கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழீழம் 2001.02

Page 1
jkpoPo kf;f s;fl;r papd;m
kf;fSf;Nf midj;J mjpf
khrp 2001 vJ gaq;futhjk; ?? ahh; gaq;futhjpfs; ???
gaq;futhjk; vd;fpd;wd. mtHfs gaq;futhjj;jpd; gy;NtW tbtq;fi bahfTk; kiwKfkhfTk; fl;ltpo NghJ> mtw;iw ntspg;gilahf mk jj; jtwpajd; tpisT> vjpupfspd; K jpf;nfhz;L ekJ tpLjiyg; Nghuh gaq;futhjk; vd;fpd;wJ.
G+HtPf FbfisAk;> Mrpa> Mgpu isAk; mbikg;gj;jpf;> nfhLikg nts;isf; nfhydpj;Jtg; gaq;f RNjrpfspd; ,ay;ghd cw;gj;jp K rpijj;J> tsq;fisf; nfhs;isapl ikg;gLj;jg;gl;l kf;fspd; ciog;ig Fbj;jdh;. vkJ tsq;fisj; jpd;W jpkpupy; rpj;jputijf; fUtpfis tpw;gid nra;J kdpjiuf; nfhz;Nl gupNrhjid nra;tpf;fpd;wdh;. ehLfi ,
g;;gj;jpupif cq;fs; iffis te;jil-
tpl;L gytPdg;gLj;jp jd;fhybf;Ff tu rjpj;jpl;lkpLfpd;wdh;. Ak;NghJ> gpupb\; Vfhjpgj;jpaj;jpdhy; jkpoPo tpLjiyg;Gypfs; mikg;G jilnra;ag;gl;- bUf;fyhk;> jilnra;ag;glhkYk; ,Uf;fyhk;. vdpDk; jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;ijg; nghWj;jtiuapy;> mjw;F Vfhjpgj;jpaf; $l;L vg;NghNjh jiltpjpj;J tpl;lJ vd;gNj cz;ik.
xU ,yl;rk; Foe;ijfis nfhd;W Ftpj;J tpl;L> mjid kiw izapy; rpf;fpa xU gwitiaf; f nthU ehSk; gpur;rhuk; nra;jdH. ,J G+lfg; gaq;futhjk;. jkf;Fg;gpbf;fh fis ftpo;g;gJ gaq;f uthjk;> jkf Ml;rpfspd; gaq;futhjj;ij ghJ Nkw;Fyf nts;isg; gaq;futhjKk;> Mrp-
NgZtJ gaq;futhjk;. jkJ tpQ;Q ahtpd; ,e;jpa Nkyhjpf;fg; gaq;futhjKk;
gpbg;GfisAk; kUe;JfisAk; Mgpu $l;likj;J ekJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;ijg;
Mz; ghrprj;ij ghJfhf;Fk; ngz; [dhjpgjpf;F. ng
z; [dhjpgjpNa! cq;fsJ ,dntwp mopj;Jnjhopg;GfSf;F mg;ghy;> jkpoPoj fs; kPJ td;nfhLik GhpAk; cq;fspd; Mz; ghrprg; gilfis jz;bf;fTk;> fl;L cq;fshy; KbahJ Ngha;tpl;ljh? my;yJ cq;fspd; ,dntwp mgpyhi\fis,e;j G+h;j;jp nra;tjhy; mth;fSf;fhd rYifahf> jkpoPo ngz;fshd vk;kPjhd M ntwpj;jdj;ij mq;fPfhpj;Jf; nfhz;bUf;fpwPh;fsh? fle;j xU khjj;jpw;Fs; tljkpoPoj;jpYk; njd;jkpoPoj;jpYkhf ,uz;L ngz;fs ,dntwpg; gilapdhy; td;Gzh;r;rpf;F cs;shf;fg;gl;Ls;sdh;. cyfpd; ft nfhz;Ltug;gl;l ,t;tpU rk;gtq;fSld;> gilfspd; kPjhd mr;rj;jpdhYk; r%f fshYk; ntspg;gLj;jg;glhjpUf;Fk; ngz;fs; kPjhd mj;JkPwy;fisAk; td;Ki cs;slf;FNthkhdhy;> cq;fsJ rpq;fsg; gilfspd; Mzhjpf;fg; gaq;fuk; vq;f fl;Lg;gLj;jg;glhj> jl;bf;Nfl;fg;gLk; epiyiaf; fle;Jtpl;l njhd;whf tp];t& tUfpwJ. mk;kzP! ngz; vDk; Nghh;itf;Fs;> cyf ngz;fspd; fhpridia cq;f vjpupfspd; Kfhk; Ke;- ;L ekJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;ijg; jk; vd;fpd;wJ. FbfisAk;> Mrpa> Mgpupf;f kf;f- bikg;gj;jpf;> nfhLikg;gLj;jpd ; nfhydpj;Jtg; gaq;futhjk;. pd; ,ay;ghd cw;gj;jp Kiwfis sq;fisf; nfhs;isapl;ldh;. mb- g;gl;l kf;fspd; ciog;ig cwpQ;rpf; vkJ tsq;fisj; jpd;W nfhOj;j pj;jputijf; fUtpfis gilj;J ra;J kdpjiuf; nfhz;Nl kdpjiug; d nra;tpf;fpd;wdh;. ehLfis Nkhj- Pdg;gLj;jp jd;fhybf;Ff; nfhz;L pl;lkpLfpd;wdh;.
yl;rk; Foe;ijfis mjid kiwf;f vz;- pf;fpa xU gwitiaf; fhl;b xt;- k; gpur;rhuk; nra;jdH. ,J njhlH- ;futhjk;. jkf;Fg;gpbf;fhj Ml;rp- o;g;gJ gaq;f uthjk;> jkf;F gpbj;j pd; gaq;futhjj;ij ghJfhj;Jg; aq;futhjk;. jkJ tpQ;Qhd fz;L- Ak; kUe;JfisAk; Mgpupf;f Mrpa
fSf;F mg;ghy;> jkpoPoj;Jg; ngz;- is jz;bf;fTk;> fl;Lg;gLj;jTk; wp mgpyhi\fis,e;jg; gilfs; gz;fshd vk;kPjhd Mzhjpf;f
pYkhf ,uz;L ngz;fs;> jq;fspd; ;Ls;sdh;. cyfpd; ftdj;jpw;F d mr;rj;jpdhYk; r%ff; fhuzq;- ;JkPwy;fisAk; td;KiwfisAk; hjpf;fg; gaq;fuk; vq;fs; kz;zpy; tpl;l njhd;whf tp];t&gnkLj;J
pd; fhpridia cq;fs; gf;fk;; tUk; gilfis fhg;ghw;wptUk;;
;,jw;n fy;y hk;gjpy;n rhy;y pahf gilfSld; Nrh;e;J ePq;fs;
re;jpupfhtpd; Rje;jpujpd NgUiu!
(njhlHr;rp 2Mk; gf;fk;)
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
x
t;nthU Kf;fpa epfo;- tpd; NghJk; re;- jpupfh> jhd; rpq;fs Njrj;- jpd; muRj; jiytH vd;- gij re;Njfj;- jpw;fplkpd;wp ep&gpj;J tU- fpd;whH. mz;- ika ngg;utup 4k; jpfjp Ngr;Rk; mg;gbg;gl;- lNj. Kd;Df;Fg;gpd; KuzhfTk;> Gul;Lfs; epiwe;jjhfTk;> ,dntwp> Aj;jntwp kpf;fjhfTk; mg;Ngr;R mike;jpUe;jJ. mg;- gbapUf;Fk; NghJ> tpLjiyg;Gypfs; rkhjhd Kaw;rpf;F mwpFwpfis fhl;bAs;sdH. ,e;j thag;gpidj; jtwtplf;$lhJ vd mtuhy;> xg;Gf;Ff; $wpa xU thf;fpakhdJ rpy jug;gpduhy; rpyhfpf;fg;gl;L tUfpd;wJ.
,e;j xU thf;fpak; jtpu> kw;w vy;yhNk jkpo; Njrpag;gpur;rid kw;Wk; Njrpa tpL- jiy ,af;fk; vd;gtw;iw epuhfupj;J tpLt- jhfTk;> rpq;fs kf;fSf;F xU ngha;ahd rpj;jpuj;ij jUtjhfTNk mg;Ngr;R mike;- jpUe;jJ. ehL Kd;Ndw;wg;ghijapy; tPW- eilNghLtjhf gfHfpd;whH. mNjrkak; Mgj;jhd vjpHfhyj;ijf; nfhz;bUg;gjh- fTk; njuptpf;fpd;whH. toikNghyNt Kd;-
k; ngz; [dhjpgjpf;F. .
Df;Fg;gpd; Kuzhd tpj;jpYk>; ntWk; nrhy;- yyq;fhuk; epiwe;jjhAk; mtuJ ciu mike;jpUe;jJ.
re;jpupfhtpd; Rje;jpu jpdg;Ngr;R> ekJ Njrpaj;ij kWf;fpd;wJ. 94 ,y; Njrpag;gpur;- rid cs;sJ vd je;jpNuhghakhf xg;Gf;- NfDk; xg;Gf;nfhz;l re;jpupfh muR jw;- NghJ ntspg;gilahf ekJ Njrpaj;ij epuh- fupj;Js;sJ. jhd; Ngr;Rthj;ij elhj;j Ntz;ba xU jPHkhdfukhd rf;jpia ,d;d- Kk; gaq;futhjpfs; vdr; nrhy;ypf; nfhz;b- Uf;fpd;wJ. Ngr;RthHj;ijf;Fr; rhjfkhd xspf;fPw;W njuptjhf re;jpupfh $wpa xU thHj;ijia> me;epa cjtpia ngWjtw;fhf ,g;gbahf $wpa xU thHj;ijia itj;Jf;- nfhz;L> rpwpyq;fhmuR Ngr;RthHj;ijf;fhf jahuhtjhf fw;gid nra;a ekJ kf;fs; xd;Wk; murpay; mg;ghtpfs; my;y.
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 2
j
e;ij njhlf;fp itf;f>
jha; tbtk; nfhLf;f> kfs; Kbj;J itf;fpd;whH: jw;nraYf;Fs;Sk; xU ,aq;Ftpjp jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lkhdJ re;jp- upfh gz;lhu ehaf;f tpd; Ml;rpf; fhyj;jpy; mjd; gpujhd fl;lj;ij epiwT nra;Ak; vd;- gJ njspthfp tpl;lJ. jkpo; Njrj;jpw;nfd xU jdpahd Njr muR cUthFk; vDk; tu- yhw;W tpjpapid ,f;fl;lk; cWjp nra;fp- d;wJ. ,jidj; jHf;f uPjpapy; Nfhbl;Lf; fhl;- LtJ ,f;fhyfl;lj;jpy; kpfTk; nghUj;- jkhdjhFk;.
murpaypYk; ,uh[je;jpuj;jpYk; Mo;e;j Gyik nfhz;ljhf $wg;gLk; SWRD gz;lh- uehaf;f 1920 fspd; njhlf;fj;jpy; ,j;jPtpw;F %d;W rk\;bfisf;nfhz;l xU $l;lhl;rp Kiw nghUj;jkhdnjd Kd;nkhope;jhH. Kd;nkhopT vd;w tifapy; ,J kpfTk; Jhu jpU\;b- ahd tplaNk. Mdhy; mtH Ml;rpj; jiyikia Vw;W elhj;jp Kd;nd- Lj;jNjh ,jw;F jiyfPohd murp- ayhFk;.
rpq;fs nkhopia kl;Lk; Ml;rp- f;fUk nkhopahf;Fk; NghJ> ,j;jpl;- lkhdJ> tuyhw;Wg;Gfo; kpf;f ,d;- DnkhU nkhopahfpa jkpo; nkhopia jkJ tho;tpd; Mjukhff; nfhz;l xU Njrj;jpd; ,Ug;igr; rpijf;Fk; xU mopTj;jpl;lk; vd mtUf;F epr;rakhfj; njupAk;. ,f;fhy fl;l- j;jpy; ,lJrhup vdj; jk;ik mioj;Jf; nfhz;l gyH> gz;lhuehaf;ftpd; miu ,lJ- rhupf;nfhs;ifapYk; mtuJ Njrpa kakhf- ;fy; rhfrj;jpYk; fpwq;fpaJld;> mjw;F gpd;Nd Gije;jpUe;j Nkhrkhd rpq;fs Nrhtp- dprf; nfhs;ifia fhg;ghw;wpf; fiu NrHj;j- dH. ,f;fhyj;jpy; mfpy ,yq;if jkpo; nfhq;- fpuRf;Fs; ,Ue;J gpwg;ngLj;Jf; fUepiyapy; ,Ue;j jkpouRf;fl;rp Kd;daijg; gpd;js;sp jkpo; kf;fspd; murpay; jiyikia nghWg;- Ngw;Wf; nfhz;lJ. mj;jiyikahdJ rHt- Njr murpay; mq;fPfhuj;ijAk; ngw;Wf; nfhz;lJ.
