கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் 1997.05-06

Page 1
ஆசிரியர்- இரா. அ. இராமன்
- துளை)
மாத இதழ்
கவிதைக் கனலே மலைத்தம்பி கவிதைக் கண்டே -மாத்தம்பி
மண்ணில் மறைந்தாயா LTশশুT T, f7: "L", கவித்தீபமாய் ஒளிர்ந்தாயா
கவிஞர் ம:ைபத்த்ம்பீ
எலும் Tনী৷ল্পী জীবনা 7 |
புவியில் இருந்தபேரை புருட்டர்
உருட்டர்களில் போய்மை மக: 41பொழுநேல்லாம் உழைக்கும் பட்டாளி மக்களின் siis 34u III: - தலைமைகனா வாழ்த்திய
ாபாஸ்தருக்கர்களையும் தாழ்த்தி LTI LIT5353" உம்பாக்கள் எல்லாம் மழைகமெங்கும் பூக்களாய் பூக்கும் கவிபரங்குகளில் நீ முழங்கிய முழக்கம் கடலோசையாய் கீவெங்கும் ஒலிக்கும் மலையக மக்களின்
ක්‍රයි : து முறைக்கு எதிராய் எழுந்த
டம் கவிதைகளை தேசத்தில் நேசமாய் - நிஜமாய் நிலைக்கும் - மலைத்தம்பியே! மறவர் கவிதைகளால்
இறவா புகழானாய்!
-eð:', 'w'+'/s fé1V
மே-ஜூ மறைந்த மலை எங்கள் கண்ண
மலைத்தம்பியை வாழும் போ மக்னடியகத்தின் மூத்த கவிநன் மல்ை அறிந்து பேரும் கiயண்டந்தேன். : அந்த மக்களின் வீடிங்யும் எந்நேரமும் சீர் நிறு
நடாத்தி பெற்Fே வழங்கி கோவிந்தது
Ա: 孟、
நிவிட்டான். அபன் எழும் போதே என
கருதுகின்றேன். அந்த அற்பு, கவி
41.எல். முத்தையா
வக்கிலேண்ட் பிட்கட்
எனது நெஞ்சை விட்டு நீங்காத மசை மன்த்தம் என்ற ஆந்த காவிதன் அடிக்க அவரு ை காவினபூசுனா. அப்ாது திறன சக்தியை அறிந்தார் நாள். ஆகவே என்ை பேரும் கவிஞனை சந்திப்பது போலவே இந்த இந்த செய்தியை கவிஞர் ச. முரளிதரன் : அடைந்தேன். அன்வருக்கு எது ஆழ்ந்த நகரங்கம் இரத்தினசய " நாகலிங்கம்ார் ஜுவ
நான் கண்ட ஒரு தரமான க! பாரதியை' போன கம்ப்ரமான தோற்று முகம், எந்நேரமும் வாயில்ே கேத்தின்,ே ம7:த்தம்பியை அடைபூர்வம் காட்டும் பின் வந்தாலும், இஸ்ரைப் பற்றி சரியா ஜியின் திறமைகளை, ஈ.வி ஆற்றன:ப அறிந்:
-II சீ.ஈ.டி
ஏற்பட்டது. அந்த மதிப்பீன் நிமித்தமே அவ குழுவில் நானும் இணைந்து 6[anss݂ܪܕ ܢܶ]ܕ݁ܰi. :
3.1 / 'Til AJ TIJ, வீரகேசரி விற்பனை அபிவிருத்
 
 
 
 
 
 

ஆசிரியர் இக்பாள் அலி
动 1997
அன்பளிப்பு ரூபா 10.00
த்தம்பிக்கு வீர் அஞ்சலி
3க்கிய ஒன்றியத்தில் ஏந்பாட்டில் ஒலித்தபிேக்கு
தே கெளரவித்தோம் ந்தம்பி கால மக்களடைந்தனத பகத்தையும் அந்த மக்களையும், நிந்த இந்த விதன் சிந்திப் ப்து து தன்ைமையில் பாராட்டு விழா பழிiள் சிாடந்த பேரும்" آنای آ1 به ஒலுக்கு எனது அந்சளி,
ಔಟ್ಲಿ, rf,
துண்டரான்ஸ்,
பத்தம்பிக்கு எனது அஞ்சவி
என்' த்திப்பது கடிக்கர்.
கண்ா, அருண்ட பூத்திள்
ன சந்திக்க விரும் போது ஒரு கவிஞனை பியான்ேற்பேன், சீனா
மு:ம் அறிந்து பேரும் துக்கம்
அந்சள்
பதி ஜே. பி.
ரி கண்டி,
விஞன் ம&ைத்தம்பி , நரைத்த முடி. சவரம் செய்யாத கi Wறுப்பு 53: இதுதான் ாங்கள், எங்கள் அலுவலகத்திற்கு, அறிந்திருக்களிள்ள்ை. *laаІл-ši போது இவர் மீது பேருநிப்பே ருக்கு நடாத்திய பாராட்டு விழாக் அதன்னாருக்கு Mது அந்ாளி, "!!!!!!!
தி அதிகாரி, கர்னர்டி,
5 FIT ñ | IE:..::(:( & Jo........., :புத்து கலைமன்றக் சீன்ஸ்பொன்று சாய்ந்தது! தவி திேர் நிருவாயை புவிமூடிக் கொண்டது! மனந்ேநாங்பி போர்னீ ஈர் | , , |புர் காற்பால் மலைக்காது செயல்பட்ட மர்ப்புக்கவிருள் ஓய்ந்துவிட்டான் ராமி,
fদী88: ট্রাটি பூமியதை விட் து சு ஸ் சேர்ந்து 4ளியாறு உடல் ஆற்றிக் கோர்டது! மரிழ்ப்ேடு அ:ைள் நகையில் தவழ்ந்திட்ட பேனாவின் மை ஓய்ந்துவிட்டது! தோட்டத்துப் பூக்களைத் தொட்டுத் தழுவுமுன்னே ஆட்டத்தை நிறுத்தி அபூர்ந்திட்டான்!
- , 1:1 SF:sắ if, ročju T T
|-
- goix, A
கவிஞர் மலைத்தம்பிக்கு எனது அஞ்சலி கவிஞர் :ைத்தம்பி மறைந்து விட்டார் என்ற சேய்தி என்னை மிகவும் வேத8: அண்டார் செய்தது. 1ண்னோடு மீத நேருக்க:ாக இருந்தார். அன்னரீன் மறைவு ம:யசுந்திற்குப் பேரிழப்பாகும்.
TTEJLOOthigire, L. கருணாநிதி அன் கோ'
II, 57
FATHMA SOMA KANDHAN

