கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 2005.06

Page 1

AMNINIAM SESCRIPTION
FVETEMIESE
Austfalla...... AIESE
(Australian Bank cheques only)
USM, USS35
CatatawaCanSA M| Oiler COITTES, *ԱԱSS35

Page 2
2 TAMIL TIMES
Number 1 for fic
Celebrating a 25 Year Partne
COBO
SRI ANKAN
Fun F450 + taxes With a fiet stop vert
F*ttui 470 - fixes V
XXა r fant 56} * aaa V:
Sriidrikan for £4t} + axes We
భx
DAIAR -
FrgFT E360 *e Taxe.
༄འི་ Madrastrivandrant Trichi/Kochi/Bangai ರಾಷ8 korg Korg/Singap No Stop in Colo
s
KWA
FFrrrn E37O) "xe;
- (AARA
s * fort :3 #{} + i axes \ 晶。 FRA Do *fff 4 ) --F
Sydney/Melbournel F.
E565 the axe E KRY الأقسأيت عت ei laid From E33(} + axe
sSNESS CASS E950 axe. Free Hotel in Abu Dhahi for fre
Flights From London
YCtLLLLLLL SLLLLLLLL SLLL LLLL S S00SY0L LLLLL
Ab abi -- Cojornbo 223 5 EY2
tiée Gatie - Au lăbi 醬翰醬 袋貂 Ε'306 StŠ zLLLSSSSSLLLLL S S SSSZLS S SY
fNext Day
Or Reservoions Conod
Konini, Chris, el 20 743 6272, 20
19 Golden Square Emergency phone service for im W.Sankators.co.
 
 
 
 

JUNE 2005
E TRAVEL a
4) Z700/Ky
his to Sri Lanka
rShip with Sri Lankan Airlines.
RERN
A邦淇FS ' i 'i adia or Bangkulk valid 01. Ar 30 Jitri asid } † juli (9 Juli
aki TU, Jivä 1: Ag
id 20 Aug* 3. Nov
SriLankan
AS RXIX
s Vaid i 3 Lifi pre/Hyderabad/Delhi/Bombay/Bangkokt NS oreikuaïa Lumpur ----s3
to Perritted
} : në
RWAYS s Vaid ti 30 Jt ne
ॐॐॐ &&&ॐ४ॐ***छ्
ATFS ఫిన్స్లో*
RWAYS faiid U / Apor 3U Jura
exkes Waiti tijl 30 Jun RNARes risbane WAColombo s Valiu të J9 ju
O OBO 2 آل انتشارہ S Vald til 30. June భీజ} Italo
S FRS CASSE à 475 + axes ansit passengers from Heathrow
Flights From Colombo
or {2,ằtrrito • &bu Bằhãhằ đ8$ $ 52{ể Attu atti se terra 25 to EY33
mSLLSSLLLLLL SLLLLLL LLL S0 YL SYYY00 *rịẵ$t# &bự Îhạằ - trợngầềft 330 1st EY303
Ouji Gvej COinSUS
ucky or Adikan 434 392, 020 77349078
London W1F9HD ediate travel only - 07860. 439483 kW.sriankans.co.uk

Page 3
JUNE2005
"I do not agree with a word of what you say, but I'll defend to the death your right to say it'
- Voltaire
ISSN 0266 - 44 88 VoL XXIV No. 6
UNE 2005
Published by: TAMIL TIMES LTD PO Box 21, Sutton, Surrey SM13TD United Kingdom Phone: 020 - 8644 0972 Fax: 020-8241 4557
Email: adminGltamiltimes.org editor(a)tamiltimes.org p.rajanayaganobtconnect.com Website: http://www.tamiltimes.org
ANNUAL SUBSCRIPTION UKIndia/Sri Lanka.......... E15/USS25 Australia............................. AusS45
(Australian Bank cheques only) USA................................... US$35 Canada.............................. CanS40 All other Countries........... E20. US$35
Views expressed by contributors are not necessarily those of the editor or publishers. The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs or artwork.
CONTENTS
A Courageous move O3 JVP quits Government O5 Break up of the coalition 07 JM-structure and functionS 15
JM Explained 16 US support for JM 18 Bindunuwewa massacre 25 Engaging the JVP 26 They yearn to live 29 NeWS Track 30 Classififed 38
COVER:
Top - Protest against joint mechanism by Monks National Front in Colombo; Bottom right: JVP protest rally in Colombo: Bottom left: President Kumaratunga addressing over 1000 monks who support the joint mechanism
ACOst
T is Said that pared the presen to what her late fat faced when he tri had signed with Chelvanayakam v The then pow Mr Bandaranaike orchestrated a fi Rosmead Place it gated. Mr Bandar, Until the midn whether the daug mechanism with th Government and of the Buddhist Cl it looks as if th Margaret Thatche Stuff than her late posed joint mech. menced a campa favour of signing are said to be rea The decision ( before parliament it will demonstrate has not acted unil Except for the par ling 46, it is quite support of the pro tional Party (UNP) the proposal, thou pating in the votin tarians belonging Such support take coalition should p the President's p It is now mort tsunami. Since th ernment and the up of the joint m affected areas oft or less agreed on For some mor was determined ti President Kunr any time. Howeve ing to enter into a From the outs the Government, ing with the Gove bilitation activities LTTE was given a joint mechanism. will continue to th fected by the tsun
Secondly, the
 

TAMIL TIMES 3
ly but COurageOuSmOve
history repeats itself. Some commentators have comsituation faced by President Chandrika Kumaratunga her S.W.R.D. Bandaranaike, as the then Prime Minister, ed to stick by the agreement (Banda-Chelva Pact) he the then leader of the Federal Party, Mr S J V
tay back in 1957. erful leaders of the Buddhist clergy who had propelled and his party into power in the 1956 general election ast-unto-death in front of PM's private residence at h Colombo vowing to continue until the Pact was abroanaike buckled under pressure and tore up the Pact. ight of 15 June, the question on everybody's lips was hter too will surrender and abandon the proposed join he Tigers in the face of the threat from the JVP to quit the confronted by the rising tide of opposition from sections ergy accompanied by fast-unto-death campaigns. he "lady is not for turning' as British Prime Minister Mrs. r once Said. The President seems to be made of sterner father and is determined go ahead and sign the proanism. The President and her Government have Comign and propaganda blitz to mobilise public Support in the joint mechanism. Over a thousand Buddhist monks dy to join this campaign. of the President and her cabinet to place the proposal for its approval is seen as a desirable and bold move. to the people and the world at large that the President aterally or arbitrarily in an exercise of executive powers. liamentarians belonging to the JVP and the JHU, totalprobable that all the other parliamentarians will vote in oposal to set up the joint mechanism. The United Na, the largest party in the opposition, is certain to support igh some predict that the UNP may abstain from particig process. There can be no doubt that the 22 parliamento the Tamil National Alliance (TNA) will vote in support. 2n together with the votes from the parties of the ruling rovide a substantial majority in parliament in favour of roposal. a than six months since the island was struck by the en discussions have been going on between the GovLTTE facilitated by the Norwegians in regard to setting echanism for the rehabilitation and reconstruction of he Northeast. It now appears that the parties have more
a draft Memorandum of Understanding. ths now, it has been clear that President Kumaratunga o go ahead with the joint mechanism with the Tigers. laratunga and Tamil Tigers are not the best of friends at r, there are valid reasons why she is relentlessly seekdeal with them. et, the LTTE has persistently refused to cooperate with and prevented the TNA parliamentarians from cooperat!rnment in relation to tsunami reconstruction and rehain LTTE Controlled areas of the Northeast unless the significant strategic and administrative role by way of a Until the LTTE is given a recognised role, the situation e detriment of the ordinary people of the Northeast af3Ոl, international community recognises the ground reality

Page 4
4 TAMIL TIMES
of the LTTE having effective military control of certain areas of the Northeast. It also recognises that unless the Government and the LTTE agree to work together, these areas will continue to be neglected. Hence many of the donor countries and international lending institutions strongly urge and support a joint mechanism to be set up though they have not made it a precondition for providing aid. An island with serious economic and financial problems cannot dismiss such sentiments and expect further help.
Thirdly, though the Ceasefire Agreement (CFA) is holding, peace talks have remained stalled since the LTTE unilaterally walked out in April 2003. At present there are no signs that peace talks will restart in the near future. The mechanism will offer an opportunity to bring in the LTTE to work together with the Government within certain defined parameters. The Norwegian facilitators and the Donor Countries see the proposed jointmechanism as providing a confidence building opportunity for the Government and the LTTE to work together which may eventually lead to the peace process being resumed.
Fourthly, the CFA is at present under severe strain with many violations including politically motivated assassinations being carried out frequently with the SLMM incapable of preventing many of these violations. The danger is that the LTTE will optout of the ceasefire and war may breakout if the present situation is allowed to drift. The hope is that the Government and the LTTE working together will help to prevent such a dangerous development.
The President made her determination on the issue clear before the assembled audience of Sri Lanka Development Forum held last month when she used the Occasion to launch an undisguised attack against her allies-in-government, the Jathika Vimukthi Peramuna (JVP) who were going round the country denouncing the proposed joint mechanism as a sell-out to the Tigers. Her readiness to proceed with the joint mechanism was rewarded by Sri Lanka's donor countries and institutions with a pledge of over $2 billion aid package.
There is no doubt that the President's decision provoked considerable opposition. It was not a surprise that opposition to her decision to enter into the tsunamideal with the Tigers came from the Jathika Hela Urumaya (JHU), Sri Lanka'a first ever political party of Buddhist monks that secured 9 seats in parliament in the last general election and from other Sinhala chauvinist groups backed by Sections of the Buddhist clergy. However, what was most politically significant was the strident opposition to the proposal from the JVP, a key partner in Kumaratunga's coalition government.
This month has witnessed campaigns and demonstrations from the saffron robed fraternity of Buddhist monks belonging to the JHU and the JVP front organisations, the Patriotic National Movement (PNM) and the Jathika Bhikku Peramuna (JBP) becoming a visible phenomenon.
Events began to move fast and on 6 June, one of the JHU monk parliamentarians, Ven. Omaipe Sobitha Thera, launched a death fast. The JHU vowed that the fast would continue until the President gave up her move to set up a joint mechanism with the Tigers.
On 9 June the Mahanayakes of the four leading Buddhist Chapters in the country gave a 24-hour ultimatum to the President to drop her plan for a joint aid mechanism.
The President set up a face-to-face meeting with the Mahanayakes, who had arrived by a special helicopter from Kandy to the President's House, and "explained in detail" the

JUNE 2005
proposed Tsunami Relief Council for the north and east and its status to the prelates and assured them that the proposed joint mechanism did not threaten the nation's security or territorial integrity. "She told them no date has been fixed yet for the establishment of the Council, and implored them not to be mislead by media speculation and misinformation created for narrow political gains." محبر
Ven. Omalpe Sobitha Thera gave up his fast on Saturday (11) and the Mahanayakes have yet make any public statement of opposition to the proposed tsunamideal.
On 10 June the JVP gave notice that it would quit from the Government unless the President abandoned the proposed joint mechanism by midnight on 15 June. Launching a scathing attack on President Kumaratunga and her family, Amarasinghe warned that if Kumaratunga went ahead and signed the proposed joint-mechanism with the LTTE, she would be the "last of the Bandaranaikes". He warned that the proposed joint mechanism, if signed, would be a political tsunami for the Kumaratunga government.
Going beyond the disputed issue of the joint mechanism, Amarawansa said, "Sri Lankans will never allow sharing of power with the Liberation Tigers through the Joint Mechanism. We will support only a unitary constitution. We will always fight against a federal constitution as the Tigers will use a federal setup as a stepping-stone for a separate state. Joint mechanism is part of the Tigers' SGA proposal."
The deadline set by the JVP passed with President Kumaratunga showing no signs of wilting underpressure. The JVP was left with no choice but to quit, and quit they did.
Many, including the international community which has been pressuring the President to enter into this joint mechanism with Tigers will regard her action as nothing but courageous. But at what Cost?
As for Mrs Chandrika Kumaratunga, being an elected President she will be able to continue until her second term expires at the end of 2006. But her ruling coalition has lost its majority in parliament and she has put the survival of her Government in powerin serious jeopardy. The UNP and the TNA may support her move in parliament on the issue of the joint mechanism. But thereafter, their support for the continuation in power of her present Government is not guaranteed.
Though the hope of the President and the international community is that a deal struck on the tsunami issue will in due course lead to the resurrection of peace talks between the Government and the LTTE, there is no guarantee that the LTTE will oblige. Though the UNP may not want at present to topple the Government and precipitate a premature dissolution of parliament followed by a general election, its leader Ranil Wickremesinghe may bide his time and pull the rug under the President's feet at the time of his choosing. As for the present the government, it might carry on but no important legislation can be enacted unless the support of either the UNP or the JVP is forthcoming on a continuing basis.
Sri Lanka has again entered a phase of political instability and crisis which the President's critics say is self-inflicted. Chandrika's action on the issue of the jointmechanism may be regarded as laudable, courageous and statesmanlike, but she has paid a heavy political price. By provoking the JVP to quiton this issue, she no doubt has rendered the fall from power of her otherwise stable and secure Government with an adequate majority in parliament a distinct possibility. How the President is going to emerge out of this crisis remains to be seen. O

