கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 1999.10

Page 1
rpq;fs ng
zfSk FoeijfSk; mlqfyhf 62 rpqfs kffs mkghiw
kf;f khtlljjpy nrgnukgh khjk 19k jpfjp kpffnfh¬ukhd Kiwapy jkpoo tpLjiyg Gypfspdhy ntlbf; nfhyygglldh. kffs;vdgthfs;
gLnfhi
ahuhapUejhYk;mthfs;ghJfhf- fggl Ntzbathfshth. rpqfs nghJ kffisg;gLnfhiy nrat- jhdJ vdWNk Nghuhllk rhh eltbf- ifahf VwWfnfhssggl Kbahj- jhFk. jkpo kffspd tpLjiyg; Nghuhlljjpd ngauhy;rf Njrjij rhhej kffis mopjnjhopggjhdJ jkpo;kffspd;tpLjiyfF vJtpj edikiaAk VwgLjjg Nghtjpyiy. khwhf> jkpoo tpLjiyg Nghuhl- ljjpd;jhhkf epahajij Nfstpf- FsshfFtjhfNt ,jjifa F&u eltbfiffs;mikfpdwd. ,it vkJ Nghuhlljjpy;khwh tLffshf epiyjjpUffg NghFk murpay; jtWfshFk.
rpqfs NrhTdpr murpd rpjjhej NkyhjpffjjpwFsshfp jkkstpy; NrhTdprjij ghJfhjJ tUtjd; %yk rpqfs murpd NghpdthjjjpwF ntF[d mbjjsjij toqFg-
v
jpHtUk;MzLffhd Ajjr;
nrythf rpwpyqfh muR 5243 Nfhb &ghafis (52>434>270>000) xJffpAssJ. Mf 2000k MzL vdgJ xU Ajj MzL vd rpqfs muR ,jd; %yk gpufldk nraJssJ. rkgjjpy; ngh.I.K. murhqfk;jdJ IejhzL epiwit nfhzlhba NghJ rpwpyqfhtpd [dhjpgjpAk> ghJfhgG mikrrUk> Kggilfspd jiyt- Ukhd rejphpfh mkikahH “2000 MzLffhd jpllk” vdw xdiw ntspaplbUejhH. 2000 Mzby; ,dggpurrpid jHffgglLtpLk vdWk; ,yqif kpfTk mikjpahd xU ehlhf MfptpLk vdWk mj jplljjpy; $wgglbUejJ. ,tthW $wp %dNw khjqfspy AjjjJfF 5243 Nfhbfis xJffpAssjhdJ mkikahhpd“2000 MzLffhd jpllk”,drRjjpfhpgG jpllnkdNw giwrhwwpapUffpwJ.
muR ,dr;RjjpfhpgG Ajjjjpy; fhlbtUk MHtjijAk Jhpjj-
thfshf rpqfs kffs ,UggpDk;
Njitggbd rpqfs ntF[dqfs;xggllstpy;
ikNa mlf mjpfhuqfs;VJkwwthfNs. muNr
jkJ Njrj midjJ mjpfhuqfisAk tdKiw
bUfFk rpq ,aejpujijAk;jddfjNj nfhz-
jhkhfNt bUggjd %yk;ek kjhd ,dggL-
jfhjnjwp nfhiyia NkwnfhzL tUfpwJ.
kffs;jkp ekJ jhfFjy ,yfF rpqfs muNr-
rfjpahth. adwp xUNghJk rpqfs kffshapUff
kffSfFk KbahJ. mjpfhukkpff muRfFk;
ikailAk mjpfhuqfsww gueJgll rpqfs
tpjJ rpqf kffSfFkpilapy ghhpa KuzghLfs;
NjrjjpwFf epyTfpdwd. rpqfs nghJkffspd;
ntwwpfukh mbggil chpikfisnayyhk mjJ-
AssJ. Aj kwpagbjhd ,diwa rpqfs Nghpdthj - juF KjyhspjJt muR jdJ rhthjp- fhu Mlrpia ghJfhjJ tUfpwJ. rpqfs kffs;kjjpapy Nghuhllqfs; ntbfFk Nghnjyyhk jdJ tdKiw ,aejpujjhy jdJ nrhej kffisNa fhlLkpuhzbj;jdkhf eRfFfpwJ.
★
,e kf;fs; thf
2000 tUlk;:
,
eJ jhf flr Nghuhz;lhf rpq;fs muR gpufldk;!
$llzp murikf ijANk GyggLjJfpwJ. 1999ffhd
Kbej , AjjjJfF xJffgglbUej njhif
Njrpa [d 4700 Nfhbfs klLNk vdgJ
jpg;ngUk FwpggpljjffJ. 2000k Mzbwnfd
ikffpdw Vwjjho 500 Nfhb &ghafshy;Ajj
jhf;flrp gl[l mjpfhpffgglbUffpwJ. ,J 11.7
murpaypy tj mjpfhpgG vdgJ ftdpffjjffJ.
kjntwp M vdNt mLjJ tUk 2000k MzL vdgJ
mrRWjj jkpoo kffSfF ,dDk ngUk; mopTfis VwgLjjg NghtijNa ,J GyggLjjp epwfpwJ.
,jNj FfFf f midjJ mLjj MzL rpqfs murpd;
eilngw jpllkpll ,d mopgG AjjjJfF ,t-
kwWk rpW tsT njhifia xJffp NkYk;fL-
kwWk t ikahd Ajjr Rikia VwgLjjp> cl-
gphptpdh ypay> cstpay;ghjpgGfis Rkjjp>
jdkhd t epHffjp epiyfF Mshffp jkpo kf-
tpojJ t fis ruzilar nraAk ifqfhpaNk
uggphptpd ,J.
khdpfFk
tbtnkLff ijNa njspTWjJfpdwd czHNthk.
Nghuhllk;kffs;Nghuhllkhf
,ej epiyikfs;cWjpahf Ntzbajd;mtrpaj-
vdgij
aJ. gll fNt tdKiwf ld. rhjpa K]y tplh jypj
vkJ ,yl;rpak; Rj
1
jkpoPo kf;fs; fl;rpapd; mu
kf;fSf;Nf midj;J mjpf
Ig;grp 1999

“...xt;nthU f;fs; fl;rpapd; murpay; VL
xf;Nlhgh; khrKk; fle;J Nghwg;g ehk gl;l f\;lq;fs nedr;rp fz;zhy jz;zp topAk;. ehk
f midj;J mjpfhuq;fSk;
nghwe;j kz;z nedr;rp kdR Vq;Fk;” ,jo; 7
­ kd;dhh; K];ypk; ngz;­ rpq;fs kf;fs; gLnfhiy!
,UggpDk;
Njitggbd mopjnjhopffpwJ. jk- gllstpy;
ikNa mlfFk xU mur ,aejpujij Ns. muNr
jkJ Njrjjpd gpujpepjpahff nfhz- k tdKiw
bUfFk rpqfs kffs> ezlfhyjjpy; Nj nfhz-
jhkhfNt ,ttur ,aejpujijj; ,dggL-
jfhjnjwpth. ,ttifapy;rpqfs tUfpwJ.
kffs;jkpoo tpLjiyapd;NrkpgG fs muNr-
rfjpahth. rpqfs muRfFk;rpqfs shapUff
kffSfFkpilapyhd KuzghL $H- muRfFk;
ikailAk Nghnjyyhk mij CfF- l rpqfs
tpjJ rpqfs kffspd;elig jkpo; uzghLfs;
NjrjjpwFf fpilffr nratJ ekJ Jkffspd;
ntwwpfukhd murpaypNyNa jqfp- yhk mjJ-
AssJ. Ajjjij epWjJkgb rpqfs Nghpdthj J rhthjp- tUfpwJ. uhllqfs; tdKiw kffisNa RfFfpwJ.
ldk;!
1999ffhd ej njhif k vdgJ zbwnfd shy;Ajj wJ. ,J 11.7 fjjffJ. zL vdgJ
k ngUk; ijNa ,J
s murpd; JfF ,t- NkYk;fL- gLjjp> cl- s Rkjjp> p jkpo kf- fqfhpaNk
huhllkhf ;mtrpaj- cWjpahf vdgij
kffs;muir ephggejpjjhy> rpqfs ,isQhfs;gilapy;Nru kWjjhy> jkpoUfF Raephza chpik toqFk- gb rpqfs kffs thffspjjhy; mijAk;kwp MffpukpgG Ajjjij vttT fhyjjpwF murhy njhlu KbAk? rpqfs kffspd;xjJiogG vdgJ jkpoo tpLjiyg Nghuhlljjpd; ntwwpfF ezl fhyjjpy Njitahd xdwhFk.
mjwF khwhf> murpd ml¬opaqf- Sfnfyyhk;mjpfhunkJTkpyyhj
(njhlHrrp 2,y) ,e;jpah: kf;fs; thf;F kjntwpf;fh?
,
eJ kjntwp ghuja [d- jhf flrpapd jiyikapyhd $llzp kzLk ,ejpahtpy; murikffg NghfpwJ. eleJ Kbej ,ejpaj Njhjypy; Njrpa [dehaf $llzp mW- jpg;ngUkghdik ngwW mur- ikffpdwJ. ,jpy> ghuja [d- jhf;flrp vdgJ ekJ gpuhejpa murpaypy ghhggdpa - ,eJ kjntwp Mjpffk;Ghpag;NghFk; mrRWjjiyNa RlbepwfpwJ.
,jNjhjyhdJ ntspAy- FfFf fhllggllJ NghdW midjJ tpjjjpYk> RKfkhf eilngwWtpltpyiy. jypj> kwWk rpWghdikapd kffs; kwWk tpspkG epiy kffs; gphptpdh kJ fhlL kpuhzbj; jdkhd tdKiwfisf fll- tpojJ tpllgbjhd mjpfh- uggphptpdhpd eydfisj jh- khdpfFk;,jNjhjy;eleNjwp- aJ. rhjpapd;ngauhy;mlffg- gll jypj kffis thffspf- fNt tplhJ mthfs;kJ njhlh; tdKiwfs Nkwnfhssggl- ld. K]ypk kffspd;nghJf
$llqfs mrRWjjYfFs- shffgglld. K]ypkfspd; elkhllqfs $l fzfhzpg- GfF csshfpd. mttifapy; ,jNjhjy kffspd KOik- ahd gqFgwwYld elej Njhjyyy.
jkpoo tpLjiyg Nghuhl- ljij eRff jkJ Njhjy; tpQQhgdjjpNyNa jpllqfs; itjjpUfFk;‘fhqfpu]’ $lL MlrpfF tuhjJ ,tturpd;ezl fhyj jpllqfisAk kwWk; vkJ mDgtqfisAk ehk; kweJ tpLtJ eyyjyy.
fhqfpu];Mlrpaikjjhy; mj- dhy gp.N[.gp. jhd Mlrpa- ikff NtzLnkd epidggJ G+Tk jiyAnkd ,Ugffq- ★
fisf nfhzl xU ehzajjpy ekfF (njhlHrrp 3,y)
k; Rje;jpu jkpoPok;
jkpook;- Iggrp 1999

