கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 2001.01

Page 1
Njrk;
jOtpa njhlh;r;rpahd kf;fs; Nghuhl;lq;fs; jhd; jkpoPo tpLjiy Nghuhl;lj;- jpw;F Muk;g murpay; mbj;jsj;ij cUthf;fpd. me;jj; jsj;jpy; MAjg; Nghuhl;lk; cUthdJ. Nghuhl;l mikg;Gfsplk; NkNyhq;fpapUe;j MAj fyhr;rhuk; kf;fs; Nghuhl;lj;jpw;fhd Kf;fpaj;- Jtj;ij Gwf;fzpj;jpUe;jJ. kPsTk>; MAjg; Nghuhl;lj;jpdhy; jkJ murpay; eyd;fSf;F Vw;g ek;ik ,Oj;Jr; nry;y Kaw;- rpj;J te;Js;sdh;. Mdhy; ,k;Kiw tpLjiyg; Gypfs; ,g;Nghf;fpw;F KbT fl;LKfkhf> jk;khy;
kf;fs; vOr;rpapy;
cuk; ngWk; Njr tpLjiy!
(njhlHr;rp 2 Gijf;fg;gLk; rpWtUk;; rpWth; chpikfSk; kp
URtpypy; rpq;fsg; gilfspdhy; nfhj;jpf; Fjwpg; Gijf;fg;gl;l Ie ghyfdpd; kuz Xyk; ,d;Dk; ek; neQ;rpy; vjpnuhypj;Jf; nfhz;L jhd; ,Uf
rpWth; chpikfis tpLjiyg; Gypfs; kPWfpwhh;fs;> rpWth;fis Nghh;K mDg;Gfpwhh;fs; vd “jkpoPor; rpWth;fspd;; chpikf;fhf” cynfq;Fk; nrd;W nra;Ak; rpq;fsj; jiyth;fSk;> ,th;fSf;F kpf;fTNk ghpe;JtUk; “kdpj ghJfhtyuhd” I.eh.Tk;> rpq;fs murpd; CJFoyha; nraw;gLk; rpwpyq;fh Clftpayhsh;fSk; ,t;tplaj;jpy; fLk; nksdj;ijf; filgpbf;fpd;wd Nghapw;W ,Jehs; tiu ,th;fs; vOg;gpte;j rpWth; chpik Kof;fq;fs; vy;y ekJ jhafj;jpNyNa ekJ gps;isr; nry;tq;fis Fjwpg; Gijj;jpLk nfhLikf;F tpiutpy; KbTfl;LNthk;. nfhiyahspfsplkpUe;J ek;gps;i ghJfhg;Nghk;.
jkpoPo kf;fs; fl;rpapd; mu
ij 2001
kf;fSf;Nf midj;J mjpfh
1 vkJ ,yl;rpak; Rj
 ,uh[je;jpu topapy; v Njhw;fbf;Fk; fiyapy; Nghuhl;lj; ji MSik xUGwk; tsh;r;rpAw kWGw cWjpg;gLj;Jk; gykhd rf;jpahf Nghu kf;fspd; tphpthd gq;Nfw;G tpupt tUfpd;wJ. njd;jkpoPoj;jpypUe;J tl tiu eilngw;WtUk; kf;fs; vO murpaiy ,d;Dk; tPhpakhf Kd;d jhfNt mikfpwJ.
,uhZt ntw;wpfSk; mjidj;n tUk; murpay; ntw;wpfSk; kf;fs; Vw;gLj;jpAs;s ek;gpf;iffSk;> mt gq;fpw;F ,t;ntw;wpfis NkYk; gyg;gL Njr tpLjiy czHTfs; NkYk FtpjYk;> rl;l vy;iyfSf mjw;fg;ghYk; nraw;ghLfs; CLUtp nry;YtJk; fhj;jpukhd m Kd;Ndw;wq;fshFk;.
20 tUlfhy MAjg; Nghuhl;l jk;ikNa cUf;fp thHj;J te;Js;s kf jkJ Njrpa murpay; epiyg;ghl;il g

;fs; vOr;rpapy;
; Njr tpLjiy!
(njhlHr;rp 2Mk; gf;fk;)
e;Js;s ,uhZt/murpay; ntw;wpfspd; pd;W jhNk Kd;te;J Aj;j epWj;jj;ij Lj;jpapUg;gjd; %yk; ekJ Njrj;jpd; MSikia rpq;fs murpd; kPJ epWtpAs;sdh;. rpwpyq;fhtpd; gpujp mikr;rNu jkJ murpd; murpay; a gfpuq;fkhf xg;Gf;nfhs;SksTf;F urpd; Mf;fpukpg;G murpay; ekJ ; Njhw;fbf;fg;gl;L tUfpwJ. y;> ,uh[je;jpu topapy; vjphpiaj; ;Fk; fiyapy; Nghuhl;lj; jiyikapd; xUGwk; tsh;r;rpAw kWGwk;> mij j;Jk; gykhd rf;jpahf Nghuhl;lj;jpy; ; tphpthd gq;Nfw;G tpuptile;J . njd;jkpoPoj;jpypUe;J tl jkpoPok; lngw;WtUk; kf;fs; vOr;rp Njr ,d;Dk; tPhpakhf Kd;dfh;j;Jt- ikfpwJ.
t ntw;wpfSk; mjidj;njhlHe;J rpay; ntw;wpfSk; kf;fs; kj;jpapy; pAs;s ek;gpf;iffSk;> mtHfs; jk; t;ntw;wpfis NkYk; gyg;gLj;JtJk;> jiy czHTfs; NkYk; jpuz;L ;> rl;l vy;iyfSf;Fs;Sk; hYk; nraw;ghLfs; CLUtpg; glHe;J Jk; fhj;jpukhd murpay; q;fshFk;.
lfhy MAjg; Nghuhl;lj;jpw;F cUf;fp thHj;J te;Js;s kf;fs; ,d;W pa murpay; epiyg;ghl;il gyg;gLj;j
tpLjiyf;F mzpjpus miw$Tk; khztH
jwpg; Gijf;fg;gl;l Ie;J taJ ;Jf; nfhz;L jhd; ,Uf;fpwJ. ;fs;> rpWth;fis Nghh;Kidf;F hf” cynfq;Fk; nrd;W gpur;rhuk; TNk ghpe;JtUk; “kdpj chpikg; ha; nraw;gLk; rpwpyq;fh> ,e;jpa ;ijf; filgpbf;fpd;wdh;. vq;Nf
hpik Kof;fq;fs; vy;yhk;. is Fjwpg; Gijj;jpLk; ,e;jf; pfsplkpUe;J ek;gps;isfisg;
mz;ikapy; aho;gy;fiyf;fof khztH xd;wpaj;jpd; gpujpepjpfs; gfpuq;fkhfNt Njrpa mgpyhirfs;Fwpj;J murpay; jsj;jpy; jk;ik ntspg;gLj;jpAs;sdH. gy;fiyf;fofj;jpd; Nghjid kw;Wk; epHthfg;gpupTfSld; ,ize;J Nghuhl;lk elhj;jpAs;sdH.kf;fs; mikg;- GfSlDk;> kdpjNea mikg;GfSlDk; mtHfs; jkJ fuq;fis ,izj;jf;nfhz;Ls;sdH. ,jw;F rw;W Kd;dH> kpURtpy; Nfhuf; nfhiyfis fz;bj;J aho;gy;fiyf;fof fiyg;gPlk; mwpf;if tpLj;Js;sJld;> Njrpa tpLjiy Nehf;fp midtiuAk; mzpjpuSkhW miw$ty; tpLj;Js;sJ.gy;NtW gl;l r%f rf;jpfs; ,f;Fuy;fSld; jkpoPo kf;fs; fl;rp jdJ FuiyAk; ,izj;Jg;gyk; NrHg;gjpy; ngUik milfpd;wJ. ,tw;wpd; %yk; kf;fs; ; rpWtUk;;
gpuptpdH vg;NghJk; rupahd rkaj;jpy; rupahd tpjj;jpy; rhup rhupahfj; jpuz;L jkJ tuyhw;Wg; pikfSk;
ghj;jpuj;ij Mw;WtH vd;gJ kPsTk; cWjpg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ.
kf;fspd; tpLjiyg; Nghuhl;lq;fspy; khztH rf;jpapd; ghj;jpukhdJ khngUk; typikaha; jpfo;e;jij tuyhW neLfpYk; ehk; fhz;fpd;Nwhk;. ekJ tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpd; jpirapy; ghupa jpUg;GKidfisAk; Mokhd tuyhw;Wg;gjpitAk; vOgJfspd; Kw;gFjpapy; Vw;gL;j;jpajpy; khztHNguitapd; ghj;jpuk; Nghw;wpg;Gfoj;jf;fjhFk;.
aho;gy;fiyf;fof khztHfspd; murpay; FuyhdJ NkYk; gy khztH mikg;Gfspd; jpul;rpngw;w Fuyhf ,ize;J gyKk; tPupaKk; (njhlHr;rp 6Mk; gf;fk;)
kf;fs; fl;rpapd; murpay; VL
;Nf midj;J mjpfhuq;fSk;
,jo; -22
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
k; Rje;jpu jkpoPok;
“MkpAk; jiynjwpf;f XLJ> ngha;>Ngr;Rf;fSk; cyfj;Jf;F njupQ;rpl;LJ Nghy gpuhd;];rpyAk; fhR FLf;Nfy;yahk; vd;ndz;L mk;ikahh; rz;ilgpbf;fg;gNghwhNth” rdj;jpd; Fuy;
cztspf;Fk; coth; jpUehs;
tpiy &gh 10.00
jkpoPok; - ij 2001

Page 2
 ekJ kf;fisf; fye;J nfhs;shJ> ekJ kf;fspd; tpUg;gj;jpw;F vjpuhf> ekJ kf;fSf;Nf Gupahj xU ,ufrpa Vw;ghl;bd; fPo;> vOjg;glhj jpUl;L xg;ge;jj;jpd; fPo; rpq;fs MSq;- FOkj;jplk; xg;gilf;fg;gl;lJ. ,e;j Ik;gj;jpapuz;L tUl fhyj;- jpy; ek;kPJ ,ul;il #iwahly; ,ul;il mlf;FKiwfs;> xd;W etnfhydpj;Jtk; kw;wJ rpq;fs Nrhtpdprk; vd njhlHr;rpahff; fl;ltpo;j;J tplg;gl;bUe;jJ. ngUk; gq;if Vfhjpgj;jpaq;fSk;> ,d;DnkhU fzprkhd gq;fpid rpq;fs MSq;FOkKk; mgfup;j;Jf;nfhz;ld.
,e;j ,ul;ilr; #iwahlYf;F ,d;W KbT neUq;fpf; nfhz;bUg;- gJ fz;L mtHfs; tpopg;gile;J tpl;lhHfs;. ekJ ,iwikia ,Jtiu fhyKk; mDgtpj;J te;j Vfhjpgj;jpaq;fs;> jw;NghJ jkJ Mjpf;f mj;jpthuj;jpw;Nf Mgj;J te;jijf; fz;Lnfhz;ljhy; “rpwpyq;fh murpd; ,iwik”>
rpq;fs MS “gpuNjr xUikg;ghL”> “Ms;Gy
fhg;Gf; nf vy;iyf;Fl;gl;ljhf jkpoHfSf;F
shh;fs;. xU epahakhd murpay; jPHT” vd;gd Vfhjpgj;jpa muRfs; Kd;itj;-
,d;iwa
Js;s epge;jidfshFk;. ekJ Njrj;jpd; mbg;gil eyd;- fisg; nghWj;jtiuapNyh ,e;j Kd;epge;jidfshdJ ek;ik neUq;fptUk; Gjpa tif mlf;FKiw tbtkhFk;. re;jHg;gk; ghHj;J ek;kPJ jpzpf;Fk; Nkhrkhd epge;jidahFk;. xUGwk; mtHfs; ekJ Njrj;jpw;fhf rkj;Jtk;> epahak; Nfl;gJ Nghy; Njhd;wpdhYk;> cz;ikapy; ,J rpwpyq;fh murpd; mj;jpthuj;ij Mjpf;f rf;jpfspd; eydpy; ,Ue;J ghJfhf;Fk; rjpNkhrr; nrayhFk;.
