கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 2000.11

Page 1
njhlUk; mur gaq;futhjk;!
v
yyh mlfFKiw muRfisAk NghyNt> rpwpyqfh muRk jd mejpkf fhyjjpy midjJ tdKiwf fU- tpfidAk mjpfhujJtjijAk gpuNah- fpjJ vjpHgGfis mlff jtpu Kawrpapy ,wqfpAssJ. mjd mjpfhujJt> Mjpff MzpNtiu mWjnjwpaf;$bajhf jkpoo tpLjiyg Nghuhllk tsHrrp fzL tUt- jdhy> ,gNghuhlljij epH%yk nraa jkpo ,d mopgig nratij Nehffp NkYk xU mbitjJssJ. ,jwnfd rpwpyqfh murhdJ jhd cUthffpfnfhzl rll vyiyfis jhzb> mur gaqfuthj
gz;lhuty gLnfhiy: tprhupf;fg;gl Ntz;batH muRj;jiytp!
,dndhU Njrjij MffpukpgGrnratJ vdgNj xU ghuJhukhd murpay F mggbapUff> Mffpukpffggll ek gpuNjrqfspy ,UeJ ekktHfis if ,OjJr nrdW rpqfs Njrjjpd kzzpy miljJ itjJtplL> gpd vupA+lbf nfhiy nratJ rHtNjrNghHfFwwkhFk. ,Jjhd m mfuhjpapy “GdHthotspjjy” MFk. cyf kdpjhgpkhdk kWgbAk ,jidf nfhsslLk.
fhuzfHjjhffspd murpay jiytp. “ntsprrfjpfspd ntsprrfjpfspd ntsprrfjpfspd ntsprrfjpfspd ntsprrfjpfspd nray nray nray” nray nray vdgjh jggpjJfnfhsfpdwhH> vJ ntsprrfjp? mtuJ NjrjijrNrHejtHfsjh ,dntwpaHfs! jiytpapd;gilahlfsjhNd VwghLfis frrpjkhf fzfhzpj mtHfspd;thfFfisg;ngwWjjhNd ,tH muR mjpfhujij elhjjpf;nfhz whH? nfhLikfs jiytpupjjhba NghJ> mtHfspd “MAjk MAjk MAjk MAjk MAjk jupjj jupjj jupjj jupjj jupjj mfrr mfrr mfrr mfrr mfrr vqNf Nghapd? rpqfs gilAk> rptpypadfSk ,izeJ Nkwnfhzl> edF j xOqfikffggll ,dmopgNg ,ejg gLnfhiyfshFk. ,tthwhd ,ufrpa $ mopj njhopgG ntwprnrayfs xUNghJk rhjjpagglhJ. MapujJ njhs Ikgjjp vlbypUeJ ekJ Njrk ,ej mur gaqfhuthjjij> Ntlilahliy m tUfpdwJ. miljJ itjJ euNtlil elhjJtjpy ,tHfs ehrpfSfF epfu ,dntwprrpejhejk GwWNehahf rpqfs murpaythjpfsplk ,UeJ rpqfs F SfFg gutp> jwNghJ rhjhuz rpqfs FbkffSfF njhwwpfnfhzL
(njhlHrrp
jkpoPo kf;fs; fl;rpapd; mu
kf;fSf;Nf midj;J mjpfh
fhHj;jpif 2000
1 vkJ ,yl;rpak; Rj
nrawghLfisAk K eilKiwggLjJfpdwJ. jkpo NghuhlljjpwF rpqfs fhi fhuzk vdgjhf gpurrhuk rejpupfh> czikapy> mtuJk Kdda rpqfs jiyikfspd aqfhuthjNk tpLjiyg ljjpwfhd tYthd mbjjsk %b kiwffpdwhH.
ntspggilahfNt Jgghf ,UkG MAjqfSk gadgLj jyfs ntyyggLfpdwd. tpkHrpfFk FuyfSk> vOj vOJgtHfSk eRffggL Fwpgghf> jkJ mlfFKiw Mlr Neub murpay;mrRWjjyhf fh NghuhllijAk ekJ NjrjijA njhopgG nratjwfhd midjJ topKiwfSk flltpojJtplgg
,ej Ajjjij ntytjwfh rpqfs gilfF gjjhapuk jpulLtjwfhd Majjqfs murhqfjjpdhy nraaggLfpdw murhqfk mikjJ Ajjji ngWkhW Nrhtpdpr mOjjqfs m tUfpdwd. jtpu ,dth
(njhlHrrp 3Mk

hlUk; aq;futhjk;!
“gz;lhutisapy kf;fs; fl;rpapd; murpay; VL ntwpahl;lk;
kpUf
elj;jpdtq;fs nra;ahk> mjw;nfjpuh ifJ
Nghuhl;lk; elj;jpd
;Nf midj;J mjpfhuq;fSk;
ifJnra;apwhq;f. re;jpuNrfud
,Jjhdhf;Fk; ,tapd;u
,jo; -20
epahak;” -rdj;jpd; Fuy;-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Njrj;jpd; Gjy;tDf;F
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
mQ;ryp !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
<
ojjkpoupd ,yl-
hLfisAk Kidgghf iwggLjJfpdwJ. jkpokffspd ljjpwF rpqfs fhiljjdNk vdgjhf gpurrhuk nraAk h> czikapy> mtuJk mtUfF rpqfs jiyikfspdJk murg thjNk tpLjiyg Nghuhl- hd tYthd mbjjsk;vdgij wffpdwhH. spggilahfNt JgghffpfSk> MAjqfSk gadgLjjp NjH- ntyyggLfpdwd. murpid Fk FuyfSk> vOjJffSk tHfSk eRffggLfpdwdH. kJ mlfFKiw MlrpfF jtpu pay;mrRWjjyhf fhZk;ekJ jAk ekJ NjrjijAk mopj- ratjwfhd midjJ tdKiw Sk flltpojJtplgglLssd. jjjij ntytjwfhf NkYk gilfF gjjhapuk Ngiu wfhd Majjqfs Gjpa jpdhy nraaggLfpdwJ. Njrpa k mikjJ Ajjjij ntwwp rhtpdpr mOjjqfs mjpfupjJ . jtpu ,dthjpfNsh>
rpa tuyhwWg gazj- jpy ekNjrjjpd Gjy- td epkyuh[dpd FU- jpAk epidTj jlkgjp- jJssJ. ,ej Gjyt- DfFk mtd cwtp- dHfSfFk jkpo Njr- kklLkyy rfy kffSk jk fzzH mQrypia nrYjJfpdwdH. mtdJ ,ylrpajij njhlHtnjd ehk Njrkhf cWjpnkhop vLjJf nfhsNthk.
Iejhk gilahfptpll eykhapDk> rpqfs murpd ellggll “jkpo” fuqfspd mggllkhd JNuhf nray ,JthFk. jujJld jd Njrjjpwfhf FuynfhLjjpll> jd vOj- Jffis jpdeNjhWk mHggzpjj xU Njhoupd;capiu ,j;JNuhffFkgy;gwpjJ tpllJ. ,ej nfhLikfF vjpuhf kdpj Neak nfhzl midtUk %iy KLfFf- nsqFk FKwpf nfhejspjjdH.
Nfhiojjdkhf nfhiy> vdw kughd fzlzqfSld ehk ek vjpHgGfis ntspggLjjply klLk NghjhJ. ,ej mffpukqfs mbNahL Jiljnjwpaggl NtzLk. ,jwF vajtHfis Kjypy (njhlHrrp 3Mk gffk)
Jujjpabff NtzLk $lNt> mkGfs ,lenjupahky rpijAk. jpllkpll> njsp- fhiy:
thd ,yfF nfhzl> VwfdNt nraJ atH muRj;jiytp!
tUtjd njhlHrrpahf mikeJ tpll gLnfhiy ,J. ,dDkpdDk njhlug Nghfpdw fUjJ Ntlilapd xU gFjp ghuJhukhd murpay FwwkhFk.
,rnrayhFk. Njrk jdtpopgigAk fz- eJ ekktHfis ifJ nraJ
fhzpgigAk ,dDkpdDk gyggLjJtjd jJtplL> gpd edF jpllkplL>
vjpupfshYk> mtHfspd NjHenjLf- . ,tthwhd ,ufrpa $lL ,dwp
fggll KftHfshYk;xUNghJk;KbahJ. hJ. MapujJ njhsshapujJ
xU epkyuh[dpd ,ujjJspfspy ,UeJ ij> Ntlilahliy mDgtpjJ
Xuhapuk FuyfSk vOjJffSk Kisj- Hfs ehrpfSfF epfuhdtHfs.
JfnfhzNl ,UfFk vdgij ,dptUk splk ,UeJ rpqfs Fwwthspf-
fhyqfs ,tHfSfF czHjJk. F njhwwpfnfhzL jtpuk (njhlHrrp 2Mk gffk) k; Rje;jpu jkpoPok;
tpiy &gh 10.00 tpiy &gh 10.00 tpiy &gh 10.00 tpiy &gh 10.00 tpiy &gh 10.00
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 2
e
kfF Rjejpuk fpiljJ tpllhy> ekNjrjjpd murpay> r%f> Fwpgghf nghUshjhu thotpd mLjj fllk vdd? jwNghJ mjd gpdG ekJ murpay Kiwik vdd? ekJ nghUsh- jhuk vggb epiyfFk? guptHj- jidfs vtthW mikAk? kUeJfSfFk vupnghUsf- SfFk> ekkhy cwgjjp nra- agglhj mjjpahtrpa gzlq- fSfF vqNf nrytJ? ehk cwgjjp nraj gzlqfis vdd nratJ? gzgGoffk vddhFk? CjpaqfSk> XaT+- jpaqfSk> mqFkpqFkhf eilngWk nfhQreQr mgptp- Ujjpfs vddhFk? rpwpyqfh murpd jaTk cjtpAk ,dwp vdd nratJ? vdw Nfstp gueJgll kffs kjjpapy mzikf fhykhf Jhff- yhfNt cssJ.
kpf ezl fhykhf ekJ Ra nghUshjhuk iftplr nraag glL> nfhydpjJtjjpd fOk gpddH etnfhydpjJtjjpd fo rpwpyqfh mlfFKiwf- FsSk itffgglbUeNjhk. gpwfhyqfspy> xdwiu jrhg- jjjpwFk Nkyhf njhlHr- rpahd MffpukpgG Ajjjjpd fo itffgglLsNshk. ,it fhuzkhf> ezlfhy jqfpap- Ujjy epiyfF ehk fllhag gLjjgglL teJsNshk. murpd epthuzk> fld cjtp- fs> njhopythagGfs> ntsp ehLfspy ,UeJ mur tqfpfs Clhf gzk ngwy> rpwpyqfh murpDhlhf ekfF ntspehlL cjtpfs> GdHthoTfs vd midjJk ,ttifj jqfp- apUgNg! ,eepiyapd rpwpyqfh murpypUeJ ehk gpupeJ tpllhy vjpHfhyk vddthFk vdw NfstpahdJ> mJTk ajhHj- jjjpy tplaqfis vtthW eilKiwggLjjggLtJ vdgJGupahj epiyapy> kff- spilNa vOtJ GupeJ nfhs- sjjffNj!
