கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 2000.01

Page 1
re;jpupfhtpd; r
e;jpupfh kWgbAk; rpwpyq;fh muRj;jiytuhfptpl;lhH. mtH Njhw;W jkpoH kdk;kfpOk; epfo;T eilng whkNy Nghapw;W. ,tuJ jiyikapd;
rpq;fs ,d murpayhYk; Kwpa fPo; Nkw;nfhs;sg;gl;l nfhLikfshy; nfhjpg;Gw;wpUe;j jkpo; kf;fSf;F ,J ngUj;j Vkhw;wk;jhd;. NjHjypy; xU ghlk; gbg;gpf;f Ntz;Lk; vd ntQ;rpdk; nfhz;L fhj;jpUe;jtHfSf;F re;jpupfh ntw;wp ngw;wJk;> mtuJ tPk;Gg; Ngr;Rf;fis Nfl;gJk; rfpf;f Kbahj tplaq;fshf mikfpd;wd.
NjHjYf;F rpy thuq;fSf;F Kd;dH td;dpg;ngUepy gug;gpy;> tpLjiy Gypfs; mile;j ngUntw;wpfshy; ngUkpjk; mile;jpUe;j ekJ kf;fspy; ngUk;ghyhdtHfSf;F> re;jpupfh
,Jtiuapy; rpwpyq;fhtpy; Ml;rpnra;j ve;jg; Nghpdthj muRk; nghJePNuhl;lj;jpyhd| jkpoh; murpay; jiyth;fis ,dKuz;ghL fs; Kw;wp nfhe;jspg;G epytpa fhyq;f spYk; $l nfhiy nra;j tuyhwpy;iy. Mdhy; re;jphpfh muNrh jkpouJ nghJ ePNuhl;l murpay; jiyikia mopg;g jw;fhd eltbf;iffspy; ,wq;fp As;sJ. re;jphpfh murpd; ,g;Nghpdthj jiynaLg;ghdJ ,dpNky; jkpohpd; chpikf; Fuy; “nghJ ePNuhl;l| murpa ypy;” xypf;f KbahJ vd vr;rhpf;if tpLg;gjhAs;sJ. mj;Jld; mt;thW Jzpe;J Fuy; nfhLg;gth;fis gL nfhiy nra;tjpy; jhk; cWjpahapUg; gijAk; mJ ntspg;gLj;jpAs;sJ.
,uz;L khjq;fSf;F Kd; gL nfhiy nra;ag;gl;l jpdKuR Mrphpah; mw;Gjuh[h (uNk\;) ,d; gLnfhiyia Ak; ehk; ,jDld; ,izj;Jg; ghh;f;f Ntz;bAs;sJ. uNk\; jkpo;j; Njrj;jpd; murpaiy> jkpohpd; Jaiu vLj;Jf; $Wgtuhf ,Ue;jhh;. jkpo; Njrj;jpd; murpay; epiyikia gj;jphpifA+lhf clDf;Fld; kf;fSf;Ff; nfhz;L nrd;wjd; %yk; xU tpWtpWg;ghd jfty; ghpkhw;wj;ijAk; fs epytuq;fisAk; toq;fpte;jhh;. ,J jkpohpd; Njrpa czh;it Fwpg;gpl;lstpw;F njhlh;r;rp ahf jl;bnaOg;GtjhftpUe;jJ. ,J jkJ Nghpdthj Ml;rpf;F jilahd eltbf;ifnad czHe;j re;jphpfh muR mtiuAk; gLnfhiy nra;jJ.
(njhlHr;rp 8k; gf;fj;jpy;)
Neub mur tha;g;gspf;f nghJthd k NkYs;sthW nfhs;Nth Kiwf;F c ghHitahs epiyapy;> v jkf;F Nkhr fg;g Lk;Ngh jPtpuj;Jld jug;ig Mj tPo;j;JtJ j fSf;F mu jug;gltpy;i ahFk;. uzpY khd jkpo; th m
fpy ,yq;if jkpo;f; fhq;fpu]; fl;rpapd; jiytuhd jpU Fkhh; nghd;dk;gyk; ,e;j khjk; 4k; jpfjp md;W nfhOk;gpy; gLnfhiy nra;ag;gl;lhh;. Gjpa Ehw;whz;by; murpaw; jiytH xUtuJ KjyhtJ gLnfhiy ,J. Nghpdthj murpd; ml;Lopaq;fisAk; jkpohpd; Jauq;fisAk; rh;tNjr mstpy; gpur;rhug;gLj;jp te;jjd; %yk; rh;tNjr muq;fpy; jkpohpd; Fuy;fspy; xd;wha; Fkhh; xypj;jhh;. mJkhj;jpu kpd;wp rpq;fsg; gilfspdhy; ifJ nra;a g;gLk;jkpoh;f Sf;f hf jhNd Neubahf thjhbAk; Nrhtpdpr ePjpkd; wj;ijAk; gaq;futhj jilr; rl;lj; ijAk; vjph;j;Jk; te;jhh;. jkpo; kf;fspd; Raeph;z aj;i j - gphpe;J NghFk;chp ikia- gfpuq;fkhf rpq;fs Clfj; jpNyNa mwptpj;jpLksTf;F Fkhhpd; murpaypy; xU Mzpj;juk; ,Ue;jJ. mz;ikf;fhykhf Fkhhpd; murpay; rh;t Njr murpay;muq;f py;jkpouJ chpikg; Nghuhl;lj;jpd; epahaj;jd; ikia vLj;jpak;gpte;j mNjNeuk;> rpwpyq;fh murpd; Nrhtpdprg;Nghf; ifAk; ngha;ikfisAk;; mk;gyg;gLj;jp te;jJ. rpq;fs muir mjd; vy;iyf; Fs;NsNa epd;W Jzpfukhf vjpHj;J te;j jkpo;j; jiytHfspy; Kf;fpakh dtHfspy; FkhUk; xUtH vd ehk; fhz; fpNwhk;. ,t;tifapy; Fkhhpd; murpa yhdJ jdJ jPtpu ,dr; Rj;jpfhpg;Gf;F ,ilQ;ryhapUg;gij fz;l re;jphpfh murhdJ mtiug; gLnfhiy nra;Js; sJ.
jkpoUf;F tpLf;fg;gl;Ls;s vr;rhpf;if: FkhH gLnfhiy!
fSj
nf f
le;j jpfjpapypU nfhOk;gpy Culq;Fr; r taJ> ghypd Jf;F mjpf fs; ifJ nr ,r;Rw;w fSk; jiy Uf;Fk; ,Nj rpiwapy; j E}w;Wf;fz ifjpfs; rpi ifjpfshY ldh;. ,jpy; x lJld; Ik;g gLfhakil murpd; ghuh jkpoh;fis nfhd;nwho fhuk; gilf fhtyh;fS ijNa fhl;L rpwpyq;f Vw;w Muk;g ,d mopg;G A fhd Aj;jk thjj;jpd; gpb Aj;jk;” vd j rh;tNjr ms
1
vkJ ,yl;rpak; Rj
kPjhd filrp Neu jw;nfhiy jhf;Fjy; Njhy;t pAw;w J ngUj;j tprdj;i j Vw;gLj;jpaJ. $lNt> rpq;fs fpuhkg;Gw mDjhg thf;Ffs; > Vw;fdNt mtiu Mjupg;gnjd fq;fzk; fl;bf; nfhz;bUe;j rpq;fs ,dthj thf;F fSk;> murae;jpuj;ij gad;gLj;jp ngw;w fzprkhd Nkhrb thf;FfSk; NrHe;J re;jpupfhtpd; ntw;wpia cWjpg;gLj; jpaJ ,e;j tprdj;ij NkYk; mjpfupf;f nra;jJ.
mikg;ghf;fg;glhj> gue;jstpy;
jkpoPo kf;fs; fl;rpapd; mu
kf;fSf;Nf midj;J mjpf
ij 2000

re;jpupfhtpd; rpq;fs ,dntwpia murpayhYk; Kwpabg;Nghk;!
hpf;if: nfhiy!
q;fhtpy; hj muRk;
fSj;Jiwapy; jhf;FjYk; poh; murpay; L fs; Kw;wp
nfhOk;gpy; ifJk; ! spYk; $l y. Mdhy; hJ ePNuhl;l pg;g jw;fhd p As;sJ. ghpdthj y; jkpohpd; l;l| murpa vr;rhpf;if d; mt;thW h;fis gL jpahapUg; s;sJ. ;F Kd; gL uR Mrphpah; nfhiyia ;Jg; ghh;f;f ;j; Njrj;jpd; u vLj;Jf; ; Njrj;jpd; phpifA+lhf f; nfhz;L ;ghd jfty; uq;fisAk; hpd; Njrpa njhlh;r;rp e;jJ. ,J jilahd re;jphpfh nra;jJ.
k; gf;fj;jpy;)
.....,j;jid gbg;gpidfSf;Fg; gpwFk; re;jphpfh jd;Dila ,dthj epiyg;ghl;ilf; iftpltpy;iy. khwhf mtuJ nraypy; ,dntwp $bf;nfhz;L jhd; tUfpwJ....
(njhlHr;rp 07,y;)
f;fs; fl;rpapd; murpay; VL
f midj;J mjpfhuq;fSk;
,jo; -10
Neub murpay; gq;Fgw;wYf;fhd tha;g;gspf;fg;glhj> vkJ kf;fspd; nghJthd kdg;Nghf;F jw;fhypfkhf NkYs;sthW mike;jpUe;jij Gupe;J nfhs;Nthk;. vjpupfspd; mlf;F Kiwf;F cs;shd kf;fs; njhlHe;J ghHitahsHfshf itf;fg;gl;bUf;Fk; epiyapy;> vjpupfspd;xU jug;g pdhy; jkf;F Nkhrkhd nfhLikfs; ,iof; fg;gLk;NghJ> mjw;F gop jPHf;F k; jPtpuj;Jld; vjpupfspd; kw;WnkhU jug;ig Mjupj;J Kjd;ik vjpupia tPo;j;JtJ jtpHf;fKbahjNj. mtH fSf;F murpay; uPjpahd khw;W top jug;gltpy;iy vd;gJ ,q;F mbg;gil ahFk;. uzpYf;F mspf;fg;gl;l fzpr khd jkpo; thf;Ffis ehk; ,g;gbj;jhd;
Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;. VNjhnthU tpjj;jpy; mlf;FKiwf;F vjpuhd thf;Ffs; jhd; ,it. jkJ xUkpj;j fUj;ij jkf;F fpilj;j topfspy; mtHfs; ntspg;gLj; jpAs;shHfs;.
ve;jnthU gpujhd rpq;fs fl;rpapd; kPJk; jkpo; kf;fSf;F mwNt ek;gpf;if mw;Wg;Nghapw;W vd;gJ njspthd cz;ik. ,e;j Kbtpid mtHfs; czH r;rp G+Hkhf my;yhJ gpuf;iQG+Htkhf ntspg;gLj;J tJjhd; murpay; uPjpapy; ekJ ,yf;if Nehf;fp Kd;NdWtij cj;juthjg;gLj;Jk; vd;gJ mijtpl ghupa cz;ikahFk;. ,JNt vkJ tpLj iyg;Nghuhl;lj;ij mLj;j fl;lj;jpw;F gyg;gLj;jpr; nry;y mtrpakhFk;. xU
f
le;j tpahof;fpoik 6k; jpfjpapypUe;J 7k; jpfjp kjpak; tiu nfhOk;gpy; jkpoh;fSf;nfjpuhf Culq;Fr; rl;lk; gpufldg;gLj;jg;gl;L taJ> ghypd NtWghbd;wp %thapuj; Jf;F mjpfkhdth;fis rpq;fsg;gil fs; ifJ nra;jd.
,r;Rw;wptisg;Gk; $l;Lf; ifJ fSk; jiyefiu cYf;fpf; nfhz;b Uf;Fk; ,Nj ehl;fspy; fSj;Jiwr; rpiwapy; jLg;Gf; fhtypy; ,Uf;Fk; E}w;Wf;fzf;fhd jkpo; murpay; ifjpfs; rpiwf; fhtyh;fshYk; rpiwf; ifjpfshYk; F&ukhfj; jhf;fg;gl; ldh;. ,jpy; xUth; gLnfhiy nra;ag;gl; lJld; Ik;gJf;Fk; mjpfkhdth;fs; gLfhakile;jdh;. ,J njhlh;ghd murpd; ghuhKfKk; jiyaplhikAk;> jkpoh;fisf; $l;lhff; ifJ nra;J nfhd;nwhopg;gjw;fhd kiwKf mjp fhuk; gilfSf;Fk; nghypRf;Fk; rpiwf; fhtyh;fSf;Fk; toq;fg;gl;bUg;g ijNa fhl;LfpwJ.
rpwpyq;fhtpd; Ml;rpg;nghWg;ig Vw;w Muk;g fhyq;fspy; jkpoh; kPjhd ,d mopg;G Aj;jj;jpw;F “rkhjhdj;jpw; fhd Aj;jk;”>“jkpo;kf;fis gaq;fu thjj;jpd; gpbapypUe;J tpLtpg;gjw;fhd Aj;jk;” vd jdJ gLnfhiyr; nraYf;F rh;tNjr mstpy; epahak; fw;gpf;f Ka
y jhf;Fjy; tprdj;i j s fpuhkg;Gw Nt mtiu k; fl;bf; hj thf;F ;gLj;jp ngw;w Sk; NrHe;J Wjpg;gLj; k; mjpfupf;f
ue;jstpy;
d;W te;j re;jphpfh> jw;NghJ kPz;Lk; [dhjpgjpahf gjtpNaw;W ,uz;L thuq;fs; G+h;j;jpahtjw;Fs; jkpoh; kPJ gfpuq;fkhfg; Nghh;g;gpufldk; nra;Js; shh;. ,J re;jphpfhtpd; ,dntwp Ml;rp apd; jPtpu jiynaLg;ig ntspf;fhl; LtJld; re;jphpfh ,dp cyf mgpg;gpuh aj;ijAk; rh;tNjr r%fj;jpd; Nfs;tpf isAk; nghUl;gLj;jg; Nghtjpy;iy vd;gijAk; mtuJ ciufSk; rkpf; iQfSk; ntspg;gLj;Jfpd;wd. rpq;fsg; Ngupdthjj;jpd; nfhLikahd gf;fj; jpd; jiytuhf mtH jdJ nraw;gh Lfis Muk;gpj;Js;sjw;fhd mwpF wpfs; ,it. jkpoiug; nghWj;jtiuapy; ,e;E}w;whz;bd; Muk;gj;Jld; rpwpyq; fhtpYk; NrHgpa nkyN\htpf; Ml;rp fpisgug;GtijNa ehk; fhzf; $bajhAs;sJ.
rpq;fsg; gilfs; jkpoiuf; ifJ nra;tJ vDk; ngahpy; K];ypk;fisAk; ifJ nra;J Jd;GWj;jj; njhlq;fp As;sd. ,itahTk; mlf;fg;gl;l kiyafj;jkpo;> K];y pk; Njrq;fis rpq;fsg; Nghpdthj muR eRf;Ftjd; %yk; ,dr; Rj;jpfhpg;gpy; jPtpukhf 

