கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1991.06

Page 1

- - E o s t | == Gi= EEIi III
| || SV II"
- -
IF NEED TO SHED MY BLOOD FOR KEEPING THE COUNTRY UNITED, I WILL NOTHESTATE TODO SO. H - Rajiv Gandhi
RRUPTED PUBLICATION

Page 2
2 TAMIL TIMES
MOTOR. HOME SHOP. TRAVEL INSURANCE
ΗAPPY MARRIAGE ARM
BUREAU ARM TRAVEL
Sincere help 1524 London Road ಟ್ತಃ | ಲ್ಗಳ್ಗಿಲ್ಲ | BEST
cialisi e: Use
Fax: 081-679 4960 FARES matching 110 Merton High St TO ALL
ding t etol
E | :gÈ |DESTINATIONS horoscopes Tel: 081-545 0796 matching Fax: 081-545 0798 from almanac, palmistry and numerology
P. SRINIVASAN
LIFE, PENSION . MORTGAGE SPECIALISTS
FIMBRA
CIMA, ACCA & AAT
COURSES FULL TIME, PART TIME, EVENING, WEEK-END, and DAY-RELEASE COURSES leading to every level/stage of Nov/Dec 1991 Exominations commence on July 15th.
Our exceptionally high quality team of lecturers include: dr The best tolents in the U.K.
Several stars who were once the main attractions producing prize winners at OXONIA, IAS 8. THE CHARTERED ACCOUNTANTS INSTITUTE in Sri Lonka
ACCOUNTANCY FOR BEGINNERS
- a three-day induction
- commences 6/7/9
Phone: 08-767.5676 or coll ot:
PROFESSIONALACCOUNTANCY TRAINING LTD 1-13 TRINITYROAD, LONDONSW177TA
(Opposite Tooting Bec, Underground Station)

15 JUNE 1991
صر
HAWKS
CONSTRUCTION LIMITED
24 Hamilton Road Harrow HA1 SX
Telephone Office: 081-861 1103
Fax: 081-861. 4893 Mobile: 0860 920285 Gil Mobile: 0860 862177 Raj
We offer a complete building and maintenance Service
* Extensions dr Loft Conversions dr Brick Work tr Carpentry
r COnversions dr Electrical work de Roofing Yr WOOdWOrm 女 Eg, 1r Dry Rot
Central Heating Damp & * Fencing & Paving Condensation
Control
All General Building Work We also offer overgrown Garden Clearance
Please phone for free expert advice
and estimate
Jobs Boost in Abbey Life
As the recession bites harder with increasing job losses, Abbey Life is bucking the trend. Actively recruiting Sales Associates, the firm is taking a positive attitude amidst the gloom, With a strong belief that there are opportunities to provide professional financial advice, they have set out on a recruitment drive, providing without any ಗminaton against age or experience as full training is provided.
The high earnings potential is a major attraction and there are other advantages. Among them is flexibility because they operate a self-employed scheme which means that employees choose their own working hours.
Anyone interested, whether they have been made redundant or even if they are thinking about a career change, should telephone, Ajit Amin, Branch Manager or E. (Selva) Selvadurai, Asst. Branch Manager on
O81681 1326
THE NORTH LONDON TAMIL
CHRISTIAN FELLOWSHIP (Russell Road, Palmers Green)
HAS MOVED TO THE BRAEMARAVENUE BAPTIST CHURCH (Off Bounds Green Road) WOOD GREEN, LONDONN22
SERVICES IN TAMI EVERY SUNDAY AT 3.45pm ALL ARE WELCO ME
Phone: Truman Philip 08 888 7766 John Messies 081. 445 1331

Page 3
15 JUNE 1991
CONTENTS
Peace talks receding after Gandhi killing. 4 IS
Murder of TULF leaders - indictment. . . .5 ANNU,
UK/India/S interview with Indian High Commissioner.6 Australia. Canada. . Statutory media control deplored. . . . . . . 7 All other C
The last journey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 P The last interview. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 А. SUTTON Views expressed by contributors are not necessarily UN those of the editor or the publishers Phon
AN ACT OF UNVA
The tragic spectacle of 20 year old Rahul perform his traditional duty, witnessed by tens of thousar of weeping and wailing mourners including
imposing array of international heads of state a statesmen, of igniting the funeral pyre putting to r his father, Rajiv Gandhi, one of India's best kno and Charismatic leaders, demonstrated the sh cruelty of the crime committed at Sriperumpudul Tamil Nadu on 21 May. Seven years ago, Ré Gandhi found himself in Similar Circumstanc presiding at the funeral of his mother, the mu loved indira Gandhi, who was assassinated in act of gross betrayal by her own bodyguards whom she had entrusted her safety. This time gang of pathological murderous Conspirators f goaded a woman sick in her head to convert her into a human bomb to perform the diabolical de The news of the dastardly assassination of R Gandhi sent Shock waves aCrOSS the WOrld á numbed the entire Indian nation. The people Tamil Nadu were shamed by the fact that this ac unmitigated brutality was carried out in their mic
The murder of Rajiv Gandhi constitutes an ac un varnished terrorism. lf non-lindian elements My involved in the conspiracy and the commissior this crime, then it graduates into the realm international terrorism, and those who mas minded it must be deemed to be and dealt with international terrorists. And those who pro postfacto Cover must be treated as accessories a the Crime.
The cowardly character of the perpetrators Rajiv's murder is demonstrated by the fact that have had no courage to claim responsibility fort own act. They know that they stand condem before the world and wait in the hope that would never be found. But when they goaded woman bomber to wear the belt packed with le explosives around her waist, they knew that also would explode into bits. Having thus helpe kill one of their own in an act of odious savagery perpetrators have disowned her in a displa
 

TAMIL TIMES 3
CONTENTS
SN O266-4488 Emotional farewell. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
L SUBSCRIPTION The gory end... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lanka. . . E10/USS20
a a on AusS40 The question of motive. Was it LTTE?... 17 a e a 8 a CanS35 Lntres. . . 15/USS30 Quiz Crosswords No.5. . . . . . . . . . . . . . 19
blished by Minister Thondaman offers to mediate. .21
TIMES LTD Ο, ΒOX 121 Tragedy hits a nation in political turmoil. 23 SURREY SM13 TD TED KINGDOM The publishers assume no responsibility for return of 2: 081-644 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
RNISHED TERRORISM
ng characteristic disloyalty and ingratitude - for loyalty ds and gratitude are human values which such evil al minds do not know or understand - and her ind unclaimed shattered remains lie embalmed in the eSt Corner ofan lndian mortuary. Even herparents have W/ዘገ not come forward to claim her remains. 2er The sophisticated nature of the technology used, ” itገ the method employed and the precision with which jiv the assassination was carried out provide evidence eS of a sordid plot conceived in secrecy and preparaCh tions made months in advance. The plotters struck ãዘገ when Rajiv engaged in a nationwide electoral tO campaign, an essential activity in a functioning 3 democracy for a leader who wanted to be close to ad his people. Had he been concerned with his self personal safety and surrounded himself with an ed. impregnable security ring, he would be alive today. ayiv But he paid the supreme price for having chosen to Ind go out among the people. The assassination of of Rajiv dramatically illustrates the vulnerability of |t Of those who believe in open politics and democracy. It St. also demonstrates the utter contempt terrorists of
the ilk who conspired to murder him have for open * Of politics and democracy. It is manifestly clear that
ere those who were responsible for his killing were Of frightened at the prospect of Rajiv returning to Of power through the electoral process and every 69r- indication at the time of his murder was that he as would have become Prime Minister after the elecide tions. By his murder they were desperately seeking fer to undermine the electoral process and subvert the
democratic verdict of the people. Of Very few countries in the third world remain Iey Committed to the ideals of democracy and democrae tic processes and India is an illustrious example. led Indian democracy has been resilient enough to теу withstand many challenges and such tragedies in the the past. One hopes that India and its people will hal emerge from their recent traumatic experience and he continue to thrive as a vibrant democracy by to defeating the dark divisive and evil forces who are ዘhe seeking to subvert democracy and destabilise their
Of country.

Page 4
4 TAMIL TIMES
Peace talkS re. after Gandhi ki
Rita Sebastian from Colomb
June 11 marked an year since fresh hostilities broke out between the Tamil Tigers and government forces. An year that saw one of the bloodiest phases of the north-east conflict with heavy casualties suffered, not only by the two warring sides, but by a civilian population trapped between the two.
Although there was, in the last weeks a feeling that the end of the war was in sight with the likely resumption of the peace dialogue, the assassination of Rajiv Gandhi and the alleged involvement of the Tigers has, as the Special Advisor to Premadasa on international affairs said, cast a shadow on any immediate talks.
The assassination has also caused considerable concern among the Tamil community in the island. They hoped that Gandhi would return as Prime Minister of India and that India would play a more activist role by creating conditions for the peaceful resolution of the country's ethnic conflict.
The government is now placed in a position of not really knowing how to proceed. Although the early expectation of the Sri Lankan forces, after fresh hostilities broke out in June 1990, was that they would be able to crush the Tigers militarily, the situation turned out to be more complicated.
Today there is a military stalemate with the Sri Lankan forces in apparent control of some of the principal towns in the eastern province, while the Tigers control most of the areas on the periphery. Several successful guerrilla attacks against the security forces have demonstrated in no uncertain terms that the Tigers are still a force to be reckoned with in these areas.
In the north, in recent weeks government forces have adopted a more offensive position, moving out of their camps, destroying Tiger bunkers and positions, and returning to camp.
The military strategy has shifted with the forces not interested in retaining territory, but in weakening the Tigers. But there are some within the government like Tourism and Rural Industrial Minister, S. Thondaman who have taken a strong position that government should cease hostilities and resume the political dialogue.
It was Thondaman's initiative that compelled President Ranasinghe Premadasa to set up a cabinet subcommittee comprising Minister Thondaman, Prime Minister Dingiri
Banda Wijetung Ranill Wickreme ter Shahul Ham Construction Cooray, to look the north-east, and the modalit report back to ca assassination ha initiative into col the present.
The assassinat the confidence of ous advocates of
The Tigers h being involved in tical observers a that the Tigers tion of Tamil Un (TULF) General Amirthalingam a Vettivelu Yogesw
It is significan chief suspect in Yogeswaran ass
dicted in the H month, almost t killings.
The assassinati
the un
Former British David Gladstone, grata by the Sri left Colombo a
2.
He paid no off he had ceased to representative in was no lack of ca House. From som lowest in the la Gladstones, both had crossed, can byes.
David Gladstol of British diplon year tenure, hist a refreshing bre gardens of the dence. The lege man with the st

15 JUNIE 1991
cede Illing
D
, Industries Minister inghe, Justice Minised and Housing and Minister Sirisena into issues relating to work out a timetable es for discussion and binet. But the Gandhi put the Thondaman d storage, at least for
on has also shattered even the most vigorthe political dialogue. owever have denied the killing. But police quick to point out lenied the assassinaited Liberation Front Secretary Appapillai nd politburo member "aran in July 1989.
it however that the the Amirthalingamassination was inigh Court only this wo years after the
on of the two Tamil
United Liberation Front politburo members took place in the heart of the nation's capital when the Tigers were engaged in peace talks with the government. The Tigers in a statement following the assassination called it a diabolical plot to disrupt the peace talks.
Subsequently however the LTTE leadership admitted that the death sentence on Amirthalingam had been carried out by the three assassins later shot dead by security guards.
The question of who killed Gandhi however is not going to help solve the island's national question. The government is aware that there has to be a cessation of hostilities and a return to the negotiating table. It is also aware that it cannot be postponed indefinitely.
Perhaps hopefully after a new leadership takes over in India the time may seem opportune for the government to initiate the peace dialogue. Its earlier intention was to get something going on the ground so that when a new government took over in India it would be supportive of the Colombo government's efforts.
What the government was trying to prevent was resentment in the south that the peace talks were at the insistence of India.
The feeling was that once the peace process was set in motion, and a new Indian government if dominated by Congress(I) would be supportive of the process and contribute to the resolution of the conflict within the broad parameters of the Indo-Lanka accord.
团
GladstoneIconventional diplomat
by Rita Sebastian
High Commissioner, declared persona non Lankan government, ad and disillusioned
cial farewell calls for exist as the Queen's the island. But there llers at Westminster e of the highest to the nd whose path the
husband and wife, e to say their good
e was that rare kind at. During his four arm was up this July, ze blew through the pacious official resi|dary staid Englishff upper lip had dis
appeared. In his place had come a man with a special warmth for his host country and its people.
Gladstone had an extremely unconventional approach to diplomacy. It was a people to people approach rather than government to government. He established a wide range of contact with opposition groups and with the artistic and literary community.
He travelled the length and breadth of the island. He was one of the very few diplomats who travelled to the north and east of the island. He went as an ambassador of peace. He talked with the Tamil Tigers in the north-east and during the height of the Janatha Vimukti Peramuna (JVP) insurgency in 1989, did meet with student activists of the left wing rebel group.
He frequently met with security offi

Page 5
15 JUNE 1991
MURDER OFTULFL SUSPECT INDIC
By Keith Noyahr
Hardly three weeks after the assassination of former Indian Prime Minister, Rajiv Gandhi, the chief suspect in the murder of TULF leader A. Amirthalingam, electronics engineer and teacher Vincent Mariyadas was indicted by the Attorney General on 7 June, in the High Court of Colombo.
Vincent William Mariyadas will face charges of conspiracy to murder the TULF leader Appapillai Amirthalingam.
The TULF leader, and the ex-MP for Jaffna V. Yogeswaran were killed while TULF President M. Sivasittamparam suffered serious injuries in the July 1989 attack.
The LTTE reacting immediately denied involvement in the slaying of the TULF leaders in a statement issued by its headquarters in London. The statement which expressed the LTTE’s distress at the demise of the TULF leaders read: "The LTTE is not in any way involved in the incident. Diabolical forces are at work to discredit our organisation and to disrupt the current peace talks between the LTTE and the government of Sri Lanka”.
Mariyadas, was arrested on July 15, 1989 at the Anderson Flats, Narahenpita and detained under the Prevention of Terrorism Act at the Narahenpita and Slave Island police stations.
cials at district headquarters in the provinces and reviewed the law and order situation and the rehabilitation effort.
Gladstone is said to have angered officialdom with his concern for human rights issues in the country. The first public manifestation of the government’s concern over Gladstone’s conduct came in the form of a virulent attack last year in Parliament by a ruling party backbencher D. Piyasiri who alleged that the High Commissioner was associated with well known drug pedlars.
The alleged offence for which Gladstone paid the extreme diplomatic penalty was that during the recent local government polls he went into a polling booth in Southern Matara and later filed a police report of possible election irregularities by ruling party voters.
The complaint was made in the constituency of ruling party MP, D. Piyasiri who had attacked Gladstone in Parliament. Piyasiri in complaining to the Party General Secretary, Sirisena Cooray, alleged malicious intent.
The LTTE 1 Mariyadas into years of associ him the role of which he per according to thi
The other per in the assassi leaders are R alias Visu, Alo and Kandiah S vu, all of who despite elabora three assassins security guar lingham.
Investigato spearheaded allegedly inform fore the assassi will, in the fu member in the
Mariyadas al nakam several 1 assassins Visu, various matters ty investigators er given instru meet Jeevarat Magazine prisol the killing of Jeevaratnam i Mariyadas to Manori, who v Maradana boml well investigato
Cooray comp Office, Gladsto summoned to th ign Secretary, flew to Britaint British Foreign ment’s displeas duct. The Foreig to Tillekeratine tional observers his reports, had officials that t and free. Britis therefore that t Gladstone's reca
Apparently t ment thought ot was declared p first diplomat Commissioner t
Whatever the Gladstone perso which is likely cussions. It cou of donor countr increasingly er tionship betweel human rights r
The next aic

TAAL TIMES 5
EADERS
ED
eadership which took their confidence after ation, reportedly gave informant to the party, ormed from Colombo 2 prosecution. 'sons allegedly involved nations of the TULF ajalingham Aravinda ysius Leon alias Peter iwakumaran alias Arim died in the attack te plans to escape. All were shot dead by the ds of Mr. Amirtha
rs say, Visu vho the operation had ned Mariyadas long benation that Mariyadas ture be an important organisation.
legedly went to Chuntimes to meet the three Arivu and Aloysius on | pertaining to the parclaim. Visu had furthctions to Mariyadas to ham at the Welikada n, who was involved in 13 soldiers in 1983. in turn had wanted meet the imprisoned was behind the 1987 oblast. He met her as rs claim.
They said Mariyadas Master originally came in touch with the LTTE through contact with Morali the Leader of the Students Organisation of Liberation Tigers, through which group he met Kajan, the Tiger leader in Chunnakam, Jaffna and Delipan, Kittu's deputy who died in the fast-todeath campaign.
After all this exposure in Jaffna he came over to Colombo, from which place he was able to perform his all important function of informant. Letters were exchanged through him and the party leadership. Later, Amirthalingam's assassins came down to Colombo following the party's decision to execute leaders of the Tamil parties.
The three assassins of the TULF leaders were in Colombo several months to plan out the modusoperandi for their killing. One of them even allegedly stayed with Mariyadas and accompanied him for films and other entertainment for weeks, investigators claim.
Sketches, maps and other plans were drawn up by them to facilitate the execution of their plan. The wouldbe assassins even visited Yogeswaran days before the execution and had made an appointment to meet Mr. Amirthalingam on that fateful day.
The assassins who had arrived at Mr. Amirthalingam's Bullers Road residence in a trishaw had their meals there and were planning to proceed to an unknown destination before they began their 'final' mission. Investigators said involvement of a TULF member in the assassination, who was believed to have links with the Tigers is yet to be established. 团
lained to the Foreign ne however was not he Foreign Office. ForeBernard Tillekeratne o informally inform the Office of the governure at Gladstone's congn Office had intimated that besides interna3, Gladstone himself in indicated to the British he elections were fair h officials did not feel he incident warranted all. he Sri Lanka governtherwise and Gladstone ersona non grata, the of the rank of High o be so declared.
reasons for declaring na non grata, it is one to have serious reperld harden the position ies by their becoming mphatic on the relain aid and the country's >ecord.
consortium meeting
scheduled for later this year, is going to be a crucial meeting from the point of view of budgetary support for Sri Lanka.
Political observers find it inexplicable as to why the government singled out Gladstone for public rebuke at a time when the country desperately needs the support and understanding of her friends, and Britain has been one of Sri Lanka's closest friends.
Gladstone paid the country and its people a lasting tribute when he said on the eve of his departure "In Sri Lanka I met the warmest and most understanding people in the countries where I served', But Sri Lanka perhaps failed to understand Gladstone. 团
Private Tuition Tuition available. Pure/Applied Mathematics, O/A Level, Physics O Level. Hones visited. Tel: 081-864. 3227.
Physics/Mathematics Tuition
in Pinner, Middx. U.K. by Lecturer. Telephone 081-866 3363.