MwwykpF cly kwWk %is ciogG> twwhj tsq- fs> rHtNjrjJldhd murp- ay> nghUshjhu cwTfs> GykngaHejpUfFk ekktH- fspd %yjdqfs gwwpa ghH- itfs mtwwpd rhjfqfs kffSfF ,ddKk czHj-
2
ekJ Fbaurpd; vjpHfhyj;ij jpl;lkply; !
jggl NtzAssJ. Gjpa muR- Uthfp> mJ rHtNjr mqf- fhujij ngwWfnfhzlhy> Vida ehLfisg NghyNt ekJ Rjejpu ehLk jdfF Njitahd midjJ guptHjj- idfisAk nraJ nfhss KbAk vdw jddkgpfif kffspilNa VwgLjjggl NtzbAssJ.
jkpoj Njrk KOtijAk Xuzpapy ,izjJ njspthd vjpHfhyjij Nehffp ,lLr nryYk gzG nfhzl nrOik- ahd Njrpajjiyik caHej mHjjjjpy ,ddKk tsHrrp ngwhjjd mwpFwpfs ,it. mjhtJ> Nghuhlljij Kd- ndLjjtHfs> KdndLjJf nfhzbUggtHfsplk css gwwhfFiwahdJ kffspd njsptww epiyfF gpujhd- khd fhuzkhFk. ,J xUtpjj- jpy> tpLjiyg Nghuhlljjpw- Fk kffSfFk ,ilapy fhzggLk xU ntspiaAk ,J vLjJf fhlLtjhf cssJ.
kffs ,tthwhf ,UeJ tejjwFk> jwNghJ ,eepiy mjpfupjjpUggjwFk ahHjhd nghWgG? IkgJ tUl mDgtj- ijf flej ek Njrpa tpLjiy NghuhllkhdJ> ,dW ntwwp- apd tpspkgpy epwFkNghJ> ekJ kffspd;czHTk;rpejidAk> vjpHfhyk gwwp ekgpfif nfhstNjhL> mjwfhd njhl- Luzjjff eltbfiffs ,gNghjpUeNj midtUk njhlqfpl NtzLk. VwfdNt ,tthwhd rpy eltbfiffSk rpy KdndLgGffSk;vLffg- glbUejhYk;mtwwpd;tpidg gadhJ kffis ,dDk;NghJ- khdsT gwwpf nfhsstpyiy vdgNj czik.
rpqfs ,dthj murpd midjJ mjpfhuf;fllikgG- fSk> murpd MffpukpgGg gilfSk ekkzzpy ,UeJ JiljnjwpggLk vdgjpy ekJ kffspy kpfgngUk gFjpapd- UfF ,gNghJ njspTk cWjp- Ak cssJ. rpqfs gilfs jhkhfNt ntspNaWk epiyfF gbggbahf khwpfnfhzbUf- fpdwd vdgijAk fzffpy nfhzlhy> kffSfFs cU- thfp tsHeJ tUk Nkwgb Nfs- tpfisaplL ehk Mrrupak nfhss KbahJ. khwhf mjd
mtru m nfhss muqfpYk mileJ gpufiQG+ UfFk eh Kjdik AsNshk. kffs fhf fhj czika kaggLjj fplfFk gzz> c NkYk ts Fk Nghuh ,ilapyh lkhf khw UfFk fl ghf> tpLj gpwF cs jggzp nr UfFk vd SfFg gpd murpay> vjpHfhyk fNt mi UfFk.
ekJ k murpay c shy Jy Kbahjt ,jid nj ay gpufi tbtpYk ,J jhd jpyiy. ,
gz;lhuty..
ngwWtpl
Ehwh fs md nfhiy eilngW miojJ mggllk Nkwnfh vdpd> c Mlrpjj gupthuqf kiwff vzzpf fzfFj fzf GdHtho fllkhf jHjJf Ntzba jpUggpt edikf

ekJ Fbaurpd; vjpHfhyj;ij jpl;lkply; !
jpa muR- r mqf- hzlhy> NghyNt jdfF guptHjj- nfhss kgpfif jjggl
tijAk jspthd fp ,lLr nrOik- caHej tsHrrp s ,it. ij Kd- dLjJf k css ffspd gpujhd- xUtpjj- lljjpw- ,ilapy aAk ,J cssJ.
,UeJ ,eepiy ahHjhd mDgtj- tpLjiy ntwwp- hJ> ekJ jidAk> kgpfif d njhl- fiffs idtUk VwfdNt iffSk ;vLffg- ;tpidg k;NghJ- stpyiy
murpd llikgG- pukpgGg ,UeJ jpy ekJ Fjpapd- k cWjp- gilfs epiyfF hzbUf- zffpy Fs cU- wgb Nfs- rrupak hf mjd
llj jiyikfsjhd VwgLjj NtzLk. ,qFjhd Gulrp- ahsHfs> Nghuhll rfjpfspd fbdgzp mtrpaggLfpdwJ. ,ejf flgghL ekfFk> tpLj- iyffhf nrawglL tUk mikgGfSfFk FOffSf- Fk Fwpgghf ,dW tpLjiyg mtru mtrpajijg GupeJ
Nghuhlljij jiyik jhqfp nfhss NtzLk. ,uhZt
tUk tpLjiyg GypfSfFk muqfpYk murpay muqfpYk
mstpwfjpfkhfNt cssJ. mileJ tUk ntwwpfis
,diwa jHffkhd fllj- gpufiQG+Hkhf VwWf nfhzb-
jpy kffis murpay kagg- UfFk ehkmidtUNk ,jwF
Ljjp> Nghuhlljjpd ghy neU- Kjdik nghWgNgwf Ntzb-
ffkhf ,izgNghk. Rjejpu AsNshk.
muiff flbnaOggTk> Nkw- kffs murpay rkpfiQf-
gb murpay flikfis murp- fhf fhjJ epwfpdwhHfs.
ay gpufiQ nfhzl mid- czikapy kffis murpay
tUk jjjkJ vyiyfs kwWk kaggLjj> mtHfSs ciweJ
nrawguggpDs epdW MwwTk fplfFk rfjpia czug
cldbahf KdtUNthk. kpfr- gzz> cRgg> mjid nkd-
rpwpa Gulrpfu flrpahf ,Uej NkYk tsHjnjLff> kffSf-
NghjpYk> ,ej Mjhuf flik- Fk Nghuhll mikgGfSfFk
fis jkpoo kffs;flrpahdJ ,ilapyhd cwit capNuhl-
jdJ rfjpaidjijAk jpulb lkhf khwwpaikff midt-
cWjpAld NkwnfhsSk. Njr UfFk flgghL cssJ. Fwpg-
tpLjiyapy cWjpahf epwFk ghf> tpLjiygGypfs mikg-
rf Nghuhll mikgGffSk> gpwF cssJ. czikapy ,e-
mtwwpd KddzpfSk> ntF- jggzp nropgghf nraagglb-
rd mikgGfSk> gpw FOff- UfFk vdpd> ,jjid ntwwpf-
Sk> Mwwy kpF midjJ SfFg gpdG> ekJ kffs ekJ
egHfSk ,Wffkhf ,izeJ murpay> r%f> nghUshjhu
nrayhwWNthk. gueJgll ek vjpHfhyk vdgJ Jyhkgukh-
kffspd vyyhtpjkhd Nfs- fNt midtUfFk Gygglb-
tpfSfFk reNjfqfSfFk UfFk.
cupagjpyfis kpfTk njsp- ekJ kffspd Mokdjpy murpay czHthdJ> mtHf- shy Jyypakhf njhlLzu Kbahjtpjjjpy fplffpdwJ. ,jid njhlLzujjff murp- ay gpufiQahfTk eilKiw tbtpYk nfhzL tuNtzLk. ,J jhdhfNt eleJ tpLt-
thfNt vLjjpakGNthk. Kj- ypy> ,jwfhd tpthjqfis gyjsqfspYk jpweJtpL- Nthk. ekJ gjjpupifahdJ ,ejtif tpthjqfisAk fUjJggqfspgGfisAk thrfHfsplkpUeJ tuNtwWf fhjjpUffpdwJ. jpyiy. ,ej khwwjij Nghuh-
jUKjUKjUKjUKjUK gz;lhuty...
1Mk gff njhlHrrp
ngwWtplljwF gpejpa cjhuzk ,JthFk.
Ehwhapuk gilnfhzL ekJ kzzpy “rllG+Ht” gLnfhiy- fs mdwhlk eilngwW tUfpdwJ. Iejhk gilnfhzLk nfhiyggilfs nfhzLk> “rllG+Htkwwt” Ntlilfs eilngWfpdwd. tprhuizfnfdWk GdHthotpwnfdWk miojJr nrdW miljJtplL rpqfs nfhiyntwpaH nfhzL mggllkhd ,dNtlil vd ,dmopjnjhopgGfs;njhlHrrpahf NkwnfhssggLfpdwd. ,itjhd rpqfs murpd Mlrpjjpwd vdpd> czikapy tprhupffggl NtzbaJ Kjypy mtturpd Mlrpjjiytpayyth? kWgbAk kWgbAk rejpupfhTk mtupd gupthuqfSk Ajj Fwwthspfshf epwfpdwd. jkJ Fwwqfis kiwff> mtHfshy mikffggll tprhuizfFOffspd vzzpfif ,ej MWtUljjpy mtHfSfNf fzfFjnjupahj tplakhFk
fzfhzhj gpuNjrjjpwF nfhzL nrdW> vkktHfSfF GdHthoT mspjjy vdgjd czikahd mHjjk> fllk fllkhf mttgNghJ vkik gLnfhiy nraJ jkJ tQrjijj jHjJf nfhstJjhd. ,jd %ykhf jkfF vjpuhf jpUkg Ntzba rpqfs kffspd Nfhgqfis vkik Nehffp jpUggptpLtNj. ,jpy Nrhtpdp]l MlrpahsHfs ,ulil edikfs mileJ tUfpdwdH.
