கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1990.03

Page 1
WOI IX N0.4. ISSN 0265-4488 15 MAF
abakara o IV
Dramatic Reappeal
T.
LTTE leader W. Parr
Reconques
Lgers. Enter Trico
Human Rights, Ju
|W||Y||||||| YEAR: 0 = UTNTTNTTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D CHIEF MINISTER
FLIES OUT
) Govt. Slammed
for Killings
t of Jaffna
stice & Equality
RRUPTED PUBLICATION

Page 2
2 TAMIL TIMES
Quality, practical computer training for s
LONDON SCHOOL
Computer Modular Courses
О Fundament
(A unique course de
Programming Languages
★ COBOL (CC BASIC (Beg PASCAL “C” ASSEMIBL ᎨᏢDᏁ1 MODULA-2 PROLOG O
Other Packages
Word Proce Database
Spreadshee Desk Top P Advanced (
Long Term Computer Courses
O Diploma in O Certificate O Certificate
External Examinations
British Con
City & Guil
General
Courses are available on ad-hoc bal All courses are availabl
Our full-time courses satisfy
Why not take our f
For further particulars and application form
The Re
LS
Linburn
350 Kilburn London N
United K
Telephone: C Telec: 892843 OFFLE"

15 MARCH 1990
udent, professionals and business people
OF COMPUTING
als of Computers- 15 hours maximum signed to suit everyone from absolute beginner to experienced programmer)
Dmmon Business Oriented Language) inners All purpose Symbolic Instruction Code
R
r any other in the market
2ssing
t 'ublishing, Typesetting etc. )perating Systems Commands
Software Science in Computer Programming in Business Computing
hputer Society Part 1 ds - Information Technology Scheme
sis to suit individual requirements e full-time & part-time
Home Office requirements
'ee aptitude today?
contact: gistrar
C
House High Road W629J ingdom 1328.9966 T G Far:01-6244100

Page 3
15 MARCH 1990
CONTENTS
Prabhakaran to make dramatic return... 4
Chief Minister flees as IPKF pull out. . . . . 5 ISS T.N. denies entry to 1200 Tamils. . . . . . . 5 ANNUAL Lankan Govt slammed for killings. . . . . . . 6 უყურეზე, Popular journalist abducted and killed... 6 Put Silenced by Murder. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 TAM sυποιί
UNIT
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or the publishers. Phone
A HYPOOR
"If I may focus on my own country, we have had over two thousand years of a culture steeped in the tenets of non-violence - a people who respect not only human but all forms of life. Many of them refuse to adopt lucrative employment in fresh water fish Culture, poultry keeping or the rearing of animals for meat, preferring poverty to the sacrifice of their religious beliefs'. This grandiloquent claim was made by Sunil de Silva, the Attorney General of Sri Lanka, in his capacity as the head of the Sri Lanka delegation to the recently held sessions of the UN Human Rights Commission.
The sheer falsity of this claim in respect of "non-human beings' is evidenced by the fact that a substantial section of the island's population is engaged in fishing, poultry and animal rearing as means of livelihood and the overwhelming majority of the population, whether they be Buddhists, Hindus, Muslims or Christians, are non-vegetarian in their eating habits.
Let us Consider the Claim of the island's two thousand years of a culture steeped in the tenets of non-violence' at least as far as human beings are ConCerned.
The early history of Sri Lanka is replete with repetitious incidents demonstrating a culture of violence. The record is one of Continuous, incessant and violent struggle for power, fratricidal and patriCidal killings, conspiracies and intrigues. According to the Mahavamsa, of the 54 kings of the Great Dynasty (543 BC to 275 AD), 11 kings were violently overthrown, six were assassinated, 13 were killed in battle and 22 were murdered by their successors. The period following until the arrival of western powers in the 16th century was no less prone to Violence. How King Kassiappa buried his own father in a wall of ConCrete to succeed to the throne is a well-known historical fact.
lf early and late medieval history displayed such a remarkable propensity for violence, the postindependence period was no less remarkable. Mr. S.W.R.D. Bandaranaike, who became Prime Minister in 1956 and inaugurated the present era of ethnic violence beginning with the 1956 and 1958 antiTamil pogroms to be repeated thereafter with monotonous regularity, was himself gunned down in
 

TAMIL TIMES 3
CONTENTS
Tigers enter Trinco as Perumal departs. 9
0266-4488 Reconquest of Jaffna by the Tigers. ... 10 SUBSCRIPTION Human Rights, Justice & Equality. . . . . 12 ဂျီးနှီ; š Tamil Nadu's Queen of Tragedy. . . . . . 15 shed by A failed strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 TIMES TO Classified Advertisements. . . . . . . . . . . 22 , BOX 121
URREY SM1 3 TD
D KINGDOM
The publishers assume no responsibility for return of O1-644 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
ITICAL CLAIM
1958 by a Buddhist monk in pursuance to a Conspiracy in which other Buddhist monks were also involved.
The Attorney General could not have been unaware of the sheer scale and brutality of the violence committed in July 1983. "The paradise was in flames, the houses and business establishments of the minority Tamil community were being systematically burnt and looted by well-organised mobs belonging largely to the lumpen proletariats of the cities and small towns of Sri Lanka. The brutality was unbelievable; homes and shops were set alight, cars were doused with petrol and lit, sometimes with the occupants inside; some people were hacked to death, others burnt alive. Thirty-five political prisoners were killed by irate regulars in the country's maximum security prison. The next day, 17 more were slaughtered in the same manner', ("The Origins and Institutionalisation of Political Violence' by Gananath Obeysekera).
Since July 1983, the ethnic conflict itself has Claimed at least over 30 to 40 thousand lives although the killing on this score would appear to have abated in the recent past. However, the violence resulting from the JVP's insurgency and counter-measures taken by the government and its Security forces have claimed at least 35,000 lives during the last two years. This violence continues to this day with death squads and so-called vigilante groups roaming around the country killing dozens of human beings at a time.
The recently held sessions of the Human Rights Commission had before it three reports on arbitrary or summary executions, torture and involuntary disappearances detailing several hundreds of cases. Many government delegates and nonGovernment organisations were making adverse critical comments in regard to grave violations of human rights in Sri Lanka. In this context, and with the notorious background of pervasive violence that afflicts Sri Lankan society, the claim of the Sri Lankan Attorney General is nothing short of selfdeluding hypocritical humbug. What is obtaining in Sri Lanka today is a culture of violence to which the government and its security forces contribute a great deal.

Page 4
4 TAMIL TIMES
COLOMBO NEWSLETER by Chithra o
Prabhakaran to Make Dramatic Reappearance
VELUPILLAI PRABHAKARAN, the supreme commander and leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) is expected to make a dramatic reappearance in public shortly. He is to address a public rally at Suthumalai Amman Temple in the Jaffna peninsula which was the venue of the first ever public meeting he addressed in early August 1987 shortly after the signing of the Indo-Sri Lanka Agreement. When the IPKF-LTTE confrontation broke out in October 1987, Prabhakaran retreated into the Mullaitivu jungles in northern Sri Lanka and has never been seen in public ever since. Inspired newspaper reports that he had been killed by his deputy or that he had been seriously injured were strenuously denied by the LTTE.
The much anticipated public reemergence of Prabhakaran will follow the total withdrawal of the IPKF by 24 March which has been confirmed by its Overall Commander, General Kalkat.
In the meantime, the political wing of the LTTE, Peoples Front of Liberation Tigers (PFLT) and its leaders Mahathaya, Yogi, Balasingham and others are going about the northern and eastern provinces holding well attended public meetings and opening up PFLT offices. With the hasty departure from the scene of all the LTTE's rival Tamil militant groups, the LTTE has succeeded in asserting its dominant presence in the predominantly Tamil North-East Province. The much feared bloodbath predicted among rival Tamil militant groups would appear to have been averted and residents confirm a marked decline of violent incidents in these areas.
The elected EPRLF-dominated administration of the North-East Provincial Council has become nonexistent with the flight of its Chief Minister, Annamali Varatharaja Perumal, two Ministers of the Council, a number of Provincial Council Members and as many as over one thousand cadres, supporters and family members of the EPRLF, TELO and ENDLF to India for fear of reprisals by the LTTE. Among them were some officials of the Council including the Secretary to the Chief Minister Mr. Wigneswaran and Public Relations Officer A. Jayakrishnaseelan. First refused entry into the state of Tamil Nadu, the ships carrying them were diverted to Vishakapatanam and later they were taken and admitted as refugees and accommodated in the Malkkangiri and Satiguda camps in the Indian State of Orissa. It would seem that upon the refusal of entry by Tamil
Nadu Chief Minister, Prime Minister V.P. phonic communicatic Minister of Orissa, March 8 and reque shelter to the refugee give refuge to these p consequence of an as the Indian Foreign I.K. Gujral to Vara when both met in De
The refusal by the Minister, Karumanic these people has com by opposition partie particularly Con AIADMK. Karunanic been that the State not inclined to permi to enter and then use to engage in armed st creating law and or Tamil Nadu. But po believe that his actio] with his desire not to sure of the LTTE appears to have estal able rapport recently.
However, the w Varatharaja Peruma remain a mystery. speculation that he al other leading colleag fuge in the Indian Mauritius where ther Tamil population.
Only a few days be ture, the North-East cil had passed a re instigation of the EPF Minister declaring th “National State Asser and Sovereign Democ Eelam” which also wo "Constituent Assemb forward 19 demands further stated that in Government of Sri ) fulfil the demands bel a Provincial Governir dent Democratic Re would be establishe with the Constitution Constituent Assembl bers belonging to the lim Congress kept aw sole UNP member w meeting at which th passed.
That this so-calle laration of Eelam wa meaningless boast clear to all. Having e of the population campaign of forced co soldiers' to form the National Army, that ENDLF should have exercise of transpare only served to demol of any sense of polit the confusion that v reme in the heads of move was promptly
 

15 MARCH 1990
M. Karunanidhi, demnedeven by EPRLF"s friendly parSingh had tele- ties of the left in the south of Sri with the Chief Lanka. The Indian High CommissionBiju Patnaik on er in Colombo denounced it. N. Sri ted him to give Kanth, the spokesman for the TELO, s. The decision to which had been collaborating with the ople is the direct EPRLF, described it as 'stupid and surance given by shortsighted'. The LTTE called it Affairs Minister "fraudulent, ludicrous and irresponsiharaja Perumal ble” and a “mockery of our people’s hi last month. struggle for a legitimate cause'. The amil Nadu Chief SLFP leader characterised it as hi, of entry to "treacherous conduct.
e in for criticism To the Sri Lankan Government and s in the State, Foreign Affairs and State Minister for gress (II) and Defence, Ranjan Wijeratne in particuhi's response has lar, the so-called UDI move offered an government was unsolicited opportunity to pounce on , Tamil militAMSif Varatharaja Perumal and the Provinthe opportunity cial Council administration. Wiruggle again and jeratine's serpentine venom against der problems in Perumal and the EPRLF was very litical observers , much in evidence when he spoke in had more to do Parliament on 6 March. He said that ncur the displea- the Indian High Commissioner in Sri with which he Lanka had been asked to withdraw the blished a reason- security given to Varatharaja Perumal and take him and his minions' to hereabouts of India. Mr. Perumal had violated the and his family constitution of Sri Lanka and violated There is much the Indo-Sri Lanka Agreement. He ld his family and had realised that the end of the road ues will take re- had come. The IPKF would be comocean island of pletely moving out before 31 March e is a substantial and Perumal would run away with them. When a crab was put into a pot just kept on the stove, it thought that Provincial Coun- it was in a mighty ocean. But when the solution at the water started to boil, it becomes helpFad its Chief less. Varatharaja Perumal was now e Council as the like a crab in } pot. He could not get out. “I dare him to stay in mbly of the Free Trincomalee or in Sri Lanka', the uld function as a Minister's challenge sounded ominously'. Having put ly sinister. , the resolution With such menacing ministerial the event of the threat, the IPKF getting ready to lanka failing to effect complete withdrawal and the ore March 1991, Tigers closing in, the short-lived and nent of Indepen- much maligned EPRLF-dominated public of Eelam administration came to an inglorious in accordance end with the Chief Minister's departenacted by the ing statement to the press, "I am not a
Council mem- fool. I don't want to be killed.
Sri Lanka Musay from and the alked out of the 2 resolution was YOG A & CO
Solicitors &
fore their depar
ratic Republic of
unilateral dec
an empty and w manifestly AdminstratorS arned the enmity y their suicidal Of Oa thS scription of "boy
so-called Tamil 47 Booth Road the EPRLF and Colindale,
indulged in this London NW9 5JS
tly false bravado strate their lack Telepho Ոe:
cal direction and as reigning Sup- O1 -205 O899 heir leaders. The ,
ejected and con