Page 6
6 TAMIL TIMES
INTERVIEW WITH INDIAN
Indo-Lanka relations, under severe strain during 32 month, presence in the north-east of the island, has undergone a qualit
their uithdrawal in March 1990.
Indian High Commissioner, Nagendra Nath Jha, who took of mission some months later has contributed largely to strengthen
ties betuveen the tuvo countries.
In an interview with RTASEBASTIAN, he answers questions Lankan refugees in Tamil Nadu, the controversial Indo-Lanka possibility of India playing the role of mediator once again in res
ethnic conflict.
Excerpts from the interview:
Q. During the visit of former External Affairs Minister, V.C. Shukla in January, it was agreed that arrangements would be made to furnish names and addresses of Sri Lankan refugees in India to facilitate their early return and resettlement in the north-east. Has any progress been made?
A. This issue came up again during the visit of Foreign Secretary, Bernard Tillekeratne to Delhi. We reiterated our assurance that it would be done, but thought we would leave it till after the elections.
G. In the event of the LTTE being implicated in the Rajiv Gandhi assassination, do you see any problems for Sri Lankans in Tamil Nadu, specially the refugees.
A. I don't think the Sri Lanka refugees had anything to do with the assassination of Rajiv Gandhi. The government of India is fully aware that they are the helpless victims of circumstances. Even Tamil Nadu sentiment will not be directed against them.
Q. The Congress(I) manifesto reiterated its commitment to the IndoLanka Accord. In the event of a non Congress government taking over at the centre, would it still insist on the resolution of the Tamil question within the parameters of the Accord?
A. The Agreement of 1987 cuts across party lines. Foreign policy does not play an important role in Indian elections. India's Foreign Policy will remain unchanged whatever government comes to power. As I see it the government of Sri Lanka should, within the framework of a united Sri Lanka, meet the legitimate aspirations of the Tamil people. Otherwise there can be no long-term solution.
Q. How much did India pledge as financial assistance for refugees in the north-east, and how much of that has already been met?
A. Financial assistance pledged was about Rs. 250 million (Indian). Half of it has been already utilised but there has been no movement in that area for some time now.
O. The thinking among certain sections of the LTTE leadership is that the military option has to be pursued
so that the Sri Lal will reach a stage wh to resume negotiat comment?
A. Whatever the
this approach is coul tends to ignore hardship the peopl through. The prolong goes against the vel tling in the interests not a military man b on the ground can e
Q. In the pre-condi the government for the peace dialogue, o political parties, spe groups being a par dialogue. The LTT) other Tamil groups, of India and subseq for collaborating wit government will not participation. What that considering tha east Council was adın Tamil groups.
A. I think it is un Tamil parties as tra To the best of my had been pushed i sitting in Colombo, was on, was not due government but du attitude to them, the accept their presenc which is overlooked and unfortunately political party or a which espouses a cer it up and talk in within the framewo Lanka, is a kind of sa a tremendous amo courage to renege on and accept a new t uncertainty attache is not confined only physical sense but loyal courage to dos kind of bravery, and traitors is the height
The North-East P I think was not give off either by the LT Lanka government, misunderstood the was set up. That's

15 JUNE 1991
HIGH COMMISSIONER
of Indian troop ative change since
ice as new head of ing the traditional
n the future of Sri i. Accord, and the olving the island's
nkan government en it will be forced ions. Would you
LTTE tactics are hter-productive. It the tremendous e are being put ging of the conflict y concept of batof the people. I am but the advantage asily shift.
tions laid down by the resumption of ne relates to other cially other Tamil ty to any future E which labelled first as ‘quislings’ lently as traitors, h the Sri Lankan agree to any such do you feel about ut the first northninistered by rival
fair to label other itors or quislings. knowledge if they nto a position of while the conflict to the Sri Lanka le to the LTTE's LTTE's refusal to e. The other thing very conveniently is that, for any ny political group tain cause, to give terms of working rk of a united Sri acrifice. It requires unt of guts and your earlier stand hing with all the to it. So bravery 7 in a military or the intellectual or omething is also a to call such groups t of unrealism.
rovisional Council n a chance to take TE, or by the Sri The latter also role for which it past history and I
don't think it should stand in the way of the future.
Q. Would you say there has been a qualitative change in Indo-Lanka relations following the Shukla visit. Moving one would say, from a confrontational position to one of accommodation and understanding?
Q. What I keeping repeating here is that there is no animus in India against Sri Lanka at the popular level. We can forget the few extreme ellements here and there. They don't count for much. There is no animus at the top level against Sri Lanka at all. For any country to adopt a hostile policy, if it is to do so for the sake of argument, it must have some little popular base at least. Governments may function at a level which might sometimes be above the average man's thinking at times, because they have to work on a different basis and adopt a different approach, but they don't function entirely in a vacuum. There is no anti-Sri Lanka feeling in India so why should any Indian government seek to adopt a policy of hostility or confrontation with Sri Lanka, which is one of the countries with which, whether Tamil or Sinhalese we have the maximum rapport at the top level. All Sri Lankans, whether Sinhalese or Tamil are of Indian origin so why should we have any animus towards them. Similarly on the reverse side, since the question addresses itself to both sides, I sincerely appeal to people in authority that whatever may have been the viewpoints in the past, Sri Lanka may have at certain times misunderstood government of India's policy towards it, it is time to set those feelings aside and work on the basis of the traditional friendship that always guided our relationships.
And I must again emphasise that both Tamils and Sinhalese, both equally warm and hospitable to India have always looked upto India and wanted to be on the best of terms with India. What else can anyone ask for. But it would help to bear in mind the fact that India is Sri Lanka's only neighbour. Even if Sri Lanka was ten times bigger you would still have only one neighbour, all the others are far away. Even if it was bigger, Sri Lanka would still be one of seven neighbours of India. These are facts so why dispute it. So one should not, from the Sri Lanka government side or its people, think that India does not exist or does not matter. That would be the wrong approach. I am not saying anybody is doing it but it is something that should be at the back of one's mind. Essentially what I want to point out is that proximity must be converted to advantage. Both countries must make a sincere effort. Nothing can come about

Page 7
15 JUNE 1991
by one side making the effort, and half hearted efforts by both sides is not enough.
Q. The oil exploration project off Mannar. Has agreement been reached to start operations?
A. There is no problem at all. Our draft is lying with the Sri Lanka government. They have told us it will take another six to eight weeks to respond. I hope it doesn't get extended further. If they have problems about the draft we are open for discussion.
Q. Do you still feel that India is the
most acceptable east conflict?
A. We have t to both sides, i required and wi more than that sise is that worl experience, it is now that it fee play, that India India does not realistic positio we are not goir mediators, far would like the
Statutory Media Control
The recently installed Chairman of the International Press Institute (IPI) Cushrow Irani, is in Colombo on an urgent mission. A suave and outspoken Indian newspaper editor (he is Managing Director of the Statesman of Calcutta), Mr. Irani addressing a press conference urged the Sri Lanka government to put out the text of the proposed Media Commission Bill soon so that there could be a public debate. Delay would mean that the people would have no opportunity to discuss such a vital piece of legislation, he explained.
Mr. Irani said that he had met State
Minister for Information A.J. Ranasinghe and the President's Advisor on International Affairs Bradman Weerakoon and urged the same views on them. I told them that the IPI is no busybody or travelling circus trying to advise them on Sri Lanka's internal affairs but that we are extremely concerned about the future of press freedom in Sri Lanka', he said.
He said that the most disquieting feature of the whole exercise was that no final draft of the Bill was ready. He
... had been told that the government had
not made up its mind still. Further he
had been informed that this Bill had
originated from ence. It seeme was not taking Bill. From wha gather the Bill argument for media. It app threatto libera interference by said.
Mr. Irani sa expression was to be left to po he was urging possible. “With seriousness I u release the ter there can be a c that the Sri L prevented from cause no final yet. He added play a role in a Mr. Irani a seemed to be 1. Press Commis which the India ly resisted. In scribed as one ( the vanguard (
This is the s been elected
150 Indian scholars
More than 150 Indian scholarships will be awarded to Sri Lankan undergraduates and post-graduates to pursue
- education in India with the Indian Government increasing the number of
scholarships this year to facilitate the vast number of students affected due to some of the varsities being closed.
An Indian High Commission spokesman said that students with four simple passes in any Advanced Level stream and also a credit pass for English at G.C.E. (O/L) will be eligible to apply for these scholarships. Air passage, board and lodging, tuition and maintenance fees will be included
in the scholars But student scholarships v register thems ties, the spoke try for Educat tion will also ture.
These scho opportunities f post-graduates Chemistry, 2 Mathematics st phy, History, commerce and at selected Ind

TAMIL TIMES 7
mediator in the north
o be equally acceptable f ever mediation were were approached. But what I want to emphaing on the basis of past true of the LTTE right ls India has no role to is an outsider or that exist, is a highly unn. To put it succinctly g to force ourselves as
from it because we dispute to be resolved
amicably internally, which is essentially a Sri Lankan problem and I feel President Premadasa is on the right track. But it should be borne in mind that there is no point in assuming, as the LTTE has been trying to propagate in the last year or so that India does not exist so far as this unfortunate conflict is concerned. The action that is being taken in Tamil Nadu against
LTTE cadres is one part of the argu
ment I have advanced. You cannot say India does not exist and have a whole lot of cadres functioning in Tamil. Nadu, causing law and order problems.
团
Deplored
the All Parties Conferd that the government g responsibility for the ut he had been able to could not be used as an a liberalisation of the ears that the greatest lisation of the media is the government, he
id that the freedom of too important an issue liticians. That was why as wide a debate as h great humility and Lrge the government to ms of this Bill so that lebate he said. He noted ankan press had been commenting on it bedraft had been released that the IPI expected to iny such debate.
lso said that the Bill modelled on the Second sion in India in 1982 un Press had successfullfact Mr. Irani is deif those who had been in if that resistance.
econd time that he has Chairman of IPI which
hips hip.
s, who accept Indian rill not be allowed to elves in local universiman added. The Minision and Higher Educaollaborate in this ven
larships will provide or undergraduates and for studying Physics, oology and Botany, bjects and also GeograEconomics, Psychology, business Management an universities.
has a membership of 2000 editors and publishers worldwide. At its 40th Annual General Assembly in Kyoto in Japan in April the IPI adopted the following resolution on Sri Lanka.
The Fortieth Annual General Assembly of the International Press Institute, representing 2000 editors and publishers, deplores the introduction of legisation to set up a Media Commission designed to bring the print and electronic media in Sri Lanka under state supervision if not control.
Under the guise of concern for journalists, the government nominated Commission will severely inhibit the setting-up of new newspapers, weaken
Continued On Page 19

Page 8
8 TAMIL TIMES
勘 E. (SELVA) | 5. Abbey Life Assistant B
Re One of the most leading and
.." to meet the rea
E PROTECTION
Life Covers, income Analysis, Capital needs Inheritance Tax, Keyman Protection Planning.
MORTGAGES Repayment Mortgages, Low Cost Unit Linked o Pension Linked Mortgages.
LIVING A
(Looking After Life Before Death) Heart Attack, Paralysis, Major Organs Transplant and also Death
Residence 1, Brading Road, Croydon, Surrey CRO 3BR Tel: O81-6848509
Also House Loans, Business Loans, Sho
S TAPROBANI
so SUMMER SEATS
ojay SPECIAL FA K سکCل
1/7 — 15/7 & 1/8 - 15/8/91 - HEA 16/7 - 31/7/91 - "
OTHER ADULT & CHIL
Conditions: Payr
Of n
Phone now for our Ul
KLM FLIGHTS NOW AVAILABLE TO
Telephone ( O 2nd Floor, 4 Kingly S
 
 

15 JUNE 1991
SELVADURA BA (Econ Hons.
anch Manager
)resenting recognised ASSurance Companies needs, of real people "...
INVESTMENT
Price inflation, Capital Growth, Saving & income Planning, School Education Fees Planning, Ten-- Weathmaster, Unit Trust, Offshore Fund, Personal Equity Plan.
PENSIONS
Retirement Pension Planning, Director and Executives Retirement.
SSURANCE
Stroke, Cancer, Kidney Failure, Permanent Disability, . (Max. £500,000.00)
Office Whitgift Branch Abbey Life House 51 Wandle Road, Croydon Surrey, CR99EL Te: O81-681 1326
p Building and Content insurance arranged.
ETRAVEL sa Lanka tours
ALE TO SRI LANKA MILY FARE ON KLM
AD OF FAMILY £500 RETURN £560 RETURN
)REN FARES ON RECQUEST
ment within seven days aking reservation
NBEATABLE FARESI
TORONTO & NEW YORK - 270 RETURN
LOS ANGELES - 370 RETURN.
71-7349078/9 71-437/6272/3
treet, London W1 R 5LF

Page 9
15 JUNE 1991
The gun carriage inches its way along to Shakti Sthal, th would be the last time they would see their leader.
Farewell, R
As India wept and the world mourned, Shri Rajiv Gandhi's mortal remains were engulfed by a wall of flames which turned into ashes the body of a man who strove to make India a better place than he inherited. It was on the sprawling grounds of Shakti Sthal' (Palace of Power), on the banks of the river Yamuna in New Delhi that the former Indian Prime Minister was consigned to the flames, under a heavy evening sky that Friday.
A shocked and aggrieved nation bade a tearful and emotional farewell to the felled 'scion of the NehruGandhi dynasty'. And as the flames symbolic of the fires which burned within millions of grief-stricken people, consumed the rent body of India's youngest Premier and converted it into ashes, thousands of mourners raised a crop of fists in a final salute to the fallen hero and cried Rajiv, we will
miss you'.
Life after the death of Rajiv Gandhi will never be the same for India again.
His brutal assa a's political age his untimely a be difficult to f
Rajiv Gandh of over 800 years, as the r Minister, was t tion of democra tion by a cowa
Report by from New
southern India can be sadly d an era”. For 47 in the aftermat grisly killing Gandhi, it w politics. And turned out to
What rema some, soft-spo the powerful b
 

TAM TIMES 9
e people whom Rajiv loved follow, many lining the streets, for this
t journey
କ୍ଷୌ;
ajiv, Farewell
ssination will alter Indi'nda and the void left by nd tragic departure will ill
i who piloted the destiny million people for five lation's youngest Prime he voice and manifestacy. His cruel assassinairdly bomb blast in the
Suresh Mohanned v Delhi Madras
in state of Tamil Nadu, ubbed as the passing of -year-old Rajiv Gandhi, h of the November 1984 of his mother, Indira is a tragic entry into as fate so decreed it be a tragic exit as well.
ned of the tall, handken Rajiv Gandhi after omb explosion that fate
ful Tuesday at Sriperumbudur, 50 kilometres off Madras, was cremated three days later amidst the chanting of sacred Hindu hymns and with his distraught wife Sonia and daughter Priyanka looking on.
The sandalwood pyre was lit by Rajiv Gandhi's 17-year-old son Rahul at 5.25 p.m. in the midst of the wails of thousands of mourners. A galaxy of international dignitaries and national leaders attended the funeral held amidst a tight security blanket. "Shakti Sthal’, the cremation site of Rajiv Gandhi was a stone's throw away from Rajghat, where his mother, felled by a hail of gunfire from her two Sikh bodyguards in 1984 was cremated.
"Last Post' As Army buglers sounded the Last Post' followed by the Rouse, the array of world leaders, kings, governors and Ministers stood up in silence to pay homage to the young and vibrant Continued on page 10