Page 5
JUNE 2005
JVP Quits Over Joint Mecha
June 16 - The much anticipated break up of Sri Lanka's ruling coalition materialised as its junior partner, the Janatha Vimukthi Peramu na (JVP), kept its threat to quit the Government exactly at midnight on 15-16 June as President Chandrika Kumaratunga refused to buckle under JVP's threat and abandon her proposed tsunami joint mechanism with the Tamil Tigers.
The JVP relinquished its eight ministries and junior ministries in the government sending formal letters of resignation to the President on Thursday (16).
“We will leave the government and function as an independent political party in the opposition,” Cultural Affairs Minister Vijitha Herath told the press.
With the JVP pulling out of the coalition with its 39 parliamentarians, the ruling coalition has lost its majority in parliament and its very survival in government has been called into question. Before the JVP quit, it had 120 seats in the 225 member parliament. Kumaratunga will now have to rely on other opposition parties to enact any legislation.
Reportedly, Kumaratunga, in a letter sent to the JVP hours ahead of the midnight deadline indicating that she was determined to go ahead with the proposed joint mechanism, said there was "no basis' for the party to quit the government and reiterated that she would fully brief the nation about the deal before signing it...She had warned the JVP that its leaders would have to bear "the responsibility for any adverse repercussions this decision may have on the country.”
Prime Minister Mahinda Rajapakse and other ministers in a last ditch attempt to prevent a break up of the UPFA urged the JVP to reconsider its decision on quitting the government and put-off the deadline till June 30but JVP leaders have rejected the appeal.
In late night ta Premier Rajapak Secrertary Tilvin Nandana Gunatil decision to leav even before the LTTE was signed President Kumar a mandate from mandate had bee government and be mixed up, th told.
Despite losing termined go a agree the deal has decided to She is certain United Nation its leader and promised his
cussions with parliamentaria port of all oth National Allia
The JVP lead ultimatum to the the party would ernment if Pre Kumaratunga di proposed joint m the LTTE by mi Among others w make or break t Ferial Ashraff, I Jeyaraj Fernand Bandaranaike.
Mr.Susil Pre Secretary of the dom Alliance (U hiripala Sirisena, the Sri Lanka Fr on Wednesday ( urgent written m Silva, General Se Vimukthi Peram sider the decisio government ove

TAMILTIMES 5
nism
lks at Temple Trees, e told JVP General Silva and frontliner ake that the party’s te the government agreement with the did not make sense. atunga also had got the people just as a given to the UPFA the two should not 2 JVP leaders were
joint mechanism proposal.
President's address to the nation
"The LTTE should enter the democratic mainstream if we were to progress as a Nation. This proposed administrative arrangement is the first step towards this end. An organization such as the LTTE, which at one point in time did not recognize the Government or even other communities such as the Muslims, has for the first time agreed to work with these parties," President Kumaratunga said in a televised address to the nation on Thursday (16), dismissing "all myths' associated with the proposed Tsunami Relief Council.
Chandika Kumaratunga clarified,
JM before parliament
its majority in parliament, President Kumaratunga is dehead with the controversial tsunami joint mechanism and with the Tamil Tigers. In what is seen as a bold move she present the proposal before parliament for its approval. that she will receive the support of the main opposition al Party (UNP) parliamentarians following a pledge from Leader of the Opposition Mr Ranil Wickremasinghe who party's support when he met the President and had disher a few days earlier. Except for the JVP contingent of ins, it is believed that the proposal will receive the supher parties including the 22 MPs belonging to the Tamil nce (TNA), which is a proxy of the LTTE.
ership had issued an
government saying walk out of the govsident Chandrika d not withdraw the lechanism deal with dnight on 15 June. ho took part in the alks were ministers Dinesh Gunawadene, lopulle and Anura
majayanth, General Jnited Peoples FreePFA) and Mr. MaitGeneral Secretary of eedom Party (SLFP) 15) reportedly sent essages to Mr.Tilvin cretary of the Janatha una (JVP) to reconto leave the UPFA r the controversial
"This arrangement is aimed at reconstructing infrastructure within a two kilometre coastal belt ravaged by the tidal waves. This is a form of decentralized administration very similar to the JVP's proposed policy of decentralization to solve the ethnic unrest in the North and East. The Tsunami Relief Council does not have any legislative power. All funds will be expended by the Government’s Treasury and its officials.”
"It is unfortunate that some sections of the media continue to project this proposed joint administrative arrangement as a "monster'. On the contrary this is one of the best openings in the path to reach a negotiated settlement to a 21-year conflict. Even without knowing the contents of this administrative arrangement some extremist elements oppose this. We should consider the views of the

Page 6
6 AML TIMES
majority, not that of the few extremist elements... that is democracy” the President said.
President assured the nation in her televised broadcast that the withdrawal of the JVPfrom therulingaliance would not destabilize or weaken the Government though its numbers in Parliament have been reduced.
The President welcomed the of fer by the main opposition UNP to support the proposed joint mechanism and its assurance that it would not act to topple the Government. However, rejecting the UNP demand that the presidential election should be held in November this year, she reiterated that the next Presidential election would be held not this year but in November 2006 at the end of her second term and expressed confidence that her party would win it.
She said the JVP action was not in conformity with the United Peoples Freedom Alliance (UPFA)Memorandum of Understanding, because it had agreed to find a solution to the National question through decentralization of power.
"Our country should follow a path
to achieve rapid ment. The ethnic December 26th tsu achieving our go friendly overseas ples came forward have shown faith structures and ou confident the fun properly utilized. ministrative arrang cant milestone in peace and prosper Kumaratunga.
Referring to t lament, "How coul ernment act in co terrorist organizati questioned wheth ple friendliness w the Sinhalese? “ Tamils and Muslii asked. "The peop tsunami in the Nor citizens too and th cued' she added.
President Kum communities are 1 Government and LTTE does not re.
r
Specialising in:
STSTravels & TOurS Ltd
Te: O208544 1919 Fax: 0208544 1920
Email: ststravelGhotmail.com
a) Worldwide Discounted Flights (scheduled). b) Charter Flights c) Hotel Bookings d) Economy Dubai Packages
Please callus to avail discounted rates on major airlines especially to Indian Sub-continent. We will never be beaten on price or service.
Open seven days a week till late Emergency contact O7940 72.8745
RETA|LS AGENTS FORATOL. HOLDERS

JUNE 2005
conomic develop
conflict and the nami have delayed ls. Several of our nations and peoto assist us. They n our management stability and are ls pledged will be Therefore, this adement is a signifiour path towards ty”, said President
he JVP's constant d a sovereign Govlaboration with a on?' the President er the JVP's peoas limited only to Should we allow ns to starve?' she le affected by the th and East are our ney should be res
haratunga said all represented in the that though the present the whole famil population, it loes represent a certain section of he Tamil populaion and should lso be engaged in his process wheher we agreed or lot. “We know that certain percentge of the Tamil population will rote for the LTTE f there were to be n election tomorow. Therefore, heir representaion is essential.'
“The JVP, whih was opposed to he Provincial Concils when it was ntroduced, now as a representaon there. I believe hat their present rotest is baseless s well, they will oon realize that'
she said "Differences cannot be solved only by violent means. There are several instances in history where countries have resolved differences through negotiations when all else had failed. As a Buddhist, I do not endorse violence in any form. However in 1995 we were forced into military action when the LTTE unilaterally withdrew from the peace negotiations and started a war', said the President.
"I was very disturbed when some fringe elements among the Buddhists behaved in a very unpleasant manner recently. We should not allow racism or religious extremism to ruin our country.' she said. "Some monks tried to commit suicide by fasting unto death. This is not an issue to commit suicide,” she said adding that some JHU and JVP demonstrators tried to enter President's House by forcibly removing barricades. They were using abusive language against me and even the Mahanayake Theras. This is not the Buddhism that I learnt. According to the Buddhism that I learnt, problems cannot be solved by murdering people,” she said.
Making a reference to the controversy surrounding the erection of a Buddha statue in the market place in eastern town of Trincomalee, the President said the erection of a Buddha statue in the middle of Trincomalee town near fish stalls and beef stalls was an insult to the great Teacher and also an attempt to provoke the Tamil and Muslim people. "This is also happening in Muslim majority areas in the East. They are fanning religious violence in the country,” she said.
The President said she firmly believed the proposed Tsunami Relief Council with the LTTE was essential for proper rehabilitation and for the long-term peace process and she was determined to go ahead with it. She said that whatever the obstructions, her Government would lead the country to a truly multi-ethnic and multireligious nation based on respect for human rights, democratic freedoms, peace and justice. O

Page 7
JUNE 2005
Monks launch death fast
June 6 - Sri Lanka's all Buddhist monks political party launched a death fast Monday (6) in protest against President Chandrika Kumaratunga's plan to enter a joint mechanism with the Tamil Tigers to co-ordinate tsunami relief operations.
The LTTE has been insisting on the Government to set up such a mechanism since tsunami struck the island in return for its cooperation for undertaking reconstruction and rehabilitation in the Northeast of the country,
A Jathika Hela Urumaya (JHU) press release said that Venerable Omalpe Sobhitha, one of its nine parliamentarians, would fast to death. According to a spokesman for the JHU their monks would continue their death fast near the historic Temple of the Tooth, Dalada Maligawa, in the central town of Kandy until the President gave up her move to set up a joint mechanism with the Tigers.
The JHU appears to have taken this rather extreme step to increase the pressure on Kumaratunga after her return from her visit to New Delhi where she had discussions with the Indian Prime Minister Dr. Manmohan Singh and reportedly securing India's consent to the proposed mechanism. The international community, including many donor countries have urged the Government to enter into a joint mechanism with the Tigers. Some donor countries have set the formation of such a mechanism as a precondition for tsunami-related aid.
Ven Dr. Sobhitha, lying down opposite the Sthupa, inside the Dalada Maligawa, beginning his fast yesterday said there were several communities and ethnic groups in the country, but the Buddhists were the majority and there was the threat of dividing the country by a group of bloodthirsty LTTE terrorists who had killed thousands of innocents in cold blood as well as members of the security forces.
Claiming that the proposed JM was in effect an attempt to hand over a part of the country to the "Tiger terrorists', he said, "We cannot allow this to happen. Sri Lanka is a country that was granted to the Buddha several times and I would rather sacrifice my life for this holy island than to witness a part of it being given to the LTTE terrorists." Recalling allegations of past actions by the LTTE, the monk said, "The LTTE is responsible for the cold blooded murders of a group of Buddhist monks at Arantalawa. They attacked and destroyed the Dalada Maligawa the holiest shrine of the Buddhist world. They attacked the Sri Maha Bodhi shrine at Anuradhapura."
Some view the fast by the JHU monk as a move to bring pressure on other leading Buddhist Mahanayakes to intervene so as to prevent the President going ahead with signing the JM With the LTTE.
President makes a plea for peace
June 8 - Even as the opposition to her joint mechanism proposal was mounting all around her, President Chandrika Kumaratunga made a strong plea for peace in her Ranaviru Day Address to the Nation at Mailapitiya, Kandy, .
"If the war continues, it will bring more bloodshed, misery and death. We must not sacrifice any more of our children in a war which has continued for the last 20 years, without any tangible results. It has taken the country backwards. A bomb cost as much as Rs. 1300. The nation had paid a very heavy
 

