கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 1991.09

Page 1
Wo X. No. SSN. 266-4488 5 SEPTEME
*ff:8 醬上 : (Left to Right): G. M. Prema chandra, Chandra Ga
the leaders of the UNP rebel group,
Ethnic Conflict - for Se
- JEFFETT
Kittu in Switzerland
TENTH YEAR OF UNI
 
 
 
 

coogee WiiWord of a you say. It II
Etient to the Gelati 'GI |-իl to stly I'
– II
residen in CSS
蚤鬣 Inkanda, La lith Athulath muda li and Garnini Dissana yake,
the Assassis
- Problems & Prospects ttlement
| ET || || SİVE
Exodus from Jaffno
TERRUPTED PUBLICATION

Page 2
2 TAMIL TIMES
sET TAPROBANE TRAVEL
SRI LANKA TOURS
MAN AGENTS FOR AIRLANKA, KLM, UTA & EMIRATE AIRLINES
Xmas flights to Colombo on KLM 1 DEC - 10 DEC from 520 RETURN 11 DEC - 5 JAN '92 FROME560 RETURN INSTANT CONFIRMATION OF SEATS
Reduced Fares From 1st September
London-Colombo-London From E410 Colombo-London-Colombo From 500
Also special fares to Singapore, Kuala Lumpur, Australia, New York, Los Angeles, Toronto & Vancouver
Phone now for our UNBEATABLE FARES
Telephone 071-7349078/9
071-437 6272/3 , Aeroene VISA
2nd Floor, 4Kingly Street, London W1R5LF
CONSTRUCTION LIMITED
- 24 Hamilton Road Harrow, Middlesex, HA1 SX
Telephone Office: 081-861 1103
Fax: 081-861 4893 Mobile: O860 920285 Gill Mobile: 0860862177 Raj
We offer a complete building and maintenanCe SerViCe
★ Extensions dr Loft Conversions
k Brick WOrk k Carpentry
fr Conversions Electrical Work
Roofing * WOOdWOrm
sk Plumbing/ k Dry Rot Central Heating k Damp &
* Fencing & Paving Condensation
Control
All General Building Work
We also offer Overgrown Garden Clearance
Please phone for free expert advice and estimate
 

15 SEPTEMBER 1991
Jaffna House
SRLANKAN & SOUTH INDAN TRADITIONAU TAKE - AWAY
Do you fancy Jaffna food in London? Visit us opposite Tooting Broadway Tube Station We delight you with k String Hoppers, Appam, Pittu, Thosai, ldly, Veechu Roti, Chappati, Poori, Paratha, Oothappam, Fresh Coconut Sambol, Seeni Sambol.
* Biriyanis; Fried Rice; Lamb, Chicken, Mutton & Vegetable
Curries
k Mutton Rolls, Cutlets, & Devilled Dishes. * Vatilappam, Fruit Salad, Pineapple Pudding & Ice Cream.
Taste Sherbut (Jaffna Style) exclusively available here. Specials: Fridays - Sakarai Pongal, Saturdays - Kool, Sundays: Jaffna Style Fried Chicken & Noodles.
Specialists of all types of Sri Lankan Foods Caterers for Weddings & Parties. Takeaways £15 and over FREE delivery locally. 90 High Street, Tooting Broadway, London SW17 Tel 081 672 7786/081 767 6668 Open 7 days a week 12 noon to 12 midnight
一
Conveyancing
Before you buy or sell your property write or telephone us for a written estimate of our fees
SOLICTORS with substantial experience can help you with the following:
O Divorce and Family O Criminal and Civil
Matters O Personal Injuries Cases
O Motoring Offences O Landlord and Tenant
O Immigration O Unfair Dismissa
O Wills Probate and O Liquor Licensing
Administration
ALL LEGAL AID CASES UNDERTAKEN
Nalliah & Co.
Solicitors, Administrators of Oaths, Privy Council Agents
N. Balakrishnan, LL.B
1 Craven Park, Harlesden, London NW 108SX
Tel: 081-965 7186& 081-965 9307 Fax: 081-965 0236

Page 3
15 SEPTEMBER 1991
CONTENTS
impeaching the President. . . . . . . . . . . . 4.
The end of the road. . . . . . . . . . . . . . . . 5 ISSN 026 ANNUAL SUE
Who is Sivarasan?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 UKMndla/Sri Lanka Australia. . . . . .
The Presidency in Crisis. . . . . . . . . . . . . . 7 Canada. . . . . . . All other countries.
Problems & Prospects of a Settlement. .11 Published TAMIL TV L.T.T.E. ready for talks. . . . . . . . . . . . . . 13 P.O. BOX SUTTON, SURRE Views expressed by contributors are not necessarily UNITED KI those of the editor or the publishers. Phone: 081 -
EXECUTIVE PRESIDENC
Sri Lanka has been plunged into an unprecedented constitutional crisis leading to an unexpected political crisis. A motion to impeach President Premadasa reportedly signed by more than one-half of the total number of Members of Parliament belonging to the opposition parties and a rebel group from the ruling party has been submitted to and accepted by the Speaker. Ordinarily the proper course would have been for the motion to have been taken up for debate and decision in the Parliament. But the President has taken the unusual step of suspending the Parliament by the device of prorogation for a month.
While those sponsoring the motion are pressing for a debate on the motion when Parliament is expected to resume sitting on 24 September, there is clear evidence that the President and a number of his party men are seeking to prevent it being taken up for discussion. Those supporting the President have attempted to impugn the authenticity of some of the Signatures appended to the motion. Some of those MPs belonging to the ruling party who have signed the motion have been made to withdraw their signatures. A pledge of loyalty purportedly signed by 116 MPs (a majority of MPs) has been submitted to the Speaker. In the meantime, the Attorney General has given a ruling at the request of the President that the impeachment motion has lapsed because the Speaker had not placed it on the Order Book or the Order Paper before Parliament was prorogued, and hence the President is not precluded from dissolving Parliament. The dissolution would mean the end of the impeachment motion. However, it would seem that the Speaker has taken up the position that the motion is properly before Parliament and therefore can be taken up for debate when it reassembles, and that the President is precluded from dissolving Parliament under the relevant provisions of the Constitution.
Whatever the outcome of this constitutional tangle, the fact is that serious allegations have been made against the incumbent President. Whether the allegations are true or not, whether the motion is WOn Or lost, Whether the President survives the Ouster move or not, central to the present crisis is the institution of the Executive Presidency itself.
The corner-stone of the Second Republican Constitution of 1978 based on the Gaullist model is the institution of the Executive Presidency. The primary
 

TAMIL TIMES 3
CONTENTS
Let's silence the guns. . . . . . . . . . . . . . . 11
S-4488 Genocidal spectrestalks the Croats....15 SCRIPTION
. . E10/USS20 India Oh India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . .AusS40
. . CanS35 Kittu in Switzerland. . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . E15/USS30
by News Round-up. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ES LTD
121 Letters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Y SM1 3 TD GDOM The publishers assume no responsibility for return of 44 O972 unsolicited manuscripts, photographs and artwork.
Y UNDER CHALLENGE
reason advanced for the adoption of such a highly centralised system with an Executive President vested with powers unparalleled in any democracy was that it would ensure stability. The suitability and efficacy of a Constitution can best be judged by the way it has worked in practice. Judging by that criterion, one must conclude that the 1978 Constitution has signally failed to achieve what was intended or expected. On the contrary, the country and its people have been experiencing an era of widespread chaos and unmitigated violence on a scale and intensity unprecedented in its long history. Besides, during the whole period since 1977, except for a few months, the country has been governed under an officially proclaimed state of emergency under which many of the freedoms, rights and safeguards guaranteed by the Constitution remain suspended. The role of the armed forces and the police in the day to day governance of the country have become increasingly evident. There has been a never ending catalogue of gross violations of human and fundamental rights. Judges who had the rare courage of passing guilty verdicts in certain instances against those who violated such rights had to face statesponsored mob attacks upon their homes. The right of the people to periodically elect their representatives was deprived by the extension of the life of parliament by the subterfuge of a referendum. Electoral malpractices on a large scale characterised elections whenever they were held. The five-sixths majority obtained in the 1977 elections was used to effect a series of constitutional amendments for mere party political advantage. The role of parliament has been devalued and debased exemplified by the inglorious example of the former President demanding and obtaining undated letters of resignation from MPs who became mere pawns in the hands of the Executive President.
The 1978 Constitution and the institution of the Executive Presidency that it created have not brought stability or ensured the rights and wellbeing of the people. On the contrary much in evidence is the abuse of power at the higher levels of civilian administration and by enforcement authorities at all levels.
The split in the ruling party and the impeachment move are a reflection of the crisis of confidence in the present constitutional arrangements, and the time has arrived to re-examine their suitability in the light of the bitter experiences since 1978.

Page 4
4 TAMIL TIMES
Impeaching the Pre
Rita Sebastian from Colomb
It was as unexpected as it was sudden, the resolution calling for the impeachment of Sri Lankan President Ranasinghe Premadasa from within and without the ruling United National Party.
The alleged "crimes' ranged from wire tapping to nepotism, to the creation and operation of a police state to arming the Tamil Tigers.
The resolution said to have been signed by 127 parliamentarians jolted the government into the realisation that it was in the midst of a major political crisis.
Speaker of the House, M.H. Mohamed not only received the resolution but also informed the President that he was entertaining it. Things began to develop quickly after that. In a tactical move the President prorogued parliament until September 24 and Premadasa loyalists decided to get their numbers right.
At a government parliamentary group meeting that followed, 116 members not only pledged their confidence in the President, but also alleged that some of their signatures had been obtained through “misrepresentation' and requested that the Speaker reject the impeachment motion because it did not have the requisite majority under article 38 of the constitution.
At the group meeting the President offered to hold a country-wide referendum to decide the issue demanded by the dissidents and opposition groups that the Presidential system of governance be abolished, and the country returned to the earlier system of parliamentary democracy.
“What we are demanding' said Athulathmudali, "is reducing the power of the President sharply increasing the power of parliament. The whole world is moving from one-man shows to orchestras', he said. Although the dissidents were categorical that they were not for breakup of the party, but for what they described as reforming the party, there were serious doubts whether the party high command could reconcile with the allegations in the impeachment resolution which included the contention that Premadasa was "mentally and physically incapable of discharging his functions of office.'
The political crisis at home led Housing and Construction Minister, Sirisena Cooray, who is also General Secretary of the UNP to cut short a foreign tour and rush back to act as peace emissary. But the peace mission apparently failed, judging by the fact that the eight identified dissidents
went to court see restrain the pa them. Unfortuna trict judge held th tion to rule on a c few hours later th of the UNP move the eight dissider
What has sur the absolute sec whole impeachm out. It was the guarded secret. to who initiated t doubts however Minister of High Athulathmudali, igned his portfoli disillusionment v one-man show a in which he four tion, or it could Dissanayake wh liation of being Cabinet. But wh able is that they subsequent event
They were on aspirants for the and later for the ter. They lost out
President Prem own men. Men he to his style of gc mudali continued but he was no lo men as he was Cabinet. Dissana bencher and de academic interest graduate researc bridge. Both me have been biding with devastating thought the time had enlisted majo impeachment mo party dissidents naturally became Sri Lanka Freedo
The wooing of groups in the O They had no dou Mahajana Eksath the United Socia joining their ranl groups and the Congress (SLMC) persuaded. The S out.
The Eelam Pe Liberation Front They were smarti tion of the Northe cil following the President Prema

15 SEPTEMBER 1991
sident
ing an injunction to rty from expelling ely for them the disat he had no jurisdicinstitutional issue. A 2 working committee in quickly expelling tS.
prised most people is recy with which the ent plot was worked island's most closely t is still uncertain as he move. There are no that it was either er Education, Lalith who has since res, who confesses to his rith an authoritarian nd a political climate d it difficult to funchave been Gamini suffered the humidropped from the at seems more probwere in it together as is have proved. ce political rivals as presidential stakes post of Prime Minison both jobs. Ladasa brought in his felt were more suited vernance. Athulathto be in the Cabinet inger one of the key in the Jayewardene yake became a backided to pursue his s. He became a posth student at Camin however seem to their time and struck effect when they was ripe and they rity support for their ion. Besides several heir chief ally quite the main opposition m Party.
the other smaller position came easy. its about either, the Peramuna (MEP) or list Alliance (USA) s. It was the Tamil Sri Lanka Muslim that had to be gently LMC opted to stay
ple’s Revolutionary EPRLF) fell in line. g under the dissoluast Provincial Counassurance given by lasa to the Tigers
during the 13-month peace dialogue. The Tamil United Liberation Front (TULF) however decided to give themselves time before making a commitment. The Tamil Eelam Liberation Organisation (TELO) member signed the resolution but later retracted.
The decision of the 56 member strong Working Committee of the UNP to expel the eight dissident members, was later endorsed by a 3000 strong executive committee where President Premadasa charged that the "conspiracy' was not directed against the Presidential system but against him personally. He alleged that both local and foreign interests were involved naming the Mossad as one of the conspirators. The eight affected Members of Parliament have now appealed to the Supreme Court over the expulsion order claiming that in enforcing their constitutional right to have the President impeached, they were not guilty of violating party discipline.
They have also argued that what was at issue was their right as members of parliament, and the impeachment motion was within the exclusive authority of parliament and the Supreme Court. Only those two institutions could pass judgement on issues of impeachment. It was therefore improper for the working committee of the party to take note of their action and expel them. The dissidents claim that 47 of the 125 government members signed the impeachment resolution although only eight of them have publicly identified themselves so far.
The action of the Working Committee is an indication that it could well apply to the other 39 MPs who have since retracted and sworn allegiance to President Premadasa.
In Sri Lankan law only the Supreme Court has sole and exclusive jurisdiction to interpret the constitution.
Under the constitution where a Member of Parliament is expelled from the party, he automatically forfeits his seat in parliament, but with the dissidents appealing to the Supreme Court that their expulsion was illegal and not in accordance with disciplinary powers of the party they still continue to enjoy all the privileges as members of parliament until the court decides and communicates its ruling. However the act of expulsion could cause concern to other dissidents in the UNP whose identity has not been made public.
The big question is whether they will follow their fellow dissidents who have paid a heavy price for their dissidence or remain loyal to President Premadasa. The dissidents are confident that it is their impeachment resolution that Speaker Mohamed will entertain by virtue of the fact that it is a valid document inspite of some signatories alleging they were misled into signing

Page 5
15 SEPTEMBER 1991
it and that they will carry the day with them when parliament re-opens on September 24.
President Premadasa is equally confident that the 116 members who pledged their support will vote with the government if the resolution is put to the vote.
But with men who could change sides so quickly there is no saying what would happen on the 24th.
The basic dissatisfaction of the dissidents relates largely to the Presidential style. They allege arrogance of Presidential authority to the exclusion of everybody else in the party, the total monopoly of the State media, interference in the working of State departments and the complete marginalisation of the UNP backbenchers. The dissidents felt that the Presidential system under President Premadasa had led to an authoritarianism that they did not experience under the
Jayewardene era. If President Premadasa succeeds in overcoming this challenge there will have to be a radical change of style and a reconstituting of the cabinet. He will have to rid himself of sycophants and mediocrities and revitalise his lacklustre Cabinet.
Private Tuition
Pure/Applied Mathematics, Statistics, Physics O/A Level. Homes visited.
Te: O81 864 3227
BANG The Prime accused in assassination case, Si ha, committed suicid associates last night ter with the police a Konanakunte, abou Bangalore. While Siv self with a revolver sumed cyanide.
Sivarasan was im fied, he having only identity was confirm tants and sympathise had known the duo : given shelter to them the crime and who h; The hunt for the tw end exactly three m were supposed to ha' crime. Ironically, the birth anniversary when tributes were all over the country.
The hideout of Si
 
 
 

TAMIL TIMES 5
ARASAN AND SUBHA
END OF THE ROAD
LORE, AUg. 20. the Rajiv Gandhi varasan and Sube along with five after an encoun, their hideout at t 20 km from arasan shot him
the others con
mediately identione eye. Subha's ed by LTTE milirs in Madras who nd had allegedly
before and after ld been arrested. othus came to an onths after they re committed the day was the 48th f Rajiv Gandhi eing paid to him
rarasan and his
woman accomplice was surrounded by men of the Special Investigation Team probing the assassination and of the Bangalore police early on August 19 evening after a tip off that the two were holed up in a small house at Konanakunte. Using the latest automatic weapons, Sivarasan and his bodyguards opened fire at the police. The police retaliated.
After a 15-minute gun battle, the militants stopped firing, possibly because they realised that the police too had matching weapons. Then began a long wait for the night to pass. This was essentially because of instructions from Delhi, particularly the Home Minister, Mr. S.B. Chavan, that every effort should be made to catch the two prime accused alive.
A unit of the National Security Guard, trained in commando operations, arrived in Bangalore from Delhi around sunrise on August 20 and soon Continued on page 6

