கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 1999.04

Page 1
600
,wF Nkwgll jkpo Hfs;
nrkkzpapy;Gijffggll nrajpahy; cYffgglLss ,ufrpakhf mJ njhlHeJ mKyhffggLk vdgNj tuyhW.
jkpoh;kz;rpwpyqfh murhy;mgfhp ffggLtJ ,J xdWk Kjwjlit ayyNt. 1940fspy;,ypUeNj ,thfs; jpllkpll Kiwapy njdjkpoojjpy;
rpwpyqfh gilfs jkpoojjpy; jhd;MffpukpjJss xtnthU gFjp apYk;jkpoHfis $lLg;gLnfhiyf; FlgLjjp tUfpdwJ. nrduy;Nfkg> nfhfflbrNrhiy> tejhW%iy> kapykghntsp> FkhuGuk> nrkkzp vdgd mwpagglLss rpy cjhuzq; fshFk. vdNt tljkpoojjpy;klLk yy jkpoojjpd midjJg gFjpf jkpoPo muR:
ekJ gpur;r jtpHf;f Kbahj tuyhw;Wj; Njit!
G <
ojjkpouhfpa ehk;xU jdpahd
Njrk. Njrk vdgJ Gtpapay gugG rhHejjhf myyhky> jkJ thoitj; jhNk jHkhdpfFk chpikiaf; nfhzl> jkfnfd nrhej murpay; mjpfhujijf;nfhzl xU jdpahd kffs;r%fk;vdw tphpthd mHjjj; ijf;nfhzbUffpwJ. ehk> vkfnfd xU jhaf G+kpiaf nfhzbUffpd; Nwhk. ,j jhafjjpy ehk ezl> jdpahd tuyhwWg ghukghpajijf; nfhzbUffpdNwhk. vkfnfd nrhej fyhrrhu kuGfs ,Uffpdwd. vkJ thofif Kiwfs;jdpjJtkhdit. ,twNwhL> miu E}wwhzLfFk; Nkyhf ehk rpwpyqfh murpd;
( njhlHr;rp 2k; gf;fk;) gwpNghFk; jkpoh; kz;!
jkJ kzgwpgigj njhlqfptplldh. ,J gbggbahf tTdpahtiu tp]jhpf; fgglL ,dW tTdpahtpy rpqfsf; fpuhkqfSffhd jdpahd cjtp mur mjpgh;gphpTfs mikjjpLksTfF gyk; ngwWtpllJ. mJ khjjpukdwp jkpoh; jhafjij JzlhLk NehfFld; Kyiyj;jitAk jpUNfhzkiyia Ak ClWjJ gjtpah rpqfsf;fpuhk cUthffk....... ,twwpy xU rpW $W klLNk gyhyp.
,jwfhd xNu jhT ,ej Mjpff Fkgyplk; kziz gwpff Ntzlhnkd tpzzggk;nratjyy> khwhf Mffpu kpgghsHfis jkpoo kzzpypUeJ KwwhfTk epuejukhfTk;Jujjpabg; gNj. ,J jpzzk. tpiutpy;jkpoo [d ehaf Fbauir epWTNthk. mgNghJ rUil fiseJ rptpypadfshf tul; Lk. jkpoo kz ,tHfisAk mut izfFk;thotopfFk. jkpook;- rpjjpiu vkJ 1999
,ylrpak;Rje
jkpoPo kf;fs; fl;rpapd; mu
kf;fSf;Nf midj;J mjpfh
rpj;jpiu 1999
MjpffjijAk> MffpukpgigAk;vjpH jJ> tuk;nrwpej Nghuhlljij elhjjp
x
U tUfpNwhk. ,g Nghuhlljjpy ehk; ntspggLjjpapUffpdw JzpT> typik> mHggzpgG> jpahfk;vdgtwwpd;%y khf vkfnfd xU jdpahd murpay;thoT mtrpak vdgij cyfpd Kd; njspthfTk> cWjpahfTk;ntspggLj; jpapUffpdNwhk.
fpspnehrr fzL> Vuh LjjJ rpq jsKk;tpL gwpffggl tUk;khjq vjpupfis ehk xU jdpahd Njrk vdw
MffFiw tifapy> Vida NjrqfSfF ,UggJ
tpLjiygG Nghdw chpikfs;midjJk;vkfFk;
mopjnjh ,Uffpdwd: vkJ epyjjpd;kJk> vkJ
gyjij ep fly;gpuhejpajjpd;kJk> vkfFhpa thd;
tpiutpy;g guggpd kJk vkfF G+uz Mjpffk;
ff NtzL jkpo Njr NtzLk. NtzLk. jpllqfi Gypfspd nfhLjJ KbAkh vd
rkfhy Ak;Vaff gLjjpfnf Mffpukpg kghkNyh m rHtkjj epWtdqf nghJf$l eilngww rkhjhdk gpujhd Nf
;cs;Ns... ✍ Mzhjp ✍ jkpoPo t ✍ ehk; ve;j

“fdf;f f;fs; fl;rpapd; murpay; VL
f\;ug; gl;Ll;Nlhk;. nrhe;j ,lj;jpNyAk; tho Vohj epiy. jPHT vd;w fijia tpLq;f. cg;gpbNa f midj;J mjpfhuq;fSk;
neLfYk; Nghf VohJ!” ­rdj;jpd; Fuy;­ ,jo; 1 jhafk; vq;Fk; GijFopfs;!
poojjpy; thU gFjp
nfhiyf; uy;Nfkg> hW%iy> nrkkzp cjhuzq; jpy;klLk g gFjpf
spYk;ehk;GijFopfis Njl Ntzb
giljjiyikiaAk;mtHfspd;Vt atHfshf csNshk. ,gGijFopfs;
yhlfisAk;,d mopgGf;Fwwthsp rpwpyqfh murpd ,d mopggpwfhd
fs;vd ehk;gpufldk;nrafpdNwhk. capUss rhdWfshf mikejpUf;
GijffggLk xtnthU clYfFk; fpdwd. ,it midjjpwFk ,ej
gwpjnjLffggLk;xtnthU capUf; Mf fpukpgghsHfNs
Fk;,tHfs;gjpy;$wpNa MfNtzLk. KOgnghWgghspfs.
,jwfhd jzlidia ekJ Gulrpfu rpqfs muRj jiyikiaAk;
kffs ejpkdwpy ,tHfs eprrak; mileNj jUth.
ptplldh. tp]jhpf; rpqfsf; jtp mur TfF gyk; wp jkpoh; hfFld; kiyia f;fpuhk rpW $W
Mjpff zlhnkd f Mffpu pypUeJ
;cs;Ns... ujjpabg; kpoo [d mgNghJ hf tul;
✍ Mzhjpf;f murpaypy; ngz;fspd; ghj;jpuk; ! ✍ jkpoPo tpLjiyAk; rpwpyq;fh mAjg; gilfSk; ! ✍ ehk; ve;j tifapy; tpj;jpahrkhdtHfs;? Ak mut
ekJ gpur;rid mtHfSf;F w;Wj; Njit!
gAk;vjpH j elhjjp
x
U rpy khjqfSfF GupahJ!
KdG jpy ehk; > typik> ;%y khf ay;thoT
pd Kd; tspggLj;
Ajjk NtzLk vdwJ? VNjh muR Ajjjij tpUkghjJ NghyTk;Gypfs; fpspnehrrp NghHKidapy gLNjhytp
jhd;Ajjjpwfhf tplhggpbahf epwgJ fzL> Vuhsk;gilffsqfis gwpnfh
NghyTk xU Njhwwgghlil jUk; LjjJ rpqfs muRggilfs. ghupa
njhzp mfNfhrjjpDsNs Gijejp jsKk;tpLtpffgglL gilffsqfs;
UggJ njupejJ. Ajjjij epWj; gwpffgglljd gyhgydfs mLjJ
Jqfs vdW Nfhrpggij tpl “jkpoH tUk;khjqfspy;vggb mikAk;vdgJ
kjhd midjJ ,dthj mlfFKiw vjpupfis epiyFiyarnrajpUejJ. rk vdw
MffFiwejJ mggilffyqfis F ,UggJ
tpLjiygGypfs;gadgLjj Kbahjgb k;vkfFk;
mopjnjhopff NtzLk. Gypfspd; Jk> vkJ
gyjij epH%yk;nraa NtzLk. vdNt Fhpa thd;
tpiutpy;ghupa jhfFjnyhdiw njhl
fisAk;epWjJ> mtHfsJ mbggil murpay;[dehaf cupikfis toqF vdwyyth NfhrpjjpUff NtzLk. Ajjjjpd NjhwWthia myyhth GlLffhlbapUff NtzLk. Ajjk; ,Uejhy Nghy ,U juggpwfpilapy; Mjpffk;
ff NtzLk. jkJ NjHjy;ntwwpffhf
rlnld KisjjJ Nghy fhlLk;xU
k; gf;fk;) kpoh; kz;!
jkpo Njrjij FUjpapy Njhaff
KidT myyhky;Ntnwdd? NtzLk. glbdpapy tjffp vLff NtzLk. ,jwnfyyhk nkhjjkhf jpllqfis tiuejJ rpqfs muR. Gypfspd rkhjhd mioggpwF nrtp nfhLjJ jlba jpllqfis iftpl KbAkh vdd?
,ej nghJf$lljjpy; ,dDnkh diwAk;ftdpfff$bajhf ,UejJ. $lljjpd Kdduqfpy xU ngUk; flmTl itffgglbUejJ. kdpj cupikahsHfshy Ajjjjpd Nfhu jij vLjJffhll KditfFk;ghupa rkfhyjjpy;cyifAk kffis
flmTl;mJthFk. xU ngupa kzil Ak;Vaff rHtkj JhJfFOit gad;
XL. mjd;xU gff nrtp topNa rUil gLjjpfnfhzlJ muR. ghtk;mtHfs.
Ald; jiyfftrqfs;mzpeJ Jgghf; MffpukpgghsHfSfF tpUkgpNah tpU
fpAld;csNs EioAk rpqfs mur kghkNyh mtfhrk ngwWfnfhLj;jdH.
gilapdH. kWGwrnrtp topNa Gypj; rHtkjj JhJfFO kwWk rka
jiyapduhf MAjNkejp csNs Eio epWtdqfspd rkhjhd CHtyKk;
Ak;tpLjiy Nghuhspfs. ngupa kzil nghJf$llKk;rpwpyqfh jiyefupy;
Nahlbd;tha;topahf Vuhsk;kzil eilngwwJ. “Aj jk Ntz lhk >
XLfSk;vYkGfSk;Ftpay;Ftpayhf rkhjhdk NtzLk” vdgJ mqF
ntsptUtjhf mjpy;fhllgglLssJ. gpujhd Nfhrkhf ,UejJ. ahHjhd;
( njhlHr;rp 7k; gf;fk;)
pak;Rjejpu jkpoPok
1