,iwik vd;gJ> xU murpay; r%fk; jk;ikj;jhNk Ml;rpnra;J nfhs;tjw;fhd jhd; nfhz;Ls;s mjpfhukhFk;. ,k;kf;fs; jkf;nfd murpay; KiwikiaAk; murpay; Vw;ghLfisAk; tbtikj;Jf;- nfhz;L jk;ikj;jhNk Ms;tjw;- fhd ghj;jpaijNa mk; kf;fspd; ,iwik vd;gjhFk;. 
vt;thW jj jk;ikj;jhNk Ms;tjw;fhd ,iw-
jhgpj;Jf;nf ikia nfhz;ltHfs; MNthk;.
vj;jid Ngh ,;e;j ,iwik kPJ rpwpyq;fh muR kl;Lky;y> NtW ve;j muRfSk; $l ifitg;gij ekJ Njrk; mDkjpf;fhJ.
 kf;fs; jkJ ,iw- ikia xU re;jHg;gj;jpy; jkJ gpujp- epjpahff; fUjpa muRf;F jw;- fhypkhf xg;gilf;fpd;whHfs;. nghWg;gspf;fg;gLk; murhdJ jd; flikiar; ruptu Mw;whJ tpbd;> jw;fhypfkhf jk;khy; nghWg;gspf;- fg;gl;l ,iwikia kf;fs; muR
W kf;fspd ,iwikgw ,g;NghJ rpwp gw;wp mf;f ,iwik Nfhl;ghLfS ,d;W jiy fplf;fpd;wd. ,ae;jpuj;jplk; ,Ue;J vg;NghJ
vkJ kf Ntz;LkhdhYk; kPsg;ngw;Wf;-
ahUf;fhfT nfhs;s kf;fs; KbAk;.
vOr;rp...
1Mk; gf;f njhlHr;rp
ek;NjrKk; tpl;Lf;nfhlh ,iwik
tpl;Lf;nfhL
muq;fpw;F tUfpwhh;fs;. aho;gy;fiyf;fof khztH r%fj;jpd; Kd;ifnaLg;gpYk; jiyikj;Jtj;jpYk; gy;NtW ntF[d ];jhgdq;fs;> epWtfq;fs;> nghJ kf;fs; jpuz;L xNu Fuypy; Njrj;jpd; ,iwikf;fhf cah;e;jpLk; ekJ kf;fspd; chpikf;Fuy;> nka;ahd tpLjiyf;Fk; rkhjhd tho;Tf;Fkhd midj;J kf;fs; r%fq;fspd; ,iwikfisAk; muR ae;jpuj;jpw;F cilikahf;- fpf;nfhs;tJ Vfhjpgj;jpaq;fs; jkJ #iwahly; Nguq;fis mjDlDk; mjpYs;stHfSlDk; elhj;Jtjw;F kpf tha;g;ghfpd;wJ. rpq;fs Njrj;jpd; ,iwik $l> ajhHj;jj;jpy; jw;NghJ rpq;fs kf;fsplk; ,y;iy. epwq;fis khw;wpf;nfhz;L fhyj;jpw;F fhyk; Ml;rpelhj;Jk; MSq;FOkq;fsp- dJk; mtHfis gpujpepjpj;Jtg;- gLj;Jk; muR ae;jpuj;jpdJk;; ifjpahf cs;sJ.
;LfSf;F sf; fye;J kf;fspd; hf> ekJ U ,ufrpa lhj jpUl;L s MSq;- ;fg;gl;lJ. Ul fhyj;- iwahly; fs;> xd;W ;wJ rpq;fs Hr;rpahff; e;jJ. ngUk; paq;fSk;> gq;fpid ;FOkKk;
rkfhyj;jpy; ,d;DnkhU tplaj;ijAk; ftdj;jpy; nfhs;- Nthk;. vk;Kila ,iwikia vtUk; gwpf;f KbahjJ NghyNt> ve;j rf Njrq;fspDila ,iw- ikiaAk; ehk; gwpf;f KbahJ. ,uz;Ltif gwpg;GfisAk; ehk; vjpHj;J epw;Nghk;. xd;W ek;kPJ Nghlg;gl;l mbik tpyq;if. kw;wJ ekf;F ehNk Nghl;Lf;nfhs;Sk; mbik tpyq;if. mJ kl;Lky;y> rpwpyq;fh murpdhy; mlf;fg;gLk; rf Njrq;fspd; ,iwikf;fhfTk; Vd>; rpq;fs kf;fspd; ,iwik- fis MSq;FOkKk;> Vfhjpgj;jpa rf;jpfSk; $l;lhf gpLq;Ftjw;F vjpuhf me;j kf;fs; elhj;Jk; Idehaf> Gul;rpfu Nghuhl;lq;fisAk; $l ehk; Mjupj;Jg; gyg;gLj;JNthk;.
md;W> Mapuk; Mz;Lfisf; fle;jhYk; xU Fwpg;gpl;l r%fj;jpw;Fs; cUthfplhj jdpj;Jtkhd murpay; mgpyhirfshdJ> ,d;DnkhU r%fj;jpDs; ,d;iwa Ntfkhd iwa kf;fs; jkJ ePz;l tuyhw;wpy; vt;thW jj;jkJ ,iwikfis jhgpj;Jf;nfhz;lhHfs;? vj;jid vj;jid NghHfs;? ,uj;j MWfs?. kf;- fshy; Nghuhbg;ngw;w ,iwik- fis murpDhlhf jkjhf;fpf; nfhz;lNjhL> ,d;W ,iwik vd;gij muRf;Fupajhf jhgpj;- Jf;nfhz;Ls;sd. ,Nj ty;yuRfs;> Nrhtpaj; A+dpadpd; gpstpd; NghJ Nrhtpaj;A+dpad; murpd; ,iw- ikia fhg;ghw;w XNlhb tuhky;> jhk; mlf;fg;gl;l Njrq;fspd; gf;- fk; vd Muthuk; nra;jhHfs;. md;- W kf;fspdJk; Njrq;fspdJk; ,iwikgw;wp rpyhfpj;jtHfs;>
wahlYf;F nfhz;bUg;- opg;gile;J iwikia tpj;J te;j ;NghJ jkJ ;Nf Mgj;J hz;ljhy;
,g;NghJ rpwpyq;fh murpd; ,iwik gw;wp mf;fiwg;gLfpd;whHfs;. ,iwik gw;wpa ,tHfspd; Nfhl;ghLfSk; eilKiwfSk; ,d;W jiyfPohfg; Gul;lg;gl;Lf; fplf;fpd;wd.
vkJ kf;fspd; ,iwikia ahUf;fhfTk; vjw;fhfTk; ehk; tpl;Lf;nfhLf;f KbahJ. tpl;Lf;- (njhlHr;rp 7Mk; gf;fk;)
%fj;jpd; ;jhgdq;fs;> ph;zaj;ij
;fg;gl;Ls;s J kf;fspd; oj;jkpohpd;
jzpahj mthit Kurwptpj;J epw;fpwJ.
,jidNa ,d;W ekJ Njrk; Ntz;b epw;fpwJ. tl jkpoPoj;jpy; kf;fs; jpul;rpapd; kj;jpapy; xypf;Fk; Raeph;zaj;jpw;fhd chpikf;Fuy; jkpkPoj; jhafnkq;Fk; tpahgpj;jpl Ntz;Lk;. ekJ kf;fs; midtUk; Xuzp jpuz;L xNu Fuypy; vkJ Njrpa ,iwikia> Raeph;zaj;ij gpufldg;gLj;j Ntz;Lk;. jkpoPo kf;fspd; ,jaj;jpypUe;J gpwg;ngLf;Fk; ,e;j chpikg; gpufldk; cyiff; FYf;Fk; MSik kpf;fjhFk;. vjphpia epiyFiyar; nra;Ak; ty;yik kpf;fjhFk;.
kf;fspd; gq;Nfw;gpy; gyk;ngw;W tUk; Njrj;jpd; capNuhl;lkhd murpay; gputhfj;jpy; vjphpia Kwpabg;Nghk;!
jkpoPok; - ij 2001

Page 3
,
yq;ifj; jPtpd; fle;j xU E}w;whz;- Lfhy tuyhw;wpy; Aj;jj;ij Kidtjpy; jPtpuk; fhl;b te;jpUf;Fk; jug;gpdh; ahh;? Vd; mth;fs; Aj;jg; gphpah;fshAk;> rkhjhdj;- jpw;F vjpuhdth;fshAk; ,Ue;J tUfpd;wdh; vd;gij Ghpe;Jnfhs;tJ ekJ Njrj;jpd; ,d;iwa fl;l murpay; Kd;ndLg;GfSld; neUf;fkhfg; gpize;Js;sJ.
fhydpa Mf;fpukpg;gpd;; tpisthd xw;iwahl;rp Kiwahy; rpq;fs Njrj;- Jld; ,ize;J nraw;gLk; epiy mjw;F tYr;Nrh;f;Fk; tifapy; rpq;fs Njrj;jpy; cUg;ngw;W te;j th;f;f gphpTf- Sk;> r%f rf;jpfSk; rf Njrq;fis td;kj;- Jld; mZFk; Nghf;if ntspg;gLj;jp te;jd. 1915y; K];ypk;fs; kPJ Nkw;nfhs;- sg;gl;l td;KiwAld; ,g;Nghf;F gfpuq;- fkhf ntspg;glj; njhlq;fpaJ.
rpq;fs Njrj;jpy; cUthfpte;j th;f;fg;gpupTfisAk;> r%f rf;jpf- isAk; jkf;F rhjfkhf ghtpj;J jk;ikg; gyg;gLj;jpa rpq;fs murp- ay; jiyikfs; ehk; vkJ chpikf;fhf mikjpahd Nghuhl;l- q;fis Nkw;nfhz;L te;jJld; njhlh;e;Jk; ,yq;ifah; vDk; nghJ milahsj;Jld; mth;fS- ld; ,ize;J thoNt tpUk;gpNdhk;. Mdhy; rpq;fs Njrj;jpy; Gjpjhf cUthfpte;j r%f rf;jpfSk;> fhydpa fhyj;jpy; ghjpg;Gf;Fs;shd gphptpdh;f- Sk;> jkJ r%fj; Jauq;fSf;Ff; fhuzk; rf Njrq;fSNk vDk; tpjkhf ele;Jnfhz;ldh;. rf Njrq;- fSf;F ,yq;ifj; jPtpy; chpikfs; ,y;iy vd;gjhf mth;fsJ ntspg;ghLfs; mike;- jd. rpq;fs Njrj;jpd; ,t;Tzh;tiyfis gu];guk; gyg;gLj;jpa rpq;fs murpay; jiyikfSk;> rpj;jhe;jthjpfSk; rpq;fs ,dntwpg;Nghf;Ff;F jiyik jhq;fpaJ- ld;> rpq;fs Njrj;ijAk; me;j ,Ul;gh- ijapy; jPtpukhf topelhj;jj; njhlq;fpdh;. rpq;fs ,dntwp czh;T rpwpyq;fh murp- aiy jPh;khdpf;Fk; rf;jpahf tYg;gl tYg;- gl ekJ murpay; tho;T khj;jpuky;y> ehk; caph;tho;tjw;fhd mbg;gil cj;jputh- jNk Nfs;tpf;Fs;shdJ. 56,y; gz;lhueh- af;ftpdhy; mKyhf;fg;gl;l jdpr; rpq;fs rl;lk; rpq;fs Njrj;jpd; ,dntwp mgpyh-
3
rpq;fs Njrj;Jld; rkhjhdk; rhj;jpakh???
i\fspd; tpisNtahFk;.
jdpr; rpq;fs rl;lj;jpd; %yk; ,yq;ifapd; Njrpa ePNuhl;lj J}f;fpnawpag;gl;lij vjph;j;J e ay; jiyth;fs; mikjptopapy; r fpufk; nra;jdh;. Mdhy; rpq;fs m mikjpg; Nghuhl;lj;ij eRf;fpl fzf;fpy; Fz;lh;fis Vtp rj;;j fpfis gLfhag;gLj;jpaJld; i rpiwapYkilj;jJ. nfhOk;G jkpoh;fs; jhf;fg;gl;ldh;. mj;J yhJ mk;ghiwapYk; jPtpd; Vid fspYk; jkpoh;fs; kPJ ,d td
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.
