கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஞானம் 2009.03

Page 1

|
@ಖಿಪ್ಕರಿ 27 ܠ

Page 2
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
ïjÊD ïjÊD ïjÊD ïjÊD ïjÊD • fÉijfŸ Í‹dhà V. jhÇ¡ ònyhÈ xË xË xË xË xË - - - - - 09 09 09 09 09 Rl® Rl® Rl® Rl® Rl® - - - - - 10 10
10 10 10 f. Rj®r
g»®jÈ‹ g»®jÈ‹ g»®jÈ‹ g»®jÈ‹ g»®jÈ‹ _y« _y« _y«
_y« _y« br. Rj® khÇK¤ ÉÇî«ÉÇî«ÉÇî«ÉÇî«ÉÇî«
MHK«MHK«MHK«MHK«MHK«
• bgWtJ bgWtJ bgWtJ bgWtJ bgWtJ Phd«Phd«Phd«Phd«Phd«
f£LiufŸ KUfóg v‹. brš majÅ MáÇa® : â. â. â. â. â. Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ Phdnrfu‹
Phdnrfu‹ á‹duh
á‰ã ïiz MáÇa® : Phd« Phd« Phd« Phd« Phd« Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ Phdnrfu‹
Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ •
áWfijfŸ XÉa®fŸ :
á. nAk bfsjk‹ bfsjk‹ bfsjk‹ bfsjk‹ bfsjk‹ bjÂa jiyik mYtyf« : 1919191919/7, /7, /7, /7, /7, nguhjid nguhjid nguhjid nguhjid nguhjid åâ, åâ, åâ, åâ, åâ, f©o.f©o.f©o.f©o.f©o.
f. jtgh ntš m
bjhl®òfS¡F... : â. â. â. â. â. Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ Phdnrfu‹ Phdnrfu‹
Phdnrfu‹ •
ne®fhzš Phd« Phd« Phd« Phd« Phd« »is »is »is »is »is mYtyf« mYtyf« mYtyf« mYtyf« mYtyf« 3-B, 46MtJMtJMtJMtJMtJ xG§if, xG§if, xG§if, xG§if, xG§if, bfhG«ò bfhG«ò bfhG«ò bfhG«ò bfhG«ò - - - - - 06. 06. 06. 06. 06. bjhiyngá bjhiyngá bjhiyngá bjhiyngá bjhiyngá : : : : : 011 011 011 011 011 -2586013 -2586013 -2586013 -2586013
-2586013 0777-306506 0777-306506 0777-306506 0777-306506 0777-306506 •
rkfhy ÃfœîfŸ
fi
F¿Šáe
bjhiyefš: bjhiyefš: bjhiyefš: bjhiyefš: bjhiyefš: 2362862 2362862 2362862 2362862 2362862 E-mail : editor@gnanam.info Web : www.gnanam.info
•
g¤â vG¤J nf. É#
btËeh£L, btËeh£L, btËeh£L, btËeh£L, btËeh£L, cŸeh£L cŸeh£L cŸeh£L cŸeh£L cŸeh£L t§»¤ t§»¤ t§»¤ t§»¤ t§»¤ bjhl®òfŸ: bjhl®òfŸ: bjhl®òfŸ:
bjhl®òfŸ: bjhl®òfŸ: •
üš kâ¥òi
Swift Code :- HBLILKLX
F¿Šáe T. Gnanasekaran Hatton National Bank - Wellawatte Branch
•
thrf® ngR
A/C No. 009010309024
Phd« rŠáifÆš ãuRukhF« gil¥òfË‹ fU¤Jf£F mt‰iw v òidbgaÇš V‰W¡ bfhŸs¥gL« vGJgt®fŸ gil¥òfis¢ jkJ brhaj¥ br›it¥gL¤j bga®, KftÇ MáÇaU¡F M»at‰iw cÇ n

ïjÊDŸns ïjÊDŸns ïjÊDŸns ïjÊDŸns ïjÊDŸns ... ... ... ... ... •
fÉijfŸ Í‹dhà õÇò¤Ô‹ 11 V. jhÇ¡ 11 ònyhÈô® ntšeaj‹ 23 f. Rj®r‹ 23 br. Rj®ÎÅ 29 khÇK¤J átFkh® 29
•
f£LiufŸ KUfógâ 09 v‹. brštuh#h 12 majÅ éth 15 á‹duh#h Éky‹ 24 á‰ã 33
•
áWfijfŸ á. nAka¤ 05 bjÂah‹ 17 f. jtghy‹ 21 ntš mKj‹ 39
•
ne®fhzš
30
•
rkfhy ÃfœîfŸ
fiy ïy¡»a
F¿Šáehl‹ 40
•
g¤â vG¤J nf. É#a‹ 37
•
üš kâ¥òiu F¿Šáehl‹ 42
•
thrf® ngR»wh®
46
fË‹ fU¤Jf£F mt‰iw vGâa MáÇa®fns bghW¥òilat®fŸ. bga®, KftÇ M»at‰iw ntwhf ïiz¤jš nt©L«. ãuRu¤â‰F it¥gL¤j MáÇaU¡F cÇikí©L. - MáÇa® - MáÇa® - MáÇa® - MáÇa® - MáÇa®
1

Page 3
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
btŸs¤â‹ bgU¡i
fÉ¥bgU¡F gŸs¤âš åœaâU ÉÊbg‰W¥
KuËÆ‹ rhjidnkš rhji
ekJ eh£o‹ RH‰gaJ åuu 05.02.2009 m‹W r®tnjr xU v©Â¡ifahd É¡f£L¡fis
mt® V‰gL¤âa rhjidah ïaj ehL bgUikail»wJ. K “KuË btWknd ïy§if eha všnyhU¡F« brhajkhdt®” v ïuáf®fŸ, KuËÆ‹ Éá¿fŸ
r®tnjr xUehŸ »Ç¡f£ ngh£ É¡f£Lfis 圤âa rhjida ntf¥gaJ å¢rhsuhd tÓ« m¡u«. ït® 356 xUehŸ É¡f£L¡fis 圤âÆUajh®. Mdhš KuËnah 328 xU e É¡f£Lfis 圤â rhjid gil¤JŸsh®. KuË bjhl®a 圤âa t©z« ïU¡»wh®. ïtUila rhjid vtuhYnk És§f¥ ngh»wbjd r®tnjr »Ç¡f£ Ék®rf®fŸ f¥㣠17.04.1972š ãwajt® KuË. 37 taJ Ãu«ãa KuË mL¤ ngh£otiu Éisaho 2011š XŒîbgw¤ Ô®khŤJŸsh tUl§fËš KuË if¥g‰W« É¡f£L¡fŸ x›bt v©Â¡ifia¡ T£o¡ bfh©nl ïU¡F«.
1993š M®. ãnukjhrh Éisah£lu§»š ïaâa m¡F _y« xUehŸ ngh£ofËš Éisahl Mu«ã¤j KuË, m m¡F vâuhd xUehŸ ngh£oÆš bfsj« f«ÕÇ‹ É¡ rhjidia Ãfœ¤âÆU¥gJ ftd¤J¡FÇaJ.
xUehŸ ngh£ofËš k£LkšyhJ blÞ£ ngh£of É¡f£Lfis V‰fdnt 圤â ïu£il cyf rhjidahs mîÞânuÈa mÂÆ‹ RHš gaJ å¢rhsuhf És§»a nõ rhjidia KuË jdJ brhaj k©Âš K¿ao¤jh®. bjh t©z« ïU¡F« KuË ïJ tiu 769 É¡f£Lfis 圤â jdJ ïy¡if neh¡» K‹nd¿¡ bfh©oU¡F«. KuËÆ Koahj rhjidahf És§f¥ngh»wJ.
KuË jdJ ïu©L rhjidfisí« brhaj eh£onyna bgÇJ« k»œ¢áÆš Mœ¤âíŸsJ.
KuËÆ‹ »Ç¡f£ thœ¡if ïyFthdjhf mikaÉ fhœ¥òz®¢á¡F« mt® Mshf nt©o V‰g£lJ. mtuJ

btŸs¤â‹ bgU¡if¥nghš fiy¥bgU¡F«
fÉ¥bgU¡F« nkî khÆ‹, gŸs¤âš åœaâU¡F« FUlbušyh«
ÉÊbg‰W¥ gjÉ bfhŸth®.
ËÆ‹ rhjidnkš rhjid
J eh£o‹ RH‰gaJ åuuhd K¤ijah KuËju‹ flaj .2009 m‹W r®tnjr xUehŸ »Ç¡f£ ngh£ofËš mâf ¡ifahd É¡f£L¡fis 圤â rhjid òÇaâU¡»wh®. t® V‰gL¤âa rhjidahš jÄÊd« bgUikail»wJ. ehL bgUikail»wJ. KG cyfKnk bgUikail»wJ. btWknd ïy§if ehaf‹ mšy®, mt® cyf ehaf®; hU¡F« brhajkhdt®” vd cybf§fQ« cŸs »Ç¡f£ ®fŸ, KuËÆ‹ Éá¿fŸ FöfÈ¡»wh®fŸ. tnjr xUehŸ »Ç¡f£ ngh£ofËš mâf v©Â¡ifahd £Lfis 圤âa rhjidahsuhf És§»at® gh»Þjh‹ ¡u«. ït® 356 xUehŸ ngh£ofËš Éisaho 502 dhš KuËnah 328 xU ehŸ ngh£ofËš Éisaho 503 l¤JŸsh®. KuË bjhl®aJ« Éisaho É¡f£L¡fis Uila rhjid vtuhYnk K¿ao¡f Koahj rhjidahf ¡f£ Ék®rf®fŸ fÂ¥ã£LŸsh®fŸ. 7 taJ Ãu«ãa KuË mL¤J tU« r®tnjr xUehŸ »Ç¡f£ XŒîbgw¤ Ô®khŤJŸsh®. vdnt mL¤JtU« ïu©L « É¡f£L¡fŸ x›bth‹W« mtuJ cyfrhjid nl ïU¡F«. ah£lu§»š ïaâa m¡F vâuhd M£l¤âš g§nf‰wj‹ sahl Mu«ã¤j KuË, mnj ikjhd¤âš mJî« ïaâa Æš bfsj« f«ÕÇ‹ É¡f£il 圤âaj‹ _y« ïaj¢
¤J¡FÇaJ. kšyhJ blÞ£ ngh£ofËY« mâf v©Â¡ifahd u£il cyf rhjidahsuhf És§F»wh® KuË. K‹d® J å¢rhsuhf És§»a nõ‹ nth‹ 圤âa 708 É¡f£ ©Âš K¿ao¤jh®. bjhl®aJ« É¡f£L¡fis 圤âa u 769 É¡f£Lfis 圤âíŸsh®. 1000 É¡f£LfŸ v‹w ¡ bfh©oU¡F«. KuËÆ‹ rhjid vtUnk K¿ao¡f h»wJ.
isí« brhaj eh£onyna Ãfœ¤âÆU¥gJ eh£L k¡fis¥ . f ïyFthdjhf mikaÉšiy. gyuJ bghwhik¡F« nt©o V‰g£lJ. mtuJ gaJ åR« Kiw rÇahdjšy,
2

Page 4
gaij ‘v¿»wh®’ vd¡ F‰w« rh£od® áy mîÞânuÈa b eLt®fË‹ eh£onyna gy EQ¡fkhd gÇnrhjidfS¡ 1999M« M©LfËš ï›thwhd beU¡fofŸ mtU¡F nrhjidÆ‹ nghJ« KuË áǤjgona ïUajh®. gÇnr »Ç¡f£ r«nksd« KuËÆ‹ gaJ åR« Kiw rÇahdJ v‹ 2004š mtuJ ‘öÞuh’ gaJåR« Kiw nfŸÉ¡»lkh bt‰¿bg‰wh® KuË.
2007š KuËju‹ blÞ£ M£l§fËš mâf É¡f£ vL MW mo caukhd cUt¥ gl¤ij ‘nyh£Ìš’ âiuÚ¡f« »Ç¡f£ fHf« bgUik bfh©lJ. ïJ, »Ç¡f£ åu®fS¡F »Ç¡f£ åu®fshY« ïuáf®fshY« f¡f¥gL»wJ. K ÉÉa‹ ¿¢r®£Þ, ãiw‹ yhwh M»nah® ïaj¡ bfsut¤ JL¥gh£l¤âš rhjid òÇajt®fŸ. gaJ å¢rhs®fË »il¤JŸsJ v‹gJ« F¿¥ãl¤j¡fJ.
cy»š cŸs »Ç¡f£ ïu£il¢ rhjidahs®fŸ ïUt bl‹Lšfh®. r¢á‹ jdJ rhjidfis JL¥gh£l¤âš Ãfœ Ãfœ¤âÆU¡»wh®. btŸis¡fhu®fË‹ Éisah gil¤âU¡»wh®fŸ. r¢áÅ‹ rhjidia K¿ao¡f¡ T Mdhš KuËÆ‹ rhjidia K¿ao¡f Koahbjd »Ç TW»wh®fŸ.
KuËÆ‹ ïaj¢ rhjid¡F mtuJ ÉlhKa‰ Ë¿U¡»‹wd. KuËia¢ áWtaâÈUanj rÇahd rhjidfŸ òÇait¤j mtuJ jhŒ jaija® âU. K¤i ghuh£L¡FÇat®fŸ.
KuË nkY« rhjidfŸ gy òÇaJ jd¡F«, j‹FL« »Ç¡f£ cy»‰F« bgUiknr®¡fnt©Lbkd Phd« kd¥ó
V. M®. uàkh‹ ïu©L xÞfh® É
bt‹W cyfrhjid gil¤jh
jÄœ¤âiuíyf ïirnkij V. ÄšÈad®” gl¤â‹ ïir, ghlš ï ÉUJfŸ bg‰W jÄHÅ‹ bgUik gl¤â‰F ïir mik¤jj‹ _y« ït®, jaijÆ‹ tÊia¥ ã‹g nk‰f¤âa ïir, f®ehlf«, gH§FoÆd® ïir M»at‰¿‹ ïir¥ gÇkhz§fis cUth¡ âfœajh®. ïjdhnyna ïtU¡ gl¤âš ïiraik¡F« thŒ¥ò¡ »il¤jJ. ïaj MÓ®thj«jh‹ fhuz« v‹W« “všyh¥ òfG« ïi bt‰¿F¿¤J cyF¡F ciu¤JŸsh® uàkh‹. ï bt‹W cyfrhjid gil¤j uàkh‹ nkY« gy bt‰ Éá¿fSl‹ ehK« ïizaJ thœ¤Jnth«.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

£od® áy mîÞânuÈa btŸis¤njhš eLt®fŸ. maj ¡fkhd gÇnrhjidfS¡F Kf« bfhL¤jh® KuË. 1996, d beU¡fofŸ mtU¡F V‰g£ld. vaj¡ fLikahd ¤jgona ïUajh®. gÇnrhjidfË‹ ã‹d® r®tnjr J åR« Kiw rÇahdJ v‹w Koit m¿É¤jJ. Û©L« R« Kiw nfŸÉ¡»lkhdJ. Mdhš 2005š mâY«
£l§fËš mâf É¡f£ vL¤J¢ rhjid òÇajnghJ mtuJ j ‘nyh£Ìš’ âiuÚ¡f« brŒJ y©l‹ ‘kiwš ngh‹’ . ïJ, »Ç¡f£ åu®fS¡F mË¡f¥gL« mâía® ÉUjhf hY« f¡f¥gL»wJ. K‹d® nr®blhdhš£ ãu£k‹, M»nah® ïaj¡ bfsut¤ij¥ bg‰wd®. ït®fŸ _tU« ®fŸ. gaJ å¢rhs®fËš KuË¡nf ïaj¡ bfsut« ¤j¡fJ. l¢ rhjidahs®fŸ ïUt®. xUt® KuË k‰wt® r¢á‹ fis JL¥gh£l¤âš Ãfœ¤âÆU¡»wh®. KuË gaJ å¢áš ¡fhu®fË‹ Éisah£oš fW¥g®fŸ rhjid hjidia K¿ao¡f¡ Toa rh¤âa¡TWfŸ cŸsd. K¿ao¡f Koahbjd »Ç¡f£ MŒths®fŸ cWâahf¡
¡F mtuJ ÉlhKa‰áí« kdîWâínk Jiz áWtaâÈUanj rÇahd ghijÆš tÊel¤â cyf jhŒ jaija® âU. K¤ijah - yoÄ j«gâfŸ bgU«
òÇaJ jd¡F«, j‹FL«g¤âdU¡F«, ïaj eh£L¡F«, nt©Lbkd Phd« kd¥ó®tkhf thœ¤â k»œ»wJ.
àkh‹ ïu©L xÞfh® ÉUJfis ‹W cyfrhjid gil¤jh®!
iuíyf ïirnkij V. M®. uàkh‹ “Þy«nlh¡ ®” gl¤â‹ ïir, ghlš ïu©o‰fhfî« ïU xÞfh® bg‰W jÄHÅ‹ bgUikia ca®¤âíŸsh®. nuh#h ïir mik¤jj‹ _y« âiuíy»š ãuntr« brŒj ijÆ‹ tÊia¥ ã‹g‰¿ ïiríy»‰F tajt®. a ïir, f®ehlf«, ÏaJÞjhÅ, MãÇ¡f d® ïir M»at‰¿‹ E£g§fis cŸth§» òâa Çkhz§fis cUth¡Ftâš ït® tšytuhf¤ ®. ïjdhnyna ïtU¡F “Þy«nlh¡ ÄšÈad®” ¥ò¡ »il¤jJ. ïaj bt‰¿¡F¤ jdJ jhahÇ‹ W« “všyh¥ òfG« ïiwtD¡nf” v‹W« jdJ u¤JŸsh® uàkh‹. ïu©L xÞfh® ÉUJfis uàkh‹ nkY« gy bt‰¿fis¥ bgw mtuJ ïir J thœ¤Jnth«.
3

Page 5
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Á Á Á Á Á Á Á Á Á
POOBALASINGHAM BOOK DEPOT
Á Á
IMPORTERS, EXPORTERS, SELLERS & PUBLISHERS OF BOOKS, S Á Á Á Á Á
Head Office : 202 Sea Street, Colombo 11, Sr
Á
Tel. : 2422321. Fax : 2337313, E-mail : Á Á Á Á Á
Branches : 340, Sea Street, Colombo - 11, Sri Lanka. 309A-2/3, Galle Road, Colombo 06, Sri Lanka Á Á Á Á Á Á Á Á
Tel : 2395665 óghyá§f« Tel. : 4-515775, ò¤jfrhiy
2504266
ò¤jf ɉgidahs®fŸ, V‰Wkâ, ïw¡Fkâahs®fŸ
Á Á
jiyik jiyik jiyik jiyik jiyik : : : : : Á Á
ïy. 202 br£oah® bjU, bfhG«ò 1 bjh. ng. 2422321. bjh. efš 2337313, Ä‹dŠ Á Á
»isfŸ : Á Á
340, br£oah® bjU, bfhG«ò 11, ïy§if ïy. 309 A-2/3, fhÈ åâ, Á Á
bjh.ng. 2395665 bfhG«ò 06, ïy§if Á Á Á
ò¤jf¤â‹ ò¤jf¤â‹ ò¤jf¤â‹ ò¤jf¤â‹ ò¤jf¤â‹ bga® bga® bga® bga® bga® bjh. ng. 4-515775, 2504266 òâa òâa òâa òâa òâa tuîfŸ tuîfŸ tuîfŸ tuîfŸ tuîfŸ Á Á
● ● ● ● ● ● ● ● ● AJ c©ik 90fËš ehlf« ïaâa fyhÃâ ehlf« _‹wh« RHY« âÄiy¤JÄy‹ The Rooted jÄœ ïy¡»a¢ - eh£lhÇa‰ ifyhrgâ kšÈif¢ ghÈ‹ fyaj mu§»aš cyf« Cosmopolitan eh£F¿¥òfŸ Kf« fÉijfŸ á‰ãfŸ áajidfŸ áWfijfŸ -
r_f« vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® Á Á Á Á Á
á. Chelva m. kšÈfhnjÉ bksdFU
K¤Jȧf«
Kanaganayakan
ehuhaz‹
Á Á Á Á Á Á Á Á
âÄiy¤ ïuhkRaju« R. raâunyfh ãÇah ɤâahdaj‹ ghò
JÄy‹
thknjth
Á Á
● Á
● ● ● ● ● ● ● nknah ÚÇÊit¢ nknah clš rkhjhd¤â‰fhd nahfh ïy§ifÆš gok¡fiy nghU« ïy§if KÞÈ«fË‹ cidna ey¡ xU »ËÅ¡ »ËÅ¡
rkhjhdK« kaš »uhk¤J rkhË¥gJ ifnaL ïÅa kuòfŸ ïaJ gHbkhÊfŸ bfh©L xU mDgt« bt©fy¥
v¥go? Fuš átR¥ãukÂa b#anrf® Á Á Á Á Á
átR¥ãukÂa Fkh® m»yh %gá§f
uhk R¥ãukÂa‹ b#anrf®
Á Á Á Á
bršiyah K. âUehî¡fuR
»UZzuhrh
Á Á Á
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
Á
vÞ.vÞ. vÞ. K¤JÛuh‹
enlr‹

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ POOBALASINGHAM BOOK DEPOT Á S & PUBLISHERS OF BOOKS, STATIONERS AND NEWS AGENTS.
Head Office : Street, Colombo 11, Sri Lanka. ax : 2337313, E-mail : pbdho@sltnet.lk
309A-2/3, Galle Road, 4A, Hospital Road, Colombo 06, Sri Lanka. Bus Stand, Jaffna. óghyá§f« Tel. : 4-515775, ò¤jfrhiy
2504266
‰Wkâ, ïw¡Fkâahs®fŸ, üš btËp£lhs®fŸ
jiyik jiyik jiyik jiyik jiyik : : : : : £oah® bjU, bfhG«ò 11, ïy§if. jh. efš 2337313, Ä‹dŠrš : pbdho@sltnet.lk
. 309 A-2/3, fhÈ åâ, ïy. 4A, MÞg¤âÇ åâ, G«ò 06, ïy§if gÞ Ãiya«, ahœ¥ghz«. . ng. 4-515775, 2504266
vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® vG¤jhs® btËpL btËpL btËpL btËpL btËpL ÉiyÉiyÉiyÉiyÉiy Chelva m. kšÈfhnjÉ á. bksdFU K¤Jȧf« Kanaganayakan ehuhaz‹ Tamiliyal cÆ®ik kšÈif¥gajš Fku‹ ò¤jf ïšy« 637/50 450/= 125/= 825/=
ïuhkRaju« R. raâunyfh âÄiy¤ ãÇah ɤâahdaj‹ ghò JÄy‹ thknjth Fku‹ vG¤jhs® rh»¤âa raâah ika« fhy¢RtL ò¤jf gâ¥gf« mfhbjÄ C¡FÉ¥ò
gâ¥gf« ïšy« 187/50 93/75 225/=
750/=
300/=
átR¥ãukÂa b#anrf® milahs« 375/= átR¥ãukÂa Fkh® m»yh %gá§f uhk R¥ãukÂa‹ b#anrf® milahs« f©zjhr‹ - gâ¥gf« Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á òâa òâa òâa òâa òâa tuîfŸ tuîfŸ tuîfŸ
tuîfŸ tuîfŸ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á 937/50
750/= 600/=
Á Á Á Á Á bršiyah K. âUehî¡fuR »UZzuhrh fhy¢RtL Fku‹ ò¤jf gâ¥gf« ïšy« 4500/= 468/75
Á Á Á Á vÞ. vÞ.vÞ. K¤JÛuh‹ enlr‹ ĤubtËpL neõdš g¥Ëõ®Þ 350/= 300/=
Á Á Á ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
4

Page 6
fyhóõz« ònyhÈô® f. rjhát« Phgfh®¤j¢ áW
_‹whtJ gÇR bg‰w áWfi
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
m
‹W ã‹ndu« _‹W fhf§fŸ vd¡F K‹dhš taJ Ëwd. x‹W ku¤âš. k‰w ïu©L« jiuÆš, r‰W¤ bjhiyÉš, khku¤â‹ monahukhf, khJis¢ bro¡F¥ g¡f¤âš Ëwd.
ïaj¡ fhf§fis ïj‰F K‹d® v§fhtJ gh®¤âU¡»nwdh? rÇahf ÃidÉšiy. m¥go¥ gh®¤âUajhY« Tl vij it¤J ï¥nghJ ït‰iw milahs« fh©gJ? fhf«, ikdh, »Ë, bfh¡F všyht‰iwí« jŤjÅahf milahs« fh©gJ Äf¡fod«. v¥nghJ gh®¤jhY« všyh¡ fhfK« xnu khâÇna bjÇ»‹wd. mnjnghy¤jh‹ bfh¡FfS«. V‹ »Ë, ikdh, br©gf« ngh‹w gwitfS« Tl m¥go¤jh‹.
bghJthf ÄUf§fis milahs« fh©gij¥ nghy gwitfis nyáš ïd§fhz KoahJ. všyh¡»ËfS« xnu rhaYilait. á£L¡FUÉfS¡ »ilÆš e«khš m›tsî Rygkhf ntWgh£il¡ fhzKotâšiyna. mó®tkhf áynghJ milahs« fhz¡Toa jÅ m«r§fŸ thŒ¤jh‰ rÇ.
eh‹ gŸËÆš go¡F«nghJ xU beh©o¡fhf¤ij jÅahfnt milahs« it¤âUanj‹. maj¡ fhf« mnefkhf ã‹ndu§fËš v§fŸ å£L¡F tU«. v¥go mJ beh©o Mdbj‹W bjÇahJ. VjhtJ Ég¤âš á¡»ÆU¡fyh«. mšyJ ãwÉÆnyna mJ beh©oahf ïUaâU¡fyh«. Mdhš maj¡ fhf« v¥nghJ« v§fŸ å£il¢ R‰¿na ïUajJ. bj¤â¤bj¤â el¡F«. gw¡F«nghJ Tl mJ k‰w¡ fhf§fis¥nghy Rkhuhf¥ gw¡fhJ. áwFfËY« VjhtJ gGnjh ghâ¥ngh ïU¡fyh«.
âdK« taJ v§fnshL mJ gH»akhâÇna M»É£lJ. k‰w¡ fhf§fis¥nghy Äu£ábašyh« »ilahJ. ahU« mj‰F¡ »£l¥nghdhš, r‰W¤ jŸË ÉyF«. mšyJ bkšy¥ gwaJ xU »isÆš mkU«. mJî« Äf¤jhœaj »isÆš. m©o¥ãiH¡F« neh¡f¤âdhš m¥goÆUajjh, ïšiy, mJ v§fisÆ£L¥ ga§bfhŸsÉšiyah v‹W bjÇahJ.
jhÅa¤ rh¥gh£iln r¤jbkšyh« v‹¿šiy. j‹Dila T miH¡F«. áy fhÇa¤ij¥ gh Fz« mj‰F gH¡fKila brhšy Koah mJbthU âD v‹djh‹ xU ïz¡f«. gÇî« ãÇaK m«khî¡F m m¥gobahU c Éuj fh ÉUajhË. m fhf§fis¥ n j¤â¤ âÇ V‰g£oU¡f VjhtbjhU bfh©oU¡f nt©oÆUaj maj¡ f x‹¿u©L f Mdhš mt‰ j£o¥g¿¡F« fhf¤âl« mb eh‹ mj v§fŸ bjUÉ beh©oahf it¤JÉ£nl fhf¤ij¥ g jhKit¥ gh mj‰fhf jhK fUik v‹¿š

f. rjhát« Phgfh®¤j¢ áWfij¥ ngh£o 2008š
whtJ gÇR bg‰w áWfij
fŸ vd¡F ‰w ïu©L« monahukhf,
® v§fhtJ iy. m¥go¥ hJ ït‰iw Ë, bfh¡F « fh©gJ fhfK« xnu ¡FfS«. V‹ tfS« Tl
fh©gij¥ KoahJ. ¡FUÉfS¡ tWgh£il¡ milahs«
o¡fhf¤ij maj¡ fhf« tU«. v¥go tJ Ég¤âš beh©oahf ghJ« v§fŸ ¤â el¡F«. ghy Rkhuhf¥ h ghâ¥ngh
»akhâÇna £ábašyh« r‰W¤ jŸË Æš mkU«. ¥ãiH¡F« šiy, mJ ah v‹W
jhÅa¤ijnah gH§fisnah rh¥gh£ilnah ngh£lhš f¤â¢ r¤jbkšyh« ngh£L Ciu¡ T£L« v‹¿šiy. áynghJ m¥go¤ j‹Dila T£lhËfis všyh« miH¡F«. áynghJ r¤jnk fh£lhkš fhÇa¤ij¥ gh®¤JÉL«. m¥gobahU Fz« mj‰F. v¥nghJ« ïd¤bjhL To thG« gH¡fKila gwit v‹W ïaj¡ fhf¤ij it¤J¢ brhšy KoahJ. ãÇaJ thG« ãwÉ v‹W« ïšiy. mJbthU âDrhd ãwÉ. m›tsîjh‹.
v‹djh‹ ïUajhY« maj¡ fhf¤âš m«khî¡F xU ïz¡f«. vaj ntisÆY« m«khî¡F mj‹ nkš gÇî« ãÇaK«, eh§fbsšyh« gŸË¡F¥ nghdhš m«khî¡F mJjh‹ Jiz. m¥go ïUajjhš mjDl‹ m¥gobahU cwî taâU¡fyh«.
Éuj fhy¤âš mJ všnyhU¡F« nt©oa ÉUajhË. mJ xU fhuzkhf ïU¡fyh«. k‰w¡ fhf§fis¥ nghy bf£o¤jdkhf gw¡f Koahkš mJ j¤â¤ âÇtijÆ£L ïu¡fnkh ão¥ngh V‰g£oU¡fyh«. mj‹ fiujbyhÈÆš m«kh VjhtbjhU ÉU¥g¤ijnah 

Page 7
v‹W brhšy¤njh‹W«. jhKÉ‹ eiljh‹ v§fŸ fhf¤ij Ãidñ£L«.
eh‹ m¥go jhKÉ‹ bgaiu it¤j‰fhf KjÈš m«khÉl« â£L th§»nd‹. Mdhš ãwF mij všnyhU« ‘jhK’ v‹nw brhšy¤ bjhl§»dh®fŸ. V‹, m¥go¤ j‹Dila bgaiu eh‹ maj¡ fhf¤J¡F it¤âU¡»nw‹ v‹W ãwF jhKî¡nf bjÇaJÉ£lJ. mt® áǤjh®.
xU jlit v§fŸ fhf¤ij ahnuh jaâukhf¥ ão¤J É£lh®fŸ. ão¤J, mj‹ thÈš übyh‹iw¡ f£oÉ£oUajh®fŸ. üyWaj g£l« m§FħFkhf¤ j¤jË¥gij¥nghš mJ maj ünyhL v§fËl« tajJ. mij¥ gh®¡f v§fS¡F Äf nto¡if. gâaj »isÆš mk®aâU¡F« nghJ üš if¡bf£L« öu¤âš Mo¡bfh©oUajJ. ï¥nghJ mij¢ Rygkhf¥ ão¤J Élyh« nghy¤ njh‹¿aJ. Mdhš ahU« Ãid¥gij¥ nghy mij m›tsî vËâš ão¤J Él KoaÉšiy. ku¤J¡F¡ ÑnH nghF«nghJ mJ v¥gonah gwaJ mL¤j »is¡F¤ jhÉaJ. kiwaJ kiwaJ nghdhY« mj‰F¤ v¥gonah v§fŸ jaâu« bjÇaJ ÉL«.
j«ã m‹W v›tsnth Ka‹W gh®¤jh‹. mij¥ão¤J Élyh« v‹W. Mdhš, mJ VŒ¤J¡ bfh©nl j¥ã É£lJ.
m«khî¡nfh üiy¡ f£oÆUajij¥ gh®¤jJ« fLikahd nfhg«. mJ ïu¡f¤âdhš taj nfhg«.
ah® ïajkhâÇ¡ fhÇa« gh®¤jh®fŸ? beh©o¡ fhf« v‹whš t«ò brŒayhkh? k‰w¡ fhf§fËš ïaj khâÇ¥ g©z Koíkh?
ïaj übyhL mJ v§fhtJ nghŒ¢ á¡»¡ bfhŸs¥ ngh»wnj v‹w ftiy mtU¡F.
“fUzh mij v¥ãoahtJ ão¤J, maj üiy mW¤JÉL. ahnuh mJ¡F¤ bjhšiy FL¤âU¡ »wh®fŸ” v‹W brh‹dh®.
mij¥ ão¤J maj üiy Ú¡»ÉLtj‰F m‹W eh§fŸ g£l ghL bfhŠrkšy. v›tsnth jaâu§fŸ brŒnj mij¥ ão¤njh«.
ifÆš mJ »laJ Äu©lJ. xU FHaijia¥nghy x‹W òÇahkš j¤jˤjJ. gh®¡f Äf¥ gÇjhg«. mij x‹W« brŒahkš, nto¡if gh®¡fhkš, Éisah£blšyh« fh£lhkš É£LÉL«go gj¿dh® m«kh.
“mnlŒ, mJ fis¢R¥ nghÆU¡FJ. bjhajuî gL¤jhkš ÉL§nfh” v‹W foajh®.
mj‹ ÛJ m¤jid fÇrid. j‹Dila xU ãŸisia¥nghš mt mij cz®aâUajh® v‹nw Ãid¡»nw‹.
ã‹ndu§fËš m¡fh mj‰F¤ jÅahf¤ jhÅa§fnsh, gH§fnsh it¤J tajhŸ. mtnshL mj‰F ešy beU¡fkhd ãÇa«. fhf« xU ts®¥ò¥ ãuhÂah v‹W Ãid¡Fksî¡F mj‹ el¤ij fËUajd. v§fS¡F« m¥go¤jh‹ mnjhL cwÉUajJ. mJ Tošyhkny v§fŸ å£oš ts®ajJ. xU ãŸisia¥ nghy.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
å£L¡F å£oš m¤j bršykhfî« mâY« tU» Ôuhj nto¡i
v§fŸ å uhkrhÄ¢ rh¤ xU jlit mt
“<Þtuh gyD¡F¤jh‹ brh‹dh®.
mtU¡F e£r¤âu«, uhá j«ã. mtDi taâU¡»wJ mtD¡F¢ brh‹dh®.
m¥ghî¡ Mdhš mt® mtutU¡F n ïUaJ É£lh® ïšiy. v‹ ïUajh®fŸ. ï jhdhf taJ
jhKit m òÇínjh ïši jiyia¢ rÇ mj‰F ïbjš “VŒ fhf brhšth®. á T¥ãLth®. ï v‹W miH¥g vd¡F j ÃwK« mi bghU£gL¤j cUt¤ij¥ g vaj¥ gwit fhf§fŸjh‹
fhf¤â‹ v‹W ahU« b v¥gonah e« fhfK« j‹D F¿¤J« vaj
V‹ jhK khâÇÆšiy. ftiy¡ F¿ k‰w¡fhf§f KoahkÈU¡ mjÅlÄšiy xU cwî jhK mj‹ ranjhr jhK v§f òyÅš mJ x

jh‹ v§fŸ
‰fhf KjÈš ãwF mij dh®fŸ. V‹, fhf¤J¡F ÇaJÉ£lJ.
ukhf¥ ão¤J byh‹iw¡ FħFkhf¤ Ël« tajJ. aj »isÆš « öu¤âš gkhf¥ ão¤J Ãid¥gij¥ KoaÉšiy. gwaJ mL¤j hY« mj‰F¤
gh®¤jh‹. J VŒ¤J¡
¥ gh®¤jJ« j nfhg«.
? beh©o¡ §fËš ïaj
hŒ¢ á¡»¡ . maj üiy FL¤âU¡
j‰F m‹W h jaâu§fŸ
ijia¥nghy Çjhg«. mij gh®¡fhkš, go gj¿dh®
. bjhajuî
Dila xU ajh® v‹nw
jÅahf¤ . mtnshL xU ts®¥ò¥ j‹ el¤ij ‹ mnjhL š ts®ajJ.
å£L¡F tU»‹w M£fŸ, maj¡ fhf« v§fŸ å£oš m¤jid beU¡fkhfî« Rjaâukhfî« bršykhfî« âÇtij¥ gh®¤J M¢rÇa¥g£lh®fŸ. mâY« tU»‹w FHaijfS¡F áWt®fS¡F« mJ Ôuhj nto¡if¥ òâ®.
v§fŸ å£L¡F eh‹F khj§fS¡bfhU jlit, uhkrhÄ¢ rh¤âÇ tUth®. mtUil R‰w¥ ghij m¥go xU jlit mt® tajnghJ jhKit¥ gh®¤jh®.
“<Þtuh, rÅgfth‹ flh£r«. á‹dtDila gyD¡F¤jh‹ ïaj tuî” v‹W jhKit¥ gh®¤J¢ brh‹dh®.
mtU¡F v§fŸ å£oYŸs m¤jid ngÇ‹ ehŸ, e£r¤âu«, uhá všyh« bjÇí«. á‹dt‹ v‹gJ v§fŸ j«ã. mtDila uháÆ‹gojh‹ jhK m¥go å£L¡F taâU¡»wJ v‹gJ mtUila mã¥ãuha«. m¥nghJ mtD¡F¢ rÅ gh®it c¢r¤âš ïUajjhf¢ brh‹dh®.
m¥ghî¡F ïâbyšyh« cl‹ghLfŸ »ilahJ. Mdhš mt® vaj kW¥ò« vj‰F« brhšYtâšiy. mtutU¡F njh‹W»w khâÇ vJî« ïU¡f£L« v‹W ïUaJ É£lh®. mjdhš uhkrhÄ¢ rh¤âÇ¡F« ãu¢áid ïšiy. v‹wgoahš ïUtU« e©g®fshfnt ïUajh®fŸ. ï¥go xU rkhaju tÊ ïU¡F« nghJ e£ò jhdhf taJ ÉLkšyth.
jhKit m¥gh bga® brhšÈna T¥ãLth®. mj‰F¥ òÇínjh ïšiynah mt® m¥go¡ T¥ãL«nghJ mJ jiyia¢ rǤJ xU âDrhf¥ gh®¡F«. v¥go¤jh‹ mj‰F ïbjšyh« òÇínjh.
“VŒ fhf¡F£o taâ£LJ” v‹W mt® áyntis brhšth®. áyntis “jh_” v‹W bršykhf¡ T¥ãLth®. ïaj ‘K’ dhî¡F mG¤j« bfhL¤J ‘jh_’ v‹W miH¥gh®.
vd¡F jhKÉš v¥nghJ« ão¤jkhdJ, mjDila ÃwK« mijÆ£L mJ vijí« tU¤jkhf¥ bghU£gL¤jhnj ïU¥gJ«. j§fË‹ Ãw§ F¿¤J« cUt¤ij¥ g‰¿í« VjhtJ tU¤jnkh k»œ¢ánah vaj¥ gwit¡fhtJ ïU¡Fnkh? m¥go ïUajhš fhf§fŸjh‹ mâf« ftiyailínkh?
fhf¤â‹ Fuiy¡ Tl m›tsî ïÅikahdJ v‹W ahU« brhštâšiy. mit fiua¤ bjhl§»dhš v¥gonah e« Kf« RU§»ÉL»wJ. Mdhš vaj¡ fhfK« j‹Dila fUik F¿¤J« FuÈ‹ f®z f^u« F¿¤J« vaj tU¤jK« bfh©ljhf¤ bjÇaÉšiy.
V‹ jhK Tl mJ g‰¿ xU nghJ« tUaâa khâÇÆšiy. mjDila f©fËš xU ehS« vaj¡ ftiy¡ F¿iaí« eh‹ gh®¡fntÆšiy. mJ k‰w¡fhf§fis¥ nghy gw¡fî« âÇaî« KoahkÈU¡»wJ. mijÆ£l tU¤j§fŸ Tl V‹ mjÅlÄšiy? ï‹bdh‹W k‰w¡ fhf§fS¡»šyhj xU cwî jhKî¡F c©L. m«kh xU¤âna nghJ« mj‹ ranjhr¤J¡F« Jiz¡F«.
jhK v§fS¡F« k»œ¢áia¤ jU»wJ. v§fË‹ òyÅš mJ xU Ôuh ï‹g¥ òŸËahŒ ÃiwaJŸsJ.
6

