கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1989.02

Page 1
Tamil
WD W|| ND.3 ISSN
Sri Lanka's Bld
UNP WINS - TULI
SPECTACULAR SU
★
k IPKF Excesses k R
der Indo-Sri Lanka
x FOR RAJIV, SOUTH IS AL
 
 

75p.
0265-44 BB FEBRUARY 1989
bodiest Election
F Leaders Defeated
UCCESS FOR “EROS”
★ ★
UMPUS IN THE CAMPUS
Friendship Treaty? GONE, WILL NORTH FOLLOW

Page 2
2 TAMIL TIMES
CONTENTS
The bloodiest election in Sri Lanka. . . . . 3
Varsity Students killed . . . . . . . . . . . . . . 4. ISSN 026. For Rajiv, South is gone, ANNUAL SUBS will north follow.SLSS SLSS SLSL S SLS S SS SS SS SS SS SSLS S SS SS SSSSSSL SSL SSL SS SLS S SS 5 UK/India/Sri Lanka. LTTE wants IPKF Out . . . . . . . . . . . . . . . All other countries. Tamil Nadu Govt. Sworn in . . . . . . . . . . . 7 Published mC
. . . TAM TIM
India willing for bilateral treaty. . . . . . . . 9
P.O. BOX N-E Chief Minister opposed SUTTON, SURRE to referendum . . . . . . . . . . . . . . . s' s 10 UNITED KN
: ... . .
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or the publishers.
EXCESSES B
The Indian Peace Keeping Force (IPKF) which arrived and took up position in north and east Sri Lanka in the aftermath of the signing of the Indo-Sri Lanka Agreement in July 1987 continues to be in the island for the ostensible purpose of implementing the provisions of t"re Agreement and restore peace and normalcy. Although some battalions of the IPKF have departed purportedly following the request made by President Premadasa, an estimated 40,000 Indian troops continue to remain in the north and east.
It is true that Since the arrival of the IPKF, the bulk of the Sri Lankan security forces which subjected the Tamil people to unendurable attrocities have, by and large, been prevented from doing so. It is also true that certain legislative provisions have been enacted giving effect to some of the basic Tamil demands and also to devolve a certain measure of autonomy, the extent of which has not satisfied a substantial body of Tamil opinion.
However, the fundamental fact that has to be recognised is that neither normalcy nor peace has been restored in Tamil areas after nearly a year-and-a- half of IPKF's overwhelming presence. The holding of the Provincial Council elections and the setting up of the new North-East Provincial administration, both of which had the full backing of the Indian government and the IPKF, have not improved the situation to any appreciable degree. The basic cause for this is not difficult to see. The main Tamil militant group, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) has not accepted the new arrangements and it is in military confrontation with the IPKF. To ensure that the newly worked out arrangements are not thwarted and with a view to breaking the LTTE's resistance, the IPKF are
engaged in military operations against the LTTE and the latter is mounting counter-attacks against the IPKF.
In the course of carrying out their operations, the IPKF has Committed a considerable number of excesses, some of which are reminiscent of those indulged in by the Sri Lankan security forces in the past. IPKF personnel have engaged in indiscriminate shootings in the Course of which uninvolved innocent Civilians have been killed. Following incidents of violence in which IPKF men have been affected, hundreds of young men have been rounded up and beaten up, or the whole population in the vicinity have been subjected to Various forms of violent and Cruel treatment. Incidents
 

FEBRUARY 1989
CONTENTS
The Lanken Dilemma . . . . . . . . . . . . . . 11
-4488 Rumpus on the Jaffna Campus. . . . . . . 12 CRIPTION North-East merger effective. . . . . . . . . 13 . . £10/US$20 Thondaman Wants IPKF Out. . . . . . . . . 16 . . E15/USS30
Prof. S. Withianandan - nthly by An appreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ES LTD
121 " SM1 3 TD A loSS of Wisdom in Sri Lanka . . . . . . . 20 GDOM Tamil Co-op homes in Toronto. . . . . . . 2
The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
Y THE IPKP
of looting and raping have not been uncommon. There have been many proven cases of torture and deaths in Custody. Retaliatory action against persons and property of civilians in reprisal for attacks by Tamil militants against IPKF personnel are frequent.
The latest incident in Jaffna where two students of the Jaffna University were killed and several more seriously injured when the IPKF indiscriminately opened fire at a group of students near Thirunelveli iunction is typical of the high-handed manner in which personnel of the IPKF have been operating.
Another reprehensible and irresponsible feature of he conduct of even senior personnel of the IPKF is the nostility with which they deal with religious leaders and other men of goodwill who, not in a state of confrontaton but with a view to remedying the situation, endeavour to point out the excesses committed by the IPKF.
By employing members of other Tamil militant groups who the IPKF considers friendly in its anti-LTTE Operations, not only has the internecine rivalry among the Tamil militant groups been intensified, but also the oro-accord groups have become associated with the excesses and attrocities committed by the IPKF and Consequently are progressively losing Credibility and any support they may have had among the people.
The Indian government had in the past justifiably aised the question of gross violations of human rights committed against the Tamil people in Sri Lanka including mass arrests, detention without trial, torture, leaths in custody and indiscriminate arbitrary killings. lowever, it has allowed the IPKF to Commit the same ype of violations for too long under the pretext of peace-keeping. That the IPKF has to confront the ..TTE militarily is no excuse for these violations to be Ommitted.
The phenomenon of the LTTE and what it stands for sessentially a political question. It should be clear by low to everybody that the problem of restoring peace ind normalcy in the Tamil areas cannot be resolved nilitarily and demands a political solution. Such a olution again demands a shifting of entrenched Iositions on the part of the Indian government and the TTE and returning to negotiations and working out rrangements in which representative sections of all hades of Tamil opinion including the LTTE can take art.

Page 3
FEBRUARY 1989
THE BLooDIESTEL
UNP Wins Majority - Spectacula,
16 February - The people of Sri Lanka went to the poll on 15 Febuary after eleven years amidst the bloodiest election-related violence in the island's history. A total of 5,596,317 votes were cast representing 63.6 per cent of the total registered voters of 9,374,164.
The UNP has emerged victorious obtaining a reasonable majority over all other parties in the 225 seat Parliament taking 125 seats and obtaining 2,837,961 (50.7 per cent) of the votes cast. The Sri Lanka Freedom Party has become the main opposition party with 67 seats obtaining 1,780,599 (31.8 per cent) of the votes. The United Socialist Alliance (USA) has faired badly securing 3 seats with 160,000 votes (2.9 per cent) of the votes. The NSSP leader, Vasudeva Nanayakkara, was one of the USA candidates to win. The Eksath Lanka Janatha Party (ELJP) won 2 seats and the Mahajana Eksath Peramuna (MEP) secured 3 seats. - ܓ
In the predominately Tamil areas, the Independent Block backed by the Eelam Revolutionary Organisers (EROS) scored a spectacular success winning 9 seats in the northern Tamil district, two and one in the eastern Trincomalee and Batticaloa districts respectively. The EROS backed group secured 150,340 votes in the Jaffna district, 25,239 in Trincomalee, and 46,419 in Batticaloa receiving a total of 221998 votes. The TULF-EPRLFENDLF-TELO alliance obtained 3 seats in the Jaffna district, 2 in the Vanni district, 3 in the Batticaloa district, one in the Digamadulla i Amparai) district and none in Trincomalee securing a total of 188,593 votes. The Sri Lanka Muslim Congress secured 3 seats, one each in the Batticaloa, Vanni and Digamadulla districts, plus one bonus seat.
(from our Colo,
To To
Parties United National Sri Lanka Freed United Socialist Sri Lanka Muslir Mahajana Eksat Ersath Lanka Ja All Ceylon Tamil Tamil United Lib (TULF-EPRLF-E Independent Blo
The voting in Ta Electoral Distri Jafna
Vanni Trincomalee Batticaloa
Digamdulla (Amy
The voting in saw the comple al leadership c TULF candida warts and form the TULF like Savasithampara Anandasangary Soosaithasan w 10 seats won b were from the TELO. It is t TULF-EPRLFcontested unde each group car campaigns.
Cabinet M wanayagam wa caloa district, a the Jaywarden who contested was also defeat
The electora accompanied by
N THE KELLING FIELDS OF SRI
Five-hundred and eighty four people have been killed th between January 1st and 26th. The highest number r was 53 on Thursday (26.1.88). The day before, 37 killin In an upsurge of violence last week, 206 people were 19th to 26th of this month. In December a total of around 101 killings were reported on the day following the elec The following is a breakdown of killings reported in Ja basis : Jan.1st : 30; 2nd :23; 3rd: 22; 4th: 30; 5th : 19; 6th : 31; 17; 10th : 29; 11th: 14; 12th:17; 13th: 12; 14th: 17; 15t 20; 18th:20; 19th : 22; 20th : 23; 21st : 13; 22nd: 19; 23r 37; and 26th : 53.
(The Sunday Tim At least 79 killings have been reported in the first thi (February), according to security sources.
Forty killings took place on the 1st and 22 on the fo killings have been reported on Friday, the third day of Last month, 704 people died from violence throughou (The Sunday Tim

TAMIL TIMES 3.
ECTION IN SRI LANKA
"Success by “EROS” in Tamil Areas
bo Correspondent)
GENERAL ELECTION RESULTS al registered voters: 9,374,164 al poled: 596,317 (63.6%)
Wotes Percentage No.of seats
Party 2,837,961 50.7 125 om Party 1,780,599 31.8 67 Alliance 160,271 2.9 3 Congress 202,014 3.6 4 Peramuna 95,793 1.7 3 hatha Party 67,723 1.2 Congress 7,610 0.1 eration Front NDLF-TELO) 188,593 3.4 . 10 ck (EROS-EPDF) 221,998 3.9 13 mil areas is as follows: t Total Registered Votes Polled Percentage
592,210 265,058 44.8
141,448 47,650 33.7
152,289 106,273 67.8
216,574 169,284 78.2 parai) 265,768 224,444 84.5
the north and east also e rout of the traditionif the TULF. All the tes including its staler parliamentarians of A. Amirthalingam, M. am, V. Yogeswaran, V. ', R. Sampanthan and ere all defeated. Of the y the TULF alliance, 9
EPRL and one from o be noted that the ENDLF-TELO alliance r the TULF umbrella, ried on their separate
(inister K.W. Des defeated in the Batti
nd another Minister in
cabinet, C. Rajadurai
n the Colombo district ed.
campaign has been violence never experi
ANKA. . . .
roughout the country ported killed per day gs were reported. killed in 8 days, from 1200 were killed. And tions (19.12.88).
nuary on a day to day
7th:25; 8th:25; 9th: h: 13; 16th : 14; 17th : l: 18; 24th:21; 25th :
es, Colombo, 29.1.1989) ee days of this month
lowing day. So far 16 he month. , the country. is, Colombo, 29.2.1989)
enced before. In the south the JVP had called for a boycott of the elections backed up by a campaign of violence and murder of unprecedented proport tions. Since the nomination day, an estimated seven hundred persons, in
cluding 14 candidates were murdered.
Those belonging to or supporting the ruling UNP and the opposition SLFP and the USA were attacked. The brunt of the JVP's violence was directed at . the SLFP and the USA whose campaigns were restricted severely and therefore were greatly disadvantaged. Of the 14 candidates murdered, 8 were from the SLFP, 4 from the USA and 2 from the UNP. The protection of the state's security forces were more readi ly available and at the disposal of the UNP. The SLFP leader former Prime Minister, Mrs Bandaranaike, narrowly escaped an assassination attempt when a bomb attack was made at a meeting at which she was speaking. On the day of the elections, many polling stations were attacked and as many as 57 persons were killed. Some election officials and security personnel guarding polling stations fell victims of violent attacks.
In the Tamil areas, the LTTE had called for a boycott of the elections characterising it as a fraud that was being perpetrated by the government in connivance with the government of India and as a ruse to distract the Tamil people from their main struggle for a homeland of their own. The LTTE had put up posters discouraging the people from voting.
There have been many allegations of vote-rigging and impersonation in some areas of the country. Stuffing of ballot boxes with votes and threats. against election staff by candidates of
Continued on page 4

Page 4
4 TAMIL TIMES
Continued from page 3
the ruling party have also been reported.
Normally, the voter turnout at general elections is high and reaches as high as 80 to 85 percent. But the turn out nationally at these elections was 63.6 per cent. The lower poll is mainly attributed to the mass scale violence unleashed by the JVP before and on the day of the election, particularly in the deep south of the country. The LTTE's boycott call only had a limited response in the north of the country.
STUDENTS CAL FOAR NATIONALSATION
OF NORTH LANKA MEDICAL COLLEGE
The North Lanka Medical College (NLMC) Students Association in Jaff. na have called for the nationalisation of the college in the event the government decided to nationalise the North Colombo Medical College (NCMC) in Ragama.
The secretary of the NLMCSA, E. Devarajah said that the decision, taken at a general meeting of students held during the previous week, has been conveyed to the Secretary to the Treasury, Mr.R. Paskaralingham, and Mr.K.W. Devanayagam, Minister of Home Affairs, when a deputation of the students met them.
The students found it extremely dif. ficult to pursue their studies due to continuing IPKF operations and lack of clinical facilities at the Tellipalai District Hospital, Mr. Devarajah added.
A batch of 56 medical interns who completed the 2nd year examinations in June 1987 in the NLMC are affected due to the non-availability of clinical facilities at the Tellipalai Hospital. A total of 136 students who have paid Rs.125,000 each as fees waste their time due to the failure of the University Authorities to upgrade the Hospital. If it had been upgraded, clinical facilities would have been available for students.
SECRETARIES OF N-E PC
Former Registrar of the Jaffna University, V.N. Sivarajah, has been appointed Chief Secretary to the newly formed North-East Provincial Council.
M. Pathmanathan, a former Assistant Government Agent has been appointed Secretary to the Chief Minister of the North-East Provincial Council. He was LTTE's nominee as the Chief Administrator of the illfated Interim Administrative Council under the Indo-Sri Lanka Agreement.
TVVO V AND 8 II
Two students of t Jaffna in Northern killed and eight oth seriously injured wh Indian Peace Keepin at a group of und February.
At the time of University students demonstration at TI tion in protest again into the Universit February in the coul search for someone v run into the Univers
The two dead st identified as N. Sath Medical Faculty stu udutivu, and S. Jega Science Faculty st Punkudutivu.
The injured stude to the Jaffna. Ger undergo emergency
MALOWAN
IMPLICATE NABORT
President of the Repl Maumon Abdul Gay the Tamil militant g beration Organisatio (PLOTE) and its lea waran of being involv ted coup to overthrov on 3 November last y
Speaking in the N ment on 1 Febru Gayoom said that ir revealed that PLOT had planned the cou Maldivians and wer masterminding the S which was aborted tervention of 1500 In
President Gayoom tigations had been were about 70 Sri among the captured Tamil speaking off obtained from South the captured men.
The report of in been sent to the M. General but no date any trial. The Presid to how many people trial, but it was rept 150 persons are b connection with the
It should be noted coup attempt, when r buted a PLOTE conn vigorously denied the