(njhlHrrp 7Mk gffk)
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 3
<
ojjkpohpd murpay tu- yhwwpy vejnthU jkpo murp- ay flrpAk rpqfs murhqfk miktjwF “epgejidawWg” gyggLjJk tifapy mjD- ld $llzp mikjjjpyiy. Kjd Kiwahf> “ mthfspd gpwNghfF Njrpa xUikgghlbd xU tifkhjphpahfpAssJ. vjphfflrpahd A.vd.gp. MS- qflrpia MjhpjJ mijgg- yggLjJtJ jkJ fliknad gfpuqfkhf mwptpjJssJ. rpqfs Njrjjpd gpujhd mu- rpay flrpfshd Rjejpuf flrp jiyikapyhd gp.V> A.vd.gp.> N[.tp.gp. Mfpa %d- Wk rpqfs ghrprjij gpuNah- fpggjpy jkffpilNaahd KuzghLfisf fleJ Xuzp- apy ifNfhhjJ epwfpdwd. ekkjhd MffpukpgGfF> ekkJ NkwnfhssgglLtUk mopjnjhopgG AjjjJfF rpqfs ghuhSkdwk xNu Kfkhf nrawgLfpwJ.
,jjifa ghuhSkdwj- jpy> mij jiyikjhqFk Ajjntwp nfhzl> kffs tpNuhj> rpqfs ghrpr MSq flrpfF MlrpaikjjpLk gyjij <.gp.b.gp. toqfpAs- sJ.
,jwfhf vdWkpyyhj Gjp- dkhf> tprpjjpukhd xU mik- rrfk rpqfs ghuhSkdwjjpy cUthffgglLssJ. mJjhd
NjrNjrNjrNjrNjr JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; !!!!
“jkpoh jkpoh jkpoh jkpoh jkpoh tptfhu tptfhu tptfhu tptfhu tptfhu mikrrfk mikrrfk mikrrfk mikrrfk”. mikrrfk ,ej “jkpoh tptfhu mikrr- fk” tlfFfFk fpofFfF- khdjhf cUthffgglLssJ. ,ij cUthffpapUggjd;fgl Nehffk njspthdJ. mbgg- ilapy> gpufiQahf ekNjrjij mopjnjhopfFk fhupaj- jpy muR kWGwk ekJ tpLjiyg Nghuhlljjpd ntwwpfisAk KdNdwwqfisAk rfpffKbahj rpqfs rptpy;r%fjjpd;xU gFjp jdJ ,ayhikfF tbfhyhf jkpo;murpay;ifjpfspd;FUjpia RitghHffj;njhlqfpAs- sJ. muR ,aejpuk jdJ gqfpwF jpllqfs tFjJ> ,jwF ntspggilahfNt Jiz nraJssJ. 58k MzbypUeJ ekJ kffis NtlilahLtJjhdmtHfspd murpayhf ,UeJ tUfpdwJ vdpd> ,ej mopjnjhopgG rpejhejk vdgJ rpqfs Njrk KOtJk CwpgNghAssJ vdw KbtpwF ehk tUtjpy epahaKssJ.
xU jwnfhiygNghuhsp jddejdpadhf> mtHfs kzzpy> vjpupfis ,yfF itjJ jhfFjy elhjJkNghJ> rhjhuz rpqfs kffis tpyfpNahLkhW jdDapH gpupAk filrp NeujjpYk mwptpjJtplL kuzkilfpdwhd. mNj kzzpy murpay ifjpfshf> mtHfs “ghJfhggpy ghJfhggpy ghJfhggpy ghJfhggpy ghJfhggpy” miljJ itj- Jss rpqfs kffspy;,UeJ jpuzl ,uzlhapuk NgH nfhzl FkgyhdJ ,yfF itjJ jhfFjy njhlUk; mur...
1Mk gff njhlHrrp
elhjjp> murpaYf murpaYf murpaYf murpaYf murpaYf NtWghl NtWghl NtWghl NtWghl NtWghl jkpoo neUqf n mzprNrH ek Njrk DsSk t gqfspgGf NthH vd tUfpdwJ fhlLkpuh kzzpYk Nghuhllq
JNuhf dUk jkpo aplL ehk NkYk tY KwpabfF LtJ> Njr FOffs flgghlh
3
Sfnfd x jhd Gj UfFk e mthfSf ikggpy KbAk?” cyFfF muir ]j jjpd Ka itffggl ,ej r jpwfhd gqFgww gpuNahfpj jdffhd fis cU ghuhSkd murhqfj gJ ahTk

Jk NjrNjrNjrNjrNjr
Mjpff rfjpfspdJk ek tpLjiyg Nghuhlljij rpij- fFk jplljjpwF gqfhspahf- JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; JNuhfk; !!!!
fpAssJ.
,jd kWGwk> <.gp.b.gp. rpqfs ghrpr murpdJk Mjpff rfjpfspdJk jpllqfis KdndLfFk ehrfhu rfjp- ahf nrawgLfpwJ. rpqfs ghrpr murpd eltbfiffis rhtNjr muqfpy epahaggLj- JfpwJ. ekJ Njrjjpd cddj ,ylrpakhd jkpoo Fbauir kWjypjJtplL khfhz mjp- fhu gutyhff fUjjhffjij gyggLjJfpwJ. rpqfs muR ekkJ NkwnfhzL tUk mopjnjhopgG AjjjjpwF gffgykhapUffpwJ. ekJ Njrjjpd FuyhnahypfFk kffs gpujpepjpfis> Nghuhsp- fis mopjnjhopffpwJ.
 ,jwF J ekJ ,UeJ rpqfs Utjpy
zzpy> hjhuz filrp kzzpy itj- jpuzl hfFjy
Sfnfd xU mikrrfjijNa jhd Gjpjhf cUthffpap- UfFk epiyapy ,jwFNky mthfSfF ,ej mur fll- ikggpy vdd Fiw ,Uff KbAk?” ,Jjhd rejphpfh cyFfF nrhyYk nrajp. Njr muir ]jhgpjjpLk ekJ Njr- jjpd KawrpfF mbkujjpy itffggll Nfhlhp ,J.
,ej rpqfs ghuhSkdwj- jpwfhd Njhjypy <.gp.b.gp. gqFgwwpaJ> tdKiwia gpuNahfpjJ fssthfFfshy jdffhd ghuhSkdw Mrdq- fis cUthffpf nfhzlJ> ghuhSkdwjjpy rpqfs ghrpr murhqfjij gyggLjjp epw- gJ ahTk mij rpqfs murpd-
elhjjp> KggJ capHfis gwpjJssJ. ,jpy ,jpy ,jpy ,jpy ,jpy tpLjiy tpLjiy tpLjiy tpLjiy tpLjiy p murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk mlfFKiw mlfFKiw mlfFKiw mlfFKiw mlfFKiw murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk murpaYfFk ,ilapyhd ,ilapyhd ,ilapyhd ,ilapyhd ,ilapyhd NtWghlil NtWghlil NtWghlil NtWghlil NtWghlil ehk ehk ehk ehk ehk Jyypakhf Jyypakhf Jyypakhf Jyypakhf Jyypakhf milahsqfhz milahsqfhz milahsqfhz milahsqfhz milahsqfhz KbfpdwJ. KbfpdwJ. KbfpdwJ. KbfpdwJ. KbfpdwJ. jkpoo tpLjiygNghuhllk NkYk KidgGwW ntwwpia neUqf neUqf mtHfSffpilapy vkfnfjpuhd Mgjjhd mzprNrHfiffs jtpuk ngwW tUfpdwJ. ,jid nghUjjkhf ek Njrk vjpHnfhzlhf NtzLk. xggllstpy> ekJ Njrjjp- DsSk tpLjiygNghuhlljjpy Neubahf gyNtW gqfspgGfis nraNthH> MjupgNghH> Nghuhlljijg gyggLjJ- NthH vd xU mzprNrHfif NtWghLfSfF kjjpapYk cUthfp tUfpdwJ. Njrjjpd eydfis ghJfhfFk NehffpYk> ekkjhd fhlLkpuhzbjjdqfis mkgyggLjJk tpjkhfTk ekJ kzzpYk kiyaf kzzpYk> gutyhf eilngwW tUk ntFrd Nghuhllqfs ekgpfif jUtdthf cssd.
JNuhfggpuptpduhd xU rpW gFjpapdiu jtpu> midjJ gpuptp- dUk jkpo Njrpa eydghlglL> xuzpapy jpuSk ,ej Nghfif- aplL ehk;ngUkpjKk;jplKk;nfhss KbfpdwJ. ,ejgNghfif NkYk tYggLjJk tpjjjpYk murgaqfuthjij vjpHnfhzL KwpabfFk tifapYk> nrOikahfTk gpufiQahfTk nrawg- LtJ> NjrpatpLjiyapy cWjpahf Cdwp epwFk mikgGfspdJk> FOffspdJk> jkpoojjpd xtnthU gpui[apdJk Njrpa flgghlhFk.
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 4
e
kJ Njrjjpd xlL- nkhjj kffspy 80 tjjjpwFk mjpfkhd kffs ,ej NjHj- ypy ngupjhf mffiw fhll- tpyiy. jpUlL thfFfs kw- Wk KiwfNfLfis ,izjJ NehfFNthk;vdpd> 70 tjjjpw- Fk mjpfkhd xUehs klLNk jugglLss mjpfhu- jij jk tpUggggb gadgLj- jpAssdH.
rhuhkrjjpy rpwpyqfh mu- Rffllikggpy jkfF vej- tpj mffiwAk fpilahJ vd- gij Iejpy;ehdF gFjp ekJ kffs NeubahfTk kiwKf- khAk ntspggLjjpAssdH. vdgij FwpjJf nfhzL> rpy murpay gupryidfF tUNthk 40 tUlqfSfF gpdG ks- Tk muR mikrruit klljjpy tsHeJ tpahgpjJ tUk rpqfs Nrhtp- dprk ezlfhyjjpwF jkpo rhayfis csNs rfpjJf nfhsshJ vdgjhy> “jkpo rfhffis” rpqfsmurpd mejuqf nrawghlL vyiy- fFs itjjpUffg Nght- jpyiy.
