கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1990.07

Page 1
| Tani
| vol X No8 ssN 0266-4488 15
Parts of Jaffna town have been flattened by aerial bor
Residents Fee as .
O A Massa
India Repeats Concern
LTTE. Leader Seeks Indian Support
A VITIT DISSE
 

M
2 جنبع bardment by the Air Force
Force Bombs Jaffna
re in Madras
A Refugee influx
A TULIFCas For Coaseiro
Revenge Kings

Page 2
2 TAMIL TIMES
Baadsgs
Book with the exp AIR LANKA- the from £450 - London
PLUS SOME VERY SPECIAL OFFE
Enjoy a free buffet n Ran Malu Restaur Hotel Lanka Ober( seafood of Sri Lí Indian and Chi
PLU
If required a night's stay at the garden res.
This exclusive offer incluc use of the Hotel’s rei
Also for all your other ne Colombo Office who will offer you
For bookings, telephone: 071-2297
ܠܽ VX4 A BT A
Paradise s
is al-alt is ea iad i
284 Westbourne Park R

15 JULY 1990
ri Lankā
erts and fly with
Paradise Airline - Colombo - London
RS FOR OUR CLIENTS ONLY:-
heal at the famous ant in the 5-Star Dispecialising in anka as well as nese cuisine.
S
the Pegasus Reef Hotel - )rt by the Sea. es breakfast and the free reational facilities.
ds you may contact Our he friendliest service at all times.
86 (4 lines) 071-2299631 (6 lines)
来
ri Lankā
ld London Will EH

Page 3
15 JULY 1990
CONTENTS
Jaffna Town residents flee bombs. . . . . . 4 Revenge killings as war escalates. . . . . . 5 ISS ANNUA TULFCalls forceasefire and UNmonitoring...6 Ս
UK/India/Sri The No-win War. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 All other cc A Massacre in Madras. . . . . . . . . . . . . . . 9 Pui
TAM From the War Front. . . . . . . . . . . . . . . . 10 P. Views expressed by contributors are not necessarily SUTTON, those of the editor or the publishers. UNIT Phone
A WAR WIT
"There is no question of the government calling ceasefire. When we fight, we fight to the end. T winner takes the lot, said the hawkish Sri Lankan Sta Minister for Defence, Mr. Ranjan Wijeratne at a rece press conference in Colombo. Even if one were disregard the Minister's lexicon of a gambler in rega to a human tragedy that is being enacted in the islal today, what is manifestly clear from the day t government and the LTTE declared 'all-out war' ( each other is that the real losers are the peopl particularly those of the North-East, and they are takit the lot now.
Nearly 400,000 people have already been displace and have become refugees. Despite attempts by th gunboats of the Sri Lankan Navy to prevent the escape, over 30,000 Tamils, women and children, th old and the sick, have taken to the boat again and fle to South India. The island of Mannar was severed fro the mainland when the Tigers blew up the Mann: Causeway and, on the basis of the Defence Ministry own statement, over 35,000 people are marooned C the island of Mannar without food, medical and sanita facilities.
The government claims that its forces have di lodged the LTTE from such towns as Ampare Batticaloa, Trincomalee, Mullaitivu, Vavuniya an Mannar. But the fact is that the majority of the civilia population from these areas has fled from their home and become refugees. They are suffering without foc and other essential facilities. The towns are more ( less deserted and denuded of their people. In certa. towns, hundreds of homes and shops have been put the torch by advancing government forces. In additic to the army, the dreaded death squads of the Speci Task Force have been moved into the Tamil area where they are committing the barbarous atrocities f which they became notorious in the recent past in th south of the island - hacking, shooting and burnin people in the most brutal and indiscriminate manne Burning bodies, mutilated and severed bodies - heac Without bodies and bodies without heads - an disappearances' are becoming commonplace in th towns of the North-East.
Instead of making efforts to get their erstwhi negotiating partners of the LTTE to lift the siege enable the trapped service personnel to be freed fro the northern Jaffna Fort, the government has bee engaged in launching a relentless barrage of aeri bombardment of the Jaffna town and its enviror causing hundreds of casualties and forcing thousanc of residents to evacuate from their homes. Helicopte gunships and attack aircraft indiscriminately strafe an bomb wreaking havoc upon the city and its people.
 

TAM TIMES 3
CONTENTS
Media reports on the War in the N-E. . . . 12
\ 0266-4.488 The Value of Dissent. . . . . . . . . . . . . . . 18
SUBSCRIPTION North-East PC dissolved. . . . . . . . . . . . 21 A.I. on killings and disappearances. . . .22 lished by 35,000 refugees pour into North. . . . . . . 24 . Yಜ್ಜಿ!TD Peri Sundaram - A Tribute... . . , . . . . . . 26
URREY SM1 3 TD ED KINGDOM
The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
081-644 0972
AVENGEANCE
}e fe [ገ† fO ”Gi ld
e
)Iገ е, 1ց
d
Θ. ir
e d
ገገ
Rr 's
ዘገ у
their bombing campaign, the airforce has been dropping lethal 'barrel bombs' - metal caskets loaded with liquid chemical substances fitted with incendiary devices - that cause ferocious fires when they hit the ground resulting in widespread civilian casualties and destruction of property. Although the LTTE cadres fire their rocket propelled grenades, rockets and machine guns from the back of mobile pick-up vehicles, the conduct of the airforce resorting to bomb and blast private and public buildings - including homes, Schools, Convents, Churches and libraries - located far removed from the vicinity of the besieged Fort is Something inexplicable, unless the government and its forces have decided to punish and exact revenge from the whole of the civilian Tamil community. The Jaffna peninsula remains completely cut-off from the rest of the island without transport, postal and telecommunications facilities. People from other parts of the island and elsewhere who found themselves in the peninsula from day one of the outbreak of the 'war' continue to remain trapped and unable to get out.
An undeclared virtual economic blockade has brought the people of the North-East to the point of near-starvation.
What is taking place in reality is a repeat of the pre-1987 (prior to the Indo-Sri Lanka Agreement) Scenario with a vengeance - putting into practice a plan to effect a military solution with callous and criminal disregard for the plight and suffering of the civilian population. A National Defence Fund calling for contributions to the "war effort' has been set up and a jingoistic call to all patriots' to join the armed forces has resulted in Sinhala young men queuing up in their thousands in Colombo. All the Chauvinist forces and traditional enemies of a negotiated settlement of the ethnic problem on the basis of the acceptance of the legitimate rights and aspirations of the Tamil speaking people are regrouping in a renewed effort to 'save the motherland Diabolical noves are afoot to Subvert and deny even the limited gains that the Tamil people have achieved through years of struggle and suffering and as a consequence of the Indo-Sri Lanka Agreement of
July 1987. The Provincial Council Amendment Act enacted after the outbreak of the Current war ennobles the Provincial Governor - an appointee of the President - with arbitrary powers to disqualify and unseat elected members of the Councils. Already plans are being discussed to bifurcate the presently merged North-East Province.
This being the tragic and brutal reality, the claim of the government that this war is against the LTTE and not the Tamil community' rings transparently hollow, disgustingly hypocritical, palpably false and demonstrably dishonest.

Page 4
4 TAMIL TIMES
Residents Flee as Air Force Bombs Jaf
JAFFNA, June 28 — Sri Lankan Air Force bombers have left the main street of Jaffna in ruins. Parts of the northern town have been levelled.
Between bombing runs residents rush to salvage food and medicine from collapsed, burning buildings.
Tamil and Moslem shopkeepers dart across intersections and come under fire from some of the 225 soldiers and policemen who have been pinned down for two weeks by Tamil separatist rebels in a sixteenth-century Dutch fort.
More than 600 people have died since the rebel Liberation Tigers of Tamil Eelam began attacking army camps and police stations on June 11. Jaffna's people have been loading belongings onto oxcarts and farm tractors to flee pitched battles in which Sri Lankan forces and Tigers are fighting for control of the town of 130,000.
But there are few escape routes because Jaffna is on a narrow peninsula on Sri Lanka's northern tip. A ferry carries a group of refugees from the town to land across a lagoon.
The air force, in an attempt to dislodge rebels from positions around the besieged Fort has levelled parts of Jaffna, Sri Lanka's main northern town.
Three Sia Marchetti aircraft with helicopter cover dropped highexplosive and incendiary bombs on commercial and residential areas in a series of raids this week. Hundreds of buildings were damaged, including an orphanage and a convent. “Where can we run to? We will be found by the bombers wherever we hide', said a resident.
The air force had dropped leaflets asking residents to vacate the area around the Fort.
By night, helicopters circle above the darkened city, spray unseen targets with 50-calibre machine-gun fire and drop bombs onto the frightened town.
But casualties are relatively light, because people have dug bunkers beneath most homes, schools and temples. At the first sound of firing families turn off the lights and go underground.
The Tigers who patrol Jaffna, their -northern stronghold, answer the helicopter fire with fire from truckmounted machine guns and with rocket-propelled grenades.
The Tigers have kept the 225 soldiers and policemen trapped in the army camp at the Fort for 17 days despite aerial and artillery attacks by government forces.
A suicide attack on the Fort by a lone Tiger fighter last week failed. He was killed at the wheel of a truck
loaded with explosi reached his target.
The International R. na said people were in of medicine. That inclu people in a hospital Peninsula at Vaddar Red Cross was negot government to bring in
People have been fol in Jaffna to buy rice. cans of hoarded petrol for ten times the norm
Fuel, food and medic supply in other parts Omantai, north of Vav pleaded recently with drive three wounded hospital 25 miles (15 k
They were victims o helicopter attack on a camp. The machine g any of the people hidin but a doctor had to re from an eight-year-old neck without anaesthe
“EROS Cа Ceasefire á
The Eelam Revolutio) tion of Students (ERO the largest Tamil Group, has written t Premadasa urging hii ceasefire and resume Tigers with a view problem through consu SeSS.
The group has als President of a decision liament during the fi month in protest ag ernments's failure to h a ceasefire.
In the group's mem President copies of v released to the Press,
"The Government were engaged in a dia helpful for the Gove away the IPKF. The the peace for some ti gan picking up and 1 had begun to show ventures.
"Perhaps, the talks b ernment and the LTT erupted all of a sudde people have lost their few days. Lakhs of fa made refugees in the East.
No food has bee) those unfortunate pe fugee camps. There is communications, no e ter service connection pered with in Manna

p 15 JULY 1990
a TOWn
es before he
Cross in Jaff. mmediate need ed 95 wounded on the Jaffna arachchi. The ating with the drugs. ming long lines Men with jerry nave sold them al price. neare in short f the north. In aniya, refugees journalists to civilians to a m) away. f a Sri Lankan Tamil refugee uns didn't kill g in a stairwell, move shrapnel boy's face and Lic.
ls for
Talks
nary OrganisaS), which forms Parliamentary o President R. m to initiate a talks with the to settling the ltation and con
informed the
to boycott Parst week of the ainst the Goveed their call for
orandum to the hich had been it was stated.
and the LTTE logue. This was nment to send
people enjoyed ne. Tourism behe Government profits in many
etween the Govfailed; the war n. Thousands of lives in the last milies have been
North and the
distributed to sons in the reno transport. No :ctricity and wahave been tamThese facts we
gather are from the reports of the foreign correspondents in those areas.
"Most areas of Jaffna city have been bombed. There was helicopter strafing and indiscriminate killings of civilians'.
The group states: 'We spoke in Parliament urging and requesting the Government for another ceasefire. We also submitted a memorandum to Your Excellency as members of Parliament and from the position of a Political party. We regret that no action has been taken on our appeals'.
The memorandum further states:
"It is sickening to find ourselves in a situation where we are unable to help the very people whom we are supposed to represent in Parliament. We are beginning to wonder whether any useful purpose would be served in our continuing to be mere mute spectators in our helplessness. “We will have to re-assess our position in relation to the continuing situation'.
India Repeats Concern as Refugees Flood in
NEW DELHI, July 14 - The Government of India yesterday expressed its concern at the continuing clashes between the Sri Lankan troops and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in the island-nation's North Eastern Province.
This is the third time that India has expressed its anxiety since the armed clashes began on June 11.
A spokesman for the External Affairs Ministry said here this evening: "The government is concerned at the continuing reports of large scale civilian casualties in the fighting between the Sri Lankan Army and the LTTE.
He went on: "Our concern is heightened by the fact that this fighting is leading to a heavy influx of refugees into Tamil Nadu'.
The spokesman said that New Delhi would take up these matters with the Sri Lankan Government shortly.
He added that during the first 11 days of this month alone, more than 16,000 Sri Lankan Tamil refugees had fled their homeland and had arrived in Tamil Nadu for shelter.
SA CATTERING
for all occasions
Weddings fr Children's Parties *r Dinner Parties
For more information
Contact 08-647 9069
(Evenings & weekends only)

Page 5
5 JULY 1990
REVENGE KILLINGS AS WAR
Christopher Morris in Kalmu
A Tamil woman outside the temple in Kalmunai, weeping hysterically, displayed the remains of an identity card. It belonged to her son, Chandrikumar, aged 23, and had been found in the burnt out ruins of a shop. Residents said more than 30 bodies had been dumped there.
Other women crowded round, each with a photograph - "He is missing, this is my son, they have taken him away'.
On June 11, 11 Sri Lankan soldiers were ambushed and killed by Tamil Tigers on the roadjust outside Kalmunai, unleashing a fresh round of conflict. The war has now claimed more than 1,000 lives.
The police station in the town was attacked and many of those captured are believed to have been shot by the Tigers.
When the army moved into Kalmunai 10 days later, revenge was the order of the day. According to the townspeople, the advancing soldiers saluted at the place of the ambush, and then set about burning Tamil houses.
More than 70 men were taken into custody, and most are still missing. Bodies began to appear; six outside the hospital, including that of a Tamil
policeman rele fore they took lim colleagues
The arrests a dreds are said The army says detained imm knows where til
“They are tak now. All the T jungle. But wh complain, beco be killed oursel
The chairman mittee was abdu two sons have a
Anyone who Tigers seems t legitimate targ man pointed out had held talks w than a year.
Now Tamil ( paying for the ex protectors. Befor the Tigers loote houses and extor lim businessmen said: "I hate to th happened if the a
Further up the five burning bod
LTTE's LONDON LEADER APPEALS
NEW DELHI, July 2 - A Londonbased senior leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) today appealed to India to extend its "moral support' to Sri Lankan Tamils.
In a statement issued in London today, Major Kittu, alias Sathasivam K. Krishnakumar, said that he is issuing the appeal because LTTE wants India to play the role of a peace-maker in South Asia.
This is the first time since armed clashes broke out between the LTTE and the Sri Lankan security forces that a prominent LTTE leader has made such a statement, seeking India's help to diffuse the ethnic crisis in the troubled island.
Referring to the presence of the Indian Peace-Keeping Force (IPKF) in Sri Lanka for 32 months, Kittu decribed it as 'a bad dream that is over'. However, he declared: "We have always been friends and will be friends with India'.
Kittu, who is also a member of the Central Committee of LTTE's political organ, declared: "India must play the role of a peace-maker in the region and help us find a permanent solution to our problems.
He went on: natural and his support from In
Meanwhile, i. tion Congress-I India Anna Dra gam demande Front governm Vishwanath Pr: “the genocide C Lankan security
A 3-member Congress-I Pr Prime Minister the Singh gove. lous and letha conflict in the is
Vazhapadi K. dent of the Ta. Congress-I, accu responsibility a take 'appropriat safety and secur Lanka.
In a joint te members of pa the AIADMK, Government fo action to pre bombing on thi island.
 