Page 2
கண்டி இலுக்கியச் செய்தி மடல்
கண்டி இலக்கியச்செய்தி மடல் நூறு மலர்கள் மலரட்டும் நாறும் கீழ்மைகள் தகரட்டும் தொடர்புகளுக்கு ஆசிரியர்
18/3, பூரணவத்தை கண்டி
är. —" |997
ஆசிரியர் கருத்து
மலைத்தம்பி நீ மறைந்து விட்டமா? இல்லை! இல்லை! நீ மறையவில்லை யார் போன்னது? அது போய் இன்தும் எம் மத்தியில்ே நீ வாழுகின்றாயுடா நீ உன்னைப் பற்றி சிந்தித்தாயா? இல்:ை இந்த பாவப்பட்ட மன்:யக மக்களின் வாழ்விபு:பல்லவா சிந்தித்தாய்
எது பேனா எழுதிய எழுத்துக்காேல்லாம் இந்த தோட்டப்புத்து மக்கனைப்பற்றியள்:57, உனது எழுத்தின் சக்தித்தா:ே உன்னை இருட்டறையில் பாட வைத்தது. நீ படைத்த சுவி விகள் சிலுருக்கு அனலாக கொதித்ததே! உனது எழுத்தல் சிலர் உயர்ந்தார்கள் உனது எழுந்தை சிலர் விலை பேசினார்கள் ஏன் தெரியுமா? அன்னாவு தரம் வாய்ந்த திறன: பிபாய்ந்த சக்திமீக்க எழுத்து. அதனாஜ் தானே க்கள் சுவை இலக்கிய ஒன்றியம் உனக்கு விழா எடுத்தது. உன்னை கோரவிந்தது. உன்ன? ஸ்ாழ வைத்தது அன்றும், இன்றும் என்றும் எங்களோடு வாழ்வாய்
நூல் வெளியீட்டு விழா துEரவி rேளிfட்டகத்தின் 13மன்வயக படைப்பாளிகளின் சிறுகதைத் தொகுப்பான மrயசுச் சிறுகதைகள் நூல் வெளியீட்டு விழா 18-18-44 அன்று க3ண்டி சீட்டி மிஷன் மண்டபத்தில் மிகச் சிறப்பாக நடந்தது. இந்த நூஜை' வெளியிட்டு மக்கள் கலை இலக்கிய ஒன்றியம் நன்னனத் தானே கேளரவித்துக் கொண்டது. " துரவி வெளியீட்டகத்தின் நிர்வாகி துனா விளப்வநாதன் அவர்களை விழா மேடையில் கேளரவித்து "இலக்கியக் காவலர்' பட்டம் வழங்கியமை எமது ஒன்றியத்தின் இயக்கியப் பணிகளின் பூர்த்திர சான்றாக அமையும் என்பது என் நம்பிக்கை அன்னார் நீடுழி எமழ்ந்து மலையக இலக்கியம் வளர மேலும் பணியாற்ற வாழ்த்துகின்றோம்
**గశో, *#_ళ உங்கள் இரா.சி.இராமன்
(02
கண்டி இலக்
இந்த
கE*; இந்து மீனாட்சி மார்டபத்தில் மக்களின் மதிஸ் நீங்கா கல்ந்து மக்களோடு 盈n மாற்றாகி செள்தை திரு. ஏ. தட்சணாமூர்த்தி ஜே. பி. முன்னாள் பெயஸ் உரையாற்றினார்கள். இன் இந்திய உதவித்துதுவர் விழாவின் கலந்து கொ85
கான்டி இந்தும் செல்ன விநாயகர் ஆலய நூல் வெளியீட்டு விழா சுயநிதி துரை. மனோக உதவித்தூதுவர் மாணன் முதல் பிரதியை அகில இ முத்தைய பெற்றுக் கெர்
மஃப்யகத்தின் இந்த ரசிகர் மன்றத்தின் மேம்படுத்துகள் போன்ற தோடர்பு கொள்ளவேள்ை
இலங்கையின்
வேளிiபரன்புள்ளது எண்,
c;
தொடர்புகளுக்கு
இலங்கையின் ' பல்கலைக்கழகத்தில்
மகிழ்ச்சியுடனும் அறியத்
பேராசிரியரும், பல்கலைக்கழக கண்ைட் அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சிய
 
 
 
 
 
 
 

) மே-ஜூன் 1997
கண்டி இந்து இளைஞர் மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில்
நிய உதவித்தூதுவர் மாண்புமிகு ஏ. கருப்பையா
அவர்களுக்கு பிரியாவிடை சிறப்பு விழா இளைஞர் மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் கண்டி பு சேல்வ விநாயகர் ஆய 3 12 mருடங்கள் இந்திய உதவித் தூதுவராக க மையாற்றி மண்டிய3 இடம் பேற்றவரும், மலையகத்தில் கன இடிக்கிய, சமய, சமூக நிகழ்ச்சிகளில் ண்டா கல்ந்தனருமான மாண்புமிக ஏ. கருப்பைய துண்ட் நாட்டிற்து முன்னிட்டு பீரியானிடை வைபவம் நடைபெற்றது. மன்றத்தலைவர் கண்பூண்டியில் ந3 பேர்; இவ்விழாவீன் மன்றப் போஷகர் வி. பாடிப்பீபனியார் ாார் பீ. பெரியசாமி ஆகியோர் மாண்புமித கருப்பையா அவர்களை பாராட்டி விழாவில் திருமதி கருப்பையா அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள், புதிய மாணர்புமிகு குமார், திருமதி, தமார் ஆகியோர்களும் கலந்து கொண்டார்கள்
*ட அனைவருக்கும் பகள் உணவி பிழங்கப்பட்டது.
நூல் வெளியீட்டு விழா இளைஞர் மன்றத்தின் ஏற்பாட்டில் 80.3.1997 ஆாயிற்றுக் கிழமை களங்: ஜி மீனாட்சி கஸ்பாரன மண்டபத்தில் ஆழ்கடல்ான் எழுதிய நன்நாதரித்தர் மன்றத் தலைவர் திரு. ஏ. தட்சணாமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்றது. ரன், திரு. கே. வெள்ளசாமி ஆகியோர் கருத்துரை வழங்கினார்கள். இந்திய மீது ஏ. கருப்பையா பிரதம விருந்தினராக கலந்து சிறப்புரையாற்றினார். லங்கை சமாதான நீதரன், கண்ைடியில் பிரபந்: மூாத் தோன்ேடருமான எளப்
ஒன்டார். மன்றச் செயலாளர் ந. சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் நன்றி உரையாற்றினார்.
மலையக ராகவேந்திரா ரஜனிகாந் ரசிகர் மன்றம்
அண்மையின் ராகனேந்திரா ரஜனிகாந் ரசிகர் மன்றம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. மு:ம் கிரிக்கட் துறையை அபிவிருத்தி சேய்தல், மற்றும் க:ைபத்துறைகீஃவி திட்டங்களை அமைந்துள்ளோம். இத்திட்டத்தின் பயன் அடைய விரும்புளோர் புய முகவரி
மலையக ரஜனிகாந் ரசிகர் மண்றம்
440, பெஸ்கிரவிய பஜார்
ஜிண்டுப
டொமினிக் ஜீவாவின் மல்லிகை இதழ் விரைவில் உங்கள் கரங்களில் புகழ் பூத்த தரமிக்க முற்போக்கு மாதி இதழான மல்லிகை
தை மல்லீகையை நேசிக்கும் வாசக அண்பர்களுக்கு, அறியத்தருகின்றோம்.
ஆசிரியர்: மல்லிகை 懿)
மஸ்ஜிகைப் பந்தல் 201-1, பூர் கதிரேஷன் வீதி 氯
கொழும்பு - 3
இலங்கையின் பிரபல விமர்சகர் நா. சுப்பிரமணியம் பேராசிரியராக நியமனம் ரபல எழுத்தாளரும், விமர்சகருமான நா, சப்பிரமணியம் அவர்கள் யாழ்ப்பாண தமிழ்த்துறை பேராசிரியராக நியமனம் பெற்றுள்ளதை பேருமையுடலும்,
தருகின்றோம். வாழ்த்துகின்றோம்.
பேராசிரியர் சண்முகதாஸ் பீடாதிபதி நியமனம் பிரபல எழுத்தாளரும், விமர்சகருமான சண்முகதாஸ் அவர்கள் யாழ்ப்பாண பீட பீடாதிபதியாக நியமனம் பெற்றுள்ளார் என்பதை இலக்கிய உஸ்துக்கு டைகின்றோம். வாழ்த்துகின்றோம்.