60 fspy ekJ jkpo Njrpa ,affjjiyikahdJ> md- iwa murpay #oypy murpay ahgG kwWk rll vyiyfSf- Fs xU murpay jHtpid fzL tplyhk vdw vjpHghHggpy mikrruit nrdwJ> jhk mqfk tfpjj murhqfqfis ftpofFk mstpwF Njrpa nrhuizia XutpwNfDk mJ ngwwpUejJ. Mdhy> ,dW ekJ Njrpa,affkhdJ> jdJ jiytpjpia jhNd epHz-
4
apfFk mstpwF gykhfTk epHzafukhdjhfTk tsHrrp ngwWss NghJ> jkpof flrp- nahdW rpqfs mikrru- itapy ,lkngwWssJ. ,twiw xggpllhy> KddaJ murpay tuyhwhf css mNj
rpq;fsj;NjHjY
ek;Njrj;jpd; nra;jpfSk;!
rkak gpddJ tuyhwW Fgigf $ilfFupajhfpdwJ.
jpUNfhzkiy khtl- ljjpy ,kKiw jkpo flrpfs vJTk gpujpep- jpjJtk ngw Kbahky Nghdijr Rlbffhlb> jkpo kffs murpaymurpay murpay murpay murpay mehijfshffgglLs- mehijfshffgglLs- mehijfshffgglLs- mehijfshffgglLs- mehijfshffgglLs- sjhfsjhfsjhfsjhfsjhf xU thjk Kd- itffggLfpdwJ. ,t- thjjjpYss fuprid xUGwk ,Uff> ,J Kw- wpYk jtwhdthjkhFk. czikapy jkpokff- spd murpay jwNghJ kpfTk gykhd epiyapy cssJ. ekJ kffs ,gNghJjhd cyf mq- ffhujijgngwW tU- fpdwdH. ghuhSkdw gpujpepjpjJtjjpd vzzpfifg gyjjpd %yk murpay ,yhgk ngWk fhyk fhyhtjp- ahfp KggJ tUlqf- SfF Nkyhfp tpllJ. ntWk NtiythagG- fSk> gjtp caHTfSk> NfhllhffSk jkpo Njrpa murpay myy vdw czikia- Ak ehk gwwpfnfhss NtzLk. ,ej gpujpepjJtqfshy ,dWtiu rpqfs FbNawwj- jpid vJTNk nraa Kba- tpyiy. Vd xU nghJr reij- iaf$l jpUkiyapy jpwff Kbatpyiy vdgijnayyhk kweJ tplNlhkh vdd?
1977 wFggpddH> rpqfs ghuhSkdwpwFj njupthd jkpo gpujpepjpfs vtUNk ,dWtiuapYk RaepHza cup- ikia tplLfnfhlhJ caHj- jpggpbjjtHfs;,yiy. khwhf tpwWjjsspapUffpdwhHfs.
jpUkiy NjHjy KbTf- shy> jpllkpll rpqfs FbNaw- wjjpd ghuJhuk kpfjJyyp- akhf ntspggLjjgglLssJ. mNjrkak> rejHggthj murp- aYfF jkpo Njrpa ,affj- jpwFs ,dpNky ,lkpyiy vdgJk njspthf ep&gpffg- glLssJ.
nghJ nfhzl rkjJtk VwgLjjp> vjpupahd jpfis , ntspNaw
NtzLk v fopjJt jkhf nt
mzprNrH khww jd ekJ Njr czik G ekJ N gzGujpa rpqfs gh gpujpepjpj czika Njrpa mu fNt nra murpay a jpwF tpRt gpujpepjpj vdgij e
jpUki nwdpd> j njupTnra gpujpepjp> Yffhf x NgRthH v fpyiy. k Ajjk> m vdgtwi jTk jd tij nr ngupatpl

khfTk tsHrrp pof flrp- ikrru- WssJ. KddaJ ss mNj
;fsj;NjHjYk;> ek;Njrj;jpd; nra;jpfSk;!
Fgigf .
khtl- kpo pep- ky lb> ayayayayay s-s-s-s-s- d- t- d w- Fk. f- hJ apy fs q- U- dw pd pd gk jp- f- J. gG- k> o Njrpa ikia- NtzLk. qfshy bNawwj- a Kba- r reij- y jpwff nayyhk
? > rpqfs jupthd vtUNk jkpoupd a cup- caHj- y. khwhf whHfs.
KbTf- FbNaw- jJyyp- lLssJ. hj murp- ,affj- lkpyiy p&gpffg-
(njhlHrrp 7Mk gffk)
nghJthd jhafjijf nfhzl K]yk kffSld rkjJtkhd murpay cwit VwgLjjp> ,UjugGfFk nghJ vjpupahd rpqfs Mjpff rf- jpfis ,ej kziztplL ntspNaww ,izeJ nrawgl
NtzLk vdw czik> jlbf fopjJtpl Kbahj ajhHj- jkhf ntspggLjjgglLssJ.
mzprNrHfifia jiyfohf khww jdpahd Ntiyjjpllk ekJ NjrjjpwF mtrpak vdw czik GyggLjjgglLssJ. ekJ Njrpa murpay vdgJ gzGujpapy NtwhfptpllJ. rpqfs ghuhSkdwjjpy jkpo gpujpepjpjJtqfshdJ ,dW czikahd mHjjjjpy ekJ Njrpa murpaYfF tpNuhjkh- fNt nrawgLfpdwJ. rpqfs murpay ahggpd 6k jpUjjj- jpwF tpRthrggpukhzk vLjj gpujpepjpjJtqfNs ,it vdgij ehk kweJtplf$lhJ. jpUkiy epiy ,tth- nwdpd> jwNghJ mkghiwapy njupTnraagglbUfFk jkpo gpujpepjp> jkpoNjrpa murpa- Yffhf xU thHjijNaDk NgRthH vd ehk vjpHghHggjw- fpyiy. khwhf> mtH vkkjhd Ajjk> mtrufhy rllqfs vdgtwiw ebffTk gyggLj- jTk jd fuqfis caHjJ- tij nraahky tpllhNy ngupatplak.
czikapy> ,ggbggll czikapy> ,ggbggll czikapy> ,ggbggll czikapy> ,ggbggll czikapy> ,ggbggll gpujpepjpjJtqfs ,y- gpujpepjpjJtqfs ,y- gpujpepjpjJtqfs ,y- gpujpepjpjJtqfs ,y- gpujpepjpjJtqfs ,y- yhik vdgij tpl ,Ug- yhik vdgij tpl ,Ug- yhik vdgij tpl ,Ug- yhik vdgij tpl ,Ug- yhik vdgij tpl ,Ug- gNj gpujp mikrrH gj- tpfs vdgJ jkpo Njrpa ,Ugig mopjnjhopff trgglLss mwg ,iuahFk. rpqfs murpdhy epjKk mlf- fgglL tUk K]- ykfs kiyajjkpoupd tuyh- Wfisg Gulbdhy ,jid GupeJ nfhss KbAk.
ngUk vzzpfifapyhd ekJ kffs ,jNjHjiy epuhfupjJtpllik: jkpo flrpfs jkfFs Klb Nkhjp ,Uej nrhwg ekgp- fiffisAk ,oeJ> ,Uej nrhwg thfFf- isAk ntwwpfukhf gpupj- Jfnfhzlik: tl fpofF K]yk kffsJk> fpoffpYss rpqfs kf- fsJk fzprkhd ,d- iwa mgpyhirfs jw- NghJss muRffll- ikggpDs ikaqnfhz- Lssjhy> mtHfspd thffspgG tjkhdJ mjp crrjjpy mikejik: Nghdw fhuzqfshy> ,j NjHjy KbTfshdJ ,ttpjk mikejjpy Mrrupakpyiy.
vdNt> jpUkiy gwp- NghatpllJ> kllffsgG gpujpepjpjJtk Fiwe- JtpllJ> mkghiw fhg- ghwwgglL tpllJ vdw khiafis tplnlhopjJ> rpq- fs flrpfs jkpoojjpy gpujp- epjpjJtk ngwWtplld vdw mylliy epWjjp> xU tpjj- jpy ekJ Njrjjpd murpay jpirtop vJntdgij njsp- thf fhlLk vyiyfNfhlhf ,ej mDgtjij gbggpid- ahf nfhzL> ekJ Njrjjpd czikahd murpay tpLj- iyia Nehffp NjHjyfspy gqF gw- WtJ> mtwwpDlhf jkJ murp- ay mgpyhirfisAk> Xus- tpwF jdpggll tpUgG ntWg- GfisAk ntspggLjJtJkhf mikejpUejJ. ,ej tpjjjpy> NjHjyfspy gqF nfhst- njdgJ kffspd mbggil cupikahfTk> xUtpjjjpy kffs jkJ mjpfhujij vg- NghjhtJ xU jlit gad- gLjjp murpay thjpfSfFk
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 5
A
jjjjpy kpfgngUk tpiy- fis nfhLjJfnfhLjJ tU- fpdw NghjpYk> rpqfs murh- dJ ,ej MffpukpgG Ajjjij jqFjilawWj njhlhfpwJ. rpqfs kffSk mjid Mjupf- fpdwdH.,jd gpdGyk vdd? ,ej Ajjk rpy murpay jiythfspd nfsutg gpur- rid rhhejjh? mggbahapd> murhqfq- fs khwwKww gpddUk Gjpa jiythfs mjpfhujij Vww gpddUk Ajjk NkYk jtpuggLtNjd? jkffpilNa fLikahf NkhjpfnfhzbUfFk rpqfs murpay flrpfs $l xNu Fuypy ekJ kffSf- nfjpuhd Ajjjij MjhpjJ epwgNjd? csSH mstpy rpqfs r%fk jdfFs KuzghLfs gytwiwf nfhzbUej NghjpYk> rf Njrqfis mlfFtJ> MffpukpggJ vdw jsjjpy muRk kw- Wk rptpy r%fjjpd gyNtW gpupTfSk xNu fUjjpy;epwgjwF fhuzk;ahJ?
rpqfs muir jplltllkhd Nrhtp- dpr murhf VwfdNt ehk milahsg- gLjjpapUeNjhk. ,UeJk> rkfhy ntspgghLfs mJ ghrpr gziggngwW tUtij Jyypakhf ep&gpffpdwJ. ,qF rpqfs munrDk NghJ> rpqfs murhqfk> rpqfs murpay flrpfs> gilfs> epjp> ejp epWtdqfs> rpiwr- rhiyfs> gyNtW epHthf mikgGfs> ,dDk rpejhejf fUtpfshd ngsjj kjepWtdqfs> ghlrhiyfs> fyhrrhu epWtdqfs ,dDk gpwtwiwAk csslf- fpg GupeJ nfhsNthk.
mLjJ> ghrprk vdw fUjjhffjij vLjJfnfhsNthk vdpd> ,jd cUthf- fjjpwF> kpfTk tshrrp ngww Kjyhspj- Jt nghUshjhu mikgG mbggil vdNw 3k fkA+dpr mfpyjjpd khhfrpahfs fUjpdh. tshrrpngww KjyhspjJt gzl cwgjjpjJiwapy VwgLk neUffbfspd tpisNt ghrprk vdgJjhd mthfspd mdiwa fhy Kbghf ,UejJ. MapDk> ghrprk vdgJ KjyhspjJtk tshrrpail- ahj ehLfspYk cUgngWk. mNj Nghy> ghrprjjpd cUthffjjpwF nghUshjhuf fhuzp khjjpuk;mbggilahdjyy. fyhr- rhuk> kjk> rpijTfFsshd Njrpa tu- yhW> rpjjhejk Nghdw gyNtW fhuzq- fSk ghrprjjpwfhd mbjjsjijf nfhzLssd vDk fpuhk\papd fUjJf- Sk tuyhwW rhdWfSk jwNghJ ,jid cWjp nrafpdwJ.
ghrprk vqFk xNu khjphpahd epiyik- apy cUthtjpyiy. mejej ehlbd Fwpgghd epiyikfspy mjwNfAhpjjhd Fwpgghd tbtqfis mJ vLffpwJ. xU murpdJk mJ rhhej NjrjjpdJk tuyhW jhd mjd epfofhy ghrpr ntspgghlil tpsffpLk rhdwhjhuqfs. ,jjpirapy NkYk Mokhd MaTfis thrfHfsplk NfhUfpdNwhk.
ghrprjjpd;epiyjjYfF mij mwpTj jsjjpy epahaggLjJk NfhlghLfs NjitggLfpdwd. rpqfs Gjjp[tpfshd espdb rpyth> rkgpf uztf> jahd [ajp- yf NghdNwhh ,jpy KddpdW nrawgLfp- dwdh. ,thfsJk ,thfisg NghdNwh- uJk fUjJfs> fytpfww kjjpaju ,sk
5
rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr muR muR muR muR muR muR muR muR muR muR
rejjpapd rpejidia Mffpuk mzpfis ghrpr ,affjjpwF jUfpdwJ.