Page 2
rpq;fs kf;fs;. ...
(1Mk;gffj;njhlHrrp)
tpspkGepiyapy thOk rpqfsg; nghJkffis gLnfhiy nratJ jkpoo tpLjiyfF Mjuthd rpqfsthfisf;$l murpd;gffk; jssptpLk nrayhFk.
jkpo; kffs; kjhd jdJ ,d mopgG eltbfifia %b kiwjJf; nfhzL> jkpo Nghuhllj;juggpduhy; flej fhyjjpy;rpqfs kffs;kJ Nkwnfhssggll gLnfhiyfis GifgglnkLjJ cyf ehLfnsqFk; nrdW gpurrhuggLjjp jdJ MffpukpgG AjjjjpwF MjuT Njb tej rpqfs muRfF ,ej rkgtk kpfTk rhjfkh- dnjhdwhf mikeJssJ. rpqfs kffspd Kddpiyapy Kjiyf; fzzh tbjJf;nfhzL jkpo kffs; kjhd MffpukpgG AjjjJfF rhtNjr Mjuitj jpulbfnfhss mJ ,rre- jhggjij gadgLjjpfnfhsSk; vdgjpy;reNjfkpyiy. VwfdNt> jkpoo tpLjiyg Nghuhlljij gaq- futhjkhf rpjjhpggjpYk;Nghuhll rfjpfisj;jdpikggLjJtjpYk; rpwpyqfh muR murpay hjpahd ntwwpiag;ngwwpUffpwJ. ,jjifa #oepiyapy;rpqfs kffis jkpo; Nghuhll rfjpfs gLnfhiy nratjh- dJ> jkpoh Njr tpLjiyg Nghuhll- jij kdpj tpNuhj FOffspd; gaqfuthj eltbfifahf rhtNjr
ngh.I.K
cyfpd Kd FWfFk> vkJ Nghuhllj- jpd epahajjdikia ,offr nraAk; eltbfifahFk. mJkhjjpukpdwp tpLjiyg Nghuhllqfs ghy fhpriz nfhzbUfFk Gulrpfu> [dehaf> Kw- NghfF gphptpdhpd xUikgghlilAk; ,jjifa kdpj tpNuhj eltbfifap- dhy;,off NeheJssJ.
jkpoo tpLjiyg Gypfshy rpqfs kffs;gLnfhiy nraaggLtjhdJ jkpoo tpLjiyg Nghuhll murpaiy Nfhiojjdjjpd murpayhf cyfpd; Kd jiyFdpTfFsshfFtjhFk. ,jd kWGwk rpqfs muRk Nghpdthj rfjpfSk> mnkhpff VfhjpgjjpaKk; jkJ ntwwpia mWtil nraJ nfhsfpdwdh.
gp.gp.rp. jkpor Nrit kwWk;jkpof nrajpg;gjjphpiffs;rpqfs murpd; tpkhdf;FzLjjhfFjyhy> 22 jkp- oHfs nfhyygglLk 45 NgH Nkhrkhf fhaggLjjgglljwFk;gop thqFk; nrayhf rpqfs kffs;nfhyyggl- ljhf xU epahaggLjjiy nraa Kidejd. ntspjNjhwwjjpwF ekfF xU MWjiyAk jpUgjpiaAk jUtJ Nghy ,ej tif ntspgghLfs ekfF NjhdWfpdwd. Mdhy ,J jkpoo tpL- jiyfF ezlfhyjjpy kpf Nkhrkhf NfLtpistpfFk xU Mgjjhd Nghf- fhFk. cjNtfKld; NghuhLtJk> myyJ NghuhlljjpwF gyNtW gqfspgGfis eyFtJk NtW. rpqfsg nghJkffs nfhyygglljwF epahak;fwgpggJ NtW> mjid ,lL fspggiltJ NtW. Nkwgb rpjjupgGfs; NghuhspfisAk;jkpo kffisAk; ,ggbahd nrayfSfF JhzbtpLk; csNehffk nfhzlitahFk. kzLk; ,J vjpupfisjjhd gyggLjJk. Nghuhlljij gytdggLjJk.
rpqfs muR kzLk;gy FzLj; jhfFjyfis jpllkplL jkpo kffs; kJ elhjj NghfpdwJ vd itjJf; nfhsNthk. ,tthwhd gopthqfy; gLnfhiyfshy mtwiw jLjJ epWjjptpl KbAkh? “ehk ,eNjhNdrpa muRfFk gilfSfFNk vjpuhd- tHfs. rhjhuz ,eNjhNdrpa Fbkf- fSfF vjpuhdtHfs;myy. mtHf- SfF vjpuhf ,Jtiu vejtpjkhd mopitAk;VwgLjj tpyiy. VwgLj- jTk khlNlhk” vdj njspthfj; njuptpjJssdH.
kww Neuqfspy vkJ Nghuhl- ljjpwF vjpuhf nrawgLk> myyJ Mjuthf nrawglhj ,ggbggll njhlHGrhjdqfSk egHfSk rpqfs kffs nfhiyfF vkfF rhhghf jUk; Nghyp epahaqfisAk mDjhgq- fisAk FwpjJ ehk vrrupfifahf ,UgNghk. jkpoH nfhyyggLjtwF klLkyy. rpqfs kffs;nfhyyggL- jtwFk;vkJ vjpHgGfisf;fhlL- Nthk. egHfshf klLkyy> jhgdkhf klLkyy> xlL nkhjj jkpo;
NjrkhfTk fzbff Nt eyd;fUj Nghuhl Nt Nghuhlljj fSfFk NtWghlil NtWgLjjpf
“Njrpa moptpwFj KwNghffh myyJ ggbggll Sk rpqfs hhghf jUk;
Djhgq- pfifahf ggLjtwF fhyyggL- sf;fhlL- > jhgdkhf
j jkpo;
,UeJk Njrjjpd mf mlfFK- iwfspy;,UeJk kffis tpLtpff NghuhLk vejnthU rfjpAk ,ggbahd gLnfhiyfis xU topKiwahf nfhssf$lhJ. nrajpUffTk; $lhJ. mggb nragthfis kffSf- fhfTk> mjd czikahd mHjjjjpy; NjrtpLjiyffhfTk NghuhLgtHf- shf ehk;fUj KbahJ. ,ggbahd nrayfs;vkJ juggpdhy ,ioffgg- Lkhapd;,J NjrtpLjiyapd;Ngupy; ,ioggLk filfNfhb gpwNghfFjj- dkhFk. ,twiw ehk fzbff NtzLk. Njrkhf xdW jpuzL jLjJ epWjj ezl jahupgGfs nraa NtzLk.
vkJ flrpapd murpay jplljjpy> rpwpyqfhtpd;rpqfs kffs;gwwpAk; jkpoojjpy;thOk;rpqfs kffisg; gwwpAk njspthfNt vkJ epiyg- ghLfis KditjJsNshk. mjpy; vdWk cWjpahf epwNghk. vkik czHrrp trggLjJk epfoTfSffhf ehk;mbggil kdpj tpOkpaqfis tpiyahf nfhLff $lhJ. rf Njr kffs kjhd gLnfhiyfis epahag- gLjJNthkhdhy mjd tpisTfis ehkjhd mWtil nraa NehpLk. nrhej kffs kjhd gLnfhiyfSk; ,tthNw epahaggLjjggLk;vdgjpy; vrrhpfif nfhsNthk.
,uzL r%fqfSk;xdiwnahdW gifAld Nehffj njhlqfpd. vjphpfNfh vjpHghHjj ntwwp ,yFthff fplbaJ.
ep[khd rpqfs ,dthj vjphpia mkgyggLjjp jdpikggLjjp mlf- fggLk ,uzL r%fqfSfFk;,il- apyhd xwWikia gyggLjJtjwF gjpyhf jkpojjiyikfshy Mokhd fhogGfSk jgngzzqfSk tpijf- fggllL> CfFtpffgglld. rpqfs ,dthj jiyikapd rjpfSfF cleijahf NeubahfTk kiwK- fkhfTk ,ttpU r%fqfspd;gpw- NghfF murpay jyikfSk njhlHeJ nrawglL tejd ,J tuyhW.
,dWtiuapYk ,ej murpay; mty tuyhW ebjNj tUfpdwJ. ,jpypUeJ kzL GJgghpkhzjJld; rhpahd jpir fzlwpaggl ,ej ,ilf- fhyjjpy;czikahd vjjdpgGfs; Nkwnfhssggltpyiy. Fwpgghf ekJ NghuhlljjugGfspdhy. khwhf ,dWk; ,ej ,dthj murhYk mjd $Wfis- Ak Nghlb NghlLf nfhzL> mlfFK- iwfFsshffgglLtUk r%fqfspd; gphpjpepjpfs vd jkik nrhyypf; nfhsNthH fhgghww KidtJ mtyjjpYk mtykhf cssJ.
ngh.I.K. murhqfk ftpofggl- khllhJ jwnrayhf mggbjjhd; eleJ tpllhYk;mJ fhgghwwgglL tpLk.
NjrkhfTk ehk ,ej nfh¬uqfisf; fzbff NtzLk. Njrjjpd ezlfhy eyd;fUjp xdW jpuzL vjpHjJg; Nghuhl NtzLk. vkJ czikahd NghuhlljjpwFk ,jjifa nfh¬uq- fSfFk ,ilapyhd njspthd NtWghlil ehk;gy tbtqfspYk; NtWgLjjpf fhll NtzLk.
“Njrpathjk;MgjjhdJ> mJ moptpwFjjhd;topNfhYk> mjwF KwNghffhd xU Kfk;,UejhYk; nksdkhf mqf- fupggJk MgjjhdjhFk. VwfdNt gy fiwfs ekJ Nghuhlljjpd kJ vjpupfshy jpllkpll Kiwapy G+rggl- LssJ. mtwwpy rpytwwpwF Nghuhll rfjpfs nghWgNgwfTk> mtwiw Ra- tpkHrdkhf VwWf nfhzL Nghuhl- ljij KdjssTk;NtzbAssJ. ,ggbapUfifapy ,ddKk ekJ Nghuhllk;fiwgl ehk;mDkjpggJ ezl fhyjjpy jwnfhiyfF xgghd- jhFk.
vjpupfspd mlfFKiwfspy;
jyikfspd Mjuit rpqfs muRj; jiytHfs ngwWfnfhzldH 1950fspy;rpqfsk;klLk;mur fUk nkhopjjplljjpwF vjpuhf jkpo> K]ypk kffs nfhjpjnjOejdH. jkpo; K]ypk;,isQHfs gyH rpiwggpbf- fgglldH. ,gNghffpd murpay; Mgjij rhpahd ,dqfzL nfhzl rpqfs jyik> tpiueJ nrawglL mdiwa K]ypk jyikfF gy rYiffis jeJ jkpo jiyikfis NkhjYfF J}zb> tuyhwW Kffpaj- Jtk;kpff jkpo K]ypk;xwWikia jfHjjdH.
mjdgpdGk njhlHrrpahf mlfF- Kiwfs gytbtqfs ngwwd. nkhop chpik gwpgG jpllkpll FbNawwqfs; NtiythagGfs> cssfflLkhd- qfs vd gy jsqfspy mlfFKiwfs; tphptileJ nrdwd mgNghnjyyhk; ,ej mlfFKiwfis ,ttpU r%f- qfSk ,izeJ> jdpjjdpahf vjpHjJ epwFk;NghJ rpqfs muRj; jiyik kpfTk ftdkhf nrawglLk; K]ypk jiyikfF rYiffs;jeJ tpiyfF thqfpf nfhzld.
jkpoj jiyikfspYk xU gFjpapdUfF rYif mspjJ jd; gffk ntdW nfhzldH. jkpoj; jiyikNah vjphpapd cjjpia ,dqfzfhzhJ> jkJ ntWgigAk; fhogigAk K]ypk r%fjij Nehffpj jpUggpd. tpisT >mlffggLk;
★
★
ngh.I.K. ...
(7Mk;gffj;njhlHrrp)
jkpook;- Iggrp 1999

