கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வடு 2007.12

Page 1
rhjpia itj;Jf;nfhz;L jPz;lhik xo Ntz;Lk; vd;gJk; ,e;J kjj;ij itj;Jf;n jPz;lhik Nghf Ntz;Lk; vd;gJk; khng Kl;lhs;jdNk jtpu rpwpJk; mwpTlika
vd;gJ vdJ fUj;J.
-ngupahH-
ed;nfhil-1 re;jh tUlk;- 15 (jghw;nryT cl;gl)
,yq;if>,e;jpa thrfHfSf;F ,ytrk;.
VADU
2007
tbtikg;G - tp[p
,jo; -07 brk;gH -
,
d;DnkhU tL Clhf cq;fi r%fj;jpDila Kd;Ndw;wk; fUjp KidfspYk; Kd;ndLf;fg;gl;L r%fj;jpd; xUgFjpapdupilNa n kWGwk; vk;kPjhd ieahz;bfS muq;Nfwpf; nfhz;bUf;fpd;wJ. M gzpahdJ vkJ jypj; kf;fspil Vw;gLj;Jk; nraw;ghl;il nrt;tN fUJfpd;Nwhk;. MdhYk; mjpfh nfhz;ltHfshfTk; vkJ Ntiyj;j rf;jpfs; fhzg;gLtjhy; vkJ Kaw;r tpNtfkhfTk; nfhz;baq;f Nt epw;fpd;wJ. MfNt RakhfTk; Rj cq;fsJ njhlHr;rpahd MjuT me;jtifapy; Kf;fpakhf vkf;fhd vk;ik te;jilahikNa fhzg;gLfpd nrYj;jhjtHfs; mtw;iw jhk Nfl;Lnfhs;fpd;Nwhk;. kw;Wk; cq;fs tLit mwpKfg;gLj;jp cjTq;fs
kw;Wk; vkJ KjyhtJ jy Kbe;jikapd; ntspg;ghlhf ,d;D tpopg;GzHr;rp khehLfis elhj;Jt MHtk;fhl;b tUtJ Fwpg;gplj;jf ,jd; njhlHr;rpahfNt vjpHtUk; n vkJ Kd;dzp rhHgpy; ,uz;lhtJ Kd;Ndw;wghLfSk; eilngw;W thrfHfSf;F mwpaj; jUfpd;Nw njhlHrpahd MjuNt vk;ik topel tL gj;jpupif gw;wpa cq;fsJ cq;fsplkpUe;J vjpHghHf;fpd;Nwhk
,J khjnkhUKiw ntsp

khjnkhUKiw ntspahFk; VL
tL Clhf cq;fis re;jpg;gjpy; kfpo;r;rp. jypj; a Kd;Ndw;wk; fUjpa vkJ Ntiyj;jpl;lq;fs; gy ; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;w epiyahdJ jkpo; UgFjpapdupilNa ngUk; ftdk; ngw;WtUfpd;wJ. Pjhd ieahz;bfSk;> eatQ;rf rjpKaw;rpfSk; fhz;bUf;fpd;wJ. MdhYk; ehk; Kd;ndLj;J tUk; kJ jypj; kf;fspilNa xU murpay; tpopg;GzHit raw;ghl;il nrt;tNd nra;JtUfpd;wJ vd ehk; ;. MdhYk; mjpfhuk; kpFe;jtHfshAk; Mjpf;fk; hfTk; vkJ Ntiyj;jpl;lq;fis Klf;fptpl KidAk; g;gLtjhy; vkJ Kaw;rpfis ,d;Dkpd;Dk; NtfkhfTk; ; nfhz;baq;f Ntz;ba Njit vk;Kd; vOe;J fNt RakhfTk; Rje;jpukhfTk; ,aq;fptUk; vkf;F hlHr;rpahd MjuTfNs mtrpakhdnjhd;whFk;. Kf;fpakhf vkf;fhd re;jhf;fs; ,d;Dk; NghjpasT lahikNa fhzg;gLfpd;wJ. MfNt ,Jtiu re;jhf;fs; Hfs; mtw;iw jhkjkpd;wp mDg;gp cjTkhW ;Nwhk;. kw;Wk; cq;fs; ez;gHfs; tl;lq;fis Nehf;fp fg;gLj;jp cjTq;fs; vd Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwhk;.
vkJ KjyhtJ jypj;khehL ntw;wpfukhf ele;J ; ntspg;ghlhf ,d;Dk; gy ehLfspy; ,J Nghd;w khehLfis elhj;Jtjw;F jypj;jpa czHthsHfs; tUtJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ;rpahfNt vjpHtUk; ngg;utup khjk; yz;ld; khefupy; p rhHgpy; ,uz;lhtJ jypj; khehL elj;Jtjw;fhd LfSk; eilngw;W tUfpd;wJ vd;gij vkJ mwpaj; jUfpd;Nwhk;. gytopfspYk; cq;fsJ juNt vk;ik topelj;Jk;. NkYk; ,Jtiu ntspte;j if gw;wpa cq;fsJ Mf;fg+Htkhd tpkHrdq;fisAk;
;J vjpHghHf;fpd;Nwhk;.
M-H
fhz;L jPz;lhik xopa
kjj;ij itj;Jf;nfhz;L z;Lk; vd;gJk; khngUk; rpwpJk; mwpTlikahfhJ vdJ fUj;J.
-ngupahH-
brk;gH -
2007

