கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: லண்டன் முரசு 1976.12

Page 1
8upme
' தேமதுரக் கமி Led 66ee 6s
 

円
。
D
S 96ðsguðsor G
வண்
11
3 8
இ)
V
CEMSEFE. It

Page 2
PATRONS PLEASE NOTAE THI A LARĜER PRE MÅ INSGES WALTH COF SA |
LONY ON Sw *EL。 Q1- é7宫
(opposite : R.
LATEST SPECI
FANTASTC SELECT ON IN GEORGe"Té, WOLLéN & G0 szó GT & KASAM R SARae S. ReA>y-MA> PeTTI coATS, SARee eOKDERS &
 

AT WE HAW 2 MO WES "To A MLACH WJI DER SELECTION EEE
ALITy
1 PRINTED A-TELL AMERICAN Té, KANTEE PLARAM, BAMARAS, : , CHIFFON & G AYITI & LOUSES, OST ME TEWNELLERY' ETC, , ÉTC..

Page 3
36
தமிழுக்குத் தொண்டு
بڑھچے ச.ம.சதானநத
-მჯზvr:
கி. நானசூரிய
●UTElあ(。
ఫd
(35m.8LDLI
தமிழ்நாடு டி.செல்வராஜன்(சென்ன் துேளம் எஸ்.எஸ்.மனித.com, பிற மைத் ஆர்.கன்னன் e-A. B.O.l. coఖుdu எம்.தங்கமுத்துக்னடர் அழற்லாந்து டாக். நீ.வேங்கடேச
TTLLLLLTLLLLLTLLLLLTLT LLTLLLLLLLLS
முரசு? மார்கழி தி.ஆ 2C
ஆசிரியருரை தாய்நாடுகளின்செய்திகள் சிதறியசெய்திகள் சிறப்புநாட்குறிப்பு றிந்துமஸ்வழ்த்து மேற்குநாடுகளின்செய்திகள் தமிழ்த்தொண்டர்கள் தமிழ்இலக்கியம் நூல்நிறை
மேற்கு நாற்களில் தடத்தப்படும்பிரசு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 per
செய்வோன்கவதிலீல §
. كلا
ன் 8.Sc.(Econ)GLond.)
ിfക്
60 M.Sc. (Lord), ARC
மருகையன்
யூர்கள்.
பக்கீர்.Sc.(Lond)
ஆ.நானசேகரன் MSe(மதுரை) ான்சு செய்யது மெளலானுத மலேசியா பொ.பாலகோபால் கA,B.L. கே.வெங்கடீராமன் ன் 8.5.A.C.மான்செஸ்டர் ஆர்.எல்.சிவம் 6.s:
07 டிசம்பர் 15
NEWS IN BRIEF (56 EXAMS & APPTS 38 CLASSIFIEDS 39
参% 2 நிழற்படத்தில்செய்திகள் 20 عنص سمجھ 3 திருக்குறள் 22 N 5 சிறுகதை 24 5 அன்புள்ளஆசிரியருக்கு 27 பேட்டி 29 9 NEWSGRAM 35 3 5
முதன்முதல் தமிழ்த் திங்கள் எடு,இலாப நோக்கின்றி . லண்ட்ன் ಸ್ತಿ பிரசுரத்தால் வெளியிடப்பட்டது.

Page 4
鄴米韃米裴茨隸炎
-9(6) of ki
அமெரிக்க ஜனதிபதி தேர்தலில் திரு தொடர்ந்து அமெரிக்க நாட்டின் அரசு செயலராக
எார். இவர் திரு. வெடறன்ரி கிஸ்ஸிங்கரின் பெr
ருக்கும் புதிய நிர்வாகத்திற்கு இந்தியா முதற்கொள் வமான வாழ்த்துக்க3ளத் தெரிவித்துள்ளன .
வாட்டர்கேட் ஊழல் , உலகெங்கும் போர், ஏனேயநாடுகளின் உள்நாட்டு விவகாரங்க கெட்ட பெயரை வாங்கி உலகம் சிரிக்க வைத்தது தின் வழித் தோன்றலான போர்டு நிர்வாகத்தை ரிக்க் மக்கள் பதவிக்குக் கொண்டுவந்தமை அெ
யும் எடுத்துக்காட்டி விட்டது.
பதவியேற்கும் கார்ட்டரையும், வாெ நோக்கி உள்ளன . உலகெங்கனும் வளர்ந்து வரும் மூ8ல முடுக்குகளிலெல்லாம் சென்று போட்டியிடுத6 ருட சிந்தனே, கொள்கை,இலட்சியம். . . .இது ஒரு வேகம் - முன்றம் உலகின் புதிய சக்திகளான எ( வி3ளபொருட்கள் - இவற்றுடன் தகுந்த வி3ல ஏற்! டாலர், பவுண் இந்த நாணயங்களின் மதிப்பு ஏற்றுமதி நாடுகளுடன் உள்ள உறவுகள், சீனு, தென்
இவற்றையெல்லாம் நல்லபடியாக நடத்துவது . . .
ஆணுல் மேற் குறிப்பிட்டவற்றைவிட சி செயல் படவேண்டிய விடயம் ஒன்றுண்டு. வளர்ந்: பட்டதே அது. ஐரோப்பிய - அமெரிக்க நாடுக நாடு த8லயிடாதிருக்கவேண்டும் என்பது வெறல்சி மேற்குநாடுகளுக்கு உகந்த இந்தக் கொள்கை வள நாடுகளுக்கு உகந்ததல்ல என எப்படிக் கூறமுடியும் காந்தி கூறியதை நினைவு கூர்வோம்.' வெளித் த எதிர்க் கட்சிகள் போன்ற எந்த ரூபத்தில் வந்தா
t
படும்" என அவர் கண்டிப்பாகக் கூறியிருந்தார்.
மாக வளரும் நாடுகளின் இந்த விண்ணப்பத்தைப்
 

3.ஜிம்மி கார்ட்டர் வெற்றியடைந்துவிட்டார்.
> திரு.சைரஸ் வான்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள் றுப்பை ஏற்று நடத்துவார். பதவியேற்கவி iண்டு பல வளரும் நாடுகள் தமது இதயபூர்
லாக்வறிட் 2ாழல் அ3லகள் , வியட்னும் 5ளில் த8லயீடு - இப்படி அமெரிக்காவுக்கு நிக்சன் நிர்வாகம். அத்தகைய நிர்வாகத் ந அகற்றி கார்ட்டர் நிர்வாகத்தை அமெ
பர்களது மனத்தெளிவையும் மனச்சாட்சியை
ர்சையும் ம8லபோன்ற வே8லகள் எதிர்
சோவியத் வலு - இந்தவலுவை உலகின் ப் - இது மேற்கு வல்லரசு நாடுகளின் அன் புறமிருக்க மூன்றம் உலகம் வளர்ந்துவரும் *ண்ணெய், தாதுப்பொருள்கள், வேளாண்மை பாட்டிற்கு வருதல். சர்வதேச நிதி நி3லக்குறையாது கட்டிக்காப்பது . எண்ணெய் றபிரிக்க, ரொடிவடியா இவற்றின் உறவுகள்
றப்பாக கார்ட்டர் நிர்வாகம் சிந்தித்துச் து வரும் மூன்றம் உலகநாடுகள் சம்பந்தப் ரின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் மற்ருெரு கிே ஒப்பந்தத்தின் போது வந்த ஏற்பாடு. நம் ஆசிய - ஆபிரிக்க - தென்னமரிக்க ? இந்த வகையில் அண்மையில் இந்திரா 3லயிடுகள், நிறுவனங்கள்,அரசுகள், அல்லது ம் எதிர்பார்ப்பதற்கு மாருன பலனே ஏற் அமெரிக்காவின் புதிய நிர்வாகம் நிச்சய
பூர்த்தி செய்யும் என எதிர்பார்க்கலாமா?
30s Na30s N430s 隸米韃米韃米精

Page 5
துய் மருதவி
۔۔--سست۔۔۔۔۔۔۔ ----
குமிழ் ஈடிச்டுன்
ஈழத் தமிழர் 6 ருமான திரு. திருச்செ6 விடுத8லக்குத் தம்மை ! சிறந்த சட்ட அறிஞர்க 24. 11.76 அன்று ெ
ஈழம் எங்கும் சோகம
அமரர் திருச்ெ கானம் எங்கும் கை & Tàegu DT Go Taff dici பான மாநகரில் தமி அரைத் கம்பத்தில் பறந்: கருகுநிதி - எம்.ஜி.ஆ
திரு. திருச்செ சர் திரு.மு. கருறுநிதி அ&னத்திந்திய அ.தி.மு.க. நெடுஞ்செழியன். ம.பொ.சி ஆகியோர் அனுதாப பச் செய்தியில் கடல்சூழ் இலங்கை கயவாகு வேந்த கையின் சார்பில் கலந்துகொண்டான். அதுபோல பில் கலந்துகொண்ட அமரர் திரு.எம். திருச்செல் ழும் தமிழர்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரியதோர் இழப்பா
இறுதி ஊர்வலம்
அரை லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழ் மக்கள் ஈழத் த8லவர்களும் , சிங்களநாட்டுத் த?லவர்களு தமிழ் ஈழத்தின் தேசியக் கொடியான உதயசூரியன் கள் , தமிழ் இ8ளஞர் பேரவை வீரர்கள் , தமிழ் ம களின் த8லவர்கள் ஆகியோர் இறுதி வணக்கம் செ மூத்த த8லவர்களில் ஒருவருமான அமரர் திருச்செல் து சமய ஆசாரப்படி 24, 11.76 மா8ல 6மணிக்
சென்யிேல் வரலாறு
நவம்பர் மாத இறுதியில், முன்பு எப்போது மாநகர் வெள்ளக் காடாக மாறியது. நகரின் தா மூழ்கின. கால்வாய்களும், ஏரிகளும் உடைப்பெடுத்து அம்பத்துர் . கோட்ர்ேபுரம் முதலிய இடங்களிலெல்லா ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டனர். பத்துக்கு மேற்பட்டே
நான்குமாடிக் கட்டிடம் இடிந்து வீழ்ந்தது
கோட்ர்ே புரத்தில் அரசால் அண்மையில்
இடிந்து விழுந்தது. இந்தக் கட்டிடமும் வேறு சில ச இருந்து மக்க3ள மீட்பதில் வெறலிகோப்டர்களின் 2
த3லவர்கள் சென்னே வருகை
பிரதமர் இந்திரா காந்தி சென் 33 நகரிர் விப்பதற்காக உள்துறை இலாகா துனேஅமைச்சர் யும் சென்னே வந்தார். வெள்ளத்தின் சேதங்களே நேரில் சென்று மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறினூர் சஞ்சய்லால் சுகாதியா உடனடியாக சென்னே திரும்பினுர் .
 

ன்ே செய்திகள்
ിഭ+േ മഞ്ഞ്, t
விடுத8லக் கூட்டணியின் பிரமுகரும்,முன்னுள் உள்ளூராட்சி அமைச்ச ல்வம் கொழும்பில் காலமானுர் . ஈழத்தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் அர்ப்பணித்து உழைத்து வந்த திரு. திருச்செல்வம் ஈழத்தின் தலே ளில் ஒருவர் ஆவார். அமரர் திருச்செல்வத்தின் பூதவுடல் காழும்பின் கனத்தை மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டது.
பம்
சல்வத்தின் மறைவு குறித்து யாழ்ப்பாண மாவட்டம், கிழக்கு மா டயடைப்பும், கறுப்புக்கொடி மயமாகவும் காணப்பட்டது. பாட கறுப்புப் பட்டிகள் அணிந்து பாடசா8லக்கச் சென்றனர். யாழ்ப் ழர் விடுத?லக் கூட்டணி செயலகத்தில் உதயசூரியன் கொடி துகொண்டிருந்தது.
ர் அனுதாபம் தெரிவித்துச்செய்தி
ல்வத்தின் மறைவு குறித்து தமிழ்நாட்டின் முன்னேநாள் முதலமைச் த8லவர் எம்.ஜி. ராமச்சந்திரன் முன்னுள் கல்வி அமைச்சர் ச் செய்திகளே அனுப்பியுள்ளனர். திரு. கருகுநிதி தனது அனுதா ன் கண்ணகிக்கு சேரன் செங்குட்டுவன் எடுத்த விழாவிலே இலங் அறிஞர் அண்ணு தமிழுக்கு எடுத்த விழாவிலே இலங்கையின் சார் வம் மறைந்துவிட்டார். இவரது மறைவு உலகெங்கிலும் பரந்துவா கும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நிேழற்படங்களுக்கு 21ம்பக்கம் பார்க்கவும்)
கன்னிரும் கம்ப?லயுமாக இறுதி அஞ்சலி செலுத்த - தமிழ் ம் இறுதி மரியாதை செய்ய - தமிழீழத்தின் தேசிய கீதம்முழங்க கொடியைத் தாழ்த்தி தமிழர் விடுத8லக் கூட்டணித் தொண்டர் களிர் பேரவையின் வீராங்க3னகள்,மொழிவழித் தொழிற் சங்கங் ய்ய - மறைந்த சட்டமேதையும் தமிழீழ விடுத8லக் கூட்டணியின் வம் அவர்களின் பூதவுடல் கொழும்பின் கனத்தை மயானத்தில் இந் கு தகனம் செய்யப்பட்டது.
காணுத மழையும் விெஸ்ம்ெ
மில்லாதவாறு சிலநாட்கள் பெய்த கோரமழையினுல், சென்னே ழ்வான பகுதிகளில் எல்லாம் வெள்ளம் பாய்ந்து வீடுகள் Erik தெருக்களில் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. லியாசர்பாடி, வில்லிவாக்கம் ம் குடிசைகள் நீரில் மூழ்கின. சுமார் நான்குலட்சம்பேர் வெள் ார் உயிரிழந்தனர்.
கட்டப்பட்ட 24 வீடுகள்கொண்ட நான்குமாடிக் கட்டிடம் ஒன்று ட்டிடங்களும் பத்தடி ஆழநீரில் மூழ்கின. வெள்ளப் பகுதிகளில் தவியுடன் கடற்படையினர் ஈடுபட்டனர்.
நிலமைகளே நேரில் பார்த்து நிவாரணப் பணிக3ளத் தீர்மா திரு. ஓம் மேத்தாவை அனுப்பி வைத்துள்ளார். சஞ்சய் காந்தி விமானமூலம் அவர்கள் பார்வையிட்டனர். குடிசைப் பகுதிகளுக்கு காந்தி. ராஜஸ்தானுக்குச் சென்றிருந்த ஆளுனர் திரு. மோகன்

Page 6
நிதி நிவாரண உதவிகள்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு யும், அகில இந்திய அ.தி.மு.க. சார்பில்25,000ப ரு 5,000 பணமும் வழங்கியுள்ளனர்.
C
歌 歌
பூச்னுள் அமைச்சர் :
முன்னுள் அறநிEலயத்துறை அை ஏழு மணிநேரம் சோத8ணசெய்து குறிப்பேடுகளேயும் கைப்பற்றினர். கண்டுபிடிக்கப்பட்டன . ஒரு வாரத்தி 'களேயும் பறிமுதல் செய்தனர். சா பட்ட ஆலயநிதியிலிருந்து இந்த இருகா "::திரு. கன்னப்பரின் உதவியாளராக
திரு. கண்ணப்பன்த்ல் ஆசிரியர் "திரு. ஜெகந்நாதர்
முத்துரா
ராமநாதபுரம் மாவட் லிங்கத் தேவரின் முழு அளவிலா மோகன்லால் சுகாதியா , முத் மலிங்கத்தேவர் அவரது தன்னலழற்ற சேவை 2. முததுராமலங்கததேவா யாகும் என்ருர் திரு. சுகாதிய at-a-Wis கனேசன் விழாவிற்குத் த8லன
சதாவது
ஈழத்து சதாவதானி ந கிராமத்தில் டிசம்பர் முதலா பிள்ளே அவர்களின் அறிவாற்றல் அறிந்துகொள்ளத் துண்டும் நி3 சிற்பிகள் அரசு - அன்ரன் ஆகி
தர் கதிரவேற்பிள்8ள
VM இலங்கைப் பேராத
இலங்கைப் பல்கEலக்கழகத்தின் பேராதன வள லீசார் தாக்கியபோது வீரகுரியா என்ற மாணவர் 2 நீதியரசர் விமலரத்தின த8லமையில் dg sT LIð MIT + (ðc). இயக்கத்தினர் நவம்பர் 26ந்தேதி வெள்ளியன்று இலங்சை
 
 
 
 
 

உடனடியாக் உதவ ரூ25,000 பணத்தை திரு. கருஜநிதி னத்தை திரு. எம்.ஜி.ராமச்சந்திரனும் சிவாஜிகணேசன்
நிழற்படங்களுக்கு 21ம் பக்கம் பார்க்கவும்)
கண்ணப்பன் மீது அரசு நடவடிக்கை
மச்சர் திரு. கன்னப்பனின் விட்டில் சி.ஐ.டி அதிகாரிகள் 8லசென்சு இல்லாத துப்பாக்கியையும், ஆட்சேபகரமான வெளிநாட்டு ஒலிப்பதிவு இயந்திரங்கள், நகைகள் Q]qDሩህ ற்குப் பின்னர் திரு. கன்னப்பனின் இரு அம்பாசடர் கார் த3ன மலர் வெளியீடு என்ற பெயரில் முறைகேடாகப்பெறப் ர்களும் வாங்கப்பட்டதாக போலிசார் தெரிவித்துள்ளனர் . இருந்த திரு. அரங்கநாதன், திருக்கோயில் பத்திரிகை ஆகியோர் போலிசா ரால் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.
மலிக்கத் தேவருக்குச் சிலே.
டத்தில், அப்பனுர் கிராமத்தில் காலஞ்சென்ற முத்துராம ஏ உருவச்சிலேயைத் திறந்துவைத்தார் தமிழக ஆளுனர் துராமலிங்கத் தேவருக்குச் செலுத்தும் சிறந்த மரியாதை , ாைர்ச்சியையும், தியாக உணர்ச்சியையும் பின்பற்றுவதே ா , ரூ75,000 செலவில் சிஐலயை நிறுவிய திரு. சிவாஜி ம தாங்கிறர் .
தானிக்கு புலோலியில் சிலே ா , கதிரவேற்பள்ளேயின் சி8ல பரித்தித்துறை நீதிகதி அன்று திரை நீக்கம் செய்யப்பட்டது . கதிரைவேற் , ~அவதானம் ஆகிய திறன்களே எதிர்காலச் சந்ததியினரும் ဈ ဈ႕ . சின்னமாக இந்தச் சி8ல நிறுவப்பட்டுள்ளது. சி8லயின்
யோர் .
னே பல்க3லக்கழக வளாக சம்பவம்
1ாகத்தில் நடைபெற்ற மாணவர் எழுச்சியை அடக்கப் போ யிர் திறந்தார். பல மாணவர்கள் காயமுற்றனர்.இதுகுறித்து ன் நடைபெற்று வருகின்றது . லண்டனில் உள்ள சோஷலிஸ்ட் 3த் துதரகத்தின் முன்னர் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை நடத்தினூர்கள்.
-
til lindikaa & Alakysyiara Aške I-A8LA DRM-8MBA, RICAF & CUARy E7.
MALAYSA 8 SINGAPORE
esfauranf
3o6 EARL'S COURT ROAD, LONDON, S.W.5
Telephone: ol-37o 2445
Alea f
Afars saurf

Page 7
牢 率 率字学本
·本事率率 水 本
本本来冰本率
本率 本本本本
冰 率 率 水冰米
本本本 本本本
米 掌率米 * 轮
本亨率率 米 率
本率率来率 米
* 牢率字率 率
满
இதறிய (
தமிழ்நாடு மாநிலத்தின் குத்துச் சண்டைப் ug:
வெற்றிபெற்றது. தமிழகத்தின் இந்த ஆண்டின் சி யடைந்தார்.
1972ம் ஆண்டின் நேரு பரிசைப்பெற்ற பிரெஞ்
கள்ளக் கடத்தல் சம்பந்தமாக தேடப்பட்டு வந் பம்பாயில் போலிசார் கைதுசெய்தனர். இலங்கையின் கல்வியமைச்சர் பதியுதீன் மகமுத் றல் தழிழ்ஈழத்தின் மட்டக்களப்பு இரு அங்கத்தின செய்துள்ளாராம். இரண்டாவது அகில இந்திய பெண்கள் விeளயா டின் வீராங்கனே வி அனுசூயா பாய் கனகுண்டு முதலாவதாக வந்து விழாவின் மூன்ருவது தங்கப்ப
யுனெஸ்கோ நிறுவனத்துக்கு ஆற்றிய சேவைகளுக்க ட்ாக்டர் , மாரிகம் ஆதிசேடிெய்யா அவர்களுக்கு அகமது .
ஈழத்தின் கிழக்கு மாகாணத்தின் அக்கரைப் பற் என்று பொத்துவில் எம்.பி. ஜனுப் எம்.ஏ அப்து புதிய கச்சேரியில் தமிழ் தெரிந்த ஊழியர்களே
கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனூர் நினே மண்டபத்தில் கொண்டாடப்பட்டது. வ.உ.சி. குத் தலைமை வகித்தார்.
காலஞ்சென்ற யாழ்ப்பான மேஜர் அல்பிரட் து வரை ஒத்திப்போடப் பட்டுள்ளது .
முன்னுள் அமைச்சர் மாதவன் தமது கட்சி சகாவி தொழில் முதலிட்டுக் கழகத்திலிருந்து கடன் வாங் யோகம் செய்தார் என்ற புகாரைச் சர்க்கார் ஜெனரல் வி. பி. ராமன் வாதித்தார்.
சிறப்புநாட்குற
மாதம் நாள் சிறப்பு டிசம்பர் 25 கிறிஸ்து டிசம்பர் 26 பாக்கி டிசம்பர் 31 வங்கில ஜனவரி 3 புத்தா ஜனவரி 5 நடேச தரிசன்
ஜனவரி 14 தைப்ே
பிப்ருவரி 3 தைப்
FFFFFFFFFFFFFFFFF.