Page 2
99
etk;gupy; Gypfspd; ntw;wpfu khd gil efHTfs; kzyhW Nehf;fp tpuptile;j NghJ mq;fpUe;j gilapdH jkJ nfhj;jzp ,uhZt Kfhk;fs; gytw;iw iftpl;NlhbdH. $lNt Mapuf;fzf;fhd rpq;fs FbNaw;w thrpfSk; mg;gpuNjrq;fis tpl;L ntspNawpdH. gpujhd gilKfhk;fspy; ,Ue;J nfhLf;fg;gl;l vt;tpjkhd cj;juthjq;fshYk; mtHfspd; ntspNaw;wj;ij jLj;;J epWj;j Kbatpy;iy.
,jw;F rw;W Kd;G 99 nrg;lk;gH khjk; tpLjiyg;Gypfshy; mk;ghiw vy;iyf; fpuhkq;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l rpq;fs kf;fspd; gLnfhiyf;Fg; gpd;dUk; ,t;thwhf rpy Ehw;Wf;fzf;fpy; rpq;fs; FbNaw;wthrpfs; ntspNawpdH. fle;j rpy tUlq;fshf ,JNghd;w gLnfh iyfs; Nkw;nfhs;sg;glhJ tpLjiyg; Nghuhl;lk; rpq;fs kf;fSf;F vjpuhd jy;y vd ek;gpf;if tYtile;j NghJ ,g;gb eilngw;wJ ekf;F kpfTk; mjpHr;rpahf ,Ue;jJ. rpq;fs FbNaw;wthrpfspd; Nkw;gb ,uz;L ntspNaw;wq;fSk; xNu jd;ikahdit Nghyj; Njhd;wpdhYk; mtw;wpd; murpay; jhHg;gupaq;fSk; gyhgyd;fSk; ghupastpy; NtWgl;lit.
miuEhw;whz;Lfshf jkpoPoj;jp;y; Nkw;nfhs;sg;gl;L tUk; jpl;lkpl;l rpq;fs FbNaw;wq;fspdhy; Vw;gl;l murpay;> ,uhZt> nghUshjhu kw;Wk; fyhr;rhu tpisTfspd; ghuJhuk; Fwpj;J gy Nfhzq;fspYk; guprPypf;fg; gl;L s;s J. jkpoPok;vd;w fUj;j hf;
jpl;lkpl;l jpl;lkpl;l rpq;fs rpq;fs FbNaw;wj;ij FbNaw;wj;ij jt jt g y jrhg;jq;fshf nfhe;jspf;Fk; G+kp. gy Mf;f pukpg;g hsHfspd;Kuz; ghLfs; rq;fkpj;J gy Mapuk; gy];jPdpaHfisAk; kw;Wk; muG kf;fisAk; gyp nfhz;l gpuNjrk;. xU Njrj;jpd; ,Ug;ig Fiyj;J rpNahdpr muir epWtpa Vfhjpgj;jpaq;fs; ,d;dKk; jdJ gpbapd; fPo; Mrpahtpd; ,jakhfpa kj;jpafpof;if Kw;wpYkhf nfhz;L tUtjw;fhf Nkw;nfhs;Sk; vj;jdpg;Gfs; gy.
mz;ikf;fhykhf jpiukiwtpYk; ntspg;gilahfTk; rpupahtpw;Fk; ,];NuYf;Fk; ,ilNa eilngw;W te;j Ngr;RthHj;ijfs; xU jPHit neUq; fpf;nfhz;bUg;gjhf Clfq;fs; njuptpf;fpd;wd. 1967 ,y; kj;jpafpof;fpd; gy gpuNjrq;fis Vfhjpgj;jpaq;fspd; cjtpAld; Mf;fpukpj;jJ ,];Nuy; muR. ,jpy;rpupahtpw;F nrhe;j khd Nfhyhd;Fd;W gpuNjrKk; xd;whFk;. I.eh jPHkhdq;fs; gytw;iw kPwp ,g;gpuNjrj;ij tp];jupj;Jf; nfhz;lJld;> ,q;F A+jFbNaw; wq;fis njhlHr;rpahf epWtpaJ ,];Nuy;. ,jd; fhuzkhf rpupahtpw;Fk;
fj;ij ,y;yhnjhopf;Fk; Nehf;Fld; rpq;fs Mjpf;f rf;jpfs;;> rpq;fs FbNaw;wq;fspd; %yk; Neubahf nraw;gl;L tUtJ ehkwpe;jNj. ,e;jtpjj;jpy; vkJ tpLjiyg; Nghuhl;l ghijapy; jpl;lkpll;l rpq;fs FbNaw;wk; vd;w mk;rj;ij vg;gb vjpHnfhz;L jPHf;fg;Nghfpd;Nwhk; vd;gJ xU jPHf;fkhd tplakhfpwJ.
rpwpyq;fh murpd; ,e;j Mf;fpukpg;G Nehf;fj;ij Kwpabf;Fk; jpl;lj;Jld; fle;j fhyq;fspy; rpq;fs FbNaw;w thrpfs; kPJ tpLjiy mikg;Gfshy; jhf;Fjy;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. NkYk; ,uhZt efHit jpirjpUg;gTk;> ,uhZtj;jpd; xd;WFtpg;ig rpjwg; gz;zTk; gopthq;Fk; eltbf;if vdTk; rpq;fs FbNaw;wthrpfs; gyjlit gLnfhiy nra;ag;gl;ldH. Nghuhl;lj;jpd; fUepiyapy; ,t;thwhd topKiwfshy; jhafj;ij fhg;ghw;wp tplyhk; vdf;nfhz;bUe;j> vz;zf; fUj;Jf;fis vtuhYk; Vw;Wf; nfhs;s KbahJ tpl;lhYk;> Nghuhl;l rf;jpfsJ murpay; KjpHr;rpapd;ik fhuzkhf ,J Gupe;J nfhs;sf;$baNj. MapDk; eilKiwapy; ,jd; vjpHtpidfSk; murpay; tpisTfSk; vkJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; kPJ Vw;gLj;jpa Nkhr khd ghjpg;Gf;fspw;Fk; mg;ghy; ,t;tif rpupa-,];Nuypa xg;ge;jKk; kj;jpafpof;fpd; vjpHfhyKk;
ukpg;gpdhy; i ifaspg;gj je;jpu cw nfhz;lJl gytPdg;gL;j
,];NuYf;Fk; ,ilapy; Kbtw;w Nkhjy; ,d;Wtiu ePbj;J tUfpd;wJ. ,e;j ,uz;L ehLfSf;Fk; ,ilapy;> rpd;dQ;rpupa ehlhfpa nygdhd; jp;z;lhbf;nfhz;bUf;fpd;wJ. ,];Nuypa Fz;Lj;jhf;Fjy;fshy;
tUfpd;wJ. fhl;Lk; Nt idia Kb fhl;lhJ , mwpe;jNj. gpur;ridi
ry;yilahf;fg;gl;Ls;sJ. mnkupf;f jiyaPl;Lld; ,];Nuypa - rpupa gpur; ridia Kbtpw;F nfhz;L tUjw;F ,Wjpf;fl;l Kaw;rpfs; jw;NghJ eilngWfpd;wd.
,];NuYf;F vjpuhd gy;NtW gy];jPd Nghuhl;l FOf;fSf;Fk; jsk; je;J cjtp nra;J te;j rpupa muRf;F> jhd; Mf;fpukpj;j Nfhyhd; Fd;Wfis kPs xg;gilj;J jdJ ePz;l fhy eyd;fis ghJfhj;J nfhs;s ,];Nuypa muR jPHkhdpj;Jtpl;lJ. kpf gykhd xUikg;ghl;il nfhz;bUe;j muG ehLfshy; Rw;wptisf;fg;gl;bUe;j ,];Nuy;> jkJ v[khdHfspd; cjtp Ald; Kjypy; vfpg;JlDk;. mLj;J N[hHjhd; jw;NghJ rpupah Mfpa ehLfSld; jdJ Kd;da Mf;fp
mOj;jk; n jdJ topf;F gpur;ridi ,Oj;jbf;f njupfpd;wd.
fle;j jkJ mjpf politics) gy]
2
gy];jPdj;jpy
gLnfhiy tUfpd;wd. ,e;jtif r topfhl;lg;g
rpwpyq;f ,uhZt Ne jpl;lkpl;l rpq;fs kf Fwpg;gpl;l f ghw;gl;L gbg Nehf;fq;f kiwKfkh fpd;wdH. rpy kPJk; ,g;gpupt ,Ue;jNghj Nghuhl;lj;j Nehf;FNth gLnfhiy n gLj;JtJk vjpuhdjhf ,e;j tpjj;j nrayhFk;.
Nkw;gb , wpy; ele;ji ghHg;gJ ey;y mz;ik ahdJ vkf idia je gyj;jpy; M tpul;baf;f

l;l ;l rpq;fs rpq;fs FbNaw;wj;ij FbNaw;wj;ij jtpHf;f... jtpHf;f... Nehf;Fld; s;;> rpq;fs Neubahf kwpe;jNj. yg; Nghuhl;l FbNaw;wk; pHnfhz;L d;gJ xU
Mf;fpukpg;G pl;lj;Jld; FbNaw;w kg;Gfshy; ;sg;gl;ld. rjpUg;gTk;> ;ig rpjwg; ltbf;if ;wthrpfs; ;ag;gl;ldH. ; ,t;thwhd j fhg;ghw;wp ;j> vz;zf; ;Wf; nfhs;s rf;jpfsJ zkhf ,J . MapDk; pidfSk; tpLjiyg; j;jpa Nkhr y; ,t;tif xg;ge;jKk;
ukpg;gpdhy; ifg;gw;wpa gpuNjrq;fis kPs ifaspg;gjd; %yk; murpay;> ,uh[ jpHfhyKk;
je;jpu cwTfis tYg;gLj;jpf; nfhz;lJld;> muGyf xUikg;ghl;il gytPdg;gL;j;jp tUtjpYk; ntw;wp fz;L
w;w Nkhjy; ;wJ. ,e;j ,ilapy;> nygdhd; ;fpd;wJ. jy;fshy;
tUfpd;wJ. ,e;j mZFKiwfspy; fhl;Lk; Ntfj;ij gy];jPd gpur;r idia Kbtpw;F nfhz;L tUtjpy; fhl;lhJ ,Oj;jbj;J tUtJ ed;F mwpe;jNj. ,e;epiyapy; gy];jPd gpur;ridiaj; jPHg;gjw;F kpFe;j
;sJ. ld; ia jw;F ; ghJ
;NtW f;Fk; te;j kpj;j kPs fhy hs;s tpl;lJ. kpf hz;bUe;j ;fg;gl;bUe;j spd; cjtp k;. mLj;J pah Mfpa a Mf;fp
mOj;jk; nfhLj;J te;j rpupahit jdJ topf;F nfhz;L te;J> gy];jPd gpur;ridia rpNahdprmuR NkYk; ,Oj;jbf;fg;Nghtjw;fhd tha;g;Gfs; njupfpd;wd.
fle;j fhyq;fspy; muGehLfs; jkJ mjpfhu murpaYf;fhf ( power politics) gy];jPd gpur;ridia gy;NtW
(njhlHr;rp 03,y;)
gy];jPdj;jpy; kdpjg; GijFopfs;
gLnfhiyfs; epahag;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. kf;fsJ rpe;jidfSk; ,e;jtif rpj;jhe;jq;fshy; jtwhf topfhl;lg;gl;ld.
rpwpyq;fh murpdhy; murpay; kw;Wk; ,uhZt Nehf;Fld; Nkw;nfhs;sg;gLk; jpl;lkpl;l FbNaw;wq;fspy; thOk; rpq;fs kf;fspy; fzprkhNdhH xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpy;> jkJ eyd;fspd; ghw;gl;L gbg;gbNa mtHfSk; ,uhZt Nehf;fq;fspw;F NeubahfTk; kiwKfkhfTk; gad; gLj;jg;gL fpd;wdH. rpy re;jHgq;fspy; jkpoHfs; kPJk; ,g;gpuptpdH Vtptplg;gLfpd;wdH. ,Ue;jNghjpYk; ,g;gpur;ridia vkJ Nghuhl;lj;jpd; ePz;lfhy eydpy; epd;W Nehf;FNthnkdpd; rpq;fs kf;fis gLnfhiy nra;tJk; mjid epahag; gLj;JtJk; vkJ Njrpa tpLjiyf;f vjpuhdjhfNt mike;J tpLfpwJ . ,e;j tpjj;jpy; ,J kpfTk; gpw;Nghf;fhd nrayhFk;.
Nkw;gb ,U topKiwfspy; kzyhw; wpy; ele;jij xUjlit jpUk;gpg; ghHg;gJ ey;yJ.
mz;ikf;fhy kzyhW ntw;wp ahdJ vkf;F jPHf;fkhd xU gbg;gp idia je;Js;sJ. vkJ jhf;Fjy; gyj;jpy; Mf;fpukpg;G ,uhZtk; tpul;baf;fg;gLk;NghJ> jpl;lkpl;l
rp;q;fs FbNaw;wj;jpdhy; tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw;F Vw;gLk; mr;RWj;jy; vd;gJ mw;g tplakhfp tpLfpwJ. vdNt vkJ topKiwfspYk; ,uhZt Nehf; fq;fis khj;jpuk; fUj;jpy; vLf;fhJ my;yJ gop jPHf;Fk; czHr;rpfSf;F Ml;glhJ> ePz;l fhy murpay; jhHg; gupaq;fisAk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;. ,e;j gbg;gpidia fUj;jpy; nfhz;L njhlHrpahfTk; Kuzw;Wk; ,g;NghJk; vjpHfhyj;jpYk; vkJ Nghuhl;l topKiwfs; mika Ntz;Lk;.
vkJ Nghuhl;lj;jpd;ntw;wpapd; Kd;Ndw;wg;ghijapy; ,g;gbahd jpUg;gq;fspy;> Mf;fpukpg;G gilfis ntspNaw;WtJld;> vkJ jhafj; jpYs;s jpl;lkpl;l rpq;fs FbNaw;wg; gFjpfspYs;s rpq;fs kf;fs; tplaj; jpYk; mtHfis ntspNaw;Wtjw;F> vkJ ,yl;rpaj;jpw;F Kuzw;w tpjj;jjpy; gy;NtW topfs; Fwpj;Jk; mf;fiw nfhs;s Ntz;Lk;. jpl;lkpl;l rpq;fs FbNaw;wq;fshy;> jkpo; kf;fSf;F Vw;gl;l ghjpg;Gfis kl;Lky;y> muR me;j rpq;fs kf;fisAk; $l vg;gb jdJ Mjpf;f eyd;fSf;F gad;gL;j;jpf;nfhs;fpwJ vd;gijAk; ehk; tpsf;f Ntz;Lk;. ekJ Nghuhl;lk; ,g;N ghJ 80 fspy;my;y 90 fisAk; jhz;b Gjpa Ehw;whz;by; fhyb gjpf;fpd;wJ. tpLjiyg;Nghuhl;ljpd; ngauhy; ekf;F ehNk Nghl;Lf;nfhz;l gy tpyq;Ffs; cs;sd. ,tw;iw xt;nthd;whf ehNk jfHj;njwpa Ntz;Lk;.
tpjkhf gad;gLj;jpf; nfhz;ld. jw;NghJ gy];jPdHfspd; mbg;gil cupikfs; njhlHghd kpf Kf;fpa tplaq;fis jPHf;f Ntz;ba xU fl;lj;jpy; ,];Nuy;- rpupa cwT vd;gJ gy];jPd Nehf;fq;fSf;F NkYk; xU gpd;dilit Vw;gLj;Jk; tha;g;ig nfhz;Ls;sjhf njupfpwJ. gy]; jPdj;jpd; tpLjiyf;fhf kpf ePz;l fhykhf xg;gPl;lstpy; mjpfkhf cjtp tUk; rpupa muRj;jiytH mrhl;> jdJ murpay; tho;tpd; ,Wjpf; fl;lj;jpy; gy];jPdHfSf;F JNuhfk; ,iof;Fk; epiyf;F ,wq;fkhl;lhH vd thjplg;gl; lhYk; mz;ikf;fhy tuyhW ,e;j thjj;jpw;F cj;juthjkspg;gjhf ,y;iy.
Nrhtpaj;jfHT> gpvy;Nyh tpDs; Vw;gl;l mf Kuz;ghLfspd; mOj;jk;> tiyFlh Nghupy; jdpikg;gLj;jg;gl;l ,];Nuy; nghUshjhuj;jpy; fLikahd tPo;r ;r p> rkhjhdk;Nfhup ,];Nuypy; Vw;gl;L te;j fzprkhd mfmOj;jk; Nghd;w fhuzq;fs; rpNahdpr murpid jdJ Mf;fpukpg;G epiyg;ghl;by; ,Ue;J fzprkhf ,wq;fp
jkpoPok; - ij 2000