Page 3
“,
yqifapYss midjJ rpqfsnkhop %y ghlrhiyfspYk; jkpo;nkhopia fwgpff NtzLk;. mNjNghy jkpo;nkhop %y ghlrh- iyfspYk;rpqfs nkhopia fwgpff NtzLk”vd rpqfs muR cjjutpl- LssJ. ,jid midjJ flrpfSk; toikNghy tuNtwWssd.
czikapy;eilngwgNghtJ vdd vdgJ vkJ flej fhy mDg- tqfspy jhuhskhfNtf fhzffplf- fpwJ. kpfTk mzikffhyjjpy; murpdhy jahupjJ eilKiwfF tej ghljjpllqfspy tuyhW vggb jpupffggllnjdgJk. ,jwnfjpuhf jkpo;nkhop %y MrpupaHfs;Nghuhb- aJk;ehk mwpejNj. murpay;ahggpd; 13k;jpUjjggb jkpo;nkhopfFk;rk mej]jJ vdgij mKyhff> 1988k; MzL njhlffk ,dWtiu ehL KOtJk;jkpo nkhopia mKyhfF- tjwF mjwfhd MizfFO gll- ghLk> MzLfnfhU $llk;elhjjp- aJld;mJ mKqfp NghdJk> jkpo; nkhopngaHghsHfs ,yiy> jkpo; jlnlOjjhsHfs ,yiy vdTk ,ej fzzp Afjjpy;fhuzqfs;$wggl- lJk midtUk mwpejNj.
kpf kpf mtrukhfTk miuFiw- ahfTk;jkponkhop fwgpffggll gy rpqfs MrpupaHfSfF NtiythagG- fis toqfp jkpo;ghlrhiyfis epuggp rpqfs nkhopia fwgpggJk> jkpo; nkhopia rpqfsjjpy fwgpff njupej jkpo MrpupaHfs ,yiy vdgij fhu- zkhf fhlb tplak fplggpy NghlggL- tJk elfFk vdgJjhd ep[k. NkYk> jkpo nkhopia fwWfnfhsSk> mjid eilKiwggLjJk kNdhgh- tKk;mtrpaKk;rpqfs Njrjjpy; vttsT fhzggLfpwJ vdgJk; mjwFkhwhf vggbggll kNdhgh- tjjpy mtHfs;tsHffgglL> fll- ikffgglL tUfpdwhHfs;vdgJk; ehkwpejNj. vtthwhapDk nkhop fwgpfFk;jpllk> ,jd gyhgydfis kjpggpLtJ myy ,fflLiuapd; Nehffk.
nkhop vdgJ ntWk Clfk klL- kyy. mJ xU r%fjjpd;mbggil ,UgG. xU murpd;fo; mikAk;gy r%fqfspy;Fwpggpll r%fnkhdwpd; nkhopahdJ rk cupik kWffgglLk; mjd gadghL tsHrrp kWffgglLk; tUk vdpd mJ ,Wjpapy mrr%fjjpd; ,Ugig gyNtWtbtqfspYk;eRf- Ftjpy nrdW KbtilAk. mjhtJ> mrr%fjjpd;r%f> nghUshjhu> murpay mlfFKiwfspy nrdW ,J KbtilAk. ekJ #oypy ,ej tpjkhf ,dmopgG vdgJ 1958 jdprrpqfs rllk;mKYfF tejJld mjd; #fFkkhd tbtpy;MukgpffggllJ. rlljJiw> epGzjJtJiwfs> fytpjJiw Nghdw gy jsqfspy; ,drRjjpfupgG MukgpffgglL tpllJ. ,ttsTk gy jrhgjkhf eleJ Kbej gpdG > ,dW ngsjpf ujpapy ,dmopgG
3
ntwwpfukh kpfTk KkKukhf eilngwWf; nfhzbUfFk;xU flljjpy> jkpo;
mJTk xU nkhopapd mej]jJ rpqfs nkhopia
nfhzL- v tpl mjpfkhdJ vd rllk ,awwpdhYk;
gpuKfHfS $l mjpy ekJ NjrjjpwF fpilggJ
nfhstjpy kpf kpf mwgNk.
,jid jk ,jwF kpfTk mzikffhy cjhuzkhf> thfd ,yffqfspy;
nraj jkpo j kpf NfypfF v nkhopAhpik:
U
Gjpa Vkhw;Wj; jpl;lk;!
rpqfs rpwp vOjJ effggllij nfhssyhk. 60 fspy ,ej jpzpgigAk; ,JNghdw nkhopjjpzpgigAk vjpHjJ vdd klrp fpiljJ tpllJ.
,diwa fllk;jkpo;nkhopfF rkcupik czlh ,yiyah vd curpg; ghHfFk fllkyy. xU Njrk jdffhd muir jhNd cUthffpfnfhstij jtpu jdJ ,UggpwF khwWtop fpil- ahJ vdgij gy jrhgr tuyhwwpd gpdG> gyNtW tpiyfis nfhLjj gpdG> mtthwhd muir mikggjwfhf NghuhbfnfhzbUfFk;fhyfllk. ,gNghJjhd ehwgJ tUlj- jpwF Kejpa nkhopggpurrid
jplljij m gLjJtjh $l ekJ , iwapd ghu jHT fpilj nkyy nky egghirah NlhNk ,J Kwgll xU Kiwapd gy mtHfs;ng fllikgG mikgGfs fofqfspy nraJ tplL ekJ Njr fpilahJ v
mtHfs jpy”,uhZ ,ddKk;k tUk;jpll gwwp> fplljjll mNj msT ta- ij cila rpqfs muRjjiy- tHfs czu jiyggLfpdwhH- fs vdpd ekJ RaepHza cup- ikia mjd;rupahd mHjjjjpy; GupeJ nfhss ,tHfspd Ngug; gpsisfshy $l KbahJ vdgJ jhd;ajhHjjk.
tpUggkhd mhjjkww g kweJtplf rhhej mur xU fhyjjpy murpay tuyhwwpy;
,ejpa mur jkpo nkhop cupik vdgJ jkpo;
mtjhdpf nkhopia jhankhopahf nfhzltHf-
njupAk. , spd;mbggil Nfhupfifahf ,Ue-
MffpukpgG JssJ vdgJ czik. ,jwfhd
curpgghhj xdWgllJk jdpjjdpahdJkhd
kjij gpuj Nghuhllqfis ,rr%fqfs;
muRk ekJ elhjjpAssd. gyH rpiw nrdWssdH.
dJ vDk c cupikNflL Nghuhba kffs kJ rpqfs murpd;CfFtpgGld;tdK- iwfs flltpojJtplgglld. mejstpwF nkhopgNghuhllk vdgJ mgNghJ vupAk gpurridahf ,UejJ. Mdhy ,dW nkhop vdgJ xU gFjpggpurridahFk. ekik ehNk MsTk;epHtfpffTk KdNdwwpf; nfhssTkkhd ,iwik nfhzl Rjejpu muir nfhzbUgNghk vdpd; nkhop KdNdwwk> mjd;gpuNahfk; vdgnjyyhk;xU rhjhuz tplakhfp tpLk. vdiwfNfh Kjdik ngwwpUej
kffSf gthfs;vD kffspd;m NjlhJ mt fis> Rje ghJfhff gLtjpNyN afj;jdi sJ.
gp.N[.g ,eJ kjnt jpisjjpU
nkhop cupik tplajjpwF ,dW
,e;jpah.

jkpoNjrk> lngwWf; ntwwpfukhf jHT fzL tplljhf>
mjd jhafk> RaepHzak; jpy> jkpo;
mJTk xU mwptpgig klLk itjJf;
Nghdw fUjjhffqfs ,ggb vijAk; nkhopia
nfhzL- vjpupfs;jugG flrpfSk;
fhNzhk. jhk;vqNf njhlqfpNdhk; awwpdhYk;
gpuKfHfSk;jkik jhNk ghuhlbf;
vqF epwfpdNwhk;vdgijNa jkJ fpilggJ
nfhstjpy;ekfF mffiwapyiy.
kffSfF rpqfs jiyikfs; ,jid jkpoj;NjrjjpwF JNuhfk;
kiwjJ tplL ,dW tqFNuhjjhf ikffhy ffqfspy;
nraj jkpo jugGk tuNtwgJ vdgJ kpf
epwgnjyyhk;jwnrayhdit myy. kpf NfypfFupaNj. vijNah tplLtplL
,dthjk fffp tUfpdw rpqfs mikg- vijNah gpbjJfnfhzb-
Gfis jilnratij tplL> gpuptp- hopAhpik:
UggjwF xgghdNj. ,ej
idfFk gpuptpid thj ,affjjpwF MjutspjjhHfs vd rhjhuz jkpo; kffis ifJnratjpYk;tijnra- Gjpa Vkhw;Wj; jpl;lk;!
tjpYk;gLnfhiy nratjpYk kwWk; nghUshjhu jil%yk $llhf jzbg- gjpYk KkKukhf jkponkhopia rpqfs ghlrh- iyfspy ntwwpfukhf fwgpjJ tpLtjhy ekfnfdd tpLjiy ggllij pzpgigAk; Ak vjpHjJ Nghuhllq- muR jdJ jhafjij ,dW ,ej jhy jkpo- > vdd klrp
jplljij muR EhW tjk eilKiwg-
fpiljJtplgNghfpdwJ. gLjJtjhf itjJf;nfhzlhYk; $l ekJ ,diwa Njrpa mlfFK- iwapd ghuJhujjpwF ,jdhy;vdd jHT fpiljJtpl NghfpdwJ? ,ggbNa nkyy nkyy ngwWtplyhk vdw egghirah? mJjhd;nrhyyp tpl- NlhNk ,J ehdF jrhgjjjpwF Kwgll xU Nfhupfif ,ej mlfF- Kiwapd gyhgydfis midjijAk;
ekJ Njrpa tpLjiy Nghuhllk; ,dDk xU gb KdNdwprnryYkNghJ> KggjhzLfSfF KddH ,Jgwwpg; NgRtNj ekJ NeujijAk rfjpiaAk; tzbggjhf mikAk;vdw gpufiQ ;nkhopfF
ekfF NtzLk. h vd curpg;
ekJ mbggilahd murpay; jdffhd
cupikfs> Njrpa cupikfs;vdgd fhstij
Nghuhbg ngWtNj jtpu mtHfs; top fpil-
kdKteJ jeJ ehk;ngwWfnfhs- hwwpd gpdG>
tjyy. mlfFKiwahsHfs;mggb Ljj gpdG>
toqfpajfhf tuyhWk fpilahJ ggjwfhf
vdw ajhHjjjij ehk VwWfnfhzL hyfllk.
ezl fhy NghuhlljjpwF ekik tUlj-
jahHgLjjpjjhd Mf NtzLk. purrid
mtHfs;ngwWf nfhzL> vkik muR fllikgGfspy; ,UeJk;mjpfhu mikgGfspy ,UeJk gyfiy fofqfspy ,UeJk fisnaLgG nraJ tplL ,gNghJ mJgwwp NgRtjpy; ekJ NjrjjpwF vejggaDk; fpilahJ vdW.
mtHfsJ“GfokpffjHT jpllj- jpy”,uhZt Mffpukpgig gwwpAk> ,ddKk;kpf KkKukhf eilngwW tUk;jpllkpll FbNawwk;gwwpAk> sT ta- Rjjiy- fpdwhH- za cup- Hjjjjpy; pd Ngug; J vdgJ
tpUggkhdij tuNtwFk xU mhjjkww gpuikAk fyeJssij ehk; kweJtplf $lhJ. ,J xU mftpUgG rhhej murpay fzpgghf klLk jhd> tuyhwwpy;
,ejpa murpd gpuhejpaf nfhsifia gJ jkpo;
mtjhdpfFk NghJ njspthfj; hzltHf-
njupAk. ,ejpa murpd Njrpa ahf ,Ue-
MffpukpgGf nfhsif vdgJld; ,jwfhd
curpgghhjjhy;,ejpa MSq;FO- hdJkhd
kjij gpujpepjpjJtggLjJk;vej %fqfs;
muRk ekJ NghuhlljjpwF Mgjjh- dWssdH.
dJ vDk czik GyggLk. ffs kJ ld;tdK- lgglld. lk vdgJ f ,UejJ. dgJ xU ik ehNk dNdwwpf;
nfhzl Nghk vdpd; ;gpuNahfk; tplakhfp ngwwpUej
kffSffhd murpaiy KdndLg- gthfs;vDk;mhjjjjpy;rf Njr kffspd;murpaypy;ekJ eydfis NjlhJ mthfsJ [dehaf chpik- fis> Rjejpujij mJ vejsTfF ghJfhffpwJ vdgjpy mffiwg; gLtjpNyNa ekJ murpaypd;[deh- afj;jdikAk;NehikAk;jqfpAs- sJ.
gp.N[.gp. ntdwJ vd ghhggdpa - ,eJ kjntwp gphptpdh ntwwpf fspggpy; jpisjjpUfFk;,eNeuk> ghhggdpa -
pwF ,dW
,e;jpah...
(1Mk;gffj;njhlHrrp)
,eJ kjntwpahy Neubahfg ghjpffg- gLk;K]ypkfs> fpwp]jthfs> jypj; kffs;jkJ vjphfhy ,UgG> caph; thoT njhlhghf ghJfhggww epiyfF jhk;jssgglbUggjwfhf mrrKk; gjpAk epiwej kdTzhTfshy; miyffspffg glLfnfhzbUggh. ,k; kffs gphptpdhfs kJ mjpfhpjJ tUk; ,eJ kjntwp Mh. v]. v]. Fzlhf- spd;jhfFjyfNs ,jwF rhdwh- Assd.
ngzfsJk> mlffggll Njrq- fsJk> jypj kffspdJk> rpWghdik kjggphptpduJk;[dehaf chpikf- isnayyhk;mrRWjjYf;Fsshf- fpagb> jkJ gpwNghffhd fyhrrh- ujijf;flbffhff vejtpjkhd tdKiw eltbfifapYk rhjhuz rptpy thof- iffNf mrRWjjyhAss gp.N[.gp. MlrpaikggjdhJ> ezlfhy Nehffpy ,ejpa kffSfF ghjfkh- dnjhdwhfNt ehk fhzfpNwhk.
jkpook;- Iggrp 1999
★
★

