கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1989.07

Page 1
Tanni
Wol W III NO.8 ISSN 0
TULF LEADERS
TFEADER TILULF SCreasary-ť A. AMRTHANGHAM W, YOGESWA
From Dialogue To Confrontation
★
INDO-SRI LANKA MBROGLIO
★
A. P. Venkatesuvaran on IPKF Pull-out
 
 
 
 

75р
65-448B JULY 1989
ASSASSINATED
Sivasithamparam Seriously injured
★
UMA MAHESWARAN MURDERED
★
EROS MPS TO AT TEND PARLIAMENT
Ta Miroisé" FrSSErl WGANDH HAMASINGHE PREMALJASA

Page 2
2 TAMIL TIMES
CONTENTS
TULF leaders assassinated . . . . . . .... 3
The Indo Sri Lanka Imbroglio . . . . . . . . 5 ISSN 026E From Dialogue to Confrontation. . . . . . 7 ANNUAL SUBS
History and Georgraphy decide Lanka's UK/India/Sri Lanka. Link with India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 All other countries.
India Should Negotiate Speedy Published mo PKF Pull-Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 TAM TAM
P.O. BOX NeWS Round-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 SUTTON, SURRE UNITED KIN
Views expressed by contributors are mot necessarily those of the editor or the publishers. Phone: 01-64
Published by Tamil Times Ltd, PO Box 121, Sutton, Surrey SM13TD. T
WHAT ABOUT ACESSATION OF
The recent callous, cowardly and brutal murders of the TULF leaders, A. Amirthalingam and V. Yogeswaran and the attempted murder of M. Sivasithamparam who escaped death with serious injuries are nothing short of unvarnished acts of unadulterated terrorism. The perpetrators of this atrocity would and should be roundly condemned and disapproved of not only by the entire Tamil community, but also generally by all who possess an iota of human decency.
The details of the efforts made by the three gunmen leading up to the actual assassination would disclose a well thought out conspiracy hatched for months in advance. There is no doubt that a considerable amount of prior planning and preparation had been undertaken to execute this foul deed.
How calculatingly cunning and cold-bloodedly cruel the murderers were can be gauged when one recalls the background circumstances that resulted in the untimely tragic death of the TULF leaders. They befriended the unsuspecting, easy-going and generous-hearted Yogeswaran for months. They Visited his home Several times and acted in Such a way to mislead him into accepting their dubious bona fides. They ate the food and drank the drinks served by his equally unsuspecting wife. Concealing their cruel intentions and murderous motives, they consciously and deliberately cultivated the couple's confidence. On that fateful day of July 13, they ate the biscuits and drank the tea and the passion fruit drink Mrs. Yogeswaran served them before they pumped volleys of shots from their automatic pistols into the heads and bodies of their victins. In the Sordid annals of political assassinations, the one committed on July 13 must rank on top of the list for its sheer inhuman brutality.
Any person who had sympathy for the plight of the Tamil people and their justifiable cause must view some of the recent developments with mounting foreboding. The Tamil struggle which began with the noble sentiments of freedom from oppression and domination, defence of the cultural identity of the people, upholding of human and democratic rights etc. is today in danger of degenerating into a ruthless struggle for power in the course of which the arms once gathered and raised against the oppressor state and its agents are today increasingly directed against the members of the Tamil community itself. i
 

JULY 1989
CONTENTS
IPKF Pull-Out- A Matter for Two Governments. . . . . . . . . . . . . . . . 15 S-4488 It is So Reported. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 SCRIPTION
. . E10/USS2O EROS/EDF To Attend Parliament. 17 . . E15/USS30 Eelam Territory in Global nthly by Perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ES TD Appreciation - S.R. Kanaganayagam 21
12 Y SM1 3 TD Classified Advertisements. . . . . . . . . 22 GDOM
The publishers assume no responsibility for return of 14 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
ypeset & printed by Set Line Data Ltd, Union Street, SE1.
HOSTILITES AMONG TAMILS ?
Of late, more Tamils, including militants and nonmilitants, politicians and non-politicians, human rights activists and relief and rehabilitation workers, ordinary members of the public and public servants have lost their lives at the hands of Tamil gunmen. When one group is announcing a cessation of hostilities with its one time sworn enemy, the other group While professing a return to peace and normalcy is engaged in the inhuman and immoral forcible conscription of Tamil children of tender years in front of their screaming and agonising parents not to wage War against any enemy from outside, but to fight the other Tamil group. Although they profess to struggle for the common good of the Tamil people, their understanding and perception of what is the Common good are so contradictory they seek different alliances and friends at different times. While one group accuses the other of being hirelings of the Indian government, the other accuses the first of being stooges of the Sri Lankan government. While one gets weapons from one party, the other obtains them from another party to be used in a suicidal game of mutual destruction.
The earlier years witnessed the tragic spectacle of an exodus of tens of thousands of Tamils, particularly the youth, to other countries for fear of indiscriminate arrest, detention, torture and arbitrary killing by the security forces. The people have suffered similar violations at the hands of the IPKF Since October 1987. But the recentunedifying spectacle of the flight of another wave of Tamils of very young age would seem to be primarily attributable to their desire to escape from the horrors of the continuing infighting among Tamil militant groups and their attempt at forcible recruitment for so-called training.
The urgent and immediate questions that every member of the Tamil community must ask himselfor herself are: Are the universal human values enshrined in the principles of the fundamental rights to life, liberty, freedom of expression etc. there only to be intoned as and when it is convenient to Cavil at your opponents but not to be practised within the Tamil community? Are the Tamil people, individually and collectively, going to permit the developing culture of intolerance and violence to undermine the moral basis of the Tamil cause beyond the possibility of retrieval ? What about a cessation of hostilities among the Tamils themselves to avoid the ever increasing enthusiasm for a self-inflicted genocide"?

Page 3
JULY 1989
coloMBo, NEWSLETTER
July 18 - Appapillai Amirthalingam, the veteran Tamil politician and leader of the Tamil United Liberation Front (TULF), and Vettivelu Yogeswaran, the Secretary General of TULF were assassinated and Murugesu Sivasithamparam who was President of the TULF until last year and a former Deputy Speaker of Sri Lanka parliament escaped assassination with serious injuries by three gunmen at their Bullers Road residence in Colombo at about 6.30 pm on 13 July.
While attempting to escape by shooting their way out, the three gunmen were also killed by security men who were guarding the residence of the TULF leaders.
Claiming to be deputised by the Tamil militant group, LTTE, the three gunmen identified as Aloysius, Visuvesvaran alias Visu and Sivakumar alias Wignan had arrived at the residence, which has been well guarded by security men, by prior appointment for negotiations with the TULF leaders. In a statement issued following the assassination the LTTE vehemently denied any involvement.
A large number of people in public life, including foreign diplomats paid their last respects to the deceased TULF leaders, whose bodies were kept for view at their rented residence at Bullers Road where they were gunned down, until 8 am on 16 July. Among those who paid their last respects were former President J.R. Jayawardene, S. Thondaman, C. Rajadurai, Lalith Athulathmudali, Gamini Dissanayake, Ranil Wickremasinghe, D.B. Wijetunga, Mrs. Sirima Bandaranaike and Vasudeva Nanayakkara. The bodies were flown to Trincomalee on the morning of 16 July and later in the afternoon to Batticaloa. Tens of thousands of people, many seen weeping, are reported to have visited the Town Halls where the bodies were kept to pay their last respects to the departed leaders. The bodies were flown to Jaffna on the morning of 17 July. The cremation took place at the open ground in front of the Jaffna Central College in the presence of over one hundred thousand mourners who had arrived to pay their last respects. Many senior Indian politicians, including Foreign Minister Natwar Singh, the Indian High Commissioner in Sri Lanka, and several from Tamil Nadu were present during the cremation.
The callous murder of the TULF leaders has been universally condemned within the Tamil community and outside, particularly in India where
*
they were well k official circles. T stated that “dia work to discredit to disrupt the
between the LT ment of Sri Lanll Tamil militan ENDLF, TELO not only to cond also to accuse the in them by point of the assailants held by them in
The Opposition in a statement si the Opposition a condemned what brutal, coward attack, and urge and impartial in circumstances c statement added national crisis th his (Amirthaling to the country'.
Although the that is present Lanka is being has so far emerg tigations particul identity and c assaillants, it is r through has been investigations wi more persons at ombo. Police d ammunition, gre tonators, 10 kilog cyanide pills and residence of then ers at the Narah the assassins ha some time prior assassination.
EV According to t Sub-Inspector T samy who head provided security at their residenc ingam and Mrs.
. , at the inquest ł
Additional Magi oor on 14 July a
' police investiga
facts have been I
The identiti
their names ha
beyond doubt f Identity Cards ar overed.
* Aloysius and had visited the l on four previous
 
 

TAMIL TIMES 3
LF LEADERS SASSINATED
nown in political and he LTTE for its part bolical forces are at our organisation and current peace talks TE and the Governka'. But LTTE'S rival t groups, EPRLF, und PLOT were quick mn the murders, but LTTE of involvement ing to the connection with and the positions the organisation.
Group in Parliament gned by the Leader of nd issued on 14 July they described as the lly and murderous d "that there be a full nvestigation into the f this attack'. The that at "this time of e death of a leader of am's) stature is a loss
rigorous censorship ly operating in Sri used to conceal what ed from police invesarly in regard to the :onnections of the eported that a breakmade in the on-going th the arrest of three Narahenpita in Coliscovered weapons, nades, electronic degrammes of gelignite, a map of the joint (nurdered TULF leadenpita hideout where ld been residing for
to the day of the
DENCE
he evidence given by "hambirajah Kandaed the officers who to the TULF leaders e, Mrs. M. AmirthalSarojini Yogeswaran held by the Colombo strate, M. M.-A. Gaffnd reports of further tions the following evealed:
es of the gunmen and ve been established rom their National ld other material rec
Visuvesvaran (Visu) ate Mr. Yogeswaran occasions and were
well known to him and his wife Sarojini. In fact Aloysius had previously sought Mr. Yogeswaran's assistance to obtain employment; apparently the previous visits were used by the two to study the layout and security arrangements provided for the TULF leaders. dr It was Aloysius who took Mr. Yogeswaran to Vavuniya in FebruaryMarch this year to see some senior leaders of a Tamil militant group. Aloysius would appear to have gained Yogeswaran's confidence to the extent that Mr. Yogeswaran was in the process of arranging a marriage for him. Using their influence with Mr. Yogeswaran, Aloysius and Visu had previously tried without success to persuade Mr. Amirthalingam to visit Vavuniya for talks.
* On the morning of 13 July, Mr. Yogeswaran told his wife that he was expecting Aloysius and Visu that evening and therefore to prepare some sandwiches and drinks. Twice that day, Aloysius telephoned Mr. Yogeswaran, once in the morning and again in the afternoon. During one of these conversations, he requested Mr. Yogeswaran to ask the security men not to subject them to a search as they felt it was demeaning to do so everytime they visited. The unsuspecting Yogeswaran had agreed to the request without realising that Aloysius and Visu vere not just "Thambies” (Younger brothers) as he had become accustomed to treat and call them, but plain cold-blooded killers.
* At about 4 pm Mr. Yogeswaran told Sub-Inspector Kandasamy that a LTTE man named Aloysius would come that evening and not to search him but to send him up straightaway. On previous occasions too, people from this organisation have come carrying firearms and walkie talkies. Two months previously, when Kandasamy advised Mr. Amirthalingam that these armed men being allowed access was not good for security, Mr. Amirthalingam had replied that these men were visiting them for discussions on invitation and if they were subjected to a body search they might get offended and stop coming.
* At about 5.30 pm Mr. Mavai S. Senathirajah (a polit bureau member of the TULF and who also resided with Mr. Amirthalingam) reminded him of his appointment with the three persons which was arranged through Mr. Yogeswaran for between 5.30 and 6.30 pm.
★ At about 6.45 pm, a yellow cab pulled up at the gate of the TULF

Page 4
4 TAMIL TIMES
leaders' residence with the three men. The guard at the gate asked them to produce the identity cards which they did. At that time, sub-Inspector Kandasamy called out from the balcony asking the guard to find out the purpose of their visit. Just then, Mr. Yogeswaran appeared at the balcony and instructed the guards to let them into the house. They were not searched because Mr. Yogeswaran invited them inside.
Of the three persons, Sivakumar stayed downstairs near the staircase vhile Aloysius and Visu ventupstairs. Mr. Yogeswaran who met them at the head of the stairs, caught them by their hands in a friendly manner and led them into the front hall.
Shortly thereafter, Mr. Yogeswaran sent a note through his assistant asking Mr. Amirthalingam and Mr. Sivasithamparam to join him in the discussions vith Aloysius and Visu which they did. At this time Mrs. Amirthalingam, Mrs. Yogeswaran and Mr. Senathirajah were watching TV downstairs.
A few minutes later, Mr. Yogeswaran called out to his wife and asked her to prepare two glasses of passion fruit juice and a cup of tea for the visitors. While leaving the room to get ready the drinks, Mrs. Yogeswaran saw and heard them talk and laugh in seemingly friendly manner. She recognised and smiled with Aloysius and Visu. She served cheese biscuits with the drinks.
IPKF INTENSIFIES OPERATIONS AGAINST LTTE
Even as the talks between the Sri Lankan government and the LTTE are continuing in Colombo, the Indian Peace Keeping Force launched intensified military operations against the LTTE in the Mullaitivu-Vavuniya jungle areas beginning during the last week of June.
The IPKF is reported to have used many hundreds of elite commandos specially trained in jungle warfare armed with sophisticated weaponry including helicopter gunships in their operations against LTTE hideouts in the jungles. Although it tried as usual to put up stiff resistance, on this occasion the LTTE is reported to have been forced to retreat further into the jungles abandoning some of their fortified positions.
In one single incident at Omanthai in the Vavuniya sector, the LTTE acknowledged to having lost 14 of their frontline men in an encounter with the IPKF. Unconfirmed reports indicate that in a matter of seven to ten days, the LTTE lost about 75 of their men and an equal number injured or cap
tured.
The IPKF is also reported to have
k The security saw Sivakumar wł standing near the s his feet nervously hands suspiciously. suspicion and a sear which produced se ammunition and gre promptly seized. ) security men upstair the find, and one o proceeded along the the room where the taking place. At til
UMA MAH MURDERE
Kanagaratnam waran, (44) the Peoples Liberat tion of Tamile was assassinate He visited the re murdered TUL the night of 15 J last respects an until the follow when he left re motorcycle. It is Uma Mahes waylaid by six fied armed men ped. His dead b shot wounds we on Frankfort Pla lapitya in Colom
suffered many casu release dated 25 claimed that 8 IPK members of the EN were killed in clash near Kilinochchi al military trucks wer loss of one LTTE li press release, the LT IPKF men were k more wounded in Alampilin the Mulla
Another prominer was the killing of l the LTTE near T June.
TAM PRO DROP
Mr S.Thondaman, M and Rural Industrial written to President plaining about the duled Tamil prograr network, Rupawahin Thondaman said:
"Many people hav whether Rupawahin to the current wave which has been in agated by anti-gove Mr Thondaman stat The Minister's let
“Representations h