Page 8
xU ehŸ mij¡ fhzÉšiy v‹whY« kdR jÉ¡F«. v§nf mJ, v§nf mJ v‹w j¤jË¥ò. v§»Uanjh ToÉL»wJ gj£l«. majsî¡F cwÉiHfŸ ã‹d¥g£oU¡»‹wd ek¡F« mj‰FÄilÆš. ïJ e£gh, m‹ã‹ ntbwhU òÇaJ bfhŸs Koahj totkh? vJthÆU¡F«?
ãuhÂfS¡F« kÅjD¡F« cŸs cwîfŸ nto¡ifahdit. v¥nghJ« Ôuhj M¢rÇa« Ãu«ãait. áynghJ áy ãuhÂfŸ kÅj®fnshL njhHik bfh©oU¡»‹wd. áy ãuhÂfŸ rthyhf ïU¡»‹wd. ntW áy gÂaâU¡»‹wd. m©o¥ãiH¥gj‰fhf m¥go ïU¡fyh«. v§fŸ å£oš ÉF« ehŒ gÂajJ. gÂî¡F mJ ešy rh£á. mj‰F¥ gÂit¤ jÉu ntbwJî« bjÇahJ. m¥go mJ gÂaâU¡f nt©oa fhuz« v‹d v‹W eh‹ gy jlit nahá¤nj‹. fhuz« òÇantÆšiy. maj ehiaÉl óid bfhŠr« »W¡fhfnt É»wJ. mijí« Él ï‹D« ïaj fhf« - v§fŸ jhK »W¡F. VjhtJ mj‰F¥ão¡fÉšiy v‹whš mJ nfhɤJ¡ bfh©L nghŒÉL«.
xU jlit, á¤â Éuj¢ nrhW it¡f fhf¤ij¡ T¥ã£lhŸ. jhKjh‹ tajJ. jhKî¡F nrhW it¡f á¤â¡F ÉU¥gÄšiy. mJ beh©o¡fhf«, Fiw VJÄšyhj fhf¤J¡nf Éuj¢nrh‰iw it¡f ntQ« v‹whŸ á¤â.
m«khî¡F ïJ tU¤j«. Mdhš mt® vJî« ngrÉšiy. jhKit Él ntW gwit ntQkh? v‹W nf£lh®. Mdhš á¤âÆl« vijí« ngrÉšiy.
jhK gwaJ nghŒÉ£lJ. ïu©L eh£fŸ tuntÆšiy. mJ á¤ânahL nfhɤJ¡ bfh©Ljh‹ nghdjh mšyJ ntW fhuz§fŸ VnjD« ïUajjh bjÇahJ. Mdhš jhK nfhɤJ¡ bfh©nl nghdjhf m«kh v¥nghJ« brhšÈ¡ bfh©oUajh®.
ïu©L tUr« tiuÆš jhK v§fnshL ïUaâU¡F«. v§fnshL mJ ËwhY« ïuÉš v§nf ngh»wJ, v§nf ö§F»wJ, mj‹ Jiz v§nf, mj‰F FŠRfŸ všyh« c©lh? v‹W vJî« bjÇaÉšiy.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
gUtfhy Fyhî«nghJ xU nah»ia mjDila cy ï¥go ïu ãwF mJ v§f všnyhU¡F jhsKoaÉši
j‹Dil tiuaJ it¤ vL¤J it¤â v‹djh‹ br m«kh. ehis vâ®gh®¤njh« áy eh£fŸ nghŒ¤njlK fhf§fË‹ t mâY« jhKÉ bfh©lJ.
jhK v ÉU«ãaâši mJ k»œ¢á¡ všiy¡ nfhL ï¥bghG Äu£áÆšyh ït‰W¡F v‹ ï¥go¥ gaÄ ïU¡»‹wd.
gŸË¡ K¥gjh©Lfh ïaj¡ fz« cz®Ãiy. m Föfy«. jh ï¥nghJ, ïa fh©»nw‹.
vJî« m f©fŸ.

dR jÉ¡F«. v§»Uanjh cwÉiHfŸ ilÆš. ïJ ahj totkh?
s cwîfŸ « Ãu«ãait. L njhHik rthyhf U¡»‹wd. §fŸ å£oš h£á. mj‰F¥ m¥go mJ W eh‹ gy šiy. maj wJ. mijí« ¡F. VjhtJ J¡ bfh©L
f fhf¤ij¡ nrhW it¡f fhf«, Fiw t¡f ntQ«
mt® vJî« Qkh? v‹W šiy.
L eh£fŸ fh©Ljh‹ « ïUajjh nl nghdjhf .
v§fnshL uÉš v§nf §nf, mj‰F jÇaÉšiy.
gUtfhy¤âš k‰w¡ fhf§fŸ všyh« To¡ Fyhî«nghJ jhK k£L« vaj¢ r«kajK« ïšyhkš xU nah»ia¥nghy jÅna j‹gh£oš ïU¡F«. mjDila cyfnk ntW.
ï¥go ïu©L« tUrkhf v§fnshL ïUaj gwit ãwF mJ v§f nghdbj‹nw bjÇaÉšiy. mijÆ£L všnyhU¡F« tU¤jnk. vd¡F¤ J¡f« jhsKoaÉšiy.
j‹Dila ò¤jf¤âš jhKit¥nghy xU gwitia tiuaJ it¤âUajh‹ j«ã. xU ngh£nlhitahtJ vL¤J it¤âU¡fyh« v‹W ftiy¥g£lhŸ m¡fh. v‹djh‹ brŒjhY« jhK Égij¥nghy tUkh v‹wh® m«kh. ehis tU« ehis tU« v‹W x›bthU ehS« vâ®gh®¤njh«. bjÇaj kubkšyh« m©zhaJ gh®¤nj áy eh£fŸ fÊajd. Mdhš mij v§nf nghŒ¤njlKoí«? k‰w¥ ãuhÂfis¥nghyth fhf§fË‹ thœ¡if, Rygkhf¡ f©L ão¤J Él? mâY« jhKÉ‹ thœ¡if, ï‹D« ntW r§fâfŸ bfh©lJ.
jhK v‹iw¡F« v§fis¤ J¡f¥gL¤j ÉU«ãaâšiy. eh§fŸjh‹ mj‰fhf¤ Ja®¥g£nlh«. mJ k»œ¢á¡F« Jau¤J¡F« m¥ghyhdJ. všyh všiy¡ nfhLfisí« jh©oaJ.
ï¥bghGJ ïaj¡ fhf§fS« mâf« Äu£áÆšyhkš jhKit¥nghy ïU¡»‹wdnt. ït‰W¡F v‹id¤ bjÇíkh? ïšiyba‹whš v¥go ï¥go¥ gaÄ‹¿ ï›tsî beU¡fkhf, mUnf ïU¡»‹wd.
gŸË¡ fhy¤J¡F« ï¥nghij¡FÄilÆš K¥gjh©Lfhy ïilbtË. ïaj¡ fhy ïilbtËia ïaj¡ fz« ïšyhk‰ brŒJÉ£ljhf¥gL»wJ. mnj cz®Ãiy. mnj 

Page 9
Äu£áí« nto¡ifí« m¥ghɤjdK« RlU« PhdK« Ãiwaj maj¡ f©fŸ, všyh¡ fhy¤J¡F« cÇa xU m‰òj És¡if¥ nghy¤ njh‹¿d.
eh‹ mt‰iw, maj¡ fhf§fË‹ f©fis¥ gh®¤J¡ bfh©oUanj‹. v›tsî neu« gh®¤âU¥ng‹ v‹W brhšy KoahJ. Mdhš Äf él neukhf¥ gh®¤J¡ bfh©nlÆUanj‹.
jiyia¢ rhŒ¤J mit nkY« ÑG« gh®¡F«nghJ óÄiaí« É©izí« x‹¿iz¥gJ nghy¤ njh‹¿aJ. r£bld, jiyia¤ âU¥ã, mit g¡fth£oš m§FħF« gh®¤jd. âirfbs§F« xË Ãu«ãaJ.
m¥nghJ btËia Ãu¥ò« ÉjkhŒ fiuajd mit. mšyJ m¥go¡ fiuaJ maj xÈÆdhš âirfis ïiz¡»‹wdth? mšyJ âirfËš Ãu«ò »‹wdth?
v§»UaJ ïit tajd? taJ ï¥go nto¡if fh£L« neh¡f« jhbd‹d? jhKÉ‹ cwit¢ brhšY« goahŒ ïit tajdth? mšyJ mit mt‰¿‹ gh£oš ÉF«nghJ eh‹jh‹ ï›thbwšyh« Ãid¤J¡ bfhŸ»nwdh? ï¥gobašyh« v‹Dila v©z§fŸ njh‹Wtj‹ fhuzbk‹d?
ïaj¥ ã‹nduK« ïaj¡ fhf§fS« ÃidÉ‹ btËÆš v‹id ïG¤J¢ bršy¡ Toa msî¡F ït‰WŸ v‹d ïU¡»‹wJ?
‘fh¡if¢ áw»Åny eajyhyh Ëw‹ fÇa Ãw« njh‹Wijna eajyhyh’
eh‹ ghL»‹nwdh ïšiy, ïaj tÇfŸ v‹kdJ¡FŸ vGaJ tU»‹wdth? x‹Wnk òÇaÉšiy. Mdhš m¥go maj tÇfŸ kdâš
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
mku® br«ãa‹ bršt‹ (M. ïuh#
Phgfh®¤j¢ áWfij¥ ngh£o 2 (mDruiz Kj‰ : br«ãa‹ gÇR - %gh bršt‹ 5000/-
FL«
ïu©lh« gÇR - %gh 3000/- _‹wh« gÇR - %gh 2000/- Vida x‹gJ áWfijfS¡F gÇR¢ rh‹¿jœfŸ tH§f
ngh£o¡fhd ngh£o¡fhd ngh£o¡fhd ngh£o¡fhd ngh£o¡fhd ÉâfŸ ÉâfŸ ÉâfŸ ÉâfŸ ÉâfŸ áWfijfŸ K‹d® v§F« ãuRÇ¡f¥glhjjhf
ngh£oÆš g§Fg‰Wgt®fŸ jkJ bga ngh‹w Éla§fis ntwhf ïiz¤jš jghš ciwÆ‹ ïlJ g¡f _iyÆš “mku® br«ãa‹ b vd¡ F¿¥ãl¥glš nt©L« mD¥g nt©oa KftÇ:
Phd« Phd« Phd« Phd« Phd« »is »is »is »is »is mYtyf« mYtyf« mYtyf« mYtyf« mYtyf« - -
- - - 3-B, 46
t xG xG xG xG xG ngh£o Koî âfâ 30.03.2 Koî Koî Koî Koî Koî âfâ¡F¥ âfâ¡F¥ âfâ¡F¥ âfâ¡F¥ âfâ¡F¥ ã‹d® ã‹d® ã‹d® ã‹d® ã‹d® »il¡F« »il¡F« »il¡F« »il¡F« »il¡F« fijfŸ fijfŸ fijfŸ fijfŸ fijfŸ ngh£ ngh£ ngh£ ngh£ ngh£
miynghy bk ïU¡»‹wd.
ïij¥ng tÇfŸ gy ïj‰bfšyh ïU¡»‹wdt
všyht‰ ïUaJ bfh© mit btË¥ òyd¿ahkÈU moehjkhfn ÆU¡»wJ. ï
ïaj Ãi ïizaJ« fy mšyJ x‹¿‹
ã‹ndu bfh©oUaj M¢rÇa«? m ïl¤ij É bjÇaÉšiy âu©oUajJ ïuth»anjh xËjh‹ ï¥g m¥nghJ fhf§fË‹ F xȤJ¡ bfh© vaj¤ âirfS¡F« mJ jhK

ãa‹ bršt‹ (M. ïuh#nfhghš) h®¤j¢ áWfij¥ ngh£o 2009
z : br«ãa‹ bršt‹ FL«g¤âd®)
Kj‰ gÇR - %gh 5000/- u©lh« gÇR - %gh 3000/- _‹wh« gÇR - %gh 2000/-
¡F gÇR¢ rh‹¿jœfŸ tH§f¥gL«. gh£o¡fhd ÉâfŸ gh£o¡fhd ÉâfŸ gh£o¡fhd ÉâfŸ gh£o¡fhd ÉâfŸ gh£o¡fhd ÉâfŸ
® v§F« ãuRÇ¡f¥glhjjhf ïU¤jš nt©L«.
g§Fg‰Wgt®fŸ jkJ bga®, KftÇ a§fis ntwhf ïiz¤jš nt©L«. iyÆš “mku® br«ãa‹ bršt‹ Phgfh®¤j¥ ngh£o” d¡ F¿¥ãl¥glš nt©L«.
tyf« - tyf« - tyf« - tyf« - tyf« -
3-B, 46tJtJtJtJtJ xG§if, bfhG«ò - 06. xG§if, bfhG«ò - 06. xG§if, bfhG«ò - 06. xG§if, bfhG«ò - 06. xG§if, bfhG«ò - 06. £o Koî âfâ 30.03.2009
»il¡F« fijfŸ ngh£oÆš nr®¡f¥glkh£lhJ »il¡F« fijfŸ ngh£oÆš nr®¡f¥glkh£lhJ »il¡F« fijfŸ ngh£oÆš nr®¡f¥glkh£lhJ »il¡F« fijfŸ ngh£oÆš nr®¡f¥glkh£lhJ »il¡F« fijfŸ ngh£oÆš nr®¡f¥glkh£lhJ
- MáÇa®
K« RlU« fhy¤J¡F« d.
f©fis¥ h®¤âU¥ng‹ l neukhf¥
h®¡F«nghJ gJ nghy¤ t g¡fth£oš Ãu«ãaJ. uajd mit. š âirfis Ëš Ãu«ò
go nto¡if t¢ brhšY« ‰¿‹ gh£oš Ãid¤J¡ v©z§fŸ
« ÃidÉ‹ a msî¡F
‹ fÇa Ãw«
aj tÇfŸ ? x‹Wnk fŸ kdâš
miynghy bkJthf vGaJ tU«nghJ ïÅajhfnt ïU¡»‹wd.
ïij¥nghy v§fSila jhK ËwnghJ ïaj tÇfŸ gy rka¤âš kdâš vGaâU¡»‹wd. ïj‰bfšyh« bjhl®òfS« Vnjh x‰WikfS« ïU¡»‹wdth?
všyht‰W¡F« ïilÆyhd bjhl®ò v¥nghJ« ïUaJ bfh©LjhÅU¡»wJ v‹W gL»wJ. Mdhš mit btË¥gilahf¤ njh‹Wtâšiy¥ nghY«. e« òyd¿ahkÈU¡»wnj jÉu, ïaj¤ bjhl® v¥nghJ« moehjkhfnth mo¢rulhfnth ÃfœaJ bfh©nl ÆU¡»wJ. ïšiyba‹whš ï¥gobašyh« ÃfGkh?
ïaj ÃidîfË‹ bjhLif x‹Wl‹ x‹W ïizaJ« fyaJnk ïU¡»wJ. všyhnk x‹¿‹ Ú£á mšyJ x‹¿‹ bjhl®¢ájh‹ nghY«.
ã‹ndu« fiuaJ ïuthf cUkh¿¡ bfh©oUajJ. fhf§fis¥ gh®¤nj‹. v‹d M¢rÇa«? mt‰iw¡ fhzÉšiy. v¥nghJ« maj ïl¤ij É£L mit nghÆU¡F« v‹Wnk bjÇaÉšiy. ï¥nghJ maj ïl¤âš fUik k£L« âu©oUajJ. maj¡ fUikna fiuaJ ï¥go ïuth»anjh? mt‰¿‹ f©fËÈUaJ bgU»a fÇa xËjh‹ ï¥go ïuÉ‹ Ãwkh»ajh?
m¥nghJ maju btËÆš fiuaJ bfh©L nghF« fhf§fË‹ Fuš nf£lJ. maj ïUËš, fUikÆ‹ Fuš xȤJ¡ bfh©oUajJ.
vaj¤ âir v‹W bjÇaÉšiy. všyh¤ âirfS¡F« maj xÈ gl®aJ bfh©oUajJ.
mJ jhKÉ‹ Fušjhdh?
8

Page 10
fh‰¿ny mikaj ïy¡»a¥g
r
Ûg¤âš j‰brayhf vdJ f©Âš bj‹g£l üš gšfiy¡fHf¤âš ‘ïs§ÑuÅ‹ jÄœ ïy¡»a¥gÂ’ (Énrl) ïWâ nguhjid M©L¥ gߣirÆ‹ xU m§fkhf 1993-94M« fšÉ M©oš uëkh üštot«.
KA«kJ v‹gt® rk®¥ã¤âUaj MŒnt£o‹
1997.06.09 âfâa‹W e©g® uh#$fhaj‹ vd¡F mD¥ãÆUaj üš. e©g®fŸ ïs§ÑuD« uh# $fhajD« üyháÇa® Ãidîfis¤jaJÉ£L uëkh ï¥bghGJ v§nf br‹WÉ£ld®.
ïU¡»wh®? bjhl®aJ« vGJ»whuh? Kjyhd jftšfS« vd¡F¤bjÇahjit. go¤âUajnghâY« ï¥bghGJ F¿¥ã£l âObu‹W üiy K‹d® ïaj üiy¥g‰¿ eh‹ V‹ F¿¥ãl K‹ tanj‹? v‹W thrf®fŸ ‘kW thá¥ò nahá¡fyh«.
- kW gh®it’ v‹w jiy¥ãš xU bjhliu vGJtj‰F Ô®khŤâUaj ntisÆš Vnjh njlKa‹W rLâahf ïaj üš vdJ f©fS¡F¤ bj‹g£lJ. g¡f§fËš f©fŸ Û©L« ÃiyF¤âd.
go¤J Ko¤jbghGJ, 137-138M«
PhÆW 27, kh®¢ 1994M« âfâa‹W vGj¥g£l âdfu‹ g¡f§fËš g¤âÇifÆ‹ gâth»ÆU¡»wJ. MáÇa¤jiya§f« m‹iwa ïaj¥ âd« bfhG«ãš gy muáaš ïy¡»a¥ãuKf®fË‹ K‹ÅiyÆš elaj ïs§Ñu‹ vGâa “

Page 11
ïy§ifÆš Ú©l beL§fhykhf kšÈifia btËÆ£LtU« blhÄÅ¡ éthit 1990M« M©L, kšÈif M©L kyUl‹ br‹idÆš raâ¤nj‹.
ruÞtâ fhy« Kjš jhkiu fhy« tiuÆš k£Lkšy ï‹W« ïy¡»a¤bjhl®òfis jÄHf¤Jl‹ ng¡ bfh©oU¡F« éth kšÈifÆ‹ 25MtJ M©L kyU¡fhd m¿Kf Ãfœit jhnk K‹Å‹W el¤jnt©oÆUajJ, mtuJ (ïy§ifÆš m¿Kfkhd) e©g® u§fehj‹ ïšy¤J bkh£il kho щW¡ bfh£lifÆš.
R. rK¤âu«, fÉP® nk¤jh, á£o, â.fá. c£gl gy jÄHf gil¥ghËfŸ fyaJbfh©ld®.
ï‹iw¡F éth kšÈifÆ‹ 44MtJ M©L kyiu jÄHf¤J¡F RkaJ br‹whY« m§nf mj‰fhf xU á¿a T£l¤ij xG§F brŒtj‰F« ehâÆšiy.
br‹idÆš ‘fhajsf«’ r¢ájhdaj‹, ‘Ĥuh’ vÞ. bgh‹D¤Jiu, ‘Fku‹’ fnzrȧf« M»nah® 

Page 12
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
Mdhd bfh óidnghš j j«g£l« jh v«k£oš Ô
bgh‹dhil j‹dsÉš b jidbahUf fdâbgÇ jh
“g£lhY§ F m£oÆšyh bfhŸshnj vŸS« cyf
MŒaj¿aJ thŒ¤j yÇJ bfhŸÚË e JŸshnj Jy
jjjjjjjjjjjjjjj
jiy¡F¥ bghUajh¤ jiy¥ghif njo miy»‹wh® ï‹W áyng® - jiy¡FŸns x‹WÄšiy v‹whY« CÇʤJ¥ ngáoD« ËWÉlh® nfhkhË¥ ng®.
jhnd jd¡F¤ jiy¡»ßl« rh¤â¥ã‹ Phd® mˤjJthŒ thŒòy«ã - Vndh miy»‹wh® _lÇt® M‰wš fLfh« fÈfhy§ f©lïÊ ng®
T£o¡ fʤjhY« bfhŸssî vŸssnt nk£oikah« ng¢R¡nfh K‰¿šiy - njh£o mÇaiz¡F Mirí¿‹ MÇl«nghŒ¢ brhšy gÇjhg« ng®¡fiyí« ng®.
ngU¡F K‹dhš bghUajh¥ òfœehk« nru¤ Jo¤jiyth® rhUbkÅš - Xuhnj jhœtǤJ« bg‰¿Lth® r§ifÆšyh khajÇt® Vœik¡ Fz§bfh©l ng®
g£lh« ó¢áfnshL« J«ãfnshL« Äf m©Ä¤J cwthL»nw‹ VbdÅš mitfŸjh‹ gwaJ âÇí« ïja§fŸ
v‹ FHaij¡F Äifahd JŸsiyí« vd¡F fÉijfisí« jUtd

Ÿns ngáoD«
dh
snt - njh£o ¢ brhšy
«
nj h khajÇt®
«
Mdhd bfh«gbušyh« Msut§ fh£lhJ óidnghš j‹dl¡f§ bfh©oU¡f - “_dh”¡fŸ j«g£l« jh§fiyna bjŒtnk! v‹dÆJ v«k£oš ÔUÄaj nehŒ.
bgh‹dhil ókhiy g£l« bghUaJbkÅš j‹dsÉš bfhŸsš jt¿šiy - K‹nd jidbahUfhš jhnd Rakâ¥ò¢ brŒÚ fdâbgÇ jh»š jÉ®.
“g£lhY§ F£L¥ bgWnkhâ u¡ifahš” m£oÆšyh th®¤ij mJthF« - bf£liyaJ bfhŸshnj ehk« Fiwkâah® rhštÇ‹Ú vŸS« cyfk¿ nj®.
MŒaj¿aJ M‹nwh® mËF« òfœehk« thŒ¤j yÇJd¡F thŒ¡F§fhš MŒanjjh‹ bfhŸÚË ehk¤â‹ K‹djid¢ nr®¤Jiu¡f¤ JŸshnj Jy§F« mJ
jjjjjjjjjjjjjj
kiy c¢á¡F« gŸs¤â‹ bjhiyî¡F« br‹wilaJ vËâš Ûs¡ Toad
vaj ÃiyÆY« mj‹ ef®îfnsh brŒiffnsh v¥ Õâiaí« Éij¥gâšiy vd¡F« FHaij¡F« áwFfŸ Kis¡f¢ brŒjij¤ jÉu
ïa eh£fËš vdJ Mirbašyh« ahtÇdJ ïjaK« g£lh« ó¢áahfî« J«ãahfî« ïU¤jš nt©L« v‹gnj...
11

Page 13


Page 14
fšÉÆašJiw¥ nguháÇa® rgh b#auhrh M»nah® F¿¥ãl¤jFajt®fŸ.
nguháÇa® É. átrhÄ guj¡fiy g‰¿ vGâa gy üšfSŸ Mf¡FiwajJ eh‹F üšfisahtJ v‹dhš ï‹W F¿¥ãl Ko»‹wJ. guj¡fiy v‹w jiy¥ãš k£L« ït® ïu©L üšfis vGâÆU¡»wh®. KjyhtJ üš 1988ïš ahœ¥ghz« Ãí 

Page 15
rh¤Éf« mj‰F« ïaâa¡ fyhrhu tot§fS¡F ÄilÆyhd
v‹ bjhl®ò«, rhrdÉaÈš eh£oa¡ F¿¥ò¡fŸ g‰¿ajhd
mãea« v‹ brŒâfS« áy¥gâfhu¤âš eh£oa¡ fiyÆ‹
ãuâah§f« v c‹djK« v‹gd ïaüÈš ÉÇthf Muha¥
g‰¿na ïaü g£LŸsd. ïaüÈ‹ MáÇa®, RghÎÅ g¤kehj‹
jÄœ¥gj« “K jÄHf¤â‹ eld¡fiy Mrh‹ tGñ® ïuhikah
AÞj« (x‰ ãŸisÆ‹ khzÉ v‹gJ« F¿¥ãl¤j¡fJ.
(ïu£il¡if ïnj Éknyhja eld¥gŸËÆ‹ thÆyhf RghÎÅ
ÉÃnahf§fi E©fiy eld¡fiy v‹w jiy¥ãš 1999ïY«
m›ÉÃnahf k‰WbkhU üiy btËÆ£oUajh®. t©z¤jfLfŸ,
nt©L« v‹ És¡f¥gl§fŸ r»j« btËtaâUaj ïaüÈš
»‹wJ. ï§F eh£oa¡fiyÆš ïl«bgW« mo¥gil mlîfŸ, eh£oa
24 Mf bkh¤j be¿ah¡f«, eilKiw eh£oa¤âš ifahs¥gL« Mil
brašKiwfŸ MfhÇa§fŸ, ïy§ifÆ‹ rhÞâßf eh£oa
üšfS« eld tot§fshd WFD eldK« r¥ãufKt eldK«,
gƉWÉ¡F« bj‹Åy§if ehnlho eld« - nfhy«, bj‹»H¡fháa
vGj¥g£l Ji eld§fËš ïaâa¡ fyhrhu eld§fË‹ bršth¡F
guj¡fi M»a m«r§fËš cŸsl¡f¥g£l eld¡ fiy
üiyí« ï§F r«gajkhd f£LiufŸ ïl«bg‰WŸsd.
n#®kÅÆš ïnj M©L (1999ïš) M§»f mãea« v‹w
u£nzÞtu‹ k‰bwhU eld¡fiy üš btËtajJ. V.vÞ.V.
g¡f§fËš É jhu§fÅ v‹gt® bfhG«ò mUzh btËp£lf¤â‹
ïaüš, òfÈl thÆyhf ïaüiy eld¡fiy khzt®fË‹
bgÇJ« ga‹g ga‹gh£o‰fhf btËÆ£oUajh®. guj¡fiy¡F
btËtaJŸs cÆ%£LtJ mãea« MF«. ï›tãea« M§»f«,
eh£oa¤â‹ m th¢áf«, Mfh®a«, rh¤Éf« vd eh‹F tif¥gL«.
TW»‹wJ. ït‰WŸ M§»f mãea« g‰¿a F¿¥òfisna M§»f
ïireld¡ mãea« v‹w ïaüš bfh©LŸsJ. âÇah§f¤â‹
eh£oahyakhf x›bthU ãÇÉÈUaJ FiwajJ x›bthU cW¥ò¡
n#®kÅÆš e fshtJ ïaüÈš És¡f¥g£LŸsd. m›tifÆš
eh£oa¥ gƉ AÞj§fË‹ gytiffS« ánuh, áUZo, f©l, ghj
És¡f¥gl cj ngj§fŸ v‹gd gl§fŸ, brašKiw, k‰W« ÉÃnahf«
âUkâ ä v‹gt‰Wl‹ ju¥g£LŸsd.
v‹w üš, e M§»f mãea« v‹w üiy¤ bjhl®aJ jhu§fÅ
üšfS« F mt®fŸ k‰WbkhU ÉÇthd eld¡fiy üiyí«
bfhG«ã È 2004ïš vk¡F tH§»íŸsikiaí« ï§F
btËÆl¥ g£ gâîbrŒjš nt©L«. AÞj ÉÃnahf§fŸ:
khzÉÆ‹ c K¤âiu ÉÃnahf§fŸ v‹w jiy¥ãš mikaj maj
guj« g‰¿a üiyí«, mUzh g¥Ë¡nfõ‹Þ v‹w btËp£L
guj¡fiyÆ‹ ÃWtd« ahœ¥ghz«, _shŒ ãunjr¤âÈUaJ
gujeh£oa« b btËÆ£oUajJ. M§»f mãea« v‹w K‹ida
ts®¢á¡F¥ üÈ‹ bjhl®¢áahf¡ fUj¥gl¡Toa ïaüš, eld¡
eld¡fiy g fiyÆš ïl«bgW« M§»f«, th¢áf«, Mfh®a«,
cŸsl¡»íŸ Phd« thœ¤J»wJ MSe® ÉUJbg‰w ãugy vG¤jhs® fyhóõz« âUÃiw¢bršt‹ JZaaj‹ mt®fS¡F« âU. K. b âUÃiw¢bršÉ mndh#h mt®fS¡F« bešÈaoÆ 31.01.2009 m‹W btFÉk®irahf¤ âUkz« eilbg‰
òJkz¤ j«gâfis Phd« kdjhu thœ¤â k»œ»wJ
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

ÄilÆyhd Ÿ g‰¿ajhd ¡ fiyÆ‹ hf Muha¥ g¤kehj‹ ® ïuhikah fJ. yhf RghÎÅ š 1999ïY« z¤jfLfŸ, j ïaüÈš îfŸ, eh£oa ¥gL« Mil ßf eh£oa t eldK«, ‹»H¡fháa bršth¡F ld¡ fiy
ea« v‹w J. V.vÞ.V. p£lf¤â‹ zt®fË‹ j¡fiy¡F « M§»f«, tif¥gL«. sna M§»f Çah§f¤â‹ hU cW¥ò¡ m›tifÆš , f©l, ghj « ÉÃnahf«
aJ jhu§fÅ y üiyí« í« ï§F ahf§fŸ: mikaj maj w btËp£L r¤âÈUaJ w K‹ida aüš, eld¡ «, Mfh®a«,
rh¤Éf« v‹w eh‹F tif mãea§fËš M§»f mãea« v‹gjDŸ ml§F« m§f«, cgh§f«, ãuâah§f« v‹D« _‹W ãÇîfËš x‹whd AÞj« g‰¿na ïaüš És¡F»‹wJ. AÞj« v‹gd jÄœ¥gj« “K¤âiu” v‹gjhF«. F¿¥ghf r«íj AÞj« (x‰iw¡if K¤âiu), mr«íj AÞj« (ïu£il¡if K¤âiu) v‹gd g‰¿í« mt‰¿‹ ÉÃnahf§fisí« És¡f§fisí« jÄÊš jUtJl‹ m›ÉÃnahf§fŸ x›bth‹W« v›thW bra‰gl nt©L« v‹gijí« Äf ÉÇthf ïaüš És¡F »‹wJ. ï§F r«íj AÞj§fŸ 28, mr«íj AÞj§fŸ 24 Mf bkh¤j« 52 K¤âiufS¡fhd ÉÃnahf§fË‹ brašKiwfŸ ju¥g£LŸsd. jhu§fÅÆ‹ ïu©L üšfS« eld¡fiy gÆY« khzt®fisí«, mjid¥ gƉWÉ¡F« MáÇa®fisí« ïy¡fhf¡bfh©L vGj¥g£l Jiwrh® üšfshF«.
guj¡fiyÆ‹ K¤âiufŸ g‰¿a k‰WbkhU üiyí« ï§F F¿¥ãlnt©L«. ïaüš òy«bga®aJ n#®kÅÆš nlh®£K©£ efÇš thG« »ugh u£nzÞtu‹ mt®fshš btËÆl¥g£lJ. 151 g¡f§fËš És¡f¥gl§fŸ r»j« btËtaJŸs ïaüš, òfÈl ehLfË‹ eld¥gŸËfËš ifüyhf¥ bgÇJ« ga‹gL»‹wd. guj K¤âiu v‹w jiy¥ãny btËtaJŸs »Ugh u£nzÞtuÅ‹ ïaüš, guj eh£oa¤â‹ m¿Kiw - rhÞâuKiw g‰¿ ÉÇthf¡ TW»‹wJ. 1986« M©lsÉš É¡ndÞtuh ïireld¡ fyhk‹wkhf cUth»¥ ã‹d® ghuâ eh£oahyakhf bga®kh‰w« brŒa¥g£l eh£oa¥gŸËia n#®kÅÆš el¤âtU« ïaüyháÇa®, ïaüiy guj eh£oa¥ gƉábgW« òâat®fS¡F cjî« tifÆš És¡f¥gl cjÉíl‹ xU ifüyhf¤ jahǤJŸsh®.
âUkâ äyh«ãif brštuh#hÉ‹ eldrhu« v‹w üš, eld¡fiy rh®aJ ïy§ifÆš vGaj üšfS« F¿¥ãl¤j¡fbth‹whF«. 2001ïš bfhG«ã ÈUaJ ïaüš üyháÇauhš vGâ btËÆl¥ g£LŸsJ. fyhnõ¤âu kuãš thG« xU khzÉÆ‹ cz®ÉY« m¿ÉY« C¿¥nghÆU¡F« guj« g‰¿a juîfŸ ïaüÈš ïl«bgW»‹wd. guj¡fiyÆ‹ tuyh‰W¥ ã‹dÂ, eld¤ j¤Jt§fŸ, gujeh£oa« bjhl®ghf vGaj üšfŸ, gujeh£oa¤â‹ ts®¢á¡F¥ g§fË¥ò¢ brŒj fiyP®fŸ vd eld¡fiy g‰¿¥ gšntW m«r§fisí« ïaüš cŸsl¡»íŸsJ. -ÄFâ mL¤j ïjÊš Phd« thœ¤J»wJ
G¤jhs® fyhóõz« bjÂah‹ j«gâfË‹ ò¤âu‹ mt®fS¡F« âU. K. b#agÑuj‹ j«gâfË‹ ò¤âÇ ®fS¡F« bešÈaoÆš cŸs kzkfŸ ïšy¤âš hf¤ âUkz« eilbg‰wJ. kdjhu thœ¤â k»œ»wJ.
14

