கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1985.11

Page 1
Tanni
TMES
TAMIL TIMES
ISSN 0.266-4488
ANNUAL SUBSCRIPTION
UKW India/SriLanka................ E9 OO A II other Countries....... ET15/JSS24
Published monthly by TAMIL TIMESLTD P.O., EBOX 304 Londo Wi 3 90N United Kingdom
CONTENTS
Editorials............. ............... 2
Tamil fears confirmed......., 3.
Sri Lanka responsible - Swedish Cabinet Secretary 3
A dangerous and
onimo Luis la W............ 4
Jayawardene meets Peres 4
File on Torture..................... 5
P||alificar Tani | Ethio Cide,...,8
Fourth Birthday.................10
An Exercise in Distortion 14
Critia | Element:S......... 16
Mothers anguish.............. 16
Manufactured Tyranny...., 17
Operation Murugapuri.17
Letters to the Editor.......... 18
Classified advertisements... 19
Wiraws Expressed by Contributor SEB TETICI necessarily thusic of the edit for the publish Eers, The publishers assurneno responsibility
LL LLaL TL LLLLLLL LLLLLLLLLL0S photographs and artwork.
Printgd By Claran dan Prir ters Ltd. Beaconsfield, BİLuckinghar T1 shire.
THE SERI LANKAN
introduce South Afric: shortly. These laws "Identificatic II Pass IF promulgated LIII clicT CIT President Jayawarder|1 to Tiranils, and TI I Thill
whiti predomina In t lly li Il Tthe Til Id : 1st CT11 p)
The Regulations W de Larctic II i If the IT) parts of the north ce Wincs and the issu in Passes by Governi p:IIIl: Ilent settlers According to a report English daily, "The Ni weTlher, the Reg Lull; been prepared Id operative from the first this year.
Lander these: Regiul (ccupying or sound is with Llt the requirci II w Lull bc C.This id:IT pl:rs 18 : Ind Lake II
leticl.
Orics: the specific deitia cited by the M Il person - In It: Wiko Ines with 4 1 Lulp Tiewi u L. TIL L : [ '',':TT:Tit would be required
Lutside the Zolled are the: Z 31 es ar fi Tally wishing 14 enter : Ilt wUrls, the en tire T1 DI parts of the North Cel Ecci II: "Prohibited way as the Jaffna dist His were declared "F Nyber 1984
Tammil pulitical SICILI restrictive: III: SLITES : the government's pri the Tails lut is th hawe T Taclitionally liv issue the with "Pass: fis lieing i I1 L1 riiH IL 1 E li Secondly, the systeill
 

WOI. W. NO. TI
November 1985
75р
UTH AFRICAN TYPE
KAN "PASS LAWS"
gover IIIT ent is to in typic Pass Laws' , referred 1 is egulations to be ergency powers by will mainly apply
speaking Muslims iwe in the island’s irovinces,
ill provide for the Itt hic III, easte Tn :ind intral province into g if Identificatin ment Agents tim
and Villagers. in the Sri Lank: Il
Island', of ll Ltions have alreally
W Luld tricci bę: week (fDece the
ations, any person
the nailed Zones de:Intificatic III Passes, ed "Lin: Luthorised into Custody and
reas havc bccII III is try of Dcfccc. | renläin in Ihose sly obtaining a pass Agent. Such passes for anyone from as to enter illny One The from Ine Zone her Wyne. En other ther II, L:slern III It Tal provinces will ones' in the sime ict Lill the C4H5 til rohibited Zionics irn
Jcs claiIII th: thię sę e inte:Ille tassist gr: III it of driving : a reas where they cd by refusing to s' and trealing the IT "oriscid Ocçupation. designed to enable
the issuing of passes to any number of Si Thalest: SL that they III y el ter III el relimiIiIi in the traditionaal Tal Ilnil I reas wit li the stamp of official authorisation,
The need for requiring the people living in the Irth IIId east to obtain identification passes is questionable in the context (f the fact that all Sri Linkins HT! issued with Hind are requircd Leo hawe in their picossessico II, and produce When required to do so their National Identity Cards.
On the Occasion of the fourth birthday of TAM IL TIMES, One of the main subjects of conversation and criment was the distribiti bil of countersei copies of "Tanil Times” hy Sri Lankan missions abroad, Mr. Harry Greenway, Conservative MP, is seen holding aloft a copy of the fake "Tamil Times' and the genuine le. He told the audience that they should not be worried about this clumsy effort for "the best form of flattery was imitation' and this was in fact what the government was tlting.
(See als Pages 12, 13 af7d24)

Page 2
2 ΤΑΜΙLTIMES
VO. V NO. November 1985
DOWNRIGHTHYPOCRISY g
IT IS downright hypocrisy on the part of President Jayawardene to deny that there is an ethnic conflict in Sri Lanka as he did at the recently held Commonwealth Conference and later during his interview with the BBC. To depict it as a struggle to create a Marxist state in the whole of Sri Lanka represents a dishonest attempt to attract money from Western powers to prop up Sri Lanka's collapsing economy and finance the war machine which he is building up to attack and suppress the Tamil people. ܖ
While the President and his special envoys make regular and frequent pilgrimages to New Delhi with the ostensible purpose of seeking a political settlement to the ethnic conflict, and when there is supposed to be a "ceasefire' between the government and the Tamil militant groups, the President's declaration in his BBC interview that he was going to wipe out the Tamil militants within a year only confirms the widely held suspicions as to the genuineness of his government's commitment to a negotiated political solution. On the contrary, the allocation of Rs.5.8 billion in the 1986 budget for the procurement of arms provides further confirmation of his government's continued commitment to a military solution.
The military build-up by the government is accompanied by the security forces mounting frequent search and destroy missions against Tamil militants during which hundreds are rounded-up and detained. The latest rampage by the armed forces in Batticaloa (page 24) where a number of Tamil civilians were indiscriminately shot dead and scores of residential properties set alight demonstrates that the so-called ceasefire has had absolutely no effect upon the conduct of the security forces.
Great expectations were created with the announcement of the appointment of the Ceasefire Monitoring Committee. It was hoped
that it would indu atmosphere to facili Solution. It was also with its appointmer forces would abstain f
ETHNC
IN THIS issue (pag attention to the dia ethnocide of Tam government of Sri L pursuing.
The government secret of its intentic claim of the Tamil northern and eas constitute their tradit Devious and subtle Sinhala enclaves in th the past have now forcible evacuation people and aggres: colonisation of Tamil Sinhalese brought fro While President Ja
IT IS not proposed to and sentiments ex Mothers' Front of Standing Committe page 16) which v endorse.
The subject of conduct of a minori criminal elements under the cloak of lit confronted head-on Tamil militant grou be no procrastin CXCUSCS ,
The Tamil people enormous hardship under the weigh oppression and the committed by the S and its security forc massive retaliation forces, the Tam supported and prote they believed are struggle for oppression.
 

re a peaceful ate a political
expected that t, the security 'om engaging in
NOVEMBER 1985
their familiar method of uncontrolled and indisciplined behaviour. Today it would seem that the Committee has been rendered helpless and totally ineffective.
)CIDE & PASS LAWS
e 8), we focus bolical plan of ls which the anka is actively
has made no on to deny the people that the tern provinces ional homeland. ways of creating ese provinces in
given way to
of the Tamil sive and open areas by armed m outside. yawardene takes
offence at Sri Lanka being compared to the South African racist regime in the matter of discrimination and oppression of the Tamil people, his government has now announced the promulgation of South African type pass laws to be applicable to the Tamil speaking people of the north and east of the island (see page 1). Apartheid in South Africa is showing signs of crumbling in the context of an upsurge of black militancy. However, the Sri Lankan state gripped by the institutionalised ideology of SinhalaBuddhist chauvinism is entrenching and extending the practices of apartheid.
AND SELF-DEFEATING
repeat the views pressed by the Jaffna and the ; of Tamils (see te unreservedly
the despicable y of unruly and masquerading eration has to be by the genuine s. There should tion or lame
have undergone
and suffering t of national iolent atrocities i Lankan regime s. In the face of by the security
people have ted those whom engaged in the reedom from
fJifi, í 4 í . *
i .ثقضحد *#اشند
The actions of some criminal gangs within the Tamil community have provided the government with the much needed ammunition to malign the just struggle of the Tamil people.
Besides the moral and human rights issues involved what is at stake is the credibility of the Tamil people and their struggle on the international arena. Those groups and individuals who claim to lead the Tamil people to national liberation should recognise their responsibility in bringing about a measure of control and discipline among their followers. If there are dissident groups which feel left out of the scene, steps should be taken to bring them within the fold.
We hope we are expressing the views of the vast mass of the Tamil people and others sympathetic to their cause when we say that prompt and effective action should be taken to eliminate this ugly and selfdefeating development.

Page 3
NOVEMBER 1985
TAMIL FEARS C(
THE LATEST reports from Trincomalee district of aerial and gunship attacks on unarmed Tamil civilians indicate that the Tamil people's “worst fears' that the Sri
Lanka Government is only interested in
an escalation of its military action have come true, according to Mr. A. Amirthalingam, the TULF's SecretaryGeneral.
If the Government of India wanted any meaning to the ceasefire which it had brought about, it would take steps to see that the spate of firing from the air on Tamil civilians stopped immediately, Mr. Amirthalingam said in an interview. “These latest violations need to be openly condemned by India', he noted.
Mr. Amirthalingam ascribed the Sri Lanka Government's coming to the negotiating table to two factors - the action of the militants and India's role. “These were the only two factors which forced it to realise that it had to settle the matter," he reasoned, “but now, the ceasefire has brought the action of the militants to a halt, and the only pressure left is India's role - India has a moral duty to intensify its own efforts to compel the Sri Lanka Government to come to a reasonable settlement.' '
If both the factors compelling the Sri Lanka Government to negotiate were ruled out, “the Tamil people will be exposed to the genocidal attacks of the Sri Lanka armed forces and will be helpless in the face of these,' Mr. Amirthalingam said. -
"India should apply greater pressure on the Sri Lanka Government and not merely act as a conduit', Mr. Amirthalingam remarked. While the Tamil people were satisfied that there was no change in India's policy since Indira Gandhi's time, some of the statements of the Indian Government might give impression to the Sri Lankan Government that India's attitude had changed. Something must be done to remove that
4-es WTOIng.
impression, Mr.
Arguing that
i substantive issue powers to the
hand-in-hand wi ceasefire effecti said it was impor with the Indian TULF's basic sta not COnStant COns Government, the themselves force based on India's ( Mr. Amirthali unfortunate that stand that it wo alternative fram “Since the ENLF alternative pro thinking of the appears to be on set of proposals to Government. It working paper is n Mr. Amirthalin had conveyed it posals but it was for it would have groups to sit tog the minimum bas on the Tamil sid able to present a ur we had a united the four principl. of a settlement. ficient, a structur be given . . .” explained.
At the recent ta ENLF had indicat to meet the Fo
Romesh Bhandari
conjunction with the TULF and PLC a situation where a be presented. Mr that the TULF wo to forge unity amo
in Sri Lanka.
Kotmale project.'
:
SRI LANKA RESPONSIBLE FOR TAMIL
- Says Swedish Government
It is obvious that the Tamils in Sri Lanka have been vic and suffering, writes Pierre Schori.
"The Lankan Government cannot escape responsibility, for Tamils, writes Pierre Schori, Cabinet Secretary in the Swedish Fo In an article in Dagens Nyheter of 5/10/85 Aru Sandanam criti having said that “We regard the violence in Sri Lanka as a confli groups for which the Government in Colombo is not responsibli obviously been taken from the September 1983 issue of the South This is, however, a misconception of a commentary passed thro the Foreign Office to the South Asia Bulletin. It gives a completel own and the Swedish Government's attitude to the occurrences w
The Government has, on the contrary, followed the developm Sri Lanka with deep concern. It is obvious that the Tamils ha oppression and sufferings which are not motivated by various Lankan Government cannot escape responsibility in regard to thi The Swedish Government's attitude has on numerous occasic the Government in Sri Lanka - as recently as in connection with t
Pierre Sch

