கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பேண்தகு விவசாயம்

Page 1

து
திய சிந்தனைகள்
*

Page 2


Page 3
பேண்தகு SUSTANABL
சூழலுக்குத் தோழமையுடையதும்
பற்றிய
குமாரசாமி ே Dip.in Agric., B.S முதன்நிலை சிரேஷ்ட விரி கிழக்குப் பல்க
Dedicated t Rev. Swami Ran Vice President, Ran
கிழக்குப் பல்க வந்தாறுமூ6ை g

த விவசாயம் E AGRICULTURE
நிலைத்து நிற்கக் கூடியதுமான விவசாயம்
சிந்தனைகள்
தெட்ஷணாமூர்த்தி c (Ag) Hons., M.Sc (Ag) |வுரையாளர், விவசாய பீடாதிபதி, லைக்கழகம், இலங்கை,
1998
O my Spiritual Guru ganathanandaji Maharaj nakrishna Math & Mission.
லைக்கழகம், இலங்கை ), செங்கலடி - 30350 இலங்கை,

Page 4
C) Author
ISBN : 955-96551-0-8
title of the Asoo Aernahaku 1 (Sustainable
longuage Jamii/
AԽէիor Humarosam
Ablisheo 4v 6astern Ulf Vantharumc Chernhaloch/ Sri lanko.
Date of Aublicotion July 1998.
6dition Afst
/Wo. of Cooles VOO0
/ዓ7ce 2OOA
Afnters harthikeyan 5O1/2 Ga/
Colombo Oc

Vivosaquam 2 /griculture)
/ Theochanamoorthy.
versity, Sri lanka olaf - 303 50
Arinters (Avt) tol, e Aoad, * 7е/ 595875.

Page 5
செய்தி அறிமுகவுரை முகப்புரை முன்னுரை
01. பேண்தகு விவசாயம்
02. விவசாய நிலவளமும், நிலச்
03. உயர் விளைச்சல் தரும் பயி
04. பாசன நீர்ப்பயன்பாடும், ெ
05. இரசாயன உரங்களும் அை
06. பேண்தகு விவசாயத்தில் ம6
07. சேதனப்பசளைகளின் பயன்
08. நுண்ணுயிர் வளமாக்கிகள்
09. ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு
10. பீடை நாசினிகளின் பயன்ட
11. விவசாயத்தில் ஒருங்கிணை
12. உயிரியல் முறை பீடை முக
13. உழவு இயந்திரங்களும் இரு
14. காடுகளும், காடழிப்பும்
15. விவசர்ய வனவளர்ப்பு முன்
16. பயிர்ச் செய்கையும், மிருக விவசாய முயற்சிகள்
17. உயிர் வாயு அல்லது சாண
அனுபந்தம்.
உசாத்துணை நூல்கள்

பக்கம்
V
ix
Χ.
O1
சீர்குலைவும் 08
ரினங்கள் 18
நாடர்பான பிரச்சினைகளும் 20
வ தொடர்பான பிரச்சினைகளும் 25
ண் சேதனப் பொருளின் பங்கு 32
பாடு 37
48
வழங்கல் திட்டம் 58
ாடும் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் 63
ந்த பீடை முகாமைத்துவம் 71.
ாமைத்துவம் w 79
ழவைமாடுகளும் 93
95
ற 104
வளர்ப்பும் ஒருங்கிணைந்த
112
எரிவாயு 115
118
122

Page 6
CONT
Message Introduction
Preface
01. Sustainable Agriculture
02. Agricultural Lands and Land De
03. High Yielding Crop Varieties
04. Irrigation and Related Problems
05. Chemical Fertilizers and Relatec
06. Importance of Soil Grganic Matte
07. Uses of Organic Manures
08. BiofertilizerS
09. Integrated Plant Nutrition System
10. Pesticide Usage and Related P
11. Integrated Pest Management in
12. Biological Pest Management
13. Tractors and Draught animals
14. Forests and Deforestation
15. Agroforestry
16. Crop - Livestock Integrated Farm
17. Biogas
Appendix
Reference Books.

ENTS
gradation
Problems
r in Sustainable Agriculture
'oblems
Agriculture
ng Systems
Viii
o
O8
18
20
25
32
37
48
58
63
71
79
95
104
12
115
118
12O

Page 7
M.S.SWAMINATHAN
M.S.SWAMINATHAN Chairman
M
The book in Tamil on Sust Thedchanamoorthy is an outsta sustainable development. I am methods of environmentally sust of Sri Lanka. We owe him a de
love. This is a timely contributio
Prof. M.S.Swaminathan.
பேண்தகு விவசாயம் என்னும் வி அவர்களால் தமிழில் எழுதப்பட்ட அபிவிருத்திக்குச் செய்திருக்கும் ஒr பேண்தகு அபிவிருத்தி பற்றிய ெ சிறிலங்கா மக்கள் மத்தியில் அவர் கிறேன். அன்பால் விழைந்த இ கடனுடையோம். இது ஒரு காலப்ெ
பேராசிசியர். எம்.எஸ். சுவாமிநாத 3rd Cross Street, Taramani Institutional Area, Chennai (Madras) - 600 113

RESEARCH FOUNDATION
(essage
inable Agriculture written by Mr. ling contribution to the promotion of glad he is spreading the message and ainable development among the people ep debt of gratitude for this labour of
.
செய்தி
டயத்தில் திருவாளர் தெட்ஷணாமூர்த்தி இந்நூலானது பேண்தகு விவசாயத்தின் உன்னத பங்களிப்பாகும். சூழல்ரீதியான சய்தியினையும் அதன் முறைகளையும் பரப்புவதையிட்டு நான் மகிழ்ச்சியடை ) முயற்ச்சிக்காக நாம் ஆழ்ந்த நன்றிக் ாருத்தமிக்க பங்களிப்பாகும்.

Page 8
ν
EASTERN UNIVER
Mes
Sustainable Agriculture denotes a ment of natural resources develop Sustainable Agriculture brings this ( ers. It is the fruit of long years of e
ture both as a researcher and teach
and Eastern University. This book Agriculture as well as workers in partment and Universities. For th
underken to publish this book.
Prof. G.F. Rajendram Vice-Chancellor Eastern University, Sri Lanka.
கிழக்குப் பல்கலை
செ
பேண்தகு விவசாயம், அண்மைக் இயற்கை வளங்களின் முகாமைத்து: முன்னேற்றத்தினைச் சுட்டி நிற்கின்றது இந்த எண்ணக்கருவைத் தமிழ் மொ செய்கின்றது. இந்நூலாசிரியருக்கு வி பல்கலைக்கழகத்திலும் கற்பித்தலிலும் அனுபவத்தின் விளைவே இந்நூலா ளுக்கும், திணைக்களங்கள் மற்றும் ப பட்டுள்ள யாவருக்கும் இது ஒரு டெ காரணமாக இந்நூலினைப் பிரசுரிக்கும் மேற்கொண்டுள்ளது.
பேராசிரியர் ஜி.எவ், இராஜேந்திரம் உபவேந்தர், கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை.

t
SITY, SRI LANKA
Sage
significant advance in the manageed in recent years. This book on oncept within reach of Tamil readxperience of the author in Agriculr in the Department of Agriculture
will be invaluable for students in
the field of Agriculture in the De
is reason Eastern University has
க்கழகம், இலங்கை
ய்தி
காலங்களில் விருத்தி செய்யப்பட்ட வத்தில் காணப்படும் குறிப்பிடத்தக்க பேண்தகு விவசாயத்திலான இந்நூல் ழி வாசகர்களுக்கு எட்டக்கூடியவாறு வசாயத் திணைக்களத்திலும், கிழக்குப் ஆராய்ச்சியிலும் இருந்த நீண்டகால கும். விவசாயம் கற்கும் மாணவர்க ல்கலைக் கழகங்களில் இத்துறையிலீடு பறுமதிமிக்க நூலாக அமையும். இதன் பணியினைக் கிழக்குப் பல்கலைக்கழம்

Page 9
Fo
"Sustainable Agriculture" and "Er words" of the decade and effo researchers are mainly directed
ponents of one or more aspects find someone genuinely tying sustainable agriculture and bring and involved in agriculture and for the benefit of evolving stab and future generations. Mr. The taken the task of writing this
with a view to achieving such a lently. Special praise is due to h in Tamil which thus is a valua dents, researchers and farmers of
The book deals with sustainable resource conservation and envil food security and poverty eradic commendable.
A clear insight is given of dif cycling and losses and conseque tilizers & agrochemicals and the agement methods, Bio-fertilizer tems etc., with adequate empha tices and their importance to sus
The book contains valuable info able agriculture from various synthesis of each topic covere treasured by all interested in a reference source in Tamil on m and sustainable agriculture in pa
Prof. S.Sandanam Head, Department of Export Ag Sabaragamuwa University Former Vice - Chancellor, Easte

vii
reword
vironmental Protection" are the "catchts of agriculturists, educationists and towards involving themselves as proof these catch words. Rarely do you o dwell actually on the principles of before students and others interested arming a compendium on the subjects e agricultural systems for the present :dchanamoorthy, I believe has underbook titled "Sustainable Agriculture" goal and has accomplished it excelim for having brought out this volume ble text and reference book for stu
the community alike.
agriculture in the context of not only ronmental protection but in terms of :ation among other aspects and this is
ferent farming systems, plant nutrient nce of excessive use of chemical feruse of environment-friendly pest manusage, Integrated plant nutrition syssis on Forestry and agroforestry practainable farming.
rmation on the many facets of sustainanthoritative sources with appropriate i. It is a valuable publication to be griculture. This fills a big lacuna in odern trends in agriculture in general rticular.
riculture
rn University, Sri Lanka.

Page 10
அறிமு
'பேண்தகு விவசாயம்,' 'சூழ தசாப்தத்தின் 'சுலோகங்கள்' ஆகின்றன மற்றும் ஆய்வாளர்களின் முயற்சிச அம்சத்திலோ அல்லது பல அம்சங்க "முகமாக அவற்றின்பால் செலுத்தப்படு நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்கால நிலையான விவசாய முறைமை மிகவு 'பேண்தகு விவசாயம்' என்ற விடய திலும், பண்ணைத் தொழிலிலும் ஆ இதன் பால் ஈடுபாடு கொண்ட பிற அளிக்கக்கூடிய ஆர்வம் கொண்டவர்க
திரு.தெட்ஷணாமூர்த்தி அவர்கள் செய்யும் வகையில் 'பேண்தகு விவச எழுதும் பணியினைப் பொறுப்பேற் முடித்துள்ளாரென நான் நம்புகின்ே ஆய்வாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் நூலாகவும் உசாத்துணை நூலாகவும் அ தமிழில் படைத்திருப்பதால் விசேட பா
இந்நூலானது இயற்கை வளங்க ஆகியவற்றின் பின்னணியில் மட்டுட மத்தியில் உணவுப் பாதுகாப்புடன் வறு விவசாயம்' என்ற விடயத்தை நன்கு பாராட்டிற்குரியது.
பல்வேறு பண்ணை முறைகள், இரசாயன வளமாக்கிகள் மற்றும் வி னையால் ஏற்படும் இழப்புகளும் பீடைமுகாமைத்துவ முறைகள், உ ஒருங்கிணைந்த தாவர போசணை முை பற்றிய ஒரு தெளிவான சிந்தனையை ெ விவசாயவனவியல் நடைமுறைகளும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை என்ற விட
பல்வேறு அதிகாரபூர்வ மூலா விவசாயத்தின் பல அம்சங்கள் பற்றி தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. இது எல்லோராலும் பொக்கிஷமாகக் க வெளியீடாகும். நவீன போக்கு என் பொதுவாகவும் பேண்தகு விவசாயம்
உசாத்துணை நூல் வளத்தில் இருந் நிரப்புகின்றது என நிச்சயமாகக் கூறலா
பேராசிரியர் எஸ்.சந்தானம் ஏற்றுமதி விவசாயத்துறைத் தலைவர் சப்பிரகமுவ பல்கலைக்கழகம் முன்னையனாள் கிழக்குப் பல்கலைக்கழக

filii
Dகவுரை
ல் பாதுகாப்பு' என்னும் பதங்கள் இந்த 1. விவசாயவியலாளர்கள், கல்விமான்கள் ள் யாவும் இச் சுலோகங்களின் ஒரு ளிலோ தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளும் ன்ெறன.
த்திற்கும் பொருந்தக் கூடியதான ஒரு பும் வேண்டப்படும் இக்கால கட்டத்தில் த்தின் பொழிப்பொன்றினை விவசாயத் rவம் கொண்ட மாணவர்களும் மற்றும் }ரும் பயனுறும் வண்ணம் படைத்து * மிகவும் அரிது எனலாம்.
இத்தகையதொரு நோக்கத்தை நிறைவு ாயம்' எனும் தலைப்பிட்டு இந்நூலினை று அதனை மிகத்திறமையாகச் செய்து றன். எமது சமூகத்தின் மாணவர்கள், அனைவருக்கும் பயன் தரக்கூடிய பாட மையும் வண்ணம் அவர் இதனை எளிய ராட்டுக்குரியவராகிறார்.
ளின் நற்காப்பு மற்றும் சூழல் பாதுகாப்பு மன்றி பல்வேறு பிற அம்சங்களுக்கும் மை அகற்றல் என்ற ரீதியிலும் 'பேண்தகு த கையாளுகின்றது. இது உண்மையில்
தாவர போசணைகளின் சுழல் முறை, வசாய இரசாயனங்களின் மிகைப் பாவ விளைவுகளும், சூழற் தோழமைப் யிர் வளமாக்கிப் பாவனை மற்றும் றை போன்ற இன்னோரன்ன விடயங்கள் பழங்குகின்றது. மேலும் இது வனவியலும் பேண்தகு பண்ணை முறைக்கு எவ்வளவு பத்துக்கும் போதிய அழுத்தம் தருகின்றது. வ்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பேண்தகு ய பெறுமதியான தகவல்களை இந்நூல் விவசாயத்தில் அக்கறை கொண்ட ருதப்படக் கூடிய பெறுமதியான ஒரு ற வகையில் விவசாயம் சம்பந்தமாகப் சம்பந்தமாக குறிப்பாகவும் தமிழ் மொழி 5 பாரிய வெற்றிடமொன்றை இந்நூல் d.
உபவேந்தர்.

Page 11
முன்
அண்மைக்காலம் வரை விவசா அதிகரிப்பை மையமாகக் கொண்ட வந்திருக்கின்றது. விளைநிலங்கள் ப பெருகிவரும் சனத்தொகைக்கு வே வேண்டிய அவசியம் இருந்தமையி குறித்த நிலப்பரப்பில் அதிக விளை ெ என்ற எண்ணம் இதற்குக் காரணமாக தரும் பயிரினங்களையும் அவற்றின் இரசாயன முறை விவசாயத்தையும் 'பசுமைப்புரட்சி சென்ற மூன்று தச உணவு உற்பத்தியை அதிகரிக்க 6ே கொண்டிருந்த இந்த உற்பத்தி முை மூலவளங்களின் மீதும், சூழலின் மீ தாக்கங்களை அப்போது கருத்திற் கொ "நவீன தொழில் நுட்ப முறைகள் சுகவாழ்விலும் பல பாரிய பிரச்சினை காணலாம்.
இரசாயன உரவகைகளும், ப சீர்குலைவுகளைத் தோற்றுவித்துள்ளன மேற்பட்ட நிலங்களில் களர் மற்று அதிகரித்து வருவதாக அறிய மு நாசினிகளின் பயன்பாட்டால் நீர், நில நாசினிகளைச் சகித்து வாழும் பூச் நாசினிகளின் பயன்பாடு மேலும் உயிரினங்கள் அழிகின்றன; மனிதரின் செறிவு முறை விவசாயத்தினால் விை வருகின்றன. உயர் விளைச்சல் தரும் ஏழை விவசாயிகள் பாரம்பரியமாகப் பயிரினங்கள் அருகி வருகின்றன. முயற்சிகளும் எதிர் கால விவசாய மாறிவருகின்றன. இவற்றின் விை பயிரியல், சூழலியல் விஞ்ஞானிக அபிவிருத்தியை ஓர் புதிய நோக்கில் விவசாய முயற்சிகள் அதிகரித்துவ செய்வதை மட்டும் நோக்கமாகக் ெ

X
னுரை
ாய அபிவிருத்தி என்பது உணவுற்பத்தி - ஒரு விடயமாக மட்டுமே இருந்து ரப்பளவில் குறைந்து வருவதனாலும், பண்டிய உணவை உற்பத்தி பண்ண னாலும் குறுகியகால இடைவெளியில் பாருட்களை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் இருந்தது. இதனால் உயர் விளைச்சல் உற்பத்தித் திறனுக்கு அனுசரணையான (Chemical Farming) paiTGTLäéu ாப்தங்களுக்கு முன்னர் பரிணமித்தது. வண்டும் என்பதைக் குறிக்கோளாகக் றைகள் விவசாயத்திற்கான இயற்கை தும் ஏற்படுத்தப்போகும் பாதகமான ாள்ளாது விட்டு விட்டன. ஆனால் இந்த தற்போது ဓါးခ##ဖ##ဖါး மனித ாகளைத் தோற்றுவித்து வருவதை நாம்
ாசன நீரும் விளை நிலைங்களில் பல ா. பாசன வசதி பெறும் அரைவாசிக்கு ம் உவர்த்தன்மையும், நீர்த்தேக்கமும் டிகின்றது. அதிகரித்துவரும் பீடை ம், வளி என்பன மாசடைகின்றன. பூச்சி சியினங்கள் அதிகரிப்பதனால் பூச்சி அதிகரிக்கின்றது. நன்மை தரும் சுக வாழ்விற்கும் தீங்கு விளைகின்றது. ள நிலங்கள் பல பாலைவனமாக மாறி பயிரினங்கள் அறிமுகமானதிலிருந்து பயிரிட்டு வந்த, சூழலுக்கு இசைவான காடழிப்பும், பொருத்தமற்ற விவசாய த்திற்கும் சூழலுக்கும் அச்சுறுத்தலாக ளவாக உலகின் பல நாடுகளிலுள்ள ளும், ஆட்சியாளர்களும் விவசாய காணத்தலைப்பட்டுள்ளார்கள். எங்களது ரும் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி காள்ளாது, விளை நிலங்கள் முதலான

Page 12
இயற்கை மூலவளங்களை e6. பேணவும், விவசாய இரசாயனங் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகை தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொள் இயற்கை மூலவளங்கள் சுரண்ட தோன்றுவதற்கும் விவசாயியின் எதிர்காலத்திற்குரிய விவசாய பிழைப்பூதிய நிலையிலிருந்து மாற்றியமைக்கத்தக்கதாய் அமைத பெறுகின்றது. இந்தச் சிந்தை வித்தியாசமானதோர் பசுமைப் போதுமான உணவு எப்போதும் மூலவளங்களையும் சூழலையுப என்பன பேண்தகு விவசாயத்தின்
மண்ணின் பெளதீக, இரச கும் வழிமுறைகள், பொருத்தமா உயிர் முறைத் தொழில் நுட்பம் (E வழங்கல் திட்டம், ஒருங்கி6ை வகையான பயிர் வகைகளைய விலங்குகளையும் ஒன்றிணைத் பயிராக்கல் முறைகள் என்பன அடையும் வழிகளாகக் காணப்பு உள்ளீடுகளைப் பண்ணையிலே முக்கியத்துவம் தருவதனால் 6ெ சக்திக்குமாகும் செலவைக் க காணப்படுகின்றன. இதனால் வில் தரக்கூடியதுமாக மாற்றமடைகின்
விவசாய இரசாயனங்கை பயன்படுத்தாத சேதனப்பண்ணை இடங்களிலும் வெற்றிகரமாக இந்தியாவிலுள்ள அரவிந்தர் ஆ உதாரணமாக நாம் குறிப்பிட இப்பண்ணையில் நெல், வாழை எவற்றையும் பயன்படுத்தாமல், பயன்படுத்திப் பயிரிடுகிறார்கள்

Ki
பற்றின் உற்பத்தித்திறனை இழக்காதவாறு வ்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்து சூழலில் ளத் தடுக்கவும், மாற்று வழிகளைக் காணவும் வனவாக அமைய வேண்டும். அத்துடன் ப்படுத்துவதற்கும், அவற்றில் சீர்குலைவுகள் ா வறுமை ஓர் காரணமாகவிருப்பதனால் தொழில் நுட்பமுறைகள் விவசாயியை நிரந்தர வருமானம் பெறும் நிலைக்கு நல் வேண்டுமென்னும் சிந்தனையும் வலிமை னகள் பேண்தகு விவசாயம்' என்னும் புரட்சிக்கு வித்திடுகின்றன. மக்களுக்குப் ) கிடைக்கக்கூடிய உறுதிப்பாடு, இயற்கை
b பேணிப்ப காத்தல், வறுமை ஒழிப்பு
பிரதான குறிக்கோள் b.
ாயன, உயிரியற் பண்புகளைப் பேணிக்காக் ன நீர்முகாமைத்துடன் கூடிய நீர்ப்பாசனம், io Technology) ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு ணந்த பீடை முகாமைத்துவம், பல்வேறு பும், காட்டு மரங்களையும் பண்ணை த விவசாய முயற்சிகள், பொருத்தமான பேண்தகு விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களை படுகின்றன. விவசாயத்திற்கு அவசியமான யே உற்பத்தி செய்யும் வழிவகைகளுக்கு வளி உள்ளீடுகளான இரசாயனங்களுக்கும், ணிசமாகக் குறைக்கும் வழிவகைகளும் வசாயம் நிலைத்து நிற்கக்கூடியதும், இலாபம்
றது.
ளக் குறைந்தளவில் அல்லது முற்றிலுமே கள் பல இந்தியாவிலும், இலங்கையின் சில
இயங்கி வருவதை நாம் காணலாம். பூசிரமப் பண்ணையை இதற்கு சிறந்ததோர் லாம். நூறு ஏக்கர் நிலத்திலமைந்துள்ள காய்கறிகள் என்பவற்றை இரசாயனங்கள்
முற்றிலும் சேதனப்பொருட்களை மட்டும் 1. இரண்டு ஏக்கரில் அமைந்துள்ள கால்

Page 13
நடைப்பண்ணையில் 150 மாடுகள்
பயிருக்குத் தேவையான எருவும், உழ சாண எரிவாயு மூலம் எரிபொருளு முறையில் கால் நடை உணவாகப் ப 2.5 இலட்சம் இந்திய ரூபா பெறு பண்ணையில் உற்பத்தியாகின்றன. உயிர்ப்பீடை கொல்லிகளினாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றார்கள். இவ்வா தனிப்பட்ட விவசாயிகளினால் உரு இவ்வாறு இருந்தாலும் இவ்வகையில் சூழ்நிலைக்கும் பொருந்தக்கூடியதா தேவையைப் பூர்த்தி செய்யக்கூடி காணப்படுகின்றது. உணவுற்பத்தி, நி இரண்டு விடயங்களையும் கருத்திற் ( அளவிலான இரசாயனங்களையும், ே பயிராக்கல் முறைகளையும் உள்ளட
மானதாகக் காணப்படுகின்றது.
பேண்தகு விவசாயத்திற்கு ஆ கிடைக்கப் பெறுகின்றன. ஆனால் ஒன்றிணைத்து விவசாயக் கால நிை சூழல்கள் என்பனவற்றிற்கமைய இ6 முழுமையான தொழில் நுட்பம் ஒ வேண்டும். 'பேண்தகு விவசாயம்' எ6 செயல்முறைகள் எவ்வாறு பேண்த முரணாக இருக்கின்றன் என்பதையும் கூடிய வழிமுறைகளையும் எடுத்துக்க
தற்போது உலகின் பல பாகா 'பேண்தகு விவசாயம் சமபந்தமா தெரியவில்லை. எனவே தமிழ் டே கல்லூரி, பாடசாலை மாணவர்கள், 6 ஆசிரியர்கள், விவசாயிகள் ஆகியே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முய சமர்ப்பிக்கின்றேன். இந்நூல் சம்பந் நன்றியுடன் வரவேற்கப்படுகின்றன.

kii
வளர்க்கப்படுகின்றன. இவற்றிலிருந்து விற்கு அவசியமான இழுவை சக்தியும், ம் பெறுகிறார்கள். பயிர் மீதிகள் நல்ல யன்படுத்தப்படுகின்றன. மாதந்தோறும் மதியான விளைபொருட்கள் இந்தப் சில பயிராக்கல் முறைகளினாலும், பல தாவர பீடை, நோய்களைக் றான பண்ணைகள் பல ஆர்வமுள்ள வாகி வருவதாகத் தெரிகின்றது. இது ான சேதன முறைவிவசாயம் எல்லாச் என்பதும் அதிகரித்துவரும் உணவுத் யதா என்பதும் நிச்சயமற்றதாகவே லைத்து நிற்கக்கூடிய விவசாயம் ஆகிய கொள்ளும் போது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பாதிய அளவு சேதனங்களையும், சிறந்த க்கிய விவசாய முறைதான் பொருத்த
தரவான தொழில் நுட்பங்கள் நிறையக் அவற்றைப் பொருத்தமான முறையில் ல, மண்வளம், சமூகப் பொருளாதாரச் 0ாபம் தரும் முயற்சியாக மாற்றும் ஓர் வ்வொரு சூழலுக்கும் ஏற்படுத்துதல் ன்னும் இந்த நூல் தற்போதுள்ள விவசாய கு விவசாயத்தின் குறிக்கோள்களுக்கு , இவற்றிற்குப் பதிலாக மேற்கொள்ளக் ாட்ட முயல்கின்றது.
வ்களிலும் முக்கியத்துவம் பெற்றுவரும் க தமிழில் நூல்கள் வெளிவந்ததாகத் பசும் நல்லுலகிலுள்ள பல்கலைக்கழக, விவசாயம் மற்றும் சூழலியல் கற்பிக்கும் பாருக்கு பேண்தகு விவசாயம் பற்றிய ற்சியில் ஒரு சிறு பணியாக இதனைச்
தமான ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்கள்

Page 14
இந்நூல் உருவர்வதற்கு ப அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி இந்நூலுக்கான அறிமுகவுரையை சந்தானம் அவர்கள், முகப்புரை வ அவர்கள், வாழ்த்துச் செய்தி வழ பேராசிரியர் எம்.எஸ் சுவாமிநா உபவேந்தர் பேராசிரியர் ஜி.எ அச்சமைத்த கார்த்திகேயன் அச்சகத் பகவத்சிங் செந்தில் ஜெனனி, செல் லெவ்வை, எழுத்துப் பிழை, இ விரிவுரையாளர்கள் திரு.செ.யே எழுதவேண்டுமென்று என்னை மனைவி, மக்கள் மற்றும் எனது மெளனகுரு ஆகிய அனைவருக்( இந்த நூலின் மூலப் பிரதியை பேராசிரியர்.ஜி.எவ்.இராஜேந்திரம் வாசித்து மகிழ்ந்து, பாராட்டி அத செய்து கொடுத்தார். அவரின் நன்றியறிதலைச்சமர்ப்பிக்கின்றேன்.
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி விவசாய பீடம். கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம், இலங்ை செங்கலடி, இலங்கை,
O Death, we pay h us from the scientif from the instrument from the economic
nessmen!
Atharva (From Prat

xiii
ரின் துணை எனக்கு அவசியமாயிற்று. கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். குறிப்பாக வழங்கிய பயிராக்கவியற் பேராசிரியர் ழங்கிய மூதறிஞர் பேராசிரியர் சிவத்தம்பி ங்கிய சர்வதேச புகழ் மூத்த விஞ்ஞானி தன் அவர்கள், கிழக்குப்பல்கலைக்ழக ஸ்.இராஜேந்திரம் அவர்கள், அழகுற தார், மூலப்பிரதியை வடிவமைத்த செல்வி வி நல்லதம்பி புஸ்பாதேவி, ஜனாப் சின்ன 0க்கணப் பிழைகளைத் திருத்தியமைத்த ாக்ராசா, திரு. கிருபாகரன் இந்நூலை ஊக்குவித்து உதவி வழங்கிய எனது நண்பர் நுண்கலைத்துறைப் பேராசிரியர் தம் எனது நன்றிகள் உரித்தாகுகின்றன. கிழக்குப்பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் அவர்களிடம் காட்டியபோது, அதனை னை அச்சிடுவதற்கான ஏற்பாடுகளையும் அன்பிற்கும் எனது இதயபூர்வமான
Omage to thee for saving c weapons of the learned, s and arms of kings, and troubles created by busi
eda. Book VI, Hymn XIII. 1. puddha Bharata Jan. 1998)

Page 15


Page 16
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
01. பேண்தகு விவச
பேண்தகு விவசாயம்' என் ஆராயப்படும் எல்லா இடங்களிலு சூழலியல், பயிரியல் விஞ்ஞா6
அரசாங்கங்கள், பொது தாபனங் ஈர்க்கும் விடயமாக இது மாறி நிலைபேறான விவசாயம்', ‘நிலை
சொற்பதங்கள் தமிழில் இதற். வரைவிலக்கணங்களும் இதற்குக் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஆ பேணும் விதத்தில், இயற்கை மற். சித்திகரமான முறையில் முகாமைத் எல்லாவற்றிலும் பொருத்தமா6 விவசாயம் மூன்று முக்கிய குறிக்ே
அ) உணவுப் பாதுகாப்பு (Fo மக்களுக்கு தேவையான உறுதிப்பாடு.
ஆ) வறுமை ஒழிப்பு (Poverty
உலக விவசாயக் குடித்தெ கோட்டின் கீழ் வாழ்வதனாலும், களைச் சுரண்டிச் சீர்குலைப்பதன அம்சமாக வறுமை ஒழிப்பு காணப்
இ) இயற்கை வளங்களின் ந (Natural Resource Conse
விவசாயத்தின் அடிப்படை இவற்றை அளவுக்கு மீறிப்பய முறைகளினாலும் சீர்குலைவுகள் ே பாதிக்கின்றன. இதேபோல் பலபாதிப்புக்கள் ஏற்படுகின்றன. திறனைப் பேணுவதும், சூழெை விவசாயத்தின் அடிப்படையாகின்
உலக நாடுகள் பல பேண் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதில் நூல்களும் ஆய்வு அறிக்கைகளு மாசுறுவது பற்றிய பல சர்வதேச மன்றங்களும் தோன்றி வருகின்
 
 
 

Tuib (Sustainable Agriculture)
னும் பதம், விவசாய அபிவிருத்தி குறித்து ம் முக்கியத்துவம் பெறும் விடயமாகின்றது. ரிகள், உணவுப் பொருள் நுகர்வோர், கள் என பலதரப்பட்டோரின் கவனத்தை வருகின்றது. வளங்குன்றா விவசாயம்', த்து நிற்கக்கூடிய விவசாயம்' என்னும் பல கு வழங்கப்படுகின்றன. பலவிதமான கொடுக்கப்படுகின்றன. 'மாறிவரும் மனித அதேவேளை, சூழலை உன்னத நிலையில் றும் விவசாயத்திற்குரிய மூலவளங்களைச் துவம் செய்தல்' என்னும் வரைவிலக்கணம் னதாகக் காணப்படுகின்றது. பேண்தகு காள்களைக் கொண்டது:
od Security)
உணவு எப்போதும் கிடைக்கக்கூடிய
Eradication)
ாகையில் பெரும்பான்மையினர் வறுமைக் வறுமையுற்ற மக்கள் இயற்கை மூலவளங் ாலும் பேண்தகு விவசாயத்தின் பிரதான படுகின்றது.
ற்காப்பும் சூழல் பாதுகாப்பும். rvation and Environmental Protection)
- ஆதாரமே இயற்கை வளங்கள் தான். ன்படுத்தும் போதும் , தவறான செயல் தான்றி எதிர்கால விவசாயத்தைப் பெரிதும் விவசாய முயற்சிகளினால் சூழலிலும் எனவே இயற்கை வளங்களின் உற்பத்தித் ) மாசுறாமல் பாதுகாப்பதும் பேண்தகு றது.
Tதகு விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கு மிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. இது பற்றி பல நம் வெளிவருவதுடன் இயற்கைச் சூழல்
மகாநாடுகளும் நடந்து வருகின்றன; பல றன; பல நாடுகளில் இவை தொடர்பான

Page 17
2
புதிய சட்டங்களும் வரையப்பட்டு விடயம் இத்துணை முக்கியத்து ஏற்பட்டுவரும் பொருளாதாரம் சr பிரச்சினைகளும் முக்கிய காரணங்கள்
பொருளாதாரம் சார்ந்த பிரச்சினை
உலக, நாடுகள் குறிப்பாக வள பிரதான பிரச்சினை சனத்தொகை உணவுப் பற்றாக்குறையுமாகும்.
தற்போதைய உலக சனத்தொ6 ஆண்டுகளினுள் 7000 மில்லியன் வ6 8500 மில்லியன் ஆகிவிடும் என் ஒவ்வொரு மணி நேரத்திற்கும் 13 அ பேர் இறக்கின்றனர். இதன்படி ஒவ் அதிகரித்து வருகின்றனர். இந்த து வளர்முக நாடுகளிலேயே ஏற்படு நாடுகளின் சனத்தொகை அதிகரிப்ே முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. பங்கினர் இந்நாடுகளில் வாழ்ந்து வரு தொகையில் 75 சதவீதத்தினர் இங்கு
வளர்முகநாடுகளில் ஏற்படு அதிகரித்து வரும் நிலச்சீர்குலைவு, துண்டுகள், வறுமை ஆகிய காரணங் அவசிய தேவை இந்த நாடுகளிே ஆனால் அபிவிருத்தியடைந்த நாடு விவசாயத்திற்கான அவசியம் உண இரசாயன உள்ளீடுகளையும் இயந்தி இதற்குக் காரணமெனலாம்.
வளர்முக நாடுகளில் சனத்தொ tion Explosion) 6 DuGGus60T n அதிகரிக்காமையினாலும் இந்நாடுகள் னர் பஞ்சம், பட்டினி, போசாக்கின்6 றார்கள். விவசாய உள்ளீடுகளின் அ லுள்ள பிரச்சினைகள், சந்தையில் வி மற்ற விலை, பொது வசதிகள் கிடைய நிச்சயமற்ற தன்மை என்பன உழை மத்தியில் மேலும் வறுமையைத் தோ கும், விவசாயம் செய்யாதோருக்கு அதிகரித்து வருகின்றது. சிறு விவச

பேண்தகு விவசாயம்
ள்ளன. பேண்தகு விவசாயம் என்னும் வம் பெறுவதற்கு பல நாடுகளில் ார்ந்த பிரச்சினைகளும் சூழல் சார்ந்த ாாக அமைகின்றன.
கள்
ார்முக நாடுகள் இன்று எதிர்நோக்குகின்ற அதிகரிப்பும் அத்துடன் தொடர்பான
கையான 5700 மில்லியன் அடுத்த மூன்று ரை உயர்ந்துவிடும். ஆண்டு 2025 ல் இது று எதிர்வு கூறப்படுகின்றது. உலகில் ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன; 4000 வொரு மணி நேரத்திலும் 9000 மக்கள் ரித அதிகரிப்பிற் பெரும்பகுதி (90%) கின்றது. அபிவிருத்தியடைந்து வரும் ப உலக குடித்தொகைப் பெருக்கத்திற்கு உலக மக்கள் தொகையின் மூன்றில் இரு }கின்றனர். 2025 ம் ஆண்டில் உலக சனத் வாழ்வார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம்.
ம் துரித குடித்தொகைப் பெருக்கம், சூழல் மாசுறல், சிறிதாகிவரும் காணித் பகளினால் பேண்தகு விவசாயத்திற்கான லயே கூடுதலாகக் காணப்படுகின்றது. }களிலேயே முதன் முதலில் பேண்தகு ரப்பட்டது. நீண்ட காலமாக பெருமளவு ரங்களையும் பயன்படுத்தி வந்தமையே
கை அதிகரிப்பு துரித கதியில் (Populaாலும் இதற்கு ஏற்ப உணவு உற்பத்தி ரில் வாழும் மக்களிற் பெரும்பான்மையி மை என்பனவற்றினால் பாதிக்கப்படுகின் புதிகரித்திவரும் விலை, நில உரிமைகளி விவசாய உற்பத்திப் பொருட்களின் ஸ்திர பாமை, விவசாயத்தில் ஏற்படும் இடர்கள், ப்பூதிய நிலையிலுள்ள விவசாயிகளின் ற்றுவிக்கின்றன. விவசாயம் செய்வோருக் தமிடையிலுள்ள வருமான இடைவெளி ாயிக்கு விவசாயம் ஒர் கவர்ச்சிகரமான

Page 18
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
தொழிலாக இல்லை. வறுை சூழலைவிட இன்றைய பொரு அவனுக்கு உடனடியாகத் தேை தீவனம் என்பனவற்றைப் பெறு பயன்படுத்தவும், மண்ணை சீ மேற்கொள்ளவும் விளைகின்றா மேலும் அதிகரிக்கின்றது. உலக
படிவளர்முக நாடுகளில் 200 மி கும் கூடுதலான மக்கள் மிகவும் வாழ்கின்றார்கள். 1985ம் ஆண் உணவில் சுய தேவையை அை உணவில் தன்னிறைவையட்ைய என்றே கருதுதல் வேண்டும். கட நாடுகளில் 90 நாட்களுக்குத்
ஆனால் தற்போது இது அரைவ
இலங்கை சிறப்பான விவ ருந்தாலும் பிரதான உணவுப் ே அடைய முடியாத நிலையிலேே நாடுகள் குறைந்த வருமானம் நாடுகளாகக் காணப்படுகின்ற இலங்கையில் தற்போதுள்ள 18 ஆண்டில் 23.73 மில்லியனாக அ சனத்தொகையின் தேவைகளைப் உணவு உற்பத்தியை 40 சதவீத பொருள் நுகர்வில் ஏற்பட்டு வரு றைக் கருத்திற் கொண்டால் இ ஏற்பட வேண்டும். அத்துடன் கா கள், கைத்தொழிலுக்கு அவசிய வற்றின் உற்பத்தியையும் அதிகரி
ஆசிய நாடுகளில் ஹெக் நிலையிலிருந்து (2.8 தொன்) 2 ஆண்டில் 4.75 தொன்னாகவு. உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி ெ
உலகளாவிய ரீதியில் பா தொகைப் பெருக்கம் மட்டும் ஒ ஆண்டுகளில் உலக சனத்தொல அதிகரிப்பு கூடுதலாகவே கா இன்னும் 25 கோடி சனத்ெ மேலதிகமாக உணவிருக்கிறது

3
நிலையிலுள்ள விவசாயிக்கு நாளைய ாதாரம் முக்கியமானதாகத் தோன்றுகின்றது. வப்படும் உணவு, எரிபொருள், கால்நடைத் வதற்காக இயற்கை வளங்களை மித மிஞ்சிப் குலையச் செய்யும் விவசாய முயற்சிகளை எ. இந்த நிலைமை தொடரும் போது வறுமை உணவு விவசாய தாபனத்தின் அறிக்கைகளின் ல்லியன் சிறுவர்கள் உட்பட 780 மில்லியனுக் வறியவர்களாகவும் போதிய உணவின்றியும் டு நடந்த ஆய்வின்படி 48 வளர்முக நாடுகள் டயாத நாடுகளாக இனங்காணப்பட்டுள்ளன. ாத நாடு அபிவிருத்தியில் பின் தங்கிய நாடு ந்த 40 வருடங்களுக்கு முன்னர் மொத்த உலக தேவையான உணவு கையிருப்பிலிருந்தது. சிக்கு மேல் குறைந்து விட்டது.
சாய மூல வளங்களைக் கொண்ட நாடாகவி பொருட்களில் அது இன்னும் தன்னிறைவை ய இருந்து வருகின்றது. இன்று உலகில் 86 கொண்ட, உணவுப் பற்றாக்குறை நிலவும் ன. இவற்றுள் இலங்கையும் ஒன்றாகும். 3 மில்லியன் சனத்தொகை அடுத்த 2011ம் திகரிக்கவிருக்கின்றது. இவ்வாறு அதிகரிக்கும் பூர்த்தி செய்வதற்கு அடுத்த 15 ஆண்டுகளில் த்தினால் அதிகரித்தல் வேண்டும். உணவுப் ம் மாற்றம், வருமான அதிகரிப்பு என்பனவற் ன்னும் கூடுதலாகவே உணவுப் பெருக்கம் ல் நடைத்தீவனம், எரிபொருள், நார்ப்பொருட் மான விவசாய மூலப்பொருட்கள் என்பன த்தல் அவசியமாகும்.
-யருக்குரிய தானிய உற்பத்தி தற்போதுள்ள 10 ம் ஆண்டு 3.2 தொன்னாகவும் 2030 ம் அதிகரித்தால் மட்டுமே ஆகக் குறைந்த ய்தல் கூடும்.
க்கும் போது உணவுப் பிரச்சினைக்கு சனத் காரணமாகத் தென்படவில்லை. சென்ற 30 க அதிகரிப்பை விட உணவு உற்பத்தியின் எப்படுகின்றது. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் தாகையைப் போசிப்பதற்கு அதனிடம் இதேவேளை அனேக பல நாடுகள்

Page 19
4
பட்டினியால் வாடிக்கெர்ண்டிருக் உணவுப் பொருட்கள் நாடுகளினிடை என்பதனையே இது காட்டுகின்றது. பற்றாக்குறையுள்ள நாடுகளுக்கு உண ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. ஆனால் : பொருளாதார மாற்றங்கள் ஏற்பட்ட
உணவு உற்பத்தி கூட்டல் ெ ஆனால் சனப்பெருக்கம் எப்போது வருகின்றது. எனவே அதற்கேற்ற 6 அதிகரிக்க வேண்டியது அவசியமா களின் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்( ஒன்று விவசாயக் காணிகளின் வி கிடைக்கக்கூடிய காணிகளில் செ மேற்கொள்ளல்.
விவசாயக் காணிகளின் விள் பெரும்பாலான வளர்முக நாடுகளில் அதிகரிப்பினால் காணித்துண்டுகள் காணிகள் எல்லாவற்றிலும் விவசாய பிழையான மனித நடவடிக்கைக நிலங்களும் நிலச் சீர்குலைவிற்கு வருவதனால் தலைக்குரிய விளை நி செல்கின்றது. எனவே செறிவான ( உணவு உற்பத்தியின் மூலமே அதிக செய்தல் சாத்தியமாகின்றது. இதன் ச அடிப்படையாகக் கொண்டு 1960 Revolution) என்ற பெயரில் உயர் வி விளைச்சலுக்கு அனுசரணையாக இ நிலக்கீழ் நீரும் பெருமளவில் பாவ விளைவாக ஆசிய நாடுகளில் ஹெக்டயருக்குரிய தானிய உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளது. இதேபோல் உள்ளீடுகளின் பயன்பாடும் பன் 1 உரப்பாவனை 17 மில்லியன் தொ6 பயிருணவாக அதிகரித்துள்ளது. உ விஸ்தீரணம் இரண்டு மடங்காக இடைவெளியில் இலங்கையில் சதவீதத்தாலும், களை நாசினிகளின் நாசினிகளின் பயன்பாடு 128 சதவீத
இவ்வாறு அதிகரித்துவரும் மீதும், பயிர் செய்து வரும் நிலங்கள்

பேண்தகு விவசாயம்
கின்றன. உலகில் விளையும் மொத்த யே சமனாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படவில்லை அதிக உணவு உற்பத்தி செய்யும் நாடுகள் ாவைப் பகிர்ந்தளித்தால் உணவுப் பஞ்சம் உலகளாவிய ரீதியில் பாரிய அரசியல், ல் மட்டுமே இது சாத்தியமாகலாம்.
தத்தில் அதிகரிப்பதே சாத்தியமானது. ம் பெருக்கல் வீதத்திலேயே அதிகரித்து பகையில் உணவு உற்பத்தியும் துரிதமாக கின்றது. உணவு மற்றும் விளைபொருட் த இரண்டு வழிகள் காணப்படுகின்றன. ஸ்தீரணத்தை அதிகரித்தல் மற்றையது றிவான முறையில் பயிர் உற்பத்தியை
Uதீரணத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லை என்றே கூறலாம். சனத்தொகை சிறிதாகி வருகின்றன. பயிர்செய்யக்கூடிய பம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. அத்துடன் ளினால் பயிர் செய்யப்பட்டு வரும் (Land Degradation) p_GTGITTö5üUL-G) லங்களின் அளவு மேலும் குறைவடைந்து பயிர்ச்செய்கையில் ஏற்படும் விரைவான ரித்து வரும் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி ாரணமாக செறிவான பயிர்ச் செய்கையை நடுப்பகுதியில் 'பசுமைப்புரட்சி' (Green ளைச்சல் தரும் பயிரினங்களும் அவற்றின் ரசாயன உரங்களும், பீடை நாசினிகளும், னைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டன. இதன் 1960 - 1993 கால இடைவெளியில் 1.3 தொன்னிலிருந்து 2.8 தொன்னாக இக்கால இடைவெளியில் விவசாய மடங்கு உயர்வடைந்துள்ளது. இரசாயன எனிலிருந்து 59 மில்லியன் தொன் NPK லகில் ப்ாசன வசதி பெறும் காணிகளின் க்கூடியுள்ளது. 1980 - 1986 கால பூச்சி நாசினிகளின் பயன்பாடு 106 பயன்பாடு 214 சதவீதத்தாலும் பங்கசு த்தாலும் அதிகரித்துள்ளது.
விவசாய உள்ளீடுகள் இயற்கைச் சூழலின் ன் மீதும் பாரிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தி

Page 20
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
உலகளாவிய ரீதியில் சூழல் சார் இவற்றிலிருந்து மீள்வதற்கான
பயிரியல் விஞ்ஞானிகளும் ( கொண்டுள்ளன. ஆராய்ந்து ட நிலையிலுள்ள விவசாயிக்கு பெ
சூழல் சார்ந்த பிரச்சினை
உலக நாடுகள் யாவும் இ அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள இயற்கை வளங்கள் உச்சப் பயன் சூழல் சார்ந்த பிரச்சினைகள்ை நாடுகளில் சூழற் பிரச்சினையை 6 அளவிற்கு மிஞ்சிப் பயன்படுத் காடழிப்பு என்பனவும் இனங்கா6 வறுமையும் ஓர் பிரதான காரண னைகளுட் பெரும்பாலானவை வாழ்க்கை முறைகளுடனும் தொட
பாசன வசதி பெறும் அரை மற்றும் உவர்த்தன்மை (Salinity ar அதிகரிக்கின்றது. அதிகரித்துவரு நிலம், வளி என்பன மாசடைகில் பூச்சியினங்கள் அதிகரிப்பதனா: அதிகரிக்கின்றது; நன்மைதரும் வி நலனுக்குத் தீங்கு ஏற்படுகின்றது நிலங்களில் பல சீர்குலைவுக விவசாயத்திற்கு அவசியப சிதைவிற்குள்ளாகின்றன. தீவிர வி நடவடிக்கைகளினாலும் ஆபிரிக்க 32 சதவீதக் காணிகளும் இலத்தீ6 பாலைவனமாக மாறிவருகின்ற அறிமுகத்துடன் இயற்கையிலுள்ள இவ்வாறான சூழல் சார்ந்த பிர அச்சுறுத்தலாகவே காணப்படுகின் வளர்ச்சியுறும் விவசாயம் ஒரு கு கூடியது. இந்தக் குறுகிய காலமும் தோன்றுகின்றது.
இரசாயன உள்ளிடுகளை பெருமளவில் பயன்படுத்தும் இ முறை ஒரு புறமும், முற்றிலும் படுத்தும் சேதனப்பண்ணை’ (C

5
த பிரச்சினைகளுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன. வழிவகைகளில் அரசாங்கங்களும் சூழல், பாது ஸ்தாபனங்களும் கரிசனை மிகக் ார்க்கும் போது பசுமைப்புரட்சி வறுமை நம் நன்மை தருவதாகத் தெரியவில்லை.
ன்று சூழல் மாசுறுதல் காரணமாக பெரும் ன. அபிவிருத்தி அடைந்துள்ள நாடுகளில் பாட்டிற்கு உட்படுத்தப்படும் காரணத்தினால் எதிர் நோக்குகின்றன. அத்துடன் வளர்முக ாற்படுத்தும் பிரதான காரணிகளாக, நிலத்தை துதல், செறிவு முறைப் பயிர்ச் செய்கை, னப்படுகின்றன. (FAO - 1988) இவைதவிர எமாகக் காணப்படுகின்றது. சூழற் பிரச்சி விவசாய முயற்சிகளுடனும், வறுமையான டர்புடையனவாகக் காணப்படுகின்றன.
வாசிக்கு மேற்பட்ட விளை நிலங்களில் களர் id Alkalinity) கூடிவருவதுடன் நீர்த்தேக்கமும் ம் பீடை நாசினிகளின் பயன்பாட்டால் நீர், எறன, பூச்சி நாசினிகளை எதிர்த்து வாழும் ல் பூச்சி நாசினிகளின் பயன்பாடு மேலும் விலங்கினங்கள் அழிகின்றன; மனிதரின் தேக இரசாயன உரப்பயன்பாட்டினால் விளை ள் தோன்றியுள்ளன. காடழிப்பினால், ) T66 எல்லா மூலவளங்களுமே விவசாய முயற்சிகளினாலும், தவறான மனித ாவில் 43 சதவீதக் காணிகளும், ஆசியாவில் ா அமெரிக்காவில் 19 சதவீதக் காணிகளும் ன. விருத்தியுற்ற புதிய பயிரினங்களின் பல தாவர இனங்கள் அருகி வருகின்றன. *சினைகள் எதிர்கால விவசாயத்திற்கு ஓர் றன. மேலதிக உள்ளீடுகளைப் பயன்படுத்தி றுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே நிலைத்து நிற்கக் முடியும் தறுவாய்க்கு வந்து விட்டது போல்
ப் (உரவகைகளும், பீடைநாசினிகளும்) Jay Tuj60T'JugosT60600T' (Chemical Farming) சதனப் பொருட்களை உள்ளீடாகப் பயன் ganic Farming) (p60)D LoöGpDT() LD(pub

Page 21
6
காணப்படுகின்றது. சேதனப்பண்ணை Farming) 'go lug fugiugiTec)600T' (Biolo U66060600T' (Regenerative Farming) 6T6 கின்றது. இந்த வகை விவசாயம் இரச အံ့မ္ယုပ္မ္ယုပ္မ္ရန္စ္® முன்பும் இருந்தன அபிவிருத்தியுற்ற நாடுகளிலும், இந்தி அதிகரித்து வருகின்றது. சேதனப்பண்ை மண்வளத்தைப் பேணுவதாகவும், இயற் வாழ்விற்கு நலந்தருவதாகவும் இருந் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் வ பொருத்தமானதாக இருக்குமா என்ற பண்ணை' முறையில் இரசாயனப்பண் விளைவும் இலாபமும் பெறலாம் என்ற : விவசாய முறை என்ற வாதம் இன்னெ பற்றி பிறிதோரிடத்தில் விரிவாகக் கல விவசாயம் இவற்றையெல்லாம் விட வி என நாம் அறியலாம்.
பேண்தகு விவசாயம் முற்றிலும் ( இல்லாவிடினும் பெருமளவு சேதனப்ெ இரசாயன உள்ளீடுகளையும் இயற்கை வ (p60p560GTujuh (Agronomic Practices) ணைந்த பலவகையான விவசாய முறை பயிருணவு வழங்கல் திட்டம் (integrat ணைந்த பீடைமுகாமைத்துவம் (Integ பயிர்ச்செய்கை முறைகள் (Mixed Cro (p60p856T (Mixed Farming Systems) Gl சாய முயற்சிகளைத் தனித்தனியே முழுத்தொகுதியாக கருதி ஒன்றுபடுத்து இதனைக் கூறலாம். மண்வளத்தைப் பிரதான அம்சமாக அமைகின்றது

பேண்தகு விவசாயம்
முறை 'சூழற் பண்ணை' (Ecological gical Farming) 'Ligugi (Gd(sub ன்ற பெயர்களினாலும் அழைக்கப்படு ாயன உரங்களும் பீடைநாசினிகளும்
இப்போதும் அமெரிக்கா போன்ற யா போன்ற வளர்முக நாடுகளிலும் )ண முறை சூழலுக்கு இசைவாகவும், கையோடு ஒன்றி, ஆரோக்கிய மனித தாலும் அதிகரித்துவரும் உணவுத் 1றுமையை ஒழிப்பதற்கும் இம்முறை சந்தேகம் தோன்றுகின்றது. சேதனப் ணை' முறைபோல் கூடுதலான பயிர் வாதம் ஒரு புறமும் இது விருத்தியுறாத எாருபுறமும் காணப்படுகின்றது. இது ந்துரையாடலாம். ஆனால் பேண்தகு சாலமான நோக்கங்களைக் கொண்டது
சேதனப்பண்ணை முறையை ஒத்ததாக பாருட்களையும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட 1ளங்களைச் சீர்குலைக்காத பயிராக்கல் உள்ளடக்கியதாகும். இதில் ஒருங்கி கள் அடங்குகின்றன. ஒருங்கிணைந்த ed Plant Nutrition System) (5 sis rated Pest Management) 56) pping Systems) 956) July u66l G0) 600T ‘ன்பன இதில் அடங்குகின்றன. விவ
கருதாது எல்லாவற்றையும் ஒரு Lb (p60p (Holistic Approach) at6tg பேணுதல் பேண்தகு விவசாயத்தின்

Page 22
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
D 695As
மூலம் - உ
இலத்தீன் மெரிக்காவம் 9 வட அமெரிக்க. % நாடுகளும் 8% 280 மில்லியன்
443 மில்லியன்
ஆபிரிக்கா 12% 斜 646 மில்லியன் &
ஐரோப்பாவும் முன்னைய ருசியாவும் 15ତ\ 787 மில்லியன் R
ஆசியா 59% 3,100 மில்லியன்
1990 இல் 5,300 மில்லியன்
Jவடிவ உலக சனத்ெ
Lu60»քա புதிய செப்புக் கற்காலம் கற்காலம் காலம்
2oo (f
50,000 8,000 6,000 4,000 2000
கி.மு கி.மு கி.மு கி.மு
 
 
 

சனத்தொகை
உலகவங்கி அறிக்கை
ಘ್ವಿ th வட அமெரிக்கா 4%
நாடுகளும் 8%
714 மில்லியன்
ஆபிரிக்கா 19% 1600 மில்லியன்
ஐரோப்பாவும்
முன்னைய ருசியாவும் 10%)( A -- - - - -A 878 மில்லியன்
ஆசியா 58% 4900 மில்லியன்
2025 இல் 8,500 மில்லியன்
தொகை வளர்ச்சி வளைகோடு
ம்பக் శిನಿ இடைக்காலம் தற்காலம்
ஆண்டு 2150 11,600 மில்லியன்
ஆண்டு 2050, 10,000 மில்லியன்
ஆண்டு 2025, 8,500 மில்லியன்
ஆண்டு 2000, 6,300 மில்லியன்
1992 மதிப்பீடு 5,480 மில்லியன்
s.S. é).LS á).5) á). S) á).5)

Page 23
8
02. விவசாய நிலவளரு
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தி அ பெருமளவு தங்கியிருக்கிறது என்று கூ நாடுகளிற் பெரும்பாலானவை விவசா அடைந்த நாடுகளாகவும் விளங்கு வறுமையான நாடுகளையும் வேறுப விவசாய நில வளத்தைக் குறிப்பிடல கிடைக்கும் விவசாய நிலம் வறுை ஒன்றரை மடங்கு கூடுதலாக இரு நாடுகளில் பயிர் செய்வதற்குப் பொ வறுமை அதிகரிப்பதற்கு ஒரு காரணம ரீதியில் விவசாய குடித்தொகையில் 6 உலக விவசாயக் காணியில் 25 சதவீ கூடியதாகவிருக்கின்றது. இங்கு விவ ளுமே பயிர்ச் செய்கைக்கும் மிருக வ எனலாம். எஞ்சிய நிலங்கள் நீர் பற்றா னாலோ விவசாயம் செய்வதற்கு நிலப்பரப்பில் 11 சதவீதம் மட்டுமே வி தாகக் காணப்படுகின்ற போதிலும் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக ெ செய்யவும், ஏனைய அபிவிருத்தித் திட் குடியேற்றத் திட்டங்களை அமைக்கவு மேலும் ஒரு பகுதி சுவீகரிக்கப்படுகி ஒருவருக்குக் கிடைக்கக்கூடிய விவ வருவதுடன் காணித் துண்டுகளின் பர பசுபிக் நாடுகளில் சராசரியாக 8 பே கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இருந்து ஹெக்டயர் என்ற அளவில் இது கான பகிர்ந்தளிக்கப்படும் நபர்களின் எண் ஆகவும் 2010 இல் 12 ஆகவும் 20 லாமென எதிர்வு கூறப்படுகின்றது (! பெரும்பாலானோர் வறுமையான பில் கும், அதன் காரணமாக பேண்தகு வி மலிருப்பதற்கும் வளமான விளைநில காரணம் என்று கூறலாம். இலங்கையி: (ஹெக்டயர்) பின்வருமாறு காணப்படு

பேண்தகு விவசாயம்
மும் நிலச்சீர்குலைவும்
ந்த நாட்டின் விவசாய நில வளத்தில் றலாம். இன்று அபிவிருத்தியடைந்துள்ள ப நாடுகளாகவும் உணவில் தன்னிறைவு கின்றன. செல்வந்த நாடுகளையும் டுத்திக் காட்டும் ஒரு சுட்டியாகக்கூட ாம். செல்வந்த நாடுகளில் ஒருவருக்குக் மயான நாடுகளில் கிடைப்பதைவிட ப்பதைக் காணலாம். ஆசிய பசுபிக் ருத்தமான காணிகளின் பற்றாக்குறை ாகக் இருந்து வருகின்றது. உலகளாவிய 9 சதவீதம் இப்பகுதியில் வாழ்ந்தாலும் தம் மட்டுமே இவர்களுக்குக்கிடைக்கக் சாயம் செய்யக்கூடிய எல்லா நிலங்க பளர்ப்பிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன க்குறையினாலோ, நிலச் சீர்குலைவுகளி ஏற்றனவாக இருப்பதில்லை. உலக விவசாயம் செய்வதற்குப் பொருத்தமான அதிகரித்து வரும் சனத்தொகையின் வீடமைக்கவும், நகரங்களை அபிவிருத்தி டங்களை மேற்கொள்ளவும், நீர்ப்பாசன ம், கிடைக்கக்கூடிய விவசாய நிலத்தின் ன்றது. இதனால் காலப்போக்கில் நபர் சாய நிலப்பரபு குறைந்து கொண்டு ாப்பளவும் சுருங்கி வருகின்றது. ஆசிய ருக்கு ஒரு ஹெக்டயர் என்ற நிலமை வந்தது. தற்போது 9 பேருக்கு ஒரு எப்படுகின்றது. ஒரு ஹெக்டயர் காணி "ணிக்கை 2000 ம் ஆண்டளவில் 9.7 30 இல் 17.7 ஆகவும் மாற்றமடைய :SCAP 1993) இந்தப் பிரதேசங்களில் ழைப்பூதிய விவசாயிகளாக இருப்பதற் விவசாய முயற்சிகளை மேற் கொள்ளா ங்களின் பற்றாக்குறையே ஒரு பிரதான ஸ் தலா கிடைக்கக்கூடிய விவசாய நிலம் கின்றது:

Page 24
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
1970 1990 0.194 0.141
g5 Tyb; Agrochemists News in E
விவசாயத்தை முக்கிய பெ வளர்முக நாடுகளில் நிலமற்ற அமைந்துள்ளது.
இலத்தீன் அமெரிக்கா, கரீபிய மேற்கு ஆசியாவில் தென்னாசியாவில் ஆபிரிக்காவில்
தற்போது இலங்கையில் தல மதிப்பிடப்படுகின்றது. வரண்ட, ஹெக்டயரிலிருந்து 0.28 ஹெக்டய மாவட்டங்களில் தலா விவசாய கிடக்கின்றது. இலங்கையின் மொத்த 2,038,000 ஹெக்டயர் நிலம் விவசா விவசாயக் காணியில் 2/3 பங்கினை சிறந்த மண்வகைகள் காணப்படினும் பாதிக்கும் பிரதான காரணியாக மழைவீழ்ச்சி 1500 மி.மீ இவ்வலயத் முழுவதும் பரவலாகக் கிடைப்ப கிடைக்கக் கூடியதாகவிருந்தால் ஆ மழையை நம்பிச் செய்கை பண்ணச் தொடங்கி செப்டம்பர் வரை வ நீர்ப்பாசன வசதியற்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றது. ஈரவலயப் பிரே மழைவீழ்ச்சி கிடைப்பதனாலும் நீண் மையினாலும் வருடத்தின் பெ( பயிர்களைச் செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு மண்ணரிமானம், மண் அமில நி: பாதிக்கும் பிரதான மண் காரணிகள
இலங்கையில் விவசாயம் ( காணித்துண்டுகளைக் கொண்டனெ சதவீதம் 0.8 ஹெக்டயரிலும் குறை( இதனால் செறிவான பயிர்ச்செய்கை அதிகரிக்கச் செய்ய வேண்டிய தேை

2010 2O30 O. 115 O.O95
ief, Nvi XVI: No 1.
ாருளாதார நடவடிக்கையாகக் கொண்ட பர்களின் விகிதாசாரம் பின்வருமாறு
ன் நாடுகளில் 17%
11%
15%
6.5%
ா விவசாய நிலம் 0.13 ஹெக்டயர் என அதிவரண்ட பிரதேசங்களில் இது 0.16 ர் வரை வேறுபடுகிறது. கம்பஹா, யாழ் நிலம் 0.06 ஹெக்டயராக சுருங்கிக் 5 நிலப்பரப்பான 6,561,000 ஹெக்டயரில் யத்திற்குப் பயன்படுகிறது. இலங்கையின் உலர் வலயத்திலேயே காணலாம். இங்கு ), நீர் பற்றாக்குறை பயிர்ச் செய்கையைப் அமைகின்றது. சராசரியாக வருடாந்த தில் கிடைக்கின்ற போதிலும் இது வருடம் தில்லை. பரவலாக இம்மழை வீழ்ச்சி பூண்டுப் பயிர்கள் பலவற்றை முற்றிலும் *கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது. இங்குமே ாட்சியான கால நிலை நிலவுவதனால் பயிர்ச் செய்கை இடர் நிறைந்ததாகக் தசங்களில் சராசரியாக 2500 மி.மீ வருட ாட வரட்சியான கால நிலை காணப்படா நம்பாலான காலப்பகுதியில் பலவித இவ்வலயத்தில் காணப்படுகின்றது. இங்கு லெ என்பனவே பயிர்ச் செய்கையைப் கின்றன.
சய்யும் காணிகளில் 75 சதவீதம் சிறு ாகக் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் 64 ான காணித் துண்டுகளாகவிருக்கின்றன. முயற்சிகளின் மூலமே பயிர் விளைவை வ ஏற்படுகின்றது.