Page 16
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
j
Äœ ehlf nkil¡F RiA® AÛo‹ tuî bt‰¿ Kid¥ghf¡ fUj¥g£lJ. RiA® AÛo‹ ehlf§fS¡F jÅahd xU gh®itahs® T£l« cUth»aJ. ïtÇ‹ be¿ahŸifÆš nkilna‰w¥g£l ‘bgh«kyh£l«’ v‹w ehlf¤ij bfhG«ò yadš bt‹‰ mu§»š gh®¡F« thŒ¥ò vd¡F »il¤jJ. ïJnt eh‹ gh®¤j RiA® AÛo‹ Kjš ehlf«.
ïJ mbkÇ¡f ehlfháÇa® vškiuÞ v‹gtÇ‹ “â vo§ bk΋” v‹w ehlf¤â‹ jGtyh¡f«. ïaj ehlf« gyÇ‹ ghuh£il¥ bg‰wJ. bfhG«ãš gy ehlfk‹w§fË‹ eof®fis x‹¿izaJ RiA® AÛ£ nk‰bfh©l Éõ¥gߣir v‹W Ék®rf®fŸ ÉaaJ ghuh£odh®fŸ.
ïaj ehlf¤âš K¡»a gh¤âu¤âš eo¤j eofntŸ yOÞ åukÂÆ‹ eo¥ig “blÆÈÄu®” v‹w M§»y¥ g¤âÇif òfHhu« N£oaJ.
“RiA® AÛ£ nkiy eh£L ehlf§fËY« mit K‹ it¡F« tot§fËY« òyik bg‰¿Uajh®. mt‰iw m¥gona jÄœ ehlf¥ gh®itahs®fS¡F bfhL¥gâš cŸs áuk§fis¥ g‰¿í« Ãiwant m¿aâUajh®. nkdh£L ïirfËny mtU¡F xU Kiwahd gƉá ïUajJ. jÅikÆš mk®aJ k¡fz¡fhf ãahndh thá¤J k»œtij gh®¤âU¡»nw‹. bfhG«ò tl¡»š thœaj fiyP®fŸ k¤âÆš mt® òâa e«ã¡ifiaí« M®t« ÄFaj 

Page 17
RiA®AÛo‹ be¿ahŸifÆš - nkilna¿a “bgh«kyh£l«” ehlf¤â‹ jGtyh¡f« ïtUilanj. ït® vGâa gy ehlf§fis be¿ahs® RiA® AÛ£ be¿¥gL¤âíŸsh®.
ahœ¥ghz¤âš eilbg‰w mid¤Jyf jÄHhuhŒ¢á kheh£oš nkilna‰w¥g£l m«ãif ghfÅ‹ “ntjhs« brh‹d fij”Æš ãuhkz‹ xUtÇ‹ gh¤âu¤âš eo¤j bghGJ, jÄiH Äf¢ áw¥ghf c¢rǤJ eo¤jik¡fhf ahœ gšfiy¡fHf Jizntaj® R. ɤâahdaj‹ tH§»a ghuh£L¥ g¤âu¤ij bgUikahf¡ fUâ ghJfh¤jh®.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
mJkh¤â vGâa “ãŸi ïaj ehlf¤â eofU¡fhd É vdJ eh RiA® AÛ£ âdfu‹ ehlf “rhâfŸ ïši nghÅš bjÇÉ vdJ ïs nkij ïu©L
kiyaf vG¤jhs® nf. nf Phd¤â‹ f©Ù®
ãugy kiyaf vG¤jhs® nf. n fhykhdh® v‹w brŒâ ïy¡» Mœ¤âíŸsJ. kh¤jisÆš cŸs m ãwaj nfhÉajuh{, m§FŸs nj KÞÈ« kfhɤâahya«, w«ò¡f kh¤jis Mnyh¡f ɤâahya« M»at‰¿š fšÉf‰wt bjhl§»a ït®, mj‹ ahœ¥ghz¡ »isÆš gÂòÇa khztuhf m¥nghJ ïUaj åunfrÇ thu btËp£o‹ És§F« É. njtuh{ k‰W« ÉÇîiuahs® ï. äâah bjhl®ãid¥ ngÂtajh®. gáahtu«, bkhŒ¡fhR, F CU¡F¥ ngh»wh‹ v‹gd ïtiu ïy¡»a cy»š Ãiy (1996) áWfij¤ bjhFâ, njh£l¤J¡ fjhehaf®fŸ (1998) ei üšfŸ. ïtuJ ‘kiynahu« åR« fh‰W’ bjhiy¡f xËgu¥gh»¥ bgU« tunt‰ãid¥ bg‰wJ. kh¥ãŸi ešyt®fŸ, âU¥g«, òJ¡FL«g« v‹git ïtU¡F¥ òf ‘Ã#¤â‹ ÃHš’ r¡â bjhiy¡fh£áÆš xËgu¥ghd jŤ njh£l¤J uh#h¡fŸ (1996) f›th¤J¡ f¤â (1998) btË¢r fyhrhu mik¢R el¤âa ehlf¥ ngh£ofËš gÇRbg‰wi v‹w bjhliu vGâat®.
ïtuJ kiwthš JaUW« ïtuJ FL«g¤âdU¡F«, jdJ Mœaj mDjhg¤ij bjÇɤJ¡ bfhŸ»wJ.
vÞ.bgh. gts ky


Page 18
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
“â
Ukzkhfhkš ïU¥gJ eh§fŸ brŒí« j©lid¡FÇa F‰w¢branyh?” vd, Ãakd¡ foj« ifÆš »il¤jJ« v‹id eh‹ xU jlit nf£L¡ bfh©nl‹.
âUkzkhdt®fS¡F CnuhL Ãakd«. v§fS¡F, j©lidahf¡ fZl¥ãunjr«.
ïij m«kh m¿ajJ«, m¥gh fhij¡fo¡f Mu«ã¤J É£lh.
“m¥gnt eh‹ brh‹d‹..... eh‹ brh‹d‹..... Ú§fŸ nf£oansh?” v‹W mu‰¿¡ bfh©oUajh.
m«kh¡fS¡F v¥gî« bgÇaK£L. ãŸisfS¡F« fhyajhœ¤jhkš fÈahzŠbrŒJ it¤J ÉlntQ«. bg© v‹whš koÆš ‘»wdƉ’ f£o it¤J¡ bfh©oU¥gjhf Ãid¥ò.
eh‹ gšfiy¡fHf¤âš go¤J¡bfh©oUaj fhy¤ânyna m«kh Mu«ã¤JÉ£lh, “ãŸis¡F¡ bfâah¥ ghU§nfh!” v‹W brhšy.
“v‹d mtru«! ãŸis go¢R Koa£L«” vd m¥gh MWjšgL¤â¡bfh©oUajh®.
vd¡F¥ go¥ò Koa, m¥gh jh‹ brhšÈ¡ bfh©oUajJ nghy njLjš Mu«ã¤JÉ£lh®.
vd¡F ÉU¥gÄšiy. “Kjš c¤ânahf«, ãwFjh‹ k‰w¡fhÇa§fŸ” v‹W m«khÉ‹ fhJ¡FŸ KQKQ¤nj‹.
“tanj¿¥nghdhš kh¥ãis njhjhf tuhJ” brhšÈ¡ bfh©L Ka‰áia¡ ifÉlhJ m¥gh njo¡ bfh©oUajh®. _‹W tUõ fhy« miyaJ âÇajJjh‹ Ä¢r«. m¥gh e‹whf¡ fis¤J¥ nghdh®.
m«kh rka« gh®¤J, v¥gî« nghy m¥ghî¡F ešytÊ brhšy K‹tajh.
“ïÅ v‹d brŒÆwJ? btËeh£L kh¥ãisia¥ ghU§nfht‹!”
“btËeh£L kh¥ãis¡F g£l¥go¥ò¤ njitahf »l¡nfh!” vd m¥gh ádajh®.
m«kh ï¥go¤jh‹, m¥ghit És§»¡ bfhŸshkš thŒ¡F tajij¢ brhšÈ ád¥ò¡ nf£gh.
m¥gh ádajJ«, m«kh m¥gona ml§»¥nghdh.
“všyh« m¥gh MWj bfh©oUajh
vd¡F à kh¤âiu c©
gÞ t©o ãuahzŠbr ‘yh‹khÞuÇš nr®anjh«.
taJbfh bfh©nl‹. ïU¡»d«? ã
eh‹ ng vd¡F És§ ïaj ï f£o it¤â ïU¡»‹wJ
eh§fŸ ï všyh« Égukh brh‹dt®f ïU¡»‹wh®f mâg® j ïU¡»‹wh®. ÉLâ. mâg® m§»Uaj M it¤jh®.
fha¤âÇ raâ¤nj‹.
eh‹ ta FË®ajJ. m brhaj CU¡F nghŒÉLntnd rka« eh‹ ta
mtî¡F vdJ b gh®¤jh. eh‹ ranjhõ«.
ïUtU« ngh»‹nwh«.

fŸ brŒí« akd¡ foj« it nf£L¡
Ãakd«. . hij¡fo¡f
..... eh‹ W mu‰¿¡
bgÇaK£L. hzŠbrŒJ wdƉ’ f£o
fh©oUaj ãŸis¡F¡
a£L«” vd
brhšÈ¡ £lh®.
¤ânahf«, ‹ fhJ¡FŸ
jhf tuhJ” m¥gh njo¡ « miyaJ fis¤J¥
m¥ghî¡F
h¥ãisia¥
¤ njitahf
bfhŸshkš . §»¥nghdh.
áWfij
“všyh« Éâ¥go el¡F«” Xo¤âÇaj fis¥ò¤Ôu, m¥gh MWjyhf _¢RÉ£L rkhjhd« brhšÈ¡ bfh©oUajh®.
vd¡F Ãakd¡ foj« »il¤jJ«, m¥gh C¡f kh¤âiu c©lt®nghy Û©L« c‰rhfkh»É£lh®.
gÞ t©oÆš ÄfÚ©l öu« fh£L¥ gFâ¡Tlhf¥ ãuahzŠbrŒJ ã‹d® IaJ »nyhÛ‰w® tiu ‘yh‹khÞuÇš’ V¿¥ gaz« g©Â, ghlrhiy¡F taJ nr®anjh«.
taJbfh©oU¡F«bghGJ kdâš eh‹ v©Â¡ bfh©nl‹. “ïaj eL¡fh£L¡FŸns rd« M® ïU¡»d«? ãŸisfŸ M®tu¥nghFJfŸ”
eh‹ ngh£l fz¡F¥ ãiH v‹wJ, ãwFjh‹ vd¡F És§»aJ.
ïaj ïl¤âš ï¥gobahU eåd ghlrhiy f£o it¤âU¡»‹wh®fŸ! vd¡F Éa¥ghf ïU¡»‹wJ.
eh§fŸ ï§F òw¥g£L tUtj‰F K‹d®, m¥gh všyh« Égukhf ÉrhǤJ m¿aJ it¤âUajh®. jftš brh‹dt®fŸ rÇahd jftšfisna brhšÈ ïU¡»‹wh®fŸ.
mâg® jd¡FÇa ÉLâÆš FL«g¤Jl‹ j§» ïU¡»‹wh®. mâg® ÉLâ¡F m©ikÆš MáÇa®fŸ ÉLâ. mâg® maj ÉLâ¡F v§fis miH¤JtaJ m§»Uaj MáÇia¡F v‹id m¿KfŠbrŒJ it¤jh®.
fha¤âÇ ß¢riu Kj‹Kjyhf m‹Wjh‹ eh‹ raâ¤nj‹.
eh‹ taJ nr®ajJ f©L ߢrU¡F kd« FË®ajJ. mJtiu mtîl‹ j§» ïUaj ïUt® brhaj CU¡F kh‰wyh»¥ nghŒÉ£lh®fŸ. jh‹ jŤJ nghŒÉLntndh! vd v©Â, mt V§»¡ bfh©oUaj rka« eh‹ taJ nr®anj‹.
mtî¡F v‹id¡ f©L ï‹bdhU ranjhõ«. vdJ be‰¿ia, fG¤ij T®aJ ftŤJ¥ gh®¤jh. eh‹ âUkzkhfhjtŸ v‹gJ jh‹ maj¢ ranjhõ«.
ïUtU« x‹whf ÉLâÆš j§» ïU¡f¥ ngh»‹nwh«. mj‰F K‹d® v‹id¥ g‰¿ mtî¡F
17

Page 19
K¡»akhd áy jftšfis m¿aJbfhŸs nt©Lbkd kdâš njh‹¿ ïU¡fnt©L«. “vaj C®?” vd ÉdÉdh “cU«ãuhŒ” vd¢ brh‹nd‹. mtÉ‹ Édh¡fŸ bjhl®ajd. “cU«ãuhÆš vaj¥gFâ? »H¡nfh? nk‰nfh? “»H¡F” “m¥go v‹whš.... giHa Éjhidah® ifyhaãŸis gFâahU¡F¡ »£lnth....? öunth?”
“m«kh, mtÇ‹iu ng¤â” “m¥g rÇ. ïŠir rik¢R¤jh‹ rh¥ãlntQ«. eh§fŸ ïu©L ngU« x©lhf¢ rik¡fyh«”
vd¡F¢ áÇ¥ò tU»‹wJ. cŸs¤JŸ mij ml¡»¡bfhŸS»nw‹. mt jd¡F nt©oa jftiy v›tsî jaâukhf¡ nf£l¿»wh. Ó! eL¡fh£L¡FŸ thH ne®ajhY« ek¡F ‘maj¢ á‹d¡Fz«’ nghfhJ.
MáÇa® ÉLâ¡FŸ eh‹F miwfŸ. eLnt xU k©lg«, ïu©L rikaš miwfŸ. eh§fŸ ïUtU« jŤjÅ miwfËš j§» ïU¡fyh«.
vd¡F cŸS¡FŸ m¢r«. mij btËÆš brhšÈ¡bfhŸtj‰F¤ ja§F»‹nw‹. mtî¡F« maj¡ FH¥g« ïUaâU¡fntQ«. jhdhf thŒâwaJ brhšY»wh, “ïu©L ngU« xnu miwÆš j§Ft«”. vd¡F¥ óuz r«kj«. eh‹ KGkdJl‹ r«kâ¡»‹nw‹.
MáÇa¤bjhÊš vd¡F¥ òJR. mt gy tUõ mDgtKŸs MáÇia. Mu«g¤âš mtÉ‹ cjÉ vd¡F¤ njitahf ïUajJ. K¥g¤ijaJ taâš mt cg mâguhf ïU¡»‹wh. ÉiuÉš mâguhfî« tu¡TL«. fZl¥ ãunjr§fËš MáÇa®fshf ïU¡»‹wt®fŸ bfhŠr¡fhy« m§F Ãiy¤J ËWÉ£lhš, Rygkhf¥ gjÉ njo¡bfh©LtU«. mâgU¡F« mâf taâšiy.
ghlrhiy KoaJÉ£lhš neu¤ij¥ ngh¡FtJjh‹ bgU« áuk«. m§bfh‹W« ï§bfh‹Wkhf btF öu¤âš k¡fŸ FoÆU¥ò¡fŸ. v§fS¡F cwÉd®fŸ, brhaj¡fhu®fŸ v‹W ï§nf ah® ïU¡»‹wh®fŸ? MáÇa®fŸ ÉLâjh‹ v§fS¡F¤ jŠr«. gf‰ bghGâš vajÉj¥ gaKÄšiy. bghGJ ml®aj fh£L¡FŸ ÉGaJ kiwajhšnghJ«. ášt©LfË‹ ïiu¢rš, njLjš btË¢r¤Jl‹ gwaJtU« Ä‹ÄÅfŸ, eÇfË‹ Cis¢r¤j«, ahidfË‹ ãËwš, Fu¡f‹ ã£L¥ nghy kz¡F« gh«òfË‹ FoÆU¥ò kz«. Éõ¥gh«òfË‹ elkh£l«. ïUŸ taJ NG«nghJ kd¤ijí« jÅik¥gL¤J« maj¢ nrhf«! ÉLâ a‹dšfŸ x›bth‹iwí« gh®¤J¥gh®¤J ïWf¥ó£Lnth«. v§fS¡F ï§F fŸs® gaÄšiy. Fu§FfŸ ïufáakhf cŸns EiHaJ, rik¤J it¤j czîfis c©Q«. f©L Ju¤â¥nghdhš gšiy¡fh£o ie¡fh£oÉ£L XL«. AÇ¡f‹ yh«ig¡ bfhS¤â it¤J¡bfh©L ïUtU« mk®aâU¥ngh«. thbdhÈÆš brŒâ nf£ngh«; gh£L¡ nf£ngh«. ÄFâ neu§fËš ïUtU« ngá¡bfh©oU¥ngh«.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
ïuînti vânu mk®a btFFiwî. j mt brhšÈ¡ nf£L¡ bfh© FL«g Étfh mtî¡F fhy¤âš m ïU¡»‹wh®f KajhidÆš ïU¡»‹wh. bfh©oU¡» mt ï Ãid¡»‹wh. nt©Lbkd brhšÈ mi v¥bghGjhtJ miH¥gh. m¥b cgnjr« brŒ x›bth‹W b
“bg©fŸ “c¤âna k‰wt®fËš r “MU¡F »ilahJ. eh “jf¥g‹ thG« fhybk v‹d brh¤â
“M©fS “go¤j b mt br bfh©oU¥ng eh‹ x¤J¥ng ão¡F«. mt mt br Ãaha¤J¡fhf kd« v‹Ål bfhŠr§bf bfh©oU¥gj kh‰¿ ÉLnt e«ã¡if¡F¥ bfhŸS»nw‹
ghlrhiy mtit¡ bfh©oU¡»w ïiy.
eh‹ m¥ ïayÉšiy Kotâšiy.
m‹W mtÉl¤âš tHikahd fy »l¡»wJ. t

nt©Lbkd
nk‰nfh?
jhidah® öunth?”
h¥ãlntQ«.
h«” ¤JŸ mij oa jftiy ¡fh£L¡FŸ «’ nghfhJ. . eLnt xU fŸ ïUtU«
j btËÆš . mtî¡F« f thŒâwaJ š j§Ft«”. GkdJl‹
t gy tUõ tÉ‹ cjÉ taâš mt mâguhfî« áÇa®fshf F Ãiy¤J h©LtU«.
h¡FtJjh‹ Wkhf btF cwÉd®fŸ, »‹wh®fŸ? Šr«. gf‰ GJ ml®aj t©LfË‹ gwaJtU« hidfË‹ gh«òfË‹ . ïUŸ taJ aj¢ nrhf«! ®¤J¥gh®¤J ® gaÄšiy. k¤J it¤j â¥nghdhš f‹ yh«ig¡ ®aâU¥ngh«. ngh«. ÄFâ .
ïuîntis neu¤ij¡ fl¤Jtj‰fhf, f£oÈš vâ® vânu mk®aâUaJ ngRnth«. eh‹ ngRtJ btFFiwî. jh‹ vd¡F tÊfh£o v‹D« Ãid¥òl‹ mt brhšÈ¡ bfh©oU¥gh. mt brhšy¢ brhšy eh‹ nf£L¡ bfh©oU¥ng‹. fijnahL fijahf, jdJ FL«g Étfhu§fisí« vL¤J¢ brhšYth.
mtî¡F m¥gh ïšiy. mt áWãŸisahf ïUaj fhy¤âš mt® ïwaJnghdh®. m©z‹, j«ã ïU¡»‹wh®fŸ; bghW¥ãšyhjt®fŸ; kidÉkhÇ‹ KajhidÆš ão¤J bjh§F»‹wt®fŸ. m«kh ïU¡»‹wh. m«khit mtjh‹ ftŤJ¡ bfh©oU¡»‹wh.
mt ï¥gî« v‹id¢ á‹d¥ãŸisahf Ãid¡»‹wh. jh‹ brhštij všyh« eh‹ nf£L el¡f nt©Lbkd vâ®gh®¡»‹wh. v‹id ‘ߢr®’ v‹W brhšÈ miH¥gJjh‹ tH¡f«. ïUaâUaJ v¥bghGjhtJ ‘eËÅ’ vd¥bga® brhšÈ cÇikíl‹ miH¥gh. m¥bghGJ vd¡F És§»ÉL«. mt vd¡F cgnjr« brŒa¥ngh»‹wh v‹gJ. m›t¥nghJ ï¥go x›bth‹W brhšÈ¡ bfh©oU¥gh:
“bg©fŸ j§fŸ brhaj¡ fhšfËš ÉfntQ«” “c¤ânahf« gh®¤J r«gs« vL¤jhš nghjhJ, k‰wt®fËš rhuhkš thH ntQ«”
“MU¡F« v§fis mâfhu« g©Q»w cÇik »ilahJ. eh§fŸ mj‰F ïl§FL¡f¡TlhJ”
“jf¥g‹... ãwF fzt‹... ãwF ãŸis... v‹W thG« fhybkšyh« v§fS¡F C‹WnfhšfŸ. eh§fŸ v‹d brh¤ânah? Klnkh?
“M©fS¡F¥ bg©fŸ moikfsšy” “go¤j bg©fŸ, bfhŠr« áaâ¢R el¡fntQ«” mt brhšy¢brhšy eh‹ “«” ngh£L¡ bfh©oU¥ng‹. kW¤J xU th®¤ij brh‹dâšiy. eh‹ x¤J¥nghtjhš mt kdJ¡F v‹id e‹whf¥ ão¡F«. mt vâ®gh®¥ò« mJjh‹.
mt brhštâš Ãaha« ïšyhkš ïšiy. Ãaha¤J¡fhf všyht‰W¡F« nghuhl Koíkh? nghuhL« kd« v‹Ål¤âš ïšiy. mtÉ‹ v©z« ntW. bfhŠr§bfhŠrkhf v‹id¤ jh‹ kh‰¿¡ bfh©oU¥gjhf mtkd¤âš xU Ãid¥ò. K‰whf kh‰¿ ÉLntbdd kd¥ó®tkhf mt e«ò»‹wh. mt e«ã¡if¡F¥ ghjf« ïšyhkš eh‹ gh®¤J elaJ bfhŸS»nw‹.
ghlrhiyÆš mtjhŤjâš, M© MáÇa®fŸ mtit¡ f©L bkšy Éy»¥ nghŒ¡ bfh©oU¡»wh®fŸ. mâgU« mâf« Kf« bfhL¥gjhf ïiy.
eh‹ m¥go elaJ bfhŸtâšiy. vd¡fJ ïayÉšiy. mtit cjhÓd« brŒa vd¡F Kotâšiy.
m‹W ghlrhiyÆš âU«ã tajJ Kjš mtÉl¤âš xU kh‰w« vd¡F¤ bj‹gL»wJ. tHikahd fyfy¥nghL mt ïšiy. Kf« tho¥nghŒ¡ »l¡»wJ. thŒ âwaJ mâf« ngrîÄšiy. vjid¥
18

Page 20
g‰¿nah ÔÉukhf¢ áaâ¤J¡ bfh©oU¥gJnghy mt Kf¤âš xU ïW¡f«.
eh‹ mtit És§»¡ bfh©L bkšy Éy» el¡»‹nw‹.
ïuî neu«. czÉ‹ ã‹ ïUtU« br‹W f£ošfËš rÇ»‹nwh«. f£ošfS¡F ïilbtË mâf öuÄšiy. ïUtU¡F« cw¡f« tuÉšiy. ÉʤJ¡ bfh©L »l¡»‹nwh«.
miw¡FŸ yh«ò miu¤ö¡f¤âš ö§F»wJ. r‰W neu« fÊaâU¡F«. mt âObud vGaJ f£oÈš mkU»‹wh. ã‹d® ‘eËÅ’ vd Fuš jsjs¡f miH¡»‹wh.
“v‹d ߢr®!” nf£L¡bfh©L eh‹ vGaJ vâ®Kfkhf¡ f£oÈš Faâ ïU¡»‹nw‹.
k§»a btË¢r¤âš, mtKf« bt¿¤J Éfhukhf¤ njh‹W»‹wJ.
“eËÅ, bg©fS¡F âUkz« mtáakh?” ÄFaj m¡fiwíl‹ v‹id neh¡»¡ nf£»‹wh.
mt cŸs¤ij¥ òÇaJbfh©L, mtî¡F ïirthf¢ brhšY»nw‹.
“mtáaÄšiy. âUkzŠ brŒahkny thHyh«” vdJ gâš mt kdij¡ FËu it¤âU¡f nt©L«.
mj‰Fnkš ngrÉšiy. Kf¤âš bgh§»a Éfhu« kiwaJ, g£bl‹W Kf« ky®aJ, bkšÈa ò‹dif ó¡f Û©L« rÇaJ gL¤J¡ bfhŸS»‹wh.
eh‹ vd¡FŸ áǤjt©z« âU«gî« f£oÈš rÇ»‹nw‹.
xU thu« fÊaj ã‹d® m¥gh v‹id¤ njo¡bfh©L ï§F taJ nr®ajh®.
m¥ghit¡ f©lJ«, ‘m¥ghîl‹ mt v¥go elaJ bfhŸSthnth!’ vd, vd¡F kd« ‘â¡’»£lJ.
v‹d òJik! bg‰w ãŸis nghy m¥ghîl‹ x£o¡bfh©lh. th®¤ij¡F th®¤ij “m¥gh..... m¥gh” vd kd« be»œaJ miH¤jh.
m¥gh v‹id¡ ifnahL miH¤J¡ bfh©L CU¡F¥ òw¥g£l rka«, m¥ghit¥ gh®¤J f©fy§» Ëwh.
eh‹ åL nghŒ¢ nrU«tiu m¥gh vJî« vd¡F¢ brhšyÉšiy. ã‹d® Égukhf m«kh, všyh« bkšy vL¤J¢brh‹dh.
eh‹ åL taJ nr®aj _‹whtJ ehŸ, vd¡F¥ gâî¤ âUkz« elaJ KoajJ.
mj‹ãwF âdK« mt® taJ nghf¤ bjhl§»dh®. r«ãujha¥go v§fŸ âUkz« KoaJ, fG¤âš ï‹D« jhÈ VwÉšiy. Mdhš r£l¥go mt® v‹ fzt®. mt® taJ nghtj‰F ahU« jilahf ïU¡fÉšiy.
ïu©L thu§fŸ fÊaj ã‹d®, eh‹ òw¥g£L¥ ghlrhiy¡F taJ nr®anj‹.
mt F¿¥ghf v‹id¡ T®aJ T®aJ gh®¡»‹wh. fhš Kjš jiytiu mâU¥âíl‹ gh®¤J¡bfh©nl É»‹wh.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
maj¥ J‹òW¤J» ïayÉšiy.
eh‹ tÈ “vd¡F ÇÍ vL¤J¢ brhš mtî¡F v‹id¥ gh® áǤjt©z nghŒÉL»‹w
mj‹ ã‹ FiwaJngh Mu«ã¤JÉ£
mt kd Vkh‰w¤J¡F ïUtU« x‹whf¢ ri miwÆš gL¤ ïUntW cyf
v§fŸ å fojkhtJ jt vGJtâšiy mt ifÆš v

gJnghy mt
kšy Éy»
U« br‹W lbtË mâf y. ÉʤJ¡
§F»wJ. bud vGaJ uš jsjs¡f
eh‹ vGaJ
.
Éfhukhf¤
akh?” ÄFaj . , mtî¡F
brŒahkny j¡ FËu
§»a Éfhu« ‹dif ó¡f
gî« f£oÈš
h v‹id¤
v¥go elaJ £lJ.
m¥ghîl‹ ¥gh..... m¥gh”
¡ bfh©L f©fy§»
î« vd¡F¢ šyh« bkšy
hŸ, vd¡F¥
J nghf¤ z« KoaJ, hš r£l¥go U« jilahf
‹ òw¥g£L¥
gh®¡»‹wh. J¡bfh©nl
maj¥ gh®it v‹ kdij¡ F¤â¡Fj¿¤ J‹òW¤J»‹wJ. vd¡F¤ jh§»¡bfhŸs ïayÉšiy.
eh‹ tÈaJ Kf« ky®aJ bkšy¢ áǤjt©z« “vd¡F ÇÍÞnur‹ KoŠR ngh¢R” vd ïjkhf vL¤J¢ brhšY»‹nw‹.
mtî¡F¤ âObud Kf« ïU©L ngh»wJ. v‹id¥ gh®¤J btF m‰gkhf neh¡», Vsdkhf¢ áǤjt©z« maj ïl¤ij É£L bkšy Éy»¥ nghŒÉL»‹wh.
mj‹ ã‹d® mt v‹Dl‹ kd« É£L¥ ngRtJ FiwaJnghdJ. v‹id m‹Åakhf¥ gh®¡f Mu«ã¤JÉ£lh.
mt kdâš ïUaj vâ®gh®¥ò bghŒah» Vkh‰w¤J¡FŸshd bfhâ¥ò mtî¡F.
ïUtU« xnu ghlrhiyÆš gÂòÇ»‹nwh«. x‹whf¢ rik¤J czî mUaJ»‹nwh«. xnu miwÆš gL¤J cw§F»‹nwh«. Mdhš ïUtU« ïUntW cyf§fshf kh¿¥nghndh«.
v§fŸ å£oš ïUaJ vd¡F thu¤âš xU fojkhtJ jtwhkš taJ nrU«. mtî¡F m¥go ahU« vGJtâšiy. vd¡F tU« foj§fis¥ bgU«ghY« mt ifÆš vL¤JtaJ jUth.
19

Page 21
ï¥bghGJ mt® vGJ« foj§fS« vd¡F taJ nrU»‹wd. thu¤âš ïu©L foj§fshtJ mt® vGj¤ jtWtâšiy. áy thu§fËš _‹W foj§fŸ tUtJ« c©L. bkšÈa nwh#h t©z¡ fh»j¤âš kÂkÂahd vG¤J¡fshš mt® vGJ»wh®. mt® foj§fis¥ go¡f vd¡F¥ gutrkhf ïU¡F«.
vd¡F tU« foj§fis xG§fhf mtnt vL¤JtaJ jU»‹wh. xU ehnsD« mâg® fhÇahya¤J¡F¢ br‹W vdJ foj¤ij eh‹ bg‰W¡bfhŸs Kotâšiy. âdK« mt Kaâ¡bfh©L ÉL»wh.
ï¥bghGJ v‹ÛJ K‹d®nghy ïšyhj fÇrid. vd¡F tU« foj§fËš mtî¡F v¥go tajJ? Mu«g¤âš vd¡fJ És§fÉšiy.
ã‹d® foj ciwfis c‹Å¥ghf mtjhŤJ¥ gh®¤nj‹.
mt® vGJ« foj§fË‹ ciwfŸ ïufáakhf bkšy cǤJ, âU«g x£l¥g£oU¥gJ f©L eh‹ âif¥gilaJ nghnd‹. maj¡ foj§fŸ v‹id¤ jÉu ï‹bdhUt® go¡f¡Tlhjit. mt® vGJ»‹witfis ï‹bdhUtU¡F btËÆš vL¤J¢ brhšyKoahJ.
ghntaj® ghuâjhrÅ‹ xU ghlš tÇfŸ Ãidî¡F tU»‹wd. jiyÉ xU¤â j‹ njhÊ¡F¢ brhštjhf tU« ghlš; “brhšy¢ brhšY»whŒ - njhÊ v‹ jiyt‹ brh‹dijí« brŒjijí« brhšy¢ brhšY»whŒ - njhÊ
j‹ njhÊ¡nf brhšy ïayhJ jiyÉ É¡»¤ jɤJ É»whŸ. m¥go xU maju§f«. ï§nf vd¡FÇa foj§fis mt go¡»‹wh v‹whš....
eh‹ mt Kf¤ij ÃÄ®aJ gh®¥gj‰F KoaÉšiy. bt£f« v‹id¥ ãL§»¤ â‹D»wJ. kdâš ntjid xUòw«; ád« xUòw«.
mâgÇl« br‹W Kiw¥ghL brŒayh«. mj‰F kd« ïl§bfhL¥gjhf ïšiy.
ehnd neÇš mtÉl« brhšÈÉl¤ Ô®khŤnj‹. xUehŸ ÉLâÆš ïU¡F« rka« mtî¡F¢ brh‹nd‹;
“ߢr®, v‹iu foj§fis eh‹ nghŒ vL¡»nw‹”. mt M¢rÇakhf xU jlit v‹id¥ gh®¤jh. ã‹ò bkšy¢ brh‹dh, “mâgÇ‹ nkirÆš »l¡»wij eh‹ vL¤JtaJ jhw‹”.
“c§fS¡F å© áuk«” “xU foj¤ij¡ ifÆš vL¤Jthwâš vd¡bf‹d áuk«!” ïj‰Fnkš mt Kf¤J¡F nenu v‹dhš vJî« brhšy KoaÉšiy. eh‹ jgh‰nrtf® tU«neu« gh®¤âU¡f Mu«ã¤nj‹. eh‹ Kaâ¢br‹W vdJ foj§fis vL¤J¡bfhŸs¤ bjhl§»nd‹.
ne‰iwa âd« vd¡F ïu©L foj§fŸ taJ nr®ajd. x‹W m¥ghÉ‹ foj«, k‰wJ mt® vGâd
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
foj«. eh‹ miwiaÉ£L m§FtaJ E taJÉL»nw
maj¡ go¤nj‹. mt go¤nj‹. Û© v‹ cŸS bfh©oUaj É£lhš mt mjdhš Û© ntf« jÂtj bfhajË¡f¤ ÉLâ¡F ó£o it¤J¡ ngh£L¥ ó£on ï‹W fh eh‹ òw¥g£L taJnr®ajh.
ghlrhiy âU«g mt f©Lbfh© brštjhf ï brhšÈ¡ bfh vd¡bfJî« bfh©oU¡» mâgU¡ Éiuthf¢ br
ÉLâÆ‹ fjî¡Tlhf c j§»ÆU¡F« bjÇ»wJ. É miw¡F btË ã‹òw a‹dš
eh‹ k a‹dY¡Tlh vdJ bg mt vdJ foj«. nuh#h vd¡F¡ ml¡»¡bfh© Kf¤âš Mt foj¤âš gâa
maj É bfh©oU¡»
eh‹ âi áiyahf¢ áy gh®¤jt©z
v‹id vdJ ÉÊfË
eh‹ f© RtL bjÇahk

vd¡F taJ shtJ mt® W foj§fŸ ¡ fh»j¤âš »wh®. mt® ¡F«.
hf mtnt D« mâg® ¤ij eh‹ dK« mt
hj fÇrid. go tajJ?
tjhŤJ¥
ïufáakhf f©L eh‹ Ÿ v‹id¤ t. mt® btËÆš
Ÿ Ãidî¡F ¢ brhštjhf
yÉ É¡»¤ f«. ï§nf whš.... KoaÉšiy. âš ntjid
h«. mj‰F
®khŤnj‹. mtî¡F¢
vL¡»nw‹”. h®¤jh. ã‹ò ¡»wij eh‹
¤Jthwâš ¤J¡F nenu jgh‰nrtf® Kaâ¢br‹W §»nd‹. j§fŸ taJ mt® vGâd
foj«. eh‹ mitfis vL¤J¡bfh©L mâg® miwiaÉ£L btËna tU« rka«, mt mtrukhf m§FtaJ EiHajh. eh‹ bksdkhf âU«ã taJÉL»nw‹.
maj¡ foj§fis¥ ghlrhiyÆš it¤J¥ go¤nj‹. mt® foj¤ij¤ âU«g¤ âU«g¥ gy jlitfŸ go¤nj‹. Û©L« go¡fnt©L« nghy maj¡ foj« v‹ cŸSz®îfis¤ bjh£L¤ ö©o¡ bfh©oUajJ. ÉLâ¡F¤ âU«ã¥ nghŒ¢nr®aJ É£lhš mt ïU¡F« rka« mij¥ go¡f ïayhJ. mjdhš Û©L« go¤nj‹. go¡f¥go¡f, cz®îfË‹ ntf« jÂtjhf ïšiy. nkY« nkY« mit »s®aJ bfhajË¡f¤ bjhl§»d.
ÉLâ¡F taj ãwF cz®îfis ïja¤J¡FŸ ó£o it¤J¡bfh©L, foj¤ij vdJ bg£o¡FŸ ngh£L¥ ó£ond‹.
ï‹W fhiyÆš ghlrhiy¡F mtî¡F K‹djhf eh‹ òw¥g£L taJÉ£nl‹. mt r‰W¤ jhkjkhfnt taJnr®ajh.
ghlrhiy Mu«ã¤J xU k neu« fÊajãwF, âU«g mt ÉLâ neh¡»¥ nghtij eh‹ f©Lbfh©nl‹. ï¥go ïilÆš ÉLâ¡F¢ brštjhf ïUajhš v‹Ål« taJ xU th®¤ij brhšÈ¡ bfh©L nghtJjh‹ tH¡f«. Mdhš ï‹W vd¡bfJî« brhšyhkš ntfkhf¥ nghŒ¡ bfh©oU¡»wh. vd¡F kdâbyhU ranjf«.
mâgU¡F¢ brhšÈ¡bfh©L ÉLâ neh¡» Éiuthf¢ bršY»‹nw‹.
ÉLâÆ‹ btË¡fjî âwaJ »l¡»wJ. fjî¡Tlhf cŸns bkšy v£o¥ gh®¡»‹nw‹. eh§fŸ j§»ÆU¡F« miw¡fjî âwaJ, á¿a ïilbtË bjÇ»wJ. ÉLâ¡FŸ EiHtij¤ jÉ®¤J¡bfh©L miw¡F btË¥òwkhf R‰¿ tU»‹nw‹. miwÆ‹ ã‹òw a‹dš âwaJ Él¥g£oU¡»‹wJ.
eh‹ kiwaJ ËW cŸns el¥gij a‹dY¡Tlhf neh£lÄL»‹nw‹. vdJ bg£o âwaJ »l¡»wJ. mt vdJ f£ošÛJ mk®aâU¡»‹wh. mt ifÆš foj«. nuh#h t©z¡ fh»j¤âš mt® vGâa foj«.
vd¡F¡ bfhâ¤J¡bfh©L tU»wJ. mij ml¡»¡bfh©L mtit¡ ftŤJ¥ gh®¡»nw‹. mt Kf¤âš Mtš bgh§F»wJ. mt ÉÊfŸ maj¡ foj¤âš gâaJ»l¡»‹wd.
maj ÉÊfËš ïUaJ f©Ù® toaJ bfh©oU¡»‹wJ.
eh‹ âif¡»‹nw‹. X.... mG»‹wh! eh‹ áiyahf¢ áy ÃÄl§fŸ mirahJ mtitna c‰W¥ gh®¤jt©z« É»‹nw‹.
v‹id m¿ahJ vdJ ÉÊfŸ fy§F»‹wd. vdJ ÉÊfËš ïUaJ f©Ù® tÊa Mu«ã¡»‹wJ. eh‹ f©Ùiu¤ Jil¤JÉ£L¡bfh©L, taj RtL bjÇahkš âU«ã el¡»‹nw‹.
20