இசய்திகள்
ட்டிகளில் சென்னே கிறிஸ்துவக் கல்லூரி முதலாவதாக றந்த குத்துச்சண்டை வீரராக வி.மோகன் வெற்றி
சு எழுத்தாளர் ஆன்ரே மால்ரோ காலமானுர் .
த கே.முகம்மது குன்றிெ என்கின்ற ♔iീകവ്യവ
நியமன அங்கத்தினர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதா ர் தொகுதியில் போட்டியிடுவதாகத் தான் முடிவு
ட்டு விழா டில்லியில் நடைபெற்றபோது -தமிழ்நாட் எறிதல், தட்டு எறிதல், ஒட்டப்பந்தயம் ஆகியவற்றில் தக்கத்தை வென்ருர் .
ாக சென்னே பல்க3லக்கழகத் து&ணவேந்தர் டில்லியில் விருது ஒன்றை வழங்கினூர் ჯ2g)მt_Joემ
[kს ಸ್ಥಿತಿ: கச்சேரி ஒன்று நிறுவப்பட வேண்டும் ல் மஜீத் அரசுப் பேரவையில் கேட்டுக்கொண்டார் நியமிக்கப்படவேண்டும் என்றும் அவரீ கேட்டுள்ளார் " சென்&னப் பல்க3லக்கழக நூருண்டு விழா
* குமாரர் வ.உ.சி. சுப்ரமண்யம் கூட்டத்திற்
ரையப்பா கொ8ல வழக்கு ஜனவரி 31ந்தேதி
途 சொந்தக்காரர் ஒருவருக்காகத் தமிழ்நாடு குவதற்குத் தமது அதிகார நிலேயைத் துவ*பிர யா கமிஷன் முன்பாக அடிடெடினல் (...)4. Togi
sæææææststææææs
ரிப்பு
摘
மஸ் பலநாடுகள் ங்தினம் இங்கிலாந்து முெறை இலங்கை 涵 ண்டுவிடுமுறை பலநாடுகள்
ஆாததரா 藻
Lö ---mu பாங்கல் தமிழ்நாடு, 懿
இலங்கை
சம் மொரிடெடியல்,
சிங்கப்பூர், s 器 涵
*枣政F芷资耶跃资逐*选r邱

Page 8
****** சர்க்கரை பேர 2ழல் குறித்து முன்னுள் முத
ff} ቇ
லதிபர் மருதைப்பிள்ளே சாட்சியளித்தார். மார்க்கட்டில் விற்பதற்கு அனுமதி அளிப்பத கனக்கில் காட்டாமல் ரொக்கப்பTம் த
****** இலங்கையில் சீதனத்தை ஒழிக்கச் சட்டம் ெ ஜெயக்கொடி அரசுப் பேரவையில் வற்புறுத்
iii i i iSiiiS MMTS SttmSS m L ST TumuJS g T T0STLSJSSLS SLLL T சர் கன்னாப்பர் உட்பட 42 பேர் மீது செய்துள்ளனர். ஐ லே மாதம் தி.மு. க றதாக எல். எஸ்.ஆர் போலசில் புகார் ெ
****** தமிழ் நாட்டின் கீழ்க்கோர்ட்டுகளில் கிரிமி
தை மத்திய நிதியமைச்சர் சி. சுப்ரமEயம் நடந்த விழாவில் இது தொடர்பாக இந்திய சாட்சியச் சட்டம் ஆகியவற்றின் தமிழ் மொ
i. سميت
****** ஜஜிபதி பக்ருதீன் அலு & தமது 23வது தே
டருக்கான பரிசை சத்யஜித் ராயும், சிற g Eப் u IT L_3äċi 3, FT COT LI ffis:10) ġ Gu T 680i), ()gg
斜 • *ف 을 அபூர்வ ராகங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டது .
朗
山
****** விபசாரத் தொழில் நடத்த இடம் கொடுத்
வில் மது குடித்தலே அனுமதித்தல் முதலிய டல்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கி 3லசெர்ஸ் நிரந்தரமாக ரத்து செய்யப்பட் பட்ட ஒட்டல்களில் கவிதாவும் ஒன்று .
கிறிஸ்து இயேசுவிலு இதுவே இந்த நத்தாரில் ந தேடல் ஆடம்பரம் , பேராசை ஒருவரின் தன்மையை அளவீடு பறப்பை அறிவித்த தூதுவர் க்ரீ ரிடையே சமாதானம் 凸UJ +ெமும் அற்று பெருமை ,பொரு தியைக் கினித்தால் நத்தாரின் நற்செய்தி விளங்கும். 8 மனத்தில் சமாதானம் ஏற்படும். இந்த தாழ்மையின் சிர் தைக் கண்டடையும் வாழ்க்கையின் நிறைவைப் பெற இ2
 
 
 
 

6
லீவர் மீதும் ஏனய அமைச்சர்கள் மீதும் சாட்டப்படட வில் விசார&ன சென்னேயில் ஆரம்பமான போது தொழி சர்க்கரை ஆ8லகளில் தேங்கிக் கிடந்த இருப்பை வெளி ற்காக கலேஞர் கருறுநிதி முட்டைக்கு ரூபாய் பி வீதம் ரவேண்டும் என்று கேட்டதாக திரு. மருதைப்பிள்ளே கூறி
காண்டு வரவேண்டும் என்று உடுப்பிட்டி எம். பி. திரு திருர் . ய முயன்றதாக முன்னுள் முதல்வர் கருதுநிதி,முன்குள்அமைச் சென்: நகர போலிசார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றபோது தாக்குதல் நடைபெற்
ல் வழக்குகளில் தமிழ்மொழியில் தீர்ப்பு வழங்கும் திட்டத் துவக்கிவைத்தார். செள்ள மண்டப்ந்தில் பீனல்கோடு, கிரிமினல் நடைமுறைச்சட்டம் , இந்திய ழிபெயர்ப்புகளேயும் அவர் வெளியிட்டு வைத்தார்.
சிய படவிழா வைத் துவக்கிவைத்தார். சிறந்த டைரக் நடிகைக்கான பரிசை வடிர்மிளா தாகூரும், சிறந்த பிர் ராமும் பெற்றனர். சிறந்த தமிழ்ப் படத்துக்கான விருது
தல், சூதாட்டம் நடக்க உடந்தையாக இருத்தல் ரூம்க குற்றச் சாட்டுக்களுக்காகச் சென்டியில்பலபெரிய ஒட் கிறது . பூந்த மல்ல வைறரோடில் உள்ள அருணு ஒட்டலின் டு மூடப்பட்டது. தற்காலிகமாக 3லசென்ஸ் ரத்துசெய்ய
弁 のMgarégうあ6 துமஸ், புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ?
38ھ لیجسrr,60% وہ عوؤں نیچے
ள்ள இந்த தாழ்மையின் சிந்தை உங்களில் இருக்கக் கடவது. ான் உங்களுக்கு நி:னவுபடுத்த விரும்பும் நற்செய்தி. பொருள் போன்ற இவைகளே வாழ்க்கையில் முதலடம் பெறுகின்றன . கோள் பொருளும் பணமுமே. ஆனூல் கிறிஸ்து இயேசுவின் யது என்ன . உள்ள தத்தில் கடவுளுக்கு மகிமை- உலகில் மனித நலத்தின் காரணமாக வாழ்க்கை சமாதானமும் சந்தோ மை , தன்னலம் நிறைந்ததாய் மாறுகிறது. தூதர் கூறிய செய் டவுளுக்கு மகிமை கொடுப்பதின் காரணமாகவே மனிதர் தையுடையவர்களாய் கடவுளின் மகிமையைத்தேடி சமாதானத் றவன் அருள் புரிவாராக ,

Page 9
வின் படைத்த பரா நாள் மறுபடியும் வந்துவிட்டது சத்திரத்திலே அவர்களுக்கு இ தொழுவத்தின் முன்னனேயில் படு ரிட்டாள் (மத்தேயு 1:25) வ தவராய் நம்மிடத்தில் தங்கியிருந்
இது ஒரு விந்தை. இதன் எனினும் நவின உலகில் வாழும் விடுக்கும் சவால் என்ன? மந்தே அட்டவ8ணயுடன் ஆரம்பமாகிறது கோபு பிறந்தார். . . . . . இந்த தில் பலன் என்ன என்று எண்ணி ம படிக்காமல் விட்டுவிடுகிருேம் .ஆஐ உண்மைகளைக் காணலாம்.
இயேசு கிறிஸ்து ஒரு யூதணு பட்ட மக்கள் மூலமாகவே கட்வுள் கள் , கடவுளால் புறக்கணிக்கப் ப்ட் ஓர் அம்சமானுர் . மானிட குடும்ப மூ தனிப்பட்ட சரித்திரத்தில் பங்கொன்
அதுமட்டுமல்ல. இந்த அட்ட இடையில் சில பெண்களின் பெயர் கொடுக்கப்பட்டது எனக் கூறலா அதிகரிக்கிறது. தாமார் ஆதி 11, 12 இவர்கள் மூவரு அவள் மோவாப் தேசத்ை இந்த பெயர்க3ளயும் மத்
குடும்ப உறவில் ந கள், தீயவர்கள், உயர்ந்த திருக்கின்றனர். ஒரு குடும் மல்ல இழிவிலும் நாம் ப பாலியான மனித குடும்ப ஜர் என்பதை விளக் பட்டது.
பவுல் கடவுளின் ராயிருந்தவர். ஆனல் வேண்டிய ஒரு நி3லயா யாக்கிக்கொண்டு அ தம்மை தாழ்த்திறர் (பி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பரன் மண்ணில் அவதரித்த விந்தையை நினைவுகூறும் நத்தார் . அவள் (மரியாள்) தன் முதற் பேரு குமார8னப் பெற்று டமில்லாதிருந்த படியால் பிள்8ளயைத் துணிகளில் சுற்றித் , க்கவைத்தாள் (லூக்கா 2:7) அவருக்கு இயேசு என்று பெய ார்த்தையானவர் மாம்சமாஜர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந் कृा | GμπαιτώΚ1 , 14).
பொருளே விளங்கிக்கொள்ளுவதோ விளங்குவதோ இலகுவல்ல நமக்கு இதில் அடங்கியிருக்கும் செய்தி என்ன?இந்த விந்தை யு எழுதிய அருட்செய்தி நூல் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூதாதையர் . ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு பிறந்தார், ஈசாக்குக்கு uJri ğ, அட்டவ8ணயை நம்மில் பலர் படிப்பதில்லே. இதைப் படிப்ப த்தேயுவின் அருட்செய்தி நூலின் முதல் பதினேழு வசனங்களேயும் ல் இதை படித்துப் பார்த்தால் இங்கு வியப்படையத்தக்க சில
கப் பிறந்தார் என கானலாம். பலரால் புறக்கணிக்கப் தம்மை வெளிப்படுத்திறர் . மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவர் டவர்களல்ல. கடவுள் மனிதருள போது மானிட குடும்பத்தின் தாதையர் அட்டவEாயில் இடம்பெற்ருர் . மானிட குடும்பத்தின்
Li
வ8ணயில் மத்தேயு ஆன் பரம்பரை2யக் குறிப்பிட்ட்ாலும் க3ளயும் குறிப்பிடுகிருர் . பெண்களுக்கும் சம உரிமை அன்றே ம். இந்தப் பெண்கள் யார் என்று கவனிக்கும்போது வியப்பு 38 ரா காப் யோசுவா 2 பாத்சேபா 2 சாமுவேல் , ம் ஒழுக்கநெறி தவறியவர்கள். ரூத் ஒரு யூதப் பெண் அல்ல தச் சேர்ந்தவள். இந்த புனித டாஸ்களின் வம்சஅட்டவ3ண யில் தேயும் ஏன் சேர்த்தார். ன்மையும், தீமையும் கலந்திருக்கின்றது. உறவினர்களில் நல்லவர் பதவியிலுள்ளோர், தாழ்ந்த நி3லயிலுள்ளோர் யாவரும் கலந் பத்தில் பிறந்தால் அந்தக் குடும்பத்தின் பெருமையில் மாத்திர ங்குகொள்ள வேண்டும். அவ்வாறே கடவுள் மனிதனு ைபோது த்தின் இழிவிலும் பங்குகொள்ளும் அளவிற்குத் தம்மை தாழ்த்தி கவே இந்தப்பெயர் இந்த வம்ச அட்டவனேயில் சேர்க்கப்
அன்பை விளக்கிக் கூறுகிருர் அவர் கடவுளின் தன்மையுடையவ
கடவுெளுக்கு சமமாயிருப்பதே அவர் பற்றிக் கொண்டிருக்க கக் கருதவில்லே . அதற்கு மாறக அவர் தம்மை வெறுமை டிமையின் தன்மையை ஏற்று ,மனித உருவத்தில் காணப்பட்டு
Rப்பியர் 2:7)

Page 10
QReNTAL CONTINS
67 LONDOb Road
SeeY. TEL: o 68
"மொத்த விற்பீன்
தேவையான சகல ப
நாம் விற்பண்
அரிசி, பருப்பு, வெறுக
(3தங்காய்த் துருவல் 9
பொருட்க
உரிமையாளர்
வர்ல்ேகி
MADR RES
South Indian Food Speciality Open 12 to 3 p.m. and 6 p.m. to midnight
325 GRAY'S INN ROAD, W.C.1 100 yards from Kings Cross Station
SUBSCRIPTIONS T
UK, FRANCEGERMANY SWITZERLAND HOL LAND &
INDIA, CEYLON, MAL. SINGAPORE, MAURITIUSRE FIJI S. AFRICA, KUWAT ZA U.S.A & CANADA.
Su6SCRPTIONS 3Y MAN የ›ልጝ ፥ "lon DON
3 ASHEN
LO YN DO NA
 

3
varita
二e、文ッ
ട്ട് ഖേക്ക് ബ്ല. IfA fகைப் பொருட்களேயும் செய்கின்றேம்" |() • 6T6žT660ů, னி, மறறும சகல பலசரக்குப் ரூம் இங்கு க்டைக்கம். * திரு.ஈ.தாமோதரம் O - 688. 29.
mín
AS INDIA
TAURANT
Speciality:
OOLY WADA MASALA DOSA SAMBAR RASAM, et C
Res: 01-837 4544
O LONDON MURASU
E 3 - 6 O NORWAY FR 35 - O O
AYSIA, UNION, E 4 - 8O (AIR MBIA, FR45 - O O MAIL)
USS O-O O
SHEQue/P
falg. Uಠ್ಠ; plمه ola ANK DRAFT
NAUARA SUA"
SRove a W. M. 62 Lee COON
SVN 19, 8 ga N.

Page 11
" டு' திய நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டையும், தேசிய ஒற்றுமையையு ழர்களுக்கு என விரைவில் கோவில் ஒன்று அமையவேண்டு தற்போது கூடியளவில் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.
திருவுெம்பாவையும் பொங்கலும்
விம்பிள்டனில் உள்ள கென்னத் பிளாக் மெமோரியல் X جرمنین «محسلا, oNلا بیس 3 IMلمہV ,لاط دم& قا-o& Plلہا வரை பிரித்தானிய இந்து அறநிலையத்தின் முருகன் عن (50ليا வெள்ளி இரவு திருவெம்பாவை விழாவும்,ஜனவரி 14 ந்தே விழாவும் சிறப்பாக நடைபெறவிருக்கின்றது. வெள்ளிதோறு செய்ய விரும்புவோர் 01 - 946 3374 என்னுடன்
هي نقله 5 نهجهم ممتعة سا
செனகல் ர மாநாடு நடைபெறு இந்த மாநாடு ந: பேராசிரியர் மT மறுமலர்ச்சிநி2லயத் வில் நடைபெற்ற 2 எடுக்கப்பட்ட முடிவி
அடுத்த தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு லண்டனில் 9வது பு நடைபெறும் இடம் இயக்கத்தின் இயக்கு
தன் உலகத் தமிழர் ஆகியோர் லண்டனில் 6வது உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மா លr Lù உலகத்தமிழாராய்ச்சி மாநாடு நடைபெறுமாறு பெறலாமெனத் திரு. நானசூரியன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளா
தமிழில் கிறிஸ்
ஆண்டுதோறும் தென்மேற்கு லண்டன், பட்னி மெத மல் விழா இந்தமுறை டிசம்பர் 18ம்தேதி ஞாயிறு மா8ல O tří 35. Patney Me Thod sr C. Huge, Colle. NdOle na: வணக்கத்துக்குரிய எஸ்.எம்.ஜேக்கப் அவர்கள் வழிபாட்ை மல் காரல் பாடல்கள் நடைபெறும் . முன்னுள் கொழும்பு கள் விழாவில் கலந்து கொள்கிறர். 23ம் ,24ம் தேதிக்ஸ் காரல் பாட்டுப்பாடியவாறு அங்கத்தினர்களின் இல்லங்களுக்
 
 

செடிகள்
5டுதன் நோகில் நிக்கி
55)2 sæde SF லண்டனில் ஏற்படுத்தப்படவிருக்கும் முருகன் கோவில் க்கென நிதி திரட்டுவதற்கு பாரதவிலாஸ் வன்னாப் படத் லண்டனில் திரையிடுகின்றனர் தமிழ் பிலிம் சொசைட்டினர்! ந்தானிய இந்து அறநி3லயத்தின் முருகன் கோவில் நிதிக்குக் )ந்தாலில் 8500 ஆவது சேர்த்துக் கொடுப்பது எனபிலிம் ாசேட்டியினர் முடிவு எடுத்து ,இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள அதற்கென சிறந்த தமிழ்ப்படமான பாரதவிலாஸ் வன் ப்படத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து , எதிர்வரும் ஜனவரி 2ந்தேதி றன்று 12, 45 மணிக்கு தெற்கு லண்டனில் ஸ்ட்ரதத்தில் f: ABC சிரிமாவில் திரையிடுகின்றனர். குடும்பத்துடன் பெரு ாரின் வசதிக்காக குழந்தைகளுக்கு எனத் தனியாக கார்ட் படங்கள் வேறையாகக் காட்டப்படவியும் இருக்கின்றது. இந் ம் வலியுறுத்தும் படம்" பாரதவிலாஸ்: லண்டனில் உள்ள தமி ழ் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் லண்டன் தமிழர்கள்
3. Liga, (K&NNath (3-ACK Me McRa - H. Alt-,
வெள்ளிதோறும் 8.30 மணி முதல் 10.30 மணி பும் வழிபாடும் நடைபெற்று வருகின்றது , டிசம்பர்31ந்தேதி தி பொங்கல் தினத்தன்று மா8ல 8 மணிக்கு தைபொங்கல் ம் நடைபெறும் முருகன் அபிெேடிக் - பூஜைக்கு உபயம் * தொடர்பு கொள்ளலாம்.
குஷ்ெ rsrs (هٔ 6 دوم
5ாட்டின் டக்கார் நகரில் 5வது உலகத்தமிழாராய்ச்சி கின்றது . எதிர்வரும் டிசம்பர் 1977 -ஜனவரி 1978ல் டைபெறும் . மாநாட்டின் முக்கிய பிரமுகர்களில் ஒருவரான இந்தத் தகவலே அண்மையில் லண்டனின் உலகத் தமிழ் துக்குத் தெரிவித்துள்ளார். ஆகஸ்டுமா தம் மெக்சிக்கோ லகத் தமிழ் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் பொதுக் கூட்டத்தில் ன்ேபடியே டக்கார் நகரில் மாநாடு நடைபெறுகின்றது .
う த8 லண்டனில் உள்ள உலகத் தமிழ் மறுமலர்ச்சி னர் திரு.இானசூரியன், மற்றும் பேராசிரியர் லித்தியான ந் பண்பாட்டுக் கழகச் செயலர் இரா. கனகரத்தினம் நாட்டை நடத்த முழுமுயற்சிகள் எடுத்து வருகின்றனர் x 2லகத்தமிழ் பண்பாட்டுப் பெருவிழாவும் இங்கு நடை
「T 5Qs 。
துமஸ் வழிபாடும் விழாவும் டிஸ்ட் தேவாலயத்தில் நடைபெறும் தமிழர்களின் கிறிஸ்
5 .30 மணி முதல் நடைபெறுகின்றது. விழா நடைபெ . AvG: Null & PLA1N2 y, -0 iNdoc N, Svary , டத் தமிழில் நடத்துவார் . தொடர்ந்து தமிழில் கிறிஸ்து வட்டத்தின் போதகர் வன . ராபேர்ட் நெல்சன் அவர் ஸ் தமிழ் திருச்சபையினர் பிரத்தியேக கோ ச்வண்டியில் கு வருகை தருவார்கள்.