Page 5
(
Chief Minister Fl AS PKF PUIS (
From News Dispatches
COLOMBO — Varatharaja Perumal, Chief Minister of Sri Lanka's strifetorn North-Eastern Province, fled with his family from the provincial headquarters of Trincomalee on March 11 for an unknown destination in India, UNI reported.
His hasty departure came shortly after he declared an "independent Eelam” on March 1, renaming the provincial council as a Tamil national assembly.
Fled in Plane
Officials said Perumal left in an Indian Peace-Keeping Force Plane and was accompanied by his wife, infant daughter and some officials, including Dr. K. Vigneswaran, secretary to the Chief Minister.
There were no formal farewell ceremonies for the Chief Minister, who left only a few weeks before the scheduled withdrawal of the remaining Indian troops from the North-East. .
Future Looked Bleak
Meanwhile, Reuter reported that with the last of the Indian forces about to leave, the future had looked bleak for Perumal and his group, the Eelam People's Revolutionary Liberation Front (EPRLF).
Speaking at his heavily-guarded home in the port of Trincomalee, he
had vowed to c win more auto) East, where mo million Tamils l ernment in Colc the Sinhalese m
However, Peru his late 30s, had behind in the p. the Indian with option. "I'm not a fool. Id he said.
About 50,000 the north and ea peace pact aimec separatist rebelli
But Tige
The EPRLF a Tamil groups ac Perumal’s mair fought on.
Now the Tige areas vacated by dians and Tigerto within five mila
An uneasy cea north and east b their families, f lence from the Ti, leave, have start malee.
Cars carrying officials still dr malee and Peru
MADRAS - In a clear departure from its established policy, the Tamil Nadu government last week refused permission for two passenger vessels carrying over 1,200 Sri Lankan Tamil refugees to berth at Madras harbour.
Instead, the two chartered vessels were diverted to Visakapatnam port on the Andhra Pradesh coast on March 9.
The move followed increasing incidents of violence involving Sri Lankan Tamils in Tamil Nadu, culminating in a shootout at Ramanathapuram district recently.
2 Policemen Killed
Two policemen were killed and over a dozen civilians injured in the exchange of fire between Tamil militants and the local police.
Following this incident, the state government has given fresh training to its armed police wing to meet the challenge posed by the militants. The state armed reserve is being trained in the use of light and heavy machine guns.
The government has also set up armed police posts along the Rama
nathapuram coa Tamils from land
The state go fugee camp for T dapam, where ne currently stayi provides them w
Firea Over the last government has activities of mili entered the coul spread across th
Several of the involved in a nu in which firear used.
The state go worried about t introduced by t social fabric of T here feel that if to grow uncheck disastrous result

fẦMİL TiMEs so
S )ut
ntinue struggling to omy for the Northst of Sri Lanka's 2.5 ve. The central govmbo is dominated by jority. mal, a stocky man in conceded that staying ovincial capital after drawal was not an
on't want to be killed',
Indian troops entered zt in 1987 to enforce a at ending the Tamil O.
's Fought On
nd most of the other cepted the pact, but rival, the Tigers,
ers are moving into the withdrawing Inheld territory extends es of Perumal’s house.
se-fire prevails in the but EPRLF men and earing renewed viogers after the Indians ied to vacate Trinco
Provincial Council ive through Trincomal said the machin
ery of government was still functioning. But the Tigers are widely expected to enter the port after the Indian withdrawal.
The government and Sri Lanka's mainstream opposition parties condemned Perumal's moves to set up a Tamil legislature, but Colombo does not seem worried about it.
Foreign Minister Ranjan Wijeratine told Parliament, Perumal is like a crab in a pot. When the water boils the crab cannot survive'.
Perumal is not optimistic about Coombo granting more autonomy to the North-East and said that fighting could eventually flare up again between the Sri Lankan army and the Tigers.
He said his departure would hurt chances for a negotiated settlement of the Tamil conflict.
"I don't think there will be another person who can be so patient with the Sri Lankan government, he said.
BHUBANESWAR (Reuter) - Leaders of a Tamil group ruling Sri Lanka's North-Eastern Province fled to India with nearly 300 other people on March 11, the second batch of refugees to do. so in two days.
Kandiah Pathmanaba, SecretaryGeneral of the Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF), arrived at Bhubaneswar, capital of India's Orissa state, from Trincomalee aboard an Indian military aircraft.
Pathmanaba, the effective head of the EPRLF, said he feared what he called a pogrom in Sri Lanka's Tamildominated North-Eastern region. -
T.N. Denies Entry tO 1200 Tamils
st to prevent armed ing in the state. Ternment runs a reamil refugees at Manarly 3,000 of them are ng. The government ith food and shelter.
rims Used
year or so the state Deen perturbed by the ant groups that have try clandestinely and
state.
e militants have been mber of grave crimes ns have been freely
ernment is seriously e 'gun culture' being e militants into the mil Nadu. Observers hat culture is allowed d, it is certain to have
and Tamil Nadu will
sooner or later fashion itself after the
Wild West'.
Carrying Many Arms While officials of the state government were tight-lipped about the decision to divert the refugee ships, usually knowledgeable sources said the Tamil Nadu government had 'definite information that the refugees were carrying with them large quantities of arms'.
A senior state official said the refugees "will be checked thoroughly before they are allowed to land at Visakapatnam. We have made arrangements to ensure that no one brings arms into our country'.
The decision to divert the two vessels carrying the refugees to Andhra Pradesh was taken after consulting the central government.
India's High Commissioner to Sri Lanka, L.L. Meharotra, had an hour
Continued On Page 7

Page 6
6 TAMIL TIMES
Lankan Govt. Slamm
for Killings
WASHINGTON - The vicious cycle of violence that has wracked Sri Lanka and the recent slaying of the journalist Richard de Zoysa figured prominently at a recent congressional hearing on South Asia.
Rep. Stephen J. Solarz, chairman of the House Foreign Affairs subcommittee on Asia, said, "I think what's happening in Sri Lanka is a great tragedy”. While acknowledging there were "many factors responsible for the tragedy, the New York Democrat took the Sri Lankan government and its security forces to task for the recent spate of extrajudicial killings'.
"It's simply not acceptable for a government to deal with a threat to the stability and tranquillity of the nation by permitting the security forces to organize death squad-type operations against individuals, who not only have been arrested but haven't been tried, Solarz asserted.
“This is a total absence of due process, and I think that there are a lot of people in this country and colleagues in the Congress who are not aware of the situation in Sri Lanka.
"But if they were aware, they would be appalled'.
Solarz insisted that he had "no brief with the Janatha Vimukthi Perumuna, the radical Sinhalese group that has been seeking to overthrow the government.
But he warned that you cannot deal with this problem by resorting to vigilantism.
Solarz told the Bush Administration's point man for South Asia, Assistant Secretary of State John H. Kelly, who appeared before the subcommittee, "There comes a time when consid
eration of morality trar eration of diplomacy'.
"And I have to tell you uncomfortable about th which we have reason security forces of the g are assisting are engag which result in th thousands upon thous own people', he said.
If this violence alleged by the security forces warned, the United Stat seriously consider susp Sri Lanka. "I hope this is conveye Colombo who are resp security forces', he told
Kelly advised agains off, saying it would not this juncture, because v ting to use persuasion'.
He said the U.S. h. government to clean and also to do everyth eliminate extrajudicial a Asked by Solarz to de vigilantes were, Kelly these are people who ta selves to impose what w in this country frontier
To another question what extent the Adm lieved that the vigilant nized, directed, or inst government', Kelly repli would like to think an they are not organized in any significant way ment”.
Solarz then accused dicting his prepared which Kelly said that Lankan government ha
. Popular Journalist Abducted & Killed
Richard de Zoysa (32), journalist, an actor on the English stage, a satirist, a dramatist, a former Sri Lanka television presenter and assistant editor for. Asia and correspondent in Sri Lanka for the Rome-based Inter-Press Service (IPS) was abducted in the early hours of 18 February and his murdered body was found washed ashore 30 hours later at the Koralawella beach in Moratuwa. He had been shot twice through the head and neck at close range. -
Mrs. Manorani Saravanamuthu, Richard’s mother, told a magisterial post-mortem inquiry that at about 3 am she was suddenly woken up as the door bell rang and as she peeped out of the window she saw six armed persons.
One person was dresse form, four others in They said they wanted house. 'I refused to op they failed to produce cards and the men rel would not produce their Thereafter they cocked and in fear of my life I C to the gunmen who inq was harbouring any st my house. Two men sea while four others went bedroom.
"They were asking in down and I heard Rich gunmen that there wa down and they could d ing there. The gunme

15 MARCH 1990
d
scends consid
that I am very e situation in (o believe that Overnment We ed in activities murder of ands of their
ly perpetrated continues, he es will have to ending aid to
d to people in insible for the Kelly.
t any aid cutbe prudent 'at ve are attemp
ad “urged the up vigilantism ng possible to activities'. scribe who the said, "I think ke it on themwas once called justice'. by Solarz as to inistration bees were “orgaigated by the ed, "I certainly d believe that and instigated oy the govern
him of contratestimony, in while the Sri di recently re
lin police uniblack T-shirts. to search the en the door if their identity lied that they identity cards. their firearms pened the door ired whether I rangers inside rched my room into my son’s
y son to come ard telling the
no need to go the questionn dragged my
laxed 'certain widely criticized parts of
its emergency regulations, human rights abuses continue, most notably killings by vigilante groups credibly linked to the security forces'.
Cites Obligation
The statement by Kelly further said" "We firmly believe that those charged with discharging the law have a special obligation to uphold it. We have therefore urged the government to stop vigilante killings and bring their perpetrators to justice'.
Kelly said his statement did not necessarily imply an endorsement by the Sri Lankan government of vigilante killings, "by which I mean the senior leadership'.
“We believe the Sri Lankan government recognizes the problems”, he added. In fact, I am certain they do, and we want them to, and we believe they are acting now to bring these practices to a halt'.
He said the Colombo government had assured the U.S. "that they do take this seriously and that they are going to do something about this'.
Sees JVP Set Back
Solarz immediately retorted: They better hurry up. As far as I am concerned, this is simply unacceptable behaviour'.
Earlier, Solarz recalled that when he was in Sri Lanka, “it seemed fairly clear that the leadership of the JVP had been decapitated, but it seemed an open question whether the back of the movement had been broken'.
Kelly concurred, but warned that the JVP might be 'down but not out'. Years ago, he noted, the party “was in a pretty disorganized state and seemed to be very weak, but it came back over time, so I guess perhaps there's an
analagous situation today'.
son out of the house and sped off in the waiting jeep bearing the number 32/ 4748.
On the same morning she made a complaint to the Welikadawatte police station about the abduction. Later in the day she contacted President Premadasa and informed him about the son's abduction and the President promised to make inquiries. Mr. Gamini Fonseka, the Deputy Speaker of Parliament, assured Richard's family members that he was in army custody. Fishermen found Richard's dead body washed ashore at about 1 pm on 19 February.
Richard's recent efforts had been to report on true situations regarding human rights in Sri Lanka and he did a feature for the IPS entitled "Sri Lanka : Nearing a Human Rights Apocalypse'.
Continued On Page 7

Page 7
*STMARCH*R390
Following is a tribute to Richard de Zoysa IPS Assistant Editor for Asia and Correspondent in Sri Lanka, by Tarzie Vittachi, a world renowned Sri Lankan journalist.
MANILA Feb 20 (IPS) - The death of a journalist diminishes our profession. The death of a good journalist, one of the brightest and the best, diminishes all civilisation.
Richard de Zoysa was a good journalist in the Electronic media as well as the printed press. He spoke well and wrote well but what distinguished him as a professional was his studious approach to his work.
He was incapable of superficiality. He refused to regard himself as a simple reactor to the passing events of the day.
He recognised as a young reporter that events are the outward symptoms of deeper flows of reality, of underlying processes moved along by material and human forces. By his very nature he was empathetic to the oppressed and sympathetic to their dissent.
Also by nature, he was a disbeliever
Silenced by mur
in the protestat it was centred hideouts of ter that was a heal died for it.
As a veterar ways on the sea muscle and b ceaseless task formance of ou Richard de Zoy prospects.
He seemed to IPS Director G and his colleag report the thirc world eyes asju colleague who cesses of the te new millenium with accuracy,
As an unrede principle of a fre pentant oppor wherever it o occurs, who even ever presumed Richard de Zoy plore the motiv posed the ultim by killing him.
Continued From Page 5 Tamil Nadu
long, closed-door meeting with the here said that th Tamil Nadu Chief Minister, Muthuvel ships had been t
Karunanidhi.
Decided on Diversion
The decision to divert the ships was said to have been taken at this meeting. The two vessels were believed to be carrying some important leaders of the Eelam Peoples Revolutionary Liberation Front (EPRLF) and their families. Half of them were said to be women and children.
Continued From Page 6
Allegations of government involvement have been made both in Parlianent and outside amidst strong evidence of a link between members of the elite Special Task Force and Richard's abduction and subsequent murder. Speaking in Parliament, the Leader of the Opposition, Mrs. Bandaranaike linked Richard's killing with the disappearance two weeks earlier of a UNP Municipal Council member, Lakshman Perera who was producing a satirical play that was to have been a spoof on the President.
City walls had been plastered before the abduction of Lakshman Perera with a colourful poster bearing the familiar slogan "Who is He? What is he doing?' This was President Premadasa's slogan during his presidential campaign. Richard had written a play inder this title portraying contempor
ble clashes amon groups in Tamil
Thousand
Already there of Tamil refugee although only 15 istered with the have apparently authorizedly aft boats along the c
ary events in S tions and disapp of young people, killings by vigila squads, and deca down rivers.
The producer, was Lakshman the Minister of A Athulathmudali on 1 February still remain a
Gooneratne, MP
tion of his abduc been threatenec identified person Several intern tions have called to institute an in view to bringing The managemer humously prese Richard for the ism Award'.
 