Page 3
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 mlf;fg;gl;l Njrq;fs;
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 Xuzpapy;...
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
f
le;j brk;gh; khjk; ,Wjpg; gFjpapy;rpWghd;i k kf;f s;If;f pa Kd;dzp vDk; mikg;nghd;W nfhOk;gpy; cUthdJk; ,jd; jiytuhf gLnfhiynra;ag;gl;l jpU Fkhh; nghd;dk;gyk; ,Ue;jJk; ahUk; mwpe;jNj. gy;NtW jkpo; murpay; mikg;GfSk; nfhOk;ig ikag;gLj;jp nraw;gl;L tUifapy; ,r; rpWghd;ik kf;fs; If;fpa Kd;dzpf;F khj;jpuk; nrhy;yj;jf;f tpNr\j;Jtk; vd;d cz;L vd thrfh; Nfl;fyhk;. ,t;tikg;ghdJ rpq;fs Nrhtpdpr murpd; mlf;FKiwf;Fs;shfp tUk; kiyafj;jkpo;> K];y pk; Njrq;fspid gpujpepjpj;Jtg; gLj;Jk; murpay; rf;jpfspd; ,izthy; cUg;ngw;wjhFk;. ,d;iwa #oypy; ,j;jifa mikg;nghd;wpd; cUthf;fk; Fwpg;gpljf;fjhFk;.
tsh;r;rpngw;w rpq;fs Nrhtpdprj;jpd; ml;Lhopaq;fSf;F kiyafj; jkpoh;> K];yPk;fs;
ntt;NtW topfspYk; gypahfp tUfpd;wdh;. mNjasT fzjpAld; kiyafj; jkpoiu ifJ nra;tJk;> nghypirAk; Fz;lh;fisAk; nfhz;L td;Kiwg; gLnfhiyfis Nkw;nfhs;tjd; %yKk;njhlh;e ;J ,th;f is mr;r #oypy; thotpl;Ls;sJ. jw;NghJ K];ypk; kf;fspd; kPJk; rpq;fs Nrhtpdprj;jpd; td;Kiw gutj; njhlq;fpAs;sJ. murpay; r%f hPjpapy; Xuq;fl;Ljy;> Mq;fhq;F jhf;Fjy;fis Nkw;nfhs;Sjy;> mr;RWj;Jjy;> K];ypk; vdj; njhpe;Jk;
jdpf;fTk; ,e;j epiyg;ghL cjTk;.
 kpjthj Nghf;FfSf;Fk; ,ilNa NtWghLfs; mjpfupj;J tUfpd;wd. mz;ikf; fhykhf ,];Nuy; > mnkupf;f $l;Lr; rjpf;F vjpuhd jPtpu epiyg;ghl;il muRfSf;fpilapyhd> mjpYk; ePz;l fhykhf Kuz;ghLfis nfhz;bUe;j muRfSf;fpilapyhd cwTfspYk; Ntfkhf khw;wk; Vw;gl;L tUfpd;wij fhzKbfpd;wJ. me;je;j ehLfspy; epyTk; mfkhw;wq;fSk; mjdhy; Vw;gl;L tUk; mOj;jq;fSk; mzpNrHf;if khw;wq;fSk; ,e;j tpjkhf vjpHghuhj jpUg;gq;fSf;F toprikf;fpd;wd. ,e;j khw;wq;fisAk; ,jw;F gpd;dzpahf cs;s epiyik fisAk; Mokhf guprPypj;J gw;wpf; nfhs;tJ vkJ Nghuhl;lj;ij rupahd jpirapy; nfhz;L nry;yTk;> vjpHghuhj murpay; jpUg;gq;fspy; ehk; Mf;fpukpg;G Nehf;fk; nfhz;l tYthd muRfspd; gpbfSf;Fs; tPo;e;J tplhjpUf;fTk; vkJ nrhe;j kf;fspd; eyd;fis vg;NghJk; tpl;Lf;nfhlhJ ghJfhg; gjw;Fk; mtrpakhFk;. rphpa...
kuzjz;li (2Mk; gf;fj; njhlHr;rp)
uh[pt; f
tur;nra;jpUe;jJ. ,e;j tha;g;ig Vfhjpgj;jpa Kfhk;fs; cyif xOq;if kWrPuikf;Fk; jkJ gpugykhd Nfhrj;Jld; ed;F gad;gL;j;jpf;nfhs;s Kd;te;Js;sd. ,jd; ,Wjp ,yf;F Vfhjpgj;jpa eyd;fis njhlHe;J NtWtbtpy; kj;jpafpof;fpy; ghJfhg;g jhfNt mikAk;.
jw;NghJ ,];NuYld; jPtpu gifik ghuhl;Lk; ehLfshf>  rpupah rTjp Nghd;w ehLfs; Kide;J te;Js;sd. ,jpy; muG ehlhf my;yhj Ngu ehd;F NgU tpjpj;Js;s k nra;Ak;gbf gFjpfspYk xypj;j tz shfTk; mi jz;lidf Mz;fSk; jpfjp nrd Mh;g;ghl;lk jf;fJ. jkpo nfjpuhf eltbf;if epiyapy; J lj;ij el
jf;fjhFk;. ,r;#oypy; ,];NuYf;F vjpuhd jPtpu epiyg;ghl;il ghfp];jhd;> kw;Wk; kj;jpa fpof;fpYs;s ,];yhkpa kf;fs; kj;jpapYk; muG ehLfs; kj;jpapYk;; jkJ Mjuit cWjpg;gLj;jpf;nfhs;tJld; mjpYk; ;ghLfis pilapyhd ;wk; Vw;gl;L J. me;je;j w;wq;fSk; j;jq;fSk; Sk; ,e;j ;gq;fSf;F ;wq;fisAk; epiyik pj;J gw;wpf; ;ij rupahd ;> vjpHghuhj ;Mf;fpukpg;G muRfspd; jpUf;fTk; eyd;fis ghJfhg;
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
01212345
; gypahfp ; kPJ Neub mth;fis
pdpr muR> kiyafj; ghypirAk; td;Kiwg; fhs;tjd; is mr;r . jw;NghJ k; rpq;fs w gutj; %f hPjpapy; q;fhq;F hs;Sjy;> j; njhpe;Jk;
uh[pt; fhe;jp kuzj;Jld; njhlh;G gl;ljhff; Fw;wQ;rhl;lg;gl;Ls;s espdp> KUfd;> Nguwpthsd;> rhe;jd; Mfpa ehd;F NgUf;Fk; ,e;jpa ePjpkd;wk; tpjpj;Js;s kuz jz;lidia ,uj;J nra;Ak;gbf; Nfhhp jkpofj;jpd; gy gFjpfspYkpUe;Jk; vjph;g;Gf; Fuy;fs; xypj;j tz;zKs;sd. jdpegh;f shfTk; mikg;GfshfTk; ,k;kuz jz;lidf;nfjpuhf ngz;fSk; Mz;fSk; fle;j etk;gh; khjk; 30k; jpfjp nrd;idapy; mzpjpuz;L Mh;g;ghl;lk; elj;jpaJk; Fwpg;gplj; jf;fJ. jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw; nfjpuhf ,e;jpa muR jdJ eltbf;iffis jPtpug;gLj;jp tUk; epiyapy; Jzpfukhf ,t;thh;g;ghl; lj;ij elj;jpath;fis khz;ikAk; ntspg;gLj;jp epw;fp d;w ,e;ehspy;> mk;kf;fSld; ,ize;J ehKk; Njrj;jpd; mid j;J kf;fSk; ,j; jpUehis nfhz;bLtij rpwg;G kpf;f
epfo;thf nfhs; Nthk;. rpwpyq;fh murpd; Mf;fpukpg; gpypUe;J tpL jiy ngw;W> ciof;Fk; tpt rha kf;fis gpujhdkhf nfhz;l Gul;rpfu jkpoPo kf;fs; Fbauir epWTtjw;fhd ekJ Nghuhl;l j;jpy;> ekJ kf;fspd; If;fpaj;ij ntspg;gLj;Jt jhf ,e;ehis nfhz;lhL Nthk;. Gjpa Mz;L> Gjpa Ehw;whz;L> Gjpf rfj;jpuk; ekJ tpLjiyia cuj;J xypf;Fk;!
ifJ nra;tJ Nghd;w eltbf;iffshy; K];yPk; Njrj;ijAk; jdJ ,dr; Rj;jpfhpg;G tpA+fj;jpw;Fs; nfhz;LtUk; Kaw;rpfspy; rpq;fs muR ,wq;fpAs;sJ. ,e;epiyapy; jkJ c a p h ; t h o ; j i y cj;juthjg;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhd mbg;gil eltbf;ifapypwq;f Ntz;ba Njit ,k;%d;W Njrq;fSf;FKz;L.
,Jtiuapy; ,k;%d;W Njrq;fSk; jj;jk; topapy; Nghpdthjj;ij vjph;j;J nraw;gl;L te;jpUg;gpDk; tuyhwhdJ mlf;fg;gl;l Njrq;fspd; $l;biztpd; Njitf;Fhpa fhyfl;lj;jpw;F te;Jtpl;lJ. ,jd; tpisNt kiyafj; jkpo;> K];ypk; murpay; mikg;Gfspd; $l;bizTk; rpWghd;ik kf;fs; Kd;dzpapd; cjaKkhFk;.
,NjNghy; ,k;%d;W jug;Gk; $l xd;Wf;nfhd;W murpay; jsj;jpy; ,ilaPL nra;a Neh;fpwJ. jkpoPo K];yPk;fspd; chpik> kiyafj; jkpoh; tho;tplg;gFpfspy; jpl;lkpl;l K];yPk; FbNaw;wk; Nghd;wtw;wpy; ,j;jifa murpay; jiyik kpfTk; Ghpe;Jzh;TlDk; nghWg;Gzh;TlDk; nraw;gl Ntz;bAs;sJ. mg;nghONj jkJ $l;biztpd; topfhl;lypy; mlf;fg;gl;l Njr kf;fspilNaahd gu];gu ey;YwT ek;gpf;ifia tsh;j;J
kuzjz;lidf; nfjpuhd $l;likg;G!!!
kf;fisAk; murpaypy; gq;Fjhuuhf;fpl KbAk;. jpl;lkpl;Nl mlf;fg;gl;l Njrq;fs; jkf;fpilNa Nkhjpf;nfhs;tjw;F gy;NtW #o;r;rpfisAk; nra;JtUk; Nrhtpdpr muR ,j;jifa mikg;ig rpijg;gjw;Fk; Njrq;fs; jkf;fpilNa Nkhjpf;nfhs;tjw;Fkhd rjpfis ,g;nghOjpypUe;Nj jPl;lj; njhlq;fpapUf;Fk;.
tuyhw;W topapy; jpl;lkpl;Nlh vNjr;irahfNth ,t;tikg;G cUthfptpl;lJ. ,jd; murpay; Fwpf;Nfhis cah;e;jgl;rk; tsh;j;njLg;gJk; FWfpa yhg Nehf;fq;fSf;F khwhf tphpthd [dehaf czh;TlDk; gu];gu x j ; J i o g ; G l D k ; Nghpdthj;jpw;nfjpuhd Nghuhl;lj;ij Kd;ndLg;gJk; Nghpdthjj;ij vjph;f;Fk; midtuJk; flikahapUf;fpwJ. mlf;fg;gl;l Njrq;fs; jkJ caph;tho;jYf;fhd Nghuhl;lj;ij $l;lhf Kd;ndLf;f GhpjYf;F te;jpUf;Fk; ,e;epiyapy;> njhlh;e;Jk; Nghpdthj muir rhh;e;jpUe;J nfhz;L mlf;fg;gl;l Njrq;fspd; eyid Kd;ndLf;Fk; rf;jpfSf;F tpNuhjkhf nraw;gl Kidgth;fs; JNuhfpfNs vd;gjpYk; ehk; njspthapUg;Nghk;.
Nghw;WfpwJ. jpiug;glj;JiwapdH Kjy; vOj;jhsHfs; tiu gy;NtW tpjkhd eltbf;iffs; ,k; kuzjz;l idf;F vjpuhf vLf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,J ,g;gbapUf;f> Gyk;ngah; ehLfs; gytw;wpYk; $l kuz jz;lidf; nfjpuhf 