TAMITMES3
NFIRMED - Tulf leader
mirthalingam said. a discussion of the elating to devolution of Lmil people should go attempts to make the , Mr. Amirthalingam nt to keep the dialogue overnment going. The d was that if there were ltations with the Indian Tamil groups might find to reject a settlement forts. gam said that it was le ENILF had taken the uld not spell out an 'work of proposals. has refused to give any osals, the present Indian Government
he lines of preparing a
bresent to the Sri Lanka now realises that the ot an acceptable basis.' am said that the TULF views on the prostill “not very happy' preferred all the Tamil ether and to indicate is. “The shortcoming e is that we are not ited stand. At Thimpu, stand when we placed es basic to our idea But this is not sufed framework should Mr. Amirthalingam
lks in New Delhi, the 'd that it would prefer eign Secretary, Mr. separately and not in he other two groups, T. This had resulted in
united stand could not
Amirthalingam said ild continue its efforts g the groups.
ー OPPRESSION
... » نام «ف رأس t i i ده ، ش. با
irst 'its r im d丹oppression
le oppression of the eign Office. izes me for allegedly between two ethnic '. The quotation has . . . Asia Bulletin. --- gh the Press office of . wrong picture of my ich have taken place
nt of the situation in ! been submitted to rrorist actions. The
s been submitted to inauguration of the
i Cabinet Secretary 17.10.85.
No framework for devolution had been discussed in Delhi with the Indian Government taking the stand that it would try to improve the existing framework, and figure out how that could be made acceptable.
The TULF had learnt of the details of the meeting between the Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi and the Sri Lankan President, Mr. J.R. Jayawardene, in the Bahamas and found that it had revolved around the three core issues - the merger question, internal law and order, colonisation and land settlement. The TULF said that Mr. Bhandari had conveyed Mr. Jayawardene's expressed perceptions of these issues to it in Delhi. The TULF reiterated its stand on these issues, making clear what would be the minimum acceptable settlement.
In response to Mr. Jayawardene's ruling out a merger, Mr. Amirthalingam recalled that the TULF, aside from reiterating its view of the integrity of the Tamil homeland, had explained to the Government of India that what it was asking for was similar to the reorganisation of India's linguistic provinces after Independence. “Just as part of the Madras Presidency was incorporated into Madras State along with the southern part of Travancore and the northern part of Madras Presidency along with part of Hyderabad became Andhra on a linguistic basis, we are suggesting that the geographically contiguous Tamil areas traditionally occupied by the Tamil people be made into a linguistic province.' - Mr. Amirthalingam said that Mr. Bhandari’s report of Mr. Jayawardene’s promise to confer on the Chief Executives of the Provincial Councils police powers similar to those of “his Minister in Colombo' was unclear on whether the reference was to the Minister of National Security or to the Minister for Internal Security. The TULF had made it clear in Delhi that the provinces should be given police powers similar to those existing in Indian States.
On the third issue relating to colonisation and land settlement, the TULF had pointed out that the demographic pattern of the Eastern province had changed since independence. on account of Sinhala colonisation and that could not be perpetuated. 3. Expressing this view that prospects for a settlement of the Tamil problem did not seem hopeful at all, Mr. Amirthalingam said “We don't see any light at the end of the tunnel at all'.
It appeared that the next initiative in the process would be the Indian Government's taking up the issue with the Sri Lankan Government. Mr Rajiv Gandhi will meet with Mr. Jayawardene in Dhaka in December during the SARC summit. However, there was no indication that "intense discussion' on the issues would take place, Mr. Amirthalingam said. . . By courtesy of "The Hindu'

Page 4
4 TAM TIMES
THE MOBLISATIONAND SU
A DANGEROUS AW
"The Mobilisation of Supplementary Forces Act has just passed through Parliament without any worthwhile discussion.
"The country had had no opportunity of understanding the import of this piece of legislation which, if discussed, would have given rise to a great deal of controversy.
“This Act had been publicised as legislation which enables the conscription of persons to the country's Armed Forces. “Even a first reading of the Act however makes it quite clear that the conscription is mot to the existing Armed Forces but to other military and para-military forces to be set up outside these and away from their control.
“This by itself is significant and one can see at least one unprecedented way in which these forces can be used.
ARMY ACT
"The Army Act allows the existing Army to be used only in one civil life situation, and that too is closely defined.
“That is for the maintenance of essential supplies and services in the event of these being threatened. Its involvement in other areas of law and order can be had only after the declaration of a state of emergency under the Public Security Act.
“This is not so with the military and para-military forces to be set up under the new Act.
"The Act allows the use of these forces "in the prevention or suppression of any
by Dr. Colvin,
rebellion or insurrectic disturbance.
“The category give disturbance is wide enou a sizeable strike of work
SUPPRES
"That is, these forces for the suppression of a
“One can understan that suppression when the new forces are unde be under the disciplin which normally attend to law and order.
“The new law possibilities too. A co machinery with Emerg can resultinstrikers bei forced to work.
FORCE
"The forces to be set u the new Act as the N Force, any other Auxi Para-military Force, the the Civil Defence Force "These are described: Forces.
“As to the Auxiliary 1 here, it must be reme Army Act and the Acts Navy and the Air For recruitment of suppleme as the Volunteers and th the Reserves.
THAT secret ME
Why has Lankapuvath and the rest of the Sri Lanka media that the government owns or influences remained tight-lipped up to now about the meeting between President Jayawardene and Israel's Prime Minister Simon Peres, when the former was on his way back home after attending the CHOGM meeting in the Bahamas?
The meeting could hardly have been an accidental or ephemeral one. Otherwise the world press would not have given it such attention. What's more, either Lankapuvath or Ministers Lalith Athulathmudali and Anandatissa de Alwis, who have been quick to contradict false or incorrect reports in the foreign media recently, would have shot it down in flames by
OW.
The story of this “secret meeting'
was first revealed by official JERUSALEM repeated in the nev Israel's official radic taken up by the Frenc AFP, which added leaders had discussed matters. It was next t India Radio, which r on October 29, and it the world press with t Sri Lanka.
Speculation is now “secret bilateral matte leaders, whose gover officially recognise discussed.
It could not have be the government gets and SHIN BETH, as t swing.
It could not ha
 

NOVEMBER 1985
LEMENTARY FORCES ACT
D OMINOUS LAM/
De Silva
in or other civil
n here as civil gh to include even BeTS.
SON
can be used even trike.
i the intensity of one realises that r no obligation to of those forces matters of public
provides other mbination of its ency Regulations ng conscripted and
S
pare describedin ational Auxiliary liary Force, any Home Guard and
as Supplementary
Forces mentioned mbered that the
in respect of the ce allow for the entary forces such e maintenance of
“There can thus be no valid or legitimate reason for the new law except to give legitimacy to the para-military forces and the Home Guards.
“But this at what cost? "The very inclusion of the projected National Auxiliary Forces in the same setup with the Home Guards etc. is bound to pull down the standards of professionalism in the presently existing Armed Forces too. "This is especially so because these forces can be assigned for work with the existing Armed Forces and the Police.
“But under the Act, even in such contingencies, they need not come under the operational command of the present hierarchies of the Armed Services or the Police.
“The President, who appoints their Commanders and Commandants, can also place them in these instances under the operational command of “any fit and proper person designated by name or office'.
“The Reserve Affairs Council set up under the Act does no more than get up the recruitment schedules and perhaps the basic rules, if any.
"In fact, the Act leaves a large area to be filled by gazette regulations. That is, this Act, which provides for such radical departures in respect of the recruitment and utilisation of military and paramilitary units, also allows to a government in power undefined areas of operation and powers for their manipulation.'
ETING IN PARIS
| Israel's semi
1 POST. It was vs bulletins of ). It was then h news agency,
that the two secret bilateral aken up by Alllayed the news was repeated by he exception of
rife as to the rs’ that the two nments do not each other,
en the help that rom MOSSAD his is now in full
rve been the
resumption of trade relations as our government has already allowed Sri Lankan private businessmen to trade with Israel and even given green-light clearance for state corporations and GOBUs to do the same.
So the consensus is that further steps on how to enlarge Israel's political and diplomatic presence in Sri Lanka must have had high priority in the secret talks.
No wonder such talk had to be kept secret. It will annoy not merely the Arab countries and India but also Muslim and democratic opinion in Sri Lanka.
Maybe the government will come out with some explanation before this is published. But its long and deafening silence on such an explosive issue will make a belated statement even more suspect.

Page 5
NOVEMBER 1985
Sri Lanka
Safeguards ag are Suspendec
Allegations that torture occurs in Sri Lanka have long been of concern to AI. Over the past five years, however, the organisation has received consistent reports, many in the form of sworn affidavits, which lead it to conclude that that the practice is widespread and persistent. Torture is used particularly against political detainees, some of whom have died as a result, and also against criminal suspects.
- y.,~~»«amiyimyovaetmeevx - Prohibited * r * '' When the present government took office in 1977 it prohibited torture and cruel, inhuman or degrading treatment under the Constitution. It has also denied that torture is permitted, stating, for example in a letter to AI on 30 July 1984: “The Government of Sri Lanka categorically denies that it permits or condones the use of torture for any purpose whatsoever." In 1982 the government also deposited a Unilateral Declaration Against Torture with the United Nations.
However, torture has been widely reported by a variety of sources. AI has received testimonies from former detainees detailing torture and from witnesses to the torture of others; from relatives of victims and from lawyers. In addition, the findings of several medical
Violence used by Tamil groups
In recent years most of the Tamil opposition groups demanding a separate state for the Tamil minority have resorted to violence. In addition to killing security forces they have been accused of killing alleged Tamil “informers' and in 1985 of killing Sinhalese citizens and of kidnapping and killing politicians. A condemns the torture and execution of prisoners by anyone, including opposition groups, but is concerned that in bringing to justice those responsible the government's actions conform with international standards for the protection of human rights and that torture is always prohibited.
examinations consistent with Similar repo the internation The Times ( hospital staff many victims o boys emerge fro in custody with thrashings witl sand. Some ha been suspendec doctor said: “I SI a week, but rer do not seek tre afraid or beca travel'.”
Those most between the ag members of th have been ar Prevention of Tamil womena tortured.
AI has also Sinhalese pri opposition pau People's Libera Sri Lanka Free been tortured. S are also regula tortured. For ex a young man theft, died in c. interrogation ir At the inquest had died as a re.
Torture occu camps and in pc reported from p “confessions' o is widely used b including the Department (C Force, a recentl operates in the
Army camps detainees have a include Vavun Elephant Pass, Thallady and Gl been allegations established cam Task Force Kaluwanchchik Province and at Prison in the sou

TAMILTIMES5
FILE ON TORTURE
o.10 October 1985
amnesty international
Jainst
of former detainees are the tortures alleged. ts have been published in al press. In January 1985 London) reported that n Jaffna had seen ". . . army beatings. Typically m interrogation and spells multiple bruises caused by PVC pipes filled with ve heel fractures, having and beaten on the feet. A e about five of these cases hember that many victims 'atment because they are use it is impossible to
at risk are young men, es of 17 and 25, who are e Tamil community and rested under the 1979
Terrorism Act (PTA). 'e also known to have been
Assault
received allegations that soners belonging to ties, în particular the tion Front (JVP) and the dom Party (SLFP) have inhalese criminal suspects ly reported to have been ample, W. A. Dayaratne, irrested on suspicion of stody on 28 March after Wallawa police station. the magistrate stated he ult of police assault. 's in military and police lice stations, but is rarely isons. It is used to extract. to obtain information. It the army and the police, Criminal Investigation D) and the Special Task formed police unit which astern Province.
the north where former leged they were tortured ya, Palaly, Panagoda, "oint Pedro, Keerimalai, unagar. There have also of torture in the recently is of the police Special at Kalladi and di in the Eastern oosa Camp and Tangalle h.
free myself.”
torture
“I saw able-bodied young men naked with bleeding injuries on their bodies and swollen tell-tale marks of beatings. I also saw men standing by with pieces of plastic pipe about three feet in length. . . I also saw one of them rush at one of the men who were being beaten and attack him with his legs. The person who received the kick was already, from signs visible to me, in a weak position and he fell dead at the kick. This man . . . was covered with amat.' Affidavit of boy detained in Vavuniya Army Camp in June 1985.
“While questioning me he now and then placed on my lega device which made me feel that I was subjected to an electric shock. This he did five times. Every time. . . my whole body shook violently and was in a state of shock. The device appeared to be about two and a half feet long and pipe-shaped, black in colour. At one end there was a coiled spring. It was this part that was applied on my body. At the other end there was a switch which was pressed every time it was applied . . .” Affidavit of man detained in Mankulam Army Camp in June 1985.
A young man arrested in August 1984 for allegedly being in possession of 'subversive literature' stated in an affidavit that on arrival in Panagoda Camp ". . . I was put into a dark room, stripped 'of all my clothes and made to lie on the floor. My hands and feet were chained and large spikes were inserted into my body . . . I was assaulted with machine guns, iron rods on the knee joints, neck regions, close to the eyes, on the feet and almost all parts of the body ... I was bound with chains on the legs and let down a deep well and then pulled up.' i Another former detainee stated that in May 1984, at Elephant Pass Army Camp, “. . . my legs and feet were handcuffed. I was then suspended from the roof by my legs. A soldier hit me on both feet with a loaded (plastic) pipe, while another hit me . on the back. The beating was so severe that I broke the handcuff while trying to Continued on page 6

