கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1987.12

Page 1
PRIME WINSTER RAJW GANDH
"The Confrontation Continues with
brutal indifference to the deaths a
destruction it entails. . . The
torment of the Tamils Continues
unabated".
 

85p
4B8 December 1987
S
SS ২
S  ܼ ܘ .
২২২
----
PRESIDENT JAYAWARDEWE

Page 2
2 TAMIL TIMES
Y
TAM TIMES
ANNUAL SUBSCRIPTION
UK/India/Sri Lanka................ £10/US$20 CONTENTS
All other Countries 15/US$30
Published monthly by TAMIL TIMES LTD P.O.BOX 304 London W139qn United Kingdom
Tamil Times wishes its readers a Merry Xmas and a Happy New Year.
CONTENTS Tamil Torment Continues-Editorial... 2
Fighting Resumes After Ceasefire........ 3
Provincial Council Bill Approved ........... 4.
Bomb Explosion Kills 50........................ 4.
People Face Starvation & Death........... 5
Attack On Lake House........................... 5
innocent Being Gunned down............... 6
Stop This Carnage - Clergy................. 7
No Easy Option..................................... 8
TULF On Provincial Councils................ 9
Letters To The Editor........................... O
Police Officer Gunned DOWn............... 1.
Military Offensive-More Chaos. 12-14
The Agony of Urumpiray...................... 16
Violence Sweeps South Sri Lanka...... 17
NeWS in Brief....................................... 18
Carmage in Jaffna ................................ 19
Jaffna Hospital Massacre.................... 20
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or the publishers.
The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
TAM
THE initial hope an Prime Minister Raji the years of trials belied by subseq Peace Keeping Fo which began on C The Tamil peopl subjected to unpr. compelled to evac buildings with har buildings which w estinates indicate thousand. The age, then have fallen V. of the brutal nurd within the premise Which Professor C Illustrative of the subjected.
With the comple by a dawn to dusk food and nedical whole population houses and public reports indicate th where too, people indifference to the
Although the Ir suffered by the IP that number have sitting ducks to th territory. It may all unprepared for t casualties in a cc probable that the l determination and they hoped to forc. 72 hours. Once t casualties, the lPK ly. The human rig denand detailed C their arrival, has provide security
How long can th most donnant a suffering of the pe the part of the LT from totally subjug this continuing w With the handow and the 48 hource expected that the faced by the peop. to bringing an er Mahendrarajah (M possibility and pr except to defend c "the major issue is ensured, handing However, hostil Unabated. It must for ever hope to c success. At the sa no lasting solutio any settlement.
It is not difficul Tamil militant grou the Tamil commul major responsibill a View to avoidin mainstream of po sections, they can a fifth Collinn in scores and seek
 
 
 
 

DECEMBER 1987
۶یخ
IL TORMENT CONTINUES
'd expectation that the Indo-Sri Lanka accord signed between fv Gandhi and President Jayawardene would bring an end to and tribulations of the Tamil people of Sri Lanka have been rent developments. The confrontation between the Indian rce (IPKF) and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) Dctober 10 continues with appalling consequences.
9, particularly those living in the Jaffna peninsula have been ecedented hardship. People in their thousands have been uate their homes and live in temples, churches and school dily any sanitary facilities. Thousands have been cramped in ere never designed or meant for human habitation. Reliable a death toll among civilians to be in the region of over one s of the victims range from the newly born to 85 years. Most of ictims of shooting, shelling and aerial attacks. The tragic tale er of Dr. Narendran's family (see page6), the scores of deaths s of the Jaffna General Hospital (seepage 5) and the manner in handrasekeram came by his tragic end (seepage 3 ) are only many such excesses to which the Tamil people have been
fe breakdown of transport and communication accompanied curfew lasting several days, there is a desperate shortage of supplies. Normal clvillan life has come to a grinding halt. The has been marooned in a sea of unendurable suffering. Many buildings have been destroyed and Jaffna is in ruins. Recent at the confrontation has also spread to the eastern province, are facing similar hardship. And it continues with brutal death and destruction that it entals.
Idian government is seeking to play down the casualties KF, it is estimated that over 600 soldiers have died and twice been injured in this confrontation. It may be that they became e LTTE snipers and easy prey to their landmines in unfamilier so be that they never anticipated, and therefore were totally his development, and hence unexpectedly suffered high onfrontation which was forced upon them by events. It is PKF did not expect the LTTE to confront them with such grim resolve, and when the orders were given by their government ibly break or bend the LTTE to surrender their weapons within hey found the task impossible and began to suffer many F behaved just like any other army- to attack indiscriminateIhts implications of this tragic situation are too obvious to onsideration. To say that the IPKF, which was welcomed upon today alientated the people to whom it ostensibly came to s to understate the obvious.
e Tamil people go on suffering in this way? The LTTE, as the mill militant group has a special responsibility to mitigate the ople. In the present context a mature reflection is called for on TE. It may be that the LTTE will succeed in resisting the IPKF rating it militarily. The question is, can the Tamil people endure ar of attrition and for how long?
er by the LTTE of 18 captured lindian soldiers on 19 November asefire which came to effect on 21 November, one would have parties to the conflict would realise the immense hardships e and Work out a formula to Continue the ceasefire With a View ld to the confrontation. The deputy leader of the LTTE, G ahataya) had in a letter dated 21 November indicated such a omised not to use arms, even after the expiry of 48 hours, purselves in case of any offensive by the IPKF and stated that about the rights and security of our people and if these are over of arms is not a problem.
ties broke out again and the forment of the Tamils continues be realised that, however dedicated it may be, the LTTE cannot ontinue to take on the Indian army with any hope of ultimate ine time, it also should be obvious to India and Sri Lanka that n is possible without the LTTE being a constituent partner in
to see that a permanent state of armed hostility among the ps is counterproductive and hostile to the general interests of ity. And as the most dominant militant group, the LTTE has a ty to promote and seek a truce with other militant groups with g internecine warfare and to enable them also to enter the litical life. As for the other militant groups or their breakaway not ever hope to be trusted by the people by playing the role of their midst, and they should give up the idea of settling old to end their armed hostility with the LTTE,

Page 3
DECEMBER 1987
FIGHTING RESUMES 48 HOUR CEASEFIRE
THE confrontation between the Indian Peace Keeping Force and the Liberation Tigers of Tamil Eelam resumed at the end of the unilateral 48 hour ceasefire announced by India and which came into effect at 7am. on 21 November. New Delhi said that the ceasefire was being offered in consequence of requests made on behalf of the LTTE and to enable it to surrender their weapons to the IPKF
The ceasefire announcement was in fact made following the handover of 18 Indian soldiers of the IPKF who had been previously captured by the LTTE and held prisoner. The handover took place on 19 November at Chavakachcheri in the presences of 15 Indian journalists who were specially flown ft:: Madras to witness the handover. The captured men were released in two batches into the custody of the IPKF by Tiger leaders, Mahathaya and Shankar.
In welcoming the announcement of the ceasefire, the deputy leader of the LTTE, G.Mahendrarajah (Mahathaya), in a letter dated 21 November said that not only they would reciprocate, but also would not use the arms even after the expiry of the 48 hour period, except to defend themselves in case of any offensive action by the IPKF. He added that the major issue was about the rights and the security of their people ar... if these were assured, handing over the arms was not a major problem. He specifically referred to the terms set out z - s previous letter dated 14 November. which were:
O On declaration of ceasefire by
the IPKF, the LTTE will immediately lay down arms
O The IPKF should move back to its position prior to October 10, 1987, and patrolling and search opere - ons should be stopped.
O The functioning of hospitals, food supplies and transport should be handed over to the civilian authorities.
O The LTTE is prepared for resupmtion of negotiations immédiately.
O Amnesty to be invited and the ban on the LTTE lifted. The Rs.1million prize on Pirabhakara's head to be cancelled.
O LTTE members to be allowed to live a normal life in dignity, and rights of the Tamil people to be restored.
O The LTTE looks to India for a solution of the problems of the Tamils.
O Establishment of a Tamil police force for the northern and eas - - rin provinces.
O The LTTE is not against the accord as long as it safeguards the rig is and interests of the Tamilspeaking people.
India rejecte scribing them no prospect of tion has resul eastern provin claims that ver been killed or ( are no doubt pa lives.
Reports indi the ranks of til mounting. The ter, K.C. Pant ment on 26 N had suffered 12 927 wounded a dent sources r November, thi
IN
IPKF was in then, there ha the Sri Lanka ties. For insta soldiers and a clashes at Udi na; on 27 Nov killed and 5 wi on the same
LTTE at Nec were killed an Valaichenai in 12 IPKF soldi injured.
After the terms, the IPP security to th reported with
THE Faculty versity of Jaff the untimely Chandraseker he was hit b which his legs from the bod residence at til manner and death should every Sri Lan our problems not to look up problems.
It is a rea charming and have met with ances. Mr. ( wide circle of our mutual : Dharmalingan

TAMIL TIMES 3
AFTER
d these LTTE terms deas "unacceptable'. With a truce, the confrontamed and spread to the ce too. While the LTTE y few of their cadre have aptured, Tamil civilians lying the price with their
cate that casualities in he IPKF are heavy and Indian Defence Minis, told the Indian Parliaovember that the IPKF 200 casualities, 262 dead, und 15 missing. Indepeneport that even as of 26 e death toll among the
equipment to nearest IPKF post. The package offered by the IPKF to the surrendering cadres included full security against threat to their lives to those wishing to stay under the IPKF's protection till normalcy returns, free food and shelter, a monthly stipened, general or vocational training to prepare the cadres for eventual employment, books and educational facilities for those wishing to resume their education and facilities for placement for those not interested in selfemplpoyment.
In dismissing the Indian offer to LTTE cadres of "personal economic incentives for surrendering arms', the LTTE declared that the offer showed India's lack of undertsanding that our struggle is the historical product of intolerable national oppression, that it is an extension, continuation and advancement of the political struggle of our oppressed people. . . On several fronts of the world today a revolution
DA REJECTS LTTE TERMS
the region of 600. Since ave been daily reports in n press of Indian casualance, on 26 November 4 an officer were killed in uvil and Neerveli in Jaff. ember 7 IPKF men. were ounded at Mullaitivu and day in a clash with the lunkerney 9 IPKF men ld three went missing; at the east, on 2 December 2rs were killed and seven
cejection of the LTTE's CF 'offered full safety and hose armed cadres Who
their weapons or other
ary war is being fought, a war between two historically antagonistic forces, the oppressed and the oppressor. Our liberation struggle as an oppressed nation is an integral part of this international war, a war of the revolutionaries against the reactionary forces of oppression, the forces of imperialism, neo-colonialism, Zionism and racism. Though each liberation struggle has its own historical specificity and its unique conditions, in their essence they articulate a universal historical aspiration of human kind to free from all systems of oppression and exploitation. This aspiration cannot be met by offer of food, clothing, pay and other benefits to our cadres’.
Appreciation Professor P. ChandraSekeram
of Education of the Unina has been orphaned by and tragic death of Mr am. It is understood that y a shell as a result of were completely severed y. He was alone at his he time of his death. The the circumstances of his
be a rude reminder to kan that we should settle
amongst ourselves and to others to sort out our
al tragedy that such a noble personality should his end in such circumstChandrasekeram had a friends one of whom was friend the late Mr. V. m Ex-MP for Manipay
who too met with a tragic end two years back. Their friendship was deep seated. Did this man deserve to die in this manner? That is the point to which every right thinking person should address his/her mind to. If they think deep and learn the futility of this discord, then Chandrasekeram and manyothers of his ilk have not paid the supreme sacrifice in vain.
My heart goes out with every member of his family in their hour of grief. They should seek solace and comfort in the fact that Mr. Chandrasekram had made an everlasting contribution in his field of study and his death is mourned through out the length and breadth of this country.
Courtesy: "The Island 3-12-87.

Page 4
4 TAM TIMES
PARLIAMENT AP
8 CONSTITUTO
THE thirteenth Amendment to the Constitution and the Provincial Council Bill were passed by the Sri Lankan parliament on 12 November. These two legislative measures provided for devolution of legislative and executive powers through Provincial councils which are to be semi-autonomous. The amendment to the Constitution made Tamil also an Offical Language while making English as a link language. Simhala was already an official language.
The debate in parliament on the two legislative proposals commenced on 11 November amidst unprecendented security arrangements in and around Colombo, as the opponents of the IndoSri Lanka agreement, in pursuance to which these two measures were being submitted for parliamentary approval, had vowed to create violence and chaos. The Deshapremi Janatha Viyaparaya (Patriotic Peoples Movement), a front for the proscribed Janatha Winukthi Peramuna (JVP - Peoples Liberation Front), had already unleashed violent incidents as soon as the government had announced its intentions and put up posters threatening dire consequences against MPs who voted for the proposals.
All government MPs were provided with maximum security and president Jayawardene did not spare any effort to ensure that his MPs attended parliament. Days before the debate commenced, all the government MPs were booked in a five star Colombo hotel, Oberoi. On 10, 11 and 12 November a convoy of tourist coaches escorted by heavily armed troops in trucks and jeeps drove rapidly through the four mile stretch from the hotel to the parliamentary complex. This scenario was enacted each day at 8 in the morining and then on the return journey at 5 in the afternoon.
Despite the well publicised intitial opposition by Prime Minister Premadasa and the Minister of national Security, Lalith Athulathmudali, to the IndoSri Lankan agreement and the government's proposals, the eventual voting confirmed the confident prediction of president Jayawardene when almost all government MPs voted en-block in Support.
The amendment to the constitution and the Provincial Council Bill had earlier been challenged before the Supreme Court on the ground that they were ultra vires the Constitution and that both the measures required the people's approval at a referendum. The nine-bench Supreme Court had held by the narrowest of margins, 5 to 4 that both the proposals were not inconsistent with the Constitution. One of the 5 judges however, held that two clauses in the proposed 13th amendement should be altered to avoid the necessity
of a referendum. F that the entirety o amounted to conve. unitary character
into a federal one, a approval at a refe
Following the when the amendm tion was put to the ing to the oppositi dom Party, the lon Peramuna MP, D. and the well knowr had already been ruling United Nati MPs) voted agains ment party MPs Communist Pa.
Ο BC
AT least fifty pe killed and ಟ್ರ್Pಳ್ಗೆ when a bomb plant in the centre of Ma a’s capital Colomb The bomb went off rush hour traffic.
Ten school child early teens were : Several bodies rus general hospital w recognition.
The bomb would off not at the int bombers 'obviously target, and the b maturely. It was pe ful than the explo which killed 113 p nearly 300 in April sources. The rever plosions were he away.
REC
A SPECIAL World assessed that Sri million US dollars f grants and conces: build its war-ravag next three years. ' mends that the don committment so tl tion plans for the developed and firm
The report titled struction and Reha me' states that prel with donors indicat $320 million can b through grants loans.

DECEMBER 1987
RoVEs P.c. BILL NAL CHANGE
ur judges had held both the proposals ting the entrenched of the Constitution nd therefore needed rendum.
three day debate, 2nt to the Constituvote, 9 Mps belongon Sri Lanka Freee Mahajana Eksath nesh Gunawardene anti-Tamil MP who expelled from the onal Party (in all 11 ... 136 of the governand the opposition
•ty MP, D.E.W.
Gunesekera voted in support. Two government MPs, M.Y. Abeywardene (MP for Hakmana) and C. Wijegunawardene (MP for Kamburupitiya) abstained. However, these two MPs voted in support later during its third reading.
When the voting on the Provincial Council came, the SLFP and MEP MPs staged a walkout and consequently it was passed without opposition, 138 MPs voting in support.
The two government party MPs who abstained during the vote on the second reading of the 13th amendement were subsequently expelled by the party, and hence have lost their seats in Parliament.
VER 50 KILLED IN DMB EXPLOSION
ople were instantly he hundred injured ed in a car exploded radana in Sri Lanko on 9 November. during the evening
iren in their very among the victims. hed to the Colombo ere burned beyond
appear to have gone 'ended target. The had a more definite omb exploded prerhaps more powersion in the Pettah ersons and injured this year, said police perations of the exsard several miles
The bomb went off opposite the Maradana police station and the entrance to Zahira College. The damage to vehicles on the road was more severe and there was one vehicle which had totally disintegrated suggesting that it may have been the vehicle in which the bomb was planted. Sixteen vehicles which included a state owned CTB long distance bus were among the severely
damaged.
Blame?
Intially the Sri Lankan broadcasting network blamed the explosion on the Janatha Vimukthi Peramuna, a proscribed Sinhalese political party. However, as days went by, the government and the papers blamed the LTTE as having caused it. But the LTTE has denied responsibility.
--
coRDBUDGETDEFICIT
Bank mission has Lanka needs 320 rom its aid donors in sionary loans to reed economy over the The mission recomors make a one-time hat the reconstructhree years 'can be ned up'.
“Sri Lanka: Reconbilitation programiminary discussions te that the required be entirely financed and concessionary
Although donor nations had earlier accepted in principle to come to Sri Lanka's assistance in the reconstruction of the economy after four years of ethnic conflict, some of the western countries are concerned about the resurgence of violence and the absence of peace and normalcy.
The World Bank report states that the infrastructure damage resulting from the ethnic war amounts to $700 million, although this does not take into account the damage caused in the north and east after October 10 when the confrontation between the Indian Peace Keeping Force and the Tamil Tigers started.

