கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1987.07

Page 1
Tanni
T
Wolume W No.9 ISSNO
RAWASWAWY \ Presider
A GANDHAN, a freedom fighter cut from the old cloth, an un compromising progressive, is how most of 73 year-Old RaTaswa Ty Wenkataraman's peers describe him. But "RW" as he is affectionately called, is remembered above all as a man inbued in the tradition of humanist philosophy.
One of the features of Wenkataraman's long and distinguished career, which began in 1942 when he went to jail for participating in the luit India Movement in his native Tamil Nadu, is the fact that the lawyer-turned-politician newer actively sought political office.
His first ministerial office was virtually thrust upon him by Kamaraj in 1957, when Kamaraj insisted he join his Madras
 
 

85p
|ES
266-4488 July 1987
7 EN KATARAMAN
at of India
state this was before the DMK rena Tied the state TamilNadu cabinet as industry and labour minister. In this capacity he gave birth to the concept of industrial estates. He then served in the Planning Commission and in 1980, Mrs. Gandhi inducted him as finance minister and later selected him for wicepresidentship.
A clearthinker, astute logician and Consuma te debater Who is known for newer losing his cool. Wenkataraman enjoys the distinction of having earned the respect not only of partymen but also of opponents, whose cases he has demolished during parliamentary debates. Excerpts from his interview with Senior Editor...

Page 2
2TAMILTIMES
TAMIL TIMES
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK/India/Sri Lanka...... E10/USS 17 All other countries .......f. 15/US$25
Published monthly by
TAM TIMES LTD
P.O. BOX 304
London W13 90N
United Kingdom
-
CONTENTS
Editorial............................................ 2
Rajiv Lays Out India's Options and Sri Lanka's Directions ...................... 3
The Election Gambit......................... 4.
The British Media and the Tamils... 5
Inside Jaffna ..................................... 6
The Brutal Assault on Vadama radchy ............. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Can the Tamils and Sinhalese Ever Again live Together......................... 8
Horror Tales From Jaffna ................ 9
The Bitter MOOdin Sri Lanka......... 11
Indian High Commission Official
Enquiries.......................................... 12
What the World Thought.............. 13
Change in the Tamil Mood............. 14
Other Opinion.................................. 16
Letters to the Editor........................ 18
Israeli's Controlling Sri Lankan
Security......................................... 19
Tamil Times Ouestionnaire ........... 21
AFederal Solution on the 'Swiss Model.............................................. 24
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or the publishers
The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
Printed By Clarendon Printers Ltd, Beaconsfield, Buckinghamshire.
MVan
VE USE THE Gernar terms what is needed na the founders of the Nor phrase, pregnant with point in his long rule t purpose, which again editorial touse the stron Since 1977, Preside Thondaman from the while Thondaman was reservations about a se people lived amidst the two organisations, the Ilankai Thamil Arasu virtually merged and sp goes on among the mili Eelam (LTTE) seem at, vigorously assisted by t the other hand the Peop, out. The Tamil Eelam fighting force, while the indulged in sporadicatta There are two essentia sink together because o And we must be carefu evolve a unified comm Eelam National Libera As to who will lead the constituent components fighting units under One, Konzept, an all embrac have an excellent, senir Statements in the Decla Lanka have to self-det without a distinct dema kinds of legislature ande Many Sinhalese mista necessarily not be so. C approach each other on can be devised not merel must underline however basis that the two nation, the major group is mak founding races of Sri La races of Canada. The A1 there must be timely ac within the bounds of Car The konzept (self-det foundation of our basic unanimously agreed up constitutional formulae, in the tangled skein ofst might lose track of our 1 have the right of self-det our entity as a nation c konzept in mind. Sin mouthing meaningless Alexander Pope said oft
All these institutional which an unsuspectin constitutional experts a Kottaygiya vagay” (wh Portuguese when they fi instead of the direct rol friends, are asked 'whi provincial councils etc.?' Often Tamil people, an 'why can't you behave l the Sinhalese are blighte Muslims are alike) in the not need a pick axe to fi argument's sake, the M docility in the presence o
 
 

JULY 1987
ed – A KONZEPT
spelling of 'concept' because it appears to convey in more severe w, in this crucial hour. President Soekarno of Indonesia, one of -Alignment Movement and indeed the originator of the foundling meaning, "Pantjasila' (as the Indonesians spelt it), felt, at one at his people needed a konsepi, to give them a sense of national is the same as a concept or Konzept. We will continue in this ger word konzept with a view to driving home our point. it Jayawardene has successfully weaned off V. E. K. R. S. anks of the Tamil United Liberation Front (TULF). But even One of the three leaders of the Liberation Front, he had his own parate state. This arose from the fact that many of his country Sinhalese. We therefore have on the civilian political front today Tamil Congress represented by M. Sivasithamparam and the (adchi led by A. Amirthalingam. These two organisations have eak with one voice. We have however to turn our minds to what ant groups. Velupillai Prabhakaran's Liberation Tigers of Tamil present to be the most active fighting force on the ground. They are he Eelam Revolutionary Organisation of Students (EROS). On e's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) are in and Liberation Organisation (TELO) has virtually ceased to be a Eelam People's Revolutionary Liberation Force (EPRLF) has cks on Sinhala targets. ls in this grave hour of crisis or else there is a danger that we might finternecine warfare. Cain is killing Abel much to our dismay. l of moles and infiltrators in our midst. The first essential is to and structure at the military level. We almost made it when the ion Front (ENLF) was formed at the time of the Thimpu Talks. Front is a matter of consensual politics and is best left to the of the ENLF. Every attempt must also be made to bring in all the umbrella organisation. More importantly, we need to develop our ing ideology, on which not a single Tamil can shift ground. We |al starting point in the historic Thimpu Declaration. Two of the ration merit universal attention: (1) the right the Tamils of Sri ermination, (2) there cannot be security for the Tamil people rcated homeland. Devolution of power, forms of government, xecutive are minor details once this konzept is recognised. ake the idea of self-determination to mean secession. This need Once the Sinhalese accept that there are two nations, who must an equal footing in this one island, then meaningful safeguards y to protect the Tamil nation but also its Sinhala counterpart. We that the discussions, arguments and negotiations must be on the are parleying on equal terms. It cannot and should not mean that ing concessions to the other. The Tamils and Sinhalese are the nka just as the Anglophones and Francophones are the founding glophones have come to recognise that for peace and tranquility, Iommodation of the French. In this way Quebec has been kept ladian federation. armination and one contiguous homeland) must therefore be the Tamil demand. We should not allow these carefully thought out, on, hardly worked, objectives lost sight of in the medley of however tempting these might be. The ever present danger is that uctures and institutions which some of us might be lured into, we primary konzept. Once the Sinhalese accept that we, the Tamils, ermination and a homeland to call our own, then any assault on an be warded off. Tamils in every walk of life must bear this hala propagandists and disinformation disseminators keep ormulae on regional autonomy and forms of government (as 'he latter, "let fools contest'). devices are void of content. They are heavily mined territory into g Tamil people might unwittingly wander. Even Indian re not conversant with the Sinhalese strategy of "Parangiya ich is a Sinhalese saying of how they deliberately took the rst came to Ceylon through a long and tortuous route to Kottey te to that town). However if Tamils, especially with Sinhalese it is it you Tamils want?' 'What more can we give you than , a complete answer will be the konzept we have spelled out here. lso have Muslim people, been insulted, when Tamils are told, ke the Muslims and work within the framework?”. It seems as if d by the rich Muslims (they deceive themselves into thinking all r midst and therefore ask these inane questions. Besides One does 1d out what a Sinhalese really thinks of a Muslim. Though, for uslims are dragged in as people who behave with sheep-like Sinhala wolves dressed in sheep's clothing.

Page 3
JULY 1987
RAUV LAYS OUT
SRI LANKA"
OUR OPTIONS will depend on Lanka's directions. This was Indian Premier Rajiv Gandhi's terse, somewhat cryptic observation at a luncheon meeting hosted by the Indian Association of Foreign Affairs Correspondents.
He was replying to a question about India's options if Sri Lanka was not interested in a negotiated political settlement of the ethnic conflict.
The question-and-answer session was telecast by Doordharsan on Monday night (June 29) - the day President J. R. Jayawardene met his National Security Council to discuss the launching of the third - and final - phase of Operation Liberation in the Jaffna peninsula.
On TV, Rajiv looked not only Mr. Clean but also Mr. Cool. He was unflappable and deftly parried the sharp. probing questions.
After tracing the background of Indian efforts to bring the militants and the Sri Lankan Government to the negotiating table, Rajiv said "It's up to Sri Lanka to decide whether it wants a negotiated political settlement of the ethnic conflict. The ball is in Lankas court.”
Rajiv noted that following the November 1986 visit by President Jayawardene, the December 19 proposals were evolved for purposes of negotiationin fact, he said, the proposals go back 7 months earlier.
After some tacking and confusion - characteristic of Sri Lankas policy on this issue - Sri Lanka had eventually consented to the package being the basis for negotiations.
The launching of the military offensive in the Jaffna peninsula made it difficult for India to pursue its efforts to bring about negotiations, Rajiv said.
For the last two and a half years, he pointed out, India had tried to help in evolving a negotiated political settlement. But there's some confusion about the directions Sri Lanka is moving in on the issue. It was up to Colombo to come up with new ideas and new initiatives so that the dialogue on a negotiated political settlement could start again.
Rajiv strongly defended the air-drop of relief supplies in the Jaffna peninsula: it was India's response to a situation that demanded humanitarian relief. He rejected the suggestion that Operation Poomalai had damaged India's image in the neighbourhood or in the rest of the world. Nor had it affected India's mediatory role. On the contrary, he asserted that the net results are positive.
He said an accord had been reached with Sri Lanka on the distribution of relief supplies to Jaffna: this made dialogue possible again.
When a correspondent remarked that the talks between Sri Lanka and India had
proved fruitless, both countries
these talkS. Per change the level more political elaborate on this
INDA WILL RELIEFSU
While Rajiv s meeting, back Government giv party is over: no India. The situat
Then Rajiv India's neighbo friends - Pakista
Pakistan ha programme but he stated. Neithe his disposal to
OURVIE Gandhi agai
The
OUR MOST P. and women ha terrible villains Buddhist mil consolation to k Suppressing Ta for Tamil righ Sinhala youth, Sinhala youth aware of th Jayawardene k youths who o Gaulle and the
The witless P a scheme where home and prepa will not congr with a magic y been wished President reali home could be t the angel's) w people will have intelligence to o has gripped ther
What about The sadistic J. tried to destro imprison them conditions (the Mrs. Bandaran tin plate and ga shell) carpet-bo aged fathers an assistant has e and woman) i arrested and
hmmmmmm

TAMLTIMES3
NDIA'S OPTIONS AND S DIRECTIONS
Rajiv disagreed. He said ad gained a lot during aps it was time now to and the method, bring in hitiative. But he didn't ooint.
ONTINUE TO SEND PLESTO JAFFNA.
lid this at the luncheon here in Sri Lanka, the is the impression that the more relief supplies from on is getting curiouser. urned his attention to urs - and Sri Lanka's
and China. s an active nuclear nas not gone nuclear yet, r did he have any facts at back up reports that Sri
Lanka had entered into a pact for mutual assistance with Pakistan.
As for China, there had been some increase in the level of Chinese troop movements in Tibet. India had taken note of it. There was no border problem because India hasn't occupied an inch of Chinese territory. Nor was there any confrontation between the two countries as the Western media tries to make out.
At this stage, a correspondent remarked that India seems to be having trouble with all her neighbours.
Rajiv's response: We want to improve our relations with our neighbours. But this will not be done at the expense of our national interests and security. Our options are within the constraints of our national interests. Let me assure you India's interests will never be allowed to suffer.
M/: President Jayawardene will try to cheat Rajiv n.The "Catch 22" question is "will he succeed?"
Flower of our Youth
'ROMISING young men we been the victims of the that constitute the Sinhala itocracy. It is poor now that armies viciously nil youth in their struggle is will do the same with sooner rather than later. have already become e danger. President nows well that it was verthrew Soekarno, De outh Korean rulers. resident has now devised young people will stay at refor their degrees. They gate in universities. So 'and, student unrest has away! Little does the e that an idle mind at le devil's (in our opinion, orkshop. These young time to spare to use their ’erthrow the tyranny that
. our own young people? yawardene tyranny has y them, torture them, in the most unhygienic President forgets that like fed his son Ravi in a e him water in a coconut 1b them along with their mothers while his chief ry young person (man the age group 14-40 aken prisoner to the
concentration camps in the Sinhala Buddhist south.
Why is the world permitting the outbreak of a phenomenon which is on a scale with the holocaust of the Jewish people by the monster Hitler? Is this not exactly what is being done to a proud and intelligent people, the Jews of Sri Lanka? As the former Labour Member of Parliament. R. Kilroy-Silk, stated in The Times, 'must the world turn its eyes and conscience away from the dreadful atrocities that are being perpetrated?' The time indeed has arrived when an international tribunal might be constituted to try the Adolf Eichmanns and Klaus Barbies, the Mengeles and Himmlers, for the foul and evil deeds their Sinhala Buddhist counterparts are inflicting on innocent Tamil humanity.
Tamil opinion must alert, wherever Tamil people are, the consciences of many good men, church leaders, politicians and statesmen of the casualness with which evil is stalking the land in Tamil Sri Lanka. Our caution is that if steps are not taken now to bring the criminals to book, it may be too far gone for anything to be done. We can only hope that if the world continues to ignore our alarms, then the Tamil people themselves will have to form their own group of Nazi-hunters.
These Nazi hunters' will surely bring to justice those who have supervised the butchery of our people and the murderous torture of our youth.

Page 4
4 TAM TIMES
THE ELECTION GA
Jaya Wardene's Plot
IN WHAT the opposition has already dubbed a political ploy in a country ravaged by civil war, President Junius Jayawardene plans to hold byelections to parliament in August and nation wide polls for local bodies in September. But whether the government will be able to conduct these elections remains a wide open question.
The parliament by-elections are for the 16 seats in the northern and eastern provinces where Tamil guerrillas are fighting for a separate state. These seats have remained vacant since 1983, when the MPs from the moderate Tamil United Liberation Front (TULF) left parliament after refusing to disavow separatism, required by the sixth amendment to the constitution.
The sixth amendment, supported by both the ruling United National Party (UNP) and the main opposition Sri Lankan Freedom Party (SLFP), was passed in 1983 after the country was rocked by communal rioting in July that year. The constitutional provision to prohibit any demand to divide the country was rushed through parliament. The TULF MPs, elected on a
separatist plank at the 1977 general
election, predictably refused to take an oath of allegiance to the unitary constitution thereby losing their seats.
SLFP leader and former prime minister Sirimavo Bandaranalike has called the recent surprise decision to hold by-elections an attempt to appease the Western aid donors who were meeting in Paris on June 25. Under the election laws, the polling will have to be held between three and five weeks after nomination day-fixed for July 15,
The TULF, most of whose leaders have lived in self-imposed exile in the south Indian city of Madras were quick to denounce the by-elections. 'It is a political ploy to create the impression
that political pro, reactivated in the no But the people of the world will not be de TULF spokesman saic
The TULF's ability elections has in seriously eroded b participation in politi the Liberation Tiger (LTTE), the dominar, which now calls the : in the north. With tw murdered by the sep in 1985, the TULF well that the guerrilla, But MVill the LT TE O guerrilla groups inc mantle of represent the north and the ea present indications not. A spokesman fo Revolutionary Organi junior partner, said i by-elections were ominiously adding disregard this viv regarded as enemies the militant moveme Apart from the fac Contenders from the is unlikely, the law anti-separatist oath , the time of nomina government decides amendment before separatists would be ዘrãC6.
Moreover, there i. question of Colombc by-elections in the tr writ of the Jayawarc does not run in mc peninsula, though the retaken control of a from the LTE fol military offensive. Eastern Province is hands, the insurge
SINHALA SOLDIERS CAPT
Sunil, Nimal, Piyantha-the 3 Sri Lankan soldiers taken captive, when the Tigers Telecommunication Army Centre on Wednesday morning, (June 3).
 