JULY 1989
fficer downstairs o was all along taircase shuffling and moving his This roused his h was carried out veral rounds of nades which were mmediately the 3 were informed of them, Nissanka
balcony towards discussions were hat time several
ESWARAN )
Uma Mahes
leader of the ion Organisaelam (PLOT) d on 16 July. sidence of the F leaders on uly to pay his l stayed there ving morning portedly on a reported that Wara WaS yet unidentiand kidnapbdy with gunis later found ice in Bambaıbo.
alties. In a press June, the LTTE. KF men and four DLF and EPRLF es at Thirumagar ld three of their destroyed to the eader. In another "TE stated that 15 illed and several an encounter at aitivu district.
ut loss to the IPKF Wajor Shankar by incomalee om 27
}GRAMMES
PED
inister of Textiles
Development has ; Premadasa comdropping of schenimes from the TV i. In his letter, Mr.
begun to wonder has fallen victim of anti-Tamilism itiated and propinment elements, es in his letter.
er states: ave been made to
gunshots were heard coming from inside. Visu had pressed his automatic pistol to the head of Amirthalingam and let go three bullets into the head. as Mr Yogeswaran and Mr. Sivasithamparam got up to run, the former was shot at many times all over the body and the latter received a shot on his shoulder, the gunmen did not have sufficient time to finish him off. Aloysius and Visu started backing out of the room still firing at the victims. Then they turned round and ran out downstairs shooting. Nissanka and Kandasamy shot back at the gunmen and continued to fire chasing them down the stairs in an exchange of gunfire. Kandasamy ran upstairs and fetched a repeater-shotgun and shot at one of the gunmen who had by this time reached the main entrance and was felled instantly. Nissanka felled the other one. By this time, the third gunman who was near the downstairs staircase attempted to escape and was shot by the security man downstairs.
* Amirthalingam and Yogeswaran died on the spot and pronounced so when taken to the hospital. Sivasithamparam was severely injured on the shoulder and is receiving treatment. He is under tight security as he would be the only survivor in the best position to describe in details as to what transpired between the gunmen and the TULF leaders just before they shot them and the background circumstances that led to their agreement to negotiate with the gunmen.
speaking television-viewers that Rupavahini has suddenly stopped telecasting Tamil programmes from last Friday, June (16). On that day a Tamil film Pasamalar' which was scheduled for telecasting was cancelled without any notice. No reason was given for this stoppage. On Sunday June 18, the regular Tamil Sunday feature "Ponmalai Polluthu" was also not telecast.
Many people have begun to wonder whether Rupavahini has fallen victim to the current wave of anti-Tamilism which has been initiated and propagated by anti-government elements. As your excellency is aware, private theatre owners have been intimidated and threatened not to show Tamil films.
"I am sure your Excellency will agree with me that a government institution like Rupavahini should not succumb to communal anti government pressures and negate the policies of the government which is today seeking not only to encourage the wider telecasting and broadcasting of Tamil cultural programmes but also to promote the use of Tamil as an official language.
I am confident your Excellency will look into the matter and consider requesting Rupavahini to restore Tamil programmes to its schedule.

Page 5
JULY 1989
SeLTerrSrLrLLSLSLALAMeMASqHLLSLrrLMeLSLArEELS qSLLkqGLELMMEESASASAAALS
THE INDO-SRI LI
IMBROGLIO
To be (in Sri Lanka) or not to be - that is the question agitating Indian public opinion on the issue of President Pramadasa's "Quit notice' to the IPKF. But unlike Hamlet who appeared to have had some philosophical doubts, Indian decision-makers have up to now (late June) shown no indecision in the matter. Come Premadasa, come JVP, come Tigers, come SAARC, UN orICJ, come domestic opinion, come hail or storm, the IPKF will stay put - that seems to be the calculated posture.
In a free, open, democratic society such as India’s, posturings are necessary, in testing public opinion or in harvesting popular support for whatever policy line that a government wishes to adopt. There lies the strength of Democracy, and India is possibly the only Third World country where citizens have the luxury of articulating opinions contrary to their own government's attitudes without
facing the danger of being executed
summarily (as in China). That is happening in India today, and any perceptive outside observer can see that on the issue of the IPKF withdrawal the Rajiv Gandhi government
is flying in the face of gathering 'air, pockets' of domestic opinion. There are:
always in every country, during supercharged situations, a breed of superpatriots who come to the fore and try to take command of the situation - either to further their political careers or to ingratiate themselves with the Establishment.
If Sri Lanka has now turned Out to be a virtually ungovernable country, it is because of the long line of SinhalaBuddhist super-patriots who obstructed every attempt to restore prudence and Commonsense on the ethnic question.
Mercifully in India, such men are in a small minority (men like the Tamil Nadu twins Jayakanthan and Cho Ramasamy) but unless this fact is taken into account in the policy calculations, the government can land itself eventually into tremendous international embarassment. John Kenneth Galbraith, the noted economist and one-time US ambassador in India writing about the Bay of Pigs affair during the Kennedy administration, said:
"Because super-patriots make far more noise than the calm people of peace and good sense, they are assumed to be far more numerous and powerful than they are in fact. So they are appeased. Only after defeat or at the brink of disaster (one prays not beyond) are they discovered to be the minority, which fortunately they are ...
S.S
The worst advice a
who feared that to seem soft and unh.
While one ha between posture Indian governme lem in President man who does distinction. He through posturin fore deal with hin did business with
President Prel realised, is a n represents and s tion that reeks o Sinhala-Buddhis tottering on the collapse. He is h that is unable aspirations of th government, th anarchy, and wi there are powerf in the shadows w
the boat. Many
that he inherited 11-year rule of e. dene who despite (after all tough m 84) is still report and not entirely picture. That he II centre-stage come Khomeini-style ruled out. That t take a hand in situation is ano cannot be over-lo For a man, sad situation, where front, the sides an Premadasa has lose, and this itse him the freedom of adventurism th is a Tamil saying for a man - a lit shiver there - w soalked? And wha can enjoy the pos try being bullied' of a country - masochism Or satisfaction at co regional 'superpo and Goliath act w love to watch. I r where a pint-size and tweaking th built, muscular the audience roal None of these with India. On tl one hand is the la the Buddha, Ahi

3Aww«kVALewMs*e>3:*ir «Ae**6-“•" -
ANKA
vanayagam
always was from those be sensible made them roic . . .”
s to keep the line and policy clear, the ht has a special probPremadasa. Here is a not believe in that expresses policy gs. Can India therein the same way she Jayewardene? madasa, it has to be an in a hurry. He ymbolises a tiny naf an uncompromising ; chauvinism, and is verge of an economic eading a government to meet the rising e people. Outside the JVP is spreading thin the government ul figures functioning ho have begunto rock of these are legacies from the militarised x-President Jayewarhis eighty-odd years nan Deng Xiaoping is (ed to be fighting fit out of the political night want to stage a -back in the role of a patriarch cannot be he army may try to a fast-deteriorating ther possibility that oked.
led with this kind of he has to watch the d the back, President Lothing much left to fparadoxically gives o engage in any kind at he chooses. There What does it matter le cold here, a little hen he is completely t is more, Sri Lanka tion of a little counby a lumbering giant a kind of political conversely, derive cking a snook at a ver’; stage a David nich the world would member a circus act clown kept jumping nose of a heavilyon-tamer, and how ed with laughter!
"advantages' () lie e contrary, India on ld that gave birth to nsa and Asoka, the
TAMILTIMES 5
land of Mahatma Gandhi the apostle of Peace and Non-violence, and of Nehru and his "Panchaseela'. On the other hand, it is a country that has built up a 1.6 million armed force, the fourth largest after the Soviet Union, China and the United States. We have it on the authority of the US journal - US DEFENCE AND FOREIGN AFFAIRS - that India has already become the overwhelming military power in the region, and that the withdrawal of the Soviets from Afghanistan and potentially the US from the Indian Ocean, further enhances this status; that the Indian Air Force has more long-range, heavy military airlift capacity than any country except the US and the USSR; and that by 1995, the country will be capable of maintaining a permanent submarine force on station at some point, and could keep at least one carrier battle group at sea anywhere in the Indian Ocean and environs by the end of the turn of the century.
Does it mean that India has to decide which kind of India does she want to be - the India that gave leadership to a large comity of small nations to remain independent of the world's two superpowers, or does she want to become a superpower herself? Maybe the question is redundant. Nehru's period was so obviously different from his grandson's today. Nehru was the immediate product of a long freedom struggle and was already an internationally respected, charismatic Third World statesman. But the great humiliation that the country underwent in the wake of the Chinese invasion of 1962 and the greater humiliation (from Nehru's cherished non-aligned stance) of having to seek military help from the US, altered the country's entire conception of herself. The inadequacy of her military preparedness came as a stunning blow to the national ego. By the time that Mrs. Gandhi assumed power, India had decided what kind of India she should be. The dismemberment of Pakistan was the first victory notched in the process.
The fact that many of the controversies surrounding Prime Minister Rajiv's 5-year rule centred round armament deals is itself an indicator that India had decided her future status. That is why the present Indian posture is frightening, even wanting a sense of proportion. Mr. Premadasa is driven by imperatives over which he has no control, and he has to fight his way inch by inch for his own survival. To respond to such a man's desperate diktats with an 'eyeball to eyeball' confrontation, when India has a mere cosmetic problem of saving face, would not only compromise India’s image but could lead to consequences that could affect the future of the entire SAARC region; and rock the cornerstone of India's neighbourhood policy. This is

Page 6
6 TAMIL TIMES
the time for a patronising, soothing diplomacy, not an occasion for flexing muscles. Given the position that India has yet to review her stand on the "preservation of Sri Lanka's territorial integrity, any attempt to "punish' President Premadasa could only rebound on the Eelam Tamils, who are the ones who would be called upon to pay the price - in blood! And God forbid, we have paid enough already in that respect.
The clock is ticking away and Mr.Premadasa's deadline of July 29 for the evacuation of the IPKF is nearing day by day. Failing a total withdrawal, the President has threatened that the IPKF should be confined to barracks. As to how the President proposes to ensure that is his business. Everyone knows that there is precious little he can do if the IPKF refuses to oblige either way. But is that going to be the criterion for deciding Indian policy? The longer India continues to stick to a stereotyped stance without embarking on new initiatives, the less options she will have, and the more harsh they will be, when it comes to the crunch in early August. What would be the possible options? Invade Sri Lanka? Easy, as a military proposition. And instal a man like Mr Gamini Dissanayake in the President's chair? No problem: he could make an ideal choice from India's point of view. (One does not think that he is likely to make a fuss either.) Or
impose a Cyprus-type solution and ,
keep the IPKF as a permanent presence in the northeast? Again no problem, and a leading Indian newspaperTHE TIMES OF INDIA - has already advocated it.
"New Delhi should prepare itself for a 'Cyprus solution", says the paper in its editorial (June 20), "regardless of the costs involved. Such a course of action will provoke widespread disapproval in the outside world. But Mr. Premadasa should know that it will receive enthusiastic support in India. This would not be unwelcome to Mr. Gandhi in an election year. And as in the tragic case of Cyprus the world will sooner or later recognise the compulsions that may force India to act, putting aside its own cherished principles".
Or as a third alternative, actively sponsor a coup attempt in Colombo (the Intelligence services in some countries have a habit of thinking on these lines) and topple President Premadasa? After that, what? Or, as a fourth option, get Mr. Varadaraja Perumal to declare UDI and guarantee the sovereignty of an independent Tamil Eelam through a Friendship Treaty under which the IPKF would be invited to remain there? Thereafter Mr. Premadasa will have no business to talk of an IPKF withdrawal from his country. There is of course a fifth option simply annex northeast Sri Lanka to the Indian Union and be done
with it. If India is pl her might and acci ences, none of these difficult in terms of p) That precisely is wh mediate prospect ter sane, sensible polic mered out within th not dictated by pic madasa, but by a m tion of India's interes and the safety, well-b Tamils whose traditic pendence on India ha shaken in recent tim that mean, one may
It means, firstly, ti policy should be roo ance of certain obviol they be unpalatable:
1. India can no lor responsibility in findin ethnic issue in Sri Lar mediator she could har involved knee-deep in in which both parties tagonist on the oppo therefore to choose a opinion she should mol or the Tamil, given the do both.
2. Mollifying Sinhala impossible even if India backwards — as she di Srima-Shastri Pact, the and in many other smal Tamil interests - for th an anti-Indian aversior the bloodstream in the JWP and Mr. Premadas ing a phobia that is Sinhala consciousness. despite the painful two the Eelam Tamils unde larly in Jaffna), the cha lost for India to heal prevent future ones, pr truth that has been sta all the time, that the (until 1987) seen in hel
3. The Liberation Ti under the leadership ( had earned a legitimac Eelam Tamils, which wished away. That l come from guns alone the guns (even if that cannot destroy that leg people see in them as can, while protecting t ward their political asp
4.The Indian govern the time of Mrs. G (rather too often one th to "preserve the territ Lanka'. The Indo-Sri I establish Peace and N itself opens with the preserve the unity, sov rial integrity of Sri necessary posture to tional dealings, but believe that Mrs. Ga. the need for this postu with her policy opti present government h, as a policy line in

JULY 1989
spared to impose pt the consequoptions is really actical execution. ut makes the imifying - unless a
action is hame coming weeks, ue against Preasured coniderats, India’s image, eing of the Eelam nal emotional deld been so rudely es, and what does ask?
at any pragmatic ed in the acceptis realities, even if
ger free herself of g a solution to the ka. In the role of a le, but today she is an external conflict,
see her as a prosing side. She has , this point, which lify - the Sinhalese fact that she cannot
opinion is virtually is prepared to bend d in the case of the Kachchativu issue, ler issues inimical to e simple reason that 1 and fear is part of Sinhala people. The a are merely exploitembedded in the On the other hand, -year experience of r the IPKF (particunce is not altogether past wounds, and ovided she accepts a ring her in the face Eelam Tamils had their natural ally.
gers of Tamil Eelam if Mr. Prabhaharan y in the eyes of the
can no longer be agitimacy does not
Depriving them of
is totally possible) timacy, because the the only force that hem, also carry forirations.
ment has been from andhi emphasising ought) India's desire rial integrity of Sri anka Agreement to rmalcy in Sri Lanka reamble 'desiring to ereignty and territoLanka'. That is a lave in any internathere is reason to dhi, while realising re, never confused it ons. Now that the s bound itself to this he Indo-Sri Lanka
Agreement, and has even clung to the Agreement in rejecting Mr. Premadasa's call for the withdrawal of the IPKF, its options have got more limited. Since neither government would want to formally and unilaterally break the Agreement, the only choice left is to treat it as a 'dead letter'. That alone could give India any manoeuverability to choose her policy action.
5. It is not sufficiently appreciatd that despite the image of a deeply-divided people and several groups battling among themselves (to which Indian policy itself is a contributory factor), the Eelam Tamils have evolved a near-absolute consensus on a common political objective - the need for an independent Tamil homeland; the Palestinian claim which India has formally recognised offers a striking parallel in this respect.
Given all these realities, India now faces the additional compulsion of countering a new situation - the one that qualitatively and dramatically changed in the light of the LTTEPremadasa camaraderie. It is evident that the LTTE, weakened militarily by the IPKF (not “marginalised as Indian opinion believed) is now graduating into realpolitik. The cynical aphorism that even countries resort to, in times of war and crisis - "My enemy's enemy is my friend', is what has brought the LTTE and Mr. Premadasa together. There is a moral for India in this: she backed the wrong horse twice over - the Sinhalese establishment instead of Tamils: and other groups instead of the LTTE.