FEBRUARY 1989
ARSITY STUDENTS KILLED NJURED IN IPKF SHOOTING
he University of Sri Lanka were mer students were hen soldiers of the g Force fired shots ergraduates on 2
the shooting, the were engaged in a Thirunelveli Juncst the IPKF firing y Campus on 1 se of conducting a who is said to have sity compound.
udents have been yendra aged 23, a ident from Punknathan aged 23, a udent also from
nts were admitted heral Hospital to
surgery.
Tension mounted throughout Jaffna town following the shooting incident, and the University and schools around the town were closed as students began a boycott of classes.
Religious and citizen's leaders of Jaffna have condemned the action of the IPKF, and the Vice Chancellor is reported to have sent a report of the incidents and the resulting tension to the authorities in Colombo. The Chief Minister of the North-East Provincial Council is also reported to have condemned the action of the IPKF stating that the IPKF would appear to have fallen prey to the provocations of elements bent on violence to disrupt the return to peace and normalcy.
A hartal called to protest against the shooting of the students by the IPKF was reported to have been a resounding success as all activity in the Jaffna peninsula came to a grinding halt.
PRESIDENT ES PLOTE VECOUP
ublic of Maldives, oom, has accused roup, Peoples Lin of Tamil Eelam der Uma Mahesred in the attempv his government
#ᎾᏋᎡᎢ .
Maldivian Parlialary, President nvestigations had E and its leader up with dissident e responsible for eaborne invasion by the timely indian paratroops.
added that invesdifficult. There Lankan Tamils mercenaries and icers had to be India to question
vestigations had aldivian Attorney had been set for ent did not say as would be put on orted that around eing detained in attempted coup.
that following the news reports attriection, its leaders
3II).
REFERENDUM ON MERGER WILL LEAD TO RETURN TO ARMED STRUGGLE
Any move by the government to hold a referendum in an attempt to re-divide the merged North-East Provinces would create a situation for Tamil organisations, including the Peoples Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOT) to return to armed struggle, according to the General Secretary of the Democratic Peoples Liberation Front (DPLF- the political wing of PLOT), B. Sivaram.
Mr. Sivaram said that even those Tamil groups which had accepted the Indo-Sri Lanka Accord did so on the basis that the two provinces would be merged. Even the EPRLF which admi
nisters the merged North-East Provin
cial Council would be out of office with the council being dissolved as a consequence of the referendum.
A referendum resulting in the disintegration of the traditional homeland of the Tamils would also mean the loss of territorial security for the Tamil people. In those circumstances, there would be no alternative but to resume the armed struggle which would have the support of all Tamil groups, Mr. Sivaram added.
It is also to be observed that the TULF, EPRLF, ENDLF and TELO which are contesting in the general elections as a single Front have pledged to ensure that the North-East Province continues to remain merged on a permanent footing and that the powers devolved on the Provincial Council should be enhanced.

Page 5
are is gess
FEBRUARYge9
MADRAs NewsLETTER
by Arjuna
FOR RAJIV, SOUTHIS ALL G(
WILL NORTH FOLLOW
I am no astrologer, but you do mot need astrology to predict that Indian Prime Minister Rajiv Gandhi's future has come under malefic stars from now on. When asked at a crowded Press conference soon after his election victory whether he considered his party's triumph as a vote against the AIADMK, Chief Minister Karunanidhi said: "It is a verdict against the Prime Minister, and his activities and speeches in Tamil Nadu to put down Dravidian sentiments." For a busy Prime Minister in this vast country to make ten visits during five months (in between his constant foreign tours) the Tamil Nadu stakes must have been incredibly high indeed. Never before did a State Assembly election matter so much to Rajiv Gandhi and his government as this one. Although the Congress had lost its grip on Tamil Nadu with the emergence into power of the DMK in 1967, it managed to retain a toehold in the state first by lining up with the DMK in 1971 and later by fraternising with MGR, and humouring him in turn until his death. It continued its toehold for one more
year by imposing President's rule and
spreading its influence through a Governor. The sensible policy, as many chagrined Congress supporters say af. ter the verdict, would have been to continue the same policy, to have teamed up with Jayalalitha and her AIADMK, even given in to her de
mand that she shall be the CM, and
weaken the Dravida movement influence by working under cover of one Dravida party or other. Observers say that what stood on the way of such a course were two factors: G.K. Moopanar's insistence that Congress is strong enough to go it alone if the Prime Minister took a personal hand in the electioneering, and the Prime Minister’s own egoïstic acceptance of Moopanar's advice. Reporting the election campaign an Indian periodical said:
“With so much to gain or lose, it is perhaps no surprise that Rajiv Gandhi has staked his reputation as a votegetter in the forthcoming election... No Indian Prime Minister has toured Tamil Nadu as extensively as he has. Trips during which he has journeyed into the hinterland, donning odhotis' and 'angavastrams, patting little children affectionately, hugging grown-up men and chatting up women. Telling the people that only the congress can save them from the awful legacy of 20
years of Dravidian rule. Rajiv Gan
M. KAR
TAMIL N
Party name
D.M.K. AIADMK-JL Congress(I) AIADMK-JR CPI(M)
C.P. Janata Dal
M.L.
AIFB ; ii B.J.P. - Lok Dal TNC-K INC-S INC-J
NC-JB Independents Total
Some interesti OTwo party lea. actor-politician S OFour Congress M.P.s, Tindivana Nadu Congress C O Congress Con majority of 1092 O The DMK wa Congress-I lost th 33 and the AIAD O The AIADMK one seat, while th Seats. O In one constitu were Independen 67,959 votes, whi votes OOnly three out O All but two of defeated. O Ten women ha O Well-known Neduncheliyan, S
 
 
 

TAMILTIMES 5
dhi's tours have attracted large erowds and have helped the party tremendously,' says Tamil Nadu PCC(I) chief G.K. Moopanar, the party's nominee for the Chief Minister's post. In the absence of MGR, the poor DN E, man now looks to Rajiv for empathy. Adds general secretary K.V.Thanga- balu: "MGR's charisma has been replaced by Rajiv's. Rivals like Karunandhi and Jayalalitha are not a patch on him in this respect."
Well, now even the little foothold in Tamil Nadu has gone. Even in the years to come, it might be the new leader of the Opposition, Ms. Jayalalitha who might be in a position to take on the DMK, not the Congress-I. Even before the Tamil Nadu election, Congress-I had to put up with the sneers that the party which was a national party at the time of Nehru and Indira Gandhi has been reduced to a regional party of the Hindi belt under grandson and son Rajiv Gandhi. Four Opposition parties have now stable governments in all the four southern states-Telugu Desam under N.T. Rama Rao in
JNANDH
ADU ELECTION RESULTS AT AGLANCE
Seats Votes' Percentage Seats Lost Contested Secured WO Deposit
202 79,89,705 33.44 151 O 201 51,81,040 21.68 27 33 215 48,35,710 20.24 26 55 177 21,80,805 9.12 1 41 20 8,23,946 3.44 15 ഷഷ്: 0 --ഷ 13 2.95,160 1.23 3. 5 10 2,82,647 1.18 4་ ས་ག །བྱ་བ་ལ་ 5 86,912 0.36 O 3 3 17,892 O.O7 O 3 35 83,850 0.35 O 34 2 1,680, O 2 8 26,119 0.10 O 8 5 2,728 0.01 O 5 2 850 m O 2 3 672 O 3 2,069 20,36,884 8.52 5* 2,040 232 2,38,87,412
ng facts
lers who failed to win their seats - Janaki Ramachandran and ivaji Ganeshan. -Ibigwigs who lost-Union Minister M. Arunachalam, and three m Ramamurthy, P. Rangarajan Kumaramangalam, both Tamil }ommittee secretaries and L. Balaraman. mmittee chief G. K. Moopanar scraped through with a thin votes, s the only major party not to lose a deposit anywhere, while heir deposits in 55 constituencies. the AIADMK (Jayalalitha) in MK (Janaki) in 141 constituences. (Janaki) group polled over 9% of the popular vote and won only e CPI(M), and electoral ally of the DMK polled 3.4% and won 15
ency - Erode-there were no less than 50 candidates, 45 of whom ts. Subbulakshmi Jagadeesan of the DMK won the seat with le the independent candidate at the bottom of the list secured 15
of the 14 M.P.s who contested, won their seats.
the AIADMK Ministers who were in the MGR cabinet were
ve been elected to the new Assembly, five of them from DMK. politicians who lost include P. Nedumaran, Aladi Aruna, $.D. Somasundaram and R.M. Veerappan.
ܣܘܝܕ

Page 6
6 TAM TIMES
Andhra Pradesh, the Janata in Karnataka, the CPI(M) in Kerala and the DMK in Tamil Nadu; despite various conspiracies in which Congress-I has now become adept, to dislodge and destabilise the state governments. But the more important question now is: how safe is even the Hindi belt for the Congress-I? Several significant developments have occurred in the north around the same time the Tamil Nadu elections were held, two of them which look positive for the Congress-I - the formation of Congress-I governments in the two tiny frontier states of Mizoram and Nagaland. As against this, two large states in the Hindi belt, Bihar and Madhya Pradesh are in the throes of a political crisis as a result of internal squabbling withim the Congress-I. A party heavy-weight and Madhya Pradesh Chief Minister Arjun Singh has been replaced by Union Health Minister Motilal Vora. While one section of the Congress legislators want the ouster of the Chief Minister in Bihar, in Madhya Pradesh dissident Congress legislators are opposing the appointment of Mr. Vora. It is a virtual revolt against the party high command. A senior Congress-I member of the Rajya Sabha has even called for an alternative leadership within Congress-I. The member, Mr. Chimanbhai Mehta, has attacked what he called “the deliberate cultivation of a feudal culture of loyalty to the leadership at the cost of principles.” Meanwhile, in Tamil Nadu, the Congress defeat has brought to the surface the internal
Rajiv: Wha bickerings within the murthy, M.P. has de ignations of Mr. Moo Minister P. Chidam split, the second in r not be ruled out. As f success in Mizoram they will have little ef in the rest of the coun these two states wi insurgencies togethe out one and a halfmi) don the undefined ga in order to pay off their past is any guid no hesitation in char once again the mome) assumes power in De There is no hidin Eelam Tamils, wheth
LTTE WANTS IPKF OUT AN
The leadership of the Liberation Tigers of Tamil Eelam in a letter dated 7 February addressed to the UN Commission on Human Rights has appealed for the mediation of the United Nations to find a negotiated political settlement to the ethnic conflict. Asking for immediate ceasefire and Indian troop withdrawal, the LTTE leadership has suggested that the United Nations could play a positive and constructive role in establishing peace in the Tamil homeland.
The following are extracts fom the letter:
"The Indian troops, under the cover of peacekeeping operations continue to engage themselves in a ruthless and brutal war against the innocent civilian masses causing intolerable suffering to the Tamil people. In total violation of all norms and principles of human rights, the Indian army of occupation has been carrying out a vicious campaign of persecution and terror in the form of mass arrests, imprisonment, torture, rape and extrajudicial executions. In recent months alone, hundreds of innocent people have been senselessly murdered and thousands have been rounded up and held in custody in various army camps.
Some of these inno being subjected to wo) man cruelties.”
“The Indian militar Tamil homeland is fu. by the terrorism of th Tamil armed groups ( and TELO) who h months, unleashed a lence, murder and areas with active co Indian military authc agents and informan army and functioning these mercenary gro minated more than tw inent Tamil citizens."
“We wish to brin attention that the G dia, in collusion with regime, has clamp sources of informatio attempt to hide from community various c ties committed by the its quisling armed g Governments have censorship on the loca refused fact finding ternational human tions."
"The Indian interve
 

FEBRUARY 1989
next?
party. K. Ramamanded the respanar and Union baram. An open cent times, canor the Congress-I and Nagaland, fect on the events try. Politicians in th a history of comprising ablion people, often urb of Congress-I local grudges. If e, they will have iging their party nt a different one lhi. g the fact that er they live in Sri
Lanka or in Tamil Nadu, or out in the West, are breathing a sigh of relief over the DMK victory in Tamil Nadu. Answering a question at his Press conference, Mr. Karunanidhi said that until now his party was in the opposition, and had voiced its concern for a
stable and peaceful Eelam. Now the
party would utilise its position as the
ruling party to work for the establish.
ment of “real peace” in Eelam. To
another question, he said that LTTE leader Prabhakaran had conveyed his sentiments that a DMK government in Tamil Nadu would help to resolve the ethnic Tamils issue in the island in a smooth way. The DMK would not belie the expectations of the LTTE leader and the Lankan Tamils. As far as the Eelam tamils are concerned, what is more meaningful is not the DMK victory alone, but the fact that the DMK
today is a constituent party of the National Front of Opposition parties
which on present form has a good chance of snatching power from the Congress-I in the centre, at the general
elections before the end of the year.
The views of these opposition parties on the Rajiv Gandhi government's mis
adventure in Sri Lanka are well
known. Even making an allowance for the well-accepted fact that politicians
in power cannot afford to adopt the
same strong postures they do while in opposition, there will be no denying the fact that any alternative government in Delhi would be in a position to do better than the present power-axis on the Sri Lankan issue.
D SEEKS UN MEDIATION
cent people are st forms of inhu
y atrocities in the ther aggravated e Indian backed EPRLF, ENDLF, lave in recent campaign of vioterror in Tamil nnivance of the rities. Acting as Es to the Indian as death squads, ups have extero hundred prom
g to your kind overnment of In
the Sri Lankan d down on all n in a deliberate the international times and atrociIndian army and roups. Both the mposed rigorous media and have missions from inrights organisa
ntion has created
frightening conditions of civil war in the Tamil as well as in the Sinhala nations. In a desperate effort to salvage the Accord, the Governments of India and Sri Lanka have embarked on ruthless methods utilising their military machine to terrorise and subjugate the civilian masses. The mock elections that were stage-managed in Tamil areas were aimed to install Indian backed puppet groups as provincial administrators callously disregarding the democratic wishes and aspirations of the Tamil people.”
"Our people are deeply disillusioned and disappointed with India's policy and have lost all trust and hope in Rajiv's Government. The Tamil people are now convinced that the Indian administration has aggresive and hegemonistic designs in the region with the purpose of consolidating its strategic and geopolitical ambitions rather than to secure the interests of the Tamils.”
"The majority of the people in Sri Lanka, both Tamil and Sinhala nationalities, are firmly opposed to the Indian military presence. It is the considered view of the people of the island at large that the Indian military presence will not serve the interests of