Page 2
,UffpdwJ: vkJ MjpffjJfF cl; gll gFjpfspd;kJ> vkfNfww tpjj jpy; nghUshjhu mgptpUjjp Kawrp fis Nkwnfhs tjw Fk> cssff; fllikgGffis cUthfFtjw;Fk; ehk KO chpikiaf nfhzbUffpd; Nwhk> vkJ fyhrrhu kuGfis Ngzp tsHggjwFk> ehk tpUkGk;tpjjjpy; Gjpa> KwNghffhd $Wfis mtwW ld; ,izjJ tsggLjJtjwFkhd chpik vkfF czL. ,it midjjpw; Fk;Nkyhf> vkfnfd xU Rjejpukhd> ,iwikkpff muirf;nfhzbUggjw; Fk> ,tturpd;%ykhf rHtNjr r%f qfSld;rkjJt mbggilapy;cwTf isg NgZtjwFk vkfF chpik czL.
vdpDk rpwpyqfh murhdJ vkkplkpUeJ gphpff Kbahj ,jjifa chpikfis Kwwhf kWggNjhL> vkJ Njr ,Ugig mopggjwfhf jpllkpll hjpapy> %Hffkhf nrawglLk;tUfpd; wJ. jpllkpll rpqfsf;FbNawwq;fspd; %yKk> ,uhZt hjpapyhd Mf; fpukpggpd;%yKk;vkJ jhafg;gFjpapy; jdJ Mjpffjij VwgLjj rpwyqfh muR KawrpffpdwJ. vkJ jhafjjpy> ehk;nfhzbUffpdw tuyhwWj;jlaq; fis mopjJ tUfpdwJ. vkJ kffsp ilNa Rjejpukhd> neUffkhd cwT fs;VwgLtij jLjJ tUfpdwJ. vkJ nghUshjhujijAk mjd ,ayghd tsHrrpiaAk jpllkpll hjpapy;rHF iyjJ tUfpdwJ. vk jhafjjpy; gyJiw rhHej mgptpUjjpfSk> css ff fllikgG tsHrrpfSk VwgLt ijj;jLjJ tUfpdwJ. vkJ fyhrrhu kuGfis mopjJk> mtwiw ehk; Rjjejpukhf Ngzp tsHggjwfhd chpikfis kWjJk;tUfpdwJ> vkJ jhafjjpd ,awif tsqfis fz; %bjjdkhf rpijjjopjJf nfhzb UffpdwJ. vkJ kffis Fwpgghf MwwYk typikAk kpff ,sQ; rejjpapdiu vkJ kffis nfhLukhd Ajj R+oYfFs;njhlHrrpahf mOjjp itjJk nghUshjhuj jilfis VwgLjjpAk;mtHfis clypay;hjpah fTk> cstpay;hjpahfTk;fLikahd Nehahspfshffp tUfpwJ. ,jd; %ykhf tYtww> MNuhffpak;Fdwpa cly> cs hjpapy;CdKww r%f khf vkik khwwpaikff KawrpffpdwJ. ,it midjjpd;%ykhf> vkJ Njr ,Ugig mopjJ> vkik epuejukhf jdJ Mjpffjjpd fo itjjpUg; gjwF> rpwpyqfh muR jpllkplL nrawglL tUfpwJ.
rpwpyqfh murpd;,jjifa eltb fiffs;jwnrayhdit myy> ahNuh rpy rpqfs murpaythjpfspdhy> myyJ ,uhZt mjpfhhpfspdhy;jpll kplL nrawgLjjggLgitAk myy. khwhf ,it> rpwyqfh murpd mbj; jskhfTss rpqfs ngsjj Nghpd thj gzGfspdJk> MffpukpgGg gz; GfspdJk;njspthd ntspgghLfs> xU Njrk;gpw Njrk/Njrqfis xLf;fpdw NghJ> mqF nrawgLfpdw murp ay; tpjpfspdhy jHkhdpffggLfpdw tpisTfs;,it.
rpwyqfh muRfFhpa Nghpdthj mbjjskhdJ> MqfpNyahpd;Mffpu kpgGf;fhyjjpNyNa ,lgglL tpllJ. ,ffhyflljjpy cUthd rpqfs
2
jkpoPo muR...
czHjJf juFKjyhspjJtg;gphptpdUk> Vwnf dNt rpqfs kffspilNa nrythfFg;
Nghpdthj ngw wpUej epyTlikggphptpdUk>
Ffis i MqfpNya MffpukpgghsHfis ntsp
fhuzkhf NawWtjwF cWjpAld;Nghuhlf;$ba
CwW %y gzig ntspggLjjtpyiy. khwhf
VwglL tpL ,tHfs jkJ murpay> nghUshjhu
nrythfi eydfis caHjjpf;nfhsSk;Nehf;
VwgLk. M fpy; K]ypkfs> kiya
nrythfi fjjkpoHfs;Nghd NwhUld;KuzgL
nfhzbUg gtHfshf khwpdhHfs. rpqfs kff spd;
jkJ eyd murpay jiyikahf jkik
tUgtHfs epWtpfnfhssTk> mtHfis vgNgh Jk;
ljhf tuy jkJ flLgghlbd;fo;itjjpUf;fTk;
gphptpdH K]ypkfs> kiya fj;
kiyafj jkpoHfs;NghdNwhiu rpqfs kff spd;
Mjpffji vjphpfshfTk> rpqfs kffis
njhlHeJ RuzLgtHfshfTk> rpqfs kffSfF
Ntzba m VwglLss midjJg;gpurrpidfSf; Fk;fhuzkhztHfshfTk;milah sk; fhlbdhHfs.
,twi rpqfs kf njhlHrrpa MqfpNyahpd;MffpukpgGf;fhyj;
,tHfs> rpqfs murpay;jiyik kwWk;
kwWk ki MSk gphptpdHfs kjjpapy Njhdwp
kffis R tpll ,jjifa Nghpdthj NghfF>
vdWk> rpq ,dWtiu jzpatpyiy. khwhf>
gwpjJ> m ,gNghfF NkYk;NkYk Ntfk;ngwNw
tpulbabf tejpUffpdwJ. xtnthU NjHjYk;
jpUkgj ,gNghfif jtpug gLjjp AssJ>
gpurrhuggL rpwyqfh murpwF vjpuhf> rpqfs kffs; kjjpapy;czHtiyfs NjhdWfpdw xtnthU rejHggjjpYk ,gNghfF $Hik milejJ. Vida r%fqfis mlffp itggijAk> Mffpu kpggijAk; ,yffhff;nfhzL> rpqfs murpay; jiyikapdhYk> MSk;gphptpdhpdhYk; KdndLffg gll ,gNghpdthjg; NghfF fhy Xl ljjpy rpqfs; Njrjijr;NrHej gyNtW gphptpdiuAk;
rpwyq nghUshj Nghpdthj> tprr;R+oy Njhdwpf mjpfhuKk FOtpduhy xopff K tpilfis
rpwPyq;fh muRk;> mjd; gq;fhspfSk; rpwPy nraw;gL fpd;w tpjpfSf;F Kw;wpYk; ,irthfNt
,jd; fhuzkhfj; jhd; xt;nthU NjHjy; fs Kof;fq;fspdhy; R+Nlwpj; jfpf; fpd;wJ> xt;nth
Kd;idtpl nfhLukhf K];y jkpoHfSk; mlf;fg;gLfpwhHfs;> mtHfspd; chpi
td;ikahf eRf;fg;gLfpd;wd. xt;nthU fpopj;njwpag;gLfpd;wJ> ngUk; Muthuj;Jld; K xt;nthU jPHTj; jpl;lKk; Fg;igf; $ilf;Fs; tPr
jdDs;,izj Jf;nfhzlJ. juF Kjyhspfs> epyTlikg gphptpdH> ngsjj kj epWt dqfisr; NrHejtHfs> njhlHG+lfq fisr; NrHeNjhH> rpqfs murpay thjpfs> murgilapdH> epHthf kwWk;fyhrrhuj; Jiw rhHeNjhH vd rpqfs Njrjjpd; gyNtW gphptpdH kjjpapYk;Nghpdthjg; NghfFfs;MoNt&dwp tplld. ,tHfs; midtUk jkJ nghUshaj kwWk; Mdkf hjpahd eydfis njhlHrrpahfg NgZtjwF> Vida r%fqfspd chpikfisAk> eydfisAk gwpggJ xU Kffpa topKiwahf khwp tpllJ. ,g gphptpdH fspd vzzpfifAk> mtHfspd; eydfSk> NjitfSk> mjpfhpggjw; Nfwg> Vida r%fqfs;kjhd mlfF KiwfSk> MffpukpgGfSk NkYk; NkYk mjpfhpffpdwd> jtpukil fpdwd.
Fwpggpll jHkhdpff tpsqfpf r%fjjpy fSffpi mtHfspd Ngzpf n gadgLjJ epiyik...N xdW fyj ljjpd;mu ,tthW x fggLfpd KOtJk> epiyjJ e dwd. ,it ay tpjpf murpay j nthUtUk mjwNfwg ,Uffpdw rpqfs Njrjijr;NrHej gyNtW
vejsTf gphptpdHfs kjjpapYk Mo Nt&dwp
nrawgLf tpll Nghpdthj> MffpukpgG NghfFfs;
murpaypy ,dpAk;kiweJ tplgNghtjpyiy. ,ej
KbfpdwJ czikiajjhd> kzLk> kzLk;
nrawgLf ntspggLfpdw epfoTfs vkfF
ypUeJ mf

czHjJfpdwd. k> Vwnf
,ggphptpdH jkJ ythfFg;
Nghpdthj kwWk MffpukpgGg;Nghf; hptpdUk>
Ffis iftpLthHfshapd> mjd; is ntsp
fhuzkhf jkJ eydfSfFhpa gpu jhd hlf;$ba
CwW %yjij ,offf $ba epiy . khwhf
VwglL tpLk> jkJ mjpfhuqf isAk> hUshjhu
nrythfifAk;fzprkhf ,off Ntzb Sk;Nehf;
VwgLk. Mdhy mjpfhuj ijAk> s> kiya
nrythfifAk jkJ fuqfspy; ;KuzgL
nfhzbUggtHfs> mtwwpd;%ykhf kff spd;
jkJ eydfis njhlHrrpahf Ngzp jkik
tUgtHfs;mtwiw jhkhfNt iftpl; vgNgh Jk;
ljhf tuyhW vJTNkapyiy. vdNt ,g; pUf;fTk;
gphptpdH K]ypkfs kwWk; iya fj;
kiyafj jkpoHfs kjhd jkJ kff spd;
MjpffjijAk> MffpukpgGfisAk; kffis
njhlHeJk> jtpukhf Nkwnfhss ffSfF
Ntzba mtrpajjpy;,UffpwhHfs. pidfSf; ilah sk;
rpqfs ,twiwr kffspd;Mjuit rhjjpakhfFtjwF> ,ggphptpdH njhlHrrpahfg;ngWtJ mtrpak. vdNt Gf;fhyj;
,tHfs> K];ypkfSk> ik kwWk;
kwWk kiyafjjkpoHfSk> rpqfs Njhdwp
kffis Ruzbf nfhOffp whHfs; NghfF>
vdWk> rpqfs kffspd;chpik fisg; khwhf>
gwpjJ> mtHfis ,eehlb ypUeJ k;ngwNw
tpulbabffj;jpllkpLfpwhHfs;vdWk; NjHjYk;
jpUkgj jpUkg> czHrrpfukhf p AssJ>
gpurrhuggLjjpf;nfhzNl ,UgghHfs. s kffs; dWfpdw gNghfF fqfis pggijAk; murpay; pdhpdhYk; hpdthjg; rpqfs; ptpdiuAk;
rpwyqfhtpd murpay (kwWk; nghUshjhu> fyhrrhu) jsjjpy; Nghpdthj> mlfFKiwg;NghfFfs;xU tprr;R+oy;NghdW Vd jpUkgj;jpUkg Njhdwpf nfhzbUffpdwd? rHt mjpfhuKk;ngww xU jiytuhy myyJ FOtpduhy;,gNghfFfis KwwhfNt xopff Kbahjh? ,fNfs tpfSfF tpilfisf;fhz NtzLkh apd xU
mjd; gq;fhspfSk; rpwPyq;fhtpd; murpaypy; f;F Kw;wpYk; ,irthfNt nraw;gLfpd;whHfs;. ; jhd; xt;nthU NjHjy; fsKk;> Nghpdthj wpj; jfpf; fpd;wJ> xt;nthU NjHjypd; gpd;Gk;> hf K];ypk;fSk;> kiyafj; fpwhHfs;> mtHfspd; chpikfSk;> eyd;fSk;; Rf;fg;gLfpd;wd. xt;nthU xg;ge;jKk;
J> ngUk; Muthuj;Jld; Kd;itf;fg;gLfpd;w k; Fg;igf; $ilf;Fs; tPrg;gLfpd;wJ. khngUk;
lJ. juF gphptpdH> qfisr; fisr; thjpfs> yhrrhuj; Njrjjpd; ghpdthjg; . ,tHfs; j kwWk; ydfis > Vida fisAk> Kffpa g gphptpdH
tHfspd; pfhpggjw; d mlfF
k NkYk; tpukil
Fwpggpll flljjpd;murpay;vtthW jHkhdpffggLfpdwJ vdgJ FwpjJ tpsqfpf nfhstJ mtrpak. xU r%fjjpy css gyNtW gphptpdH fSffpilapy epyTfpdw cwTfs> mtHfspd eydfs> ,eeydfisg; Ngzpf nfhstjwF mggphptpdH gadgLjJfpdw top Kiwfs> rHtNjr epiyik...Nghdw gyNtW fhuzpfspd; xdW fyjjyhy> xU Fwpggpll fl; ljjpd;murpay;jHkhdpffggLfpdwJ. ,tthW xdW fyggjhy NjhwWtpf; fggLfpdw tpisTfs> mffllk; KOtJk> khww Kbahjitfshf> epiyjJ epwff;$ba Mwwiyg;ngWfp dwd. ,itNa mfflljjpwFhpa murp ay tpjpfshf mikfpdwd. ,ej murpay jsjjpy nrawgLfpdw xt; nthUtUk> ,ttpjpfSfFf;flLg;glL> mjwNfwg nrawgl Ntzba tHfshf ,UffpdwhHfs. xUtH ,ej tpjpfis j gyNtW
vejsTfF mDrhpjJ Nt&dwp
nrawgLfpdwhNuh> mejsTfF mtH ghfFfs;
murpaypy; ‘caHepiyia’ mila iy. ,ej
KbfpdwJ. ,ttpjpfSfF Kuzhf > kzLk;
nrawgLfpdw xUtH> murpay;muqfp vkfF
ypUeJ mfwwggLfpdwhH.
,jjifa gpdGyjjpy> rpwyq; fhtpd murpaiyg;ghprypgNghkhapd> mJ ,Wfpf;flbglLgNghAss> rpqfs> ngsjj Nghpdthj rpjjhejjjhYk> jdJ nrhej kffisNa gyp nfhLj; Jk> gyp vLjJk;tUfpdw juFKjyh spjJt foprilg gzGfspdhYk> cyif tpOqfpf nfhzbUffpdw Vfhjpgjjpajjpd eydfspdhYk; jHkhdpffggLfpdwJ vdw vjhHj; jjijg;GhpeJ nfhss KbAk.
rpwyqfh muRk> mjd gqfhspf Sk;rpwyqfhtpd;murpaypy;nrawgL fpdw tpjpfSfF KwwpYk ,irthfNt nrawgLfpdwhHfs. ,jd;fhuzkhfj; jhd;xtnthU NjHjy fsKk> Nghpd thj Koffqfspdhy R+Nlwpj jfpf; fpdwJ> xtnthU NjHjypd gpdGk> Kdidtpl nfhLukhf K]ypkfSk> kiyafj jkpoHf Sk; mlffggLfpwhHfs> mtHfspd; chpikfSk> eydfSk tdikahf eRffggLfpdwd. xtnthU xggejKk; fpopjnjwpaggLfpdwJ> ngUk;Muthuj; Jld KditffggLfpdw xtnthU jHTj jpllKk Fgigf $ilfFs; trggLfpdwJ. khngUk; ‘rkhjhdg; Gwhffshf’caHenjOfpdw xt;nthU rpqfsj;jiytUk> kpf tpiu tpNyNa mggllkhd Nghpdthjpfshf jkik chpjJf fhlb tpLfpwhHfs> ,tHfs; mttgNghJ jkik %bg NghHjjpf; nfhsfpdw KwNghffhd> [dehaf> kdpjhgpkhd jpiufnyyyhk; fpopjnjwpagglL> mtHfspd mrpqf kpff> Nfhujjdkhd Nghpdthj Kfq; fs;Jyffkhf ntspggLjjggLfpd wJ. jkpoojjpy cUthffggLfpdw xtnthU rpqfsf FbNawwKk> ,uhZt KfhKk> jkpo;Njrjjpd kJ RkjjggLfpdw nghUshjhuj;jilf Sk> trggLfpdw xtnthU FzLk> fyhrrhu hjpahd MffpukpgGfSk; rpwyqfhtpd Nghpdthj> MffpukpgG murpaypy nrawgLfpdw tpjpfspd; nfhba tpisTfNs vdgij ehk;GhpeJ nfhss NtzLk.
,tthW rpwyqfh muRk mjd; gqfhspfSk K]yp kfs> kwWk kiyafj jkpoHfis mlffpAk;MffpukpjJk;nrawgLtNj tpjpahffggl bUffpdw epiyapy> ,jjifa mlfFKiw kwWk;Mffpu kpggpypUeJ vkik tpLtpjJf;nfhs; tjwF> ehk;nraa NtzbaJ vdd? ,J kpfTk Kffpakhd Nfstp. ,f; NfstpfF ehk;fhzf;$ba njspthd tpilapYk> mij eilKiwr;rhjjpa khfFtjpYNk vkJ Njrjjpd;murpay; thoT KOtJk jqfpapUffpdwJ. rpwyqfh murhdJ rpqfs ngsjj Nghpdthj rpjjhejjjhy topfhl; lggLfpwJ. rpwyqfh murpd;XH mqf khfpa ghuhSkdwjjpd Mlrpg; nghWgig ahH ntdW nfhsfpwhHfs; myyJ ahH ntdW nfhsstpyiy vdgJ Kffpakyy> mtHfs mid tUNk rpqfs ngsjj Nghpdthj rpj; jhejjjhy;flLggLjjggLfpwhHfs> rpwyqfhtpd MSk gphptpdHfSk> RuzLk;tHffqfSk> jkJ ,Ugig Ak> eyd fisAk Ngzpf nfhstjwF K]ypkfs;kwWk;kiyafj; jkpoHfspd chpikfisAk> eydf isAk gwpjnjLggij gpujhd top Kiwahff ifahzL tUfpdwd> rpqfsj;Njrjjpd;gyNtW gphptpdUk; rpqfs> ngsjj Nghpdthj rpjjhejj;
( njhlHr;rp 7k; gf;fk;)
jkpook;- rpjjpiu 1999

