கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1989.06

Page 1
Tamil
WO| WI| N0.7 ISSN 0.
:ஜ் -్యభశాల
التي كانت نيابية نتيجتينيسة
リ The LTTE deleg Trilor in Colorri li xi for the sex Presitfort ! Fl. Prerritzaltisch ()
k LTTE IN COLOMBO ASWP
k India & Sri Lanka in Diplomatic Showdown
LL LS LLLLuTT LLGLLGLMLL LLG LLuL HtLLLLH HLLT LCLCCCLL a Larika and Iridia Jr) the questiori affle cari frued presence of the ridian Faaces Kaepairing Force in the islarma.
LLLLLLLLSLLGGLaLLLuLSL HTMLtLLCL LCHaaGHLHGGGG a HHH deadline of July 29 for a losa PKF pull out has apparersy CCCLLLGLLLLL LLLaL LLLLLaG LLG LLL CM LLLkH HGOLLL LLLL a withdrawal of its troops rust be linked so a satisfactory devolution of powers to the Provincial Council in the Tarr, domiraked North-East of the Country and the firrie frafTIS for the pLll oul rust be set rol urilaterally but by mutual Cor 75 s'afir).
Faced with a violent air-Indian carrpa.gr by the Sinhala LLKLaMaLCCLLLLL SLLYSS KGaL LLLL LLLLCCDGOCL LLLLL K LLHHLGGLLLLLLDLLLLL IPKF withdrawal by the LTTE with which the government is presently engaged in reguftafiors. Colombo as
freassar 7ed to raise fra T7ātter af LJW WAVE,
 
 
 
 
 
 

75p
66-4488 JUNE 1989
' 15 u ringe tr t hi is resiskleri''.
LAUNCHES ANTI-INDIA AWAR”
ik EMERGENCY REIMPOSED – Transport Paralysed
Whether or of Delhi's resporise is a reflection of its LGtCtCCCOOaL TLLG L LLuLLLT LLuLMLtLTL GG LL LLLLGLLGL LLLLLL besween the Colombo goverrirrters and LTTE, or being enraged by Preyriadasa's clumsiness in Lirilaterally sessing a deadline for that? VPKKF pLIII our without prior corıs,Lullarior) LLLLLL CCLLLS LLLHHL LLL HLLLLLLL0L LLL LLLL CC LLGLGGGLHC CCCH diplomatic showdown is in the Taking.
it Presider PrerTadasa has reimposed a State of Emergency in Sri Lanka giving the Country's Security forces virtually unrised powers in the wake of severe violant litress, Industrial action by transport workers which has virtualy paralysed the public transport service, Most privato LkCCCCLLLLLLL LGCHM LGGa GLaLGGlkLLSCLLLuuuLLLLLL LLLLLGGL CLL LCCC ordered of the road, Railway services also were severely disruposad.

Page 2
2 TAMIL TIMES
CONTENTS
Colombo Newsletter . . . . . . . . . . . . . . . .3
ISSN 026 The New Political Equation. . . . . . . . . . . 5 ANNUAL SUBS On Withdrawal of IPKF. . . . . . . . . . . . . . 6 K
Devolution Bill PaSSed. . . . . . . . . . . . . 11 Published mC
TAM TV News Round-up . . . . . r s - a r s a 12 P.O. BOX SUTTON, SURRE Views expressed by Contributors are not necessarily UNITED KIN those of the editor or the publishers. PhOrne: 01-6
Published by Tamil Times Ltd, PO Box 121, Sutton, Surrey SM13TD.
ON THE JVPS MESSAGE
The recent 'Message From the Janatha Vimukthi Peramuna to the Tamil People' (page 7) must be considered for not only what it conveys but also for What it Conceals.
Firstly, the JVP says that all people of Sri Lanka are one, nationals of one nation, the struggle should be for equal rights and not for separatism, and all would gain equal rights only under a socialist system. No One disputes that, as human beings, all the peoples in the island of Sri Lanka fall into one category. But that does not deny that they do speak different languages, profess different religions, possess their own cultural heritage and they do have and desire to protect their separate identities. The Tamil speaking people of the island have been unequally treated since independence by successive governments - deprivation of citizenship and voting rights for almost fifty percent of them, their language was relegated to unequal status with the imposition of Sinhala only as the official language and there was further unequal and discriminatory treatment in employment, education and allocation of land even in the predominantly Tamil areas. As and when these occurred, the Tamil people demanded and peacefully struggled for 'equal rights, but they were denied those rights by various means including violence. The question of 'separatism' arose as a consequence of the continued rejection of 'equal rights. When the JVP says that equal rights can be gained only under a socialist system, does that mean that the Tamil people should have waited patiently until Rohana Wijeweera and Company established their promised land of socialism? Besides, recent developments, particularly in relation to the nationalities question, in the Soviet Union and other east European countries which have functioning 'socialist systems' for decades, have exploded the received wisdom among even genuine socialists that ethnic and nationality problems are only a by-product of capitalism and that they would disappear with the advent Of SOCialliSm.
The JVP leader, Rohana Wijeweera, studied in Moscow in the early 1960s until he defected to the Maoist camp when the ideological rift between Moscow and Peking split the Communist camp. However, during his days in Moscow, Mr. Wijeweera must have learnt about the right of self-determination of nations which was then entrenched in the Soviet Constitution for the different Soviet Nationalities. But
 

JUNE 1989
CONTENTS
Readers Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 -4488
CRIPTION Jaffna Revisited. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
.. ຂຶງ Carnatic Music Recital. . . . . . . . . . . . . . 2O
nthly by Sabathipillai — A man with a vision . . . . 21 ES LTD
121 Classified Advertisements . . . . . . . . . . 22 7 SM1 3 TD GDOM The publishers assume no responsibility for return of 4.4 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
Typeset & printed by Set Line Data Ltd, Union Street, SE1.
TO THE TAMIL PEOPLE
n the context of Sri Lanka, the JVP says that "the truggle for self-determination by one community is legative'. The sheer deceit of the JVP is in the use of he term 'community' in relation to the Tamil people. Wot only does the JVP fail to show why it regards the Tamil peoples struggle for self-determination is legative, but it also denies to the Tamil people the tatus of a nationality or a nation.
The Tamil people, in the context of their experience under successive governments, are seeking to proect their identity as a people in areas in which they have historically and traditionally lived which they egard as their homelands. But to the JVP, there annot exist homelands for each community within One nation-state. To the JVP which seeks to Cloak its hauvinistic interior With a liberal use of Marxist hetoric, the capitalist concept of 'nation-state' has DeConne SO Sacred that even the establishment of Provincial Councils is claimed to be dividing the people and the country, and hence its demand for heir dissolution
One will be very touched that the JVP is concerned about the repression of the Tamil people by the Indian army if not for the fact that the JVP was very eloquent in its silence when for years the Tamil people were being tortured and killed in their thousands by the Sri Lankan security forces. In fact one cannot forget the JVPs denunciation of the late Wijaya Kumaranatunga (who was later murdered by the JVP) for having gone to Jaffna and being photographed in the company of 'terrorist Tigers who were killing our heroic Sinhala Soldiers'
To confront a government which seeks to remain in power through rigged elections, to engage in armed resistance against the repressive machinery and agents of the state, and to campaign for the departure of a foreign army are legitimate and supportable. But what the JVP is doing is to raise the flag of patriotism, and in its name to campaign against even the limited rights granted to the Tamil people by seeking the repeal of the 13th Amendment to the Constitution and the dissolution of the Provincial Councils, to engage in a brutal campaign of political assassination of individuals belonging to opposition parties, and to be aligned with the most reactionary and Chauvinist sections of Sinhala society. In short, he JVP has become the Sword-arm of Sinhala chauvinism in its most violent forms.

Page 3
JUNE 1989
COLOMBONIEWS
LTTE DELEGATION IN COL AS JVP LAUNCHES ANTI-ND
June 15-The capital of Sri Lanka was paralysed and all activities came to a halt yesterday, the day on which the Sinhala ultra-nationalist Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) called for a hartal - a total shutdown - in the country to commence its much publicised campaign against what it describes as Indian imperialism' and its interests in the island. Shops, offices and all mercantile establishments remained shut and transport services came to a grinding halt. The situation was no different in most towns in the south of the country.
Bus services had already been disrupted during the previous days due to industrial action. JVP inspired student unrest accompanied by demonstrations covering many schools had already compelled the authorities to order the closure of schools. Although the issues which kept the universities of the country closed for the last two years had been resolved, a JVP inspired strike of the non-academic staff of the universities ensured that universities continued to remain closed, and undergrads were employed as the battering ram of the JVP in its campaign of violent disruption. Groups of students supporting the JVP invaded various schools calling upon the student population to boycott classes and participate in demonstrations demanding the release of youths taken into custody in the course of security operations and the withdrawall of the Indian Peace Keeping Force.
The JVP's campaign against Indian imperialism' has taken the form of a call addressed to all Sri Lankans to boycott Indian goods and sever all links with Indian business interests including dealings with Indian banks, insurance companies, use or import of Indian goods and the screening of Indian films. The JVP edict declared that those who defied its call would be treated as "enemies of the fatherland'. It also demanded that all those of Indian origin who had received "distinguished citizenship' to leave the country. "Those who do not leave as ordered will be considered as conspirators, remaining behind to conspire against our fatherland. The DJV (Patriotic Peoples movement - the military wing of the JVP) is hereby ordered to treat them and act as such”, the JVP threatened.
The deadline given by the JVP was June 14 which was marked by the hartal. No one could afford to take the
JVP’s threats lig demonstrated in mination to enfo people" by the ult. to man — sum Although the gov tection, the staff Commission took The government' In the run up to 1 June 14, the au the Mysoor Dha. mally associate longer being imp from Turkey, an ions' hereafter s Lankan Big On locally grown
It was the ba tinuing violent c and its projected imperialism' ('US ismʼ would appea from the lexicon President Prema cised “Battaramu requesting the wit by the end of July
The question o was already on same speech he Premadasa him: several thousand had already been island and thank Minister for doir request was made 24, Rajiv Gandhi cised speech at an Conference in N government had getting back the soon as practicabl magazine, SUND gave a comprehel IPKF presence a Lanka and the l unannounced pull underway under HOME, THE S FROM SRI LAN
This being the that it was indisc and gratuitous p madasa to have m public meeting w the matter throug channels. If he v Delhi on a diploma succeeded. Not on puzzled but fur sources close to h had spent enorm sacrificed the live
 
 
 

OMBO AN WAR’
ghtly because it has
the past its deterrce its 'calls to the imate penalty known himary executions. 'ernment offered proof the Indian High k “refuge' in hotels. s panic was palpable. the JVP's deadline of uthorities announced (which people norwith India) was no orted from India, but d that "Bombay Onhould be called "Sri ions' as they were
ackdrop of the conampaign by the JVP “war against Indian or Western imperialr to have diappeared of the JVP), that dasa’s much publiulla pronouncement” thdrawal of the IPKF y was made.
f the IPKF pull out the agenda. In the made on June 1, self confirmed that s of Indian soldiers withdrawn from the ed the Indian Prime ng so even before a . As far back as April had in a well publiArmy Commanders sew Delhi that the to "think seriously of bulk of the IPKF as e'. The Indian weekly AY (14-20 May 1989) nsive account of the and the role in Sri (ndian government's out that was already the title "COMING ECRET PULLOUT
A'. case, many thought treet, indeed bizaare rovocation, for Prehade the request at a without first raising h normal diplomatic wanted to put New atic spot, he certainly ly was Rajiv Gandhi ious, according to nim. After all, India ous sums of money, s of over a thousand
TAM TIMES - 3
of its soldiers in the course of its Sri Lankan adventure. It was at Col
ombo's urging that the IPKF had to
confront its erstwhile protege, the LTTE with which Premadasa was parlying now. Worse still was that the episode was grist to the mill of the opposition National front in its campaign against Rajiv Gandhi who has to face a general election before the end of the year not in the most favourable circumstances.
Then why did Premadasa act in the way he did? Many do not believe that he did so due to lack of knowledge of diplomatic rules governing inter-state relations. Many areason is being attributed to Premadasa's action.
The North-East Provincial EPRLFled administration has been carrying on a well publicised campaign for greater devolution of powers and it was becoming more and more critical of the central government and particularly Premadasa's failure to act effectively and expeditiously in this field. There was evidence of a growing strain in the relations beween the centre and the N-E administration. The attempt by the EPRLF to bring pressure upon his government through New Delhi did not endear to Premadasa. It is rumoured that the LTTE delegation during the first round of talks vouched the correctness of Premadasa's suspicion that New Delhi was endeavouring to have a continuing stake in the internal affairs of the island by propping up the EPRLF.
The LTTE, driven by its own political and organisational compulsions, would appear to have demanded that the government should make its posittion clear on the question of the departure of the IPKF before the second round of talks.
The other reason, which observers believe to be the most important, was the failure of the security forces to contain the JVP whose violent camppaign was gathering momentum day by day. The demand for withdrawal of the IPKF was the cutting edge in this campaign behind which the ultranationalist forces were being mobilised. The JVP had already set the date for the commencement of the “war of liberation of the motherland from Indian imperialism.'
Shrewd as he is, Premadasa took a calculated risk by publicly calling for the withdrawal of the IPKF himself setting a deadline. The consequences of such a public pronouncement were deliberaely intended - to give the impression of confronting India and seeking to achieve maximum political mileage in the country. By this action, he was hoping to run away with the JVP's clothes and pre-empt its campaign by neutralising its motive forces. After all, Premadasa was known to have opposed the Indo-Sri Lanka accord at the time it was signed and he even refused to attend the signing