Page 25
10
நிலச்சீர்குலைவு:
சனத்தொகை அதிகரிப்பினால் வி காணித்துண்டுகள் சிறுதுண்டுகளாகப் பலவித காரணங்களினால் ஏற்படும் நி6 tion) விவசாய நிலப் பரப்பை குறைவன "உற்பத்தித்திறனை இழப்பதை நிலச் சீ விற்குள்ளான மண் உற்பத்தித்திறன் கு விவசாயம் செய்வதற்கு முற்றிலும் ெ சீர்குலைந்து போவதற்கு பல காரணங் பயிருணவு இழக்கப்படல், நீர்த்தேக்கம், அமில நிலமாக்கல், பாலைவனமாதல், களினால் மாசுறல் என்பன பிரதான கார
மண்ணரிமானம்
மண்துணிக்கைகள் ஒரு இடத்திலி செல்லப்படும் செயற்பாடு மண்ணரிமான போர்வை கொண்ட தரையிற் கூட மண் கிறது. மந்த கதியில் நடக்கும் இந்த ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. தாவரப் போதும் கால் நடைகள் தீவிரமாக மேயு போதும் மண்ணரிமானம் கூடுதலாக LogiTGOOTfLosto0TLo (Accelerated Erosion) GT ஏற்படுத்தும் பிரதான காரணியாக இது ச ஏற்படுத்தும் ஏதுக்கள் நீரும் காற்றும் அதன் அளவும், காற்றின் வேகமும், நிலத்தை மூடியுள்ள தாவரங்களின் தீவிரத்தன்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணி
ஒரு ஹெக்டயர் நிலத்தின் மேல் மொத்த சக்தி 250 குதிரைவலு கொண்ட ஆனால் மழைத்துளியின் சக்தி அத்த வீழ்ச்சி ஒரு மணித்தியாலம் தொடரும் மண் 90 செ.மீ உயரத்திற்கு 80 தடை Luto (9 dTGTg (Sadhu Khan 1994). :p aof Gall வேகம் ஒரு குறித்த நேரத்தில் மிக அதி மானத் தாக்கம் மிகவும் கூடுதலாகவே ச ஈரவலயப் பிரதேசத்தில் தரையின் & பெருமளவில் ஊக்குவிக்கும் காரணியா
பெய்யும் மழைநீரை உறிஞ்சி தரைகளில் வழிந்தோடும் நீரினளவு கு

பேண்தகு விவசாயம்
விவசாய நிலங்கள் சுருங்கி வருவதும்
பிரிக்கப்படுவதும் ஒரு புறமிருக்க uš ŠifQ560Q)Q|5Q5úb (Land Degradaடயச் செய்கின்றன. ஒரு நிலம் அதன் ர்குலைவு என்று கூறலாம். சீர்குலை றைந்ததாகக் காணப்படலாம் அல்லது பாருத்தமற்றதாகவிருக்கலாம் நிலம் கள் இருக்கின்றன. மண்ணரிமானம், உவர் நிலமாக்கல், களர் நிலமாக்கல்,
மண் இறுக்கமடைதல், இரசாயனங் "ணங்களாகும்.
ருந்து இன்னோரிடத்திற்குக் கொண்டு னம் எனப்படும். இயற்கையில் தாவரப் ாணரிமானம் நடந்து கொண்டேயிருக் மண்ணரிமானத்தால் பெருந்தீங்கு போர்வையை அழித்து பயிர் செய்யும் ம் போதும் அவை நிலத்தை உழக்கும் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. இது துரித ன அழைக்கப்படும். நிலச்சீர்குலைவை காணப்படுகின்றது. மண்ணரிமானத்தை ஆகும். மழை வீழ்ச்சியின் செறிவும் நிலத்தின் தன்மையும் தோற்றமும், தன்மையும் மண்ணரிமானத்தின் ரிகளாகவிருக்கின்றன.
2.54 செ.மீ மழை வீழ்ச்சி ஏற்படுத்தும் து என்பது ஆச்சரியமாகவிருக்கலாம். கையதாகவிருக்கின்றது. இந்த மழை போது 18 செ.மீ தடிப்பான மேற்படை வ தெறிப்புக்குள்ளாவதாக கணிக்கப் லயத்தில் பருவப் பெயர்ச்சி மழையின் கமாகக் காணப்படுவதனால் மண்ணரி காணப்படுகின்றது. மழைவீழ்ச்சி கூடிய Fரிவுத்தன்மை மண்ணரிமானத்தைப்
கவிருக்கின்றது.
வைத்துக் கொள்ளும் தன்மையுள்ள றைவாயிருப்பதனால் மண்ணரிமானம்

Page 26
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
குறைவாகவேயிருக்கும்.'ஏற்றம் LÓ இலகுவில் பாதிக்கப்படுகின்றன. சே! மானத்திற்கு நன்கு தாக்குப் பிடிக்கின்
நார் வேர்த்தொகுதியுடைய தாவரங்களும், காட்டு மரங்களும் பிணைத்து வைப்பதனால் மண்ணரிம றன. இத்துடன் மழைத்துளி நேரடிய வதனாலும், வழிந்தோடும் நீரின் ே மண்ணை அரிமானத்திலிருந்து ப வரிசையில் பயிர்கள் நடப்படும் பே கின்றது. பிழையான நிலச்சாகுபடி ஏற்படுத்துகின்றன.
போர்வையற்ற வரண்ட மண் ஏற்படுவது போல் காற்றினாலும் மண்
மண்ணரிமானம் ஏற்படுத்தும் ட லாகும். ஒரு நிலத்தில் எப்போதும் காணப்படுகின்றது. யங் (1969) என்ட 1000 ஆண்டுகள் செல்லும் என்று உருவான மண்படலத்தை மண்ணரிம விடலாம். மண்ணரிமானம் ஏற்படும் அள்ளிச் செல்லப்படுகின்றன. மண்ண தோறும் 100 மில்லியன் தொன் மண் பயிருணவுகளும் இழக்கப்படுவதாக மற்றுமோர் விளைவாக 60 மில்லியன் றார்கள்.
தீவிர மண்ணரிமானம் ஏற்ப அகற்றப்பட்டு தாய்ப்பாறை தெரியும தோன்றி விடுகின்றன. மண் ஆழம் ( விழுகின்றன; வேர் வளர்ச்சி பயிர் வளி
மண்ணரிமானத்தினால் அள்ளி பாசன வாய்க்கால்களையும், வடி நிரப்புவதனால் பாசன நீரின் அளவ ஏற்பட ஏதுவாகின்றது. பாசன குளங் பற்றாக்குறை, வரட்சி என்பன தோல் இந்தியாவில் மட்டும் 60 மில்லி கூறப்படுகின்றது.

11
குந்த தரைகள் மண்ணரிமானத்தினால் னப் பொருள் நிறைந்த மண் மண்ணரி }து.
ாவரங்களும், நிலத்தை மூடிப்படரும்
மண் துணிக்கைகளை இறுக்கமாகப் “னத்திலிருந்து மண்ணைப் பாதுகாக்கின் ாக மண்ணில் மோதாமல் தடுக்கப்படு வகம் குறைக்கப்படுவதனாலும் அவை ாதுகாக்கின்றன. இடைவெளி விட்டு தும் மண்ணரிமானம் ஊக்குவிக்கப்படு க் கருமங்களும் மண்ணரிமானத்தை
ணில் கடுங்காற்று வீசுமாகில் நீரினால் ணரிமானம் தீவிரமாக ஏற்படுகிறது.
ாரிய விளைவு மேல்மண் இழக்கப்படுத மேல் மண்ணே வளம் நிறைந்ததாகக் பவர் 46 மி.மீ மண்படை உருவாவதற்கு
குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் இவ்வாறு ானம் ஒரு சில நாட்களிற் கூட தின்று
போது மண்ணுடன் பயிருணவுகளும் எரிமானத்தினால் இந்தியாவில் ஆண்டு ணும் அத்துடன் 6-9 மில்லியன் தொன் அறியப்படுகிறது. மண்ணரிமானத்தின் மக்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படுகி
ட்ட தரைகளில் மேல் மண் முற்றாக ளவிற்குப் பாதகமான விளைவுகளும் குறைக்கப்படுவதனால் பயிர்கள் சரிந்து ார்ச்சி என்பனவும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
# செல்லப்படும் மண்ணும் அடைசலும் கால்களையும், நீர் நிலைகளையும்
குறைவதுடன் வெள்ளப் பெருக்கும் களின் கொள்ளளவு குறைவதனால் நீர் றுதற்கும் காரணமாகின்றது. இவ்வாறு யன் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகக்

Page 27
12
மண்ணரிமானமfனது ஏற்ற பரிமாணமமடைந்து பாரிய சேதங் ரீதியில் ஆண்டுதோறும் 7 மில்லிய மானத்தினால் சீர்குலைவதாக அறி முறைகளை மேற்கொள்ளாது போ: ஆபிரிக்க, இலத்தீன் அமெரிக்க ந மண்ணரிமானத்தினால் பாதிக்கப் எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது.
மண்ணரிமானத்தைக் கட்( 960LDJL15565th (Mechanical Meth nomic Practices) é Um foi U Gór, சாய்விற்குக் குறுக்காக, சம உயரக்ே அமைத்தல், படிக்கட்டுகளை அன (SALT) முறையில் வனமரங்களை என்பன மண்ணரிமானத்தைக் கட்டு
விவசாய வனவளர்ப்பு முை ஊக்குவிக்கும் செய்முறைகள், ட வளர்த்தல், சேதனப் பசளைகளை பயிர்களை நடல், நிலத்தை அத பொருத்தமான பயிர் வகைகளைத் னத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் பயிர்ச் ( தைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் உதவுகின்றன.
பயிருணவு இழக்கப்படல்
ஒரு தரையிலுள்ள பயிருணவு இழக்கப்படுகின்றன. இவற்றுள் இழக்கப்படும் பயிருணவுகளின் பயிருணவு அகழ்வு (Nutrient Mini போது அவற்றின் அங்குர, வேர் பொருட்கள் உற்பத்தியாவதற்கும் ெ கவரப்படுகின்றன. செறிவு முறையி ஒரு ஹெக்டயர் நிலத்திலிருந்து 60 (N+P205+K20) இழக்கப்படுகின்ற6 மீதிகளும், உற்பத்திப் பொருட்க காரணங்களுக்காகவும் விளை நிலங் அவற்றின் மூலம் பயிருணவுகளும் இந்தப் பயிருணவுகளை இழக்கப் ஆசிய பசுபிக் நாடுகளில் நெல் விை யன் தொன் பயிருணவுகள் வயல்

பேண்தகு விவசாயம்
ம் மிகுந்த இடங்களில் மண் சரிவாகப் களை விளைவிக்கின்றது. உலகளாவிய ன் ஹெக்டயர் விவசாய நிலம் மண்ணரி ப முடிகின்றது. போதிய மண் பாதுகாப்பு னால் அடுத்த 100 ஆண்டுகளில், ஆசிய, ாடுகளில் 60 சதவீத விவசாய நிலங்கள் படுமென உணவு விவசாய ஸ்தாபனம்
டுப்படுத்துவதற்காக பல பொறிமுறை ods) பயிர்ச் செய்கை முறைகளும் (Agroணப்படுகின்றன. சரிவான நிலங்களில் கோட்டில் உழுதல், வரம்பு, வடிகால்களை மத்தல், கல்வேலி அமைத்தல், சோல்ற் நடுதல், காற்றுத் தடைகளை அமைத்தல் ப்படுத்தும் பொறி முறைகளாகும்.
றகள், மண்ணினுள் நீர் உறிஞ்சப்படுதலை பத்திரக் கலவையிடல், மூடுபயிர்களை ப் பிரயோகித்தல், சம உயரக் கோட்டில் ன் இடை விளக்கத்திற்கேற்பப் பிரித்து 5 தேர்ந்து நடுதல் என்பன மண்ணரிமா செய்கை முறைகளாகும். மண்ணரிமானத் பேண்தகு விவசாயத்திற்கு பெரிதும்
புகள் பல காரணங்களினால் தரையிலிருந்து வளரும் பயிர்களினால் கிரகிக்கப்பட்டு அளவே மிக அதிகமாகும். இதனைப் ng) என்று கூறுவார்கள். பயிர்கள் வளரும் த் தொகுதிகள் உருவாவதற்கும், விளை பருமளவு பயிருணவுகள் மண்ணிலிருந்து ல் ஆண்டு முழுவதும் பயிர் செய்யப்படும் 0 தொடக்கம் 900 கிலோ பயிருணவுகள் OT (Tandon and Sekhon 1988.) u u9rf ரூம் சந்தைப்படுத்துவதற்காகவும் வேறு களிலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்படும் போது அந்த நிலத்திலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன. பட்டதாகவே நாம் கருதுதல் வேண்டும். )ளச்சல் மூலம் ஆண்டு தோறும் 20 மில்லி நிலங்களிலிருந்து அகற்றப்படுகின்றன

Page 28
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
(John P Reganold). Q5 56îly si களைகளினாலும், மண்ணரிமான முதலிய இயற்கைக் காரணிக மண்ணிலிருந்து இழக்கப்படுகின்றன சூழலில் இவ்வாறான இழப்புக்கள் தாவரங்களிலிருந்து உதிரும் உயிர்த் பெருமளவில் சரி செய்து விடுகின் ஒவ்வொரு போகத்திலும் பயிருண அதிகமாகவிருக்கின்றது. பயிர் செI முதலிய வெளி உள்ளீடுகள் மூலம் உள்ளிடுகளின் மூலம் அளிக்கப் உயிர்த்திணிவுகளின் (விளைபொரு ரப்படும் பயிருணவுகளின் நிறையை களின் மூலமே கூடுதலான பயிரு உண்மையை உணரலாம். இந்த சேமிப்பிலிருந்தே பெறப்படுகின்றன நிலங்களிலுள்ள பயிருணவுகள் கு வருகின்றது. கடந்த பத்து ஆண்டுக் களைப் பயன்படுத்தியும் கூடுதலான உற்பத்தி வீதம் பெருமளவு அதி வருவதை நாம் காணலாம். தற்ே காணிகளில் தனிப்பயிர்ச் செய்கை கின்ற காரணத்தினால் பயிருணவு இ பயிருணவுகளைப் பயன்படுத்தும் வி K மற்றும் சுவட்டு மூலகங்கள் என்ப பயன்படுத்துகின்றன. தனிப்பயிர்ச் பயிருணவுகள் பெருமளவில் மண்ணி தரையில் பயிருணவுகளின் மத்தியி நிலத்திற்கு ஏற்படும் ஒரு பாதிப் ! நிலத்திலுள்ள பயிருணவுகள் இழக் தேவை பயிருக்குப் பயிர் எவ்வாறு அட்டவணை மூலம் காணலாம்.
சில முக்கிய பயிர்கள் கிரகித் (ஒரு தொன் விளை
பயிர் விளைபொருள் کی(}
ᎧᏑ)
கோதுமை மணி துவரை பருப்பு

13
ரினால் கழுவப்பட்டுச் செல்வதனாலும், ம், மிதமிஞ்சிய சீதோஷ்ண நிலைகள் ளினாலும் மேலும் பயிருணவுகள் தாவரப் போர்வை கொண்ட இயற்கைச் மிகக் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. திணிவுகளே இவ்வாறான இழப்புக்களைப் றன. ஆனால் பயிரிடப்படும் நிலங்களில் வுகள் சேர்வதைவிட இழந்து போதலே ப்கின்ற தரையிலே உரங்கள், பசளைகள் பயிருணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இந்த படும் பயிருணவுகளின் நிறையையும் ளும் பயிர்மீதியும்) மூலம் வெளிக்கொண யும் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் பயிர்த்திணிவு ணவுகள் வெளி விடப்படுகின்றன என்ற மேலதிக பயிருணவுகள் நிலத்தின் 1. இதனால் கால கதியில் பயிர் செய்யும் றைந்து அந்நிலங்களின் வளமும் குன்றி 5ளில் உயர் விளைச்சல் தரும் பயிரினங் விவசாய உள்ளீடுகளை இட்டும் விவசாய கரிக்காமல் மந்த கதியிலேயே இருந்து பாது விவசாயம் செய்யும் பெருமளவு (Monoculture) முறை மேற்கொள்ளப்படு ழப்பு தீவிரமடைகின்றது. பயிர் வகைகள் விதத்தில் மிகவும் வேறுபடுகின்றன. N, F, னவற்றை வெவ்வேறு அளவுகளில் அவை செய்கை முறையினால் குறிப்பிட்ட சில னிலிருந்து இழக்கப்படுகின்றன. இதனால் Iல் சமநிலை அற்றுப் போகின்றது. இது பாகும். பயிர்ச் செய்கையில் எவ்வாறு கப்படுகின்றன என்பதையும் பயிருணவுத் வேறுபடுகிறது என்பதையும் பின்வரும்
ந்துக் கொள்ளும் பயிர் உணவுகள் Tபொருள் உற்பத்திக்கு)
கற்றப்படும் பயிருணவுகள் (கிலோ) நதரசன் பொசுபோறிக் பொட்டாசியம்
N 3, LSalf (PO) (KO) 20 11 30
25 09 33
64 18 42

Page 29
14
நிலக்கடலை விதை 58 பருத்தி விதையுடன் 45 கரும்பு தண்டு O2 உருளைக்
கிழங்கு கிழங்கு 04 மரவள்ளி கிழங்கு 08 வாழை பழம் 08 தேயிலை தேயிலை 11 தென்னை 1000 தேங்காய் O7
(Ref: Tandon and Sekhon 1988)
களர் நிலமாக்கலும் உவர் நில (Salinization and AIkalinization)
இவையிரண்டையும் பெரும்ப கருதினாலும் அவை வேறுபட்டவையாகு ற்கும் குறைவாகவும், Ca, Mg, Na மு உப்புக்கள் பெருமளவிலும் காணப்படும்
உவர் நிலத்தில் மற்றைய உப்புக் இற்கு மேற்படும் வகையில் சோடியம் க அதிக அளவிற் காணப்படும். சோடிய டையச் செய்வதனால் இந்நிலங்கள் கரு என்றும் அழைக்கப்படும்.
களர் நிலங்களும் உவர் நிலங்க களினால் உருவாகுகின்றன. (அ) கனியுப்புக்களின் செறிவு கூடு
பயன்படுத்துதல். (ஆ) கீழ் மண்ணிலுள்ள உப்புக்கள்
மேலேறும் போது நீர் ஆவியா மண்ணிற் படிதல். (இ) மேல் மண்ணிலுள்ள உப்புக்கள்
சேர்தல் (ஈ) கடல் நீர் உட்புகுதல் - மன்னார்
களில் இது தோற்றுவிக்கப்படுகின்
மேற்கூறிய காரணங்களைக் களி வடிகால் அமைப்பிலும் இவை தொட உலக வங்கியின் அறிக்கையின் மூ

பேண்தகு விவசாயம்
20 30
28 75
O1 O2
O2 O5
O1 O5
O3 32
) 58 44
04 11
மாக்கலும்
ாலான விவசாயிகள் ஒன்றாகவே கும். களர் நிலத்தில் pH பெறுமானம் 7 தலானவற்றின் குளோறைட் சல்பேற்
}.
5கள் குறைந்து pH பெறுமானம் 8.4 ாபனேற்றும் அதன் இரு காபனேற்றும் Iம் உப்புக்கள் மண்ணைக் கருமைய b 26 ft 5a)ril 5GT (Black Alkali Soils)
ளும் முக்கியமாக பின்வரும் காரணங்
தலாகவுள்ள நீரைப் பாசனத்திற்குப்
நீரிற் கரைந்து மயிர்த்துளை நீருடன் 5க்கழிய அதிலுள்ள உப்புக்கள் மேல்
இடம் பெயர்ந்து கீழ் மண்ணில் வந்து
அம்பாந்தோட்டை, காலி மாவட்டங்
ாறது.
னிக்கும் போது நீர்ப்பாசனத்துடனும்
ர்பு கொண்டிருப்பதனைக் காணலாம். லம் அமெரிக்காவின் நீர்ப் பாசன

Page 30
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
நிலங்களில் 28 சத வீதமானவை ! தெனவும் இது சீனாவில் 23 சதவீத காணப்படுகிறதென அறிய முடிகிறது பயிர் வளர்ச்சியில் பெரும் பாதிப்ை அகத்துறிஞ்சல் குறைகின்றது. இதன மேலதிகமான குறோறைட்டுக்கள், ( றுக்கள், போறோன் என்பன தாவ கின்றன. கூடுதலான சல்பேற்றுக் செய்வதுடன், சோடியம் உள்ளெடு செய்யும் பற்றீரியாக்கள் அழிக்கப் சோடியம் முதலான அயன்கள் பா பயிருணவு உள்ளெடுப்பு என்பன மி பயிர் விளைவில் பெரும் பாதிப்பை
அமில நிலமாக்கல்
மழை மிகுந்த இடங்களிலும், தரைகளில் அளவிற் கதிகமாக நீர்ப் தன்மையடைய வாய்ப்பு ஏற்படுகி போன்ற இரசாயன உரங்களிலுள்ள படுத்தப்பட்ட பின்னர் எஞ்சியுள்ள மண்ணை அமிலமடையச் செய்கின் என்னும் பயிருணவுகளில் குறைபாடு இலகுவில் ஏற்படலாம். இவற்றுடன் ஏற்பட வழியுண்டாகின்றது. அமில தலையும் மிகவும் பாதிக்கின்றது.
பாலைவனமாக்கல்
இயற்கையில் புவியியற் கார யுள்ளன. ஆனால் முன்யோசனைய மனித செயற்பாடுகளினாலும் தாவர வனமாக மாற்றப்படுகின்றன. ஆபி சதவீதம், இலத்தீன் அமெரிக்காவில் ஆபத்தை எதிர்நோக்குவதாக அறிய அண்டிய பகுதிகளிலே இந்த ஆட பாலைவனம் வருடாவருடம் 800 மீ நீளத்திலும் அதிகரித்து வருவதாக சதுர கிலோ மீற்றர் நிலம் பாலைவன இதன் விளைவாக உலகில் 850 மீ ஏற்கனவே கடந்த ஐம்பது ஆண்டுக ஹெக்டேயர் உற்பத்தி நிலமானது 1966) அதிவரண்ட பிரதேசங்களி தாவரங்களும் குறைவாகவே வ

15
டவராக்கங் காரணமாக பாதிக்கப்படுகிற மாகவும் இந்தியாவில் 11 சதவீதமாகவும்
(மூக்கையா 1996). களர் உவர் நிலங்கள் ப ஏற்படுத்துகின்றன. வேர்களின் மூலம் ால் நீர் இருந்தும் வாடல் ஏற்படுகின்றது. சோடியம் இரு காபனேற்றுக்கள், சல்பேற் ரங்களில் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்து 5ள் கல்சியம் உள்ளெடுப்பதைத் தடை ப்பை ஊக்குவிக்கின்றன. நைதரசனேற்று படுகின்றன. மண்ணின் கட்டமைப்பை, திப்பதனால் மண்ணின் காற்றோட்டம், கவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இவை யாவும் ஏற்படுத்துகின்றன.
ஆழமானதும் நீர் வடியுமியல்பு கொண்ட பாசனம் செய்யும் போதும் மண் அமிலத் ன்றது. இத்துடன் அமோனியம் சல்பேற்
அமோனியா அயன்கள் பயிராற் பயன் சல்பேற்று சல்பியூறிக் அமிலமாக மாறி öT ADğ5). 9| L6lQ)ğ5ğ560) y 355Gifh6ib P, Ca, K, Mg, S களும் சில பங்கசு நோய்களின் தாக்கமும் Fe,Mn என்பனவற்றின் நச்சுத்தன்மையும் நிலை மண்ணில் நைதரசன் நிலைப்படுத்
ணங்களினால் பாலைவனங்கள் தோன்றி ற்ற விவசாய முயற்சிகளினாலும் ஏனைய ப் போர்வை கொண்ட நிலங்கள் பாலை ரிக்காவில் 43 சதவீதம், ஆசியாவில் 32 19 சதவீதம் நிலங்கள் பாலைவனமாகும் படுகின்றது. (FAO 1989) பாலைவனத்தை த்து தீவிரமடைந்துள்ளது. ராஜஸ்தான் ட்டர் அகலத்திலும் 1600 கிலோ மீட்டர் அறியப்படுகிறது. உலகின் 48 மில்லியன் மாகும் அபாயத்தை எதிர் நோக்குகின்றது. Iல்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். ரில் உப சகாரா நாடுகளில் 65 மில்லியன் பாலை நிலமாகியுள்ளது. (மூக்கையா b மழைவீழ்ச்சி குறைவாயிருப்பதனால் Tர்கின்றன. இவ்வாறான இடங்களில்

Page 31
  

Page 32
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
உலக நிலப்பரப்பிலுள்ள மன
பொருத்தம
6% நிரந்தரமாகப் பணி
மூடியவை 10% நீர்
வடிப்பற்றவை
22% ஆழம் குறைவானவை
இலங்கையின் நீ (“OC (அளவிடப்பட்ட மொத்த
198
1570
Ս 35
A 990
D 236
Whatever I
May you
ኵፀ O Purifying
never reach rig
 
 
 

17
னவகைகள் பயிர்ச் செய்கைக்கு எவ்வாறு ானதாகவிருக்கின்றன?
11% பாரிய பிரச்சனைகளற்ற பயிர் செய்கைக்குப் பொருத்தமானவை
28% வரட்சிக்கு உட்பட்டவை
23% பயிருணவு குறைபாடானவை
லப்பயன்பாட்டு வடிவம் }0 ஹெக்டயர்) நிலப்பயன்பாடு - 6,525,000 ஹெக்)
4
குடியிருப்பு நெல் தேயிலை இறப்பர் தென்னை வேறுபயிர்கள்
காடு புல் நிலம், சேனை, பற்றைக்காடு சதுப்பு நிலங்கள்
J
E 328
அளவிடப்படாத நிலம்
566 : Man and Environment-CEA.
lig up of you, O Earth,
of that have quick plenishment!
One, may my thrust ht unto your vital points, four heart.
Adharvaveda, XII. 1.35

Page 33
18
03. உயர் விளைச்சல் த
கடந்த மூன்று தசாப்தங்களில் செய்யப்பட்ட உயர் விளைச்சல் தரு பெரும் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்திய நாடுகளில் 1960-1993 கால இடை உற்பத்தி 1.3 தொன்னிலிருந்து 2.8 தெ அதிகரிப்பு) இலங்கையிலும் ஏக்கருக் அதிகரித்து வந்திருப்பதைக் காணலாம்
இலங்கையில் ஏ
பெரும் போகம் வருடம் விளைவு (புசல்/ஏக்) 1974/75 46.2 1979/80 57.2
1984/85 678
1989/90 69.1
1994/95 69.9
ஆதாரம்: குடிசனமதிப்பீடு, புள்ளிவிட
இவ்விளைச்சல் அதிகரிப்பிற் அதிகரித்த விவசாய உள்ளிடுகளு இலங்கையில் 70 சத வீதத்திற்கும் அ நெல்லினங்கள் (NIV) பயிராகின்றன. புதிய இனங்களே பெரும்பாலும் செய் விளைச்சலையளித்த அதேவேளை அமைப்பிலும் சூழலிலும் தவிர்க்க முடி யும் நாம் அவதானிக்கலாம்.
இப் பயிரினங்களின் உயர்
உள்ளீடுகளும் சிறந்த பராமரிப்பும் படைத்த விவசாயிகளே இவற்றினால்
மூல வளங்குன்றிய விவசாயிகள் பில் வேலை செய்பவர்களாகவும் வாழும் இனங்கள் இரசாயன உரங்களுக்கு சி 60TT6), (Fertilizer Response) pluff GS60 இரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தப்படு வளியிலும் பல சூழற் பிரச்சினைகள் மேலும் பாரம்பரிய உள்ளூரினங்களி பீடைகளை எதிர்த்து வாழும் இயல்பு
னால் கூடுதலான நோய், பீடை நா

பேண்தகு விவசாயம்
தரும் பயிரினங்கள்
) அறிமுகமான புதிதாக இனவிருத்தி ம் பயிரினங்கள் உணவு உற்பத்தியில் தை நாம் அவதானிக்கலாம். ஆசிய வெளியில் ஹெக்டயருக்குரிய தானிய நான்னாக அதிகரித்துள்ளது (115 சதவீத குரிய நெல்விளைவு கடந்த காலங்களில்
க்கர் நெல்விளைவு
சிறுபோகம்
வருடம் விளைவு (புசல்/ஏக்)
1974 40.8
1979 49.9
1984 610
1989 63.6
1994 65.8
பர இலாகா.
கு புதிய திருந்திய பயிரினங்களும், மே பிரதான காரணங்களாகின்றன. திகமான நிலப்பரப்பில் புதிய திருந்திய
இவ்வாறே மேட்டு நிலப்பயிர்களிலும் பகை பண்ணப்படுகின்றன. இவை உயர் விவசாயிகளின் சமூக பொருளாதார டியாத சில தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியதை
விளைச்சலுக்கு மேலதிக பண்ணை அவசியமாகின்ற காரணத்தினால் வசதி கூடுதலான நன்மையை அடைகிறார்கள். ழைப்பூதிய விவசாயிகளாகவும் கூலிக்கு நிலைமையே தொடர்கிறது. திருந்திய சிறந்த தூண்டற் பேற்றினைக் காட்டுவத )ளவு பெறும் நோக்கத்துடன் பெருமளவு கின்றன. இதனால் மண்ணிலும், நீரிலும்,
உருவாகி வருவது நன்கு தெரிகிறது." ரிலும் பார்க்க இவற்றில் தாவர நோய் குறைவாகக் காணப்படுகின்ற காரணத்தி சினிகளும் பாவனைக்கு உட்படுத்தப்

Page 34
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
படுகின்றன. புதிய இனங்கள், குறி அமைப்பைக் கொண்டிருப்பதனால் விளைச்சலையளிக்க முடியாமலிருக் சிரமமும் பொருட் செலவும் கூடிய செ பயன்பாடும் புதிய பயிரினங்களின் ட இதுவும் சூழலுக்குத் தீங்காயமைகின்ற
உயர் விளைச்சல் தரும் பயிரி காரணத்தினால் பாரம்பரியமாகச் .ெ குறைவான சிறு தானியங்களிலும், பய குன்றிவருவதையும் அவதானிக்கலாம் பயிரிட்டு வந்த பாரம்பரிய பயிரி இல்லாமற் போய் விட்டன. இத்துடன் தாவர கருமூலவளங்களும் புதிய பt கிடைப்பதற்கு அரிதாகிவிட்டன. அ6 களில் பெரும் செலவில் பாதுகாத்து உருவாகின்றது. புதிய பயிர் இனவிரு செய்யப்பட்ட இனங்களினால் உரு நோக்கங்கள் காணப்படுவது வரவேற்.
உயர் விளைச்சல் (HYW) தரும் (
பயிரிடப்படும் நி
நாடு நெல்
ஆசியா 30.4 அண்மைக்கிழக்கு 3.6 ஆபிரிக்கா 2.7 ઈ60TIT 80.0 இலத்தீன் அமெரிக்கா 13.0
Source: Environment, Populatio

19
ப்பாக நெல்லினங்கள் குட்டையான களைகளுடன் போட்டியிட்டு உயர் கின்றன. கைகளினால் களைகட்டுவது யல்முறையாகையினால் களைநாசினிப் யிர்ச் செய்கையுடன் அதிகரிக்கின்றது. 5.
னங்கள் கூடுதல் இலாபம் தருகின்ற சய்கை பண்ணப்பட்டுவந்த, இலாபம் றுவகைகளிலும் விவசாயிகளின் நாட்டம் இதனால் பிழைப்பூதிய விவசாயிகள் னங்கள் பல நாளடைவில் அரிதாகி, தாவர இனவிருத்திக்கு வேண்டிய பல பிரினங்களை அறிமுகம் செய்வதோடு பற்றைத் தாவர கருமூலவள நிலையங் வைக்கவேண்டிய தேவையும் இதனால் த்தித்திட்டங்களில் இதுவரை அறிமுகம் வான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாணும் கக்கூடிய விடயமாகும்.
நெல், கோதுமை, சோள இனங்கள் லப்பரப்பு சதவீதம்
கோதுமை சோளம்
72.4 6.8 17.0 32.0 22.5 16.2 25.0 72.0 410 50.2
n and Development - Philip Sarre

Page 35
20
04. பாசன நீர்ப் பயன்
பிரச்சினைகளும்
செறிவான பயிர்ச்செய்கை முறை குறைவாக மதிப்பிட முடியாது. பருவ தியை மேற்கொள்ளும் நாடுகள் உலகி பல சூழ்நிலையிலும் பயிர் விை நிர்ணயிக்கின்ற பிரதான உள்ளீடாக ப
வருடத்தின் ஈரலிப்பான பருவ யை மேற்கொள்வதற்குப் பாசன நீர் அ ளிற் கூட பருவமழை பொய்க்கும் பே இல்லாத போதும் பாசன வசதி ே பருவத்திலும், காய் அல்லது தானிய கிழங்குகள் திரளும் வேளையிலும் விளைவை முற்றாகவே பாதித்து விட பாசன நீர் ஒன்றே பயிரைக் காப்பாற் சலும் வேண்டும் பாய்ச்சலும் வேண்டு வயற் கொள்ளளவில் (Field Capacity) செய்கின்றன. மழையின் மூலம் கிடைக் ஊக்குவிப்பதனாலும், மகரந்த மணிக பாதிப்படைவதனாலும் மழை நீரைவிட வரண்ட காலநிலை தேவைப்படும் பரு மிகவும் வாய்ப்பானதாகக்காணப்படுகி
உலகளாவிய ரீதியில் 15-20 சத பெறுகின்றன. வட அமெரிக்காவில் (முன்னைய) 5 சதவீதம், தென் அெ லேயே விவசாய நிலங்கள் பாசன வச விவசாய நிலங்களிற் பெரும் பகு காணலாம். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் மடங்காக அதிகரித்துள்ளன. இலங்கை சிறிய நீர்ப்பாசனத்திட்டங்கள், ஆற்று வகையான நீர்ப்பாசனத்திட்டங்கள் பாசன வசதி பெறுவதாக மதிப்பிடப்பட் வருடத்தில் இரண்டு போக பயிர்ச் இருக்கின்றது. பெரிய நீர்ப்பாசனத்திட் நிலமும் மகாவலித்திட்டத்தின் மூலம் வசதி பெறுகின்றன. இலங்கையிை திட்டங்களும் நீர் வழங்கும் பரப்பிற்கு வழங்குவதைக் காணலாம். சிறிய நீர்ப் நிலத்திற்குப் பாசன வசதி அளிக்கக்கூ

பேண்தகு விவசாயம்
ாபாடும் தொடர்பான
றயில் பாசன நீரின் முக்கியத்துவத்தைக் மழை மூலம் சித்திகரமான பயிருற்பத் ல் ஒரு சிலவே இருக்கக் காணலாம். ளவையும், மிருக வளர்ப்பையும் ாசன நீர் காணப்படுகின்றது.
காலங்களுக்கிடையில் பயிர்ச் செய்கை |வசியமாகின்றது. ஈரலிப்பான காலங்க ாதும், பெய்யும் மழை போதுமானதாக தவைப்படுகின்றது. பூ உருவாகும் மணிகள் உருவாகும் வேளையிலும், வரட்சி ஏற்படுமாயின் அது பயிர் டலாம். இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் றக் கூடியதாகும். பயிர்களுக்கு காய்ச் ம் என்பார்கள். பிரகாசமான பகலும், நீரும் பயிர் விளைச்சலை அதிகரிக்கச் 5கும் நீர் பங்கசு, பற்றீரியா நோய்களை கள் கழுவப்படுவதனால் கருக்கட்டல் பாசன நீர் சிறந்ததாகின்றது. குறிப்பாக த்தி முதலான பயிர்களுக்கு பாசன நீர் ன்றது. வீத விவசாய நிலங்களே பாசன வசதி 8 சதவீதம், சோவியத் ரஷ்யாவில் மரிக்காவில் 5 சதவீதம் என்ற அளவி தி பெறுகின்றன. பாசன வசதி பெறும் தி ஆசிய நாடுகளிலேயே இருக்கக் உலகின் பாசன நிலங்கள் இரண்டு 5யில் பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள், வடிகால் நிலத்திட்டங்கள் என்று 3 மூலம் 52 சதவீத விவசாய நிலங்கள் -டுள்ளது. இதில் 60 சதவீத காணிகளில் செய்கை மேற்கொள்ளக் கூடியதாக -டங்களிலிருந்து 3,30,355 ஹெக்டயர் 3,64,230 ஹெக்டயர் நிலமும் பாசன ன் எல்லாப் பெரிய நீர்ப்பாசனத் தச் சமனாக மகாவலித்திட்டம் தனித்து பாசனக் குளங்கள் 2,69,000 ஹெக்டயர் டியவையாகவிருக்கின்றன.

Page 36
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
வரண்ட, மற்றும் அதிவர6 நிர்ணயிக்கின்ற பிரதான காரணிய யங்களில் விவசாயம் நிச்சயமற்ற குறைந்த வருமானம் தருவதாகவு தேசங்களின் விவசாய அபிவிரு முக்கியத்துவம் தரப்படுவதில் வியட் கும் கூடுதலான நிலங்களில் மழை செய்கை முறையே மேற்கொள்ளL நிலையில் விவசாயிகள் இருப்பதற் தின் மூலம் அதிக பயிர் விளைச் இந்தியாவில் 30 சதவீதம் பாசன மொத்த பயிருற்பத்தியில் 55 வீதம் னில் பாசன வசதி கொண்ட 65 சத பலை அளிக்கிறது. சீனாவின் 50 நிலத்திலிருந்து 70 சதவீத உணவு 1997) இலங்கையிலும் பாசன நி பெறப்படுகின்றது.
பயிருற்பத்தியில் பாசன நீர் போதிலும் நன்கு திட்டமிடப்படாத யான நீர் முகாமைத்துவத்தினாலும் தைக் காணக்கூடியதாகவிருக்கின்றது செயற்பட்டு உவர் நிலமாக்கல், அ பிரச்சினைகளுக்கு இட்டுச் செல்ல எச்சரிக்கை விடுக்கின்றது.
ஆறு, குளங்களிலிருந்து வரு பெருமளவு கனியுப்புக்களை வயல் பெரும்பாலான பாசன நீரில் கனியுப் வரை காணப்படுகின்றது (Alison 18 ஒரு ஹெக்டேயர் நிலத்தில் 2 முதல் வதாக அறியப்படுகின்றது. இந்த உ முதலானவை மண் வளத்திற்குப் இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஹெக்டயர் நிலத்தில் நீர்ப்பாசனத்தின் ஏற்பட்டு. பயிர் செய்ய முடியாத அ எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது (Bhara வடிகால் வசதி போதுமானதாக இல் செயற்பாட்டின் மூலம் மேல் மட்டத் ஆழமான பகுதியிலுள்ள உப்புக்கள் றன. ஆவியாதலின் மூலம் நீர் குை னில் தங்கி நின்று மண்ணின் கார,

21
ட பிரதேசங்களில் பயிர் விளைச்சலை க மழைவீழ்ச்சி அமைவதனால் இவ்விட தாகவும், இடர்பாடுடன் கூடியதாகவும், ம் காணப்படுகின்றது. இதனால் இப்பிர த்தியில் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கு பில்லை. வளர்முக நாடுகளில் அரைவாசிக் )ய நம்பிச் செய்யும் மானாவாரிப் பயிர்ச் படுகின்றது. இப்பகுதியில் பிழைப்பூதிய த இதுவோர் காரணமாகிறது. நீர்ப்பாசனத் சல் பெறப்படுவதை நாம் காணலாம். வசதி கொண்ட விவசாய நிலத்திலிருந்து பெறப்படுகின்றது. இவ்வாறே பாகிஸ்தா வீத நிலப்பரப்பு 80 சதவீத உணவு நிரம் சதவீத பாசன வசதி கொண்ட விவசாய உற்பத்தி பெறப்படுகின்றது. (மூக்கையா லத்திலிருந்தே கூடுதல் பயிர் உற்பத்தி
மிக முக்கியமான உள்ளீடாக இருந்த நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களினாலும் பிழை பல எதிர் விளைவுகள் தோன்றி வருவ நீர்ப்பாசனம் 'அமைதியான எதிரியாக' மில நிலமாக்கல், நீர் தேங்கல் முதலான லாமென உணவு விவசாய ஸ்தாபனம்
ம் பாசன நீர் மேட்டு நிலங்களிலிருந்து லெங்களில் கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றன. புக்களின் செறிவு 70 இலிருந்து 3500ppm 64). 10,000 கனலீற்றர் பாசன நீர் மூலம் 3 தொன் வரை உப்பு படிய விடப்படு ப்பு வகைகளுள் சோடியம், போறோன் பருந்தீங்கினை விளைவிக்கக்கூடியன. ஒரு வருடத்தினுள் மட்டும் 280,000 மூலம் உவர்த்தன்னையும் நீர்த்தேக்கமும் ளவிற்கு நிலம் சீர்குலைவு அடைந்தமை way 1961). பாசனம் பெறும் நிலங்களில் ாத போது, தரைக்கீழ் நீர் மயிர்த்துளைச் )தயடைகின்றது. இதன் மூலம் நிலத்தின் நிலத்தின் மேற்பகுதியை வந்தடைகின் பும் போது இந்த உப்புக்கள் மேல் மண் உவர்த்தன்மைகளை ஏற்படுத்துகின்றன.

Page 37
22
வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி நீரை திருத்துதல் கூடுமாயினும் காரத்த தரைகளைப் பழைய நிலைக்கு திருத்து இடங்களில் மிகவும் கடினமாகும். நீர் நிலங்களில் கனியுப்புக்கள் மண்ணினு செல்வதனாலும் கழித்தரைகளில் மேல் இடங்களுக்கு வழிந்தோடுவதனாலும் இழக்கப்படலாம். இது மண்ணில் அ கின்றது. பத்து வருடங்களுக்கு மேல் போதிய வடிகால் வசதிகள் இல்லாதிரு மையும் அதிகரிக்க நிறைய வாய்ப்பு ஏ தின் அறிக்கையின்படி நீர்ப்பாசனம் ெ களர், உவர் நிலமாக்கல், அமிலமாக் சீர்குலைந்து பயிர்ச் செய்கைக்குப் ( வருகின்றன என்று அறியப்படுகின்ற மில்லியன் ஹெக்டேயர் நிலத்தில் உவர்த்தன்மையினாலும் அமிலத்தன்!ை கொள்ளளவிற்கு மேலதிகமான நீர்ப் குலைவதுடன் நிலக்கீழ் நீர் மட்டமும் இடங்களில் அவதானிக்கப்படுகின்றது தினால் நிலக்கீழ் நீர்மட்டங்கள் கீழிறங் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ் வ பிரதேசங்களில் இனங்காணப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நிலக்கீழ் நீர்மட்டம் கடந்த அறியமுடிகிறது. நீர்ப்பாசனத்தினால் அவதானிக்கப்படுகின்றது. இத்துடன் ட மாயின் மண் இறுக்கமடைந்து கட்ட கின்றது.
இலங்கையில் நீர்ப்பாசனத்துடன் யான ஆய்வுகளின் மூலம் அறிக்கை ே இருப்பினும் நீர்ப்பாசனம் பெறும் இட பிரச்சினைகள் எதிர்காலத்தில் திருத்த ( தோற்றுவிக்கலாம். இவை தோன்று ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுதல் அவசி கீழ் கடலுடன் தொடர்பு கொண்ட கன நிலையிலிருக்கும் நன்னீரும் காணப்ட லான நீரிறைப்பினால் கீழிறங்கும் போ பமாகிறது. யாழ் மாவட்டத்தில் 23 அதிகரித்துள்ளதாக அறிய முடிகின்றது இக்கிணறுகளில் குளோறைட் மட்டம் கிறாம் வரை உயர்ந்திருப்பதாக தெரிகி

பேண்தகு விவசாயம்
இறைப்பதன் மூலம் இத்தரைகளைத் ன்மை, உவர்த்தன்மை, அடைந்த வது வடிகால் வசதி செய்ய முடியாத பாசனத்தின் மூலம், நன்கு நீர்வடியும் ள் கழுவப்பட்டு ஆழமான பகுதிக்குச் மண்ணில் அவை நீரில் கரைந்து வேறு
மேல் மண்ணிலுள்ள கனியுப்புக்கள் மில நிலை உருவாவதற்கு காரணமா ர்ப்பாசனம் செய்து வரும் காணிகளில் ]ந்தால் உவர்த்தன்மையும் அமிலத்தன் ற்படுகின்றது. உணவு விவசாய தாபனத் சய்யப்படும் 50 சதவீதமான காணிகள் கல், நீர் தேங்கல் முதலியவற்றினால் பொருத்தமில்லாத நிலங்களாக மாறி து. இந்தியாவில் பாசனம் பெறும் 40
7 மில்லியன் ஹெக்டேயர் நிலம் மயினாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வயற் பாசனத்தினால் நீரியல் சமன்பாடு சீர் உயர்ந்து நீர்த்தேக்கம் ஏற்படுவது பல து. மிதமிஞ்சிய கிணற்று நீர்ப்பாசனத் கி விடுவது இன்னும் சில இடங்களிலும் ாறான பிரச்சனைகள் உலகின் 40 ான இந்தியாவில் தமிழ் நாட்டின் சில 10 ஆண்டுகளாக கீழிறங்கி வருவதாக மண்ணின் கட்டமைப்பு சீர்குலைவதும் ாரமான இயந்திரங்களும் பாவிக்கப்படு மைப்பு மேலும் பாதிப்பிற்கு உள்ளா
ா தொடர்பான பிரச்சினைகள் முழுமை செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரியவில்லை. ங்களில் இனங் காணப்படாமல் உள்ள மடியாத அளவிற்கு பின்விளைவுகளைத் 3ற்கு முன்னரேயே முன்னெச்சரிக்கை யமாகும். யாழ் மாவட்டத்தில் நிலத்தின் தியான உப்பு நீரும் அதன் மேல் மிதந்த டுகின்றது. இந்த நன்னீர்ப்படை கூடுத து உப்பு நீரின் செறிவு அதிகரிக்க ஆரம் தவீத கிணறுகளில் உப்பு நீர்ச் செறிவு 1. இறைப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் லீற்றருக்கு 400 தொடக்கம் 900 மில்லி றது. இது பாதுகாப்பு மட்டத்திலும் (200

Page 38
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
மி.கி) 2 தொடக்கம் 5 மடங்கு அதி பாசனம் பெறும் காணிகளில் உ ஏற்படுகின்றது. இதன் காரணமாக யா கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. மேற்படை இடங்களில் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.
வடிகால் வசதி குறைவான நி மூலம் ஏற்படும் நீர்த்தேக்கத்தினால் ப வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுதல், நச்சுத்த மண்ணின் கட்டமைப்பு பாதிக்கப்படுத் வளர்ச்சி என்னும் பிரச்சனைகள் உரு தினால் மண்ணிலுள்ள நுண்ணுயிர் ஏற்படுகின்றன. இதனால் நோய் தரும் சாத்தியக் கூறுகள் காணப்படுகின்றன.
பாசன வசதி பெறுவதற்காக ஆ அல்லது திசை திருப்பும் போது ப6 நிலங்களும் நீரில் அமிழ்ந்து விடுவதும் சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது வசதியளிப்பதற்காக நிலத்தை மட்டப்ப மண் பெரும்பாலான பரப்பில் குறை கும். தூவல் பாசன நீர் பனிப்பூச்சியி (சிமித் 1957) என்பது நன்மையாக இ ளில் பூச்சிபீடைகள் பெருகும் வாய்ப்பு அவை பல்கிப் பெருகுவதற்கு செழித்து குரிய சூழலும் ஏற்படுவதே இதற் பாசனவசதி அறிமுகமான இடங்களில் பூச்சி பீடைகள் தோன்றியமை அவதா Regions).
நீர்ப்பாசனத்தினால் ஏற்படும் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயன உரா வடிகால் மூலம் நீர் நிலைகளை அ (Eutrophication) (5606) 2-((56. Tg56), 6 பொருட்கள் சேர்தல் முதலான தீங்கு வாழும் தாவர, விலங்கு இனத் ஏற்படுகின்றன. வாவிகளில் சில மீனி தொகையிற் பெருகுவதற்கும் இது கார
ஆறு, ஏரி, குளங்களிலிருந்து வண்டல் மண்ணும், கனியுப்புக்களும் இதனால் பல சாதக, பாதக விளைவு

23
மாகும். இதன் விளைவாக நீண்டகால வர்த்தன்மை அதிகரிக்க வாய்ப்பு } மாவட்டம் பாலைவனமாகுமோ என்ற ர்ப்பாசனத்தினால் மண்ணரிமானம் ua)
லங்களில் கூடுதலான நீர்ப்பாசனத்தின் ண்ணின் காற்றோட்டம் குறைந்து வேர் ன்மையான பொருட்கள் உருவாதல், ல், கட்டுப்படுத்த முடியாத களைகளின் வாக வழி உண்டாகின்றது. நீர்ப்பாசனத் களின் வகையிலும் பல மாற்றங்கள் நுண்ணங்கிகளின் தொகை அதிகரிக்கும் (Crop Production in Dry Regions)
றுகளை மறித்து அணைகட்டும் போது 0 குடியிருப்பு நிலங்களும், விவசாய , மக்கள் இடம் பெயர்வதும், இயற்கைச் ம் பிரச்சினைகளாகின்றன. பாசன டுத்தும் போது வளம் பொருந்திய மேல் வடைவதும் ஓர் பாதகமான விளைவா ன் பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது இருந்தாலும் பாசன வசதியுள்ள வயல்க புத்தான் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது வளரும் பயிரும், இனப் பெருக்கத்திற் குக் காரணமாகும். அரிசோனாவில்
சில வருடங்களினுள் 73 வகை புதிய soflá; 5 Jutlug (Crop Production in Dry
இன்னுமோர் பிரச்சினை வயல்களில் பகளும், களை, பீடை நாசினிகளும் டைதலாகும். இதனால் நற்போசணை நதறேட் செறிவு அதிகரித்தல், நச்சுப் கள் விளைவதனால் நீர் நிலைகளில் தொகுதிகளில் பெரும் மாற்றங்கள் னங்கள் அழிவதற்கும், சில இனங்கள் ணமாகின்றது.
நீர் பாய்ச்சும் போது பாசன நீருடன் வயல் நிலங்களை வந்தடைகின்றன.
களும் வந்து சேருகின்றன. மேட்டுப்

Page 39
24
பகுதியிலிருந்து பாசன நீர் வரும் கரைந்து வருகின்றன. அவற்றுட் ப குளப் பாசன நீர் மூலம் போதிய
நிலங்களை வந்தடைவதாக அ இடவேண்டிய பொட்டாசிய உரங்க கல்சியம் சல்பேற் போன்ற உப்புக் வண்டல் மண் சேதனப் பொரு பொருட்களையும் கொண்டிருப்ப செய்கின்றன. ஆற்றுப் படுக்கைகை பயிர்ச் செய்கைக்கு மிகவும் வாய்ப் வறண்ட பிரதேசத்திற்கு நீரை
மண்ணையும் கொண்டு வந்து சே கொடை' என வர்ணிக்கப்படுகின் காவி வருவதன் மூலம் நீர்ப்பாசன வற்றில் மண் படிவுகள் ஏற்படுகின் குறைந்து பாசன நீர்த்தட்டுப்பாடு பிரச்சினைகள் உருவாகுகின்றன.
பாசன நீர் விவசாய அபி கிடைக்கும் சாதக விளைவுகெை அகற்றும் வழிவகைகளை மேற்கெ வசதிகளை நன்கு திட்டமிட்டு : முறைகளைப் பயன்படுத்துதல் ே கூடுதலான உப்புக்கள் பாசன நீருட மேற்கொள்ளுதல், சிறந்த பயிரா முக்கியமாக திட்டமிடப்பட்ட நீ என்பனவற்றினால் நீர்ப்பாசனத்தி பெருமளவில் குறைத்துக் கொள்ள

பேண்தகு விவசாயம்
போது அத்துடன் பல கனியுப்புக்களும் பயிருணவாகவிருப்பது நன்மையாகும். அளவு பொட்டாசியம் உப்புக்கள் வயல் யப்பட்டுள்ளது. இதனால் வயலுக்கு ரின் அளவைக் குறைக்கலாம். இதேபோல் ளும் பாசன நீருடன் வரலாம். இவ்வாறே ட்களையும் நன்மையான அசேதனப் தனால் அவை மண்ணை வளம் பெறச் Tuu6ăTlqu u GJ6ốoTudio Ld6ổOT (Alluvial Soils) 1ானதாகும். இதனாலல்லவா நைல்நதி அதி வழங்குவதுடன் வளமான வண்டல் ப்பதனால் எகிப்து தேசம் 'நைல்நதியின் }து? பாசன நீர் பெருமளவு மண்ணையும்
வாய்க்கால், குளங்கள், ஏரிகள் என்பன ாறன. இதனால் அவற்றின் கொள்ளளவு , வரட்சி, வெள்ளப்பெருக்கு முதலான
விருத்திக்கு அவசியமானது அதனால் ாப் பயன்படுத்தி பாதக விளைவுகளை ாள்ளுதல் வேண்டும். நீர்ப்பாசன, வடிகால் அமைத்தல், பொருத்தமான நீர்ப்பாசன மேலதிக நீர்ப்பாசனத்தைத் தவிர்த்தல், டன் வருவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளை க்கல் முறைகளை மேற்கொள்ளுதல், மிக ர் முகாமைத்துவத்தைக் கைக்கொள்ளல் னால் விளையும் பாதக விளைவுகளைப் லாம்.