Page 2
j
ypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzpa
Nkk;ghl;Lf;nfd Vw;gLj;jg;gl;l mikg;G j fle;j xf;NlhgH khjk; 20> 21 jpfjpfspy Kbj;jpUf;fpwJ. fle;j Kg;gJ tUlq;fSf;F cwq;fpf; fple;jtHfs; khehl;Lr; nra;jpiaf; fisaj; njhlq;fpdH. Fog;g Ntz;Lk; vd murplKk; kw;Wk; murpay; rf;jpfsplk; fl;Lf;fijfisAk; fw;gidfisAk; jq;fs
ele;j khehl;by; ehk; kpfTk; t gLj;jpapUe;Njhk;. mjhtJ vkJ Nehf;fkhd ghFgLj;jg;gl;Lk;> ,opT gLj;jg;gl;Lk; xLf r%f Nkk;ghl;Lf;fhd ce;Jjiy nfhLf kiwj;J itj;jpUg;gjd; %yk; kiwe;J rhjpak; gw;wp jkpo;r; r%fk; Ngr Ntz;L vd;gij fz;lwpe;J mJ fisag;gLtjw Ntz;Lk; vdTk; $wpapUe;Njhk;. ,t;tikg NghuhLk; ve;j murpay; ,af;fq;fSf;Fk; typAWj;jpapUe;Njhk;. ,Ue;jNghJk; rpy ,izaj;jsq;fSk;> rpy gpur;rhuq;fis gug;gp vk;ik JNuhfpfsh aho; Nkyhjpf;f rhjpapdH jkJ tHf;f> rhjp j jtpu Ntnwd;Wk; ,y;iy.
rhjp mopg;G vd;gJ ntWk; murpay my;y fyhrhu khw;wKk; kpf Kf;fpakhd ek;gpf;if. ,f;fyhrhu khw;wj;ij Vw;gLj;Jtj jd;id mopj;Jf;nfhs;s epidf;fhJ. r%fkhw;wj;ij Vw;gLj;j xU r%ftpLji vk; kf;fs; kj;jpapy; Gije;J fplf gFj;jwptpd; Clhf r%f tsHr;rpapid Nk gFj;jwpT nfhs;iffis gug;gp r%f tpopg;G ,Ue;J tUfpwJ. ,jid Gupe;Jnfhz;l njhlHe;Jk; jf;f itj;Jf;nfhs;Sk; Kaw
fle;j Kg;gJ tUlq;fshf Mjpf;f tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; jypj;Jf;fSk; gq;F nfhz;Ls;sdH. Mdhy; Nghuhl;lj;i gilj;j ehLfspy; Xb xope;Jtpl Nghuh mjpfkhdtHfs; jypj;Jf;fshfNt cs;sdH kf;fs; eyd; rhHe;J ehk; tha; jpwf;f Kw nra;j nra;J tUfpd;w JNuhfq;fis kiw ,uhkehjd; Nghd;NwhH jypj; kf;fspd; tpLj Kad;wdNuh mNj ghzpapy; jkpoHfspd vkJ Kd;ndLg;Gf;fis Klf;f Kaw;rpf;f
xU Gwk; rpq;fs ,dthjk; kWGw eLtpNy khl;b Kopf;fpd;w gupjhg kdpjHfs eyd; rhHe;J ehk; Fuy; nfhLf;fhky; Kf r%fj;jpd; Jauk; jPHe;Jtplg; Nghtjpy;i jPHTj;jpl;lk; Kd; itj;jhy; ,k;kf;fspd; Nk cUthf;fg;gl Ntz;Lnkd typAWj;Jf mbg;gilahf ,Uf;Fk; ,e;Jj;Jtj;ij Kaw;rpf;F jypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzpa vz;zk; nfhz;ltHfSk; fuk; NfhHj;J nra flikahf ,Uf;fpwJ. m 2

j
f Nkk;ghl;L Kd;dzpapdH jypj; kf;fspdJ murpay; r%f
;gLj;jg;gl;l mikg;G jdJ KjyhtJ khehl;il gpuhd;rpy; jk; 20> 21 jpfjpfspy; Vw;ghL nra;J ntw;wpfukhf elhj;jp ;j Kg;gJ tUlq;fSf;F Nky; fz;L nfhs;shky; ftdpg;ghuw;W ; khehl;Lr; nra;jpiaf; Nfl;lTld; jq;fsJ Ra Kf%bfisf; H. Fog;g Ntz;Lk; vd;Wk; jPa vz;zj;Jld; ehk; rpwpyq;fh murpay; rf;jpfsplk; gzk; ngw;W khehL elhj;Jtjhf fw;gidfisAk; jq;fs; vz;zk; Nghy; mtpo;j;J tpl;ldH. l;by; ehk; kpfTk; tpsf;fkhf vkJ Nehf;fj;ij njspT jhtJ vkJ Nehf;fkhdJ Mz;lhz;L fhykhf rhjpauPjpahf opT gLj;jg;gl;Lk; xLf;fg;gl;L tUfpd;w me;j kf;fSf;fhd d ce;Jjiy nfhLf;Fk; KfkhfTk; rhjpak; Ngrg;glhky; ;gjd; %yk; kiwe;J tpLk; vd;fpd;w ngha;ia cilj;J ;r; r%fk; Ngr Ntz;Lk;. mjd; Mzp NtH vq;F cs;sJ mJ fisag;gLtjw;F vk;khy; Md gq;fspg;ig nra;a wpapUe;Njhk;. ,t;tikg;ghdJ jkpo; kf;fspd; tpLjiyf;nfd pay; ,af;fq;fSf;Fk; rhHG mw;wJ vdTk; gy jlitfs; k;.
izaj;jsq;fSk;> rpy gj;jpupiffSk; njhlHe;Jk; mtJ}Wg; g;gp vk;ik JNuhfpfshf;f Kw;gLk; eatQ;rfg; Nghf;fhdJ apdH jkJ tHf;f> rhjp jpkpiu jf;fitf;Fk; fgl Nehf;fj;ijj;
y;iy. vd;gJ ntWk; murpay; khw;wj;jhy; kl;Lk; Vw;gLj;jf; $baJ ;wKk; kpf Kf;fpakhdJ vd;gJ vkf;F mirf;f Kbahj u khw;wj;ij Vw;gLj;Jtjw;F ve;j murpay; ,af;fKk; Kd;te;J fhs;s epidf;fhJ. vdNt fyhrhu khw;wj;Jld; $ba Lj;j xU r%ftpLjiy ,af;fj;jpdhy; kl;LNk KbAk;. kj;jpapy; Gije;J fplf;Fk; %l ek;gpf;iffis fise;njwpa r%f tsHr;rpapid Nkw;nfhz;l je;ij ngupahH mtHfspd; is gug;gp r%f tpopg;GzHr;rpia Vw;gLj;JtijNa Nehf;fkhf jid Gupe;Jnfhz;l Mjpf;f rhjpapdH jq;fs; eyd;fis tj;Jf;nfhs;Sk; Kaw;rpNa vk;kPJ g+rg;gLk; NrwhFk;.
tUlq;fshf Mjpf;f rhjpapduhy; Kd;ndLf;fg;gl;l Njrpa j;jpy; jypj;Jf;fSk; ,tHfNshL ,ize;J gy jug;gpYk; H. Mdhy; Nghuhl;lj;ij Muk;gpj;j Mjpf;f rhjpapdH gzk; Xb xope;Jtpl Nghuhl;l Jauj;jpy; khl;bf;nfhz;ltHfspy; pj;Jf;fshfNt cs;sdH. Kg;gJ tUlq;fs; fopj;J Jd;gg;gLk; ehk; tha; jpwf;f Kw;gLk; NghJ Mjpf;f rhjpapdH jhq;fs; pd;w JNuhfq;fis kiwg;gjw;F md;iwa [P.[P.nghd;dk;gyk;> hH jypj; kf;fspd; tpLjiy vopw;rpia nfhr;irg;gLj;jp eRf;f ghzpapy; jkpoHfspd; tpLjiyf;F vjpuhdtHfshf fhl;b is Klf;f Kaw;rpf;fpd;wdH. pq;fs ,dthjk; kWGwk; jkpo; ,dthjk; ,e;j ,uz;bw;Fk; f;fpd;w gupjhg kdpjHfshf jypj;Jf;fs;. tho;ifapy; ,tHfs; Fuy; nfhLf;fhky; Kfj;ij %b kiwj;J itg;gjhy; mr; jPHe;Jtplg; Nghtjpy;iy. vdNtjhd; jkpoHfSf;nfd xU tj;jhy; ,k;kf;fspd; Nkk;ghl;Lf;F tpNrl rl;lq;fs; rYiffs; z;Lnkd typAWj;JfpNwhk;. ,f; nfhLikfSf;nfy;yhk; f;Fk; ,e;Jj;Jtj;ij Nfs;tpf;F cs;shf;FfpNwhk;. ,k; f Nkk;ghl;L Kd;dzpapdH kl;Lky;yhky; Kw;Nghf;F ew;Nghf;F Sk; fuk; NfhHj;J nraw;gl Ntz;Lnkd;gNj vkJ mtrpakhd J.