Page 4
4 TAMIL TIMES
ceremony. Of late, he has begun to disown many things done during former President Jayawardene’s tenure although Premadasa was his loyal Prime Minister. At a recent Executive Committee meeting of the ruling United National Party, Premadasa said, The present crisis is none of my doing though I am saddled with the responsibility of resolving it. If my advice was accepted, it would not have been as serious as it is today.'
In terms of diplomatic behaviour it might have been unorthodox, but by unilaterally demanding the pullout of the IPKF and characterising its presence as a 'slur' on the nation's self respect, Premadasa was seeking to reassert the image of a "true nationalist and patriot' and regain lost ground among Sinhala chauvinist sections, the traditional hunting ground for all 'successful' Sinhala politicians.
Although taken unawares and pricked by the clumsy manner in which Premadasa had approached the subject, New Delhi has, while reaffirming its commitment to effect a pullout of the IPKF, predictably linked the question to certain fundamentals of the Indo-Sri Lankan Agreement, namely effective devolution of powers to the North-East Provincial Council and assurance of the physical security of the Tamil population in the island. India would appear to have virtually rejected the July 29 deadline primarily on grounds of logistics, but agreed that consulations be continued to create the conditions to facilitate early withdrawal.
The Tamil groups, EPRLF, TELO and ENDLF, which went along with the implementation of the Accord and participated in the PC elections, have expressed total opposition to the IPKF withdrawal prior to effective devolution and the setting up of a law and order machinery in the North-East and have organised demonstrations in Jaffna, Trincomalee and Batticaloa in protest.
It is reported that EROS, which has friendly relations with the LTTE, is in favour of a phased withdrawal as opposed to an immediate pullout and are averse to the dissolution of the North-East Provincial Council before devolution of more effective powers. EROS's view is that, for strategic and practical reasons, India has a role to play in fulfilling the aspirations of the Tamil people. They fear that the Sri Lankan government will, sooner than later, deploy Sri Lankan troops in the north and east in massive numbers once the IPKF leaves particularly in the context of the bloodbath that would inevitably result when the LTTE attempts to settle scores with its hostile Tamil groups.
New Delhi's qualified and unenthusiastic response to Premadasa's request for an IPKF pullout by the end of July has served as an invitation for the
intensification of the a paign by the JVP an war cries against I attended public rally on June 9 by the Student Federation, U ku Federation and Janatha Party were the burning of the Indi and an effigy of Rajiv demonstrations and c. protests are being p coming days.
Against this backgr and potential anarchy legation headed by A ham and Lawrence Th Colombo on June 11 round of talks with t They are expected t others including Dilip nakumar (Kittu).
Even before the arriv tion, in criticising the to Premadasa's requ pullout, the LTTE in a lined 5 June said, "Th Minister has repeated Indian army was ser purely on a peace-kee the request of the go Lanka, and that the withdrawn if Sri Lank request. And now t government has mac calling for the total w Indian troops. Therefc option other than v troops. But strangely an government seems tant to pull-out its trO know what grounds keep the army on ou entire people of thi Tamils, Muslims and want the Indian arn drawn?'. The stateme 'all those who wan occupation army to st as traitors to the cau speaking people'.
It is ironic but seer LTTE’s uncomprising IPKF presence is vir that of ultra-natic chauvinist sections along opposed the II Accord and demanded 13th amendment to which gave birth to councils, the dissolutic the delinking of th North-East Province. cent statement, the J denounced separatism to the national quest for self determination ity as negative, the F ils as dividing the pe istic lines, and reject traditional homela nation-state.
Reliable sources in ing the round of ta LTTE and the gov

anti-Indian cam
d its allies. The
ndia at a well
held in Colombo.
Inter-University Jniversity BhikEksath Lanka accompanied by ian national flag Gandhi. Violent alls for national redicted in the
ound of violence y, an LTTE deAnton Balasingilakar arrived in
for the second he government. o be joined by Yogi and Krish
al of the delega
Indian reponse est for IPKF’s statement datehe Indian Prime y stated that the ut to Sri Lanka ping mission at vernment of Sri army would be a makes such a he Sri Lankan le that request ithdrawal of the re, India has no withdrawing its enough the Indito be very relucops. We wish to India wants to ir soil when the s island - the the Sinhalese - ny totally withnt also branded, ted the Indian ay in the island se of the Tamil
ms true that the hostility to the tually similar to nalist Sinhala
which have all
ndo-Sri Lankan the repeal of the the constitution the Provincial on of the PCs and e now merged
In fact in a reVP categorically n as no solution ion, the struggle by one communProvincial Councople along lingued the idea of a nd within one
ldicate that durlks between the fernment which
JUNE 1989
lasted nearly three weeks, the parties did not go into any substantive issues. It would seem that the LTTE's view was that it would be fruitless to talk about a permanent or final solution as the problem was deep-rooted and historical. They were for seeking an 'optimal solution' in the present context, that is to identify the immediate problems facing the people and take action to solve them. As a precondition to solving these problems, peace and normalcy would return.
Besides the presence of the IPKF, the human rights violations suffered by the Tamil speaking people including the destruction of the economic infrastructure, and the puppet role' played by the EPRLF to India, the LTTE delegation reportedly raised the issue of colonisation in the eastern province which had "changed the social pattern and ethnic composition' in some areas.
Although not found in the joint communiques issued by both parties, it is reliably learnt that there was agreement on two other matters — the proposed referendum to be held on July 5 in the eastern province would definitely be postponed and there was to be an unannounced unofficial ceasefire between the Sri Lankan security forces and the LTTE. The fact that the government has not taken any practical steps nor given any instructions to the Commissioner of Elections so far in regard to the holding of the referendum and the fact that there has not been a single incident of violence between the LTTE and the security forces since the talks commenced are suggested as evidence of agreement between the parties on these two points. However, a cease fire between the LTTE and the IPKF was specifically ruled out.
BRIDAL THRONE (MANDAP)
Made of Beads, Pearls and Velvet Clothing
O Audio System O Video Filming and O Wedding Costumes
FOR DETAILS PLEASE CONTACT
T. JEEVARATNAM 62, Kingsdown Ave., Ealing, W138PT
Te: O1-567 3242

Page 5
JUNIE 1989
The New Po
Sri Lankan President Ranasinghe Premadasa and the Liberation Tigers of Tamil Eelam versus Indian Prime Minister Rajiv Gandhi and the Eelam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF), seems to be the new political equation in the island and a number of likely scenarios are being predicted.
The joint communique issued at the end of the month-long dialogue between the Tamil Tigers and the government indicated in no uncertain terms the positive rapport between the two parties.
The talks, said the communique, were constructive and conducted in a "free, frank and friendly" atmosphere and opened the doors to greater understanding and appreciation of the issues involved. The Tigers also expressed the hope that the government would help bring peace and normalcy to the northeast region.
The second round of talks expected to resume shortly, will spell out the basic framework for the Tigers to enter the political processes.
Strange though it may sound, even the diehard Sinhala chauvinists have a sneaking admiration for the Tigers, who in the last two years pursued with relentless ferocity by the Indian Peace Keeping forces have not thrown in the towel, making it quite clear that they would die fighting rather than go down on their knees.
The decision to talk directly to the Sri Lankan government without Indian mediation, (a sorry tale of failure) was a significant shift in Tiger strategy.
The overriding issue during the talks, it is reported, was the withdrawall of Indian troops from the island. The President and the Tigers were singleminded on this issue. The President to honour his election pledge that if the IPKF was still in the country when he assumed office, he would see that they left and the Tigers to clear the way for what they term meeting the true aspirations of the Tamil people. In that scenario the EPRLF now dominating the north-east council has no place.
EPRLF's Chief Minister Waratharajah Perumal, already frustrated at government inaction in devolving power to the north-east council now finds himself in a new power game where the very survival of the north-east council is at stake.
One of the main demands of the Tigers is the dissolving of the north-east coun
Rita Sebas
cil which it had regime of the Ind
Where does allt and its fraterna National Democra (ENDLF) and the tion Organisation significantly, is Pr July twenty ninth troop withdrawal dia already feelin over the LTTEwhich the Tigers meant to cause a governments, wa aback by the F announcement bu siderably disturbe
India argues tha eighty seven Indc an agreement be ments and as such have preceded the sides the Indian co of main provision devolving of subst the north-east co implemented. One
It cost the Sri La 1.7 million rupees at Colombo's plu! hotel where an reserved for the
and their bodygu
concerns is the ab law and order m vacuum when the Sri Lankan goverr not share that co that it has the ca the security of all
These issues til discussions betwee the Sri Lanka go' momentum in the Government dialog sionment at the tull led to their taking position looking no support. Their arg surrendered their the demand for a entered mainstrea understanding t guarantee and un provisions of the ac devolving of provi the north-east regi
According to an they are confident dhi government w like successive Sir have done'. Chief

TAMIL TIMES 5
tical Equation
an, Colombo
ubbed as a puppet un government."
is leave the EPRLF
allies the Eelam ic Liberation Front amil Eelam Libera(TELO)? And more bsident Premadasa's deadline for Indian from the island. Inleft out in the cold government talks, maintained was not ift between the two is not only taken resident's surprise ; has also been con
.
ut the July nineteen -Lanka accord was tween two governconsultation should announcement. Beintention is that one s of the accord, the antial autonomy to uncil is yet to be of the continuing
nkan government s to host the Tigers sh five star Hilton entire floor was Tiger delegation ards.
الس----سسسسسسsence of an effective achinery to fill the IPKF leaves. The ment however does ncern pointing out pacity to look after its citizens. hat dominated the in the EPRLF and vernment have lost face of the LTTEue. EPRILF disiillun of events has now in a very belligerent doubt to India for ument is that they arms, and gave up separate state, and m politics on the hat India would derwrite the main cord which was the ncial autonomy to ). EPRLF spokesman hat the “Rajiv Ganll not cheat them hala governments Minister Perumal
has even hinted at a unilateral declaration of independence in the northeast region in the event of things not going his way. But in no way could he do that without Indian support. But will India already accused of playing one group against the other, stoke the fires again.
The next few months are critical in Sri Lanka's political history. If the Tigers strike a deal with the Sri Lanka government and the IPKF withdraw the Tigers will be back on centre stage. The possibility has never been as near as it is today, and in a way a major victory for both the government and the Tigers. The loser of course will be India in terms of men, money and goods.
In the last two years, since India launched its offensive against the Tigers it has lost credibility as a peace keeping force in the face of the massive destruction of both civilian life and property. Innocent civilians trapped between the Tigers and IPKF became the victims, every Tamil suspect of being either a supporter or sympathiser of the Tigers.
The IPKF had an unenviable task, arriving as friends and turning foes and many of them paid with their lives.
But now when the time has come to leave they should make it sooner rather than later. By leaving now they will take the wind out of the sails of the Janatha Vimukti Peramuna (JVP) campaign against Indian business interests and a boycott of Indian goods and services.
Although India has already started the process of withdrawing from the country, seven to eight thousand troops are reported to have already left, a substantial number still remain together with the military hardware. Indian officials point out that logistically it is not possible to fit into President Premadasa's timeframe for withdrawal, but the main point at issue seems to be that India feels it is being unceremoniously kicked out.
The real fear however is that when leaving, India might leave behind some of its military hardware with the EPRLF. That would of course create more problems than it would solve and the civilian population would once again become the hapless victims of the internecine warfare between the Tamil groups. We thought the clock could not be put back. The Tigers with their tenacity of purpose could still prove us wrong.

Page 6
6 TAMIL TIMES
ON WITHDRAWAL OF IP
PRESIDENT CALLS F BY END O
Speaking at a religious ceremony in the outskirts of Colombo on Indian government to withdraw the Indian Peace Keeping Force forces in the island when the SAARC Conference is held in Colo
his speech:
These days many people ask me when the Indian Peace-Keeping Force will leave our country. We must reflect on the reasons that made the Indian Peace-Keeping Force come here. One reason was that we took up arms to fight among ourselves to solve our problems. I like to state at this moment that the Indian Peace-Keeping Force has started moving out. This commenced when I became the President. You may remember that I told you during the Presidential Election campaign that vhen I become the President I will take steps to send the Indian Peace-Keeping Force out of the country.
I like to state that even before I made this request Indian Prime Minister Mr Rajiv Gandhi started pulling them out. His High Commissioner met me and told me that they knew the promise I had made and that it should be kept. He told me that they are prepared to fall in line. He further told me that they will take them back in stages. India responded even before I requested them. I was very happy about it.
I was grateful to Prime Minister Mr Rajiv Gandhi and the Indian Government for making arrangements to take the Indian army back. Already between 7000 to 8000 soldiers have left Sri Lanka. Now what is required is to expedite this process and send them back early. All of us must assist in this process.
At a time when the foreign force which came here is moving out from our motherland, we must work with patience. We must not become violent. Having a foreign force in an independent country is a slur on its selfrespect. It devalues the freedom of the country. At this moment we must work peacefully and patiently. We must expedite their departure. I will inform India about it in a day or two.
India sent this Peace-Keeping Force to restore peace in the North and East at the request of our former President. We all know that India has repeatedly assured us that anytime the President of Sri Lanka were to make a request they will take their forces back. They started pulling them back even before I told them.
I intend to ask India to take their forces back. It has become a necessity
now. Even recently Rajiv Gandhi has said pulling out the Peac from Sri Lanka. The ment has assured us so at any time we wa
We must rememb incident that happen cent past. We must number of groups wh an armed struggle ha democratic process. I Peace-Keeping Force ing two years in our the IPFK which came had to engage in fight that a large number also died as a result serious injuries. The have become orphans
It is not only the Indian Peace-Keeping Many of the soldiers Army as well as po proceeded to the Nort provinces to restore provinces had to sac Their families and c come orphans and ar.
We are bringin ourselves and our in continue to keep a for our country because ( ourselves. It will all treachery perpetrate Therefore, I intend, a to expedite the wi IPKF. I hope to mak soon to Prime Minist dhi and to the Indiar
The end of July 19 years since the IP Lanka. Therefore, I Indian Government possible to complete the entirety of the IF end of July. I would l of the IPKF troops le the end of July. Toda 45,000 IPKF troop Therefore, it is not draw them in a day
They have to leav fore, I believe that i drawal is expedited it to complete the with July. We will never ance and help give Government to Sri Buddha Dhamma
 
 

JUNE 1989
జMatశతaskkal
OR IPKF PULLOUT F JULY
June, President R Premadasa stated that he would ask the by the end of July. He added that there should be no foreign mbo in November. The following are relevant extracts from
Prime Minister
that they will be e-Keeping Force Indian Governthat they will do nt.
er an important 2d during the renot forget that a to were directing ve come into the 1 July the Indian will be completcountry. In fact e to restore peасе zing. We all know of Indian soldiers t. Some suffered ir kith and kin
.
soldiers of the g Force who died. of the Sri Lanka lice officers who hern and Eastern peace in those rifice their lives. hildren have bereally suffering. g disrepute to dependence if we eign army within f conflicts among so be an act of on our country. s I stated earlier, thdrawal of the e such a request er Mr Rajiv Gan
Government.
89 will mark two «F came to Sri will request the to try as far as he withdrawal of KF troops by the ke to see the last ave Sri Lanka by y there are about in Sri Lanka. possible to withDr two.
by ship. Therethe troops withwould be possible drawal by end of forget the assisth by the Indian Lanka. Even the was a gift from
India. It was Emperor Dharmasoka who took steps to establish Buddhism in Sri Lanka.
While it was a great help to have sent the Peace-Keeping Force to this country at the request of our former President, recalling the Peace-Keeping Force back to India will also help us greatly at this moment. India's action to call back the Peace-Keeping Force during the next two months will be considered as a favour...I have no doubt that India will do so. I hope to make a friendly request to that effect shortly.
There is another reason as to why the Peace-Keeping Force should be taken out of this country. Last year's SAARC Conference — was scheduled to be held in Sri Lanka. However as you are already aware it could not be held here owing to the uncertainties that prevailed in this country at the time. Hence the conference was held in Pakistan.
This year's conference has to be held in Sri Lanka. It is our duty to do so and we have assumed this responsibility and we must fulfil it.This regional association has been formed by India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives and Sri Lanka; the seven independent South-Asian countries. We must strengthen our regional cooperation.
Leaders of governments of these countries will arrive in Sri Lanka in November this year.
Our people are eagerly waiting to welcome these leaders. We hope to accord cordial and rousing welcome to all the Heads of State and the Heads of Government including Prime Minister Mr Rajiv Gandhi. However, how can Sri Lanka host such a Summit with self-respect when a foreign army is operating in the country? This time it is also not possible to do away with it. We must hold this conference as an independent and sovereign country.
It is also because of this reason that I thought that it is extremely essential that the entirety of the IPKF be withdrawn by the end of July. We as an independent country, must have the self-confidence to play our role as equal partners and work unitedly with other brother nations. You will admit that it is difficult for us to host and participate in such a Summit conference while keeping a foreign army in our country.