Page 5
DECEMBER 1987
'PEOPLEFACE STAR
AND SLOW DEATH'
CITIZENS COMMITTEE TELLs IND
THE following is the text of an appeal dated 9 November sent by the Co-ordinating Committees of the Northern and i Eastern Provinces of Sri Lanka to the Indian Prime Minister, Rajiv Gandhi, concerning the privations to which the Tamil people are subjected and the excesses committed by the Indian Peace Keeping Force:
"This hour of extreme perill and imminent extermination of the Tamil people of Sri Lanka has come as the inevitable consequence to the military operation of the Indian Peace Keeping Force against LTTE. We wish to placopefore you
the following facts for your kind
consideration and immediate action.
'Your Excellency would have been appraised of the indefinite curfew imposed throughout the Jaffna peninsula from the 10th of last month by the Indian Peace Keeping force. This operation against LTTE has brought to a standstill all economic activities of the Tamil people of Jaffna and the entire population faces complete starvation and slow death.
“All transport have been paralysed cutting off supply lines of food commodities from Colombo and other places and distribution of existing stock of food, There is neither electricity nor lighting fuel. No exchange and flow of money owing to the closure of all banks and all sections of the are deprived of their montly income and daily wages.
"The continued artillery shelling
intermittant, aerial bombing and helicopter straffing have driven the whole population from thier homes abandoning all their possessions. There is chaos and confusion among the entire population and they are in the depth of fear and apprehension, worst of all the people have no place or facilities to take even the gravely wounded for treatment, as all hospitals remain closed.
"The Jaffna government Hospital which has been catering day and night for all urgent cases from all parts of the Jaffna peninsula re
maining do IPKF control what so ev Hospital to t
"The Jaffna heavy fire fr Deepawali D, is with grea concern that to your kind attack made Force 3 Doct Hospital, 3 S seers, the A. Telephone Ol ator, the Stor employees ar and their rela
Following pervising Me other staff h work out off al administra the hospital r the public. Al of the hospita an impartial names of thi are as follow
MEDIC Dr. A.
(Pa Mr. M. Dr.
N
M
Mr
Miss. Mis
ABULA Mr. V.
TELEPH Mr.
ΟΥ Mr.
Mr.
MINO M
Mr.
Mr. M

MATION
AN PM
ninantly under the and there is no access ir to this provincial he needy patients.
Hospital came under om the IPKF on the y ie. 24th October. It it regret and grave we are forced to bring notice that on the by the Peace Keeping ors, the Matron of the enior Nurses, 2 Overmbulance Driver, the perator, the Lift Operekeeper and 11 minor ld about 100 patients ations were shot dead.
this attack all the Su'dical Officers and all lave kept away from 2ar. The whole hospittion has collapsed and emains inaccessible to l the Doctors and staff all will give evidence if
inquiry is held. The 2 hospital staff killed
S:
AL OFFICERS Sivapathasundaram lediatrician) J. Ganesharatnam.
Parimalalagar.
MATRON rs. Vadivelu.
NURSES s. Leelawathy.
R. Ramanathan. s. Sivapackiam.
NCE DRIVER,
Shanmugalingam
DNE OPERATOR
Kanagalingam.
TERSEERs K. Krishnarajah. K. Selvarajah.
EMPLOYEES . R. Sugumar. Sivaloganathan. Marutharajah. ". John Peter.
TAMIL TIMES 5
Mr. Markandu. Mr. Thurairajah. Mr. Sivarajah. Mr. Jeganathan. Mr. K. Vetharaniam.
Mr. Ratnarajah. Mr. Ratnasingham.
"The above are some of the grave hardships mercilessly imposed on an innocent peace loving people who have been looking forward to your Excellency's help for deliverance from the atrocities and gruesome killings by Sri Lankan armed forces. The entire population of Jaffna has reached that last minute of their power of endurance and we have lost all recourse if your Excellency does not come to our rescue immediately.
"We therefore appeal to your Excellecny to your sense of even justice, to your concern for the preservation of Human Rights and your unfailing faith in the peaceful solution of all problems, to order an immediate ceasefire and employ more peaceful and suitable political measures to enforce the acceptance of the Peace Accord by the LTTE and the surrendering their arms.'
ΑΤΤΑΟΚΟΝ LAKE HOUSE NEWSPAPERS
THERE appears to be a well organised violent campaign to disrupt the distribution of newspapers and magazines published by the government owned Associated Newspapers Ltd, also popularly known as the Lake House. These attacks commenced after the signing of the Indo-Sri Lanka agreeemt, preseumably by sections of the proscribed JVP which is carrying on a violent campaign against the accord.
Raising the matter in parliament on 27 November, Mr. A. Jayatilleke, District Minister of Gampha and MP for Akmeemana, said that it was not possible to sell Lake House nespapers beyond the southern coastal city of Galle; transport vans belonging to the lake House were being attacked and efforts had been made to set vehicles on fire. Now these attacks were spreading even to other areas closes to Colombo.
Newspaper agents had been threatened with death if they sold Lake House newspapers from December 1. The families of these agents also had been threatened. The Sinhala daily, “Divina' published by the Upali Group and which is campaigning against the Indo-Sri Lanka accord reported with aparent glee that the campaign to boycott the lake House papers seemed to be successful, the District Minister said.

Page 6
6 TAMIL TIMES
A CASE OF THE INNOC BEING GUNNED DOWN
THE tragedy that struck one family which lived in Navatkuli in Jaffna, Sri Lanka, is typical of the fate of many families and individuals during the last few weeks when the confrontation between the Indian Peace Keeping Force and the Liberation Tigers broke out on 11 October.
On the morning of 16 October, Mrs. F.A. Rajasingham, aged 65, heard the sound of gunshots near the gate of her house and went near the porch to see what was happening. On appearing at the porch, she was shot at and fell down dead. Her son, Mr. R. Manoharan, aged 38, on hearing the shot being fired into the house, went up to the verandah and peeped through the metal grill.
On seeing him, army personnel presumed to be of the IPKF ordered Manoharan to step out. As he came out begging that he be not shot, he was gunned down without any questions being asked. Mr. Rasiah, aged 64, who was working in the garden came out through the side gate with a boy aged 10 (this boy had become a member of the household having been adopted as such).
Rasiah fell down as a volley of shots was fired at him, and the boy also fell on Rasiah's dead body. The army personnel, having assumed that all were dead, left the scene of the crime. Unfortunately for the assailants, the boy did not receive a direct hit and survived to tell the tale of this tragedy. The boy, who spoke and understood Tamil, Sinhalese and English, has described
Dear Mr. Gandhi, h This letter is addressed to you in your dual role as Prime Minister of India and a son whose mother was murdered by unifromed assassins.
Despite your privileged position, I am sure you too would have suffered and are probably yet suffering from the trauma of your mother's death.
Love and affection for our near and dear ones, especially parents and children is something that is common to all mankind and which is developed at birth and felt throughout life.
I am writing this letter as a son and a brother, whose mother and younger brother were callously murdered by the Indian Peace Keeping Force (IPKF) on the 16th October 1987 at Navatkuli, Jafna.
When I arrived they were being eaten by dogs and crows. Their remains would have yet been outside their home had not the Sri Lankan army and air force helped me to get to the spot on the seventh day and cremate the remains.
My mother was sixty-five years old and has given birth to seven children and reared them through years of
the gunmen as me
speaking a 'strang could not underst Dr. R. Narendr victim, Mrs. Raja ceived a report ol October flew to Co ing day from Sau was employed as : sor at the King F Undergoing sev, course of travel, Lankan army can 8.30 pm on 22 Nc help. Major D.R.F camp contacted th contingent at Navi them to proceed to house in order to
About 1.30 pm ceived that three b state of decomposi the porch of the h were several casin pound of the hou and the porch. The body lying in the the stench from from other houses
Major Uyango ments to fly Dr. N. ter to Navatkuli. Lankan army cam on 23 November f nied by Second Lt four Sri Lankan sol IPKF camp wher and his staff ex
TE NAPREND
hardship and persc children are what on account of the her. There are ver where today who
more than she didt children as decent
I built the house na, five years bac comfort. The house gratitude I felt for for us.
The IPKF has m house her gravel M 38 years old, was Jaffna and marriec two children aged t year respectively.
He had foregone ties to leave Sri L, near our mother. N the ultimate penal his mother and con How can his you small children be c. a tragedy that will

ENT
in military uniform language' which he und. n, eldest son of the ingham, having rethe tragedy on 18
lombo on the follow
di Arabia where he in Associate Profesaisal University.
tre hardship in the he reached the Sri p at Kilinochchi at vember and sought . Uyangoda of this e Sri Lankan army itkuli and requested Mrs. Rajasingham's confirm the deaths.
a message was reodies in an advanced ion were lying under ouse and that there gs lying in the comse between the gate presence of another adjoining house and decomposing bodies
were also reported. da made arrangearendran by helicopHe reached the Sri p at about 3.30 pm "om where accompaRanjith Perera and diers, he went to the 2 Brigadier Dhillon pressed their sym
DECEMBER 1987
pathies and denied any involvement in the incident.
With an armed IPKF escort led by Major I.P. Singh, Dr Narendran and the Sri Lankan soldiers went to Mrs. Rajasinham's house. Three bodies were found under the porch in a highly decomposed state and the stench was unbearable.
The skeletal parts of the bodies were exposed in many places as crows and other animals had eaten away the flesh. The bodies were identified as those of Mrs. Rajasinham, Mr Manoharan and Mr Rasiah. (Dr. Narendran has given a detailed account of the state of the bodies in his report).
An inspection of the house revealed that it had been ransacked and all valuables including electrical items removed.
The bodies were moved away individually using bedsheets for support and cremated using old tyers and dried branches of trees and palmyra and coconut leaves doused with diesel provided by the Sri Lankan soldiers.
That night Dr. Narendran and his companion Mr Rajadurai stayed at the Sri Lankan army camp at Navatkuli. The following day, they went back to the house to clean up the place. The entire area from the house to the IPKF camp was found deserted. Houses were open but not a living soul was seen.
A document prepared by Dr. Narendran attesting to these three deaths, their identification and subsequent cremation was witnessed by Mr. Rajadurai, Lt. Ranjith Perera and two Sri Lankan soldiers.
Dr. Narendran has praised and paid tribute to the Senior officers and soldiers of the Sri Lankan forces for the enormous support and assistance given him at a time of great personal tragedy.
EXT OF LETTERSENT BY DR. R. RAN TO THE INDIAN PRIME MINISTER
inal deprivation. We we are today largely sacrifices made by y few mothers anycould have suffered o bring up her seven
human beings.
in Navatkuli, Jaff
k for her to live in was a token of the what she had done
ade this very same y borther, who was a leading citizen of
five years and had wo and a halfand a
several opportunilinka in order to be ly brother has paid ty for having loved :ern for her welfare. ng widow and two nsoled now? This is not be forgotten for
generations to come.
The fact that both these lives were ended without any rational reason and in a brutal manner and their bodies not accorded the respect due to even hapless beggars on the streets, is absolutely unpardonable.
The fact that they were shot point blank at close range without any questions being asked, under the portico of their house, speaks volumes for the brutality and utter disregard for human life displayed by the Indian army.
The right to life, inherent in all the convenants on human rights talked about today, has been brazenly violated in this instance. How an army representing what is in reality a Hindu India (Mahatma Ghandhi's India!) could sink to such low depths is beyond my comprehension.
Why has human life become so cheap?
Ironically, the very same Sri Lankan armed forces we Tamils had hitherto

Page 7
DECEMBER 1987
CLERGY APPEALS TO INDIAN P.M. STOP THIS CARNAGE
THE following is the text of an appeal sent to the Indian Prime Minister, Rajiv Gandhi, by Rev. Fr. S.A. Michaelsamy, OMII, on behalf of the Jaffna Diocease:
With all the effective means of communications available to the common man completely cut-off, thousands of defenceless, innocent Tamil civilians of Jaffna have been the unfortunate victims of the most indiscriminate shellings, helicopter-straffing and aerial bombardment by the IPKF and the Sri Lankan security forces, and of the other atrocities committed by those Forces on land and sea, in homes, hospitals and refugee camps. As the cries and mournings of those suffering people have been summarily stifled and silenced, I, on behalf of the Catholic Clergy of Jaffna who have been moved by the desperate cries of those people, write to you to appraise you of the inhuman treatment meted out to us.
The saddest spectacle is the most wanton destruction of life and property of the innocent civilians, the countless number of the injured and the dying in the homes, hospitals and refugee camps, and the decomposed bodies of those killed found on the streets and lanes. The most heart-rending experience is not the greatest inconvenience caused to the civilians by the indefinite and continuous curfew imposed for more than fourteen days without any relaxation, but more so the pitiable plight of our people reduced to near starvation, moving about now during the short period of relaxation of the
curfew in search tion of the use of bicycles, to trans from stores have lem of finding f propaganda made communications, have yet been ta sufferings caused off of electricity, transport and all munications with of Jaffna.
The All-India R. na is now a free c that Jaffna is now a city freed of cit homes. It is a city amenities of life li ity, drinking wi medical facilities. freedoms - fre freedom of living freedom of speech dom of the Press tions. Jaffna is no people living with four walls of ter schools used as r before have our such untold hard rived of all freed
The All-India broadcasts have b and falsified versic in Jaffna. To us w touched and expe. the past three we pondent's reports events in Jaffna all
considered our enemies showed their Buddhist cultural heritage — compassion and brotherhood - when the Indian forces that had entered Sri Lanka as the defenders of the Tamils had turned into their very killers.
I will be eternally grateful for the compassionate manner in which the Sri Lankan forces came to my assistance when it was most needed. What I have seen in my own house and the neighbourhood is proof enough of the murderous intent of the Indian army and the immoral manner in which it has carried out its crusade against the L.T.T.E. in Jaffna.
No amount of press censorship and propaganda could put a lid on the facts for long and the trauma of what has transpired cannot be erased from the collective memory of the Tamils, by your free food and medicine. . .
My mother and brother had survived four years of near civil war and had continued to live in the same house despite its proximity to the Sri Lankan army camp. However, they had to die a death even stray dogs do not deserve, at the hands of the Indian forces that had come to ensure their safety.
What makes the whole episode all
the more nause: these murders apparently to el diers to loot the h The missing ster television testify The house ha money and jewel find any money i visit attests to th the house in a sp the appearance age and social b mates would hav with even a mc that my mother constitute a thr murders had in two days after t them their safet
I can compre death and the in the dead alive Minister of India letter will serve t ing any more w, cent Tamils, at t R. Narendran Professor and,
College of Agri University, Sau