TAM TIMES 7
ke the Coalition
price in loss of life, progress and prosperity, she said.
Speaking before the "Kith and Kin of the fallen heroes and disabled soldiers', she appealed to the nation to rally round the Government and to strengthen her efforts to end the NorthEast conflict. "The country could not afford to continue the war, but should seek peace through negotiations. We should dedicate our lives to develop our country by ensuring that the rights of all communities would be protected," President Kumaratunga said.
The President stressed that as good Buddhists, they could not agree to war. "Today, we have a golden opportunity to stop fighting and move forward through peace, The group which was at war with us has shown flexibility, and we should grab that opportunity and be a little more flexible."
"For two decades we have been fighting and the country has lost around 23,000 valuable lives and over 50,000 who went to wage war have become disabled beeause of war, No body wishes to live all through their lives fighting," the President said.
"The parents will not be ready to sacrifice their children for a cause that could not be achieved by war. No parent will be ready to give his or her son or daughter to fight a war if that is not going to solve the problem, we fight for,”
"We like to see truth as truth. There are some who do not like it. But if we are real human beings who value humanness, and seeing that there is a better way to resolve our problem without fighting, that is the way one should pursue. If there are means ofresolving problem other than fightingwe shouldembrace such opportunities. It is not your whims and fancies that should be at play but your willingness to make the best use of the opportunity. To do that you need courage," she said. And my government has that necessary courage.
"At no time will we do anything detrimental to the sovereignty, territorial integrity and to cause harm even by a jot to the rights of anyone or community. We will protect the national unity and integrity and treat all Sinhala, Tamil, Muslim or Burgher equally. This we have been telling for the past 15 years and we repeat that promise," the President said,
High Priests issue ultimatum
June 9 - A group of powerful and leading Buddhist monks and high priests stepped up pressure on President Chandrika Kumaratunga to withdraw from a plan to share tsunami aid with the Tamil Tigers, which they say will help the rebels achieve their aim of a separate Tamil state. A spokesman for the monks said that the President had 24 hours to drop her plan for a joint aid mechanism.
High priests (Mahanayaka Theras) of all four leading Buddhist Chapters of Maha Sangha gave a 24-hour ultimatum to Sri Lanka's President Chandrika Kumaratunga to make a clear statement on whether she intended to abandon the Joint Mechanism proposal, Jathika Hela Urumaya (JHU), the party Buddhist monks said in a press release issued Thursday (9) night in Colombo.
Ven Buddharakhkhitha Thera ofAsgiriya Chapter, Ven. Sri Sumangala Thera of Malwatte Chapter, Ven. Veweldeniye Medalankara Thera of Ramanna Chapter and Ven Galagodatte Gnanasara Thera of Amarapura Chapter have together made

Page 8
8 TAM TIMES
the demand, according to JHU press statement. The press release added that the Chapters had demanded Sri Lankan President to respond within 24 hours as the condition of Ven Omalpe Sobhitha thera, who has been on a fast to death campaign, was worsening.
The High Priests said, according to JHU, that Buddhist Chapters would withdraw their blessings and refrain from attending State ceremonies if the President proceeded to sign the Joint Mechanism with the LTTE.
The joint statement issued by the Mahanayakes stated: "Five months haves passed since the tsunami devastated the West, North East and the southern coastal belt leaving the people helpless by causing destruction their lives and properties. We record our vehement opposition to the attempts made by the government for the formation of a joint mechanism or a tsunami relief council with the separatist Tigers saying that it is important for the rehabilitation of the North and East without consulting the Parliament or any other people's organization. We also stress the need to launch some practical measures to stop the moves of the LTTE trying to grab the rights of the Buddhists in the North and East by damaging the statues of the Lord Buddha.'
JVP's ultimatum to quit
June 10-Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), a keypartner in the ruling United Peoples Freedom Alliance (UPFA) Government, has given the deadline to quit from the Government unless the proposed joint mechanism is abandoned.
At a press conference in Colombo on Friday (10) the JVP leader, Mr Somavansa Amarasinghe said that the JVP would leave the UPFA coalition on 16th of June unless President Chandrika Kumaratunga gave up the idea of signing a Joint Mechanism with the Tamil Tigers before June 15th midnight.
The announcement by the JVP followed the joint-statement by the Mahanayakes of the four Buddhist Chapters demanding President Kumaratunga to make a clear statement, within 24 hours, on whether she intended to abandon the Joint Mechanism proposal.
Party leader Somawansa Amarasinghe told the news conference that his party would not allow the government to enter a pact “with a terrorist organization that is not accountable to anybody other than their guns." Amarasinghe, surrounded by other top party brass, also slammed Kumaratunga for being "undemocratic and dictatorial'.
"The President has no right to share the sovereignty of this country." Amarasinghe said adding, "If the President is not going to withdraw this idea, we will be leaving the government on June 16.'
Launching a scathing attack on President Kumaratunga and her family, Mr. Somawanse Amarasinghe, warned that if Kumaratunga went ahead and signed the proposed joint-mechanism with the LTTE, she would be the "last of the Bandaranaikes”.
Saying that the proposed joint-mechanism, if signed, would be a political tsunami for the Kumaratunga government, Somawanse said, "An internal war is going on within the UPFA. We will never allow the so-called mechanism. Some people are thinking of expelling us. We advise Chandrika Kumaratunga not to be the last of the Bandaranaikes.'
Somawansa said it was impossible for the government and an organization such as the LTTE, which is not accountable to anybody, to work together. He criticised the Tigers for the

JUNE 2005
recruitment of child soldiers from refugee camps in the aftermath of the Tsunami destruction. Castigating the President's decision to enforce the joint mechanism arbitrarily, the JVP leader called it an "undemocratic decision as the President had not briefed her own cabinet, coalition partner, Opposition leader and M.Ps.” on the details of the proposed mechanism." He claimed that only the President, the LTTE and Norway were aware of the contents of the proposed mechanism while the county was kept in dark.
Asked to comment on practical problems that would arise when implementing a rehabilitation structure without LTTE participation, the Propaganda Secretary of the JVP, Wimal Weerawansa, said government officials continued to function in LTTE held areas while the main government hospital in Kilinochi was being currently built there. Even the son of the LTTE leader Velupillai Prabhakaran sat the nationally held G.C.E. (A.L.) examination there. Mr. Weerawansa said government officials could similarly function to rehabilitate and reconstruct the LTTE held areas of the country.
No final decision without consensus
June 10 - Sri Lanka's President Chandrika Kumaratunga Friday (10) early morning sent a special message to the Mahanayake Theras of three Chapters regarding the controversy over the signing of the joint mechanism, with the LTTE. Amidst rumours that the President had decided to sign the highly controversial Joint Mechanism with the Tamil Tigers on June 15th, she assured the Mahanayakes that a date has not been set to sign the deal.
"Final decision to sign the proposed Joint Mechanism will not be taken without the consensus of the three Mahanayakas,' the President assured prelates in her letter, the State controlled Sri Lanka Broadcasting Corporation (SLBC) announced in its morning news bulletin.
Minister Mr.Rohitha Bogollagama and parliamentarian Mr. Wijesdasa Rajapakse handed over the President's special message, addressed to the three Mahanayake Theras, to the Mahanayake Thera of Malwate Chapter, around 4.30 a.m. Friday, the radio said.
President's special message to the Buddhist prelates was in response to their ultimatum issued to Ms Chandrika Kumaratunga on the previous day against signing the joint mechanism structure without parliament's approval.
Ms Chandrika Kumaratunga had told in her special message to the Mahanayakas that she was prepared to discuss the joint mechanism proposal with them at length. Government sources said Malwatte Mahanayake Thera has taken immediate steps to convey the President' special message to Venerable Omalpe Sobitha Thera, Jathika Hela Urumaya parliamentarian who has been fasting unto death since Monday (6), protesting against the signing the proposed joint mechanism.
Fasting monk rejects assurance
June 10 - Venerable Omalpe Sobitha Thera, parliamentarian of the Jathika Hela Urumaya (JHU) has on Friday (9) morning informed a team of government politicians that he was not prepared to give up his fast unto death against the proposed joint mechanism, as he was not satisfied with the assurance given by the President Ms Chandrika Kumaratunga that she would not take final decision on the JM without Buddhist prelates' consensus.
Venerable Athuraliya Ratana Thera, JHU parliamentary

Page 9
JUNE 2005
group leader, also participated in the discussion.
According to Ven. Rathana, two representatives of the government, parliamentarians Wijedasa Rajapakse and Rohitha Bogollagama had arrived in Kandy with a letter from the President addressed to the Mahanayakes of the Malwatte and Asgriya Chapters assuring them that she would not take a decision on the proposed agreement until she has discussed the matter with them.
"This letter does not address our concerns in any way. She has not given us a guarantee that the agreement will not be signed. She cannot placate us this way, for she has over the past few days issued strong statements to the effect that she will set up the joint mechanism with the LTTE come what may, whoever may oppose it," Ven. Rathana said. He was of the opinion that the president's letter did not include any binding clause that offers the guarantees sought by the JHU
He also pointed out that if the President went ahead and signs it would throw the country into chaos while strengthening and legitimising the LTTE further, with no guarantees from them with respect to laying down arms, putting a stop to recruitment of children, assassinating political opponents or opening their airstrip to scrutiny.
Asked what action the JHU would take next, Ven. Rathana said that fellow parliamentarian Ven. Kotapola Amarakeerthi has decided to join Ven. Sobitha in the fast if there is no response from the President before 12 noon today (Thursday). The condition of Ven.Omalpe Sobitha Thero is critical, according Ven. Rathana Thero. Ven. Sobitha began his fastunto death on 6 June and has vowed not to take any food until the President issues a statement that she will not sign the deal with the LTTE.
Meanwhile, a group of Buddhist monks and laymen began a campaign Friday (10) morning for a general shut down in Kandy town in support of the fast unto death campaign of the JHU parliamentarian.
Protesting monks tear-gassed
June 10 - Buddhist monks in saffron robes sprinted for cover in the Sri Lankan capital on Friday (10) as riot police fired tear gas and water cannon to prevent them from breaking through the security cordon around the country's Presidential residence. The protesting monks were demonstrating against a deal with the LTTE proposed by President Kumaratunga to share tsunami aid.
More than 200 monks belonging to Jathika Hela Urumaya (JHU), party members and JHU parliamentarians held a protest campaign against the Joint Mechanism on Friday (10) in the afternoon.
The protesters started the campaign near the Colombo Viharamahadevi Park and marched through Maradana and Pettah, and stopped in front of Sri Lanka President's house shouting slogans against the Joint Mechanism proposal before continuing their march. President's Security Division (PSD), Army and police blocked the protesters from entering the President’s house. JHU Parliamentarian group leader, Ven Athuruliya Rathna Thera demanded the President must sign on the letter they had already given to the President rejecting the proposal. But given no response, the angry monks and hundreds of civilians who joined them tried to push their way past a security cordon, and were drenched with jets of water and engulfed in clouds of acrid white smoke.
“We were not targeting the monks. The civilians were be

TAMIL TIMES 9
having very badly. It is outside the President's house. What do you expect?" said Assistant Superintendent of Police Champika Siriwardena.
The main roads From Colpettyjunction to Galle Face Green were blocked because of the march. The Fort area and the surroundings were also blocked for nearly 3 hours.
President meets Mahanayakes
June 10 - Sri Lankan President Chandrika Kumaratunga assured the Buddhist Mahanayakes that the proposed joint mechanism' (also known as Post-Tsunami Operations Management Structure (P-TOMS) and Tsunami Relief Council) "does not threaten the nation's security or territorial integrity." The Mahanayake Theras were rushed to President's Residence on Friday (10) evening in a special helicopter from Kandy for a meeting with the President. Ven. Sri Sumangala Thera of Malwatte Chapter, Ven. Veweldeniye Medalankara Thera of Ramanna Chapter and Ven Galagodatte Gnanasara Thera of Amarapura Chapter attended the meeting with the President for more than an hour. -
At the meeting with the Mahanayakas of three Buddhist chapters - Malwatte, Amarapura and Ramannya - on June 10, Ms. Kumaratunga"explained in detail" the proposed Tsunami Relief Council for the north and east and its status. "She told them no date has been fixed yet for the establishment of the Council, and implored them not to be mislead by media speculation and misinformation created for narrow political gains,” the President's office said.
The President told the Buddhist prelates as follows: 1. No date has been fixed for the signing of the agreement with the LTTE on the proposed mechanism to manage the distribution of aid to the tsunami victims of the north and the east,
2. She was totally dedicated to safeguard the rights of all citizens belonging to different ethnic and religious denominations including the Sinhala and Muslim people in the North and East;
3. She agreed to discuss further with the Most Venerable Maha Nayake Theras before coming to a final conclusion on the proposed mechanism to distribute aid;
4. She would never hesitate to consult the Maha Nayake Theras when there was a common national problem; and
5. The proposed Tsunami Relief Council would in no way become a threat to the country's national security and territorial integrity.
The President met the Mahanayakas against the backdrop of increased pressure from Sinhala-Buddhist leaders against the proposed P-TOMS, which aimed at sharing administrative powers with the Liberation Tigers of Tamil Eelam for posttsunami reconstruction in the north and east, parts of which were with the LTTE. Responding to questions by the Mahanayakas, Ms. Kumaratunga said she was "completely devoted to preserving the rights of all citizens belonging to every ethnic and religious denomination.” The President stressed that the Sinhala and Muslim communities, who lived in the north and east "have no cause whatsoever to fear' and assured the chief prelates that there would be more discussions with them on the subject of the Tsunami Relief Council. She had "at all times' consulted them on "all important national issues."
Monk MP gives up death-fast
June 11 - Ven. Omalpe Sobitha Thera, the parliamentarian