,e;j mlf;FKiwfisAk iwj; jhf;Fjy;fisAk; nfhz;L ekJ kf;fs; chpik l;lj;ijj; njhlh;e;jdh;. Nghuhl;lj;ij gLj;Jk; je;jpu Nehf;Fld; spd; chpikfs; rhh;e;J je;ij ehafk; mth;fSld; xg;ge
te;jhh;. gz;lh - nry;th ifr;rhj;jplg;gl;lij vjph;j Mh;. jiyikapyhd ,dnt fz;bf;F ghjahj;jpiu Nk ldh;. jkpoh;fSf;F tlf;F jhiuthh;j;Jf; nfhLj;Jt gpur;rhuq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl fs kf;fs; ,dntwp MNt\ gl;ldh;. ,dntwp rf;jpfspd; spg;Gf;F gae;JNghd gz;lh jhNd xg;ge;jj;ij fpopj;nj
,t;thWjhd; rpq;fs NjrK jiyth;fSk; jkpoh;fspd; mi chpikf; Nfhhpf;iffSf;F gp nra;jdh;.
njhlh;r;rpahf ekJ N Kd;ndLf;fg;gl;l mfpk;irtopg lq;fs; kpUfj;jdkhd jhf;Fj

; tpisNtahFk;.
pq;fs rl;lj;jpd; %yk; jkpoh;fs; pd; Njrpa ePNuhl;lj;jpypUe;J pag;gl;lij vjph;j;J ekJ murp- h;fs; mikjptopapy; rj;jpahf;- ;jdh;. Mdhy; rpq;fs muR vkJ Nghuhl;lj;ij eRf;fpl Mapuf;- Fz;lh;fis Vtp rj;;jpahf;fpu- fhag;gLj;jpaJld; ifJnra;J ilj;jJ. nfhOk;G efhpYk; ; jhf;fg;gl;ldh;. mj;Jld; epy;- hiwapYk; jPtpd; Vida gFjp- kpoh;fs; kPJ ,d td;Kiwfs;
;sg;gl;ld.
mlf;FKiwfisAk; td;K- hf;Fjy;fisAk; jhq;fpf; ekJ kf;fs; chpikg; Nghuh- ; njhlh;e;jdh;. Nghuhl;lj;ij fl;Lg;- je;jpu Nehf;Fld; jkpoh;f- kfs; rhh;e;J je;ij nry;t- mth;fSld; xg;ge;jj;jpw;F
gz;lh - nry;th xg;ge;jk; ;jplg;gl;lij vjph;j;J N[. yikapyhd ,dntwpah;fs; ghjahj;jpiu Nkw;nfhz;- poh;fSf;F tlf;F fpof;if ;j;Jf; nfhLj;Jtpl;ljhf ;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L rpq;- s; ,dntwp MNt\ %l;lg;- ,dntwp rf;jpfspd; nfhe;j- gae;JNghd gz;lhuehaf;f g;ge;jj;ij fpopj;njwpe;jhh;. Wjhd; rpq;fs NjrKk; rpq;fs Sk; jkpoh;fspd; mikjpahd Nfhhpf;iffSf;F gpujpgypg;G
;r;rpahf ekJ Njrj;jhy; ;fg;gl;l mfpk;irtopg; Nghuhl;- Ufj;jdkhd jhf;Fjy;fSf;F
cs;shfpd. jkpo; jiyth;fis ifJnra;- jy;> jLg;Gf;fhtypy; itj;jy;> njhz;lh;- fis gLnfhiy nra;jy; Nghd;wd njhlh;- r;rpahf eilngw;wd. 1974 ,y; aho;g;gh- zj;jpy; eilngw;w 4tJ cyfj; jkpoh- uha;r;rp khehl;by; fye;Jnfhz;l nghJkf;- fs; rpq;fs nghyprhuhy; kpUfj;jdkhf jhf;fg;gl;lJld; xd;gJ Ngh; gLnfhiyf;- Fs;shfpdh;.
mjd; gpd;dh; jkpoh; kPJ njhlh;r;rpahf td;Kiwfs; jpl;lkpl;l Kiwapy; Nkw;nfh- s;sg;gl;ld. jkpohpd; murpay; Fuy; kpfTk; td;kj;Jld; eRf;fg;gl;lJ. fhyj;jpw;Ff; rpq;fs Njrj;Jld;
fhyk; jkpoh; kPJ Nkw;- nfhs;sg;gl;l ,d mopg;G td;Kiwfis rpq;fs Njrk; tpUk;gp tuNtw;wJ- khjhdk; rhj;jpakh???
ld; rpq;fs nghJkf;fs; gyUk; jkpoiu mopj;- njhopg;gjpy; Kd;dpd;W nraw;gl;ldh;. ,g;gbahf rpq;fs muRk;> ,dntwp Cl;lg;gl;l rpq;fs NjrKk; ek;kPjhd mopj;njhopg;gpy;> Mf;fpu- kpg;gpy; jkf;Fs; gpize;J nraw;gl;L tUfpd;wdh;.
83,d; gpd;dh;> jkpoPo jdpauNr ekf;fhd xNu jPh;T vd;gJ ekJ Njrj;jhy; KO- ikahf czug;gl;lJk;> mjd; tpisthd MAjg; Nghuhl;lj;jpd; tsh;r;rpAk; rpq;fs muir mr;RWj;jpaJ. ,e;jpa murpd; JizAld; ek;ik Ngr;Rthhj;ijf;F mioj;jdh;. 1985 ,y; jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;l jug;gpw;Fk; rpq;fs murpw;Fk; ,ilNa eilngw;w Ngr;Rthh;j;ijapy; (jpk;G Ngr;Rthh;j;ij) rpq;fs muR ekJ Nfhhpf;iffis mbg;gilapNyNa epuhfhpj;Jtpl;lJ.
87,y; kPsTk; N[. Mh; - uh[pt; xg;ge;- jj;jpd; %yk; Aj;j epWj;jk; cUthdJ. ,r;re;jh;g;gj;jpy; rpq;fs Njrj;jpd; ,dntwp rf;jpfs; nfhe;jspf;fj; njhlq;- fpdh;. Mh;g;ghl;lf;fhuh;fis n`yp- nfhg;lh; %yk;Jg;ghf;fp gpuNahfk; nra;J mlf;fpLksTf;F ,dntwp vjph;g;giyfs; cf;fpukhapUe;jd. ,e;j rkhjhd Kaw;- rpf;F ekJ Nghuhl;l jug;Gk; NjrKk; tpjp- fSf;fika nraw;gl;L te;jhYk;> Aj;j epWj;jj;ij kPwp ,e;jpa -rpwpyq;fh muR- fspd; tQ;rf nraw;ghl;bdhy; me;j “rkh- jhd” Kaw;rp ekJ Njrj;jpd; fOj;Jf;F fj;jpahf te;jpUg;gij ekJ Nghuhsp- fSk; kf;fSk; fz;Lnfhz;ldh;.
kPsTk; 1989 fhyg;gFjpapy; gpNukjhr muRld; ,ufrpa cld;gbf;if xd;Wf;F tpLjiyg; Gypfs; te;jdh;. jd;id nghpJk; Neh;ikahdtuhf gpu];jhgpj;Jf; nfhz;l gpNukjhr> Gypfspd; jiyikAld; Neub- Ngr;Rthh;j;ij vDk; fUj;ij mOj;jp te;jhh;. mt;thwhd je;jpNuhghaj; jpl;lj;- Jld; Nghuhl;lj;ij mopj;njhopf;f KaYk; rpq;fs jiyikapd; JNuhf Nehf;fj;ij Gypfs; Ghpe;Jnfhz;bUe;jjdhy; gpNukjh- rTldhd cld;gbf;if KbTf;Ff; nfhz;L- tug;gl;lJ.
rpq;fs murpay; jiyikfSld; ekJ Njrk; Nkw;nfhz;l “Ngr;Rthh;j;ij %ykhd murpay; jPh;T”f;fhd xt;nthU re;jh;g;- gj;jpYk;> Ngr;Rthh;j;ijia gad;gLj;jp
(njhlh;r;rp 7Mk; gf;fk;)
jkpoPok; - ij 2001

Page 4
e
tnfhydpj;Jt rpwpyq;fh murpd; fy;tpf;- nfhs;ifahy; rpq;fs kw;Wk; jkpo; nkhoptopf; fy;tp khzth;fs; midtUk; xl;Lnkhj;jkhf ghjpf;fg;gLfpd;wdh;.
khzth;fspd; Rje;jpukhd mwpTj; NjlYf;fhd jilaw;w tha;g;Gfis ,e;j etnfhydpj;Jt fy;tpKiw nfhz;ljhapy;iy. fy;tp vd;gJ mwpT tsh;r;rpf;fhdjhf ,y;yhJ Kw;wpYk; nghUshjhu tho;Tf;- fhd KjyPlhff; FWf;fg;gl;- Ls;sJ. ahe;jphPfkhdJk;> rypg;G+l;LtJkhd ghlnewpapd; %ykhf Vfhjpgj;jpa> etnfhydpj;Jt Kiwikf;F Nrtfk; nra;jpLk;> mijg; ghJfhj;jpLk; gphptpdiu cUthf;FtNj rpwpyq;fh murpd; Fwpf;Nfhshf cs;sJ. ,jdhy; Rje;jpukhd mwpTj;Njly; kpf;f epGzj;Jt gphptpdh;fshf khzth;fs; ghpzkpf;f KbahJs;sJ.
xUthpd; nghUshjhu tho;it> r%f me;j];- j;ij jPh;khdpf;Fk; fhuzpahf fy;tp khw;wg;gl;Ls;sjhy; tzpf re;ijapy; gz;lq;fSf;F epyTk; Nghl;biag; Nghd;Nw fy;tpr; re;ijapy; gyjug;gl;l Nghl;bfs; cUthfpAs;sd. ,e;j fy;tpr; re;ijapy; khzth;fsJ %isia Nghl;bf;Fj; jahh; gLj;jpLk; thh;g;Gg; gl;liwfs; Nghy; cUthfpapUf;Fk; jdpahh; fy;tp epWtdq;fs;> jkJ ,uj;jj;ij gpope;J gps;isfis gbf;f itf;Fk; ngw;Nwhhpd; fdTfs;... ,tw;- wpdhy; Xa;tpd;ikahYk; mjPj gpuaj;jdj;jhYk; jkJ vjph;fhyk; Fwpj;j mr;rq;fspdhYk; khzth;fs; njhlh;r;rpahd csg;gijg;G epiyf;Fj; js;sg;gl;Ls;sdh;.