Page 22
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
f
©oÆš ïUaJ mâfhiy IaJ k¡F gÞÌš òw¥g£L, tîÅah taJ nr®»‹nw‹. m§»UaJ òw¥g£L, Xkaij gÞ vL¤J Xkaij uhQt¢ rhtoÆš ïw§F»‹nw‹. gÇnrhjid všyh« Ko¤jã‹ uhQt NÅa¥ ãunjr¤ij¡ flaJ òËa§Fs¤J¡F taJ nr®»‹nw‹. m§F ‘ghÞ’ vL¤jã‹ j©Ù%‰W Clhf Kšiy¤Ôî bršY« gÞÌš V¿ trâahf mk®aJ bfhŸ»‹nw‹. gÞ bkJthf btË¡»£L, òËa§Fs« raâahš âU«ã, Kšiy¤Ôî nwh£oš Xo¡ bfh©oU¡»‹wJ. »utš ghijahjyhš xnu öá¥gly«. _¡if¡ if¡F£ilahš f£o¡ bfhŸ»nw‹. fuL Kulhd ghijÆš gÞ FY§» Xo¡bfh©oU¡»‹wJ. m¡f« g¡f« gh®¡»‹nw‹. fh£L ku§fËY« xnu öá¥gly« gl®aâU¡»‹wJ. M§fh§nf Ú® ÃiyfS«, mt‰iw¢ R‰¿ taš btËfS«, fhš eilfS« bj‹gL»‹wd. eÆdhkL, j©Lth‹, beL§nf v‹W ïilÆilna C®fŸ tajhY« vaj CÇY« k¡fis¡ fhzÉšiy. V‹ v‹W v‹id ehnd nf£L¡ bfhŸ»nw‹. fh£L Éehaf® nfhÉš åâahš âU«ã gÞ KŸËatis¡FŸ EiH»‹wJ. M§fh§nf åLfŸ cilaJ fhz¥gL»‹wd. Msut¤ij¡ fhzÉšiy. ɤâahdajh¡ fšÿÇia¡ flaJ j©ÙU‰W tajJ« bgš mo¤J MyoÆš ïw§»¡ bfhŸ»‹nw‹. v›tsî fyfy¥ghf ïU¡F« MyoÆš m‹W xUtiuí« fhzÉšiy. Myo mUzhry« fil, bgh‹d«gy« fil ahî« ó£o¡ »l¡»‹wd. eh‹ neuhf KUnfR xG§ifÆš ïw§» el¡»‹nw‹. njkhto¥ ghy¤jU»š FKHKid nwh£oš V¿ el¡»‹nw‹. vaj neuK« rd« FGÄ Ã‰F« Éjhidah® åL« ó£o¡ »l¡»‹wJ. neuhf¡ »H¡F nwh£lhš brš»‹nw‹. oiut® MWKf« å£oY« vtU« ïšiy. tyJg¡fkhf âU«ã el¡»‹nw‹. fdifa® åL, khyh åL, Ia® åL všyhnk bt¿¢nrho¡ »l¡»‹wd.
neuhf¤ j§ifÆ‹ å£L¡F¢ br‹w nghJ gliy âwanj »l¡»‹wJ. cŸns nghdJ« m⮢á mil»‹nw‹. å£o‹ fjî, a‹dš x‹iwí« fhzÉšiy. å£L¡FŸ bghU£fŸ vJînk ïšiy. m©zhaJ gh®¡»‹nw‹. XLfisí« fhzÉšiy. k¡fŸ ïl«bga®aJ br‹whš âUl®fŸ fjî, Ãiy, a‹dš vijínk Ä¢r« Él kh£lh®fŸ v‹W nfŸÉ¥g£LŸns‹. ï‹Wjh‹ mjid neÇš fh©»‹nw‹. j§ifí« FL«g¤âdU« v§nf br‹wh®fnsh? v‹d Mdh®fnsh? v‹W v©Â¡
ftiy¥g£L¡ »z‰¿š th ãshÞÇ¡ thË vdJ ãuahz kh‰¿¡ bfh© J fha¥ngh mÉœ¤J thË mŸË¡ FË¡ clȉg£lJ« Ú§» É£lJ. trâ vijí« ahU« ïšiy thiHÆš Fi ešy fhy« â ãL§» ks bfhŸ»‹nw‹ bfhâ¡fit¡ FË®»‹wJ. Tiuahf ïU R¤j¥gL¤âÉ ghŒnghš É ghɤJ¥ g jh§fKoaÉ nf£lt©z« äâiu tuÉ f©iz brŒJ xUth r¤j« nf£L ÉGaj r¤jk nf£»‹wJ. f Ko¤J¡bfh© neh¡» el ïU¡»‹wJ. ïU¡»‹wJ vtU« ïši »z‰iw¥ gh Xo¡ bfh© taš bt

Þ bkJthf , Kšiy¤Ôî hijahjyhš ahš f£o¡ gÞ FY§» h®¡»‹nw‹. âU¡»‹wJ. R‰¿ taš . eÆdhkL, lna C®fŸ y. V‹ v‹W £L Éehaf® atis¡FŸ cilaJ hzÉšiy. ©ÙU‰W hŸ»‹nw‹. Æš m‹W hry« fil, ‹wd. eh‹ l¡»‹nw‹. wh£oš V¿ GÄ Ã‰F« uhf¡ »H¡F f« å£oY« l¡»‹nw‹. bt¿¢nrho¡
nghJ gliy « m⮢á x‹iwí« înk ïšiy. fhzÉšiy. fjî, Ãiy, ®fŸ v‹W id neÇš U« v§nf W v©Â¡
áWfij
ftiy¥g£L¡ bfh©L å£o‹ ã‹ g¡f« brš»‹nw‹. »z‰¿š thË fÆW x‹iwí« fhnzh«. xU áW ãshÞÇ¡ thË k£L« X® Xu¤âš mdhjuthf¡ »lajJ. vdJ ãuahz¥ igÆid X® Xukhf it¤JÉ£L, cil kh‰¿¡ bfh©L R‰W« K‰W K‰W« gh®¡»‹nw‹. J fha¥nghL« bfho x‹W f©ÂšgL»‹wJ. mij mÉœ¤J thËÆš f£o ksksbt‹W »z‰¿š Úiu mŸË¡ FË¡f¤ bjhl§»nd‹. Fˮڮ áš ášby‹W clȉg£lJ« Rfkhf ïUajJ. ãuahz¡ fis¥ò« Ú§» É£lJ. Mdhš gá¡fis Ú§fÉšiy. rikaš trâ vijí« fhzÉšiy. m¡f« g¡f¤J åLfËY« ahU« ïšiy. tsit¢ R‰¿ taj nghJ _iyÆš Ëw thiHÆš Fiybah‹W e‹whf¥ gG¤jgo ïUajJ. ešy fhy« âUl® f©Âš glÉšiy. gH§fis¥ ãL§» ksksbt‹W rh¥ã£L¥ gáah¿¡ bfhŸ»‹nw‹. »z‰W Úiu mŸË¡ Fo¡»‹nw‹. bfhâ¡fit¡fhj FË® Úiu¥ gU»aJ« tÆbwšyh« FË®»‹wJ. bkšy ïUŸ glu¤ bjhl§»aJ. thdnk Tiuahf ïUaj å£L¡FŸ br‹W X® miw _iyia¢ R¤j¥gL¤âÉ£L¥ gaz¥igÆš ïUaj rhu§fis ghŒnghš ÉǤJ¥ gaz¥igia jiyaizahf¥ ghɤJ¥ gL¤J¡ bfh©nl‹. Es«ò¡ fo jh§fKoaÉšiy. öu¤nj bto¢r¤j§fŸ nf£lt©z« ïU¡»‹wd. ehŒfŸ CiHÆL»‹wd. äâiu tuÉšiy. jÅik ntW th£oaJ.
f©iz ïWf _o¡bfh©L Ú©l neu« Ka‰á brŒJ xUthW äâiuah»É£nl‹. btËna Vnjh r¤j« nf£L âObud ÉʤJ¡ bfh©nl‹. nj§fhŒ ÉGaj r¤jkhf ïU¡f nt©L«. nrtš Tî« r¤j« nf£»‹wJ. fhf§fŸ fiu»‹wd. fhiy¡ fl‹fis Ko¤J¡bfh©L C‰w§fiu¥ ãŸisah® nfhÉiy neh¡» el¡»‹nw‹. nfhÉš ó£l¥g£L ïU¡»‹wJ. flîS« ïl« bga®aJ É£lh® nghš ïU¡»‹wJ. Iaiuí« fhzÉšiy. g¡j®fS« vtU« ïšiy. nfÂ¥g¡f« br‹W Úuhond‹. »z‰iw¥ gh®¡»‹nw‹. f£L¡F nkyhš Ú® tÊaJ Xo¡ bfh©oU¡»‹wJ. nf¡F tl¡nf cŸs taš btËia¥ gh®¡»‹nw‹. beš
21

Page 23
ÉisaâU¡»‹wJ. MÆD« ftÅ¥ghÇ‹ikahš f£lh¡fhÈkhLfŸ mt‰iw¤ â‹W mʤJ¡ bfh©oU¡»‹wd. FUÉfŸ T£l« T£lkhf ïw§» beš kÂfis¡ bfh¿¡»‹wd. ta‰fiuÆš cŸs ehtš ku§fËš Fu§FfŸ jhɤ âÇ»‹wd. »H¡nf gh®¡»‹nw‹. br§fânuh‹ bkšy bkšy¤ j‹ bgh‰fâ®fis¥ gu¥ãago nkbyGaJ tU»‹wh‹.
Úuho KoaJ ó£oa nfhÉiy ty« taJ tz§»É£L e©g® xUtÇ‹ åL neh¡» el¡»‹nw‹. njkhto¥ghy« flaJ Fkhuòu« neh¡»¥ ngh»‹nw‹. ïnjh á¤âu ntyhíj® nfhÉš taJ É£lJ. mjdU»š jh‹ e©gÇ‹ åL. mU»š br‹W gh®¡»‹nw‹ ahU« ïšiy. j§ifÆ‹ åL nghynt ïaj å£L¡F fjî a‹dš XLfŸ všyh« fhzhk‰ nghÆUajd. ï‹D« á¿J öu« elajhš j§ifÆ‹ Ód£otaš (beštaš) taJ ÉL«. gŠáia¥ ghuhkš nghŒ tUnth« vd v©Â K‹dhš el¡»‹nw‹. K¿¥ò¡FŸ thŒ¡fhš ÚÇ‹¿ bt¿¢nrho¡ »l¡»‹wJ. ïnj thŒ¡fhš j©ÙÇš áWtaâš j§ifí«, ehD«, j«ãí« Úaâ Éisahoa Phgf« tU»‹wJ.
ïnjh taY« taJÉ£lJ. Mdhš m§nf gÆ® vJî« eh£oÆU¡fÉšiy. khLfŸ M§fh§nf ïwaJ »l¡»‹wd. mt‰iw ehŒfŸ ㌤J¤ â‹»‹wd. J®eh‰w« jh§f KoaÉšiy. _¡if¥ ão¤jgo ã‹nd ef®»‹nw‹. brštaj¥óÄ ï‹W bõš taj óÄ Mf kh¿É£lnj; k¡fŸ v¤jid ng® ku¤âU¥gh®fnsh? v‹W ftiyíl‹ v©Âago âU«ãanghJ mU»š MÆu« ïofŸ xnu neu¤âš ÉGajJ nghy bõš x‹W ga§fu Xiríl‹ ÉGaJ bto¤jJ. “Inah” vd my¿ É£nl‹. “v‹d¥gh f¤J¿aŸ; fdntJ« f©lܧfnsh; vG«ò§nfh; fanjhU¡F ny£ MFJ.” v‹w kidÉÆ‹ Fuš nf£L vGaJ c£fh®anj‹.
m»y ïy§if fiy ïy¡»a¢ r§f« elh¤
ehlshÉa ßâÆyhd f£Liu¥ngh£o
ïy§if fiy ïy¡»a¢ r§f« tUlanjhW« e ngh£ofË‹ tÇirÆš ï«Kiw 

Page 24
v‹id¥ ngrÉL Û©L« Û©L« cG¤J¥nghd c‹ áajid¡ fjîfË‹ Jâ ghlšfis¤ jh©o v‹id¥ ngrÉL áajid¡ fhf§fŸ ml«ão¡f áwfo¡f Édh¡ bfh¡FfŸ jtÄU¡f c‹ fGF¥ gh®it¡FŸ fU»¥ ngh»wJ v‹ njlš N¤âu¥ ghit nghš jiyah£o c‹id¤ bjhGJ thœtJ Vndh vd¡F¥ ão¡fÉšiy v‹id v‹ bkhÊÆš ngrÉL Ú ngh£l f©zhofns vd¡F« (bghUaJ«) v‹whš òâagh®itfŸ v¥go¢ rh¤âa«
c‹id c‹ ïU¥ig bjhGJ thœanj v‹ Ra kÊaJ ngh»wJ v‹id¥ ngrÉL
c‹id ÄŠáÉ£lhš cd¡fJ bgUik vd v©zhJ v‹id ït‹ ÄŠrth vd VÂfis ÉG¤J« cd¡bf§nf cau§fŸ òÇa¥ngh»wJ br¡F khLfshŒ »Ë¥ ãŸisfshŒ... v¤jid fhy¤â‰F KoahJ v‹id¥ ngrÉL.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
bjUnthu« á£oÉs¡F É ãwuJ thœÉ ï‹dK« ïU VL ö¡fnt© gL»‹w ghL Ókh‹fns! ckJ å£il c¤juî¥go R¤jkh¡»É£ c§fŸ kd m mfyntÆši
gyru¡F fil bghUŸÃW¤J ghyf‹ thœî mtdJ fd¤j v¤jid gof Ó®ö¡» rk‹
áWt® cÇik gy elh¤Jnt gyh gy‹fŸj Úy¡flÈ‹ f ËW Ú¢rš g Ú©lneu« n ïÅahtJ a ïw§»¥ ghU fiwg£l fhš fGÉ¡bfhŸS ehisa íf¤â brJ¡f¥nghF á‰ãfŸ áiw

U¡f
bjUnthu« á£oÉs¡F ɉF« áWÄ ãwuJ thœÉš xËna‰W« mtsJ thœî ï‹dK« ïU£ošjh‹... VL ö¡fnt©oataâš gL»‹w ghLfŸ Ókh‹fns! ckJ å£il mtŸ c¤juî¥go R¤jkh¡»É£lhŸ - Mdhš c§fŸ kd mG¡FfŸ k£L« mfyntÆšiyna!
gyru¡F filÆš bghUŸÃW¤J gÂòÇí« ghyf‹ thœî, mtdJ fd¤j kdJ¡F v¤jid gofŸ ï£L Ó®ö¡» rk‹ brŒå®?!
áWt® cÇik khehLfŸ gy elh¤Jnthuhš bg‰w gyh gy‹fŸjh‹ v‹d? Úy¡flÈ‹ fiuÆš ËW Ú¢rš g‰¿ Ú©lneu« ngRgt®fns! ïÅahtJ ajh®¤j¡flÈš ïw§»¥ ghU§fŸ fiwg£l fhšfis fGÉ¡bfhŸS§fŸ ehisa íf¤âid brJ¡f¥nghF« á‰ãfŸ áiwfS¡FŸns...
23
!

Page 25
áWfij¤ bjhF¥ò¡fË‹ cUth
Kid¥ò¥ bgwnt©oa Éla§f
-xU g»®îÃiy crhtš-
ü
‰wh©L¡F« mâf fhy¥ ghu« gÇa« bfh©l jÄœ áWfij tuyh‰¿š v©Â yl§fh¢ áWfijfS« mt‰¿‹ tÊ gšbjhifahd áWfij¤ bjhF¥ò¡fS« njh‰w« bg‰W jÄœ òidfij ïy¡»a¤â‰F ts« nr®¥gdthŒ mikaJŸsd. xU gil¥ghËÆdJ kdij xU r«gtnkh mšyJ cz®î¤ bj¿¥ngh beUL»‹wnghJ« cW¤J»‹wnghJ« áWfijahdJ mjid¡ fUthf¡ bfh©L njh‰w« bg‰W ÉL»‹wJ. m›thW vGj¥g£l áWfijia gil¥ghË Mdt‹ jh‹ ÉU«ãa g¤âÇiffS¡F mšyJ rŠáiffS¡F ãuRu« brŒtj‰fhf mD¥ã it¡»‹wh‹. jFâ thŒaj áWfijfŸ mt‰¿dhš ãuRÇ¡f¥g£L maj¥ gil¥ghË¡F cÇa m§Ñfhu¤ij mit V‰gL¤â¡ bfhL¡»‹wd. bghJthfnt g¤âÇiffËY« rŠáiffËY« jdJ vG¤J¡fŸ m¢RUÉš tUtij¡ f©L òsfh§»j« milahj vG¤jhsnd ïšiy vdyh«. ï›thW gy áWfijfŸ ãuRu« f©l ã‹d® mt‰iw xU Mtzkh¡F« Ka‰áÆš xU áWfij¤ bjhF¥bgh‹¿id j‹Dila bgaÇš btËÆl nt©L« v‹w nguth vG¤jhsid ca⤠jŸS»‹wJ. ïJnghynt g¤âÇiffŸ, áW rŠáiffŸ v‹gdî« mt‰¿š btËtaj áWfijfis x‹W âu£o mj‹ bgaÇš btËÆl nt©Lbk‹w Mirí« mt‰¿‹ MáÇa®fS¡F kdij¡ FilaJ bfh©nl ïU¡F«. ïaj¡ f£LiuÆDila neh¡f« ïaj¥ goÃiyÆÈUanj Mu«gkh»wJ.
ï‹iwa fhy f£l¤âš btËtU« áWfij bjhF¥ò¡fis mit v›thwhd eâ _y§fËš ïUaJ njh‰w« bgW»‹wd v‹gjid ÑœtUkhW tF¤J neh¡f Koí«. 1. j«Kila bghUshjhu ts¤ij¥ ga‹gL¤â vG¤jhs®fshš btËÆl¥gL« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ. 2. gâ¥gf§fns jhdhf K‹taJ vG¤jhsÇ‹
áWfijfis btËÆLjš. 3. vG¤jhs®fË‹ kiwÉ‹ ã‹d® mtuJ FL«g¤âduhš mšyJ mãkhÅfshš btËÆl¥ gL« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ.
ïâš T mtjhÅ
i. ï
ii.
4. vG¤jhs
k¡fË‹ btËÆl (R. Fnz 5. ïy¡»a mt‰W¡ áWfij (ahœ ïy 6. ïy¡»a btËÆl (kšÈif ïitjÉu X mKjÉHh v tifÆyhd b _y« ò¤jf« ït‰¿‹ tÊ v›tifÆš vG¤jhs® j r«gt§fŸ áW Ãiwî ï¥ngh kiwaJ É Ãiy¤âU¡F üYU¥bgW F¿¥ãL»‹w
X® vG¤j btË¡bfhz ts®¢áÆid kiw¡f¥g£l btË¢r¤â‰F áWfij vG bjhF¡f¥g£l gil¥ghË g‰¿
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

¤ bjhF¥ò¡fË‹ cUth¡fK« ¥ò¥ bgwnt©oa Éla§fS«
xU g»®îÃiy crhtš-
-á‹duh#h Éky‹-
¡F« mâf fh©l jÄœ š v©Â « mt‰¿‹ áWfij¤ w« bg‰W jÄœ ¤â‰F ts« JŸsd. xU kdij xU L»‹wnghJ« ¡ fUthf¡ hW vGj¥g£l ‹ ÉU«ãa ¡F ãuRu« Fâ thŒaj gil¥ghË¡F hL¡»‹wd. ËY« jdJ òsfh§»j« ï›thW gy t‰iw xU ¥bgh‹¿id v‹w nguth ïJnghynt î« mt‰¿š aÇš btËÆl ¡F kdij¡ iuÆDila wJ.
« áWfij fËš ïUaJ khW tF¤J
ga‹gL¤â áWfij¤
G¤jhsÇ‹
d® mtuJ hš btËÆl¥
ïâš Tl ïUtifahd tFâ¥ghLfis mtjhÅ¡fyh«.
i. ïwaj vG¤jhsÇ‹ áWfijfis
btËÆLjš. (tuj® Ãidthf “jFâ”) ii. rkfhy ntW vG¤jhs®fË‹ fijfis
bjhF¤J btËÆLjš. (brh¡f‹ Ãidthf “KJbrh«”) 4. vG¤jhs®fŸ jÉ®aj ïwaJ nghd rhjhuz k¡fË‹ maânaZo k‰W« áuh®¤j âd§fËš btËÆl¥gL« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ. (R. FnzÞtu‹ bjhF¤j “btËeh£L¡ fijfŸ”) 5. ïy¡»a mik¥ò¡fshY«, t£l¤âduhY« mt‰W¡bfd xJ¡f¥g£l Ãâ xJ¡Ñ£o‹ Ñœ áWfij¤ bjhF¥ò¡fis btËÆLjš. (ahœ ïy¡»a t£l btËpLfŸ) 6. ïy¡»a rŠáiffŸ k‰W« g¤âÇiffshš
btËÆl¥gL« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ. (kšÈif¢ áWfijfŸ) ïitjÉu X® vG¤jhsÇ‹ kÂÉHh, gtsÉHh, mKjÉHh v‹gt‰¿id K‹Å£L« nk‰T¿a tifÆyhd btËp£L Ka‰áfËš VjhtJ x‹¿‹ _y« ò¤jf« nghLtJ« xU eilKiw M»É£lJ. ït‰¿‹ tÊ _y« tU« üyhdJ. vG¤jhs®fis v›tifÆš ctifíw¢ brŒ»wbj‹gij bg© vG¤jhs® jh£rha “kdij mU£oa ÃfœîfŸ, r«gt§fŸ áWfijfsh» mit ãuRukh»a nghJ V‰g£l Ãiwî ï¥nghJ Ûsî« V‰gL»‹wJ. maj¡ fhy§fŸ kiwaJ É£lhY« mt‰¿‹ gâîfŸ v‹W« Ãiy¤âU¡F« v‹gj‰F rh£áahŒ ï¢áWfijfŸ üYU¥bgW« nghJ kd« Ãiw»wJ” v‹W F¿¥ãL»‹wh®.
2 X® vG¤jhsDila áWfij¤ bjhF¥bgh‹¿id btË¡bfhz®tj‹ _y« m› vG¤jhsdJ goKiw ts®¢áÆid ïyFÉš f©Lzu¡ Toajhf ïU¡F«. kiw¡f¥g£l vG¤jhs®fS« mt®fsJ vG¤J¡fS« btË¢r¤â‰F tU»‹wd. kAhfÉ mt®fŸ xU áwaj áWfij vG¤jhs® v‹gJ kWky®¢á fijfŸ bjhF¡f¥g£l ã‹dnu gyU¡F« bjÇatajJ. xU gil¥ghË g‰¿a MŒit ã‹dhš tU»‹w rajâÆd®,
24

Page 26
nk‰bfhŸtj‰F« vG¤Jy»š mt® bg‰¿U¡F« ïl¤ij m¿aJ bfhŸtj‰F« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ ngUjÉ òÇ»‹wd. vdnt ïy¡»a tuyh‰¿š jk¡fhd t»g§if X® vG¤jhs® miltj‰fhd Ma¤j¥ gÂfŸ g‰¿ MuhŒtJ ï›Él¤âš bghU¤jbkd v©Q»‹nw‹.
maj tifÆš Kj‰f£lkhf bjhF¥ò¡FÇa áWfijfis¤ bjÇî brŒtj‰fhf jh‹ vGâa áWfijfŸ mid¤ijí« xU§F nru¥ bgWtâš ïUaJ Mu«ã¡»wJ. rthšfS« r§fl§fS«. bgU«ghyhd vG¤jhs®fsJ gil¥ò¡fŸ mt®fŸ if tr« ïU¥gâšiy ïaj¤ J®¥gh¡»a Ãiy¡F vG¤jhs®fsJ ftd¡ Fiwî, í¤j NœÃiy k£L kšyhJ mt‰iw¥ ãuRu« brŒj g¤âÇiffŸ, rŠáiffS« fhuzkh»‹wd. áy gil¥ghËfŸ j«Äl« ãuâ it¤J¡bfhŸshkš jkJ gil¥ã‹ _y¥ãuâia ãuRu¤â‰F mD¥ã ÉL»‹wd®. m›thW mD¥g¥gL« gil¥ò¡fŸ áy g¤âÇiffŸ rŠáiffŸ v‹gt‰¿š ãuRukhdhY« mt‰¿‹ ïytr¥ ãuâia gil¥ghËfS¡F mD¥ã it¥gâšiy. mJ kh¤âu kšyhkš gil¥ò¡fŸ ãuRu¤â‰F V‰W¡ bfhŸs¥g£lhY« ÃuhfÇ¡f¥g£lhY« mit g‰¿a brŒâfis clD¡Fl‹ bjÇÉ¥gâšiy. gil¥ò¡fŸ ÃuhfÇ¡f¥gLtij bjÇÉ¡fhJ É£lhY« ãuRu¤â‰F jFâahdjhf¡ fUj¥gL« bghGJ mitg‰¿a K‹bkhÊit bjÇa¥gL¤JtJ mtáa«. m›thwhdbjhU ÃiyÆš maj¥gil¥ig ntW rŠáiffS¡nfh, g¤âÇiffS¡nfh mD¥òtâš gil¥ghË ÔÉu« fh£Lth‹. ïJ ïu©L rŠáiffËš xnu gil¥ò ïl«bgWtj‰fhd thŒ¥ò¡fis ïšyhkš brŒJ«ÉL»wJ. ï›thwhd JuâZl§fshš xU gil¥ghËÆdJ x£Lbkh¤j¥ gil¥ò¡fisí« xU§F nru¥ bgWtâš jl§fš V‰gL»wJ.
ïijaL¤J áWfij¤ bjhF¥ig btËÆLtj‰F V‰w gâ¥gf¤ij ehLjš ïu©lhtJ ghÇa ãu¢áid. jÄœ eh£il¥ bghW¤jtiu vG¤jhs®fis Él gâ¥gf§fŸ mâfkhf ïU¥gjdhY« guaj thrf® k£l¤ij¡ bfh©oU¥gjdhY« áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ c£gl gšntW ïy¡»a tot§fS« gy gâ¥ò¡fis fh©»‹wd. mJ kh¤âukšyhkš gilghËfË‹ KG¥gil¥ò¡fS« bgUabjhF¥ò¡fshf btËÆl¥gL »‹wd. (c+« b#afhaj‹ gil¥òyf«, F. mH»ÇrhÄ gil¥òyf«)
Mdhš 

Page 27
“ïaj¥ gh‰ fhtona vd¡F ï›îyf thœÉ‹ v¢r§fŸ, Ä¢r§fŸ, thÇRfŸ. ïit v‹ bga® És§f taj FHaijf‹. ïaj¡ FHaijfŸ áyt‰¿‹ ãw¥ò¢ rh‹¿jœ »il¡fÉšiy. vdJ kwâ ïUŸ âiuia Ãidî¡ Tu«ghš »Ê¤J F¤J kâ¥ghf¢ áyt‰¿‹ ãw¥ig m¿aJ F¿¤JŸns‹” vd¡ F¿¥ãLtâÈUaJ m¿aJ bfhŸsyh«. MdhY« ïâš xU ranjf« jiy vL¥gij¤ jÉ®¡f KoaÉšiy. xU gil¥ig bfh©L mj‹ fhy¤ij rÇahf fÂ¥ãl Koahj bghGJ ïy¡»a« fhy¤ij¥ ãuâgÈ¡F«... f©zhoahf És§F»wJ v‹w T‰¿‹ c©ik¤ j‹ik nfŸÉ¡FÇajh¡f¥gLtjhfnt vd¡F¤ njh‹W»‹wJ.
mâY« xU gil¥ghËÆdJ x£L bkh¤j¥ gil¥ò¡fisí« xU bjhF¥ghf bfh©L tU« bghGJ fhy tÇir fil¥ão¡f¥gLtJ m¤âahtáakhdJ. ïjid “òJik¥ ã¤j‹ fijfŸ” br«gâ¥ghf btËÆ£l M. ïuh. nt§flhrygâÆ‹
“1988ïš Iaâiz¥ gâ¥gf« btËÆ£l òJik¥ã¤j‹ fijfis¥ gh®¤jnghJ Äf¥bgÇa tU¤j« V‰g£lJ. mJ vaj xG§»Y« mikahkš jhWkhwhf btËtajij¥ gh®¤J gyKiw gH mâakhÅl« òy«ã ïU¡»nw‹ - (fhy¢RtL - ïjœ 50)” v‹w T‰W ïjid¥ òy¥gL¤J»‹wJ.
F¿¥ã£l áy áWfijfis¤ bjhF¡F« nghJ. fhy ïilbtËfis Ú©ljhf¡ bfh©ouhkš FW»a fhy ïilbtË¡FŸ tU« gil¥ò¡fis x‹W nr®¥gJ áy brsfÇa§fis, vG¤jhs‹ g‰¿a kâ¥ÕLfis mtD¡F¢ rhjfkhdjhf c©Lg©Q« fhy ïilbtË Ú©ljhf bfh©oU¥ã‹ gil¥ò¡fis x‹W nru¥ gh®¡F« nghJ mt‰¿š áy vG¤âaš Ku©ghLfis¡ fhz¡Toajhf ïU¡F«.
áWfij¤ bjhF¥ò g‰¿a ftd¤âš vL¡f¥gl nt©oa ï‹bdhU Éla« mj‰F¢ N£l¥gL« bga® g‰¿aJ. bghJthf áWfij bjhF¥ò¡fŸ jÅ eguhY« btË¡bfhzu¥glyh«, FGrh®aj mik¥ò¡fŸ, ïa¡f§fŸ, k‰W« rŠáiffŸ, g¤âÇiffŸ v‹gt‰¿‹ bgauhY« btË¡bfhzu¥ glyh«. m›tifÆš áWfij¤ bjhF¥ò¡F bgaÇL»‹w tifÆš MW ɤâahrkhd tu‹ Kiwfis¢ R£o¡fh£lyh«. 1. rŠáiffŸ, g¤âÇiffŸ v‹gt‰¿‹ bgaÇš
btËahd áWfij bjhF¥ò¡fŸ. (Rjaâu‹ áWfijfŸ, 