Page 3
கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் O
ஊர்கோலம் தொலைக்காட்சி கலை இலக்கிய நிகழ்ச்சி கவிஞரும் பேச்சாளரும். இங்ணிக ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன அறிவிப்பாளருமான இாையத்தம்பி தயானந்த தொகுத்து ஈழங்தம் கலை இசுக்கிய நிகழ்ச்சி ஜூர்கோபம் நாட்டின் சகல பகுதிகளிலும் நடைபெறும் நிகழ்வுகளைத் தொகுத்து தருவது சிறப்பான அம்சமாகும். கலை நிகழ்ச்சிகள், நூல் வெளியீட்டு விழாக்கள், இலக்கிய விழாக்கள் இடம்பெறுகின்றன. இலுக்கிய விழாக்கள் நடாத்தும் ஏற்பட்டாளர்கள் நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்து, புகைப்படங்கள், &tடியோ பதிபுகள் அலுப்பினரீஸ் ஜூர்கோபம் நிகழ்ச்சியில் இடம்பேறும்.
பிரதி மாதமும் இறுதி புதன்கிழமை மாலை 5.5 மணிக்கு ஒலிபரப்பாகின்றது ஊர்க்ோலம் நிகழ்ச்சி. தொடர்புகளுக்கு ஊர்கோலம் இலக்கிய நிகழ்ச்சி இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் த. பெ. இல. 374 கோழும்பு - 7
எம். என். எம். அனஸ் வழங்கும் "விடியலை நோக்கி" வானொலி இலக்கிய நிகழ்ச்சி எழுத்தாளரும் கவிஞரும். பேச்சாாரும், பந்திரிகையாளருtlன எம். என். எம். அனஸ் (இளைய அப்துல்ஸ்ா) விரயண்ட நோக்கி என்ற சமாதான இலக்கிய நிகழ்ச்சி ஒன்றி11 1:ொளி மூ4ம் தயாரித்து வழங்குகின்றார். இந்நிகழ்ச்சி அழக தமிழும், அருண்மயான் தாங் ஸ்ாளத்தாலும் மேலும் சிறப்புப் பேறுகின்றது. பிரதி ரேன்வாய் தோறும் மா:ை 5.45 மrரிக்கு விடி புண் நோக்கி நிகழ்ச்சி இடம்பெறுகின்றது. தொடர்புகளுக்கு
எம். என்.எம். அனாப் "விடியலை நோக்கி" இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் தேசிய சேவை த. பெ. இல. 347 கொழும்பு - 7
வாழும் மலையகம்! மலையகத்து மக்களை இங்கு ஆபாழும் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல அனைத்துத் தமிழர்களுே } கண்களிலேய்ே பார்த்தனர், அவர்காது ககரசர விழுமியங்களைப் புறக்காவிந்தனர். படிப்படியாக அவர்களின் எழுத்தபற்றுள் அபிவிருத்தியடைந்ததுடன், படைப்பிலக்கியமும் வளர்ச்சியுற்றது. அவர்களது ஆய்வுத்திலும், ஆற்றலும் பிரமிக்கத்தக்கதாகத் திகழ்கின்ற2. அவர்கள் மிக அண்மையில் மல்ையகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டின7 நமக்குள் நடத்தியுள்ளனர்.
இரா. அ. இராமச்சரன் ஆசிரியராகக் கோ85ர் காண்டி இலக்கிய செய்தி மடல் எனும் மாத இதழ் கண்டியிளிருந்து iேனிiருகிறது. அந்த இதழிள் இலக்கி நடவடிக்கைகள் தேடப்பான செய்திகளும், துறிப்புகளும், ஆய்வுகளும் பிரபூராகின்றன. கண்டியின் சுற்றுப்புறத்தை இன்விதழ் சு:ாமாகக் கோசுகள்டு வெளிவருகின்றது. மிகவும் எடுப்பாகவும், சிந்தன:ாக்துரியது:ான W:சார, இவக்கியப் பரிவர்த்தனையை இன்னிதழ் ஆற்றி அருகின்றது. பாணிதத்திலும் பயனுள்ள தாவல்களை வழங்கி ஜனந்தகமாக கார்டி இக்கிய செய்தி மடல் விளங்குகின்றது.
கே. எம். சிவகுமாரண் பி. ஏ. (சிப்பு)
*கார்டே ஜீ.
ஏப்ரல் 3 1887
Disc 8 citer Press Printers
* Books & Magazir 7 es " Tags & Labels " Cartor; CarrS & Loa,
Lathaa impresso

3) மே-ஜூன் 1997
புலம் பெயர்ந்த இலக்கியவாதிகளின் இலக்கியப் பணி
எமது சின்னஞ்சிரிய அழகான பூமியை பேரின் அனர்த்தங்கள் எரித்து சாம்பராக்கி விட்டிருக்கின்றன. இழப்புகள் பல் ஆமந்த பூமியாக எமது விளை நிiம் கண்ா இழந்து போய் நிற்கின்றது. போர் எமது மண்ணின் மைந்தர்களை நாட்டை விட்டே துரத்தி விட்ட சம்பவங்கள் எம்முன் விரிந்து நிற்கின்றன. இந்த யுத்தம் எது தமிழிலக்கியப் பரப்பின் மீதும் பாரிய மாற்றங்களை கொணர்ந்திருக்கின்றது.
எவ்வாறு பெம்மாண்டிகளினால் சேழித்து வளர்ந்தோங்கி நின்றதோ அதற்கு மாற்றமாக அனர்த்தங்களின் விளைவாக சாம்பர் காந்த மேடுகளாக மாறிநிற்தும் நிலத்திற்கேற்ப இலக்கிய வடிவங்களும் யுந்த கால, அகதிகள் அவ:ம் போராட்டம் என்று தானாகவே கருமாறி நிற்பதனைக் கானார்.
ஐரோப்பிய, அமேரிக்க, லத்தீன் அமேரிக்க நாடுகளின் புலம்பூெர்ந்து போன் நம்மர்வர்கள் தமிழை மறவாமல் தமிழிற்கு தோண்டு செய்வதனை பத்திரிகைகள் வாயி:ாக அறிக் கிடைக்கின்றது. அந்த வரிசையில் புலம் பெயர்ந்து சேன்ற எம்மவர்கள் வேளியிடும் வேளிபேட்ட ரஞ்சிகைகள் பற்றி இங்கு ஒரு சிறுகுறிப்பு எழுதலாம் என நினைக்கின்றேன்.
சின் தமிழ் சஞ்சிகைகள் காத்திரமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கம் Grயில் காழ்ப்புணர்ச்சிபுற்ற சில தனிப்பட்டர்கான் நிறுத்தப்பட்டன. இது ஒரு தயாதிபத்தியம் - போறாமை என்ாற்றால் என்று குறிப்பிடல்ாம். சிங்
ஆரிப்சுகள் பn32நெருக்கிப்பு பீஜபலும் நின்று பேயிற்து.
ஒண்வொரு சந்சினசு பற்றியும் எழுதுவதானால் பல பக்கங்கள் எழுதலாம். இங்கு குறிப்பீடும் சஞ்சினககள் பத்திரிகைகள் சிலுவை இப்போது னெனினருப்திஸ்கை, என்றாலும் வாசகர்கள் விளங்கிக் கோள்வதற்காக அனற்றையும் இங்த குறிப்பீடுகிறேன், !
+வடுகள் - நோர்வே மெளனம் - பிரான்னப் மனிதம் - சுவிற்சாந்து ஓசை - பிராண்ாய் தாகம் - இவன்ைடன் தேடல் - கனடா தூண்டில் - ஜேர்மனி நான்காவது பரிணாமம் - கனடா அ. ஆ. இ. - நேதர்லாந்து தமிழ்ாடு - சுவிற்பாந்து தமிழ் ந.வகம் - அவுஸ்திரேலியா நாகம் - இர்ைடன் உயிர்ப்பு - இதன்ைடன் Tati|| Info) TI Initi (T1 - LCbInclo) II
பு:ம் பெயர் தமிழ் சஞ்சிகைகளிள் எனது காப்பகத்தில் உள்ள ஆரிகைகள் இளை, அள்வாறு இன் வாறான சஞ்சிகைகளோடு தொடர்புடையவர்கள் அல்லது வேறு சஞ்சிகைகள் பற்றிய விபரமறிந்தவர்களின் தொடர்புக்காக எனது அந்சள் முகiளி:
இளைய அப்துல்லாஹற் புலம் பெயர் தமிழ் சஞ்சிண்களின் காப்பகம் அஞ்சள் பொட்டி : ട്:(?r
இலங் Iነሻ}'ዚ፡
நல்ல இதயங்கள் அனுப்பிய வருட சந்தா
ஆர். ரெங்கராஜ் (ரெனாளப்-கொழும்பு) 35ԱԱԱ மாத்தனை எம். எம். பீர் முகtது :tl:Ա மாந்த83: மார்பன் |31-1]] திரு. எங், செஸ்ாாஜ் I:Ա.Ավ (கணக்காய்னாார்) கல்லூரீன்: அஸ்ஹர்ஜ் எம். எச். எம். நம்தீன் :itlԱ-յի சகோதரர் கிறிஸ்டியன் இராசைய' I?tl. III (லைட் ஹவுஸ் தேவாஸ்பும் பூராவத்தை) திரு.கனகராஜ் (ஜெயந்தீனம்) I:Ա.ԱII ஜே. சுகுமார் (லிண்டு) |ՀII,III]
Quality & Reliability is our Speciality!
Is & Brochures "Wissfing Cards & Letter Heads " ries * Type Sefting
ke Welediya, Kandy. SRI LANKA Telefax : 08 - 224361