Page 12
1O
புத்தாண்டு பிறக்கும்(
s 1977 ಹಿಟ್ದ್ದಿ© பிறக்கும்போது பிரத்தியேகமாக வியூ துகின்றனர் லண்டனின் தமிழ்த்திருச்சபையினர். விழிப்பிரவு ஆ தேவாலயத்தில் டிசம்பர் 31. Qດດດ S Jq 10. 3OL டர்பு கொள்ளவும் வன . எஸ்.எம். ஜேக்கப் 01 - 560
லண்டன் பாரதீய வி லண்டனில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்தியக் கல பாரதீயவித்யா பவனத்தின் இங்கிலாந்துக் கி3ள கட்டிட நிதிெ தற்கு என பத்திரிகையாளர் கூட்டம் ஒன்று பவனத்தின் செயல குழுத் த8லவர் திரு. தலால் கூட்டத்தில் தலேமை வகித்தார் ஒன்று அமைக்கப்பட இருப்பதாகவும், அதற்கு இந்திய மக்கள் டார் திரு, தலால் அவர்கள். கூட்டத்தில் இந்தியப் பத்திரிை லாவிதமான ஆதரவும் அளிப்பதாகத் தெரிவித்தனர். கட்டி . கொள்ளவேண்டிய முகவரி" , திரு. மாத்துர் கிருட்ணமூர்த் 3' Na v Coxso se STReaT, LCNNo N v Č A
ஈழத் தமிழர் கழ லண்டனின் ஈழத்தமிழர் கழகத்தினர் அதன் புனரமைப் வதாக அறிக்கை விட்டுள்ளது. அதன்படி கழகம் கீழ்க்கானும்
அ. மாணவர்கள் பாடசாலை அனுமதி பெறுதல், விசா ஏற்பாடுசெய்தல். ஆ. இங்கிலாந்துக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு வேண்டிய ஆலே இ. வீடுகள்,அறைகள் வாடகைக்கு விடுபவர்களுக்கும், பெறுப ஈ . இன்னும் தமிழர்களின் சொந்தப் பிரச்சனேகளுக்கு இயன் திலும் . இந்தச் சேவைகள் பெறவிரும்புவோர் தொடர்பு கொள்ளவே = Tío N, 9i > GARRATT L-Arde, London svj 7.(O4 -
Tamil Film Socie சிவாஜி கே. ஆ
te sayasa
äå* Gò - 277. i
O! - e ao 74
 
 
 
 
 

போது விழிப்பிரவு ஆராதன பிப்பிரவு ஆராத8 (NATCH N HேTSERIce) நடத் it to தென்மேற்கு லண்டன், பட்னி மெதடிஸ்ட் ஐந்து ஆரம்பமாகிறது.கடிவ் விபரங்களுக்குத்தொ
34-55 •
த்யா பவனத்தின் கட்டிடநிதி
ாச்சாரத்தைப் பரப்பி நல்லமுறையில் இயங்கி வருகின்ற யான்றை ஆரம்பித்துள்ளது. கட்டிடநிதி பற்றி விளக்குவ கத்தில் அன்மையில் நடைபெற்றது. பவனத்தின் செயற் .சீ250,000 செலவில் மத்திய லண்டனில் கட்டிடம் அ8ளவரது ஆதரவும் தேவை என்றும் கேட்டுக்கொன் கயாளர்கள் கலந்து பவனத்தின் புதிய முயற்சிக்கு எல் நிதிபற்றிக் கூடிய லிபரங்கள் அறிவதற்குத் தொடர்பு 7. R E & STRAe , BA A RATY) A N > YA 8 j+AVAN
கத்தில் புதிய திட்டங்கள்! புத் திட்டத்தின் கீழ் சில இலவச சேவைகளே வழங்கு
இலவச சேவைகEளச்செய்ய முன்வந்துள்ளது:
பிரச்சனேகள் கவனித்தல், தங்கும் விடுதிகள், அறைகள்
ா ச?ன கEள வழங்குதல். வர்களுக்கும் தகவல் கொடுத்து உதவுதல்.
றவரை சட்ட ஆலோச3ன வழங்குதலும், ஏற்பாடு செய்
ảT tạiu (ựg,ạJml: ế. Êì!-ê M “TANA) L$ A & S.Q.C. lâβ’, 2 3821).
JY Of Great Britain ர். விஜயாபூரீகாந்த் பிரார் ராஜன் சேர் மனுேரடி
நடித்த் திங்கு
பதக்கம்
3C cinema. LoNSON KOAS 2RONdoN
*鬍藏

Page 13
SAH TRADING 6)
e5 ST aoHN's hill ll-O Nid ON SW TEL: di 22887Si
di - 22 e2e
அரிக்டும்
சிவாஜிகணேசன்
கே. ஆர். விஜயா
சிவகுமார் ஜெயா.
LDGEOILDT
எம். ஆர். ஆர். வாசு 路
() و قره و آناه (b (تعF
OTSEST 6 KEFår& :: آنرقننہ آں
ിഞ്ഞe : M.S. മേ1്
COMMON veALTA 1NSTIT SATuedAY Reno-TANuARy e
A Film not to
v 2 \NASA ou R PATRon.
 
 

ܐܼ ܟlSQܘܽܠܡܘSO> ܛܡܶܫܰܠܪܺܐܶܙܠ
பிராஸ்பரிட்டிபிக்சர்ஸ்
கிரஹப்பிரவேசம்
(6wósu'_Coණ් ගvන්ජින් ඌන් (b)
&RAAA e PRANe SAM
(EASTMAN colour)
172, KENSINGTON ANGA STREGTLONdoN.v.s. 77 2. oo PM & 6. ao PM
be missed
A AAPPY New Ye AR

Page 14
12.
ARM Anthony R. M.
1-R4 LONOON ROAD
LONO CON W1 -
C1 - see 195/
U FE • MOT O R • PERSONAL PLAN
Dear Sir/Madam,
Can we solve your financial problems adequately for retirement, financiali at the same time in the event of pre: to give your wife/husband and family lumpsum and annual income? All this the best of the various Unit Trust an Assurance Policies now available. The your own individual requirements and income tax rebates are surprisingly conventional Life Policies can also s return, and provide extremely high li
Example 1. Man aged 25. About £2 per an initial life cover of £52, OOO, a m are unable to work due to prolonged i onably estinated return at 65 of £8.6 being exceeded.
Example 2. Student aged 20. About 5.1 provide immediate life cover of £4,47 return at 65 of £26,704. (Surrender/l
There are many permutations of these methods of obtaining mortgages and bu
Advising on all aspects of Life Assur of our business and as one of the le Brokers, we can therefore, select the since We receive introductory fe es fr specialist advise is available to you obligation,
Please contact us, we will gladly dis and advise you how you may benefit fr

Organ & ASSOciates EDERATED INSURANCE BROKERS
NING . MoRTGAGEs . PEnsions
and advise you how to provide emergencies school fees and nature death , create a fund safeguards in the form of can be obtained by utilising d other Equity-linked Life Se plans can be tailore d. to With the advantages of inexpensive. Alternatively , how a surprisingly favourable fe cover .
week net outlay could provide onthly income of £106, if you llness or" accident and a reas76 With. I probability of
per week net outlay could 6 and a reasonably estimated çan available after 30 months.)
types of plans and various siness finance.
an Ce constitutes a major part
ading Insurance and Mortgage
one most suitable for you and
om Companies concerned this entirely without charge or
cuss your own personal problems Om the various plan S available
yours faithfully,
P. SRINIWASAN.

Page 15
φώόό 6.
S. தெரிந்த பெயர் பேராவிெர் ں (6 . لهG6 مrTair هT؛ ,.ڑه. ف
கனிவான ஆணுல் கம்பீரமான நோக்கு, தமிழ் நல்ல புலமை ஆழ்ந்த பற்று, எளிய தோற்றம் இ நற்பண்புகள் அத்து2னயும் ஒருங்கே பெற்றவர் பே சிரியர் வ. பெருமாள்.
தோற்றமும் கல்வியும்
தமிழகத் தஞ்சை மாவட்டம் கொரடா ச்ே யில் 30 ,19, 1942 அன்று தோன்றிய நம் பேராசிரி கொரடா ச்சேரி கழக உயர்நிலப் பள்ளியில் பெ பள்ளி இறுதித் தேர்வு வரை கற்றுப் பின் கழ் மிக் குடந்தை அரசினர் கலேக்கல்லூரியில் இடைநி3ல வ 1954 - 56ல் பயின்று பின்னர் அன்கும8ல்ப் பல்க கழகத்தில் சேர்ந்து 1959ல் எம். ஏ பட்டம் பெற்ரு புதுக்கோட்டை ஆசிரியப் பயிற்சிக் கல்லூரியில் ஆசிரி பயிற்சி பெற்று, 1960முதல் 1962ம் ஆண்டு வ ஐதராபாத் உசுமனியாப் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவு யாளராகவும், பின்னர் ஈரான்டுகல் வேலூர் 2gரி கல்லூரியில் பணியாற்றிப் பின்னர் 1963 முதல் ( லார் தங்க வயல் முதல்நிEலக் கல்லூரியில் தமிழ்த்துை த8லவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். அளப்பரிய எழுத்தாற்றல்
இவர் தம் அகவை 42ஆயினும், ஏற்று செவ்வ நடத்திய, நடத்தும் பொறுப்பான பதவிகளும், பணிக மிகப்பலவாம். இதுவரை தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் 300 மேற்பட்ட ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளே எழுதியுள்ளார் சுருங்கச் சொல்லின் இவரின் எழுத்தோலியம் இடம்பெ தமிழ்த்தாளிகையே இவ்வுலகில் இல்?லயெனலாம்.
நம்பேராசிரியர் தலைமைய்ேற்ற கொண்ட கருத்தரங்குகள், பட்டிமன்றங்கள், மாநாடுக சீர்திருத்தத் திருமணங்கள்,இலக்கிய விழாக்கள் , சம சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள் மிகமிகப் பலவாம்.
திருமணமும் மக்கட்பேறும்
1959ம் ஆண்டில் உருக்குமணி அம்மையா மணந்துகொண்ட நம் பேராசிரியருக்கு, பண்ட என்றபெயரிய 1'அகவையுடைய ஒருமகளும் , கனே என்ற பெயரிய அகவை10 ஒருமகனும் உள்ளனர். ர இருவர் நமக்கு இருவர் என்ற குடும்பக் கட்டுப்பாட் கொள்கையில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கையுள்ள நம் பேராசிர் குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத்துறை அறிவுரை அறிஞராக

13
9೧dhLbi தெரியாத செய்திகள்
ി, ഒ.ടി.ഒ. லே திகழ்ந்தார். 1. வாழ்க்கை Eய யும் வி?ளயாட்டும் , 2 . ரா தமிழ் இலக்கியச் சோசில,
3.இலக்கியமும் வாழ்க்கை
யும் , 4 , கவிதைவிருந்து என
பல சுவையான நூல்க3ள ச ரி எழுதியுள்ள நம் பேராசிரி யர் யர் சென்:ன தமிழ் எழுத் ரும் தாளர் சங்கம், பெங்க : கக் ரூர்த் தமிழ்ச்சங்கம் .இரா ஸ்ர சத்துவ ஆசியக் கழகம் ! ༈ 3ல இலங்கை ஆகியவற்றின் வT ர், ரூள் உறுப்பினராகவும் இந்திய - இலங்கைத் தமிழ்ப்பன் யப் பாட்டுக் கழகத்தின் இனேச்செயலாளராகவும் நகர ரை ஆன்மீக அவைத் தலைவராகவும் திகழ்கிறர் . ۔ اہم سب . . . . . . . .,, ח (b: சிக் பொறுப்புகள் மிக்கவர் 1970ம் ஆன்டு புது தில்லியில் கா நிகழ்வுற்ற நான்காம் ஆ ப்ரிக்க - ஆசிய எழுத்தாளர் றத் மாநாட்டின் ஒரு பகுதித் தலவராகவும் SECTION
sù
LEADERதிகழ்ந்த நம் பேராசிரியர் மைசூர்ப் பல்க3லக்
கழக தமிழ்ப்பாடத் திட்டக்குழு, பெங்களூர் பல்க3லக்கழ கப் புகுமுக வகுப்புப் பாடப் புத்தக ஆசிரியக்குழு உறுப் பினராகவும் பல்கலேக்கழக மானியக்குழு ஆராய்ச்சிப்பே ரறிஞராகவும் இலங்கும் நம் பேராசிரியர் கல்வியில் அவர்க்குள்ள நனிநாட்டம் காரணமாக கோலார் இரா தகிருவ+னக் கல்லூரியின் புரவலராகவும் திகழ்கிருர் . கோலார் அரிமா சங்க உறுப்பினராகவும் மற்று மேனேய பல்வேறு கலே , கல்வி நிறுவனங்களின் உறுப்பினராகவும் விளங்கும் நம் பேராசிரியரின் பொழுதுபோக்கு பல்வேறு இதழ்களின் சிறப்பு மலர்களேத் தொகுத்துக் கண் காட்சி வைக்க ஏற்பாடு செய்தலாம்.
பழமொழியில் நாட்டம் தமிழ்ப்பழமொழிகEள அறிவியல் அடிப்படையில் ஆராய்ந்து பழமொழிக் களஞ்சியத்தைப்பல தொகுதிகளாக வெளியிடுத8லயும் அனத்துலகத் தமிழ்ப் பழமொழி ஆராய்ச்சிக்கழகம் 1NTERNATIONAL RESEARCH ACADEMY OF TAMILL PROWERBS நிறுவுதலே யும த்ம எதிர்காலத் திட்டமாகக் கொண்டுள்ள பேராசி ாயர் வ. பெருமாள் நீடுவாழ்ந்து தம் செல்லிய குறிக்கோ ரில் வெற்றி கன்டிட தமிழன்னேயை இறைஞ்சுவோம்.
தடிெல்
அரங்க இடுகைன்ெ.

Page 16

E ARPE.
BEN
) ) UT
BA MELS INC.
dison Avenue, 07, New York, °ዮ. 10017 12) 697-1331 SHEBATOUR
AðPo

Page 17
శిష్టి
வாழ்வில் மறுமல்
14. நம் வாழ்க்க்ைச்
நகைச்சு
மனிதன் சிரித்து வாழ்ந்தால் சிறந்து வாழலாம். தாறும் வாழ்வான், மற்றவர்களேயும் வாழவைப்பான் . தன் பிள்2ளக் கனியமுதின் களங்கமற்ற பளிங்குச்சிரிப்பிலே பிறந்தின் பய3னப் பெறுவோர் பெற்றேர் . கொள்2ள அழகால் மயங்கி அள்ளி அ8ணத்திடும் ஆன்மகனே ஆட்டி வைப்பது பெண்ணெனும் பேசம் பொற்சித்திரத்தின் புன் சிரிப்பு. மருத்துவ மனேயிலே உடல்நலம் குன்றி உள்ள தெல்லாம் மாயையென்று வேதாந்தம் வித்திடும் வே3ள யிலே உள்ளத்தை 2ாடுருவிச்சென்று உவகையூட்டுவது தாதி மாரின் தடுத்தாட்கொள்ளும் தாய்மைச்சிரிப்பு.
இதையறிந்தன்ருே வள்ளுவரும் “நகல் வல்லார் அல் லார்க்கு மாஇருஞாலம், பகலும் பாற் பட்டென்று இருள்” என்று கூறினூர் . நாடகத்திலும், திரைப்படத்திலும் தங்கவேலு வையும், நாகேசையும் பார்த்தும், கேட்டும் சிரிப்புதற் காக வெய்யிலிலும், மழையிலும் கால்கடுக்கக் குயூவரிசை யில் நின்றது எம்மிற் பலருக்கு நினேவுவரும் .இன்று நகரங் களிலே தொ8லக்காட்சியை அனேகர்பார்ப்பதுகூட இந்த பாளும் வாழ்க்கையிலே நாளும் ஒருமுறையாவது வாய்நி றையச் சிரிப்பதற்கண்ருே.இவையெல்லாம் தாண்டப் பற் றுவிடற்குப் பற்றற்றன் பற்றினே பற்றும் பொழுது,குருவின் பார்வையில் மலர்வது ஞானுேபதேசச் சிரிப்பு. இப்படிச் சிரிப்பு இல்லாத இடமே இல்லாமல் வாழ்வே சிரிப்பு மயமாய் இருக்கிறது. அன்ருெருநாள் வள்ளுவர் வாய்நிறையச் சிரித்த கதை
வாழ்வைப் பார்த்து - வாழ்க்கையைப்பார்த்துச் சிரித்த வள்ளுவர் பெருமான் அன்மையில் ஒருநாள் தானும் சேர்ந்து கட்டியெழுப்பிய தமிழர் சமுதாயத்தைப் பார்க்க வந்தார் . நாள்தோறும் நடைபெறும் சம்பவ மொன்றைப்பார்த்துச் சிரித்தார். தான் எழுதிய திருக்குறள் தமிழருடைய அன்ருட வாழ்க்கையிலே நின்று நி3லத்துப் பயன்படவில்லேயே என்று தன்:னத்தானே நொந்து கொண்டார் .உலகிற்குத் தமிழரது பண்பாட்டைப்பரப்பு வதற்கு குற3ளக் காட்சிப் பொருளாகவல்லவா வைத்தி ருக்கிறர்கள் என்று ஒரு யோச8ன தட்டியது . இதை ஆராய்வதற்காக உடனே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு வீதி வழியே வள்ளுவநாயனூர் நடக்கலானுர் .
அதே வீதியிலே ஒருவன் நடந்து சென்றுகொண்டி ருக்கிருள். தேனீர்க்கடை ஒன்று குறுக்கிடுகிறது. வைத்திருந்த பணத்துக்கு ஏதோ பலகாரம் வாங்குகிறன் . வழிநெடுக அதைக்கொறித்துத் தின்றுகொண்டே போகிருன் .இடையில் வள்ளுவர் எதிர்ப்படுகிறர் அவர் அவனே மறித்து °தம்பி, உனக்கு உயிர் இருக்கிறதா? என்று கேட்டார். அவன் திகைத்து - வெறித்து - வேர்த்து அகல் விழித்தபடி நின் ரூன் . சற்றுநேரம் பொறுத்து"ஐயா , என்ன கேள்வி இது நான் நடக்கிறேன் ,மூச்சுவிடுகிறேன்,முறுக்குத்தின்கிறேன் ; என்&னப்பார்த்து - உனக்கு உயிர் உண்டா என்று கேட் கிறீர்களே"என்ருள்.
"சரியப்பா நீ அந்தக்கடையிலே முறுக்கு வாங்கிய பொழுது இரண்டுநாட்களாகச் சாப்பிடாமல் வாடிவதங் கிய நி3லயில் நின்றனே ஒருரழை நின்றதோடல்லாமல் ,
பசிக்கிறது என்று கெஞ்சிக்கேட்டானே நிவைத்திருந்தடிக்
g