,ijtpl r%f> nghUshjhu epiyapd; mbg;gilapy; khzth;fis juk;gphpj;JtpLk; ghlrhiyfspd; juhju KiwikAk; khzth;fs; kPJ ngUk; Rikahf mOj;jpf; nfhz;Ls;sJ. efh;g;Gw Kjy;ju ghlrhiyfspy; gapYk; khzth;fNs r%fj;jpd; mjpfhukpf;f mLj;j jiyKiwahf tUk; tha;g;ig nfhz;bUg;gjhy; rhjhuz kf;fshy; neUq;f KbahjsTf;F ghlrhiyfspd; juhju NtWghLfs; fw;g- idahf tsh;j;Jtplg;gl;Ls;sd. Kjy;ju ghlrh- iyfSf;F mjPj ftdpg;Gfs; fpilf;fg; ngWtjd; kWGwk; ngUk;ghyhd khzth;fs; gapYk; rhjhuz ghlrhiyfs; midj;Jj; NjitfspYk; gw;whf;FiwfSld; nraw;gl Neh;e;Js;sJ.
FWfpa fhy ,ilntspfSf;Fs; murpdhy; khw;wg;gLk; fy;tpf; nfhs;ifapdhy; khzth;fspd; fw;gjw;fhd MHtk; rpijf;fg;gLfpd;wJ. mghpkpj nrytpdq;fis khzth;fs; vjph;nfhs;s Neh;fpwJ. kWGwk; ,r;nrytpdq;fis rkg;gLj;jpf; nfhs;tjw;fhd mur khdpaq;fs;> cjtpj; njhiffs;> Nghf;F- tuj;J trjpfs;> tpLjp trjpfs; khzth;fSf;F kpf mhpjhfNt fpilf;fg;ngWfpd;wd.
,e;j etnfhydpj;Jt fy;tpKiwikapd; neUf;Fjy;fis vjph;j;J khzth;fs; Fuy;nfhLj;jhy; mur td;Kiw khzth;fs; kPJ
4
jkpoPo kf;fs; Fbaurpd; mbg;gilg; gphpt khzth;fs;
gpuNahfpf;fg;gLfpwJ. ,g;gbahf> j Fwpg;ghd murpay;> nghUshjhu gpur;ridfisf; nfhz;l mlf;FKiwf;F cs;shfptUk gphptpdh;fshf khzth;fs; cs;sdh;.
 jkpo; khz chpiknad;gJ jkpo; Njrj;jpd; tpLj gpize;Js;sJ> MAjg; Nghuhl;lj;j ekJ Njrj;jpd; tpLjiy rhj;jpag;g ijAk; mth;fs; mDgtj;jpdhy nfhz;ldh;. jhk; te;jile;j murpay mj;Jld; iftplhJ jhNk Nj tpLjiyf;fhf MAjNke;jTk; Kd;te
 Nghuhl;lNk mjw;fhd xNutop v gpuf;iQ G+h;tkhf czh;e;J jha tpLjiyf;fhfjk;ik mh;g;gzpj;J jiykiwT MAjg; Nghuhl;l m nraw;ghl;Lf;F topfhl;bath;fs jiykiwT MAjg; Nghuhspfshf tho Nkw;nfhz;lth;fs;> Njrj;jpw;F jk; ,s mh;g;gzpj;j Kjy; jpahfpfs; khzth;fNs.
Fwpg;ghf> 83,d; ,d mlf;FKiw

;fg;gLfpwJ. ,g;gbahf> jkf;fhd murpay;> nghUshjhu> r%fg; fisf; nfhz;l murpd; iwf;F cs;shfptUk; r%fg; hf khzth;fs; cs;sdh;. kpoh; kPJ rpq;fs muR jpl;lkpl;L Nkw;-
wpg;ghd Njrpa mlf;FKiwapd; xU 70,d; jkpo; khzth;fSf;nfjpuhd g;gLj;jy; mike;jJ. rpwpyq;fh muR s; kPJ Rkj;jp te;j gy;NtW tbtpyhd pg;G eltbf;iffshYk;
s;shfpapUe;j jkpo; khzth;fshy;> ,duPjpapy; Nkw;nfhs;sg;gl;l iwia mjw;F NkYk; rfpf;f KbahJ
psh;e;jdh;. tUf;nfjpuhd njhlh; iwfis vjph;j;J Nghuhsp rptFkhud; py; Muk;gkhd jkpo; khzth; Nguit tpa Nghuhl;lq;fis elhj;jpaJ. jkpo; spd; chpikf; FuYf;F rpq;fsmuR hf mirahjpUe;jJ. ;ghl;lq;fspdhy; khj;jpuk; khzt pd; chpikia ntd;Wnfhs;s d;gij jkpo; khzth; Nguit fz;L . mJ khj;jpuky;y> jkpo; khzth;fspd; d;gJ jkpo; Njrj;jpd; tpLjiyAld; s;sJ> MAjg; Nghuhl;lj;jpd; %yNk j;jpd; tpLjiy rhj;jpag;gLk; vd;g- th;fs; mDgtj;jpdhy; fw;Wf; h;. jhk; te;jile;j murpay; Ghpjiy ; iftplhJ jhNk Njrj;jpd; ;fhf MAjNke;jTk; Kd;te;jdh;. kpoh;fspd; gpur;rpidfSf;fhd ;T jdpehL miktNj> MAjg; Nk mjw;fhd xNutop vd;gij G+h;tkhf czh;e;J jhafj;jpd; f;fhfjk;ik mh;g;gzpj;J> Kjy; wT MAjg; Nghuhl;l mikg;Gr; l;Lf;F topfhl;bath;fs;> Kjy; T MAjg; Nghuhspfshf tho;f;ifia ;lth;fs;> Njrj;jpw;F jk; ,sk; capiu pj;j Kjy; jpahfpfs; ek;kUk; s. hf> 83,d; ,d mlf;FKiwfspdhy;
fpsh;e;njOe;j Mapuf;fzf;fhd khzth;fs; Nghuhl;lj;jpy; jk;ik Neubahf ,izj;Jf; nfhz;ljd; %yk; ek; Njrj;jpd; tpLjiyg; gazj;jpy; Gjpa gha;r;riy Vw;gLj;jpdhh;fs;. ,d;WtiuapYk; Nghuhl;lj;jpw;fhd njhlh;r;rpahd kdpjtsj;ij toq;fptUk; gpujhd r%fg; gphptpduhf khzth;fs; s; khzth;fs;
Fbaurpd; mbg;gilg; gphptpdh;fs;: 04
jpfo;fpd;wdh;. khzth;fspd; ghj;jpuk; ek; Njrj;jpd; tpLjiyAld; kpfTk; capNuhl;lkhd Kiwapy; gpize;Js;sJ.
tuyhw;wpy;> khw;wq;fSf;fhd Kjy; Kurj;ij CjpLk; Jbg;ghd r%fg; gphptpdh;fshf jpfo;e;J tUgth;fs; khzth;fshth;. murpd; mlf;FKiwf; nfjpuhd KjyhtJ vjph;g;Gf; Fuy; khzth;fs; kj;jpapypUe;Jjhd; xypf;fpwJ. jkpoPo khzth;fspd; tuyhWk; cyf khzth;fspd; nghJ tuyhw;wpw;F epfuhd tPukpF tuyhw;iwf; nfhz;lJ jhk;.
rpq;fs murpd; Mf;fpukpg;G Aj;jj;jpdhy; ekJ khzth;fspd; mbg;gil caph;tho;Nt ,d;W mr;RWj;jYf;Fs;shf;fg;gl;Ls;sJ. Njrj;jpd; vjph;fhykhfj; jpfOk;> Njrg; Nghuhl;lj;jpd; gpujhd kdpjts gq;fhspfshapUf;Fk; khzth;fis rpq;fs muR gpujhd ,yf;F itj;J mopj;njhopf;fpwJ. fz; %bj;jdkhd ifJfs;> flj;jy;fs;> rpj;jputijfs;> gLnfhiy nra;jy;> ghlrhiyfspd; kPJ Fz;LtPrp $l;lhf gLnfhiy nra;jy; vd rpq;fs murpd; mopj;njhopg;Gf;F ekJ khzth;fs; njhlh;r;rpahf cs;shfpd;wdh;.
xU Njrj;jpd; tskhd vjph;fhyj;Jld;> mj;Njrj;jpd; ,sk; jiyKiwapd; caph;j;Jbg;ghd> Rje;jpukhd mwpTj;Jiw nraw;ghLfs; gpize;Js;sd. rpq;fs muNrh ,j;jifanjhU vjph;fhyNk ekJ Njrj;jpw;F ,Uf;ff; $lhJ vDk; F&u rpe;jidAld; jpl;lkpl;L ek; khzth;fspd; fy;tpia rpijf;fpwJ. Mf;fpukpg;G Aj;;jj;jpdhYk;> gilfspd; ml;Lopaq;fspdhYk; ghlrhiyfs; rPuhf eilngwhj epiyik 15 Mz;Lfshf ePbf;fpwJ. ghlrhiyfs; gy rpq;fsg; gilKfhk;fshfTk;> mfjp Kfhk;fshfTk;khwpAs;sd. ePz;lfhy nghUshjhuj; jilapdhy; Njrj;jpd; nghUshjhu tho;it Klkhf;fpapUg;gjd; %yk; khzth;fspd; midj;J mj;jpahtrpaj; NjitfSk; kWjypf;fg;gLfpd;wd. gl;bdpNghl;Nl ek; khztf; Foe;ijfis muR nfhiy nra;fpwJ. Ngh\hf;fpd;ikahYk; gl;bdpahYk; tFg;giwfspy; kaq;fptpOk; mty epiyik ek; khzth;fSf;F Vw;gl;Ls;sJ. ,itahTk; ek; khzth;fspd; tskhd vjph;fhyj;ij mbg;gilapy; ghjpf;fpd;wd.
,jw;nfy;;yhk; ek; khzt r%fk; mQ;rpnahLq;ftpy;iy. tPukpF tuyhw;iwg; gilj;Js;s jkpo; khzth; Nguitapd; topte;j ek; khzth;fs; jk;khyhd midj;J topfspYk; rpq;fs muir Jzpfukhf vjph;j;J epw;fpd;wdh;. khzt r%fj;jpdJk;> jkpo; kf;fspdJk; chpikfSf;fhf rpq;fsg; gilfis vjph;j;J
(njhlh;r;rp 7Mk; gf;fk;)
jkpoPok; - ij 2001

Page 5
k
l;lf;fsg;G efHg;Gw kf;f- Sf;F rpwpyq;fh mjpubg;gilapdH gfpuq;f vr;rupf;if tpLj;Js;sdH. tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpw;F Mjut- spf;Fk; kf;fisAk; rkhjhdk;> Aj;jepWj;jk; Nfhup miog;GtpLg;g- tHfisAk; mopj;;njhopf;fg; Nghtjhf mtHfs; gpufldk; nra;Js;sdH. murgaq;futhjk; ntspg;gilahfNt jd; mopj;- njhopg;Gfis njhlq;fptpl;- ljw;fhd vr;rupf;ifahf ehk; vLj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. tl jkpoP- oj;jpy; ,Ue;J Muk;gpj;J> kj;jpa jkpoPoj;jpd; jiyefuhfpa jpUk- iyiaf; fle;J jw;NghJ njd;- jkpoPj;jpidAk; GijFop NkLf- shf;Ftjw;fhd Muk;g jahupg;gpy; mopj;njhopg;gpidNa ,yf;nfd Nghiug;gpufldk; nra;jdH. ,jd; xUgFjpahf> mz;ikapy; kl;lf;- fsg;G efHg; Gwj;jpd; “ghJfhg;G” flikfs; ,uhZtj;jpd; trk; ,Ue;J mjpubg;gilapdupd; iffspy; xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ. kl;lf;fsg;G gpuNjrj;jpy; Muk;- gj;jpy; muR vjpHg;Gj; jd;ikAld; khj;jpuk; fhzg;gl;l ntFrdg; Nghuhl;lq;fs; jw;NghJ Neubahf tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpidg; gyg;gLj;Jk; gz;ig ntspg;gLj;jp tUfpd;wJ. gfpuq;fkhAk;> ,ufrp- akhAk; kf;fs; mikg;Gfs; jk;ik mzpjpul;b tUfpd;wik Mf;fpukpg;- ghsHfSf;F fpypia Vw;gLj;jp- As;sJ. ,e;j epfo;TfSf;Fk; Mf;fpukpg;G gzpfs; ,uhZtj;jplk; ,Ue;J mjpubg;gilapdH trk; xg;gilf;fg;gl;ljw;Fk; neUq;fpa njhlHGs;sJ.