• -x.... •.. “:xxxሪ'sካm *m.wm*(ጸ3ሠXየ8mm›*:”‹
*❖**:≤ x<≤`ኑጵጵ•ኣx•Šኔmሉ ,
TAMIL TIMES 7
der
ons of power, whether in the state or the orism. Professionally hy disposition. But he
Asian Journalist al"ch for fresh blood and ain to carry on the f improving the percraft, I marked out a as one of the finest
me and to others like eneral, Robert Savio es in the agency who world through third st the kind of younger would report the proyears leading to the with understanding, und with grace.
mable devotee of the e press and an unreent of censorship ccurs, whenever it imposes it, for whatreason, I applaud sa's courage and dees of those who imate act of censorship
Richard de Zoysa
* ** w o
Censorship by murder is an ancient
practice. It is also the most primitive form of censorship. The first human right is the right to speak. That is what separates us from our ancestors, the apes.
Richard de Soysa has been silenced by murder. But the memory of his work and his professional values will nurture the performance of all journalists everywhere.
We who have grown old in our profession and those of Richard's generation will draw strength from his passage through the world's newsIOOIY).
government sources he move to divert the aken to prevent possigrival Tamil militant Nadu.
s of Refugees
are several thousands 3 staying in the state, ,000 of them are reggovernment. The rest entered the state un2r landing in small Oast.
ri Lanka, the abducarances of thousands torture and summary nte groups and death pitated bodies floating
director of this play erera, a confidant of griculture, Mr. Lalith Perera was abducted and his whereabouts mystery. Mr. C.V. who raised the queson in Parliament has with death by ‘un
tional press associaupon the government partial inquiry with a to book the culprits. of the IPS has postted the candidacy of ternational Journal
PHILOMIN & CO.
SOLICTORS For All Legal Services
And Conveyancing Legal Aid Work Undertaken
109 Bell Street, Marylebone,
London NW 6T. Telephone: 01-723 3018
Mariampillai Philomin LL.B., MBIM
T.S.T. SKY TRAWEL
We offer you flights on scheduled airlines at a fair price We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malaysia, Singapore, USA, Canada & Australia
We will gladly refund the price difference if you can convince us that you could have got the same ticket
cheaper elsewhere on the same date of purchase.
费
米
Please contact Mr. S. Thiruchelvam
Office Residence 255 Haydons Road, 69 Toynbee Road Wimbledon Wimbledon London SW198TY London SW20 8SH
Tel: 01-543 3318 Tel: 01-5425140

Page 8
8 TAMIL TIMES
You Can Achieve Success In Higher Education
Inspected and IRecog- The association for the nised as Efficient 慧超> ggition of Business Offers Commitment to Higher Educational Standards Higher Qualified and Experienced Lecturers Individual Academic Support. Fees you can afford and Good Locational Advantages. Enrol now for full and part-time courses in: Accountancy and Management Studies Association of Accounting Technicians Association of Chartered and Certified Accountants Institute of Cost and Management Accountants Association of Business Executives Institute of Administrative Management i
Banking Institute of Bankers Stage 1, Institute of Bankers Stage 2 Certificate and Foundation courses
Marketing Institute of Marketing - Certificate/Diploma CAM Education Foundation
Computing Courses City & Guilds, British Computer Society Association of Business and Administrative Computing Institute of Date Processing Management English as a Foreign Language For Further details write or telephone:
UNITY COLLEGE Admissions Department 81-89 Fortess Road Kentish Town ぐ二大 London NW5 1 AG
Tel: 01-4823349
UNIWEST INTERNATIONAL
TRAVEL & SHIPPING
LONDON OFFICE COLOMBO OFFICE
89 OLD BROMPTON ROAD EUROLANKASHPPING
LONDONSW7 3LD 39, 33rd LANE
WELLAWATTE COLOMEBO 6 SRI LANKA TE"01-584 7594 TEL: 502916 FAX: O1-584 8425 FAX: 589 900 TELEX 22270
TEACHEST TO COLOMBO - 12.50 OTHER GOODS AT 2.5O PER CUBC FOOT 2O' & 40' CONTAINERS TO AND FROM SRI LANKA
COLLECTION CAN BE ARRANGED FROMANYWHERE IN THE U.K.
| DOOR TO DOOR SERVICE IN SRI LANKA
ECONOMY FLIGHTS TO SRI LANKA FOR ALL YOUR WORLDWIDE DESTINATIONS
CONTACT AR OR VICTOR
WE CAN ARRANGE HOTELS / CAR HIRE / INSURANCE
rMCTALqiLLTALESLALALAkLLL S qqqLSLSEE iqAqAqSLLCLEELqrrELLqL LrHHSLAqALSrS L S AAAALAAAAALrSr H SS SSqqAA SE SiiiLEESELSLSELAgALALAiqS
 
 

15 MARCH 1990
****..ooኒoነሡm“ቖco''wowwwmo~ኛ***”ጳ *÷*r÷ጫ”ጎ×-- : ~~ኛ•ጫ..wናቆኍvሙኦኃ•wሶኒV*~v..'ጭጭህwoww°ላሗሠደቀ ***ሃ~ " ~ ~ - - - -
O O ר
AA Conveyancing
。兖 ؟# Before you buỷ or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal Injuries Cases
O Motoring Offences O Landlord and Tenant
O immigration O Unfair Dismissal
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah 8Xavier
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N.Balakrishnan, LL.B. A.Xavier B.A., LL.B., Ph.D.(CRIM) C.Sithamparapillai LL.B., LL.M(Lond.) Dip. in Air & Space Law (Lond. Inst. of World Affairs)
1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX Te: O1-965 7186 8 01-965 9307
لم
Your State pension contributions could blossom
with us.
The Government
isn't normally known for giving money away.
But now it is actually encouraging you to invest money from your National Insurance contributions to SERPS (State Earnings Related Pension), in a pension of your own. AND offering a bonus too
Your money could grow much faster with our expert help. As your local Legal & General Financial Consultant, I can explain precisely how you can set up a Legal & General personal pension, with remarkably little paperwork, and no extra contributions from you. SO CALL RAY NAIR NOW ON 0 1-734 3255 or 0753 - 49740.
And then we can both see how your pension flourishes. Legal &
Legal & General is a member of LAUTRO Gēneral

Page 9
sysMARC'1990
Tigers enter Tr as Perumal De
Rita Sebastian From Colomb
What the Tigers consider one of their greatest triumphs against their main rivals, the EPRLF was the taking over, this week, of Eastern Trincomalee, the seat of the region's provincial administration.
As the Indians moved out of the eastern port town on March 13, signalling the last phase of troop withdrawal from the island, the Tigers hoisted their flags and made, what residents described, as a triumphant entry into the town, newly vacated not only by the Indian soldiers, but by the rival Tamil groups as well.
In this multi-ethnic town of Sinhalese, Tamils and Muslims, tension had been building up these past weeks with Indian troop withdrawal in sight, and the fortunes of rival Tamil groups already mapped out. For Chief Minister of the North-East Provincial Council, Varatharajah Perumal, the writing on the wall was clear ever since the Tigers began talking with the Colombo Government.
Soured relations between his Council and the Colombo Government had begun deteriorating further as the Tamil National Army, comprising mainly young conscripts, began battling with the Tigers and creating a serious law and order problem for the Government. It was against this background that EPRLF'S Varatharajah Perumal passed a resolution converting the North-East Council into “The National State Assembly of The Free and Sovereign Republic of Eelam”.
Pushed to the wall, with the Indian troops moving out and the Tigers standing in the wings waiting to move in, Perumal knew that his days were numbered.
Although Colombo laughed off the resolution as the desperate measure of a desperate man, the declaration has created problems for the Government. Perumal was jubilant, that by changing the status of the Provincial Unit of Administration he was forcing the Government's hand in making the next move. What form that is going to take is still not clear although Government Ministers are in consultation with the Attorney General's department to find out what constitutional processes will have to be set in motion to dissolve the Council.
Perumal and the ENDLF which constituted a two thirds majority in the Council and voted for the resolution, have violated the sixth amendment of the constitution under which they swore allegiance to the unitary concept of the constitution, when they entered
mainstream po vincial election
The Preside valid reason to on the Norththe executive and vest the Parliament. Th be to dissolve t and hold fresh Tigers to ente But then ther sixth amendm Tigers have m democratic pro repeal of the ar context that made a tactica Tigers politica. Front of the Lil from participati
The Governm quite clear tha impediment sta unity of the Sinhalese, Tam considered the amendment but need a two thir This of course v port of the op many of them some of them opposed the c. councils, vote v Besides the Tig of carving out E on the southern has proved th amendment wou If and when c and in a given saying how any will act, and choosing to re. Eelam demand credence to the Eelam will be de wrested as muc] Sri Lanka gove Tigers who ma President Premi a man they ca speculation in t cious propagand
Meanwhile Pe ile still remain diplomats in Col known where t flown to, in an I) knowledge of hi Ministers of his tion, including the EPRLF, K flown to India.
It is unfortun

nCO partS
)
itics and contested pro
it therefore now has mpose President's rule last Region, take over powers of the Council legislative powers in 2 next step then would he North-East Council elections to enable the mainstream politics. is the hurdle of the nt to get over. The ide their entering the ess conditional to the (hendment. It is in this 'erumal feels he has move to prevent the wing, The People's eration Tigers (PFLT) ng in fresh elections.
ent which has made it t it will not let any nd in the way of the three communities, ils and Muslims, has repeal of the sixth t to do that it would ds vote in Parliament. would require the supposition groups. How will, in the context of having vehemently reation of provincial fith the Government. ers single-minded goal elam is still very much psyche. But Perumal at a constitutional ld make no difference. |rcumstances change, situation there is no of the Tamil groups of course the Tigers main silent on their have given further elief in the south that lared when they have as they can from the nment. However, the ke the point that in dasa they have found n trust, dismiss the he south as the maliof vested interests.
umal's country of exa mystery. Indian lmbo who would have e Chief Minister was dian aircraft, denyal
destination as other rovincial AdministraGeneral Secretary of
Pathmanabha were
te that the man who
TAM TIMES . 9
on taking office as Chief Minister, proudly claimed that he had "Carried neither gun nor grenade', should have been forced into a situation where he warned that he would now 'get properly trained, militarily. According to EPRLF sources in Colombo, Perumal will surface shortly to "Carry on the struggle of the Tamil people for their just demands'.
Large numbers of EPRLF cadres have, according to them gone into the eastern jungle and established bases from where they threaten to fight the Tigers. How then could, even if the Provincial Council is dissolved, fair and free elections be held. Will it be just a one party exercise. Will the referendum scheduled for June end be held? Or will the Government decide to put it off indefinitely so that it wouldn't cause another crisis. The Tigers are quite explicit on that issue. Their demand is that the temporarily merged provinces must remain a singe unit, permanently. How will that demand find accommodation with the Muslims and the Sinhalese in the Eastern Province? Now that there are no doubts about Indian troop withdrawal by the March 31 deadline, the North-East Region is going to be the Government's main area of concern. So many likely, scenarios are being predicted not least among them that the GovernmentLTTE honeymoon will soon be over. But it need not be. It could turn into a very comfortable and accommodating marriage given the will on both sides.

Page 10
10 TAMIL TIMES
Reconquest of Jaffn by the Tigers'
By lobal Athas (Reporting from Jaffna)
Wearing black masks that showed only their eyes through slits, six young men in their mid-twenties sit in a row inside a hut made from palmyrah rafters.
Like their faces, the hut too is co
vered except at the front where there is a two foot long opening from one end to the other. Through this the men peep out every time they are ordered to.
The location is an LTTE checkpoint along the road from Chavakachcheri to Jaffna. It is very much like any checkpoint set up by the security forces or the police in other parts of the country.
There are humps across the road. Piles of old tyres and logs are arranged to create curvy lanes through which traffic wind their way. They come to a halt just ahead of the palmyrah hut on the roadside.
For the LTTE men at this checkpoint and other similar ones in the Jaffna peninsula the tasks are a lot more different from those handled by the security forces and the police in other parts of the country. Important among them is to round up the “traitors' - members of rival militant groups that closely worked with the
PKF.
For the LTTE, the men in the palmyrah hut are also “traitors'. They are members of the EPRLF and ENDLF. Now behind masks their job is to spot
others who involved themselves in
robberies, extortions crime.
Chec
a Those crossing th
***required to alight fr
and walk past the pal one of the six waved journey for the per checkpoint ends ther taken into 'custody' tigations.
This exercise toget up operations has spa of prisoners of war' S was only last week t the final batch of L war in their custody taking in fleeing riv "prisoners of war
*Our cadres have numerous complaint from the public. We investigate and giv says my escort, a 28undergraduate, as o' this check point. H identified, even by hi So we agree on the p
We were on a N wagon. With me we Alfred Silva, Ravi uniformed colleagu loaded automatic pis waist. He was at the penchant for fast dri
Hass
There was no has
Young recruits of the LTTE with AK-47s patrol the streets of the northe
 
 
 

15 MARCH 1990
und other acts of
(S
checkpoint are m their vehicles mrah hut. Ifany their hands, the on crossing the . They would be or further inves
er with rounding wned another set ri Lanka style. It he IPKF released TTE prisoners of Now the LTTE is als as their own
been receiving is against them
have a duty to 2 them redress, year-old one time lur convoy passes e refuses to be s nom de guerre. seudonym "Ravi'. issan Pathfinder are photographer and two of his es, one with a tol tucked in his wheel and had a ving.
le sle at the check
point. The vehicle ahead, a Toyota Hiace with 14 uniformed armed youth, had cleared the way, 'all okay, lets proceed, the walkie talkie in the Pathfinder crackles. It came from "Daas Anna' the 'military' man in charge in
... the forward vehicle.
Soon the Hiace, the Pathfinder and a third Hiace behind are speeding past Chavakachcheri, Kodikamam and the vast open stretches of Vadamaratchi.
The vehicles moved uncomfortably at break-neck speeds on the pot holed roads. Speeds reached upto 70 miles per hour on smooth stretches as we went past IPKF occupied areas. The Jawans were busy packing and have since withdrawn from Vadamaratchi.
The trail of dust left behind by the forward vehicle prompted those inside to close the rear door. It did not lock in properly. A young 'soldier, not more than 12 years, leaned on it. The door opened and he was tossed to the ground from the speeding Hiace. The boy had a miraculous escape. First it was the threat of being injured by the fall. Then the fear of being run over by the Pathfinder which was travelling behind.
Arrests
The young one somersaulted and sprinted towards the forward vehicle. Ravi continued his conversation on 'arrests of the rival groups and their activities.
"They have followed the path of the IPKF, he said referring to EPRLF, ENDLF and other groups that had vacated the Jaffna town soon after the IPKF withdrew to Palaly and Kankesanthurai.
He says some have already fled to Tamil Nadu. “Others will go when the IPKF leaves', adds Ravi.
peninsula