Wá مرتبہ تحق بھی சுமைகசூ நனமருநதாகும் வை விருந்து
கில் ஒரு பச்தித்துண்டையாவது அவனுக்குக்கொடுத்திருக் க்குடா தா நீஅப்படிக் தொடுக்காது வந்ததுதான் என் னச் சந்தேகிக்க வைத்தது" என்ருர் வள்ளுவர். ஒருவ&ன ாவது சிறிது சிந்திக்க வைத்தேனே என்று சிரித்தார் .
பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நூலோர் தொகுத்தவற்றுள் எல்லாம் த&ல” திலுள்ள நகைச்சுவையையும், பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம் ம் பண்பையும் நாம் நினேத்துச் சிரிப்பதோடு சிறிது ந்தித்தாலும் நன்று. சிந்தனே தானே செயலுக்கு வித்து. ரித்துச் ,சிந்தித்துச் ,செயலாற்றுவோமாக ,
மூக்கில் முகிழ்ந்த போர்
உலகம் ஆவதும் பெண்ணுலே அழிவதும்பென்ருலே ன்று சந்தர்ப்ப சூழ்நி3லக்கு ஏற்ப நாம் சொல்வது ழக்கம். ராமாயணத்தில் ஒருசீதை, சிலப்பதிகாரத்தில் ரு கண்ணகி, இந்தியாவில் ஒருகாந்தி, ஈழத்தில் ஒரு ரீமாவோ - இது பெண்ணுலகமாயல்லவா வந்துவிட் து. பென்னுலகம் உலகத்தையே அழிக்கவல்ல LUGW) டைக்கருவிகளே தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது.அழகுஎன்று ரு படைக்கருவி.இது தோல்வியடைந்தால் அழுகை என்று த்ெத படைக்கருவி வரும்.
முகத்தழகி - குறிப்பாக மூக்கழகி - ஆகிய கிப்தியப் பேரரசின் அழகுரானி கிளியோப் பத்ராவின் டைக்கன் பார்வைக்குத் தவங்கிடந்தவன் ரோமச்சக்க வர்த்தியான யூலியசீசர்.இதனுல் நடந்த போரில் இரு பரரசுகள் அழிந்தன. கிளியோப் பத்ராவின் மூக்கின் நுனி றிது குறைந்திருந்தால் உலகவரலாறே மாற்றியமைக்கப் |ட்டிருக்கும் என்று கூறுகிறது ஆங்கிலப் பழமொழி.
எகிப்தியர்களுக்குத் தமிழர்கள் அழகிலும் பன் ாட்டுப் பெருமையிலும் குறைந்தவர்களா என்ன , தமிழப் பருங்காப்பியமான ராமாயாணத்திலே கம்பனும் சூர் னகையாகிய ஒரு மூக்கழகியைப் படைத்து இலங்கைப்பே ரசை அழிக்கிருள்.இந்நிகழ்ச்சியைக் காப்பியநோக்குடன் ாய்தல் உவத்தில் இல்லா நடுநி3லயில் நின்று மாற்ருள் தாட்டத்து மல்லிகைக்கும் மணமுண்டு” என்ற பரந்த னப்பண்புடன், நாம் படித்தால் தான் கம்பனது நகைச் வையைக் கண்டு நாம் இன்புறலாம்.
a
சூர்ப்பனகை ராமனிடம் வருகிற காட்சியை அஞ் சால் இள மஞ்ஞையென அன்னமென மின்னும் ,வஞ்சியென ஞ்சமென வஞ்சமகள் வந்தாள்”என்று மிடுக்காக வந்த 8ள அடுக்காக மொழி வைத்துக் காட்டுகிறன் கம்பன். வர்கள் சந்தித்த கதையைச் சுருங்கக் கூறின், ஏதோ காததைக் கேட்டகாரணத்திறல் அன்று தன் மூக்கு அரி ட்டுப் போன சூர்ப்பனகை மீண்டும் ராமனிடம் f ாள் வருகிறள், நாம் பரிதாபப் படவேண்டிய காப்பி க் கட்டத்திலே, கம்பன் சூர்ப்பனகை கூறுவதாகச் சால்லும் பாடலியேதான் நகைச்சுவை இருக்கிறது.
பொன்னுருவப் பொருகழலிர் புழைகான
மூக்கு அரிவான் பொருள் வ்ேறுண்டோ? இன்ஆனுருவம் இதுகொண்டு இருந்தொழியும்

Page 18
நம்மருங்கே,துகார் அய்யால் " + " எ சு உை யின் இறுளே அயற் ஒருவர் யாராரென்றே
அரிந்திரி யிழை செய்தீரோ அண்தனே அறிந்தர்ருே ஆர்யிரட்டி
பூண்டது, நான் அறிவிலேஐே. காதலுக்குக் கண்ணில்லுே என்று சொல்லுறுார்கள் -இ கே சூர்ப்பாகையின் காதலுக்கு அர்த்தத்தைக் கட காகுேம்.ழுக்கு நீட்டிக்கொண்டிருப்பது அநாவசியங்எஸ் கருதித்தார் நீங்கர் இப்படிச் செய்திருக்கின்றீர்கள். இ ஹேல் மற்ற ஆடவர்கள் என்ஐப் யார்க்கருாட்டார்கர் அதனுல் நான் உங்களுடனேயே இங்கு இருப்பேர். அரிந்: தற்குக் காரணமீ இதுதானே?எனக்குத் தெரியாதா !
கம்யூனிச் கவிதையை நினைத்துச் சிளிக்கலாம். ராம
காங்பநியூம் தோண்னேக் கைவிலர் எனினும்,யார் நீை யோ. இருக்கட்டும் எர்னேயூம் தான் வைத்து கொரிரக்கூடாதா?
சநீதறர் குழுறைத்த சிவனூர் சூடும்பம் இன்று பணவீக்கத்தினுல் நாம் படும்பாடு சொ லழடியாது.குமீேபம் நடத்துவது என்பது பெரிய பாடா விட்டது. இது இன்று நேற்றலிலு. காலாதிகாலும் மனித ෂුද්‍රි: வாழ்க்கையில் பூம்ே துன்பம் இது. இறைவனே, தாழனுகப் பெற்ற சநீதரர் பெருமான் வாழ்ந்தகால திலுே பணமும் இல்லுே,பணவீக்கழங் இஃலு.
நீ செமீபொன்னும் ஒக்கறுே நோக்கிக் சுடும் ஆர்யினில் குங்பிடலுேர்ரீ வாழ்ந்து எங்மைப்போ குடும்ப நுடத்திய நீதரருக்கு இடையிடையே தேை கள் ஏற்பட்டன. உறிறதோழனும் ஜூரேயே யெரீற ಕ್ಲಿಲ್ಲೆ ấar ಇತ್ಲೆ தது 伊而侧亚》 Z- 篮s歳感s。 டேழா கிழார் డి ఢ தநீதேைளக் கொண்டே திருவாரூரில் தருவித்தார் இங்கு இறைவனே ஏவரிகொண்ட தனிமையை Հ தோறும், ஆஸீaலு எம்பெருமார் அவை அட்டித் தரப் னியூே" என்ற அடிறுை எண்றுமீதோறும் உள்ளம் உரு கிறது. சோறும் சுறையும் தநீத செய்நனிநிறுை நிறவா தநீதறர் கநிற கல்வியிலும் இனியாஜகியூ ඹුණූඳිg" பண்ணிடைத் * ஒப்பாய்,பழத்தில் சுவை ஒப்பா கண்ணில் மணி ஒப்பாய் கரு இருட் சீடர் ஒப்பா எனிறு பாடினூர், பரவிருர்,போரீறிஞர்.
gasps PCse
é o
17.S.A
(foedeely of prfel, FAabotas TatleuseS
E NGALÉARS
NOV ANNAR IM P&gcjoUS S1
Lobo NAMs) sourse
Car Alas 671
 

16
காலப் போக்கிறுே, நெருங்கிப் பழகிய நண் யர்களிடையே தகராறு சிலசமயம் ஏற்படுவது இயற்கை இதனுல் அன்புப் பேச்சு அட்டகாசப் பேச்சாக பற்றும், சொந்தக் பேசிய நா குழுரைத்து நிந்தனே சொல்லுமீ. அடியார்களும் இதற்கு விதிவிலக்கல்ல. சுந் w)
"a) ) .சுந்தருக்கு ஒருநாள் சிவர்மேல் கோயம் வந்துவிட்டது - தோழர் பிழைத்து விட்டால் அறுரைக் கடிந்து திருத்துவதற்குத் தானே தோ
ழம்ை. “நகுதற் பொருட்டர்ற நடய மிகுதிக்கன், மேற்
சென்று இடித்தரீயொருட்டு, என்பது வர்றும்.
*உள்கடன் ஆடியேனேயும் தாங்குதல், எர்கடர்பணி செய்து கிடப்பதே"என்பது ஒப்பந்தம்,தொழிற்சங்கங்கள் இல்லாத அந்தக் காலத்திலே சிவனுரைக் கடத் திருத்த வேண்டும் எற்று சுந்தரர் நி:னத்தார். சநீறுக் காறசா ரமாகவே தண்டிப்பது போல ஏழாம் செய்து அறிவு வரப் பண்ணுகிறர்
அற்ற போழ்தும் அலந்த போழ்தும் ஆயரீகா லூத்து அடிகேர் உம்மை ஒறீறிலுைத்து இங்கு உண்ணலா Cuaregársarís sal 2 difcg: என்று கேட்கும் தோழமையிர் விருப்பையும், தொண்டர் தம் பெருமையையும் எர்னென்பது.ஐயா சிவனுரே, உம்மு டையூறு அருளெஸ்லாம் எங்கே2எங்களுக்குப் பசி எடுக்கும் போது உங்துை அடகுவைத்து நாய் உண்ணலூாம் எர்து நிரேக்கிறீரா? தொண்டும்,தோழமையும் சேர்நீது சிறு குறைக்சுட உறுப்பியது இநீதச் சுநீதரர் குழுறைதீதசொல் பசியெடுத்த குழந்தைஉரிமையோடு தாழையப் பேசுகிறது. பிட்டுக்கு மிண் சமநீது பிரமியால் அடிபட்ட எம்பி ராணுகிய சிவனுறை இத்தோடு விட்டு விட்டாரா சுநீதரர் அதுதார் இஃலு,தனது நண்பர்களான மற்ற அடியார்
larucar
TAMásy) 4 ATC
d
NES AR DAMel>S.
s ாம் சேர்தீது ஒரு சுட்டம் போட்டார் . நகைச்சவை இப்போதுதார் அருமிபுகிறது - சிவனூர் று மட்டுமூல அவர் குடும்பமிேயெல்லாம் இப்படித்தார் . நீ தொழிறீசங்கத் தோரணையில் அமிைந்துள்ளது சுந்தரர் தி பாடல் - g தங்கள் தங்கு சடைமிர் மேலோரி
திரைகள் வந்து புரள வீசும் 懿 கங்கையா ாேல் புர்ள வீசும் கணபதியூேல் இயிறு தாரி கு அங்கை வேலோன் குறிரர் பிரிளே தீ தேவிழார் கோல் தட்டியூாள்ார்
உங்களுக்கு ஆட்செய்ய மாட்டோம் 弧 ஒண்தா நீதர் தனியுளிரே, El
lobody
Te: OGO29
Seda
6oN AMol) CliAS d a los O724

Page 19
புதுமைப்பித்தன் கதைகள் ஆராய்ச்சி
ஆசிரியர் திரு. வே.மு. பொதியவெற்பன் பக்கங்கள் 98 வெளியிட்டோர் தனித்தமிழ் இலக்கியக் கழகத்தாரின்
பா8ளயங்கோட்டை , தமிழகம். விற்ப8ன - தொடர்பு - தும்பையகம் முகவரி 20 ப. கோதண்டபானித்தெரு கு oğlu ரூபாய் மூன்று .
இந்த நூற்ருண்டில் தமிழ்போன்ற மொழிகளில் கன்னே மூடிக்கொண்டு உலகமே இருண்டு விட்டதா சியம் போன்ற நூற்களில் எழுதிவைத்துள்ளனர். உலகத் புக்களே ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு உருசியம் போன்ற மெ தான் நம் தமிழ் இலக்கிய வளம் உலகினர்க்குத் தெரியு ழியில் பெயர்த்தல்வேன்டும் என்று அளவோடு" நின்றுகெ *இந்நூற்றண்டின் தலைசிறந்த தமிழ்ச் சிறுகதைப் கதைப் படைப்பாளியாக மு:னவர் மு.வரதராசனுரையு தில் ஏறத்தாழ 200 (சொந்தக்) கதைகள், 100 ம்ெ நூறு கட்டுரைகள் ,இரண்டு ஓரியல் நாடகங்கள் , 3 புதினங்கள், திரைப்படக்கதைகள் போன்றவற்றைத் த விருத்தாசலம்)
புதுமைப்பித்தனின் கதைகளில் உயிரோட்டம் இரு ரின் உள்ளுணர்ச்சியை தெள்ளெனக் காட்டிலிடுவார் . ஆறும் கதையிலே , திருநெல்வேல தாழ்த்தப்பட்ட வகு தோட்டங்கள் என்றுதான் பொருள். உயர்ந்த வேளாள ரம் என்று அர்த்தம் ஆ , எவ்வளவு சுருக்கமான விளக்க
தமிழ்க் கவிஞர்களின் கனவுகள் எல்லாம் திரன் அவருடைய உவமை நயத்துக்குச் சான்று பகர்வது இது). சித்திரிப்பதில் அவருக்கி3ண அவரே . அகல்யைக் கதை எனும் மிருகத்தின் வேட்கை பூர்த்தியான பிறகு, கோத நடந்து தொலேந்து விட்டதை உணர்கிறர் ஆறும் நிை பென்களேச் சற்று சகோதரிகளாக நி:னக்கக்கூடாத அந்தச் சமயத்தில் உன் உடலுமா உணர்ச்சியற்ற கல்ல டுக்கிறர். அப்பா இந்திரா : கன்னே அகல்யா ! எ ருக்கிறது.
நூலுக்குப் பதிப்புரை வழங்கிய பேராசிரியர் நகைச்சுவையும் நையாண்டியும் குற்றேவல் புரிந்தன திருக்கூட்டம் என்றுபட்டது. நெற்றிக்கன் இருந்தால் எ சாராயக் கடைக்குப்போனுர் . என்று அவர் சொல்லியு களில் வெகு சிறப்பானவை பொன்னகரம், சிற்பியின் &ளயும், காலனும் கிழவியும், துன்பக்கோணி போன்ற
s
ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை ஆசிரியர் திரு. வே.மு. சிறப்பாக எழுதியிருக்கிருர் . மேற்கோள் காட்டும் முறை யாக ஆண்டுதோறும் தமிழகக் கல்லூரி மாணவர்கள் காரணமாயிருந்தோர்) தனித்தமிழ் இலக்கியக் கழகத்
எல்லோர் கையிலும் த.பழும் வகையில் புதுமைப் வரும் நாளே எதிர்பார்ப்போமாக ,
 

7
க்கட்டுரை - திறனுய்வு
இறுதியாண்டு மாணவர்
கதிரவன் பதிப்பகம் 12ஆ , கிருட்டினன் கோவில் வடக்குத்தெரு
டந்தை 612001 , தமிழகம்
சிறந்த இலக்கியம் எதுவும் படைக்கவில்லே என்ற தவருக ஃபு:ன க"என்னணிக்கொண்டது போல் கீழைநாட்டு இலக்கியக் களஞ்
தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் போன்றவை நல்ல இலக்கியப்படைப் ாழிகளில் ஆதாயம் நோக்காது மொழிபெயர்த்து வெளியிட்டால் ம் . நாம்தான் பிற நாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் தமிழ்மொ ான்டிருக்கிருேமே.
படைப்பாளியாக புதுமைப்பித்தனேயும், த8லசிறந்த நெடுங் ம் குறிப்பிடல்வேண்டும். இவர்களுள் புதுமைப்பித்தன், மொத்தத் ாழிபெயர்ப்புக் கதைகள், 15 பாடல்கள், என்னிறந்த திறனுய்வு திரைப்பட உரையாடல்கள், சில நெடுங்கதைகள், முடிவுருத சில மிழருலகிற்கு வழங்கியவர் புதுமைப்பித்தன். (இயற்பெயர் சோ .
க்கும். கொஞ்ச வரிகளிலேயே , எளியசொற்களாலேயே மாந்த எடுத்துக்காட்டாக , அன்று இரவு - நாசகாரக் கும்பல் எள் ப்புகளிடையே கொழும்பு என்ருல் இலங்கையின் ரப்பர், தேயிலே
வகுப்புகளுக்கிடையேதான் கோட்டைப்பகுதி மன்டி வியாபா ه لf
டு வடிவெடுத்தது போன்றது அவள் தேக ஆமைப்பு (புதியசுண்டு மாந்தர்களின் பண்புகEளப் படம்பிடித்துக் காட்டுவதுபோலச் பில் (எல்லோருக்கும் தொந்த பழைய கதைதான்) , இந்திரன் மர் வருகிறர் . காரியம் மிஞ்சிலிட்டதை - நடக்கக்கூடாதது மாந்தர்க்குள்ள பண்போடு ,அப்பா இந்திரா , உலகத்துப் ா ? என்றவர் அகல்யை பக்கம் திரும்பி , கன்னே அகல்யா ாய்ச் சமைந்து விட்டது. என்று அவள் த8லயைத் தடவிக் கொ *ற அந்தச் சொற்களில் தான் எவ்வளவு பொருள் பொதிந்தி
ான்அரசு குறிப்பிட்டுள்ளதைப்போலவே புதுமைப்பித்தனிடம் பனலாம். காஞ்சனேயெனும் கதையில் உலகமே ஓர்இதயமற்ற ப்லோரையும் எரித்துச்சாம்பலாக்கி இருப்பார் இல்லாததால் ர்ளது எவ்வளவு கிண்டலாய் உள்ளது. புதுமைப்பித்தனின் கதை நாகம் , அகல்யை , சாபவிமோசனம், கடவுளும் கந்தசாமிப்பிள்
64
பொதியவெற்பன் அயராமுயற்சியோடு நன்கு துருவி ஆராய்ந்து நன்கு கையாளப்பட்டிருக்கிறது .அவர்க்கு நம் பாராட்டு .இறுதி
போட்டிவைத்து நற்றமிழ் வளர்க்கும் \(இந்நூல் வெளிவரவும்
னெரின் நற்பணி தொடர வாழ்த்துகிருேம்.
த்ெதனின் கதைகள் தொகுக்கப்பட்டு மலிவுப்பதிப்பாக Cçuci
- அரங்கமுருகையன்.

Page 20
Tamil Film Society
SHAKT1 LE ELA Gଗ
,ColouLY FWA w 95MM ٹلہ جہلم
තlෆ්ර1හාරjö,
1* SHOW , A B C сN HAMMARSM'
12" bgce:M 2° S+ov) : A 8 c. eise |-EYTor !
مدخل "احة
f.SRNVASAN N. 593 MTCHAM reoAD CROY DON, Su RRey し
2- é79 2sasa day, 0 - 6 & 4, 30 es NT b||
 

of Greet Britoir ஜமினிகணேஷன்
ஜெயலலிதா சரோஜாதேவி மஞ்சுளா சுந்தரராஜன்
- AS MWA .
MA KINA STRET TA, L-ÓNdON WN é.
32R SuNDAy 12, 5 PM
MA A GA ROAS -o NOON 2 O
Ry 77, SuNdA/ 12 SM
TAITAMIS. SIWAAN AM . AdéLAu dé 6go Ad D N 00N WAV3 - 567 634.9

Page 21
[[ଭାଗait file Sତଜ୍ଜା
SPseyal SWow To Support -t
A MINIMum of Asoo out of the peace Tré The Mou Ru6An Tre Moué PeregéT éA -f
S93A4r6.-5.2a. SkogtS- o2s
A.
ඝlරණීfතහැර)% P. Srinivasan - 01 . 593 Mitcham Road Croydon, Surrey N. JAIJAM or S.S. 53 ADELAIDE ROA) LONDON W 13.
BAARAT
CHILD MINDING AND SPE
சிவாதி கணேசன்.கே.ஆர்.விஜ
Å HAVE BEEN ARRANGED FOI
Í HALL. I PLEASE BRING A
ABC cinéMA, ST
ČNeaY Streatkawa ktu
፰'Mo zrANuልዪy !977do Nier. MANSS
 
 
 
 

/9 impung $y of @ରାt: 3pit@it
Ae i sêRITTANIA A Ndu TEMPLE TRu ST
s2 T is shov ul sse doNATed ጐ፥é eዶrፕፕጳሶስA ዙተኵርbu ፐéሌላይu። *ገeùጅ
- 25 MWA -679 1952/3 (day) 68l. 3095 (night)
WALINGAM D O1-567 6849.
A NA AS
ECIAL CARTOON MOVIES
3 CHILDREN IN A SEPARATE
LONG YOUR CHILDREN
eATAAM. lonesN Susta il Railway Station) SuNdAy 2-4-5 PML
TAAS fi LM |
* جع

Page 22
* **ు:సభ్యఖ. గ#్యజ్ఞ
கொழும்பி දියු{{))|| | ක්‍රී வி. எஸ். சி
€-UT_kសំ தெ ஆபிரி
இ - வ)
T
இயல். மங்கி வரும் இந் pទ្ធ ម៉ី ១ អំfប្រែ
(இடது) இ
தில் வரவேற்பு தமிழ்ச் சிறுவன் வைகுந்தவாச
ன் புதல்வர்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ல் 147மன நேர 3 TLig έγ0, 2 ρυθ ή σιτή,
*லநாட்டியுள்ளார் கடல் நீச்சல்ஸ்ரர் திரு .
ஆனந்தன் . .
நடைபெற்ற 1976ன் உலக அழகுரானிப் போட்டியனின்றும் ಲೆ: ರೈ မိဳ႕။ ခွျေးဗ် ဒုံးပ် கொள்கையை எதிர்த்து வெளியேறிறர்கள் தாமரைசுப்ரமன்யூம்(இலங்கை) , நசிபூதின் (மலேசியா), ல்சேவர் (இந்தியா) .
|
હોઈ !! ! . நிலநாட்டஐண்டுதோறும் டில்லியில் இந்
த வீரக்கக்
/ 曲,...ex ** . -ت போட்டியில் சத்பால் முதில் ராக ിവ്} (TELU TA LA டி ஒன்றில் இருவீரர்கள் மோதும்; காட்சி.
தாம்சத்துவர்களுக்கு லண்டனின் பாரதி இத்யா 爱 %%ဂ္ဂီ ငြှင်္ ல் டையெர்" ஈழ *ఆశ్వీజ్కి స్థ జ్ఞ - • - - -
:* Trதுவர் இத்வே “உயர்நீதிபதி திரு .