Page 7
s
JUNE 1989
At a time when we are working to send back th IPKF troops to India I would appeal to all not to say anything or act in a manner which will obstruct this move. Everyone who wishes to safeguard the sovereignty of the country should assist to make this program a success by desisting from violence and provocative action.
You are aware that it is because of our own faults, disputes amongst us, our own provocative actions and our own militant actions that resulted in a foreign army coming to our country..But this is what people of all communities, Sinhala, Tamil, Muslim and Burgher say now: - We might well be grateful to India for sending this Army to help us. The Army which came to keep the peace had to wage a war itself. As a result, a large number of its members too lost their lives. But the problem is very much still with us... Now we have had enough of this peace-keeping by the IPKF. Now let us sort out our problems ourselves. Let us do everything possible to help the early withdrawal of the IPKF.
You will realise the type of confusion that will prevail if we escalate violence and disturbances. I am confident that everyone who honestly wishes to see that the IPKF troops are withdrawn will see to it that they do not indulge in violence or provocative actions.
I would appeal to all to make a firm resolution to act with patience and desist from violence during these two months. Let us be determined to send back the IPKF troops, maintain our self-respect and host the forthcoming SAARC Summit with self-respect and dignity as a free and sovereign state.
THOSE WHO WANT THE IPKP TO STAY ARE TRATORS' - LTTE
The Political Committee of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in a
statement issued from its headquar
ters on 5 June branded all those who wanted the Indian occupation army to stay in the Island as traitors to the cause of the Tamil speaking people. "No self-respecting person, whether he is a Tamil, Muslim or Sinhalese will permit a foreign army to continue to occupy this country, the statement declared.
The Indian Prime Minister has repeatedly stated that the Indian army was sent to Sri Lanka purely on a peace-keeping mission at the request of the Government of Sri Lanka and that the army would be withdrawn if Sri Lanka makes such a request. And now the Sri Lanka Government has
made that req withdrawal ( Therefore, Ind than withdra strangely enol ment seems t pull-out its tro what grounds army on our people of this Muslims and t Indian army t the LTTE's pol “The Provin and Parliame who have be fraudulent elec the Governmer address the gr nor have they man atrocities i mitted by the quislings will ni speak the tru become slaves and have to s given by the In these Indian lamenting over of our people. T the Indian arm tect the Tami these murdero rated with the in the senseless five thousand
Muslim civilial
rape of Tamil : the destruction Tamil and Mu quisling groups campaign colle the public, thr terror, in favo presence. The C utter desperatic pets to seek l tinuous militar slogan of securi lims. We wish t and Muslims ce security only w are withdrawn. demanded a ref and East on th withdrawal. Bu India, at that t referendum fea opinion would t rather strange fused a referent ing its quislings by methods ofir blackmail' says *The LTTE ha tent in its vie self-reliant and without relying intervention. We ign armies shot fight for our f Government of sions that we v their puppets a after the securi because of our

TAMIL TIMES 7
est calling for the total the Indian troops. a has no option other wing its troops. But gh the Indian Governbe very reluctant to ps. We wish to know on ndia wants to keep the soil when the entire Island - the Tamils, e Sinhalese - want the be totally withdrawn' tical committee asked. sial Council members ntary representatives en nominated in the ions stage managed by t of India have failed to evances of our people, highlighted the inhuund mass murders comIndian army. These pt open their mouth and h because they have o their Indian masters urvive on the favours dian Government. Now -backed groups are the safety and security hey are crying out that y should stay and prols and Muslims. It is us gangs who collaboIndian occupation army slaughter of more than innocent Tamil and hs, in the mass scale
pendent attitude that the Government of India despised us and finally launched a war against our movement and against our people. The Government of India wanted to teach us a lesson. But now, it is the Government of India which has learnt a bitter lesson. The whole world has now become aware of the grave injustice done to our people by India. The supreme sacrifice made by more than 500 of our cadres has effectively challenged the threat of Indian imperial domination in our region, the political committee declared.
JVP”S MESSAGE :
The following is a tect of a message recently issued by the Janatha Vimukthi Peruma (JVP) addressed to the Tamil people of Sri Lanka:
“We accept that all people in our small island are one, whether they are Sinhala, Tamil, Muslim, Malay or Burgher. We are nationals of one nation. Our struggle should be for equal rights and not for separatism.
"The fight for separatism led to mass killings by the Sri Lankan army, Indian imperialist army and their agents: EPRLF, PLOTE etc; Separatism is no solution to the national question as it is the prevalent unequal society which is the cause of the insanity in our multicommunal nation. Any community
und Muslim women, in“ whether in the majority or as a minor
of billions worth of uslim property. These are now involved in a cting signatures from ough intimidation and ur of Indian military overnment of India, in on, is utilizing its pupegitimacy for its cony occupation under the ty for Tamils and Muso state that the Tamils Ln live in peace and in hen the Indian troops Long ago, the LTTE erendum in the North 2 issue of Indian troop ut the Government of ime, refused to hold a ring that the public urn against them. It is that India, which relum, is now encouragto seek public opinion timidation, threat and the statement.
3 been firm and consisv that we should be
fight for our cause
on foreign military ! always said that foreld not be allowed to reedom. We told the India on several occavill never function as nd that we will look y of our people. It is self-reliant and inde
rity will be able to gain equal rights only
under a socialist system.
"The struggle for self-determination by one community is negative in the present context. Our combined efforts should be directed towards the struggle for national liberation by defeating the Indian occupying forces. The right for self-determination is synonymous with the struggle for liberation of all communities in the nation.
"The struggle for separation led to an aggression by Indian imperialists. Those who invited India to invade Sri Lanka are equally responsible for the
massacres by the Indian army. The
Indian army repressed Tamil, Sinhala and Muslim people in the north and the east and are repressing them even now. Also, the struggle for separatism led to the creation of Provincial Councils that divide the people along the lines of languages which will always benefit the needs of the ruling class. There cannot exist homelands for each ethnic community within one nationstate. Sri Lanka is for all, Sinhala, Tamil, Muslim, Malay and Burgher Communities.
"There will be no liberation for any one community when an outside force is present on our soil. Invariably as any invading army, the Indian army too would not voluntarily withdraw from Sri Lanka. Hence they must be made to withdraw through an united struggle.
CONTINUED ON PAGE 9

Page 8
8 TAMIL TIMES
Success & Happiness is in your
Our expert advice in choosing the Stone is N acCOrding to traditiona
A gift from Our prediction is a
We fix precious stones on rings, pendants an depending on your choi
Genuine Stones are
Bewarel Don't be misledll Synthetics
Professionals and Housewives We are registered dealers in Sril
We specialise in Thali
T P B; Lanka 51 Collingw Colombo 6, Telephon
MOTOR INSURANCE
Nobody looks harder to find you a competitive quote
MORTGAGES ARRANGED 100 p.c. MORTGAGES AVAILABLE FIRST TIME BUYERS WELCOME
COMPETITIVE GUOTATIONS ON
* Home ContentS in Suran Ce * Life COver * Pension policies We pride ourselves on personal Service
Contact J. KUL EN DEA N Beddington Insurance
Services Limited 157A Hartfield Road, Wimbledon, LONDONSW193TU
Telephone: 01-5435181
 
 
 

JUNE 1989
say if correct stone is selected
in line with Gemmology & Numerology, | Hindu Scriptures ཧྭ
Almighty lways a Success
lear-rings, both 14 & 22 carat gold or silver :e & your date of birth
available With us
are currently available world overll
; Contact us for more details anka for quality products-Gems and Diamond Thodu
alagi
Puris Ood Place, Sri Lanka. e 580668
N O O
AA Conveyancing
Before you buy or sell your property write
or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal Injuries Cases
O Motoring 0ffences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissa
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah & Xavier
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B. A. Xavier B.A., LL.B., Ph.D. (CRM) 1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX Te: O1-965 7186 8 01-965 9307
لم ܢܠ

Page 9
JUNE 1989
CONTINUED FROM PAGE 7
"The Liberation Tigers of Tamil Eelam must relinquish separatism and join with progressive patriotic forces led by Janatha Vimuthki Peramuna to defeat Indian imperialism and their local agents and fascism."
EPRLF OPPOSES
IPKF PULLOUT
Secretary General Pathmanabha
Sri Lankan Government has unilaterally declared that the IPKF should pull out before 29.7.89. This would not bind us in any manner. We would like to clarify this point beyond any doubt. We feel that it is our duty to tell the Sri Lankan Government that this kind of approach on its part would only lead the nation tovards the division of the country.
If the Sri Lankan Government feels that it is free to act according to its whims and fancies and take decisions unilaterally, it should not fail to understand that others are also very much free to act in the same pattern. But it is also our duty to point out that this kind of approach would not help to find a just and lasting solution to the problem.
On no occasion the elected NorthEastern Provincial Government was consulted before taking any such decisions by the Sri Lankan Central Government. The Sri Lankan Government has taken this decision unilaterally. Even the Indian Government which is also one of the signatories to the Indo-Sri Lankan Accord has not been consulted before taking this decision.
The IPKF came to Sri Lanka on the basis of the accord and on the invitation of the Sri Lankan Government. But the doubts expressed by us during the course of the signing of this accord that the Sri Lankan Government won't be sincere in implementing the accord have come to be true. This attitude of the Sri Lankan Government is very much against the accepted norms and forms of international law and justice to put it simply, it is a breach of trust by the Sri Lankan Government.
Though more than six months have passed after the inception of an elected provincial Government in the NorthEastern province, the powers were not fully devolved as agreed upon. The Sri Lankan Government is adopting delaying tactics and attempting to sabotage the normal and effective functioning of the provincial government unless and until the powers are fully devolved to the Provincial Government, and proper arrangements are made under the direct control of the provincial Government for ensuring the protection of the Tamil people, the IPKF should not pull out. This is also the desire of the Eelam Tamil people.
We won’t agre IPKF until we fi of protecting ou with our own l and police set u control of the Ph The Tamil pec the atrocities ar to them by the ment, its Police people's indigna wards the Sri and its machin alive in the he before. And, th want the same Army entering vince. Our peop. cerned about thi It is because o people welcome the Indo-Sri Lal PKF for return cy to them.
In any context Government trie and confidence o would like to ma such context we the challenges w
The LTTE was the deviations ar Elam stuggle. S cerned, we suppo get our people that was needed people. And, we E struggle to ensur cy to our people.
In these circul make it more cle cerned and, to th we would not required measur lenge from any the interest of th
We won‘t rem hands folded, in unilateral imposi by the Sri Lanka
MRSB W IPKF PULI
The leader of the Party Mrs. Sirim: a statement issl comed the decisio) call for the withd Peace Keeping F July.
The statements taken the view th of Sri Lanka sho nally.
Even at the t brought into Sri ] we vehemently c tinued to do so.
However, the ment under the le

to the pull out of the l that we are capable people on our own, w and order system under the power and vincial Government.
ble have not forgotten injustice committed Sri Lankan Governnd Army. Hence, our ce and suspicions toLankan Government ries of power are so urt of the people as it is why they don't ri Lankan Police and the North-East Proe are very much con
f this reason that our , laid their hopes in kan Accord“, and the of peace and democra
where the Sri Lankan s to shatter the hopes our Tamil people, we ke it very clear that in are determined to face hatsoever.
solely responsible for ld deterioration of the o far as we are conrted the Accordjust to peace and democracy | immediately by the barnestly continue our 'e peace and democra
mstances we have to arto al parties conle world at large that hesitate to take the es to check any chalquarters and protect e Tamil people.
ain silent spectators the event of any tion of such decision n Government.
'ELCOMES
OUT CALL
Sri Lanka Freedom vo Bandaranaike in ed yesterday wel
by the President to awal of the Indian orce by the end of
id: We have always t internal problems ld be solved inter
me the IPKF was anka in July 1987, posed it and con
hen UNP Governlership of President
g TAMIL TIMES 9
Jayewardene chose to ignore our demand for the withdrawal of the IPKF. At that time Mr. R. Premadasa who was Prime Minister too did not deem it necessary to call for the withdrawal of the IPKF, publicly.
It is the UNP that has to take the full responsibility for the IPKF presence on Sri Lankan soil today. From the very inception of the UNP administration in 1977 they went on an antiIndia tirade.
None other than the present President Mr Premadasa took it upon himself both in Parliament and outside to attack India thereby seriously straining the good relations Sri Lanka had built with India during my tenure of office. In fact the anti-India tirade by the UNP was started prior to the 1977 general election.
The end result was the destabilisation of Sri Lanka and the Government being forced to be a party to an agreement which not only sacrificed our unity but also our independence, sovereignty and territorial integrity.
Directly linked to this Indo-Lanka Agreement was the IPKF presence on our motherland. Here too Mr. Premadasa acquiesced in the government decision.
It is now six months since Mr Premadasa assumed the office of Executive President.
We are happy and welcome the President's decision even at this late stage to call for the withdrawal of the
PKF.
EPRLF's APPEAL TO RAJIV GANDH
An Appeal from the people of NorthEast. 1. While thanking Your Honour and your Government for having come to the rescue of the Tamil speaking people of Sri Lanka at a critical time when the government of Sri Lanka and its armed forces were killing innocent Tamil speaking people, we beg to state that your good mission to Sri Lanka has not yet fulfilled its objective for which it came. The SLG which can only be described as a snake under grass, is resorting to all sorts of manoeuvres to send back the IPKF to India. We are, therefore, compelled to place the following facts for your earnest consideration and action:
(i) The Government of Sri Lanka has still not implemented the provisions of the Indo-Sri Lanka Pact in full.
(ii) The devolution of powers that had been agreed upon by the Sri Lankan and Indian Governments has still not been completely vested in the NEP Government.
(iii) A firm declaration has not been made by the SLG on the merger of the North and Eastern regions into one

Page 10
1O TAMIL TIMES
province. On the other hand, the Sri
Lankan Government is using all means to break up the continuity of the Tamil Homeland.
(iv) The safety of the Tamil speaking people is not guaranteed. The Sri Lankan forces and other home squads are waiting to take revenge on the Tamils. 2. Without settling the above issues, the President of Sri Lanka has begun secret talks with the LTTE. Every Tamil speaking person is today wondering as to why the LTTE has volunteered to have secret talks with the Government of Sri Lanka when several appeals were made earlier by Your Honour to them to have peace talks to find a permanent solution to all of the problems confronted by the Tamil speaking people of Sri Lanka. 3. The President of Sri Lanka who is notorious for his political stunts and somersaults is now:
(i) Having secret talks with the LTTE who, in the past, had turned a deafear to the requests and appeals of all to marching towards peace and democracy.
(ii) Creating numerous clashes between the Tamils and Tamil speaking Muslims of Sri Lanka.
(iii) Clandestinely giving weapons and financial aid to the LTTE to attack the IPKF and to kill innocent Tamils including civil servants and to create communal clashes between the Tamils and Muslims.
(iv) Engaging the Sri Lankan security forces to work hand in glove with the LTTE to fight against the IPKF and other democratic forces among the Tamil speaking people.
(v) Finally, taking action to send back the IPKF to India and expose the Tamils to danger. 4.Hon’ble Sir, in the good name of your great country from which we draw inspiration, we beg of Your Honour:
(i) Not to withdraw the IPKF out of Sri Lanka till such time every Tamil speaking person feels safe and secure in his own land.
(ii)To appeal to the Government of Sri Lanka to vest full powers on the North-Eastern Provincial Government.
(iii) The dismantling of State aided colonisation in the North-East Province.
(iv) To compel immediate withdrawall of the Sri Lankan security forces stationed in the North-East Province.
(v) To condemn the Sri Lankan Government for having secret talks with the fascist LTTE with the ultimate aim of annihilating the Tamil speaking people. 5. Sir, if Your Honour feels that the Sri Lankan Gopvernment will not agree with us on the above issues, please help us to declare an independent sovereign state for the Tamil speaking
people of this land fo any longer in the hal ist Sinhala leadersh
“Withda solut
Dr Chanaka A Liberal Par
It seems evident th has not consulted th It is wise to have th as soon as possiblk conduct diplomacy i a very foolish way to if India wants to be That is one aspx that without the LTTE, the Provin EPRLF and the oth all arriving at a co drawal of the IPKF nothing.
If the governmen re-deploy the Sri La North and East w settlement it will support the withdr. but not irresponsibl
"NOW is no TEI
The Tamil Eelam Li tion (TELO) maint there is no disputa drawal of the IPK) such a withdrawa effected at present problem still remair situation in the No tinues to be a matte
In a statement is President Premada day for a total with by July, signed by of its Central Com the group had we Government-LTTE the IKPF to quit no with unpredictable 'What next and charge of the Tamil the North and Eas complicate the c which are already fresh problems', th from the group's V ters said.
TELO, which ha Lanka peace accol stead of identifyin current conflicts a and permanent occuring now was erase the effects of "This is not going these conflicts. T stone is a marvel more often than no case of missing bo