TAM TIMES 7
ummmuHmmmmm
of food. The prohibiany vehicles, even of ort essential supplies aggravated the probod. Contrary to the by the mass-media of no meaningful steps ken to alleviate the by the deliberate cutdrinking water, fuel, other forms of comn and outside the city
adio reports that Jaffty. The actual fact is a besieged city. It is izens from their own freed of all essential ke food, fuel, electricater, transport and It is a city freed of all dom of movement, in one's own home, and expression, freeand of communicaw a walled-city with in the confines of the nples, churches and 2fugee camps. Never people experienced ships and been depOS.
Radio in its news een reporting twisted ons of the happenings ho have seen, heard, rienced the events of æks, the AIR corresd, regarding certain e a deception. That a
iting is the fact that were carried out nable the Indian solhouse of its valuables! eo system and colour
to this. l been ransacked for s and my inability to h the house during my is fact. The location of arsely populated area, of the house and the ackground of the ine indicated to anyone dicum of intelligence and brother did not at to the IPKF. The
fact been committed
he IPKF had assured y!!
hend the finality of possibility of bringing by even the Prime However, I hope this he purpose of preventinton deaths of innohe hands of the IPKF.
Ph.D., Associate an unconsolable son and brother. culture, King Faisal di Arabia.
great nation like India, the land of the great spiritual leaders and sages, could act thus to achieve its aims is most incomprehensible to us. The transfer of guilt on other parties and heaping of accusations on them cannot in any way absolve one from one's own guilt. Truth will triumph one day.
Besides other events, we are particularly disturbed and distressed at what happened at the Jaffna Teaching Hospital on 21st and 22nd October. The take-over of the Jaffna teaching Hospital by the IPKF and the subsequent massacre of over 80 patients along with three doctors and 17 nurses and minor staff in the hospital, have been shrouded by the ugly veil of secrecy for eight days when all outsiders were debarred entry to the hospital and those within were forbidden to move out. We earnestly request you to hold an impartial inquiry and let the world know the truth. We are enclosing herewith copies of three accounts obtained: one from a doctor, another from a minor staff and the third from a patient, all of them present in the hospital at the time of the brutal massacre.
We are also giving you in the annexure some particulars of the dead and the injured, obtained from their relations staying in just one of the many refugee camps in the Jaffna city. Due to the curfew in force we were unable to collect relevant particulars from other camps. As there has been a full-scale military operation in all parts of Jaffna, these figures of the dead and the wounded should without any exaggeration, be multiplied by as many refugee camps as are in the city, thus swelling the number to thousands. There is not a single road, or a street or a lane that does not have at least two or more houses destroyed or damaged by shelling. Most of the houses have been broken open, searched and at times plundered. The IPKF have pitched camps on every road and street, even forcibly occupying private houses, thus instilling fear and anxiety among the civilian population.
Reports are now pouring in that military operations by the IPKF are taking place on a still larger scale all over the Jaffna peninsula and beyond. Under the guise of flushing out the LTTE cadre, hundreds of innocent defenceless Tamil civilians are being killed and injured every day. We earnestly appeal to you to use your authority to stop this brutal carnage and alleviate the mental agony and physical sufferings of our people, by taking effective steps to bring about a cease-fire and initiate negotiations to end this conflict and misery.
We pray for God's merciful guidance.
Yours faithfully, Very Rev. Fr. S.A. Michaelsamy, O,M, I, Administrator, Jaffna
Diocease.
Bishop's House, P.O. Box 8 Jaffna, Sri Lanka. 2nd November 1987

Page 8
8 TAMIL TIMES
NO EASY OPTION
By D. C. Amballavanar
T is now six weeks since the Indian Peace Keeping Force (IPKF) began their offensive in Jaffna. Six weeks during which the Tamils of Sri Lanka, and especially those in Jaffna, have undergone a level of suffering unparalelled in their long annals.
Six agonising weeks during which they realised that the bitterness of the last four traumatic years seemed just a gentle prelude to the newer and far greater horrors that they were experiencing. And it goes on. Sri Lanka and more especially the Tamil people have experienced their fair share of tragedies and ironies but surely this is the supreme tragic irony.
That the IPKF, welcomed as saviours and friends, would so drastically metamorphose into a machine of wanton killing and destruction aimed at the very people they came to help.
No doubt lengthy analyses will be made of causes and preceipitating factors to this most avoidable and unnecessary tragedy. Fingers of accusation will be pointed apportioning blame. At this moment in time no party seem guiltless. Having said that it also seem obvious that both the Indian and Sri Lankan governments played on the political naivety and inexperience of the LTTE, boxing them in knowning fully well that a cornered Tiger is dangerous.
If the intent all along had been the neutralisation of the LTTE then of course the train of events that was set in motion does not seem surprising.
What has surprised all and sundry has been the totally inept manner in which the Indian government went about the task both diplomatically and militarily. The public pronouncements of the Indian military have revealed more than a degree of naivety in their assessment of the capacity for resistance of the LTTE. But over and above this, what has shocked most is the brutality which the IPKF unleashed on the hapless civilian population.
One would never have thought it possible, but the IPKF has achieved the near impossible, i.e. made the Sri Lankan armed forces come out smelling of roses!
The reports of killings and destruction are never ending - eyewitness accounts of crows and dogs feasting on unburied corpses whole families being wiped out etc. The litany of woes is endless and no end is in sight. Most galling of all this is that the world hardly knows of this or, if it does, has turned a deaf ear. Close to three thousands civilians are dead, many thousands wounded, half the peninsula's population refugees, many hospitals damaged and non-functioning and unnumerable houses and buildings destroyed - a shattering summary indeed!
So where do we go f chances are there for ol are obviously no eas choices exist and will parties involved to ta any other way out?
President Jayaward ably consider this rec high point of all his strategies - his las achievement. The Indi are at loggerheads whi protected from the JV same Indians. He now that concessions to the withdrawn, colonisatic the whole Pandora's once again. He has to all such notions and ( the Indian governmen
Respon
What of the India They may never rega and affection of the what they have done b should not stop them make amends. Some C emanating from Sout) have been more that his oponent to prostrat a responsible regional achieve peace and j they like it or not the ment must accept th part of the equation disregard them is to necessary and bloody c a lot depends on what intentions were. If it w her regional hegemon only creating a situatic all too reminiscent ( Afghanistan. If the Int wants to regain the c Tamil people they wil their ill-disciplined for to unconditional talks
THE CASU WAR IN
BETWEEN 10th
October, 1987.
THE DEAD: SHELLING 1. Regno Marias Mar Puthumaimatha Kovili Jafna. 2. Thambirasa 151, Navalar Rd, Jaffn Thambiraga (57), Uchio ipay. 4. Suntharampilla Ward No. 1, Allaipiddy. Arunothayam (04), 16/2 Kovil Veethy, Nallur. 6. jitha (07), 16/2, Kaila Veethy, Nallur. 7. Velan 4th Lane, Arasady Veeth nasingam Sathiaama (14 sady Veethy, Nallur.

om here? What ur people? There options. Few be hard for all ke but is there
ine would probent tragedy the Machiavelian t and glorious ans and Tamils e he sits pretty, 'P by the very obviously feels Tamils could be n continue and box be opened be disabused of suickly so. Only t can do it.
Se
an government? in the total trust Tamil people for ut that certainly from trying to if the statements in Block in Delhi of a bully asking :e himself than of power seeking to ustice. Whether 2 Indian governat the LTTE is for peace. To
prolong an umonflict. Of course t India's original as just to extend y then they are on for themselves of Vietnam and dian government onfidence of the I have to rein in ces and sit down instead of just
DECEMBER 1987
issuing meaningless statements from new Delhi. They should also disarm the groups of Tamil bandits whom they rearmed and who are now looting and robbing from the already suffering populace.
The LTTE has been admired for their bravery and single-minded resolve to achieve tha best for their people. Their courage ad military skill was never more evident than when they resisted a force far superior to theirs and one belonging to the fourth largest army in the world. But alas, courage and military skill alone are not enough. They have to acquire political and diplomatic skill, at least to counter the machination of the crafty old man in Colombo. It was one thing to battle the Sri Lankan forces, when Indian assistance could be relied on, but quite another to continue to take on the Indian forces. It is a no win situation. The LTTE also has to be sensitive to the sufferings of their people. A prolonged war would mean a mounting toll of civilian deaths and suffering - a price that cannot be paid for an uncertain goal. There are many armchair theorists, who being well away from the scene of conflict, would say that the LTTE having set out to achieve Eelam should not now stop, which is nonsense. The Tamil people are now pawns in a geopolitical game and that is a reality that has to be faced.
፰ኳ
For the LTTE, it now requires a different kind of courage. The courage to say 'enough' and to enter into negotiations unconditionally. They have a duty and responsibility to their people which they must fulfill as before and this can only be done by re-entering the political scene to ensure that the Accord is fully, honestly and sincerely implemented to the letter. If they do that they will retain the affection and gratitude of their people.
No magic solutions exist. For our people the road to normalcy, peace, and justice seems yet a long hard one. There is no choice. It has to be travelled.
JALTIES OF NI JAFFNA
and 16th,
gris Gomez (26), ady, Gurunagar, Manivannan (29), a. 3. Arumugam dai, North, Manai Sivaguru (60), 5. Muthuthamby }, Kailasapillaiyar Muthuthamby 鲨 sapillaiyar Kovil Kasipillia (63), 17, hy, Nallur. 8. Rat4), 4th Lane, Ara9. Sinnathamby
Jegatheswaran (29), Earlalai West, Earlallai. 10. Sifathamby Pathmawathy (27), Earlalai Wešt, Earlalai. 11. Sathasivampillai Vimaladevy (28), No. 392, Navalar Rd, Jafna. 12. S. Sinniah (45), No. 392, Navalar Rd, Jaffna. 13. Edwin Camils (19), 15, Columbuthurai Rd, Jaffna. 14. Nagappan Pasupathy (85), No. 392, Navalar Rid, Jaffna. 15. Pasupathy Yoganandan (30), No. 392, Navalar Rd, Jafna. 16. Yoganandan Pavani (29), No. 392, Navalar Rd, jafna. 17. Thillaiyampalam Kathirkamadas (37), No.392, Navalar Rd, Jafna. 18. Maheswarakumar (18), No.392, Navalar Rd, Jafna. 19. Selvamalar (52), No.392, Navalar Rd, Jaffna. 20. Seliah Kamalam (62), 187/1, Manipay Rd, Jafna. 21. Selvarajah Selvarupan (01), Kandasamy Kovil Lane, Kopay North. 22. Pedrupillai Thambirasa (51), 23, Rajendra Rd, Jaffna. 23. David Thayan (14), 51, Beach Road, Jaffna. 24. Ambalavanar

Page 9
DECEMBER 1987
Kandiah (83), Vairavar Koil Lane, Kodda dy, Jaffna. 25. Pon nam palam Thuthuthamby (45), Ward No.2, Pungudutivu. 26. Balasundaram Krishnaveny (36), Sinnakandu Lane, Ariyalai. 27. Thangarasa Kanagammah (34), Ponnambalam Lane, Ariyalai. 28. Thangarasa Jeyarani (12), Ponnambalam Lane, Ariyalai. 29. Ashokkumar Ajantha (08), Ponnambalam Lane, Ariyalai. 30. Kppalapilai Kethiswaran (22), 24, Ponnambalam Lane, Ariyalai. 31. Kumaraiah Kamaladas (26), Ward No.2, Nainativu. 32. Volauthampilai Shanmugalingam (40), Nagerkoil Rd, Eluthumadduval. 33. Annalingam Thangeswary (?), 628/7, K.K.S. Road, Natchimar Koilady, Jaffna. 34. Tharmbu Subramaniam (60), Mallakam, Min Lane. 35. Subramaniam Thaifiligh (50), Mallakam, Min Lane. 36. P. Ahila (15), Mallakam, Min Lane. 37. Kesavan Kopalakrishnan (42), Prambady Lane, Kokkuvil. 38. Kopalarkrishnan Sukumar (15), Prambady Lane, Kokkuvil. 39. Jeyaseelan Kreston (10(, Irupalai; 40. Yoganathan Kandimathy (31), Urelu East. 41. Aseervathan Varutharasa (28), St. Joseph's Church, Kopay. 42. Anandarasa Anushiya (14). Kopay North. 43. Thirunavukarasu Rajmohan (27), Pungudutivu.
SHOOTING
1. Sellathurai Satgumam (55), Kokkan Weethy, Inuvil East, 2. T. Inparasa (25), (Campus Student), Kopay. 3. Ramanathan Prabakaran (22) (Campus Student) Prambady Road, Kokuvil. 4. Kathiravelpillai Manoharan (06), Prambady Road Kokuvil. 5. Thedchanamoorthy ់ (45), Prambady Road, Kokuvil. 6. Thavarasalingham Kanagambikai (42), Prambady Road, Kokuvil. 7. Thavarasalingham Tharshini (01), Prambady Road, Kokuvil. 8. Nagalingham Jeevaratnam (25), Kokuvil East. 9. Thamotharampillai Suseela (33), Station Road, Kokuvil. 10. Ponnambalam Muthuthamby (45), Ward No.2, Pungudutivu. 11. Ilayavi Pasupathi (52), Tellipalai East. 12. Gunaratnam Gunachandran (20), Ward No.8, Nainativu. 13. Swaminather Thambiaiah (56), Palaly South. 14. M.M. Millis Gilta (48), 6, Ice Pland Road, Gurunagar. 15. Emilin Wervin (18), 6, Ice Plant Road, Gurunagar. 16. Benedict.Theresamma (52), 6, Ice Plant, Gurunagar. 17. Ligouri Stence (15), 6, Ice Plant, Gurunagar. 18. Rathinam Muthulingam (44), Muthamil Veethy, Koddady. 19. Kandiah Krishnar (27), 21/2, Amman Road, Kandarmadam. 20. Navaratnam Shanthi (17), Urumpirai North. 21. Kanapathipillai Kumarasamy (45), Alady, Uduvil. 22. Pavilupillai Navaratnam (45), 80, Main Street, Jaffna.
All the above bodies were brought to the Govt. Hospital Jaffna.
From: Eelanadu National Thamil daily, 1810-1987.
NJURED BY SHELLING
1. Thavagnanam (50), 22, Patrick's Rd, Jaffna. 2. Thavagnanam Jeyaseeli (20), 22, Patrick's Rd, Jaffna. 3. Thavagnanam Chitra (17), 22, Patrick's Rd, Jaffna. 4. Thavagnanam Jesika (23), 22, Patrick's Rd, Jaffna. 5. ThaYಣ್ಣanಣ್ಣ” Philomena (43), 22, Patrick's Rd, Jafna. 6. Emmanual Boby (15), 32, Mount Carmel Rd, Gurunagar. 7. A. Sebastian (23), Mount Carmel Rd, Gurunagar. 8. Aloysius Rogalinia, 16/1, Mount Carmel Rd, Gurunaar. 9. Robin (10), 9/10, Mount Carmel Rd, ຢື່ນ. 10. K. Boniface, 23, Mount Carmell Rd, Gurunagar. 11. K. Kulenthiran (?), 23, Mount Carmel Rd, Gurunagar. 12. Antony Roch, 25, Mount Carmel Rd, Gurunagar. 13. Antony Nixon, 25, Mount Carmel Rd, Guruna gar. 14. Antony Johnson, 25, Mount Carmel
THE Tamil Unite has, in a press s November express tions concerning th cils Law and the 1 the Constitution rei Sri Lankan parlia statement said:
The Sri Lanka adopted the 13th Constitution and t cils Bill withoutma rectify the deficien detallied by the T.U of 28th October to F Gandhi.
The Indo-Sri I
Rd, Gurunagar. 15. A Carmel Rd, Gurunaga ?), 25, Mount Carm upasingam Puspam Rod Jaffna. 18. Velia rick's Rd, Jaffna. 19. 16/6, Patrick's Rd, J Mariannah (55), 19, F Daniel Cyril (50), 13, T. Atputhamary(01), E Mariyagam Gilbert (O1 24. Anantham Lucas Jaffna, 25. Jesuthasa Jaffna, 26. S. Jesura Jafna. 27. Alphons Bench Rd, Jaffna. 2 Bench Rd, Jaffna. 29 83, Bench Rd, Jaffna. manathan 124, Old Joseph Bala Thangam Jaffna. 32. Machado Rd, Jafna. 33. Sinn Jaffna. 34. S.J. Sabar Park Rd, Jaffna. 35, asa, 51/1, Old Park R Patricia, 51/1, Old Pa natham Anantham, 16 nagar. 40. Saminatha Lane, Gurunagar. 4 16/2, Adapan Lane GL 1175, Matthews Rd, J. 32/10, Press Lane, Rita, 74/1, Crusault F daso, 74/2, Crusault F pu (50), 37, Park F Siluwaithasan (12), 1 48. Pushpa (33), 44/1 49, Jeyanthan (10), 44 ar. 50. Jeyathas ( urrunagar. 51. Antic Flats, Gurunagar. 52. New Flats, Gurunaga 44/1, New Flats, Guru Sakunthala (43), D20, 56. P.Jacintha Jacint Rd, Gurunagar. 57. P Rd, Hurunagar. 58. A. (33), 26, St. James St
(38), 23/5, Water Ta
ivalingam Sivarasa Jafna. 61. S. Yogara Rd, Gurunagar. 62. M 1st Cross St, Gurunag 55, Odakarui Rd, Gui Cinthia (53), 32, Wate 65. Antony Navajothy Gurunagar. 66. Raja« Central West St, Gu Anushia (?), ark Lane llai Wiyajanth, 645, E George Ponniah , H Mas. P. George, Hos