mLj;jJ> rpwpkhNth gz;lhu ehaf;f tpd; ,uz;L Ml;rpf; fhy fl;lq;fs;. ,q;F nkhop mlf;FKiwahdJ eilKiwapy; jPtpu tb- tk; ngw;wJ. rpq;fs ngsj;j ehl;Lf;fhd mu- rpay; ahg;G tiuag;gl;lJ. muR ae;jpuk; Kw;- wpYk; rpq;fs kakhf;fg;gl;lJ. rpq;fs gilf- spd; Mf;fpukpg;G ekJ kz;zpy; njhlf;fp itf;fg;gl;lJ mlq;fyhf> mlf;FKiw- fspd; cf;fpu tbtq;fs; eilKiwf;F te;- jd. md;Wk; ,lJrhupfs; vdf; $wpf;nfhz;- ltHfs; If;fpa Kd;dzp vd;w Kw;Nghf;F Kf%bAld; vd;dnty;yhk; nra;jhHfs;. vg;- gb rpq;fsr; Nrhtpdprj;ijf; fhg;ghw;wpf; fiuNrHj;jdH vd;gJk; jdpahd tuyhW. ,f;fhyj;jpYk; ekJ jug;gpy; vjpHtpidahf> xU Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j epfo;T ,lk;ngw;-
2
jw;nraYf;Fs;Sk xU ,aq;Ftpjp !
wJ. Jz;Lgl;Lf;fple;j jkpo; kf;fS fSk; mikg;GfSk; Xuzp jpuz;ld tpLjiyf; $l;lzp vDk; $l;Lj;ji dJ jiyikiag; nghWg;Ngw;Wf; nf ,JTk; rHtNjr murpay; mq;fPfh ngw;Wf;nfhz;lJ.
mLj;jJ re;jpupfh gz;lhuehaf Njrpa Kuz;ghl;bid mbg;gi nfhz;l xU Ehw;whz;L tuyhw;wpd fl;lk; ,Jntdyhk;. ,f;fhy fl;lj Njrj;ij mopj;njhopf;Fk; topK fl;ltpo;;j;Jtplg;gl;ld. ,q;Fk; ,lJ ypguy;fs; vdg;gyH ,e;j rpq;fs M
jhgpj;Jg; ghJfhj;jhHfs;. ,f;fhy Yk; mlf;FKiwapd; cf;fpuk; mid kf;fisAk; xUikg;gLj;jpaJ. jkpo Gfs; fl;rpfs; ahTk; xUkpj;j Njrp it ntspg;gLj;Jfpd;wd. jkpo; Njrk upfisAk; ez;gHfisAk; njspth fz;L tUfpd;wJ. ,e;j %d;whtJ f ekJ Njrk; ,uhZt uPjpapy; gykhd e cs;sik xU Fwpg;ghd Gjpa gz;ghF rkak; Fwpg;ghd ,d;iwa cyf #o murpay; $l;Lj; jiyikj;Jtj;ij Nfhup epw;fpd;wJ.
,g;Gjpa jPHf;fkhd fl;lj;jpy; r
vJ gaq;fu..
(1Mk; gf;fj; nj
kf;fspy; gupNrhjid elhj;Jk;> ek tptrhaj;ijAk; capupd tsq;fis njhopg;gJ mwpTj;Jiwg; gaq;f ,g;gb vj;jidNah gaq;futhjj;jp fis Vfhjpgj;jpa rf;jpfs; nts tUfpd;wd.
rpYit Aj;jq;fshYk;> cyf Aj Yk; Nfhbf;fzf;fhd kf;fisf Ftpj;jth;fs;. Mrpa kf;fis mZ Sf;Fg; gypahf;fpatHfs;. ,d;W t mZf;fopTfis nfhz;L %d;w kf;fis mZmZthff; nfhi nfhz;bUg;gtHfs;. Nfhbf;fzf;f isg; gl;bdp Nghl;L> tpz;zpay; “rhj gilj;Jf;nfhz;bUg;gtHfs;. tif rpj;jputijf; fUtpfis Nghl;b nfhz;L re;ijf;F tpl;Lf;nfhs;S

w;nraYf;Fs;Sk; xU ,aq;Ftpjp !
;Lgl;Lf;fple;j jkpo; kf;fSk; fl;rp- kg;GfSk; Xuzp jpuz;ld. jkpoH f; $l;lzp vDk; $l;Lj;jiyikah- ikiag; nghWg;Ngw;Wf; nfhz;lJ. HtNjr murpay; mq;fPfhuj;ijg; fhz;lJ. ;jJ re;jpupfh gz;lhuehaf;f fl;lk;. uz;ghl;bid mbg;gilahff; xU Ehw;whz;L tuyhw;wpd; ,Wjpf;- ntdyhk;. ,f;fhy fl;lj;jpy; ekJ mopj;njhopf;Fk; topKiwfs; ;Jtplg;gl;ld. ,q;Fk; ,lJrhupfs>; ; vdg;gyH ,e;j rpq;fs Ml;rpiaj;
; ghJfhj;jhHfs;. ,f;fhyfl;lj;jp- ;FKiwapd; cf;fpuk; midj;J jkpo; k; xUikg;gLj;jpaJ. jkpo; mikg;- pfs; ahTk; xUkpj;j Njrpa czH- pg;gLj;Jfpd;wd. jkpo; Njrk; jd; vjp- ; ez;gHfisAk; njspthf ,dq;- fpd;wJ. ,e;j %d;whtJ fl;lj;jpy; k; ,uhZt uPjpapy; gykhd epiyapy; xU Fwpg;ghd Gjpa gz;ghFk;. mNj pg;ghd ,d;iwa cyf #oypy; xU l;Lj; jiyikj;Jtj;ij ek; Njrk; ;fpd;wJ. pa jPHf;fkhd fl;lj;jpy; rpwpyq;fh
vJ gaq;fu..
(1Mk; gf;fj; njhlHr;rp...)
rkak;> jhk; rpj;jputijf;F vjpuhf Fuy; nfhL- g;gjhf fhl;bf;nfhs;gtHfs;. Aj;jf;fUtpf-
gupNrhjid elhj;Jk;> ekJ RNjr ;ijAk; capupd tsq;fisAk; mopj; J mwpTj;Jiwg; gaq;futhjk;... ;jidNah gaq;futhjj;jpd; tbtq;- hjpgj;jpa rf;jpfs; ntspg;gLj;jp
. t Aj;jq;fshYk;> cyf Aj;jq;fsh- f;fzf;fhd kf;fisf; nfhd;W ;fs;. Mrpa kf;fis mZf;Fz;Lf- ypahf;fpatHfs;. ,d;W tiuapYk; pTfis nfhz;L %d;whk; cyf mZmZthff; nfhiy nra;J g;gtHfs;. Nfhbf;fzf;fhd kf;f- dp Nghl;L> tpz;zpay; “rhjidfs;” ;nfhz;bUg;gtHfs;. tiftifahd jf; fUtpfis Nghl;b Nghl;Lf;-
isg; gilj;J> mtw;iw tpw;Wj;js;s Aj;jq;- fis Jhz;btpl;Lf;nfhz;Nl> Aj;jj;jpw;F vjpuhff; Fuy; nfhLg;gjhf fhl;bf;nfhs;g- tHfs;... ,tw;iwnay;yhk; vd;dntd;gJ?
vJ cz;ikahd gaq;futhjk;? ahH nka;- ahd gaq;futhjpfs;? vd;w tpdhf;fis ,J tiu ehk; $Hikfahff; Nfl;fj; jtwp tpl;- Nlhk;. ,g;NghjhapDk; ehk; Nfl;fj; jtwf; $lhJ. mjw;fhd Neuk; ,JNt.
,e;j Vfhjpgj;jpa> gpuhe;jpa Mjpf;f gaq;futhjpfs; ,d;W tiuapYk; rpq;fs gaq;futhjj;ij Mjupj;Jg;gyg;gLj;jp tUfp- wth;fs;. gaq;futhj eltbf;iffSf;nfd rpq;fsg; gilfis; gapw;Wtpj;Jf; nfhz;bUg;- gtHfs;. ,dntwp muR ek; Njrj;ij rtf;fh- lhf;fp ,uj;j Miw Xltpl;lNghJ ghHj;Jf; re;ijf;F tpl;Lf;nfhs;Sk; mNj
(njhlHr;rp 7Mk; gf;fk;)
muRk; mjd; Ml;rpj;jpwDk; nghUshjhuKk; mopT epiyf;- Fr; nrd;W nfhz; bUf;fpd;wJ. murpay;kw;W k;rpe;j he;j uPjp- apy; rpq;fs Nrhtpdprk; mjd; cr;rj;jpy; epw;fpd; wJ. NfhNyhr;Rfpd;wJ. MSq; FOkk; jhk; tpUk;gpdhYk; kPs Kbah gLFopapy; tPo;e;J fplf;fpd;wJ. Mf> rpq;fs Nrhtpdprk; mjd; tuyhw;W tpjpg;gb jd; ,W- jpf;fl;lj;jpy; epw;fpd;wJ. GjpaJk; murpay; Kf;fpaj;JtKk; tha;e;j ,r;#oypy;> jkpo; Njrj;jpd; gd;Kfj;jd;ikfis cs;thq;fp jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lkhdJ gykhd murpay; jiyikj;Jtj;jpd; fPo;> rHtNjr mq;fPfhuj;ijAk; ngw;Wf;nfhz;Lk;> jd; Njrpa ,uhZt typikia cWjpg;gLj;jpf; nfhz;Lk; jdJ tuyhw;W Kj;jpiuia tpiu- tpy; gjpf;fg;NghtJ ,d;DnkhU tuyhw;W tpjpahf cs;sJ. ,e;j Gjpa tu- yhw;wpy; jkpo; Njrj;jpd; mlf;fg;- gl;l> tpspk;G epiy kf;fisAk; cs;slf;fp midj;J kf;fspd; Njrpamgpyhirfs; epiwNtw;- Wtjhf ,t;tpjp jd; Kj;jpiuia gjpf;Fk;.
je;ij njhlf;fp itj;j Mf;- fpukpg;G murpay; fUj;jhdJ> jhapd; fhyj;jpy; rpq;fs ngsj;j Fbaurhf fl;Lkhzk; ngw;W> kfs; fhyj;jpy; tuyhW fhz ,uj;jk; rpe;jy;- fisAk; Mo tLf;fisAk; jhq;fp Kbtpw;F tug;Nghfpd;w khngUk; Gjpa murpay; jpUg;gk; xd;W ekJ gpuhe;j paj;j py;epfotpUf;f pwJ. ,e;j epfo;thdJ> ekJ kf;fspd; vz;zw;w mHg;gzpg;Gfs; ,og;Gfspd; ngWjpahf mik- ag;Nghfpd;wJ. Gj;jhapuj;jpd; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j murpay; tuyhw;W mk;rq;fs; vd;w jiyg;gpd; fPo; mopah ,lk;ngwg; Nghtij Vfhjpgj;jpaq;fshy; $l jLj;J epWj;jptpl KbahJ. fhuzk; Vfhjpgj;jpaq;fs; $l tuyhw;W tpjpia kPwp vJTk; nra;J tpl KbahJ.
- jUK -
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 3
tp
Ljiyf;fhfg; Nghuhbf; nfhz;bUf;Fk; kf;fSf;Fk;> ml- f;FKiwahsh;fSf;Fk; ,ilapy; murpay; jPh;Tfs; Nehf;fp eilng- Wk; xg;ge;jq;fs;> cld;gbf;if- fs; nghJtpy; mlf;FKiwahsh;- fspd; eyd;fisg; ghJfhg;gjh- fNt mikfpd;wd vd;gij gy;- NtW Nghuhl;lq;fSk;; ekf;Ff; fw;Wj; jUfpd;wd.
,e;j gbg;gpidfSld;> ehk; ekJ NjrtpLjiyg; Nghuhl;lj;- jpd; jw;Nghija NgRnghUsh- As;s Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if (MOU) vd;gjd; gz;igg; ghh;g;- Nghk;. murpay; Ngr;Rthh;j;ij xd;- iw Muk;gpg;gjw;F Kd;Ndhbahf> (ekJ NjrKk; rpq;fs muRk;) gu];- gu ey;nyz;z #oiy Vw;gLj;Jt- jw;fhf Nehh;Ntapdhy; cUthf;- fg;gl;l jpl;lNk Ghpe;Jzh;T cld;- gbf;if.
,jd;gb> Gypfs; jug;gpy;: tl- f;F fpof;Ff;F ntspapYs;s VO khfhzq;fspYk; gifikr; nraw;- ghLfis (Fz;Lj; jhf;Fjy;> jw;- nfhiyj; jhf;Fjy;> gLnfhiy- fs;> td;Kiw eltbf;iffs;) if tpl Ntz;Lk;. ,jd; Kjy; ntspg;- ghlhf tpLjiyg; Gypfs; jkJ fhtypy; cs;s midj;J NghHf ifjpfisAk; tpLtpf;f Ntz;Lk;. (rpiwapy; milf;fg;gl;bUf;Fk; tpLjiyg;Nghuhspfs; gw;wp ,tHf- spd; fz;fspy; gltpy;iy. fle;j fhyj;jpy; nfhy;yg;gl;l ifjpfs; gw;wpAk; vJTkpy;iy).
muR jug;gpy;: tlf;F fpof;fpy; Fwpg;gpl;l gFjpfspYs;s nghU- shjhuj; jilia Fwpg;gpl;l ms- tpw;Fj; jsh;j;j Ntz;Lk;. (,q;F jsh;j;jg;gl Ntz;Lk; vd;wpUf;fp- wNjad;wp> ePf;fg;gl Ntz;Lnkd;W $wg;gltpy;iy).