JUNE 1989
, we cannot suffer ds of the chauvin
D.
Wall no ion'
maratunge, y Leader
it the government Indians over this. IPKF withdrawn , but one cannot this fashion. It is conduct affairs as, difficult, it can be. ct. The second is government, the cial Council, the er militant groups hsensus, the withwill in itself, solve
t is then forced to inkan army in the rithout a political be disastrous. We awal of the IPKF,
y.
t the time' LO
beration Organisatains that though 2 about the withF from Sri Lanka, all should not be
'when the ethnic is unsolved and the rth and East conr of grave concern.'
sued in response to sa's call on Thursrawal of the IPKF S Kugan on behalf mittee TELO said lcomed the recent talks. But to ask w would be fraught consequences.
who would be in -speaking people in st would certainly introversial issues there and create e statement issued avuniya headquar
accepted the Indod, claimed that ing the cause of the devolving a lasting olution what was an anxious effort to these conflicts'. to help any party to vo birds with one pus proposition but t it turns out to be a h,' it pointed out.
PULLOUT SHOULD NOT EAVE AWACUUM'
- Vasudeva Nanayakkara, NSSP Anything short of this smacks of suspicious intention or design as far as the Western imperialists are concerned, the government is embarking on a dangerous course, a course for which the government alone will be held responsible.
As regards the discussion with the LTTE, we expect a full statement from the government. The LTTE has said that it is opposed to the present Provincial Councils system, on the grounds that the powers of these councils are inadequate. When the government is withholding the transfer of power to the present Provincial Councils, what can the government discuss with the LITTE? We have very serious doubts about the government's position in all this.
We want the IPKF out of this country as soon as possible. We have been opposed to the IPKF having been brought here at all and blame the government totally for this action. We are anxious to see them out of the country.
But if anybody is serious about their withdrawal or if Mr R Premadasa, the President, is serious in wanting to see them go, he must first stabilise the existing government in the North and East - that is the Provincial Council. The IPKF withdrawal should not leave a vacuum. The North-East government must be strengthened so that the IPKF is not missed.
"First to call for PKF Withdrawal
Rukman Senanayake (Leader o the ELJP)
We have been asking for the withdrawal of the IPKF for a very long time. We were the first to ask for it. We see it as a most welcome move. From the time the IPKF came violence has spread from the North and East to the whole country. We are a sovereign nation and the government had no justification to invite any foreign nation to guard any part of it. It is the responsibility of the government to provide security för the country.
In Afghanistan and Vietnam, too, the governments of those countries invited the armies of other countries to guard their borders though the world condemned their actions. The former President, Mr J R Jayewardene did the same stupid thing. It is our duty to help the present President, Mr R Premadasa in his endeavour to get rid of the IPKF.

Page 11
JUNE 1989
Move should not harm Indo-Lanka relations'
Ossie Abeygunasekera (Leader of the House, Western Provincial Council and National Organiser, SLMP)
From the very start, from the day the IPKF landed in Sri Lanka, we said they had come for a specific purpose and once that purpose on the terms of the Indo-Lanka Peace Accord - had been fulfilled the IPKF must leave.
We are happy the leadership of the country has decided that it is time the IPKF left. However, the manner of departure must not in any way harm
relations between
The IPKF's depa permit the separa
North and East to
Sending the IP of July is not the of Eelam is! We : mind that there w groups advocatin the IPKF landed out of 7 of these mainstream.
Now these grou ment. Both India act in such a man lives of these peo allow this to happ for a lot of trou ahead.
Sri Lanka — Slip slidin
FROM A CORRESPONDANT IN COLOMBO
In a sulky mood, Sri Lanka reopened its talks with the International Monetary Fund this week. It had declined to go to Washington to take part in the spring meeting of the Fund. The finance minister, Mr. Dingiri Banda Wijetunge, said he had to stay at home for the budget. But that did not explain why the governor of the central bank and the secretary to the treasury, who usually go to the meeting, decided to stay at home too.
The real reason appears to be that the government was miffed at the Fund's decision to suspend payment of the second instalment of a structural adjustment loan on March 8th. Sri Lanka desperately needed the money, $87m. It also needed the Fund's seal of approval, to reassure bankers and the donor countries on whose aid Sri Lanka has become so dependent.
The opportunity for fresh talks was provided by the routine visit to Sri Lanka of a three-man mission from the Fund. The mission is worried that the conditions it attached to the structural adjustment loan have not been observed. The $184m loan, to be drawn in stages over a three-year period, was negotiated in 1987 by the then finance minister, Mr Ronnie de Mel. Since then Sri Lanka has broken just about every promise it made to the Fund
The government's budget deficit was to be reduced to 11% of GDP in 1988. It soared to 15% that year and is likely to exceed 17% this year. The currentaccount deficit was to be contained at 6% of GDP. It is now running at 9%. The annual inflation rate was to be held at 7.5%. It is now around 20%. GDP growth was to be maintained at 5.5%. Last year it was 2.7%. Privatisation was going to whittle down the large public sector, where the return on capital is only 1.5%. It has not happened because neither the huge bureaucracy nor the trade unions want it.
The IMF is tak Lanka has twice bringing in struc ing “political diffic these, the most being the civil Tigers, who con separate state in Government and at present locked of the Hilton hote agree on terms people believe th The Tigers contin out on May 21st i they killed some Tamil group and
e
But Sri Lanka’s excuse for econor and the Fund is a a complete break past. Sri Lanka h with ignoring the heavily from the its of the two stat ing far exceeds th from the Fund. Bl to listen: its resel pay for only six Fund is likely to and monetary po may be a 20% Lanka's rupee to ibly, the rupee ha almost every curr it is strengthenir yen.
One beneficial
that President
launched the pov ramme he promi tion campaign. M families were to
rupees a month fo) seems to have per that this would than incomes. As has been put off u happens, it will "really deserving'.

the two countries. rture must also not tist elements in the o declare Eelam.
KF away by the 29th problem. The creation must always bear in rere so many militant ng separation. Once we were able to get 6 2 groups to join the
ups are in a predicaand Sri Lanka must ner as not to risk the ple or groups. If we en we will be asking uble in the months
gaWay
king a hard line. Sri before refrained from tural reforms, pleadulties'. Indeed it has difficult of them war with the Tamil tinued to demand a this small country. Tiger negotiators are
up on the 14th floor l in Colombo trying to
for peace, but few ey will be successful. lue to kill. In a shootn northern Sri Lanka 40 members of a rival
lost 11 of their own
s racial problem is no mic mismanagement, sking the country for with its improvident as recently got away Fund by borrowing offshore banking une banks; this borrowe next $87m it wants ut Sri Lanka now has rves are sufficient to weeks' imports. The demand tight fiscal licies. One condition
devaluation of Sri boost exports. Increds been rising against ency save the dolar; ng even against the
result of the crisis is Premadasa has not erty alleviation progsed during his elec(ore than 1.4m poor get a gift of 2,500 r two years. Someone suaded the president raise inflation more things stand the plan until July, when, if it be restricted to the
AM MES 11
Devolution passed amidst opposition
A Bill to streamline the devolution of powers to the Provinces was passed by Parliament aftera stormy debate during which Opposition members attacked the Provincial Council system and the Indo-Sri Lanka Agreement as measures which would divide the country.
The last time the Bill was debated, on May 12, tempers rose to such an extent that the police had to come into the House after the Opposition Sri Lanka Freedom Party members protested at not being allowed enough time to speak. Yesterday as well, there was a heavy police contingent around Parliament, leading to the Opposition protests, which led to their withdrawal. The legislation, titled The Provincial Councils (Consequential Amendment) Bill was passed with 130 votes for and 66 against, with the TULF and the United Socialist Alliance (USA), voting with the Government, and the SLFP and the nationalist Mahajana Eksath Peramuna voting aginst.
The Bill seeks to provide executive powers to the Governors, Board of Ministers and senior officials of the Councils.
The Bill was introduced to cover the shortcomings in the existing legislation of Provincial Councils, to allow them to exercise legislative powers in respect of provincial subjects.
Though the passage of the legislation was a foregone conclusion given the Government's majority in Parliament, the debate was an important pointer to the deeply entrenched suspicion and antipathy that still exists across a wide spectrum of Sinhalese opinion towards the Provincial Council system, the Indo-Sri Lanka Agreement and the Indian presence in the north and the east.
The Leader of the Opposition, Mrs. Sirimavo Bandaranaike, declared that she would "campaign vigorously against the merger of the north and the east,' even if she was killed, and hoped that the President, Mr R Premadasa, and the former President, Mr R Jayewardene, would join her. Many speakers concentrated their fire on what they described as the inability of the Indian Peace-Keeping Force (IPKF) to maintain law and order in the Eastern Province, which has been plagued by Tamil-Muslim violence that has caused several thousand people to leave their homes and take refuge in mosques, schools and temples:
Mrs Bandaranaike declared that the Provincial Councils had aggravated the situation in the Eastern Province and said that hundreds of Muslims
and Sinhalese' had been killed while
the thousands who were in the refugee camps would not be able to go home as long as the IPKF was there.

Page 12
f2 TAMi TimES
&lar 童
NEWS ROUNDUP
THE PRESENT STRENGTH of the 32,000 Sri Lankan armed forces is to be doubled. According to the Army Commander General Hamilton Wanasinghe (quoted in The Weekend of 28 May), the doubling of the strength is to meet the new challenge in the north and east and fill the vacuum that will be created by the withdrawal of the Indian Peace Keeping Force.
As a first step the army would immediately increase its presence in the eastern province by 5000 men. Their main task would be to protect Sinhala settlers. New recruits would be absorbed into the Ceylon Light Infantry, Sinha Regiment, Gajaba Regiment, Gemunu Watch and the Engineers (Infantry) Regiment. A thousand soldiers and 35 officers would be recruited to each of these units with immediate effect.
Two new divisional headquarters are to be established at Amparai and Malwatte and will be gradually spread to other areas where the Sinhalese population requires protection. The Army has already established divisional head quarters at Horawapathana adjoining Vavuniya, Dehiattakandiya and Padaviya.
A CENTRAL. Commitee member of the Lanka Sama Samaja Party, P.D Wimalasena was shot dead, allegedly by JVP/DJV gunmen, on 26 May at a printing press at Maradana in Colombo. The victim, a foreman at the press, was having a bath when he was dragged out and shot. The gunmen set fire to the press before they got away.
AT MORAWAKA, an armed gang allegedly belonging to the JVP/DJV attacked the residence of a southern Provincial Council member with grenades and set fire to his Pajero jeep on 26 May. On the same day, a doctor identified as P. Fernando was shot dead by an armed gang at Kadugannawa. In separate incidents, four persons were killed and a Provincial Council member's son seriously wounded as 'subversives' (JVP/DJV) and 'anti-subversives' (armed groups which are normally pro-government and anti-JVP/DJV) continued their violent campaign.
THE EXISTENCE of notorious 'anti-subversive' organisation known as Black Cats came to public knowledge when it killed seventeen persons including a woman and a Buddhist monk in the Eppawala area in reprisal against the killing of two policemen in a landmine attack. The Black Cats to whom over one hundred killings have been attributed in the past was believed to be an unofficial death squad comprising some security service personnel.
New 'anti-subversive' death squads have sprung up in several areas in southern Sri Lanka. "Gonuusa', 'Nee' and "Kesara Sinhayo’ are three of the groups. The "Gonuusa' group is reported to have claimed responsibility for several killings in the Kuliyapitiya and Kurunegala areas. Recently two dead bodies were recovered at Galhenmanhandya and Gonapola junction. At Kurunegala two youths were killed and their bodies set on fire. A few days earlier two young men were shot dead and their bodies burnt at Nabodawewa near Nikaweratiya. All these killings have been attributed to the Gonusa group.
EIGHTEEN university students reported missing cannot be traced. According to the University Grants Commission (UGC) records, two students from the university of Colombo, two from the university of Jayawardenepura, one each from the universities of Moratuwa and Kelaniya, seven from the university of Ruhuna and five from the university of Peradeniya have disappeared without trace.
The UGC are unaware as to how long these students have been missing. A spokesman for the UGC said that nobody knew the details of their arrest.
TWO GUNMEN who arrived in a motorcycle shot dead a private medical practitioner, identified as Dr. Alan de Silva, in his own dispensary at Homagama on 27 May.
 