Page 6
6TAMITMES
File on Torture: Sri Lanka continued on
Torture victims have been warned not to make statements about their experiences by members of the security forces and threatened with rearrest and further torture should they do so. Some detainees who made statements alleging torture have been beaten. In spite of such threats many former detainees have alleged that they were tortured.
Affidavits
As well as receiving affidavits such as those above, AI has also interviewed a number of detainees who have left the country, most of whom wish to remain anonymous for fear of reprisals against their families. In some cases medical examinations were conducted at AI's request. One such case is that of a young man detained at Kallady Camp, near Batticaloa, in late December 1983. He said he was beaten for several hours with rifles, iron rods and plastic pipes while
being questioned about incidents attributed to Tamil opposition groups.
Beaten
“They tied the rope around my arms, crossed right over left over my chest. My arms were tied together just above the elbows and I was suspended that way. My toes could reach the floor, but they brought a tray of burning coals so that I was forced to bend my legs to avoid being burned, all my weight being taken by my arms. I was beaten and hit on the soles of my feet. A mug of chilli powder mixed with water was brought in and the paste applied to my eyes which were forced open, into my nose, ears and onto my genitals. When I opened my eyes from crying they put more in. This continued for several hours. I started feeling a numbness in my arms.' s
Ten months later a medical examination conducted at AI's request found that: ". . . the remaining physical scars confirm the essential story. The multiple faint scars criss-crossing his back are typical of a beating. The scars above each elbow . . . are . . . consistent with
The following typeso been reported to AI:
O prolonged hangin; while being beaten all body, sometimes fort one night and someti head tied in a bag in w were burning, makin feel close to suffocatir
D prolonged beating on the soles of the feet stretched out on a ber hanging by the knees
“On 2 December 1984 I was playing with my child in the compound of my house when a soldier armed with a rifle who came along called me to come out . . . This soldier then spoke to another soldier who was close by and then turned and fired at me. The bullet hit on the rightside of my stomach, which pierced through and found an exit on the back close to the hips, leaving a gaping wound. . . I was then rushed to the hospital. . . I did not commit any offence by playing in the compound of my house with my child and do not know why I was punished in such a manner.'
- Affidavit of victim.
beatings on the genita
abrasions caused by a re tying the arms together.
the median and radial ne on the left was confirmed examination in 1984. “T nerve damage in the left a with the position of the arı . . . This man is fortunate
to these major nerves was leave a permanent disable
Student
X, a student at Jaffna been arrested in Janua applying for a permit to tr resume his studies. Duri was shot in the left leg. F the Kaluwanchikudi Col and beaten and then Commando Camp. He w six weeks later. “My hand behind me . . . a rope v . . . thrown over the wood roof. I was made to hang
"Chilli powder was t eyes. My clothes were tak powder rubbed onto genitals. They placed nail my feet and started haml with a length of plastic wounds on the soles of n rubbed chilli powder.
"I was hung like this f midnight. The following the same treatment . . . ) the same manner and bea about 4pm. I was alsc buttocks with a heated When they released treatment I was unable to or my feet.”
A week later he was re. to Batticaloa Hospital. found that owing to the lo which I was hung up by nerves were affected. I w move my hands. I was three months and 20 days to use my right hand. handicapped and have t with my left hand.' '
Hospitali; A doctor who reportec Batticaloa two weeks

NOVEMBER 1985
26
torture have parts of the body with sticks, batons
and sand-filled plastic pipes.
upside down O insertion of chillipowder in the Over the nostrils, mouth and eyes and on the he duration of genitals.
les with the O electric shocks.
SH eS O insertion of pins under ; une vicum fingernails and toenails and in the
• heels.
i, especially O insertion of iron rods in the
while lying 3S
chor while . . .
rom a pole; O burning with cigarettes.
ls and other O mock or threatened executions.
straining rope,
.” Paralysis in rve distribution ut this [medical) le Ore SeVere rm is consistent ns, as described hat the damage not sufficient to ment.”
University, had ry 1985 while avel to Jaffna to ng his arrest he He was taken to mmando Camp to Batticaloa as interrogated s were then tied was secured and len beam on the rom this rope. hrown into my en off and chilli my body and S on the soles of mering the nails piping. Into the y feet also they
rom 8pm till 12 lay I underwent was hung up in en from 8am till
burnt on my metal rod . . . he from their move my hands
2ased and taken “The doctors ng hours during my hands, my is still unable to hospitalized for I am still unable am immensely learn to write
ed
y treated him in after he was
tortured stated: “There were contusions and linear abrasions on the back, thigh and chest wall. He could not move his upper arms, almost completely paralysed. There were flickers of movement in the left fingers. The lower limbs were also paralysed.”
“I have lost my sense of hearing. I cannot see properly. My speech has been affected. My voice is very hoarse and inaudible. I cannot walk properly as I suffer severe pains in the knee joints. I have also lost my job and doubt whether I will be able to performany responsible work again. Prior to my arrest, detention and torture, I was a healthy, robust and hard working person. I have lost count of the days and my memory fails me. . .''
- Affidavit of victim.
In all cases of torture and ill-treatment reported to AI detainees were held incommunicado. AI has repeatedly informed the Sri Lankan Government that special legal provisions, especially those in force since 1979, facilitate torture. Under the 1979 Prevention of Terrorism Act normallegal safeguards are suspended and detainees can be held for up to 18 months without access to lawyers and relatives. They can be held in incommunicado detention in unknown places without any form of independent control or supervision. Relatives have difficulty in establishing the whereabouts of detainees and in recent months over 180 are reported to have “disappeared', the authorities having denied any knowledge of their detention. Lawyers and relatives complain they are rarely permitted access to detainees during the initial months of detention, when torture reportedly OCCUS.
Repercussions
Article 126 of the Constitution permits the Supreme Court to hear petitions of infringements of fundamental rights. However, cases alleging torture rarely reach the Sri Lankan courts. There are
us

Page 7
NOVEMBER 1985
well-founded fears of repercussions and many victims do not have the financial resources to approach the courts. Relatives say it is difficult to find lawyers to take up the cases of those detained under the PTA. Where allegations of torture of political detainees have been brought before a court no effective action is known to have been taken to punish those responsible. . . . K. Navaratnarajah, who was detained under the PTA, died on 10 April 1983 in Gurunagar Army Camp. A post mortem identified 25 external and 10 internal injuries on his body and the magistrate at the inquest into his death returned a verdict of homicide. No action has apparently been taken to bring those responsible to justice. AI knows of no case in recent years in which police or security personnel have been prosecuted for acts of torture or deaths in custody of political detainees held under the PTA.
Deaths
Several such deaths have been reported recently. A young man detained in Elephant Pass Army Camp in 1984 described the death of two fellow inmates: “At 12 midnight on 13 August 1984 Kandasamy Pathar Pirapaharan of Valvettihurai and Sivasubramaniam wanted to urinate. They were taken out and later their dead bodies were brought into the room with large wounds on their backs.'
“I was stri tied around dragged al doorway a ankles was wooden ve door. I was hanging up room with inches off til the back up plastic pipe iron rodso One of thei the anus. T burning co:
Inquests int criminal suspe the ordinary p Criminal Proce police personn prosecuted, al However, inq custody of apparently rare and 14 June 198 the custody of Suspended und 15a.
This regulati dispose of boc inquests. It was by Emergency
In view of persistent reports of torture in Sri Lanka in recent years, AI recommends that the Sri Lankan Government implement the following measures as a sign of its commitment to eradicate torture and ill-treatment, as laid down in the Constitution and reaffirmed through its Unilateral Declaration Against Torture to the United Nations.
Please write courteously worded letters urging the Sri Lankan authorities to take effective measures for the prevention of torture in Sri Lanka, as indicated below:
The Sri Lankan Government should issue clear public instructions to the army, police and other security forces personnel that torture is a criminal act and will not be tolerated under any circumstances. All relevant officials should be instructed to refuse to obey any order to use torture.
The Prevention of Terrorism Act and the Emergency Regulations should be amended to allow detainees arrested under their provisions
immediate a lawyers and
that detainee judicial auth arrest, prefer
Relatives informed whereabouts should be he detention.
The gover an independ investigate co deaths in cust be published should be h custody ul procedures ol relatives and produce evid witnesses ats
Where it is been comm instigation ( criminal and ( should be inst
 

TAMILTIMES7
pped naked. A rope was lmy ankles. I was ong the floor to the nd the rope around my passed through the
ntilation grill over the '
pulled up by my feet side down, facing the my head two or three he ground. I was hit on perpart of my legs with s. . . I was struck with n the soles of my feet. ron rods was forced into hen they brought
aland chillies on a tray. \o :וייז \A וי Kalladay Camp in December 1983.
*** * ༣༧༣༥༣༢
When they dropped the chillies onto the coal, the two interrogating officers had to leave the room from the smoke. A soldier then tied a sarong around my waist so that it fell down over my headlike a funnel. The burning chillies were placed inside. Owing to the fumes, I felta burning sensation. I had difficulty in breathing. I remained like that for two or three hours. I was untied and dropped to the ground. Ilost consciousness.
-Affidavit of young man detained at
o deaths in custody of cts are usually held under rocedures of the Code of :dure. In Several instances el have subsequently been though rarely convicted. uests into the deaths in political detainees are , and between 3 June 1983 ;4 all inquests into deaths in the security forces were ler Emergency Regulation
on authorized the police to lies in secret and without s replaced on 14 June 1984 Regulation 55 B-G which
permits some inquests but only under special procedures that substantially limit normal legal safeguards. Immediate investigation by an independent magistrate, applicable under ordinary law, seems to be by-passed. Inquests conducted by the High Court, in principle sitting in camera, can apparently only be held upon the initiative of the police and the proceedings may not subsequently be published without government authorization. Furthermore it appears the security forces may still be permitted to dispose of dead bodies without an inquest in exceptional circumstances.
Continued on page 24
ind regular access to relatives and to ensure s are brought before a hority promptly after ably within 24 hours. si
and lawyers should be promptly of the of detainees. No one eld in unacknowledged
nment should establish 2nt body to impartially mplaints of torture and ody. Its findings should in all cases. Inquests eld into all deaths in nder the ordinary the Criminal Code and lawyers permitted to ence and cross-examine uch proceedings.
S found that torture has itted by or at the of a public official, disciplinary proceedings ituted. S.
Confessions or other evidence
obtained through torture should never be invoked in legal proceedings.
Rules should be introduced for those detained under the Prevention of Terrorism Act ensuring the presence of a senior official throughout interrogation. The government should permit regular visits by an independent body to inspect places of detention.
All victims of torture and their dependants should be entitled to compensation and medical care.
Send your letters to His Excellency President J.R. Jayewardene, President Secretariat, Republic Square, Colombo 1, Sri Lanka and Mr Lalith Athulathmudali, Minister of National Security, Ministry of Defence, Republic Building, Colombo 1, Sri Lanka. Send copies of your letters to Sri Lanka's Ambassador or Representative in your country. XV ༈་

Page 8
8TAMLTIMES
THE DIABO
TAMIL TIMES is in possession of a document titled “Tamil Separa Strategies for a Settlement” prepared for the government of Sri Lank appointed “Study Group'. It is clear from the policies and actions that has been pursuing in the recent past that it is implementing the propos this document. The document's proposals envisage a complete transformation of the eth of the Tamil areas of the north and east of the island and redrawing a Lanka by boundary changes of districts and provinces. In addition proposes the deployment of armed forces along the coastline and the sea, bordering the fringe of the Tamil heartland with naval and communicat at strategic points and the islands off the coast of northern province to l permanent naval and military bases. It is apparent the forcible evacuation of tens of thousands of Tamils frt Mullaitivu, Vanuniya, Trincomalee and Batticcaloa districts by the arm, by armed Sinhala thugs is part of the diabolical plan conceived in this announcement of the government to settle 75 percent Sinhalese and 2 minorities in the predominantly Tamil north and east with a view to dest that these provinces constitute the traditional homeland of the Tamil sp also part of this plan of ethnocide. W Reproduced on this page are some of the important extracts from this do
SRI LANKA is enmeshed in a whose minds it was
guerilla type civil war with no end in sight. A situation similar to that of the occupation of Cyprus which occurred a few years ago where a powerful neighbour in the North imposed a military solution and the partition of a small island in favour of a minority cannot be ruled out altogether. In fact it is an awesome possibility, and the existence of Tamil Nadu with over 50 million Indian Tamils is a significant factor in the Sri Lankan ethnic conflict.
It is the pattern of such a war that the guerillas have considerable initiative regarding timing and place of attack, and that a lull of several weeks or months is the prelude to another sudden daring onslaught. With a sympathetic local population as their allies, it is they who control the countryside of Northern Sri Lanka, especially at night, after check-mating the armed forces with their most effective weapon - the remote controlled landmine.
It is not the objective of this Paper to analyse the manifold causes of the present situation, as all the Sri Lankan governments since independence have contributed their share. The roots of this conflict are ancient, but they have been exacerbated by a disastrous educational policy - Sinhalese for the Sinhala children and Tamil for the Tamil children - creating two nations without a link language over the past three decades. The cultural void was filled by South Indian films and media that have led to the emergence of a thoroughly alienated Tamil youth in
childhood, that an E only salvation.
That all post governments of Sri anticipate - the serio looming ethnic conflic suitable strategy is a tr exception of the lim
achieved by D.S. S. -C.P. de Silva). It is im
at this late stage, tha developments and evo strategies—both politi - the latter to deal with grave situation and i time as well as to stren when the negotiations place.
It is the intent of highlight some iss sideration and discuss put forward are on which may be develop depending on the circ further developments. Effective and co blockade of the Nort from South India ap control the war. It advantageous to de Lankan armed forces police on the coastli encircling or borderi the Tamil heartland - and communication t strategic points. Som islands surrounding Peninsula, the India Mannar island a strategic locations on East coast of the Jaffn the Northern Provi

NOVEMBER 1985
ICAL PLAN
list Terrorism - a by a specially the government als contained in
nic composition f the map of Sri , the document the encircling or on bases located e converted into
om the Mannar, 2d forces backed document. The 5 percent other roying the claim eaking people is
current.
instilled, from elam was their
independent Lanka did not usness of the ct and evolve a agedy (with the ited objectives enansyake and perative at least t we anticipate lve appropriate cal and military the immediate n order to buy gthen our hand eventually take
this Paper to les for conion. The ideas ly suggestions ved or modified umstances and
implete naval h of Sri Lanka pears vital to may also be ploy the Sri and the armed le and the Sea ng the fringe of - with naval air lases located at of the smaller the Jaffna in end of the
nd important
the North and
a Peninsula and
nce should be
made into permanent naval/military bases (and Nagadipa should be linked to this chain though not for military purposes). At present transport to this region across the area appears safer than over land. Total control of the sea by an expanded Sri Lankan navy may be a key to an eventual negotiated settlement. However, as the experience of Northern Ireland and the Basque region of Spain reveal, all modern military hardware of a sea blockade may not be able to eliminate guerilla war as long as the rebels have local support. An eventual negotiated political settlement with the TULF politicians in the North achieved with the active cooperation of the central government in New Delhi should be our main objective. The crucial stumbling block to a settlement may be the level of regional power and the geographical extent of territory demanded by the TULF.
Giving up a large segment of the North and East for a Tamil autonomous region is unacceptable for the majority community. There is an inbuilt fear among the Sinhalese of the establishment of Provincial Councils, and the feeling that Sri Lanka is too small for provinces to be included in an autonomous region (federalism is a dead word). Thus it may be a good idea to abolish provinces altogether and search for other units.
There is another potent reason for taking this step.
The existing map of Sri Lanka has often been shown in foreign media with the Northern and Eastern provinces marked as “Traditional homelands of the Tamils' or as "Tamil areas'. It is amazing how the
ΜΑΡ
Present 《 Boundaries