ESCALATES
ed by the Tigers bes Sinhalese and Musvay. 2 continuing, and hunto have disappeared. releases most of those liately, but no one y are. ng in innocent people gers have fled to the at can we do? If we e prominent, we will es”, said a resident.
of the citizens' comcted last week and his so disappeared.
associated with the ) be regarded as a t, although, as one the government itself th the Tigers for more
ivilians seem to be cesses of their former e they left Kalmunai, d Muslim shops and ted money from Mush. A Muslim leader link what would have army hadn't arrived'.
coast, in Batticaloa, ties appeared on the
TO INDA
"In our struggle, it is toric that we look for dia”.
Madras, the opposiParty and its ally All tida Munnetra Kazha
that the National nt of Prime Minister tap Singh should stop Tamils' by the Sri forces.
'ommittee set up by sident and former Rajiv Gandhi blamed niment for being ‘calgic' in handling the und.
Ramamurthy, Presiil Nadu unit of the 2d Singh of 'shirking' said India should
steps to ensure the
y of the Tamils in Sri
gram to Singh, 15 ament belonging to lamed the Central not taking 'strong int indiscriminate Tamil areas in the
TAMIL TIMES 5
roadsides on Friday. Many residents interpret them as a warning.
People say they have already been told by the army that if they do not co-operate they will face the same fate
as the People's Liberation Front or JVP.
Thousands of people, including many civilians, were killed in southern Sri Lanka last year when the antigovernment rebellion, led by the JVP, was ruthlessly suppressed by security forces.
Just a few miles north of Batticaloa, the Tigers are still patrolling the roads in trucks with Tiger-striped camouf. lage. The area leader, known only as Karikalan, exuded a confidence shared by his teenage cohorts.
He said guerrilla warfare could continue for a long time. "This is becoming a people's movement, and they are ready to struggle for independence'.
The Tigers have also been indulging in their own forms of justice. Villagers, mostly Muslims, who welcomed the army as they passed through the area on the way to Batticaloa, are said to have been abducted and killed.
Revenge and reprisal seems to have become a way of life. A prominent citizen, too frightened to be identified, said nothing could be done to stop the cycle of killings. 'Absolutely nothing. We are at a loss. The people just try to survive'.
(The Guardian, 9.7.90)

Page 6
6 TAMIL TIMES
жиж
TULF CALLS FOR CEASEFIRE AND U.N. MONTORING
The Tamil United Liberation Front in a communique released to the media has called for a cessation of all hostilities in the North and East and “. . . . support the call for a UN or Commonwealth Peace Keeping Force to monitor and supervise such a cessation of hostilities'.
The communique states:
We are deeply disturbed and concerned by the outbreak of hostilities in the North and East. We have consistently opposed and totally reject a military solution to the national question. The civil war is brutal and cruel, causing incalculable suffering to thousands of displaced civilians. Many civilians and non-combatants have been killed as a result of aerial strafing and shelling.
There are alarming reports of disappearances, extra-judicial killings and mob-violence from Amparai, Trincomalee, Kalmunai, Pottuvil and Batticaloa towns. Hundreds of homes, shops and places of worship have been destroyed in the North and East and parts of Jaffna have been reduced to rubble.
We are equally shocked and outraged by reports of the killing of prisoners of war in callous disregard of the provisions of the Geneva Convention. We are disturbed that no medicine or food has been despatched to Jaffna since the outbreak of hostilities.
We are seriously concerned that reactionary and chauvinistic forces are calling for dismantling of the political arrangements for the resolution of the national question. We are particularly worried about threats in responsible circles for the renegings of solemn undertakings by the Government of Sri Lanka. Inflammatory speeches, news reports and articles are causing deep disquiet and insecurity amongst minorities, and are harmful to ethnic harmony. Immediate action is required to prevent further deterioration of this situation.
It further states: Parties to the conflict to respect the Geneva Convention with regard to internal conflicts, and to protect the rights of prisoners of war, and to avoid causing loss or injury to the civilian population.
We urge that urgent humanitarian assistance be directed towards all persons injured, and to ensure that food and medicine is despatched to refugees and to the affected areas. We urge utmost restraint on the part of all persons and groups and appeal that no measures or action be initiated to inflame ethnic passions or to otherwise prejudice ethnic harmony.
We call upon all political parties to renew their commitment to policies
and measures directec tecting the legitimal aspirations of Tamil sp
EPRLF CALL NDAN MED
MADRAS: The Eelam tionary Liberation Fron to the government of pressure on the Sri L. ment and the Libera Tamil Eelam so tha Tamils could be saved tion.
"The Tamils are no redeemed from this me, for hegemony. Instead danger of an entire ge wiped out', the EPRLF
In a statement, it sai an government itself that four lakh of peop refugees in the Tamil were dead bodies lying Kalmunai, Amparai, Ba niya, Mannar and Jaffr
Houses had been bur dying due to starvatic drinking water. Both ernment and the LTTE on establishing their ( they were not worri deaths of the Tamils.
The LTTE and Colo earlier argued that a pe could prevail only if the island, were now fighti
The government of organisations and pro should take all initiativ The government of In mediately prepare th talks.
ATTEMPTTO THE SINHALESE TAMILS” - E
The Eelam People’s Re beration Front in a charged that "there a "unite” the Sinhala pec Tamil people at a time politicians must get to all the people irrespect and religion to fight ag of terrorism, poverty cost-of-living.
The Press release party's new Secretarymachandran, said th military solution would hands of terrorists, in expenditure leading t rise in the cost-of-livin It added: "The ongoi North-East of the cou mination of the politic were made by the polit hitherto ruled Sri Lar tion of such crises th political cannot be ach "We are dismayed and

15 JULY 1990
towards pro
rights and ,
king people.
SFOR ATION ople's Revoluhas appealed ndia to exert nkan Governion Tigers of the island's rom annihila
going to be ningless quest there is the neration being said.
the Sri Lankhad admitted e had become areas. There on the roads at tticaloa, Vavua town. ht. People were in and lack of he island govwere only keen lominance and ed about the
mbo, who had rmanent peace IPKF left the ng each other.
India, political gressive forces "es to stop this. dia should imLe ground for
) UNITE
AGAINST PRLF
volutionary Li
Press release re attempts to ple against the when all serious gether to unite ve of language ainst all shades and the rising
signed by the General K. Preat pursuing a strengthen the crease defence inflation and
ng crisis in the try is the cull blunders that cal parties that ka. The resolut are basically eved militarily. listurbed to see
that there is a strong trend to identify the crisis on the isolated basis of "Sinhala-Tamil' conflict.
'We identify the present state of the crisis as due to the delaying and failure of the UNP Government to devolve power fully as given in the constitution of the North-East Provincial Council led by the elected representatives of the people of the North-East.
“We also state the passive indifference of the government to the terrorist build up of the LTTE by making use of the continued talks it had with the government, and the ceasefire between them.
"The resolution of the crisis can only be made by exercising the right of the government to contain terrorism and to establish law and order and simultaneously taking practical steps towards devolution of powers to the North-East Provincial Council.
"The hasty dissolution of the NorthEast Provincial Council, when a military operation in the North-East is taking a heavy toll of life and property of the Tamil-speaking people, has aggravated the crisis.
"We want the government to establish law and order in the North-East with an open and concrete political commitment towards devolution. Military option will never allow us to get ourselves released from the quagmire of irrational political blunders'.
MAZAN AVANA KUNMARANS V VI JEV NANZJY
for
Sri Lankan & South Indian food products Magazines, newspapers, cine-publications Tamil audio & video cassettes and C.D. also Fax services to Sri Lanka & South India 142 Hoe Street, Walthamstow, London E174OR Tel: O81-521 4955 8081-52O 5960 Fax: 081-521 94.82
Tube. Walthamstou Central Open seven days a week. (9a.m.-9.p.m.) Mail Order Service available
YOGA. & Co.
For all your legal work and conveyancing
SOlicitOrS & Administrators of Oaths
47 Booth Road, Colindale, London NW95JS Telephone: 081-2050899

Page 7
15 JULY 1990
THE NO-WINW,
Rita Sebastian Fron Colonbo
The incident, however trivial, that sparked off the confrontation between the LTTE and the government brought home, as nothing else did the tenuous relationship between the two. Not even the mediation of Minister Shahul Hameed, who as the government's chief negotiator traversed the tortuous road of conciliation and compromise over thirteen long months, was able to negotiate a ceasefire. And so on June 11, the inevitable “war that everybody predicted was on.
As the government rushed troops to reinforce, in most cases small army detachments in the North-East region, it was the Eastern Province, that did, in the first weeks receive the thrust of the LTTE fire power. The beleaguered army camps of Kiran and Kalawanchkudi under heavy mortar and artillery attack held out until reinforcements arrived. Hardest hit was the camp in Kiran where a small detachment fought back, surviving as they said on boiled papaws and, water scooped from water holes as bodies of comrades killed in action decomposed around them. And outside lay strewn the bodies of LTTE fighters who had fallen victim to the retaliatory fire of the soldiers.
Eight days later. Kiran and Kalawanchikudi were rescued and the sarmy inched its way into Batticaloa, clearing mines and booby-traps. Although State Minister for Defence, Ranjan Wijeratne sounded almost euphoric in the first days of battle, confident that the war would not be a protracted operation, the mounting casualties among the forces spelt out clearly that it was going to be no easy battle. Timeframes of "liberating areas iturned out to be illusory with LTTE cadres who moved out of the towns when the soldiers moved in, waiting on the periphery and striking with deadly accuracy when least expected. . As aerial operations cleared the path of advancing troops from three fronts into eastern Batticaloa, the LTTE withdrew only to surface just as quickly.
In the Muslim village of Ottamavadi on the Polonnaruwa-Batticaloa roadا : the feeling of relief that the troops had freed them from the stranglehold of the LTTE was soon replaced with fear, for when the troops moved on, LTTE cadres came into the village, identified persons whom they charged with having collaborated with the army and shot them dead.
It was a story that was soon to be repeated in other towns as well. And as reports of Muslims being abducted and killed by LTTE cadres flowed in, so did stories of Tamil youth, identified as
LTTE sympath led by unident surface. In Ka posing bodies
around as the citizens commit put the numbe with military C
killed as LTTE
The Tamil E. nisation (TEL alleged atrocitie men, specially i of Amparai an hostilities broke gure of 698 killi of the victims their bodies bur
A three party the EPRLF, TE with President R on July 13, to pr persons they d civilians. A con TELO's political had promised
looked into.
There were in Muslims, at the 1 brutality were
hooded identifie forces. Other Taj what they desc ruthless elimina over the years, wagon as well. ) else did the frag Tamil political m with groups try other, and negati ity to respond col
The Governme some Tamil grou With a complete munication with been no accurat casualties. Min admitted to "( through pilot err helicopter strafir the Jaffna penin!
It is estimated sons, including civilians and LT killed since the 11. The death tol personnel killed on 400, with an percent of the ir limbs blown offb booby traps, a Secretary, Gene The military est LTTE fighters h. in the fighting, injured.
And while the tion by the Air

TAMILTIMES 7
ers or supporters, kilied persons, begin to nunai several decomwere reported lying troops moved on. A e member of the town close on a hundred ficials identifying the adres. lam Liberation OrgaD) has documented by unidentified gunthe eastern districts Kalmunai after the out. TELO has a figs upto July 15. Most hacked to death and ht.
grouping comprising LO and PLOTE met anasinghe Premadasa otest at the killings of ascribed as innocent 'erned President said advisor Sri Kantha, o have the matter
dications too that the receiving end of LTTE among the dreaded
rs' being used by the
mil groups, victims of ribe as the LTTE’s tion of their cadres jumped on the band t showed as nothing mented state of the ovement in the island, ing to destroy each ng each other's capacerently to a crisis.
nt hasn't denied that ps are helping them.
breakdown of comhe North there have
statistics of civilian ster Wijeratne has ivilian casualties' r when bombing and g LTTE positions in ula.
that over 2000 persecurity personnel, E cadres have been attle began on June among security force n action totals close her 500 injured. 80 ured have had their pressure mines and ording to Defence Il Cyril Ranatunge. hates that over 500 re been killed so far d an equal number
aring rescue operace of seven of the
seventeen wounded soldiers trapped inside the Jaffna Fort Camp was a
morale booster to the security forces, two weeks later the destroying of the
Rupavahini relay station in Kokavil,
ten miles north of Vavuniya and the overrunning of the army camp located
in the premises and killing 50 soldiers,
two captains and three lieutenants among them, gave the LTTE fighters a much needed 'victory'.
They have admitted to losing only 18
of their cadres in that operation, 6 of .
them women, although the military puts the figure at 35.
The Defence Ministry detailing the
incident charged that the bodies of the
50 soldiers killed in the attack were
thrown on the burning fuel dump in
the camp, by LTTE women fighters.
It was in Kanchikudichiaru, in the eastern Amparai district that the military claimed their biggest success by capturing what they said was the largest LTTE training camp in the east with underground bunkers, tunnels
and a firing range. An LTTE cadre
who surrendered was shown in a Sunday newspaper alongside one of the LTTE's special "torture chambers' for captured soldiers. Barbed wire cells with only standing room for one, where
y.
they were interrogated for days and months without food and water, and
then killed'.?
And as claims and counter claims were being made by both sides over 100,000 refugees flocked into temples, schools and public buildings to escape being caught in the 'crossfire syndrome'. With a complete breakdown in
the civilian administration and road
and rail transport at a complete standstill, the distribution of food to the North-East was severely hampered,
although Government records pointed
to adequate stocks of flour and rice being available in all eight districts of the North and East region, to last two months when hostilities broke out on June 11.
The Government put the onus for the non-availability of food supplies on the LTTE whom it charged with looting food stores. To remedy the situation it sought the assistance of the International Committee of the Red
Cross (ICRC) and moved stocks of food
and medicines to the north. With a commissioner general of essential services appointed and the roads cleared to the eastern districts food trucks began to move eastwards.
As “Eelam War 2” as it has been
labelled, goes into its second month
what is very significant is, that the
Government-LTTE confrontation has served as a rallying point for forces in the south. Not since the mid-fifties when S.W.R.D.'s 'Sinhala Nationalism' brought new forces into play, has there been such a surge of patriotic fervour.
"Saving the motherland' is the battle
Continued On Page 23

Page 8
8 TAMIL TIMES
ÀâConveyancing!
Before you buy or sell your property Write or telephone us for a written estimate of our fees
「エ
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal Injuries Cases
O Motoring 0ffences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissa
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
is:
ALL LEGAL AD CASES UNDERTAKEN Nalliah & Xavier
Solicitors. Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N.Balakrishnan, LL.B. A.Xavier B.A.,LL.B., Ph.D.(CRM) C.Sithamparapillai LL.B., LL.M(Lond.) Dip. in Air & Space Law (Lond. Inst. of World Affairs)
1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX
Tel: O81-965 71868. O81-965 9307
لم ܢܠ
EARNUPTO £20,000 INFIRST YEAR
N FACT, SOME OF OUR ASSOCIATES EARN MORE IN 2ND AND SUBSEQUENT YEARS, BECAUSE THEY ARE AMBTIOUS.
WE NEED MEN AND WOMEN, AGE 24-50, WITH ABILITY AND SELF CONFIDENCE TO TRAIN AS FINANCIAL CONSULTANTS LEADING TO MANAGEMENT POSTIONS FULL TRAINING IS GVEN.
WE CAN OFFER GUARANTEED INCOME OR 100% UPFRONT COMMISSIONS PLUS UPTO 50% BONUSES ON COMMISSIONS EARNED EACH MONTH (subject to company rules)
OUR CAREER PACKAGE IS MOST REWARDING FOR THE SMART, AMBITIOUS AND HARD WORKING TYPE.
IF YOU HAVE THESE QUALITIES BUT FEEL YOU ARE NOT FULLY REWARDED, PLEASE CALL:
P. (MIKE) MANDAVIA 081-903 7700 / 081-9036723
A. MMERICAN LIFE THE WAY TO SUCCESS
Lower Ground Floor, Ansvar House, 24-28 London Road, Wembley HA97HD
Artner carn i te risutamce Cowvinpoary s a rTYemintbet co!
A. r Associattor of QUIERO Life Assiutarce & Vyrnal Trus AC). British insurers 9 fequatory (aം
二
 

15 JULY 1990
vasessee
LONDON COLLEGE OF COMPUTING
105 Upper Tooting Road London SW17 U.K.
Te: O81-682O150 RejissID =EE)
FULL TIME AND TRAINING COURSES:
Word Processing O Computer Operation O Data Base | Desktop Publishing O Computer Graphics O Accountancy
O Programming in BASIC, COBOL, PASCAL
ABAC Certificate and Diploma in Business Computing
A two-year course leading to the ABAC Diploma INTAKE: October/March each year.
) AAT Qualification in Accountancy, parts I, II and III. A two year course in Accountancy. INTAKE: January/July each year
J IDPM Qualification in Data Processing Management. part I, II, III and IV. Two years Course in Institute of Data Processing Management. INTAKE: October/March.
ENGLISH For foreign students, six months full-time 'ourse for students to gain proficiency in English to be able to pursue higher studies. INTAKE: Monthly.
O Full-Time courses in Computing for U.K. and overseas students at competitive rates. Recognised by ABAC, IDPM, AAT and Approved by the British Home Office as a bona-fide college for visa requirements.
FOR PROSPECTUS AND COURSE DETAILS, CONTACT THE REGISTRAR AT ABOVE ADDRESS.
ECONOMY HOME & MOTOR INSURANCE Nobody looks harder to findyOua Competitive quote
Home Contents A Life Cover A Pension Policy
Commercial & Residential Property Mortgages Arranged First Time Buyers Welcome
We pride ourselves on personal Service
Contact
J. KU L E N DRAN Beddington Insurance
Services (Wimbledon) Ltd. 157A Hartfield Road, Wimbledon, LONDONSW193TU Telephone 081-543 5181
Fax: 081-545 0728

Page 9
15 JULY 1990
A MASSACR IN MADRAS
Blazing guns, screams of victims and men shooting vehicles: On June 19, residents of a usually quieth heart of Madras were witnessing one of the bloodies
The evening was slowly dissolving into the night. For the residents of the Zackariah colony at Kodambakkam in Madras it was a sultry day. On the road below the cluster of flats making up the three-storeyed block, some of the Eelam People’s Revolutionary Front (EPRLF) cadres were talking among themselves. In a flat on the second floor their leader K. Padmanabha and other prominent functionaries of the militant group were in a meeting. None of them knew that soon they would be targets of one of the bloodiest massacres Madras has ever witnessed.
At 7 p.m. on June 19, a group of gun-toting assailants, suspected to be LTTE militants, stormed their way into the flat, sprayed bullets on the EPRLF leader and his comrades. Besides Padmanabha, the dead included P. Kirubakaran, Finance Minister in the now defunct North-Eastern Provincial Council, Yogasankari, Sri Lankan MP, five others in the flat including two women and five EPRLF cadres who were below, on the road.
The residents of the colony were too stunned to do anything. For them the four-minute operation meant blazing guns, screams of victims, and men shooting their way to the waiting vehicles. By the time the vehicles disappeared from sight a passer-by was dead and 21 others including a fourmonth-old boy were injured. Yogasankari who showed feeble signs of life was taken to the hospital where he died within minutes.
Top police officials rushed to the scene. Soon a Statewide alert was sounded for the assassins. As word spread, Zackariah Colony, a stone's throw from the bustling Kodambakkam railway station, was a crowd of
The slain bodies of P Leader,
K. p ana
}
shocked onlooke being removed t mortuary.
The fleet of huge crowd on t was what greet wife of Padman: after visiting h nearby. Only t returned from with her husban ical on hearing among those EPRLF men liv difficulty in tryi
It was a grue after the carnag leading to the blood and pieces the five EPRLF around. The grot victims gave an efforts to escape sins.
Inside the fla mosaic floor w blood. Pieces ol around. The pill tried to use as a holes. He was sh and back and the tried to escape. year-old woman, the kitchen wit blown off. A bro her; she was cle: the assassins st room and the t others with their
There were a throughout the S ers blamed Chief nidhi, held him n the tragedy and ( tion. That a grou could enter a fla
 
 