 

JUNE 1989 تختتشتتشتتسس FIVE UNIDENTIFIED youth wielding a single barber's razor staged a Rs.1.4 million robbery on 27 May having entered the Ceylon Tobacco Agent's shop at Kurunegala and locked up all shop employees in a room.
SECURITY FORCES carried out an early morning raid at Somerset estate, Nanuoya during the early morning hours on 28 May and are reported to have arrested four Tamil youths suspected of being members of EROS, and seized an AK-47 rifle, some magazines and militant literature.
OVER 200 JVP/DJV suspects were taken into custody in a two day army flushing out operation on May 28 and 29 in south Sri Lanka. The suspects were held at Talalla, Matara, Polhena and Kekendura army camps for interrogation. Among those arrested was a young undergraduate Buddhist monk. The “flushing out operation' which was reinforced by special units from Colombo covered Dickwellla, Nilwella, Kottegoda, Lunukalapuwa, Gandara, Kapugama, Devinuwara, Wellagoda, Kirilawella, Wawwa, Hanwella, Udupilla and Mirissa.
IN THE KILLING FIELDS OF SR LANKA . . .
1001 KILLINGS: In six weeks of violence throughout the country from 22nd of April to third of this month (June) 1001 killings were reported to the security forces, who attributed 493 of them to subversives (a reference to the JVP). - The Sunday Times, 11 June.
AN ARMED GANG shot and chopped to death the former chairperson of the Panadura Urban Council, Mrs. Dorothy Dharmage, at her residence on 28 May. On the same day in a separate incident, two soldiers of the National Auxiliary Force were killed at the residence of the United Socialist Alliance Provincial Council Member, K.S. Tillekeratne at Nikaaweratiya. Five Shot guns were removed by the attackers while the PC Member's Pajero jeep was set on fire. At Rukmalgama in the Homagama police area two UNP supporters, Sena de Silva and Premasiri Perera were killed. At Pitigala in the Galle district, a person who tried to flee when security force personnel ordered him to stop was shot at and a gun was recovered from him. In Kandy a civilian was killed when soldiers and an armed gang fought a gun battle in a residential area. At Dodangoda in Kalutara, two dead bodies of persons, reportedly connected with the JVP, with gunshot injuries were recovered. The last two killings have been attributed to pro-government death squads.
A BUDDHIST MONK identified as Akurugoda Dharmaratne of Urmutta Sri Sunandarama temple was shot dead by armed men in Akuressa on 28 May. A gang of eight men arrived at the temple at about 10pm and shot the monk within the temple.
A HEADLESS body of a youth was recovered at Habbakkala, Induruwa on May 28 while a partial burnt human head was also recovered near the Athuruwella bridge along the Galle Road the same day. Suspecting that the head and the body belonged to the same person, they were despatched to the Balapitiya Hospital for post-mortem examination.
A LANDMINE, allegedly planted by the JVP/DJV exploded at Karagahatenne in Matale on 28 May blowing up an army jeep killing three soldiers and a civilian and injuring two other soldiers. The dead were identified as Ranjith Prematilleke, R.U.M. Silva and G.D. Gamini of the army and M.A Wickremasinghe, a civilian driver. Following the incident, the security forces lauched a house to house search operation.
REFERRING to the North-East Provincial administration calling itself the Provincial Government, President Premadasa addressing a conference of Government Agents of all 25 districts on 2 June said, "Make no mistake that there is only one government and there is no central or provincial governments, but only Provincial Councils".

Page 13
JUNE 1989
THE SUPREME court on 29 May overruled the preliminary objections taken by Counsel for President Premadasa and the Commissioner of Elections and held that the presidential election petition filed by Mrs S. Bandaranaike should be inquired into begining 19 June. Mrs. B. had in her petition challenged the election of Premadasa on the grounds that there was general intimidation and noncompliance with electoral laws. The preliminary objection taken by Counsel for Pre: radasa was that the petition must be dismissed in limine' as it did not conform to the mandatory provisions of the law.
THREE ARMED men robbed Rs.400,000 from the Pugoda Textiles showroom at Bambalapitiya in Colombo on 29 May. A shortwhile later, Rs.66,000 was robbed from a car sales agent on Havelock Road. It is believed that the same gang had carried out both robberies. On the same day, in another incident soldiers recovered Rs.603,349.00 hours after an armed gang had staged a heist on a van transporting money from a multi-purpose co-operative shop to Gampola.
THE EASTERN Province which was returning to near normalcy after weeks of violence became tense again when on 29 May five Muslims on their way to Akkaraipathu from Thirukovil were abducted by an unidentified armed gang, dragged them into a nearby jungle and shot them dead.
TWO ARMED men who arrived on a motorcycle waylaid and robbed the principal and vice-principal of Wan Ela School on 29 May as they were returning from the Peoples' Bank at Kalmunai carrying the school teachers' salaries amounting to Rs.64,114.10
In Parliament . . .
PRESIDENT'S PREROGATTIWE Mr. Anura Bandaranaike (SLFP):: When will they (IPKF) go? Mr. Ranjan Wijeratne (Minister of Foreign Affairs): When the President asks them to leave. There are certain logistic involved. Mr. A. Bandaranaike : Is it not possible to give a fair tim framework during which the IPKF would move out from Sr Lanka? Mr. Wijeratne: That should be worked out through consulta tion. There is no question of the IPKF not being withdrawn . . . Mr. Stanley Tillekeratne (SLFP): Why didn't the governmen negotiate all this before making the Battaramulla announce ment (Premadasa’s speech regarding IPKF pull-out on June 1): Mr. Wijeratne: As is the President's prerogative. Don't teach u diplomacy.
THE MINISTER of Health informed a deputation of the government Medical Officers Association that the government had decided to pay compensation to the dependants and next of kin of 63 medical personnel killed by the IPKF personnel within the Jaffna General Hospital in October 1987.
AUSTRALIA is to provide a grant of 3 million Australian dollars over a four year period to assist Sri Lanka's Emergency Rehabilitation and Reconstruction Programme for the northern and eastern provinces. The assistance is aimed at helping to restore economic and social infrastructure activities in the affected areas to facilitate a return to normalcy. A feature of the agreed programme is the involvement of non-governmental organizations to help in the identification of recipients in distribution of supplies.
PROFESSOR A.P.B. Aluvihare, Vice Chancellor of the University of Peradeniya, stated that 'some persons in army uniform had assaulted two university students, one of whom was grievously injured, during the night on 31 May. His statement added that the deans, student counsellors, and other members of his university staff were greatly disturbed by this incident and urged the authorities to investigate the incident, and ensure that immediate steps were taken to prevent such incidents in the future.

TAM TIMES 13
THE ASIAN Development Bank has assured to release 53.12 million US dollars for the North-East Provincial Council through the central government and an agreement; to this effect had already been signed, the Provincialt Minister of Rehabilitation Mr. C.M. Ganeshalingam said at a meeting held at Trincomalee. Restoration of Agricultural Credit Centres, construction of buildings, supply of furniture and equipment, vehicles, minor irrigation works etc.; are some of the rehabilitation work to be undertaken with this money.
UNIVERSITIES remained closed on 30 May for the fifth, successive day as the strike by non-academic staff of universities continued in consequence of failure of negotiations on their demand for a minimum wage of Rs.2500 per month.
THE TAMIL militant group, ENDLF, declared a hartal in the north and east on 30 May in protest against the alleged kidnapping of one of their leaders, Balan allegedly by the LTTE. All shops and schools were closed in Batticaloa district and there were no train services along the northern line beyond Anuradhpura. Normal civilian life was disrupted.
IN A DARING day-light robbery on 31 May at the Mascons Factory in Ratmalana in the outskirts of Colombó an armed gang got away with eight hundred thousand rupees. The money was being packeted for payment of salaries to the employees when the gang over-powered the security personnel at the gate, entered the premises, threatened the officers at gunpoint and exploded a bomb before they fled with their loot.
EX-PRESIDENT'S SECURITY Jeyaraj Fernandopulle (SLFP): Ward Place had remained closed for a long time. A lot of inconvenience is caused to the people as a result ... Will the Minister explain as to why it stays closed. Ranjan Wijeratne (Minister of Forign Affairs): The entire road is not closed for traffic. However at a point where former President J.R. Jayawardene lives, the road had been closed for security reasons. If the Member wishes to see Mr. Jayawardene, I as the General Secretary of the UNP, am willing to accompany him. Mr. Fernandopulle: Will steps be taken to re-open this road? Mr. Wijeratne: A mature politician would not ask a question of this nature. Speaker M.H. Mohamed: Former Presidents all over the world enjoy certain privileges. It is immaterial to what party a President belongs. He is afforded certain privileges.
SENIOR SUPERINTENDENT of Police, D. Bennet Perera (57), who is the Head of the Special Investigation Division (SID) and his police driver, Nandasiri, were gunned down on 1 June on their way to police Headquarters. Mr. Perera's wife who was also in the car at the time of the incident escaped unhurt having jumped out of the car. Although many people were present in the vicinity, no one had ventured to help.
Mr. Perera had left his residence at 7.30 am in his official car and was turning to the main road when a van blocked the way and two gunmen, allegedly belonging to the JVP/DJV, waiting in ambush opened fire. Police later said that the victims had been hit by bullets from an American made 9mm revolver at very close range, Mr. Perera, a former Director of the CID, was recalled to service from retirement to head the SID.
MR. LESLIE RANAGALA, a UNP member of the Western
Provincial Council and the Colombo Municipal Council, and
a friend named Upali were shot outside Mr Ranagala's
residence at Borella in Colombo on 1 June. Mr. Ranagala died on the spot and Mr. Upali was seriously injured. The two assailants, allegedly belonging to the JVP/DJV had
arrived on a motor cycle, first flung a grenade and then opened fire. Police found eleven shells believed to have been
fired from by a T-56 automatic weapon.
CONTINUED ON PAGE 1.5

Page 14
14 TAM TIMES
A SERIOUS ILLNESS2.
NO, IT WOULD NEVER HAPPEN TO ME ...N . . . ARE YOU SURE á (FIMBRo) ́Aono* 6
The chances of having a heart attack or developing cancer before 65 are greater than you think
LIVING ASSURANCE PLAN
offers protection in the event of:
Heart Attack Most Cancers Stroke Coronary Artery Disease Surgery Kidney Failure Permanent Disability before age 60
Not only does Living Assurance provide a lump sum benefit on the first of three events:serious illness, permanent disability and death but the plan can acquire a cash value.
For personal service Ring or Write to
P. SRINIVASAN
(Over 15 years experience in serving Sri Lankan clientele) Licensed by the Office of Fair Trading 1524 London Road, London SW164EU Telephone:01-679 1952/3
SOUTH LONDON TAML WELFARE GROUP (S.L.T.W.G)
presents
A CULTURAL EVENING
Bharathar Natiyam: Amusha VarathalingaTTn
Vamini Vamadevan Sharmini Rajagopal Chithira Satkunananthan
Veena: Arunt hathy Srikantha Rajah & Group
Flute: Dr. Nimalraj Thamotharam
Vocal: Renuka Shriananda
instrumental Orchestra: Balasri & Group
Drama: S.T.W.G.
Under the distinguished patronage of His Worshipful, The Mayor of Wandsworth, Councillor Gordon Passmore
on Saturday, 8th July 1989 at 7.00pm Venue: Graveney Secondary School Hall, Welham Road, Tooting, London SW17
Tickets. Adults - 3.00. Children under 12 - 1.00
British Raii. Tooting Tube. Tooting Broadway Buses. 44, 57.77.88, 127a. 33.200. 220, G. G2
For further information, please contact: South London Tamil Welfare esroup, 76 Queens Road, London SW198NR Telephone: 01-8797716
Assisted by
WandSWOth
ARS & ENTERTAINMENTS
 
 

JUNE 1989
Verandah
ATASTE OFW//PARADISE
Oriental Restaurant 150 High Street, Penge, London SE20 7EU
Feeling Homesick?
Then come and try our food prepared
in authentic Sri Lankan style
Our specialities include Pittu, ldiappam, Fried Mutton in gingerly oil, Vadai and Jaffna style fish, Fresh Crab, Mutton, Chicken and Squid Curry.
Also speciality Vegetarian dishes Fully licensed Bar with Lounge
Palmyrah Arrack, Lion Lager and Neli Crush available
NEW Eat as much as you like Sunday Lunch Buffet style at only £5.95 perhead.
' Open daily: 12 noon - 3pm, 6.00 - 1130pm Telephone for reservations O1-659 1185
PHILOMIN & Co.
SOLICTORS
For All Legal Services And Conveyancing Legal Aid Work Undertaken
109 Bell Street, Marylebone, LOndOn NW1 6TL Telephone: 01-723 3018
Mariampillai Philomin LL.B, MBIM
T.S.T. SKY TRAVEL
We offer you flights on scheduled airlines at a fair price
We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malaysia, Singapore, USA, Canada & Australia
We will gladly refund the price difference if you can convince us that you could have got the same ticket cheaper elsewhere on the same date of purchase.
Please contact Mr. S. Thiruchelvam
Office Residence 255 Haydons Road, 69. Toynbee Road Wimbledon, Wimbledon, London SW198TY London SW2O 8SH
Tel: O1-5433318 Tel: O1-5425140

Page 15
JUNE 1989
CONTINUED FROM PAGE 13
A GRENADE was thrown at the American embass building in Colombo housing the USAID and USIS on June by an unidentified person. On the same day, a boml exploded near the Indian High Commission building.
TWO DEAD bodies of Tamil youths were recovered a Pattailai in the Kalmunai area in the eastern province . One of the victims was identified as K. Ranjan suspected to
· be a member of the TELO militant group. The identity o the other group was not known.
THREE SRI LANKA Transport Board buses were set or fire by unidentified persons at Kalmunai on 3 June. The buses which had been donated by India recently were completely destroyed.
A MUSLIM Member of Parliament, M.H. Amit, speaking at the all Ceylon Muslim Educational Conference, stated that in the long run it would be beneficial to the Muslim community if the medium of instruction in schools was Tamil. The Conference also resolved that, since Sinhala and Tamil were now official languages, all circulars from the Education Ministry and Regional Departments of Education to Muslim schools should be in Tamil Language also; and since Tamil-medium technical colleges were available only in the north and east, there should be Tamil medium courses in at least one technical college in each of the other provinces.
A FOURTH YEAR woman undergraduate of the Ruhuna university, who was alleged to have conducted as many as 52 lectures on behalf of the JVP/DJV was arrested on 4 June at Dickwella.
TWO MUSLIMS were shot dead, allegedly by Tamil militants, on 4 June at Weeracholai in Samanthurai, The victims were identified as Abdul Lebbe and Sulaiman Lebbe.
PROVINCIAL COUNCIL Member, Ivan Jayasekara and his driver identified as C. Munasinghe, were shot dead allegedly by JVP/DJV men at Pamunuwa on 4June. Three body guards with the PC Member were seriously injured.
AN ARMED GANG entered Craig and Liyangahaawela estates in Bandarawela on 4 June and removed 15 guns issued to Home Guards. A 32 year old woman, Karunawathie, and her ten year old son, Sujeeva, were killed and their bodies set on fire by armed persons at Gampanguwaa in Wellawaya. J.S. Cyril (39), a driver of a SLTB official, and one his associates were abducted by an armed gang and killed at Boralanda. At Agalawatte, an armed gang tied Suni Shantha, an ex-soldier, to a lamp post and shot him dead.
THE PEOPLES BANK branch at Maggona was stormed by an armed gang on 5 June who got away with cash and jewellery worth Rs.700,000. Two guns and some ammunition belonging to the security guards were also removed by the gunmen.
INTENSIFIED military operations by the IPKF and increasing number of gun battles and landmine attacks by the LTTE were in evidence during the first week of June in the Jaffna and Vavuniya districts. While the IPKF claimed that a number of LTTE men were killed, reliable reports indicate that many of the casualities were civilians. Two IPKF men including a Major were killed in clashes in the areas of Kokkuvil and Kopay. After the death of these men, IPKF personnel are reported to have gone on a rampage in retaliatory action against civilians and their property. At Puttur in Jaffna, the IPKF claimed that five LTTE men including the Achchuveli Commander Nehru' were killed. But reports from Jaffna indicated that 8 civilians were killed and several houses were set on fire by the IPKF. In the Vavuniya area, IPKF operations have cased many civilians casualities and a number of houses have been damaged by shell attacks.
SEVERALTHOUSANDS of people of Trincomalee participated in a demonstration organised by the Tamil militant