Ghpe;Jzh;T cld;gbf;ifapy; $wpAs;sgb> ekJ Njrk; jhd; Nghuhl;l eltbf;iffis epWj;- jpl Ntz;LNkad;wp> rpq;fs muR ek;kPJ Nkw;nfhs;Sk; Aj;jj;ij my;y. ,e;j cld;gbf;ifiaj; jahhpg;gjpy; rk;ge;jg;gl;Ls;sth;- fis (NeubahfTk; kiwKfkh- fTk;) nghWj;jtiuapy; rpq;fs muR ekJ kz;zpy; Nkw;nfhz;b- Uf;Fk;; Mf;fpukpg;G Aj;jkhdJ rl;lhPjpahdjhFk;. ,jd;gb Vfh- jpgj;jpa kw;Wk; rpwpyq;fh muRf- spd; eyd;fs; xj;jpirfpd;wd.
rpq;fs gpuNjrj;jpy; Gypfs; vjphpfspd; epiyfis ,yf;F itj;J jhf;Ftij epWj;j Ntz;- Lk;. Mdhy;> jkpoPo kz;iz rpq;- fs muR Fz;Lfshy; rpjwbg;- gij kiwKfkhf mq;fPfhpg;g-
3
jhf my;yth ,e;j ruj;Jfs; mike;Js;sd.
mjd; mbg;gil rhuhk;rj;jpy;> ghy];jPd kw;Wk; mah;yhe;J Njr- q;fspd; kPJ jpzpf;fg;gl;Ls;s xg;- ge;jq;fspd; mlf;FKiw gz;gpyp- Ue;J ,e;j Ghpe;Jzh;T cld;g- bf;if nghpjhf vt;tpjj;jpy; NtW gLfpwJ? ,t;Tld;gbf;ifia ekJ Njrk; Vw;Wf;nfhz;L nraw;-
gLj;j Ntz;Lk; vd;gij kiwKf- khf typAWj;Jk; MAjkhf “gphp- j;jhdpah Gypfis jilnra;a ,lKz;L” vDk; kpul;lYk; gpur;rh- ug;gLj;jg;gl;L tUfpwJ.
vg;gbahapDk;> ekJ Njrg; Nghuhl;lk; ,uhZt> murpay; hPjp- ahf gykhf epiyapypUf;Fk; fl;- lj;jpy;jhd; ehk; ,e;j cld;gb- f;ifia vjph;nfhs;fpNwhk;. Mjp- f;f rf;jpfspd; eph;g;ge;jq;fs;> mOj;jq;fs; ,Ug;gpDk;> ekJ Njrk; jhd; ekJ Nghuhl;lj;jpw;F ghjpg;gpy;yhj tifapy; ,ij vjph;nfhs;s Kb- Ak;. mt;tifapy;> Ghpe;Jzh;T cl- d;gbf;ifia Kw;wpYk; ekJ Njr- j;jpd; epfo;r;rp epuYf;Fl;gl;lnjh- d;whf ehk; khw;wpl Ntz;Lk;.
,jw;F Kd;Ndhbahf> Ngr;R- thh;j;ijf;fhd ey;nyz;z rkpf;- iQahf> tpLjiyg; Gypfs; jhNk Aj;jepWj;jj;ij NkYk; xU khj- j;jpw;F ePbj;Js;sdh;. NkYk; Ghpe;- Jzh;T cld;gbf;ifapy; ,d;Dk; ifr;rhj;jplhtpl;lhYk; $l> mjpy; $wg;gl;bUg;gtw;iw Gypfs; jhNk eilKiwapy; nraw;gLj;- jpAk; tUfpd;wdh;. mt;tifapy; ,e;j Ghpe;Jzh;T cld;gbf;if
Gupe;J nfhs;sg;glNtz;b “Gup;e;JzHT cld;gbf;i
ekJ Njrj ifr;rhj;j NkNa) ghPl Jld;> xg;ge Nghuhl;lj thW mij ntw;wpnfh Gypfspd; Kd;ndLg;G fpd;wd.
,Jti spd; NghJ ,uhZt h nra;Jnfhs nfhz;bUe Njrk; jd;d tpYk; mur Jf; nfhs;t ekJ Njrj mikfpwJ mNjNg Njrj;jpd; ekJ kf;fs kw;Wk; mk;r sJ. ,Jti njhopg;G Aj jhu jila vDk; tif ag;gl;Ls;Ns njhlUkh ntw;wpfukh Kd;ndLg ike;jpLk;. epWj;jk; k vd;gjD}lh tiuapy; N nfhs;s Nt Ntz;ba k tiffspY Ntz;ba Nj s;Nshk;.
Njrj;j

;J nfhs;sg;glNtz;ba p;e;JzHT cld;gbf;if”
ruj;Jfs;
uhk;rj;jpy;> he;J Njr- l;Ls;s xg;- w gz;gpyp- ;T cld;g- j;jpy; NtW f;ifia ;L nraw;-
kiwKf- khf “gphp- ilnra;a Yk; gpur;rh-
. kJ Njrg; urpay; hPjp- f;Fk; fl;- cld;gb- whk;. Mjp- e;jq;fs;> Dk;> ekJ z;bUf;Fk; yk;> ekJ pg;gpy;yhj hs;s Kb- zh;T cl- ; ekJ Njr- l;gl;lnjh-
;Lk;. hf> Ngr;R- z;z rkpf;- pfs; jhNk k; xU khj- kYk; Ghpe;- py; ,d;Dk; Yk; $l> ;iw Gypfs; raw;gLj;- ;tifapy; d;gbf;if
ekJ Njrj;jpd; murpaypy; (mJ ifr;rhj;jplg;gLtjw;F Kd;d- NkNa) ghPl;rpj;Jg; ghh;f;fg;gLt- Jld;> xg;ge;jj;jpd; gpd;dUk; ekJ Nghuhl;lj;jpw;F ghjfkpy;yhj- thW mij filgpbg;gjpy; ehk; ntw;wpnfhs;s KbAk; vd;gij Gypfspd; rkfhy murpay; Kd;ndLg;Gfs; cWjpg;gLj;jp tU- fpd;wd.
,Jtiu fhy Aj;j epWj;jq;f- spd; NghJ ekJ Njrk; jd;id ,uhZt hPjpahf kPs; ];jhgpjk; nra;Jnfhs;tijAk; ,yf;fhff; nfhz;bUe;jJ. jw;NghJ> ek; Njrk; jd;dstpYk;> rh;tNjr ms- tpYk; murpay; hPjpahf ];jhgpj;- Jf; nfhs;tJNt ,r;re;jh;g;gj;jpy; ekJ Njrj;jpd; gpujhd ,yf;fhf mikfpwJ.
mNjNghy;> gpujhdkhf ekJ Njrj;jpd; murpay; gyk; vd;gJ ekJ kf;fspd; r%f> nghUshjhu kw;Wk; mk;rq;fSld; gpize;Js;- sJ. ,Jtiufhy njhlh; mopj;- njhopg;G Aj;jj;jpdhYk; nghUsh- jhu jilapdhYk; ehk; xU Njrk; vDk; tifapy; eyptilar; nra;- ag;gl;Ls;Nshk;. ,e;epiy ,g;gbNa njhlUkhapd; ekJ vjph;fhy ntw;wpfukhd ,uhZt> murpay; Kd;ndLg;GfSf;F ghjfkha- ike;jpLk;. mt;tifapy;> Aj;j epWj;jk; kw;Wk; Ngr;Rthh;j;ij vd;gjD}lhf ehk; ek;ik Kbe;j- tiuapy; Njrkhf Gduikj;Jf; nfhs;s Ntz;ba> tpUj;jp nra;a Ntz;ba kw;Wk; gy topfspYk;> tiffspYk; vk;ik jahh;nra;a Ntz;ba NjitfisAk; nfhz;L- s;Nshk;.
Njrj;jpd; rpy mbg;gilj;
Njitfis G+Hj;jp nra;tjw;fhf Aj;j epWj;jk; vd;gJ vt;tifapYk; gytPdkhdjy;y. ,uhZt> murpay; jsj;jpyhd gykhd epiyikfisf; nfhz;L ek; Njrk; jd;id midj;J jsq;f- spYk; gyg;gLj;jpf;nfhs;s tpis- Ak; xU Kd;Ndw;wfukhd fl;lkh- fNt ,ijf; fhz Ntz;Lk;.
nghUshjhuj; jil jsh;j;jg;- gl Ntz;baJ ekJ Njrj;jpd; murpay; ntw;wpf;fhd gpujhd fhu- zpfspy; xd;whFk;. Ghpe;Jzh;T cld;gbf;i fapy;ifr;rhj;j pLj- ypy; tpLjiyg; Gypfshy; Nkw;nfh- s;sg;gLk; rhjfkhd mZFKiw- apd; %yk; rpq;fs muir cld;g- bf;iff;F mika nghUshjhuj; jilia jsh;j;j> ekJ Njrk; jd; murpay; MSikapd; %yk; mOj;- jk; nrYj;jpAs;sJ. rpq;fs muR cld;gbf;ifapy; Kjypy; ifr;- rhj;jpl;lhy; kl;LNk jhKk; ifr;- rhj;jpLtjhf mwptpj;jpUf;Fk; msTf;F GypfsJ gykhd murp- ay; epiyg;ghl;bd; nghUj;jg;- ghl;il ehk; ,q;F njhlh;GgLj;jp ghh;f;f KbAk;.
kWGwk;> rpq;fs murpd; murp- ay; ,uhZt Kd;ndLg;GfshdJ> mJ ,Jtiu “rkhjhdk;” vd $r;rypl;L te;jjw;F NeHkhwhf cs;sJ. rkhjhdj;jpw;fhd rkpf;- iQfs; ekJ Njrj;jpdhy; Kd;- ndLf;fg;gl;bUf;Fk; re;jh;g;gj;- jpy; mij KOikahf epuhfhpj;J tpl;L> jdJ gytPdkhd ,uhZ- tj;jpid jPtpu mopj;njhopg;G Aj;- jj;jpw;F KLf;fptpl;Ls;sJ. “gy- khd epiyapypUe;J Ngr;Rthh;- j;ijia vjph;nfhs;Sjy;” vDk; je;jpNuhghaj;ij> jdJ gytPd- khd epiyapypUe;J rhjpf;f rpq;- fs muR gpuaj;jdg;gLfpwJ. ,J mij nkd;NkYk; murpay; tPo;r;- rpf;F ,l;Lr; nry;tjhAs;sJ.
jdJ je;j pNuhgha epiyrhh;- e;J xU Rakjpg;gPl;ilj; jd;ds- tpYk; Gwepiy rhHe;Jk; nra;J nfhs;s KbahJ rpq;fs ,dntwp- ahdJ rpwpyq;fh muirj; jLj;J tUfpwJ. ,JahTk; ,d;W rh;t- Njr mstpyhd Fw;wr;rhl;Lfis- Ak;> mjpUg;jpfisAk; MjuT ,o- g;igAk; rpq;fs muR vjph;nfhs;- sf; fhuzkhfpAs;sJ.
vjphpapd; gytPdkhdJk;> ekJ gykhdJkhd murpay; ,uhZt epiyikis Jy;ypakhf kjpg;- gpl;L ekJ ,yl;rpaq;fis 

Page 4
,
Jtiu fhyKk; ,e;J rKj;jpuj;jpd; mu- rpay; tptfhukhf ,Ue;J te;j ekJ Njr tpLjiyg; Nghuhl;lk; jw;NghJ rh;tNjr mu- rpay; tptfhukhf ghpzkpj;Js;sJ. ,e;jpa muRld; mnkhpf;f> gphpj;jhdpa Vfhjp- gj;jpaq;fSk; $l;bize;J ekJ Njr- j;jpd; tptfhuj;jpy; Neubahfg; gpuNt- rpj;J s;s d.
,g;Gw epiyikfs; rhh;e;J> ekJ Nghuhl;lj;ij rh;;tNjr mstpyhd murpay; tptfhukhf ehk; kjpg;gpl;Lf; nfhs;Sk; mNjNeuk;> rh;tNjr mstpy; murpay; jhf;fk; nrYj;jp tUk; rf tpLjiyg; Nghuhl;lq;fspy; ,e;j Vfh- jpgj;jpa rf;jpfs; jiyapl;L vj;jifa epiyikfis mj;Njrq;fspy; cUth- f;fpdh; vd;gij kjpg;gpl;Lf; nfhs;tJk; ekf;F rk mstpyhd Kf;fpaj;J- tKilajhFk;.
rh;tNjr mstpy; kpf mz;ikf; fhyj;jpy; eilngw;w kpf gpurpj;jkhd ,U cld;gbf;iffs; ghy];jPd - ,];Nuypa cld;gbf;if kw;Wk; mah;yhe;J - ,q;fpyhe;J cld;gbf;iffshFk;.
nghpJk; NtWgl;l tuyhW> #oy;> Nghuhl;l epiyikfs; Mfpadtw;iwf; nfhz;bUe;j NghJk; tpLjiyf;fhfg; Nghhpl;LtUk; ,U Njrq;fs; vjph;nfhz;l cld;gbf;iffs; kw;- Wk; gbg;gpbidfspypUe;J fw;Wf;nfhs;s Ntz;ba Njit ekf;Fz;L.
ghy];jPd Njrj;jpd; gpujpepahd ghy];jPd tpLjiy mikg;gpw;Fk; (gp.vy;.X.) rpNahdpr (,];Nuypa) murpw;Fkpilapy; 1993 xf;Nlhghpy; x];Nyhtpd;(Nehh;Nt) jiyaPl;Lld; xU xg;ge;jk; eilngw;wJ. 1993> 1995> 1999 vd %d;W fl;lq;fshf eilngw;w ,t; xg;ge;jk; x];Nyh xg;ge;jk; vd miof;fg;gLfpwJ.