Page 23
சென்'ே , கோட்ர்ே புரத்தில் 4மாடிக் ஈழத்தமிழர் கட்டிடம் ஒன்று நெருங்கி விழுந்த த்ெதின் பூதவுட காட்சி.
2 ឬ ខ្ស
அமரர் திருச்செல்) தட்பர்ெகள் இழுத்துச்
 
 
 

s -
o. o. : '
r& 生 ふ ^ ] 互1○ エ“おも#
FL
孚
* * છો
: T
ழும்
堑]Q
乐广
fl
fa 8

Page 24
திருக்குறள்
Never has mankind known such an ev things beyond the Wildest dreams of ou friends have walke di on the moon. Our Sc the atom and from it have torn the InoS have harnessed nuclear energy for dome; compared to that of our forefathers. i. transmission from Telstar is a little
BUT consider the anonymous multit their de jected anxious faces, their ti: but are we happy? The remore seless stri silence d our Scruples an di corrupt e di ollu nates in the degeneration of the speci them some semblance of happiness must imprisoned by our civilization. Today pattern of our life-style and above all.
In his monumental tre atise, Thiruva -orientate our values. To this end he ideas for all of us to strive for and á good company, right action etc. Having electors, Walluvar then proceeds to giv lines for a competent government. This to educate the citizens first and then admiration all the more in the twentie tend to cost their votes for personalit
SECTION 54. DILIGENCE (=PC QUIT i y T cart (DLI) புகழ்ந்தவை போற்றிச் ெ இகழ்ந்தார்க்கு எழுமையும் TRANSI: Praiseworthy end:
Wins, To neglect ESSENCE: Walluvar liere St coupled With nob
if one brings to there is nothing
SECTION 55. JUST RULE (:
செ ங் கோ ர் மை
வாறேக்க வாழும் உல கோனுேக்கி வாழும் கு
TRANSI : The world of nati
Man and society ESSENCE : Here Wallu var cov republics, and sc lays great emphas set by the rulers

EGRATKIRAL
ollutionary explosion. We have ac complished ancestors. Our American and Russian Lentists have penetrated to the heart of
closely guarded secrets of nature. They Stic use. We lead a fairy-tale existence
ke Spoilt children, we even complain if the Durred,
2de passing through our te eming streets , re di un smiling face S. May be We are civilized
ggle for money haS har den ed our hearts,
moral sense. A civilization which culmi8s and its individuals, with "ut even granting pe regarded as having failed. We are we need a change of heart a change in the L a change of values
alluvar stre SS es this vital inė e di to refirst places in front of us certain social achieve - such as the need for education
laid this very necessary foundation to the 7e the desirable qualities of and the guides pragmatic approach by the great teacher
to discuss politics with them deserves Our 2th century context, when une ducat e d elector ties than for their political ideologies.
)CHCHAVAMAI)
சயல்வேaர்டும் செய்யாது
ଝିର୍ଦ) - s with noble means; Here duty fulfillment is to lose Salvation and multiply sins ress es the need for diligen c e in action -e Objectives. As a reward he assures that
bear a resourceful and vigilant mind , in this world that is impossible.
: SENGKONMAI)
ᎸᎯ5QurᎢ 1Ꮬ ηφίωτομα.
Lire waxes and wanes with the rain uided by the justness of the reign. ers all types of government -monarchies cialist states in his definition-but is on the example of justice and fairplay
themselves.
- K. GNANASURYAN (LONDON).

Page 25
23
தமிழகத்தில் 1976ல் ܐ6y ܠܝܢܼ ܙܝܙܘ̈ܳܗCaf
تں , فلسوچlبھیج (قیڑھ 5) دونTنع0ی
鳞 ToxSTá " Uட பாடல்கள்
േന്ദ്ര där? Mr.
عجب ها Ie7e
சுஜாதா
ANNAM இக்குனர் குேவதாஜ் sோ لیول 231 : ora»ل شدہ حدہیدoعقل
R9* JANuA Ry '77 SAT
COMMON WEAL
HIGH STREET KE NS N GT
ONLY TAMIL FILM IN 1976 TO RI CELEBRATE SILVER JUBILEE, AND : RECORDS LN TA MILNADU ACCLAIMED As
TICKETS FROM;
R NANARATNAN
7 a.u RSTOWS ROA)
LONSON SW ?RO O - SO 172 as
 

Scaseror su9rs ჯ6s)uაიrGნ ෆිනර් Jோலிலம்
مناسویجیحه چک-تک (6(S -. శస్త్రీ
Tܗܵܘܝܦ݂ܙܘܗܶܘܝ
کا سالا
تهیه تا
රණිතූ = ങ്കള് を T@RT പ്രി
uRoAy 22OPM & 6.3OPM
TH INSTITUTE
ON, LONDON W. 8.
JN MORE THAN 1 OO DAYS AND TO
STILL RUNNING AND BREAKING PREVIOUS 3 THE BEST FILM OF 1976.
T THURA I SINGSHANM
93 CAVENDS frCAD
LON 0 ON SVN N9
Օ) - 5կO 5եւ Հկ

Page 26
24
ിഥത്തെ -C
Jrtegsios
"oheave a hice Lineekena Rova "" (2) L'}}ibo" பார்பராவின் சடக்சடக் என்ற சப்பாத்துச் சப்தம் கத வுக்கப்பால் மறைகிறது. Have a nce week end ?" ராமநாதன் தன்பாட்டுக்கு நி:னக்கிருன் . பார்பரா தன் பாட்டுக்குச் சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டார்.அவன் பதி லுக்குத் Thanks கூடச்சொல்லவில்லே. ஒவ்வீஸ் கிட்டத்
தட்ட வெறுமையாகிவிட்டது. பார்பராவின் கக்ப்ரட்டர்
தனிமையில் மூ8லயில் மூடிக்கிடக்கிறது. நேரம் 5.10.எப் போதிருந்து ஐந்துமணிக்கு மேல் வே8லசெய்ய ஆரம்பித் திருந்தான் ?
பார்பரா உதட்டுக்குச் சாயம் பூச்த்தொடங்க
வும் ராமநாதன் ஓட்டமும் நடையுமாக ஐக்கட்டைக் கையில் துக்கிக்கொண்டு, பார்பராவைக் கடக்கும்போது "8 e 8aYb (Ara . See Ycui Moivacy o என்று
சொல்லவும் சரியாக இருந்தது.அத்தனே அவசரம் அடின் நடையில் அப்போதெல்லாம். அவன் காரைத் துரத்தில் கண்டதும் கீைகாட்டிக்கொண்டு அழகிய சிரிப்புடன் அவள் நின்றிருப்பாள். பொன்னிறத் த8ல. நீல விழிகள் . மலர்ச்சியான முகம். ஐரிவர் இ பெண்களுக்கே உரித் தான கபடமற்ற சுபாவம்.
றேச்சல், வாய் நிறைந்த பெயர். பெயர் மட் டுமா? ராமநாதன் கதவைத் திறக்கிருன் , றேச்சலுக்காக எப்போதும் துப்பரவாகவும் ,வெறுமையாகவும் வைத்திருக் கும் இடம் வெறுமையாகக் கிடக்கிறது . ஒய்யாரமாகக் கதவைத் திறந்து,முகத்தில் தவழும் அ8ல சந்த8லப் பின் தள்ளிவிட்டு Halo RaM' என அழைத்துக்கொண்டு அவ னது இதழ்களே முத்தமிடும் அவள் இனிய முகம் . . . . . . : நாக்கால் உதட்டைத் தடவிக்கொள்கிறன் ராமநாதன் . றேச்சலின் லிப்ஸ்டிக் அடையாளத்துடன் சினேகிதன் விட் டிற்குப்போய் அவர்கள் பகிடிகளுக்கெல்லாம் ஆளாகி. . . அதை றேச்சலிடம் சொன்னபோது அவள் சிரித்தாள் . சதங்கை குலுங்குமாப் போலவ்ா? எப்படியாயும் இருக்கட் டும் அவள் சிரிப்பில் அவன் அலுத்ததில்லே .
கார் ட்ரலிக் 8லட்டில் வந்து நிற்கிறது.இன்னும் கொஞ்சத்துரம் போ ணுல் அவள் வே8ல செய்த ஒவ்வீல் தெரியும். தான் இலங் கைக்குப் போவதாகச் சொன்ன போது தானும் வேறு இடத்தில் வேலே தேடப்போவதாகச் சொன்னுள். எங்கே யாக இருக்கும். இப்போது எப்படி இருப்பாள். அவளின் இனிய முத்தங்கள் அவன் உடம்பை என்னவோ செய்கிறது. இதேநேரம் வேலே முடிந்து இன்னுெருவனுடன் あTfö தன்னூேடு திரிந்ததுபோல . . . . . பின்னூல் இருந்தவன் வேறார்ன் அடித்தான் .முன்னுல் இருந்த கார் எப்போதோ போய்விட்டது. அவசரமாகக் காரை அமர்த்துகிறன் . பிள் ணுல் இருந்த கார்க்காரன் வாயால் என்னவெல்லாம் வந் திருக்கும்? அவனுக்கு என்ன அதைப்பற்றி
அவள் வே3ல செய்த ஒவ்விசைத் gTTស្ត្រ போது எப்போதும்போல் வாசலில் அவன் பார்வை படி கிறது. அவ3னத் தெரிந்த றேச்சலன் சினேகிதிகள் கை காட்டுகிருர்கள். என்ன சொல்லியிருப்பாள் இவர்களுக்கு. என்றேடு திரிந்தவன் இலங்கைக்குப் போய்த் தன்னே விற் றுவிட்டான் என்ற அப்படித்தான் ஒருநாள் கேட்டாள் .
s

அலரல்கள்
? Litosylasky
- سنگ - نیمه -
Wii you get a Kot of Money from ke ჭur! ?”.
அப்போது அவள் கேலியாகக் கேட்டது ஏணுே வனுக்கு உறைக்கவில்8ல. இப்போது காரின் வேகம் டுகிறது. லண்டனில் வாகனப் போக்குவரத்துக் கூடிய டத்தைத் தான் டிக் கார்போய்க்கொண்டிருக்கிறது .
வீட்டுக் கதவைத் திறக்கவும் கோழிக்கறி மணம் க்கில் அடிக்கவும் சரியாக இருக்கிறது. அவன் ம8ண்வி சினியில் நிற்கிருள். கிர் கிர்’ என்று லிக்குயுடைசரின் சப் ம் கேட்கிறது. பின்னூல்போய் சாந்தியின் கழுத்தில் முத் மிடுகிருன் , " உங்களுக்குச் சும்மா ஒரு ஆட்டம் / அவள் ரும்பிக்கூடப் பார்க்காமல் சொல்கிருள். கல்யாணம் டிந்து ஒன்றரை மாதம். இதேசொல். ஒருமாற்றமும் இல் )ெ . "கொஞ்சம் வென்காயம் உடையுங்கோ " அவள் சால்கிருள். 'என்ன அமர்க்கலுழான சமையல்? பேசாமல் த்ம் சிம்பிளாய்ச் சமையுமன் அவன் வே8லயால் வந்த ரிச்சலுடன் சொல்கிறன் .'ஏலாட்டால் பேசாமல் இருங் காவன் ஏன் முனு முணுக்கிறியள் இப்ப என்ன வெட் ப்புடுங்கச் சொல்லிப்போட்டன் அவர் மட்டும்தான் வே லக்குப் போய்க் க3ளக்கிருர் , சாந்தி மூச்சு விடாமல் பசிமுடிக்கிருள்.
鹊陵 )?caA , ا< yکowہمetطt ^ iM knk «usca y έζε.
ist laat to i e 4 cv o camé rest o
அவ8ளக் கெஞ்ச
டன் பார்த்துக்கேட்ட றேச்சல் . . . . மெல்லிய ტkm)ჟr ரக்கோட்டைப் போட்டபடி செற்றியில் சாய்ந்து இருந் படியே இசையின் ரசிப்புடன் சீறச்சாப்பாடை ரசித்த றச்சல் இல்லே இங்கே .
மெளன இசைப் பின்னணியில் ன் முணுமுணுப்புடன் புட்டவித்துக் கொண்டிருக்கிருள் ாந்தி, வே3லயால் வந்த உடுப்புக்கூட அவள் கலட்ட ல்லே, தமக்கை சேலில் வாங்கிக்கொடுத்த அளவில் ாத ஸ்கேர்ட்டும் ஜம்பரும் போட்டிருக்கிருள் சாந்தி . ன் இரண்டு என்றலும் காசைப்பா ராமல் நல்லதாக ாங்கினூல் என்று ராமநாதன் சொன்னதற்கு 'ஒருdகேர்ட் ன் வி3லயில் ரெண்டு சாரி வாங்கிப்போடலாம்" என்ற ாந்தியின் மறுமொழி ராமநாதறுக்குத் தெரியும். ஒன் ம் பேசாமல் சாந்தி சாப்பாட்டை அவன் முன்னே வைத் விட்டுத் தன் சாப்பாட்டுடன் முன்னே கிடந்த கதிரையில் ட்காருகிறள்,
டெலிவிடினில் ஆறு மணிக்குச் செய்தி. இருவரும் ருவருடன் ஒருவர் பேசவில்லே. வெளியில் மழை பொட் பாட் என்று ஜன்னலில் விழுந்து சத்தம் கேட்கிறது ன்ன மழை விடிந்தால் பொழுதுபட்டீால் சாந்தி தனக் த்தானே சொல்லிக்கொள்கிருள்,
சமரில் நல்ல வெய் லாம் மெய்யே? உம் கொட்டுகிருன் மீன் பொரிய3ல ாயில் திணித்துக் கொண்டிருக்கும் மனேவியைப் பார்த் ம் பாராமலும், நல்ல வெய்யில் மட்டுமா ? கொதிக்கும் வயில், மரங்கள்.ட வெய்யிலுக்கு அஞ்சி அசையாமல்விட் ாலோ ? வெறும் பிகிரி மட்டும் " போட்டுக்கொண்டு ாமநாதனின் மடியில் குப்புறப் படுத்துக்கொன்டிருக்கும்

Page 27
றேச்சலிச் முதுகில் கிரீம் பூசிக்கொண்டிருந்தார் ராம நாதர். "Rais لإطقة ca et de Stay ike lias for
ള്ള, ? , தேச்சலிர் குரல் சோகம் கலந்திருக் கிறது. எனின பதில் சொல்வதுஉள்றேடு வாழ்க்கை யெல்லாம் இருந்தால் என் இலங்கை ஆட்கள் என்2ன மதிக்கமாட்டார்கள் என்பதைச்சொல்லவா?தான்பழகும் அநீத்ரீதில் உள்ளவர்கள் ஒரு ஜரில் பெட்டையை ஒரு மிாதிரி நடத்துவார்கள் என்பதை எப்படிச் சொல்வது? தி பதிலீ பேசாது அவனே நிமிர்த்தினுள் . அவர் மார்பு மயிர்களோடு அவர் விரல்கள் ஒரயாடித் கொண்டிருந்தன. அரைக்கன் ஓடியநிலையில் வெய்யில் சுச்சத்தில் அவ&னப்பார்த்தாள்.அவன் இதழ்கள் இனிய கோவைப் பழங்கள் எப்படிசி சுவைத்தாலும் இனிமை குறையாதவை
orಳ್ಲಿ. ஆர జ్ఞ* 畿 పగ్రీష్,ఫ్రీff ரீழிஇழி &* 6 Fift fôn Lu போகினுள். ராமநாதனி பார்வை மூர்கிடநீத செரீறி வில் நி3லக்கிறது. ஆடிமாத வெய்யில் கொழுத்திய நெ ருப்பில் லண்டனில் நெருப்பில் அவிநித உணர்ச்சி,றேச் சல் வெறும் பரித்தித் துணியை அரைகுறையாகக் சுற்றி யபடி நீதங்கதக்குத் தலர் பூசிக்கொண்டிருந்தான் , அவர் 饶数 ಸ್ಥಿತಿ! விட்டில் இருந்து வந்த கடிதத் இதி وہ ہوں காண்டிருநீதான். இறநீதிருநீத ஜர் லுால் அடித்த காற்றில் அவள் பொர்னிறத் த8லமியீர் கதி அவள் முகதீதைத் தடவிக்கொண்டிருந்தது. டெலிவி டிெனில் ஆண்ட்ருபேர்வினி இனியஇசை நிகழ்ச்சி நடந்து ിൿrrn ; "Reker . (, g&rg & 

Page 28
ཉ
சேர்ட் போடாத அவன் மார்பில் அவள் இதழ்க க்ோலம் போடுகின்றன . th
என்ன கனவு காணுறிய * ܕܐ ܟܐ ܀ சாந்தியின் குரல் அதிகாரமாகக் கேட்கிறது. சாந் பக்கத்தில் வந்து இரேன் "அவன் குரல் தாபத்துடன் ஒலி தது . கம்மா இருங்கோ.உங்களுக்குச் கம்மா உரஞ்சி பிடிச்சுக்கொண்டு இருக்கிறதுதான் வே8ல. நான் கே ọcă fạy kň JJ கரை மடிச்சுத் தைக்கவேணும் நா8ரக்கு அண்ணு வீட்ட போகவேனும் . நேரம் இரு கிTது கேர்ட்டின் சீலக்கும் எனக்கும் வித்தியாச தெரியா தா இவளுக்கு, xசியும் நூலுகாக்ச் சாந் கேர்ட்டின் சீலேயுடன் வந்து உட்காருகிருள். மெல்லமா மனேவியை அ8னத்துக் கொள்கிருன் ராமநாதன் தள் இருங்கோ 2:சி கண்னேக் குத்தப்போகிறது, சாந் யின் குரல் ராமநாதனின் அனேக்கப்போன கைகளுக் அET போடுகிறது .
டெலிவிடினில் ஒன்பது மணிச் செய்தி. சாந் தைத்த துனியைக் கதிரையில் போட்டபடி எழும்புகிற செய்தி முடியும் வரை அவன் எழும்பமாட்டான் என்ப தெரியும் அவளுக்கு.
“கெதியாகப் படுக்கவாங்கோ நா8ளக்கு வெ னென்ன எழும்பவேண்டும் அவன் பதிலுக்குக் காத் ருக்கவில்லே அவள்போ கிருள் இரேன் சாந்தி ஒருநல் படம் இருந்து பார்த்துப்போட்டுப் போவம் அவ குரலின் கெஞ்சல் அவ8ளத் தடுத்து நிறுத்தவில்லே . எ தனே ஆசை அவ8ள அ&னத்துக்கொண்டு புார்க்க அவள் போய்விட்டாள். படம் தொடங்குகி றது. ஆரம்பத்திலேயே காதல் காட்சிகள் பொங்கு இளமையுடன் பொன்னிறத் தEலயுடன் அந்தப் படத்தி வந்த பெண் றேச்சலே ஞாபகம் xட்டுகிறது . அவ அ8ணப்பு:அவளின் இனிய முத்தங்கள்! ராமநாதனி உடம்பு கொதிக்கிறது ஆசையில். டெலிவிடி3ள முடிவிட் மேலே போகிருன் .
படுக்கையறையில் வெளிச்சம் இல்லே. இதற்கு நித்திரையா சாந்தி: இருக்காது தெருவிளக்கு வெளிச்ச தில் தட்டுத்தமொறிப் படுக்கையறை லேட்டைப் போ
* சாந்தி கம்பளிக் குவியலாகக் கெரிகிருள்.3ல
வெளிச்சம் பட்டதும் கர்ன2னச் சுருக்கிக்கொன் கண் சுசது லேட்டை ஒவ் பண்ணுறுங்கேரி ஏன் f நித்திரையா இல்2லயா?*
நித்திரையென்டா எப்படி கண்கூசும்? கன்சு சிறுல் எப்பிடி நித்திரை வரும்?” சா தியின் குரலில் அமைதியில்லே. உடுப்பை மாற்றி விட் படுக்கைக்குள் நுழைகிருள்.
 