KjyhspjJt NjrpathjKk jdikfSk mww #oepiyapy g fhd nrOikahd jsk cUth mttifapy> [dehaf gzGfis nraAk rpqfs juFKjyhsp g tzpf thffjjpdUk> GJggzff Ajjjjpdhy Neubahf mjpf g rpqfs NklLfFbggpuptpdUk vd
ahd nfhLikfis GupeJk jkJ isg ghJfhjJf nfhss gh cUthffjjpy jtpu gqfhwWf
ngsjj. kj epWtdqfs gpw jdqfs> Gidfijfs> %lf n fspy> rpqfs kffis %of gzila ngUik> jkJ ghukghpa czikfF Gwkghd mjj fwgi twiwg gadgLjjp Njrpa ntwpia gLjJfpdwd. mjpfhujJt ,Ugi tpfFsshffhJ mggbNa VwWf nraAk kdepiyapy kffis i fpwJ. ,J ahTk gpwNghfF Njrpa nghpJk Jiz Nghfpdwd. rpqfs ld jdid ,izjJ ntspggLj jj kjglk;rpqfs Njrpa ntwpf ej mbjjsk toqfpapUggJl nraytbtjjpwF nfhzLtUt fhwWfpwJ. kWGwk> ngsjj kj if rpqfs murpy NkYk ,Wfp t mur ghrpr nfhsifia jhkhdp yik thaej rfjpahfTk mJ j murpayahggpwfhd mqffhujj jjkj glqfis kzbaplL M ngwNtzbAssJ.
ghrprk ngzfis JdGWjJf nfhzLssJ. murpay rfj ngsjj kjgljjhYk ngzfs k khd tpjpKiwfs VwgLjjgg gyNtW tdKiwfs fhuzkhf> gww epiyfF rpqfs ngzfis jsspAssJ.
ghrpr rpjjhejjij r%fj ikggjpy tpisahlLfSfFk x KzL. `plyhpd ehrp n[hkdpa Jyypakhd rhdWfs cssd fphpffl tpisahlL rpqfs czhtpy kffis njhlhr jpisffr nraAk f

rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs rpq;fs ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr ghrpr muR muR muR muR muR muR muR muR muR muR rpejidia MffpukpjJ Gjpa ghrpr ,affjjpwF jpulbj . spjJt NjrpathjKk [dehaf k mww #oepiyapy ghrprjJf- ikahd jsk cUthfFfpwJ. py> [dehaf gzGfis Jtkrk pqfs juFKjyhsp gphptpdUk fjjpdUk> GJggzffhuHfSk hy Neubahf mjpf gadngWk lLfFbggpuptpdUk vdd tif-
ikfis GupeJk jkJ eydf- fhjJf nfhss ghrpr mur jjpy jtpu gqfhwWfpdwdh. j. kj epWtdqfs gpwNghfFj Gidfijfs> %lf nfhsif- fs kffis %ofbffpwJ. gUik> jkJ ghukghpak gwwpa Gwkghd mjj fwgid Mfpa- dgLjjp Njrpa ntwpia $hikg- wd. mjpfhujJt ,Ugigf Nfs- ffhJ mggbNa VwWfnfhssr depiyapy kffis itjjpUf- ahTk gpwNghfF Njrpa ntwpfF iz Nghfpdwd. rpqfs nkhopA- ,izjJ ntspggLjJk ngs- k;rpqfs Njrpa ntwpfF rpjjh- sk toqfpapUggJld mij jjpwF nfhzLtUtjpYk gq- . kWGwk> ngsjj kjgljjpd murpy NkYk ,Wfp tUtJld nfhsifia jhkhdpfFk ty- ej rfjpahfTk mJ jpfofpwJ. ggpwfhd mqffhujjpid ngs- qfis kzbaplL MSejugG
AssJ. ngzfis JdGWjJfpw gzig sJ. murpay rfjpfshYk gljjhYk ngzfs kJ ,Wff- Kiwfs VwgLjjggLfpdwd. dKiwfs fhuzkhf> ghJfhg- fF rpqfs ngzfis ghrprk J. rpjjhejjij r%fjjpy fll- tpisahlLfSfFk xU ghjjpu- plyhpd ehrp n[hkdpapy ,jwF d rhdWfs cssd Fwpgghf> tpisahlL rpqfs Njrpa kffis njhlhrrpahfj r nraAk fUtpahf
(njhlHrrp 7Mk gffk)
gadgLjjggLfpwJ njupejNj.
murpd jatpy ,tthwhf NghrpjJ tsHffggLk ghrprgzGfshdJ. gbggbahf r%jjsqfis gwwpfnfhss> mqfpUeJ Majggilfs kwWk mur epWtdqfSfnfd csthqfggLk gy- NtW r%fggpupTfSk ,g gzig nttNtW mstpy fUjjpYk eilKiwapYk ntspg- gLjJfpdwd. ghrpr eltbfiffSfF nksd mqffhuk jUtijf$l> ehk etd ghrpr Nghffpd xU tbtkhfNt nfhss NtzLk.
,diwia rpqfs mur ghrprk> jhd thoeJ ebggjwfhd xU #oiy rpqfs rptpy r%fjjpYk gueJ gll mstpYk MokhfTk cUthfFtwF jplltll- khfNt nrawglL tUfpdwJ. ntzjh- kiu ,affkhfTk> gaqfuthjjjpwF vjpuhd Njrpa ,affk;Nghdw ngaHfsp- Yk> ,dNdhudd tifapYk ,J eil- KiwggLjjgglL tUfpdwJ. myyJ mtthwhdtwiw CfFtpffpdwJ.
rpqfs gpwNghfF Njrpa ntwpahfs> jtpu ghrpr mikgGfs> ngsjj kjglk> juF KjyhspjJt kwWk Gjpa tzpf thff gphptpdh> AjjggpuGffs> rpqfs. Mqfpy nrajp Clfqfs> gpwNghfF Gjjp[tpfs MfpNahh rpqfs ghrpr muir ,afFk rfjpfshf cssdH. . ,ej ghrpr mur fllikggpd r%f mbjjs- khf rpqfs Njrpa ntwpapy %ofpAss gueJgll> tptrha > kdt gphptpdUk kjjpa- ju thffjjpdUk gbggbahf khwwgglL tUfpdwdH.
,tthwhf gyNtW fllikgGfspd ,iztpy cUthfpAss> cUthfp tUk ghrpr csslffjjpd eilKiw ntspggh- Lfis ghHgNghk vdpd> rpqfs murpd $Wfshd tdKiw kwWk tdKiwaww rhjdqfs ghrpr gzGfis mjpfkjpf- khf ntspggLjjp tUfpdwd. rpqfs gil- fs $lLggLnfhiyfis elhjjp ,d mopgG nraJ tUtJ ehk mwpejNj. Nkhr- khd ,dtdKiwfis fhyjJfF fhyk epfojjp tejJk mwpejNj. jtpu jkpoH- fis murpay ifjpfshf miljJ itf- fggLk ,lqfspy> gilfs> rpqfs ifjp- fs kwWk rptpypadfspd ,iztpy Ntl- ilahlyfs elhjjggLtJk mwpNthk.
,uzL gpujhd rpqfs ,dthj flrpf- shf ,Uej epiy khwp gy ,dntwpf fl- rpfs cUthfp rpqfs kffs kjjpapy gyk ngwW tUfpdwd. ngsjj epWtdqfs gyNtW ehLfSld ,uh[jejpu rejpgG- fis elhjjp AjjjjpwF cjtpfis Nfhup tUfpdwJ. NghHffUtpfSfFk rpqfs gilfSfFk rpqfs-ngsjj FU- khHfshy MrHthjk nraaggLfpdwJ. NfhapyfSk> ghlrhiyfSk rpqfs Mf- fpukpgG AjjjjpwF MjuT jpulLk fUj- jpay $lqfshf klLkyy epjp jpulLk $lqfshf khwwgglL tUfpdwd. rpqfs giltuHfSfF jgqfs VwWfpdw> Muh- jid elhjJfpdw ikaqfshfp tUfpd- wd. fytpjJiwapy ghltpjhdqfspy tuyhWfs jpupffggLfpdwd. mtthwhd
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 6
R
khH vOgJ tUlqfS- fF Nkyhf eilngwWtUk gy]jd kffspd Nghuhllk> kzLk kzLk vOrrpfis fzL tUfpdwJ. mzikapy njhlqfggll “,dupglh” vdw kffs vOrrpahy> 160 fFk Nkwgll vOrrpahsHfSk rpwh- HfSk rpNahdpr MffpukpgGg gilfshy gLnfhiy nraag- glLssdH. 4000 ,wFk mjpf- khNdhH gLfhak;mileJss- dH. kzLk xU Ajjk ntbf- FNkh vdw gjllk kjjpa fpof- fpy epyTfpdwJ. gy]jd vOr- rpahsHfs jwNghJ miy miyahf jpuzL tUfpdwdH. cyfk midjJ JiwfspYk “tpajjF” khwwqfis fz- Lss NghjpYk> gy]jdHfspd epahakhd gpurridfF jHT fhzKbahJ jiyFdpeJ epwfpdwJ.
gpupjjhdpa MffpukpgG fhyjjpy tpijffggll ,ej A+j MffpukpgG jpllkhdJ> A+j muR 1948 ,y cUthffggll fhyflljjpy ,ypUeJ kpfj jtpukileJ tUfpdwJ. cyf Ajjk KbtilejJk> cyf Vfhjpgjjpaqfspd gpujhd ghjjpukhdJ gpupjjhdpa mu- rplk ,UeJ mnkupff murpwF ifkhwpaJ. ,jidj njhlH- eJ> A+j murpid NghrpjJ tsHfFk nghWgGk mnkupff murpd trk tplggLfpdwJ. ,uz- lhk;cyf Ajjk;KbTw- wpUej ,ej fhy fllk> vjpUkGjpUkhd ,uzL KfhkfSffpilapy gdpgNghUffhd njhl- ffkhfTk> ifjnjh- opy> njhopyElgjJiwapy vzizvzizvzizvzizvziz xU Kffpa ,ljijg ngWtJkhfTk miktJ Fwpg- gpljjffjhFk. ,jd fhuz- khf gy]jdg;gpurridahdJ xU muG cyfg gpurridahf khwpaJ.