Page 4
கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல்
sing Glasfidaria
- -கலாநிதி துரை.
மலையகத்தில் ஒரு சொல்லின் செல்வர்
மலையகம் பல ஆற்றல் வாய்ந்தவர்களை உற்பத்தி செய்து
எந்துள்ளது. அந்த வகையிஸ் குறிப்பிடத்தக்க பேச் சார்நள் மிக்கவர்களையும் அது வார்த்து வந்துள்ளது. அவர்கரிஸ் விதந்து சொல்லக்கூடிய ஒருவராக விளங்குபவர், சொல்லின் செல்வர் திரு. செ. நடராஜா ஆவர். கார்டி அசோகா வித்தியாலயத்தின் அதிபராக நீங்கள் காலம் பணிபுரிந்து வரும் அவர், கள்ளித் துறையிலும், க:ைப இலக்கியத் துறைகளிலும், சமூகத் துறையிலும் தம்மாவான் பணிகளை ஆற்றி வருகின்றார். பஸ்ருக்க, மேடைகளில் ஏறினால் இலகுவில் இறங்கத் தெரிவதிஸ்னன், ஆனால், நடராஜா மேடையேறினால், குறிப்பிட் நேரத்துக்குள் தமது சொற்பொழி3ை1 அழகாக நிகழ்ந்தி, பாருக்கும் எந்தத் தோந்தரவும் இல்லாமல் மேடையை விட்டு இறங்கிவிடுவர். தமது நோற்றத்தையும் அழகாக வைத்துக் கொள்வது மாத்திரமன்றி. தமது நடவடிக்கைகளையும் கவர்ச்சிகரமாக வைத்துக்கொள்ளத் தெரிந்த ஒரு சிலரிஸ் அவரும் ஒருவர். சிறந்த மேடைப் பேச்சாளர் மாத்திரமன்றி, ஆண்ர்ச்சிரிகு மேடை அறிவிப்பாளராகவும் திகழ்வார். திரு. நடராஜாவின் குரல்வளமும், இவை மிதந்த நடையும் அவர் பங்குபற்றுகின்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு அ35வி சேர்க்கின்றன. அவரது சேபிைய இன்னும் பல்லாmண்டுகள் தொடர போர்டும்.
மவையத்திலிருந்து இரு பெண் அறிவிப்பாளர் ஜெயலட்சுமி சந்திரசேகர். இப்போதேள்ளார். இலங்கை வானொலியைத் திருப்பும் போது. அடிக்கடி ஒரு இனிய தர:ை கேட்க முடிகின்றது. அந்தக் குரலுக்குரியவர். ஜெய:ட்சுமி சந்திரசேகர், மணியகத்தைச் சேர்ந்த அார். இனிய ஆரய் வளமும், தெளிவான உச்சரிப்பும், நிதானமான அறிவிப்பு நடையும் கோகாள்டவராக விளங்குகின்றார். ராஜேஸ்வரி சண்முகத்திற்து பிள் ந:க்கேன்ற தவிப்பாாரிக் கொண்ட அறிவிப்பாளராக அவர் விளங்குகின்றார். ஒரு சில பேணி அறிவிப்பாளர்கள் அலுத்து சளித்து அறிவிப்பு சேய்யும் போது வானொளியை மூடிவிடாமா எனத் தோன்றும். ஆனால், ஜெயலட்சுமி சந்திரசேகரைப் போறுத்தவரை, நிகழ்ச்சி அறிவிப்பதிலும் சரி, விளம்பரமானாலும் சரி, செய்தி வாசிப்பு என்றாலும் சரி. அதனைத் திறம்பட சேய்பiோர்டும் என்ற திடசித்தத்துடன் செயல்படுவதைக் காகலாம். இளம் வயதிலேயே சிறந்த அறிவிப்பாளராக நிகழும் ஜெயலட்சுமி, எதிர்காலத்திஸ் இலங்கையின் மிகச் சிறந்த அறிவிப்பாளர்களின் ஒருவராக விளங்குபோர் என்பது நிச்சயம்.
நாகபூசணி கருப்பையா
மண்யகத்தின் இன்னோரு பேனர் அறிவிப்பாளராக விளங்குபவர், நாகபூசணி சுருப்பையா. யாழ்ப்பான பல்கலைக்கழகத்திலும், பேராதனைப்பல்கலைக்கழகத்திலும் தமது பட்டப்படிப்பை நிகழ்த்தி. தமிழ் சிறப்புக் கலைப் பட்டதாரியாக விளங்கும் நாகபூசணி, பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் எனது மேற்பார்வையில் 31ம் எனப் எம். இராமையானைப் பற்றித் தமது இறுதியாண்டில் ஆய்வு செய்தவர். இப்போது வானொலி அறிவிப்பாராக விளங்கும் நாகபூச85 ஒரு கவிஞரும் கூட சில ஆ45ண்டுகளாக வானொலி அறிவிப்பாளராக விளங்கிய போதிலும், மிக அன்ைமைக் கrத்தில் தமது திறமையை அவர் நள்து வளர்த்து வருகின்றனமயை அவதானிக்க முடிகின்றது. ஆர்சித்துடன், தமது முழுத்திறமையையும் பயன்படுத்தி, தம் சம்பந்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நாகபூசணி சேய்து வருகின்றார். நாள்தோறும் அவரது திறமை வளர்ச்சி கண்டு வருவது மகிழ்ச்சிக்குரியது.
 

''
னோகரன்=
மலையகமும் பல்கலைக்கழகமும்
மலையகம் இன்று பல்துறைகளில் விளர்ச்சிப் பெற்று விருவது றுக்களியலாத உார்மையாகும். அதற்கேற்ப மலையகத்தில் அமைந்துள்ள ராதனைப் பல்கலைக் கழகமும் மலையகக் க:ம் வி. கன்ஸ், பக்கியத்துறைகளில் தன்னாலான பங்களிப்பினை நல்கி வருகின்றது. ப்பல்கலைக்கழகத்தைச் சார்ந்த பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள். rவர்கள் மலையகம் தோடர்பான பல்வேறு துறைகளிலும் ஆய்வுகளை *ற்கோஜன்டு வித்துள்ளனர். பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைமைப் ாறுத்தவரை, அது தனது முக்கிய கடமைகளில் ஒன்றான மலையகத்தின் ஈu - இலக்கி வளர்ச்சியில் தனது மேலான அக்கறை:ைச் செலுத்தி ருகின்றது. தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் சி தில்ஜைநாதன் முதல், சகல ரிவுரையாளர்களூர் மலையகம் தொடர்பான ஆய்வுக்கு ஆதரவு தங்கியுக் ஜனவரை ஊக்குவித்தும் எந்துள்ளனர். தமிழ் சிறப்புக்களை செய்யும் 1ணவரிற் சிஆர். தமது இறுதியாளர்டு தேர்வின் ஒரு பகுதியாக வையகம் நிய ஆய்வுகளையும் நிகழ்த்தி வருகின்றனர். இவ்வகையில், மலையக லக்சியத்திற்குப் பெரும்பங்களிப்புச் செய்துள்ள சி வி. வேலுப்பிள்ளை ீர் எனர். எம். இராமையா, கே. கண்ேணம், குறிதர்சித் தென்னவன் ான்றோரைப் பற்றிய ஆய்வுகளும், காமன் கூத்து, மலையகத் தொழிலாளர் சிறிய கவிதைகள், மிஐைக பழமொழிகள், முதலாக சப்வேறு லைப்புகளிலான ஆய்வுகளும் நிகழ்ந்துள்ளன. தோடர்ந்தும் இடைப் போன்ற பூய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. உ2003ம இவ்வாறிருக்க, லையகத்தின் கலை-இலக்கிய ஜாம்பவான்கள் என்று தம்மைத் தாமே ருதித் தருக்கித் திரியும் சிர், பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வு முயற்சிகளே வடபெறுவதில்லை என்பதைப் பேரளவும், பல்கலைக்கழகத்திற்கு வெளியில் ட்டுமே மலையகம் பற்றிய ஆய்வுகள் நடைபெறுகின்றன என்பதைப் ாவுைம் போது மக்கள் முன் தமது அறியா83:IEபப் பரப்பி வருகின்றனர். கன்னொரு சாரார் பல்கலைக்கழக படிப்பையே அறியாத இன்க்சியாபாதிகளை ஆய்வு சேய்துதான் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் பட்டம் பெற்றுப் பிழைத்துக் நாள்கிறார்கள் என்ற தோானைமீள், தமது அறியாண்மயின் பேரியதொரு *கந்தைப் புஸ்ப்படுத்தி வருகின்றனர். இத்தகையவர்க3:ாப் பற்றிச் சட்டை ாய்யாமல், பண்கலைக்கழகமும் தொடர்ந்து பு:யகம் தொடர்பான தனது
களிப்பீனைச் செய்து கொண்டே வரும்.
ஓர் இனிய இசை விருந்து
நீார்டகாrாகக் கண்டியின் இனிய கர்நாடக இசையை சாதாரக் கேட்டு பனங்குளிர வேகள் நிமேன எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தர்களுக்கு, அண்மையில் ஓர் இனிய இசை விருந்தை ரசிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டது. இசைக் கலைமணி திருமதி கமல்ராணி ஜெயபாஸ்சிங்கத்தின் காலும்ருதாலயா வழங்கிய இராகம் சங்கீதம் என்ற இந்நிகழ்ச்சி இசை ஆர்வலர்களை கவரும் வகையின் அமைந்தது. கமலராகிணியின் மாணவர்கள் நமது முழுத் திறமையையும் நிகழ்ச்சியின் போது வெளிப்படுத்தினார்கள். ஒரு கர்நாடக இசை நிகழ்ச்சிக்குப் பேருந்தொகையான பார்வையாளர்கள் கண்டியில் கலந்து கொண்டதை அன்றுதான் கனர்டேன். தரமான நிகழ்ச்சியாக விளங்கிய அதில் இரு குறைகள் தென்பட்டன. நிகழ்ச்சியின் நேரம் சற்று நீண்டு. பார்வையாளரை சிறிது சிரமப்படுத்தியது. அத்தோடு, தமிழில் சிறப்பாக நிகழ்ச்சி அறிவிப்புகள் செய்யத்தக்க ஒருவரை அறிவிப்பாளராகப் பயன்படுத்தியிருக்கலாம். ஆங்கிலத்தில் அறிவிப்புகள் நிகழ்த்தியவர் தமது கடமையை செட்டார், அளவோடு நிகழ்த்தினார்.