Page 3
ngz; tpLjiyia Nehf;fp... Mzhjpf;f murpaypy; ngz;fspd;
rp
qfs ngsjj Nghpdthj rpwy
qfh murpdhy;MffpukpffgglL mlf; FKiwfFsshffgglL tUk; epyggpuGj; Jt $Wfis ntspggLjJk gpwNghf; Ff fyhrrhujjhYk Mzhjpffj; jhYk ,WfpgNghapUfFk r%fkhFk. ,ej Mzhjpff r%fjjhy ngzf shd ehk ,uzlhk jug gpui[fsh fNt ,dW tiu elhjjgglL tUfpdNwhk. “FLkgk” vDk rpwpa myF Kjy; “r%fk” vDk tphpej jsk tiuapy; ngzfs vkJ MSik flLggLjjgglL tUfpwJ. ngzfs; ehk vggb tho NtzLk? vdd nraa NtzLk? vdgij Mzhjpff r%fNk jHkhdpjJ tpLtjhy;vkJ fhjjpukhd rpejid> nrawghL> MSik ahTk;xU rllfjjpwFs milffgglLssd. Xahj ciogG> Nrtfk> $ypj;njhopypy; gy jilfSfFk> neU fF jyfSfFk eLNt r%f cioggp yLgLk ngzfs Fiwthd rkgsj; jpwF jkJ ciogGr;rfjpia ,offpd; wdH. ngzfsJ cioggpwF Vww Cjpak toqfgglhJ kWffgglL
“....,yf;Ffs; tUfpwJ. mJ khjjpukpdwp> ngzfs; FLkgjjpwFk;jkJ ciogig toqf Ntzba fllhak ,Uggjhy> r%f
,e;j ,Wjp ,
kw;Wk; Kd cioggpyLgLk ngzfs ,ulil Ntiyr;Rikapd;mOjjjjpwFsshfp
jpl;lkplg;gl;b tUfpdwdH. ,ulilr;RuzlYfFssh fpdwdH.
,tthW> ngzfs;ehk;vej tHffg;
nry;Yk; Ng
Njhd;Wk gphpitr rhHejtHfshapUejhYk> vejj njhopiy nratgHfshapUe; jhYk;vkJ ciogG Mzhjpff r%fj; jhYk Mzhjpff FLkg epWtdj; jhYk;RuzlggLfpwJ.
Kd;ndL jd;ikAld; NghjpY ehk rhHej jilfisAk; tpjpjJssJ. rlqFfs> rkgpujhaq; fs> fyhrrhug;gofftoffqfs;vDk; ngahpy;gy gpwNghfFj;jdkhd Mzh
jpff mlfFKiwfisAk;vkkJ jpzp
Ntzba t jJ tUfpdwJ. ,twiw ehk;Nfstpf;
dNwhk. Fsshf;fpdhy> kwpdhy;vkik J}wW fpwJ> tdKiwia gpuNahfpjJ vkik mlfFfpwJ. ,d;epiyapy> vkJ rNfh jhpfs;,ejr;r%fjjpd mrRWjjy; fisAk> mlfF KiwfisAk> Ruzl yfisAk;vjpHffhJ mtwiw mgg bNa mDrhpjJr;nryy gofp tplLs;sdH. ,J> vkJ mbik epiyia ehNk mqffhpjJr nrytjha myyth ,UfFk?
- rpijffgglL tUtjhdJ r%fhjpahf nghUshjh ujjpy fo epiyapy ,UggtHfshd ngzfshd vkikNa nghpJk;ghjpffp wJ. ehKk;vkikr;rhHejpUfFk;Foe;
KOi khDl [ khdhy;r% itjjpUf jpl Ntz gjd;%yk tpLjiya
ijfSk tNahjpgHfSk glbdpia
vdpD mDgtpff NeHfpwJ. FLkgg;nghUsh
Wf fll jhujjpwF gjpy nrhyy Ntzba
murpd;M epHggejjjpy;,UggtHfshjyhy> FLk;
jJg;ngz gjjpwfhf jwNghJ NkYk;NkYk;$Lj
gghsiu v yhf cioff NeHfpwJ. mjd;kWGwk;
jpjJf;nf Ngh\hffpdikAk> NehAk> kdgghjpg;
jpffjjpw GNk vkfF $ypahf fpilffpwJ.
Nghuhllq ,eepiyapy;mfjp Kfhkfspy;thOk;
Nghtjpyi vkJ khshJ. rNfhjhpfs;gLk;mtyk;nrhyyp Rfhjhuf NfL> Neha> glbdp...
jpuhd mNj
ngz fhy elbggLffTk> jkJ gpujjpNaf
NjrtpLj fhhpaqfis nraJ nfhstjwFkhd
ngzfs;v kiwggplk $l ,yyhj Jauthof;
Nghtjpy ifia vkJ rNfhjhpfs;mDgtpffpd;
jhYk;Nj wdH.
ngzfs rpwyqfh murhdJ Nghpdthj muR
fNt ,Uf khjjpukyy mJ xU Mzhjpff
“jkJ muRkhFk. jkpoojij ,dW Neubahf
iffspy; MffpukpjJf;nfhzbUggJ rpwyqfh
tpLjiy mur gilfNs. mjp ngUkghdik Mz; fshd ,ej rpwyqfh $ypggllhsqfs;
ngzfS
 vkkJ ghypay tdKiwiaf; flltpojJ tplbUffpdwd. vkkpy; vtiuAk vffzjjpYk rpwyqfh gilfs;tdGzhrrpfFsshfff;$ba ghJfhggww R+oepiyNa jkpoojjpy; epyTfpwJ. vjphpggilfshy vkJ rNfhjhpfs $lL tdGzhrrpfFs; shffgglL Nfhukhf nfhiy nraag; gll rkgtqfis ehk;mttsT vspjpy; kwggjwfpyiy. mrrk jUk ,ejf; nfhLu thoit vjphp apd;Mzhjpff mlfFKiwfSfFk; ngzfs;ehNk gypahf NeHfpwJ.
,eepiyapy; jiyia Nehf;fp...
jkJ tpLjiyg Nghuhl; ljij jkJ iffspnyLjJf;nfhs; shj tiuapy ngzfs tpLjiy jpf;f murpaypy; ngz;fspd;
ailag;Nghtjpyiy.
Njrpa hjpahf kpf Nkhrkhd ml fF Kiwfis vjpHnfhsSk r%f khf ,UejhYk; gghsiu vkJ NjrjJs;cyht mDk
r%f mstpy;ngzfspd;tpLjiyia jpjJf;nfhzbUfFk;tiuapy;Mzh
ngwWf;nfhstjwfhd Nghuhlljij jpffjjpw;nfjpuhf ehk;NkwnfhsSk;
ntwwpfukhff nfhzL Nghuhllqfs G+uz ntwwpiaj jug;
elhjJtjwfhd thagGffSk; Nghtjpyiy.
tsqfSk;vkfFf;fpilffg;ngWk.
mNj Nghy> Mzhjpffjjpwnf jpuhd ngzfsJ Nghuhlljij kwej NjrtpLjiyg NghuhllqfshYk; ngzfs;vkfF vJtpj gaDk Vwglg; Nghtjpyiy. Njrk tpLjiyaile; jhYk;Njrjjpd;rhpghjp gpui[fshd ngzfs ehk njhlHeJk;mbikfsh fNt ,Uff NehpLk.
“jkJ jiytpjpia jkJ nrhe;jf; iffspy;vLffhj vej kffs;gphpTk; tpLjiyailag Nghtjpyiy” ,J ngzfSfFk nghUeJk. jkJ kkJ jpzp
;Nfstpf; ik J}wW J vkik kJ rNfh rRWjjy; k> Ruzl mgg bNa Ls;sdH. a ehNk myyth
fthoit
bUfFk; VtggLk; s vkJ hsjij fpwJ.
pukpggpd; hUshjhu ffgglL ghUshjh tHfshd ;ghjpffp Fk;Foe; lbdpia ;nghUsh Ntzba yhy> FLk; Yk;$Lj d;kWGwk; kdgghjpg; lffpwJ.
py;thOk; k;nrhyyp a> glbdp... pujjpNaf jwFkhd authof; gtpffpd;
,diwa flljjpy;Njrpa murpaypy; rkjJtjijg ngWtjwFk $l Mzhjpffjjpwnfjpuhfg Nghuhl Ntzba epiyapNyNa ehKsNshk. ,jjifa ,Utopg;Nghuhll topKiw apD}lhf gazpggjd %yNk Njr murpaypy jiyaL nraaTk> Njrj;
thj muR zhjpff Neubahf rpwyqfh ik Mz; lhsqfs; jkJ ghyp dfpd;wd> iwiaf;
jpd;rhpghjp gpui[fnsDk;tifapy; vkJ Njrjjpd murpaiy epHzapg; gjwfhd chpikia ntdW nfhss Tk> ngz;tpLjiyffhd nghUshjha mbjjsjij (Material Base) ,lTk; vkkhy;,aYkhdjhFk. “....,yf;Ffs; tiuaWf;fg;gl;L> cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;dH> ,e;j ,Wjp ,yf;Ffis miltjw;F ,l;Lr; nry;Yk; gbKiw> . vkkpy; rpwyqfh
kw;Wk; Kd;ndLg;Gfs; Ma;T nra;ag;gl;L Kd; $l;bNa ff;$ba poojjpy; hy vkJ
jpl;lkplg;gl;bUf;f Ntz;Lk;. Nghuhl;lkhdJ tsHr;rp ngw;W nry;Yk; NghJk; Nghuhl;lj;jpy; vjpHghuhj epiyikifs; rrpfFs; y nraag;
Njhd;Wk; NghJk;> mtw;Wf;F Vw;g ,g;gbKiwfSk; T vspjpy; k ,ejf; zfshd
Kd;ndLg;Gf;fSk; nrOikg;gLj;jg;glTk;> nefpo;Tj; jd;ikAld; eilKiwg;gLj;jg;glTk; Ntz;bapUf;Fk; vd;w ;rfpjJf;
NghjpYk;> Nkw;gb gbKiwfSk; Kd;ndLg;GfSk;
zhjpff
jpl;lkplg;gl;L ,Uf;f Ntz;baJ mtrpaNk...” yy> vjphp fSfFk; J.
­NrFNtuh­ gzfshd piwNtww
3

Page 4
rp
wpyqfh muR miu E}wwhzL
fhykhf> jkpo NjrjijAk jkpoo jijAk;MffpukpjJf;nfhzLssJ. ,ttuR ekJ Njrjjpd kJ Nghuhlljjpy Neubahf fsggypahfpa xtnthU NghuhspAk; rpwpyqfh murpd;,ej MffpukpgG Aj; jjjpwF vjpuhf vkJ Njrk; jujJlDk cWjpAlDk; Nghuhbf nfhzbUffpwJ vdgij cyfpwF ntspgg Ljjp tUfpdwdH.
,ej tpLjiyg;Nghuhl; ljjpy;jkpo Njrkhfpa ehk; eprrak ntwwp ngWNthk. XU ejpahd Nghuhlljjpd; chpikahsuhfTk> mjid cWjp- Ald KdndLggtHfshfTk ehk; ,Uggjhy;vkJ ntwwpia vejnthU rfjpahYk jLjJtpl KbahJ. ,jjifa ntwwpia ehk;KOikah- fTk tpiuthfTk;ngwWf;nfhss NtzLk. ,jid rhjjpakhff NtzLkhapd;vkJ Nghuhl;lkhdJ gzG hjpahd khwwjij ngwwhf NtzLk. mjhtJ vkJ Nghuhllk; ntF[dg gzig ngw NtzLk> gykhd murpay;,affj;Jld;gpddpg; gpizejpUff NtzLk. jtpukhd rHtNjr ftdjij ngw NtzLk. mNjrkak ,J MAjg Nghuhll topKiwAld jpllkpll hjpapYk; njhlHrrpahfTk ,izffg;glbUff NtzLk.
,fflLiuapy> ehk rpwpyqfh muir MAjKidapy;ntwwp nfhss Ntzb ajd;mtrpak;FwpjJ ghprypf; fpdNwhk. xU muR gpw Njrjij MffpukpggJ vdgJ nttNtW topKiwf Sf$lhf eleNjwf;$Lk. mjhtJ xU muR jdJ MAjg; gilfisg ga dgLjjp> ,dndhU Njrjij Neub ahf Mffpukpffyhk> myyJ xU Njr jjpd;MSk;gphptp- dHfisf;flLggLjjpNah> mtHf- Sld;neUffkhd cwTfis VwgLj- jpNah> mtHfSfF MAj hjpah fTk> nghUshjhuhjpah fTk cjtp fis toqfpNah> mqF jdfF rhjf khd tpjjjpy> murpay> nghUshjhu kwWk; fyhrrhu hjpahd khwwqfis VwgLjjp jdJ Mffpukpgig kiw Kfkhf epiyehllyhk. rpwyqfh mui rg nghWjjtiu> mJ jkpo; Njrjjpd;kJ mggllkhd> nfhLukhd> MAj hjpahd Mffpukpgig NkwnfhzbUf fpdwJ. rpwyqfh murpd ,jjifa MffpukpggpwF> mjd gilfs G+uz xjJiogig toqfp> mij ntwwp fukhf epiwNtwwp tUfpdwd. RUff khf $WNthkhapd> rpwyqfh muR> jkpo; Njrjij MffpukpggjwF cjtp tUfpdw mbggilf;fUtpahf rpwy qfh mur gilfNs tpsqFfpdwd.
rpwyqfh muRk mjd MSk; FOk Kk> jkJ murpay> nghUshjha Mjp ffjijAk> eydfisAk; njhlHr rpahf jffitggjwFk> ngUffpf nfhstjwFk> rpqfs
4
rpay;mwpt kffis MjpffjjpDs;flLggLjjp Fk; njhlH eJk;jkJ itggjw- rpjjhej
VJk;,Uf murpay;R+o kiyafj;jkpoHfs) kJ jkJ Kwwhd
ehk ntww Mjpf fjij VwgLjj Ntzba
Kjypy;,g mtrpajjpy;,UffpwhHfs. rpwyqfh
dJk rhpa murpd ,j jifa MjpffjjpwF
nfhzbUg vjpuhf> Fwpg ghf jkpo kffs;
ilfs;Fw VwfdNt fpsHenj OeJ Nghuhbf;
whd kjpgg nfhzbUffpdw epiy apy> jkpo; Njrjij MAjhjpahf mlffp itggJ xdNw> rpwyqfh murp wFk>
,jd;tpis iwfFk r shf khwf jkpoPo tpLjiyAk; rpwpyq;f MAjg; gilfSk; !
mjd;MSk;FOkjjpwFk;Kd;Dss
rpwyq xNu njhpthf mikejpUffpdwJ.
cwTfis ,jd;fhuzkhf rpwyqfh muR jdJ
murpayth gilfis FWfpa fhyjjpy;kpfggpu-
kdpjchpi khzlkhd mstpy;tsHj;jpUffpd-
fpdwtHfs wJ. Ms;vzzpfifapy;khjjpu kpdwp>
qfh gilf MAjqfspd msT kwWk jdikapYk;
ggLfpdw “ rpwyqfh gilfs;jtpu tsHrrpiag;
kdpjhgpkh ngwwpUffpdwd.
fb rpyhfpj rpwyqfh murpy MffpukpgG ntwpAk> Ajj KidgGk NkNyhqfp
,tHfs> rp dwtHfs ,Uggjd tpisthf> MAjggilfspd; nryth fF mej murpy;mghpjkhf caHeJ tpllJ. NjHjypy;ntwwp ngW
epiyik v mDjhgjN Hfs. ,it fpdw xt;nthU murhqfKk;MAjg; gilfspd;MjutpYk> jatpYk;jqfp apUff Ntzba epHggejk;VwglbUf;
Jffs. ,t jd;%ykh rpwyqfhg; fpdwJ. jkpoNjrk njhlHghf rpw- yqfh murhqfqfs;Nkwnfhsfpdw vejnthU KbTk;,Wjpapy> MAjg-
zzjij ay iff$ rpjJ tUf gil fspdhy mqffhpffggl Ntzba
Ntiy epiyik cUthffp ,UffpdwJ. jkpo-
rpqfs kf ojjpy;Nkwnfhssf$ba eltbfif-
K]ypk;kw fis jpllkplNth> khwwNth myyJ
css xU epuhfhpffNth $ba mjpfh ujij
mjpYk> F rpwyqfh gil mjpfhhpfs;ngwwpUf-
njhlHrrpa fpwhHfs. kffspd thpgg zjjpy;
Nghpdthjf CjpgngUjJk> Coy> Nkhrb vdgtw-
 mthfspd topfhllypd;
ahd cjhu gbNa jkpoojjpd kjhd rpwyqfh
%y Mrphp murpd MffpukpgG Ajjk ,dW
fpdw mNj KdndLffgglLf;nfhzbUffpdwJ.
%y Mrph rpwyqfh murhqfqspdhy Kditf-
epyTfpdw fggLfpdw> VkhwWjjdkhd “jHTj;
mzika jpllqfis”$l Nftykhf cjhrdg-
KbAk. gLjjp tplL> mDUjj Nghdw Ajj
,isQHf ntwpaHfs;jkpo kffs kJ nfhLu
gilfspy Ajjjij Nkwnfhss KbejpUgg-
,ej cz jwF> MAjggilfspd G+uz Mjuit
spy;,iz mtHfs;ngwwpUggNj xNu fhuzk.
fhuzk v ,jjifa murpay;gpdGyjjpy; vkJ tpLjiy vdgJ> ,Wjpapy;rpwy
fhuzpfs; vdgij vL qfh gilfis ,uhZt hjpapy ntwwp
Kjyh nfhstjd;%ykhf klLNk rhjjpa
fF MlNr khff;$ba epiyfF khwpapUffpdwJ.
jjpd;kjh jkpoonkqFk;rpwyqfh gilfs;jdJ
ukpgG Ajj Ajjf;fUtpfspdhy;fpopjJf;Fjwpf;
nfhzbUf nfhzLk> FzLkhhp nghopeJk;
tsT jtpu nfhzbUffpdw epiyapy mgg
Njrjjpd ilfis jkpoojjpy;,aqf mDkjp
LffpdwNj jJ tplL jkpo;Njrk;jdJ tpLjiy
jdJ gil iag ngwWf nfhss KbAk vdW
NrHff Nt ahuhtJ ekgpdhy> mijg;Nghdw mu
fpdwJ. jd