Page 3
mk;khthzr; nrhy;wd; cz;ikaj;jhd; nrhy;wd; vd;Ds; MNuh Vw;wpa mOf;F ,d;Dk; ,Uf;FJ vdf;F
Ngrg;gpbj;jJ jkpo; Njrpak; thog;gpbj;jJ nts;sj; Njrk; ahNuh Vw;wpa mOf;F ,d;Dk; ,Uf;FJ vdf;F
ngaH NrHf;f NgrwJ jkpo; CH NrHf;fg; NgrwJ rhjp nghUs; NrHf;fg; NgrwJ...... ahNuh Vw;wpa mOf;F ,d;Dk; ,Uf;FJ vdf;F
vd;idAk; fOtpg; ghHj;Njd; vd; cly; fhl;Lk; fz;zhbiaAk; fOtpg; ghHj;Njd; ,d;Dk; ,Uf;FJ mOf;F.
mk;kd; Nfhapy; Xb Iaupd; ifAf;Fs; Ik;gij klf;fp mHr;rid nra;Jnfhz;Nld;. mtd; rk];fpUjj;jpy; - vd; ghtq;fisf; fOtpf; nfhz;lhd;
mk;khtzr; nrhy;Ywd; cz;ikaj;jhd; nrhy;Ywd; ,d;Dk; VWJ mOf;F mJ ehNd Vw;wpa mOf;F.
-rpj;jd;-
Rgh gpuhd;]
❍
cq;fS mikg;g KbahJ cq;fs;
tuNtz vg;NghJ Kjd;i mg;Ngh je;jpu Nky;rh vk;kPJ vLj;J md;i Nghdt fhuzk me;j fhuzj fz;Ln mjid vkJ k VNjhnt Kad;w ,tHfs r%ft jhHkPf epw;fpw Gupe;Jn vg;NghJ kf;fs; xLf;fg
mDgt cs;st czHj Nt~k; fpopj;nj fhl;ba Kd;d tpkHr fhuzk vq;fi cWjpa

-rpj;jd;-
; wd;
Of;F
;F
pak; Njrk;
;F
kpo; hjp ......
;F
;Njd;
Hj;Njd;
;F.
klf;fp ld;. vd; z;lhd;
d;
wd;
f;F.
❍
Rgh gpuhd;];
cq;fSila jypj; r%f Nkk;ghl;L mikg;gpD}lhf cq;fshy; vijAk; rhjpf;f KbahJ vd;W nrhy;fpwhHfNs! ,J gw;wpa cq;fs; fUj;J vd;d?
tuNtz;ba re;Njfk;jhd;. Vndd;why; tuyhw;wpy; vg;NghJ xLf;fg;gl;l kf;fs; jq;fs; gpur;rpidfis Kjd;ikg;gLj;jp Nghuhl KidfpwhHfNsh mg;Nghnjy;yhk; mtHfis Klf;Ftjw;F gy je;jpuq;fisf; ifahz;bUf;fpwJ. ,;e;j Nky;rhjpatHf;fk;> ,izaj;js Clfq;fspy; vk;kPJ NrW g+RgtHfspd; fle;jfhyq;fis vLj;Jg;ghUq;fs;. mtHfs; mj;jidNgUNk md;iwa gy muh[fq;fSf;Fj; Jiz NghdtHfSk;> Mjpf;frhjpapdUk;jhd;. VNjhnthU fhuzk; nfhz;L ,g;gb %Hf;fkhf vjpHg;gtHfs; me;j vjpHg;gjw;Fupa mtHfsJ gpujhd fhuzj;jpid vkJ khehl;bw;F Kd;dNuNa Vd; fz;Lnfhs;shky; tpl;lhHfs;. mg;NghJ kl;Lk; mjid vjpHj;J Vd; ,tHfs; vJTk; nra;atpy;iy. vkJ khehl;bd; gpd;duhd ,tHfsJ vjpHg;G VNjhnthU fhuzk; nfhz;L vk;kPJ NrW g+r Kad;whYk; mJ epr;rakhf jypj; kf;fspd; kPjhd ,tHfsJ Nkyhjpf;fj;jpid> Vsdj;jpid> vk; r%ftpLjiyia tpUk;ghikia> mjd; jhHkPfj;jpid czuhikiaj;jhd; czHj;jp epw;fpwhHfs;. vdNt cq;fsJ Nfs;tp Gupe;Jnfhs;sf;$ba xd;Wjhd;. Mdhy; tuyhW vg;NghJk; Kd;Ndhf;fpj;jhd; nry;Yk;. ,Wjpapy; kf;fs; nty;tH. kf;fs; vd;gJ vy;yhtifapYk; xLf;fg;gl;ltHfis Fwpf;Fk; nrhy;.
vk;khehlhdJ vkf;F gytpjkhd mDgtq;fisj; je;jpUf;fpwJ. ,jpy; Njhoik cs;stHfs; ahH> vjpupfs; ahH vd;gij vkf;F czHj;jpaNjhL ,JtiufhyKk; vk;NkhL NrHe;J Nt~k; Nghl;L ebj;jtHfspd; Kf%bfisf; fpopj;njwpe;J mtHfsJ cz;ik Kfq;fisf; fhl;bapUf;fpwJ. jypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzpapduJ tsHr;rpjhd; ,j;jid tpkHrdq;fSf;Fk;> NrWg+ry;fSf;Fk; fhuzkhapUe;jNghJk;> rupahd tpkHrdq;fNs vq;fis NkYk; tsHj;njLf;Fk; vd;gjpYk; cWjpahf ,Uf;fpd;Nwhk;.
3
❍