TAM TIMES 9
ULF ON PROVINCIAL
COUNCIL LAW
d Liberation Front tatement dated 14 ed serious reservane Provincial Coun3th Amendment to cently passed by the ament. The TULF
Parliament has Amendment to the ne Provincial Counking any changes to cies in these 2 Bills F.L.F. in their letter 'rime Minister Rajiv
lanka Agreement
Antony Ranil 25, Mount tr. 16. Antony Robinson el Rd, Gurunagar. 17. Chrispin, 49, Patrick's mmah (21), 16/6, PatM. William Yogam (41), affna. 20. S. Benedict Patrick's Rd, Jaffna. 21. Patrick's Rd, Jaffna. 22. 55, David Rd, Jaffna. 23. ), 42, David Rd, Jaffna. (O1), 39/1, Bench Rd, an (12), 83, Bench Rd, sa (42), 26, Bench Rd, o Arulmathy (13), 16, 3. T. Jeyarsa (49), 63, . T. Thawan Judo (12), , 30. Joseph Bala PathPark Rd, Jaffna. 31. mah, 124, Old Park Rd, (umuthini, 34, Old Park apu, 29, Old Park Rd, hayanayagam, 100, Old SDaisy 37. S. Thevar, Jafna. 38. Thevarasa rk Rd, Jaffna. 39. Sami/2, Adapau Lane, Guru
I. Saminatham, Jogan, runagar. 42. P. Vadivel, affna. 43. A. Sutharsan, Jaffna.: 44. Anthonipillai ld, Jaffna. 45, S. ThevaRd, Jaffna. 46. J ArulapRd, Gurunagar, 47. S. I, Park Rd, Gurunagar. , New Flats, Gurunagar. 4/1, New Flats, Guruna13), 44/1, New Flats, onisu (11), 44/1, New Sinnkunchu (07), 44/1, nr. 53. Arulnayagi (02), Inagar, 54, Kunaratnam New Flats, Gurunagar. hax (50), 16, lce Plant Ruba (32), 16, Ice Plant Assuntha Mary Joseph , Gurunagar. 59. J. Cyril nk Rd, Gurunagar. 60. (22), 89/1, Main St, jah (21), 100, Customs lanuel Anton (23), No.5, ar. 63. S. Salesius (45), "unagar. 64. T. Semalai er Tank Rd, Gurunagar. (18), 62, Kondady Rd, jurai Puspam (33), 10, runagar. 67. Yogarajah , Uduvii. 68. Bastiampil3each Rd, Jaffna. 69. ospital Rd, Jaffna. 70. spital Rd, Jaffna.
stipulated in para 2.15 that residual matters shall be resolved between India and Sri Lanka”. The two bills which have now been adopted by Parliament are not the result of any such resolution, between India and Sri Lanka. Since the two Bills were tabled in Parliament without such resolution. Prime Minister Rajiv Gandhi at his meeting with President Jayawardene at Katumandu and New Delhi, raised these deficiences, in the 2 Bills. Nevertheless, the Bills have been passed in Parliament without curing such deficiencies. Parliament has deleted the clauses requiring a referendum for the amendment of the constitutional provisions relating to Provincial Councils and for Parliament to legislate on subjects in the Provincial Councils List, in keeping with the majority verdict of the Supreme Court. This provision for a Referendum was indeed no safeguard against arbitrary legislation in Sri Lanka with a 74 per cent Sinhala majority. This deletion does not in any way improve the position of the Tamils. While making such deletions, the additional safeguards suggested by the T.U.L.F. and the Government of India were not incorporated.
The speech of Prime Minister Premadasa in Parliament has confirmed our worst fears particularly in regard to the formation of one Administrative unit for the Northern and Eastern provinces as now constituted. This statement together with the unsatisfactory provisions in the Bills adopted raises grave doubts in our minds that the Sri Lankan Government will not honour this important part of the IndoSri Lanka Agreement. Tamil concerns regarding the totally unsatisfactory provisions in the Bills pertaining to vitally important matters such as Legislative Power, Executive Power, Emergency Provisions, Lists of Subjects, State Land, the Provincial Public Service and the Trincomalee Port raised by the Government of India with President Jayawardene, have not been compiled with.
The T.U.L.F. emphatically asserts that there can be no durable political solution and consequently no permanent peace unless satisfactory provisions to meet these aspirations of the Tamil people are incorporated in the constitution. Therefore, the T.U.L.F. regrets that we cannot commend these two laws to the Tamil people as being just, satisfactory and durable. While we are conscious of the efforts of Prime Minister Rajiv Gandhi and the Government of India, the T.U.L.F. on behalf of the long suffering Tamnil people appeals to India to ensure that the Tamils will have a scheme of Autonomy in a single Province comparable to State Governments of India.

Page 10
10 TAMIL TIMES
LETTERS
THE MAIN reason for the Indian intervention, according to Indian government sources, is to stop the killing of innocent Tamil civilians by the Sri Lankan forces and also to prevent the aerial bombardment of civilian areas. Their role was to operate as a Peace Keeping Force.
Even before the first phase of the Accord could be implemented, something went wrong somewhere and the IPKF was drawn into direct confrontation with the LTTE-The Liberation Tigers of Tamil Eelam. In order to rout a 2000 strong Liberation Tigers, 20,000 Indian soldiers were brought in and in the ensuing battle the Indian forces caused more civilian casualities and damage to civilian properties than what the Lankan forces did to the Tamils in their entire four-year period.
Here are some excerpts from a telegram sent by the National Council of Churches to Indian and Sri Lankan ambassadors:
1) Aerial strikes by the IPKF is a chief cause of the indiscriminate civilian casualities. 2) Private and government hospitals have been shelled by the IPKF and forced to close. Doctors, nurses, and patients have been killed by IPKF. Civilians without medical care. 3) Mass murders and rapes by IPKF have occurred in the northern and eastern provinces. 4) 400,000 people have been made homeless during monsoon season.
When India which preaches peace and nonviolence and poses as a leading member of the nonaligned nations behaves in this inhuman way towards a helpless minority and unashamedly flouts all international norms of warforce, what can we expect of other countries? I am only reminded of a French writer who said:
L'homme est un animal — Manisan animal. Federation of Tamil Associations of America, Bayonne, USA.
Yal N. Alagan Executive Secretary
1 OTH ANNVERSARY OF DEATH
The late R.D. Sivaguru J.P.U.M, Attorney at Law, Crown Proctor, Ex President Rural Courts, Ex Chairman, Town Councit, Chavakachcheri, Sri Lanka died on 17-12-1977 leaving behind his only brother Thirumany, (Malaysia); wife Pearl, (Chavakachcheri); daughters indra Shantini and Sharmini; son Balendran (Colombo); Yogendran (Australia), Mahenthiran (Singapore), daughter Ranji (Canada), 12 grand-children, sons and daughters-in-law, nephews and nieces (Malaysia)
ICANNOT understa former Editor foundi answer the simple qu in the Bandung prog broadcast over Chann Tamil Tigers represel Tamil people?”
The answer should categorical “Yes”, beca the only group that ha Lankan army on beha and has the confidenc people. The other so-c groups can be regarde and have no role to pl. disband themselves forcibly.
Quebeck, Canada.
MR. RAJIV GAND defeat the Tamil Tig undeclared war and ) for India. Full marks achievement. Credit Sri Lankan Presiden Jayawardene for len and his air force and victory possible.
This is not the first fought outside its sho been several invasio Lanka) by the Tamil and Pandiya dynasti South.
The farthest India during the reign of th Rajendra I, when he: in circa 1100A.D. to c Sailendra King of Jar "Tiger' eblem in Java
Rajendra ruled for and effected extensiv including that of Cey Temples of Polonnar famous Dravidian Br Colombo Museum tes greatness of Cholian castings have become that an arnate chaml in the Colombo Muse finds of antiquity.
Stone inscriptions testify to the fact tha responsible for introd script.
It may be of interes to know that Rajendr survey of his dominio the year of the surve Anglo-Norman Dome ordered by William th Manila
 

DECEMBER 1987
nd why your difficult to stion put to him amme recently el 4: “Do the t the bulk of the
have been a use the LTTE is is fought the Sri lf of the Tamils 2 of the Tamil alled militant das insignificant ly. They should or be disbanded
S.S. Maniam
HII is about to ers' in an notch another win to him for this is also due to the t, Mr. Junius ding his territory making the
, time India has
res. There have ns of Ceylon (Sri Kings of Chola es of the “Far
has gone was ne Chola Emperor sent a naval fleet lefeat the va and plant the
forty-nine years 'e conquests lon. The Sivan uwa and the onzes of the stify to the art. The bronze e world famous per has been built um for these great
of that period also tRajendra was lucing the Sinhala
ztto your readers a carried out a nsin A.D. 1086, y for the
sday Book he Conqueror.
Wilbur Smith
I AM rather puzzled at the antics of some expatriate Tamils. Before the peace accord between Rajiv Gandhi and Jayawardene, there used to be demonstrations and pickets by some Tamils outside the Sri Lankan and Indian Embassies. The slogans and demands in front of the SL embassy were to condemn the state sponsored genocide of Tamils in Sri Lanka. Appealing to "Mother India' for her intervention to save the Tamils used to be slogans outside the Indian embassy.
However, there have been no demonstrations outside the Sri Lanka embassy in the recent past. But many have been held outside the Indian embassy protesting against the 'genocide of Tamils' by Indian troops and demanding their withdrawal.
Besides the fact that these insignificant demonstrations had no effect on the situation back in Sri Lanka, the antics of the demonstrators revealmore of their lamentable emotional instability than political foresight and commitment. Glasgow, Scotland.
R.R. Indran
TAMILTIMES should reflect the attitudes and values of different sections of Eelam Tamils critically without fear of alienation from only one standpoint, the liberation of Tamils so that they will be able to meet the challenges of the 21st century. Customs, practices, traditions, culture etc. which obstruct progress should be discarded.
In a way, the history of the Tamil people since the 1950s compares with that of the Jews prior to 1950. They would have to return to Tamil Nadu or Tamil Eelam, and expatriate Tamils will have to be reminded about this fact.
Perhaps the clarion call, not based on chauvinism but hard economic terms, to the prodigal sons have to come through your columns.
It must be said that the politics and programmes of the 'elders' were a failure which only led the Tamils to ruin, except that they rekindled Tamil nationalism and fired the imagination of the youth. The basic demands of Thimphu must not be compromised conceding only temporary deals necessary for immediate survival. West Yorkshire
S. Raghunathan

Page 11
DECEMBER 1987
Over 40 dead as Delhi and Tigers take the War east
From John Rettie in Colombo and agencies THE focus of the war between the Tamil Tigers and the Indian army has shifted decisively to eastern Sri Lanka following the death of about 40 people in the fiercest clash for several weeks. Civilians bore the brunt of the violence, with more than half the victims from the village of Ottamawadi, near
the east coast town of Valachenai in the
Batticaloa district.
The trouble erupted when two platoons of the Indian peace-keeping force were returning from a road-clearing operation - mainly clearing landmines. They were trapped in a Tiger ambush while crossing a bridge over a narrow lagoon inland from Valachenai.
Nine Indian soldiers, including the major commanding one of the platoons, died when the Tigers fired mortars, rocket-propelled grenades and small arms from Ottamawadi.
The Indians returned the fire, and some of their mortars hit the flimsy houses in the village killing civilians as well as Tigers. The Indians say 24 civilians died, including a woman and two children, as well as between five to 10 Tigers. More than 20 were wounded.
Sri Lankan officials said that soon after the ambush, the remaining men
HEAVY TOLL OF IPKF CASUALTIES
INDIA'S 20,000-man military forces in Sri Lanka will resume its ofensive against Tamil guerrillas following the end of a 48-hour ceasefire yesterday. An Indian spokesman said the unilaterally-declared ceasefire, which ended at 7a.m. would not be extended and t" at 'whatever process was on before tne ceasefire will resume.
A leader of the main guerrilla group, the Tamil Tigers, said the insurgents would not attack the Indians despite the ending of the ceasefire. Tiger guerrillas would only open fire in self. defence.
India has concealed the number of
fatalities suffered by its troops in fighting against the Tamil rebels - more than 600 men for the deaths of about 75 g :errillas, Sri Lankan military officials
The Times of India yesterday quoted Indian Defence Ministry sources as
in the India and 50 hous 75 other sh ans Went t died.' one o
Seventee women and in the mosq returned to second mos and children more buildi
Four more about 100 r said.
M
Sri Lanka also confirm forces, folloy halted a bu Batticaloa di sengers off the passeng wounded an
A 36-hour on the distric der for the II R.P. Singh, v headquarter
The ambu lim area, an families havi dents have from Muslim were raised b ment.
But the In to blame, b their attack; wadi village, would be dir (Courtesy: “TI
saying that
fighting, clo have been kil figure of 260. senior office Lanka to inv
But two officers - o and the other - reported t troops have wounded in Tigers.
F
They estin fatalities anc that indian t rebels, addir nisation's mc still in the fie north and e. the Indian forces have k
INDEPEND.

TAMIL TIMES 11
n convoy burned a mosque es in the village and looted ops and houses. “The Indi) town after the soldiers ficial said.
h bodies, including five three children, were found ke. The Indian soldiers later the village and burned a que, removed all women from houses and burned ngs, the officials said.
bodies were recovered and sidents were injured, they
Iassacre
un military officials have ned reports that Indian ving the Tigers' ambush, ls from Colombo in the istrict, ordered all 15 pasand shot them. Eleven of ers died, while two were d two escaped.
curfew has been imposed it, and the Indian commanEastern Province, General isited Valachenai from his s in Trincomalee.
sh came in a largely Musd more than 600 Muslims e fled the area. The inci
brought angry protests leaders in Colombo, and y the Opposition in Parlia
dians say the Tigers were y deliberately launching from the heart of Ottamaknowning that Indian fire 'ected at their positions.
he Guardian', 4-12-87)
POLICE
SUPERINTENDEN
GUNNED DOWN
THE Head of Sri Lanka's Counter Subversion Unit, Terrence Perera, a senior Superintendent of Police, was shot dead on the morning of 2 December at the busy roadjunction in Battaramulla, six miles from Colombo, while on his way to attend a high level Security Conference.
Mr. Perera, aged 47, a winner gallantry award, had been shot at close range with a machine gun or automatic rifle and wounded on his chest and hand. He was rushed to the hospital imediately after the attack, but on arrival he was found dead.
The gunman is reported to have speeded offin a motorcycle immediately following the attack on Mr. Perera. Armed policemen on duty in close proximity to the scene of the shooting had rushed to the spot on hearing gun shots being fired. They found the victim with his head slumped on the steering wheel of the car he was driving. People waiting for buses near the junction ran helter skelter in panic on hearing the sound of gun shots.
Mr. Perera had left home in his car at about 7.45 in the morning without his driver or bodyguards. It would seem that the gunman had been waiting in
ambush knowning Mr. Perera's
routine. Police sources believe that more than one person was involved in
the shooting and conspiracy to murder the SP.
in nearly six weeks of se to 500 Indian troops led, about twice the offical The Times said a team of 's had been sent to Sri restigate the heavy toll.
jenior Sri Lankan army ne who oversees combat with military intelligence hat more than 600 Indian lied and 1,500 have been the offensive against the
atalities
Lated at least 1,000 civilian agreed with Tiger claims roops have killed about 75 g that most of the orgare than 2,500 fighters are ld in the Tamil-dominated ast. Public statements by government say that its illed nearly 900 militants.
ENT - 24 Nov 1987
India urged to arrange tripartite
talks
MADRAS, Dec. 6. THE Eelam Revolutionary Organisation (EROS) has appealed to the Indian Government to arrange tripartite talks with the Sri Lankan Government and the Tamil militant organisation to bring about a peaceful solution to the present problem in the island.
In a statement issued here today the EROS said it would not be possible to enlist the support of the Sri Lankan Tamils for the Indo-Sri Lankan Agreement unless the Indian Government avoided harsh steps, including military operations. It should adopt a political and diplomatic attitude.
The statement said the IPKF actions in the North and East Sri Lanka have resulted in the death of several Tamil civilians. The EROS appealed to the other Sri Lankan Tamil organisations to sink their differences and unite to protect the interests of the Tamils.