mjpubg;gilahdJ> ,uhZ- tj;ij tplTk; Nghuhl;lq;fis eRf;Ftjw;F tpNrlgapw;rpaspf;- fg;gl;l gpupthFk;. ,jw;nfd gy tsq;fisAk; tha;g;GfisAk; muR xJf;fpf; nfhLj;Js;sJ> ,tHfs; Neub mlf;FKiwfis khj;jpuk; my;y> gy;NtW #o;r;rpfspYk;
5
mjpubg;gilapd; Kw;Wiff;F
njd;jkpoPok;
 r%fq;f- Sf;fpilapy; gpsTfis Vw;gLj;J- tJ Nghd;wtw;iwAk; kpff;jpl;lkpl;L nra;tH.
vz;gJfspd; eLg;gFjpiaAk;> njhz;ZhWfspd; njhlf;fj;- ijAk; ehk; epidT $HNthk; vdpd; ,e;j mjpubg;gilapdupd; kdpj Ntl;ilfspd; nfhLuk; ek; neQ;- irg; gpope;njLf;fj; jf;fjhFk;. ekJ ,sk;jiyKiwapdH Ehw;Wf; fzf;fpy; ifJnra;ag;gl;L> mjpu- bg;gil tijKfhk;fspy; Jtk;rk; nra;ag;gl;ldH. clYWg;Gfs; rpijf;fg;gl;L capHfs; gpLq;fg;- gl;L> tijKfhk;fspd; gpd;Gwk; njhl;bfspy; laHfs; Nghl;L> nfhy;yg;gl;ltHfisAk; my;yJ ghjp capUld; cs;stHfisAk; vk;ktHfisf; nfhz;Nl vupj;j nfhLikfs; Vuhsk;. ,d;W> tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpd; ,Wjp
,yf;F mz;kpf;Fk; NghJ> muR ekJ r%fj;jpd; Mw;wy; kpf;f gpuptpdiu NjHe;njLj;J mopg;gjpy; Fwpg;ghd ftdj;ij nrYj;Jk;. ,t;thwhf jPtpu mopT Ntiyfis nra;tjw;- fhd nghWg;GfNs mjpubg;gil- apdpulk; ,d;W xg;gilf;fg;gl;- Ls;sJ vd;gJ Fwpg;ghf ftdpf;fg;- gl Ntz;ba tplakhFk;.
kWgbAk; ,e;j nfhba rfhg;- jj;ij njhlf;fp itf;Fk; vr;rupf;- ifapidNa jw;NghJ rpwpyq;fh mjpug;gilfshy; tpLf;fg;gl;- Ls;sJ. ,jid vjpHnfhs;tJk; Kwpabg;gJk; ek; Njrj;jpYs;s midj;J rf;jpfsJk; flikahFk;. Kd;ndr;rupf;if> tpopg;GzHT> gfpu- q;fg;gLj;jy; > rHtNjr kag;gLj;jy; vd;gtw;wpy;jpl;lkpl;L ekJ rf;jp- fis jpul;b f rl;lj;Jiwa aj;Jiwapd lH epWtdq ize;Jk; gu jPtpu jw;fh r%fq;f- Vw;gLj;J- f;jpl;lkpl;L
FjpiaAk;> jhlf;fj;- Nthk; vdpd; upd; kdpj k; ek; neQ;- f;fjhFk;. pdH Ehw;Wf; ;gl;L> mjpu- py; Jtk;rk; YWg;Gfs; s; gpLq;fg;- pd; gpd;Gwk; s; Nghl;L> Ak; my;yJ HfisAk; ;Nl vupj;j k;. ,d;W> ;jpd; ,Wjp
> muR ekJ gpuptpdiu py; Fwpg;ghd ,t;thwhf nra;tjw;- jpubg;gil- lf;fg;gl;- ftdpf;fg;- ;. hba rfhg;- ;Fk; vr;rupf;- rpwpyq;fh pLf;fg;gl;- fhs;tJk; rj;jpYs;s likahFk;. zHT> gfpu- ag;gLj;jy; ekJ rf;jp- kJ flik-
ahFk;. Kd;dDgtk; nfhz;NlhH> jw;NghJ mikg;ghfp tUk; jkpo; kw;Wk; Kw;Nghf;F vz;zk; nfhz;l njhlh;G rhjd gpuptpdH> CHg;nghJ kd;wq;fs;> fz;fhzpg;Gf;FOf;fs;> rl;lj;JiwapYs;stHfs;> itj;jp- aj;JiwapdH> murrhHgw;w njhz;- lH epWtdq;fspYs;NshH $l;b- ize;Jk; gu];guk; xj;Jioj;Jk; jPtpu jw;fhg;G eltbf;iffspy; me;j kf;fspd; Nghuhl;l czHthdJ midj;J mlf;FKiwfisAk; kPwp ,g;NghJk; cj;Ntfkile;J> Nghuh- l;lj;jpd; Nghf;ifg; gyg;gLj;jpNa tUfpd;wJ. ekJ ,Wjp ntw;wpahdJ tpLjiyapYk; ekJ ghJfhg;ig ekJ nrhe;jf;iffspy; vLg;gjp- YNk jq;fpAs;sJ. ,Ue;Jk;> ,og;Gf;- fis Fiwg;gjpYk; vjpupfspd; nfhLikfis cyf kdrhl;rpapd; Kd;epWj;JtjpYk; tpiue;J jpl;lkpl;Lk; Kd;ifnaLj;Jk; nraw;gLNthk;.
- mdQ;rad;
new;wp kz;
vq;fs; kz;zpd; Rje;jpug; gz;izg; ghltpL! vq;fspd; ,dpa ehl;fis thotpL!
vq;fs; Fuy; tisia Vd; Vwp kpjpf;fpd;whh;: New;nwd; jk;gp fpWf;fpa VLfisf; fpopj;jha;: vd;Daph;j; jq;if ey;yhs; ,dpa tPizapd; tbit NtFk; ntapypy; GOjpapy; tPrp vwpe;jha;: ml Ntl;ilf;fhlh cdf;nfk; Njrklh tPuk; tpisf;Fk; tpLjiy tsh;f;Fk; G+kpalh!
vq;fs; Kd;wypy; kyh;e;j G+f;fspd; Gd;difiag; gwpj;jha;: thrk; Ve;jpa njd;wypNy ntb kUe;jpd; neb fye;jha;: Fbirfis vhpj;jha;: Nfhlhpahy; caph; gpse;jha;: Fz;Lfs; tPrpnak; Njrj;ijNa fpopj;jha;: fpope;J NghNthkh? cWjp Fiye;J NghNthkh? vhpe;j rhk;gypypUe;Jk; kPz;nlOk; tpLjiyg; gwitalh! ehq;fs; tpLjiyg; gwitalh!
-R.tpy;tuj;jpdk; itfhrp 1990
ed;wp: new;wpkz;
jkpoPok; - ij 2001

Page 6
v
e;jnthU Mf;fpukpg;ghsUk; jkJ mjpfhuj;ij epiyepWj;jpf; nfhs;s Mf;fpukpf;fg;gl;l kf;fs; kPJk; mtHfspd; kz; kPJk; Mjpf;- fj;jpid ntspg;gLj;Jk; gy;NtW tbtq;fisAk; FwpaPLfisAk; njhlHr;rpahf epiyg;gLj;jpf; nfhz;bUg;gH. kf;fs; kPsKbah mbikj;jdj;jpd; fPo; itf;fg;gl;- bUg;gijAk; vjpHg;Gfs; ,d;wp mlf;fpitf;fg;gLtij cWjpg;- gLj;jpf; nfhs;tJld;> Mf;fpukpg;- ghsHfspd; fUiz fpilj;jhy; md;wp ,e;j epiyapy; ,Ue;J jkf;F kPl;rpf;F top fpilahJ vd;w rpe;jidapYk; nray;Klf;f epiyapYk; kf;fis itj;jpUf;f KidtJk;> ,jDhlhf Mf;fpukpg;- gpd; gpujhd ,yf;Ffis mile;J nfhs;tij ,yFthf;fpf; nfhs;tJ vjpupfspd; Nehf;fkhFk;.
jkpoPoj;jpy; Mf;fpukpg;gpd; fPo; cs;s gFjpfspy; rpwpy- q;fh gilfs; ePz;lfhykhf Nkw;nfhz;L tUk; eltbf;if- fs; ,jidNa Rl;bepw;fpd;wd. vjpupfs; jkJ milahsq;- fis vkJ kz;zpy; gjpg;gJ> vkJ gz;ghl;L> fyhr;rhu tho;tpay; milahsq;fis rpijg;gJ. nghUshjhu jilNghd;w $l;Lj;jz;- lidfs; tpjpg;gJ vd ek;kPJ Mf;fpukpg;gpd; milahsq;fs; tpupe;J nry;fpd;wd.
tPjpf;F tPjp jilauz;fs; mikj;jpUg;gJk;> kf;fis Vw;wp ,wf;FtJk;> kf;fspd; elkhLk; Rje;jpuj;ij gh]; eilKiw nfhz;L jilnra;- tJk;> nrhe;j kz;zpNyNa ekJ kf;fSf;F tpNrl mil- ahs ml;ilfs;> gjpTfSk; vd fle;j gj;jhz;LfSf;F Nkyhf rpwpyq;fh gilfs; ek; kPJ Mf;fpukpg;gpd; rpd;dq;- fis nghwpj;JtUfpd;wJ.
mz;ikf;fhyq;fspy; ,e;eilKiwfs; NkYk; fLikahf;fg;gl;Ls;sd. kl;Lefupd; ikag;gFjptho; kf;fs; QhapW NjhWk; gil Kfhk;fSf;F te;J ifnahg;- gk; ,l epHg;ge;jpf;fg;gl;Ls;- sdH. ntspA+H gazq;fis gilapdH fl;Lg;gLj;Jf- pd;wdH. ,uhZt Kfhk; fl- ikfspy; ekJ kf;fis Ntyp-
Mf;fpukpg;gpd; FwpaPLfs;:
tpL
nfhz;l x ,d;Dkpd;D mjhtJ m ,iza N fy;tpf;fy Ntz;Lk;. Fuyhfp Njrpaf;F Ntz;Lk; v
,j; j nfhz;lJ jw;fhg;Gj gykpf;f m gyg;gLj murgaq;f kf;fspd; tpl;Lf;nf mbr;RtL nra;jpLNt
,Wjp ntw;wpahd Nghuhl;l t tuyhw;wpY
6
fis jfHj;J jkJ Mf;fp- ukpd; milahskhf;Ffpd;-
wdH. kuq;fisr; rha;f;fpd;- wdH. nghJr;fl;llq;fisAk; ghlrhiyfisAk; Mf;fpu-
kpf;fpd;wdH. jfHj;J jiukl;- lkhf;Ffpd;wdH.
jkpoPoj;jpYs;s kPdtHfs; jkJ kPd;gpbj; njhopiy nra;tjw;F Vfg;gl;l jil- fis tpjpj;Js;sdH. cs;- shilfSld; kl;Lk; nrd;W aho; flNyupapy; kPd;gpbf;f Ntz;Lk; vd ek;ik mtkh- dg;gLj;Jfpd;wdH. MW kzpNeuk; kPd;gpbg;gjw;F 12 kzpj;jpahyq;fs; mq;F- kpq;Fkhf kPdtHfs; miyf;- fopf;fg;gLfpd;wdH. ,g;gb- ahf Mf;pukpg;gpidf; fhl;Lk; FwpaPLfs; mjpfupj;J tUfpd;wd.