Page 4
4
guhkh];uH
cldhd ,Wjpr; re;jpg;ghf gpuhd;]; jy vq;fspy; ahUk; vjpHghHj;jpUf;ftpy;iy. khehl;il xl;b epidTfs; gw;wp khehl;by; Ngr nghUj;jkhdtuhf e MNuhf;fpaj;ijAk; nghUl;gLj;jhJ cldbahfNt mJ fye;Jnfhz;L mtH ciuahw;wj; njhlq;Fifapy; ,e;j K mkHtpy; vdf;F NgRk; tha;g;gspj;jikia ngUk; nfsu mile;j Gsfhq;fpjk; ,d;Wk; vk; fz;Kd;dhy;. me;j kfpo;r;r kf;fSf;fhf XahJ Fuy;nfhLj;J te;j me;j kdpjDf;F to
fk;Adpr rpj;jhe;jq;fspd;  khw;W ,yf;fpak;> khw;W rpe;jidfs; vd;gtw;w kh];uH mtHfs; ,yf;fpar; re;jpg;gpd; tsHr;rpf;fhf XahJ
r pe;jid rQ;rpifapd; Mrpupauhf mtuJ gzp Gfypl mtiu xU MjHr GU~uhf Kd;epWj;jpaJ. jkpo; Njrpat epfo;j;jg;gl;L tUk; td;Kiwfis ,yf;fpar;re;jpg;G tpthjj mtH xUNghJk; gpd;epd;wjpy;iy. kdpj cupikfs; Fwpj;J mt MAj td;KiwfSk;> gLnfhiyfSk; kl;Lk; my;y Njhl tpjpf;fg;gl;bUf;Fk; tho;T vd;gJk; $l kdpj cupikfs; rh cuj;Jg; Ngrpte;j xU kdpjd; jd; tho;it Kbj;Jf;nfhz
rhjpaj;jpd; ngaupyhd jPz;lhikfSf;Fk;> K];ypk mbg;gilf;fhuzkhf miktJ aho; Nkl;Lf;Fb murpay; vd;gij rupahf milahsk; fz;L mjw;nfjpuhf rfy j mjid ele;J Kbe;j jypj; khehl;bd; ciuapYk; kpfnjspthf
jdJ FLk;g cwTfs; xt;nthUtiuAk; r%f kdpjHfshf tsHj;njLg;gnjd;fpd;w (cyfg;ngUk; Gul;rpf;fh jdJ nrhe;jtho;tpy; mtH rhjpj;jpUf;fpd;whH. ,tuJ ,og xt;nthUtUf;Fk; Ngupog;NgahFk;.
-
jypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzp -
,ytk; ,Nyrhd ,jak; mikjpa Mapuk; nrhy;yp nksdkh

k;ghl;L Kd;dzp - gpuhd;];
e;jpg;ghf gpuhd;]; jypj; khehL mikag;Nghfpd;wJ vd ;iy. khehl;il xl;b jPz;lhikf;F vjpuhd Nghuhl;l nghUj;jkhdtuhf ehk; mZfpaNghJ jdJ Njf cldbahfNt mJf;F rk;kjpj;jpUe;jhH. khehl;by; lq;Fifapy; ,e;j KjyhtJ jypj; khehl;by; KjyhtJ ;jikia ngUk; nfsutkhff; fUJfpNwd; vd mtH ;Kd;dhy;. me;j kfpo;r;rpia mtH thOk;NghNj xLf;fg;gl;l ;j me;j kdpjDf;F toq;fpajpy; ehk; ngUikailfpNwhk;. hl;Lld; jdJ murpay; tho;it Muk;gpj;j guh kh];uH p tho;ehs; KOf;f mtw;iw rpj;jkhfNt nfhz;baq;fpatH. jhd; rhHe;j rhjpiaAk; gpuNjrj;ijAk;> ,dj;ijAk; $l ; tha;j;jhy; kl;LNk kdpjdhf thoKbAk; vd;gij jdJ fhl;batH mtH. Gfypl tho;tpy; fUf;nfhz;l khw;W rpe;jidfs; vd;gtw;wpd; Kd;Ndhbfspy; xUtuhd guh
; tsHr;rpf;fhf XahJ cioj;J te;jtH.
mtuJ gzp Gfypl khw;Wf;fUj;jhsHfspy; gyUf;F ;jpaJ. jkpo; Njrpathjj;jpd; ngaupy; K];ypk;fs; kPJ yf;fpar;re;jpg;G tpthjj; jsq;fspy; gfpuq;fkhff; fz;bf;f cupikfs; Fwpj;J mtH nfhz;bUe;j ghHit tprhykhdJ. k; kl;Lk; my;y Njhl;lg;gFjptho; kiyaf kf;fSf;F l kdpj cupikfs; rhH Nfs;tpfSf;F cl;gl;lNj vd;W tho;it Kbj;Jf;nfhz;Ls;shd;. hikfSf;Fk;> K];ypk;fs; kPjhd xLf;F KiwfSf;Fk; ; Nkl;Lf;Fb murpay; fl;btsHj;j ikathjg; Nghf;Nf mjw;nfjpuhf rfy jsq;fspYk; Nghuhb te;jtH mtH. ciuapYk; kpfnjspthfTk;> gfpuq;fkhfTk; njuptpj;jpUe;jhH. thUtiuAk; r%f tpLjiy rhHe;j gpuf;iQ cs;s (cyfg;ngUk; Gul;rpf;fhuHfshNyNa Kbahj) rhjidia f;fpd;whH. ,tuJ ,og;G kdpjFy tpLjiyia Nerpf;Fk;
,ytk; gQ;rpYk; ,Nyrhd cd; - ,jak; mikjpaha; efHe;J Mapuk; fij nrhy;yp nksdkha; NghdNj...
-
❍

