search operation and were raped before being released in the morning.
08.10.85: At Kalladi, 1 Tamil youth was killed by the security forces.
Ex-MP Majeeth, a Muslim, has warned the Tamils and Muslims to beware of forces trying to drive a wedge between the two communities. More than 2000 arrests were made in Batticaloa during the last three weeks, of whom over 800 are still in detention.
Many have been taken to the army camps in Minneria and Booza. Those arrested have been subjected to torture. Nearly all those arrested from border areas have not been released.
It is believed that there is an attempt to drive away the Tamils from their (Tamil) villages in the border areas.
Many army camps have been opened in Batticaloa district and a large number of troops and arms have been transported there. MOSSAD personnel are also present in the district. British mercenaries are believed to be directly involved in helicopter attacks on Tamil villages. In Batticaloa there is a growing fear that the forces are preparing for a major massacre of Tamil

Page 21
OCTOBER 1985
A subscription guarantees your Tamil Times anywhere in the world
Simply complete the form below and return with your payment to:
CRCULATIONMANAGER Tamil Times P.O. Box304 London. W139QN
Name .............................................
BLOCK CAPITALS Address......................................... Tod wildering The On Saving for depe
dep SLLLLLLLLL LLLLLLLCLLLLLLL0L Postcode............... advice ar could suit Telephone ..................................... SO
could hel Annual Rates ல UK, India & Sri Lanka E7.50 I would lik Rest of the world £15/USS24 | Regular S. PLEASENOTE: Payment can only be accepted by Sterling or US Dollar | Address cheques or by International Money telephon kn elepnone Order. Hand this To Celebrate our fourth | Jo Moort anniversary we are pleased to | Barclays L offer new subscribers free Eagle Hou issues of our November and | Rihmon. December issues. Telephon
The Londom Veel
(Lto R): R.SIMAB (Tabla) RAVAMISIVA (Vi RAJAH (Veena), SOPHIE FULLER(Flute) a entertained a large audience at the GLCSpri,
& &
AMIPARA 21.09.85: Vehicles of Tamils entering Amparai have been turned back by police, they warned the Tamils not to enter Amparai. O1.10.85: At Pothuvil, the police station was attacked and at least 5 policemen were killed.
During the first week of October, Musin farmers in a village close to the Ingurana sugar factory were chased away from their place by police comarmed home guards and their fields were destroyed with bulldozers. (Courtesy of Tamil Information Cestre)
 
 

TAMILTIMES21
ay's financial world is complex and is often SO bethat many don't know where to turn for advice. answer is Barclays where you will find experts is, pensions and the providing of financial Security hdants. These experts can give you clear-cut ld explain the various Barclays Life plans which
vour needs. ': would like to know more about how we p you, complete the coupon below. ke more information about (please tickbox(es)). vings. Investment Capital Pensions. Family Protection.
e Nos.: Home , Business coupon in to any branch of Barclays or send it to:
ly ife Assurance Company Ltd.
se, 1/2 Parkshot l, Surrey TW92RN. BARO LAYAS 2: ()1-94()()131.
na Music Group
plin), ARUNTHATHYSRIKANTHA ndANDYMORRIS (Lute) recently ng Festival.