rpay;mwptdk> Nfhkhspj;jdk;NtW VJk;,Uff KbahJ. ,tthwhd xU murpay;R+oypy> rpwyqfhg;gilfis ehk ntwwp nfhss NtzLkhapd> Kjypy;,ggilfs FwpjJ njspth dJk rhpahdJkhd kjpgglilf; nfhzbUggJ mtrpak> khwhf> ,gg ilfs;FwpjJ ehk;rpwpjsNtDk;jt whd kjpgglil nfhzbUgNghkhapd> ,jd;tpisthf jkpoGjjp[tpfs> kdpjchpik mikgGffspy;nrawgL fpdwtHfs. NghdNwhH> jwNghJ rpwy qfh gilfspd eltbfiffspy;fhz ggLfpdw “KdNdwwqfs” FwpjJk; kdpjhgpkhdg;gzGfs;FwpjJk;mbf; fb rpyhfpjJg;Ngrp tUfpdwdH. NkYk; ,tHfs> rpwyqfh gilfspy ,izfp dwtHfspd tWik> Ntiyapyyh epiyik vdgit FwpjJk Moej mDjhgjNjhL mffiw nfhsfpwh Hfs. ,it KwwpYk jtwhd fUj; Jffs. ,twiw jpUkgj;jpUkg NgRt jd;%ykhf. jkpo kffs;kjjpapy> rpwyqfhg;gilfs;Fwpjj xU eyny zzjij VwgLjj ,ej jkpo;murp ay iff$ypfs jpllkpll hjpapy Kaw; rpjJ tUfpdwhHfs.
Ntiyapyyhg;gpurrid vdgJ> rpqfs kffSfF klLkpdwp> jkpo> K]ypk;kwWk;kiyaf kffSfFk; css xU nghJthd gpurridNa mjpYk> Fwpgghf rpwyqfh muR njhlHrrpahf filggpbjJ tUfpdw Nghpdthjf;nfhsiffs;fhuzkhf> “14000 rpq fs nkhop %y MrphpaHfs Nkyjpf khf ,Uf; fpdw mNj Neujjpy> 10000 jkpo;nkhop %y MrphpaHfSfFk gwwhfFiw epyTfpdwJ” vdw cyf tqfpapd; mzika mwpfifia Fwpg gpl KbAk. ,tthwpUeJk rpqfs ,isQHfs/Atjpfs;klLNk MAjg; gilfspy;,izffggLfpdwhHfs. ,ej czik ahdJ> MAjggilf spy;,iztjpy> Ntiyapyyh epiy fhuzk vdgij tpl NkYk gy fhuzpfs;Kffpa gqF tfpffpdwd vdgij vLjJf fhlLfp dwJ.
Kjyhtjhf rpwyqfh gilfS fF MlNrHjjy;vdgJ> jkpo Njr jjpd;kjhd rpwyqfh murpd;Mffp ukpgG AjjjJld Neubj njhlHG nfhzbUffpdwJ. rpwyqfh muR vt; tsT jtpukhf> njhlHrrpahf jkpo; Njrjjpd kJ Ajjjij Kdnd LffpdwNjh> mttsT mjpfkhf mJ jdJ gilfSfF Gjpa Mlfisr; NrHff Ntzba epHggejjjpwFssh fpdwJ. jdJ MffpukpgG Ajjjij rpjjhej
jtpukhf njhlqFtjwF> jdfF p itggjw-
KwwpYk;tpRthrkhf nrawglL Ajj ]ypkfs>
jjpy;czHTG+Htkhfg;gqF nfhsfp J Kwwhd
dwtHfNs rpwyqfh murpwF Njitg; Ntzba
gLfpwhHfs. RUqfr;nrhddhy> rpwy . rpwyqfh
qfh murpwF NjitggLtJ vyyhk; fjjpwF
jdJ MffpukpgGfFj Jizahff; kffs;
$ba J}a rpqfs ,dg;gilfNs. Nghuhbf;
,uzlhtjhf> XU rpqfs egH py> jkpo;
MAjggilapy;,iztjpy> rpqfs mlffp
kffs;kjjpapy;MoNt&dwpAss rpq; urp wFk>
fs ngsjj Nghpdthj rpjjhejk; kpoPo tpLjiyAk; rpwpyq;fh
gpujhd Cffpahfr; nrwgLfpdwJ. xU Gwk; ,ej rpjjhejk> “KOj; jTk;rpqfs ngs jjHf- MAjg; gilfSk; !
SfF nrhejkhdJ vdWk> ,qF thOfpdw Vida r%fqfs te; NjW FbfNs” vdWk; chpik ghuhlLfpdwJ. Kd;Dss
kWGwk> “,qFss Vida r%fqfs> ffpdwJ.
rpq fs ngsjjHfis Nkhrkhf uR jdJ
RuzLfpwhHfs vdWk> rpqfs y;kpfggpu-
kffspd chpikfisg gwpjJ jpUffpd-
mtHfis ,eehlbypUeNj tpulbabg- jpu kpdwp>
gjwF jpllkplL nrawgLfpdwhHfs” dikapYk;
vdWk fLikahd gifikiaAk> Hrrpiag;
mrrj;ijAk rpqfs kffspilNa XahJ guggp tUfpdwJ. ,tthW ffpukpgG kNyhqfp gilfspd; ghpjkhf twwp ngW
xdWf;nfhdW Kuzgll ,Utiff; fUjJf fspdhYk;gbffg;gLfpdw xU rpqfs ,isQH/Atjp> jdJ ,djjpd;chpikiaAk> ,Ug;igAk; ghJfhggJ jdJ flik vdWk> k;MAjg;
mjwfhf “jkpo gaqfuthjjij” pYk;jqfp
KwpabjJ jkpo kffis rpwyqfh VwglbUf;
murpd;Mjpffj;jpwFs;nfhzLtu Hghf rpw-
NtzLk;vdWk;cWjp G+zltHfshf fhsfpdw
MAjg gilapy fzprkhf ,izfp > MAjg-
whHfs. l Ntzba
%dwhtjhf> MAjggilapy; wJ. jkpo-
,iztjd %ykhf> xU rpqfs eghpd; ltbfif-
r%f gb epiyapy;VwgLfpdw khwwq; h myyJ
fs;,qF Kffpa ftdjjpwFhpaJ. h ujij
jkpoojjpd ,diwa Ajj R+oypy> ;ngwwpUf-
MAjggiliar NrHej xUtUf; zjjpy;
Fss mjpfhuk;tukgwwJ. ,Jtiu b vdgtw-
fhyk jdJ nrhej gpuNjrjjpy> k;tUfpdw
ahUila ftdjjpwFk> khpahij ;KOffl-
fFk;clglhj xUruhrhp gpwtpahf pfhllypd;
,Uej xU rpqfs egH> Majggilapy; rpwyqfh
,iztjd;%y khf> jkpo> K]ypk; k ,dW
kwWk kiyafj jkpohpd;mrrk fyej ffpdwJ.
khpahijia ngw KbfpdwJ. mNj Kditf-
Neuk;rpqfs kffs;kjjpapy;,tH xU d “jHTj;
Njrpa tuuhf kjpf fgglL> mtHfspd; cjhrdg-
mDjhgjijAk> MrHthjjijAk; hdw Ajj
ngWfpwhH. gpuahzjjpd NghJk> J nfhLu
epHthf mYtyfspYk> r%f ey bejpUgg-
tptfhuqfspYk;,tUfF KdDhpik Mjuit
mspffggLfpdwJ. ,it midjJk; huzk.
cldbahfNt mtiu mjpfhukpfft- Gyjjpy; papy;rpwy
uhf khwwp tpLfpwJ. mjpfh uggbepiy Kiw kpfTk;,Wffkhf epyTfpdw xU papy ntwwp
R+oypy> xtnthUtUk;jdid mjpfh- k rhjjpa
uk;kpfftHfshf khwwpf;nfhs;sNt ffpdwJ.
tpUkGfpdw R+oypy> xU rpqfs egH fs;jdJ
MAjggilapy ,iztjpy> mjpfhug; f;Fjwpf;
gbepiy xOqfpy;mtUfF fpilffp- ghopeJk;
dw caH epiyAk xU Kffpa py mgg
fhuzpahfpdwJ. f mDkjp
ehdfhtjhf> xU rpqfs ,is tpLjiy
QH/Atjp MAjggilapy;,iztjpy> Ak vdW
mtUfF fpilffpdw nghUshaj ghdw mu
eydfSfF Fwpgghd ghjjpuk;,Uffp
jkpook;- rpjjpiu 1999