Page 5
f
dlhtpypUe;J ntsptUk; ‘ vkJ fdlh thrfH  jpdf;Fuy; Mfpa Njit vd;w tpsk;guq;fspy; kzkf;fspd; jFjpfspy; gLtij ePH mwpaPNuh? ,jw;F vjpuhf Fuy; nfhLg;gtH Ntz;Lk; ghFghLfs; xopaNtz;Lk; vdf; Nfl;gtHfs KbAk;.
ehd; [hjp rq;fq;fisNah> fl;rpfisNah Mjupf;ftpy;iy vy;NyhUk; rfy mlf;FKiw> xLf;FKiw> ghFghl;bid e
rhjpfs; ,y;iy vd;W vOJk; ePNu ,Wjpapy; ‘’mJ rhp ghHg;gh jl;riz nra;thd;’’ vd;W xU Fwpg;gpl;l rhjpapidf; $wp ,Jjhd; rhjpfs; ,d;wpy;iy vd;W Ntjk; XJk; rhj;jhdh
gQ;rkHfs; vd miof;fg;gl;l r%fj;jpdH rpyuplk; xU jho;Tr; rpf;fy; mb neQ;rpy; Fbnfhz;Ls;sJ ,UkuTk; J}a rehjd NtshsH guk;giuiar; vdr; nrhy;ypf;nfhs;gtHfSld; jhq;fshf xl;bf;nfhs;thHfs;. jq;fisAk; mtHfSila ,izj;Jg; gpizj;Jf;nfhz;L njhz;^opak; ghHg;gj ciog;ghHfs;. khlha;g; ghLgLthHfs;. ,jdhy; kpfg;ngupa jpUg;jp. me;j ngupa kdpjHfspd; epoy jkJ gpwtpg; ngUk; gad; vd;w vz;zk;.
nlhkpdpf;[Pth “vOjg;glhj ftpijf;F tiuag;glhj rpj;jpuk;”

vDk; gj;jphpifapy; ehw; re;jp eapdhH vDk; gj;jp vOjg;gl;L  jkpofk; Mfpad vy;yhk; ,d;Wk; rhjp xLf;F Kiwf;F vjpuhf pLjiyg;Gypfspd; jPtpu MjuthsHfs; vd;gij jhq;fs; mwpaPNuh?
; [hjp mlf;FKiwfis> mlhtbj;jdq;fis ,d;Wk; cq;fs; frhp> jpdf;Fuy; Mfpa gj;jphpiffspy; thuk; NjhWk; kzkf;fs; kf;fspd; jFjpfspy; Kjy; jFjpahf rhjpaNk Kd;nkhopag; vjpuhf Fuy; nfhLg;gtHfs; rhjpak; mw;w rkj;Jt rKjhak; kyu ;Lk; vdf; Nfl;gtHfs; vg;gb Iah Gypfspd; vjpHg;ghsHfshf
sNah Mjupf;ftpy;iy. mit Njhd;whjpUf;f ,ja Rj;jpAld;
Kiw> ghFghl;bid ePf;f Kd;tuNtz;Lk;
jpapy; ‘’mJ rhp ghHg;ghDf;F jl;riz nfhLj;jhy; cyf;iff;Fk; pg;gpl;l rhjpapidf; $wpf; fpz;ly; nra;Js;sPNu!!! ,J epahakh? Ntjk; XJk; rhj;jhdh ePH?
Md;Gld; 