26
கனவன் பக்கம் திரும்பப் படுக்கிறள் சாந்தி,
சாந்தி ஏன் நாங்கள் சும்மா இன்ன விஷயத்துக்கெல் * லாம் சண்டை பிடிக்கவுேனும்:கல்யாணம் முடிச்சு இரண்டு மாதம் சூட இல்லே அதற்குள் சம்மா ஏன் စွီး ::* ಲ್ಷ? Lik&c. ட்டி வந்தால் எந்தளுக்குத் தனியாக இருந்து கதைக்
கக கூடிநேரமில்லீம&னவியை :: விக்கொண்டு சொல்கிருள்.ஆவளுக்குக் கிட்டத்தட்ட முப் ஆக ஆலுைம் குழந்தைத் தொனியில் 'உம்' சொல்
3ດເຫີ້ ۓLiثقاف மென்மையை நைலோன்இரவுச் சடடைககுனளாலும் ஆவணுல் உணரமுடியும் தாலி y ffig அவள் மார்பகங்களில் அரவமெனப் படுத்திருக்கிறது. சாந்தி! அவன் மனேவி. இது றேச்சலில்&ல. றேச்ச8லப் பற்றி என்ன நிஜனப்பு இப்போது . அவனின் இனிய தழுவலிலும் முத்தங்களிலும் கட்டுன்ாடு சாந்தி துவண்டு கிடந்திருக்கிறன் அவன் மார்பில்.மென் மையான அவள் தசைப்பகுதிகளில் படும் அவன் உடம்பின் சூட்டில் அவன் ஆசை பிரவகித்தது.
:
அவன் மனேவி வெறியுடன் அவன் தழுவினுள்,முத் திமிட்டான்.அதுதான் அவன் வேண்டுவது. அவன் அமர்த் தித் தடுமாறும்போது தர்மசங்கடமான மூச்சைத் தவிர சாந்தியிடமிருந்து ஒரு ஒலியும் இல்லை.சாந்தி அவள் பெயரை அவன் ஆசையோடு முணுமுறுத்தான். ஒன்று கேளுங்கோவன்' அவள் மெல்ல அவன் காதில் சொக்குள்
‘என்ன சாந்தி அவள் அ8ணப்பு இறுகிக்கொன் டேவந்தது அவன் ஆசையைப்போல், நா8ளக்கு அண்ணு விட்டால வரேக்க இந்தியாக் கடையில் கத்தரிக்காய் கொஞ்சம் வாங்கவேணும் . அவனின் ஆசைப்பிடி மெல் லத் தளர்கிறது. மனேவியின் முகத்தைப் பார்க்கிருர் . சாந்தியில் ஒரு உணர்ச்சியுயிலே , காதலில்லே ,ஆசையில்
- 8 e rrv ه (استان
நரம்புத் தளர்ச்சியால் சட்டென்று உடம்புபெல மிழந்த மாதிரி தன் கத்தரிக்காய்க்" கதிையால் உணர்ச்சி மரத்துப்போய் நிற்கும் கனவனின்முகத்தைப் பார்க்கிருள். உமக்குக் கத்தரிக்காய்க்கும் என்உணர்ச் சிகளுக்கும் வித்தியாசம் தெரியா தர் 'N,
தன் குரலில் ஆத்திரமா அலறலா, அழுகையா அவனுக்கே தெரியது. ‘ஏன் இப்பிடிஇரையூறியள் சரிந் து கிடந்த இரவுச் சட்டையைச் சரி செய்து கொண்டு அவள் கேட்கிருள்,

Page 29
2
"நாங்கள் புருஷன் பொச்சாதி. கத்தரிக்காயும் பூவும்: கேர்ட்டின் சீ8லயும் இல்லீ உமக்குத்தெரியாதா ஒரு. இதேகL புருஷனுக்கு. புருஷனுக்கு...? அவனுக்கு அதற் f'> குமேல் பேசமுடியவில்?ல. ܝ tkey
o • அழகிய ' • - - - - ----- کہ ....0............ + ..... ...ہ : GTQWQW 雰リs)出」。前 毒 叠 aus. ·?:? சொல்g நிது மொழிச்
4. O t “நீரும் உம்முடைய இழவுச் சமையலும் யார் உம்
மைச்சமைக்கச் சொன்ஜர்கள் உமக்குக் கeளப்பெண் 6) »čGTL ら o · A · s கொன் * جع على " لاfTCـا விட்டுவே3ல செய்யாமல் உரஞ்சிப்பிடிச்சுக் மூடுகிரும்
கொண்டு இருக்கிறதுக்குத் ģ5 Tcă - SPB (ALFđarkfå ccT
வேண்டுமென்டால் அந்த ஆட்டக்காரியைச் செய்திருக் கிறது தானே'சாந்தி கம்பளிக் குவியலாகிவிடுகிருள்திரும்
ஆற்றயை
கொட்டி
*్న
அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு நமது கடமை
。亨 s st 8 லண்டன் முரசிர் த8லயங்கம் கன்டு ஆச்சரியப்பட்டேன் டீர்களே? ஈழத்தின் விடுத8லக்காக வெளிப்படையாகவே குரல்ெ கள் த8லயங்கம் வரவேற்கப்பட வேண்டியது தான். ஆனூல் 'இ கொள்ளுமே" என்றும் "கோழைகளாய் ஒதுங்கினுல் நாளே நமது ெ கொள்ள மாட்டார்களா?"என்றும் கேட்டு விட்டீர்கள். பல்லாயி இப்போதெல்லாம் ஈழத்தின் விடுதலே 2.ணர்ச்சி பொங்கியெழுந்: கோழைகளல்ல - அவர்களுக்கென பல பொறுப்புக்களும் இருக்கி அரசே இதோ நமது த8லயை வெட்டு" என்று கூறுவதற்கு நாம் தமிழர்களிடையே உள்ள வேEலயில்லாத் திண்டாட்டம், உணவுப் வெளிநாடு வரும் நாம் தான் பொறுப்பாக வழிவகுத்தல் வேன் மால் முடிந்த பல காரியங்க3ளச் செய்துகொண்டுதான் அதேே டும் . ஈழவிடுதலேயின் பெயரால் நம்மை யாரும் பொறுப்பற்ற துகாத்துக் கொள்ளவேண்டியதும் நமது கடமைதான்.
é A - Nöf, ondo N M Yê,
*பொறுப்புடன் இயங்கவேண்டியது அவசியம் தேவை. அதே வே: குக் குரல் கொடுப்பதால் எத்தனே ஆயிரம் பேரை சிங்கள அர
InడిసీబీటిuuLగాలీ వీ ம2ாலிக்கிப் பயப்படாத வீரன்
மனேவிக்குப் பயப்படாத மாவீரர் என்ற நகைச்சுவையை தவர் அண்மையில் கல்யாணம் முடித்த லண்டன் முரசு’ ஆசிரியர இதைப்பற்றி ஆசிரியரின் கருத்தென்ன?
"லண்டன் முரசு" ஆசிரியர் முதல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்,
ருளாதார நெருக்கடியா? அல்லது மEலிக்குப் பயந்தா ?
8ou1il Nickvilloo) , La Nical Sé2, 5.
*"லண்டன் முரசு"ஆசிரியருக்கு கல்யாணம் ஆக முன்னரே வழுக் பயப்படுபவரானுல் இக்கடிதத்தை வெளியிடவும் பயப்படுவார் அல்
മുദ്ര മേല്ക്ക്
தமிழரின் நாட்டுப் பாடல்கள் கருத்தாழமுள்ளனவாயும் அ யைத் தெள்ளென வெளிக்காட்டுவதாகவும் உள்ளன என்பது அனேவ இலங்கை, மலேசியா,இந்தோனேசியா,பர்மா , சிங்கப்பூர், பீஜி, வாழுமிடங்களிலெல்லாம் வழங்கிவரும் நாட்டுப் பாடல்களே ஒன் ளிக்கொண்டரவும் சிறப்பானவற்றை ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு போ ணிையுள்ளேன். ஆகவே அன்பர்கள் தங்களுக்குத் தொந்த நாட்டு ரிக்கு விடுத்துதவுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். நன்றி. பாடல்கள் விடுக்கப் படவேண்டிய முகவரி அரங்கமுருகையன் மே பா லண்டன் முரசு’ 8 A 3M éN G. Kové, WiMA lé y cN, LONMON Stal 19 36N.

வன்மவுணச்சிeலயாக இருக்கிருன் . இதே அறையில் l ) galgia GDi F. " Ram love is beaut People make it ۲ty ahd filtry,áee ause dow t Kmoir re mo akwa ay aue.” உடல், வெறியைத்துண்டும் கன்கள், சுவைக்கச் இதழ்கள், கிசுகிசுக்கும் றேச்சலின் காதல் , 417
ராமநாதன் மெளனமாகக் கீழேவந்து டெலில் போஇகிழுர், இருகாதலர்கள் அEணத்துக் டிருக்கிறர்கள், எரிச்சலுடன் டெலிவிடினே . ஒரிச்சலா? வேத&னயா எதையோ இழந்த
It -
வெளியூே மழைத்துளிகள் சோகத்துடன் துளிகளே க்கொண்டிருக்கின்றன.
நல்ல துணிவுள்ள ஆசிரியருரையை வெளியிட்டுவிட் நாடுக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் - அந்தளவில் உங் பங்கை அரசு நம் பெயரைக் குறித்து வைத்துக் பயர்களே விடுத8ல வீரர்கள் குறித்து வைத்துக் ரக் கணக்கான தமிழ் இ8ளஞர்களின் உள்ளத்தில் த வன்னமே இருக்கின்றது . ஈழத்தின்இ8ளஞர்கள் *றதல்லவா? வெறுமே தலையை நீட்டி " சிங்கள என்ன அறிவு கெட்டுவிட்டோமா ? நமது ஈழத் பிரச்ச37, கல்வி வசதித்தடை இவற்றுக்கெல்லாம் Tடும். வெளிநாடுகளில் இருந்துகொண்டே நம் வ8ள ஈழத்தின் விடுத8லக்கு நாம் இயங்க வேண் அவசரச் செய்கைகளில் எம்மைத் தள்ளாமல் பா
- பாலர் .
ளேயில் எல்லோருழே வெளிப்படையாக விடுத8லக் சு தண்டிக்கமுடியும் -
fi -- إ3ی
江_2
ப் படித்தேன். அதில் கையைத் துக்காமல் இருந் ாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் அடிறுேக்கு,
களுக்கு வழுக்கை விழுவதன் காரணம் என்ன பொ
திருமதி யோகம் நமசிவாயம்
葛)5 ஒழுந்துவிட்டதே. மனேவிக்கு உண்மையிலேயூே ᏙᎯᏇlj f T 2.
ஆ - IT
வர்கள் வாழும் இடங்களின் சுற்றுப்புறச் சூழ்நில நம் நன்கறிந்ததே. காலம் காலமாகத் தமிழகம் மாரிசியசு, தென்னுபிரிக்கா போன்ற தமிழர்கள் 2 திரட்டி ஒப்புநோக்கித் தொகுத்து நூலாக வெ *ற பிறமொழிகளில் பெயர்த்து வெளியிடவும் என் ப் பாடல்களே அருள் கூர்ந்து கீழ்க்கண்ட முகவ
அன்புள்ள அரங்க முருகையன் .

Page 30
28
BHAWNEETA
LondonS withis eXclusive థ్రో chain Store ” ၆ fဂဇဗူး for Sarees o
OW ಜನ್ನು: arrives T: at 驚 Southal 141 Burn
OVéRSéAs TRAVe1. CONSULTAN) 1S
CONSULT US FOR EC
Colombo & th

N O VELT ES
★ ★ ★★ ★
ulous collection of all top varieties and signs of finest quality sarees.
badway, R. Telephone 01-571 4314.
pecial offers at Southall and all our Ig branches to mark this occasion:
lampstead Road, London NW 1. :ade, Westbury Avenue, London N22. oting High Street, London SW 17. Street, North, East Ham, London E 12. aling Road, Wembley, Middlesex. ord Road, Spark Hill, Birmingham B11
4JY. t Oak Broadway, Edgware, Middlesex
HA8 5E.J.
ONOMY FARES TO le Far East
"T, THIYA&\LINGAM
3 NGWNGSALE LANe
ON dÓN SWAAR O - 67S IS

Page 31
(مجمہ : بکا۔ اس@
பெற்றேன் தொகுதிகளில் மக்கள் பிரதிநிதியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்
கேள்வி : பதில் : கேள்வி :
பதில்
கேள்வி :
பதில் :
கேள்வி :
பதில்
கேள்வி :
C கள்வி
பதில்
6)
மலேசியா மக்கள் தெ 21 11.76 அன்று லண்டன் தார் டாக்டர்.இரா. சனூர்த்த உற்சாகம், த8லவரின் அடக்கம் அவர்கள் அளித்த பேட்டியைக் கேள்வி : தங்கள் தொழிலாள பதில் 1953ம் ஆண்டு ம றுவித்து அதன் செய ழிற்சங்க ஈடுபாடு கேள்வி எப்போது தாங்கள் பதில் நான் 1951ம் ஆன் ess... - - - றத் தேர்தலிலும், - 1959 , 1969 பொதுத் தேர்தலில் ப
தாங்கள் பொது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுச் ஆம் 1958, 1965 , 1969 ஆகிய ஆன்
தற்போது தாங்கள் தொழிலாளர் இயக்கத் தற்போது மலேசியா தொழிலாளர் இயக்க போக்குவரத்துத் தொழிலாளர் இயக்கத்தின் தற்போது தாங்கள் தொழிலாளர் தொழிற் திட்டம் என்ன ? மலேசியாவில் தொழிலாளர்கள் குறிப்பாக நி3லயை மாற்றி,அவர்களேத் தொழில் கல் கொண்டேன். தற்போது உலகத் தொழில வெற்றியடையும் நி3லயிலும் உள்ளது.
தாங்கள் ஈழத்தமிழர் விடுதaலயில் ஆர்வம்
னங்க3ளச் சொல்வீர்களா !
பங்களாதேவ4 ஆமையுமுன் அதன் த8லவர்க தமிழர் தேடவேண்டும் - வேற்று நாட்டோ இயங்கி வெற்றிகாண வேண்டும் . வெளிநாட்டுத் தமிழர்கள், ஈழத்தமிழர் போ Φαή 2
எல்லாவித ஆதரவும் - அவரவர்கள் நாட்டு
மலேசியாத் தமிழர்கள் எந்தவிதத்தில் ஆதர றுக்கொள்ளும்?
உலகத் தமிழர் பிரச்ச8யிைல் நாங்கள் கா உள்ளவர்களே மலேசியர்கள் நேசிப்பதற்கும் தமிழர்கள் நலனில் மலேசியத் தமிழர்கள் ஆ
உலகத் தமிழர்களுக்கு மலேசியத் தமிழர் த
நாம் தமிழர்கள் - நமதுமொழி தமிழ் ந மார்தட்டவோ நாம் அஞ்சக்கூடாது அவர கும் ஈடுபாடுகளுக்கும் மீறி நம் இன நல்ல
 

2ෂි
நில மக்கள்
ாண்டன் தொழிலாளர் த8லவர் , திரு.வி. டேவிட் அவர்ஜ் வந்தபோது,அவரை லண்டன் முரசுக்காகப் பேட்டி (ஆர்த் ாம். ஒரு தொழிலாளியின் உடற்கட்டு , உழைப்பாளியின்
அத்த8ணயும் ஒன்று கூடிய தமிழ்மகன் திரு. டேவிட் அவர்கள். கீழே தருகின்ருேம். ர் இயக்க ஈடுபாடு எப்போது ஆரம்பமாகியது? லேசியாவில் சிலாங்கூர்மில் தொழிலாளர் சங்கத்தைத்தோற் லாளராக நான் பணியாற்றினேன் - அன்றுமுதல் என் தொ தொடங்கியது.
அரசியலில் ஈடுபட்டீர்கள்? ாடு தொழிலாளர் கட்சியில் சேர்ந்தேன். 1957ல் நகரமன் சிலாங்கூர் சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி ன்சார், கோலாலம்பூர், டாடோ கிரோமாட்,பினுங் ஆகிய
பெற்றேன்.
சிறைசென்றதாக அறிகிறேம்? டுகளில் சிறைப்படுத்தப்பட்டேன். தில் என்ன பதவி வகிக்கிறீர்கள்?
அமைப்பில் துனேத்த8லவராக இருக்கிறேன் - மலேசியா பொதுச் செயலாளராகவும் இருக்கிறேன்.
கல்லூரி ஆரம்பிக்க இருக்கிறீர்களே அதைப்பற்றித் தங்கள்
தோட்டத் தமிழர்கள், கல்வியில் அதிக ஈடுபாடு காட்டாத வியில் ஈடுபட தொழிற் கல்லூரி ஆரம்பிக்க முயற்சிகள் மேற் ாளர் இயக்கங்கள் உதவியோடு அதை ஏற்படுத்தும் முயற்சி
கொண்டிருக்கிறீர்கள் - தமிழ்ஈழம் அமைய உங்கள் என்
;i 2 ᎧuᏭ5 ஆதரவு தேடினர்.அதுபோல் உலகஆதரவை ஈழத் டு தங்கள் பிரச்ச8னயைத் தொடர்பு படுத்தாமல் தழைத்து
ராட்டத்திற்கு எந்தவித ஆதரவு தரமுடியும் என்று கருதுகிறீர்
நிசீலமைக்கு ஏற்பத் தரலாம். வு தரமுடியும் * மலேசியா அரசு அதை எந்த முறையில் ஏற்
ட்டும் ஆதரவை யார் தடுக்கமுடியும்? இந்தோனேசியாவில் - சீனத்தை மலேசிய சீனர்கள் விரும்புவதற்கும் உலகத் ர்வம் காட்டுவதற்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கிறது ? 8லவர்கள் என்ற முறையில் தாங்கள் கூறும் அறிவுரை என்ன? ம் இனம் தமிழ் இனம் இதைச்சொல்லவோ ,இதை எண்ணி வர் இருக்கும் நாட்டில் அந்தந்த நாட்டில் நமக்கு இருக் ாழ்விற்கு அ&னவரும் ஒன்றுகூடி ஒத்துழைக்கவேண்டும்.