Page 11
"SMARCH 1990
Within hours after the IPKF shut down their camps in Vadamaratchi on Thursday and moved into a transit point in Kankesanthurai, the LTTE moved in. The “take over' operation was similar to the one they carried out in Jaffna last month, soon after the IPKF folded tents there.
In Jaffna and outlying areas, the LTTE offices dot every nook and corner. There are the "military' camps, political offices, students offices, youth centres, women's organisations and so on. The "military' camps are out of bounds to the public and visitors. They are sited in obscure areas.
The most important among all are the Political Offices. It is here that the political leader of the area runs his day to day business.
Even military leaders have to use this facility when they deal with the public. Then "military' camps, the Political Offices and other installations are all linked by high frequency radio network.
Inside the Political Offices, anything between two to four LTTE cadres perform the task of Duty Officers' 24 hours of the day. In the main building of the Jaffna Political Office, there are two seated behind separate desks in a large drawing room area.
One Duty Officer' is interviewing a woman in her late twenties. She is in tears and complains of assault by her husband who has a penchant for liquor. A 'soldier' was immediately assigned the task of resolving the problem with the husband.
At the other table the complaint from a father and son is about the theft of jewellery. They had allegedly been stolen by an EPRLF sympathiser who has since fled the area.
Hunt
"The complaints we receive not only relate to law and order functions. There are family quarrels, land disputes, personal tussles and what have you'. says Ravi.
He adds: “We go into all complaints. What we can settle, we do. We investigate others and hunt for those wanted. Recently we arrested at one of our checkpoints a "traitor' who had stolen Rs. 100,000 from a resident. The 'spotters' (the reference is to the masked men) did the job;.
These Political Offices have become
the main link between the LTTE and the Jaffna public. With new Political Offices now being opened in the Vadamaratchi sector, there would be more such activity.
This is not to say that the Sri Lanka Police has ceased to play any role. Police contingents, mostly Tamils are there in the peninsula. In the town area, they move in Mahindra Jeeps and Transport Board buses. But their tasks are limited to guarding banks,
Government offic pital police post a
P
For Police in ol seem to be diffel passed the road coastal belt of th the ravage cause war is evident all of battle scarred by the IPKF and House (occupied ti Lanka Army) la Police Station. S entrance.
A helmeted c machine gun towa adjoining Indian bunker. On the w; a large poster in T letters, it is an LT the men inside the moving out withou sion.
For the people of
peninsula of Lanka of the Tiger.
After three years Jaffna comes to under the sway oft
For some it is t re-unions as sons ground return to liv Some it is the bl dominated by the LTTE.
All over the penir posters re-emphasi country. The hunc killed in the guerrill have now been elev martyrdom. And th even eleven years o to wield the weapon in their tracks. Carry bigger than them, th town, holding aloftt of their power a p opposition from wh
For the hard pre bogged down in the is the end of their the people of Jaffn brunt of hardship in violence and terror a worst was over, this of a new cycle that
for all the fate of the
Whilst the Polit ning the day to ( "military' camps ( peninsula are ensi area in the absen has brought a grea public and enhanc LTTE among the
Tasks for the S forces in the pen tricted to routine move out on patro
“You can plan fo weeks ahead now, lingasuntharam, a ity officer who live

s, manning the hosld similar tasks.
lice
tlying areas, things ent. As our convoy along the northern e Jaffna peninsula, by the separatist over. Close to a row Iuildings abandoned lear the former Rest l recently by the Sri 7 the Point Pedro entries guard the
onstable points a rds the road and the
Ocean through a ill of the bunker lay amil. Written in red TE decree forbidding Police station from t their prior permis
the battered northern
it is certainly the Year
under Indian control ife again. . .This time he Tiger fire power.
ime for happy family who had gone undere their lives again. For eak prospect of life
ruthiess rule of the
Isula are the flags and sing that this is tiger reds who had been a war with the jawans ated to the pedestal of e young some hardly f age are being trained and follow, if need be, ving assault rifles even ey parade through the he symbol and source ower that brooks no ich ever quarter.
issed Indian Soldiers North since 1987, this ankan experience. For a who had borne the these last few years of nd who had hopes the
is only the beginning Mould settle once and
land.
ical Offices are run
lay civilian life, the if the LTTE in the uring security in the ce of the Police, this it deal of relief to the ed the image of the residents. ri Lankan security insula too are res:hores. They do not Ls.
r a few days or few says K. Shanmugaretired CTB securs in Punnalaikattu
TAMILTIMES 11
van. He says people now move about freely and there are no fears of robberies or assaults.
Many citizens I spoke to say there is no major robberies or crime. This is in marked contrast to the days when the IPKF held sway. The Tamil militant groups supporting the IPKF were accused of extortions, theft and other criminal acts.
Strain But the responsibility of running civil life and maintaining law and order appears to be causing the biggest strain on the LTTE. In the years before the Indo-Sri Lanka Accord, when the
LTTE was fighting a guerrilla war, numbers did not pose a major problem.
But they are now in the open. Without sufficient 'military' strength they would not be able to enforce their writ in the peninsula. More important, they now face a guerrilla threat from their rivals. These necessities have prompted the LTTE to step up its recruitment and training drive.
The bulk of the young, are mostly those in the age groups of 11 to 20 years. Every week, bus loads of them leave the peninsula for the Wanni to undergo training.
Ravi says more strength is required to undertake tasks that have remained neglected in the past year. One of them is to discipline drivers and road traffic in the peninsula. There is nothing called road rules now.
The louder, the horn a vehicle has, the easier the right of way. The only exceptions are the LTTE vehicles for which all other traffic give way pronto.
The influx of motorcycles of all types has exacerbated the problem. Travelling in a hiring car to Nallur, I saw a rider on a Honda chally heading direct towards us from the opposite direction. The driver of the creaky old Morris Minor pulled to the edge of a culvert and brought the car to a halt.
He then gave me a lesson how not to get too excited. That experience, he said, was common on Jaffna roads. Speeding traffic on the roads reminds one of the streets of Bombay or Bangkok.
Old Cars
The majority of the vehicle population in the town area, mostly hiring cars, will easily qualify for old crock rallies. There are old EY, EN series, Morris Minor, Austin, Ford Consul and other vintage cars.
Some vehicles run without number plates. Most do not have their revenue licences and are not insured. The only exceptions are small fleets of new and reconditioned vehicles that have moved from Colombo in the recent months.
Continued On Page 18"

Page 12
12 TAMIL TIMES
w
Human Rights Ju
by Reggie Siriwardene
This is the text of a speech made by Reggie Siri wa rdene on 20 November 1989, the 60th day Commemoration of the death of Rajani Thiranagama (Head of the Anatomy Department of the University of Jaffna) who was assassinated on 20 August 1989.
May I begin on a personal note saying how happy I am once again to set foot on the soil of Jaffna after a period of
seven long years. This is inspite of the:
fact that what has brought us here, my friends from the South and me, is the tragic event of Rajani's death. Returning to this campus I am filled with memories of the pleasant hours I used to spend here teaching at this institution in the years before the ethnic violence of 1977.
I last came here in 1982 to help make a film about the common rituals and observances shared by people from North and South in celebration of the Sinhala and Tamil New Year. And we made that film in the hope of focussing attention on the commonalities, common elements, that are shared by Sinhala and Tamil people. But when I remember that now, I feel a sense of bitter irony. Because today, what is most common to us both in the north and in the south is the experience of violent death. That is the real commonality today. And I feel also a painful conviction that if in the last few years the ethnic conflict has receded to some extent into the background, it is not because the outstanding problems have all been solved or because our two peoples have stopped looking at each other with hostility and animosity, but because, simply because the ethnic conflict has now been overshadowed by internecine conflict in both communities by Sinhalese killing Sinhalese and Tamils killing Tamils.
Now in this situation I feel that Human Rights organisations and Human Rights activists have a greater responsibility than before in our history. When I look back on 40 years of independence it seems to me that attempts to link the North and South together through the medium of political parties had very little success. I wonder whether it is possible to hope today, in the context of the common crisis that we share, that a new kind of co-operation and a new kind of solidarity can be built outside the political parties with people who are working towards common aims protecting and upholding Human Rights.
I should like to get into my subject by referring to some remarks made by the Chairman in his introductory talk. He said that today when we talk of
Human Rights we h that these rights are countries, including S the State and by c forces. I would like to into the history of th When the whole Rights and the comm defend Human Right cern was largely with citizens against the rights by the State. instance of the doc which we define our Rights today - The U tion of Human Righ nant of Civil and Poli United Nations, thos conceived on the ba necessary is to rest Governments from vi of their people. Eve which was set up t directed towards bril bear on Government has signed what is ci protocol to the Cove Political Rights, (II v Lanka has not signe citizen of that country redress when his r violated can appeal Rights Commission o tions and ask for just idea was that you nee machinery by which could be enforced aga is on this basis that protect Human Rigl country and outside on the basis that w resist were goverr rights violations.
For instance when tion dedicated entire tion of Human Rights The Civil Rights formed in 1971 (I mys founder members), W had this idea in mind it necessary to creat but it was also net pressure to bear on rious forms to safegu citizens against viola ernment.
Now I think that t that point of time in the main threat, in so threat, to human righ state, is related to a At that time it was be the State that always ly of large scale coerc and other means ( almost entirely in th hands of the State. instance the first gre; tion in 20th centum Russian Revolution -

15 MARCH 1990
stice & Equality
ave to recognise violated in many ri Lanka both by sertain anti-state go a little deeper s question.
idea of Human unity of people to s began, the conthe protection of violation of their If you think for uments through ideals of Human niversal Declarats and the Coveical Rights of the e documents are sis that what is rain States and olating the rights n the machinery o ensure this is nging pressure to s, i.e. if a State
alled the optional nant of Civil and
vill add that Sri d this) then any y failing to obtain ights have been
to the Human f the United Naice. So the whole ded to have some Human Rights inst the State. It NGOs formed to hts both in this began their work hat they had to mental human
he first organisaly to the protecin this country - Movement was elf was one of the e very definitely that not only was ie public opinion essary to bring the State in vaard the rights of tions by the gov
his fact - that at the early period, me cases the only its came from the n important fact. lieved that it was had the monopoive power - guns f coercion were se periods in the If you take for ut popular revoluy history - the it wasn't fought
by civilians taking arms to topple the State. That was not the way it happened. It happened because the revolutionaries won over the standing army of the state and the guns were the guns in the possession of the former state army now brought over to the side of the people. But today, due to the widespread possession of arms in many countries, among large sections of the population, it is possible for guerrilla groups and other rebel groups to form their own armies and to exercise coer
cive power. 莓翼
So today the situation is that we have two instruments of coercion operating in the country. One that of the State - which of course continues to be powerful everywhere, and often to be unjust and use its arms against the people; and secondly we have rival military forces contesting the State but often also exercising their force against all those who disagree with them in civil society. So that is a reality we have to take into account. And this situation poses a new problem for human rights organisations both in this country and outside. And it is a difficult problem, a problem that not every group has succeeded in solving. For instance, there are still human rights organisations, international human rights organisations which have been used to working in a traditional way protesting against violations of human rights by the State, appealing to the courts against them, circulating petitions, etc. and being accustomed to these methods, they continue to follow them. Of course these methods can only be used against governments. If you ask them 'Why don't you take up also the question of violations by other forces, forces other than the state' - they say "How do we reach them? We can't present a petition to them, there is no way of meeting them, etc.'. There is another reason I think which deters some human rights organisations from broadening these views and taking into account not only state violation of human rights but also the violation of human rights by anti-state groups, and that is that taking such action involves making political decisions. There are many human rights organisations who will say - We are not political, we don't take political sides, we have a set of principles regarding human rights and we are only concerned with making judgements on that basis. We don't try to decide whether this political cause or that political cause is right'. Now one can understand such a position because it is a way of protecting human rights from becoming involved in partisan political activity. But it does create problems.

Page 13
15 MARCH 1990
šForinstance, itis very natural when Wou have such a state of affairs as in South Africa or Israel where there is open and monstrous violation of human rights by the South African government against black people or by the Israeli government against the people of Palestine, then it is very natural that most human rights organisations would want to concentrate on that and not try to detract attention from it even if some of the - shall we say, freedom fighters - are also indulging in certain violations of human rights. Similarly even in relation to Sri Lanka with its long record of oppression against the Tamil people on the one hand and oppression of dissenting and counter state groups in the South, then it is very natural that some human rights organisations should think, "Our task, our real task is to combat the activity of the state in this field and we don't want to be diverted from it'. But I think that position amounts to an evasion of one's commitment to human rights. If we are concerned about human rights, then we are concerned about the rights of everybody who suffers unjustly, whether he stands on one side of the political barricades or not. We are also concerned to resist those who violate those rights regardless of what position they hold, what party they belong to, what banners they may unfold. So I think that there is no escape from the fact that all those who are concerned about human rights have a duty to take an independent position and to the best of our ability, as far as we can act and speak, we have the duty to maintain an impartial independent commitment to human rights and not make ourselves the instrument purely of some political force or another.
I titled my talk 'Human Rights Justice and Equality' because I want to focus attention particularly on two issues concerning human rights which are I think very important for those of us who have a commitment, who hope
for or aspire towards a just and equal
society.
In this connection I want to discuss ം two rights which are I think most violated in our society today, which most urgently need to be protected. One is the simple elemental right not
to have one's life taken away, and
secondly the right to freedom of expression. I want to argue that the protection of both these are very important if we have as a goal the achievement of a more just and equal society. For this purpose I want to discuss certain arguments that are advanced by people who say ‘O.K., if what you want is a more just and more equal society, then you have to put up for a time with the restriction of these rights, and in the progress towards a just and equal society you might have to eliminate certain people who stand
in the way, or youn for some time wit freedom of express. it is argued that if, that there is a parti possible way, im wł our goal of the soci we have the right freedom of expres: disagree with us agreeing with us are preventing us goal. And secondly when necessary to destroy them, so longer be the obst COe.
In this connect refer to the fact t years I have been ly the enormous been taking place in the period of have been followir in the Soviet pres tions with people what I would call the new thinking controversies that cause even in the are re-examining V with great pangs history of the 70 ye tion. Now two thir me from the outco sions and convers that a large num are firmly convin cannot have any just and equal s nouncing arbitrar and without comp. tical expression.
Now I should
argument about ( many people who developed societies afford the luxury pression, particul engaged in bitte either for national liberation. They sa that these rightsh for a time, and th say, O.K. what is the mass of our
development, pros dards of living, a towards that we h doms for the time run that sacrifice i strangely this ar. from some right
which say we are can we afford polit will have to tigh silence their mou time until we h enough to give thi comes on the one h governments of t times from revolu and post-revoluti which say, "This i