,t; xg;ge;jk; eilngw;w fhyfl;lj;jpy; Nkw;fhrpahtpd; murpay; epiyikfs; vt;thwp- Ue;jd vdg;ghh;g;Nghk;. vz;nza; tpahghuj;jpy; muGyfk; nfhz;bUe;j MSikia rpjwbj;J> jdJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; muG nghUshjh- uj;i jf;nfhz;L tUk;Nehf;F ld;mnkhpf;f Vfhjpgj;jpak; Fitj;ij jdJ iff;fUtp- ahf;fpaJ. vz;nza; Vw;Wkjp ehLfspd; $l;l- ikg;gpdhy; eph;zapf;fg;gl;l tpiyapYk;tpl Fiwthd tpiyf;F mkhpf;fhTf;F Fitj; vz;nza; Vw;Wkjp nra;aj; njhlq;fpaJ. Fitj;jpd; ,e;j JNuhfj; jdj;ij vjph;j;J rpyh; muGyfpd; chpikf;fhf ghy];jPd tpLjiyg; Nghuhl;lk; ngUk; ,og;Gfis vjph;- nfhz;l epiyapy; mfhPjpahf tPo;r;rpAw;Wk; xUfl;lj;jpy; jdf;F ngUk; MjuT toq;fp- te;j rf muGehLfspd; xj;Jiog;ig ,oe;J- tUk; epiyapYk; ,Ue;jJ.
4
,f;fhyj;jpNyNa Nrhtpaj; A rpijTk; epfo;fpwJ. Nrhtpaj;jpd; , dJ mnkhpf;f Vfhjpgj;jpaj;jpw;Fvg rthyhf ,Ue;j epiyapy;> %d;whKy jkf;fhd Kfhik njhpT nra;Jnf
fhd tha;g;igf; nfhz;bUe;jdh;. Kfhik rhh;e;J gyk;ngw;wpUe;j g tpLjiyg; Nghuhl;lk; Nrhtpaj;jpd; jdf;fhd Mjhu KfhikAk; ,oe;J e
rkhjhd cld;gbf;iffSk;> gbg;gpidfSk;!
rpNahdpr muRk; mjd; epoyhf n mnkhpf;fhTk;> NghUf;Fg; gpe;jpa , gj;ijg; gad;gLj;jp x];Nyhtpd; kj Jld;> (rp.I.V. %yk; a\Ph; mughj;ij mr;RWj;jp) ghy];jPd tpLjiy mik
xg;ge;jj;ij jpzpj;jd.
x];Nyh xg;ge;jj;jpd; mbg;gil vd;d vd;gij> tpUJngw;w gphpj;jhd ifahsh; nuhgh;l; gp];f; kpfj;njs ntspg;gLj;jpAs;shh;> (jp ,d;bngd 13): “jkf;fhd xU muir cUthf;f muG kz;zpy; A+jf; FbNaw;wq;fi epWj;jhj> fpof;F n[Uryj;jpy; mu efh; xd;iw ];jhgpf;f chpj;Jhpik f ngwhj xg;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;j ghy];jPdpah;fs; mnkhpf;fhtpdhY

yj;jpNyNa Nrhtpaj; A+dpadpd; pfo;fpwJ. Nrhtpaj;jpd; ,Uj;jyh- pf;f Vfhjpgj;jpaj;jpw;Fvg;nghOJk; Ue;j epiyapy;> %d;whKyf kf;fs; Kfhik njhpT nra;Jnfhs;tjw;-
;g;igf; nfhz;bUe;jdh;. Nrhtpaj; hh;e;J gyk;ngw;wpUe;j ghy];jPd ; Nghuhl;lk; Nrhtpaj;jpd; rpijthy; Mjhu KfhikAk; ,oe;J epd;wJ.
rkhjhd cld;gbf;iffSk;> gbg;gpidfSk;!
pr muRk; mjd; epoyhf nraw;gLk; hTk;> NghUf;Fg; gpe;jpa ,r;re;jh;g;- d;gLj;jp x];Nyhtpd; kj;jpa];jj;- .V. %yk; a\Ph; mughj;ij gythWk; p) ghy];jPd tpLjiy mikg;gpd; kPJ
j jpzpj;jd. h xg;ge;jj;jpd; mbg;gil ehrfhuk; ij> tpUJngw;w gphpj;jhdpa gj;jphp- nuhgh;l; gp];f; kpfj;njspthfNt ;jpAs;shh;> (jp ,d;bngd;ld;l;>xf;. hd xU muir cUthf;f ,ayhj> py; A+jf; FbNaw;wq;fis jLj;J fpof;F n[Uryj;jpy; muGj; jiy- w ];jhgpf;f chpj;Jhpik fpilf;fg; ;ge;jnkhd;wpy; ifr;rhj;jpLtjw;F pah;fs; mnkhpf;fhtpdhYk; ,];Nu-
ypdhYk; eph;g;ge;jpf;fg;gl;ldh;.... jz;zPh;g; gpur;- rid> 3.6 kpy;ypad; ghy];jPd mfjpfspd; vjph;fhyk;> n[Uryj;jpd; epiyAk; ,];Nuypaf; FbNaw;wq;fSk;> ghy];jPdj;jpd; ,iwik Nghd;w ngUk;ghyhd jPh;f;fg;glhj gpur;r- idfs; ,Wjp Ngr;Rthh;j;ijfSf;F tplg;gl;ld. xg;ge;jj;jpy; cld;gl;lgb Fwpg;gpl;l gFjpfspy; ,];Nuypa gil- apdh; jpUg;gpaiof;fg;gl;l gpd;dUk;> Nkw;Ff; fiuapy; 56 tPjkhd gpuNjrk; ,d;Dk; ,];Nuypd; fl;Lg;ghl;bNyNa cs;sJ”.(1)
x];Nyh Kjyhq;fl;l xg;ge;jk; 1993,y; ifr;rhj;jplg;gl;lnjd;why;> ,Wjpj; jPh;TfSf;fhd Ngr;Rthh;j;ij mjpypUe;J MW tUlq;fSf;F xj;jpg; Nghlg;gl;lJ. ,e;j rkhjhd jahhpg;Gf- Sf;fhd MW tUl ,ilf;fhyj;ij jdf;F rhjfkhf;fpf; nfhz;l rpNah- dpr muR A+jf; FbNaw;wq;fis tp];j- hpj;J> ghy];jPd kz;iz jd;dp\;- lj;jpw;F Jz;lhb xd;wpypUe;J xd;iw jdpikg;gLj;jpaJ. Nkw;Ff; fiuapy; mj;J- kPwpf; FbNaw;wg;gl;l ,uz;L ,yl;rk; A+jh;fs; Rje;jpukhf jphpifapy>; ghy];jPdpah; jdpikg;- gLj;jg;gl;l> Rw;wptu ,uhZt ftrthf- dq;fshy; Ntypaplg;gl;l gFjpapy; Nkhrkhd mlf;FKiwfis vjph;nfhz;ldh;. “epwntwp mlf;FKiwapYk; tpl F&ukhdJ” vd ney;- rd; kd;Nlyh mth;fNs Fwpg;gpLksTf;F xg;ge;jj;jpd; gpd;duhd ghy];jPd epiyikfs; mike;jd. ,Wjp xg;ge;jj;ij Nehf;fpa rkh- jhd Kd;ndLg;Gfs; ,t;thW mike;jpUe;jd. xg;ge;jj;jpd; gpd;dh; ghy];jPdj;jpy; cUthd epoy; murhq;fj;jhy; ghy];jPd kf;fSf;F ve;j ed;ikfSk; fpilf;fg;ngwtpy;iy. ghy];jPdpa jhafj;jpd; 22 tPjkhd gpuNjrNk ghy];jPdpahpd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; cl;gl;ljhAs;sJ.
x];Nyh Kjyhq;fl;l xg;ge;jj;jpd; njhlh;- r;rpahf MW tUlq;fspd; gpd;dh; (1999 nrg;uk;gh; 9k; jpfjp) rpNahdpr muRk; gp.vy;.X.Tk; “gu];gu mq;fPfhuk;”(mutual recognition) ,y; ifr;rhj;- jpl;ldh;.
mjd;gb> ,];Nuypd; ,Ug;ig gp.vy;.x. mq;fPfhpf;fpwJ. kWGwk;> rh;tNjr rl;lq;f- spYs;s ehd;F tifahd mq;fPfhuq;fspy; ehd;fhtjhd> Gul;rpfu ,uhZt rjp mikg;- ghf gp.vy;.X.it ,];Nuy; mq;fPfhpf;fpwJ. (2)
ghy];jPd kz;iz mgfhpj;J jdJ rpNah- dpr Ml;rpia mj;JkPwp ];jhgpj;Jf; nfhz;- Ls;s ,];Nuiy> xU Rje;jpukhd ,iwik- Aila Njr muR vdTk; mjd; ,Uj;jiy ,aw;ifahdjhfTk; tuyhw;WG+h;tkhdjhfTk; kpf cah;e;j gl;rkhd mq;fPfhuj;ij toq;f gp.vy;.X. js;sg;gl;lJ.
vd;d Jh;g;ghf;fpak;? jkJ kz;iz Mf;fpukpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; ,];Nuypd; ,iw- ikia ghy];jPdpah; (eph;g;ge;jj;jpdhy;) mq;fP- fhpf;fpwhh;fs;. ghy];jPd kz;iz mgfhpj;Jf; nfhz;l ,];Nuypa Mf;fpukpg;ghsh;fshy;> ghy];jPd kz;zpd; kf;fsJ ,iwik rjp vd;gjhf juq;Fiwf;fg;gLfpwJ.
mNjNghy; gp.vy;.X. jdJ midj;J td;Kiw
(njhlHr;rp 5Mk;; gf;fk;)
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 5
j
kpoPo tpLjiyg; Nghuhl;l tsh;r;rpg; Nghf;fpy;; gy;NtW fhy fl;lq;fspYk; khzth;fspd; gq;- Fgw;wyhdJ Gjpa vOr;rpfisAk;> r%f murpay; Nghf;fpy; jpUg;gq;- fisAk; Vw;gLj;jptUfpd;wJ. ,d;W Njrg; Nghuhl;lk; rh;tNjr murpay; tptfhukhf khwp- apUf;Fk; epiyapy;> mij vjph;nfhz;L> gd;Kf murpay; gyj;Jld; Njrj;ij tpLjiy Nehf;fp efh;j;jpr; nry;Yk; gzpapy; ekJ khzth;fs; Kd;ifnaLj;J nraw;gLtJ Nghuhl;lj;ij NkYk; [Ptj; Jbg;Gkpf;fjhf khw;WfpwJ.
jhaf tpLjiyf;fhf jkpoPo khzth; rf;jpahdJ ,d;W jkpoPoj;jpy; elhj;jp tUk; vOr;rpfSk; Nghuhl;lq;fSk; fle;j fhyj;jpy; ,Ue;Jte;j ,Uz;l murpaw; gf;fq;fis cilj;Jf; nfhz;L vkJ NjrtpLjiyg; Nghuhl;lk; ,d;W Nfhhp epw;Fk; gd;Kfj;jd;ikapid Nghuhl;l muq;fpw;F nfhz;L te;Js;sJ.
mz;ikf;fhyq;fspy;Fwpg;ghf aho; gy;fiyf;fof khzth;fspd; nraw;ghL- fshdJ mur fl;Lg;ghl;Lg; gpuNjrkhd gisapy; eilngw;w ,uhZt eltbf;if- apy; rpf;Fz;l nghJkf;fis tpLtpg;gjpy; njhlq;fp mur mlf;FKiwfis vjph;j;Jk;> jkpo;f; fl;rpfspd; muh[fg; Nghf;ff- Sf;nfjpuhfTk; Nghuhl;lq;fis elhj;jpte;- jNjhL> ,d;W gy;fiyf;fof r%fkhf Njrj;- jpd; gy;NtW rf;jpfisAk; jk;Kld; ,izj;J Raeph;za chpikf;fhd ntF[d vOr;rpg; Nghuhl;lq;fisAk;> murpay; uPjpahf kf;fis tpopg;Gzh;T nfhs;sitf;Fk; nraw;ghLfis- Ak; Kd;ndLj;Jr; nry;fpd;wdh;.
mNjNghy;> njd;jkpoPoj;jpy; mur mlf;F- KiwfSf;F vjpuhd fpof;F gy;fiyf; fof khzth; xd;wpaj;jpd; jPtpukile;JtUk; Nghuh- l;lq;fs;> jkpoh; jug;gpy; epfo;j;jg;gLk; kf;fs; tpNuhjr; nraw;ghLfSf;F vjpuhd fz;ldq;- fs;> Njrj;jpd; jiyikr; rf;jpahd Gypfis jilnra;a KaYk; gphpj;jhdpa #o;r;rpfSf;F vjpuhd chpik Kof;fq;fs; vd;gd NjrtpLj- iyapy; njhlh;e;JtUk;> Kidg;gile;JtUk; khzth;fspd; gq;fpid fhl;b epw;fpd;wd. Njrj;jpd; kf;fs;rhh; murpaiy gyg;gLj;Jk; khzth;Nghuhl;l q;f is NkYk;cug;g Lj;J k; tifapy; njd; jkpoPoj;jpYk; tTdpahtpYk; khzt xd;wpaq;fspd; vOr;rpfSk;> xUikg;- ghl;Lg; Nghuhl;lq;fSk; jPtpukile;J tUfpd;- wd.
jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpd; tsh;r;rpg; Nghf;fpy; r%fj;jpDs; cs;shh;e;J tsh;r;rpa- ile;JtUk; Nghuhl;l rf;jpfs; Fwpg;gpl;l fhy fl;lq;fspy; jkJ Mw;wYld; ntspg;gLk; vd;- gij ,t;tif vOr;rpfSk; Nghuhl;lq;fSk; fhl;b epw;fpd;wd.