Page 7
: JULY 1989
From Dialog to Confrontat
RTA SEBASTAN — COOb
From dialogue to confrontation would well sum up Indo-Lanka relations as the July 29th deadline for the Indian peace keeping forces from the island's north east draws near.
Sri Lankan President Ranasinghe Premadasa followed up his July end time frame for withdrawal with a directive that, if for logistical reasons the withdrawal could not be effected in time then the Indian troops would be confined to barracks. And significantly close on these developments followed President Premadasa's call for the IPKF to cease all operations against the LTTE with whom the Colombo goverment is negotiating a political settlement of the Tamil question.
Prime Minister Rajiv Gandhi's reply came in the form of clarifications of the main issues which were a laying down of arms by the LTTE and a cessation of hostilities against rival groups. With the LTTE agreeing to these conditions Gandhi has no option but to withdraw the troops.
Gandhi however points to the main provision of the accord which is the devolving of substantial autonomy to the north-east provincial council still to be implemented. But that provision seems irrevelant now in the context of the LTTE's demand for the dissolving of the Council for a "fair and free election to be held'.
For President Premadasa, his talks with the LTTE has progressed beyond his wildest expectations. The talks have proved his point that domestic issues must be resolved through "consultation, consensus and compromise'. And as speculation fed by media reports kept everybody guessing as to what President Premadasa and Prime Minister Gandhi were saying to each other the correspondence was made public by it being tabled in Parliament on July 7th.
As the letters indicate President Premadasa has refused to accept the Indian contention that the implementation of the Indo-Lanka accord including the devolution of powers to the north east provincial council is linked to the withdrawal of Indian troops. The President also pointed out that devolution of powers is a political process in which the military has no role and that any interpretation 'which seeks to provide a mandatory role for the government of India or its armed forces within Sri Lanka, other
than at the express request of the
government of Sri Lanka would constitute a serious interference in the inter
nal affairs of a sov
Whatever the r feeling is that Ind the given deadline troops, as things barracks. Aggrava alleged forcible co men and youth ENDLF and TELC and east. What we Indian officials as t over enthusiastic now proved to be peace and normalc region. Hundredso have seen their so have no one to tur of young men hav
NO PC WITHC
India must not ( force. She has to r perspective of us, cian and spokesma singham, speaking lingness to talk wi but without precon
On the eighth
- Galadari Meredien
their once sworn el crack commando c Task Force (STF spoke of their ver tions with the Colo a durable political Tamil question. In 1 talks, the first was LTTE made two si ments which they achievements'.
They announced form the ceasefire they began negotia ombo government, hostilities not only ment, but also aga the country, and th mainstream politic reciprocated with a ties against the LT singly called on offensive action ag "The Indian Peac no keepers of the pi occupation', char “How can they so gl ing behind to saf when they have b the last two years f of our people, destro our houses and cor

TAMIL TIMES 7
}reign country.'
etoric, the general a will not léave by and neither will her re now, remain in ing the issue is the scription of young by armed EPRLF, cadres in the north s first dismissed by he excesses of a few EPRLF cadres has a serious threat to y in the north-east fanguished parents hs taken away and n to. And hundreds e sought refuge in
the homes of friends and relations in Colombo.
The EPRLF defends its position as recruitment to the Citizens Volunteer force that is expected to fill the vacuum when the Indian troops pull-out. But the Provincial council, the centre points out has no authority to recruit to the CVF, it is the function of a designated Deputy Inspector General of Police who comes under the central government. Although Indian officials shrug off "forcible recruitment as a purely internal affair since the Provincial Council comes under the central government, the irony is that the law and order situation in the north-east is in control of the IPKF and it is their responsibility to see that the 'excesses' they talk of are not allowed to happen. Today in the highly militarised environment in the north-east it is the helpless civilians who are called on to pay the price. Peace which seemed within touching distance when the
Indo-Lanka accord was signed in July
1987 is now a mere illusion.
OLITICAL SOLUTION )UT LTTE - Anton Balasingham
:onsider us a hostile adically change her says LTTE theoretian Dr. Anton Bala
of the LTTE’s wil- ‘A’.
th India even now, ditions.
floor of Colombo's
Hotel, guarded by hemies, Sri Lanka’s utfit - the Special ") — Balasingham y positive negotiambo government for
settlement of the his second round of
in April-May, the nificant announceescribe as “historic
they would transhey declared when tions with the Colinto a cessation of gainst the governinst all citizens of ir decision to enter . The government essation of hostiliTE and not surprihdia to cease all inst the LTTE.
keeping force are ace but an army of es Balasingham. bly talk of remainguard the Tamils en responsible in
• killing over 5000 ing over 75,000 of ininig some 3,000
so-called LTTE supporters to IPKF camps. And as long as they remain in the country, there can be no political solution to the Tamil question.'
"India should discuss a time frame with the Sri Lankan government and withdraw her troops. They talk of logistical problems forgetting their Rapid Deployment Strategies. How else did they, in the space of a very short time, swell a small 8,000 force strong contingent to a massive 80,000 force in the north-east, asks Balasingham. “Today there is no Provincial administration in the north-east region, only a military administration with the EPRLF, an extension of the administration.”
The LTTE position is that the northeast provincial council is not a democratically and legally constituted body but the result of a 'fraudulent election to which India was very much a party.' When the north did not have elections at all, how could you call the Provincial Council in the region an elected unit'.
We want a free and fair election in which the Tamil people will decide their representatives. As far as the LTTE is concerned the people who now control the North-East Council are not truly elected. Some groups have been set up by RAW and have no relevance at all.'
This is an irrational war' argues Balasingham referring to the IPKF operations against the LTTE. India's strategy is to maximise the military
::: - Continued on Page 15

Page 8
8 TAMIL TIMES
MOTOR INSURANCE
Nobody looks harder to find you a competitive quote
MORTGAGES ARRANGED 100 p.c. MORTGAGES AVAILABLE FIRST TIME BUYERS WELCOME
COMPETITIVE GUOTATIONS ON
* Home contents insuran Ce * Life COver * Pension policies We pride ourselves on personal Service
Contact J. AK UJL EN DARA IN Beddington Insurance
Services Limited 157A Hartfield Road, Wimbledon, LONDONSW193TJ
Telephone: 01-5435181
UDUVILITES ASSEMBLE
Inviting all Uduviiites to the First Ever Meeting of U.K. Alumuni
The meeting will be followed by dinner.
The Time: 6.30pm
9th September 1989
The Place: Church Hall,
Putney Methodist Church Gwendolen Avenue (Off Upper Richmond Road) London SW15
Tickets: £4.00 Adults, Children under 12 free
For further details please contact
one of the following:
East London 01-470 2641; Mrs Edna Arulanandam South London 01-543 3008 Mrs Arunthathy Kirupacaran
01-337 2946 Mrs Beulah Premarajah 01-656 3118 Miss Nanthini Jeevaratnam North London 01-366 1096 Mrs Sharada Natkunarajah Birmingham 0564774852 Mrs Ponita Kanmalar Evans

JULY 1989
O O N
AA Conveyancing
Before you buy or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICITORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal injuries Cases
O Motoring Offences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissal
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah 8Xavier
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B. A. Xavier B.A., LL.B., Ph.D. (CRM) 1 Craven Park, Harlesden, London NW108SX Te: 01-965 7186 8 01-965 9307
Verandah
ATASTE OFW/PARADISE
Oriental Restaurant 150 High Street, Penge, London SE20 7EU
Feeling Homesick? Then come and try our food prepared in authentic Sri Lankan style
Our Specialities include Pittu, ldiappam, Fried Mutton in gingerly oil, Vadai and Jaffna style fish, Fresh Crab, Mutton, Chicken and Squid Curry.
Also speciality Vegetarian dishes Fully licensed Bar with Lounge Palmyrah Arrack, Lion Lager and Neli Crush available
NEW Eat as much as you like Sunday Lunch Buffet style at only £5.95 per head.
Open daily: 12 noon - 3pm, 6.00 - 1130pm Telephone for reservations O1-659 1185

Page 9
JULY 1989
History and ge Lanka's lin
The phrase “to cut the Gordian Knot' is derived from 'an ancient' legend. Apparently Alexander the Great once tried to untie a knot that stood in his way. But that knot had withstood the efforts of far more nimble fingers. Alexander then unsheathed his sword and cut the knot. So "to cut the Gordian Knot has come to mean the finding of an imaginative solution to an intractable problem.
Henry Abeyasekera’s article “Balkanisation of India only hope for a free South Asia' which appeared in the Sunday Times of 23.04.89 was an effort reminiscent of Alexander's cutting of the Gordian Knot. His was a daring leap of the imagination.
But alas! Sri Lanka does not possess a sword to cut the Indian noose that is knotted around its neck. More clearly, Sri Lanka today, and in the forseeable future, is not capable of doing much that could balkanise (or divide) India and thereby bring about the free South Asia. Difficult though it might be, we have to untie the Indian noose. Adopting an aggressive and defiant "mighty mouse' posture is unlikely to be helpful in this endeavour.
The ambivalence in the Sri Lankan psyche towards India is a continuing tale. In ancient literature there was 'Jumbudipa', sacred and half mythic, a land veiled in the mists of time, the birthplace of the Buddha.
Alongside, there was also the familiar 'cholarata' of political intrigue and scheming from where military assistance and destruction periodically came. Even then there was not one India but two.
interests only
Tó which of these two do we appeal? It is a spiritual truth that what we seek we will find. If we seek to be aggressive towards India it is likely that, spiritual truth or not, we will be at the receiving end of Indian hostility. So why not try friendship instead? But first we must clarify what that term
leaS
For almost two years now India has been sacrificing the lives of hundreds of its soldiers to safeguard Sri Lanka's unity and in fulfilment of the Indo Lanka Accord.
But still, India's dealings with Sri Lanka cannot be called those of a friend.
Friendship has unnumerable facets. But basically, there are two types of friendships. One is the friendship that
by Jeha
arises from havir mon. Then also thi friendship that is loyalty. This is the be counted on and dent on the exist terests.
The first type
quently found in f
where people do no
place for long. Bu would consider a
based only on con mutual benefit ti friendship. It is t friendship, based o sacrifice, that we v friendship. The bas friendship is that individuals can ha collectivities cannot article we will be analysis the simple have no friends, c that it is people wh who are loyal.
Feelings of
But though St friendships, individ ings of friendship t Tamils, in particul feel embittered. A India much as th But they ignored set out earlier an Indian State to love course, it was incal
Perhaps it was mistake regarding drove the LTTE to against the Indian lust for power alon betrayal. No one lil then discarded.
There was a tim of the Indo-Lanka Indian State appa housed the Tamil them friends and Vadamarachchi o face-to-air missile perhaps given. B purpose of weaken been accomplished rights and the Tau carded by India. betrayal. Such acts Indian State's inte can betray, but S friends.

TAMIL TIMES 9
ography decide k with India
Perera
interests in come is another type of ased on the idea of friendship that can which is not depennce of common in
f friendship is frest-moving societies settle down in one t in Sri Lanka we friendship that is mon interests and be a superficial he second type of h the willingness to alue and calla real is of this type of real t is personal. Only ve real friendship, . Therefore, in this using as our tool of maxim that States )nly interests, and to have friends and
friendships
ates cannot have uals can have feelowards States. The ar, have reason to people they loved "mother country'. he maxim that we d so expected the them in return. Of able of this.
this fundamental
“friendship' that its insane struggle rmy. It was not the 2, but the sense of es to feel used and
, until the signing Accord, when the atus trained, and uerillas and called rothers. After the ration even sur
were promised, , once the main ng Sri Lanka had he LTTE, human il cause were dis'ot as an act of vere simply in the st. Only a friend tes do not have
On the other hand, friendships between leaders of two countries can alter the directions of inter-State relations and modify the calculations of State interest.
Personal relations
Thus, Mrs. Bandaranaike had a special relationship with Mrs. Gandhi which led to the resolution of the intractable problems where the interests of their two States diverged. (No big country ever gives up disputed land of a small one through negotiations. But India gave Kachchativu island to Sri Lanka). That relationship,
however, was personal, as all
friendships are, and had nothing special to do with the SLFP and the Congress Party and so it died with Mrs.Gandhi.
Thus, when the Sri Lankan armed forces were poised to capture the city of Jaffna, the Indian Air Force dropped food parcels on Jaffna. India violated Sri Lanka's sovereignty and there was nothing that the government, SLFP or the JVP could do to protect the country from naked aggression.
Will the Western countries, Japan or China be better friends than India? Will a friendship with other counties give Sri Lanka the strength to distance itself from India? An analysis based on the maxim that States have no friends, only interests would suggest that the country's economic and strategic interests in India far outweigh their interests in Sri Lanka.
Further, it is difficult to imagine a leader of Sri Lanka forming a personal friendship with a leader of a distant big power in the same way that S W R D. Bandaranaike befriended Nehru, or with the same quality of friendhsip Mrs Bandaranalike had with Mrs Gandhi. Therefore, we cannot expect the ruthless working out of State interests to be modified by the bonds of personal friendship. These countries will never help us out of loyalty or in a spirit of sacrifice. They will not help us against India.
Geography dictated that India would be our nearest neighbour. History has moulded our peoples in the same cultural traditions. Sri Lanka’s future, for better or worse, will be affected by India's. In our foreign policy we should try to look after India's well-being just as we try to look after our own. And as people we should try to befriend Indians and their leaders.