Page 28
fU¤J ïšyhkš ïU¡fyh«. mijÉl vG¤jhsÅ‹ bgaÇš bjhF¥ò tUtnjh mšyJ áWfij¤ bjhF¥ãš ml§fhj Mdhš x£Lbkh¤j¡ fijfS¡F« bghUajh É£lhY« bgU«gh‹ikahd fijfS« bghUaj¡ Toajhd ã¿bjhU jiy¥ãš bjhF¥ò btËtUtnj bghU¤jkhŒ ïU¡f¡ TL«.
áWfij¤ bjhF¥bgh‹iw btËÆL« msî¡F¤ njitahdffijfŸ ïšyhJÉl¤J g¤âÇiffŸ rŠáiffŸ v‹gt‰¿š btËtaj fijfnshL, ãuRu¤â‰F jFâ ïšiybad âU¥ã mD¥g¥gL« gil¥ò¡fisí« nr®¤J btËÆL« raj®¥g§fS« Ãfœanj tU»‹wd. ïJ bjhF¥ã‹ fdâia, fh¤âu¤ij gyådkila¢ brŒí« Ãiyiaí« áUZo¤J ÉL»wJ. jhD« X® vG¤jhsuhf tunt©L« v‹w MtÈY« j‹Dila bgaÇš xU áWfij¤ bjhF¥ò btËtu nt©Lbk‹w mtru¡ FL¡if¤ jd¤âdhY« ïisa jiyKiwÆdÇl¤J ï›thwhd áy Fiw F‰w§fis fhz¡Toa jhfîŸsJ.
ngh£ofS¡F áWfijfis mD¥ò« vG¤jhs®fŸ mt‰¿š Éâ¡f¥gL« ÃgajidfS¡F V‰w Éj¤âš mjhtJ g¡ftiuaiwia fU¤â‰ bfh©L áWfij vG¤âdhY« mt‰iw bjhF¥gh¡f« brŒ»wnghJ á‰áy kh‰w§fS¡F c£gL¤â ÉLtJ« c©L. m›thwhd raj®¥g§fËš áWfij KjÈš btËahd rŠáifÆ‹ bgaiunah, g¤âÇifÆ‹ bgaiunah áWfijÆ‹ Ñœ nghLtJ V‰òila brayh? ïâš Tl nebuâ® fU¤J¡fŸ njh‰w« bgw thŒ¥òŸsd.
mJ kh¤âukšyhkš áWfij¤ bjhF¥ã‹ nghJ áWfijfË‹ ã‹òy« xnu khâÇahf ïU¥gt‰iw x‹Wnru btËÆLgt®fS« cŸsd®. »uhÄa¥ ã‹dÂÆnyh mšyJ ef®¥òw« rh®ajjhfnth bjhF¥ãYŸs áWfijfŸ mid¤J« cŸsl¡f¥ g£oU¡FkhÆ‹ mJ Ef®nthD¡F gutr¤ij c©Lg©zhJ. mj‰F¥ gâš xUÉj rÈ¥ig c©L g©z¡ TL«. mjdhš jh‹ áy vG¤jhs®fŸ ÉHh¡fËš ïÅ¥ò¥ gyfhu¤ijí«, ciw¥ò¥ gyfhu¤ijí« kh¿ kh¿ tH§FtJ ngh‹W bjhF¥ò¡fis mik¥gJ« c©L.
MdhY« ï‹W btËtU»‹w gy áWfij bjhF¥ò¡fis x£Lbkh¤jkhf¥ gh®¡»‹w bghGJ mt‰¿‹ cŸsl¡f« rh®aj áy bghJ¤ j‹ikfS¡F v«khš tu¡ Toajhf ïU¡F«. 1. ngh®¡fhy¢ áWfijfŸ
(â. Phdnrfudhš bjhF¡f¥g£lJ) 2. ÉŠPhd/ m¿Éa‰ fijfŸ
(b#ankhfÅ‹ “ÉR«ò”) 3. jȤ áWfijfŸ 4. fhjš g‰¿ait 5. bg©Âa« g‰¿ait 6. ãŸisnea« g‰¿ait
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
7. vG¤jhs x›bthU (br§if 8. bkhÊbg tif¥gL i. x b (u M b ii. x b (m M b ït‰nwhL ï‹ ftÅ¡f¥gln ï‹iwa fz üyh¡f¤âY áu¤ij vL¤ totik¥ò¡f bjhF¥ò¡fŸ Fiw¥ ãurt§ kW¥gitahfn gh®¡F« bghG ò¤jfnkh v jtWtâšiy fhy¤â‹ f£l
ïWâahf áWfij¤ bj nfLfisí« T v©Q»‹n bfh©oU¡F v¤jid bjhF v‹gJ Éthj gÇnrhjid K gšntW g¤jh« mo¥gilahf bjhF¡f¥g£L bfh©Ljh‹ thá¥gDgt§ mt‰W¡F gš ïšiy. nrh fnshL x¥ã£ òw« jŸS« brŒ»wh®fŸ. ïy¡»a tot« nrhjid Ka‰ mt® òJKf

G¤jhsÅ‹ ¤ bjhF¥ãš F« bghUajh « bghUaj¡ tËtUtnj
« msî¡F¤ ¤âÇiffŸ ijfnshL, mD¥g¥gL« j®¥g§fS« fdâia, í« áUZo¤J ©L« v‹w j¤ bjhF¥ò d¤âdhY« d áy Fiw
mD¥ò« jidfS¡F ia fU¤â‰ jhF¥gh¡f« ¤â ÉLtJ« fij KjÈš ¤âÇifÆ‹ ila brayh? h‰w« bgw
F¥ã‹ nghJ ïU¥gt‰iw ®. »uhÄa¥ ajjhfnth cŸsl¡f¥ gutr¤ij ¥ig c©L G¤jhs®fŸ , ciw¥ò¥ J ngh‹W
y áWfij ‹w bghGJ ‹ikfS¡F
7. vG¤jhsÇ‹ thœ¡ifia f£l« f£lkhf¥ ãǤJ,
x›bthU fhy f£l¤â‰FKÇa áWfij (br§if MÊahÅ‹ “t‰wheâ”) 8. bkhÊbga®¥ò¢ áWfijfŸ. ïjid¡Tl ïU
tif¥gL¤jyh«. i. xU bkhÊÆš ïUaJ k£L« bkhÊ
bga®¡f¥g£l áWfijfŸ (uh#$fhajÅ‹ “ÚâgâÆ‹ kf‹” - M§»y¤âÈUaJ jÄG¡F bkhÊah¡f« brŒa¥g£lJ) ii. x‹W¡F nk‰g£l gy bkhÊfËÈUaJ
bkhÊbga®¡f¥g£l áWfijfŸ. (m»yÅ‹ “vGjhjfij” - uZa, b#®kÅa, M§»y bkhÊfËš ïUaJ jÄG¡F bkhÊah¡f« brŒa¥g£lJ) ït‰nwhL ï‹iwa fhy f£l¤âš áWfij¤ bjhF¥ãš ftÅ¡f¥glnt©oa Élakhf ï‹bdh‹W« csJ. ï‹iwa fzÅ ka¥g£l íf¤âny vaj xU gil¥ãdJ üyh¡f¤âY« mj‹ cUt cŸsl¡f§fËš nghâa áu¤ij vL¤J, f©iz¡ ftU« Éj¤âš g¡f totik¥ò¡fŸ miktJ mtáakhdJ. gy áWfij¤ bjhF¥ò¡fŸ btËpL brŒa nt©oa mtru¤âš Fiw¥ ãurt§fshf btËtaJ f©fS¡F ïj« ju kW¥gitahfnt cŸsd. áy áWfij¤ bjhF¥ò¡fis gh®¡F« bghGJ ïJ ïu©L jrh¥j§fS¡F K‹taj ò¤jfnkh v‹wthwhd cz®ití« V‰gL¤j¤ jtWtâšiy. ïit fU¤âbyL¡f¥glnt©oaJ fhy¤â‹ f£lhakhF«.
4 ïWâahf áWfijfË‹ ï‹iwa Ãiy¥ gh£ilí« áWfij¤ bjhF¥ã‹ nghJ ïl«bgW« áy Ó¤Jt¡ nfLfisí« T¿ ï¡ f£Liuia Ãiwî brŒayh« vd v©Q»‹nw‹. ï‹W mehahrkhf btËtaJ bfh©oU¡F« gšntW áWfij¤ bjhF¥ò¡fËš v¤jid bjhF¥ò¡fŸ fhy¤ij ÉŠá Éf¡ Toait v‹gJ Éthj¤â‰FÇaÉlank. mâY« áWfijfËš gÇnrhjid Ka‰á v‹w njhuizÆš nk‰bfhŸs¥gL« gšntW g¤jh« grȤjd§fS«, x›bthU ïd§fisí« mo¥gilahf¡ bfh©L òida¥gL« fijfS« bjhF¡f¥g£L ï‹iwa ÃiyÆš ò‰ÖršfshŒ taJ bfh©Ljh‹ ïU¡»‹wd. “ïit gšntW thá¥gDgt§fis tH§F»‹wd.” v‹W T¿ mt‰W¡F gšy¡F¤ ö¡F« ng® tÊfS« ïšyhkš ïšiy. nrhjid¡ fijfis bksÅÆ‹ áWfij fnshL x¥ã£L mt‰iw monahL ÃuhfǤJ mt‰iw¥ òw« jŸS« ï‹bdhU rhuhU« v«Äš ïU¡fnt brŒ»wh®fŸ. ïâš nto¡if v‹dbt‹whš áWfij ïy¡»a tot« iftu¥bg‰w mDgt vG¤jhs®fis Él nrhjid Ka‰áÆš 

Page 29
ï›thwhdt®fŸ KjÈš Md xU jukhd áWfijia gil¤JÉ£L m¥òw« nrhjid Ka‰áÆš ïw§Ftnj rhy¥ bghU¤j«.
jÅ eg® xUt® jdJ áWfij bjhF¥bgh‹iw btË¡bfhzUifÆš mtuJ MSikí« cs¤âU¥âínk ãujhdkhf X§» ÉF«. ïjdhš vajÉjkhd r®¢irfS« bgUksÉš V‰gLtâšiy. Mdhš g¤âÇiffËnyh mšyJ rŠáiffËnyh btËtaj áWfijfis¤ bjhF¥ghf xUt® btËÉL« bghGJ mit rfy k£l¤âdiuí« M¤k âU¥â¥gL¤J« v‹gâš x¤âirthd fU¤J ïU¥gâšiy. X® msî nfhÈid K‹it¤J mjid mt® braYUth¡»dhY« mjid V‰W¡bfhŸS« g¡Ft« ï‹W vG¤jhs®fËl« ïšiy v‹W Twyh«. rf vG¤jhs®fŸ Ûjhd fhœ¥òz®î, ngh£o, bghwhik, FGthj bra‰ghLfŸ v‹gt‰¿‹ ãuâgÈ¥ò¡fŸ bjhF¥ò Ka‰áfËY« m¥g£lkhf btË¥gLtij áyntisfËš fhz¡Toajhfî« ïU¡F«.
ãugy vG¤jhs®fË‹ áwaj fijfŸ ïUajhY« mt‰iw¥ òwajŸËÉ£L rhjhuz xU fijia bjhF¥ãš ïl«bgw¢ brŒí« if§fÇa§fS«, xU vG¤jhsuJ xnu áW fijiana gšntW bjhF¥ãY«
ïl«bgw¢ brŒ eilbg‰W¡ b ït‰nwh bjhF¥ã‰fhf KiwÆš bg‰ bgaÇš ãuRÇ bra‰ghLfS cŸsd. ï fisa¥gL« jhdhfnt e«
m¤njhL rŠáiffŸ murh§f¤âd ïy¡»a m ÉUJfshY« ïy¡»a cy gil¥ò¡fS ï›ÉUJfŸ r®¢irfis âwaJ ghuh£ fij¡F kh¤ tFâfS¡F
ïy¡»a¡ fyhÃâ g©ojk fz r«gaj® ÉUJ mw¡f£
nguháÇa® ïuh.it. fdfu
r«gaj‹ ÉUJ ïy¡»a¡ fyhÃâ g©ojk tUlhtUl« r«gaj‹ ÉUJ tH§ M©L btËtaj Äf¢áwaj üšfËbyh‹whf nguhnguhánguhnguhánguh vGâa vGâa vGâa vGâa vGâa ehty® ehty® ehty® ehty® ehty® MSikí« MSikí« MSikí« MSikí« MSikí« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« v‹ gÇR¡FKÇajhf¤ bjÇth»íŸsJ. flaj fhy§fËš ngu g©oj® f. r¢ájhdaj‹ vG¤jhs® bjËt¤ij nahb gil¥ghË R.nt., nguháÇa® á bksdFU, nguháÇa® v r¤âaÓy‹ M»nah® bg‰WŸsd®. ï›th©L nguh bgW»wh®. m‹dh® nguhjid¥ gšfiy¡ fHf¥ nguháÇa F¿¤J eh‹F MŒî üšfŸ. gy MŒî¡f£LiufŸ M bfh©l nguháÇa® ï›th©L¡fhd r«gaj‹ ÉUâ r«gajÅ‹ kfŸ âUkâ âÇnt f#‹ ï›ÉUJ¡fh tH§» nguháÇaiu¡ bfsuÉ¡»‹wh®. ÉUJ tH§F« khjksÉš eilbgwîŸsJ.
- - - - - nguháÇa nguháÇa nguháÇa nguháÇa nguháÇa br§- br§- br§- br§- - br§
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

áWfijia ïw§Ftnj
F¥bgh‹iw MSikí« «. ïjdhš gLtâšiy. iffËnyh ® btËÉL« uí« M¤k hd fU¤J ¤J mjid ¡bfhŸS« ‹W Twyh«. o, bghwhik, âgÈ¥ò¡fŸ Ë¥gLtij «. ïUajhY« U fijia §fS«, xU bjhF¥ãY«
ïl«bgw¢ brŒtJ ngh‹w fhÇa§fS« ïy¡»a cy»š eilbg‰W¡ bfh©Ljh‹ ïU¡»‹wd.
ït‰nwhL ËW Élhkš X® vG¤jhs® xU bjhF¥ã‰fhf nr®¤J it¤j áWfijfis Ãahak‰w KiwÆš bg‰W mjid ntW X® vG¤jhs® j‹Dila bgaÇš ãuRÇ¡F« ïy¡»a ne®ika‰w, fG¤jW¡F« bra‰ghLfS« e« f© K‹dhš elanj¿a t©znk cŸsd. ï›thwhd Ñœ¤jukhd bra‰ghLfŸ fisa¥gL« bghGJ Äf¤ jukhd ïy¡»a§fŸ jhdhfnt e«k¤âÆš njh‹W« vd e«gyh«.
m¤njhL xU áWfij bjhF¥ã‰F g¤âÇiffŸ, rŠáiffŸ thÆyhf »il¡F« m§Ñfhu¤njhL murh§f¤âdhš tH§f¥gL« rh»¤âa ÉUJfshY« ïy¡»a mik¥ò¡fshš tH§f¥gL« Vida ÉUJfshY« »il¡F« m§ÑfhuK« fhyhâ fhykhf ïy¡»a cy»š jFajnjh® ïl¤ij F¿¡f¥g£l gil¥ò¡fS¡F tH§»na taâU¡»wJ. ï›ÉUJfŸ jÄœeh£il¥ nghy mâfsî r®¢irfis ï§F njh‰WÉ¥gâšiy v‹gJ kd« âwaJ ghuh£o Ãidî Tu¤j¡f Élank. ïJ áW fij¡F kh¤âukšyhkš ïy¡»a¤â‹ gšntW tFâfS¡F« bghUaJ«.
»a¡ fyhÃâ g©ojk fzgâ¥ãŸis Ãidthf
r«gaj® ÉUJ mw¡f£lis rig
guháÇa® ïuh.it. fdfu¤âd« mt®fS¡F
r«gaj‹ ÉUJ - 2007 ¡ fyhÃâ g©ojk fzgâ¥ãŸis Ãidthf « r«gaj‹ ÉUJ tH§f¥g£L tU»‹wJ. 2007M« šfËbyh‹whf nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® ïuh. ïuh. ïuh. ïuh. ïuh. it. it. it. it. it. fdfu¤âd« fdfu¤âd« fdfu¤âd« fdfu¤âd« fdfu¤âd« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« òyik¤JtK« v‹w MŒî üš ÉUJ¡F« . flaj fhy§fËš nguháÇa® m. r©KfjhÞ. fyhÃâ hs® bjËt¤ij nahbr¥, nguháÇa® vÞ. g¤kehj‹, ksdFU, nguháÇa® vÞ. átȧfuh#h, nguháÇa® r. d®. ï›th©L nguháÇa® ïuh.it. fdfu¤âd« šfiy¡ fHf¥ nguháÇauhth®. ïJtiu MWKfehty® y MŒî¡f£LiufŸ M¡»íŸsh®. gšJiw MSik ¡fhd r«gaj‹ ÉUâid¥ bgW»‹wh®. vG¤jhs®  f#‹ ï›ÉUJ¡fhd gz¥gÇáš 10000 %ghit »‹wh®. ÉUJ tH§F« ÉHh ahœ¥ghz¤âš V¥ãuš
- - - - - nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® nguháÇa® m. m. m. m. m. r©KfjhÞ r©KfjhÞ r©KfjhÞ r©KfjhÞ r©KfjhÞ (jiyt®) (jiyt®) (jiyt®) (jiyt®) (jiyt®) - - - - - br§if br§if br§if br§if br§if MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ (ïiz¥ghs®) (ïiz¥ghs®) (ïiz¥ghs®) (ïiz¥ghs®) (ïiz¥ghs®)
28

Page 30
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
flîSl‹ xU fz« nfhã¤J¡bfhŸ»nw‹...
fL§FËÇš iffŸ ïu©L« njÚ® nfh¥igia g‰¿¡bfhŸ»wJ...
#‹dÈ‹ mU»š gÇ£rakhd ïUtÇ‹ Kf§fŸ
r‰W¤ öu¤âš,
ÉHhɉF br‹W Éilbg‰W taj FË®ghd ngh¤jšfis neh£lÄ£L - fu§fshš g‰¿¡bfhŸ»wh‹ X® ViH... xU kdnehahË...
ïšiy, mt‹ k£Lnk ï›îy»š bghJeythâ, #hâ ngj« czuhjt‹... fŸsk‰w kdâ‰F brhaj¡fhu‹...
RtÇš nkhJ« gaJ, j‹Ålnk âU«ã tUtij czuhj xUt‹,
maj á¿a á£o‹ áwFfis - j‹
jjjjjjjjjjjjjjj
cÆ® g¿¤J clš tij¤J ïl« ef®aJ ïd« RkaJ Fil cilaj tl« EiHaJ FUâ kiH eid¡F«!
í¤j nr£il ã¤j nt£ifahF« òijÃy rÄ¡iP tu©l câukhF«!
bõš å¢R v¿fiz ghŒ¢rš
jiy bfhŒJ K©l« Éij¡F«!
gid ÃHš JizÆHaJ ÉF« gF¤j¿É‹ v‹òfŸ ö©fshŒ ÃHš jU«?
rukhÇahŒ F©LfŸ kiHia bgŒÉ¡F«, rkhâfŸ r§fl§ f©L rLâahŒ ãJ§F«!

iy, ‹ k£Lnk ï›îy»š Jeythâ, â ngj« czuhjt‹... sk‰w kdâ‰F
aj¡fhu‹...
Çš
J« gaJ, Ålnk âU«ã tij czuhj t‹,
j
a á£o‹ Ffis - j‹
mnfhu Fušfshš Ô©L»wh‹...
vJî« òÇahj FHaijahŒ, ÉilbgW»wh‹ maj Cik¥ghlf‹...
v‹ kdâš k£L« ÉlhJ taJ nkhJ»wJ flîË‹ gil¥ò g‰¿a ftiyí«... uzK«...
jjjjjjjjjjjjjj
y bfhŒJ
l« Éij¡F«!
d ÃHš
zÆHaJ ÉF« ¤j¿É‹ v‹òfŸ ©fshŒ ÃHš jU«?
khÇahŒ LfŸ Hia bgŒÉ¡F«, hâfŸ fl§ f©L âahŒ ãJ§F«!
khÇK¤J khÇK¤J khÇK¤J khÇK¤J khÇK¤J átFkh® átFkh® átFkh® átFkh® átFkh® Kfh«fËš áWRfŸ - j« x£oa jlî«,
tƉiw
KW¡F« ïsikfS« gáÆš eáí«!
mfâ mu©fŸ miynkhâ ÉF« m§F« MHkhŒ Éõ§fŸ
gâí«!
v§F« Ô¥bgh¿ jÄÊid V§F« jÄÊd«
bfhšY«
v©Â¡if gh®¡F«!...
29

Page 31
raâ¥ò : â. Phdnrfu‹
16.02.2009š mfit vGg¤ijaij Ãiwî brŒJ gts ÉHh M© jl«gâ¤JŸs bjËt¤ij n#hr¥ mt®fË‹ ïy¡»a¥ gÂfi bfsuÉ¡F« Kfkhf ïaj ne®fhzš bjhliu Phd« tH§F»‹wJ


Page 32
b#g« Ko¤J MPh m«khÉ‹ K‹ KHajhË£L áYit th§»¡bfh©L vGaj ãwF ‘flîËl« k‹whL« nghJ clš tUaj nt©L«. mj‰fhf¤jh‹ KHajhËlnt©L«’ v‹W MPh TWth®fŸ.
b#g« brhštJ Tl VjhtJ xU rhÄ¥ gl¤ij kh£o mšyJ xU khjh brh%g¤ij it¤J mj‹ K‹ mk®aJ b#g« brh‹dâšiy. maj á‹d ïu©liw å£oš ehS¡bfhU ïl¤âyk®aJ b#g« brhšy¢ brŒth®fŸ. xU F¿¥ã£l ïl¤âš k£Lkšy všyh ïl¤âY« flîŸ ïU¡»‹wh® v‹gh®fŸ.
v§fŸ MPhÉlÄUaJ f‰W¡bfhŸs vd¡F Ãiwa Éõa§fŸ ïUajd. k‰wt®fS¡F v¥gonah bjÇaÉšiy.
eh‹ MPh v‹W TWtJ v§fŸ jaijia¤ jh‹. kiyaf¤ij¥ bghW¤jtiu MPh v‹»‹w gj« Äfî« maÃakhdnj. KG ïy§ifÆY« m¥go¤jh‹ v‹W Ãid¡»‹nw‹. MdhY« jÄœeh£oš »¿Þjt®fŸ mâY« F¿¥ghf ca®tF¥ãd® m¥ghit MPh v‹nw miH¡»‹wd®. mJ xU ghu«gÇa g©gh£L kuò. m§»UaJ tajt®fŸ, ïitfis všyh« RkaJbfh©nljh‹ tajh®fŸ.
xU áy jÄœ mfuhâfis¥ ghU§fŸ. MPh v‹w brhšY¡F jaij, jf¥g‹ v‹W bghUŸ TW»‹wd.
MdhY« njh£l¤âš MPh v‹W m¥ghit¡ T¥ã£ljhš mJ v‹d Mdh Mt‹dh v‹W e©g®fŸ nfÈ brŒjh®fŸ.
v§fŸ MPh njh£l¤J¥ ghlrhiy MáÇa®. ïaâahÉÈUaJ nfh¢nr¿ f¥gny¿ ãwF« nfh¢nr¿ Xotajnj ïaj Cth¡f£ltisÆ‹ th¤âah® c¤ânahf¤J¡fhf¤jh‹.
njh£l¤J¥ ghlrhiyfŸ g‰¿í« th¤âkh®fŸ g‰¿í« fšÉ g‰¿a MŒîfis nk‰bfh©lt®fŸ Ãiwant T¿íŸsh®fŸ. mâš F¿¥ghf¤ njh£l¤J¥ ghlrhiy MáÇa®fË‹ Äf¡ Fiwthd r«gs« g‰¿í« F¿¡»‹wd®.
MPhî¡F¤ njh£l« bfhL¤j r«gs« üW%ghŒ. mâš jh‹ FL«g« el¡fnt©L«. K¥gJfËš üW %ghŒ v‹gJ bgÇa fhRjh‹ v‹whY« jÅ xUtU¡F¢ rÇ. v£L¥ng® bfh©l FL«g¤J¡F?
ïUaJ« mt® Äf m‰òjkhf¡ FL«g« el¤â¡ fh£odh®.
AhÈ-všiy (HALI-ELA) flaJ gJisÆ‹ efu¥ ghlrhiy¡F v§fis mD¥ã¥ go¡f it¤jh®. r«gs¤ij¤ jÉuî« »«gs« mJ ïJbt‹W ntW tUkhd« njo¡bfhŸs thŒ¥ãšyhj c¤ânahf« ïaj¤ njh£l¤J th¤âah® ntiy.
MdhY« MPh j‹Dila fLikahd ciH¥ghš, ne®ikahš be¿¥gL¤â¡bfh©l jdJ thœ¡if Kiwikfshš Äf¡ f©Âakhf¤ jdJ FL«g¤ij el¤â¡ fh£odh®.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
njh£l¤J Ãiwa fhÈ j©Ù®¡fh‹
fhŒf¿¤ nfhÊ ts®¤j Fiwia Äfî bfh©l mtu v§fŸ M Ãiwaj fhŒ Fu¡f‹, bfhŸ g£o Ãiwaj g
‘ghlrhi khzt®fŸ khzÉfŸ ri ngh‹w MŒ fS¡F« vâ fh£oat® mt v§fŸ v njh£l¤J¡F tuÉ£lâšiy v‹D« F¿¡n Õo, áfu£ mt® bjh£lâ
th®¤ij Éj¤jhš v§ C¡fkË¡F«
ãaâa ehyšfË‹ uhkrhÄÆ‹ ò b#ankhfÅ‹ FË¥gh£L« ÉaaâU¡»‹ khiynt xU Kidia brhU»É£L ÉF« M»Uâ
njh£l¤ ÃW¤âÉ£L v§fŸ khLfŸ MPh ‘vÞ r®’ å£L¡F taJ neh¡» el¥gh âU«ã t beŒ¥igíl‹ JiurhÅí« bršth®fshf
m«khÉ‹ kWgoí« ntZ FŸ EiHaJ
üW %gh ahU« fz¡F

KHajhË£L ‘flîËl« j‰fhf¤jh‹ fŸ. hÄ¥ gl¤ij J mj‹ K‹ ïu©liw g« brhšy¢ Lkšy všyh . Ÿs vd¡F F v¥gonah
jia¤ jh‹. h v‹»‹w y§ifÆY« . MdhY« F¿¥ghf h v‹nw gh£L kuò. s všyh«
. MPh v‹w TW»‹wd.
m¥ghit¡ ‹dh v‹W
y MáÇa®. « nfh¢nr¿ th¤âah®
h¤âkh®fŸ h©lt®fŸ ¤ njh£l¤J¥ «gs« g‰¿í«
« üW%ghŒ. JfËš üW xUtU¡F¢
«g« el¤â¡
sÆ‹ efu¥ f it¤jh®. t‹W ntW nahf« ïaj¤
d ciH¥ghš, J thœ¡if FL«g¤ij
njh£l¤J¥ gŸË¡Tl¤âÈUaJ v§fŸ åLtiu Ãiwa fhÈahd Ãy« »lajJ. ryry¤njhL« j©Ù®¡fh‹ ïUajJ.
fhŒf¿¤njh£l«, nrid¥gÆ®¢brŒif, khL, ML, nfhÊ ts®¤jš v‹W j‹Dila c¤ânahf tUkhd¡ Fiwia Äfî« f©Âa khfî«, ne®ikahfî« brŒJ bfh©l mtuJ ciH¥ò M¢r®a¤â‰FÇaJ.
v§fŸ MPh xU fLikahd ciH¥ghË. njh£l« Ãiwaj fhŒf¿, nrid Ãiwaj kutŸË, nrhs«, Fu¡f‹, bfhŸS v‹W gUt§fS¡nf‰w gÆ®tiffŸ, g£o Ãiwaj gR¡fŸ, ghš, jÆ®, nkh®, beŒ v‹W.
‘ghlrhiyÆ‹ eh‹fh« Iajh« tF¥ã‹ ts®aj khzt®fŸ th¤âahÇ‹ fhŒf¿¤ njh£l¤âY«, khzÉfŸ rikayiwÆY« ntiy brŒth®fŸ’ v‹gJ ngh‹w MŒths®fË‹ T‰W¡fS¡F« F¿¥ò¡ fS¡F« vâ®kiwahfî«, ÉâÉy¡fhfî« thœaJ fh£oat® mt®.
v§fŸ v£L¥ngiu¤ jÉ®aj vtiuínk mt® njh£l¤J¡FŸnsh, nrid¡FŸnsh, g£o¡FŸnsh tuÉ£lâšiy. ekJ ntiyfis ehnk brŒa nt©L« v‹D« F¿¡nfhŸ MPhÉDilaJ.
Õo, áfu£, bt‰¿iy, kJtiffŸ v‹W vijínk mt® bjh£lâšiy.
th®¤ijfshš m‹¿ thœ¡ifahš thœaJ fh£oa Éj¤jhš v§fŸ MPh vd¡F X® cjhuzkhfî« C¡fkË¡F« r¡âahfî« ïUaâU¡»‹wh®.
ãaâa fhy§fËš eh‹ thá¤J k»œaj ehyšfË‹ m¥gh¡fËš, Äfî« F¿¥ghf Raju uhkrhÄÆ‹ òËa ku¤â‹ fijÆš tU« KâatÇš, b#ankhfÅ‹ lh®¤ÔÅa« FW ehtÈš tU« khL FË¥gh£L« m¥ghÉš eh‹ MPhit¡ f©L ÉaaâU¡»‹nw‹.
khiyntisfËš ntZoia KH§fhš tiu RU£o xU Kidia fhšfS¡»ilÆš EiH¤J, ã‹dhš brhU»É£L btW« nkYl‹ mt® njh£l¤J¡FŸ ÉF« M»Uânah myhâ mHF.
njh£l¤J¤ Jiu gŸË¡Tl tsÉš fhiu ÃW¤âÉ£L khÞl® v‹W gy¤J¡ Fuš bfhL¤jhš v§fŸ khLfŸ áÈ®¤J¡ bfhŸS«. my£o¡ bfhŸshkš MPh ‘vÞ r®’ v‹W gâš Fuš bfhL¤JÉ£L ntfkhf å£L¡F taJ xU r£ilia kh£oat©z« fhiu neh¡» el¥gh®. ntZo jiu T£o¡ bfh©oU¡F«.
âU«ã taJ m«khÉl« FRFR¥gh®. IaJ ngh¤jš beŒ¥igíl‹ kWgoí« nkny el¥gh®. fhÇš JiurhÅí« ïU¡F«. v§fhtJ ÉUajhl bršth®fshf ïU¡F«.
m«khÉ‹ ifÆš üW %ghit¡ bfhL¤JÉ£L kWgoí« ntZoia tÇaJ f£o¡bfh©L njh£l¤J¡ FŸ EiHaJ ÉLth®.
üW %ghŒ v‹wJ« xU khj¢ r«gs khƉnw v‹W ahU« fz¡F¥ ngh£LÉl¡TlhJ.
31

Page 33
ïaj IaJ ngh¤jš beŒ¡fhf MPhî« m«khî« ïaj¥ gR¡fS¡F« g£o¡Fkhf xU MnwG khj« ciH¤âU¥gh®fŸ. ghyhf¡ Fo¤jJ nghf, ciwÆ£L nkh® filaJ xU ifasî bt©bzŒ cU£o nr®¤J¢ nr®¤J¢ nr®¤J...
m«kh beŒ cU¡F« g¡Ftnk xU fiy. KU§if ïiyngh£L fUf¡ fUf cU¡» bgh‹Åw¤âš to¤J ngh¤jÈš C‰¿... m«khÉ‹ beŒthrid ikš flaJ gJis tiuí« åáíŸsJ. fil KjyhËfŸ Tl njo tUth®fŸ.
v§fŸ MPh Äfî« m‹ghdt®. v§fS¡fhf¤ j‹id m®¥g¤J¡ bfh©lt®.
ïuÉš ö§f¥ nghFK‹ VjhtJ fij thá¥gh®. És¡if¢ R‰¿¥ ghÆš mk®aJ eh§fŸ nf£L¡ bfh©oU¥ngh«. m«kh c£gl! åunfrÇÆ‹ âdrǤ bjhl®fijfshf mitfŸ ïU¡fyh« v‹W ï¥nghJ ô»¡»‹nw‹.
ekJ nrh. átghjRajuK«, òJik¥ã¤j‹ fhy¤J á£oí« nr®abjGâa jÄœ ehtš üwh©L tuyhW« ts®¢áí« v‹D« üÈš v¢. v¢. bešiyahÉ‹ åunfrÇÆ‹ ɉgid¡fhf vGj¥g£l âdrǤ bjhl®fij g‰¿í« ngR»‹wd®.
K¥gJfË‹ fhiyÆÈUaJ eh‰gJfË‹ maâ tiu ï¥go Ãiwa ehtšfis bešiyah åunfrÇÆš vGâíŸsikia ïjDl‹ ïiz¤J¥gh®¤jhš MPh v§fS¡F thá¤J¡ fh£oaâš ïâš VjhtJ x‹whfî« ïU¡fyh« v‹D« Ãidî vG»wJ.
v§fŸ MPhî« v§fŸ FL«gKnk xU gšfiy¡fHfkh» v‹id¢ br¥gÅ£L vd¡FŸ xU vG¤jhsid, ïy¡»a¡fhuid bkJbkJthf cUth¡» ïU¡»wJ v‹W v©Q»‹nw‹.
â.Ph :- ÔÉukhd thá¥ò v‹id vGj¤ ö©oaJ v‹bwšyh« Twhkš c§fŸ jaijÆ‹ thœîKiw c§fis cUth¡» íŸsjhf xU ɤâahrkhd KiwÆš T¿íŸç®fŸ. c§fŸ MPhÉ‹ ó®åf« g‰¿ mt® V‹ ïy§if¡F¥ òy«bga®ajh® v‹gJ g‰¿¡ TW§fŸ?
v§fŸ MPhÉ‹ brhaj C® âU¢á. Nira¥g® fšÿÇÆš (Trichy St. Joseph’s College) g¤jhtJ tiu go¤jt®. m«kh ïwaJ É£ljhš mtuJ MPh ïu©lhtJ âUkz« brŒJŸsh®. á¤âÆ‹ bfhLikfŸ fhuzkhf å£il É£L XoÉlnt©L« v‹D« kdÃiyÆnyna ïUaâU¡»‹wh®.
m§nfna v§fhtJ Xo¥nghdhš njo taJ mo¤âG¤J¡bfh©L nghŒÉLth®fŸ v‹gJ bjÇí«. Mfnt v§fhtJ f©fhzhj Óik¡F XoÉlnt Ãid¤JŸsh®.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
f©fhz É£lJ.
xU ïl¥ F¿¥ãL»‹w x‹W <® eh£o‹ <®¥gh
k‰wJ jŸ ïl¤â‹ r§f
ïy§ifÆ òydh»wJ.
âU¢á u (Junction). xU uÆšfŸ raâ¤
ïy§if Ãiya¤âY« ï¥go¤ bjhl Cth¡f És«gu« MP kdâ‹ tÈa kd¤JÂîl 1997š J FWehtš m«khî¡F« ã “n t â n á â C n t C â â C C k b b b É b M m

î« m«khî« nwG khj« f, ciwÆ£L £o nr®¤J¢
y. KU§if ¤âš to¤J ikš flaJ fŸ Tl njo
§fS¡fhf¤
j thá¥gh®. fŸ nf£L¡ Æ‹ âdrǤ W ï¥nghJ
¤j‹ fhy¤J L tuyhW« šiyahÉ‹ l âdrǤ
fË‹ maâ åunfrÇÆš ®¤jhš MPh š VjhtJ »wJ. gKnk xU d¡FŸ xU JbkJthf ‹.
d vGj¤ š c§fŸ cUth¡» KiwÆš ®åf« g‰¿ jh® v‹gJ
. Nira¥g® ¤jhtJ tiu tuJ MPh á¤âÆ‹ Élnt©L« ®.
njo taJ gJ bjÇí«. XoÉlnt
f©fhzhj Óikahf¡ f©o¢Óikna mikaJ É£lJ.
xU ïl¥bga®î¡fhd fhuÂfshf ïu©il¡ F¿¥ãL»‹wh®fŸ r_fÉayhs®fŸ.
x‹W <®¡F« r¡â - (Pulling Factor) eh« FonaW« eh£o‹ <®¥ghš-ft®¢áahš eilbgWtJ.
k‰wJ jŸS« r¡â - (Pushing Factor) eh« ïU¡F« ïl¤â‹ r§fl§fshš Éu£l¥gLtJ.
ïy§ifÆš <®¥ghš MPh òy«bgauÉšiy v‹gJ òydh»wJ.
âU¢á uÆš Ãiya« v‹gJ xU bgÇa raâ (Junction). xU ehiyaJ C®fËš ïUaJ XotU« uÆšfŸ raâ¤J khW« ïl«.
ïy§if¡F MŸ f£L« Vb#©LfŸ âU¢á uÆš Ãiya¤âY« És«gu« it¥gJ©L. ï‹dhUl‹ ï¥go¤ bjhl®ò bfhŸsî« v‹W.
Cth¡f£ltis¡F xU MáÇa® njit v‹D« És«gu« MPhÉ‹ Xo¥ngh Xo¥ngh v‹W cW¤âa kdâ‹ tÈahš njo¤ âÇaj f©fËš g£LÉ£lJ. kd¤JÂîl‹ taJ nr®aJ É£lh®fŸ.
1997š JiuÉ btËÆ£l vdJ ghyhÆ v‹D« FWehtš bjhFâÆid vdJ MPhî¡F« m«khî¡F« ã‹tUkhW rk®¥gz« brŒJŸns‹.
“njÆiy¤ njh£l¤J¡F th¤âah® njitba‹W âU¢á ÞnlõÅš bjh§»a ngh®£ f©L á¤â¡F¤ bjÇahkš âU£L¤jdkhŒ uÆny¿ Cth¡f£ltis vD« njh£l¤J¡F XotaJ th¤âahuh»¤ âU«gî« C®br‹W âUkz« Ko¤J m«khîl‹ âU«ãtaJ Cth¡f£ltisiana jdJ C® cyfkh¡»¡ bfh©L kiyeh£lh‹ v‹D« v‹ bgUik¡F« mj‹ã‹ bjËt¤ij v‹D« v‹ bgaU¡F« kâ¥ò¡F« ɤjhŒ ïUaJ ï‹W bjŒtkh»¥ nghŒÉ£l MPh rajdrhÄ¥ãŸis¡F« m«kh gÇóuz¤J¡F«
v‹W rk®¥ã¤JŸns‹.”
(bjhlU«)
32