Page 6
epidTf;Fwpg;Gfs;-04 - NjhoH Na
g
z;lhuehaf;fh jiyikapyhd rpwpyq;fh R.fl;rp Ml;rpgPlk; te;jJ. gy Njrpaka nfhs;ifia eilKiw gLj;jpaJ. tq;fpfs;> ngw;Nwhypak;> ,d;];#ud;];> jpUkiyj; JiwKfk;> kw;Wk; ghlrhiyfs;. ,r;rl;lk; gyjug;gl;l ,yq;if tho;kf;fSf;F ed;ik mspj;j NghJk; jkpo; jiyikfs; rl;lj;ij td;ikahf vjpHj;jdH. Fwpg;ghf ghlrhiyfs; Njrpakak; vd;gij mtHfshy; nghWj;Jf; nfhs;s Kbatpy;iy. mtHfspd; fgl cs;Nehf;fj;jpy; jypj; r%fk; fy;tp %yk; Nkk;gl;Ltplf; $lhJ vd;fpd;w Mjq;fk; mbg;gilapUe;jJ. jk; aho; Nkyhjpf;fj;jpw;F ngUk; ,ilQ;ryhfptpLk; vd;gNj mJ. Kd;dH trjpahdtHfs; fhR fl;bj;jhd; ghlrhiyfspy; NruKbAk;. Njrpakaj;jpd; gpd; md;dpiy khwptpl;lJ. Flhehl;by; rp.j.kfh.(rpWghd;ik jkpoH kfhrig) rigapd; 15 ghlrhiyfspy; 200 jypj; Mrpupa Mrpupiafis aho; Nkyhjpf;f jkpo; jiyikfs; kdg;g+Htkhf Vw;ghHfsh?
ghlrhiyfs; Njrpaka rl;lk; ghuhSkd;wpy; epiwNtwpaJ. md;iwa fy;tp mikr;rH w.jfhehaf;fh mtHfspd; ngupa kdjpdhy; rp.j.kfhrigapd; Ntz;Ljyhy; jypj; r%fj;jpd; 15 ghlrhiyfSk; 250 NgHtiuahd
gw;wp ,g;g ,ul;ilf;Fo r%f eyd tplaq;fspy fdjpahdJ cs;slf;fpa 13k;> 14k;> tl;lhuk; jy 60 Kjy; 65 tl;lhuj;jp nra;Jtpl;;l jpwikahd mjpguhf 10 jypj;Jfs;) mtH kpfTk gpd;dH fhy thrpahdhH. mq;fj;jtuh NjHjy;fspy epd;whH. vjp Fiwe;j k gs;spf;$lk gug;G. khzt midj;ijA kpfTk; ftd
fe mjpfhup rpgh ePH xU cjt mtHfs; m xd;Wkpy;iy ,Uf;fpd;wh rk;kjpj;jhy; caHrhjpf;f fjpHfhkj;j mwpahj k tFg;Gf;F , nrd;W te;N fpNyhkPw;wH fy;tis N khztd; vd
jpU
6
Mrpupa MrpupiafSk; muR clik Mf;fg;gl;lJ. mur cj;jpNahf];jHfs; vd;w me;j];jij MrpupaHfs; ngw;Wf;nfhz;lhHfs;. tl> rz;bypg;gha; ghlrhiy (m.j.ghlrhiy) ia muR nghWg;G vLf;f eltbf;if vLf;fpd;wJ. fy;tp mjpfhupfs; ghlrhiyia ghHitapl tUtjhf jfty;. ,q;Fjhd; fe;ijah kh];uupd; Gj;jp $Hikia ghHf;f Ntz;Lk;;. Ie;J ghlrhiyfis cs;slf;fpa fpuhkk;> midj;J ghlrhiyfSk; kpfTk; mUfpy;> khztHfs; njhif ,g;gb gy rpf;fy;fs;. fy;tp mjpfhupia mioj;Jtu Fwpg;gpl;l jpfjp khfp ag;gpl;b re;jpapy; fe;ijah kh];uH fhj;Jepd;W fy;tp mjpfhupapd; fhiu vjpHghHj;J epw;fpwhH. Fwpj;j Neuk; mjpfhup te;J NrUfpwhH. Gjpa ,lk; vd;gjhy; mjpfhupf;F topfhl;l Ntz;Lk; my;yth? rup fhH khrpag;gpl;b cs; xOq;if topahf nfhl;Lgid Rliy topahf nfhk;gdp Jz;L> nfhl;lb tz;by; ghijtopahf ghlrhiyf;F mioj;J tug;gLfpwhH. mg;ghijfspy; fhupy; tUk;NghJ nrk;kz; GOjp mjpfhupf;F rPnadg;gl;lJ. (rz;bypg;gha; tlf;F mg;NghJ gidAk; rpWtlypfSk; fLfehtYk;> fs;spr;nrbfSk;> Kl;fSk; epiwe;j tuz;l rd elkhl;lk;

pg;Gfs;-04 - NjhoH Nahfnul;zk;
R.fl;rp
Fiwe;j kpf kpf gpd;jq;fpa xU gFjp.) xUthW ilKiw ;#ud;];> ,r;rl;lk; mspj;j jpHj;jdH. tHfshy; pd; fgl ;gl;Ltplf; jk; aho; Nj mJ. iyfspy; ptpl;lJ. rigapd; iafis ;g+Htkhf
gs;spf;$lk; te;jhr;R. ghlrhiy epyj;jpd; njhif 10 gug;G. khztH tuT ghlrhiy epiwe;Js;sJ. tFg;Gf;fs; midj;ijAk; ghHit nra;fpwhH. khztH tuTf;Fwpg;G kpfTk; ftdkhf ftdpf;fpwhH.
fe;ijah kh];uH mUfpy; ,Uf;fpwhH. fy;tp mjpfhup rpghHR nra;a Kd; Nfl;lhuhk; f e;ijah vdf;F ePH xU cjtp nra;a Ntz;Lk;. vd;whuhk;. jpU.fe;ijah mtHfs; mjpfhupapd; Kfj;ij epkpHe;J ghHj;j NghJ xd;Wkpy;iy fe;ijah vdJ kUkfd; Ntiyapy;yhky; ,Uf;fpd;whd;...... vd;W ,Oj;jhuhk;. mj;Jld; ePq;fs; rk;kjpj;jhy; rup vd;whuhk;. mjd; gadhf mg;ghlrhiyapy; caHrhjpf;fhud; MrpupaH gjtp ngw;whH. mtupd; ngaH fjpHfhkj;jk;gp. kpfTk; mofd;. ngUikNah> rhjpNah mwpahj kdpjd;. ,g;ghlrhiyf;F ehd; vdJ 3tJ tFg;Gf;F ,uj;jpdk; kh];uupd; rhHgh mtupd; rapf;fpspy; nrd;W te;Njd;. ,g;ghlrhiy vdJ tPl;bypUe;J 3/4 kd;wpy; hehaf;fh ;Ljyhy; iuahd
fpNyhkPw;wH J}uk; tUk;. ,g;ghlrhiyapd; fy;tis Nfzpf;fl;L gFjpapypUe;J khztd; vd;w ngUik vdf;F cz;L.
jpU.K.Re;ju%Hj;jp> jpU.fpU];zd; Muk;gfhy Kjy; nrd;w
,UtiuAk;
;lJ. mur
gw;wp ,g;gFjpapy; $w Ntz;Lk;. ,t;tpUtUk; pupaHfs;
,ul;ilf;Foy; Jg;ghf;fp Nghy. Kw;Nghf;F rpe;jidahHfs;. hlrhiy
r%f eydpy; mf;fiw cilatHfs;. nghJthd tbf;if
tplaq;fspy; ,tHfspd; gq;Fk; ,uj;jpdk; kh];uupd; gq;Fk; hHitapl
fdjpahdJ. vkJ rz;bypg;gha; 3 k; tl;lhuj;ij pd; Gj;jp
cs;slf;fpa khzpg;gha; fpuhk rigAld; NrHe;jJ. ,jpy; yfis
13k;> 14k;> 15k; tl;lhuk; vd;gJ rz;bypg;ghapy; 13 k; k; kpfTk;
tl;lhuk; jypj;kf;fs; 45% ,Uf;fpwhHfs;. 14 k; tl;lhuk; s;. fy;tp
60 Kjy; 65% khd jypj; kf;fs; ,Uf;fpwhHfs;. 15 k; ag;gpl;b
tl;lhuj;jpy; jpU.K.Re;ju%Hj;jp Ntl;G kDTk; jpfhupapd;
nra;Jtpl;;lhH. jpU.K.Re;ju%Hj;jp mtHfs; md;W jd; hup te;J
jpwikahd Kaw;rp %yk; filr;ry; njhopw;rhiyapd; opfhl;l
mjpguhf 10 my;yJ 15 njhopyhsHfis (midtUk; xOq;if
jypj;Jfs;) itj;J njhopy; nra;J te;jhH. gpd; ehspy; p Jz;L>
mtH kpfTk; rpwe;j njhopy; mjpguhf ,Ue;J te;jhH. mioj;J
gpd;dH fhyj;jpd; Row;rp> mtUk; Gyk; ngaHe;J yz;ld; nrk;kz;
thrpahdhH. Kjy; Kiwahf 14 k; tl;lhuj;jpd; tl;lhu ; tlf;F
mq;fj;jtuhf Nghl;apd;wp njupthdhH. gpd;dH ele;j ,uz;L ehtYk;>
NjHjy;fspy; Nghl;b Vw;gl;lJ. mtH JzpTld; Nghl;bapy; elkhl;lk;
epd;whH. vjpHj;J epd;wtHfis Njhy;tpaila itj;jhH.