Page 40
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
05. இரசாயன உரங் பிரச்சினைகளு
உலகளாவிய ரீதியில் கடந் முன்னேற்றத்தைக் கண்டு வந்: ஆற்றிய பங்கினை எந்த விதத்தி றைய விவசாயத்தில் பிரதான இரசாயன உரங்கள் பயிருணவு ளன, தரையிலே அவை சுலப எளிதிற் கிரகிக்பகபடுகின்றன; ச கொள்ளலாம்; வயலில் அவற்ை பசளைகளுடன் ஒப்பிடும் போ: கிலோவும் விலையிற் குறைவாயி துரித பயிர் வளர்ச்சியையும் அவதானிக்கிறான். இத்தகைய முடியாத உள்ளீடாக இரசாயன 2 அதிகரிப்பதற்கான பசுமைப் ட uulf(Srijs.git' (Grow More F( விவசாயிகள் மத்தியில் பிரபல் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றன அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட உயர் வி நல்ல உணர்ச்சியைக் காட்டி கூடு பல வருடங்களாக வழங்கப்பட் விய ரீதியில் இரசாயன, உரப்பய ளது. உரப்பாவனை அதிகரிப்புட துள்ளது. ஆசிய நாடுகளில் 196 ருக்குரிய தானிய உற்பத்தி 1.3 அதிகரித்துள்ளது. இதேவேளை தொன்னிலிருந்து 59 மில்லியன் ெ
இலங்கையி
நெல்லின் சராசரி 1.
|
岛
 

25
களும் அவை தொடர்பான
D
த 30 ஆண்டுகளாக பயிர் விளைச்சல் நல்ல திருக்கின்றது. இதில் இரசாயன உரங்கள் நிலும் குறைவாக மதிப்பிட முடியாது. இன் மான உள்ளிடாக அவை மாறிவிட்டன. களைச் செறிவான அளவிற்கு கொண்டுள் மாகப் பிரிகையடைந்து தாவரங்களினால் ந்தையில் அவற்றை இலகுவாகப் பெற்றுக் றப் பயன்படுத்துவது சுலபமானது; சேதனப் து பயிருணவு அடிப்படையில் ஒவ்வொரு ருக்கிறது; அவற்றப்ை பயன்படுத்தும் போது
கூடுதலான விளைச்சலையும் விவசாயி காரணங்களினால் விவசாயத்தில் தவிர்க்க உரங்கள் மாறிவிட்டன. உணவு உற்பத்தியை ரட்சியைத் தொடர்ந்து 'கூடுதல் உணவு )od) என்னும் சுலோகத்தை அரசாங்கங்கள் யப்படுத்தி வந்தன. இந்தப் பிரச்சாரத்தில் }வ இரசாயன உரங்களாகும். புதிதாக ளைவு தரும் பயிரினங்கள் உரவகைகளுக்கு }தல் விளைச்சலையளித்த காரணத்தினாலும் டு வந்த உரமானியங்களினாலும் உலகளா /ன்பாடு வருடா வருடம் அதிகரித்து வந்துள் ன் பல நாடுகளில் பயிர் விளைவும் அதிகரித் 0 - 1993 கால இடைவெளியில் ஹெக்டய மெ.தொன்னிலிருந்து 2.8 மெ.தொன்னாக இரசாயன உரப்பயன்பாடும் 17 மில்லியன் தான் பயிருணவாக (NPK) அதிகரித்துள்ளது.
வின் நெல் விளைச்சல்
விளைச்சல் பெரும் போகம் 952 - 1995
છે
ド
o
忍
வருடம்

Page 41
26
al
நெல்லின் சராசரி வி 1952
வளர் முக நாடுகளில் உரப்பு வந்திருப்பதைப் பின்வரும் வரைபடம்
வளர்முக நாடுகளில் இ
1971/72
حي 蟹
է6լ Cद्र 영
를
Nr
வரு
இந்த அதிகரித்த பயிர் விளைச் சதவீதத்திலும் கூடுதலாக இருப்பதாக கடந்த 5 ஆண்டுகளில் அதிகரித்த உர விளைச்சல் அதிகரிப்பில் ஒரு தேக்க இதற்கு என்ன காரணமாயிருக்கலாம்' எல்லைப் பயன்பாட்டு விதிக்கு உட்ட முயற்சிகளினால் நிலங்களின் உற விட்டனவா? இரசாயன உரங்கள் சுவட்டு மூலகங்களின் குறைபாடா? விடை காண முடியும்.
 

பேண்தகு விவசாயம்
ளைச்சல் - சிறுபோகம் - 1994
பயன்பாடு வருடாவருடம் அதிகரித்து } மூலம் காணலாம்.
இரசாயன உரப்பயன்பாடு
- 1991/92
டம்
சலுக்கு இரசாயன உரங்களின் பங்கு 50 மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ப்பாவனையுடன் ஒப்பிடும் போது பயிர் நிலை இருப்பதையே காண முடிகின்றது. இரசாயன உரங்கள் குறைந்து செல்லும் டுத்தப்படுகின்றனவா? பல்வேறு மனித பத்தித்திறன் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி மண்ணில் தேங்கிக் கிடக்கின்றனவா? ஆராய்ச்சிகளின் மூலம் தான் இவற்றிற்கு

Page 42
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
இலங்கையில் நெல் உற்பத்தியும் உர
வருடம்
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
இலங்கையில் நெல் உற்பத்
15
O
O
O o y
1000
500
O
n OO 92
ட) நெல் உற்பத்தி
இரசாயன உரங்களின் பய பொருளாதார சூழற்பிரச்சினைகள் டுள்ளது. முன்யோசனையற்றதும் இவற்றிற்குக் காரணமாகின்றன. ளுமிடங்களில் இவற்றின் தாக்க பாணம், நுவரேலியா முதலான ெ மாவட்டங்களில் மண்ணிலும் நில வருவதாகத் தெரிகிறது.
 

27
நெற்பயிற்ச் செய்கையில் ப்பாவனையும். ('000 மெ.தொ)
நெல் உற்பத்தி உரப்பாவனை
2661 153
2518 187
2128 151 2477 2O4
2063 156 2.538 144
2389 179
2340 208
257O 248
2684 267
நெற்பயிர்ச் செய்யிைல் தியும் உரப்பாவனையும்
300
250
200
150
100
50
-O- உரப்பாவனை
1ன்பாடு அதிகரித்து வந்த இடங்களில் பல ா தலை தூக்கியுள்ளமை அவதானிக்கப்பட் திட்டமிடப்படாததுமான மனித முயற்சிகளே செறிவான பயிர்ச்செய்கையை மேற்கொள் ம் கூடுதலாகவிருக்கக் காணலாம். யாழ்ப் சறிவுமுறைப் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளும் 0க்கீழ் நீரிலும் பல பிரச்சினைகள் தோன்றி

Page 43
28
தாவரங்களுக்கு பெருமளவி என்பனவாகும். இதனால் இரசாயன கொண்டவையாகவே இருக்கின்றன. சிறு அளவிலேயே பாவிக்கப்படுகின் உரவகைகள் பெரும்பாலும் பயன்படு பயிர்கள் இவற்றைப் பெற்றுக்கொ6 தொடர்ந்து பாவித்த இடங்களில் : மூலகங்களின் குறைபாட்டு அறிகு டுள்ளன. ஹெக்டேயருக்கு 100 கிலே fŞADITúd Zn, 433 figp Tưd Cu GT உள்ளெடுக்கப்பட்டமை அவதானிக்க இவ்வாறு தொடர்ந்து N,PK உர மண்ணிலுள்ள ஏனைய மூலகங்களு கின்றன. இதனால் பயிர் விளை தொடர்பான உயிரினங்களிலும், ம ஏற்படவும் வழியுண்டாகின்றது. இ விளைச்சல் குன்றி வந்தமைக்கு இ ளது. இவ்வாறே பெருமளவு N உரங் பயிருணவுகளும் கூடுதலாக மண்ணி
சில பொசுபேற்று உரங்களுட னவை சேர்ந்து காணப்படுகின்றன. நச்சுத் தன்மையைத் தோற்றுவித்த இற்றப் - இற்றப் (itai-itai) என்னு ஏற்பட்டது. ஆராய்ந்து பார் உரப்பாவனைக்கு உள்ளான நெல் கட்மியம தான் இதற்குக் காரணம் எ
சமநிலையில்லாத உரக்கல6ை தும், பீடைளினதும் தாக்கம் அதிக உரவகைகள் பயிரில் துரித வளர்ச்சி இலைகளைத் தோற்றுவிப்பதனா பெறலாம் என்று கருதி பெருமள காணலாம். இதனால் பயிர்களின்
நோய், பீடைத் தாக்கங்களுக்கு இல
மண்ணிற்கு இடப்படும் இரச பயிருக்கு பயன்படுகிறது. பெரும்ப பல சூழற் பிரச்சினைகளுக்கும் வழி 40-70% வரை பயிருக்கு பயன்படா தும் வெளியேற்றப்படுகின்றது. வடி ளையும் கிணறுகளையும் சென்றன பாதுகாப்பு மட்டத்திலும் அதிகரித் குடிநீரில் லீற்றர் ஒன்றுக்கு 45 மில்

பேண்தகு விவசாயம்
ற் தேவையான பயிருணவுகள் N,P,K உரங்களுட் பெரும்பாலானவை N,PK S,Ca,Mg கொண்ட உரவகைகள் மிகச் ன்றன. சுவட்டு மூலகங்களைக் கொண்ட Nத்தப்படுவதே இல்லை. மண்ணிலிருந்தே ர்கின்றன. தனித்து N,PK உரங்களைத் Zn, Fe, Cu, Mn, Mg GëUT6ët p 5, 6jli (6) குறிகள் பயிர்களில் அவதானிக்கப்பட் 0ா N.PK உரக்கலவை இட்ட போது 629 ன்பன நிலத்திலிருந்து பயிர்களினால் suu GiTGITg). (Farming for the Future) க்கலவையைப் பயன்படுத்தும் போது 5ம் பயிரினால் கவரப்பட்டு இழக்கப்படு ச்சல் பாதிக்கப்படுவதுடன் பயிருடன் னிதரிலும் கணிப்பொருட் குறைபாடுகள் லங்கையின் புராதன நெல் வயல்களில் துவும் ஓர் காரணமாகக் காட்டப்பட்டுள் களைப் பாவிக்கும் போது P. K முதலான
லிருந்து நீக்கப்படுகின்றன.
ன் செம்பு, கட்மியம், யுறேனியம் முதலா நீண்ட நாட் பாவிப்பில் இவை மண்ணில் ல் கூடும். 1960 ம் ஆண்டு யப்பானில் றும் நச்சுக் கோளாறு நோய் மனிதரில் த்ததில் பெருமளவு பொசுபேற்று வயல்களில் செறிவாகக் காணப்பட்ட “ன்று அறியப்பட்டது.
வப் பயன்பாட்டினால் பயிர் நோய்களின ரிக்க வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. நைதரச யை ஏற்படுத்துவதனாலும் கரும் பச்சை லும் விவசாயிகள் கூடுதல் விளைவு வில் இவற்றைப் பயன்படுத்துவதைக் கலங்கள் மென்மையடைந்து இலகுவில் க்காகின்றன.
ாயன உரத்தின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே ததி இழக்கப்பட்டு வீண் விரயமாவதுடன் வகுக்கின்றது. குறிப்பாக, N உரங்களில் மல் பிரிகையடைந்தும் வடிநீருடன் சேர்ந் க்ருடன் சேரும் உரத்தின் பகுதி நீர் நிலைக டவதனால் நைதரேற்று (NO) செறிவு து நீரில் நச்சுத்தன்மை உருவாகுகின்றது. லி கிராமிற்கு மேல் நைதரேற்று செறிவு

Page 44
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
இருக்குமாயின் அது மனித உ இவ்வாறான நச்சுத்தன்மையினா பில் பாதிப்பு ஏற்படுதல் (நீலக் கோளாறுகள் முதலான தீமைகள் ளில் நைதரேற்று செறிவு பாதுகாட் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டுள் களில் நைதரேற்று செறிவு பா அதிகரிப்பைக் கொண்டு காணப்
நீர் நிலைகளில் நைதரே வளர்ச்சி ஊக்குவிக்கப்படுகின்ற உயிர்ச்சூழலில் பல மாற்றங் பாதிக்கப்படுகின்றன, சில ே நீர்த்தாவரங்கள் வயல் நிலங் உருவாகலாம், வாய்க்கால்களை நைதரேற்று செறிவு கொண்ட நைதரசன் செறிவு அதிகரிக்கி பயன்படுத்தும் போது சிறுநீ தோன்றவும் வாய்ப்பு ஏற்படுகிற,
நைதரச உரங்களில் இருந் பச்சை வீட்டு வாயுவாகும். வளி தைப் பலமிழக்கச் செய்யும் வாய ஓட்டை விழுவதனால் அபாய புவியை அடைந்து புவியில் உள் நோய்களைத் தோற்றுவிப்பதை உயர்வடைந்து அதன் மூலம் பல அறியலாம்.
அமிலத்தன்மை கொண்ட உயர்வடையச் செய்கின்ற கார ஏற்படும் நச்சுத் தன்மையும், சில வுகளின் குறைபாடுகளும் தோற்
பயிர்ச் செய்கைக்கு இட வடிநீருடன் சேர்ந்து நீர் நிலை (Eutrophication) GT 6öTg|Lb Glguusi சூழலில் பொதுவாக தாவரங்க கூடுதலாகவும் பொசுபேற்றுக்கள் னால் ஒப்பீட்டளவிற் குறை மிதமிஞ்சிய வளர்ச்சியைக் கட் பயன்படும் பொசுபேற்று உரங்க சாக்கடைக் கழிவுகளின் மூல( அதிகரித்து அதன் மூலம் அல்

29
.டலில் நச்சுத் தன்மையை ஏற்படுத்தும். ல் கர்ப்பிணித் தாய்மாரின் இரத்த சுத்திகரிப் குழந்தை - Bluebaby பிறத்தல்) சிறு நீரகக்
சம்பவிக்கின்றன. சில விவசாயக் கிணறுக |பு மட்டத்திலும் பார்க்க 4 மடங்கு கூடுதலாக ளது. யாழ் மாவட்டத்திலுள்ள சில கிணறு துகாப்பு மட்டத்திலும் 100-150 சதவீத படுகின்றது.
ற்று அதிகரிப்பினால் நீர்த்தாவரங்களின் காரணத்தினால் அந்த நீர் நிலையிலுள்ள கள் ஏற்படுகின்றன. சில உயிரினங்கள் பெருகுகின்றன. இவ்வாறு அதிகரிக்கும் களில் பிரச்சினைக்குரிய களைகளாகவும் அடைத்து பாசன நீரைத்தடை பண்ணலாம். நீரில் வாழும் உயிரினங்களின் உடலிலும் ன்றது. இவற்றை மனிதர் உணவிற்குப் ரகத்துடன் தொடர்பான பல நோய்கள்
து.
து உருவாகும் நைதரசு ஒட்சைடு (NO) ஓர் மண்டலத்தின் மேல் உள்ள ஓசோன் படலத் புக்களில் இதுவும் ஒன்று. ஓசோன் படலத்தில் பகரமான செவ்வூதா, புறவூதாக் கதிர்கள் ாள மனிதரிலும் உயிரினங்களிலும் கதிரியக்க Цtb, 4Gљтоп Glout шto (Global Warming) சூழற்பிரச்சினைகள் உருவாகுவதையும் நாம்
உரவகைகள் மண்ணின் அமில நிலையை ணத்தினால் Fe,Mn,AI முதலானவற்றினால் பயிர் நோய்களும், P. Ca போன்ற பயிருண றுவிக்கப்படுகின்றன.
படும் மேலதிக பொசுபேற்று (P) உரங்கள் களைச் சென்றடைவதனால் நற்போசணை பாடு தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. இயற்கைச் ளினால் கிரகிக்கக்கூடிய நைதறேட்டுக்கள் குறைவாகவும் காணப்படுகின்ற காரணத்தி வான பொசுபேற்று நீர்த்தாவரங்களின் டுப்படுத்துகின்றது. ஆனால் விவசாயத்திற் ளின் மூலமும், மண்ணரிமானத்தின் மூலமும், ழம் நீர் நிலைகளில் பொசுபேற்று செறிவு கா முதலான நீர்த்தாவரங்களின் வளர்ச்சி

Page 45
30
அதிகரிக்க வாய்ப்பு ஏற்படல்ாம். இ6ை நீரிலுள்ள பிராண வாயுவின் செறிவு நச்சுப் பொருட்களும் நீரிற் சேர்கின் குறைவடைவதனாலும் நச்சுப் பொரு பிராணவாயுவை பயன்படுத்தும் உயி இதனால் நீரின் சூழற்றொகுதியில் ஓர் விலங்கினங்கள் அழிந்து போவதற் வழியுண்டாகின்றது.
பொசுபேற் உரவகைகள், பான காரணத்தினால் அவை மீளப் பெறத்த தில்லை. எனவே தொடர்ந்து பாவி பின்னர் அவை பாவனைக்குக் கிடை காலத்தில் பொசுபேற்று உரங்களுக்க தேடியாக வேண்டிய நிலை உருவாகு
மண்ணின் உயிராக விளங்குகி பிரதேசங்களில் வெப்பம் காரணமாக இப்பிரதேசங்களில் பெருமளவு இரசா சிதைவடைதல் மேலும் துரிதப்படுத்த முக்கிய உறுப்பாகிய சேதனப் பொரு சேதனப் பொருள் குறைவினால் மண் வும் மண்ணில் பல சீர்குலைவுகள் மண்டல மண்வகைகளின் வளத்திற் கின்றது.
அதிக அளவு இரசாயன உரங் தும், ஏனைய உயிரினங்களினது பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத் பயிருணவுகளைத் தாவரங்களினால் மாற்றும் அரிய செயலைக் கோடிக் ச அத்தினோமைசீற்றேகூக்கள், மண்பு இவற்றின் வளர்ச்சியிலும், பெருக்கத் களை ஏற்படுத்துகின்ற காரணத்தினா விற்கு உள்ளாகின்றது. நைதரச உரங்க நிலைப்படுத்தப்படும் நைதரசன் பதி Sciopië, Lor' tq6T (1959) (Crop Prod வருடங்களாக நிகழ்த்திய ஆய்வின் பாட்டின் மூலம் மண்ணின் கட்டமை குறைவடைந்ததையும், நீர் உட்புகுத ளார்கள்.
பெருமளவில் இரசாயன உர ஒட்டுமொத்தமாக மண்ணின் பெளதீ

பேண்தகு விவசாயம்
பெருமளவிற் பெருகி அழுகுவதனால்
குறைவடைகின்றது. அத்துடன் பல றன. நீரில் உள்ள பிராணவாயு (O) ட்கள் சேர்வதனாலும் நீர் நிலைகளில் னங்கள் மிகவும் பாதிப்படைகின்றன. தளம்பல் நிலை உருவாகி சில தாவர கும் சில வகைகள் பெருகுவதற்கும்
றக் கனிமங்கிலிருந்து பெறப்படுகின்ற க்க (Renewable) மூலப்பொருட்களாவ த்துவரும் போது சில வருடங்களின் பாதும் போய்விடலாம். எனவே எதிர் குப் பிரதியீடான பொருட்களை நாம் கின்றது.
ன்ற சேதனப்பொருள் அயனமண்டலப் விரைவாகச் சிதைவுக்கு உள்ளாகின்றது. பன உரங்களைப் பயன்படுத்தும் போது ப்படுகின்றது. இதனால் மண்ணிலுள்ள 1ள் துரித கதியில் இழக்கப்படுகின்றது.
5L60LD L (Structure) us $155 ULஏற்படவும் வழியுண்டாகிறது. அயன கு இது மிகுந்த தீமையை விளைவிக்
பகள் மண்ணிலுள்ள நுண்ணங்கிகளின ம் வளர்ச்சியிலும் பெருக்கத்திலும் துகின்றன. மண்ணிலுள்ள சிக்கலான எளிதில் கிரகிக்கக்கூடிய அயன்களாக ணக்கான பக்டீரியாக்கள், பங்கசுக்கள், ழக்கள் என்பன செய்து வருகின்றன. நிலும் இரசாயன உரங்கள் பல தாக்கங் b மண்ணின் உயிரியல் வளம் சீர்குலை 1ள் மண்ணில் ஒன்றிய வாழ்வின் மூலம் த்தலையும் பெருமளவு பாதிக்கின்றன. uction in Dry Regions) at 66Tugu fascit 16 பின்னர் இரசாயன உரங்களின் பயன் ப்பு பாதிக்கப்பட்டதையும், மண் காற்று ல் தடைப்பட்டதையும் அவதானித்துள்
ங்களை மண்ணில் சேர்க்கும் போது 5, இரசாயன, உயிரியற் தொகுதிகளின்

Page 46
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
சமநிலையில் பெரும் மாற்றங்கள், சீர் கூறலாம்.
இரசாயன உரங்களின் விலை அதிகரிப்புடன் வருடா வருடம் உயர் பங்களில் விளை பொருட்களின் வி விலை பல மடங்கு அதிகரிப்பதையே கீழே தரப்படும் வரைபடம் இதற்கு நீக்கப்பட்ட பல சந்தர்ப்பங்களில் அதைத் தொடர்ந்து பயிர் விளைவு கு விலை ஏறியதையும் நாம் அவதா? பெற்றோலியப் பொருட்கள் மீள்ப் இருப்பதனால் இரசாயன உரங்களு தேடியாக வேண்டிய நிலைமையும் ஏ
இலங்கையில் வில் விலையும் இரசாயன 400一
5) a 300 ཀྱི་
2005)
a
100@
O ー戸 1970 1975
6
உலகின் பெற்றோலிய வளப போய்விடும் என்று கூறப்படுவதன பொருட்களை நாம் பயன்படுத்த வே

31
குலைவுகள் ஏற்படுகின்றன என்று தீர்வு
பெற்றோலியப் பொருட்களின் விலை ந்து வருவதைக் காணலாம். பல சந்தர்ப் லையுடன் ஒப்பிடும் போது உரங்களின் ப நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
உதாரணமாகின்றது. உரமானியங்கள் உரப்பாவனை குறைவடைந்ததையும், குறைந்தததையும், விளை பொருட்களின் விக்கக்கூடியதாகவிருந்தது. அத்தோடு
பெறமுடியாத மூலப் பொருட்களாக க்குப் பிரதியீடான பொருட்களை நாம் ற்படுகின்றது.
வசாய விளைபொருள்
உரத்தின் விலையும்
உரவிலை
uuli விலை
V.
1980 1985 1990 ருடம்
ம் இன்னும் 30 வருடங்களில் தீர்ந்து ால் பயிருணவு வளங்கும் பல மூலப் ண்டிய அவசிய தேவை உருவாகின்றது.

Page 47
32
06. பேண்தகு விவசாய
பொருளின் பங்கு
பேண்தகு விவசாயத்தின் அடிப் இந்த மண்வளத்தைப் பேணுவதில் பிர சேதனப் பொருட்களாகும். இயற்கைச் மண், வளம் நிறைந்ததாகக் காணப்படுெ முக்கிய காரணமாகின்றது. மண்வளத் அளவைக் கொண்டு மதிப்பிடுவார்கள், ! சேதனப் பொருள் காணப்பட்டால் அ சதவீதத்திற்கு மேற் காணப்பட்டால் அது மதிப்பிடப்படுகின்றது. ஒரு மண் வளம் பிரதானமான காரணம் சேதனப் பொ பயிர்கள் செய்து வரும் காணிகளில் ே மாகும். மித வெப்பப் பிரதேசங்களில் தொன் வரை சேதனப் பொருள் இழக்கட் பான அயனமண்டலப் பிரதேசங்களில் இ கின்றது. இவ்வாறு இழக்கப்படும் சேதன மூலமே மண்ணின் வளத்தைப் பே விளைவைப் பெறலாம். பேண்தகு விவ தமது சிந்தனையைத் திசை திருப்பியுள் வளம் குன்றி வருதலாகும். மண்வளம் இ சந்ததியினருக்குமாக பேணப்படுதல் ெே சேதனப் பொருட்கள் மிகச் சிறப்பான விவசாயத்தில் மண்ணின் சேதனப் இடத்தைப் பெறுகின்றது.
மண்ணிற்கு சேதனப் பொருளை Residues) Lé (58, at & Friscit (LDITL கூட்டுப்பசளை (Compost) பண்ணைப்பக ளை முதலான சேதனப் பசளைகள் பய6 தும் சிக்கலான சேதனப் பொருட்களின் உக்கி சிதைவடைந்து பலவித சேதனப் கின்றன. சேதனப் பொருளானது ம இறுதியாகத் தோன்றும் சிதைவடைய உக்கல் மண்ணின் கரும் பொன் (Black இவையில்லாத மண் வளமானதாகமாட் கழிதத்தரைகளுக்கும் அதிக அளவில் அவசியமாகும். மண்ணின் இளகு தன்

பேண்தகு விவசாயம்
பத்தில் மண் சேதனப்
படை ஆதாரமே மண் வளம் தான். தான பங்கை வகிப்பவை மண்ணின் சூழலில் தாவரப் போர்வை கொண்ட பதற்கு அதிலுள்ள சேதனப் பொருளே தை அதிலுள்ள சேதனப் பொருளின் மண்ணில் 2 சதவீதத்திற்குக் குறைவாக ந்த மண் வளம் குன்றியதெனவும் 5
மிகவும் வளம் பொருந்தியது என்றும்
குன்றிப் போகிறதென்றால் அதற்குப் ருள் இழக்கப்படுவதாகும். ஆண்டுப் சதனப் பொருள் இழப்பு மிக அதிக
வருடாவருடம் ஹெக்டேயருக்கு 4 பட்டு வருவதாகத் தெரிகிறது. ஈரலிப் இது இன்னும் உயர்வாகவே காணப்படு னப் பொருள் மீண்டும் நிரப்பப்படுதல் ணி நிரந்தரமான, குன்றாத பயிர் சாயத்தை நோக்கி உலக நாடுகள் பல ாளமைக்குப் பிரதான காரணம் மண் இன்றைய சந்ததியினருக்கும் எதிர்காலச் பண்டும். மண்வளத்தைப் பேணுவதில் எ பங்கை வகிப்பதனால், பேண்தகு பொருளைப் பாதுகாத்தல் முக்கிய
அளிப்பதற்கு, பயிர் மீதிகள் (Crop ட்டெரு, ஆட்டெரு, கோழி எரு) F60GT (Farm yard Manure) பசுந்தாட்ச ன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை அனைத் னால் ஆக்கப்பட்டவையாகும். இவை பொருட்களை மண்ணிலே சேர்ப்பிக் ண்ணின் உயிரெனவும் அதனின்று முடியாத ‘மக்கு’ (Humus) அல்லது Gold) என்றும் போற்றப்படுகின்றது. டாது. மணற்றரைகளுக்கும் கனதியான சேதனப் பொருட்களைச் சேர்த்தல் 50Lo (Plasticity) 1960600T6 (Cohesion)

Page 48
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
போன்றவற்றை இவை குறைக் சேதனப் பொருட்கள் நீக் மாற்றியமைக்கின்றன. இதனா செய்ய வழியுண்டாவதுடன், சிறப்படையவும் வசதியுண்டாக
மணற்றரைகளுக்கு நீரை வளர்ச்சிக்கேற்ற பெளதீக இர வாகவே காணப்படுகின்றது. ே செய்கின்றன. கடற்பஞ்சு போல் சேதன வளமாக்கிகளுக்குண்டு இருக்குமாயின் பாசன இறை இதனால் பாசன நீரின் வினை வறட்சியடைதலைக் குறைக்கும் விளையும் தீமைகளைக் குறைக்
பயிர் உணவை ஆக்கித் முதலான செயற்பாடுகளில் உத அவை உணவாய் அமைகின்றன மான மண்ணில் 3-4 பசுக்களின் (டெயிசல் 1987) இவற்றிற்கு ஆ
மண்ணின் சேதனப் டெ வர்ணிக்கப்படுகின்றது. அவற்றி கையடைந்து வெளிவிடப்படுகி மிகக் குறைந்த அளவுகளிலே க யூறியாவிலுள்ள நைதரசனை தேவைப்படுகின்றது. இவற்றில் னும் அவை பயிர் வளர்ச்சிக் சுவட்டு மூலகங்களையும், வள வைட்டமின் போன்ற வளர்ச்சி சேதனப் பசளைகள் பூரணமான றன.
தரையிலே கரையாத நிை குப் பிரயோசனம் எதுவுமில் பயிருணவுப் பொருட்களை, ே உண்டாகும் சேதன அமிலங் அவற்றின் பயன்பாட்டைச்

33
கின்றன. கழித்தரையின் ஒட்டும் தன்மையை அவற்றைப் பொல பொலப்பானதாக ) உழவு சாகுபடிக் கருமங்களை இலகுவாகச் மண் காற்றுட்டலடையவும் வேர் வளர்ச்சி
றது.
ந்தேக்கி வைக்கும் இயல்பில்லை. மேலும் பயிர் சாயன உயிரியற் சூழலும் அதனகத்து குறை சதன வளமாக்கிகள் இக்குறைகளை நிவர்த்தி நீரை உறுஞ்சி வைத்துக் கொள்ளும் இயல்பும் . மண்ணில் போதுமான சேதனப் பொருள் ப்புகளின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கலாம். த்திறனை அதிகரிக்கும் பொருளாகவும் மண் பொருளாகவும் மிதமிஞ்சிய பாசனத்தினால் கும் பொருளாகவும் அவை விளங்குகின்றன.
தருதல், மண் கட்டமைப்பை உருவாக்குதல் நவும் கோடிக்கணக்கான நுண்ணுயிர்களுக்கும் ா. ஒரு ஹெக்டேயர் காணியின் 10 செ.மீ. உயர நிறைக்கு ஈடான நுண்ணுயிர்கள் வாழ்கின்றன ஆதாரமாக இருப்பது சேதனப் பொருளாகும்.
பாருள் பயிருணவுகளின் களஞ்சியம்' என லுள்ள பயிருணவுகள் மிக மெதுவாகவே பிரி ன்றன. சேதனப் பசளைகளில் பயிருணவுகள் ாணப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு 100 கிலோ ப் பெறுவதற்கு 20-30 தொன் பயிர் மீதி பயிருணவுகள் குறைந்த அளவிற் காணப்படி த வேண்டிய எல்லாப் பயிருணவுகளையும், ர்ச்சியை ஊக்கும் ஓமோன்களையும், தாவர க் காரணிகளையும் கொண்டுள்ளன. எனவே
ப்யிருணவுக் கலவையாக மதிப்பிடப்படுகின்
லயிலுள்ள பயிருணவுகளினால் தாவரங்களுக் லை. இவ்வாறு கரையாத நிலையிலுள்ள சதனப் பொருட்கள் சிதைவடைவதன் மூலம் கள் கரையும் நிலைக்கு மாற்றியமைத்து றப்படையச் செய்கின்றன. மேலும் வேர்

Page 49
34
வலயத்தில் பொசுபரசு அசைதெை வினைத்திறனையும் உயர்வடையச்
சேதனப் பொருட்களின் சிதை சிறப்பான ஒரு இரசாயனத் தொழிற் இடப்படும் இரசாயன உரங்களின் பயிருணவு கரைந்து, கழிந்து போ LorrifiG (Cation Exchange) 6T66Tg நன்றாக அமைந்திருத்தல் வேண்டும் loid) இத்தொழிற்பாட்டில் மிகச் சி இரசாயன உரங்கள் மண்ணில் தங் பொருட்களை இடுதல் அவசியமா! முற்றிலும் சேதனப் பொருளிலேே வளம்படுத்த சேதனப் பொருட்கள் (
மித மிஞ்சிய கார அமில நிை ளைச் சமன்படுத்தும் அதிர்ச்சி த உதவுகின்றன. காற்றினாலும் நீரினா பெருமளவிற் தடை செய்கின்றன <9|Cyp&,5535605 (Osmotie Presure) -916 ளினால் ஏற்படும் தாக்கத்தை நாற் அவை உதவுகின்றன. மண்ணின் சமநிலையைப் பேணுவதிலும் ( வகிக்கின்றது.
கூட்டுப் பசளை மண்ணிலு: கட்டுப்படுத்துவதாகவும், பீடை நா. குறைப்பதாகவும் அறியப்படுகி: சிதைவடையும் போது கரியமில பாரமான வாயு பயிர்களின் மேற் மூலப் பொருளாவதனால் பயிர் கருத்தாகும். சேதனப் பசளைகள் பின்பும் தொடர்ந்தும் பயனளி றோதம்ஸ்ரெட் விவசாய ஆராய்ச் perimental Station) C36ADTG) 6T66Tug பசளையின் பயன் 40 வருடங் விளக்கியுள்ளார்.

பேண்தகு விவசாயம்
அவை தூண்டுவதனால் பொசுபரசின் Iசய்கின்றன.
பினால் உண்டாகும் மக்கு (Humus) மிகச் ாட்டில் பங்கு கொள்கின்றது. மண்ணிற்கு வினைத்திறன் சிறப்பாக அமைவதற்கும் ாமல் மண்ணில் தங்கி நிற்கவும் அயன் ம் இரசாயனத் தொழிற்பாடு மண்ணில் கூழ்நிலையில் உள்ள மக்கு (Humus Col)ப்பான பங்கை வகிக்கின்றது. எனவே கி நின்று உச்ச பயன் தருதற்கு சேதனப் lன்றது மணற்றரைகளில் அயன் மாற்றீடு ப தங்கியிருப்பதனால் மணற்றரைகளை பெரிதும் உதவுகின்றன.
லகளினால் ஏற்படும் இரசாயன விளைவுக ாங்கு பொருளாகவும் (Buffer) அவை லும் ஏற்படும் மண்ணரிமானத்தை அவை ா. மேலும் மண் கரைசலின் பிரசாரண வை குறைவடையச் செய்வதனால் உப்புக்க று மேடைத் தாவரங்கள் தாங்கி வளரவும் வெப்பநிலை ஈரப்பதன் என்பனவற்றின் சேதனப் பொருள் பிரதான பங்கினை
ாள தீமை தரும் விலாங்குப் புழுக்களைக் னிகளினால் ஏற்படும் நச்சுத் தன்மையைக் 1றது. சேதனப் பொருட்கள் மண்ணில் வாயு வெளிவிடப்படுகின்றது. இந்தப் பரப்பில் தங்கி நின்று ஒளிச்சேர்க்கைக்கு விளைவைக் கூட்டலாம் என்பது சிலரது அவை இடப்பட்டு நீண்ட காலத்திற்குப் |பது இன்னுமொரு சிறப்பியல் பாகும்
f560Goug£di) (Rothamsted Agricultural Ex * வருடா வருடம் இட்டு வந்த பண்ணைப் ளுக்குப் பின்னும் தெரிய வந்துள்ளதை

Page 50
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
பொதுவாக சேதனப் பொரு பாதிப்புக்கள் ஏற்படுவதில்லை. என பாட்டினால் நிலக்கீழ் நீரில் நைதே யாகலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில் நீர் சில நச்சுத் தன்மைகைளைத் தோ எல்லா மண் வகைகளிலும் எல்லாட் பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட
இலங்கையில் சில இடங்களி களில் சேதனப் பசளைகள் உரிய மு ஏனைய பிரதேசங்களில் பெருமள6 நகரக்கழிவுகள், கால்நடை எச்சங்க கக்ககூடியதாக இருக்கின்ற போதி அவை உரிய முறையில் பயன்படு: பரிமாணம் மிக்கவையாக இருப்ப சேகரிப்பதும், ஏற்றியிறக்குவதும் உரிய முறையில் பயிருணவுச் செ நுட்பத்தைப் பெரும்பாலான விவ. காரணமாகும். பெருமளவில் பயி தேவையான அளவு (ஹெக்டேய( போவதும் ஓர் குறிப்பிடத்தக்க பி தகுந்த முறையில் பசளையாக ம பசளையின் அளவை நாலில் ஒன்ற களில் அவற்றைத் தாராளமாக இருக்கக்காணலாம்.
சேதனக் கழிவுகளைச் சிறந்த பல நவீன தொழில் நுட்பங்கள் முறையிலும், பயிருணவுப் பெறும Jin L'O' LJ36061T (Compost) LGT தயாரிப்பதில் நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு அறிமுகமாகியுள்ளன. இவற்றைப் வுகளின் பெறுமானத்தை ஐந்து ப அறியப்பட்டுள்ளது. மண் புழுக்க பொருட்களை சிதைவடையச் செய் 9Qğ5J sgb, rÉIğálQoğ5ğ516i) Vermi Comp நாட்களில் சிறப்பான கூட்டுப் பச பொருள் சிதைவடைதலைத் துரி, அதிகமுள்ள கூட்டுப் பசளை (En

35
ருட்களை இடுவதனால் மண்ணில் பாரிய
ரினும் மிதமிஞ்சிய சேதனப் பொருள் பயன்
ரற்று செறிவு அதிகரிப்பது ஒரு பிரச்சினை
வடிப்பில்லாத பள்ளக்காணிகளில் அவை
ற்றுவித்தல் கூடும். சேதனப் பசளைகளை
ப் பயிர்களுக்கும் பயன்படுத்தலாம் என்பது
விடயமாகும்.
ல் குறிப்பாக நுவரெலியா, யாழ் மாவட்டங் }றையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற போதிலும் வு சேதனப் பொருட்கள் (வீட்டுக் கழிவுகள், 5ள், இலைகுழைகள், வைக்கோல்) கிடைக் லும் பல நடைமுறைக் காரணங்களினால் த்தப்படாது வீண் விரயமாக்கப்படுகின்றன. தனால் அவற்றைப் பல இடங்களிலிருந்து ஓர் சிரமமான காரியமாகிறது. அவற்றை சறிவுமிக்க பசளையாக மாற்றும் தொழில் சாயிகள் அறியாமலிருப்பது இன்னுமொரு Iர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளும் போது ருக்கு 10-20 தொன்) அவை கிடையாமற் ரச்சினையாகும். சேதனப் பொருட்களைத் ாற்றினால் ஹெக்டயருக்குத் தேவையான ராகக் குறைத்துக் கொள்ளலாம். சிறு காணி ப் பாவிக்கும் வசதி பல இடங்களில்
ந வளமாக்கிகளாக (Manures) மாற்றுவதில் இன்று அறிமுகமாகியுள்ளன. விரைவான T60Tüb (High Nutrient Value) Lólś55 TJ6 ub ணைப் பசளை (FYM) முதலானவற்றைத் DGTIGSĖJ856T (Microbial Culturë) பல இன்று பாவிப்பதனால் N, P. K முதலான பயிருண oடங்குவரை அதிகரிக்கச் செய்யலாமென 60GT5 G5 TGior G. (Earth Worm) (3.5560T) வது இன்னுமோர் சிறப்பான முறையாகும். osting எனப்படும். இம்முறை மூலம் 45 ளை தயார் பண்ண முடிகின்றது. சேதனப் தப்படுத்தவும், பயிருணவுப் பெறுமானம் riched Compost) 5utflá;56 b Lugo L15u

Page 51
36
முறைகளும் அறிமுகமாகியுள்ளன. முதலானவற்றைச் சேர்த்து சிறந்த கூ களும் அறிமுகமாகியுள்ளன. காற்று (560Gouggin (Anaerobic) J. G. u நடைமுறையிலுள்ளன. உயிர்வாயு முதலான கழிவுகளைச் சேர்த்து அ உயர்வடையச் செய்யலாம்.
நகரப் பிரதேசங்களில் பல ெ தோறும் குவிந்து வருகின்றன. இ இயற்கை சூழற்றொகுதிகள் பல பிர sól6560GT (Municipal Waste) sal6 தொழில் நுட்பமுறைகள் இந்தியா டுகின்றன. இதனால் விவசாயிகளுக் கிடைப்பதுடன் சூழற் சுகாதாரமும் உள்ளூர்ச் சூழலுக்குப் பொருத்த ஆராய்ச்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுதல்
மண்ணின் பெளதிக, இரசாய இரசாயனங்களும், பண்ணை இயந்தி ஏற்படுத்தும் சீர்குலைவுகளைத் திரு மிக உயர்வானதாகும்.

பேண்தகு விவசாயம்
uT60sD Gusta, Gupp (Rock Phosphate) -டுப்பசளை தயாரிக்கும் தொழில் நுட்பங் ள்ள நிலையிலும் (Aerobic) காற்றின்றிய Fளை தயாரிப்பதில் பல புதிய முறைகள் தொகுதிகளில் (Biogas Unit) சாணம் அவற்றின் பயிருணவுப் பெறுமானத்தை
தான் நிறையான குப்பை கூளங்கள் நாள் தனால் வாவி, நிலக்கீழ் நீர் முதலான சினைகளை எதிர் நோக்குகின்றன. நகரக் ப் பசளையாக மாற்றுவதற்கு மிகச் சிறந்த போன்ற நாடுகளில் கைக் கொள்ளப்ப குக் குறைந்த விலையில் கூட்டுப்பசளை பேணப்படுகின்றது. இது சம்பந்தமாக மான தொழில் நுட்பத்தை அறிதற்கு } வேண்டும்.
பன, உயிரியற் பண்புகளைப் பேணவும், ரங்களும், மனித முயற்சிகளும் மண்ணில் த்தவும் சேதனப் பொருள் ஆற்றும் பங்கு

Page 52
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
07. சேதனப்பசளைக
சேதனப் பசளை வகைகளுள் கூட்டுப்பசளை பயிர் மீதிகள் என் வையாகும். இவை மண்வளத்தைப்
Lu6öoT60)600TL’u u8#60)6mT (Farmyard Ma பண்ணைகளில் வளர்க்கப்படு விலங்குகளின் மலசலக் கழிவுக கழிக்கப்பட்ட புல் முதலான உண் பொருளே பண்ணைப்பசளை என உணவில் உள்ள நைதரசனில் 75-80 பொட்டாசியத்தில் 90 சதவீதமும் பசளையின் பயிருணவுப் பெறுப உடலாரோக்கிய நிலை, உணவின் த பொறுத்து மிகவும் வேறுபடக் கூடி சராசரியாக 0.5 சதவீத நைதரசன், சதவீத பொட்டாஷ் என்பன இருப்ட குதிரை முதலானவற்றின் சிறு நீரில் உடன் ஐந்து மடங்கு குறைவான P காணப்படுகின்றன. இரசாயன உரவ பசளை பயிருணவில் மிக மிக அடர்
உதாரணம்:
பண்ணைப்பசளை பயிருண பெறுமா6
200 கிலோ N - 1 C:
400 ઈોGદ્રom PO - 1
200 Cant KO - 1
பெரும்பாலான பயிர் வகை தொடக்கம் 15 தொன் பண்ணைப்ப பட்டியடைப்பதன் மூலம் விளை நில ஒரு பாரம்பரிய முறையாகும். பட்டியமைப்பதன் மூலம் 2 தொன் அறியப்படுகின்றது.

37
ளின் பயன்பாடு
T பண்ணைப்பசளை, பசுந்தாட் பசளை, பவே பொதுவாக உபயோகத்திலுள்ள பேணுவதில் பெரிதும் உதவுகின்றன.
nure-FYM) ம் மாடு, ஆடு, பன்றி, கோழி முதலான ளும் அவற்றுடன் சேர்ந்த, உண்டு வு வகைகளும் கலந்து உக்கிய சேதனப் ப்படும். விலங்குகளுக்கு ஊட்டப்படும் சதவீதமும், பொசுபரசில் 80 சதவீதமும், மலசலமாகக் கழிக்கின்றன. பண்ணைப் )ானம் விலங்குகளின் வகை, வயது, sன்மை, சேமிப்பு முறை என்பனவற்றைப் பது. பொதுவாக பண்ணைப் பசளையில் 0.2 சதவீத பொசுபோறிக் அமிலம், 0.5 தாக எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஆடு, மாடு, சாணத்தைவிட இருமடங்கு கூடுதலான N உம் மூன்று மடங்கு அதிகமான K உம் கைகளுடன் ஒப்பிடும் போது பண்ணைப் த்தி குறைந்ததாக இருக்கக் காணலாம்.
5Վւն 5Th சமனான இரசாயன உரம்
லா யூறியா - 2 கிலோ
கிலோ அடர்பொசுபேற்று 2 கிலோ
கிலோ பொட்டாசியம் மியூறியேற்று
1.7 Gaoit
களுக்கு ஹெக்டேயர் ஒன்றிற்கு 10 சளை பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. இரவில் ங்களில் பண்ணைப்பசளையைச் சேர்த்தல் 10-12 மாடுகளை 30 நாட்களுக்குப் எருவை நிலத்தில் சேர்ப்பிக்கலாம் என்று

Page 53
38
பண்ணைப்பசளையிலுள்ள பயிருள் 450 கிலோ உயிர் நிறையுள்ள வில கிடைக்கும் எருவும், பயிருணவுப் டெ
விலங்கு இனம் கிடைக்கும்
மாடு 13.5 ஆடு O6.3 குதிரை 1.O.O பன்றி 15.3 கோழி O4.3
பண்ணைப்பசளையில் பயிருண போதிலும் இவற்றிலுள்ள ஏனைய பயி உக்கலும், பயிர் வளர்ச்சிக் காரணிகளும் மாகச் செயற்படுகின்றன. நீண்டகாலம் இவற்றின் மற்றுமோர் சிறப்பியல்பாகும்
இலங்கையின் இடை வலயப் பி பரிசோதனைகளில் ஹெக்டேயருக்கு 10 கோழியெரு இடுவதன் மூலம் தக்காளி பட்ட இரசாயன உரத்தின் அளவை 50 டுள்ளது.
குறைவை நிறைவாக்கவும், உ தாக்கவும் இரசாயன உரங்களுடன் பணி டுத்துவது சிறப்பாகும். அவற்றைத் தனி பயன்படுத்தும் போது கூடுதலான பயிர் மண்வளத்தைச் சிறப்பிக்கலாம் என்ப ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எடுத்துக் காட்டு ஆராய்ச்சி முடிவுகளைக் குறிப்பிடலாம்
இரசாயன உரத்தையும் (N) பண்ணை இடும் போது நெற்பயிரிலும், கோதுை
நாடு பயிர் பண்ணைப்பசளை
(தொன் / ஹெக்) இந்தியா நெல் O
5.6
O
5.6

பேண்தகு விவசாயம்
னவுப் பெறுமானம்: பகுகளிலிருந்து வருடமொன்றிற்குக் றுமானமும்:
பயிருணவு (%)
ாரு (தொன்)| N PO || KO
O6O O.15 O 45 0.95 OS5 100 O70 O.25 O55 0.50 O.35 0.40 109 O.80 0.40
வுப் பெறுமானம் குறைவாக இருந்த ருணவுகளும், சுவட்டு மூலகங்களும், மண்ணை வளம்படுத்துவதில் விசேட மண்ணில் தங்கி நின்று பலனளிப்பதும்
ரதேசத்தில் 3 பருவ காலமாக நடந்த ) தொன் மாட்டெரு அல்லது 5 தொன் க்கும், கோவாவிற்கும் பரிந்துரைக்கப் சதவீதம் குறைக்கலாம் என அறியப்பட்
ள்ள நிறைவை மேலும் பயனுள்ள எணைப் பசளையைச் சேர்த்து பயன்ப த்தனியே இடுவதிலும் பார்க்க கலந்து விளைவைப் பெறலாம் என்பதையும் தையும் பல நாடுகளில் மேற்கொண்ட }கின்றன. உதாரணத்திற்கு பின்வரும்
பசளையையும் (FYM) ஒன்றிணைத்து மயிலும் ஏற்பட்ட விளைவுகள்:
இரசாயன உரம் பயிர் விளைவு
கிலோ/ஹெக் கிலோ/ஹெக்
O 950 O 1400 67 1550
67 2070

Page 54
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
சீனா
கோதுமை
Source - Tandon (1994)
கேரள வேளாண்மை பல்ச நடத்திய பரிசோதனைகளில் பின்வ (ILEIA - Vol 11 - No - 2 July 95) * தனித்து இரசாயன உரங்களை மட்டும் பாவிப்பதே சிறந்தது * இரசாயன உரங்களைப் பிரதி அதனைச் சேதனப் பசளைகை * தனித்து இரசாயன உரங்
மண்ணிற்கு தீங்கானது மட்டு ஏற்படுத்தும்.
பரிசோதனையின் முடிவுகள் பின்வரு
பயிர்விளைச்சலில் சேதனப் பசை தாக்கம் (கூடுதல் விளைச்சல் இ பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.)
P | Q | R 1979 A 2 1 4 B 1 8 2 1980 A 1 5 2 B 1 8 3
1981 A 1 2 3 - B 1 5 2 1983 A 1 5 3 B | 1 || 7 2 1984 A 1 7 3 1985 A 1 5 2 B | 3 || 5 | 2 1986 A 1 5 3 B 2 5 4

39
70
70
140
140
1330 1570 1530 1790 1630 1990
லைக்கழகம் 8 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து நம் முடிவுகள் பெறப்பட்டுள்ளன.
'ப் பாவிப்பதைவிட சேதனப்பசளைகளை
பீடு செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டால் 1ளக் கொண்டு நிறைவேற்றலாம். 5ளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது மல்ல பயிர் விளைச்சலிலும் வீழ்ச்சியை
நமாறு தரப்பட்டுள்ளன.
ளகளினதும், இரசாயன உரங்களினதும் லக்கம் 1 இலிருந்து ஆரம்பித்து தரம்
பயிருணவு வகை
S T U V W
7 3 8 5 6 7 3 6 4 5
8 3 7 4 6 7 2 5 4. 6 5 6 7 4 8 عام 8 4 7 3 6
6 2 8 4 7 8 3 5 4 6
8 2 6 4 5 8 3 6 4 7 8 7 4 6
7 2 8 4 6 8 1 6 3 7

Page 55
4
O
- முதலாம் போகம் - இரண்டாம் போகம், - மாட்டு உரம் (18,000 கிலோ/ெ - பசுந்தாட்பசளை (18,000 கிலே P+Q(ஒவ்வொன்றும் 9,000 கி - N உரம் (90 கிலோ/ஹெக்) - P (9000 கிலோ/ஹெக்) + NP - Q(9,000 கிலோ/ஹெக்) + NP} - P + Q (4,500 + 4,500 9Ga)I
கிலோ / ஹெக் ) W - NPK (90 + 45 + 45 9Gạoff/Q
பசுந்தாட் u860)6T (Green Manur இலைகுழைகளை மண்ணில் : தொன்மையானது. இவை மண்ணில் யான சேதனப் பசளையாகின்றது. பசளைத் தாவரத்தை உண்டு பண்ணுல இடங்களிலிருந்து சேகரித்துக் கொ பயிர்ச் செய்கை மூலமும் பசுந்தாட் ட முதலான அவரையினப் பயிர்களை பூக்கும் பருவத்தில் மண்ணில் தா பருவத்திலேயே பசுந்தாட்பசளையில் பெருந்தோட்டப் பயிர்களில் அ6 காலத்திற்குக் காலம் மண்ணில் புரட்டி யாகும். நெல்வயல்களில் செஸ்பேனி வற்றை நட்டு மண்ணுட் தாழ்ப்பதன் செய்யலாம் என்பதை சர்வதேச நெல் நன்கு விளக்கியுள்ளன. அவரையினத் என்பன இருப்பதனாலும் குறிப்பிடத் கிலோ) நைதரசனைக் காற்றிலிருந் சிறப்பான பசுந்தாட் ப்சளைகளாகின பசுந்தாட் பசளை சிபாரிசு பண்ணப்ப(
வீதிமுறைப்பயிர்ச் செய்கையி வருடமொன்றில் ஹெக்டயருக்கு பொசுபோறிக் அமிலம் (P.O) 75 கி:ே சேர்ந்ததாகவும் அதன் மூலம் சாதாரண பயிர் விளைவு கிடைத்ததாகவும் இலங்கையில் உலர்வலயத்தில் நடந்த செய்கையில் நடப்பட்ட கிளிறிசீடியா மண்ணில் சேர்த்ததுடன் மண்ணின் மாற்றீடு செய்யக்கூடிய அயன்கள் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. அத்துடன் அதிகரித்துள்ளமை அறியப்பட்டுள்ளது

பேண்தகு விவசாயம்
ஹக்) T/ஹெக்) லோ/ஹெக்)
( உரம் (45 + 45 + 45 கிலோ/ஹெக்)
(45 + 45 + 45 கிலோ/ஹெக்) / ஹெக்) + NPK (45 + 45 + 45
ஹக்)
2): நாட்டு பயிர் செய்யும் வழக்கம் மிகத் இலகுவில் சிதைவடைந்து பெறுமதி பயிர் செய்யும் நிலத்திலே பசுந்தாட் பதன் மூலமும், இலைகுழைகளை வேறு ண்டுவருவதன் மூலமும், வீதிமுறைப் சளையைப் பெறலாம். சணல், அகத்தி ப் பயிர்ச் செய்கைக்கு முன்னர் நட்டு ழ்ப்பது ஒரு சிறந்த முறை. இந்தப் ) கூடுதலான N இருக்கக்காணலாம். பரையின மூடு பயிர்களை வளர்த்து விடுவதும் இன்னுமோர் நல்ல முறை யா (அகத்திவகை) பயற்தை முதலான மூலம் நெல்விளைவை அதிகரிக்கச் > ஆராய்ச்சி நிறுவன பரிசோதனைகள் தாவரங்களில் கணிசமான அளவு PK தக்க அளவு (ஹெக்டயருக்கு 80-100 து நிலைப்படுத்துவதனாலும் இவை ாறன. ஹெக்டயருக்கு 20-30 தொன்
கின்றது. ல் நடப்பட்ட இப்பில் இப்பில் மூலம் 120 கிலோ நைதரசன், 15 கிலோ )ா பொட்டாஷ் (KO) என்பன நிலத்தில் முறையை விட 3 மடங்கு அதிகமான குறிப்பிடப்படுகின்றது. (துவிவேதி) பரிசோதனையில் வீதிமுறைப் பயிர்ச் ஹெக்டயருக்கு 150 கிலோ நைதரசனை திரட்டுத்திணிவு, சேதனப் பொருள், என்பனவற்றின் பெறுமானத்தையும் மண்புழுக்களின் எண்ணிக்கையையும்
(Handawela 1991).

Page 56
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
தென்னை ஆராய்ச்சி சடை புவறேயியா முதலானவற்றைத் மண்ணின் சேதனப் பொருள் : பசுந்தாட்பசளை நீர்வடிப்புள்ள த சதுப்பு நிலங்களில் காற்றின்றிய காணிகளில் பசுந்தாட் பசளை ( நிலையில் நச்சுப் பொருட்கள் உரு
கூட்டுப்பசளை (Compost):
பயிர்மீதிகள், களைகள், புல் குப்பை கூழம் முதலானவற்றை சூழலில் உக்கவைத்துத் தயாரி எனப்படும். இது உயிர் இரசாய பண்ணப்படுவதாகும். இத்தொழிற கிகளினால் சிக்கலான சேதனப் ( கின்றன.
இவ்வகைப் பசளைகள் பச பார்க்க சில சிறப்பான அம்சங்க6ை * இவை கூடுதலான <န္တုဓT၈] စ வலயப் பிரதேசங்களில் ம அவசியமாகும். மித வெப்ப சதவீதமளவில் காணப்படும் இது ஒரு சதவீதத்திலும் குை * C : N கூடுதலாகவுள்ள பயி மண்ணில் தற்காலிக நைதர பொருட்களை கூட்டுப்பச6ை சிதையப்பண்ணும் நுண்ணுய களிலிருந்து சக்தியைப் ( வட்டங்களை உருவாக்குகி நுண்ணுயிர்களின் உடற் பு மாறும் பயிர் மீதி நைதரசை * சிறந்த முறையில் தயாரி
பசளையில் காணப்படும் , கொண்டதாகும். * ஒரு பகுதி சாணத்துடன்
தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டெரு கூடுதலான பயிருணவைக் ே * கூட்டுப்பசளை தயாரிப்பின் கார அமில நிலை என்பத ருக்கும் களை விதைகள், கின்றன.

41
நடத்திய பரிசோதனைகளில் கிளிறிசீடியா, ரையில் பத்திரக்கலவையாக இட்டபோது யர்வடைந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. ரகளுக்கே பொருத்தமானது. நீர் வடிப்பற்ற ரிகை நடைபெறுமாகையால் இவ்வாறான டுவது பொருத்தமானதல்ல காற்றின்றிய வாவதே இதற்குக் காரணமாகும்.
பசுந்தாள், கால்நடைக் கழிவுகள், வீட்டுக் காற்றுள்ள சூழலில் அல்லது காற்றின்றிய க்கும் சேதனப் பசளை கூட்டுப் பசளை |னவியற் றொழிற்பாட்டின் மூலம் தயார் பாட்டில் பல்வேறு வகையான நுண்ணங் பொருட்கள் எளிய நிலைக்கு மாற்றப்படு
ந்தாட்பசளை, பண்ணைப்பசளைகளிலும் ாக் கொண்டுள்ளன. க்கலை (Humus) அளிக்கவல்லன. உஷ்ண )ண் வளத்தைச் சிறப்பிக்க உக்கல் மிக நாடுகளில் மண் சேதனப் பொருள் 5-10 போது உஷ்ண வலயப் பிரதேசங்களில் றவாகவே காணப்படுகின்றது. Iர் மீதிகளை நேரே வயலில் இடுவதனால் -ன் குறைபாடு ஏற்படுகிறது. இவ்வாறான Tயாக மாற்றும் போது சேதனப் பொருளை Iர்கள் அவற்றிலுள்ள காபோவைதரேற்றுக் பற்று பல்கிப் பெருகி பல வாழ்க்கை ாறன. இவ்வாறு பெருகி இறக்கும் இந்த தம் சிதைவடைந்து கூட்டுப்பசளையாக ா உயர்வடையச் செய்கின்றது. கப்பட்ட கூட்டுப்பசளை, பிண்ணைப் அதே அளவு பயிருணவுப் பெறுமானம்
O பகுதி கழிவுப்பொருட்கள் சேர்த்து சாணத்தின் அளவை விட 5 மடங்கு காண்டதாகும்.
போது ஏற்படும் உயர் வெப்பம், (60°C) ால் கழிவுப் பொருட்களுடன் சேர்ந்தி நாய் அங்கிகள் என்பன அழிக்கப்படு

Page 57
42
கழிவுப்பொருட்களை சூழலு
பசளையாக மாற்ற இதுவோர்
கூட்டுப்பசளையின் பிரதான (அ) காபன் நைதரசன் விகிதம் (C (இ) உஷ்ணம்
அ) காபன் ; நைதரசன் விகிதம் கூட்டுப் பசளைத் தயாரிப்பி பங்கினை வகிக்கின்றது. சேதனப் ெ நைதரசன் புரதத்தையும் நுண்ண்ா நைதரசன் விகிதம் 30-40 வரையில் பொருளில் நைதரசன் குறைவாக இ விகிதம் கூடுதலாக இருக்கும். இவ்வா நுண்ணங்கிகளின் விருத்தி பாதிக் செயற்பாடு தாமதமடையும். காபன் இருந்தாலும் நுண்ணங்கிகளின் தெ மேலதிக நைதரசன் NHN வாயுவாக பொருளில் நைதரசன் குறைவாக இ (மாட்டுச்சாணம்,சலம் முதலானவை குழைகள் அல்லது சிறிதளவு நைதர நன்மைதருவதாகும். கூடுதலான அள தவிர்த்துக் கொள்வதே உசிதமானது விகிதம் கீழே தரப்படுகின்றது;
சேதனப் பொருள் C:N விகிதம்
புல் 20
உலர்ந்த தாவரப்
பொருட்கள் 45
வைக்கோல் 100
ஆ) ஈரலிப்பு:
பயன்படுத்தும் சேதனப் பொ இருப்பது பொருத்தமானது. ஈரலிப்பு போது காற்றுள்ள சூழலிலும் (aerobic போது காற்றின்றிய சூழலிலும் (an ஈரலிப்பு அதிகமுள்ள பச்சை இலை, துவதும், நீர் தெளிப்பதும் ஈரலிப்பை

பேண்தகு விவசாயம்
$கு இசைவான முறையில் பயனுள்ள சிறந்த முறையாகின்றது.
அம்சங்கள்: N ratio) (sg.) Frygů)ůL|
(ஈ) கார அமில நிலை
) காபன் நைதரசன் விகிதம் பிரதான பாருட்களிலுள்ள காபன் சக்தியையும் கிகளுக்கு வழங்குகின்றன. காபன்:
இருப்பது பொருத்தமானது. சேதனப் இருக்கும் பொழுது காபன் நைதரசன் றான பொருட்களைப் பாவிக்கும் போது கப்பட்டு கூட்டுப்பசளை உருவாகும் நைதரசன் விகிதம் 30 ற்கு குறைவாக ாழிற்பாடு தாமதமடையும். அத்துடன் 5 மாற்றமடைந்து விரயமாகும். சேதனப் ருக்கும் பொழுது, விலங்குக் கழிவுகள் ) அவரையினத் தாவரங்களின் இலை, சன் உரங்கள் என்பவற்றைச் சேர்ப்பது வில் நைதரச உரங்களைச் சேர்ப்பதைத் து. சில சேதனப் பொருட்களின் C:N
சேதனப் பொருள் C:N விகிதம் மிருகக் கழிவுகள் 14 நார்ச் செறிவு கூடிய பொருட்கள் 300 மரத்தூள் 200 எலும்புத் தூள் O8
நளில் ஈரலிப்பு சதவீதம் 50-60 வரை 40 சதவீதத்திற்கும் குறைவாயிருக்கும் 80 சதவீதத்திற்கு அதிகமாக இருக்கும் aerobic) கூட்டுப்பசளை உருவாகும். குழைகளை வாட விட்டுப் பயன்படுத்
30-60 சதவீதத்தில் பேணுவதற்காகும்.