Page 34
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
9. bgh§fš ky® 9. bgh§fš ky® 9. bgh§fš ky® 9. bgh§fš ky® 9. bgh§fš ky®
m‹òkÂ, ahœe§if, nf. lhÅaš M»nahÇ‹ áWfijfŸ, Ia‹dh, r. g¤kehj‹ M»nahÇ‹ fÉijfŸ, e. rŠÓÉ, bfhG«ò át«, òJiknyhy‹, É. R¥ãukÂa« M»nahÇ‹ f£LiufŸ, f©lJ« nf£lJ« (fiy, ïy¡»a Ãfœ¢á¤ bjhF¥ò) m¿tu§f«, cd¡fhf, f©nz v‹w v‹ ehtÈ‹ KjyhtJ m¤âaha« KjÈait “fiy¢bršÉ”Æ‹ VHhtJ ïjHhd bgh§fš kyÇš ïl«bg‰wd. ã‰iwehËš “áǤâu‹” rŠáif _y« rhjid gil¤j “áth͔Ƌ “Þò£Å¡ bgh§fš” - fU¤J¥gl« kyU¡F¥ bghÈñ£oaJ. jukhd - mHfhd ky® v‹gj‰F¥ bghU¤jkhf ïU¡f nt©L« v‹w neh¡Fl‹ cUth¡f¥g£l ï«ky®, ïy¡»a ßâahf k£Lkšyhkš bghUshjhu ßâahfî« vk¡F¤ âU¥âaˤjJ. rŠáif btËtu¤ bjhl§» X® M©LTl Koîwhj ÃiyÆš, 22 És«gu§fis¥ bg‰W¡ bfhŸs KoajJ xU rhjidjh‹!
k£l¡fs¥ò k¡fŸ M©LnjhW« bgUaâushf¡ fyaJbfhŸS« “khkh§f« Ô®¤j”¤â‰F¤ jhD« bršy nt©L« v‹w ml¡fKoah Mir¡F« FL«g¥ bghUshjhu« fhuzkhf, j‹Dila jf¥gÅ‹ ir¡»Ÿ filÆny m‹W KGtJ« ËW ntiy brŒa nt©oa î¥gaj¤J¡FÄilna á¡»¤ jÉ¡F« ViH¢ áWt‹ xUtÅ‹ V¡f¤ijí« Éu¡âiaí« thrf®fËl« bjh‰w it¥gâš m‹òk bt‰¿f©LŸsh®. m‹òkÂÆ‹ ïaj¡ fij “fiy¢bršÉ”Æš ïl«bg‰wj‰F¢ r‰W K‹ã‹dhf, jÄœeh£L¡ “fiy¡fâ®” m¿Éaš ïjÊY« btËtajJ. xU fijia xnu rka¤âš ïUntW rŠáiffS¡F mt® mD¥ãÉ£lhnu vd¡ Fiw¥g£L¡bfh©ouhkš ešy xU fijia¡ “fiy¢bršÉ”Æš btËÆl¡ »il¤j thŒ¥ig v©Â k»œanj‹. maj¡ fij g‰¿a “fiy¡fâ®” MáÇaÇ‹ fÂ¥ò« v‹ fÂ¥ò« xnu khâÇahf ïUajij Ãid¤J« eh‹ k»œ¢áailanj‹.
“fiy¢bršÉ”Æ‹ Kjš ïjÊš tsU« vG¤jhsuhf m¿Kfkhd “ahœe§if” “bgÇat‹” fijia vG⤠jh‹ bgÇa vG¤jhsuh»É£lij Ã%ã¤jh®. áy Ék®rf®fË‹ gh®it¡F¥ ‘g¤âÇifuf¡ fij’ nghš njh‰wkˤjhY«, ïJ jukhd áWfij v‹gnj v‹ fÂ¥ò. j«ãÆ‹ fhjiy Ãiwnt‰Wtj‰fhf¤ j‹ fhjiy¤ âahf« brŒí« ghÞfu‹ ngh‹wt®fŸ f‰gid cyf¤J¡F
vG¤J¤ JiwÆš e«ã¡ifíl‹ K‹nd¿ tU»‹wh® Miua«gâ m‹òkÂ. åunfrÇ, Rjaâu‹ M»at‰¿š fijfŸ, AhÞa¡ f£LiufŸ vGâíŸsh®. “khkh§f«” Ô®¤j¤âš nrhf« bgh§» tÊ»‹wJ.
k£Lajh‹ ïU¡»‹wd®
âš kfdhf, ã‹d® bgaÇš ts®¥ò¤jhÆ k£l‰w MWKf¤â‹ âU£il nfhUtijí« j‹ raâuÅ‹ fijah¡»íŸ ïijí« r«gt§fŸ lhÅaÈ‹ ÉL»‹wd. njÚ®¡fi
lhÅaÈ‹
kidÉ ehf«k raâu
ts®
‘g¤â m‹
x¥
áw b
n
nf. lhÅaš : b ü‰W¡F nk‰g£ 

Page 35
vGj vd¡F kd« tUtâšiy. v¥bghGjhtJ Mir tU«. f‰gid njh‹W«nghnj maj Mir tUtJ©L. fij vGj Mu«ã¤jhš, ïuî KGJnk ö§fhkš vGâÉL»w gH¡f« v‹DilaJ. m¥go vGâ Ko¤j ãwF gyjlit âU¥ã¤ âU¥ã vGJnt‹. trd§fŸ, ãunah»¡F« brh‰fŸ r«gajkhf v‹id ehnd âU¥â¥gL¤JtJ v‹dsÉš v¥nghJnk bgÇa ãu¢áidahf ïUajJ - ïU¡»‹wJ” v‹»‹wh® r«gaj‹. mtru¡ nfhy¤âš mŸË¤ bjË¥gt®fS¡F¢ r«gajÅ‹ mDgt« tÊfh£oahf ïU¡f¡TL«.
“gšiy K¿¤J¥ ghuj« vGâa ãŸisah®, všnyh® fz¡ifí« xG§fhf vGJ« á¤âuò¤âu® - ï¥go v¤jidnah vG¤jhs®fŸ ïU¡»‹wh®fŸ mkuUy»ny! ït®fŸ nr®aJ kfhehL el¤âdhš...” v‹w m¿Kf¡ F¿¥òl‹ njtUy»š ngdh e©g®fŸ” v‹w eif¢Rit¡ f£Liu btËtajJ. bfhG«ò át« ïaj¡ f£LiuÆ‹ MáÇa®.
jÄœ ïy¡»a cy»ny fš» uh. »UZz_®¤â mt®fS¡F mÊah X® ïl« c©L. á¡fš Ãiwaj muáaš, bghUshjhu Éõa§fis¢ rhjhuz k¡fS« És§»¡bfhŸS«go vGJ« M‰wš, eif¢Rit ÉuÉa eil, jÄœ¥ g©ghL, bjŒt g¡â, njrg¡â ngh‹wt‰¿‹ áw¥ig¥ ãuâgÈ¡F« r«gt§fis ïiz¤J¡ fijfis mik¡F« ngh¡F KjÈat‰whš Äf¥bgÇa thrf® T£lbkh‹iw¤ jdjh¡»¡ bfh©l vG¤â‹ ntajdhf ÄË®ajt® mt®. mt® vGâa “átfhÄÆ‹ rgj«”, “gh®¤âg‹ fdî”, “miy Xir” ngh‹w ehtšfis¥ g»u§fkhf¡ “»©lš” g©Qtj‹ _y«, j« ïy¡»a nkjhɤjd¤ij Ã%ã¤JÉ£ljhf¥ bgUik¥gL« gy®, mtUila ‘maju§f’ ïuáf®fns. vG¤âš mt® ngh‰¿¥ ghuh£oa g©òfis mtUila brhaj thœ¡ifÆY« f©L k»œaj g¢ira¥g‹ fšÿǤ jÄœ¥ nguháÇa® e. rŠÓÉ vGâa “vG¤âY« bgÇa ïja«” v‹w f£Liu thrf® gyÇ‹ tunt‰ig¥ bg‰wJ. ïaj¡ f£Liuia¡ “fiy¢bršÉ”¡bf‹nw nguháÇa® vGâaD¥ãaJ«, ïaj kyU¡bfd “m»y‹” thœ¤J¢ brŒâ x‹iw mD¥ãaJ« “fiy¢bršÉ” v‹w xU òâa - á¿a - 

Page 36
F¿Šá¤ bj‹dtÅ FKW»wh®! â
U. rhuš ehl‹ mt®fis Kjš KjÈš v‹ r n f h j u Ç ‹ âUkz¤â‹nghJ jh‹ raâ¤nj‹. âU kšÈif á. Fkh® mt®fŸ rhušehlÅ‹ KftÇia¡ bfhL¤J mtiu c§fŸ rnfhju® âUkz¤J¡F miHí§fŸ v‹wh®. vdJ fzt® âUkz miH¥ãid rhuš ehl‹ å£L¡F¢ br‹W bfhL¤J tajh®. m¤ âUkz¤J¡F taJ fyaJbfh©lh®. v§fŸ jaijÆ‹ e©g® mšyth!
m¥nghJ v«Äl« F¿Šá¤bj‹dtÅ‹ fÉ¢ru§fŸ üš btËp£L ÉHh ïU¥gjhfî« m› ÉHhÉš c§fŸ FL«g¤âdU« fyaJ bfhŸs nt©L« v‹W« T¿dh®. 5 khj§fË‹ ãwF m› ÉHhî¡fhd miH¥ãjœ »il¤jJ. v‹ FL«g¤âd® midtU« br‹nwh«. m£l‹ khefu rig k©l g¤âš eilbg‰wJ. T£l« bgÇjhf ïšiy. fÉ¢ru¤ij Ék®á¡f tajt®fŸ áy® foj§ fis¥ g‰¿¤jh‹ Ék®rd« brŒjh®fŸ. C.W.F. cW¥ãd® âU. nkhf‹ R¥ãukÂa« üÈ‹ Ék®rd« g‰¿ fhu rhukhf ngá É£lh®. ÉHhÉ‹ ïilÆny _‹W üšfŸ v‹Ål« tH§»dh®fŸ, ehD« e‹¿ T¿nd‹.
rhuš ehl‹ T¿a gâš ciuÆny nkhf‹ R¥ãukÂa« T¿a fU¤J¡F áy jtWfis rk¥gL¤â É£lh®. mj‹ nghJ ngáa rhuš, bj‹dt‹ fÉ¢ru§fS¡F %ghŒ 50000 gz¥ gÇR »il¤jjhfî« T¿dh®. m¤njhL e‹¿íiuíl‹ ÉHh Ãiwîbg‰wJ. eh« åL taJ üÈid Rit¡f, üÈš rhuš ehl‹ jdJ tŸsš jd¤ij btËÆ£L ïUajij v©Â vdJ FL«g¤âd® m⮢áailajd®. ïy¡»a thâfËš ï¥goí« e©g®fsh vdJ jaij¡F v‹W ntjidailanjh«.
ïj‹ ã‹d® et«g® khj« 30« âfâ âdfuÅš ÇÎ mt®fŸ vGâa f£Liu, mL¤j or«g® khj« 7« âfâ btËtaj f£Liufis gh®¤J É£L rhuš ehl‹ kidÉ v‹Ål« bjhiyngáÆš fij¡f nt©L« v‹wh®. ïilÆš bfh£lfiy bršy ïUajikahš, filÆš f©l mt®fŸ v‹Ål« fij¤jh®fŸ. v‹id å£L¡F miH¤jh®fŸ. rhuš ehlD« kidÉahU«
v‹Ål« g¤â Ú§fŸ v‹d eh‹ c©ik nf£nl‹, “Ia bj‹dtD¡ ghjÂfŸ t v§fŸ g©gh£ T¿dh®, v‹ mt® v‹Ål bjhifia jU»nw‹ v kW¤JÉ£nl‹ xU foj« v r«gajkhd v§fisí« F r«gaj¥gL¤ vGJ§fŸ” v v‹d v‹W
1. üÈš rhuš ehl‹ jdJ tŸsš jd
btËÆ£L ïUajij v©Â FL«g¤âd® m⮢áailajd®. 2. vÇ»‹w ÔÆš v©bzŒ C‰WtJ mikaâUajJ Phd¤âš c§fŸ fo 3. jtiw âU¤â¡bfhŸtJ jtWbrŒjt
ešyJ.
brŒnth« v‹ ïâš X.v. ïu ïâš v‹ fU Koî »il¥ âU«ãnd‹.
âU. ma bjhl®ò bfh bg¥utÇ khj ehis el¤j mYtyf¤âš É. ò¤âuáfhk fÉ¢ru§fS¡ yòfiy¡F cWâaˤjh nt©L« v‹ ãwF bg rhuš ehl‹ v üš r®¢ir x FL«g¤âdÇ mJnt.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

F¿Šá¤ bj‹dtÅ‹ kfŸ FKW»wh®! â
U. rhuš mt®fis KjÈš v‹ h j u Ç ‹ ¤â‹nghJ â¤nj‹. âU f á. Fkh® rhušehlÅ‹ Ÿ rnfhju® dJ fzt® ¡F¢ br‹W ¡F taJ ® mšyth! j‹dtÅ‹ gjhfî« m› Ÿs nt©L« ÉHhî¡fhd ® midtU«
fhu rhukhf W üšfŸ nd‹. ny nkhf‹ s rk¥gL¤â bj‹dt‹ il¤jjhfî« iwîbg‰wJ. rhuš ehl‹ jij v©Â ®. ïy¡»a ij¡F v‹W
â âdfuÅš «g® khj« 7« rhuš ehl‹ ¡f nt©L« Uajikahš, ®fŸ. v‹id idÉahU«
v‹Ål« g¤âÇifahs®fŸ c§fËl« fyaJ ngádhš Ú§fŸ v‹d gâš bfhL¥Õ®fŸ vd¡ nf£ld®. “Iah eh‹ c©ikia¢ brhšnt‹” vd¡ T¿nd‹. eh‹ nf£nl‹, “Iah c§fË‹ mÂaJiuÆš v‹ jaijahd bj‹dtD¡F njÆiy¤öŸ k‰W«, gz«, cil, ghjÂfŸ tH§»ajhf¡ F¿¥ã£L cŸç®fns mJ v§fŸ g©gh£L¡F x›thjit” v‹nw‹. mj‰F rhuš T¿dh®, v‹Dila e£ig btË¥gL¤ând‹ v‹wh®. mt® v‹Ål« 10000 %gh fhnrhiy jU»nw‹ ÄFâ bjhifia KGikahf¤ jukh£nl‹, miuthá jU»nw‹ v‹wh®. m¡ fhnrhiyia th§f kW¤JÉ£nl‹. mj‰F rhuš kidÉ, “jhkiu Ú§fŸ xU foj« vGj nt©L« g¤âÇif¡F; ò¤jf« r«gajkhd Éila¤ij ò¤jf¤njhL vGJ§fŸ. v§fisí« F¿Šá¤ bj‹dt‹ FL«g¤âdiuí« r«gaj¥gL¤j nt©lh« v‹W c§fŸ gâiy vGJ§fŸ” v‹wh®fŸ. mj‰F, “m«kh, c©ik Ãiy v‹d v‹W vGj kh£nl‹” v‹W gâš T¿, åL
âU«ãnd‹. š ehl‹ jdJ tŸsš jd¤ij
xUehŸ âU. nerk ïUajij v©Â vdJ
mt®fŸ åL taJ bj‹dt‹ ® m⮢áailajd®. Æš v©bzŒ C‰WtJnghš ajJ Phd¤âš c§fŸ foj«.
¤â¡bfhŸtJ jtWbrŒjt®¡F
fÉ¢ru§fŸ rkur¥ ng¢R el¤â xU Koî¡F tUtjhfî« ïU ju¥ãd®fS¡F« ïilna cŸs ãu¢ridia Ô®¥gjhfî« m£l‹ C.W.F fhÇahya¤âš vkJ ng¢Rth®¤ijfis Koî brŒnth« v‹wh®. ïâš xU FG brašgl cŸsJ. ïâš X.v. ïuhikah jiyikÆš ï¡ FG brašg£lJ. ïâš v‹ fU¤âid K‹it¤nj‹. ïâš rÇahd Koî »il¥gjhf e«ã¡if ïšiy, KoÉš åL âU«ãnd‹.
âU. majÅ éth mt®fŸ bjhiyngá _y« bjhl®ò bfh©L ï¥ ãu¢ridia Ô®¡f 07« âfâ bg¥utÇ khj« bj‹dtÅ‹ 10tJ M©L Ãiwî ehis el¤j nghtjhfî« bfh£lfiy, ~nght®£ mYtyf¤âš ï› ÉHh eilbgW«, ïâš kh©òÄF É. ò¤âuáfhk Iah mik¢r® mt®fŸ bghW¥ò V‰W fÉ¢ru§fS¡F »il¤j gÇRfis bj‹dt‹ Cuhd yòfiy¡F bfh©L taJ ifaË¥gjhfî« cWâaˤjh®. ï¤njhL ï¥ ãu¢áidí« Koî bgw nt©L« v‹wh®.
ãwF bg¥utÇ 2009, 105tJ Phd« rŠáifÆš rhuš ehl‹ vGâa foj¤ij thá¤nj‹. bj‹dt‹ üš r®¢ir xU Koî¡F tunt©L« v‹gJ v§fŸ FL«g¤âdÇ‹ ÉU¥gK« midtÇ‹ vâ®gh®¥ò« mJnt.
35

Page 37
v§fsJ F¿Šá bj‹dt‹ kiwaJ 11 M©LfŸ KoaJ
ïš É£ld. mtÇ‹ fÉijfis¤ njo m¢áš ngh£L
KiwfŸ taÔ ò¤jfkhf jaj rhuš ehl‹ mt®fS¡F e‹¿. Iah
ïU¥gJ bj v§fŸ cÆ® cŸs tiu kw¡f kh£nlh«, e‹¿
mt®fns. eh§ kwajt®fŸ mšy bj‹dt‹ FL«g«. vÇ»‹w ÔÆš
nghwJ« ïš v©bzŒ C‰WtJ nghš mikaJ ïUajJ,
ÉU«ò»nwh«. Phd¤âš c§fŸ foj«. bj‹dtnd go¡fhj
gRthf thœt ViH¡fÉP‹. mt®fË‹ ãŸisfŸ kh¤âu« v¥go
brŒjt®¡F go¤J g£l« bg‰W ïU¥gh®fŸ? eh§fŸ go¡fhjt®fŸ
ï‹bdhU jh‹, Mdhš g©ò m‰wt®fŸ mšy v‹gij jh§fŸ
v‹gj‰fhfn czu nt©L«. bj‹dt‹ fÉijfŸ njo¤ bjhF¡f
ïUanjh«. v§ bj‹dt‹ FL«g« cjt Éšiy v‹gJ c©ik.
rhjfkh¡»¡ b v§fis¡ nf£lh ï¡ fÉijfis btËÆ£O®fŸ?
cŸehLcŸehLcŸehLcŸehLcŸehL jÅ¥ M©L¢ MW MíŸ rajh mD¥gyh«. M©L¢rajh ãuâ fhnrhiy rajh rajh kÂnahl® _ykhfnth, : : : : btŸst¤ij %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh %gh `Phd«’ `Phd«’ `Phd«’ `Phd«’ `Phd«’ kÂnahl® 50/= 50/= 600/= 600/=
600/= 3000/= 3000/= 50/= 600/= 600/= 3000/= 20000/= 20000/= 50/= 50/= 3000/= 3000/= 20000/= 20000/= 20000/= jghš _ykhfnth Ãiya¤âš
rajh rajh rajh rajh rajh Ég Ég Ég Ég Ég kh‰w¡ Toajhf mD¥g¥glš nt©L«. ïyFthf ïyFthf ïyFthf ïyFthf ïyFthf c§fŸ gFâÆš nkyâf¢ nkyâf¢ nkyâf¢ nkyâf¢ nkyâf¢ cŸs bryÉ‹¿ bryÉ‹¿ bryÉ‹¿ bryÉ‹¿ bryÉ‹¿ A£l‹ rajh rajh rajh rajh rajh eõdš mD¥ò« mD¥ò« mD¥ò« mD¥ò« mD¥ò« t§»Æš tÊ tÊ tÊ tÊ tÊ :- :- :- :- :- T. Gnanasekaran, Hatton National Bank - Wellawatte eilKiw¡ fz¡F ïy¡f« - 009010309024 v‹w fz¡»š it¥ò brŒJ t§» uÓij vk¡F mD¥òjš nt©L«.
ehntaj‹ ÉUJ 2007
ï›th©L ehntaj‹ ÉUJ¡fhf ïu©L üšfŸ 1. br§if br§if br§if br§if br§if MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ MÊah‹ vGâa ‘t‰wheâ’ ‘t‰wheâ’ ‘t‰wheâ’ ‘t‰wheâ’ ‘t‰wheâ’ 2. bjÂah‹ bjÂah‹ bjÂah‹ bjÂah‹ bjÂah‹ vGâa ‘ï‹bdhU ‘ï‹bdhU ‘ï‹bdhU ‘ï‹bdhU ‘ï‹bdhU òâa òâa òâa òâa òâa nfhz«’ nfhz«’ nfhz«’ nfhz«’ nfhz«’ M 2007M« M©L¡fhd ÉUJ¡F ïit ïu©L« v‹gij m¿É¡»‹nwh«. 

Page 38
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
raâÆš xU r©lkhUj«
e
L¥gfš. thfd beÇryhd åâÆš X® xJ¡F¥ òwkhd ïl«. nfr¤ij vǤJ, c¢áia¥ ãs¡F« nfhil btŒÆš.
e©g® ão¤J¡bfh©lh®. “v‹d khZl®. Ç.ÉÆ‹u má§f¤ij ò£L¡fh£Lwt§fS¡bfšyh« mšth bfhL¤J¡ bfh©L âÇíÇaš. Ú§fŸ, Ç. É¡FŸns átnd v‹W Kl§»¡ »l¡»¿aš v‹wj‰fhf všnyhU« m¥òo ïU¡fyhnk. vaj brdiy¥ ngh£lhY« xnu gh£L« T¤J«jh‹. ãŸisaš go¡»wâšy. bghŠrhâ khU¡F å£L¤ J¥òuî, rikaš ntiyfËny m¡fiw ïšny. všyh« Vndh jhndh v‹Wjh‹ el¡FJ. všnyhU« Ç. É¡fjh‹ Kl§»¡ »l¡»d«. ïaj y£rz¤âny Ú§fŸ v‹bd‹whš caj má§fkhd bg£oia jftš bjhÊšE£g¤â‹ c‹djkhd m«r« v‹W fj ÉLÇaš. cJ©l Ôikfis¥ g¤â T£l§fËny m¡fiwnahL MnuD« vL¤J¢ brh‹dhš mitaY¡F »©lš mšth bfhL¡FߧfŸ. cJ ešyh ïšiy f©oany”
jiyia¥ bghR¡»w btŒÆš fhzhJ v‹W kDõD« bghÇaJ jŸËdh®.
‘v‹l j«òuhnd! v‹W mu©Lnghd eh‹ caj MŸ v‹d brhšYuh®’ v‹W jiyia brh¿aJ bfh©L Éf, bghÇaš bjhl®ajJ.
“v‹d f©ãJ§f áFÇaš. nghd Phd¤Jny ‘njit ïšiy v‹whš X¥’ g©Q§nfh v‹W cgnjr« g©ÂÆUaâany mij¤jh‹ brhšwdh‹. ïJ¡F K‹ndí« xU¤j® Ç. É má§f§fis xU ão ão¢rh® v‹wj‰fhf mij ïij¢ brhšÈ kDõid ãl¿Æny ÃÄ©o¥ ngh£O§fŸ. maj MŸ ï‹D« Fs¿¡ bfh©L âÇíuh®”.
“bkŒna cJ vd¡F¤ bjÇahJ f©oany. rÇ, mJ nghf£L«. V‹ ïJ¡fhf Fs¿¡bfh©L âÇantQ«. xU Éra« v‹whš mJ¡f bu©L g¡f« ïU¡F. Ç. Éia É£L¥ngh£L cyf¤Jny ò¤jf§fis vL§nfht‹. rÇghâahf 50¡F« mâfkhd g§F J®el¤ij¡F ï£L¢ bršY« ò¤jf§fŸjhdh«. cJfis m¡f« g¡f« gh®¤J ufáakhf go¡»wJ, v‹dthdhY« m¢R¡fiyna nt©lhbk‹W
ngh®¡bfho Ç.ÉÆny lh »l¥ãd«. nk v‹dthtJ v ïy¡»a«, tu Éisah£L x rkh¢rhu§fŸ Vnjh Ç. É. v fij¡»¿aš f£lbgh«ki ÃiyFiyaJ
“ïŠrhU m¥òo¢ brhšw vaj ClfK ãRdÞfhuÇ‹ ãRdÞfhu® v k£L« fhJ¡ bf£lJ taj bgh¤J§nfh, nghL§nfh. brh‹dt®
‘A¡ A¡ e©g® m bfh©L Ëw kDõ‹ j É£L ruzil fiu j£o¥ngh “m¥ò! v brŒâfis jU c‹djkhd bfh©oU¡F. f©LnghLÉ xU rkh¢rhu¤ v§f å£oy br‹id xÈ ntisÆšjh‹ fufu¥ò r¤j¤ #dtÇ. 30« â ïuî 9k bfh©nlh«”

X® xJ¡F¥ ¡F« nfhil
má§f¤ij bfhL¤J¡ átnd v‹W hU« m¥òo xnu gh£L« bghŠrhâ ny m¡fiw ‹ el¡FJ. »d«. ïaj má§fkhd jkhd m«r« fis¥ g¤â « vL¤J¢ hL¡FߧfŸ.
zhJ v‹W
h‹ caj MŸ aJ bfh©L
Phd¤Jny ‹W cgnjr« h‹. ïJ¡F ão ão¢rh® d ãl¿Æny D« Fs¿¡
oany. rÇ, ¿¡bfh©L u©L g¡f« ò¤jf§fis fkhd g§F fŸjhdh«. f go¡»wJ, lhbk‹W
ngh®¡bfho ö¡fyhnk. v§fŸ©l bfhŠr« ng® Ç.ÉÆny lh‹R« T¤Jnk ruz« Ia¥gh v‹W »l¥ãd«. nkil¡F taJ Inah v§fŸ©l ÉGÄa« v‹dthtJ v‹W x¥ghÇ it¥ãd«. Vd¥ò Ç. ÉÆny ïy¡»a«, tuyhW, étuháfŸ g‰¿a bjhF¥ò, neuo Éisah£L xËgu¥ò, Rl¢Rl brŒâ ï¥òo v¤jidnah rkh¢rhu§fŸ m‹whl« tUFnj. ïJfis m¿ahkš Vnjh Ç. É. v‹whš J»YÇ eld¥bg£o v‹whš nghš fij¡»¿aš....” v‹W ehD« nfhg« bfh©l f£lbgh«kid¥ nghy bghÇaJ jŸËÉl kDõ‹ ÃiyFiyaJ Ëwh®.
“ïŠrhU§nfh! Ç. É v‹wJ X® Clf«jh‹. m¥òo¢ brhšwjhny, mJ k¡fŸ rhjdkh»l ïšny. V‹ vaj ClfK« k¡fŸ rhjdkh»l ïšny. cJfŸ ãRdÞfhuÇ‹l áR¡fŸjh‹. mij nghÎ¥gj‰fhf ãRdÞfhu® vijí« brŒth§fŸ. ïJfËny ešyij k£L« fhJ¡F« f©Q¡F« ÉUajh¡»¥ngh£L bf£lJ tajhš f©fis _L§nfh, fhJfis¥ bgh¤J§nfh, ïšiy v‹whš RÉ£ir ‘X¥’ g©Â¥ nghL§nfh. cij¤jhnd thbdhÈ gÂ¥ghs® brh‹dt®
‘A¡ A¡ A¡nf’ e©g® mr£L¤jdkhf áǤjh®. jiyia brh¿aJ bfh©L Ëwh®.
kDõ‹ jdJ thj j®¡f§fis _£il f£oit¤J É£L ruzilaJÉ£lh® v‹wij¡ f©lJ« c‰rhf« fiu j£o¥nghŒ by¡õiu¤ bjhl®anj‹.
“m¥ò! vJ v¥ão¥nghdhY« ï‹W clD¡Fl‹ brŒâfis jUtJ Ç. Éjhnd. jftš bjhÊšE£g¤â‹ c‹djkhd ts®¢á v¤jid m‰òj§fis brŒJ bfh©oU¡F. 50 tÇa¤ij ã‹ndh¡»¥ gh®¤jhš ïij f©LnghLÉaš. ïaâa vG¤jhs® mnrhf Ĥâu‹ xU rkh¢rhu¤ij brhšYuh® nfS§nfh “áfauhgh¤âš v§f å£oy ïUaJ IaJ thš› nuonah _ykh br‹id xÈgu¥ò Ãiya Ãfœ¢áfis ïuh¤âÇ ntisÆšjh‹ Xusî¡F nf£f Koí«. nuonahÉš tU« fufu¥ò r¤j¤ij bghU£gL¤jhkš nf£ngh«. 1948. #dtÇ. 30« âfâ fhaâaofŸ khiy 5.10¡F Rl¥g£lh®. ïuî 9k ÃôÞnyjh‹ eh§fŸ ïij bjÇaJ bfh©nlh«”
37

Page 39
gh®¤âany! ï¥g¤ija Ãiyiknahl cij x¥ã£L¥ ghU§nfh. v§fŸ©l »Ç¡bf£ åu® K¤ijah KuËju‹ cyf rhjidahd 503 É¡bf£il 圤Jtij maj¡ fznk f©LfË¡»nwhkšny, ïJjh‹ m¥ò Clf§fË‹l c‹dj ts®¢á”
“mor¡if! by¡[® nrh¡fhjh‹ »l¡F”
“Vny! ïijah thá¡»nw”
F
Kj« rŠáif thá¤J¡ bfh©oUanj‹. K‰ngh¡F ngR« ïy¡»a e©g® âO® ãuntr« brŒjh®.
‘FKjkh? IŒaŒnah!’ Kf« Rˤjh®. “v‹d¥gh IŒaŒna‹W g# nfhÉaj« ngh£L‹D t®nu”
“ã‹nd v‹d. ïaj FKj«, Mdaj Éfl‹D #duŠrf g¤âÇiffisna ÉGaJ ÉGaJ thá¡»w gH¡f« v‹id¡F¤jh‹ x§fns khJÇ MSfns É£L¥nghFnkh m‹id¡F¤jh‹ K‰ngh¡F ïy¡»a¤ â‰F Éoîfhy« bghw¡F«”
buh«gî« mY¤J¡bfh©lh®. (kdâ‰FŸ) “v‹dJ, f©lJ f‰f g©ojdh th‹D brhšYth§f. ïaj g©oj‹ v‹d‹dh FKj« thá¡»wâ‰nf vW«ò ò¤Jy fhiy t¢r khJÇ Fâ¡»wh‹” eik¢rš c©lhfÉšiy. Mdhš jiyia brh¿ahkš ïU¡f KoaÉšiy. k©il nah£il ãwh©o¡ bfh©nl mtiu¥ gh®¤nj‹. e©g‹ by¡riu Mu«ã¤jh‹.
“ï§nf ghU¥gh. ïJfŸ všyh« ïy¡»a¤ij ts®¡fnt ïšiy. kÅj®fË‹ áWik¤jdkhd Ñœ¤ju cz®îfS¡F ÔÅ nghLgit. á‰nwLfis, áW g¤âÇiffis thá. mitjh‹ ïy¡»a¤ij ts®¡»‹wd. ekJ cz®îfis brGik¥ gL¤J»‹wd....”
‘ml¥ghÉ! v‹ Ñœ¤jukhd cz®î¡F eh‹ rh¥ghL nghLtjhf Trhkš brhšYuhnd’ v‹W kW» jiyia ㌤J¡bfhŸs nt©L« nghÈUajJ.
e©g‹ v‹nwh v¥nghnjh beŠáš òij¤JÉ£l xU e¢RÉijia ï‹D« ts®¤J¡ bfh©oU¡»wh‹ v‹gJjh‹ c©ik v‹W kd« mo¤J¢ brh‹dJ.
b#afhaj‹ Kjš gy gil¥ò¡fis m‰òjkhf jÄG¡F jaJŸs gy vG¤jhs®fË‹ fhyo gâ¥ò áW g¤âÇiffËš jh‹ gâthdJ. ã‹d®jh‹ #duŠrf rŠáiffËš broahdJ. ïaj kh‰w« v§nf ÉisajJ. ïaj rŠáiffËyh ïšiy ïaj gil¥ghËfËlkh. ïU g¡fK«jh‹. ïâš k»œ¢áahdJ v‹dbt‹whš rŠáiffË‹ ‘ju«’ ts®aâU¡»wJ v‹w mtjhÅ¥ò¤jh‹.
‘ml¥ghÉ kfnd! áj«gu uFehjÅ‹ ‘ruÞtâ’ ngh‹w m‰òjkhd K‰ngh¡F rŠáif _y« ïy¡»a cy»š ãuntr« brŒj b#afhajnd! nghí« nghí« ïaj #duŠrf rŠáiffËyh vGâdhŒ. Ó’ v‹W nghȤ jdkhf _¡if áaJtijÉl Mkh Mdaj Éfl‹,
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
FKj« všyh« fd¤J¡ »l Tlhnjh.
‘áWg¤â js¤âš g§Fb jiyÑœ. vG¤jhs®fŸ ïJ Mnuh¡» milahskh? mnrhfĤâu
“ml Ú g¤âÇiffS ɤâahrnk ï áÅkh brŒâi
e«k fij ‘khyâ’‹D x fij btËt MáÇanu!@v‹ âU¥ã¡ bfhL fij ÔghtË khJÇ Ôght ‘É£nl‹ xU FKj«D ï bg£nuhiy’ ïijbašyh« bfh©nl m¤âahtáa nghÆL¤J.
“eh‹ b brhšYuh”
“mnla§ bghŒ£Ljh?” FKj« Û fhy« bf£L¥
“rh¡fhL n
v
G¤jh “Anyh! “Anyh!” “v‹dl bkÈŠá ngh£ m¥go VjhtJ á¤âu« Ô£ly rkh¢rhubkš nghuÜna?”
“Xnkh« T£l§fŸjh‹ v§fS¡bf‹ T£l§fS¡ VnjD« beh¡ g©Â¥ngh£

ij x¥ã£L¥ ® K¤ijah É¡bf£il »nwhkšny, ®¢á” ¡F”
oUanj‹. r« brŒjh®.
« ngh£L‹D
j Éfl‹D aJ thá¡»w Ç MSfns F ïy¡»a¤
f g©ojdh v‹d‹dh y t¢r khJÇ y. Mdhš y. k©il gh®¤nj‹.
y¡»a¤ij k¤jdkhd á‰nwLfis, y¡»a¤ij brGik¥
eh‹ rh¥ghL W» jiyia
òij¤JÉ£l oU¡»wh‹ brh‹dJ.
m‰òjkhf yo gâ¥ò áW ‹ #duŠrf ‰w« v§nf šiy ïaj ‹. ïâš fË‹ ‘ju«’
‹ ‘ruÞtâ’ y« ïy¡»a « nghí« ïaj ‹W nghȤ aj Éfl‹,
FKj« všyh« e« áwaj gil¥ghËfË‹ M¡f§fshš fd¤J¡ »l¡»‹wdnt v‹W Mdaj« mila¡ Tlhnjh.
‘áWg¤âÇiftháfŸ xU fhy¤âš btF#d js¤âš g§FbfhŸs¤ ja§»dh®fŸ. ï‹nwh Ãiyik jiyÑœ. ቿjœfËš vGJ« bgU«ghyhd vG¤jhs®fŸ btF#d rŠáif fËY« vGJ»wh®fŸ. ïJ Mnuh¡»a¤â‹ btË¥ghlh, Ú¤J¥ nghdj‰fhd milahskh?’ v‹W ánuZl gil¥ghËfËš xUtuhd mnrhfĤâuÅl« nf£lnghJ mt® brh‹dh®.
“ml Ú§fbth‹D. ï¥gbtšyh« áW g¤âÇiffS¡F«, btF#d g¤âÇiffS¡F« ɤâahrnk ïšyhkš bghÆL¤J. v‹d ït§fisÉl áÅkh brŒâia mt‹ bfhŠr« mâfkhf nghL»wh‹. e«k fijfËl jiy¥ò¡fŸ Tl kh¤âLuh‹. 1974, ‘khyâ’‹D xU fij vGâ FKj¤â‰F mD¥ãnd‹. fij btËtušy. FKj« MãR¡F¥ nghnd‹. MáÇanu!@v‹ fijia nghlny‹dhY« guthÆšny, âU¥ã¡ bfhL¤âL§nfh’‹nd‹. ïšny ïšny c§f fij ÔghtË kyÇny tUâ‹dh§f. mîU brh‹d khJÇ ÔghtË kyÇny fij taâL¢á. ‘khyâ’ ‘É£nl‹ xU Éij’‹D jiy¥ò kh¿ »laJJ. m¥òu« FKj«D ï‹bdhU fij. mJ ‘bfh©L th bg£nuhiy’‹D jiy¥ò kh¿ ãuRukhÆ£L. ïijbašyh« V‹ brhšnw‹dh kh‰w§fŸ ÃfœaJ bfh©nl ïU¡»‹wd. áW g¤âÇiffŸ m¤âahtáakhfÉUaj xU fhy f£l« KoŠR nghÆL¤J.
“eh‹ brhšnyy¥gh. mnrhfĤâu‹ mo¢R brhšYuh”
“mnla§f¥gh beyik m«ò£L¤ öu« ts®aJ bghŒ£Ljh?”
FKj« ÛJ rho ÉGajt® thŒ ãsaJ‹D áfh®. fhy« bf£L¥ bghŒ£LJ‹D KQ KQ¡fh®.
“rh¡fhL nghF« tiu” (F£o¡fij)
v
G¤jhs® ïUt® raâ¤J¡ bfh©ld®. “Anyh! k¢rh‹” “Anyh!” “v‹dlh, Ru¤âšyhkš fij¡»whŒ. MS« bkÈŠá ngh£lhŒ. VJ« Rfpdnk. Rf® »f® v‹W m¥go VjhtJ. cl«ig¡ ftÅ. Rt® ïUajhšjh‹ á¤âu« Ô£lyh«. mJrÇ bfhG«òny v¥go ïy¡»a rkh¢rhubkšyh«. ïy¡»a¡ T£l§fS¡bfšyh« nghuÜna?”
“Xnkh« Xnkh« ï§nf thu« jtwhkš T£l§fŸjh‹. Mdhš všyh¤J¡F« eh‹ nghwâšny. v§fS¡bf‹W xU r_f neh¡F ïU¡fšny. maj¡ T£l§fS¡F k£L«jh‹ jiyia fh£o¥ngh£L VnjD« beh¡f behoahf brhšÈ fhurhukhf Éthj« g©Â¥ngh£L taâLnt‹”
38