Page 10
10 TAMIL TIMES
Continued from page 9
his life by that treacherous blast. Indian President, R. Venkataraman, VicePresident, Dr. Shankar Dayal Sharma, and Prime Minister Chandra Shekhar led the mourners while the Army, Navy and Air Force chiefs carried the body from the flower-decked, 25pounder gun carriage. The President, Vice President and their wives were seen consoling members of Rajiv Gandhi’s bereaved family near the specially erected platform, as the flames enveloped the slain leader's body immersed in a heap of sandalwood.
Mrs. Sonia Gandhiattired in a white saree and with her head covered broke down as the pyre was set aflame. Priyanka Gandhi wearing a cream saree put her arm around her weeping mother as the last rites were performed. A nation's silent grief erupted as the flames licked the firewood covered corpse of the young former Prime Minister and leapt into the open skies. The scene of Rajiv Gandhi's remains engulfed in flames was too much to bear even to the international dignitaries present. Many of them were seen dabbing their eyes with handkerchieves as they witnessed the tragic departure of this great son of India who ruled the world's biggest democracy.
President Venkataraman looking pale and upset, hugged Rahul as he came down to the special enclosure to meet grief-stricken family members. Film star Amitabh Bachchan who is an old family friend and senior police officer Gautam Kaul, a relative of Mr. Gandhi, were at Rahul's side near the pyre and remained there throughout the religious rites.
Priests from the Hindu, Muslim, Christian and Zoroastrian faiths chanted hymns before the body arrived at 4.51 p.m. but after that it was performed according to Hindu Vedic rites.
The mutilated body of Rajiv Gandhi wrapped in linen and covered with rose petals was placed on a 45 cm. high, 3 metre square pedestal, with the head facing North. While the chanting of hymns was continuing Rahul sprinkled holy water on the pyre and then knelt in prayer by the side of it.
Maintaining a composed exterior, the bespectacled Rahul then went around the pyre three times, with a priestpouring water into the lad's open palms from an earthen pitcher. The ritual of smashing the pitcher onto the ground was then carried out. The body of the former Indian Premier was covered with “haran samaari” (mix of ritualistic offerings) and incense. A round piece of thread was passed on by Mrs. Sonia Gandhi to her son Rahul to be placed over the head of the body. A helicopter which had been ejecting cascades of red rose petals onto the
body on the gun funeral processic again to release rant petals as th
The national fl was removed as t ordered present your arms revers bers then untiet assisted by the cl ance. This was fo of pieces of san body by Rahul, Gandhi and Gau the slain Rajiv ( pall bearers movi three volleys we sounding of the buglers followed lising the continu were removed at rations got unde rites. More sand were then stacke about 20 kilograr all around. A dist collected Rahul, v piece of wood in h around the body setting fire to th backdrop of an e griefwhich rocked the pyre from the head. A section mourners deman dhi's face be sh consigned to the ! they know that F blown off by the c
Fina
After a final r pyre, the family g be met by the I: wife and other leave. The offe weighed about 50 50,000 mourners heat of the summ glimpse of their d People beat their children as the pro to its final destina surging crowds b smashed through reach the bier. Th left Teen Murti Gandhi’s body ha since May 22, ar wended its way ti Escorted by five diers each both i rear the cortege ca reached 'Shakti p.m. behind sched
Congress(I) lea Azad, Moopanar Narasimha Rao w the cremation site by Mrs. Sonia Priyanka and 1 walking alongsid The body draped loured flag was

15 JUNIE 1991
carriage during the h, swooped low once another load offrag
end was at hand. ng covering the body he guard commander arms' and rest on d'. The family memthe “thread knots' ief pandit in attendlowed by the placing alwood around the riyanka, Mrs. Sonia am Kaul, cousin of andhi. As the chief d to their positions, e fired prior to the Last Post' by army by the Rouse symboity of life. The binds 5.10 p.m. and preparway for the final lwood and firewood d onto the body and nimes of ghee poured aught, but calm and with a small burning is hands went slowly seven times before he pyre against the plosion of a people's | India. He set aflame right side, near the of the grief-stricken ded that Rajiv Ganown before he was flames. But little did tajiv's face had been levastating blast.
round
ound of the burning ot off the platform to ndian President, his VIPs before taking rings for the pyre ) kilogrammes. Over braved the scorching er sun to catch a final lear departed leader. chests and wept like cession moved closer Ltion. At some points roke barricades and
barriers in a bid to e funeral procession House where Rajiv been lying in state ound 1.30 p.m. and the cremation site. platoons and 33 soln the front and the irried by pall bearers Sthal’ around 4.35 ule.
ders Chulam Nabi , M. J. Akbar and ere the first to enter They were followed
Gandhi, Rahul, Amitabh Bachchan the pall bearers. in the Indian tricohen placed on the
specially erected platform supporting the funeral pyre.
Among the host of international dignitaries were Prince Charles of Britain, US Vice President, Danforth Quayle, Vice President of the USSR, Prime Ministers of Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Nepal and Mauritius, King of Bhutan, former Pakistan Prime Minister Mrs. Benazir Bhutto, and PLO Leader, Yasser Arafat.
Emotional
Emotions ran high as the funeral pyre was lit by Rahul and agitated crowds shook their fists shouting slogans like "Rajiv is eternal', 'He shall be avenged', 'Long live Rajiv' and 'Rajiv, you will be remembered for so long as there are the sun and moon', which rented the air. Among those who lifted Rajiv's body to the gun carriage was close friend, film star Amitabh Bachchan. A steady stream of mourners filed past the slain leader's remains and thousands more queued outside Teen Murti House, former residence of Rajiv Gandhi's grandfather, Jawaharlal Nehur, to pay homage to the fallen Congress I chief.
Mr. Gandhi's body was placed on the gun carriage decorated with flowers and wreaths, for the last journey at 11.15 a.m. while VIP mourners and Congress leaders and Mr. Sunil Dutt, R.K. Dhawan, Jagdish Tytler, Rajesh Khanna, Shashi Kapoor, Randhir Kapoor, Kunal Kapoor and several others stood beside it. The body was carried by the former Prime Minister's son Rahul, the three defence chiefs, Amitabh Bachchan and Suman Dubey his media advisor. The mourners particularly the women present wailed as the body was deposited on the gun carriage at Teen Murti House.
As the mortal remains were brought out the forces presented arms and then reversed arms. A low flying helicopter which made a timely appearance bathed the body on the gun carriage with rose petals. The gun carriage was followed by another flower-decked military truck and an open "Gypsy' jeep with armed Black Cat' commandos wearing bullet-proof vests, and the cars of the three defence chiefs. Next in line was the grey Ambassador car carrying Mrs. Sonia Gandhi and daughter Priyanka followed by another Ambassador in which were Rahul Gandhi and Amitabh Bachchan. At the sight of the approaching gun carriage and the convoy of vehicles crowds lining up the streets along the procession route made a frantic dash towards it. They blundered down the streets, smashing through barricades and ran alongside the gun carriage and the cars. Thousands converged on the cortege and a sea of humanity moved with it. The crowds swelled with every step as more and more fought their way through despite vain attempts by

Page 11
15 JUNE Sys
the police to keep crowds at bay. The streets were choked with a sea of humanity. The procession had to move at a snail's pace because of the surging crowds and was one hour late to reach the cremation site as a result.
Rahul's reaction
When the cortege was proceeding along Barakhamba Road, Rahul Gandhi took everybody by surprise by suddenly getting off the car and running behind the gun carriage. An armed Black Cat' commando also ran along with him, nobody jostled Rahul. Loudspeakers played hymns and devotional songs around the historic India Gate. Thousands of police, army and para military personnel were deployed at strategic points and supplemented the security dragnet thrown by the elite "Black Cat' commandos. Shops, business establishments, central government and Delhi administration offices remained closed as a mark of respect to the late Rajiv Gandhi. The Delhi Transport Corporation (DTC) operated only a skeletal fleet as the procession route was closed for traffic.
Life in the Indian capital had come to a standstill as the nation plunged into mourning. Black flags fluttered
along the rout Rajiv Gandhi Connaught P junction. Mar the funeral w express their sustained. Du sion hysterica edges of the gl. extricated by kiosks had sp. used by the c water to the way to "Shakti kilometre ro blistering hea! An unprece nalists and te from several c record the tra
When I a Thursday the siege. There tions with sho The situation apparently to out as there firing to quell vent looting The driver oft tantly agreed t Pallavaram (f more than the clashes and til
The Last interv
Barbara Crossette Neuy York Times Service
On the way to the rally 40 km. southwest of Madras, Rajiv Gandhi had been riding in the front seat, window open. A fluorescent light mounted on the dashboard of the Ambassador car played on his face so that people could see him in the darkness.
The people threw flowers and garlands as the car moved slowly by, their faces frenzied with happiness; the biggest smiles in India live in the gentle South. He tossed the garlands back at others, along with the shawls presented to him along the way.
At one point he stopped to greet a shy woman being jostled by the crowd. He placed a shawl around her neck and spoke to her. She covered her face with her hands and then clutched the cloth and held it close to her.
In the last election campaign, Rajiv Gandhi had been criticised for being too aloof, too insulated from the people he hoped to lead. This time, determined to carry his message directly to the people, he went on punishing road journeys, stopping at hamlets to shake hands and ask for votes as if he were a town council candidate.
What else can I do?' he said in his
last interview were riding p mallee, a tow “I campaigr Prime Minis Prime Minist ing this way pulled into S the local c. Chandrashek had come to them here?' village devel stepped out c the balmy ni A minute ( was dead, ki Maragathan vived and w:
Where ha reporters as) dhi's driver, all that was still clad in a shoes he had for long day,
His secur existent thi one of those the car to g hand could
I have be day almost May”, he ha

TAMIL TIMES 11
and a cut out of the late ad been put up at the ce-Barakhamba Road people who attended 'e black arm bands to rief at the great loss ng the funeral procescrowds clung onto the carriage and had to be the army. Scores of ung up along the route rtege to serve tea and housands making their Sthal' along the elevente unmindful of the
ented turn-out ofjourvision and radio crews untries were in Delhi to ic event. ived in Madras that ity was virtually under lad been violent erupps and buildings burnt. was tense and nobody k a chance to venture ad been a lot of police disturbances and prey anti-social elements. he taxi who quite reluco take me to my hotel in or I think, five times usual fee) described the he police shooting with
bulging eyes. Lot of trouble, Sir. Too dangerous going like this. They might attack and we could die', he warned. As we did the seven-kilometre ride to my hotel along deserted roads and smouldering debris of what had earlier been shops and houses, he advised me to remain indoor as things were hotting up'.
During my two-day stay in Madras (before and after the funeral of Mr. Gandhi), I never disclosed that I was a Sri Lankan (except to places where the passport had to be forwarded), as all Sri Lankans were suspect and were open to attack at any time. There were also rumours doing the rounds that some Sri Lankan Tamils had been done to death in Madras after Mr. Gandhi's killing. The situation was volatile and as a hotelier told me, the violence could escalate any moment. Foodstuffs and other essential items were in short supply as shops and business establishments remained closed and public life disrupted as a result of the wave of violence. Several buses and other vehicles had been set ablaze by rampaging mobs. Pallavaram, where I stayed according to residents, was "very dangerous' as the violence there had been more intense. Liquor outlets had been looted and even a hotel set on fire. 团
TeW
as the car in which we
ulled away from Poonan along the route.
ed this way before I was ter', he said. 'I'm not er now so I'm campaignagain'. As his convoy riperumbudur, he asked undidate, Maragatham har, whose campaign he boost, “What shall I tell She said: "Talk about opment, and they both f the bullet-proof car into ht. r two later, Rajiv Gandhi led by a bomb explosion. Chandrashekhar surstaken to hospital. e they taken the body? ed the police. Rajiv Ganhe first to the scene, said ft were his head and feet, pair of expensive running ecently taken to wearing on the hustings. y had been almost nonnight. A hundred times hands that reached into ab his arm or stroke his ave stabbed or shot him.
on the road 23/2 hours a rery day since the first of said during the ride. "At
the end, I am swollen and bleeding or have a cut arm. Here and in Kerala there is this cheek-pinching. And sometimes in Muslim neighbourhoods they kiss me - you know; one, two, three times, that special hug.
Just five minutes before arriving at Sriperumbudur, Rajiv Gandhi had been talking to this correspondent and Neena Gopal of the Gulf Neus of Dubai. We were riding in the back seat of his car with Margatham Chandrashekhar and a local party official.
The car had stopped about 25 metres short of the platform. As Neena Gopal and I paused to talk to Suman Dubey, Rajiv Gandhi's campaign press adviser, who wanted to know if we had had enough time with the former Prime Minister, and if we would make way for other reporters, Rajiv Gandhi went on towards the steps to the dais.
As Neena Gopal and I followed there was a burst of what sounded like firecrackers and then a large boom, explosion and a cloud of smoke that scattered people all around. It was all over in seconds. The crowd at first froze and then began to stampede.
A few minutes later Rajiv Gandhi's driver pushed me, Neena Gopal and another reporter into the car and started driving quickly towards Madras. It was only when we were out of town that he said he had feared that someone might try to attack the car,
Continued on page 12

Page 12
12 TAMIL TIMES
Continued from page 11
recognising the licence plate. Along the route, however, it was clear no one had heard of the assassination. It took the news agencies nearly an hour to begin telling the people that Rajiv Gandhi was dead.
In that last interview, I had asked if he had any special regime, any vitamin supplement or diet to sustain his energy, particularly in the intense heat. He laughed.
Most of the time I get nothing to eat at all, he said. In the car, there were a few bottles of water and a flask of tea or coffee - we never found out which.
Rajiv Gandhi had spoken philosophically about India and where its politicall turmoil was leading it - in between impromptu whistle stops. He remembered the last unanswered question as the car hit a stretch of empty road again. Now, where were we?" he would say, 'Oh, yes, it was...'.
He admitted that for him this was a “tough election in every way'. But he agreed that the growth of strong new political parties was an indication of a democratic coming-of-age in India, where one party could no longer expect to have a monopoly.
But I feel these are the wrong kind of parties, he said, referring specifically to the Bharatiya Janata Party. The rise of the BJP has had a lot to do with increased tensions during the election
campaign and in on May 20.
A tremendous ing up in the pec these swings another', he said, the system is not ing their aspirati problem went ba after the death c In the early year expectations wera try would grow a Rajiv Gandhis, tried to bring thos a kind of realistic
At the airport why he was agai in Punjab and si likelihood that th an administratio) resolution in fav independence.
Asked how he t along with Pak Minister, Naw pushing through tion policies tha including the Con out but never put Gandhi said he ha Sharif and could n relationship they
But I know wh these problems “General Zia. V finishing an agre
EMOTIONAL FARE
NEW DELHI, May 24.
Amidst the chanting of vedic hymns the mortal remains of the former Prime Minister, Rajiv Gandhi, was consigned to the flames with full State honours at Shakh Sthal this evening. The funeral pyre was lit by his son Rahul Gandhi at 5.24 p.m. The bugles were sounded and guns boomed in salute.
It was an emotional farewell as thousands of countrymen braved a beating sun to attend the last rites of one of their most adored leaders who was assassinated at an election meeting at Sriperumbudur near Madras on May 21. A galaxy of Indian leaders and top ranking foreign dignitaries were present. The atmosphere was both solemn and poignant.
Shortly before 5 p.m. the gun carriage carrying the body pulled in at Shakti Sthal. A helicopter puttered overhead showering flower petals on the gathering. The body, wrapped in the national tricolour, was then eased from the gun carriage and brought to the platform by the three service chiefs. As the body was placed on the side of the pyre, passions ran wild. The crowds in the enclosure surged forward
and burst into c amar rahe”.
La
Soon after, the facing north, we and stripped of by the pall-bear recited by the A spilled from the Gandhi began father. Other fa on. Those on t Mrs. Sonia Gand Amitabh Bachch and other close f
For young Rah most agonising white kurta pyja instruction of t minutest detail, solemnity of the sacred thread ac went round the from an earthen on the ground.
The “kriya kar accordance with t was a touching Priyanka picked and placed then between Priyank