 
 

VBIT
cesses can be rth and the east. country and the ceived by this,' a
to contest the byany case been y a pan on its 2s placed on it by of Tarnil Eelarn t guerrilla group hots, particularly O of their ex-MPs aratists in Jaffna inderstands very s mean business. r any of the other w claiming the ng the Tamils of st take part? The are that they will r Eros, the Eelam sation, the LT TE's Madras that the mere eyewash, that 'those who arning will be of the people and ገt.” t that any serious Tamil mainstream requires that the must be taken at tion. Unless the to repeal the sixth July 15, the 2 shut out of the
s also the major p's ability to hold publed areas. The dene government st of the Jaffna a government has part of the area lowing a recent Although the in government cy continues to
URED
stormed the Jaffna
JULY 1987
rage there too, with the rebels killing soldiers and policemen almost every day. The elections commissioner has remained tight-lipped on his ability to conduct free and fair elections.
From Jayawardene s point of view, giving the Tamils of the north and the east the opportunity of electing their own representatives to parliament is most desirable. He would then be in a position to negotiate a political settlement of the ethnic problem - which has cost at least 6,000 lives in four years - with the representatives who have a mandate from the Tamils.
The Indian Government is once more hard at work trying to bring the LTTE to the negotiating table. LTTE leader V. Prabhakaran has sent his deputy Kriskinakumar, or Kittu as he is better known, to New Delhi for talks, according to reports published in Colombo. These reports say that Prabhakaran has two pre-conditions on starting talks: that the security forces withdraw to positions held on December 19 last year, when what seemed to be the most workable negotiating lank was devised by New Delhi and Colombo, and that the LT TE be recognised as the Tamils' sole legitimate spokesman. If the second condition is granted, Prabhakaran is reportedly ameniable to ignoring the first,
Meanwhile, the SLFP and five other opposition parties have announced that they will boycott the countryside local government elections to be held in September to elect members of municipal and urban councils as well as pradeshiya sabhas which will replace the old village committees. Only the Trotskyist Lanka Sama Samaja Party (LSSP) plans to run against the ruling UNP at these elections. The LSSP decision threatens to destroy its left-wing alliance with the communists and the Sri Lankan Mahajana Pakshaya.
The SLFP and most of the opposition parties fear that if the UNPsweeps the local elections, as it expected, the ruling party might once again attempt to extend the incumbent parliament with a snap referendum as in 1982. On that occasion the UNP took advantage of Jayawardenes presidential election victory to obtain the people's consent to extend parliament until 1989. The opposition has condemned that referendum as a fraud.
The LSSP, which is not represented in the present legislature, says it will go along with this argument provided the opposition withdraws from parliament - an option the SLFP and its allies are not willing to contemplate. These opposition parties maintain they would boycott most of the parliamentary sessions, attending only the important debates. In their attempts to counter the UNP, they say, parliament remains far too important a forum to
give up. By courtesy of Far Eastern Economic Review, 9 July 1987

Page 5
JULY 1987
ON SATURDAY EVENING, June 27, the London Broadcasting Corporation hosted a programme, appropriately titled Paradise Lost, with Suresh Joshi as its compere. The programme lasted almost two hours. The principal participants were, Gamini Dissanayake and the Sri Lankan High Commissioner in London, Monerawela, arguing the Sinhalese side, while M. Sivasithamparam and N. Satyendra represented the case of the Tamils. The programme was evidently paid for by Sinhala advertisers judging by the number of "ads' from Sinhala commercial houses.
Sivasithamparam and Satyendra proved heavyweights against Gamini Dissanayake and the High Commissioner. There may have been Sinhalese who wanted to believe Dissanayake but the Tamil public were neither impressed nor convinced, for that matter, not even any impartial nonTamillistener.
Gamini Dissanayake dealt with admissions to Universities with a nonchalence bordering on contempt for the truth. He trivialised the suffering the Tamil people were going through. This is not cause for Surprise.
Gamini Dissanayake himself once said that should India invade, every single Tamil in Sri Lanka will be sacrificed to the land Chandra M. indulged himself in parrot-like repetition of hackneyed examples on employment - The Chief Justice is a Tamil. The Attorney General is a Tamil' - revealing the paucity of convincing arguments against discrimination.
Sivasithamparam and Satyendra on the other hand dwelt on the failure of the United National Party to live up to the promises in its manifesto, namely, their pledge to deal with the discriminatory policies heaped on the Tamils by the criminally culpable Government of Sirimavo Bandaranaike, during 1970—77. Sivasithamparam, in particular, dealt with the Jayawardene Government’s farcical claim that it had corrected the ville discrimination practised by Mrs. Bandaranaike on Tamils seeking admission to the Universities.
Satyendra was forthright in reiterating the principles enunciated in Thimpu and he underlined his statements with passages from Virginia Leary's and Paul Sieghart's findings on the Sri Lankan Government's cruel policies of torture and its disrespect for the independence of judges.
There was a phone-in' where a question by Mrs. Murugiah on the bombing of the Jaffna Hospital showed Minister Gamini fleeing from the truth. But the compere, Joshi, added his half penny's worth by stating that when he flew over the hospital from tree-top level, he did not see any damage. The answer to this thoughtless statement was given in Vivian Simson's documentary on Sri Lanka in World in Action' on ITV, on
The British Mec
Monday evening, Jaffna Hospita bombed, not once there was the ho inflicted for all the not Joshi stop to t something that a conceal if it takes í at tree-top level w to make their ow ground? Even th will Smell a rat
There were the Sinhalese during Sinhala worry is th hadit so good und accurate, there Christians and pi the administration has been made; were discriminate lie is that even if t they did not, as til there by stealth. examinations an merit.
The phoner, Vi to say that the T Lanka after indep for a few years the the Sinhalese Go 1956 were forced as a temporary e “Sri Lankans”, if : divided on the bas step more for employment on grounds. That day Tamils have beens
Why should (if the alleged sins of visited upon the grandchildren in a Does Britain disci Irish, Scots, Wels Or are they all regardless of their The document 'World in Action ITV On June 2 atrocities perpetri minority, the Tar Sinhala Governm behind the pogro was not interviewe Minister Gamin again there with yawning credibili 'signals' to the cannot hope for th That, he said, w Sinhala military, on Vadamaradch matters the M sensitivities in that the sledge hamme Tamil militants)
He 1S Of cours Tamils are being k a policy to 'sends the Sinhala Gov. beginning of thei

lia and the Tamis
June 29 at 8.30 p.m. ul in fact had been 2, but many times, and spital with the damage world to see. Why did hink that there must be
Government wants to foreign journalists by air lithout permitting them n investigations on the e ordinary intelligence
usual questions from the phone-in. The
at they (the Tamils) had
er the British (this is not being more Sinhalese ro-British Buddhists in ) no proper breakdown in fact, Tamil Hindus 'd against. The biggest he Tamils found places, he Sinhalese say, get in
They sat competitive d were recruited on
mal, had the hardihood amils had it fine in Sri endence up to 1956 and
reafter. This shows that
vernments from 1948to recognise merit even xpedient. Why should there is such a word, be is of race? It is only one Sri Lanka to have religious and caste / is mot far off once the subjugated, if ever. there is truth to this lie) f the (Tamil) fathers be ir Tamil children and un entirely new context? riminate on the basis of sh and English people? regarded as British nationality? ary on Sri Lanka in '', by Vivian Simson on 9, brought home the ated on an identifiable mils, by a bestially evil ent. The terrible villain misation of the Tamils d. i Dissanayake was once his Small talk and its ty gap about sending Tamil Tigers that they heir military solution'. as the reason for the aerial and naval assault y. Obviously in these inister is short on the advocates the use of r to not kill the fly (the but to injure them. e aware that innocent tilled in this pretence of ignals'. The fact is that ernment Stated at the r last offensive' that
TAMILTIMES5
“either they (the Tamil militants) win or we win" and they added: “this is a war to the finish'. 'Now that they have been thwarted by Rajiv Gandhi, they indulge in Sweet talk on "signals.”
Gamini Dissanayake glosses over the enormous crimes against Tamil humanity committed by the State's terror system. At
places, viewers noted that the investigative
Simson's efforts found the Minister averting direct questions and the truth.
Viewers also witnessed the wise and perspicacious Simson cornering General Cyril Ranatunga. Simson had collected convincing proof of the callous bombings, the arson from napalm bombs, with chemicals mixed with bombs so that the fire will adhere to the flesh and cause widespread destruction to property. The General was obviously lying through his teeth when he responded to Simson's question on the napalm bombs. These he said were not damage inflicted by Sinhala
Buddhist bombs but the result of Stored
petrol and diesel barrels catching fire when “terrorist” bunkers were hit by aerial attacks. Obviously the “terrorists' could not have had chemicals mixed with the oil in their barrels. Nor was General Ranatunga refraining from telling lies when he said that there were only 46 civilian casualties.
When stumped, he stuttered that there must have been 180-200 civilian casualties. And all this, after 10 days of indiscriminate bombing of densely populated areas where even temples were subjected to sadistic and savage air attacks. One woman told Simson that Tamil women including pregnant women had been taken by army men to be raped. At least 20 of them, she said, were found killed, some without their limbs. The cowardly Commander had also permitted his Sinhala troops to use Tamil civilians as a human shield to move from area to area.
The Viraj Mendis programme on Tuesday, June 30 brought out in greater clarity the lies that characterise the Sri Lankan Government and its Ministers. The British supporters of Viraj Mendis, who is now provided sanctuary in a church in Manchester, made it plain that they would not trust President Jayawardene or High Commissioner, Monerawela.
This is only to be expected. Persons of the Jayawardene vintage are habitual liars who practise inhuman torture and kill for pleasure. Some British members said they would not want Viraj Mendis's blood on their conscience. Surely the world should by now know that the villains in Sri Lanka’s Jayawardene Government practise deceit and trade in plain and simple prevarication. It is a fact that the Jayawardene Government will kill Viraj Mendis and then repeat the well told lie that he was fleeing to South India all the way from Colombo. They have manufactured the story about the 7 Tamil boys killed in Boosa concentration camp.
Our Media Correspondent

Page 6
6 TAMLTIMES
NS OE
Tale of wanton destruction and pictures (by kind co,
缀
While helicopters were bombing the neighbourhood, children seek refuge in an air-raid shelter.
The Chidambara College in Valvettiturai destroyed in Air Force bombing during the offensive on the Wadamarachi region of the Jaffna peninsula. The LTTE had then built sheds for the classes, but these too were not spared by the incendiary bombs.
res ଽ
e of the government notified "shelters" in the Jaffna peninsula, after the Sri Lankan Air Force had bombed it. The child below had taken shelter inside the temple.
 
 
 
 
 
 
 

JY 1987
desecration and deaths told in urtesy of Frontline)
A family fleeing after incendiary bombs Were dropped from the Air Force's Avro planes. . .
As if symbolic of the town's suffering, the damaged statue Tiruvalluvar at the deserted Periakadaijunction in Jaffna town.
of saint-poet

Page 7
ULY 1987 - - - - - -
SL LqSqSqLLLLLSLS Sq AAL0LASLSLLLLLSLSSSMSSSLMSSSLSSSLSLS SLSeSqSAALLLAAAAASSALqSLS SAqSSSLL
THE BRUTAL ASSAUL
VALVETTITURA in Vadamaradchy, North Sri Lanka is the birth place of Prabhakaran, the Leader of the Liberation Tigers. Assumed among Sri Lankan circles therefore as the stronghold of the LTTE, it was however common knowledge that strategically, Vadamaradchy, had to be the first point of attack in a push against the Peninsula.
The close proximity to South India and the constant presence of the Sri Lankan naval vessels patrolling the coast around the Peninsula in a determined bid to cut off communications between the militants and their supporters across the Palk Straits, it was an open secret that the Sinhala Second Front was being launched at Vadamaradchy. And sure it came as expected in the early hours of May 26, by land, sea and air.
Appropriate noises had already been made. Declared Junius Jayawardene, it would be a fight to the finish. "Either they win or we win'. It was indeed an ominous warning to the Tamils of the North in particular.
'More than 26,000 troops are now deployed in the Peninsula. Of these 8,000 have been moved in over the past ten days. Six bombers, 14 Bell 212 helicopters, two Cessna reconnaisance aircraft and two Chinese Y-12 transport planes are providing aerial support. An unspecified number of vessels including gunboats and patrol boats
are also being u Hindu in the last the strength oft tripled to about military streng guessed as the Lankan State. therefore had ev Tamils of the NC hundred thousa now after their more secure pla land of their birt July 1983.
The stage itsel set by the Pettah in the last we indiscriminate bo that followed alr 22nd itself. It be bid after the civil had been terrors unexpected stra from helicopters carrying petrol some lethal pl. invention Confus economic bloc strangulated the already a land un When ''Operat begun on May 26 Out of the Bible bloody. Entire bu the ground and from overhead churches and te
SINHALA
THE FIVE SOLDIERS and three policemen held captive by the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) after they overran the minicamp of the Security Forces at Pannai, Jaffna, on March 23, 1987, were interviewed for international television by Mr. Chandra Perera of the National Broadcasting Corporation of America (NBC) and Worldwide Television News (WTN) who were accompanied by the Editor of the 'Saturday Review.
Present on the occasion were 'Mr. Raheem, spokesman of the LTTE, and Mr. M. Kanagarajanayagan, a Director of the 'Saturday Review."
This was the first time the eight prisoners-of-war held in a wellguarded house in Jaffna were interviewed for international television.
The Editor, in a brief address, in Sinhala, told the eight prisoners that like so many others in the Security Forces, they had been sent as 'cannon fodder' to the North while leaders of the Government and the Generals relaxed in Colombo in air-conditioned comfort. He said it was a big political game in which some leaders of both communities, as well as arm dealers and contractors, benefitted. .
CAPTIι
Captain R
He asked forth They were all w and 22 years.
Kandy Trinity big man in the within the same 20. He was a compared to the appeared to be : the presence of guards.
But questione
 
 

TAMLTIMES 7
T ON VADAMARADCHY
ilised," reported The week of May. But for he infantry which had SO,000 the rest of the h could easily be ntire might of the Sri J. R. Jayawardene ery right to warn the rth, at best about five hd in the Peninsula, deaths and flights to es of safety from the n, and of refuge after
seemed to have been Bomb that exploded k of April and the )mbing of Jaffna City host overnight on the gan as a determined ians of the Peninsula truck by frequent and fing and bombing and transport aircraft bombs mixed with astic, a Sri Lankan ed with napalm. The kade has already peninsula. It was der siege. ion Liberation' was S, it was Goliath from . It was intense and ildings were razed to rockets and bombs fel On a number of imples. Most people
preferred to take shelter in the bunkers built by the Tigers.
A clerk working in the Kandy Commercial Bank who had gone to Nell'ia di in the heart of the Vadamarachi area to see his family says he was trapped in bunkers for three days while the shelling and bombardment went on. Requesting anonymity for fear of army reprisals, he says: 'We were given two hours to move to a safe place before curfew was imposed. I took my wife, mother and children to a Small church which seemed like hell. There was no food, the children were screaming and there were reports about people who ventured out to get food being shot.
We went without food for three days before we could flee to a safer place.' in Valvettiturai (population: 8,000) and Point Pedro (population: 35,000), residents have been cowering in terror in temples and churches since the offensive began on May 26.
Just how many civilians have died is impossible to say. Lalith Athulathmudai, Minister for National Security, claims that only 47 civilians have died.
The Indian High Commission in Colombo puts the figure at between 200 and 300. The LTTE claims that over 600 have been killed. But as Athulathmudali admits: 'The actual figure will be impossible to discovertill Some documentation is done.'
aheem, (TE) 2 ages of the captives. thin the range of 20
College Raheem, a LT TE set-up is also age range. He is ony self-composed man,
eight captives, who omewhat nervous in so many fully armed
! by the Editor, the
/ES INTE
RVIEWED
captives said they had been treated well by the captors. No torture at all. Not even a slap on the face compared to what happens to Tamil youths, some completely innocent, taken into custody by the Security Forces. The Editor told them that he had seen some Tamil youths hung upside down in the former Army camp at Gurunagar.
The Editor asked them why they vivere in Jaffna. “For a job" was the unanimous reply.
Poor chaps. Given an inadequate training, they are sent to the North to battle against Tamil youths dedicated to preserve their heritage.
Some of the remarks (unprintable) made by the Editor made "Mr. Raheem smile. 'But do not get deceived by the smile", the Editor said. He could be ruthless as any other Tigerl "Mr. Raheem 'smiled again.
NO PARALLEL
There's no parallel between Sri Lanka and Punjab, says Indian Prime Minister Rajiv Gandhi. He said the Indian Government was not bombing or shelling the Sikhs in Punjab, unlike what was happening to the Tamils in Sri Lanka.