Page 40
“F£! ï‹D« bfhŸif òo¥nghLjh‹ fhy¤ij X£LuhŒ” “mJrÇ k¢rh‹ Ú ï¥g x©L« vGJuJ ïšÈna. Mis¥ gh®¤jhš Þngh£Þnkdh£l« taJ¡F ÛWd th£lrh£lkhf ïU¡»whŒ”
“»ÊŠRJ ngh. Ú g¤âÇif, rŠáif thá¡»wij iffGÉ¥ ngh£lhah¡F«. nghdkhj« Tl v‹l fij ãuRukhÆ£L”
“rh. bkŒna! Ç£ila® MdãwF caj všyh¥ g¤âÇiffisí« th§f fhR VJlh k¢rh‹. všyh« Xá thá¥ò¤jh‹. mJ »l¡F. filá¡ fij v‹d blhã¡”
“Ójd«jh‹” “X! c‹id É£lh Muhny Ójd¡ bfhLikia vGj Koí«. Ójd¥ ãu¢áid it¤J bu©L ò¤jf« ngh£lt‹ mšny. bkŒah¢ brhšYu‹. Flš bfhâ¡»w rkh¢rhu§fŸjh‹. rÇ, ïy¡»a« nghf£L«. FL«g thœ¡if v¥òo ãŸsaŸ všyh« fÈahz« »Èahz« v‹W....”
jjjjjjjjjjjjjjj
ï
‹W PhÆW. MtnyhL vâ®gh®¤j fdlh buÈngh‹ nAhš tajJ. nAhiy vL¤j áthÍÅ Ú©l neu« jdJ fztndhL ngádhŸ. âUkzkh» kh¥ãŸis fdlh ga¤J, _‹W khj§fŸ Xo kiwajjhš, áthÍÅ¡F¡ fztndhL ngR« Mtš ãuth»¤jJ. ngR«nghJ áthÍÅ f© fy§Ftij¡ f©Q‰w áthÍÅÆ‹ jaij átȧf«, kfŸ k»œ¢á¥ bgU¡fhš, cz®¢áia¡ f£L¥gL¤j Koahkš â¡FK¡fhL»whŸ v‹Wjh‹ Ãid¤jhŸ!
“m¥gh! c§fŸ mUik kUkfndhL Ú§fS« ngR§fŸ” - áthÍÅ nghid¤ jf¥gÅl« bfhL¤jhŸ. miH¥ig V‰W¡bfh©lj‰F¥ ãwFjh‹, mJ ranjhõ nAhyšy - m¢RW¤jš bgh¿ v‹gJ átȧf¤â‰F btË¢rkhdJ.
“ãŸis FË¥ò, KG¡nf ïšyhkš ïU¡»whŸ. khjK« ehyhFJ kh¥ãŸis. jaî brŒJ Sponsor g©Â mtis¡ fdlhî¡F¡ T¥ãL§nfh kh¥ãŸis” - átȧf« bfŠádh®.
(FW§fij)
“clid Mdhš, vdJ brŒJ it¡ K£L¡f£ila jLkhW»wh®.
m⮢áí bfh£l¢ brŒj
“brhaj¥ ïu¡f« bfh nghdhš ranj kh¥ãŸis¡F åzhŒ ngh¢ g©zhj fÇK Electronic vŠá gaš!....” - ti jÉ¡»wh® át
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
“Xnkh« tÇiaí« j ngh£l‹”
“bf£o¡ c‹Å£l Ójd
“ï¥g k RÉÌny eh‹ všyh« gŠ v‹bd‹W F xnu lh¡l® ÓjdK« jh ngh£l‹.
kf‹ ta “rh, kfh “MdhY nghF« tiu ÓÉa« fÊí«”

jjjjjjjjjjjjjj
(FW§fij) h®¤j fdlh ¤j áthÍÅ âUkzkh» hj§fŸ Xo ngR« Mtš y§Ftij¡ fŸ k»œ¢á¥ j Koahkš ! hL Ú§fS« bfhL¤jhŸ. Fjh‹, mJ gh¿ v‹gJ
ïU¡»whŸ. ŒJ Sponsor ¥ãL§nfh
“clid Sponsor g©zyh«! ãu¢áid ïšiy. Mdhš, vdJ j§f¢á¡F c§fil kfid¡ fÈahz« brŒJ it¡f ntQ«!” - kh¥ãŸis ngh£lJ K£L¡f£ilah, mj‰F nk‰g£l x©lh?” - átȧf« jLkhW»wh®.
m⮢áí« Mj§fK« átȧf¤â‰F Éa®¤J¡ bfh£l¢ brŒjd; clš eL¡f« vL¤jJ.
“brhaj¥ ãŸis¤jhŒ¢á kidÉia vL¥gâš 

Page 41
âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW - üš btËpL âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW - üš btËpL âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW - üš btËpL âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW - üš btËpL âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW - üš btËpL
M. K. á. ntyHf‹ vGâa “âU¥gGfhk« xU RU¡f tuyhW” üš ïaüš vG¤jhs® C¡FÉ¥ò ika¤â‹ 46tJ btËplhf btËtaJ fyhrhiy k©lg¤âš ÃfœajJ. nk‰go ÉHhî¡fhd V‰ghLfis¢ brŒ m‹òk ÉHhî¡F¤ jiyik jh§»dh®. üš MŒÉid »H¡F¥ gšfi ùã ty‹ßdh ãuh‹áÞ Ãfœ¤âdh®.
‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ njáa ÉUJ bg‰wJ ‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ njáa ÉUJ bg‰wJ ‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ njáa ÉUJ bg‰wJ ‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ njáa ÉUJ bg‰wJ ‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ njáa ÉUJ bg‰wJ
‘ku« bt£oí« xU njtijí«’ åunfrÇ thu btËp£oš bjhl btËÆl¥g£lJ. 2007« M©L btËahd áWt®¡fhd üyhf 2008« M nf. Fzehj‹ vGâ ïUajh®. ïaehtY¡F áWt® ïy¡»a¤â‰fhd nj ò¤jf Ãiya¤âduhš k£l¡fs¥ò »Ö‹ fh®l‹ nAh£lÈš eilbg‰ gÂ¥ghs® v‹. Phd¢raâu‹ ehtyháÇa® X. nf. FzehjD¡F bgh‹d
m¿nth® x‹WTlš m¿nth® x‹WTlš m¿nth® x‹WTlš m¿nth® x‹WTlš m¿nth® x‹WTlš
bfhG«ò jÄœ¢ r§f¤âš elaj m¿nth® x‹WTlš Ãfœî m k©lg¤âš Ãfœaj ïaÃfœÉš, ‘bjhiyajij¤ njo’ v‹D« bghUËš r ciuah‰¿dh®. nk‰go ÃfœÉ‰F bfhG«ò¤ jÄœ¢ r§f Jiz¤ jiyt®
ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹d ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹d ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹d ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹d ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹dÂ
ïaâa t«rhtÊ k¡fŸ K‹dÂÆ‹ Mu«g¡ T£l« mj‹ jiyi fšÉ mãÉU¤â k‹w¤ jiyt® vÞ. nkhf‹uh{ jiyt® K¤j¥g‹ br£o vG¤jhsU« bfhGaJ rŠáif MáÇaUkhd majÅ éth, mi K¡»aÞj®fS« fyaJ T£l¤ij áw¥ã¤jd®.
mwbe¿¥ ghlrhiy fiyÉHh mwbe¿¥ ghlrhiy fiyÉHh mwbe¿¥ ghlrhiy fiyÉHh mwbe¿¥ ghlrhiy fiyÉHh mwbe¿¥ ghlrhiy fiyÉHh
ïy§if ÉÞtf®k r§f ånuÞtu® mwbe¿¥ ghlrhiy, MÇa¥g£l® g fiyÉHh ÉÞtf®k r§f k©lg¤âš m©ikÆš ïl«bg‰wJ. ÉHh áw¥ njtÞjhd¤â‹ r©Kfehj¡ FU¡fŸ Máíiu tH§»dh®. âU. RajuÈ M»nah® ciuah‰¿d®. rdhjd j®k ít ÉÊ¥òz®¢á¡ fHf« nk‰go É
ÚâKuR ky® btËpL ÚâKuR ky® btËpL ÚâKuR ky® btËpL ÚâKuR ky® btËpL ÚâKuR ky® btËpL
ïy§if r£l¡fšÿÇ khzt®fË‹ fiyÉHh m©ikÆš ïl«b ruÞtâ k©lg¤âš ÃfœajJ. m¥nghJ ‘Úâ KuR’ v‹w kyU« btËÆl b#duš vÞ. Jiuuh#h, nk‹Kiwp£L Úâk‹w Úâaur® vÞ. $Þ Éntfhdaj‹ M»nahUl‹ gy ãuKf®fŸ fyaJ bfh©ld®. k©l uá¤jJ.
ïir¡ f¢nrÇ ïir¡ f¢nrÇ ïir¡ f¢nrÇ ïir¡ f¢nrÇ ïir¡ f¢nrÇ
m©ikÆš bfhG«ò¤ jÄœ¢ r§f¤âš ïir Ãfœ¢á ïl«bg‰ ïaÃfœî¡F bfhG«ò jÄœ¢ r§f¤â‹ Jiz¤ jiyt®fËš xUt
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

F¿Šáehl‹
hW - üš btËpL hW - üš btËpL hW - üš btËpL hW - üš btËpL hW - üš btËpL
hk« xU RU¡f tuyhW” üš btËp£L ÉHh m©ikÆš ïl«bg‰wJ. 46tJ btËplhf btËtaJŸsJ. nk‰go Ãfœî k£l¡fs¥ò MáÇa Hhî¡fhd V‰ghLfis¢ brŒâUaj ãugy _¤j vG¤jhs® fyhóõz« üš MŒÉid »H¡F¥ gšfiy¡fHf jÄœ¤Jiw ÉÇîiuahs® âUkâ.
«’ njáa ÉUJ bg‰wJ «’ njáa ÉUJ bg‰wJ «’ njáa ÉUJ bg‰wJ «’ njáa ÉUJ bg‰wJ «’ njáa ÉUJ bg‰wJ nfrÇ thu btËp£oš bjhluhf btËtaj ï¡fij ã‹d® üyhf áWt®¡fhd üyhf 2008« M©L bjÇî brŒa¥g£lJ. ïaehtiy X. F áWt® ïy¡»a¤â‰fhd njáa rh»¤âa ÉUJ tH§f¥g£lJ. uh#hÞ fh®l‹ nAh£lÈš eilbg‰w ghuh£L ÉHhÉš uh#hÞ ò¤jf Ãiya ® X. nf. FzehjD¡F bgh‹dhil ngh®¤â gÇR tH§»¡ bfsuɤjh®.
¿nth® x‹WTlš Ãfœî m©ikÆš ïl«bg‰wJ. r§fu¥ãŸis jij¤ njo’ v‹D« bghUËš r£l¤ju vÞ. v«. v‹. k®N« bksyhdh ò¤ jÄœ¢ r§f Jiz¤ jiyt® âU. K. fâ®fhkehj‹ jiyik t»¤jh®.
dÂdÂdÂdÂdÂ
Mu«g¡ T£l« mj‹ jiyikaf« bfhG«ãš ïl«bg‰wJ. kiyaf¡ ‹uh{ jiyt® K¤j¥g‹ br£oahU¡F ky®khiy mÂaJ bfsuɤjh®. aUkhd majÅ éth, mik¥ghs® bkhfk£ mÞÄ ï‹D« gy jd®.
HhHhHhHhHh
wbe¿¥ ghlrhiy, MÇa¥g£l® ghykaâ® mwbe¿¥ ghlrhiy M»at‰¿‹ ikÆš ïl«bg‰wJ. ÉHh áw¥òw mika Kf¤Jthu« $ bt§fnlÞtu® áíiu tH§»dh®. âU. Rajuȧf« R»ju‹, $Þfajuh#h, ândÞFkh® ÉÊ¥òz®¢á¡ fHf« nk‰go ÉHhit V‰ghL brŒâUajJ.
fiyÉHh m©ikÆš ïl«bg‰wJ. nk‰go ÉHh bfhG«ò g«gy¥ã£o Úâ KuR’ v‹w kyU« btËÆl¥g£lJ. nk‰go ÃfœÉš ãuâ brhÈá£l® Úâk‹w Úâaur® vÞ. $Þfajuh#h, ánuZl r£l¤ju á. É. Ÿ fyaJ bfh©ld®. k©lg« Ãiwaj T£l« fiyÉHhit¡ f©L
âš ïir Ãfœ¢á ïl«bg‰wJ. jÄœbkhÊ thœ¤Jl‹ Mu«gkhd Jiz¤ jiyt®fËš xUtuhd W. S. braâšehj‹ bjhl¡fîiu
40

Page 42
Ãfœ¤âdh®. jÄœ k¡fŸ f©ÙU« braÚU« to¤J î¡fâahŒ jÉ¡F« v‹W gy® nf£ld®. Vynt xG§F brŒJÉ£lgoahš jÉ®¡f KoaÉ fiykhk ÉZQ¥ãÇah r¢ájhdajuh#h. ïu©L kÂneu« rign ïirí« ïizaj rhßuK« rigia Mdaj rhfu¤âš âis¡f¢ brŒjJ fiykhk v‹w g£l«bg‰wt®. taÈ‹ âU. vÞ. âghfu‹ thá¡f V. Í
Xiy rŠáif btËpL Xiy rŠáif btËpL Xiy rŠáif btËpL Xiy rŠáif btËpL Xiy rŠáif btËpL
bfhG«ò jÄœ¢ r§f¤âdhš â§fŸ njhW« btËÆl¥gL« Xiy rŠ r§fu¥ãŸis k©lg¤âš btËÆ£L it¡f¥g£lJ. btËp£Liuia nehÆ‹¿ thœtj‰fhd kU¤Jt« rh®aj gy f£LiufŸ ïl«bg‰WŸsj v›thW j¡fyh« v‹gJ g‰¿í« Mí®ntj«, á¤jkU¤Jt« rh®aj gy m¿P®fshY« vGj¥g£LŸsd v‹W És¡»dh®.
kh¿tU« NHY« kU¤JtK« - ciu kh¿tU« NHY« kU¤JtK« - ciu kh¿tU« NHY« kU¤JtK« - ciu kh¿tU« NHY« kU¤JtK« - ciu kh¿tU« NHY« kU¤JtK« - ciu
nk‰go Xiy btËp£L ÉHh ÃfœÉš âU. ghÞfu‹ mt®fŸ ‘kh¿ tH§»dh®. jÄœ¥ g©gh£o‹ ÉGÄa§fis¡ bfh©ljhf ïir, e Mí®ntj«, á¤j kU¤Jt« g‰¿ ekJ K‹ndh®fS«, PhÅfS« bjÇɤ nehŒfis¡ Fzkh¡F« tÊtiffisí« És¡»dh®. ã¤j«, mo¥gilahFbk‹W«, clš rkÃiy khW«nghJ nehŒfshš Õo¡f¥gL ãwœÉdhš V‰gL« Ô§Fg‰¿í« fU¤Jiu tH§»dh®.
òweh}‰¿š åu« - ciu òweh}‰¿š åu« - ciu òweh}‰¿š åu« - ciu òweh}‰¿š åu« - ciu òweh}‰¿š åu« - ciu
bfhG«ò¤ jÄœ¢r§f k©lg¤âš ‘òweh}‰¿š åu«’ v‹D« jiy eluh#h mt®fŸ ciu Ãfœ¤âdh®. òweh}W, fȧf¤J¥guÂ, ïuhkh rh‹Wfis vL¤J¡ T¿dh®. âU. ïuFtu‹ mt®fŸ m¿Kfîiu brŒj T¿d®.
âU faj¥ò b#aaj‹ - ïir ɤjf® âU faj¥ò b#aaj‹ - ïir ɤjf® âU faj¥ò b#aaj‹ - ïir ɤjf® âU faj¥ò b#aaj‹ - ïir ɤjf® âU faj¥ò b#aaj‹ - ïir ɤjf®
t/g©lhÇ¡Fs« Éòyheajh¡ fšÿÇÆ‹ Éòy« mu§»a‰ fiy ɤjf®’ vD« ÉUJ tH§»¡ bfsuÉ¡f¥g£lh®. jÄœk mfs§f‹ j mâg® âU. M. b#auj‹ ÉUij tH§»¢ áw¥ã¤jh®.
MáÇa® faijah $fajntË‹ be¿ahŸifÆš cUthd ‘cÆ®¥ò ï›ÉUJ tH§f¥g£LŸsikí« F¿¥ãl¤j¡fJ.
“btËehL” ‘FW«gl« “btËehL” ‘FW«gl« “btËehL” ‘FW«gl« “btËehL” ‘FW«gl« “btËehL” ‘FW«gl«
tîÅah bgh‹åonahÉ‹ Ûoah fiyaf¤â‹ jahÇ¥ãš, S. R “btËehL” FW«gl«. ï¡FW«gl¤â‰fhd fij, xÈ xË¥gâî v‹gt‰ S. kj‹ vGâíŸsh®. tîÅah óanjh£l« »uhk¤âš gl¥ão¥ò eilbg‰W “btËehL”.
k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ brh‰bghÊî k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ brh‰bghÊî k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ brh‰bghÊî k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ brh‰bghÊî k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ brh‰bghÊî
bfhG«ò r£l¡fšÿÇ ïWâah©L khzt® âU. É. âU¡Fku‹ ‘k¡ áw¥ghd És¡f¤ij mˤjh®. r£l¤ju Rfaâ ïuh#Fnyaâuh jiyi r£l¤juÂfS«, ÃahâgâfS« njh‹Wtj‰F K‹d® k¡fŸ Kiw¥ v‹gij ïy¡»a§fŸ thÆyhf m¿»nwh«. áy¥gâfhu¤âš f©z» gh KiwÆ£L Úâ bg‰whŸ. kDÚ⢠nrhH‹ gRÉ‹ Kiw¥gh£o‰F kfid¡ #dehaf ehLfËš r£l« ïa‰w¥g£L r£l¤juÂfË‹ vL¤Jiu Tw¥gL»‹wd. k¡fŸ m¡fiw tH¡FfŸ v‹gJ ghâ¡f¥g£l bghJk xU ÃWtdnkh tH¡if gâî brŒJ Úâ bgWtnj k¡fŸ m¡fiw tH
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

U« to¤J î¡fâahŒ jÉ¡F«nghJ ï›thwhd Ãfœ¢áfŸ njitjhdh JÉ£lgoahš jÉ®¡f KoaÉšiy v‹W tU¤j« bjÇɤjh® ïir¡ #h. ïu©L kÂneu« rignahiu brh®¡f¤âš jtHÉ£lh®. mtuJ j rhfu¤âš âis¡f¢ brŒjJ. m©zhkiy ïir¡fšÿÇÆš ïir¡ âU. vÞ. âghfu‹ thá¡f V. Í. RthÄehjr®kh ÄUj§f« thá¤jh®.
njhW« btËÆl¥gL« Xiy rŠáif m©ikÆš bfhG«ò¡ jÄœ¢r§f ¡f¥g£lJ. btËp£Liuia âU. vÊšntaj‹ mt®fŸ Ãfœ¤âdh®. gy f£LiufŸ ïl«bg‰WŸsjhfî«, nehia¤ jL¥gj‰F« taj nehia tj«, á¤jkU¤Jt« rh®aj gy f£LiufŸ 

Page 43
tH¡»id jh¡fš brŒa¤ bjÇahjtUkhd xUtU¡fhf ntbwhUt® m bjhlU« cÇik ï¥nghJ c©L v‹W T¿ kh‰W¡ bfhŸif¡fhd nfaâ bg‰WŸsJ v‹W És¡»dh®. Ãfœî bfhG«ò¤ jÄœ¢ r§f¤âš ïl«
üšfŸ btËpL üšfŸ btËpL üšfŸ btËpL üšfŸ btËpL üšfŸ btËpL
tlkhfhz g©gh£lYtšfŸ, fšÉ, Éisah£L¤Jiw mik¢R m© eåd ïy¡»a¥ ngh¡F’ v‹D« ïUüšfis bfhG«ò¤ jÄœ¢ r§f¤â raâuȧf« jÄœthœ¤J¥ghl, brayhs® Mœth¥ãŸis fajrhÄ mt®fŸ mt®fŸ jiyik jh§f áw¥ghf eilbg‰wJ. mt® ngR«nghJ ãunjr g©ò btËtUtJ ghuh£L¡FÇaJ. m©ik¡fhy¤âš áWgh‹ikÆd® bkhÊ ehLfŸ m¿a ÉU«ò»‹wd. Ék®rd« v‹gij eLÃiy ËW M fU¤JÃiyÆš ïUanj gh®¡»wh®fŸ. mã¥ãuha« khWgL« j‹ik c© ngh¡FfŸ’ v‹w üiy bfhGaJ MáÇa® majÅ éth m¿Kf« brŒJ Ãiwfis âU. kJNjd‹ mt®fŸ vL¤Jiu¤jh®. ‘

Page 44
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
üš : nguháÇa® eaâí« kiyafK« MáÇa® : g. M¥O‹ / nf. bgh‹D¤Jiu btËpL : nrkkL bgh¤jfrhiy Éiy : %ghŒ 260/=
k
iyaf k¡fŸ v‹W« e‹¿ kwthjt®fshfnt ïUaJŸsd®. mj‰F vL¤J¡ fh£lhf nguháÇa® eaâí« kiyafK« üš rh‹W gf®»wJ. nguháÇaUl‹ e£ò bfh©l vG¤jhs® g. M¥OD« nf. bgh‹D¤ Jiuí« ïizaJ ïaüiy cUth¡»íŸsd®. nguháÇa® ehtš efÇš flikah‰¿a nghJ vG¤jh®t« bfh©l ïisP® gyiu x‹W nr®¤J mt®fS¡F C¡fkˤJ ïs« vG¤jhs® r§f¤ij cUth¡»dh® mtuhš cUth¡f¥g£lt®fË‹ ctajË¥ng ïaj üš. nk‰go üiy kiyaf khztÇ‹ ca®î¡fhfî«, ïisP®fË‹ vG¢á¡fhfî«, r_f K‹nd‰w¤â‰ fhfî« j‹id m®¥g¤J¡ bfh©l ïisajsgâ mku®. ïu. átȧf« mt®fS¡F rk®¥gz« brŒJŸsJ« e‹¿ kwthik¡F cjhuzkhF«.
nguháÇa® eaâí« kiyafK« v‹w üš 148 g¡f§fis bfh©lJ. gâbd£L vG¤jhs®fË‹ M¡f§fŸ ïl« bg‰WŸsd. x›bthUtU« jkJ kd¥gâit gâ¤JŸsd®. üš K‹DiuÆš _¤j vG¤jhsU« kšÈif MáÇaUkhd blhÄÅ¡ éth eaâíldhd bjhl®ãidí« áy kw¡f bth£lh Ãidîfisí« gâî brŒJŸsh®. nk‰go vG¤jhs®fË‹ M¡f§fËš ïUaJ ã‹tU« Éla§fis mtjhÅ¡f ToajhfîŸsJ.
nguháÇa® eaâ mt®fŸ ehtš efÇš cŸs ïs« vG¤jhs®fis cUth¡»íŸsh®. mt®fËš ã. M¥O‹, nf. bgh‹D¤Jiu, raâunrfu r®kh, ã. kfhȧf«, rajd¥ã¢ir, tG¤ö® xËnaaâ, k. ãnukr«ò, guk A«rjhr‹, rhuš ehl‹ ngh‹nwhiu ïiz¤J ïs« vG¤jhs® r§f¤ij cUth¡»íŸsh®.
ïy§if K‰ngh¡F vG¤jhs® r§f mik¥ghs®fshd kšÈif MáÇa® blhÄÅ¡ éth, brh¡f‹, âU. nrhkfhaj‹, âUkâ g¤kh nrhkfhaj‹ M»nahiu ehtyã£o¡F miH¤J ïy§if K‰ngh¡F vG¤jhs® r§f¡ »isia Þjhã¤JŸsh®.
M¤kn#hâ eh. K¤ijah, lh¡l® r. KUfhdaj‹, ïs« vG¤jhs® r§f cW¥ãd®fŸ gyUl‹ nr®aJ bgUanjh£l¥ òw§fS¡F¢ br‹W Rfhjhu fU¤ju§F fisí« M‹Ûf¢ brh‰bghÊîfisí« el¤â ÉÊ¥òz®¢áia V‰gL¤âíŸsh®. ïs« vG¤jhs®fis ehtš efÇš br‹wš nAh£lÈš raâ¤J ïy¡»a fyaJiuahlšfis el¤âíŸsh®. kiyaf k¡fË‹ thœit ca®¤j gy elto¡iffis vL¤JŸsh®. gy® ïaüÈš jkJ v©z§fis gâî brŒJŸsd®. ït®fËš ïu. raâunrfu r®kh gy jftšfis¤ jaJ lh¡l® eaâ mt®fis m¿aJ bfhŸs cjÉíŸsh®. eaâ mt®fŸ knyáah, á§f¥ó®, ïaâah, k§nfhÈah, g§fshnjZ Äa‹kh®, cyf Rfhjhu Þjhgd« (W.H.O)
M»a ïl§fË vGâíŸsh®. üšfŸ, áW vGâíŸsh®. bg‰WŸsikí lh¡l® P K¡»akhd x lh¡l® eaâí m¤Jl‹ F jaJŸsh®. â vÞ. kÂghf RthÄehj¤ k»œ¢áahfîŸ ehtš kiya bfh©ljhš m¿a¡ Toaj lh¡l® eaâ IaÄšiy.
bjËaj _j¿ kuò tÊ Ã‹W fÉij¥ gil bt©gh, F« fhzyh«, f ahfîŸsJ. i fÉij üš.
F¿Šáe

F¿Šáehl‹
jt®fshfnt nguháÇa® guháÇaUl‹ f. bgh‹D¤ »íŸsd®. vG¤jh®t« mt®fS¡F Uth¡»dh® ng ïaj üš. ®î¡fhfî«, ‹nd‰w¤â‰ isajsgâ rk®¥gz« khF«.
w üš 148 jhs®fË‹ UtU« jkJ iuÆš _¤j hÄÅ¡ éth f bth£lh ®. nk‰go J ã‹tU« .
cŸs ïs« t®fËš ã. fu r®kh, ã. Ënaaâ, k. ngh‹nwhiu r§f¤ij
hs® r§f hÄÅ¡ éth, nrhkfhaj‹ f K‰ngh¡F ®.
Ufhdaj‹, l‹ nr®aJ u fU¤ju§F í« el¤â ¤jhs®fis ¤J ïy¡»a af k¡fË‹ JŸsh®. gy® rŒJŸsd®. fis¤ jaJ jÉíŸsh®. , k§nfhÈah, gd« (W.H.O)
M»a ïl§fËš nritah‰¿íŸsh®. ït® 17 üšfis vGâíŸsh®. ïâš ehtšfŸ, áWfijfŸ, MuhŒ¢á üšfŸ, áWt®fS¡fhd üšfŸ v‹gitfis vGâíŸsh®. ïtUila áy fijfS« ïaüÈš ïl« bg‰WŸsikí« F¿¥ãl¤j¡fJ.
lh¡l® Phdnrfu‹ mt®fË‹ gâÉš ïUaJ K¡»akhd xU brŒâia m¿aKo»wJ. mjhtJ lh¡l® eaâíl‹ V‰g£l bjhl®ãid És¡»íŸsh® m¤Jl‹ FL«g¥ ã‹dÂiaí« jftyhf¤ jaJŸsh®. âU. Phdnrfu‹ mt®fË‹ jhŒkhk‹ á. vÞ. kÂghftj®jh‹ ešiy MÔd Kjšt® $y$ RthÄehj¤ j«ãuh‹ v‹gij m¿a k»œ¢áahfîŸsJ. eaâ mt®fSila kiy¡bfhGaJ ehtš kiyaf k¡fË‹ thœÉaiy mo¥gilahf¡ bfh©ljhš Äfî« ãuá¤â bg‰W És§»aijí« m¿a¡ ToajhfîŸsJ. ïaüš ïisa rKf¤âd® lh¡l® eaâia m¿aJ bfhŸs cjî« v‹gâš IaÄšiy.
üš : fhnjhL thŒòij¤J MáÇa® : bghÈif r. âU¥gâ btËpL : f©z‹ gâ¥gf« Éiy : %ghŒ 260/= ‘fh
njhL thŒòij¤J’ v‹w fÉij üÈ‹ MáÇa® bghÈif r. âU¥gâ Mth®. bghÈif r. âU¥gâ mt®fŸ gHajÄœ ïy¡»a§fis f‰W¤ bjËaj _j¿P®. ah¥ò ïy¡fz¤ij Kiwahf¡ f‰W kuò tÊ Ã‹W fÉijah¤j fÉPuhth®. ïaj üÈš 27 fÉij¥ gil¥òfŸ ïl« bg‰WŸsd. ÉU¤j¥ gh, bt©gh, F«Ä¥ghlš, KjÈa tiffis üÈš fhzyh«, fhjy® ïUtÇ‹ m£il¥gl« ft®¢á ahfîŸsJ. ifal¡fkhf 48 g¡f§fis¡ bfh©lJ fÉij üš.
43

Page 45
fU¥bghUshf¤ Ô©lhik, Rfhjhu«, faik, th‹kiw, clšey«, ehfÇf¢ ÓuÊî, Étrha«, njh£l¤ bjhÊyhs® v‹gd g‰¿ fÉij ngR»wJ. j§F jilÆ‹¿ brh‰fŸ tG¡» taJ ÉGaJŸsd. mtuJ brh‰fsŠáa¤â‰F gŠrÄšiy v‹W mo¤J¡ Twyh«. vJif nkhid všyh« m¢brh£lhf mikaJŸsd. ctik, cUtf« v‹gd üÈš m brŒtij¡ fhzyh«. ïj‰fhd K‹Diuia vG¤jhs® bjÂah‹ mHFw vGâíŸsh®. trd fÉij üšfS«, òJ¡fÉij üšfS« bgh§»¥ bgU» tU« ï¡fhy f£l¤âš kuò¡fÉij üšfS« btËtUtJ kuòtÊ¡ fÉP®fS¡F X® ïÅ¥ghd brŒâ vdyh«.
fÉP®, 