Page 10
10 TAMIL TIMES
monk of the Jathika Hela Urumaya (JHU), gave up his fast unto death on Saturday 91 l) at 9.15am following the assurances given by the ChiefPrelates of the Malvate and Asgriya Buddhist Chapters. Meanwhile, a media release issued from the Presidential Secretariat quoted President Kumaratunga as saying to the Chief Prelates that "the proposed Post-Tsunami Operations Management Structure (P-TOMS) does not threaten Sri Lanka's national security or territorial integrity".
The campaign, which completed seventh day against the setting up of the Joint Mechanism, was brought to an end at the request of President Chandrika Kumaratunga.
The decision by the fasting monk, Ven. Omalpe Sobitha Thera, to withdraw from his fast unto death campaign followed a visit and request to him form the Chief Prelates following their meeting with President.
However, another Buddhist monk organisation, the National Bhikku Front, has started a protest fast demanding the withdrawal of the proposed P-TOMS, popularly known as the "joint mechanism."
Anura’s appeal to JVP
10 June - Tourism Minister Anura Bandaranaike appealed to the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) not to leave the government over the differences on the proposed joint mechanism. "The JVP has a right to vote against this proposal. But at this moment, if they wanted to topple the Government, it is a great betrayalagainst the people in this country," Bandaranaike said. Bandaranaike, who is President Chandrika Kumaratunga's brother, was instrumented in bringing the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) and the JVP into a common front last year.
According to him, this is the first time that the LTTE has accepted the fact that Sri Lanka has a sovereign Government. It earlier referred to a country called Sri Lanka. He urged the JVP not to break away from the Government even if they don't like the Joint Mechanism. That would be an injustice to the people, he said.
“We are trying our best to get the JVP's approval for this proposal. What the President is saying is that at a time when the LTTE is extending their hand of peace to us, why should we refuse it? Then there will be another war. It is rather good to end the war. Only the youth in the villages sacrifice themselves for the war. Otherwise those who are shouting various slogans should go to war or send their sons to the war," Mr Bandaranaike said.
"If the country can achieve peace during our lifetime it is the greatest achievement that we can have." The other good aspect of the joint mechanism was that all the money could be distributed in a democratic way for the development of the infrastructure in these tsunami affected areas, he said. The whole world, including India, has given their fullest support to the proposed mechanism. .
Without directly referring to JVP leader Somawansa Amarasinghe’s attack on Bandaranaike family, Anura Bandaranaike said, "There is no point in blaming the Bandaranaike family. We know that we have the votes of the people in this country, We have been given the power to rule this country for six years. We have only completed one year. In that one year, we have faced crucial problems such as the tsunami catastrophe, high oil prices.”
Bandaranaike, a contender for presidential nominations, is keen to keep the alliance in tact for the next presidential elections. Political analysts however believe that it would be diffi

JUNE 2005
cult for Bandaranaike to edge out the main contender, current Prime Minister Mahinda Rajapakse.
India's conditional support
Colombo, June 11:India's support for President Chandrika Kumaratunga's proposed tsunami aid agreement with the Tamil Tigers should not be seen as an admission by New Delhi that the rebels are the "sole representative" of the Tamils in the country, foreign minister Natwar Singhis reported to have said on 11 June.
It was earlier reported that President Kumaratunga during her recent visit to New Delhi had secured the agreement of the Indian Prime Minister for the controversial tsunami aid deal with the Tamil Tigers.
“While India has extended its support to President Kumaratunga's efforts on the aid agreement, it has also stressed on the need for engaging a wide variety of political parties and opinions in Sri Lanka," foreign secretary Shyam Saran said. He said since post-tsunami relief work was needed in the northern and eastern part of the island, where the Tamil Tigers have a strong presence, India did not want to block the process by raising objections.
"But at every opportunity and interaction with the Sri Lankan government we have made it clear that our support to the aid effort should not be seen as an endorsement of accepting the Tigers as the sole representatives of the Tamils in the island," Saran said. "At the same time we have also suggested the need for a consensus among the Sri Lanka political parties not to allow the situation to relapse into violence,” the foreign secretary added.
Singh, who ended his three-day visit to Colombo this afternoon, had met Kumaratunga, Prime Minister Mahinda Rajapakse, United National Party leader Ranil Wickramasinghe, JVP and Tamil National Alliance leaders, a faction of the Sri Lankan Muslim Congress, and EPDP leader Douglas Devananda.
"The wide range of his meetings is a clear indication that India was in favour of a political consensus that has emerged out of consultations with a large number of political opinions by the Sri Lankan government,” Saran said.
President meets TNA delegation
June 12 - As part of her ongoing consultations with key political parties, Ms. Kumaratunga on Sunday (12) reiterated her commitment to the early establishment of the Tsunami Relief Council during a meeting with a six-member team of the Tamil National Alliance (TNA). During the four-hour meeting, the TNA impressed upon the President the need for the early establishment of the post-tsunami mechanism. Ms. Kumaratunga explained to the TNA the various issues that had arisen in relation to the mechanism.
The discussions were also on other matters of mutual concern, including the standoff in Trincomalee, following the installation of a Buddha statue by a Sinhalese group. Ms. Kumaratunga assured the TNA that a Government delegation would visit the eastern town shortly. TNAParliamentary leader R. Sampanthan led the Tamil delegation.
Leader of the TNAparliamentary Group Mr.R.Sampanthan raised the question of the Trincomalee situation and urged that the Govt. should peruse action as per assurances given by the government delegation at the meetings held in Trincomalee. The President assured the TNA that a government delegation

Page 11
JUNE 2005
Web: WWW, Carltonleisure.Com
SRILANKAN’S NO 1 PRE
O CARTON
k Worldwide SRFFcKS Fly with us once,
eild COLOMBO For 329tates:
SRI LANKAN AIRLINES OCO)LO)V ()BO) )RetUPh
UNTIL 30th JUNE fr e450+Taxes STOPOVER in INDIA or FAREEAST SriLankan 01 - 09 July frc470:Taxes "
10th July to 19th Aug fr e56O+Taxas 20th Aug to 30th NOV fr e450+Taxes Special Offers PARIS fr£39 Taxes
BILLUND fr E49 #Taxes OSLO fr E72t+Taxes TORONTO fr229 Taxes MADRAS fr289 Taxes
Tailor-made Tour Packages: 020842927 FLIGHTSHOTLINE O870 2249222 FOR EMER
HARROW&WEMBEY CENTRALLONIDON 299 RAYNERSLANE, HARROW 68GREATPORTANDSTREET
MIDDX, HA5 5EG LONDON, WW7NG 020 8426 1266 O2O 76367636
would visit Trincomalee shortly in order to pursue appropriate action. The need to review the deployment of the additional armed forces in Trincomalee town was also discussed and the President gave the TNA an assurance that appropriate action was being taken in regard to this matter.
Associated with the President at this discussion were the Deputy Minister Dilan Perera and Member of Parliament Mr. Wijedasa Rajapaksa. The delegation of the TNA Comprised of Mr.R.Sampanthan Parliamentary Group Leader of TNA, Mr. Joseph Pararajasingam, MP, Mr.Mavai Senathirajah MP, Mr. Suresh Premachandran MP, Mr. Gajendrakumar Ponnampalam MP, and Mr.K.Sivajilingam MP.
Go ahead with JM, Ranil tells President
13 June - Ranil Wickramasinghe, Leader of the Opposition held cordial discussions with President Chandrika Kumaratunga and discussed several matters including the establishment of the Tsunami Relief Council (TRC) according to media release from the Presidents office. The President had explained to Wickramasinghe some details regarding the proposed Council and a few of the issues that have arisen during the past few weeks. Thereafter, the Leader of the Opposition explained the stance of the UNP on the issue.
Though the press release did not say so, it is learnt that the UNP leader pledged support to the Post-Tsunami Operational Management Structure (Joint Mechanism), and not to topple the government if the JVP broke away on account of the PTOMS
"The UNP does not oppose the mechanism, and we wrote
 

TAMIL TIMES 11
Email: infoG)Carltonleisure.com FERRED TRAVEL AGENT
LEISURE N927 Travel & Tours A.A Fly with us always'
... - Meri MADRAS For 289.1
Special Fanni IV Fare ܚܵܐܐܘ IN DA S SRI LANKA .گست - 50% off Ofer valid until 30th Nov. COLOMBO fr e350+Taxes DUBA fr E180+Taxes سکسه BANGKOK fr e305+Taxes eyeBOMBAY fr e300+Taxos- 三 KLUMPUR fr e310+Taxes Puum TRIVANDRUM, COCHIN, நிேறு HYDERABAD fr E300+Taxes Anலே 97 I 0208426 1266 tours0carltonleisure.com GENCY TRAVEL 0795.7450 895 or O7796 174376
EAST LONDON & ESSEX 212A, HIGH STREETNORTH
EASTHAM, LONDON, E62JA O2O 8586 7675
SOUTH LONDON 233 MITCHAMROAD
TOOTING, LONDON SW17 9JG O2O 86725757
to the government last month informing it of our stand. We will not oppose any solution to the North-East problem if it subscribes to the Tokyo and Oslo declarations", Mr. Wickramasinghe told the President at their meeting,
Mr. Wickramasinghe is reported to have told the President to go ahead and sign the P-TOMS agreement without further delay because the wavering and vacillation were causing uncertainty and turmoil in the country. He said he believed the JVP would not topple the government as it would not want to see a UNP government back in office.
But whatever happened he believed the President should go ahead with the P-TOMS while the UNP would watch the situation and decide what to do.
Unruly monks' protest tear-gassed
June 13 - More than hundred policemen Monday (13) af. ternoon around 2.30 pm fired tear gas shells and used water canons in an effort to disperse monks and university students numbering several thousands in front of Colombo Fortrailway station who were trying to reach the President's House in protest against the JM and in support of Ven. Dambara Amila Thera, the leader of the National Bhikku Front (NBF), who started a new fast unto death campaign on Saturday (13) against the Joint Mechanism.
As the slogan shouting protesters approached within 200 meters of President's House, the police anti-crime squads met them with a barrage of tear gas canisters and baton charged many students and monks who tried to force their way through. It is reported that Ven Amila Thera was forcibly removed