Page 8
8TAMILTIMES -
xawas s-we-is :3 88..................... FSX.
Can the Tamils and Sinhale
M. Sivasithamparam, Presiden
Economic Destruction
This is the question that is uppermost in the minds of every Tamil - the farmer who can no longer go to his field, the fisherman who can no longer go to sea, the student whose books have been burnt, the Government-servant whose every action is suspect, the young man hanging upside down in Boosa, the militant with the rifle slung over his shoulder - after all the blood that has flown, after all the houses reduced to dust, after all the barbaric torture inflicted on young men, after every Tamil has had to 'live under sentence of death' for months, can we again live together?
You quite rightly asked for an answer from the TULF who in 1976 solemnly proclaimed to the world that only the restitution of the sovereignty of the Tamils which was lost to the foreigner could guarantee to the Tamils freedom, equality, security, dignity, honour and economic well-being. In other words, the time has come to part company. The TULF also felt that true amity with the Sinhalese would be possible only with such a political solution to the vexed ethnic problem.
Let me try to answer the question and the answer has necessarily to be somewhat long. Many of those who decry the agitation of the Tamil people for their just rights often speak of the harmonious living-together of the Sinhalese and Tamils in years gone by. Nothing can be further from the truth.
An Oxford University publication, "Ceylon - a divided Nation', is a historically substantiated account of the continuous bickering between the two national groups. At times the conflict was open, at other times it was simmering to flare up again. Of course, when the British exercised absolute power, both groups reconciled themselves to live together without conflict. But once a modicum of power was transferred to Ceylonese hands, the rivalry and bickering started, with the British playing a dubious rule of umpire, sometimes favouring the Tamils, sometimes the Sinhalese.
Broken Pacts
The rivalry reached new heights when real power was to pass into Ceylonese hands in 1945. The Sinhalese leaders wanted all power in their hands and were only prepared to concede a semblance of sharing power by gifting portfolios to their Tamil lackeys. The Tamils were to live in the island at the pleasure of the Sinhalese and were to be satisfied with what the Sinhalese gave them out of the largeness of their hearts.
No self-respecting Tamil was prepared to accept this humiliating position and the conflict went on with varying degrees of intensity. Rival Sinhala leaders, facing a crisis in their power struggle, suddenly awoke to Tamil grievances and entered into pacts and agreements with Tamil
leaders. Once the cı power base became their promises and p; again pan-Sinhala le to take to the streets : In 1972, a nev promulgated which Stamp of second-cl Tamil people and meagre Safeguards provisions, like S Soulbury Constitutio
Demand for
The Tamil people new challenge by forming the Tamil Front. At its an Vaddukkoddai, the famous resolution to democratic socialists Eelam. This was n without due consid enthusiasts. This presence of Mr. C while Mr. Ponnamb Co-President of the T
After many weeks considered all optio this decision. It w election gimmick. Ti an overwhelming me decision of the TULF
Foreign gover The first task of th Parliament was to ta based on the Vadduk the Policy Speech Government. I ha moving the amendr Even as I was speaki hell broke loose in country. Tamils were of the country. This Jaya wardene Gove people's attention resolution. They dids years we spent our rehabilitating our pec by the riots and in pr to be placed be Commission. But th attention of the world State.
Diplomats of interviewed TULFle, real nature of the Ta all of them agreed th had deep-seated griev Sinhala Governme refused to redress the their serious doubt if the only remedy. V other reasonable all question they all p leadership. As a re. thinking of the leade) on the following lines have to be on our s promised in its electio

SJULY 1987
se everagain livetogether?
Tamil United Liberation Front
isis passed and their
secure, they forgot icts and became once ders and Tamils had gain. v constitution was
clearly placed the ass citizens on the removed even the provided by certain action 29, in the
.
Tamil Eelam
decided to meet this closing ranks and United Liberation ual convention in TULF adopted the constitute the free ecular State of Tamil ot a decision taken eration by youthful was taken in the helvanayakam and alam was alive and ULF. of discussion, having ns, the TULF made as certainly not an he Tamil people, by jority, endorsed the
nments aware
a TULF Members of ble an amendiment, koddai resolution, to of the Jayawardene d the privilege of ment in Parliament. ng in Parliament, all various parts of the attacked in all parts was the work of the 2rnment to divert from this historic ucceed; for two long time and energy in ple so badly afflicted eparing the evidence fore the Sansoni e riots attracted the to our demand for a
various countries aders to ascertain the .mil problem. While at the Tamil people ances and Successive nts had cussedly m, they all expressed a separate state was Was there not Some ernative?, was the osed to the TULF ponsible party, the ship went somewhat - world opinion will ide. If the UNP, as 1 manifesto, came up
with an alternative which reasonably satisfied the aspirations of the Tamil people, let us take it to the people and with their approval try to work it. If it succeeds, well and good, we have achieved the wellbeing of our people. If the UNP did not come up with any alternative or such alternative did not work, then we can, with all justification, tell the world, 'we tried to obtain an alternative but the Sri Lankan Government, as usual, failed to meet the just aspirations of the Tamil people and therefore the pursuit of the idea of regaining our freedom was the only option left to us'.
On this line of thinking, we announced that we stood by the mandate given to us by the Tamil people. We were, however, prepared to place any reasonable alternative before them. In the end we only saw the district development councils farcically worked by the Government and a war of attrition against the Tamil people. We lost 10,000 lives; we lost property worth billions; a once proud people are helpless refugees in their thousands in all parts of the world; the flower of our youth languishes in detention camps, suffering barbaric torture. But we also saw our brave youth, inadequately armed, standing up to the might of the State. There is a virtual civil war in the island. In this grim situation, every human emotion cries out we can no longer live together.
Opposition to separate state We are, however, a people with a long history of learning and training which teaches us that emotion must be tempered
with reason. We recognise that India
alone is our true friend, guide and philosopher. The entire sub-continent, all parts of it, are with us in this hour of crisis; every political party has expressed deep concern at the sufferings of our people; most newspapers have expressed strong opinions on our behalf. But we must also take note of the fact that the great majority of them do not go so far as to support our demand for Tamil Eelam. In fact many of them have said so. What then are we to do?
Is it too late for us even now to map out a common demand, win support for it in India primarily and in other countries, give full support to the fighting militants to keep up the pressure on the Sri Lankan Government and compel the Sinhala leadership to agree to a political arrangement that will satisfy the aspirations of the Tamil people and will be commensurate with their sufferings. No constraints of unitary constitutions or referendums should be permitted to water down any such solution.
Let us therefore tell the Sinhala people and their leadershipLet us live together on our terms or let us part. Please do not force us to think of other options. This is no idle threat. . .

Page 9
JULY 1987
Following the persecution of civilians, especially teenagers, by Sri Lankan soldiers in Jaffna, there is a refugee influx into the Mandapam camp once again. They bring with them tales of unspeakable horror. A glimpse into the camp brings out the mood of the refugees.
TAMIL REFUGEES from Jaffna in Sri Lanka hve started trickling into the Mandapam camp in Ramanathapuram district of Tamil Nadu. Many of these refugees are young people who have left behind their close relatives and come to India to save their own lives. 'The older you are, the better your chances of survival in Jaffna,' said one of them.
Gnanammal of Tiruveni, near Jaffna, said that it was the young ones whom the security forces were after. Boys in their teens were branded as 'kottiyas' (Sinhalese for Tigers), the nickname for the Tamil militants. And if it is a woman, what the Soldiers do is anybody's guess. 'They take away everything from young women, strip them and finally throw them into the fire.'
Arunthavaselvam (20) and Ugadasan (22), two students from Vadamarachi, had come to the refugee camp a couple of days earlier. They seem to have no doubt that Pakistan is actively involved on the side of the Sri Lankan forces in crushing the Tamils in Jaffna. 'We saw an unexploded bomb with Pakistani markings,' they claimed.
"Foreigners'
Alagusundaram, another refugee, said he saw heavily built, whiteskinned men with long brown hair and short beards leading the Sri Lankan soldiers into the villages. According to him, these 'foreigners' were in command. They could not, however, say to which country the men belonged.
The Sri Lankan forces entered the Jaffna villages and at the word 'go' they ran amuck. Shouting abuse in Sinha lese, the soldiers ransacked the houses of Tamilians, carried away young women with swords, held infants by their legs and tore them apart and ripped pictures of gods and goddesses.
Minister 'garlanded'
A refugee recalled a rather comic situation where the civilians were compelled to garland and receive
HORRORTALE
Lalith Athutath Nationa || Securi visit to Jaffna. arrival, a group the civilians hac should be made happy with his a accepted the pr So saying, they number of garla of fear, compié civilians gariant taken by Goverr
The Sri Lan trying to make security forces civilians of Jaff But the refuge saying: 'It is the Soldiers are wip But fOr the mi| disappeared lor Yugawathi St. rated from her before their firs the child is 18 father is yet to refugee camp foreign televisic Mandapam cam Yugawathi and to help her join h
The security civilians' house as menials. T Confined to the are forced to eat the Soldiers.
in no position
Jesu nathan a the soldiers per a terrible mann off the thumb a men saying “n position to rais trigger.' The sc
WADAM
UN CONFIRME Vadamaradch Lankan Gover stage of its ma wrest back peninsula fro|| say that betwe during the ( Operation Libe The same : people were About 500 wer army men wie More than 4, ( and 6 bombe Sources add.
While the '' yet in a posit details - for statistics and hospital sourc discerning rea
 

TAMILTIMES9
S FROM UAFFNA
mudali, Sri Lanka's ty Minister, during his The day before his of soldiers addressing said that the Minister to feel that they were rrival and that they had esence of the soldiers. had thrust upon them a ands. The civilians, out 2d. Video tapes of the ding the Minister were
ment Camera rer, Kan Government was out that the island's were "liberating' the na from the militants. es were quite firm in e other way round. The ing out the Tami race. itants, we would have |g ago."
bramaniam was sepahusband six months st baby was due. Now months old, but the see her. He is in a in West Germany. A on team that visited the hp recently took pity on her child and promised ner husband.
forces take over the s and treat the in mates he people are kept house or the village and just what is left over by
to pull trigger
ind his wife Anita said secuted the civilians in er. Often they chopped ind forefinger of young ow you will be in no se a gun and pull the }ldiers would also have
ARADCHY "THE BLEEDING STATISTICS"
D REPORTS from the y area, where the Sri nment launched the first ssive military operation to control of the Jaffna m the Liberation Tigers, en 900-1,000 people died, 3overnment's self-styled
ration. sources say about 5,000 injured by heli-strafing. 'e injured by slash-and-cut lding swords and knives. 000 troops, 8 helicopters rs were deployed, these
Saturday Review' is not ion to confirm the above Obvious reasons - some information gathered from es will be helpful to the der.
Hospital that day, had been chopped off.
1987 ,13 June ܕ݁ܪܰܢܙ
soda bottle splinters strewn on the ground and make their captives strip to the waist and roll on the glass pieces.
In the last few days, teenagers in large numbers have been coming in as refugees. These people said they had been giving a moral boost to the militants. But now, as the security forces 'did not engage in battles but were bent upon wiping out the Tamils' they had come to India. "We want to save and preserve our race,' they said.
Teenagers cause problems
The arrival of the teenagers from Jaffna has caused some problems in the refugee camp. As the camp was overflowing, the authorities wanted to divert the 'single-member families' to camps in other districts. But the teenagers from Jaffna would not agree to this. A small group demanded that the refugees who had come from Mannar be sent to other districts. 'The people from Mannar had run away from their places much earlier in panic while we from Jaffna had stayed on all these years and have come now, leaving our property. Therefore we should be given priority over the others,' they argue.
When told that it was not possible to uproot those who had already joined the camp, the teenagers sat down in front of the camp gate and prevented the Rehabilitation Department officials from leaving the premises. The District Revenue Officer (Rehabilitation), A. Ponnusamy, talking to the boys, told them that the Department had its own rules and regulations which were in the interest of the refugees and it would be good for the boys not to do anything that would make them fall into disfavour. The boys, then, reluctantly
withdrew. By courtesy of FRONTLINE, June 27-July 10, 1987
On May 26 - the day the offensive was mounted - 600 people were admitted to the Base Hospital at Point Pedro. 120 were dead. The hospital can accommodate only 250 patients. 25 patients were brought to the Jaffna Hospital after 10 days.
The fingers of at least one of the persons admitted to the Point Pedro
The hospital was run mainly by doctors and nurses from outside the Peninsula that day: reinforcements perhaps.
On admission, the first screening post asked the patients (and/or those who accompanied them) to say terrorists had shot them. The patients said the army shot them: the hospital record says terrorists shot them.
That's a nice touch, Mossad.
Courtesy of Saturday Review,

Page 10
10 TAMILTIMES
RACISM RISING IN REFUGEE
NOBODY, including Government officials, has precise figures about the number of Sri Lankan Tamil refugees in West European countries, but estimates vary between 10,000 and 30,000. It is a community under emotional and psychological siege.
The current attitude of West European Governments compounds the crisis as nobody knows how many will be granted asylum. Once the situation in Sri Lanka is normalised, it is possible that many of them may not want to stay in Western Europe where racism is a living reality in most countries.
Tamils die in fire: In the West German media is the widely reported case of two Tamil refugees who died in a fire at a hotel for refugees in Detmond, yesterday. The authorities believe the Tamils set the place on fire, Four other men at the Centre were treated in hospital forminor injuries.
The public prosecutor investigating the incident said four molotov cocktails were found outside the building. The two men, who had been in Detmond for 18 months, were wearing special fire-proof gloves and the clothes of one were drenched with liquid explosive. The official said it was too early to speculate whether they started the fire as a protest or whether it was suicide. There are about 40 asylum seekers in the Detmond camp. Most are Sri Lankan Tamils and Turks. There has been no tension so far except, according to police, in a Tamil home where bachelors lived.
But the fire highlights the issue of Sri Lankan Tamil asylum-seekers in West Germany, where public opinion is hostile, to say the least. The conditions under which Third World asylum seekers are held have been repeatedly criticised by the United Nations High Commissioner for Refugees who said recently that Bonn's policy towards refugees had 'failed completely'.
Feeling against aliens: Racist feeling runs strong in West Germany which has an alien population of some 4.7 millions, mainly
from Greece, Turkey, Pol Turks some 1.5 million, a is more pronounced anc France or Britain, th significantly exploited build their post-war ecor in the early 1960s, th Germans wanted foreig help them build up the then called 'guest work majority would back repatriation of all foreign
Nazis coming out: T also brought the old Na hibernation. The scena embarrassing for the W may befrightening forth
Resentment against fi further provoked by the of asylum seekers pou World countries. There from Poland and East G are welcome because t Same cultural and racial they "cannot be sent b States'. The same criter to Third World ref immediately suspected (
No one disputes the majority of political asy India and Pakistan in pa But in the case of Sri La are many genuine cases.
MWorry over "German tı sharp political wrangling foreigners in West Germ be seen if the Gern abandoned the racist generation. Many obse| doubts. With the grow West Germany and status in Europe, m Europeans seriously wol call German traits and t in Europe'.
Вусо interna
Significant Milestones on the R
to Tamil Eelam
4.2.48 Ceylongranted independence
5.6.56 Sinhala - only Act passed in Parliament
26.7.57 Banda-Chelva Pact signed 20.2.61 24.3.65 Dudley-Chelva Pact signed
2.2.76 Police killed 8 Muslims in a mosque 2.7.77
| passed
13.8.82
Tamils give mandate for Tamil-Eelam 15.8.77 State-sponsored Communical Violence started
Tamil National Struggle "Satyagraha" commenced
22.5.72 First Republican Constitution came into effect
10.1.74 9 Tamils brutally killed by police at International Tamil Research Co
5.6.74 Sivakumaran becomes first martyr in Tamil Struggle
16.5.78 Act proscribing Liberation Tigers of Tamil Eelam and other similar
14.7.79 6 Freedom fighters tortured and killed by Police
20.7.79 Prevention of Terrorism Act comes into effect
1.6.81 Jaffna Public Library, oldest in South Asia, burnt by Police
Youth leaders Kuttimani and Jegan sentenced to death under P.T.A
25.7.83 35 Tamil Eelam fighters massacred in Welikade Prison
27.7.83 Another 17fighters massacred in the same jail
4.8.83 Constitutional Sixth Amendment against separatism
23.9.83 42 Tamil Eelam fighters freed from Batticaloa Prison. A new chapte
Liberation Struggle.