Page 7
mJTk; 100 f;F Nkw;gl;l thf;Ffshy;. khdpg;gha; fpuhkrig rupj;jpuj;jpy; jypj; xUtH cg.jiytH Md gpd;dH jpU.Re;ju%Hj;jp mtHfspd; r%fg;gzp fhuzkhf muR mtiu rkhjhd ePjpgjpahf epakpj;jJ. rz;bypg;ghapd; Kjy; jypj; r%f rkhjhd ePjpgjp vd;w ngUikAk; mtiuNa rhUk;.
rkhjhd ePjpthd;
rkhjhd ePjpgjp gjtp xU r%f Nritahsid nfsutg;gLj;Jk; mk;kdpjdpd; r%fg;gzp NkYk; Kd;ndLf;fTk;> murpdhy; toq;fg;gLk; nfsut gjtpahFk;. ,g;gjtpf;F Kd;dH cilahH> KjypahH vd;w gjtpfs; ,Ue;jd. ,it ahTk; jkpo; r%fj;ij nghWj;jtiu mJ caH rhjpf;fhuUf;Nf cupa xd;whfpaJ. fhuzk; md;W muR caH gjtpfspy; aho;g;ghz fy;tpkhd;fspy; rhjpkhd;fspd; Ml;rpNa NfhNyhr;rpaJ. gz;lhu ehaf;fh mtHfs; rpq;fsk; kl;Lk; rl;lj;ij epiwNtw;wp rpq;fs kf;fis tpopg;gila nra;j gpd;dHjhd; nky;y nky;y khw;wq;fs; te;jd. ,e;j khw;wq;fspd; fhuzkhf jypj; r%fk; gytifahd ed;ikfis ngwTk; Kbe;jJ. Kd;dH xU jypj; jd; gps;isf;F gpwg;G gj;jpuk; gjpa xU gjpTfhudplk; nry;Yk; NghJ (rq;flgliyapy;) mtupd; Kd; Nfw;wpy; rpwpa nfhl;lif mjpypUe;jjhd;> jhd; te;j tplaj;ij $dpf;FWfp rhy;itia ff;fj;jpy; itj;J eapdhH / ehr;rpahH Nghl;L> xU juk; Nghy ,UKiw miye;J rpy ,lq;fspy; gjpT fudpd; tPl;L Ntiyfis nra;J mtiu jh];[h nra;Jjhd; fhupaj;ij xUthW epiwTf;F nfhz;L te;jhYk;> gjptpy; gjpTfhud; tpUk;gpa ngaNu itj;J Mz;/ngz; khwpAk; gjpe;J tpLtJ toik. gpd;dH xU rkhjhd ePjpgjpaplk; ew;rhd;wpjo;> rj;jpaf;fljhrp NjitahdNghJ ngWtjw;F miye;J jpupaNtz;Lk;. ,g;NghJ rkhjhd ePjpgjpfs; tPl;Lf;F tPlhf ,Uf;fpwhHfs;. 1970 Mk; Mz;Lf;F Kd; xU fpuhkj;Jf;F xUtH> rpy fpuhkj;Jf;F mJTk; ,y;iy. If;fpa Njrpaf; fl;rpapd; tpRthrp Nfw; KjypahH ,uhN[e;jpuh md;W xU nrdl;lH. ,tH jypj; r%fj;ij rhHe;jtNu> ,Ue;Jk; ,tH jd; tho;ehs; g+uhfTk; nfhOk;G thrpahf ,Ue;Jtpl;lhH. NjhoH vk;.rp.Rg;gpukzpaKk; mtH jiyikapyhd rpWghd;ik jkpoH kfhrigANk jypj; r%fj;jpd; mbg;gil gpur;ridfis Njitfis muRfsplk; njspT gLj;jp te;jJld; aho;g;ghz rhjpntwpf;F vjpuhd nray;ghLfspy; ePz;lfhykhf Fuy; nfhLj;jJk; mtHfNs! Kd;G xU jypj; r%fj;ijr; rhHe;j xUtH ew;rhd;wpjo; rj;jpaf;fljhrp ngw Ntz;Lk; vd;why; me;j caHrhjp rkhjhd epjpthid re;jpf;f gyjlit jiynjwpf;f nta;apypy; miye;J my;yJ gpwupd; cjtpAld; jhd; fhupak; ghHf;fKbAk;. me;j Fiwia> mk;kf;fspd; Jaiu %Hj;jpaz;zd; %yk; jPHf;f Kbe;jJ vd;gJ vkf;F ngUikjhd; nky;y nky;y khw;wq;fs; njhluyhfpaJ. gbj;j rpy jypj; ,isQHfs; %Hj;jpaz;zupd; filr;ry; njhopy;rhiy> fuh[; Ntiyapy; ,ize;jdH. rpyH jr;R njhopy; gapd;wdH;. nty;bq;> upq;fH> ngapd;uH vd njhopy; gapd;wdH. ,tHfspy; Kd;Ndhb Rg;gpukzpak; (fdfd;)> Re;j%Hj;jp> nry;iyah
(,yq;f murpay
vJTk; Ntiy nfhz;b  a ff;fj;jpy; juk; Nghy fudpd; tPl;L nra;Jjhd; hYk;> gjptpy; ngz; khwpAk; ePjpgjpaplk; ngWtjw;F d ePjpgjpfs; z;Lf;F Kd; JTk; ,y;iy. w; KjypahH pj; r%fj;ij Tk; nfhOk;G paKk; mtH gANk jypj; Njitfis ; aho;g;ghz fhykhf Fuy; ; r%fj;ijr; ngw Ntz;Lk; id re;jpf;f e;J my;yJ bAk;. me;j ;zd; %yk; nky;y nky;y ; ,isQHfs; iy> fuh[; py; gapd;wdH;. dH. ,tHfspy; p> nry;iyah
(,yq;fd;) Fwpg;gplj;jf;ftHfs;. ,tHfspy; njhopYld; murpaypYk; Gfo; ngw;wtH Re;ju%Hj;jp mtHfNs.
jpU.fpU];zd; (kzpkhkh) mtHfs; ifj;njhopy; vJTk; rw;Wf;nfhs;shjtH. murpay; r%f gzpjhd; Ntiyahf (rk;gskpy;yhj Ntiy vd;ghHfs;) nfhz;bUe;jhH. jpU.Re;ju%Hj;jp mtHfspd; murpay; r%f  tPl;bYk; itj;jpUe;Njd;. ,JNghy gy Mz;Lfspd; gpd; GzHepHkhdk; nra;J 1974 Mz;L nfhbNaw;wk; fz;l fy;tis gps;isahH NfhapypYk; kzpkhkh cupikf;fhd Fuyhf xypj;jJld; cyfk; mwpahj GJik vd;w jiyg;gpy; Jz;Lg;gpuRuk; xd;Wk; ntspapl;lhH. mJ kl;Lky;y 14 k; tl;lhuj;jpy; ,Wjpahf ele;j NjHjypd; NghJ rpyupd; J}z;Ljyhy; Re;ju%Hj;jpf;F vjpuhf jpU.eh.fe;ijah (xNu r%fk;) Nghl;bapl;l NghJ kzpkhkh vOjpa xU gpuRuk; epidtpy; ,d;Wk; cz;L. mjd; jiyg;G rpe;jpAq;fs;! jPHg;gspAq;fs;!! thf;fspAq;fs;!!! 14 k; tl;lhu fy;tis Nwhl;by; trpf;Fk; tp.,uhkd; (vdJ je;ij) vd;gtuhy; ntspaplg;gl;lJ. fhyg;Nghf;fpy; kzpkhkh jpU.Re;ju%Hj;jp mtHfs; ,lJrhupfs; vd;w epiyapypUe;J VNdh jlk;khwpdhH vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ.
njhlUk;...... m
7
jpU.Re;ju%Hj;jp mtHfSf;F mtUila Nritia ghuhl;b ghuprpy; elhj;jg;gl;l ghuhl;L tpohtpy; vLf;fg;gl;l glk;.