 Mf;fpukpg;gpd; milahsr; rpd;dq;fis jw;NghJ kiy- afj;jpYk; rpq;fsg;gilapdH gjpf;fj;njhlq;fpAs;sdH. Njhl;lq;fspy; nghyP]; fhty; muz;fs; mikf;fg;gLfp- d;wd. tpNrl milahs ml;il eilKiwfSk;> FLk;gj;jpYs;s midtUk; jkJ Gifg;glq;fis gjpT Mtzq;fspy; ,izj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJ Nghd;w e i l K i w f i s jpzpf;fpd;wdH. Ml;fisf; fz;lgb ifJ nra;J milg;gJk; mjpfupj;J tUfpd;wJ.
Mf;fpu fPo;> ekJ
,;t;thW e gJk; cz vjpHghHg;g
spd; Mf;f khd tpi jpy;iy. x fhyk; vjpu jJ Nghy N ePz;l fh vjpHg;GzH Fzhk;rq;f

Mf;fpukpg;gpd; FwpaPLfs;:
J Mf;fp- hf;Ffpd;-
ha;f;fpd;- ;fisAk; ; Mf;fpu-
jiukl;-
kPdtHfs; jhopiy ;l jil- dH. cs;- k; nrd;W Pd;gpbf;f k mtkh- H. MW ;gjw;F 12 ; mq;F- ; miyf;- H. ,g;gb- f; fhl;Lk; jpfupj;J
jpzpf;fg;- q;fis> lahsr; hJ kiy- ;gilapdH pAs;sdH. P]; fhty; ;fg;gLfp- ilahs wfSk;> idtUk; is gjpT j;jpUf;f Nghd;w f i s l;fisf; nra;J jpfupj;J
upfr; Mf;fpukpg;Gf; nfhLikapd;
nra;fpd;wJ. vjpupfspd; fPo;> ekJ kf;fis ,Uj;jp
kPJ Mj;jpuj;ijAk; MNtrj;- ijAk; $Hiknfhs;sr; nra;fpd;wJ. FKwpnaOe;j kf;fs;> fg;gy; Nghf;Ftuj;J epHthfj;jpdH kPJ elhj;jpa jhf;Fjy; mz;ikf;fhy cjhuzkhFk;. ,;t;thW gJk; vjpHghHg;gJ cz;ikapy;> eRf;FtJk; Nghd;W vjpupfs; tijg;-
mtHf-
,Wjpapy; vjpuhd ,t;thwhd Nghuhl;lq;fshfp Mf;fpukpg;Gf;F vOr;rpfs;
KOtPr;rj;Jld; eilngwTk>; ,Wjpapy; vjpupfs; jkJ %l;ilKbr;RfSld; Mf;fpu- kpg;Gg; gpuNjrq;fspy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gLk; ,Wjp ntw;wpf;Fk; ,l;Lr; nry;fpd;- wJ. Mf> Mf;fpukpg;ghsHfs; jk;ikg; gyg;gLj;jpf; nfhs;- sntd Nkw;nfhs;Sk; mid- j;J eltbf;iffSk; Kbtpy; tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; ntw;wpf;fhd gbf;fw;fshfNt khWfpd;wd. Nghuhl;ljpd; gy- j;jpy;vjpupfspd; MAjj;-
spd; Mf;fpukpg;Gf;Fr; rhjf- khd tpisTfis jUt- jpy;iy. xU rkak; FWfpa fhyk; vjpupfs; ntw;wpaile;- jJ Nghy Njhw;wk; ,Ue;jhYk;> ePz;l fhyj;jpy; kf;fspd; vjpHg;GzHTfisAk;> NghHf; Fzhk;rq;fisAk; ,J mjpf-
jsghlq;fSk; $l gwpj;nj- Lf;fg;gl;L vjpupfSf;F vjp- uhf mz;ikf;fhyq;fspy; ngUkstpy; gad;gLj;jg;- gl;ld. vjpupfshy; jw;NghJ thq;fpf;Ftpf;fg;gl;Ls;s gilf;fyq;fSf;Fk; $l tpiutpy; ,JNtjhd; fjpah- Fk;. - tp[p
tpLjiyf;F miw$Tk; (1Mk; gf;fj;njhlH)
nfhz;l xNu Fuyhf ntspg;gl;L ekJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; ,d;Dkpd;Dk; ghupa jhf;fj;ij Vw;gLj;j Ntz;Lk; vd tpisfpd;Nwhk;. mjhtJ mJ fpof;Fg;gy;fiyf;fofj;jpd; khzHtHfspd; FuYld; ,iza Ntz;Lk;. mj;Jld; gy;fiyf;fof fy;Yhupfs; kw;Wk; fy;tpf;fy;Yhup khzHtfspd; Fuy;fSld; gpd;dpg;gpize;J tYtila Ntz;Lk;. mJkl;Lky;y> KO mjd; gyKk; jw;fhg;Gj;jpwDk; gd;klq;fhFk;. khztHr%fj;jd; ,j;jhgdkhdJ gykpf;f muzhf epd;W> jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;ij ghJfhj;Jg; gyg;gLj;Jk;. kpURtpypYk; ,d;Dk; ek; jhafnkq;FfpYk; murgaq;futhjk; nfhd;WFtpj;J ,uj;jntwp jPHj;Jg; Gijj;j ekJ kf;fspd; FUjpf;fspk;gpy; ,jw;fhdrgjk; vLj;Jf;nfhs;Nthk;. tpl;Lf;nfhl khl;Nlhk; ekJ kz;zpy; Mf;fpukpg;ghsHfspd; xU mbr;RtL$l vQ;rpf;fplf;f mDkjpf;fkhl;Nlhk; vd rgjk; nra;jpLNthk;.
,Wjp Ma;tpy; ekJ jkpoPo tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpd; cd;dj ntw;wpahdJ gue;Jgl;l kf;fs; rf;jpapd; cUf;Fg;Nghd;w cWjpapYk; Nghuhl;l typikapy; jq;fpAs;sJ vd;gij ekJ tpLjiyg;Nghuhl;l tuyhw;wpYk; kPs;cWjp nra;jpLNthk;.
jkpoPok; - ij 2001

Page 7
etPd Afj;jpy; FWfpa fhyj;Js; jPtpukhf cUthfptpL;fpd;wd. mj;jid Ntfkhf ,d;W tuyhw;W epfo;Tfs; efHe;J nfhz;bUf;fpd;wd. ,e;j cz;ik kiyaf> K];yPk; Njrq;fSf;Fk; njd;dhrpahtpy; Njrpa mlf;FKiwfSf;F vjpuhfg; Nghuhbf;nfhz;bUf;Fk; midj;J murpay; r%fq;fSf;Fk; nghUe;Jk;. vdNt> jdJ murpay; RaepHza cupikf;fhf NghuhLk; xU kf;fs; r%fj;jpd; Njrpa cupikfs; Fwpj;J tuyhw;W G+Htkhd rhd;WfisAk;> fhuzq;fisAk; JUtpf; nfhz;bUg;gJk;> G+HtPfq;fisj; Njb tUlq;fis vz;zpf; fzf;fpl;Lf; nfhz;bUg;gJk; elg;gpYs;s ,uj;jk; nrhl;Lk; Njrpa mlf;FKiwfSf;F JizNghtJ jtpu Ntnwd;d?
Mapuk; tUlq;fSf;F Nkyhf> me;epa Mjpf;fj;jw;F vjpuhf Nghuhbf;nfhz;bUf;Fk; maHyhe;J kf;fs; ,d;dKk; KOikahd tpLjiyiag;ngw Kbahj epiyapy; ,Uf;fyhk;. mNjrkak; gy;NtW rpf;fyhd fhuzpfsp;d; jpul;rpahf fz;%bjjpwg;gjw;Fs; xU Njrpa cUthf;fk; eilngw;W jdf;NfAupa ,iwikapd;ghl;gl;L> Njrpa munrhd;W Gjpjhf cUthfplTk; KbAk; vd;gjw;F tuyhw;W rhd;Wfs; mNdfk; cs;sd. xU Njrpa r%fk; ePz;lfhykhf ,d;DnkhU muRf;fl;likg;gpDs; gyte;jkhf itf;fg;gl;bUe;jJ vd;gjw;fhf> mjw;NfAupa ,iwik mw;WtpLtjpy;iy. ,Jtiu ePWG+j;Jf;fple;j jkpo; Njrr;jpd; ,iwikahdJ ,d;W nfhOe;J tpl;nlupfpd;wJ. ,j;jPg;gpok;ig mizf;f KaYk; vy;yhtifahd Kaw;rpfisAk; murpay; rjpfisAk; xd;wpize;J Kwpabg;Nghk;.
-jUK
ekJ Nghuhl;lj;ij eRf;Ftjpy;jhd; rpq;fs muR Fwpahf ,Ue;J te;jpUf;fpw- Njad;wp> “ePjpahd murpay; jPh;Tld; $ba rkhjhdk;” vDk; vz;zNk mjw;fpy;iy vd;gij ,e;j 18 tUlfhy mDgtq;fs; ekf;F Jy;ypakhf ep&gpj;Js;sd.
1994,y; kpFe;j ek;gpf;ifAlDk; vjph;- ghh;g;GlDk; ekJ kf;fs; re;jphpfh murpd; rkhjhd Kd;nkhopit tuNtw;wdh;. Mdhy; re;jphpfh ek;gpf;if jUk; rkpf;iQfs; vijAk; ntspg;gLj;jjhjJld;> “rkhjh- dj;jpw;fhd Aj;jk;” “gaq;futhjj;jpw;F vjpuhd Nghh;” vDk; gjhifapy; rpq;fs Njrj;ij Xuzp jpul;bdhh;. rpq;fs Njrj- ;jpd; VNfhgpj;j MjuTld; ngUk; Mf;fpu- kpg;G gilnaLg;G Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. ekJ mJtiufhy Nghuhl;l tuyhw;wpy; ekJ Njrk; fz;buhj mopTfisAk; ,og;Gfis- Ak; vjph;nfhz;Nlhk;.