Page 10
10 AM, TIMES
India Sh
A.P. VenkateSWaran (Former Indian Foreign Secretary)
The Indo-Sri Lankan agreement of July 29, 1987 was still-born. Nearly two years later, President Premadasa has decided that it is high time to bury it. India, as one of the parents, appears very reluctant to give its consent to the burial, although formany months now, both governments have been discussing a draft treaty of peace and friendship, which is ostensibly designed to put an official seal of approval on the new-found relationship of confidence and trust between them.
At the time of the conclusion of the Indo-Sri Lankan agreement two years ago, an apocryphal story was going the rounds in Sri Lanka about the three holiest places on the island. Sinhalese politicians who had been stongly opposed to the accord are said to have gone to Anuradhapura, where the sacred peepul tree stands, and to have prayed to Lord Buddha to assuage Sinhalese resentment at what was happening. The sacred peepul tree, however, pleaded its inability to be of assistance since it was originally from India. So, these people went to Kandy where the holy tooth relic of Lord Buddha is kept and the reply received was that it also had been smuggled from India into Sri Lanka and so could not be of any help. Then the group went and prayed to Lord Kataragama (Skanda) and the lord replied that he was a Tamil and pleaded inability to intervene. Then the story goes, the Sinhalese group, out of sheer desperation, went to President Jayewardene. He replied that while he very much wished to do what they wanted, his own great-grandfather had come from the Coramandel coast of Tamil Nadu, and so he could also not do anything!
This apocryphal tale gathers an added dimension in the context of the latest speech made by President Premadasa at the pinnacle unveiling ceremony at the Chittavivekashramaya Vickremasingpura, Battaramulia, on June 1, 1989 in which he has demanded that the Indian Peace-Keeping Force (IPKF) should leave Sri Lanka and the Indian government should "try as far a possible to complete the withdrawal of the IPKF moves by the end of July 29, 1989. The reference in the presidential speech to the dharma taught by Lord Buddha - where he said the Buddha dharma teaches us that we cannot achieve peace by resorting to arms' - carries the echo of a very similar statement made by Jayewardene at the SAARC summit in
ould Negott PKF PU-0
Bangalore in Novem main difference, of cou ing the period in betwe in Sri Lanka has take worse, with the Libe Tamil Eelam (LTTE) ( demonstrating an enc for survival again onslaughts of the Indi in the northern and e. and, on the other ha Vimukti Peramuna (J ing a growing capaci amounts to a parallel the southern part of til
A.P. VENKATE One of the first Premadasa after ass early this year was t appeals, to both LTT desist from the use of: to the negotiating ta had been held out fo duct as well as about t the Sri Lanka gove them more than half tiations to follow. JVP had initially rejected but in a sudden tur conveyed its willingn commence talks with Against all odds, thes held in a cooperativ atmosphere in which ducted is said to have constructive. The firs has now concluded round is expected to near future, with bot cautious optimism reg ble outcome.
It is ironic in this c should have been a v ment has been seen ment of India as a thre interests. The reactic spokesman of the In external affairs, if on reflection of the thin ernment, gives room f dispassionate observe
 
 
 
 

JULY 1989
ber 1986. The Irse, is that dureen the situation in a turn for the ration Tigers of on the one hand ormous capacity st the fierce an armed forces astern provinces und, the Janata VP) demonstratty to run what government in he island.
SMVARAN
steps taken by umption of office ;o issue repeated E and to JWP to
arms and to come
able. Assurances r their safe conhe willingness of rnment to meet way in the negoas well as LTTE these overtures, n-around, LTTE ess last April to
the authorities. e talks have been e spirit and the
they were conbeen positive and it round of talks and the second take place in the th sides exuding arding the possi
ontext that what welcome develop
by the Governat to India's own on of the official dian ministry of e is to see it as a king of the govor concern to any Jr. There is an
ominous hint in the statements that it would be first necessary for the Indian side to convince itself of 'safeguarding the gains arising from the Indo-Sri Lankan agreement, before India would be prepared to countenance the withdrawal of the IPKF.
Even more ominous are the orchestrated noises made by the EPRLF provincial government and some other Tamil groups of a nondescript nature who have vociferously challenged the expressed wish of the Sri Lankan president concerning the IPKF withdrawal and asserted that a decision to withdraw the IPKF will inevitably lead to the creation of an independent Tamil Eelam and the consequent partition of the island. Implicit in this stand is the threat that EPRLF would itself them advocate the cause of Eelam.
The question then arises about the motives behind the opposition by the Government of India, on the one hand, and the EPRLF provincial government of the northeast province of Sri Lanka, on the other to what must happen sooner or later - namely the departure of the IPKF from Sri Lanka where it had gone, in the first instance, on the invitation of that government. Whatever may be the excuses or reasons real or imaginary, which are given to justify the continued presence of the IPKF, they will not carry conviction and can only lead to further embarrassment all round.
To point out that the original mistake was to have sent our forces beyond our own frontiers under a bilateral agreement, without calculating the full consequences, is of small consolation. What is required now is to ensure that no fresh complications arise by taking a position contrary to the stated formal request of President Premadasa who has the constitutional authority to demand the withdrawal of the IPKF. Any other stand by India will put usin a very bad light and place us in the catgegory of an incipient imperialist power, bent on working its will on a smaller and weaker nation. What has now transpired therefore serves to underline the need to evolve a national consensus on a clear set of guidelines, for the future, defining precisely the conditions in which the extreme step of sending our armed forces abroad can be considered.
The conclusion of the Indo-Sri Lanka agreement had been immediately applauded by the USA and some other countries of the western alliance. It took many months, however, before a guarded pronouncement was forthcoming from the USSR, expressing "understanding for India's involvement in Sri Lanka. In India, where we seem to have a tremendous capacity to congratulate ourselves, there was much jubilation and the entire Parliament, including the opposition, had given a standing ovation to the return

Page 11
JULY 1909
ing Prime Minister on what he himself rather unabashedly described as the most remarkable diplomatic achievement unparalleled anywhere in the world during the last one hundred years.
Governments have a habit of "economising on the truth', to borrow a phrase used not so long ago in the British Parliament. The Government of India is no exception. When the Indo-Sri Lankan agreement was signed, it had been repeatedly asserted by the official media that LTTE had endorsed its provisions and would abide by them. Meanwhile, however, LTTE leader Velupillai Prabhakaran was being held incommunicado in Ashok Hotel in New Delhi and aspiring visitors, including at least one member of Parliament, were denied access to him by the ubiquitous Black Cats who were on guard duty. If LTTE had endorsed the accord, there was every reason for Prabhakaran to have been present at the signing ceremony of the Indo-Sri Lankan agreement in Colombo instead of languishing in New Delhi.
To what extent the involvement in Sri Lanka has cast a shadow on India's earlier impeccable credentials of noninterference in the internal affairs of other sovereign states (even under a bilateral accord) can only be assessed by historians in the future. But there is no doubt that an important outcome of the involvement had been to divide and polarise public opinion, both in India and in Sri Lanka.
The cardinal mistake was to have excluded the Sri Lankan Tamils from giving expression in an appropriate manner to their grievances and involving them in the negotiating process. What is more, having gone in ostensibly to protect the ethnic Sri Lankan Tamil population from the murderous onslaught of the Sri Lankan security forces, the IPKF itself soon got embroiled in an internecine conflict with the main Tamil militant group, LTTE.
This conflict had been triggered by the senseless decision in October 1987 to hand over 17 LITTE cadres, who had been brought to Jaffna after being captured on the high seas, to the Sri Lankan authorities. They all took cyanide capsules and 14 of them died on the tarmac at Jaffna airport. The anger and grief of the LTTE rank and file could then no longer be checked and there had been sporadic incidents.
Instead of exercising restraint at this point and trying to prevent an escalation of the conflict, the IPKF had been ordered to bring LTTE to heel, on the mistaken premise that it would be merely a matter of days for the objective to be achieved. But nearly two years later, the fighting capacity and morale of LTTE has remained intact, while the casualties in the IPKF have
been steadily mounti ber of deaths official over 1,000 defence pe sense would, accordil the opportunity whi through President Pri the IPKF to be with availed of without h orderly evacuation of COneCe.
The specious arg withdrawal of the IP in the recommenceme ter of the Tamils by security forces and, necessary for the IPK not bear serious sc thing, it does not lie ment of India — whi sponsible for the de Lankan Tamils in th alone in October 1987 number killed by t security forces in the from 1983 to 1987 - 1 tears now on behalf of
Secondly, the fig shown by LTTE may b as a sufficient deterrer tion on the part of security forces to atte what they had failec Even without the help their brethren in Ta certainly in the face O attacks of the IPKF v tinued to this day, t Tamils have establish for fighting that places in the category of a indeed there is such a
What is specially em. Premadasa in his June paramount need for u sections of the people race and religion'. He reason for the coming Sri Lanka had been til arms to fight among solve our problems'. F on to claim credit for ment of withdrawal of contingent due to his i the presidential electio the time, he says, he take steps to send the country . . . Already and 8,000 had left Sı what is required is t process and send them of us must assist in Having a foreign force dent country is a sl respect.'
As this writer has h to point out before, l not have the sophistic of his predecessor in of himself as a man with determined to find a ethnic problem and se do whatever is neces: willingness on both sid an government and LT

TAMIL TIMES 11
with the numadmitted to be onnel. Common ly, dictate that
has not come hadasa's call for 'awn should be itation and an ur forces should
ment that the F would result it of the slaughhe Sri Lankan therfore, it is to stay on will utiny. For one ith the Governh has been reth of more Sri seige of Jaffna than the entire e Sri Lankan our-year period o shed crocodile the Tamils. hting capacity 2 expected to act t to any temptahe Sri Lankan mpt once again to do earlier. or sympathy of mil Nadu, and f the punishing which have tonhe Sri Lankan ed a reputation them squarely martial race, if category. phasised now by 1 speech is the nity among all "irrespective of admits that the of the IPKF to lat “we took up themselves to remadasa goes the announcethe first IPKF litiative during campaign. At had pledged "to PKF out of the between 7,000 Lanka. Now, expedite this back early. All his process . . . in an indepenr on its self
ld the occasion emadasa may ion or subtlety ce, but he sees
mission. He is olution to the ns prepared to ry for it. The , the Sri LankE, to give and
take must, accordingly, be given a chance to succeed by the Government of India, as well. Personal considerations or false pride or loss of face should not be allowed to enter into the process, or for that matter, the possible effect of the withdrawal on the electoral scene in India. That would indeed be cutting one's nose to spite one's face and cannot lead to any good. The time is now and here for India to retrieve its position from one blunder already committed, instead of making another blunder by refusing to respond to the situation in the only appropriate manner open to it. By taking a different position it may be possible to delay the process but in the long run, it can be of no avail and only harm our interests.
It is typical of the style of President Premadasa that he had not forewarned the Government of India of the policypronouncement which he was to make at what was essentially a religious function. The approach of his predecessor, who had been responsible for the accord, would have been very different. One may confidently have expected him to inform India, in advance, through the high commission in Colombo. The question then arises as to whether President Premadasa had taken the precaution of informing the USA in confidence. Even that seems unlikely. Since the USA, by all accounts, had been fully in the know of the India-Sri Lanka accord, when it was being concluded, its attitude would have an important bearing on how matters unfold in this regard during the coming weeks. But the passionate commitment of Premadasa to get the IPKF to leave is beyond question.
The options, therefore, with India are a mixed bag, some good and some
The good options are: OTo withdraw gracefully and cooperate with the Sri Lankan government for repatriating the IPKF, within a timeframe as close to July 29 this year as is possible. OTo put a stop, with immediate effect, to the 'search and destroy operation against LTTE, in the context of the new circumstances where an accommodation is being found by LTTE with the Sri Lankan government. O To reaffirm India's disinterested: friendship by extending cooperation in . reconstruction of the areas in the north. eastern province which have been devastated as a result of the hostilities.
The bad options are: O To procrastinate and delay the withdrawal of the IPKF, under whatver pretext. This can only complicate the situation and postponement of the process will be of no benefit to us. O To back the EPRLF provincial government in its opposition to President Premadasa's proposal and to keep building up the civilian volunteer force
Continued on Page 20

Page 12
12 TAMILTIMES
NEWS ROUND-UP
fr AN ARMED GANG numbering about ten, allegedly belonging to the JVP/DJV, clad in army uniforms arrived at the Tissamaharama police station at about 1.30am on 9 June and informed the police constable on duty at the main gate that they had arrested some JVPers pasting posters and wanted the suspects held in custody in the police cell. The PC opened the gates and allowed the men in army uniform to enter the police station. On entry, the gang held the police officers at gun-point, locked them in the cell and got away with SLRs, shot guns, rifles and automatic weapons numbering about 50 and ammunition.
THE LTTE has, in a press release dated 16 June, alleged that its military intelligence has uncovered a notorious plot hatched by the Indian military authorities in collusion with its quisling armed groups to sabotage the current peace talks between the LTTE and the Government of Sri Lanka and to discredit the integrity of our organisation.
"A treacherous scheme has been worked out by the
Indian army to launch attacks on Sinhala villages or on Sri Lankan army camps in the North and East. The objective is to cause heavy casualties among the Sinhalese and to lay the blame on the LTTE. According to LTTE's military intelligence, the Indian plan is to plant evidence, i.e. depositing captured LTTE weapons, ammunition, cyanide capsules etc at the site of the incident'.
Referring to the LTTE allegation, the Indian High Commission said, "It is a total travesty of truth. People of this country know who has been organising massacres, particularly of the Sinhala community not only in the north and east but even in areas outside. The past record of the LTTE speaks for itself.
dr THE SRI LANKA MUSLIM Congress leader, M H M Ashraf, on 18 June, appealed to President Premadasa to permit his party also to participate in the on-going second round of talks between the government and the LTTE. He said that any dialogue in which there was no genuine Muslim representation would lack credibility in the East which was today being made a permanent battle-gound for all communities.
dr PROVINCIAL Council Member of the Sabaragamuwa and Attorney-at-Law, Leslie Yatanwela, who was a member of the Lanka Sama Samaja Party (LSSP) was shot dead, allegedly by JVP/DJV armed men, on 17 June at Ruanwela.
A FOUR HUNDRED and forty two Sri Lankans were successful at a lottery held by the United States of America to grant immigrant visas to 10,000 persons from around the world. fr ACCORDING to police sources, over a hundred young men who were travelling in a Jaffna bound train were forcibly taken away by an armed gang, allegedly belonging to the Tamil militant group ENDLF at Kilinochchi on 17 June. y THE LTTE DELEGATION which is presently in Colombo is housed at the Galadari Meridien Hotel. Earlier they were housed at an undisclosed location near Colombo but were compelled to go to the Hotel for the sake of ensuring a secure and convenient place for negotiations with the government delegation. A special lift was allocated to the LTTE'delegation which is occupying the 8th floor.
The members of the LTTE delegation are A S Balasingham, Paramu Moorthy, Yogaratnam Yogi, Lawrence Thilakar, Sammun Hassan, Silvagnanam Karikalan, Panchancharam Lawrence and Abubukar Ibrahim.
ACLAYMOREMENEblast on 17 June, allegedly caused by the LTTE claimed the lives of 4 IPKF soldiers and two Tamil youths, identified as Sellam Gnanamuthu and P Subhakaran, at a spot between Pullumalai and Karadia