TAMIL TIMES 13
night have to put up h the restriction of on'. In other words say, 10 of us believe cular way, only one ich we can achieve ety we desire, then to silence, to deny sion to people who , because in diswe think that they from reaching that , we have the right eliminate them, to that they will no acle they have be
on I would like to hat in the last few following very closechanges that have in the Soviet Union Perestroika. And I ng very closely both is and in conversain the Soviet Union the developments in E, the debates, the
are emerging, beSoviet Union people very earnestly, often
of conscience, the ars after the revolugs are very clear to bme of those discusations, and that is per of Soviet people ced today that you progress towards a ociety without rey political violence lete freedom of poli
like to discuss the *quality. There are hink that in underlike ours we cannot
of freedom of exarly when we are r political combat liberation or social y we have to accept ave to be restricted, ere are people who most important to people is economic perity, decent stannd in the progress ave to restrict freeeing but in the long worth it. Now very ument comes both wing governments till developing, how |cal freedom, people en their belts and hs and wait for a ave advanced far m those benefits. It and from right wing at type and somezionary movements nary governments
a luxury we can't
yet afford, so hold your tongues and wait until the time is ripe and you can have all the freedom you want. The experience of the Soviet Union and Eastern Europe proves that this is untrue and it is untrue for two reasons, I think when you have a regime in power which maybe has come to power through violent struggle and revolution, and which holds the monopoly of power and which restricts the freedom of others, freedoms of those who dissent, at the beginning maybe the fervour of the revolution ensures that leaders will uphold the principles of equality and they will want to share the common poverty of the people. But after a time that fervour begins to . diminish, and people who hold power begin to want the privileges that go with power. I think the history of the Soviet Union shows very well that this is what happened. If you talk to the people of the Soviet Union today, they will tell you that right through the Stalin era onwards there were special shops for the bureaucracy, there were special motor cars, there were special, country houses, and even as a Soviet writer remarked recently, there were even special cemeteries and he went on to say that if there had been an atheistic heaven the bureaucracy would have reserved for itself a special corner there too. So what this shows is that power tends to go with privilege in the long run, and the monopoly of power is the monopoly of privilege. On the other hand if you have destroyed the freedom of expression, then there is no way in which the public can exert pressure on their rulers. So if you want. an equal society then you have to stand for the equality of rights in the political sphere as well. You have to: stand for full freedom of political expression because without that the restraints both on arbitrary abuse of power and the restraints on the indefinite growth of privilege will be removed. So it is of equal importance for both you here in the North and us' there in the South that while resisting oppression by the state, while denouncing injustice, while fighting against; class exploitation, we have to ensure that at the same time we are firm in our commitment to human rights, because only in that way can we ensure
that one unjust and oppressive society,
whenever it is toppled, is not replaced by another which will perhaps beş equally unjust, equally oppressive andi equally based on privilege. S
SAI CATTERING
for all occasions
Weddings År Children‘s Parties k Dinner Parties
For more information Contact 01-647 9069
(Evenings & weekends only)

Page 14
14 TAM TIMES
'STTAPROBANET
THE RELIABI
AIRLANKAS FIRST (
IN THE
NOMV NR آلo |
CCحية g\C AIRPLANIMA IF
SYDNEY AND MELBOU (Stop Overs Permitted in Col
UNEBEATABLE FARES F
FARES TO OTHER AIRLA
01A OW
LONDON-DUBA - 225
LONDON-COLOMBO 240
LONDON-COLOMBO-MADRAS 275
LONDON-COLOMBO-TRICHY/TRIV. 275
LONDON-COLOMBO-MALE 280
LONDON-COLOMBO-BANGKOK 290 LONDON-COLOMBO-SINGAPORE/K.L. 295 LONDON-HONG KONG 320
LONDON-COLOMBO-SYDNEY/MELEBOURNE -
May/June Jul/Aug/Sep
COLOMBO-LONDON-COLOMBO 1 TICKETS VALID FOR 1 YEAR CHILDR
"SPECIAL MARCH
Two Nights Free Accommodat at th
5 Star Supe Hotel TajS Sri La
Telephone 01-' 0-4
2nd Floor, 4 Kingly Stre
 

5 MARCH 990
RAWE SRI LANKA TOURS
LE TRAVEL AGENT
CONSOLIDATORS
U.K.
ODUCE IGHTS TO |RNE VIA COLOMBO
ombo in Both Directions)
ROM £710 RETURNI
ANKA DESTINATIONS
pr/30Apr 01 May/09Jul 10Jul/15Aug RT OW RT OW RT
345 250 360 250 360
440 250 450 300 550
470 275 470 320 560
470 275 470 320 560
470 290 470 340 560
470 290 470 330 570
490 275 470 320 560
535 300 525 340 600
OW RT 48O 710 560 920
Year Vaid Ticket From 475 EN 50% TO MOST DESTINATIONS
(APRIL OFFER"
ion or A Free Buffet Lunch
Θ.
or Deluxe
jamudra
mka
349078/9 37/6272/3
t, London W1R 5LF

Page 15
15 MARCH 1990
by ARJUNA
TAML, NADU' GUEEN OF TRAC
If their is one politician in the world who has been surviving a series of
personal misfortunes - and thriving on them - and turning them to political
profit, it cannot be anyone other than the plump, glamorous, one-time navelshowing heroine of the Tamil silver screen and now the heart-throb of millions of AIADMK supporters - Ms. Jayalalitha Jayaram. What makes her tick? No one seems to know for sure. Like people carrying their hand luggage along, she has a way of carrying TENSION wherever she goes; infecting others with it as well. Her propensity to attract violence or punishment on her person, if not in the hurly-burly of politics, at least through mysterious illnesses, or through some unrevealed surgery, or as now through a road accident, itself makes her an enigma. In a land which has a tradition of respecting "Thaikulam' - seeing all women in the revered role of mothersshe has been twice within two years manhandled in public by mere males. But then, she also lays down the law to all the sycophantic males who surround her in the party. They cringe before her, take every word of her as command, hail her in public as the 'revolutionary heroine' even if they retire in private to complain about her dictatorial ways. Every time she is faced with a problem, political or per
sonal, she goes into a massive sulk,
leaving her supporters bewildered – only to bounce back again into the limelight to lead her party, to their joyous relief. Imperious, temperamental, unpredictable, she is like a timebomb to the tensed-up, second-level, male AIADMK leaders not knowing when she will go off. The grim fact is, that after the monumental void left by the demise of the charismatic founder of the party, “MGR”, Jayalalitha has come to be THE AIADMK - and the AIADMK is Jayalalitha.
Now look what happens to her - of all days on her birthday - (her 42nd), during the early hours of Saturday 24th February. She was returning from Pondicherry after campaigning for her party, and its ally the Congressfor the Assembly elections. Earlier, on the way to the Karaikal segment of the Union Territory, she had suddenly decided to cut short her campaigning and return to Madras to take a muchneeded rest, and also to provide "darshan' to thousands of admirers who usere bound to flock to her Poes Garden
residence on he took a hand. A speeding out of
failed to avert a v
is full of both - Wayside cows) - turn into the on Jayalalitha was the sleeping VIF back seat into th car. She sustair and lacerations, the mandible jo severe sprain of sions on both kn in the lower bac from some “femi euphemistic expr physician (who i some publicity private hospital), that the accident the various suspe suffered from o' years.
Ms. Jaya
Jayalalitha's p al and political, several years - world of cellulo outside marriag then during M within the party after his death. H began over two mas Day 1987, o body was being when she becam humiliations, and person in full viev watchers. Intervi DAY magazine a
singsminere
 
 

TAMITMES 15
S
ΕDY
birthday. But Fate reckless lorry driver the city having first sayside cow - (Madras reckless drivers and rammed his vehicle in coming car in which travelling, throwing off her perch in the e carpeted well of the led multiple injuries including a crack in int in the cheek, a the left wrist, abraees and feet and pain k. Already suffering nine problems' in the ession of her personal n the rush cornered for himself and his there is no doubt now is bound to aggravate cted ailments she had ver the last several
lalitha Jayaram
roblems, both personapparently go back to from her days in the td (including a child e; more of it later), GR's lifetime itself, 7, and more of them ler most trying period years ago on Christn the very day MGR's taken for interment, a victim of repeated even assault on her v of the public and TV ewed by INDIA TOt that time she said: "I
wanted to place a wreath on his body
when it was placed on a gun carriage...As I was climbing the carriage. I heard shouts behind and saw MLA Dr. K.P. Ramalingam advancing menacingly towards me. Immediately a young man in a blue shirt, who I was subsequently told was Tamil film actor, Deepan, Janaki's younger brother's
son, jumped on to the gun-carriage, hit
me on the forehead and pushed me out. The armed forces personnel tried to help me back on top of the carriage, and again Deepan pushed me, beat me, and threw me out. I was injured and
bruised all over my body...'. s
Her exit from the political scene was
only temporary, as was the reign of the 'lawful wife' Janaki. The 'Puradchi, Thalaivi' was back in the fray. She pumped new life into a party that was divided within, and defeated at the Assembly elections; and her control over the party machinery was absolute. Said a AIADMK leader: "When MGR was alive he carried the party. under his fur cap. Madam carries it around in her handbag. During MGR's time we used to meet at least to; rubber-stamp his decisions. Now, madam sends us instructions and we' carry them out'.
But alas, problems never seem to leave Ms. Jayalalitha. On March 19. last year, quite out of the blue came the sudden, shocking report that she had resigned from the Assembly and had quit politics for good. Twenty four hours later came the equally dramatic announcement that she had not; that she had changed her mind. While a male-dominated world would be quite prepared to concede that it is a woman's privilege to change her mind, it soon came out that there was more to it than that; that while it was true that she had signed a resignation letter on the 15th, it was not intended to be handed over to the Speaker. If so, what was the intention? Then how did the Speaker come to have the letter? The mystery involved not only the Speaker, but Jayalalitha's confidants - the Natarajan-Sashikala couple - and , even Police Chief Mr. Durai. The real storm was to break out a few days later. On the 25th, there occurred the most sordid sequence of events in the history of the Tamil Nadu Assembly, and Jayalalitha herself was in the centre of the storm. Physical violence; broke out in the chamber, missiles began flying about - budget books, , paper weights, microphones; even the heavy metal bell on the Speaker's table came crashing through the air, a misguided missile on the part of some M.L.A. A budget book caught Chief Minister Karunanidhi on the face and broke his glasses. But it was Ms. Jayalalitha who got the worst of it. A contemporary report said: "With the battle becoming even uglier, Jayala
Continued On Page 19

Page 16
16 TAMILTIMES
Rathbone Holidays Limited
GENERAL & BUSINESS TRAVEL 55 RATHBONE PLACE, LONDON W11 P 1 AB ENGLAND
(CARRIED THE LARGEST NUMBER OF PASSENGERS ON AIR LANKAIN 1989)
ARLANKA
Its a taste of aritisc
Proudly Announces Air Lanka's New Weekly Flights to Singapore and Melbourne
Return from £710 Free Stop-Over in Colombo
(Instant Confirmation Through our Inhouse Computer Reservation System)
Call on 01-580 4460 For Reservation and Ticketing
We accept all major credit cards - Visa/Barclaycard/Access/American Express
WE ARE NOW OPENSATURDAY BETWEEN 10.00 HOURS TO 13.00 HOURS
KEERMALA SIVAN TEMPLE TRUST
Presents
BHARATANATYAM
CHITRAVISWESWARAN
OI)
Sunday 15th April 1990 at 6.30 p.m.
At Conway Hall 25 Red Lion Square, Holborn, London WC1R 4RL
Tickets: £10.00, £5.00 (Children under 12 free)
Tickets available from:- ł )”. S. Na vrt namn (()277) 22:3981 Dr.K.Sivakumar ()-468 781 Mr. R. Pathmanat han (0279) 757074 Mr. K.Jegathereswaran () -9.49 30 12 Mr.N.Guganesan () 1-5-433 3074 Mr. V. R. Rumanat han ( 0268) 766624 NET PROCEEDS FOR THE TEMPLE RENOVATION FUND Nearest Tube: Holborn Doors open at 6.00 P.M. Refreshments Available
 
 

1SMARC fig30
EARN UPTO £20,000 INFIRST YEAR
IN FACT, SOME OF OUR ASSOCIATES EARN MORE IN 2ND AND SUBSEQUENT YEARS, BECAUSE THEY ARE AMBITIOUS.
WE NEED MEN AND WOMEN, AGE24-50, WITH ABILITY AND SELF CONFIDENCE TO TRAIN AS FINANCIAL CONSULTANTS LEADING TO MANAGEMENT POSITIONS. FULL TRAINING IS GIVEN.
WE CAN OFFER GUARANTEED INCOME OR 100% UPFRONT COMMISSIONS PLUS UPTO 50%. BONUSES ON COMMISSIONS EARNED EACH MONTH (subject to company rules)
OUR CAREER PACKAGE IS MOST REWARDING FOR THE SMART, AMBITIOUS AND HARD WORKING TYPE.
IF YOU HAVE THESE QUALITIES BUT FEEL YOU ARE NOT FULLY REWARDED, PLEASE CALL:
P. (MIKE) MANDAVIA 01-903 7700/01-903 A723
AMERICAN LIFE
THE WAY TO SUCCESS
Lower Ground Floor, Ansvar House, 24-28 London Road, Wembley HA97HD
American Late insurance Company samenthberol
yer Association of QUIO) life Assurances Unil Trust AE 8rish insurers 9 Regulatoyoansator
EURO
Sri Lankan Top Convenient Store Brings New Services To Sri Lankans in United Kingdom & Overseas
* Large Selections of Tamil Audio Cassettes * Large Stock of Tamil Compact Discs (CD) * Wedding, Birthday and other Cassettes can be
Duplicated and Titled on Video * Old and New Tamil Video Films Available for
Overseas Sales Only * Variety of Sri Lankan Foods Available for
Retail and Wholesale * Frozen Sea Foods at Low Prices * Tamil Video Films (ex Rental Tapes)
Available for Sale from £3.00
Visit or Write to us for More Details
316-318 High Road Willesden Willesden., London NW 102EN PhOne: 01-459 8589 Fax: 01-991 9835 Open 7 days a week 6.00am - 11.00pm MAIL ORDERS WELCOME