Page 22
22TAMITMES
FROM PAGE 16
rorists' has been on the increase.
Many of those who were taken in have been in the prison for over 18 months, brutally tortured without any reason and have not been afforded the basic facilities of prisoners in custody. Even the inhuman 'Prevention of Terrorism Act' demands that they should not be detained without trail for Over 18 months. All those who are concerned about justice and human rights should condemn the detention without trial of more than a thousand innocent civilians. We appeal to all of you to support our just demands:
ORelease all information about the persons held under the Prevention of Terrorism Act. OStop all forms of torture on them. OGive them the basic facilities and treat them like political prisoners.
OBITUARY
Mr D. J. THIAMOTHERAM : The death of Mr D. J. Thamotheram has created a void in the literary Scene in Sri Lanka. He tried to analyse the inner urges of men, piercing pretence to expose reality, 8* 8 and was well known for his felicitous grace in Writing. His numerous poems, articles and lettters are a testimony to his literary ability and disinterested, public spirit.
DJ was born in 1924 and had his early education at Hartley College, Point Pedro. He served in several State Corporations in Sri Lanka and finally held the post of Manager in the National Paper Corporation.
SOLICTORS following: O DivorCean( O Motoring off Olmmigration O Wills Probat administrati
We can also ar ALL LEGALA
Naliah &Xavie
Solicitors Administrators of Oa Privy Council Agent
DJ has gone, but tion, his honesty and high water marks of a nality, who has left hi. sands of time. May . peace.
CLASSIFIED ADVE
To advertise in this Sectio text of your advertisem ment to: Advertisement Times, P.O. Box 304, LC First 20 Words Cost E10 a 20 Words E5. Deadline
issue is the 5th. Cheque: payable to Tamil Times
MATRIMONAL Doctor brother seeks Suit graduate sister, 29 yea Tamil Times.
Parents settled in Brita
LIFE and PENSION
Policies
SHOP and COMMERCIAL
Insurance Cover
78 Green Street, London E7 8JG O1-471 3350 O-471. 1866
BANBRDGE
O IMMEDIATE HOME MOR"
UPTO 100% - (Subj
LOANS-COMMERCIAL OR
OTHER SERVICES
MOTOR NSURANCE
Competitive Rates
Instalments. BIA & Lloy
Bainbridge Insurance Serv.
* Local Agents for: ANag
Building Society
* HEAD OFFICE
157A Hartfie Wimbledon,
London SW1 O1-543 5181.
01-4722063 (hot line for quotations) 0-5437158
 
 
 

OCTOBER 1985
Conveyancing
Before you buy or sell your property Nrite or telephone us for a written estimate of Our fees
Nith substantial experience can help you with the
family matters O Criminal and Civil
»onCeS O Personal injuries cases
O Landlord and Tenant
2 and OUnfair Dismissal
Օր O Liquor Licensing
range your mortgage with Building Societies ID CASES UNDERTAKEN Fixed Fee interview £5
Offices: r HARLESDEN: A. Xavier B.A. (Crim)
1 Craven Park, London NW108SX
BATTERSEA: N. Balakrishnan, LL.B
187/189 Lavender Hill, London SW115TB Tel: O1-223 8221
Iths Te: O1-965 7186
lis polished dic- Hindu, Tamil Sri Lankan bridegroom in integrity are the British employment, 28-35 years, for their ! brilliant perso- attractive, working daughter (British
Simpress on the his soul rest in
RTISEMENTS
in, please send the ent with prepayt Manager, Tamil ONDON W13 9OQN. nd each additional for each month's S should be drawn
Ltd.
able groom for his rs. Box M57, C/o
in seek qualified,
citizen). Intermarriage with professionally qualified son (28 years) also considered. Please write with basic details. BOXM59C/O Tamil Times.
Parents seek suitable Hindu Tamil bridegroom for well mannered and attractive 36-year-old spinster daughter (Mars in 7th house) in long term secretarial employment in Europe (non-permanent status). Box M60, c/o Tamil Times.
IMMIGRATION INQUIRIES Tamil Refugee and immigrants Welfare Association provides information, advice on immigration, Welfare rights, housing. Monday-Friday telephone 01-435 4792.
TGAGES AVAILABLEO
ect to Status)
OR ASECOND HOME
t
INCLUDE SPECIAL STS FOR
HOME INSURANCE HRE & REWARD
Low cost Endowment (for private hire)
ls Policies - Monthly basis
o o Bainbridge for
ces Limited prompt and reliable
service
ld Road, *214 Hither Green Lane, Bainbridge,
London SE13 01-852 8397
9 3TJ
FREEPOST, I LONDON E7 8BR.

Page 23
OCTOBER 1985
FNEWAY FOODS & OFFLICENCE
309LONDON ROAD, WEST CROYDON, SURREY Tel: 01-6849492
OPEN DALY FROM 9.30am to 10pm
WE SELLENGLISH AND CONTINENTAL GROCERIES, BEER, WINES, SPIRITS, FRESHHALAL MEAT, CHICKENETC. WEALSO SELL PRODUCTS FROM SRI LANKASUCH ASROASTED SPICES, PAPPADAMS, SAMBARICE, STRING HOPPERS, TINNED FRUITS, JAM, TODDY, ARRACKETC
LATEST TAMIL AND MALAYALAM VIDEO CASSETTESCAN BE HIRED FOR ONLY 50p
FOR 24 HOURSUSE.
agent 業 வீடியோ உலகில் மேல்ஓங் 崇 崇
EURO TAM WID
22, LANSDOWNE GROVE, NEASDE
BRITANS FASTEST GRC
HIRING AND S|
سحظ
* அன்றும் இன்றும் திரையில் பார் இப்பொழுது வீடியோ டேப்புகளின்
* எங்களிடம் 800-க்கு மேலான தமி விற்பனைக்கும் வாட o vDEo FILMs AVAILABLE FoR ouTER LoND 62, ELTHORNE AVENUE OLVA? BARAM
HAN WELL, LONDON W7 TEL: O1-579 3 1 O3
" உ ங் களது திரு ப் தி யே
兴兴兴斗丝斗竺学业丝斗丝兴兴斗丝斗奖兴兴兴兴斗 梁恭恭恭恭恭恭恭業恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭
s
拳
 