Page 4
dhy;murpay;nrwpNtwwggll e
kJ jkpo;r%fjjpy;ngzfs;
fUj- jhffqfshf ghypay J\gpuNah- kjhd ghypay J\gpuNahfk;gutyhf
fjij CfFtpfFk fUjJfs; eilngwW thpDk mJ NgrhgnghUshf
ntspgglld. kiwffgglNl tUfpwJ. Fwpgghf ,dW MZk;ngzZk;jilawWg; goFtjwF thagNgwgLjjpAss murpay;- ,yffpar;#oypy;ghypay; J\gpuNahfk xU Nghffhf cUgngw- WssJ. ntspgghhitfF ,J ngz- zpd;rkkjjJlNdNa epfOk;ghY- wthf ,UggpDk> rwW Mokhf mtjh- dpjjhy> ,jd;gpddhy;ngzfspd; ghypay Mwwiy RuzLk Mzhjpff eydfs;Mjpffk nrYjJtijf; fzlwpa KbAk.
mdiwa flljjpy;Fwpggpll rpy mikgGfNs ngzfis epWtd hjpahf csthqfpapUejd. mikgGfFs; murpay Nghjid tFgGfis elhjjp tej> jkik khhfrpahfshf mwpKfg- gLjjpf nfhzl rpy Mzfs> Fwpggpll tllqfspy ngz;tpLjiy vdgJ Rjejpuf;fhjy;vdTk> MzfSk; ngzfSk Rjejpukhf ghYwtpy; mUfUNf gLjjy; Fld;mZFtJ rf[khdnjhdwh-
ahTk KwNghffhd> Gulrpfukhd AssJ. Mz cwtpdhfshy ngzfs;
gzGfshf rpjjhpffgglld. ,J FLkg mikggpwFsNsNa nttNtW
KwNghffhd thotpd;xU mkrkhf tbtpyhd ghypay;J\gpuNahfqf-
topfhllggllJld;,ij xU tho- SfF (thhjijahYk> ghhitahYk>
tpay Kiwahff NtzLk vDk fUj- ngsjf hjpahfTk) csshfpdwdh.
JfSk Cllgglld. ,J rpy Mzfs; ,ij ,dDk rwW tphpthffpg ghhjjhy;
ngzfSffpilNa neUffkhd mayt Mzfs> Mz;
ghYwT Vwglf fhuz- Mrphpahfs> rf Copahfs> Nkyjpfh-
khaikejJ. hpfs kwWk mwpKfkhdthfshy; ,tthwhd J\gpuNahfjjpwF ngzfs csshf NehfpwJ.
“Mzhjpffk vd- why vdd?” vDk; mbggil tpsffjijg; ,jjifa xU r%f mikggpwFs;
ngWKdNg Rjejpuf; cUgngWk murpay;epWtdqfs> ,r;
fhjy gwwpa rpej- r%fjjpd ,ttifr rpjjhejqfis
idia> ,Wffkhd KwpjJf nfhstjpy gpufiQ nfhz-
r%fg gpdGyjij buhj tiuapy;r%fjjpd;midjJ
rhhej ,sk;ngzfs; gpwNghffhd FzhkrqfisAk;jd-
MzfspilNa tpij- Ds thpjJfnfhzljhfNtapUfFk.
jjjhdJ Mzfsp- ,tturpay epWtdqfspy;ghyepiy
dhy;ngzfs;ghypay; gwwpa Kiwahd tpopgGzhT Vwglhj
J\gpuNahfjjpwFssh- tiuapy ,eepWtdqfspDsSk;
tjwNf ,lLr nrdwJ. ngzfs kjhd J\gpuNahfqfs ,lk;
,qF ,tTwit ehk; ngWtJ rf[khdjhapUfFk. flej
“ghypay;J\gpuNah- fhyjjpy jkpoo tpLjiyg Nghuhllj-
fk” vdf $Wtjd; jpy ngUkstpy ,sk ngzf-
ikiag ngzfs ngwwpuhj epiyapy; isAk MzfisAk NghuhlljjpwFj;
Mzfspdhy rpejid hjpahd jsspaJ. mJtiu fhyKk ,Wf-
J}zLjYfFsshfp Mzfspd; fkhd r%f tpjpKiwfSfFs flLz-
tpUggqfis epiwNtww Ntzba bUej ngzfSk MzfSk Nghuhll
epiyfF jssgglljdhyhFk.r%f jsjjpy xUtUld xUth;rf[khfg;
hjpahfTk> clypay; hjpahfTk; goFk thagigg ngwwdh. ,tthagig
jkkpYk;gytdkhapUggthfis rpy Mzfs jkfF rhjfkhfg;gad-
jkJ nrythffpd;%yk; flLg- gLjjpfnfhss tpisejdh. ,jpy;
gLjjp mthfspd ghypay Mw- kpfTk;tpNdhjkhdnjdd ntdwhy>
wiy RuzLtij ehk ghypay; murpay;topfhlliy jkJ ifapy;
J\gpuNahfkhf milahsg- itjjpUej nghWgGr nrhyyf$ba
gLjj KbAk. epiyapypUej rpy jiyik Mzfsp-
ghypay J\gpuNahfk vdgJ
4
jzlidf jtiw ,io jhYk mth thfshth. J\gpuNah njhlhghd fNsh fpil Mwwiy Ru tbtkhf gh ifapy mJ rllqfs gh yth? ghypa tphpthd Ghp ngzfs kj baJld;m
cUthff ngzfspd; ghypay;J\ NghuhllKk bfif kwW fggl Ntz ehk ftdjj
gwwpa rpe MzfNs G+htkhd FL nfhzldh fhjy;vD mjJkwYf wggll kde Ksshfpdh elngww cw Fww czhT Ksshf Nt vjphgg aiyj jd Mzfspd

gz;fSk; ;gpuNahf murpaYk;!
gll fUj- \gpuNah- UjJfs;
wpggpll rpy td hjpahf
kgGfFs; s elhjjp f mwpKfg- s> Fwpggpll y vdgJ MzfSk; ghYwtpy; fs G+uz Tk gpurrh-
ngzfSk; f gLjjy; lrpfukhd lld. ,J mkrkhf xU tho- vDk fUj- py Mzfs;
pl NtzLk; pLk;MS- j epiyapy;
hjpahd zfspd; Ntzba hFk.r%f jpahfTk; gthfis k; flLg- pay Mw-
ghypay; lahsg-
k vdgJ
jzlidfFhpa xU FwwkhFk. ,j- jtiw ,iofFk Mzfs ahuhapUe- jhYk mthfs jzbffggl Ntzba- thfshth. ekJ r%fjjpy;ghypay; J\gpuNahfk gwwpa GhpjNyh mJ njhlhghd kughd kwWk etd rllq- fNsh fpilahJ. ngzfspd;ghypay; Mwwiy RuzLk Mzhjpffjjpd xU tbtkhf ghypay J\gpuNahfk ,Uf- ifapy mJ njhlhghf ngzZhpikr; rllqfs ghuhKfkhapUff Kbahjy- yth? ghypay J\gpuNahfk njhlhghf tphpthd Ghpjy r%fjjpYk;Fwpgghf ngzfs kjjpapYk VwgLjjggl Ntz- baJld;mjwnfjpuhd rllqfSk;
cUthffggl NtzLk. rhjp> rjdk clgl Nghuh- lljjpyLglhj “FLkgg ghqfhd” ngzfis jpUkzk; nraJnfhstjp NyNa Mhtk;fhl- bdh. Rjejpuf fhjy; gwwpa rpejidfis tpijjj MzfNs jkffhd rkgpujha G+htkhd FLkg thoit cUthffpf; nfhzldh. ,jd;kWGwk;Rjejpuf; fhjy;vDk ngahpy Mzfspdhy; mjJkwYfFsshd ngzfs;Vkhw- wggll kdepiyfFk Fww czhtpwF Ksshfpdh. ,U ghypdUffpilapy; elngww cwtpy ngzfs khjjpuk Vd; Fww czhTfFk Fokgpa kdepiyfF Ksshf NtzLk?
vjphgghYwtpy fhjiy> ghyp- aiyj jdkhdpfFk mjpfhuk; Mzfspd;iffspNyNa cssJ.
ngzfSfF mjwfhd chpikfs; Mzhjpff r%f KiwikfFs; kWffgglNlAssd. mjd;kWGwk; ngzfsJ ghypay thoT kJ r%fjjhy;gyNtW flLgghLfSk; tpjpffgglLssd. ,eepiyapy; Mzfspd;ghypay;ifahsiffFk; r%ff flLgghLfSfFkpilapy; ngzfs;jkJ ghypay;gwwp jhkhd- fukhapyyhj epiyapy cstpay; FoggqfSfFk;Fww czhTfFk; csshf NehfpwJ.
ghypay J\gpuNahfkhdJ Mzfspdhy ngzfs kJ ,ioffg- gLk;FwwkhFk. ,qF Fwwthspfs; ,jjtWfSfFf;fhuzkhf Mz- fNs. ,jpy;ngzfspd;gffk;Fww- kpyiy. ,eepiyapy vjwfhf ngzfs; Fww czhTfF csshf NtzLk? Fww czhTfF csshf Ntzb- athfs Fwwthspfshd MzfSk; mthfspd Fwwqfis epahaggLjJk; Mzhjpff r%fKNkahFk.
ghYwT rkgejkhd flLgghLfs> tpjpKiwfs;ahTk;r%fjjpd;Fwpg- gpll fll cwgjjpKiwAld ,izej MzhjpffKiwrhh eydfspd; tpisthFk. ghypay;xOff tpjpfs> flLgghLfs vdWk epiyahd- itayy. r%fjjpd khwwqfSf Nfwg mitAk khwwqfSfFsshfpdwd. vdpDk;nghJtpy;vyyh r%f mikg- GfspYNk ghypay flLgghLfs> tpjpKiwfs ngzfis mOjJt- jhapUggJld;,it xUjhuKiw- ikia mbggilahaf nfhzLssd. ekikg;nghWjjtiuapy kdpjh- fSfSffpilNaahd gu]gu ghypay; cwTfs;flLgghLfSfFk;mOj- jqfSfFk mgghlglL jdpkdpj Rjejpujjpd;ghwgllitaha;kjpf- fggl NtzLk. jdpkdpj ghypay tpUg- gqfs> njhpTfs r%f mOjjqfSf- Fsshfhj KiwikfFs epyTifap- NyNa khDl cstpay;MNuhffp- akhdjha;mikAk;vdgJ cstpay; gwwpa tpjpahAKssJ. kdpj ghYwT czhTfis ,UkGjjpiu tpjpfspyp- UeJ tpLtpggNj ghYwT njhlhghd [dehaf mZFKiwahFk.
MzfSfFk ngzfSfFkp- ilapyhd ghypay cwthdJ gu]guk; rkjJtkhd mZfy> gu]gu nfsu- tpgG> Ruzlyww jdik> Mjpffk; nrYjjhik... vDk mbggilapy; mikejpLk;nghONj mJ [dehaf mbggilapyhdjhf mikejpl KbAk. ghYwit [dehafkhf ,Ugh- ypdjjhUk;mZFtJ vdgJ ,U juggpwfpilapYk;rkjJtk;epyTk; NghNj KOik ngWk. xU gFjp mlffg- gll epiyapy ,Ufifapy [deh- afkhd ghYwT vdgjwF ,lkpyiy. ngzfisj;njhlheJk r%f hjpahf mlfFKiwfFlgLjjpf nfhzL ghYwtpy khjjpuk Rjejpuk> rkjJtk; gwwpf fijggJ Kjyhspak;$Wk;
(njhlHrrp 07,y)
jkpook;- Iggrp 1999