Page 17
15 MARCH 1990
A Failed Strategy
With the last of the Indian Peace Keeping Force set to leave Sri Lanka after more than two and a half years, the situation in the Tamil-majority north and the east of the country is a complete reversal of what Indian policymakers had hoped and planned for. What happened? THOMAS ABRAHAM, based in Coombo, writes.
Within a span of months, the political landscape of the north and the east of Sri Lanka has changed beyond recognition. There are Sri Lankan soldiers at checkpoints the Indian Peace Keeping Force (IPKF) manned for some two years, and in place of the Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF) and its allies, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) is the supreme power. The IPKF and the EPRLF-led Provincial Government are confined to the Jaffna peninsula and Trincomalee. The remaining Indian soldiers are on their way back, and with their departure, the NorthEasterm Provincial Government will in all probability collapse.
The picture emerging in the north and the east is a complete reversal of what Indian policymakers had hoped
and planned for. What India intended
after the IPKF withdrew was to leave behind a strong Provincial Government with administrative powers to meet Tamil de mands for selfgovernment and an efficient law and order machinery at its command. It is useful now to trace back the chain of events which led to the collapse of this plan.
In June 1989, after Sri Lankan
President Ranasinghe Premadasa's
abrupt demand that the IPKF be withdrawn, India felt that even if the IPKF had to leave, the Provincial Government of Chief Minister A. Varadarajaperumal should not be left at the mercy of the Sri Lankan Government and the LTTE. India wanted to see that the Provincial Government had the means to defend itself after the IPKF left. It decided to continue diplomatic efforts to persuade Colombo to devolve enough powers to make the Provincial Council a politically and administratively viable unit.
For the security of the Provincial Government two forces were set up. One was the Citizen Volunteer Force !CVF), a paramilitary group which would eventually be absorbed in the regular police. This was a legal body, and both the Indian and Sri Lankan Governments agreed that the IPKF would train it. The Sri Lankan Government was to provide it with weapons and pay. Training centres were set up, and parades were held to recruit volunteers, most of whom were
members of the EPH the Tamil Eelam Lil tion (TELO) and th Democratic Lib (ENDLF).
The creation of relatively slow proc and the EPRLF w formation of a 10,00 force within a matte was decided to col youth forcibly to for to be called variousl CVF or the Tami (TNA). The EPRILF the TELO began ti scriptions in July Teenagers were pul and from trains and camps for two mont Indian experts. Late) given weapons by I IPKF was about to v
In retrospect, the was a mistake, politi ly. Politically, it ali population from the areas such as Battica stronghold. As one member admitted la 100 per cent of our s
Militarily, the h poorly-motivated ar. has been unable to LTTE, as events in loa and Vavuniya ł groups themselves re of the unwilling ret away, but went on because the number were given was linke recruits they could m handing out weapor according to the s cadres, and so they inflating their numb means possible.
The creation of annoyed the Sri Lan which did not look k. being formed on its so for by another Gove was determined to de
While from the sec policy collapsed, dip did succeed in wrest concession as far as power was concerne provincial police was tion between the P Central Governme Minister Varadar, argued that the polic his control if his Gc have any authority. persuade the Sri La to do this. It was als Sri Lankan Army v military operations the east only with t

TAMIL TIMES 17
ELF and its allies - beration Organisae Eelam National er a ti on Front
the CVF was a ess, though India ere planning the 0 to 15,000-strong r of months. So it script and train n what later came y as the additonal National Army the ENDLF and vo waves of conand September. led out of schools Duses and taken to hs of training by the recruits were ndia in areas the "acate.
conscription drive cally and militari2nated the Tamil EPRLF, even in loa, considered its senior EPRLF ter, “We have lost upport’. urriedly-trained, my of conscripts stand up to the Amparai, Batticahave shown. The alised that many ruits would run with the drive of weapons they to the number of obilise. India was is to the groups rength of their were all keen on ers by whatever
the TNA also kan Government, ndly on an army il armed and paid nment. Colombo stroy it.
urity angle India's lomatically India ling a significant the devolution of d. Control of the a bone of conten'ovincial and the nts, and Chief japerumal had 2 should be under Vernment was to India was able to kan Government ) agreed that the ould be used for n the north and he consent of the
Chief Minister and the President.
However, even these gains became meaningless once the LTTE attacked two TNA camps in Amparai district shortly after the IPKF withdrew and
the TNA retaliated by attacking police: stations in the district. The Provincial Government justified the TNA action
by claiming that the LTTE had been
helped by the Sri Lankan Army and
the para-military Special Task Force (STF) in the attacks. But the attacks on the police stations, in which 13
policemen, four armymen and 20 mili-' tants were killed, turned the Sri Lankan Army and police against the TNA,
which meant the TNA had to contend
with both the LTTE and the Sri Lank
an forces.
Part of the reason for the TNA's
failure was of course the support given to the LTTE by the Sri Lankan Government. Both the Tigers and the Government staunchly deny any collu
sion but there is evidence of it. At a
very obvious level, the Sri Lankan
Army has turned a blind eye to the LTTE's operations against the TNA, under the pretext of not wanting to interfere, while TNA cadres are being . arrested by the security forces. There have been allegations that the Sri
Lankan government has been provid
ing weapons to the LTTE to fight the
TNA and the IPKF. The LTTE leadership denies this, but at least one
LTTE guerrilla this correspondent
talked to in Vavuniya admitted that the AK47 he was using had been given by the Sri Lankan Army.
The EPRLF and its allies have also said Sri Lankan Air Force helicopters have been used to ferry LTTE fighters across the north and the east, allowing them to concentrate their forces in trouble spots.
Thus the TNA faces a double dis
advantage - on the one hand, its own forces are not as motivated or well
trained as the LTTE's on the other, it has to fight both the LTTE and the Sri
Lankan forces.
More serious than the military fai
lures were the political failures, and India's and the EPRLF's postwithdrawal strategy failed for essentially political reasons. A glaring error was the EPRLF Government's failure to build popular support in the north and the east, which would have ensured that even if the LTTE was able to take physical control of the towns, popular sympathies would have been with the EPRLF. Instead, through measures such as conscription the EPRLF and its allies alienated the people in the north and the east. As the LTTE's theoretician, Anton Balasingam, once admitted, if the EPRLF Government had concentrated on winning popular support and providing good government to the extent possible, the
LTTE would have been politically iso
lated.

Page 18
18 TAM TIMES
The second political cause for the EPRLF administration's downfall was its inability to get the Sri Lankan Government on to its side. In early 1989, when both the EPRLF and Premadasa had just assumed office, relations between the two sides were good. It is an open secret that the EPRLF
had helped Premadasa get votes in the
north and the east and that the President repaid it soon after assuming office by passing orders essential for the devolution of powers to the Provincial Council. In turn, the Chief Minister hoisted the Sri Lankan national flag in Trincomalee on the nation's Independence Day in February, a remarkable gesture from the leader of a militant group which was once pledged to a separate state.
But the honeymoon ended when the
Sri Lankan Government began talks with the LTTE last May. Once the LTTE accepted Premadasa's invitation to a dialogue the Sri Lankan Government's strategy hinged on allying with the Tigers to get the IPKF out. The alliance with the LTTE was at the expense of the EPRLF and, not surpri
singly, strengthening of the Provincial
Government by speeding up devolution of powers was shelved. Instead, speculation grew that Premadasa would dissolve the Provincial Council and call fresh elections in which the LTTE would be able to take part. Relations between the two sides grew increasinglly acriminious, especially after Varadarajaperumal flew to New Delhi to complain about the tardiness with which Colombo was passing on effective powers to his Government.
It was Premadasa who moved away from the EPRLF once talks with the LTTE began, rather than the other way round. But still the EPRLF administration's inability to prevent this proved costly. The Provincial Government began to rely almost exclusively on India to put pressure on Sri Lanka to fulfil its obligations towards the province, but this only distanced the EPRLF further from Colombo, and the perception of the EPRLF as an Indian puppet grew.
The net result of the EPRLF's failure to establish itself politically within the north and the east, and within the country as a whole, meant that when the crunch came in the form of the LTTE's bid to overthrow it, the EPRLF found itself friendless. It had only India to support it and even Indian support dwindled rapidly along with the departure of the IPKF.
What does the future hold for the Tamil north and the east? It is now accepted by everyone, including the EPRLF, that the Provincial Government will not last after the departure of the IPKF. And the IPKF is set to leave by March 31 at the latest.
The LTTE and the Sri Lankan armed forces are moving in to fill the
vacuum left by the end of March the t contending to estab ity. Now the two coe ly. In Vavuniya, for Lankan Army is e. points on all the mai LTTE operates in question is how lo damentally opposed to continue like this The third elemen equation is the rem] While most of the co the hardcore memb the ENDLF and th They will have tw. India or stay back an since none of them will let them live. M country, but the EPH go into the jungles, fight the LTTE th LTTE fought it. TI armed, and so there long-drawn-out conf a political settlemen
The LTTE, howev for compromise wit deputy leader, Ajit . clear to a group ofjo in Vavuniya. The Ti the triumphant fe fought and survived years, and are convil who managed to diri Now, in their mome are in no mood to col “quisling forces” of ENDLF, the TELOa collaborated with army'. The LTTE's c to be that the TNA once the IPKF lea leaders will flee, so t gained by talking to the IPKF leaves and grates, the LTTE pl Provincial Council e to power. What the is an open question only say it all depe. the Sri Lankan Govi to concede to them.
According to Mah is talking to the Go position of strength ; on its own strength Government betray: is what the LTTE w
betrayal. The Tigers
their demand for a ; have said they are n immediately; insteac to see how the Sri La responds to their del withdrawal phase.
The real test will p the LTTE comes to vincial Council and b for greater autonom of the fundamental Tamils, the perman north and the east.

IPKF, and by the wo forces could be lish their authorxist, albeit uneasi* example, the Sri stablishing checkin roads, while the the interior. The ng the two funforces will be able without clashing.
ut in the military
mants of the TNA. nscripts have fled,
ers of the EPRILF, ne TELO remain. o options: flee to nd fight the LTTE, believe the LTTE any can leave the RLF has decided to
set up camps and
e same way the The TNA is well
are prospects of a lict, unless there is t.
ver, is in no mood h anybody, as its Mahattaiya, made ournalists recently gers are flush with 2eling of having
the IPKF for two nced that it is they ve the IPKF back. ent of victory they mpromise with the the EPRLF, the und the PLOT, who
the occupation alculation appears will disintegrate tves and that its here is little to be any of them. Once
the TNA disinte
ans to contest the lections and come Tigers will do then l, and the leaders nds on how much ernment is willing
attaiya, the LTTE overnment from a and would "depend if the Sri Lankam s it. The question
ill consider to be a
have not given up separate state but otgoing to raise it they are waiting unkan government mands in the post
robably come once power in the Probegins to negotiate y and also for one demands of the ent merger of the
If the Sri Lankan
15 MARCH 1990
Government can manage its relations with the LTTE during this phase, which should begin around the middle of this year, then there is hope for the future. If not, the stage will be set for a new phase in the struggle for a separate Tamil state.
(Courtesy. Frontline, 16-2-90)
Continued From Page 11
Some kept these vehicles in hidden garages during IPKF's presence in Jaffna. It was for fear that they would be “requisitioned' by the pro-IPKF Tamil militant groups. In fact some of these vehicles requisitioned by the EPRLF and ENDLF are now operating near the IPKF camp in Palaly.
By the eastern calendar it is the year of the horse for those conversant with astrology. But for those in the north it certainly is the year of the Tigers.
Standing Committee of Tamil Speaking People (S.C.O.T.) Tamil New year Lunch & Raffle Sunday, 22nd April 1990 at 1 p.m. at Lola Jones Hall Tooting Leisure Centre
Greaves Place, off Garratt Lane London SW17 ONE
For tickets & information please contact
The Treasurer, SCOT 107 Coleman Court Kimber Road London SW18 4PB. Tel: 01-8709897
Jaffna Hindu College Old Boys' Association (U.K. Branch) The College Centenary Celebrations
are to be held on Saturday, 9th June 1990 from 6 p.m. onwards at Lola Jones Hall Tooting Leisure Centre Greaves Place, off Garratt Lane London SW17 ONE
For further details contact:
T.S. Perinpanathan or K. Chevveal 61 Hawkesfield Rd 91 Trinity Road
London SE232TN Southall
Middx UB1 1 ER e: O1-291 2679 Te: O1-843 O427
(Residence)
O1-8439974
(Office)