,k;Kiw> re;jphpfh murpd; 5tUl ,uj;jg; grpf;F KbTfl;l ekJ Njrk; jhNd Kd;- te;J rkhjhdj;jpw;F miw$ty; tpLj;jp- Ug;gJld;> ey;nyz;z rkpf;iQahf Aj;j epWj;jj;ijAk; mwptpj;jpUf;fpwJ.. Mdhy;> Aj;j tpjpKiwfisf; $l mbg;gilapy; mwpe;jpuhj rpq;fs muR mtkhdfukhd xUjiygl;r mopj;njhopg;G Nghiu vk;kPJ Nkw;nfhz;L tUfpwJ. ekJ gps;isfis gypnfhz;L fspg;GWfpwJ.....
murpay; Ngr;Rthh;j;ijf;fhd gu];gu fUj;Jg;ghpkhwy;fs; eilngUk; jWthapy;
7
ek; NjrKk;.. (2Mk; gf;fj;njhlH)
(khzth;fs;.. gfpuq;f Mh;g;ghl;lq;fspy; 4k; gf;fj; njhlh;r;rp)
 Rje mikg;G vd mikg;G tbtq; nfhz;L jkJ dJk; chpikf;fhf khzth;fs; fpsh;e;njO murpd; mlf;FKiw fisnay;yhk; N khzth;fspd; capNuhl;lkhd Nghh;f;Fz fhl;LfpwJ.
fle;jfhyq;fspy;> Nghuhl;l mikg;Gf JNk khzth;fspd; Rje;jpukhd nraw;gh murpay; chpikfisAk; Njrg; Nghuhl;lj mj;JkPwpd. khzth;fspd; jdpj;Jtk; eR khzth;fsJ murpay; kw;Wk; jdpj;J Fuy;nfhLj;j khzth;fs; rpj;jputijf;F c gLnfhiy nra;ag;gl;ldh;. khzth;fsp milahsk; Njr murpaypy; ,y;yhnjh epiyik gj;jhz;LfSf;F Nkyhf ePbjj OJ kPsTk; khzth;fspd; Rje;jp eltbf;iffs; muq;fpw;F tUfpd;wd. ,i midtUk; Mjhpj;Jg; gyg;gLj;j Ntz;L ekJ khzth;fspd; Rje;jpukhd m ghLk; murpay; nraw;ghLk; ,ize;j Rgpl;r Njr tpLjiyAld; xd;wug; gpize;Js;s
rpq;fs murpdhy; %d;W jrhg;jq;fsh rpijf;fg;gl;LtUk; ekJ khzth;fspd; mwpTj;js tho;tpy; kWkyh;r;rpia Vw;gLj #oiyAk; fy;tpj;jpl;lq;fisAk; Vw;gLj khzth;fspd; jdpj;Jtkhd murpay; c ghJfhg;gjhfTk; jkpoPo FbauR mika N e;jpukhd mwpTr;nraw;ghl;il> rpq;fs Njrj;Jl
(3Mk; gf;fj;njhlH)
rpwpyq;fh gpujkNuh> “gaq;fut Kw;whf mopj;njhopg;Nghk”; v muRj; jiytp re;jphpfh jdJ G ciuapy; “gaq;futhjj;jpw;F Nghiu iftplkhl;Nlhk”; vd;fpwh Jfhg;G mikr;rh; mDUj;j uj;tj;j Aj;j epWj;jk; nra;jpUg;gJ j jftikf;fNt” vdf;$wp vkJ e Kaw;rpia mbg;gilapNyNa m fpwhh;.
ekJ Njrk; jhNd Kd;te;J Kaw;rpfSf;F topfisj; jpwe $l> mij Kw;wpYk; epuhfhpj;j rpq;fs murpay; jiyikfs; Kaw;rpfis rpijg;gjpNyNa cs;sdh;.
rpq;fs ghrpr rf;jpfspd ghLfs; tpupthf;fk; ngWtJk [dj; jsj;jpy; ,th;fsJ nr mjpfupj;JtUtJkhdJ rpq;f j;Jld; ekJ Njrpag; gpur;rpi jPh;it rkhjhd topapy; m rhj;jpakw;wjhf;fptUfpd;wd
rpq;fsNjrj;jpDs;Sk; $Wfs; tsh;e;J tUtij m gpe;jDNt gLnfhiyr; r njhlh; epfo;TfSk; mg ntspg;gLj;jpepw;fpd;wd.
Mapuf;fzf;fpy; jkJ fis Aj;jj;jpy; ,oe;jpUe;J mq;ftPdKw;w epiyapYk;> gy

;.. Mh;g;ghl;lq;fspy; 4k; gf;fj; njhlh;r;rp)
 jkpoPok; gj;jphpifapd; . . .) rk;gtq;fs; khzth; Nghuhl;lq;fspd;
midj;J ,jo;fisAk; fpukkhf hd;whFk;. khzth;fspd; ,e;j ntF[d ghuhl;lq;fshy; rh;tNjr mstpy; rpq;fs ;tpfSf;Fk; Kfq;nfhLf;f Neh;fpwJ. f; fof khzth; xd;wpak;> Rje;jpu khzth; mikg;G tbtq; nfhz;L jkJk; Njrj;jp- f;fhf khzth;fs; fpsh;e;njOtJ> rpq;fs f;FKiw fisnay;yhk; Nktp epw;Fk; ; capNuhl;lkhd Nghh;f;Fzhk;rj;ijNa
thrpj;J tUfpNwd;. jkpoPok; 21,y; kf;fs; fsk; gFjpapy; ckh; vd;gtuhy; vOjg;gl;bUe;j jfty; rhh;e;J cz;ik epiyia jq;fSf;F njhpag;- gLj;j tpUk;GfpNwd;. tpLjiyg; Gypfs; %J}hpy; twpa K];ypk; kf;fis flj;- jpr; nrd;W gyte;jkhf ,uj;jk; ngw;wjhf mj;jfty; $WfpwJ. ,f;F- hyq;fspy;> Nghuhl;l mikg;Gfs; midj;-
wpg;ghd jftyhdJ cz;ikay;y h;fspd; Rje;jpukhd nraw;ghLfisAk;> kfisAk; Njrg; Nghuhl;lj;jpd; ngauhy; hzth;fspd; jdpj;Jtk; eRf;fg;gl;lJ. J murpay; kw;Wk; jdpj;Jtj;jpw;fhf khzth;fs; rpj;jputijf;F cs;shfpdh;. ra;ag;gl;ldh;. khzth;fspd; jdpj;Jt ; Njr murpaypy; ,y;yhnjhopf;fg;gl;l
epGzj;Jtj;ij mbg;gilahff; nfhz;l fy;tpj;jpl;lk; cUthf;fg;gl Ntz;Lk;.
,JNt ekJ khzth;fspd; ,Jtiufhy d; jdpj;Jtkhd murpay; cupikfis Tk; jkpoPo FbauR mika Ntz;Lk;. Rj- mwpTr;nraw;ghl;il> njhopy; s Njrj;Jld;...
(3Mk; gf;fj;njhlH)
gpujkNuh> “gaq;futhjj;ij opj;njhopg;Nghk”; vd;fpwhh;. ytp re;jphpfh jdJ Gj;jhz;L “gaq;futhjj;jpw;F vjpuhd tplkhl;Nlhk”; vd;fpwhh;. gpujpgh- kr;rh; mDUj;j uj;tj;j> “Gypfs; j;jk; nra;jpUg;gJ jk;ik kPs ;fNt” vdf;$wp vkJ ey;nyz;z mbg;gilapNyNa mtkjpf;-
jrk; jhNd Kd;te;J rkhjhd f;F topfisj; jpwe;jpUe;Jk; Kw;wpYk; epuhfhpj;jpLk; ,e;j urpay; jiyikfs; rkhjhd s rpijg;gjpNyNa Fwpahf
ghrpr rf;jpfspd; nraw;- pupthf;fk; ngWtJk;> ntF- j;jpy; ,th;fsJ nry;thf;F tUtJkhdJ rpq;fs Njr- kJ Njrpag; gpur;rpidf;fhd khjhd topapy; miltij w;wjhf;fptUfpd;wd. Njrj;jpDs;Sk; ghrprf; tsh;e;J tUtij mz;ika gLnfhiyr; rk;gtKk;> epfo;TfSk; mg;gl;lkhf
j;jpepw;fpd;wd. ;fzf;fpy; jkJ Gjy;th;- ;jj;jpy; ,oe;jpUe;Jk;> gyh; Kw;w epiyapYk;> gy;yhapuf;-
fzf;fhNzhh; Nghh;Kidapy; jk;- KapUf;F cj;juthjkw;W epWj;jp itf;fg;gl;bUf;Fk; epiyapYk; $l rpq;fs Njrk;> jkpohpd; Nghuhl;lj;ij Kw;wpYk; mopj;njhopj;J jkJ Njrpa ngUkpjj;ij epiyehl;bl Ntz;L- nkd;gjpNyNa mthf;nfhz;Ls;sJ.
“fUj;Jf;fs; kf;fis gw;wpf;nfhz;lhy; mJNt khngUk; rf;jpahf cUg;ngUk;” vd;fpwhh; khh;f;];. ,J Gul;rpf;Fk; nghUe;- Jk;> ghrprj;jpw;Fk; nghUe;Jk;. ,d;W rpq;fs Njrj;ij ,af;Fk; khngUk; rf;jpahf ,dntwp rpj;jhe;jk; cs;sJ. rpj;jhe;jk; mj;jid ,yFtpy; khw;wkilaf; $ba- jy;y. jdf;Fj;jhNd rpq;fs Njrk; ,l;Lf; nfhz;Ls;s ,e;j tpyq;if> jdJ fOj;jpy; jhNd njhq;ftpl;Lf; nfhz;Ls;s fw;gh- iwia mj;jid ,yFtpy; mjdhy; mfw;wpl KbahJ. jkpoPo jdpauR miktJ> kiy- af> K];ypk; Njrq;fs; jkJ Njrpa chpik- fis ntd;Wnfhs;tJ ahTk; rpq;fs ,dntwpia Njhy;tpAwr; nra;Ak;> mjd; ,Wkhg;igj; jfh;f;Fk; typikkpf;f MAjq;fshFk;.
mt;tifapy; ekJ Nghuhl;lq;fSk; ntw;wpfSk; jhd; rpq;fs Njrj;ij> mij cs;@u mopj;JtUk; gpw;Nghf;F rpj;jhe;j gpbapypUe;J kPl;nlLf;fg;NghFk; tuyhw;W rf;jpahFk;.
-Rgj;jpuh
jkpoPok; - ij 2001

Page 8
‘The Editor BM Box 400 London. WC IN United Kingd Njrj;jpd; Nfhhpf;iffSk; ekJ flikfSk;!
tl mnkupf;fj; njhlHGfl;F: 300 Borough Dr., PO Box 47032 Scarborough,On. M1P 4ZP Canada
www.thamileelam.or info@thamileelam.or m
d;ghh;e;j jkpoPo kf;fNs> Aj;j neUg;gpd; kj;jpapYk; ,Wjpj;Jsp tpah;itiaAk; gpope;J ekf;F czT+l;Lk; ci kf;fshd coth;fspd; ijj;jpUehs; ey;tho;j;Jf;fSld; ,g;Gj;jhz;by; jq;fis re;jpf
ekJ NjrtpLjiyg; Nghupy; ,Jtiu fhyKk; gbg;gbahf ntF[dj; j jdpj;Jtj;Jldhd murpaw; nraw;ghLfis Cf;Ftpg;gjpYk; FiwghLfisf; nfhz;bUe Nghuhl;lk; ,d;W te;jile;Js;s Gjpa epiyikfspy; vk;ikj; Njrkhfg; gyg;gLj;jpf; nfhs Mw;wNtz;ba murpay; uPjpahd nraw;ghLfis cldbahf Ntz;b epw;fpd;wJ.
tpLjiyg;Nghul;lk; rhHe;J vkf;Fs; epytptUk; gy;;NtW murpay; Kuz;ghLfisA epyikfspy; Njr eyd;rhHe;J gpujhd> cldb ,yf;FisAk; vkJ Njrj;jpd; kPjhd Gw kjpg;gPLfspy; ,Ue;J fzpj;jf; nfhs;tJk; mjd; ghw;gl;L Kjd;ik> gpujhd ,yf;Ffis vkJ nray;ghLfisFtpj;J gyg;gLj;j Ntz;baJ vk;ktH midthpdJk; ,d;iwa flikah kf;fspd; vOr;rpfisAk;> Nghuhl;l tbtq;fisAk; vjpHGul;rpfur; rf;jpfshy; xU NghJ KbahjJ vd;gJ vkf;Fk; nghJ vjphpf;Fkpilapy; vt;tsT epjHrdkhd mDgtNth mJ nfhz;bUf;Fk; gy;NtW murpay; Kuz;ghLfSf;fhd jPHtpd; mbg;gilnad ek;GNthnkdpy; , epiyapy; tplaq;fis xOq;FgLj;jp Kjd;ikahdij jPtpug;gLj;JNthk;.
njhlh; ,uhZtj; Njhy;tpfshy; epiy Fiye;J jd;idf; fhg;ghw;wpf; nfhs;s rh;tNjr ifNae;jp epw;Fk; rpwpyq;fh murpid rh;tNjr muq;fpYk; mk;gyg;gLj;jp> vkJ Nghuhl;lj;i gyg;gLj;j Ntz;ba re;jh;g;gk; xd;wpy; vkJ Njrk; epw;fpd;wJ. ,g; Gjpa epiyikfs; gd;Kfg;N tbtq;fSf;fhd mtrpaj;ijf; Nfhhpepw;fpd;wJ.