TAMIL TIMES 15
groups, EPRLF and ENI)LF, on 6 June to protest against the move to withdraw the IPKF and demanding more devolution of powers to the North-East Provincial Council. These groups are also organising a memorandum expected to contain over a million signatures in support of their demands and to be sent to the Indian Prime Minister.
TWO POLICEMEN including the inspector in charge of Wellawaya police station, E.M. Nihal de Saram were killed and four others seriously injured at Siyabalagoone in the Moneragala district on 1 June when assailants, allegedly belonging to the JVP/DJV, armed with rifles, one pistol and some ammunition. Subsequent to this attack, security personnel went on a rampage in retaliation, Mrs. Sumedha Jayasena, SLFP MP, said in Parliament on 8 June that thirty persons were killed and a large number of houses set on fire following the killing of four police officers at Wellawaya recently. The bodies of those killed had been burnt. Abductions continued to take place in the area. The MP read out the names of those who were killed.
THE POLICE fired tear gas cannisters to disperse a group .
of Muslims claiming to be supporters of a new organisation called Muslim Liberation Front' who demonstrated in Maradana in Colombo on 2 June. Police claimed that the demonstrators had become unruly and violent and attacked passing vehicles including buses. Following the use of tear-gas, the crowd had become more violent and the police had to open fire several times over the heads of demonstrators when they tried to advance on the Maradana police station and attacked policemen with bottles, bricks and other objects.
The leader of the Sri Lanka Muslim Congress denying that his organisation had anything to do with the organisation of the demonstration, appealed to all Muslims not to get involved in violent demonstrations. He said that rumour mongers and vested interests were trying to manipulate the emotions of innocent Muslims in order to bring about a confrontation between the Muslims and the police.
AROUND 5000 Tamils are reported to have demonstrated in Batticaloa on 7 June demanding the continued presence of the IPKF in the north and east of Sri Lanka. The procession which began from St. Michael's College made its way to the IPKF Camp at Mandressa where a memorandum demanding that the IPKF should not withdraw and that Sri Lankan police or army should not be deployed was delivered to General Metha, the Officer commanding the IPKF in Batticoloa.
CIVILIAN ADMINISTRATION, and transport were completely disrupted following the hartal call on 7 June by the North-East Provincial Council in protest against President Premadasa's call for IPKF withdrawal and the failure of
the government to devolve more powers to the Provincial Council.
All shops and other establishments remained shut and all government departments, corporations and boards
including the Provincial Council secretariat did not function.
EDUCATION MINISTER, W.J.M. Lokubandara ordered the closure of all schools on on 7 and 8 June and schools remained closed even on the following days due to continued student unrest.
A group of young men, allegedly supporting the JVP, invaded many schools in Colombo and other areas and disrupted classes on 7 June. Some of the schools invaded were the Royal College, St Pauls Milagiriya, Nalanda, Lumbini, Isipathana, Dharmapala and Ananda. Demonstrations were later held in protest against detention of students, and the presence of the IPKF. At Thummulla Junction in Colombo, the police fired teargas canisters to break up a demonstration. Student demonstrations were also held in Badulla, Bandarawela, Matara, Hambantota, Anuradhupra, Matale, Piliyandala, Kegale and Kandy.

Page 16
16 TAMIL TIMES
READERS FOR
“AYUBOWAN’ SRI LANKA, WHEREVER YOU ARE,"VANAK
The Time' magazine of 22 May 1989 published a disturbing and thoughtprovoking article on Sri Lanka titled "Bless you Mom and Dad' and "Against 'cultural corruption' for traditional values'. It points out that after the new Premadasa government came into power the Cultural Affairs Minister, Mr W Lokubandara has forbidden the customary English salutation of “hello’ to be used by his staffers in answering the telephone. Instead, they have been told to use the word 'Ayubowan' - the formal greeting among Sri Lanka's majority Sinhalese. I remember they tried to introduce this in 1959 soon after the Sinhala Only policy was introduced by Bandaranaike, but it didn't catch on. While this may be a good thing, considering that English is now officially considered a link language and all children are taught English in schools - this imposition on the people seems chauvinistic. Eradication of chauvinism is one of the ways by which Sri Lanka could defuse its ethnic problem, but here we see something that is antithetical. Since Tamil is now an official language, it is presumed that the Tamil equivalent “Vanakkam” will be acceptable in Sinhala society.
Minister Lokubandara has also interfered with TV programming, censored news stands and spread dismay through the school system, when he took on the portfolios of Education and Information. He has ordered the strict imposition of pornographic laws. The raiding of illegal video parlours that feature raunchy movies and seizing of erotic magazines from street corner kiosks is certainly a good thing, but one must not go over the top by even censoring friendly pecks between family members from the local TV broadcasts of the "Cosby show'
He has enforced the revival of the old custom of children worshipping their parents. He has asked the parents to visit the schools of their children so that the youngsters could express filial adoration by bowing, kneeling, and touching their elders' feet. They were also required to pay obeisance to their teachers. The "Time' shows a picture of a little boy kneeling and touching the feet of his sari-attired lady teacher, in obeisance.
According to an article on the Third World by Ken Mountjoy for the Third World to make progress, there must be a change in their society, in ways of life, in political and institutional patterns and the grasping of new concepts and new sets of values.
Development is I forward process ( strikes at the very institutional patterr of the matter and m enormous efforts an siasm of a massive b al experts have see moderate impact problem.'
Only Taiwan, Malaysia and Brazi marked advances in ment. This is becau ernised their ways o a society that is ec mony with the worl
Reminiscent of th The Time' also poin ing to the local ne Lokubandara, who anything but Sinh sending his childre international school the language of inst Unperturbed by cr dara plans to conti campaign. This is I Bandaranaikes w “Sinhala Only” pol their 3 children France. It is like say don't do what I do'.
It is regrettable upheavals and 2 r country these last lessons taught, ther have been any chan of the politicians wh do things for pure reasons and among still high. This big ministers misleads t lacking is good lead ers and the elders Sangha to shepher path that will le prosperity. Unless Lanka will continue Third World countr ternecine and ethnic ress will be impede lose credibility wit and organisations appointed and ma sour. After about 2. tional effort and t millions of pounds, appreciable effect in ty, which is now re middle-eastern type there is intoleranc violence.
Although Buddhi and is a religion th
 
 

JUNE 1989
KAM”
o simple straightf economics but roots of social and s. This is the heart ay explain why the d dedicated enthuand of internationmingly made such
on this world
South Korea, have shown any economic developse they have modflife and have now lectic and in har
of today.
e Bandaranaikes
ts out that, accordwsppers, Minister
refuses to speak ala in public was n to an exclusive in Colombo, where ruction is English. iticism, Lokuban(nue his clean up eminiscent of the ho imposed the icy but educated in England and ing "do as I say but
that, despite the evolutions in the ew years and the 2 doesn't appear to ge in the thinking no still continue to ly selfish political whom corruption is oted behaviour by he people. What is ership by the leadof society and the them along the ld to peace and this happens Sri to be a backward y plagued with indiscord, and progd. Sri Lanka will donor countries who will be diske their goodwill years of internahe investment of there has been no Sri Lankan societrogressing into a of country where e and communal
m is non-militant at preaches peace
and understanding among people, the followers of the Buddha have been militant in South East Asia in recent years. The clean up campaign and efforts at restoring Sinhala Buddhist values is laudable but it is hoped that Buddhist fundamentalism will not be like Islamic Fundamentalism which, according to Time' magazine, is making certain Muslim countries incompatible with Western culture and the rest of the non-Muslim vorld. President Premadasa must safeguard against this to prevent Sri Lanka from being bogged down in the quagmire of the Third World, especially now when according to The Economist' of 27 May 1989 "its reserves are sufficient to pay for only six weeks' imports and the IMF is likely to demand tightfiscal and monetary policies“. “Ayubowan” Sri Lanka, wherever you are and ”Vanakkam”.
Lt. Col. Anton Selvadurai 8 Blenheim Court Alsager Stoke-on-Trent ST7 2BY
INDIAN MOTIVES
I was pleased to read Mr Bernar
Wijedoru's letter (Tamil Times, May 89) on Indian expansionism and Nepal. Indian's expansionist schemes and hegonomistic ambitions were not understood by some of its neighbours and not many recognised India's motives when it gave support to just causes like the struggle of the people of Bangladesh and that of the Tamils of Sri Lanka.
Nepal is more vulnerable to Indian expansionism than many other nations of South Asia; it is not Sikkim or Kashmir. The Nepalese will, sooner than later, teach the Indian expansionists the bitter lesson that every aggressor deserves to learn. There are, however, more important lessons for the neighbours of India: It was the oppressive regime of Pakistan which made it necessary for the people of Bangladesh to rise in struggle and for India to intervene; and it was the chauvinism of the UNP government in Sri Lanka which enabled India to make the Tamil people's struggle an excuse for its ugly interference in Sri Lankan affairs. Sri Lanka had, in fact, preserved its national independence and sovereignty for a very long period despite its internal problems, and if anyone really undermined the position of Sri Lanka as a sovereign state, it is the Sinhala chauvinist state and the UNP regime especially since 1977. I am sure Mr Wijedoru will agree.
S. Sivasegaram Flat 8, Milton House, Coombe Lane London SW20

Page 17
JUNE 199
INDIA's LEGITIMATE INTERESTS
In return for the years of tireless efforts of India to end China's international isolation and obtain its entry into the United Nations, Mao's China invaded a non-aligned and military weak India. To justify his military adventure, Mao invented Indian expansionism” and Indian hegemonism”. Ever since, Maoists of all varients have used these expressions to lambast India.
Bernard Wijedoru (Tamil Times, May 1989) is shedding crocodile tears about the alleged Indian blockade of Nepal concealing the fact that India has continued to make available two access points along its boundary to land-locked Nepal. The other unrestricted access points that Nepal enjoyed under previous treaties with India have been temporarily suspended due to Nepal's unilateral violation of the treaties. One wonders whether people like Mr. Wijedoru shed even crocodile tears when China carried out and continues to carry out its genocidal rape of Tibet and its people.
Although Mr Wijedoru refers to the Indian Reich, India is a vibrant democracy with a vigorous free press and strong opposition parties including those owing allegience yet to the departed Mao. Being a Sri Lankan and working in Hong Kong, I suppose Mr. Wijedoru would not have failed to notice the tragedy and blood bath let lose by the People's Army of the truly functioning Chinese Reich against several thousands of Chinese students and workers in Tiananman Square and the rivers of blood that was flowing along the Avenue of Eternal Peace in Bejing only a few days ago.
Indian direct intervention in Sri Lanka occurred at a time when the Sri Lankan government had launched a massive bombing and destructive military operation in northern Jaffna peninsula. In fact, before the operation was stopped, Vadamaradchi was reduced to rubble and hundreds of civilian Tamils were killed and their homes destroyed. If not for the timely Indian intervention, the whole of Jaff na would have been in ruins and several thousands would have been killed, and most importantly Tamil resistance to Sinhala chauvinist majority domination would have been militarily suppressed. The IPKF's present military confrontation with the LTTE is regrettable, but it is one of LTTE's seeking. The LTTE is hell bent on eliminating all other Tamil political parties and groups and set up a dictatorship over the Tamil people as a whole.
India is an independant democracy encompassing diverse nationalities held together by a secular ideology, but it is surrounded by not one genuine
yr
democracy. Un was ruled by a Bangladesh is st both are Islami ruled by a feuda continuing effor into a theocratic not for Tamil res become one long unable to free stranglehold oft lished several d tabilisation of In design of US imp ally in the regio which also has h ment and suppor President Jayawi was fastly beco US-Israeli-Pakist India. Surround forces such as th duty of the Indian protect the cou terests, security territorial integri
Madras
South India
Tamils, A Ches The political histo very tragic episod anarchy and alı underwent after pendence of 1948. Independence Day under the great L son of Sri Lanka Bandaranayake, more than two Tamils and only ered by the majo: Sinhalese. Mr V. Emergency 58', ( extent of life and unfortunate peopl
From then, we suffering in comm in 1961, 1966, 197 not least in July 1 Tamil saying tha three chances to a she gets drowned. chances to our Sin they do not seem are playing game We, the Tamils ha and they have alw All these and ma unreasonable acts the Sinhalese co, President Premac his problems by w an forces from Sri
It is always in accomodative to f tion. Sure, they m how did they com question has to be answered, before quests the Indian

recently Pakistan thless dictator, and under a dictator and republics'. Nepal is monarchy. There are
to turn Sri Lanka uddhist state, and if tance, it would have go. The Burmese are hemselves from the e dictatorship estabades ago. The desia has been a grand rialism and its chief
has been Pakistan .
ld active encouragefrom Peking. Under rdene, Sri Lanka too ing an outpost for uni designs against d by countries and se, it is the bounden government to act to try's legitimate inindependence and y.
S. Manoharan
Pawn in a S Game
ry of Sri Lanka is a e, if one analyses the guish the Tamils the so-called IndeJust after the 10th celebrations in 1958 eader and esteemed the late S W R D the Oxford scholar, thousand innocent Tamils, were butchity community, the ttachi in his book learly indicates the property lost by thse e of Sri Lanka.
Tamils have been unal riots off and on 1, 1977, and last but 983. There is an old , even water gives person before he or We gave double the halese brethren, but o realise that they with human lives. ve been the victims ys been the victors. ly more unjust and are the exploits of munity. The new asa hopes to solve hdrawing the IndiLankan soil. t advisable to be reign army occupast go. But, why and to our land? This rell understood and the President reeace Keeping Force
TAMILTIMES 17
to pull out from the North and East of Sri Lanka.
The atrocities of the Sinhalese army cannot be described in words. I was one of the direct victims of the Sinhala army's behaviour. The President thinks that this operation offers him and his party their last and may be the best chance to orchestrate substantive change in image and mobilise the masses before the realpullout terminates. But the result and the repercussions have to be faced by the Tamil people directly, not the Sinhala politicians.
When the peace talks with the LTTE alone was intitiated by the present regime of Sri Lanka without the participation of the Indian Government, we Tamils are being moved like pawns in a chess game. The President is well aware of the multiple movements involved in this struggle for the self determination and self respect of the Tamil people of Sri Lanka; but he preferred to talk to the LTTE only and thinks that he has succeeded in the move in ending this struggle. He thinks that he is very clever and capable of silencing the Tigers by his talks and inviting them alone to the negotiating table. If he is a good and genuine politician, he should have invited all the groups in this struggle if he is interested in a lasting solution.
We cannot afford to fall into his pit and start killing each other which is what he exactly wants done. Already our 2.5 million population has dwindled to less than 2 million now. Should we bring down this total further. Why do not the so-called Tamilleaders come to our rescue. Why do not they think wisely and act early to attain our aim without further escalating into a backlash and a blood-bath. United we stand, divided we fall.
S Sivasundaram 36 Woodside End, Alperton, Wembley, MIDDX HLA0 1UR
YOGA & CO.
Solicitors & AdminstratOrS Of Oaths
47 Booth Road, Colindale, LOndon NW95JS Telephone:
01-205 O899