Page 4
rp
wpyq;fh muRj;jiytUf;fhd NjHjy; Kbe;Jtpl;lJ. vkJ murpay ;tho;Tld; njhlHgw;w ,j;NjHjiy gfp\;fupg;gjd; %yNkh my;yJ thf;Ffis nry;Ygbaw;wjhfFtjd; %yNkh rpwpyq;fh muRffl;likg; gp;w;Fs; mlf;fg;gl;bUg;gij ehk; vjpHf; fpd;Nwhk; vd;gijAk>; ,iwikkpf;f jkpoPo Fbaurpd; Rje;jpu gpui[fshf ehk;tho tpUk;G fpd;Nwhk; vd;gijAk; ntspg; gLj;j KbAk; vd;W ekJ kf;f splk; fUj;J njuptpj;jpUe;Njhk;. vdpDk; ekJ kf;fs; thf;f spf;ff;$bajhf ,Ue;J ,lq;f spy; toikahd mstpy; thf;f spj;jNjhL> uzpy;tpf;fpukrpq;f tpw;F ngUk;ghd;ik thf;Ff isAk;msp j;J s;s dH. ,e;j epfo;T Kf;fpakhdJ. ekJ kf;fs; udpYf;F thf;fspg;gjd; gpd;dzpapy; ,ioNahLfpd;w murpaiy Gupe;J ntspg;gLj;JtJ mtrpakhdJk; $l. ,Nj Nghd;W ,j;NjHjypy; rpq;fs kf;fs; re;jpupfhtpw;F ngUk;ghd;ikahf thf;fspj;jpUg;gjpYs;s murpaiy Gupe;J nfhs;tJk; mtrpak;.
xU Fwpg;gpl;l fl;lj;jpy;> Fwpg;gpl;l epfo;T njhlHghf jpul;rpailfpd;w ntFrd czHr;rpahdJ ntt;NtW tbtq;fspy; ntspg;gl KbAk; vd;gij Kjypy; kdjpy; nfhs;Nthk;. ,q;F udpYf;F thf;fspj;jpUg;gjd; %yk; ekJ kf;fs; re;jpupf;fhtpd; Aj;j muf;fj; jdj;jpw;F vjpuhd jkJ czHr;rpfis td;ikahf ntspg;gLj;jpAs;sdH. rkhjhd Kf%bia mzpe; jpUe;j re;jpupfhtpd; Kfj;jpy; ekJ kf;fs; murpay; vr;rpiy ckpo;e;Js;sdH.
,d;Wtiu> ekJ kf;f spd; Jauq; fis murpay; cupikfis myl;rpag; gLj;;jp te;jpUf;fpd;w udpyplkpUe;J> rpwpyq;fh gilfSf;F vjp uhd ekJ kf;fspd; jPukpf;f MAjg;Nghuhl;lj;ij cz; zpAj;jk; vd Nftyg;gLj; jpap Ue;j xUtuplkpUe;J vijAk; vjpH ghHj;jpUf;f KbahJ> vjpHghHf;fTk; KbahJ. vdNt ekJ kf;fs; udpYf;F thf;fspj;jpUg;gJ vd;gJ mtH kPJ nfhz;l ek;gpf;ifapNyh my;yJ murpay; vjpHghHg;gpd; mbg; gilapNyh mike;jpUf;f tpy;iy. khwhf> rpwpyq;fh muR ekJ kf;fs; kPJ n jhLj;Js;s Mf;fpukpg;G Aj;jj;jpw;F vjpuhd ekJ kf;fspd; czHTj;jpul;rpapd; ntspg; ghlhfNt ,J mike;Js;sJ. rpwp yq;fh muRf;nfjpuhf ekJ kf;f spd; kdq;fspy; jpuz;bUf;fpd;w czH r;rpfs; jhd;. me;j murpd; jiytuhf cs;s re;jpupfhtpw;F vjpuhf thf;f spj;jy; vd;w tbtpy; ntspg;gl;Ls;sJ.
4
,l;Lr;nry;Y vdpDk; ekJ kf;fspilNa rpwpyq; fhf muRf;nfjpuhf jpuz;Ls;s czHT fs; ,d;dKk; njspthf gpuf;iQg;gLj; jg;glhkYk; ,yf;F Nehf;fp Ftpf;fg; glhkYk; cssd. ,jdhy;jhd;> rpwp yq;fh muRj;jiytiu njupT nra;t jw;fhd NjHjy;fspd; NghJ> xU rpq;fs jiytUf;F gjpyhf ,d;ndhU rpq;fs jiytUfF thf;fspf;Fk; epiy ekJ
,j;Nj thf;fsp;j;j fhuzpfshy NghjpYk; m jj;jpw;F v Sf;F c #oiy Aj;jj;jpw;fhd NjHjy;
kf;fSf;F NeHfpd;wJ. rpwpyq;fh muRj;jiytUf;fhf ,lk;ngw;w xt;nthU NjHjypYk; ekJ kf;fs; Ml;rpapYs;s jiytUf;F vjpuhf thf;fspj;J te;jpUg;gij ,j;jifa gpd;dzpapy; Gupe;J nfhs;s KbAk;.
thf;fspf;f thf mtjhd kpfg;ngUk;g kj;jp> tlNk fspYk;> ,d apd; thf;F t ,e;jepiy> khw Ntz;Lk;> khw;wg;gl
fiuNahu Ntz;L;k;. xU rpq;fs jiytUf;F gjp
kw;Wk; Kw;w yhf ,d;ndhU rpq;fs jiytUf;F
fpd;w n[at thf;fspg;gjd; %yk; ekJ murpay;
gFjpfspY cupikfis ehk; mDtpg;gjw;F vj;j
jpUf;fpd;w ifa rhjfkhd tpisTfSk; Vw;gl
thf;Ffs; khl;lhJ. ,jw;Fkhwhf> ,j;jifa
re;jpupf;fh n NjHjiy ehk; gfp\;fupg;gjd; %yk;
cs;shdjhy ,g;n fhu ,j Nkw fz ngW %y jgh ngU jj Nghf
fUj fpd jpfS Cl fht ld jw;F Uf ghd Mj spd
Njrpa mstpYk; rHtNjr mstpYk; ekJ murpay; Nfhupf;iffSk;> murpay; cupikfSk; typikAk; mf;fiwAk; ngwf;$ba rhj;jpak; NkYk; mjpfupf;Fk;. ,e;j cz;ikfs; xU ntFrdg; Gupjyhf ek; kj;jpapy; epiyngw Ntz;Lk;. ,t;thwhd ntFrdg;Gupjy;jhd;> rpwpyq;fh muir ehk; Kw;whf epuhf upj;J ekf;f hd nrhe;j muir epHkh zpf;Fk; ,yf;fpy; vk;ik jplkhf
murhq;fk; , mHjjkw;w K Ntz;Lk; vd NkYk; ,U g xd;Wgl;L murhq;fj vd;Wk; mOj
,JNt rpwpyq;fh m ,q;Fs;s k tJk;> ,tw;i

Mf;fpukpg;gpw;Fs; lNa rpwpyq;
,l;Lr;nry;Yk;.
nfhz;L tUtJNk s;s czHT
rpq;fs-ngsj;j ,dthjj;jpd; mbg;gil f;iQg;gLj;
,yf;fhf ,Ue;J tUfpd;wJ. rpwyq; ;fp Ftpf;fg;
fhtpy; ,lk;ngw;W te;jpUf;fpd;w xt; y;jhd;> rpwp
nthU ghuhSkd;w kw;Wk; [dhjpgjp upT nra;t
NjHjYk;> NjHjypd; gpd;ghd murpay > xU rpq;fs
ikg;G khw;wq;fSk; ,e;j ,yf;F hU rpq;fs
Nehf;fpNa efHe;J te;jpUf;fpd;wJ. ; epiy ekJ
,j;NjHjYk;$l> ,j;jifa Nghf;fpw;F tpjptpyf;fhf mikakhl;lhJ vd;gij rpwpyq;fhtpy; jw;NghJ ,lk; ngw;W tUfpd;w gy;NtW epfo;Tfs; njspthf vLj;Jf; fhl;Lfpd;wd. ekJ kf;fs; kPjhd rpwpyq;fh murpd; mlf;F KiwfSk; mJ Nkw;nfhz; Ls;s Mf;fpukpg;G Aj;jKk; NkYk; jPtpukiltjw;fhd Kidg;Gfs; Vw;fdNt njhlq; fptpl;ld. re;j pupfh murhq;f khdJ jdJ NjHj;y; ntw;wpf;F Aj;j ntw;wpfspy; jq;fpapUf;fpd;wJ vd rpyH Kd;itj; Js;s $w;W> ,j;Njh;jypYk; ngha;ahf; fg;gl;Ls;sJ. td;dpapy; rpwpyq;fh gilfSf;F Vw;gl;Ls;s gLNjhy; tpahdJ> re;jpupfhtpd; ntw;wpia vt;tpjj;jpYk; ghjpf;ftpy;iy vd;w cz;ikia kdjpy; ,U;j;JNthk;! kWGwk;> xt;nthU NjHjypd; gpd;Gk;> jkpo; kf;fs; kPjhd rpwpyq;fhmurpd; mlf;FKiwfSk; Mf;fpukpg;G eltbf; iffSk; NkYk; jPtpukile;J te;jpUf; fpd;wd vd;w cz;ikapy; vkJ mf;f iwia Ftpg;Nghk;! vjpHtUk; ehl;fspy; ekJ kf;fs;kPJ rpwpyq;f muR Nkw; nfhs;s $ba kpff; fLikahd Mf;fpu kpg;G eltbf;iffis vjpHj;J Kwpa bg;gjw;fhd nrad;Kiwfspy; ehk; jPtpu ftdk; nfhs;Nthk;! ,j;jifa nrad; Kiwfs; ,uhZt uPjpahf khj;jpukd;wp murpay; uPjpahfTk; mikaf;$ba tifapy; ekJ nraw;jpl;lq;fis tFg;Nghk;! ,j;jifa nraw;jpl;lq; fis Njrpa uPjpapYk; rHtNjr uPjpapYk; njhlHr;rpahf Kd;ndLg;Nghk;!
xU khngUk; ntFrd ,af;fjij njhlHr;rpahf ehk; Kd;ndLg;gjw;fhd fhyk; te;Jtp;l;lJ. jkpoPoj;jpy; tho;fpd;w ek; kf;fNshL> Gyk;ngaHe;J ekJ kf;fSk; rpwpyq;fh murpd; mlf;F Kiwf;Fk; Mf;fpukpg;G Aj;jj;jpw;Fk; vjpuhf cWjpahd njhlHr;rpahd ntF[d Nghuhl;lj;ij KdndLf;f Ntz;ba fl;lk; cUthfpAs;sJ. ehk; milfpd;w ,uhZt ntw;wp kl;Lky;;y> murpd; Mf;fpukpg;G Aj;jjpw;Fk;> mlf;FKiwfSf;Fk; vjpuhf rHtNjr muq;fpy; ehk; milfpd;w murpay; ntw; wpAk; ekJ kf;fis ghJfhg;gjpy; cWjp ahd muzhfTk;> ekJ kf;fspd; cup ikfis ntd;W nfhs;tjw;fhd topKiwhahfTk; mikaf;$baJ. ,e;j cz;ikfis njspthf Gupe;J nfhs;Nthk;! ,j;jifa Gupjy; ekJ xUq;fpize;j nraw;ghLfSf;fhd ce;Jtpirahf mikal;Lk;. ,j;NjHjypy; rpq;fs kf;fs; thf;fsp;j;jpUf;Fk; KiwahdJ> gy fhuzpfshy; jPHkhdpf;fg;gl;bUf;fpd;w NghjpYk; mtHfs; Mf;fpukpg;G Aj; jj;jpw;F vjpuhfTk;> jkpo; kf;f Sf;F cz;ikahd rkhjhd #oiy Vw;gL;j;Jtjw;fhfTk; Aj;jj;jpw;fhd NjHjy;
rpwpyq;fh lk;ngw;w J kf;fs; ;F vjpuhf ,j;jifa KbAk;.
thf;fspf;ftpy;iy vd;gij njsp thf mtjhdpf;f KbAk;. rpq;fs; kf;fs; kpfg;ngUk;ghd;ikahf tho;fpd;w tl kj;jp> tlNky;> kw;Wk; njd; khfhzq; fspYk;> ,d;Dk; ghuk;gupakhf A.vd;.gp. apd; thf;F tq;fpfshf ,Ue;J te;j gy k;> khw;wg;gl
fiuNahu rpq;fs njhFjpfspYk;> tUf;F gjp
kw;Wk; Kw;wpYk; rpq;fs kf;fNs tho; iytUf;F
fpd;w n[atHjjdGu Nfhl;il Nghd;w murpay;
gFjpfspYk; re;jpupfhtpw;F fpilj; ;gjw;F vj;j
jpUf;fpd;w 55 tPjj;jpw;F mjpfkhd Sk; Vw;gl
thf;Ffs; ,jid epUgpf;fpd;wd. ,j;jifa
re;jpupf;fh ntbFz;Lj;jhf;FjYf;F ;gjd; %yk;
cs;shdjhy; Vw;gl;l mDjhg miyNa ,g;ngUksT thf;Ffspw;F fhuzkhFk; vd;w thjkhdJ ,j;jhf;FjYf;F Kd;Ng Nkw;nfhs;sg;gl;l fUj;Jf; fzpg;Gfs; re;jpupf;fh ntw;wp ngWthH vd;gij fhl;bajd; %yKk;> mspf;fg; gl;L tpl;l jghy; thf;Ffs; re;jpupfh tpw;F ngUk;ghd;ikia toq;fpapUe; jjd; %yk; tYtpoe;J Nghfpd;wJ.
NjHjy; KbTfs; Fwpj;J fUj;J fis Kd;itj;J tU fpd;w rpq;fs murpay;th jpfSk;> rp;q;fs kw;Wk; Mq;fpy ClftpayhsHfSk; re;jpup fhtpd; njupT vd;gJ> GypfS ldhd Aj;jj;ij elhj;Jt jw;F rpq;fs kf;fs; msp;j;jp Uf;Fk; Miz vd;Wk;> rpW ghd;ik kf;fs; re;jpupfhtpw;F MjuT mspf;fhjjhy;> mtHf spd; murpay; fl;rpfSf;F
mstpYk; k;> murpay; f;fiwAk; jpfupf;Fk;. ntFrdg; gw Ntz;Lk;. upjy;jhd;> ;whf epuhf uir epHkh k jplkhf
murhq;fk; ,d;Wtiu mspj;J tUfpd;w mHjjkw;w Kf;fpaj; Jtj;ij iftpl Ntz;Lk; vd;Wk; typAWj;jp As;sd. NkYk; ,U gpujhd rpq;fs fl;rpfSk; xd;Wgl;L jdpr; rpq;fs Njrpa murhq;fj;ij mikf;f Ntz; Lk; vd;Wk; mOj;jk; nfhLj;J tUfpd; wdH. ,JNt vjhHj;j epiyahFk;. rpwpyq;fh murpd; ikaj;jpypUe;J ,q;Fs;s kw;w r%fq;fis mfw;W tJk;> ,tw;iw rpwpyq;fh murpd; Kw;whd
jkpoPok; - ij 2000