Njrk; ngw;Ws;s murpay; ntw;wpfis ghJfhf;fTk;> gyg;gLj;jp ekJ cldb , ntd;Wnfhs;sTk; Njrj;jpdJ nghJthdJk; Fwpg;ghdJkhd epfo;r;rpepuypd; fPo; gd;Kfg;N tbtq;fSld; rKf rf;jpfs; muq;fpw;F tUtJ mtrpakhdjhfpd;wJ. Njrj;jpd; rKf r jkJ jdpj;Jtj;Jld; nghJthd epfo;r;rpepuypy; Njrj;ijg;gyg;gLj;j Mf;fG+H tpidjpwd;kpf;f nray;ghLfis njhlHr;rpahf nra;jhfNtz;Lk;.
Njrj;jpDs; fdprkhd Nghuhl;lq;fs; ,ay;ghfNt kf;fspd; gq;fgw;WjYld; kf;fs Muk;gpf;fg;gl;L njhlHrr;pahf eilngw;WtUfpd;wd. vkJ kf;fs; kpfj;jPuj;Jld; vjphpa jkJ MHg;ghl;lq;fisAk; vOr;rpfisAk; elhj;Jfpd;whHfs;. ,jid NkYk; gyg;gLj;jJ vkJ jug;gpy; fl;rpfs;> mikg;Gf;fs;> ntFrdjhgdq;fs; KOtPr;Rld; nray;gl;lhfN vjphpapdhy; kf;fs; vjph;nfhs;Sk; md;whlg;gpur;rpidfs; murpay; jsj;jpw;F caHj gue;jNghuhl;lq;fshf khw;wg;glNtz;Lk;.
rfNjrq;fs; njhlHghd ehk; nfhz;bUf;Fk; epiyg;ghLfSk;> mZFKiwfSk; ,d;W jkpo;Njrg;Nghuhl;lj;jpy; vjpHkiw tpisTfisNa cUthf;fptUfpd;wd. rfNjrq;fs; gw;w fhpridahdJ vkJ Nghuhl;lj;ij gyg;gLj;JnkDk; Njrpa Raeyj;jld; ,Ue;j mj;Njrq;fspd; ,iwik rhHe;J rfNjrq;fspd; murpay; rkj;Jt cwTfspd; mbg;g miktjhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mt;tif gu];gu gyg;gLj;jYf;fhd gfpuq;fr;nray;gh tpLjiyg;Gypfs; njhlf;fk; rf mikg;GfSk;> fl;rpfSk; nra;jhfNtz;Lk;.
NehHNtapd; rkhjhd Kaw;rpfSld; vkJ Nghuhl;lk; ,d;W vd;Wkpy;yhjthW rHtNj mf;fiwf;Fhpanjhd;whf rh;tNjr muq;fpw;F nfhz;Lnry;yg;gl itf;fg;gl;L ,j;jiyaPLfs; vkJ Njrj;jpd; eyid vt;tsT mf;fiwAld; ghHf;fpd;wJ vd;gij ehk NghjpYk; rh;tNjr rKfq;fspd; kj;jpapy; vkJ Nghuhl;lj;ij gyg;gLj;jtjw;fhd re;j ,ij cUthf;FNthk;.
jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; fzprkhd ghj;jpuj;ij Mw;wptUk; Gyk;;ngah;tho; jkpo ,r;re;jh;g;gj;jpid mjp cr;r gad;ghl;ilj; juf;$ba re;h;g;gkhf khw;wpaikf;fNtz;Lk;. r mstpy; njhlh; murpaw; Nghuhl;lq;fs; %yk; rh;tNjr r%fq;fspd; gy;j Mjuitg; ng mg;gyj;Jld; rh;tNjr muRfSf;F njhlh;r;rpahd mOj;jq;fisf; nfhLf;ff; $ba nraw;ghLfis Kd;ndLg;gJk;> jPtpug;gLj;JtJk; cldbf; flikahf mikfpd;wd.
vkJ Nghuhl;lj;jpd; ,Wjp ntw;wp Nehf;fp KO %r;Rld; NghuhLNthk;.
INuhg;gpaj; njhlHGfl;
‘The Editor’ BM BOX 6769 LONDON WCI 3XX, U.K. Tel: 07041372064
8

‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom
www.thamileelam.org info@thamileelam.org
ope;J ekf;F czT+l;Lk; ciog;ghs g;Gj;jhz;by; jq;fis re;jpf;fpNwhk;. ntF[dj; jsj;jpy; ; FiwghLfisf; nfhz;bUe;j vkJ ; Njrkhfg; gyg;gLj;jpf; nfhs;tjw;F Ntz;b epw;fpd;wJ.
murpay; Kuz;ghLfisAk;> Gjpa k; vkJ Njrj;jpd; kPjhd Gwtakhd d;ik> gpujhd ,yf;Ffis Nehf;fp dthpdJk; ,d;iwa flikahfpd;wJ. ;rpfur; rf;jpfshy; xU NghJk; eRf;f pjHrdkhd mDgtNth mJNt ehk; bg;gilnad ek;GNthnkdpy; ,d;iwa
;gLj;JNthk;. ; fhg;ghw;wpf; nfhs;s rh;tNjrq;fsplk; yg;gLj;jp> vkJ Nghuhl;lj;ij NkYk; g; Gjpa epiyikfs; gd;Kfg;Nghuhl;l
gyg;gLj;jp ekJ cldb ,yf;if epfo;r;rpepuypd; fPo; gd;Kfg;Nghuhl;l jhfpd;wJ. Njrj;jpd; rKf rf;jpfs; j;ijg;gyg;gLj;j Mf;fG+Htkhd> z;Lk;. spd; gq;fgw;WjYld; kf;fshNyNa kf;fs; kpfj;jPuj;Jld; vjphpapd; Kd; ;. ,jid NkYk; gyg;gLj;jJtjw;F KOtPr;Rld; nray;gl;lhfNtz;Lk;. ; murpay; jsj;jpw;F caHj;jg;gl;L
k;> mZFKiwfSk; ,d;Wtiuapy; ptUfpd;wd. rfNjrq;fs; gw;wpa vkJ jrpa Raeyj;jld; ,Ue;jy;yhky; ; rkj;Jt cwTfspd; mbg;gilapy; Yf;fhd gfpuq;fr;nray;ghLfis a;jhfNtz;Lk;. ;W vd;Wkpy;yhjthW rHtNjrj;jpd; ;Lnry;yg;gl itf;fg;gl;Ls;sJ. d; ghHf;fpd;wJ vd;gij ehk; Ghpfpd;w j gyg;gLj;jtjw;fhd re;jHg;gkhf
w;wptUk; Gyk;;ngah;tho; jkpoPo kf;fs; hf khw;wpaikf;fNtz;Lk;. rh;tNjr q;fspd; gy;j Mjuitg; ngWtJk; q;fisf; nfhLf;ff; $ba murpaw; likahf mikfpd;wd. huhLNthk;.
g;gpaj; njhlHGfl;F:
‘The Editor’ BM BOX 6769 LONDON WCI 3XX, U.K. Tel: 07041372064
Itd; vd;d $w tUfpd;whH?
Rje;jpu Mizf;FOf;fs; ehd;fpid murpay; ahg;gpy; cWjpg;gLj;Jk; gpur;ridAld; jkpo; Njrpag;gpur;ridf;fhd jPHtpid rk;ge;jg;gLj;Jk; xU thjk; tpf;lH Itd; mtHfshy; Kd;itf;fg;gl;L tU fpd;wJ. ,t;tpjkhd rk;ge;jg;gLj;jy; Fwpj;J jkpo;jug;gpd; xU gFjp khw;Wf;fUj;jpid Kd;itj;Js;sJ. vdpDk; NghJkhd tpsf;fq;fSk; epahaq;fSk; itf;fg; glhjgbahy;> jkpo; Njrpathjk; [dehaf mk;rq;fs; cWjpggLj;jg;gLtjw;F vjp uhdJ Nghd;w xU Njhw;;wg;ghl;ilf; nfhLf;Fk; Mgj;J ,q;F cs;sJ.
Ik;gJ tUlq;fSf;F Nkyhf rPHFiye;J fplf;Fk; rpwpyq;fh murpd; > murhq;fq;fspd; Ml;rpKiw mtyq;fs; gw;wpa mtuJ thjq;fspy; ekf;F Kw;wpYk; cld;ghL cs;sJ. mjw;fhd nghWg;ig rpq;fs Njrk; nghWg;ngLf;f Ntz;LNk xopa mJ jkpo; Njrj;Jld; vt;tpjj;jpYk; rk;ge;jg;gl;ljy;y. rpq;fs Njrk; kw;nwhU Njrj;jpd; kPjhd mlf;FKiwapDlhf jdf;Fj;jhNd Nghl;Lf;nfhz;l mbikr; rq;fpypia mJNtjhd; jfHf;f Ntz;Lk;. mj;jid mur gaq;futhj rl;lq;fis nksdkhf Vw;Wf;nfhz;l ikf;Fk; mjd; epoypy; eilngw;W te;j ghrpr tif eltbf;iffSf;Fkhd nghWg;ig rpq;fs NjrNk; nghWg;Ngw;f Ntz;Lk;.
jkpo; Njrk; jdJ RaepHzak;> Njrpa ,iwik vd;gtw;Wf;fhfg; Nghuhbf; nfhz;bUf;fpd;wJ. jdJ Ml;rpKiw vg;gbapUf;f Ntz;Lk; vd;gij mJ jPHkhdpj;Jf;nfhs;Sk;. mjw;F jdJ [dehafG+Htkhd Mjuit ItDk; mtuJ fUj;Jf;F MjuthdtHfSk; je;jhy; NghJkhdJ. my;yJ jkpo; Njrj;jpd; RaepHza cupik Fwpj;Jk; jkpo; Njrj;jpd; kPJ rpwpyq;fh muR Nkw;nfhz;L tUk; Njrpa mlf;FKiw ,dmopg;G vd;gtw;iw rpq;fs kf;fSf;Fg; Gupa itf;Fk; flikia nra;jhy; NghJk;> mijtpl;L> ehd;F Midf;FO mJ ,Jntd Rw;wptisj;J kPz;Lk; G+r;rpaj;jpw;F tuNtz;bajpy;iy.
N[.MH ,e;jpa muRld; $l;Lr; NrHe;J jkpo;Njrpag; gpur;ridf;Fj; jPHthf> khfhzrigj; jpl;lj;ijf; nfhz;L te;jNghJ. rpq;fs kf;fspd; mgpyhir fisAk; jPHf;f Ntz;Lk; vd rpwpyq;fh tpYs;s khfhzq;fSf;Fk; mj;jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;j Kad;wjw;Fk; . $Hikail e;jpUf;Fk; jkpo;Njrpa gpur;ridf;Fk; ehd;F Mizf;FO rkhr;ruj;ijf; nfhz;L te;J Kbr;Rg;NghLtjw;Fk; ,ilapy; xU nghJj;jd;ik fhzg;gLtij Rl;bf; fhl;Ltjpy; jtwpy;iy. xt;;nthUtUk; jk;Kila ghtr; Rikfis jhNk Rke;jhf Ntz;LNk xopa> kw;nwhUtupd; KJfpy; Rkj;jptpl;L iffis tPrpf;nfhz;L gpur;ridf;F gpd;Nd eilNghLtJ mg;gl;lkhd re;jHg;gthjkhFk;.
jpUthsH Itd;; Fwpg;gpl;l fl;Liuapy; Kd;itj;Js;s gy;NtW fUj;Jf;fspy; ,e;j tifg; Nghf;FfSk; thjq;fSk; epuk;gpf; fhzg;gLtjdhy; mit xt;nthd;Wf;Fk; gjpyspf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy.
- jhupzp
jkpoPok; - ij 2001