Page 6
6 TAMIL TIMES
The prime suspect in the assassination of former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi, known as the One-Eyed-Jack operated under several aliases - Raghu, Raghuvaran, Raghuappa, Aravind, Rasan, Rajani, Sivarasan etc.
Born in August 1958, he hailed from Udupiddy in the Jaffna penins ula and his real na me is Pakiyachandran. His father is Chandrasekaram who was an English teacher at the Udupiddy American Mission College. His mother Sivapakiyam came from Chavakachcheri. He had three younger brothers and two younger sisters. One brother is abroad, the other is working in Sri Lanka and the third one is a member of the LTTE. It is understood that the "belt-bomb woman', Dhanu alias Gayathri, who exploded herself in the course of the assassination of Rajiv, and Subha, who was on the run for nearly 90 days following the assassination and who committed suicide along with Pakiyachandran, were related to him on his mother's side.
From the beginning Sivarasan and his father were supporters of the Federal Party and later the Tamil United Liberation Front (TULF). When Pakiyachandran was following his G.C.E. Advanced Level, his father Chandasekaram died in 1977. Following his father's death, Pakiyachandran abandoned studies and joined as an employee in the government Electricity Board and worked at Batticaloa and Trin
WHo is st
comalee. Durin taken into cus under emerge distributing "an lets. On his rele get employment was cheated fo of rupees by a man'. In 1982, detained at the Jaffna Fort.
On his releas disturbances, joined the Ta known as Tam Organisation TELO, it is lea. training in Tal was resident fo) He became disil because of the among its leadi Mano Master (a member of T TELO, Pakiyac him in returnin after Mano Ma by the LTTE joined the LTT said to have pl role in its milit lost his left eye i encounter betw the Sri Lankan Jaffna Fort. Du tioned as the ( LTTE in the Wa
From 1989, P not seen much and is believed trusted with 'd travelled betwe
Continued from page 5
went into operation. The terrace door of the hideout was blasted, and the commandos trooped into the house. But all that they could find were the bodies of two women and five men.
Sivarasan, his woman accomplice and five other associates, after threatening the police with gunfire on Aug. 19 evening, as was apparent, decided to end their life knowing fully well the strength of the police. The response of the police, equipped with automatic weapons, to the sophisticated firearms used by the militants, indicated to Sivarasan the police strength. It appeared that even as the gunfire was on, Sivarasan shot himself.
While Subha and another woman with a wooden leg were found lying hugging each other in one corner of the front room, the body of Sivarasan and two of his bodyguards were found alongside. They were also holding their hands together, possibly, their way of
bidding adieu. T. militants were f corner of the san asan was wearir dressed in a kam wearing silver a giving an indicat ried. The bodies were still to be i The house ammunition, bes 47 rifle and weapon. Ther firearms and b Specialists of a l soon after the b the bombs and o Soon after the mando force, strength of nea drawn from th Guard, the Cent Karnataka Stat. the Bangalore ci tions. A fleet of:

15 SEPTEMBER 1991
VARASAN?
that time he was tody and detained cy regulations for i-government' leafase, in his efforts to in Saudi Arabia he several thousands Udupiddy 'gentleLe was arrested and army camp in the
after the July 1983 Pakiyachandran mil militant group il Eelam Liberatiom (TELO). Under nt that he received mil Nadu where he a number of years. lusioned with TELO splits that occurred ng members. When n important leading ELO) broke with handran also joined g to Jaffna. Shortly ster was murdered , Pakiyachandran E and thereafter is layed an important ary operations. He in 1987 in a military een the LT TE and army based in the ring 1988, he funceputy head of the damaradchi area. akiyachandran was in public in Jaffna l that he was enuties' in India, but en Jaffna and Tamil
Nadu frequently. He is also reported to have travelled to west European countries and Saudi Arabia.
On 30 April this year he is reported to have travelled by boat from Jaffna to Vadaranyam along with eight others including Dhanu, Subha, Murugan and Shanthan who were received by and stayed at the Kodiakkadu residence of Shanmugam, a south Indian smuggler with alleged long-term LTTE connections (who was later arrested by the Special Investigation Team (SIT), and after alleged confessions was found dead hanging from a tree on July 19 under mysterious circumstances). Of the nine, five including Dhanu, Subha and Sivarasan are dead and the rest are in custody.
Shanthan alias Mahadevan arrested by the SIT on 22 July is reported to have confessed that he stayed at Shanmugam's house along with Pakiyachandran and others. Shanthan's arrest and his alleged confessions confirm that the murder of the fourteen EPRLF leaders at Kodambakkam in Madras on 19 June last year was also carried out by an LTTE team under the command of Pakiyachandran; Shanthan, who after arriving in February 1990 had enrolled himself as a student at the Madras Institute of Engineering Technology which was near the EPRLF office, was not only one of the assailants of the EPRLF leaders, but also a member of the Rajiv assassination squad.
he bodies of two other bund lying in another he room. While Sivarg a gold ring, Subha, eez and petticoat, was nklets and toe rings, ion that she was marof the five associates lentified.
lad quite a bit of ides at least one AKanother automatic 2 were also other ombs and grenades. lomb squad moved in ast to take charge of ;her ammunition.
arrival of the coma combined police rly a thousand men e National Security al Reserve Police, the Reserve Police, and y police took up posimbulances and other
NEVER HEARD OF...
Mr. Anton Balasingham, chief spokesman for the LTTE, told a group of western journalists who had travelled to Jaffna earlier in the week, 'We have no idea who this Sivarasan is...there have been several names mentioned in this assassination plot, but we have no idea who these characters are'.
The Hindu, 24.8.91.
necessities were kept ready. Just around six in the morning, the commandos with support from their fellowmen all around completed the job in a cool manner.
Senior officers of the Special Investigation Team including the Director of the Central Bureau of Investigation, Mr. Vijay Karan, and the SIT chief, Mr. D.R. Karthikeyan, rushed into the Continued on page 22

Page 7
fissEPTEMBER 1991
THE PRESIDENC
IN CRISIS
- by P.R. Ganeshan
Whether it will succeed or not, that the move to impeach President Premadasa has created a constitutional and political crisis of unprecedented proportions in Sri Lanka is not in doubt. The constitutional monolith of the Executive Presidency that has prevailed in the island since 1978 is under serious challenge for the first time. What is more remarkable is that the challenge has been mounted not by the official Opposition, but by rebel group of Members of Parliament belonging to the ruling United National Party with the help of the Opposition.
The main opposition party, the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) which has 65 of the total 225 MPs in Parliament has been in disarray for some time, and of late with the much publicised internal squabbles at its leadership level involving Mrs. Sirima Bandaranaike and her son who desperately aspires to become its leader, has not been in a position to provide a credible political opposition either in parliament or outside to the Premadasa government. The move against Premadasa by the UNP rebel group led by Lalith Athulathmudali and Gamini Dissanayake has given an unexpected opportunity to the opposition parties for a rallying point.
It is said that the motion submitted to and accepted by the Speaker contains the signatures of at least more than one half (113) of the total number (225) of MPs of whom about 40 belong to the ruling UNP and the rest belong to four disparate opposition parties. There is no doubt that the whole exercise must have required a great deal of effort, time and political manoeuvring. That all this has been carried out in complete secrecy until it was delivered to the Speaker is a remarkable feat in itself. Had the President become aware of the move in advance of the Speaker receiving the motion, he would have had two options - firstly to use his immense power and influence to get, persuade or pressure many of the UNP rebel MPs to withdraw their support for the motion, or secondly he could have dissolved Parliament and called fresh elections. Once the motion was formally accepted by the Speaker, the President was precluded from dissolving parliament under the provisions of the Constitution.
Constitutional Position
Under Article 38 of the Constitution any Member of Parliament may by writing to the Speaker give notice of a
resolution that t permanently inca the functions of hi mental or physical been guilty of (i) i of the Constitutio Bribery; (iv) miscc involving the abu office; or (v) any of involving moral tu tion should also seo of the allegation ( and seek an inquir by the Supreme ( shall entertain or Paper such a res signed by not less the total number signed by not less total number of Speaker is satisfie tions merit inquir Supreme Court. In evident that the Sp to exercise a quasi Where either of satisfied, the nexts parliament to reso two-thirds of the to including those no resolution should Supreme Court for receive the suppol two-thirds, that w the matter. If it rec the required two-tl is sent to the Sup quiry and report. Supreme Court sub ing that the alleg have been establis will have to pass : by a similar two remove the Preside In the present notice of resolutio) Speaker did not cor of two-thirds of th MPs. In entertaini solution, therefore, appear to have bee that it contained more than one-half of MPs, but also t made against the inquiry by the Supr come to such a con presumed that th exercise of his qua considered the par the allegations age and came to the vie inquiry and report Court. However, al has come in for atta

TAMMES 7
Y
he President (a) is pable of discharging s office by reason of infirmity, or (b) has intentional violation n; (ii) treason; (iii) induct or corruption se of power of his fence under any law rpitude. The resolut out full particulars or allegations made y and report thereon Dourt. The Speaker place on the Order solution if (a) it is than two-thirds of of MPs, or (b) it is than one half of the MPs provided the d that such allegay and report by the the latter case, it is eaker is called upon judicial function.
the two tests are step would be for the lve by not less than otal number of MPs, it present, that the be referred to the report. If it does not rt of the stipulated ould be the end of eives the support of hirds, the resolution reme Court for inAfter inquiry, if the mits its report holdation or allegations hed, the parliament a further resolution -thirds majority to ent from office.
case, clearly the n submitted to the ntain the signatures he total number of ing the present rethe Speaker would n satisfied not only the signatures of of the total number hat the allegations President merited eme Court. To have clusion, it must be e Speaker in the si-judicial function ticulars supporting inst the President w that they merited t by the Supreme ready the Speaker ck alleging that he
was in the know of the move to impeach the President right from the beginning.
"Charges' against President
What are the allegations levelled against the President? The resolution submitted to the Speaker is said to be in twelve typed pages. Although the signatories are presumed to include several lawyers of some repute, including two leaders of UNP rebel gang, the document does not seem to disclose much skill in draftsmanship. The allegations cover the whole spectrum of charges provided for in the Constitution - intentional violations of the Constitution, treason, bribery, misconduct or corruption including the abuse of powers of office, offenses involving moral turpitude and that the president is permanently incapable of discharging the functions of his office by reason of mental or physical infirmity. Very serious charges indeed.
In support of the charges, the resolution, inter alia, alleges that the President has:
from the date of assuming office knowingly and intentionally violated and continues to violate several Articles of the Constitution;
usurped the power of Parliament and/ or Cabinet of Ministers by issuing presidential directives, guidelines etc.,
år violated the collective responsibility of the Cabinet of Ministers;
ignored the provisions of Article 43 of the Constitution which states that there 'shall be a Cabinet of Ministers charged with the direction and control of the Government of the Republic which shall be collectively responsible and answerable to Parliament';
misinterpreted Article 43 of the Constitution by regarding that he is the sole executive and thereby assuming that only one-man is responsible for the direction and control of the Government - wilful and intentional violation of the Constitution, its terms, spirit, and principles and converts a democratically elected cabinet government into a One-Man Dictatorship;
downgraded the role and status of Ministers and proceeded to interfere and by-pass their authority and exercise supervisory control over them; powers assigned to Ministers under the law have been ignored and abrogated by Secretaries and other Officials being given direct instructions by the President and/or his Secretariat;
k has assumed for himself powers which are not vested in the office of President by the Constitution;
fler acted ultra vires the Constitution in the allocation of subjects and functions to Ministers of the Cabinet, Project Ministers, and State Ministers; by assigning to himself the power of delegation of any subjects already assigned to Cabinet Ministers - a power which is vested in the Cabinet Ministers under the Constitution; by requiring Secretaries to Ministers to prepare and submit directly to him confidential reports about Ministries; by himself ordering the Continued on page 9

Page 8
8 TAMIL TIMES
LACE CoLLEGE
58a Upper Tooting Road London SW177PB Tel: O81-767 4698
GCSE 8. GCE A-LEVEL
Weekend Classes LACE College conducts weekend classes for GCSE and GCE A-Level students. Fully qualified teachers with several years of relevant teaching experience have been specially selected to conduct these classes.
Students may take one or more of the subjects listed below:
GCSE Subjects A-Level Subjects * English Pure Mathematics - with * Mathematics Mechanics or Statistics Computing " Further Mathematics 奇 Physics * Physics : Chemistry * Chemistry : Biology " Biology 女 History * Computing
Geography
Each class/subject is taught for one hour per week. Additional tutorial/guidance sessions are offered by tutors to students on an individual basis. These are available to LACE students at no additional cost. Students who require further assistance in subject difficulties and/or school homework may well find these sessions beneficial.
Please contact the college for further information Registrar: Mr. S.L. Airey, MA (Cantab), FFBA Director: R. Ganeshalingam, BSc., BSc., (Eng.) (Hons.), M.Sc., (Constr. Eng.), C. Eng., MICE Tel: 081-767 4698 (office hours) Tel: 081-681 2971 (evenings/weekends)
Glen Carriers Lim
14, Allied Way, Off Warple Way, Act Tel: 081-7408379, 081-749 0595, 081
Fax: 081-740 4229 TI: 929657 GLEN
VAT Free tropicalised goods supplies for export. We also handle Commercial Cargo. We collect we pack, we insure.
TRAVEL
- Sales Agent for Air Lanka. We offer you most economical & competitive fares, on all schedule flights to Sri Lanka and other worldwide destinations.
- We offer you personalised service in London and Colombo, Customs clearance outside the port at our agent’s Laksiri Seva Bonded Warehouse. Vehicles available to Transport your goods to any destination.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 SEPTEMBER 1991
BALA 8 AR Solicitors and Administrators of Oaths We Offer Friendly Legal Service on O Conveyancing (Sale and O immigration
Purchase-houses, Flats O Divorce and Matrimonial Commercial property) O Civil and Criminal Litigation O Partnership agreement, O Landlord and Tenant
Power of attorney, O Employment last wills etc.
Legal Aid also available Please Ring
B. Balaraman or S. Aravindan Address: First Floor, 484 Katharine Road, Forest Gate, London E7 Telephone: 081-503 5034
S SKY TRAVEL
* We offer you flights on scheduled airlines at a
fair price * We specialise in flights to Sri Lanka, India, Malaysia,
Singapore, USA, Canada & Australia We will gladly refund the price difference if you can
convince us that you could have got the same ticket cheaper elsewhere on the same date of purchase.
Please contact Mr. S. Thiruchelvam
k
Office Residence 255 Haydons Road, 69 Toynbee Road Wimbledon Wimbledon London SW198TY London SW208SH Tel: O81-5433318 Tel: O81-5425140
ited Laksiri Seva n, London W3 ORQ (Pvt.) Ltd;
.743 7353
CA G
Colombo Agent
OUR CHARGES is - 1st 5 cu. ft. or Tea Chest £20.00
Additional Tea Chest £17.50 or £3.50 per cu.. ft.
AIR FREIGHT
— Unaccompanied Baggage regularly to Colombo and other destinations.
GLEN CARRIERS

Page 9
15 SEPTEMBER 1991
Continued from page 7 removal of certain Heads of Departments and making appointments to State Corporations, both of which fall within the ambit of Ministerial powers;
dr acted in derogation of the powers and privileges of parliament by conducting a parallel All Party Conference into which all national questions are put up for discussion;
Imperilling State Security
In addition to the above mentioned "intentional violations of the Constitution', the resolution also alleges that the President (a) being the Minister of Defence he has hardly chaired the meeting of National Security Council; (b) has failed to take any positive action to provide security and an atmosphere of peace for the people; (c) has been carrying on political adventures that endanger the security of the State; (d) has been carrying on secret negotiations with and arming of the LTTE which has resulted in the death of thousands of people including security personnel and (e) has imperilled the security of the State.
In alleging that the President has failed in his duty to protect the fundamental rights of the people enshrined in the Constitution, the resolution charges that he intentionally and knowingly prevented the investigations and conduct of inquiries and/or punishment for (a) torture and murder of the well known journalist Mr. Richard de Zoysa (b) disappearance of Mr. Lakshman Perera (MMC); and (c) the disappearance of Mr. Krishna Hussain and thousands of others who were arbitrarily arrested, abducted, tortured, killed and otherwise disposed of by hired killer groups.
The resolution also alleges the creation of a "Police' State and intimidation of the population by tapping telephones of citizens, politicians, Ministers, political opponents, businessmen etc; using the Inland Revenue and the Bribery Commissioner to intimidate and destroy political opponents; use of CID officers, Customs officers and Excise officers against political opponents and setting up a separate Investigation Unit parallel to the Police Department at public expense for extra-legal political operations.
While accusing the president of "wasteful expenditure on frivolous maters” like Gam Udawa celebrations, mobile Presidential Secretariat and many other tamashas, the resolution alleges that the President has been guilty of bribery and/or nepotism and or corruption and/or abuse of power either by himselfor through his friends or family members in regard to appointments, contracts, alienation of land, sale of public business ventures etc.
Many of the allegations concerning the President's alleged mental or physical incapacity are of a highly
personal and trivia upon his individua such matters as th a gold painted rep used by ancient k seated at official f ing elaborate arra rating his birthday However the thre cant allegations w firstly the one alleg violation of the a conventions and a Nations to the detr - this appears to b "Gladstone affair, Commissioner who na non grata and which Britain froz Secondly that afte LTTE had accepted thereafter by su ammunition to the the death of a larg and service person larations about sel from Sri Lanka ‘ca tion of the Sri La decision taken witl tion of the military Although Lalit) and Gamini Dissal other opposition le quently proclaimed seek the abolition Presidency and t Westminster-styl democracy, ifone c tions contained in t is no doubt that it incumbent Presi Gamini were two o under former Presi dene who introdu President with thei now, there is no e gentlemen ever put campaigned for th Executive Presiden or outside it. Gamil Jayawardene Cabir madasa until he w ago and Lalith was his recent resignat them were cont Jayawardene mant Presidency until when the UNP de Premadasa for Pres tical observers at t had not the country state of chaos and g inspired by the JVF men would not have their claim for the President. One won are purely motivat move by their shee love for parliament abhorrence of the vested in an execut.
Premadasa's !
Taken aback by unexpected challen