15 JUNIE 1991
the voting that began
frustration is buildple, which is causing rom one party to
"They are frustrated delivering, not meetons’. He thought the ck to the late 1960s, f Jawaharlal Nehru. s after Independence, 2 high that the counnd prosper quickly. aid the Congress had easpirations down to
level.
earlier, he explained nst holding elections aid there was every le people would elect h that would pass a our of autonomy or
hought he would get istan's new Prime az Sharif, who is economic liberalisat Indian politicians gress party talk ab, into practice, Rajiv ad never met Nawaz otjudge what kind of would have.
no could have solved with us", he said. We were close to ement on Kashmir,
we had the maps and everything ready to sign. And then he was killed'. As Prime Minister from 1984 to 1989, Rajiv Gandhi had had a good working relationship with Zia.
Rajiv Gandhi said there was evidence that Zia, who was killed in an unexplained plane crash in August 1988, had been murdered, but he would not say more. Neena Gopal asked him if he did not think that some outside power had decided to upset the development of better relations with Pakistan. He said he thought that was likely. She asked whether Indian leaders might not be targets as India had taken on a larger role in the region. He agreed. He said the danger would not come from the Soviet Union, however, which was too busy with its own problems.
"Are you talking about the United States Central Intelligence Agency again?' I asked him. Indira Gandhi used to say she feared the CIA would kill her. Rajiv Gandhi smirked.
In the end Indira Gandhi was shot in 1984 by her own bodyguards, four months after she sent troops into the Golden Temple in Amritsar.
Now her son, who had many enemies among disaffected Indians, not the least the separatist groups, has followed her into martyrdom, and no one may ever know who is to blame for the crime. 团
WELL
ries of “Rajiv Gandhi
st rites
e body, with the head as placed on the pyre the national tricolour ers. As vedic hymns rya Samaj Ved party, microphones Rahul the last rites of his mily members looked he platform included hi, Ms. Priyanka, Mr. an, Mr. Gautam Kaul amily friends. nul it was perhaps the moment. Clad in a ma, he followed every che Acharya to the in keeping with the 2 occasion. With the ross his shoulders he body pouring water pot before breaking it
am' was performed in the vedic traditions. It sight as Rahul and up sandalwood logs n over the body. In a put her arms across
her mother's shoulder and consoled her. All appeared composed as they took turns to place logs and pieces of sandalwood on the body. In all one quintal of sandalwood and nine quintals of ordinary wood, besides 20 kg of ghee and 50 kg of other ingredients were used to light the pyre.
Foreign dignitaries
The President, Mr. R. Venkataraman, and his wife Janaki Venkataraman, the Vice-President, Dr. Shankar Dayal Sharma and his wife and the Prime Minister, Mr. Chandra Shekhar, besides former President, Mr. Neelam Sanjiva Reddy and Giani Zail Singh, and a host of other leaders arrived at Shakti Sthal well in advance. A large number of foreign dignitaries, representing as many as 45 countries, placed wreaths on the side of the platform.
Prominent among them were: Prince Charles, Mr. Yasser Arafat, Mr. Nawaz Sherif, Mr. Edward Heath and Ms. Benazir Bhutto. Many of them were heading the delegation of their respective countries and had specially flown in to attend the cremation.
Soon after reaching Shakti Sthal, the Prime Minister, Mr. Chandra Shekhar, accompanied by the Union
Continued on page 22

Page 13
15 JUNE 1991
THE GORY
END
Reported by V. Jayanth M. Prakash T.S. Subramanian
INDIRA GANDHI was devoured by the never-ending Punjab crisis which turned malignant some time in the 1980s; her tragic end, which came on October 31, 1984 at the treacherous hands of her armed bodyguards, showed that she stood no chance whatsoever against the furious forces of fundamentalist enmity and hatred and fanatical, extremist determination which had been unleashed, partly by a deeply flawed Punjab policy.
In much the same sense, her son and successor, 47-year-old Rajiv Gandhi - who hoped to win back the Prime Ministership he had lost in November 1989 and campaigned for it freely, heedless of security barriers or warnings - was devoured by Sri Lanka's ethnic crisis into which India had been drawn involuntarily in 1983 and which, in turn, had been affected by India's activist and deeply flawed policy.
While Indira Gandhi clearly apprehended that there were powerful forces determined to kill her, Rajiv, by all accounts, was laid-back or perhaps even philosophical - he did not seem to bother at all about the danger, or lose any sleep over it. Else, there can be no explanation for what happened on the night of Tuesday, May 21, in Sriperumbudur. According to the latest intelligence, it could easily have happened elsewhere on the campaign trail - had the assassin failed to strike near Madras. Both the factional disarray and the state of the Congress party organisation, and the confusion and ambiguity which marked the design of the official security arrangements, made it extremely unlikely that Rajiv could have been successfully protected against this type of suicide mission assassination plan, which seemed to have an awesome element of 'overkill' built into it.
Rajiv fell victim - in a crime of unimaginable brutality, enormity, dare-devilry and cool expertise in execution, which shook the world - to the inability of two neighbouring societies
to find a peace tion to the eth meant an une north-east of t established by the grisly assa Sriperumbudu woman' and th
The Central (CBI) and Sta have obtained the assassinat тоdиs operar agents who ex ful organisatic the woman ali assassination pictures taken died in the concerning he ciations before available on a kurta-pyjamas use of the pr young photog tlessly easy el had the adva whom the pol various other formation, in gence about a who were sta doubt about highly resourc acter of the cr
In other w have any doul dur assassina the work of Sri waists and m real suspects confusion and tigation) is th Tamil Eelam
 

TAM TIMES 13
ful and reasonable soluhnic conflict, which has inding civil war in the he island. This much is all that is known about issination carried out in ur by the “belt-bomb he investigation into it.
Bureau of Investigation te police investigations
vital evidence on hou ion was carried out, its di and the agent or ecuted it for a resourceon. Two photographs of ve, moments before the (from a frame of colour by a photographer who explosion); other clues r movements and assothe crime; information youngish man in white who reportedly made ofessional services of a rapher, made an efforhtry into the enclosure, intage of mobility and ice are looking for; and bits and pieces of including claimed intelli
larger squad of killers king Rajiv, leave little he highly sophisticatd, eful, semi-military char
e.
ords, nobody seems to t that the Sriperumbution and massacre are Lankan militant hands, nds. Top on the list of (following some initial
disarray in the invesle Liberation Tigers of (LTTE). Also under ex
At Sniperumbudur on the fateful night,
the suspected assassin, garland in hand, stands flanked by Kokila and Latha Kannan, seconds before the blast, as the suspected assassin, flowers in her hair, waits for her chance.
amination are theories and speculation suggesting that someone in the Sri Lankan official establishment could be involved and that the assassination was executed merely through the agency of some Sri Lankan Tamil militants; or that some other 'foreign hand is involved; or that there might have been individually-conceived "revenge' motives or fringe element plots. A week after the assassination, the CBI investigators and intelligence assessments had virtually ruled out the hand of pro-Khalistan extremists (in this kind of terrain and given this mode of killing) and the involvement of far-out, fringe or 'drop-out' elements.
The needle of suspicion - to recall a tragic phrase culled from a controversial inquiry into the assassination of Rajiv's mother - has magnetically swung towards the Tigers, who have vehemently denied any involvement (from London and elsewhere). What is quite clear a week after the crime is that specific evidence linking the crime and its agents with the organisation most suspected has not been obtainednot withstanding the claims made by Subramaniam Swamy & Co. But the investigators were hopeful of making a breakthrough, despite some indications that there were lacunae, gaps and tardiness in the investigative efforts featuring the State police as some kind of junior partner of the CBI
Continued on page 14

Page 14
14 TAMIL TIMES
Continued from page 13
- the central agency which has been given the responsibility.
Agonisingly, democratic India is also attempting to come to terms with the irrefutable information available om an intriguing development of some political and policy significance. On March 5, 1991, starting 4.30 p.m., Rajiv Gandhi held a one-to-one meeting of approximately 45 minutes with an authorised LTTE representative in his home in New Delhi; and a second meeting with an LTTE sympathiser who came from London on behalf of the Sri Lankan Tamils'. The news of the first meeting was reported by The Hindu, on its front page, on May 25. After an incredible denial by Pranab Mukherjee, the Congress(I) spokesman, the story has been completely confirmed. The meetings went well, according to information available from both sides. This intriguing development is a matter of obvious interest to the investigation as it seeks to unearth the suspected killers' motives and political background.
Prof. P. Chandrasekharan, Director of the Tamil Nadu Forensic Sciences Department, is a highy respected scientist, one of the solid pillars of the investigation. For his initial accessibility and good natured courtesy to the press, he has been harassed and warned by the State Government and illiberal sections of the bureaucracy. He said the woman waiting to garland the former Prime Minister could have bent forward as if to touch his feet and could have activated the timer, triggering the explosion.
The explosives were probably tied to her back, going by the complete disfiguring of Rajiv Gandhi's face and the extensive damage caused to the back of the woman's head. That the back of Rajiv Gandhi's head and the face of the woman were not damaged beyond recognition also confirms this theory or reconstruction.
Prof. Chandrasekharan said the abdominal belt had sticking to it shreds of the orange-and-green saluvar kameez which the woman wore. Some pieces were also found near the body. The build and other physical characteristics, hinted strongly that the woman was a Sri Lankan Tamil, although this obviously needed to be confirmed. While all the other bodies had been mutilated or charred, the woman's face and legs were intact though the trunk had been torn apart.
Prof. Chandrasekharan said experts were examining the teeth and hair of the woman to determine, if possible, her nationality or origins. Anthropological tests are expected to throw more light on the racial or ethnic type. Some experts in DNA-testing have also arrived to check her post-mortem examination report.
This man appear, recovered by the of the Crime. In th beside Latha Kar WOman' and KOki originally withhelc reaSOinS. The CBI
The 8 cm wide steel ribs, worn resembles the ol suffering from three steel ribs h the chambers st The experts hav the scene a switc parts of detonat foreign-made 9 v switches. The wo vestjacket to kee for detonation. S right hand to sw.
According to t sive was similar ary authorities. I C3 combination, is RDX (cyclotrim The assassim em effect to inflict This was done by mm spherical pel the explosive pac SOne Were reCOV and many were dhi’s body.
The plastic exp able and can be belt. It cannot be al metal detec Sriperum budur powerful as the sion that blew up
 

15 JUNE 1991
s in the photograph police from the scene le full frame he stands nan, the 'belt-bomb la. His picture was f for investigative
is looking for him.
65 cm long belt with
by the live bomb', nes used by patients back pain. At least ad been removed and uffed with explosives. 'e also collected from h, a time-delay device, ors, some wire and a olts battery with two man probably wore a p the explosive intact he probably used her itch on the explosion. he experts, the exploto that used by militKnown as C1, C2 and its major constituent hethylertrinitramine). ployed the "Claymore
maximum damage. 7 fixing hundreds of 2 lets of uniform size in cked round the waist; rered from the scene found on Rajiv Gan
losive is highly male
easily placed in the traced by conventiontors. The blast in was nowhere as
military-style exploSri Lanka's Minister
of State for Defence, Ranjan Wijeratne, in Colombo on March 2 this year. But it was so powerful, a body was found on top of the pandal over the dais while parts of some bodies were found quite some distance away from the scene.
The forensic team has ruled out the possibility of a remote-controlled device like the one speculated about in connection with the assassination of Wijeratne (that devastating explosion in Colombo ruled out any chance, let alone of survival, of identifying the remains). If a remote-controlled device had been used to detonate an explosive planted at the site, the legs of all the victims would have been blown to bits. Ruling out also the possibility of a bomb in a garland or a flower basket, the experts said in that case the bomb would have left a crater.
Ten hours after the blast, one could see at the spot a bizarre reminder - a basket with jasmines. These were intact as also was most of the red carpet. This further supports the belt bomb theory.
Prof. Chandrasekharan said that in his 30-year experience in forensic science, he had not come across such precision work. "This is the first time I am seeing a belt bomb although we have seen letter and transistor bombs used by militants in India and elsewhere', he observed. The finesse with which the explosive was stitched into the denim belt proves the involvement of professionals'.
It is not known whether the suspected Sri Lankan Tamil woman came to the spot by herself or with someone else. A picture shows her comfortably placed between Latha Kannan and Kokila, both belonging to the Congress(I) fold in Arakonam. The "eyewitness' accounts of how the belt bomb woman' managed to sneak into the line of party workers - supposedly cleared with security in advance - and how the kurta-pyjama man “penetrated” the enclosure, vary.
K. Sulaiman, a party worker from Sriperumbudur, identifying the woman with the help of the published picture, told the press she was seen at the spot some five hours before the arrival of the VVIP. He said she came in a light blue Ambassador car along with a 16-year-old girl described as 'good-looking'. When questioned, the other girl said something in English and when I told her I could not follow the language, she switched to chaste Tamil much different from the one spoken by the people in this region. She sought permission to garland Rajiv Gandhi. When asked where they were coming from, the girl said Kancheepuram”. This is Sulaiman’s account.
The quality and reliability, of the various eye-witness accounts and recollections will be subject to a rigorous

Page 15
15 JUNE 1991
test eventually - if the case comes up for effective prosecution. At this stage, they have provided helpful clues and supplementary information, but they have not been able to throu light on the next link in the chain.
Rajiv Gandhi landed at the old Madras airport at 8.26 p.m. on that fateful day and in less than two hours he lay faceless and heart-rendingly mangled near a stage in the temple town where he was supposed to address an ‘unnecessary election meeting. Apparently, the highly factionalised State party organisation bossed over by Vazhapadi Ramamurthy and affected by the manoeuvres and confused plans of individual bigwigs was in two, or several, minds about the necessity of the Sriperumbudur meeting on a site concerning which security officials had expressed their objections. Nevertheless, Rajiv Gandhi felt morally obliged to campaign for a balanced short list of party candidates, beginning with a veter an, Mar ag at ham Chandrasekhar, who rose to some political prominence from a Scheduled Caste background.
What a dramatic, awful transformation it was injust 120 minutes, or even in those few minutes after he reached the venue of the meeting in a convoy Rajiv Gandhi, hopeful of returning to power within the next 10 days or so, was in high spirits and noticeably relaxed. He was free with the people all night through his drive of over 40 km. from Madras.
And this new style, the desire to get back to the people brushing aside security measures, was what everyone talked about endlessly. this new approach was daily and obsessively reported in the national press and, indeed, in his last interviews and exchanges with the press, Rajiv was pointedly asked about this style and the risks involved. The trust he placed in the people who surged and pushed forward to meet and greet him did not just turn out to be fatal; it seemed, in retrospect, to give him no chance, this time or the next, against this kind of assassination plan.
The pictures, published first in The Hindu, reproduced and shown all over the world and published in revealing colour, tell the story far more powerfully than any words or analysis can. A youngish woman, estimated to be in her thirties and tentatively identified as a Sri Lankan Tamil, waits to garand Rajiv (with a sandalwood garland) as she stands between 15-year-old Kokila, and her 35-year-old stepnother, Latha Kannan – a Congress(I) worker from Arakonam who was keen on her daughter reading a poem to Rajiv Gandhi in his praise. The unidentified woman looks cool and credible in her heavy, 'garish' make-up; she looks go different from the rest that it might have been assumed, psychologically,
that she was cl Rajiv entourag The man whos lated round the and Indian m from the rest pyjama, but th to be traced or
Kokila, the the left of the Latha, her step be innocent v did not know the assassinati knew the beltany kind of u were used by h. CBI and police also suspected grapher, Harribo overed by the S dramatic prewas used by th Circumstant experienced jol ras has provic investigators introduced t youngish man did not utter a attached himse and this gave enclosure, sinc sed as part oft (by the nature cover this mee who died did store - that mu The final mo are recorded i taken by Hari nine colour pic includes a shot sion). This ph human interes lished by The F
In this pict
greeted enthu
whose double p able from the places his left and accepts he are others (inc. nel) crowded r graph, which within the encl the young girl woman', with f Moments lat greet Rajiv Gal and her humble before him an his feet. This v picture, but fro eye-witness ac reconstructions
Here is whe comes in decisi have pretty what obviously ment of assas bending low,
directed the for

TAMIL TIMES 15
eared by someone in the ge, or by the organisers. epicture has been circue world through Interpol issions also stands out in his white kurta-andLe point is that he is yet
accounted for. young, talented girl to belt-bomb woman' and -mother, are believed to ictims. Certainly, they about the belt-bomb' or on plan. Whether they bomb woman', rendered nwitting help to her or er in some way, is under investigation. But it is that the dead photoabu, whose camera recState police gave us this assassination evidence, e mysterious man.
ial evidence aside, an urnalist based in Madled information to the that the photographer he kurta-and-pyjama to him; the man, who word, is believed to have alf to the photographer him mobility inside the e both would have pashe press, allowed freely of the arrangement) to ting. The photographer not know what was in ich seems clear.
ments of Rajiv Gandhi n a rare picture, also babu (whose frame of tures, not all released, of a part of the explootograph, of dramatic t, was also first pubІindи. ure, Rajiv Gandhi is siastically by Kokila, lait is clearly recognisback; he affectionately hand on her shoulder r poetic tribute. There luding security personund him in the photoreveals that the line sure broke. But behind stands the belt-bomb owers in her hair.
er came her turn to dhi - with her garland gesture of bending low l apparently falling at re know, not from any m varying or confused counts and attempted of what happened.
e the forensic evidence vely. The investigators much pieced together
happened at the mosination. The woman, blew herself up and 2e of the blow at Rajiv's
unguarded face like a missile. In one o the most grisly assassinations recordec by contemporary history, Rajiv Gandhi was scooped out from the front above the waist, but the shell of his back - including the back of his head - was relatively intact and recognisable, and so were his brand new walking shoes. Incredibly, the women's head, severed from a body torn to pieces (which have been reassembled by the forensic experts), was hurled away from the scene of devastation and was recovered relatively intact. It is a vital item of evidence, but the question is: will the next link in the chain of the crime be discovered, since this is a case of self-destruction?
A notable feature of the investigation is the fact that all the items of evidence - including the vital photographs of the belt-bomb woman' and the others taken by the photographer who died - were not handed over to the CBI promptly by the State police authorities. In fact, the CBI investigators came to know of the sensational photograph of the woman, standing between Kokila and Latha Kannan, through its publication in the press. The CBI obtained prints of this, and other photographs taken by Haribabu, only on May 24; even a few days later, it had not succeeded in obtaining the original negatives, which would be vital evidence in the investigation. Evidently, it was the well-known problem ofjurisdiction, inter-force or interorganisation rivalry over turf, that helps to explain this state of affairs.
Back to the scene of the assassination on the night of May 21, and on the run-up to it. It is ironic and touching that Rajiv Gandhi spoke at his last press conference at the Madras airport on poll violence, on his changed campaign style and on his party's confidence about returning to power in New Delhi. There is a difference between campaigning as Prime Minister and merely as a party president, I am now able to mix more freely with the people, that is all, he told journalists who asked him specifically about the sudden change in his approach.
And now for those final moments in his life:
It was 10.10 p.m. when the convoy stopped at a statue of his mother, Prime Minister Indira Gandhi, near the venue. Rajiv got down to garland the bronze statue. He spent about five minutes exchanging greetings with the people who were rushing to the meeting from the town on hearing the noise of the convoy's arrival. He then drove to the venue of the meeting.
His car stopped short of the red carpet which had been laid out from the stage. D. Pandian, the candidate for the North Madras Lok Sabha con
Continued on page 18

Page 16
16 TAM TIMES
I BALA a AR
Solicitors and Administrators of Oaths
We Offer Friendly Legal Service on
O Conveyancing (Sale and
Purchase-houses, Flats and Commercial property)
O Immigration O Divorce and Matrimonial
O Civil and Criminal Litigation O Employment
O Landlord and Tenant
O Partnership agreement,
Power of attorney, last wills etc.
Legal Aid also available Please Ring
B. Balaraman or S. Aravindan
Address Telephone: First Floor O81-503 5034 484 Katherine Road Forest Gate London E7
Glen Carriers Lin
14, Allied Way, Off Warple Way, Act Tel: 081-7408379, 081-749 0595, 081
Fax: 081-740 4229 Tx: 929657 GLEN
VAT Free tropicalised goods supplies for export. We also handle Commercial Cargo. We collect we pack, we insure.
TRAWEL్య
- Sales Agent for Air Lanka. We offer you most economical & competitive fares, on all schedule flights to Sri Lanka and other worldwide destinations.
- We offer you personalised service in London and Colombo, Customs clearance outside the port at our agent’s Laksiri Seva Bonded Warehouse. Vehicles available to Transport your goods to any destination.
 