TAM TIMES 9.
their way to waiting using colony in the t killings in the city. s, as the bodies were the General Hospital
olice vehicles and the 1e usually quiet street d 30-year-old Anandi, bha as she came back er father in a house hat morning had she Wew Delhi to Madras d. She became hysterthat her husband was gunned down. Some ing nearby had great ng to console her. some scene, an hour e. The stretch of road colony was caked in of flesh. The bodies of cadres were scattered cesque postures of the idea of their frantic the fury of the assas
t the walls and the ere splattered with f flesh were strewn ow that Padmanabha shield nad numerous lot in the chest, head ere were signs that he The body of the 25Kavitha, was lying in
T.Nadu. Govt’s Directive to Sri Lanka Tamilis The State Government has directed all
ing about in Tamil Nadu since 1983 without any valid document, to furnish information relating to their name, address, occupation, etc., to the nearest police station within seven days. It has warned that failure to furnish the information will lead to severe penal action under the law.
An official press release said it had come to the notice of the authorities that the Sri Lankan Tamils who had fled their country and had come to Tamil Nadu, were acting in a manner prejudicial to the security of India and its relations with foreign countries and the State Government considered it necessary to regulate their continued presence in India.
House owners are also warned: The Government has asked the owners of houses in towns or villages in the State, who have let out their premises to the Sri Lankan Tamils, to furnish to the nearest police station complete details about the names of such persons, period of occupation, etc. Failure to do so within seven days will be construed as an act which will cause hindrance to the regulation of the presence of the Sri Lankan Tamils in #dia, and liable for action under the
Cll).
Similarly, people owning lands in coastal areas in Tamil Nadu and coming to know about the smuggling of goods into or from Tamil Nadu and the landing of militants from Sri Lanka in boats, should immediately inform the nearest police station. Any act of smuggling or abetment either into or from Tamil Nadu will be liable to be punished, warned the Government.
the Sri Lankan Tamils, living and mov.
city, gun down 15 people and escape was a sad reflection on the law and
order situation, they said.
Two days later came reports that the
h her calf muscles om was lying beside aning the room when ruck. Inside the bedoilet there were two torsos ripped apart.
ngry condemnations tate. Opposition leadMinister M. Karunalorally responsible for lemanded his resignaup of armed militants t in the heart of the Madras
sites Rajaji Hall. Madras 鲑
assassins had left the country. That the killers travelled about 350 km in an air conditioned van right from Madras, relaxed for more than ten hours in a coastal village near Pattukkottai, summoned boats from Jaffna through wireless and slipped away quietly raised disturbing questions on the ability of the police to check the LTTE militants and their activities in the State. It was another blow to the State Government.
R. Parthasarathy

Page 10
10 TAMILTĪMĖŠ
FROM THE WAR FRONT
O ABOUT 60 ELITE COMMANDOS of the Special Forces Brigade were eliminated in a Tiger ambush on June 13. Lt. Com. Luxman Illangakoon, commander of the SLN Kandula (a landing craft) was ordered to land about 100 commandos including five officers at Muttur jetty area. At about 4.30 pm on 13 June, when the ship carrying the commandos came close to the Muttur beach, Tigers opened fire. SLN Kandula, one Chinese-built gunboat and two Israeli-built fast attack craft retaliated with 37 mm and 25 mm guns. As a fierce clash continued Major A.M. Asad after consulting his senior officers in Trincomalee decided to abandon the operation. SLN Kandula turned back. An hour later it arrived in Trincomalee. A few hours later, Major Asad was ordered to take his men and start operations from a place called Brown Rock Point. At 1 am (14 June) SLN Kandula left Trincomalee. And about 2.30 am while the Navy staged a mock landing close to Muttur jetty commandos landed at the Brown Rock Point area without any trouble. However the Tigers were aware of the move. They were waiting to wipe out a contingent of the best Sri Lankan soldiers and capture all arms and
ammunition. Except for about 40 commandos, who were rescued by
another commando team, the rest were killed. O A DEFENCE Ministry press release on 24 June stated that nine soldiers were killed and three others injured following a landmine explosion caused by the LTTE on the Padaviya-Pulmoddai road in North-East Sri Lanka; two soldiers were seriously injured while attempting to clear landmines and explosive devices. In an encounter with the LTTE on the Kankesanthurai-Thondamanar Road in Jaffna one officer and six soldiers were killed while eleven LTTE men were also killed. OTHE GOVERNMENT has announced a major recruitment drive to the armed forces. Following the announcement, thousands of
Sinhalese young men queued up in Colombo volunteering to join
the armed forces. In the meantime, the government has also set up a National Defence Fund to which people have been asked to make donations. These moves are reminiscent of the pre-Indo-Sri Lanka Agreement period during which the then government was committed to a military solution to the conflict.
O TROOPS FROM the Palaly airbase advanced further on 6 July and captured one of the crucial security points in Jaffna, the Vsavilan junction hitherto held by the Tigers. Two soldiers and an unaccounted number of Tiger guerrillas died in the encounter. Government forces began punching a new track connecting the Palaly Air Base in Jaffna peninsula with Kankensanthurai nearly six miles away using a tracked bulldozer to enable direct access from the base to the port. O BATTICALOALTTE leader Karikalan, in an interview with BBC Tamil service, said that some of the policemen who surrendered during the first days of the outbreak of the war were still alive while others have been killed in confrontations between the LTTE and the security forces. He claimed that it was the government which started the war with continuous provocations by the police. O MANY THOUSANDS of displaced families from the Trincomalee, Mullaitivu, Vavuniya and Mannar districts have trekked into the Jaffna peninsula to escape the violence. O AT PARAYANKULAM in Vavuniya in the north, nine soldiers were killed on 8 July when a landmine was activated allegedly by Tigers. O INDIA HAS DEPLOYED two naval vessels in the Palk Straits to watch the movements of Sri Lankan gunboats and fast attack naval craft. O LTTE SOURCES claimed that on 7 July, Tigers ambushed and attacked a contingent of soldiers who ventured out uf the Kilinochchi army camp. Following the retreat into the camp by the soldiers, government forces engaged in an aerial bombardment of the area. On 9 July, Tigers launched an attack on government forces at Kunchukulam junction; in their attempt to escape, a number of soldiers were killed and injured by exploding landmines. On 7 and 8 July, government forces launched aerial attacks in Muttur in the east; later, the forces which marched towards Madappukali hacked and shot dead about 30 people. At Kinniyai, six Tamil persons were set on fire with tyres around their necks.
O THE AIR FORCE intensified its strafing and bombing operations on 24 June in the area surrounding the Jaffna Fort in a bid to break the nine-day siege of the Fort where an undisclosed number of security service personnel were holding out against a relentless assault with mortar, shell and gun fire by the LTTE. Several public buildings have been damaged and many civilian casualties have been reported in consequence of these operations.

15 JULY 1990
CCORDING TO Lt. Col. R.H. Stephen of the 6th Sinha ment, on 28 June they intercepted a secret radio message by Tigers of the plan to capture 5000 kilos of gelignite and over 00 detonators from a store in the Kankesanthurai Cement ory in the Jaffna peninsula and kill all 35 soldiers guarding magazine. A few hours before the Tigers executed the plan, , Lalith Buddhadasa and eleven others rushed to the magazine und midnight on 28 June and hurriedly dumped whatever ntity possible into the wells near the magazine and blasted the
1Ce.
ROOPS TRAPPED in the army camp at Kiran in the east for ral days besieged by the Tigers and subjected to a relentless age of attacks by rockets, grenades and machine guns ntually managed to repulse the attacks with sustained aerial bardment and strafing. Fearing further attacks, soldiers from e camps were withdrawn on 25 June. On 29 June, Tigers olished several buildings vacated by the army at Kalawnachiy and Kiran, including the army camp to prevent the security es from reoccupying them.
.EFENCE MINISTRY sources claimed that four boats carrying ged Tigers were destroyed by the Navy off the coasts of comalee and Talaimannar on 6 July killing about 40 guerrillas ln the boats were sunk by naval fire. Three of the boats were rcepted off the Trincomalee coast while the other boat with
men was sunk off Orumali Point, Talaimannar.
DFFICERS IN CHARGE of all police stations have been issued shoot-on-sight orders to quell any incidence of rioting, looting iolence in areas outside the North-East province. These orders e issued allegedly following intelligence reports that southern oversives' were attempting to regroup and stir-up antiernment disturbances while the security forces were engaged in ar with the LTTE in the North-East.
FIFTY-FOUR Tamil policemen are among the security service sonnel trapped within the Jaffna Fort army base which is under fe by the Tigers. The rest of the men comprise 57 Muslims as l as an Assistant Superintendent of Police, Perven Fernando | 80 men belonging to the Sinha Regiment of the Army. Most of containers of food and other supplies dropped from a height of 10 feet intended for use by the trapped service personnel in the fna Fort either fell into the adjoining lagoon or on land outside
Fort perimeter.
A JOINT OPERATION codenamed "Operation Strike Hard was unched by the security forces in Trincomalee district against ger positions from the strongholds in Kovilladi, Alankerni, nniya, Muttur, Kaddaiparichchan, Sampur and Foul Point. The vernment forces claimed that these areas comprised the staging ses to the north and east by sea and land. The major battles volving fierce fighting were at Kaddaiparichchan. More than a ousand troops drawn from the Sinha Regiment and Gemunu atch closed in on the Kaddaiparichchan LTTE base surrounding by 7 July. The Navy deployed six Korean-built gunboats under e direction of the Navy mother ship "Sagaravardhana'. As the my used Yugoslav made field guns, two Sia-Marchetti SF-260 mber aircraft bombarded alleged Tiger positions.
THE SRI LANKAN NAVY, on 9 July, intercepted six boats rrying 700 Tamils, men, women and children, from Pesalai in the annar area who were trying to flee as refugees to south India. e All India Radio announced that over 16,000 Tamil refugees d arrived in Tamil Nadu since the current outbreak of hostilities tween government forces and the LTTE. A NAVY WESSEL, anchored off the coast of Valvettiturai and scribed as a mother-ship, which performed the task of providing eded supplies to the armed forces in the north, was attacked by a icide squad of Tigers on 10 July. A three-man suicide squad had mmed their speedboat laden with explosives into the navy vessel using serious damage and it was seen later limping back to port.
A HELICOPTER that was dispatched on 12 July to rescue seven unded soldiers from the Mankulam Army Camp came under rce LTTE fire killing an airman and gunner aboard the chopper d perforating its fuel tank. Since 15 June, the Mankulam Camp d been besieged by the Tigers who had kept up fire preventing 2 inmates from receiving vital provisions and evacuating its unded - there were no medical facilities within the Camp. On 12 ly, soldiers were alerted and posted along the periphery of the mp, enabling two helicopters to land outside the Camp with the lective of evacuating the wounded. The Tigers opened fire just as e helicopters lifted off with the wounded soldiers. An airman and oldier were killed. The flooding of oil from the damaged fuel tank is remedied by stuffing the holes with strips of cloth.

Page 11
- 15 JULY 990
OTHREE SPEEDBOATS, carrying Tiger suicide squads attacked Navy vessel off the coast of Trincomalee on 11 July. Of the thr boats, only one succeeded in ramming the navy vessel causii serious damage. The Navy fired at the other two speedboats in til course of which one was destroyed and the other escaped. In th encounter one Navy Midshipman was killed in action and thr sailors were wounded.
O GOVERNMENT FORCES, on July 11 completed the capture what is described as the biggest fortress-like LTTE base Kanjukudichchi Aru in the eastern Amparai district after five da intensive military operations, involving an estimated 4000 troo resulting in fierce fighting with LTTE guerrillas. Although securi forces said during the operations that there were several hundr Tigers in the camp surrounded by the troops, when the camp fell forces, it was found that the majority had succeeded in disappea ing into the nearby thick jungles. A defence Ministry press relea said that the troops found 17 bodies of dead Tigers, five vehicles, rich stock of food, large quantities of weapons, explosives, deton tors, ammunition, claymore mines and mortars; the base wi surrounded by six smaller camps provided with concrete bunkers, firing range and systematically laid out roadways. As many as fif Tigers were killed in the whole operation.
OTHE GOVERNMENT claimed that the Vavuniya Hospital had be closed as most of the medical staff, mainly doctors and nurses, the hospital had been abducted allegedly by the Tigers to tre: their wounded comrades. Previously the government gave th same reason for the closure of the Mullaitivu Hospital. O MAJOR GENERAL Denzil Kobbedaduwa, Commanding Office of North-East Operations, has taken up duties to direct operation in the northern sector as from 12 July. He is generally remembere for the "Vadamaradchi Operation' of 1987 in the Jaffna peninsul He said that 'during the time they were having political discus sions, the Tigers were busy building bunkers and laying landmine to pressurise the military. But our aim now is to destroy the LTT and their organisation and only then go for a political solution'. O A MAJOR LTTE base and four of its satellite bases located i: Mandurankulam in Trincomalee were destroyed and a larg quantity of equipment including hand grenades, rocket propelle launchers, mortar shells, detonators, khaki uniforms, rice and dha were recovered by government forces on 12 July, according ti security sources; two army personnel were killed and 12 mor injured while the LTTE death toll was 7 with a large numbe injured. Another LTTE base situated along the 6th mile post il Manutai in the Mannar district was surrounded and captured afte an attack in which two soldiers were killed and three injured whil 15 LTTE men were killed. Six boats allegedly with 30 heavily armed Tigers crossing the lagoon from Kathankudi to Kokkad dichalai were attacked by government forces and sunk.
O THE DEFENCE MINISTRY claimed that on 13 July at least 3, Muslim civilians were massacred at Ondachchimadam betwee) Kalmunai and Kalawanchikudi in the eastern province allegedl by Tigers who had intercepted a convoy of vehicles which wer carrying food. In another incident, a convoy of five lorries had bee hired from Colombo to Kathankudy for delivery of food to refugee at Kurukulamadam and Kalawanchikudi. Heavily armed Tiger are alleged to have taken control of the vehicles.
O THE DEFENCE MINISTRY claimed on 14 July that the Tiger continued to fire mortars, rockets and machine guns at th Kilinochchi Army Camp from adjoining areas; the Jaffna Fo Army base, the Kankesanthurai army detachment and the Palal Air base.
O A SPECIAL TASK FORCE UNIT (STF), numbering over 15 personnel have been transferred from Moneragala and posted t police stations in the Eastern Province on 13 July. The Officer-ir Charge of the Moneragala Unit, Gamini Perera has been attache to the Kalmunai police station.
OTHE GOVERNMENT has decided that recruitment to the regula armed forces should be done through Members of Parliament as
means of preventing the possible infiltration of the forces b 'subversive elements'. All MPs will be asked to recommend twent youths each from their electorates. The Defence Ministry ha estimated that this scheme will permit it to take in nearly 400 recruits.
O MRS. S. BANDARANAIKE, Leader of the Opposition sai speaking on 13 July at a seminar held in Colombo, "I would like t take this opportunity to commend the valiant efforts of the securit forces, fighting at great odds, to preserve the unity and territoria integrity of this country. The large majority of the people of thi country yearned for peace and ethnic harmony. It is only
miniscule minority which has suddenly taken upon itself to disrup the peace which prevailed over the last year in the North and East

TAM TIMES 1
O
e
;
OELECTRICITY SUPPLY to Jaffna was cut allegedly by the Ti, on 13 July plunging the area into darkness.
O DEFENCE SECRETARY Gen. Cyril Ranatunga said on July 12 that 342 police and security personnel were killed in action and 412 others injured since June 11 when war broke out between government forces and LTTE. 95 per cent of the police and security personnel casualties were due to mines and booby traps.
O A CONVOY of 12 vehicles carrying food and medical supplies to the Northern Jaffna peninsula under the supervision of the ICRC was to reach Jaffna 13 July. Relief officials said that Jaffna had a population of 800,000 besides the recent arrival of refugees from other areas of the north. There was an acute shortage of food and medicine. The contents of the 12 trucks were hardly adequate for even a fraction of the people even for a day. A minimum of 40 truck loads of supplies per day were essential to meet basic requirements.
O AT PALALY AIRBASE camp, one soldier died due to sniper fire on 13 July, and the Jaffna Fort, Elephant Pass army camp and Kilinochchi army camp came under frequent mortar and machine gun fire, according to a Defence Ministry press release. There were clashes between the LTTE and government forces in Mannar on the Thallady, Manthai and Illupaikadavai road.
O THE ARMY BASE AT KOKKAVIL, situated about 30 miles south of the Jaffna peninsula, was completely over-run by Tamil Tigers on 12 July and it is reported that about seventy soldiers had been killed. The LTTE claimed that 18 of their guerrillas died in the operation. The attack on the camp, one of a number of isolated army bases in the Northern Province and which had been under siege by the Tigers for several weeks, began on 10 July with a barrage from mortars and rocket propelled grenades. The Tigers also tried to smash their way in, using armour-plated bulldozers mounted with machine guns. The garrison was heavily dependent on support from helicopter gunships and aircraft, which strafed and bombed the surrounding jungles. On the night of 11 July the Tigers scored a direct mortar hit, destroying a state television relay station situated inside the camp, and causing a large fuel dump to explode. The Tigers said that they found 45 bodies when they moved into the compound and they took custody of a large quantity of arms and ammunition. Some of the soldiers who escaped into the nearby dense jungle are reported to have been traced and gunned down by the LTTE guerrillas. According to government sources, at least two of the soldiers had managed to reach the Mankulam army base. The LTTE claimed that 18 of their guerrillas, including 6 women, died in the operation.
O ACCORDING TO Defence Ministry, there are an estimated 35,000 refugees frorm the mainland in Mannar in the Mannar Island without adequate food, water and medicine. Attempts made by government forces to air-drop food and to land some food by boats had failed because of firing by “terrorists' who are alleged to have mingled among the refugees. The only connection by road to the Mannar Island from the mainland is the Mannar Causeway, but the Tigers had blasted the causeway bridge thus making it impossible for food and medical supplies to be sent from the mainland. The government was seeking the assistance of the International Committee of the Red Cross (ICRC) to enable supplies to be sent by ship. Sources from Mannar say that the thousands stranded in the Mannar Island went there with a view to go to south India as refugees, but have been prevented by the Sri Lanka Navy patrolling the Palk Straits.
O STATE MINISTER FOR DEFENCE, Ranjan Wijeratne, presented for parliament's approval five supplementary estimates on 18 June for a total sum of Rs.5,013,570,200 (five billion, thirteen million five hundred and seventy thousand and two hundred rupees) for the purchase of arms, ammunition, helicopters and other military equipment for the armed forces and the police and general administration and management of defence and to contain the situation that had arisen in the north-east of the country - Rs.2,727,000,000 for general administration and management of defence, Rs.1,464,569,600 for the Army, Rs.1.90 million for the Navy, Rs.232 million for the Air Force, and Rs.400 million for the Police.
O THE PFLT (LTTE'S POLITICAL WING) in a press release issued in London on 19 June stated that over onehundred thousand Tamil and Muslim people had been made refugees in the Batticaloa district as a direct consequence of the massive military operations by the Sri Lankan forces. Heavy aerial bombardment, artillery mortar shelling, and strafing from helicopter gunships had driven the civilian population in the areas of Kiran, Santhiveli, Morakottanchenai, Sithandi, Vantharamunai, Kumanthurai and Eravur in the east to seek refuge in schools, temples and churches; hundreds of houses had been destroyed. *ළු
хкхв*