Page 7
༢༦་༧་༢ FEBRUARY 1989
TAMIL NADU GC
DMK Administration
A 17-member Dravida Munnetra ,
Kazhagam ministry led by 65-year-old Chief Minister Muthuvel Karunanidhi has assumed the reins of the Tamil Nadu government after being sworn in on Jan 27.
A galaxy of national opposition leaders, including the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Karnataka and Kerala, as well as National Front leaders V. P. Singh and Anjit Singh, watched Governor P.C. Alexander administer the oath of office to Karunanidhi and his colleagues at Valluvar Kottam, a memorial for the poet-saint Tiruvalluvar. Thousands of people who had turned up to watch the proceedings burst into hysterical cheers as Karunanidhi read out the oath in Tamil.
Vallu var Řottam, the location for the oath-taking ceremony was conceived and designed by Karunanidhi when he was previously Chief Minister. But a week before the memorial was to have been inaugurated in 1976, his government was dismissed and President's rule was imposed. Following this, Karunanidhi was not even invited for the inaugural function. He had then vowed that he would enter the premises only as Chief Minister, and the promise was redeemed thirteen years later.
Portfolios Listed
Karunanidhi retains several important portfolios including Home, Finance, Planning and Industries. While party secretary-general K. Anbazhagan is the Education Minister, Deputy Secretary-General S.J. Sadiq Pasha will be Minister of Law. The other ministers and their portfolios are: Nanjil K. Manoharan (Revenue), M. Kannapan (Transport), K.P. Kandaswamy, owner of The Tamil daily Dinakaran, Hindu Religious and Charitable Endowment), Ko. Si. Mani (Agriculture), N. Veeraswamy (Food), Pon. Muthuramalingam (Information and Labour), Veerapandi Arumugam (Rural Development and Local Administration), Durai Murugan (Public Works), Mrs. Subbulashmi Jagadesan (Social Welfare), Dr Ramakrishnan (Adi-Dravida Welfare), Dr. Ponmudideivasigamani Public Health), K.N. Nehru (Electicity), Dr. Chandrashekaran (Animal Husbandry) and S. Thangavel (Handlooms).
Addressing a public meeting shortly after being sworn in, Karunanidhi said that despite a serious financial crisis the state was currently facing he would redeem the pledge made in the election manifesto "Give me just a hundred days and I will honour my promises he said.
Rice Stoc
He said his first streamline the adr it back on the rail we have assumec when the state Hardly three mont he said.
In a move aim financial crisis, already appointed nomist, S. Guhan, a servant, Guhan h. post of finance sec government when Chief Minister. U with the late M. Guhan resigned hi been the director of Developmental Stu
The Chief Minis government was dis state treasury had crore rupees. But r ury is minus 70 crt the situation to M. "misrule”.
Celebratior To mark the DM
Jan
Janaki Ramachand dia Anna Dravida M faction was favoure elections, has decic politics. She had hea 13 months.
Janaki Ramacha Chief Minister for death of her husb le a der of the Ramachandran, an sion on Jan.31.
Her decision com after her faction wo of 125 contested in tions. She herself Andipatti, from wl band was elected in
Merger b
Janaki's decision
max to projected tween her faction Jayalalitha. The m initiated after pres level leaders and
that an undivided have fared much be
A projected meeti and Jayalalitha however, failed AIADMK leader R

TAM TIMES, 7
VT. SWORNIN
Takes the Reins
's Depleted priority would be to ministration and put s. "It is unfortunate power at a time reasury is empty. h's rice stock is left'
2d at tackling the Karunanidhi has a well-known ecos his adviser. A civil ad earlier held the retary in the state Karunanidhi was hable to get along G. Ramachandran, s job and has since Madras Institute of dies.
er said, "When my missed in 1976, the a cash balance of 14 ight now the treasres.’ He attributed G. Ramachandran's
on Beach IK's assumption of
power, a victory celebration was held on the Marina beach in the evening. It was attended by several senior national leaders including V.P. Singh and Ajit Singh, Andhra Pradesh Chief Minister E.K. Nayanar and Karnataka Chief Minister S.R .Bommai, who proclaimed that "by the end of the year' the opposition victory will spread to every corner of the country'.
The speakers emphasized that now the four southern states were ruled by non-Congress governments “we can settle problems by mutual discussion, and don't have to run to New Delhi’. To mark this new spirit of cooperation, Karnataka Chief Minister Bommai announced that he will be releasing immediately Cauvery water to save standing crops in Tamil Nadu. Similarly, Rama Rao said he will see to it that Krishna waters from Andhra reached Madras' so that the city did not face a water shortage.
All the leaders stressed that the huge mandate won by the DMK was a vote against Prime Minister Rajiv Gandhi. "It is time Rajiv resigned and secured a fresh mandate to rule', they said.
aki Quits PolitiCS
ran, whose All In- n his supporters were reportedly against
Iunetra Kazhagam d in the Assembly led to quit active ded the faction for
Indran, who was 22 days after the and and founderAIADMK M. G.
nounced her deci
Les hardly a week n only one seat out the January elecwas defeated from Lere her late hus
1984. id flops comes as an anticlimerger efforts beand that led by erger moves were sure from Middleworkers, who feel AIADMK would tter at the polls. ng between Janaki ere on Jan. 31, to materialize. M. Veerapan and
s
the merger.
Pressure from leaders
In her statement, Janaki said she decided to lead the party after M.G. Ramachandran due to pressure from party leaders.
The Janaki faction had, in fact, earlier won a victory of sorts when the Madras High Court directed the Jayalalitha faction to turn over headquarters of the undivided AIADMK to the Janaki faction.
Urges unity leader
Jayalalitha, in a statement, said some 'selfish' persons who hindered earlier unification moves, won again. However, she said that Janaki should not succumb to such elements and head the unified party.
Jayalalitha said that the merger alone could save AIADMK workers from attacks by the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) which swept recent Assembly elections. She alleged that Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi planned to dismantle the party built by M.G. Ramachandran and that party leaders should not allow that to happen. Jayalalitha's faction won 27 seats in the election.

Page 8
8 TAMIL TIMES
THREE POLICE STATIONS ATTA(
FIVE POLICEMEN KILLED
Armed gangs, allegedly belonging to the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), attacked two police stations in Sri Lanka's capital, Colombo, and one other in its suburb on 28 January in the course of which five policemen including a Sub-inspector were killed and the attackers got away with a considerable number of weapons.
The three police stations attacked were at Bambalapitiya and Mattakuliya within the city limits and the Ragama Police station. All three attacks were mounted between 7 and 8pm on 28 January by armed gangs which arrived in vehicles.
The attack on the Bambalapitiya police station was carried out by a gang of a dozen men dressed in black who made their entry into the police station through the seaside and made their way direct to the armoury. A
policeman, named Dh challenged the gang a ployee, named Saman were promptly shot de ing gang had hijacked a police driver himself in which they transpor they had removed fro The police driver anc abandoned when the another vehicle at gur they transported their and ammunition.
In the attack at Ma station, Sub-Inspector, Silva and two police killed and three polic jured in the attack on station. The get-away the Ragama attack hac the way in which a gu the police station wa following day.
KILLING - IN CINEMA & FOR REAL
A drama on screen became drama in real life at a cinema in the south Sri Lankantown of Wadduwaon 23 January. The cinema “Vince' was screening the currently popular Sinhala film “SATANA” (meaning “Struggle”), which living up to its name includes several gory fights. But what happened on that day during one of those fights was a little more than what the audience had expected.
While Sanath Gunatillake was battling it out with Robin Fernando for the third and final time on screen, each one determined to destroy the other, a gunmen entered the cinema, and standing at the doorway, shot dead with a single bullet the occupant of the first class seat by the door. The killer timed it perfectly - amidst the cacophony of gunfire on the screen, no one in the packed cinema distinguished the real gunshot from those on the screen.
In the meantime, the killer, unsuspected by all, slipped out of the cinema and escaped on a motorbike.
Incidentally, the fight on the screen ends when Robin dies, killed by Sanath. In a final ironic quirk of fate, the dead man in the audience has been identified as Sanath Perera, an exhomeguard from Wadduwa.
(Sunday Times, 29.1.89)
GUNMEN RAID YAL DEVI TRAIN
In a daring daylight robbery on 29 January, an armed gang got away with cash amounting to several thousands of rupees from the Buffet of the Colombo-bound 'Yal-Devi' train.
Eye witnesses to the incident re
ported that the raic about ten boarded the wachchiya. While two into the engine sect boarded the Buffet cal er of the train was fo train at gun-point neal post between Medawa rasangahawewa. Whe ped at a point about 1 Anuradhapura, the ga brandished their weap the staff and got away collections.
ANURA B. THA A PARTY HE DI
It was India’s Repu scene was the spaciou House, the official r Indian High Commis Indian sarees vie for local silks and s Brothers business s mats and local societ ching delicacies fro Calcutta.
Enter former Opp Anura Bandaranaik black shervani suit, the ones worn by to cos and officials. Mr and High Commissic have crossed swords seen chatting by the the lawn. A departin walks up to the ci shakes Anura B. by thanks him for th SLFPer winces. Enc curtain rises, the sh B is at the Australia reception still trying the earlier body-blov (The Sunday Obse

FEBRUARY 1989
CKED
armaratne who nd another eml, at the station ead. The attacka police jeep, got to drive the jeep ted the weapons m the armoury. l the jeep were raiders hijacked point in which haul of weapons
ttakuliya police s Ariyaratne de constables were remen were inRagama police
vehicle used in d over-turned on n removed from s found on the
ders numbering train at Meda
armed men got ion, the others riage. The drivrced to stop the r the 142nd mile chchiya and Pan the train stop5 miles north of ng in the Buffet bons, threatened y with the day's
NKED FOR DN’T HOST
blic Day. The is lawn of India esidence of the sion. Glittering attention with ober Brooks uits, as diploy mingle munm Bombay to
osition Leader e dressed in a very much like p Indian politiBandaranaike ner Dixit, who sometimes are steps leading to g woman guest onversing duo, the hand and e party. The of scene. The rvani-clad Mr. h National Day to recover from
. ver, Colombo, 29.1.89)
FERCE LITTE-IPKF CLASHES
LTTE guerillas engaged personnel of the IPKF at several points in the Jaffna town and fierce clashes were reported to have occured lasting severall hours.
The clashes began at about 11am when LTTE men opened fire at a sentry point near Jaffna Fort. A short while later a loud explosion was heard which caused a panic situation among the people of the town. Several residents vacated their homes and rushed seeking shelter in the compound of the Jaffna General Hospital where the Red Cross had its post. Traders put up shutters and transport came to a halt as the exchange of fire continued for hours.
The LTTE claimed that two IPKF soldiers were killed and many others wounded in the course of their attack.
In another shooting encounter near the Jaffna Hindu College in which the LTTE and EPRLF men were involved, a teacher named Shanmugalingam and a student were killed in the 'crossfire' and several others injured.
On the same day three EPRLF members were "executed in Sithandy, Mannar and two IPKF men killed 4 others injured in Trincomalle, an LTTE press release stated.
USA CANDIDATE 8 FAMILY KILLED
A United Socialist Alliance (USA) general election candidate in the central Province, Nissanka Karunatillake, his father A.G. Karunatillake, his two brothers Ananda and M.R. Karunatillake, his brother-in-law, R. Jayatissa and his uncle M. Jayasinghe were gunned down on 25 January in the candidate's residence allegedly by a gang of JVP gunmen.
The gunmen had arrived at the residence at Poojapiya in Katugastota posing as police officers and ordered the candidate to produce the firearms in his possesion for a routine check. The unsuspecting candidate had handed over two repeater guns and a pistol. One of the gunmen had pretended to examine a repeater gun and without further ado directed it at the six victims and riddled them with bullets. All the victims died instantly.
IPKF RETALATES
Indian soldiers were reported to have gone on a rampage killing at least five Tamils and burning eighteen shops and houses in the Pesalai area in Mannar following the killing of three soldiers belonging to the IPKF on 22 January in a land mine explosion allegedly caused by the LTTE.
In the rampage, a large number of civilians including women and children had been assualted by IPKF men.

Page 9
FEBRUARY 1989
INDA WILLING TO CON BATERAL FRIENDSHIP
Indian High Commissioner J.N. Dixit has conveyed to President R. Premadasa that the Government of India is willing to consider the suggestion from Sri Lanka for a bilateral Indo-Sri Lanka Treaty of Peace, Friendship and Co-operation on the principles of mutual benefit and reciprocity.
President Premadasa has indicated that draft of the Treaty will be conveyed to the Indian Government in the near future, an Indian High Commission press release said.
The following is the full text of the release: “High Commissioner Dixit callled on His Excellency President Premadasa on the evening of 17th January on his return from Delhi. High Commissioner conveyed a message from Prime Minister Shri Rajiv Gandhi to H.E. the President. The High Commissioner conveyed that the Government of India has taken note of the positive steps taken by H.E. the President to devolve powers to the NorthEastern and other Provincial Councils in conformity with the 13th Amend
ment to the SI and the Provinc also conveyed
ment of the de sponsive to eff and aspiration: provincial level stability and un
"High Comm that the Goverr to consider th Lanka for a bi Treaty of Peace eration on the benefit and reci Premadasa ind the Treaty wou Government of ture.
"High Comm that the withdr of the IPKF official stateme ment of India ( 1989 has beer further withdr. within the fral ment.”
NORTH-EAST Pc ELEc
CHALLENGED
Poopalapillai Chandrakumar, a candidate of the United National Party at the North-Eastern Provincial Council elections held in November last year, has filed a petition in the Court of Appeal challenging the validity of the elections held in the Administrative District of Batticaloa and seeking an order to get then declared null and void.
Chandrakumar, who contested in the Batticaloa District, has cited as respondents eight candidates of the EPRLF, three candidates of the SLMC and the Elections Returning Officer of the District.
Citing several alleged instances of intimidation and violence and threats
seeking to prev Chandrakumar sought the elect and void on the general intimid result of which were prevented party of their ch
Complaining election law, Ch alia, alleged tha were allowed i including mem armed member polling stations that the applica on voters and ( dures were not
LTTE WOWS TO FIGHT TO THE
"We are fighting for separation . . . nothing more, nothing less. We will fight to the last man . . . to the last drop of blood”, Theepan, who is in charge of the political wing of the LTTE in the northern Vadamarachchi area, is reported to have said in the course of an interview given at an undisclosed place, according to a Reuter report datelined 19 January.
Theepan is reported to have added that "We are fighting for our lives. The Indians are pitched everywhere. Our movements, unlike before, are restricted. We can't send them away. But we won't allow them to kill all of us."
The LTTE wo Indian troops ol “anyone who se rights. The LT mount attacks because, “We d that'.
In regard to t elections, Thee requested the choice is, howe force them”. T elections only a ment solution t “also there mu tions".