 

15 JUNE 1991
LONDON COLLEGE OF COMPUTING
(SOUTHWEST) 105 Upper Tooting Road C)
London SW17 U.K. Te: O81-682O150
FULL TIME AND TRAINING COURSES:
O Word Processing O Computer Operation O Data Base O Desktop Publishing O Computer Graphics O Accountancy O Programming in BASIC, COBOL, PASCAL
HHHHHH
\} ABAC Certificate and Diploma im Business Computing A two-year course leading to the ABAC Diploma INTAKE: Octobert March each year.
AAT Qualification in Accountancy, parts I, II and III.
A two year course in Accountancy. INTAKE: January July each year
IDPM Qualification in Data Processing Management part l, II, IIH and IV. Two years Course in Institute of Data Processing Management. INTAKE: October/March.
(i) ENGLISH For foreign students, six months full-time course for students to gain proficiency in English to be able to pursue higher studies. INTAKE: Monthly.
Full-Time courses in Computing for U.K. and overseas students at competitive rates. Recognised by ABAC, IDPM, AAT and Approved by the British Home Office as a bona-fide college for visa requirements.
FOR PROSPECTUS AND COURSE DETAILS, CONTACT THE REGISTRAR AT ABOVE ADDRESS,
Colombo Agent
nited Laksiri Seva on, London W3 ORQ (Pvt.) Ltd;
|-743 7353
CA G
OUR CHARGES
- 1st 5 cu. ft. or Tea Chest £20.00 Additional Tea Chest £17.50 or £3.50 per cu.. ft.
AR FREIGHT
— Unaccompanied Baggage regularly to Colombo and other destinations.
GLEN CARRIERS

Page 17
15 JUNE 1991
A QuestiOn Of M
Was it the LT
D.B.S. Jeyaraj
The popular leader of the most powerful political party in the world's largest democracy has been slain. A former Prime Minister who may possibly have been a premier in the future has been ruthlessly silenced in the prime of his life.
In the dock is the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), the most powerful guerrilla organisation fighting for a separate state for the Tamils of Sri Lanka. Although the accusing finger has been pointed at the LTTE, there is no sign of any evidence at the time of writing that the Tigers are responsible for the demise of Rajiv Gandhi.
As far as the assassination is concerned, two of the three M's weigh the scale in favour of the argument that the LTTE is in fact responsible. Mode and method seem to bear all the hallmarks of an LTTE action. There is, however, a tremendous grey area in terms of motive.
The LTTE has built up a reputation for explosive innovations. Indigenous ordnance factories churn out formidable devices of destruction ranging from the giant-sized 'Paselan 2000' mortar to the pocket-sized 'Johnny mine, both named in memory of Tiger leaders. The application of 'appropriate technology into the combat arena is a distinct Tiger trait. The explosive device or devices strapped to the alleged killer's body appears to have been a simple, yet lethal contraption that has proved highly effective in achieving its objective. The encasing of highly lethal explosive in a simple device seems to have “LITTE” written all over it. Yet the LTTE has no patent or copyright on this technology.
The charge against the LTTE gains more weight when it comes to method. The "suicide killer' phenomenon has been, in recent times, essentially an LTTE mark in this part of the world. What the "kamikaze was to imperial Japan, the 'cyanide-capsule guerrilla' is to north-east Sri Lanka although the motivations in both cases are different. The ongoing conflict with the Colombo Government has also seen several instances of Panther' attacks. Many of these have been woman cadres.
Against this backdrop, the view that the woman suicide killer was an LTTE militant gains wide currency. Who but a "Tigress' would have sufficient motivation to indulge in this type of self-destruction?
The counterpoint to that would be that some other individual or member of a particular group could have per
formed this other militan vated indivic human bomb prospect.
It is on t motive, that ventional wi some section view that th vengeance. T Lanka Agree from an LTT rayal of Tam Army actio brought in it destruction a media has suicide killer tion to the in IPKF period rious human image of wro) revenge is tel
At the taile there were m circles to cha
If the LTT be the bel Oluf to be
'war crimina along with J prime mover
Minister M.
seat of power was the alle Tamil Nadu. tends that th Gandhi a mor His eliminati organisationa only for “veng his return to government v helm would s foreign policy troops to cor task of 'destr Tigers indul strike. In that motive too for
The propon fail to take it The first reli IPKF. A cont propagated tl Government home. On th agreement of ing Rajiv Gan provided fol induction oft of troops left the 1989 ele The next bat.

TAMIL TIMES 17
otive E2
task. The fact that no groupor politically motilual has indulged in a act' does not rule out the
he third point, namely more doubt occurs. Consdom, as portrayed in of the media, holds the e killing was an act of he signing of the Indo-Sri ment on July 29, 1987, E perspective, was a bethil interests. The Indian in against the LTTE is wake a trail of death, nd despair. The Western played up the woman angle by drawing attensidents of rape during the as documented by varights organisations. The nged womanhood seeking mptingly melodramatic.
ind of the IPKF presence, oves in Tamil expatriate arge Rajiv Gandhi as a
election campaign period when Rajiv Gandhi was caretaker premier.
The decision to de-induct was a realistic move made by Rajiv Gandhi himself. It seems highly improbable that Rajiv would have deployed troops again to finish off the LTTE.
The second point is that of ignoring the political evolution' of the LTTE itself. Speaking of a revenge-killing by the LTTE smacks of a coloured view that the Tigers are ruled more by the heart than the head. That is a view which is not entirely true. The heart rules only in terms of the vision of Eelam, the separate state. The emotion-oriented motivation of selfsacrifice is there. However, the methods employed in many instances are deliberate and calculatively rational. The Tigers have acquired some degree of political sophistication that has adulterated their earlier puritanicalrigidity. The "pragmatism' displayed in initiating talks with the Premadasa Government as a necessary prerequisite for the departure of Indian troops is a case in point. Earlier, talking to the 'Sinhala enemy' would have been an impossibility. If the LTTE could have been pragmatic, or crassly opportunist in the eyes of its critics, it could have easily resumed
E's involvement is proved, the ultimate losers will eaguered Tamil people. The Tamil cause may turn
a lost cause.
l'. Later Rajiv Gandhi, ayalalitha, was seen as a in the dislodging of Chief Karunanidhi from the '. Again, the reason cited eged LTTE presence in So, this viewpoint cone LTTE considered Rajvi tal enemy who had to go. on was regarded by the as an act of "necessity' not eance' but also to prevent power. A new Congress with Rajiv Gandhi at the steer a strong course on ". Rajiv may even send mplete the half-finished bying the Tigers. So the ged in a pre-emptive , case, the LTTE had the
the killing.
ents of this view however nto account two things. ates to the role of the emporary myth is being hat it was V.P. Singh's that brought the IPKF he contrary it was the September 20, 1989 durdhi's tenure of office that : the phased-out dehe IPKF. The first batch Amparai district before ctions were announced. sh left during the hectic
talks with Rajiv Gandhi again. It seems unlikely that it would have followed a course of vendetta politics. A closer perception of the LTTE's recen politico-military approach would hav revealed that the Tigers have onl "permanent interests' and neithe, "permanent enemies' nor permanent friends'.
The recent campaign against the LTTE presence in Tamil Nadu conducted overtly by Jayalalitha and Ramamurthy had the tacit support of Rajiv Gandhi. Karunanidhi was branded as the patron of the Tigers. His government was dismissed on the pretext that he had "failed' to maintain law and order, largely because of his alleged links with the LTTE.
Superficially the scenario is starkly clear with the DMK and the AIADMKCongress combine having drawn lines on the LTTE issue. There is more to it, however, than meets the eye.
Contrary to popular belief, DMKLTTE ties have never been particularly strong. When LTTE supremo Velupillai Prabakaran was the blue-eyed boy of former Tamil Nadu Chief Minister, M.G. Ramachandran, the Tigers spurned Karunanidhi's offer of Rs. 50,000. The Tigers released a statement praising MGR to the skies and criticising "opportunist politicians'.
Continued on Page 18

Page 18
18 TAMIL TIMES
Continued from page 17
Karunanidhi was perturbed over the decimation of the TELO by the LTTE. When Sri Lankan military operations were at their highest, Karunanidhi showed a marked reluctance to speak out vociferously.
The turning point came when the IPKF engaged in combat with the LTTE and MGR passed away. Karunanidhi and the LTTE drew close. The DMK chief spoke about Tamil Eelam before the January 1989 Assembly elections. But upon becoming Chief Minister, he displayed a marked restraint and was avowedly keen to avoid confrontation with the Centre headed by Rajiv Gandhi. He even curbed the activities of V. Gopalaswamy the Rajya Sabha member close to the LTTE. He could not persuade the National Front Government to forge a new approach to the Tamil question. In the LTTE perception, Chief Minister Karunanidhi failed to assert himself positively in favour of the Tigers.
On the other hand, the LTTE has also realised that its earlier reliance on the Tamil Nadu factor has failed to pay dividends as far as New Delhi was concerned. The domestic factor has not been powerful enough to influence the foreign-policy imperatives of New Delhi. Realisation has dawned that while Tamil Nadu played a positive role once, it has now lost its utilitarian value. Any further progress the LTTE hopes for can be brought about only at the New Delhi level.
So while the general impression has been that of a Rajiv Gandhi hostile to the LTTE, the Tigers have, in turn, opened their channel of communication with him. Two emissaries from the LTTE have, in recent times, met with Rajiv Gandhi.
One is the well-known Tamil poet Kasi Anandan who is also the propaganda secretary of the LTTE. Kasi Anandan's meeting with Rajiv Gandhi was reportedly cordial. Although no promises were made, Rajiv Gandhi had apparently agreed to "let bygones be bygones'.
The second emissary was the London-based Tamil professional, Dr. Arjuna Sittampalam. He met Rajiv Gandhi with the blessings of the LTTE's international secretary-general, the former Jaffna military commander Sathasivam Krishnakumar alias Kittu. This meeting too was "fruitful'. The LTTE seemed to gain the impression that although the election campaign would be conducted overtly on different lines, Rajiv's return to power would be beneficial to them. Kittu's statements saying the LTTE desired India's involvement is attributed to the success scored in talks with Rajiv. Kittu himself told Frontline that the discussion with Rajiv was a great step forward.
So the scene approach to th when Rajiv Gar looked as if the pared to do bus dhi. He was the isterial contend Besides, he also ment towards th aspirations. The jiv Gandhi and solved. Also, in LTTE was the Ground realities that New Delhi LTTE. Former T Dr. Neelan Tiru tensive contacts Frontline that th veering around that the LTTE dated in any p( action. The electi ment with a Prir with foreign pol impetus to it.
It is because of theory ascribing seems confused. ments, particula ings between L. Rajiv Gandhi, se the Tigers had 1 came to power, th of motive for the Premadasa Gov Tamil militant g motive in elim method of execu man bomb” factc considerably as highly unlikely ti tion necessary fo the LTTE was in did it literally and up a pretty good
From another possible that th assassinate Raji official denials. press this view talks with Rajiv may have been a tion all along wo sination', is one v the talks may h signals to the Another view is fearful of a “volte his assurances pre-emptive exer while LTTE lea have been genu forge a new rel hierarchy in Jaf own deadly, hidd
Some observen scene suggest n a mely the Yogeswaran syn LTTE cadre “Siv, Colombo in late had quit the mov up great rapport

15 JUNE 1991
eemed set for a fresh whole issue if and dhi came to power. It LTTE was also preness with Rajiv Ganstrongest Prime Miner on foreign policy. had a firm commite realisation of Tamil problem between Rathe LTTE seemed practical terms the only dominant force. deemed it necessary do business with the ULF parliamentarian, helvam, who has exwith South Block, told e Indian officials were to the point of view had to be accommoissible course of new on of a strong governhe Minister concerned cy would have given
these factors that the motive to the LTTE The recent developrly the covert meetTTE emissaries and ems to suggest that more to gain if Rajiv Lereby implying a lack killing. Likewise, the 'ernment and some 'roups had a greater inating Rajiv. The tion, that is the “huor, waters this down these agents seem o acquire the motivar a suicide killing. If deed responsible, why metaphorically blow situation? perspective it may be e LTTE did in fact v Gandhi despite its LTTE critics who exare sceptical of the Gandhi. "The talks ploy. The real intenuld have been assasiew. Others hold that lave projected wrong LTTE leadership. that the LTTE was -face' by Rajiv despite and so struck in a cise. One view is that ders like Kittu may inely attempting to ationship, the LTTE na may have had its en agenda. s of the Sri Lankan sinister possibility Amirth a ling am - lrome. Apparently an akumaro had come to 1987 stating that he ement. After building over several months
with the TULF leaders, he had hatched the plot to assassinate them. The LTTE had by then started talks with Premadasa. Sivakumar, according to these sources, did not maintain any contact with the LTTE leadership and had acted on his own. He had set his own time and pace to achieve his goal. This theory holds that a similar operation may have been launched earlier to assassinate Rajiv Gandhi. The 'agent' nominated for this task would not have had any contact with the LTTE leaders. That agent would not have been affected by the new rapport between the LTTE and Rajiv. So that agent accomplished his or her task at the appropriate juncture.
Speculative theories may abound for quite some time. Only a speedy and efficient investigation would elicit the truth. The full truth may prove LTTE guilt; it may exonerate the LTTE. A lot of people may look foolish if that happens. If, on the other hand, the LTTE's involvement is proved beyond doubt, the ultimate losers will be the beleaguered Tamil people. The Tamil cause may turn out to be a lost cause.
也
Continued from page 15
stituency, was with him. They walked down the carpet towards a line of women and men who were waiting to garland him or place shawls around him. These people had reportedly been checked and cleared by the security machinery at the venue.
The weaknesses in security have been widely discussed; the failure of intelligence from the keypoint agencies is equally glaring. The J.S. Verma commission of inquiry will no doubt probe this.
As Rajiv was accepting the garlands and the shawls, there were cracker bursts at the far end of what was once a lake - and then, a loud noise near the stage. Some of the journalists accompanying the politician initially took it for another of those fireworks. Some reported seeing a tongue offlame going up and then a column of smoke.
One of the pictures published in the press shows Moopanar putting his hand under Rajiv's face to turn him over, only to discover that there was no face left. it was left to the InspectorGeneral of Police, R.K. Raghavan, to turn the body over as others reached the scene. The journalists who were there discovered to their horror and disbelief that the face was just a hollow, the chest had been consumed by the explosive, and the intestines had been thrown out. Rajiv's front had been scooped out waist above, leaving the shell from behind.
A brief, but highly notable chapter in India's political history had been brought to a heart-rendingly mangled, ghastly end. 团