JULY 1989
w VWA * -
naru in Batticoloa. 8 other youths injured in the blast were admitted to the Batticaloa hospital. The IPKF had been taking the youths in a tipper after arresting them at a Kovil ceremony when the vehicle was blasted.
A FIVE PRIVATE buses were set on fire, allegedly by a JVP/DJV gang, in and around Colombo on 18 June.
A TEMPORARY driver of a CTB bus attached to the Ja Ela depot was shot dad in broad daylight on 19 June when the bus bound for Negambo stopped at Ambalamulla to load passengers. The killing took place when a suspected JVP/DJV gunman who travelled in the bus whipped out a revolver and accusing the driver of being a traitor threatened to shoot him. The driver had appealed not to shoot him as he was married with children. But the gunman shot the driver through his mouth.
A GANG, allegedly belonging to a Tamil militant group, kidnapped two officials of the Road Development Authority in Amparai on June 14 and demanded a sum of Rs 400,000 for their release. Three officials, Chief Engineer Ivan Reginald Cruz, Technical Officer T. Ariyarajasingham and a clerk K. Wallipuram had been proceeding to Kalmunai from Amparai in a Sissan vehicle when they were abducted by the gang at Malwatte. Vallipuram was sent back with the demand for the ransom.
The two officials were released on 19 June on the payment of Rs 100,000 in part-payment of the ransom with the guarantee that the balance would be paid by 24 June.
A TWO PERSONS, said to be Indian soldiers in civils who were intermingling with Hindu devotees at the Sittandi Hindu Kovil at Amparai were abducted, allegedly by LTTE men, and later shot dead and their bodies tied to lamp posts.
by THE CANADIAN Government has donated RS 88.1 million through the Asian Development Bank for the rehabilitation of schools in the North-East Province, according to the Chief Minister, A Waratharaja Perumal. Of this sum, Rs 27.1 million has been allocated for rehabilitation of 53 schools in Jaffna, Rs 18.1 million for 90 schools in Trincomalee, Rs 2.28 million for 8 schools in Mullaitivu and Rs 1.2 million for schools in Kilinochchi and Rs. 7.2 million for furniture and equipment; Rs 13.5 million for 35 schools in Amparai.
A. ASTATE OF EMERGENCY was declared by a presidential proclamation under the Public Security Ordinance on 20 June. In explaining the declaration of emergency, the Minister of Foreign Affairs and State Minister for Defence, Ranjan Wijeratne told parliament that it was now manifest that 'subversives were making every effort to disrupt government activities and damage the economy; workers were being forced to strike and disrupt essential services; innocent school children were being drawn into the streets and incited to engage in demonstrations and actions of violence; from last January up to now over 1705 people had been murdered in cold blood; and the public services including transport services had been paralysed by forcing the workers to keep away under death threats.
tr USING THE NEWLY proclaimed emergency powers, security forces rounded-up and detained over 60 persons suspected of JVP/DJV connection on June 22 in the central and southern parts of the island.
NEARLY FOUR million school children in Sri Lanka face the problem of completing their syllabuses in time for the term tests and public examinations as their studies have been disrupted with the closure of schools and the prolonged transport strike.
DEALERS AND repairers of motor-cycles and bicycles have registred an unusually brisk business following the prolonged disruption of public transport. The dealers in small scooters of Japanese make are reported to be unable to cope with the rise in demand. Officials of the Department of Motor Traffic confirmed that there were more tham 200 registrations of smaller two-wheelers.

Page 13
JULY 1989
'ANR3st:
A PRICE OF MOST vegetables have come down drastically in Colombo owing to scarcity of buyers. Lorries bring in the usual quantity of vegetables, there aren't enough people to buy them. The prices of most vegetables are lower than Rs 5 per kilo. City hotels and restaurants are not buying even 25 per cent of what they used to purchase since they close early and a few people patronise them. Less people travel to Colombo because of transport difficulties. * A SUB-MACHINE GUN, a 12-bore shotgun and ammunition were robbed from two policemen on duty at the bus stand at Kuruwita in Ratnapura on 29 June by an armed gang which had arrived in a stolen van. On the same day in a separate incident, an alleged JVP/DJV gang robbed six shotguns from Home Guards on duty at the Estate Superintendent's residence at Rookatenna Estate in Hali Ela in Badulla.
år INDIA TURNED down, on 29. June, Sri Lankan President's request to halt "offensive action' against the LTTE by the IPKF. Foreign Office spokesman, Aftab Seth told newsmen in New Delhi that the Indian Prime Minister has sought a series of clarification from the Sri Lanka government before it took a decision on the President's request. Mr Seth said that the IPFK presence in Sri Lanka was in accordance with India's role as a 'guarantor for ensuring the physical safety and security of all communities of North-Eastern province and minority Tamils in the area. India also would have to be satisfied that LTTE was renouncing violence not only against the island's government, but also against fellow Tamils and it was committed to the territorial integrity of Sri Lanka. It is our hope that after ceasing hostilities against the Sri Lankan government, The LTTE will resume the process of laying down their weapons', the spokesman added.
A COMBINED police and Army team arrested 42 JVP suspects in search operations conducted on 30 June in Kirulapone, Narahenpita, Attidiya, Hanwella, Kisgama and Meegoda areas. 13 persons were arrestd in Kirulapone, 10 along Chitra Lane, Narahenpita, 15 in Attidiya, 2 at Hanwella one each at Kosgama and Meegoda. dr IN MATALE a crowd of about 2500 persons from Hettipola and Pelpola who where demonstrating with the JVP strikers on 30 June were forcibly dispersed by the security forces. # THIRTEEN BODIES of dead persons were found in Kurunegala, Bulathkohupitiya, Vavuniya and Moratuwa on 30 June. Four of the bodieds found in Bulathkohupitya have not been identified, but the seven bodies found in Kurunegala had been identified as belonging to one family. They had been kidnapped from their homes and killed.
A TWO PASSENGERS were injured when JVP/DJV men exploded a locally made bomb inside a crowded private bus at Kalubowila near Colombo on 30 June. On the same day, two private buses were set ablaze at Kiribathkumbura in Kandy. At Ginigathena, two persons lying in ambush intercepted a Kandy bound private bus, forced the passengers out and set fire to the vehicle. At Peliyagoda, an unidentified gang attacked a SLTB bus with a bomb severely damaging the vehicle and injuring many passengers. at IN INTENSIFIED military operations by the IPKF against the LTTE, it is reported that 22 LTTE men were killed on 30 June in separate incidents in the jungles of Vavuniya and Mullaitivu. Ten of them were killed at Alampil in Mullaitivu while the rest were killed in the Puliyankulam jungles in Vavuniya. Among those killed in the latter incident were Kumaran and Rajan.
A WITH THE DISRUPTION of train and coach services to and from northern Jaffna, the airports at Palaly and Ratmalana have become popular among residents in the north for travel to and from Colombo. The Sri Lanka Air force which conducts regular flights between Palalay in Jaffna and Ratmalana in Colombo now takes around 150 passengers up and down daily. The SLAF is reported to

TAM TIMES 13
have already earned revenue amounting to Rs 3 million. The two aircrafts which used to transport servicemen and their equipment to Jaffna are now engaged in transport of civilians. There is a prospect that the number of flights will be increased in the future depending on demand. dr THREE PERSONS were injured when two unidentified persons flung a locally made hand grenade at a newspaper agent's shop at Kollupitiya on 1 July. fr A DAY OF MOURNING was declared by the JVP/DJV in the Moneragala district on 1 July in protest against the alleged killing by police of 16 persons in Wellawaya on June 11 shops and government offices were closed while transport services came to a standstill.
At A COLOMBO MUNICIPAL Council Member, Mr Lakshman Silva, was shot dead at his residence in the Andersonn flats at Narahenpita on 1 July allegedly by JVP/DVP members.
# THE LEADER OF India's national Front, WPSingh, has welcomed the agreement reached between the Sri Lanka government and the LTTE, according to a despatch from New Delhi. In a statement issued to the press on 1 July, he added that the IPKF should be brought back with dignity and due respect and that India should work out the IPKF withdrawal as requested by the Sri Lankan President. Once the Indian troops were withdrawn, the full responsibility of ensuring security for Tamils and Indian citizens in the island would be that of the Sri Lankan government.
Ar REPORTS FROM North-East Sri Lanka datelined 1July indicate that thousands of Tamil youth are being
recruited against their will by some Tamil militant groups,
with the backing of the IPKF, for training. A report
attributed to a Batticaloa source said that the youth thus recruited have been given short hair-cuts and their eyeb
rows shaven to prevent them from escaping from the camps
where they were being trained and to identify them easily
in case any of them escaped.
AT LEAST 16 suspected JVP/DJV men were taken into custody in the course of a rounding-up operation by security forces at Kegalle on 21 June. Another 20 persons were taken into custody at Mirihana near Colombo. At Mudukottuwa in Eheliyagoda, alleged JVP/DJV men shot dead a Grama Sevaka identified as S Hemapala. At Palawatte in Morawaka, an armed gang killed a woman identified as Somawathie and her husband and set fire to their bodies. In Welligama two persons identified as Edwin and Jagath were shot dead by gunmen who raided the victims' residences. At Milawa a person identified as KM Premadasa was gunned down. At Tibatuwa in the Walapane area men in black uniforms shot dead HM Kiribanda. At Wathumula another person, WMWickremasinghe was shot dead. At Kurunduwatte in Welligama gunmen shot dead two persons who had been released from the Boosa detention camp.
A THE REFERENDUM which was scheduled to have been held in eastern Sri Lanka on 5 July to determine whether the merger of the northern and eastern provinces should continue was formally postponed by a Presidential gazette notification dated July 23, but released on 4 July. fr TWO SOLDIERS were knifed to death and three others wounded by a JVP/DJV gang at the Tyre Corporation Factory in Kelaniya on 4 July. the gang posing as workers had entered the factory before the attack. The gangsters had also removed a number of automatic rifles belonging to security personnel.
A GUNMEN, allegedly from the JVP/DJV attacked the residence of the United Socialist Alliance candidate at Gokarrella killing J AJ Warnakulasuriya on 20 June. In separate incidents on the same day at least five persons and a 'subversive’ were killed while an attempt was made to booby-trap security service personel. A person identified as P. Nanayakkara aged 55 and a UNP supporter was shot dead at his residence at Yatiyana in Gandara.

Page 14
14 TAMIL TIMES
ΤΑΜΙL TALENT 89
SATURDAY JULY 29
7.00pm
Af WIMBLEDON TOWN HALL London, SW19
Disco Dancing Competition with A E Manoharan and Live Band “SOFTOPTIONo Sivagami Ranganathan, Niranjan Pancratius and other Radio and T. W. Artistes from Sri Lanka, India and Malaysia with live band "REFLECTIONS"
Talented young artistes from 3 year old to 30 Audience requests and participation welcome
Licensed Bor & Snocks
TICKETS:- £3.00 (Bolcony E5.00)
CHILDREN UNDER 12 FREE
FOR BOOKINGS AND FURTHER DETALS TELEPHONE NIHAL on 01-640 0271
SHIPPING - AIR FREIGHT-TRAVEL
UNACCOMPANIED BAGGAGE PERSONAL EFFECTS, HOUSEHOLD GOODS, VEHICLES, MACHINERIES ETC.
We supply Tax Free Goods for export tO
Ar SRI LANKA Yr INDIA YA PAKISTAN Yr
AUSTRALIA AND OTHER FAR EAST COUNTRIES CANADA r USA AFRICA
AND OTHER WORLD DESTINATIONS
We collect. We pack. We insure.
WE WILL FLY YOU ANY WHERE, ANY TIME ON SCHEDULED FLIGHTS AT LOW PRICES
GLEN CARRERS LIMITED
Unit 1 Poplar Mews, Uxbridge Road, Shepherds Bush, London W12 7.JP Te: O1-74O 8379/O1-749 O595 Fax: 01-740 4229 Telex 929657 Glenca G
 

JULY 1989
A SERIOUS ILLNESS2.
NO, IT WOULD NEVER
HAPPEN TO ME Y . . . ARE YOU SURE (FM*)'Ágú',
The chances of having a heart attack or developing cancer before 65 are greater than you think
LIVING ASSURANCE PLAN
offers protection in the event of:
Heart Attack Most Cancers Stroke Coronary Artery Disease Surgery
Kidney Failure ۔ Permanent Disability before age 60
Not only does Living Assurance provide a lump sum benefit on the first of three events:serious illness, permanent disability and death but the plan can acquire a cash value.
For personal service Ring or Write to
P. SRINIVASAN
(Over 15 years experience in serving Sri Lankan clientele) Licensed by the Office of Fair Trading 1524 London Road, London SW16 4EU Telephone:01-679 1952/3
cc A member of the Gloss
and Glazing Federation.
YOU FIT DOUBLE GLAZING SS ONLY ONCE So FIT THE BEST
EVerest
Double Glazing
Large discounts (from 10-30% dependent on order value)
Britain's largest and most respected double-glazing company with over one million satisfied customers.
Holder of FOUR British Standard Kitemarks and the coveted British Board of Trade agreement certificate for quality, manufacture and installation.
All units installed by our own highly-trained craftsmen.
Ring for a free, no obligation, window-by-window Sales estinate.
OCASALES OFFICE
01-886 5966

Page 15
ULY 1989
IPKF PULL-OUT - A M FOR THE TWO GO
- S. THONDAMAN
The following is the text ofan interview given by Mr. S. Thondaman, Minister of Rural Industries and Textiles and President of the Ceylon Workers Congress:
O. President Premadasa has requested the indian government to Withdraw the IPKF from the North and East of Sri Lanka by the end of July. Do you support the President's call for the total withdrawal of the IPKF.
A. That is a matter to be decided by the governments of India and Sri Lanka. Both the governments must have discussions and find out a way of how this can be done. There is no doubt that Indian Prime Minister Rajiv Gandhi wants the IPKF to be withdrawn. President Premadasa too wants this done very soon. The question is how best can it be done.
You must remember that there are over forty thousand Indian troops in the North and East. Is it practical for all these troops to be withdrawn in two months. There could be transport problems and other issues involved. What would be the position of the IPRLF once the IPKF withdraws? Their fear is that without Indian protection they may not survive more than a week.
The LTTE has already attacked the PLOT in the North. In the East they have attacked the EPRLF. Won't the groups under Indian patronage be massacred by the LTTE once the IPKF leaves. These are questions that have to be sorted out. That is why I say that it is best for both governments to enter into consultations on the phased withdrawal of the IPKF.
C. The LTTE has returned for the second round of talks with the Sri Lankan government. President Premadasa is of the view that problems among communities in the same country should be resolved internally through negotiations. Do you agree?
A. There is nothing wrong with the government talking to the LTTE. The Tigers are also our countrymen. I have always believed that problems between communities should be resolved through negotiations. If at the All Party Conference the Sinhala Parties had agreed to let President Jayewardena implement Annexure C much of the subsequent violence could have been averted.
With regard to the devolution of power the Annexure C envisaged the setting up of Regional Councils within a province. The powers to be given were not even as half as much as that given to the present Provincial Coun
cils. However aft came necessary to the negotiating pi The violent att resulted in thousa refuge in Tamil refused to talk government exce mediation. That Jayewardena had athy down and all With the signing peace accord and IPKF both govern the Indian role in
We must regar talks with the Tig Would they have c ing table if not received from the gers trustworthy' withdraws what is LTTE from renewi Eelam through arr
Q. The JVP ha Lankans to boyco statement they those engaging i would be dealt v think of the idea o goods in order to After the Quit indi ma Gandhi and adopted such ta British?
A. Are the Sri L forego Masoor Dha ions. What are we the Bajaj scoote around. Are we tc buses belonging to the women foregót switch to Kandyan
Buddism came fr send Buddhism an back to India? Don' ma Buddha was , Arahat Mahinda. A to stop eating Indi and Chapati. Can up hoppers which Isn't this boycott c
The Quit India c. ma Gandhi and til Congress to the Bl They did not force tion into giving up a voluntary effor were not attacked. with the British w with death.
I am not certain JWP that issued th ever did it is playing citizens are attack