SIDER A
TREATY
i Lankan Constitution ial Councils Act. It was that further improve}volution of powers reective decentralization s of the people at the would strenghten the nity of Sri Lanka.
issioner also conveyed nment of India is willing e suggestion from Sri lateral Indo-Sri Lanka , Friendship and Coopprinciples of mutual procity, H.E. President licated that a draft of uld be conveyed to the ' India in the near fu
issioner also conveyed awals of some elements as announced in the nt issued by the Goveron the 1st of January, 1 completed and that awals will take place mework of that state.
TIONS
ent ballots being cast,
in his petition has ions to be declared null grounds that there was ation of electors as a a section of the electors from voting for the hoice. of non-compliance with andrakumar has, inter tunauthorised persons inside polling stations bers of the IPKF and s of the EPRLF, that were short-staffed and tion of the indelible ink ther prescribed procefollowed.
LAST MAN
uld continue to fight * Sri Lankan soldiers or eks to deprive us of our "TE does not intend to on IPKF military camps on't have fire power for
he forthcoming general pan stated, "We have people not to vote. The ver, theirs . . . we won't he LTTE would contest fter there was a perma(o their demands, and st be peace before elec
TAMILTIMES 9
ANNAMALA KILLING CONDEMNED
Attorney-at-Law A.K. Annamali, who is also the Nava Sama Samaja Party's northern Province Organiser was shot and killed on 11 January by two gunmen. Annamalai was at his residence in Colombuthurai, Jaffna, when the gunmen attacked.
Annamalai was popularly regarded as a friend of the poor and oppressed. His name was put down in the national list of the United Socialist Alliance for the selection to Parliament after the February 15 general election. He was a Polibureau member and Secretary of
the Committee for Nationalities of the NSSP.
The LTTE has claimed responsibilit for the killing.
The NSSP has characterised the assassination of Annamalai as "one other cowardly act of petty bourgeois Tamil reaction'. Their statement said that Annamalai 'stood for the freedom of the Tamil speaking people. He never hesitated to point out the dangers of continued presence of the Indian army and wanted them out on the basis of a democratic transfer of power to the Tamil people. At the same time he was for the unity of the working people and was a true internationalist . . . He had to fight Tamil pettybourgeois reactionary chauvinism while fighting for the self determination of the Tamil nation'.

Page 10
10 TAM TIMES
“WEARE OPPOSED TO A REFEREN SAYS CHIEFMINISTE
The following is an interview with the Chief Minist North-East Provincial Council, Mr.A. Vara Perumal (Sunday Times, 15.1.89):
Q: Your group already holds power in the Provincial Council. What do you expect from representation in Parliament?
A: Parliament is different from the provincial government. In Parliament, the questions of the Tamil people, and the questions of the working people of this country will have a voice through our representation. And Parliament is a stage to raise the voice of our real democracy and against oppression of all kinds. That will be the role of the Parliamentary membership of our part.
Q: What kind of Tamil questions would you want to raise in Parliament?
A: More devolution of power to the Provincial Council, security matters, state aided planned colonisation, if there is any discriminatory action by the centre towards the Tamil speaking people. Q: The LTTE does not intendentering the Parliamentary process. Wouldn't it pose a threat to you?
A: Today the LTTE is not a military threat. It is only a nuisance. And most
of its leadership is running out of the country. The LTTE is not an increasing factor, it is a decreasing factor.
Q: Then why have you formed an aliance with the TULF, TELO and ENDLF to contest the elections?
A: The alliance is purely to avoid splitting Tamil votes. We do not have any common policy or anything like that.
14 TAMIL CIVILIANS KILLED
Fourteen Tamil civilians were killed by personnel belonging to the Sri Lankan security forces in the village of Mahaerampaikulam in the northern Vauniya district on 17 January.
The killings were carried out in an apparent retaliation to the death of two soldiers belonging to the National Auxiliary Force and a Sinhalese civillian on the same day at Atabagaskada, five miles off Vavuniya in the course of an attack by armed militants belonging to the LTTE.
In a similar incident which occured on 20 January at Silavatturai in the north-western Manna district, a number of civilians were killed in retaliation to the death of seven Sri Lankan soldiers who, while on a routine mission, were ambushed by Tamil militants.
Q: But one member the TELO has Offerec of the seats if it wins allow members of the you agree with this?
A: Why do we have all, it will be a peopl LTTE has to come out all the facilities for th the democratic proce But they have to con credibility, and let the
Q: Why are you so o votes getting divided' the forthcoming Refe A: To strengthen Tam our main motto all continuing that, Unity It is very necessary. T oppressed minority ar. unity to struggle for rights. Q: Do you oppose the the East, and will you in your election camp A: Our principal positi we are opposed to t Even when the acco) before us we told the ment at the time t drafted that that is ou tion. Even though the in the Indo-Lanka acco sary for the Tamil peo so we accepted it. S question to the Sinha this country. They merger should be decic ern Province only. Wh is so, then the Tamils
Following protests civilian Tamils in an retaliation and for no investigation into th team of Sri Lankan m been ordered by Brig Silva, Commander of
Pending the probe, of the fifth Battaliol Light Infantry (5-Cl Mannar and Vavur moved to other areas their involvement in civilians. This action followed representatic Chief Minister of No cial Council, Mr. Perumal.
FOUR BANK
Four gangs of young ‘galkatas” (homemad bombs walked into Rural Banks in the trict in broad dayligh

FEBRUARY 1989
DUM ONNORTH-EAST MERGER" R, N-E COUNCIL
r of the
haraja
of the alliance, to resign some in Parliament to LTTE to join. Do
o do that? After es” decision. The We will provide mto function in ss without fear. test, prove their
people decide. posed to Tamil 'It is because of rendum?
tl unity has been along. We are is for all things. he Tamils are an d there must be our legitimate
Referendum in make it an issue aign? on has been that he Referendum. rd was brought Indian governhe accord was ir principal posire were defects rd, it was necesple at that time, till, we have a la leadership of are saying the led by the Easty is that? If that can also decide
at the killing of exercise of pure other reason, an 2 incident by a ilitary police has adier Ranjan de he district.
jver 100 soldiers of the Ceylon I) stationed in iya have been on suspicion of the killings of and the probe ns made by the th-East ProvinVaratharaja
S ROBBED
men armed with
shot guns) and ur state owned ambantota Dison 31 January
whether they want to live with the Sinhalese or not. This is a tricky game played by the Sri Lanka government to weaken the strength of the Tamil people. Some people are talking about a separate Muslim Council for the East. Two thirds of the Muslims live in the South. Why not carve out a Muslim Council in Beruwela then? Why not in Colombo Central? Why not a separate council for Indian Tamils in Nuwara Eliya, a small council for Tamils in Wellawatte? This is only to weaken the strength of the North-eastern provincial government and the unity of the Tamil speaking people. These are all divide and rule tactics. We are opposing the Referendum, but if there is a Referendum we will face it. One thing we want to tell the Sinhala leadership. Do they want a united country or a divided North-Eastern province? If they want to strengthen the democratic forces, if they want to strengthen the unity of this country, then they should not talk about the de-merger. If they want to weaken the democratic forces, or if they want to divide this country, then they can create chaos. So the decision is up to the Sinhala leadership. The ball is in their court. We are requesting the Sinhala leadership not to play with the people for their vote-catching games which will destabilise the country.
Q: if after the elections, the need for a coalition arises, what will the position of your alliance be?
A: The Central Committee of the EPRLF will have to decide. And I hope surely that there will be unity between the progressive forces among the Sinhalese and the democratic forces among the Tamil people.
and got away with an estimated Rs.174,973,99.
The raiders had arrived on push bicycles. During the previous week, gunmen in three simultaneous attacks on four state owned banks in the southern Matara district got away with Rs.861,611.
Continued from page 6 peace and stability in the region, nor in any way resolve the ethnic problem since India has lost the status of an impartial mediator and peace maker."
Therefore, we appeal to you to use your good offices to persuade the Government of India to effect an immediate ceasefire and to withdraw all troops from the Tamil homeland. Our organisation favours the mediation of the United Nations which can play a positive and constructive role in establishing peace and normalcy in the Tamil region and in finding a negotiated political settlement to the ethnic conflict.

Page 11
FEBRUARY 1989
The Lanka
It is difficult to say whether India is a millstone round the neck of Sri Lanka or vice-versa. True, we trained and equipped some Tamil militants - the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) - but we had one justification: Sinhala racism. The Tamils in Sri Lanka were being decimated, and persecuted economically, politically and socially, and the pressure of Tamils in Tamil Nadu was inexorable.
The Sinhalese, who constitute twothirds of their countries' population, would not accept the fact that theirs is a pluralistic society, and that the Tamils who were getting a bigger slice of the cake because of their education, entrepreneurship and skills, deserved equal rights with an identity of their ΟWΠ.
The confrontation between the two communities, laced with violence and bloodshed has not settled the problem. Nor does the future appear to hold any hope. But, in the meanwhile, the situation has got more complicated, especially with the presence of the Indian Peace Keeping Force (IPKF) in Sri Lanka.
Most of the Sinhalese want a total withdrawal of the IPKF. Both Premadasa, the President-elect, and Sirimavo Bandaranaike, who was a close
second in the pledged during send the IPKF Vimukti Peru equivalent of t] Sinhalese - will make good his
lence. It is dead and from all repo JVP enjoys the tions of the polic
No doubt the have ceased to IPKF because it LTTE. But the cause the alterr army or the JV The IPKF is at le in using its wi elected North-ea Assembly - has limited powers. the powers of an ment which ca police force to p Had this been reassured the T.
But that is a c powers that the get under the In require constit besides approv majority for ar liamentary elect
CITIZENS VOL. UNTEE ER FORCE A. Varathaaja Perumal, Chief Minister of N-E Provincial Council stated that his party, the EPRLF, would want a phased withdrawal of the Indian Peace Keeping Force following the establishment of a Citizens Volunteer Force. He said that up to 1500 persons have already been recruited to the CVF.
PREUVENEERS & CO
Elm House, 113-115 London Road, Mitcham, Surrey CR42JA
NOTARIES 8 SOLICTORS
Sponsorship documents prepared & Notarised
All Conveyancing & Mortgages arranged
Mr R. Thavarajah L.L.B. Solicitor Mr B. Preuveneers L.L.B. Solicitor Te: 01-646 4885 Cuote reference Tamil Times
FINANCIA
POLITIO,
Recognised polit in this month's polled more tha total number o electoral distric elections will be grant from Stat
According to liamentary Elec grant will be ca 50 cents per vot
Accordingly, approximately 1 will receive 9 will be entitled USA (which col tions as ULF) w rupees, and th 300,000.
In terms of tl the money will the bank accol ten days from t of nomination made to the tions.

TAMIL TIMES 11
n Dilemma
DP NAYAR
presidential elections, their campaigns to back. The Janatha muna (JVP) - the he LTTE among the ressure Premadasa to promise through vioset against the IPKF rts, it is clear that the support of some sece and armed forces.
Tamils in Sri Lanka be enamoured of the is battling against the y have no option beLative the Sri Lankan P or both - is worse. ast not indiscriminate eapons. The recently st Council - the Tamil been robed with only It is supposed to enjoy Indian state governn set up a provincial reserve law and order.
done it would have amils to some extent.
listant dream. Certain Tamils are supposed to do-Sri Lankan Treaty utional amendments, 'al by a two-thirds y party in the parions. Nor is there any
L WINDFALL FOR AL PARTES
ical parties contesting (eneral elections which n one per cent of the votes polled in each at the 1977 general eligible for a financial a funds. Dlause 127 of the Partions Act of 1981, the lculated at the rate of e poled. he UNP will receive 5 million rupees, SLFP million rupees, TULF to 2 million rupees, tested the 1977 elecill receive one million 2 CWC will get Rs.
e provisions of the Act, have to be deposited in nt of the party within he last day of the period after an application commissioner of Elec
indication that the Sinhalese will implement all that has been promised in the treaty. That makes the task of India and the IPKF more daunting.
P.V. Narsimha Rao, Union minister for external affairs, announced in the Rajya Sabha on 22 November, 1988, that the IPKF would "remain in Sri Lanka" until all steps for the devolution of power had been taken. This statement went further than Prime Minister Rajiv Gandhi's position soon after the IPKF entered Sri Lanka: He said that the Indian troops had gone to Sri Lanka at the request of its President and would leave when asked to do so. Perhaps New Delhi has realised that the Tamils in Sri Lanka are not safe without the IPKF. ;
India now faces a difficult situation because Premadasa has asked for a phased withdrawal of the IPKF. Narasimha Rao had told Parliament that the IPKF was sent over under a bilateral agreement, which could not be undone by either New Delhi or Colombo unilaterally. Does the partial withdrawal of the IPKF mean that Narasimha Rao's assurance was hollow?
New Delhi believed that the eventuality of a total IPFK withdrawal would not arise for a long time because Premadasa's poll rhetoric was only meant to win votes and will not be pursued. In fact, he had himself said that he would like to negotiate with India a peace and friendship treaty on the lines of the one that Delhi and Moscow signed in 1971. This gave him - as well as India - some leeway.
Now that the IPKF withdrawal has begun, what happens to the safety of Tamils in th North-east province? The LTTE wants a dominant say in the North-east and the JVP in the rest of Sri Lanka. Both are trigger happy. Perhaps the IPKF's initial withdrawal will meet Premadasa's request and he will not insist on its total withdrawal.
The basic question that both New Delhi and Colombo now face is: what confidence can the Tamilians have in the Sri Lankan government without the IPKF there to protect them? The victory of Premadasa testifies that the moderates have asserted themselves. But many of the moderates are not prepared to accept the Tamils as equals.
Justice is interlinked with peace - not only in the North-east where the Tamils predominate - but also in the rest of the country. One has to wait to see whether justice will be rendered. And it cannot be without much anxiety and trepidation

Page 12
12 TAMIL TIMES
Rumpus on the
Entering the campus of the University of Jaffna one feels a tinge of disappointment.
It does not have the majestic grandeur of Perademya with its verdant terraces leading up to the halls of residence, the bourganvillas in bloom and the sprawling faculty buildings; it does not have the modern structures of the Ruhunu University washed by the sea spray and the hushed evenings silhouetted against the vermillion and gold sky.
Jaffna University was Parameshwara College and is small with a tiny playing field choked by uneven outcroppings of thick grass, unpretentious buildings and a kovil of no great beauty.
In the evenings the campus stands forlorn and deserted unlike the universities in the south which are enlivened with its boisterous booze parties in the boy's halls and where under the friendly seclusion of the giant trees, lovers keep their trysts.
But for all that, if there is any institution in Jaffna where the pulse of the nation, a commuity, can be felt beating it is the Jaffna campus. Within that microcosm, the suffering and despair of the youth of Jaffna is reflected, while at the same time slow and tentative steps are being taken by both the students and academics to analyse and explain the terrorised, turbulant and blood drenched life of the Jaffna Tamil.
IPKF presence
I met the General Body of the Jaffna University Students Union last week. They had been newly elected to the Union which was allowed to have elected representatives after four years. This is itself a major step forward by the Government which banned all elected student bodies since 1984, an act roundly claimed to be one of the causes of student unrest and violence against the state.
The six students present from the General Body had been elected to the unions of their respective faculties by
the undergraduates of those faculties
and who together formed the General Body. Their office was only two weeks old, and they seemed enthusiastic on using it as a vehicle to win student rights and privileges.
Life in Jaffna is full by the presence of the Indian Peace Keeping Force. What is but a political issue in the south is a hard, brutal reality up there. The public is trying desperately to adjust itself to the IPKF presence and if there is any part of that public which feels particularly vulnerable to the IPKF it is the students. So it was
By J.S.Tissai,
natural that conversa turned towards the II
"The Indians hate they lost 29 men duri of Operation Pawan” ring to the drop of pi the Jaffna University during which the Lib Tamil Eelam snipers ' them off at will, in wh one of the major blund army. Undergraduate then on the IPKF re potential enemies a them for destruction.
However a senior a not wish to be identific on the campus begins tory, "Don't quote me was not so. He said a up of the Tiger hideo the Indians had been ing the campus as at in PR.
But the gesture wa LTTE resistance con rious instances stude links were arrested. I the IPKF really tur against the undergrac teachers. They felt t become a sanctuary arsenal for the LTTE. ] fied as a centre of an
3Ce.
At an average, thr arrested every week. plain that though th university identity ca) thing they produce checked by the IPKF Indian soldiers are sup psychotic aversion to t ates and take them in of their status.
The students said t varajah had been arr the campus had fairl indignation. Inspite of involved the student near the IPKF camp. threatened to shoot, themselves. Those ten moments resulted in Kahlon, the IPKF tow in Jaffna and Brigadier announcing that hence of university students lowed by prompt info university.
But unfortunately th happening. Students st and the word of one's only if he has a travel or if they are report parents. Also stude arrested in any of the c