Page 12
12 TAMIL TIMES
from the location by the Police and rushed to the Colombo General hospital where he was treated for exhaustion.
Some students belonging to the JVP's students' federation from the Kelaniya and Jayawardenapura Universities who joined the fast in support of the monk and around forty of their colleagues who were marching from the Fortrailway station to the President's official residence were also reportedly taken into custody by the police.
Police used baton charge and tear gas to disperse the crowd: The traffic in the city of Colombo came to a snarl for several hours due to the police action at the Fort railway station area.
Govt to launch publicity blitz
Jun 13 - The Government of Sri Lanka has decided to launch an island wide awareness program to enlighten the public including the Buddhist clergy about the proposed Tsunami Relief Council. President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga at an SLFP Parliamentarians' meeting convened at the President's House yesterday (12), explained at length what the Tsunami Relief Council is all about, its structure, what districts were relevant to the council and the manner of its operation.
The President told the Parliamentarians that she will make the entire citizens aware of the process through the Grama Niladharis, Samurdhi Officers and Agricultural Animators at grassroots level. She stressed that the implementation of the tsunami relief program to resuscitate the tsunami victims of the North and East is an absolute necessity in the name of humanity.
The President said that to eliminate certain misgivings among the Buddhist clergy pertaining to the proposed Tsunami Relief Council, she will convene a meeting of the Maha Sangha numbering over 1000 at the Bandaranaike Memorial International Conference Hall on June 17 and explain the accurate position on the issue. She advised the Parliamentarians to make house to house visits to explain matters to the public.
President Kumaratunga told them that the Tsunami Relief Council agreement will be signed not by her but by a Ministry Secretary. She said she treated the agreement as an initiative to the peace process and that if this was not signed at this opportune moment, it will lead to a dangerous situation for which those who oppose it will have to answer.
She said the large number of donor countries who contribute enormous amounts of aid have requested her to sign this proposed Tsunami Relief Council agreement and develop the entire island including the North and East and assured that this process will not harm the sovereignty and territorial integrity of the country. She said the Tsunami Relief Council agreement will definitely be signed in the interest of the country and that before doing so, the public will be made fully aware of it.
President said that the privately owned media projected the joint mechanism as a Govt-LTTE arrangement which would exercise authority in all parts of the country whereas it will be operative only in the North/East and that too solely in the tsunami-affected areas of two kilometre stretch from the beach.
JVP protest march
June 14-More than 10,000 supporters of Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) participated in a protest Campaign against the Joint mechanism (JM) proposal Tuesday (14) in Colombo said. The march started from Borella Campel Grounds, passed through Maradana and ended near the Colombo Municipal Council offices. The protesters after shouting slogans against

JUNE 2005
the aid deal proposal continued their march to the Lipton round about where they dispersed.
JVP parliamentary group leader and party propaganda Secretary, Wimal Weerawansa, led the protest. JVP Ministers, Deputy Ministers, and parliamentarians, also took part in the protest. JVP leader Somawansa Amarasinghe did not take part. "The Country needs a government to defeat separatism, not to nourish it,” and "We will agitate the president for her resignation," were two of the slogans used by the protesters during march.
For nearly four hours the main roads including Base Line Highways road, and all main roads in Maradana 2nd division, Union place, and Colombo 7 were closed. Over thousand police and Army officers were on the duty for the security of York Street and Olcot street. Sri Lanka telecom junction was closed to prevent protesters from entering the President's House, sources said.
Mr.Tilvin Silva, General Secretary of party addressing the crowd said that there would not be a United Peoples Freedom Alliance (UPFA) government in Sri Lanka after Wednesday (15) midnight. “We would be forming a new alliance on Thursday with the support of some UPFA senior ministers opposed to the Joint Mechanism,” he said
Mr.Wimal Weerawanse, JVP parliamentary group leader said the JVP will leave the UPFA coalition if Ms Kumaratunga failed to abandon her decision to sign the joint mechanism proposal. "There is no change in our stand. We are firm that JM should not be signed with the LTTE,” he said.
Police tear-gas unruly demo
June 14 - Tension, conflict and chaos continued in Colombo over the controversial joint mechanism with police again using tear gas canisters to disperse unruly JVP-backed university students including monks who tried to march to President's House.
As the JVP ultimatum for President Chandrika Kumaratunga to withdraw the deal neared, the protest march was led by the pro-JVP Inter University Bhikku Federation and the Inter University Students Federation. IUSF Convener Duminda Nagamuwa said the proposed deal with the LTTE would be the worst betrayal of the country.
In the pandemonium following the demonstration and police action, the National Bhikku Front's Ven. Dambara Amila Thera who was fasting unto death opposite the Fort Railway Station, was also removed from his tent after he was hit by several stray tear gas canisters, eye witnesses said. He however was brought back and resumed his fast around 5 p.m.
According to reports the protesters had first gathered at the Technical College Junction in Maradana and then proceeded to the Telecom Roundabout in the Fort, but at that point they were tear-gassed and attacked with water cannons when they defied police orders and tried to enter the High Security Zone around President's House.
Police said they arrested 28 monks and two students after they chased the demonstrators past the Bo Tree junction in Pettah. The whole area including the spot where the monk was fasting was polluted with tear gas. Police said those arrested were later released after obtaining statements.
Ven. Vakamulle Uditha Thera who was in the tent with the fasting monk charged that the police deliberately fired teargas canisters into the tent, compelling them to remove the fasting monk for medical treatment. He warned that the JVP-backed

Page 13
JUNE 2005
Bhikku front was ready to sacrifice not just one life but hundreds of lives to prevent President Kumaratunga from signing the deal with the LTTE and betraying the country. Monks and the police were seen having heated arguments after the fasting monk was taken away for medical treatment.
Meanwhile, Fort Station Master J.H.A. Hemapala said his staff was also hit by stray tear gas canisters and at least ten trains left the station with ticket less passengers because tickets could not be issued. Shops along Olcott Mawatha were closed and the public were inconvenienced for some three hours until the situation returned to normal.
JVP rejects PM's appeal
The JVP yesterday vowed on Tuesday (14) that there would be no UPFA government with the dawn of Thursday (16) and pledged to go ahead on a fresh path to form a new alliance with all patriotic forces.
Addressing a large gathering following a protest march at the Lipton Circus, JVP General Secretary Tilvin Silva said the UPFA was formed and brought to power on certain principles and not to comfort each and every member of it.
“The UPFA agreement was more importantly aimed at protecting the country's sovereignty. If anyone goes against it as a people's party that is accountable to the public we cannot keep our mouths and eyes shut. Our path may not be rosy yet our motive is to serve the country and its people. Those who are against that path can leave us but we are not going to giveup serving the country,” he said.
Vowing to prevent any faction from entering into a joint mechanism with the LTTE, Mr. Silva said his party's responsibilities would not cease just by sitting in the opposition from tomorrow.
Meanwhile, JVPPropaganda Secretary Wimal Weerawansa charged that President Chandrika Kumaratunga was attempting to commit a crime that could never be rectified. "Ranil Wickramasinghe during the UNP regime accepted that there is an area held by the LTTE and recognized the Tigers as a separate Army. You cannot take back whatever you gave through a legal document. The President is trying to go one step ahead of Mr. Wickramasinghe trying to share administrative powers with the LTTE,” he said.
“If she withdraws the proposed joint mechanism before midnight today, she can retire from the Presidency with great honour as these are her last few months in office. She still has time to come back to her senses. She is a lonely person now. All her senior ministers and even her onetime confidants are withdrawing from her as they cannot approve this joint mechanism,' Mr. Weerawansa charged.
President rebuts JVP claims
June 15- Rebutting charges made by the JVP, in her reply to JVP General Secretary, Tilvin Silva, President Kumaratunga on 15 June said,: ".... you have no valid reason to quit the alliance government on June 16. I shall not challenge your right to leave the Alliance. However I believe that you are responsible for all ill effects on the people due to that decision.”
She added: "The constitutional powers vested in the government by the people will never be delegated to another organization. P-TOMS will have no statutory powers and au

TAMIL TIMES 13
thority. It is only an administrative course of action that will be taken to provide relief in the areas concerned and to carryout the rehabilitation work in such areas. Authority of the government will not be affected in any way as all activities of the PTOMS will be performed by administrative officers of the government. Further, financial transactions will be carried out under the supervision of the Treasury. The responsibly of spending funds received as foreign aid will be entrusted with public officers.
By merely allowing the LTTE to participate in the P-TOMS that organization will not be established as the sole representatives of the Tamil Community. The ceasefire agreement had been signed with the LTTE. The JVP too had agreed that discussions should be continued with the LTTE to arrive at a political solution.
We negotiate with the LTTE not with the presumption that it is the sole representative of the Tamil Community but on the understanding that it is a party in the war. In the P-TOMS too its participation is sought as the sole armed group in the area. Through that the LTTE will not be treated as the sole representative of the Tamil community. The willingness of the LTTE to accept the government of Sri Lanka is in itself an indication of their tendency towards the democratic path. In spite of certain instances of violating the ceasefire agreement the ceasefire period of three years is an indication of their inclination towards the democratic path.
Administrative regulations and regulations in the establishment's code will not be violated as a result of P-TOMS. Financial allocations will be done according to those criteria. The relevant projects will be implemented by the government and Provincial Councils. Expenditure will be through the Treasury. Everything will be done in keeping with the administrative and financial regulations of the country.
The P-TOMS document will be signed not by the President or a Minister but by an officer of the relevant ministry, Hence such a document will not be a threat to the Sovereignty and the Territorial Integrity of the country.
Through the UPFA agreement you have consented to devolve administrative power. Through the P-TOMS too only the administrative authority will be devolved but in a limited
ale.
A final document has still not been prepared for the establishment of a joint mechanism. What I have done is only initiate discussions with the people, Maha Sangha and political parties to exchange views and ideas with them.
I have repeatedly stated that the Maha Sanga led by the Maha Nayake Theras and all parties within the Alliance will be made fully aware of the contents before arriving at a final decision. In these circumstances I wish to emphasize that you have no valid reason to quit the alliance government on June 16. I shall not challenge your right to leave the alliance. However I believe that you are responsible for all ill effects on the people due to that decision.'
JVP promises a political awakening
June 15 - Mass demonstrations in Colombo brought the capital, Colombo, to a near standstill today (15) as supporters and opponents of the proposed tsunami joint mechanism "invaded the capital coming from all corners of the island in a

Page 14
14 TAMIL TIMES
display of their respective strength.
The Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), which was reiterated its decision to quit the coalition protesting on the proposed Tsunami Relief Council (TRC assured the party supporters that a new era would begin with their withdrawal from the government of President Chandrika Kumaratunga. “Watch for a new political awakening," JVP spokesman Wimal Weerawansa said at the rally.
President Kumaratunga's sent ministers, deputies, Members of Parliament and supporters went about distributing pamphlets justifying the proposed joint mechanism with the LTTE. They assembled with hundreds of supporters of the Sri Lanka Freedom Party (SLFP) at central points in Colombo "to explain to the people that the joint mechanism would not lead to separation of the country'.
Meanwhile the US Embassy in Colombo issued a statement to strengthen Kumaratunga's hand, stating that the cochairs of the donor community had urged the need for a tsunami joint mechanism.
Bhikku front vows disaster' for Chandrika
June 15 - National Bhikku Front (NBF) Secretary Venerable Kalawelgala Chandraloka warned that President Kumaratunga would face disaster if any harm befell to NBF President Venerable Dr. Dambara Amila, who is engaged in a fast unto death over the proposed Joint Mechanism with the LTTE.
Saying that they in the NBF were reaching the limits of their patience at a media conference in Colombo on 15 June, the
AIR SAVERS TRAVEL
Low season fares to Colombo from £365 + taxes Madras £410 + taxes, Singapore £365 + taxes,
Kuala lumpur £388 + taxes, Sydney £550 + taxes,
Canada E210 + taxes.
FREE FLIGHT TO Madras/Singapore/Kuala lumpur/Trichi/Trivendrum in Colombo Direct Flights
Economy Jaffna Flights available
We are handling agents for 15 airlines including British Airways, Gulf air, KLM, Air Canada etc.
ATA 236 Merton High Street
South Wimbledon,
TUBE: Londonsw191Aú cRe:rps South Accepted
wimbledon TEL 020-85402226 ":"o
FAX 020.35406131 ஃ: MOBILE: O7961 401 260
E-mail: airsaverstvl@yahoo.co.uk NA
2.1 N South Wimbledon كصھا
Visas to Madras, Australia available
 