Page 12
2 TAM TIMES
مذبیحلیہ۔ .............................................................. مہینھٹمہ8ڈٹ بویہ-ج$'*'......... ikminssonsminist
MEDIA REPORTS ON THE WAR
BATTLE FOR BATTICALOA
GOVERNMENT troops yesterday fought their way into the town of Batticaloa, the key stronghold of the Tamil separatists in the east of Sri Lanka. Foreign diplomats here said that a peaceful solution to the conflict now seemed unrealistic. "The talking is off and the fighting is on and we seem to be in for a protracted war, one senior diplomat said here yesterday.
A military spokesman said that government forces were inside Batticaloa, but he stopped short of claiming the town had been captured. Other sources said the Liberation Tigers of Tamil Eelam controlled parts of the town and were holding several police at Batticaloa's jail. Casualties were said to be high among military personnel and civilians on both sides.
Fighting continued in the north of the country, where the Tigers shelled a government-held fort in Jaffna, heartland of the separatist Tamil minority. In the east, refugees fled from villages on the coast to avoid the fighting.
In Amparai, the main governmentheld town at the edge of the battle lines, Sinhalese civilians slaughtered ten Tamils in reprisal killings and razed a Hindu temple before police intervened. There are fears that sectarian killings will spread, especially if reports of massacres of unarmed policemen by the guerrillas, which diplomats now say seem likely to have occurred, are confirmed.
So far, except for burning some Tamil shops in Trincomalee in revenge for the killing of their colleagues, the police have behaved with restraint, according to witnesses and diplomats in Colombo. Until now, most of the provocations have been coming from the Tigers', one diplomat said.
In Colombo, the government has detained more than 700 Tamil youths “for their own protection'. Residents have been asked to give police details of any lodgers as fears grow that Tigers will attack the capital. "The Tigers have shown in the past they can knock off people in Colombo at will', said one senior diplomat.
The government has sought parliamentary approval for a series of supplementary estimates totalling 2.7 billion rupees (£43 million) to purchase arms, aircraft and naval vessels for battles against the Tigers. "Now we are going to annihilate them', Ranjan Wijeratne, the state defence minister, told parliament. "Our military machine is committed to that and there is no turning back'.
Mr Wijeratine's tough rhetoric cannot be taken lightly. Last year he bloodily suppressed an uprising in southern Sri Lanka by the maoist
Janatha Vimukthi P ple’s Liberation Fro Sinhalese nationalist o least 10,000 people los suppressing the front a tinue, though on a muc
In the east of the cou seen the worst fighting days, a task force of po was yesterday dispat besieged troops at Kira has been under stron The army strategy is to coast from Batticaloa the police commandos, camps that are low on f medical supplies. The a trying to mount a pin noted one military ana
The fanatical Tigerfi them only 15 or 16 yea: to fight every inch of th commanded in the eas old named Karikalam Tiger standards - who government employee.
The experience of th Keeping Force which March after heavy cas failed to subdue the Ti security forces undere gers at their peril. Th said in recent days tha intervene here again.
But this time army conceding a healthy Tigers' fighting qualiti have the edge, at least fighting, as they are fo to fight a conventiona gers have excellent g but we will have the a kind of fighting, a m Amparai said this wee
Diplomats here were Tigers decided to end truce with the governi military attaks just w the political talks we "The government seem solve the North East ( fresh elections, as the manded”, said one di end, perhaps, they fe not win such election abort the peace proce went any further'.
There is speculatio the personal decision but charismatic Tige Pillai Prabakaran, age an was persuaded by the negotiating proces one diplomat. "But F fighting man and he talks. He has always so he just followed his
From Jannes Pr
he in
 

a-vassawee-kasaww.----
15 JULY 1990
NORTH-EAST SRI LANKA
ramuna (Peot), a violent ganisation. At
their lives in ld killings conreduced level.
try, which has of the past nine ice commandos hed to defend , a camp which ; rebel attack. push down the o link up with relieving army Iod and short of rmed forces are er movement, yst.
ghters, many of 's old, are likely 2 way. They are t by a 21-year- a veteran by is a former local
e Indian Peace
withdrew last ualties, having gers, is that the stimate the Tie Indians have at they will not
officers, though respect for the es, believe they , in this level of rcing the Tigers war. “The Tiuerrilla troops, lvantage in this litary officer at k. asking why the their year-long nent and renew men it appeared re progressing. ed about to disouncil and hold Tigers had deplomat. In the ured they could and decided to s now before it
that this was of the ruthless leader, Vellu | 36. “Prabakaris aides to give a chance', said abakaran is a ver trusted the ved by the gun instincts'.
gle in Colombo, s, 20 June 1990.
BLOODIED, BUT UNBEATEN
Christopher Morris in Colombo
SRI LANKAN government troops have taken control of two key towns in eastern Batticaloa that have been under heavy attack from Tamil separatist guerrillas armed with mortar bombs and small arms for the past week, security sources said yesterday.
"There was little resistance from the Liberation Tigers of Tamil Eelam guerrillas when our men moved in', a senior officer said on the telephone from Amparai, 40 miles away. He said that the Tigers are now on the run in most eastern districts. ཆ "We are moving into Batticaloa and should be able to secure the area in a few days', the officer said. He admitted there were still pockets of Tiger resistaCe.
The Sri Lankan government declared all-out war on the Tigers on Monday after peace talks failed. The Deputy Defence Minister, Ranjan Wijeratne, in charge of military operations, told Parliament there will be no more ceasefires "if the Tigers want to talk they must lay down their arms'.
Mr Wijeratne said that 600 rebels have been killed in the fighting since last week and other sources suggest that 100 soldiers have died. At least 215 of the 800 policemen abducted by the Tigers at the start of the latest offensive are reported to have been lined up and shot dead.
Residents contacted by telephone in Batticaloa confirmed that the Tigers have withdrawn, but said the centre of the town remained deserted. People have taken shelter in churches and temples. According to a government statement, the Tigers have mined the main railway station in Batticaloa, and there is no doubt that their extensive use of mines has prevented the army from progressing more rapidly. The army seized the strategic east coast port of Trincomalee after a fierce battle on Monday.
Elsewhere in the east, army camps on the coast besieged by the Tigers since last week have been relieved and the Tigers are retreating into the jungles, bloodied but unbeaten.
In the northern province, however, the situation is different. The Tigers have continued to attack army bases, with the heaviest fighting reported from the town of Jaffna, where the base in the 17th century Dutch fort came under heavy attack from mortars, rocket propelled grenades and bulldozers yesterday.
Military sources said the Tigers have secured all the vantage points and buildings around the fort, and the 100-strong garrison has received no

Page 13
“JUy fg0
MEDIA REPORTS ON THE
supplies for more than a week. Helicopter gunships have been supporting the troops trapped inside and bombing the rebel bulldozers.
It seems that the security forces have decided to concentrate on regaining control of the towns and main roads in the east before turning their full attention to the north. They may ba able to achieve that task in the east fairly quickly, although the dangers lurking in the jungle, in the shape of die-hard Tiger resistance, will remain.
The north is likely to be a different story. The Tigers hold more sway there, especially in the Jaffna peninsula, and have more genuine popular support. For the army to drive the Tigers out of Jaffna, a highly populated area, would risk a large number of civilian casualties, something the government wants to avoid. In Jaffna a few days before the fighting erupted, the destruction caused in previous campaigns was obvious. Much of the centre of the town near the fort was in ruins, and people were already fearing the worst. In the words of one man: "People here could not take another war. It would destroy us. We have suffered too much already'.
The Guardian, 20 June 1990.
TRINCOMALEE, AN ABANDONED WRECK
FOR the soldiers holding Trincomalee, Monday's announcement that a state of war now exists in north-east Sri Lanka came as a relief.
"At last we can go and get them', a lieutenant exclaimed as we heard the news on my short-wave radio at C Company headquarters, half a mile from the nearest Tamil Tiger positions.
Trincomalee, once a thriving city and one of the busiest ports in Asia, has become an abandoned wreck. After 10 years of fighting between the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam and the Sri Lankan army, most of the civilian population has fled to the south of the country.
Shops have been burnt down and buildings bear the marks of mortarfire. A concrete traffic control-post lies in rubble on the ground. Only troop lorries move through the deserted streets.
Until last week there had been 14 months of near-peace, and people had started to return. Government policy had been to leave the Tigers alone while peace talks stumbled on. Tourists had reappeared at the splendid beaches of Nilaveli and Kuchchaveli, a few miles north of Trincomalee.
These towns and their resort hotels are now under the Tigers' control, after
they broke th an attack on the length of S a week ago.
A cease-fir Saturday, but the start. It w and area com authority to c tions.
Trincomalee naval base in has no power, no petrol. No arrived minute day, so I staye perimeter gua. with AK-47s, nades and 60m all night.
Down the roa were being dra Lankan offens since 1987, wi keeping force o secure the nort try and take th hands. Then, Indians withdr untamed.
The night pa I heard gunfire morning.
In Colombo, to have secured ity is different. on a narrow pe but it is impossi a mile out of it less, without ru locks ahead of
Only the 200secure, and it swept for landr roads out of the About two mi the night in a pany office, 40 c major and thre the weekend in
Incautiously the far side of surrounded by bered them by Were aSSaC hung their bo intimidate us',
Nearby, at K taken control ( police station. only by ferry the Tigers have or other boats sing. Unable to across to Kin constructing bu They were TI army abando) much of a fight who were take

TAMIL TIMES 13
ARIN NORTH-EASTSR LANKA
ceasefire and launched lice and military bases i Lanka's eastern coast
was negotiated on was a dead letter from s called off on Monday, landers were given full induct intensive opera
once the finest British he Indian Ocean, now no communications and otels were open when I s before curfew on Monat C Company HQ. A d of 25 men, equipped
rocket-propelled grem mortars, stood watch
d, at Brigade HQ, plans wn up for the first Sri ve against the Tigers hen the Indian peaceF80,000 men arrived to h and east of the coun2 war out of Sri Lankan earlier this year, the w, with the Tigers still
ssed peacefully, though a few miles off in the
the government claims Trincomalee. The realThe old city, which lies ninsula, is safe enough, ble to travel more than , in some places much nning into army roadbknown Tiger positions. mile road to Colombo is must constantly be nines. The three other
city are interdicted. es from where I passed requisitioned car comommandos, including a other officers, died at a Tiger ambush.
venturing to Mutur, on Dhina Bay, they were a force which outnumat least five to one, and d. "The Tigers have lies from the trees to ne soldier told me. nniya, the Tigers have an army camp and a inniya can be reached rom Trincomalee, and ordered that no ferries should make the crosto any further, I looked iya and saw soldiers nkers. gers. The Sri Lankan ed Kinniya without Twenty-one policemen prisoner by the Tigers
were executed. Villagers on the Trincomalee side of the bay saw their bodies being half-burned and left for the dogs.
Most soldiers I spoke to expressed great resentment at what they describe as a policy of appeasement emanating from President Premadasa in Colombo, which has allowed the Tigers to rebuild their strength during the last 14 months.
'We have not been able to conduct the operations we wanted, because the government said there was peace', a senior officer said.
"We knew, and we warned the government, that the Tigers were receiving arms shipments from their supporters in India and directly from dealers in Singapore.
“We could see them building bunkers and ammunition dumps. Now, we are weak and they are strong. We will be able to drive them back into the jungle, but we expect 50 per cent casualties.
Another officer described the lengths to which the peace negotiations have driven his men in the last year. “We had to invite the Tigers to our festivals. We had to lend them our transports if they wanted them. Their flags have been stuck up outside our command posts, and we have been guarding them'.
I was told that troops have even had to turn over weapons to the Tigers as part of a highly secret plan to pressure the Indian peace-keeping force to leave.
The soldiers think they will be betrayed again. A young soldier in his early twenties said: "We have the equipment and the manpower to hit the Tigers hard. We will never be able to wipe them out, but we will be able to hem them in.
"Unfortunately, we will not be able to avoid killing innocent civilians, and Amnesty International will condemn us. Then the Tigers will offer to negotiate again, and we will be called off while they rebuild. And so it will go on. Tell me, how can we end this fighting?” Christopher Lockewood from Trincomalee, Daily Telegraph 20.6.90
CLAIMS OF VICTORY f CHALLENGED
MANY guerrillas of the Liberation Tigers of Tamil Eelam are in their early or mid-teens. The youngest I met was 12. He was not much larger than the Chinese-made AK-47 automatic rifle he was carrying. All were heavily armed and in full battle-dress.
Until last week's outbreak, the Tigers had been negotiating with the government on a proposed North-East Provincial Council, which might have

Page 14
14 TAMIL TIMES
MEDIA REPORTS ON THE WAR
answered some of their demands without full separation.
Now the Tigers are rejecting negotiation and the council. It is not possible to resolve this problem by political means', said Newton. We do not trust the government. The council would have no power. We must have an independent, separate homeland'.
Mr. Ranjan Wijeratne, Sri Lanka’s Minister of Defence, claimed on Thursday that Batticaloa, once a thriving tourist resort and home to a big military air base, was again in government hands.
At about the same time as he was making the claim I was driving through the city's deserted streets af. ter being driven there with our Tiger escorts. /
Batticaloa itself is now, strictly speaking, in no-one's hands. Newton said a decision had been taken two days earlier to abandon the town for fear of heavy civilian casualties should the government counter-attack with artillery and air-strikes as they have been doing further down the coast. Residents say a few Tigers remain.
But the only sign of the government is at the nearby airbase, where a small detachment of troops are holding out. They are so nervous that as we passed, we were ordered to stop 100 yards from a check-point and made to march up in single file with our hands on our heads. The city, lovely on its lagoon, is almost deserted. One of the remaining inhabitants said: "Everyone is afraid that the government troops will begin indiscriminate killing of civilians here, as they did in the south when they were fighting the (Marxist) JVP last year'.
There is no power or water and food supplies are running low. All the shops are boarded up and there is considerable evidence of the Tigers' rage.
The police station and its barracks are blackened shells and the nearby police superintendent's office is gutted. When the rebels appeared, most of the police simply threw down their weapons and ran. Many of the guerrillas are now proudly carrying new rifles.
The Tigers were not the only ones to wreak destruction. Vellavelli, a Tamil village of about 2,500 people, was destroyed by government forces a few days ago. All the houses have been burnt down by withdrawing government troops who often used the occupants few possessions to set fire to the houses.
One woman showed where her bed and library of paperback books had been. The fire had destroyed everything. Icons of the Madonna and Child
still hung on the wall heat.
The post office, sc were also burnt dowr against the Tamil pe man. Soldiers had s! teacher and burned h people were killed.
Government troop push the Tigers bacl They are slowly adva loa along the easter they have left two otl the Tigers to flee on, the better part of val
At the moment, ho say they will hold th the army is bogged miles south of the cit
Soldiers we met af the Tiger-held coasta were preparing to tal morning, but by late was no word of their
Christopher Lockewoc Daily
“ ! ر؟
CIVILIANS
SRI LANKAN Air bombed and strafed and killed civilians strategic fort in the Jaffna, Tamil Tige yesterday.
Meanwhile, reside said they found the nearly 100 Tamil reb wrested the east coa guerrillas. — Reuter.
Daily
WAWUNYA A G
IN VAVUNIYA, a la Omantai, a priest military's ground fol discriminately a few a thriving city, it is Houses are shutter reminded me of ph desolated Phnom Khmer Rouge ha population out at Vavuniya and most been without power there is little food or is possible only with No-one else has fue No-one else dares to fear of the helicopt seldom seen, while will.
About 200,000 uprooted by the wa June 11 after the police stations throl

r15 JULY 1990
blackened by the
ool and hospital
"This is revenge ple’, said one old ot a local school s body. In all, 15
are hoping to into the jungle. ncing on Batticacoast road, but er roads open for discretion clearly OU. wever, the Tigers air positions, and down a good 30 y. ew miles south of town of Killunai ke it on Thursday
: yesterday there
SCCeSS.
di from Batticaloa, Telegraph, 23.6.90.
KILLED
Force planes fire
residential areas in a battle for a northern city of r rebels claimed
ints in Kalmunai charred bodies of els after the army st town from the
Telegraph, 27.6.90.
HOST TOWN
rge town south of old us that the ces had killed indays before. Once low a ghost town. d up or burnt. It otographs of the Penh after the d marched the unpoint in 1975. of the north has or two weeks, and petrol. Travelling the Tamil Tigers. or food to spare. ride the roads, for 2rs. The army is ne Tigers roam at
eople have been which began on
Tigers attacked ghout the eastern
NORTH-EAST SRI LANKA
part of the country. Between 20,000 and 30,000 people from the region have fled to Jaffna, increasing the problems there.
The government is not allowing relief supplies in and it has turned back a consignment of flour. It also holds Elephant Pass, the narrow spit which connects the peninsula with the mainland, and the only other route is a vulnerable ferry at Kerativu, surrounded by open salt flats for miles.
Daily Telegraph, 28.6.90.
POLICEMEN'S BODES'
IN MASS GRAVE
THE BODIES of 11 Sri Lankan policemen were found with gunshot wounds in a mass grave yesterday, near the eastern town of Trincomalee.
Hundreds of policemen were captured by Tamil Tiger rebels earlier this month after they took over more than 25 police stations. The subsequent fighting between government forces and the Tigers is continuing, amid reports that a military offensive will soon be launched in the north of the country.
According to official figures, at least 170 policemen have now been killed by the Tigers and more than 600 are still missing. There have been persistent reports that many of the missing men have been shot by the rebels and the Inspector-General of Police, Ernest Perera, has said he is "intrigued' by the fact that no human rights organisation has appealed for them to be released unharmed.
All the dead men found yesterday are reported to have been from the majority Sinhalese community, while most of those still missing are Tamils. It seems increasingly doubtful, though, that many of them will be found alive. The Tigers have had to disperse in many parts of the east and it is difficult to see where they would be able to hold so many prisoners.
The Guardian, 30.6.90.
AIR ATTACKS IN JAFFNA
SRI LANKAN Air Force planes yesterday bombed Tamil rebel positions around the old Dutch fort in Jaffna, where wounded government troops desperately need medical help as food and medicines run out. Military sources confirmed the bombing without giving details, but admitted the attempt had failed and Tamil rebels entrenched in their well-fortified bunkers were still firing rockets into the fort. Colombo quickly denied an