Page 58
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
இ) உஷ்ண நிலை:
நுண்ணங்கிகள் சேதனப் போது அவற்றின் மூலம் ெ வெளிப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் இந்த உஷ்ண நிலை 2-7 நாட்க வெப்பநிலையில் பெரும்பாலா? பீடைகளின் பல வளர்ச்சிப் பருe
ஈ) கார அமில நிலை
பொதுவாகப் பயன்படுத்த அல்லது சிறிது அமிலத் தன்மை நிலை அதிகரித்தால் சேதனப் டெ மாற்றமடைந்து வீண் விரயமாகி: மரச் சாம்பல் முதலானவற்ை பொருளில் C : N விகிதம், ஈர கும் போது அமில நிலையினால்
தயாரிக்கும் முறை:
காற்றுள்ள நிலைமையிலு சளை தயாரிக்கலாம். காற்றுள்ள லுள்ளன. ஒன்று குவியல் முறை குழிகளில் தயாரிக்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்:
பயிர் மீதிகள், களைகள், ( வுகள் என்பனவற்றை மூலப்டெ இந்தக் கழிவுப் பொருட்களுடன் நடைகளின் சிறுநீரும் விசேடம கழிவுப் பொருளுக்கு 1 பங்கு 6 லாம். இவற்றுடன் 100 பங்கு சேர்ப்பதும் நல்லது. இதனால் அ கழிவுப் பொருட்களிலிருந்து பி என்பனவற்றை அகற்றிவிடுதல் (
குவியல் முறை:
குவியலின் உயரம் 3 அ நிரம்பக் கூடிய விதத்தில் தேை பொருட்களை 15 அங்குல உயர ரம் என்பவற்றைக் கூழாகக் கரை பசுந்தாளையும் இடலாம். இவற்.

43
பொருட்களைச் சிதைவடையச் செய்யும் பறப்படும் மேலதிக சக்தி உஷ்ணமாக 40°C வரை உஷ்ண நிலை அதிகரிக்கும். ளில் 55-709C வரை அதிகரிக்கலாம். இந்த ன களை விதைகளும், நோய் அங்கிகளும், பங்களும் அழிக்கப்படுகின்றன.
ப்படும் சேதனப் பொருட்கள் நடு நிலையான கொண்டனவாகக் காணப்படுகின்றன. அமில ாருட்களிலுள்ள நைதரசன் அமோனியாவாக விடும். அமில நிலையைச் சமப்படுத்துவதற்கு றப் பயன்படுத்தவது சிறந்தது. சேதனப் லிப்பு, என்பன பொருத்தமான அளவிலிருக்
ஏற்படக் கூடிய பாதிப்பு ஏற்படுவதில்லை.
ம் காற்றின்றிய நிலைமையிலும் கூட்டுப்ப நிலையில் இரண்டு முறைகள் பொது வழக்கி மற்றையது குழிமுறை. காற்றின்றிய சூழலில்
குசினிக்கழிவுகள், பசுந்தாள், கால் நடைக்கழி 1ாருட்களாகப் பயன்படுத்தலாம். 20 பங்கு 1 பங்கு சாணம் சேர்ப்பது சிறந்தது. கால் ானது. சாணம் கிடையாதபோது 3 பங்கு பாட விடப்பட்ட இலைகுழைகளைச் சேர்க்க கழிவுப் பொருளுக்கு ஒரு பங்கு சாம்பல் மிலத்தாக்கம் அதிகரிப்படாது தடுக்கப்படும். ளாஸ்ரிக், கண்ணாடி, வைரப் பொருட்கள் வேண்டும்.
டிக்கு மேற்படாமலும் நீளம் 10 நாட்களுள் வக்கேற்றபடியாகவும் இருக்கலாம். கழிவுப் ம் வரை இட்டபின் மாட்டுச் சாணம், மூத்தி த்து ஊற்றவேண்டும். இவற்றிற்குப் பதிலாக றுடன் ஏற்கனவே சிதைவடைந்த கூட்டுப்பச

Page 59
44
ளையையும் சேர்த்துக் கொள்வது மி சளை சிதைவடைதலை ஊக்குவிக்( உட்புகுத்தப்படுகின்றன. கழிவுப் பொ தனால் சிதைவடைதல் துரிதமடையு உயரம் வரை இடுதல் வேண்டும்.
தாராளமாக நீர் தெளிக்க வேண்டும் வரை உயரும். பின்னர் இந்தக் குவி வது வாரம் கிளறிப்பிரட்டி விடு:
மாதங்களில் கூட்டுப்பசளை தயாராகி
குழிமுறை:
இதன் அடிப்படைத்தத்துவம் றதே. குழியின் அளவு 10 நாட்களு நீளத்திலும் 3 அடி அகலத்திலும் இ மேற்படக்கூடாது. அடிப்பாகமும் பக்ச இருத்தல் வேண்டும். இம்முறையில் வேண்டியது அவசியமில்லை. ஆன தலைத் துரிதப்படுத்தலாம்.
காற்றின்றிய முறை:
குழிமுறையை ஒத்த நீள அக வேண்டும். கழிவுப் பொருட்கை உயரத்திற்குக் குவித்து மேற் பகுதிை பூசி மூடிவிட வேண்டும். சுமார்
கூட்டுப்பசளையை எடுக்கலாம்.
தொட்டிமுறை:
நூலாசிரியரின் அனுபவத்தில் களை கூட்டுப்பசளையாக மாற்றுவத யாகக் காணப்படுகின்றது. கழிவு இழக்கப்படுவதும் குறைவு. பலதட சிரமமின்றி மிகவும் சிறந்த, நன்கு : 6 மாதமளவில் பெறக்கூடியதை அறி
தொட்டியமைப்பு:
மூன்று அடி உயரத்திற்குக் கூ அகலத்திலும் செங்கற்களைக் கொண் செங்கற்கள் பரவிய தொட்டியின் சீமெந்தினால் பூசப்பட்டிருப்பது நல்ல தொட்டிகளைப் பூச வேண்டிய அவ நீர் வடிந்தோடவும் காற்றோட்டம் ஏற்

பேண்தகு விவசாயம்
கவும் நல்லது. இதன் மூலம் சேதனப்ப தம் பற்றீரியாக்களும், பங்கசுக்களும் ாருட்களைச் சிறிதளவு அரிந்து போடுவ ம். இவ்வாறு படைபடையாக 3 அடி படைகள் நன்கு நனையும் வண்ணம் 5-6 நாட்களின் வெப்பநிலை 1409F யலை 2 வது வாரம், 4 வது வாரம், 8 தல் வேண்டும். இம்முறையில் 5-6 விடும்.
குவியல் முறையில் உள்ளதைப் போன் ருக்குள் நிரப் பக்கூடியவாறு வேண்டிய ருக்கலாம். ஆனால் ஆழம் 3 அடிக்கு 5ங்களும் 45 பாகையில் உட்சரிந்தனவாக
கழிவுப் பொருட்களைப் பிரட்டி விட ால் பிரட்டி விடுவதனால் சிதைவடை
ல ஆழத்தில் குழிகள் அமைக்கப்படுதல் ளக் குழிக்கு மேல் 15-18 அங்குல ய களிமண், சாணி சேர்ந்த கலவையால்
6-8 மாதங்களில் குழியைத் திறந்து
நகரப் பிரதேசங்களில் வீட்டுக் கழிவு ற்கு இதுவோர் சிறந்த, சுலபமான முறை ப் பொருட்களிலுள்ள பயிருணவுகள் வைகளில் இதனைப் பரீட்சித்த போது உக்கிச்சிதைவடைந்த கூட்டுப்பசண்ாயை
ய முடிந்தது.
டாமலும் வசதிக்கேற்ப, வேண்டிய நீள ாடு இந்தத் தொட்டிகளை அமைக்கலாம். அடிப்பாகமும் உட்பக்கச் சுவர்களும் து. சீமெந்துக் கற்களால் அமைக்கப்பட்ட சியமில்லை. மழை நேரங்களில் மேலதிக }படவும் அடியில் இரண்டு வெளிப்போக்

Page 60
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
குத் துவாரங்களை வைக்கலாம். 6 ஒன்றை அமைப்பதற்கு தற்போ6 செலவாகும்.
வீட்டுக் கழிவுகள்:
சிதைவடையக்கூடிய எல் ( பயன்படுத்தலாம். பொலித்தீன், த றைத் தவிர்த்துக் கொள்ளுதல் வே: மிக்க பொருட்களை அரிந்து போடு
செய்முறை:
நாள் தோறும் சேர்ந்துவரு தொட்டியில் போட்டுவரலாம். நன்( அதனை முதலாவது படையின் மே கும். மாட்டுச்சாணம், பச்சை இ துரிதப்படுத்தும். இவற்றை வேண்ட களில் குறிப்பிட்டளவு ஈரலிப்பு தெளித்து வரவேண்டும். அதிகமா composition) usiasts 9(p56) (Put நீர்சேர்ப்பதைத் தவிர்த்துக் கொள்ள கழுவப்பட்டுப் போகலாம். மழை
நல்லது.
கிடைக்கக்கூடியதாக இருந்த Phosphate) அல்லது சுப்ப பொசுே இதனால் சிதைவடைதல் துரிதமை ரிக்கும். ஆனால் இது போட வேை யூறியா போடுவதைத் தவிர்ப்பது இருக்கும் போது சிறிதளவு நைதர நிரம்பியதும் சில கிழமைகளில் க உஷ்ண நிலையும் அதிகரிக்கும். ( வரலாம். தொட்டி நன்கு நிரம்பி கொண்டு அதனை மூடிவிட வேை தேவையில்லை. சுமார் 5 அல்லது பாவனைக்கு தயாராகிவிடும். கா: படுத்துதல் நல்லது. நாட்ச்செல்லும்
மேற்கூறிய முறைகளைவி கூட்டுப்பசளை தயார் பண்ண மு வருடங்களுக்கும் மேலாக பல மு றன. பல ஆராய்ச்சிகளும் நடந்து பொருட்களின் சிதைவை ஊக்கு உட்புகுத்துவதன் மூலம் துரிதகதியி

45
x 4 x 2.5 கன அளவு கொண்ட தொட்டி தைய நிலையில் (1997) ரூபா 1800.00
லா வீட்டுக் கழிவுப் பொருட்களையும் கரம், வைரமான பொருட்கள் என்பவற் ண்டும். வாழைக்குற்றி போன்ற பரிமாணம்
வது நல்லது.
ம் வீட்டுக் கழிவுகளை 9' படையாகத் கு உக்கிய கூட்டுப்பசளை கிடைக்குமாயின் ல் போடுவது சிதைவடைதலை ஊக்குவிக் லைகள் என்பனவும் சிதைவடைதலைத் டிய அளவு சேர்க்கலாம். கழிவுப் பொருட் (50-60%) எப்போதும் இருக்குமாறு நீர் க நீரூற்றினால் சிதைவடைதலுக்குப் (Deefaction) நிலை ஏற்படும். எனவே கூடுதல் வேண்டும். இதன் மூலம் பயிருணவுகளும் ழநேரங்களில் தொட்டியை மூடிவிடுவது
ால் சிறிதளவு பாறைபொசுபேற்று (Rock Lusig) (Super Phosphate) gTGS6 Laoith. டயும், பசளையின் பெறுமானமும் அதிக ண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. அதிகளவு நல்லது. C : N விகிதம் மிக அதிகமாக ச உரங்களைப் பயன்படுத்தலாம். தொட்டி ழிவுப் பொருட்கள் அமரத் தொடங்கும். தொடர்ந்து கழிவுப் பொருட்களை இட்டு யதும் ஒரு படைமண் அல்லது சாணம் னடும், இடையில் புரட்டி விட வேண்டிய 5 மாதங்களில் கூட்டுப்பசளை நன்கு உக்கி Uதாமதமின்றி இவற்றை பயிருக்கு பயன் போது பசளையின் தரம் குறைவடையும்.
- இன்னும் எத்தனையோ முறைகளில் டியும். சீனாவிலும் இந்தியாவிலும் நூறு றைகள் நடைமுறையில் இருந்து வருகின் ள்ளன. அண்மைக் காலங்களில் கழிவுப் விக்கும் பற்றீரியா, பங்கசு வகைகளை பில் கூட்டுப்பசளை தயாரிக்கும் முறைகள்

Page 61
46
அறிமுகமாகி வருகின்றன. அதில் ஒன்று (Vermi Composting). GUTS)6. T60T LOGis இயல்புடையன. ஆனால் சிலவகை ம மட்டுமே உட்கொள்ளக்கூடியன. இ LogiTL(p556flait (Earth Worm) (56) பெறுமானம் மிக்க கூட்டுப்பசளையை 6 *பிரபல்யம் அடைந்து வருகின்றன. சீ பலகாலமாக இது விவசாயிகளினால் ை ம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் கனடா, அமெ கழிவுப் பொருட்களைச் சிதைவடைய பயன்படுத்துகின்றன.
நன்கு தயாரான கூட்டுப்பசளை மாறு காணப்படும்.
C : N விகிதம் 15-2( சேதனப் பொருள் O8-1C நைதரசன் 0.3-0 பொசுபரசு 0.1-0 பொட்டாசியம் 0.1-0
பயிர் மீதிகள்:
விவசாயம் செய்யும் நாடுகளில் கூடியதாகவிருக்கின்றன. இலங்கையி தொன்னிற்கும் அதிகமானவைக்கோல் பகுதி மட்டுமே கால் நடை உணவாகவு! பயன்பட, பெரும்பகுதி எரிக்கப்பட்டு தப்படாமலும் வீண் விரயமாக்கப்படுகி மீதிகள், உரிய முறையில் பயன்படாது மண்ணிலிருந்து கிரகிக்கப்படும் பயிரு மீதிகளில் காணப்படுகின்றது. இவற்ை சேதனப்பசளைகளாகவும் பயன்படுத்து யினால் கணிப்பொருள் வட்டங்களில் களை ஒரளவு சீர்செய்தல் சாத்தியமா பயிர் மீதிகளில் சராசரியாக 0.5 சதவீ 1.5 சதவீத பொட்டாசு என்பனவற்று சிலிக்கா போன்றவையும், சுவட்டு மூ6 அவரைப்பயிர்களின் மீதியில் நைதர தானியப் பயிர்களின் மீதியைவிடக் சு மீதிகளுடன் யூறியா முதலான புரதமற்ற மூலம் அவற்றின் சமிபாட்டையும், ட அவற்றைச் சிறந்த மாட்டுத் தீவனமா பசளையாக மாற்றுவதன் மூலமும், வ பத்திரக் கலவையாக இடுவதன் மூலமு

பேண்தகு விவசாயம்
தான் மண்புழு கூட்டுப்பசளையாகும் ாபுழுக்கள் மண்ணை உட்கொள்ளும் ண்புழுக்கள் சேதனப் பொருட்களை இவ்வாறான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வகைகளைக் கொண்டு பயிருணவுப் விரைவாகத் தயார் செய்யும் முறைகள் னா, இந்தியா முதலான நாடுகளில் கக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. 1970 >ரிக்கா, தாய்லாந்து முதலிய நாடுகள் ச் செய்ய பெருமளவில் இவற்றைப்
யின் இரசாயன அமைப்பு பின்வரு
பயிர் மீதிகள் பெருமளவு கிடைக்கக் பில் வருடா வருடம் 2 மில்லியன் உற்பத்தியாகின்றது. இதில் ஒரு சிறு ம், கைத்தொழில் மூலப்பொருளாகவும் ம், எதுவித பாவனைக்கும் உட்படுத் ன்றது. இவ்வாறே பலவிதமான பயிர் போய்விடுகின்றன. தாவரங்களினால் ணவுகளில் கணிசமான அளவு பயிர் றக் கால் நடைத் தீவனங்களாகவும் |வதன் மூலம் தீவிர பயிர்ச் செய்கை (Nutrient Cycle) ஏற்படும் சீர்குலைவு கும். வைக்கோல் முதலான தானியப் த நைதரசன், 0.6 சதவீத பொசுப்ர்சு, |டன் ஏனைய கணிப்பொருட்களான லப்பொருட்களும் காணப்படுகின்றன. சன், பொசுபரசு, கல்சியம் என்பன கூடுதலாக இருக்கக் காணலாம். பயிர் நைதரசப் பொருட்களைச் சேர்ப்பதன் புரதச்சத்தையும் அதிகரிக்கப்பண்ணி ’க மாற்றலாம். அவற்றைக் கூட்டுப் |யலில் சேர்த்து உழுவதன் மூலமும், ம், உயிர்வாயுத் தொகுதியில் சேர்ப்ப

Page 62
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
தன் மூலமும், மண்ணின் வளத்ை பெறுதல் சாத்தியமாகும். இலங் சேதனப் பசளையாகப் பயன்ப முடிவுகள் சிறந்த பெறுபேறுகளை
ஒரு ஹெக்டேயர் நிலத்திலி அதே வயலில் இடுவதன் மூல பண்ணப்படும் நைதரசனில் 20 சத பொட்டாசியத்தில் 100 சதவீ; பின்வருமாறு காணலாம்;
3 - 3 1/2 மாத நெற் பயிருக்கு சிபாரிசு பண் ணப்படும் பயிருணவு (கிலோ/ஹெக்)
* ஹெக்டயருக்கு 4 தொன் வைக்கோல் இடுவதன் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் பயிருணவு (கிலோ)
ஏனைய பயிருண வுகள் (கிலோ)
இலங்கையில் பல மாவட்டங்களில் பரிசோதனை முடிவுகள் வைக்ே விளைச்சலை அதிகரிக்க முடியுமெ
இலங்கையின் ஐந்து விவசாயக் வில் வைக்கோலின் தாக்கம்:
விவசாய காலநிலை வலயம்
கீழ் நாட்டு உலர்வலயம் கீழ் நாட்டு இடை வலயம் மத்திய நாட்டு இடை வலயம் மத்திய நாட்டு ஈரவலயம்
NP, NPK - gurrfa, uçiotcooT'ju Source: Dissanayake and Reza
* ஒரு ஹெக்டயர் நெல் அறுவடை மூ

47
க் காப்பதில் பல அனுகூல விளைவுகளைப் கயில் நெல் வயல்களில் வைக்கோலைச் }த்துதல் சம்பந்தமாக நடந்த ஆராய்ச்சி எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
ருந்து பெறக்கூடிய 4 தொன் வைக்கோலை 3-3 1/2 மாத நெற்பயிருக்கு சிபாரிசு வீதத்தையும் பொசுபரசில் 7 சதவீதத்தையும் த்தையும் வழங்க முடியும். இதனைப்
நைதரசன் பொசுபரசு பொட்டாசியம்
N POs KO
86 56 46
18 4.6 70
Ca : 18.8 s: 2.5 Mn : 2. O Mg : 9.2 Fe : 0.7 Zn : 0.1 Si : 260.4
விவசாயிகளின் வயல்களில் நடத்தப்பட்ட காலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நெல் ன நிரூபிக்கின்றன.
காலநிலை வலயங்களில் நெல்விளை
நலிவிளைச்சல் (தொன் / ஹெத்)
NP | NPK INP + 606jë5Gg,TGio
4.5 4.7 5.5 5.0 |5. 1 5.7 3.9 5.2 5.6 4.6 4.6 4.9
ட இரசாயன உரங்கள் ja. 1993 - RAPA 1995/12
லம் இதனைப் பெறலாம்.

Page 63
48
08. நுண்ணுயிர் வளம் (BIO FERTILIZERS)
நுண்ணங்கிகளைப் பிரதான களை நுண்ணுயிர் வளமாக்கிகள் பலவகையான நுண்ணங்கிகள் மண்ணிலிருந்து பயிருணவுகளை உ பங்கை வகிக்கின்றன. இவை காற்றி வதாலோ, மண்ணில் கரையாத நிலைக்கு மாற்றுவதாலோ, வேர்த்ெ அதன் மூலம் நீரும் பயிருணவுக மூலமாகவோ அல்லது ஒமோன்களி மாகவோ பயிர் விளைச்சலை அ நுண்ணங்கிகளுள் செயற்திறன் ப அவற்றை ஆய்வு கூடங்களில் வி களுடன் கலந்து வளமாக்கிகளாக களை பயிர் விதைகளுடன், வேர்கள் கிருமியுட் புகச் செய்யலாம். நுை ஆராய்ச்சிகள் நூறு வருடங்களுக்கு வியாபார ரீதியில் சென்ற 50 ஆ வளமாக்கிகள் விவசாயிகள் மத் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் காரணமாக வில் இவற்றைப் பயன்படுத்தக்க போதிலும் சூழலுக்கு தோழமையுை உரங்களை விட நூறு பங்கிற்குமேல் பேண்தகு விவசாயத்தில் இவை சிற
நுண்ணுயிர் வளமாக்கிகளும் சனை நிலைப் படுத்தும், ஒன்றிய உள்ளடக்கிய வளமாக்கிகளாகும். பற்றீரிய வகைகளும், பங்கசு, அத
வளமாக்கிகளும் பானையில் உள்ள

பேண்தகு விவசாயம்
மாக்கிகள்
மூலப் பொருளாகக் கொண்ட வளமாக்கி என அழைக்கலாம். இயற்கையில், தாவரங்களுடன் தொடர்பு கொண்டு உள்ளெடுக்கும் செயற்பாட்டில் சிறப்பான லுெள்ள நைதரசனை (N) நிலைப்படுத்து நிலையிலுள்ள பயிருணவுகளை கரை தாகுதியின் பரப்பை அதிகரிக்கச் செய்து ளும் நன்கு அகத்துறிஞ்ச உதவுவதன் ன் தொழிற்பாட்டை ஊக்குவிப்பதன் மூல திகரிக்க உதவுகின்றன. இவ்வகையான லிக்க குலவகைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து, ருத்தி பண்ணி, பொருத்தமான ஊடகங் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த வளமாக்கி ரில் அல்லது மண்ணில் சேர்ப்பதன் மூலம் ன்னுயிர் வளமாக்கிகள் சம்பந்தமான மேல் பழமை வாய்ந்தனவாகும். ஆனால் ண்டுகளாகவே பலவிதமான நுண்ணுயிர் தியில் அறிமுகமாகி வருகின்றன. பல இரசாயன உரங்களைப் போல் பெருமள டிடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கின்ற டயனவாகவும், ஒப்பீட்டளவில் இரசாயன செலவு குறைந்தனவாகவும் இருப்பதனால் ப்பான இடத்தைப் பெறுகின்றன.
அதிக அளவில் பயன்படுவது நைதர வாழ்வு கொண்ட, பற்றீரியாக்களை இவற்றைத் தவிர, இன்னும் பலவிதமான ந்தினோமைசீற்றிஸ் சேர்ந்த நுண்ணுயிர்
T60T

Page 64
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
பிரதான துண்ணுயிர் வளமாக்கி
நைதரசனை நிலைப்படுத்து
ஒன்றி வாழ்வன (Symbiotic)
-பற்றீரியாக்கள் அத்தினோமைசிற்ே
(Bacteria) (Actinomycetes)
றைசோபியம்
(Rhizobium)
பிறடின்றசோபியம்
(Brady Rhizobium)
பிறங்கியா (Frankia) (Clost
- பொசுபரசைக் கரை நிலைப்படுத்துட
பற்றீரியாக்கள் பங்கச்
மைக் (Мусо
பசிலச்வகை -
(Bacillus) புறதது வாழபவை
Ectomycorrhiza (EC
தாவர வளர்ச்சியை 2osse9EL (Plant Growth Promoters)
பற்றீரிய்ாக்கள் ட>றைே (Plant
 

49
за
நுபவை
ஒன்றாது வாழ்வன (Non Symbiotic)
s
றசு
யாக்கள் அல்கா ஏனையவை
றோபக்டர் அசோலா obacter) (AZola)
ாஸ்பைரில்லம் pirillum)
ஸ் திறிடியம் ridium)
V . சயனேர்பற்றீரியா நீலப்பச்சைப்பாசி
(Cyanobacteria Blue Green Algae BGA)
606)
ஈக்கள் கோறைசா
irrhiza)
அகத்து வாழ்பவை 2M) Endomycorrhiza
VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza)
சாபற்றீரிய வகைகள்
Growth Promoting Rhizobacteria)

Page 65
50 நைதரசனை நிலைப்படுத்தும் ட
ஆண்டொன்றிற்கு 139 மில் னால் மண்ணில் நிலைப்படுத்தப்படு பிரதேசங்களில் தான் (Temperate ! நன்கு நடைபெறுவதாகக் கருத்து பிரதேசங்களிலேயே (Tropical Reg ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறா ஆண்டொன்றிற்கு 440 கிலோ வ சூழல் காணப்படுவதாக வைட்னி நிலைப்படுத்தும் நுண்ணுயிர்களுள் வையாகும். இந்த பற்றீரியங்க முடிச்சுக்களை உண்டு பண்ணி, அ தாவரங்களினால் பயன்படுத்தக் நைதரசனை நிலைப்படுத்துகின்றன பயன்பட, எஞ்சிய பகுதி மண்ணி வேர்ச்சிறு கணுக்களில் தங்கி நின்று சேர்கின்றது. இதன் மூலம் அவன கிடைப்பதுடன் அவற்றுடன் சே அவற்றைத் தொடர்ந்து பயிரிடப்ப கூடிய வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது. அவரையப் பயிர்களுக்கும் இை ஏற்படக்கூடிய சூழல் இருக்குமா அவசியமான மொத்த நைதரசனை சாத்தியமாகும். அவரையங்களின தப்படும் நைதரசனின் அளவு பின்
பயிர்
நிலக்கடலை, கொத்தவரை துவரை பயற்றை சோயா அவரை மைசூர்ப்பருப்பு அல்பா அல்பா
Լյամն) குளோவர்
பீஸ்
9566)6)
வெந்தயம்
ஆதாரம் (லீ,வாணி,1989, சுபரா?

பேண்தகு விவசாயம்
ற்றீரியங்கள்:
லியன் தொன் நைதரசன், பற்றீரியங்களி வதாக அறியப்படுகின்றது. மித வெப்பப் egions) நைதரசன் நிலைப்படுத்தப்படுதல் நிலவுகின்றது. ஆனால் அயனமண்டலப் on) இது சிறப்பாக நடைபெறுவதாக சில fகள். இப்பிரதேசங்களில் ஹெக்டயருக்கு ரை நைதரசனை நிலைப்படுத்தக் கூடிய
(Whitney) குறிப்பிடுகிறார். நைதரசனை
றைசோபிய பற்றீரியங்கள் பிரதானமான ர் அவரையினத் தாவரங்களில் வேர் வற்றில் வாழ்ந்து காற்றிலுள்ள நைதரசனை கூடிய சேதனப் பொருட்களாக மாற்றி இவற்றுள் ஒரு பகுதி தாவரங்களினால் ல் விடப்படுகின்றது. இன்னும் ஒரு பகுதி அவை சிதைவடையும் போது மண்ணில் ரயினங்களுக்கு அவசியமான நைதரசன் ர்ந்து வாழும் ஏனைய பயிர்களுக்கும் டும் பயிர்களுக்கும் நைதரசன் கிடைக்கக் றைசோபிய வகை பற்றீரியங்களுக்கும் டயில் பொருத்தமான ஒன்றிய வாழ்வு "யின் அவரையப் பயிரின் வளர்ச்சிக்கு ாயும் இதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளுதல் ால் ஒன்றிய வாழ்வு மூலம் நிலைப்படுத் வருமாறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது:
நிலைப்படுத்தப்படும் நைதரசன் கிலோ/ஹெக்
112-152 37-196 62-200 53-85 100-300 35-100 100-150 5O-55 26-620 46 41-270
44
1988)

Page 66
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
நிலக்கடலை முதலான அ கொள்ளும் பற்றீரியங்கள் பிறடின றைசோபிய அவரைய ஒன்றியு இரண்டு வகைகளில் நாம் ஊக்கு படும் செயற்திறன் கொண்ட றை சூழலை ஏற்படுத்துவதன் மூலமு பட்ட செயற்திறன் மிக்க றைசோ களாகப் பயன்படுத்தி அவை சூழலை வழங்குவதன் மூலமும் வகை பற்றீரியங்கள் சிறப்பாகச் அவசியமாகும்.
அ) வளமாக்கிகளின் மூலம்
ஏற்கனவே மண்ணிலுள்ள நைதரசனை நிலைப்படுத் இருத்தல் வேண்டும்.
ஆ) மண்ணில் குறைந்தளவு (2 படுதல் வேண்டும். குறிப்பி வகையில் இரசாயன உரா
யங்களின் தொழிற்பாடு ெ
இ) அவரைய வகைப்பயிரான இருத்தல் வேண்டும். சில மூலம் நைதரசனை நி6ை நைதரசனை சிறப்பாக நி துவரை முதலான பயிர் உண்டுபண்ணாத, நைதர் காணப்படுகின்றன. இவ முடியாது. எனவே வேறு அளிக்கப்படுதல் வேண்டு
ஈ) ஒன்றிய வாழ்விற்கு உ தொகுப்பை மிகத் திறமை வழங்கப்படுதல் வேண்டு செயற்பாடுகளை மேற்( குறிப்பாக பின்வருவனவ (1) குறைவான நடுகை (2) சிபாரிசு பண்ணப்ப (3) நிழல் இன்மை. (4) களைகளின் போட் (5) திடீர் மாற்றமில்ல மண்ணை உட்படுத்

51
வரையங்களுடன் ஒன்றிய வாழ்வினை மேற் றசோபியம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. GJIT þ6660)60T (Rhizolium-legume symbiosis) விக்கலாம். மண்ணில் இயற்கையாகக் காணப் )சோபிய பற்றீரியங்கள் வாழ்வதற்கு உகந்த ம், இவை இல்லாதவிடத்து தேர்ந்தெடுக்கப் பியம் குலவகைகளை நுண்ணுயிர் வளமாக்கி செம்மையாகச் செயல்படுவதற்கு உகந்த நாம் இதனை ஊக்குவிக்கலாம். றைசோபிய செயல்படுவதற்கு பின்வரும் சூழ்நிலைகள்
உட்புகுத்தப்படும் றைசோபிய இனங்கள் றைசோபிய இனங்களுடன் போட்டியிட்டு தக் கூடிய செயற்திறன் கொண்டவையாக
5ppm இற்குக் குறைவான) நைதரசன் காணப் பிட்ட அளவிற்கு மேல் நைதரசன் கிடைக்கும் ங்கள் பயன்படுத்தப்படுமாயின் இந்த பற்றீரி பருமளவில் பாதிக்கப்படும்.
ாது ஒன்றிய வாழ்விற்கு பொருத்தமானதாக அவரைய குடும்பங்கள் ஒன்றிய வாழ்வின் ஸ்ப்படுத்த முடியாதவையாகும். இவ்வாறே லைப்படுத்தக்கூடிய நிலக்கடலை, சோயா, களிற் சில இனங்கள் வேர் முடிச்சுகளை ரசனை நிலைப்படுத்த முடியாதவையாகக் ற்றின் வளர்ச்சிக்கு ஒன்றிய வாழ்வு உதவ வழிகளின் மூலமே இவற்றிற்கு நைதசரன்
s).
ட்படுத்தப்படும் அவரையப் பயிர் ஒளித் யாக மேற்கொள்வதற்கு அவசியமான சூழல் ம். இதற்குப் பொருத்தமான பயிர்க்கவியல் கொள்ளுதல் அவசியமாகும். இவற்றுள், ற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல் வேண்டும்:
ஆழம்.
ட்ட நடுகை இடைவெளி.
டி இன்மை, ாத காய்தல், நனைதல் என்பனவற்றிற்கு தாமல் நீர் பாய்ச்சுதல்.

Page 67
52
(6) கம இரசாயனங்களை சில வகைப்பங்கசு நா பற்றீரியங்களுக்கு ஊறு
உ) அவரைப்பயிரும் றைசோபிய பொருட்கள் அனைத்தும் 6 (ğ5gi5)ÜJLumTö55 P, K, S, Ca, Mg, தேவைப்படும். இவற்றுள் மு கும் அடுத்த ஐந்தும் பற்றீரியா
ஊ) மண்ணில் நீர்த்தேக்கமும் வர
எ) மண்ணின் கார அமில நிை அமில நிலை ஒன்றிய வ இதற்கேற்ற வகையில் மண் சீர்ப்படுத்துதல் அவசியமாகல
ஏ) மண்ணில் சாதகமான பெ
குறிப்பாக மண், காற்றோட் என்பன பொருத்தமாக அபை
ஐ) போதிய ஒளிச் செறிவு கிடை
ஒ) மண்ணில் A, Mn நச்சுத்தன்ை
றைசோபிய வகை நுண்ணுய குறிப்பாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற6 படுத்தப்பட்ட பெரும்பாலான நா றை சோபியம் குல வகைகள் மண் அவரையை விட, நிலக்கடலை, கட யினங்கள் என்பனவற்றிற்கு பொ சேர்ந்த றைசோபிய இன பற்றீரிய லிருந்து வருகின்றன.
றைசோபியம் உட்புகுத்தல் மூ வேறுபடுவதை அவதானிக்கலாம். இ தான் காரணமாக அமைகின்றது.
அசற்றோபக்டர், அசோஸ்பைரில்
சோளம், இறுங்கு, கரும்பு சூழவுள்ள பிரதேசத்தில் காணப்படு முதலான, தனித்து வாழும் பற்றீரி நிலைப்படுத்துவது நன்கு ஆராயப் ஊக்குவிப்பதன் மூலமும், சில தா

பேண்தகு விவசாயம்
முன்யோசனையோடு பயன்படுத்துதல். சினிகளும் உரவகைகளும் றைசோபிய விளைவிப்பனவாகும்.
மும் வாழ்வதற்கு அவசியமான ஊட்டப் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். இவற்றுள் Fe, B, Mo, Co, Zn என்பன அவசியம் தல் ஐந்தும் அவரைப்பயிரின் வளர்ச்சிக் ாவின் செயற்பாட்டிற்கும் அவசியமாகும்.
ட்சியும் காணப்படாதிருத்தல் வேண்டும்.
லயைப் பொறுத்த அளவில் கூடுதலான ாழ்விற்கு ஊறுவிளைவிக்கக்கூடியது. ணை சுண்ணாம்பு முதலியன கொண்டு
Tulio.
ளதீக, இரசாயன உயிரியற் பண்புகள் டம், வெப்பநிலை, சேதனப் பொருள் மந்திருத்தல் வேண்டும்.
க்கக்கூடியவகையில் பயிர் நடுகை.
மை இல்லாதிருத்தல்.
பிர் வளமாக்கிகள் சோயா அவரையில் ன. ஏனெனில் சோயா அவரை அறிமுகப் ாடுகளில் இவற்றிற்குப் பொருத்தமான ணில் இல்லாமலிருக்கின்றன. சோயா லை, துவரை, கால் நடைத்தீவன அவரை "ருத்தமான பல்வேறு குலவகைகளைச் ங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாவனையி
pலம் uu9lf விளைவு அதிகரிப்பு ழிகவும் இதற்கு மேற்கூறிய காரணிகளின் தாக்கம்
லம்
முதலான பயிர்களின் வேர்ப்பகுதியைச் ம் அசற்றோபக்டர், அசோஸ்பைரில்லம் |ய வகைகள் காற்றிலுள்ள நைதரசனை பட்டுள்ளது. அவை வேர் வளர்ச்சியை வர ஓமோன்களைச் சுரப்பதன் மூலமும்

Page 68
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
மண்ணிலுள்ள பயிருணவுகை உதவுவதன் மூலம் பயிர் வ விதைகளுடன் அல்லது மண் பயிர்களின் விளைச்சலை அதிகரி
பரிசோதனைகளில் அசோஸ்ன அதிகரிப்பு
LuuGif பரிசோதனை எண்ணிக்கை
1. இறுங்கு 37 2. கரும்பு 28 3. குரக்கன் 15 4. பார்ளி 08
-257 Tib: Biological Nitrogen Fixa
மைக்கோறைசா (Mycorrhiza)
உயர்வதைத் தாவரங்களு தொகுதியில் சில வகைப் பங்க மண்ணிலுள்ள பயிருணவுகளைத் பல்லாண்டுத் தாவரங்களில், குறி வாழ்வு சிறப்பாக அமைந்துள்ளது வாழும் இந்த ஒன்றிய வாழ்வு :ே tion) என அழைக்கப்படுகின்ற வாழ்பவை வெளி வேர்ப்பூஞ்ச வேர்களின் உட்பகுதியுடன் தெ பூஞ்சணக் கூட்டம் (Endomycor இவற்றுள் இரண்டாவது வகை மி (*VAM-Vesicular-arbuscular mycorr மண்ணில் காணப்படுகின்றது.
இவை, அவரையினத் தாவ பெருந்தோட்டப் பயிர்கள், பழ பல்வேறு வகையான தாவரங்களு றன. இவற்றின் பயன்களைப் பின்
அ) மண்ணில் கரையாத நிலை பொசுபரசை (P) தாவரங்க றன. தாவர வேர்களில் வ பண்ணி அவற்றின் மூலம் தாவரம் அகத்துறிஞ்சக் கூ

53
ாத் தாவரங்கள் நன்கு அகத்துறிஞ்ச ர்ச்சியை ஊக்குவிக்கின்றன. இவற்றை ரில் சேர்ப்பதன் மூலம் சில தானியப்
க்கச் செய்யலாம்.
பரில்லம் ஏற்படுத்திய பயிர் விளைச்சல்
களின் சராசரி பயிர் விளைச்சல்
அதிகரிப்பு (%)
09-50 04-83 02-31 15-26
tion - N.S.Subba Rao, 1988.
ள் 90 சதவீதமானவை அவற்றின் வேர்த் சுக்களை வளரவிட்டு அவற்றின் மூலம்
திறம்படப் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. ப்ெபாக காட்டு மரங்களில் இந்த ஒன்றிய 1. தாவர வேர்களுடன் பங்கசுக்கள் சேர்ந்து JiřÜG5F600Töss 36.(6) (Mycorrhizal associaது. வேர்களின் வெளிப்பகுதியில் தங்கி ணக் கூட்டம் (Ectomycorrhiza) எனவும் ாடர்பு கொண்டு வாழ்பவை உள்வேர்ப் hiza) எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. க முக்கியமானது. இவ்வகையிலும் 'வெம்' niza) எனப்படும் பிரிவுதான் பெரும்பாலும்
ரங்கள், தானியப்பயிர்கள், காட்டுமரங்கள், மரங்கள், அலங்காரத் தாவரங்கள், என -ன் தொடர்புடையனவாகக் காணப்படுகின் வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.
லுள்ள, அல்லது நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ள ள் அகத்துறிஞ்சுவதற்கு இவை உதவுகின் ாழும் இவை பூஞ்சண வலைகளையுண்டு மண்ணில் கிடைக்கக்கூடிய பொசுபரசை யவாறு தொழில் புரிகின்றன. இவ்வாறே

Page 69
54
நைதரசன் (N), செம்பு (Cu), Ibs முதலான பயிருணவுகளையும் உதவுகின்றன. இதனால் இவ்ெ மண்ணிலும் தாவரங்கள் பயிரு ஏற்படுகின்றது. ஆ) வேர்த்தொகுதியின் ஆயுட் உதவுகின்றன. இதனால் வேர் கின்றது. இதன் மூலம் பயிருண் மண்ணிலிருந்து அகத்துறிஞ்சும் இ) வேர்த் தொகுதியை விரிவடை வளரவும் இறப்பு வீதம் குறைவு ஈ) தாவர வேர்களை இவை சுற்றி விக்கும் நுண்ணங்கிகளினால் ஏ உ) மண்ணில் காணப்படும் பாரமா g56T60LD (Heavy Metal Toxicity) 2 பெருமளவு பாதிக்கா வண்ணம்
மைக்கோறைசா வகைப் பங் காணப்படினும் சில இடங்களில் பே காணப்படாதிருக்கலாம். எனவே ஒ( அறிமுகம் செய்யும் போது அதன் வே நன்மை தரக்கூடியதாகும். உதாரணமா தாவரத்தை புதிய இடத்தில் நடுகைக் அவற்றின் தாய்த் தாவரங்களின் வே எடுத்து நாற்றுமேடையில் அல்லது அ ளில் சேர்ப்பதன் மூலம் வேர்த் தொகு பண்ணலாம். வேர்ப்பூஞ்சண ஒன்றிய வழியாகும்.
இந்தியாவில் 1979-1989 கா6 முடிவுகளைத் தொகுத்த ரெண்டன் (H பயத்தை, துவரை, கடலை, நிலக் பயிர்களில் வெம்' வகைப்பங்கசுக்க போது 8.1 சதவீதத்திலிருந்து 48 சத டதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவ்வை தனிமைப்படுத்தி வளரப் பண்ணுவ இவற்றை வர்த்தக ரீதியில் வளமாக் காரியமாகக் காணப்படுகின்றது. என மைக்கோறைசா வளமாக்கிகள் சந்ை

பேண்தகு விவசாயம்
[D (Zn), offb55Lio (S), 9)(5 DL. (Fe) தாவரங்கள் இலகுவில் பயன்படுத்த ாறான பயிருணவுகள் குறைவாயுள்ள ாைவுக் குறைபாடின்றி வளர வாய்ப்பு
ாலம் நீடிக்கப்படுவதற்கு இவை தொகுதியின் வினைத்திறன் அதிகரிக் வுகளையும் போதிய அளவு நீரையும் வாய்ப்பு தாவரத்திற்குக்கிடைக்கின்றது. யச் செய்வதனால் நாற்றுக்கள் நன்கு ாயிருக்கவும் வழியேற்படுகின்றது. யிருப்பதனால் ஏனைய தீங்கு விளை ற்படும் பாதிப்பு தவிர்க்கப்படுகின்றது. ன உலோகங்களினால் ஏற்படும் நச்சுத் வர்த்தன்மை என்பவை தாவரங்களைப் இவை பாதுகாக்கின்றன.
கசு பெரும்பாலான மண் வகைகளிற் ாதிய அளவு எண்ணிக்கையில் அவை ரு தாவரத்தைப் புதியதோர் மண்ணில் ர்த்தொகுதியில் இவற்றைச் சேர்ப்பித்தல் க காட்டிலுள்ள குறிப்பிட்ட ஒரு வகைத் காகத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது காட்டில் ரைச் சுற்றியுள்ள மண்ணைச் சிறிதளவு ந்தத் தாவரம் நடப்படும் நடுகைக்குழிக தியில் பொருத்தமான பங்கசைச் சேரப்
வாழ்வை ஏற்படுத்த இது இலகுவான
இடைவெளியில் நடந்த பரிசோதனை -S.Tandon) என்பவர் சோயா, குரக்கன், டலை, தக்காளி, மிளகாய் முதீலான ளை வளமாக்கிகளாகப் பயன்படுத்திய த பயிர் விளைச்சல் அதிகரிப்பு ஏற்பட் கப் பங்கசுக்களை ஆய்வு கூடங்களில் ல் பல பிரச்சினைகள் இருப்பதனால் யாகத் தயார் பண்ணுவது சிரமம் மிக்க னும் அமெரிக்கா முதலான நாடுகளில் யில் பெறக் கூடியதாகவிருக்கின்றன.

Page 70
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
g|G8aFT6NoT (Azollą):
அசோலா எனப்படும் நீரி (Fern) நெற்பயிர் வளரக்கூடிய றுள் இனங்காணப்பட்டுள்ள 90 pinnata) என்னும் இனம் அனே ரங்களின் இலைகளிலுள்ள (Anabaena azollae) GTO) Lid Ểao GJITypGSGOGOT (Symbiosis) C நிலைப்படுத்தி, அசோலா தாவர நைதரசனையும் மண்ணிலிருந் பயன்படுத்தி 3-5 சதவீத் நை, செய்கின்றது. இந்த நைதரசன் ளுக்கும் மேலாக சீனா,வியட்6 பசுந்தாட்ப் பசளையாகப் பயன்
உகந்த சூழ்நிலையில் அ கிழமையில் 2 தொடக்கம் 6 ஏற்படுவதனால் நெற்பயிருக்கு இதன் மூலம் பெறக்கூடியதாக வயலில் 5-10 செ.மீ நீரைக்கL மீற்றருக்கு 100 தொடக்கம் 30 அதனை மண்ணுடன் சேர்த்து பசளையாகப்பயன்படுகிறது. ெ அசோலாவை இடைப் பயிரா தொடக்கம் 100 கிராம் வை விடப்படும் அசோலா பெருகி நெற்பயிருக்கு வழங்கப்படுகின்
அசோலாவை பசுந்தாட் ருக்கு 20 தொடடக்கம் 40 கிே வளரவிடும் போதும் ஏறத்தாள பசுந்தாட் பசளையாகவும் இடை போது ஹெக்டயருக்கு 90 கிே நைதரசனுக்கு சமனானது) கிை
சீனர், வியட்னாம் முதல நன்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற பயன்பாடு குறைவாயிருப்பத ஏதுவாயிருக்கின்றன.
அ) அசோலாவை பாத்திகளி ளுக்கு வழங்கக்கூடிய த

55
ல் மிதந்து வாழும் சிறிய பன்னத்தாவரங்கள் சூழலில் இயற்கையாக வளர்கின்றன. இவற்
வகைகளுள் அசோலா பின்னேற்றா (Azola எக இடங்களில் காணப்படுகின்றது. இத்தாவ விசேட கலங்களில் அனபீனா அசோலா ČJLušGOSFửu Lu (Té (Blue Green Algae) ệ6ötgólu u மேற்கொண்டு, காற்றிலுள்ள நைதரசனை த்திற்கு வழங்குகின்றது. இவ்வாறு கிடைக்கும் து பெறப்படும் நைதரசனையும் அசோலா தரசன் கொண்ட உயிர்த்திணிவை உற்பத்தி செறிவு கொண்ட அசோலா நூறு வருடங்க னாம் முதலிய நாடுகளில் நெற் பயிருக்குரிய பட்டு வருகின்றது.
சோலா மிக விரைவாக வளரக் கூடியது. ஒரு
மடங்கு வரை உயிர்த்திணிவு அதிகரிப்பு வேண்டிய நைதரசனில் பெரும் பகுதியை விருக்கின்றது. நெற்பயிர் நடுகைக்கு முன்னர் ட்டி அதில் அசோலாவை வளரவிட்டு (சதுர 0 கிராம் வரை) நீரை வடிய விட்ட பின்னர் து உழுவதன் மூலம் அசோலா பசுந்தாட் நற்பயிரை நாற்று நட்டு 10 நாட்களின் பின்னர் க வயலில் விடுவது (சதுர மீற்றருக்கு 50 ர) இன்னுமோர் முறையாகும். இவ்வாறு
மடியும் போது வெளிவிடப்படும் நைதரசன் @g,
பசளையாகப் பயன்படுத்தும் போது ஹெக்டய லோ நைதரசன் கிடைக்கிறது. இடைப்பயிராக இதே அளவு நைதரசன் வழங்கப்படுகின்றது. டப்பயிராகவும் அசோலாவைப் பயன்படுத்தும் லா நைதரசன் (200 கிலோ யூறியாவிலுள்ள டப்பதாக அறியப்படுகின்றது.
ான நாடுகளில் நெல் வயல்களில் அசோலா போதிலும் ஏனைய நாடுகளில் இவற்றின் ற்கு பின்வரும் நடைமுறைக் காரணங்கள்
ல் வளர்த்து தேவையான போது விவசாயிக ாபனங்கள் அல்லது அமைப்புக்கள் இன்மை.

Page 71
56
அசோலாவை வித்திகள் மூ மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. வயல்களில் சேர்ப்பது மிக இ
ஆ) பெரும்பாலான நெல் வயல்
இ) வயல்களில் இவை தொடர்
பின்னர் ஏற்படும் வரட்சி. ஈ) குறுகிய காலத்தினுள் பயிர்
வேண்டிய அவசியம் இ கிடையாமை.
உ) சில இடங்களிற் காணப்படும்
நீலப்பச்சைப் பாசி - Blue - Gree
நெற் பயிர் வளரக்கூடிய சூழ இயற்கையாகவே வளர்கின்றன. என்னும் விசேட கலங்களின் மூல கொண்டவையாகும். இவற்றை வளமாக்கியாக இடும் போது ஹெ நிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. நெல் வ வளரவிடுவதன் மூலம் நெல்விளை கள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. ஜ நாடுகளில் நடந்த பரிசோதனைகளி சேர்த்ததன் மூலம் முறையே 19 அதிகரிப்பு பெறப்பட்டுள்ளதாக ப கின்றன. இதுதவிர, வளர்ச்சி ஊக்கி அமிலங்களையும், B போன்ற ை பாசி வெளிவிடுவதனால் மற்றும் கொள்வதாகவும் அறிய முடிகின்ற முதலானவற்றினால் ஏற்படும் நச் தாகத் தெரிகிறது. ஹெக்டயருக்கு கூட நீலப்பச்சைப் பாசியின் மூல அதிகரிப்பு காணப்பட்டமைக்கு இ யிருக்கலாம் என்று ஊகிக்கப்படு பாகை வெப்பநிலை பொருத்தம 3-10 கிலோ உலர்ந்த பாசியை அசோலாவை விட இது நெல்லி கருதப்படுகின்றது. h−
நீலப்பச்சைப் பாசியில் அை நொஸ்ரொக் (Nostoc) ரொலி ெ (Calothrix) என்னும் வகைகள் :

பேண்தகு விவசாயம்
ம் இனப்பெருக்கம் செய்யும் முயற்சிகள் இது வெற்றி பெறுமாயின் அசோலாவை லகுவாகிவிடும்.
5ளில் போதிய நீர் வசதியின்மை.
து வளர முடியாதவாறு பருவ காலத்தின்
விதைப்பு அல்லது நாற்று நடுகை கெய்ய ருப்பதனால் போதிய வேலையாட்கள்
35°C இற்குக் கூடுதலான வெப்பநிலை.
Algae - BGA
}லில் பலவகையான நீலப்பச்சைப் பாசிகள் இவை ஹெற்றறோசிஸ்ற் (Heterocysts) )ம் நைதரசனை நிலைப்படுத்தும் இயல்பு உகந்த சூழ்நிலையில் நெல் வயலில் க்டயர் ஒன்றிற்கு 25-30 கிலோ நைதரசன் பயல்களில் நீலப்பச்சைப் பாசியைச் சேர்த்து rச்சலை அதிகரிக்க முடியுமென ஆராய்ச்சி ப்பான், ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா முதலான ல் நீலப்பச்சைப் பாசியை நெல்வயல்களில் 5, 13-20,24,10-15 சதவீத விளைச்சல் ரிசோதனை முடிவுகள் சில எடுத்துக்காட்டு கெளையும் அஸ்கோபிக் அமிலம் முதலான வட்டமின் பொருட்களையும் நீலப்பச்சைப் பல நன்மைகளையும் நெற் பயிர் பெற்றுக் து. அத்துடன் மண்ணில் இரும்பு, சல்பைட் சுத் தன்மையையும் இவை சமன்படுத்துவ 00 கிலோ நைதரசன் வழங்கப்பட்ட போது ம் 5 தொடக்கம் 25 சதவீத விளைச்சல் வ்வாறான மேலதிக நன்மைகள் காரணமா கின்றது. இவற்றின் வளர்ச்சிக்கு 30-35 ானதாக இருப்பதனாலும் ஹெக்டயருக்கு பயன்படுத்தி வளர்க்க முடிவதனாலும் ற்கு நல்ல நுண்ணுயிர் வளமாக்கியாகக்
ாபீனா (Anabaena) 596||GaoTápT (Aulosira) பாத்திறிக்ஸ் (Tolypothrix) கலோத்திறிக்ஸ் றந்தனவாகக் காணப்படுகின்றன. இவை

Page 72
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
ஆழம் குறைவான தொட்டிகளில் இ இரண்டு வார வளர்ச்சியின் பின்ன வெயிலில் உலர்த்தி நடுகைப் பொ தொடர்ந்து இருக்குமாயின் 2-3 நிரந்தரமாகத் தங்கி வாழ முடிகி பொலித்தீன் பைகளில் அடைக்ச விவசாயிகளுக்கு வினியோகிக்கப்ப தமக்குத் தேவையான நீலப்பச்சைப் கொள்கிறார்கள்.
நீலப்பச்சைப் பாசின்ய இ6 அமைப்புக்கள் இன்மையாலும் நிலவுவதனாலும், விவசாயிகளுக் இவற்றின் பயன்பாடு மிகக் குன கின்றது.

57
ரண்டு வாரம் வரை வளர்க்கப்படுகின்றன. ார் தொட்டியிலுள்ள நீர் வடியவிடப்பட்டு ருள் பெறப்படுகின்றது. வயலில் ஈரலிப்பு தடவை இடும் போது இது வயலில் ன்றது. இவ்வாறான உலர் பொருட்கள் ப்பட்டு இந்தியாவின் சில இடங்களில் படுகின்றன. சில நாடுகளில் விவசாயிகளே பாசி நடுகைப் பொருட்களைத் தயாரித்துக்
வ்வாறு தயாரித்து விநியோகம் செய்யும்
பல வயல்களில் நீர் பற்றாக் குறை 5கு அறிமுகப்படுத்தப்படாமையினாலும் றந்த அளவிலேயே மேற்கொள்ளப்படு

Page 73
58
09. ஒருங்கிண்ைந்த பயி INTEGRATED PLANT N
மண்வளத்தைப் பேணுதற்காக அடைவதற்கு அவசியமான பயிரு கக்கூடிய பயிருணவு மூலப்பொருட திட்டம் ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு 6
மண்வளத்தைப் பேணவும், சேதனப் பொருட்களும், இரச வளமாக்கிகளும், பயிர்ச்செய்கை மு: இடத்திலுள்ள கால நிலை, சூழற்றெ முறைகள், சமூக பொருளாதார அை யில் பல்வேறு வகைகளில் இவற் தனித்தனியே பயன்படுத்துவதைவி செய்கை ஒரு முழுமையான தோற்ற அனுகூல விளைவுகளும் ஏற்படுகி றினால் நிவர்த்தி செய்யப்படுகின்றது
அதிகரித்துவரும் உணவு ம தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதில் ே உரங்கள் பெரும் பங்கினை வகி என்றாலும் சேதனப் பொருட்கள், ம பண்புகளைப் பேணி மண்ணை வ சீர்குலைவுகளிலிருந்து பாதுகாக்கின் எல்லாவித பயிருணவுகளையும் மிக றன; நீண்ட காலத்திற்கு நிலத்தின் என்ற காரணங்களினால் மண்வளத் இரசாயன உரங்களைவிட சிறப்பான சேதனப் பொருட்களைக் கொண் பயிர்விளைச்சலைப் பெறுவதில் ப வதனால், ஒரு நாட்டின் பயிருற் பயன்படுத்தி அடையமுயல்வதும் ! இரசாயன உரங்களை மட்டும் பய வதும் உசிதமானதொன்றல்ல. இரச வந்த பயிர் விளைச்சல் அண்ை அடைந்திருப்பதையும் நாம் அவ: இரசாயன உரங்களைப் பயன்படு சூழற் பிரச்சனைகளும் தலை தூக் பயன்படுத்தும் போது பயிர் செய்யு இழந்து வருவதையும், பல சீர்குை வதையும், சூழல் மாசுறுவதையும்

பேண்தகு விவசாயம்
நணவு வழங்கல் திட்டம் UTRITION SYSTEM (IPNS)
வும் ஒரு குறித்த பயிருற்பத்தி இலக்கை னவுகளை வழங்குதற்காகவும், கிடைக் களை ஒன்றிணைத்துப் பயிர்செய்யும் பழங்கல் திட்டம் என்று அழைக்கப்படும்.
பயிருணவுகளை வழங்கவும் பல வித ாயன உரவகைகளும், நுண்ணுயிர் றைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு ாகுதி, நிலப்பயன்பாடு, பயிர்ச்செய்கை மப்பு என்னும் காரணிகளின் அடிப்படை 1றை ஒன்றிணைக்கலாம். இவற்றைத் பிட ஒருங்கிணைக்கும் போது பயிர்ச் த்தைப் பெறுகின்றது. அதன் மூலம் பல ன்றன. ஒன்றிலுள்ள குறை மற்றொன்
ற்றும் விவசாய விளைபொருட்களின் சேதனப் பொருட்களை விட இரசாயன க்கின்றன என்பதை மறுக்கவியலாது. ண்ணின் பெளதீக, இரசாயன உயிரியற் |ளம் பெறச் செய்கின்றன; மண்ணைச் ாறன; பயிர் வளர்ச்சிக்கு அவசியமான ச்சிறு அளவிலாவது கிடைக்கச் செய்கின் உற்பத்தித் திறனைப் பேணிவருகின்றன தைப் பேணுவதில் சேதனப் பொருட்கள் இடத்தைப் பெறுகின்றன. இருப்பினும், டு ஹெக்டேயருக்குரிய உயர் மட்ட ல நடைமுறைச் சிக்கல்கள் காணப்படு பத்தித் தேவையை இவற்றை மட்டும் ாத்தியமற்ற ஒன்றாகின்றது. இதேபோல் ன்படுத்தி பயிருற்பத்தியை மேற்கொள் ாயன உரப்பயன்பாட்டினால் அதிகரித்து மக்காலமாக ஒரு தேக்க நிலையை ானிக்கலாம். அத்துடன் பெருமளவில் த்தி வருவதனால் பல பொருளாதார, யுள்ளன. நீண்டகாலமாக அவற்றைப் நிலங்கள் அவற்றின் உற்பத்தித் திறனை b6|5(6.55g (Soil Degradation) digit GITT
பல அவதானிப்புக்கள் மூலம் நாம்

Page 74
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
அறியக்கூடியதாக உள்ளது. எ6 ளையும் பல பயிர்ச்செய்கை (ՄX ணைப்பதே சிறந்த வழியாகத் தெ அதிகரிக்கவும், மண்வளத்தை சந்ததிக்காகவும் பேணிப்பாதுகாக் வும் ஒரு வழியுண்டாகின்றது. இ ளினால் மண்ணின் வளம் சீர்கு ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு வழங்
இரசாயன உரங்களின் பய களைக் கொண்டு பிரதியீடு செ களையும், இரசாயன உரங்களை அவற்றை ஒன்றிணைத்துப் பயன்ட மண்ணின் வளம் பேணப்படுதல், கப்படுதல் முதலான அனுகூல வி ஆராய்ச்சி முடிவுகள் நிரூபித்துச் இங்கே குறிப்பிடலாம்.
இந்தியாவில் பல பருவக ஹெக்டேயருக்கு 56 தொன் ப விளைவில் சராசரி 47 சதவீத அ உரத்தை மட்டும் பயன்படுத்திய பண்ணைப் பசளையையும் இரசா போது 118 சதவீத பயிர் விளைச் பரிசோதனைகள் பல இதனை மே மலைப்பிரதேசத்தில் 3 பருவ க ஹெக்டேயருக்கு 10 தொன் ம எச்சத்தை இடுவதன் மூலம் தக்கா ரைக்கப்பட்ட இரசாயன உரங்கை மென்று அறியப்பட்டுள்ளது.
இலங்கை தென்னை ஆ தென்னைக்கு கிளிறிசீடியா, புவ இடப்பட்ட போது மண்ணின் நை வரை அதிகரித்ததையும் சேதன சதவீதமாக அதிகரித்ததையும் பயிருணவு வழங்கற் திட்டத்தின் குறிப்பிடலாம்:
அ) மண்ணின் வளத்தைப் பேணி * மண்ணிலிருந்து பயி
மண்ணின் பெளதீக, சீர்குலைவு ஏற்படாப

59
னவே, சேதன, அசேதன மூலப்பொருட்க றைகளையும் ஒரு திட்டத்தின் கீழ் ஒருங்கி ன்படுகின்றது. இதன் மூலம் பயிருற்பத்தியை இன்றைய சந்ததிக்காகவும் எதிர்காலச் கவும், சூழல் மாசுறா வண்ணம் காப்பாற்ற யற்கைச் சூழலில் பல பயிருணவு வட்டங்க லையாமல் பேணப்படுவதைக் காணலாம். கல்த்திட்டம் இதற்கு உதவுகின்றது.
ன்பாட்டில் ஒரு பகுதியை சேதனப் பொருட் ப்யலாம் என்பதையும், சேதனப் பொருட் யும் தனித்தனியே பயன்படுத்துவதை விட படுத்தும் போது பயிர் விளைவு அதிகரித்தல்,
இரசாயன உரங்களின் பயன்பாடு குறைக் ளைவுகள் ஏற்படுகின்றன என்பதையும் பல காட்டுகின்றன. இவற்றுள் ஒன்றிரண்டை
ாலங்களில் நடந்த பரிசோதனை ஒன்றில் ண்ணைப்பசளை இடப்பட்ட போது நெல் அதிகரிப்பும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இரசாயன போது 63 சதவீத விளைச்சல் அதிகரிப்பும், "யன உரத்தையும் சேர்த்துப் பயன்படுத்திய சல் அதிகரிப்பும் ஏற்பட்டன. பின்னர் நடந்த லும் நிரூபித்துள்ளன. இலங்கையின் மத்திய ாலமாக நடாத்தப்பட்ட பரிசோதனைகளில் ாட்டெருவை அல்லது 5 தொன் கோழி “ளி, கோவா முதலான பயிர்களுக்கு பரிந்து
ரின் அளவை அரைப்பங்காக குறைக்கலா
பூராய்ச்சி சபை நடத்திய ஆய்வுகளில் 1றோறியா முதலான பசுந்தாட்பசளைகள் நரசன் அளவு 257ppm களிலிருந்து 401 ppm ப் பொருள் 0.63 சதவீதத்திலிருந்து 0.85 அவதானிக்க முடிந்தது. ஒருங்கிணைந்த
அடிப்படை நோக்கங்களை பின்வருமாறு
னிப் பாதுகாத்தல்: ருணவுகள் இழக்கப்படாது தடுத்தல்
இரசாயன, உயிரியல் வளங்களைப் பேணி ல் பாதுகாத்தல்.