JULY 1987
tugal and Italy. The rein the majority. It | ugly there than in ough they have foreign labour to omy.
majority of West ners to Come and :ountry. They were ers'. Today, a vast
a cal for the
ԹrS.
his animosity has
Izis out of political
rio is perhaps as 'est Germans as it e victims of racism. oreigners has been increasing number ring in from Third are also refugees 2rmany - but these hey belong to the stock and because back to totalitarian ion does not apply ugees who are fjob hunting.
fact that the vast lum seekers, from rticular, are bogus. in kan Tamils there
raits: There is now over the future of any - it remains to nans have really traits of the last rvers have serious ving prosperity of its larger-than-life any non-German 'ry about whatthey he future problems
urtesy of The Hindu", tional Edition), July 11
inference in Jaffna
organisations
ropens in the
Ties with India not lost, says Hameed
THE SRI LANKAN FOREIGN MINISTER, Mr. A. C. S. Hameed has said despite charges and counter charges in Delhi and Colombo, "We have not allowed Our relations to deteriorate beyond redemption".
The "very fact that during this (ethnic) crisis, running through the last three years, dialogue was possible between the two capitals shows that we have been careful to avoid a situation where all doors are closed,
in an interview with the English daily "Island', Mr. Hameed said the fact that Sri lanka "buys arms and ammunition from Pakistan and China, and that our officers are being trained in Pakistan" was not by design. These arrangements came as a result of 'terrorism'.
Why Israeli interests section: The Minister also argued that the opening of the Israeli interests section in Colombo was again due to 'terrorism'. This Government came into office in 1977. The interests Section was opened in 1984. "So when we sought to buy arms and ammunition from there and obtain the services in intelligence gathering. We had to have some contact point for them (Israel) in Colombo',
Replying to a question, Mr. Hameed said: "It is not correct to say that only China and Pakistan came out against India's airdropping" of relief goods in Jaffna.
A SOUTH AFRICAN MADE BUFFEL ARMOURED CARRIER IN MANNAR DISTRICT
For the nth timel J. R. proposes to Tamils
INA FRESH BID to end Sri Lanka's ethnic war, President Junius Jayawardene has proposed a concession to Tamil militants, and offered to grant autonomy to the northern and eastern provinces under one provincial Council, press reports said.
Mr. Jayawardene told a trade union meeting in Colombo that the Government is willing to accept the creation of an autonomous state comprising the Tamil-dominated northern and eastern provinces.
The offer does not include merger of the two provinces, as demanded by the rebels, but grants the creation of one Council to oversee both districts. There was no immediate reaction from the Tami rebels. - A.P.
The Guardian, July 20, 1987

Page 11
JULY 1987
THE BITTER MC
AN INDIAN SHIP carrying relief supplies finally berthed at Kankesanthurai, the northern-most Sri Lankan port, a fortnight ago. But New Delhi could have chosen a ship with a less provocative name. Island Pride can only add salt to Sri Lankan wounds. Anti-Indian demonstrations are still held every other day before the Indian High Commission in Colombo while Prime Minister R. Premadasa leads the protracted, propagandist, anti-Indian war, passionately supported by the media. The Sinhala middle class, in particular, is seething with anger, more because the manner of intervention has been so bitterly humiliating. Perhaps an invasion by a power a hundred times stronger, would have been preferred. In the case of the Sinhalese opposed to the ruling United National Party (UNP), the question is whether India or their own regime is the main enemy.
The wily opposition leader, Mrs. Sirimavo Bandaranaike, has partially resolved that contradiction. She, her son Anura, who is leader of the Opposition, and their Sri Lankan Freedom Party (SLFP) have condemned the Indian violation of sovereignty. But she also blames the Jayawardene Government, its
anti-Indian policy ineptness and inconsis
tency.
A government that cannot defend the country's sovereignty must resign, she said last week, adding: "My foreign policy of genuine non-alignment and friendship with neighbours was our first line of defence.' She then went to demand a “restoration of democracy and found all other opposition parties, including the rival three-party left alliance, responding to her slogan.
With the arrival of the Island Pride and relief supplies likely to be a two-week operation, the Liberation Tigers of Tamil
Eelam (LTTE unilateral ceasef Indian Governm hope that the a Though there ha the drop in cas sharp scaling do effectively ended As part of this p four cabinet mi north to appear ( food and talking
Recent happe Lankans who rea the Tamils in the of non-return, a physically, a se into being. Prom Stephen Solarz. political settlems the Tamil north Ulster. The curre Jaffna has alread The Tigers in t gone strictly by warfare. With the they have withd armoured might particularly in th the north-easterr army has the adv its back and n Tigers' reflex response so was t has established n the defence peri trenches, fortifie gone through thi consolidation.
The question b whetherit can ho liberated zone meanwhile streng Jaffna, the key politico-military
DURINGHS TALKS with British and Anerican ministers, Mr. Natwar Singh made clear that India views with grave concern the threat posed to her security by the proposed supply of arms by the United States to Pakistan and also Over the situation in Sri Lanka.
As reported in India Weekly of 1 May Mr. Singh made it clear to the US secretary of state, Mr. George Shultz and defence secretary, Mr. Caspar Weinberger and other Congressional leaders that the US refusal to review her policy in the face of Pakistan's march towards acquiring nuclear weapons, and in particular, US insistence on the continued supply of AWACS and Hawkeyes to Pakistan: Mr. Natwar Singh warned them that this policy, if continued, could harm indo-US relations.
The Indian Minister conveyed in clear terms both to US and British ministers, India's deep concern over the activities of British and Israeli mercenaries in Sri Lanka, particularly the "Keeny Meeny Services" which were carrying
Mercenaries direct ge
in Sri Lanka: NatW
On a campaign of ge in Sri Lanka.
Mr. Natwar Singl ministers the need to of these mercenarie urged the British min should not allow " organisation to car killings of Tamil me although the "Keen private one, it has government as it is security at British di They próvide helico for training the Si mercenaries to tak campaign against the It is underStОOd th unable to get assura that the activities o' would be halted from

TAMILTIMES 11
0D IN SRI LANKA
have announced a re- an assurance to the ent - and expressed the Irmy will do the same. ve been sporadic clashes, |alty figures reflects the wn of the fighting, which with the Indian air-drop. olitico-military struggle, nisters also flew to the on television, distributing reely to local people. nings trouble those Sri lise that the alienation of north may reach a point ld psychologically, if not parate' state may come inent U.S. Congressman said last week that if a nt is not reached soon, will become South Asia's :nt situation suggests that ygone beyond Ulster. he Jaffna peninsula have the book - on guerrilla 2 exception of Jaffna city, rawn in the face of the of the Sri Lankan forces, e Vadamarachi area on coastal flank, where the antage of the sea behind aval protection. If the was a classic guerrilla he Sri Lankan Army's. It ine new camps, extended meters of all camps, dug d forward positions and 2 predictable exercise of
eing asked last week was ld, patrol and defend the 2. The Tigers have gthened their positions in in this highly complex conflict which not only
==
nocide
"a
nocide against the Tamils
stressed to the British bring about a withdrawal s from Sri Lanka and he isters that the government Keeny Meeny Services" y on the indiscriminate n, women and children; y Meeny Services" is a links with the British often used for providing lomatic missions abroad. ter pilots and instructors halese army and other an active part in the Tamils in Sri Lanka. at Mr. Natwar Singh was Ces from British ministers the British mercenaries the British side.
involves the two combatants but also the politics of this island country and India as also - overtly or covertly - Pakistan, Israel, China, Britain and the US.
Politics in the Sinhala south is the great neglected factor in both India's Sri Lankan policy as well as in foreign media reportage of the island's crisis that has also gone beyond its original boundaries of an ethnic conflict. In July the UNP will celebrate its tenth anniversary in office, the longest of any regime in an island accustomed to “throwing the rascals out' every five years. Besides electoral exhaustion and impatience, there is the long-suppressed anger of the Sinhala constituency over how this longevity was acquired.
Rajiv Gandhi has said that he had two objectives in mind while making the airdrop: help for the Tamils and a message to Colombo that Delhi cannot be a silent spectator to a military onslaught on the civilians of Jaffna. He might have added a third. The Tamils were being told that in the final analysis, it was not the Tigers or even Tamil Nadu which could be their protector but the Indian state.
Delhi has also urged the Tigers and others to work out some reasonably acceptable regional autonomy formula. If this will lead to a resumption of talks, and the talks pave the way to a settlement, Rajiv's benign intervention will make his assertion of regional paramountcy more meaningful. But it is only after Minister for National Security Lalith Athulathmudali's return to the island from Pakistan and the US that the Government's next move will be known. Pakistan, top favourite in the local media, will obviously have much to do with it.
Courtesy of INDIA TODAY, t July 15, 1987
Short On FoodStocks
ACCORDING TO OFFICIALS attached to the Kachcheri Secretariat, Jaffna, 2,000 metric tons of rice and 240 metric tons of flour are required a month.
The last stock-taking at the Kankesanthurai Government Stores was taken on May 24 and indicated that only 1,320 metric tons of flour and 4,000 metric tons of rice were available. The last shipment of flour and rice came to K.K.S. harbour a month ago and the stocks at present are far too short to meet the needs of 21 multi-purpose Co-Operative Stores in the 13 Assistant Government Agents' Divisions in the Peninsula. Moreover, not a single lorryload of foodstuffs was issued to the MPCS since 24th May.
Immediately after the "Operation Liberation l" the Government Agent was asked to Contact the military authorities and instructed to make arrangements to supply rice and flour to the Co-operatives.
Co-Op Society lorries which - on the instructions of the Jaffna G. A., went to KKS to Collect food supplies, after the curfew was relaxed on June 1, turned back from Tellipalai, empty, when they saw soldiers pouring Outfrom the Palaly and Harbour View Camps. The lorries flew white flags.

Page 12
12TAMILTIMES
Indian
-م... به....... دسته.و همسر محاسند. سه مس - - - - . . . بلاهتماد
High Commissi
into Murderous Deeds and Security Perso
IN RESPONSE to reliable information reaching Colombo on July 5 that the STF commandos in Batticaloa had been responsible for a mass slaughter of Tamil civilians, Captain Gupta, Defence Adviser to the Indian High Commission, proceeded to the Eastern Province capital, to acquaint himself with the real situation. It had been alleged that the commandos had gone on July 3 to the Pillaiyar Kovil at Pavatkuli Chenai, 20 kilometres from Batticaloa town when the local inhabitants had gathered at the Temple to celebrate the Water Cutting' festival. It had been reported that 18 of the devotees died on the spot whilst 30 injured were taken by the STF to a nearby jungle and burned to death to destroy any evidence of their crime. After the incident, a few injured survivors made their way to Batticaloa and informed the Citizens' Committee about this gruesome and tragic incident.
High Commissioner Dixit expressed India's concern at such a massacre by the agencies of the State to senior Sri Lankan Defence officials and pointed out that under such circumstances it would be difficult to maintain a ceasefire even in the Jaffna peninsula. Subsequently, the National Security Minister, Lalith Athulathmudali, offered to take an official of the Indian High Commission to Batticaloa to check the veracity of the report that had been received.
Mr. Dixit sent Captain B. K. Gupta, Defence Services Adviser, to Batticaloa expecting that he would be allowed to carry out an unhindered and independent investigation.
Unfortunately, the Sri Lankan Government sought to use Captain Gupta's visit to Batticaloa as a cosmetic propaganda exercise to show that no civilian massacre had taken place. Captain Gupta was not permitted to ascertain facts for himself.
Captain Gupta was flown in a helicopter to Batticaloa and taken straight to the STF camp at Kallady in the company of two senior officers from Army Headquarters, one a representative of the Chief of the Joint Operations Command and the other a representative of the National Intelligence Bureau. At the STF camp they were met by the Military Coordinating Officer of the area. When Captain Gupta expressed his intention to go out into Batticaloa town and meet members of the Citizens' Committee and injured survivors of the massacred, he was told, after checking with authorities in Colombo, that he could not be allowed to leave the STF camp and carry out an independent investigation. The only concession to objectivity that the STF and Army Officials made was that they invited Mr. Sam Tambimuttu, President of the Citizens' Committee of Batticaloa and Father Chandra Fernando (Priest from the
main Batticaloa Churc. members of the Citize, come to the STF camp Gupta in the presence military officers.
In spite of the intimic these officials, Mr. S informed Captain Gup according to information civilians were killed a injured in Pavatkudiche the incident had taken Pillaiyar temple where pe for a 'Water Cutting' Cer 17 people killed, six wer bodies were taken awa) these were cremated by area. The injured people Out-patients Dispensary General Hospital and on a bullet injury was admit Mr. San Tambin members of the Citi indicated that they had n visit the scene of the ma who had cordoned o therefore he could not gi the-spot report of what ha The Coordinating Of Gupta that the incident C place at Kalinadu, whic miles west of Pillaiyarte, 'terrorists' were killed, weapons recovered fro, hideout and an unkr persons there injured.
Once it was clear that ( not going to be given un the scene of the massa survivors, he indicated he would like to return that there was no purpos exercise. However, the taking him by helicopter and Kalimadu along w officials from Colombo. visit to Pillaiyar templ more than 50 STF cornr an ASP (that too th conducted the so-calle sent as an advance p secure the area but in evidence of the massac some ‘’appropriate civili On reaching Kalim Temple, four mortall trembling Tamil civilia and made to corroborat to Captain Gupta by ordinating Officer, Batt who interpreted for Ca the Tamil civilians spo Investigation Bureau Of So, as readers can si account of Captain Gup very little scope for ascertain the facts ab

s - - - 38:علاصمعہ&
JULY 1987
Οη Official Enquiries
by Special Task Force nne in Batticaloa
h) and two other ns' Connittee to to talk to Captain 2 of Sri Lankan
dating presence of .
an Tambimuttu a that on July 3, 1 reaching him, 17 nd a few others nai. He said that place close to the 2Ople had gathered emony. Out of the 2 very young; their } by the STF and the people of the were treated at the of the Batticaloa ly one person with 'ed to the hospital. uttu and other zens’ Committee ot been allowed to ssacre by the STF ff the area and ve a first-hand onad happened. ficer told Captain in July 3 had taken his one and a half mple, in which five a large number of n the 'terrorists' town number of
Captain Gupta was hindered access to cre or the injured to the officials that to Colombo and 'e in continuing the officials insisted in to Pillaiyar temple with other military Prior to the team's 'e and Kalimadu, mandos along with e ASP who had d operation) were arty Ostensibly to fact to remove all re and to produce ansas witnesses. adu and Pillaiyar y frightened and as were brought in e the version given the military Coicaloa. The person ptain Gupta whilst ke was a National ficial. ee from the above ita's visit, there was Captain Gupta to out the massacre
efence Adviser to e Indian igh
Commission
capt Gup a,
beyond getting the version of the STF and the information given by the Citizens' Committee representatives who themselves had not been allowed access to the area.
It may be of interest to readers to know that the Citizens' Committee representatives took up the question of disappearances, mass arrests and detention and summary executions by STF commandos of Tamil civilians in Batticaloa district, with the Sinhalese Army and STF officials, in the presence of Captain Gupta. They pointed out that approximately 600 people from Batticaloa district were missing since 1983. The Citizens' Connittee had concrete evidence about their arrests by Sri Lankan Security Forces but Security Forces had not accounted for their disappearances. Approximately 1,800 Tamil civilians had been killed in Batticaloa, and 1,600 people of Batticaloa district are being held by the Security Forces in Boosa and other camps without trial.
We also reproduce below the text of an appeal sent to President Jayawardene by the President of the Executive Committee of the Citizens' Committee for Batticaloa and Amparai districts which would give an idea of the citizens' grievances against Security Forces in these two districts:
“THE TEXT OF THE RESOLUTION passed unanimously by the Executive Committee Meeting of the Citizens' Committee or Batticaloa and Amparai districts held on June 21, 1987 is given below for your Excellency's earnest consideration and appropriate action:
“The Batticaloa-Amparai Citizens' Committee is deeply disturbed about the large number of persons reported missing after having been arrested by the Security Forces and the killing of innocent civilians by the Security Forces in recent months.
continued on page 17

Page 13
JULY 1987
WANHAT E
The December 19 proposals and older ideas about limited autonomy for the Sri Lankan Tamils are no longer relevant. The question now is whether New Delhi should go in for a Cyprus-type situation. If it decides against this option, then it must decide what other solutions it can live with. And even if New Delhi remains opposed to direct intervention it cannot allow Mr.Jayawardene to achieve a military victory over the militants, especially with Israel's and Pakistan's assistance.
(The Times of India, 3 June)
兴 兴 용
It Vvill be unrealistic for the international community to expect that India will just watch and do nothing in the face of continued Tamilian casualties in Sri Lanka. The danger that India will get sucked into Sri Lanka's ethnic conflict is becoming increasingly real. It can still be warded off only if Colombo decides to call off its military operations immediately and help in ensuring that the relief supplies are distributed in Jaffna. Once it calls off military operations it should express readiness for a political settlement of its ethnic conflict, possibly with India's help. There does not appear any other rational course of action available to Sri Lanka.
(The Hindustan Times, 3 June)
Thus, to send food the Indian Governi circumstances. To this course, a gestul put oneself up for a gesture will have should be clear: th itself and the Countr may become necess Sri Lankan army.
兴
Prine Minister R refuted the S statement draw situation betwee categorically sta no parallel betwi was there blan shelling in Punja dreadful incident Prime Minister sa a Press conferenc
(The
兴
Brooklyn Democrat
chairman of the HO and Pacific Affairs,
A Diary of India's Relief (
(as reported by Tamil Information Centre-l
JUNE 25: Two Indian ships arrived at Kankesanthurai today, carrying food and other supplies. Meanwhile Prime Minister Rajiv Gandhi reportedly held a meeting yesterday with some of his ministers to discuss the Sri Lankan problem.
용 兴 兴
JUNE 26: As the Indian relief supplies are being unloaded at Kankesanthurai, another ship is expected to leave Madras soon with supplies.
* 兴 옷
JUNE 27: The Indian team accompanying the food supplies has visited a refugee camp at Mallakam, the Tellipalai hospital and Vannai Pillayar temple. Thousands of people lined up the streets to welcome them. The distribution of food supplies is expected to begin soon.
兴 兴 兴
JUNE 28: Relief supplies were distributed yesterday to 560 displaced families at the Rosary Church at Colombuthurai and to 58 other such families at the Malakan bus depot. The distribution was inaugurated by the Indian Red Cross personnel, Choudri and Vernu Gopal. The refugees requested them to provide not only food but also protection for their lives. These personnel were guided by the Jaffna Red Cross to some places damaged by bombs, including the Jaffna hospital.
JUNE 30: Yester distributed food achchi area. Th supplies are Nelli People have officials that thei security and so appealed that th India.
It is expected Government wo further food supp
SM/ITZERLAND Tamils back to S of its senior dipl
The decisi government it situation in S markedly since vivas suspended A governme weekend tha dangerous ti deadlines will asylum seekers been rejected.
But Berne's Contradicted d'affaires in Col who says the returning home last six months. He told Swis
VVHS Lt få VVafé intentions ur
announced.
 