Page 9
NOVEMBER 1985
TFOR TAMIL
Sinhalese have accepted for so long the presentation of such maps by foreign media to world audiences. These maps do not represent the traditional boundaries of Sri Lanka corroborated by its long history. They are merely those drawn up by colonial administrators to suit their own purposes in the 19th century and were last revised as far back as 1890. These boundaries and divisions into provinces are not sacrosant and do not obtain support from our historical records. One wonders why the succession of independent governments in Sri Lanka accepted the original 19th century maps of colonial cartographers. Within this mould the Separatists are unhappy that the Trincomalee District has 33.8% of Tamils compared to 33.6% of Sinhalese. It is time that this cartographic absurdity is broken for good.
It is of utmost importance to the Sinhalese and the Muslims and the future security of Sri Lanka that the Northern Tamil Districts should on no account be allowed, either now or in the future, to join up with the Eastern Province Batticaloa Tamils in an extended provincial council for, together, they can control almost twothirds of Sri Lanka's coastline. The Trincomalee District with its strategic
compromises over the handing over of this area to a TULF dominated Provincial Council. The area forms an ethnic bridge and colonisation of this region by a Sinhalese population can break this inter-district ethnic link. It is a tragedy that this main seaport of the Polonnaruwa kingdom and an important province of the Kandyan Kingdom (where Robert Knox was captured by soldiers of Rajasinghe I) has been neglected for centuries and remains so after independence.
Is colonisation of this region possible at this period of time? Achieving this would be difficult as in the case of the West Bank where all Israeli colonists are part-time soldiers. The new Sinhalese colonists run the risk of being shot at or being blown up by land mines, and there may not be enough volunteers. But by redrawing the traditional maps with newly demarcated district or county boundaries and by their presentation in foreign as well as Sri Lankan media the following objectives may be
achieved which dramatic psyc without the populations. 1. Reinforce or
Tamils form ( Eastern Prov; 2. It would
psychological warfare agai raising the qu Eelam worth 3. It would boo Sinhalese and Eelam attitu Tamil speaki these areas (v of the popula district). As such we urge 1. Break the
completely an the 19th cen the map of S the units of ac districts or “l the English Departments) 2. Redraw the
present distr revision of carried out in ago — enl: abolishing (
" arrangements harbour is vital to the security of Sri Lanka and there should not be any
the westwarc Trincomalee Sinhalese are map 2. 3. Extend the P eastwards up 1
4. Create a
Medawachchi areas of the the Sinhalese etc. This distri to the east districts shoul Sinhalese dep boundaries ar. 5. If necessary. districts like and Mahiya other existing district bounc 6. Take this op the 2 Nation Wilpatthu f ervation of ou the forest cov decline furthi decades. The may be Medawachch

TAMILTMES9.
may prove to have a
ETHNocIDE
lological effect -
actual transfer
highlight the fact that nly a minority in the nCe; - be useful in the and propaganda 1st the guerillas by estion - 'Is this small fighting for? st the morale of the reinforce the antile of the wavering
ng Muslims living in
who form about 25% tion in the Mannar
the Government to:
9 province system
derase the outline of ury provinces from ri Lanka, and make lministration smaller Disawas' (similar to Counties or French
.
boundaries of the icts similar to the County boundaries the UK some years arging some and thers. The new should then lead to extension of the District so that the in a majority. Refer
olonnaruwa District o the east coast.
new district of ya to include some Northern Province, district of Vauniya ct too should extend coast. These three d have a majority of ending on how the 2 drawn.
create other new Dambulla, Chilaw ngana and remove anomalies from the aries. portunity to enlarge al Parks, Yala and or effective presr wildlife heritage as er of Sri Lanka would r in the forthcoming displaced villagers resettled in the ya district.
of
MAP
Proposed ... Boundaries
7. Amalgamate the strategic Mannar
district to
the Anuradhapura
district. Full publicity should be given to the fact that the largest
unexcavated
archaeological
mound in Sri Lanka is in Mannar (Mantota), the main seaport of the Anuradhapura kingdom (which traded with Arabia, China and the Roman Empire in ancient times). This amalgamation is thus the revival of an old historical link.
8. (a)
Effective political control of the North East and North West of Sri Lanka should enable the Sinhalese to give some concessions regarding autonomy to the Tamils in the Jaffna, Mullativu (and possibly Vauniya and Batticaloa
Counties) under the umbrella
: (b)
(c)
of military encirclement;
Consider further enlargement. of non-separatist Tamil representation in Sri Lanka's Parliament by the creation of a parliamentary seat for the Colombo Tamils (Colombo
South). Granting two or three parliamentary seats for the minority Tamils whose voices can also demonstrate to the ,
world media that Separatism is
not supported by a large segment of the Tamil population. Consider the creation of the Post of Vice President of Sri Lanka to be held by a Muslim or Tamil. This may alter the attitudes and loyalties of the minorities towards the Sri Lankan State.

Page 10
10TAMILTIMES
A Mote from the Edi
E BEGIN our fifth year with this number. During the past four years we have had our critics and detractors, admirers and supporters.
We thank you very much for accepting our invitation and being present on the occasion of the fourth birthday of TAMIL TIMES.
May-June 1981 witnessed the tragedy of the burning of the Jaffna Public Library with its priceless collection of 95,000 volumes and half the city of Jaffna by the Sri Lankan security forces. In August, the Tamil people were again subjected to another familiar bout of islandwide mob violence. The government and the forces of law and order abdicated their responsibility to protect the Tamil people. In spite of the claim of Sri Lanka of being a "Five Star democracy, the media was and is controlled and manipulated by the state and the agony of the Tamil people has found little reflection in the media. Trade unions, opposition parties and civil rights activists had become targets for attack. Human rights and democratic freedoms were being eroded. The independence of the judiciary was being undermined. TAMIL TIMES was born to focus attention on these issues and more specifically on the plight of the Tamil people in Sri Lanka.
In September 1981, a group of ten concerned individuals met in London and decided to start the publication of a journal. Those present on that occasion contributed £10 each. The first issue of TAMIL TIMES appeared in October
1981 with no mone! printer's bill. We had funding agency or bu had no office or equip
You might wonder long. It is a story of go We asked every subsc little more than the m amount Was too Sm
Tanil
Celeb fourth b
The Chairman, Dir Tamil Times enterta Royal Commonwe week (12.11.85), fourth anniversary o In spite of the su Lanka Tamils (a la UK are refugee persecution and so with their lives) th happy and lively. provided excellent r Among the guests and mediamen. mercifully, shortanc hilarious item was th of Tamil Times - article, but a forgery by the Sri Lanka gov
(Соиrtes
WHAT OTHERS SA
A Bitter Celebration
The Tamil Times deserves congratulation for its four years of hard effort to monitor the struggle for survival of the Tamil people of what used to be Sri Lanka. During a period when consistently brutal attempts have been made by the Colombo regime, one of the world's worst, to extinguish the lives, liberties and political aspirations of the Tamils, the need for testimony or witness, for patient explanation and public information, has been equally constant. Moreover, by unscrupulous pressure on the world's media - including a crude campaign against the integrity of British press and radio coverage of what the Sinhalese government has been doing - Colombo has sought (in vain) to extinguish the truth also: that is, to disinform, to confuse by 'double-speak', and to cover up a whole hecatomb of murders carried out by the state's security forces.
In the face of such officially-organised barbarism and lying, those who, with
slender resources, have sought with pen
andsword to withstan shown no sign of surr press, largely debast self-censorship and o and interference, has recorded only its ov Jaffna press, for n harassed, persecute fought on, in darkn burning in its broke Tamil expatriate pres its own jealousies a been able to speak ou to a gradually gr audience, the terr people's oppression : certainly, Colombo's spurious version of t backhanded complin has been telling.
It could always be: the scale of the world political, and even p. the Tamils of "Sri I They are, after all number; and “Sri Li pigmy Sinhalese
murderous parody o

NOVEMBER 1985
tOr
 ̄
to pay even the Io backing from any iness magnate. We ment. •
how we survived so odwill and sacrifice. iber to contribute a 're subscription. No all. Gradually our
Times
rateS irthday
ectors and staff of lined guests at the alth Society last to celebrate the f the paper. fferings of the Sri ge number in the s from offical me have escaped 2 atmosphere was The hosts had efreshments.
were several MPs Speeches were, i to the point. One le display of a copy not the genuine reportedly put out vernment.
y of India Weekly)
subscribers and well-wishers responded. Everyone connected with the paper gave his services voluntarily. The paper has survived at personal cost to some individuals immediately concerned with the editing and the circulation of the paper. The same situation continues to this day. We have neither full time staff nor a paid editor. Having to work all day for his daily bread, our editor does most of his work for TAMILTIMES when the rest of the world has gone to sleep.
The last four years have been a tragic and stormy period in the history of the Tamil people of Sri Lanka. Tens of thousands have fled the country and their travails in the refugee camps within and without the country illustrate the
enormity of the violence, the violations
and the deprivations to which they have been subjected. TAMIL TIMES has attempt to reflect and focus attention on these and other matters during this period.
Today TAMIL TIMES reaches subscribers in almost 75 countries in the world. Among the avid readers of TAMIL TIMES, we understand, are the leaders of the Sri Lankan government. Their interest in the paper has reached such a level that fake copies of TAMIL TIMES are being distributed through their missions abroad.
On the occasion of our fourth birthday, we thank our several thousand readers and wellwishers for their unstinted support without which we could not have survived.
From the Editor
P.O. Box304, London W139CN
Y OF TAMIL TIMEs
d the onslaught have nder. The Colombo ed by Syncophancy, utright state control in these four years in debasement; the lost of the period d, censored, has ass, to keep a light windows. But the s, though riven with nd dissensions, has t, loud and true, and wing international ble record of its ind resistance. And, clumsily forged and he Tamil Times is a ent to the truths it
aid, perhaps, that in sevils the attempted ysical, extinction of anka” weighs little. relatively few in Inka” itself, with its
politicians and one of the world's
: እጋ great religions, could be said to be nothing more than an insignificant curiosity, a mere off-shore island of a continent which overshadows it, and dwarfs its problems. But, no. It is the very brutishness, a giant brutishness, of this pigmy regime, the killing, parody itself of the Buddha's teachings, and the heroism of an embattled and isolated minority people which, together, give such "minor matters a universal meaning.
For me, what used to be Sri Lanka is a microcosm of political cruelty and evil. To understand it is to learn every political lesson; to encounter its leaders is to look into the eye of the basest brutality and the lowest cunning; to observe its economy - from its tea estates to its "free trade zones' - is to see dependency, corruption and exploitation at their purest; to study its press is to come upon truth on its hands and knees, its tongue extended. The Tamil struggle, conversely, is the epitome, on however ‘small” a scale, of every nation's struggle for existence, a struggle which itself diminishes its opponents. The Tamil press, left, right and centre, has a crucial role to play in this

Page 11
NOVEMBER 1985
battle; even if its publications need to be better presented, more frequent, furtherreaching and more generously funded. Time is not on the side of the Tamils; four long years of this paper is not only an , achievement, but a dire record, and a direr warning. For four more years of the
Tamil Times, and carries, will also b
A Considerable Achiev
Although I write this letter as one of congratulation, and as a tribute to your having kept your paper going through four difficult years, I realise full well that this may not be the right time to celebrate. Indeed it may appear that the Tamil people are now more beleaguered than ever before.
First, we all hear every day of the violence and conflict that continues to flare up back in Sri Lanka. My Party, my colleagues and I agreed at the Liberal Party Council in December 1984 to make strong protests about the abuses of human rights that have been perpetrated by Mr. Junius Jayawardene and his government.
Since then Sir Russell Johnston, who was our Foreign Affairs spokesman at that time, has made representations to the Sri Lankan Commissioner, and the Liberal Party has repeatedly raised the question of Sri Lanka by way of questions and speeches in the House of Commons. But we have seen no return to proper democracy and are entirely dissatisfied with the present situation.
Then there are the denials of human
rights which have been the responsibility, not of the Sri Lankan but of the present British government. These are all the more invidious for being closer to home. Who would have thought the Tamils would find greater friends in France and Germany than in Britain, even though these countries have no historical links with Sri Lanka? Yet in the last few years the majority of Tamil refugees have been
A Note from the Circulation Manager
We should appreciate all the help. you can give us to bring the paper out on time. You can start by renewing your Subscription promptly and by enrolling all your friends and relations who are not yet subscribers. Have you thought of donating a year's subscription as a Christmas gift to your old school/town library/M.P. etc.? Finally, we need your assistance in running our office. Can you type? Or help with addressing, wrapping, despatching, updating, records, etc.?
If you are free to help even for a few hours in a month, please drop me a line. P.O. Box304,
London W139CN
forced to go to Eu than Britain for h Mr. Brittain's an May of this y intending to com have to obtain a vi been asked of a and Sir Russell Jo to protest in th against this abuse Thirdly there a which I realise continuing inter
I have brought to t
this country. You not knowing what families and frie Lanka. In additi upon yourselves t a half thousand T live here in the alone. That is not Set against th there any room í there is. It is a co to maintain the newspaper. Even have managed to which the Tam country can expr continue.
On behalf of personally, I send the future.
SI
Kee Flag
I have been regula with great interest Written in lucid perhaps, is the
exclusively devot of information ab Naturally it is rea Tamils Scatteredi world. On the oc convey my heart those associatedw that Tamil Times in the years to con
PROF. V Centre Uni