Page 75
60
ஆ)
ஒரு குறிப்பிட்ட பயிருற்பத்தி பயிருணவுகளை வழங்குதல்
*
兽
பயிர் வளர்ச்சிக்கு அ கிடைக்கச் செய்தல். மேலதிக கனியுப்புக் குறைத்தல்.
இரசாயன உரங்களின் ப வினைத்திறனை அதிகரிக்கச்
சூழல் மாசுறுவதைத் தடுத்தல்
கிடைக்கக்கூடிய கழிவுப் ெ சிறந்த பயன் பெறுதல்
ஒரு சூழற்றொகுதியின் உற்ட
பேண்தகு விவசாயத்தை உறு
ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு வ
H பயிராக்கல் முறைகள்
*அவரையங்க
பயிர்ச்செய்கை *கலப்புப் பயி *தகுந்த நீர் மு *மண்ணரிமா *உரிய காலத் * விவசாய வ +வடிகால் வச தகளை, பூச்சி
*மூடுபயிர் ந(
சேதனப் பொருட்கள்
* பயிர் மீதிகள்
*பசுந்தாட் பக் *பண்ணைப்ப *கூட்டுப்பசை

பேண்தகு விவசாயம்
இலக்குகளை அடைவதற்கு அவசியமான
வசியமான அனைத்துப் பயிருணவுகளும்
களினால் ஏற்படும் நச்சுத்தன்மையைக்
யன்பாட்டைக் குறைத்தல்; அவற்றின்
செய்தல்
)
பாருட்கள் மற்றும் மூலவளங்களிலிருந்து
பத்தித்திறனை அதிகரித்தல்
பதிப்படுத்தல்.
பழங்கல் திட்டம்
5ள் சேர்ந்த சுழற்ச்சி முறைப்
ர்ச் செய்கை காமைத்துவம்
னத்தடை தில் பயிர்நடுகை னவளர்ப்பு முறை
தி நாசினி முகாமைத்துவம்
டுகை

Page 76
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
rumm-Hears நுண்ணுயிர் வளமாக்கி
*றைசோ *அசொற் *அசோள *மைக்கே *சயனோ * பொசுப
பற்றீரியா
மண் இதமாக்கிகள்
*மண்ணி பொருட்க
ட இரசாயன உரங்கள்
*தனியுரங் * கலப்பு 2 ஈஇலைகள்
இரசாயன உரங்களின் வினைத்திறனை அதிக
* மண்பரி * பயிருக்கு * பரிந்துை * நைதரச6 * ஆவியா இழப்புக் * நைதரசன் சேர்த்தல்
1- 26T6 its * பொருத் * விசிறல்,
இடல், ஆ * குறைவா
பயிர்ச் செய்கை மேற்ே உள்ளீடு பயன்பாட்டு முறைகை d 6T6f G) 666) is Tuib (Low Exte வெளி உள்ளீட்டு விவசாயம் (H

61
கள்
பியம்
றோபக்டர்
பைறில்லம்
ாறைசா
பற்றீரியா (BGA) சைக் கரைநிலை அடையச் செய்யும்
ன் கார, அமில நிலையை (pH) சீர் செய்யும் ளைச் சேர்த்தல்
பகள் டரங்கள் ரில் தெளிக்கப்படுபவை
ரித்தல்
சோதனை அடிப்படையில் பரிந்துரைத்தல் த பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பாவித்தல் ரக்கப்பட்ட வளர்ச்சிப்பருவங்களில் இடல் ன் உரங்களைப் பிரித்து இடல் தல், நைதரசன் இறக்கம் முதலான களைத் தவிர்த்தல் * உரங்களுடன் நிரோதிப் பொருள்
 ைமண்ணீரத்தில் இடல் தமான இடுகை முறையைத் தெரிதல்: வரிசைக்கிடையில் இடல், வட்டமாக ஆழத்தில் இடல் ன சுவட்டு மூலகங்களை இடுதல்
கொள்ளப்படும் இடங்களில் இரண்டு வித ள அவதானிக்கலாம். ஒன்று, குறைந்த வெளி rnal input Agriculture-LEIA) Ldgb60oppuug sin.Gg5 6d
igh External Input Agriculture-HEIA)

Page 77
62
குறைந்த வெளி உள்ளிட்டு விவ (LEIA)
பண்ணையிலே கிடைக்கக்கூடிய லிருந்து பெறப்படும் உள்ளிடுகள்
குறிப்பாக சேதனப் பொருட்களைப்
பல்வேறு விதமான பயிர் வகைகலை குறைந்த விவசாய முறை.
வளர்முக நாடுகளில் பெரும்பான்ை
பெரும்பாலும் சுயதேவைகளைப் பூ வது
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பயிர் விளைவு
பயிருற்பத்திச் செலவு குறைவு.
பண்ணையில் போதுமான உள்ளீடு வளமும் சூழலும் பெரிதும் பாதிக்கப் போது உணவுக்கும் எரிபொருளுக்கு சீர்குலையச் செய்வதனாலும், காடழி பாதிக்கப்படுதல்
கூடுதல் வெளி உள்ளிட்டு விவச (HEA)
இரசாயன உரங்கள், பீடை நாசினி வற்றைப் பெருமளவில் பயன்படுத்து
தனிப்பயிர்ச் செய்கை முறையும், ெ
வசதிபடைத்த விவசாயிகளினாலேே
வர்த்தக முறையிலான் விவசாயம்.
ஹெக்டயருக்கு கூடுதலான பயிர் வி
பயிருற்பத்திச் செலவு மிக அதிகம்.
நிலச்சீர்குலைவுகளும், சூழல் மாசுற
ஒருங்கிணைந்த பயிருணவு வழங்க பயன்பாட்டு முறைகளுக்கும் இடை தும் ஒரு திட்டமாக அமைகிறது.

பேண்தகு விவசாயம்
சாயம்
உள்ளிடுகளை அதிகமாகவும் வெளியி )ளக் குறைவாகவும் பயன்படுத்துதல் பெருமளவு பயன்படுத்துதல்.
ாக் கொண்ட பரந்த அளவிலான, செறிவு
ம விவசாயிகளின் விவசாயமுறை
,ர்த்தி செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்படு
கள்
களும், நிலமும் கிடைக்கும் போது மண் படுவதில்லை. ஆனால் இவை கிடையாத ம் நிலத்தை அளவிற்கு மீறிப்பயன்படுத்தி ப்ெபினாலும் நிரந்தர விவசாயச் செய்கை
FITuuLb
கள், பாசன நீர் இயந்திரங்கள் என்பன துதல்.
சறிவு முறையிலான விவசாயமும்,
ய மேற்கொள்ளக்கூடியது.
ளைவு
லும் தோன்றுதற்கு வாய்ப்புக்கள் அதிகம்.
ல் திட்டம் மேற்கூறிய இரண்டு உள்ளீடு யிலுள்ள குறை, நிறைகளைச் சமப்படுத்

Page 78
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
10. பீடை நாசினிகளி
பிரச்சினைகளும்
Si6OL BITá 6óî (Pesticide) 6 சிற்றுண்ணி கொல்லிகள் (acari களைநாசினிகள் (Weedicide), ெ பற்றீரிய கொல்லிகள் (bactericid நத்தை கொல்லிகள் (Molluscicide) விசாயத்தில் மட்டுமல்ல மலேரி முதலான நோய்களை ஏற்படுத்து லுள்ள இலையான், நுளம்பு, கரட் மரப்பொருட்களை பூச்சிகளிலிருந் பீடைகள் என்னும் சொல் பயி மிருகங்களுக்கும் ஊறுவிளைவி களையும் உள்ளடக்கியதாகும். அது நுண்ணங்கிகளினாலும், சூ தையே பெரும்பாலும் குறிக்கின் முறையிலிருந்த விவசாய முறையி காணப்பட்டன. அப்போது பயி விளைச்சலைத் தந்தாலும் நோய் வாகக் காணப்பட்டன. பெரும்பா மேற்கொள்ளப்பட்டமையினால் வாய்ப்பு இருக்கவில்லை. அண் விளைச்சல் தரும் பயிரினங்களிற் பீடைகளினால் எளிதில் பாதிக் தற்போது பெரும்பாலும் மேற்கொ நோய்களும் பீடைகளும் பல்கிப் இக்காரணங்களினால் பீடைநாசி உள்ளீடாக மாறிவிட்டன.
பூச்சிநாசினிகள் இல்லாதிரு fever), grass, GibsTil (Sleeping முடியாமற் போயிருக்கலாம். 195 மக்கள் மலேரியாவினால் பாதிக்க நோயாகவே அது கருதப்பட்ட மக்கள் இடம் பெயர்வதற்கும் பயன்பாட்டினால் 1960 ம் ஆண் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. இ6 நுளம்பும், தூக்க நோயை ஏற்ப நாசினிகளினால் நன்கு கட்டுப்படு

63
ன் பயன்பாடும் தொடர்பான
ான்னும் பதம் பூச்சி நாசினிகள் (insecticide), cide), g, (659-600T göTâ6öî5GİT (Fungicide), பிலாங்குப்புழு கொல்லிகள் (nematocide), e), Glosthul Jr6st Osmåpassør (Rodenticide), என்பனவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். இவை யா, யானைக்கால் நோய், பிளேக், சொறி தும் காவிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், வீட்டி ப்பான் முதலானவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவும், து பாதுகாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ர் வகைகளுக்கும், மனிதருக்கும் வளர்ப்பு க்கும் அனைத்து தாவர, விலங்கு அங்கி ஆயினும் நோய் என்று சொல்லும் போது ழற் காரணிகளினாலும் ஏற்படும் தாக்கத் றது. சில தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் நடை ல் நோய் பீடைத் தாக்கங்கள் குறைவாகவே ரிடப்பட்ட பயிர் வர்க்கங்கள் குறைவான பீடைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டன லும் கலப்பு முறையிலான பயிர்ச் செய்கை நோய் பீடைகள் பெருகிப் பரவுவதற்கும் எமைக் காலங்களில் அறிமுகமான உயர் பெரும்பாலானவை துரதிட்டவசமாக நோய் கப்படக் கூடியனவாகவே இருக்கின்றன. ாள்ளப்படும் தனிப்பயிர்ச் செய்கை முறையும் பெருகுவதற்கு வாய்ப்பாக அமைகின்றது. னிகள் இன்று தவிர்க்க முடியாத விவசாய
ப்பின் மலேரியா, மஞ்சட் காய்ச்சல் (Yellor Sickness) முதலானவற்றைக் கட்டுப்படுத்த 0 ம் ஆண்டளவில் உலகில் 200 மில்லியன் ப்பட்டிருந்தார்கள். அப்போது ஆட்க்கொல்லி து. இலங்கையின் பல பகுதிகளிலிருந்தும் அது காரணமாகவிருந்தது. ஆனால் DDT டில் இந்நோய் பெருமளவு கட்டுப்பாட்டின் வ்வாறே மஞ்சட் காய்ச்சலை ஏற்படுத்தும் டுத்தும் 'செட்சீ ஈயும் (Tsetse fly) பூச்சி த்தப்பட்டுள்ளன.

Page 79
64
உலகின் விவசாய உற்பத்தி பூச்சிகளினால் சேதப்படுத்தப்படுகி பூச்சியினங்கள் பங்கு கொள்வதாக இந்த இழப்பைச் சீர்செய்வது சுல பூஞ்சண, பற்றீரிய, வைரஸ் நோ விளைவிக்கின்றன. 1945 ம் ஆ6 முதலான நாடுகளில் உருளைக்கிழங் (Potato Blight) 6T66Tgh (655600 ஏற்பட்டமையினால் 1.5 மில்லியன் இலங்கையில் துருநோயினால் (C அழிந்து போனதையும் இதற்கு உ ளைக் கட்டுப்படுத்த பூஞ்சண நாசி வைரஸ் நோய்களைக் கட்டுப்படுத் பூச்சி நாசினிகள் பயன்படுத்தப்ப இரசாயனங்கள் குறைவாகவே பா மனிதரிலும், வளர்ப்பு மிருகங்களி ளைக் கட்டப்படுத்தும் முயற்சிகள் பட்டு வருகின்றன. கி.பி 1500 ம் சில இரசாயனங்கள் பயன்பாட்டில் இரசாயன பீடைநாசினிகளின் பய கைத்தொழில் புரட்சியுடனே ஆரம் áfð6T (Paris Green) GT6Tg) ud iš அறிமுகமாகியது. இதைத் தொடர் பங்கசு நாசினியும் 1897 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 1939 இ ருந்து இரசாயன பீடை நாசினிகளி (Mueller) 6T66TUGjit DDT gë, 56ë பெற்றுக் கொண்டார். ஆனால் அத விட்டன. இதைத் தொடர்ந்து ப பாவனைக்கு வரத் தொடங்கின. அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. பீடைந நாடுகளில் ஒன்றாக இலங்கை இடைவெளியில் அவற்றின் பயன் லாம். இதன் பின்னர் இந்த நிை தெரியவில்லை:
இலங்கையில் பீை (மெற்றிக் தொன்
பீடைநாசினி வகை பூச்சி நாசினி களை நாசினி பூஞ்சண நாசினி

பேண்தகு விவசாயம்
நிப் பொருட்களில் மூன்றிலொரு பங்கு ன்றன. இதில் 20,000 இற்கும் மேற்பட்ட அறியப்படுகிறது. பூச்சி நாசினிகள் இன்றி பமான காரியமன்று. பூச்சிகளைப் போல் "ய்களும் பயிர்களில் பெரும் சேதத்தை ண்டு மேற்கு ஐரோப்பியா, அயர்லாந்து வ்குச் செய்கை உருளைக்கிழங்கு வெளிறல் நோயினால் முற்றாக அழிந்து பஞ்சம் ா மக்கள் இறந்ததையும் 1869 ம் ஆண்டு pfee Rust) கோப்பிச் செய்கை முற்றாக தாரணமாகக் கூறலாம். பூஞ்சன நோய்க னிகள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. த, காவிகளாக இருக்கும் பூச்சிகளுக்காக, படுகின்றன. பற்றீரியா நோய்களுக்காக விக்கப்படுகின்றன. பயிர் வகைகளிலும், லும் தீங்கு விளைவிக்கும் பூச்சியினங்க
பல நூறு வருடங்களாக மேற்கொள்ளப் ஆண்டளவில் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்த ) இருந்ததாகத் தெரியவருகிறது. ஆனால் ன்பாடு 19 ம் நூற்றாண்டின் விஞ்ஞான பித்திருக்கிறது. 1867 ம் ஆண்டு பாரிஸ் சிநாசினி அமெரிக்காவில் முதன் முதலாக ந்து 1882 ம் ஆண்டு போடோக்கலவை செப் புசல்பேட் பங்கசு நாசினியும் ல் DDT பூச்சி நாசினி அறிமுகமானதிலி ன் யுகம் உதயமாயிற்று எனலாம். முல்லர் ாடு பிடித்தமைக்காக நோபல் பரிசையும் ன் பின் விளைவுகள் பாரதூரமாக இருந்து ல்வேறு வகையான பீடை நாசினிகளும் வருடாவருடம் அவற்றின் பாவனையும் ாசினிகளைப் பெருமளவில் பயன்படுத்தும் காணப்படுகின்றது. 1980-1986 கால ாபாடு அதிகரித்திருப்பதை அவதானிக்க லயில் பெரும் மாற்றம் ஏற்பட்டதாகத்
டநாசினிகளின் பயன்பாடு
அல்லது கிலோ லீற்றர்)
98O 1986 அதிகரிப்பு % 55 - 1352 106
95 21.83 214
15 721 128

Page 80
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
பீடை நாசினிக்ள் இல்ல சதவீதத்திற்கு மேல் இழப்பு ஏற் களைக் கட்டுப்படுத்துவது முடிய போதிலும் இவற்றின் பயன்பாட்டி பிரச்சினைகள் மிகவும் அச்சம் உலகளாவிய ரீதியில் சூழலை மா இடத்தை வகிக்கின்றன.
களைகள் பயிர்விளைவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. மு படாத மானாவரி நெற் செய்கையி 50 சதவீதமும் விளைச்சல் பாதி பலவித பீடைகளுக்கும், நோய் ளுக்கும் இடைக்கால விருந்து விளைச்சலைப் பாதிக்கின்றன. குறைக்கின்றன. களைநாசினிகளி வும் இருப்பதனால் களைகட்டலி இவற்றினால் மண்ணிலும் நீ! அதிகமாகும்.
1985 ம் ஆண்டில் 2300 மி உலக நாடுகளில் பயன்படுத்தப்பு சதவீதத்தை மட்டுமே பயன்படுத்த ஏற்படும் பொருளாதார, சூழல் அதிகம் காணப்படுகின்றன. வளர் மண்டல சூழலைக் கொண்டிருப் துரிதகதியில் பெருகுவதற்கு ஏற்ற வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளில் மேற்ெ முறையாகக் கைக் கொள்ளப்ட இரசாயனங்களின் பயன்பாட்டில் இந்த நாடுகளில் பீடைநாசினிகளி அதிக அளவில் காணப்படுகின் நாசினிகளை உற்பத்தி செய்யும் அ வளர்ச்சியுற்ற நாடுகளிலும் த6 இலங்கை போன்ற நாடுகளில் த அவதானிக்கலாம். 1980 ம் ஆ6 கட்டுப்படுத்தற் சட்டத்தை இலா நடைமுறைக் காரணங்களினால் நாசினிகள் பல தொடர்ந்தும் இற இதில் அதிக கவனம் செலுத்துவது
பீடை நாசினிகளினால் ஏற் பின்வருமாறு இனங்காணலாம்.

65
திருந்தால் பயிர் விளைவில் சராசரி 35 படும் என்றும், மலேரியா முதலான நோய் ாமற் போயிருக்கும் என்று கூறப்படுகின்ற னால் தோன்றி வரும் பொருளாதார, சூழற் தருவனவாகக் காணப்படுகின்றன. இன்று சுறச் செய்வதில் பீடைநாசினிகளே பிரதான
30 சதவீதத்திலிருந்து 90 சதவீதம் வரை pதல் மூன்று கிழமைகளிலும் களைகட்டப் ல் 75 சதவீதமும் பாசன நெற் செய்கையில் க்கப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. காவிகளுக்கும், நோய் தரும் நுண்ணங்கிக
வளங்கிகளாக இருந்தும் இவை பயிர் விளை பொருட்களின் தரத்தையும் அவை ன் பயன்பாடு சிக்கனமாகவும், இலகுவாக ல் அவை பிரதான பங்கினை வகிக்கின்றன. ரிலும் ஏற்படும் சூழற் பிரச்சினைகள்
ல்லியன் கிலோ இரசாயன பீடைநாசினிகள் பட்டுள்ளன. வளர்முக நாடுகள் இதில் 15 நியுள்ள போதிலும் பீடை நாசினிககளினால் பிரச்சனைகள் இந்த நாடுகளிலேயே மிக முக நாடுகளிற் பெரும்பாலானவை அயன பதனால் தாவர நோய்களும், பீடைகளும் சூழல் அங்கு காணப்படுகின்றது. அத்துன்ை காள்ளப்படும பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் டாமையினாலும், நச்சுத்தன்மை கூடிய போதிய கட்டுப்பாடு இன்மையினாலும் lன் பயன்பாட்டினால் விளையும் தீமைகள் எறன. அண்மைக் காலம் வரை பீடை அமெரிக்கா முதலான நாடுகளிலும்*ஏனைய டை செய்யப்பட்ட பல பீடைநாசினிகள் ாராளமாகப் பயன்பட்டு வந்ததையும் நாம் ண்டின் 33 ஆம் இலக்கப் பீடை கொல்லி வ்கையரசு அமுல் நடத்திய போதும் சில தீவிர நச்சுத்தன்மை கொண்ட பீடை க்குமதியாகி வந்துள்ளன. தற்போது அரசு
வரவேற்கத்தக்கது.
படும் பொருளாதார சூழற்பிரச்சனைகளைப்

Page 81
66 அ) மனித உயிரிழப்பு
உலகளாவிய ரீதியில் வரு நாசினிகளினால் நஞ்சூட்டப்படுகின் அதிகமானோர் மரணிக்கிறார்கள் நிறுவனத்தின் அறிக்கையில் பீ6 மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாகவும் அ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் இ உற்பத்தியாகும் பீடைநாசினிகளில் வளர்முக நாடுகளிலேயே 13 மட ஏற்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டு அறிக்கை மூலம் வளர்முக நாடு ஒருவர் பீடைநாசினியினால் பாதி 45 நிமிடத்திற்கொருதடவை ஒருவ அறிய முடிகின்றது.
இலங்கையில் 1989 ம் ஆ இறந்துள்ளார்கள். ஆண்டுதோறு பாதிப்பினால் வைத்தியசாலைகளின் லைகளில் ஏற்படும் மரணங்களில் ஆறாவது இடத்தில் காணப்படுகி மாவட்டங்களில் இத்தகைய மர 1980-89 ம் ஆண்டு கால இ6 காரணமாக ஒவ்வொரு 100,00 வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிய டன் ஒப்பிடும் போது இத்தொன சதவீதத்தினர் தற்கொலை நோக் வினாலும் நஞ்சூட்டப்படுகின்றார் தப்படும் மூன்று வகைப்பூச்சி நாசி phate) வகைகளினால் 73 சதவீத nochlorine) வகைகளினால் 4 ச. வகைகளினால் 9 சதவீத நஞ்சூட களைகொல்லிகளினால் ஏற்படும் 6J bLu@fløTADg5. (Ravindra Fernan நின்று உயிராபத்தை ஏற்படுத் களையும் பீடைநாசினிகள் ஏற்படு பிரசவம், நரம்பு சம்பந்தமான நே
ஆ) பீடைநாசினிகளை எதி விளைவிக்கும் நுண்ணு பீடைநாசினிகளைத் தொட
பூச்சிகள் பீடை நாசினிகளை எ கின்றன. எனவே இவற்றைக் கட்

பேண்தகு விவசாயம்
டாவருடம் 3 மில்லியன் மக்கள் பீடை றார்கள். அவர்களுள் 20,000 பேருக்கும்
அண்மையில் வந்த எஸ்கப் (ESCAP) டநாசினிகளினால் இரண்டு மில்லியன் தில் 40,000 பேர் உயிர் இழப்பதாகவும் ந்த அறிக்கையில், கைத்தொழில் நாடுகள்
85 சதவீதத்தை பயன்படுத்திய போதும் ங்கு கூடுதலான பீடைநாசினி நஞ்சூட்டல் iளது. உலக சுகாதார சபையின் (WHO) களில், ஒவ்வொரு நிமிடமும் யாராவது க்கப்படுகின்றாரென்றும் 1 மணித்தியாலம் ர் பீடைநாசினியினால் இறக்கிறார் என்றும்
ண்டில் 1297 பேர் பீடைநாசினிகளினால் ம் சராசரியாக 3,000 பேர் பீடைநாசினி ஸ் அனுமதிக்கப்படுகின்றார்கள். வைத்தியசா பீடை நாசினிகளினால் ஏற்படும் மரணம் ன்றது. ஆனால், விவசாயம் செய்யும் 6 ணம் முதலாவது இடத்தில் இருக்கின்றது. டைவெளியில் பீடைநாசினி நஞ்சூட்டல் 0 மக்கள் தொகைக்கும் 80-108 பேர் ளிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஏனைய நாடுகளு க மிக அதிகமாகும். இத்தொகையில் 60 கத்திற்காகவும் 40 சதவீதம் கவனக்குறை கள். இலங்கையில் பெருமளவு பயன்படுத் னிகளில் ஒகனோ பொசுபேற் (Organophosநஞ்சூட்டலும் ஒகனோ குளோறின் (Orgaவீத நஞ்சூட்டலும் காபமேற் (Carbamate) -டலும் ஏற்படுவதாக அறியப்படுகின்றது. நஞ்சூட்டலில் 70 சதவீதம் பரகுவாட்டினால் o 1995). உயிரிழப்பை விட, உடலில் தங்கி Iம் பல நோய்களையும் உடற்கோளாறு த்துகின்றன. இவற்றுள் புற்றுநோய், குறைப் ாய்கள் என்பனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
த்து வாழும் பூச்சிவகைகளும் நோய் பிர்களும் உருவாதல்:
ந்து பாவித்து வரும் போது, தப்பி வாழும் ர்த்து வாழக்கூடிய இனங்களாக மாறிவரு டுப்படுத்துவதற்கு செறிவு கூடிய பீடைநாசி

Page 82
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
னிகளையோ வேறுவித பீை தேவை ஏற்படுகின்றது. இதனா பீடைக்கட்டுப்பாட்டிற்கான ெ மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் நோய்க்கான பங்கசு, பற்றீரிய வகையான விலாங்குப்புழுக்களு பீடை நாசினிகளை எதிர்த்து அத்துடன் இதுவரை தீங்குவிை குல வகைகளையும் தோற்று நிறத்தத்திகளின் (BPH) தீவிரத் லாம். இலங்கை நெல் வயல்க வருவதனால் 1970 ம் ஆண்( நிறத்தத்திகள் மத்தியில் தீவிரத் Type) உருவாகியமையே இதற் பீடையைக் கட்டுப்படுத்த முடி பொலனறுவை மாவட்டங்களி பயிர்கள் நாசமாகியதை நாம் முன்னர் (1977 ஜூலை) மஞ் உருவாகி குருனாகலை மாவ பல்லாண்டுப் பயிர்களையும் தையும் குறிப்பிடலாம்.
இ) இயற்கையிலமைந்த 1
இயற்கையில் உயிரினங் காணலாம். தீங்கு தரும் பூச்சியி கல்விகளினாலும் ஊன் சூறைய தரும் நுண்ணங்கிகளினாலும் ஆ தப்படுகின்றன. இந்தச் சூழலில் அவை பீடைகளை மட்டும் அழ எதிரிகளையும் அழிவிற்கு : பூச்சிகளின் எண்ணிக்கை அத கின்றது. தற்போது மரக்கறி வ6 பணப்பயிர்களுக்கும் பல தட கின்றன. சுமார் 10 வருடங்களு தடவை வரை விசிறப்பட்ட பூ விசிறப்பட வேண்டிய நிலை ஏ
ஈ) சூழல் மாசுறல்:
பயன்படுத்தப்படும் பீ பீடைகளைச் சென்றடைகின்ற நீரையும் சென்றடைந்து உயி கின்றன. இதனால் பல நன்மை

67
-நாசினிகளையோ பயன்படுத்தவேண்டிய ல் புதிய சூழற்பிரச்சினைகள் தோன்றுவதுடன் சலவும் அதிகரிக்கின்றது. 1984 ம் ஆண்டு ல் 447 வகைப்பூச்சியினங்களும் 100 தாவர ா வகைகளும், 55 களைப்பூண்டுகளும், 2 நம் 5 வகையான கொறிக்கும் விலங்குகளும்
வாழ்வனவாக இனங் காணப்பட்டுள்ளன. ளவிக்காத பூச்சிகள் பல தீங்கு விளைவிக்கும் வித்துள்ளன. இலங்கையில் நெல் கபில தன்மையை இதற்கு உதாரணமாகக் குறிப்பிட ளில் பெருமளவு பூச்சிநாசினிகள் பயன்பட்டு வரை தீவிர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத கபில தன்மை கொண்ட புதிய குலவகைகள் (Bio குக் காரணமாகும். 1970 ம் ஆண்டில் இந்தப் டியாத நிலையில் அம்பாறை, மட்டக்களப்பு, ல் பல ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விளைந்த அறியலாம். இது போல சில மாதங்களுக்கு சட் புள்ளி வெட்டுக்கிளிக் குலவகையொன்று Iட்டத்தில் பலவித ஆண்டுப் பயிர்களையும் அழித்துச் சேதத்தை உண்டு பண்ணி வருவ
பீடைக்கட்டுப்பாடு சீர்குலைதல்
களின் மத்தியில் ஒரு சமநிலை இருப்பதைக் னங்கள் இயற்கைச் சூழலிற் காணப்படும் இரை பாடிகளினாலும் ஒட்டுண்ணிகளினாலும் நோய் அதிக அளவிற் பெருகா வண்ணம் கட்டுப்படுத் ) பீடை கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தும் போது மிக்காமல் நன்மை தரும் இவ்வாறான இயற்கை உள்ளாக்குகின்றன. இதனால் தீங்கு தரும் கெரித்து பீடைக்கட்டுப்பாடு மேலும் சிரமமா கைப்பயிர்களுக்கும், மிளகாய்,பருத்தி முதலான வைகள் பூச்சிநாசினிகள் பயன்படுத்தப்படு நக்கு முன்னர் பருத்தியிலும் மிளகாயிலும் 5-6 சி நாசினிகளைத் தற்போது 15-16 தடவைகள் ற்பட்டுள்ளது.
டைநாசினிகளின் ஒரு சிறு பகுதி மட்டுமே ன. பெரும்பகுதி வளியையும், மண்ணையும் ரினங்களுக்குப் பல தீமைகளை விளைவிக் தரும் உயிரினங்களும் (தேன் பூச்சி, மண்புழு,

Page 83
68
மீனினங்கள், நன்மை தரும் நுண் குறிப்பாக நீர்வாழ் உயிரினங்கள் பீ
கப்படுகின்றன.
2. பீடைநாசினிகள் உணவுச் ச
பிரிந்தழியாத பீடைநாசினிகள் செறிவில் விருத்தியடைகின்றன. இை உடலிற் தேங்கிவிட ஏதுவாகின்றது. இ (Dutch Elm) (T6Tg) b GibiTuSci) DDT L நோய்க்காக DDT ஐப் பயன்படுத்திய ppm DDT காணப்பட்டது. இந்த மரத் ஆகவும், மண்ணிலுள்ள மண் புழுக் காணப்பட்டது. இந்த மண்புழுக்கல இவற்றின் மூளையில் DDT இன் அள கால் நடைகளின் பாலிலும், முன அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. 1940 இ நாடுகளில் கழுகு, வல்லூறு போன்ற குறைவை ஏற்படுத்தியதையடுத்து D பட்டது. ஆனால் இலங்கையில் மிக தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 1977 ம் ஆ லேக் என்னும் ஏரியில் நடந்த ஆய்வு 1 urismo: gbbi DDD (DDT 9D, றவையில் 80,000 மடங்காக எவ்வாறு
ஏரி நீர் -அ பிளாந்தன் சிறு
இந்த உணவுச் சங்கிலியில் சி வாத்தை மனிதன் உணவாகக் கொள் போன்ற பீடைநாசினிகள் இன்னும் சாத்தியமாகும்.
 

பேண்தகு விவசாயம்
ணுயிர்கள்) அழிவிற்குள்ளாகின்றன. iடைநாசினிகளினால் பெரிதும் பாதிக்
ங்கிலியில் விருத்தியடைதல்:
இலகுவாக உணவுச்சங்கிலியில் சேர்ந்து வ ஈற்றில் மனிதரையும் சென்றடைந்து தற்கு நல்லதோர் உதாரணமாக டச் எம் |யன்பாட்டைக் குறிப்பிடுவார்கள். இந்த போது மரத்தின் இலைகளில் 183-283 தின் கீழுள்ள மண்ணில் அது 1-8 ppm களின் கழிவுகளில் 120 ppm ஆகவும் ளை உண்ட சிலபறவைகள் இறந்தன. வு 342 ppm ஆகவும் உயர்ந்திருந்தது. }லப் பாலிலும் DDT இன் செறிவு லும், 1960 இலும் ஐக்கிய அமெரிக்க ) பல பறவைகளின் எண்ணிக்கையில் DT பாவனை முற்றாகத் தடை செய்யப் அண்மையிலேயே DDT இன் பாவனை ஆண்டு கலிபோணியாவிலுள்ள கிளியர் களும் இதனை நிரூபிக்கின்றன. ஏரியில் ந்தழியும் போது உண்டாவது) நீர்ப்ப அதிகரித்தது என்பதைக் காணலாம்.
75,000x
மீன் ஊனுண்ணிமீன் H வாத்து
றுமீனை, ஊனுண்ணி மீனை அல்லது வானாகில் அவனது உடம்பிலும் DDT b அதிக அளவில் விருத்தியடைதல்

Page 84
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
பூச்சி நாசினி
பூச்சி
lത്ത பூச்சிகள் - -
sos H6upo e
6. எதிரிகள்
எதிர்ப் சக்தி இயற்கை மனி கொண்ட எதிரிகள் பீடைகள் 

Page 85
70
இரத்தினபுரி மாவட்டத்திலு போதனாசிரியர் பிரிவிலுள்ள 6 வளர்ப்பிலே ஈடுபட்டு வந்தன
ஒரு விவசாயி 15-20 தேனீ சிறிய அளவில் தேனீ 6 விவசாயிகளும் இக்கிராமத்தி தேவையான உணவு கிராமத்தி உற்பத்தி அதிகரித்துக் காண இக்கிராமத்தில் அறிமுகப்ப செய்கையால் அனேக தேனீகு
கேர்கனிலிருந்து அதிக பலவகையான பங்கசு நாசி இப்பயிருக்கு விசிறப்பட்டது. ே நிறப் பூக்களால், அதிகளவில்
மஞ்சள் நிறப்பூக்களிலும் நஞ வற்றில் தேன் அருந்திய தொடங்கின. மூன்று மாத கால சகல தேனீக்களும் இறந்ததோ குடிகளும் அழிந்தன.
நன்றி: கமத்தொழில் விளக்கம்
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillimi s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பேண்தகு விவசாயம்
66m கலவானை விவசாய விவசாயிகள் வெற்றிகரமாக தேனீ,
குடிகளை பராமரித்து வந்ததோடு, வளர்ப்பில் ஈடுபட்ட 45-5o ல் உள்ளனர். தேனீக்களுக்குத் ற்கருகே கிடைத்தமையால் தேன் பட்டது. ஆனால் அண்மையில் டுத்தப்பட்ட கேர்கின் பயிர்ச் டிகள் இறந்து அழிந்து விட்டன.
விளைச்சலைப் பெறுவதற்கு னிகளும் பூச்சி நாசினிகளும் தனிக்கள் கேர்கின் பயிரின் மஞ்சள் கவரப்படும். ---
நசுத் தன்மை காணப்பட்டதால்
பூச்சிகள் படிப்படியாக இறக்கத் த்தினுள் கிராமத்தில் காணப்பட்ட டு, இயற்கையாகக் காணப்பட்ட
(1994-இதழ் 35மலர் 1-4)

Page 86
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
11. விவசாயத்தில்
முகாமைத்துவம் (INTEGRATED PEST
பீடைகள் வாழும் சூழல், அடிப்படையில், பொருத்தமான தொழில் நுட்பங்களையும், செய6 தார மட்டத்தின் மேல் பாதிப்பு ஏ யைப் பராமரிக்கும் பீடை முகான துவம் எனப்படும். பேண்தகு 6 கின்றது.
நோய், பீடைகளை ஏற்ப( உண்டாக்கும் நுண்ணங்கிகள் முத முடியாது. அவற்றைக் கட்டுப்ப சூழல், மற்றும் பொருளாதார ே பீடைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடி பயிர் விளைவில் பாதிப்பை ஏற் பராமரிக்கும் முறையே பொருத்த
ஒருங்கிணைந்த பீடைமுகா ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் ந சூழலுக்கு தோழமையுடையதாக விளைவிக்காததாகவும் இருக்க முடிந்த அளவு இரசாயனப் பீடை மூலம் பீடைகளைப் பராமரிக்குப் கின்றன. ரஷ்யாவில் (முன்னைய பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பீடைமு 1975 ம் ஆண்டில் பயன்படுத்த அளவை 1987 ம் ஆண்டில் 150 சென்ற 20 ஆண்டுகளுக்கும் மே அனுபவங்கள் ஒருங்கிணைந்த பீ நன்கு வலியுறுத்துகின்றன. 1960சலை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பீன திணைக்களம் விரிவாக்கப் பணி போகத்தில் 3-4 தடவை பூச்சிநா விவசாயிகள் ஊக்குவிக்கப்பட்டார் அதிகரிப்பதற்கு கிரமமாக பீடை ந வழி என்று விவசாயிகள் எண்ண விளைவோ வேறுவிதமாகவிருந்த கபில நிறத்தத்து, இலை சுருட்டி மு தோன்ற ஆரம்பித்தது. அத்துடன் அளவில் பீடைநாசினிகளைப்

71
ஒருங்கிணைந்த பீடை
IANAGEMENT - IPM)
அவற்றின் வாழ்க்கை முறை என்பனவற்றின் ம், ஒத்துப்போகக் கூடியதுமான எல்லாத்
முறைகளையும் ஒன்றிணைத்து, பொருளா ற்படா வண்ணம் பீடைகளின் குடித்தொகை மத்துவம் ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத் விவசாயத்திற்கு இது மிகவும் அவசியமா
}த்தும் உயிரினங்களான பூச்சிகள், நோய் 0ானவற்றை நாம் ஒரு போதும் அழித்துவிட டுத்துவது நடைமுறைச் சாத்தியமற்றதும், நாக்கில் பொருத்தமற்றதுமாகும். எனவே, ய பொருளாதார சேத மட்டத்திற்கு மேல் படுத்தா வண்ணம் அவற்றின் தொகையை மானதாகும்.
மைத்துவம், சமூக பொருளாதார ரீதியில் டைமுறைச் சாத்தியம் பொருந்தியதாகவும் வும் உயிரினங்களுக்கு பாரிய தீங்கினை வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 5ாசினிகளைத் தவிர்த்து ஏனைய வழிகளின் > முயற்சிகளே இதில் மேற்கொள்ளப்படு | USSR) 317,000 ஹெக்டயர் பருத்திப் 5ாமைத்துவத்தை மேற்கொண்டதன் மூலம் பட்ட 10,500 தொன் பூச்சிநாசினிகளின் ) தொன்னாகக் குறைக்க முடிந்திருக்கிறது. லாக நெற்செய்கையில் இலங்கை பெற்ற >ட முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை 1970 கால இடைவெளியில் இநல்விளைச் ட நாசினிகளின் பாவனையை விவசாயத் களின் மூலம் ஊக்குவித்து வந்தது. ஒரு சினிகளைப் பிரயோகிக்க வேண்டுமென்று கள். இதன் விளைவாக நெல் விளைச்சலை ாசினிகளைப் பயன்படுத்துவதுதான் சிறந்த தொடங்கி விட்டார்கள். ஆனால், இதன் I. இதற்கு முன்னர் தீவிரத் தன்மையில்லாத தலான பீடைகளின் தாக்கம் பெருமளவில் ழல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும், அதிக பிரயோகிக்க வேண்டிய அவசியமும்

Page 87
72
ஏற்பட்டன. இதனால் பீடைநாசினி களும் தோன்ற ஆரம்பித்தன. இ வழிகளின் மூலம் பீடைகளைக் கட் ஆரம்பித்தது. இதன் பெறுபேறுகள் கின்றன. இலங்கையின் 18 மாவட் பின்வரும் ஆராய்ச்சிப் பெறுபே ஹெக்டர் செனரத்):
அ) பெரும்பாலான நெல்வயல் அதிகரிக்க இரசாயன பூச் அவசியமில்லை.
ஆ) நெல் வயலிலுள்ள பீடை இயற்கை எதிரிகளையும் இ விக்கலாம். இதனால் இரச பிரயோகிக்கவோ அல்ல அவர்களால் முடிந்திருக்கிற
இ) பயிற்றப்பட்ட விவசாயிகள் திடமான நம்பிக்கை கொண் பின்பற்றி வருகின்றார்கள்.
ஈ) பயிற்றப்பட்ட விவசாயிகள் 60 தொடக்கம் 100 சதவி குறைத்துள்ளார்கள்.
உ) 95/96 பெரும் போகத்தி அவர்களது 396 ஹெக்ட பாவனையைக் குறைத்ததன் படுத்தியுள்ளார்கள்.
ஒருங்கிணைந்த பீடைமுகா பொறியியல் (Mechanical) உயிரி முறைகளை உள்ளடக்கியதாகும். கூடியவையாக இருந்த போதிலும் லும், தீவிரத்தன்மை கொண்ட சூழலுக்கும், மனிதருக்கும் ஏனைய மாற்று முறைகளைக் கொண்டு அவசியமாகின்றது. இம்முறைக வினைத்திறன் கூடியவையாகவும் வழியாகவும் காணப்படுகின்றன.

பேண்தகு விவசாயம்
களின் வினைத்திறனைப் பற்றிய சந்தேகங் இலங்கை விவசாயத் திணைக்களம் வேறு டுப்படுத்தும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள மிகவும் திருப்தி தருவனவாகக் காணப்படு -டங்களில் சென்ற 10 ஆண்டுகளில் நடந்த றுகள் இதனை நிரூபிக்கின்றன. (ஆதாரம்
களிலும், போகங்களிலும் நெல்விளைச்சலை சிநாசினிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டிய
களையும், பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இனங்காண விவசாயிகளை நன்கு பயிற்று ாயன பூச்சிநாசினிகளை குறைந்த அளவில் து முற்றாகத் தவிர்த்துக் கொள்ளவோ து.
ஒருங்கிணைந்த பீடை முகாமைத்துவத்தில் ாடுள்ளார்கள். தொடர்ந்தும் இம்முறையைப்
விளைச்சலில் வீழ்ச்சி ஏற்படா வண்ணம் தம் வரை பூச்சிநாசினி பயன்பாட்டைக்
ன் போது பயிற்றப்பட்ட விவசாயிகள் யர் நெற் காணிகளில் பூச்சிநாசினிகளின் ா மூலம் 1,275,968 ரூபா பணத்தை மீதப்
மைத்துவம் பலவித பண்பாட்டு (Cultural), ludi) (Biological), gy FITu60T (çhemical) இரசாயன பீடைநாசினிகள், வினைத்திறன் அவை செலவுமிக்கவையாக இருப்பதனா பீடைகள் உருவாக வழிவகுப்பதனாலும், உயிரினங்களுக்கும் தீங்கு தருவதனாலும், பீடைகளை முகாமைத்துவம் செய்தல் ளுட் சில இரசாயன முறைகளை விட சில நோய்களைக் கட்டுப்படுத்தும் ஒரே

Page 88
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
பண்பாட்டு முறை:
பல பயிராக்கல் முறைகளி மட்டத்தின் கீழ் வைத்திருத்தல் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந் நன்கு நிரூபணமாகியுள்ளன. இ சூழலுக்குத் தோழமையுடையன
அ) எதிர்ப்புத் தன்மையுள்ள
எதிர்ப்புத் தன்மையுள்ள கட்டுப்பாட்டில் ஒரு பிரதான மட்டும் கருத்திற் கொள்ளாது நே எதிர்த்து (Ressistant) வளரக் ச யப்பட்டுள்ளன. சில நோய்கை நோய்களைக் கட்டுப்படுத்துவதி நடுவது ஒன்றே நோய்க் கட்டுப்ட பல நோயெதிர்ப்பு இனங்கள் வி நெல் எரிபந்த நோயை எதிர்த்து 304, Bg 403, Bg 3-5, Bg 74 Glas (TüLGIT FF (Gall Midge) 38 6 கபில நிறத்தத்திகளுக்கு (BPH) 379-2 இனமும் பற்றீரிய இலை 96).Lq-uu {9Q60TLDIT35 Bg 300, Bg 3 பயிர்களிலும் இவ்வாறு நோய் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தினாலே வி
எனவே நாற்றுப் பருe களைகளின் பாதிப்பிலிருந்து த விருத்தி பண்ணும் போது இதுெ
ஆ) வயற் சுகாதாரம்:
நோயுற்ற தாவரப் பகு தாவரங்களுக்கு தொற்றினை காணப்படுகின்றன. இவற்றை பரவுவதைப் பெருமளவில் கு தொற்றுள்ள விதைகளையும் ஏ தெரிவு செய்யாமல் விடுவத மூலமும் பீடை, நோய் பரவுத தொற்று நீக்குவதும் நாற்றுமே பின்னர் வயலில் பெருமள6 வழிகளாகும். அறுவடை மீதிக

73
ன் மூலம், பீடைகளை, பொருளாதாரத் தாக்க சாத்தியமாகும். இலங்கையில் சென்ற 10 துவரும் பரீட்சார்த்த முறைகள் மூலம் இவை வை சிக்கனமான பயிராக்கல் முறையாகவும், வாகவும் காணப்படுகின்றன.
ா பயிரினங்களைத் தேர்ந்து பயிரிடல்:
பயிரினங்களை தேர்ந்து பயிரிடுவது பீடைக் அம்சமாகும். தற்போது உயர் விளைச்சலை ாய், பீடைகளைச் சகித்து (Tolerant) அல்லது கூடிய பலவித பயிரினங்கள் இனவிருத்தி செய் ளப் பொறுத்த அளவில் குறிப்பாக வைரஸ் ல் எதிர்ப்புத் தன்மையுள்ள பயிரினங்களை ாட்டு வழியாகக் காணப்படுகின்றது. நெல்லில் விருத்தி பண்ணப்பட்டுள்ளன. உதாரணத்திற்கு வளரக்கூடிய இனங்களாக Bg 300, H4, Bg 15 என்பன விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன. திர்த்து வளரக்கூடியதாக Bg 400-1 இனமும் கடுமையான எதிர்ப்புத் தன்மையுள்ளதாக Bg வெளிறல் (BLB) நோயை எதிர்த்து வளரக் 04 என்பனவும் காணப்படுகின்றன. பல்வேறு பீடைகளுக்கு எதிர்ப்பு சக்தியுள்ள இனங்கள் களைகள், பயிரின் நாற்றுப் பருவத்தில் ளைச்சலில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
வத்தில் வீரியமாக வளரும் பயிரினங்கள் ப்பிக் கொள்கின்றன. புதிய பயிரினங்களை பும் கருத்திற் கொள்ளப்படுகின்றது.
களும் களைப் பூண்டுகளும் நோயில்லாத ஏற்படுத்தும் அங்கிகளின் வாழ்விடமாகக் அழிப்பதன் மூலம் பீடைகள் தொற்றிப் ன்றத்தல் கூடும். இவ்வாறே நோய், பீடை னைய நடுகைப் பொருட்களையும் நடுகைக்கு ன் மூலமும் விதைப் பரிகரணம் செய்வதன் லை தவிர்த்துக் கொள்ளலாம். விதைகளைத் டைகளில் பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும் | இரசாயன பயன்பாட்டைக் குறைக்கும் ளை மண்ணில் சேர்த்து விடுவதன் மூலமும்,

Page 89
74
அவற்றை கூட்டுப் பசளையாக மாற்! பெருகிப் பரவும் பல பீடைகளின் தா மண்ணை உழுது பண்படுத்துவதும் ஓ
இ) பயிர்ச்செய்கை முறைகள்:
ஒரே பயிரை ஒரு நிலத்தில் அந்தப் பயிரைத் தாக்கும் நோய், டைந்து, தங்கி நின்று அடுத்தபோக ட போகப் பயிர் அதே பயிராகவோ பயிராகவோ இருக்கும் பொழுது கு பெருமளவில் ஏற்படுவதற்குரியப் காரணத்திற்காக சுழற்சிப் பயிர்ச் செய் நிலத்தில் ஒரே பயிரைத் தொடர்ந்து ெ பயிரிடுவது நன்று. இது மண்ணின் மூ கும் ஒரு சிறந்த வழியாகும். இவ்வ இடைப்பயிர் முறையிலும் (Intercrop gub (Mixed Cropping) ugi) GS60T uuq ping) கலந்து பயிரிடுவது பீடைகள் பீடை முகாமைத்துவ முறைகளாகும். முறைகளினால் மறைமுகமான முை கின்றது:
* பல்வேறு விதமான உயிரின டொத்த சூழல் (மகரந்தம் அ கிடைத்தல்) காணப்படுவத இயற்கை எதிரிகளும் வாழக்சு
* பீடைகள் பயிர்களின் மணங்கள் கவரப்படுகின்றன. பலவித பய பீடைகள் தடுமாற்றமடைவதுட தடைப்படுகின்றது.
நடைமுறையில் வெற்றியளித்த க் * சோளப்பயிருடன் நிலக்கடை சோளப்பயிரில் தண்டு துளை டுள்ளது. * சோளப்பயிருடன் பீன்ஸ் சேர் தாக்கம் தடைப்பட்டது. * கோவாப் பயிரின் இடையில் அந்தின் தாக்கம் குறைக்கப்பட்

பேண்தகு விவசாயம
வதன் மூலமும், போகத்திற்குப் போகம் க்கத்தைக் குறைக்கலாம். நல்ல முறையில் ர் பீடைக்கட்டுப்பாட்டு முறையாகின்றது.
தொடர்ந்து பயிரிட்டு வரும் பொழுது பீடைக்காரணிகள் மண்ணில் பெருக்கம யிருக்கு தீங்கு விளைவிக்கலாம். அடுத்த அல்லது அதே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த றிப்பிட்ட நோய், பீடைகளின் தாக்கம் ாத்தியங்கள் அதிகரிக்கின்றன. இதே கையில் (Crop Rotation) ஒரு குறிப்பிட்ட சய்யாமல் வேறு பயிர்களை மாறிமாறிப் லம் பரவும் நோய் பீடைகளைக் குறைக் பாறே பல்வேறு வகையான பயிர்களை ping) கலப்புப் பயிர்ச்செய்கை முறையி ர்ச் செய்கை முறையிலும் (Multiple Cropபெருகிப் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்தும் அத்துடன் இவ்வாறான பயிர்ச்செய்கை றயில் பீடைப்பெருக்கம் குறைக்கப்படு
‘ங்களும் வாழக்கூடிய இயற்கையோ அமுதம் முதலான உணவுகள், என்பன னால் பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தும் கூடிய சூழல் உருவாகுகின்றது.
ரினாலும் தோற்ற அமைப்புக்களினாலும்
பிரினங்கள் கலந்து காணப்படும் சூழலில் ன் இடம் விட்டு பெயர்ந்து பெருகுவதும்
ல உதாரணங்கள்:
Uயை கலப்புப் பயிராகச் செய்தபோது பான் பெருமளவில் கட்டுப்படுத்தப்பட்
து நடப்பட்ட போது சேனைப் புழுவின்
தக்காளி நடப்பட்ட போது கோவா -5.

Page 90
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
* உருளைக்"கிழங்குடன் வெ நடப்பட்ட போது உருே பெருமளவு குறைந்தது.
ஈ) பொறிப்பயிர்களும், க
களைக் கொண்ட தாவர
சில வகைத் தாவரங்கள் Gugri (),56TD60T. (Decoy Crop நடுவில் அல்லது வரிசைகளில் இனங்கள் இவற்றால் கவரப்பட் அப்போது இரசாயன முறையில் இலகுவாகின்றது. இதனால் உதாரணத்திற்கு, பருத்தியில் கட்டுப்படுத்த பெருமளவு பூச்சி இந்தப் பூச்சிகள் பருத்தியை வி தனால் பருத்தியுடன் சோளப் சோளப்பயிரை அவை விரும்பி சோளப்பயிரில் குறைந்த அளவு ளைக் கட்டுப்படுத்தி, கூடுதல் வ பருத்திப் பயிர் பாதுகாக்கப்படு துவரைப் பயிர் காய்துளைப்பா நடப்படுகின்றது.
அதேபோல் கோப்பி, கிச் றின் இடையில் சணல் (Sunnhe பாதிக்கும் பல பூச்சியினங்கள் பெருகுவது அவதானிக்கப்பட்டு வேர்த்தொகுதி மூலம் சில இரச இவை சில வகை மண்பீடைகன யாகும். இவ்வாறான தாவரங்க பயிர்ச்செய்கையின் போது நடுை துதல் சாத்தியமாகும். துலுக்கச்சா வகை விலாங்குப் புழுக்களைக் உதாரணமாகும். பீடைகளினால் பிரதான பயிர் வளரும் வயலின் பாதுகாப்பதும் ஒரு வழியாகும். உதாரணமாக காய்துளைப்பான் கூடிய சோளன் இனத்தை வ நடுவிலும் பயிரிடப்படுவதன் மூ ருந்து பாதுகாக்க முடிகின்றது.