 

nd medicines is the least that ent is obliged to do in the hink that having embarked on 2, a token will suffice will be to Bay of Pigs type fiasco. The
O be followed through. We Government has committed to take whatever other steps ary to save the Tamils from the (Indian Express, 3 June)
-- 景
jiv Gandhi today strongly ri Lankan President's ng comparison in the Jaffna and Punjab and ad there was 'absolutely en the two.' At no time et bombing, stafing or b. While these types of s took place in Jaffna, the id in reply to a question at a here today.
Hindustan Times, June 4)
兴 兴
Stephen J. Solarz, who is
use sub-committee on Asian said that while he generally
ORLD THOUGHT
TAMILTMES 13
was of the opinion that "countries should not interfere in the affairs of their neighbours, I can conceive of extraordinary circumstances where the humanitarian considerations are so great that the principle of humanitarian rescue has to take precedence over the principle of non-interference in the affairs of other countries."
(The Hindustan Times, June 12)
兴 兴 景
India is the frontline state vis-a-vis the genocidal crisis in Sri Lanka and no amount of self-congratulation, abuse and mockheroic, tragi-comic bluster by the Premadasas and the Athulathmudalis can make any material difference to his rather large reality. Every child in the South Asian region must be expected to know that the physical, political, military and logistical capabilities to counter the Sri lankan ruling clique's brutal course against innocent Tamil civilians are very much in the possession of India - that's not the problem at all. A review of the performance of Indian official policy from 1985 does suggest that New Delhi has been taken for a ride by Colombo - as a recent policy statement by Mr. Rajiv Gandhi virtually acknowledged,
(The Hindu, 6 June)
Dperation
ondon)
day the Indian Red Cross supplies in the Vadamare areas which received adi and Vathiri.
appealed to the Indian urgent need is to live in me of them have also by can be taken away to
i that the Sri Lankan uld inform India that ies will not be welcome.
JULY 3: India is to send 8,000 tons of relief supplies to Jaffna.
兴 兴 *
JULY 4: It is reported that the food relief ship Boruka has concluded unloading and Island Pride is expected to leave Madras with another load of supplies on July 6.
* 兴 兴
JULY 5: Yesterday 150 labourers on their way to unload relief supplies from the Boruka were stopped by the army at Maviddapuram and ordered to stand in the sun throughout the day.
路。 兴 兴
JULY 13: Relief supplies from the Island Pride are being unloaded since yesterday.
SWITZERLAND TO DEPORT AMLS DESPTE WARNINGS
PLANS TO DEPORT 1,000 ri Lanka despite the advice omat on the island.
pn is based on the elief that the security ri Lanka has improved a repatriation programme last year. nt official said at the Colombo was 'less an Paris.' Departure be issued this week to whose applications have
assessment has been by the Swiss chargé ombo, Mr. Henri Cuennet, position for refugees has deteriorated over the
National Radio that he of the Government's til the decision vvas
Mr. Cuennet warned that the refugees, who were regarded as 'potential terrorists' by the Sri Lankan authorities, faced serious problems of reintegration.
He said they had little chance of finding . work, even in the supposedly safer southern region of Sri Lanka.
The office of the United Nations High Commissioner for Refugees in Geneva has also called on Berne to postpone any action, saying the security risks in Sri Lanka are 'common knowledge.'
But the decision was defended by the Director of the Swiss Office for Refugee Affairs, Mr. Peter Arbenz, who said the Government was pursuing a 'moderate, step-by-step'policy.
'We know from the Sri Lankan Government that Tamils who have no direct links with terrorist groups will be accepted back. Indeed, we have proof of that from the Tamils who return daily,' he said.
By courtesy of The Guardian, July 15, 1987

Page 14
14 TAMITMES
CHAWGE IN THE
While the Tamil mood turned upbeat after India started reaching aid to the beleaguered population in Jaffna, there is a visible change of mood in New Delhi too regarding the handling of the Sri Lankan crisis after the prolonged experience of being taken for a ride by the island republic's Government.
What are the implications?
ANOLD MAN with a placard reading, 'Our thanks to the Indian people,' walks up and graciously bows before Hardip Singh Puri at Telipalai in the Jaffna peninsula. No words are spoken. Puri, the First Secretary (Political) in the Indian High Commission in Colombo, is visibly moved.
Some distance away, another old man pounds the van in which Puri and the Defence Attache, Capt. B. K. Gupta, are travelling. Highly-strung, he keeps screaming, 'We don't want food; our boys want arms. We don't need food, give us arms'.
Schoolgirls in spotless white uniform keep up the chant: 'We want freedom; we want freedom; recognise the Liberation Tigers of Tamil Eelam; supply us SAMs (surface-to-air missiles).'
Hundreds of Tamils jostle with one another to garland Puri and Gupta. They try to pass on to them whatever they can, especially auspicious things like betel leaves and nuts, turmeric pieces, kumkum and even a tray of assorted biscuits. At the entrance to Tellipalai town, the Indian officials are welcomed with 'poornakumbham.'
Electrifying impact
Indeed, the mood is upbeat in Jaffna now. The air-dropping of food by the Indian planes on June 4 and the subsequent distribution of relief sent by chartered Indian vessels have had an electrifying impact on the psyche of the Tamils of the Jaffna peninsula. After months of vacillation, it was the first time that the Government of India had stepped in on the side of the Tamils and the despatch of rice, wheat flour, sugar and medicine was a clear expression of solidarity with the oppressed people. And the tumultuous welcome that the members of the Indian 'mercy mission' received from the people of the peninsula was at once a reflection of their hitherto intense suffering and an outpouring of gratitude. (Colombo and New Delhi reached an agreement on June 15 on
providing relief to ti Jaffna peninsula).
When the repres Indian Red Cross S. Kankesanthurai on Ju Indian relief vessels and 'Srivatsava' an flew in on the same da little would they ha extraordinary welco them, Hundreds o people massed on from Tellipalaito Jaff an emotional rece People called out lu Rajiv Gandhi,' 'Long turbaned Puri was es of their affection. hugged, kissed and They thrust hundreds his hands. Instead C minutes, the journey as the motorcade through the crowds. LTTE fighters led by the Crowds which wel as emotional.
盗签
Hardip Singh Puri and Capt. B. K of the Indian High Commission is traditional welcome with "p enter Tellipalai town.
A television image entire picture: Puri, s groundswell of affe extricate himself to ta as the LTTE's Capt. to fend off the swar the relief distributio June 27 with the Ja Agent, M. Panchali ceremonial lamp in sheltered in a church the bus depot at Mal Jaffna town.
The questions that this context are: implication of thi reception to the Ind members? What mig impact if India had s open solidarity earlie
For much of 1985after November 19: feeling among the Ta was a sense of dise the Government of the ethnic Crisis. T Tamil civilians a
 
 
 
 

JULY 1987
TAMIL MOOD
e Tamils Of the
ntatives of the ciety arrived in ne 25 aboard the 'Island Pride'' Puri and Gupta y from Colombo, 'e imagined the ne that awaited thousands of he 18-km route na town to throw tion to them. stily, 'Long live live MGR." The ecially the target They cheered, garlanded him. of petitions into f the normal 30 lasted five hours wound its way This despite the Yogi regulating 'e jubilant as well
. Gupta (lighting the lamp) Colombo being given the bornakumbham" as they
summed up the mothered by the !ction, trying to |ke some air even Raheem attempts ning crowd. And itself began on Ffna Government ngam, lighting a Front of refugees at Sapamalai and lagam, both near
naturally arise in What was the s extraordinary an relief mission ht have been the ent the relief and ל. 36 and particularly 6, the dominant mis on the island nchantment Over dia's handling of he massacres of Vavuniya and
a
Trincomalee took place even as the Thimpu talks were being held (July and August 1985) under the good offices of the Government of India. The killings were stepped up viciously in 1986. By the end of 1986, the Tamils began questioning the relevance of the peace process. The situation took a turn for the worse in November 1986 with the seizure of the militants' arms and the house arrest of their leaders in Tamil Nadu. The confiscation of the militants' communications equipment and India's rush-about style in finding a superficial fix to the ethnic crisis during the SAARC summit in Bangalore (also in November) only helped to heighten the Tamils" disillusionment.
To make matters worse, Colombo imposed an economic and communications blockade of the peninsula in January 1987. This was followed by the Sri Lankan security forces' vicious offensive in the East and North in January and February respectively, claiming hundreds of Tamil civilian lives. The sustained aerial bombing of the peninsula in March and April (after the bomb blast in Colombo on April 21) with no worthwhile condemnation from the Government of India firmed up the Tamils' impression that the Sri Lankan President, J. R. Jayawardene, would have his way with a military solution while India watched from the sidelines. Then began the armed forces' bruta offensive on the Vadamarachi region of the Jaffna peninsula from May 26, bringing a staggering destruction of property and a loss of about 1,000 civilian lives. The terrible feeling of helplessness and alienation was complete among the Tamils.
In these circumstances, the Tamils looked up to India to intervene in some form to stop the killings. Thus, the decision of the Government of India to send the food supplies within an unambiguous context of solidarity made a powerful impact on the people - even if they were not expecting food but an actual intervention.
In the assessment of the LTTE's Political Adviser A. S. Balasingham, 'I would say the food relief is regarded as a symbolic expression of solidarity with the oppressed people. The extraordinary welcome that the Indian relief mission received was an outward manifestation of joy and gratitude but arising out of a deep internal frustration and alienation for a long time. It was a tremendous morale booster to our people. Also, it constitutes a kind of deterrent to the Sri Lankan Government (demonstrating) that India, is capable of taking firm action if the mass killings continue.' Balasingham points to another
continued opposite

Page 15
JULY 1987
"positive development': the LTTE's unilateral proclamation of ceasefire till the distribution of relief is over.
In the opinion of A. Amirthalingam, Secretary-General of the Tamil United Libration Front (TULF): 'Apart from the actual material help to the people, the air-dropping mission and the relief by ship are an indication to the Sri Lankan Government that India would not just look on as the Tamil people are being decimated by direct attacks and starvation.'' r
However, Sri Lanka's Prime Minister; R. Premadasa, accused India of 'betraying partisanship by confining its food supplies to a particular area.' He claimed that the whole exercise was suspect in the eyes of Sri Lankans and Indians as well. He even flaunted a tone of Condescension: 'I wish to tell India: if you are keen to help our people, win their goodwill first. If the intention is altruistic, send your so-called relief to Colombo for distribution by the Government.'
The decision of the Government of India to send the food supplies within an unambiguous context of solidarity made a powerful impact on the Tamils.
But whether it is Balasingham, Amirthalingam or Eelam Revolutionary Organisation (EROS) leader V. Balakumar, they are unanimous on one thing: that the Sri Lankan armed forces ferocious offensive on Vadamarachi would not have taken place had India sent the relief earlier. It would have averted the colossal loss of lives and the exodus of refugees.
According to Balakumar 'If the relief had been sent earlier, the offensive on Vadamarachi would not have taken place. We may have gone in for a political solution. We feel it is no use talking with the Sri Lankan Government now. Only after the military situation is reversed would there be a chance of political solution." Amirthalingam hastens to point out that the TULF had written a letter to Prime Minister Rajiv Gandhi as early as March 6, demanding that as a humanitarian measure, food and fuel be provided to the deprived and suffering Tamil populace through the good offices of the Government of India.
There have been practical problems in relief distribution as wel: Colombo refused to allow supplies to reach Vadamarachi, the worst affected region that needs the aid most. Besides, the relief vessel 'Bhoruka II' had to wait from June 28 to July 3 at cankesanthurai before it was unloaded. Two other Sri Lankan ships were given preference in unloading their stockpile of arms and ammunition. Doubts also
arose as to wh allow any vess sail in. The la however, that ri Vadamarachi á “BhOruka II” shipment. Fu definitely on th tions with Color But the Ta province have scheme of reli and Amirthalin Balakumar of appealed to Gandhi to desp. in the East, wh for a longe counterparts in Thousands of from malnutriti facilities. But m yet focussed or most needy pe relief supplies. Trincomalee ha whole world t Tamils and the Lankan soldier: Balakumar.
Earlier Presid threw in a wic parliamentary seats from the gazette notificat said the nomina July 15. The sea TULF MPS refu disavowing sep by the Sixth A Lankan Constitu The TULF Said of democracy' fraud' to hold about 400,000
- SOCA
54, Jalan SS,
The
AS PEOPLE whic escalating cycle and many more people since 19 Canada, Europe, The Sri Lankar present tragedy the Tamils in the Now that it do they are, are not are the direct co Causes which til demands and g Government res and blatant viol, internationalanc The present tr demonstrates si indiscriminate a We call on the with the Tamil pe
R. S. Menon, Director,

fÄMMÈS 15
ther Colombo would after 'Bhoruka' to est reports indicate, lief will be supplied to nd that supplies by vil not be the last ther supplies are cards after consultabo. nils in the Eastern been left out of the f aid. R. Sampanthan Jam of the TULF and ROS have repeatedly 'rime Minister Rajiv Itch food to the Tamils ) have been suffering time than their the Jaffna peninsula. Tamils there suffered )n and lack of medical edia attention has not them. 'These are the ople who deserve the Sending a ship to bour will expose to the he sufferings of the atrocities of the Sri in the East,' feels
ent J. R. Jayawardene card by announcing by-elections to the 14 North and East. A ion issued on June 19 ations would close on tS fel vacant When the Ised to take an oath aratism, as demanded mendment to the Sri tion. it would be 'a travesty and "an un mitigated the elections when Tamils had fled the
island and an equal number had been displaced from their homes by the army's atrocities in the North and East. The TULF asked the people to boycott the elections.
Despite the LTTE's announcement of a unilateral ceasefire, limited fighting broke out between the Tigers and the Sinhala soldiers. On July 2, many soldiers were killed when they tried to surround the LTTE's base at Uddupiddy in Vadamarachi. Another clash at Munthirikulam in Mullaitivu district on June 30 claimed the lives of 21 soldiers. But the LTTE suffered a serious loss when the army encircled its camp at Mudur in Trincomalee and shot dead 12 Tigers, including 'Major' Gajendran.
On June 29, Prime Minister Rajiv Gandhi confirmed the meaning of the signals sent to Colombo by the airdropping mission and the supply of relief by sea. India felt it should step in with the humanitarian aid because of the situation in the Jaffna peninsula. Besides, the Indian action prompted the Sri Lankan Government to lift the economic blockade of the peninsula. He knocked down a suggestion from a foreign affairs correspondent that the air-dropping mission had "tarnished' India's mission. By and large, all countries had accepted the validity of India's action.
'The ball is very definitely in Sri Lanka's court,' declared Rajiv Gandhi. This plus the remark that "our options can come only when we know their (Colombo's) direction' point to the mood in New Delhi now - after the prolonged experience of being taken for a ride by the Sri Lankan
Government. By courtesy of Frontline, July 11-24, 1987
LIST DEMOCRATIC PARTY
/31, University Garden, 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia
Cycle of Violence and Death in Sri Lanka
June 7, 1987
respect universal human rights, we are deeply concerned about the of violence in Sri Lanka which has resulted in more than 5,000 deaths housands of injured and mained among both the Sinhalese and Tamil 33. Thousands of Tamils have been forced to seek refuge in India, ind other parts of the world. . . " Government must bear the greater portion of the responsibility for the in Sri Lanka. First it refused for a long time to listen to the grievances of ountry. is listen, it is offering too little too late. The present killings, horrific as he causes of the tragedy that has engulfed the people of Sri Lanka; they insequences of long and deep-seated political, social and economic e Government chose to ignore for years. To the many legitimate ievances of the Tamils for equality and autonomy, the Sri Lankan onded with torture and killings of Tamil dissidents. Such repression tions of human rights have been carefully documented by Amnesty other international human rights organisations over the last few years. gedy in Sri Lanka can only be resolved if the Sri Lankan Government cerity in bringing about a peaceful and just solution, not by way of rial bombing of Tamil settlements. Sri Lankan Government to initiate immediate peaceful negotiations ple on a fair and realistic basis.
DPlabour Bureau Fan Yew Teng, Secretary-General, SDP.