Page 5
கண்டி இலக்கியச் செய்தி மிடல் (
வும் சிந்தனையும்
-க. பார்த்தியன் பி. ஏ. சிறப்பு
காதல் கோட்டை சினிமாவும் சீந்தனையும் என்ற திரைப்படங்கள் தொடர்பான கட்டுரையில் காதல் கோட்டை பற்றிய கருத்துக்கள் சீவ முன்வைக்கப்பட்ட.ே இக்கட்டுரைத் தொடரில் ஆர்ண்மக்காளப் படங்களைப் பற்றிய கனன்னோட்டத்தில் முதவில் முன்வைக்கப்பட்ட படம் காதல் கோட்டையே, அதற்குக் காரணம் அது நல்ஸ்தோ பூண்டப்பு என்பதே. இங்கு அபிப்பிராய பேதங்கள் இருக்கள்ாம். இருக்கவும் கேண்டும்.
இப்படத்தின் நாயகன்-நாயகி கட்டிப்புரண்டு பாடவில்லை. மேலும் கதாநாயகியைத் தூக்கி கதாநாயகன் எடை பார்க்கவுமில்னர்ஸ், கிராமத்துப் படங்களென்றாலும் தாயகி கனவு கார்டு விள்ைளேனியிரோ-மாடமாளிகையி:ே நேர்வதை போன் பாடி ஆடவில்:ை பாடல்கர் நாகரீகமாக எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதில் எண்டரக்டரின் நோக்கம் புரிகிறது. தரிப்பாக "காலமெல்லாம் காதல் வாழ்க" என்ற பாடல் அண்மையி பாடல்களில் சிறந்த பாடஸ், அது திரையில் எழுத்தோட்டத்துடன் இணைந்து போய்க் கொண்டிருப்பதால் வானொலியில் கேட்தும் போது இருக்தம் ரசனையைப் பேறத் தாறுகிறது ஆயினும் பEL நல்ல பாடப்ாள் கேட்துப் போது இருக்கும் ரசனை பார்க்கும் போது இல்லாது தன்-காதலி ஓடிப்பீடித்து விளையாடி கவனத்தைச் rத்திடும் அபயமில்லாமல் சீக்தர் மாகவே உள்ளது. ஆனால் இன்றெங்கோ வாயிலும் ஒலிக் ஆம் நபர் நன்றிய ஆண்ஸ் என்ற பாடஸ் எக்தறைபாடுமின்றி காட்சிக்கேற்ப போருந்தி கோபும் சிறப்பாய் அமைந்துள்ளது."நீ இங்கு சுசுயே ந:ங்து, ஆசுமா? என்ற இப்பாடலை ஆழமாக ரசிக்க வைக்கிறது. இன்று எத்த:ைபுே இட்ரங்களைச் சேதனழிந்து எடுக்கப்படும் பாடல்களை தய31 ஆட்ரன்ைறுகின்றி தட்டி விட்டுப் பார்க்கும் ரசிகர்கள் கூட இப்படவை மீக்கர்டும் ஒருமுறை ஓடவிட்டு பார்த்துக் கேட்டு ரசித்துள்ளமை கறிப்பிடக்கூடியது.
நகைச்:tலும் டைரக்டபின் திறமை தெரிகிறது. முதலில், பச்சைஇரட்டை அர்த்தங்களான முகம் ஈழிக்கும் காட்சிகன்-பேச்சுக்களுக்கு மத்தியின் கதையோடு ஒட்டிப் போகின்ற பாத்திரங்களாக இருவரை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார்கள் நாயகன் மேல் அக்கறை கோண்ட கதையை நார்த்திச் ல்ே உதவியும் பாத்தி: ஒருவரும் நாயகி காதலுக்கு வழியமைத்துக் கொடுக்கிற டெலிபோன் இணைப்பாளராக ஒருவரும் என இரு நகைச்சாளப் பாத்திரங்களும் நன்றார நடித்துள்ளார்கள். குறிப்பாக டைரக்பு:வில் திறமீைக்க மணிவண்ணன் கவுண்டrளி-சேந்தில் பாணியை ரசிக்கும் ரசிகர்களுக்கு தீனி போடத் தவறினாலும் தராஜ நகைச்+rண்பு எழங்க டைரக்டர் அகத்திபன் துணை புரிகின்றார் முன் பாதி பிரிக்காாம். பின்பாதி சீந்திக்கலாம். சோகத்தை திரை திருப்பாது நகைச்சுவை இழையோ புள்ளது.
ஒரு படத்தின் உச்சக்கட்டம் என்பது பார்ப்போர் மத்தியின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின் அது படம் முடிந்தபின்லும் அப்படத்தைப் பற்றி பேச வைக்கும் காதல் கோட்டையைக் கட்டிபு:பங்கள் அக்கிாதல் கோட்டையில் உயிருடன் இணைந்து வாழ்கிறார்கள் என்ற நிம்புதியும் நிறைவும் இப்படத்தில் கிடைக்கிறது சேரமான முடிவுகள் தான் நிடைத்து நிற்கும் என்பதற்காக பிரித்து 335iப்பதோஇறக்க வீடுதோ திணிக்கப்படாது இ:ைத்து வைப்பதன் மூலம் சந்தோஷம: முடினைக் கொடுத்து படத்தை iேற்றியடையர் செய்துள்ளார் டைரக்டர், அந்த இறுதிக் கட்டத்தில் கூட ஒருவரை ஒருவர் இனங்கக்கர்டு கொள் அவர்கள் இருவரும் சந்திக்க வாய்ப்புகள்டு என்பது ரசிகர்களுக்குப் புரியும் இந்நிலையில் அவர்கனைப் பிரித்து ?iப்பது புதுமைல்ஸ் எண்பதால் இணைய வைத்துள்ளார். இது இரண்டான் மு:தான்.
நாயகனின் காதலின் ஆழத்தைக் காட்ட நாயகன் மீது காதல் கொள்ளும் அழகி ஒருத்தியும்-வசதியான ஒருத்தீயும் என இரு துணைப்பாத்திரங்களைச் காட்டுகிறார் டைரக்டர். அழகினாபேர-வசதி வாய்ப்புகளினாபோ இதயத்திலிருந்து பிறக்கும் காதண்ட னேன்ப்படுத்த முடியாது பின்பதை சுவைத்திறனுடன் வலியுறுதியுள்ளயை உண்மைக் காதலுக்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டு.
விடிலும்
வீரப்பா மாதிரி ஃப்லன் iே:ண்டாம். பிரகாஷ்ராஜ் மாதிரியாவது ஒரு விஷ்னன் வேண்டாமா? என ஆதங்கப்படுபவர்களுக்கு இது தாமா% படமீஸ்னஸ்தான். இயல்பான நிலைமைகள்ே இங்கு வில்iங்கமாய் நின்று காதல்ர்களின் இன்ங்ணப்பைக் கடத்திச் செல்கின்றது, பாத்திரங்களது தன இயல்பு கேண்ட கொள்கை, ஏற்கக்கூடிய சந்தர்ப்ப-சூழ்நி:ைகள் என்பவற்றினூடாக நல்லதொரு திரைப்படத்தை பார்த்த நிறைவு காதல் கோட்டையைப் பார்த்த ாேது ஏற்பட்டது.
 