TAMLTIMES 1.1
of the kind of news it e the Tamil's undoing.
DAVID SELBOURNE Oxford, United Kingdom, 30 October 1985.
’ement
Iropean countries rather elp. On top of that came
nouncement on the 29th
ear that Sri Lankans e to Britain would first sa; never before has that Commonwealth citizen, hnston was one of those e House of Commons
(re the immense strains that the present and community strife must he Tamil community in live with the anxiety of will happen next to your nds who remain in Sri on, you have taken it o look after the two and amils who have come to past eighteen months a light responsibility. e dark background, is or celebration? I think nsiderable achievement circulation of a small more significantly, you provide a vehicle by il community in this 2ss itself. May this long
the Liberal Party and
my very best wishes for
MON HUGHES, M.P. House of Commons, London SW1A 0AA
p the Flying
rly reading Tamil Times for the last three years.
style, this magazine, only one of its kind 'd to the dissemination but Tamils of Sri Lanka. d with avid interest by n different parts of the :asion of its birthday, I congratulations to all ith the journal and hope will keep the flag flying
C.
. SURYANARAYAN for South Asian Studies versity of Madras, India
A Valuable Contribution
Please accept my congratulations on four years of successful publication. For someone like myself who has been away from Sri Lanka for most of my life, the Tamil Times has provided much useful information on the political situation in the land of my birth. It would perhaps interest you to know that my husband, Dr. Peter Utting, who is a New Zealander, is an avid reader of your magazine, and I must confess that he reads it in more detail that I do.
I would like to take this opportunity to wish you every success for the continuation of the Tamil Times which is a valuable contribution towards the aspirations of not only Tamils, but also of all Sri Lankans who wish to live in peace
and harmony.
JEYA WILSON (Miss) President-elect, Oxford Union Society, Frewin Court, Oxford, UK.
"Beacon of Light
I take this opportunity of warmly congratulating you on the magnificent service you have rendered the Tamil diaspora during its years of extreme adversity. Like the proverbial xerophyte plant in the desert you have thrived in the most adverse circumstances. But the most heartening aspect of your efforts is that you have come through it exceedingly well and you today are the most respected spokesperson of a people who want to be a nation state. I will add that in this stressful and storm-tossed ocean of troubles, Tamil Times has functioned as a beacon of light. My warmest congratulations again and I wish you continuing success. Best wishes. PROF. A.J. WILSON University of Brunswick, P.O. Box 4400
Canada.
A GREAT SERVICE
Never before in their long history have the Tamil people of Sri Lanka faced a situation as grave and tragic as they have during the last four years.
In this period, TAMIL TIMES has through its columns exposed the scale and nature of the state terrorism to which the Tamil people have been subjected. Those associated with the TAMIL TIMES have performed a great service to the Tamil people at a time when it was most needed. Our best wishes.
Secretary Standing Committee of Tamils (SCOT) London.

Page 12
12 TAMITMES
堅
Mr. Gerry Bermingham, Labour MP, and Mr. Alan Macdonald of the BBC
Mr. Harry Greenway, Tory MP, speaking as he holds the TIMES and the fake Tamil Times
పK ೫%%
8
мr. Alan Beith, Lib. MP, and Prof. David Walton the fake Tamil Times
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER 1985
Dr. David Selbourne exchanging yieиys with Mr. Trevor MacDonald of ITN
Mrs. Anne Dummett of the Rymede Trust, Mr. Alf Dubs, Lab. MP, and Lord Antony Gifford
Dr. Selbourne, Prof. Walton, and Mrs. Selbourne

Page 13
NOVEMBER 1985
BIRTHDAY (CE
RqL coMMONWEALTH SOCIETY IN LON
Labour MP Mr. Mark Fisher, in a crowd
Labour MP Miss. Betty Boothroyd with Trevor MacDonald of ITN
8 *গু ޗުހ '' Neil Hook of the Foreign and Commonwealth C
... Ission
 
 
 
 

fRMerMs
EBRATIONS : --
DOW
Fisher MP in conversation
ffice in Mr. K. N. Malik of Times of India, Miss. Betty Boothroyd, MP, and Mr. Jonathan Fryer of the BBC

Page 14
4TAMILTIMES
A COMMENT ON PRESIDENT
AT THE COMMONWEA
AN Exercise Iw Ds
O ONE can deny that the Sri Lankan President, Junius Richard Jayawardene (known to his friends as 'JR', Yanky Dicky for his American inclinations, and Tricky Dicky for his deviousness) knows his history, and Sri Lankan history at that. And therefore he is in a better position to distort it as well.
His long and laborious harangue on the history of Sri Lanka on 17 October 1985 to the Commonwealth Heads of Government in the Bahamas is typical of his capacity for distortion. Whether the other Heads of Government took his account seriously or not, his speech was given wide publicity at the poor Sri Lankan taxpayer's expense. The London TIMES carried a twothird page advertisement of his speech at an estimated cost of £25,000. Perhaps this was necessary because no newspaper of any international standing carried any report of JR's performance on Sri Lanka's history. There were other burning issues of the day to report including the question of sanctions against South Africa.
JR began his speech with a rather irrelevant and inappropriate reference to Christopher Columbus and his Spanish Conquistadors landing at San Salvador, their extermination of the native Indians etc. Confusion must have reigned supreme in the minds of his esteemed audience when JR, in his inimitable self-contradictory manner, told them that if Columbus “lived today we will call him an international terrorist, but today he is recognised as a great leader'. What was JR trying to convey? Perhaps he was attempting to make a comparison with the mythological Vijaya who was banished by his kingly father for his (Vijaya's) incorrigible wickedness, with 700 of his equally wicked associates, all of whom landed on the shores of Sri Lanka in the 6th century
BC, married the native Queen and
later put her and her people to death and usurped the kingdom of Sri Lanka and founded the Sinhala race. Was Vijaya a brigand and a murderer who killed his wife and her people to usurp the throne for himself or is he a celebrated founder of the great aryan Sinhala race as the concocted
mythology of Sri Lanka w believe?
JR informed his colle Conference that Sri Lank history went "back in sequence to the arrival India of King Vijaya in added that "Kings and
various races and Sinhalese; Indians, ( Telugu; British, Ha
Windsor had ruled Sri L the "racial reference t
Telugus and British. No
Tamils at all. Of course Tamils. But who in th except perhaps Rajiv Ga have known that Cholas \ JR did not want his c know that Tamil king Lanka. He did not wantt that even the last K Sinhalese kingdom of Ka captured by the British and that 13 of the “Sinh who signed the Kandyan in 1818 placed their sign Tamil language.
The 193rd Head
In any event, why was, the unbroken sequence C history? He soon p answer. JR referred to h 193rd in this long and u of Heads of State' incredible exercise in sel
JRs excuse for su fellow Heads of Gove had gathered to discu: current importance, to voyage into Sri Lanka” was his complaint that of some of the leaders have made atrocious sta my country and its gov lamented that “one ha Lanka should be class Africa because of the re policy it is pursuing' reference to the stater the Rt. Hon. John Ho" Australian Leader of th on 15 September 1985 TV in which he likenec of Tamils in Sri L treatment of blacks in
JR added, “We hav franchise and elected
1931'. However, he
 

NOVEMBER 1985
YAWARDENE'S SPEECH
CONFERENCE
OR TIOW èR. GRESHAN
uld have us
gues at the 's recorded unbroken from north
3 BC. He
Oueens of dynasties, holas and (over and Inka”. Note | Sinhalese, reference to Cholas were e audience, ndhi, would vere Tamils? olleagues to s ruled Sri nem to know ing of the ndy who was
was a Tamil
alese Chiefs
Convention
atures in the
JR going into
f Sri Lanka’s
ovided the mself as “the nbroken line What an -adulation bjecting his nment, who s matters of this painful past history *countrymen present here ments about 'nment'. He said that Sri with South ent apartheid This was a ent made by ard, MP, the Opposition, n Australian he treatment Inka to the uth Africa. had universal inisters since oncealed the
fact that one million Tamils working in the tea plantations were deprived of citizenship and franchise in 1948 by the government of which JR was the Finance Minister. And since then, these Tamils have remained without basic human and civic rights as “stateless' persons subjected to a form of apartheid as practised in
South Africa against the black
population.
When JR claimed that the
democratic process was well
established in Sri Lanka and that there were ten general elections and changes of government on six occasions, what he failed to disclose was that the life of the parliament elected in 1977 for a period of six years was extended without a general election through the subterfuge of a rigged referendum held under emergency conditions and characterised by massive violence and electoral malpractices.
JR also asserted that he was elected in November 1982 for a period of six years having polled 52.9% of the votes. What he did not reveal was the fact that he had achieved his pyrrhic victory by politically disfranchising his main rival candidate, the former Prime Minister Mrs. S. Bandaranaike, by the deprivation of her civic and political rights through the device of a retroactive constitutional amendment.
JR's most amazing claim was that in Sri Lanka there was guarantee of equality of all races and religions, freedom of speech and opposition, freedom from arbitrary arrest etc. His own constitution differentiates between the religions practised in Sri Lanka in that Buddhism enjoys the foremost and most favoured status under the constitution.
The frequent and repeated antiTamil pogroms during which the country's security forces joined in the slaughter of innocent defenceless Tamils and the destruction of their property and the failure of the government to apprehend and punish the perpetrators of these crimes can hardly constitute equality of treatment of all races in Sri Lanka. As for freedom of speech and expression, the fact is that the press and the radio and TV network are all

Page 15
NOVEMBER 1985
state controlled, besides the frequent use of censorship of news and views under emergency powers.
The catalogue of arbitrary killings, mass arrests, systematic practice of torture, prolonged incommunicado detention without trial and other gross human rights violations documented by independent international human rights organisations only proves the fraudulent nature of JR's claim in this regard.
Pathetic President
As far as language rights are concerned, JR admitted that Sinhala was the only official language, but concealed the fact that Tamil being a “national language' in letter only was meaningless and without any practical significance. He readily conceded that recruitment to the state services and admission to universities were based on ethnic ratio and not on merit without realising that this constituted discrimination under International human rights Covenants.
While concealing the fact that the country's armed forces are composed of 98% Sinhalese, he refers to the Chief Justice and Attorney General being Tamils in an attempt to show that there is no discrimination against Tamils. It is pathetic to see that a President should go before an international conference of Heads of government and cite two or three names to refute the allegation of discrimination. The fact that he and his government are able to pick out only two or three names as examples among three million Tamils is in itself demonstrative of the prevailing discrimination.
While elaborating on the attacks upon the security forces by Tamil militant groups, JR sought to underplay the atrocities committed by his armed services which have been described by the American 'NEWSWEEK as the “most indisciplined in the world'. He said, "The security services in defence and retaliation have killed several'. What an exercise in understatement. The Tamil militants are not spared; they are hounded out and killed; they are arrested, detained, tortured and sometimes prosecuted under draconian laws the like of which are found only in South Africa. But not a single soldier has up to now been court martialled or prosecuted in spite of the countless number of proven acts of arson and murder committed by the security forces.
The explanation given by JR for the sandwide anti-Tamil pogrom in July
.
1983 reminds
made by a ve
politician who
He said, “JR even by acci Commonwealt July 1983 riots
of Some Sinh misled into ha their property deaths of 13 so in the north. Th
his Ministers si position was t premeditated
Gangs with vot to identify Tai went about atta military precisi his government on certain left g
(although no
banned three I
many of their
Some of JR's N the extent of ac of instigating tl in July 1983. ] according to J caused by som been misled
Within Sri people are delit the Tamils on separatism. S people are m government to divide the co separate state. fellow Heads o Tamil militants a Marxist state Lanka. He el during his BB said, “They th conflict. This is It is a conflict want to captu Lanka, not a po Lanka and mal There one has Yanky Dicky a If what is tak is not an ethni JR seeking th Gandhi to arra Tamil groups in invest his Que
 