,d;W ekJ Njrj;jpy; Kidg;gile;J tUk; kf;fs; vOr;rpfisAk;> midj;J r%f rf;jpfisAk; mtw;wpd; jdpj;Jtq;fSld; mzpjpul;b> rpjwpf;fplf;Fk; Njrj;jpd; murpay; tsq;fis xUq;fpizj;J murpay; jiy- ikj;Jtk; toq;Ftjpy; tpLjiyg; Gypfsplk; fhzg;gLk; FiwghLfSk;> kW Gwk;> ,j;jifa kf;fsJ mjpfhuj;ij Kjd;ikg;gLj;jpLt-
5
khzth;fspd; kfj;jhd ghj
rkhjhd...
(4Mk; gf;fj; njhl
eltbf;iffisAk; (MAjg; Ng iftpl Ntz;Lnkd;gJ gw;wpAk; tpyh ruj;Jf;fSld;> gp.vy;.X. tpd;; i fl;bg;NghLtjhf ,t; xg;ge;jk; mik
mbg;gilapy; gu];gu mq;fPfhu c ifahdJ: 1) mj;JkPwp cUthf;fg;gl Yf;F cah;e;jgl;r mq;fPfhuj;;ij je;Js;sJ. 2) ghy];jPdj;jpd; ,i mbg;gilapy; epuhfhpf;fpwJ. 3) kf;f gykhd MAjg;; Nghuhl;lj;ij jiln vg;gb nghWj;Jf;nfhs;thh;fs; czh;Tila kf;fs; ,e;j nfhba Kiwia. gp.vy;.X. tpd; if fl;lg epiyapy; kf;fs; jhNk fpsh;e;nj ,e;jpghjh kf;fs; ,af;fk; tpahgpj;jJ
jpy; jk;ik mh;g;gzpj;Jf; nfhz;l khwW rf;jpfs; Njrj;jpy; tsh;r;rpail Jujph;\;lkhFk;. ,e;epiyapy;> kh kf;fs;rhh; murpaiy gpujpepjpj;J nraw;gl Kd;te;jpUg;gJ Kd;DjhuzkhFk;.
khzth;fs; vkJ Njrj;jpd; K murpay; rf;jp vd;w jdpj;Jtj;Jld ijg; gyg;gLj;jtjw;fhd Njrpaf; Nf
fis Kd;itj;J Nghuhl;lq;fis el mJ rhh;e;J kf;fs; vOr;rpf;fhd nraw;ghLfis - kf;fis mikg;ghf Ak; gz;Gld; - Kd;ndLj;J tUtjhd tpLjiyg; Nghuhl;lj;jpy; kf;fs; Ng jpw;fhd mbj;jskhf gd;Kf murpay tsh;e;J tUfpd;wd vd;fpd;w ek;g NkYk;> NkYk; ntspg;gLj;jp epw;fpd;w
khzth; r%fk; Njrk; jOtpa kl;Lky;y rh;tNjr mstpYk; ghhpa fisf; nfhLf;ff;$ba> jhf;fq;fi jf; $ba khngUk; rf;jpahFk;. mjw;f apYk; epr;rak; tsHr;rp ngWk;.
Njrj;jpd; vjph;fhyj;ij jPh;k rf;jpahfTk;> r%fj;jpd; mq;fPfu gykhd rf;jpahfTk; tpsq;Fk; kh ,d;W Mw;wNtz;ba ghj;j puk;Fwpj njspTlDk;> jPh;khdfukhfTk; nra Dhlhf vkJ Njrj;jpd; tpLjiyapy gq;F tfpf;f KbAk;. ,jid vkJ Nj ekJ khztHfsplk; Nfhhp epw;fpd;w

,d;W Mjpf;f rf;jpfs; vt;- h;fspd; kfj;jhd ghj;jpuk;!
thW gad;gLj;Jfpd;wdNth> jkJ eyDf;F mwptpaiyg; mjw;nfjp- uhf> kf;fs; eyDf;fhd> khDl
mh;g;gzpj;Jf; nfhz;l khw;W murpay; Njrj;jpy; tsh;r;rpailahjJk; khFk;. ,e;epiyapy;> khzth;fs; ; murpaiy gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp Kd;te;jpUg;gJ tuyhw;W zkhFk;.
tpLjiyf;fhd mwptpay; ,izg;G- ld; Nghuhl;lq;fis Kd;ndLg;gjd; %yk; Gjpa r%fj;ijg; gilg;gth;fshf khzth;fs; tpsq;Ffpd;wdh;. mwptpaiyf; nfhz;L gy;NtW tifahd jpupg;Gf;fisr; nra;J cyif Vkhw;- wptUk; vjpupia mk;gyg;gLj;jTk;> kf;fis murpay; tpopg;Gzh;T+l;b ,d;W mtrpag;gLk; h;fs; vkJ Njrj;jpd; Kidg;ghd
kf;fs; gyj;ij fl;bnaOg;gTk; ,k;khzt f;jp vd;w jdpj;Jtj;Jld; Njrj;-
rf;jpapdhy; KbAk;. Lj;jtjw;fhd Njrpaf; Nfhhpf;if-
vkJ Njrk; tpLjiy ngw Ntz;Lk; vd;gjpy; khw;Wf; fUj;J ,y;yhj Mdhy; gy;NtW murpay; Kuz;ghLfSlDk;> fle;jfhy NjrtpNuhj> kf;fs; tpNuhj nraw;g hLfshy;tpupry;f SlDk;,Uf;- Fk; Njrj;jpd; murpay; tsq;fis mu- rpay; rkj;Jtj;Jld; xd;wpizj;J gd;- Kfg; Nghuhl;l tbtq;fis vkJ tpLj- iyg; Nghuhl;lj;jpy; ,izj;J Njrj;ij gyg;gLj;Jk; ghupa flikia khzth;- fshy; Mw;w KbAk;.
jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lk; ,d;W
tj;J Nghuhl;lq;fis elhj;JtJk;> ;J kf;fs; vOr;rpf;fhd murpaw; is - kf;fis mikg;ghf;fk; nra;- ; - Kd;ndLj;J tUtjhdJ> jkpoPo ; Nghuhl;lj;jpy; kf;fs; Nghuhl;lj;- bj;jskhf gd;Kf murpay; rf;jpfs; Ufpd;wd vd;fpd;w ek;gpf;ifia Yk; ntspg;gLj;jp epw;fpd;wJ.
h; r%fk; Njrk; jOtpa uPjpapy; rh;tNjr mstpYk; ghhpa mOj;jq;- hLf;ff;$ba> jhf;fq;fis epfo;j;- hngUk; rf;jpahFk;. mjw;fhd jpir- ak; tsHr;rp ngWk;.
re;jpj;J epw;Fk; rh;tNjr neUf;fbfis ntd;W nfhs;s rh;tNjr uPjpahf Kidg;ghd> gykhd ,izg;gpid vkJ khzth;fshy; cUthf;f KbAk;. jkpoPo kf;fs; Gyk; ngah;e;J thOk; rh;tNjr ehLfspy; jkpo; khzth;fs; Vw;fdNt cUthf;fptUk; khzth; xd;wpaq;- fSk; vkJ Njr tpLjiyf;fhd gykhd js- khf mike;JtUfpd;wJ. rh;tNjr r%fj;- jpid vkJ Nghuhl;lk; rhh;ghf ntd;W nfhs;- tJ ,d;iwa vkJ Njrj;jpd; cldbj; Njit- ahf ,Ug;gjw;fika Njrk; jOtpa> rh;tNjrk; jOtpa Nghuhl;lq;fis> vOr;rpfis vkJ khzth;fs; elhj;j Ntz;Lk;. ,d;W vkJ khz- th;fs; elhj;jptUk; Nghuhl;lq;fshYk;> ,d;- ;jpd; vjph;fhyj;ij jPh;khdpf;Fk;
Dk; Mw;wNtz;ba flikfis ifapnyLg;- Tk;> r%fj;jpd; mq;fPfupf;fg;gl;l
gjd; %yKNk vkJ Njrj;jpd; murpay; tsq;- f;jpahfTk; tpsq;Fk; khzth;fs;
fis Njrk; Nehf;fp ,izg;gjpy; ek;gpf;ifia ;wNtz;ba ghj;j puk;Fwpj;J kpfTk;
cUthf;fp> jkpoPof;FbauR miktJ Nehf;fp k;> jPh;khdfukhfTk; nraw;gLtjp-
cWjpAld; Kd;Ndw KbAk;. J Njrj;jpd; tpLjiyapy; kfj;jhd ;f KbAk;. ,jid vkJ Njrk; ,d;W tHfsplk; Nfhhp epw;fpd;wJ.
- rpd;dhd;
rkhjhd...
(4Mk; gf;fj; njhlHr;rp...)
Sk;> rpWth;fSk;> ,isQh;fSk;> Mz;fSkhf ghy];jPdk; vOr;rpAw;wJ. mbikj;jdj;ij ffisAk; (MAjg; Nghuhl;lk;) z;Lnkd;gJ gw;wpAk; tpyhthhpahd Sld;> gp.vy;.X. tpd;; iffisf; tjhf ,t; xg;ge;jk; mike;Js;sJ. lapy; gu];gu mq;fPfhu cld;gbf;- : 1) mj;JkPwp cUthf;fg;gl;l ,];Nu- h;e;jgl;r mq;fPfhuj;;ij ngw;Wj; . 2) ghy];jPdj;jpd; ,iwikia py; epuhfhpf;fpwJ. 3) kf;fspd; xNu Ajg;; Nghuhl;lj;ij jilnra;fpwJ. nghWj;Jf;nfhs;thh;fs; tpLjiy la kf;fs; ,e;j nfhba mlf;F- gp.vy;.X. tpd; if fl;lg;gl;Ltpl;l kf;fs; jhNk fpsh;e;njOe;jdh;.
tpl capiutplyhk; vDk; tpLjiy Ntl;if- Ald; iffisAk; fw;fisANk MAjkhff; nfhz;L kf;fs; vjphpia vjph;f;fj; njhlq;- fpdh;. ,d;W ghy];jPdj;jpd; caph;j;Jbg;ghf ,e;jpghjh kf;fs; Nghuhl;;lk; jpfo;fpwJ.
Nghuhl;l mikg;Gfis vjphpfs; eph;g;ge;- jpj;J> mr;RWj;jp> mth;fspd; iffis xg;ge;- jq;fshy; fl;bg;Nghl;L itj;jhYk;;> tpLjiy Ntl;if nfhz;l kf;fspd; Kd;dhy; Vfhjpgj;- jpak; fhfpjg; GypNa vd;gij ghy];jPdk; ekf;Ff; fw;Wj; jUfpwJ.
mLj;J> Mapukhz;Lfshf eilngw;W- tUk; mah;yhe;;J Njrpa tpLjiyg; Nghuhl;- lj;ij xLf;Ftjw;F ,q;fpyhe;J Nkw;nfhz;l kf;fs; ,af;fk; tpahgpj;jJ. ngz;f-
(njhlHr;rp 7Mk; gf;fk;)
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 6
,d;Wk; ,dp tUk; mz;ikf; fhyj;jpYk;> ekJ Njrk; vjpHnfh- s;stpUf;Fk; %d;W ngUk; Mgj;J- f;fis ,l;L tpopg;ghf ,Ug;Nghk;.
xd;W> Vfhjpgj;jpa kw;Wk; gpuhe;jpa Mjpf;f eyd;fs; ekJ tpLjiyg; Nghuhl;ljpy; FWf;fPL nra;Ak; Mgj;J. ,uz;lhtJ> gytP- dj;jpd; tpspk;gpy; epw;Fk; rpwpyq;fh murpd; mopj;njhopg;G topKiwfs;. %d;whtJ> rpq;fs murpd; Vtypd; fPo; jkpo; iff;$ypj;jdj;jpd; nraw;ghLfs;.
cynfq;fpYKs;s Njrq;fs; gytw;iw Vfhjpgj;jpaq;fs; jkJ murpay;> nghUshjhu rpiwf;$lj;- jpDs; itj;jpUf;f Kay;tJ Fwpj;J ekf;nfy;yhk; fzprkhd mstpw;F njspTs;sJ vdpd;> ,e;j etPd cyff; nfhs;isaHfs; ekJ Njrj;jpw;F kl;Lk; gupT nfhz;L tpjptpyf;fspg;gH vd vjpHghHg;gJ ekJ Nkhrkhd murpay; mg;ghtpj;jdj;ijNa Rl;b epw;Fk;.
rpwpyq;fh murhdJ> jdJ gytPdj;ij gykhf khw;wptpLk; eg;ghirAld; fLikahd mLj;j fl;l Aj;jjpw;F jahuhfpd;wJ. ekJ Njr tpLjiyg;Nghuhl;lj;jpd; Kbthd ntw;wpiaj; jLg;gjw;F jd;dhy; ,ad;w midj;Jf; nfhLikahd mopj;njhopg;Gfis- Ak; Nkw;nfhs;tjw;F ,t;tuR jaq;fhJ vd;gijf; fzpg;gpy; vLj;Jf; nfhs;tJ mtrpak;.