Page 12
12 TAMIL TIMES
MILITARY OFFENSIVE:
THANIT WAS AIMED TC
ON 10 October 1987, the Indian Peace Keeping Force' launched a massive military offensive against Tamil militants in Jaffna which has resulted in heavy civilian casualties. I have no intention of defending the actions of the militants or of attempting to justify what they done or are doing. However I cannot accept any action by any group, be they militant, government or "peace keeping, which results in the death of unarmed innocent civilians. I find it even more unacceptable where such action is embarked upon with international Red Cross, the press and independent observers excluded from the area. It is irresponsible, unjustifiable and completely indefensible.
This report, published because of the urgency of the situation, has been written at a time when there is an extensive press censorship and a total ban on foreign reporters and independent observers entering the Tamil areas. When the facts are unknown, fiction, prejudice and imagination take over. These are problems of the governments' (Sri Lankan, and now Indian) own making. In this report I have tried wherever possible, not to accept information put out by the combatants but to reply on reports of foreign journalists who have, with incredible courage, slipped past the Indian blockade into Jaffna.
The Indian objective
The Indian military offensive was supposedly to disarm the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), the dominant separatist group which is not satisfied with the 29 July Indo-Sri Lankan peace accord between prime Minister Gandhi and President Jayawardene.
Was it justifiable or unjustifiable?
India, or more accurately, Ravij Gandhi, by the terms of the so-called “Peace Accord' undertook to disarm the Tamil militants. Whether this could be done by military force is arguable. The history of guerilla conflicts across the world has shown that if armed militants are to be disarmed and absorbed into the main stream of civilian life, the problems which originally led to militants taking up arms must be addressed and satisfactorily resolved. Military force by governments will not produce such results. Be that as it may, the Indian Peace Keeping' Force (IPKF) was instructed, rightly or wrongly, to use its fire power to disarm (or crush) the resisting Tamil militants.
At a more fundamental (and
pragmatic) level, we Indian government a doing in Sri Lanka. return the area to ". cy'. The question is v offensive launched o populated with civilia more chaos than it w However pressing na gains or the prestige the certain chaos tha by a possible failu adventure should ha against hasty action ethnics conflict is a complex without Inc complexity by getti Indian geo-politics ( struggles.
In summary, even ary assault could be have been obvious seriously impede the and normalcy which to promote.
Dr. BRIAN SE
Was it respons
ponsi
The justifiability c sive has to be separa it was conducted in irresponsible manne ary offensive was c( International Comn Cross (ICRC) exclud Under no circumsta justified. There can tion, a circumstance excluding ICRC from conflict. It contrav Convention, Humani laws and conventi armed conflict.
In the Sri Lanka particularly serious 1987 the United Rights Commission Lankan government ICRC. it is an invita ignored by the Sri La and now the Indian a currently in charge indictment of those w for the military offen this should be so.
Even if the milit expected to result casualties (which it c reasonably expected ICRC is completely jured militants eve have under the con that govern armed proper medical care
LLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS

DECEMBER 1987
MORE CHAOS
) SETTLE
must ask what the nd its military are They are there to peace and normalwhether a military n an area densely uns would result in as aimed to settle. tional geo-political of armies may be, t would be created re of a military ve argued strongly . The Sri Lankan lready sufficently lia adding to thie ng it involved in r regional power
if the Indian militjustified, it should s that it would 2 return to peace the accord sought
NEWRATINE
ible or irresble?
fa military offenated from whether a responsible or r. The Indian militonducted with the hittee of the Red led from the area. ances can this be never be a situaor an excuse for an area of armed enes the Geneva tarian law and the ons that govern
un context this is
since in March Nations Human
invited the Sri to co-operate with tion that has been ankan government Luthorities who are . It is a shocking tho are responsible
sive in Jaffna that
ary offensive was in few civilian ould not have been to do), excluding unjustifiable. Inn though armed, ventions and laws conflict, a right to
Civilian casualties
In an action such as was embarked upon, some civilian casualties are inevitable. Whether such an action could be judged as irresponsible would depend on the number of civilians likely to be killed or injured. For such an assessment, it is important to appreciate that Jaffna is not a hole in the ground where militants are dug in. It is the fourth largest town in Sri Lanka with some 130,000 people. The extensive area targeted for the offensive had a population of some 350,000. They are
odinary Tamil civilians who had a right
to be there. It is on this densely populated area that the Indians thought fit to unleash a major military offensive.
Prior to the military assault the Indian authorities asked civilians to leave the area. This is easier said than done. Public transport in Jaffna is non-existent. Private transport is either astronomically expensive or is simply not available because of the lack of fuel. A single case will illustrate the point. An eighty year old man and his disabled wife are in their home in Jaffna, their children and grandchildren having escaped from Jaffna. Indian helicopters drop leaflets asking them to leave, warning that they are about to shell the area. Where are they to go and how are they to go? Their death may be "negligible' to India but not to those who are concerned with the right to life of helpless civilians.
The civilian population was instructed by the Indian forces to take refuge in two schools and a temple. The three sites could accomodate no more than three percent of the population at risk. It was a physical impossibility to comply with the Indian request. This clearly has a bearing on the number of civilian casualties which would result from such an assault.
The Indians say that the civilian casualties were negligible, whatever "negligible’ might mean. Reports from other sources in Jaffna, in particular the Jaffna Red Cross, Church leaders and 12 senior public servants who are heads of government departments, indicate a very different picture. They
claim that in the first week of fighting
alone, there was aerial bombardment and shelling with, several hundred civilian deaths. It is impossible to verify these varying claims because independent observers have been excluded from the war zone by the authorities i.e. the Sri Lankan government and the Indian authorities. What is shocking and an indictment of the Indian government is that Indian troops should have embarked on such an offensive,
having first excluded independent

Page 13
DECEMBER 1987
Continued from page 12
observers from the area. It is the sort of action that one has come to expect of repressive regimes such as the Sri Lankan government which has done just this in the past four years, but is not the sort of behaviour that one expects of a responsible country such as India. What is ironic is that five months earlier (May 1987) when the Sri Lankan security forces launched a similar offensive "Operation Liberation' in the Jaffna peninsula, the Indian government called on the Sri lankan government to stop the indiscriminate killing of civilians and exhibited its military muscle by a forced aid drop of food and medical supplies.
The Indians claim that the Tamil militants were using the civilians as human shields. On the other hand, the militants claim that the civilians were protecting them in return for the protection given to them when under attack by the undisciplined Sri Lankan security forces. Here again, it is impossible to verify the truth or otherwise of these opposing claims unless there are independent observers who, as I have said, have been excluded from the war zone. The continuing exclusion of indipendent observers has considerably decreased India's credibility.
The refugee situation
The arrangements made by the Indians to cope with the refugees from their military assault can only be described as negligently inadequate. Not only were the three designated areas totally inadequate to accomodate the population at risk but the arrangements, especially regarding sanitation and food, exhibited a degree of disregard for human life and suffering that must evoke universal condemnation. An onthe-spot account by a reporter for the Sri Lankan and foreign press states, "One section of the grounds, used to defecate, stank from a distance and must have bred many diseases. Then there was the question of the rain. People used to go to their homes in the day and come back in the night, where they streched mats and polythene on the sand to sleep. When it rained they just got wet. The sand. . . leaving puddles which soon showed green slime. It did not surprise, later in the week, to hear that children were dying of diarrhoea.
There is overwhelming evidence that Indian shells hit the refugee camps, killing several and seriously injuring many more. What is serious and an indictment of the Indian government is that international humanitarian and refugee organisations have been, and still are, excluded from the area.
The medical situation
The medical situation has been critic
al and continues to be so. The Jaffna
hospital has reportedly been hit several
times by mis-a: been confirmed area. However based in Colomb pital was barel report is accepte lished is wheth what he was al what effect an have had on h Colombo. This is realism of life u ime which has d press.
There was a drugs, dressing There has indis number of avoi infection and bl. rious aspect is with ICRC excl
After the maj there was an an would be allowe little comfort in : tionally renown age has been d time of writing whether the ICF ity and how mu given.
Essent
The essentia rupted. The elec was deliberately vent militants detonate mines. was disrupted. 100,000 people, epidemic of dis and cholera is u of such irrespor same as that Whether one ex ing typhoid ba sewerage syste contamination o results will be t cially serious v simply unable ti tions, should the done is deplorab. tifiable. It shou protests across t it is never repe
There was a s What food was a ble because of a created terrible literally stravin man, irresponsi must be condem military power them. Belated
3WS.
Th
The media ha Jaffna. When t ment did so, it

med shells. This has by doctors fleeing the
a foreign reporter o claims that the hos7 touched. Before his l, what must be estaber he was reporting lowed to see and also adverse report would is visa to remain in not paranoia but the nder a repressive regompletely nuzzled the
serious shortage of s, blood and oxygen. putably been a large dable casualties from pod loss. The most sethat all this occurred uded from the area.
or offenisve was over, nouncement that ICRC d into Jaffna. There is admitting this internald body after the damone. Moreover, at the it is still uncertain RC admission is a realch access they will be
ial services
l services were districty supply to Jaffna cut, supposedly to prefrom using devices to The sewerage system In a town with over
the risk of a major 2ases such as typhoid indeniable. The effects hsible acts will be the of biological warfare.
plodes a bomb contain
acilli or disrupts the m with a consequent f the water supply, the he same. This is espewhere the hospital is o cope with such infecy occur. What has been le, unethical and unjusld generate sufficient he world to ensure that ated.
FOOC
evere shortage of food. available was inaccessi24 hour curfew which
problems. People were g to death. Such inhuble and barbaric acts uned irrespective of the of those who commit
food drops are no
e media
lve been excluded from he Sri Lankan governwas called repression
TAM TIMES 13
and a violation of basic civil rights. When the Indian government did so there were no protests. There seems to be more than an element of double standards.
Rape and atrocities
There are the usual charges of rape and atrocities levelled against the Indian troops, as there were against the Sri Lankan troops. India will most certainly deny these charges, but are these denials acceptable? Are not such denials a matter of routine, whether or not they are true? Here again, the truth or otherwise of the charges and their denials can be verified only if there are independent observers, which the Indian authorities have thought necessary to exclude from the scene. When such atrocities were alleged to be committed by the Sri Lankan security forces, there was the expected and commendable international outrage. When alleged to be committed by soldiers of the fourth largest army in the world, there are not even questions asked, let alone protests. Why?
Standards of behaviour
India is a major power in the area. Extensive powers also carry extensive responsibilities. One expects of such powers, a standard of behaviour which is different from that of petty dictators heading dubious regimes in countries with a dismal record of human rights violations. If India has decided to associate with such regimes, then the least it can do, is to see that in areas such as the exclusion of ICRC and the press and the behaviour of its military, it does not get down to the level of those it has replaced. Military offensives carried out behind closed doors will not enhance the reputation of the Indian army.
The question of Indian credibility
It has been rightly said that in states of war, the first casualty is truth. The Indian military assault on Jaffna is no exception. As I have indicated, there are diametrically opposing statements by India and by the militant Tamils which cannot be resolved because independent observers have been excluded from the area. At the height of the offensive, a letter was sent to President Jayawardene by twelve senior public servants, most of them heads of government departments, which detailed the assault on Jaffna. It is a telling indictment of the Indian forces by responsible citizens, not a group of armed youths.
In a letter to Indian Prime Minister, Rajiv Gandhi (14.10.87), the militants invited him to send a team of independent observers from the international press and Amnesty International to
LSLSLSLSS

Page 14
14 TIMIL TIMES
continued from page 13
Jaffna. Gandhi's failure to respond throws serious doubts on the Indian version of what went on. Phil Jones, a BBC correspondent who slipped into Jaffna before the offensive and remained there, reported that some of the claims made by Delhi regarding what was going on in Sri Lanka were not true. This and other reports suggest that just because the news is put out by a major power, it is not necessarily true. Independent observers will have to be urgently admitted to the Tamil areas if India is to maintain any degree of credibility with the Tamil minority in Sri Lanka, and indeed, with the rest of the world.
The ethnic conflict
The damage done by the military offensive to the ethnic problem has been considerable. There will be serious repercussions, the most serious being on India and the peace accord.
In order to appreciate what these consequences are, let us look at why a particular group of militants are in opposition to the Indian government. The area of conflict between the Tamil Tigers and the Indian government originates from the fact that the Tamil Tigers want a separate State, which is not what India wants Sri Lanka to have. One is led to believe that a separate State is a militant Tamil demand. It must be appreciated that this is what the people of Jaffna wanted. At the last general election in 1977, the Tamil people in the north voted overwhelmingly for the political party that stood for the establishment of a separate State. It was the request of the Tamil people, not just of the militants. It is the demand of the Tamil people for a genuine (cf pseudo) devolution of power to the Tamil areas which would enable them to live with equality and dignity, that is being crushed, not a band of armed youths.
India must appreciate that the Tamil militants have extensive backing in Jaffna, partly because they have defended the civilian population from the asault of the undisciplined Sri Lankan security forces and partly because they are part of their families. The militants are sons and daughters of the ordinary people of Jaffna. It is very unlikely that having crushed the militants, India will have any credibility in Jaffna or in the Tamil areas. Sending food ships to Jaffna which India is in the process of doing, is no atonement for the killing of sons and daughters.
The Agreement aims at returning Sri Lanca to "peace and normalcy'. Whatev the piece of paper that has been gjigë, the return to normalcy is going te very difficult, if not impossible, after his assault on Jaffna. The chance that 醬 had of setting the ethnic seaflet to rapidly being thrown away seease af an ill-conceived and irresponsible attack on Jaffna, regardless of
蔡 اللہ
حمه
the lives or feelings population.
Aside from the p this assault, as I hav am concerned about armed civilians who cated violence. The who are at the rec Indian assault, be i liberate. They are whom the Indians with and live with it the peace accord wo recent asault as shon a gross understaten
Is it the fault o ger
There are those w the fault of the T Perhaps they are fig degree of devolutio) Tamil people than II "permit' and more Tamils in the north prepared to pay fo) almost pathological not a term used in a but a reflection of the nature of the Tamil peace is so great th any terms, however may be. Perhaps prefer to live under sharing than to face ty of the Sri Lanka racist extremists in ernment and the Si and the extreme eth the Buddhist clerg probably unprepare palatable but very r will not secure a power-sharing for tl than Delhi is prepar perihpery.
In a series of p ethnic conflict, I opposed the pursuit the use of military governments or pea The Tamil militant ware of what (non-r could generate, giv grassroots support Tamil areas, to obtai power that would en live with equality ar they are mad to stal largest army in the the best of their you it justify a major mil peace keeping forc packed with civilian: international observ cluded? The answe loyalties lie, cannot tave.
There has been as Sinhalese in the allegedly committe which was supposes the Indian militar LTTE. Like all opera doors, there are moi
one. After the accord

of the vast civilian
olitical aspects of e repeatedly said, I the plight of unhave never advose are the people eiving end of the accidental or dethe same people will have to work they are to make ck. To describe the t-sighted would be nent.
f the Tamil Tis?
no believe that it is igers. It may be. hting for a greater n of power to the ndia is prepared to than what the and the east are r. The Tamils are
optimists. This is ly derogratory way 2 basic peace loving s. Their desire for at they will accept dubious the offer the Tamil people an illusion of power up to the dishonesn government, the the Sinhalese govinhalese opposition hnic chauvinism of y. They are also d to face the um'eal fact that India greater degree of he Tamil minority, ed to grant its own
ublications on the have consistently of political goals by force, by militants, ce keeping forces. s are clearly unamilitary) force they ren the extensive they have in the in the devolution of able their people to ld dignity. Perhaps hd up to the fourth world and sacrifice th. However, does itary offensive by a e against a town s and that too, with vers and ICRC exr, wherever ones
be in the affirmi
serious massacre of eastern province d by the LTTE, ily the trigger for y assault on the tions behind closed re possibilites than was signed, there
DECEMBER 1987
is no question that the Sri Lankan government accelerated the return or relocation, of Sinhalese into the Tamil areas, especially around Trincomalee. The militants claim that returning Tamil refugees were prevented from doing so by the government paramilitary Home Guard' who were not disarmed by the government. There are allegations that a senior government minister who openly opposed the accord, sent his (Sinhalese) hoodlums to the Eastern Province to create the necessary chaos. There is no doubt that the LTTE objected to this since it could significantly affect the proposed referendum in the Eastern Province. This objection does not necessarily mean that the LTTE were responsible for the massacre of the Sinhalese which followed. They claimed, and there is some evidence to support it, that rival groups were encouraged by the Indians and the Sri Lankan government to carry out these massacres so that the LTTE could be discredited and the (subsequent) assault on them justified. None of these possibilities can be discounted in the complex situation currently prevailing in the country. The claims and counterclaims which do nothing towards 'restoring peace and normalcy are the price of excluding independent observers from the area. The responsibility lies with the Indian government who currently are in effective control of the area.
What has been achieved?
As has been stated, the objective of the Indian military offensive was to disarm, or crush, a particular group of Tamil militants and hopefully, capture the top militant leadership. As is so often the case in such conventional war methods against guerilla groups, apart from the destruction of a great deal of civilian property and lives, none of the objectives were achieved. In areas where militants have extensive grassroots support they cannot be crushed. They merely "melt away into the populace or into the jungle, taking their arms with them. They then regroup, rearm and return to the fray, perhaps altering their tactics to hit and run attacks.
The misguided Indian military assault on Jaffna has been no exception. Jaffna was under siege with thousands of highly trained Indian forces advancing on some 2,500 militants in the city. The result seemed a foregone conclusion. However, it was not to be. The arms of the pincer movement met but the militants had slipped the cordon. What is important to stress is that such a sequence is completely impossible unless the militants had the extensive support of civilians. What the Indian action has resulted in, like so many previous assaults by the Sri Lankan security forces, is a serious loss of Tamil civilian lives and a turning of the people against a so-called peacekeeping force.