TAMIL TIMES 15
ATTER WTS.
r July 1983 it beinvolve India also in
CeSS.
|cks on the Tamils nds of them "seeking Nadu. The TULF o the Sri Lankan pt though Indian is why President to get Parthasaro go to New Delhi. of the Indo-Lanka the arrival of the hents have accepted Sri Lanka.
the government's ers in this context. me to the negotiator the blows they IPKF"? Are the TiOnce the IPKF here to prevent the ng the struggle for ned violence?
s called on all Sri it Indian goods. In a have Warned that n trade with India with. What do you if boycotting Indian get the IPKF out. a resolution Mahathe Indian patriots ctics against the
ankans prepared to ul and Bombay Ongoing to do with all rs and tri-shaws burn all the Tata the CTB? Can all he Indian saree and
om India. Are we to | the Pali language forget that Guatan Indian. So was re the Tamils going n foods like Thosai the Sinhalese give :ame from Kerella. tl absurd?
ll made by. Mahate Indian National tish was different. he Indian popularitish goods. It was , British citizens ndians who traded re not threatened
rhether it was the boycott call. Whowith fire. If Indian d the IPKF will
surely come to Colombo. The Indians will be forced to do what the Americans did in Grenada. These are the serious consequences that can result if Indian citizens are attacked here.
Sunday island 18.6.89
Continued from Page 7
pressure on us believing they can bring us to our knees. They can never do that. The Sri Lankan government has realised that even after two years of Indian operations against us we are still an effective military force, and without our participation there can be no settlement that will bring peace to our people. It will be a disaster for India to remain for we will continue fighting them and it will be more violence and more killings. "India' says Balasingham, "treated us with super power arrogance regarding us as of no consequence, as they tried to impose their will on us. They wanted our total surrender to their demands. The LTTE laughs off the claim by the IPKF that they have confined them to the jungles of the Wanni. It is Yogi who counters the claim with an answer typical of the LTTE. You could say we control the nights and share the daylight hours with the IPKF. Contrary to what they would have you believe, we are operational from northern Jaffna to eastern Amparai.
On the question of the EPRLF's threatened declaration of independence unilaterally in the north-east region, Balasingham is of the view that any declaration of independence under the military protection of India will not establish an independent Eelam, but make part of Sri Lanka an Indian protectorate. The people will resist it. If India is genuine in securing the interests of Sri Lanka, then she must explicitly state that she is not supporting the idea.” .
Answering the question whether the LTTE had dropped the demand for Eelam and whether it did not figure in the discussions with the Colombo government, Balasingham says 'At the initial stages you don't talk about entrenched positions. We have discussed issues of mutual interest. We want to enter into a negotiated political settlement, and at this stage, we are not in a position to talk on the mode or framework of that settlement. One of the serious mistakes that was made before the signing of the accord was the failure to work out an adequate framework with adequate devolution of power. Now after two years India is saying that substantial autonomy has not been devolved on the north east council. Even the war with the LTTE could have been averted if matters had been sorted out before the signing of the accord. There is no point in India talking about it now.'

Page 16
16 TAMIL TIMES
O The announcement on 28 June of the cessation of hostilities between the Sri Lanka
government and the LT TE was widely re
ported in Colombo and in the British media.
“THE GUARDIANo (29.689) correspondent, Chris Nuttall reporting from Colombo said that "Mr. Anton Balasingham, the Tigers chief negotiator at peace talks between the two sides told a member of the government delegation that the Tigers had decided to turn their temporary ceasefire into a permanent cessation of hostilities. A ceasefire had originally been declared for the duration of the peace talks.
"The Industries Minister, Mr. Ranil Wickremasinghe, told a press conference that the government had welcomed the Tigers' deciSion which he said would end hostilities. Both sides, he added, had agreed to rally behind President Ranasinghe Premadasa's call for a complete withdrawal of Indian troops from the North and East by the end of next month.
Relations between the Tigers and government have never been better. The peace talks, which began on May 11, have proceeded without any disagreement'.
Christopher Thomas from Colombo reporting in “THE TIMES” (29.689) on the same subject added, "The development confirms India's worst fears. It is now all but certain that the Government and the Tigers are moving towards a deal under which the guerrillas will be given some kind of special authority over the Tamil dominated north and east of the country once the Indian forces have pulled Out.
India is convinced that Tigers would unleash fearsome internecine Warfare, With the powerful guerrillas given a free hand by the Sri Lankan authorities to wipe out indianbacked rival Tamil groups in the north and east of the county. . . Indian sources say there is no possibility of the troops pulling out or even returning to barracks by the deadline of (July 29) set by President Praemadasa) . . . There is widespread talk in Sri Lankan political circles of a situation similar to Cyprus, in which India would in effect annexe the Northern and Eastern provinces to prevent the Tigers wiping out Indian-backed Tamil groups.
On the same topic, Derek Brown of "THE GUARDIAN’ (30.6.89) reported, "In a closely guarded sealed-off floor of one of Colombo's plushest hotels, the leaders of one of the world's most-feared guerrilla armies are bidding to pull off an audacious deal with the
government they have fought for more than.
15 years ... Now with the Colombo Government demanding the withdrawal of the Indian Peacekeeping' Force, the Tamil Tigers are negotiating with their old enemies. The aim is political power, the form is unclear. . .
"For years the Tigers were the sworn
enemies of the state. Now they are guarded by phalanxes of police. They used to be villified in the press as scum and worse. Now they are patriots.
Where once they were hunted by helicopter gunships they are now politely ferried for periodic briefings with their leader-in hiding, Mr. Velupillai Prabhakaran.
The EPRLF, terrified that Tigers will be given power, is talking of unilaterally-declared
independence, which would work only with
Indian backing. For Mr. Annamalai Varatharajaperumal, the Chief Minister of the fledgling North-East Council based in the port of Trincomalee, separatism is not yet an issue. "What we say is that, if the present system is subverted, it will be time to think about a
separate state. But we now.
"Mr. Balasingham, fora iSn, derides the idea of pendent state, and str. Colombo government's d an force leave by the enc
O A surprising confess operated as a mercenary included in report by Cl GUARDIAN' (3.7.89) fil Writing on the IPKF of LT TE and the latter's C9, against Sri Lankan secu "The two Sides are uni Indians to leave.
There are reports that receiving money and a Lankan Government to against India. This is a Two years ago, the Tigers armed and protected by Lankan army. The lindi Force then arrived in Jul and pacity the two sides forces launched a major the guerrillas.
"We were used by Inc force, the Tigers Chief p Anton Balasingham, saic were arming us and su bring pressure to bear on the day so that finally it w support. India wanted t within her sphere of do pendence. Even now the in the same way'.
O The correspondent of (1.789) reporting from C
'Remove the Indians á fall apart. The EPRLF is that Mr Premadasa's gov deal to let the Tigers li Indians go. It has declare unilateral declaration of moment the provincial c and east, which it control the terms of this week's the Tigers and the go some 15,000 young Tan ibly conscripted by the E Indian camps.
The EPRLF has good r. increasingly looking like tween Mr Premadasa an al, the Tigers vant the in
900 Indian Soldiers have
the past 20 months, but more than 500 froon a Once the Indians have go able to resume the war a
For his part, President F relieve the pressure being People's Liberation Front Sinhalese nationalist grou says the government bet letting the Indians in, has areas of the country to as and sabotage.
The president, encourag port for his stand and ign his wiser ministers, is he: with India. He has ordere the island to be confined
 

are not separatists
li his Tamil nationalr EPRLF-ed indeongly supports the emand that the lindiit of July.
ion that the Tigers force' for India was fis Nuttall of “THE
ed from Colombo.
ensive against the SSation of hostilities rity forces, he said, fed in wanting the
the Tigers are now rrns from the Sri carry on their fight bizarre turnaround. were being funded, India to fight the Sri an Peace Keeping y 1987 to separate
as the Sri Lankan offensisve against
ia as a mercenary olitical adviser, Mr.
d on Friday. They pporting us just to the government of would ask for Indian o keep Sri Lanka
minance and indeEPRLF Can be used
"THE ECONOMIST Olombo Said:
and Sri Lanka could becoming convinced ernment has made a quidate it once the ld that it Will nake a independence the ouncil for the north s, is dissolved under agreement between vernment. Already, ils have been forcPRLF for training in
eaSon fO fear what is
a devil's pact bed the Tigers. Above dians Out. More than died fighting during the Tigers have lost
nuch Smaller force. .
ne, the Tigris will be it will.
renadasa needs to put on him by the (JVP), an extreme p. The JVP, which rayed Sri Lanka by brought Sinhalese tandstill with strikes,
ged by popular suporing the advice of ading for a collision ld Indian troops on to their barracks
JULY 1989
after the end of July. He has told his foreign minister to boycott a meeting of the South Asian Association for Regional Cooperation to show his displeasure with India. After this Tiger ride, more than just Mr. Premadasa are likely to end up inside."
O Gabriella Gannini of "THE INDEPENDENT (5.789) reporting from Colombo on the worsening violence and insurgency wrote, 'Sri Lanka is heading towards anarchy and President Ranasinghe Premadasa seems to have lost control of his fractious country. More than 200 people have been killed in the past two weeks by Sinhalese militants in the south of the country and in the north, fresh violence has broken out between warring Tamil groups.
in the past few days security forces have rounded up 3,200 suspected members of the Peoples Liberation Front (JVP), a Sinhalese nationalist guerrilla group committed to overthrowing the government.
'Anti-JVP vigilante groups, usually conposed of off-duty members of the security forces, have been roaming the organisations's southern strongholds, leaving behind the dismembered bodies of JVP suspects as a warning that the government is getting tough'. The JVP have responded by stepping up the attacks against government officials and Sri Lankan security forces.
'But the government has failed to stem the mounting JVP insurgency and a crippling transport strike, called by unions sympathetic to the JVP, which has brought business and industry to a standstill all month'.
O Commenting on the presentanarchic conditions prevailing in Sri Lanka, Ajith Samaranayake of the “SUNDAY ISLAND' (2 July) lamented, "The most insidious is the paralysis of will. For several weeks now, the people have become accustomed to the paralysis of normal life attendant on the bus strike and the near Crippling of ordinary life as a result.
The bizarre had become the norn while all other norms were overturned in a Kafkaesque sub-world of surreal fantasy which had suddenly become the ordinary world of men and women. This creeping paralysis now invades the mind and the will suspending our powers of judgement and making us strike fantastic postures which would have been laughed at if the bizarre had not become the norm and all other norms had been overturned.
O The nonent it was known that India was unwilling to accede to the Sri Lankan President's unilateral deadline of July 29 for the IPFK withdrawal, the Sri Lankan media was replete with stories about the dispute being internationalised and India being arraigned before the United Nations Security Council, the International Court of Justice etc. in the following days one could not read hardly a mention of this threat probably for obvious
eaSOS.
The veteran Sri Lankan journalist, Gamini Weerakoon, writing in THE ISLAND' (Colombo, 2 July) said, "The questions bothering Foreign Ministry officials last week was Whether Sri Lanka with a mere 30 missions - some of them being staffed by non-career diplomats not experienced in diplomacy - could match the Indian diplomatic offensive which could be launched through its foreign missions numbering well over a hundred, scattered around the globe.
"The strategy of Sri Lanka attempting to raise the issue at the United Nations and at
Continued on Page20

Page 17
JULY 1989
EROS/EDF To ATTEND PAR
Thirteen representatives of the Eelam Revolutionary Organisation (EROS), which now operates under the name of Eelavar Democratic Front (EDF), will take their oaths in Parliament on July 21 making them the largest group of MPs representing the Tamil community in Parliament, according to one of its leaders Shankar Raji.
Elected in the general elections in February this year, the EDF MPs had been boycottting Parliament until certain conditions including the repeal of the Sixth Amendment of the constitution, which required the taking of an oath of allegiance eschewing separatism. Due to their absence from Parliament for a continuous period of three months all the elected EDF MPs forfeited their seats on June 9. Following a notification from the commissioner of Elections, the EDF nominated new representatives who included some who had previously vacated their seats.
Shankar Raji said that the EDF decision to attend Parliament followed a decision of the Front's General Council which met on July 5 and 6 in Jaffna. The GC was satisfied that the general conditions have been created for them to enter Parliament. He also said that their demand for a ceasefire between the government and the LTTE had been met with the cessation of hostiilities recently declared by both parties. Before their announcement to
attend Parliament, comprising Shanka jasingham, S R: Basheer had a mee Premadasa and General Sepala Att which an assurance remaining 26 ERO tention would be r next two weeks.
Although the ED to take the oath of all Sixth Amendment parliament, Shanka they would continu repeal through the p cess and political act
Referring to the p) declaration of inde north and east, Raji s to take EPRLF stat we must conclude tha about UDI. The EPR UDI and survive wi Indian support. In reg IPKF withdrawal, he able should be negotia ombo, New Delhi anci sentatives. The time clude the full impler Indo-Sri Lanka Accor
The EDF MPs who ment are, E Pararaja nasabapathy, S Bash
jah, S Edward, T P
jah, KSelvanayagam jah, A Gunaseelan, A.
PREMADASA IS SINCERE AND EARNEST
The joint communique issued on 2 July in the course of the ongoing talks between the LTTE and the Sri Lankan Government stated that the LTTE had declared that the 'cessation of hostilities reached between the LTTE and the Government is a historical achievement which was not reached even under the Indo-Sri Lanka Agreement. The credit for this step goes to the President whose sincere and earnest desire to establish peace and ethnic harmony has brought about an end to this long-standing conflict that has ravaged this island for more than a decade'.
The LTTE further stated that 'the procedure for the possession and dispossession of arms can be resolved between the LTTE and the Government of Sri Lanka. In this respect they also drew attention of the Ministerial delegation of the massive militarisation process which is taking place now in the North and East. They emphasised that a powerful military machine is being built up in the name of the CW F" and in the dispossession of arms these developments must be given serious attention by the Government'.
Previously, a joint communique
dated 22 June stated legation said that it consider extending th IPKF if a definite tim upon for their withc North and East and
the meantime the IPl hostilities against the
“THE LITT MONEY, WE SUPPOR says Pren
In the course of a leng Gam Udawa Anniver on 30 June, refering talks with the LTTE madasa said:
What is LTTE. It
very powerful milita power not only in ou Eastern Provinces. tions which give it s many countries in LTTE has money, w very dedicated supp effort was made to through various mea not be done. But toda