Page 18
18 TAMIL TIMES
L LSLSLSLSLSLSLSLSLSL LL
SHIPPING - AIR FREIGHT - TRAVEL
UNACCOMPANIED BAGGAGE PERSONAL EFFECTS, HOUSEHOLD GOODS, VEHICLES, MACHINERIES ETC.
We supply Tax Free Goods for export to
SRI LANKA YA INDIA A PAKISTAN Yr
AUSTRALIA AND OTHER FAR EAST COUNTRIES r CANADA r USA AFRICA
AND OTHER WORLD DESTINATIONS
We collect. We pack. We insure.
WE WILL FLY YOU ANY WHERE, ANY TIME ON SCHEDULED FLIGHTS AT LOW PRICES
GLEN CARRIERSLIMITED
Unit 1 Poplar Mews, Uxbridge Road, Shepherds Bush, LOndon W12 7.JP Te: O1-74O 8379/01-749 0595 Fax: 01-740 4229 Telex 929657 Glenca G
Tamil Talent 89
presents
A Variety Entertainment
on Saturday, 29th July 1989 at 7.00 p.m. At Wimbledon Town Hall, London SW 19
Disco Dancing Competition with A E Manoharan and Live Band "Reflections' Sivagami Ranganathan, Niranjan Pancratius and other radio and T. V. Artistes from Sri Lanka, India and Malaysia will take part
Audience requests and participation welcome Licensed Bar & Snacks
Arrangements made for orderly conduct of show
Tickets: Adults £3. Children under 12 Free
individual/Group/Vocal/Instrumental/Classical/Pop Dance/Act/Fashion entries welcome
Accompaniments available if required
Please send your entries to reach us before 15.7.89 to: 158 Ashbourne Road, Mitcham, Surrey, CR42BB or telephone Nihal on 01-640 0271

JUNE 1989
MAKE YOURHOMEA MAINTENANCE FREEZONE NOW
STOP WASTING YOUR TIME AND MONEY,
THROWAWAY YOUR OLD PAINT BRUSHES
SELL YOUR LADDERS AND NEVER LIVE IN FEAR OF COWBOYS AGAIN
REVAMP YOUR HOME
WE REPLACE WINDOWS GUTTERING, FASCIAS, CLADDING AND ALL EXTERIOR WOODWORK WITHSPARKLING MAINTENANCE FREE UPVCALL MATERIALS USED CONFORM WITH AND HOLD THE PRESTIGIOUS BRITISH BOARD OF AGREMENT CERTIFICATE
THE FINEST MATERIALS COMBINED WITH CONSCIENTIOUS RELIABLE CRAFTSMENAT A TRULY REASONABLE COST.
RING O1-882 1766 NOW!
FREE ESTIMATES AND HONEST ADVICE BACKED UP WITH A FULLY UNCONDITIONAL TEN YEAR GUARANTEE ON AL LABOUR AND MATERIALS.
WEST LONDON TAMIL SCHOOL Free Education for Asian Women
Are you interested in learning any of the following subjects?
Evening Classes Conducted by West London Tamil School at Computer Centre, 3rd floor, Station House, 1 Harrow Road, Wembley, Middx, HA96DE.
ik Keyboard Skills
Computer assisted Typing sk Introductory Wordprocessing k Introductory Spreadsheet Methods * Introductory Database Methods * Introductoray Computers and Computing A Introductory Health and Safety
Introductory Coding and Programming in Pascal * Elementary Wordprocessing k Elementary Database Methods k Elementary Spreadsheet Methods
Classes Commence in July 89
Information Technology subjects (City and Guilds 726) For further information please contact: Dr. Ratnam Niththyananthan Headmaster 01-904-3937 P. Nanthacumar Director of Computer Studies 01-900-0826 Thill Mylvaganam Administrator 01-900-0826
First come First Served

Page 19
JUNE 1989
by Paul Caspersz, sj.
Significantly, my visit this time began on Good Friday, in the company of the silent and meditative J.JK. The journey in a large, comfortable overcrowded CTB Express - it now leaves Kandy for Jaffna and Jaffna for Kandy every day at 6.45 a.m. - took each way 10/2 hours. The bus delayed a full hour at the point of departure in the Kandy depot because of some intractable engine defect which the not unusual ace of an 'ordinary' CTB mechanic, arriving at 7.30 for his day’s work with a beedi in his mouth and a small cloth parcel of tools under his arm, took only seven minutes to put right. I must admit that I was not quite convinced by the man's mechanical magic and resigned myself to reaching Jaffna the next morning, or never at all. But the driver made up for the hour's morning delay with some excellent manoeuvring at the wheel and we alighted at the Jaffna terminal shortly after 5 p.m. About JJK's feelings as the bus got on its way I cannot tell. It was Good Friday, he insisted, one should welcome the opportunity of sharing silently in the Passion, and told me he would neither eat nor drink, not even plain bread or black tea, till 12.
It must have been just past noon when, after the first perfunctory check by Sri Lanka forces at a checkpoint at Rambawewa, we arrived in Vavuniya. From there on and all the way to Jaffna there was the atmosphere and the evidence of people and land both besieged and besieging. Just past Vavuniya as we looked out of the window on the east there was as far as the eye could see an ocean of canvas army tents from which occasionally armed jawans would emerge to move to a sentry point or to other tents. The very hot period of the hot season of March-May was beginning and I pitied these soldiers, so far away from sweating in their khaki, tight at the ankles and buttoned up nearly to the neck.
At one of the numerous checkpoints manned by Indian soldiers between Vavuniya and Jaffna I deliberately took last place in the queue and, as I zipped open my bag for the usual inspection, I hazarded a few words with the Indian soldiers who, I found, had a smattering of English.
"Where going?” he asked me in an effort to respond to my show of friendli
eSS.
"Today Jaffna," I said. "Next week Bombay.”
"Bombay,” his eyes sparkled. "My home near Bombay railway station.”
“Like Sri Lanka,” I ventured. "Sri Lanka not bad,” he answered.
“Like the LTTE question.
«ΝO 罗》 "Like the EPRI «ΝO y9
“Like the IPKF lips on the block would be the last I
“Ha, ha,” he re back my bag to m he looked the othe
JJK was still ir had had his first c and a lozenge whi first stop at Vavur into reminiscing previous visit to weeks before the In 29th July 1987.
Operation Libe place at Vadamal May and 3 June. S the lowest estimate tion had fled the a dared to return ha Goodwill or Ope Hearts to be anyt words indicated. T that the people ha in atrocity. Beyond the merciful escape der they welcome symbol of Delhi's Later, once the A pectedly signed, the bath and plantain gents of Indian sc Jaffna to keep the S bay and restore pea security to their ho person home is h castle, and each screened off from closely thatched fel
Then with ama happened? The Ac symptoms of br September and in run counter to all less than three mc as an army of libe) an army of occupa seemed to the peo be.
With all the sign ignorance of local and culture, high-h ners, isolation, nel to what seemed li cooperation of the jawans would also contrasts between education of the their own lack of religion may have advantage by the p
 

" I risked a further
יקיין
" I placed my lucky for what I decided sk of the encounter.
plied, as he zipped . “Come again,” and r way.
passive, though he p of tea for the day in the bus made its iya. So I was forced rivately about my Jaffna, only three do-Lanka Accord of
ration has taken achchi between 26 Seventy per cent, at of the local popularea, and those who ad found Operation ration Minds and hing but what the he feeling then was s seen the ultimate it there was only of death. No wonthe fact and the air-lifted food aid. :cord was so unexy greeted with kiris the first continldiers to arrive in ri Lankan Army at ce to the people and mes. To the Jaffna ome and home is home is carefully its neighbours by CeS. ing rapidity what ord began to show akdown in late Dctober actually to t had promised. In nths what entered ation stayed on as ion. At least so it ble increasingly to
of such an army: anguage, customs undedness of manTous over-reaction e the wilful nonlocal people. The have noticed the he high levels of affna people and t. Language and een used to better anners of strategy
TAMIL TIMES 19
in Delhi but, at least at the beginningmay be to allay the suspicions of the Sinhalese South - there were hardly any Tamil speakers among the Indian soldiers, few South Indians, and too many non-Hindus. Some said that the Sri Lankan Army was not as bad: "At least it was then possible to talk to and complain to someone.”
However, we found during our visit that the mutual alienation from each other of the people of Jaffna and the Indian forces was probably less in open evidence and certainly less heartbreaking than the deep and growing divisions among the people themselves. The EPRLF has the support of the Indian Army and for that very reason had lost the confidence of the people. The LTTE was against the Indian Army and for that very reason won the support of the people. The EPRLF with its continuing creation, the Civilian Volunteer Force (qualifications for admission: Std VII, age 18-25, pay the now mystical Rs 2500/- p.m.) and other militant groups, opposed to the LTTE, were being used by the Indian Army - sometimes with, the technique of the masked face - to identify and to hunt down LTTE. At some sentry points on the way no attempt seemed to be made to conceal armed or unarmed EPRLF youth flanking the jawans.
On a wall along Hospital Street in Jaffna town I saw a poster of a film called "Instant Justice'. The irony was too evident to be missed. The militant groups not merely used Instant Justice
against one another; they often made it follow Intense Torture. The once so
disciplined and law-abiding Jaffna society was being rent asunder by internal dissension, violence and murder.
Three weeks before we arrived in Jaffna, the local Tamil daily had carried on its first page a banner headline: SODA BOTTLE IN STOMACH OF STUDENT. The paper went on to say that two days earlier a youth had been admitted to Jaffna hospital with excruciating pains in the stomach. Surgery was performed. An empty bottle of aerated water was found in the stomach, apparently forced through the anus. The youth was still in hospital when JJK and I were in Jaffna. We learnt that the bottle was a bottle of Fanta. As someone told us the horriifying story another interjected that the Elephant House bottle would probably have been rejected because of its wider diameter. The youth was only 18 and was in the middle of his Ordinary Level examination when, upon suspicion that he was a Tiger, another group had arranged to deal with him. We could not help feeling that in his case Instant Justice would have been compassionate after torture so intense.
But the doctors were using all their
skills to save the youth's life: he will live, but maimed, probably forever.

Page 20
20 TAMIL TIMES
After our visit to Jaffna in the immediate pre-Accord period, the present writer stated:
"...it is agonizing for the people to know that the groups can be even more ruthless to each other than to the common enemy. The militant groups are fighting for freedom from the Sinhala army. But how much freedom will they allow the Tamil people - to dissent, to propose alternatives, to choose their own leaders? Will the people of Jaffna shake off one set of oppressors only to saddle themselves with another? Someone must have the courage to speak up against violence for violence' sake, to recall the youth to their initial idealism and to the mainsprings of the ancient noble culture of the Tamil people'
More urgently than then, someone must stand up now and tell the youth, Enough! The forces of evil must not be allowed any more to destroy the people of Jaffna and their land. A second person will take up the call, even if the first has paid for it with life itself. And so on and on until Jaffna is saved from catastrophe. Will someone stand up? If so who'?
But Jaffna still remains a charming town. Jaffna mangoes and Jaffna ripe
jak were not in sea: were being sold at with brinjals quite sour plantains at F The main roads ar broken up, with the of drivers of heavy armoured vehicles, Lankan Forces, no Army, said to be army in the world. B the main roads in alleys which wind t the other like intric a broad scarf. Into alleys the Forces ar. except in times of sive cordon and Along these byway chat in small group garden gates, some cricket with umpire cycle gracefully to
tutory or the sho dusk, however, eve to be as silent as fo ery and people keep closed, hoping that dreaded knock at th
CARNATIC MUSIC RE
- in aid of T OT
The post 1984 period saw the establishment and proliferation of organisations in the UK striving hard to collect aid (in the lines of Band Aid, Sport Aid and Comic Relief), but in this Case the funds were to be Sent to the unfortunate victims of the Civil War in Sri Lanka. One such organisation established in early 1988 and recognised as a Charity by the Charity Commission is the TAMIL ORPHANS TRUST more aptly described as T OT - because, as the name suggests, it is an organisation caring for Tamil children
orphaned by the unrest Traises funds by spons organising cultural ev donations.
One such fund-raisin the TO T recently w Recital by a well kno Lanka — Srimathi Nages Student of maestros lik manaban, and S Ha ramaniam, D K Pattam, am Santhanam. Acclai of Sri Lanka" Srimath nanda has thrilled thou foro many decades in li reCitals.
She was accompar Varatha. lnstrumental á by Srimathi Laxmi Je) Balu on Miruthagam ar on Ganjira.
The audience sat thr hours of classical song started off with a dedica Orphans in Sri Lanka a Gajanana (Raga: Cha Ghanapathy) "Ka Va Lord Murugan) "Mahal aparanam, on Godes: other songs including a Veeramani lyer. Of p. song composed by the - His Holiness Yogar the words . . . "Sothi Brahmananda's supe virutham brought men mind about this great we used to sit at his fee Maha Samadhi in 196 years agO.
Srimathi Brahmana artiste of an older gene stamina pleased the that she is equal if not Indian counterparts.
 

JUNE 1989
on but vegetables
moderate prices,
cheap and good s 5/— only a kilo. 2 in many places nervous speeding army trucks and then of the Sri w of the Indian he fourth largest ut turn away from to the lanes and heir way one into ate embroidery on these lanes and wary of entering, vell mounted masearch operations. s youth gather to s of four or five at even play soft-ball s and all, and girls or from school or ps in town. After n these alleys tend otpaths in a cemetdoors and windows , there will be no e door, Summoning
someone, usually a son or brother as suspect or hostage.
So the charm of Jaffna is today tinged with unspeakable anguish. People ask, how much longer, and await the dawn with the classic steadfastness of the Jaffna people. Many have lost all human hope: in the governments of either Sri Lanka or India or in any of the militant groups. Every possible deliverer seems to have hands stained with the blood of innocents. Many do not see light at end of the tunnel, only the tunnel getting longer and longer and blacker and blacker every day.
A few others do not agree. They are grieved that those who should have led and guided the people of Jaffna in this critical time have been frightened either into the safety of foreign lands or into silence. They believe that each one can light in the gathering darkness the little light of one's own life of truth, justice, beauty and love. And one light will summon up another. Finally, though it may take years, dawn will break again upon the now benighted land.
CITAL
in Sri Lanka. The TO pring cricket matches, ents, and obtaining
g event organised by as a Carnatic Music wn Musician from Sri Swari Brahmananda, a e Nagercoil S Pathaliharan, Sithoor Submal and Maharajapurmed as a nightingale Nageswari BrahmaSands of music lovers ve" concerts and radio
ied by her daughter accompaniments were van on violin, Adayar d Sri Muthu Sivarajah
ough an enjoyable two s mainly in Tamil. She tion song to the Tamil nd proceeded through kravahann - On Lord /a (Raga: Varali on axmi” (Raga: SangarLaxmi) and various composition by Jaffna articular mention is a sage of Colomboturai Swamigal starting with Pilambey . . . Smt. rb rendition of this ories flooding to my Saint's ashram where - prior to his attaining 4 - approximately 25
da - a super grade ration by her unfailing audience and proved better than her South
The Chairman of the T O T - Mr V Sellathurai in his address told the audience that the Tamil pogram of 1984 has resulted in 1500 children losing both parents and 6000 children losing one parent (mostly the father and that the Trust has donated funds to the various established orphanages in Jaffna.
Mr Rasanesan - Secretary of the Trust proposed a Vote of Thanks.
WMAL SOCKANATHAN
fei. No.