VfhjpgjjpaqfSk etnfh ydpjJtqfSk jkik gygg- LjjpAk epiyggLjjpAk nfhs- tjpy> vziz murpaYfF neUqfpa Kffpa ghjjpuk cssJ. mgNghJk ,gNghJk kjjpafpoffpy CwnwLfFk vziz tsjjpwF ngaus- tpwF muG kwWk kjjpafpofF ehLfs cupjJilait Nghy njdgllhYk ,jd ep[khd Mjpffk Nkwgb Mjpff muR- fsplNk ,UeJ tUfpdwJ. ,j- wfhd xU fUtpahfNt A+j muir ,ej Mjpff tyyu- Rfs NghrpjJ ghJfhjJ tUfpdwd vdgJ tuyhwwpy gy jlit epUgpffgglLtpllJ.
A+jmurpid ,uhZtujpapy gyggLjjp> gpd mjidNa fhuzkhff fhlb gpujhd vziz tsqnfhzlJk> xU rpW vzzpfifapyhd egH- fis nfhzl MSq FOkq- fisAk tyyuRfs tisjJg NghlLfnfhzld. tisjJg Nghl Kbahj muRfs;kJ A+j murpid gadgLjjp Mffpu- kpgig Nkwnfhzld. ypgpah Nghdw ehLfs kjhd MffpukpgGfs ,ttifggl- lNj.
,ej gpdGyjjpy mzikf- fhy vziz tpiyNaw- wKk> mJ mnkupff> INuh- ggpa kwWk;[gghd;Nghdw ehLfspy VwgLjjpa murp- ay kwWk fLikahd nghUshjhu neUffbf- isAk nfhzL ehk kjpg- gplLfnfhss KbAk. VwfdNt mnkupffhtpd gpbfFs epdW mjwF flL- gglLr nrawgl Ntzbap- Uej muG ehLfs rpy ty- yuRfspd mOjjqfis- Ak kwp vziz tpiy caHtpwF rkkjpfFk epiyfF jssgglld vdgJ Fwpggpljjff- jhFk. ,ej gpdGyjjpy jwNghJ A+j muR kzLk xU MffpukpgG Ajjg gpufldk xdiw Nehffpr gy];jPdk;
vOr;rpAk; gbg;gpidfS
nrytij njhlHGgLjjpg ghH- ff KbAk. ,eNehffpy A+jA+jA+jA+jA+j Njrpa Njrpa Njrpa Njrpa Njrpa murhqfk murhqfk murhqfk murhqfk murhqfk mikg- gij Nehffp Mlrpj jiytH guhf> NjhytpfSfF kjjpap- Yk> vjpHflrpfSfF miogG tpLjJssik Fwpggpljjf- fjhFk.
mnkupff muRk ,jwfh- fNt jd tlNlh mjpfhuk nfhzL A+j murpd nfhiyfhu eltbfiffSfF ,dW tiu cWJizahf nrawgLfpd- wJ. mzikapy tuTss mnk- upff NjHjypy kzLk jdJ flrp ntwwpall itff> mnkup- ff A+j AjjgpuGffsJk NfhB]tuHfsJk xjJiogG mnkupff [dehaf;flrp Ntl- ghsuhd my;NfhUfFk;nrdl- lH NjHjypy Ntlghsuhf jwNghij mnkupff mjpgupd kidtpahd `pyup fpspzl- DfFk mtrpagglLssik- ahy> xgGfFf$l A+j muir 6
fpspqld muR
fzbffj
vtthw nfhzl n khf> mn muRlDk nrawgll jhd> Ngh ss kffs fSk mu mej mu itjJs fNt gy] jJ Mju ,ej muR kpa ehLf
mnkupff Vld Jiw sggll j mnkupff itjJss ahfNt epiyia vOrrp u]ahTk jddyk r xUjiyg Kawrpfi ldk nra A+dpad A+ Njrqfs rig) A+j jHkhdk mnkupff cssJ. M ikapyhd wF jwNgh jJssi flbak $
A+jM ypy rpwpy

tujpapy jidNa gpujhd Jk> xU hd egH- FOkq- isjJg isjJg ;kJ A+j p Mffpu- . s kjhd ifggl-
zikf- aw- Nuh- hdw urp- ahd bf- kjpg- Ak. tpd flL- bap- ty- is- piy Fk ld ff- jpy Lk jjg ffpr ;jPdk; vOr;rpAk; g;gpidfSk;
jpg ghH- fpy A+jA+jA+jA+jA+j mikg- jiytH kjjpap- miogG gpljjf-
,jwfh- jpfhuk hiyfhu dW tiu wgLfpd- s mnk- k jdJ f> mnkup- ffsJk JiogG lrp Ntl- k;nrdl- ghsuhf mjpgupd fpspzl- ssik- +j muir
(njhlHrrp 7Mk gffk) muR
fzbffjjauhf ,yiy.
vtthwhapDk A+jmuR Nkw nfhzl nfhLikfs fhuz- khf> mnkupffhTlDk> A+j muRlDk kpfTk neUqfpr nrawgll vfpgJ> Vkd> N[hH- jhd> Nghdw ehLfspy mqF- ss kffs;nfhLjj mOjjq- fSk murpay neUffbfSk mej muRfis fpLfpLff itjJssd. ntspggilah- fNt gy]jdHfSfF mid- jJ MjuTk jUk epiyfF ,ej muRfSk kwWk ,]yh- kpa ehLfs jssgglLssd.
mnkupff flwgil fggy kJ Vld JiwKfjjpy Nkwnfhs- sggll jwnfhiyj jhfFjy mnkupff muir fpyp nfhss itjJssJ. fpspqld Neub- ahfNt fskpwqfp tUk epiyia gy]jd kffspd vOrrp NjhwWtpjJssJ. u]ahTk $l> mnkupffmuR jddyk rhHeJ NkwnfhsSk xUjiygglrkhd rkhjhd Kawrpfis fLikahf fz- ldk nraJssJ. INuhggpa A+dpad A+jmuir rhbAssJk> Njrqfspd xdwpak (I.eh. rig) A+jmurpid fzbjJ jHkhdk epiwNtwwpapUggJ mnkupffhtpwF xU mbahf cssJ. Mf> mnkupffh jiy- ikapyhd Gjpa cyf xOqfp- wF jwNghJ rthyfs mjpfup- jJssij gy]jd vOrrp flbak $Wtjhf fUjyhk.
A+jMjpffjij ekJ #o- ypy rpwpyqfh murpd ,dthj
tuyhwWld FwpggpllstpwF xggpl KbAk.
1948 ,y ekJ #oypy> xU Gjpa rpqfsmuR cUthffk ngWfpdwJ. mJ rf r%fqf- spd Mffpukpggpd kJ jdJ mjpfhuqfis fllikjJf nfhsfpdwJ. ,ej mlfFK- iwfSfF tyyuRfspdJk gpuhejpa tyyuRfspdJk xjJiogiggngwWssJ. ,jwF xgghdjhfNt A+jmuR gy]jdjij MffpukpjJ> kzzpykffis KwwpYkhf tpulbabjjij nfhss KbAk. NkYk> jkJ mlfFKiw njhluTk epiyggLjjTk jwNghJ A+j MSqflrp- ahdJ vjpHflrpAld xU Njrpa murhqfjij mik ffTk Ajjgpufldk nra- aTk KideJssJ. ,J Nghdw epfoT jwNghJ kwWk ,awif tsqfs. xNu NtWghL ahnjdpy> A+j muR ngs- jpf ujpapy xNu vjj- dpggpy gy]jd kf- fis mtHfspd ghuk- gupa G+kpapy ,UeJ ntspNawwpaJ. ,qF rpqfs muR mjid kpfTk jpllkplL> gbg- gbahfTk vkfFs css KuzghLfis edF gadgLjjpfnfhzLk ,ej fhupajij nraJ Kbj- JssJ. Mjpffk vdw rqfp- ypia jdfFjjhNd NghlLf nfhzl A+j muR ,dW mjpyp- UeJ jdid tpLtpjJf nfhss tifawpahJ jLkhwpf nfhzbUffpdwJ. NkYk NkYk mur gaqfuthjjij ehLfpdwJ. ,Njepiyapyjhd rpwpyqfh muRk jLkhwpf nfhzbUffpdwJ.
xUfhyjjpy cynfqFk rpjwpffpleJ fLikahd mlf- FKiwfF csshd kffsh- fTk cyfpd mDjhgjij ngwWfnfhzl kffshfTk A+jHfs tpsqfpdH. ,dW cy- fpd kpfTk ntWgGfFk fzl- djjpwFk cupatHfshfpAss- dH. ,jwF xNunahU fhuzk mtHfspd murpd %Hffjj- dkhd MffpukpgGf nfhsif- fNsahFk. ,ej MffpukpgGf
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 7
ghy];jPdk; (6Mk gffjnjhlH) nfhsifia gyggLjJtjpy gpujhdkhf mnkupff muR gzk> mstww njhopy Elgk> jdJ tplNlh mjpfhuk> ,uhZt cjtpfs MNyhridfs vdgtwiw jqFjilawW mspjJ tejJ. jwNghJk mspjJ tUfpdwJ. ,ej Mjpfffnfhs- ifia Gjpa cyf xOqfpy kpfTk ,yht- khf ebjJf nfhsSk Kfkhf gy]j- djjpd kJ gyNtW mOjjqfis gpuNah- fpjJ 10 tUlqfSfF KdG rkhjhdjjHT vdw ngaupy A+jmuRfFk mjd Nkyjpfhhpahd jdfFk rhjfkhd xU rjpia jpzpjjJ. jkfFs gytdgglLk> KuzglLk fhzggll gy]jd Nghuhll mikgGfs> mdiwa cyf#oypy> jtpHff KbahJ ,ej nghwpfFs njupeJ nfhzNl toejd. xU rpy Gulrpfu mikgGfs klLk jkJ cldghbdikia njuptpjJtplL fhjjpUejd.