Page 46
üš : rUF« RLÔí« - fÉij MáÇa® : vÞ.ã. M‹ tnwÞ brhŒrh btËpL : m»y ïy§if ïs§nfh fHf« Éiy : %ghŒ 100/=
m
»y ïy§if ïs§nfh fHf¤â‹ fiy¤Jiw¢ brayhs® fÉP® vÞ.ã. M‹ tnwÞ brhŒrh. ïtuJ fÉij¤ bjhFâia ïs§nfh fHf« btËÆ£LŸsJ. fÉPÇ‹ Kjš ãurt¤â‹ mWtil ïaüš. ïaüÈš 24 fÉijfŸ ïl«bg‰WŸsd. ò¤jf« á¿a msÉš bgh¡f‰ la¿ia¥ nghš mWg¤âu©L g¡f§fis¡ bfh©LŸsJ.
mU£jaij Phd¥ãufhr« mofsh® thœ¤Jiu tH§»íŸsh®. ‘vÞ.ã. M‹tnwÞ fÉijfŸ mtuJ MSikia vL¤J¡fh£L»‹wJ. r_f m¡fiwí«, Ôikia¡ f©L bgh§» vG« cŸs¤ijí« ãuâgÈ¡»wJ’ v‹W TW»‹wh®. nguháÇa® ïuh. fdfu¤âd« “fÉijfis kuò¡fÉij, eådfÉij, òJ¡fÉij v‹W tif¥gL¤jyh«. ïtuJ fÉijfŸ òJ¡fÉijfshf ky®aJŸsd. ïtuJ fÉijfS¡F r_fnk jiy¥ig¤ njo¤jaJŸsJ. r_f¤â‹ FiwÃiwfisí«, »uhÄa thœ¡ifÆ‹ mH»idí« mJ jU« ï‹gîz®Éidí«, g©gh£L kh‰w§fË‹ e‹ik Ôikfisí« cwîfË‹ Ãiyiaí«, kÅj thœÉ‹ mty§fisí« Ãj®rdkhf¡ fh£oíŸsh®” v‹W fÉijfËš ïUaJ vL¤J¡fh£Lfisí« jaJŸsh®. gil¥ghË r_f kh‰w¤ij ÉU«ògt‹ Fiwfis R£o¡fh£Lgt‹ kÅj cz®îfis btË¡ bfhz®gt‹. kÅj vâ®gh®¥òfŸ Ãiwntw nt©L« v‹w Mir¥gLgt‹. ïaj ïy£áa§fis Xusî fÉP® Ãiwnt‰¿íŸsh® v‹W Twyh«. fÉPÇ‹ âlkhd cWâiaí« Miriaí« fhz¡Toa fÉijfŸ ïl«bg‰WŸsd. “cŸs¤âš, cz®Éš, cŸs§ifÆš, cÆ®ehoÆš Ô¡FH«ghš ciwaJ, ãs«ghŒ¡ »s«ò« kd¤â‹ åÇa« v‹ x›nth® vG¤âY« nt©L«” v‹W Mir¥gL« fÉPid¡ fhzKo»wJ. fhá MdajÅ‹ fɤâwK«, ghuâÆ‹ òu£á v©zK« v‹Åš K»œ¡f nt©L« v‹w ntzth mtuhnyna Ãiwî brŒa¥gl nt©L«.
jhatŸ áw¡f jiyaJ nghÆD« jiykfdhŒ¤ jÄœ¤ bjh©L gf®nt‹. v‹gJ mtuJ vG¤J. nfhiHfis åuuh¡», á§f¤ij¢áiw¥ão¤J jÄG¡F KoN£Lnt‹ v‹w mtuJ fdî edthf£L«.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009
üiy btËÆ thG« vG¤j üyhf ïJ g ‘áajid t bfh©LtaJ òy«bga®aj ö©lî« M vG¤jhs®fË g¡f§fis¡ mWtilia¤ r§f¤ jiyt® bgh. á¿étf üyh¡f« br tuj® mt® K‹Diuia tH§»íŸsh® mdy¡j® mU mâg® fyhóõ ïaüÈš nkÊ¡Fku‹, ghy¢raâu‹, Vfhdajuh# ò¤âáfhk ïuhn#Þtu‹ üY¡F ïU jiy¥ò« Ãw F¿¥ã£lik¡ jiyt® ã‹t vG¤jhš, v bfh©lt®fŸ Ãw§fŸ bfh© bfh©lit. v‹W bga bga®ajt®fŸ eh« Ãid¡» ï¤bjhF¥ãY mG¤j§fis vL¤J¡ fh ïy¡»a§fi thrf®fS¡F mikí« v‹W

ij wÞ brhŒrh f ïs§nfh
ïs§nfh ¢ brayhs® wÞ brhŒrh. ia ïs§nfh ãurt¤â‹ fÉijfŸ š bgh¡f‰ ¡f§fis¡
® thœ¤Jiu jfŸ mtuJ m¡fiwí«, Ÿs¤ijí« háÇa® ïuh. eådfÉij, J fÉijfŸ ÉijfS¡F . r_f¤â‹ mH»idí« kh‰w§fË‹ aí«, kÅj h£oíŸsh®” £Lfisí« ÉU«ògt‹ fis btË¡ tw nt©L« fis Xusî «. fÉPÇ‹ a fÉijfŸ Ÿs§ifÆš, hŒ¡ »s«ò« « nt©L«” o»wJ. fhá v©zK« mtuhnyna
åuuh¡», Lnt‹ v‹w
üš : Ãw§fŸ. áWfij¤ bjhFâ üyh¡f« : t. átuh#h, f. mUajtuh#h, bgh. á¿étf‹, m. òtndaâu‹ btËpL : jÄœ vG¤jhs® r§f«, n#®kÅ. áajid t£l«, cl¤jyÉ‹d. Éiy : F¿¡f¥glÉšiy
nr
®k‹ vG¤jhs® r§f« tUlhtUl« x›bthU üiy btËÆ£L tU»wJ. òy«bga®aJ nr®kÅÆš thG« vG¤jhs®fË‹ v©z§fis¤ jh§»tU« üyhf ïJ gÇzÄ¡»wJ. ïaüiy cl¤jyÉ‹d ‘áajid t£l«’ jdJ 294tJ btËplhf¡ bfh©LtaJŸsJ. nr®k‹ vG¤jhs® r§f« òy«bga®ajt®fË‹ jÄœ M®t¤ij ts®¡fî« ö©lî« M©L¡bfhU üyhf nr®kÅ thœ vG¤jhs®fË‹ M¡f¤ij jh§»tUtJ tH¡f«. 172 g¡f§fis¡ bfh©l ïaüš 14 gil¥ghs®fË‹ mWtilia¤ jh§» taJŸsJ. nr®kÅ vG¤jhs® r§f¤ jiyt® t. átuh#h mt®fSl‹ f. mUajtuh#h, bgh. á¿étf‹, m. òtndaâu‹ M»nah® ïizaJ üyh¡f« brŒJŸsd®. ïaüiy ãugy vG¤jhs® tuj® mt®fS¡F rk®¥gz« brŒJŸsd®. K‹Diuia åunfrÇ ãujk MáÇa® å. njtuh{ tH§»íŸsh®. thœ¤Jiuia Vwhñ® ïy¡»athâ mdy¡j® mUËíŸsh®. gâ¥òiuia áajid t£l mâg® fyhóõz« ò‹ÅahÛ‹ bgh¿¤JŸsh®.
ïaüÈš ïl«bgW« vG¤jhs®fŸ t. átuh#h, nkÊ¡Fku‹, étf‹, m. òtndaâu‹, Rajuh«ghŸ ghy¢raâu‹, gRgâuh#h, nt »Ughfu‹, fiyth Vfhdajuh#h, ïuhn#ÞtÇ, átuh#h, tuj‹, ò¤âáfhk Ûdh átȧf«, b#ah enlr‹, òÅjky® ïuhn#Þtu‹ v‹nghuht®. Ãw§fŸ v‹w bga® üY¡F ïUajhY« gâdh‹F fijfËš vaj¤ jiy¥ò« Ãw§fŸ v‹W ïšiy. Ãw§fŸ v‹W F¿¥ã£lik¡F¡ fhuz« TW« vG¤jhs® r§f¤ jiyt® ã‹tUkhW vGJ»wh®. x›bthU vG¤jhsD« vG¤jhš, v©z¤jhš, bt›ntW Ãw§fis¡ bfh©lt®fŸ. ït®fË‹ fU¡fS« bt›ntwhd Ãw§fŸ bfh©lit. fjhgh¤âu§fŸ bt›ntW Ãw§fŸ bfh©lit. gh®itfS« bt›ntW. mjdhš Ãw§fŸ v‹W bgaÇ£ljhf¡ F¿¥ãL»‹wh®. òy« bga®ajt®fŸ Rfnghfkhd thœ¡if thœ»wh®fŸ v‹W eh« Ãid¡»‹nwh«. Mdhš c©ik ntwhdJ. ï¤bjhF¥ãYŸs fijfŸ òy«bga® thœ k¡fË‹ kd mG¤j§fis cŸsh®aj cz®îfis kdÉu¡âfis vL¤J¡ fh£Ltjhf mikaJŸsd. 

Page 47
ir
tK«, jÄG« x‹W vd¡ T¿at®f£F MWKfehty® if v‹gJ mt® T‰W.
bj‹dhLila átnd ngh‰¿; vaeh£lt®¡F« ïiwth ngh‰¿ v‹ jÄœeh£oš cŸs KÞä«fŸ ïÞyh« vkJ kh®¡f« ï‹g¤jÄœ v§f brhšy¥ nghdhš j‹id ïÞyhÄa¤ jÄH‹ v‹W« brhšÈ¡bfhŸ» 1990« M©Ltiu jÄœ, ïÞyhÄa cwîfŸ ïÅ¥ghfnt ïUajd. m mu§nfw¤ bjhl§»d. ïj‹ bjhl®¢áahf V‰g£l kndhÃiy ntWgh k¡fŸ v‹w brh‰bjhlÇš kd« behaJ vGâíŸsh® v‹W gL»‹wJ M¥fhÅÞjhÅš jÄG¡F v‹bwhU»uhk« ïU¡»wJ. m§F j kh¿É£lJ. ï¥nghJ ïU¥gt®fŸ jÄH®fŸ mšy v‹W brhšy KoahJ ïjid¢ brhšy nt©L«.
f«nghoahÉš mu©kid ÉHh¡fËš ghl¥gL« rka¢rl§FfËš “ v‹W jÄÊš ghL»wh®fŸ. ï›thW Mjhuó®tkhf jÅehaf mofŸ jd M¢rÇa« milaj jÅ ehaf« mofŸ ït®fŸ âuhÉluhf ïUajt®f ï¥nghJ jÄH®fshf ïšiy! mt®fË‹ v‹ K‹ndh® xU fhy¤âš jÄ e«g¥ ngh»wh®fŸ?
jÄiH¤ jhŒbkhÊahf¡ bfh©l gy ïl§fËš ‘English Speaking C ‘炙äÞfhu‹ xUt‹ 炙äÞ ï§»äÞfhuD¡bf‹nw brh jÄHuR¡f£á ‘jÄœngR« k¡fŸ’ v‹w gj¤ij ïU r_f§fS« x‰Wik ïjid ÉL¤J jÄHD¡F¤ jh‹ jÄœ v‹whš X® ïÞyhÄa‹ muã¡nf Érakh v‹d? ïÞyhÄa®fS« jÄiH Kj‹bkhÊahf¤ bfhŸtjh tsU»‹wJ. Ówh¥ òuhzK« jÄÊš jh‹! áy¥gâfhuK« jÄÊšjh‹! gho jdJ f£Liu _y« bkhÊKjš thj«’ v‹w òâa f£l¤â‰FŸ ãuntá¡ jÄœ jÄHU¡nf v‹w thj¤ij Élî« ïÞuntyU¡nf ‘ë¥U’ bkh nghŒ¡ bfh©oUaj ë¥U bkhÊia ïÞuntš òJ¥ã¤J ôj®fË‹ M£á eh‹ m¿aj tiuÆš ôjD¡nf brhajkhd bkhÊ ë¥U. ïÞuntš ngrKoí«. ghuhSk‹w¡ fâiuÆš ïUajgojh‹ ngrî« Koí«! ïJn kh¤âu« jÄÊš ngr nt©L« v‹W r£l« vJî« ïšiy. òy«bga® bjÇahJ mty« mil»wh®fns? mt®fŸ všyh« jÄH®fŸ ïšiynah âU¡FwŸ bghJkiw v‹whš jÄœ bghJbkhÊ vd¡ Tw¥g£lh m‹W.
eh‹ KjÈš Ód‹, mj‹ã‹ò vdJ C®, »isbkhÊ, k‰W« Éla T¿dh®. eh« jÄH® v‹gJ« ekJ bkhÊ jÄœ v‹gJ« V‰W¡ bfhŸs nt mJ X® mo¥gilthj¤J¡FŸ jÄiH kh‰¿ ÉL«. ï¡f£Liu thfiut kh‰W¡fU¤J¡F« thfiu thz‹ kâ¥gË¡f nt©L« v‹w Ãid¥ã
*** Ph
d« khá khj ïjiH e‹¿íl‹ bg‰W¡bfh©nl‹. m≠jiy¥ãyhd f£Liuia¥ g‰¿ xUáy th®¤ijfŸ Tw ÉiH»‹nw‹.
ïy§ifÆš ïUg¤ijaJ rjåjkhd k¡fŸ jÄœ bkhÊia¥ ngR» tlkhfhz¤ jÄH®, nkš khfhz¤ jÄH®, tlnkš khfhz¤ jÄH®, »H¡ ãÇÉduhf cŸsd® v‹W TWtij Él ãǤJ it¡f¥g£oU¡»‹wd
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

at®f£F MWKfehty® if ÉǤJ É£lh®. irt« ntW jÄœ ntW
£lt®¡F« ïiwth ngh‰¿ v‹gâš j¤Jt« x‹Wjh‹!
vkJ kh®¡f« ï‹g¤jÄœ v§fŸ bkhÊ v‹W brhš»wh®fns - ï‹D« H‹ v‹W« brhšÈ¡bfhŸ»wh‹. maj Ãiy »H¡»š ïšyhÉoD« fŸ ïÅ¥ghfnt ïUajd. mj‹ã‹ng gLbfhiyfŸ muáaš ßâÆš hf V‰g£l kndhÃiy ntWghL x‹¿idna thfiuthz‹ jÄœngR« vGâíŸsh® v‹W gL»‹wJ.
»uhk« ïU¡»wJ. m§F jÄœbkhÊna ngr¥g£lJ. ï¥nghJ bkhÊ Ÿ mšy v‹W brhšy KoahJ. tuyh‰¿š V‰g£l bkhÊ eL¡f« v‹nw
ghl¥gL« rka¢rl§FfËš “Mâí« majK« ïšyh mU«bgU« nrhâ” uó®tkhf jÅehaf mofŸ jdJ f£Liu x‹¿š T¿íŸsh®. ïjdhš t®fŸ âuhÉluhf ïUajt®fŸ v‹w Koî¡F tU»‹wh®. mt®fŸ ‹ K‹ndh® xU fhy¤âš jÄœbkhÊÆš ngádh®fŸ v‹gij ah®jh‹
l§fËš ‘English Speaking Community’ x‹W fhz¥gL»wnj! 炙äÞfhuD¡bf‹nw brh‹dhš ahU« V‰W¡ bfhŸth®fnsh?’ ij ïU r_f§fS« x‰Wikahf ïU¥gj‰F¥ ga‹gL¤â ïU¡fyh«. whš X® ïÞyhÄa‹ muã¡nfh, á§fs¤J¡nfh kh¿¥ nghtJ fZlkhd Kj‹bkhÊahf¤ bfhŸtjhšjhnd jÄH® ïšyhj ïl§fËš jÄœ áy¥gâfhuK« jÄÊšjh‹! ghoat®jh‹ bt›ntW! âU. ‘thfiuthz‹ w òâa f£l¤â‰FŸ ãuntá¡»wh® nghš bjÇ»‹wJ. « ïÞuntyU¡nf ‘ë¥U’ bkhÊ v‹w thj« bghUaj¡ToaJ. mÊaJ ntš òJ¥ã¤J ôj®fË‹ M£á bkhÊahf mJ mâfhu¤âš V‰¿íŸsJ. hd bkhÊ ë¥U. ïÞuntš ghuhSk‹w¤âš ë¥U bkhÊÆšjh‹ jgojh‹ ngrî« Koí«! ïJnt r£l«. jÄœ ï‹W cyf bkhÊ. jÄH‹ « vJî« ïšiy. òy«bga®aj jÄœ k¡fËš v¤jidnah ng® jÄœ všyh« jÄH®fŸ ïšiynah? bghJbkhÊ vd¡ Tw¥g£lhš mJ jÄG¡F¥ bgUika‹¿¢ áWik
C®, »isbkhÊ, k‰W« Éla§fŸ Muha¥glyh« vd¢ r‹ ah£ br‹ Äœ v‹gJ« V‰W¡ bfhŸs nt©oaJjh‹! Mdhš ï›thW TW«nghJ ¿ ÉL«. ï¡f£Liu thfiuthzÅ‹ vG¤J¡F vâ®Ék®rd« mšy! Ë¡f nt©L« v‹w Ãid¥ãš vGj¥g£lnj!
-â¡ftaš á. j®kFyá§f«-
*** ‹ bg‰W¡bfh©nl‹. m≠ãuRukh»íŸs ‘jÄœ ngR« k¡fŸ’ v‹w ®¤ijfŸ Tw ÉiH»‹nw‹.
k¡fŸ jÄœ bkhÊia¥ ngR»‹wd®. Mdhš ït®fŸ kiyaf¤ jÄH®, , tlnkš khfhz¤ jÄH®, »H¡F khfhz¤ jÄH®, KÞÈ«fŸ v‹W gy ãǤJ it¡f¥g£oU¡»‹wd® v‹W TWtnj bghU¤jkhf ïU¡F«.
46

Page 48
ãǤJ it¤jhš jhnd ãǤjhSnthU¡F trâ; vJ v›thW ïUajng _‹W ãujhd ïd§fS« ïÅnkyhtJ x‰Wikahf¢ bra‰gl¤ j vâ®fhy« »il¡fhJ v‹gij ïo¤Jiu¡F« mnj ntis vkJ ïd m k¡fŸ mšy v‹gj‰F f£Liuahs® K‹it¤j thj§fS¡F nkyâ ÉU«ò»‹nw‹.
M§»y¤ij¤ jhŒbkhÊahf¡ bfh©lk¡fŸ M§»nya® v‹W mi bkhÊ, #¥ghÅabkhÊ, uZa bkhÊ, b#®kÅbkhÊ ngh‹w bkhÊfis jhŒ ãbuŠR¡fhu®, #¥ghÅa®, uZa®, b#®khÅa® vd miH¡f¥gLtJ ngh midtU« jÄH® v‹nw miH¡f¥glnt©L« v‹gnj ajh®¤jkhF«.
*** r
®¢irfŸ ïšyhj rh»¤âa ÉUij¡ f©L gy M©Lfsh»É tH§f nt©L«. Mdhš m©ik¡ fhykhf ÉUJ bgW« ò¤jf§fis¥ g mtrukhf btËÆl¥g£litahfnt njh‹W»wJ.
rfy ÉâKiwfisí« òw«jŸË É£nl F¿Šá¤ bj‹dt‹ fÉi ïJ g‰¿a fhurhukhd Ék®rd§fS« f©ld§fS« áy g¤âÇiffË Kiw jt¿ ÉUJ bg‰wtU¡F« ÉUij tH§»at®fS¡F« ïy¡» bfhšiy¥ òw¤jhš ÉUJbg‰wtÇ‹ M¡f§fisí« ÉUJ tH§» fhy¥gFâ¡F vdJ g¤âÇifÆnyh mšyJ rŠáifÆnyh ãuRÇ¡fkh£nl m¥go ahuhtJ m¿É¤jhš ïy¡»a cy»š ïUaJ xJ¡f¥gLnth« v‹
òâa vG¤jhs®fS«, ïs« vG¤jhs®fS« x›bthU tUlK« mt®fSila vG¤J¡fË‹ òâa c¤âí« òâa gÇkhzK« cŸsd. »il¤jjhf eh‹ m¿aÉšiy. rh»¤âa ÉUJ Kâat®fË‹ KJrnkh rh»¤âa ÉUij¤ nj®î brŒí« FGÉš v¥go¥g£lt®fŸ ïU¡f nt v‹gij ïy¡»a cyf« Ô®khÅ¡f nt©L«.
rh»¤âa ÉUJ nj®î¡FGÉš ïU¥gjh, vdJ ò¤jf¤J¡F rh» vG¤jhs® Ô®khÅ¡f nt©L«.
Kiwnflhfî«, nkhroahfî« ÉUJbg‰wt® vd¡ fUj¥gL brŒa¥gLtij jL¡F« r¡âia ïy¡»a cyf« j‹df¤nj bfh©oU
*** Ph
d« bg¥utÇ ïjÊš thfiu thz‹ vGâíŸs “jÄœ ngR« vD« f£Liu jÄœ m¿P®fŸ, g¤âÇif MáÇa®fË‹ f©fis¤ âw¡
»W¡» vGâa kiHÆš eidaj cwî vD« áWfijÆš bjhlUaJ fij brhšy¥ ngh»wh® vd Ãid¤nj‹. Mdhš a‹dš, Ticket please, f v‹W jÄÊš tuhj brh‰fis¥ ghɤJŸsh®.
F¿Šá¤ bj‹dt‹ üš, nkY« xU És¡f« vD« jiy¥ãš ngáa t jdJ vâÇfis ïd« fh£l ï¥gFâia ga‹gL¤J»wh®.
*** mur ÉUJfS« mitrh® âšYKšYfS« mur ÉUJfS« mitrh® âšYKšYfS« mur ÉUJfS« mitrh® âšYKšYfS« mur ÉUJfS« mitrh® âšYKšYfS« mur ÉUJfS« mitrh® âšYKšYfS«
f
laj XÇU khj§fshf ïy§if rh»¤âa k©ly« g‰¿í«, fy Phd¤âš go¡f ne®ajJ. mJ rh®ghŒ v‹ mDgt¤âš eh‹ mDgt¤ nt©L« nghÈUajJ. mj‹ Éisnt ï«klš.
vdJ gil¥òfŸ Clf§fËš btËahf¤ bjhl§» gâbd£L M© átehaf« Iah mt®fË‹ ÉU¥g¤â‰»z§f 1989« M©oš vdJ btËtajJ. tl¡F¡ »H¡F khfhz fšÉ mik¢R m›th©oš btË bjÇî¡FGthš mJ bjÇî brŒa¥bg‰W, xU bg©Âa¢ rh®òila jÉ®¡f¥g£lJ. (gÇR¡F¤ bjÇth»íŸsij maj¥ bg© m¿Pnu v‹ ki khwhf mL¤j tUl¤â‰F« nr®¤J ïu©lh©LfËš áwaj üY¡bfd Mdhš m¤bjhFâ bfhG«ò¤ jÄœ¢ r§f¤jhš m›th©o‹ áwaj f bfh©lJ.
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

trâ; vJ v›thW ïUajnghâY« jÄH®, KÞÈ«fŸ, á§fst® v‹w x‰Wikahf¢ bra‰gl¤ jt¿dhš ïy§if¡F xUnghJ« áwaj ¡F« mnj ntis vkJ ïd milahs« jÄH® jhnd jÉu jÄœngR« it¤j thj§fS¡F nkyâfkhf ï‹DbkhU fU¤ij K‹ it¡f
lk¡fŸ M§»nya® v‹W miH¡f¥gLtJ nghyî«. Ód bkhÊ, ãbuŠR bkhÊ ngh‹w bkhÊfis jhŒbkhÊfshf bfh©lk¡fŸ Kiwna Ódh, a® vd miH¡f¥gLtJ nghyî« jÄiH¤ jhŒ bkhÊahf¡ bfh©l L« v‹gnj ajh®¤jkhF«.
- fh. jtghy¢raâu‹ - nguhjid. *** j¡ f©L gy M©Lfsh»É£ld. áwaj M¡f¤J¡F¤jh‹ ÉUJ f ÉUJ bgW« ò¤jf§fis¥ gh®¡F« nghJ ÉUij¡ F¿ it¤J mtru
W»wJ. nl F¿Šá¤ bj‹dt‹ fÉij¤ bjhF¥ò¡F ÉUJ tH§f¥g£LŸsJ.
ld§fS« áy g¤âÇiffËY« rŠáiffËY« ãuRukh»d. j tH§»at®fS¡F« ïy¡»a cyf« tH§f¥ nghF« j©lid v‹d? M¡f§fisí« ÉUJ tH§»at®fË‹ M¡f§fisí« F¿¥ã£l rŠáifÆnyh ãuRÇ¡fkh£nl‹ v‹W ahU« ïJtiu m¿É¡fÉšiy. š ïUaJ xJ¡f¥gLnth« v‹w ga« V‰gL«. s®fS« x›bthU tUlK« jukhf ò¤jf§fis btËÆL»‹wd®. « òâa gÇkhzK« cŸsd. ïs« vG¤jhs®fS¡F rh»¤âa ÉUJ ÉUJ Kâat®fË‹ KJrnkh v‹w ranjf« V‰gL»wJ. Éš v¥go¥g£lt®fŸ ïU¡f nt©L«. v¥go¥g£lt®fŸ ïU¡f¡TlhJ
L«. ¥gjh, vdJ ò¤jf¤J¡F rh»¤âa ÉUJ »il¡fnt©Lkh v‹gij
Jbg‰wt® vd¡ fUj¥gLgt® nj®î¡FG cW¥ãduhf¤ bjÇî cyf« j‹df¤nj bfh©oU¤jš nt©L«.
*** hz‹ vGâíŸs “jÄœ ngR« k¡fŸ” vD« brh‰bwhl® X® mtjhÅ¥ò
áÇa®fË‹ f©fis¤ âw¡f¢ brŒJŸsJ. vD« áWfijÆš bjhlUaJ vD« brhšiy¡ f©lJ« R¤j¤ jÄÊš dhš a‹dš, Ticket please, f‹ß‹ (Canteen), nfh£il¡ fH‰¿, ÞgÇr« sh®.
s¡f« vD« jiy¥ãš ngáa thrfÇ‹ j‹Åiy És¡f« njita‰wJ. a‹gL¤J»wh®.
- M®. ãufhZ - *** trh® âšYKšYfS« trh® âšYKšYfS« trh® âšYKšYfS« trh® âšYKšYfS« trh® âšYKšYfS«
h»¤âa k©ly« g‰¿í«, fyhóõz« ÉUJ g‰¿íkhd r®¢irfis ‹ mDgt¤âš eh‹ mDgt¤âš f©l áyt‰iw¤ njhYǤJ¡ fh£l «klš.
hf¤ bjhl§» gâbd£L M©LfË‹ ã‹, áajhk MáÇa® vÞ. o. z§f 1989« M©oš vdJ Kj‰ fÉij¤bjhFâahd “K¤Jeif” É mik¢R m›th©oš btËahd áwaj fÉij üY¡fhd gÇR¡F , xU bg©Âa¢ rh®òila jÅeguhš jilbrŒa¥g£L gÇR juhkš j maj¥ bg© m¿Pnu v‹ kidÉÆl« brhšÈÆU¡»‹wh®) tHik¡F lh©LfËš áwaj üY¡bfd ntW xU bjhFâ¡F¤ jaâUajh®fŸ. f¤jhš m›th©o‹ áwaj fÉij üyhf¤ bjÇth» gÇR« bg‰W¡
47

Page 49
1992š ïy§if rh»¤a k©ly¥ gÇáY¡fhf vdJ kà#Õ‹ bjÇîbrŒJ«, ïWâ KobtL¤j mâfhÇ jGtš vd¡T¿ gÇir¤ jÉ® v‹Ål« brh‹dh®. mj‰F v‹ndhL mik¢r® ã. ã. njtuh{ mt®fS taj, thœaJ bfh©oU¡F« xU ehl¿aj fÉPnu rh£á.
mL¤J 1998« M©oš vdJ òÅjóÄÆny fhÉa¤ij mD¥ bfhŸs¥glhkš jGtš vd¡ fhuz§fh£o ÃuhfÇ¡f¥g£ljh«. ïji ïy¡»athâahd r£l¤ju v‹Ål« T¿dh®. Mdhš maüš áwa khfhz rh»¤a¥ gÇáiyí«, ahœ¥ghz jÄœ ïy¡»a nguit¥ gÇáiyí
ã‹d® 2001« M©L vdJ “Í‹dhàÉ‹ ïU FW§fhÉa§fŸ” ü mD¥ãnd‹. Mdhš bjÇî¡FGthš bjÇth»í« FG¤ jiytÇ‹ jÅ¥ (maj Koî¡F vâuhf cW¥ãd®fŸ ïUt® fhuz§fh£o kW¤jjhfî« jÄœ ïy¡»a nguit¥ gÇáiy Û©L« vd¡F« bg‰W¤ jajJ. maj ji bgw í¤j¤ijí« bghU£gL¤jhJ eh‹ ahœ¥ghz« br‹W tanj‹.
mj‹ã‹ 2005« M©L vdJ “g©lhut‹Åa‹ fhÉa¤ij” nj mJ mt®fË‹ fÂ¥ã‹go jGtyhf ïUaJ« gÇRbg‰wJ. jÉuî« Û© gÇáiyí« vd¡F¥ bg‰W¤ jajJ. mJk£LkšyhJ bfhG«ò¤ jÄœ¢ M©oš _‹W gÇášfis¥ bg‰w bfsut« mj‰F©L.
ï§F jGtš g‰¿a fhuz¤ijí«, kjrh®ò g‰¿a fhuz¤ijí«, òw v‹gij v‹ jaij¡F mWgJfËš mtuJ “eãbkhÊ eh‰gJ” üY Ã%gz« brŒí«. mJ bkh¤j¤âš ïÞyh« kj« rh®aj üš. jÉuî jaijahUilajšy. eãfŸ ehaf¤â‹ bgh‹bkhÊfshF«. gÇR »il¤
mijbahUòw« it¤jhY« jGtyhd “g©lhut‹Åa‹ fhÉ M©ltD¡nf btË¢r«. nk‰Tw¥g£lit mid¤J« ïit g‰¿a R Ú©l És¡f§fŸ c©L. r«gaj¥g£lt®fËš ïUtiu¤ jÉu k‰bw ïy¡»a thœÉ‹ mDgt§fËš ïit g‰¿a ÉÇthd jftšfis bga®f üYUthfîŸsJ.
jÉu vd¡F¡ fyhóõz ÉUJ »il¤jJ g‰¿bahU jftš. áy t ïUt® jŤjÅahŒ v‹Dl‹ bjhiyngáÆš bjhl®òbfh©L v‹id tUl¤J¡fhd fyhóõz ÉUJ vd¡F« fÉP® “mšmNk¤” mt®fS gâY¡F eh§fËUtU« É©z¥ã¡fÉšiyna v‹nw‹. (nf£L tÈa cl‹ghošiy) gâš ntwhf ïUajJ. É©z¥ã¤jt®fS¡F¤ jUtjhd vd¤ bjÇî¡FG Ô®khŤjjhd brŒâia mt®fŸ m¿ajduh«.
gÇrË¥ò ÉHh ehËš eh‹ eh£oš ïšyhj fhuz¤jhš gÇRbgw âiz¡fs¤â‹ m¿É¤jÈ‹ ã‹ mt®fËl« bg‰W¡bfh©nl‹.
ï§F x‹iw¡ F¿¥ãlnt©L«. nfLbf£l âšYKšYfS mik¥ò¡fS«, jÅ kÅj®fS« ïaj eh£oš thG»‹wd® v‹gij. b áÅkh¡ nfhkhËÆ‹ tÇjh‹ Ãidî¡F tU»‹wJ. mJ..
“ïJbtšyh« r....f....#....k....¥....gh
*** kh
á 2009, 105tJ Phd« rŠáifÆš vG¤jhs® ‘fz knf f©Q‰wnghJ NÇaid¡ f©l jhkiunghš vdJ Kf« ky®aJ É£l flikah‰¿anghJ mtuJ fhÇahya¤â‰F vânu td¡fhÇahya¤âš mtU« ehD« vG¤jhs® á. r§fu¥ãŸisí« ïizaJ fšFlh, thiH br‹W mt® MáÇauhfÉUaJ btËÆ£l ‘jhuif’ rŠáif¡F raj FL«g¤âd® nghš gH»ndh«.
mj‹ã‹d® eh‹ vdJ ntiyÆÈUaJ Éy» bfhG«ã‰F »il¡fÉšiy. Û©L« taJ mt® tá¤j ïl§fËš njoanghJ mt® mtiu¡ f©lâÈUaJ k»œ¢áahfîŸsJ. âdfu‹ thukyÇš m‹ò ïJg‰¿¡ F¿¥ã£LŸns‹. (08.02.2009 âdfu‹ thuky®) âU. fz bfhŸsnt©L«. jhuifÆš btËtaj vdJ “RakÇahij òijgL» mD¥gnt©L«.
e‹¿
***
Phd« - fiy ïy¡»a rŠáif - kh®¢ 2009

ÇáY¡fhf vdJ kà#Õ‹ fhÉa¤ij mD¥ãnd‹. bjÇî¡FG jGtš vd¡T¿ gÇir¤ jÉ®¤jh®. mJ bjÇthdij mt® thahnyna ik¢r® ã. ã. njtuh{ mt®fS¡F btËp£L ÉHh miH¥ãjœ bfhL¡f
fÉPnu rh£á. jóÄÆny fhÉa¤ij mD¥ãnd‹. mJ gÇÓyid¡nf vL¤J¡ £o ÃuhfÇ¡f¥g£ljh«. ïjid¢ r«gaj¥g£lt®fnshL bjhl®òila ¿dh®. Mdhš maüš áwaj fhÉakhf¤ bjÇth» tl¡F¡ »H¡F Äœ ïy¡»a nguit¥ gÇáiyí« bg‰wJ.
É‹ ïU FW§fhÉa§fŸ” üiy (mJ jGtYkšyhj üš v‹gjhš) th»í« FG¤ jiytÇ‹ jÅ¥g£l ÉU¥ã‹ikahš ÃuhfÇ¡f¥g£ljh«. ® fhuz§fh£o kW¤jjhfî« ehd¿anj‹) Mdhš maüš ahœ¥ghz ¡F« bg‰W¤ jajJ. maj jifrh®ajt®fshš ju¥g£l bfsut¤ij¥ œ¥ghz« br‹W tanj‹. lhut‹Åa‹ fhÉa¤ij” nj®î¡fhf mD¥ãnd‹. v‹d M¢rÇa«! aJ« gÇRbg‰wJ. jÉuî« Û©L« ahœ¥ghz jÄœ ïy¡»a¥ nguit¥ k£LkšyhJ bfhG«ò¤ jÄœ¢r§f¤â‹ gÇáY¡F« bjÇthdJ. xnu
« mj‰F©L. rh®ò g‰¿a fhuz¤ijí«, òw¡f¡fbt‹nw njl¥bg‰w fhuz§fŸ uJ “eãbkhÊ eh‰gJ” üY¡F¤ ju¥bg‰w rh»¤ak©ly¥ gÇány yh« kj« rh®aj üš. jÉuî« mj‹ fU¤J¡fËš x‹nwD« vdJ gh‹bkhÊfshF«. gÇR »il¤jJ gil¥ghSik¡nf.
hd “g©lhut‹Åa‹ fhÉa«” v›thW gÇR¡F¤ bjÇthdJ? t mid¤J« ïit g‰¿a RU¡f¡ F¿¥òfns. x›bth‹W g‰¿í« ®fËš ïUtiu¤ jÉu k‰bwšnyhU« cÆnuhL thœ»‹wd®. vdJ a ÉÇthd jftšfis bga®fnshL gâî brŒJŸns‹. mJ ÉiuÉš
l¤jJ g‰¿bahU jftš. áy tUl§fS¡F K‹bdhUehŸ ãuKf®fŸ áÆš bjhl®òbfh©L v‹id thœ¤âd®. fhuz« nf£lnghJ maj fÉP® “mšmNk¤” mt®fS¡F« »il¤âU¥gjhf¡ T¿d®. eh‹ iyna v‹nw‹. (nf£L tÈaJ bfsut« bgWtâš v§fËUtU¡F« z¥ã¤jt®fS¡F¤ jUtjhdhš vk¡F¤ juhkš bfhL¥gJ ÚâÆšiy a mt®fŸ m¿ajduh«.
šyhj fhuz¤jhš gÇRbgw ïayÉšiy. ã‹d® KÞÈ« fyhrhu¤ Ël« bg‰W¡bfh©nl‹.
nfLbf£l âšYKšYfS¡»ilÆš jFâf©L bfsut« jU« oš thG»‹wd® v‹gij. bkh¤jkhŒ ïitfis¥ gh®¡F«nghJ xU tU»‹wJ. mJ..
Jbtšyh« r....f....#....k....¥....gh”
- Í‹dhà õÇò¤Ô‹ *** ifÆš vG¤jhs® ‘fz knfÞtuÅ‹ nfŸÉ¡ (?) fÉijÆid¡ ghš vdJ Kf« ky®aJ É£lJ. mt® k£l¡fs¥ãš bjhÊš fanjhÇš F vânu td¡fhÇahya¤âš flikah‰¿a eh‹ mo¡fo raâ¥ng‹. í« ïizaJ fšFlh, thiH¢nrid, X£lkhto ngh‹w C®fS¡F¢ £l ‘jhuif’ rŠáif¡F rajhjhu®fis¢ nr®¥ngh«. _tU« xU
ÈUaJ Éy» bfhG«ã‰F¢ br‹wã‹d® raâ¡F« thŒ¥ò¡ j ïl§fËš njoanghJ mt® nghd ïl« bjÇahâUajJ. Phd« _y« J. âdfu‹ thukyÇš m‹òk Iahîldhd vdJ ne®fhzÈY« âdfu‹ thuky®) âU. fz knfÞtu‹ mt®fŸ v‹Dl‹ bjhl®ò vdJ “RakÇahij òijgL»wJ” v‹w áWfijÆid¥ ãuâbrŒJ
e‹¿
- jhiH brštehaf« ***
48