www.
FEBRUARY 1989
Jaffna campus
тауаgат
tion should have PKF.
is from the time ng the beginning
said one referaratroppers near Medical Faculty 2ration Tigers of were able to pick at is regarded as ers of the Indian is feel that from garded them as and earmarked
cademic who did d (any interview with a peremp') said that this ter the cleaning uts in the area, keen on reopenleast an exertise
as fruitless. The tinued. On vaints with LTTE t was then that ned their guns luates and their he campus had and clandestine It became identiti-Indian resist
ee students are
Students comey are given a rd that the last when they are is the card. The posed to have a he undergradumerely because
hat when Thaested last year
y bristled with the severe risks s had picketed The IPKF had but restrained se and volatile Brigadier R.I.S. n commandant ' Sardesh Pande forth all arrests } would be folrmation to the
is has not been till get arrested
arrest reaches ling companion ed missing by ints could be ampuses in the
peninsula. This makes information coming through difficult.
While I was speaking to the undergraduates, a message arrived that a Science Faculty student had been arrested. I thought that the whole thing was stage-managed, but apparently it was not. At once the students present began to disperse to get the machinery for his release into operation.
No consideration
The machinery is usually for the Vice Chancellor and the Dean of the faculty from which the student was arrested to visit the camp, identify the student, establish his bona fides and try to secure his release. The dons more used to the quiet of their book lined studies and strenuous academic persuits, relate with feeling, the experience they have undergone.
Even the IPKF top brass have no consideration for the dignity of the dons. "They tell you, "You come about students, how many of our men have been killed by the Tigers?” said one who bears the brunt of the IPKF brutality regularly. The IPKF's anger stems from their belief that Tiger activity on the campus, such as the appearance of posters is done with the knowledge and tacit support of the staff.
The lecturers defend themselves by saying that they cannot be expected to know the political persuasions of all the students, and even if they did, there was nothing to prevent anybody pasting posters at night. But he admitted that there was an excuse for their suspicions about the campus.
On 22nd of November there was a cordon and search operation in the University hostel. This, though it nearly led to a confrontation did not fulfill the IPKF's objective, for a sub warden of the hostel, a suspected LTTEer had made good his escape.
Recently however there is a new factor to the already tricky security situation. Though the students were not willing to commit themselves on the issue, a don told me that informers were rsponsible in betraying students as Tiger suspects to the IPKF. The fact that they moved so closely with the IPKF made it certain that they were members of the ruling party of the provincial council the EPRLF.
The students disclosed another irritant troubling them. The entire university they said, had accommodation only for 52 students. The student population totals 2,500. Though there are provisions to accommodate another 52 female students the buildings have

Page 13
FEBRUARY 1989
not been completed. They said that 60% of their number came from outside the peninsula and even the rest came from areas so far away that, daily travel was impossible. This was compounded by the IPKF's local curfews and cordon and search operations, rendering travel hazardous. Most students take rooms in homes near the campus. But whereas students in the hostel pay only Rs.45/-per term, it could be as high as Rs.125/-in a private room, with the added discomfort of sharing it with another.
Faced by these problems, the undergraduates and the staff are looking for solutions. The formation of an elected student union has made the body by
and large accept From my brief they seemed r approach to solu
The students was contradictor in Jaffna were close ties with t south. The ave indifferent to th development in election in the moved and the tions has not power to the reg though non-com thought that soli versities could b
NORTHEAST ME DESPITE END (
The Public Security Ordinance was enacted by our imperial masters; it came into force by Act No.25 of 1947 and was used to suppress political uprisings of our people against imperial rule.
The Public Security Ordinance and the proclamation of emergency regulations thereunder received the widest condemnation by our leaders more particularly by our veteran leftist leaders. Ironically, the United Front, a coalition of SLFP, LSSP and CP that swept the polls in 1970, brought the provisions of the Public Security Ordinance within the scope of the First Republican Constitution and it has come under the most intense attack by the then opposition leaders but to everyone's dismay, when they enacted the Second Republican Constitution they too enshrined the provisions of the Public Security Ordinance in the Constitution. Thus, criticism against the Public Security Ordinance remained only in the realm of theoretical opposition.
This Ordinance has been amended by Act No.34 of 1953 and accordingly, Section 5(d) of this Ordinance enables the President to proclaim emergency regulations amending or suspending the operation of any law and for applying any law with or without modification during the continuance of the emergency. In terms of Section 7 of the Public Security Ordinance such emergency regulation shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any law. If a provision of a law becomes inconsistent with the provision of the emergency regulation whether that provision shall or shall not have been amended, modified or suspended in its operation, the provision of the law has no effect to the extent of such inconsistency so long as such regulation shall remain in force. The emergency regulation shall prevail over the law.
C.V. VIVEI
The power of ing any law regulation has a tional recognitio the Constitution power to make e under the Publi or the law for th relating to public the power to ma the legal effect c ing or suspendin provisions of any
Thus the pow make emergenc ates from Sect Security as amel make regulatio pending any lav 5(d) of the Ord ceived constituti out in Article 1 tion. It is a sour which the presi enact during th emergency.
Section 37(1) Councils Act sta by proclamation sions of this sul any two or thr specified in (hereinafter ref fied provinces') provinces shall tive unit having Council one ( Minister and ters. ... . . y
Section 37(1 dent shall not declaring that t tion (1)(a) shall or Eastern prov fied that arms, explosives and ment, which ol held or under militant or ot

TAMILTIMES 13
ble to most students. strength.
ncounter with them, They confessed that the indifference on-partisan in their of the southern students to their plight OS. during the IPKF operation which did
xpressed a view that not draw a word of sympathy, let alone 7 to what most people a token strike, left them disillusioned saying. They wanted about the southern response. But they he universities of the are not too disheartened even though age Jaffna Tamil is the ties with the Inter University political or any other Students Federation lapsed by 1986 he south. The general they are keen on renewing it. ffing leaves him un
rovincial council elec- Their immediate programme is to eveloped meaningful draw up a list of areas such as human ion. But the students rights, the NCMC issue, facilities for
mital on the election, students and so on, where they can darity with other uni- take up common positions with their 2 a source of political southern counterparts.
RGER EFFECTIVE DF EMERGENCY
(KANANTHAN
amending or suspend
by an emergency lso received constitun by Article 155(2) of . It states that the
their objective the establishment of a separate State, have been surrendered to the Government of Sri Lanka or to authorities designated by it, and that there has been a cessation of hostilities mergency regulations by such groups in the said provinces' . c Security Ordinance It appears from this section that the e time being in force only group that has to surrender arms ; security shall include is the group that has as its objective ke regulations having the establishment of a separate state. of over-riding, amend- The President should be satisfied that g the operation of the the arms have been surrendered by the 7 law. a groups having as their objectives the er of the President to establishment of a separate state and y regulations eman- there has been a cessation of hostilities ion 5 of the Public and other acts of violence by such groups before he makes a proclamation in terms of section 37(1)(a) of the Act. Though the conditions precedent to nance and it has re- such a proclamation did not exist to onal recognition as set enable the President to make a proc55(2) of the Constitu- lamation. political considerations made it expedient to amend or modify this section. It becomes necessary to make it amenable to the dictates of political pressure. Accordingly, the - President has lawfully and rightly a) the Provincial made use of his law making power es "The President may under section 5(d) of the Public Šecurdeclare that the Provi ity Ordinance to modify or amend section shall apply to section 37(1)(b) of the Act. In this e adjoining provinces respect, law includes regulation made
:ပိုငါးဝှိ under the Public Security Ordinance ဖုံd နိဂံငုံuဂံf, 'Accordingly subsection (1)(b) has form one administra- been modified by the Emergency Regone elected Provincial ulation published in the extraordinary overnor, one Chief Gazette No.521/27 of 2nd September ΩΘ. Board of Minis- 1988. It reads as “During the continuance in force of these regulations, paragraph (b) of subsection (1) of sec(b) states "The Presi- tion 37 of the Provincial Councils Act make a proclamation No.42 of 1987 shall have effect as if for he provisions of subsec- the words by such groups in the said apply to the Northern provinces' appearing in that paragraph inces unless he is satis- there were substituted the following” ammunition, weapons, "By such groups in the said province other military equip- or that operation have been com29th July 1987, were menced to secure complete surrender he control of terrorist of arms, ammunition, weapons, exploner groups having as Continued on page 15
nded and the power to ns amending or susv stems from Section
ce of legislative power. dent is empowered to e continuance of the

Page 14
14 TAM TIMES
i stið :
SHIPPING-AIR FREIGHT-TRAVEL
UNACCOMPANIED BAGGAGE PERSONAL EFFECTS, HOUSEHOLD GOODS, VEHICLES, MACHINERIESETC.
We supply Tax Free Goods for export to
A SRI LANKA A INDIA A PAKISTAN A
yr AUSTRALIA AND OTHER FAR EAST COUNTRIES Ar CANADA r USA Ar AFRICA
AND OTHER WORLD DESTINATIONS
We collect. We pack. We insure.
WE WILL FLY YOU ANY WHERE, ANY TIME ON SCHEDULED FLIGHTS AT LOW PRICES
GLEN CARRERS LIMITED
Unit 1 Poplar Mews, Uxbridge Road, Shepherds Bush, London W27.JP Te: O1-740 8379/O1-749 O595 Fax: 01-740 4229 Telex 929657 Genca G
P. SRINIVASA
FIMBRA
MEMBER
IMMEDIATE COVER OF
O MOTOR VEHICLES Competitive rates and easy terms for short periods too, from leading companies.
O HOME CONTENTS New for Old, Index Linked, Accidental Damage, Deep Freezer, all risks on personal belongings including Jewellery with free advice on claim procedure.
We can help you with
O MORTGAGES O PENSION POLICIES O LIFE INSURANCE FOR O BUSINESS FINANCE
OVERSEAS O PERSONAL PLANNING RESIDENTS TOO O GENERAL INSURANCE
P. SRINVASAN
(Over 15 years experience in serving Sri Lankan clientele) Licensed by the Office of Fair Trading
1524 London Road, London SW16 4EU Telephone: 01-679-1952/3
 

FEBRUARY 1989
A member of the Gloss and Glazing Federation.
YOU FIT DOUBLE GLAZING ONLY ONCE SO FIT THE BEST
Double Glazing
Everest
Double Glazing
Large discounts (from 10-30% dependent on order value)
Britain's largest and most respected double-glazing Company with over one million satisfied customers.
Holder of FOUR British Standard Kitemarks and the coveted British Board of Trade agreement certificate for quality, manufacture and installation. All units installed by our own highly-trained craftsmen.
Ring for a free, no obligation, window-by-window Sales estinate.
OCASALES OFFICE
01-8865966
You Can Achieve Success In Higher Education
UNITY COLLEGE
Inspected and Recog- The association for the Recognition of Business nised as Efficient 慧超> g
Schools Offers Commitment to Higher Educational Standards Higher Qualified and Experienced Lecturers Individual Academic Support. − Fees you can afford and Good Locational Advantages. Enrol now for full and part-time courses in: Accountancy and Management Studies Association of Accounting Technicians Association of Chartered and Certified Accountants Institute of Cost and Management Accountants Association of Business Executives Institute of Administrative Management Banking Institute of Bankers Stage 1, Institute of Bankers Stage 2 Certificate and Foundation courses Marketing Institute of Marketing - Certificate/Diploma CAM Education Foundation Computing Courses . . City & Guilds, British Computer Society Association of Business and Administrative Computing Institute of Date Processing Management English as a Foreign Language For Further details write or telephone: UNITY COLLEGE Admissions Department 81-89 Fortess Road Kentish Town London NW5 1 AG Tel: 01-4823349

Page 15
FEBRUARY 1989
NEWS N. BRIEF
UNP CHAIRMAN'S MURDER
FOUR INDICTED
Three of the four suspects in the murder of UNP Chairman, Harsha Abeywardene, were served with indictments when they were produced before the High Court of Colombo on 10
January. One of the suspects is absconding.
The four suspects, I.L. Wijewardene alias Donald, A.H. Dias alias Sunil (absconding), M.S. R. Cooray alias Harry and L. Wickremasinghe, have been charged under the Emergency Regulation and the Prevention of Terrorism Act, inter alia, with having between 1.11.87 and 23.12.87 at Mt. LElwinia and Moratuwa conspired with Priyalal Alwis and others unknown to CUIT1Tit the Inurder of Harsha Abeywardene, committing his murder and the mur. ders of Sunil Ramjith Bentota, Police Constable A.M. Gunasena and S. Liyanapathiraпа.
Continued from page 13
sives or other military equipment by Buch groups.'
A new and alternative condition has been created by this amendment to enable a proclamation to be made under this section. Upon such amendment the President by a proclamation published in the extra-Ordinary Gazette No.522.9 of 8th September 1988 Inerged the Northern and Eastern provinces into one administrative unit as provided for in Section 37(1)(a) of the Act.
The emergency has been revoked on 12th January 1989. Then, the question remains whether the expiry of the emergency shall have legal effect of affecting the merger. The answer shall be in the negative in view of section 4 of the Public Security Ordinance.
Section 4 of the Public Security Ordinance reads as "The expiry or revocation of any proclamation under Section 2 shall not affect or be deemed to have affected; (a) the past operation of anything duly done or suffered to be done under PartII of this (Ordinance while that part was in operation. (b) any offence committed or any right, liberty or penalty acquired or incurred while that Part was in operation. {c} the institution Inaintenance Cor Cnforcement of any action, proCCCding Ur rennedy under that part in respect of such offence, right, liberty or penalty"
ProTEG ap
indefinite An appeal for a fresh declaring an indefini first step towards north east Sri Lanka Organisation for t Tamils of Eelam fri other Wiolations of Madras. ProTE coChandrahasan in a on the eve of the Pr said that Irndia shOʻ effort to draw the L process by offering a fire, If the group 5 violence it would ha to offer to the Tami factor in favour of ment. He pointed O' had reciprocated peace initiative du 10-day ceasefire. If India to draw the inta the peace proce: JWP energing as sentative of Sinhala
Section 6(3) of t Ordinance states "W ten law Tepeals eithe a former written law not, in the absenc provision to that e deemed to hawe affe (a the past operati duly done or suffel pealed written law, (b) ally offence corr liberty or penalty ac under the repealed' (c) any action pric pending or incompl pealing written law tion but every su carried on and Con H1ąd been no such TE
After the Inerge lained, the Privinci for the Northern vinces has been hi been appointed; the Board of Minist appointed and all oaths before the eInergency. Thus, t come fait accompli : in force subject how dum. As Seri by s Public Security Ord 6(3)(a) of the Interp the revocation emergency shall ni operation of the em published in Gazett 52.29 and anything then shall not be