Page 32
3O
ஈழத்தின் கல்வி வரலாற்றிலே ஏற்பட்ட மாற்
giOS μβ Γτςνι ή θεί C) பாக்கன்மு ன் தோன்றுகிறது . மி ஒருகல்லூரி மகாஜனக் கல்லூரி,இந்த வளர்ச்சிக்குக் கா தந்தை பாவலர் துரையப்பாப்பிள்:ளயூறல் ஆரம்பிக்க உதவி ஆசிரியரா சேர்ந்துகொன்ட்ார் திரு. ஜெய நூறு மட்டுமே . ம் ஆண்டினில் 265 மானவர்க: றுக்கொண்ட ப்போது கல்லூரி மூன்றும் தரமாக
முகமும் , சிந்த8 றலும்,அயராத உழைப்பும் மகா கல்லூரியாக ம யது . ஆசிரியராக இருந்தாலென்? ်ဖဲ၊ C દિો Ο గ ". இருந்தாலென்ன ஒரு சொல்லலேயே கடபெபடும்படிய தனது வாழ்நாள் முழுவதையும் அவர் கல்லூரியின் வளர் 12வருடத்தில் கல்லூரியிலுள்ள மானவர் தொகையை
c
1.
T
厅
لمبا
ஆரியின் வளர்ச்சியிலேயே கானப்பட்டது .
அவர் சிந்த*னயுடன் நின்று விடாது செயலலும்
மலர்ச்சியையே ஏற்படுத்திறர் . கல்லூரியில் உயர்தர வகு
செம்மல் உயர்தர வகுப்புத் தொடங்கியதுடன் மாத்தி ானவர்களே இன்று டாக்டர்களாயும், பட்டதாரிகளா !
3 - - - d பாலி மாவட்டத்திலேயே பல்கலேக்கழகப் புகுழுகு நூாயை மிஸ்ரவைத்தார் . 3 வரின் எளிமையாஜு தோர்
பனரிவும் பெற்றர் :ளயும் ஆசிரியர்களையும் மேன்பே கல்லூரியி: மாபெரும் கட்டிடங்களும் , சிறப்பா? ஆல இம், போன்ற கொண்ட ஒருபெரும் கல்லூரியாக மாத்திரம் நிறுத்தில்.ாது செயலலும் காட்டி கைக் கல்வி அமைச்சு அவருக்கு விசேட தர ரின் படிப்புடள் மட்டும் தனது கவனத்தச் 0 gர். இதன் பயணுக மகாஜனுக் கல்லூரி விளயாட்டுத் மாறியது . எட்டு ஆண்டுகாலம் தொடர்ந்து யாழ்ப்பு உதைப்பந்தாட்டம் போட்டியில் வெற்றிபெற்றது . பு
s
g
i
&P
لكثيع
போட்டியிலும் வெற்றிபெற்றது . அதிபர் ஜெயரத்தினட லும் இலக்கிய பார்ச்சியிலும் காட்டிருர் .
அதிபரின் L3:வ அவருக்
தலும் 2க்கழும் அளித்தார். 23 ..)
) ) . . L கல்லூாயினது 2லக்கிய ឦ Ê ê {
வளர்ச்சியும் அவரின் சமயப்பனரியின் எடுத் f னம் 1970ம் ஆண்டு தனது '7வது வயதில் அதி அவர் விட்டில் நின்று ஒய்வு எடுப்பத*  ைவிரும்பா ஆரம்பித்து சேவையாற்றிறர் . அந்தக் கல்விநிலேயம்
மானவர்களே உருவாக்கியது, உருவாக்குகிறது .
இவ்வாறு அதிபர் திரு. ஜெயரத்தினம் கல்விப் ஒரு தீபச் சுடரின் ஒளி எப்படி ஒளியைப் பரப்புகின்
Y 惠 - d - திருந்தது . அந்தச் சுடர் இன்று ஆ8னைந்துவிட்டது
விட்டு இறைவனடி சேர்ந்துவிட்டார் திரு. ஜெயரத்தின் படுகிறது போலும் . அவர் மறைந்தாலும் அவரின் சே தேசிய வீரரென்றே சொல்லலாம்.
இவரின் திடீர் மறைவிறல் மீளாத்துயரில் ஆ இங்கிலாந்து வாழ் மகாஜனக் கல்லூரியின் பழையமா தெரிவிப்பதுடன் இவரது ஆத்மா சாந்தியடைய இறை
இவ்வண்ணம் - செ. (! el. Ahsay&t R) St (U6, ൧൮
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se*Texté er
5ിഴ്ച. ഭgിങ്
றங்களே இந்த நூற்றன்டின் அரை இறுதிப் பகுதியினில்
தெல்லப்ப37யில் உள்ள மகாஜனக்கல்லூரியும் ,அதிபர் கக் குறுகிய காலத்திலே மிகப்பெரிய வளர்ச்சியடைந்த ரன கர்த்தாவாக அமைந்தவர் அதிபர் ஜெயரத்தினம். ப்பட்ட சிறிய கல்லூரியிலே 1930ம் ஆண்டில் جر؟')][; ரத்தினம். அப்போது மானவர் தொகையோ ஓரிரு டன் கல்லூரியின் த8 லமை ஆசிரியர் பொறுப்பை ஏற் இருந்தது. அதிபர் ஜெயரத்தினத்தின் மலர்ச்சியான ஜாக்கல்லூரியினே 1949ம்ஆண்டு ஒர் முதலாந்தரக் , மானவர்களாக இருந்தாலென்ன , பெற்றேர்களாக ாக அதிபர் ஜெயரத்தினம் நடந்துகொண்டார் . ச்சிக்காகச் செலவுசெய்தார். தான் பதவியேற்ற 1800ஆக உயர்த்திறர் .அதிபரின் சிந்தனே முழுவதும்
காட்டிஆர் . கல்லூரியின் கல்விப் பணியினில் ஒரு மறு நப்பே இல்லாத நி3லயினில் கல்லூரியைப்பொறுப்பேற்ற ரம் நில்லாது எத்தனேயோ நூற்றுக்கனக்கான மா ம் ,பொறியியலாளராகவும் உருவாக்கிவிட்டார். யாழ்ப் வகுப்டனில் ஒரு சிறப்பான கல்லூரியாக மகாஜனக்கல் றழும் , மலர்ச்சியான முகழும் ,அடக்கமான பேச்சும் , லும் 2 க்கப்படுத்தின . மிகச்சிறிய கல்லூரியாக இருந்த பயம் , திறந்த வெளியரங்கு, அழகான விEளயாட்டுமைதா மாற்றிருர் . எந்த ஒரு காரியத்தையும் சொல்லுடன் நிபர் ஜெயரத்திரத்தின் கல்விச்சேவையை அறிந்து இலங் Su Piz R & R A d g ) L yg gì,0)LLI QI pišGBAJĠY . DIT CO OT CNJ fich ாது விளேயாட்டுத் துறையிலும் அவர்களே 2ாக்கப்படுத்த க் துறைகளில் முன்னரிேயில் திகழும் ஒரு கல்லூரியாக பா 30 மாவட்ட கல்லூரிகளுக்கு இடையில் நடைபெறும் பலமுறை அகில இலங்கை பாடசாலே உதைபந்தாட்டப் ம் கல்லூரியில் காட்டிய அக்கறை அளவு சமயப்பனியி
வாழ்க்ரிகத்துEணயாக அமைந்து கனவறுக்கு ஆறு ஃப்போட்டியில் பலதடவை கல்லூரி முதலிடத்தைப்பெற் ாடுத்துக்காட்டு. துர்க்கை அம்பாள் ஆலயச் சிறப்பும் > பலதுறையிலும் அயராது உழைத்த அதிபர் ஜெயரத்தி சேெேயினின்றும் ஓய்வுபெற்ருர் . கல்விக்காக உழைத்த ஒாருஆன்டில் தனிப்பட்ட ஒரு சிறு கல்லி நிலயத்தை க.பொ.த உயர்தர) வகுப்பில் பயிலுவதற்குப் பல
பணிக்காகச் சேவையாற்றிருர் . இருண்ட இடத்திற்கு தோ அதேபோலவே அதிபரின் கல்லிப்பனரி அமைந் எத்தனேயோ இலட்சம்பேரை கண்கலங்க வைத்து ம். அவரின் சேவை இறைவனுக்கும் மேலுலகில் தேவை 'வ அழியாது. அதிபர் ိကွ္ဆမ္ဘိရှ်က်ို႔ நவீன காலத்திர்
ந்ேதிருக்கும் உற்ருர், உறவினர் மற்றும் அனவருக்கும் "வர்கள் சார்பாக எமது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தைத்
பு: ப் பிரார்த்திக்கின்ருேம் . க.இருபானந்தன்,
. آکلیسا آکٹیعد ۔۔ ہندlآتossS,
|HO), GüÑñෙ ශිඛිතුං’))
*

Page 33

GAR 4 LONDON ROAD TON HEATH
Y 384- 94.79
ST2. To RANADA 8YN čo CLUA 8
NY) OPENNING
ATION TENE Leeles Seé TeNs sis(FF
M. Records AZN eS. AND
PerticoATS, Alouse

Page 34
Tani Filin SOGiet எம்.ஜி.ஆர் நாச8 சஆகி1
%-ܣܼܲܙܪ තෙත්න්නේlෂි ප්‍රං7%බ්‍රිෂ්ඨ - පිණි.
இதய
Aac CINEMA. eweçH GATÉ, feyONTON , LAN GES,
2nd ANvasARy,77 SuNDAya SPM.
Ll-AST TANNAL - Pll M yn 80 UTON A83 C.
for The SEASON
உங்கள் நண்பர்களுக்கு உ کیم ن ں شروتی ہجے ہوش نہ دۂnں (6 6 అeరాq_M@ "6ంr_ அக்சல் බ්‍රි.දී...) ہنسیرتحتعسے
འགའ:
 

விரி பாலசுப்பிரமணியம் !
ZZ5قTPته 场 கூட்டடங்கள்:
f ශරන
(s
-. پس
;V of Great Britain
டிவினர்களுக்கு கிரிஸ்துமஸ்/ ofଶିର୍ତrଞ* estor ? بر -ன் முசு" அக்கா கட்டி St. LONDON MUKA Su
8 ASHEN GRONe عت ON ON Swy\Seî& CAN */

Page 35
سسٹھ صبر
ANGO) AS AN Yf 24. Ĝ ReeN WNAN, Ke
FLY NOW
Fly et CHEAP FLIGH1
PAe EAST CONTACT: OF le V Vા૦rg KAS NATHAN O- 2O
6SA
العليا كمجم
AO Shree Krish
o 194 Tooting Higl
Telepho (Prop: R.
Vs Masala Dosai-Uppuma-IddlyRasam-Pur ܐܠKas YEZA, Nearest Eube: Tootin NIS 己父 Catering for
lk Rulé CLAuZEL, PARA PHONES : 3OuTIQué: 524
M. MARCAR ; 93é
GouéesToMSTò TSR2 Aargé Ps, odă Ss - ul, Se , لاکھ , نئ۲)6 رہنا کھچ 777 أوكعلاته وأخذهذاعدتعلمه أصبحGلا
6ysboa) "eth Crsh'est «
 

RAN EL CLUB
NTON, M by LeSex.
CHEA P !
S ob Ke
å rike ResT NA OR ud
'sé8"sis NAM 含哆/引 ed o
na South india taurant
h Street, London, S.W. 7 ne: 0-672 42SO
Ramanarayanan) -Vadai--Dai Wa da i ----—Adai---AAria-Samar i-Chapathi-Paratha ig Broadway & Colliers Wood
Weddings & Parties
IOMPAGNE S 9k. M2; Sr. &aEoR6a
5245. Á 28O3356 696
و ش۶۳ 6 لال ہeھے , لش۲)$ ன்னே சூனேஷ்ரால்
l, FK, &friborstکوہسندھک selsh y శిష్టిస్ట్రీ Jauh, 58 - ajai
ನ*..? (დაბ. ,

Page 36
ဒူ§§ `” ဂိစ္စံဖမမှူး
etsనిశ
அதயத்ரிடிஜி"
நான் 29, 2.76 நேரம்: ம6ே.
FS CAN : C - ALL :ضلDO N Town ALL . aROAbwAy, :: OG VA380 6 sov's د ك. ز ا ك .
Wa -- assò ;
ܘܿTyܗܶܘܥܬ%23 àܧܸ[à68ܤܟ ܐܗܶܘܝܙܗܶܘܘ ܐ݇zܐ݇ܡܺܵܘܠܦ݀é ]ܗܿrkܐܵܡigܩܸܐܦܶܟ ܙܰܩܺܘܝܐܗܺܘ݂ ண்ேடும் ங்டத்தப்படுகிரது " ல்ே
i.
SCALCA RAAAA
のN 5tー
 
 
 

34
searcs 6{ܟrܨܐܺܝ கொண்க: ഭ jിഞ്ഞ്ക - இரா.சர்ைத்தனம் ്ക is
SRIBALAN - SU LOTANA .
in (SukatoN, SuggeY) SON QE M&& Mrs. ivሟNPጳጻAኦላ , ♥e€Rኣጳዞkጸኮላልዞሏፕ=u-1ያይሉLጸ ! .
T.
NA dAwGAtee of MR & MRS, NAYA KARu M8AS dy, Teuli PPALA Now GM sa R e76 AT MAbstbNg, kant,

Page 37
35
NEWSGRA
MR M THIRUCHELWAM Q. C.
Mir M Thiru Chelwam &.C., one of the S of Ceylon and the lawyer who made history the Tamil leaders, died in Colombo on cial posts and the post of Solicitor-Gene into the Tamil political arena. He became the U.N. P - Federal Party Coalition gover. was one Of the senior meRibers of the Fed More than half a million people including Communities at t en de d the funeral. Me SS er S of Tamillnadu Sent mes Säge S of condolence S provinces were shut on the day of the fu
HEAWY FLOODS IN M
Madras City looked a veritable sea a as a r e S ut of in termit t £ert rain for thre floods ; more than 30 die d. The Navy , Wit mar o one di pe ople from hou, s et ops. Fo od par c – C Opter S. Rail and motor transport came was cut . Kottur puram area C on tai Yi ing ó C W as the W Cor St affected. A multi-storey costpletely . W
BEHARATH Y A WIDYA BHASIA
以
Bharatiya Widya Bhavan UK Centre h. site and building to meet the ever incre Centre - Mr M . A . S . Dållal , Air India. " S regi Chairsian Call ed a pre SS rie eting re Cently at gre Sent holds Tle e ting S, di 3 COlr SS e 8 and al activities. Yoga Cla SSes are held regu selection of pooks or sale from Wed a to . The Centre intends to teach apart from 33 Indian languages. There is at present a S building project is e Stimat e d to Cost ) or contribute idea. S 3nd Service S may c ont -mur' hy, Bharatiya Widya Bhavan, 37 New C
- 240 C815 ). O1 - 24O O315 ) FILM SOCIETY " S } }" FORTS
The Tamil Film Society of Great Bri Murugan Temple project in Londor. A film cause. T'ne film "BHARATHA VILAS" Starring hit filo. The film empha Sises the need fo India. The film show is being held at Str cla an audience of 1600. The film societ £900 to the Temple funds.
SeNd A &V2T SA2ScR
1b. A RelATve , FREN)
A | R M A L SUAG235 CR (PT) { ASA | Africa At
£4-8Opus 8 to F印
OND ON MAWA ASAN GRON, WA

M
DIES LN COLOMBO !
enior eaders of the Tamri Unite di Front
for tale Tamils in the recent case against 22nd N O vember. After Olding Several judi– ral, Mr Thiru chel vam entered vigourously the Min i St er O i 1. O Cal government under Inment. Known affectionately as 'Thiru' he eral Partys ri Ow the Tami. United Front
leaders of both the Tamil and Sinhale Se Karunanit hy, M. G. R. and Ma. Po. Si vagnana III to Thiru's family. Shops in the Tamil neral, and black flags were flown a
ALEAS !!!
S a re Gult of ble a Vy ft C o ding that t o Ok. place e days. OOOOO people were affected by the in the help of military and Polic e Sa ved
eS Were distributed by means of helito a Standstill for days and electricity OO houses and 1000 multi-storey buildings
building containing 24 flats collapsed
N UK CENTRE APPEALS FOR BUILDING FUND
las Tadle an appeal for funds to a C duire a
a sing expansion of a Ctivities of U ne Oral director and Blavan " S UK bor San Ch to launch the appeal. The London Centre L re Cital S on religion and a li ille d Cluit u rLlarly in tne premise S - There is a vast
Sam and from Indian history to Yoga. L13 k. rit , Gujar Salti, a S O Tamil and other 3 i Z c a, ble li borary iri thie Oro emise S • The C, C.O.C. TiOS e Who Wish t O dorlate fund S , SA C t tine Registrar Mr. Matho or Krishna — X for di Street, London Wii. C 1 (Teleph Or: e :
TO SUPPORT LONDON'S TEMPLE PROJECT
t.a. i.n fla & c Ome forward t C Support the Sh.O W i S to be de di cated for the Temple ' s
Shivaji Ganeshan and K. R. Wijaya is a r unity and national integration in e atham 's huge A B C cinema • which đe uld y ... a S pli e dge d t o donate a minimum of
PTION
or locAL LaRARY
XN RATe To
v RCA :
k lS
RASVA
MRLeON, LONstoN Swis 88N.

Page 38
* 率 率
sk era
本 本 本
率 率 本
本来本
NEWS
All six campus es of the Universi Katubedde, Widyalankara, and Widy Mr Justice D Wimalaratne has kee shooting incident at the Peraden opened fire at demonstrating stu
India won the three Test series Test by 216 runs.
The first Telugu etymological di ment of Andhra University will first of the three volumes has b
159 persons were killed, 190,000 crops in 20 lakh S a cres Severely hit the coast of Andhra Pradesh
has told the press that the dama
Mr M R Sivar amakrishnan, Couns el as India "s envoy designate to Vi atta che at london's Indian High
Madra S C.D official S have sei Z D. M. K. minist er Mr Kannappan . I with funds that belonged to the
Mr. Jeyakkody MP (tilduppiddy) has ca. in Ceylon
World's largest single iron ore district of Bihar - There i s e St i iron Ore
Madras Police have fied a Charg namithy and +2 others in connec during a meeting of the central
நா8ளய தமிழ் ஈழத் ருக்கு உதவிட நூல் ஒன்று வெளியிட லன் முடிவு செய்துள்ளது. தமிழ் ஈழமா? அ பதில் தரப்போகிறது "எங்கள் தமிழ் ஈ
அதில் உங்கள் என்ன வேண்டாமா? சிறந்த கட்டுரைகளுக்கு £50, A 30 f20. பரிசுக்காக ம பாசம் கொண்ட அ&னவரும் கருத்துக்
தொ8லபேசி.
Ot. -- 6"72 581
ଔତ୍ତି is ങ്ങ് ܗܕܩܪܝܼܛܵܬܵ>

36
IN BRIEF
ty of Sri Lankai — Colombo o Pera deniya , Jaffna. o daya — have bo e en clo S e di un til further not i c e . n appointe d - as Commissioner to probe the iya campus. One Student died when police idents.
2-0 against New Zealand winning the final
ctionary being prepared by the Telugu departopen new vistas on Dravidian philology. The e en complet e d .
house s had be er damage di and agricultural
affected as a result of the cyclone which in NOW ember . Mr Wengal Rao, the chief minister ge was estimated over Rs 224 crores.
lor (Press) at Washington has be en appointed etnam. Mr Si var amakrishnan was earl.ier Pre SS Commi SSion.
ed two Ambassador make cars belonging to ext has been alle ged that the cars were bought Religious endo Wements.
illed for legislation to ban the Dowry system.
deposits have been discovered in Singhbum mated to be two thousand million to Onnes of
e-sheet against former chief minister Mr Karution with the assault on Mr S.S.Rajendran executive of D. M. K in July this year.
fA
- கட்டுரைப் போட்டி
தை ஆட்சிபுரியப் போவோ Tடன் ஈழத் தமிழர் கழகம் i. வாழுமா? என்று கேட்போருக்கு மும் " நூல் .
h , ஆவல், அறிவுரை இடம் பெற பரிசுகள் உண்டு. மூன்று பரிசுகள் ட்டுமல்ல. தமிழ் ஈழத்தின் மீது க3ள வழங்கிட வேண்டுகிருேம்.
இங்ஙனம் Q# UQUT GIT rî ஈழத்தமிழர்கழகம்
eis (SA&RA11 l'Airí é TooTING, Lonò0N SW27
1977,

Page 39
事* 本
本率 本
本率率
率率掌
at
se
幸 事 幸
37
India's Rajya Sabha has expell from the membership of the Hous his conduct was found to be der members. Mr Swamy's conduct out instrument against the State.
Ealam Tamils Association of Iron Tamilians in the UK in the fo problems for students; Accommod personal problems, and other re get advice and help could conta iation, 919 Garratt Lane, Tooti
The fifth World Tamil Conferenc Senegalos capito Dakar.
Gande epam Waikunthavasan, the 1" presented Dr Kenneth Kaunda, Zal function held at Kitwe. On Octo premier Mrs Indra Gandhi with a
The Trial-at-Bar in connection of Jaffna, has been postpone di f
Writ lodged on behalf of the set three Trial at Bar judges and court had jurisdiction to try t
Princess Rukmani Devi Prasad Wal Bayi, Maharani of Travancore (192 Indian High Commission.
Tamil youth and adherents of the Ceylon are planning to form an c sation (T.L.O.) in order to brir one umbrella. The organisation v nationals who support the ideals
The London Tamil Church. Group wi this year. Service will start at Avenue, London SW15 at 550 p. I conduct the service. There will of the congregation
A Watchnight Service has been pl starts at 10.30 p.m. on Friday
Dr Era Janarthanam, the Tamil. Yc for one ticket at the Merton Ci on Wednesday 29th December at 6
6 loes
IRAJESBI TRAVE
oteST FAReS To SINGAPORE - As MARAS- TRIVANeuM , ALL ovése
· PRopelebR: OFWADASA PANICK6 - (Eas1r HAM i le Noen é a CTú

d the Jan Sangh member Mr Subrail ani 3. Sw: my ... Mr Subramania Swamy has been expell - d for gatory to the dignity of the H4 use ". . . . . ;. ide India it was alleged mac in ... is
lon has formulated plans to help anu. lowing manner: College admissions and v. tion facilities and introductions, advise on lated productive services. Those who wish to t the General Secretary, Ealan Tamils Assocg, London SW17 (Tel : O1-672 3821 ) .
will take place at the end of 1977 in
year old School boy artist from Zambia 1bila o s President with a portrait at a ) er 15th he also presented the visiting Indian portrait
iith the murder of Mr Alfred Durayappah, Mayor or 31st January 1977. This is a sequel to the ren accused in the Supreme court citing the he Attorney General demanding whether the lie CaSie
oma Great grand daughter of H. H. Setu Lakshmi 25-31) exhibited her paintings in London at the
Tamil United Liberation. Front (T.U.F) in organisation calle di Tamil Liberation Organing all Tamils living all over the world under vill be an international one embracing all
of the Freedom loving Tamils.
.ll be celebrating Christmas in a grand scale , the Putney Methodist Church, Gwendolene 1. on Sunday 19th December. Rev. S. M. Jacob will be a Christmas tree for children of members
anned by the Tamil church at Putney. The Service 1st December
luth leader from Madras is staging two dramas vic Halil (Wimbledon TcYn Hall), London SW 19
• Inه p 30
, 2 o CAMPBé - seOAN,
: O-72 2396