%d;whtJ tplakhfpa iff;- $ypj;jdj;ij Fwpj;J ehk; Kd;- ida ,uz;ilAk; tpl mjpfk; tpopg;ghf ,Uf;f Ntz;Lk;. fhuzk; ,t;topKiw kpf El;gkhdjhFk;. Kd;da ,uz;Lk; ekJ Njrj;jpd; me;epa rf;jpfspdhy; Nkw;nfhs;sg;- gLgit MFk;. vdNt mit xg;gPl;lstpw;F ek;khy; milah- sq;fhzg;glf; $baJ. Mdhy; ,e;j %d;whtJ Mgj;J gw;wp njhl- Hr;rpahf ehk; ciuahbf; nfhz;b- Uf;f Ntz;Lk;. vg;NghJk; vr;rupf;ifAld; ,Uf;f Ntz;Lk;. iff;$ypj;jdkhdJ> nghJtpy; vjpupfspd; fl;lisf;Fg; gbe;J kf;fSf;F Nkhrkhd nfLjpfis ,iof;Fk; vd;gJ njupe;jNj. rpy rkaq;fspy; ekJ Njrj;jpw;F ey;yJ nra;tJ NghyTk; mJ Njhw;- wkspf;Fk;. ,g;gbahd re;jHg;gj;jpy; xt;nthd;iwAk; fl;Lilj;J mjdbapy; fplf;Fk; Mgj;ijj; njspe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
Njrj;JNuhfk;> iff;$ypj;jdk; vd;gd ekJ Njrj;jpd; rf;jpfis ekJ Njrj;jpd; eyd;fSf;F vjpuhf gad;gLj;JtjhFk;. Nghuhl;l rf;jpfshy; vjpupfs; jug;G Juj;jpabf;fg;gLtJ tpiuTg-
6
Lj;jg;gLk; NghJ> JNuhfj;jdj;- jpYk; iff;$ypj;jdj;jpYk; vjp- upfs; kPJ Kbthd ntw;wpfs; vl;lg;- gLk;me;j ,Wjpj;jUzq;f spy>; vkJ ntw;wpia Kwpabf;f vjpupfs; vk;kj;jpapYs;s JNuhf- j;jdq;fisAk;> iff;$ypj;jdq;- fisAk; cr;r mstpy; gad;gLj;- jpf; nfhs;tH. ,e;j topKiwf- shdJ cs;shHe;J ekf;Fs; ,Ue;J nfhz;L ek;ikf; nfLf;fr; nra;Ak; ,Wjpf;fl;lr; rjpfshFk;.
JNuhfj;jdk; vd;gJ jkJ jdpg;gl;l mw;g Raeyd;fSf;fhf Njrj;jpd; gue;J gl;l my;yJ ml- f;fg;gLk;> Ruz;lg;gLk; kf;fspd; $l;L eyd;fis vjpupfSf;F tpw;- Wg;gpiog;gjhFk;. iff;$ypj;jdk; vd;gJ xU gb NkNy nrd;W> vjpup- fSld; Kw;wpYkhf xd;W fye;J tpLtjhFk;. Kd;da mk;rj;jpy; vjpupfSf;Fk; ekJ Njrj;jpd; JNuhfpfSf;Fk; ,ilNa cld;- ghLfSld; Kuz;ghLfSk; $l fhzg;gLk;. iff;$ypfs; vd;w gz;Gf;F khwptpl;lhHfs; vdpd;> mq;F vjpupfSk; iff;$ypfSk; ,uz;lwf; fye;J tpLtjd; fhuz- khf Kuz;ghLfSf;F ,lkpUg;g- jpy;iy. xUtH jd;Dld; jhNd vg;gb Kuz;gl KbAk;? vd;w tpdhit vOg;GNthk; vdpd; tplak; ,d;Dk; ,yFthf njspthFk;.
,g;gbg;gl;l murpay; iff;$- ypfspd; ,uz;L gpujhd topKiwfs; Nghuhl;l rf;jpfis mopj;- njhopg;Gk; rYifaspj;jYk; MFk;. mlf;FKiw ,ae;jpuk; ,jw;fhd midj;J tha;g;Gfis- Ak; jd; iff;$ypfSf;F Vw;gLj;- jpf; nfhLf;fpd;wJ. nghJtpy; kf;fs; ePz;l fhy eyd;fisAk; cldb eyd;fisAk; nfhz;bUg;gH. ,e;epiyapy;> iff;$ypfspd; ,yf;F ePz;lfhy ,yf;FfSf;fhf NghuhLk; rf;jpfis mopj;njh- op;g;gJ. cldb eyd;fSf;fhf epw;gtHfSf;F rYif mspg;gJ MFk;. mopj;njhopg;gpw;F vjpupfs; ed;F gapw;wg;gl;l nfhiyg;- gilfisg; gad;gLj;JtH. rYif-
JNuhfj;jdj;jpypUe;J iff;$ypj;jdj;jpw;F...
aspj;jYf;F fisg; gad fspy; ,e;j Sf;Fk; xNu NghJ epiyi Mgj;Jkpf;f
,t;thw nfhz;L> k nfhz;L n $ypfs;. F nfhz;L e nghUJk; N milAk; gy ghLfis f g;gLj;jpAk; vjpupfSf;F ,r;rf;jpf vjpupfis t tha;e;jjhF ,g;gbg;g ukhd my;y tbtq;fis Mw;wy; kp fisAk; k mopj;njho csTnrhy NfhHj;J ,u jhNk kf;fspd; n

JNuhfj;jdj;jpypUe;J iff;$ypj;jdj;jpw;F...
hfj;jdj;- pYk; vjp- pfs; vl;lg;- zq;f spy>; ;f vjpupfs; JNuhf- ypj;jdq;- ; gad;gLj;- opKiwf- ;Fs; ,Ue;J ;fr; nra;Ak; k;.
;gJ jkJ ;fSf;fhf y;yJ ml- ; kf;fspd; Sf;F tpw;- ;$ypj;jdk; d;W> vjpup- ;W fye;J mk;rj;jpy; Njrj;jpd; Na cld;- fSk; $l pfs; vd;w s; vdpd;> ;$ypfSk; jd; fhuz- ,lkpUg;g- ld; jhNd k;? vd;w pd; tplak; thFk;. y; iff;$- opKiwfs; mopj;- spj;jYk; ,ae;jpuk; a;g;Gfis- ;F Vw;gLj;- tpy; kf;fs; k; cldb z;bUg;gH. spd; ,yf;F fSf;fhf mopj;njh- ;fSf;fhf mspg;gJ ;F vjpupfs; nfhiyg;- tH. rYif-
aspj;jYf;F jkJ murpay; KftH- fisg; gad;gLj;JtH. rpy rkaq;- fspy; ,e;j ,uz;L ifq;fupaq;f- Sf;Fk; xNu rf;jpia gad;gLj;Jk; NghJ epiyikfs; ekf;F ,d;dKk; Mgj;Jkpf;fjhfpd;wJ.
,t;thwhf kf;fSf;Fs; ,Ue;J nfhz;L> kf;fSld; cwthbf;- nfhz;L nraw;gLk; ,;e;j iff;- $ypfs;. Fiwe;j tsq;fisf; nfhz;L ek; Njrk; vjpupfSld; nghUJk; NghJ> mJ jdf;Fs; milAk; gytPdq;fs;> cs; Kuz;- ghLfis fzf;fpl;Lk; ml;ltiz- g;gLj;jpAk; jkJ v[khdHfshfpa vjpupfSf;F ed;wpf;fld; nrYj;Jk; ,r;rf;jpfs; ntspg;gilahd vjpupfis tpl kpfTk; er;Rj;jd;ik tha;e;jjhFk;.
,g;gbg;gl;l iff;$ypfspd; jPtp- ukhd my;yJ td;KiwrhH nray; tbtq;fis tifg;gLj;JNthk;. Mw;wy; kpf;f Nghuhl;l rf;jp- fisAk; kf;fs; rf;jpfisAk; mopj;njhopj;jy;. vjpupfSf;F csTnrhy;YtJ. vjpupfSld; if- NfhHj;J ,uhZt eltbf;iffspy; kf;fspd; Nghuhl;l mzpfSf;Fs; CLUTjy;> rjp Ntiyfspy; ,og;Gfisf; fhl;b kf;fisg; gytPdg;gLj;j KaYjy;> Nghuhl;lk; ntw;wpngwhJ vdg; Gyk;- gpj;jpupjy;. ngha;j; jfty;fisg; gug;Gjy;. vjpupfsplk; ,Ue;J rY- iffshfg; ngw;w vYk;Gj;Jz;- Lfis tPRjy;. fatHfSf;F ,yQ;- rk; nfhLj;J iff;Fs; NghLjy;> njhlHG rhjdq;fspy; ,Uf;Fk; Nfhiofis tpiyf;F thq;fp Nghuhl;lj;jpw;F vjpuhfg; gad;gLj;- jy;> jhNk njhlHG+lfq;fis kf;fspd; nkhopapy; cUthf;fp
er;Rf;fUj;Jf;fis gug;Gjy;. kf;f- spd; Jd;gq;fisf; fz;L Nghypf;- fz;zPH tbj;jy;. jhk; mg;ghtp- fisg; Nghy> kf;fspy; fuprid nfhz;ltHfs; NghyTk; Kf%b NghLjy;. kf;fs; NritNa kfh Nrit vd;gjhf ghrhq;F nra;jy;. ,g;gbg;gy thwhf cs;sd.
Nkw;gb ,Utif topKiwfs; %yKk; vjpupfSf;F tha;g;ghd #oiy iff;$ypfs; cUthf;fpf; nfhLg;gjd; fhuzkhf> KOj; jkpo; Njrj;ijAk; mlf;FKiwf;Fs; itj;jpUf;Fk; rpq;fs muR> jd; mbtUbfspd; eltbf;iffSf;F mtrpakhd midj;ijAk; jq;Fjilapd;wp ms;spf;nfhL;f;fj; jaq;Ftjpy;iy. murpd; nry;- yg;gps;isfshf vjpupfsp;d; Nfhl; ilfSf;Fs; $l ,tHfs; Rje;jpu- khf tyk; tUtijf; fhz KbAk;. fjpHfhkHfs;> ePyd;fs;> Njth de;jhf;fs;> khzpf;fjhrd;fs;> tujHfs; vd ,g;gbg; gy tifa- whf;fis ek; Njrk; jd; tuyhW KOtJk; milahsq; fz;Ls;sJ. jw;NghJ tpLjiy MNtrk; ekJ kf;fis Ntfkhfg; gw;wpf; nfhz;L tUfpd;wJ. Nghuhl;lk; kPjhd ek;gpf;ifAk; mjpfupj;J tUfpd;wJ. ,dptUk; ehl;fspy; JNuhfpfisAk; iff;$ypfisAk; kf;fs; ,ay;ghfNt fz;fhzpg;gpy; itj;Jf;nfhs;tH. mz;ikf; fhyq;fspy;Mq;fhq;F kf;fNs jdpahfTk; FOf;fshfTk;> $lNt nra;jp Clfq;fSk; ,e;j rf;jpfis NeubahfTk; kiwth- fTk; mk;gyg;gLj;jj; njhlq;fp tpl;- lhHfs;.
njhlHr;rpahd ,UgJ tUl mlf;FKiwr; rl;lq;fs>; Nghupd; nfhLikfs; kw;Wk; nghUshjhuj; jilfs; gy;NtW ,og;Gfshy; md;whlk; my;yYWk; kf;fspy; fzprkhd gFjpapdH murpd; Kf- tHfshd ,g; gpufpUjpfis mt;- tg;NghJ ehbr;nry;tJz;L. ,t;thW kf;fs; te;J Nghtij ,tHfs; Gs;sptptukpl;L> jkf;F epiwaNt MjuT ,Ug;gjhf Njrj;jpd; vjpupfis kfpo;tpg;gJz;L. rkaj;- jpy; ,e;j tptuq;fisj; jkJ iff;- $yp Nehf;fq;fSf;Fk; gad;g- Lj;jpf; nfhs;fpd;wdH. ,jpy; gupjhgk; ahnjdpy;> jhk; Vkhw;wp tplyhk; vd epidg;gJ jkJ nrhe;j kf;fisj;jhd; vd;gij ,tHfs; kwe;JtpLfpd;wdH.
iff;$ypfspd; rfy jPr;nray;- fisAk; gjptpy; itj;jpUf;Fk; kf;fs;> jkf;fhd Neuk; tUk;NghJ ,tHfis $z;Lfspy; Vw;WtH.
- tp[p
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 7
rkhjhd... vJ gaq;fu..