 

5) மே-ஜூன் 1997
தமிழ் அன்னைக்கு மகுடம் சூடும் முஸ்லிம் எழுத்தாளர்கள் LuLius: அல்-அளப"மத் புனைப் பெயர்கள்: மாத்தானியான், விருச்சிகன், அபூமுனாஃப்,
புல்வெட்டித்துறைப் புங்கர், சாத்தன்.
[]; 23.2.1942 Erää, -787
i நூல்கள்: பு:ராப் பொழுதுகள் (குறுங்காளியம்)
மலைக்குயில் (கவிதைத்தொகுப்பு}
பிரான் (மெழிபெயர்ப்பு)
தற்போதைய முகவரி 20, வங்கா மா(த்)தா
மாவத்தை மறுகே,
ሳነ7፵ሯlù.
தொழில்: சுயதோழில், விசைச்சுருளி தயாரிப்பு (Spring;
மாத்தளை டிக்கிரியாத் தோட்டத்தில் போன்:யா - மரியாயி
தம்பதிகளுக்கு ஆத்த மகனாகப் பிறந்த அல் அளFமத்தின் இயற்பியர் rேயுதக்
என்பதாகும்.
:t i ஆண்டிடேயே எஸ்கடூmi ஆரோகா வித்தியா:பயத்தில் (தனியார் LILF Is...}:L) ஆசிரியர் பொறுப்பேற்று அன்வார்டே தன்ைமை ஆசிரியராகி
சிங் வரை அதில் நீடித்தார்.
1988 சூப3ரயில் இவர் போகாந்தபானை சிங்காரமானத்தையிஸ் மன: உத்தியோகத்தராகப் பணியாற்றிவிட்டு மறுபடியும் . அதே பாடசாiையில் இாைந்து 1974 வரைமிள் ஆரியராகக் கடமையாற்றினார். 1874 ல் கொழும்பு வந்த இவர், நெறிவளை - கோ:ேஜ் ஒஃப் டேக்னோலஜியின் வணிகப் * Ififlგრffგi: முகாமையாளராக 1838 வரையில் கடமையாற்றினார். 1979 முதல்
இன்று வரையில் விசைச் சுருணித் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
1958 ஜ் இறுக்கி: உ8:கிள் பிரவேசித்த இவரது எழுத்துட்க ஆசான், “நயினை ஆறாதே" எனப்படும் ஆர். ஆர். அப்பாத்துரை என்ற இரது ஆசிரியர். முதன் ஆறு ஆண்டுகளையும் எழுத்துப் பயிற்சியில் கழித்துவிடும் அன் அன்பு"மத் ேே4 ன் பிறகே தமது இக்கியப் பிரவேசம் என்று கூறுகிறார். இள்வாண்டு தான் இவரது முதன் சிறுகதையும் (பூவின் காதல்) முதற் கணிதயும் வீரகேசரியில் iேளிவந்தன. இது வரையில் பண்ணுற்றுக் கனக்சுனே
கவிதைகளையும் மூன்று குறுங்காளியங்களையும் முப்பது சிறுகதைகளையும் இாண்டு நாவல்களையும் தேசியப் பத்திரிகைகளிலும் சஞ்சிகைகளிலும் எழுதியுள்ளார். தினகரன் வார மஞ்சரியில் தொடர்ந்து வெளிவந்த இவரது * நடைப்பா பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியாணம் குறிப்பிடத்தக்கது. பூபாளம் பேளர்ணமி எனும் சஞ்சிகைகளின் முன்னாள் ஆசிரியர் இளர்.
:ேடக் கவிபரங்குகளிலும் கபரொளிக் கவிபரங்குகளிலும் பிரகாசிக்கும் இவர், இலங்கை ஒலீபாப்புக் கூட்டுத்தாபன முனிப்லிம் சேவையில் இலக்கிய மஞ்சரி இளைஞர் இதயம் போன்ற நிகழ்ச்சிகன: நடத்தியதுடன் பல கவிபரங்குகளிலும் கலந்துரையாடல்களிலும் பங்குபற்றியிருக்கிறார். கடந்த ஒரு
வருடத்துக்தம் மேலாக கவிதைச்சரம் என்ற நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகின்றார். விமர்ஜத் துண்iயிலும் இவர் சிறந்து விளங்குவது ஆதிப்பிடத்தக்கது.
புல்னாங்சூழல், தபேல்ா, டோஸ்க் போன்ற இசைக் கருவிகளில் ஓரளவு பாண்டித்தியமுடையவர். ஒரு நடிகராகவும் ஒளியராகவும் இலைமறைகாயாக
இருப்பவர்.
இருபதாம் நூற்றா85ண்டின் இடங்கிரசுச் சிறுகதைத் தொகுப்புகள் ஆராயும் ஒரு முயற்சியில் தற்போது இறங்கியுள்ளார்.
இனக்கிய ஜாம்பவான் என்று போற்றப்படும் சிலருள் இவரும் ஒருவர் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்கதே.
அான்மையில் வானொலியில் ஒளிபரப்பான பல கவிஞர்களின் கவிதைகளை தோகுப்பாக வெளியிட்டுள்ளார். இவரது இன்க்கிப் பளித்தொடர
வாழ்த்துனோம்.

Page 6
கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் மலைத்தம்பியின் கவிதைகள் மயானத்திலும் ஒலிக்கும்
இராகலையில் பிறந்தபின் கற்கவில்சீரிஸ் ஆயிரம் கலைகள் ஆயினும் "ஆளென்று கூறிட வடித்தானே கவிதைகள்
፷፰ பாரத்து மக்களின் பாட்டாளி ஆர்க்கத்தினரின் படும் துன்பங்களே பச்சையாய் பச்துைக்குத்தி காட்டுதிேல் பட்டுக்கோட்ட கல்யானந்தரத்தை பற்றிக் கோர்டானோ?
பதினான்து, வயதினியே பத்திரிகை வீற்பதற்கு பறைசாற்றி முன்வந்தவன்ாம் பாரதியின் பேத்தியிடம் - கங்கையே நாள் அவரின் பேரன் என வரிசு முழக்சுமீட்டானாம் பான்றது கார் தை படிக்கம் சிவம் பூக்கள்ளப் மரினக்கோடரின் அருள் சிானந்த்லும் கவி கள் = தரங்க ஆம் டார்வின் கூறினான் கூடவே ஒரு புதி'
ஐரேக் கும் சோன்னானே முன்னவன் பரிணாமம் பின்னர் விண்ணவு
போன்னாடை போர்த்தப்பட்டவர்கள் வீண்ானினில் மன்னாடை போர்த்துகின்றார்கள் ! # !! !!!!!!!!!!!!. If
மண்புகத்து இரான்மயா பொன்னாடை போர்ந்திய இராமன் ஏன் மன்ைனாடைப் போர்த்தீவில்:ை' வீட்டிடுவோம் மூட நம்பிக்கையை
கடலருக்கே மீன்னிப்பு - ஆச்சரீபமில்ை கரைச்ரேவ்னன் தந்தான் தருமகளுக்த ரிமி தேளிபுக்த அத்தை தேரிவத்தை ஜோசப் " யோசேப்பு கதைகள்' அகஎய்தியரின் வரம்
: r 5"|5717 foi நச்சொன்னாள் முத்துக்கர்ைரிால்லவா கோட்டியது முந்து சிவலிங்கத்திடமிருந்து முத்தாய்ப்பு வைக்கவில்வை அந்த கவி
கவி(ஆர்கள் மாளிப்பதில்ல்ை
ք: r:ைபத்தம்பீயின் கரீகதரின் மயூானத்திலும் ஒளிக்கும்
-ஆம். iசல்வராஜ1
ህ6
நமது கவிக்குயில்
மயைகத்தின் களிக் எழுச்சியை, விழிப்புணர்ச்சியை அவலமும், அறியாமையும் பே வீட்ட கவிஞர் மன்ஃந்நம்பியி இயலாத பேரிழப்பாகம் அவரது என்றேன்றும் நின்று நிலைத் ஒத்துழைத்து. :பத்தம்பியி தாத்தை வாழவைப்போமென்
மனமுரசு மூ:ம் சு தr, இலக்கிய போதுப்பு: அனைவருக்கும் எனது இத
கவிஞர் மரைத்தம்பி காலம் கவிதைகளை மாசித்து பரப்
இறுதி ஊர்வலத்திலும் கலந்
உருவி
ԼII:
பriயகத்தில் பமை கவிஞர் மrத்தம்பி (ராமப்ட அrங்களை தன் உள்ளத்தி அவர் படித்த க3 உள்ளக்குமுறல்களையும், பேறு உ சேர்த்துகின்ற1.
உர்ைமைகளை து சிக்காத கடவுள் எதிர்பாராத ஆப் ஆத்:ா சாந்தி
Irissử
மலையக மக்கள் மத் மறைந்த களிஞர் ஐசேக் தன் இன்று நிதர்சனமாகையில் ம6 நேசித்த தோழர் மனத்தம்பீ
மலையக மண்? அவனது பிரிவு தமிழ் 56315i ay 7,571 , lily தே
கலாநிதி க. அருண பேராசிரியர்
பேராதவைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறை தலைவரும், பாராதியார் இாங்கதிர் மலையகத் தமிழ் இல்க்கியம் போன்ற ஆய்வு நூல்களின் ஆசிரி தமிழ் அறிஞருமா: சுயநிதி ச. அருணாசலம் அiர்கள் பேராதனைப் பல்க! தமிழ் கூறும் நல்லுயசுத்திற்க அறிவிப்பதில் சுண்டி இளங்கியச் சேய்திமடல்