Page 5
dwJ. caHej rkgsk> ,ytr fhzp> tLflLtjwfhd cjtpfs> czT cil vdgtwWffhd khdpak...Nghd; wit xUtiu MAjggilapy;,izf; fpdw ftHrrp kpff rhjdqfshf tps qFfpdwd. murhqf/jdpahH Jiwf spy Ntiy nrafpdw xU ruhrhp CopaUfF toqfggLfpdw Cjpaj; ijtpl> MAjggilapy;css rhjh uz gilahsUfF toqfggLfpdw Cjpak;kpf kpf mjpfkhdJ vdgij ehk ftdjjpy nfhss NtzLk. ,twNwhL MAjggilfspy;,izfp dwtHfspy;kpfgngUkghdikahNdhH fs;Mzfs (,isQHfs) vdgij ftdjjpy;nfhsNthkhapd> ,tH sJ ghypay;eltbfiffs;njhlHghfTk; ehk;ftdk;nrYjj NtzbAs;sJ. xU Gwk jkpoojjpd AjjR+oypy> MAjq;fisAk> mjpfhuqfisAk; RkeJ nfhzL jphpfpdw murgilapdH jkpo ngzfs kJ tdGzhrrp NkwnfhstJ vspjhfTk> kpf mbff- bAk;rhjjpa khfpdwJ. kWGwk jkfF VwgLfpdw ghypay;Njitfis jzpg; gjwfhd thagGffs ,tHfSfF ,yFthf fpilffpdwd. mDuhjGuk> jkGss Nghdw ,uhZtj jhpggplqf- spy MAjggilapdhpd;ghypay;Njit fis jzpggjwfhf> ghypay;njhopypy; (Sexual Labour) E}wWf; fzffhd ngzfs;NjhdwpapUffpd; whHfs;vdw czikapd;%yk> MAjg; gilapy;,izAkgb xU rpqfs ,is Qiuj J}zLtjpy> jkJ ghypay; Njitfisj jHgg jwFf fpilffpdw ,jjifa thagGffs tfpffpdw ghjjpujij GhpeJ nfhss KbAk.
,tthW xU rpqfs ,isQH/Atjp MAjggilapy ,iztjpy;gy fhu zpfs J}zLNfhyhf mikfpdwd. ,twwpd;mbjjskhf rpqfs-ngsjj Nghpdthj czHTfSk> jkpoojjpd; kjhd MffpukpgG kNdhghtKk; mike jpUffpdwd vdgij ehk; czHeJ nfhss NtzLk. rpwyqfh gilfs; ruhkrjjpy MffpukpgGg; gilfs; vdw cz ikia ehk; vgNghJk;kweJ tplf $lhJ. vej- nthU MffpukpgGg gilAk jhd; Mffpukpjj kffspd chpikfs> eydfs;vdgtwiw jhkhfNt Kd; teJ toqfpajhf tuyhW vJTNk apyiy. xU MffpukpgG giliar; NrHej rpy jdpegHfspd;“kdpjhgp- khd” gzGfs> mej gilapd; MffpukpgGg gzig xU NghJk; FiwffNth> khw;NwhNth khllhJ. ,jjifa egHfs jdpggll hjpapy; caH kdpjhgpkhdg gzGilatHf- shff $l ,Uffyhk> Mdhy ,j- jifa xU rpy tpjptpyffhd egHfspd; tpUggjjpwNfwg MAjg gilfspd; gzG jHkhdpffggLt jpyiy. mjpYk; cffpukhd Ajjk eleJ nfhzbUf- fpdw xU R+oypy> ,jjifa jdp egHfs vjjifa KffpajJtKk; mwwtHfshfpdwhHfs. ,ej czik vkik Mffpukpjj ,ejpag;gilfF klLkyy> ,dW MffpukpjJss rpwyqfh gilfSfFk KwwpYk; nghUejf;$baNj.
rpwyqfh murpd MffpukpgG elt bfiffSfF> mjd;gilfs G+uz Mjuit toqfp> mtwiw “ntwwpf ukhf” epiwNtwwp tUfpdwd. jkpoo
jkpook;- rpjjpiu 1999
jjpy;Nkwnfhsfpdw xtnthU rpq; fsf;FbNawwjijAk;murgil fNs KddpdW eljJfpdwd.> mjj ifa FbNawwqfSffhd KOgghJ fhg; igAk;mggilfNs toqFfpdwd. jkpo;Njrjjpd;[dehaf chpikfs; midjijAk;rpwyqfh gilfs Jggh ffp Kidapy gwpjJ tUfpdwd. jkpoNjrkhdJ xtnthU fzKk; jdJ epyk;mgfhpffgglLf nfhzbU ggij jLff Kbahky;,UggjwFk> jkJ mbggil chpikfSffhf Kwwp Yk [dehaf topapy $l Nghuhl Kbahky ,UggjwFk ,ej nfhiyfhu rpwyqfh muRg; gilfNs fhuzkhf ,Uffpdwd. Nghuhll mikgGfspdhy myyJ rpwyqfh gilfspdhy;Nkwnfhssgg Lfpdw xtnthU ,uhZt eltbf; ifapd;NghJk> vjjid mgghtp jkpo; kffis ,ej kpUfjjdkhd> rpqfs kakhd MAjggilfs;nfhdW Ftpf; fpdwd! vjjid jkpo ngzfis tdGzhrrpfFlgLjjpapUffpdwd! vjjid mgghtpfs;,ggilapduhy; mqftdHfshffgglbUffpwhHfs! vjjid tLfs> ,Uggplqfs> tzf; fjjyqfs;mopffgglbUffpdwd! jiukllkhffgglbUffpdwd!!
,jjifa nfhba muRggilfs; jkpoojjpy;,uhZthjpapyhd mlfF Kiwfspy klLk gqF nfhss tpyiy. $lNt jkpoojjpd;KO rptpy; epHthfjijAk mit jkJ fl; Lgghlbd;fo;itjjpUffpdwd. xt; nthU gpuhejpajjpwFk nghWgghd ,uhZtj;jsgjpapd;mD kjpapdwp mqF vejnthU epHthf mYtyfSk; ,lk ngw Kb ahj epiy cUthffggl; LssJ. cs@uhlrp mikgGffSk> murpay;thjpfSk kffspd;eydf- SfNfwg nrawglf $l> ,uhZt mjpfhhpfspd mDkjpiag ngw Ntzb AssJ. xU murhqf Copahpd ,lkhw- wjjpy;$l> MAjggiliar;NrHej mjpfhhpfs;jiyaL nraaf;$bas- tpwF> jkpoojjpd;rptpy;tho;fif khwwgglbUffpdwJ. ,tthW jkpo- ojij ,uhZt hjpahfTk> epHt hf hjpahfTk;Mffpu kpjjpUffpdw rpwP yqfh gilfis jkpoojjpy;,UeJ Kwwhf Jiljnjwp ahjtiu> jkpo; Njrk jdJ tpLj iyia rhjpff KbahJ.
rpwyqfh gilfs FwpjJ ,uhZtjij tplL ntspNaWgtHfs;gwwpa tpla khFk. rpqfs ,uhZtjjpdH Mapuf; fzffpy;ntspNawpr;nrytjd fhu zkhf> rpwyqfh ,uhZtk gytd khd epiyia milejpUffpdwJ vdWk> vdNt Ajjjij njhlHeJk; eljjpr;nryy Kbahj epiy muRfF Vwglb UffpdwJ vdWk> ,ijAk;kwp rpwyqfh muR Ajjjij njhlU khapd> csehlbYk> rHtNjr hjpapYk; Mjuit ,oeJ> Ajjjjpy Njhy- tpia rejpfFk;epiy cUthFk;vd- Wk fUjJffs KditffggL fpdwd.
,qF ehk ftdjjpy nfhss Ntzba kpf Kffpa mkrk> ,uhZ tjjpy;,UeJ MapuffzffhNdhH ntspNawpapUffpwhHfs;vdgJ myy> khwhf ,tthW ntspNawpAk $l>
rpwyqfh jd ikAk Mffpukpg Fiwatpy jpy;Mlfs Jk;mtHfs tplak;klL ,qF Kff NjHjyfs Nfh\jij ntwwpiag murpd K ntwwpapd Ajjjij jtpukhf K ehk ftdj rpqfs;kf miyAk> A tKk> Ajj vdw vjpHg thplKk V ,itaid khwwkile fpukhd Ki
“rpwyqf ruhkrjjpy gilfsvd ehk vgNghJ $l
gjwFk;m rhjjpakhf $lhJ. rpq “rkhjhd C jwF fhuz rkhjhd tp myy. kh MAjggi rpqfs Ngh Mokhf e ntF[dk kffspd; tpiutpy Njitah jpullTNk GhpeJ nf Newiwa R ntspNaw ,dDnkhU NghJ> MA Mapuffz Atjpfs K kweJ tplf rfjpfspd rpwyqfh m nfhzLk> kwWk gap ntspNaw Mwwiyg ,uhZtj rpwyqfh gytdk v apd> rpwy Nghuhllj vdgJ ng cUthFk tkhf GhpeJ
Ajjk hf> rpwyq nghUshjh jpYk;gyt gJ czi Ajjjij

thU rpq; gil fNs jj ifa ghJ fhg; Ffpdwd.
hpikfs; fs Jggh Ufpdwd.
fzKk; nfhzbU ggjwFk> fhf Kwwp l Nghuhl
j rpqfs dW Ftpf; gzfis ffpdwd!
lapduhy; fpwhHfs!
s> tzf; ffpdwd! wd!!
ggilfs; d mlfF nfhss ;KO rptpy; kJ fl; pdwd. xt; ghWgghd kjpapdwp tyfSk; thffggl; gGffSk> pd;eydf- ,uhZt gw Ntzb pd ,lkhw- r;NrHej f;$bas- ho;fif hW jkpo- > epHt hf fpdw rpwP py;,UeJ iu> jkpo; rhjpff
pjJ ,uhZ ffhNdhH gJ myy> pAk $l>
rpwyqfh ,uhZtjjpd; rpqfska jd ikAk> mjd Nghpdthj> MffpukpgG kNdhghtKk rpwpJk; Fiwatpyiy vdgNj. ,uhZtj- jpy;Mlfs;,iztJk> ntspNaWt- Jk;mtHfspd jdpg gll tpUgG rhHej tplak;klLkyy> $lNt Gwr;R+oyfs; ,qF Kffpa gqF tfpffpdwd. 1994 NjHjyfspy;“khngUk rkhjhdf” Nfh\jij KditjJ gpukhzlkhd ntwwpiag;ngww ,d;iwa rpwyqfh murpd Kggilj jiytH> jdJ ntwwpapd gpd;“rkhjhdj jpwfhd Ajjjij” KdndgNghijAk;tpl> jtpukhf KdndLff KbejpUg;gij ehk ftdjjpy nfhss NtzLk. 94 ,y; rpqfs;kffspilNa vOej rkh jhd miyAk> AjjjjpwF vjpuhd kNdhgh- tKk> Ajjk;mbNahL mfdW tpLk; vdw vjpHghHgig> ekgpfifia mid- thplKk VwgLjjpapUejd. Mdhy; ,itaidjijAk> xNu ,utp wFs; khwwkilejNjhL> Kdidtpl cf- fpukhd Kiwapy Ajjjij KdndLg- “rpwyqfh gilfs; ruhkrjjpy;MffpukpgGg; gilfsvdw czikia ehk vgNghJk kweJ tplf; $lhJ.”
gjwFk;mNj “rkhjhdg;Gwhtpdhy” rhjjpakhfpAssij ehk kweJ tplf; $lhJ. rpqfs Fffpuhkqfs;Clhf “rkhjhd CHjp”,OjJr nryyggLt- jwF fhuzk> rpq;fs kffs kj jpapy; rkhjhd tpijfis Mo tpijgg jwF myy. khwhf> murhqfj jpwFk> MAjggilfSfFk MrpngwTk> rpqfs Nghpdthj czHTfis NkYk; Mokhf epiy ehllTk> Ajjjij ntF[dkaggLjjTk> jkpo; kffspd;tpLjiyg; Nghuhlljij tpiutpy eRf fp tpLtjw F Njitahd Nghjpa Mlfis jpullTNk vdgij ehk;njspthfg; GhpeJ nfhss Ntz Lk. vdNt Newiwa R+oypy;,uhZ tjjpdHfs; ntspNawpdhHfs vdwhy> ehis ,dDnkhU NtWgll R+oy;cUthFk; NghJ> MAjggilfspy;,iz tjwF Mapuffzffpy;rpqfs;,isQHfs/ Atjpfs KdtUthHfs vdgij ehk; kweJ tplf$lhJ. rHt Njr gpwNghfF rfjpfspd;Mjuitg;ngwwpUffpdw rpwyqfh muR> etd MAjqfisf; nfhzLk> ,uhZt MNyhridfs; kwWk gapwrpfs;%yKk ,jjifa ntspNawwjij rpwyqfh gilfSfF VwgL fpdw gytdk vdf;fUjp nrawgLNthkh- apd> rpwyqfh murpwF vjpuhd Nghuhllj jpy vkJ ,Wjp ntwwp vdgJ nghajJ tplf$ba epiy cUthFk vdgij ehk;gpufiQG+H tkhf GhpeJ nfhss NtzLk.
Ajjk;ebjJr;nrytjd;tpist hf> rpwyqfh muR MlgyjjpYk> nghUshjhu hjpapYk> rHtNjr kllj; jpYk;gytdkileJ nryfpdwJ vd; gJ czikah? ,twwpd;fhuzkhf Ajjjij njhlHeJ eljJtJ rpwy
qfh murpwF ghjfkhf mikeJ tpLk; vdw $wwpy;czikAzlh? vjhHjj epiyikfs;,twwpwF KwwpYk;khwhf ,Uffpdwd. rpwyqfh gilfs vzzp fifapYk> MAjqfspd;msT kwWk; jdikapYk;jdJ epiyia njhlHr; rpahf jffitjNj tejpUf;fpdwJ> ,ggilfshy;Mffpukpffg;gLfpdw jkpoo gpuNjrqfspd;gugGk;njhlHr; rpahf mjpfhpjNj tUfpdwJ> UNP ,d;AjjKidggpdhy;ehL ruopeJ nfhz;bUffpwJ vdw “rkhjhdf” Nfh\j;Jld;Mlrpiaf;ifggwwpa ,diwa PA murhqfk> UNPia tpl kpf cffpukhfTk> kpf $ba nrytdq- fNshLk Ajjjij njhluf$ba Mwwiy ntspggLj;jpapUffpdwJ> Kdida murhqfj;ijtpl ,diwa murhqfk rHtNjr hjpapy; “ew- ngaiu”rkghjpj JssJ. jkpoojjpy; xU Rjejpu muR miktij rHtNjr gpwNghfF rfjpfs mwNt tpUkg- tpyiy vdgijAk> mt thW xU muR miktjwF vjpuhf> ,ggpwNghfF rfjpfs; VwfdNt nraw glLf; nfhzbUffpdwd vdw czik iaAk ftdjjpy nfhsNthkhapd> ,ggpwNghfF rfjpfs> rpwyqfh murpwF njhlHeJk jtpukhd Mj- uit toqFk;vdw Kbit ehk;ngw KbAk. ,ej czikfs midj;JNk Ajjk ebffggLtjd fhuzkhf> rpwyqfh muR gytdggltpyiy> khwhf mJ NkYk gyggLfpdwJ vdgij njspthf ntspggLjJfpd- wd.
Mdhy Ajjk ebggjd fhuz khf jkpoNjrk;kpf fbdkhf ghjpf; fgglL tUfpdwJ. vkJ capHfs> nghUsh jhuk> thoplk> tsqfs.. Nghdw midjJk;xtnthU fzKk; mopffg gLfpdwd> vkJ jhafk; NkYk NkYk rpwyqfh murpdhy; MffpukpffgglL tUfpdwJ> gwpffg- glL tUfpwJ> rpq;fskakhffgglL tUfpdwJ> ,tw;wpD}lhf vkJ Njr ,UgNg fUtWffgglLf;nfhzbUf- fpwJ. Ajjjjpd ebgG rpwyqfh muir myy> khwhf jkpo Njrj- ijNa rpijjJf; nfhzbUffpd- wJ vdw czik vkJ rpej idapy> czHTfspy cujJ miwaggl NtzLk.
,jjifa Njr mopT epiyapyp UeJ vkik ghJfhjJf nfhss Ntz Lkhapd> rpwyqfh murpwF vjpuhd vkJ Ajjk;tpiutpy;KbTfF nfhzL tuggl NtzLk! Mk> ehk; rpwyqfh gilfspd;kJ cWjpahd> jHffkhd ntwwpiag ngw Ntz- Lk! vkJ jhaf jjpy ,UeJ rpwyqfh gilfis Kwwhfj Jiljnjwpa NtzLk! vkik MffpukpffTk> mbikggLjjTk> jdJ gilfis Vtp tplbUffpdw rpw yqfh murpd; gpbapypUeJ vkik tpLt pjJf nfhst jwF> ,ijtpl NtW khHffk;vJTk; vkfF KdNd ,yiy. rpwyqfh gil- fSfF vjpuhfg;NghuhLtNj> vkKd- Dss xNu njhpthf ,UffpdwJ. jkpoo tpLjiy vdw khngUk;,ylrp- ajij vk;czHTf Sld;,uzlwf; fyggjd %yk> rpwyqfh gilfis ntspNawWfpdw Nghuhlljjpy ehk; eprrak ntwwp ngWNthk! mJTk; tpiuthfNt.
5