nature and reflect conduct including e President getting lica of the Throne' ings for him to be inctions and ordergements for celebusing public funds. politically signifiould appear to be ing that he ‘acted in ccepted diplomatic ntagonised friendly iment of Sri Lanka” a reference to the the British High was declared persoexpelled following aid to Sri Lanka. declaring that the his peace offer and pplying arms and m which resulted in e number of police nel. Thirdly his declding off the IPKF nusing the destrucnkan Army by the nout due considera
aspects'. in Athulathmudali hayake, along with aders have subsethat their aim is to of the Executive he restoration of e parliamentary onsiders the allegahe resolution, there , is directed at the dent. Lalith and f the key stalwarts dent J.R. Jayawarced the Executive r support. Up until vidence that these forward the idea or e abolition of the it within the UNP ni held office in the het and that of Preas dropped a year n the Cabinet until on. In fact both of ;enders for the le of the Executive the last moment cided to nominate ident in 1989. Polihat time felt that been under such a eneralised violence , these two gentle: hesitated to stake JNP candidacy for ders whether they ed in their latest commitment and ury democracy and enhanced powers ve presidency
Shrewd Move
the sudden and ge to his position,
TAMIL TIMES 9
Premadasa himself and through the UNP hierarchy sought to discuss matters with the rebel leaders with a view to avoid a showdown. The attempts having failed and without knowing the actual number of UNP MPs who had contributed their signatures to his impeachment, he made a shrewd move in proroguing Parliament until 24 September to gain time. All the UNP MPs were individually summoned to ascertain their position. Some admitted having signed but pretended that their signatures were obtained under false representations. Some others claimed that their signatures had been forged. At the parliamentary Group meeting of the UNP, 116 of the 125 UNP MPs declared loyalty to the President. All 116 MPs were marched into the Speaker's office to handover their pledge of loyalty. Some of those who had signed delivered letters to the Speaker stating that either their signatures had been obtained under false pretences or that they had been forged. They also submitted a petition asking the Speaker not to proceed with the impeachment resolution as it did not have the support of more than one-half of the total number of MPs. Whether by using the carrot or stick, if Premadasa succeeds in ensuring that 116 of the UNP MPs stick together behind him, the impeachment move is bound to fail.
However, at a recent press conference Lalith and Gamini have claimed that more than the forty UNP MPs who had signed the motion will vote in support when it is taken up.
In the present Parliament, the position of the Tamil MPs has been pathetic at least for one reason. They had to depend on security and protection given by the government to keep the LTTE gunmen at bay. Their physical survival depended on being on good terms with the government. It would appear that all five EPRLF MPs have signed the impeachment motion and placed themselves in a most vulnerable situation. However, the sole TELO MP having signed it, has retracted. The two TULF MPs and the other sole EROS MP have not declared their position. The four SLMC MPs have declared that they have not signed the motion. Suddenly, the votes of the few Tamil and SLMC MPs have become important for the government as well as the opposition.
In the meantime the gloves are off and the "war' is on and it is becoming increasingly dirty. Eight of the rebel UNP MPs who failed to pledge support for Premadasa have been expelled. Their attempt to have the District Court prevent the UNP Working Committee from expelling them failed when the court denied itself of jurisdiction. It is reported that they will take the matter to the Supreme Court.
Continued on page 10

Page 10
10 AMİL TIMES
Continued from page 9
The Traitors'
The media which is generally controlled by the government is being used to the maximum to drum up support for Premadasa and denounce the UNP rebels as "traitors'. The Sunday Observer of 8 September editorially said that the UNP rebels including Lalith and Gamini “will be seen as traitors to the Party if they join hands with the Opposition in conspiratorial moves to undermine the leadership and destruct the structure and principles accepted by the Party".
Anuruddha Tilakasiri, who in his previous incarnation was considered to be the most authentic defender of the Stalinist faith in Sri Lanka for his highly theoretical and polemical contributions in his pater’s fortnightly and subsequently found merit in and advocated direct Indian intervention to resolve the ethnic crisis, and of late has discovered the glory of "The Premadasa Phenomenon' and the evils of the "regional hegemons', in an article titled AND NOW... THE ACID TEST in the Sunday Observer (8.9.91) mounted a vicious and vitriolic attack in his self-revealing style employing selective marxist jargon against those associated with the impeachment move:
'Even now the sight of Mr. Gamini Dissanayake thundering against corruption, Mr. Lalith Athulathmudali waxing eloquent on abuse of power and violations of human rights and Mrs. Bandaranaike droning on about democracy, inner party democracy and superstition, cannot but make one Smile. But that aside, we must be able to see this attempt for what it really is - an offensive by the right wing oligarchic forces to destroy the progressive socio-economic reforms initiated by President Premadasa. The impeachment motion may seem an attempt to strengthen democracy by restoring the sovereignty of the Parliament, but this appearance is deceptive. in reality, it is a counter offensive by the privileged elite (on both sides of the party divide) to regain their previous positions i.e. it is a blow struck against social progress. The constitutional coup of last week is the last gasp of the ancien regime, the one final attempt to turn back the clock, to prevent itself from being relegated to the scrap heap of history. The conspirators are a motley Crowd - disgruntled elements, opportunists, political has beens who were at each other's throats only a few days ago. Only one thing keeps them together - their deep hatred of President Premadasa and their certain knowledge that their political survival will depend on discrediting the President and removing him from office... The conspirators well know that if President Premadasa's reforms are allowed to go through, if he succeeds in completing the tasks of the bourgeois democratic revolution, this will mean the total eclipse of the feudal-bourgeois SLFP and the comprador bourgeois old guard of the UNP.
Taking a swipe at the support given by the left parties to the impeachment motion, Anuruddha continues:
Some of the rebels are indeed the architects of many of the most anti-people, anti
democratic policies
Jayawardene regime : the rigging of the Jaff record covers everyth abuse of power to kic and murder. They faction of the UNP. In UNP Contras and the they are, our Left is guardian angels of criminal elements. Oł to the folly of our Lef
Poster (
A poster warh parts of the south one allegation ag that he supplied a that he was carryi tions with it, a po in support of Pri the impeachment hatched in associa When questioned the allegation oft in the conspiracy
President
gave arms to t Ranjan Wijeratn that he was upset give arms to the IPKF. . . If there bers of the arm evidence about til the LTTE, and
only arms and a vehicles and cem were given. Evi announced it wa were given to th PKF”. Posters ha of having been
Kings' and Jack against Prema ordered the clos jackpot operator Premachandra, Labour Minister
tion, at a recent
duced several coc some key goverr cluding Premac daughter with Jo large number of
deported some m.
Premadasa is b campaign by sor monks. Ven. Ram Thera, Mahanay Chapter is report statement, "It is th to co-operate in the country and harmony. . . The of the President country's welfare
 

15 SEPTEMBER 1991
and measures of the - including the PTA and a DCC polis. Their past ing from corruption and inapping, acid throwing Constitute the “Contra stead of exposing these ir feudal allies for what bestowing the role of
democracy on these viously there is no limit ! parties'.
Campaign as broken out in all of the island. While ainst Premadasa is ms to the LTTE and ng on secret negotiaster put presumably emadasa denounced move as a conspiracy tion with the LTTE. by reporters about he LTTE connection , Lalith said, 'Who
t
Premadasa
he LTTE? The late e complained to me about the decision to LTTE to fight the is an inquiry, memned forces will give he giving of arms to Gamini added, "Not mmunition but even ent to build bunkers en after the IPKF s pulling out, these e LTTE to fight the ve accused the rebels financed by 'Casino pot Operators' to go dasa who recently ure of casinos and s. In response G.M. who resigned as after signing the mopress conference prolour photographs of ment politicians, inlasa his wife and e Sim who operated a casinos until he was nths ago. eing supported in his he leading Buddhist bukwella Sri Vipassi uke of the Malwatte ed to have said in a ebounden duty of all is efforts to develop usher in peace and arsighted leadership was essential for the
Prospects
The UNP rebel group and the Opposition parties have begun a campaign of public meetings and reports indicate large attendances and a newly found enthusiasm amongst opposition supporters. All anti-Premadasa supporters are likely to jump on this band-wagon. Whether such support and enthusiasm will translate into popular demonstrations of peoples power of the eastern European or Bangladesh variety is yet to be seen. On the other hand, the immense power and influence of the Executive Presidency, the almost inexhaustible organising capacity of Premadasa and his populist appeal may stand in his favour and against the gathering together of the people behind his opponentS.
The question is as to what will happen when the parliament reconvenes on 24 September. While the opposition is demanding from the Speaker a secret vote on the impeachment motion to enable potential rebels yet in the UNP to support the motion without the fear of retaliation, the government party has called upon the Speaker to declare the motion that has been presented null and void because some of the signatories have either claimed that their signatures have been forged or been obtained under misrepresentation; and in any event they argue that before the Speaker takes up the motion, he should first institute an investigation to ascertain the authenticity of the signatures.
The chances are that Premadasa will survive the vote of impeachment as it is unlikely to receive the required two-thirds majority. The best the Opposition can hope for is to obtain a simple majority which will not be fatal to the President, but it will leave him severely wounded politically. And the Opposition may press further and move a no-confidence motion on the government and the government may fall. In either case, it is open to the President to dissolve the parliament and go to the country seeking a new mandate. The President has already warned his Party to be ready for a general election at any time.
Although the much talked-about proposed mediation by Cabinet Minister Thondaman between the government and the LTTE is reported to have been shelved because of the constitutional crisis following the presentation of the impeachment motion, another fallout from it can be that a politically beleagured President and the LTTE which is facing a major crackdown in Tamil Nadu and military setbacks in its battles against the Sri Lankan army may gravitate towards each other giving a renewed scope for negotiations.

Page 11
15 SEPTEMBER 1991
SIRI| LANIKA: THE ETHINIC CO
Problems and Prosp for a Settlement
- Dr. P. Sara WanarTn uittu -
(Continued from last issue).
The brief interwal of peace turned out to be the prelude for a war that neither side can win quickly or cheaply, if at all. It is a wat that the Sri Lankan government has declared as a "fight to the finish - a characterization that the LTTE does not dispute in relation to its avowed goal of a separate state.
Ominously reminiscent of the preAccord situation in 1987, it appears that the principal protagonists find it more congenial to te vert to absolute aims through military means, rather than to confront directly the more challenging political core of their dif ferences through sustained negotiati Cons and mature appreciation of mutual constraints. The responsibility for initiating the current war, therefore, lies not so much in the details of localized incidents, but in the persistence of this predisposition on both sides, Furthermore, the political outcome of this war will be decided by default - by the manner in which hostilities are prosecuted rather than by the popular legitimacy of the helligerents' objectives. The government has portrayed this as a fight against Tiger extremis II rather than an ethnic conflict with the Tamil people. Nevertheless, high-level statements threatening the LTTE with the fate of the JWP and destruction to civilian life and property could redound to the Tiger's advantage. Whether the population of the north-east endorses or rejects secession by choice and not circumstance is a Iajor question of Sri Lankan politics. Put differently, will they get the opportunity to exchange bodyguards for rules, or to confirm the bodyguards as rulers'
An examination of the justifications for the war provides an indication of the fears that caused it, and the reasons for its continuation.
In substantiating its thesis of Tiger extremism, the government claims that it was LTTE unwillingness to countenance the participation of other Tamil groups in fresh provincial council elections that Wrecked the passage to ethnic reconciliation. This concession to pluralism, the government insists, is a sine qua rlớn mf Selling another round of elections to the opposition parties. Furthermore, to illustrate its good faith in this respect, the government cites the dissolution of
defunct EPRLF-col July and its willi revoking the Sixth The LTTE on adamant that the ated in had faith a to go on the offen: had departed and suppressed. The e) new Army camp: provided as valida LTTE contends til package is inadequ the areas where it ers, principally lan east, the gover Thrt alter the demograp the Tamils through colonization. In a dismisses as spuri. arguinent of an in majority to repeal Amendment, poin even to bring the the Assembly. OI other Tamil group LTTE avers that and-rule' ploy is be government, who, rival groups, then then. To allow oth participate in an asserts, would be defined status as representative oft
The governm gen Luine all-party to anti-Tiger Tar characterization o War against extr the Tamil people, Tiger isolation an reversal, the EP March 1990 thre: declaration ofinde era of GovernmE was cold-shoulder pawn, is now uph has disavowed tionally, and with the governmenth it believes to be propaganda weaрк the Tigers alone opposed to the poli ated in the Accord as the only metho destroy this conse tion of 14 EPRLF during the fight though denied by

TAMIL TIMES 11
eCtS
trolled council on 7 ingness to consider
Amendment.
he other hand, is government negotind always intended sive once the IPKF the JWP had been :istence of some 30 in the east are tion. Moreover, the at the devolution ate and in precisely seeks further powd settlement in the ent has sought to hic balance against renewed Sinhalese ddition, the LTTE bus the government sufficient legislative the offending Sixth ting to the failure issue to the floor of the eligibility of y participation, the the age-old "divideing employed by the having befriended proceeded to a TITI 1er armed groups to election, the LTTE to derly its selfthe sole authentic he Tamil people. 2nt has received support (extending mil groups ) for its f the conflict as a mism rather than . As a measure of d in an ironic role"RLF, Wh0 had il atcIled a unilateral pendence and in the Int-LTTE cordiality ed Eas New Delhi’s eld as a group that Secession. InternaIndia in particular, as er Tıphasized what its most effective in - the charge that are fundamentally tical solution delineand resorted to War d at their disposal to Insus. The assassinaleaders in Madras ing in Sri Lanka, the Tigers and the
slaughter of captured Sri Lanka policemen invariably lends credence to this argument when set against the welldocumented LTTE record of political killings. It has also cased the task of the Inulti-ethnic Opposition delegation dispatched to South Asian capitals to publicize the government's version of eWelts,
Consequently, the LTTE has to contend with considerable political isolation - a not unfamiliar position for it, and one which it has exploited in the past to reinforce its credentials as an independent nationalist movement fullly committed to self-determination, Moreover, in a situation of armed confrontation, the government's propensity to use its superior military power indiscriminately has enabled the guerrillas to portray themselves as the protectors of the Tamil. This calculation features in the Tiger attitude towards both the current hostilities and the issue of participation by other groups in the elections. The government's argument that the LTTE sought to obtain at the negotiating table what it was no longer absolutely confident of verifying at the polls - its standing as the sole authentic representative of the Tamils - is not mere conjecture. Colombo's refusal to accept. this unconditionally, plus its military reinforcements and Sinhalese colonization of the east, Constituted provocation to the Tigers. It justified a reevaluation of their priorities - the renewed promotion of separatism through armed struggle as a primary goal and not as the insurance policy it had become in the optimistic climate of detente with the government,
The shift in popular allegiance underlying this reasoning is predicated upon war weariness and, more importantly, the basic ambivalence surrounding the Tiger-Tamil relationship. This has always been accompanied by reservations and respect as much as by admiration and enthusiasm, referred to above as the 'bodyguard but perhaps not ruler' syndrome. LTTE arguments about how years of struggle hawe resolved caste and class contradictions amongst the Tamils notwithstanding, Tamil conservatism and battle fatigue might redound to the detriment of the Tigers. Yet if the Sri Lankan government conducts this war brutally, a regrouped Tiger movement could emerge rejuvenated by a popular momentum towards secession.
Another factor in the changed strategic context is the unlikelihood of a second Indian intervention. To maintain this, following Indian expressions of concern, Colombo dispatched its foreign secretary to New Delhi to
Continued on page 12