மே-ஜூன் 1997
மலைத்தம்பியின் மறைவு ஈடுசெய்ய இயலாத பேரிழப்பாகும்.
(பத்திரிகையாளர் க. ப. சிவம்) ஆர்வாகவும், மலையக மக்களின் வாழ்வின் புதியதோர் மாற்றத்தை ஏற்றத்தை, மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் நூர் இஸ்ட்ரீமாம் கொள்டு அவர்களது க்கி புரட்சிக்கனீபாடிய நேஞ்சம் மிக்காகத் திகழ்ந்து நிடீரென மறைந்து ன் பேரிழப்பு மலையக, தேசிய தமீழ் இல்க்கிய நெஞ்சங்களுக்கம் ஈடுசெய்ய வளர்னங்களையும் தனிதா இலட்சியங்களையும் உள்ாலொம் இல்மேபோம் திட அவரது மாத்தமிழ் கவிதைகளை சேகரித்து நூலுருவில் வெளி * கவிதா உள்ளத்தை நமதுள்:ங்களில் ஏந்தி இஸ்க்கியப் பாணிகளில் அவரது
உறுதிபூண்டு செயலாற்றுவோமாக. ார் 31 ஆண்டுகள் தோழமை கோகார்டு பஸ்துனர்ப் பக்கனிகளிலும் ஒன்றித்து னிகளில் பேரார்வத்தோடு ரொந்திய மனத்தம்பியை இழந்து தவிக்கும் பமாழ்ந்த அனுதாபங்கீள் உரித்தாகட்டும்.
மலைத்தம்பி என்ற ஒரு மனிதன் மனிதனை நேசித்த ஒரு மனிதன் ஜார். என்னோடு மிகவும் தொடர்பு கொள்டவர். அவருடைய அற்புதமான சம் அடைந்தான் நான் அவரை நேசித்தர்களில் நாலும் ஒருவன். அiரது து கொண்டு எனது அஞ்சலியை துேக்கினேன், வி. சன்முகம் நிர்வாகி"
i:கேரி கண்டிக்கினா. பின்
வத்தால் மறைந்தாலும் தான் வடித்த கவிதையால் றயாத கவிஞர் மலைத்தம்பிக்கு எம் அஞ்சலி யான இயற்கையூேல்ே நிறைந்த உரூகங்கையில் மேல்கீடயில் பிறந்து 11:ார்ந்தவர் ன் ஐரேக்) ம:ையகத்தில் பிறந்தநாள் நாள் நன் சமூகம் படுகின்ற ஆல்ப்ஸ் 1ள் உதிரத்தான் உருவான உமர்வரின் கவிதைகளை ጳ _ ሓL fli}j, "ዝበጎ ቇቻ,ffi. பிதைகள் ஒன்வொன்றும் ம:ையக தோட்ட மக்களின் உண்மையான
கைகளையும், வேதனைகளையும், ஒதுக்கப்படும் - இழைக்கப்படும் அநீதிகளை
ானித்துக்கூறும் நம் தம்பி ம63ஸ்த்தம்பியை வறுமை வாட்டியது. இத:ை
வகையின் அழைத்துணிட்டார். இவர் பிரிவு மEயகத்திற்க பேரிழப்பே. Tu 1533, l’îTIījů nitif'
r எம நாளா, ஆஃப3:தன.
ணையும், மக்களையும் நேசித்த மலைத்தம்பிக்கு
எனது அஜந்சலி தில்ே மண் பற்று வேரூன்றா காலத்தில் மண்பற்றின் அவசியத்தை கண்ணுற்ற 3 டிரையே மண்டித்தர்பியாக மாற்றிக் கொண்டார். அவரது சீர்க்க க்ரேனம் என்னுலகில் அவரில்ன்ை. பாதி நா ரீன் தானாக படிகக்ளையும் மக்களையும் மீன் மறைவு நிறைவு செய்ய முடியா இழப்பாகம்
பே, முத்துரிங்கம்
தலைவர்,
சமூக அபிவிருத்தி நிறுவனம் கீள்
மலையக மண்ணின் லீமந்தன் னின் மைந்தன் மலைத்தம்பி மக்களை விளிப்புறச் செய்த மரகவிஞன். பேசும் உலகுக்கு ஏற்பட்ட பேரிழப்பு. அவனது கவிதைகள் நீங்கா
ாகுத்து வெளியிட நாம் உதவுேவோம்.
ஐ. ஏ. ரசாக்
ாசலம் அவர்களுக்கு
நியமனம்
சிந்தனைகள், சுவாமி விபுலானந்தரின் சமயச் சிந்தனைகள், காஸ்கண்ணாடி பரும் தேசிய பாகித்திய ரீசும் மத்திய மாகாண ாதித்திய பரிசும் பெற்றவரும், கலக்கழகத்தில் தமிழ்த்துறைப் பேராசிரியராக நியமனம் பெற்றுள்ளார் என்பதை
பேருமையும் பூரிப்பும் அடைகின்றது.