Page 5
rP
jdKiwikiaf; gw;wp ehk; fijf;fj; njhlq;Fk; NghNj mJ ek;kpy; gyUf;Fk; rypg;ig Vw;gLj;Jtjhf ,Uf;fpwJ. ,ijj; jhNd fhyq; fhykhf fijj;J tUfpwPh;fs;. ,J fle;jfhy rPh;jpUj;j Kof;fq;fspy; xd;W vd;fpd;wdh;. cz;ikapy; rPjd Kiwikiag; gw;wpa ciuahlyhdJ fle;j fhyj;jpw;Fhpajh? mJ r%fj;jpy; ,d;Dk; epytp khDl [Ptpfshd ngz;fisAk; rlg;nghUl;fshd nrhj;Jf;fisAk; xNu Neh;Nfhl;by; epWj;jp Nguk; NgrYf;Fs;shf;Fk; epge;j idfs;tpjpf;F k;gz;i g ehk; vt;t hW Ghpe;J nfhs;s g;NghfpNwhk; vd;gdnty;yhk; ,d;Dk; ekf;Fs; Nfs;tpfshfNt ,Uf;fpd;wd.
rPjdKiwikiag; gw;wp tiutpyf;fzq;fs; ju Kw;gLk; gyUk; rPjdKiw ikapd; %ykhdJ jha;topr; nrhj;jpypUe;Nj Muk;gpf; fpwJ vdTk;> jha;topr; nrhj;J ngz;Zf;F toq; fg;gLtJ epahakhdNj vdTk; $Wfpd;wdh;. ,jpy; kWg;gjw;nfJT kpy;i y. Mdhy;,d;i wa epiyapy; rPjdKiwikahdJ jha;topr; nrhj;jpd; ngz;thhpRf;fhd jiy Kiwf; ifaspg;ghf ,y;yhJ Mzpdhy; ngz;zplkpUe;J jpUkzj;jpd; NghJ eph;g;ge;jkhf Nfl;Lthq;fg;gLk; xd;whf - jpUkzj;jpypUe;J gphpf;fKbahjjhf khwpAs;sJ. ekJ tpthjq;fSk; ,jp ypUe;Nj njhlq;f Ntz;ba tuyhw;Wf; fl;lj;ij mile;Jtpl;ld. Cw;W%yk; vJthapUg;gpDk; epfo;fhy eilKiw vg;gbahapUf;fpwJ vd;gNj Fwpg;gpl;l eilKiwia khw;wpaikf;fg; Nghfp wth;fspd; njhlq;FGs;spahapUf;f Ntz;Lk;.
ekJ r%fj;jpy; epytpLk; rPjdKiwikapd; mbg;gilapy; mike;j jpUkzKiwik ngz;fis vt;thnwy;yhk; fl;Lg;gLj;JfpwJ vd;gjw;F ekJ r%fj;jpypUe;Nj cjhuzq;fis vLg;Nghk;:
- fy;t pahsUk;> r%fj;j py;ngU kdpjuha;f; fzpf;fg;gLgtUk;> nghUsh jhu trjpgilj;jtUkhd xU je;ij jdJ xNu kfis Nky;e piyg;gl;l g; gbg;Gf;F mDkjpf;ftpy;iy. mjw;F mth; $wpa fhuzk;> ngz;fs; $lg; gbj;jhy; khg;gps;is fpilg;gJ f\;uk;> $lg;gbr;r khg;gps;is vd;why; $Ljy; rPjdk; nfhLf;f Ntz;btUk; vd;gjhFk;.
- cah;fy;tpfw;W murpy; cah; cj;jp Nahfj;jpypUf;Fk; je;ijnahUth;> Ntw;W kjj;jtiu fhjypj;j jdJ %j;jkfis mioj;J Nfl;l Nfs;tp eP ,g;g b nra;j hy;ehd;vg;g b cdf;F gpd;dhy ,Uf;fpw nghk;gpsg; gps;isfis tpw;fpwJ? vd;gjhFk;.
- ghlrhiyapy; gbf;ifapy; fhjy; nfhz;l ,sk; ngz;Zf;Fk; MZf;Fk; jpUkzk; epr;rapf;fg;gl;l gpd;dh;> Mzpd;
gy;fiyf;fofg; gbg;Gf;Fg; ngz; tPl;lhNu nrytopf;f Ntz;Lk; vDk; epge;jid tpjpf;fg;gl;Ls;sJ. ngz; tPl;lhNuh jkJ tho;itf; nfhz;L elj;Jtjw;Nf rpukg;gl;L tUfpd;wdh;.
- tTdpahtpy; tay; nra;Ak; MZf;F rPjdkhf ngz; tPl;lhh; ,uz;L tUlk; mj;jk;gjpaiu itj;J guhk hpf;f Ntz;Lk; vDk; epge;jid tpjpf;fg;gl;Ls;sJ.
- ghlrhiyapy; gbf;Fk; NghJ rf khztidf; fhjypj;J mtdhy; iftplg;gl;l ngz;iz NtW xU MZf;F jpUkzk; nra;a NgrpaNghJ mtd; mtsJ gioa fhjiy
rPjdKiwik: nghUshjhur; nraw;g mjpfhuj;Jtj;jpd; nts
kiwKfkhff; fhuzk; fhl;b $Ljy; rPjdk; toq;Fk;gb Nguk; Ngrpdhd;.
- Ngrg;gl;l rPjdj;ijg; ngz; tPl;lh
uhy; ju Kbahkw; Nghdjhy; fztdhy; cstpay; Jd;GWj;jYf;Fs;shd ngz; kdNehahspahdhy;.
- rPjdg; gpur;rpidahy; rpy tUlq;fSf;F Kd;dh; tTdpahtpy; xU FLk;gNk (10 Ngh;) jw;nfhiy nra;J nfhz;l rk;gtj;ij kwg;gjw;fpy;iy.
,e;j cjhuzq;fspD}lhf ehk; ngz;kPJ r%fj;jhy; tpjpf;fg;gl;b Uf;Fk; gy;NtW mlf;FKiw tbtq; fsJ gpizg;igAk;> rPjdKiwik ahdJ vt;thW mtw;Wld; njhlh;Ggl;L nraw;gLfpwJ vd;gijAk; fhzf; $bajhAs;sJ.
1. ngz;Zld; nrhj;JfisAk; (mwpTr; nrhj;Jfshd fy;tp njhopy; mlq;fyhf) vjph;ghh;g;gJ ngz; ,d;Dk; MZf;F rkdhf KOikAila
5
[Ptpahf r% vd;gij fhl
2. ngz;z r%f mst ,Uf;f Ntz Nrh;e;J th Kd;jahhpg;g $l (cah; f epiyfis nfhs;s fl;l 3. jpUk jha;ikAk; n Jtkhf;Ff rpj;jhe;jk miltjw;f
moF... ,d;d vdTk; vj ngz;kPJ ,
gy;NtW Mzhjpf;f mlf;FKiw t Nfhh;itahfj;jhd; rPjdKiwik ,d;W NeubahfTk; njhopw;gl;L tUfpwJ. KiwikahdJ nrhj;Jhpik rhh;e;j nraw tpl > ,Ue;j Mzhjpf;f Kiwikf;F Mzhjpf;f epWtdq;fspy; xd;whfNt ehk
tpjpg;gjhAs
4. jpUkz ghypay; Nj nfhs;s Ntz r%ff; fl;l Zf;F jpUk ngz;Zf;F ikakhff ngz;zpd; gh ,l;Lr; nry;f
,g;gba ,uz;lhe;ju MSikia “ey;yjha;” ngz;iz t fis ngz ghypaiy k

iwia ;Fg; ngz;
[Ptpahf ;Lk; vDk;
gpuNahfpf;Fk;. . . gy;NtW Mzh jpf;f mlf;FKiw tbtq;fspdJk; Nfhh;itahfj;jhd; rPjdKiwik ,d;W kiwKfkhfTk; NeubahfTk; njhopw;gl;L tUfpwJ. vdNt rPjd Kiwikia nrhj;Jhpik rhh;e;j nraw;ghL vd;gjpYk; tpl Mzhjpf;f Kiwikf;F gyk; Nrh;f;Fk; Mzhjpf;f epWtdq;fspy; xd;whfNt ehk; fhz;fpd;Nwhk;.
mj;Jld; rPjdj;jpd; ngauhy; ngz;zpd; kPJ Mzpdhy; tpjpf;fg;gLk; epge;jidfs; ngz;iz gzpe;J tur; nra;tjhAs;sJ. Mzpd; epge;jidf;F fl;Lg;gl Kbahtpby; jpUkzg; Ngr; Rthh;j;ij Kwptil fpwJ. mt;t ifapy; rPjdKiwikahdJ mjpfhu cwtpd; Neub ntspg;ghlhf ,Uf;fpwJ. Mzpd; nghUshjhu eyd;fisf; fUj;jpw; nfhz;L ngz;iz neUf;Fk;> ngz;zpd; nghUshjhu Mw;wYf;F kPwpa Nfhhpf;iffis mtsplk; Kd;itg;g jd; %yk; mtis ngsjPf hPjpahfTk; - cstpay; hPjpahfTk; Jd;GWj;Jk; fUtpahf nraw;gLfp wnjDk; tifapy; rPjdj;ij td;Kiw eltbf;ifahfNt ehk; fhzKbAk;.
MZf;F epfuhf mwpitAila> r%f ciog;gpy; midj;ijAk; tpl FLk;gj;jpw;F jdJ ciog;Gr; rf;jp KOijAk; gpope;J nfhLf;Fk; ngz;zplk; rPjdk; Nfl;L eph;g;ge;jpg;gJ vt;tifapy; epahakhdJ? vt;tifapYk; Vw;Wf;nfhs;sg;gl Kbahj - mjpfhuj;Jtj;ijAk; td;K iwiaAk; gpd;Gykha;f; nfhz;l ,r;rPjdKiwikia njhlh;e;Jk; epytpl mDkjpj;Jf; nfhz;bUg;gJ ekJ ngz;zpa Nehf;fq;fSf;F Kl;Lf;fl;ilahfNtapUf;Fk;.
,d;W jkpoPoj;jpYk; Gyk;ngah; ehLfspYk; nraw;gl;LtUk; ngz;fs; mikg;GfSk; ngz;zpa nraw;ghl; lhsh;fSk; rPjdj;ij xopg;gjw;fhd nghJthd Ntiyj;jpl;lnkhd;iw Kd;itj;J nraw;gl Ntz;ba NjitAs;sJ. rPjdj;jpw;nfjpuhd xU jdpahd RahjPdkhd ,af;fj;ij ngz; nraw;ghl;lhsh;fs; cUthf;FtjhdJ gbg;gbahf rPjdj;jpw;nfjpuhd tpopg; Gzh;it r%fj;jpy; Vw;gLj;Jk;. ,ij ePz;l fhyj;jpy; ntw;wpaspf;ff; $ba jpl;lkhff; nfhz;L ,g;nghOjpypUe;Nj ekJ Nghuhl;lj;ij Muk;gpf;f Ntz;Lk;.
,J Gjpa E}w;whz;L> Gjpa rhpj;jpuk;> cyfNk GJikia Nehf;fp nry;ifapy; 
l;b $Ljy; pdhd;. ; ngz; tPl;lh
moF... ,d;d gpw) nfhz;bUf;f Ntz;Lk; vdTk; vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. ,J ngz;kPJ ,ul;il mOj;jq;fis
hjpf;f mlf;FKiw tbtq;fspdJk; hd; rPjdKiwik ,d;W kiwKfkhfTk; jhopw;gl;L tUfpwJ. vdNt rPjd rhj;Jhpik rhh;e;j nraw;ghL vd;gjpYk; zhjpf;f Kiwikf;F gyk; Nrh;f;Fk; dq;fspy; xd;whfNt ehk; fhz;fpd;Nwhk;.
; fztdhy; ;shd ngz;
tpjpg;gjhAs;sJ.
4. jpUkzj;jpd; %yNk ngz; jdJ
ahy; rpy pahtpy; xU iy nra;J w;fpy;iy.
}lhf ehk; jpf;fg;gl;b iw tbtq; dKiwik jhlh;Ggl;L k; fhzf; rPjdKiwik: shjhur; nraw;ghlh? j;Jtj;jpd; ntspg;ghlh?
ghypay; Njitfis epiwNtw;wpf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ ngz;Zf;fhd r%ff; fl;lis. rPjdkpy;yhg; ngz; Zf;F jpUkzkpy;iy. jpUkzkpy;yhg; ngz;Zf;F ghypay; ,y;iy. rPjdj;ij ikakhff; nfhz;l jpUkzkhdJ ngz;zpd; ghypaiy kWg;gij Nehf;fp ,l;Lr; nry;fpwJ.
,g;gbahf> ngz;iz MzpYk; ,uz;lhe;jukhf;Fk;> ngz;zpd; r%f MSikia kl;Lg;gLj;Jk;> “Rkq;fyp”|
;JfisAk; ;tp njhopy; gz; ,d;Dk; ikAila
“ey;yjha;”| “ey;y ngz;”| Nghd;w ngz;iz tUj;Jk; rpj;jhe;j mOj;jq; fis ngz;kPJ jpzpf;Fk;> ngz;zpd; ghypaiy kWf;Fk;> ngz;kPJ td;K
jkpoPok; - ij 2000

Page 6
20
k; E}w;whz;bd; ,Wjp miug; gFjpahdJ Njrpa tpLjiyg; Nghuhl; lq;f spd;gjpTfisr;Rke;J epw;F k; fhyg;gFjpahFk;. ,f;fhy fl;lj;jpy; Njrq;fs; jkJ tpLjiyg; Nghuhl; lq;fis jPtpug;gLj;jpapUg;gJ kl;L ky;yhJ rpy Njrq;fs; tpLjiyail e;J jkf;nfd jdpauirAk; ];jhgpj;Jf; nfhz;Ls;sd. Njrpa murpaypd; cah;e;j gl;r Njit Njr muir ];jhgpg; gJ vDk; tifapy; Njr muir ];jhgpg;g Jld;khj;j puk;Fwpg;g pl;l xU Njrpa ,af;fj;jpd; nraw;ghL Kbtilfpwjh? ,jw;Fkg; ghy; Njrq;fspd; ,iwikia RahjP dj;ij Rje;jpuj;ij njhlh;r;rp ahf fl;bf; fhj;jpLtjw;fhd topKiw fis vt;thW Nkw;nfhs;tJ vDk; Nfs;tp fSk; $lNt vOfpd;wd.
kdpj Fyj;jpd; ,Ug;igj; jPh;khdpg; gjpy; nghUshjhuj;jpw;F Kf;fpa ghj;jpuKz;L. Fwpg;gpl;l r%f mikg;gpd; nghUshjhu Kiwik mr; r%f mikg; gpd; tho;tpay; Kiwikia - r%f cwTfis jPh;khdpg;gjpy; fzprkhd ghj;jpukhw;WfpwJ. ciog;Gr; rf;jp Ruz; lg;gLtij mbg;gilahff; nfhz;l nghUshjhu cw;gj;jp cwT Kiwah dJ kdpjh;fspilNa Vw;wj; jho;thd Jk; mlf;FKiw rhh;e;jJk; mjpfhuj; Jt kag;gl;lJkhd tho;tpay; Kiw epytpl nghpJk; fhuzkhAs;sJ. mj; Jld; r%fj;jpd; midj;J tifg; gl;l Vw;wj; jho;thdJk; mjpfhuj;J tkhd Jkhd cwTKiwfSlDk; - Mzhjpf; fk;> rhjpak;> Nghpdthjk;> epwntwp. . . .- ,ize;J jdJ eyidg; ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;fhf mt;tt; fl;likg;G fspd; gpw;Nghf;Fj;jd khdJk; mlf; FKiwj; jdkhJkhd Nghf;Ffisg; gyg;gLj;JtJkhAkpUf; fpwJ. ,t;thW Ruz;ly; nghUshjhu KiwikahdJ r%fj;jpd; gpw;Nghf;Fj; jdq;fisAk; mlf;FKiwtbtq;fisAk; ghJfhg; gjd; %yk; ngUk;ghd; ikahd kf;fsJ tho;tpy; nkd;NkYk; Rikfis Vw;Wt jhapUf;fpwJ. jkJ jiytpjpia jhNk jPh;khdpf;Fk; chpikiaf; nfhz;b Uf;Fk; Njrq;f sJ Nghuhl;l rf;jpfs; jkf;fhd Njrpa muir ];jhgpf;ifapy; gue;Jgl;l kf;fspd; eyid mbg;gil ahff; nfhz;L Ruz;ly; nghUshjhu Kiw ikia jfh;j;J Nrhrypr nghU shjhu Kiwikia ];jhgpg;gjw;fhd ePz;lfhy Ntiyj;jpl;lj;ij nfhz; bUg;gJld; jkJ Nghuhl;l murpaiy Nrhrypr r%f mikg;ig cUthf; Ftij Nehf;fp efh;j;Jtjpy; vg;ngh OJk; gpuf;iQAldpUf;f Ntz;Lk;.
20k; E}w;whz;bd; ,Wjpg; gFjpapy;> ekJ fz;fSf;F Kd;dhNyNa gy Njrq;fs; jkf;fhd Njr muir ];jhgpj;Jf; nfhz;ld. MdhYk; kf;fs;
6
Kiwikf;F rhh;Gg; nghUshjhuf; nfhs;ifia Kd;nkhope;j Njr tpLjiy Nghuhl;l
nry;tJld rf;jpfs; $l Njr muR ];jhgpf;fg;gl;l
mbikfshf gpd;dh; jhk; Kd;nkhope;j nfhs;ifiaf;
tpLjiyia iftpl Neh;e;jJ. Nrhtpaj; jfh;Tf;F
itj;J jkJ Kd;dh; cyfhdJ tyJ ,lJ vd ,U
,of;Fk; epi Kfhk;fshf ,Ue;j epiyapy; tpLj
fpwJ. iyaile;J tUk; Gjpa ehLfSf;F xg;gPl;lstpy; jhk; tpUk;gpa nghU shjhuf; nfhs;ifia ek;gpf;ifAld; Kd;ndLg;gjw;fhd tha;g;Gfs; ,Ue;jd. jw;NghJ epiyikfs; khwptpl;ld. vdNt cUthfpLk; Gjpa muRfs; Kj yhspj;Jtg; ghijf;Fs; nry;tjw;fhd fhuzq;fis mg;Nghuhl;lj; jiyik fspd; murpaypy; khj;jpuky;y ,jw;F kg;ghy; Vfhjpgj;jpaj;jpd; ,d;iwa Gjpa cyf xOq;fiktpNyNa Njl Ntz; bAs;sJ.
jkpoPo j Nghuhbf;nf Fbauir ] ekf;fhd ng Kd;ndLf nfhz;lth;f murhdJ j %yk; ekJ e tUfpwJ. kf njhlh;r;rpa Kk; Vw;glf nghUshjhu Vfhjpgj;jpa Kfhkpd; etPd
cw;gj;jp j nghUshjhuf; nfhs;ifahdJ cyf
tptrhak;> k 21k; E}w;whz;by; Njrq;fs kf;fs; rhh;G nghUs
kakhf;fy; vDk; ngahpy; KO cyifAk;
th;j;jfk;> fpu jdJ Mjpf;fj;jpd; fPo; nfhz;L tUk;
Klkhf;fg;g Nehf;Fld; jpl;lkpl;L mKyhf;fg;gl;L
mj;Jld; m tUfpwJ. %d;whKyf ehLfspd; RNjr
fhd #oY cw;gj;jpKiwfis> nghUshjhu
kWf;fg;gl;L tho;tpay; Kiwia rpijj;Jk; nraw;
mbg;gilg; n ifahd tul;rpia> gQ;rq;fis me;
fhf ehk; rpw ehLfspy; Vw;gLj;jpAk; ehrfhu Aj;jq;
jpUf;f Neh fis tsh;j;Jk; tUfpwJ. ,jd; kWGwk;
ek;kPJ fLk; jk;khy; cUthf;fg;gl;Ls;s cyf tq;fp
tpjpj;J ek;i Nghd;w epjpepWtdq;fs; %yk; mNj
$l;lhfj; jz kf;fSf;F epjpAjtpia toq;FfpwJ.
mopg;gpd; tb ,g;gbahf jtph;f;f KbahJ ,e;ehLfs;
jhuj;jili jd;idr; rhh;e;jpUf;fr; nra;tjpy;
rhitAk; mJ Vfhjpgj;jpak; ntw;wp ngw;Ws;sJ.
,J tiuapy ,jw;fhf cyf tq;fpia Vfhjpgj;jpak;
nfhz;L e ,af;fp tUfpwJ. mnkhpf;f murpd;
uj;ij jpl;l Neubf; fl;Lg;ghl;bd; fPo; ,aq;Fk; cyf
Kaw;rpfspy tq;fp eLepiyahsh; Nghy; jd;idf;
ekJ gf;fj fhl;bf; nfhz;L Vfhjpgj;jpa nghUsh
,j;jifa jhuf; nfhs;ifiaNa mKyhf;fp
khdhy; jkpo tUfpwJ. jkJ tWikapypUe;J kPs
Njrj;jpd; gl KaYk; ve;j ehLk; cyf tq;fpaplKk;
epthuzk; N Vida Vfhjpgj;jpa epjpepWtdq;f
ruzilAk splKk; fld; ngw;Nw Mf Ntz;ba epiy
NehpLk;. Njhw;Wtpf;fg;gl;Ls;sJ.
jkpoPof ,e;epiyapy;> cUthfptUk; Gjpa
Njrk; gl;bd Njr muRfs; jkJ cldb nghUshjhu
apd;ik... M neUf;fbfSf;Fj; jPh;T fhz;gjw;Fk;
Uf;Fk; vd;g jkf;fhd ePz;lfhy nghUshjhuj;
vLj;Jf;fhl ijf; fl;baikg;gjw;Fk; cyf tq;fp
nrg;gdpl;L e kw;Wk; Vfhjpgj;jpa epWtdq;fsp lk;
tJ> ghij fld; ngWfpd;wd. ,J jtph;f;f Kb ahJ
midj;J t Kjyhspj;Jt nghUshjhu
isAk; Kjy