Page 19
15 MARCH 1990
"We will support LT
- W. Balakumar Of EDF
He is friendly, soft-spoken, straight-forward and does not have the looks of a militant. Welupillai Balakumar is general secretary of the Eelavar Democratic Front (EDF), formerly known as EROS. It was a militant group which was on the Tigers' side on certain matters but fell foul of the Tigers after it got 13 seats in the Sri Lankan parliament.
Today, the "fence-sitters" are mending fences with the Tiger B. Balakumar was in Madras to talk with Chief Minister M. Karunanidhi. THE WEEK met him at his hotel. Excerpts from the interview:
QUESTION: What are the ground real
tres now that the IPKF is withdrawing?
ANSWER: It's a fast-developing scenario, People thought there would be bloodshed in a clash between the Tigers and the EPRLF, but that didn't happen. Because the EPRLF cadres' morale has hit the rock bottom and, in a way, IPKF itself wasn't keen to back the EPRLF on this count. Today, the minute the IPKF moves out, the Tigers take charge. It's happening so fast and although their presence is moderate, the Tigers are the undisputed bosses of the place. They have taken charge of the north, the east
and central areas. And this is the first time
this has happened,
What does the EDF foresee?
Now that the EPRLF has lost its roots and base, it will become totally irrelevant.
Since the dialogue between the Tigers and
the Sri Lankan government is going on smoothly, the Tigers may get more powers. If the Lankan government tries to cheat us again, then all of us will restart the strug
Continued From Page 15
litha attempted to leave the House. It was here that the DMK’s Durai Murugan tried to stop her and pulled at her Sari as if he was trying to strip her. By now, Jayalalitha had fallen om the floor and was struggling to get up. It took a hard chop on Murugan's wrist (deli
wered by the doughty. Thirunavukkar
asu) and a few shoves to set her free". A visibly shaken and sobbing Jayalalitha, her hair dishevelled, a part of her Salee toll, Was escorted out of the House. Admitted to a private hospital with injuries on her head, right arm, back and knee, she declared in characteristic extravagant terms that there was a plot to kill her in the Assembly itself,
i.Just before the fracas began when Mr. Karunanidhi was on his feet Ms. Jayalalitha also stood up and started reading out from a prepared text. A provoked Chief Minister covered the mike with his hand and had said: "Go and tell that to Shoban Babu'. Jayalalitha was reportedly taken aback, but continued to read her text, and the C.M. had repeated that remark. Now who was that Shoban Babu. If not many people know who Shoban Babu is, how many know that Ms. Jayala
gle. I think the LTTE eventualities.
Ага уош convince |goverпптепt's silпсағ President Premad: convinced of what he settle the Tamil prol establish his own pos able to check Indian Lers and use the pea more foreign aid. Th fills.
Now that the Tiger, | have they bвgшл fo enterprise as politici, I think the two-yea IPKF has made them confident about their diplomacy they have E the Lankan goverthr representatives. At th ly they are at the str.
The FDF has be sffers". Mow yolu varı and makg peace. Are fTrIfsh yoLu foo?
Our biggest Ilistake We were at the mory Wę lost ower IOC) cai years. We antagonis: TO WEes. Nywy we have arid stand and wo wa Tigers,
Did your people r out? Do they feel saf People were expect forces to hit back at th left. That is why they w
litha has an 18-yea
While it is not alw credibility to all the libellous features it language periodical latest issue of the "Nakkeeran" (7 Ma published a cover st many people sit up. factual details, tapo m too much of evid photostat of a letter, According to the "N: daughter was born
Telugu actor Shoba ted hospital in Nu Madras in January bama Wedavalli (W actual birth name nother Sandhiya), t at the age of two t family friends in New the Jalals. There w, little Shobana used ycar visits to see her ras and Hyderabad. tacts between Iloth became infrequent
got involved in poli affairs that Shobana been resenting. In a

ΤΕ'
is prepared for both
of flag Sri Larki ty? Sa seems to be quite is doing and wants () lem. It will not only tiun, he will also be influence in our matceful situation to get at is what he wants
I have gone political, show плаtшгfty and
s? struggle against the mature and they feel goals. Just see the mployed in talking to ment and to Indian e same time, militari ingest point ever.
Pr Gher EG "FC f to talk to the Tigers you afraid shaft will
! was to give up arms; Cos all armed groups.
od the LTTE by nur "eviewed ouт progre88 it to explain it to the
pally want the IPKF E WIDLJI E IPME
ing the Sri Lankan em the day the IPKF vished fur sume IPKF
r-old daughter?
ays safe to attach gossipy, sometimes hat sonne Tamilshore carry, the political weeklyrch 1990)] — has bry that has made
It has too many any photographs, ince, including a
to be disbelieved. ikkeeran' story, a to Jayalalitha by i Babu in a repuLingambakkam in 1972. Mamed Sho2davalli was the
of Jayalalitha's he child was sent Q R Shoban Babu's w Jersey, U.S.A. - "as a time when
to make once-a- parents at MadBut personal coner and daughter after Jayalalitha tics - a state of
appears to hawe
letter written to
TAMILITES 19
sections to stay on. But once they got to known the LTTE's mind on the IPKF-that it must leave - they fell in line. However, what is most important is that the Lankan forces have stayed in their barracks, The Tigers get the credit for that:
So you hawe na good word for the IPKF and what they did for you?
The IPKF jawans' life there has been one big tragedy. There wasn't a single farewell function in Jaffna, We, as militants, feel sorry for them. But then, let them ask: whose war were they fighting? You must have an inquiry on this whole IPKF exercise.
What role would you expect India foplay hereffer?
India must make a critical review of his issue and correct its drawbacks and develop sincere interests with the Tamils,
Ig frg EFFLFrue Løver?
The writing is on the wall. But the EPRLF does not seem to be seeing it. It does not want to resign from the government but it has no option,
But with the LTTE Intent on confesting the poly, will EDF challenge if?
All groups can contest the poll. But they can't win because only the LTTE will get the support for the people, We will not oppose it. For we are not keen to contest the polls again.
Buf Prabhakararseers to be angry with
иић - sfag dres in the last two " at your party has done stan ing fo
India and confesting the fast pos.
We failed after basing our futu Te on India's calculation. We earned the LTTE's wrath. Why didn't you join us to fight the IPKF - that's what Prabhakaran asked us. We hope to meet him soon. He may be willing to listen to us and accept us, but not the other groups, - Wincent D'Souza. The Week - Mar, f, 990)
an unidentified "uncle' in English (a photostat of which the magazine has reproduced) Shobana writes; (referring to her mother whom she calls 'AmuIna") "... Did you see her recently? From photographs I find that she is becoming more and more fatty like Grandma. What is she doing in politics ... I look forward every year to come there and stay. The stay at Hyderabad is always good. Dad is so kind... How I wish I could be at Madras itself. I hate all this non sense. . .". Well, that letter was written some years ago. Shobana is now eighteen and is back in Hyderabad, and there are marriage plans being made for her, reports the journal quoting informed sources.
Obviously, Jayalalitha was never able to live down this past emotional entanglement, Could this provide a clue to her temperament and possibly a subconscious proclivity to subject her. self to punishment? Do troubles never leave her alone, or does she herself court trouble? While that may be a psychosomatic question, what is significant is that whatever Ms. Jayalalitha does has a bearing on the politics of sixty million people! Which interests all of us,

Page 20
20“ TAW "TIMES"
A” لمحة
HINDIAN:
We invite you to the Food, Ambience that makes our Islan
– Aparadise Self-service Sunday E6 95 Buffet of over 15 dishes O (ever changing)
TRY US ONCE - You will be there every week
&
a taste of paradise
67a SYDENHAMROADSE26
RESERVATIONS
š, iahanidir
Ο1-676 8641
Direct Flights, London - Madras, £490 Return
For Personal and Reliable Service Please Contact
P. SPRINI VASAN
ARM TRAVEL 110 Merton High Street London SW19 1BD
el: O1-545 O796/8 and
O1-679 1952/3 Mobile PhOne: 0860 3697.35 Fax: 01-679 4960
We Accept All Major Credit Cards
ARM INSURANCE Proudly Announces the Opening of ARM TRAVEL
Best Fares on Airlanka, to all its Destinations and Discounted Tickets on all Major Airlines to Other Destinations
ARLANKA London - Colombo - Sydney/Melbourne £710 Return BRITISH AIRWAYS
T
 
 
 
 
 
 
 

FARCH 1990
MOTOR INSURANCE
Nobody looks harder to find you a competitive quote
MORTGAGES ARRANGED 100 p.c. MORTGAGES AVAILABLE FIRST TIME BUYERS WELCOME
COMPETITIVE QUOTATIONS ON
* Home COntents in Suran Ce * Life COver
灾
Pension policies
We pride ourselves on personal Service
Contact
J. KU L E N D R A N
"Beddington Insurance
Services (Wimbledon) Ltd.
157A Hartfield Road, Wimbledon, LONDON SM/1937J
Telephone: 01-5435181
At , : à LA GRoTTe BéNé.
, JA PRlé Pour voUS
f ノ
S.
"iਵੇ"। 1990 zîn
LOURDES PGRMAGES
3 DATESTO CHOOSE FROM
PILGRIMAGE DATES May 25-29 July 20-24 August 24-28
A129.50
Inclusive cost per person to LOURDES
DAY ONE: Assemble at the Asian Chaplaincy. With Mass at 10a-T To France wia Dover Evening Rosary and film
DAY Two: Arrive in Lourdes at 1030am Lunch visit to the Grotto area. Mass Supper at 715pm. with Rosary and Candlelight Procession at 9pm
DAY THREE: At 9am. International Mass. Assemble at 10.30am in front of St Michael's Gate for group photo Lunch at 100pm Stations of the Cross, Supper at 7pm. with Rosary and Candlelight Procession at 9pm
DAY Four: Mass at the Grotto 9.30am Lunch at 12 noon, with visit to Baths at 130pm. and Procession and Benediction of the Sick at 4.30pm. Supper at 6pm, followed by departure for Paris
DAY Five: Arrive Paris at 6am. Brief sightseeing trip. ther Mass at 830arn in the Miraculous Medal Chapel 10am departure for Calais, and affive back in Londor at approx. 7pm
Time is at your disposal to pay a visit to the Crypt and to attend the Peritential rite
A priest will accompany you on the pilgrimage
For further details contact Asian Chaplaincy,
48 Gt. Peter St., London SW1 P 2HA. Tel: 01-222 2895.

Page 21
15 MARCH 1990
K. Jeganathan - An Appreciation
Mr. K. Jeganathan, Chief Human Rights Officer, Nova Scotia, Canada passed away on 11th February after a prolonged illness which left him paralysed for over 18 months. He was 58 years old.
He graduated from the University of Ceylon (as it was then known) in 1956 and went on to Law College where he qualified as an Attorney. He practiced criminal law for 9 years in Sri Lanka before migrating in 1972 to Canada where he joined the Human Rights Commission.
Tamil Orphans Trust
Vasuki Sriskandarajah
The Tamil Orphans Trust, a U.K. registered charity presents a Variety Entertainment at the Brent Town Hall, Wembley, Middx. on Saturday, 28th April 1990 to help the orphaned Tamil children in Sri Lanka in urgent need of Support.
A mong the various items is a Bharatha Natyam recital by Kumari Vasuki (daughter of Dr. & Mrs. Sriskandarajah of New Malden) with live orchestra and Nattuvangam performed by the Maestro from AMadras Adayar Sri Ramarao, brother of Padmasri Adayar Laxmanan.
The programme also includes a vocal recital by "Eelathu Seergazhi' Sri M. Yogeswaran, Violin Solo by Sivashankar Sivapragasapillai, Vocal & Veena by sidents of Srimathi Sivasakthi Sivanesan, Aruthangam & Ganjira by students of Sri R. Baasri and Violin by students of Srimathi Dr. Laumi Jeyan.
Jega was a man of 7tegrity. He had a gre of which he had a g, objective approach to he Combined With an mind, proved to be vocation he eventually not for his illness, he w Canada at the Sittings Commission in Genev
As a person he ens, most people aspire achieve. He was an endowed with both wit well informed and bril who could hold his o without the slightest Those that know him v impish humour which likeable and welcome The most remarkabl general demeanour W malice towards any ( emerged as an except Chosen field and a truSI his private life.
To those of us, his fr away removed a sheet To his wife Sunda, particularly during his p shining example for T loss must be irreparab consolation can assuag
UN
by Professor Kop
Unity is a uniquely sane, h, Born when genuine liberty
Unity is an oiled machine W Needing each one of the fiOrients,
Unity is a delicate bloom d Of selfishness, power-hunge Unity is 'Give and Take, For 'live and Let Live', 'Lov magnanimity.
Unity is compassion, consi The will to live and sink or SW,
Although Unity is what somer
- When they're reallythinkingo!
Unity is not merely for othe But firstly for our very selves,
University Endowed Chair in
The University Grants Lanka has approved th endowed Chair in Sa University of Jaffna.
Largely through con Nadarajah, a well wis Devasthanam, the M Development and Trust, a sum of Rs 750, collected for the purpo, salaries and estimated ture a further sum of Rs set up this Chair.
The University addre funds to philanthropis followers of the Saiva living abroad. Cheques remittances may be d Bursar, University of Jafna.
 