Page 7
கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் C
துரை விஸ்வநாதன் அளி சமூகப்பணிகளை ம சுெெ
ரி வரு
நீண்ட காலமாக கலை இயக்கிய, சமூகப் பணியாற் படைப்பாளிகளின் சிறுகதைத் தொகுதியைத் தந்தவரும், ம ஆன்டுக்கு நான்து மயைசு நூல்களை வெளியிட இருப்பவ ஆர்வலரும் இலக்கியவாதிகளின் காவலருமான துரை ఇచావా
கண்டி மக்கள் கல்ை இ கலாகீர்த்தி பேராசிரியர்-சி.
ஆ. இலக்கிய
என்ற
மேற்படி ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டின் 18.05.19 நண்டபெற்ற "துரைவி" வேளியீட்டகத்தின் ே வெளியீட்டு விழாவின் போது வழங்கப்பட்
இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து
8III. 8)
தலைவர், மக்கள் களி 1813, ysos
இந்நினைவுச் சின்னத்ை
சிறிலங்கா சிகாமணி
நாகலிங்கம் ! அகில இலங்கை மத்திய மாகாண இந்து
西凸闯
101. கொழும் VN
வானொலி ஓசைக்குப் பின்னே மறைந்திருக்கும் பெண் கலைஞர்கள் நாகராணி போபநாயகம் கண்லப்பூங்கா என்ற இலக்கிய நிகழ்ச்சி பிரதி புதன் தோறும் இர: 930 மணிக்கு தேசிய சேவையில் ஒளிபரப்பாகின்றது. இந்நிகழ்ச்சியை தயாரித்: வழங்குகின்றார் நாகராணி பேரின்பநாயகம் அவர்கள். வானொலி ஓசைக்கு பின்னே இவரது சேவை மறைந்துள்ளது. இவரது க:ைL இலக்கியப் பணிகை | கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் பாராட்டுகின்றது. வாழ்த்துகின்றது.
கலைமகள் சின்னத்தம்பி மலையக மக்களின் கடை, கலாசார, இலக்கிய வடிவங்களை அம்மக்களி நவீவுற்ற நிகழ்வுகளை சன்யாக்கி பிரதி விக்கிழமை தோறும் மாiை 5. மீsணிக்கு ஒலிபரப்பப்படுகின்றது. " குன்றின் குரல் நிகழ்ச்சி. இந்நிகழ்ச்சின தயளித்து வழங்குகின்றா கலைமகள் சின்னத்தம்பி அவர்கள். வாaெn ஓசைக்கு பின்னே இவரது பேண்வே மறைந்துள்ளது. இவரது கலை இலக்கியப் பணிகை கண்டி இலக்கியச் செய்தி மடல் பாராட்டுகின்றது. வாழ்த்துகின்றது.
 
 

மே-ஜூன் 1997
ர்களின் கலை இலக்கிய
தித்து வழங்கப்பட்ட
ரவம்
பவரும் "துரைவி" வெளியீட்டகத்தின் மூலம் 33 மலையகப் லையகத்தின் இலக்கிய வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் பொருட்டு
ரும் "துரைவி" வெளியீட்டகத்தின் நிர்வாகியும், கலுை இலக்கிய நாதன் அவர்களின் சகல பணிகளையும் மதித்து அன்னாருக்கு
பக்கிய ஒன்றியத்தின் சார்பில்
தில்லைநாதன் அவர்களால்
I SIT6).j6oil sé
雪ー
பட்டம்
97 அன்று கண்டி சீட்டிமிஷன் மண்டபத்தில் வளியீடான "மலையகச் சிறுகதைகள்" நூல்
து. அவர் நீடூழி வாழ்ந்து மலையகக்கலை
து சேவையாற்ற வாழ்த்துகின்றோம்.
இராமன் லை இலக்கிய ஒன்றியம்
வத்தை கண்டி.
த அன்புடன் வழங்குபவர் ༄། ། *ς
- இறைபணிச்செம்மல்
இரத்தினசபாபதி
சமாதான நீதவான்
மாமன்ற துனைத் நிலைளர்
1ங்கம்ஸ்"
பு வீதி, கண்டி,
F لر
விடியும் வரைக்கும்.--
சமுத்திரம் எற்றியதாம் இருனாள் மறைக்கப்படுகின்ற மீன்கள் துடிக்கின்றன! போதும்
பல்லிகை முட்கள் குத்தியதாம் ஒளியிழப்பதேபிஸ்னன்
மலர்கள் காயப்படுகின்றன நீள்ட இரண்களும்
விடிந்தே தீரும்.
ா உல்சும் ஒளியைத் தேடும் விடி சின்ற போது
சூரியன் பிரசுகமாய்ப் பிறக்குக்
இரவுச்சூரியன் உரசும் அவசரப்படும்.
r இருளாஸ் மறைக்கப்படுகின்ற போதும் ஒளியைத் தேடியலையும்,
ஒளியிழப்பதில்லை - ஆனாலும்.
వీ- வநது இரவுகள் வீடிந்ததும் தான்
கதி வீரல்களைத்) சூரியன்
T தடுத்து நிறுத்தும் - வெளியில் வரும்,
இரவுச் சூரியன்
கீல்ஜரின்னன நிம்ச்ஜ்

Page 8
கர்ைடி இலக்கியச் செய்தி மடல்
இஜ் லக்கிலேண்ட் பிஸ்கட் இழ|
நத்தராம்பொத்த ᎽᎩ
கலை இலக்கிய சமுக कāb போன்றத் துறைகளில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி அண்மையில் மறைந்த
மறைந்தும் மறையாத மாணிக்கம் கவிஞர் மலைத்தம்பிக்கு எங்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி எஸ். முத்தையா ஜே. பி.
དS துண்டசாலை
:பகம் தந்க பங்களிக்கீர் ம8:1ங்கக்பிக் ஈர்கர் அர்:
அ. பழனிசாமி EFEITLÍTILg2 SILOL26řå fisi)
95, டி. ட். .ே It iதி சிண்டி
CHEMISTRY AFL 99
| எதுப்பு:ள் ஆம்
by f R. T. Jegatheesujaran |
' ' , پېژند ృథీ?" منابع
స్ట్రో
NCI Kandy) ||
5=
கெண்டியன் டிரேடிங் கோர்பரேஸன் 23. டி. எஸ். சேனாநாயக்க வீதி கண்டி
LL SL S SL S S SLL L SZL SLL SL SLLS LLLLS SY SLLS S LS LS L L SLLS S L L L S SLLSS L SLL LS LLLLL SLLL LLLL LL
LSLSLSLSSSSSSSMSSSMSSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLAS
LL LLLL L L SLL L L LL LLL S L LLLL L LSL S L SLL L L L LS LL SSL LLLL LLL LLLL LL LL
மறைந்த கவிஞர் மாந்தம்பிக்கு எங்கள் அந்சளி ஏ. நட்சனாமுாந்தி
s
வளரட்டும் உங்கள் இலக்கியப்பணி விமானது விடக்ஸ்டைல்ஸ்
ஜவுளி வியாபாரிகள்
43 அம்பகமுவ ரோட் கம்பளை
LJALI 32II I'liiiiILJ5ċiT... six:5E J-x5, L 157, r. பாடசாலைப் பைகள் துடைகள்
சில்லறையாகவும் மொத்தமாக
பேற்றுக்கோள்ளலாம். விஷேட
ஏற்றுக்கொன்னப்படும்
கண்டி பூரணவத்தை 1813ச் சேர்ந்த இரா. அ. இராமன்
இல: 208, ஸ்தா இம்ப்ரஸில் அச்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மே-ஜூன் 1997
பேனாவை அவன் கைகள் இனி ஏந்தப் போவதில்லை. ஏந்திய பாது அவன் எழுதிய கவிதைகள் காலத்தால் அழியப் பாவதில்லை. மனித உணர்வு-மிக்க அக் கவிஞனின் மறைவுக்கு ண்ைணீர் சிந்துவதை விடஅவன் நேசித்த அந்த மனிதர்களை ாம் நேசிப்பதே அவனுக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய சிறந்த அஞ்சலி
ரட்லர் தந்த ஜே . நியு ஆரீமாலயா பீஸ்கட்
இலங்கையின் முன்னணி பிளப்கட் தயாரிப்பாளர்கள் குண்டசாலை, கண்டி
விஞர் மலைத்தம்பி சாவரம் பெற்ற ஒரு மனிதன் விஞர் மலைத்தம்பியின் எழுத்துக்கள் அவனது 3FFEFD5; லை இலக்கியப் பணிகள் என்றும் நிலைத்திருக்கும் அந்த மானுடனை வாழும் பேதே கெளரவித்துகர்ை
பருமை கொணர்டது.
H F. -
- - - - * நரசிங்கம் இத்திரசாதி ஜே. ரி.”**
வளரட்டும் உங்கள் இலக்கியப்பணி AWL, G.A. B.A. தமிழ் வகுப்புக்களுக்கு)
கவிஞர் 3:த்தாஃபிக்: சங்கர் அஜித்சம்பி ம்ே கணிதம் - விஞ்ஞானம்
W. L. 64 staggart
கல்வி நிறுவனம் கோபம் - கண்டி
SLS SSLLLLLLSLLLLLLL LLLSS LSL LSL LSL LSL LSLSL LLSLSL LSL LSL LSL LSL LSL LSLSL LL LSLSL LL
பற்றும்
கெண்டியன் எண்டர்பிரைசஸ்
புேம் ஓடர்களும் 60. சொட்டுகோடல்ல விதி
சுனன்டி
ஆகிய என்னால் கண்டி டி. எஸ். சேனாநாயக்க வீதி, சிட்டு வெளியிடப்பட்டது.