Kiwikf;Fs; hs;ifia
,e;ehLfis ,Oj;Jr; y Nghuhl;l
nry;tJld; Vfhjpgj;jpaj;jpd; etPd hgpf;fg;gl;l
mbikfshf;fptpLfpwJ. Nghuhbg; ngw;w hs;ifiaf;
tpLjiyia Vfhjpgj;jpaj;jpw;F mlF ; jfh;Tf;F
itj;J jkJ Rje;jpuj;ij ,iwikia lJ vd ,U
,of;Fk; epiy ,e;ehLfSf;F Vw;gL apy; tpLj
fpwJ. hLfSf;F ;gpa nghU pf;ifAld; s; ,Ue;jd. hwptpl;ld. uRfs; Kj y;tjw;fhd j; jiyik y;y ,jw;F ;iwa Gjpa Njl Ntz;
jkpoPo jdpauir mikg;gjw;fhf Nghuhbf;nfhz;bUf;Fk; ehKk; ekJ Fbauir ];jhgpf;Fk; fzj;Jld; ekf;fhd nghUshjhuj;ij ehkhfNt Kd;ndLf;f Ntz;ba Njitiaf; nfhz;lth;fshapUf;fpNwhk;. rpwpyq;fh murhdJ jdJ Mf;fpukpg;G Aj;jj;jpd; %yk; ekJ epiyahd tho;it rpijj;J tUfpwJ. kf;fSk; Nghuhl;l rf;jpfSk; njhlh;r;rpahf ,lk; ngah;tJ> ve;Neu Kk; Vw;glf; $ba capuhgj;J kw;Wk; nghUshjhuj; jil fhuzkhf ekJ Ra kpd; etPd
cw;gj;jp jil nra;ag;gl;Ls;sJ. hdJ cyf
tptrhak;> kPd;gpb> rpWgz;l cw;gj;jp>
cyifAk;
th;j;jfk;> fpuhkpaf; ifj;njhopy; ahTk; hz;L tUk;
Klkhf;fg;gl;L gy tUlq;fshfpd;wd. hf;fg;gl;L
mj;Jld; mwpTj;Jiw nraw;ghLfSf; spd; RNjr
fhd #oYk; tsq;fs; tha;g;GfSk; hUshjhu
kWf;fg;gl;Ls;sd. ,e;epiyapy; ekJ ;Jk; nraw;
mbg;gilg; nghUshjhuj; NjitfSf; ;fis me;
fhf ehk; rpwpyq;fh muirNa vjph;ghh;j; fhu Aj;jq;
jpUf;f Neh;e;Js;sJ. ekJ vjphpNah jd; kWGwk;
ek;kPJ fLk; nghUshjhuj; jilfis cyf tq;fp
tpjpj;J ek;ik gl;bdp NghLtjd; %yk; %yk; mNj
$l;lhfj; jz;bj;J tUfpwJ. jdJ ,d oq;FfpwJ.
mopg;gpd; tbtq;fspnyhd;whf nghUsh ,e;ehLfs;
jhuj;jiliaAk; kf;fspd; gl;bdpr; nra;tjpy;
rhitAk; mJ KLf;fptpLfpwJ. vdpDk; w;Ws;sJ.
,J tiuapyhd mDgtq;fis Rth;e;J hjpgj;jpak;
nfhz;L ekf;fhd Ra nghUshjh f;f murpd;
uj;ij jpl;lkplTk; Kd;ndLf;fTkhd q;Fk; cyf
Kaw;rpfspy; ehk; ,wq;ftpy;iy vd;gJ ; jd;idf;
ekJ gf;fj;jpy; Jh;ujph;\;lkhdNj. pa nghUsh
,j;jifa Nghf;F ek;kpy; njhlU mKyhf;fp
khdhy; jkpoPof; FbauR mikifapy; pUe;J kPs
Njrj;jpd; gl;bdpf; nfhLikf;F cldb q;fpaplKk;
epthuzk; Ntz;b cyf tq;fpaplk; epWtdq;f
ruzilAk; mtyk; jhd; ekf;Fk; z;ba epiy
NehpLk;.
jkpoPof; FbauR mikifapy; ekJ ptUk; Gjpa
Njrk; gl;bdp> tWik> Neha;> fy;tp ghUshjhu
apd;ik... Mfpa Jauq;fshy; epiwe;jp hz;gjw;Fk;
Uf;Fk; vd;gjw;F ,d;iwa epiyNa Ushjhuj;
vLj;Jf;fhl;L. tptrhaf; fhzpfis yf tq;fp
nrg;gdpl;L ePh;g;ghrdj;ij cUthf;F dq;fsp lk;
tJ> ghijfis rPuikg;gJ Kjy; ;f Kb ahJ
midj;J tpjkhd cw;gj;jp Kaw;rpf hUshjhu
isAk; KjypypUe;J Muk;gpf;f Ntz;ba
th;fshf ehkpUg;Nghk;. ,e;epiyapy; kpd;rhuk;> Nghf;Ftuj;J> kUj;Jtk;. . . . . Mfpa midj;J tpjkhd cs;sff; fl;Lkhzq;fisAk; cUthf;fp mbg;gil mgptpUj;jpia Nkw;nfhs;t jw;F ekf;F rf ehLfsJ cjtp cl;gl cyf tq;fpaplKk; $l cjtp Nfhu NehpLk;. vdpDk;ekJ RahjPd j;i j ,iwikia ahUf;Fk; milT itj;J tplhj tifapy; ,f;fld; cjtpfisg; ngWtJ gw;wp ehk; jPh;khdpf;f Ntz;Lk;. ekJ Njrpag; nghUshjuf; nfhs;iff; Fk; cyf tq;fpf;Fkpilapyhd cwT fis jPh;khdpf;Fk; chpikia ehk; vkJ iffspy; jf;f itj;jpl Ntz;Lk;. mJ khj;jpukd;wp gpuhe;jpa ty;yhjpf;f murhd ,e;jpahtpdJk; etfhydpa Mf;fpukpg;ghsuhd [g;ghdpdJk; flDjtpfisg; ngWtjpYk; $l ehk; vr;rhpf;ifahapUf;f Ntz;Lk;.
ekJ Njrj;jpd; nghUshjhuf; 21k; E}w;whz;by; Njrq;fspd; tpLjiyAk; kf;fs; rhh;G nghUshjhuKk;
nfhs;ifia cUthf;FtJ njhlh; ghd Ma;TfSf;fhd Kaw;rpfs; VJk; ,Jtiuapy Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy. jkpo;j ;Njrj;j pd;fy;t pahsh;f Sk;> nghUspay; Ma;thsh;fSk;> r%f epWtdq;fSk; ,jpy; jkJ mf;fiw iaf; Ftpf;f Ntz;LnkdTk; ,ij jkJ Njrpaf; flikahff; fUjp Kd;ndLf;f Ntz;LnkdTk; ehk; NfhUfpNwhk;.
Njrq;fspd; Rje;jpuk; vd;gJ jdpahd muirf; nfhz;bUg;gJ khj;jpuky;y> me;epa murpay; kw;Wk; nghUshjhu Mf;fpukpg;GfSf;Fk; Ruz;lYf;Fk; NeubahfNth kiwKf khfNth cs;shfhJ jkJ RahjPdj; ijAk; ,iwikiaAk; ghJfhj;Jf; nfhs;tJk; jhd;. ,t;tifapy; tpLj iyaile;J tUk; Njrq;fspd; murpay; jiyikf;F jdpauR mikg;gJ khj; jpuky;y mjw;Fkg;ghy; cyf tq;fpapd; mbikr; rhrdj;jpw;F jk;ik cl;gLj; jpf; nfhs;shJ jkJ RahjPdj;ijf; fhg;ghw;wpf; nfhs;s Ntz;ba NjitA Ks;sJ. ,t;tplj;jpy; Rarhh;Gg; nghU shjhunkd;gJ Kjd;ik ngWfpwJ.
Rarhh;Gg; nghUshjhuj;jpd; gz;ghdJ ehl;bd; ngUk;ghyhd kf;fspd; tho;tpy; kWkyh;r;rpia Vw;gLj;Jtij ,yf;fhff; nfhz;ljhFk;. ,Jtiuapy; Ruz;lYf;Fs;shf;fg;gl;L tUk; ngUk;ghyhd kf;fspd; cghpia mth;f
jkpoPok; - ij 2000
(njhlHr;rp 08,y;)