Page 21
JUNE 1989
SABAPATHIPPILL A MAN WITH A W
In 1965 a family arrived in England. In all respects it was like any other professional family leaving Sri Lanka in those 'swinging 60's' to start a new life in the UK - except that the head of this family was a man with a vision not about himself or his family but about the rest of his community living in a land far away from home.
He sought to unify all Hindu Saivaites living in UK - those who had settled in UK originally having come from India. Sri Lanka, Singapore, Malaysia, Mauritius, South Africa and Fiji. He thought out and planned a gigantic project to benefit the future generation and to protect and save the yong children from forgetting their roots, religion, faith and traditions while growing up in a totally different environment. His dream was fulfilled twenty one years later with the consecration of the largest Hindu Temple complex in Europe comprising a Temple on the top floor incorporating many features of Indian Temple architecture, a conference/concert hall, Priest's living quarters, and a wedding hall with kitchen in the lower floors.
Having accomplished his grand mission he was called to eternal rest on Wednesday 17th May.
The late Mr Sabapathipillai — “Aliya” as he was affectionately called by all those who knew him, was born in Jaffna, Sri Lanka in 1910. After receiving his early education in Colombo he was sent to London at the age of 21 where he obtained his degree in mathematics from the London Uniersity. At the age of 24 he qualified as a Barrister of Law in England.
When he returned to Sri Lanka he served as a Lecturer at the Law Colege and as a mathematics lecturer in the Ceylon Technical College while tractising at the same time as a lawyer in the Colombo Courts.
Aiya's life was scholar in Saiva S a religio philosop religion and ph South India and His Holiness the iyar from whom chai' thus enab Poosai which he for the past 40 y
When Aiya arri in 1965 as a matu citizen he brough of knowledge and ism which he wa serve and spread step he establish Hindu Associatic within one year UK. Aliya himse religious services conducted weddin funeral rites. Fur and the next stag fulfilled. The H Great Britain ga today known as (Shiva) Temple T. Chairman. Twelv 1986 the grand the Temple took
Aiya's Tamil S (the first of its kin the UK) which w 1969 today contin boasts of many ta dance, drama and
Aiya also took social and comn Wimbledon. He se man of the Merto tions Council, and Merton and W. Harassment Unit mittee. Aiya’s rol resettling several refugees who land the exodus of 1985
Aiya was to 1 award - “The Cy services to educat relations in 1987 the London Borou an irony of fate th mere seven days award presentatio
Aiya may not b the great Temple Highgate (acclain hill Temple of L tinues to remain monument to his which will be reme several years to c.
WM
(Secretary, Hindu Britain)
 

TAMIL TIMES 21
A. &# Co
S.CI(X;
nfluenced by a great iddantham - which is hic system of ethics, osophy practised in Northern Sri Lanka. ate Easana Sivachariya obtained "Theeding him to do Siva had continued to do aS.
24 HRS) O-6897503
FRIENDLY AND CONFIDENTIAL ADVICE ON ALL YOUR IMMIGRATION PROBLEMS;
VISA EXTENSIONS, APPEALS, REFUGEE APPLICATIONS ETC.
Wimal & CO
ved in England again re 55 year old senior with him his wealth experiences in Saivs determined to prein the UK. As a first ed and founded the n of Great Britain of his arrival in the lf conducted Poojas, at private homes, gs and officiated at nds began to pour in in Aiya's dream was indu Association of ve birth to a Trust the Britannia Hindu rust with Aiya as its 2 years later - in July
SOL|C|TORS
Kumbabishekam of lace.
chool in Wimbledon d to be established in as started by him in
3,5 & 7 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG. Telephone: 01-689-7503
nues to function and alented graduates in
music.
an active part in hunity activities in 2rved as the Chairn Community Rela
as a member of the ܢ andsworth Racial Management Come in receiving and hundreds of Tamil ed in London during cannot be forgotten. receive the coveted ril Black Prize’ for ion and community /1988 presented by gh of Merton. It was at he passed away a before the grand in ceremony.
e with us today but in the hilly part of ned as the seventh ord Murugan) conwith us as a living spirit and dedication
O1-683-2645 DX 59151 THORNTON HEATH FAX: 01-683-2645
(ASK FOR WIMAL SOCKANATHAN)
Tamil Senior Citizens Fellowship in Australia
The Tamil Senior Citizens Fellowship is an active wing of the church at Murrumbeena, Australia, where Rev A J C Selvaratnam is the priest in charge. A lunch and a variety entertainment with Professor C J Eliezer as chief guest was organised by the Fellowship .16.4.89 חO
A Tamil Drama 'Poli Gowravam' was put on board by the members. The actors were Rev S N Subramaniam, Messrs George Vaithianathan, S Kandasamy, Balaratnam, Mrs Athysayan Vyravapillai and Mrs Sothi Swaminathan. A Kunmi dance followed with Mrs Grace Joseph, Mrs Ranji Selvaratnam, Mrs Arunthati Handy, Mrs Lukshmi Gnanapiragasam, Mrs M Satkunam, Mrs S Kunanayagam, Mrs J Champion, and Mrs P Kanapathipillai performing to a chorus of encores.
The fellowship meets on the second Sun
filtered by many for day of every month. Mr A S Joseph is
resident and Mr N Pathmaraiah is th Á socKANATHAN rajan Is the
secretary.
The Ceylon Tamil Association of Victoria (President – Dr Rajan Rasiah) hosted the members of the Fellowship on 125.89.
Association of Great

Page 22
22 TAMIL TIMES
CLASSIFIED AD
TFirst 20 words £10.
Each additional word 60 Charge for Box No. 3 (Vat. 15% extra) Prepayment essential
The Advertisement Manage Tamil Times Ltd, PO Box 12
utton, Surrey SM3TD
Phone 01-644 0972
Matrimonial Jaffna Hindu parents seek partner for their daughter, 22 years, British citizen and employed. Please reply with details to M 299, c/o Tamil Times. Jafna Tamil Hindu medical Consultant would like to hear of a suitable groom for 22 year old daughter qualifying as doctor next year. M300, c/o Tamil Times. Jaffna Hindu parents seek suitable professional partner for son, 31 years, management accountant in Colombo. M. 301, C/o Tamil Times. England settled Tamil Hindu family seek groom for their girl, 25, civil servant, British citizen. Interested similarly situated families. Relevant details, photograph to M 302, c/o Tarnis inneS.
WANTED FLAT Wanted a flat in Bambalapitiya or Wellawatte area, Colombo for £10,000 or equivalent Sri Lankan money. E 34 c/o Tamil Times
WEDDING BELLS
We congratulate the following couples on their recent marriage
筠
Illangovan son of the late Mr & Mrs T Thanbiratnam of Chunnakan, Sri Lanka and Priyadarsani (Brahatha) daughter of Mr & Mrs P Narendranathan of 53 Crossways, South Croydon, Surrey CR28JQ on 4.6.89 at Selsdon Hall, Selsdon, Surrey, UK.
Josephson of Mr & Mrs MJ E Pancratius, 3 Deburgh House, Nelson Grove Road, London SW19 and Goretti (Jeeva) daughter of Mr & Mrs G Anthonipillai, Bandar Seri Begawan, Brunei on 20.5.89 at St Paul the Apostle's Church, Woodgreen, London N22.
Ajith son of Mr & Mrs S Satkunam, 42 Taunton Drive, Bundoora, Victoria 3083, and Kumudini daughter of the late Mr N G Thanotheram and of Mrs Nancy Thamotherann, 6 Millan Court, Glen Waverly, Victoria 3150 on 20.5.89 at St Peter’s Church, Murrumbeena, Australia.
Thevanasan Son of Mr & Mrs T Thevasagayam of Erlalai South and Sunethra daughter of Mr & Mrs BC Balasingham, Attorney at Law, Kaddaively on 12.4.89 at Kaddaively Methodist Church, Sri Lanka. Earl Son of Mr & Mrs S A Solomons of Chavakachcheri and Kirupa daughter of Mr & Mrs Willian Thevathasan on 15.4.89 at the Uduvil Church, Sri Lanka.
OBTUARIES
M Muthiah (Retired chief clerk, Hapugastenne Group, Ratnapura) beloved husband of Grace, loving father of the late Maisy, Ranji (Canada), Dr Mahen Muthiah (UK), father in law of Albert Santhiapillai (Canada), and Chrisanthi (UK) passed away on 27.4.89 at Madduvil South, Chavakachcheri, Sri Lanka — 5 Babworth Crescent, Retford, Notts, UK.
S R Kanaganayagam
Sri Lanka, Beloved huS father of Savitri Dev Iswaran (Colombo), an ney), father in law of Dr Ramani and Surya pas on 15.5.89.- 12 Fitswill NSW2030, Australia.
Donald Nicholas Selva band of Chandra, loving Dushyanti and Hiren, fa Наrаsgama, David Smo varatnam, brother of th nam, Mrs E J Jeyarajah, Rajaratnam, and Mrs brother-in-law of Amirth, Cumaraswamy and the wamy departed 21.5.8 Lancaster Park, Morpet K V Mylvaganam (86), na Hindu College, husb muttu, loving father of
Radha Perinpanayagam (West Germany) and Ma passed away in Tric 10.5.89 — 10 Harefields,
Maheswary Sabaratna dai formerly of the s College, Sri Lanka, w Sabaratnan (Surveyc Malaysia); mother of M Sakunthalai; mother-in sooriar, Sothinathan, a grandmother of Sumath Sivanee, Subathra, Sh, junan, great grandmothe kumaran, Luximi, Radha nifer; this wonderful lady fully on 21.5.89 in Lor Court, Cherry Orchard E don SE9, Tel 01-3192 S Karthigesu, Retired husband of Ketheravally durai, Lakshmi Jegan Lanka), and Dr Rama K land) died in Colombo o Place, Colombo 8.
JMK Hensman Charte ly of P. W.D. Sri Lanka ment of Housing, Niger, of Shirley nee Stork; lov Johann, Cedric, Roger Kamala de Mel (Aus Arianayagam (West ( Kanagasooriam (UK), Lanka) passed away of Upper Elmers End Roa UK.
Somasundaram Saba known and widely res. leader in UK, husband of SM Srikantha, SM S. Sarojini. Ramanathan 175.89. His remains We very large and represt 28.5.89 - 20 Fairway, SW2O.
A tribute to his memory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNE 1989
85) Former Senator, and of Sathyammal, (Sydney), Kanagi Maheswaran (SydA Balasubramanian, sed away in Sydney am Road, . VanCluse,
ratnam beloved husfather of Shyamala, ther-in-law of Preethi ker, and Sherine Sel
e late 1 P Thurairat
PE Jeyaratnam, EJ A H Ariaratnam, am Devarajan, Mano ate Mohan Cunaras9 - 26 Gylf Edge,
, UK. Retired teacher, Jaffand of the late AlagaPathmanathan (UK), (UK), Chandra Jahn noharanathan (lindia) ly, South India on
Oxford OX28NS.
m (75) of Vaddukodtaff of Uduvil Girls life of the late M. or, Kuala Lumpur, enakai, Sarojini, and -law of Thanabaland Sivaramalingam; y, Sritharan, Sriram, anthi, Tilly, and ArrofSivagajan, Siva, Jonathan and Jenpassed away peacedon. - 29 Fairlawn state, Charlton, Lon313.
Surveyor General, father of Sita Selvaathan (both of Sri arthigesu (New Zeain 6.5.89 - 5 Sumner
red Architect (formerand recently Departa), beloved husband ng father of Malcolm, and Mark; brother of tralia), Saraswathy Sermany), Dr John
Vijayalakshmi (Sri 35.89 in UK - 392 d, Beckenham, Kent,
pathipillai (78), well pected Saivite Hindu of Maheswary, father athananthan and Mrs
passed away on tre Cremated before a ntative gathering on Raynes Park, London
appears on page 21
IN MEMORIUM
First anniversary of Mr S S Bastiampillai who passed away on 14th June 1989.
You were a great man So noble and great Whom uve all miss And will never ever forget
Sadly missed and fondly remembered by his loving wife Ruby, children Vinothini, Pathmini and Rajan and grandchildren Tilan, Arosha, Sumithra, and Suthashini-81 Windsor Road, Harrow Weald, Middx UK,
FORTHCOMING EVENTS
July 2 12 noon Saiva Munnetta Sangam (UK) presents a Building Project Open Day of Variety Entertainment and Lunch at Central Labour Hall, 400 High Road, Ilford Essex, UK. Admission free. All welcome. For details Telephone 0268 7666.24.
July 8 7.00 pm South London Tamil Wellfare Group presents a Cultural Evening at Graveney Secondary School Hall, Welham Road, Tooting, London SW17. For tickets and information telephone 01-8797716
July 156.30pm West London Tamil School Annual Prize Giving at Greenford Town Hall, Ruislip Road, Greenford, Middx, UK.
July 22 6.00 pm international Tamil Organisation presents a Cultural Musical Evening at Copland Community School, Cecil Avenue, Wembley, Madx, UK. Admission free. For complimentary tickets telephone O1-903 3249.
July 297.00pm Tamil Talent '89 at Wimbledon Town Hall, London SW19. For tickets and information telephone 01-640 O271.
July 29 7.00pm League of Friends of University of Jaffna presents a Flute Recital by Dr. Thamotharam Nimalarajat Bentleywood School Hall, Bridges Road, Stanmore, Middx, U.K. For details telephone 0923 223987
At Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W149HQ. Tel:01-381 3036/ 4608 July 7 7.30 p.m. Carnatic Classical Vocal by B.Rajam lyer July 14 7.30pm Hindustani Classical Vocal by Sharad Sathe July 28 7.30 pm Lecture: Nehru, the Builder of New India by Rohit Mehta
Tamil Broadcasting Services in UK
A licence for the broadcasting of ethnic programmes inclusive of Tamil has been awarded to West London Radio Ltd. On 24.4.89. The necessary preparations regard. ing studios, transmitters, staff training are being made and it is hoped that the new Radio Station would be launched in early September 89. Those interested or have experience or have useful ideas about Tamil programmes are requested to contact Dr. R. Niththyananthan, 179 Norval Road, North Wembley, Middx, Tel: 01-9043937. Dr. Nith. thyananthan is functioning as the co-ordinator of Tamil Broadcasting Services.

Page 23
JUNE 1989
 

(صہ
ri Lanka is not far.
Authentic Sri Lanken cuisine
prepared by our lady chef and served by
our delightful girls
Reservations O1-676 8641
jahanafir """"-tandoori
67a Sydenham Road Sydenham
London SE 26

Page 24
24 TAMIL TIMES
లో *
3. گی خه
W 1932
RathbՕրe HO,
GENERAL & BU 55 RATHBONE PLACE, LO
We are Main Agents for Air Lanka, Ul
SUMMER 1989 FARES (I
Some of Ou
st LONDON - COLOMBO - SINGAPORE k LONDON - COLOMBO-HONG KONG * LONDON – COLOMBO - KUALALUM
k LONDON - COLOMBO - LOND k k LONDON - MADRAS - LONDO k . LONDON - COLOMBO - MADF k k || LONDON — SINGAPORE — COL
AMD IMMA W MORE SPECIAL FAA
FOR PROMP
PLEASE C, OT 58
N
WE ARE NOW OPENSATURDAY BE
We accept all major credit cards - Wi
 
 

UNE 1989
idays Limited
SNESS TRAVEL NDON W11 P 1 AB ENGLAND
A, Korean Air, Royal Jordanian Airline
Except July and August)
r best fares
Return
- SYDNEY - COLOMBO - LONDON 850 - SYDNEY - COLOMBO-LONDON C870
PUR - MADRAS – LONDON 51()
ON 399 W Direct £460 AS - COLOMBO - LONDON 470 OMBO - LONDON 490
RESA VALABLE FROM US
ATTENTION ALL US ON D 4460
DWI
a'Barclaycord'Access American Express "WEEN OOOHOURS to 13.OOHOURS