Page 15
15 JULY 1990
MEDIA REPORTS ON THE
accusation by the rebels that the air iforce had used napalm in the attack.
Though details are sketchy and phone lines to Jaffna, the northern city that is the heartland of the separatist Liberation Tigers of Tamil Eelam, are down, sources in Colombo said that the bombers had silenced some rebel mortar positions round the old grey fort, which has been under siege since fighting resumed here more than two weeks ago.
The presence of about 245 soldiers
and policemen in the fort, which was built by the Dutch on the site of earlier Portuguese fortifications, has become a symbol of the Colombo government's determination to crush the Tigers, who broke a year-long truce with a series of attacks earlier this month.
While some foreign military attachés here believe that the government's position may become untenable in the thick-walled citadel, others say the Sri Lankan armed forces will attempt to hold it at all costs.
Sources here say that in the past 24 hours the Sri Lankan Air Force has initiated heavy bombing and strafing attacks on the devastated area around the fort which even a few months ago looked like parts of Beirut.
Helicopter gunships have also been machine-gunning and rocketing Tiger bunkers after dropping leaflets on the area telling civilians to flee. “We can only assume casualties are high among the civilian population', one foreign envoy here said.
The air force has also been making drops of food and medical supplies to the 245 soldiers and policemen holding out in the fort, which contains a fine old Dutch church where the remains of British colonial administrators are interred.
Many of the air-dropped packages.
have landed in the nearby lagoon or within Tiger-held territory, but at least,
some have reached the beleaguered
garrison.
The Times, 27.6.90
JAFFNA FORT UNDER ATTACK
COLOMBO, June 23
TAMIL militants besieging a military base in a 300-year-old-fort in northern Jaffna town have intensified attacks on troops trapped inside, military
sources said today. According to them, . the LTTE made a strong assault.
yesterday with mortar bombs and rocket-propelledgrenades. The 240 soldiers and 60 policemen inside fought
back with small-arms, artillery and
mortar bombs.
The fort h nine days an ning out of fo
In another ment forces were killed w troyed a vess coast of Jaffn
The milit weapons dam copter on a su camp at Mar Provimce. Tl blades were ( were reported
Another ba ity forces rai Vavuniya in 1 casualties. Fo and eight wou
Some 15 LITI in eastern Tr army troops a militant bun traps and in vices, a spoke
One army O also wounded to a bloody gu
About 20 n boat were kill turai area, the chief Mr. Pra cials said. The a Sri Lankan
The securit be clearing r several fronts which the Go had been “libe
Officials sai and six soldier near Myliddy peninsula.
More than 2 rendered hon north-east du fighting bet security force gers of Tami officials said ti had taken sh and temples a faced with t providing food
With securi trol of most a were on to pe return home. 80,000 refuge trict.
The district problem wel Amparai (2 (26,000), and
The numbe the northern

TAMIL TIMES 15
AR IN NORTH-EAST SRI LANKA
ld been under siege for its occupants were runpd, sources said.
clash between Governand militants 10 Tigers hen a navy gunboat desl carrying rebels off the l.
ints firing automatic aged an Air Force helipply mission to an army kulam in the Northern le fuselage and rotor amaged but no injuries
tle erupted when securded a rebel hideout at he north, causing heavy ur soldiers were killed Inded. TE militants were killed incomalee district when ttacked 40 well-fortified kers fitted with booby provised explosive desman said.
fficer and a soldier were in the attack, which led infight.
militants travelling in a
led off Jaffna's Velvetti
2 birthplace of the LTTE bhakaran, military offiTigers were attacked by naval speedboat.
y forces are reported to pads and advancing on in the Eastern Province, vernment had claimed rated” two days ago.
d an airman was killed s wounded in operations in the northern Jaffna
00,000 people have been nelless in Sri Lanka’s 2 to the ongoing heavy veen the Sri Lankan and the Liberation Ti
Eelam since June 11, day. A majority of them liter in school buildings nd the government was Le massive problem of to them.
y forces regaining conreas in the east, efforts rsuade the displaced to The largest number of s was in Batticaloa dis
facing serious refugee e Mannar (45,000), 1,881), Trincomalee avuniya (20,000).
of refugees, if any, in affna peninsula was not
known as all communication channels with the civil authorities in the area had been cut off, officials said.
- The Hindu, 24.6.90
PEOPLE ORDERED ΤΟ EVAOUATE
AIR FORCE planes dropped leaflets on the town of Jaffna in Sri Lanka's northern peninsula yesterday, where 240 government soldiers and 60 policemen have been besieged in an old Dutch fort for 10 days by Tamil Tiger guerrillas. The leaflets asked people to, leave their homes in the town because the air force may be about to attack the area.
The men inside the fort have no food and an unknown number may be wounded and without proper medical attention.
In weekend fighting in the north and east, 18 government troops were killed and 26 injured. Among the dead were nine soldiers killed by a landmine in Pulmoddai, in eastern Trincomalee. Three were hurt. Two soldiers were seriously injured at Velioya, also in the east, while clearing mines.
Ten Tamil Tigers were killed when a naval boat destroyed their craft off the coast of Velvettiturai, and 15 others were killed in other encounters, while hundreds of suspects were arrested.
Daily Telegraph, 25.6.90
BIG OFFENSIVE IN JAFFNA
COLOMBO, June 25.
Government forces today launched a major combined operation to relieve the siege of the Jaffna fort in northern Sri Lanka that had been a major target of LTTE attack for the past few days. i
The Army, Air Force and the Navy
launched its pre-dawn offensive against the militants who had sur
rounded from three sides the Dutch built fort located on the seashore.
Objective of the offensive was to reinforce the fort and reach medical relief to the injured soldiers, officials here said this afternoon. The besieged fort had been under renewed mortar attack since last night.
The Minister of State for Defence and Government spokesman, Mr. Ranjan Wijeratne said at a special news briefing earlier during the day that the Air Force had been dropping leaflets in the Jaffna peninsula asking civilians
Continued On Page 17

Page 16
16 TAMIL TIMES
We welcome you to Super Market. As facilities to Sri La living overseas
st Variety of Sri Lankan & Indian foods available ret
Fresh vegetables and frozen sea foods at low pri (Squid, Prawns, Shark, Crab, and different kinds
tr Original Indian stainless steel utensils
(Kudam, Kuthuvilakku, Paneersembu, ldli, Puttu,
Electrical appliances & fancy goods (National & Sanyo Rice cookers of varying capaci
sk Religious items – Pictures of Luxmi, Murugan, Ga Sandal wood powder, Kungumam, Holy Ash, ince
fr Large selection of Tamil audio cassettes - new 8 (Echo, Pyramid, Bharat, Eagle, Gold productions)
Large selection of Tamil, Hindi compact discs (Of dr Old and new Tamil video films available for Overs
285 High Street North, Manor F Te: O81-471 5
Open Monday to Saturday 9.00 a.m. to 9.00 p. Mail Orders welc
STTAPROBANE
1. AIRLANKA'S FIRST
S
や、 V రాప్తి IN THE
CW SSS SSS
MAIN AGENTS FOR AIRLANMA, KI
T
SRI LANKA, FAR EA
LONDON-COLOMBO-LONDON LONDON-COLOMBO-LONDON -DOCOLOMBO-LONDON-COLOMBO LONDON-SYDNEY/MELEBOURNE-LON (Instant Confirmation of Flights fo
.. "SPECALAUG
Two Nights Free Accommodation c at th
Mount Lavir (Please Request Buffet Vouche Telephone 071
O71,
2nd Floor, 4 Kingly Stre
 
 
 

15 JULY 1990
our newly opened Sri Lankan cum Indian Mini acious convenient store brings several new kans & Indians in the United Kingdom and
it & Wholesale
eS f fish)
hosai, Appam, Vaddai and all kinds of pots)
ies, Prestige products, fans, wall clocks, rain lamps)
napathy, Siva, Saraswathy and frames; nse, Joss Sticks, Oil lamp wicks, Saffron
old releases & devotional
jental, AVM, Lahari, EMI, T) eas sales only. Classified films on hire
'ark, London E126SL
742 m. Sunday 9.00am to 6.00 p.m.
Ofe ":"",
RAVEL SRI LANKA TOURS
CONSOLIDATORS
U.K.
M, UTA & EMIRATESAIRLINEs
ST & AUSTRALIA
June From $410 1st to 8th July From 450 9 Jul/15 Aug From 550
From 450 DON From 710
Travel in July/August)
ST OFFER"
A Free Sunday Buffet Lunch
ia Hotel When Purchasing Tickets 7349078/9 37/6272/3 t, London W1R 5LF

Page 17
15 JULY 1990
MEDIA REPORTS ON THE W
to evacuate the areas around LTTE camps and hideouts warning of impending "military action' in the area.
Mr. Wijeratne claimed that Air Force helicopters managed to drop some food articles and urgently needed medicines inside the fort last night.
The Minister admitted that the hospital in Jaffna had been closed after the hospital staff walked out while the LTTE had taken control of the nearby Point Pedro hospital where they were nursing their injured.
Claiming that the adjoining areas of Palaly airport and the army camp on the outskirts of Jaffna town have been "cleared' of all the LTTE militants, Mr. Wijeratne said the government forces were planning early steps to clear the Jaffna fort that had been under constant attack from the militants since June 11.
Mr. Wijeratne said the government forces were concentrating in the three districts of Eastern Province and taking effective steps to prevent the LTTE attempting guerrilla warfare.
Admitting that it was difficult for the government forces to make a steady progress in the east, the Minister said 'our troops are literally inching their way and the progress has been slow'.
He said the Akkaraipattu and Pottuvil police stations in eastern Batticaloa district had been reestablished.
Mr. Wijeratne categorically denied LTTE allegations that the Government was preparing for war while it was continuing with peace talks with the militants. "Far from preparing for war, in fact we had been withdrawing our camps from some of the areas to satisfy the LTTE, the Minister said.
The Hindu, 26.6.90
60 MUTIILATED BODIES
FOUND
ABOUT 60 mutilated bodies have been found strewn at two places in eastern Sri Lanka and residents said they were
believed to be taken in for qui ity forces.
Residents Amparai distri by telephone, had been dum lanes and bylar ly Muslim to counted 21 bo seen nine more four more in a resident, who anonymity.
Sri Lanka Mu sources here sai reports from th munai that a la had been found
Kalmunai rei also received r bodies had bee about five km si
They said of a taken into cust questioning the released.
Military officia no information bodies either in l — PTI, Reuter, U
350,00
ty: OSI
THE FIGHTINC tremendous harc North and East, to flee their hol food. According 1 nearly 355,000 placed from thei ing, though thi bound to be seve there are large n do not register v but simply flee fighting erupts.
There are 90,0 malee district, 80 67,000 in Jaffn
WEAPONS FOR 3000 VILLAGERS
Three thousand civilians were armed with repeaters, shotguns and ammunition in the villages spreading from Anuradhapura town to Thanthirimale in Mannar bordering the Wilpattu National Park. This covers a 200 mile long area determined to be a high risk region in the context of the fighting in the north.
Senior Police personnel from the district accompanied Minister of Power and Energy, Chandra Bandara on the
200 mille tour d ammunition to t who had been training.
Weapons trair these “home gua: sion of A.S.P. M. camp at Mihinta The "home gui to construct bun
Among those ing were stude) through their aminations and defending their against looking

hose of LTTE suspects 'stioning by the secur
Kalmunai in the , contacted from here aid at least 35 bodies ed at the entrance of es in the predominantinship. "I personally ies, while others had at another place and third place', said one poke on condition of
slim Congress (SLMC) i they too had received eir supporters in Kalrge number of bodies in the town.
idents said they had sports that about 30 h found at Karativu, uth of Kalmumai.
bout 80 LTTE suspects ody by the forces for re, only 50 had been
als here said they had about the finding of Kalmunai or Karativu. JN.
The Hindu, 26.6.90
O PEOPLE PLACED G has already caused ship to civilians in the who have been forced mes and are short of (o government figures )eople have been disr homes by the fightactual figures are ral times larger, since umbers of people who rith the Government, their villages when
)0 refugees in Trinco000 in Batticaloa and a. Widespread shor
qSS S S LLLLLLLHHHSLLLSMLMLSgeeLALALALALAqL LqMeSeLSSS
R IN NORTH-EAST SRI LANKA
TAMIL TIMES 17
tages of food have been reported from
* different parts of the North and East,
and a resident of Batticaloa contacted over the telephone said nearly 80 per
cent of the town must be close to
starvation. All the shops have been closed since June 11, and though rice is still available, there is nothing else. There has been no electricity and no water for 17 days now. There is nobody out on the streets. This has become a ghost city', he said.
The town of Kalmunai in the Eastern Province was also reported to be short of food, and a Tamil resident said that all the Tamils in the predominantly Muslim town were staying at home for fear of being picked up in the Army's cordon and search operations for LTTE men. According to one source in the town, around 150 Tamils were arrested at Pandirippu outside Kalmunai last night, and three Tamil homes near an army post were destroyed with explosives. There is no record of the numbers of people arrested, but the army has reportedly released 60 people it had taken in earlier in the week. There are widespread reports of Tamils being killed and burned in Kalmunai, and residents reported several bodies in different parts of town.
Batticaloa has been under army control for three days now, and is under an unofficial curfew. The Army meanwhile rather mysteriously vacated two strategically located camps at Kiran and Kalvanchikuddi, which control the northern and southern approaches to Batticaloa town. The Tigers have always been strong in northern Batticaloa, and the removal of the Kiran camp will give them freedom to regroup. One explanation for the Army's withdrawal is that it is extremely short on manpower and the Army Commanders have decided to concentrate their forces around the town, if this is so, then the Army is going to find it extremely difficult to retain any sort of control over large areas of the Eastern Province.
The Hindu, 28.6.90
istributing arms and he groups of villagers given small arms
ng had been given to ds’ under the supervilcolm Guneratne at a e. rds' were also taught
eS. ho were given traints who had just got Drdinary Level exopted in favour of illages as a priority Ir employment.
PHILOMIN & CO.
SOLICTORS For All Legal Services
And Conveyancing Legal Aid Work Undertaken
109 Bell Street, Marylebone,
London NW 6T. Telephone: 071-723 3018
Mariampillai Philomin LL.B., MBIM

Page 18
18 TAMIL TIMES
r- - - - - - - -asya
KANTHIASAMY MEMORAL LEO
THE VALUE OF DISSEN
zeth Hussain
It seems to me that hardly any subject could be more apposite for a memorial lecture on the late K. Kanthasamy than "The Value of Dissent, for he stood pre-eminently for dissent. In formulating the project for the establishment of the Saturday Review, he wrote: "This is not intended to be a polemical paper, nor a partisan one. It will be a forum for all opinions so far as they concern Tamil rights and race relations in this country, but yet not parochial in content'. His wanting all opinions to be published clearly shows the value he attached to dissent.
Though I have been given the honour of delivering today's lecture, I did not myself have the honour of knowing Kanthasamy personally. But reading the moving tributes, and the extracts from his writings, in the volume An Untimely Death prepared by the Kanthasamy Commemoration Committee, I get the impression of a man who had an extraordinary commitment to the truth. He wanted all opinions to be published, and he was against partisanship and polemics, obviously because he thought it important for people to get at the truth. It appears that he valued dissent because for him truth was the supreme value. I will argue in the course of this lecture that the value of dissent derives essentially from the value we place on truth, and that the life and death of Kanthasamy exemplifies the integral connection between the two.
We know from the fate of the man we are commemorating today that it is dangerous to dissent. In concluding a letter to the Editor of Saturday Review in 1982, he wrote: "I know the secret of how to lose friends and make enemies and that is, to publish an independent paper'. An independent position, that is to say a position independent of political parties and all groups, the position of dissenting in terms of what one sees as the truth, can make enemies, and he knew of course that enemies can be dangerous. We do not usually recognize the full dimension of the danger following from dissent, for we usually associate it only with governments. Actually societies can be just as dangerous over dissent as governments, perhaps more so. Few governments in history have been willing to tolerate dissent, and it appears that even fewer societies can tolerate the questioning of their norms and conventions and shibboleths. De Tocqueville wrote this about the democratic America of the nineteenth century: "I know of no country in which there is so littie independence of mind and real
freedom of discussio And in 1962, Bertra that no British paper article on the Sino-In. flict, except for one which however pub emasculated version just government, can dissent. We know tha society in which Ka not the Government, his dissent.
We have to ask thi it that some dare to ( know that it is dan selves? Obviously b convinced of the vali have to ask further w in Sri Lanka really question that has to our Governments hal to control or stamp remembered, for in freedom of the press first eroded and the out too much difficu was the consequenc examine the value ourselves, and then portance in the publi done in the West wl stricted though it m ways, is really value part of the cultural i people. In Sri Lank laimed the right to d times protested over have not really exam dissent to anything extent. It could be ance for our future t examination.
Perhaps the most that we have to esta dissent is dangerou refusal to allow diss for the government a Before we examine sent, we must take a actually been happ where little or no allowed. It is quite year 1989, which saw communist system ir -and its virtual collap come to be seen retri as epochal as 1789 French Revolution. planation for so sud lar a transformatioI could have foresee appears of a ragir anti-communism?
Dissatisfaction wi formance under the is no doubt part of th probably the less im In comparison with t
 