Page 6
e
k;NjrjjpwFs epyTk;gyNtW
Kffpa mlfFKiwfSs ek kjhd rhjpa mlfFKiwAk xdW vdgJ mditUk mwpejNj. rhjpa mlfF KiwfF ezl fhy tuyhW czL. ,J Fwpgghf njddhrpa r%fqfspy kpf Tk;,WffkhfTk;fwhwhfTk;gpdgwwg; glLtUfpdwJ. tuyhwWg Nghffpy; r%f Mjpff rfjpfshy;rhjpaggphpT fs> rhjpa mlfF Kiwfs> jzlh ik> rhjpa rpjjhe; jk;vdgd cUthf; fgglljpypUeJ vkkjhd ,ej ml fFKiw Njhwwk; ngWfpdwJ. tuyh wwhrphpahfspilNa ,J ,aw ifahd jyy kdpjhfshy; cUthffg;gllJ vdgJ njhlhghf cWjpahd KbTfs;,UejNghJk;,j; Njhwwj;jpwfhd fhuzqfspy;xUthpy pUeJ xUth;NtWgLfpdwdh. rhjpapd; njhlff %yk gpwggpdbg gilapy; epytTkpyiy mggb cUthffgglT kpyiy. fhNyhlljjpy;Mjpff rhjp fs; jkJ Mjpffjij njhlheJk; epiyehlLtjwF Vwg rhjpia gpwggpd bggilapy jhkhdpjjdh. ,r rhjpa mlfFKiwapy;gpw mlfFKiwfspy; ,yyhj kpfTk;Nkhrkhd jdik mjd; jzlhik vDk;mkrkhFk. ,ej mk;rk; njddhrpa r%fqfspy kpfTk; Nkhrkhd mstpy epyTfpdwJ. ,J rhjpahy;mlffggll vqfis mlfF tjwFk Nkyhf ,opTgLjJfpdwJ. kpfTk;Jujph]lk;vddntdwhy;,ij ehk ,ayghdJ vd VwWfnfhsSk sTfF Mjpff rhjpa rpjjhejk;njhop wgLfpdwJ. ,ej mlfFKiwfFk; jzlhikfFk vjpuhfg NghuhLtJ ekJ chpik vd ehk;rpejpggijf;$l ,ej Mjpff rpjjhejk kOqfbj; JssJ. kwWk; rhjpahy;mlffggLk; ehqfs;midtUk xdwpizeJ Mjp ff rhjpfSfF vjpuhfg;Nghuhlhjgb vqfSffpilapy mjpfhug gbKiw ia cUthffpAssdh. ,jd tpisT mjpfhuggb epiyapy;,ilapy;css mlffggLk;rhjpfs;mjpfhuggb epiy apy jkfF fo;css vkikg Nghdw rhjpfis mlfFtjd;%yk;mthfSk; mlfFk;rhjpfshf xU epiyapy;nraw; gLfpdwdh. xUGwk;jhk;mlfFNthhf shf ,Uggjpy;ngUik nfhsSk;mth; fs;kWGwk;jk;kjhd mlfFKiwfF vjpuhf klLk;gpufiQg+htkhf nraw; gLfpdwdh. ,J rhjpa r%fqfspy; epyTk;xU KuzeifahFk.
,f flLiuapd Nehffk rhjpak; njhlhghf Mokhf Muhatjyy. mjw; fhd jsk;,Jtyy. mggzp NtW jsj; jpy KdndLffgglNtzLk. vkJ mffiw vyyhk; cUthfgNghFk; jkpoojjpy;rhjpa mlfFKiwia ,y yhky nraatjwfhf vkJ NjrjjpypUeJ ,ij efFtjwfhf my yJ mopg gjw fhfg; NghuhLtNj. mjhtJ mlffggLk; midjJ kffsp dJk mbggil Idehaf chpikfs kjpffggLtij eilKiwggLjjgg Ltij cWjpnraJ nfhstJ ekJ gpujhd flikahFk.
“,ggjhd rhjpag gpurridfs; xdWkpyiyNa. Vd ,yyhj xdiwg;
6
jpzlhllk NghlL Rkkh fpsWfpdwhfs.”
“mthfs vqfs tLfSfF tUfpdwdh. xdwhfr rhggpLfpd; Nwhk. xdwhfj jphpfpdNwhk. ,ijtpl NtW vdd NtzLk”
“mthfs ehqfs nrafpdw Ntiyfs;vyyhk;nrafpdwdh”
Ntiyfis jpyiy. Vnd ,dDnkhU N Fiwejjyy jpffk;ek;r% rhjpfs nra Kffpakhd g ,ggb Mjpff rhjpfspd Fuyfs;
,j njhopy gyKidfspy ,UeJk gythWk;
CjpaqfNs ehk; rhjhuz kdpjHfspypUe;J ve;j tifapy;
gytdkhf xypffpdwd.
esth> gssh ,ej Mjpff rhjpfsplk; rhjp
rhjpfshfpa hjpahf mlffggllthfs vdwbg;
itjjpah> n gilapy; ehk;NflgJ ,ijjjhd.
toqfg;gLt
“mlffgLk;vqfspd;gpurrid njhlhghf eqfs;fijfFk;NghNj eqfs mthfs vd vqfis rhjp hjpahf gphpggij cqfshy GhpeJ
toqfgglNt eilngwhjj rhjpfspd f Nkyhjpffk;n
nfhss Kba tpyiyah?”
xUtUffhd njhopiy gpwggpd bggilapy;jhkhdpggJ vjwfhf?”
mlffggll rhjpfSfF vd
rffpypa jpy gpwej x Njhrrp ngw njhopy;nraA nratjwF r jiyKiw jiyKiwahf XJffg; gll njhopyfSfF gpw njhopyf isg Nghy rhprkdhd mej]J
mtUfF ,U jdffhd nj mtuJ jdpg kjpgG ekJ r%fjjpy;,Uffpdwjh?
Mhtk tpUg “jpUkzk xdW NgrggLk;
jdJ njho nghOJ Kjd;Kjyhf NflfggLk;
NtzLk. ,j Nfstp vdd?”
iuj njhopy “mlfFk rhjpiar Nrhej xUth;jhd;KjdKjyhf rejpfFk; xUtUldhd cwtpd vyiyia myyJ tiuaiuiaj jhkhdpg; gjwfhf Kjd Kjyhf NflFk; Nfstp vdd?”
,f Nfstpfis thrpfFk; nghOJ kpfTk;vspikahditahf Tk;NkNyhllkhditahfTk;Mjpf; f rhjpfSfFj;Njhdwyhk. Mdhy; ,f NfstpfSf Fk ,jd gjpyf SfFk gpddhy Mjpff rhjpa rpjjhejk njhopwgLtij rhjpa mlfFKiwfF Kfk nfhLfFk; vqfshy klLNk GhpeJnfhss KbAk. ,f NfstpfSffhd gjpyfspy;rhjp Kffpakhd gqif tfpffpfFk vdgij rhjhuzkhf rpejpfFk;vtUk;tpsqfpfnfhsth. mJTk;“cah;rhjp” vdj;jkikf; $wpfnfhsgthfsplkpUeJ ,f; NfstpfSfF fpilfFk gjpypy; ntspggilahfNt rhjpa mlfF Kiw ,dWk ek r%fjjpy epyT tij xtnthUtUk;vspjhfg;GhpeJ nfhssyhk.
mlffggLk rhjpfSfF vd xJffggll njhopyfSfF> mthf spd gukgiuj njhopy vd fll ikffggll njhopyfSfF ekJ r%fjjpy;gpw njhopyfSfF ,Uf; Fk kjpgNgh myyJ mej]Njh ,yiy. mit ,opthd njhopyf shfNt Mjpff rhjpfshy ,dWk; epiyehllggLfpdwd. Ntiy ,yyh
jFjpawwth; $wp xUth;k Mjpff rhj NtzLk. ahU ,gngh OJ e jtW. ,gnghO vk r%fjjp ekJ rpejid ekJ r% SfF ,Uf jpUkzqfS mjpfkhFk. zk czL. gjpy;mfkz ghdJkhd g vdgjdhyhF qfspy;Kjd tplak;rhjpa fs;fijffg NgrRj;jpUkz ahUk $wK thofifj J mtuJ jdpg tpUkGk;ahi njhpT nra chpikAk;ek ,jwF r%fj ,Ufff$lh vkJ r%fj fhjy;jpUkz fhlb ,dWk Kwpf;fggLf rhjpaf fUj klLkyy r% Mjpffk;nrY
jkpoNjr

,gnghOJ jpzlhllk epytpa NghJk ,ej
Gykngahej ehLfspy;tho;
SfF gpLfpd; Nwhk. ”
fpdw h”
fpdwdh. ,r r%fqfspy fhzgg Ltjhff;$wggLk fzprkhf jhuhs thj Nghffpdhy;jkJ rhjpaf;fyh rhuk; mopeJNghatpLk vdw gak ek jkpo; r%fjjplk;fhzggLfpdwJ. MfNt jkpoojjpy thoejNghJ fil gpbjjij tpl NkYk ,WffkhfTk; fwhwhfTk;jkJ fyhrhujijg;gpdgw; Wtjpy mffiwahfTk mNjNtis kpfTk EZffkhd KiwfisAk gpd; gwWfpdwdh. Gyk; ngahej r% fqfspy; kjpffggLk;eilKiw ggLjjggLk Fiwe; jglr Idehaf chp ikfisf$l cs; thqFtjwF ek;jkpo; r%fk jaffk;fhlL fpdwJ. Vnddpy;mej stpwF jkJ rhjpaf; fhyrhujjpy mjj gwW.
Mjpff rhjp xUth;jhd;rejpfFk; Gjpa egh;xUthplk;NflFk;Nfstpfs. eh;vej Ch? mej Chpy;vej ,ljjpy? mej ,ljjpy;ahUila nrhejk? M! mgg ,th nrhejkh? jdfFj; jpUgjpahd gjpy;fpilfFk;tiu Nfstp Nky;Nfstp NflLfnfhzNl ,Ugghh. “jhojjg;gll rhjp”vdf $wggLk;gphpT vdg;GhpeJnfhzlhuhdhy;mtU lhd cwtpd tiuaiuia mtuJ rpejid tpiuthf jhkhdpjJtpLk. Mdhy; ,fFWfpa Neu,il ntspapy;mgGjpa egh mlffggll rhjpiar; Nrhejtuhapd vttsT JdGWjjy; fSfF (NlhrrhpqFfF) csshfpap Ugghh vdgJ vqfSfF klLNk njhp ej czikahFk. Vnddpy mlffg; gll rhjpiar Nrhej vqfSfFj; njhpAk Vd ,ej Nfstpfs vyyhk; NflfggLfpdwd vdW.
mlffggLk rhjp xdwpy;gpwggJ Kwgpwtpapy nraj ghtk;vdWk ,J flTspd;gilgG vdWk;mlffggll rhjpfisr NrhejthfNs jk kjhd mlfFKiwia VwWf nfhsSksT fF Mjpff rfjpfspd rhjpa fUj; jhffk Nkyhjpff rpjjhejkhfj; jkpoNjrjjpy;,dW njhopygLfpdwJ. vqfs Njrjjpd ehshej thofif KiwfSld;xdW fyeJ thofpdwJ. Mdhy;,ggb ezl ehlfSfF mlff ggll kffis Vkhww KbahJ vdgij Mjpff rfjpfs;ntFtpiutpy;GhpeJ nfhsth.
ehk;rhjpa mlfFKiw njhlhghf NkNy Fwpggpllit gpujhdkhdJk;Kf; fpakhdJkhd cjhuzqfspy rpyNt. njhlhrrpahd tpthjqfs;%yk;NkYk; njhlUNthk. mgnghOJ rhjpa mlfF Kiwapd;MojijAk;,dWk;ek;rpej idfspYk eilKiw thofifapYk; vtthW xdwpjJ ,ayghfTk;rhjhu zkhfTk rhjpa rpjjhejk nrawgL fpdwJ vdgij NkYk Mokhfg; GhpeJnfhsNthk.
ehk;,dW ngwWss mwpT czik apypUeJ kpfTk ntFJhujjpypUf; fpdwJ. Vnddpy;czik vkik Neub ahf teJ Nrutpyiy. mjhtJ ehk; ngwWss mwpT vdgJ czik njhlh; ghf Mjpff rfjpfs cUthffpa fUjJffSk;mgpggpuhaqfSk; ezl tuyhW KOtJk Mjpff rfjpfsh Ntiyfis Nehffp xUtUk nryt jpyiy. Vnddpy vej xU NtiyAk; ,dDnkhU Ntiyiatpl vejtif apYk; Fiwejjyy vdw fUjJ> rpejidah jpffk;ek;r%fjjpy;,yiy. mlffggLk; rhjpfs nraAk Ntiyfs r%fjjpy; Kffpakhd ghjjpuqfisahwwpa NghJk; uyfs;
,j njhopyfSfF kpff Fiwthd thWk;
CjpaqfNs toqfggLfpdwd. MfNt k; rhjhuz kdpjHfspypUe;J
ve;j tifapy;
esth> gssh> giwah> tzzhh> rffpypa k; rhjp
rhjpfshfpa ehk;nraAk;njhopyfSfF vdwbg;
itjjpah> nghwpapyhsh NghdNwhUfF jhd.
toqfg;gLtJNghy;cahej Cjpaqfs;
rrid ;NghNj s rhjp GhpeJ
toqfgglNtzLk. Mdhy;,Jtiu ,g;gb eilngwhjjwFf fhuzk;,dWk;Mjp ff rhjpfspd fUjJffs ek r%fjjpy; Nkyhjpffk;nrYjJtJ vdf;$wyhk..
rffpypaH rhjp vdf;$wggLk; r%fj;
gpwggpd
hf?” F vd
jpy gpwej xUth Ntjqfspy rpwgGj; Njhrrp ngwwpUejhy mtUfF Iah; njhopy;nraAk;Mhtk;,Uejhy;mijr; nratjwF r%fjjpy vejj jilAk; Jffg; hopyf j]J
mtUfF ,Ufff;$lhJ. jdffhd njhopiy NjhT mtuJ jdpggll chpikahFk. mjhtJ xUth; nratJ vdgJ jdJ pdwjh?
Mhtk tpUggk vdgjdbggilapNyNa ggLk;
jdJ njhopiy mth njhpT nraa fggLk;
NtzLk. ,jwF khwhf gpwgGhpik> gukg iuj njhopy> NtW njhopy nratjwF rhej jpfFk; iyia
khdpg; flFk;
jFjpawwth;vd rhjpaf fhuzqfisf; $wp xUth;kJ mth;tpUkghj njhopiy Mjpff rhjpfs jpzpggJ jLffggl NtzLk. ahUk;$wyhk ,ggb nayyhk; ,gngh OJ eilngWtjpyiy vdW. mJ jtW. ,gnghOJk;eilngWfpdwd. ,it
rpfFk; tahf ;Mjpf; Mdhy; gjpyf rhjpa rhjpa LfFk; fhss ffhd gqif zkhf hsth. kikf; J ,f; gjpypy;
lfF epyT ;GhpeJ
vk r%fjjpd ,ayghfg Ngha tplld. ekJ rpejidfspy;Cwptplld.
ekJ r%fjjpy fhjy jpUkzqf SfF ,UfFk tuNtwigtpl NgrRj; jpUkzqfSfF ,UfFk tuNtwNg mjpfkhFk. ,jwF xU Kffpakhd fhu zk czL. rhjpaikgigf flbf fhg; gjpy;mfkz Kiw KffpakhdJk Fwpg; ghdJkhd ghjjpujij MwW fpdwJ vdgjdhyhFk.. Vnddpy;NgrRj;jpUkz qfspy;Kjd;Kjyhf cWjp nraaggLk; tplak;rhjpahFk. ,jd;gpdNg gpwtplaq; fs;fijffg;gLk.;rhjp fijffgglhky; NgrRj;jpUkzk;xdW eilngWfpdwJ vd ahUk $wKbahJ. xUth jdffhd thofifj Jiziaj njhpT nratJ mtuJ jdpggll tplakhFk. ahUk jhk; tpUkGk;ahiuAk;thofifj;Jizahf njhpT nratjwF tpUkGtjwF KO chpikAk;ek;r%fjjpy;,UffNtzLk.
F vd mthf fll ekJ ,Uf; ]Njh hopyf ,dWk; ,yyh
,jwF r%fjjpy;vttpjkhd jilfSk; ,Ufff$lhJ. Mdhy;Jujph]ltrkhf vkJ r%fjjpy mggbapyiy. Vd gy fhjy;jpUkzqfs;$l rhjpiaf;fhuzq; fhlb ,dWk;kWffggLfpdwd myyJ Kwpf;fggLfpdwd. Vnddpy;,ejsTfF rhjpaf fUjjhffk ek;rpejidfspy; klLkyy r%f eilKiwfspYk;,dWk; Mjpffk;nrYjJfpdwd.
jkpoNjrjjpd;fzprkhd gFjpapdh;
( njhlHr;rp 7k; gf;fk;)
jkpook;- rpjjpiu 1999