Page 12
12 TAMIL TIMES
Continued from page 11
affirm Sri Lankan fidelity to provincial autonomy and to promise to keep civilian casualties to a minimum. With the IPKF experience behind it and Indian Prime Minister V.P. Singh's professed desire for good neighbourly relations, New Delhi has stressed its reluctance to become embroiled directly in the conflict. Nor do Indian domestic politicall considerations favour intervention. Tamil Nadu Chief Minister M. Karunanidhi's preferences for the Tigers aside, there is limited sympathy for their cause in Madras. The Congress opposition, not surprisingly, has baited the Singh government for not adopting a higher and potentially interventionist profile. The extent to which Sri Lanka becomes a major internal issue in India will invariably be a function of its utility as an instrument of leverage in centre-state relations and local politics.
What has always militated in the Sri Lankan government's favour, and continues to do so in the present conflict, is
les. The economyi 1987 (largely bec: caused by the JVP peace is essential The vital flow of a ment has been pro tion of hostilities;
conflict will theref of the donors furth economic recovery sequences could be As the programm of poverty promise delayed or redesig tion, the JVP wo nounce it as yet
electoral promise. government failu fundamental griev the JVP through a Another disturbin again Sri Lanka’s the performance of More than mere br ty, in the 1980s Sri unparalleled milita be discounted in
undisputed milital
... the Tigers will have to decide whether their undisp to the Tamil cause can be rechannelled into the politics compromise. A negative decision carries the risk tha become a diminishing asset... Between the tactical LTTE can afford, and the decentralisation that the concede, lie the ingredients for a settlement whic Accord substance but, as a direct agreement betwe belligerents, does not replicate its flaws.
the Indo-Sri Lankan congruence of interest against secession. The Indians cannot be indifferent, but with Punjab, Kashmir and a host of centrifugal pressures unresolved, (not to mention their earlier manifestation in Tamil Nadu), they cannot champion separatism in Sri Lanka either. Their defence of the union in Kashmir inhibits outright condemnation of the methods adopted by the Sri Lankan government. Yet this detachment only signifies military retrenchment, not political or diplomatic disengagement. The protagonist's dilemma - their ability to wage only inconclusive war and not indefinitely - underlines the inevitability and urgency of external assistance in the search for a diplomatic exit from the impasse. In this process Indian agreement, if not assistance, will be sought. Until the conflict has been resolved and a solution implemented, signature of an Indo-Sri Lankan treaty will be delayed - with Colombo, rather than Delhi, being the more eager to sign.
Political and Military Asymmetries
For a variety of reasons, the government needs a quick and decisive end to the conflict. In comparison, the LTTE is no stranger to prolonged struggle and can simply retreat into the jung
prominence and
armed services m unhealthy prece argued in the af JVP uprising for partisan civilian c services now ha apparently poten that such forces a try against extre endangering demo
Therefore an ea existing military s tive for Colombo prerequisite for wł envisages. Howe Jaffna, averted i intervention on th ing a civilian blooc bloody in 1990-ar given the stakes Tiger entrenchme both sides to ex tervention only cor assistance will b military balance h in a particular di ciently to deal the natively, to monito a mediatory capac ment to a soluti however, the will powers to overcom take a direct role conflict and to r

15 SEPTEMBER 1991
seven worse than in use of the damage insurgency), and so for reconstruction. id and its disbursemised on a terminacontinuation of the ore try the patience er and fatally retard Politically, the cona fillip to the JVP. for the alleviation d by the President is ned beyond recogniuld be able to deanother unfulfilled ndeed, the repeated e to address this ance has sustained dversity in the past. g factor is that yet fate depends upon the security forces. outalization of socieLanka experienced rization. A coup can the absence of an y leader, but the
ufed contribution s of pluralism and t militancy could lexibility that the government can h resenbles the en the principal
politicization of the ust be viewed as an dent. Those who termath of the last ' a return to nomontrol of the security ave to refute the counter-argument e securing the counmism, rather than cracy.
rly resolution of the talemate is imperaand an essential Latever settlement it rer, the battle for n 1987 by Indian pretext of preventbath, will be no less guably even more so and the degree of ut. The opposition of ernal military infirms this. External sought once the as definitely swung rection but insuffifinal blow, or alterr a cease-fire and in ty to secure agreeon. This assumes, ngness of external their reluctance to in the Sri Lankan sk harassment or
non-co-operation from the protagonists.
The differing political constraints on both sides suggest that with regard to a settlement, the guerrillas could afford greater flexibility than the government. Profound mutual distrust and the need to maintain credibility reinforces the adherence to uncompromising definitions of objectives. But, as in 1987, ់ could justify qualified acceptance of a settlement on tactical grounds, without great sacrifice to their reputation. The likelihood of this depends on the course of the war. At present a test of wills is being enacted, in which each side is resolved to prove its tenacity and to wear the other down.
The government, on the other hand, cannot display any equivocation regarding secession without seriously prejudicing its position in the south. Yet the "fight to the finish' cannot be accomplished by military means alone, but will require a viable political solution that meets the standards of legitimacy and meaningful decentralization. No solution imposed by the government will last and therefore the case for fresh elections should be welcomed at the earliest opportunity. In addition, the issues of colonization and policing will have to be readdressed within the broad framework of a distinctive devolution package for the Tamils.
Provincial elections or not, there are indications that a referendum will be held, and a territorial adjustment to reflect the electoral verdict in the east is a possibility. The Amparai district, with its Sinhalese-Muslim majority, could be detached from the amalgamated province and the strategic neutrality of Trincomalee protected through an Indo-Sri Lankan treaty. The territorial adjustment, however, would not be easy or represent a simplifying segregation. A general election to secure a mandate or post facto legitimation for these proposals and those emanating from the All Party Conference convened in September 1989 at the height of the JVP insurgency to deliberate on the national crisis, is another government option and that could buttress the President's position.
Demonstrable commitment by the government to decentralization and development is an absolute minimum condition for a settlement. Were the provincial council to be subjected to the same treatment as before, it would be compromised. In the north-east, too, durable bases for sustainable prosperity have to be laid. Finances pledged for this purpose must be released and this crucial venture expedited. Whichever Tamil group or groups are elected to the council, they must be treated as partners, not pawns, and not forced into militancy to avoid poli

Page 13
15 SEPTEMBER 1991
tical extinction. In short, the council remit must reflect the LTTE success in advancing recognition of Tamil interests, even if the council will be inaugurated without it. Failure to do so would be tantamount to inviting a debilitating War of attrition, economic devastation and chronic instability.
The Tigers would dismiss the prospect of any solution without their direct participation or concurrence as a farcical duplication of the defects of the Accord. However, there is now a more widespread perception that a settle. ment is imperative, and that it should not be contingent upon completion of the LTTE's transition to mainstream peacetime politics within Sri Lanka. taking heart from other guerrilla groups that have prevailed after decades of seemingly hopeless struggle, the Tigers hawe vowed to fight on in the hope that international opinion will eventually shift in their favour, The analogies with other groups are somewhat misplaced, given strained Indian-Tiger relations, and greater Inultipolarity in the international system. Furthermore, it is inconceivable that any government in Colombo would, having failed to defeat secession on the battlefield, be immune to irredentis.In thereafter. In this respect, the Tigers have yet to demonstrate that they could acquire the requisite convertional military capability or would be able to forge the alliances necessary for the attainment of Eelam as well as its defence.
Guerrilla movements, however, also adapt to survive. The LTTE is no doubt. aware of the obstacles to the realization of Eelam. They are fully cognizant, too, of the power at their disposal, even in the changed strategic environment, to destroy any settlement that excluded them. Therefore, it is likely that the real significance of Eelam is as a unifying force for the LTTE, espoused to obtain maximum concessions, but not necessarily as an end in itself. Exercised with dexterity and acute sensitivity to the power configuration of the day, this could be a versatile modus operandi. Exercised frequently, its strategic rationale could become too transparent, locking its exponents into protracted and unprofitable struggle and self-imposed exile from the political arena. Consequently, as the military situation is clarified, the Tigers will have to decide whether their undisputed contribution to the Tamil cause can be rechannelled into the politics of pluralism and compromise. A negative decision carries the risk. that militancy could become a dininishing asset. In addition, there is the possibility that if a settlement for the Tamils prowes u nisa tisfactory, an irlifida-type popular movement could spring up that ostensibly accepts LTTE leadership, but in reality has a momentum of its own.
COrnClUSiOn
Between the gree ity that the LTTE decentralization th can conced, lie th settlement which re substance but, Hs : between the prin does not replicate it of II listIust and bit erased immediately tially reduced if this seized with imagin Inimity.
Perhaps the form ance that could be and enhance confi ment is the partici national donors in ing to Tehabilitatio]
L
"We are always rei but such negotiatio non-conditional. observing the cons' has come up anda: a position to comm Supremo Velupilla ite view with the Wednesday. This 2лпе ргоgтаппе called "Tamilosai tween 9.15 p.Im. ar Answering ques the BBC corresp. leader answered in voice,
Prabhakaran sa no connection wha sination of form Rajiv Gandhi. How is a long conflict be the Indian gover Indian govern mer Tamil problem had The clusive mili 1983, the Indiang involved in Sri La and had helped in with arms and tr tered into an agrE Lanka govern mer ernment then proc own interest by "w Cour movement".
The en mity bety ernment and the the latter began interests, said. Pra
He accused the of India and the T егппnent of саггуі planned action a ment, but the pe support of their mc
He Baid Britain in the case of the It was an irrespol.

TAMIL TIMES 13
iter tactical flexibilcan afford and the at the government e ingredients for a sembles the Accord a direct agreement cipal belligerents, is flaws. The legacy terness will not be ; it will be substancommon ground is lation and magna
of external assistest Teduce distrust dence in a settlelation of the interliscussions pertainin and developmen
tal programmes in the morth-east. Project-related aid, monitored by do nors rather than by a government which the recipients do not trust would be a visible expression of commitment to peace and stability. It is, of course, not above reproach. Some would argше that economic aid of this kind would be an un Welcome interfeTence in Sri Lanka's internal politics. But in an ever more interdependent world, one hopes that this would only be a minority concern.
Indeed, interdependence is a central concept to the Settlement of the conflict. Whatever for Ills of political association emerge, the peoples of the island will have to co-exist. If they are to prosper they cannot survive in two armed camps,
TE READY FORTALKS
- W. Prabhakaran
ady for peace talks, ns should always be We are currently titutional crisis that is such we are not in ent on it" said Tiger iPrabhakaran in an BBC broadcast con vas part of a magаresented in Tamil and broadcast behd 9.45 p.m. tions put to him by ondent, the LTTE
in Tamil in his owIn
id his movement has tsoever in the assas2 Indian Premier, wever, he said there itween his outfit and ımcent. Hic said the it's approach to the been disappointing. tant Said that since Dwell ment had been nka's ethnic problern any militant groups raining. It later enement with the Sri it, The Indian goveeded to preserve its aging a War against
ween the Indian gowLTTE began when to preserve its own bharakar. central government 'a millnadu state gowng out a systematic gainst their moveple at large are in vement, he claimed, had not acted justly extradition of Kittu.
act particularly when the British High Commission itself had given a visa to him for treatment in UK.
He disclaimed that the Eastern prowince is under government control and accused that colonisation takes place there.
Exodus from Jaffna
More and more people are fleeing Jaffna, say NGOs as conditions deteriorate inside the peninsula. Over 60,000 people are in 157 refugee camps in the District and another estimated 100,000 sheltering with friends and relatives. Refugee figures remain wolatile as waves of civilians flee regular shelling from three military complexes inside the peninsula at Karainagar, Palay and Kankesanthurai. The Government plans to channel future relief ships through Kankesanthurai to force hungry civilians back inside the slender cordon of Army-controlled territury,
Increasing numbers are fleeing south after paying anything from Rs. 10,000-100,000 for a gold-embossed Tiger "Exit Wisa' signed by leader Prabhakaran. Young males are refused exit as the Tigers' conscription
drive intensifics. The journey to the Government-controlled checkpoint north of Wavuniya at Thandikulam takes ten days by bicycle or on fout and there they face another gauntlet of suspicious questioning and more de
Inlands for bribes.
West of Wavuniya at Madhu, 27,000 refugees from Jaffna, Mullaitivu and Mannar survive on a lifeline of two food convoys a week supplied by international refugee agency NHCR. Most of them are farmers, too poor or too frightened to risk the journey to
Continued on page 19
isible and inhuman

Page 14
14 TAMIL TIMES
LET'S SLENCE THE
by Richards Karunairajan
IN THE LIGHT of the incredible and exciting events taking place in the USSR, and the worldwide striving for self-determination and the right to a homeland, unless Sri Lanka is hellbent on plunging the country even further into the abyss of violence, Colombo has to sit down and talk with the Tamils. There are many possible solutions to the country's ethnic problems but none of them conceived by Colombo to date, can in anyway be considered as acceptable to the pride and dignity of a human being, whoever and wherever he or she may be.
Seeking solutions to problems demand that all contending parties have to cease riding their high horses of racial vanity, airs and arrogance and seek the solid ground of realities. Apart from the devastation caused to property, public buildings such as schools, hospitals, market places and communication facilities and the destruction of jungle environments, fishery coastlands and farming habitats, since 1990 alone, more than 10,000 lives have been lost.
This is because we have relentlessly hung on to positions that are totally in conflict with the tenets and ideals essential for peace, harmony and development. This is incredible in a country succoured by four great religions of the world - Christianity, Hinduism, Islam and Buddhism. In a situation of this nature, the oppressor and the oppressed stand in dire need of liberation.
Unfortunately, while moderate Tamil leadership was made sterile and inconsequential by the racist intransigence of successive Sri Lankan governments beginning with the Indian Citizenship Act and the large scale Sinhala farmer settlements in traditional Tamil homelands, Colombo has consistently lacked the kind of leadership necessary to pull the country out of the crisis and liberate the people from unfounded fears and suspicions and the oppressive social, racial and religious consequences to insensitive governmental measures.
Tamil militancy, it must be accepted, was forced on the Tamils by Colombo. If the Senanayakes, Bandaranaikes and the Jayawardenes could not talk political sense with the revered leader of the Tamils, the late S.J.V. Chelvanayagam who never ever softened on his steadfast commitment to nonviolence and for this earned the admiration and adoration of the Tamils whether they supported his federal policy or not, with whom else
can any Sinhala in a sane politica Colombo's abject Its lack of pc the welfare of t community is i would also b thousands of perished at the forces. Furthern vice readily av volunteers fro: Buddhist clergy of Sinhala-Budd ombo pursued t as a scapegoat fi national develop too long in th intolerance and
The Tamils ( state only in 19 in the present g the circumstar there was a need stands as the ol build the bridge and Sinhala poli a just solution. I that all politicia tants, get of th face the tasks be of statesmanship The main que: man, woman o enjoys the san whether he be Si Malay or Burgh a member of th and the other of ity has no re Furthermore, t determination a land is a very cannot be any cc
Experience si shown beyond Tamils as a min has been ravage tarily despite ha tional homeland, there are no mor settlements, agr or even occupat which do not har Tamils. Hom determination w degree the righ own fate or cour will are sacred fa these are birthri The guns, wh the battlements air mobiles of the from the feline dens of the N achieve a limited

15 SEPTEMBER 1991
E GUNS
leader discuss politics l environment? This is
political poverty. litical commitment to he entire Sri Lankan Es tragic hallmark as seen in the way Sinhala youth have hands of the state nore, pressing into servailable over zealous m the saffron-robed to man the frontlines hist chauvinism, Colhe communal spectre or its lack of vision and ment sense, and dwelt e premises of racial violence.
alled for a separate '5 and even a minister overnment felt, under nces that prevailed, for it. Today, he alone hly politician who can between the Tamils ticians to bring about t is therefore essential ns including the miliheir hobby-horses and fore them with a spirit ) and vision.
stion is whether every r child in Sri Lanka he right as another inhala, Tamil, Muslim, 2r! The fact that one is e majority community the minority communlevance whatsoever. he question of selfnd traditional homevital factor and there ompromise on it.
hce independence has any doubt that the ority community that d politically and miliving their own tradimust be assured that e incursions by way of iculture or otherwise, tion by armed forces ve the approval of the elands and selfhich ensure to a great t to determine one's "se of action with free (cets of democracy and ghts.
ether they roar from and ground, sea and Sri Lankan Forces or tracks, treetops and orth and East may result for a very short
time. But even while they last, the havoc they could cause, particularly to the humanity of the human beings is too immense a price to pay. Guns and mines can only cause hatred and scars that can last too long a time and particularly in a small nation state like Sri Lanka, strained relationships among the various communities can go on for decades.
Today all parties to the conflict have to bring their differences and contentions within the mainstream of politics and to the public forum and not continue to parry and tarry at the battle fronts. The solutions to be sought must be those that enable every Sri Lankan to be proud of his citizenship.
Is it possible that a Sinhala man, or woman or child may enjoy rights and privileges that are denied to another because he or she hails from a different community? If a Tamil has to flee his country and seek asylum elsewhere, then this is a matter of grave concern. If a Burgher feels that Sri Lanka cannot anymore be a home for his or her people, then there is something very wrong with the society. If Muslims are of the view that they are no longer safe wherever they have established their homes and enterprises, then it could be argued that a dangerous social intolerance, like a crop pest, has taken roots.
Unfortunately, all these factors are tragic realities today and the government's reactions have generally been to blast the voices of human rights and political will with military hardware obtained at a cost the country could ill-afford. Extremists frothing racial intolerance become acclaimed as heroes and to these, the species of Lesser Rasputian political monks lend support and encouragement. Has it not dawned on Colombo to very politely tell the 'saffronery' to retire to their hermitages and preach the lofty ideals of Lord Buddha and leave all matters of the state to the politicians?
Sadly, far too many Sinhala politicians have found "Buddhism' an asset in their striving for political power, importance and authority. They have successfully practised a fraud on the people by their determined misuse of religion for this purpose. If there is one revolution that is overdue in Sri Lanka, it is the one that will make all politicians keep their respectable distance from the vihares, temples and the churches.
If a climate necessary for talks is to be achieved, all parties must accept that solutions have to be political. Armed struggle and military campaigns have no place. While Colombo has to be conscious of the fact that the Tamil problem emanated from the acts of omissions and commissions of successive governments, Tigers and other