Page 16
16 TAMITIMES
OTHER OPINION
RAJIV GANDH has hesitantly taken one small step to break from the amateurish foreign policy which he has been pursuing Over the last two years. When he came to power, his worldview was closer to Morarji Desai's than that of his mother. It was based on a simplistic moral approach, namely, be nice to others, others will be nice to you, Indira Gandhi was a hard-headed politician who could perceive the clash of interests and tailor her response accordingly. Rajiv Gandhi's views, however, were the product of a less developed political insight. Romesh Bhandari, the then foreign secretary, used his flamboyance to demonstrate that a new era of "good neighbourliness" had dawned under Rajiv Gandhi, thus indirectly condemning Indira Gandhi's policies. Rajiv Gandhi's simplistic diplomacy was first implemented in Sri Lanka.
indira Gandhispelt Outher Sri Lanka policy in the face of the Crisis resulting from the first wave of massacre of Tamils. Addressing the SAARC foreign ministers' conference in Delhi on August 1, 1983, she said: "Ours is a troubled region. Most of Our countries are multi-racial and multi-religious. It would be idle to pretend that we are not affected by what happens elsewhere." The signal to Colombo was loud and clear. If there had been any ambiguity about what India proposed to do, it was resolved when Mrs. Gandhi said: "India is just not another country". She translated the policy into practice by arranging material assistance for the Tamils in Sri Lanka. In short, Indira Gandhi was pursuing coercive diplomacy to force Jayawardene to accommodate the genuine aspirations of the Tamils within the framework of a united Sri Lanka.
The first thing which Romesh Bhandari, however, did when he visited Sri Lanka at the end of March 1985 was to reassure Jayawardene that with the death of Indira Gandhi her Sri Lankan policy was also dead. The then minister of state for foreign affairs, Khurshid Alam Khan, in a statement in Parliament on Bhandari's visit, equated the violence of the Sri Lankan security forces against the Tamils with the militancy of the Tamil guerrillas. He refused to admit that genocide was being committed against the Tamils.
Then followed the closing down of the training camps for the Tamils, the seizure of arms, and harassment of the Tamil militants in Tamil Nadu. India even stopped building world public opinion against the persecution of the Tamils in Sri Lanka. Before leaving for his US trip in 1985, Rajiv Gandhi gleefully announced: "We have confiscated the arms cargo meant for Tamil militants." On instructions from Delhi, Tamil Nadu police authorities even humiliated the Tamil leaders. This emboldened Jayawardene, and made him more and more intransigent towards Tamilians. He started conceding far less than he would have had, had indira Gandhi's policy been pursued. He utilised the breathing time to quadruple the strength of the island's security forces, and invited foreign military and intelligence elements hostile to India.
The Rajiv-Bhandari Sri Lankan policy created three main Complications. First, Jayawardene's strong-arm approach and his attempt to seek a military solution had, instead of breaking, hardened the will of the Tamils. At one time, the Tamil movement had roughly been at a stage similar to India's national movement in the mid-Thirties when the Congress accepted office in 1937 under a British viceroy. Within five years, Gandhi had launched the Ouit-india movement. The Tamil movement has now graduated to a similar "do or die" stage. Every Tamil "Tiger" carries a potassium cyanide pill. In other words, a political solution within the framework of a united Sri Lanka has become a hundred times more difficult now. Such a solution will Only be possible either when One of the sides is defeated, or when both sides get
C NEED
exhausted. Sucha stage wil more bloodshed.
Second, the alienation in increasingly very fast. The are beginning to feel that double standard. When th northern India, that is in E country was mobilised liberated. But now, problem bothered the people of n( Third, historically, we ha believe that the country doe its southern flank. Ever si have concentrated all Our Our Western, eastern and navy was not developed ex powers were considered ac Pakistani threat at sea.
But now, our southern fla threat is not from Sri Lanka in the fact that the Sri Lan prolonged civil war would military assistance from sou turn Sri Lanka would be forc bases. It would become carrier and a potential thr Already, inimical foreign China and Israel have Jayawardene has also bee facilities to the US Seventh F By air-dropping food a Jaffna, Rajiv Gandhi has break from his policies. It policies of Indira Gandhi, bu adventurism, since it was ( world Opinion. Fortunately, violation of Sri Lanka's sov very hostile. This indicat opinion is aware of the a Tamilians. But if Rajiv Jayawardene will become the Tamil demand simply Coercive diplomacy, he is r man of Colombo has a lot Gandhi, it will be absolutely him to sit back now. The ac its logical end which is to live in peace and with dued demand for a legitimate sh satisfied. India now need
strategy.
There is much to be experience. With patie
diplomacy, world Opinion atrocities in East Bengal. the UK, West Germany neutral stance. Only the US The real diplomatic m neutralise the Shah of Iran. to Pakistan, the Cost of the would have been very hig must be remembered that in the United Nations a communist countries sto ( Nevertheless, that did not the final act.
Right now, though the in is encouraging for us, MOS granted. As a global powe preoccupations and prit backyard is on fire, we ha' of that power. Rajiv Gandh from the art of diplomacy Moscow in September 19, formulating the strategy to then East Pakistan.
In 1971, the initial rea unwillingness to go along

JULY 1987
)ercion Without Tea rs
FOR INDIA TO ACT
arrive only after much
Tamil Nadu has been people of Tamil Nadu Delhi has adopted a re was a problem in ast Bengal, the whole nd Bangladesh was in the South, have not rth India. te been conditioned to not face any threat on ce independence, We energies to safeguard northern borders. Our ensively, but its limited equate to deal with the
nk is also not safe. The as such. The threat lies can state is weak, and impel it to see foreign roes hostile to India. In ed to give them foreign an unsinkable aircraft eat to India's security. powers like Pakistan, found a toe-hold. n talking about offering “leet. hd drug supplies over made a rather abrupt marks a return to the it there is an element of lone without mobilising he reaction againstthe Iereignty has not been es that liberal world trocities committed om Gandhi thinks that more reasona ble about because of this act of nistaken. The grand old of tenacity. As for Rajiv counter-productive for tion has to be carried to ensure that Tamils can ignity in Sri Lanka. Their are of power has to be s to follow a definite
learnt from the 1971 nce and persuasive was mobilised against Western Countries like ind France adopted a A and Japan cut off aid. laster-stroke was to Had he lent his air force iberation of Bangladesh
h. At the same time, it hundred nations voted.
gainst India. Only the d by her at that time. |eter Indira Gandhi from
ial reaction of the USSR ow cannot be taken for , the USSR has its own rities. But when Our e to ensure the Support could learn a good deal used by his mother in to involve the USSR in be adopted towards the
tion of the USSR was with India. The Soviet
position was that happenings in East Bengal were the internal affairs of Pakistan. Indira Gandhi did not tell Moscow of India's intentions when signing the Indo-Soviet treaty. But when she went to Moscow in September 1971, Brezhnev realised the purpose of her visit. On the first day, Kosygin briefed Indian newsmen, and repeated that -happenings in East Bengal were the internal affairs of Pakistan. Brezhnev even fell 'sick" and asked Indira Gandhi to meet her counterpart, Prime Minister Kosygin.
Indira Gandhi cancelled the meeting with Kosygin, and virtually sat on "dharna" in the Kremlin, insisting that she would only meet Brezhnev. D. P. Dhar requested Indian newsmen to suppress both the stories - Kosygin's briefing and Mrs. Gandhi's cancellation of the meeting. (Even to this day, the Indian foreign office gratefully remembers the "patriotic" sense of Indian journalists).
Next day, Brezhnev came rushing to the meeting. He asked: "Madam, what do you want?" Indira Gandhi explained the geo-strategic situation arising out of the happenings in East Bengal. Brezhnev asked again: "But Madam, what do you want?" She explained the situation a second time, and added: "I did not sign that piece of paper (the treaty) for nothing." Then Brezhnev said: "Madam, go ahead, we are with you." Kosygin briefed Indian newsmen a second time and said that what he had actually meant to say was that happenings in East Bengal had the elements of a national liberation Struggle. Indian newsmen happily filed stories on Kosygin's second briefing.
When Dobrynin came to Delhi last month the question of Sri Lanka was not raised at any of his meetings. But it is hoped that Sri Lanka will be a top item on the agenda when Rajiv Gandhi meets Gorbachev early next month in Moscow. Even the pursuit of Coervice diplomacy vis-a-vis Jayawardene would require a lot of international support. Otherwise, India is likely to become totally isolated in the world community.
Also the air-dropping of food supplies over Jaffna will have to be followed up with much more to ensure that alienation in Tamil Nadu is contained. The Tamils are a very emotional lot. Gestures of martyrdom through self-immolation are not uncommon among them. Besides, the seeds of secessionism are already there. The Country must show a sense of solidarity with the people of Tamil Nadu now, when they are emotionally upset.
One way of displaying solidarity Could be to form a non-official group of political heavyweights headed by a towering north Indian leader like Kamlapati Tripathi to collect aid in the form of money, food, clothing, drugs, etc., for the suffering Tamilians in Sri Lanka. The art of nation-building requires a leader to transform any genuine regional cause into a national cause. Courtesy of SUNDAY {Ananda Bazar Patrika), June 21-27, 1987
At Cross Purposes
SRI LANKAS ethnic divide seems to have split the Ceylon Red Cross Society.
The Jaffna branch of the Ceylon Red Cross Society has written to the parent body in Geneva, the international Red Cross Society has not helped it in any way despite appeals.
The Jaffna Branch has also drawn the attention of the parent body to the distressing situation in Wadamaradchy after the recent military offensive. Food, infants' milk food, medicines and clothes - these are urgently needed now, the Jaffna Red Cross has told the parent body.

Page 17
JULY 1987
TEMPTATIONS FROM THE
Father C. A. Joachin Pillai
DID APPRECIATE the two pieces in your April '87 issue, one by Mr. Ed Benedict (p.6) and the other by Mr. A. J. Wilson (pp. 1213). Mr. Benedict convincingly argues why the Tamil boys who are freedom fighters should not be too glibly described as terrorists, communists or separatists. Mr. Wilson shows the wise alternatives open to the Sri Lankan Government to resolve the ethnic crisis.
While agreeing fully with most of the points made, I have serious reservations about how both authors try to make Sri Lankan Tamils attractive to the West and to the U.S. régime, and how both take their distance from leftist politics.
The fact that the Tamils are naturally conservative, individualist and familyoriented does not mean that they have to remain closed to liberal, communityoriented socialist options. If they have not been as left-oriented as some of our Sinhalese brethren, it is not necessarily a quality; nor should that fact be used - as Mr. Benedict tries - to make the Tamils' cause attractive to U.S. public opinion. It can be counter-productive.
Mr. Benedict writes: 'It is against the very ethos of the Tamil people to be communists.' Now, that is an overstatement. It is not against the Tamil ethos to grow into a more leftist, socialist frame of mind. In fact, some of the new groups
fighting for liberation, independence and
self-respect seem to find inspiration in the life and work of great Asians like Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Mao Tse-Tung and Ho Chi Minh, who all knew how to take their distance from certain capitalist and nationalist ideologies. So, let us not for the sa ke of convenience and Western acceptability think that the Tamils are better than the Sinhalese because the leftist movements made no serious in roads in the Tamil homelands. It is not necessarily a plus. lt just shows how conservative, insular
and fenced-in mc been. No won became an attract
in fact, in s opportunist betr South (much mo organisations) se sanity for a just Thus, it is unwise by portraying th capitalist and fam then it is tim community-orien leaning too, as r groups happen to Sinhala brethreni The same argu about China, Int these conservativ their traditional left-leaning too.
As for Mr. Wils to the U.S. subPacific affairs; bu over backwards t U.S. ideology as outlook. I agree v fine analysis of th alternatives he totally exaggerat when he says: " tradition of educ mission in the Tar feel morally oblig which spent so education. Any a the U.S. Governr First, it is not hist American Christ significant contrib North, one shoulc he does. There significant ways place for the Tami the rest of Sri Lank What I find pari
Indiam High Commission Official Enquiries
t continued from page 12 : The Committee is also very much concerned about the recent escalation of mass arrests of employees of public and private institutions and of students going to and returning from their places of work and learning and other citizens going about their lawful pursuits and the harassment, anxiety and inconvenience caused to them and their kith and kin. We therefore urge your Exellency as the President of this country and Commander-in-Chief of the Security Forces to intervene and redress the situation.' -,
The STF is largely guided by Ravi Jayawardene till recently a permanent resident of Australia and the son of the President of what is left of Sri Lanka. The commandos have received training from Pakistan, Israeli 'Advisers' and the notorious Keeni Meeni Services founded by ex-S.A. S. Major Walker and comprising British ex-servicemen and mercenaries. Ravi is not accountable to anybody except perhaps to his father.
THE W FOR TH
WHATS HAPPEN is that India is fe Sri Lanka |
This shows that more involved. DC the time for the Ta the Sri Lankan Tamr acceptable politica We already association with ly through the recent Asian Association f The very first thi In principled Indi Whether it is Confederation or could be decided constitutional and The reality of th areas in Sri Lankai are taken on the li

千AW前連千W色siガー
RIGHT
st Sri Lankan Tamils have ler, communal politics Of. ite of their occasional yals, the leftists in the e than even the religious m to be the only voice of settlement in Sri Lanka. to try to buy U.S. Support Tamils as individualist, ly-oriented. If that is true, they became more ed, socialist and leftost of the revolutionary be. We can learn from our
the South. ment used to be made lia and Indochina. And 'e lands, without losing salues, have all become
on, true, he was speaking ommittee on Asian and we do not have to bend o show our closeness to compared with the leftist with most of Dr, Wilson's e situation, and the wise proposes. What seems ed and unacceptable is There has been a long ation through American nil unit. The Tamil people ad to the U.S. institutions
nuch time over their greement therefore with nent will be honoured. ' orically true. Though the :ian Mission made a ution to education in the not canonise it the way were many other more n which education took s both in the North and in 3。 icularly distasteful is the
type of conclusion he draws from this dubious proposition. He says that the Tamils will be more accommodating of U.S. interests (broadcasting facilities and the
like) than the Sinhalese.
In this he fails
completely to see the wisdom of Sri Lankan
policy towards capitalist interests. This is another
and imperialist area where the
Tamils can be open to learning from the
Sinha lese, Sri
Lankans under
the
Bandaranaikes and the Senanaya kes because of the influence of leftist leaders like Colvin R. de Silva, N. M. Perera, Philip Gunawardene, Bernard Soysa and many others, did wisely change their tactics in relation to whatever agreements they had with the West. Thus it is rather unwise to fail
to admire the foreign
policy of the
successive Sri Lankan governments, and even their openness to the left, especially under the SLFP. J.R.'s unprincipled antics of the last few years should not make us
o blivious of Sri
Lanka's bod and
enlightened standon foreign affairs.
Tamils do not need to pose as proAmerican or anti-left in order to fight for self-determination and basic human rights. Nor should we disown Sri Lankan foreign policy of the last few decades, which rightly fought colonialism, feudalism and imperial
ism.
To conclude: the Tamis' individualism - even if it be true - is not a virtue that should exclude a healthy democratic socialism.
The Tamils' purported
education by
American missionaries (which may have
affected a small
minority)
cannot be
construed as making the Tamils more reliable partners in agreements with the
West or the U.S. The
Sinhalese have
qualities which we have to acknowledge, and even learn from; and our dubious 'virtues' should not be exploited in our dialogue with the West or the U.S.
While we deplore Sinhala Buddhist extremism, nationalism and chauvinism, let us not fail to appreciate the qualities and achievements of the Sinhala nation as a whole. Honesty is the best policy, even if it may not be the best situation in politics.
of View
WAY OUT E TAMILS
ING right now in Jaffna ding the people there. las allowed this.
ndia is getting more and n't you think that this is nil leadership to say that ils wish to joinlndiainan association? ave some form of dia on a regional basis, y formed SAARC (South rRegional Cooperation). g to be decided is:
we wish to join the in Union? o be a Federation or as an Associate State 2xt, in consultation with ther experts.
situation in the Tamil unless immediate steps
as suggested above, the
present : genocidal and
scorched-earth
policy of the Sri Lankan Government will result in more and more Tamils being í tortured and killed and still more fleeing and deserting their homes and lands. This will make it easier for the hoodlums to be: brought in as permanent settlers. is
This proposal
for some form of
Federation with India is nothing new. The
vvorld famous sa vant Dr.
Ananda ,
Coomaraswamy argued that Ceylon being, culturally, racially and linguistically an t integral part of India and taking also into consideration their historical past, it would be logical and prudent for Ceylon to come
into an Indo-Ceylon Union.
Much more recently, the Tamil leader
S. J. V. Chelvana yagam
envisaged that
Ceylon will join India not as one State but as TWO States - Sinhala Sri Lanka and Tarnil
Eelam (see Prof. Wilson
's article in the
Tamil Times - February 1987).
Last week, hundreds of Tamils in their
pro-India emotional demonstration in
support of the food deliveries, kissed the
vehicles, shouted appeals
'Save us, do not
leave us'' and declared that India should annex the Tamil areas (The Times, June 29,
1987),
London, SW20 6July, 1987
K. Vaikunthavasan -