Nghypahd mej murpay jHT ,dW mkgygglL epwfpdwJ. gy]jd kffspd tplLfnfhlhj jukhd Nghuhllk jpzpf- fggll jHtpd mjjid FiwghLfisAk> ghuglrqfisAk> Mgjjhd gffqf- isAk> A+j> mnkupff muRfspd czik- ahd nrh&gjijAk kWgbAk Jyypakhf mkgyggLjjpAssJ.
flrpfSfFk ghlk gbggpggjhfTk $l mikejpUejJ.
,dW ekJ murpayhdJ> vdNt ekJ kffSk rpqfs muRffllikggpy ,Ue- Jk> mjd nrawghLfspy ,UeJk tpyfp epwfpdwJ. ,ej gpdGyjjpy ekJ kffspy 70 tjjjpwFk mjpfkhNdhH> eleJ Kbej NjHjiy rupahd mHjjjjpy epuhfupjJs- sdH. ,ej tifapy> ekJ kffs jhk murpay czHTlDk cupikAlDk gqF- gwWk Gjpa Gjpa Gjpa Gjpa Gjpa murpay murpay murpay murpay murpay ntwwplk ntwwplk ntwwplk ntwwplk ntwwplk xdW epyTtij vLjJffhlbAssdH. tuyhW vjidAk ntwwplkhf ,Uff tpLtjpyiy. ,t murpayntwwplkhdJ fhjjpukhf epuggggl NtzLk. ,dNwy> vjpupfspd Mgjjhd tpA+fjjpDs ek Njrk tojjg- glLtplf$Lk. KdNdhffp teJtpll kffs tpiutpNy kWgbAk gpdNdhffp efu epHggejpffggLtH.
,Jtiu jkJ mdwhl thoTld gpd- dpggpizeJ tpll NjHjiy epuhfupjJ tpll gpdG> ,jwF czikahd khwwlhf> mjidAk tpl ngWkjpahd gaDss
mdW Kjy ,dW tiu> rHtN ff rfjpfspd eydfs ikaqn ,lkhf kjjpa fpofF ,UeJ te mJNghy jwNghJ jkpoo tpLji llKk> ekJ gpuhejpa Kffpa Vfhjpgjjpa kwWk gpuhejp rf eydfs;NkhJk;fskhf khWk;e qfp tUfpdwJ. ,qFk mit j fhy eydfis fhjJfnfhss e miuFiw mlfFKiw jHtpi kpFej mffiw Nghy jpzpff K ghljij ehk gwwpfnfhss Ntz thwhd rejHggqfspy ekJ kff jpYk tplLfnfhlhj Nghuhllj Kk ,it epuhfupggLtJ mtrpa mtrpakhd cyf Mjuit ,gNg WfnfhsNthk. mjwfhd #o thfFNthk. vkJ ,iwikia t NflFk> rpwpyqfh vjpupapd ,i tffhyjJ thqFk vejnthU rfjpfisAk ekJ Njrk vjpHj nfhlhJ NghuhLk. ,jwF ekJ Neubggyjjpy elhjjggLk t Nghuhllqfs mjjpahtrpakh ,ej khngUk czikia gy]j iygNghuhlljjpd ,Jtiu fhy mzika vOrrpAk Jyhkgukh epwfpdwJ.
rpq;fsj; NjHjy;... (4MkgffjnjhlH)
jkJ “[dehaf NjHjy” ntwwpfis jdtprhuizia elhjjp tpiutpy jdJ jzlidia jiytpfFk mtH rfhffSfFk toqFk!
vjid ehk kffSfF jugNghf kffs jkJ czikahd gq gyhgydfisAk ngwWfnfhs tiffisAk KiwikfisAk t NghuhllKk mjd ntwwpfSk j vdwhy> kffs kWgbAk ,ej ti khiafFs rpffpfnfhsSk e jssggLtH.
ekJ kffs;vgNghJk;murpay ld cssdH. ,jid jhk tpUk Kiwapy ntspggLjJfpdwdH ,ej czHit jplltllkhf> n ahf tbtikjJ> newpggLjj ikjJ vjpupfspd newwpgn ,yfF itjJj jhfFk tpjjj tjpy Nghuhllj jiyikfpspl FiwghLssJ. ,jdhy ekNjrk jhNd gy rejHggqfspy gyt jpfnfhss NtzbNawgLfpdwJ
Mf> ekJ kzzpy elhjjggl rpqfsjNjHjy ,Jthf ,Uf czikAld> vzzww ghlqf NjHjy ekfFgGflbAssJ.
gz;lhuty...
2Mk gff njhlHrrp
7

Kjy ,dW tiu> rHtNjr Mjp- spd eydfs ikaqnfhsSk jpa fpofF ,UeJ teJssNjh wNghJ jkpoo tpLjiyg Nghuh- kJ gpuhejpa KffpajJtKk pa kwWk gpuhejp rfjpfspd khJk;fskhf khWk;epiy neU- dwJ. ,qFk mit jkJ ezl fis fhjJfnfhss ekkJ xU mlfFKiw jHtpid vkkJ fiw Nghy jpzpff KbAk vdw hk gwwpfnfhss NtzLk. mt- jHggqfspy ekJ kffspd gyj- Lfnfhlhj Nghuhlljjpd %y- epuhfupggLtJ mtrpak. ,jwF cyf Mjuit ,gNghNj ngw- Nthk. mjwfhd #oiy cU- k. vkJ ,iwikia tpiyahf pwpyqfh vjpupapd ,iwikfF J thqFk vejnthU Mjpff Ak ekJ Njrk vjpHjJ tplLf ghuhLk. ,jwF ekJ kffspd jjpy elhjjggLk tY kpff fs mjjpahtrpakhdjhFk. Uk czikia gy]jd tpLj- lljjpd ,Jtiu fhy tuyhWk vOrrpAk Jyhkgukhf fhlb .
tp[ptp[p tp[p tp[p tp[p rpq;fs ghrpr (5MkgffjnjhlH)
poupd FUjp mUejp mtHfs hrpfSfFk mUejj julLk. k rNfhjuHfspd ,sQ#lLf f FJfypjJf nfhzlhllLk. khwwpfnfhzbUff> fhyk ia jiytpfFk mtHfspd
fiy> ,yffpaqfs> Nghyp MaTfs;GjpJ Gjpjhf gilffggLfpdwd. jpUkz itgt- qfs clgl jpwgGtpoh itgtqfs ahTk ,dW Ajjjij jtpuggLjJk fyhrrhu ikaqfshf khwp tUfpdwd.
rpwpyqfhtpYss jkpo> K]yk Fb- apUgGfs> tpahghu jsqfs> jkponkhop ghlrhiyfs Nghdw ,drRjjpfupgG nraaggLtJ mjpfupjJ tUfpdwJ. mik- rrHfs njhlffk $ypjnjhopyhsHfs tiu jkJ Cjpajij Neubahf Ajjj- jpwF toqFk gzG mjpfupffpdwJ. Ajjjjpid ntytJ vdw ngaupy rpqfs kffspd midjJ [dehaf cupikfs gwpffggLfpdw NghjpYk> ehlil Ajj epiyapy itggjhf $wp fhlLkpuhzbj- jdkhf mlfFKiwfs eilKiwggLj- jggll NghjpYk mjid rpqfs r%fk MjupjJr rfpjJ nfhsSk mstpwF rpj- jhejkag gLjjgglLssJ. rpqfs r%fk jtpHej rf r%fqfSfF vjpuhd fhog- GfSk fisnaLfFk FzhjpaqfSk gbggbahf mjpfupjJ tUfpdwd. rHtNjr mOjjk fhuzkhf rpqfs muNr $l ,ej ghrpa mlfFKiw Ajjjij rwW jsHjj epidjjhYk Kbahj epiyik rpqfs NjrjJs tpahgpjJ tUfpdwJ. ,Wjpahf
k kffSfF jugNghfpdNwhk? kJ czikahd gqfpidAk isAk ngwWfnfhsSk top- Ak KiwikfisAk tpLjiyg k mjd ntwwpfSk jutpyiy fs kWgbAk ,ej tif NjHjy s rpffpfnfhsSk epiyfFj
H. ffs;vgNghJk;murpay;czHT- dH. ,jid jhk tpUkgpa top- ntspggLjJfpdwdH. Mdhy> Hit jplltllkhf> njhlHrrp- ikjJ> newpggLjjp xUqf- jpupfspd newwpgnghlbid jJj jhfFk tpjjjpy jpUgG- uhllj jiyikfpsplk ngUk sJ. ,jdhy ekNjrk jdidj- rejHggqfspy gytdggLj-
NtzbNawgLfpdwJ. kJ kzzpy elhjjggll filrp jHjy ,Jthf ,UfFk vdw ld> vzzww ghlqfis ,ej
fFgGflbAssJ.
tp[ptp[ptp[ptp[ptp[p
Jha rpqfs murhqfjij mikfFk ntspggilahd KawrpfSk mOjjqf- Sk vd mLffprnryyyhk.
,jjifa tsHrrpgNghffhdJ tuyhw- wpy NkYk Gjpa tif gupkhzqfisAila ghrpr tpisTfis tpiutpy cUthfFk vdgijAk> mjd gaqfu tpisTfshdJ> ekJ Njrk kwWk mlffggLk rf Njrq- fis Jtkrk nraa JbfFk vdgijAk cWjpahf $wyhk. midtUk ftdjij Ftpff Ntzba Gssp ,JthFk. ghrprk vdgJ tuyhwW MatpwFupa Rthu]akhd tplak myy> r%fqfis gbjJ> mtwiw csSk ntspapYk mupjjopfFk ,Wjpapy KO kdpjFyjJfNf vjpuhd ngUk mrRWjjyhf khWk erRtpahjpAk MFk. ,J vej tbtpyvqfpUejhYk KbTfl- lgglNtzbajhfpwJ.
cyf ghrpr tuyhwWlDk ghrprk gw- wpa r%ftpayhshfspd mzika Rlbf fhllyfSlDk njhlhGgLjjpg ghhfFk NghJ ekJ Njrk xU xU ghrpr mrRWjj- Yfnfjpuhf> mjid tsHjJg;NghrpfFk rpqfs murpwnfjpuhf Nghuhbf nfhzb- UffpwJ vDk czik cWjpahfpwJ. mttifapy jkpoo tpLjiyg Nghuhll- khdJ rhtNjr tuyhwW #oypy cUgngwW
gff njhlHrrp
tUk ghrpr rfjprNrHffiapd xU fz- zpia rpwpyqfhtpy cilggjwF mbjj- skpLk NghuhllkhfTk mikfpwJ. vdNt rpqfs ghrpr muRfnfjpuhf ekJ kffis klLkyy> rf NjrqfisAk> Vd> khDlj- ij NerpfFk rpqfs kffisAk> ,dDk cyf khDljijAk vkJ tpLjiyg Nghuhlljij jtpukhf MjupfFkhWk> rpqfs muir Njhwfbff KdtUkhWk NfhUNthk.