Page 19
15 JUNE 1991
QUIZ CROSSWORDS - No. 5. Set by Richa
Closing date for completed grid and coupon to be received ls 31 ag ро
Answers and the rare of the Winnerpulled out of a bag - will be announced in the August fgg1
The winner will receive a prize of £2000 storing. All entries should be sent to: Tamil Times, P.O. Box 121, Sutton,
Surrey SM137D, UK.
Across
1. Preserver in the Hindu triad (6) 6. Armed with a flaming sword, he will ride a white steed (5) 10. God's little piece, truly blessed (4) 11. Alfred, affectionately (3) 12. Indicates the subject in consideration (2) 13. With BSahealing professional (2) 15. Hurt pride (5) 17. In Javanese mythology, the tree that can kill (4)
嵩 Increase an engine's revolution 20. The prayer that was 'granted" (5) 23. Mother of Zeus in Greek mythology (4) 24. View or feelings expressed (5) 25. When prefixed to ion is negatively charged (2) 26. Ground-based missile for airtargeted attack (3) 28, Saudi Arabian province (2,4) 30. Force committed to a particular political action in Western Europe (3) 31, Indian unit of distance (3)
33. Sky god in Babylonian mythology
3)
( 34. Mental suffering can be a careful offort too (4) 35. - and Thummim, worship ornaments of a High Priest (4) 37. Loyal and faithful (4) 39. Chemical symbol for calcium (2) 40. The avatar of the perfect hero (11) 43. Master of surgery (3) 44. When prefixed to god is partly divine (4) 46. Usually but not always, a Sri Lankan maid (4) 47. Hindu saviour in his marine life form (7)
Down: 1. The divine boar, another Vishn avatar (6) 2. Natural to the tundra regions (3) 3. Short senior (2) 4. Restrict movement (3) 5. World body committed to peac and development (2)
6. The Divine Shepherd (7) 7. Wast continental area that broke to form North America, Greenland Europe and most of Asia (8) 8. Paul the Swiss painter (4) 9. Kipling's great thoughts rendered it werse 醫
Was he the 9th avatar of Vishn
15. Rama with the axe, a saviour' ဗုဂ္ဂem expressed in this earthly forn 16. Incarnation in lion-man form (9) 19. Heavenly being short of stature (6 21. Twin of Pacific's Gilbert Island abb. (2)
22. Religion briefly (3)
27. Chilean and an outlet fo Bolivian and Peruvian trade (5) 29. Scripture-based choral composi tion (6)
褐 Vishnu avatar in the tortoise form 32. Capacity to express oneself (5) 34. Prefixed to ant, a person con cerned with insignificant detail (3) 36. Mother dear (2) 38. A part of a complete whole (4) 41. A recent product in magnetise recording (2) 42. Narrow inlet of a sea coast (3) 45. Daddy darling (2)
“Male PlOtters’ Rele
All 33 PLOTE members involved in the abortive coup against the Maldivian government in 1988 have been released on a special directive by the Defence Ministry in Colombo and they are now in battle against the LTTE in Vavuniya, a senior Defence official
said.
Thirty-three PLOTE rebels had been handed over to the Lankan government in December last year following representations made by Colombo. The PLOTE members were serving sentences ranging from 11 years to 36 years in the Maldives at the time they were released to the Sri Lankan Gov
enment.
According to Defence officials the PLOTE prisoners who were kept at the Mahara prison for five months were released on a special directive from the
Defence Ministry.
According to senior prison officials who confirmed the release, the 33 men had been set free in batches after
signing a special bond.
Leaders of t Liberation Fr wing of the PI ment on the rel of the 33 suspe
However, off they had been r Lankan Defenc release.
Meanwhile, I PLOTE leaders negotiate with cure the releas Tamil rebels w similar charges in the Maldives
When the 33 handed over to ities, the gover taking legal act
Attorney-Gen that time point could be taken mitting offences to Sri Lanka, ev committed in aı

dS
TAMIL MES 19
|
Quiz Crosswords - 3: Solutions.
Across: 1. Navajeevanam. 12. Anacondas. 13. Va. 14. Isle. 15. Ait. 16. | Dev.17. Nee. 18.MCC. 19. Toni. 20. AR. 21. Puttur. 22. Gd. 23. Tiger. 25. Aped. 27. Ine. 28. UA. 30. Sutra. 31. Ven. 32. Groom. 33. Edam. 35. Madhu. 38. Gran. 39. Rasher. 40. UNA. 41. DNA. 43. Ara. 45. Puliyank
ulam.
Down: 1. Nainativu. 2. Anserine. 3. Vale. 4. Ace. 5. Jo. 6. Enact. 7. Edicts. 8. VAT. 9. AS.10. ಸ್ವಿಗ್ದಿ 11. Maviddapuram. 16. Do. 18. Murugandy. 19.
Traumas. 21. PE. 24.
eneral. 26. PT. 29. Arm. 30. Soma.
. DA. 36.
Dhal. 37. Hera. 38. Gnu. 39. Ran. 40. UP. 42. Na.
Winner: Miss S. Jeyanthi, 2/15 Oakes Avenue, Clayton South, Victoria
3169, Australia.
based
he Democratic People's ont (DPLF), political OTE declined to comease or the present role cts.
cials of the party said egotiating with the Sri se officials about their
lefence sources said the
were now planning to the government to see of the remaining 35 ho were convicted on and are still being held
PLOTE members were he Sri Lankan authorment said it would be ion against them. eral Sunil de Silva, at d out that legal action against persons com, which were a threat en if the offences were other country.
Prison sources said the 33 prisoners were well looked after. They said the
prisoners complained of being
assaulted in the Maldives.
PLOTE members, in November 1988, attempted to overthrow the government of President Abdul Gayoom acting as mercenaries but the attempt was thwarted with the assistance of India.
Continued from page 7
the ownership patterns of existing publications, and generally by a wide variety of regulatory powers, make the expression of opinions unfavourable to the government a hazardous occupation.
The Bill is modelled on the recommendations of the Second Press Commission in India, which were successfully resisted by the Indian Press.
The Sri Lankan Government needs to be reminded that the press does not create a crisis, it merely reports it. The IPI supports the Press in Sri Lanka in its struggle against the Bill and calls upon the government to abandon it altogether.

Page 20
20 TAMIL TIMES
PERMA ܓܧܠ INTERNATIONAL
13 Burnley Road, London NW101ED
உங்கள் பிரயாணச் சீட்டுகளுக்கோ வெளிநாடுகளுக்குப் பொருட்களை அனுப்பவோ எம்மை நாடுங்கள்.
SHIPPING Seafreight – £1250 per tea chest or £2.50 per cu.ft (No Minimum) Shipment every four weeks. Goods cleared on your behalf in Colombo Collection arranged within Greater London
TRAVEL
Competitive airfares to Colombo, Far East, USA & Canada, Australia & all other destinations worldwide
For friendly, courteous and reliable service, contact: Percy Jayawardena (Shipping) or Raja Ragunathan (Travel)
Telephone:
081-208 2431 or 081-208 4510 Fax: 081-208 1882; Telex: 896462 INFORM G
Quality, p ܠܐ ܚ ܚ ܐ r- training for professionals and busi people
LONDON SCHOOL OF COMPUTING
Members of NCC, IDPM Examination centre for City & Guilds
Long Term Computer Courses
Diploma in Software Science (3 yrs) Certificate in Computer Programming (1-2 yrs) Certificate in Business Computing (6-12 months)
External Examinations British Computer society Part 1 (2 yrs) City & Guilds (up to 1 yr)
424 - Application Programming (preliminary) 425 - Application Programming (advanced include 424) 7261 - Information Technology
All courses are available full-time & part-time Our full-time courses satisfy Home Office requirements
For further details
The Registrar LS C
Linburn House 350 Kilburn High Road London NW62GJ United Kingdom
Te: O71-3289966 Telex: 892843 OFFILET G. Fax: 071-624 4 100

15 JUNE 1991
BMB (International)
Marriage Bureau Registration & Consultation By Appointment only Confidential Service assured
Phone O81-672 4618
Or Write to P.O. BOX 761 LOndOm SW179QW
There is no charge for our services 'SERVICE ABOVE SELF'
He profits most who serves best
Refugees & immigrants advisory service
Advice & ASSistance On Political asylum, welfare benefits, work permits, visitor's visa, student's visa, bringing your family to U.K., immigration rules, immigration appeals - British citizenship Act
தமிழ் அவைக்காற்று கலைக்கழகம் வழங்கும்
و ر (ما 3D) كيbTTL . ஓவியக்கணர்கர்ட்சியும்
21 ஜூலை 91ஞாயிறு மாலை 6.30 மணி
மன்னிக்கவும்
R {245gourt en anas பாலேநதிரா
WILLESIDEN GREEN LIBRARY CENTRE 95. HIGH ROAD, WILLESDEN GREEN N.W.10 TUBE: WILLESDEN GREEN BOX OFFICE 081 45 0294
ADMISSION £3.00 Tel: 081-4594335/4707883
YOGA. & CO
For all your legal work and conveyancing
Solicitors & Administrators Of Oaths
47 Booth Road, Colindale, London NM/95JS
Telephone: 081-2050899

Page 21
15 JUNIE 1991
Minister Thondam
"NEOOTIATE TO EI
(Cabinet Minister and President of the Ceylon Wor Thondaman was recently in New Delhi following the Gandhi to attend his funeral. On his return to Colombo, i. uith the Editor, Mr. Thondaman assesses the extent ofti death and expresses his frank views on the current confli
Q: Minister, you have just returned from New Delhi after attending Rajiv Gandhi's funeral. Can you assess the extent of his loss?
A: Rajiv Gandhi came into politics under tragic circumstances after the death of his brother and following the cruel assassination of his mother. At that time he was not that experienced in politics. He had served as Prime Minister, won elections, got defeated, served in the opposition and functioned as Opposition Leader, in the process, he had acquired a lot of experience and maturity. Had he lived, he would have turned out to be one of the greatest leaders India ever had. To that extent his loss to India is irreparable.
No one could have doubted his international standing. As far as India's international image is concerned, Il do not think that there is any other leader in India today who can replace him. After Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi, Rajiv was the best internationally known Indian leader. Even though he was in the opposition at the time of his death, he was better known and respected by world leaders.
As for Sri Lankan Tamils, he is one person who was so committed and had gone all the way to win for them what they regarded as their legitimate rights. Most of the previous leaders applied conventional and diplomatic caution in dealing with the problem facing the Tamils. But Rajiv went across such caution and was prepared to do all he could to help the Tamils. They have lost their greatest friend.
Sri Lanka as a whole and its people have lost an invaluable friend. Whatever others might have said about not involving in the "internal affairs' of other countries, he had deep commitment to the interests of Sri Lanka as a whole. Taking account of India's and regional interests, he never wanted the island to be divided and was committed to its territorial integrity.
All round, everyone has lost by his untimely death - India and its people, Sri Lankan Tamils, the government and people of Sri Lanka and the world. Q: What will be the impact of Rajiv Gandhi's death on Indian elections?
A: Normally one would expect a sympathetic wave to emerge in support of Congress(I) of which he was
leader. His wi accept the lea be elected wi pens, Congre the sympathy or bickering a factor may so Q: So far th produce a suc to be some co A: True the drag their feet prepared for was a young I
Mr. S. Thonda
one would h replacement have expected years. One ca sion and delay tragedy of thi Q: Would his the future Agreement of
A: Followi multi-ethni aspects of accepted for 1 tory of Sri Lal in this Agree There have be ments betwe and Tamil le avail. It is th ment that has the principles
 

TAMIL MES 21
an Offer
S to Mediate
ND THIS SLAUGHTER
kers Congress, Mr. S. assassination of Rajiv n this ecclusive interview he loss caused by Rajiv's ct in Sri Lanka)
ife, Sonia, has declined to ldership. A leader has to thout delay. If that hapss(I) would benefit from r factor. If there is delay bout the leadership, that on evaporate. he Congress has failed to cessor and there appears nfusion. 2 Congress(I) should not too long. But no one was this eventuality. Rajiv man in his forties, and no
rima
ave ever thought of a and most people would | him to be at the helm for un understand the confu7 following an unexpected is type. death have an impact on of the Indo-Sri Lanka
July 1987? ng this Agreement, the c and multi-cultural Sri Lanka have been the first time in the hishka. The positions set out ment have been accepted. en many previous agreeen government leaders aders which were of no e Indo-Sri Lanka Agree, in clear terms, accepted of multi-ethnic and mul
ti-cultural character of Sri Lanka, and Rajiv was very much committed to this concept. Now it is for those who are living to ensure to follow these principles and put them into practice.
C: Both the chief architects of the Agreement are no longer in office - J.R. Jayawardena is not in office and Rajiv Gandhi is dead. There are some who cast doubts about the Agreement’s future course.
A: Experience has shown that even when both were in office, there were difficulties in the implementation of the Accord as in the case of the many agreements entered into between previous governments and the Tamils. That was the case even in respect of matters concerning Tamils of Indian origin. What is important is that the main parties involved should ensure that the issues covered by the Agreement are fully implemented.
Q: Except “Eelam’, the President has said "Ellam' (everything else) is on offer. In your view how far will the government go in meeting Tamil demands?
A: The President has expressed his feelings in the broadest possible terms. The people who are fighting for the Tamil people should seize the opportunity, negotiate and bargain to get the best terms for their people.
Q: Why has the government not put forward its own set of proposals which they are prepared to concede?
A: There is no point in putting forward proposals over and over again for discussion. Right from the days of the late S.W.R.D. Bandaranaike, proposals have been put forward and discussions have taken place with no solution. In fact the problems became worse. For the first time we have a President who has risen fronin the ranks of the common man and he means what he says and he will be prepared to carry out anything to which he agrees without fear of consequences. For example, in regard to the problem of citizenship and voting rights for the so-called stateless Tamils of Indian origin, even before his election as President I raised the matter with him and he asked me to give him a draft bill which we did. Had the government legal officers been asked to do this, it would have taken months or even years. The CWC got its own lawyers to draft the bill containing the provisions we wanted incorporated. Likewise, the President has now pub
Continued on page 22

Page 22
22 TAMIL TIMES
Continued from page 21
licly expressed his mind. Now it is for those who are speaking for the Tamil people to come down to earth and snatch the opportunity to present what they really want in concrete terms. If they want improvements in the IndoSri Lanka Agreement they must set them out and come forward to negotiate. Insisting on previously entrenched positions even before discussions will not be helpful.
Q: The LTTE being the main group which is engaged in fighting on behalf of the Tamil people, do you say that it should present its own proposals?
A: What I say is the LTTE must be prepared to discuss. Once they are prepared to discuss, what proposals and when and how they are to be taken up for discussion are matters for the LTTE and government. Both parties, by now, must agree that neither is going to be victors in this war. Even in the context of World War One or Two, the warring parties entered into an armistice. Both parties must give up the idea of winning the war and bring an end to the slaughter that is taking place. If there is agreement to negotiate, both parties could sit together submitting each others' proposals for discussion.
Q: The fact is that the government and the LTTE were negotiating for fourteen months and it ended up in this
War.
A: Both parties should share the blame for allowing chance to slip in this way. Had both parties been sincere and serious, this situation would not have developed.
Q: In your opinion, Minister, what is the kind of constitutional framework which would solve the ethnic problem? Q: What is suitable is what will satisfy both parties. Demands can be made and if it is found reasonable and possible of implementation, the government must concede them. The parties should approach the problem in a practical way. If politicians can acquire the ease with which a "thosai' (pancake) making woman does her job, they will be successful. If the woman attempts to remove the “thosai' from the pan before it is ready, it will break into pieces or be half-baked and unpalatable, if she allows the "thosai' more time than is necessary, then it will be over-baked and become uneatable. The common “thosai' making woman invariably gets her timing correct by sheer experience. In politics too, timing is the essence of success.
Q: More than any time in the past, tens of thousands of Tamils presently have taken refuge and are living in South Sri Lanka having left the North and East. What will be their fate if there is a repeat of the anti-Tamil violence as in July 1983?
First of all Tamils must have self.
confidence and se keep on thinking t be another bout happen. If the Tai to defend themselv about such determ be averted. They idea of running at disturbance. Huma to die one day. situation and defel means death, so be up the idea of rur place to avoid bei the Tamils develop be ready to defen peat of July 1983 other important f people including til have learnt a lot consequences for tl the July 1983 vio ment and the Presi such violence to er
Q: As you kno 150,000 Sri Lanka Nadu. After the as Gandhi, there are to be expelled from is your reaction to
A: I always held Tamils of Sri Lank been encouraged to some politicians e. them to go there fo
Continued from pa
Home Minister, w and surveyed the ments. The entry ulated and was b general public wer different entrance barricades. A hur Naval and Air Fo be seen behind th around the platfor A little before th Mr. P.V. Narasi: Karunakaran, Mr Mr. Gulam Nabi A: platform and soon osure. Till then platform was with could be seen givil to the funeral arra
Comr
There was a con arrived. Everyone glimpse of the depa it was taken to the the beginning of t took just half a mantra continued terruptedly.
As the body was large numbers of and wept uncontr be seen rolling do large number of

lf-reliance. If they hat thereis going to of violence, it will mils are determined "es and others know nation, violence can should give up the the first sign of any an beings are going Why not face the nd yourself and if it it. People must give ning from place to ng attacked. But if a frame of mind to d themselves, a rean be averted. The actor is that many hose in government
from the adverse he country following lence. The governdent will not permit upt again. w, there are over an Tamils in Tamil sassination of Rajiv calls for all of them Tamil Nadu. What this call?
the view that the a should never have go to India. I know ncouraged many of Ir their own political
nge 12
2nt to the enclosure security arrangewas strictly regby pass' only. The e allowed in from a and held back by nan wall of Army, rce personnel could e enclosures set up
. arrival of the body, mha Rao, Mr. K. . Arjun Singh and Lad walked up to the moved to their enclthe charge of the the Acharyas who ng the final touches ngements.
notion
motion as the body stood up to catch a rted leader. Swiftly, platform, marking he ceremony which hour. The vedic to be recited unin
engulfed in flames, people broke down lably. Tears could wn the cheeks of a men, women and
15 JUNE 1991
i
reasons. At the beginning there was a degree of organised encouragement for Sri Lanka Tamils to go there to get India involved in the Tamil problem. Now that they are there and politicians have promised safe refuge, it is grossly unfair for them to be forcibly expelled in the present circumstances. But the Tamils must realise that they cannot and should not live for all time as refugees in other countries. They should live here and stand up for their rights.
Q: Although you are a Minister and therefore part of the government, there is a view that you would be the best person to act as a mediator to bring the government and the LTTE to the negotiating table. Are you prepared to assume such a role?
A: Given the opportunity, I am ever ready to play any role, including that of a mediator, to bring peace. I am ready to offer my services provided both parties have confidence in me. As for the government and the President, there is no doubt about their confidence in me. I have already spoken to the President and he is fully aware of my views. It is up to the LTTE and those speaking on behalf of the Tamils to decide whether I can be of any service. I will only be too glad to offer my services to bring back peace and harmony. 团
children. Others raised full throated slogans like Jab tak suraj chand rahega, Rajiv tera nan rahega and Sonia Gandhi mat ghabarana thumhare picha saarа гатата.
Earlier, the gun carriage carrying the body reached the Shakti Sthal at 4.50 p.m. almost an hour-and-a-half behind schedule. The crowds which had crammed Shakti Sthal to capacity waited in a pensive mood showing infinite patience. Many could be seen perched on tree tops. Those who had captured vantage points were in no mood to move. And in between they kept raising slogans.
After the ceremony was over the President the Vice-President and the Prime Minister and some other dignitaries moved towards the platform to console the family members. As the VIPs left, the lesser leaders clambered on to the platform to pay their last respects.
In the afternoon the procession started from Teen Murti House where the body had been kept in state, since its arrival in Delhi on Wednesday morning. It followed the scheduled route covering Rajpath, Connaught Place, Barakhama Road, Bahadurshah Zafar Marg, Delhi Gate and Rajghat before converging on Shakti Sthal. All along the route large crowds waited to catch one last glimpse of their leader. 团