75
பங்காயம், அவரை, தக்காளி என்பன கலந்து ளைக் கிழங்கு அந்துப் பூச்சியின் தாக்கம்
வர்ச்சிப்பயிர்களும், நிரோதிப் பொருட் ாங்களும்:
பூச்சியினங்களை எளிதிற் கவர்ந்து விருந்து s) இவ்வாறான தாவரங்களை பயிர்களின் நடும் போது பயிர்களைத் தாக்கும் பூச்சி -டு அவற்றில் பெருகத் தொடங்குகின்றன. அல்லது வேறுவழிகளில் அவற்றை அழிப்பது பிரதான பயிரில் சேதம் குறைகின்றது. தோன்றும் காய் துளைப் பான் பூச்சியைக் நாசினியைப் பயன்படுத்த வேண்டியுள்ளது. விட சோளப்பயிரைக் கூடுதலாக விரும்புவ பயிரை இடைக்கிடை கலந்து நடும்போது அதில் முட்டையிட்டுப் பெருக்குகின்றன. பு பூச்சிநாசினிகளைப் பயன்படுத்தி பூச்சிக பருவாய் தரும் அதிக எண்ணிக்கையிலுள்ள கின்றது. இவ்வாறே பருத்திச் செய்கையில் ான் பூச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில்
*சிலிவகைப் பயிர்கள், கோவா என்பனவற் mp) பயிரிடப்பட்டபோது இப்பயிர்களைப் சணல் பயிரை விரும்பி அதில் பல்கிப் ள்ளது. சில வகைத் தாவரங்கள் அவற்றின் ாயனப் பதார்த்தங்களை வெளிவிடுகின்றன. ளக் கட்டுப்படுத்தும் இயல்பு கொண்டவை ளை பயிர்ச்செய்கைக்கு முன்னர் அல்லது பதன் மூலம் சில பீடைகளைக் கட்டுப்படுத் மந்தி (Merry Gold) என்னும் பூஞ்செடி சில
கட்டுப்படுத்த நடுவது இதற்கு நல்லதோர்
எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பயிர்களை ா எல்லையில் வளர்த்து பிரதான பயிரைப் இதனைப் பொறிப்பயிர் (Trap Crop) என்பர்.
பூச்சிகளினால் இலகுவில் பாதிக்கப்படக் பலைச் சுற்றியும் பிரதான சோளப் பயிரை லம் பிரதான சோளப்பயிரைப் பீடைகளிலி

Page 91
76
உ) பருவத்தில் பயிர் செய்தல்:
ஒரு வருடத்தின் பல்வேறு ப( ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை. சில தீவிரத்தன்மை அதிகமாக இருப்பை செய்யும் பொழுது அவற்றின் வளர் தாக்கம் ஏற்படும் பருவ காலங்களு மூலம் பெரும்பாலான தாவர ( காப்பாற்றிக் கொள்ளுதல் சாத்தி விவசாயிகளும் ஒரே வயதான பயி கால எல்லைக்குள் பயிர்நடுகையை பீடைகள் பல வாழ்க்கை வட்டங்கை தடை செய்வதனால் சிறந்த பீடைக்
ஊ) பயிர் அடர்த்தி:
நெருக்கமாக வளரும் தனிட் தொற்றிப் பரவுவது இலகுவாகும்.
மாவட்டங்களில் நெல்லில் கபில நி மேற்கொள்ளப்படும் நெருக்கமான காரணமாகும். எனவே தகுந்த இ உகந்த பீடை முகாமைத்துவ முறைய
எ) களைகட்டல்:
களைகளைக் கட்டுப்படுத்த க லவை (சேதனப் பொருட்கள், டெ பயன்படுத்துவதும், நீர் தேங்க வி முறைகளாகும். களைகட்டுவதன் மூ துடன், பூச்சி, நோய்க்காரணிகள் ப கின்றது.
ஏ) விதை சேமிப்பு முறை:
அறுவடை செய்த தானியங், விட்டு சேமிப்பதன் மூலமும் சேமிப் மூலமும் விதைக் கொள்கலன்கள் வைத்திருப்பதன் மூலமும், சாரீரப்பத தானியங்களைச் சேதப்படுத்தும் குறைப்பது சாத்தியமாகலாம்.
ஐ) சமச்சீரான பயிருணவு:
ஒரு தாவரத்தின் உறுதியான
அவசியமாகும். பொட்டாசியம், கல்

பேண்தகு விவசாயம்
ருவங்களிலும் நோய் பீடைகளின் தாக்கம் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அவற்றின் த அவதானிக்கலாம். பயிர்களை நடுகை ச்சிப் பருவமும் நோய் பீடைகளின் தீவிர நம் ஒன்றாகாதவாறு நடுகை செய்வதன் நோய் பீடைகளிலிருந்து பயிர்களைக் யமாகும். ஒரு வயற் பரப்பில் எல்லா ரினங்களை நடுவதும் ஒரு மிகக் குறுகிய முடித்துக் கொள்வதும் சிறந்தது. இது ளப் பூர்த்தி செய்து பல்கிப் பெருகுவதைத் கட்டுப்பாட்டு முறையாக அமைகின்றது.
பயிர்களுக்கிடையே நோய் பீடைகள் உதாரணமாக அம்பாறை, மட்டக்களப்பு றத்தத்திகளின் தீவிர தாக்கத்திற்கு அங்கு ா வீச்சு விதைப்பு முறை ஒரு பிரதான டைவெளியில் பயிர்களை நடுதல் ஒரு பாகும்.
லப்பற்ற விதை, மூடுபயிர்கள்; பத்திரக்க பாலித்தீன் என்பன) முதலானவற்றைப் விடுதலும், எரித்தலும் சில பண்பாட்டு pலம் பயிரின் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிப்ப Iல்கிப் பெருகுவதும் தடை பண்ணப்படு.
களை அடிக்கடி நன்கு வெயிலிலு காய பு அறையின் சுகாதாரத்தைப் பேணுவதன் ரில் ஒட்சிசன் அளவைக் குறைவாக னை (humidity) க் குறைப்பதன் மூலமும் பூச்சிகளின் தாக்கத்தைப் பெருமளவு
வளர்ச்சிக்கு சமச்சீரான பயிருணவுகள் சியம், சிலிக்கா, முதலான பயிருணவுகள்

Page 92
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
தாவரக் கலங்கஞ்க்கு உறு கலங்களை நோய், பீடைக்
வகையில் சிலவகைப் பயிருண் அளவில் பயன்படுத்தும் வழ காணப்படுகின்றது. கூடுதலான யடையச் செய்வதன் மூலம் ே ஏதுவாகின்றது. நைதரசன் உர எரிபந்தம் முதலான பங்கசு ( நெல்லில் ஏற்படுவது நன்கு
போதுமான அளவில் பயிருண் எதிர்த்து வாழ முடியாமல் பய லான இரசாயன உரப்பிரயோ மிகச் செழிப்பாக வளரும் ே பீடைத்தாக்கத்திற்கு உள்ளாகில்
ஒ) மண்ணைப் பரிகரித்த
மண்ணில் நோய், பீை பூச்சிகள் முதலான உயிரங்கி நெருப்பு, நீர் என்பனவற்றை பிரட்டி வெயிலில் காய விடுத6 மண்ணில் இருந்து தொற்றிப் ட முடியும். ஆயினும் இவ்வாற கட்டமைப்பிலும் மண் சீவிகள் ஏற்படுத்தலாம். எனவே இத6 பராமரிப்பு முறையை மேற்ெ விடுதலும் ஒரு நோய், பீை ஹெக்டயருக்குரிய பயிர் உற பொருளாதார ரீதியில் இது வேண்டும். மண்ணின் கார அட டம் என்பனவும் நோய் பீடை அமைகின்றன. இவற்றைப் ( சுண்ணாம்பிடல் முதலான பயி ஓர் பிரதான அம்சமாகும். இ முகாமைத்துவத்தில் உதவுகின்ற
ஒ) நீர்ப்பாசனம்:
மிகக் குறைந்த அல்லது பீடைக் காரணிகளின் வளர்ச்சி பூச்சி இனங்களின் பெருக்கத் பயிர் நோயை ஏற்படுத்தும் ப தையும் நாம் அவதானிக்கலாம் கட்டுப்பாட்டையும் கருத்தில் ெ

77
ைெய அளிக்கின்றன. உறுதியான தாவரக் 5ாரணிகள் தாக்குவது எளிதல்ல. சமச்சீரற்ற வுகளை, குறிப்பாக நைதரச உரங்களை அதிக க்கம் பெரும்பாலான விவசாயிகள் மத்தியில் நைதரசன் தாவரத்தின் கலங்களை மென்மை ாய், பீடைத் தாக்கங்கள் இலகுவில் சம்பவிக்க ங்களை பெருமளவு பாவிப்பதன் மூலம் நெல் நாய்களும் இலையரி புழுக்களின் தாக்கமும் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. பயிர்வளர்ச்சிக்கு ாவு கிடையாத போது பீடைகளின் தாக்கத்தை ர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறே கூடுத 5ங்களினாலும், நீர்ப்பாசனத்தினாலும் பயிர்கள் பாது பீடைகளினால் எளிதிற் கவரப்பட்டும் ாறன.
ல்:
டகளை ஏற்படுத்தும் பூஞ்சணம், பற்றீரியா, களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு சூரிய ஒளி, ப் பயன்படுத்தலாம். மண்ணைக் கொத்திப் ல், எரித்தல், நீர் கட்டல் என்பனவற்றின் மூலம் பரவும் பல நோய் பீடைகளை பரவாது தடுக்க ான மண் பராமரிப்பு முறைகள் மண்ணின் ரின் வளர்ச்சியிலும் சில சீர்குலைவுகளையும் னை கருத்திற் கொண்டு பொருத்தமான மண் காள்ளுதல் உசிதமாகும். நிலத்தை தரிசாக ட முகாமைத்துவ முறையாகும். எனினும் பத்தியைக் கருத்திற் கொள்ளும் பொழுது பொருத்தமானதா என்பதையும் கவனித்தல் லெ நிலை (pH), மண் கட்டமைப்பு, காற்றோட் களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் காரணிகளாக பொருத்தமான நிலைக்கு மாற்றியமைக்கும் ராக்கல் முறையும் பீடை முகாழைத்துவத்தில் வ்வாறே வடிகாலமைப்பு முறைகளும் பீடை 6.
அளவுக்கு அதிகமான நீர்ப் பாசனமும் நோய், யை ஊக்குவிக்கலாம். வறட்சி நிலைமை சில த ஊக்குவிப்பதையும் கூடுதல் நீர்ப்பாசனம் ங்கசு, பற்றீரியா முதலானவற்றை ஊக்குவிப்ப எனவே நீர் முகாமைத்துவத்தில் நோய் பீடை காள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

Page 93
78
ஒள) பயிர் செய்யும் இடங்கை
பேணல்:
பயிர் செய்யும் நிலங்களை நிலங்கள், நீர் நிலையங்கள் என் பறவைகள், ஊர்வன, ஊன்சூறைய வாழ்விடங்களாகக் காணப்படுகின்ற டுப்பாட்டில் ஈடுபடாவிடினும் உை அவை பீடைக்கட்டுப்பாட்டில் உதவி அழியாமலும் பேணிப்பாதுகாப்ப முறையாகும்.
பொறிமுறை (Mechanical Met
உணவு வைக்கப்பட்ட பொ வைத்துப் பீடைகளைப் பிடித்து அ முதலான கொறிப்பான்களையும் பிடிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற முதலியவற்றை வயலில் வைப் வெளிச்சத்தைச் சுற்றியுள்ள நீர்கெ மூலம் கொல்லப்படுகின்றன. பலவி கப்பட்ட போதும் வெள்ளை நிற ( வெளிச்சப் பொறிகள் மூலம் இன் வயலில் உள்ள பூச்சியினங்களின் கு தன்மையையும் அறிந்து அதற்கேற்ற மேற்கொள்ள வசதி உண்டாகின்றது மூலம் எலிகளைக் கொல்லும் மு பசைப் பொருட்களைக் கவரப்பண் முறையும் நல்ல பலனைத் தருகின்ற
பெரும்பாலான பூச்சியினங்க னால் மஞ்சள் நிற அட்டைகளில் ளைப் பூசி வயலில் இடையிடைே ஒட்ட வைக்கலாம். ப்ல இடங்களில்
கைகளினாலும், கைவலை பீடைகளின் முட்டை, குடம்பி, அணி றைப் பிடித்து அழித்தல் சாத்தியமா பீடைகளின் பாதிப்பைக் குறைக்க வற்றினால் மூடிக்கட்டுவதும் ஓர் ந தென்னை வண்டு, மரமுந்திரி வண் றைக் கூரிய கம்பிகளினால் மரத்து நடப்பட்ட நெற்பயிரிலும், மேட்டு களைகட்டும் கருவிகள் மூலம் க6ை
கதிர் வீச்சு முறையில் சேமிட் காப்பாற்றும் முறையும், மின்சாரம் கட்டுப்படுத்தும் முறையும் சில இட

பேண்தகு விவசாயம்
ாயண்டியுள்ள சூழற் றொகுதியைப்
பண்டியுள்ள காட்டு நிலங்கள், சதுப்பு ன பீடைகளின் இயற்கை எதிரிகளான டிகள், ஒட்டுண்ணிகள் என்பன வாழும் ன. இவற்றுட் சில நேரடியாக பீடைக்கட் ாவுச் சங்கிலியின் மூலம் மறைமுகமாக புரிகின்றன. இவற்றை மாசுபடுத்தாமலும் தும் ஓர் சிறந்த பீடை முகாமைத்துவ
nod):
றிகளையும், வெளிச்சப் பொறிகளையும் ழிக்க முடியும். உணவுப் பொறிகள் எலி வெளிச்சப் பொறிகள் பூச்சிகளையும் ]ன. இரவில் இலாந்தர், மின் குமிழ் பதன் மூலம் பூச்சிகள் கவரப்பட்டு ாண்ட பாத்திரத்தில் அவை விழுவதன் வித நிறமுள்ள வெளிச்சங்கள் பரிசோதிக் வெளிச்சமே சிறந்ததாகக் காணப்பட்டது. னும் ஓர் நன்மையுண்டு. இதன் மூலம் தடித்தொகையையும் அவற்றின் பல்லினத் வாறு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளையும் து. சர்க்கரை கலந்த பஞ்சு உருண்டைகள் றையும் ஒரு நல்ல பொறிமுறையாகும். ணி எலிகளை அவற்றில் சிக்க வைக்கும் 5. ள் மஞ்சள் வர்ணத்தினால் கவரப்படுவத கிறீஸ் முதலான ஒட்டக்கூடிய பொருட்க் ய வைத்துப் பூச்சிகளைக் கவரப்பண்ணி இது நல்ல பலனையளித்து வருகின்றது.
களினாலும் சிறு தோட்டங்களிலுள்ள ாங்கு, நிறையுடலிகள் நத்தைகள் ஒன்பவற் கும். பழங்களையும் காய்களையும் தாக்கும் சீலை, கடதாசி, பொலித்தீன் முதலான ல்ல பீடைக்கட்டுப்பாடுட்டு முறையாகும். ாடு, சிலவகைக் குடம்பிகள், என்பனவற் 1ள் குடைந்து கொல்லலாம். வரிசையில் நிலப் பயிர்களிலும் கையால் இயங்கும் Tகளை நன்கு கட்டுப்படுத்த முடியும். பிலுள்ள தானியங்களை பீடைகளிலிருந்து மூலம் உருவத்தில் பெரிய பீடைகளைக் ங்களில் கைக் கொள்ளப்படுகின்றது.

Page 94
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
12. உயிரியல் முறை
பயிர்களுக்கு சேதத்தை பொருளாதார சேத மட்டத்திற் இயற்கை எதிரிகளைக் கொண் உயிரியல் பீடை முகாமைத்துவ மைத்துவத்தின் அடிப்படை உ கூறுதல் சாலவும் பொருத்தமானத்
பொதுவாக, பீடைகளை குடித்தொகையையும் மட்டுப்படு காணப்படுகின்றன. இவற்றை ஊ (Predators), ஒட்டுண்ணிகள் ( (Pathogens) GT6Tg2 Lb p6oTgO Q சூறையாடிகளும் ஒட்டுண்ணிக காணப்பட்டாலும், ஊர்வன, பற இவ்வாறான செயற்பாட்டில் ட பயன்படும் பூச்சிகளை ஒட்டுண்ணி கள். இவை தமக்குப் பொருத்தம என்பனவற்றைக் குத்தி உறிஞ்சி செய்கின்றன. இதேவேளை அ பெருக்கிக் கொள்கின்றன. ஊன்கு கின்றன. அவை தமக்கு விருப்பு உண்டு அழிக்கின்றன. சிலந்தி ( அங்கிகள், நீர் மூட்டுப் பூச்சிகள் யாடிகளாகவும், குளவிவகைகள் நோய் தரும் அங்கிகள், பீடைகளி றன. இவற்றுள் பங்கசுக்கள், வைர றன சில சமயம் விலாங்குப் புழுக்
உயிரியல் முறையிலான L அவுஸ்திரேலியாவில் முயல்கள் ( மிக்சோமா என்னும் வைரஸ் வி உண்டு பண்ணி பெருமளவில் வகைப் பயிர்களில் பூச்சிகளை பயன்படுத்தும் முறை, மிகப்ட தெரிகிறது. இதற்காக கிச்சிலி வைப்பார்களாம். இவ்வாறே ெ களைக் கட்டுப்படுத்தமைனாப்பற பட்ட விபரங்களையும் அறியல மத்தியில் சில மரக் கிளைகளை காணலாம். இவற்றில் பறவைக புழுக்களைப் பிடித்து உண்ணும் 6

79
பீடை முகாமைத்துவம்
ரற்படுத்தும் பீடைகளின் எண்ணிக்கையை கு கீழாக இருக்கும் வண்ணம், அவற்றின் டு பராமரிக்கும் பீடை முகாமைத்துவம் ம் எனப்படும். ஒருங்கிணைந்த பீடைமுகா பிரியல் முறையிலே தங்கியுள்ளது என்று ாகும்.
ஏற்படுத்தும் எல்லாவித அங்கிகளின் த்த இயற்கை எதிரிகள் எல்லாச் சூழலிலும் ன் சூறையாடிகள் அல்லது இரை கெளவிகள் Parasites), நோய் ஏற்படுத்தும் அங்கிகள் பரும் பிரிவுகளுள் உள்ளடக்கலாம். ஊன் ளும் பெரும்பாலும் பூச்சியினங்களாகக் வைகள், மீன்கள், பாலூட்டிகள் என்பனவும் ங்கு கொள்கின்றன. ஒட்டுண்ணிகளாகப் ரிப் பூச்சிகள் (Parasitoid) என அழைப்பார் ான பீடைகளின் உடல் குடம்பி, கூட்டுப்புழு உணவாக உட்கொண்டு அவற்றை இறக்கச் புவை தமது இனத்தை எண்ணிக்கையில் சூறையாடிகள் வேறு விதமாகத் தொழிற்படு பமான பீடைகளைப் பிடித்து முழுமையாக வகைகள், வண்டுகள், தும்பிகள், நீர் வாழ் மீன்கள், பறவைகள் என்பன ஊன்சூறை ஒட்டுண்ணிகளாகவும் செயற்படுகின்றன. ல் நோயை ஏற்படுத்தி அவற்றை அழிக்கின் சுக்கள், பற்றீரியங்கள் என்பன அடங்குகின் $கள் கூட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
iடைக்கட்டுப்பாடு மிகவும் பழமையானது. பெரும் பயிரழிவை ஏற்படுத்தி வந்த போது 1கைகளைக் கொண்டு அவற்றில் நோயை அவற்றை கட்டுப்படுத்தினார்கள். கிச்சிலி க் கட்டுப்படுத்த சிவப்பு எறும்புகளைப் ழங் காலத்தில் சீனாவில் இருந்ததாகக் மரங்களில் சிவப்பு எறும்பின் கூடுகளை )ாறீசியஸ் நாட்டில் சிவப்பு தத்து வெட்டி வைகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து தருவிக்கப் ம். இலங்கையில் கூட நெல் வயல்களின் விவசாயிகள் நட்டு வைத்திருப்பதைக் ள் தங்கி நின்று நெற் பயிரிலுள்ள பூச்சி ன்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

Page 95
80
1868 ம் ஆண்டு அமெரி பூச்சிகள், சில வகைப் பூச்சிகளில் அதன் மூலம் உயிரியல் முை எனலாம். அடுத்த 20 ஆண்டு செதில்ப் பூச்சிகள் பெரும் பாதி கள் முற்றாக கைவிடப்பட்டன சிலவகை ஊன்சூறையாடிகளை செதில் பூச்சிகளை முழுக் கட்டுப் நாட்டில் மரவள்ளியில் ஏற்பட் எப்பிடினோகாறிஸ் பொல்பெசி சித்திகரமாகக் கட்டுப்படுத்தியுள் வில் நாகதாளி என்னும் கள்ளிச் நிலத்தில் கட்டுப்படுத்த முடிய கக்டோபிளாஸ்ரஸ் கக்டோரம் ( பயன்படுத்தி வெற்றிகரமாகக் க நாட்டில் 1902 ம் ஆண்டில் நாய வகைகளினால் கட்டுப்படுத்தட் ஏக்கரில் பரவியிருந்த சென்ற் களையை கிறிசோலினா (Chry கரமாகக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளார்க முதலான நீர்த் தாவரங்களைக் முறைகளும் இப்போ அறிமு 5ÜGŮUI@ğš5 Cryptobagous sing டையதாகக் காணப்படுகின்றது.
இலங்கையில் உயிரியல் லுள்ள பல பீடைகளைக் கட்டுப் ம் ஆண்டு குமிங்கி என்னும் வருடங்களுள் 30,000 ஏக்கரு பெரும் சேதத்தை உண்டு பண்ை எதுவித இரசாயனங்களினாலு அப்போது டிமோக்கியா ஐவா ஒட்டுண்ணியை வெளிநாட்டிலி( வெளிவிட்டதன் மூலமே ஒரு கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வ பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்த உயி பட்டுள்ளது.
பின்வருவன இதற்கு சிறந்த உத

பேண்தகு விவசாயம்
க்காவில் பருத்திப் பயிரில் ஏற்பட்ட செதில் னால் வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டன. ற பற்றிய சிந்தனை முதலில் தோன்றியது களில் கிச்சிலிவகைப் பயிர்களிலும் இதே ப்பை ஏற்படுத்தின. பல கிச்சிலித் தோட்டங் ா. அப்போது அவுஸ்திரேலியாவிலிருந்து யும், ஒட்டுண்ணிகளையும் தருவித்து இந்த பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள். ஆபிரிக்க ட வெண் மூட்டுப் பூச்சிகளின் தாக்கத்தை (Epidnocaris lopez) என்னும் குளவியினால் “ளார்கள். 1926ம் ஆண்டு அவுஸ்திரேலியா
செடி (Pricky Pear) 60 மில்லியன் ஏக்கர் ாத களையாகப் பரவியிருந்தது. இவற்றை Cactoblastus cactorum) GT6T9Jb šéf6Oulu Ü ட்டுப்படுத்தியுள்ளார்கள். இவ்வாறு, ஹவாய் புண்ணி என்னும் களைப்பூஞ்செடி சில பூச்சி பட்டது. அவுஸ்திரேலியாவில் 4000,000
Giggit 667 Gio G6.J. St. Johnswort) 6T66T gub Solina) என்னும் வண்டின் மூலம் வெற்றி GiT. Ểi GJITGOop (Water Hyacinth), Sráid6$6óîulumt வெற்றிகரமாகக் கட்டுப்படுத்தும் உயிரியல் முகமாகி வருகின்றன. சல்வீனியாவைக் 1ularis என்னும் நீள் மூஞ்சி வண்டு திறமையு
முறைப்பீடைக் கட்டுப்பாடு, தென்னையி படுத்த நன்கு பயன்பட்டு வருகின்றது. 1971 SIGöTG (Promocotheca cumingi) QJ6čTG) க்கு மேற்பட்ட தென்னந் தோட்டங்களில் ரி அழித்ததை நாம் மறந்திருக்க மாட்டோம். ம் இதைக் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. "Gold, 5 T (Dimmockia javanica"என்னும் ருந்து தருவித்து பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் சிறு குறுகிய காலத்தில் அவற்றைப் பூரண பர முடிந்தது. தென்னையைப் பாதிக்கும் பல ரியல் முறை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்
ாரணங்களாகும்:-

Page 96
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
தென்னையில் உயிரியல் முன
பீடை
குமிங்கி வண்டு Promocotheca cumingi
தென்னை இலையரிபுழு (Opisina arenosela)
தென்னைக் கருவண்டு
(Oryctes rhinoceros)
தென்னை செதில்ப்பூச்சி Aspidiotus destructor
நெல் வயல்களில் பீடைக அணுகுமுறைகள் பல தற்பே நெற்பயிரின் பூச்சி பீடைகளை அ காணப்படுகின்றன. பலவகைய (Broad Spectrum) Sa)L-BITélaf இவற்றைப் பெருமளவு காணல பீடைகள் தீவிரமாகப் பெருகி ஆ டுள்ளது. பூச்சி பீடைகளுக்கு இடையிலான சமநிலை பூச்சி ந காரணமாகின்றது. எனவே பூச்சி பயன்படுத்துதல் அவசியமாகும்.
சர்வதேச நெல் ஆராய் முடிவுகளின் அடிப்படையில் இெ வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட் தரும் பூச்சி, சிலந்தி இனங் சந்தர்ப்பத்தில் எவ்வாறான பூச்சி றும், பண்பாட்டு முறைகளினால் என்றும் விவசாயிகள் பயிற்றப்ப பலனை அளித்து வருகின்றன.

81
றப்பீடைக் கட்டுப்பாடு:
கட்டுப்படுத்தும் அங்கிகள்
டிமோக்கியா ஜவானிக்கா Dimmockia javanica
பலவித ஒட்டுண்ணிகள்
மெத்தாநீசியம் அனிசோப்பினே (பங்கசு) (Metharhizium anisoplae) L154) Gaom Goouyou (Baculo virus)
லேடி பேர்ட் வண்டுகள் GJILä53gpjÜL GJ6ốoT@ (Chilocours nigritus) 959łao 6J6öoTO6) (Plullus xerampelinus)
ளைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியில் புதிய ாது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அழிக்கக்கூடிய அனேக இயற்கை எதிரிகள் ான உயிரினங்களையும் கொல்லக் கூடிய களைப் பயன்படுத்தாத வயல்களிலேயே }ாம். இவை இல்லாத இடங்களில், பூச்சி அழிவை ஏற்படுத்துவது அவதானிக்கப்பட் ம் அவற்றின் இயற்கை எதிரிகளுக்கும் Tசினிகளினால் குழப்பப்படுவதே இதற்குக் நாசினிகளை மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையுடன்
சி நிறுவனத்தின் (IRRI) பரிசோதனை }ங்கையிலும் இது சம்பந்தமான முயற்சிகள் டு வருகின்றன. நெல்வயலிலுள்ள நன்மை 5ளை அடையாளம் காணவும், எந்தச் நாசினிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டுமென் எவ்வாறு பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்
டுகிறார்கள். பல இடங்களில் இவை நல்ல

Page 97
82
நெல் வயலில் இனங்கானப்பட்டுள்
pulsslesTub
ஊன்சூறையாடிகள் 1. லேடி பேர்ட் வண்கடுகள்
(Lady bird beetles)
(அ) மைக் ராஸ்பிஸ்
குறோசியா (Micraspis crocea)
ஆ) உஹர்மோனியா
ஒக்டோ மக்குலேற்றா (Harmonia octomaculat
2. வெட்டுக்கிளி
(Conocephalus longipennis)
3. சிவப்புக்கடி வண்டு
(Ophionea nigrofasciata)
4. தாவர மூட்டுப்பூச்சி
(Cyrtothinus lividipennis)
5. ஓநாய்ச்சிலந்தி
(Lycosa pseudoannulata)

பேண்தகு விவசாயம்
ா நன்மை தரும் உயிரினங்கள்.
ஏற்படுத்தும் நன்மை
a)
சிறிய தாவரத்தத்திகள்,
குடம்பிகள், முட்டைகள் என்பனவற்றை உண்கின்றன.
மெதுவாக நகரும் பீடை களின் முட்டைகள் அணங் குகள் குடம்பிகள் நிறை வுடலிகளை உண்கின்றன.
நெல் மூட்டுப்பூச்சி, சந்து குத்தி முட்டைகள், தண்டுத் தத்திகள், இலைச்சுருட்டி அணங்குகள் என்பன வற்றை உண்கன்றன.
நெல் இலைச்சுருட்டி குடம்பிகளையும் நிறைவுட லிகளையும் உண்கின்றன.
தண்டுத் தத்திகள், இலைத் தத்திகளின் முட்டைகளை யும் அணங்குகளையும் உண்கின்றன.
நெல்லின் அடிப்பகுதியில் மட்டங்களுக்கு இடையில் காணப்படும் நிறையுடலி கள், சந்துகுத்தி அந்துக்கள் உட்படப் பலவகையான பீடைகளை உண்கின்றன.

Page 98
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
ஒட்டுண்ணிகள் 1. ரெலினோமஸ் குளவிக அ) ரெலினோமஸ் ே (Telenomus rowa
ஆ) ரெலினோமஸ் .ை (Telenomus cyrus
2. பெரிய ஈ
(Argyrophylax nígrofibiali
இரசாயன முறை
இரசாயன முறைப் பீடை அது சூழலுக்கும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கும் தீங்கு தருவதாகே திற்கும் அது இசைவானதாக கவனத்துடன் நாம் கையாளுத தற்கு முன்னர் அல்லது ஒன்றிர இரசாயனங்களைப் பாவிக்கு காணப்படுகின்றது. பயிரில் பீன டன் இரசாயன முறைகளை ே இல்லை. பொருளாதார ரீதியி இயற்கை எதிரிகளே அந்த மட்ட வேறு தீங்கற்ற முறைகளைய இரசாயனங்களைப் பாவிக்க ே (Economic Injury Level) iš šif பீடை கண்காணிப்பு முறை (P: பீடைத்தாக்கத்தை நாம் எதிர்வு ச சிறு பரப்பளவில், அல்லது சில தாவரப் பகுதிகளில் பீடைகளி அல்லது நிறைவுடலிகள், நோய் எண்ணிக்கையில் காணப்படுகி வொரு பீடை வகைக்கும் ஓர் நு அதாவது பீடைகளின் பொரு பெறுமானம் தீர்மானிக்கப்பட6

83
ாவாணி சந்துக்குத்தியின் முட்டை
களைக் குத்தி அழிக்கின் றன.
றஸ் அந்துக்கள், மூட்டுப்பூச்சி
கள் என்பனவற்றின் முட் டைகளில் ஒட்டுண்ணிக ளாக இருந்து அவற்றைப் பெருமளவில் கட்டுப்ப டுத்துகின்றன.
இவற்றின் கீடங்கள் பல
) வகை பீடைகளின் உடை
லைச்சுரண்டி வாழ்கின்றன.
க்கட்டுப்பாடு, எத்தன்மையதாகவிருந்தாலும் மனித வாழ்விற்கும், உயிரினங்களின் நல் வ காணப்படுகின்றது. பேண்தகு விவசாயத் இல்லை. இதனால் இம்முறையை மிகுந்த ல் அவசியமாகின்றது. பீடைகள் தோன்றுவ ண்டு பீடைகளின் தாக்கத்தைக் கண்டவுடன் ம் பழக்கம் பல விவசாயிகள் மத்தியில் ட நோய்களின் அறிகுறிகள் காணப்பட்டவு மற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் லும் இது நட்டத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. த்தில் அவற்றைச் சமாளித்துக் கொள்ளலாம்; ம் கைக்கொள்ளலாம். எந்த நிலையில் பண்டும் என்னும் பொருளழதார மட்டத்தை மானிக்க சில வழிமுறைகளுண்டு. அதனை st Surveilance) என்பார்கள். இதன் மூலம் றலாம். பயிர்களை அடிக்கடி கவனித்து, ஒரு எண்ணிக்கையுள்ள தாவரங்களில், அல்லது ா முட்டைகள், குடம்பிகள், அணங்குகள் அறிகுறிகள் எந்த அளவில் அல்லது எந்த ாறன என்று கணக்கிடல் வேண்டும். ஒவ் opoultugi) Gugldré Tib (Threshhold Value), ாாதார தாக்கத்திற்குரிய எண்ணிக்கைப் ாம். இதைப் பாதுகாப்பு மட்டம் என்றும்

Page 99
84
கூறலாம். இந்த எண்ணிக்கையின் கீ னங்களைப் பிரயோகிக்க வேண்டிய கலாம். ஆனால் இதற்கு மேல் அதி வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டு விட்டது பயிர் வகை, வளர்ச்சிப் பருவம், பி வேறுபடும். இவ்வாறே பீடைகளை போதுமான அளவிற் காணப்பட்ட வேண்டிய தேவை ஏற்படாது. இரசாய போது பயிருற்பத்திச் செலவைக் ( பாதிப்பைக் குறைக்கவும், நச்சுத் த எதிரிகளைப் பாதுகாக்கவும், சூழல் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ெ குறிப்பிடலாம்.
* நுழைவாயிற் பெறுமானத்தின்ே
மட்டுமே இரசாயங்களைப் பய
骨 முடிந்த அளவு குறணல் (Gr: பயன்படுத்துதல் சிறந்தது.
* இயலுமானவரை பீடைத்தா அவற்றின் மேல் பீடை நாசினி
骨 மண்ணில், பயிரில் நீண்டகால னியும், குறுகிய காலம் தங் பண்ணப்படும் வேளையில் பின் தக்கது.
* பரிந்துரைக்கப்படும் முறையி
மேலும் பீடைகளின் தொகை பீடைநாசினிகளைப் பயன்படுத்
* சிபாரிசு பண்ணப்பட்ட பீை அளவிற்குக் கூடாமலும், குை மாகும்.
* பயிர்கள் முதிர்ச்சியடைந்து,
பீடைநாசினிகளைப் பயன்படுத்
骨 மரக்கறிப்பயிர்களில் உள்ள க பீடைநாசினிகளை விசிறுதல் ே
* ஒவ்வொரு பீடைநாசினிக6ை
காலத்தின் பின்பே அறுவடை தது 7 நாட்களாகும். ஊடுருவி னிகளின் நச்சுத்தன்மை 30
காணப்படலாம்.

பேண்தகு விவசாயம்
ழ் பீடைகள் காணப்பட்டால் இரசாய அவசியம் இல்லை என நாம் தீர்மானிக் கரித்தால் இரசாயனங்களைப் பாவிக்க என்று அறியலாம். இந்தப் பெறுமானம் ரதேசம் என்பனவற்றைப் பொறுத்து த் தாக்கும் எதிரிகளின் எண்ணிக்கை -ாலும் இரசாயனங்களைப் பாவிக்க பன பீடைகொல்லிகளின் பயன்பாட்டின் தறைக்கவும், விளைச்சலில் ஏற்படும் ன்மைகளைத் தவிர்க்கவும், இயற்கை மாசடைவதைத் தவிர்க்கவும், நாம் கைகளைப் பின்வருமாறு சுருக்கமாகக்
மல் பீடை அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் ன்படுத்துதல் வேண்டும்.
anules) வகைப் பீடை நாசினிகளைப்
க்கமுள்ள தாவரங்களைத் தெரிந்து
விசிறலை மேற்கொள்வது நல்லது.
ம் தங்கி நிற்கும் (Residual) பீடைநாசி கி நிற்கும் பீடைநாசினியும் சிபாரிசு ன் கூறியதைப் பயன்படுவதே விரும்பத்
லும், நுழைவாயிற் பெறுமானத்தின் அதிகரிக்கும் போது மட்டுமே மீண்டும் துதல் வேண்டும்.
டநாசினிகளை, பரிந்துரைக்கப்பட்ட >றயாமலும் பயன்படுத்துதல் அவசிய
அறுவடைக் காலம் நெருங்கும் போது துவதை நிறுத்துதல் வேண்டும். ாய்களை அறுவடை செய்த பின்னரே வண்டும்.
ாயும் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட செய்தல் வேண்டும். இது ஆகக் குறைந்
(Systemic) உட்ச்செல்லும் பீடைநாசி நாட்கள் வரை தாவரப் பாகங்களில்

Page 100
குமாரசாமolதட்ஷணாமூர்த்தி
* பீடைநாசினி பாவனையின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகெை
இரசாயன பீடைநாசினிகை மூலங்களிலிருந்து பெறப்படுபவை ருந்து பெறப்படுபவை (Chemical வகையாக அவற்றைப் பிரிக்கலா தோழமையுடையதாகவும் இரண் ஏற்படுத்துவதாகவும் மூன்றாவது மக்டொனால்ட் (1991), றீவ்ஸ் மூலப்பீடைநாசினிகள் மூலம் இரச 80 சதவீதம் வரையில் குறைக்க இருப்பினும் இவற்றைப் பெருமள சிக்கல்களும் காணப்படுகின்றன நுணுக்கமான தொழில் நுட்பங்கை காலம் சேமித்து வைப்பதிலுள்ள சி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம், அதி
உயிர் மூலப்பீடைநாசினிக பெரும்பாலும் பாவனையிலுள்ளன (Microbial insecticides), Quy GLongool Extracts) என்று மேலும் வகைப்ப இவை பற்றி பல விஞ்ஞான ஆய்வு சிலவகை உயிர்ப்பீடைநாசினிகள் பட்டும் உள்ளன. வர்த்தக ரீதியிலு விடப்பட்டுள்ளன. தற்போது இவர போதிலும் எதிர்காலத்தில் இவற்ை கூடியதாகவிருக்குமென நாம் எதிர்
(அ) நுண்ணங்கிப் பூச்சிநாசின
வளர்ப்புப் பூச்சிகளான தே ளைக் கண்டறிந்த போது பீடைக கட்டுப்படுத்தலாம் என்ற எண்ணt பற்றீரியா, பங்கசு, வைரஸ் என்னு படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றுள் 90 பசிலஸ் துறின்ஜியென்சிஸ் (Baci யாவைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட் யாகும் புரதம் கோலியோப்ரெறா doptera) LqÜI@AJADT (Diptera) (g5@ub யுடையதாகக் காணப்படுகின்றது புரதத்தை, இனவிருத்தி முறையில் களும் நடைபெறுகின்றன. கோவா6

85
ண் போது எடுக்க வேண்டிய எல்லாப் ாயும் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
ளப் பலவாறு வகைப்படுத்தலாம் உயிர் (Biopesticides), SysTu6T epariisasas Pesticides) ஏனையவை என்று மூன்று ம். இவற்றுள் முன்னையது சூழலுக்குத் டாவது சூழலில் பலதீய விளைவுகளை பாதுகாப்பானதாகவும் காணப்படுகின்றது. (1991) என்னும் அறிஞர்கள் உயிர் ாயனப் பீடை நாசினிகளின் பயன்பாட்டை முடியும் என்று மதிப்பிட்டுள்ளார்கள். வில் பயன்படுத்துவதில் பல நடைமுறைச் . வயலில் பயன்படுத்தும் போது சில ளப் பின்பற்ற வேண்டிய தேவை, நீண்ட ரமம், சில இரசாயனப் பொருட்களையும் க செலவு என்பன இவற்றுட் சிலவாகும்.
ரூள் பூச்சிநாசினிகளே (Bioinsecticides) . இவற்றை நுண்ணங்கிப் பூச்சிநாசினிகள் 556T (Pheromones) 51T6 Jy FITyråJ356T (Plant டுத்தலாம். தீங்கு குறைவாகவிருப்பதனால் புகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. வினைத்திறன் மிக்கவையென நிரூபிக்கப் ம் இவை தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கும் ற்றின் பாவனை அதிக அளவில் இல்லாத றப் பெருமளவில் விவசாயிகள் பாவிக்கக் பார்க்கலாம்.
fls6T (Microbial Insecticides)-
னி, பட்டுப்பூச்சி என்பனவற்றில் நோய்க 1ளிலும் நோயை ஏற்படுத்திசஅவற்றைக் ம் முதலில் தோன்றியது. இந்த வகையில் ம் நுண்ணங்கிகளின் தயாரிப்புக்கள் பயன் சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட தயாரிப்புக்கள் lus thuringiensis - Bt) 6T67g) Lib up 5f டவையாகும். இவற்றின் மூலம் உற்பத்தி (Coleoptera) QaoÜGGLITIQyp T (Lepiபப் பூச்சிகள் பலவற்றிற்கு நச்சுத் தன்மை இந்த வகை (Bt) பற்றீரியாவிலுள்ள பயிர்த்தாவரங்களுள் புகுத்தும் முயற்சி šleT -95gů šřá6Duu (Plutella xylostella)

Page 101
86
Bt தயாரிப்புக்கள் மிக் வெற்றிக கின்றது.
பங்கசுக்கள் சில பூக்களின் ஊறுவிளைவிக்கக்கூடியதாகவிரு இனப்பங்கசுக்கள் 500 வகை லெ பூச்சிகளில், நோயை ஏற்படுத்து GIFTINGGIT (Metharizium anisoplae) ரெறா, லெப்பிடோப்ரெறா, ஒே (Hemiptera) இனப்பூச்சிகளில் இருக்கின்றன. இவை நெல், கருப் திறம்படக் கட்டப்படுத்தியுள்ள வெளிவரத் தொடங்கி விட்டன. வைரஸ் (Virus) வகைகளும் இனா
ஆ) பெரமோன்கள் (Pheromo
இவை, பூச்சிகள் தமக்குள் ெ பயன்படுத்தும் சேதனப் பொரு இவை சுரக்கப்படுகின்றன. இ6 ஒன்றையொன்று இனங்காணவும் வும், ஆபத்து வேளைகளைத் தப ளுக்கு உதவுகின்றன. இதனை ை முறைகள் கைக் கொள்ளப்படுகின்
骨 பெரமோன்களுடன் நச்சு கவரப்பண்ணிக் கொல்லல்.
* பெரமோண்களை விசிறி பூ இதனால் இனவிருத்தியில் 1
* பெரமோண்களைப் பொறி அவற்றைச் சிறைப்பிடித்த மதிப்பிடவும் இம்முறை உத
தற்போது பெரமோண்களின் பொருட்களும் பாவனைக்கு வ தென்னையின் சிவப்பு நீள்மு பெரமோன்கள் பல தற்போது பெ
தாவர சாரங்கள் அல்லது தாவர (Plant Extracts or Botanical Pes
தாவர சாரங்களைப் பீடை பலகாலமாக அனேக நாடுகளிலும் பண்புகளைக் கொண்ட தாவர வை

பேண்தகு விவசாயம்
ரமாகக் கட்டுப்படுத்துவதாக அறிய முடி
* வெளித்தோலை ஊடறுத்து உட்சென்று décóp60T. 9u (36) fuT (Beauveria sp) ப்பிடோப்ரெறா, கோலியோப்ரெறா இனப் கின்றன. அதேபோல் மெத்தறிசியம் அணி
என்னும் பங்கசு 200 வகை கோலியோப் தாப்ரெறா (Orthoptera), ஹெமிப் ரெறா நோயை உண்டு பண்ணக்கூடியவையாக ம்பு முதலானவற்றிலுள்ள சில பீடைகளைத் ன. தற்போது வர்த்தக ரீதியிலும் இவை பூச்சிபீடைகளில் நோயை ஏற்படுத்தும் சில ங்காணப்பட்டுள்ளன.
nes):
செய்திப் பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்காக ட்கள் ஆகும். பூச்சிகளின் உடலிலிருந்து வற்றின் மணம் ஆண் பெண் பூச்சிகள் , உணவு இருக்குமிடங்களைக் கண்டறிய மது சகபாடிகளுக்கு அறிவிக்கவும், பூச்சிக வத்துக் கொண்டு பூச்சிகளையடக்கப் பல றன.
ப் பொருட்களைக் கலந்து அவற்றைக்
ச்சியினங்களைக் குழப்பமடையச் செய்தல். பாதிப்பு ஏற்படுத்துதல்
களுள் வைத்து பூச்சிகளைக் கவரப்பண்ணி ல், பூச்சிகளின் குடித்தொகைப் பரம்பலை நவுகின்றது.
ன் இரசாயன அமைப்பை ஒத்த செயற்கைப் ரத் தொடங்கியுள்ளன. பழ ஈக்களையும் ஞ்சி வண்டினையும் கட்டுப்படுத்தும் ாதுவான பாவனையில் உள்ளன.
பீடை கொல்லிகள்
sticides):
நாசினிகளாகப் பயன்படுத்தும் வழக்கம் இருந்து வருகின்றது. உலகில் பீடைநாசினி
கைகள் 2400 வரை இருப்பதாக அறியப்பட்

Page 102
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
டுள்ளது. இவற்றின் சாறுகள், தயாரிக்கப்படும் பைரெத்திரின் பெறப்படும் றொட்டினோன் , ( பொருட்கள் என்பன நீண் பூச்சிநாசினிகளாகும். இவற் 6 பட்டை, காய், விதை, வேர் என் களும், பொடிகளும் தயார் ப6 தப்படுகின்றன. இவற்றின் பய6 கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. பல படும் பீடைக்கட்டுப்பாட்டு மாறிவருவதை நாம் காணலாம். இரசாயன முறையில் வேறுபடு சந்தைக்குவரத்தொடங்கியுள் பண்ணக் கூடியதாக சில முை களை அவித்த சாறுகள், இை வகைகள், எண்ணைககள், பல் கலந்து தயாரிக்கும் கலவைகள் தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தத் த செய்ய விஞ்ஞான முறையில சிபாரிசுகளும் அறிமுகமாகியுள் னாலும், சூழலுக்கு தீங்கற்றதா முகாமைத்துவத்தில் இவை பிரத நாம் எதிர்பார்க்கலாம். இருப்பி சேமித்து வைக்க முடியாமையு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தேடி எடு றின் பயன்பாட்டிலுள்ள பிரச்சின மூலம் இவற்றிற்குத் தீர்வு காண6
பிறநாடுகளில் பயன்படுத் யில் கிடைக்கக்கூடிய தாவரங் இவற்றுள் இலங்கை விவசாயத் கப்பட்டு சில வகைப் பீடைநா வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
G6ubL (Azadirachta indica):
தாவர பீடை கொல்லிகளு வேம்பின் இலை,காய்,எண்ணெ பூச்சிநாசினிகளாக மட்டுமல்ல, வேம்பு, 192 வகைப் பூச்சி இ6 குப் புழுக்களையும் கட்டுப்படு யாளர்கள், சில குறிப்பிட்ட வை
வேம்பில் இருப்பதாக குறிப்பிட்

87
எண்ணைகள், செவ்வந்திச் செடியிலிருந்து (Pyrethrins) டெறிஸ் என்னும் செடியிலிருந்து kotenone) வேம்பிலிருந்து பெறப்படும் பல டகாலமாகப் பாவனையிலிருந்து வரும் ற விட சில செடிகளின் இலைகுழைகள், பனவற்றிலிருந்து சாறு வகைகளும், எண்ணை எணப்பட்டு பீடைநாசினிகளாகப் பயன்படுத் ாபாட்டினால் ஆச்சரியமான பெறுபேறுகளும் ாடுகளிலும் விவசாயிகளால் மேற்கொள்ளப் முறையாகவும் இவற்றின் பயன்பாடு இவற்றின் பீடைநாசினி மூலப்பொருட்களை த்தி, வர்த்தக ரீதியிலான பீடைநாசினிகளும் ான விவசாயிகளினால் வீட்டிலே தயார் றகளும் அறிமுகமாகியுள்ளன. இலைகுழை Rகள், விதைகளைப் பொடிபண்ணிய தூள் வேறு விதமான தாவரப் பொருட்களையும் என்பனவும் விவசாயிகளினால் பயன்படுத் யாரிப்புக்களின் வினைத்திறனை அதிகரிக்கச் ான ஆராய்ச்சிகளும் நிகழ்த்தப்பட்டு பல ாளன. இவை செலவு குறைவாக இருப்பத ாக இருப்பதனாலும் எதிர்காலத்தில் பீடை ான இடத்தைப் பிடித்துக் கொள்ளலாம் என னும், இந்தத் தயாரிப்புக்களை நீண்டகாலம் ம், பொருத்தமான தாவரப் பொருட்களைக் த்து தயார் பண்ணுவதிலுள்ள சிரமமும் இவற் னகளாகும். மேலும் எதிர்கால ஆராய்ச்சிகள் )TUD.
தப்படும் தாவரப் பொருட்களில் இலங்கை களின் விபரங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. திணைக்களத்தினால் வேம்பு நன்கு பரிசீலிக் சினிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் சிபாரிசுகளாக
ள் வேம்பு பிரதான இடத்தைப் பெறுகின்றது. மற்றும் அதிலிருந்து பெறப்படும் சாரங்கள் பங்கசு நாசினிகளாகவும் பயன்படுகின்றன. ங்களையும், ஒட்டுண்ணிகளையும், விலாங் ந்துவதாக அறியப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சி ஸ் வகைகளைக் கூட அழிக்கக்கூடிய பண்பு ள்ளார்கள். வேம்பில் உள்ள அசாடிறாக்ரின்

Page 103
88
(Azadirachtin) மெலியான்றியோல் ( (Nimbin) (6ứD9ląGT (Nimbidin) GTę ளும் இவற்றுடன் 20 சிறிய அள பீடைகளைப் பல்வேறு வழிகளில் ட
வேம்பிலிருந்து பெறப்படும் கவும், ஊடுருவும் நஞ்சாகவும், தா ஒதுக்கும் பொருளாகவும், பீடைகள் தருவனவாகவும் செயல்படுகின்ற சிற்றுண்ணி, நெல் மூட்டுப்பூச்சி, இலையரி புழுக்களையும், சுரங்கப் வண்டையும் மிக வெற்றிகரமாக ச மூலம் அறிய முடிகின்றது. இலங் இலையரி புழுக்களை வேப்பம் வி மிக சித்திகரமாக கட்டுப்படுத்தலாட சாரத்தில் சூரிய ஒளியின் ஊதாக் என்ற காரணத்தினால் மாலைவே6 சிபாரிசு பண்ணப்படுகின்றது.
வேம்பின் சாரங்கள் நன்மை ளுக்கும் பெருந் தீங்கினை தருவதி பீடைகள் பயிரை உணவாகக் ெ பயிரை உணவாகக் கொள்ளாமல்
இது சாத்தியமாகின்றது.
வேம்பிலிருந்து பீடைநாசினித அ) 500 கிராம் உலர் விதைை விதையை நன்றாக இடித்து ஊறவிட்டு, துணியால் வ கலவையை தயாரிக்கலாம். போதுமானதாகும். மேற்கூறி சவர்க்கார நீர் அல்லது ரீ இலைகளில் நன்கு படிந்து ெ ஆ) உடன் பறித்த 5 கிலோ வே அவித்து 10 மணித்தியாலம் இ) ஏக்கருக்கு 725 கிலோ லே உழுவதன் மூலம் விலாங்கு நெற்பூச்சிகளையும் கட்டுப்பு ஈ) பச்சை வேப்பிலை 1 1/2 சிற்றனெல்லாப்புல் 1 கிே நறுக்கி உரலிலிட்டு இடித்

பேண்தகு விவசாயம்
Meliantriol) GaoGóîlốT (Salannin) 6ub GeoT ானும் பிரதான இரசாயனப் பதார்த்தங்க விலான இரசாயனப் பதார்த்தங்களும் ாதிப்புறச் செய்கின்றன.
தாவரப்பீடை கொல்லிகள் குடல் நஞ்சா வரப் பொருட்களை பீடைகள் வெறுத்து |ன் வாழ்க்கை வட்டங்களுக்கு இடையூறு ன. இவை சாறுறுஞ்சும் பூச்சிகளான, பனிப்பூச்சி என்பனவற்றையும் பலவித புழுக்களையும், பழ ஈக்களையும், பூசணி ட்டுப்படுத்துவதாக ஆராய்ச்சி முடிவுகள் கையில் நடந்த ஆராய்ச்சிகளில் கோவா தையிலிருந்து பெறப்படும் சாற்றின் மூலம் ) என்று நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. வேப்பம் கதிர் வீச்சினால் வினைத்திறன் குறையும் ளைகளில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று
தரும் பூச்சி இனங்களுக்கும் முலையூட்டிக Iல்லை என்பது ஒரு விசேட பண்பாகும். காள்வதனாலும், பீடைகளின் எதிரிகள் பீடைகளை உணவாகக் கொள்வதனாலும்
பாரிக்கும் முறைகள்: ய அல்லது 250 கிராம் தோல் நீக்கிய 2 கலன் நீரில் 12 மணித்தியாலங்கள் டித்து, மேலும் 400 லீற்றர் நீர் சேர்த்து இந்தக் கலவை ஒரு ஏக்கருக்கு தெளிக்கப் ய கலவையுடன் 100 லீற்றருக்கு 10 கிராம் ப்போல் (Teepol) கலந்து விசிறினால் சயற்படும். பிலையை 30 லீற்றர் நீரில் 1/2 மணிநேரம் ஆறவிட்ட பின் விசிறலாம். ப்பம் பிண்ணாக்கை மண்ணுடன் கலந்து புழுக்களைக் கட்டுப்படுத்தலாம். இது சில டுத்தக்கூடியது. கிலோ, பேரரத்தைக் கிழங்கு 1 கிலோ, 0ா, என்பனவற்றைச் சிறு துண்டுகளாக து 15 லீற்றர் நீரில் 12 மணித்தியாலம்

Page 104
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
ஊறவிட்டு ச்ாறு எடுக்க வே லீற்றர் நீர் கலந்து விசிறலாம்.
வேம்பைப் போல் இன்னும் பல தக்கூடியனவாக இருக்கின்றன. அவ
தாவரம்
1. பேரரத்தை
(Alpinia galanga) &lụpiảl(95. 1 கிலோ கிழங்கை இடித்து 15 -லீட்டர் நீரில் ஊறவைத்து விசிறல்.
2 . காக்கை கொல்லி
(Anamirta coculus) 66605 வறுத்து அரைத்த விதைப் பொடியுடன் 50 பங்கு நீர் சேர்த்து விசிறல்
3. 5ịộìưoệ5*óT (Curcuma
domestica) flypril (5. 500 கிராம் பச்சை மஞ்சளை அரைத்து 2 லீட்டர் நீரில் கலந்து விசிறல்.
4. சீந்தில் வகை (Tinospora
rumphi, Tinospora crispa) கொடித்தண்டு. 250 கிராம் இடித்த தண்டுடன் ஒரு லீட்ட நீர் சேர்த்து விசிறல்
5. கிளிறிசீடியா (சீமைக்கிழுவை Gliricidia Sepium gQ60)Gao, காய், விதை, உடன் பறித்த இலை 4 சாக்கை ஒரு ஏக்கர் நிலத்தில் நடுகைக்கு முன்னர்
பரவல்.
6. G5ff6)Jff6ITüd (Crotontiglium)
வேர். இடித்த வேர் 200 கிரா

89
ண்டும். இந்தச் சாற்றில் 1 லீற்றருக்கு 30 இது ஒரு ஏக்கருக்குப் போதுமானதாகும்.
தாவர பீடைகொல்லிகள் பயன்படுத் பற்றுட் சில கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
செயற்படும் விதம், பாதிக்கப்படும் பீடை
குடல், நஞ்சு வெறுத்து ஒதுக்கச்
உண்ணவிருப்பமில்லாது செய்தல்,
செய்தல், சேனைப்புழு, வெண்காய -த்தாழ் கோதி, கோவா டயமன் முதுகு அந்தி (கோவா அரிபுழு)
குடல் நஞ்சு. காகம், நெல் கறுப்பு மூட்டைப் பூச்சி, நெல்மூட்டுப்பூச்சி.
குடல் நஞ்சு, வெறுத்து ஒதுக்கச் செய்தல். தொடுகை நஞ்சு பங்ங்சு கொல்லி, சிற்றுண்ணி, பனிப்பூச்சி, எறும்பு, கோவா, பீற்றுட், வெங் காய அரிபுழு, சேனைப்புழு, கிச்சிலிப் பயிரைத் தாக்கும் பங்ங்சு
ஊடுருவி நாசினி. நெல்சந்துகுத்தி, கபிலநிறத் தண்டுத் தத்தி, இலைத் தத்தி, கோவா இலை யரிபுழு, எலி.
உண்ணவிருப்பமில்லாது செய்தல். எலி, தெள்ளு, அமுக்கணவன், சேனைப்புழு, கூடுதாங்கிப்புழு, நெற்சுருள் ஈ.
உண்ணவிருப்பமில்லாது செய்தல். கடல் நஞ்சு, வெங்காயத்தாள்

Page 105
90
1.O.
உடன் 6 லீட்டர்'நீர் சேர்த்து அவித்து விசிறல்.
6 súd (Acorus calamus) கிழங்கு. 30 கிராம் அரைத் கிழங்குடன் 4 லீட்டர் நீர் சேர்ந்த கலவை.
வெள்ளைப்பூடு (Allium sativum). 6oT(@š SFI
அன்னமுன்னா வகை புளி அன்னமுன்னா Soursap (Annona muricat
பறங்கி அன்னமுன்னா Bullook Heart, CuStard Apple. (Annona reticulata)
முள் அன்னமுன்னா Sweet Sop (Annona squamosa) இவற்றுள் பறங்கி அன்ன முன்னா வினைத்திறன்
கூடியது.
புகையிலை. (Nicotiana tabacum.) புகையிலை அல்லது புகை யிலைத் தண்டு 50 கிராம் சவர்க்காரம் 5 கிராம் என் வற்றை ஒரு போத்தல் நீரில் நன்கு அவித்து ஆறி பின் ஒரு தேக்கரண்டி மண் ணெண்ணை சேர்த்து விசி

பேண்தகு விவசாயம்
a)
கோதி முதலான சேனைப்புழு, இலையரிபுழு, புகையிலை, வெட் -டுப்புழு, அளுக்கணவன், நத்தை.
தொடுகை நஞ்சு, வெறுத்து ஒதுக் கச் செய்தல் மலடாக்கல். எறும்புகள், சேனைப்புழு, தெள்ளு அரிசிவண்டு.
வெறுத்து ஒதுக்கச் செய்தல், உண் ணவிருப்பமில்லாமல் செய்தல், பங்ங்சு நாசினி, பற்றீரியா கொல்லி விலாங்குப்புழு கொல்லி.
அளுக்கணவன், சேனைப்புழு, கொலறோடா வண்டு, தூள்ப்பூஞ்ச ணப்பங்ங்சு. தொடுகை நஞ்சு, குடல் நஞ்சு, வெறுத்து ஒதுக்கச் செய்தல். உண் ணவிருப்பமில்லாது செய்தல். அளுக்கணவன், நெல்கபிலநிறத் -தத்தி, கோவா அந்து, இலைத்தத்தி சிவப்புப் பூசணிவண்டு, பேன்.
தொடுகை நஞ்சு, குடல் நஞ்ச, மூச்சுக்குழாய்த் தொகுதி நஞ்சு, வெறுத்தொதுக்கச் செய்தல் பங்கசு நாசினி. அளுக்கணவன், கோவாப்புழு, பலவித குடம்பிகள், தெள்ளு வண்டு, தானியவண்டு, இலைச் சுரங்கப்புழு, சிற்றுண்ணி தண்டு துளைப்பான், பனிப்பூச்சி சில பங்கசு நோய்கள்.

Page 106
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
நானாவித பீடைகொல்லிகள்:
பல விவசாயிகள் தங்களது ெ பெறக்கூடிய சில பொருட்களைக் ெ அவதானிக்கலாம். இவற்றுட் சிெ ஆராய்ச்சிகளுக்கும் உட்படுத்தப் பெற்றுள்ளன. இலங்கை, சிம்பாப்ே பின்வரும் பொருட்கள் பீடைநாசிை முடிகின்றது.
அ) கோசலம் (மாட்டின்-சலம்)
மாட்டின் சலத்தைச் சேர்த்தெ கூடியதாக வைத்திருந்து ஒரு பங்கு வதன் மூலம், மரக்கறிப் பயிர்களிலு பனிப்பூச்சி என்பனவற்றைத் திறம் கின்றது. மிளகாயின் இலைச்சுருள் பயன்படுத்தலாமெனத் தெரிகிறது.
ஆ) கோமயம் (மாட்டுச் சாண
மாட்டுச் சாணத்தை நீர் சேர் அத்துடன் 3-5 மடங்கு நீர் சேர்த்; படுகிறது. பலவிதமான பூச்சியி தெரிகிறது. இது பற்றி ஆதார பூ ஆனால் இளம் மரக்கன்றுகளை ஆ பாதுகாப்பதற்கு இந்தக் கலவை கிழக்கிந்தியத் தீவுகளிலுள்ள விவசா கோழியெச்சம் என்பனவற்றுடன் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்தக் க பூசுவதன் மூலம் மரக்கன்றுகளைக் லாம் என்று அறிய முடிகின்றது.
இ) மரச்சாம்பல்:
மரச்சாம்பல் தனியாகவும், க கள், குத்தி அறிஞ்சும் பூச்சிகள் எ கின்றன. அரைக் கோப்பை சாட என்பனவற்றுடன் 4 லீட்டர் நீர் சே சாரத்தைப் பயன்படுத்துவது ஒரு மு 6 தேக்கரண்டி மண்ணெண்ணை முறையாகவும் பயன்படுத்தப்படுகி யாகவும் மரச்சாம்பல் பயன்படுவத

|சாந்த அனுபவங்களின் மூலம் இலகுவில் காண்டு பீடைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதை 0 பொருட்கள் விஞ்ஞான முறையான பட்டு சிறந்த பெறுபேறுகள் கிடைக்கப் வ, இந்தியா, கானா முதலான நாடுகளில் ரிகளாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாக அறிய
நடுத்து 2 கிழமை வரை சூரிய ஒளிபடக் 5 சலத்திற்கு 6 பங்கு நீர் சேர்த்து விசிறு ள்ள வெண்மூட்டுப்பூச்சி, சிற்றுண்ணிகள், படக் கட்டுப்படுத்தலாமென அறியப்படு
நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும் இதனைப்
ம்):
த்துக் கூழாக்கி 14 நாட்கள் வைத்திருந்து து பீடைநாசினியாக பயிர்களில் விசிறப் னங்களை இது கட்டுப்படுத்துவதாகத் ர்வமான விபரங்கள் கிடைக்கவில்லை. பூடு, மாடு, முயல் முதலானவற்றிலிருந்து மிகச் சிறந்ததாகக் காணப்படுகின்றது. "யிகள் மாட்டுச்சாணம், ஆட்டுப்புழுக்கை, ன் களியைச் சேர்த்து கலவையாகப் iலவையை மாதமொரு முறை தண்டில் கால்நடைகளிலிருந்து நன்கு பாதுகாக்க
லவையாகவும் பல குடம்பிகள், அணங்கு ன்பனவற்றைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படு ம்பல், அரைக் கோப்பை சுண்ணாம்பு ர்த்து நன்கு அடைய விட்ட பின் வடித்த 1றையாகவும் ஒரு கிலோ மரச்சாம்பலுடன்
சேர்த்துத் தூவி விடுதல் இன்னொரு ன்றது. சிம்பாப்வேயில் பங்கசு நாசினி ாகத் தெரிகிறது. இலங்கையில் விவசாயி

Page 107
92
கள் பலர் நேரடியாகவே மரச்சா கிறார்கள், வீட்டுத் தோட்டத்தி புழுக்கள், குத்தி உறிஞ்சும் பூச்சி. படுத்துவதாகத் தெரிகிறது.
ஈ) தாவர எண்ணைகள்:
சேமிப்பிலுள்ள நெல், கோது வற்றுடன் நிலக்கடலை எண்ணெய் பருத்தி விதை எண்ணெய், சோ கலந்து விடுவதன் மூலம் சேமிப்பில் யிட முடியாதவாறு தடுக்கப்படுகின்

பேண்தகு விவசாயம்
ம்பலைப் பயிர்களில் தூவிப்பயன்படுத்து ல் ஆண்டுப் பயிர்களிலுள்ள இலையரி கள் என்பனவற்றை இவை நன்கு கட்டுப்
துமை, சோளம், அவரை வகைகள் என்பன , தேங்காய் எண்ணெய், கடுகு எண்ணெய், யா எண்ணெய் என்பனவற்றைச் சிறிது ) உருவாகும் பூச்சிகள் விதைகளில் முட்டை ாறன.