Page 7
ehk; rhjhuz...
(6Mk;gffj;njhlHrrp)
NyNa gyNtW khWjyfSfF clglL ,dW vkik tejilfpdwd. ,ijj; jhd ehk mwpT vdf $WfpdNwhk. mjhtJ czik vdgJk;ehk ngwW ss mwpT vdgJk;,uzLk xdwyy. ,uzLfFk ,ilapyhd ,ilntsp kpfTk;mjpfkhFk.
,jdbggilapy;mlffggll rhjp aggphpTfs;mjhtJ jhojjggll kf; fs; vdf;$wggLNthh;njhlhghf r% fjjpy epyTk fUjJffSk mgpggp uhaqfSk;czikahditayy. Vnd dpy;,it Mjpff rhjpaggphpTfshy; jkJ eydfisabggilahff;nfhzL r%fjjpy;epiyehllggll Nkyhjpff fUjJffshFk. MfNt ,f; fUjJffs czikahditayy vdW
jkpo KiwfF Nghuhllj Njrk>
ek Nj ffhfg;Ngh ek Nj fSffhf
,ejg Kddzpa ijr rpeJ ahd ehqf tij jkpo
vqfs chpikfs Njrk fzL jpzpf;fg;gl;l Nghiu vjpHj;J epw;Nghk; ! 1999
Mk tUlk ,d mopgGfnfd = yqfh gaqfuthj muR
xJffpAss njhif 57 gpyypadfs;MFk.
1983 njhlffk;1994 tiufFk;muR AjjjJfF nrytpll njhiffF rkdhd xJfflil ,ej tUljJfF xJffpAssJ.
,dW muR ngWfpdw tUthapy 30 tjjij AjjjJfF nrytpLfpwJ. ,J murpd;nkhjjr nrytdjjpy;13.9 tjk; MFk.
,dthj muRld ifNfhHj; Jss mnkhpff gaqfhuthj muR jkpoo tpLjiyg;Nghuhl; ljij mlffpaopff ,yqif muRfF gapwrp fis NghHf fUtpfs> NghHj njhopy; ElgqfisAk ntspgg ilahfNt toqFfpwJ.
, y q i f f f h d M A j g g a p w r p f n f d mnkhpffh 1999Mk;MzLffhf xJffpAss njhif ,uzL ylrk; mnkhpff lhyHfs;vd ngdlfdpd; gphpnthdwhd ACDA njhptpffpwJ NkYk; 2000Mk;MzLfF ,uzNl fhy;ylrjij xJffj; jpllkplLssJ.
1999,ypUeJ ,uzL tUlqfSfFs 20 kpyypadfSfF mnkhpffhtplkpUeJ MAjqfisf;nfhs;tdT nraJssnjdWk;mt; mwpfif njhptpffpwJ.
cyfpy MAjf nfhstdT Fwpjj 1996,y fzpgGfFsshd 167 ehLfspy ,yqif 67tJ ehL vdj njhptpfFk mnkhpffhtpd mt; mwpfifahdJ 1996,y nkhjjk 60 kpyypad;mnkhpff nlhyHfSfF ,yqif MAjqfisf;nfhstdT nraJssJ.
mopjnjhopgGffhf vjphp ,jjid J}uk gilfFtpgigAk> NghHffUtpfs FtpgigAk nraJ nfhzL mt mopjnjhopgGffhf cyfpd;Nkhrkhd gaqfuthj ehLfSld ifNfhHffpdw NghJ> mt; mopjjnjhopggpypUeJ KwwpYk jkJ kffisg ghJfhffTk> jkJ kffSffhd RjejpujJffhfTk;MAjk;Vejpg;NghuhLk;jhHkf chpik Vd;vkffpyiy? vjphp jdJ mlfFKiwfF Mjuthf cyfg;gaqfuthj rfjpfSld if NfhHfFk NghJ> cyfpd mlffggLk kffspd; tpLjiyffhfg;NghuhLk;Gulrpfu ,affqfSld;ifNfhHff Vd;vkfF KbahJ?
rhjpa rpejidahshfSk tuyhw; whrphpahfSk;$Wfpdwdh. MfNt ehk; ngWk mwpit NkYk;NkYk Mokhf MaT nraJ nfhzL nryy NtzLk. ehk;ghhfFk;NflFk;mwpAk;xtnthd; iwAk;Nfstp NflNghk. mggb nraNth khapd;rhjpa mlfF Kiw njhlhghf vOjggll ,f;flLiuapy;$l vejs TfF Mjpff rhjpa rpjjhejk;,Uffp dwJ vdgijf;fhzKbAk.
Mk> ezl Jhuk nryyNtz; bAssJ czikiaj;Njb.
vqnfyyhk mlfFKiwfSk; mjpfhujJtKk epyTfpdwdNth mqnfyyhk;mjwF vjpuhf vk;Fuyfs; xypfflLk. vqfs;iffs;xdwpideJ NghuhllLk.
jkpook;- rpjjpiu 1999
ekJ gpur;rpi
tpLji Ald fhl ,tHfs v Kidfpd vdW mtH yhf ,jj mtHfs $ Kiwfspd tpLjiy N rpjjupfFk ,jid fU
,ggb jjij jk nrUfptpl rkhjhdji rf Njrqf mlfFKi cupikfi ,tHfshy fhtpy;nra JhJfFO FwpaLfs Njrjjpd
jkpoPo muR..
jhy flLg fpdwhHfs GhpeJ nfh fs mid tpjpfshf GhpeJ VwW murpd M tpLglL> jddhjpf muir mi xNu NjHT hjpahd K ,yfF Ne gpufiQG klLNk> v jhafjjp epiyehll
vkJ j Njr ,Ug kffis e nfhzbUf ehk Nghuhb vjphp vkJ mqffhpf eydfspy

fpzwwpy jzzh vLggJ Kjy; Nfhap YfFs EiotJtiu ekJ mdwhl Ntiyfisf $l nratjw;
tuyhw; fNt ehk; Mokhf NtzLk. ;xtnthd; b nraNth jhlhghf l vejs k;,Uffp
jkpo Njrjjpd kjhd mlfF KiwfF vjpuhf Njrpa tpLjiyg; Nghuhlljij KdndLfFk jkpo; Njrk>
ek Njrjjpd Raephza chpik ffhfg;NghuhLk;jkpo;Njrk>
fhd chpik fs;kWffggLfpdwd.
ekJ clyfisjnjhLtJ jkik mrpqfggLjjptpLk vdf $wp vkik ,opT gLjJtij jkpoNjrk GhpeJ nfhss kWffpdwJ.
xU mlfFKiwia tpl ,dndhU mlfFKiw vejtifapYk;Fiwej jyy. rhjp hjpahf mlffggLk;vqfs; kjhd mlfFKiw gpw mlfFKiw fistpl vejtifapYk;Fiwejjyy. jkpo Njrjjpd chpikfSffh fTk tpbtpwfhfTk NghuhLtjwF vejs TfF jkpo Njrjjpd xU gFjpahd vkfF chpik czNlh mNj asT vk;kjhd rhja mlfFKiwfF vjpuhfg NghuhLtjwfhd chpikAk; ekfF czL. ,ij jLggjwF ahUfFk;chpikapyiy. ;l Nghiu w;Nghk; !
thj muR
jhiffF
dfSfF dWk;mt;
shd 167 htpd mt; yHfSfF
pgigAk> pgGffhf ghJ> mt; Tk> jkJ f chpik aqfuthj
kffspd; Vd;vkfF
ek Njrjjpd Idehaf chpik fSffhf NghuhLk;jkpo;Njrk>
,ejg Nghuhllqfspy vyyhk;
yyNtz;
Kddzpapy ijr rpeJk;jkpo epdW Njrjjpd;xU NghuhLk> ,ujjj; gFjp ahd ehqfs;rhjphjpahf mlffggL iwfSk;
tij jkpo;Njrk;ghhffkWffpdwJ... dwdNth k;Fuyfs; wpideJ
chpikfs;$l Njrk vqfspd fzLnfhsskWffpdwJ.
kWffggLtij rhjhuz Idehaf jkpo;
ekJ gpur;rpid...
(1Mk;gffj;njhlHrrp)
tpLjiy Nghuhspfis Gypjjiy ,J Ald fhlLk ,ej flmTl %yk; ,tHfs vjid jkJ kffSfF $w KidfpdwdH. ntWkNd xU FwpaL vdW mtHfs;nrhyyf$Lk. jwnra yhf ,jjtW eleJ tpllJ vdWk; mtHfs $wf$Lk. murpay mlfF
GzgLjJk;vd czutp yiy vdpd> nrhej rpqfs kffspd ,ujjjjpy; NjhaeJ> ,sk jiyKiwap dupy; MapuffzffhdtHfis capU ld; vupjJ murpay;gpiogG elhjJk;,ej Ngupdthj MSqFkgyplk r%f rkhjhdjij jUtpffgNghfpdwhH fs?
fllikgGfisAk ehNk giljJf; rf Njrqfis rkjJtkhf kjpjJ >
nfhsNthk. cqfs kffis jpulb mlfFKiwfis epWjjp murpay;
cqfis gbjjpUfFk ,dthj cupikfis toqFtJ vggb
gpwNghfF MjpffFkgiy ftpoff ,tHfshy KbagNghfpdwJ? rpwpyq;
eqfs;NghuhLqfs. gioa Fgigfis fhtpy;nrawgLk;rHtkj jiyikf spd;
vupjJ Gjpa thoit mikjjpLqfs. JhJfFOtpwNf ,ej Mjpff rpejhej
mgNghJ Ajjk epwFk> rkhjhdk; FwpaLfs;ciwfftpyiy vdpd;> rf
nfhopfFk. Njrjjpd czHTfis vej stpwF
jkpoPo muR....
(2Mk;gffj;njhlHrrp)
jhy flLggLjjgglL> topeljjggL fpdwhHfs...Nghdw czikfis ehk; GhpeJ nfhsNthkhapd> ,ej czik fs midjJk rpwyqfh murpaypy; tpjpfshf nrawgLfpdwd vdgij GhpeJ VwWf;nfhsNthkhapd> rpwp yqfh murpd MjpffjjpypUeJ Kwwhf tpLglL> vkfnfd ,iwikAk; jddhjpf fKk nfhzl jdpahd muir mikg;gNj vkfFss xNu top> xNu NjHT vdw cWjpahd jHff hjpahd Kbit ehk ngWNthk. ,ej ,yfF Nehffp ehk cWjpahfTk> gpufiQG+HtkhfTk nrawgLtjhy; klLNk> vkJ Njr ,Ugig> vkJ jhafjjpy ehk vdnwdiwfFkhf epiyehll KbAk.
vkJ jhafjij MffpukpjJ> vk; Njr ,Ugig rpijjjopjJ> vkJ kffis ehshejk;nfhdW FtpjJf; nfhzbUffpdw vkJ chp ikfspy> eydfspy vdWNk mffiw
nfhsstpyiy. vkJ jdpjJ tjij> fyhrrhu kuGfis> thofif Kiw fis xU NghJk kjpjjjpyiy vd;gij tuyhW vkfF jpUkgj jpUkg tdikahf czHjjp tejpUffpdwJ. ,jd gpddUk> ahNuh xU rpqfs murpay;thjpapd;‘fUizapy’ ‘kdpjh gpkhdjjpy’ ‘GhpeJzHtpy’ vkJ Njrjjpd;thoit xggilgNghkhapd> mJ vk kJ> ehNk J}fFf fapwiw khlLtjwF rkdhFk.
vdNt vkJ vjphpapd;Ra&gjij njspthf milahsk;fhzNghk. vkik MffpukpffTk> mbikggLjj Tk;,ej vjphp Nkwnfhsfpdw mid jJ topKiwfisAk Jyypakhf GhpeJ nfhsNthk. vkJ Njr ,Ugig mopjnjhopggjwfhf jdJ rfjpfs; midjijAk gadgLjjp tUfpdw ,ej vjphpapd vkfnfd xU Rjejpu muir flbnaOgGNthk!
7