TAMILTIMES 17
AMENT
n EDF delegation Raji, E. Pararaharajah and S ng with President fence Secretary alle on 7 July at ‘as given that the members in de2ased within the
MPs would have giance under the hen they attend Raji added that to press for its rliamentary provity. posed unilateral endence in the lid that if we are ments seriously t India is serious F cannot make a hout IPKF and ard to the call for said that a timetted between Colall Tamil repreframe should innentation of the d.
will enter parliasingham, E. Ratleer, S Ratnaravanasundarara, S Sivamaharazeez Amir and G
says LTTE
*The LTTE dewould certainly ceasefire to the frame is agreed rawal from the provided that in
F ceases armed LTTE”.
E HAS APONS & TERS' adasa
by speech at the ury celebrations to the ongoing President Pre
undoubtedly a group. It has Northern and has organisang support in e world. The pons and also ars. A great uppress them , but it could t has not only
Saundararajah. The joint communique issued on 2 July in the course of the ongoing talks between the LTTE and the Sri Lankan Government stated that the LTTE had declared that the 'cessation of hostilities reached between the LTTE and the Government is a historical achievement which was not reached even under the Indo-Sri Lanka Agreement. The credit for this step goes to the President whose sincere and earnest desire to establish peace and ethnic harmony has brought about an end to this long-standing conflict that has ravaged this island for more than a decade'.
The LTTE further stated that 'the procedure for the possession and dispossession of arms can be resolved between the LTTE and the Government of Sri Lanka. In this respect they also drew attention of the Ministerial delegation of the massive militarisation process which is taking place now in the North and East. They emphasised that a powerful military machine is being built up in the name of the CW F' and in the dispossession of arms these developments must be given serious attention by the Government.
Previously, a joint communique dated 22 June stated, "The LTTE delegation said that it would certainly consider extending the ceasefire to the IPKF if a definite time frame is agreed upon for their withdrawal from the North and East and provided that in the meantime the IPKF ceases armed hostilities against the LTTE'.
come forward for talks giving ear to our appeal but they have also made an announcement that they will stop their conflicts and inimical action with not only various groups of the Northern and Eastern Provinces, but with all communities and groups throughout the country.'
YOGA & CO.
Solicitors & AdminStratOrS
Of Oaths
47 Booth Road, Colindale, LOndon NW95JS
Telephone: O1-205 O899

Page 18
18 TAMIL TIMES
 

JULY 1989
i Lanka is not far.
Authentic Sri Lanken Cuisine
prepared by our lady chef and served by
our delightful girls
Reservations O1-676 8641
ahan Ir """""""""""-1 tardOOri
67a Sydenham Road Sydenham
London SE 26

Page 19
- JULY 1989
The Eelam Territo
by Sachi Sri Kantha
One of my favourite short stories is that of R K Narayan's Dodu'. To provide a summary, an eight year-old Dodu wanted money badly for buying a fancy pen-holder. But no one in his household took his financial worries seriously. Once he heard from his brother that one Dr Iyengar of the Mysore Oriental Library had paid good money for a document written on palmyra leaf. So Dodu took two palmyra leaves and wrote his name in one of them. In the other, he wrote "The cow is a very tame animal. This is Rama's book' - copied from an elementary grammar book. Then he took the palmyra leaves to Dr. Iyengar and requested money for his finding. Dr. Iyengar burst into a hearty laugh at the childish folly of Dodu and gave all the copper coins he had in his pocket. That was a bounty for Dodu and he filled his pockets with fried groundnuts and felt very happy and contented.
Why do I mention the story of Dodu When I read many of the news reports, commentaries and editorials written on the Sri Lankan ethnic war by foreign journalists (with the exception of a knowledgeable few like Barbara Crossette of Neuw York Times), I'm reminded of the folly of Narayan's hero Dodu. Many foreign commentators (who cannot read, write or speak Sinhala or Tamil) express their opinions with the ignorance shown by Dodu and feel contented by filling their pockets with dollars and pounds sterling. In their reports, Sri Lanka is always qualified with the adjective 'a small island'. One wonders how small is small? I guess that by describing Sri Lanka as small, they dismiss the claim of a seperate state of Eelam, as a ridiculous exercise.
The reporters from European nations and the USA are the worst offenders in this regard. For one thing, their knowledge in contemporary geography had got frozen in time as it was 40 years ago. I could label this memory lapse as colonial amnesia. Between 1800 and 1950, many of the European colonial powers (Britain, France, Germany, Spain, Netherlands, Belgium, Denmark, Italy and Austria) held territories in Asia, Africa, Central and South America as well as Oceania, which were many fold greater in area than their own lands. Being tuned in this tradition of 'bigger the better mentality”, the historians and journalists of the European nations and the USA dwell in a fallacy that one's territory should be larger to make a
successful existence an journalists are a cated with this colo
Is Sri Lanka reall It depends on how o for smallness. Sri L area of 65,500 sq km is larger than Den km), Switzerland Netherlands (33,929 gium (30,562 sq. kn COM eS 8aCrOSS a ne artitcle in which th always prefixed w
A PARTIAL. L.
Country
SRI LANKA S Togo V Costa Rica C Dominican Rep. C Bhutan S Denmark E Switzerland E Guinea Bissau V Netherlands E Taiwan S Belgium E Lesotho S Solomon islands F Albania E Burundi C Equatorial Guinea W Haiti C Rwanda C Djibouti E Belize C El Salvador C Israel M (EELAM S Source: The New Book
NORTHEF
Districts
Jafna Amparai Batticaloa Trincomalee Mannar Vavuniya Kilinochchi Mulaitivu
TOTAL
Cynics may comme Eelam becomes a re terms, will it survi Not much attention
 
 

TAMIL TIMES 19
Now, many Indilso getting intoxiial fantasy. y a small country? he defines the unit anka, with a total I (25,290 sq miles) mark (42,994 sq. (41,440 sq km),
sq km) and Bel1). But one hardly ws report or an ese countries are ith the adjective
'small'. Of the 188 recognized countries and territories, Sri Lanka ranks 112th in size; i.e., there are 76 politically identified countries and territories which are smaller than Sri Lanka in total land area (see Table 1 for a partial list).
If the Northern and Eastern provinces are combined to form Eelam, it will be approximately 18,323 sq. km (7,100 sq. miles). Table 2 shows the land area of the districts and the 1986 population which should contribute to the Eelam territory. The area of Eelam will be only slightly smaller than that of Israel. The western mass media do not harbour any doubt regarding the smallness of Israel. But when it comes to interpreting the Eelam struggle, the persistent comment is always, “it is a ridiculous demand to carve out a tiny nation from the small Sri Lanka'.
ST OF COUNTRES SMALLER THAN SRI LANKA
location
Total area Population Year of
(sq.km) (million) independence
SOUTH ASA 65,500 15.925 1948 West Africa 56,980 2.926 1960 2entral America 51,000 2.693 1821 2aribbean 48,692 6.416
South Asia 46,600 1417 1949 Europe 42,994 5.112
Europe 41,440 6.500
West Africa 36,260 O.842 1974 Europe 33,929 14.437 Southeast Asia 32,260 t9.117 1945 :urope 30,562 9.872 1830 southern Africa 30,303 1474 1966 'acific 29,785 0.263 1978 urope 28,749 2.906 1912 ‘entral Africa 28,490 4.691 1962 West Africa 27,972 0.275 1968 Garibbean 27,713 5.803 1804 entral Africa 25,900 5.836 1962 ast Africa 23,310 O.289 1977 -entral America 22,973 0.158 1981 'entral America 21,400 5.100 1821 iddle East 20,720 4.024 1948 OUTH ASA 18,323 2.339 2 )
of World Rankings, edited by G T Kurian, Facts of File Publications,
New York, 1984.
-N AND EASTERN PROVINCES OF SRI LANKA
Land Area 1986 Population Population density (sα.Km) (person/sq.km)
983-6 825,000 839 4318.2 439,000 102 2686.3 379,000 141 2630.8 292,000 111 1985.2 120,000 60 1966.9 108,000 55 1235.0 90,000 73 2516.9 86,000 34
18,322.9 2,339,000
nt that even if ality in political ve Jonomically? has been focused
on this vital question, even by Eelam loyalists. In a subsequent commentary, I will discuss some aspects of the viability of Eelam.

Page 20
20 TAMIL TIMES
N-E PROVINCIAL COUNCIL, AGAINST IPKF PULLOUT
The North-East Provincial Council has adopted a resolution condemning the call by President Premadasa for the withdrawal of the IPKF by 29 July. The resolution was supported by the Sri Lanka Muslim Congress members as well.
In moving the resolution, Chief Minister A, Varatharaja Perumal said that so long as the devolution of powers to the North-East PC was not implemented and security of the Tamil speaking people was not guaranteed, the request for the IPKF withdrawal was against the spirit of the Indo-Sri Lanka Agreement. If the IPKF left in the present context, the whole country would be dragged in the path of destruction.
Continued from Page 16
other fora such as SAARC is to embarrass India and expose its posture as a stout defender of non-aligned principles as an utter sham. But to do that would have to Counter the mighty Indian propaganda machine which has been working against Sri Lanka in world capitals since 1983, till July 1987, when the Indo-Sri Lanka agreement was signed. For India, this anti-Sri Lanka propaganda will be a - practice drill and only a few innovations will be
needed. . .
"Indian intervention in Sri Lanka had the blessings of many Western countries who openly hailed the Indo-Sri Lanka Agreement but did not envisage subsequent events of the presence of a 75,000 strong army... How would big and powerful countries on Sri Lanka's protests of the Indian troops, against its wishes?
So far, as we said last week too, there has been a deafening silence by Western coun
The leader of the ol SLMC, Mr. Cegu Isa far as the Muslims although they were the IPKF presence, y the resolution in the going to strengthen t Tamil speaking peop Eastern Province. W vincial Council got r Muslims in turn sta welcomed the resolut: of the Muslim people
DRIFT TO CONFRON MUST ARRES
While supporting the drawal of the IPKF the Communist Par (CP) stated that the at the present time
tries which hailed the 19 could be presumed by thi like in the case of the in "it would of course be the Socialist bloc of Coun Union having armed inc having a virtual defen India. The Non-aligned pected to do nothing but locked-jaw posture in bullying its neighbours . . "Even the possibility i issue at the Security Co pointed out that for the Ul take up such an issue, th should agree that the Given the past reaction, Powers on the Indo-Sri L China is reported to have it should Settle the Indobilateral issue — the Cha Council taking up the li very remote.
Continued from Page 11
as a counter to LTTE. Such a course of action can only bring opprobrium, and discredit an already discredited policy even further. O To promote disharmony within the Sinhalese leadership and fan opposition to President Premadasa on the premise that if one cannot change his mind, one can try to change him. This would be a cynical approach, totally contrary to everything that India has stood for and the ethical values which
we are so fond of preaching to the rest of the world.
On balance, therefore, the only sensible course which India can follow, particularly in the centenary year of Jawaharlal Nehru, would be to hark back to the principles he held so dear and the ideals which he stood for throughout his life, and to proceed in a civilised manner to negotiate a speedy withdrawal of the IPKF. There is a rumour circulating about an arguent having been advanced during the
talks in New Delhi in June with the Sri secretary that if th drawn it may not be p Prime Minister, for se attend the next SAA held in Colombo this ly hopes that this rum not the least because ment would undermi) from conceding one Pakistan as its chair The Indo-Sri Lan been a thankless exer and badly executed, a can do is to use the ol has presented itself
and part ways in an a
Even so, it would req and considerable tim confidence and trust w earlier between the t and peoples. It will tak the wounds to heal
inflicted on our own k ethnic Tamils of Sri been the main suffere

position from the Deen said that, as were concerned, concerned about et they supported belief that it was he security of the le in the Northmen the N-IE Promore powers, the and to gain. He ion in the interest
WARDS
ΤΑΤΙΟΝ
BE
TED
call for the withfrom Sri Lanka, ty of Sri Lanka most urgent task was to arrest the
87 agreement. What ssilence is that most do-Nepali dispute.
futile to depend on tries, with the Soviet lia to the teeth and ce agreement with countries can be exfollow the traditional the event of India
of raising the IPKF uncil is renote. It is N Security Council to Ie five Great Powers issue be debated. S to the Five Great anka dispute - even informed Nepal that -Nepal dispute as a nces of the Security PKF for debate are
the first week of
Lankan foreign e IPKF is withossible for India's 'curity reasons, to RC summit to be year. One devouthour has no basis, 2 such a developne SAARC, apart more year to person. kan accord has cise, ill-conceived und the least one pportunity which o cut our losses micable manner. uire much effort e to restore the which had existed wo governments e even longer for
which we have kith and kin, the Lanka who have
S.
JULY 1989
further deterioration of the relations between Sri Lanka and India. The statement added:
"Presently there exists a national
- consensus in support of the withdrawal
of the IPKF. Hence, the efforts of all those who wish to ensure the speedy withdrawal of the IPKF should now be concentrated on the adoption of realistic and practical steps towards that end.
"The governments of Sri Lanka and India are moving fast in the direction of a confrontation. Such a confrontationist course would be detrimental to the larger interests of both countries and their peoples.
Needless to say that a confrontation with India would have disastrous effects on Sri Lanka's fragile national unity and its much-threatened territorial integrity. Such a situation would no doubt strengthen fissiparous tendencies in India as well. Only imperialism which seeks to bring the states in the region under its sway and thereby advance its geo-political objectives would gain from a confrontation between the two countries.
"Therefore, arresting the futher deterioration of relations between Sri Lanka and India and preventing their drift towards confrontation is an urgent task. The principles of mutual consultation and negotiation which have stood in good stead in the past in the resolution of bilateral problems between the two countries should form the basis of resolving the problems that have presently emerged over the question of the withdrawal of the IPKF.
“Negotiation remains the only realistic and practical way out of the present impasse in the relations between the two countries. We call upon all patriotic and peace-loving people of Sri Lanka to exert all their influence to prevent the emergence of a situation of confrontation between Sri Lanka and India and to press the governments of the two countries to begin negotiations on the contentious issues.’
PHILOMIN &C0.
SOLICITORS
For All Legal Services
And Conveyancing Legal Aid Work Undertaken
109 Bell Street, Marylebone, London NW1 6TL Telephone: 01-723 3018
Mariampillai Philomin LLB, MBIM
3