Page 15
DECEMBER 1987
The indian fiasco emphasises, if such emphasis is indeed needed, that 10,000 or even 20,000 troops, even of a renowned army, are no match for a fraction of that number of militants who have the support of the local people. It is certain that provided the militants have the support of the local people (and the proviso is important), it will not be possible for any military force to crush them. India might well have to practice what it preached to President Jayawardene only a few months ago, that neither the militant problem nor the Sri Lankan ethnic conflict can be settled by a shoot out, and that negotiations, which must include the militants, are mandatory.
India claims to have killed 769 Tamil rebels and lost 196 troops with 641 injured. The Sri Lankan military counts about 60 LTTE dead, 210 Indians killed and 675 injured. The LTTE claims that 400 civilians have been killed and 950 injured. These widely differing figures are a reflection of the unreliability of all the sources and the urgent need for the admission of those with no vested interests apart from monitoring the serious violation of human rights which are continuing to occur in Sri Lanka despite a so-called peace accord.
With the Sri Lankan government, and now the Indian government, pouring in troops (currently) some 30,000 in the Tamil areas) there is a disturbing parallel which both governments must note since history repeats itself. In 1971, militant Sinhalese youths in southern Sri Lanka took up arms against Mrs Bandaranaike’s government to draw attention to rising unemployment. Mrs Bandaranaike’s government turned the guns on them, killing thousands, reportedly as many as 40,000. Fifteen years later, these youths have rearmed and are now ready to challenge the prsent government, which emphasises the point that political/economic problems cannot be settled by bullets.
India has a major role to play as an honest broker between the Sri Lankan government and the Tamil militants, both bent on pursuing an impossible military victory to a political problem. This role was partially forfeited when India agreed to enter the military conflict by moving in troops to support President Jayawardene. The military assault on Jaffna has completely removed any possibility of India securing or maintaining peace and has made the Indian Peace Keeping Force' about as laughable as the "Sri Lankan Security Forces'. The Peace Keeping force has
brought about as much peace to the
local civilian population as the Security' forces brought security.
The partisan support given to some militant groups by Delhi makes India a dubiously acceptable country to disarm all the militants. It must be expected that the charge that one or the other group is being selectively disarmed
would arise an Whether India : to disarm a part that they could
be reliably asse observers are There is howeve one militant gro the Sri Lankan
that this group be useful in th LTTE.
The parallel striking. There by arming Chri defeat the Shi'it the Israel Mossa Sri Lankan gov government is road.
The Indian ar to make peace Indians arrive greeted them a has now chang Lankan police o man, the Londo) ter, the local pe army with the s did the Sri Lank, Freeman conclu army to march land. . . It is so to march out ag Northern Irelan British Army we in 1969 and is sti wants them. Th the Catholics w. their saviours in tants, mor even
Responsibility
Foreign power States and Aust wrongly, looked conflict on the g) is in its so-call These same pow question whethe International P (from countries flict) and indep admitted to Sri L rent withdrawal Irrespective of t of India, the net tions to focus ol Lanka is long o
A
It is urgent th tive of ethnicity cerned with the demand that the an authorities a delay, ICR, Amn other human rig most importantly High Commissio these combined sick and the dyin rights situation thousands of ref assault on Jaffna This futile exercis

d this has happened. ctively armed or failed cular militant group so lestroy another cannot ssed until independent lowed into the area. r definite evidence that up has been armed by authorities who believe and their allies would eir flight against the
with South Lebanon is he Israelis hoped that stians they would help es. It is significant that d were advisors to the rernment. The Indian going down the same
my went to Sri Lanka not war. When the d, the local Tamils s their saviours. This 2d. As one senior Sri ficer told Simon Freen Sunday Times reporbple regard the Indian ame contempt as they an police and army. As ded, "it is easy for an proudly into a foreign metimes much harder ain'. The parallel with d is inescapable. The nt to Northern Ireland ll there, though no one ey are not wanted by ho welcomed tham as 1969, nor the Protesthemselves.
of foreign powers
's such as the United Iralia, have rightly or to India to settle this rounds that Sri Lanka ed 'area of interest. ers must now ask the r it is not time that an 'eace Keeping Force uninvolved in the conendent observers are anka with the concur
of the Indian forces. he regional ambitions d for the United Na
h this problem in Sri
verdue.
lction
at all those, irrespecor race, who are conrights of man, should Sri Lankan and Indidmit without further sty International and hts organisations and ", the United Nations for Refugees, so that groups can treat the g, monitor the human and rehabilitate the ugees from the recent by the Indian troops. e must generate suffi
TAMIL TIMES 15
cient protests to ensure that such an irresponsible act which has cost so many civilian lives, committed by a force sent to Sri Lanka to keep peace, never occurs again.
*Simon Freeman, the London Sunday Times reporter who slipped into Mannar in October 1987, obtained this information from a TELO guerilla.
MEMORAL MEETING
AWELL attended service in memory of those who had died in the recent violence in the Tamil areas of Sri Lanka was organised at St Alpage Church, Burnt Oak, Middlesex on 6.12.87. Rev Hugh Moore welcomed those present.
Mr Jeremy Corbyn M.P. speaking said that even though it was a day of great sadness it was a day of hope. Tamils in the UK, Sri Lanka and other parts of the world, he said were going through the same feeling of sadness, but there was a determination to put an end to all the horrors of the violence perpetrated and look forward to a day of peace. It was hoped that the Tamil people and the Tamil language would not be discriminated against as it had happened in the past.
The process of mourning he felt was important as it enabled us to remember the wonderful people who had perished in the conflict, the awful circumstances in which they died and to remember that they did not die in vain.
Mr C.J.T. Thamothram said that it was a tragedy that the nation that was wedded to Ahimsa and Satyagraha and which was welcomed as a saviour of the Tamil people should now be using guns and planes to terrorise and kill hundreds of Tamil civilians. He appealed for an immediate ceasefire and resumption of negotiations with the LTTE to bring them into the democratic process.
Those present signed letters of appeal to the U.N.O., the British government, human rights and church organisations to intercede on their behalf to bring about a ceasefire and concede the just demands of the Tamil
people.

Page 16
16 TAMIL TIMES
THE AGONY OF URUMP
By Richard de Zoysa
KOTAHIENA, Wellawatte, Delhiwella - wherever you go in Colombo or its suburbs these days you find that all the Tamil houses are over populated and living space is scarce.
Three to four families living under
one roof has become a common feature. The little boarding houses down Armour Street and the middle class homes down narrow lanes off Galle Road are already full to over-flowing.
As you go from house to house you notice how the same faces keep turning up. Many of these people are interrelated. They all have something in common. They are refugees from the Jaffna Peninsula, and they all have their own stories to relate.
With an estimated 400,000 people leaving the battle-ravaged north, Colombo is experiencing an influx of refugees.
It reminds one of 1983 - although this time the exodus is from Jaffna, once considered by Tamils as safer than the capital.
Now with the Indian army carrying out a similar if more intensive campaign against the L.T.T.E. as the Sri Lankan security forces did in Vadamarachchi in May, the civilian population has opted (as they did then) to leave the battle-fronts and seek shelter. As they have learned painfully over the past few weeks Jaffna has ceased to be safe even for civilians. Mr. Velmurugan (not his real name) is on the phone when we arrived at his friend's in Well awatte *No, no, those are rumours, let me tell you the facts, these rumours are very dangerous things, he says to the person on the other end and then says "I'll ring you back,' when he realises we have arrived.
He turns round, a dressing on his cheek just an inch and a half below his eye. "Some flying object, probably shrapnel, he tells us later, and display's another, smaller, dressing on his thigh. But that is after he has told his
story.
Hundred shells per day!
A native of Urumpirai, he shifted there after the 1983 riots. A retired government servant, he used his savings to build a house for six lakhs between 1984 and 1985. He left it last week, damaged but standing, and says he doesn't know whether it will be there when he gets back.
In straight forward, no-nonsense terms he tells of the agony of Urumpirai.
"Shelling was going on at a hell of a rate at least hundred per day, he says. "Several people took refuge in my house, because it had an upstairs, and
they thought they w the bottom floor. But the 14th a piece of it iddily came crashing t rolled down the stair where we all were.”
The next day he say the morning to pick shrine room and when found another shell ha The house was full o
It is at this point t another family whom earlier in the week m On Saturday 17th a la at Urumpirai, overtul armoured vehicle. No any bodies, but they a wreck the vehicle wa must have been dea history of this long co be remembered - not but for understanding, ugan goes on with hi
"On the evening of we were listening to t is a special Indian b troops between 5.30 heard machine gun fir rushed and bolted the Barely ten seconds lat were shattered an through my front door flesh wound, which w
That night, my gue further off the main r hoped to be safer. I sta Right through the nig year old neighbour daughter. At about 3 & stopped.'
It was morning wh
what had happened. Ir
of the neighbouring corpes - two women i and the 40 year old da them.
"Crows had alread the bodies, pecking a bullet wounds. when
The 93 year old wi kitchen, also shot deac showed how she had from a room towards ing to her daughter.
"There were spent house. She had been others in the garden. dogs would come anc buried the bodies."
On an earlier visi house, we have met a tells us how she helpe (Uncle) bury four boc She is here as wel tells of how he took th the bodies and gave i safekeeping. Then he of the bunker and b there. Those bunkers and costing up to a t some more makeshift

DECEMBER 1987
RAY
ould be safer on on Wednesday on a size of an hrough the roof, 3 into the room
s, he went out in flowers for the he came back he d struck the roof. f smoke’.
hat the story of
1 we have met ust be repeated. indmine went off ning an Indian one actually saw Lssume from the s in that there ths. Given the nflict, this must in – mitigation,
as Mr. Velmurs story.
Sunday the 18th he radio - there roadcast for the and 6pm. We e from close by. I door of my house. ter, the windows d bullets tore . One man had a 7e dressed. st left for a place oad, where they yed in the house. ht I heard my 93 calling for her .m. the shouting
en he found out the back garden house lay three in their seventies aughter of one of
7 started eating hole around the I got there.' pman lay in the . A trail of blood dragged herself the garden, call
bullets in the shot there, the I was afraid that Il eat them, so II
t, to a differnt young girl who ed her Chittappa lies.
l, and the uncle le jewellery from t to his niece for leepened one end uried the bodies - some concrete housand rupees, - that were built
in practically every Jaffna garden as Sri Lankan air strikes increased. . .
Bunkers filled in
Those bunkers, some of them filled in so joyfully when peace broke out. . .
On Monday the 19th at around 11 a.m. the tanks arrived. (BMP track vehicles, ironically the same vehicles used to smuggle Prabhakaran and Kittu past Sri Lankan troops at Palaly, heralding long-ago peaceful August).
"They came through by-roads and gardens, smashing everything in their way, travelling from the North-east towards Jaffna.'
"There were about 60 soldiers running behind them' his niece adds.
Those who could leave did so hurriedly leaving their dead and dying behind. "We were afraid the soldiers would come back and shoot us', they say.
Mr. Velmurugan says he saw 17-18 bodies that day, within a radius of half to three quarters of a mile.
The dead were all old men, women and girls. We ask him if the Tigers had retreated from the area, and if so, when. He looks at us halfpityingly, half suspiciously.
"They are guerrilla fighters, no? They do not retreat, they hide and attack like this and hide again. I personally did not see during that time, but that does not mean they were not around.' Another man ships in.
"But the point is that all the young and the fit had gone. Those who were left in these houses were those who were unable to get away, or wouldn't. The survival of the fittest.' He smiles vryly.
The Hindus have a funeral custom they call Vaikerasi. Rice is placed on the forehead and mouth of the corpse. the Indians brought us rice. Now they are bringing us Vaikerasi, they say, over and over again in the crowded sitting rooms of their safe havens in Colombo.
Mr Velumurugan finally left for Colombo on Friday the 23rd. He was waiting for the ferry at Changapiddy to cross over to Pooneryn, on the mainland when he and his fellow travellers heard the sound of a helicopter. They took cover under a concrete seat in the bus shelter. From where he was Mr. Velmurugan says, he could see the helicopter clearly.
"It was Indian. It had wheels, and it was big, he says. That was when the action sequence began. The helicopter flew straight along the jetty, dropping "Large fireballs' which exploded when they hit the ground.
A lorry went up in flames, which spread to the van in which they had arrived. Mr. Velmurugan smiles sheepishly as he tells us "my suitcase was in the van I ran out to save it. It was so hot I thought I was on fire. I
Continued on page 17

Page 17
DECEMBER 1987
WAWE OF WOLENCE IN SOUTH SRI LANK
SOUTH Sri Lanka has witnessed an unprecendented series of violent incidents in the recent past, particularly since the signing of the Indo-Sri Lanka peace agreement in July this year. The targets of the attacks have been mainly members and supporters of the ruling United National Party. Those killed have included government party MPs and well known supporters.
The responsibility for this wave of violence that has swept across the southern parts of the island has been atributed to the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), which while claiming to be marxist has carried on a virulent campaign against the government proposals for devolution of power to the Tamils. The JVP has remained proscribed under emergency laws since July 1983 for alleged involvement in that year's anti-Tamil riots.
The private Secretary of the ruling party MP for Anamaduwa, Mr. A. Wadigamanagawa, was hacked to death on 3 November by a gang at his own home. The victim, Mr. E. Balasuriya, was cut with swords and later died in hospital.
In Badulla, the office of the Deputy Minister of Rural Development and MP for Badula, Mr. Bincent Dias, was set on fire and razed to the ground during the night of 3 November. Valuable documents and office equipment are
Continued from page 16
didn't want to get back to the bus stand, so I slipped into the sea, leaving my suitcase on a rock. On another rock nearby a man was dying.'
He half-ran, half-stumbled the five miles to Pooneryn. On the way the helicopter came by again, and once more he took to the water, this time holding onto a big rock on the shallow ocean bed to keep himself under. But the helicopter turned its attention to Karaitivu - the other jetty where travellers get across the lagoon.
At pooneryn, he had his wounds dressed and spent the night with an acquaintance. The next day Monday 26 by 8 a.m. all the residents of the town were rounded up by an Indian detatchment and marched to the hospital grounds with their hands in the air.
However this was only a token detention. After a lecture on the evils of supporting the Tigers the people of Poonerym were allowed to return to their homes, and Mr. Velmurugan to continue his journey.
His cynicism is apparent when he describes how the officer assured everyone the Indians were there to protect them from the Tigers.
On Tuesday he arrived in Colombo.
said to have inferno.
On the sa employee was to resist an a 16 miles from is alleged to petrol station and got away
These atta series of viole 60 members O UNP had bee of the Indo-S
Unknown p President oft the the UNP, early hours of was forcibly dence, doused fire.
A bomb ex of 1 Novembe residence in Minister of A.M.R.B. Att sive damage car and som Deputy Minis been fast asli time of the ex 56 foot wire l the explosion had been trig Two armed p
His story ove stirs. One far asks the you flight?'
"Tomorrow, her gravely b on again. All ary, all futur
The history a tale of sorre Today easy p. with Vietnam exercies like t tory does tea
For twenty Israel roamed home. When they forced t into camps, l they themsel
The word g emotional bag the Jews. In light - in a have our own friend sums line:
"The future in the depths
(Courtesy of 'S 1 November