Page 15
15 SEPTEMBER 1991
militants too will have to understand that they have not really endeared themselves to the people they have chosen to serve.
The Tigers are certainly at the wanguard of the Taa IInil struggle: and have: the right to speak for the Ta Imils, This is a political reality. They and they alone hawe been the only Tamil establish rTı eTht tha t. has been abıle t.ı With1stand the racial intolerance of Colombo governments with Sorne degree of SLCcess. They arc, as a matter of fact, the children of the Colombo government conceived in intolerance, born into wiolence and nurtured in armed struggle. The choice of the Tamils was nonviolence not armed struggle and the moment Colombo destroyed that II ovement, Colombo's kids, the Tigers tok over the deferice of their community and their homelands,
Apart from the fact Colombo has cast the Tails to the desolation of second class citizenry and subjected the IT to police and later Inilitary indigInities and high-handedness creating a state of much hostility and contempt among thc: centire: Tal mil population, the Tamils have not had it easy with the militants as well. The catalogue of social upheavals, bloody militant rivalries, harassurent, ex tortior and in discriminate killing of people con the plea that they are informers, is just too long for carnfort.
But until the liberation of the Tamils is chieved and their hornelands secured, the Tamils cannot seek the luxury of diverse views. The Tamils are not even in a position to take to task the forces that killed Rajiv Gandhi if the assassination indeed has a bearing on the Tamil liberation struggle. The fact that Rajiv Gandhi who sent his forces to protect the Tamils ended up adding to the butchery of the Colombo forces does not in any way support the need to kill him. This is quite counter to the spirit at the very depth of the struggle of the Tamils which unfortunately has become a prisoner in a shroud of violence.
The Gandhi assassination should not in anyway cloud the cause of the Tamils, Some Indian politicians who are shouting at the Tamils and even Tamil refugees in Tamil Nadu must first ask the question as to why India messed itself up on Sri Lankan soilnight and day, with all their activities when they went there with the purpose of banging the mail on the genocidal intentions of Colombo against the Tamils.
Let not. Colombo be under the false impression that once the Tigers are dealt with the Tail problem will be solved. Not even the arms supply of the Chinese gerentocracy with its Hitlerian intentions will achieve its purpose. If the Tigers are the creation of Colombo, the Tamils will take care of
them when the tim solutions are reach stTLucture and fall strong that every the lowing bos-Om al her family and th called them to a TT community will be rehabilitate thems with pride with guns in their hands
The caption for pe: Sri Lanka rests en
GEN STA
| Speaking at a public II Prer Ina da sa said quite from other countries circumstarices with su: arris, it is useful frth Countries face when justice and fair play, St has problems parallel Belgrade must be fuIII
The State of Yugos at the threshold of ппіпеd, it appears, shreds propagating tween the nationali the Yugoslaw nati in mediate dangel whose capital is Wä,
The main ethnic WiH, are the Sgr Slovenes, Muslims, Hungarians, Mr Macedonians and th current problem is self-determination by the Slovenes un the light of the eff government in B doninate the entire
Yugoslavia was dom in 1918 followi ment at the end War, The archite conscious of the religious groups th into a federation of enjoying equal right all self-determinati right granted to all stat.
Infortunately, di decades, despite its political power rem tralised in Belgr however, a shift of lics in the 1960s a constitution was ad But when the go' dan Milosevic took was destroyed and determination tu cr:

TAMIL TIMES 15
e comes. If political ad, the Tarn il social lily bonds are so Tiger will return to ld comfort of his or he dedication that ls to defend their strong enough to alves and step Out loughs instead of S. ace and harmony in irely on the shoul
ders of the Colomba government. If only it will hearker to the words of wisdom of Lord Buddha in the manner he preached and how his teachings influenced King Asoka to give up violence altogether and ir tiri made a great impact on the great King of Sri Lanka, Devanampiya Tissa, and not blindly follow and pay obeisance to those politically-crazed "saffronery', sense and sensibility will return and Sri Lanka as befits its name, Will be blessed,
IOCDAL SPECTRE LKS THE CROATS
- Jayan Deivendra —
negling in Kamburupitiya recently, Sri Lanka's President Ranasinghe Categorically that the Sri Lankan Government will not seek advice to solve internal problems. While one cannot disagree under narral Ich a stand, hoping that this also includes advice on the use of deadly in and his government at least to learn from the problems that other LaaLCa LL CLLLLLSLLLL LCLLLLLLLLH L LHCLLLLLCLLLL LLLLLL LaaLLLLLLLS i Länka las II nuch LJ lern from many countries and Yugoslavia, which li) hall of Sri Lanka, after much food for thought, The intransigence of ilir grunds to the powers that be in Colombo,
slavia stands today a civil war deterto tear itself into racist hatred beties that constitute on. The people in r are the Croats greb. groups of Yugoslabians, Croatians, Albanians, Turks, intenegrins and he key aspect to the the struggle for and independence d the Croatians in forts of the central elgrade to totally ! COL Intry. formed as a kingng the peace settleif the First World its of this nation, liverse racial and hat came together six republics each Es, talked of nationJn as a universal peoples of the new
Luring the first two federal structure, naimed highly Cenade, There was, lower to the repubnd 70s and a new opted in 1974. weIImment of Slobopower, most of it there was a new eate a “Greater Ser
bia" or for the "Serbianisation of Yugoslavia by subjugating other nationalities to the political will of the Serbians. This included the forced incorporation of the republics of Kosovo and Wojvodina who received full federal status only a few years earlier, into Serbia,
Slobodan Miloševic who became head of the Serbian Communist Party in 1987 owes his position to the largely Serbian dominated Armed Forces. He has since una shamedly attempted to protect and promote the position of the Communist Party elite by appealing to ethnic Iivalries and in this, the main target of his offensive being the total subordination of Croatia.
The difference between the Serbs and the Croats are cultural rather than linguistic. There are over ten million Serbs to about five million Croats and while the former belong to the Eastern Orthodox faith, the Croatians are Roman Catholic. Languagewise, the two tongues are considered quite similar and belong to the Slavonic group of languages, But they use the Cyrillic and the Roman alphabets respectively,
The current outrage in Yugoslavia is largely motivated by political consid. erations, certainly not ecc) rhoi Inic, and the Armed Forces are поп-supportive to the multi-party system. They are also opposed to all reform activities within the Slovene and Croatian Conmunist Parties viewing them as a threat to Serbian interests. The Generals of the Armed Forces and other top ranking officers favour, in the light of
Сопtiпшеd on page 21

Page 16
16 TAMIL TIMES
އަރ ރަރީ
2
ޗަރ
TĀNS
MVORLADIMVIT DE TE
W R-O OUR OFF 328, HIGH ROA
LONDON TEL: O81( 55 LI
ΕΑ O8-45
CONTACT US FOR ALL YOUR WE OFFER CHEAPER QUOTA
WORLD WE ALSO FORWARD YOUR GO
DESTINA
OVER 9OOOS CENTS DURIN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 SEPTEMBER 1991
AW PENED FC ES AT
D, WILLESDEN,
WO 2N
451 3566 NES ) ΧE 1 773Ο
TRAVEL REGUIREMENTS. TIONS FOR DESTINATIONS WIDE ODS BY SEA OR AIR TO ANY TION
GLOBE
ASF) G THE 1980s

Page 17
is SEPTEMBER 1991
^"--::rرۃ غ,ی۔ ج:سیہ ۔ ۔ ۔
INDIA! OH INDI
Sujin Segar
Even Worse off is India's "Lesser Beings'
THE WEEK of India (4 August 1991) reports that atrocities on women on a day to day basis are much more than the terrorist outrages in Punjab and Kashmir but that these no longer catch the attention of the media. Even bride burnings and rapes have come to be accepted as routine stuff to be relegated to the filler slots in newspapers.
However, a current weekly TV programme appears to have shown great foresight by baring open the brutalisation of women with episodes based on real happenings. Among the many bare-faced evils that women are confronted with throughout India are female infanticide, marital violence, unorganised slave labour, alcoholism among men, daughter-in-law syndrome and being pressed into prostitution by all kinds of circumstances.
A woman is a faceless entity unless she has a male attachment - at first a father, then a husband and finally a son. Any meanings in life have to emanate through any one of them or two or all of them. It is said that only a male can give life' to a woman and without him she is a nonentity. In urban India the woman may appear to be liberated - at least to some extent, but among India's millions, the women certainly are lesser beings. And without male attachments they are mere chattels!
A gruesome incident reported in the weekly international edition of THE HINDU (24 August 1991) is further evidence of the lot of women in the Indian society. This is worse when they are from a caste with traditional obligations to serve the high caste particularly the landlords.
A 35-year-old mother of a 15-yearold son belonging to the caste of shepherds was a servant in the house and farm of a Reddy landlord. She was suspected as having helped a married Reddy woman, who appears to be the sister of her employer, to elope with a young man from her caste who was employed with another Reddy landkord.
On mere suspicion, three Reddy landlords took the law into their hands, "forced a quarter litre of arrack down her throat and paraded her naked on the streets, with her hands tied behind with her blouse'. While one of the landlords held her hair in a twisted cruel grip, she was thrashed all the way to the market by the others
with a stout cane and finally kept in hour.
When a man fro ted to cover her w was assaulted by th locally referred to a was later left nea hostel for children class where she at suicide by jumping But her relatives v this time rescued h the police.
But one really h what happened to t the time taken to a her and then para street and have her these 'aasamis' so can do whatever th As for the alleged about helping the eloped, it emerged the Reddy househo the affair of one shepherd youth. It i incident that the m mo was hurt. Anger "outrage' they took defenceless and hel The official goverr came pathetically la the bucket kind of trict Collector anno ate relief of Rs.1,00 this vicious and hig The collector also hospital in the comp intendant of Police console her it seems
One wonders wh landlords, obviously much higher echel caste system, were that Lord Krishna, most important a found the company C most pleasant to h Christian faith, it wat the angels gave the birth of Christ.
Shepherds are als of humankind's org. life and composite f and landlords of the incident have bee through the ages an with all their vicio
eSS.
★ ★于
Sheikh's Pr
The vigilance and co Airlines cabin host walia rescued 10
 

TAMIL TIMES 17
and an axe handle public view for an
h her caste attempth a towel, he too 2 landlords who are the 'aasamis'. She r a social welfare
of the backward empted to commit
into a waterway. ho were hiding all er and took her to
as to wonder as to he police during all ssault and degrade le her through the on public view. Are powerful that they ey wished? charge against her Reddy woman who that the women in lds were aware of of them with the s evident from this ale Reddy machised by this so called it out on a poor bless woman. ment intervention ate with a drop in sop when the Disunced an "immedi0 to the victim of ih handed attack. risited her at the any of the Superin the area to
ether the Reddy belonging to a on in the Hindu aware of the fact he eighth and the atar of Vishnu, shepherd women im. Even in the s to the shepherds first news of the
the forerunners nised community rm management ypes in this tragic 1 the exploiters still they survive sness and nasti
女女 -teen Wife
cern of an Indian s, Amrita Ahluear-old Ameena
Begum who was travelling in the company of a 50-year-old toothless Saudi Arabian citizen, believed to be a sheikh on a transit flight between Hyderabad and Delhi bound eventually for Saudi Arabia.
As the IA Flight 440 took off from Hyderabad, the veiled Muslim child was noticed to be sobbing. When her sobbing turned to more audible expression of her terrified feelings, despite the sheikh's assurance that she was his wife, suspicion of something quite foul became writ large on the faces of the passengers.
Finally, Air Hostess Amrita came to her rescue, took her to another part of the aircraft where the pre-teener poured out her tale as to how her father had sold her to the sheikh for a sum of Rs.6,000 as his second wife. In fact, it was her elder sister who was first offered to him but the sheikh had rejected her as too dark and opted for Ameena instead.
On hearing of her plight, the passengers reacted with an immediate signature campaign in her support and within minutes 200 signatures were collected. Some women passengers even offered to help her with accommodation and succour. When the aircraft landed in Delhi, with the authorities already informed by the captain of the aircraft, the sheikh and the child were taken into custody.
Although this time a child was saved from an Arabian harem, it became evident that there is an on-going racketeering in the sale of child brides to ageing sheikhs. Some estimates indicate that during the last 15 years thousands of Muslim girls have been married to nationals from the oil rich states of Arabia. While a few have made it good, far too many have ended in circumstances akin to slavery of the most demeaning kinds.
There have also been reports of marriages by proxy and even telegraphic divorces by bored husbands - and that much for Indo-Arab relations Little Ameena Begum whose father drives a three-wheel motorised rickshaw, has received a deluge of support and sympathy. Even the Air Hostess Amrita Ahluwalia has offered to adopt her as her own child.
★ 女 女 女 ★
Caste-based carnage over a trifle
Tsundur, 12 kilometres from Tenali in the Guntur District is a sleepy village but recently it sent shock waves and tremors throughout the country when a murderous sweep of caste carnage left a number of people dead. The root cause of this outrage appears to be a trivial incident in a cinema house
Continued on page 18

Page 18
18 TAMIL TIMES
Continued from page 17
when a low caste youth stretched his feet up on a seat in front without realising that the man seated next to him would take offence.
The following day the young man's school teacher father was assaulted by an upper caste gang. Members of his community were also made to suffer a great deal of privations by some kind of social and economic blockade imposed on them. Time and again there were some violent clashes all traced to the cinema house incident.
One morning a low caste was fatally stabbed for the alleged teasing of a Reddy girl and this was followed by the looting of a low caste shopkeeper's establishment. The police, to make matters worse, descended on the village and ordered all the members of the low caste community to quit and as panic took grip of the situation, the members of the upper caste who were evidently lying in wait for them by some kind of prearrangement, hacked the fleeing low castes, watched, according to various reports, by the police.
The low castes with no place to go back, gathered together and hit back killing a high caste farmer and setting on fire a number of houses and this violence continued for many days. Even the shoot-at-sight order issued by the police to contain this violence has not succeeded in containing this problem.
Tsundur could be claimed as a highly organised agricultural village situated in the rich rice bowl of Andhra Pradesh and where the lands are irrigated by the Krishna River. Three main castes inhabit this area - the high caste
Reddys and Tela who were called God) by Mahat the village popu labourers and ir well settled life with a communi Schooling has these people an Gandhian philo religion, they h missive to the d gentry, a trendt castes.
Following the people have tak camp and these their distrust known by barri Desam and BJP their camp. It i these people o caste interests. pensatory effor mood in Tsundu once again the answer, even m rats who run Inc
★ 】
Marketable
Every year, in fair is held in Sa M a d h u b a n i bridegrooms are modities.
During a thr dreds of grooms year more than home very mu
Kittu in Switzerlan
Switzerland will offer sanctuary to LTTE leader Kittu say sources in Geneva, in a bid to broker a solution to Sri Lanka's North-East war and stem the flow of Tamil refugees to Europe.
Kittu, the nom de guerre of Sathasivam Krishnakumar, 31, former military commander of Jaffna and head of the Tiger's International Wing, was refused political asylum in Britain and served with a deportation order in late July, which accused him of attempting to buy arms and of raising money from the Tamil community by “threats and coercion'.
Sources say Kittu entered France clandestinely in mid-July and after a period in hiding, slipped across the border to Switzerland where LTTE Paris representative Lawrence Thilagar negotiated a haven for the guerrilla leader with the Swiss government and international refugee agency UNHCR. It remains unclear what immigration status he will be accorded.
Swiss Ministe Arbenz visited C wide-ranging d Government anc to supply the in talks in Geneva.
Mr. Arbenz conditions for th of Tamil refugee ly believes that Central Commi hot-line to C Prabhakaran c pressure for a n
Mr. Premada sor, Bradman W visit to Europe t variety of consu talks with La plans are now v er-level exchan ring parties.
Mr. Arbenz

15 SEPTEMBER 1991
gas and the low castes Harijans (Children of La Gandhi. A third of ation are agricultural Tsundur, they lead a
with tidy homesteads
y school and church.
been a great boon to with the impact of ophy and Christian lve become less subctates of the landlord hat troubles the upper
caste carnage, 2,000 en shelter in a relief victims have made of political leaders ng Congress, Telugu leaders from entering ; their claim that all nly represent upper Despite various comts being made, the r remains hostile and police have a lot to ore than the bureauclia's villages.
k ★ ★ 女
2 Connodities
the summer a unique urath near the town of in B i har where
the marketable com
ee-week period, hunare 'on sale' and this 1200 grooms returned ch satisfied with the
r for Refugees Peter olombo in July and in iscussions with the Tamil groups, offered frastructure for peace
is seeking to create e speedy repatriation s in Europe and clear, Kittu as an LTTE tee member with a ommander-in-Chief an increase outside gotiated settlement.
a's international advieerakoon on a private his month, held a wide tations which included wrence Thilagar and 'ell advanced for highges between the war
may also seek Kittu's Continued on page 23
prices they fetched for themselves. Each one will now have a bride who has paid this 'seen god' a fat dowry for the honour of serving and labouring for him through her life. She will, however, enjoy a slightly better status if she has sons as his children.
The Bridegroom Fair dates back several decades and it was founded with the noble intention of fighting the pernicious dowry system and to help parents of daughters to find suitable grooms. It was about 200 years ago when it was ordered by a king of that region that all marriages should be finalised by certain unofficial registrars called panjikars that dowry bargaining took roots.
The main role of these panjikars was to identify the gotras of the respective parties which later led to a system of bargaining with the offer of dowries.
At this annual fair, the prospective bridegrooms often as young as 11 years of age squat on bedsheets in the shade of giant mango trees usually in a red attire so that they could be easily identified by the parents and guardians of the brides. It is said that although there are rules governing the amount of dowries that could be offered, there also exist much scope for haggling.
A report on the fair claims that grooms with medical and engineering degrees are those very much in demand and are quickly grabbed. The dowry for them could vary from two to four lakhs of rupees. Graduates fetch about Rs.50,000 and this may go up by another Rs.50,000 if there are other features attractive to the brides' people. The unemployed grooms, however, have to be satisfied with offers for Rs. 5,000 or less.
Although it has been claimed that all grooms return home with a bride, this was the fourth unsuccessful attempt for Sitaram Jha who feels that as a groom who had lost sight in one eye he was rejected by groom hunters. Thirteen-year old Rupnarain Jha went back home for the third year without a bride. At this tender age he is a rickshaw puller, evidently an unattractive profession for a prospective son-in-law.
In this groom market, the panjikars hold court and are held in highesteem. They belong to the family of Maithili Brahmins, a highly organised Aryan community, and are said to possess the family history of all their members anywhere in the world.
The local women's organisation is quite concerned about the question of dowry that prevails in this market and are clamouring for the entry of women into this fair. They have charged the organisers of the fair as having allowed the dowry sharks to defeat its "lofty aims.