TAMIL TIMES 15
peals for
tease fire Indian iniative by te ceasefire as the durable peace in was made by the he Protection of om Genocide and Human Rights in ordinatur Mr. S.C. statemant issued esidential election uld IIlake a fresh TE into the peace In indefinite cea Şcstill continued its ve no explanation ls, and this was a a peaceful settleut that the LTTE positively to the ring the previous was crucial for Tails as a whole is in the face of the a wiTulemt repTE
chauvinism.
7000 HOME GUARDS DESERT POST
Around 7000 Home (Guards hawe vacated their posts without notice in recent months, according to official Sources. Most of the deserters are from areas of the Southern, Uwa and North Central Provinces.
The government, particularly at the instigation of the then Minister of National Security Mr. Lalith Athulathmudali went about recruiting Home Guards in their thousands without much wetting to assist in its "war effort' against Tamil militant groups,
As some of the deserters from the armed forces have done, it is learnt that many of the Home Guards who vacated their posts have joined ranks of the JWP. The gover Ilment's IIlain worry is that the deserters have gone away with the weapons they were provided with.
The 18,000 strong Home Guards have now been reduced to 11,000 and few are now volunteering to join because of the fear of becoming wictims of TWP attacks.
he Interpretation henever any writBrin whole or part such repeal shall e of any express ffect, affect or be cted
on of or anything ed under the re
mitted, any right -quired or incurred Written law. Iceeding or thing eted when the recomes into Operach thing may be pleted as if there peal"
I has been procial Council election and EastETIn proeld; Governor has Chief Minister and iers have been have taken their revocation of the he merger has bc. and it shall remain 3eyer to the referen – section 4(a) of the inance and Sectic)rı retaticorn (Ördinance T expiry of the ot affect the past ergency regulation e Nos. 52127 - and g duly done under affected by the
subsequent revocation of the emergency regulation itself,
A person being detained by virtue of the power given under an emergency regulation has to be set free when the emergency regulation is revoked or the emergency comes to an end as his detention was a continuing act but an act that has been done and completed under the emergency regulation shall mot become void by reason of the expiry of the emergency or the revocation of the emergency regulation,
Tamils made their demands through non violent methods, but petulant refusal to recognize and grant reasonable demands of the Tamils made the Tamils to proclaim the Waddukkodai resolution for a separate state and the Tamil youth to take up to arms. WP was proscribed on a mere allegation that some of its members participated in the communal riots of July 1983 whilst the actual persons taken into custody were set free. The result is disastrous; the country is devastated by communal strife, destruction of lives and property and the presence of alien interests in our motherland,
The merger is a counsel of prudence, a political solution that will certainly keep our country united for ever but if we wish to decide otherwise the law has provided for a referendum. A punch on this sensitive subject at this juncture may not freeze the flow of blood but it will open the gateway of suspicion to throttle the communal harПопу.

Page 16
16 TAMIL TIMES
Thondaman wants IPKF to
Now that a Provincial Government with a Tamil Chief Minister has assumed power, it is time the Indian “Peace Keeping Force (IPKF) is with'drawn lock, stock and barrel, if norsmality is to be completely restored, the Sri Lankan Rural Industries Minister, Mr.S. Thondaman, has said.
"Can the presence of IPKF be taken as normality having been restored?” he asked. It is for the elected Provincial Government to ensure law and order, and restore peace and amity, Mr. Thondaman said in an interview.
“Who thought on eve of the presidential elections, that normality would be restored in Sri Lanka soon? What a sea-change one can notice after the election of Mr. Premadasa as President,” he said.
"Having stood up to the confrontation for over 18 months now, we don't know what is up the sleeves of LTTE. It is really perplexing.” “What are they up to?" wondered Mr. Thondaman, when asked about the LTTE and whether it would favourably respond to the changed stand of Mr. Premadasa.
Mr. Thondaman said geographically placed as they were, both India and Sri Lanka should maintain cordial and friendly relations in the larger reciprocal interest of peace and amity.
Observing that the Tamil United
Liberation Front (TULF) is a recent entrant to politics in North Sri Lanka, he said the region alone does not represent the Tamil interests in the country. Tamils of Indian origin have been living in peace and cordiality with the Sinhalese. Mr. Thondaman wondered whether the TULF echoed the Tamil interests while pleading for IPKF presence. He wanted India and Sri Lanka to take a fresh look at the situation, given the changed political scenario and the peaceful atmosphere in the Tamil province, and take a quick decision on IPKF withdrawal.
Confident
Expressing his confidence that the LTTE leader, Mr.V. Prabhakaran, would respond to Mr. Premadasa's call to return to the mainstream, Mr. Thondaman explained how the new President settled the citizenship issue of the Tamils of Sri Lanka origin that has been eluding a solution for the past 30 years. Mr. Premadasa as Prime Minister was able to settle the issue to the entire satisfacion of all overnight.
The only remaining problem is related to the Tamils of Indian origin with Indian citizenship living in Sri Lanka and their counterparts in India. He would be taking up this issue with the two Governments soon so that whoever wanted to remain in either country could do so after changing their citizenship.
Mr. Thondaman ex that the turnout at parliamentary poll ( would set a new reco figure for the preside was all confident tha ited Nationalist Party Ceylon Workers' ( sweep the poll.
Nine IPKF
Nine Indian Peace (IPKF) personnel, inc were killed in No Lanka as the Libe) Tamil Eelam (LTTE) attacks in an appa disrupt next month’ elections.
The LTTE has calle the February 15 elect be held in 11 years, poll, if held, would le bloodshed.
Four jawans and an
MEDIC
In March 1988, a Doctors met in East L the concept of a Med Tamils. The process continued at various the country, leading sented Steering Coml Pasupathyrajah.
The Committee el process of defining t tives and laying the fi Institute.
The Tasks were di main areas:- 1) Medical Education 2) Medical Counsellin 3) Health Projects for 4) Finance and Social
The Steering Comm commenced work in
883.S.
A Resource centre at the "Tamil Hous Road, Manor Park, L.
Educational activiti the same venue on a r results produced by I these coursesso far ha the difference that Ac and Orientation can r ress of our Doctors.
Wellwishers are co ate relevant equipme well as journals to growing Library.
The increasing He Tamil Community, e fugees, are being appropriate action Counselling and Rese

FEBRUARY 1989
go lock, stock and barrel
pressed the hope the Sri Lankan n Febraury 15, rd, bettering the htial election. He , the Ruling Un
and its ally, the ongress would
men killed
Keeping Force luding an officer, *th-Eastern Sri ation Tigers of stepped up their rent attempt to s parliamentary
d for a boycott of ions, the first to varning that the ad to chaos and
officer belonging
to the Corps of Engineers were killed yesterday when LTTE men fired at their patrol boat in the Chundikulam lagoon, outside the northern Jaffna Peninsula, from the land. Though the boat sank two soldiers managed to swim ashore, Indian officials said adding that many militants were also killed or wounded when the IPKF men returned fire.
Two IPKF jawans were killed in Jaffna when their vehicle was ambushed today. In a separate encounter near Chundikulam yesterday, another jawan was killed.
Militants also ambushed a railclearing party near Pesalai in the northern Vavuniya district, killing one soldier. S.
The IPKF raided an abandoned house at Toppur and recovered 423 detonators. Two militants were also captured during a search operation near Karainagar. One hardcore militant, Paranjyoti alias Bawa, waskilled in an exchange of fire with the Citizen's Volunteer Force (CVF)
ALINSTITUTE of TAMILs
group of Tamil ondon to consider lical Institute for
of Consultations
; venues around to a well repremittee led by Dr.
mbarked on the he Prime Objecbundations of the
vided in to four
and Resources. g and research.
Tamils. Activities. ittee has already some of these
has been located 720, Romford ondon E12.
es are pursued in egular basis. The octors attending ve demonstrated ademic guidance nake to the prog
ntinuing to donnt and Texts as consolidate the
lith needs of the specially the Reevaluated for oy the Medical arch Unit.
The ever spiralling health needs in the Tamil Homelands of Sri Lanka are being assessed through Medical personnel serving in the North and East of Sri Lanka. Projects are awaited for Study and implementation.
The inaugural meeting was held on 8 January where the Consitution of the Institute was adopted.
REFERENDUM
Before relinquishing his post as President, Jayawardene issued a proclamation under Section 37 (2) of the Provincial Councils Act No.42 of 1987 fixing 5 July 1989 as the date on which Referendum will take place in the Eastern Province to determine whether the present merger of the northern and eastern provinces should continue or not.
PHILOMIN & CO,
SOLICTORS
For All Legal Services And Conveyancing Legal Aid Work Undertaken 109 Bell Street, Marylebone, London NW1 6TL Telephone: 01-723 3018 Mariampillai Philomin LL.B, MBIM

Page 17
FEBRUARY 1989
Professor Subrama An Appr
A It is with deep sorrow that we learnt of the untimely death on Sunday, January 22 of a very dear friend, the former Vice-Chancellor of the University of Jaffna, Professor Subramaniam Withianandan, one of Sri Lanka's most brilliant and distinguished Tamil scholars and dramatists of our time. He would have reached his 65th year in May this year.
"Vithy' as he was popularly known to all those close to him joined the University of Ceylon in 1941 and came under the influence of such well known intellectuals as Ivor Jennings, J.L.C. Rodrigo, Swami Vipulananda, G.P. Malalasekera, K.Kanapathipillai and E.F.C.Ludowyck. He graduated with honours in 1944 and joined the teaching staff at Colombo and proceeded for postgraduate studies to the School of Oriental and African Studies of the University of London where he obtained his Ph.D working under Professor Alfred Masters. In 1952 with the shift of the Faculty of Arts and Oriental Studies he moved to Peradeniya where he rose to the position of Professor of Tamil.
He was singled out for appointment as the President of the Jaffna Campus of the single University of Sri Lanka set up in 1976, where he soon built up an active centre of culture and learning. His own contribution to Tamil literature and culture, comparable in many ways to that of Ediriweera Sarachchandra’s contribution to Sinhala Literature and Culture, was highly recognised not only only in Sri Lanka but also abroad, specially in countries such as India and Malaysia, whose universities sought his assistance regularly over the years.
With the setting up of the University of Jaffna in 1979, Vithy was invited once again to head it as its first
Vice-Chancellor. A and an able adm re-elected to office on no less than th sions.
His able stew Chancellor, for alm 1988) more than h was beset with prol difficult and trying tribute to his sa handling of the issues he had to nevertheless saw t ments both in the b tructure and of aca programmes in th setting up of new of medicine and t and engineering we mind. Medicine was whilst agricultural this year. It is s report of the feasib he made to set
GRENADE ATTACK ON PARLAMENT FIVE CHARGED
R.M. Ajith Kumara, a former manual worker in the Parliamentary complex, and four others were indicted on 10 January in the High Court of Colombo in connection with the murder of District Minister K. Abeywickrema and the attempted assassination of former President J. R. Jayawardene and several other cabinet ministers and Members of Parliament in a grenade attack on August 18 1987.
The five accused will be tried without a jury by a bench consisting of three High Court judges commencing February 27.
All five accused made dock statements alleging that while in the cus
tody of the police, th various ways anc signed statements.
In view of the all the Judge decline made by State Co pects be remanded Director of CID, a that they be remar tody of the Comm and also directed special security and their lawyers.
BOOSA D CA TO BECOM
The Boosa Detent Sri Lanka is to b Prison, according t of Prisons.
 

n undisputed leader inistrator, he was as Vice-Chancellor ree successive occa
ardship as Vicelost a decade (1979alf of which period blems and also very circumstances is a gacity and skillful numerous delicate
face. This period remendous developuilding up of infrasademic and cultural he University. The Faculties, first that hen of agriculture re uppermost in his s introduced in 1979 courses will begin ignificant that the ility of the proposal up an Engineering
TAM TIMES 17 s
miam Withianandan
eciation
Faculty was handed over last week to the University Grants Commission by the committee appointed to study this aspect last year. His deep vision and valuable contribution to higher education will no doubt become apparent in the years to come.
I got to know Vithy when I joined him as his Co-Warden of Wijewardene hall in 1962 and more closely when as fellow-Vice-Chancellors our families got better acquainted with each other. His humane approach to all problems, his friendliness and generosity, his tenacity of purpose with a deep sense of responsibility and readiness to stand by and defend the underprivileged were deeply ingrained in his character and all those who got to know him developed a deep respect for the burly figure that he was. As fellow ViceChancellors these attributes became more evident to us during the period he was chairman of our Committee of Vice-Chancellors and Directors when in his modest and unassuming manner and his characteristic style he helped conduct business and brought about speedy solutions to the numerous problems that had confronted the Committee. During this period, 1987-1988, he also represented the Universities of Sri Lanka as their chosen member in the Council of the Association of Commonwealth Universities.
To us in the academic world and to those of us who cherished him as a true and gracious friend, his demise is an irreparable loss as indeed it will be to his children and members of his family. But we can all feel proud and honoured to have been associated with him and be happy that the goodness he generated and the fruits of his labour at the University of Jaffna will be a living memorial for all time.
Stanley Wijesundera
ley were tortured in forced to make
egations of torture, ed the application unsel that the susto the custody of nd instead ordered nded under the cusissioner of Prisons that they be given be allowed to meet
ETENTION MP E A PRISON
ion Camp in south e converted into a o the Commissioner
The Boosa Camp had hitherto been used as a detention centre to detain persons taken into custody under the Emergency Regulaions and the Prevention of Terrorism Act. It is in this Camp where over 10,000 Tamil youths rounded-up in various parts of the north and east in past years were detained without trial for prolonged periods.
With the lifting of the state of emergency and the lapsing of the regulations, the government has now decided to acquire the Boosa Camp under the Prisons Ordinance to be used as a normal prison. This action, according to the Commissioner of Prisons, would enable the transfer of prisoners from Welikade, Bogam bara, Badulula, Mahara, Jaffna and Batticaloa and ease the problems of congestion as well as bunching together of various categories of prisoners.