TAM TIMES 17
A
been destroyed in the
me day, a petrol station shot dead when he tried rmed gang in Panadura, Colombo. The same gang have first looted another also in the same town with Rs.34,000 in cash.
2ks were the latest in a int acts in which at least ir supporters of the ruling n killed since the signing ri Lanka peace accord.
ersons burnt to death the he Suriyawewa branch of
Mr. J.A. Diyonis, in the 4 November. The victim removed from his resiin kerosene and set on
ploded in the early hours r in the compound of the
Kandy of the Deputy Higher Education, Mr. anayake, causing extento the house, his official e of the furniture. The ster and his family had eep in the house at the plosion. The presence of a eading from the scene of indicated that the bomb gered by remote control.
olicemen and three men
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
r, the crowd around him mily gets up to leave. He ung girl, “when is your
she replies. He shakes y the hand. The exodus is esting places are tempores uncertain.
of refugee populations is ow. It is also frightening. arallels are, being drawn and Afghanistan. Facile his can mislead, but hisch us certain lessons.
centuries the children of the world in search of a
they finally found one, he children of Palestine ike the ghettoes of hate ves had suffered in.
hettoes carries too much gage, as does the story of Sri Lanka, we still travel
verbal sense - and we phrases. A young Tamil up his feelings with this
of the people of Jaffna lies
of their bunkers.'
Sunday Times (Sri Lanka) 1987).
from a private security agency had been on gaurd duty at the time the bomb went off.
Police sources suspect that those responsible for the explosion at the Deputy Minister's residence were also connected with the bomb attack on the Indian Deputy High Commissioner's Office also in Kandy on the previous Sunday, 25 October.
On 4 November, a group of unidentified men entered the residence of Grama Sevaka of Penaetiyana, Welligama in south Sri Lanka, G.P. Weerasiri, aged 40, and shot him dead while the victim was having his dinner.
A police constable, a lawyer and grama Sevaka (village headman) were killed in three separate incidents of violence on 7 November. The policeman was killed at the Hingurakgoda town Busstand when a gang attacked him and two others who were on duty. At Kamburupitiya, another armed gang shot dead a lawyer named Ranatunga at his residence. The Grama Sevaka was shot dead at Veyangoda by two unidentified men who had come on bicycles. All three victims are said to be supporters of the ruling UNP.
An unidentified armed gang entered the house of the Principal of Pandanangala Maha Vidyalaya in Kuttigama, Ratnapura, on 8 November and shot him dead. The victim, Shelton Jayasinghe, was forcibly removed from his house, despite cries for help from his wife and son, to a spot half a mile away, his hands tied behind him and shot at point range.
Over 50 people were killed and another 199 injured when a car bomb exploded during the afternoon rush hour at Maradana in Colombo on 9 November.
At least fifty incidents of violence were reported on 10 November in the run up to the parliamentary debate on the 13th Amendment to the Constitution and the Provincial Council Bill. The affected areas were in the North central, Southern and Western provinces. Acts of sabotage cut power supplies and train services were brought to a halt in some areas when fish plates were removed from rail tracks. Several buses belonging to the state owned CTB and petrol bousers were set on fire.
Communication links with central Sri Lanka was nearly severed during the early hours of 11 November when an unidentified gang exploded two powerful bombs beneath the central telecommunication receiving and relaying tower situated at Primrose Hill in Kandy. The explosive charges placed on two legs of the tower failed to topple it or the dishes attached to it as the other two legs were left undamaged. The bombs had been detonated from a distance by remote control.
On the same day, at a spot about three miles from Kegalle town, police
Continued on page 18

Page 18
18 TAMIL TIMES
O AN ARMED gang of 15 Sinhalese youths recently entered the residence of Donald Ranaweera, former MP for Muwara Eliya, and got away with cash, jewllery and other valuable items worth several lakhs of rupees. The ex-MP was not at home at the time of the raid; the caretaker and servants had been ordered into a room and locked up by the gang before they began to loot.
O AUSTRALIA 6would contribute $100,000 to the Sri Lankan government to assist in the provision of emergency food aid for people affected by severe drought conditions, according to an announcement made on 26 November by the Australian Acting Minister of Foreign affairs, Mr. Michael Duffy. It is estimated that up to two million people have been affected by a 14 month drought which has resulted in a massive crop loss estimated at 400,000 tonnes.
O THREE police constables attached to the Anguruwatota police station have been interdicted on suspicion that they were members of a proscribed political party, the JVP.
O TAMILS should realise that the Indo-Sri Lanka peace agreement had won them their basic language rights plucked away three decades ago, and prepare themselves to enjoy the benfits gained by the grant of official status, said Mr. S. Thondaman, Minister of
arrested three youths who were allegedly attempting to cut steel pylons carrying high tension electricity between Kurunegalle and Kegalle. The police allegedly recovered 100 hacksaw blades and a shot gun and cartridges from the youths.
An armed gang of Sinhalese youths walked into the UNP branch office at Tissamaharama on 13 November and shot dead the branch secretary, H. Appuhamy. On the same day, in another incident, an unknown gang had cut the hands of a youth council watcher. During the night of 12 November, an unidentified gang killed a home guard in Badureliya and removed his shot gun.
Unknown gunmen attacked the residence of Polonnaruwa Assistant Superintendent of Police, Peter Gunetilleke, injuring one police constable on 14 November.
While the Badula MP, Vincent Dias was asleep with his family, his residence was shot on 16 November. The sentry on duty fired back and the gunmen got away.
Police raided the home of a serviceman at Pahala Yagoda in the Ganemulla area on 16 November and seized a large quantity of explosives, 11 de
SRI LANKA: NEWS IN BR
Rural Industrial President of the Ce
gress.
O FOLLOWING senior police officer riding gunmen we, emergency regulati ulgated prohibiting wearing helmets under which categor includingriding gog have been included
O TWENTY alle Three Star Group away sections of so groips, including th were arrested by t niya. The Indian tr camp sited in dense in the early hours following complaint the area that the grc for most of the robl
O THE FIRST la South Sri Lanka v Kattawa in the Ak The victim is P.K. years of age, who v post and shot dead c gunmen alleged to JVP.
O THE VALUE 0. generated by comp cial operations in S
tonators, gun pow. sticks. The servicem into custody was bei possible connection political party.
An unidentified g; police party on 19 N ugashena in Akmee numbering three ar severe acid burns.
The President c Mandalaya in Ingin was shot dead on victim was shot by while watching tel UNP activists were the Moneragala are
THREE persons Sri Lanka during t. noon on 26 Nover subversive groups against "informant, the ruling Unitec Among those kille department employ who was gunned d light in the north Premadasa, a sup and the Indo-Sri La the second victim by an unidentifies victim was D.H. Gu of Uhana, who was No arrests have b
 
 
 

levelopment and lon Workers Con
he murder of a y two motor-cycle ring helmets, an n has been promnotor cyclists from with accessories, 7 visors of all types es and chin guards
led members of the comrpising breakme Tamil militant ree young women, he IPKF in Vavupops swooped on a orests in Vavuniya
of 26 November from residents in up was responsible peries in the area.
mp post killing in vas reported from uressa police area.
Dharmadasa, 65 was tied to a lamp In 26 November by be members of the
f export earnings |anies in commerri Lanka's export
der and dynamite lan who was taken ng interrogated for with a proscribed
ing threw acid on a ovember at Kadurmana. The victims e hospitalised with
f the Gramodaya yagala, Mr. Perera 21 November. The unknown gunmen vision. Two more
also shot dead in a on 22 November.
vere killed in south Le 24 hours ending ber when alleged tepped up attacks or supporters of National Party. are an Irrigation e, K. Karunaratne own in broad dayentral province. S. Orter of the UNP nka accord became hen he was killed gang. The third atilleke, a resident killed in Amparai. en made.
DECEMBER 1987
processing zones at Katunayake and Biyagama amounted to $57 million during January to March 1987. This amount represents an increase of 32.4 per cent from the earnings for the corresponding period in the previous year.
O POSTERS, alleged to be put up by the LTTE, have appeared all over Jaff. na threatening people with dire consequences if they co-operated with the Indian Peace Keeping Force in the restoration of essential services.
O THE DIRECT damage as a result of the ethnic civil war was Rs.55,000 million up to August 1987. Now it must be about Rs. 70,000 million. The indirect damage was incalculable, said the Minister of Finance, Ronnie de Mel, during the debate of the budget for 1988 on 26 November.
O A BUDDHIST monk, Ven. Kirikith the Jinaseeha Thera, who had been detained for 90 days under Emergency Regulations for alleged activities of the proscribed JVP and possession of firearms was on 24 November released on bail in a sum of Rs.5000 by the Colombo Additional Magistrate. The suspect was taken into custody on August 8 during a raid on a Buddhist Temple at Udupila in the course of which an automatic rifle and two shot guns were allegedly found. Police sources claimed that the automatic weapon was one of those stolen from the Katunayake Air Force Camp during a dawn raid by a group of unidentified youths.
O THE WORLD Food Programme has approved emergency food assistance valued at $2.7 million for Sri Lanka for 1988. According to WFP
officials in Rome, about 250,000 Sri
Lankan families displaced by the ethnic conflict would be given little over 4,000 tonnes of wheat.
O THE HUNT for Ajith Kumra, the chief suspect in the August 18 grenade attack within the parliament is continuing without any positive information about his whereabouts. Some employees of the Parliamentary complex are still under detention or interrogation, according to police sources. When the police swooped down on the suspect's residence shortly after the attack, they found the house locked up and he with his wife and child had decamped.
O THIRTEEN alleged members of the Tamil militant group PLOTE led by Uma Maheswaran were reported to be among the 27 Tamils who died in a landmine explosion that ripped through the bus plying from Chettikulam in Mannar on 13 November. The landmine is alleged to have been planted by a rival militant group.

Page 19
DECEMBER 1987
Carnage in Jaffna
AFTER 13 days of Indian efforts to wrest control of the Sri Lankan city of Jaffna from Tamil militants, the area is in chaos. Estimates are that half Jaff. na's population is homeless. Hospitals are no longer able to provide adequate care to the wounded.
People are going without food, and relief workers claim that the Indian army itself is preventing them from distributing supplies. A representative
of the United Nations High Commis
sioner for Refugees says the organization has no mandate to help about half a million internal refugees who are fleeing the violence in the Jaffna peninsula. Hundreds of people have been killed, including Indian soldiers, Tamil Guerrillas and civilians.
In spite of this bitter and wasteful warfare, India claims to have taken only a third of the city. The Liberation Tigers of Tamil Eelam, the largest and most militant group of separatist Tamils, have proved a much tougher "foe' than India ever imagined and their resolve to fight to the last gasp is clearly not going to weaken.
Meanwhile, the Indian operation is comming increasingly under attack, both in Sri Lanka and Indian. Sri Lankan Prime Minister Junius Jayawardene, who signed the accord that brought the Indian peacekeeping force to his country, has more than once criticized its failure to control the situation. Indian government officials in Tamil Nadu, the southern state of India where many ethnic Tamils live, are worried about an impending bloodbath. Jaffna Red Cross president R. Balasumbramaniam has called on 'anyone in the world valuing human life (to) step in and stop the annihilation in Sri
a.
That was not an easy task before the Indian peacekeeping force arrived, since both Tamil separatists and the Sri Lankan army were involved in the killing of civilians. It is even more
difficult nov clearly tran peacekeepin The number civilians who army arrive that army, cated in civ. The carna dated both Tigers recen the Indian have offered las, on the c der their an struck befor ans say the Tamils say t really matte Supported t their fight ag ity of Sri Lan they have be the other, a makes any last to long.
But since distast for th suing that ha mination to w not be left to referred to de English-lang called India Maybe Mr. B position to sł tween the tw tiny opening sented itself, ly associated may be that provide a sui
The hope of is vague ar alternative is world does no Ireland or an West Bank. It in Sri Lanka, is worth whil
(Editorial: “Th
iN everloving me byahpillai (Reas College) who pas 4, 1984
Life is n Since you We hoped But found That you h; We prayed We go on You are misse Your loving wife Sani, Sivakamas nayagi.
 

7. The Indian army has scended the functions of g and become a combatant. of guerrillas soldiers and have died since the Indian d has steadily risen, and too, has now been implilian killings. ge seems to have intimiides in the Jaffna battle. tly pleaded for an end to assault and the Indians an amnesty to the guerrilondition that they surrenms. That deal has been e, and violated. The IndiTamils violated it. The he Indians did. It no longer is who is right. India once he Tamil separatists in ainst the Sinhalese majorka, but both sides now feel en stabbed in the back by nd the resulting mistrust new ceasefire unlikely to
both sides are showing a Le killing, it is worth purirline crack in their deterrin at any cost. The job can the Indian army, which is risively in the Sri Lankan uage press as the "Soun peacekeeping force.' alasumbramaniam is in a huttle back and forth beo sides to investigate the that seems to have prealthough he is increasingwith the Tamil cause. It the United Nations can table emissary.
success in such a venture ld unfocused. But the horrifyingly clear. The it need another Northern other Punjab, or another may get such a situation but an effort to prevent it le, even now.
e Globe & Mail', Toronto)
EMORAM
2mory of Dr. T. Thamearch Fellow, Imperial sed away on December
ever the Same, 1 passed away,
for your return, to our dismay, ad left this earth, for you to stay, shedding tears, d so much everyday. and children, Meenalounthari and Shiyamala
TANIMLI WMES 19
&%
ዖ
AR UNA SALAM SUBRAMANAM
Attorney at Law, Born 12-08-1908. Die 10-11-87 Urumpirai,
A Father so kind and loving, So considerate and understanding, Ever ready to meet our needs, A gesture he made without the slightest stir, For he had the means and the mind, Both in abundance to us find, His ambitions amply fulfilled to see and to hear, His seven children all today testimony bear, Departs us in full relaxation and contentment, For the family and society, A life well spent, With a wife, our mother, unique, Affectionate but firm, caring us all alike, Persistantly devoted to us all, Assuring a place in society not small, Has had the rare opportunity to fulfill, Her last care and rights to the man, Who had stood by her in all her efforts to plan, Even under conditions frightful to SC3. And we seven and seven whom he cherished, And from whom all that is best we derived, remain painfully denied, the right to provide the last splinter, that opens the doors of heaven for him to enter.
From loving children: Easwara Khanthan -
(USA); Easwara Haran - Rathy (USA); Easwara Gowri - Ravi Nadarajah
Rohini
(USA); Easwara Rupan -- Shankari (UK); Easwara Janani – Sivaloga
nathan (UK);
| Easwara Narthana — Afhirami
(USA); Easwara Ramanan -- Dhkashini (New Zealand);

Page 20
20 TAMIL TIMES
S.C.O.T. CALLS FOR IMMEDIATE CEASEFIR
DESCRIBING the confrontation between the Indian Peace Keeping Force and the Liberation Tigers of Tamil Eelam as "tragic and devastating, the
London-based Standing Committee of .
Tamil Speaking People (SCOT) has called for an immediate ceasefire with a committment by all parties to implement the provisions of the peace accord” followed by free elections giving the right to the people to decide their political destiny.
The following is the full text of a statement adopted by the General Council of SCOT on 7 November 1987:
The hopes and dreams that followed the signing of the Indo-Sri Lanka Agreement in July this year of a return to peace, tranquility and normal life after the death and destruction that visited upon the Tamil speaking people of Sri Lanka during several years of conflict and confrontation have been shattered by the latest confrontation between the Indian Peace Keeping Force (IPKF) and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
"The majority of the people, including the Tamil political and militant groups, some unreservedly and others with some reservations, welcomed the peace accord and cessation of hostilities with the prospect for a political solution. Many people and organisations anticipated a period of active rehabilitation and reconstruction for the security of life and property of the Tamil people who had to face unmitigated atrocities at the hands of the Sri Lankan security forces.
“Today, in consequence of the confrontation between the IPKF and the LTTE, tens of thousands of Tamil people have been displaced. Their normal life has been destroyed. They are being driven out of their homes and forced to take refuge in temples and schools.
"Communications and travel to and from the affected areas have been seriously disrupted with little information being made available to the outside world, indeed to those in the rest of Sri Lanka, as to the extent and scale of the casualties and the suffering experienced by the people. Reliable reports indicate that many hundreds of civilians have been killed in the course of this confrontation.
s Civiliam
"Several governments, including that of India, and international human rights organisations have had occasion in the past to repeatedly and rightly deplore and condemn such attacks upon civilians when Sri Lankan troops were engaged in military encounters in the north and east of the country and to call upon the government of Sri Lanka to work towards a negotiated solution.
That Tamil civilians should be sub
jected to similar atta accord and the arriv ing force are even
"We recognise th certain problems c implementation of important aspects o The constitution of nistration has been as to its composition a deplorable resurg armed conflicts am groups resulting in estimated 200 per longing to the sever
"It is also noted th turn of events occul the suicide of some whom the Sri Secur in a boat and atte them to Colombo cor and request of the IF High Commissioner
This was follow deplorable attack Sinhalese living in resulting in mountir Sri Lankaraising th repeat of the July pogrom.
The peace accord of the presence of the questioned at this s seem that the IPK enforce the provision seek by force the sun from Tamil militan sulted in the latest tween the LTTE ar
Casual
As we have alrea sequences of this tween the IPKF an been as tragic and ( Tamil people. We do military approach bring peace and no
“An immediate cea mittment by all pal the provisions of th imperative to bring a continuing sufferin population. We do military subjugation that matter of any political group will peace. Such an ap recipe for continuing frontation.
"Peace and normal when the people, unf or fear, exercise t right in a duly held mine as to who shoul al destiny. Every party must have the to fearlessly go befo seek their support. cide by the exercise ( right.'