TAMILTIMES 15
one of the statement eran Sri Lankan left knew JR very closely. loes not tell the truth dent'. JR told his colleagues that the were caused as a result alese civilians being ming the Tamils and
in retaliation for the
diers in a bomb attack
is was not what JR and
President Jayaиardene
aid at that time. Their hat the violence was and well organised. ers lists in their hands mils and their homes cking the Tamils with on. The President and in fact put the blame groups for the violence one believed it) and eft parties and placed leaders in detention. Ministers even went to cusing the Soviet KGB he violence. That was But in October 1985, R, the violence was e Sinhalese who had
Lanka, the Sinhala berately roused against the issue of Tamil inhala opinion and obilised behind the prevent the attempt to untry and form a However, JR told his f government that the were bent on creating ; in the whole of Sri aborated this theme interview later. He ink this is an ethnic not an ethnic conflict. of some people who re the whole of Sri
rtion, the whole of Sri
ce it a Marxist state'. heard the authentic his most eloquent. ing place in Sri Lanka : conflict, then why is assistance of Rajiv nge for talks with the Bhutan? Why did he ens Counsel brother
with full ministerial powers and send him to New Delhi and Bhutan to negotiate with Tamil groups? Why is he putting forward proposals for devolution of power by the creation of provincial councils etc? Why all this effort to solve a non-existing ethnic conflict? *O
JR's Crusade ill
One might wonder whether JR is a fool or a knave. Certainly he is no fool. He knew exactly what he was talking about, and more appropriate where and to whom he was talking. He was only trying to raise the age old bogey of Marxism to get money and weapons for his crusade. In fact it is a crusade against the Tamils within Sri Lanka and he makes that very clear when he is in Sri Lanka. But he would not get much money or weapons for that type of crusade. However, if it is made to look like a crusade against Marxist international terrorist forces, he knows that he is bound to get some response from the Reagans and the Thatchers of this world.
Violence has become a permament phenomenon in Sri Lanka since JR and his party came to power in Sri Lanka in July 1977. Immediately after his election victory, gangs of thugs associated with the ruling party went on a revenge-seeking mission of arson and murder against the defeated opposition candidates and members. At least five major outbreaks of antiTamil pogroms have taken place since July 1977. The government's security forces are the most indisciplined, brutal and beastly creations on earth. Opposition meetings and trade union pickets have been attacked and broken up many times. Thugs associated with the ruling party's trade union, the JSS, have attacked even homes of Supreme court judges. Convicted hard core criminals are released from prison, armed by the government and sent to Tamil areas to terrorise the people. The government openly distributes guns to Sinhala settlers in the north and east and these guns are certainly not intended for Buddhistic or Gandhyan purposes.
As for JR himself, his precepts and practices are far apart. When the late S.W. R.D. Bandaranaike in 1957 sought to bring about a settlement between the Sinhalese and the Tamils by signing a political agreement with the then Tamil leader, the late Mr. S.J.V. Chelvanayakam, it was JR who came forward to lead the people in a war against the betrayal of the Continued on page 24

Page 16
16 TAMILTIMES
CRIMINAL ELEMENTS MUS
The following is the full text of the resolution unanimously the London based Standing Committee of Tamil Speaking
“The legitimacy of the struggle of the Tamil speaking people for their right to self determination arises from the oppression they are subjected to and the denial of their fundamental democratic and human rights and freedoms. Their peaceful protests and pleas in Parliament for their rights and freedoms were treated with contempt and derision by successive Sri Lankan regimes. They also have been victims of racial pogroms in which thousands of Tamils have lost their lives. In this context, the use of armed rebellion as a means of resisting their national oppression was regarded as not only legitimate but also essential for their continued survival as a people. And the struggle of the Tamil people received international recognition, credibility and support in the wake of the July 1983 anti-Tamil pogrom which highlighted the violence and violations to which the Tamil people were subjected.
In spite of the massive acts of
retaliation and reprisals aga civilians and their proper security forces, the suppo Tamil people to the Tam: groups never diminished. T and are prepared to en enormity of the crimes infli them by the armed forc oppressive Sri Lankan regir as the struggle is for the na determination and of secu fundamental human rights.
"However, We not repugnance the emerging ev Some elements, under fighting for national li engaging in criminal acts o gangsterism and banditry members of the Tamil co The foul murders of form MPs, V. Dharmalingam Alalasundaram, only highli sheer ruthlessness of these elements and their lack of r human rights. There a stantiated reports that these have been and are en
Stop Robberies & Violence - N
The Mothers' Front of Jaffna district in northern Sri Lanka has made a strong appeal to bring an end to the sporadic robberies and killings carried out by those pretending to be associated with the Tamil liberation movement.
The Mothers' Front was formed towards the end of 1984 to protest against the atrocities committed by the Sri Lankan security forces. The following is the full text of their appeal:
“We, the members of the Mothers' Front of Jaffna, make a humble appeal to our children. Do not allow anything to happen that would besmirch the fair name of our community.
“Fight on for our people, continue your fight against suppression. We, the Mothers, have always extended our support and expressed our solidarity with all just struggles of the peoples here and far away.
“We have been disturbed by some of the incidents that have taken place in the North in recent times, particularly the spate of robberies and killings.
“This must be stopped. It is your sacred duty to safeguard the people who are here with you. The ordinary people must not be allowed to be
harassed by anyone. If you to continue to happen, y( failing in your duty.
“There are many enemi us, both outside and within activities the enemies v weakening the unity of the giving substance to those fo are trying to keep the Tami bondage in perpetuity. H
BLOOD MON
The Sri Lankan High Com Canberra says it has colle $10,000 for the gov National Defence Fund. said the letter, would b "augment budgetary alloc Defence.’ A purported v diplomatic convention, it the presumed concern Australian authorities.
Apart from the letters from High Commissioner General Denis Perera, being raised throug organisations such as th based Sri Lankans Inte National Harmony a (SINHA).
The Commissioner has personal appeals to som Lankans resident in Aust]

NOVEMBER 1985
'T BE WEEDED OUT
adopted at the Annual General Meeting of People (SCOT) held on 27 October 1985:
inst Tamil y by the rt of the militant they were dure the cted upon es of the he so long tional self ring their
e with idence of cover of beration, f murder, against mmunity. er TULF
and M. ghted the : criminal espect for are subelements gaged in
demanding ransom in the form of money and jewellery from ordinary Tamil civilians, accompanied by menacing threats to their lives. The ordinary Tamil people are beginning to resist these gangs of criminal elements by concerted mass action as has been evidenced recently in the Jaffna district in northern Sri Lanka.
"These criminal elements must be identified, isolated, exposed and weeded out of existence if the legitimacy and credibility of the struggle of the Tamil people are to be maintained. By their actions, these elements are doing enormous damage to those groups and individuals genuinely engaged in the struggle. against national oppression.
“We alert the Tamil speaking people to the dangers posed by the criminal actions of these unruly elements who have no place in the just struggle for national self determination, democratic rights and fundamental freedoms.'
Mothers' Front Appeals
allow this ou will be
les against 1. By their within are people and rces which 1 people in ound out
these devils, they are a danger to all of ԱS.
"Take action to stop the robberies and killings, which are draining the resources of our community and bringing about suffering, dissension and disillusionment among our people.
“That is our humble appeal to you, our sons and daughters.'
EY
mission in cted over 'ernment's This fund, e used to ations for olation of
has drawn () of
of appeal lieutenant
funds are h front a Sydneyrested in nd Aid
also made e rich Sri alia, most
of whom still have extensive property and business interests in Sri Lanka. The Australian Council For OverSeas Aid (ACFOA) has asked that the fund be closed. (SLRHC Bulletin September, 1985).
In Canada, money is collected through the Toronto-based Sri Lankan United National ASSOciation (SLUNA) and Project Peace in Ottawa. &
Materials collected by Canada-Sri Lanka Association for refugees in 1983 has still not been accounted for. It is no secret that some people rushed home after the pogroms to buy land of dispossessed Tamils. A few years ago, the Prime Minister R. Premadasa caused a stir when he sent letters to Sri Lankans in Canada, asking for money. (Courtesy of LANKA REVIEW, No.
4 & 5) -

Page 17
NOVEMBER 1985
SRI LANKA, A MANUFAC i TYRANNY OF THE MAJ(
Commenting on the current situation in Sri Lanka
for Liberal Democracy states:
“In these past two years and more the challenge posed to Sri Lanka's survival as a nation worthy of its own past and of the open and tolerant political system which it has been its good fortune to possess, indeed the challenge to the very survival of thousands of its citizens to say nothing of their fundamental human rights has steadily grown. The forces of irrational hatred, sectarianism, racism and intolerance in all its forms have demonstrated a vicious strength, richly led by glib proposed solutions that have sought not the true nature of the Sri Lankan crisis but to avoid a meeting with reality. The continued use by many of the major actors in Sri
Lankan public affairs of this grave situation as an instrument of partisan.
political advantage has done little to bring about a settlement and much to create the impasse in which this country finds itself today.
"As both don sources declare incessance, the i war, liberal val political, and so pluralism, respect human person anc principles of justic Sri Lanka as nevei increasing might populist and dema are seeking to obv dissent, to impose by ‘newspeak”, “do 'lie-factories' - i pluralism is extinction by a grc violence, and ama of the majority.
“The Counci Democracy is cor cannot be a perma the current conflic sectarianism have
"OPEPATION M An Eyewitn.
“I am a resident at Murugapuri, Uppuveli, eye witness to many incidents which took place since 4th September, 1985 - brutal killing of many Tamils and destruction and burning of all houses belonging to the Tamils towards South of Murugapuri were over by this time. All of them fled to Sampaltivu direction as refugees.
On 4th September, 1985, during the height of the tension, all residents at Murugapuri and suburbs, up to the 3rd mile post, had left their houses and took refuge at the 3rd mile post and beyond towards the North. On the evening of the 4th, thugs entered Murugapuri and suburbs with armed “home guards' and looted the houses. This looting continued until the 8th. In the meantime, on the 7th, the area was shelled from the air by helicopter. On the 9th morning, Forces with machine gun fire moved on to the 3rd mile post. All residents in the area fled for safety. The Forces then proceeded about 200 yards beyond the junction towards Nilavely and maintained guard, preventing Tamils crossing the point. Soon after, I could hear reports of gun shots and smoke and flame coming up from Murugapuriend. A crowd moving in the direction of 3rd mile junction with armed “home guards' looting all houses and shops en route. This went on until about 5 p.m. Another crowd, who followed later, set fire to houses and shops, which were already looted.
Practically all houses and shops, about 100 yards beyond the junction, were looted and burnt down. About 6 p.m., the thugs and the “home guards' with guns moved out. Subsequently the Forces, who were guarding the

TAMILTİMĖS 17
TURED )RITY
the Council
estic and foreign with frightening mminence of civil es, individualism, ial and economic for the rights of the for the immutable , are threatened in before. With everthe forces of gogicmanipulation ate choice, to stifle the views created uble think and by n a word liberal threatened tesque coalition of nufactured tyranny
for Liberal vinced that there inent settlement of it until racism and
been eradicated.
with ".
a. As the group that dominates the structure of the Sri Lankan state
today and has imposed its ideology as the dominant political force in Sri Lanka for almost thirty years, the advocates of Sinhala-Buddism, need to be combated as strongly as Tamil terrorism if the ideal of a united liberal democratic Sri Lanka is to be achieved.
“Another error in the approach to the current crisis has been the treatment of it as an exclusively racial antagonism devoid of a context. The CLD, however, had been convinced even prior to 1983 that the crisis of Sri Lankan communal relations was one facet of the crisis of liberal democracy in Sri Lanka. The erosion particularly since 1970, of individual rights, the freedom of the press, of the quality and freedom of Parliament which reached a high point of intolerant and manipulative excess with the Referendum of 22nd December, 1982 and of the opportunities for political dissent and constructive criticism particularly over the last seven years, has created a climate of creeping authoritarianism which compounded the possibilities for racial hatred.'
MURU GAPUR ""
ess Account
Main Road, also moved out, after firing several shots.
About 7 p.m.
some people, including myself,
approached the road at the 3rd mile junction. It was deserted. Adjoining the roadside is the Solai Vairavan Temple, where we saw two dead bodies lying in the Temple premises with cuts and gunshot injuries. They were identified as Sinnathurai, 85 years old, and Navaratnam, aged 50 years. Also one Menon, 61 years, manager of a hotel nearby, was found killed and partly burnt inside his hotel.
The following morning (9th September, 1985), when some relations and others visited the scene to remove the dead bodies, armed "home-guards' and thugs came to the spot and fired shots. Leaving the bodies, all fled through fear. No one attempted to remove the bodies on this day too. Finally, on the 3rd day (11th), only, the bodies were removed and buried without any inquest or ceremony. •,
Most of the people took refuge in jungles. It appears that their plan to drive all the Tamils systematically away from the Urban Limits to and beyond Sampaltivu areas in the North is almost successful. Up to now no Government Officials or responsible persons had visited this area.
Incidentally, Murugapuri in Uppuveli is similar to the Cinnamon Gardens in Colombo, consisting of many tourists, guest houses and fairly large houses. Millions of rupees worth of damage had been caused to this area alone.