AAgSSJSgggAES SAA rA AeADyuegMeSDgDS SE gSegSSD AASSASSASSS
15 JULY 1990
S SSJEASYSLMLkLqLeLMALq AA ALAeSeSMSMSSKKS
as in America'. d Russell found would publish his dian border con
Sunday paper lished only an f it. Society, not be intolerant of t a group in this nthasamy lived, silenced him for
question, why is issent when they gerous for themecause they are 1e of dissent. We hether most of us value dissent, a be asked because re found it so easy it out. It will be stance, that the in Sri Lanka was n destroyed withlity. Perhaps that e of a failure to of dissent for establish its imc mind. That was nere dissent, con
night be in some
d and has become nheritance of the a we have procissent, and someits denial, but we lined the value of like an adequate of crucial importo undertake that
important point blish is that while s for oneself, the ent is dangerous nd society as well. the value of dislook at what has ning in societies dissent has been
possible that the
the erosion of the the Soviet Union se in Europe, will spectively as just
the year of the What is the exden and spectacu, which very few n, the result it g tidal wave of
th economic perommunist system e explanation, but portant part of it. he Western econo
mic performance, that of the communist countries is certainly poor. But countries such as Czechoslovakia and Hungary attained standards of living that must seem paradisal by the standards of a great many Third World countries. And furthermore, everyone in the more successful communist countries, perhaps in all of them, has had economic security unlike people even in Western countries. It is arguable that economic dissatisfaction should have led to adaptations of the communist system as expected by the theory of convergence in the 'sixties, according to which the dynamics of the industrial system would make the Western and communist countries come to resemble each other. But instead of adaptation, or a gradual economic transformation, there has been a sudden collapse of the communist system in several countries. This suggests that there was something much deeper than economic dissatisfaction behind the upheavals of 1989. We know that the people of the communist countries want not just drastic economic changes, but an overhaul of the entire system: they want democracy, including the right to dissent, and that seems far more important than dissatisfaction over the economy. A system of power that is totalitarian in outlook, if not always in practice, has been found wanting.
Perhaps the fundamental defect of Marxism is that it does not deal adequately with the problem of power. Marx himself might be regarded as having had a liberal ideal - fiercely intolerant of dissent though he was personally - because the communist utopia was one in which everyone would be free. It is arguable that there was no dichotomy as such between Marx and Bakunin, as the quarrel between Marxism and anarchism was really about means and not the end of a free society. We might conclude therefore that what appears to have failed in Eastern Europe is not Marxism but Leninism or Marxist-Leninism which made the mistake of substituting the dictatorship of the party for the dictatorship of the proletariat. But Lenin himself wrote about the "withering away of the state’. The truth is that while communism, of whatever variety, is for freedom as an ideal, the reality was the dictatorship of the party which had been maintained unrelentingly for decades, with no signs whatever of "the withering away of the state' and nothing like the freedom available in the West.
The explanation for the anomaly, I believe, is that Marx failed to address his massive intellect to the problem of power; and that was because he was a true child of the European Enlightenment of the eighteenth century, whose shallow optimism he inherited in full. More specifically, the primal error of
Continued On Page 19

Page 19
i5 JULY 1990
Continued From Page 18
Marxism is to regard man as basically an economic animal. Surely, if the postulate of economic man were correct the world would be a far more rationally ordered place rather than the madhouse that it is. Marx believed that the dictatorship of the proletariat, and Lenin believed that the dicta: torship of the party acting as the vanguard of the proletariat, would lead without too much difficulty, and after not too long a period of socialism, to the communist utopia because the rationality of economic man would prevail. Neither understood the power drive in man, the appetite for power that grows in the eating, and neither foresaw that power without any constraints could lead to great criminals of the order of Stalin, Pol Pot, and Ceaucescu. The epochal year 1989 shows that the basic problem standing in the way of a rational and humane ordering of society is unconstrained power. It provides, I think, a convincing negative demonstration of the value of dissent.
I will not, of course in this lecture be able to examine a great many countries where little or no place has been allowed for dissent. I will look at the peculiar case of Sri Lanka, but before doing that I will make some observations on the failure of democracy in the majority of the Third World countries.
A process of democratisation has been
going on in Latin America, but even there dissent too often proves to be dangerous. In Afro-Asia there are very few fully functioning democracies, a few governments might perhaps be regarded as quasi-democratic, but for the most part the peoples of Afro-Asia are under the boot of dictatorship. The vast majority of Afro-Asian governments claim legitimacy in terms of democracy but, of course, they allow little or no dissent.
We have to ask why there has been so colossal a failure of democracy in Afro-Asia. It might be argued that democracy, a product of Western culture, is a transplant which withers in Afro-Asia because it is alien to our
traditions of government. I do not find
this argument convincing because it is contradicted by the fact that India and Japan have had fully functioning democracies for decades. Perhaps there are some things in some of the Afro-Asian cultures which make adaptations to democracy relatively easy. But it is difficult to imagine anything more remote from democracy than Indian traditions of government, or the royal, aristocratic, martial traditions of government in Japan before MacArthur imposed democracy on that country. We have to wonder whether Afro-Asia pullulates with so many dictators who cannot brook dissent because of what might be regarded as some sort of moral, spiritual, cultural, or civilizational decadence.
It will not do." Asian dictatorshi verted to the tra de spotism”, w Eurocentric misco back as Herodotu tional Afro-Asian controlled or const ways. Otherwise t civilizations would In Africa the triba based on consensl was right in sayin nothing to teach democracy but un I am aware, he problem of why sc ernments today ty sensus. Both in Governments we tradition and cus occasional rebellio) rebellion should ab far. Above all, in was constrained by as can be seen from Mahavamsa. Innu ancient and mode support of this the from our own Anal who however beca lological in dealing Let me quote inste ity on the subject, S.N. Eisenstadt wh Tradition, Chang that because of the character of certail
...the rulers of th dependent on the tions both for th their traditional le the provision of resources. Hence long run to some their manoeuvres gious organizatior, the rulers could religious organize this they were co dent on some relig The basic autonor organization and til orientations, in co relatively more in particular polity”.
Until the coming cracy, the tradition was fundamentally Asia, with secular strained by the re Asian polity as w tradition of conse broke down under onialism, and for have in Afro-Asia cies which enjoy constrained on a either by the dissen sual government C dissent formerly h order. The Afro-A which refuse to all being true to the Asian civilization, a
w

argue that Afros have merely relitions of "Oriental ich it self is a ception going as far . For in the tradipolities power was ained in important le great Afro-Asian never have arisen. governments were s. Perhaps Nyerere that the West had the African about
rtunately, as far as '.
id not explore the many African govannicallydeny confrica and in Asia, e constrained by om, as well as by is and the threat of use of power go too Asia secular power the religious order, just a glance at the merable texts both rn can be listed in sis, including texts da Coomaraswamy me excessively phiwith this subject. ad from an authorthe Israeli scholar to wrote in his book e and Modernity, ultimately religious h societies,
ese societies Were religious organizae maintenance of gitimation and for the more flexible they were in the extent less free in towards the relis. In the short run destroy any given tion, but beyond ntinuously depenVious organization. ny of the religious leir transcendental ntrast, made them dependent of any
of Western demoalpolity of the West the same as that of
power being conligious order. That ell as the African hsual government, the impact of colthe most part we supposed democrapower that is not ny regular basis, implied in consenr by the power of ld by the religious sian governments ow dissent are not raditions of Afrond they have to be
TAMI TMIES 19
regarded as the manifestations of a decadence. Their economic and other performance is poor, which I believe is the result of unconstrained power.
I will now make some observations on the peculiar case presented by Sri Lanka, which some might consider as the most peculiar of all the Third World countries for the reason that at the time of its independence in 1948 it. was regarded as having the finest prospects for economic and other development, while in 1988 - 1989 it gave the impression of sinking into
savagery. There are other dark places
on earth, of course, but what makes Sri Lanka so peculiar is the contrast with the prospects offered at the time of its independence. When the 1977 Government assumed office, it appeared that Sri Lanka had nowhere to go but up, and yet at the end of its term in 1988,
and for some time afterwards, we had
lost control of a third of the country
and almost half the coast-line, there
was a rebellion in the North and East
threatening a breakup of the country,
a Pol Potist rebellion in the South from
which we were saved only because the
army held steadfast, and we had the
soldiers of the Indian Peace Keeping
Force whose behaviour was of the sort
that one associates with a brutish
occupying army. And, of course, the economy was in a shambles. The climax came in burning bodies, floating
bodies, bodyless heads, and headless
bodies. We have to ask ourselves how it
was that the paradise island had come
to look like the heart of darkness.
I suggest that Sri Lanka was being wrecked by the excess of power enjoyed by successive governments, a powero that was hardly constrained by dissent or by anything else. The usual and familiar hypothesis is that all our problems, including the ethnic problems, are the consequences of ours having followed disastrous economic policies for 21 years, from 1956-1977. But the 1971 Government, which rejected those policies, left Sri Lanka in a more difficult situation than any previous government. I suggest that the disastrous economic policies were themselves the expression of an obsession with power. Our welfare policies, which many see as having retarded economic development for decades, were doubtless motivated to some extent at least by humane concern for the poor, but they look somewhat ambiguous when we take into account what might be called the dialectics of the gift. The relationship between donor and recipient is an essentially unequal one because they, the great ones in power, provide you, the miserable ones without power, the basic wherewithal for your very existence. That kind of relationship could have more than a little attraction for the power-obsessed. Far less ambiguous is the significance of the wreckage of the
Continued On Page 23

Page 20
20 TAM TTNES
*ご・イー、卒ーイーイべい*ーイー冷さイの全ーイ *3 SeAesSASAA AeessLeLesSAALeLSeLesreAAAqAAS O qLqqAeeAL0LA
W
-ܐ
3 SRI ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ INDIAN 3 CUISINEAT ITS BEST
Prepared by ladies and served by 3 our delightfu girls. 缀 3 SOUTHERN ့်ခဲ့
ན་
Y
" SRI LANKA
Kugan. Mano & Gunan invitèyou to Ex6erience the Food, Ambience and ality that makes their island - A Paradise Extended Buffet of enormous variety all day Sunday E7.95 1-4pm & 6-10pm
The best food in town. Service Second to none. Try us once - you'll be there every week.
jehangir
4
X.ーイ
محم۔ VA
ලැරණි ද්‍රිපූ లేకప}
, 乙剑 3' st
; 081-676 67 SYDENHAMRD SE26
8641 Closed Mondays ○
§ථාෂුද්‍රිච්ර්‍ර්‍ර්‍ර්‍ර්‍ර්‍
W་
ܠ؟ܢ
a tas to os" paradise
محممہ
器
SHIPPING - AIR FREIGHT - TRAVEL
UNACCOMPANIED BÅGGAGE PERSONAL EFFECTS, HOUSEHOLD GOODS, VEHICLES, MACHINERIESETC.
We supply Tax Free Goods for export
tO e A SRI LANKA A INDIA A PAKISTAN År Ar AUSTRALIA AND OTHER FAR EAST
COUNTRES CANADA Ar USA AFRICA AND OTHER WORLD DESTINATIONS
We collect. We pack. We insure.
WE WILL FLY YOU ANY WHERE, ANY TIME ON SCHEDULED FLIGHTS AT LOW PRICES
GLEN CARRERS LIMITED
14 Allied Way off Warple Way, Acton London W3 ORO
Te: O81-740 8379/O81-749 O595 Fax: 081-740 4229
 
 

:5 JULY 1990
You Can Achieve Success In Higher Education
UNITY COLLEGE
ted س- The association for the inspec and Recog Recognition of Business
nised as Efficient by Schools
Offers Commitment to Higher Educational Standards Higher Qualified and Experienced Lecturers Individual Academic Support. Fees you can afford and Good Locational Advantages. Enrol now for full and part-time courses in: Accountancy and Management Studies Association of Accounting Technicians Association of Chartered and Certified Accountants Institute of Cost and Management Accountants Association of Business Executives Institute of Administrative Management i Banking Institute of Bankers Stage 1, Institute of Bankers Stage 2 Certificate and Foundation courses Marketing Institute of Marketing - Certificate/Diploma CAM Education Foundation Computing Courses City & Guilds, British Computer Society Association of Business and Administrative Computin Institute of Date Processing Management English as a Foreign Language For Further details write or telephone:
UNITY COLLEGE
Admissions Department 81-89 Fortess Road Kentish Town *二次 London NW5 1 AG
Tel: 071-482 3349
(FIMBRI) P. SRINIVASAN
INSURANCE, MORTGAGE & PENSION SPECIALIST
"Suhantham' 110 Merton High Street Abbots Lane 1524 Ondon Rod London SW 19 1AD Kenley London SW164EU Te: O81-545 O796/8 Surrey CR25JB 081-679 1952/3
081-660 5692
FAX: 081-679 4960 MOBILE PHONE O860 3697.35 Remortgages & Mortgages Non Status - Self Certification Fixed - Stabiliser Stabilised Rate 11.49% as Long as You Want) Lou Start - Deferred Interest Super Low Start from 7.95% Choice of Payment 10%, 11% or 12%
Interest Holiday Upto One Year Available for House Purchase or Remortgages for any Purpose
Your Home is at Risk if you do not Keep Up Repayments on a Mortgage or Other Loan Secured On it.
BUSINESS FINANCE - PERSONAPLANNING -HOUSE-LIFE-MOTOR - SHOP- GENERAL
ARM TRAVEL Best Fares to Destinations World Wide

Page 21
15 JULY 1990
North-East PC Dissolve
The North-East Provincial Council has been dissolved.
A press release issued on 7 July by the Presidential Secretariat states that the Commissioner of Elections will take appropriate measures to hold a fresh election.
The Commissioner R. K. Chandrananda de Silva told the Sunday Observer yesterday that no date has yet been fixed for this election.
The full text of the press release issued by the Presidential Secretariat is as follows:
Parliament yesterday amended the Provincial Councils Act to deal with Members of a Provincial Council either abandoning the functions of the Provincial Council and leaving a vacuum or the majority of the Members repudiating the oath that they took to up-hold the Constitution at the time they were elected.
The Governor of the North-East
Province had commu Excellency the Presi about the 1st Ma EPRLF and ENDL the Provincial Count declaration purportil separate State in t Province calling it
Sovereign Democrat Eelam. They had a participate as Memb vincial Council in an ties of the Provincial
His Excellency the informed the Commis tions of the fact that
of the NEPC had communication to hir
'. Accordingly by the the law the North-E Council stands disso Commissioner of the be taking appropriate a fresh election to th Provincial Council.
P.C. Amendment Act An Undemocratic LaV
The Sri Lanka Mahajana Party, the TULF and Liberal Party said in a joint communique yesterday that the recent amending legislation to the Provincial Councils Act sought to confer on the Governor an "...arbitrary authority to dismiss and disqualify members of the PC from an office to which they have been elected, on indeterminate and arbitrary grounds and without recourse to judicial determination. Such a provision is without precedent in the history of representative democracy and a serious erosion of the democratic character of Provincial Councils. This law would be like the "Sword of Damocles” hanging over individual Provincial Council members, and distort the relationship between the Council of Ministers and the Governor under the present Constitutional scheme'.
It said: "This legislation further undermines the separation of powers under the Constitution by vesting in the Governor the judicial power to determine that a Member has violated the oath of office. Such a power cannot be exercised by a nominee of the President to disqualify an elected Member of a legislative body. The exercise of judicial power by a Govenor is a serious violation of the basic features of the constitution and an erosion of the rule of law.
-The Provincial Council Amendment
Act further erodes th these institutions ha under the proportio) tive system. Under neither death, resign ification of any indivic alter the continuity Vacancy created by ignation or disqualifi by the reserve list unc Council system. The cipitating the dissolut cial Council on the all tion of half its mem. empowers the Executi Council in a mannel democratic norms an tutional safeguards.
"We also wish to disqualification on the tion of the oath of of
serious limitation on
speech and expressic members of a legislati society, an oath of all symbolic and cannot : tion on free speech a cate alternative form For example, Membe elected in 1970 who
publican Constitution reasoning of this law
in violation of their
uphold and defend th

nicated to His lent that on or *ch 1990 the F Members of il had made a ng to create a he North-East the Free and c Republic of lso refused to ers of the Proy of the activiCouncil.
President has sioner of Electhe Governor made such a
l.
operation of ast Provincial lved and the Elections will steps to hold le North-East
Μ
e basis on which .ve been elected hate representa
such a system ation or disquallual member can
of the Council. such death, reszation is filled in er the Provincial present law preIon of the Provinaged disqualificabers, arbitrarily veto dissolve the contrary to all existing consti
point out that ground of violaice represents a the freedom of n of the elected ye body. In a free giance is merely erve as a imitaid right to advos of governance. is of parliament advocated a Reaccording to the would have been path of office to e Soulbury Con
TAMIL TIMES 21
stitution. The Governor has no constitutional or moral right to invoke the oath of office to suppress the rights of Provincial Council members. We therefore, feel that there is a serious threat to the freedom of speech and expression embodied in this legislation. It smacks of McCarthyism.
"We are therefore convinced that the Provincial Council Amendment Act is an anti-democratic piece of legislation which should not find a place in the statute books of the country. It is violative of Articles 2, 10, 14 of the Constitution and negates in law and in spirit the 13th Amendment. We wish to reiterate that there can be no meaningful devolution in Sri Lanka without the repeal of this amendment.
“We feel that the present crisis in the Northern and Eastern Province could have been resolved within the framework of the 13th Amendment without diluting the scheme of devolution. We are also extremely disappointed that the Government after a delay of several months introduced this Bill as an urgent bill, and thereby prevented a full consideration of its serious political, and constitutionalimplications”.
"DISSOLUTION OF COUNCIL ISLLEGAL & MMORAL"
The EPRLF has said in a statement that the dissolution of the North-East Provincial Council was the beginning of the illegal and immoral grabbing of the powers of the Tamil-speaking people devolved to them according to the Indo-Sri Lanka Accord and the 13th amendment of our constitution. This is an attempt to isolate the EPRLF that sacrificed a large number of comrades and the Provincial Government that was blamed with false, irresponsible, and unrealistic crimes. The members of the North-East Provincial Government, the members of the Provincial Council and the Provincial administration were subjected to total insecurity by the infamous talks and ceasefire between the Government and the LTTE. This is also an illegal attempt to get more membership to the U.N.P. in the Provincial Council, where it has only one member at present and it is also an attempt against national reconciliation national unity and the self determination of the Tamil-speaking people'.
It added that: Inspite of all these situations and provocations the EPRLF expresses its uncontaminated commitment to fight for the establishment of the inalienable national rights of the Tamil-speaking people within the framework of a united Sri Lanka. The EPRLF declares that it will revitalize all the struggles to make this struggle of the Tamil-speaking people of Sri Lanka a total success.