TAMILTIMES 23
UNITY COLLEGE
81-89 Fortress Road, Kentish Town, London NW5 1AG Tel: O1-482 3349
YOU CANACHIEVE SUCCESS IN HIGHER EDUCATION UNITY COLLEGE OFFERS YOU: Commitment to Highest Educational Standards Highly Qualified and Experienced Lecturers individual Academic Support Pleasant and Caring Environment Fees You can Afford Locational Advantage GUARANTEE YOUR SUCCESS JON UNITY COLLEGE Some of Our Courses are: ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT Association of Accounting Technicians ASSociation of Certified ACCountants institute of Costs & Management Accountants ASSociation of Business Executives Institute of Administrative Management
Duration 3 terms 2 terms 1 terrn Fee per subject 순130 90 E60 BANKING - The Institute of Bankers IOB Stage I Internally examined IOB Stage 2
Duration 2 terms 1 term Fee per subject: OB1 600 Fee per subject: OB2 £170 150 MARKETING Institute of Marketing CAM Foundation
Duration: 3 terms 2 terms 1 term Fee per subject: £120 80 £150 ENGLISH LANGUAGE Foundation - ELementary - Intermediate
Duration: 3 terms 2 terms term Fee per course 450 E300 150 Write or telephone for your prospectus and enrolment form to The Registrar
鞠靈
عليج கி நிற்கும் கலை நிறுவனம் 絮 亲
EO FILM SOCIETY 榮 N, LONDON NW1 0 1 PR TEL: 01-450 1036 戀 OWING ESTABLISHMENT IN 纂 ELLING VIDEO FILMS 靈 A TAMIL, HINDI, ENGLISHE 亲 MALAYALAM FLMS ARE 戀 سi/{ 罗 ''፡ AVAILABLE FOR 蟹 7ýS
து பரவசமடைந்த சினிமா படங்களை மூலம் வீட்டிலேயே பார்த்து மகிழுங்கள்
» Luuius 6T வீடியோ டேப்புகளில் கைக்கும் கிடைக்கும் DN VIEWERS PLEASE CALL US FOR DETALS
CES ARE 96, GIFFin STREET
SALE N VHS / BETAMAX
崇
DEPTFORD, LONDON SE8 TEL: O 1 - 691 1323
எ ங் கள து குறிக் கே 1ா ஸ்
y V
恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭榮業拳業業

Page 24
W T H C O M P L M
Ranjit Masilamany, LL.B., M.B.I.M.
Shirani V. Thevarajah, LL.B. (Assistant Solicitor)
LIFE ASSURANCE for OVERSEAS RESIDENTS
Can now take out LIFE ASSURANCE POLICIES from Leading UK Companies through Us.
LIFE ASSURANCE RATES IN THE UNITED KINGDOM HAVE A WORLD-WIDE REPUTATION FOR VALUE FOR MONEY AND SECURITY.
Special Mortgages Available for UK Expatriates & Professionals
P. SRIINVASAN ARM Associates
1524 LONDON RD, NORBURY, LONDON SW164EU Tel: 01-679 1952/53 (office), 01-656 0396 (home)
 

E N T S
MASIL & COMPANY Solicitors
Bank Chambers, 17 Leeland Mansions, Leeland Road, West Ealing, London W139HE
Te NOSI: 01-579 7318 and 7319
Our name is your guarantee for prompt anda efficient service We put you in touch with the world
O Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore O USA O India O Mauritius
Contact.
R/TA SAWID RASAGARA 5 CAVE/WD/SH A VE LOWDOW W33OP Tel O 1-346 bO44