Page 18
18 TAM TIMES
"Trincomalee, a Scorche Dead City"
The Movement for Inter-Racial Justice and Equality of Sri statement concerning the destruction caused to the easter city of Trincomalee, says: . . .
“MIRJE has, always and consistently, The destruction of th argued for a political solution to the ethnic district over the past three problem. The alternative to a peaceful is one example of the resu political solution is continuing strife, with intransigence and violence the level of violence escalating day by day, Trincomalee is today a resulting in the increasing destruction of city. The huts and houses ( human life and property, the negation of roads to Trincomalee are all civilised values and the emergence of a Traffic is very rare. The sc brutalised society in which violence will be or are turned into refugee endemic. itself recalls images of
Letters to the Editor
CRISIS IN SRI LANKA: A POSTSCRIPT
On September 24, 1985, there was a complete “hartal' in ; a Tamil Nadu over the plight of Sri Lanka Tamils. In no. tC country other than India and in no civilisation other than th
the Indian could this have happened. Nor would it have happened before the advent of Mahatma Gandhi who drew on India's great heritage of Ahimsa or Soul Force G and perfected it into mass action called Satyagraha for securing the freedom of his people from British rule. When in March 1930, Gandhi led the famous Salt March, with the injunction to the young volunteers that they must not raise their hands to ward off the lathi (baton) blows, one hundred thousand people throughout India staged ''' similar marches and were arrested and imprisoned. In the words of Lord Pethwick-Lawrence, Gandhi's non-violent non-cooperation awakened the soul of India; it sapped the will of the British to maintain their rule.
When, following Gandhi's example, Martin Luther King staged the historic Washington March to secure the equal dignity and rights of the Blacks in America, a large number of white people joined the March.
May I appeal to our young and dedicated militants to re-think their strategy and mode of struggle in the light of the above examples. The Tamils of Sri Lanka, who share in the values of the same Indian civilisation and heritage, would do well to ensure that their struggle conveys an enduring message to our children and their children, and to the world outside.
Nor should we, even in the hour of suffering, dim our vision of a world community. As a first step, after securing the rights of the Tamils to self-determination, the challenge to all men and women of goodwill in Sri Lanka is to engage in a massive effort at Sinhala-Tamil reconciliation. Maybe there are areas in which the multiethnic classroom will once again contribute to the evolution of a harmonious multi-cultural, multi-ethnic society in our dear motherland. By a similar token, one or more Universities, and some post-graduate departments, can be designed so as to bind Sri Lanka together, where they can share a common intellectual estate. ; ; Will we respond to the great challenge that lies before us? Jaffna,24.10.85. K.NESIAH

NOVEMBER 1985
bombed and burnt out cities. In only a few quarters of the city are houses standing and occupied. By early evening the city is deserted. People are huddled in their homes, in make-shift shelters, in refugee anka, in a camps, in schools, temples etc, not Tamil port knowing what form of violence will strike
in the night.
Trincomalee city has been saved from Trincomalee the "terrorists' as the security forces claim, o four months but in the process Trincomalee has been of increasing destroyed. The security forces, the armed home-guards who function as their :orched, dead auxiliaries and the Tamil militants are the approach waging a war where victims are civilians; now deserted. the number of refugees forced out of their bols are empty homes and livelihood now number over amps. The city 40,000 in the district, with no ethnic group
war-ravaged, being totally spared.'
3RAVELY FALSE
r. N. Satyendra's article, "Tamils of Sri Lanka, Kurds ld Bhutan' as a supplement in your paper, is a disservice the Tamil cause. The comparison of the Kurd issue with e Tamil problem is as shallow as it is insidious.
It is nauseating to note that someone of Satyendra's libre should stoop to allege that: “Prime Minister Rajiv andhi seeks to manage the ethnic conflict of Sri Lanka in Ich a way as to further the foreign policy objective of 'curing India's influence and power in the Indian region a policy objective which is sometimes expressed as 'curing a non-aligned Indian region'. This assertion is avely false. People and the state government of Tamil Nadu and so the central government of India have generously forded sanctuary and stretched their scarce financial sources for the well-being of nearly 100,000 Sri Lankan amils. To describe the Indian Prime Minster as a olitician jockying for regional hegemony is a isconceived view. In my humble opinion, if Satyendra had appreciated e enormous contribution made by people of other :ligious denominations for the enrichment of Tamil, he ould not persist with his Hindu view, Tamilum aivamum - Saivamum Tamilum meaning Tamils are indus and they are one and the same, which he expresed his interview with Hinduism Today' (25 Septembe 85). - , . Unity among Sri Lankan Tamils is crucial at this incture. Splinter groups have to be brought into one ld. Satyendra's effort should be directed to the unity of 5 million Sri Lankan Tamils than read into the motive
the Indian government. : " يذي } {፣‛} asadena, CA 91101, NALLI M. KRISHNAN SA ,'t; {ل
{
Readers are requested to make their letters short. Normally letters should not exceed 200 words - Editor.

Page 19
NOVEMBER 1985
A subscription guarantees your Tamil Times anywhere in the world
SS S S S S S S S SS S SS S LLLSqqqqqqSSS LSL S SS SS SSS SLSSS SSS SS LSL
Simply complete the form below and return with your payment to:
CIRCULATION MANAGER Tamil Times
P.O. Box304 London. W139QN
Name .............................................
ELOOK CAPTAS
Address.........................................
SLLLLL0LLLLL0LLLL0LLLLLL00LLLL0LLLLLL00LYL00LY0000LLL0LL00L00L0L00000
essas a se se se o se Postcode...............
Telephone .....................................
Annual Rates
UK, India & Sri Lanka E9.00 Rest of the world £15/USS24
PLEASE NOTE: Payment only by Sterling or US Dollar cheques or International Money Order in Sterling.
To celebrate our fourth anniversary we are pleased to offer new subscribers free copies of our November and December issues.
CLASS
To advertise in th send the text of y. with prepayment Manager, Tami Tir LONDON W1390N.
Brother seeks prett bride for his 26
UK graduate elec working in UK. Pleas Correspondence tr Confidence. Box M5
Parents settled in B Hindu, Tamil Sri Lar British employmen their attractive, v (British citizen). In professionally quali also considered. basic details. Box Times.
Hindu parents seek preferably permane for their charterec aged 30, employe firm in Middle Eas Please send details. Times.
Jaffna Tami Hindu
London Tamil Congregation
Carol Service
Sunday 15 December 3.45p.m.
Watchnight Service
Tuesday 31 December 11 p.m.
at Putney Methodist Church
For further information please contact Chandra Sethurajan 01-7435294
SOUTH LONDON TAMIL SCHOOL
This school is now Conducted at the Adult Education Centre, South Norwood. Classes in | Tamil language, literature, | Carnatic music, Bharata Natyam are held on Saturdays from 2pm to 4.30pm.
Parents of children are welcome to play badminton and table tennis while children
facilities are also available.
|äliဒါ classes. Swimming
SOLICTOR
following: O Divorce a O Motoring ( O Immigratic O Wills Prob administr
We Can also ALL LEGAL
Naiah Xa Solicitors Administrators o! Privy Council Ag
 

TAMITMES19
IFIED ADVERTISEMENTS
is section, please our advertisement to: Advertisement mes, P.O. Box 304,
First 20 words cost
F10 and each additional 20 Words f5. Deadline for each month's issue is the 5th. Cheques should be drawn payable to Tamil Times Ltd.
MATRIMONIAL
ly, Tamil, Catholic year old brother, :tronics engineer, se write with photo. eated in strictest 8 C/o Tamil Times.
itain seek qualified nkan bridegroom in t, 28-35 years, for working daughter ter-marriage with ified son (28 years) Please write with M59, c/o Tamil
an attractive bride, nt resident abroad, accountant Son, di in international t for past 4 years. Box M61, C/o Tamil
parents seek fair,
slim, educated bride for professionally qualified son, mid-thirties, settled and working in Australia for the government and well established. All details with photograph (returnable) preferred. Box M62, C/o Tamil Times.
Parents seek Sri Lankan Hindu professional for their accomplished and attractive nurse daughter (UK resident), presently employed in Australia. Box M63, C/o Tamil Times.
Uncle settled in Canada seeks partner for niece, Jaffna Tamil Hindu, 29 years, slim, fair, educated and accomplished, good dowry available. Her only brother bachelor engineer settled in Canada. Please write with brief details. Box M64, c/o Tamil Times.
Family emigrating to Australia seeks suitable partner willing to settle in Australia, for daughter, 26 years. Professional preferred. Box M65, c/o Tamil Times.
懿
Conveyancing Before you buy or sell your property Write or telephone us for a written estimate
of Our fees
S with substantial experience can help you with the
und family matters offences
Dn
ate and
ation
arrange your mortgage with Building Societies AD CASES UNDERTAKEN Fixed Fee interview E5
Offices: vier HARLESDEN: A. Xavier B.A. (Crim) :
1 Craven Park, London NW108SX * Oaths Tel: O1-9657186
entS
BATTERSEA: N. Balakrishnan, LL.B
187/189 Lavender Hill, London SW115TB Te: O1-2238221
O Criminal and Civil O Personal injuries cases O Landlord and Tenant OUnfair Dismissal O Liquor Licensing

Page 20
20TAMILTMES
| TAMIL GROUPs MUs SPEAK OUT - Rajiv
The Prime Minister, Mr. Rajiv Gandhi, today said that if the violence in Sri Lanka was to stop there must be an agreement between the Tamil militants and the Sri Lanka Government.
Answering questions at a press conference here, Mr. Gandhi urged the ENLF (comprising LTTE, EROS, EPRLF and TELO) to spell out what they wanted.
The Prime Minister was asked whether the Government of India would take a fresh initiative to break the deadlock in the talks between the Tamil Liberation leaders and the Sri Lanka Government and to stop the recurrence of violence on the island. Mr. Rajiv Gandhi said the Government had been trying to work on it, “What the ENLF must realise is that we are not a negotiating party; we are only trying to bring them together so that the ENLF and the Sri Lanka Government can negotiate. But the ENLF is thinking that we are going to negotiate for them; it is absolutely wrong'.
Starting point: The Prime Minister said that the Sri Lankan Government had given a working paper which could be the starting point for a discussion.
Was there any basis for the allegation that the Government of India was leaning more towards the Sri Lankan Government? Mr. Rajiv Gandhi said, “We are not leaning towards any one; we want peace in Sri Lanka. What we want is that the Tamils in Sri Lanka should not be caught in the fight between the militants
and the Government and ge A reporter drew the Pri attention to the liberationg that the Government of greater pressure on Sri Lanl negotiated settlement. Minister retorted: “The
want all kinds of things,
come out and say what they
Arms build-up: Asked wh fact that there was a sudden by the Sri Lanka Gov whether he would stop it, M “Any Government will buil forces; and you cannot stop
Was he convinced that t Government was sincere ir the Tamils? Mr. Gandhire answer the question if the was talking. "They are not and we are notable to make as to how genuine the Government is. So far, the been positive from the Government because it has a working paper, while t not.’
Refugees all: A newsman w how long India would hospitality to the Tamil mil the Government of India tre terrorists, freedom-fighters
"Refugees,' the Prime “We have always been ver refugees, whether they c. Lanka or any other part of
By courtesy o
MUSLIMS ARE BEING OUSTED
The driving out of Tamils from areas of Mannar, Vavuniya, Mullaitivu, Trincomalee and Batticaloa in the north and east of Sri Lanka and settling Sinhalese brought from outside has been a familiar story.
Lately the Tamil-speaking Muslims of the eastern province have become the latest target of this Israeli-type land grabbing. For instance, the Muslims who had traditionally lived in Ponnaveli in the Addalaichenai Division in the eastern province are being driven away by armed gangs of Sinhalese and security personnel. Sinhalese from outside the area have been brought to be settled in their place.
The affected Muslims are all peasants and they have called upon the President and the Muslim Ministers in the Cabinet protesting against the action of the so-called Home Guards in driving them out of
the lands in which they h; cultivated for generati government does not
situation, the Muslim p threatened to take the li
' own hands to assert their
INDIRA A GANDH
Prime Minister Rajiv Ga Mrs Indira Gandhi t Gandhi, Father of the Nat had fallen to the assassin' He said the two similarities. Both had de lives to the upliftme downtrodden.
Both the leaders, he s same fate after their dedicated service to t shedding the last drop of uphold their ideals.
Mrs Gandhi, the Pri said, knew that the real st country lay in ameliorati the poor and the deprivec

it hurt'. me Minister's oups demand India exert Kato COme to a The Prime militants may but they must
want,’
ether it was a arms build-up ernment and r Gandhi said, dup it security
it.’ he Sri Lankan its talks with plied he could other side also willing to talk an asSeSSment
Sri Lankan indication has
Sri Lankan come out with he ENLF has
anted to know extend its itants and how ated them - as or refugees. Minister said. y hospitable to Ome from Sri the world.'
f"The Hindu"
ave lived and ons. If the remedy the easants have aw into their
rights.
ND I
undhi likened o Mahatma ion, who also S bullets.
had striking dicated their ent of the
said, met the
long and he country, their blood to
e Minister rength of the ng the lot of l.
NOVEMBER 1985
WMAL & CO.
SOLICTORS
Are you planning to buy a property? Do you intend to sell your present property and move shortly?
Are you thinking of obtaining a new mortgage to replace your present mortgage and raise some capital?
TELEPHONE US TODAY. . . . . for a written quotation in Writing. , We may also be able to assist you
with a mortgage direct from a building society at no extra cost.
WE WILLALSO PROVIDE PROFESSIONAL ADVICE AND SERVICE ON: Y Purchase and Sale of BusineSS
;: Company Formations
5 Matrimonial Matters
Yi Debt recovery Litigation
y Powers of Attorney to administer
your property in Sri Lanka
Motor traffic matters
y Wills
MMIGRATION MattersAppeals before Home Office, etc. dr You may be entitled to Legal Aid.
For an appointment or a consultation under the Fixed Fee inter- O O
Wimal Sockanathan.
TELEPHONE: 01-689 7503 (ansafone outside office hours) and O1-683 2645 3,587 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG
FILM COMPANY WITH VIDEO RIGHTS
REO URES
AGENTS FOR DISTRIBUTION OF TAMIL VIDEOS
IN UK, EUROPE, USA, CANADA, AUSTRALIA AND AFRICA
Please apply to Arjuna, Box CAVMisc 3, c/o TAMIL TIMES

Page 21
NOVEMBER 1985
W T H C O M P L M
Ranjit Masilamany, LL.B., M.B.I.M.
Shirani W. Thevarajah, LL.B. (Assistant Solicitor)
LIFE ASSURANCE for OVERSEAS RESIDENTS
Can now take out LIFE ASSURANCE POLICIES from Leading UK Companies through Us.
LIFE ASSURANCE RATES IN THE UNITED KINGDOM HAWE | A WORLD-WIDE REPUTATION
FORWALUE FOR MONEY AND SECURITY. Special Mortgages Available for UK Expatriates & Professionals
P. SRINIVASAN ARM Associates
1524 LONDON RD, NORBURY, LOND ON SW164. EU Tel: 01-679 1952/53 (office), O1-656 (3396 (home)
 
 
 
 

TAMLTIMES21
MASIL & COMPANY Solicitors
Bank Chambers, 17 Leeland Mansions, Leeland Road, West Ealing, London W139HE
Te NOS: 01-579 7318 and 7319
ܠ ܐ
Ошr папne is your guarantee for prompt and efficient service We put you in touch with the world
O Sri Lanka o Australia O Europe O Singapore USA o India o Mauritius
Cor 7 fact,
F/WA SAWD ARASA GAARA 5 CAVEWD/SHAWE LO/WDOW V3 3OP Tel O 7-34 6 5 O44.