Page 18
18TAMILTIMES
:: S-sw. xasexistew8- 'x : y --
Lettersto the Edito
TAMIL GRIEVANCES
N RECENT TIMES many spokesmen have appeared on television and radio to present the Tamil point of view on the crisis in Sri Lanka. Often one finds that these people do not have a clear idea of the problems facing the Tamils.
The immediate fear and anxiety of the Tamils in Sri Lanka is the threat to their physical existence. They fear that their lives and their property will be attacked by hoodlums among the Sinhalese in the Sinhalese Provinces and the Security Forces in the Tamil Provinces (the latter using aerial bombing to kill the Tamils and destroy their property) and the arbitrary arrests, torture and often killing of Tamil youths.
Historically the most devastating act of the
Sinha lese Government has been the disenfranchisement of the Estate Tamils. This took away not
only the Parliamentary representation and other.
civic rights from these Estate Tamils but also gave
an increased Parliamentary weightage to the
majority Sinhalese as against the Tamils of the Northern and Eastern Provinces.
This was done by carving out electorates in the hill country on the basis of population and not on the number of electors. This resulted in a smaller number of Sinhalese in the Up Country being able to elect a Member of Parliament as compared to the
rest of the Island. The next most important threat to
the Tamil identity came from State-aided Sinhalese colonisation of Tamil Provinces, thus not only reducing Tamil Parliamentary representation in these areas but also making the Tamils a minority in their own Homeland.
The above are the basic acts of treachery on the part of the Sinhalese Government and the rest of the acts of discrimination in the fields of Language, Religion, Education (Estate Tamils have only primitive facilities even for primary education), Recruitment to the Police and the Armed Services, and to Government and Semi-Government Services.
The impression given that the Tamils were a favoured group under Colonial rule is a myth.
it should be noted that only the Tamils of the Jaffna peninsula and the Sinhalese in the southwest quarter of the island accepted missionary education in order to obtain jobs in the colonial administration. Their traditional Occupations in farming and fishing were given scant support by successive Colonial administrations.
The Group that benefitted most under colonial
rule was the Sinhalese Aristocracy. We know of the number of ancestors of the present Sinhalese political leaders who carried favour with the British and who were honoured with knighthoods. They were the people who sent their children to Western Universities for education.
Another fact that must be made clear is that the Tamils are not demanding a partition of the Island but are only demanding the restoration of their Sovereignty which they lost to the Western conquerors.
The Tamils have come to make this demand after all attempts to obtain equal rights with the Sinhalese had failed.
I am writing this letter in the hope that the younger generation of Tamils, who are increasingly taking part in discussions on the problem of the Tamils and of the aspirations of the Tamils in maintaining their linguistic and cultural identity as a distinct Nation.
Chigwell, Essex S. Srinivasan
w xy'Sak -ax & x -&x-exes 3
India's moi
THE EVER increasing blo the Tamil minority and refusal to permit the Red the stricken areas of Sri evidence of how little infl governments like Sri Lan Cross.
It is not only the Re foreign organisations, private persons - especi who have been denied er
883.S.
The earnest attempt government to try to set peaceful mediation have government has thro deceived India and the C propaganda implying th solve the conflict peacefu been building up its increased its military ass and East. Even in the S Tamil population is living whole generation of Tam the ages of 17-40 art concentration camps suc South of Sri Lanka.
All this points to the fac decimation or an nihilat minority is under way. continuously despite t guerrilla organisation LT abandoned its claim fo state for the Tamils. T
THE B
Bondway House.
PRESS R
REFUGEEDE
AN'URGENT" AND "COMF seeking asylum was called by the Bishop of Kingston, t Those calling for the rev Council for the Welfare of Community Relations, the E the Tamil Refugee Action G The demand for a review Ugandan asylum-seeker. M March this year. The jury a officia indifference and la C last nine months where asy
The Bishop of Kingston numbers and for excessive causes to people already u the review should address i
Why asylum-seek The increasingle, * Opportunities to c * Access for asylu
family while in de the use of shipsa,
in recent months there detention. Two years ago ti this year the Home Officer risen significantly since last
Detention centres such a seeking asylum. Most of t guards who are not properl
The Bishop of Kingston c urgent and comprehensive to the detention of asylumreview.
A tragedy
 

HHS SH SSSSLYLHHLMSLLkLLLLSSSL SAAAASTLE S qqqqqqS eeLSLY S YSMeSMAS S LeES SaLSMLSLEEEMSSqSAqqqqeSTLTSLrLeTLALAMAqSqLBESrALES0SLSALALALALSL SrrMrSLS eLeLeALALSAS SMMASSSSAAA AES SCALLLLL S SHHrALLSLLE
JULY 1987
vegives Sri Lanka food for thought
ody oppression of accept a federal solution if the Tamil the government's population accepts this.
Cross to operate in Göran Bäckstrand who together with Lanka is sufficient. Anders Wijkmann contributed to the debate uence and respect 1 in Dagens Nyheter of June 7, 1987, had
ka have for the Red announced earlier 'that the Lankan government, despite repeated negotiations d Cross but also refuses to let us in ... even South Africa has
journalists and allowed us entry'. ally intellectuals - Even Hitler's Germany gave access to the try to the troubled Red Cross. This disrespect for the Red Cross - movement by the Lankan government has s by the indian been intensified following its action against ttle the conflict by the Indian relief consignment to Jaffna. If failed. The Lankan the Lankan government has any respect for ugh its envoys the Red Cross movement it would have outside world with accepted the air-drop while protesting hat it is trying to against the Indian help, Now this was not illy. In reality it has done and the government has incurred a arsenal and has well deserved 'mass media' Criticism of Sri aults in the North Lanka'. outhern parts the To my mind the publicity which the Red in constant fear. A. Cross has received as a result of the Indian if youths between action will be a reminder to governments 2 incarcerated in and countries like Sri Lanka to show respect ch as Boosa in the for the activities and work done by the Red
Cross. :t that a systematic The action taken by the Indian Red Cross ion of the Tamil will not lead to other countries discrediting his is proceeding it; such a move on the other hand would
he fact that the expose the immorality of countries like Sri TE (the Tigers) has Lanka.
r an independent Dr. Aru Sandanan hey say they will (A Swedish doctor and a Tamil from Sri Lanka)
RITISH REFUGEE COUNCIL
3—9 Bondway. London SW81 SJ. TEL: 01-5826922/3969
RELEASE: Dated 20 July, 1987
TENTION: Agencies Call For Urgent Review
REHENSIVE" review of the British government's use of detention for people for at a meeting convened by the British Refugee Council (BRC), and chaired he Rt. Rev. Peter Selby. iew were BRC, the United Kingdom immigrants Advisory Service the Joint Immigrants, the Ugandan Welfare Action Group, the Jewish Council for thiopian Community in Britain, Refugee Action, Ouaker Peace and Service, roup, and the Methodist Church, Division of Social Responsibility. v follows the recent verdict (1 July) into the death of Ahmed Katongole, a Mr. Katongole committed suicide in detention in Pentonville Prison on 22 t St. Pancras Coroner's Court returned a verdict of "suicide aggravated by k of care." British refugee agencies know of at least five cases during the lum-seekers in detention have tried to take their own lives. said at the meeting: "Asylum-seekers are being detained in increasing ly long periods of time. There is little apparent concern for the anxiety this inder great stress because of their refugee situation." Specific issues that nclude:
cers are put into detention when they have committed no crime, ngth of time they are forced to spend in detention, 'hallenge or review a decision to detain an asylum-seeker, Im-seekers to legal and medical advice, counselling, friends and tention,
s detention centres.
has been a massive increase in the number of asylum-seekers held in here were no more than a handful in detention at any one time. In March of eported 130 cases. However, the number of people seeking asylum has not year. is the Earl William ferrymoored at Harwich are totally unsuitable for people nem are under great stress already, yet the ferry is staffed by Securicor
trained. :oncluded the meeting saying: "The British government must undertake an examination of procedures and criteria used by the Home Office in relation seekers. "Mr. Katongole's suicide illustrates the desperate need for such a
like this must not be allowed to happen again.'

Page 19
JULY 1987
Israelis Controlling
Sri LANKA's INTERNAL SECURITY network appears to be entirely controlled now by the Israeli intelligence agency 'Shinbet' that has been effective in controlling occupied Arab territories.
The israeli espionage and covert action agency 'Mossad' is training the Special Task Force personnel. Increasing Pakistani personnel seem to be involved in the direction of military operations against the Tamil militants.
The Tel Aviv-Islamabad-Colombo axis in the total conduct of war against the Tamil citizens of the island republic has been evident long since. The Israeli involvement began in 1979 with induction of agricultural experts who had planned and effected new Jewish settlements in occupied Arab areas.
Colombo adopted the technique to settle Sinhalas in the northern and eastern provinces to create enclaves in the predominantly Tamil areas.
An increasing number of Pakistani military advisers have been seen in Trincomalee, Batticaloa and the periphery of the operational areas in Jafna.
There are positive indications emanating from Sri Lanka that the SIAI Marchetti S-21 1 attack aircraft used by the Air Force to bomb and strafe Tamilinhabited areas are mostly flown by Pakistani and Israeli pilots, as Colombo has been short of trained pilots who
can carry out the sorties in the face of
ground fire.
Pakistani intelligence personnel in
Sri Lanka are involved in gathering
operational information for the security forces - and take an active role in dividing the Tamils into communal lines.
Hitherto the Muslims in the eastern and northern provinces vivent along with the larger Tamil aspirations. But now systematic efforts are underway to keep them as a separate factor in the political negotiations that may eventually be needed for a lasting peace, after Colombo completes its military objective of assuming complete control of Tamil-dominated areas.
lt is pertinent to recall that the first clashes on communal lines took place after President Zia-ul-Haq's visit to Sri Lanka.
During his visit to Islamabad in the
spring of 1985, President Jayawardene .
repeatedly reminded President Zia-ulHaq of transit facilities accorded by Sri Lanka to air-and-sea borne movement of civil and military personnel of Pakistan in the Crucial months of 1971.
Pakistan has responded in more than ample measure to repay that debt of gratitude. Since 1985, Pakistanis have trained the Special Task Force commanded by the Sri Lankan President's son Ravi Jayawardene
(Security Advisc 1986.
Pakistani ex hundreds of personnel in Sri Muslims. Subs Small arms ha ! Pakistan to Sri operations.
''Shinbet' O Sinhala troops tions as well a, ferreting. Toget, operates out o Section of the Colombo.
Actually, in re connection ha. military securi
Israeli President
Colombo in No
extensive discu
Security Advisor and President accompanied by Chief.
There have t
COMMEN
WOOI
T WAS GOOD t Jehan Perera r proposal for a f correctly perceiv thormiest political age when the eth the fire, hat an e shrewd knowled was, had the p traumas and pres the tragedy remai regime has been formula as a wa realistic way out, Constitutional ir engulfed the Coun The authors introduction in W 13) draw pointed idea of a feder considered by th sensible via-medi a fair-minded e. Proposals. But or federal consisten Federal Party for concept as a viab a quarter of a cen NO Stone was le Sinhalese leader Consciousness th rationale of the CO Even more rer politician of stand thirteen years b sighted evaluati Bandarana ike Nationalist Party form of governme

TAMLTMES19
j Sri Lankan Security
r) who visited Israel in
perts have trained police intelligence Lanka - many of them tantial quantities of ve been supplied by Lanka for the military
f Israel is training in commando operas internal intelligence her with “Mossad”, it f the Israeli Interests American Chancery in
cent years the israeli s extended beyond y to political links. Chaim Herzog visited vember last and had ssions with National Lalith Athulathmudali ayawardene. He was the Israeli Intelligence
een increasing trade
and academic exchanges between Tel Aviv and Colombo, Sri Lankan exports to Israel amounting to $2.26 million in 1983 soared to $90 million in 1986,
Israeli General Abron Meridore went to Colombo in January last and had eomprehensive talks with President Jayawardene and Mr. Lalith Athulathmudali. In 1986, several Sri Lankans were trained in Israel, which has sold to Colombo missile equipped gun boats, rockets, small arms and ammunition.
'Mossad' trains the Special Task Force and is suspected of having engineered sabotage in Sri Lanka and in southern India (rail track blowing up) to discredit the Tamils. This is quite the pattern of activity they adopt in occupied Arab lands.
Colombo's increasing external involvement and operational base facilities for foreign agencies constitute a danger to Indian security interests and are laying the region open for big
o povverpresence.
By courtesy of The Overseas Hindustan Times, July 18, 1987
T ON BLOOMSBURY VIEW:
If And The Swiss Model
by H. A. l. Goonetilleke Sri Lanka's distinguished bibliographer
o have Frederic Spotts and evealing Woolf's prophetic ederal solution to what he ed would become Sri Lanka's
Conondrum, in this day and
nic issue is literally sizzling in
nlightened Englishman with a je of Ceylon, even as it then rescience to discern future Cribe a cure is not surprisingns that no Sinhalese majority willing to consider the federal y Out, and perhaps the Only of a vertiginous and involved npasse, which has now try in a virtual civil war. in their brief and precise Dolf's memorandum (SR June attention to the fact that the a system has never been e present Government as a a as well as a sagacious and (tension of the 1986 Draft |e must not miss sight of the : campaign carried out by the he acceptance of the federal le political solution for nearly ury before the mid-seventies. ft unturned to impress upon s and the Sinhala political 1e Sound logic and political nstitutional arrangement. narkable, the first Sinha lese ing to adopt this credo did so afore Woolf wrote his farOn. When S. W. R. D. formed the Progressive n 1925, he chose the federal nt as a fundamental plank in
of Sinhalese nationalist politics. It was only to
enough in its concessions to accept.
xyạt that!
his manifesto. - of
He further expounded the feasibility and, indeed, necessity of such a concept in writing to the Press in 1926. His strong allegiance to the idea apparently founded when he allowed himself to be swallowed up in the mainstream
be revived in an emasculated form in the Bandaranaike-Chelvanayakam Pact years later which the Tamil Federal Party found generous
Ten years later a variation of this regional autonomy theme offered in the DudleyChelvanayakam Pact was again found acceptable by the Federal Party. m
On both occasions the magnanimity of Sinhalese leaders and the responsible responses of Tamil leaders were sabotaged by waves of extremist and reckless opinion both within and Outside the government. The rest is recent history - and a bloody revolting fall-out
The time is now ripe to pick up the lost threads of this judicious constitutional device, before the waves of suffering and tides of bitterness overwhelm us entirely.
Neither durable peace nor tasting reconciliation can emerge from a military solution, whether partial or total. '
Only a political solution in which the cardinal concepts of self-determination, regional autonomy, inter-racial justice, equality and freedom from oppression and discrimination are guaranteed through some 'form of federalism can preserve our unity, sovereignty and territorial integrity. :་: ༤
The national fabric, if it ever existed in our plural society, has been too deeply riven and rent apart. ܝܝ ܼ*

Page 20
"20TAMITMES
COMPARE
Your present monthly premium payments with our FREE computerised OUOTATIONS from ALL leading insurance companies/lending institutions for:
MORTGAGES LIFE NSURANCE PENSION POLICES
y BUSINESS FINANCE xtr LIFE
PERSONAL PLANNING y MOTOR
yr HOUSE y GENERAL
Contact:
P. Srinivasan ARMASSOCATES
(over 15 years experience in serving Sri Lankan clientele) Licensed by the Office of FairTrading 1524 LONDON ROAD, LONDONSW164EU
Telephone: 01-6791952/3 ۹و-
望 MOTOR INSURANCE
CALL US FOR BEST RATES ON OFFER
In addition to the introductory discounts, we offer additional discounts for professionals, civil servants and public service personnel
sashio
We also offer competitive rates for
100% Mortgages and Remortgages
Yr Home Contents der Live Cover and
Pension Policies
Contact: Bainbridge Insurance
Services Limited
Over 15 Years experience in the insurance field)
Offices at:
FOREST GATE
C. Raveendran 78 Green Street, London E78JG. 01-471 3350/186601-4722063
HORNSEY
N. Jeyathelesan
352 Hornsey Road, London N77HE. 01-263 7866 01-272.3941
WMBLEDON
J. Kulendran .
151 A Hartfield Road, London SW193T.J. 01-543518101-5437.58 HITHER GREEN
S. Shankar
214 Hither Green Lane, London SE136RT. 01-8528.39701-3184351
LEWISHAM
S. Theivendran Manor Park Parade, London SE135PB. 01-4630921
 

JULY 1987
O O ר AA Conveyancing
Before you buy or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal injuries Cases O Motoring Offences O Landlord and Tenant O Immigration O Unfair Dismissal O Wills Provate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASESUNDERTAKEN
Fixed Fee interview E5
Nalliah & Xavier Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B. A. Xavier B.A., LL.B., Ph.D. (CRM) 1 Craven Park, Harlesden, London NW108SX Te: 01-965 7186 8 01-965 9307
PROPERTIES IN LONDON OFFER THE HEGHEST GROWTH AND NCOME
WE CAN OFFER A COMPLETE SERVICE FOR ANYONE WISHING TO INVEST IN RESIDENTIAL OR COMMERCIAL PROPERTIES IN LONDON
影
Services Offered:
. Selecta property to your requirement ... Arrange Surveying R
, Arrange Mortgage if required
. Arrange Conveyancing
. Renovate and Refurbish to your requirement
. Arrange letting and Managing
. Arrange Selling if and when required
WE HAVE HAD OVER 20 YEARS OF EXPERENICE IN THIS FELD
PENTON ESTATES
CONSULTANICY SERVICE
816 GARRATT LANE, LONDON SW17 0L
TelephoneNumber: 01-672 7222/0303