Page 23
15 JUNE 1991
TRAGEDY STRIKEs A
IN POLITICAL TURM
Richards Karunairajan
RAJIV Gandhi, very early in life, preferred to leave politics to his younger brother, Sanjay. He was not the heir apparent to Jawarhalal Nehru's political legacy but two tragedies rocketed him to the leadership of the second most populous state in the world.
When Sanjay Gandhi died in a plane crash, Rajiv's immediate concern was for his mother. It was to him, his mother looked for comfort and support and to Rajiv this also meant a commitment to serve the country's leader, Mother Indira. It was within the parameters of this sentiment he reluctantly entered the tough confusing and indeed dangerous world of Indian politics.
But seven years ago, when Mrs. Gandhi was betrayed and fatally struck by the bullets of her Sikh bodyguards, Rajiv Gandhi had to adorn the cloak of the country's leadership and take over the reins of power.
This time the commitment for him was to serve Mother India.
Tolerant by nature and known for his great sense of fair play, he was immediately perceived as a fresh new hope for the country. In the general elections that followed, even though the sympathy vote played a major role, Gandhi's reputation as an extremely honest and straight guy, helped the Congress (I) to a massive victory. With Rajiv Gandhi at the helm, it was expected, with great confidence, that India would become a major industrialised power and assume regional leadership in the Southern Hemisphere as well.
But Rajiv's problems began even before his dear mother was cremated. In the wake of her assassination, Indian emotional volatility went beserk and thousands of innocent Sikhs were slaughtered. Among the victims were hundreds of children and frail and helpless elderly. The killings were not confined to Delhi alone.
Rajiv Gandhi was blamed for not taking immediate measures to check and control the violence. It was also known that a number of killings were egged on by senior Congress Party workers but the Congress government under Rajiv Gandhi conveniently ignored the issue. The men guilty of dastardly crimes against innocents were never brought to justice.
The Sikh community never forgave him.
The Tamils of Sri Lanka embroiled in the country's communal conflict
looked up to Mrs most likely savic Her death shatte and the grief ar When the India the orders of Raj in North Sri Lar food stuffs and fiance of the C Tamil hopes and solution to their tremendous boos
Overnight Ra hero and was ac son of a super mr following the si Lanka Accord, with all kinds and equipment, ernation of the descended on Sr Tamils.
At this time, the Sinhala ang came symbolic i Gandhi by a Sir was inspecting a lowing the signi Tamils breathed physical harm w leader on whom hopes.
But what follo soon Rajiv Gand ing the very p protect. It was events caused l. dhi’s immaturity ego and the failu experts to grasp tors of the Sri La It was, unfortu within the conta and its own unit
The inevitable that erupted wit massive loss of c age to property. expeditionary foi utter humiliatio Gandhian failur cause he could h recognise the r speaking people ity Sinhalese.
Rajiv Gandhib tership throwin power brokers ar underwrite corr tices. In their pl blood with the d up public life, make it a grea enjoyed treme appeared to pro and relentless le great enthusiasm Movement and major power.

TAM TIMES 23
NATION MOL
. Indira Gandhi as the our of the community. red every Tamil heart mong them was total. n Air Force planes on iv Gandhi air-dropped ka essentially needed medical goods in deolombo government, expectations for ajust problems received a it. jiv Gandhi became a knowledged as a great num. Soon afterwards, gning of the Indo-Sri 52,000 Indian troops of military hardware much to the constmajority Sinhalese, i Lanka to protect the
quite by coincidence, ger and confusion ben the attack on Rajiv hala soldier while he a guard of honour folng of the accord. The a sigh of relief that no tas done to the young they placed all their
wed was a tragedy and hi's forces were fightpeople they came to an incredible turn of argelly by Rajiv Ganr, the wounding of his Lre of his advisers and the deep seated facankan Tamil problem. nately viewed purely ext of India's politics
y. Indo-Tamil Tiger War h great ferocity led to ivilian lives and damEventually the Indian rce had to pull out in n. This was a major e and tragic too, beave forced Colombo to ights of the Tamilon par with the major
began his prime minisg out the Congress hd other elements who uption and malpracaces, he injected new etermination to clean modernise India and t eastern power. He hdous goodwill and vide a bold, fearless adership. He showed n to the Non-Aligned visualised India as a
But Rajiv Gandhi could not sustain his drive long. The firmly entrenched Delhi power bases re-asserted their vicious hold, the technocrats and the ambitious reformist elements disappeared into thin air. It was soon evident that he was losing his grip on the country's reins and his image as Mr. Clean was becoming tainted.
The sacking of his Minister of Finance, Mr. V.P. Singh, marked a new low in his administration. The only cause for this dismissal appeared to be the minister's determination to probe deeplyinto corruption within the Congress Party. The Indian press also became wary of possible checks on it and took measures to indicate that the prime minister would be foolish to engage in such an adventure.
The Bofors scandal involving an alleged £25 million bribe to secure Swedish military hardware for the Indian army hit the headlines much to the embarrassment of the prime minister. In essence, the charge against Rajiv Gandhi was not that he took the bribe but protected the culprits.
In the 1989 general elections, the Indian electorate showed in no uncertain terms that it had lost its confidence in his leadership and the manner in which he had handled many major issues of the state as the country's chief executive.
Rajiv Gandhi as the Leader of the Opposition and only too conscious of the instability of the government in power, was biding his time as Prime Minister-in-Waiting. As expected the V.P. Singh government was soon defeated and this was followed by that of Chandrasekhar, which ironically depended on Rajiv Gandhi and his Congress (II) Party to sustain it in power.
When that support was withdrawn, the Chandrasekhar government promptly fell. After some days of uncertainty and much speculation in Delhi, the Lok Sabha was dissolved. As India prepared for a mid-term poll, it appeared that the Congress (I) Party had won back among the voters some of the ground it had lost.
Rajiv Gandhi knew it was going to be a tough election but he was confident of winning. His campaign was also marked by his spontaneous desire to really meet the people and move among them. He was in fact ready this time to be India's prime minister.
But the gods willed it otherwise, and India, if it still wants a Nehru legacy, will have to wait another five to ten years before a new Gandhi appears on the Indian political stage. That is the kind of time Priyanka Gandhi will need to blaze the trail of Indian politics, a trail blazed by her great-great grandpa Motilal, great-grandpa Jawarhalal, grandma Indira and finally dad Rajiv. 闵

Page 24
24 AML TIMES
CLASSIFIED ADS
First 20 words Each additional word 6op. Charge for Box. No. 3
(Wat 17/2% extra) Prepayment essential
The Advertisement Manager.
Tamil Times Ltd, PO Box 121. Sutton, Surrey SM3TD Phone: 081-644 0972
MARMONA
Jaffna Hindu Tamil seeks groom for his very attractive sister, 28, Canadian permanent resident, bank employee. Send details, horoScope, M489 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu brother seeks partner for his very attractive sister, 29, living, working in London. Send horoscope. M 490 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu parents in Britain seek preferably qualified partner for their professionally qualified accountant vegetarianson, 28, Mars seventh house. Send details, horoscope. M 491 C/o annis Times.
Jaffna Hindu parents seek professionally qualified groom for accountant daughter, 25, Mars afflicted. Send horoscope, details. M 492 C/O Tani Tirres.
Jaffna Hindu mother seeks professionally qualified partner for only son, 31, British citizen, management accountant. Send details, horoscope. M 493 c/o Tamil Times.
Sister seeks Jaffna Tamil Christian or Hindu bride for Christian brother resident in London, Accountant, 34, 5'9", Medium complexion. Reply with full details. M494 co Tamil Times.
Qualified, good charactered groom above 32 years, sought for fair, attractive, Jaffna Tamil bride from educated family, permanently resident in Australia. Send full details, horoscope. Confidentiality assured. M 495 C/o Tamil Times.
Jaffna Hindu uncle seeks for niece, 43, Saibaba devotee, excellent cooking, sewing skills, well knowledged, pleasing personality, ideal housewife qualities, suitable partner. Send details M 496 c/o Tamil Times. Jaffna Tamil parents seek fair, educated, Christian (non R.C.) bride for son, Canadian citizen, 31, working for leading Canadian Bank. Reply with photograph. M 49 co Tamil Times.
WEDONG BELLS
We congratulate the following couple on their recent wedding.
Waheessan Son of Mr. & Mrs. C.K. Kanthaswamy of 24 Riverview Terrace, Indoorpilly, QLD. 4068, Australia and Dushyanthi daughter of the late Mr. W. W. Nadarajah and Mrs. N. Nadarajah of 98 Kent Street, Epping, NSW2121, Australia on 96.91 at Don Moore Community Centre Hall, North Rocks 2151 - 2 Flax Place, Guakers Hill, NSW 2763, Australia. Tel: (O2) 8371365.
Consult an Expert on Numerology, Astrology & Palmistry and know your future. Comparison of Horoscopes for compatibility of marriage a speciality. Your date, time & place of Birth, Name, & father's name would suffice
Tel: 081 648 94.85 or lyrite to K.P. Centre, 4 Goodwin Close, Mitcham, Surrey CR43HZ, U.K.
OBT
Sellathurai Thamby Trinity College, Kandy gamma (demise 6.1 Cheliah (U.K.), late M nam, Mrs. Baba Ra Thiagarajah (Thinne Commissioner of Exc vathany (U.K.), Sk Financial Accountan ubiny (Singapore), Si Financial Analyst, Kin in-law of Dr. Reginald (Sydney), Jeyasingh Leong lindustries M Wasanthy (Canada);
Arun & Anusha; Shash Vinoth, Vijith & Vijiya; on 194.91 at Walgre following a heart attac
Mr. Thambyayah With an inexhaustible and patience, not of loved him, but also to harmed him, wrongec At times those of us often wondered whe insensitive, that he Small-minded we wer or comprehend, that and patience could o which he had in abun Child, lost his mothe deprived of his dear w ionship in the prime o never his refuge nor Was a man who loved to the full, loving and and later his grandhile rian and teetotaller, he when he had his hea midst of preparing fo birthday party, and h have the party wha when he was feeling a the hospital staff by a just pop over for two h and COme back. That life and the zest w enjoying it to the last.
He never appeared, he was a religious ma he was in Kandy, evening pooja at the k Friday evenings, and attended the temple pc in Jaffna, Singapore, T
 
 

indum
15 JUNE 1991
ARIES
ayah, Retired teacher, husband of late Than.71); brother-in-law of rs. Sellannah Sabaratianayagam (Colombo),
vely - Retired Deputy ise); father of Skanthaanthamohan (Senior , Sydney), Skanthar(anthavarathan (Senior gston, Canada); father
(Coventry, U.K.), Ranja
lam (Manager, Hong fg. Ltd., Singapore),
grand father of Ajan,
ikala, Latha & Raveen;
passed away peacefully ave Hospital, Coventry k.
was a man of simplicity, capacity for tolerance nly towards those who owards those who have f him or humiliated him. who were close to him ther, this man is so has no feelings'. How 9, unable to understand his simplicity, tolerance inly evolve out of love, dance. Though an only 2r while in his feenS, ife's love and companf his life, bitterness was recluse his choice. He life, and enjoyed it living caring for his children, dren. Though a vegeta2 enjoyed parties. Even rt attack, he was in the r his grandson's 18th fe told him "You must tever happens". Later itle better, he annused sking whether he could tours to attend the party was the love he had for th which he lived it,
to be very religious, but n in his own way. While he never missed the candy Pillayar Kovil, on later in his retirement, pojas whenever he was oronto or England. The
only luxury he never denied himself in his retirement, was the two hours from 5 to 7pm, which he devoted listening to his collection of "Pakthi Padalhal', in the quietness of his room. In the face of any adversity, he would go to the temple and perform an 'aruchanai’ telling his problem to his 'Muruhan' and then onwards it would be Muruhan's problem, not his. That was the simplicity and the completeress of his trust in his Creator.
He also respected other religions. When three of his four children wanted to marry into the Christian faith, he gave his blessings. The measure of his love and understanding, his humbleness and humility, peaked and radiated, when he as one of the pillars of the Kandy Pillayar Kovil, a known and respected teacher of Hinduism, a long standing member of the Kandy Saiva Maha Sabai proudly walked into St. Paul's Church, Kandy, leading his eldest daughter by the arm, to give her in marriage, in front of his friends and associafeS.
God must have loved him, if not, it would never have been possible, for all his children and grandchildren to come over from the four corners of the world, to be present at his bedside, when the Good Lord called him to His boson. He leaves behind his most treasured and proud possession, an album filled with the photographs of all his grandchildren, chronologically arranged, the latest additions being the photographs of his pets, Jester and Jake, two King Charles Cavaliers, who accompanied him on his walks and outings. He had not forgotten them and had a place for them too in his 'Big Heart'. We, your loved ones, do miss you very much,
Bobby Reginald.
K.V.M. Manickavasagar (78), Proprietory Planter, Proprietor, New Batticaloa Motors,
Chief Trustee, Vaithingam Madam, Keerinallai, Markandan Madams, Ulhanfai and Kathlir
gamam Murugan Temples, Sivagnanapillaiyar Temple, Sanguvely, Charter Member, Rotary Club of Batticaloa, beloved husband of Vadivambal; father of Shyamaladevi, Anusnyadevi (both of Canada), & Vathsaladevi; father-in-law of the late S.K. Kanagasabey, T. Srikanth (Canada) and K. Sri Saravanapavan (Solicitor, U.K.), grandfather of Gowshalya, Kumar, Mithila, Suresh, Vishnu Thilak, Ramthilak & Aishwarya, brother of the late K. V.M. Thiagarajah, K.V.M. Somasundaram & K.V.M. Subramaniam, passed away peacefully on 27.5.91 at Batticaloa and was cremated on 29th. - 10 Love Lane, Batticaloa,
Tel: 065 2606 (Batticaloa), 081-672 4618 (London), 403-4629785/4502875 (Canada).