Page 22
22TAMILTIMES
Todays financial wOrld is complex and is oft wildering that many don't know to turn fo
The answer is Barclays where you will find on Savings, pensions and the providing of financia for dependants. These experts can give you clearadvice and explain the various Barclays Life plans could suit vour needs.
So if you would like to know more about h could help you, complete the coupon below.
would like more information about (please tickbox(es)). Regular Savings () Investment Capital Pensions Family Pro
Name
Address
Hand this coupon in to any branch of Barclays or send it to: Jo Moorthy
Telephone Nos.: Home Business Telep
| Barclays Life Assurance Company Ltd.
Eagle House, 1/2 Parkshot Richmond, Surrey TW92RN. BARCIL | Telephone O1-940 013. ".
O IMMEDIATE HOME MOF
UPTO 100% - (Su LOANS-COMMERCIALO
OTHER SERVIC
Lಟ್ಝPENSION MOTOR INSURANCE
Competitive Rates
SHOP and COMMERCIAL Instalments. BIA & Ll
Insurance Cover འ་
Bainbridge Insurance Sel
* Local Agents for: ANaegse * HEAD OFFICE
78 Green Street, 157A. Hal London E7 8JG Wimbled 01-471 3350 London O1-47, 1866 01-543 51
01-4722063 (hot line for quotations) 01-54371
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER 1985
THE CIDER HOUSE
CIDER HOUSE TRAVEL
289 6934
Computer Lists Updated Daily For Lowest Worldwide Air Fares
WOODFIELD INSURANCE
an sobe- 289 2761 r advice. experts Home Contents and Structure
security Motor - Personal Accident - Travel Clt Commercial Premises - Liability which Mortgages - Pensions - Life Cover
OW We
MORTIMER - & COMPANY tection Ol . . . SSSS 289 7121
Chartered Accountants with - | over 20 Years' Experience
in Company and Personal Tax
Accounting and Auditing , AYS || || - - - 2 Woodfield Place, London W9 2BJ
N BHAVAN
TGAGES AVAILABLEO
bject to Status)
FOR ASECON) HOME DS INCLUIDE:
SPECIAL STS FOR HOME INSURANCE ಸ್ಥR & REWARD Low cost Endowment (for private hire) yds Policies - Monthly basis
ஓர் , Bainbridge for vices Limited prompt and reliable
service
field Road, *214 Hither Green Lane, Bainbridge, l, Londom SE13 FREEPOST, W19 3TJ 01-852 8397 LONDON E7 8BR.

Page 23
NOVEMBER 1985
2-R4THBONE HOLIDAYSLTD
55Rathbone Place, London W1. Telephone: 01-636 2391
In addition to the most competitive fare to COLOMBO
we also offer
DISCOUNTS for GROUP TRAVEL
Ο MADRAS, BANGALORE and TRIVANDRAM
Competitive fares tO USA, CANADA&AUSTRALIA
Special discount on Club & First Class fares
We are specialists in travel to the South East & Far East ASA
We confirm and reserve your seat on same day
Callus for fast, efficient 8. COurteOuS Service
A. YOUR V
K. GUARANTEE (సి)
拳業業樂樂柴業業染紫染樂業樂柴紫紫業紫紫業業 வீடியோ உலகில் மேல்ஒா
EURO TAMIL WID
22, LANSDOWNE GROVE, NEASDEN
TOTALLY THE BEST PEOP
DISTRIBUTORS IW UK FOR
AWWID IPYAMID
TAMIL HIND, ENGLISH
8 MALAYALAM FILMS ARE AVAILABLE FOR
SALE IN VHS/BETAMAX
t
* அன்றும் இன்றும் திரையில் பார்த் இப்பொழுது வீடியோ டேப்புகளின்
* எங்களிடம் 800-க்கு மேலான தமி விற்பனைக்கும் வாட
TRY US FOR OUALITY VIDE 62, ELTHORN AVENUE, OUR Bİ
HANWELL, LONDON W7 TEL: 01-579 3103
உங்களது திரு ப் தி யே
 
 

TAMILTIMES 23
UNITY COLLEGE
81-89 Fortress Road, Kentish Town, London NW5 1AG Te: O1-482 3349
YOU CANACHIEVE SUCCESS IN HIGHER EDUCATION UNITY COLLEGE OFFERS YOU: Commitment to Highest Educational Standards Highly Qualified and Experienced Lecturers individual Academic Support Pleasant and Caring Environment Fees You can Afford Locational Advantage GUARANTEE YOUR SUCCESS JOIN UNITY COLLEGE Some of Our Courses are: ACCOUNTANCY AND MANAGEMENT Association of Accounting Technicians Association of Certified Accountants Institute of Costs & Management Accountants ASSOciation of Business Executives Institute of Administrative Management
Duration 3 terms 2 terms 1 term Fee per subject 130 E90 60 BANKING - The Institute of Bankers IOB Stage Internally examined OB Stage 2
Duration 2 terms 1 term
Fee per subject: lOB1 600 Fee per subject: OB2 170 150 MARKETING Institute of Marketing CAM Foundation
Duration: 3 terms 2 terms 1 term Fee per subject: £120 80 150 ENGLISH LANGUAGE Foundation - Elementary - Intermediate
Duration: 3 terms 2 terms 1 term Fee per course 450 300 150 Write or telephone for your prospectus and enrolment form to The Registrar
業業樂灘業樂柴樂樂樂業業業樂紫樂樂樂樂樂樂樂業紫 வ்கி நிற்கும் கலை நிறுவனம் ○
)E0 FILM SOCIETY
l, LONDON NW10 1 PR. TP 01-450 1036
LE FOR TAMIL VIDEO FILMS.
EURO/PYRAMID VIDEO FILM AUDIO CASSETTES
縫
WIDE RANGE OF PYRAMD AUDIO CASSETTES AVAILABLE AT ALL OUR BRANCHES
IS பரவசமடைந்த dafudst ul-risast முலம் வீட்டிலேயே பார்த்து மகிழுங்கள் ழ் படங்கள் வீடியோ டேப்புகளில் கைக்கும் கிடைக்கும் O FILMS & AUDIO CASSETTES
ANCHES ARE 64, ETTA STREET, DEPTFORD, LONDON SE8
TEL: 01-691 1527
(new address)
எ ங் கள து குறிக் கோ ள் "
無紫恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭樂

Page 24
24 TAMILTIMES
AGREEMENT BROKEN E
The Sri Lankan ceasefire monitoring committee broke a formal agreement that it would tour Jaffna peninsula unaccompanied by the security forces, according to members of the Jaffna citizens committee.
The monitoring committee, which was appointed on October 16 was visiting Jaffna city between November 4 and 6 to enquire into complaints of ceasefire violations by the security forces and Tamil militants.
But the visit has been widely condemned by Tamil sources in Jaffna as having been a waste of time, and the committee itself is accused of lacking in independence.
Mr. R. Balasubramaniam, secretary of the citizens committee, said: "These people are supposed to be enquiring into ceasefire violations by the security forces as well as by the militants. How can they be expected to make independent
investigations into allegations against the
army if they feel the need to rely on the army itself for their security? I wrote to them before their arrival asking them to make their investigations unescorted because the people are afraid to be seen by the army when they give evidence. They gave the citizens committee an undertaking that they would travel alone,
File on Torture
tinиеd froт page 7 gy Continued from pag ኅ፡ ሻዕoዕs, , ,- C
AI has heard of very few such inquests being held. For example, to AI's knowledge no inquest has been held into the death of Kamalarajah, a Tamil man from Kankesanthurai who was taken to Gurunagar Army Camp on 2 December 1984 and was reported to have been beaten frequently during the days following his arrest. Witnesses have stated that he died on 10 December as a result of continuous beatings by army personnel.
Despite a statement by Sri Lanka to the UNHuman Rights Sub Commission on 26 August 1985 that the High Court has held 63 such inquests, to AI’s knowledge no information has been published in the Sri Lankan press about any of them.
The government stated that "in none of these cases has there been material to establish unlawful action by any member of the security forces'. But the information it provided to the UN Sub
Commission gave no indication of how the
investigation was carried out, what evidence was presented to the inquest or how the inquest reached its conclusion. Nor did it offer the texts of the stated High Court findings.
In one such inquest into the shooting of 32 Tamil detainees in the Joint Services Special Army Camp in Vavuniya on 2 December 1984 AI was informed that only evidence by the police and a medical officer was presented and no relatives were present during the inquest.
but when they came, undertaking'. Wasted: According committee member, th visit was entirely waste monitoring committee's its base at the Fort Army army escort to accompa Hotel, 100 metres away. The hotel, where c been asked to meet the heavily guarded by ur personnel, while other the streets since 8 a.m Tamil militants to let bombs as a warning to come out of their camp.
In the meantime, Jaffna, Point Pedro a citizens committees wl make their statement nearby hospital becaust enter the hotel in the security forces. T committee itself did not 3 p.m. because of the m bombs.
On the next day, a replaced by the police a the Jaffna citizens co number of complainan make their statements.
ARMY ON
Scores of Tamils were number of homes set eastern Tamil town o Lanka, when the armed rampage following th policemen, including a S land mine explosion alle Tamil militant group on According to an security forces went b people on the streets a random. Many of the 12-18 age group. Two they were leaving th collecting medicines.
Two students were h they had come out of during the interval. The killed or injured has ascertained, as the peo take them to the hospi tension and fear prevail Batticaloa town and
EXERCISE IN D
Sinhala race'. In 1977 “If they (the Tamils) will have peace. If
there will be war', a days, the August pogrom was unleashe assumption to powe
become a part of the
people. Yet JR had conclude his sp

NOVEMBER 1985
Y CEASEFIRE" PAWEL d
they broke that
o the citizens first day of the i because of the refusal to leave camp without an y it to the Ashok
omplainants had
committee, was iformed security oldiers patrolled . This prompted pff a mumber of the forces not to
members of the hd Valvettitturai lo had come to
waited at the : they would not presence of the he monitoring turn up until after ilitants setting off
my security was fter an appeal by mmittee, and a its were able to On the third day,
militant groups began to make repeate
announcements on loudspeakers fixed near the Ashok Hotel, appealing to members of the committee to pursue their
investigations outside the hotel, and guaranteeing their safety if they travelled
unescorted by the security forces. * Movement limited: However, monitoring committee limited its movements to three sites in central Jaffna where it inspected damage to buildings
allegedly caused by heavy firing from the
army on the night of October 24.
A spokesman for the Jaffna citizens committee said: “The monitoring committee consists of 11 persons who are trying to investigate as one body, which we feel is very unwieldy. Their approach is that of a commission of enquiry. They sit like judges expecting people to come forward to them - even people who are unable to do so through fear. We feel their role should be to act as an investigating committee which should be able to go to the sites in question without being obligated to any party for protection. Furthermore, the committee has no powers to suggest means of preventing future violations. This is a material omission, and without it the committee is of no use'.
By courtesy of "The Hindu'
RAMPAGE IN BATTICALOA
shot dead and a on fire near the f Batticaloa, Sri forces went on a e death of five ub-Inspector, in a gedly planted by a
16 November.
eyewitness, the erserk, attacking ld opening fire at dead were in the were shot dead as e hospital after
t by bullets when their classrooms number of people not been fully ble were afraid to all because of the ng in the town. its environs gave
the picture of a ghost city. The local people have run away fearing further attacks by the security forces.
Among the several dozen houses set on fire by the security forces, many were situated along Bar Road, a highly residential area, barely a mile from the town. According to the Government
Agent, Mr. M. Anthonimuthu, many of
the houses damaged were large ones and they had been looted before being set alight. The people of the area had sought refuge in far away places with friends and relatives. Many vehicles were also destroyed.
Although the government first sought to cover up the atrocities committed by the security forces, after representations made by local Members of Parliament belonging to the ruling party, it belatedly admitted that the Tamils killed in Batticaloa by the security forces were innocent civilians.
pas
STORTION continued from page 15
, he threatened, want peace they they want war, nd within a few 977 anti-Tamil d. And since his r, violence has
daily life of the à
he effrontery to 'ech at the
Commonwealth Conference saying:
“I believe in democratic principles of non-violence and the principles proclaimed by Gautama the Buddha and Mahatma Gandhi’. These two truly Great Sons of Asia, and of the world, must be turning in their graves for the manner in which their names are dragged in vain by political scoundrels. ,