Page 5
A
nd]Nfh epWtdjjpdhy; jkpoojjpd jiyefuk rkhjhd efukhf gpufldggLjjgglLssJ. gyypd> gyfyhrrhu kffs rkhjhdkhf thofpdw efuk vdw mkrk; And]Nfhtpd ,jnjhptpwfhd fhuzkhf KditffgglbUffpdwJ. vdpDk;jpUNfhzkiyia rkhjhd efukhf mqFuhHggdk nratjwfhf xOqF nraaggll tpoh eilngww tpjk> jpUkiy- apd;vjhHjj epiyia njspthf cyFfF vLjJf fhlbAssJ.
jpU N fhz kiy efhpd;rfy tjpfspd; Clhd NghfFtuj- JfSk jilnraagglL crrepiy fzfhzpggpd; fojhd mJ rkhjhd efukhf mqFuhHggzk nraagglbUejJ. ,J xU mUikahd Kuzeif. ,ttsT ghJfhgG kwWk fzfhzpggpd fojhd; rkhjhd efukhf mqFuHggzk nraa Ntzba epiy ,Uggpd> rkhjhdKk; mikjpAk vttsT “Mokhf” jpUNfhzkiyapy epyTfpdwd vdgij xUtH GhpeJ nfhss KbAk.
Kggilfspd;$lLf;fzfhzpg- gpd fo> jpUkiy efuk ,Wffkhf mO- jjp itffgglbUffpdwJ. efhpd vej nthU tjpAk murgilfspd;fzfh- zpggpypUeJ tpLglbUggjpyiy. Nrhjid rhtbfshy myyJ NuheJg; gilapduhy xtnthU fzKk Jisf- fgglhj vej tjpAk;jpUkiy efhpy; ,yiy.
rpwpyqfh murpd;jpllkpll Fb- Nawwqfshy> jpUkiyapd ,dggzG fLikahf khwwgglbUffpdwJ. Gdpj efH jplljjpd;fo;jpUkiy efhpd; fyhrhu ,ayGk milahsqfSk; jiyfohffgglLssd. jhpR epyqfs> rJgG epyqfs;klLkyy > jdpahhpd; fhzpfSk> kffspd FbapUgGfSk; gwpffgglL mit rpqfs kakhf- fggLjy;,dWk;tdkjJld;,qF njhlHfpdwJ.
efhpd nghUshjhu mbggilfs> jkpo> K]yk;kffsplkpUeJ gwpffg- glL mur MjuTld FbNawwgglLss rpqfs gphptpdhpd fuqfSfFs; khwwgglL tUfpdwd. mur kwWk; jdpahH tqfpfspd;G+uz xjJisgG- ld;flyrhH njhopyfSk> jdpahH NghfFtujJ JiwAk> reij tpah- ghuKk rpqfs gphptpdhpd MjpffjjpwF clglbUffpdwd. efurigapdhy; vgNghNjh flb KbffgglL tpll xU gy$wW reij njhFjp kffspd ght- idfF jpwff Kbahky;jLffggl- bUffpdw mstpwF jpUkiyapy; rkhjhd rfthotpd;ajhHjj epiy mikejpUffpdwJ.
jpUkiy efuk> ,dtdKiwf- spdJk ,dmopgGfspdJk tpisepy- khf khwwgglLssJ. ,d mopgGfspd;
rpijTfSk> Jaur rpddqfSk; mopahr;RtlLld;,ddKk;,qF ebffpdwd. efhpd kpfgngUk gFjpfs; flyhy;R+ogglLss epiyapy> mur gilfspdJk> rpqfs FzlHfspdJk; jhfFjyfspdhy jkpokffs mopjJ rpijffggll Nfhu epfoTfis xUtH ,yFthf mlltizggLjj KbAk.
jdJ nrhej njUtpy Rjejpukhf elkhl Kbahj mtyk: Nrhjidr rht-
rkhjhd efuk;: Mf;fpukpg;gpd; fPo;!
bfis jiyFdpeJ flfFk mtkh- dk> ehshej toffhfp tpll ,uhZt RwwptisgGfspdhy> thoT jddplkp- UeJ gwpffggLk nfhLik. ,it midjijAk;RkeJ nfhzL nfhjp- fFk czHtiyfSld thOk epHgge- jjjpwF> ,qFss jkpokffs; MshffgglLsshHfs.
,tthW rpwpyqfh murpd Mjpf- fjjpd;fo> mlffp itffgglLss jpUkiy efiu> rkhjhd efukhf And- ]Nfh epWtdk;Vd;njhpT nrajJ? vejf fzKk ,dtdKiwAk> mopgGk; ntbjJ> fpskg $basTfF mf mOjjKk > KWfYk nfhdbUffpdw jpUkiy efiu rkhjhd efuhf NjHT nrajpUggjd gpddzp vdd?
Kjypy;,ej rkhjhd efu gpufl- dk> rpwpyqfh murpdhy kpFej MhtjJld;tuNtwfgglbUffpwJ vdgij ftdjjpy nfhsNthk. rkhjhd efH gpufldjJld ,izej cldepfotfhf> jpUkiyia ghupa tHjjfefukhf khwWtjwfhd jpl- ljij muR mwptpjJssJ. jpUkiy JiwKfjij etdkaggLjJtjw- fhf 150 Nfhb &gha;xJffgglbUf- fpdwJ. czikapy jpUkiyia tHjjf efukhfTk> Rjejpu tHjjf tyakhfTk khwW- tjwfhd Kawrpia rpwpyqfh muR ezl fhyjjpwF KdNg njhlqfp tpllJ. ,tthwhd njhopy;kakhffk> xU efupd; ,d> fyhrrhu gzGfspy; VwgLjjf$ba ghjfkhd jhffqfs> VwfdNt cyfpd gy efuqfspy edF czugglLs- sd. ,ej tifapy jpUkiy efuk ghupa njhopyNglilahf khwwggLk;NghJ rpqfs gpuNj- rqfspy;,UeJ ,qF nfhzL teJ Ftpffggl $ba> FtpffgglLss rpqfs kffspd vzzpfif mgupjkhf ,UggNjhL> ,jdhy Vwgl $ba tpisTfSk kpf fLikahditahf ,UfFk.
,ej tpisTfis glbaypLtJ ,qF mtrpakwwJ. flej miuEhw-
5
whzLf fh FbNawwq mDgtk Ng ,uhZt uj %ykhfTk nghUshjh jdJ Mjpf itjjpUgg cWjpahd n fpdwJ. jpU
Jt jpd ,j ,e rk nr yq jpw Vw Nj Ji efiu jdJ tjwfhd r gpufldji nfhzLss
And]N tiu> xUG Rakjpgglb zkiyia jpak;css ikia Gupe apy> jkkhy spd mbggi xwWika thotjhf Uffyhk.
vtthw KwwpYk;R myy. mJ V ydpjJt rf Mjpffjj epWtdk. , kiyia r nrajpUggj rfjpfs;tf FwpjJ ehk NtzLk.
jpUNfh ,awif J efukhFk. N JfFupa rp JssJ. vd efukhf ga epiyapy ,J gpupkh> kpl

dqfSk; Kk;,qF k gFjpfs; yapy> mur
HfspdJk; fs mopjJ is xUtH j KbAk. jejpukhf idr rht-
fuk;: Mf;fpukpg;gpd; fPo;!
Fk mtkh- l ,uhZt jddplkp- ik. ,it zL nfhjp- Ok epHgge- pokffs;
rpd Mjpf- gglLss ukhf And- nrajJ? Ak> mopgGk; TfF mf bUffpdw uhf NjHT ? efu gpufl- y kpFej bUffpwJ hsNthk. ,izej ia ghupa wfhd jpl- . jpUkiy LjJtjw- fgglbUf- yia ejpu wW- qfh dNg whd fupd; spy; khd pd gy Ls- iy ahf puNj- hzL teJ gglLss mgupjkhf wgl $ba ditahf
baypLtJ miuEhw-
(njhlHrrp 7,y)
whzLf fhyjjpy> jpllkpll rpqfs FbNawwqfspdhy;ekfF Vwgll mDgtk NghJkhdit. jpUkiyia ,uhZt ujpahfTk> rpqfs kakhffy; %ykhfTk klLkdwp> tYthd ghupa nghUshjhu fllikggpw$lhfTk; jdJ Mjpffjjpd;fo;njhlHeJk; itjjpUggJ vdgJ> rpqfs murpd; cWjpahd nfhsifahf ,UeJ tU- fpdwJ. jpUkiyapd Nfejpu Kffpaj- Jtk klLkdwp> mJ jkpooj- jpd jiy efuk vdw mkrKk; ,jwF Kffpa fhuzkhFk. ,eepiyapy> jpUkiy efuk> rkhjhd efukhf gpufldk; nraagglbUggjhdJ> rpwp- yqfh murpd;,ej Nehffj- jpwF rhjfkhd thaggpid VwgLjjpapUffpdwJ. rHt- Njr mqffhujJlDk;xj- JiogGlDk;jkpoo jiy efiu jdJ Mjpffg;gpbfFs NgZ- tjwfhd rejHggkhf rkhjhdefH gpufldjij muR gadgLjjpf; nfhzLssJ.
And]Nfh epWtdjij nghWjj- tiu> xUGwk;mJ KwwpYk jdJ Rakjpgglbd;mbggilapy> jpUNfh- zkiyia NjHTnratjwfhd rhj- jpak;cssJ. jpUkiyapd mfepiy- ikia GupeJ nfhss Kbahj epiy- apy> jkkhy;ngwggll jpupGjjftyf- spd mbggilapy> ,qFss r%fqfs; xwWikahfTk rkhjhdkhfTk; thotjhf meepWtdk KbT nrajp- Uffyhk.
vtthwhapDk And]Nfh vdgJ KwwpYk;Rahjdkhd xU epWtdk; myy. mJ Vfhjpgjjpa kwWk etnfh- ydpjJt rfjpfspd epjp cjtpAlDk> MjpffjjpYk ,aqFfpdw xU epWtdk. ,ej tifapy;jpUNfhz- kiyia rkhjhd efukhf NjHT nrajpUggjpy> ,jjifa Mjpff rfjpfs;tfpjjpUff $ba ghjjpuk; FwpjJ ehk;vrrupfifahf ,Uff NtzLk.
jpUNfhzkiy cyfpy kpfrrpwej ,awif JiwKfjijf nfhzl efukhFk. NkYk ,J flwNghfFtuj- JfFupa rpwgghd Gsspapy;mike- JssJ. vdNt tHjjf kwWk njhopy; efukhf gadglf$ba kpf thagghd epiyapy ,J tpsqFfpdwJ. VwfdNt> gpupkh> kplRap Nghdw gyNjrpa
epWtdqfs kpFej ,yhgjJld ,qF ,aqfpfnfhzbUffpdwd. ,jjifa gpdGyjjpy> jpUkiyia rkhjhd efu- khf gpufldggLjjp> mij jpllkpll ujpapy tHjjf kwWk njhopy ikakhf khwWtjd;%yk;,ej Vfhjpgjjpa> etnfhydpjJt rfjpfSfF kpfg; ngupa eydfs fhjjpUffpdwd vdgjpy; ehk njspthf ,UgNghk.
,tthwhf> jpUkiy efukhdJ rpwpyqfh murpwFk> rHtNjr Mjpff rfjpfSfFk;KffpajJtk;thae- jjhf ,Uggjhy> ,ttpuzL gpuptpd- UfFk;,ilNa NkYk;,Wffkhd $lL VwgLtJk> ,jd %yk mtHfs; jjjkfFupa eydfis ghJfhjJf; nfhss KawrpggJk;vspjpy;GupeJ nfhssf $ba tplaqfNs. vdNt jpU- kiy rkhjhd efu gpufldg;gpdd- zpapy> rpwpyqfh muR kwWk rHtNjr rfjpfspd jtpu mffiwfs rkgejg- glbUffpdwd vdgijAk> ,J ek; Njrjjpd;tpLjiyfFk> Rjejpuj- jpwFk> ,iwikfFk;MgjjhfTk; jilahfTk rthyhfTk mikejpUf- fpdwJ vdgijAk;ehk;gpufiQapy; nfhss NtzLk.
ekJ Nghuhlljjpy rHtNjr jiyaL vdgJ VwfdNt MukgpjJ tpllJ. ,ejpa gilfspd Neub Mf- fpukpgG xU flljjpy ,UejJ. mLjJ tpLjiygGypfs;,affjij gaqf- uthj ,affkhf mnkupff muR gpufldggLjjpapUggjd;%yk> ekJ Nghuhlljjpy Vfhjpgjjpajjpd; jiyaL MukgpjJ tpllJ. rpwpyqfh murpwfhd epjp cjtp> MAjtpwgid> MAjgapwrp vdgtwNwhL> Neubahf AjjKidapy MNyhrid toqFjy . . . vd ,jjiyalbd;tpupTk;NtfKk; mjpfupjJ tUfpdwJ. ,jjifa gpd- Gyjjpy> jpUkiyia rkhjhd efukhf gpufldggLjjapUggjd;%yk> ,ej rHtNjr Mjpff rfjpfspd jiyal- bwfhd Gjpa khHffk xdW jpwffggl- bUggij ehk ftdjjpy gjpgNghk.
rHtNjr Mjpff rfjpfspd jiy-
aL. ekJ tpLjiyg; Nghuhlljjpy;fLik- ahd jhffqfis Vwg- Ljjf $bajhFk. ghhpa %yjdjijAk> MAj gyjijAk nfhzl> rHtNjr Mjpff rfjpf- spd;eydfs;,qF Neu- bahf rkgejggltpUf- fpdwd. ,jd gpddH> ekJ tpLjiy Nghuhlljij jkfNfww tpjjjpy; KbtpwF nfhzL tUt- jpy> ,ej Mjpff rfjpfs; jtpukhf KawrpfFk; vdgijAk> ,rfjpfspd;,yffhdJ> vkJ Rje- jpujijAk ,iwikiaAk vkkplkp- UeJ gwpggjhfNt ,UfFk vdgijAk; ,yFtpy GupeJ nfhss KbAk.
vdNt> ehk ,ttplaqfspy njsp-
jkpook;- Iggrp 1999