(1Mk; gf;fj; njhlHr;rp...)
nfhz;bUe;jtHfs;. ekJ kf;fs; kPJ ,iof;fg;gl;LtUk; nfhLk;- ghjfq;fis fz;Lk; fhzhJ ,Ug;gth;fs;. ,tHfs; ekJ tpLj- iyg;Nghuhl;lj;ij gaq;futhjk; vd;fpd;wdH.
jkpoPo tpLjiyg;Gypfis gaq;futhjpfs; vd ,d;W Fw;wQ;rhl;bLk; ,th;fs;> ekJ Njrk; MAjj;ij ifapnyLg;- gjw;F %yfhuzkhapUe;J tUk; rpq;fs ,dntwpg; gaq;futhjk; gw;wp CikfshapUf;fpwhh;fs;.
ek; rpd;dQ;rpW Njrk;> Rw;wpYk; vjpupfs; #o miuEhw;whz;L- fshf jd; chpikfSf;fhfg; Nghuhbf; nfhz;bUf;fpd;wJ. ek; Njrk; jdJ epahakhd cupik- fisf; Nfl;L> kd;whbaJ> Nfhup- f;if itj;jJ. cz;zhjpUe;J ghHj;jJ> cynfq;Fk; jd; Nfhupf;- ifia vLj;jpak;gpaJ. Vfhjpgj;- jpaq;fSk; gpuhe;jpa Mjpf;fq;- fSk; vd;djhd; nra;J nfhz;b- Ue;jd? jpUl;L nksdk; rhjpj;- jd. mj;Jld; epw;ftpy;iy> vk;- Kld; epw;gjhff; fhl;bf;nfhz;L vkf;Ff;Fopgwpj;jd. gytPdkhd Njrk; jd;dplk; vQ;rpapUe;j rf;jp- iaj; jpul;b ,tw;iwj; jl;bf; Nfl;lJ. jl;bf;Nfl;l topKiw gw;wp mOj;jk; nfhLf;fpd;wth;fs; mt;thwhd epiyik Njhd;W- tjw;fhd %y fhuzj;ij Ntz;L- nkd;Nw tpl;Ltpl;lhHfs;. fhuzk; ,jw;nfy;yhk; cz;ikahd Fw;w- thspfs;> #j;jpujhupfs; ,tH- fNs.
,dntwpf; nfhLikfSf;F KbTfl;l> gpuhe;jpa Mjpf;fj;jpd; ngUntwpia Kwpabf;f> Vfhjp- gj;jpa rf;jpfspd; ,ufrpa nfhs;- isfisj; jLj;JepWj;j ek;Kd;- Ds;s xNutop ek; rf;jpfs- idj;ijAk; jpul;bg; NghuhLtNj. kf;fs; Aj;jj;ij Nehf;fp Kd;NdWtNj.
ekJ Nghuhl;lj;ij jkJ fl;Lg;ghl;by; itj;jpUf;Fk; Nehf;- Fld;> gy;NtW rjpj;jpl;lq;fspd- Jk; %yk; ekJ Nghuhl;lj;jpd; gz;ig rpijj;jpl Kad;wth;fs;... ekJ Nghuhl;lj;jpd; epaahj;jd;-
kf;fs; Aj;jj;jpdhy; Vfhjpgj;jpa - gpuhe;jpa Mjpf;f gaq;fuj;ij jkpoPo kz;zpy; Kwpabg;Nghk;!
nghpa nts;s gz;igAk; murhdJ> Jz;lhb> nj opg;G eltbf Nkw;nfhz Nghuhl;lj;i gytPdKw;w ge;jj;ij Fwpg;gplj;j 1998 (Vg fpoikad ,e;j xg;g tiuig ,q murhq;f g hpf;f nrdl apyhd FO cUthf;fpA nghpa n mah;yhe;J mk;rkhd> kw;Wk; njd tw;iw ,iz ruj;Jfis khwhf gphpj s;sg;gl;l ,t;nthg;g mah;yhe;J mikg;ghd q;fis x vd;gJk; xg idahFk;. ge;jkhdJ Nghuhl;lj yhe;jpd; ,i Jz;lhLti khff; nfhz
Nghuhl thspfs; N fsJ Rje;j ,e;j rh;t cld;gbf;i
k j
kp ,lq;fS gfpuq;fk mNjrk ed;ikA Nghuhl; cs;Nsh fUj;Jf elf;fpd tUtjd Kf;fpak nrhy;yf $Wfpd;w
7
ikia jkJ nts;isg; gaq;fuj;- jpw;F fPo;g;gbj;jptpl ,e;j Mjpf;f rf;jpfs; Kay;fpd;wdh;. ekJ gf;f jtWfis ekJ kf;fs; jkJ Nghuhl;l gq;Nfw;gpd; %yk; ,dq;- fz;L jpUj;jpr; nry;thh;fs;. ,tw;iwNa xU Nfhyhf ghtpj;J Mjpf;f rf;jpfs; ekJ Nghuhl;- lj;ij eRf;fpaopf;f Kay;tJ Njrq;fspd; Raepzh;aj;jpw;F vjp- uhd gaq;futhjkhFk;.
Mgpupf;fhitr; RLfhlhf;fp> kj;jpa mnkupf;fhit ,uj;jf; fsupahf;fp> fpof;fhrpa ehLf- isr; rpjwbj;J> ,d;W njd;dh- rpahtpy; fhy; gjpj;Js;s Vfhjp- gj;jpak;> jkJ eyd;fis ,g;gpuhe;jpankq;Fk; ghJfhj;Jf; nfhs;sNt ,j;jid gpuaj; jdq;fisAk; vLj;Jf; nfhs;fp- wJ. rpwpyq;fhtpd; ,iwikia ghJfhf;f tupe;J fl;b epw;gjhff; fhl;bf;nfhs;tjd; %yk;> jkJ fOj;Jf;fspy; Rkj;jg;gl;Ls;s Vfhjpgj;jpa mbiktpyq;if rpq;fs kf;fs; czutplhJ jpirjpUg;GfpwJ.
xl;Lnkhj;jkhf ghHg;Nghk; vdpd;> RaepHzak; nfhz;ljhf xU Njrk; epd;W epiyg;gJ Vfhjpgj;jpa> etnfhydpj;Jt Mjpf;fj;jpw;F vjpuhdJ. ,d;- iwa cyf xOq;fpy; mNdfkhd muRfs; Vfhjpgj;jpaj;jpdhy; fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;wd. ,j;j- ifa epiyikapy;> mz;ikf; fhyj;jpy; vupj;jpupahtpw;F gpd;dH xU Gjpa muR Njhd;WtJ mjpYk; njd;dhrpag; gpuhe;jpaj;- jpy; Njhd;WtJ Vfhjpgj;jpa eyd;fshy; rfpf;f Kbahjjhf cs;sJ. ,e;jtifapy;> cz;ik- ahd Rje;jpuk;> cz;ikahd RaepHzaj;jpw;fhf Ntl;if nfhz;Ls;s ekJ tpLjiyg; Nghuhl;lk; mjdstpy; Vfhjpg;- gj;jpa vjpHg;Gg; Nghuhl;lNk. ,ij ek;iktpl ekJ vjphpfs; czh;e;- jpUg;gjhdhNyNa ekJ Nghuhl;- lj;ij jilnra;tjpy; jkf; fpilNa ,j;jid xUq;fpir- itAk; F&u jPtpuj;ijAk; ntspg;gLj;jp tUfpd;wdh;.

rkhjhd...
(4Mk; gf;fj; njhlHr;rp...)
hy; ;jpa jkpoPo ghk;!
; gaq;fuj;- ;j Mjpf;f ;. ekJ gf;f ;fs; jkJ yk; ,dq;- y;thh;fs;. f ghtpj;J Nghuhl;- Kay;tJ ;jpw;F vjp- ;.
fhlhf;fp> ,uj;jf; pa ehLf- njd;dh- ;s Vfhjp- yd;fis Jfhj;Jf; gpuaj; ; nfhs;fp- iwikia epw;gjhff; yk;> jkJ g;gl;Ls;s tpyq;if utplhJ
ghHg;Nghk; hz;ljhf epiyg;gJ ydpj;Jt dJ. ,d;- Ndfkhd aj;jpdhy; d. ,j;j- mz;ikf; pw;F gpd;dH hd;WtJ puhe;jpaj;- hjpgj;jpa bahjjhf ;> cz;ik- ;ikahd Ntl;if pLjiyg; ; Vfhjpg;- ;lNk. ,ij s; czh;e;- Nghuhl;- py; jkf; Uq;fpir- puj;ijAk; dh;.
nghpa nts;spf; fpoik xg;ge;jj;jpd;
mlf;FKiwahsh;fSf;Fk; gz;igAk; fhz;Nghk;. gphpl;b\;
Vfhjpgj;jpaq;fSf;FNk rhjf- murhdJ> mah;yhe;J Njrj;ij
kha; mikfpd;wd. Jz;lhb> opg;G eltbf;iffis njhlh;r;rpahd mah;yhe;jpy; mopj;njh-
nghUs;tif Vfhjpgj;jpak; eyd;fSld; vd;gJ gpiz- mjd;
Nkw;nfhz;Lte;jjd; Nghuhl;lj;ij eRf;fp> Nghuhl;lk; %yk;
e;Js;sJ. nza; tsk;> kj;jpa mah;yhe;jpy; fpof;fpy; tpyq;- vz;-
gytPdKw;wpUe;j ge;jj;ij Vw;gLj;jpaJ epiyapy; vd;gJ ,t;xg;-
FNtshz;ik jw;nghOJ jkpoPoj;jpYk; cl;gl KjyPLfs;... jdJ Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
eyd;fis ];jhgpj;Jf;nfhs;s 1998 (Vg;uy; 10) nghpa nts;spf;
,th;fs; Kide;Js;sdh;. njd; fpoikad;W ifr;rhj;jplg;gl;l
fpof;fhrpahtpd; kdpjtsj;ij ,e;j xg;ge;jj;jpw;fhd Kd;-
Vfhjpgj;jpak; ,d;W jdJ gpujhd tiuig ,q;fpyhe;J> mah;yhe;J
(ciog;Gr; rf;jp) KjyPlhf fhz;- murhq;f gpujpepjpfSk;> mnk-
fpwJ. rpwpyq;fhtpy; jdJ ciog;- hpf;f nrdl;lh; xUthpd; jiyik-
Gr; Ruz;liy Muk;gpj;Jtpl;Ls;s apyhd FOnthd;Wk; ,ize;J
Vfhjpgj;jpak; vt;thW jkpoPo cUthf;fpAs;sdh;(3).
kf;fspd; cjpuj;ij khj;jpuk; nghpa nts;sp xg;ge;jkhdJ> mah;yhe;J gpur;ridapd; Kf;fpa mk;rkhd> Jz;lhl;gl;Ls;s tl kw;Wk; njd; mah;yhe;J Mfpa- tw;iw ,izg;gjw;F fhj;jpukhd ruj;Jfis cUthf;ftpy;iy. khwhf gphpj;jhdpahthy; Nkw;nfh- s;sg;gl;l Njrpa Jz;lhliy ,t;nthg;ge;jk; ghJfhf;fpwJ. mah;yhe;J tpLjiyg; Nghuhl;l
cwpQ;rhky; tpl;Litf;Fk;. mJ khj;jpuky;y> ekJ jkpoPo gpuNjrk; - fly;; gpuNjrk; mlq;fyhf - kpfTk; ngWkjpahd fdptsq;- fisf; nfhz;ljhFk;. mij nfhs;isapLtjw;fhd xg;ge;jq;- fSk; Vw;fdNt rpq;fs muRld; ele;Njwptpl;bUf;Fk; epiyapy; Vfhjpgj;jpaq;fs; vt;thW ek;ik Rje;jpukhf tho mDkjpf;Fk;? mikg;ghd I.Mh;.V. jdJ MAj- q;fis xg;gilf;f Ntz;Lk; vd;gJk; xg;ge;jj;jpd; xU epge;j-
- Rgj;jpuh
idahFk;. rhuhk;rj;jpy; ,t;xg;- ge;jkhdJ mah;yhe;J tpLjiy
crhj;Jiz: Nghuhl;lj;ij rpijj;J> mah;- yhe;jpd; ,iwikia epue;jukhf Jz;lhLtij mbg;gil Nehf;f- khff; nfhz;Ls;sJ vdyhk;.
Nghuhl;l jug;gpdiuf; Fw;w- thspfs; Nghy; mZFk;> mth;- fsJ Rje;jpuj;ijf; fl;bg;NghLk; ,e;j rh;tNjr xg;ge;jq;fSk;
1. Israel’s killing fields – Aijaz
Ahmad (,izak;) 2. Occupied Palastine or independent Israel – Osama Abu Irshraid (,izak;) 3. mah;yhe;jpd; Nghuhl;lk;...