Page 21
JULY 1989
S.R. KANAGANAYAGAM
S R Kanaganayagam, eminent lawyer, politiCian, social and religious worker, who passed away in Sydney, Australia whilst on holiday, was one of the most colourful personalities of our time. He was blessed with perennial youth and we, his friends, never thought he would ever die. We believed that, with his ready wit and lively humour, he would talk round SITHIRAPUTHIRANAR, the mythological Registrar in the Court of YAMA, as he used to do with the judges before whom he appeared, and his case shelved indefinitely, or get long dates from time to time for the final hearing of his case, but to our great grief, the inevitable has happened and destiny has had its way. The person who radiated so much sunshine into our lives and made light the challenges and trials we faced, has gone, leaving us almost orphaned.
I had the good fortune to enjoy his friendship ever since our school days. I first came to know him when he played in the Jaffna College Soccer team along with Sriskanda Rajah (later Supreme Court Judge) and played for Jaffna Hindu College.
He passed the London inter Arts from Jaffna College, graduated as a Bachelor or Arts fom the Ceylon University College, and taught at Ananda College for a few years while attending lectures at the Law College. In due course he qualified as an Advocate, rejected the lure of a practice in the metropolitan Bar and went back to his dear Jaffna to set up practice there. He lived in the First Cross Street With his dear nother and beloved wife, the hone where all his children were born, a hone so dear to his friends, a hallowed house whose walls will even now be reverberating with his bubbling and irrepressible humour.
in a short time he built up a lucrative practice and became the unquestioned leader of the unofficial Bar. He was in active practice long past the Biblical age or to be more exact, till he had completed four score years. Actually he stopped practising when, owing to the war' in Jaffna the Courts ceased to function.
His years sat lightly on him. He was active, alert and spruce. His mind had lost none of its clarity and razor sharp keeness.
it is not for me to speak of his forensic skills. All that I know is he won almost all his Cases and was a much sought after Counsel. He appeared in four or five cases in which it was interested- of Course gratis in some and for nominal fees in others - and won all of them. The last one was the celebrated Manipay
Maruthady Vinayagar 7 we sought to make the t was a very complicatec the hereditary manage enjoyed the enormous
for about 150 years. The years. He took more tha this case as both he anc worshippers of Marutha
Mr. K Palakidnar, t Jaffna (now Justice), decided in Our favour, judgement, which in lay 'unshakeable’ and ha through out. Our succe, the immense Work pu! Junior M K Subraman case, as it cane to be movements to make mí Jaffna, public trusts. All
His influence on nat tional and social reforn and cannot be easily m regarded as one of th moulding of contempor these natters. His barb ego of many a pseudo-f all Chauvinist and the r doubt he, thereby mad nothing would restrain
SRK Wholeheartedy ed for a United Sri Lanka Suntharatingan's ele Vavuniya and those of After Mahadeva's dea circumstances, he joine and was its Presidental
Personally, I am dee all the help he gave me of Skanda Varodaya C
At the height of the to his ancestral COuntry Vaddukkodai - a ho gardens and in front of gone to see him there ( that he was planning to and his wife had gone miles from there, throug try, to attend the wedd one of their good frinec malingam, who had die years earlier. Such was
Beneath the light he he appeared to deal Wi there was real Seriousf with the late Murugese enment Agent, Jafna, left of the vast endoWr nathan to Rananatha colleges and placed the The University of Jaffn Services, made him a Both of them also gott Nallur Kandasamy Tet larged by divesting th Vice-President and L Board of Education for tower of strength to th establishing over a hur many cases against th ful Christian missional schools were taken C devoted much of his run the Hindu Orph almost single handed.
SRK has drunk the the full, and to the enc Our deepest sympath wife and children and happy to see that he children well placed in
 
 

TAMIL TIMES 21
emple case, in which emple a public trust. It and difficult Case as rs of the temple had income of the temple Case Went On for four In the usual interest in d his wife were devout Idy Vinayagar. he District Judge of who heard the case delivering a strong sman's parlance, was ld a literary flavour ss was greatly due to ' in by SRK and his iam. The Maruthady known, set in motion any Hindu Temples in
glory to SRK. ional politics, educans, Was considerable easured. He must be e great forces in the ary public opinion on 2djibes punctured the lationalist, the fanaticpligious hypocrite. No e many enemies, but him from doing this.
believed in and Worka. He was in charge of ction campaigns in
Mahadeva in Jaffna. ath, by an irony of d the Tamil Congress the time of his death.
ply grateful to him for when I was Principal ollege.
laffna war' he moved house in Sangarathai, use set in spacious a beautiful lake. I had жте day, when I heard go to Australia, but he to a place about 12 h shel ravaged couning of the daughter of ls, Advocate Kathirgad of a heart attack few s his loyalty to friends.
artedness with which th momentous issues, less of purpose. Along pillai, Additional Govhe salvaged what was ments of Sir P. Raman and Paramesh Vara 2m on a sound footing. a, in recognition of his member of its Senate. he outer Veethy of the mple widened and ene main road. He was Director of the Hindu many years and was a e great Rajaratnam in dred Hindu schools, in e opposition of powery bodies. When these over by the State, he fine and resources to anage at Tinnevely,
brimming cup of life to l, and gone to his rest. lies are with his dear grandchildren. We are had lived to see his
life - and One of then
wima 8 Co
|{{
(24 HFRS Oţ- 689 75O3
FRIENDLY AND CONFIDENTIAL ADVICE ONALL YOUR IMMIGRATION PROBLEMS;
VISA EXTENSIONS, APPEALS, REFUGEE APPLICATIONS ETC.
Wimal & CO
3,5 & 7 Brigstock Road, Thornton Heath, Surrey CR47JG. Telephone: 01-689-7503
O1-683-2645 DX 591.51 THORNTON HEATH FAX: 01-683-2645
(ASK FOR
SOLICTORS
WMAL SOCKANATHAN) اسسسس ܢ
following in the father's footsteps and shining so well as to be made a President's Counsel early in his career. They will be consoled to some extent to know that we share their grief. SRK lives in their hearts and ours, and to live in hearts one leaves behind, is not to die.
C Subramanian Retired Principal, Skanda Varodaya College,
Jafna
M.S. Subbulakshmi
made National Professor
The Camatic Music exponent, Mrs M S Subbulakshimi, has been appointed National Research Professor for five years, it was officially announced.
The scheme of National Research Professorship was first instituted in 1949 to distinguish academics and scholars. Others who have thus been honoured so far are: Dr VKRV Rao (economist); Mr Justice D Basu (constitutional expert); Dr CR Rao (mathematician) and Dr A Appadorai (political scientist).

Page 22
22 TAMIL TIMS
CLASSIFIED ADS
First 20 words £10 Each additional word 6
Charge for Box No. 3 (Wat 15% extra) Prepayment essenti The Advertisement Manager Tamil Times Ltd, PO Box 12të Sutton, Surrey SM3TD
Phone oil-644 O972
MATRMONIAL
Doctor seeks suitable groom for graduate
sisters of 30 and 27 years, Tamil Hindus
preferred. Reply with charts M303, c/o Tamil Times.
Jaffna Hindu Canadian citizens seek professionally qualified partner for only daughter, 22 years, fair and good looking, third year university student. Horoscope and details to M 304, C/o Tamil Times. Brother seeks partner for sister, 38, living in Jaffna. For important details Telephone 01769 4620. Jaffna Roman Catholic parents seek partner for son, 29, engineering student in Norway. Details to M 305, c/o Tamil Times.
From Canada, Jaffna Hindu brother seeks sincere, reasonable, professional, good look
ing bridegroom, 35-41, for sister, bank em-o
ployee, good looking, landed immigrant, religion immaterial. Please reply with photo, M306, C/o Tamil Times.
Jaffna parent seeks partner for daughter, 37, innocent divorcee, British citizen, owning flat, car. Widower, divorcee welcome. Religion inmaterial. M 308, C/o Tamil Times.
Jaffna Hindu mother seeks tall, fair, Slim, pleasant, qualified bride under 33 for tall, handsome son, 39, internationally recognised professional, holding master's degree in industrial design, working reputed firms USA and other Countries, owns house States, commercial land, Jaffna. Horoscope details, photo essential. Reply 10 Ewhurst Court, Phipps Bridge Road, Mitcham, Surrey, CR4 3PL, U. K.
Jaffna Tamil Hindu parents seek partner for their daughter, 22 years, permanent resident in U. S. and final year Business Administration student. Reply M 309, c/o Tamil Times.
Brother seeks partner for Jaffna Hindu brother, 35 years, technically qualified, presently in West Germany, willing migrate Canada, Australia. Horoscope and details to Santhakumar, 1251 King Street West, Apt. 1111, Toronto, Ontario M6K 1G7, Canada.
WEDDING BELLS
We congratulate the following couples on their recent marriage
Sivakumarran (Rajan) son of Mr. S. Sivapiragasam, "Shivadcharam', Urumpirai East, Sri Lanka and the late Mrs Sivapiragasam and Navamany daughter of the late Mr Murugesu and Mrs N. Murugesu, 55a Arasady Road, Jaffna on 9.7.89 at Shree Ghanapathy Temple, London SW19. Jeyaraj son of Mr. & Mrs. K. Gnanasoorian, 72 King Edward Road, London E17 and Vadivalaghampikai (Alaki) daughter of Mr. & Mrs. S. Ponnampalam, Flat 3, 280-286 High Road, London NW10 on 15.7.89 at Highgate Sri Murugan Temple, London N6.
Kanapathillai Sund Principal of Pallai M. husband of Thillaina dran, Premala, Vimr Shankar, Sivashantt Kirubahar, father-inShanmugam, Raveer father of Nirushan, I Nisath, favourite unc passed away peacefl.
- 70 Daneville Roac
SE5.
The Saiva Munnetta year of activities la On 2.7.89 at the C The building is to facilitate its activiti School to teach chil Hindu religion, musi ing will cater to the Conduct weddings, I as a meeting pla community. The m and was presidedo Sithamparapillai. Ti
July 30 10.00 a.m. the London Sri Mu Road, London E Natyam recital by 3.00 to 5.00 p.m.
August 12 6.30 presents Musical N edy at Westmins Gate, London SW 8125.
August 19 6 p.m. cians, U.K. (St. O.B.A.) at The Hook Road, Che
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULY 1939
OBTUARIES
ampillai (89) Retired ha Vidyalaya, beloved aki, father of Deivenla, Yogendran, Siva ni, Siva Sundar and aw of Kanaganayaki, dran and Rohini; grand ilanth, Thuwaraga and 9 of Jimmy Kulendran tly in London on 7.6.89 Canberwell, London
Building Project Of U.K. Sangam
Anapayan (21) son of Mr M. Ambikaipahan (S.L.T.B., Sri Lanka) & Mrs. Ambikaipahan, brother of Pahalavan and Lohinipassed away under tragic circumstances on 2.4.89. His remains were cremated at the City of London Crematorium, London E12 on 177.89 - 4A Burges Road, London E6 2BW Tel:01 - 470 7883.
Sangam (U.K.) in its 12th nched a building project ntral Hall, Ilford, Essex. house the Sangam and s viz. the running of a 'ren Tamil language and and dancing. The buildressing need for a hall to ave parties and generally e for members of the eting was well attended er by the president Mr. C. a high priests of the local
temples and Sivashri Naguleswara Kurukkal, high priest of Keerimalai Shivan Temple, Sn Lanka, on a visit to the country offered their blessings. The details of the project were announced by Mr. S. Ananda Thiyagar, secretary and Mr. V. R. Ramanathan, treasurer. (For details telephone 0268 766624) Mr. A.T.S. Ratnasingham inaugurated the fund. £15,000 of the £150,000 which is the estmated cost of the project was pledged at the meeting. Dr V. Balasegaram, a past presider: proposed a vote of thanks.
FORTHCOMING EVENTS
Dhariot (Therr) festival at gan Temple, 78 Church followed by Bharatha rathị Nithiararthar from
n. Bond & Co (London) 2 (Music, Dance, & ComCentral Hall, Storey's
For Details Tel: 01-808
A.G.M. & Dinner, Henrienrys College, lavalai Kok Community Centre, ington. For details Tel:
Alfred 01-441 1713 or Edwin Joseph O1-904 9017.
At Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W14 9HQ. Tel: 01-381 3036
August 5 6.30 p.m. Sitar Recital by Bakuf Srivastava accompanied by Shiv Shan. Ray. August 6 6.30 p.m. Bharata Natyam Jalaja Kumar. . August 16 6.30 p.m. Indian Independence Day celebrations with Folk Dances & Graef. ings.

Page 23
ULY 1989
Quality, practical computer training for
LONDON OF COM
Compute
Diploma in Software Sci Certificate in Computer Progra Certificate in Business Compu
Computer Mot
Fundamentals Programming in COBOL Word processing, di
Desk Top MS-DOS, PC-DOS Op
External Exami British Compu
Special Computer training
(Our Full Time Courses satis
Why not take a free aptitude t
For further details and a
THE REC
L.S
LINBURN 350 KLBURN
LONDON TELEPHONE
FAX: O
 

TAML TIMES 23
udents. business arodorofessional people.
SCHOOL PUTING
Courses:
nce - 3 Years Full-Time lming - 6 Months to 24 Months ing — 3 Months to 12 Months
lular Courses:
of Computers , BASIC, Assembler etc. BASE, Lotus 1 2 3, Publishing perating Systems etc.
nation Courses: ter Society Part 1
for accountancy students
fy Home Office requirements)
st available during office hours?
plication form contact:
STRAR
HOUSE
GHROAD WᏮ 2ᏩᎫ O-328 9966
4 4100

Page 24
24 TAMIL TIMES
RathbՕրe HOl
GENERAL & BU 55 RATHBONE PLACE, LO
We are Main Agents for Air Lanka, UT
SUMMER 1989 FARES (E
Some of ou
DESTINATION
COLOMBO
TRIWANDRUM
TRICHY
DUBA SINGAPORE
BOMBAYDELH
CALCUTTA SYDNEY
JOHANNESBURG HONG KONG PERTH
FOR PROMPT PLEASE CA
O 58
MC
We accept all major credit cards - Wisc. WE ARE NOW OFENSATURDAY BE

JULY 1989
N
idays Limited
SINESS TRAVEL NOON WTP 1 AB ENGLAND
A, Korean Air, Royal Jordanian Airline
Except July and August)
r best fares
ONE WAY RETURN FROME FROM
305. OO 575.00
325. OO 600.00
325.00 6OOOO 245, OO 325. OO 345.00 595. OO
265.00 465. OO
23O. OO 435. OO
455. OO W35. OO
345.00 W35. OO
365.00 57O.OO 490.00 83O.OO
' ATTENTION ALL US ON D 446)
W
Barclaycard'Access American Express WEEN 10.00 HOURS to 13.00 H.OURS