Rgj;jpuh Rgj;jpuh Rgj;jpuh Rgj;jpuh Rgj;jpuh
jkpook - fhHjjpif 2000

Page 8
‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom tpuptilAk; rpq;fs ghrpr Mgj;J!
tl mnkupffj njhlHGflF: 300 Borough Dr., PO Box 47032 Scarborough,On. M1P 4ZP Canada
www.thamileelam.org info@thamileelam.org
gzlhutis “GdhthoT” epiyajjpy ek ,isQHfs Nky elhjjggll kpUf ntwpahlljjpd nfhLeJaujij Rkejgb 20tJ jkpook gjjphpifA+lhf cqfSld ciuahLfpNwhk.
kpfTk nfhejspgghd fhyflljjpwFs jkpohfshd ehk fhyb itjJsNshk. ,dmopjnjhopgGf nfhsifapd mbggilapy 11tJ rpqfs ghuhSkdwk mikffgglLs- sJ.
jkffpilNaahd KuzghLfis vyyhk fleJ> jkJ rpqfs murhqfjijg gyggLjJk tifapy rpqfs murpay flrpfs MSq flrpfF mopjnjhopgG nfhsif- apy xjJiogG toqf KdteJssd. rpqfs murhqfj- jpy jkpo> K]ypk flrpfs gqNfwgij vej rpqfs murpayflrpAk tpUkgtpyiy. murhqfjjpwF xjJiogG toqFtjhf A.vd.gp. mwptpjJssJ. 10 ghuhSkdw Mrdqfisf nfhzLss N[.tp.gp.> ghuhSkdwjjpy rpqfs mlffggll> Ruzlggll kffspd Fuyhf jhd nrawgl Ntzb ,Uggij GwejssptplL> jhd murhqfjjpwF MjuT jUtjhfTk K]ypk flrpia ntspNawWkgbAk $WksTfF ghrpr rpejidAk nraYk tpahgpjJ tUfpdwJ. ,ggbahf rpqfs flrpfs midjJk XuzpfFs teJ nfhzbUffpdwd. vjphfhyjjpy J}a rpqfs murhqfjjpwfhd mbjjsk cUthffgglL tUfpdwJ.
rpqfs ntF[d jsjjpy Njrpantwp $hikailaj njhlqfpAssJ. gzlhutis gLnfhiy ,jwFf F&ukhd rhdwhFk. ,ijnajphjJ kiyafjjpy eilngww Mhgghlljjpd kJ rpqfs nghyp] Jgghffp gpuNahfk nraJ jkpohfis gLnfhiy nrafpwJ. mNjNeuk ntwpnfhzl rpqfsf fhilahfs Rjejpukhf jkpohfis jhffp tdKiwapy kiyafjjkpouJ gpujpepjpahd rejpuNrfuid gaqfuthjjilrrlljjpy ifJ nraJssJ.
rpqfs ghrpr murhdJ midjJ mlffggll Njrqf- isAk gypnfhsSk epiy cUthfpAssJ. ,jwnfjpuhf mlffggll Njrqfs jkffpilNa xUikgghlLfF tuNtzba tuyhwW Njit cUthfpAssJ. rf Njrqfshd K]ypkfs> kiyafj jkpoUld Njrpa xUikgghlbid NkYk gyggLjj Ntzba mtrpajij ftdjjpw nfhss NtzLk.
gzlhutisapy rpqfs murpd ,dntwp mffpukjjpw- nfjpuhf nfhjpjnjOeJ Jzpfukhf Nghuhllk elhjjpajhy gLnfhiyfFsshd kiyafj jpahfpfSfF jkpoo kffs flrpapd tu tzffk!!!
INuhggpaj njhlHGflF: ‘The Editor’ BM BOX 6769 LONDON WCI 3XX, U.K. Tel: 07041372064
8
rpq;fs jsg
r
ejph jkpoo tpL jij elh fzldqf gilfis cyFfFf nrdWtpLj
kWGwk Nkwnfhz kffs mi jtpuggLjj gjjphpifg rejpgG el ,tthW ,uliljj ,y ,ujjf tpLjJss
ntspgG mopjnjho NgrRthhji Nghuhspfi nratjpYk NgrRthhj ekggNght vtthw jiyikia khdJ> m tpLjiyg Nehffp m cWjpggLj cWjpahd xUikgglL
g
gpwg
30 . 08 . 1951
Njh KdNdhbf jkpoo tpL
jkpoo
jhgd m
Nghuh mrRW Nrhrypr
fof ck [dehaf [dehaf [dehaf [dehaf [dehaf
vkkvkkvkkvkkvkk

or’ 002 N 3XX
dom
ileelam.org ileelam.org
sQHfs aujij fSld
hfshd sifapd gglLs-
J> jkJ rpqfs fhsif- rhqfj- rpqfs JiogG hSkdw dwjjpy hf jhd > jhd flrpia nraYk idjJk jpy J}a fgglL
ailaj F&ukhd lngww puNahfk NjNeuk pohfis wpahllk jkpouJ lljjpy
Njrqf- nfjpuhf hlLfF jkpohpd s ghrpr nrwpej ypkfs> NkYk nfhss
pukjjpw- huhllk pfSfF
HGflF:
69
K. 64
rpq;fs jsgjp Aj;jNk vd;fpwhH!
r
ejphpfh murpd NtzLjypd Nghpy NehhNt tpNrl J}Jth jkpoo tpLjiyg Gypfspd jiyth jpU. gpughfuDld NgrRthh- jij elhjjpdhh. mzikapy Vwgll mtkhdqfisAk fzldqfisAk rupnraAk NehffpYk> ahopy rpffpAss jkJ gilfis klLfnfhssTk jkik “rkhjhdg gphpahfshf” cyFfFf fhllTk rejphpfh muR NehhNt J}jiu jkpoojjpwF nrdWtpLjiygGypfspd jiytiu rejpff mDggp itjjJ.
kWGwk> rpwpyqfh giljjsgjpfspy xUtuhd> gyfyy jhk NkwnfhzLss ,ej “gaqfuthj mopgG” AjjjJfF rpqfs kffs midtUk MjuT ju NtzLk> jkfF ,ej Ajjjij jtpuggLjj ,dDk Vuhsk gilffyqfs NjitggLfpdwd vd gjjphpifg Nglbnahdwpy $wpAsshh. NehhNt J}jh - gpughfud rejpgG elej xUrpy ehlfSfFs rpqfsggil jsgjpnahUtH ,tthW njhptpjjpUggJ ,thfsJ AjjntwpiaAk ,uliljjdjijAk cyFfNf mkgyggLjjpAssJ. gzlhuty ,y ,ujjffiw fhaKdNd Ajjjjpwfhd kwnwhU miw$tiy tpLjJsshH rpqfs giljjsgjp.
ntspgG+rRfF rkhjhd ehlfk Mbagb> ekJ Njrjij mopjnjhopff ,ufrpa ,uhZt #orrpfspy; ekJ kffis ,dg gLnfhiy nratjpYk juhj ntwp nfhzLss ,ej rpqfs ghrpr murpd NgrRthhjij ehlfqfis ekJ kffs ,yFtpy ekggNghtjpyiy.
vtthwhapDk> NehhNt rpwgGj J}ju tpLjiygGypfspd jiyikia cjjpNahfg+Htkhf rejpjjjd %yk ekJ Nghuhll- khdJ> mlffgglLss kffspd epahakhd chpikffhd tpLjiyg Nghuhllk vdgjwfhd mqffhujijg ngWtij Nehffp mbitffjnjhlqfpAssJ. ,jid nkd NkYk cWjpggLjjpfnfhsNthk. xdwd gpd xdwhf cyfehLfspd cWjpahd mqffhujij ntyNthk. ,J ekJ kffs midtUk xUikgglL jpustjpy;jqfpAssJ vdgij kdjpy;nfhsNthk.
gjpide;jhtJ Mz;L epidT
gpwg;G 30 . 08 . 1951
NjhoH NjhoH NjhoH NjhoH NjhoH re;jjpahH re;jjpahH re;jjpahH
re;jjpahH re;jjpahH tPukuzk;
18 . 9 . 1985
(jk;gpg;gps;is re;jjpahH) (jk;gpg;gps;is re;jjpahH) (jk;gpg;gps;is re;jjpahH) (jk;gpg;gps;is re;jjpahH) (jk;gpg;gps;is re;jjpahH) Njhoh rejjpahh jkpoo tpLjiyg Nghuhlljjpd KdNdhbfspy;xUth. jkpo;,isQh;Nguit> Gjpa jkpo;Gypfs> jkpoo tpLjiy Gypfs> jkpoo kffs tpLjiy fofk> jgnghwp vd ,tuJ murpay thoT tphpthdJ. jkpoo tpLjiy Nghuhlljjpy kffs NghuhlljjpwF KdDhpikaspjj khhfrpathjp jhgd mfthotpy [dehafjjpwfhf vdWk Nghuhb tejth Nghuhlljjpd MukgenjhlNl ,ejpa Mffpukpggpd mrRWjjiy jhff jhprdjJld Rlbffhlb tejth Nrhrypr jkpook vDk ,ylrpajjpwF jkik mhggzpjJf nfhzlth fof jiyikapd vNjrrhjpfhujij vjphjjjdhy ckhkNf]tud gphpthy gLnfhiyfFsshdth. [dehafjjpwfhd Nghuhlljjpy tukuzkilej [dehafjjpwfhd Nghuhlljjpy tukuzkilej [dehafjjpwfhd Nghuhlljjpy tukuzkilej [dehafjjpwfhd Nghuhlljjpy tukuzkilej [dehafjjpwfhd Nghuhlljjpy tukuzkilej vkkUe NjhoUfF vkJ ,ja mQrypfs. vkkUe NjhoUfF vkJ ,ja mQrypfs. vkkUe NjhoUfF vkJ ,ja mQrypfs. vkkUe NjhoUfF vkJ ,ja mQrypfs. vkkUe NjhoUfF vkJ ,ja mQrypfs.
jkpook - fhHjjpif 2000