Page 108
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
13. உழவு இயந்திரங்
உழவு இயந்திரங்கள் அறி ளே வயலை உழுவதற்கும், சூ வேலைகளுக்கும் பயன்பட்டு 6 மாடுகளும் எருமைகளும் இன் களும் இவ்வேலைகளுக்குப் பt 48 சதவீத நெற்காணிகள் எருை றன. பெரும் நிலப்பரபில் சாகு உழவு இயந்திரங்கள் மிகத் தி பேண்தகு விவசாயம் என்ற நே களைவிட இழுவை மாடுகளே இவற்றிற்கு அடுத்தபடியாக இர மானவையாகக் காணப்படுகி நடைகளின் எண்ணிக்கை பெரு இயந்திரங்களின் அறிமுகமே பி கால்நடைச் செல்வங்களின் மூல குறைந்து வருகின்றன. சூழலுக்கு வளத்தைப் பேணுவதற்கும் கா: இருந்து வருகின்றன. பொருள கொண்டுள்ள ஏழை விவசாய மானவையாகக் காணப்படுகின்ற துண்டுகளாக மாறிவருகின்றமை களைப் பயன்படுத்த முடியாத புதையக்கூடிய காணிகளிலும் இ டுத்துவது சிரமமானது.
வேலையில்லாத் திண்ட பண்ணை இயந்திரங்களின் ப வேண்டிய தேவை தோன்றுகி பயன்படுத்தும் போது கூலியா வது வேலையில்லாத் திண்டாட் இயந்திரம் என்பதற்காக நான் நம்மீது ஆகிக்கம் செலுத்தும் டே காந்தி அடிகள் யங் இன்டிய கூரத்தக்கன. வளர்முக நாடுக முன்னிட்டு மீளப்பயன்படுத்தக்க alternate energy Sources) திண்டாட்டம் காரணமாக நடுத்த nology) களை அறிமுகம் செய் இந்த நோக்கில் காளை மாடுக இயந்திரங்களும் முக்கியத்துவம்

93
பகளும் இழுவை மாடுகளும் முகமாவதற்கு முன்னர் பண்ணை விலங்குக டடிப்பதற்கும், நீரிறைப்பதற்கும், இழுவை வந்தன. பெரும்பாலான நாடுகளில் காளை னும் சில நாடுகளில் குதிரைகளும் ஒட்டங் பன்பட்டு வந்தன. இன்றுகூட இலங்கையில் மகளினாலேயே பண்படுத்தப்பட்டு வருகின் படி கருமங்களை விரைவாகச் செய்வதற்கு றமையாகவே செயற்படுகின்றன. ஆனால் ாக்கில் கவனிக்கும் போது உழவு இயந்திரங் பொருத்தமானவையாகக் காணப்படுகின்றன. ண்டு சக்கர உழவு இயந்திரங்கள் பொருத்த ன்றன. இன்று இலங்கையிலுள்ள கால் நமளவில் குறைந்து போனமைக்கு இழுவை ரதானமான காரணியாகின்றது. இதன் மூலம் ம் மண்வளத்திற்குக்கிடைக்கும் நன்மைகளும் த இசைவான சாகுபடி கருமங்களுக்கும் மண் ல்நடைகள் எப்போதும் அனுசரணையாகவே ாதார ரீதியிலும் சிறு காணித்துண்டுகளைக் பிகளுக்கு இழுவை மாடுகளே பொருத்த றன. தற்போது விவசாயக்காணிகள் சிறு சிறு யினால் அவற்றில் பெரிய உழவு இயந்திரங் நிலைமையும் தோன்றி வருகின்றது. மேலும் }வ்வாறான உழவு இயந்திரங்களைப் பயன்ப
ாட்டம் அதிகரித்து வருகின்ற சூழ்நிலையில் பன்பாடுபற்றி தீவிர மறுபரிசீலனை செய்ய ன்றது. பெரும் பண்ணை இயந்திரங்களைப் ட்களின் தேவை பெருமளவிற் குறைக்கப்படு டத்தை இன்னும் அதிகரிக்கவே செய்துவிடும். இயந்திரத்தை எதிர்க்கவில்லை, ஆனால் அது பாது அதைப் பூரணமாக எதிர்க்கிறேன்' என்று வில் கூறிய வார்த்தைகள் இங்கு நினைவு பல பொருளாதார, சூழற் காரணங்களை வடிய மாற்று சக்தி மூலங்களைப் (renewable பயன்படுத்துவது பற்றியும் வேலையில்லாத் G.g5Tla) 5 (p60p (intermediate techவதிலும் தீவிர அக்கறை காட்டி வருகின்றன. ளும், எருமைகளும், இரண்டு சக்கர உழவு
பெறுகின்றன.

Page 109
94
கனதியான உழவு இயந்திர மண்ணில் தோன்றும் பல பிரச்சினை மண் இறுக்கமடைதல், மண் கட்டமை இறுக்கமான படை (hard pan) தோ தல், காற்றின்றிய நிலையில் சில நச்சு என்பன குறிப்பிடத்தக்கனவாகும். பயிர் வளர்ச்சியில் ஏற்படுத்தும் பாதி கப்பட்டுள்ளன.
இவை தவிர, உழவு இயந்தி எரிபொருளையும் இறக்குமதி ெ பெறவேண்டிய தேவையும் அதி வருடாவருடம் இவற்றின் விலை 2 செலவும் அதிகரித்து வருகின்றது.
இழுவை மாடுகள், வினைத்தி சொல்வதற்கில்லை. உள்ளூர் எருபை வைச் சக்திவலு முறையே 0.75, 0.6 பட்டுள்ளது. உள்ளூர் சிங்கள இனக் அம்ரித்மகால், காங்கேயம் இனக்க அதிக சக்திவலு கொண்டனவாகும். இனத்துடன் கலப்பு இனமாகவோ னைப் பெருமளவு அதிகரிக்கச் செய் பார்சால் அமைக்கவும், ஏனைய ச நீரிறைக்கவும் விதையிடவும், உரம பொருத்தமான, வினைத்திறன் ெ போன்ற நாடுகளில் உருவாக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களில் னால் கால்நடை இழுவைச் சக்திய வாய்ப்பு உண்டாகும். இழுவைச் ச போது அவற்றின் தொகை அதிகரிக் வும் விலங்குப் பொருட்களின் உற்ப ஏற்படும்.

பேண்தகு விவசாயம்
‘ங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் ப்பு உடைந்து சீர்குலைதல், கீழ் மண்ணில் ன்றுதல், மண் காற்றோட்டம் பாதிப்படை ப்பதார்த்தங்கள் தோன்றுதல், நீர்த்தேக்கம், சில குறிப்பிட்ட மண்வகைகளில் இவை ப்ெபுக்கள் பரிசோதனைகள் மூலம் விளக்
ரங்களையும், உதிரிப்பாகங்களையும், சய்வதற்கு வெளிநாட்டு செலாவணி கரித்து வருவதை நாம் காணலாம். உயர்ந்து வருவதனால் பயிர் உற்பத்திச்
றனில் மிகவும் குறைவானவை என்றும் Dகளினதும், காளை மாடுகளினதும் இழு குதிரை வலுவாக இருப்பதாக அறியப் காளைகளைவிட ஹரியானா, ஒங்கோல், 5ாளைகளும் மூறா இன எருமைகளும் இவற்றைத்தூய இனமாகவோ சிங்கள பயன்படுத்துவதன் மூலம் வினைத்திற தல் சாத்தியமாகும். மண்ணை உழவவும் ாகுபடி கருமங்களை மேற்கொள்ளவும், பிடவும் கால்நடை இழுவை சக்திக்குப் காண்ட உபகரணங்கள் பல இந்தியா டுள்ளன. இலங்கையில் பாரம்பரியமாகப் பொருத்தமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி பின் மூலம் பெரும் பயன்பெறக்கூடிய க்திக்கு கால்நடைகளைப் பயன்படுத்தும் கவும் அதன் மூலம் மண்வளம் பெருக த்தி அதிகரிக்கவும் நிறைய வாய்ப்புக்கள்

Page 110
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
14. காடுக்ளும் கா
இயற்கையின் இனிய பூகோளரீதியில் பார்க்கும் டே செளகரியமான மனித வாழ் வருகின்றன. இயற்கைக்காடுகள் வதைப் போல சூழலின் தன்ன காடுகளும் அமைகின்றன. காடு கைச் செலுத்தவதை அறியலாப சூரியக் கதிர் வீச்சு, வெப்பநிை என்பன குறைவாகவும் சாரீரப்ப மண்டலப் பிரதேசங்களில் சாத பிற்கும் இந்த நுண்காலநிலை டெ அரண்களாகச் செயற்படுவதனா விவசாய நிலங்கள் பாதுகாக்கட்
விலங்கு உற்பத்தியும் அதிகரித்த
மண் வளத்தையும் நீர் வ செல்வாக்கைச் செலுத்துகின்ற6 நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. காட்டு 1 மண்ணானது மண்ணரிப்பிலிரு மண்ணின் மேற்பரப்பிலும் நீரே படுத்துவதிலும், மண்ணை ஊடறு அவை துணை செய்கின்றன. காடு ஊடறுத்துச் செல்லும் அளவு பயி 5 மடங்கு அதிகமாகக் காண வனப்பிரதேசம் கூடுதலாகவுள்: விடாமல் மண்ணிலேயே தங்கி நீ பெய்கின்ற மழை வீழ்ச்சியில் னாலும் இடைமறிக்கப்படுகின் நேரடியாக மோதாமல் மண் வெள்ளப்பெருக்கு, மண்ணரிமா6 மண்ணும் சென்றடைதல் என் சாதனமாகவும் காடு அமைகின்ற பயிர் செய்யும் 1% சரிவு கொன் மண் மண்ணரிமானத்தினால் இ கொண்ட நிலத்தில் 1.25 தெ இழக்கப்படுவதாக அறிய முடிகி:
காடுகளுக்கும் மழைவீழ் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் நில காடுகளின் செல்வாக்கு என்னே வில்லை. மேகங்கள் ஒடுங்கி ம

95
ழிப்பும்
கொடையாக காடுகள் விளங்குகின்றன. ாது காடும் காடு சார்ந்த பிரதேசங்களும் ந்கைக்குரிய நிலைகளன்களாக விளங்கி ன் அமைப்பு சூழலினால் நிர்ணயிக்கப்படு மயை நிர்ணயிக்கும் பிரதான காரணியாக கள் நுண்கால நிலையில் மிகுந்த செல்வாக் காடுகளிலும் காடு சார்ந்த இடங்களிலும் ல, மண்ணில் நீராவியாதல், காற்று வேகம் ன் கூடுதலாகவும் காணப்படுகின்றது. அயன கமான பயிர் உற்பத்திக்கும் மிருக வளர்ப் ரிதும் உதவுகின்றது. காடுகள் காற்றொதுக்கு 0 கடுங்காற்றினாலேற்படும் பாதிப்பிலிருந்து படுகின்றன. இதனால் பயிர் விளைச்சலும் மை ஆய்வுகளின் மூலம் அறியப்பட்டுள்ளது.
ளத்தையும் சிறப்பிப்பதில் காடுகள் பெரும் ண், அருவிகளின் தோற்றம் காடுகளினால் மரங்களின் அங்குர, வேர்த் தொகுதிகளினால் ந்து பேணிக்காக்கப்படுகின்றது. மழை நீர் ாாடைகளிலும் வழிந்தோடுவதைக் கட்டுப் றுத்து ஆழமான பகுதியில் சேமிக்கப்படவும் \ள்ள பிரதேசங்களில் மழை நீர் மண்ணினுள் ர் செய்யும் நிலங்களை விட 3 தொடக்கம் ப்படுகின்றது. (Ghosh-1974) இதனால் T ஒரு நாட்டின் மழை நீர் கடலுக்கு ஓடி ற்பதற்கு வாய்ப்பு உண்டாகிறது. காடுகளில் 5-30 சதவீதம் மரங்களினாலும் செடிகளி காரணத்தினால் மழை நீர் மண்ணுடன் னிலே சுவறிவிட ஏதுவாயமைகின்றது. ம், நீர் தேங்கு பிரதேசங்களில் அடைசலும் பவற்றை பெருமளவு தண்ட் செய்யும் து. இந்தியாவில் நடந்த பரிசோதனைகளில் ட நிலங்களில் ஹெக்டயருக்கு 50 தொன் க்கிப்படும் போது இயற்கைத் தாவரங்கள் ன் மண் மட்டும் மண்ணரிமானத்தினால் Dg (Sadhukhan 1994).
சிக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்புபற்றி |கின்றன. மழை வீழ்ச்சியின் அளவில் வன்பது இன்னும் தெளிவாக அறியப்பட ழயாக மாறுவதற்கு காடுகள் உதவுகின்ற

Page 111
96
மையினால் மழைவீழ்ச்சியின் அள சதவீதம் செல்வாக்கை காடுகள் விஞ்ஞானிகள் சிலர் குறிப்பிடுகிற 1890-1990 கால இடைவெளியில் மழைவீழ்ச்சியையும் (பெருந்தோட் சூறாவளியின் பின்னர் (மரங்கள் மு ளப்பு மாவட்டத்தின் வருடாவருடம் பார்க்கும் போது காடழிப்பிற்கும் மன இருப்பது போல் தோன்றுகின்றது.
வருடாந்த மழைவி
மட்ட
2500
2000 1682. 1627
1500
1000卡
500
----- 1984 1985. 19
6.
நுவரெலியாவின் தொ
ஆண்டு
3000 pe
2000
SS
森 1000|
9
0 (ാ 1850 1900
பதில்
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தி பின்னர் அதிகம் கூடியும் அதிகப கொண்டிருக்கின்றது. பவனத்தின் காடுகளின் பங்கு மிகச் சிறப்பானது
 
 
 

பேண்தகு விவசாயம்
விலும் பரம்பலிலும் 2 தொடக்கம் 3 செலுத்துகின்றன என்று வனவியல் ார்கள் இது இவ்வாறு இருந்தாலும் வரேலியா மாவட்டத்திலுள்ள ஆண்டு -ப் பயிர்ச்செய்கை) 1978 ம் ஆண்டு ற்றாக அழிக்கப்பட்ட நிலை) மட்டக்க குறைந்து வரும் மழை வீழ்ச்சியையும் ழ வீழ்ச்சிக்கும் இடையில் ஒரு தொடர்பு
ழ்ச்சி (1984 - 1989 க்களப்பு
პ86 1987 1988 1989
ருடம்
டர் வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 187O - 197Ο
1950 2000
க் காலம்
ா வருடாந்த மழைவீழ்ச்சி 1989 இன்
குறைந்தும் ஒழுங்கில்லாமல் சென்று தூய்மையைப் பேணிப்பாதுகாப்பதில் தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பின் மூலம்

Page 112
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
கிடைக்கும் பிராண்வாயு காற்றி விகிதாரசாரத்தை சமநிலையில் ( பெரும்பரப்பிலுள்ள தென் அே சுவாச மண்டலம் என வர்ணி காற்றிலுள்ள தூசி,கரி, நச்சுத்தன் பொருட்கள் என்பனவற்றை வ சாதனமாகவும் அமைகின்றன. தொன் தூசிப்படலத்தை வடிகட்டு
காடுகள், சிறப்பாக வெப் னங்களின் சரணாலயமாக விளங் மத்தியிலே ஒன்றிணைந்து வாழு மையும் இருக்கக்காணலாம். இந் வேளைகளில் பல தாவர,விலங்கு சூழ்நிலை மாற்றமும் ஏற்பட வ லிருந்து பல உதாரணங்களை ஒன்றைக் குறிப்பிடுதல் போதும குகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு மான்கள் காணப்பட்டன. ம6 பவர்களாலும் இந்த மான்களின் கம் மலைச் சிங்கங்களைக் கொ வும் நடவடிக்கை எடுத்தது. எண்ணிக்கை 10,000 வரையில் யிலான மான்களுக்கு கூடுதலான தேசத்திலுள்ள புல், செடி, மரா இதனால் போதிய உணவு கிடை போக ஈற்றில் மான்களின் எண்ை
வெப்பவலயக் காடுகள் உ பினும் உயிரினங்களில் 50 வீதம் கிடையில் ஒரு குறித்த காட்டு நி வாழும் இடமாக இலங்கை மதி வேறெங்கும் காண முடியாத நு இலங்கைக் காடுகளில் காணப்ப (Plant Breeding) அனுகூலமான : இவை உயர் விளைச்சல் கொன வாழக்கூடியதுமான பண்புகளை
தற்கு ஆதாரமாயிருக்கின்றன.
தாவர பீடைகளை இயற விதமான ஊன் உண்ணிகளும், கூடிய இடமாகவும், தேன் பூச்சி மகரந்தம் அமுதம் முதலியவ

97
லுள்ள கரியமிலவாயு/பிராணவாயு (Co/O) பேணிக்காத்து வகுக்கின்றது. இதனாலல்லவா மெரிக்காவின் அமேசன் காடுகள் உலகின் க்கப்படுகின்றன. மேலும் பசிய காடுகள் மையான ஈயம், நச்சு வாயுக்கள், கதிரியக்கப் டிகட்டி தூய காற்றைத் தருகின்ற சிறப்பான அடர்ந்து வளரும் ஒரு ஹெக்டயர் காடு 50 டும் திறனுடையது. (Durk 1966).
ப வலயக் காடுகள் லட்சோபலட்சம் உயிரி வ்குகின்றன. அங்கு வாழும் உயிரினங்களின் மியல்பும் சமநிலையிலமைந்த பல்லினத்தன் த இயற்கைச் சூழலில் மாற்றங்கள் ஏற்படும் கு உயிரினங்கள் அழிந்து போகும் ஆபத்தும் பழியுண்டாகின்றது. இதற்கு உலக நாடுகளி க் குறிப்பிடலாம். உதாரணத்திற்கு இங்கு ானது. அரிசோனாக் காடுகளில் வனவிலங் பகுதியில் அரிதான இனத்தைச் சேர்ந்த 4000 லைச் சிங்கங்களினாலும், வேட்டையாடு தொகை குறைந்து வருவதையறிந்த அரசாங் ல்லவும், வேட்டையாடுதலைத் தடைசெய்ய இதனால் குறுகிய காலத்தில் மான்களின் அதிகரித்தது. இவ்வாறு அதிகரித்த தொகை ன உணவு தேவைப்பட்டமையினால் அப்பிர வ்களை விரைவாக அழிக்கத் தொடங்கின. டயாமல் பல மான்கள் பட்டினியால் இறந்து விரிக்கை பெருமளவு குறைந்துபோனது.
லக நிலப்பரப்பில் 20 வீதத்தைக் கொண்டிருப் இங்குதான் வாழ்கின்றன. ஆசிய நாடுகளுக் லப்பரப்பில் ஆகக் கூடுதலான உயிரினங்கள் ப்ெபிடப்பட்டுள்ளது. (NAS 1980) உலகில் ாற்றிற்கு மேற்பட்ட தாவர, விலங்கினங்கள் டுகின்றன. காடுகளில் பயிர் இனவிருத்திக்கு தாவர இனங்களும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன. ண்டதும் தாவர நோய் பீடைகளை எதிர்த்து க் கொண்ட பயிரினங்களை விருத்தி செய்வ
ம் கையில் கட்டுப் படுத்தக்கூடிய பல்வேறு இரை கவ்விகளும் இனம் பெருகி வாழக் போன்ற நன்மை தரும் பூச்சியினங்களுக்கு, 1ற்றை வழங்கும் இடமாகவும் காடுகள்

Page 113
98
அமைந்துள்ளன. உயிரினிங்களில் ட நடந்து வருவதற்கு இயைவான இ காடுகள் பரம்பரை அலகுகளின் ஓ குறிப்பிடப்படுகின்றன.
நீரேந்து பிரதேசங்களில் நீை தவிர வேறு சிறந்த சாதனங்கள் க காடுகளின் நீர் பிடித்து வைக்கும் இ பார்க்க பன்மடங்கு உயர்ந்திருட நீரருவிகள் உற்பத்தியாவதற்குப் டே நீரோடைகளையும், குளங்களையும் வரண்டு போகாமல் காத்து வருகி குளங்களிலும் மண்ணும் அடைக் காடுகள் வெள்ளப் பெருக்குகள் ஏ
உயிரியல் சம்பந்தமான ஆ காடுகள் சிறந்த நிலைகளன்களாகச் உல்லாசப் பொழுது போக்கிற்கு சிற மாபெரும் மாற்றங்களை உருவா காரணமாகவும் தூயகாற்றுக் கிடைட் தும் ஆரோக்கிய நிலையங்கள் ( அமைக்கப்படுகின்றன. ஒரு இட பரவும் மனித, பயிர் கால்நடை ரே காடுகள் அமைந்திருக்கின்றன.
காடுகளில் இருந்து பொரு பொருட்கள் கிடைக்கப் பெறுகின் மரங்களாகும். 20 ஆண்டுகள் வள யான அரிவை மரத்தைத் தரக்கூடிய மரம் ஒன்று 20 வருடங்களில் ஒரு மரத்தைத் தருவதாகக் கூறப்படு காடுகளில் பெறுமதிமிக்க முதிரை, மரங்கள் சிறப்பாக வளர்கின்றன. அரிவை மரம் இலங்கைக் காடு முடிகின்றது. இது பல கோடி ரூபா ளின் சராசரி சக்தி நுகர்வில் 70 ! 90 சதவீதமும் விறகின் மூலம் காடுகளில் இருந்தே கிடைக்கின் ஒருவர் 496 கிலோ விறகைப் ட காடுகள் எவ்வாறு அழிக்கப்படுகி
வனங்களில் இருந்து பல க இவற்றுள் பலவித கைத்தொழில்

பேண்தகு விவசாயம்
ரிணாம வளர்ச்சி (Evolution) தொடர்ந்து டமாகவும் காடுகள் காணப்படுகின்றன. rids (Gene Bank) Glté0TGlf pust 53,
'ப்பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு காடுகளைத் ண்டறியப்படவில்லை. மரங்கள் நிறைந்த இயல்பு வெளிக்காட்டப்படும் மண்ணிலும் |பதே இதற்குக் காரணமாகும். இவை ருதவியாக அமைகின்றன. ஆறுகளையும், அண்டிக் காணப்படும் மரங்கள் அவை ன்றன. பாசன வாய்க்கால்களிலும் ஆறு, லும் சேர்வதைத் தடை செய்வதனால் ற்படாவண்ணம் பாதுகாப்பளிக்கின்றன.
ராய்ச்சிகளை நடாத்துவதற்கு இயற்கைக் காணப்படுகின்றன. இயற்கை வனங்கள் ப்பான இடங்களாகவும் மனித மனங்களில் க்கியவையாகவும் இருக்கின்றன. இதன் பதனாலும் பல நோய்களைக் குணப்படுத் Health Resorts) ua) 5TG) 560GT 96tly த்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்குப் 5ாய்களைத் தடுக்கும் தடுப்புச் சுவராகவும்
நளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல றன. அவற்றுள் பிரதானமானது அரிவை ர்ந்த ஒரு முதிரை 10,000 ரூபா பெறுமதி து. இந்தியாவின் தேக்குப் பண்ணைகளில் ந இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான அரிவை கின்றது. இலங்கையின் உலர் வலயக் சமண்டலை, பாலை, கருங்காலி முதலான 1985 ம் ஆண்டில் 960,000 கன மீற்றர் களில் இருந்து பெறப்பட்டதாக அறிய பெறுமதி வாய்ந்ததாகும். இலங்கை மக்க தவீதமும் சமையலுக்கான எரிபொருளில் பெறப்படுகின்றது. இதில் பெரும் பகுதி து. வருடமொன்றிற்கு சராசரியாக நபர் யன்படுத்துகிறார் என்று கணக்கிட்டால் ாறன என்று அறியலாம்.
ாடுபடு திரவியங்களும் பெறப்படுகின்றன. மூலப்பொருட்கள், (நார்ப்பொருள்கள்,

Page 114
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
றெயோன், செலோபேன், பசைக எண்ணெய்கள், குங்கிலியம்) கிழங்குகள், தானியங்கள், தேன், கனவாகும். ஆங்கில மருத்துவத்தி தாவரங்களில் இருந்து பெறப்படு உணவில் பெரும் பகுதி காடுக முடிகின்றது. பதார்த்தகுண விள மருத்துவ நூலில் குறிப்பிடப்படும் தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படுவ
இயற்கைச் சூழலில் காடு நிலப்பரப்பில் 30 வீதம் காடுகள கொள்கை வகுத்துள்ளன. இலங்6 பொருத்தமானதென அறிஞர்கள் வெப்பவலயக் காடுகளைக் கொ ஒளி, வெப்பம், மழைவீழ்ச்சி, தா பன இதற்கு உதவியாக இருந்: சிறப்பான காட்டுவளம், அரிை ளான தேயிலை, இறப்பர் முதல கப்பட்டன. சேனை முறைப் பயி மேற்கொள்ளப்பட்டமையினால் விட்டன.
காடழிப்பு:
இயற்கைச் சூழலில் பாரி காடழிப்பு மிகவும் பிரதானமா காடுகள் அழிக்கப்பட்டதுடன் நிர கவும், அபிவிருத்தித் திட்டங்களு லும், அதிக மேய்ச்சலினாலும் அளவில் வருடந்தோறும் 17 மி வருவதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள வன அளவீட்டின்படி, இலங்கை காடுகள் உள்ளன என அறியட அடுத்ததாக அதிக காட்டு நிலப்ட இதில் 193992 ஹெக்டயர் ே காடுகளும் அடங்குகின்றது. இவ தேக்கு, மலைவேம்பு, யூக்கலிப்ட 1881 ல் இலங்கையின் மொத்த 1900 ஆண்டில் இது 70 சதவீத 30,000 இலிருந்து 38,000 ஹெ தற்போது 36 வீதம் வரை குறை செறிவான காடாகக் காணப்படுகி பன்னத்தாவரம் கொண்ட நிலப்

99
ள், நிறமூட்டிகள், காகிதக்கூழ், தனின், தாவர கனிவர்க்கங்கள், கொட்டைகள், பூக்கள், மருந்து மூலிகைகள் என்பன குறிப்பிடத்தக் நில் பயன்படும் மருந்து வகைகளில் 20 வீதம் வதையும் பல வளர்முக நாடுகளில் மக்களின் 5ளில் இருந்து பெறப்படுவதையும் அறிய ä,5ò (Materia Medica) GT6Tg9)ò 95 blu
2000 பதார்த்தங்களில் 1800 பதார்த்தங்கள் னவாகும்.
களின் செல்வாக்கை கருத்தில்க் கொண்டு ாக இருக்க வேண்டும் என்று பல நாடுகள் கை போன்ற நாடுகளின் சூழலுக்கும் இதுவே
குறிப்பிடுகினறார்கள். இலங்கை சிறப்பான "ண்ட நாடாக விளங்கியது. போதிய சூரிய வர வளர்ச்சிக்குரிய நீண்ட பருவகாலம் என் தன. பிரித்தானியரின் வருகையுடன் இந்த வ மரம் பெறுவதற்கும், ஏற்றுமதிப் பயிர்க ானவற்றைப் பயிர் செய்வதற்காகவும் அழிக் ர்ச் செய்கையும் கட்டுப்பாடில்லாத அளவில் ல் காடுகள் பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டு
ய தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தும் காரணிகளுள் னதாகும். சேனைப் பயிர்ச் செய்கைக்காக ாந்தர விவசாயத்திற்காகவும், வீடமைப்பிற்கா ரூக்காகவும், களவாகவும், காட்டுத் தீயினா காடுகள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. உலக ல்லியன் ஹெக்டயர் காடுகள் அழிக்கப்பட்டு து. 1986 இல் மேற்கொண்ட இலங்கையின் யில் 245 மில்லியன் ஹெக்டேயர் பரப்பில் ப்படுகிறது. சார்க் நாடுகளில் பூட்டானுக்கு பரப்பினைக் கொண்ட நாடு இலங்கையாகும். செய்கை பண்ணப்பட்ட பெருந்தோட்டக் ற்றில் வெளிநாடுகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட டஸ், பைன் முதலான மரங்கள் வளர்கின்றன. நிலப்பரப்பில் 80 சதவீதம் காடாக இருந்தது. தமாகவும் அதன் பின்னர் ஆண்டு தோறும் றக்டயர் வீதமாக காடுகள் அழிக்கப்பட்டு ந்து விட்டது. இதிலும் 24 சதவீதம் மட்டுமே கிறது. மீதி 12 வீதம் பற்றைக் காடுகளையும், பரப்பையும் பிரயோசனமற்ற மரங்களைக்

Page 115
100
கொண்ட இடங்களையும் உள்ளட 1986) இலங்கையின் காடழிப்பு வீத மிகவும் உயர்வானதாகும். உணவு ( அறிக்கையில் நேபாளத்திற்கு அடு வீதம் (ஆண்டிற்கு 3.5 சதவீதம்) கூ டுள்ளது.
காடழிப்பினால் ஏற்படும் மி கரியமில வாயு அதிகரிப்பினால் ஏ House Effect) g(5ub. STG) 56 figgit வெளியிடுவதனால் காடுள்ள பிரதே O) விகிதாசாரம் சமநிலையில்ப் ( அழிக்கப்படும் போதும், எரிக்கப்படு செறிவு அதிகரிக்கின்றது. வாகனங் எரிபொருள் எரிவதனாலும் கரியமி கின்றது. இவ்வாறு அதிகரிக்கும் ெ விடுவதில்லை. இவற்றின் விளைவா நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது. 1950 கரியமில வாயு 1985 இல் 340 ஆக 420 ஆக உயர்வடையும் என்றும் வாயுவின் அடர்த்தி உயர்வடைந்து உயர்ந்து வருவது அவதானிக்கப்ட இன்னும் 3 ஆண்டுகளில் 0.5 பாை 39C இனால் அதிகரிக்கும் என் மண்டலத்தில் தேக்கப்படும் சூரிய செவ்வூதா) பூமியை வந்தடைந்த பி மண்டலத்திற்கு வெளியே செல்ல : சூரியனின் வெப்பக் கதிர்கள் காற்று CO, ஏனைய வாயுக்கள், முகில்க டும் புவியை நோக்கி தெறிப்படை மேற்பரப்பிலேயே தேங்கி நின்று உயர்வடையச் செய்கின்றன. இந்தத் அழைக்கப்படும். இதில் Co, மட்டு காபன் (CFC) நைதரசன் ஒட்சை இருக்கின்றன. ஆயினும் Co, வே பசுமை வீட்டுத் தாக்கத்தினால் விவ குள்ளாகும் என்று விஞ்ஞானிகள் மாற்றம், திடீர்ப்புயல், வெள்ளப்பெ பருவமடையும் கால அளவுகளில் அறியப்படுகிறது. மேலும் விவசாய செய்கைப் பரம்பலில் மாற்றம் ஏற்ட றது. மழைவீழ்ச்சிப் பரம்பலில் ஏ பிரதேசங்கள் கூடுதல் ஈரலிப்பான பி

பேண்தகு விவசாயம்
fugit GT5. (National Forest Inventory ம் ஏனைய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது விவசாய ஸ்தாபனத்தின் 1981 ம் ஆண்டு தபடியாக இலங்கையிலேயே காடழிப்பு டுதலாக நடைபெறுவதாக குறிப்பிடப்பட்
கவும் பாரதூரமான விளைவு வளியில் ற்படும் பசுமை வீட்டுத் தாக்கம் (Green ள மரங்கள் பெருமளவு பிராணவாயுவை Fங்களில் பவனத்தில் கரியமில வாயு (Co/ பேணிப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. காடுகள் ம் போதும் வளியில் கரியமில வாயுவின் களிலும், தொழிற்சாலைகளிலும் படிவ |ல வாயுவின் செறிவு மேலும் அதிகரிக் சறிவு பல ஆண்டுகளானாலும் குறைந்து க உலகின் வெப்பநிலை உயர்வடைவது இல் காரற்றில் 265 ppm ஆக இருந்த உயர்ந்துள்ளதாகவும் 2000 ம் ஆண்டில் குறிப்புக்கள் தெரிவிக்கின்றன. கரியமில வருவதுடன் உலகின் வெப்ப நிலையும் பட்டுள்ளது. தற்போதைய வெப்பநிலை கயினால் அதிகரிக்கும் என்றும் 2050ல் றும் எதிர்வு கூறப்பட்டுள்ளது. வளி பனின் வெப்பக் கதிர்கள் (புறவூதாக் பின் மீண்டும் தெறிப்புக்குள்ளாகி காற்று விடாமல் தடுத்து விடுகின்றது. இதனால் மண்டலத்திலே நிறுத்தப்பட்டு நீராவி, ள் என்பனவற்றால் உறிஞ்சப்பட்டு மீண் கின்றன. இதனால் வெப்பம் புவியின் வளி மண்டலத்தின் வெப்ப நிலையை தாக்கம் பசுமை வீட்டுத் தாக்கம் என்று மல்ல மீதேன், குளோறோ புளோறோ ட்டு (NO) என்பனவும் காரன்மாக பிரதான காரணியாக அமைகின்றது. சாய நடவடிக்கைகள் பெரும் பாதிப்புக் கருதுகின்றார்கள். பருவ காலங்களில் ருக்கு, தாவரங்களிலும், மிருகங்களிலும் மாற்றம் என்பன ஏற்படலாம் என நிலங்கள் வரண்டு போவதற்கும் பயிர்ச் டுவதற்கும் இது காரணமாக அமைகின் ற்படும் மாற்றங்களினால் ஈரலிப்பான ரதேசங்களாகவும், வரண்ட பிரதேசங்கள்

Page 116
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
அதிவரண்ட பிரதேசங்களா மாற்றத்தினால் பல தாவர, வி பூச்சியினங்கள் பெருகலாம். பு எல்லாவற்றையும் விட மிகப்
போகும் அபாயமாகும். பூமி பிரதேசத்தில் உள்ள பனி மை கும். இவ்வாறு உருகும் நீரின் பிரதேசங்களிலும், தீவுப் பகுதிக தொடங்கும். 2025 ம் ஆண்டில் அடிவரை உயரக்கூடிய சாத்தி உயரும் போது மாலைதீவு போ ஆபத்து தோன்றியுள்ளது. எ அமிழ்ந்து விடும் என்றும் இலட் களிலிருந்து குடி பெயர்வார்கள்
காடுகள், குறிப்பாக வெ நடுகை செய்து மீண்டும் அவற் ஒரு போதும் இயலாத காரியL i GuGTLDT5Caj (Non Renewat அழிக்கப்படும் போது அவற்று அல்லது அருகியோ போய் விடு 35(5ĖSSITGð (Diospyrus ebenum, வனமரங்கள் தேர்ந்து வெட்டப்ட களில் மிகவும் அரிதான தாவர னவை பின்னுவதற்காக பிரம்பு u960TITổid Gyud (Rattan) gŅ60 எதிர்நோக்குகின்றன. சேனநாய காணப்பட்ட கொண்டைத் தாரா தினால் முற்றாகவே இலங்கையி ம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கா காணப்பட்டது. காடுகள் அழி தற்சமயம் 3,000 வரை குறைந் வழக்கமான பாதைகள் மாற்ற யினாலும் அவை கட்டாக்காலி அழிவை உண்டு பண்ணி வரு சராசரி 100 வகை உயிரினங்கள் ger 1991), இந்தியாவில் காட! முலையூட்டி இனங்களும் 180 பூச்சினங்களும் அழிந்து போகு காடழிப்பினால் விளைய மண் சரிவுமாகும். தாவரங்கெ மண்ணரிமானம் இலகுவில் (

101
வும் மாறலாம். சூழலில் ஏற்படும் சடுதி லங்கினங்கள் அழியவுங்கூடும். தீங்கு தரும் ய தாவர நோய்களும் தோன்றலாம். இவை பாரதுரமான விளைவு கடல் மட்டம் உரயப் ன் வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால் துருவப் களும், பனிப் பாறைகளும் உருக ஆரம்பிக் அளவு மிக அதிகமாகும். இதனால் கடலோரப் ஸ்ரிலும், கடல் மட்டத்தின் உயரம் அதிகரிக்கத்
கடல் மட்டம் ஒரு அடியில் இருந்து மூன்று பம் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. கடல் மட்டம் ன்ற தீவுக் கூட்டங்கள் முற்றாக நீரில் மூழ்கும் ப்ெதின் 30 சதவீத விளை நிலங்கள் நீரில் சக் கணக்கான மக்கள் கரையோரப் பிரதேசங்
என்றும் தெரிய வருகின்றது.
ப்ப வலயக் காடுகள் அழிக்கப்பட்டால் மீள் றைப் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வருதல் மாகும். இதனால் காடு மீளப் பெறமுடியாத le Resource) கருதப்படுகின்றது. காடுகள் றுடன் சேர்ந்த உயிரினங்களும் அழிந்தோ கின்றன. உதாரணமாக இலங்கைக் காடுகளில் ) (poŝGOy (Chloroxylon swietenia) (pg5GoTGOT பட்டு வந்தமையினால் தற்போது அவை காடு ங்களாகக் காணப்படுகின்றன. கூடை முதலா (Rattan) பெருமளவில் அழிக்கப்பட்டமை ங்களில் 10 இல் மூன்று வகை அழிவை க்க சமுத்திரத்தை அண்டிய பிரதேசங்களிற் 5356ïT (Sarkidiornis melatons) (5496) LDTÖDġ லிருந்து அழிந்து விட்டதாகத் தெரிகிறது. 19 ட்டு யானைகளின் தொகை 12,000 அளவில் க்கப்பட்டமையினால் அவற்றின் தொகை து விட்டது. மேலும் யானைகள் செல்லும் பட்டமையினாலும், உணவு கிலுடயாமை ளாத் திரிந்து விவசாய நிலங்களில் பெரும் கின்றன. காடழிப்பினால் நாளொன்றிற்கு s9gs)j5g 6.J(5élaöTp66T. (FAO - Fighting Hun|ப்பினால் 5000 தாவர இனங்களும், 180 றவை இனங்களும் பல ஆயிரக்கணக்கான நிலையிலுள்ளன (துவிவேதி 1992).
ம் மற்றுமோர் பாதிப்பு மண்ணரிமானமும் ற்ற தரையில், நீரினாலும், காற்றினாலும் 3ாற்றுவிக்கப்படுகின்றது. தாவரங்களற்ற

Page 117
102
வெற்றுத்தரையில் ஹெக்ட்யரில் மன அள்ளிச் செல்லப்படுவதாக மதிப்பிட வளம் பொருந்திய மேல் மண்ணு இழக்கப்படுகின்றன. ஒரு நிலத்தில் நூறு வருடங்கள் தேவைப்படுகின்ற ஒரு சில நாட்களிலேயே இந்த பே னத்தின் மூலம் அடித்துச் செல்ல வாய்க்கால்கள், குளங்கள், ஆறுகள் டைகின்றன. இதனால் அவற்றின் ெ நிலை ஏற்படவும் வழியுண்டாகிற உயிரிழப்பும் ஏற்படுவதுடன் பல கின்றன. இலங்கையின் மத்திய செய்கைக்காகவும் புதிய அபிவிரு அழிக்கப்பட்ட போது அப்பிரதேச களும், ஆறுகளும் வரண்டு போயுே பள்ள நாட்டு விவசாயத்தில் நீர் ட படைந்தது. மகாவலி நீரேந்து பகு வருடா வருடம் 300,000 தொன் அடித்துச் செல்லப்படுவதாக மதி விவசாய நிலங்களின் உற்பத்தித்தி வெள்ளப் பெருக்கு, வரட்சி ஆறு என்னும் பிரச்சினைகள் உருவா அழிக்கப்பட்ட இடங்களில் செறிவு காலமும் குளிர்ந்த இரவும், கடுங் ஏற்பட்டு வருவதையும் அவதானிப் அழித்த மனித செயற்பாட்டின் கார பகுதியில் பாலைவனம் உருவாகி கிறார். குறைந்து கொண்டுவரும் க காடுகளுக்கு ஈடான காடுகளை உை எடுத்து வருகின்றன. ஒரு சில நா( றன. வேறு சில நாடுகள் அறிந்தும் . விளைவு அந்த நாடுகளை மட்டு கூடியதாகின்றது. காட்டு வளத்ை முன்வைக்கலாம். 督 காடுகளைப் பாதுகாக்கும் ச வேண்டும். இதனை மக்க வகுப்பது சிறப்பானது.
骨
காடழிக்கப்பட்ட இடங்களில்
* விவசாய வனவளர்ப்பு முை டும். இதற்கு மானியம் முத
* விறகிற்குப் பதிலான மாற்று

பேண்தகு விவசாயம்
க்கு 150 தொன் மேல் மண் காற்றினால் ப்பட்டுள்ளது. மண்ணரிமானத்தின் மூலம் > அதனுடன் சேர்ந்த பயிருணவுகளும் வளமான மேல் மண் உருவாவதற்கு பல து. ஆனால் மண்ணரிமானத்தின் மூலம் ல்மண் அழிந்து விடலாம். மண்ணரிமா ப்படும் அடைசலும் மண்ணும் பாசன வயல் நிலங்கள் என்பவற்றைச் சென்ற காள்ளளவுகள் குறைக்கப்படவும், வரட்சி து. நிலச்சரிவினால், பொருள் இழப்பும்
விவசாய நிலங்களும் பாழடிக்கப்படு மலைநாட்டில் பெருந்தோட்டப் பயிர்ச் த்தித் திட்டங்களுகுக்காகவும் காடுகள் த்திலிருந்து ஊற்றெடுக்கும் பல அருவி ாளமை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பற்றாக் குறைவினால் விவசாயம் பாதிப் தியில் காடுகளற்ற பிரதேசங்களிலிருந்து அடைசல் மண் கீழ்ப் பிரதேசங்களுக்கு ப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக Iறன் பாதிக்கப்படுவதுடன் நீர் மாசுறல், குளங்களின் கொள்ளளவு குறைவடைதல் னமை அறியப்பட்டுள்ளது. மரங்கள் ான சூரியக் கதிர் வீச்சும், சூடான பகற் காற்றும் கொண்ட பாலைவனச் சூழல் புக்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. மரங்களை ணமாகவே இந்தியாவின் ராஜபுத்தானாப் புள்ளதாக பிரைசன் என்பவர் குறிப்பிடு ாடுகளைப் பாதுகாக்கவும், இழந்துபோன ண்டாக்கவும் சில நாடுகள் பெரும் முயற்சி }கள் ஓரளவிற்குத்தான் முயற்சி செய்கின் அறியாததுபோற் செயற்படுகின்றன. இதன் மல்ல ஏனைய நாடுகளையும் பாதிக்கக்
தப் பெருக்க சிலயோசனைகளை நாம்
ட்டத்தைக் கடுமையாக அமுல் நடத்துதல் ளாகவே செயற்படுத்தும் திட்டங்களை
மீள் நடுகை மேற்கொள்ளலாம்.
]யை (Agroforestry) ஊக்குவித்தல் வேண் ான ஊக்குவிப்புக்களையும் வழங்கலாம்.
Tரிபொருட்களைப் பாவித்து ஊக்குவித்தல்

Page 118
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
*
வேண்டும். விறகிற்கு ப அல்லது வழிமுறைகள் ப
சூரியசக்தி
போடாவோல்டைச்
அனல் சூரியசக்தி
சூரிய பொய்கை (8 du9lffGJITUL (Biogas) மரத்தூள், பலகைக் கழிவு நெல் உமி தும்புக்கழிவுகள் பயிர் மீதிகள் குறைந்த விறகினைப் பய6 எரிபொருளைச் சிக்கனமா எல்.பி.காஸ்
மரத்தாலான தளபாடங் பதிலாக அதற்கு இணைய பொருட்களை அறிமுகம் செய்வதற்கு பிளாஸ்றிக், பொருட்கள் பாவனைக் இன்னும் சிறந்த பொருட் வேலைகளுக்கு மரத்திற்கு னைக்கு வருகின்றன. ஆர றங் காணலாம்.
எல்லாவற்றிலும் மேலாக மட்டத்திலும் வனவளத்தில் ணர்ச்சியை ஏற்படுத்துதல்

103
ாற்றீடாக பின்வரும் வலு மூலாதாரங்கள் றி நாம் ஆராயலாம்.
(L6l6aTsTy G fuusiš56) (Photovaltaic System). சூடாக்கல்) , olar Pond)
ன்படுத்தும் அடுப்புக்கள் (அனகி அடுப்பு) கப் பயன்படுத்தும் சமையற் பாத்திரங்கள்
களுக்கும் , நிர்மானப் பொருட்களுக்கும் ான, திறன் உடைய, நீடித்து உழைக்கக்கூடிய செய்தல், தற்போது தளபாடங்களைச்
கண்ணாடி இழை முதலான செயற்கைப் கு அறிமுகமாகியுள்ளன. இவற்றை விட ளையும் நாம் கண்டறியக்கூடும். நிர்மாண ப் பதில் கொங்கிறீட் பொருட்களும் பாவ ாய்ச்சிகள் மூலம் இதில் இன்னும் முன்னேற்
சிறுவர்களிலிருந்து முதியோர் வரை பல ா முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய ஓர் விழிப்பு வேண்டும்.

Page 119
104
15. விவசாய வனவள
(Agroforestry)
பயிர்ச்செய்கை, மிருக வள மேற்கொள்ளும் காணிகளில், பெ மரங்களை அல்லது வைரம் செறிந் வைத்தோ அல்லது நடுகை செய்தோ விவசாய வனவளர்ப்பு முறை (Agr güLIQử). (FAO - 1991)
மரங்களையும் ஆண்டுப் பயிர் பயன் பெறும் காணிப்பயன்பாட்டு குறிப்பிடலாம். பண்ணை வனங்கள் : காலமாக இருந்து வருகின்றன. விவ கலை. அதன் விஞ்ஞான அணுகுமு இலங்கையில் இயற்கைக் காடுகளிலு கட்டாந் தரைகளிலும், புல்வெளிகளி வளரும் பெருந்தோட்டங்களிலும் மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இ அறிமுகம் செய்யப்பட்டவையாகும். மரம், கால்நடைத் தீவனம், மண்ண விரும்பும் தாவரங்களுக்கு நிழல், அெ இவை வழங்குகின்றன. இலங்கையி மரங்களும், ஆண்டுப் பயிர்களும், க முயற்சிகளே பெரும்பாலும் இருற பெருந்தோட்டப் பயிர்களையும், தனி culture) ஆங்கிலேயர்கள் அறிமுகம் முயற்சிகளில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. இ தற்போது குறிப்பிடத்தக்கதாக கண்டி est Gardens) 9}66Tg8)Lb élab6)qLb fil60 டங்களை ஆராய்ந்த் யாக்கோப், பொருளாதார - சூழல் ரீதியில் மிச யென வர்ணித்துள்ளார்கள். இத்தே டைய 30 வெவ்வேறு பயிர் வகைக பல்வேறு விளைபொருட்களையும் ஆ
விவசாய வன வளர்ப்பு முை ளால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவ விஞ்ஞான அணுகு முறைகளும், க தோன்றியுள்ளன. இவை சம்பந்தமா பல பாகங்களிலும் அடிக்கடி நடந்து யில் புதிய சிந்தனைகளும், நவீன வருகின்றன. விவசாய வனவளர்ப்
பெறுவதற்கு பின்வரும் காரணிகள்

பேண்தகு விவசாயம்
ர்ப்பு முறை
ப்பு முதலான விவசாய முயற்சிகள் ருளாதார, சூழல் மேம்பாட்டிற்காக த பல்லாண்டுத் தாவரங்களை விட்டு பராமரிக்கும் காணிப்பயன்பாட்டு முறை frestry) என்று வரைவிலக்கணப்படுத்
களையும் ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் உச்ச முறை என்றும் இதனைச் சுருக்கமாகக் உலகின் பல நாடுகளில் பல நூற்றாண்டு சாய வனவளர்ப்பு முறை ஓர் புராதன றை தான் புதியது என்று கூறுவார்கள். b செய்கை பண்ணப்பட்ட காடுகளிலும், ! லும், தேயிலை, தென்னை, கொக்கோ வீட்டுத்தோட்டங்களிலும் பலவிதமான இவற்றுள் சில வெளிநாடுகளிலிருந்து கனிவர்க்கங்கள், எரிபொருள், அறுவை எரிமானத்தடை, காற்றொதுக்கு, நிழல் pங்காரம், இயற்கையழகு என்பனவற்றை ல் பிரித்தானிய ஆதிக்கத்திற்கு முன்னர் ால் நடைகளும் ஒன்றிணைந்த விவசாய }து வந்தன. இலாப நோக்கம் கருதி ப்பயிர்ச் செய்கை முறைகளையும் (Mono செய்ததிலிருந்து இவ்வாறான விவசாய லங்கையிலிருந்த விவசாய வனங்களில் ப வனத்தோட்டங்களும் (Kandyan Forலத்து நிற்கின்றன. கண்டிய வனத்தோட் அலஸ் (1987) என்பவர்கள் இவை வும் சிறந்த காணிப்பயன்பாட்டு முறை ாட்டங்களில் பல்வேறு உயர அமைப்பு ளையும் அவற்றிலிருந்து உற்பத்திய்ாகும் புவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ற புராதன காலத்திலிருந்து விவசாயிக தாகவிருந்தாலும் அவை தொடர்பான சனையும் அண்மைக் காலங்களிலேயே ன ஆராய்ச்சிக் கருத்தரங்குகள் உலகின் வருகின்றன. இவற்றின் மூலம் இத்துறை தொழில் நுட்பங்களும் அறிமுகமாகி முறை தொடர்பான சிந்தனை வலுப் ஏதுவாயமைகின்றன.

Page 120
குமாரசாமி தெட்ஷ்ணாமூர்த்தி
1.
உலகில், குறிப்பாக அயன மன் காடழிப்பு, மண்ணரிமானம், நீ பாதகமான சீதோஷ்ணநிலை ம என்பன.
பண்ணை வருமானத்தை, கு. விவசாயியின் வருமானத்தை உ
பயிருற்பத்தியை எவ்வாறு உ
மட்டுமல்ல குறைந்த மூலவள எவ்வாறு அதிகரிக்கச் செய்யல விஞ்ஞானிகள் கருத்துச் செலுத் விவசாயிகளே இன்று உலகில் றார்கள்.
தனிப்பயிர்ச் செய்கையினால் (M பொருளாதாரப் பிரச்சினைகள்.
விவசாய நிலம் குன்றி வருவதன எரிபொருள், மரப்பொருள் என்
தேவை.
வளங்குன்றிய நிலங்களைச் சீர்தி வழியாக மரநடுகை அமைவது.
வனவளங்களை அழிவிலிருந்து 2000 ம் ஆண்டில் புதிய சக்தி ஆண்டு வயதுடைய 2500 ெ மட்டுமே விறகுத் தேவையைப் sources Science)/
விவசாய வனங்களில் நடுவதற்
களும் கலப்பு இனங்களும் தெரிவாகிய வகைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது நாம் எதிர்பார்க்கலாம்.
1.
ஒரு குறிப்பிட்ட காணித்துண்டிலி mass) அதிகரிக்கும். இதன் மூ மரப்பொருட்கள், பசளை, எரிெ கள் (காகிதக்கூழ், பிசின், ந உயர்வடையும். -
மண்வளம் சிறப்படையும். பெரு மண்படைகளிலேயே பயிருண6 சிறிய வேர்த்தொகுதியைக் கொ கிட்டுவதில்லை. ஆனால் நீண் மரங்கள் ஆழமான மண்படையி சிப் பயன்படுத்தி அவற்றின் உ!

105
டலப் பகுதிகளில் அதிகரித்து வரும் வழிந்தோடல், பாலை வனமாதல், ற்றங்கள், மண்வளம் குன்றி வருதல்
ப்ெபாக குறைந்த மூல வளமுள்ள பர்த்த வேண்டிய அவசியம். மொத்தப் பர்வடையச் செய்யலாம் என்பதில் முள்ள விவசாயியின் உற்பத்தியை ாம் என்பதிலேயே இன்று விவசாய துகின்றார்கள். ஏனெனில் இவ்வாறான பெரும்பான்மையாகக் காணப்படுகின்
lonoculture) தோன்றும் சூழல் மற்றும்
ால் பண்ணையிலே உண்வு, தீவனம், பவற்றை உற்பத்தி பண்ண வேண்டிய
ருத்தவும், வருமானம் பெறவும் சிறந்த
காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் மூலங்களைவிட மேலதிகமாக 10 ஹக்டயர் காடுகளை அமைத்தால்
if 55 Gls usuaortib. (Natural Re
கு பல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இனங் ள்ளன. இவற்றுள் பொருத்தமான மர பின்வரும் சாதகமான விளைவுகளை
ருந்து கிடைக்கும் உயிர்த்திணிவு திoலம் உணவு, கால் நடைத்தீவனம், பாருள், கைத்தொழில் மூலப்பொருட் *ர்) என்பனவற்றின் உற்பத்தியும்
ம்பாலான மண்வகைகளில் ஆழமான கள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன. இவை ண்ட ஆண்டுப் பயிர்களுக்கு எளிதில் ட வேர்த்தொகுதியைக் கொண்ட லுள்ள பயிருணவுகளை உள்ளுறிஞ் ரும் இலைகளின் மூலமும், உக்கும்

Page 121
106
வேர்களின் மூலமும். ஏனைய உ வுகள் மண்ணின் மேற்பட்டை
பயிருணவு இறைப்பு (Nutrient
னால் மண்ணின் சேதனப் பொ லிருந்து உதிரும் இலைக்கூளங் மொன்றில் 150-300 கிலோ 6 75-150 கிலோ பொட்டாசியம் பயிருணவுகள் கிடைக்க வாய மரங்களினால் மண்ணின் மேற் போல் அவை விசாலமான வே கீழ் மண்ணிலும் சேதனப் பொ இது மண்வளத்தைச் சிறப்பிக்க மரங்கள் மூலம் பெருமளவு ை படுகின்றது.
மண் அரிமானம் குறைக்கப்ப வழிந்தோடும் நீர் தடைப்படுவ தடுக்கப்படுவதனாலும், சேத மண்ணரிமானம் குறைக்கப்படுகி
மண்ணில் நீர் சேமிக்கப்படுகின்
/ளிலும், மணற்றரைகளிலும் ம
வழிந்தோடாமலும் வடிநீராகக் வைக்கப்படுகின்றது. சேதனப் ெ
மண்ணில் மழைநீர் தரைக்கீழ்
வழிந்தோடி விடுகிறது. இதே வடிநீராக நிலத்தின் ஆழத்திற்கு தரைகளில் கூடுதலான சேதன இருப்பதனால் காற்றோட்டம் பெரும்பகுதி மண்ணில் சேமிக்க களைகளின் வளர்ச்சி கட்டுப்படு பண்ணையில் சாதகமான சீதோ6 வெப்பம் என்பனவற்றின் தாக் தூசுப்படலங்களை உறிஞ்சுவத தோர் சீதோஷ்ணநிலை தோற்று மட்டுமல்ல மனிதருக்கும் பண்ை சூழலை உருவாக்கிக் கொடுக்கி கடுங்காற்றின் தாக்கத்தைக் கட்டு சிறந்த காற்றொதுக்குச் சாதனப பயிர்கள் முறிந்து சேதமடைதல் ஆவியுயிர்ப்பு மூலம் அங்குர சேர்க்கை பாதிப்படைதல் முதெ கின்றன. உயர்ந்து வளரும் மரங்

பேண்தகு விவசாயம்
யர்த்திணைவுகளின் மூலமும் பயிருண யை வந்தடைய உதவுகின்றன. இது Pumping) என அழைக்கப்படும். இத நள் வீதமும் உயர்வடையும். மரங்களி களின் மூலம் ஹெக்டேயருக்கு வருட நைதரசன், 10-20 கிலோ பொசுபரசு,
100-300 கிலோ கல்சியம் முதலான |ப்பு ஏற்படுகின்றது (Anon 1989). படையில் உயிர்த்திணவு அதிகரிப்பது ர்த்தொகுதியைக் கொண்டிருப்பதனால் ருட்களின் அளவு உயர்வடைகின்றது. ஏதுவாகின்றது. மேலும் அவரையின நதரசனும் மண்ணில் நிலைப்படுத்தப்
டும் வேர்களின் பிணைப்பினாலும், பதனாலும், மழைவீழ்ச்சியின் வேகம் னப் பொருள் அதிகரிப்பினாலும் |ன்றது.
ன்றது: மரங்கள் வளரும் கழித்தரைக ழை நீர் மண்ணின் மேற்பகுதியில் கீழ்ப்பகுதிக்குச் செல்லாமலும் பிடித்து பாருள் குறைவான கழித்தன்மையான ப் பகுதிக்குச் செல்லாமல் மேலால் போல் மணற்றரையிலும் மழைநீர் ச் சென்று விடுகின்றது. மரங்களுள்ள ப் பொருளும், வேர்த்தொகுதிகளும் காரணமாக பெய்யும் மழை நீரின் ப்படும் வாய்ப்பு உண்டாகிறது. த்தப்படும். ஷ்ண நிலை நிலவும். சூரிய கதிர் வீச்சு, கங்களை மரங்கள் குறைப்பதனாலும் னாலும் பண்ணையில் இரம்மியபீன விக்கப்படுகின்றது. இது பயிர்களுக்கு ண விலங்குகளுக்கும் வாழத்தகுந்த ஓர் ண்றது. T
ப்படுத்தும் உயர்ந்து வளரும் மரங்கள் ாக அமைகின்றன. கடுங்காற்றினால் , பூ, காய், பிஞ்சு உதிர்தல், கூடுதல் ந்தொகுதி உலர்வடைதல், மகரந்தச் ான பாதகமான விளைவுகள் ஏற்படு கள் காற்றொதுக்குச் சாதனமாகச் (Wind

Page 122
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
Break) செயற்பட்டு இந்த கின்றன.
8. மரங்களின் நிழல் காரண
மண்ணின் சேதனப் பொ மண்டலங்களில் மண் 6ெ சிதைவுக்குள்ளாகி இழக்க மரங்கள் உதவுகின்றன.
9. மரங்கள் நீண்ட வேர்த்தெ மூலம் வரண்ட காலங்களி எரிபொருளும்) கிடைக் மரங்களின் மூலம் புரதச்ச தீவனங்கள் வருடம் பூராக
10. பண்ணைவனம் ஆரம்ப (
முயற்சியாகும். இதனால் சிறந்த முதலீடாகவும் அ தேக்குமரத்தின் மூலம் 1 இந்தியாவிலுள்ள தேக்கு மூலம் அறியக்கூடியதாகவி ஏக்கரில் 420 இலட்சம் இக்கட்டுரை ஆசிரியர் குறி 11. வறள் நிலங்களிலும், வள பங்கு சிறப்பானது. இவ் சீர்குலைந்த மண் கட்டடை ளுக்குத் தீவனம் கிடையா எதிர்நோக்கும் பிரச்சி6ை நைதரசன் என்பவற்றை உ தீவனங்களையும், பசுந்தா இவ்வாறான பிரச்சினைகள்
காட்டு மரங்களின் வே இழைகளினால் பயிர்களின் பயி திறன் உயர்வடைவதாக அறியப்
விவசாயம் செய்யும் கா6 பலவித பயிர்ச்செய்கை முறை காரணங்களுக்காக இவை பல்ே விவசாய-வனவளர்ப்பு முறை (A 6.JGTitüL (p60p (Silvipastoral Sys (p60D (Agrosilvi Pastoral Syst வாகும்.