JUNE 2005
Ven. Chandaloka said, "In the event of a tragedy, from that very moment we will not allow the President to live in peace in this country," he said. "We will fully mobilize public opinion at the highest levels."
Reportedly Ven. Amila's condition was said to be extremely critical, according to doctors who examined him the morning of 15 June. Ven. Amila was reportedly suffering from acute dehydration and had so far refused doctors' effort to give him first aid. The monk was resolved not to give up the death fast until the President withdrew the proposed joint mechanism. claimed, "Venerable. Amila has almost lost consciousness.'
Drawing attention to a move by the government to organize over a thousand Buddhist monks to show public support to the Joint Mechanism, Ven. Chandraloka describing such monks as "shameless', urged Chief Incumbents of Buddhist temples to be on the alert for the organizers and teach them such a lesson that they would never step into the places again. "The Presidentis ignorant of the power of the Maha Sangha. We want to remind her that she can never suppress the power of the bhikkus who are with the NBF, We never allow it to happen. If any tragedy takes place from that moment she will realize the power of this country's true Maha Sangha. We are in great pain of mind since the Venerable Amila's life is invaluable to us. We cannot say in which direction that sorrow will push us. We wish to tell the Buddhist Mahanayakes not to come to Ven. Amila's cremation. Don'tissue condolence messages. Intervene now. This is the final hour. The Venerable monk is engaged in a life-and-death struggle. The Chief Prelates of all the Buddhist Sects have a responsibility to save Venerable. Amila’s life,”Ven. Chandraloka
NBF Chief Advisor the Venerable Aththangane Rathanapala in his address said: "She (the President) will lose her Presidential powers. She will lose pubic support. She will lose the support of the Maha Sangha. She will lose everything. Yet her readiness to commit this great betrayal raises a big suspicion. Those political leaders and members of the Sangha who remain silent on this issue will; also have to bear responsibility for this great bad karma.'
Secretary, Patriotic Bhikku Front, Venerable Bengamuwe Nalaka said that the present situation could lead to a state worse than the Ranil-Prabha agreement and provide the Tigers with greater powers. "If the President signs this document (the JM) she will earn not the people's blessings but their curses," he said.
Secretary, National Joint Committee, Dr. Piyasena Dissanayake said that Norway was today ruling Sri Lanka and President Kumaratunga's sole aim was to earn Oslo's Nobel Prize for Peace - no matter what happened to this country. This, he noted, was the reason for her eagerness to sign the Joint Mechanism document,
Buddhist prelate of the Malwatte Chapter reportedly sent urgent messages through a representative urging Ven Amila Thera to give up his fasting, but the monk refused to suspend his campaign.
Ven. Amila Thera from the NBF initiated his fast unto death campaign last Saturday (11) when the Ven Omalpe Sobitha Thera, General Secretary of the JHU quit his fast to death campaign following Sri Lanka's President's assurances to Mahanayake Theras, the High Priests of the Buddhist Order in the country, that she would not sign the Joint Mechanism without approval from the high priests. O

Page 15
JUNE 2005
Joint Mechanism: St.
Composition and Fun
The Post Tsunami Operational Management Structure or the Joint Mechanism consists of three tiers headed by a high level committee comprising three members - one government nominee, one nominee by Muslim parties and one LTTE nomiՈ66,
On the handling of funds the document states: The function of actually allocating and disbursing the donor funds will be retained by the Treasury; the High-Level Committee only formulates the policies regarding these.
In addition, the Regional Fund administered by the multilateral agency will be set up by an agreement between the multilateral agency and the Government of Sri Lanka. The LTTE, as a non-state entity, cannot be party to such an agreement.
A synopsis of the draft
Memorandum of Understanding
(“MOU”) for the Establishment of a
Post-Tsunami Operational Manage
ment Structure (the "Joint Mecha-.
nism”)
The preambular clauses set out the rationale for the formation of the Joint Mechanism, principally:
* the urgent humanitarian need to effectively deliver relief, rehabilitation and reconstruction to the Sinhala, Tamil and Muslim communities affected by the tsunami;
* the need for the Sinhala, Tamil and Muslim communities to work together to accomplish this task; and
"the need for an equitable allocation of post-tsunami funds to all tsunami-affected areas of Sri Lanka, based on accepted needs-assessments.
Structure
The Joint Mechanism consists of
three tiers:
A High-Level Committee for the
tsunami-affected areas of Sri Lanka;
A Regional Committee for the Six
Districts in the N. provinces affect (Ampara, Battica ochchi, Mullaitivu and District Comn of the Six District Geographic Scop The Joint Mec in its area of opera affected by the tsu 2 kilometers of th The MOU w terms of the Ceas tween the Govern and the LTTE, wil effect. Non-Discriminati The MOU proh against any pers( grounds such as guage, or religion Period ofOperati The MOU St Mechanism will o year, unless both agree to extend it, High-Level Comr Functions: Th mittee's primary fu mulate policies re tion and disburser for the tsunamiHigh-Level Comn an advisory and r Composition Committee will ha one nominee by C by Muslim partie by LTTE. Obser from the internati nity will attend t SerVeTS. Safeguards and tions:
Consensus b members is requil sion is made, If c reached, any me days notice, susp tion in the High-I Regional Commi The Regional (
 

TAMIL TIMES 15
orthern and Eastern ed by the tsunami loa, Jarfna, Kilin, and Trincomalee); hittees, one for each
S.
e hanism is restricted tion to the land area nami that is within e coastline. ill not change the fire Agreement bement of Sri Lanka hich will remain in
ion
hibits discrimination on on the basis of ethnic origin, lan
O
ates that the Joint perate only for one parties mutually
mittee e High-Level Cominction will be to forgarding the allocament of donor funds affected area. The hittee will also have nonitoring role. : The High-Level lve three members - SOSL, one nominee s, and one nominee vers: Two nominees onal donor commuhe meetings as ob
Minority Protec
etween the three ed before any decionsensus cannot be mber can, upon 14 end their cooperaevel Committee. ttee Functions: Dommittee will be re
sponsible for prioritizing, approving, managing, and monitoring the implementation of projects.
Composition: The Regional Committee will have ten members - two nominees by GOSL, three nominees by Muslim parties, and five nominees by LTTE. The MOU states that the Committee should have a proper gender balance.
Observers: Two nominees from the international donor community will attend the meetings as observers. Other observers may also be invited. Safeguards and Minority Protections:
If at least two members of the Regional Committee acknowledge that a decision of the Regional Committee would have an adverse effect on a minority group, then approval of that decision will require seven members of the Regional Committee. This provision protects the Muslim and Sinhala communities from any proposal by the Regional Committee that is, in their opinion, harmful to their interests. Subject to the protection above, two members of the Regional Committee may request redress when a proposal submitted to the Regional Committee by a District Committee is rejected; consequently, rejection of that proposal will require seven members of the Regional Committee.
This provision allows proposals put forward by District Committees (which may have a greater representation of a particular ethnic group than the Regional Committee) to be passed by the Regional Committee without the necessary consent of the LTTE nominees. Regional Fund
A Regional Fund will be set up to make available funds for relief, rehabilitation, reconstruction and development in the Six Districts. A multilateral agency will serve as the custodian of the fund. District Committees
Functions: The District Committees will identify needs, receive and generate project proposals, and monitor the progress of projects,
Composition: The District Committees that are currently established
(continued on next page)

Page 16
16 TAMIL TIMES
Joint Mechanism Exp
Some questions and answ
As part of its awareness campaign to win support for the P-TOMS agreement the government has circulated among SLFP members a document with questions and answers about the controversial deal.
Following are excerpts:
Q: Is the Joint Mechanism the idea of the Norwegians, international donors, and International NGOs? Is the Sri Lankan Government being pressurised to accept the Joint Mechanism from these foreigners?
A: The initiative to engage in discussions on the Joint Mechanism originated from the Government of Sri Lanka (GOSL) and the LTTE, not from the Norwegians or other outsiders. Two days after the tsunami, the President sent a letter to the LTTE inviting them to work together with the GOSL to deliver assistance to the people affected by the tsunami. The GOSL and the LTTE had a
(continued from page 15)
and functioning in the Six Districts will be used in this role. However, the Committees will ensure adequate Muslim representation and a proper gender balance. Comments Relationship with Other Development Activity
Normal government-financed development in the Northern and Eastern provinces will continue as before, including in the Six Districts, in addition to what the Joint Mechanism does. Role of Treasury
The function of actually allocat
ing and disbursing the donor funds will be retained by the Treasury; the High-Level Committee only formulates
the policies regarding these.
In addition, the Regional Fund administered by the multilateral agency will be set up by an agreement between the multilateral agency and the Government of Sri Lanka. The LTTE, as a non-state entity, cannot be party
to such an agreement.
Daily Mirror Monday, June 13, 2005
series of face-to-fa thereafter where the Mechanism were ( The Norwegians onl to these discussions donors or NGOs did the negotiations.
Q: Why hasn't sulted others abou nism?
A: The Preside: tions about the Join dential because she c anything would be ag Since there is now a ment with the LTTE the process of cons cal parties, religious society, and others' details of the Joint ) Q: Does the L. tional recognition Mechanism?
A: The Joint M give the LTTE any i tion. Under the Joi eign governments a interact directly wit contrary, it is in the Mechanism that fore international agenci Nations would be m directly with the L sovereign entity res areas of the country Furthermore, in Joint Mechanism, f have already comm providing aid to the including the uncle likely to give funds or through LTTE-f the TRO. Such diri international recog more likely than if ceived through the
Q: Will the Joi fere with Governme LTTE controlled art A: The Joint Me terfere with Gover South and West. Fo South and West, reli reconstruction will existing GOSL instit

JUNE 2005
lained
CS
ce meetings shortly : details of the Joint lirectly negotiated. y acted as facilitators Other international not have any role in
the President cont the Joint Mecha
nt kept the negotiat Mechanism confilid not know whether greed to by the LTTE. broad area of agreeE, the President is in ultations with politirepresentatives, civil to brief them on the Mechanism.
TE obtain internathrough the Joint
echanism does not nternational recognint Mechanism, forund agencies do not h the LTTE. On the e absence of a Joint ign governments and es such as the United ore likely to interact TTE as if it were a ponsible for distinct
.
the absence of the oreign donors - who hitted themselves to : North and the East, ared areas - will be directly to the LTTE ront NGOs such as ect aid would make nition for the LTTE assistance were reJoint Mechanism. nt Mechanism interentwork in the noneas? 2chanism will not innment work in the r the districts of the ef, rehabilitation and be undertaken by the tutions, e.g. line min
istries and Provincial Councils. Projects implemented by the Joint Mechanism will be limited to those projects in the six (6) districts of Ampara, Batticaloa,
í Jaffna, Kilinochchi, Mullaitivu, and
Trincomalee.
Q: Will it safeguard the interests of a particular community?
A: The Joint Mechanism protects and safeguards the interests of all communities. Safeguards have been built into it which provide protection to all ethnic communities, especially in places where they may not be in the majority. No proposal for tsunami reconstruction (genuine or disguised) that would hurt the interests of a community can be adopted under the decision-making rules envisaged.
Q: Who will participate in the implementation?
A: The Joint Mechanism includes the participation of groups of different political persuasions. Muslim and Tamil groups other than the LTTE have a role in the mechanism. Furthermore, the Joint Mechanism is limited to tsunami-related projects. Other development projects will proceed in the North and the East; for example, under NEPC or Ministry/ RRR, that will continue to include such groups. The Joint Mechanism is by no means the exclusive actor in the North and East for rehabilitation and reconstruction work.
Q: Who will monitor the mechanism and its funds?
A: The Joint Mechanism will be transparent, accountable, and subject to scrutiny. It will not bypass normal government regulations and accounting procedures. The allocation of funds will be done in accordance with normal Treasury procedures.
Representatives of the international donor community and an independent auditor will be able to observe and monitor the operation of the mechanism. This will deter any LTTE violations of the terms of the Joint Mechanism. The joint Mechanism will not give money directly to the LTTE.
Q: What will be achieved by the implementation?
A: The Joint Mechanism will contribute to the peace process. It will allow engagement with the LTTE, build confidence and create the climate for a resumption of peace talks with the LTTE. In the Joint Mechanism, the LTTE has agreed to an arrangement negotiated with the GOSL. In this way, the Joint Mecha