Page 6
Nj
rpak;vdgJ> flej ,uzL EhwwhzLfshf> murpayJiw rhH- ejtHfspdJk> NfhlghllhsHf- spdJk;rpejid MwwYfF rthyhf mikeJ> ,ddKk;Jyypakhf tpsffggl KbahjpUffpdw epfothfNt tpsqFfpwJ. 18k; Ehwwhzbd;filrpg gFjpapy> khngUk kffs vOrrpahf gpuhd]py njhlqfpa Njrpa ,affk> 20k E}wwhzbd ,Wjpf; fzjjpy $l> jdDila nkUF Fiyahky> Gjpa typTld; cyfpd rfy gFjpfisAk; tpahgpjJ nrytijNa fhz- fpNwhk. Gtpapay;vyiy> ,dk> epwk> kjk> nkhop> fyhrrhuk. . . Nghdw NtWghLfs;midjijAk fleJ> kpfg;ngUkghyhd r%fqfs;Njrpa ,affjjpd jhffjjpwF cglb- Uffpdwd.
19k 20k EhwwhzLfspd vyiyf- SffpilapYk> Njrpa ,affkhdJ gy tbtqfisg ngwwpUffpdwJ. gpuhd]py;elejJ NghdW> Gulrpfu r%f khwwjjpwfhd ,aqF js- khfTk> mNjNtisapy;N[Hkdpapy; NghdW ypgpahtpy; NghdW> meepa MjpffjjpypUeJ RNjr kffis tpLgLtjwfhd Rjejpu NghuhllkhfTk;Njrpa ,affk;gy ghpkhzqfis ngwwpUffpdwJ. EhwWffzffhd r%fqfs> jkJ murpay;Rjejpujij ntdW nfhs- sTk> jkffhd nrhej murpay; ghijia nrggdplTkhd rpjjhej kwWk nrayghlLf fUtpahf Njrpak; gadglbUffpdwJ. Njrpa ,af- fkhdJ> tpalehkpy;NghdW ezlJk> fLikahd mopTfis rejpjjjhfTk; ,Uej mNjNtis> nrfNfh]yh- tpahtpy;NghdW> FWfpa fhyjjpy> kffspd tpUggj NjHthf mikejjh- fTk ntspgglbUffpdwJ.
vejnthU Njrpa ,affKk> ,d- ndhdwpd;gpujpgzzyhf mikej- jpyiy. epHzapffggll vej tiu- aiwiaAk Njrpa ,affqfs;gpdgw- wpajpyiy. xtnthU Njrpa ,affKk; jdfNfAhpa Fwpgghd gzGfSld> jdpjJtkhd gjpTfis nfhzbUf- fpdwd. vyiyapl Kidej tiua- iwfs;midjijAk;jfHjnjwpe- JtplL> Njrpa ,affkhdJ Gjpa ,lk; ehLk;fhllhwW ntssk Nghy> Gjpa r%fqfSfFs CLUtpAssJ. Njrpa ,affk ntspggLjjpAss ,jjifa gzghdJ mjd kjhd kjpggLfis fbdkhffpAssJ. ,J Njrpa ,affk;FwpjJ kpfggy tpkH- rdqfSk> tpsffqfSk;Kditf- fggLtjwF fhuzkhfpdwJ.
,tthW Njrpa ,affk;rpffyh- dJk> xwiwg;ghpkhz tpsffjjpw- FlglhjjhfTk mikejpUej NghjpYk> rhuhkrjjpy mJ nghJthd
6
hjpahfTk> milahsk> milahsqfs nfhzl kffs jpuspd;murpay;,affk;vdw
hjpahfTk; gzig vqFk ntspggLjjpapUf-
gphptpdH> fpdwJ. Njrpa ,affkhdJ> kffs;
gqFgwwTk jpuspd;murpay;,affkhf “ekJ tpsqF-
Njrk;”
khwTk $b
tJjhd mjd rpwggkrkhfTk;
NjhwWtpj mikfpdwJ.
r%fqfs ,yqifapd RjejpujJld> ekJ kffspd murpay ,affkhdJ jdpahd Njrpa ,affk vdw ghpkhzjij vLjjJ. ,yqif> [Nuhggpahpd; MjpffjjpwF clglbUej fhyjjpy> jkpo kffspd murpay ,affkhdJ> gy rejHggqfspy> rpqfs kffspd; murpay;,affjJld ,izeJk>
kiyaf jk ekJ Njrpa tpopgGzH fpdwJ. rH Nghuhllk; KiwapYk G mDgtqfi tUfpdwJ. xdWfyeJk ,aqfpaJ. vdpDk;
,tthW Rjejpujjpd;gpddH rpwpyqfh muR>
muqfpYk G rpqfs murhf tbtk nfhzL>
NjhwWtha ,qFss Vida r%fqfis mlf-
Njrpak> k fTk> MffpukpffTk KawrpjjNghJ>
vNjrrhjpfh mjid jkpokffs;KjyhtjhfTk>
gadgLjj jtpukhfTk;czHeJ nfhzldH.
fhzfpNwh rpwpyqfh murpd;,jjifa Kaw-
nrawglL t rpfSfF vjpuhf> mtHfs;cWjpah-
Gffs> kff dJk> tplLf;nfhlhjJkhd Nghuhl-
chpikfs ljij KdndLjjdH. rpwyqfh
mstpwF m murpdhy Nkwnfhssggll xtnthU
Uffpdwd ,d mopgigAk MffpukpgG eltbf-
Kbahj> mt ifiaAk ekJ kffs jujJld;
tpll Rjej vjpHjJ tejpUffpwhHfs. ,jjifa
Cjhrdgg ezl NghuhlljjpDlhf ehk xU
kffs;mt Njrkhf cUthfpAsNshk. ,dW ekJ
murpay;mi Njrpa ,affjjpd ,Wjp ,yfF vdgJ>
Uffpdwd. ekffhd Njr muir epWtpf nfhstJ
fis> eyd vdw caH murpay ,ylrpakhf
fshf mHj ghpzkpjJssJ.
nfhsSkg ekJ Njrpak;vspikahdJ: typ- ikkpffJ: ekik fhjJ epwgJ> ekJ kziz ekJ ,Ugig ekJ fyhrrh- ujij> ekJ thoit ghJfhjJ tUfpdw murpay Nflakhf ekJ Njrpak;tpsqFfpdwJ. ekJ nfsu- tjijAk> khzigAk mJ cynfqFk; vLjJr nryfpdwJ. mJ xspHtpsfF NghdW> rHtNjr muqfpy ekik milahsk fhlb epwfpdwJ. nfhydpj- Jt Rjejpujjpd gpdduhd> ekJ thotpd midjJ mkrqfspYk> ekJ Njrpak;jdJ milahsjij mOj- jkhf gjpjJssJ. mJ ekJ thothf> ekJ rhukhf mikejpUffpdwJ.
GffSk;ek tejpUffpd fyeJ th ,dggifi Rjejpuk> Kwwhf kW iwfis gp FlgLjjpA mtHfis ,Uffpdw NtwwpapUff ekJ Njrpa gLjjgglL mtkhdfu VwWf nfhs
ilaNa itAk> tpjJssJ. Mwwiy nfhzHeJssJ. ekJ murpay khngUk;murpay;tpopgGdH- mjd;KOtypTld NjrpakhdJ ekJ vOrrpiaAk fhyk kffspd;Nghuhll ekJ fhykhf kffsp- NjhwW-
ntspf; ghy;
jpy> vNjrrhjpf fTk GhpeJ vdgJ> Fwpgghd Gulrpfu ,ttpj
tpsqF nfhs ekJ
gz