Page 19
15 SEPTEMBER 1991
NEWS ROUND-UP
O ANTON BALASINGHAM, chief spokesman for the LTTE, told a press conference in Jaffna on 22 August that the LTTE would be prepared to talk to Cabinet Minister and leader of the Ceylon Workers Congress, S. Thondaman, if he visited Jaffna. "If Minister Thondaman is genuinely interested in bringing the sufferings of the Tamil people to an end, if he is genuinely concerned about peaceful negotiations, he can come to Jaffna. He can come to Jaffna without any fear and talk to us, he added.
O TWO CABINET MINISTERS, Lalith Athulathmudali and G. Premachandra, two State Ministers Chandra Gankanda and Lakshman Seneviratne and four other Members of Parliament, Gamini Dissanayake, Vincent Perera, P. Gunasekera and S. Weerawanni have been expelled from the ruling United National Party for their role in signing the impeachment motion against President Premadasa. Mr. Stanley Tilakaratne, Member of Parliament belonging to the Sri Lanka Freedom Party has been suspended from the SLFP for refusing to contribute his signature to the same motion. J. Thiviyanathan, a Member of Parliament from the Amparai district, who signed the motion to impeach the President has withdrawn his signature having alleged that his signature was obtained by misrepresentation. G. Karunakaran, Member of Parliament for the Batticaloa district and belonging to the TELO has refused to support the motion having described it as an adventuristic move which is a clear attempt to crucify the President through a constitutional coup.
() LTTE LEADER Sathasivam Krishnakumar alias Kittu against whom the British government issued a deportation order is reported to be now in Switzerland where he is seeking political asylum. Kittu is said to have entered France to seek asylum, but was refused.
O THE INDIAN DALY "The Hindu' of 24 August editorially commented that the Rajiv Gandhi killing was "a ghastly way for India to learn its lessons on Sri Lanka, and that the LTTE "by this one act of treachery and betrayal had forfeited the goodwill of the people of India'. The killing had "demonstrated the contradictions of India’s Sri Lankan policy and had caught up with it in what was the most grotesque manner possible. The investigation has unearthed a complex web of intrigue, replete with all the sordid ingredients of smuggling, drug trafficking, clandestine arms piles and communication links to Jaffna and London, underlying the painful horrifying fact that Tamil
Nadu was fast com lehold of Sri Lank particularly the L
added that the L
killed a former P had also 'symbolic The LTTE's blood chilling indication
The notion of India age in Sri Lanka relationship with Tamil groups must carded as a tactica
O PRESIDENT appointed a four Rights Task Force August. The main f Force is to monitol the fundamental ri tained in custody judicial order. Its maintenance of a accurate register O in custody with full ing the observan damental rights a ment for them. The power to investigat identity of each suci tor their welfare, to inspection of places record any complai tions or grievances mediate remedial m bers of the Task Fo (former Supreme C Wijesinghe (former of Parliament), M. businessman), and atne (a lawyer).
O NAGULESWARA Valvettiturai and a the LTTE's intellige arrested by the Colt
O POLICE CONS Edirisinghe Atukor held as a prisoner 13 June 1990 has si to his parents throu the LTTE was h policemen who had b Mankulam and Odd tions.
O THE DECOMPOS thirty policemen w marked graves at F Batticaloa on 26 A victims, some dress others in civilian hands tied behind believed that the vi the several hundred tured by the LTTE when fighting broke ernment forces and fication of the bodie because they were Police sources claim ery of the bodies w information given LTTE member.

TAMIL TIMES 19
ng into the strangn Tamil militants, TE”. The editorial TE had not only ime Minister, but lly maimed India”. tained record is 'a f its fascist streak. ncreasing its leverby developing a the Sri Lankan be completely disprinciple'.
Premadasa has
member Human with effect from 23 unction of the Task
the observance of ghts of persons deotherwise than by duties include the omprehensive and f persons detained details, and ensurce of their funnd humane treatTask Force has the 2 and establish the n person and monicarry out regular of detention and to nts or representa; and to take imeasures. The memrce are J.F.A. Soza 'ourt Judge), Sam Secretary General C. Wijenathan (a P.A. De Karunar
(N, aged 30, from leged to belong to nce wing has been ombo police.
ABLE Samantha ale who has been y the LTTE since lid in a letter sent gh the ICRC that olding forty-four een captured from usudan police sta
ED bodies of over ere found in unaludavil, south of ugust. The police d in uniforms and lothes had their their backs. It is tims Were among of policemen capin June last year out between govthe LTTE. Identiwas not possible
too decomposed. d that the discovis made following by an arrested
MILITARY OFFENSIVE IN THE NORTH
Over five hundred persons, including civilians, LTTE cadres and security service personnel, are reported to have been killed so far in what is described as the biggest offensive by government forces against LTTE positions in the northern Mullaitivu district. "You could say that the entire army is involved in this operation. This is our biggest ever jungle operation against the Tigers', an army spokesman claimed.
Over eight thousand troops with support from the airforce and the navy are reported to be involved in this operation which began on 2 September. Before launching the attacks, the entire district and parts of the Jaffna and Vavuniya districts were placed under a curfew. While aircraft are raining bombs and helicopter gunships are strafing alleged LTTE bases located in the jungles along the coastal Mullaitivu district, naval gunboats are reported to be pounding the area with shells and mortars as the ground troops attempt to inch their way forward.
An army spokesman claimed that a large quantity of communications equipment, arms and food was captured from one of the twelve Tiger bases in Mullaitivu. The army admitted the death of seventeen soldiers and fortytwo injured while claiming to have killed several hundred Tigers in the fighting which is said to be fierce.
In what is described as a diversionary attack on 11 September, dozens of Tigers tried to overrun a police station in the Batticaloa district killing two policemen and wounding ten constables and four soldiers.
Continued from page 13
Colombo where there are now over 100,000 Tamil refugees from the North-East in cheap lodgings or staying with friends.
Control of Mannar District is still fiercely contested by the Tigers and nine soldiers were killed in an LTTE ambush between Vankalai and Thallady on 28 August. After such attacks there is grave risk of Army reprisals and the red-dirt country roads are full of frightened villagers fleeing to temporary safety at the UNHCR camp.
YOGA. & CO
For all your legal work and conveyancing Solicitors & Administrators of Oaths 47 Booth Road, Colindale,
London NW95JS Telephone: 081-2050899

Page 20
20 TAMIL TIMES
DALY F T COLC
V Competi ACCRA, DHAKA, LAcဂါး
BANGKOK, MANII
Glen Express Tra 155 Nottinghill G. LOndon W11 3LM Telephone: Fax:
ALLTYPES OF INSURANCE ARRANGED
Home contents
Life Cover
* Pension Policy
Commercial & Residential Property Mortgages Arranged First Time Buyers Welcome
We pride Ourselves on personal Service
Contact J. KUENDRAN
Beddington insurance Services (Wimbledon) Ltd.
157A Hartfield Road, Wimbledon,
LONDONSW193TJ Telephone 081-543 5181
Fax: 031-545 0728
 
 
 
 
 
 

15 SEPTEMBER 1991
FLIGHTS Ο OMBO
2ry five Fares
SO
6, KANO, KUALA LUMPUR, A AND SINGAPORE
Vel Ltd ate
O71221 3498 O71 243 8277
LONDON COLLEGE OF COMPUTING
(SOUTHWEST) 105 Upper Tooting Road
London SW17 U.K. | | | =Е.
Te: O81-682O150
FULL TIME AND TRAINING COURSES:
O Word Processing O Computer Operation O Data Base O Desktop Publishing O Computer Graphics O Accountancy O Programming in BASIC, COBOL, PASCAL
O ABAC Certificate and Diploma in Business Computing A two-year course leading to the ABAC Diploma INTAKE: October/March each year.
AAT Qualification in Accountancy, parts I, II and III.
A two year course in Accountancy. INTAKE: January/July each year
D IDPM Qualification in Data Processing Management part I, II, III and IV. Two years Course in Institute of Data Processing Management. INTAKE: October/March.
O ENGLISH For foreign students, six months full-time course for students to gain proficiency in English to be able to pursue higher studies. INTAKE: Monthly.
O Full-Time courses in Computing for U.K. and overseas students at competitive rates. Recognised by ABAC, IDPM, AAT and Approved by the British Home Office as a bona-fide college for visa requirements.
FOR PROSPECTUS AND COURSE DETAS, CONTACT THE REGISTRAR AT ABOVE ADDRESS

Page 21
15 SEPTEMBER 1991
క్ష్ ETTERS ಟ್ಲಿ
“MAN HUNTERS”
"... Man is a talking animal, he insists on interpreting the religious mystery in terms of his own experience. The completely other, the absolutely unlimited, seems to be akin to the utterly indefinite. The human mind craves for something definite and limited and so uses its resources for bringing down the supreme to the region of determinedo (RADHKRISHNAN: “The Hindu view of life').
The killing of Rajiv Gandhi not only offended the Indian community but I'm sure it has stirred the minds of millions who believe in freedom of speech, rights of existence, and most of all the fundamental principle of the duty of an ordinary human not to abuse his abilities.
It doesn't matter whether the prime suspicion is on the LTTE or not but their manner of denial and their response to investigation is sufficient to show who was involved. Peoples' knowledge of past events has led them to draw their own conclusions.
One wonders whether the killing of Rajiv and other killings in the past were necessary and if all that destruction was an integral part of the process of the struggle for freedom.
A real freedom fighter does not always use his gun if he thinks he has the support of the people who he is supposedly fighting for. Nome of us really would disagree that the LTTE have killed men and women selectively in order to achieve supremacy.
When they talk about the supreme sacrifice of life they only recognise their own interpretation; the one that justifies murder.
The reason for these murders is not really based on any political analysis but on a mere fanaticism and paranoia. From the killing of "Oberoi Devan' to Rajiv, the justification they have offered or not offered indicates how hittle belief they really have in their political strategies and how little ability to think further ahead from their own jealousy and fear of others' determination.
No one in the world, who studies what's going on in Sri Lanka would deny the fact the Sri Lankan Tamils have been persecuted and they have a right to fight for their freedom, but the self-made leadership of the Tamil nation has done little for the cause.
If Hitler was a man with self respect and love for others he wouldn't have committed the murder of seven million Jews and justified his action with Christian beliefs.
When fanaticism takes over a man, he often justifies his manipulation with
beliefs and trac something which worked out anew free activity of it built for ever is f tradition does no fundamental rules is often based o cultural practice 'otherness' it only lowers have becom When some one as his mind no l himself or others, about what he doe
What Hitler did was due to the par the Jews.
According to Mic Gath and Richard , believes that some nisation or some trying to harm hi. damage his reputa bodily injury, to dr bring about his de with delusions o thinks he is chosen by destiny for a purpose, because ( lents. He thinks people's thoughts ol larly good at helpin better than any on invented machines or solved mathel beyond most peo sion. . .” (Oxford boc
Hunting for food
Continued from pag
falling support for th ty, a recentralised in other words m Belgrade and the consigning all othel status of the lesser
The army's att ignoring rational ec. in line with Sloboda to dominate the w could also be surmi interest is not to en remains within the ensure that all bord secured from the su West.
Slovenia, unlike C homogeneous and t Serbia wants to dri order to be better ab and domination on c Croatia, is now gatl It will be recalled t Yugoslav state aft was only added at t Creats and the Slov
The tragic irony O lav question today early years of the Communist Party i
 
 

tion. Tradition is is for ever being nd recreated by the followers. What is ever building. If a grow within the of its origin (which religious beliefs, and respect for means that its folspiritually dead. is spiritually dead, nger feels love for e will have no guilt to reach his goal.
to Jews and others noid fear he had of
heal Gelder, Dennis Mayou “One subject one or some orgaforce or power is n in some way, to ion, he causes him ive him mad, or to ath, . . .The subject grandios ability by some power, or special mission or of his unusual tahe is able to read that he is particug them, that much e else, that he has , composed music, matical problems ple’s comprehenk of psychiatry). is the nature of an
TAMIL MES 21
animal but they do not look for men to destroy and justify their fear of being hunted down, but some men do. If they have the ability to wipe out the whole earth to get what they want to achieve they have no hesitation to do so.
Our upbringing is based on competition with others; the majority of us lost our right to be children the day we were born as our parents see ourself as a young doctor or an engineer. Growing up is a natural process and a child should know the right and wrong through his or her own experience but our life has already been planned for us forty or fifty years ahead and we must get in to the top, and it doesn't matter who gets hurt in that process.
To prove our courage and will power we are forced to win over the next door man; that mentality is reflected in our struggle; we would not feel happy unless we beat' the others.
Freud (1911) proposed that in predisposed people, paranoid symptoms could arise through the defence mechanisms of denial and projection. He held that a person does not consciously admit his own inadequacy and self distrust, but projects them on to the outside world. Clinical experiment confirms this idea. If one examines paranoid patients one often finds an inner dissatisfaction associated with a sense of inferiority, and self esteem and ambition which are inconsistent with achievement.
- Mrs. L.M. Govindan
Je 15
Le Communist ParYugoslavia, which eans a dominant supreme Serbian Yugoslavs to the »eings. ck on Slovenia, nomic thinking, is i Milosevic's plans ole federation. It ed that the main ure that Slovenia federation but to ers of Croatia are ply routes of the
'oatia is ethnically e impression that e Slovenia out in to impose its will hers, particularly ering momentum. at in the original r 1918, Slovenia insistence of the
eS. the whole Yugosthat during the ominance of the a state that was
founded bringing together Serbia, Montenegro and the Slavic provinces of the Austro-Hungarian empire, the determination was to limit the powers of the Serbs. But today the non-Serbic sectors are under very serious threat in the light of the demands that are being made for Serbianisation by the Armed Forces and President Slobodan Milosevic.
As a result what is at stake is the right of self-determination of the Croats and the Slovenes and other nationalities. The prospects of any solution which will uphold the principle of self-determination, and if the Slovenes and Croats want, their independence, has been sabotaged by the intransigence of the Serbian leadership.
These ambitions appear to raise their head again and this time at the expense of the constituent nationalities of Yugoslavia. Should Belgrade persist with this and rough ride the rights of various nationalities of the country, the result could be a civil war of immense tragic proportions. Under these circumstances, the powers that be in Belgrade may very well go for a genocidal attack on the Croatians.