Page 17
JUNE 2005
nism could function as an ice-breaker in the peace process, and help pave the way for a renewal of the talks.
Q: Is the time ripe for a joint effort in rebuilding?
A: It is an opportune moment for a Joint Mechanism. The LTTE is willing to settle for a Joint Mechanism because it has been weakened by the Karuna breakaway and by the tsunami disaster. In six months, the GOSL would likely have to give more to the LTTE in order to obtain its consent to a similar agreement.
Q: What if any agreement is not signed?
A: Politically, Sri Lanka needs the Joint Mechanism. The Joint Mechanism, by engaging the LTTE at a political level, can help reduce the likelihood of the resumption of war. Furthermore, if it is not signed, it would strengthen the extremists in the country who are against the peace process and are likely to endanger the already fragile ceasefire.
Q: What if the government fails to
agree to this Joint Mechanism?
A: We must consider the alternative to the Joint Mechanism. If we fail to agree on the Joint Mechanism with the LTTE, it is likely that aid will go directly to the
Tigers and LTTE-cc GOSL would be les making for reconstr the GOSL's credib of this country, witl tims in the North au the international c shattered.
Political quest Tsunami Operati Structure (the “Joi Q: Will the Join LTTE greater legiti A: The Joint N some legitimacy to cisely because they with the governmer likely to campaign the grounds that th ing the humanitaria people and many c to support the LTT awkward for the C support without be charge that it is han assistance.
The LTTE is no Lanka. The Joint N vide a framework f with the GOSL and ent and accountabl
ANYTIME, ANYWHEREYoU CAN GET THERE WITH LINK WECAN GET YOU THE BEST FA THE OTHERS WON'T COMPARE
MAKE SURE YOU BOOK WITH LINI
Our phone line 7 am to 11p
Or book on-line, take your TIME and plan you
Linkair Travels Ltd, 361 London
 
 
 
 
 

TAMIL TIMES 17
introlled NGOs. The out of the decisionuction. Furthermore, lity with the Tamils | all the tsunami vicd the East, and with immunity, would be
ons about the Postonal Management nt Mechanism”): : Mechanism give the macy? sechanism will give the LTTE, but preare working together it. If not, the LTTE is for direct funding on e GOSL is not meetn needs of the Tamil ountries may decide E/TRO. It would be iOSL to block such ing vulnerable to the pering humanitarian
longer banned in Sri Mechanism will proor the LTTE to work others in a transpare process of govern
ance. Given the reality that the LTTE is in control of territory and has political influence in other areas, the GOSL or anyone who seeks to do humanitarian work in certain areas of the North and the East has no alternative but to work with the LTTE.
Q: How can a sovereign democratic government negotiate with the LTTE, a terrorist organsiation?
A: Isn't this like the chicken and the egg argument? What came first, the chicken or the egg? How can the LTTE transform itself from a rebel group to a democratic organization unless the GOSL engages with them?
There were many organizations in Sri Lanka that were at one time terroristorganizations, and they were allowed to enter the democratic process without formally renouncing violence. Should we have required such organizations to formally renounce violence before we engaged with them?
Ultimately, there is a need to reconcile with the LTTE in order to achieve a permanent and durable peace. As a sovereign democratic government, we have the responsibility to take the first step because the majority of people do not want to go back to war.
Main Agent For
SRILANKAN ARLINES
தி
ΟATAR AIRWAYS
M
Fly
Srilakan
FOR E25O
Terms & Conditions Apply Economy Class (10000 skyward miles) (Travel period from 15 Apr. 30th June 2005)
KAIR
now open from
7 days a week
e ring
5SS CO2COGaS
TRAVEL at your LEISURE WWW.linkair.co.uk
Road, Croydon, Surrey CRO 3PB

Page 18
18 TAM TIMES
Donors urge signing of tsunami mechanism
June 14 - The Co-chairs of the Sri Lanka Donor Group who met in Washington D.C on Monday (13) urged immediate signing of the agreement on tsunami reconstruction in order to ensure proper flow of reconstruction aid to tsunami victims in the NorthEast. The Co-chairs hoped that an agreement on tsunami reconstruction would help to build confidence between the two sides.
Full statement of the Co-chairs of the Sri Lanka Donor Group issued by the Embassy of the United States of America in Colombo on Tuesday follows:
"The Co-chairs of the Sri Lanka Donor Group met on June 13 to discuss the current situation in Sri Lanka and consider the way forward. Peace process and Ceasefire Agreement: We note with utmost concern that while full-scale hostilities have not resumed, respect for the Cease-Fire Agreement has been undermined by persistent violence, including assassinations of individuals af. filiated with both parties. The resulting climate of impunity violates the spirit of the Cease-Fire Agreement.
The Co-chairs urge the parties to take all necessary steps to end violence and enforce all provisions of the Cease-Fire Agreement in areas under their control. The Co-chairs call on the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) to stop assassinations, includingofindividuals such as Tamil informants, members of other Tamil groups and political parties and govern
US support for Joint
Mechanism
June 14 - Assistant Secretary of State for South Asian Af fairs Christina Rocca, testifying before the United States House of Representatives International Relations Subcommittee for Asia and the Pacific on Tuesday June 14, said the division within the Sri Lankan government and the absence of trust between the government and the LTTE, which continues to use assassinations and suicide bombers, underscoring their character as an organization wedded to terrorism and justifying their designation as a Foreign Terrorist Organization are the main reasons for the breakdown of the peace process.
However, Rocca said that the United States primary goal in Sri Lanka is to help the country end more than a decade of bloody conflict between the government and the Liberation Tigers of Tamil Eelam. She told the House panel, which overseas the South Asian region and frequently reviews United States foreign policy priorities in the region and assesses related opportunities and challenges to American interests, that the U.S. continues to support Norway's facilitation of a peace settlement in Sri Lanka,
The Assistant Secretary continued to say that the recovery from last December's tsunami pre-empted the peace process as the primary concern of both parties for the past several months. "With the Norwegian assistance, both parties have been negotiating an agreement to regulate the distribution of tsunami reconstruction aid. This agreement, a Joint Mecha
 

JUNE2005
ment and military officials, and to stop the recruitment and use of child soldiers. The Co-chairs likewise call on the Sri Lankan government to take decisive action to ensure that killings are stopped and paramilitaries are disarmed immediately as required in the Cease-Fire Agreement.
We recognize that most Sri Lankans understand that the only path to a better future is through negotiations aimed at a peaceful settlement. The Co-chairs continue to call on the government and the LTTE to bring about substantial and concrete progress in the peace process.
The Co-chairs commend the untiring efforts of Norway to facilitate a peaceful resolution to this conflict, and the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) in carrying out the monitoring of the Cease-Fire Agreement."
Tsunami reconstruction: The Co-chairs support the commitment by the President, her government and the LTTE to rapidly implement the structure to administer tsunami assistance in the North and East. The Co-chairs recognize the importance of the Muslim community in the functioning of this structure. We believe such a structure will facilitate effectiveness and equity in tsunami assistance, and can help build confidence between the two sides. We urge the immediate signing of the agreement in order to ensure proper flow of reconstruction aid to tsunami victims in the North and East.
The Co-Chairs call on all donors, private and public, to tailor their reconstruction activities in the North and East to the specific humanitarian situation, particularly the need to observe a balance between the victims of the conflict and those of the tsunami.'
nism, is an opportunity to build trust between the parties and is therefore an important contribution to the peace process should it come to fruition. President Kumaratunga has publicly committed herself to signing the Joint Mechanism, but she faces serious challenges from members of her government who oppose the mechanism." She said the United States firmly supports her plan to sign the Joint Mechanism and remains prepared, along with other donors, to help Sri Lanka address urgent post-conflict reconstruction needs. The goal of peaceful reconciliation will need to help guide our (US) post-tsunami reconstruction assistance.
Sivaram murder suspect remanded in custody
June 14 - One of the suspects in connection with the assasination of veteran journalist Dharmeratnam Sivaram was remanded till June 20 at the Kaduwela Magistrate courts on Tuesday (14), reports from Colombo said. The suspect who is believed to be an ex-PLOTE cadre was brought to the courts with heavy security and was produced before the Magistrate Champa Janaki Perera by a Special Police team investigating the murder. Another suspect was released by the courts as he was found no involvement in the assasination of Sivaram,
An identification parade is to be held when the suspect is produced before the Magistrate again on June 20, according to the police. Legal sources said the Courts barred media from using names of suspects,
On June 13 police investigators said they had, arrested two

Page 19
JUNE 2005
men in connection with the April 28th murder of Dharmaratnam Sivaram. According to D.S.S. Lugoda, Director of the Colombo Crime Division, the two men were arrested early morning on Monday (13) in Maharagama, twenty miles off Colombo after evidence linking them to Mr. Sivaram's stolen mobile phone led officers to their location.
Mr. Arumugam Sri Skandarajan, alias “Peter”, and Mr. Veluthan Nallanather were taken into custody without incident. Mr. Skandarajan was in possession of Mr. Sivaram's mobile phone SIM card. A vehicle believed to have been used in the kidnapping and murder was also confiscated at the time of arrest.
Skandarajan is reported to be a Colombo area organizer and vehicle driver for the People's Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE). According topolice, the vehicle allegedly used in the assassination belongs to the PLOTE. Skandarajan, a member of PLOTE since the early 1980's, spent five and a half years in prison for his part in the attempted 1983 coup against the government of the Maldives. As of yet, there is no specific information regarding Mr. Nallanather; according to police, however, they have no clear evidence linking him to the murder, and he may soon be released. Lugoda stated that the suspect had been under investigation since the 2nd of this month and that he was located by an examination of Sivaram's telephone records.
In his statement to the police, Skandarajan claims to have been approached by an associate on the evening of Sivaram's murder. The man wished to borrow the PLOTE vehicle, which Skandarajanusually drove for the organization. When the vehicle was returned to him early the next day, he was given Sivaram's SIM card and told to monitor and record all incoming calls. According to Crime Division Director Lugoda, the murderers wished to know with whom Sivaram was in communication. In his statement, Skandarjan claimed that the PLOTE had no involvement in the assassination. Another PLOTE member, known only as RR, is also being sought in connection with the murder, police said. He is expected to be apprehended in the coming days.
Mr. Kawon, Secretary to PLOTE leader D. Sidarthan, said when contacted today (13) that he was unaware of any arrest. "But our party had no intention to kill Sivaram," he said. "We have never had any reason to kill him. He leftus over 15 years ago. If"Peter" has been arrested it is based on false information probably provided by the LTTE." Mr. Kawon explained that Sivaram was initially in support of Colonel Karuna when he split from the main LTTE body in the winter of 2004, but that he shifted his support back to the main body soon thereafter. "So you see both would have a reason to kill him much more than us,” he said.
The People’s Liberation Organization of Tamil Eelam was founded as a pro-separatist militant group in 1980. Although originally considered a terrorist organization, PLOTE legitimized their organization by winning seats in Parliament in 1994 (they currently hold no seats). They are opposed to the more prominent Tamil group, the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), and their claim to be the sole voice of the Tamil people.
Sivaram began working with the People's Liberation Organization of Tamil Eealm in 1982 when he joined the PLOTE as a member of the Ghandian Movement, an organization affiliated with PLOTE. After the eruption of the ethnic conflict in 1983, Sivaram became an active PLOTE militant. In 1988 he

TAMIL TIMES 19
was appointed General Secretary of the Democratic People's Liberation Front (DPLF), the political wing of the PLOTE. He left the front in 1989 amidst ideological differences with the party's founder, Kathriagamar Uma Maheswaran who was assassinated in July 1989 resulting from an internal factional struggle. Sivaram was often fiercely criticized by his former PLOTE comrades for promoting what many see as a "proLTTE' agenda in his reporting.
D. Sidarthan is the current leader of PLOTE. He has denied any connection with the murder of Sivaram. Skandarajan too has told the Police that PLOTE is not linked to the assassination of Sivaram.
(Arthur Rhodes, The Reclaim Initiative in Colombo)
ribute to SVaram
May 29 - Several colleagues from Colombo media, friends and relatives attended the memorial service held Saturday (28) in honour of Dharmeratnam Sivaram, popular military analyst and senior member of TamilNet editorial board who was abducted and killed on 28 April. The event was held at the St. Andrew's Scots Kirk Church in Colpetty, Colombo.
Prof. K. Sivathamby, Free Media Movement representative and freelance journalist Mr. Ravi Chandralal, Sunday Times Deputy Editor Mr. Rajpal Abeynayake paid tribute to the slain journalist.
"Though many believe that Sivaram loved only certain regions of Sri Lanka, from the close friendship I had, which transcended racial politics, I can honestly say that Sivaram loved Sri Lanka, north, east, south and west," said Mr Abeynayake. Former Island editor Mr. Gamini Weerakoon, Hindu Correspondent in Sri Lanka, Mr. Sambandan, former Daily news Editor Mr. Lakshman Gunasekera, civil society leaders Mr. Pakiasothy Saravanamuttu, Jehan Perera and Sunila Abeysekara also attended memorial service. Journalists honour: More than one hundred media personnel, covering their mouths with black bands and carrying August flowers in their hands, gathered in front of the Parliament building at 3.00pm on May 29 despite heavy showers to show their respect to the murdered military analyst and popular journalist Dharmeratnam Sivaram who was killed a month ago, sources said.
Media colleagues marched along the Japan-Sri Lanka friendship highway to the spot closer to the Parliament building where veteran Sivaram's body was found. He had been shot in the head at close range. The march was organised by the Hiru Sinhala bulletin with the coordination of Sri Lanka Tamil Media Alliance (SLTMA) and the Sri Lanka Free Media Movement (FMM).
Participants carried a photograph of Mr. Sivaram in the one hour long march and placed the photo at the spot where Sivaram's body was found. Along with floral tributes speeches were also made by media friends of Sivaram at this event to mark the first month of his abduction and murder.
Mr. Rohitha Bashana from the Hiru paper in his speech said that Mr. Sivaram was murdered for his writings. The killing was against the freedom of speech and everyone who wants to promote freedom of speech should come forward and fight to keep that right. Many Sinhala alternative media personnel and Tamil media personnel participated in the march.