NjhdwpapUffpdw s nfhzl
hjpahfTk> rhjp hjpahfTk> gpuNjr
kpfgngUkghyhd ffk;vdw
hjpahfTk;mlffgglbUej kffs;
Njrpa ,affqfs> ,ttpuzL jjpapUf-
gphptpdH> murpaypy Neubahf
tifahd Kuzgll mkrqfisAk; J> kffs;
gqFgwwTk> jHkhdfukhd rfjpfshf
jkkfjNj nfhzlitahfNt ,Ue- “ekJ f tpsqF-
Njrk;”
khwTk $ba R+oiy ekJ Njrpak;
jpUffpdwd. vejsTfF ,it> jkkjjpapy;fhzggll vNjr- rjpfhu> kffstpNuhj gzG- fis mfwwp jkik nrOikg- gLjjpdNth> mejsTfF mtwwpd;Gulrpfu> KwNghfF jlaqfs tuyhwwpy;mOj- jkha;gjpejpUffpdwd. ,j- jifa KwNghfF Njrpajjpd; kpf mzika cjhuzkhf> njddhgphpff fWggpd kffspd; tpLjiy epfoTfs mike- rkhfTk;
NjhwWtpjJssJ. ,qFss Vida
jpUffpdwd. r%fqfshd K]ykfs kwWk;
ekJ NjrjJg;ngzfSk> rhjp Jld> ekJ
hjpahf mlffggllbUffpdw kffs; J jdpahd
gphptpdUk jwNghJ ekJ Njrpa khzjij
,affjjpd jHkhdfukhd rfjpfshf hggpahpd;
khwpapUffpdw NghjpYk> ekkjjpapy; fhyjjpy>
epyTfpdw Mzhjpff KiwikapYk> khdJ> gy
rhjpa KiwikapYk ,ddKk mbgil kffspd;
jfHTfs;Vwgltpyiy. ekkjjpapy - izeJk>
ntF[d mstpYk> murpay;mikg- GfspYk [dehaf eilKiwfs; ,ddKk cWjpahf Nt&dwtpyiy vdgNjhL> mit Fwpjj njspthd GhpjYk;,ddKk ekkjjpapy cUth- ftpyiy. ekJ rpejidfspy gpuNjr- thjKk> ,dntWgGk ,ddKk;Mog; gjpejpUffpdwd. ,it midjJk; mfwwggl NtdLk. ekJ Njrpajjpd; Gulrpfu gzig NfstpfFsshfp- apUffpdw ,ejf;fiwfs;Kwwhf effggl NtzLk. ekJ Njrpak; nrOikggLjjggl NtdLk.
,jjifa nrOikahffk vdgJ> mfepiyapy;ekffpilNa epyTfpdw Mjpff Kiwikfis mfwWtjh- fTk;Gwepiyapy ,dntWggpypUeJ tpLgLtjhfTk mika NtzLk. ekJ thotpd kJ> Rjejpujjpd kJ> chpikfspd kJ> ehk nfhzbUffpdw juhj MhtkhdJ> rfy kffs;gphptp- diuAk> r%fqfisAk rkjJtkhf kjpffpdw csgghqif ekkjjpapy; VwgLjj NtzLk. midjJ kffspd; RjejpujijAk chpikfisAk; nfsutpffpdw> GhpeNjwWf nfhsfpdw kNdhghtk;ek;Njrjjpy;epiyngw NtdLk.
ekkhy;,twiw rhjpff KbAk. khngUk tpLjiy Nghuhlljjpy; jujJlDk> caHej mHggzpgGlDk; ekik nrOikggLjjf;$ba Mdkfg gyk; csSiweJssJ vdgij czHeJ nfhsNthk! ekJ Gulrpfu gzGfspd; %yk;ekJ Njrpajjpd;khzigAk> ekJ tpLjiyapd mHjjjijAk; tuyhwwpd gffqfspy FwpgNghk! ekJ Njrpak;- mJNt ehk;vdgij> ekJ nrayfspd %yk cyFfF mwptpgNghk! kiyaf jkpoHfspd murpay thotpy; ekJ Njrpak Moej ghjpgGfisAk> tpopgGzHitAk VwgLjjpapUf- fpdwJ. rHtNjr muqfpy> Njrpag; Nghuhllk;rhHeJk> nfhpyyh NghH KiwapYk Gjpa > tskhd> kjpggplwfhpa mDgtqfis ekJ Njrpak;toqfp tUfpdwJ. . vdpDk;
,tthW ekJ thotpYk> rHtNjr qfh muR>
muqfpYk Gulrpfukhd epfoTfspd; nfhzL>
NjhwWthahf mikeJss ekJ is mlf-
Njrpak> kWGwk kffs tpNuhj> rpjjNghJ>
vNjrrhjpfhu gzGfspd tpisepykhf htjhfTk>
gadgLjjgglL tUtijAk ehk; fhzldH.
fhzfpNwhk. ekJ Njrpa murpaypy; fa Kaw-
nrawglL tUfpdw murpay;mikg- ;cWjpah-
Gffs> kffspd;Rjejpujjpd;kJk> d Nghuhl-
chpikfs FwpjJk ekgKbahj rpwyqfh
mstpwF mffiwawW ,UeJ tejp- xtnthU
Uffpdwd. kffsplkpUeJ gphpff G eltbf-
Kbahj> mtHfspd gpwgGld ,izeJ jujJld;
tpll RjejpujijAk> chpikfisAk; . ,jjifa
CjhrdggLjjpapUggJ klLkyy> ehk xU
kffs;mtwiw mDgtpggij ,ej . ,dW ekJ
murpay;mikgGffs;jLjJk;tejp- fF vdgJ>
Uffpdwd. jkJ KbTfis> Njit- nfhstJ
fis> eydfis> kffSilait- lrpakhf
fshf mHjjggLjjp> mtwiw VwWf- nfhsSkgb> rfy murpay;mikg- hdJ: typ- pwgJ> ekJ fyhrrh- hJfhjJ khf ekJ kJ nfsu-
ynfqFk; spHtpsfF py ekik . nfhydpj- uhd> ekJ spYk> ekJ ij mOj- thothf> pdwJ.
GffSk;ekJ kffis epHggejpjJ tejpUffpdwd. ekffUNf ekNkhL fyeJ thofpdw K]ykfs kJ> ,dggifik nfhzL> mtHfspd; Rjejpuk> chpikfs vdgtwiw Kwwhf kWjJk> mtHfs;kJ tdK- iwfis gpuNahfpjJk> ,d mopTf; FlgLjjpAk> epahag- gLjjgglL tejpUffpdwd vdw mtkhdfukhd czikfis ehk; VwWf nfhssjjhd NtzLk.
J kffsp- ;tpopgGdH- Ak NjhwW- ;Nghuhll ld ntspf; ykhf ghy;
,ttpjk;ekJ Njrpak;xNu Neuj- jpy> Gulrpfu vOrrpapd %y CwwhfTk> vNjrrhjpfhu eilKiwfspd jskh- fTk tpsqFfpdw Kuzeifia ehk; GhpeJ nfhss NtzLk. ,ej KuzghL vdgJ> ekJ NjrpajjpwF klLk chpa Fwpgghd gzG myy. khwhf cyfpy;
★
jkpook;- Iggrp 1999

Page 7
ngz;fSk;...
(4Mk gffj njhlHrrp)
reijr rkjJtjjpwF xgghdjhFk.
tejg ngzfis ghypay J\gpuNahfk; ciogGr reijapy KjyhspAk;
nraa tpisejJ ,dndhU Kid- njhopyhspAk rkkhdthfNs. njhop-
ahFk. ,ttpU NghfFfSfFNk yhsp jhd tpUkgpa KjyhspfF jdJ
Mzhjpff murpay Nfhlghlby; ciogig toqFk RjejpuKilath.
tpsffqfs ,Uejd. Mdhy ,jd;gpddhYss ciogGr; Ruzly reij [dehaf chpikapd; gpddhy kiwffgglLtpLfpwJ. ,ijgNghdwnjhU nraNy Mzhjpff r%f mikggpwFs Fwpgghf ghypapy; Rjejpuk;gwwpa rpejidia ngzf- splk;tpijggJkhFk. ngzZliy flLggLjJtijAk RuzLtijAk; ghypaypd;mbggilahff nfhzb- UfFk r%fKiwikfFs‘Rjejpuf; fhjy’ vDk fUjjhffk NkYk; Mzfshy;ngzfs;ghypay;Ruzl- YfFsshtjwNf ,lLrnryYk.
jkpoo tpLjiyg;Nghuhlljij KdndLjj mikgGfspd;njhlff fhyjjpy Nghuhspfs(Mzfs) fhjypggJ> jpUkzk;nratJ jil nraagglbUejJ. fhuzk;ngzfs; Mzfspd Nghuhll czhit kOqfbjJtpLth> ngzfshy; ,ufrpak Ngz KbahJ vdgjhyhFk. ,J ngzfs;gwwpa Mzhjpff r%f rpejidapd xUKidnadwhy Nghuhl
“Rjejpukhfg ghYwtpy mikggpaythjk> etdjJtk> gpdetdjJtk. . . vDk; gyNtW rpejidg gsspfisAk; gpujpepjpjJtggLjJtjhf jkik miojJfnfhsSk tllqfisr; rhhej MzfsplkpUeNj ,jjifaf; fUjJfs;nghpJk ntspggLfpdwd. ,rrpejidg gsspfspd murpay; fUjjhffqfis nayyhk;fleJ ,fFwpggpll tllqfspd;eghfspd; fUjJffis jdpNa vLjJgghhjjhy; ,J rkgejggll Mzfspd;Mzh- jpff eydrhh rpejidfNsadwp Ntwpyiy. ngzfis ghypay hjpahd RuzlYfFsshff KaYk Mzfspd; MhtqfNs fhyjjpwFf fhyk;
ngh
J [d Kddzp murhqfk; ,ej IeJ tUl fhyjjpy;xU thfF tpjjpahrjjpy;jggpggpiojJ Mlrp nrajij xU rhjidahf gpurrhug- gLjjp tUfpdwJ. ,ej murhqfjij mjd gqfhsp vd miojJfnfhsSk; K]ypk;nfhqfpu];ftpojJtpLkh? mtthW ftpoff Kwgllhy;<.gp.b.gp. ,ej murhqfjij jhqfp fhjJ epwFkh vdw nrajp murpay;tllh- uqfspy tpthjpffggLfpdwJ.
,J xU Gwk;,UfflLk;rpqfs muRk mjd $Wfshfpa ghuhS- kdwKk> rpqfs murpay;flrpfSk> ,Jtiu fhyKk jkpo> K]ypk;kwWk; iyafj jkpo r%fqfis mlfFK- iwfSfFsshffp tUfpdwd. mlfFKiwfspd tbtqfSk> jtpuKk NtWglbUej NghjpYk; mbggilahd epiyik xdNw> xUGwk; mlfFKiwfis jtpuggLjjpf- nfhzL> kWGwk ,rr%fqfspd; murpay gpujpfSfF rpy rYiffis toqfp chpikfis gwpggij kpfTk;
7
nttNtW m njhwwpf nf fSld nts
,gNgh Zliy $W jifa M fpdwd. ngz Kbahj , ~ngzfs mwpKfggLj topfspy NghfNfahF
ngztp r%f Kiw epWtdkag midjJt ypUeJk n tpLjiyai jkkjhd m Zjy> mj vdgjhFk. thotpy> c jkkhy;Gid jiyaL nr ehk tdik
ngzz tplj jpwi jpD}lhf jk jpwFhpatuh ghypay;J\ KaYk M thofpdwd
ntwwpfukhf ,ej murhqfqfs; epiwNtwwp tUfpdwd.
,dW fpoffpd njdgFjp gpuNjrk; KOtJk (mkghiw khtllk) rpqfs- tHfSfF nrhejkhdJ> kww ,dj- jtH midtUk ntwpNawptpl NtzLk; vd rpqfs tutpjhd Nghdw mikg- Gffs;ntspggilahfNt nrawglj; njhlqfpAssd. GssptpguqfisAk> nghaahd rhdWfisAk;rkHggpf- fpdwd. rdjnjhif tpfpjhrhujij jwNghJk khwwpaikjJ tUfpdwd. epyqfs gwpffggLfpdwd. ,ej NghfFfis jwNghija murhq- fqfs;gpddpdW CfFtpffpdwJ. myyJ nksd mqffhuk nrafpwJ.
,ggbggll murhqfqfspd; xdwhd ngh.I.K murhqfqfsJ jkpo; Njrjjpd;,Ugig epH%yk;nraAk; tphpthd jplljJld ,d mopgG Nghiu jtpukhf KdndLjJ tUfpdwJ. ,gNghH eltbfiffSfF gffgykhf mikAk mtrufhy rlljij ebjJ nfhss ,ej murhqfqfshy; ngh.I.K murhq;fk;
mlffgglL gpujpepjpj nfhqfpu] ftpo;f;fg;gLkh fhg;ghw;wg;gLkh?
Nghdw jk thfFfi epwfpdwd.
,Uej epwfpdw jk jpfis gphpj ,ttpuzL Ljjp> Nkhj rpqfs ji murpay f tUfpdwd MzLfsh ,qF j K]ypk;nf tpyffpf nf jdJ Mju mjid jhq ekJ murp tplaKk;$ jiyikfs gphpjJk;gps FwpjJk gbg isAk gw fhykhfNt MgjJ F r% mdiwa j