Page 7
tpjj;j py;re;j pupfhit jkpo;kf;f s; epuhfupj;J s;s dH. vdpDk;,dptUk; tha;g;Gfis ,ij tpl Jy;ypakhf ,dthjpfSf;F vjpuhfTk;> vkJ ,yl;rpaj;ij Nehf;fpAk; ehk; ntspg; gLj;j Ntz;Lk;.
ekf;F Neubahf rk;ge;jkpy;yhj xU NjHjyhf ,Ue;jhYk; ,jid gad; gLj;jp ekJ xUkpj;j murpay; epiyg; ghl;il rHtrd mgpg;gpuhakhf ntspg; gLj;j Ntz;Lk;. ,jw;F ,e;j NjHjiy xl;Lnkhj;jkhf gfp];fupg;gJ> ,jw;F tha;g;gpy;yhjtHfs; jkJ thf;Ffis nry;Ygbaw;wjhf;FtJ ,jd; %yk; vkJ murpay; jiytpjpia xl;Lnkhj; jkhf ehNk epHzapg;gJ Nehf;fp nraw; gLtJ vd;w fUj;ij jkpoPo kf;fs; fl;rp jdJ 9tJ gj;jpupifapYk;> NjH jiy ,yf;fhf nfhz;L ntspapl;l Jz;Lg;gpuRuj;jpYk; typAWj;jpapUe; jJ. eilKiwapy; vkJ Nfhupf;if mjpfgl;rk; rhj;jpakhfh tpbDk; ,g;Ngh Jk; mJNt rupahd epiyg;ghlhf cs;sJ. rpq;fs kf;fspy; ngUk;ghyh NdhH jkf;F nghUj;jkhd jiyik iaAk; jkJ murpay; vd;d vd;gijAk; NeubahfNt ntspg;gL;j;jpAs;sdH. ,e;j tpjj;jpy; ekJ fUj;J ntspg;ghL ,d;Dk; Neubahf mika Ntz;Lk;. ek;kplk; ,Ue;J ,d;Dk; murpay; jPHf;fk; ntspg;gl Ntz;Lk;. ,dptUq;fhyq;f spy; ,J Fwpj;J ehk; ,d;Dk; tpopg;ghf ,Uf;f Ntz;Lk;.
re;jpupfh rpq;fs Njrj;jpd; rhHgpy; jdJ ntw;wpia nfhz;lhLfpd;whH. jkJ kf;fspd; Gj;jprhypj;jdj;ij
nkr;Rfpd;whH. jkpo; kf;fs; jdf;F thf;fspf;fhJ tpl;lij rpq;fs kf;fs; vr;rupf;ifahf vLj;Jf;nfhs;s Ntz; Lk; vd;fpwhH. ,jid uzpypdJk; Gypf sJk; $l;Lr;rjp vd;fpwhH. ,ijg;gw;wpa ekJ Gupjy; vd;d? vkJ thf;Ffis re;jpupf;fhtpw;F mspf;fhJ udpYf;F mspj;jjd; %yk; vkJ murpay; Nehf;fj;ij Jy;ypakhfTk; rupahfTk; ntspg;gLj;jp tpl;Nlhkh? ,y;iy. ,d;d Kk; vkJ Njrk; murpay; kjpEl;gk; tha; e;j Kiwapy; jdJ epiyg;ghl;il ntspg;gLj;j Ntz;Lk;. ,j;Jld; vy;yhk; Kbe;J tpl;ljhf ehk; fUj Njit apy;iy. ,d;dKk; gy re;jHg;gq;fs; vkf; fhf fhj;jpUf;fpwd. tpLjiyg; Nghuhl;lk; ePz;lJ. gad;gL;j;jpf; nfhs;Nthk;.
jdf;F mspf;fg;glhj jkpo; thf; Ffis vr;rupf;ifahf vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vd;fpwhH rpwpyq;fh muRj;jiytH re;jpupfh. jkpoupd; ,e;j gjpybia mtH Vw;fdNt vjpHghHj;jp Ue;jhH. vdNtjhd; KOf;f KOf;f rpq; fs thf;Ffis ,yf;fhf nfhz;L tpA+fk; mikj;J > gpur;rhuq;fis KLf;fp tpl;lbUe;jhH. ,Ue;Jk; jw; NghJ vr;rupf;if gw;wp gpu];jhgpf;fpd; whH. ,jd; nghUs; vd;d? jkpo; kf;fspd; vr;rupifia fUj;jpy; vLj;J murpay; jPHtpid tpiuthf mila Ntz;Lk;. rpq;fs kf;fNs mjw;fhd xj;Jiog;ig jhUq;fs; vd;fpd;whuh? my;yJ jkpo; kf;fs; jdJ murpd;; fle;jfhy Kaw;rp fis epuhfupj;J tpl;ldH. vdNt Kw;Wk; KOjhd mopj;njhopg;G Aj;j
kf;fs; fsk;
j
kpoPok; MrpupaHFOtpw;F Gul;rpfu tzf;fk;!
jkpoPok;> Rje;jpuk;> rkj;Jtk; vDk; caHe;j> cWjpahd ,yl;rpaq;fSld; NjrtpLjiyia Nehf;fp gy;NtW jilfSf;F kj;jpapy; Nghuhbf;nfhz;bUf;Fk; fl;rpapd; cWg;gpdHfSf;F gj;jpupifapDhlhf Gj;jhapuj;jpd; tuitapl;L tho;j;Jf;fs;. ,e;Ehw;whz;bd; Kw;gFjpapy; NjrtpLjiyia ntd;nwLf;Fk; jq;fs; vz;zk; ntw;wpngwTk;> kf;fSf;fhf NghuhLk; gy;NtW kf;fs; rf;jpfisAk; xUq;fpizf;Fk; jq;fs; Ntiyj;jpl;lk; ntw;wpaspf;fTk;> “kf;fSf;Nf midj;J mjpfhuKk;” vd;gij vd;Wk; epiyahd nfhs;if khw;wk; ,d;wp epiyehl;lg;glTk; ngz;tpLjiy Nehf;fpa jq;fs; gue;j Ntiyj;jpl;lk; ngz;fspd; tuNtw;Gld; tpupTgLj;jg;gl;L ntw;wp ngwTk; tho;j;Jfpd;Nwd;. nrd;w gj;jpupif njhlHghf rpy tupfs;: “rpq;fs muirAk; mjd; jiyth;fisAk; ,d;W ekJ kf;fs; Kw;whf Gwf;fzpj;Jtpl;ldH” vd jhq;fs; Fwpg;gpl;bUe;jhYk;> fle;j [dhjpgjp NjHjypd;NghJ> thf;fspf;f $ba gFjpfspy; tho;e;j jkpo; kf;fspd; nghUk;ghyhdtHfs; rpq;fs; Ngupd thj fl;rpf;F thf;fspj;jij ghHf;Fk; NghJ> ehk; mt;thW jpUg;jp mile;Jtpl KbahJ. vkJ tpLjiyf;F jilahf cs;s fhuzpfs; gw;wp kf;fs; kj;jpapy; NkYk; njspTgLj;jg;gl Ntz;ba gzp ,d;Dk; tpupTgLj;jg;gl Ntz;bajhfNt fUJfpd;Nwd;. Gjpa Mz;by; gj;jpupif gzpia NkYk; tpupTgL;j;jp NkYk; gyUf;F fpilf;f nra;a Ntz;Lk;. fye;Jiuahly;fSk; fUj;juq;FfSk; mtrpakhdit. ghJfhg;G > ciog;G> epjp Nghd;w gy;NtW jilfSf;F kj;j papy;mtw;i w rhjfkhf;Ftnjd;gNj> ,t;thz;bd; rhjidahf mika Ntz;Lk;.
tp;. jupzp - MjuthsH - ,e;jpah
re;jphpfhtpd;... (1Mk; gf;fj; njhlHr;rp)
7
j
kpoPok; fl tUfpd;Nwd nra;jpfis tplaq;fis tplaq;fis je;jpNuhgha ,e;jtplak; fUJfpd;Nw jw;Nghija vt;tsT if ,e;jtplaq kw;wg;gb gj;j
j
kpo; Njrj ,y;yhjjhF ntw;wpahf ,lg;glhjNj jug;gpdUlD Jiwahf t
nkhd;Wjhd isAk; tpL mbNahL eR fw;gpf;f Nt KOikahd vd;fpd;whuh epr;rak Jk;> mtH j njspthd , jpdkhd ngs murhq;fj ehLfspy; G bf;iffs; jilnra;A jdJ NjHj ,jidNa R fis ekJ nfhs;s Nt rkgy epiy jpw;F rhjfk ay; rkgy epi khw;wh tpby; ngw;w jw;Ngh kw;wjhfp tpL fle;j fhyj Ls;sij eh Njrk; murpa njhlHr;rpa mjid kf NtWtopfs jpYk; vkJ f ,Uf;Fk; vd rf;jpfisA ,e;j jsj;j ekJ Njrpa ntw;wpf;F , epge;jida gLj;jpLk; m xUq; fpiz ,d;wpaika

s; jdf;F ;fs kf;fs; hs;s Ntz; pdJk; Gypf ijg;gw;wpa hf;Ffis udpYf;F murpay; ; rupahfTk; ;iy. ,d;d pEl;gk; tha; yg;ghl;il ld; vy;yhk; Uj Njit ;gq;fs; vkf; pLjiyg; d;gL;j;jpf;
jkpo; thf; vLj;Jf; H rpwpyq;fh kpoupd; ,e;j vjpHghHj;jp KOf;f rpq; f nfhz;L huq;fis Ue;Jk; jw; ;jhgpf;fpd; po; kf;fspd; ;J murpay; a Ntz;Lk;. j;Jiog;ig y;yJ jkpo; fhy Kaw;rp H. vdNt hopg;G Aj;j
q;fSld; z;bUf;Fk; uitapl;L
s; vz;zk; ;fpizf;Fk; jpfhuKk;” z;tpLjiy Lj;jg;gl;L
s; Kw;whf [dhjpgjp ; kf;fspd; ; NghJ> ehk;
papy; NkYk; ;bajhfNt k; gyUf;F pakhdit. ;mtw;i w
- ,e;jpah
21k; E}w;whz;by;... (6k; gf;fj; njhlHr;rp)
nkhd;Wjhd; xNu top> ,jd; %yk; Gypf isAk; tpLjiyg;Nghuhl;lj;ijAk; mbNahL eRf;fp jkpoUf;F xU ghlk; fw;gpf;f Ntz;Lk; .vdNt jdf;F KOikahd xj;Jiog;ig jhUq;fs; vd;fpd;whuh?
epr;rakhf ,uz;lhtJ jhd; mtu Jk;> mtH jiyikapyhd murpdJk; njspthd ,yf;fhFk;. rpq;fs ngsj;j jpdkhd ngsHzkpapy; gjtp Vw;G> Njrpa murhq;fj;jpw;fhd miog;G> cyf ehLfspy; Gypfspd; epjpjpul;ly; elt bf;iffs; kw;Wk; epjp ikaq;fis jilnra;Ak;gbahd Nfhupf;iffs; > jdJ NjHjy;ntw;wp vf;fhsk; vy;yhk; ,jidNa Rl;Lfpd;wJ. ,e;j rthy; fis ekJ Njrk; xd;Wgl;L vjpH nfhs;s Ntz;Lk;. ,d;Ws;s ,uhZt rkgy epiy jw;fhypfkhf ekJ Njrj; jpw;F rhjfkhf cs;sJ. ,Ue;Jk; murp ay; rkgy epiyiaAk; vkf;F rhjfkhf khw;wh tpby; vjpupg;gilfs; kPJ milag; ngw;w jw;Nghija ntw;wpfs; $l mHj;j kw;wjhfp tpLk;. ,g;gbahd epiyikfs; fle;j fhyj;jpy gy jlitfs; Vw;gl; Ls;sij ehk; mwpNthk;. vdNt ekJ Njrk; murpay; uPjpapy; jdJ gyj;ij njhlHr;rpahf epUgpf;f Ntz;Lk;. mjid kf;fspd; gyj;jpy; kPjd;wp NtWtopfspy; mth;fsJ Kaw;rpahNyNa mth;fs; jkJ nghUshjhuj;ij> njhopy;El; gj;ij> mwptpaiy tsg;gLj;Jt jw;fhd trjpfisAk; tha;g;GfisAk; Vw;gLj;JtJk; Rarhh;Gg; nghUsh jhuj;ij kf;fs; rhh;Gg; nghUshjhu Kiwikahf;FfpwJ. kf;fsJ nghUsh jhu> r%f> murpay;tho;t py;rkj;J tj;ij ,yf;fhff; nfhz;l ,g; nghUsh jhu Kiwikia ehk; Nrhrypr nghUsh jhu Kiwikahff; fhz;fpNwhk;. Nrhryprj;ij Nehf;fpa gaznkd;gJ tpLjiy ngw;w ,sk; ehLfSf;F mt;tsT vspjpy; if$b tug;Nght jpy;iy. ,jw;fhf mit ePz;l J}uk; gazpf;f Ntz;b tUk;. tskhd njhopy; Jiw> tptrhaj;jpy; jd;dpiwT> fy;tp kw;Wk; mwptpay; tsh;r;rp cl;gl kf;fsJ fyhr;r hu rpe;j idapYk;ghhpa khw; wq;fs; Vw;gl Ntz;Lk;. ,jw;F Kjw; fl;lkhf tpLjiyailAk; Njrq;fs; jkf;fhd Fbauir ];jhgpj;J Nrhrypr r%f mikg;ig cUthf;Ftjw;fhd Muk;g fl;l eltbf;iffis Nkw; nfhs;s Ntz;Lk;. ehKk; ,jw;F tpjptpy f;fhdth;fsy;y. vkJ Njr tpLjiy apd; Kjw;fl;l eltbf;if ahf ehk; jkpoPof; Fbauir mikj;J Nrhrypr r%f Kiwikia Nehf;fpg; gazpg;gj w;F mtrpakhd midj;J ngsjpf - Md; kPff; fhuzpfisAk; mgptpUj;jp nra; jpl Ntz;Lk;. Nrhryprg; ghijNa Vfhjp gj;jpaj;jpw;nfjpuhf etPd mbikj; jdj;ij jfh;g;gjpy; gpujhd MAjkh apUf;fpwJ. ,JNt 21k; E}w;whz;by; tpLjiyailAk; Njrq;fspd; ePz;lfhyj; njhpthAkp Uf;f Ntz;Lk;.
j
kpoPok; fl;rp murpay; VL njhlh;ghf rpy Fwpg;Gfis jq;fs; ftdj;jpw;F nfhz;L tUfpd;Nwd;. nra;jpfis ghHf;Fk; NghJ Vw;fdNt mwpe;J czh;e;j jd;ik Vw;gLfpd;wJ. ,J tplaq;fisj; jpUg;gpj;jpUg;gp vOJtjdhy; Vw;gLtjhf ,Uf;fyhk; vdNt Gjpa tplaq;fis Njbr;NrHg;gjpYk; ftdk; vLg;gJ ey;yJ. fl;rpapd; murpay; jpl;lj;jpd; je;jpNuhghaq;fs; vt;tsT Jhuk; eilKiwf;F nghUj;jk; vd;w Nfs;tp vOfpwJ. ,e;jtplak; Fwpj;J cq;fs; gj;jpupifapy; tpthjq;fis elhj;JtJ mtrpak; vd fUJfpd;Nwd;. jw;Nghija cyfkakhf;fypd;(gpd;) ekJ nghUshjhuk; kw;Wk murpay; tplaq;fis vt;tsT ifahsg;Nghfpd;Nwhk;. vd;gJ gw;wpa Gjpa mZFKiw Njitg;gLfpd;wJ ,e;jtplaq;fis gj;jpupif njhLtjhf njupatpy;iy. kw;wg;gb gj;jpupif mjpfk; Nfhl;ghl;Ljd;ik cs;sjhfNt njd;gLfpd;wJ.
re;jpud; njd;jkpoPok; ----------------- j
kpo; Njrj;jpd; gpujhd FiwghL jkpo;j;Njrj;jpw;nfd Nfhl;ghl;Lj; jsk; ,y;yhjjhFk;. Majg; Nghuhl;lk; vt;tsT tPr;rkhf ,Ug;gpDk; mij murpay; ntw;wpahf khw;w KbahjpUg;gjd; fhuzk; rhpahd rhpahd Nfhl;ghl;Lj; jsk; ,lg;glhjNj. vdNt Nfhl;ghl;Lj; jsj;ijg; gyg;gLj;Jtjw;fhf ePq;fs; midj;Jj; jug;gpdUlDk; njhlh;Gfis Nkw;nfhz;L Nfhl;ghl;Lj; Jiwia xU RahjPdkhd Jiwahf tsh;j;njLf;f Ntz;Lk;.
uh[NrfH> jpUNfhzkiy
jkpoPok; - ij 2000