Page 22
22 TAMIL TIMES
Continued from page 6
house to identify Sivarasan and Subha. Media-men were initially kept out but later invited to see the bodies.
The investigation of the Rajiv Gandhi assassination case thus culminated in a house at Konanakunte on the outskirts of Bangalore, though it was never believed that this city could afford a safe shelter to the prime accused on the run. The SIT, however, has plans to continue with the investigation - over the next few days charge-sheets against those people who have been roped in would be prepared and filed.
The whereabouts of the prime accused came to be known, both due to luck and a well-coordinated effort of the Karnataka police in general and the Bangalore police in particular. Soon after the raids in Mandya district, the police recovered a diary from the house which mentioned an address. The follow-up action, which was carried out at lightning speed by the Basavanagudi Assistant Commissioner, Mr. A. Aswatharamaiah, under the supervision of the Bangalore Police Commissioner, Mr. R. Ramalingam and the Deputy Commissioner, Mr. Kempaiah, led to the location of the house occupied by Sivarasan and Subha.
To start with, the police would not believe the version given by the two persons who had helped them secure the house. It is only after the gun battle of Aug. 19 evening and the repeated statements made by the persons interrogated that the police realised the seriousness. On Aug. 18 morning, when the first information was received, it was believed that the militants could possibly be hardcore but definitely not connected with the Rajiv Gandhi case.
In their effort to help the SIT, in nabbing the prime accused, the entire State police rose as one man over the past few weeks. Their attention on the case was stepped up after the raids at Indiranagar here in which two militants died and several others were held. What, however, shocked the police was the sympathy the LTTE had received even from Kannadigas. The vital information leading to the arrest of the prime accused was given by a Kannadiga couple. The police were earlier of the opinion that Tamilians settled in Karnataka could possibly be the only supporters of the militants.
12 COMMIT SUICIDE AFTER POLICE RAID
BANGALORE, Aug. 18. Twelve militants of the Liberation Tigers of Tamil Eelam died, five were nabbed alive and two others escaped during the course of police raids on their hideouts in Muthathi and
Beeroot villages Mandya district last night. The little after sunset before sunrise which were locat ble terrain.
The police of assistance exten Malavalli, acting Sri Lankan milita a house at Mutha house after sun police party rea militants turned of the 11 militant one room house, and died while th and two others Beerot village lo from Muthathi w provided by the the first place. At militants who we shackle house, s cyanide and died remaining two w
According to re tage of cyanide ir militants that p) from committin there were at lea had neither hand had no hands an These persons co the others during
It is learnt that who have been n who were dead LTTE variety. A remotely connel volved in the Ra tion. Most of the barely 20 years rious injuries du against the Sri L arrived in Tam treatment. Owi being mounted ol and by the Ban militants had ch temporary stay.
Muthathi prov for hiding. With roundings, esp flowing between good tourist attr ple said young in the place with w ter from other p ready to pay a ph seek. It was this villagers believe tants were possil the tourists ne single room hou tinuously the su gers were arous the leader of the heightened their
Yet another i that the LTTE I to Muthathian

15 SEPTEMBER 1991
of Malavali taluk in hrough the whole of raids commenced a and ended some time in the two villages d in a near inaccessi
Halagur with the led by the police of on a tip-off that some unts were holed up in thi decided to raid the set. Soon after the ched the village the llert. During the raid, spresent in the small six consumed cyanide ree were nabbed alive escaped. The raid at cated about ten km. as on the information militants arrested in ; Beeroot, of the eight re lodged in the ramix persons consumed on the spot while the ere nabbed.
ports it was the shorthe possession of the revented all of them g suicide. Further st three persons who s nor legs, one person i yet another no legs. uld not be helped by g the raid.
, neither the militants abbed alive nor those were of the hardcore it best they could be 2ted with those injiv Gandhi assassinase persons who were old, had suffered sering the LTTE fight ankan army and had il Nadu for medical ng to the pressure them in Tamil Nadu galore city police, the osen Muthathi for a
ides an ideal setting its picturesque surcially the Cauvery two hill ranges, it is a action. The local peolen generally come to omen of loose characlaces. These men are ice for the rooms they aspect that made the that the young milily tourists. But when rer got out of their se for four days conspicions of the villad. The movements of militants by night also suspicions.
teresting feature was lilitants were escorted Beeroot by Kannada
speaking persons who travelled with them in their Maruti jeeps and were identified as their friends. One of them who has been detained was Chikkanna, a forest guard at Muthathi. The State police who had taken up the LTTE threat to blow up the Krishnarajasagar dam across the river Cauvery on August 14/15 quite seriously, now believe that the threat could not have been just a hoax. The big police presence could have prevented the LTTE or its supporters from carrying out the threat. Yet another possible rumour doing the rounds at Muthathi was that the LTTE militants had come to the spot to dump poison into the drinking water carried to Bangalore from Torekadinahalli.
500 CAME IN MAY
KARUR, (Tamil Nadu), Aug. 18 A contingent of 500 gun-trained militants of the Liberation Tigers of Tamil Eelam landed on the VedaranyamKodiakarai coast on May 10, 1991. Many of them had a record, killing civilians and soldiers of the Indian Peace Keeping Force, which went to Sri Lanka. This disclosure was made by Varadhan alias Shankaran (20), who was nabbed in a raid on an LTTE hideout at Chettapalayam, four km from here, last night.
Varadhan, in a statement made to the Tiruchi Superintendent of Police, Mr. V. Jagannathan, said he was a native of Chavakacheri. After his matriculation in his village school, he underwent four months' arms training at Mullaitheevu in the north of Sri Lanka. He fought against the IPKF and killed many.
Mr. K. Kasim, DIG of Police, said it was Dixon, (militant who killed himself when the police laid siege to his Coimbatore hideout on July 28) who brought Varadhan to Tiruchi in an Ambassador car from Vedaranyam. He remained in Tiruchi for three months. From Tiruchi he went to Bangalore and when the I diranagar hideout there was busted a couple of weeks ago. Varadhan was in the same house along with two fellow cadres.
CHAVAN PROMISES TO UNRAVEL CONSPIRACY
NEW DELHI, Aug. 21.
The Home Minister, Mr. S.B. Chavan, today assured the Lok Sabha that the Special Investigation Team of the CBI would continue to unravel the entire conspiracy behind the assassination of Rajiv Gandhi.
Making a statement on the circumstances leading to the death of the main suspect, Sivarasan, and six other militants of the Liberation Tigers of Tamil Eelam at Konanakunte near Bangalore, he said the objective was to
Continued on page 23

Page 23
15 SEPTEMBER 1991
QUIZ CROSSWORDS - No. 8. Set by: Richards
--
Quiz Crosswords - 6: Solutions.
Across: 1. Anuradhapura, 11. None. 12. Aesop. 13. Tsar. 14. Ra. 15. Ed 17. Komahan. 21. Del. 22. Snail. 23. MT. 24. IL. 25. Tether. 27. Lunges. 3 lre. 31. Usurps. 32. NT. 33. SM. 34. Vi. 35. TT. 36. IW. 37. lonia. 41.Hatre 42. Anent.: 43. Iliad.: 44. Tsetse. 45. QED.
Down: 1. Antediluvian. 2. No. 3. Until. 4. Rest. 5. Darkness. 6. He. 7. AS. Po. 9. Up. 10. Anantham. 14. Ram. 16. Delusion. 18. Oat. 19. Mihintale.2 Alert. 22. Step. 26. Re. 28. Nu. 29. Grains. 33. Swede. 35. This. 36. Iraq 3 Net. 39. Ate. 41. Ti.
Winner: P. Ramanathan, 3161 Eglinton Ave. E., Apt. 1209, Scarbo
ough Ontario M1J 2G7, Canada.
Continued from page 22
identify and arrest the remaining accused, leading to filing of the chargesheet in court.
In a brief statement on the events, Mr. Chavan justified the decision not to storm the house where Sivarasan and his accomplices were hiding. Storming of hideouts in the past had resulted in even minor LTTE functionaries committing suicide. The e:: rt was to capture Sivarasan and others alive, and to ensure this the entire area was encircled and guarded by plainclothesmen on Monday. Commandos of the National Security Guard were positioned strategically.
The NSG commandos returned fire after unprovoked and indiscriminate firing from inside the hideout at 7pm that day. The firing continued for about 30 minutes, resulting in injuries to an NSG man and two Karnataka police personnel. Two militants came out in an apparent bid to escape but kly retreated, and at about 8pm seven or eight rounds were fired by the allitants for half a minute.
The hideout was stormed at about
6.30am the next d reinforcements anc with antidote for c arrived from Delhi. dos, who blasted th. the house, found til militants.
The siege at the l out followed the A Muthathi and Beer dya district in Karn held following a tip. tants were hiding cadres committed su arrested. They wer pital in Bangalore.
Investigations ir Anjanappa of Putte the LTTE militan Muthathi and Bee taining the names ( also found at Mutha arrest of one Range information about house arranged by tants.
The denouement night, with the city surrounding the h vigil. Simultaneo
 

TAMIL TIMES 23
October 1991.
issue.
Surrey SM13TD, UK.
Across. 1. A dance form which has become popular among the Sri Lankans in - {တ္တုးon, Paris, Sydney and Toronto 11. One admired for great deeds and noble qualities (4) 12. Sixth of the minor planets is named after the cup bearer in Greek mythology (4) 13. Mother affectionately (2) 14. A North Indian ballet type dance form (8) 16. Male voice of the lowest range (4) 17. Egyptian Sun-god (2) 18. Even more affectionately 13 Across (4)
20. Teetotaller (2) - 21. Short ultimatum (3)
23. Identification strip or flap (3) 24. Denotes hard imprisonment in a - Sri Lankan court verdict (2)
25. Arrive at a destination (5) 26. Lengthen (8) 29. Express surprise or triumph (2) 30. An essential member in an Indian classical dance performance apart from the instrumentalists and the nattuvanar (6) 31. Member of Parliament (2) 33. Denotes an alternative (2) 34. A male pig reared for meat or a greedy person (3) 35. Indian headgear that caused a controversy in England (6) 37. Paintings mostly for the walls (6) 38. Communication organisation in the UK, briefly (2)
39. limitate (3) 42. Popular reference to the Paris and Montreal underground systems (3) 43. -Law, an American TV program- me (2)
44, South Indian town known for its
Closing date for completed grid and coupon to be received is 31
Answers and the name of the winner - first all correct entry pulled out of a bag - will be announced in the November 1991
The winner will receive a prize of £20.00 sterling. All entries should be sent fo: Tamil Times, P.O. Box 121, Sutton,
great temple with the world's largest corridor (10)
Down:
1. North Indian city famed for its temples and architecture (12) 2. An ambassador officially will be ರೆ!e888ರ with this salutation, briefly 3. The first mortal to set foot on another celestial body (9) 4. Extremely hot (8)
5. Three great composers of the classical carnatic musical traditions hailed from this South Indian riverside hamlet and is the venue of an annual music festival (10) 6. Himalayan Hindu state (5) 7. - Simbel, Egyptian village known for the Temples of Rameses Il now submerged by the waters of Lake Nasser (3) 8. A period of time familiar to all school children in particular (4) 9. Morning perhaps (2) 10. This epic certainly could be claimed as the longest single poem in the world - 100,000 stanzas of a story that evolved over centuries (12) 15. An international air transport organisation, briefly (4) 19. Manly and virile (5) 22. Automatic vibrator that makeS Or breaks an electric circuit (8) 27. Oil in reverse (3)
Arrangements or styles in dress 6)
32. A great favourite with the Italians
36. A Vishnu avatar and the hero in a great epic (4) 38. Bachelor of Laws in India (2) 40. Dad affectionately (2) 41. Printer's measure (2)
ay after additonal a medical team yanide poison had The NSG commane door and entered he bodies of seven
Konanakunte hideugust 17 raids at otvillages of Manataka. In the raids, off that some mili
there, 12 LTTE icied and five were 2 admitted to hos
dicated that one hahalli had helped s find houses at oot. A diary conf 26 militants was hi. This led to the nath and he gave the Konanakunte him for six mili
began on Sunday police and the SIT use and keeping sly, one Prem
Kumar was arrested at Konanakunte Crossing. He had been supplying food to the militants holed up in the house. Enquiries revealed that among the militants were Sivarasan and "perhaps Subha. The vigil continued throughout the next day, and the evening saw the beginning of the last 'act' with exchange of fire.
Continued from page 18 help in keeping Switzerland's 60,000 Tamil refugees in line. A Sri Lankan refugee died in a stabbing incident in Zurich in June resulting from attempts at enforced raising of funds for the "movement'.
There is a growing backlash against Tamils in Switzerland who have become a symbol of the new wave of Third World refugees, most of whom are regarded as 'economic migrants'. There have been 25 firebomb attacks by right-wing groups this year on refugee hostels, many of them Tamil houses.
Physics/Mathematics Tuition
in Pinner, Middx. U.K. by Lecturer. Telephone 081-866 3363.

Page 24
24 TAMIL TIMES
CASSFED ADS
First 20 wordse Each additional word 60p. Charge for Box-No. 3 (vat 17/2% extra)
Prepayment essential The Advertisement Manager, Tani Times Ltd, PO Box 12t.
Sutton, Surrey SMI 3TD Phone: 08-644. O972
MATRIMONAL
Jaffna Hindu parents residing Norway seek attractive homely partners for qualified sons aged 32 and 28, in permanent employment, Norwegian citizenship, M 518 ca Tamil Times. Brother seeks Christian partner for Tamil sister, 36, pleasant, friendly, employed in Sri Lanka, willing to migrate. M 519 c/o Tamil Tines. Jaffna Hindu male, 48, American citizen, innocent divorcee without encumbrances, house owner, in U.K. till October first, seeks fair partner, 30 - 45, widows, divorcees considered. Send photograph. M 520 c/o Tamil Times. Jaffna Hindu parents seek suitably qualified partner with stable job and good family background for their attractive graduate daughter, 25, Australian permanent resident working in Sydney. Send details including horoscope. Confidentiality assured. M521 c/o Tamil Times.
Jaffna Hindu parents seek bride for son, 29, British citizen in good employment, owns house, religion immaterial. Reply with details. M 522 C/o Tamil Times. Jaffna Hindu parents of good standing, permanently settled U.K. seek attractive, accomplished bride for son, late twenties, doing business in his own premises. M 523 C/o Tamil Times.
Jaffna Hindu parent seeks professionally qualified groom for daughter, 33, fair, 5'6", in London. Send details, horoscope, M 524 c/o Tamil TimeS. Jaffna Hindu seeks partner for his brother, 32, Civil servant, house owner, resident U.K. 8 years. M 525 C/o Tamil Times.
ENGAGEMENT Anantham-Karunairajan The engagement of Abraham Komahan Anantham Son of the late J.S.S. Ananthann and Isabella Anantham of Kopay and Marylou Gowrikumari Karunairajan, daughter of Sarojini and Richards Karunairajan of Sithankenny, Sri Lanka took place at Kenley, Surrey, United Kingdom on 24 August 1991.
WEDONG BELLS
We congratulate the following couples on their recent wedding.
Darshan son of Mr. & Mrs. K. Alagaratnam of St. Albans, Herts, U.K. and Chrisha daughter of Dr. & Mrs. K. Sathananthan of 15 Rosewalk, Purley, Surrey on 27.7.91 at the Baptist Church, Purley. Dr. Nimal Nitchingham son of Mr. & Mrs. V. W. Nitchingham of 11A Lorong Timor, Petaling Jaya 46000, Malaysia and Ranjini daughter of Mr. & Mrs. Selvam Thambimuttu of 41 Jalan Tunku Abdul Rahman, Penang 10350, Malaysia on August 24 in Penang.
Niranjali daughter Rajeswaran of 8 Buc hurst, Kent, U.K. and Mr. & Mrs. L. Dandik Or 25.3.9 at Grea Centre, Kent, U.K.
Prema daughter of M of 34 Hemsley Avenu Singapore and Kuhal Mr. & Mrs. M. Thanan Sri Lanka on 31.8. Brickfields, Kuala Lun
OBTU.
Kanagarajah - Her husband of Pearl Selv father of Dhayanthi,
Australia), Mohan a! U.K.); father-in-law o gayam (Melbourne, Al Rebecca; beloved sor S.K. Rasiah (Tellipalla Selvaramee, Amirthara don, U.K.) and the l away peacefully at hi Australia on 25th July all his loved ones an Street, Blackburn Sot Stralia. Tel 03 89433
Mrs. Sunthara Luxsh the late Suntharampill General Manager, Cey tion, nother of Kuma, and Raj Sri Pathma ( Manjula and Bhama Rishyan, Vishala and in Sydney on 1.8.91 - Malden, Surrey KT33 2O53.
Kanagasabai Ganake known as Andrew Ga Mr. & Mrs. C. Kanag:
 
 
 
 

15 SEPTEMBER 1991
of Dr. & Dr. Mrs. V. (ingham Drive, ChistlePradeepkumar son of 2r of Cheltenham, U.K. t Hall, Bromley Civic
r. & Mrs. P. Vallipuram 9, Serangoon Gardens, handan Son of the late ayagan of Chunnakan, 1 at Kalamandapan, pur, Malaysia.
ARIES
bert Rasiah, beloved araneе (пеe Sanders);
Vasanthi (Melbourne, ld Suhanthi (London, f Devakumar Devasaustralia); grandfather of of the late Mr. & Mrs. i, Sri Lanka); brother of nee, Thevaranee (Lonate Selvarajah passed s home in Melbourne, 1991. Sadly missed by dfriendS. - 31 Donald Ith, Victoria 3130, Au66.
Imi Sri Pathma Wife of ai Sri Pathma, formerly /lon Ceramics Corporar Sri Pathma (Sydney) U.K.); mother-in-law of
and grand mother of Vibushan passed away
49 Buxton Drive, New UX, U.K. Tel 081 949
enthiran (45) popularly innon, beloved son of asabai of Varikkalladdi
Chunnakan, Sri Lanka, brother of Manickenthiran and Mrs. Indradevi Somasundram passed away in Bounds Green, London on 198.91. The members of his family sincerely thank all friends and relatives who condoled with them, sent messages of sympathy and floral tributes attended the funeral and assisted in several ways. They regret their inability to thank them individually. - 10 Kendor Avenue, Epsom, Surrey KT19 8RH Tel 0372723918.
Mrs. Yogamany Kandiah (63) beloved wife of S. Kandiah, formerly of Dept. of Local Govt., Water Supply & Drainage, Sri Lanka; Lusaka City Council, Zambia; Gaborone City Council, Botswana; mother of Chandrakumaran (Canada), Mrs. Chandrakumary Rajasooriyar (Bury, U.K.), Chandrasekaran (U.K.), Mrs. Chandramalar Wigneswaran (Canada), Mrs. Chandrakanthi Sivasekaram (Canada), Chandramohan (Canada) and Mrs. Chandrakala Pathmanandavel (Australia); mother-in-laMv of Usha, Rajasooriyar, Shanthini, Wigneswaran, Sivasekaram, Mirunalini and Pathmanandavel; sister of the late Yogaratnam (Survey Dept.) and Yogarajah (Dept. of Buildings, Sri Lanka) passed away on 2.9.91 in Epsom, U.K. and was cremated on 7th September - 49 Courtlands Drive, Ewell, Epsom, Surrey KT19 OHN Tel: 081 3935420.
V
Kanapathipilai Culanthaiwelu Praesoody (85), former Superintendent of Excise, Sri lanka; husband of the late Thevayogam nee Kovindapillai, beloved father of Mrs. Sita Kandasamy (U.K.) and the late Nagendra and Rajah, beloved grand father of Chevanthy, Senturan and Harishankar brother of K.C. Gananathan (Retired Superintendent of Prisons, Sri Lanka), and the late Sivagadacham, Sathasivan, Mrs. Rasananickan Thamotheram, Mrs. Pathmanayaki Subramanian and Mrs. Kanthymathy Sathasivampilai passed away on 7.9.91 and was cremated on 14.9.91 - 111 Fishponds Road, London SMV177LL. Tel: O81 7672005.