rhq;fk; ;gLkh ;gLkh?
(njhlHrrp 2,y)
\gpuNahfk; hU Kid- fSfFNk
hlghlby;
 tk. . . vDk; pfisAk; hf jkik lqfisr; jjifaf; gLfpdwd.
murpay; hk;fleJ ;eghfspd; gghhjjhy; pd;Mzh- fNsadwp pay hjpahd
Mzfspd; f fhyk;
hqfqfs;
jp gpuNjrk; k) rpqfs- kww ,dj- pl NtzLk; w mikg- nrawglj; qfisAk> ;rkHggpf- hrhujij Ufpdwd. wd. ,ej a murhq- pffpdwJ. rafpwJ. fqfspd; fsJ jkpo; k;nraAk; opgG Nghiu UfpdwJ. gffgykhf ij ebjJ fqfshy;
spd nttNtW murpay;rpejidfSld;
eydfSffhff Fuy nfhLfFk; njhwwpf nfhzL nttNtW Nfh\q-
MzfSfFk ,gNghypfSfFkp- fSld ntspggLfpdwd.
ilNa ehk NtWghlilf fzlwpejpl
,gNghffpd elrpahf ngz- Zliy $WNghLk ,yffpaqfs ,j- jifa Mzfshy ntspaplggL- fpdwd. ngzfshy rfpjJfnfhssNt Kbahj ,ej vOjJffnsyyhk; ~ngzfspd;tpNkhrdjjpwfhf| vd mwpKfggLjjggLtJ ngzfis Gjpa topfspy mlfFk ,opTgLjJk; NghfNfahFk.
ngztpLjiy vdgJ Mzhjpff r%f KiwikfFs ngzfs kJ epWtdkaggll tbtpy ,ioffggLk; midjJtpjkhd mlfFKiwfsp- ypUeJk ngzfs r%f mstpy; tpLjiyailtjhFk. ,J ngzfs; jkkjhd mlfFKiwia ,dqfh- Zjy> mjwnfjpuhf NghuhLjy... vdgjhFk. ,jwFkhwhf ngzfsJ thotpy> czhtpy> clypy Mzfs; jkkhy;Gidaggll rpejidfSld; jiyaL nraa Kaytij ngzfshd ehk tdikahff fzbffpNwhk.
ngzzpa rpejidia ngzfis tplj jpwikahf ntspggLjJt- jpD}lhf jkik ngzfspd mgpkhdj- jpwFhpatuhffpf;nfhzL mjd %yk; ghypay;J\gpuNahfjjpyLgLk;- gl KaYk Mzfs;gyh;ek;kjjpapy;
NtzLk. jkJ Mzhjpff eydfspy; fLfsitjjhDk;,off tpUkghj epiyapypUeJ nfhzL ngzzpak; fijfFk Mzfspd VkhwWjj- dqfSfF ngzzpathjpfshf jkik czUk ngzfs $l gypahfpg; NghtJ ngzfspd epiyapy mtykh- djhFk. ,jjifa Mzfs njhlhghf ngzfs tpopgghapUggJk;mthfspd; Mzhjpff Rajij ,dqfzL mkg- yggLjJtJk ngzfspd gu]gu rNfhjhpjJtf flikahFk.
ngzfs ehk ahUld thog; NghfpNwhk? vkJ ghYwT kwWk; thotpay Kiw vtthW mika NtzLk;vdgijj jhkhdpfFk;KO chpikAk vkikr rhhejjhFk. ngzfspd;,rRaephza chpikapy; jiyaL nratijAk> ekJ Raephzak; njhlhghf tiuaiwfs> tpahffp- ahdqfs nratijAk tdKiwrhh; eltbfifahfNt ehk;czhfpNwhk. Mzhjpffg ghypay ifahsif vejj; jsjjpypUeJ cUthfpdhYk;mij vjphjJg Nghuhb KwpabjjpLtNJ ngzfspd MSikia cWjpggLjJk; vdgjpy;ngzfshd ehk;gpufiQ- AlNdNa ,UffpNwhk.
thofpdwdh. czikapNyNa ngzf-
mlffgglL tUk;K]ypk;r%fjjpd; gpujpepjpjJtk nfhqfpu] klLkyy> nraAk <.gp.b.gp. K]ypk; Gnshl;
rkhjhd... Nghdw jkpo mikgGfSk jkJ
(5Mk gffj njhlHrrp) thfFfis mspjJ gffgykhf epwfpdwd.
,Uej NghjpYk;jkik jhqfp epwfpdw jkpo> K]ypk murpay gpujpep- jpfis gphpjJf ifahstijAk NkhjYfFsshfFtijAk; rpqfs jiyikfs;ezl fhykhf murpay fiyahfNt NkwnfhzL tUfpdwd. ,gNghfF flej 50 MzLfshfNt ,UeJ tUfpdwJ.
thfTk gpufiQG+HtkhfTk ,UgNghk. ekJ NghuhllkhdJ> GjpanjhU fl- ljjpwFs EioeJ nfhzbUffpdwJ. ,gGjpa flljjpwNfwg ekJ Nghuhl- lk;Gjpa gupkhzjijAk;Nghuhll rfjpfisAk topKiwfisAk mil- eJ nfhstJ mtrpak. tuyhwwpy; ntwwpailej xtnthU NghuhllKk> jkJ ghijapy gyNtW jpUggqfis fleNj gazpjJssd. ,dW tiu- ,qF jkJ mffiwfFhpa tplak>
apyhd ekJ Nghuhll mDgtKk ,j- K]ypk;nfhqfpu];jdJ Mjuit
jifa gy jpUggqfis ehk ntwwpf- tpyffpf nfhsSkh? gjpyfF <.gp.b.gp
ukhf fleJ tej tuyhwhfNt ,Uf- jdJ Mjuit murhqfjjpwF jeJ
fpdwJ. czikahd kffs Nghuhllk; mjid jhqfp fhgghwWkh vdgjyy
vdw tifapy> ekJ Nghuhllk> jdid ekJ murpaYfF ,J mtrpakww
Gjpjhf giljJfnfhzNlapUfFk. tplaKk;$l. khwhf. rpqfs muRj;
njhlHrrpahf KdNdWk. jd;tpLj- jiyikfs jkpo> K]ypk r%fqfis
iyia> Rjejpujij> ,iwikia gphpjJk;gpsTgLjjpAk;ifahstJ
eprrak ntdW nfhsSk. FwpjJk gbggbNa midjJ chpikf- isAk gwpjJ tUtijAk ezl fhykhfNt NkwnfhzL tUtjpYss MgjJ FwpjJNk ekJ ftdk; r%f chpikfis gwpggjwF>
mgNghJ> ehk;rHtNjr muqfpy; ngUikAld mwptpgNghk:
vkJ jiyefuk czikahd rkhjhd efuk vdW!
ntwwp ngwWss khngUk; tpLjiygNghuhlljjpd kqfh epidTrrpddk vdW !
mdiwa jkpo> K]ypk murpay
★
jkpook;- Iggrp 1999
★

Page 8
tpUkgpat Njrjij Njrpa mur ekJ Njrpa
temk@temk.freeserve.co.uk www.thamileelam.org
cwtpy;rk flikia jkpojNjr
mdghdthfNs> Gulrpfu tzffqfs ! xfNlhghkhjk;ekJ NjrjjpwF rpy tuyhwWg;gjpTfis epidT+lLk khjkhFk. 1987 xfNlhghpy jhd ekJ Njrk ,ejpa MffpukpgghsUfnfjpuhf MhgghpjnjOej khjkhFk. ,ejpa MffpukpgGg;gilfis ekJ jkpoo kzzpy;Njhwfbjj ntwwpia Njrkhf epidT $Wk;,jjUzjjpy;Njrjjpd; ,iwikia ghJfhggjwfhf Nghuhb kbej NghuhspfsJk; Mffpukpgghshfshy gLnfhiynraaggll vkJ kffsJk; jpahfjij epidtpwnfhsNthk. mthfSfF vkJ cahthd mQrypfis rkhggpgNghk. ekJ gpuhejpa murpaypy ,ejpa Mffpukpgig tuKld KwpabjjpUfFk Njrk vDk tifapy; ekJ NjrKk;tpLjiyg;NghuhllKk Gjpa tuyhwiw> Gjpa gbggpidfis gpuhejpa murpay;tuyhwwpy;gjpjJssJ vdgjpy ngUkpjqnfhsNthk. mNj Neuk tuyhwwpy 1990Mk MzL xfNlhgh;khjk; rpjjhej jtWfis jpUjjpfnfhssTk;Ntzba epiyapYsNshk. jkpoo K]ypk kffs jkJ jhafjjpy jhk;
ekJ iff K]ypk Nkwnfhs mbggil fhlLfpwJ nrhe j Nkwnfhs nghJ kff cstpay t tpLjiya nfhiynt cUthtJ [dehaf % ekJ kff jpahfqf Raephza tpLjiyg Njrjij m tpLjiyg jdikaww Gulrpfu KwNghfF ngzfNs vOf!! Njr fuqfspy
kf;fs; fsk;
1) xU gjjphpifapd;Mrphpah;jiyaqfk;vdgJ kpfTk;
4) eqfs KffpakhdJ. jqfsJ gjjphpifapy KjyhtJ ,jopd;
NgRfpw gpd tej Mrphpah jiyaqfk nghJthdjhfNt
vdgJ vOjggLfpdwJ. FwpgghdjhfTk ekgpfifa+lLtjhfTk;
eqfs vJTk mjpy fhzKbtjpyiyNa. Vd? vdd nratJ vdW
mtHf jqfSfF njhpatpyiyNah? eqfs ,dDnkhU r%f fhuzqfis
tplaq ghHff kWfFktiu jkpo;Njr tpLjiy Nghuhlljjpy; jHffkhdJk;MNuhffpakhdJkhd gqfspgig nraa khlBHfs.
Ffd- yzld;
“vy;y
3) ,dW ,yqifapy;elfFk;Ajjk;FwpjJ ,Jtiuapy;
eqfs;vttpjkhd epiygghlilAk Kd;itfftpyiy. ,jwF eqfs jejpNuhgha ujpahf jhd gjpyspfftpyiy
,Ug vy Rje;jp vdW $wf$Lk. Mdhy;,J eqfs;rejHggthjpfshf ,Uff $LNkhntdw reNjfjijNa fpogGfpwJ.
kjd; yzld;
‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom GjpanjhU top nra;Nthk;...!
8

tpUkgpathW ditor’
thOk; chpikia cWjpggLjJtJ jkpo; x 4002
NjrjijNar;rhUk. ,jwF Kddpgejidahf NgzTk KwNghfF> nghWgG KbAk. [dehaf jkpo ,gghhpa kffspdJk; gphptpdhpduhd
tuyhwWf;
ekJ iffspYNk cssJ.
jpTfis rk ,ejpa k. ,ejpa hwfbjj jrjjpd; spfsJk; ffsJk; cahthd py ,ejpa tifapy; iw> Gjpa jJssJ
K]ypk kwWk rpqfs nghJ kffs kJ ,uffkwW NkwnfhssggLk gLnfhiyfs jkpoo tpLjiyg Nghuhllk; mbggil kdpj NeajjpypUeJ tpyfpr nrytijNaf; fhlLfpwJ. ,gNghfF njhlheJk;mDkjpffggLkhdhy; nrhe j kffspd kJk ,Nj khjphpahd F&uk; NkwnfhssggLtjwF mjpf fhynkLffhJ. rf Njrqfspd; nghJ kffis kdpjj jdikaww tpjjjpy gLnfhiy nraAk; cstpay tpLjiyg Nghuhlljjpy epyTtJ mjd mhjjjjpy; tpLjiyapd [t CwiwNa erRggLjJtjhFk. ,jd %yk; nfhiyntwpAk tdkKk nfhzl ,sk Nghuhspfs r%fjjpy; cUthtJ khjjpukyy> xlLnkhjj jkpo;r%fKk;jdJ [dehaf %yjijNa ,oggjwNf ,J ,lLr nryYk. ekJ kffspdJk;NghuhspfspdJk;tpiykjpggww caphj;
yFdpej k MzL Njrkhd ffpukpgG jiyapd; pk kffs; . rNfhju jkpoj ld ekJ ;Ntzba jjpy jhk;
jpahfqfshYk;rhjidfshYk;jdJ tpLjiyAzhit - Raephza chpikia cyfpwF mwptpjJ epwFk ekJ Njrjjpd; tpLjiyg;Nghuhll murpaiy nrOikgLjJNthk. ekJ Njrjij mopjnjhopfFk vjphpfF vjpuhf khjjpukyy> ekJ tpLjiyg Nghuhlljjpy fUfnfhzL tUk khDlj; jdikaww NghffpwnfjpuhfTk NghuhLNthk. Gulrpfu MhtshfNs! [dehaf rpejidahshfNs! KwNghfF czhTilathfNs! ciofFk kffNs! ngzfNs! ,isQhfNs! khzthfNs! ,yffpathjpfNs!. . . vOf!! Njrjjpd jiytpjpia jhkhdpfFk nghWgig ek typa fuqfspy vLff xdwpizf!!!
Mrphpah FO 15. 10. 99
J kpfTk;
4) eqfs;jkpo;Njrk> Njrjjpwfhd tpLjiy vdnwyyhk; J ,jopd;
NgRfpwHfs. ahH ,ej jkpo kffs? vttifahd tpLjiy jhfNt
vdgJ FwpjJ ,Jtiuapy %rR tpltpyiy. Fiwej glrk; tjhfTk;
eqfs;FwpggpLk;jkpoo gpuNjrjjpy;thOk;kffsplk; tJ vdW
mtHfSfF vdd NjitnadwhtJ [dehaf G+Htkhf rpWth flLiufs;,uzLk;r%fjjpy; ld;,ej
jhffk epfojJk tifapy Gjpa ghhitapy Gjpa pffjhrd;
tplaqfis Rlb epwfpdwd. jkpoo Fbaurpy;$wggLk; zqfis
tplaqfs eprrakhf jhffjij VwgLjJk. hlljjpy;
rptypqfk;- ahogghzk; ig nraa
- yzld;
“vy;yhf; fhyq;fspYk; Nghuhlhky;
tiuapy; ftpyiy. ftpyiy
,Ug;gjw;F gy;NtW epahaq;fs; vy;NyhUf;Fk; ,Uf;f KbAk;. Rje;jpukilahky; ,Ug;gjw;Fk; mJ hjpfshf
.
jhd; xNu topAk;”
kjd;
­NrFNtuh­ yzld;
jkpook;- Iggrp 1999