Page 8
‘THAMARAI’
BM Box 4002
London. WC IN 3XX United Kingdom
m
dghHej kffNs!
Gulrpfu tzffqfs.
murpay> r%f Gulrpfis epfojjp tuyhwiwg gilggtHfs;eqfs. cqfspd $wha; mikeJ> jkpo;Njrjjpd;Mdkhthf cUgngwWss jkpoo kffs;flrp apd KjyhtJ murpay Vlhd jkpook cqfs;iffspy jtofpwJ. vkJ flrpapd;KjyhtJ gfpuqf nrawghL ,Jntdw tifapy;,f;flrpapd;gpufldjij ,ttpjopDhlhfNt Nkwnfhsfpd; Nwhk. cqfs;KddpiyapYk;rfNjrqfs;kwWk;rHtNjr r%fqfspd;KddpiyapYk;vkJ flrpia gpufldk;nratjpy;ngUikailfpdNwhk> cuk;ngWfpdNwhk.
nfhba rpqfsg Ngupdthj mlfFKiwfSfF vjpuhfTk gpuhejpa> Vfhjpgjjpa rfjpfspd;neUfFjyfSfF vjpuhfTk;jkpo;Njrk;njhlHrrpahfg;Nghuhb tUfpdwJ. ,ej tuQnrwpej tpLjiyg;NghuhlljjpDhlhf mjd;gpupff Kbahj $whfTk> jtpHff Kbahj tuyhwW NjitahfTk;jkpoo kffs;flrp MdJ gupzkpjJssJ.
jkpoo tpLjiyg;NghuhlljJld edF guprraKss vtUfFk;ehk GjpatHfs myy. jkpoo tpLjiyg NghuhllkhdJ MAjNkejpa Nghuhllkhf ntbjnjOej Mukg flljjpNyNa tpLjiy mikgGfis cUthfFtjpYk mtwwpd tsHrrpYk jtpu gqFnfhzltHfs: gyNtW tpLjiy mikgGfspYk jkik ,izjJfnfhzL Nghuhlljjpd Kffpa fllqfspy jtpu gqfspgGfis toqfpatHfs: ,dDk; NghuhlljjpYk tpLjiyaikgGfspDsSk NknyOeJ tej gpwNghfF jdqfs; VNjrrhjpfuhuqfs> kffs tpNuhj NghfFfs Nghdwtwwpwnfjpuhf egHfshfTk; FOffshfTk tpLjiy mikgGfSfF csspUeJk ntspNawpAk;NghuhbatHfs: ,dDk; Nghuhll czHT nfhzl ,sk jiyKiwapdH NghdNwhHfspd Gulrpfu NrHfifapy; cUthdNj jkpoo kffs flrpahFk. ,fflrpapd ,diwa cUthffk xU ezl njhlHrrpahd fbd cioggpd;ngWjpahFk. ,ttpaffgNghffpd njhlffkhf mikejJ jgnghwp vDk ngaupy 1985 ,y gjjpupif ntspaplLr nrawgll FOthFk vdgJ FwpggpljjffjhFk.
vkJ Njrpa tpLjiy Nghuhlljjpy;njhlHeJ epytp tej NfhlghlL> murpay;kwWk; jhgd ujpahd jtWfisAk FiwghLfisAk;,dqfhzgjpYk> mtwiw fiseJ Gulrpfu jpirtopapy Nghuhlljij KdndLjJr;nrytjwfhd jpllqfisAk topKiwfisAk; cUthfFtjpYk gjpideJ tUlfhyk> ehk fbd ciogig nrYjjpAsNshk. ,ttpilffhyjjpy; capHgG vDk;NfhlghlL rQrpifia ntspaplNlhk. ,tNtlbd; %ykhfTk;NeubahfTk;vkJ NfhlghlL> murpay;Gupjyfis Nghuhlljjpy;mffiw nfhzl rfjpfSld;gupkhwpfnfhzNlhk. jkpoo tpLjiyg Nghuhlljjpy GulrpfukhdJk caH [dehaf tpOkpaqfis mbggilahf nfhzlJkhd> xU murpay;r%f mikgig kffspd; jtpu gqFgwWjypd %ykhf gilff NtzLk vdgJ jkpo;Njrjjpd midjJ Gulrpfu> KwNghfF> [dehaf> Njrgfj gpuptpdupd;$lLfflikahFk;vdgijg;GupeJ nfhzNlhk. mit fhjjpukhd Kiwapy tsHrrp ngwTk> epiyffTk xU mbjjsjij cUthffpAsNshk. ,fflrp jkpoo tpLjiyg NghuhlljjpYk vkJ ,ylrpakhd jkpoo Fbauir epWTTjpYk xU Gjpa Mjhrkhf mikAk vd cWjp gfHfpdNwhk.
Njrpag;gpurrid vdgJ mbggilapy xU murpay [dehafg;gpurridahFk. ekJ tpLjiyg;Nghuhlljjpy;kffs;jkJ murpay> r%f> nghUshjhu Nfhupfiffis Rjejpukhf KditjJ mikgG ujpapy;Nghuhl NtzLk. mtHfs;,diwa Nghuhlljjpy;capHjJbgGld; nrawglKbahJ ntWk;ghHitahsHfshf ,UeJ tUk epiyik KwwpYk khwNtzLk. ,dDk;murpay;tpopgGzHT nfhzl midjJ Nghuhll rfjpfSk;jkJ rfjpfNfww tpjjjpy; Nghuhlljjpy gqfspgG nraa NtzLk. kpf mupjhd tsqfis nfhzl vkJ Njrjij nghWjjtiuapy;,itnayyhk;,dwpaikahjjhFk.
vdNt kffs jpus mikgghfp> nraYhffkhf gqFgwwp cWjpAld Nghuhb jkJ tpLjiyia ntdWnfhssTk> Gulrpfu KwNghfF rfjpfs jkJ Njrgfj murpaiy jtpukhf KdndLggjwFkhd #oiy VwgLjJtjpy;vkJ flrp KddpwFk. jiyik jhqfp nrawgLk.
NjrpatpLjiy vdgJ Fwpggpll kffs;jkkjhd rfy mlfFKiwfspy ,UeJk; tpLgLtij csslfFfpwJ. vdNt vejnthU mlffggLk;r%f rfjpAk;jhkhfNt KdteJ
8
Rje;jpuj; jkpoPok; gilg;Nghk;!!
xd;wpize;J NghuhLNthk;!
Nghuhlhky;j ngUkghdi ntdnwLgg mtHfsplk ,ggpuptpdupd xlLn tpNuhj nra ngWkjp kpf egHfshf> F
,tHfs kffSfFk mtHfs;jk tYTld;Ng

gilg;Nghk;!!
hk;!
ARAI’
x 4002
C IN 3XX Kingdom
spd $wha; KjyhtJ J gfpuqf wnfhsfpd; apYk;vkJ
hjpgjjpa pdwJ. ,ej f Kbahj
Hfs myy. j Mukg pYk jtpu fnfhzL : ,dDk; jdqfs; HfshfTk; s: ,dDk; Hfifapy; xU ezl mikejJ Fk vdgJ
pay;kwWk; J Gulrpfu wfisAk; pAsNshk. tNtlbd; w nfhzl dJk caH g kffspd; Gulrpfu> fhzNlhk. wapDhlhf flrpahf
hf epiwT flrp ia jjhejKk; ffTk xU pYk vkJ vd cWjp
hFk. ekJ jejpukhf jJbgGld; wNtzLk. w tpjjjpy; Njrjij
huhb jkJ murpaiy ik jhqfp
,UeJk; t KdteJ
Nghuhlhky;jkJ cupikfis ntdnwLjjjhf tuyhW ,yiy. ,ejtifapy;vkJ Njrjjpd; ngUkghdikapduhf mikAk mlffggLk-tpspkG epiy kffs jkJ tpLjiyia ntdnwLggjwF jkik mikgghffp Nghuhlljij KdndLff NtzLk. ,ej Mwwy; mtHfsplk epiweJssJ. mJjhd;tuyhW. ,kkffis gpujpepjpjJtggLjJk;vkJ flrp ,ggpuptpdupd;Kddzpggilahf ,UeJ jiyik jhqfpr;nrawgLk.
 ,ejpahtpd MSk tHff kwWk;Mjpff rfjpfspdhy;jpllkplL rHFiyffgglLssJ. vkJ Nghuhllk Fwpjj jgngzzqfs; ,rrfjpfspd rhjdqfshy gugggglLssd. ,twiw fiseJ jkpof kwWk ,ejpa kffspdJk;Gulrpfu KwNghfF rfjpfspdJk;Mjuit ngwWfnfhss vkJ flrp midjJ eltbfiffisAk;NkwnfhsSk. mirff Kbahj mbjjsjij cUthff ghLgLk.
rHtNjr mstpy ,dW vkJ tpLjiygNghuhllk FwpjJ epyTk jtwhd mgpggpuhaqfisAk reNjfqfisAk;fistjpYk;rHtNjr mstpy;Gulrpfu KwNghfF [dehaf rfjpfspd;gykhd Mjuit ngwWf;nfhstjpYk;vkJ flrp KideJ nrawgLk. vkJ Nghuhlljjpd;ejpahd jdikia> mjd;jhHkfjij cyfk;KOtJk;ksTk> gpufldk; nraAk.
Rjejpuk;vdgJ xtnthUtuJk gpwgGupikahFk. ,J kffs mikgghtjwFk;xdW $LtjwFk jkfF rup vdggLk;fUjJffis ntspggLjJtjwFk css cupikfis csslffpajhFk. jhk rupnad NjHenjLfFk;xU ,ylrpajjpwfhf jkik mHggzpjJ nrawgLtjwfhd Rjejpuk vdgJ> vejnthU r%fg gpuptpdH njhlffk XU jdpggll GulrpahsH tiufFKss xU mbggil cupikahFk.
vejnthU Nghuhll tuyhwwpYk gyNtW r%f gpupTfs jkJ eydfid milAk; tpjjjpy;jkfnfd jdpahd mikgGfis cUthfFtJk> mtwwpd;gyjjpy;Nghuhlljij KdndLjJ nrytJk;jtpHff KbahjJ. NkYk;xlLnkhjj Nghuhlljjpd;edik fUjp rf mikgGfSld;Fiwejglr jplljjpd;mbggilapy;Iffpa Kddzp mikjJg;NghuhLtJ tuyhwW epajpahfTk;cssJ. xU Nghuhlljjpy;jdpnahU mikgG klLk;,Uff NtzLk; vdgJ NjrjjpwFk GulrpfFk ezl fhyjjpy Mgjjhd tpisTfis VwgLjjptplf; $bajhFk. ,jid typAWjJk;vkJ flrpahdJ ,diwa jkpoo tpLjiyg;Nghuhlljjpy; gyNtW Gulrpfu> Njrgfj rfjpfs;murpay;muqfpy;RahjdkhfTk;RjejpukhfTk;nrawgLk; cupikffhfTk> ,tthW Nghuhlljjpy;gqFnfhstjwfhd #oiy cUthfFtjwfhfTk; tplLfnfhlhJ njhlHeJ NghuhLk. jkpoo tpLjiyia ,yffhf nfhzL NghuhLk; vejnthU mikgGlDk FOffSlDk Iffpa Kddzp mikjJ tpLjiyia ntdnwLgNghk;vd miw$ty tpLffpdNwhk.
ekJ Njrk flej IkgJ tUlqfSfFk Nkyhf vjjidNah tifahd mlfFKiwfis vjpHnfhzL njhlHrrpahf tpLjiyffhfg;Nghuhb tUfpdwJ. midjJ tif mbikj;jisfisAk;jfHjJ KdNdwTk;tuyhwW rhjidfs gilffTk;JbfFk; vkJ Njrjij MffpukpgghsHfs;jkJ mbikj;jisapy;epuejukhf itjjpUff gpuajjdk; nratJ klLkdwp mJ Kbahnjd mwpeJ ,dnthopgigAk jtpuggLjjpAssdH. vdNt ,dDk;gdklqF tYTld;vkJ tpLjiyg;Nghuhllk;KdndLffggl NtzLk;vdw czik mdwhlk ekfF czHtpYk mwptpYk miwaggLfpwJ. vkJ tpLjiyahdJ> MffpukpgghsHfspd mopthFk. vkJ tpLjiyahdJ> mlffggLk rfNjrqfs kwWk; tpspkGepiy kffspd tpbTfF $Wk;flbakhFk.
,dW ehk %lLk ,rrpwpa nghwp tpiutpy ngUejahf khwp midjJ tpjkhd mlfF KiwfSfFk;r%f mejpfSfFk;KbTflLk. ,ej khngUk;,ylrpag;gzpapy;fuqNfhHjJ nrawgl midjJ Gulrpfu> KwNghfF [dehaf rfjpfisAk;miw$TfpdNwhk.
jkpoo kffs flrpapd ,ej murpay;VlhdJ gy jilfisAk kwp cqfs;fuqfis tejilfpdwJ vdgij edF mwptHfs. ,jid ,adwtiuapy tpupthf gugGtjwF cqfshy Md midjijAk nraAqfs. mffiwAsstHfSfF gbfffnfhLqfs. gpujpfs vLjJ tpdpNahfpAqfs. ezgHfs rfNjhoHfSld vkJ fUjJffisAk; nrawghLfisAk njhlHeJ tpthjpAqfs. ngwggLk fUjJffisAk cqfs; topfhlLjyfisAk mtrpak vkfF vOJqfs. vttopapy ,ggjjpupif jqfis tejilejNjh mNj topapy;eqfs;vkKld;njhlHG nfhsSqfs.
vkJ Njr tpLjiyg;Nghuhlljjpy> vjpupfis mbjJ tpulLtjpy;jkJ ,dDapiuj; jej midjJg;NghuhspfisAk;kffisAk;,qF ehk;epidT $UfpdNwhk. ,dDk;flej fhyjjpy;jkpoo kffs;tpLjiy fofjjpy;epytpa muh[fk;kwWk;clnfhiyfSfF vjpuh fTk> xlLnkhjjkhf tpLjiyg;Nghuhll mikgGfs;Nkwnfhzl kffs;tpNuhj> [dehaf tpNuhj nrawghLfSfF vjpuhfTk gfpuqfkhfTk ,ufrpakhfTk nrawgll fhyjjpy; ngWkjp kpff gy NjhoHfis ehk;,oeJsNshk. ,tthwf ejpffhfTk;kffSffhfTk; egHfshf> FOffshf Fuy;nfhLjJ nrawgll gy NghuhspfisAk;vkJ Njrk;,oeJssJ.
,tHfs;midtUfFk> ,gNghuhlljjpy;jkik mHggzpjj midjJg;NghuhspfSfFk; kffSfFk vkJ flrp jiyrhajJ mQryp nrYjJfpdwJ. vej ,ylrpajij mila mtHfs;jkik mHggzpjjhHfNsh mej ,ylrpajij epiwT nraa vkJ flrp njhlHeJk; tYTld;NghuhLk;vd ehk> cqfs;Kd;gpujpfiQ nrafpdNwhk.
kf;fSf;Nf midj;J mjpfhuq;fSk; !
MrpupaH FO
15-04-1999
jkpook;- rpjjpiu 1999