(v].tp.uh[Jiu)
cld;gbf;iffSk; ,Wjpaha;tpy;
kf;fs; fsk; j
kpoPok; gj;jpupifapy; tUk; fUj;Jf;fs; gy ,lq;fSf;Fk; NghtJ fhzhJ. ,jw;F gj;jpupif gfpuq;fkhf tuhjJ xU fhuzk; vd ehd; epidf;fpd;Nwd;. mNjrkak; ,g;gb ,ufrpakhf tUtjp;y; xU ed;ikAk;,Uf;fpd;wJ. ,g;NghJ ntspg;gilahf jkpoupd; Nghuhl;lj;jpw;F vjpuhf me;epa rf;jpfs; nuhk;g cs;Nshl;lk; XLtij fhzf;$bajhf cs;sJ. Jzpe;J fUj;Jf;fis nrhy;gtHfis nfhiyfs; nra;tJ mbf;fb elf;fpd;wJ. ,e;j epiyapy; ,g;gbahf ,ufprakhf tUtjdhy; ek;Kila kf;fSf;F Nru Ntz;ba rpy Kf;fpakhd fUj;Jf;fis xopT kiwtpd;wp nrhy;yf;$bajhfTk; cs;sJ vd;Wk vd;Dila kdR $Wfpd;wJ.
fjputd; tTdpah.
jkpoPok; - khrp - 2001

Page 8
gd;Kf murpay; gyj;jpy; ek; ,iwikia cWjpgLj;JNthk;!
 tpLjiyg; Gypfi jilnra;ag;Nghtjhd gphpj;jhdpa mr;RWj;jy;.
xd;Wf; nfhd;W Kw;wpYk; vjpnujph; epiyfspYs;s murpay; Ngr;Rthh;j;ij> Aj;jk; Mf ,t;tpU topKiwfisAk; xUq;Nf vjph;nfhz;L ntw;wpnfhs;s Ntz;ba #o;epiy ek;K vOe;Js;sJ.
rh;tNjr r%fq;fspd; kj;jpapy; ekJ Njrj;jpd; epahaj;jd;ikia mq;fPfhpf;fr; nraA murpay; topKiwfis Nkw;nfhs;tJld;> nfhiyntwpnfhz;l vjphpapd; ghhpa gilnaLg;i ekJ kz;zpy; Kwpabj;jplTkhd murpay; ,uhZtk; Mfpa ,U jsq;fisAk; cs;slf;f tphpthd Nghuhl;l eltbf;iffis Kd;ndLj;jpLNthk;.
xU Njrk; vDk; tifapy; ekJ mLj;jfl;;l ntw;wpfukhd murpay; kw;Wk; ,uhZ Kd;ndLg;GfSf;fhd Gwf; fhuzpfis kjpg;gpl;Lf; nfhs;Nthk;.
rpwpyq;fhtpy; Nkhrkile;JtUk; nghUshjhu epiyik murhq;fj;jpYk; nghpJ Fog;gq;fis Njhw;Wtpj;J tUfpwJ. ,t;tplaj;jpy;> vjph;f;fl;rp MSq;fl;rpia vjph;j kf;fs; fpsh;r;rpf;fhd Kaw;rpfis Kd;ndLj;J tUfpwJ. rpq;fs muR jdJ “ed;kj Gfis” rh;tNjr muq;fpy; fhg;ghw;wpf; nfhs;tjw;fhf vLf;Fk; rkhjhd Kaw;rpfisA $l %h;f;fkhf vjph;j;jpLk; rpq;fs jPtpu ghrpr mikg;Gfspd; nraw;ghLfs; nkd;NkY rpq;fs ,dntwpia cyfpw;F mk;gyg;gLj;jp> xl;Lnkhj;jj;jpy; rh;tNjr rf;jpfs mjpUg;jpf;F rpq;fs muir cs;shf;fp tUfpwJ. ,g;gbahf ekJ vjphp jd;dfj;Nj mu ay;> nghUshjhu> ,uhZt fhuzpfspd; tPo;r;rp epiyapypUe;J jhd; ek;kPjhd jPt Mf;fpukpg;Gf;F Kide;Js;sJ.
kWGwk;> jdJ ePz;l Nghuhl;l mDgtq;fspypUe;J fw;Wf; nfhz;bUf;Fk; Nghuhl;l jiyikahd tpLjiyg; Gypfs;> jdJ ,uhZt hPjpahd gykhd epiyapypUe;J rpq;f murpd; kPJ jhk; epWtpAs;s murpay; MSikapd; %yk; rh;tNjr mstpy; ntw;wpfukh murpay; epiyg;ghLfis Kd;ndLj;J tUfpd;wdh;. xU ,uhZt ,af;fkhf mi ahsg;gLj;jg;gl;L te;j tpLjiyg; Gypfs; ,d;W xU murpay; MSik nfhz;l mik ghfTk;- ,jd;%yk;ekJ Nghuhl;l k;xU Njrj;j pd;murpay;chpikrhh;tplak mZfg;gLtJ- milahsq; fhzg;gLtjw;fhd #oy; cUthfpAs;sJ.
,d;W ekJ tpLjiyg; Nghuhl;lj;ij mbg;gilapy; gyg;gLj;jpLk; gd;Kf murpa tbtk; muq;fpw;F tUfpwJ. Njrj;jpy; gutyhf cUthfptUk; khzt rf;jpapd; vOr fs;> kf;fs; Nghuhl;lq;fs; ahTk;> Nghuhl;lj;ij kf;fs; jhNk Neubahf jiyikjhq jahuhtij fl;baq; $Wfpd;wd. Njrj;ij kwe;jpUe;j murpay; rf;jpfs; ,d;W rh;tNj muq;fpy; Njrj;jpd; eyd; rhh;e;J epiyg;ghLfs; vLg;gJ rh;tNjr rf;jpfspd; ftdj;i ek; Njrk; rhh;e;J Neh;kiw mh;jj;jpy; Njrj;j pd;cs;s hh;e ;j murpay;Mw;w y;> ek;Njr ,iwik vd;g i jd;KO tPhpaj;JlDk; rh;tNjr murpay; muq;fpw;F nfhz;LtUtjd; mwpFhpahFk
,d;W Njrj;jpd; khzth; rf;jpapd; guthyhd vOr;rpapd; %yk; muq;fpw;Ff; nfhz tug;gl;bUf;Fk; murpay; gd;Kfj; jd;ikia ,d;iwa epiyapy; Njrj;ij gyg;gLj;Jtjw;fhfTk;> mikag; NghFk; jkpoPof; Fbaurpid gyg;gLj;Jtjw;fh mbj;jskpLk; mf;fiwAlDk; midj;J murpay; kw;Wk; ntF[d rf;jpfS ,r;re;jh;g;gj;ij gad;gLj;jpf;nfhs;Nthk;.
Njrj;jpd; jpul;rpngw;w murpay; gyj;jpy; cah;e;njOk; ,iwik Kof;fk; ve murpay; rf;jpahYk; jzpf;fg;gl KbahjjhFk;. gd;Kf murpay; gyj;jpy; e ,iwikia ntd;Wnfhs;Nthk;.
8
‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom
tl mnkupf;fj; njhlHGfl;F: 300 Borough Dr., PO Box 47032 Scarborough,On. M1P 4ZP Canada
www.thamileelam.org info@thamileelam.org
INuhg;gpaj; njhlHGfl;F: ‘The Editor’ BM BOX 6769 LONDON WCI 3XX, U.K. Tel: 07041372064

‘The Editor’ BM Box 4002 London. WC IN 3XX United Kingdom
www.thamileelam.org info@thamileelam.org
pay; fl;lj;jpw;Fs; fhyb
he;jspg;ghd jUzj;ij ekJ Jk; Vfhjpgj;jpa rf;jpfspdJk; j. kWGwk; rpq;fs murpdhy;; w;Wld;> tpLjiyg; Gypfis
y; Ngr;Rthh;j;ij> Aj;jk; Mfpa s;s Ntz;ba #o;epiy ek;Kd;
d;ikia mq;fPfhpf;fr; nra;Ak; ;l vjphpapd; ghhpa gilnaLg;ig U jsq;fisAk; cs;slf;fpa
hd murpay; kw;Wk; ,uhZt ;Nthk;.
k murhq;fj;jpYk; nghpJk; ;fl;rp MSq;fl;rpia vjph;j;J . rpq;fs muR jdJ “ed;kjpg;- ;Fk; rkhjhd Kaw;rpfisAk; pd; nraw;ghLfs; nkd;NkYk; ;jj;jpy; rh;tNjr rf;jpfspd; ekJ vjphp jd;dfj;Nj murp- ypUe;J jhd; ek;kPjhd jPtpu
f; nfhz;bUf;Fk; Nghuhl;lj; ykhd epiyapypUe;J rpq;fs ;tNjr mstpy; ntw;wpfukhd ,uhZt ,af;fkhf mil- ay; MSik nfhz;l mikg;- urpay;chpikrhh;tplakhf
thfpAs;sJ. g;gLj;jpLk; gd;Kf murpay; Uk; khzt rf;jpapd; vOr;rp- Nk Neubahf jiyikjhq;f rpay; rf;jpfs; ,d;W rh;tNjr ;tNjr rf;jpfspd; ftdj;ij Uthf;FfpwJ. ;> ek;Njr ,iwik vd;g ij
;LtUtjd; mwpFhpahFk;. d; %yk; muq;fpw;Ff; nfhz;L wa epiyapy; Njrj;ijg; urpid gyg;gLj;Jtjw;fhd w;Wk; ntF[d rf;jpfSk;
Ok; ,iwik Kof;fk; ve;j ;Kf murpay; gyj;jpy; ek;
paj; njhlHGfl;F: ‘The Editor’
BOX 6769 LONDON CI 3XX, U.K. : 07041372064
RaepHza vOr;rpfshy; “Rje;jpuf;” nfhz;lhl;lq;fs; Kwpabg;G
53 tJ tUlfhykhf ek;ik mbikg;gLj;jpa ehis> Rje;jpukhf ekJ kz;zpy; nfhz;lhbl rpwp- yq;fh muR fLikahd Kaw;rpfis Nkw;nfhz;lJ. ,e;j vz;zk;;; mLj;j fzNk ekJ kf;fshy; Kw;whf Kwpabf;fg;gl;lJ. nghJtpy;> ekJ kf;fisAk; rHt- Njr r%fq;fisAk; Vkhw;w rpwpyq;fh muR vLf;Fk; mj;jid Kaw;rpfSf;Fk; jw;NghJ ekJ Njrk; nghUj;- jkhd gjpybfis clDf;Fld; nfhLj;J tUtjd; xU tpisT ,JthFk;.
gytopfspYk; ekJ kf;fisj; jpul;b> ekJ kz;- zpy; rpq;fs Rje;jpu jpdj;ij nfhz;lhl murpdhy; miog;Gfs; tpLf;fg;gl;ld. Rje;jpu nfhz;lhl;lq;fs; vDk; ngaupy;> mur epHthf ae;jpuq;fspd; gy;NtW $WfisAk; nfhz;L (fr;Nrupfs;> ghlrhiyfs;. gil- g;gpupTfs;> gy;NtW jpizf;fsq;fs;...) eilKiwg;- gLj;jpl jpl;lkplg;gl;lJ. mz;ikf;fhykhf> ekJ kf;fs; Nkw;nfhz;L tUfpd;w RaepHza vOr;rpfis- Ak; mit ngw;Wj;je;J nfhz;bUe;j murpay; ntw;wp- fisAk; ,jd; %yk; kOq;fbj;Jtpl epidj;jJ. %iy KLf;nfq;Fk; RaepHzaj;jpw;fhd vor;rpg; Nghuh- l;lq;fis elhj;jpf;nfhz;bUf;Fk; ekJ kf;fs; rpwpy- q;fhtpd; Rje;jpu jpdj;ij ekJ Njrj;jpd; kPjhd Rj- e;jpu kWg;Gj; jpdk; vd;gij mth;fSf;F czh;j;jpdh;. kpfTk; jpl;lkpl;l mbg;gilapYk;> njhlhr;rpahfTk; Kd;ndLf;fg;gl;L tUk; RaepHzaj;jpw;fhd vOr;rp- fis fz;L fyq;fpa muR ,jid Kwpabf;f td;Kiw kw;Wk; td;Kiwrhuh topKiwfis njhlHe;Jk; gad;- gLj;Jfpd;wJ. ,k;Kiw ekJ kz;zpy; ngUk; vLg;gpy; Rje;jpujpdj;ijf; nfhz;lhl vj;jdpj;jjd; cz;ik- ahd gpd;dzp ,JNt.
ehNkh cd;djkhd> Gjpa Rje;jpuj;ij Nehf;fp Kd;Ndwpf; nfhz;bUf;fpd;Nwhk;. mtHfNsh jhk; Rje;- jpukhf ,Ug;gjhfTk;> mjidf;nfhz;lhLtjhfTk; jk;ik Vkhw;wpf;nfhz;L midj;J tpjj;jpYk; jkJ Rje;jpuj;ij gwpnfhLj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wdH. gpwiu mlf;fp Ms epidj;NjhH> gpw r%fq;fspd; Rje;- jpuj;ij gwpf;f epidj;NjhH jkf;Fj;jhNk fhy;fspy; mbikr;rq;fpypia khl;bf;nfhz;ldH. jkJ Rje;jpuj;- ijAk; MSikiaAk; njhiyj;J tpl;L epw;fpd;wdH. kPsKbah moptpw;Fs; jk;ik cl;gLj;jpf; nfhz;ldH. jhk; gwpj;j Fopf;Fs; jhNk tPo;e;J fplf;fpd;wdH. jkJ ,iwikia njhiyj;jdH. jkJ nghUshjhu Raj;- ijg; gwpnfhLj;jdH> jkJ murpay; MSikia me;- epa v[khdHfsplk; gwpnfhLj;J epw;fpd;wdH. Mjpf;f muRfSf;Fk;> ,e;jpa Nkyjpf;f rf;jpfSf;Fk;> mid- j;Jyf nfhs;isf;fhu tq;fpfSf;;Fk;> me;epa tzpf epWtdq;fSf;Fk; Kd;Nd iffl;b epd;wgb> “Rje;jp- uj;ij” nfhz;lhLtjhf jk;ikj; jhNk Vkhw;Wfp- d;wdH.
mtHfs; Vkhwl;Lk;> ek;ikg;nghWj;j tiuapy;> mlf;FKiwapd; vr;rnrhr;rq;fis ve;jnthU Ez;- zpa tbtp;Yk;> FwpaPl;L tbtpYk; vjpupfs; Nkw;nfh- z;lhYk;> mjid milahsk; fz;L epuhfhpg;Nghk;. ,e;- jg; Nghf;F jw;NghJ ek; Njrj;jpDs; ntFNtfkhfNt gw;wpf;nfhz;L tUfpd;wJ. ,JNt vjpupfis ,d;W mr;RWj;Jk; gpujhd tplakhfTk; cs;sJ. vdNt ,d;- Dk; Gjpa Gjpa tbtq;fspy; muR jdJ ,yf;Ffis miltjw;F vd;d tpiyfisAk; nfhLf;fj; jahuh- Fk; vd;gij ehk; vjpHghHj;jpUf;fTk; mtw;iw Kwpabf;fTk; Ntz;Lk;.
jkpoPok; - khrp - 2001