Page 25
15 SEPTEMBER 1991
Mrs. Annammah Kanapathipillai of Urumpirai, Sri Lanka, widow of the late V. Kanapathypillai (Retired Surveyor, F.M.S.), beloved mother of Sitsapesan (Retired Engineer, Sri Lanka, Nigeria, Zambia), Dr. Yoheswaran (Surgeon, Jayawardenepura Hospital, Colombo) and Mrs. Kamaladevi Nithiananthan beloved mother-in-law of Sivagamasunthary, Rohini and Dr. K. Nithiananthan (Dental Surgeon); beloved grandmother of Manoharan, Savithri (both of London), Mrs. Sharmini Poulin (Cairo), Mrs. Anoji Satyendra, Dilani (both of Sri Lanka), Devanandan (Kuwait), Mrs. Chitrangani Vigneswaran (U.S.A.) and Ashokanandan (Australia); loving great grand mother of Holly, Alexander, Jessica, Viren and Krisanthi passed away peacefully on 22.8.91 at her son Dr. Yoheswaran's residence in Colombo and was Cremated according Hindu rites on 24th August at Kanate Cemetery, Colombo. - 6 Cambria Lodge, 2C Oakhill Road, London SW152OU.
e O81 87O 1072.
Sinnathamby Sinnathurai (87), (Pariyariar, Thambachetty, Pt. Pedro); beloved husband of Luximipillai; father of Karunanantham (Coliers Wood), Mrs. Karunes vari Ratnasingham (Wimbledon), Mrs. Indrani Velautham (New Malden), Sarvanandam (Morden), Sathanandam (Wimbledon) and Satchithanandam (Alvai, Sri Lanka); father-in-law of Rajallaxmi, A.T.S. . Ratnasingham, A.T.S. Velautham, Sashikala, Helen & Rajini passed away in London on 1st September and was cremated on 8.9.91 - 178 Oueens Road, Wimbledon, London SW19, Tel: 081 946 1140.
Reggie Hunt (61) beloved husband of Angie, gfather of Debbie and Rennie, brother of “sia (Australia) and Winnie (Sri Lanka) ised away in Jaffna on 99.91 - 145 -roton Road, London E62NS. Tel: 081 471
3.
LSLS LSLSLCCSLSLSLS V.S. Thirunavukkarasu Annaicoddai, Sri Lar Vinayaga Stores, Gamp of Kanagalletchumi; f. vaneswari Mahendra, S Lanka), the late S Naguleswary Rajayogar an (Sri lanka), fathe) Mahendra, Mrs. Kalaval and Mrs. Devarani Sri Tl Sri Ganesh, Renuka, Su and Tharmini passed : Gampola, Sri Lanka. — Croydon CRO 2XJ, U.K.
Mrs. Sushila Jayaratna Teacher, Sri Vigneshwara beloved wife of Mr. A. V. . with the Government of E of the late Mr. J.A. Th Head Master, M. M. Sch Lanka) and the late Mrs (Retired Teacher, M.M. mother of Kalyani, Thar (all of Madras, India); sisi ras) and Indra (Montreal, in-law of the late Mr. TE Engineer) and Mrs. S.R. Canada) passed away in and was Cremated in Mac McNicaols Road, Chetpe & P.O. Box 174, Gaborol
M.A. Thambiaiyah, P Stores, Kaduruwela, Po Rice Mills, Navatkuli, Kal band of Rasaladchumy, Sivagnanapiragasam (Al lasingam (Switzerland),
(France), and Akilakulasi thi and Sivatharshini (t
 
 
 
 

(67), of Uyarapulam, ca; Proprietor, Sri la beloved husband ther of Mrs. Bhuri Ram (both of Sri i Kanthan, Mrs. (U.K.) and Sri Tharin-law of the late Sri Ram, Rajayogan aran; grand father of anthini, Shayanthan way on 10.9.91 in 15 Hampton Road, Tel: O81 6894598.
n, (Retired English Vidyalaya, Jaffna), ayaratnam (serving otswana), daughter mbyayah (Retired kol, Averangal, Sri L.R. Thambyayah chool, Averangal), ni and Sumanthinj r of Kamala (Madanada), daughterAlagiah (Irrigation agiah (Vancouver, Madras on 14.7.91 as on 15th. - 84/2 Madras 31, India , Botswana.
prietor of Luxmy nnaru wa and Siva ady, beloved husther of Mrs. Raji tralia), Tharmakuumarakulasingam am (U.K.), Kuganh of Sri Lanka),
TAMIL TIMES 25
father-in-law of V. Sivagnanapiragasam (Australia) and late Mrs. Santhini Tharmakulasingam (Kopay) and much loved grandfather of Sharanyaa (Australia) passed away peacefully on 27th August and was cremated in Kaithady, Sri Lanka on 28th August 1991 - 1 1/22 Doomben Ave., Eastwood, N.S.W. 2122, Australia. Tel:(O2).874 2312.
Mrs. Maheswary Sivarajah, beloved wife of the late Mr. K. Sivarajah of lavalai, Retired Principal, Yarlton College. Karainagar, Sri Lanka; mother of Dr.(Mrs.) Sarathadevi Sivagnanavel, Gopalan, Ragupalan (all of London), Mrs. Shakuntala Kumarasingham (Dehiwela, Sri Lanka) & Jeyapalan (Wellington, New Zealand) passed away in London in the presence of all her children on 25.8.91 and was cremated on 1st September. - 282 Coombe Lane, London SW20.
IN MEMORAM in loving memory of our beloved Dad.
T.J. Rajaratnam (Retired High Court Judge) Born 23-1-1919
Called to Fest í 5-9-1981. To love and then to part is the greatest sorrow of one's heart The tears in our lives we wipe away But the pain in our hearts Dad Will always stay Love and miss you more each day. Sadly missed and lovingly remembered by your wife Arul, Children Rohini, Renuka, Rajiv, Sons-in-law Vijayan, Sriharan, Grand Children Vasi, Ravi Prathi, Jayanthy and Ajit.

Page 26
26 TAM TIMES
3rd ANNIVERSARY
Chelliah Kanthasamy (Telecommunication Engineer) of Kaddudai, Manipay, who passed away on 11.9.1988. Our hearts still ache with Sadness Our eyes still fill with tears We never cease to love you Remembering you is easy We do that every day it's the emptyness without you, That never goes away Thanks for all those happy years. Sadly missed and fondly remembered by your everloving wife Pushparani; Children Ranjini, Ranjan, Mohan and Raji; Sons-in-law Nadesan and Ravi-lindran; Daughters-in-law Rajarajeswari and Ranjini; Brother Karthigesan; Sisters Ponmalar and Kanthimathy, Grand Children Kishanthan, Arun, Ramesh, Rangan and Lakshmi, Nieces and Nephews - 58 Magowar Road, Girraween, NSW 2145, Australia.
Rukmani Coomaraswamy Departed: 20 September 1990.
Fondly remembered on this First Anniversary of Her union with God by her children and grand-children.
She is the wife of the late "Beauty' Coomaraswamy (Irrigation Engineer), sister of the late G. G. Ponnambalam O.C., late Rev. Father Balasundaram and the late Mrs. Spencer Rajaratnam; mother of the late Dr. Parames Duraiyappah, Pushpa Somaskanthan, Puvanam, Mahendra, Dr. Vijendra, Pathma and Dr. Sivendran, mother-in-law of the late Alfred Duraiyappah, Somaskanthan, Dr. Pathnmanathan, Usha, Sharmala, VVimal Sockanathan and Indrakanthie, beloved grand-mother of Rochana (Esha) and David of Perth, Australia, Yoshana (Jo) and Raj of Florida, Priya, Cumaresan, Narendran. Lavanya, Sowjana, Sujan and Subajan - 767B London Road, Thornton Heath, Surrey. Tel: O81 689 75O3.
in ever loving memory first anniversary of 99.90.
Sadly missed and her grieving parents M ai, brothers and Siste bukkarasu, Kalyana Tharmallingam, Bala la de vi Vijaya kun Winalendran, Bale Raveendran and Puv ton Road, London SW 51 11.
FORTHCOM
Sept. 29 7.00pm Ja U.K. Association An at Lola Jones Hall, Gr Lane, London SW17. 599 8162/942 6643.
Oct. 5 9.00am to 5.( Denial of Self Deter Peoples at Longsight sight Library Buildings chester.
Oct. 5 7.00pm Nath Sangeetha Vidwan S mar with her Sishya Jayavani Atchuthan Baden Powell Hall, SMV7 Tel 081 2007
Oct. 63.30pm Noven 48 Gt. Peter Street, L. O712222895. Oct. 7 Ammavasai. Oct. 8 Navarattiri Fes Oct. 12. 6.00pm U A. G.M., Cultural Sho Acton High School H Acton, London W3. 6261. Oct. 12. Purattasi Sa
Oct. 16 Navaratthiri F wathy Poojah. Oct. 17 Vijaya Dhasa. new starters. Oct. 20 6.00pm Mrs presents 'Adhi Paras Bharatha Natyam by Sangarathai Pathirak Assembly Rooms, I Surrey. Tel: O81 843 Oct. 23 Full Moon.
Oct. 27 2.30pm Kal Troupe presents M Kalamandalam Le wealth institute, Lon 0702. AdmiSSiOn Fre
At the Bhavan Ce Road, London W1. 3086,4068.
Oct. 2 6,00pm Gan tions. All Welcome.
 
 
 
 

15 SEPTEMBER 1991
f Vathsaladevi on the er passing away on
ondly remembered by r. and Mrs. Ponnudurs Nageswary Thiruna'undran, Kanaladevi sundrampillai, Vimaar, Nirmala devi, ndran, Yogendran, nendran. - 21 Cover170QW Tel 081 672
ING EVENTS
ffna College Alumni nual Dinner & Dance eaves Place off Garratt
Tel. 0707 52819, 081
20pm Seminar on the mination by Minority Community Hall, Long, Stockport Road, Man
a Vidyalaya presents mt. Kalaiwani Indrakuas Selvikal Janani & at a Violin Recital at Queens Gate, London 50/968 7816.
a at Asian Chaplaincy, pndon SVV1 P2HA. Te:
tival - First Day.
nion College O.S.A. W, Dinner & Dance at all, Gunnersbury Lane, el 081 647 2993/672
hi 4th and last week. 2stival 9th day - Saras
ni — Vidthyarambam for
Subathra Sivadasan akthi', a programme of her students in aid of ali Amman Temple at taple Road, Surbiton, O780/949 7376.
Chethena Kathakali phiniattam Dance by lamma at Commonfor MV3. Te: O71 602
ntre, 4A Castletown 9HQ. Te: O71 381
|hi Jayanthi Celebra
Oct. 57.00pm Kathak by Meera Batra. Oct. 12 7.00pm Bharatha Natyam by Vena GheerawO. Oct. 20 6.30pm Kathak by Sushmita Banerjee. Oct. 23 & 24 73Opm Katha - Kirtan Spiritual Discourse by Sant Keshavdasji.
inaugural Meeting & Complimentary Dinner
The inaugural meeting of the Skantha Varodaya College Old Students' Association, Canada Branch and a complimentary dinner to the former principal, Mr. C. Subramaniam and Mrs. Subramanian will be held on Saturday, 28th September 1991 at 6.00pm at the Don Mills Middle School Hall, North York, Toronto.
The Chief Speakers will be Messrs. T. Manicavasagar, Retired Director of Education, V. Ponnampalam, Retired Teacher and S. Kanagasabapathy, Retired Principal, Mahajana College, Tellipallai.
Heads Gestetner Corp.
A Canadian Tamil executive, Chandran Rajaratnam has been named President and Chief Executive Officer of Gestetner Corp., the US subsidiary of an international office machine distributor. Before joining the Gestetner PLC subsidiary, Chandran had served in various executive positions with store chain Computerland Canada and IBM Canada in Toronto. Gestetner Corp. based in Greenwich in Connecticut has more than 400 dealers and 40 branches.
Chandran is the son of the late Mr. A.A. Rajaratnam of Calgary and the late Dr. Mrs. Nages Rajaratnam who was Professor of Education at the University of British Columbia.
Jaffna Central Vs St. Johns in Canada
The 3rd Annual Cricket Match between the Old Centralites and Old Johnians was played on 17.8.91 on Eglinton Flats Cricket Grounds, Toronto, commencing at 12.30pm.
The Old Centralites batting first scored 131 runs for 9 wickets in 40 overs, Jayakumar top scoring with 43 runs. In reply the Old Johnians SCOred 27 runs for 1 wicket in 11 overs when a torrential downpour interrupted play. The match was declared a draw.
WANTED A graduate in Fish Culture Farming to Serve at a Prawn Culture Farm in Africa. Experience in prawn culture added dualification. E 50 C/o Tamil Times.

Page 27
15 SEPTEMBER 1991
A GRAND OF TO BUY ALL SRI LA UNDER ON
VISI
HAN
231 Northolt Road, Sou
Next to South Harrow Tel: 081-427 2269 8 081-426
RETAL AND W
k Rice, Rice Flour, Curry Powder Etc. A Frozen Sea Food Fresh Vegetab
and Dining Sets Sarees, Sarongs anc South Indian Newspapers and Magazine CDs in Tamil, Sinhala, Te
For inqui
SHANKAR
30, WOODBERRY AVENUE, NOF EL: 081-427 2269 FA
女
女
West London Tamil School
We conduct regular classes in:
We also conduct special classes to coach students for the G.C.S.E. Cambridge Board
Due to expansion we require teachers in:
Those interested, please send written
Dr. S. Nadarajah, Secretary to the Board
(Wembley)
Based at Wembley High School, East Lane, Wembley, Middx.
Tamil Language k Veena Vocal Music ★ Flute Bharatha Natyam A Miruthangam Violin
Examinations in Tamil Language
Tamil Language Vocal Music ★ WiOin
applications with C.V. to:
of Governors, 84 Granville Place, High Road, London N12 OAY
 
 

TAMIL TIMES 27
PoRTUNITY NKAN PRODUCTS E ROOF
KAR
h Harrow, Middlesex nderground Station
8960 Fax: 081-8615248 "HOLESALE
A Jams, Cordials, Fruit Drinks Etc. les A Sri Lankan Kitchen Utensils Dress Materials fir Sri Lankan and s * Audio & Video Cassettes and lugu and Malayalam
eS
CO LTD
TH HARROW. MIDDLESEX
X: 08-86 524.8
BANKLOANS
FOR ALL YOUR PERSONAL & BUSINESS FINANCE
Available to homeowners for the following: consolidated finance, personal loans, residential and commercial mortgages, re-mortgages, difficult cases, self-employed, first time buyers, option cover for sickness, accident and redundancy
We recommend this additional protection as your home is at risk, if you do not keep up re-payments on a mortgage Or other loan Secured On it.
MORTGAGES ARRANGED QUICKLY
B. Singam Tel: 081-518 5904 46 Highlands Garden llford, Essex ||G1 3LD
PHILOMIN & CO
SOLICTORS FOR ALL LEGAL SERVICES Conveyancing, Criminal Litigation, Immigration, Matrimonial, Probate Wills, Power of Attorney LEGAL AID WORK UNDERTAKEN TEL: O71-7233018
109 Bell Street, Marylebone, London NW1 6TL

Page 28
AT FANS, fe of para dise
الرسمية
ATR LANKA
| IF I , , WWW , !
ነህ !ኻኣ ኣ.l ly ] "ዛዛዛ!
Y
 
 
 

| UNIWEST INTERNATIONAL
TEL: OB1-35B 9544 FAX: O71584.8425
TEACHEST TO COLOMBO E12.50 OTHER GOODSAT 2.50 PER CUBIC FOOT. M TEACHEST TO AUSTRALIA, SHIPP G AMERICA AND INDA
FROM E25
2O' R 40' CONTAINERS TO AND FROM SRI LANKA COLLECTION CAN BE ARRANGED FROM ANYWHERE IN THE U.K. DOOR TO DOOR SERWICE IN SRI LANKA
ECONOMY FLIGHTS TO
SRI LANKA FOR ALL YOUR WORLDWIDE DESTINATIONS CONTACT
ARIOR VICTOR WECAN ARRANGE HOTELSW CAR HIRE WINSURANCE
COLOMBO OFFICE:
39, 33rd LANE,
WELLAWATE, COLOMBO 6 TEL: 502916 FAX: 5899DO TLX: 22270
19 Ryhope Road, London N11 IDIR
ARM, ASSOCIATES
MOTOR. HOME SHOP . TRAVEL
INS unascrسر س ΗAPPY ARM MARRAGE ARMITAL
Sincere help 1524 London Rd Best fares to:
and guidance Colombo, specialising in London Madras,
mıarrıage SW16, 4 EU Triwandıram,
matching Canada, USA according to Te:08-679 1952 Austral) & : Fax: 08-679 4960 all destinations
DI"(II)S(C ()DBS matching world wide from almanac, palmistry and numerology
P. মায়াখািজ ২
LIFE. PENSION . MORTGAGE
-, - SPECIALISTS (f) (FIMBRA