Page 25
15 JUNE 1991
IN MEMORAM
மயில்வாகனம்
உதயகுமாரன் (வள்ளல்)
கொல்லங்கலட்டி, தெல்லிப்பழை. உதயம்: 10.04.1973 வீரமரணம்: 16.06.1990
மண்ணை மறந்த தென்றல் மீண்டும் தெம்மாங்கு சுமந்துவர வேண்டுமென நீ நடந்தாய்
இருளின் குழந்தையாம் DO 6OOT ub உனை வாரியெடுக்கையில் உன் நினைவின் வலிமைக்கு தலை குனிந்தது.
வள்ளல் குமண, எம்மரும் சோதர!
நிலவு வான்வெளியில் களங்கமின்றி
நடைபோட நெடியதொரு வழித்தடத்தை நாம் தருவோம்!
நீ துயில்க.
அண்ணன்மாா தம்பிகள்.
| Maylivahanam Uthayakumaran (Valla) Kollankaladdy, Tellippalai. Birth: 104.1973 Heroic death: 16.6.1990.
You set out for the return of the gentle breeze carrying melodious songs.
Death
the child of darkness when it carried you of bowed its head in honour of your memory.
Our dear brother as generous as Vallal Kumanan We will pave the sky a path so wide for the moon to pace unhindered.
You may rest
- Loving brothers.
in loving memory c pathasundaram, b puty Director of Bu, monwealth Civil Eng land and Zimbabwe of his passing away
Remembered wit by his wife Selvan Sunnitha and Sudhe ous friends and re! many kind and gen lodge, 91 Orford R don E17, U.K. Tel:
Vallipuram Chelva Officer, popularly kit born: 4. 11. 14, Die Anniversary: 26.6.9
Sadly missed and sc the leading light oft of love, affection, k knowledge, on the passing away by hi saram, children Se foreman, Norway; Shroff, Vavuniya; Bank, Pt Pedro, Pa ing faculty, Peraden brother Vetivelu, S Selvavinayagam, a Chinniah, brothers fired Postmaster, R Veerasingan, Chief Pt Pedro and Siste Pomnuswany – C South, Karaveddy,
 
 
 

fMr. Nagangam Sivaon 225.37, formerly DePildings, Sri Lanka; Comgineering expert in Swazi, on the first anniversary in Zimbabwe on 6.5.90.
deep love and affection lani, children Sumithran, *rsha, as weli as numer
atives he had helped in
arous ways - 4 Glesham oad, Walthamstow, LonJ81-503 6868.
dural, retired Customs own as Charlie Chaplin, : 7.7.90, Hindu Almanac
rowfully remembered as e family and the fountain ndness, generosity and first anniversary of his
beloved wife Panchad. vakumaran, Mechanical Gobalakumaran, Chief Nanthakurmaran, N. S. chakumaran, Engineerva; Pavalarany, Student; ters, Mrs. Selvaratnam ld Mrs. Thankaratnan 7-law Thuraisamy, Resiah, A.C.C.D., Mannar; 2lerk, Magistrates Court, in-law Mrs. Saraswathy Pelva Vasa, Thunnalaj ni Lanka.
~പ TAM TIMES 25
Third Anniversary of the passing away of Mr. S.S. Bastiampitial on 14th June 1968. You were a great man
So noble and great
Whom we all miss
And will never forget
Sadly missed and fondly remembered by his loving wife Ruby, children Vinothini, Pathmini and Rajan, grandchildren Tilan, Arosha, Sumithra and Suthashini — 24 Woodend Avenue, South Harrow, HA28NX, UK
P. Kanapadhippilai, J.P., Attorney-at-Law, Uduppiddy An Appreciation.
Il came to learn of the death of Mr. Kanapadhippillai only when I read the Obituary on his lawyer-daughter Sarojini, in the last issue of the Tamil Times. May 1 extend to the family my deepest sympathies on the great loss they have suffered by the two deaths.
Mr. Kanapadhippillai will be remembered as a truly great Co-operator and as a person of great integrity by many who knew him well. I was fortunate to meet him on several occasions in connection with my work and he struck me as an extra-ordinary man of courage, wisdom, dedication to duty and above all, honesty and integrity of a high order, indeed rare commodities in the Co-operative Movement. He could not tolerate Corruption in high places. His interest in the Co-operative Movement started with the School Cooperative Society at Hartley College, Pt. Pedro, where he was a student in 1929. He was greatly influenced by the teacher in charge of the Society, Mr. R. W. M. Walton, who, he explained instilled in his students a high sense of integrity, especially when it came to the use of public money - a sacred trust which needed to be respected as such. After he left school and became a lawyer he naturally got involved in the Co-operative Movement, mainly out of love of service to the community. Some of the Co-operative institutions with which he was associated were the Credit Society in his own village, Uduppiddy, the Transport Society, of which he was resident for a number of years. He was greatly influenced by the two stalwarts of the Co-operative Movement, C. Ragunathan and V. Veerasingam.
One of his major responsibilities in his locality was to function as a Trustee of three temples founded by his ancestors, and he functioned with responsibilities almost identicall to those relating to his work in the Cooperative sector. His forebears were scions of Hindu tradition and culture, and this inheritance stood him in good stead to lead a life of humility, philanthropy and social responsibility. Being neither a radical nor a reactionary, he sought to preserve and enrich all that is great and invaluable in Hindu heritage. His life and work were directed to the welfare of the community. May he attain eternal bliss,
Dr. K. Paramothayan.

Page 26
26 TAMIL TIMES
Sabalingam Uthayalingam - An Appreciation.
Uthayalingam, 'Saba' to his friends and "Ranjan' to his kith and kin, admired by all those with whom he came in Contact is no more and has left a void which none can fill.
Saba had his early education at Jaffna Hindu College, where he excelled in studies and extra curricular activities. He was an outstanding member of the soccer, Cricket and athletic teams of the college and was appointed physical instructor and soccer coach in 1970 in recognition of his outstanding ability.
He came to the U.K. in 1973 to pursue higher studies and on completion became an engineer with British Telecommunications where he worked until his tragic demise. He was a guiding light to several Tamil students, who encountered difficulties in pursuing higher education in Sri Lanka and helped several of them to proceed to the U.K. and was a source of inspiration to many of them to achieve academic Success.
He showed great concern for the plight of his unfortunate brethren in Eelam and carried this concern until the last day when he was cycling to work to improve his fitness for the charity walk, he had planned, to swell the funds of the Tamil Orphans Trust.
Saba was a devout Hindu, a perfect husband and an excellent father. He was a good colleague and a trusted friend, who brightened social and family occasions with his infectious enthusiasm and will be sadly missed by all his friends and members of his family. Saba touched our lives very deeply and his going has left a wrecked wanting in all of us. Such human goodness, kindness and gentleness were stolen so prematurely'. These words of a neighbour and friend were echoed by a multitude of friends and relatives who thronged the crematorium to pay their last respects. May he find eternal peace.
N. Thirunesan, London E6.
Acknowledgement & Memorial Poojah
Mrs. Prema Uthayalingam and family wish to thank all friends, relatives and Wellwishers who attended the funeral, sent messages of sympathy and flowers, when Mr. Sabalingam Uthayalingam died on 4.4.91 under tragic Circunstances.
There will be a poojah in his memory at Highgate Murugan Temple, 200A Archway Road, London N6 on Sunday, 7th July 1991 at 10.30am followed by lunch. All friends, relatives and well wishers are welcome.
Acknowledgement
Jeyam Hensman, Gangi Ponniah and their families thank everyone who attended the Funeral and Memorial Services, sent floral tributes, messages of condolence on the death of their mother Mrs. Yogan Hensman30 Broadlands Way, Colchester, Essex, U.K.
FORTHCOMING EVENTS
June 29 7.00pm Academy of Fine Arts, London presents Bharathanatyam Recital by Anandavalli at Baden Powell House, Oueens Gate, London SW7. For tickets and information Tel: O81 904 3937
July 6th 9.00am t Tans informatilo munity Resources Road, West Side. Tel: Fred Balasing
July 7 1 1.00am t« lege Old Students Manor Park, Malc Surrey. For tickets 223981, 081 3997
July 73.30pm Nov 48 Gt. Peter Street O7f 2222895.
July 13 7.30pm C Disco in aid of F schools at Coplanc Cecil Avenue, Wen 6743 & O2 471 36
July 27 7.00pm Annual Cultural Scarborough, Onta
At the Bhavan Road, London W 3036/4068. July 5 7.45pm Music & Dance by
July 127.45pm an tani Music by Mangal. July 13 7.00pm E Jayadev.
Comr Their
Heath Clarke Sch was the venue of May 1991, organis Union College, Te was remarkable i meeting of past si also a family even the old participate back at home in th the college.
It is of Course School has in rece heavy fire of the tinues to devasté Cherish and the f not to state the hu are lost as gun quency. Just like various education seas the past Stu determined to bui
Telipallai was p educational institt Mahajana College resources during principals - l.P Jeyaratnam, who ments of democr students, teacher served and both healthy competitiv Supportive.
Mr. V.T.S. Mo Old Students AS finest tribute to be both Co-education number of famili could look up to the other from M.

2.30pm Ontario Senior Seminar at Oriole ComCentre, 2975 Don Mills (Open to non-members). ዘገገ 416 498 1491
8.00pm Mahajana ColAssociation Open Day, en Road, New Malden, and information Tel 0277 348 0268 766.624.
na at Asian Chaplaincy, London SMV1P2-A. Tel:
hundikuli - St. John's, efugee Children in both
Community School Hall, bley, Middx. Tel: 081200 29.
Ontario Senior Tamils Event, Woburn College, rio,
Centre, 4A Castletown 14 9HQ, Tel: O71 381
Cultural Programme of
Bhavan's students.
dJuly 146.30pm HindusGangubai & Krishnaa
Bharatanatyam by Anjali
mitment to Ama Mater
ool Hall, Croydon, Surrey a dinner and dance On 11 'ed by the past students of allipallai. The get-together in that it was not only a tudents of the college, but ing in which the young and ld in a kind of spirit seen 'e premises and campus of
a sad reflection that this nt months come under the military outrage that conte institutions the Tamils acilities that sustain then, indreds of civilian lives that odder with frightening fre2 most past students of all institutions who live Overdents of Union College are ld back their alma mater. rivileged to have two great tions - Union College and , both built from very bare the lifetime of two great Thurairatnam and T.T. fowered in the finest elleacy they imparted to their s and the community they schools shared a very 'e spirit while being mutually
orthy, the President of the sociation, while paying the oth these schools which are al, Said that amonga large es in the area the children one parent from Union and ahajana.
15 JUNE 1991
Muthamil ViZha
An enjoyable concert of music and dance was provided by the students and teachers of the West London Tamil School (Wembley), on 18.5.1991 at the Camden Town Hall. The item i enjoyed most was the vocal by Sujaya Chandran. Sujaya has a rare and beautiful voice, and was very relaxed and enjoyed every moment of her singing as did the audience. Good guidance and dedication will transform this talented girl into an excellent performer. Dancing to recorded music is not the same as a performance with proper accompaniment. It was nevertheless a pleasure to see again a few items from the recent arangetram of Gayathri Manikkavasagan, which l, like many others, enjoyed very much. The Viluppattu was fun and the children enjoyed it as much as the audience. I also have my fair share of complaints. Programs with many children under the age often need much more planning and organisation than they seem to get and the audio engineers should paya little more attention to sound and recording quality. Often, the person in charge of sound takes the audience for granted.
Muthamil Vizha is, perhaps, not the most appropriate title for a concert of music and dance. But that does not in anyway take Credit away from the organisers for the spirit of cooperation and commendable management evident on and off stage.
Sivasegaram.
Vinayagar Temple in Seychelles
The history of Hinduism in Seychelles dates back to the arrival of the first south Indian Tamil settler on 27th August 1770, and there are at present over 5000 Hindus resident there. There is also a substantial population of Hindu expatriates from india, Sri Lanka, Malaysia and Mauritius working for the government and the private sector.
The Seychelles Hindu Kovil Sangam was inaugurated in June 1984 and in December 1985 bought a piece of land in the centre of the town with an old building on it for 225,000 Seychelles rupees (U.S.$ 45,000/£ 24,000). All religious observances and cultural programmes are held in this building.
Prof. Ganapathy, the well known temple architect from Mahabalipuram, Tamilnadu had drawn detailed plans on a modest scale for the construction of a Vinayagar Temple on the same site and this has been approved by the government. The estimated cost of the Temple Complex incorporating some features of traditional Indian Architecture is 1.8 million Seychelles rupees (U.S. $ 400,000/£ 212,000). Mr. K.D. Pillai, Chairman, Hindu Kovil Sangam, P.O. Box 88, Victoria, Mahe, Seychelles has appealed for donations from all well wishers all over the world for the completion of the project.

Page 27
15 JUNE 1991
city of LoNDON colleGE OF HIGHER EDUCATION 9-10 The Pavement P.O. BOX 481
Clapham Common London SW4 OBO Tel: O71-498 O877 Fax: O71-978 1981
Internationally
recognised Courses
HOEMANAGEMENT
BUSINESS SUDES
Travel & Tourism
SECRETARAL STUDES
ARIAL DIE Airline Management
ENGLISH ANGUAGE Shipping & Transport
Administration
FASHON DESIGN
Marketing, Banking,
HARDRESSING Accounting & Advertising
Computer studies &
JOURNALISM information Technology
Estate Management & interior Design
PUBLIC RELATIONS
CLCHE is a fully accredited international Community College in London
T.S. SKYTRAVE
* We offer you flights on scheduled airlines at
fair price
" We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malays
Singapore, USA, Canada & Australia
* We will gladly refund the price difference if you ca convince us that you could have got the same tick cheaper elsewhere on the same date of purchase,
Please contact Mr. S. Thiruchelvam
Office Residence 255 Haydons Road, 69Toynbee Road Wimbledon Wimbledon London SW19 8TY London SW208SH
Te: O81-5433318 Te: O81-5425146
BANK OANS
FOR ALL YOUR PERSONAL BUSINESS FINANCE
Available to homeowners for the following: consolidated finance, personal loans, residential and commercial mOrt , re-mort difficul cases, self-employed, first time buyers, option cove for sickness, accident and redundancy
We recommend this additional protection as your home at risk, if you do not keep up re-payments on a mortgag or other loan secured on it.
B. Singam B & J Finance 140/142 Victoria Park London E9 7UN
MORTGAGES ARRANGED QUICKLY
Te:O81-985 4035 Home: 031-5185904 Fax: 081 -533 6029
 
 

=
TAMIL TIMES 27
PHILOMIN & CO
SOLICTORS FOR ALL LEGAL SERVICES
Conveyancing, Criminal Litigation, immigration, Matrimonial, Probate Wills, Power of Attorney
LEGAL AND WORK UNDERTAKEN TEL: O71-7233018
109 Bell Street, Marylebone, London NW16TL
AN 강
A 3 TA
agdgSriLanka
London-Colombo-London
O Air Lanka from E440 O UTA from E415 O Emirates from 470 O Gulf Air from £430
PLUS SOMEVERYSPECIAL, OFFERS
FOR OUR CLIENTS ONLY:
# A free meal at the Hotel Holiday Inn's Alhambra Moghul Speciality Restaurant serving a wide selection of deliciously prepared Moghul dishes
A free buffet meal at the famous Ran Malu restaurant at the Hotel Lanka Oberol specialising in seafood of Sri Lanka as well as indian and Chinese Cuisine
For bookings and instant reservations, telephone: 071-2297686 (4lines)/071-2299631 (6 ines) 284 Westbourne Park Road, London W111 EH.
Night of excitement bringing together the
Jet Set of Sri Lanka
TRCOL
presents "3rd Successful Year'
SUMM6R PARTY
Ot
ZAZ OU 74 Charlotte St. London WIP
with Live Bond FRIDAY 19 JULY 1991
8pm till late Live Jazz/Soul Band Tickets available from:
Prince of Ceylon DJs playing the latest music WWERW.
Malaysian Meal 08-202 5967
Verandah Happy Hour 8 - 10 pm 150 High St. Penge, SE20 Prize DrawsCompetition 081-659 1185 1st - Weekend for 2 at Video Grace
Kensington Olympia Acton
*:::::::::: of Eleanor Travel
238-246 King Street W6 3rd - Case of Sparkling Wine O81-741 7993
Limited No. of tickets Jehangir
available at 67a Sydenham Road SE26 12.00 in advance 081-676 8641
A

Page 28
ーエン
AN AIR LANKA RETURIN TICKET TO COLOVIBO/SRLANICA
LL LLL Lttt LLL LLLaLaaGm GLLLL LLLLLS C LLL LLS StL LLLLLtS LtLLHC LLLL TCLC LLLaaL LaLLCLCL TLLL LLLLSLLLLLLL
LLLt tt LtLLLLLLL LtLLt LLa L aa 00 LaLLLLLLL LL purchaser aTTLLLLLLLL L LSL LLTS LLtStt L LLLL L a La t tLLLLCS LaLa LLL aaaLLLL LLL LLTLCL LLLLLL aLLLLttCLlL LL LLLLLLLLLSlSS LLCCLLLL LLLa aCCLLL LLa SLLLHCLLLa LLLSL L LLLL L aL LLLLLaLa TCaS LLLLL LLLLLLa a aaLLLLLLLaaS Return the entry ics to the address below he fire 6th July 1991. 1ւյս էthuld stյաII եւ լոjn:ing a free Iriբ:
EOE /ys Lie
)55 RATHBONE PLACE, LONDON W11 P 1 AB ķi.
ALL TYPES OF INSURANCE ARRANGED
Home contents Life Cower Pension Policy
Commercial & Residential Property Mortgages Arranged First Time Buyers Welcome
We pride Ourselves on personal SerViCe
COfffaçỉ
V. CUILE VIDFA IN Beddington insurance
Services (Wimbledon) Ltd. 757A Hartfield Road, Wimbledon,
LONDOWSM/1937 -- t Telephone 081-543,5181." Fa 031-545 (728: 1:1
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| UNIMESTINTERNATIONAL
TEE-: D8 T-368 9544 FAX: O 584 8425
TEACHEST TO COLOMBO
E12.50 OTHER GOODSAT
250 PER CUBIC FOOT. Sll'Pll, Éigiúil,
FMERIE, BMID INDIA
FROM 5 20' ER 40' CONTAINERS TO
NO FROM SRI LANK COLLECTION CAN BE ARRANGED FROM ANY WHERE IN THE U.K. DOOR TODOOR SER WICE IN SRI LANKA
ECONOMY FLIGHTS TO SRI LANKA FOR ALL YOUR WORLDWIDE
DESTINATIONS CONTACT ARIOR VICTOR WE CAN ARRANGE HOTELSW CAF. H|RE / IN5URANCE
COLOMBO OFFICE:
39, 33rd LANE,
WELLAWATTE, CCOLOME30 6 TEL: 502 96 FAX: 589 OC) TLX 2227
19, Ryhope Roac, London. Ni DR
N
TE of 1Աgi الربح.
The best of Sri Lankan cuisine in a
tropical and relaxing atmosphere 67 Sydenham Rd. London SE26 081-676.8641.