Page 22
22 TAMIL TIMES
A.I.ON KILLINGs AND 'DSAPPEARANCES'
In two separate statements released on 10 July, the London-based Amnesty International states:-
"Hundreds of people in northeastern Sri Lanka have reportedly "disappeared after being detained by Sri Lankan security forces since 21 June. Bodies, some of which have been identified as those of prisoners, hawe been dumped in several places.
"In Kalmunai, over 70 people were reportedly detained and then "disappeared' after soldiers reclaimed the town from the Liberation Tigers of Tammil Eelam (LTTE) on i 21 June. Other residents of Kalmunai were reportedly shot in their homes, including Mr. Thiyagarajah. Among those who 'disappeared' are the chairperson of the local citizens' coInnittee, Mr Pandiyuram and his two sons (names unknown), Mr Anurachelvam and Mr John Patrick Asirwathan. The army reportedly says it releases most detainees immediately, but it is not known where these five people are, Over 30 bodies were dumped in a burnt-out shop in Kalmunai, including the body of 23-year-old Chandrikumar, who had earlier been taken by the security forces. Another six were found outside the Kalmunai hospital, including the body of a Tamil policeman who had earlier been captured and released by the LTTE. On 8 July 1990 six burning bodies were found on the roadside in Batticaloa, about 20 miles north of Kalmunai.
"Possible extrajudicial executions were also reported from other parts of the northeast, after government forces had regained control of the locality from the LTTE. In Wayuniya on 13 or 14 June 1990, government forces reportedly shot and killed defenceless civilians after they had recaptured Wawluniya police station from the Liberation Tigers of Tamil Eelan (LTTE). About 15 bodies were found on the road. Among those killed were a public health inspector na med Anthony Pillai, his wife and son. In the |-twick of I, III. Stil ik: Army and police personnel repurtedly killed 15 people in Wellavelli village, Batticaloa District, including a school teacher whose body they burnt,
Background Information
"Armed militant groups have been fighting for a separate state in northcastern Sri Lanka for the Tamil minority since the late 1970s. From July 1987 to March 1990 Indian troops were responsible for security in the northeast. After their withdrawal, the LTTE gained effective control of the area, From April, Amnesty International began to receive reports of summary executions by the LTTE of political opponents, and that prisoners were
being held in inco tion. The organiza immediate halt to th
"Fighting in nortl between Sri Lanka and the LTTE brok after the LTTE capt stations in the are: hundreds of police dered, many of who to have murdered among them are be released. The LTTE ing with the Gower about conditions il elections to the No cial Council could b
"When governm their campaign to northeast, the LT certain areas. As t Kalmunai, they r five Muslim reside give them money," these men " - "na II Salim Khan, Rahi not known.
"On 26 Jung 199/ tional sent a telex singhe Premadasa dem nation of the k in captivity by the the serious provoca security forces pres ings, together with Over Several year Government forces sive force in situati tion, Amnesty I sought assurances that his governmer possible Ineasure ti of defenceless citize the northeast-w forces had regained
RECOMMENDE grams/teleres'expr: Tail effers - ex recent reports of 't extrajudicial exec ment forces in mort giving details of incidents described
-urging the gov possible steps to e. of defenceless pico are protected, an forces do not use e
- Condemning th policemen and civ. as described above
- pointing out human rights sta right to life, in against the arbit life, at all times, national emergenc
- urging the gow full, impartial i allegations of ext and "disappearanc. in the northeast.

15 JULY 990
municado deteniun si called li for an ese abuses in May. eastern Sri Lanka government forces out in June 1990 ured several police arid took prisoner men who surrenin they are believed Tamili policemen iewed to have been had been negotiatment of Sri Lanka nder which fresh rtheastern Provin3 held.
nt forces launched egain control of the TE withdrew from hey withdrew from sportedly abducted ints who refused to The whereabouts of ed Latif, Farloon, mand"Akram – is
) Amnesty IntlCrnato President Ramaexpressing its corilling of policemen ! LT"TE. II wig W of tion to government ented by these killpersistent reports s that Sri Lanka | have used excesons of armed opposiInternational also from the President it would take every n protect the rights ins in those areas of here government
control.
D ACTION: Teleissileifers ind airressing concern at isappearances' and utions by governheastern Sri Lanka, at least one of the
"ernment to take all lsure that the lives ble in thig northeast that the security xcessive force,
killings of captive ilians by the LTTE,
that international indards uphold the cluding protection rary deprivation of including during a y; armment to institute nvestigations into a judicial executions es' by security forces
Ir SOuth Sri Lanka
“Amnesty International has received reports that on 8 July the Sri Lankan Government issued shoot-on-sight orders to police in the south of the island in response to fears of a renewal of subversive activity by the Janatha wirukthi Peran una (JVP, People's Liberation. Front). According to information received by Amnesty International 70 bodies have been found dumped in southern Sri Lanka during the last two weeks. Amnesty International fears that shoot-on-sight orders 巽 to the police may result in further extrajudicial executions of unarmed civiliaris,
RECOMMENDED ACTION: Teates telegrams/express and airmail letters: .
expressing concern about the new order to the security forces to shoot suspected subversives on sight and requesting that the government issue instructions to them to use force only when strictly necessary for the performance of their duty and to halt shootings of defenceless people,
*TAMILS WILL BE THE MAN LOSERS' - Australian Foreign Minister
"Whatever the frustration 8 of the периtiating process in which the LTTE have been engaged until this point, it cannot justify abandoning peaceful negotiations in favour of a return to the killing and destruction that has caused such Inisery throughout Sri Lanka in recent years, the Australian Foreign Minister, Senator Evans has said.
"By resorting to violence, the LTTE has not only destroyed a real chance of a return to peace in Sri Lanka, but it also ensures that the Tamil peoplethe very people whose rights the LTTE claims to protect - will be the main losers as their homes again become caught up in the fighting, he said.
There were already clear signs that the grotesque cycle of massacres and reprisals was starting up again, with the consequent deaths of civilians, including children, being used by each side as propaganda.
There can be no winners from the conflict which is now taking place. The Australian Government urges both sides to act with restraint and resume their dialogue for the sake of all the people of Sri Lanka, regardless of their ethnic origin', Senator Evans said.
Senator Evans further said it was especially distressing that this latest round of fighting had come at a time when the Tamils had achieved most of their aims, short of a separate state, and needed only to complete the final negotiations to bring about a Tamilcontrolled North-Eastern Province.

Page 23
15 JULY 1990
Continued From Page 7
cry as banners fly across the city skyline paying tribute to the 'waliant forces'. Significantly too the opposition has thrown in its support, not for the Government per se but for 'crushing the naked terrorism' of the LTTE. Opposition Leader, Mrs Sirima Bandaranaike, away in Yugoslavia for medical treatment when the war broke out, made her concern very apparent by visiting the wounded soldiers in hospital. Although she retracted a statement that she had made, that only a military solution would resolve the crisis by saying that what she meant was that in the present crisis a Inilitary solution was inevitable and necessary, but in the long term, steps will have to be taken for a lasting political solution, she has been one of the main critics of the Government for 'shielding the LTTE' and carrying on secret talks with them.
President Prenadasa who has always advocated "consultation, compromise and consensus' for resolving issues, feeling treacherously betrayed by the LTTE leadership in whom he had placed implicit faith made it quite clear after hostilities erupted that the LTTE could face the same brutal repression suffered by the Janatha Vimukti Peram uma. "I will let the crows fly over my head but I will not allow them to make a nest in my hair" he said. "If the LTTE was not ready for consultation the government was ready for confrontation,
Yet inspite of his hard rhetoric he kept the door opem last fortnight by inviting the involvement of the international community in any further discussions with the LTTE so that they would not renege on their committIIlents.
But international involvement according to the general thinking must not involve India. The print media has carried on a concerted campaign to keep India out of any mediatory role. "Any involvement by Delhi would have Karunanidhi barging in' say political analysts. Ceylon Workers Congress Chief and Cabinet Minister, S. Thondaman articulated his own thinking when he told foreign correspondents in Colombo recently that India came in once and failed and so there was no further role for India. "She pleased neither the Tamils, the Sinhalese nor the Government, he said. Despite the initial fears that India would interwenie having been dispelled by a categorical statement by the Indian leadership that it would not interfere in Sri Lanka's domestic problems, the Indian bogey still remains in the background, specially with over 20,000 refugees fleeing to Tamil Nadu with horror stories of army atrocities.
President Premadasa sees it as a ploy by the LTTE to force Indian intPrVention.
There is somes pean countries co flux of Tamil refu tries would try m ter-governmental The Elegwar (EDF, the former LTTE, 'anguishe being heaped on tion, appealed to E to initiate talks w hostilities. Althou from EDF General lai Balaku maran, ELOF's Mr. Ratana echoing the same an describing Prer foresight and mat to him to have military operation one thing the army as Major General Wa said, until itg State Minister of jeratne is of the Wijeratne has mad there can be no LTTE lays down a
Continued From F
state sector under ments. The entirety service and the sta came the preserve the appointment (). and political suppor tor malfunctioned i sequence, and as s nomy had been gr, that malfunctionin draining away of Illust be acknowled wreckage of the e 1970 Government tain illusions, in thi ists illusions backe committle Ilt S 8 European counterp Government, whic with a commitme есопопny, had по socialist objectives E to privatize or place prises under priva ment to anything l was possible, I su state sector, which case meant hord crowding the gate necessary because t enjoyment of powe) velopment.
My hypothesis t virtually unconstr; explain the situat found ourselves in obviously be challer that Sri Lanka has democracies in Afr has been a qua perhaps a democra. peculiar sort. The

culation that Eurocerned with the in2es into their counliating through ingencies.
enocratic Front EROS) an ally of the at the hardships he civilian popularesident Premadasa h the LTTE to end h the appeal came Secretary, WellupilIlarooned in Jaffna, rajah in ColonInbo is efraim, Balakunnarladasa as a "man of Lre vision'' appealed the army call off ... And that is the will not do now, not Denzil Kobbelkaduts the upper hand, efence, Ranjan Wisame mind. And e it quite clear that easefire until the rms. And that the
TAMIL TIMES 23
LTTE is not going to do.
Where then is the meeting point. The Government has met two of the LTTE's main demands. The dissolving of the North-East Provincial Council and the calling of fresh elections. But the LTTE rather strangely has changed its mind and is demanding regional autonomy. The LTTE, during its peace talks with the Government accepted in principle a North-East Prowincial Council as an administrative structure for the region, LTTE spokesman Balasingham of course made the point very clear that they would want substantial powers devolved on the council.
The Government has not still reacted to the LTTE's new demand. Neither have the opposition parties. What is most immediate is a cessation of hostilities and getting back to the negotiating table. As Thondaman very rightly put it "it should not be a show of boldness or bravery, but of wisdon. And if you are thinking of the people then the answer is the negotiating table.
'age 19
successive governof our government Lte corporations befour politicians for f relations, friends, ters. The state secinevitaby as a cono much of the ecoabbed by the state g meant a colossal our resources. It yed that at least the conomy under our had behind it cercase of our Marxby an ideological mong their East arts. But our 1977 came to power t to a liberalized such illusions, no tall, and yet failed state sector entere sector manageke the externt that gest that a huge in the Sri Lankan s of supplicants continued to be Le priority was the mot eComComic de
at the factor of ned power could on in which we 1988 - 1989 Will geld on the ground een one of the few Asia. In fact ours -democracy, or of an altogether 970 Government
awarded itself an extension of office, and had no democratic legitimacy whatever for two years. The 1977 Government held a referendum instead of the General Elections which were due, a referendum it must be said of rather dubious legitimacy, and the last Presidential election is under challenge in the Supreme Court. It might be argued neverthelesss that all our governments have had some sort of legitimacy, except for the period 19751977, unlike dictatorships under which supposed elections and referenda are blatantly farcical.
The important point, in my view, is that in between elections our GovernIments hawe behawed undermocratically. We have failed to understand that the proper functioning of democracy requires much more than the proper functioning of just one of its institutions, free and fair elections. Actually democracy involves much more than our having certain institutions, which is why it has been said that early nineteenth century British democracy, with its rotten boroughs and all the other shortcomings was vital and dynamic, the expression of the culture of the English people, unlike the transplanted democracies which were later tried out elsewhere. Democracy is meaningless unless Governments behave democratically, and that means that the approach to problems should be consensual, due weight should be given to the opposition as the "alternative Government, and also institutions such as the free press should be respected. Our Governments have for the most part failed these elementary tests of democracy.
To be confinued in art issue).

Page 24
24 TAMIL TIMES
SqSALSLAqSALLASASAqieMAAA qLeLSqqSqqSqq SqqSLLSLLLLLSLLLLS
35,000 Refugees Pou intO the NOrth frOm Ea
July 4, (Reuter) — Thirty-five thousand refugees, some horribly wounded, have poured into the north from the east by boat and from the south by bus with stories of attacks on Tamil civilians.
In Jaffna and other areas in the north, many people said they feared the Sinhalese majority planned genocide of Sri Lanka's 2.5 million Tamils.
"They want to finish off all the Tamils', said a 59-year-old government auditor whose house near Jaffna Fort had been bombed flat in actions from both sides.
Many civilians in small towns across the eastern part of the Jaffna peninsula said similar things. They said that view was growing as government forces bombed and strafed Jaffna and surrounding towns and villages.
Tamil Tiger political leaders are capitalising on the fear, telling villagers the Tigers and the fight for a Tamil state of Eelam are the only alternative to death.
"This is the last fight. We Tamils.
have no alternative. The army, the government and the Sinhalese want to kill us all. Everyone knows that, a 22-year-old political officer in Mullaitivu district, south of Jaffna, told Reuters.
"There have been casualties'. Anton E Tiger chief political an interview in his house. Helicopter attacking civilians ‘di he said. One hundre had been killed and 3 past three weeks, he
Many of the casua of bombing raids on when the air force filled with petrol, e and waste metal.
AWIS WIDI PHOTOGR SERVI
"k Weddings
di Dance prog Concerts
yk Sporting ev k Any other c FO'r further Phone: 081O86C
Fly To Colombo. On ARLANKA
Air Lanka's
to
RathbOne Holidays Limited
GENERAL & BUSINESS TRAVEL 55 RATHBONE PLACE, LONDON W11 P 1 AB ENGLAND
(CARRIED THE LARGEST NUMBER OF PASSENGERS ON AIR LANKA IN 1989)
Proudly Announces
New Weekly Flights
Singapore and Melbourne Return from £710 Free Stop-Over in Colombo (Instant Confirmation Through our Inhouse Computer Reservation System)
Call on 071-580 4460 For Reservation and Ticketing
We accept all major credit cards -
Visa/Barclaycard/Access/American Express
WE ARE NOW OPENSATURDAY BETWEEN 10.00 HOURS TO 13.00 HOURS
 

SJULY 1990
st
a lot of civilian lasingham, the rategist said in saffna city safegunships were trict by district, Jaffna civilians )0 injured in the said. Lies were a result June 25 and 29 dropped barrels (plosives, rubber
O AND APHIC CES
rammeS
entS &
CCasionS details
998. 1526 785 475
Brings you new wave of sound in Tamil Audio High quality recording by British company Selection of songs for all age groups Free sample is available for overseas customers Wholesale agents required for Europe & Canada
For more details please phone or write to:
316-318 High Road Willesden, London NW 102EN Te: O81-459 8589
We also have a large selection of k Sri Lankan dry foods & frozen foods A Sri Lankan papers & Tamil magazines
New & old Tami films for sale for overseas customers fr Tamil films available for hire for local customers with BBFC certificate
Visit or write to us for more details We are open 7 days a week
and
New Name in Tamil Audio
The Institute of Tamil Culture based in Surbiton, U.K., celebrated the Tamil New Year and their 4th Anniversary, at the Surbiton Assembly Rooms with a well attended function and highly appreciated items including music, dance and a play, presented by children and teachers of the institute.
The chief guests were the Deputy Mayor Cllr. David Fraser, Deputy Mayoress Mrs Phyliss Fraser of Kingston and Rt. Hon. Anita Pollock, MEP for South West London. The Deputy Mayor said that the activities carried out by the Institute were enriching the multi cultural nature of the borough and it was appropriate for the Council to give support to such a venture. Anita Pollock said that it was the first time that she had listened to the Veena and Miruthangam, was impressed with the standard achieved by the children and hoped to be invited for future functions.
Classes in Tamil Language, Vocal Music, Veena, Miruthangam and Bharatha Natyam are conducted every Saturday between 9 a.m. and 1 p.m. at the Knollmead Primary School, Tolworth, Surrey. For further information please contact K. Jegatheeswaran, Head Master, Tel: 081-949 3012 and W. Thayalan, Administrator Tel: 081-399 7848.
SURAM
08-451 2902
6.00 p.m. - 11.00 p.m.