Page 18
18 TAMIL TIMES
N
Conveyancing
Before you buy or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
r
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Crimina and Civil
Matters O Personal Injuries Cases
O Motoring Offences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissal
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah 8Xavier
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B. A. Xavier B.A., LL.B., Ph.D. (CRM) 1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX Te: O1-965 7186 8 01-965 9307
ܢܠ
Veron ah
ATASTE OFW//PARADISE
Oriental Restaurant 150 High Street, Penge, London SE20 7EU
Feeling Homesick?
Then come and try our food prepared in authentic Sri Lankan style
Our Specialities include Pittu, laiappam, Fried Mutton in gingerly oil, Vadai and Jaffna style fish, Fresh Crab, Mutton, Chicken and Squid Curry.
Also speciality Vegetarian dishes Fully licensed Bar with Lounge
Palmyrah Arrack, Lion Lager and Neli Crush available
NEW Eat as much as you like Sunday Lunch Buffet style at only £5.95 per head.
Open daily: 12 noon - 3pm; 6.00 - 1130pm Telephone for reservations O1-659 1185
 
 

FEBRUARY 1989
ARAS MARRAGE BUREAU
O WE ARRANGE MARRIAGES FOR THOSE WHO REQUEST US TO FINDSUITABLE PARTNERS
OWEARE IN CONTACT WITH TAMILS LIVING
INALL PARTS OF THE WORLD AND CAN MAKE MARRIAGE ARRANGEMENTS
PLEASE GIVE USA RING OR WRITE TO US TO:
ARAS MARRIAGE BUREAU 190 TOOTING HIGH STREET LONDON SW17 OSF TELEPHONE: 01-672 0413
MOTOR INSURANCE
Nobody looks harder to find you a competitive quote
MORTGAGES ARRANGED 100 p.c. MORTGAGES AVAILABLE FIRST TIME BUYERS WELCOME
COMPETITIVE ORUOTATIONS ON
* Home Contents insurance
Life COver * Pension policies We pride ourselves on personal Service
Contact
★
J. KU L E N DRAN Beddington Insurance
Services Limited 157A Hartfield Road, Wimbledon,
LONDONSW1937.
Telephone: 01-5435181

Page 19
FEBRUARY 1989
RADE N CHD AU
Some Sri Lankan unscrupulous businessmen with foreign connections have taken advantage of the unsettled conditions in the island to indulge in a different kind of business. They are allegedly smuggling out children in pursuit of a lucrative trade in vice - from camel-riding in the oil rich Gulf to sadistic sexual abuse including pornography.
In the recent past, a number of children mainly males, have been reported missing. Some 'child-agents' are busy prowling the streets in search of victims. In some cases, they have resorted to kidnapping. Every missing case has not been reported. But, according to police sources, over fifty cases of missing children under the age of 16 have been reported missing during the last three months.
Most of the children falling into the hands of "child-agents' are flown out of the country with fake documents and sometimes with bogus guardians. It is reported that male children who weigh under 20 kilograms are sent mainly to the Gulf States where they are used as reluctant camel-riders in races which are watched and betted on by rich sheiks.
A Colombo newspaper carried the report in early December of the sale of
a 10 year old boy had been sold by h for camel-riding i father was arrest sage from the Sri Abu Dhabi that f were being used a In another instan escaped after he and held captive hours. The escape have said that he van as he was reta lesson. The boy w ged and blindfol travelled around a chair with his h. in a well-furnishe ing a telephone c dled the boy into was driven in the where the van car his captors went i refresh themselve to free himself :
escape.
On the same da year old girl was from the clutches attempted to forc nearby vehicle. Ti to the timely inte rickshaw drivers.
UNICEF CALLS FOR EN
TO 'SLAVETRADE
The United Nations Children's Education Fund has appealed to the Sri Lankan government to stop the recently exposed trade in children to West Asian countries.
Crime investigators had cracked down on the lucrative racket - a virtual slave trade where children between seven and eight were sent to the Gulf region and trained to ride in camel races, one of the regions's most popular sports.
Astrologer's alleged role
Sleuths from the Colombo Fraud Investigation Bureau (CFIB) recently arrested a professor of astrology who is believed to be the master-mind behind the shocking trade. "The professor, owner of a licensed man-power recruitment agency in Colombo, has been involved in the racket for many years,” said sub-inspector Arumugam of CFIB.
The professor is believed to have confessed to sending at least four boys as camel riders to the Gulf region. A Sri Lankan passport, which had been altered in order to send another boy, was also found by the police in the suspect's office.
Unsuspecting were being used camel races whe to millions of doll the lives of the constant danger.
A seven-year-c the lucky ones month long ord scribed his ordea housed inside a out of Zinc adjoi with two other b them was a Sinh used to constant and think abou friends back horr
Rohan said he food and was whenever he lost his duties. He restricted to two of tea without mi explained that c quired to be ligh fell off the cam beaten by the bos he said, displayir
“HOld “We were aske

AwL wOS S·
SE
from Colombo 12 who his father to an agent n the Gulf. The boy's ted following a mesLankan Embassy in ive Sri Lankan boys Ls camel-riders there. ce, a 12 year oldboy had been kidnapped for more than eight 2d boy is reported to was bundled into a urning from a tuition Tas kept bound, gagded as his captors and later kept tied to ands behind his back d room. After receivall, the captors bunthe van again which
direction of Dehiwela
me to a dead stop and nto a tea-boutique to s. The boy managed and made good his
ay in Dehiwela, a 13 s able to break free of a woman who had ibly accost her into a he girl was freed due rvention of two auto
D
Sri Lankan children as reluctant jockeys in re the bettings go up ars. During the races,
child jockeys are in
ld boy Rohan, one of who survived a twoeal as a jockey, del to the police. "I was makeshift cabin built ning the camel stable oys of my age. One of alese and together we lly discuss our plight ut our parents and le." was given very little peaten almost daily , a race or faulted in said their food was rotis a day and a cup lk as their stable boss amel riders were ret in weight. "Twice I el and was severely s for losing the races", g the scars.
On Or die” d to wear skin-tight
FOR FRIENDLY SERVICE ANO ADVICEN BUYING & SELLING HOUSES, SHOPS AND COMMERCIAL PROPERTIES.
Wima & CO
3,5 & 7 Brigstock Road, Thornton Heath, ܐܗܝ Surrey CR47JG. Telephone: 01-689-7503
O1-683-2645 DX 59151 THORNTON HEATH FAX: 01-683-2645
W (ASK FOR MA K )LSOCKANATHAN -ܢ
SOLICTORS
pants and had to hold on tight to a string tied around the camel's neck. Our boss warned us,"hold on to the string or you will fall and die”, he said.
According to Rohan's grandmother, he was sold for 10,000 Sri Lankan rupees into the trade by his father, a heroin addict.
Immigration officials at Colombo airport recently arrested a man trying to smuggle a nine-year old boy, Amarasinghe, to the Gulf on a fake passport.
APPEAL FOR TAMIL READING MATERIAL
The Inspector or Immigration who is in charge of Harmondsworth Detention Centre, West Drayton, Middlesex has requested us for Tamil books, magazines, periodicals etc. to build up a Tamil Library for the use of Tamil detainees there. Those who could spare these items, please contact: South London Tamil Welfare Group 76 Queens Road, London SW1 9 8NR. Tel: 01-879 7716

Page 20
20 TAMIL TIMES
A LOSS OF WSDO
by Lt. Col. Anton -
Dr. Schumacher in his book "Small is.
Beautiful” says "Man driven by greed and envy loses the power of seeing things as they really are, in their roundness and wholeness. The intelli
gence is dimmed and there is a loss of
wisdom, a loss of happiness, serenity
and peace. The working for peace
involves working primarily for the restoration of wisdom by megalomanic governments and a sick society."
Dr Shumacher spoke of Buddhist
economics and philosophy which could help to establish peace in the world. I remember way back in 1971 when I was a Staff Officer in Army Headquar
ters in Colombo, a certain important Buddhist priest addressed the officers. He told those gathered there that it
would be foolish for the majority
Sinhalese community "to have a fifth columnist in your camp". This sort of language went well with a military audience. He said the majoriy community should be generous and understanding and compassionate with the minorities, as laid down by the Buddha Dharma. J.R. Jayawardene too spoke of a "Dharmishta Government, only after he was well ensconced as President, with nothing further to achieve in his climb to power. It is very easy to say noble things but putting them into practice seems to be the difficulty.
Lack of Wisdom
Reviewing the past actions of the Sinhala community, one sees errors and misjudgements caused because, driven by chauvenism, bigotry, and envy of the Tamil minority, they lost the power of seeing things as they are. The very idea of making Sri Lanka an exclusive preserve of the Sinhala Buddhists contradicts the basic tenets of Buddhism. There has been a loss of wisdom in their chauvinistic pursuit of power and glory. The 'Sinhala Only' policy was the beginning of the downfall of Sri Lanka. By the mere stroke of a pen, Mr. S. W.R.D. Bandaranaike made 'Sinhala only the official language overnight and the immediate result was the emigration of our colourful and flamboyant Burgher community to Australia. The "Think Tank' of the government now publicly admit that this was a stupendous error. Although this move was primarily directed against the Tamils, some of them took up the challenge and learnt Sinhala. They soon became trilingual, even in the remote villages of Jaffna and Batticaloa. Our Sinhala brothers knew 'Sinhala only' and were now placed at a disadvantage. They found difficulty in the study of science and technical subjects and in the profession is of medicine, engineering etc. The Sinhala language was not developed
enough to cope with t terminology of m thought. They had to a second language tC sions. They realised ductive effect of such and now have En official link languag in all schools. The w Tamil also as a sec language did not C would have been suc and solicited the goodwill of the Tar soldier serving in th appreciated the need communication wit cause the harassed speak in Sinhala in tended not to under It is natural for S an official language language of the method of implem forcement was imm regard was paid to t whose languge pla, role, considering the time Tamil speaking majority in Colom Tamils and Muslir Tamil. Now, althoug importance of all 3 realised and officiall bloodshed and vio been avoided.
Common
The Tamils natur tain amount of ind least the right of sel what they believed t There is plenty of dence of an ancient tion which was com all of South India. brought in large r Indians regularly fr rial but the Sinha think that they ar. and Aryan origin. W
 

suxssays:ass«svxassessunovsw.say--
reet as
FEBRUARY 1989
M IN SR LANKA
I. N. Selvadurai
he expression and odern scientific study English as enter the profesthe counter proa sudden change, glish also as an e which is taught isdom of learning ond or additional ccur to them. It h a lovely gesture co-operation and mils. The Sinhala e North-East soon to learn Tamil for h the locals, beTamils refused to protest and prestand. inhala to be made because it is the majority, but its entation and enoral and cruel. No he minority Tamils yed an important 2 fact that at that people were in the mbo, with Indian ns also speaking gh rather late, the languages is being y accepted. A lot of lence could have
origins ally wanted a cerependence and at f-determination in to be their country. archaelogical evimegalithic civilisamon with that, in
The "Catamaran' numbers of South om time immemolese still want to e of North Indian "hen I was a young
officer attached to the Task Force Anti-Illicit Immigration (TAFAII) in the North we used to apprehend over a thousand illegal immigrants a day who came in their catamarans. One now realises how they contributed to the growing Sinhala community. The grandparents of many people living on the coastline from Chilaw to Negombo still speak Tamil. There are several Tamil names used by the Sinhalese. Names like Arachi, Muhandiram, Mudiyanse, Mudaliyar, are Tamil names. Titles such as "Illangakoon', “Tennakoon', and Perumal' are pure Tamil words, while names like 'Kuruppuʼ, ʻWaidyasekeraʼ, and ʻWarnekulasuriya” are from Kerala. Instead of focussing attention on the common origins, we have been encouraged to concentrate on the characteristics that divide the two communities.
The role of religious readers
The introduction of Buddhism to Sri Lanka played a very important part in the development of the Sinhalese lan guage and created a definite distinc tion between the Sinhalese Buddhists and the Tamil Hindus as 2 separate races, causing a polarisation. Even now the Buddhist Sangha are clamouring for special treatment and for a Buddha Sasana Ministry, with a view to consolidating their powers in controlling the Sinhala masses. They oppose a multi-religious society.
While religion cannot be completely divorced from politics it must be appreciated that religious leaders should only intercede when there is injustice and violation of Human Rights, like in South Africa. Instead of more or less dictating to the Government, the Buddhist Sangha should be exhorting the Government in supporting the rights and self-determination of the minorities in a unitary Sri Lanka. They should be taking an active part in the process of reconciliation according to the Dharma' and not preaching sectarianism. The fact that there are several bikkhus behind bars for fermenting and participating in political and ethnic riots is good evidence of the un-buddhistic influence of the Sangha. The correction of the “Bikkhu image’ and the preaching of reconciliation must come foremost with the leadership of the Buddhist clergy. I hope they would appreciate the fact that peace in Sri Lanka rests heavily on their shoulders. They and they alone can influence events to a significant extent. They should give their wholehearted and trusting support to Mr. Premadasa, a man of vision, a man of the people. In due course I hope Mr. Premadasa would wean the Sangha out of political activ

Page 21
FEBRUARY 1989
ity and restore them to their pastoral role.
Refusal of Federal system
If only wisdom had prevailed and the system of Government changed to suit our multi-racial and multi-religious society in a Federal system, we could have lived in peace all these years. With the genius of our people we could have developed into a prosperous people like those in Japan, Singapore, Taiwan and South Korea, etc. Refusal to accept the reasonable request of the Tamils for a federal state has led to so much bloodshed and hatred and the creation of Prabhakaran and the "Tamil Tigers' and a demand for an independent state of Eelam. All the actions of successive government in this connection have been counterproductive and Sri Lanka will never be the same again. The solution now seems to be separation under the guarantee of Indian suzerainty for protection against Sinhala incursions, in a Cyprus-type arrangement. Federation with a Tamil state begging for Sinhala largesse, working through a hostile bureaucracy together with unrelenting Sinhala colonisation of Tamil areas, will obviously not be viable. Perhaps it would be more peaceful to live in separate areas as good neighbours rather than squabble under one roof.
The present system of Provincial
Councils is a farc Secretariats still
cannot see them should in the Nor due course violenc with Sinhala color the East. This wou temporary solution get back to square
Lack of prop
Because of reli bigotry the people Island Paradise, ha to see things clea perspective and ha and brought upon able misery. The spoken of the lan says it is a tragical by the SLFP 30 ye time frame. He see UNP from this an much opposition to the UNP led by I and J.R. Jayaward policy was well sup and Prime Ministe la, introduced the S motor vehicle num the annoyance of th don't remember ml the media either. madasa says that la means of unificati tion. The media ( openness contrasts hypocrisy of the pl
A TAMIL co-oP HOM
When Ceylon, a colony of the British Empire became a Dominion - exactly four decades ago - the then called Ceylonese, started trickling into the then, not so known, but ever progressive, Land of Maples. They were seeking better opportunities and settling down to a new way of life. Seventeen years ago, the trickle became a stream. In 1972 she became a republic within the commonwealth and called herself Sri Lanka. With the British Rajgone, a place, democratic in theory, became the battlegound of hungry, powerseeking politicians, where the majority ill-treated the Tamil minority. During the Bandaranaike government the illfated "Sinhala Only” policy had its way, denying Tamils the right of equal opportunities in their mother-tongue. The standardisation in the intake at university, saw many a Tamil migrate to Canada, "the land of immigrants". The trickle now became a steady stream. Then Junius Jayawardene's government in 1983 had not only a genocide (not to speak of the killings of Tamil prisoners at the Welikade jail), but also, the general exodus of many Tamils as sponsored or nominated landed immigrants and as refugees.
This was the time that SACEM, Society for the Aid of Ceylon Minorties, started to think in terms of
Canadian Housing
helping their folk Homes Inc. was projects of the cutting ceremony ary 1987 and the by August 1988. teething problem forward to being w We will have a ne where the inmat greater say than t
We have eight
level - the last be There are 129 un
 