E
cks following peace all of a peace keepmore deplorable.
at there has been onnected with the some of the more f the peace accord. the interim admiplagued by disputes ... We also witnessed *nce of internecine ong Tamil militant h the death of an sons allegedly beal groups involved.
at the latest tragic red in the wake of 17 LTTE members ity forces captured mpted to transfer trary to the advice 'KF and the Indian
2d by a series of is upon civilian the north and east ng tension in South e ugly prospect of a 1983 anti-Tamil
and the very value 2 IPKF began to be tage, and it would F was ordered to is of the accord and render of weapons its which has reconfrontation beld the IPKF.
ties
dy noted, the conconfrontation bed the LTTE have levastating for the not believe that a by any party can rmalcy. sefire with a comties to implement Le peace accord is bout an end to the g of the civilian not believe that a of the LTTE or for other militant or bring everlasting proach is a sure y conflict and con
cy can return only ettered by coercion heir untramelled
election to deterdlead their politicperson, group or right and freedom re the people and Let the people deif their democratic
DECEMBER 1987
MASSACRE
SCORES of civilians, including patients, doctors, nurses and other staff were indiscriminately shot dead within the Jaffna Hospital premises by members of the Indian Peace Keeping Force following a confrontation with the LTTE. The following is a sworn account by a doctor:
"At about 4pm, some soldiers walked into the hospital shooting at random. I think all of them were Sikhs since all had their turbans on. Some doctors were relaxing at the doctors' lounge and I tried to get there. But the shooting was very heavy and the people were running for safety. I was thrown on the ground and I remained there for quite a long time, as long as the shooting continued. When evrything was quiet I tried to crawl out to my room and as I did so I realised that I was crawling over some dead bodies.
"I remained in the room till morning. And I hear that Dr.Sivapathasundaram, consultant pediatrician, had come, and I tried to get out of the room. Doctor Sivapathasundram with two nurses was walking with hands raised and shouting: "We are a doctor and nurses and we are surrendering!' But they were shot at point blank.
"Later on we were called out and were asked to remove the bodies. The sight I saw cannot be explained. I wish I were dead. My good friend and colleague Dr. Ganesh had been killed the previous evening. He was in the doctors' lounge, and hearing the gunshots he came out of the room and was killed immediately. The other doctors in the room escaped. We were given three hours to dispose of the bodies, and it was an impossible task as there were so many.
"Dr.Sivapathasundram lives about a mile away from the hospital. We begged the Indian officers to hand over the body to the wife. They refused. His children - twins - are both deaf and dumb and what a tragedy Dr. Ganesh has his mother and sister, and his body was also burned. The other doctor killed was Dr.Parimelalagan.
"On the whole there were about sixty eight bodies: of the hospital staff, were three doctors, one matron (Ms. Vadivalu), two nurses, two overseers, eleven labourers and one ambulance driver.
"We tried to get the identity of those killed, by searching their pockets and cutting away pieces of clothing. It was humanly impossible as there was a lot of blood, mutilation, disfigured bodies etc. Thank God we were not asked to set fire to the bodies. This was done by them near the mortuary, in the rubbish tank, near the entrance, etc.
"On Friday, we attended to some of the injured. There were about 22 of us, including the interns, and we had to do all the work with very few nurses on duty. All of us were strictly forbidden to leave the hospital premises. Today is the 10th. day and I hear that my house has been blasted and I do not know what has become of my parents.

Page 21
DECEMBER 1987
You can achieve success in higher education
UNITY COLLEGE
offers you
Commitment to highest educational standards Highly qualified and experienced lecturers Individual academic support Fees you can afford and good locational advantag
Enroll now for full and part-time courses in:
Accountancy and Management Studies
Association of Accounting Technicians £650 per year Association of Chartered and Certified Accountants £780 per year Institute of Cost and Management Accountants £780 per year Association of Business Executives £650 per year Institute of Administrative Management £650 per year Banking Institute of Bankers Stage I-"Banking £650 per course Certificate and Foundation Course" Institute of Bankers Stage II £200 persubject Marketing Institute of Marketing-Certificate/Diploma £600 per year CAM Foundation £650 per year
Data Processing Institute of Data Processing Management £650 per year English Language Studies £600 per year
For further details, advice on your care plans and training requirements writ or telephone: UNITY COLLEGE 81-89 Fortress Road Kentish Town ゞエン London NW5 1 AG
Tel: 01-4823349
SIV-RAU TRAVEL SERVICES
118 Tooting High Street Tooting, London SW17 ORR Tel: 01-767-8201, 01-767-8388, O1-767-7959 in addition to the most competitive fare to COLOMBO
We also offer DISCOUNTS for GROUP TRAVEL
to MADRAS, BANGALORE & TRIVANDRAM Special fares
to USA, CANADA & AUSTRALIA Discount On CLUB & FIRST CLASS fares
We are specialists in travel to South East & Far East ASA
We confirm and reserve your seat on same day
Call us for Fast, Efficient & Courteous Service

TAMIL TIMES 21
cci A member of the Glass and Glazing Federation.
Everest
YOU FITDOUBLE GLAZNG
ONCE SO FIT THE BEST
For more information
Ring now 01-893-4795
Double Glazing
- Mr S. Balakrishnan, B.D.S.
DENTALSURGEON
42 Oueensbury Station Parade, Edgware, Middlesex HA85NN Tel 01-952 1 142
Surgery Hours: Monday, Wednesday & Friday: 9 a.m.-1 p.m. & 4 p.m.-8 p.m. Saturday: 9.30 a.m.-1 p.m.
PHILOMIN & co.
SOLICTORS
For All Legal Services And Conveyancing
Legal AidWork Undertaken
109 Bell Street, Marylebone, London NW 16TL Telephone: 01-7233018
Mariampilai Philomin, LL.B, MBIM

Page 22
22 TAMIL TIMES
s
CASSFEDADS
Each additional word 60 charge for Box No.f3. (WAT 15% extra Prepayment esse
MATRIMONAL
PARENTS seek suitable Hindu Tamil partner for 26-year-old daughter, science graduate doing accountancy, mars afflicted. Reply with details Box M202 c/o Tamil Times
Brothers seek a suitable Tamil Hindu partner for 27-year-old beautiful, very talented sister. One brother is settled in Canada. Students too are considered. Financial help could be provided. Write to Box 203 C/o Tamil Times.
Tamil Hindu seeks suitable partner for her Doctor sister age 27, 5' 6"Australian citizen. Chart with Mars affliction. Write with details and horoscope to Box M204 C/o Tamil Times.
Respectable Jaffna father seeks attractive partner for son 29-years- old, qualified engineer, employed in London. Permanent visa holder. Pleae write parficulars to Box M205 C/o Tamil Times.
PRIVATE TUTION Mathematics graduate offers individual tuition for all levels including 11+ and G.C.S.E. examinations. Limited vacanCies.
Tel: 01-777-2629 (evenings).
Wedding
WEcongratulate the follc recent marriages.
THIRUNEELAKANDAIN Arumugan, Vaari Vala Karainagar) & ROHINI
Dr. E. Kailasapillai & | "Kailayangiri,' Pannagan on December 6 London
MURUGANANTHAM (! Rajaratnam, 60 Exeter R YOSHANA (daughter o. manathan, 12 Melior C London N6) on Novem, pathy Temple, Wimblea
MOORTHY (son of the Mrs Vijayaratnan) & RA, & Mrs S. Selvajayam) Darwin, Australia.
SRI RANGANATHAN Mrs P. Vaithingam) & of the late Mr S. Ku Kulathungam) on Novem Temple, Archway, Lond
RA JAN (son of Mariyanayagam, Vavun (daughter of Mr & Mrs Glamorgan Close, Mitch cember 5 at Sri Ganap ledon.
SIVAKUMARAN (son o deram, Kokuvil West, SI (daughter of Mr & Mrs Epsom Road, Flemingto Australia) on Decembe Temple, London.
SANTHAKUMAR (so Pathmanandavel Gabc PRAMALINI (Daughtero Raja, Francistown, Bots 12 at Thapama Lodge, Wana.
TAM TIMES
Annual Subscription Rates Uk/India/Sri Lanka £10.00/US$20 All other countries £15.00/US$30
Please note: Payments by cheque or International M.O. in sterling or US dollars only.
Please complete this form and post to TAMIL TIMES Ltd., P.O. Box 304, LONDON W 139ΟΝ deleting whichever is inapplicable
wish to pay/renew my subscription for
one year/two years.
I am sending you a gift subscription on behalf of:
enclose a donation of................................................
My cheque/draft/M.O. in favour of Tamil Times Ltd is to the total value of......................
Name..........................................................................
(BLOCKCAPITALSPLEASE)
MANOHARAN -- | oharan, former Man Industries, Maviddap band of Vasugi, Sarathanjali (2-half-y riya (1 year), son ( (Journalist) and the jasingham, brother o (Saudi Arabia), Eas da), Saraswathyma Neelambari (Madras don), Gowrimanohar law of Mr. & Mrs. C. chi), murdered by the kuli on October 23.
 
 
 

Bells
wing couples on their
(son of Mr & Mrs
vu, Pilliar Kovilady, (daughter of the late Mrs. V. Kailasapillai, South, Chulipuram Sri Murugan Temple
son of Dr and Mrs K. oad, Welling, Kent) & Dr & Mrs R. Pathpurt, Shepherd's Hill, ber 30 at Sri Ganaon.
late Vijayaratnam & JANI (daughter of Mr On December 5 in
son of the late Mr & /ARATHAI (daughter lathungam and Mrs ber 7 at Sri Muruga On N10.
Mr & Mrs A. J. ya) & DHARSHANA
S. Thirunathan, 85 lam, Surrey) on Deathy Temple Wimb
f Mr & Mrs SonnaSuni Lanka) & RENUGA N. Pathmarajah, 199 on, Melbourne 3031, ir 5 at Sri Murugan
rt of Mr & Mrs S. Drone, Botswana & f Mr & Mrs K. Thanga wana) on December Francistown, Bots
Rajasingham Manager of Aluminium uram, beloved husloving father of ears), Shanmugapof C. Rajasingham late Mrs. F.A. Raf Dr. R. Narendran amanohary (Canaanohari (London), ), Jayadevan (Loni (Belfast), son-inRajadurai (Kilinoche .P.K.F. at Navat
DECEMBER 1987
OTUARY
NESIAH, PUSHPAMANY beloved wife of K. Nesiah and mother of Devanesan, Pushpadevi, Nirmala and Lanka passed away peacefully on 14 November in her 76th year. 20 Canon Somasunderam Avenue, Chundikuli, Jaffna.
AMARASINGHAM, SAROJINI beloved wife of C. Amarasingham, mother of Selvaranee, Anton, Mano (UK), Gnanar, Evelyn and Vasantha and Mother-in Law of Selvarajah, Janaki, Priya, Mathanarajah and Trevor expired peacefully in Colombo on 8 November. 73/24 Sri Saranankara Road, Dehiwela, Sri Lanka.
RASAMAHMYLVAGANAM, wife of the late A.J. Mylvaganam mother of J.M. Rajaratnam, (U.S.A.), Rasamany Thevarajah (Canada), Paramananthan, Karunananthan (Brunei), Dr. Sathananthan (Sri Lanka) and Rajeswaran (U.K.) died on 28.11.87. 109 Wildwood Avenue, Upper Montclair, N.J. 07043, U.S.A.
CANON VICTOR SATHIANATHAN, husband of Ranee (Nee Paul), father of Sneha Appathurai and brother of the late Athisayam Arulanantham died in Colbmbo. 13 College Avenue, Mount. Lavinia.
I
FLORENCE AR YA MALAR RAJASINGHAM, beloved wife of C. Rajasingham (Journalist), mother of Dr. Narendran (Saudi Arabia), Easamanohary Thevathasan (Canada), the late Manoharan, Saraswathymanohary Rajendran (London), Neelambari Navaratnaraj (Madras), Jayadevan (London), and Gowrimanohari Surendrakumar (Belfast), Sister of Rev (Dr) D.J. Kanagaratnam (Vavuniya) and Mrs. S. Nadeswaran (Chavakachcheri). Died under tragic circumstances 16th October. Mortal remains Cremated at her residence in Navatkuli 23rd October. 65 Fairway Avenue, London, NW9.

Page 23
DECEMBER 1987
COMPARE
Your present monthly premium payments with our FREE computerised OUOTATIONS from ALL leading insurance companies/lending institutions for:
MORTGAGES LIFE NSURANCE PENSION POLICES
st BUSINESS FINANCE LIFE
PERSONAL PLANNING y MOTOR
HOUSE y GENERAL
Contact:
P. Srinivasan ARMASSOCIATES
(over 15 years experience in serving Sri Lankan clientele)
Licensed by the Office of Fair Trading
1524 LONDON ROAD, LONDONSW164EU Telephone: 01-679 1952/3
MOTOR INSURANCE
CALL US FOR BEST RATES ON OFFER
In addition to the introductory discounts, we offer additional discounts for professionals, civil servants and public service personnel
We also offer competitive rates for * 100% Mortgages
and Remortgages
Home Contents Live Cover and
k Pension Policies
Contact: Bainbridge Insurance
Services Limited
(Over 15 Years experience in the insurance field)
Offices at:
WIMBLEDON
J. Kulendran 157A Hartfield Road, London SW193TU. 0.1543.5181 01-5437158
FOREST GATE C. Raveendran 78Green Street, London E78JG. 01-471 3350/1866 01-4722063
HORNSEY N. Jeyathelesan 352 Hornsey Road, London N77HE. 01-263 7866 01-272.3941
LEWISHAM S. Theivendran Manor Park Parade, London SE135PB. 01-4630921
ANG
 

TAMIL TIMES 23
вREMAKUMAR вHALLoo
ACCountants, Auditors, and Tax Consultants.
Whether you are running a business or managing the family finance, it pays to get good professional advice.
Our team of Chartered Accountants, Certified Accountants
and Tax Consultants will be pleased to advise and offer the following services:
O Book-keeping and Monthly management
aCCOUnts.
O Annual accounts.
O Audits.
O formation of Companies.
O) WAT and PAYE.
O Minimising business tax, Agreeing tax assess
ments, personal and corporate tax planning.
O Management Consultancy.
O Raising Finance.
O Mortgages, Pensions and Life Assurance.
O Supply and support of computer hardware and
software.
Bremakumar Bhalloo 591 London Road, North Cheam, Surrey SM3 9AG Telephone: 01-337-8388
Office hours: Mon to Fri 8AM to 8PM. Sats 8AM to 6PM.
r
N AA Conveyancing
Before you buy or sell your property Write or telephone us fora written estimate of our fees
SOLICITORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal Injuries Cases O Motoring Offences O Landlord and Tenant O Immigration O Unfair Dismissal O Wills Provate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGALAID CASESUNDERTAKEN
Nalliah & Xavier
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
w N. Balakrishnan, LL.B.
A. Xavier B.A., LL.B., Ph.D. (CRIM) 1 Craven Park, Harlesden, London NW108SX
Te: O1-965 7186 8 O1965 9307
الصــــــــــــــ

Page 24
DECEMBER 1987
LONDON
он сомн
Due to continued high demand - We sha
Full-time C in Februar
AAT:
Certificate in ACCO membership examin O Preliminar
O Intermedia
O Final
I.D.P.D.:
Part || Part |||||
CITY & GUILD
COMPUTER COURSES:
There are a number long term Computer Courses a\ student top
Our full-time CC HOME OFFICER
For further details & ap
The Register, L.S.C 342 Kilburn High Roac
Telephone: 01-328-99
 

24, TAMIL TIMES
SCHOOL PUTING
all be starting the following additional
OUSeS у 1988
unting latiOnS:
y te
Part || Part IV
S:
Programming Courses
Of Short term & failable to suit everyone from OfeSSiOnal
burses Satisfy EQUIREMENTS
pliaction form contact:
., Linburn House, l, London NW6 2GJ.
}66 & 01-624-2286