107
விளைவுகளிலிருந்து பயிர்களைப் பாதுகாக்
ாக மண் வெப்பநிலை குறைவடைவதனால் ருளின் சிதைவு தாமதப்படுகின்றது. அயன வப்பத்தினால் சேதனப் பொருள் விரைவில் ப்படுகின்றது. இக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய
ாகுதிகளைக் கொண்டிருப்பதனால் அவற்றின் லும் உயிர்த்திணவு (கால் நடைத் தீவனமும் கக்கூடியதாகவிருக்கின்றது. அவரையின த்து நிறைந்த (20-30% வரை) கால் நடைத் $வும் கிடைக்கப் பெறுகின்றன.
முதலீடும், இடர்பாடுகளும் குறைவான ஒரு மூலதனம் குறைந்த விவசாயிக்கு இதுவோர் மைகின்றது. நட்டு 20 வருடங்களில் ஒரு இலட்சம் ரூபா வருமானம் கிட்டுமென ப் பண்ணையொன்றின் அதிபரின் கட்டுரை பிருக்கின்றது(கலைமகள் நவம்பர் 1996) ஒரு ரூபா வருமானமாகக் கிடைக்குமென்றும் ப்ெபிடுகின்றார்.
Tங்குன்றிய மண் வகைகளிலும் மரங்களின் பவாறான இடங்களில் நீர்ப்பற்றாக்குறை மப்பு, நைதரசன் பற்றாக்குறை, கால் நடைக மை, மண்ணரிமானம், என்பன விவசாயிகள் ண்களாகும். மண்ணின் சேதனப் பொருள், .யர்வடையச் செய்வதனாலும், கால் நடைத் 'ட் பசளையையும் தருவதனாலும் மரங்கள் ளைச் சமாளிக்க உதவுகின்றன.
ரிலுள்ள மைக்கோறைசா எனும் பங்கசு ருணவு, நீர் முதலானவற்றின் பயன்படுத் படுகின்றது:
ரிகளிலே மரங்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கு கள் ஆறிமுகமாகியுள்ளன. நடைமுறைக் வறு பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. Jrosivicultural System) Gj67 - goj6Tij uuqi tem) விவசாய-வன-தீவனப் பயிர் வளர்ப்பு :m) என்பன இவற்றுள் குறிப்பிடத்தக்கன

Page 123
108
விவசாய - வன வளர்ப்பு முை (Agrosilvicultural Systems)
ஆண்டுப் பயிர்களையும், பல் ணைத்து பல்வேறு நடுகை வடி செய்யும் முறையை இது குறிக் ஆசிய நாடுகள் பலவற்றில் கான
அ)
ஆ)
ரொங்கியா முறை (Taun இந்தியா பங்களாதேசம், இ இடங்களில் இது மேற்ெ இம்முறை இருந்து தற்பே யில் காடுகள் அழிக்கப் அவற்றிற்கு இடையில் 1பயிரிடப்படுகின்றன. கா மூடத்தொடங்கியதும் வே படுகின்றது. காடுகளை ஆ செய்யும் சேனை முறை அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது னால் ஏற்படும் காடழிப்பு, தீமைகளைத் தவிர்ப்பதற் யாகும். இலங்கையில் ( தாபிக்கப்பட்டன.
வீதிமுறைப் பயிர்ச் செய் (Alley Cropping or Avenu இலங்கையிலும் ஏனைய சிகளின் பேறாக, இச் செய் களினால் மேற்கொள்ளக்சு கொண்டதாகவும் உலர் வ மானதாகவும் காணப்படுகி
இப்பயிர்ச் செய்கை முறை அல்லது பல்லாண்டு வா பாலும் அவரையினத்
பயிரிடப்படுகின்றன. இம்
மரங்கள் அல்லது செடிகள்
கூடுதல் உயிர்த்திணிவை லுள்ள பயிருணவுகளை ( திறன் கொண்டனவாகவும் (வளிமண்டல நைதரசை செயற்பாடுகளினால்) இரு முறைக்கு இப்பில் இப் (Sesbania Spp) Gur6bTAp மானவையாகக் காணப்ப

பேண்தகு விவசாயம்
D:
ாண்டுத் தாவரங்களையும் ஒருங்கி விலும், செய்கை முறையிலும் பயிர் கிறது. இதில் பின்வரும் முறைகள் ரப்படுகின்றன.
Jya): , இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து முதலான ாள்ளப்படுகின்றது. இலங்கையிலும் ாது கைவிடப்பட்டுள்ளது. இம்முறை பட்டு வரிசையில் காட்டுமரங்களும் 3 வருடம் வரை ஆண்டுப்பயிர்களும் "ட்டு மரங்கள் வளர்ந்து நிலத்தை றோர் இடத்திற்கு இம்முறை மாற்றப் அழித்து இடத்திற்கிடம் மாறிப் பயிர் க்குப் பிரதியீடான முறையாக இது து. சேனைமுறைப் பயிர்ச்செய்கையி மண்வளம் பாதிப்படைதல் முதலான கு இதுவோர் சிறந்த மாற்று முறை தேக்குமரச் சோலைகள் இவ்வாறே
6555 2 Cropping): நாடுகளிலும் மேற்கொண்ட ஆராய்ச் முறை மூலதனம் குறைந்த விவசாயி டியதாகவும் கூடுதல் உற்பத்தித்திறன் 1லயப் பிரதேசங்களுக்குப் பொருத்த ன்றது. பில் வரிசைகளில் நடப்பட்ட மரங்கள் ழும் செடிகளுக்கிடையில் (பெரும் தாவரங்கள்) ஆண்டுப் பயிர்கள் முறைக்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் துரித வளர்ச்சி கொண்டனவாகவும் வழங்குவனவாகவும், கீழ் மண்ணி மல் மண்ணில் கொண்டு சேர்க்கும் மண்ணை வளம்படுத்துவனவாகவும் ன மண்ணில் பதித்தல் முதலான 3தல் வேண்டும். இப்பயிர்ச் செய்கை பில், கிளிறிசீடியா, அகத்திவகை அவரையினத் தாவரங்கள் பொருத்த டுகின்றன. இரண்டு வரிசைகளுக்கு

Page 124
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
இடையில்ான தூரம் படும் தாவரங்களை வரை வேறுபடும். இ இரட்டை வரிசைகளி
முதலில் இம்மரங்க மாதங்கள் வரை வள கிடையில் ஓராண்டு மழைக்காலம் ஆரL வரிசையிலுள்ள மரங் கும் இலைகுழைகள் பரப்பப்படும். இவற் படுத்தலாம். இலை விறகாகப் பயன்படு நைதரசனைக் கொ6 பசளையாகின்றன. இ றிற்கு 6-7 தொன் உயி மூலம் 230 கிலோ வ உதிர்ந்த இலைகளைக் யில் ஆண்டுப்பயிர்க செய்த பின்னர் மீண் தரையில் தொடர்ந் களைகளின் வளர்ச்சி இம்முறை மூலம் பல் கட்டுப்படுத்தலாமென இச்செய்கைமுறை மல் செய்வதிலும், இரசாய குறைப்பதிலும் பேண் வலயத்திற்கும் இடை பொருத்தமானது. ச கொள்வதனால் சம6 நடுதல் வேண்டும். இ கட்டுப்படுத்தக்கூடிய யினை மிகச் சிறந்த எளிதில் மேற்கொள்: ளுக்கும், பயிர்ச் செய் வும் உணவு விவசாய பொதுவான பயிர்ச்ெ செய்கையில் ஆண்டு கூடுதலான விளைச்ச 1984, ICRAF, 1988)

109
மண்ணின் தன்மையைப் பொறுத்தும் நடப்
பொறுத்தும் 4 மீட்டரிலிருந்து 5 மீட்டர் வை தனித்த அல்லது 50 செ.மீ. கொண்ட b நடப்படும்.
ர் அல்லது செடிகள் நடப்பட்டு 10-12 ரவிடப்படுகின்றன. இக்காலத்தில் வரிசைக் ப் பயிர்களையும் செய்கை பண்ணலாம். பிக்கும் போது ஒரு மீற்றர் உயரத்தில் கள் வெட்டப்பட்டு அதன் மூலம் கிடைக் வரிசைகளுக்கிடையில் மூடு படையாக றைக் கால் நடைத் தீவனமாகவும் பயன் 1ள் தடியிலிருந்து உதிர்ந்ததும் தடிகளை த்தலாம். உதிர்ந்த இலைகள் கூடுதலான ண்டிருப்பதனால் அவை சிறந்த சேதன ந்த முறையில் ஹெக்டேயரில் வருடமொன் விர்த்திணிவு பெறுதல் சாத்தியமாகும். இதன் ரை நைதரசன் மண்ணிற்கு கிடைக்கின்றது. 5 கொண்ட மூடுபடையில் வரிசைக் கிடை ள் நடப்படுகின்றன. அவற்றை அறுவடை Tடும் மரங்கள் வளர விடப்படுகின்றன. து தாவரங்கள் இருந்து வருவதனால் பெருமளவிற் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. }லாண்டுப் புற்களைகளில் 80 வீதத்தைக் 'ஆராய்ச்சிகள் மூலம் அறிய முடிகின்றது. ண்ணின் தேனப் பொருளை உயர்வடையச் ன களை கொல்லிகளின் பயன்பாட்டைக் தகு விவசாயத்திற்கு உதவுகின்றது. உலர் வலயப் பிரதேசங்களுக்கும் இது மிகவும் வான காணிகளில் இம்முறையை மேற் |யரக் கோட்டில் (Contour) மரங்களை னால் மண்ணரிமானத்தைப் பெருமளவில் வாய்ப்பும் கிடைக்கின்றது. இம்முறை மண்வளம் சிறப்பிக்கும் முறையெனவும், த்தக்கதெனவும், பல்வேறு மண் வகைக கை முறைகளுக்கும் பொருத்தமானதென ஸ்தாபன அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன. ப்கை முறையை விட, வீதிமுறைப் பயிர்ச் பயிர்கள் 3 தொடக்கம் 4 மடங்கு வரை Goš 5(556īp60T. (Harold and Warlito,

Page 125
110
(sroop (p605p (SALT-S கூடுதலான மண்ணரிமா பயன்படுத்தவும் வளங்கு டங்களின் சரிவான த செய்யவும் இம்முறை பி களில் சம உயரக்கோட் தாவரங்கள், பெரும்பாலு கப்படுகின்றன. இவை L செய்வதுடன் எரிபொரு றையும் தருகின்றன. கத் மேற்படையில் சேதன மண்ணை வளப்படுத்து ணில் நிலைப்படுத்தப்படு
மரத்தோட்டங்கள் (Tre கண்டிய வனத்தோட்டங் லாம். கூடுதலான மலை ரப்பதன் என்பன மரங்க மாயமைகின்றன. இவ்வ நாகல், மாத்தளை முதல டங்களைக் காணலாம். இ அமைப்பைக் கொண்டிரு எளிதில் இலக்காகின்றன மண்வளத்தைப் பேணுவ பல்வேறு உயர அமை தாவரங்களும் செறிவா படுகின்றன. பலவித பபூ டூறியன், வாழை, கிச்சி வாசனைப் பயிர்களும் கோப்பி முதலான பா மரக்கறிப் பயிர்களும் லாது வளர்கின்றன. இ சூழலைப் பிரதி பலிப்பீ
வீட்டுத் தோட்டங்கள (Multipurpose Trees) BC வீட்டுத் தோட்டங்களி அரிவைமரம், மூலிகை, வேலிகளிலும், வரம்புக கவும் நடும் முறையிை குடியிருப்போருக்கு நல் தேவைகளைப் பூர்த்
கின்றன.

பேண்தகு விவசாயம்
loping Agricultural Land Technology): ானம் ஏற்பட்ட கட்டாந் தரைகளைப் குன்றிய தேயிலை, கொக்கோத் தோட் ரைகளில் மண்ணிமானத்தைத் தடை ரபல்யமாகி வருகின்றது. இந்த நிலங் -டில் வேலி முறையில் பல்லாண்டுத் லும் அவரையினத் தாவரங்கள் வளர்க் மண்ணரிமானத்தைப் பெருமளவு தடை }ள், கால் நடைத்தீவனம் என்பனவற் தரிக்கப்படும் உயிர்த்திணவு மண்ணின் ப் பொருளின் அளவை அதிகரித்து கிறது; வளிமண்டல நைதரசனும் மண் கின்றது.
e Gardens): களை இதற்கு உதாரணமாகக் குறிப்பிட வீழ்ச்சி, உயர் வெப்பநிலை, உயர் சாரீ 5ள் செழிப்பாக வளர்வதற்கு பொருத்த ாறான காலநிலை நிலவும் கண்டி, குரு ான இடங்களில் இத்தகைய மரத்தோட் இப்பகுதிகள் பெரும்பாலும் சரிவான நில நப்பதனால் மண்ணரிமானத்திற்கு இவை இதனால் இந்த முறை அப்பிரதேசத்தில் தில் சிறப்பானதாகக் காணப்படுகின்றது. >ப்புடைய மரங்களும் பல்லாண்டுத் க இத்தோட்டங்களில் கலந்து காணப் ழமரங்களும் (பலா, மா, அவக்காடோ லிவகை, றம்புட்டான், மங்குஸ்தான்) (கறுவா, கராம்பு, சாதிக்காய், ஏலம்) னப் பயிர்களும், பல மூலிகைகளும், ஒரு குறிப்பிட்ட நடுகைமுறை என்றில் த்தோட்டங்கள் காட்டின் இயற்கைச் னபோன்று காணப்படுகின்றன.
ரில் பல்விளைவு தரும் மரங்களை டுதல். 1ல் பல்விளைவு (கனி, எரிபொருள், தடி முதலானவை) தரும் மரங்களை ளிலும் பயிர்களிடையே அங்குமிங்குமா ன இது குறிக்கின்றது. பெரும்பாலும் ல சுவாத்தியத்தை வழங்கவும் குடும்பத் செய்வதற்காகவுமே இவை பயன்படு

Page 126
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
ஊ. பெருந்தோட்டப்
தேயிலை, கொக்கே அவசியமெனக் கரு (Albizia) கிறிவிலியா நிழல் மரங்கள் வ மண்ணரிமானத்தை வளப்படுத்துதல் மு கின்றன. தற்போது அவசியமல்ல என்ற தோட்டங்களில் இன
2. வன - தீவனப்பயிர் வள
(Silvi Pastoral Systems)
கால் நடைத் தீவனத்திற் முறையில் மரங்களைப் ப அல்லது பரவலாக நடுகி முறையில் மரங்களை வெt வளங்குன்றிய தரைகளைத் னங்களைப் பெறுவதற்கும் வளரும் தீவனம் தரும் மர னுாடே தீவனப் புல்லினங் வெட்டுத் தீவனத்திற்கான ம ஒன்று சேர்ந்த வங்கி எனவு
விவசாய - வன - தீவன
(Agrosilvi Pastoral System ஆண்டுப் பயிர்கள், வன புல் வகைகள் என்பனவற்
அமைகின்றது.
மேற்கூறிய முறைகளைவி மரங்களையும் பலவித ஆ ளையும் ஒன்றிணைக்கலாம் பயிராகச் செய்தல் (Intercr பண்ணை வரம்புகளில், வே களில் பல நடுகை வடிவி முறைகள் மேற்கொள்ளப் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு இடத் உச்சப்பயன் பெறுதலும் ப
பிரதான நோக்கமாகும்.

111
யிர்களில் நிழல் மரங்கள்
முதலான பெருந்தோட்டப் பயிர்களுக்கு 5ப்படும் நிழலைத் தருவதற்காக அல்பீசியா Grevillea) (p6T (p(5ës(g5 (Erythrina) (upg5Qd1T60T ார்க்கப்படுகின்றன. நிழலைத் தருவதுடன் , நைதரசனை நிலைப்படுத்துதல், மண்ணை தலான நன்மைகளையும் இவை வளங்கு தேயிலைத் தோட்டங்களில் நிழல் மரங்கள் கருத்தும் நிலவுவதனால் பல தேயிலைத் வ நடப்படுவதில்லை.
ர்ப்பு முறை
காகவும் விறகிற்காகவும் நெருக்கமான ண்ணையில் ஒரு பகுதியில் தொகுதியாக ன்ற முறை இது. தேவைக்கேற்ப சுழற்சி ட்டி அல்லது கத்தரித்துப் பயன்படுத்தலாம். திருத்துவதற்கும் விறகு, கால் நடைத் தீவ இம்முறை பொருத்தமானது. விரைவாக ங்கள் இதில் பயிரிடப்படுகின்றன. இவற்றி களும் பயிரிடப்படலாம். வனமரங்களும் by (Éia, Gibb (Wood Lots and Fodder Banks) பும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன.
வளர்ப்பு முறை
IS) மரங்கள், கால் நடைத்தீவன மரங்கள், றை உள்ளடக்கிய ஓர் முறையாக இது
ட இன்னும் எத்தனையோ வழிகளில் ண்டுப்பயிர்களையும், பல்லாண்டுப் பயிர்க பெருந்தோட்டப் பயிர்களிடையே இடைப் ipping in Tree Plantation) புற்றரைகளில், லிகளில், நீரோடை அருகில், சதுப்பு நிலங் ல் மரங்களை நடுதல் என்று பல்வேறு படுகின்றன. பல காரணிகளினால் இவை ற்கிடம் வேறுபடுகின்றன. காணியிலிருந்து ண் வளத்தைப் பேணுதலுமே இவற்றின்

Page 127
112 16. பயிர்ச்செய்கை
ஒருங்கிணைந்த
பயிர்ச்செய்கையும் மிருகe தொன்மையானது. பன்னெடுங்க வழியில் பயிர்ச் செய்கையையு விவசாயம் செய்து வருகின்றார் இழுவை சக்தியும், மிருகப் புரத பெறப்பட, பயிர் மீதிகள் விலங்கு இயற்கையோடொத்த விவசாயமு சூழலில் பெருந்தாக்கத்தை இவ் 6 வில்லை. ஆனால் உணவு உற்பத்தி தரும் பயிரினங்கள், இரசாயன இயந்திரங்கள் என்பன அறிமுகமா கள் ஏற்பட்டன. அத்துடன் அதிகரி கிடைக்கக்கூடிய விவசாய நிலத்தி இதனால் செறிவு முறையிலான முயற்சிகளும் தனித்தனி முயற்சி விவசாயிகள் பெரும்பாலும் வெ செறிவுமுறையிலான பயிர்ச்செய் விவசாய நிலங்களிற் பெரும்பா பயிர்ச்செய்கை இடர் நிறைந்ததாக வாய்ப்பு என்பன தொடர்பான நில கின்றது. இதன் காரணமாக பயிர் செய்கையுடன் ஒன்றிணைக்கக்கூட ளிலும் கலப்புப்பயிர் வளர்ப்பிலும் சீனா, இந்தியா, பிலிப்பைன் கையுடன் மாடு, ஆடு, கோழி, பட்டுப்பூச்சி, காளான் ஆகியவ பழப்பயிர்ச் செய்கை, வனவளர்ப் முறையில் ஒன்றிரண்டையோ விவசாயம் செய்யும் முறைகள் L றான ஒருங்கிணைந்த பண்ணை வாய்ப்பு என்பன அதிகரிப்பதை
தனித்தனி முயற்சிகளைவி மூலம் ஒரு காணித்துண்டிலிருந்து மிகவும் அதிகரிக்கின்றது. அத்து பயன்படுத்துவதனால் இவ்வாறா அனுசரணையாகவிருக்கின்றன. களில் ஈடுபடும் பொழுது வருவா கிறான் எனலாம். ஒரு முயற்சி !

பேண்தகு விவசாயம்
பும் மிருக வளர்ப்பும் விவசாய முயற்சிகள்
|ளர்ப்பும் ஒன்றிணைந்த விவசாயமுறை லமாக எமது விவசாயிகள் ஏதோ ஒரு > மிருக வளர்ப்பையும் ஒன்றிணைத்து கள். பயிர்ச்செய்கைக்கு அவசியமான ங்களும் பண்ணை விலங்குகளிலிருந்து உணவாகப் பயன்பட்டு வந்தன. இது யற்சியாக இருந்தமையினால் இயற்கைச் ாறான விவசாய முயற்சிகள் ஏற்படுத்த யை அதிகரிக்க வேண்டி உயர் விளைச்சல்
உரங்கள், பீடைநாசினிகள், பண்ணை னதிலிருந்து இந்த நிலையில் பல மாற்றங் க்கும் மக்கள் தொகையினால் ஒருவருக்குக் ன் விஸ்தீரணமும் சுருங்க ஆரம்பித்தது. பயிர்ச் செய்கையும் விலங்கு வளர்ப்பு சிகளாக மாறி வருகின்றன. தற்பொழுது ளி உள்ளீடுகளை அதிகம் பயன்படுத்தி, கையை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். லானவை மழையை நம்பியிருப்பதனால் வும், விவசாயிகளின் வருமானம், வேலை லெயற்ற தன்மையுடையதாகவும் காணப்படு செய்கையில் மட்டும் தங்கியிராமல், பயிர் டிய பல்வேறு விலங்கு வளர்ப்பு முயற்சிக
விவசாயிகள் ஈடுபடுகின்றார்கள்.
ாஸ் முதலான நாடுகளில் தனிப் பயிர்ச்செய் தாரா, பன்றி, மீன், புறா, முயல், தேனி, ற்றின் வளர்ப்புத உயிர் வாயுத் தொகுதி, 1. வீட்டுத்தோட்டம் என்பவற்றையும் தகுந்த அல்லது பலவற்றையோ ஒன்றிணைத்து ரபல்யம் அடைந்து வருகின்றன. இவ்வா த்திட்டங்களினால் நிகரலாபம், வேலை ஆய்வுகள் நிரூபிக்கின்றன.
ட ஒருங்கிணைந்த விவசாய முயற்சியின் கிடைக்கும் விளைபொருட்களின் உற்பத்தி டன் மூலவளங்களைத் தகுந்த முறையில் ா முயற்சிகள் பேண்தகு விவசாயத்திற்கும் ரு விவசாயி ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட முயற்சி பக்கு ஓர் காப்புறுதியை ஏற்படுத்திக் கொள் ழைக்கும் போது இன்னொன்று அவனுக்கு

Page 128
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
கைகொடுப்பதாக அமைவதுடன் வ முயற்சி வருமானம் தருவதாகவும் அவசியமான இடு பொருட்களை ப உள்ளிடுகளிற் தங்கியிருக்க வே6 திட்டங்கள் மாற்றியமைக்கின்றன. பொருட்களுடன் பலவித விவசாய ளும் வாய்ப்பும் கிடைக்கின்றது. பண்ணைக்கழிவுகளும் உச்சப்பயன் கின்றன. விவசாயியின் சமூக, ெ வும் கால நிலை, மண்வளம் என் இருக்கும் வகையில் பல்வேறு பயிர்ச் ஒன்றிணைப்பதற்குப் பொருத்தம பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.
இலங்கையில் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வந்துள்ள பண்ணைகள் சிலவும் இவ்வாறான வருகின்றன. ஆயினும் இது சம்பந்த கப்பட்ட பெறுபேறுகளோ கிடைக்கத் பல்கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் இ வந்த ஆய்வுகளின் மூலம் பயனுள் அவர்களின் ஆய்வுகளின் மூலம் ந சூழலுக்குப் பொருத்தமானதுமான ஒ தரப்படுகின்றது. இதனை ஒரு உதா பிலிப்பைன்ஸ் , சீனா மற்றும் நா( விவசாய முயற்சிகளுள் குறிப்பிடத் கின்றன.
01. பயிர் வகைகள் + மாடு வளர் 02. பன்றி + தாரா + கோழி + மீ6 03. பயிர் வகைகள் + கால் நடை 04. செம்மறி + எருமை + கோழி 05. நெல் + மீன் 06. நெல் + மீன் + மரக்கறிப்பயிர் 07. தாரா + மீன் 08. பன்றி + மீன் + தாரா + அசே 09. பயிர் வகைகள் + கோழி வள 10. மாடு வளர்ப்பு + ஆடு வளர்ட் 11. மீன் + கால்நடை + தாரா + ே 12. பயிர் வகைகள் (கரும்பு,வ
பறவைகள் (கோழி, புறா) +
பயிர் வகைகளையும் வனமர டங்களிலெல்லாம் தேனி வளர்ப்பை

113
நடம் முழுவதும் மாறிமாறி ஏதாவது ஒரு
இருக்கும். இவை தவிர பண்ணைக்கு ண்ணையிலேயே உற்பத்தி செய்து வெளி ண்டிய நிலைமையையும் இவ்வாறான குடும்பத்திற்குத் தேவையான உணவுப் விளைபொருட்களைப் பெற்றுக் கொள்
இவற்றின் மூலம், பயிர் மீதிகளும், தரக்கூடிய முறையில் பயன்படுத்தப்படு பாருளாதார நிலைக்கு ஏற்புடையதாக பனவற்றிற்கு பொருத்தமானதாகவும் செய்கை, விலங்கு வளர்ப்பு முறைகளை ான பண்ணைத் தொழில் நுட்பங்கள்
பண்ணைத் திட்டங்கள் சம்பந்தமாக பல ன. தனிப்பட்டவர்கள் பலரும் அரசாங்கப் பண்ணைகளைத் திறம்பட நடத்தியும் நமான தீர்க்கமான ஆய்வுகளோ நிரூபிக் தக்கனவாகவில்லை. தமிழ்நாடு வேளாண் இது சம்பந்தமாக நீண்டகாலமாக நடத்தி ாள தகவல்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. iன்கு நிரூபிக்கப்பட்டதும் தமிழ்நாட்டுச் }ரு பண்ணைத்திட்டம் அடுத்த பக்கத்தில் ாரணமாக நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம். டுகளில் காணப்படும் ஒருங்கிணைந்த தக்கவையாக பின்வருவன காணப்படு
ப்பு
T + வனமரங்கள் + பன்றி + நெல்
கள்
ாலா + நெல்
ர்ப்பு ”
|பு + மீன் வளர்ப்பு
காழி + பழமரங்கள் ாழை, சோளம்,நெல்,வனமரங்கள்) ஆடு + மீன்
வ்களையும் உள்ளடக்கிய பண்ணைத்திட் இலகுவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

Page 129
114
தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கை
மூலவளங்களை மீள் பயன்
பயிர்ச்செய்கை
آiلهلال اانته-الاعشet - بنابdBج.ا
- வாழை 3 வருடம்) - 026 ஹெக் உவாழை - மஞ்சள் - நெல்
- வாழை ( 3 வருடம்) = 0.26 ക്ലെ 3.சோளன் - நெல் - எள்ளு
. சணல் ( 1வருடம்) - 026 ஹெக் 4. தீவனமரங்கள் சேர்ந்த புற்றரை
(நிரந்தரமானது ) - 0.10 ஹெக்
ഖന്ദ്രഥങ്ങയ്യ, ഉത്സു

பேண்தகு விவசாயம்
லைக்கழகம் அறிமுகப்படுத்தும் படுத்தும் பண்ணைத் திட்டம்
magnummmmmmmuuium
முட்டைக்கோழி - 20
pm - 40 Baemag. 一 யூடு - 20 பெட்டை
1 assum
கோழி எச்சம்
புறா எச்சம்
ஆட்டேரு
ஊழியம் v
மீள் வார்ப்பு
ளத்துப்பொருக்கு W
பல்வகை மீன்களைக் கொண்ட குட்டை (0.04 ஹெக்)
மும், இறைச்சியுமி டயும், பாலும்
ஊழியம்
பண்ணையும் வீடும் ` Mr ( 1.00 ( ) வருமானமும்,
<一 umunumunenummmmmmmmmmm GTSAO

Page 130
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
17. gouứionu ITuy (BIOGA
கால்நடை வளர்க்குமிடங் ணைந்த பயிர்ச்செய்கை மேற்செ செய்யும் வாய்ப்பு நிறையக் கிடை சிலவற்றிற்கும் எரிபொருளாகப் ட பாடு ஏற்பட்டு வருவது கண்கூடு காடழிப்பிற்கும் ஓர் பிரதான கா விலையில் அதிகரித்து வருவதனா வேண்டிய தேவை அவசியமாகின் வாயு அல்லது சாண எரிவாயு சில காணப்படுகின்றது. சீனாவிலும், இ மேலாகப் பாவனையிலிருந்துவருட
விலங்கு அல்லது பயிர்க்கழி செய்யும் போது உயிர்வாயு உற் மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்து அழைக்கப்படுகின்றது. இது மீத்ே சிறு அளவில் ஏனைய வாயுக்கள் அமோனியா) என்பவற்றைக் கொ6 ளாகப் பயன்படுவது மீத்தேன்.
மாட்டுச்சாணம், இதனை உ தாகும். ஆயினும் கோழி எச்சப் நீர்த்தாவரங்கள், இலைகுழைகள், படுத்தலாம்.
எரிவாயு காற்று உட்புகாத ெ பண்ணப்படுகின்றது. இவற்றில் கா இந்திய அமைப்புக்கள் பெருமெ சரிபங்கு சமனான நீர்சேர்த்து செமி 25-40 நாட்களில் பற்றீரியாக்களி பொருட்களாகவும் பின்னர் அமில னால் நொதிக்கப்பட்டு அமிலங்கள களிலிருந்து மீத்தேன் முதலான வ கங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு சில பற் Culture) 26II.55a5(65ub (Catalysts) u
எரிவாயு பல வழிகளில் பt எரிபொருளாகவும் சூடு ஏற்றும் நீலநிறமான சுவாலை, சமையற் பா

115
) அல்லது சாண எரிவாயு
களிலும், கால்நடைவளர்ப்புடன் ஒன்றி ாள்ளுமிடங்களிலும் உயிர்வாயு உற்பத்தி 5கின்றது. சமையலுக்கும் கைத்தொழில்கள் பன்பட்டு வந்த விறகிற்குப் பெருந்தட்டுப் எரிபொருளாக விறகு பயன்பட்டமை ாணமாகின்றது. படிவ எரிபொருட்களும் ல் மாற்று எரிபொருட்களைப்பயன்படுத்த றது. இந்த மாற்று எரிபொருட்களுள் உயிர் சிறப்பான அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கக் ந்தியாவிலும் இது அரை நூற்றாண்டிற்கும்
எரிபொருளாகும்.
வுகளை காற்றின்றிய சூழலில் நொதிக்கச் பத்தியாகின்றது. பெருமளவு சாணத்தை வதனால் இது சாண எரிவாயு என்றும் தன் (60-65%) கரியமிலவாயு (40-35%) (ஐதரசன் சல்பைட்டு, நைதரசன், ஐதரசன், ண்ட ஓர் கலவையாகும். இதில் எரிபொரு
ற்பத்தி செய்வதற்கு மிகவும் வாய்ப்பான ), பன்றி எச்சம், மலம், வைக்கோல், கழிவுநீர் என்பவற்றையும் இதற்குப்பயன்
FLSla5G)6T5Gildi) (Biogas Digester) go-puisi ணப்படும் பல்வேறு அமைப்புகளில் சீன, ‘வு பாவனையிலுள்ளன. சாணத்துடன் லன்களில் இடப்படும் கழிவுப்பொருட்கள் னால் சிதைவிற்குள்ளாகி கரையகீகூடிய ந்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் பற்றீரியாக்களி கவும் ழாற்றப்படுகின்றன. இந்த அமிலங் யுக்கள் உற்பத்தியாகின்றன. இந்தத்தாக் ரீரிய வளர்ப்புக் கரைசல்களும் (Bacterial வனைக்கு வந்துள்ளன.
ன்படத்தக்கது. பெரும்பாலும் சமையல் ரிபொருளாகவும் இது பயன்படுகிறது. திரங்களில் கரிபடியாது பாதுகாக்கின்றது.

Page 131
16
டீசல் இயந்திரங்களில் டீசலுக்குப் பயன்படுத்தலாம். இதனைக் கொண் விளக்குகளையும் ஒளிரப்பண்ணல பெட்டி என்பவற்றிலும் இது எரிெ களை இயக்குவதற்கு எரிபொருளாக
இதனை எரிபொருளாகப் பய னத்தைப் பின்வருமாறு மதிப்பிட்டுள் பின்வரும் எரிபொருட்கள் தரும் காணப்படுகின்றது.
2 áG8Gom தரமான
0.6 லீட்டர் மண்ணெ
0.7 லீட்டர் டீசல்
இந்த அளவு எரிவாயுவைக் ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு எரியப்படி 3600 K.Cal. சக்திப் பெறுமானம் கெ
பேண்தகு விவசாயத்தில் எரிவா
விறகிற்காக மரங்கள் அழிக் லிருந்து பெறப்படும் சாணம் பயி( மாற்றமடைகின்றது. C:N விகிதாசார அதிகரிக்கின்றது. சாணம் சிதைவி சேர்வதனாலும் இந்த நன்மை கிை இழக்கின்றன. சாணத்தின் மூலம் ஏ சாணத்தில் கிடைக்கக்கூடிய N,P 6 கூடிய நிலையில் காணப்படுகின்றன மும் குறைவாயிருக்கின்றது. இதன படுத்தலாம். சாண எருவிலும் பார் படும் உரம் 15 தொடக்கம் 20 சதவி தாக பரிசோதனை முடிவுகள் தெரி நாளொன்றிற்கு 4.0 கிலோ வரைய மென்றும் இதிலிருந்து 0.4 கிலோ கணித்திருக்கிறார்கள். சமையலுக்கு வதனால் செமிகலன்களின் கொள்ள லுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை என்

பேண்தகு விவசாயம்
தில் 70-80% இதனை எரிபொருளாகப் டு மின்குமிழ்களையும், பெட்றோமக்ஸ் ம். குளிர்சாதனப்பெட்டி, இஸ்திரிகைப் ாருளாகப் பயன்படுகின்றது. இயந்திரங் ப் பயன்படுத்தி மின்சாரமும் பெறலாம்.
ன்படுத்தும் போது அதன் சக்திப் பெறுமா “ளார்கள். ஒரு கன மீற்றர் (m) எரிவாயு சக்திப் பெறுமானத்திற்கு சமனாகக்
கொண்டு 40 வாட் மின்குமிழ்கள் 25 ஐ ண்ணலாம். ஒரு கன மீற்றர் உயிர் வாயு ாண்டுள்ளது.
யுவின் பங்கு:-
கப்படுதல் குறைகிறது. எரிவாயுக்கலனி நணவுப் பெறுமானம் மிக்க பசளையாக ம் குறைவாயிருப்பதனால் N பெறுமானம் ற்குள்ளாவதனாலும் பற்றீரிய உடல்கள் டக்கிறது. களைவிதைகள் முளை திறனை ற்படும் பீடைகளும் அழிகின்றன. இந்தச் ான்பன பயிரினால் இலகுவில் கிரகிக்கக் 1. இந்தச் சாணத்தில் வெறுக்கத்தக்க மண ன நேரடியாகவே பயிர்களுக்குப் பயன் க்க எரிவாயுத் தொகுதியிலிருந்து”பெறப் தம் அதிகரித்த பயிர் விளைச்சலையளித்த விக்கின்றன. ஒரு பெரிய மாட்டிலிருந்து லான உலர் நிறை சாணத்தைப் பெறலா கனமீற்றர் உயிர் வாயு பெறலாமென்றும் மட்டும் உயிர் வாயுவைப் பயன்படுத்து rளவு, தேவையான மாடுகள், குடும்பத்தி பன பின்வருமாறு கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Page 132
குமாரசாமி தெட்ஷணிாமூர்த்தி
செமிகலனின் கொள்ளளவு (M
தேவையான பசுக்கள்
நாளொன்றிற்கு கிடைக்கக்கூடிய உயிர் வாயு (M)
ஐந்து பேர் கொண்ட கு பசுக்களிலிருந்து பெறப்படும் சா செமிகலன்களைப் பயன்படுத்தி பெறலாம் என்று மதிப்பிட்டுள்ள
உயிர் வ
சீன அமைப்பு
வாயுவெளிச்செ
அமுக் செமிகலன் ఉన
 

117
2-4 4-6 6-7 7-9 9-10
டும்பத்திற்கு இரண்டு தொடக்கம் நான்கு ணத்தை 6 கன மீற்ர் கொள்வனவு கொண்ட மையலுக்குத் தேவையான எரிவாயுவைப் . ர்கள்.
ாயு செமிகலன்கள்
இந்திய அமைப்பு
லுத்தி வாயு வெளிச்செலுத்தி
த்தி செமிகலன்

Page 133
118
அனுபந்தம்-1
விவசாயம் சம்பந்தமான காட்டிகள் :
நாடுகள் பயிர் காடழி
p6aoud || KM? மொத்த 1990 - நிலப் 1995 பரப் 19ld) %
அவுஸ்திரேலியா 6 -17( வங்காளதேசம் 67 8 IઉોGy&ોઢo 8 25,54. சீனா 10 86 கியூபா 41 23. எகிப்து 3 ஜேர்மனி 35 இந்தியா 57 -7 இந்தோனேசியா 17 10,84 FFJ mesT 11 28 யப்பான் 12 13 கென்யா 8 3 தென்கொரியா 20 13 Lo(Sabéun . 23 4,00 மெக்சிகோ 14 5,08 நைஜீரியா 36 121. நோர்வே 3 -18 பாகிஸ்தான் 28 55 ருசியா 8 தென் ஆபிரிக்கா 13 15 இலங்கை 29 2C ஐக்கிய இராச்சியம் 25 -12 ஐக்கிய அமெரிககா 21 -588 வியட்னாம் 21 13
SOURCE: SURVEY OF THE ENV

பேண்தகு விவசாயம்
சில அபிவிருத்திச் சுட்டிக்
உலகநாடுகள்
இரசாயன உர
நுகர்வு ஹெக்டயருக்கு கிராம்
|பு தலா Lutsesorol 1979 — 1994 -
மேட்டு பெறும் 1 1981 1996 நிலம் காணி (1996)
) 2.65 4.9 269 J58 3 0.07 373 458 1,316 4 0.32 4.9 91.5 894 S 0.08 51.8 1493 3,539 5 0.34 20.2 2,030 532 - 0.05 100.0 2,864 3,493 - 0.14 3.9 4,249 2,421 2 0.18 29.5 S42 826 4 0.09 15.2 645 1,439 4 0.28 39.3 430 598 2 0.03 61.8 4,687 4,267 4 0.15 1.5 160 267 O 0.04 66.5 3,920 5,337 2 0.09 4.5 4,273 6,735 O O.27 23.5 57O 562 4 0.28 O.7 59 82 O 0.22 - 3,146 2,187 O 0.16 79.8 525 1,085 - 0.88 4.0 ...... 123 0 | 0:40 8.1 874 506 2 0.05 29.2 1,757 2,270 8 0.10 18 3,185 3,790 5 0.71 11.4 1,092 1,061 2 0.08 29.8 302 2,488
RONMENT-1998 THE HINDU

Page 134
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
அனுபந்தம்-2
ஏனைய சில அபிவ
உலகந
நாடுகள் மக்கள்
தொகை |
(மில்) |
1996
t
அவுஸ்திரேலியா 18 வங்காளதேசம் 122 பிரேசில் 61 சீனா 1,215 கியூபா 11 எகிப்து 59 ஜேர்மனி 82 இந்தியா 945 இந்தோனேசியா 197 ஈரான் 63
யப்பான் 126 கென்யா 27 தென்கொரியா 46 மலேசியா 21 மெக்சிகோ 93 நைஜீரியா 115 நோர்வே 4 பாகிஸ்தான் 134 ரூசியா 148 தென் ஆபிரிக்கா 38 இலங்கை 18 ஐக்கிய இராச்சியம் 59 ஐக்கிய அமெரிக்கா| 265 வியட்னாம் 75
SOURCE: SURVEY OF THE ENN

119
ருத்திச் சுட்டிக் காட்டிகள்
ாடுகள் - 1996
வாழுங்காலம் გაr ஆண் பெண் | சிசு மாத்த கள் l கள் போசாக் உள்நாட்டு கின்மை பருமானம் 5 வய ISS திற்கு கீழ்%
20,090 75 81
260 57 59 68 4,400 63 71 7
750 68 71. .16
74 78 8 1080 64 67 9 28,870 73 - 80
380 62 63 66 1080 63 67 40
... 69 70 16 40,940 77 83 3 320 57 60 23 10,610 ,69 76
4,370 7O 74 23 3,670 69 75 14 240 51 55 35 34,510 75 81 0wო 480 62 65 40 2,410 60 73 3 3,520 62 68 9 740 71. 75 38 9,600 74 80 28,020 74 80
290 66 70 45
RONMENT-1998 THE HINDU

Page 135
120
அனுபந்தம்-3
உலக - அபிவிருத்
நாடுகள் மக்கள் l ம
தொகை ெ
(மில்) |வ
%
ஐக்கிய இராச்சியப்ம் 58.4
ஜேர்மனி 82.5
யப்பான் 125.6
சுவிர்ச்சலாந்து 7.1
நியூசிலாந்து 3.5
அவுஸ்ரேலியா 18.2
9560 29.9
பிரான்ஸ் 58.6
ருசியா 149.8
இத்தாலி 57.4
தென்கொரியா 45.2
ஐக்கிய அமெரிக்கா 265.2
மொங்கோலியா 2.5 பிலிப்பைன்ஸ் 68.5
தாய்லாந்து 610
தைவான் 21.5
மாலைதீவுகள் 0.2
வியட்நாம் 755
சிங்கப்பூர் 3.1
ஹாங்கொங் 6.3
மெக்சிகோ 89.2
பிஜி 0.8

பேண்தகு விவசாயம்
தி குறிகாட்டிகள் - 1995
க்கள் எழுத் உணவு நகர தாகை தறிவு நுகர்ச்சி மக்கள் Grtírjá1 | 96 நாளொ வீதம்
ன்றிற்கு கலோரி
0.3 100.0 3149 89
O.7 100.0 3522 86
0.3 100.0 2956 78
0.6 100.0 3562 64
1.0 99.8 3326 86
1.2 99.5 3216 86
13 99.0 | 5482 78 0.8 99.0 3465 73
0.4 99.0 3300 76 0.2 97.4 so 70 0.9 97.4 3298 78
1.0 95.5 3671 76
2.7 95.0 2479 61
2.3 94.0 2452 46
15. 93.8 2443 36
1.0 93.2 3036 58
3.0 92.6 2416 32 2.3 1922so 2O 26 91.6 31.98 100
2.1 91.2 | 5144 95
1.9 90.3 3181 76
15 90.1 3092 40

Page 136
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
藏
மலேசியா 20.3
இல்ங்கை 18.2
புரூனை 0.3
இந்தோனேசியா 1976
லாவோஸ் 4.8
பிரேசில் 1645
மியான்மர் 47.2
துருக்கி 63.0
தென் ஆபிரிக்கா 42.6
சீனா 1215.5
மாகோவா 0.4
கென்யா 29.2
பபுவா நியு சினி 4.3
ஈரான் 69.8
சவூதி அரேபியா 19.2
நைஜீரியா 101.4
இந்தியா 933.9
எகிப்து 600
பூட்டான் O.7
கம்போடியா 10.2
வங்காளதேசம் 122.7
பாகிஸ்தான் 132.2
ஆப்கானிஸ்தான் 21.2
நேபாளம் 21.7
நன்றி : சூழலும் அபிவிருத்தி

121
2.4 89.3 2884 47
12 89.3 2286 22
3.2 89.2 2837 67
16 84.4 2750 34
2.9 83.9 2630 22
19 82.1 2824 78
2.1 82.O 2598 26
2.1 81.9 3429 68
2.2 80.6 3122 50
12 80.O 2703 30
3.8 748 2162 94
S.4 745 21.63 27
2.3 69.7 2609 17 .
3.4 649 31.89 61
4.3 64.1 2874 81
2.9 52.5 2312 39
2.1. 521 2243 26
2.2 50.0 3336 44
2.3 40.9 2058 7
2.5 37.8 2021 14
2.2 38.6 2100 21.
2.9 35.7 2377 J.5 1.9 31.6 1710 দর্শীg
2.3 27.0 2246 14
e
யும். மா.செ. மூக்கையா

Page 137
122
உசாத்துணை நூல்கள்
1.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Farming for the Future Coen Reijntes et al. ILEIA Pu
Natural Resources of Sri Lan lication, 1991
Crop Production in Dry Regic Arnon LEONARD Hill Publica
Natural Ecosystems W.B, Cla Macmillan Publication, 1973.
India at 50 Express Publicati
Sustainable Agriculture for th series No. 44 Food and Fe and Pacific Region Publicati
Biotechnology Building on Fa Joske Bunders. Macmillan Pu
Fertilizers, Organic Manures, H.L.S Tandon, Fertilizer Devel lication, 1994.
Biofertilizers in Agriculture. N.S.Subba Rao Oxford & IBH Publication, 198
Biofertilizer Technology Transf L.W. Gangawane Associated Publication, 1992.
Blue-Green Algae and Rice. IRRI Publication, 1980.
Survey of Indian Agriculture - The HINDU Publication.
RAPA Reports 1991/7, 1995/ FAO Publication.
Biological Nitrogen Fixation ir A.Ayanaba, P.J. Dart John Wiley Sons Publication,
Agroferestry Principles and P A.D. Dwivedi Oxford & IBH Publication, 199

பேண்தகு விவசாயம்
blication, 1992
ka, Conditions and Trends NARESA Pub
ns vol I tion, 1972.
pham, JR.
ons (Madurai) Ltd, 1997.
e Asian and Pacific Regions FFTC Book rtilizer Technology Centre for the Asian }ՈS.
armer's knowledge blication, 1996.
Recylable Wastes and Biofertilizers. opment and Consultation Organization Pub
38.
Ser
1995.
2
Farming Systems of the Tropics.
1975.
ractices.
2.

Page 138
குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி
16.
17.
18.
19.
2O.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
Agroforestry in Asia ar RAPA/FAO Publication,
Asia Pacific Agroforest K.G. Tejwani and Chur APAN/FAO Publication
Pesticide Poisoning in Ravindra Fernando anc National Poisons inforn
Pesticides in Sri Lanka Ravindra Fernando Friedrich - Ebert - Stiff
Man and the Ecosyster JR Lloyd Maemillan Education P
Compost and Fertilizers R. Krishnamurthy Today and Tommorow's
Pesticides in the Indian P.K.Gupta Interprint Publication, 19
Crop adaptation and Dis Carroll P. Wilsie Eurasia Publishing Hous
Economic Geography S.K. Sadhukhan S. Chand & Co., Ltd, P
Sustainable Food Produ
Food and Fertilizer Tech
Agrochemicals News in Vol XVI, Jan - March 19 ESCAP/FAO/UNIDO Pub
Coconut Bulletin, CR P
Natural Crop Protection F.T.Mullerbader
Environmental Managem Robert J.H. Goodland Ca Westview Press, lnc. Pul

123
the Pacific 1991.
y. Profits K. Lai 1992.
Sri Lanka.
Dullitha Fernando ation Centre, Colombo, 1995.
ng Publication, 1989.
blications, 1990.
Printers Publication, 1978.
Environment.
986.
stribution.
se, 1961.
blication.
|ction in the Asian Pacific Region hnology Centre Publication
Brief. 93. lication.
ublication.
ent in Tropical Agriculture. atharine Watson, George Lagdec olication, 1984

Page 139
124
30.
31.
32.
33.
Տ4.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Common Sense PestControl William olkowski, Sheila Daar,
Taunton books & Vodeos, Pul
மானிடப்புவியியல்
க. குணராசா பூரீலங்கா வெளியீடு, 1996.
சூழலும் அபிவிருத்தியும். மா.செ.மூக்கையா
பார்த்தீபன் வெளியீடு, 1996.
அபிவிருத்திப் புவியியல். க.குணராசா, கமலம் பதிப்பக!
மண் பசளை வளமாக்கி சி.கந்தையா, ஊற்றுப் பிரசுர
சுற்றாடற் புவியியல், க. குணராசா, கமலம் பதிப்பச
விவசாயத் திணைக்கள நிர்வ
Crop Production and Manage Morachan
Oxford & IBH Publication, 198
தினமணி - பொங்கல் மலர்,
பொருளியல் நோக்கு ஆகஸ்ட
இலங்கை மத்திய வங்கி அறி
கமத்தொழில் விளக்கம். விவ
Natural Resources Science
Organic Farming for Sustaina A.K. Dahama Agro Botanica Publication.
Ecological Concerns in Hind Dr. Satish K.Kapoor in Prabu

பேண்தகு விவசாயம்
Helya olkowski. blication, 1993
b, 1994.
b,1977,
sub, 1995.
ாக அறிக்கைகள்.
ment
|6.
1998.
, 1996.
க்கைகள்
சாயத் திணைக்கள வெளியீடு.
ble Agriculture
uism r" ddha Bharata Jan 1998.

Page 140
விவசாய நிலங்களில் சீர்குலைவிற்கு பிரதானகாரணியான மன்னரிமானம்
3. செறிவான நீர்ப்பாசனத்தினால்
உவர்நிலமாக மாறிவரும் விவசாய நிலங்கள் Courtesy:IIMI-Annual Report 1994
 
 

'வசாயத்தின் சவால்கள்
2. காடழிப்பினாலும் திவிரமேச்சலினாலும்
அதிகரித்துவரும் பாலைவனமாக்கல் Courtesy: ECODECISION
பயிர் செய்யும் நிலங்களிலிருந்து பயிர்மீதிகள் முலம் அகற்றப்படும் பப்ருண்வுகள்
+
.ே இயற்கைவளங்களில் சீகுலைவுகள்
தோற்றுவதற்குக்காரணமான வறுமை Courtesy:IRRIWater a Looning Crisis

Page 141
2. பேண்தகு வி:
A, சேதனப்பொருட்களின் பயன்பாடு
7 கூட்டுப்பசனை (குவியல்முறை
9. பத்திரக்கலவை
Courtesy:FFTC Book Series No:44
11. பயிர்மீதி
(நெல்வயல்களின் Courtesy: RAP,
 
 
 

வ:ாயத்தை நோக்கி
8. கூட்டுப்பசளை (தொட்டிமுறை)
,ெ பசுந்தாட்பசளை
(விதி முறைப்பயிர்ச் செய்கை முலும் . Courtesy: RAPA Report
பசளையாக வைக்கோல்) A Report

Page 142
B நுண்ணியிர் வளமாக்கிகள்
ைேறசோபியம் உட்புதுத்தப்பட்ட நில
பெருமளவு விருக்கியுற்ற வேய்முடிச் COLIITEesy : ICRISAT
நீலப்பச்சைப்பாச (DGA) Courtesy: Nitrogen In Paddy Fields - EAO
 
 
 
 

13. ேேசாலா நெற்பயிருடன் சேர்ந்து செய்கையண்ணப்படுகின்றது. Courtesy: Isotopic studies of iచిELRaు A All - FA() சுக்கள்)
| 5AN. SPAJISJI
Courtesy : Ni torgen in Paddy
Fields - FAO
|5B. JagieS, (Casuarina CLI i Selisiä y
மரவேர்களில் அத் தினோயைரிற்றெது (பிறாங்கியா) ஏற்படுத்தும் வேர் முடிச்சுகள் Courtesy: Bio Fertilizers - NS.Subba

Page 143
C ஒருங்கினைந்தபீடை முகாமைத்து
.ே கலப்புப்பயிர் செய்கை
Courtesy - ICRISAT
Courtesy: Natural Resources of Sri Lanka - NARESA
18B, வேம்பு வி: SIGITALILIT Courtesy
 
 
 

17. பெரமோன் பொறி
(பழ ஈக்களைக் கட்டுப்படுத்த) Courtesy; SAIC News Letter
| 8A. தாவரபிடைகொல்ல நொச்சி
(Witex negundo) Courtesy: THE HINDU
: THE HINDU

Page 144
C1உயிரியல் முறை பீடைமுக
19. குடப்பி ஒட்டுண்ணி
இலைசசுருட்டி குடம்பியில் தளவியின COLITIč8 y: Friends of the rice Farme
21. நீரைகங்கள்
நெல் இலை கருட்டியில் நிலவண்டு
23. முட்டை
(முட்டுப்பூர்
 
 
 

20. கிரைகல்வி - IRR, தாவரத்தத்திகளில் லேடிபேட் வண்டு
22. முட்டை ஒட்டுண்ணி
நெஸ்தன்டு துளைப்பானில் தளாவி இனம்)
சி முட்டைகளில் குளவி இனம்)

Page 145
24. குடம்பி ஒட்டுண்ணி
துவரை காய்துளைப்பானில் ஒட்டுண்ணி இனம்
26. மெத்தநீசியம் வகைய்பங்கசு நோய்
(வெட்டுக்கிளியில்)
28. பூக்குலோ கி வேட்டுப்புழு
 
 
 

25. கூட்டுப்புழு ஒட்டுண்ணி
நுண்ணங்கி பூச்சிக்கொல்லிகள் *
27. மெந்தநீசியம் வகைய் பங்கசு நோய்
(ஐங்கோண முட்டுப்பூச்சியில்)

Page 146
I) பாசனநீர்
29. வரட்சி பயிர் விளைச்சலைப்
பெருமளவு பாதிக்கின்றது. Courtesy: Agronomy Catalogu
口圖
31. பொசிவுப் பாசனம்
Courtesy: Far Eastern Agricultur
33. முட்டிநீர்ப்பாசனம்
 
 
 
 

30. பயிரும்பத்தியில் பிரதான உள்ளீடு
நீர்பாசனம், திட்டமிடாத பாசனம் தீமையாகலாம்.
தலைக்காத பாசன முறைகள்
32. ஆாவல்ப்பாசனம்
34. மழைநீரை மண்ணில் தேக்கிவைக்கும் முறை
Courtesy: ICRISAT

Page 147
E ஒன்றிணைந்த விவசாய முயற்சிகள்
$5 பர்ச் செய்கையுடன் மீன்வளர்ப்பும்
மியூக வளர்ப்பும் ஓர் மாதிரிந்திட்டம்
பர்கள் இறப்பு Courtesy : RF
 
 

36. பயிர்ப்செய்கையுடன் மீன், தாரா
கால்நடை வளர்ப்பு Courtesy: THE HINDU
38. 3) கலப்புப் பர்செய்கை
- ஆண்டுப்பயிர்கள்
சய்கை - பல்லான்டுப் பரும், தேயிலையும் RI Advisory Circulars

Page 148
பி எரிபொருள் பயன்பாடு
43. இலங்கை மக்களின் சமையலுக்கான
எரிபொருளில் 90 சதவீதம் விறகியிருந்து பெறப்படுகின்றது. காடழிப்பின் பிரதான
J, TJas š5. Courtesy: UNDP Annual Report 99 |
45 சமையலுக்கான பலவித சூரிய அடுப்புக்கள்
(Cortesy: Africari TCI: Ih Ii Ology
For LIII. Feb 1. || 3992
47 சக்தி சேமிப்பு அடுப்புவகை
Court CSy: Natural Resources of Sri Lanka NA
 
 
 

44. துவரையின் பயிர் மீதிகள்
விறகிற்காக சந்தைக்கு எடுத்துச் சிரஸ் ஆப்படுகின்றன. Curses y 1 CR ISANT
46. கைத்தொழிலிற் பயன்படும் சூரிய சக்தி
Courtesy: W NIP Annal Repari 1931
48. நீரிறைக்கும் பம்பிகளை நீக்கும் காற்றாடி
RESA.

Page 149
H afa J. T.II a ST a GTřůL| முறைகள்
49. வீட்டுத்தோட்டத்தில் பல்விளைவு தரும்
IET', Courtesy: Asia - Pacific Agroforestry Prt filc:
31. விகிமுறைய்பயிர்ச்செய்கை
53. வனமரங்களிடையே ஆண்டுப் பயிர்கள்
Courtesy: CRIDA – A Profile
 
 
 

5. கால்நடைத்தீவனமாகவும்,
பந்தாட் பாளையாகவும் பயன் நீரும் இப்பில் கிய்ல் Courtesy: Social Forestry in lncdoriesia - FA )
32. சோல்ற் முறை
Courtesy: Forest Department
தென்னையின் கீழ் கலப்புப்பர்கள்

Page 150
சூழலுக்குத் தோழமையா ஓர் ஓவியரின்
May your d'14'elling freefror77 Sickless
flourish for Through a lorg lif My ரஜி ராys fert)
 

ன விவசாய முயற்சிகள்
கற்பனை
', Ú Earťľ, IF d'as firg,
"Is
* Watc,
you our tribute - Altı F1'i 1'er'lır. III. I. fi2

Page 151
நுாலாசிரியர் பற்றி.
திரு.குமாரசாமி தெட்ஷணாமூர்த்தி கிழக் பல்கலைக்கழக விவசாய பீடத்தின் பீடாதி தனது பட்டப்படிப்பினையும் பட்டப்பின் படி னையும் முறையே பேராதனைப் பல்கை கழகத்திலும் தமிழ்நாட்டுக் கோயம்புத்து விவசாயப் பல்கலைக்கழகத்திலும் பெற்று கொணர்டவர்.
தமிழ், ஆங்கிலம். சிங்களம் ஆகிய மும்மொ, ளிலும் பாண்டித்தியம் மிகுந்த தெட்ஷணாமூர் விவசாயப் போதனாசிரியர். பனர்னை முகாமி யாளர், விவசாயப் பணிப்பாளர். பல்கலைக்க விரிவுரையாளர். பயிராக்கவியற்துறைத் தலை எனப் பல தளங்களிற் பணிபுரிந்து அனுபவம் ெ றவா.
பல்வேறு மக்கள் நலம் சார் பொ து ஸ்தாப களில் முக்கிய பதவிகளில் அமர்ந்து தொன னாய்ப் பணிபுரியும் இவர் தாம் பெற்ற கன யினையும், அனுபவங்களையும் மக்கள் நலத் காகப் பயன்படுத்துபவர்,
அவரது அறிவு. அனுபவ. மக்கள். நலனாட் திரட்சியின் ஒரு குறியீடு இந்நூல்.
புதுத்துறை நூல்கள் தமிழில் வெளிவரு வேண்டும் என்ற அவர்க்கொண்ட இவர் சிந்தனையை இந்நூல் மூலம் செயற்படுத் கின்றார். இந்நூல் தமிழுக்கு 燃 புதிய வர் விஞ்ஞானம் சார் நூல்கள் தமிழ் மொழியில் வரு தமிழ் வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியம். இவ்வகை அடக்கமாக தமிழ்த் தொணர்டாற்றும் இவர
இச்செயல் ஏனையோரும் பின்பற்றற்குரியது.
பேராசிரியர். சிமெளனகுரு
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்.
 

Trif
*