At TMES 21
with 20 of the 26 lot functioning. I inctioning as they and East and in is bound to recur sation going on in seem to be a very and then we would one all over again. r perspective ious and political of Sri Lanka, the ve lost their ability ly in their proper e lost their wisdom hemselves incalculnew President has uage question and social issue created rsago on a 24-hour ms to dissociate the I don't remember it at that time from budley Senanayake ene. The language ported by the UNP r, Lionel Kotelawainhala “SRI’ sign on ber plates, much to e Tamil minority. I uch opposition from But now Mr. Preunguage should be a on and not aliena:omments that his d with the guile and , evarications which
the swabasha enthusiasts once adopted. There seems to be a U-turn on these issues now, because the idea of making Sri Lanka an exclusive Sinhala Buddhist preserve with no consideration for minorities does not now appear to be a feasible proposition. They were blind then because they would not see; but now they see - so it SeeS.
Restoration of wisdom The recognition and acceptance by the Sinhala people of a common South Indian ancestry with the Tamils will help in removing the feelings of resentment and antagonism against them. It will help to de-polarise and diffuse the ethnic issue and bring the 2 communities to see things clearly. Sinhala leaders and historians must review this matter seriously and take steps to show the close affinities of the 2 communities, instead of alienating them. The great similarities in religion, language and culture make this understanding quite a feasible proposition and all that is needed is good leadership led by the Buddha Sasana and Mr. Premadasa.
The working for peace involves primarily the restoration of wisdom by the Government and the people led by the Buddhist Sangha in the creation of a Dharmishta Government and a truly multi-racial and multi-religious society.
ܐ݇ܐܵ ܐ
s. The Tamil Co-op one of the tangible SACEM. The Sodtook place in Januplace was inhabited We did have a few , but are looking eaned in the future. w board of directors, es hope to have a he earlier outsiders. loors above ground
ng the roof garden. its in the Building
Es INC. INTORONTo
Complex (one, two, and three bedroomed apartments). There is one four bedroomed apartment given to new refugees in dire straits. These are all given out on subsidised or market rent, on a rent-geared-to-income basis. 10 per cent of the people from the waiting list of the MTH (Metro Toronto Housing) Scheme had to be given accomodation, a requirement by law, as this was built on Canadian Government fi
aCeS.
The location is ideally suited for the very old and the very new immigrants, who have no transport of their own. It is situated only a hop, step and a jump away from the Landsdowne Subway Station, connected to a net-work of buses operated by the Toronto Transit Commission. It is downtown in the heart of the metropolis. Viewed from any one of the top floors, one can see the Canadian National Tower (the highest single standing structure in the world), like a sentinel giving us emotional and moral support.
One has only to step into the place to be greeted with sounds of Tamil yapyapping. The aroma of "curry and rice", beats even the vents and expellers. So... this is the place where we hope and pray, to preserve and strengthen our Tamil traditions and culture.
Swanee Nallanayagam

Page 22
22 TAMILES
CLASSIFIED ADS
First 20 words 10, In additional Word Charge for Box No. 3. (Vat 15% extra) Prepayment essenti
MATRMONIAL
affna Tamil Hindu parents seek pridegroom for doctor daughter, MBBS, 34 fears, employed London, permanent resident. Please send details and horoscope. M 275, C/o Tamil Times.
Jaffna Hindu parents seek suitable partner for their son, 31, professional engineer, British citizen. Chart and details to M 276, C/o Tarnil innes
Parents seek partner for Tamil Hindu doctor daughter, 28 years, 5'5", permanent resident in Australia. Please Write With details to M 277, C/o Tamil Times.
Hindu mother Settled in States seeks educated, slim, fair, tall, bride for son (professionall engineer) in early thirties. M278, c/o Tamil Times Jaffna Hindu father seeks attractive, slim, tall, educated bride for son who is just 30 years, owning house and employed as an executive in reputable firm, with total remuneration of £21,000 per annum. Send details with photograph - returned in confidence. M 279, C/o Tamil Times
WANTED
Professional couple living in Birmingham require female companion to look after son, age 6, separate room, and salary negotiable. Write to E31 C/o Tamil Times
WEDDING BELLS
We congratulate the following couples on their recent marriage
Kuhachandran (Kuhan) son of the late S.Kathiravelpillai and Mrs Katiravelpillai of Alaveddy South, Sri Lanka and Pushpanandhy daughter of Mr & Mrs V. Vadivel of Kolavil, Akkaraipathu, Sri Lanka on 21. 1.89 at the Archway Murugan Temple, London N6 Ketheeswaralingam son of Mr & Mrs E. Vaithilingham, Kuppilan, Earlalai, Sri Lanka and Gowridevi daughter of Mr & Mrs Kanagaratnam, Raja Veethi, Atchuvalley, Sri Lanka on 29.1.89 at Archway Murugan Temple, London, N6
Bhaskharan son of Mr and Mrs A.N. Ponriah, 30 Third Cross Street, Jaffna, Sri Lanka and Rathidevi daughter of the late M. Sinnathamby and Mrs Sinnathamby, Nanthavi, Kokuvil, Sri Lanka and sister of Mr S. Rasaiyaah, 154 Crescent Dr, Petts Wood, Orpington, Kent BR5 AU, U.KON 29.1.89 at Sri Murugan Temple, London E12.
FORTHCOMING EVENTS
At Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W14 9HQ Tel:01-381 3036/ 4608. March 17, 7.30p.m. Bhavan's Dance Ballet directed by Dr.H.K. Ranganath from India March 18, 7.30p.m. Sitar by Pandit Ravishankar. March 4, 7.00p.m. Tamil Orphans Trust presents Karnatic Music Concert by SMT Nageswari Bramanandha at Gayton High School Hall, Gayton Road, Harrow, Middlesex, U.K. For tickets and information ring O1-422 OO12/9073771.
OBITUA Rasamany Benjamin w (Retired - Survey Dep Zelina, Basil, Thilaga, K mother-in-law of Dr. Ariy mala Benjamin, Jeeva, Balendra Nagalingam grandmother of Dr. Det Shobana, Arjuna, Aravi kash, Ashok, Shalini, Mih dra and James, passea Street, Jaffna on 8th Dec
Piraveen Yogendran (6. loved Son of Mr. & Mr brother of Mathurini passe Circumstances on 21. 12.8 while on holiday in Mal Drive North, Berrylands, U.K.
Dorothy Thevaratna S. wife of late Rev J.M Singa Joe and lndiranee passe in Manipay, Sri Lanka on
Rajasuriyar Chellappah band of Annalakshmi
father of Chelvy Sri Ran Nimal (Canada), Shanthi stralia) and Dr. Naren pore) passedaway in Syd Beechgrove Lawns, Mon
Robert Setukavalar (76), Selvaranee (nee Pullen Rabindran (Australia), J Suhendran (Australia),
Selvini Devendra (U.K.), and Prernini died on 27. Road, Batticaloa, Sri Lan,
George Edward (74), R lege lecturen, beloved hu (nee Beadle) and fathero Vasanti Richards passed 18. 12.88 - 17 SWarZ Lanka.
Ambalavamar Samban Lawyer, husband of the la Veeravahu), father of D (Oman), Saradha Satgu Nadaraser, Urmila, U (Malaysia), Dr. Sidha passed away in Jaffna Hardwick Close, Eaton, U.K.)
Memorial N A meeting to commemo the late Prof. S. Vithth language and culture anc the performance of his le was held on 28.1.89, a School, Tooting, Londo over by his former stude Mr. V. N. Navaratnam (for Messers C. Kathiresa K. Vaikunthavasan, A. TE tиситaraswaту and ot meeting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEBRUARY 1989
RIES
ife of M. Benjamin
artment), mother of
amala and Shanthi (anayagam, Dr. Nirm. Segarajasinghe, and Elmo Xavier, maesh, Ajit, Shashi, nda, Anusha, Pramoli, Shankar, Jitenaway at 83 Main ember.
', born 30.5.82, beS. T.S. Yogendran, daway under tragic 8, in a car accident aysia - 38 Warren
Surrey KT5 9QL,
inganayagam (76)
inayagam mother of
daway at her home
1.O. 1188.
(70), beloved hus(nee Chellappah), ganathan (lireland), Arudpragasam (AuChellappah (Singa'ney on 1.1 1.88 — 48 aghan, Ireland.
husband of the late ayagam), father of layendran (Oman), Rajini Somanader, Vinodini Somanader 12.88 - 43 Central ka. etired Training ColIsband of Ponnalar f Shanti Aruliah and away in Jaffna on ne, Chundlikuli, Sri
dan (82), Retired te Saraswathy (nee ". Nirmala Pasupati nasingham, Padma sha, Padrmarnabha Sambandan (U.K.),
Or í 8. 12.88 - 7 NOfWich NR4 6JOQ
eeting
rate the Services of iananthan to Tannil i to synchronise with ist rites in Sri Lanka t the London Tamil bn SW17, presided nt Mr. K. Navasothy. mer M.P. Sri Lanka), n, Balas un daram, enedict, Mrs T. Muthers spoke at the
Dr James T. Ratnam
The eminent scholar, historian, journalist and philanthropist Dr James T. Ratnam died in Colombo on 4.11.88, in his 82nd year. Dr. Ratnam who hails from Pandaterruppu had after his education at University College, Colombo and taw College interested himself in various activities ranging from journalism to politics and archaeology. He will best be remembered in Jaffna for the Evelyn Ratnam Memorial Institute, he set up near the Jaffna University Campus to promote research and scholarly studies. He set up the institute in memory of his late wife and gifted it to Jaffna College, to be held in trust and to fulfil the purpose for which he founded it.
OFFICE ROUTINE & COMPUTER TRAINING
The South London Tamil Welfare Group has placements for the above Training. Those under training while protecting their housing and other benefits available to unemployed persons will get: (a) A training allowance of not less than £10.00 per week. (b) Travel costs over £5.00 per week. (c) Child care costs of up to £50.00 per week if lone parent. (d) Cost of training away from home up to e50.00 per week. (e)A bonus of £200.00 with a certificate at the end of the Training. Those who are interested please contact:
Admin. Officer, South Tamil Welfare Group,
76 Queens Road, London SW198NR.
Tel 01-879 7716. &
Mridangam Arangetram of Kumarathasan Angello Kumuthan
it was the dawn of a new era in the Tamil musical field in Britain with the Mridangam Arangetram of Selvan Kumarathasan Angelo Kumuthan on 21.1.89 at the Bharatiya Vidya Bhavan. His Guru Sri Rasiah BalaSri hails from Jaffna and is a well respected and talented artiste among those Mridangists both here and abroad. He has introduced a budding young artiste worthy of his talent and knowledge. Kumuthan was very much at ease with his instrument and his accompaniment to Smit Sivasakthi Sivanesan appeared to all as one of a full fledged Mridangist. His Solo With his Guru Sri Balas ri On the Gadam and Sri Sivarajah on the Ganjira and Morsing was admirable and flawless. Above all the young artiste enjoyed playing the Mridangam and also was quick to reveal his appreciation in the superb vocal and violin renderings that night. Kumuthan's parents, Sri and Smt V. Kumarathasan of 1 1 Edith Road, Selhurst, London SE25 5QE, should be praised for giving their son the opportunity to satisfy the aesthetic urge in him and thereby indirectly being a shining example for other parents to ennulate.
Saraswathy Packiarajah
YOGA & CO. Solicitors & Adminstrators of Oaths
47 Booth Road, Colindale,
Lordo NMV95 S. el 0.205 0399

Page 23
FEBRUARY 1989
MERTON SCHOO
Enrol now for full-time, evening and Weekend C
O Institute of Statisticians O ASSOciation of Busines O Certificate of Programr O Certificate course in C( O Engineering Council E. O Hotel FrOnt OffiCe Man O Basic Typing Touch Sy O Individual tuitions for G O Association of ACCount O English as a Foreign L
contact: The Registrar
Merton School O 190 Tooting High LOndon SW17 O. Te: O1-7679420
(IN MODERNISED &
316-318 HIGHR LONDON Te: O1-459 85
SPECIALIST IN SI
String Hoppers 225g 79p Red Raw Rice 1 kg £1.20 White Raw Rice kg £1,10 Samba Rice kg £1.25 Par Boiled Rice 2kg £2.59 Red Rice Flour kg £1.59 Hopper Mix 400g.95p Thosai Mix 400g.95p Sprats 250g E159 Katta Dry Fish 250g El59 Vetha Mahathaya's Mix 49p Venivel Gotta .35p
ALL TOTAL PURCHASES OVER
CARRYA (
FOR MORE DETALS F OPENIN
ALL 7 DAYS
خة مع :

TAMIL TIMES 23
L OF COMPUTING
part-time, OUS6.S
s and Administrative Computing ming in PasCal, Fortron and C. omputer Graphics Kamination Part ||
agement
(Stem
i.C.S.E. at O & A levels ing Technicians
anguage (EFL)
f Computing
Street SF
RO
SPACIOUS PREMISES)
OAD, WILLESDEN
NWO 2EN 89; 01-4512902
RI LANKAN FOODS
Malay Pickle 454g £1.59 Sinhalese Pickle 454g E1.59 Amberella Chutney 450g £1.29 Woodapple Jam 450g £1.29 Kithul Honey in Tin 560g £2.99 Bread Fruit in Tin 560g £2.99 Kankun/Polos in Tin 560g £1.25 Ambul Thiyal 350g £49 Fish Curry 350g £49 Passion Fruit Cordiol 750ml El 75 Nethrologa Thaila El .75
25.00 OF SRI LANKAN PRODUCTS % DISCOUNT &
HONE OR WRITE TO US
GHOURS:
— 6Am to 11 PM

Page 24
24, TAMIL TIMES
* NA 7 : 《来达
RathbՕրe HO,
GENERAL & BU 55 RATHBONE PLACE, LO
We are Main Agents for Air Lanka, U
SPRING/SUMM
Some of Our Best Fores
r k LONDON - COLOMBO kr lk LONDON — KUALA LUMPUR k k LONDON - MADRAS (Direct Flight) k k LONDON - TRICHYTRIWANDRUM ir kr | LONDON — SINGAPORE kr år COLOMBO — LONDON k KUALA LUMPUR - LONDON
Special Round Trip Fores
k k LONDON - COLOMBO - KUALA LUMPUR ir kr lk LONDON — COLOMBO — SINGAPORE— IKU,
AND WE HAVE MANY DISCOUNTED FARES TH
FOR PROMPT ATTENTIC
0T 580 NO
We accept all major credit cards - B WEARE NOW OPENSATURDAY BET

FEBRUARY 1989
idays Limited
SNESS TRAWEL NDON WTP 1 AB ENGLAND
TA, Korean Air, Royal Jordanian Airline
ER 1989 FARES
One way Return
From E25 E405 From E215 E390 From E35 E455 From E28O E475 From E220 E42O From E2OO E400 From El 90 E390
- MADRAS - LONDON Return E510 ALA LUMPUR-MADRAS-LONDON Return E550
AT WE CAN OFFER YOU FOR YOUR NEXT TRIP
N PLEASE CALL US ON
ਸੰਤੋ Express
10,00 HOURS tgl 13.00 HOURS
WE