Page 8
,yq;ifj; jypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzpapd; (gpu
md;ghd thrfHfSf;F!
njhlHr;rpahf VO gj;jpupiffisf; nf NkYk; nrOikg;gLj;jp njhlHr;rpahf thrfHfshfpa cq;fsJ gq;fspg;G mtrpak ,ijg; Gupe;Jnfhz;L fPo; jug;gLk; K re;jhf;fis fhNrhiyfshf mDg;gp it Nfl;Lf;nfhs;fpd;Nwhk;.
F.D.S.D.S MR.THEVATHASAN 4,PLACE ROGER SALENGRO 95140 GARGES LES GONESSE France
“tL”
jypj;khehL 2 tJ
yz;ld;
16, 17 ngg;utup ­2008
njhlHGfSf;F:
00 33 661 803 690 00 33 660 368 804 00 44 7793 794 362 00 44 7702 812 397
,yq;if jypj; r%f Nkk;ghl;L Kd;dzpapduhy ghuprpy; elj;jg;gl;l KjyhtJ jypj; khehl;bd; jypj; kf;fspd; vjpHfhy nghUshjhu> r% Ntiyj;jpl;lq;fis cj;Ntfg;gLj;Jk; Nehf;fpy; , 2008> ngg;utup 16> 17 fspy; yz;ldpy; elj;jg
khehl;bd; mkHTfspy; fye;Jnfhs;s tpUk;GgtHfs; j nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.

jypj;khehL
yz;ld;
O gj;jpupiffisf; nfhz;Lte;Js;Nshk;. Lj;jp njhlHr;rpahf ntsptUtjw;F sJ gq;fspg;G mtrpak; vd fUJfpNwhk;. ;L fPo; jug;gLk; Kftupf;F cq;fs; yfshf mDg;gp itf;Fk;gb md;NghL k;.
“tL”
up -2008
hl;L Kd;dzpapduhy; 2007> xf;NlhgH 20> 21 J jypj; khehl;bd; njhlH;r;rpahf ,yq;if nghUshjhu> r%f Kd;Ndw;wk; fUjpa g;gLj;Jk; Nehf;fpy; ,uz;lhtJ jypj; khehL py; yz;ldpy; elj;jg;glTs;sJ.
;s tpUk;GgtHfs; jkJ ,Uf;iff;F Kd;gjpTfs;
l;L Kd;dzpapd; (gpuhd;];) rhHgpy; ntsptUk; VL.