 

TAMIL TIMES 21
2xceptional intellectual at thirst for knowledge eat fund himself. His complex issues which incisive and analytical a great asset in the Chose for himself. If ould have represented of the Human Rights ፵ irገ 1988.
rined the traits which to but never quite engaging personality and Charm. He was a liant Conversationalist wn in any discussion trace of arrogance. vill al SO remember the made him such a visitor in One's home. 2 feature about his as that he bore no bne. AS a reSult, he ional Conciliator in his ed and Warm friend in
iends, Jega's passing anchor from Our lives. ri, whose devotion prolonged illness, is a amil womanhood, the le which no words of e.
- C. Kathfresan
Y
Ian Mahadeva
uman quality oves and weds equality.
fith varied Components m to function even for
astroyed by the heat I, disCrimination, deceit.
get and Forgive', and pity e thy Neighbour, and
leration, kindness, m togetherandoneness.
naysay they have in mind Selfish goals of every kind
r men to be preached, in Our lives to be reached
of Jaffna Saiva Siddhanta
! Commission in Sri e establishment of an iva Siddhanta at the
ributions from Mr. V. her, Sri Durga Devi inistry of Regional he Parameshwara 000 has already been e. in View of revised increases in expendi750,000 is required to
sses this appeal for S, well wishers and Siddhanta philosophy and other forms of awn payable to the Jafna, Thirunelvely,
MARRAGE BREAKDOWN2
Matrimonial Matters Handled in Extreme Confidence
Also: k Immigration & Nationality k Applications for Citizenship
Applications for Asylum
- Visa Extensions
Appeals against deportation
** Powers of Attorney for
yOur properties in Sri Lanka
k k Purchase of houses, shops nursing homes in U.K.
In Our New Premises at
727B London Road, Thornton Heath, Surrey CR7 6AU Telephone: 01-689 7503 (2 lines)
O1-683 2645 DX 5951 Thornton Heath FAX 01-683 2645

Page 22
22 TAMITMES
CLASSIFIED ADS
First 20 Words ach additional Word 60E Charge for Box No. 3.5
(Wat 15% extra)
Prepayment essential The Advertisement Manager, Tamil Times Ltd, PO Box 121,
Sutton, Surrey SM 3T
Pone 01-644 0972
MATRIMONAL
Uncle seeks bride for Jaffna Hindu engineer (First class & Ph.D), 32, from professional family. M 366 c/o Tamil Times. Brother seeks partner for pretty, accomplished, English educated sister, 34, Jaffna divorcee without children, employed in Colombo firm, possessing Colombo house and other assets. Divorcees, widowers without children considered. Write with horoscope. M 367 C/o lami TimeS.
Jaffna Hindu sister seeks bride for brother, 29, second year polytec (Electrical engineering) student, Norway, Mars afflicted. Girl outside Sri Lanka preferable. Reply with horoscope. M 368 c/o Tamil Times. Doctor, youngish, 52, widower, no children, practising and settled in U.K., seeks partner, professional, attractive lady, 30-36. Send photograph. M369 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu doctor, U.K. resident, seeks professionally qualified partner for attractive, well accomplished daughter, 23, final year degree student. Reply with photo and horoscope. M370 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu mother seeks bride for qualified engineer, 36, working in London. Reply with photo, horoscope to M 371 c/o Tamil Times. Sister seeks Hindu Tamil bride in U.K., 24-28 years, about 5' 3", slim, fair; for handsome electronic engineer, 33, permanent resident. Horoscope, photograph to M 372 c/o Tamil Tines. Sri Lankan Tamil Hindu parents seek fair, attractive, partner under 26 for son, 29, British citizen, U.K. civil servant. Reply with photo, horoscope, details. M 373 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu parents seek professionally qualified partner for daughter, 28+, now in London doing stage 3, CIMA, Mars afflicted. Reply with horoscope. M 374 c/o Tamil Times. Parents seek tall, fair, good looking, professionally qualified girl, for their handsome son, Jaffna Hindu, 30, Ph.D. qualified, Australian citizen, holding high ranking position. Reply M 375 C/O Iarnii line.S.
Tamil Christian parents seek qualified partner for lawyer daughter, 27, permanent resident, Canada. Reply with photo. M 376 c/o Tamil Times.
Hindu Jaffna parents seek fair bride about 22 years, preferably music interested for son, 27, computer programmer, London. 5, Horoscope, details to M377 c/o Tamil Times.
Jaffna Hindu parents seek professional for daughter, fair, attractive, 24, 5'5", in good employment, London. Horoscope, details to M 378 c/o Tamil Times.
WEDDIN
We congratulate the their recent marriage Devakumar son of the and Mrs. Flora Devas Road, Ormond, Vic. Dhayanthi daughter Kanagarajah of 11, é Hill, Vic. 3128, Austra Murrumbeena. On 10.
Farindran sor of Mr. nian of 129 Welbec. Middx. and Vasanthi, Shanmugarajah of 2 Harrow, Middx. at Queensway, london
OBTU
Pomnambalam San CEO, Ceylon Nationa Director, C.T.B. Com Lecturer, Aquinas a President, Colombo
husband of ManOnn dramohan, Dr. Asok Manoharan, Maher Jeyanthi Suthanthira dran (both of Australi singam (Maviddapur Nadarasa (Amparai, on 18.2.90 in Los Ang tion took place acco 21st in Los Angeles. Tarzana, CA 91 356,
Katiravelpillai Saba Road, Kantharmadan tant Commissioner, u na; Zonal Manager, Manager, Merchant na; President, Bagaw Samithi, Jaffna; belc nambikai father of N Dr. Arulkumar (Sin Gnanakumar (both o mar (U.K.); father-inGayathri, Jeyaranee, grandfather of Ramya kantha, Ruban, Withy sed away after an ut On 2O2.90 - 3 Sai Middx. TW3 2LH, U.
 
 
 

SMARCH.ggo
)
IGBELS
following couples on
a late Mr. Devasagayam agayam of 1/23 Lillimur 3163, Australia and of Mr. & Mrs. H.R. 51-53 Bank Street, Box lia at St Peter's Church, 3.90. & Mrs. T. Balasubramak Road, West Harrow, daughter of Mr & Mrs A. 24 Tintern Way, West Porchester Centre, MV2 Orn 7.3.90.
ARIES
garapillai (76) Former | Chamber of industries; missioner, Motor Traffic, nd Technical Colleges; Tamil Sangam, beloved ani; father of Dr. Chanan, Dr. Nagendran, Dr. dran (all of U.S.A.), aj and Manohari Jeyena); brother of Mrs Veeraam, Sri Lanka) and Dr. Sri Lanka), passed away Jeles, California. Cremairding to Hindu rites on — 5220 Bothwell! Road, U.S.A.
ratnam (74) of Palam , Jaffna, formerly AssisAgrarian Services, JaffPaddy Marketing Board; Finance Company, Jaffan Sri Sathya Sai Seva oved husband of GnaVanthakumar (Canada), gapore), Ratnakumar, f Canada) and Sreekulaw of Dr. Senthiiselvi, Sivagouri and Sureshnii t, Arathi, Shankari, Nishva, and Yathelesa; pastimely accident in U.K. dra Close, Hounslow, «. Tel 01-893 4312.
Chinniah Nagiah (57) Senior Sales Engineer, Colombo Commercial Company, son of the late Mr. & Mrs. M. Chinniah, beloved husband of Saratha, father of Balashankar, Shanthini (both of U.K.), Kumaran (Sri Lanka), brother of Mrs Nageswary Rajasingham, Dr. Shanmuganathan (both of Sri Lanka); son-in-law of Mr. & Mrs. S. Arunasalam (Sri Lanka); brother-in-law of Anandarajah (Canada), Dr. Mahendrarajah (U.K.) and Mrs Saroja Nachchinarkinnian (Sri Lanka) passed away in Madras on 13.2.90 and was cremated in Colombo - 3A Bambalapitiya Flats, Colombo 4.
FORTHCOMING EVENTS
March 30 7.00 p.m. to 2.00 a.m. Sri Lankan Society presents Cultural Evening, Dinner & Dance at HammerSmith Town Hall, London W6. For tickets Tel: Henry (LSBS) 01-490 2506 & Pradhaban 01-200 3822.
April 1 3.30 p.m. Novena at Asian Chaplaincy, 48 Great Peter Street, London SW1 P2HA. For details phone: 01-2222895.
April 3 7.00 p.m. Ravi Shankar with Yehudi Menuhin (Violin), Jean-Pierre Rampal (Flute), Marielle Nordmann (Harp), Alla Rakha (Tabla) at Royal Albert Hall, London SMV7. Tel 01-589 8212.
April 67.00 p.m. Jaffna Yogar Swami Guru Pooja at Shree Ghanapathy Temple, Effra Road, London SW19.
April 20 7.45 p.m. Bharatanatyam by Srikala Narasimhan with live music by troupe from India, at Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W14. Tel: O1-381 3O36/4608.
April 215.00 to 11.00 p.m. Annual General Meeting & Dinner of Medical Institute of Tamils at Vale Farm Sports Centre, Watford Road, Sudbury, Middx. Interested Tamil doctors and dentists contact Organising Secretary, MIOT, Thamil House, 720 Romford Road, London E 126BT.
April 224.30 to 7.30 p.m. Cultural Evening of Bharatanatyam, instrumental & Vocal Music by Institute of Tamil Culture at Surbiton Assembly Rooms, Maple Road, Surbiton, Surrey. For tickets phone: 01-949 3012, Oil-399 7848.
April 226.00 p.m. Bharatanatyam by Chitra Visweswaran with musicians from india at Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W14. Tel: 01-381 3036/4608.
April 28 6.30 p.m. Annual Dinner of Catholic Association of Tamis at Riverdale Hall, Rinnell Street, London SE13. For tickets phone: 04743616OO.
April 28 6.30 p.m. Narthana Kalalaya & Natha Vidyalaya present Bharatanatyam and instrumental Music Recital at Camden Town Hall, London. For tickets and information phone: 01-968 7816 & Of -509 1263.
April 28 6.45 p.m. Tamil Orphans Trust presents Variety Performance at Brent Town Hall, Forty Lane, Wembley, Middx. For tickets and information. Tel: 01-422 0012 & O1-908 6221.

Page 23
15 MARCH 1990
CHITRA VIS
one of the finest exponents of Bharatanatyam ir
C
at the JOSiah MaSOn Le(
lické The Town Hall, Birr
at the Commor
The 6 Kumars, Box Office,
at the Midland Conferent
The M Mr. Pandya,
at the Midland Conferent A two-part programm
Bhai
The M
POND TRAVELS ܠܵ
3 Brigstock Parade,
Thornton Heath, Surrey CR47HW
A B T A Telephone: 01-684 2616
FaΧ. Ο 1-665 5567
FOR CHEAPEST FARES
A few of Our Return fares
VX4 London Road,
NEW YORK from 149 TORONTO from 149 COLOMEBO from 355 BOMBAY from 355 MELBOURNE from 649
Just atelephone Call tous Will saveyOur Time and Money
Please ring us on
O1-684. 2616
( VISA MoRR
8 C
 

TAM TIMES 23
WESWARAN
India today appearing with musicians from India
Saturday 31st March 1990, 7 p.m. ture Theatre, Chamberlain Square, Central Library, Birmingham is available in advance from box offices at - ningham, Birmingham Hippodrome & Alexandra Theatre,
For details and tickets contact - The Central Library, Tel: 021235 2868
Friday 6th April 1990, 7 p.m. - wealth Institute, Kensington High Street, London W8
Tickets available from - Meenakshi - Telephone 01-590 1282 285 High Street North, London E12, Tel: 01-471 5742 COmmOnWealth Institute, Tel: O1-6O34535 Ex 209
Saturday, 7th April 1990, 7 p.m. e Centre, U.K. House, off Lee Circle, St. James Street, Leicester
Tickets available in advance from - Midland Conference Centre, Tel: 0533.538036 “Duka Ya Tambu, 22 Loughborough Road, Leicester
Tel 0533 661062
Sunday, 8th April 1990, 7 p.m. ce Centre, U.K. House, off Lee Circle, St James Street, Leicester
e of Santoor Recital by R. Visweswaran to be followed by rata Natyam by Kum. Srikala Narasimhan
Tickets available in advance from - fidland Conference Centre, Tel: 0533.538036
(FIMBRA) P. SRINIVASAN IT)
INSURANCE, MORTGAGE & PENSION SPECIALIST
“Suhantham’
Abbots Lane REMEMBER, 1524 London Rod Kenley INDEPENDENT ADVICE IS London SW164EU Surrey CR25JB BEST ADVICE O1-679 1952/3
O1-66O 5692 O860 3697.35 FAX: 01-679 4960
Remortgages & Mortgages
Non Status - Self Certification
Fixed - Stabiliser Stabilised Rate 11.49% as Long as You Want
Lou Start - Deferred Interest Super Low Start from 7.95%
Choice of Payment 10%, 11% or 12%
Interest Holiday Upto One Year
Budget Facility For First 5 Years) Available for House Purchase or Remortgages for any Purpose
Your Home is at Risk if you do not Keep Up Repayments on a Mortgage or Other Loan Secured On it.
BUSINESSFINANCE - PERSONALPLANNING-HOUSE- LIFE-MOTOR - SHOP- GENERAL

Page 24
GLEN CARR
| 4 | - | - V o|í Ve||Ple
Le GEIIIe -7410 379
---- - ) - 22)
International Sea and Airfreig
We are pleased to announ Modern Warehouse Wii
Parking.
All Packing/Storing under one ro Modern Cash & Carry to purcha Open on Sundays from 12.00 p.m.
:
Fortnightly ship Regular Shipments to oth Personal effects, Household goo Shipping to Toronto, Melbour for a Limited Period of £25 per Tea
We supply WAT FREE Tr(
Electrical goods,
Highly experienced personnel av
WE COLLECT - W.
We offer speedy un
cargo at competitiv other World W.
TE
Economical Air Fares to Colombo
WE OFFER YOU THE OPPORTU AJMAN, ABUDHABI with or to do your shopping and arrar
Special Fare: London - Colom
– ARE SALES AC
 
 
 
 

ERS LIMITED ||
-
ay Action London WE ORIG Oil-790535, D473E |-te: 97955 (c|-րca (G
ht Forwarders - Travel Agents
e at We hawe moWedi into a
h the following facilities:
of. je all your goods at competitive prices.
to 4.00 р.пn.
ments to Sri Lanka
er World Wide destinations ds, Vehicles and other machinerys. he, Sydney, Perth, - Special Offer
Chest for a Minimum of 2 Tea Chests
opicalised Fridges, Freezers TW's Video hi-fi etc.
ilable to advice on Electronic goods
E PACK - WE NSURE
EGT
nied baggage and commercial brates to Colombo and ide destinations.
AVEL und all other World Wide destinations. NITY TO WISIT DUBAI, SHARJAH,
WISAS obtained for pleasure ge shipment to Colombo from Dubai.
э — МеІbourne/Sydney Е710 Retшrn
NIS EOR AIR LANIKA