Page 25
15 JULY 1990
CLASSIFIED ADS
First 20 words 210. Each additional word 60p. Charge for Box No. 3 ... (Vat. 15% extra) ::Prepayment essen The Adversement Mana Tamil Times Ltd, PO Box 121,
Sutton, Surrey SM 3TD Phone: 081-644 O972
MATRMONIAL Jaffna Hindu mother seeks professionally qualified bride for son, Ph.D., 34, settled in Canada. Reply with horoscope. M 401 C/o Tamil Times.
Solicitor brother seeks partner for his sister, educated, young looking, pretty, 30 years, Hindu. Please reply with details to M 402 c/o Tamil Times.
Jaffna Catholic parents seek partner for daughter, 34, accountancy finalist. M403 C/o Tamil Times.
Tamil Hindu parents seek understanding, kind, partner for daughter, 29, convent educated, shorthand typist, homescience diploma holder, working as receptionist/typist in London. Religion no bar. M 404 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu seeks partner for his educated, fair, attractive, niece, 38, vegetarian. Horoscope, details to M 405 C/o Tamil Times. Jaffna Tamil Hindu parents seek educated, handsome partner under 28 for professionally qualified son, 33. Details with photograph to M 406 C/o Tamil Times.
Brother seeks Sri Lankan Tamil Christian groom for his sister resident in Australia, 27 years, 5'5", fair complexion, doing further studies. Reply with full details including date, time and country of birth. M 407 c/o Tamil Times.
Hindu parents seek groom, professionally qualified or final year student for graduate daughter, 31, British citizen working in U.K. M 408 C/O Tamil Times.
Sister seeks partner for Jaffna Hindu sister, 37 resident in U.K., Montessori teacher. Reply with horoscope, details. M 409 c/o Tamil Times.
Jaffna Hindu seeks partner for sister, 22, following ICMA. Horoscope, details to M409 C/o Tamil Times.
Jaffna Hindu brother seeks partner for sister in late forties, innocent divorcee, British Citizen with house and income. M 410 C/O Tamil Times.
Jaffna Tamil mother seeks very pretty, fair bride for teetotaller, non-smoker, kind hearted, handsome son, 35, looks much younger, 5'8", former lecturer in Engineering, Peradeniya; with post-graduate degree, management qualifications from Australian Graduate School of Management (University of N.S.W.), currently working as Project Engineer, Sydney, Australian Citizen. Reply with full details to M 41 1 C/o Tamil Times.
Acknowledgement
Mrs Manoranchitham Yogasangary and other members of the family of the late Mr. V. K. Yogasangary, M.P. for Jaffna, wish to express their sincere thanks to all those who visited them, sent messages of condolence and floral tributes and helped them in the funeral arrangements and several other ways during the period of the recent bereavement.
WEDD
We congratulate tı their recent marria
Venoharan of Syd Sinkainathan of 146 ombo 5 and Yasoth V.M. Vijayaratnam
Josephs Street, Co Hall, Colombo. 4 on
Dr Sureshkumar
Thambipillai of 408 Ontario, Canada an Mr & Mrs K. Kathir Road, London E1 7 Kelly School Hall, Li
Aingaralingam son gam of Kuppilan, daughter of the late K. Sabapathy of Nav davil, Sri Lanka a London N6 on 1.7.9 Pathmajan son of Rajan and Mrs P.
Capthorne Avenue, Urmila daughter of Nadarajah of 27/1 C Hotel Taj Samudra c
Haran Chandran SI Ramadas of ThurnSi Kala daughter of Mr Colindale, London N the Highgate Muruga
OBITI
Dr Sivaguru Sabara Street, Jaffna, below wathy, father of Arur Vignarajah (Antigua, drarajah, Thamayan Mohonarajah (Singap: S. Tirukkanesan (Tel. Priya and Susanand tick, Gopi, and Vine, tragic circumstances small splinter piercin Jaffna Town on 16.6 nam, 40 New Way F. NMV96PN Tel 081-2
Kandiah Theiventhi Corporation, Kankes: loved husband of S. Varathan, Ruthiran, a Perairampilai passe Franca Crescent, Re
 
 
 
 

NG BELLS
2 following couples on 2.
ey, son of Mr & Mrs S. 24 Havelock Road, Colra daughter of Mr & Mrs of 14 JB Flats, 150 St ombo 14 at Saraswathy 'O.690.
On of Mr & Mrs C.P. verton Dr., Mississauga,
Dr Ambika daughter of amathamby of 64 Ruby 1 RF Orn 24.6.90 af jOhr Indon NW2.
of Mr & Mrs VaithiyaliSri Lanka and Sushila fr K. Sabapathy and Mrs aratnarasa Veethy, Kon
Sri Murugan Temple,
he late Mr N. Puyapala Puyapala Rajan of 91 larrow, Middx., U.K. and Mr & Mrs Kannalendran Istle Lane, Colombo 4 at rn 2.7.9O. on of Dr & Mrs V.K.S. le, Rotherham, U.K. and & Mrs M. Jayaratnam of W95AZ On 14.7.90 at in Temple London N6.
JARES
tmam of 2 First Cross ed husband of Sarasthathy (Luton U.K.), Dr
West Indies), Mahenhy (both of Toronto), ore); father-in-law of Dr 0582576061), Vanaja, an; grandfather of Kar;h passed away under
(instant death due to | right side of head), in 90. - Mrs S. Sabaratpad, Colindale, London 25 8851.
an, formerly of Cement nthurai, 1960-1975, berojini, father of Gowri, d Vaheesan, brother of
away on 5.6.90 - 6 dale, Ontario, Canada.
TAMIL TIMES 25
Dr. Vaithiyanathar Balasingham - formerly of Green Memorial Hospital, Manipay, beloved husband of Rasamma, loving father of Choodamani (Sri Lanka), Dr. Thalayasingham (U.K.), Dr. Chinthamani (India), Shanmugasegaram (Canada), Thanigaimani (Sri Lanka), Dr. Sironmani (U.K), Dr. Kangadewi (U.S.A.), Indrani and Kalaivani (U.S.A.); father-in-law of Kumarasamy, Dr. Laleeni, Dr. Subramaniam, Rajes, Natkunanathan, Pathmanathan, Dr. Morgan, Thillainadarajah and Lloyd Koenig; grandfather of Ruthran, Kumaran, Selvi, Nishanthi, Guruparan, Rajkumar, Shyamala, Tharan, Raji, Ratha, Jana, Shayanthan, Uma, Ravi, Partheepan, Arthi and Anjeli; great grandfather of Brintha, Aruntha, and Mohanadas passed away on 28.5.1990. Cremation took place on 29th May at Moolai Road, Vaddukoddai, Sri Lanka.
Muttuthamby Karunananthan (58) Retired P.H. l. of Kaddudai, Manipay; beloved husband of Vasantha, son of the late C.S. Muttuthamby and Mrs. Mututhamby of Kanderodai; brother of Mrs. Gnanadevi Rajendram, Paskaradevan, Mrs. Kangadevi Sangarappillai (all of Sri Lanka), Mrs. Sitadevi Subramaniam (U.K.), and Mrs. Jeyadevi Kulasingham (Sri Lanka) passed away in Kaddudai, Sri Lanka in mid-June 1990 after a brief illness - 129B Seely Road, London SMV179CQX. Tel 081-677 6182
IN MEMORAM
in everloving memory of our father Kanthar Eliyathamby Velupillai, Retired Malaysian Pensioner, Ilavalai, on the first anniversary of his passing away on 29.7.89. Born on 23.7.01.
Fondly remembered and sadly missed by his sons Mahathevan (Singapore), Dr. Kunasingam (GP, Rochester, U.K.), Balasingam, Tharumarajasingam (lavalai), Navaratnasingam (Canada), daughters Kamaladevi, Selvapakiam, Sarasvathy (Ilavalai), son-in-law, daughters-in-law and grandchildren. - 3 Ryelands Crescent, Lee, London SE12 9DA.

Page 26
26 TAM TIMES
Nadaswaram and Silappathikaram in Melbourn
(x 皺
ధ
Men in their verties, women in their Kancheevarams, young girls in their co, sound of the Thavil and Nadaswaram in its natural medium - the open a making garlands of flowers and decorative hangings from palm leaves; othe intricate symmetry in bright dyes, the traditional 'Kolam' forms flowing from t facility several centuries old; the work of craftsmen in cloth and metal, in cc gold, in flowers, leaves, percussion and wind; all of them not in Tamil Nadu Tamil homelands in Sri Lanka, but in the Melbourne City Square on 14th A Tamils there celebrated New Year Day in a grand way indeed.
it was also the occasion for the presentation for the first time in Australia c Tamil epic Silappathikaram as a dance-drama at Melbourne's prestigious V The dance-drama drew large crowds and was shown to packed audiences, weeks. The picture above shows the launching of the opening of the Tamil Richard and Mrs Alston, Ranee Eliezer and the dancers from the Bharatam I Chandrabhanu (Director of Dance Company), K. Kanagesvaran (Co-ordinat Festival) and Ranee Eliezer should be complimented for making the days
Kalai Kathambam in Canada
L to R Roger Shanmugam, Swarnam Nallanayagam, Muthiah Karunal The Senior Tamils of Canada had their annual celebrations on 2nd June Midland Collegiate Auditorium. The Federal Minister of Housing Hon. Alan chief guest and the celebrations took the form of a Kalai Kathambam which
"Poly Kavravam. A picture of a scene from the play appears above.
PER SUNDARAM - Patriot and Workers' (
The 100th birth anniversary of Mr. Peri Sundaram was celebrated at a commemoration meeting held at the Taj Samudra, Colombo on 23.7.90 when several speakers paid tribute to the outstanding contribution made by him to the nation. It was followed by a Tamil cultural show and a reception. A commemoration stamp is to be issued to mark the event, a street in Colombo will bear his name and his portrait will be unveiled in the House of Representatives.
Mr. Peri Sundaram was born On a tea plantation in Sri Lanka and started his education in an estate school and completed it at Cambridge University where he obtained the Master of Arts and Bachelor of Laws degrees, qualified as a Barrister and was called to the English Bar. On his return to Sri Lanka he took an active interest in the movement for political reforms and was a founder member of the Ceylon National Congress, which campaigned for Sri Lanka's independence from British Rule. He was the founder and first Secretary of the Workers' Welfare League formed in 1919 - the first workers' organisation in Sri Lanka. He was also the founder and first Secretary of the Ceylon Workers Federation. In 1931 he was elected un-opposed to
the First State Council more Constitution and Lankan Minister Of Labo, merce. During his tenure he sponsored the Tra which gave workers the organisations and provic those engaged in trade also sponsored the WC tion Ordinance. These ti represent landmarks in achievement of worke force largely unchange responsible for appoil which recommended th Bank of Ceylon — the fir country which is the larg today.
r) 1940 Mr. Per Sir first President of the C Labour Union (later Workers' Congress), t in Sri Lanka. In 1947 First Senate of Ceylon of the Ceylon Workers tioned as Deputy Presi 1951. In 1950 he pat Asian Regional Confer
 
 

15 JULY 1990
Jurful churithas; the some engaged in s intent on creating eir finger tips with a ton, Silk, brass and south India, or the pril 1990, when the
f the time-honoured ctorian Arts Centre. lay after day for two Festival by Senator ance Company. Dr. or of the City Square of delight possible.
Kara
1990 at the Toronto Redway M.P. was the culminated in a play
hampion
inder the Donoughbecame the first Sri r Industry and Comof office as Minister e Union Ordinance ght to form their own 2d legal immunity for union activities. He kmens' Compensao enactments which the struggle for the s' rights remain in to this day. He was ing a Commission establishment of the national bank in the Stbank in Sri Lanka
fram was elected the lon Indian Congress named the Ceylon largest trade union was elected to the s the representative Congress and funcnt of the Senate until sipated in the I.L.O. Ice held in Sri Lanka
FORTHCOMING EVENTS
August 4 6.30 p.m. London Meikandaar Aadheenam presents An Evening of South Indian Classical Music by Maharajapuram Santhanam at Conway Hall, Red Lion Square, London WC1 in aid of Chair for Saiva Sithantha in Jaffna University. For tickets Tel: O81-531 6435, 081-660 3604. Aug. 47.00 p.m. Kalai Vizaha presented by Udupiddy Welfare Association at Camden Centre, Bidborough Street, London WC1 in aid of Orphans & Elderly Home. For tickets Tel: O81-540 7509, 081-942 9782. Aug. 4 7.00 p.m. Carnatic Vocal by T.V. Gopalakrishnan at Bharatiya Vidya Bhavan, 4A Castletown Road, London W149HQ Tel: O71-381 3O36/4608. Aug. 53.30 p.m. Novena at Asian Chaplaincy, 48 Gt. Peter Street, London SW1 P2HA Tel 071-2222895. Aug. 19 10.00 a.m. Chariot Festival of London Murugan Temple, 78 Church Road, London E12 6AF. For details Tel: 081-478 8433.
Sharmini Rajagopal
The Bharatha Natya Arangetram of 12-yearold Sharmini Rajagopal takes place on 198.90 at 7.00 p.m. at the Battersea Grand Hall, Old Town Hall, off Lavender Hill, London SW11. She is the daughter of Mr. E.K. Rajagopal and Mrs Ragini Rajagopal, the Adyar graduate in Dancing, who is also her Guru. The Bharatha Natya dancer Sobana Jeyasingh well known to U.K. audiences will be the Chief Guest and Guest Speaker.
as Sri Lanka's workers' delegate. He was re-elected to the Senate in 1951 for a further term of five years. He was a visiting Lecturer at the Ceylon Law College for over 25 years and functioned as its Acting Principal in 1952. He was an Examiner in Law to the Council of Legal Education and the Ceylon Civil Service. He passed away in 1957 on Sri Lanka's Independence Day.
Mr. Peri Sundaram had no truck with Communalism and Chauvinism which have ravaged the country with such devastating effect since his death. They were totally alien to his liberal thinking and his vision of a united Sri Lanka with equality of opportunity for all in a truly multi-lingual, multi-cultural and multiethnic society. His impressive record of achievement is a vindication of his ability, patriotism and integrity in public life and should serve as an inspiring example to the people of Sri Lanka who have suffered the trauma of sectarian violence on an unprecedented scale and an alarming fall in nationalstandards and need more than ever before to dedicate themselves to Mr. Peri Sundarann's Cherished values in Order to usher in an era of national reconciliation, peace and prosperity, for the greater glory of Sri Lanka.

Page 27
15 JULY 1990
Quality, practical computer training for
LONDON SCHOO
Computer Modular Courses
O Fundame (A unique cours
Programming Languages
★ COBOL ( BASIC (B PASCAL “C” ASSEMB
PL/1 MODULA PROLOG
Other Packages
Word Pro Database Spreadsh Desk Top Advanced
Long Term Computer Courses
O Diploma i O Certificat O Certificat
External Examinations
British Co City & Gu
General
Courses are available on ad-hoc b All courses are availal
Our full-time courses satis
Why not take our
For further particulars and application for
The R
L
Linbun
350 Kilbur
London
United
7 elephone. 0 ZeWear." 892343? OA7A7VA?

TAMILTIMES 27
student, professionals and business people
L OF COMPUTING
ntals of Computers - 15 hours maximum
designed to suit everyone from absolute beginner to experienced programmer)
COmmon Business Oriented Language) eginners All purpose Symbolic Instruction Code
LER
-2 or any other in the market
cessing
eet
Publishing, Typesetting etc. Operating Systems Commands
n Software Science e in Computer Programming e in Business Computing
mputer Society Part 1 ilds - Information Technology Scheme
asis to suit individual requirements ble full-time & part-time
y Home Office requirements
ree aptitude today?
n contact:
egistrar
SC
in House
High Road
NW62QJ
Kingdom
77328.9966
GA. 077-624 4700

Page 28
OAKWOODHOUSNG D BUILDERS AND
24 Hamilton Road, Ha | | Te: O81861 1103 Fax: 081861 48
Extensions Conversions Brick Work Roofing
Plumbing/Central heating Design & Planning
We als
Overgrown garden clearance Light removals
InSUrance & Grant WOrk Un
O WOOd Worm O O Damp & Condensation
30 years guarani Pleasephone for free surv
Microchan nel Computer Servic
Micro Computer Sales, Repairs, & Servic for Armstrad Disc Drives, Printers, Keyboa
and Systems Software Support & Train|| Fixed Labour Charge and 24 hour turn ro
SS
 
 
 
 
 
 
 

WELOPMENT LIMITED DECORATORS
ow, Middx. HA1 1 SX I3 Pager: 081 840 7000 (O745782)
Loft Con Versions Garages
Carpentry Internal/External - Decorating/Painting Electrical Work All general building Work
O Offer
O Fencing & Paving O Household rubbish clearance
sertaken
Dry Rot COηίrΟΙ
e y and report
2s Limited