Page 21
JULY 1987
oUESTIONNAIRE
TAMIL TIMES will be six years old this year. This qua opinions regarding the functioning of this paper in its discussion as we approach the 1990's and the Tam answer and return this form to P.O. Box304, London M The questionnaire is divided into five areas:
1. Technica 2. Editorial; 3. Manageria; 4. Policies – Ed
TECHNICAL
1. Does the Tamil Times display technical competence? YES/NO 2. is the choice of typesetting pleasing to the eye? YES/NO
3. Doheadlines clash? W YES/NO 4. Isred the right choice of colourfor the banner? YES/NO
if not, please suggest any other colour
5. Does the paper compare favourably and technically
with other small journals? YES/NO
EDITORIAL 1. Has Tamil Times anything to offer those other than Tamils? YES/NO 2. Has the Tamil Times kept Tamils outside Sri Lanka reasonably informed about events in Sri Lanka? YES/NO
3. Does the Tamil Times encourage independent opinion in the form of Letters to the Editor? YES/NO
AMAWA GERIAL
1. Can Management do more to attract subscribers? YES/NO If yes what?..............
2. If Tamil Times increases its rates for financial reasons will you continue to subscribe? YES/NO
3. Give any specific ideas for the improvement of the paper.
POLICIES (Editorial and Political)
1. Should Tamil Times pay greater attention to cultural and social Concerns? YES/NO
lUU] UfU
తీస్టోరీ
Building and Maintenance Work Undertaken
ALL WORK GUARANTEED
PLANNING SERVICE AVAILA EBLE
FOR A COMPETITIVE oUOTE
RING US NOW ON Ο1 - 646 5432
54 Woodland Way Mitcham, Surrey CR42DY
CASTLE BUILDERS
(Residential & Commercial)
 

TAMLTIMES21
oN TAMIL TIMES
stionnaire is designed to test the readers attitudes and resent form. It is also designed to draw the readers into a people hopefully look forward to a better day. Please 13.90N.
torial and Political; 5. Suggestions.
2. Would you assign Tamil Times a leadership role in the struggle of the Tamil people? YES/NO
SUGGESTIONS
1. What do you missand would like to see in future issues. Please list
2. Do you think any space is wasted in the paper? if so, please state the items.
Address:................................................................................
SSLLSLLLLLSSSSLSLSSSSLS SSLLSLSLLSLLLLLLLSSSSSSLSSS SL LLLSLSLSL LSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSSLLLLLSSLSL SSSLSLSLLSLSS Telephone No.: ..............................
PHILOMIN& CO.
SOLICTORS
For All Legal Services And Conveyancing
Legal Aid M/ork Undertaken
109 Bell Street, Marylebone, London NW16TL Telephone: 01-7233018
Mariampillai Philomin, LL.B, MBIM

Page 22
22 TAM TIMES
West London
STAFF VA
A DMNSTRATOR/SECRETA West London Tamil School is looking for an efficient supporting the running of a progressive weekend school. you may be the person we are seeking. The major part of knowledge of Tamil is essential. He/she is expected to wo and a couple of week-day evenings. Job-sharing would b
TAML LANGUAGE TEACH
Applications are invited from experienced teachers to tea children - from “beginners” to “O” level. Apart from forma interalia monitoring the progress of the children and conc
ARTSTEACHE
Applications are invited from experienced and qualifiedte
Instrumental Music-Veena, Violin, Miruthangam (
Vocal Music-Carnatic
Salaries will be equivalent to ILEA Grade IV rates. W
applications from men and women from all sections of thi sexual orientation or disability, who have the necessary at
Please apply in writing with full c.u. to:
DR. R. NTH THIYANAN West London Tamil School, 179, Middlesex, HA03SX. Te
N Closing Date: 10th August, 1987
South Indian & Sri Lankan S IV
Provisions
Fine Brown Rice Flour, String Hoppers, Frozen Prawns etc. ENTERF Shop with a
118 Tooting High Street, T Tel: O1-7678201, 01-7
År Tami 8 Hindi Video F tr Temple Offerings & Ornamental Lamps (Kuthtl Indian Magazines & Newspapers, N
Phone Systems for the M Car Phones, Cordless Phones, Answerphones, Call Divert
MAIL ORDER 7 • - • ܚ- - • Statues of Hindu Deities, Temple
Requirements & Ornaments Wholesale Statues of Lord Ganapathi, Lord Muruga, Lord Krishna & Lord Shiva. OPEN: 10 a.m. - 9 O.
 
 

JULY 1987
N
famil School
CANCES
RY: Full-time or'Job-Sharing” Administrator/Secretary. If you like the challenge of teaching Tamil Language and Tamil performing arts, he work would be conducted in English, but a working rk 37/2 hours per week, including Saturday mornings e considered.
ERS: (Part-time 3 Posts)
ch the Language, nursery songs, poems and drama to ll teaching and classroom management, duties include lucting examinations.
RS: (Part-time) achers in the following disciplines:- ind Flute Dance-Kalakshetra style
Religious studies
LTS is an equal opportunities employer. We invite 2 community, irrespective of their ethnic origin, colour, tributes.
THAN, Headmaster Norval Road, North Wembley, lephone:01-9045939
USR
R AJ Travel & Holidays Travel
Arrangements PRISES Flights booked and Air Freight &
Shipping services provided by Experts with several years' experience
Difference
oting, London SW17 ORR 6783888 01-7677959
ilms Rentals & Leasing u Vilakku), Ornamental Pots, Brass Peacocks etc. ational, Cinema & Women's Journals.
odern Homes & Businesses rs, Leasing & Hire Purchase, installations Free of Charge
S ACCEPTED and Retail Musical instruments
Veena Harmonium & Mridangam n. Seven Days a Week instruments

Page 23
JULY 1987
JAFFNA COLLEGE ALUMNI (U.K.) REUNION LUNCH
SUNDA Y, 30TH AUGUST, 1987 12.30 p.m.
at LOLAJONES HALL Greaves Place (off Garratt Lane), Tooting, London, SW17. Please book early to help the Organisers.
Further information and tickets fron:-
Mrs. R. Kulanayagam 01-7777182 Dr. P. Jeyaratnam 0782-637565, Miss S. Jeevaratnam 01-6563118 Dr. C. Sanders O41-9429388 W. Jeyasingam 01-4223003 Dr. S. Sivananthan 0302-700504 N. Wiwekananda O1-748 1117 S. Anantharajah O707-52819
Dr. S. Somasegaram 0322-525170 A. Selvaratnam O952-815419
IDIAPPA OORAL WORL
THE MVORLD FEDE E8/U SS1 3 MሃãS established in
for their overall so the hitherto diverg Over the World. Th
MURUKKU OORAL Madras and Kuala
under Way to op
where Tamil preser with 3 plates for The WFT is 0 Murukku & Omappodi association Will n
Tamils. Certain con E1 O/USS1 6 bring the desired in has come up withs
such as the settii Development Bank
Postage & Packing: f1/USS2 The World Tam have its main office other countries. In AMRTHAM financial assistanc 22 Morpeth, development projec The World Tamil Northumberland, South India, which
NE613SX all under one admin
place.
OBITUARY Province. She was als
Ceylon National Associ
SISTER ELIZABETH BAKER, M.B.E., Terculosis CNAP
Born February 22, 1902-Died-uly 1, 1987 Association of Ceylon. Sister Elizabeth set foot on the shores of In recognition of hers Ceylon 56 years ago, on August 25, 1931. She had Her Majesty the Queen been there right up to the time of her death except 1974. In November, 198 for two short periods onfurlough in England. lost her memory but die This is just One indication of the great love she by her large 'family' O had for the country, particularly for the poor and friends and Colleagues. needy in the Tamil areas.
Her missionary involvement included spells of teaching in Kalmunai, training deaconesses in Puttur and evangelistic work in the Eastern Province. After retirement as a Methodist Missionary she joined the Rev. A. C. Thambyrajah to establish Navajeevanam, a Centre for community living and now One of the few s showpieces in the whole of the Northern 睦擊墨霸 -
Her mortal remains are buried in Paranthan, two miles from Navaj
had spent the past 38 years.
OBTUARY
and Asokan (all o 13.7.87, Dr. Maheswary Arulampalam creation took retired School Medical Officer, Green Crematoriu wife of the late Dr. T. Arulampalam, Psychiatrist, mother of Meera 36, Bouverie Roa, Theivendra, Dr. Amirtha Pasupathy Middx, H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMILTIMES23
ST. JOHNS - CHUWIDIKULOBA/OGA
Annual Reunion Dinner
SATURDAY, 10TH OCTOBER, 1987 at 7-11 p.m.
at Riverdale Hall, Rennell Street, London SE13
For Tickets and Information Telephone:- 01-3682129 021-429.7058 O1-4687869 01-642.5598 01-39391.63
D FEDERATION OF TAMILS
RATION OF TAMILS (WFT), '984 to coordinate and unity, cio-economic development, ent initiatives of Tamils all e Federation has offices in Lumpur, and steps are now en branches in countries ce is significant. f the view that a mere pt fester the unity of the structive projects alone Will 2sult. Hence the Federation Ome far reaching proposals ng up of the World Tamil
and Tamil University. il Development Bank will in Gibraltar and branches in due course it will render 9 to the Tamils involved in 'fS.
University will be set up in varied educational facilities istration and located in one
The WFT proposes to hold the Sixth international Tamil Research Conference at Kuala Lumpur, Malaysia, from August 23-27, 1987. The theme of the Conference, aptly entitled "Tamil in Science', will focus on achievements in linguistic research in the context of advancing Science and Technology. Academicians and Tamil Scholars from all over the World have been invited to attend the Conference as delegates and to present research papers.
To realise this highly rewarding objective, we need the patronage of individuals who can give invaluable assistance in the promulgation of our aims.
The Federation's strength lies in its Membership. Hence we appeal to Tamils the World over to join hands with us to strengthen the Tamil Community.
20, Lake Area 5th St., Nungambakkam Madras Tamil Nadu. S. INDIA, Teil: 476501
21, Jalan Barat, 46200, Petaling Jaya, Selangor, MALAYSIA. Tel: 7566567, 7566115
actively involved in the tion for the Prevention of ..} and with the Leprosy
ervices in so many fields, warded her the M.B.E. in she fell ill and gradually d peacefully, surrounded F orphans and refugees,
evanan, where she
UK) expired on
place at Kensal
m
l, West Harrow, A 14EZ.
TAMILTIMES
Annual Subscription Rates UK/India/Sri Lanka E10.00/US$17.00 All other Countries F 15.00/US$25.00
Please note: Payments by cheque or International M.O. insterling or US dollars only,
Please complete this form and post to TAMILTIMESLtd., P.O. Box304, LONDONW1390N deleting whichever is inapplicable.
wish to pay/renew my subscription for One year/two years.
I am sending you a gift subscription on behalf of:
| enclose a donation of........................................................
My cheque/draft/M.O. in favour of Tamil Times Ltd is to the total value of..............................
Name..................................... . (BLOCKCAPITALSPLEASE)
Address............................................. .
PostCode............................ Tel. No.................................

Page 24
24TAMLTIMES
FRESHAPPROACH FORA
A FEDERAL SOLUTION (
Said Leonard Woo
TODAYA RESTORATION OF PEACE is more remote than ever, Tamil militants who control the North of the island, insist on complete independence and are determined to fight for it. The Government remains unwilling to concede even the degree of autonomy that would satisfy moderate Tamils and presses its own military solution. The deadlock - political and military - is complete and implacable.
What is desperately needed is a new approach. By remarkable historic curiosity today's problem had been foreseen and a solution proposed fifty years ago by someone generally known more for his literary than his political background-Leonard Woolf
Before marrying Virginia Stephen in 1912, Woolf had spent seven years as a British colonial administrator in Ceylon, as Sri Lanka was then known. Recently discovered in the archive of Rhodes House in Oxford is a proposal which Woolf put forward in 1938 in his capacity as a Labour Party advisor on imperial questions. Woolf's solution was as simple as it was novel to British
tradition - 'a fede Swiss model. '
Woolf's line of r
valid now than i
Sinhalese, ”he argul will use their mé interests of the T noted, “The Swi. system proved e. cessful under ci similar to those i. Coexistence in a state of communiti size, sharply distir another by race religion.' Therefore that by creating a with the Tamils ha cantons in the not they are concent possible to devolve would protect the Sinhalese and Tam To this day Wool
a unique reputation
a colonial administi long affection forth being an imperi,
ETHNIC CONFLICT
Novosti Press Agency has issued the following press release.
Some western mass media, including 'Wall Street Journal', are alleging that the Soviet Union supplies arms to Tamil groupings involved in the ethnic conflict in Sri Lanka, seeks an access to the port of Trincomalee and to a major Sri Lankan airfield. Novosti Press Agency states authoritatively that these reports are a crude fabrication from beginning till end. Their goal is to camouflage the activity of those quarters, mostly American, which are trying to use the ethnic conflict as a pretext for building their military presence in the region. This can be seen from the following facts.
For a longtime representatives of the U.S. Armed Forces, especially the Navy, have been seeking access to the Trincomalee base in a bid to use this deep-water bay as one more U.S. naval base in the Indian Ocean. The mass media of the South Asian region, report that, American warships already call at Sri Lankan ports, so far under the pretext of organising, so to say, rest for the Navy men. However, the Navy's efforts to obtain the Trincomalee base persist.
"Muscle-building' is combined with the expansion of the psychological war. For several years the U.S. has been striving for building in Sri Lanka the broadcasting station of the 'Voice of America' which will be the second U.S. station in capacity after VOA in Washington. This station is supposed to be used for extending the
network of program cause protests in m. region. The Sovie expressed its serious plans since the easte within the range of tr station in Sri Lanka.
Yet the station is be not so much for the \ the main aim of the U radio station for trac ships in the Indian quoted more tha there are plans to use through super-low fre with the American su on combat patrolling
One cannot overic impelling the Pentag political activities. Si other countries of t campaigning for con 1988 an internatic proclaiming the Ind peace. This positioni supported by the Socialist countries aligned states.
Of course, such a suit the U.S. military permanent fleet o including an aircraft have foiled the international confe Ocean more than o even suggested diss Committee on the in the proposal to holdt In an attempt to a

JULY- 1987
PEACEFUL SETTLEMENT:
INTHE SWISS MODEL
f a Long Time Ago
all solution on the
asoning is no less was then. 'The ed, 'have used and iority against the mills. " But, Woolf is federal Canton (traordinarily succumstances very Ceylon, i.e., the single democratic es of very different guished from one , language and I Woolf Concluded cantonal System – ving their own two th and east where ated it would be power in a way that interests of both ls. enjoys in Sri Lanka for his rectitude as ator and for his life'e country. Far from alist practising a
'divide and rule' policy, he advocated in 1918 - long before anyone else in Britain - that Ceylon should be given immediate independence. Moreover, Woolf was particularly well-disposed to the Sinhalese among whom he spent some of his happiest years. His advocacy of a decentralised system was both prophetic and impartial.
The Sri Lankan Government's latest proposals - of December 19, 1986 - offer some devolution of power to the existing nine provinces, but they maintain the unitary system. Most Tamils have no trust in the Government's offer and will be satisfied with nothing less than an autonomous 'Tamil homeland.'
The idea of a federal system, which
has never been considered by the
Government, is a way out of the impasse, Willingness to explore it would be an acid test of the sincerity of desire of leaders on both sides to get out of the trenches and go back to the
negotiating table. This fresh approach
is perhaps the only remaining basis for a peaceful settlement.
- WHO BENEFITS?
mes which already any countries of the t Union has also ; concern over these in part of the USSR is ansmission of the US
ing built, not only and /OA. Facts reveal that .S. Navy is to use this ing the movement of Ocean, which was once. Moreover, it for communication lquency transmissions bmarines operational n the region. ok one more reason on to extend its own i Lanka together with he region is actively vening in Colombo in nal conference for an Ocean a zone of consistently and fully Soviet Union, other is well as the non
conference does not quarters which have a over 30 warships arrier. These quarters convocation of an ence on the lndian ce. Besides the USA living the U.N. Special ian Ocean and forget he conference. y the blame on others
the USA imputes to the USSR its ow militarist plans in the region. The Soviet point of view on the Indian Ocean problem is crystal clear. It was distinctly expressed in the speeches by M. S. Gorbachev, General Secretary of the CC CPSU in July in Vladivostok and in November in Delhi last year. The Soviet Union utterly shares and supports the assessment of the situation in the region by the Harare political declaration, standing for the earliest convocation of the conference in Colombo.
Obviously, this time too, the U.S. would like to use the ethnic conflict as a pretext for foiling this conference once again.
Who benefits from the escalation of the ethnic conflict in Sri Lanka? The answer is evident. Those who are not interested in demilitarisation of the Indian Ocean.
Gandhi VMWarned Sri Lanka
MR. J. N. DIXIT, Indian High Commissioner in Sri Lanka, has warned Colombo that New Delhi will not tolerate another large scale military offensive to seize control of more of the Jaffna peninsula. A message to this effect was handed over to President Jayawardene on July 1.
The Indians have been convinced by reports from the Red Cross personnel and diplomats helping to distribute relief aid in the Jaffna peninsula that the scale of destruction is far greater than suspected. The Indians are proposing to send in at least 8,000 tonnes of food, medical supplies and paraffin.