Page 8
www.th
info@th
j
kpo; nfhq;fpu]; jiytH FkhH nghd;dk;gyk; re;jpupfh murpd; ,ufrpa KftHf nra;ag;gl;Ls;shH. [dhjpgjpj; NjHjYf;F rpy thuq;fSf;F Kd;G> jpdKuR MrpupaH mw;Gjd gLnfhiy nra;ag;gl;lhH. jw;NghJ nfhOk;gpy; “,dj;Jg;guT eltbf;if” murhy; KLf;fptplg;gl tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpw;F Mjuthf tpUk;gpNah tpUk;ghkNyh cjtp nra;gtHfs; [dhjpgj njhdpapy; vr;rupf;if. jw;nfhiyg; Nghuhspfspd; murpay; nraw;ghl;Lf;F cwtpdHfs; gopthq;f rpiwapy; jkpo; ifjpfs; nfhLukhfg; gLnfhiy. gLfhag;gl;l ifjpfs; tpyq;FfSld; itj;jpa Klf;fk;. ,g;gbahf mLj;jLj;J Nrhtpdpr mlf;FKiwfs; tphpe;J nry;fpd;wd. Kd;dH> “NghH vd;wh vd;why; rkhjhdk;” vd;W N[. MH. fH[pj;j njhdpapd; ,d;ndhU vy;iyahf mikfpd;wJ ,d;i mz;ika vr;rupf;if ciu.
Gjpa gupkhzj;jpy; jkpoUf;F vjpuhd Aj;jj;ij re;jpupfh muR gpufldk; nra;Js;sjw;fhd Vw;fdNt fLikahd jd;ikapy; Aj;jj;ij elhj;jp nry;tjw;fhd jpl;lkplYk; epjpnahJf;fPL gpur;rhuKk; NjHjYf;F Kd;Ng Muk;gpf;fg;gl;L tpl;ld. jw;NghJs;s #oiy gad;gLj;jp m nraw;gLfpd;wJ. mLj;j ghuSkd;wj;jpw;fhd nghJj; NjHjypYk; ,dntwpapd; Jiz nfhz;L “ng jpl;lk; eilKiwapy; cs;sJ. ehl;bd; kdpj capHfs; cl;gl tsq;fs;> nghUshjhuk;> rHtN ,uh[je;jpu Kaw;rpfs; midj;ijAk; kPwpajhf ,e;j “mopj;njhopg;G Aj;jk;” Kjd;ikahfptpl ,dntwpg; Ngr;Rf;fisAk; eltbf;iffisAk; kw;WnkhU rpq;fsg; Ngupdthjf; fl;rpahd A+vd;gp fz ,dthjk; cf;fpukile;Js;sJ vdpy;> ,jd; gupkhzk; Kf;fpaj;Jtkpf;fJ. vjpHjug;gpy; ,Ue;j jPtpu jw;NghJ jdJ gykhf;fpf; nfhz;Ls;sNjhL> NkYk; ,dthjpfis jd;Dld; NrUkhW miog;Gk; tpl mJkhj;jpukpd;wp> GypfSf;F vjpuhd Njrpa mikg;ngd xd;iw cUthf;fpapUg;gjd; %yk; rpwpy nfhOk;gpy; jkpoh; “,dr; Rj;jpfupg;G” Kk;Kukilaj; njhlq;fpAs;sjw;F Nkw;gb nfhiyfSk; eltb
mlf;FKiwapd; fPo; jdJ ,Ug;igg; NgZk; ve;jnthU muRk; Kjypy;> jdJ Kfj;ij [de nfhs;Sk;. jdJ rpe;jhe;j Mjpf;f gyk; nfhz;L kf;fis jd; gpbf;Fs; itj;Jf;nfhs;Sk; my;y xd;WjpushJ ghHj;Jf;nfhs;Sk;. kWGwk; jdJ jPtpu vjpHg;ghsHfis gbg;gbNa mopj;njhopf;f ,uz;L Kaw;rpfspYk; gLNjhy;tp milAk;NghJ> jdJ cz;ikahd nfhLu Kfj;ij mJ nt epiyikjhd;> jw;NghJ re;jpupfh murpw;F Vw;gl;Ls;sJ. ,jd; tpisT jdJ Mf;fpukpg;G kw;W eltbf;iffspd; gupkhzj;ij mjd; cr;r fl;lj;jpw;F vLj;Jr;nry;tjhFk;.
re;jpupfh jug;gpd; xU gFjp> jPtpu rpq;fs ,dthj mikg;ghd tPu tpjhdtpw;F NghrfHfsh ,d;DnkhU jug;G> ntz;jhkiu vd;w ngaupy; rp;q;fs ntFrdq;fspd; kj;jpapy; ,dthjj;ij gug;gp t rpq;fs tPu tpjhd mikg;gpdH re;jpupfhtpd; ntw;wpf;F fle;j 5 tUlq;fSf;F Kd;G kpfTk; jPtpukhf ,e;j mzpfspd; JizAld; jPtpu Nrhtpdp];l; epiyg;ghl;il ntspg;gilahfNt Nkw;nfhz;L t NgR;Rf;fSk; eltbf;iffSk; ,dntwp kpFe;jjhf ,Ug;gJ xd;Wk; jw;nrayhdJ my;y. ,e;j g RtPfupj;Jf;nfhz;lhy;> ehk; vr;rupf;if miltJ kl;Lky;y> ,tw;iw vjpHnfhs;tjw;fhd Nghj Nehf;fp vkJ Njrk; nry;y Ntz;Lk; vd;gJ njspthFk;;.
vdNt> vjpupapd; cz;ikahd Nehf;fj;ijAk; mopj;njhopg;G tbtq;ifsAk; rupahf fzpjJ Njrj;jpd; KOikahd rf;jpia mzpjpul;b vjpHnfhs;Nthk;. jsj;jpYk;> jkpofj;jpYk;> Gyk;ngahe;j e vkJ rf;jpfis xd;Wjpul;LNthk;. mjd; gyj;jpy; Nghuhl;lj;ij njhlHe;J elhj;jTk;> Njitah rHtNjrj;jpy; cUthf;fTk;> ehk; tpiue;J nraw;gLNthk;. re;jpupfhtpd; kPJ Nkw;nfhs;sg tpisTjhd;> murpd; mz;ikf;fhy fLk;Nghf;fpw;F fhuzk; vd;w mrl;Lthjq;fis ,l;L mtjh [dhjpgjpj; NjHjYf;F Kd;Ng vkJ Nghuhl;lj;ij ve;j topKiwapNyDk; eRf;fp tpLjw;F re;jpupfh jPl;btpl;lJ. vjpHghuhJ fpilj;j mbfs; mtHfis epiyFiya itj;jjhy;> ,ufrpa epfo;r;r ,Ue;J te;j “mopj;njhopg;G jpl;lk;” jw;NghJ gfpuq;fj;jpw;F te;Js;sJ. xNunahU NtWghL ,J vkJ tpLjiyg; Nghuhl;lk; ,d;dKk; fbdkhdJk; ePz;lJk;; vd;gjpy; kaf;fj;jpw;F ,lk; , mlf;FKiw murpaypd; njhlHr;rpNa ,e;j Aj;jkhFk;. vkJ murpay; gpur;rid mbg;gilapy; j Aj;jj;jpw;F Kbtpy;iy. vdNt ,dptUk; fhyk; vkJ Njrj;jpd; midj;J rf;jpfSk; midj;J K ,e;j Aj;jj;ij ehk; jPtpukhf vjpHnfhs;s Ntz;Lk;.
vjpupfs; jkJ rf;jpfis xd;W Ftpf;fj;njhlq;fptpl;ldH. epiyFiye;J tpl;l Mf;fpukpg;gh kpfTk; nfhLukhd gupkhzj;jpw;F efHj;jp tpl;ldH. ghrpr Mgj;J ekJ thapw;fjitj; jl;lj; njhlq “rkhjhd”> “mikjp” Ntlq;fs; mk;gykhfptpl;l epiyapy; mtHfs; mopj;njhopg;G vd;gij Kjd nfhz;Ltpl;lhHfs;. ,jid ed;FzHe;j ekJ NjrKk; mjid mz;ika NjHjypy; ntspg;gLj;jpAk ,e;j czHTfis ehk; nrayhf khw;wNtz;Lk;. nraypy; jpul;l Ntz;Lk;. kf;fis jkJ tpLji xU Cf;fkhd nraw;ghl;lhsHfshf khw;wp> kf;fspd; cz;ikahd gyj;jpy; Nghuhl;lj;ij gyg;gLj;JNthk;. Nghuhl;lj;ij ,t;tsT J}uk; Kd;Ndw;wpa vk;khy; ,d;Dk; epiwaNt rhjpf;f KbA murpay;> ,uh[je;jpu vd midj;JKidfspYk; vjpupapd; rthiy ehk; vjpHnfhs;Nthk;. Njrj;jpd; midj;J rf;jpfisAk; xd;Wjpul;b vjpupfis xl;Lnkhj;jkhf Kwpabg;Nghk;. ,JNt vkJ cld
ekf;Fs; ,Uf;Fk; FWfpa tl;lq;fisAk; Fj;jif kNdhghtq;fisAk; ,e;j Gjpa Ehw;whz Gjpa njhlf;fg; Gs;spfis vkJ Nghuhl;lj;jpy; Mzpj;jukhf ,LNthk;. xLf;FKiwf;Fs;shfp , vd;w tifapy;> vkJ jhHkPfq;fs; vOe;J vkJ tpLjiyia cyFf;F Kuriwal;Lk;!
8
‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom re;jpupfh muR - ghrpr gupkhzk;!

he Editor’
Box 4002
www.thamileelam.org
on. WC IN 3XX ted Kingdom
info@thamileelam.org uR - ghrpr gupkhzk;!
murpd; ,ufrpa KftHfshy; gLnfhiy > jpdKuR MrpupaH mw;Gjd; eluhrh (uNk\;) ;if” murhy; KLf;fptplg;gl;bUj;jy;. njw;fpy; jtp nra;gtHfs; [dhjpgjpahy; fLikahd ;Lf;F cwtpdHfs; gopthq;fg;gly;. fSj;Jiw pfs; tpyq;FfSld; itj;jpak; nra;ag;glhky; y;fpd;wd. Kd;dH> “NghH vd;why; NghH> rkhjhdk; ;iyahf mikfpd;wJ ,d;iwa [dhjpgjpapd;
gpufldk; nra;Js;sjw;fhd rhd;Wfs; ,it. jpl;lkplYk; epjpnahJf;fPLfSk;> fUj;jpay; s;s #oiy gad;gLj;jp muR Kidg;ghf twpapd; Jiz nfhz;L “ngUntw;wp” ngw;wpLk; q;fs;> nghUshjhuk;> rHtNjr mgpg;gpuhak;> ;G Aj;jk;” Kjd;ikahfptpl;lJ. re;jpupfhtpd; pdthjf; fl;rpahd A+vd;gp fz;bf;Fk; mstpw;F ;fJ. vjpHjug;gpy; ,Ue;j jPtpu ,dntwpaHfis ;Dld; NrUkhW miog;Gk; tpl;Ls;shH> re;jpupfh. thf;fpapUg;gjd; %yk; rpwpyq;fhtpy; Fwpg;ghf Nkw;gb nfhiyfSk; eltbf;iffSk; rhd;W. jypy;> jdJ Kfj;ij [dehafkhff; fhl;bf; s; itj;Jf;nfhs;Sk; my;yJ jdf;F vjpuhf s gbg;gbNa mopj;njhopf;fTk; KaYk;. jdJ d nfhLu Kfj;ij mJ ntspf;fhl;Lk;. ,e;j sT jdJ Mf;fpukpg;G kw;Wk; mopj;njhopg;G jhFk;. Pu tpjhdtpw;F NghrfHfshf ,Uf;fpd;wdH. j;jpapy; ,dthjj;ij gug;gp tUfpd;wdH. Nkw;gb Sf;F Kd;G kpfTk; jPtpukhf nraw;gl;ltHfs;. g;gilahfNt Nkw;nfhz;L tUk; re;jpupfhtpd; ; jw;nrayhdJ my;y. ,e;j gpd;Gyq;fis ehk; w vjpHnfhs;tjw;fhd Nghjpa jahupg;Gfis
tq;ifsAk; rupahf fzpj;Jf; nfhz;L ekJ ;> jkpofj;jpYk;> Gyk;ngahe;j ehLfs; G+uhTKs;s lHe;J elhj;jTk;> Njitahd mOj;jq;fis upfhtpd; kPJ Nkw;nfhs;sg;gl;l jhf;Fjypd; l;Lthjq;fis ,l;L mtjhdkhf ,Ug;Nghk;. Dk; eRf;fp tpLjw;F re;jpupfh muR jpl;lq;fis tj;jjhy;> ,ufrpa epfo;r;rp epuyhf ,Jtiu ;sJ. xNunahU NtWghL ,Jkl;Lk;jhd;! d;gjpy; kaf;fj;jpw;F ,lk; ,y;iy. xU ePz;l y; gpur;rid mbg;gilapy; jPHf;fg;glhJ ,e;j dj;J rf;jpfSk; midj;J KidapYk; jpul;b
Fiye;J tpl;l Mf;fpukpg;ghsHfs; Aj;jj;ij hapw;fjitj; jl;lj; njhlq;fptpl;lJ. vjpupapd; ;mopj;njhopg;G vd;gij Kjd;ikj; njupthff; a NjHjypy; ntspg;gLj;jpAk; cs;sJ. kf;fspd; ;Lk;. kf;fis jkJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; hd gyj;jpy; Nghuhl;lj;ij NkYk; tpupj;Jg; d;Dk; epiwaNt rhjpf;f KbAk;. Mf> ,uhZt> k; vjpHnfhs;Nthk;. Njrj;jpd; eydpy; epd;W ekJ
bg;Nghk;. ,JNt vkJ cldbf; flik! isAk; ,e;j Gjpa Ehw;whz;by; fopj;Jf;fl;b hk;. xLf;FKiwf;Fs;shfp ,Uf;Fk; xU Njrk; Kuriwal;Lk;!
jkpoUf;F... (1Mk; gf;fj; njhlHr;rp)
jpU uNk\pd; murpayhdJ Njrj;jpd; mfk; Nehf;fpapUe;jJ. jpU Fkhhpd; murpay; ntsp Nehf;fp rh;tNjr mstpyhdjhf ,Ue;jJ. ,t;tpuz;LNk jkpo; kf;fSf;F mtrpakhditahFk;. jkpo; kf;fspd; murpay; jiyikj;Jtj;ij mopj;njhop g;gjd; %yk; jkpoh;fspd; murpay; cs;shw;wiy kOq;fbf;f KaYk; rpwpyq;fh murpd; jpl;lq;fspnyhd;Nw ,t;tpUthpdJk; gLnfhiy fs;. ,t;tifapy; vkJ Njrj;jpd; ~nghJ ePNuhl;l| murpaypy; Kf;fpakhdtHfis mopg;gjw;F Kd;ndg;nghOJk; ,y;yhjsTf;F re;jpupf;fh muR> jpl;lkpl;Lr; nraw;glj; njhlq;fpapUg;gjhdJ> vk;Nkyhd Aj;jk; ,d;DnkhU fl;lj;jpw;F nrd;W tpl;lij Rl;b epw;fpd;wJ.
rh;tNjr hPjpahf jkpoiug; gpujpepj;Jtg;gLj; Jk; Gj;jp[Ptp kl;lj;jpYk; nghJ ePNuhl;lj;jpYkhd jkpohpd; murpay; jiyth;fis mopj;njhopg;gjd; %yk; jkpohpd; vjph;fhy murpay; Kaw;rpfis - I. eh. rig> INuhg;gpa r%fk;> nghJeytha ehLfs; Nghd;wtw;wpy; jkpohpd; epiyia vLj;Jf; $wy;> Ngr;Rthh;j;ijfisAk; %d;whe;jug;G kj;jpa];jq;fisAk; xOq;Fnra;jy; vd;w gy eltbf;iffis ,g;NghjpUe;Nj Kwpabg;gjpy; rpq;fs muR ntw;wpfhz Kay;fpwJ. Fkhh; nghd;dk;gyk; ,t;tif Mw;wy;fisf; nfhz;ltuhapUe;jhh;. mt;tifapy; mtuJ ,og;ghdJ> vkJ Njrj;jpd; xU ,og;Ng. jpU Fkhh; nghd;d k;gyj;j pw;F jkpoPo kf;f s;fl;rp jkpo; kf;fSld; ,ize;J mQ;ryp nra;fpwJ.
kuz... (3Mk; gf;fj; njhlHr;rp) njhlh;ghff; ftdj;ijf; Ftpg;gJk; mjw;nfjpuhf jPtpukhf Nghuhl;lq; fis Nkw;nfhs;tJk; jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; murpaiy NkYk; rh;t Njr kag;gLj;jpLk; vd;gJ ntspg;gil. ,t;tplaj;jpy;