Page 40
38
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF EDINBURGHGL
HEGDE, Subhas chandra HergakMB Mysore), KARTF MEENAKSHI SUNDARAM , Candadai Mallikarjunan ( Soundaramallingam, (MB Madras), SREEHARAN, Nac Sabaratnam (MD People's Friendship University THAMOTHARAMPILLAI, Thirumo orthy (MB Malaya).
Total Elected: 275
BAR EXAMINATIONSMICHAELMAS TERM
LINCOLN'S INN: P SUBRAMANIAM (SELANGOR), K INNER TEMPLE S KANAGASABAPATHY(KUALA LUMI: MIDDLE TEMPLE: T PILLAY (LOND), MISS K ANTF
QUALIFYING EXAMINATION IN ENGLAND AUGUST ' ',
SHARWANANDHAN , Aruntha Nalliah (London), BAL Ponrajah (Ceylon), GI MASIILAMANI Ranjit (Lor SEETHARAMAN, Kengai PC -nather (Ceylon), SOC *SOCKANATHAN, Wimalanat
Y SOCKANATHAN
Mr Wimalanathan Sockan: Solicitor's Accounts. Commercial service of the Radio Ceylon Corps dramas. He is also in the cast of 'PUTHIYA
ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON & RO
DIPLOMA IN PSYCHOLOGICAL MEDICINE
ABRAHAM, Victorine Yogalosani MBBS Cey (Wok: Tinne vely Subramonion MBBS Kerala (Wallingf MBBS Cey (Nallur, Jaffna), NAIR, Wanaja MBB; RAJAKARIER, Francis Osmund Selvanayagam MBB Yegnanarayana MBBS Osmania (Sutton, Surrey), Kerala (Bridgend, Glam).
UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
SCHOOL OF CHEMICAL ENGINEERING: BSc 2nd c
SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING: B.Sc 2nd Class
SCHOOL OF TRAFFIC ENGINEERING: M.Sc SUBRA SCHOOL OF MECHANICAL ENGINEERING: M.Sc
A P P O I N T M E N T S
DR MRS PARAMANATHAN HAS BEEN APPOINTED AS HOSPITAL, HAMMERSMITH, LONDON.
DR AJIT NARAYANAN HAS BEEN APPOINTED AS A ASTON UNIVERSITY, BIRMINGHAM.
 
 

SGOW & LONDON MEMBERSHIP. NOVEMBER'76
IGESU. Mangalaveni KMB Malaya), MB Madras), SANKARAPANDIAN, Ponniah „arajah (MB Ceylon), SUNDARALINGAM,
, Moscow)İLRCP & S Edin,
PARAS URAM LIL ... B (LOND) . 'UR), N KANAPATHILIPIILILAIK SINGAPORE) . (ONY B Econ (MALAYA) .
FOR THE ADMISSION OF SOLICITORS 6
uthi (Birmingham), BALAKRISHNAN , 'HASAR, Emmanuel Anton Mathiaparanam TNARATNAM, Sinniah Velupillai (Lond),
don), PHILOMIN Mariampillai (Greenford), onnambalam (London), SIVAPALAN, Kasi KANATHAN, Pathmavathy (Sidcup, Kent), han (Sidcup, Kent).
athan obtained a distinction in Mr Sock anathan an announcer of the ration has also acted in several (AATRU" a Tamil film produced in Ceylon.
AL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
ling, Surrey), ANANTHANARAYANAN, ord, Oxon), JEEVARATNAM, Arumainayagam i Singapore (Selangor, Malaysia) , 3 Cey (Hitchin, Herts), SHARMA, Praturi
Al THO Che erakathottan Mathe W MBBS
as S Hons. SELLATHURAL SUPPIAH.
Hons. ŠELVADURAI SENTHILNATHAN , & PONNUSAMY PUNNIYAMOORTHY. ANIAM EASWARARUPAN
TELUPILLAI ARUNTHAVANATHAN.
ENIOR REGISTRAR AT CHARING CROSS
LECTURER (EDUCATIONAL ENQUIRY) AT

Page 41
CLASSIFIED A
| b6ላ7ዘs
K W K PONNAMBALAM (KOKUWIL)BELOVED HUSBA OF CHELLAMMA AND BOTHER OF SATKJNAM. A. SIVARAJAH (WIMBLEDON) FATHER OF SAROJINI DEWI AMARASINGHAM (MADAWACHAL) , THANABALAS RAMANIAM, SIWABALAN (SUTTON), JEYAIDEVI, KUG BALAN, KANESHABALAN SKANDABALAN, UMADEWI (KOKUWIL).
MRS S ARUNANDHY WIFE OF LATE K S ARULN DHY MOTHER OF MAHENDRARAJAH (COLOMBO) KAMALA, MANIE (COLOMBO), DR PUJVEENDRAN (NIE MALDEN), THAVENDRAN (COLOMBO),THEWI (AYLES BURY), MANGALAM & CHITHRA (COLOMBO) AND FATHER-IN-LAW OF THIRUVATHAWOORAR (COLOM DR MAHADEVA (AYLESBURY), JEYARANEE, KIRUG INDRANEE. DIED ON OCTOBER 18th.
CHELVADURAL KATHIRITHAMBY(J.P. RETD SE DISTRICT COURTS, JAFFNA) BELOWED HUSBAND OF SIV ARATNAM, FATHER OF SAKUNTHALA DEW SIV AGURUNATHAN, ILAMURUGAN, SKANDAKUMAR & ANANDAKUMAR (LONG FRHSR-IN-LAW OF K ANANDARAJAHMOHINI AND SIVANAYAKI (LO DON) EXPIRED. CREMATION TOOK PLACE ON 22nd NOWEMBER AT THE NU WILL CEMETRY
NACA ANAa. LEARN FRENCH THE EASY WAY THROUGH ENGLISH YOU COULD TRAVEL OR BUILD CON ACTS IN OWER 20 COUNTRIES ALAGARAJAH (LONDON) O1 -639 9783
TAM WOC AL MUSIC CLASSES AT THE WIMBI DON COMMUNITY CENTRE, 28 ST GEORGES ROAI LONDON SW 19. E WERY SATURDAY BETWEEN 5.3O.P.M. & 5.30 FOR DETAILS CONTACT: S THRUCHELWAM TELEPHONE: O1 - 542 51 l-O.
DRAMAS
TWO DRAMAS ON ONE TICKET
DR ERA JAN ARTHANAM PRESENTS * * * * * * * * * MEENDUM ERIKIRATHU AND MALARGAIL
VADUVATHIILIAI (DRAMAS) ON DECEMBER 29th, WEDNESDAY AT 6.30 P
AT THE MERTON CIVIC HALL (WIMBLEDON TOW HALL) BROADWAY, LONDON SW 19.
TEL: DR FRA JANARTHANAM O1-552 5827.
 
 

39
ovBRITISEMENTs
ND ND
FLMS
TAMTL FILM SOCLETY OF GREAT BRIT AIN *** SHAKTI LEELAI (COLOUR) STARRING: GEMINI
GANESHAN * K R WIJAYA*SAROJA DEWI
1st SHOW: ON 19th DEC SUNDAY 12.45 P.M. AT A B C KING STRETT, HAMMERSMITH, LONDON 2nd SHOW: ON 9th JAN SUNDAY 12.45 P.M. AT A B C HIGH ROAD, LEYTON, LONDON E 1 O.
THANGA PATHAKKAM (COLOUR) STARRING:
SWAJ * K R WIJAYA * SIRI KANTHI * PRAMLA
ON 26th DECEMBER, SUNDAY AT 12.15 P.M. &T A B C LONDON ROADCROYDONSURREY.
IDHAYAK KANI (COLOUR) STARRING: M. G. R. * RADHA SALUJA* NIRMAL A*MANOHAR*P S VEERAPA ON 2nd JANUARY SUNDAY AT 12.45 P.M. AT A B C CHURCH GATE BOLTON, LANCS.
BHARATH A WILAS (COLOUR) STARRING: SIWAJI K R WIJAYA*IDEWIKA* SIWAKUMAR* JEYASUTHA ON JANUARY 2nd SUNDAY AT 12.15 P.M. AT A B C. STREATHAM, LONDON SW16 ( NEAR STREATHAM HILL RAILWAY STATION). SPECIAL SHOW TO SUPPORT THE MURUGAN TEMPLE PROJECT OF THE BRITTANIA HINDU TEMPLE TRUST. O.1 - 946. 337. TICKETS : 01-679 1952/5(DAY); 68; 3095 (NIGHT) ; 567 6849.
SHAH TRAIDING * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESENT GRAHAP PRAVESAM (COLOUR) STARRING: SIVAJI
K R WIJAYA' SIWAKUMAR* P. JEYA*MANORAMA ON 22nd JANUARY SATURDAY 2, OO PM. AND 6.30 P.M. (TWO SEPARATE SHOWS) AT THE COMMON WEALTH INSTITUTE, HIGH SS. KESINGTON, LONDON W8. TICKETS: o 1-228 1626; 228 8751.
ANNAKIL STARRING: SIWAKUMAR SUJATHA ONLY FILM TO CELEBRATE SILVER JUBILEE IN 1976 : BEST IN MUSIC ! ON 29th JANUARY SATURDAY 230 P.M. AND 6.30 P.M. (TWO SEPARATE SHOWS) AT THE COMMONWEALTH INSTITUTE, HIGH ST. KENSINGTON, LONDON W8. TICKETs R NAVARATNAM O1-5 l-O l4725; T THURAISINGHAM O1- 54-O 512+.

Page 42
CLASSIFIED AI
RATES:25p per Hine, Average 5 Words. Box N
Matrimonial
UNCLES IN UK SEEK GRADUATE OR TECHNICAL EMPLOYEE U.K., CEYLON FOR PLEASANT SMART HINDU GlRL AGE 31. ADW LEW CHEMISTRY HIGHLY PROFICIENT IN ENGLISH. QUALIFIED STENOGRAPHER ENGLISH GOWT SERVICE CEYLON. BOX NO 88.
DOCTOR IN U.S.A. -d-AFFNA TAMIL HINE)U SEEKS A TAMIL HINDU GIRL, BETWEEN 25-3O EDUCATED MINIMUM HEIGHT 5' 5". FAIR AND BEAUTIFUL WRITE WITH PHOTO & HOROSCOPE BOX NO 89.
TAMILNAD MUSLIM STUDENT IN LONDON AGE 25 SEEKS SUITABLE BRIDE BOX NO 90.
QUALIFIED TAMILNAD BRAHMIN WELL PLACED IN U.K. AGE 50. SEEKS BRIDE 25-26. TAMILIAN FROM ANY COUNTRY. CASTE NO BAR. BOX NO 91.
CIVIL SERVANT IN U.K. FARNING £6OOO JAFFNA TAMILL HINDU SEEKS A TAMIL HINDU GIRL BETWEEN 25-50 EDUCATED FAIR BEAUTIFUL. WRITE WITH PHOTO. BOX NO 92. '
lorlbor, Mul 5.ASll'
SUBSCRIPTIONS TO LONDON MURASU EUROPE : £5-6Op/ F.FR 55/-
ASIA/AFRICA/AMERICA: 4-80p/US $ 10/
F.FR 55/– SUBSCRIPTIONS COULD BE SEN TO LONDON MURASU", 8 ASHEN GROVE, LONDON SW 19 8BN.
BRTNS
CHRISTINE MYTHILI BABY DAUGHTER TO MR & MRS ANANDARAJAH HARLOW, ESSEX.
LAWANYA BABY DAUGHTER TO MR & MRS PURU SHOTHAMAN, PUTNEY, LONDON SW15.
KAWITHA BABY DAUGHTER TO MR & MRS. SUTHANTHIRARAJ, WIMBLEDON, LONDON SW 19.
PAWANTHINI BABY DAUGHTER TO MR & MRS WYKUNTHANATHAN , MT.LAWINIA, CEYLON.
ARUL BABY SON TO MIR & MRS RAMASAMY , EAST HAM, LONDON.
SIWAKUMAR BABY SON TO MR & MRS ILANGAT MANNAN, FULHAM, LONDON SW6.
RSHIYA BABY SON TO MR & MRS NADESWARAN, CAMBERLEY, SURREY.
SURESH MOHAN BABY SON TO MR & (DR) MRS. MOHAN MORDEN, SURREY.
NARMATHAN BABY SON TO DR & (DR)MRs. PUWANACHANDRAN, COLOMBO.
al
Printed and Published by S. Sabapathipillai, M
for London Murasu Pirasuram, 8 Ashen Grove.

VERTISEMENTS
. 5p extra. Minimum 50p. Prepayment essential.
ך
· ሶላልደጵስልû 6§
SIRIBALAN (SURBIITON, SURREY) SON OF MR - & MRS BALASUNDARAM, VEEMANKAMAM, TELLIPALAI,
O SULOJANA DAUGHTER OF MR & MRS NADA.-- RAJAH, KURUMBASIDIDY, TELLIPALAI ON 5th NOVEMBER AT MAIDSTONE, KENT.
SIWASUNDARAM (AUDIT, DEPT OF TRADE & INDUS TRỸ, LONDON) SON OF MR & LATE MARS THIRUNAWU KARASU, KARAINAGAR TO KAMALAM DAUGHTER OF MR & MRS ARUMUGAM, KARAINAGAR ON 6th DECEMBER AT KANDY CEYLON.
ENGAGEMENT .
VIJAYENDRAN (CONSIDERE & PTNRS, WINDSOR & CIW, ENG FINALLIST) SON OF MR & MRS NAGALIN GAM, ARIYALAI, JAFFNA TO SHIYAMA WASANTHY DAUGHTER OF MR & MRS RAJARATNAM, ARIYALAI JAFFNA. ON 22nd SEPT IN JAFFNA
R2 a ou S CHRTSTMAS CAROL SERVICE IN TAMT,
AT THE PUTNEY METHODIST CHURCH, GWENDOLENE AVENUE, LONDON SW15. ON SUNDAY 19th DEC AT 5.30 PM. SERVICE IN TAMIL BY REW. S. M. JACOB. FOLLOWED BY XMAS TREE FOR CHILD REN AND SOCIAL
WATCH NIGHT SERVICE FOR NEW YEAR
AT THE PUTNEY METHODIST CHURCH, GWENDOLENE AVENUE, LONDON SW15. ON FRIDAY 31st DEC FROM 10.30 PM PRECEDED BY COMMUNITY SING
ING IN THE CHURCH HAILL.
LORD WENKATAESWARA SUPRABADHA SEWA
LORD VENKATAESWARA SUPRABADHA POOJAH IS BEING HELD ON THE 1st SUNDAY OF EWERY MONTH AT SIRI GEETA BHAWAN MANDIR, 107-115 HEATHFIELD ROADHANDSWORTH, BIRMINGHAM 19. P00JAH, BAJANAI & REFRESHMENTS. NEXT POOJAH: SUNDAY, JAN 2nd. UBAYAM: DR WENKATATRI, YORKS.
HINDU ASSOCIATION OF GREAT BRITAIN
THIRUVEMBAVAI WIZHA. ON FRIDAY DEC 31st FROM 8. OO PM .
THAI PONG AL CELEBRATIONS ON FRIDAY JAN 14th FROM 8. ooPM. KENNETH BLACK MEMORIAL HALL WORPLE ROAD WIMBLEDON, LONDON SW 19.
A., LL.B.(Lond.), F.R.A.S., F.T.I., Bar-at-Law.
London, SW19 8BN.

Page 43
つ AENTE سے __N؟
==> ವ್ಹೀಲ್ಡ್ರಿ TEL: 01- 634 Č.73 CABLÉS: TfRANKRAT
ECONOMy TRAW.6)
TRW AS Bert SPECIAL FARES TO SINGAPORE, IN DIA, BA AFRICA, Tokyo, L 1242p#9*2 8-ce. Holzás.
2தப்gs Lek
임
(Book éARL, Te A\lob DISAF FLY WITH The ex Pe£2NCE)
 
 
 
 
 

STAy vNTA us
VNAIL You ARE IN MARAS
HOTEL
மாண்டியல் Of(b, (ՃԱՌ,
oc S. (3 'b
LLLLLL L LL LLL LLL LLL LLLLLS LS SLLLL LL LLL LLLLLL GLLL LLLL LLLLLLLLSLLLLLL
குரூகுளு வசதி கொண்ட ஒற்றை விருந்து படைக்கும் மூன்று
இரட்டை மற்றும் தொகுப்பு தனித்தனி சிற்றண்டிச்சாரதள் அறைகள் இாேந்த குளியைேற. மேல்மாடியிலும் புல்தரையிலும் வேங்கீர், நண்ணி புதிதன், கூட சர்வீர் டர்டு. தோடர்ந்த இன்னிசை - நகரின் ஈடுநாயகம்ாய்த் திகழும் அனேத்தும் டண்டு நாடிக்கு ாங்தோரு நோட்டங்.
ஹோட்டல் அட்லான்டிக் பிரைவேட் லிமிடெட்
ம்ோர்டியத் ரோ,ே "டிக்பூர், தென்னே (DDE eT SKsSTS 0 0L00 S 0LL CT TLT SKYZSLLLLLL LLLGGLLLLLLLLKS LLLLLL LLLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLS LLL LLLSYYLLLL LLL LLL LLLLLL
RPRISES Limited
EVELYN Hou Se GET 0 Y ES COM WMA. ; оI-éз7 7371/72. LÒM YON LINI, TELEX: 2 || 2. c3 RÉF. Vé75
AR OUA, Nb THE Ĝ LOPE DR YOL 300K
SRI LANKA, MALAYSIA, wla kok, AusTRA-LA
L. S. A. AND CANA SA .
- Mys, RTA SANDRASAceA
Q- 22.2 OL-73, 이 - , 7 7 초 77
21 - Ge7 7초 7.
294- My. K. e. oÄASAM
AT - 9A2 1694. Mr. C. , Aply R.E.
AT O - 25 oé & O 'Pol NTMENT
AND De PoN>A8 Lé

Page 44
ᏛᏓ)ᏛᏈᏡᎢ
RAPH. T.
HAND
NEW S.
PANNER, Phill
PANN ER I PF-4
FRE
L
FLANDH
rila s č72 FA|
SA REES F KA5+ PÅ GR || ||
Phil: hằh H"
。
35 FR LI PERT STRE ET"
LÖH bül: Ljil IV. FFE L TEL: O - 37 L 553 T Viri derry Guys & L
Pere Ata LL CIELA, S. 實
Edition Innen suelle internatio
International Tamil Monthly
In LondoIn herausgegebene i te
ܬܐܨ
 
 

roON MURASU
LooM HOUSE
rock ARRived
EORGETTE DELLE ALT
Taa; } KWA FFOTA
LA AFFROY, PLA iki 4veya TAPAN ) PŘ ATE, FFord LGLI ALT pag. FILESTER. OLL & Eff: ETTE IAE HAäILTCP
LL S L S S L LLLLLLMMLL StuOTLLLLeS S S L SLLL SLSLS
RDM INDIA PR | 1-4Tebo Å KA 4 cy-A Éé FLIRA MI ŜEA Reže, 5
PŘE SLIK: ; PM A P4 y folkŘI SPRE ÉS
Pl.: F. á. WhÉg a TE:
3a "ToToTÉAYA ANA
த் OYNART ROAN) O PADA VA P È A ... O - 5 o 177 hide Yr ou, w d : GTT PÅ HA fu celu RT AF QAb i Čao PÅ Sፕ«d¢ፕ
nale en Tamoule Publiée à Londres
y Magazine Published from London
nationale tamulische Monatsschrift