Page 20
20 TAMIL TIMES
SLMM chief on LTTE airpower
May 27 - Asked how the reported acquisition of one or two aircraft by the Liberation Tigers could be deemed a violation of the ceasefire agreement, when the massive acquisition of weaponry by the Sri Lankan state was not counted as a violation, the head of the international truce monitors in Sri Lanka, Hagrup Haukland, said that the Sri Lankan government had a legitimate right to arm itself, while the LTTE did not.
The Sri Lankan government had the legitimate responsibility for the defence of Sri Lanka and all of Sri Lanka, its land, sea and air and thus it had a much larger responsibility than the LTTE, the head of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) was quoted as telling the Foreign Correspondents' Association (FCA) in Colombo on 27 May.
“The acquisition of aircraft by an organisation like the LTTE means a lot. It is a serious matter, which impinges on Sri Lanka's security. India is concerned too,” Mr. Haukland was quoted by press reports, including one in the Hindustan Times, as saying.
"The skies over Sri Lanka were under the sovereign control of the government of Sri Lanka. Any flying in Sri Lankan skies would have to have the express sanction of the Sri Lankan government. As for the use of international air space, that was also controlled by international agreements. Flying by an unrecognised group like the LTTE would therefore be against international law," Mr. Haukand was quoted as saying.
“The LTTE is recognised only in so far as the ethnic conflict and the peace process in Sri Lanka are concerned," he said.
CHEAPER BUILDING R.
CONTENTS INSURANCE
WITH NORWICHUNION
We are the privileged agent for NORWICH UNION
for Home insurance. We are authorised to issue the policy online. Immediate cover
and policy issued On the same day. We transact Insurance Policy Over the phone, no proposal form
Or Direct Debit Mandate to complete. We negotiated for choice of FREE Home and Garden package
or Sports package or 20% of annual travel We at ARM can negotiate with NU and provide you the cover
to your individual requirements with Special Discount. We will help you to save hundreds of pounds by transferring
your existing Home insurance to us. We also provide you the best Services from placing the COver
to help you to get the maximum benefit, in the event of a claim.
P.SRINVASAN FA
PENSON LIFE SAVINGS MORTGAGES COMMERCLAL LOANS
A9RM ASSOCIATES
FSA Financial Services Authority
TEL: O208763 2221
FAX: O2O 87632220 32ABBOTSLANE, KENLEY, SURREY CR85JH
Internet: http://www.srinivasan.co.uk E-mail: SriniOSrinivasan.co.uk
REGULATED BY HE FINANCIALSERVICESAUTHORITY
 
 
 
 

JUNE2005
Mr. Haukland said that the SLMM had not actually seen the aircraft the LTTE is alleged to possess and therefore could not say if they existed or not.
“We do not know if they have an aircraft," Mr. Haukland said, adding he himself had seen an airfield from a helicopter but did not see any aircraft there. Asked what would happen if the Sri Lankan Air Force were to bomb the LTTE airbase, Haukland said: "That would be war.'
India to promote grassroots level projects
June 9 - Indicating a significant shift in its development assistance policy vis-a-vis Sri Lanka, India will from now on help set up small-scale, quick-gestation and grass-roots level projects involving a lot of local participation, in addition to assisting large projects through credit lines.
According to the Indian High Commission, the two countries will be signing an MoU on setting up such projects, in the presence of the visiting External Affairs Minister, K Natwar Singh, and the Sri Lankan Foreign Minister Lakshman Kadirgamar on Friday.
The small-scale projects envisaged in the MOU, will cost under $3 million. They will involve Indian NGOs, small and medium enterprises, and scientific and educational institutions. These institutions will interact with Sri Lankan grass roots level organisations, companies and local authorities.
The MOU, to be signed by the Sri Lankan Treasury Secretary and the Indian High Commissioner, will lay down the framework for the implementation of these projects. India had entered into a similar MOU with Nepal in 2003.
The drafts of the projects will be prepared by the Indian High Commission in consultation with Sri Lankan institutions and the relevant line ministries, and then submitted to the Sri Lankan Ministry of Finance for approval. The funds, however, will be made directly to the project with the concurrence of the Sri Lankan Ministry of Finance.
The two countries will sign an agreement on educational exchange also. The agreement will set up a Joint Working Group to maintain all-round and continuous contact and cooperation between their educational institutions. The educational exchange programme will become operational from the date of signing (June 10, 2005) and will last for five years.
The Indian High Commission said that Indian institutions ofhigher learning had setup very high standards of excellence, which were also globally recognised. The exchange programme would help Sri Lankan institutions of higher learning upgrade their capacity in both teaching and research.
Political significance of shift: Political observers say that India has taken the cue for these agreements from the Americans and the Europeans, who had started funding small scale, people-oriented projects some years ago. These were making a good impact on the target groups.
While large-scale projects do make an impact, and are necessary for the economy, they tend to become controversial. Some of the large-scale projects are projected in the local media as signs of Indian/foreign hegemony. The common man also does not feel the benefits of these projects, directly and quickly. The two new agreements to be signed on Friday are expected to

Page 21
JUNE 2005
win for India many friends among the hoipolloi in Sri Lanka and help it acquire a strong local constituency. (Hindustan Times)
Trinco former UC Chairman
Suriyamoorthy killed
May 25 - Mr.Periyapodi Suriyamoorthy, former Chairman of the Trincomalee Urban Council. succumbed to gunshot injuries in the Colombo national hospital on 25 May, a week after he was shot at on May 18 by unidentified gunmen in his Trincomalee residence, family sources said. They have accused the LTTE of carrying out the murder.
He underwent emergency operation in Trincomalee general hospital after he received gunshot injuries in his abdomen but was later airlifted to Colombo national hospital after his condition became critical. He passed away after a week with regaining sense, sources said.
According to close members of Mr Suriyamoorthy's family, he had been residing in Colombo for the last several years and returned recently to Trincomalee with the intention of selling his residential property there to enable him apply the proceeds from the sale in connection with his daughter's proposed marriage. However on the day in question, some young men, reportedly from the LTTE, had visited Suriyamoorthy's home and told him that he should go to their office for an inquiry into his proposed sale of his house. When he refused the young men had attempted to forcibly take him away, but a crowd of Mr
Special O immigration and Nationality O Highly skilled migrant programme O
O Student visa applic O Permanent resident applications if y(
O Asylum applications and appe S9 O Bail and detention matters 유극 O Sponsorship Declarations
and O Houses, Flats and Business b
O Traffic offences O Cases before O Drafting Will O Drafting Power of At Services Commission to
We are also able to assess your knowledge it
Con
Mr. Mor Mrs. K. Ratnapalan 169A, High
Te: O2O-847O 8818 Mobile: O7906 862 292(Mr. Ra
e.mail: k ratnaGratna.co.uk or mratnap
 
 

TAMIL TIMES 21
Suriyamoorthy's relatives and neighbours had gathered and sought to prevent his abduction. It was then that one of the young men pulled out a gun and shot him at point blank range.
Suriyamoorthy was 56 and father of five children. He was born in Alvai in Vadamaradchchi division in Jaffna district in the year 1949. He entered politics in the year 1989 contesting the first election to the North East Provincial Council (NEPC), which came into being with the signing of the Indo-Sri Lanka agreement. He was elected to the NEPC and became its first chairman. The NEPC was dissolved by the then Sri Lanka's President Mr.R.Premadasa in 1990. Since then the NEPC is administered by the central government. Provincial Council system was introduced in the country to find a political solution to the Tamil national question through devolution of power.
Mr.Suriyamoorthy thereafter entered local politic by contesting the election held for the Trincomalee Urban Council in 1994. An independent group fielded by him polled highest votes in the election and he became the Chairman of the council. He continued as the chairman till the council was dissolved in the year 2000. Since then the UC is administered by a special administrator appointed by the central government.
During his tenure of his office, he constructed new public market at a cost of about seven million rupees in a new place located along the Power House Road in addition to the existing market of the council in front of the bus stand. However the central government did not allow the opening of the new market on representation made by Sinhalese vendors of the UC market, describing at as a "Tamil market'. From 1999 the new market remained unused.
ANYSOLIC
ises in; -aw O Work Permit applications Tourist visa applications and extensions ations and extensions
bu have lived in the UK for 7/10/14 years als O Human Rights applications
European citizens applications O O
유곡
LOS
D Family Reunion applications uying, selling and re-mortgaging Vala Vagistrates Court and County Court torney O. We are authorised by the Legal provide free legal advice
English language for Nationality applications
tract:
Street North, East Ham, London E61JB
Fax O2O-84.75 O1.31
tna), О7769 748409(Mrs. Ratna) landhotmail.com web: www.ratna.co.uk

Page 22
22 AMIL TIMES
Senior Intelligence officer shot dead
May 31 - A high ranking Sri Lankan Military Intelligence Corps (MIC) Commanding Officer, Major Thuwan Nizam Muthaliff,39, was shot and killed Tuesday (31) morning around 8.00 am by unidentified gunmen at Polhengoda Junction in Narehenpitya, Colombo. The gunmen following him in a motorbike shot him at point-blank range while his car stopped at the Wijaya Kumarathunga signal crossing along the Baseline Highway. Muthaliff is the highest ranking Sri Lankan Military Intelligence officer to be killed since the signing of Cease Fire Agreement (CFA) between the Government of Sri Lanka and the LTTE.February 2002.
The incident took place while Major Muthaliff was on his way to attend a special meeting at Kotelawala Defence Academy, military sources said. Major Muthaliff who was provided with special bodyguards for his security, was travelling without the security personnel when he was shot, sources in Colombo said. Muthaliff was rushed to Apollo Hospital, but he succumbed to gunshot injuries at the hospital.
Sri Lanka's President Chandrika Kumaratunga awarded posthumous promotion to the rank of Lieutenant colonel to Major Mutalif Monday.Muthaliff is a father of two children.
AHRC fears major breakdown OflaW and Order
May 31 - Saying it was shocked by the assassination Tuesday (31)of a high ranking Sri Lankan military intelligence of ficer, Major Nisam Muthaliff, the Asian Human Rights Commission (AHRC) said it was concerned at the escalation of violence, saying Sri Lanka was "heading towards a major breakdown of law and order.'
The text of the AHRC's statement follows: "The Asian Human Rights Commission (AHRC) is shocked to learn about the assassination of a high ranking Sri Lankan military intelligence officer Major Nisam Muthalif today in Colombo. The AHRC condemns this murder and further reiterates that Sri Lanka is rapidly heading towards a major breakdown of law and order, The AHRC urge for rapid and effective inquiries into this crime and the perpetrators being brought to justice.
"Another brutal killing took place at the heart of Colombo on 28 April 2005 when a Tamil journalist Mr. Sivaram Dharmeratnam was abducted and killed. There were earlier killings of a High Court Judge Mr. Sarath Ambepitiya on 19 November 2004 immediately followed by the assassination of a torture victim Mr. Gerald Melvin Perera who was shot in public while he was traveling in a bus on 21 November 2005 and his subsequent death in hospital while undergoing treatment. There were also threat to the life of two journalists and some civil society activists. The life in Colombo has thus begun to witness the type of violence which it had experienced in late eighties as well as the years immediately prior to the ceasefire agreement between the government and the LTTE.
“This escalation of violence need to be stopped and the duty to stop it is with the Sri Lanka,s law enforcing agency, the police. Under no circumstances should anyone, whatever their political ideologies be, be allowed to engage in assassinations and acts of violence. Though this type of violence poses great

JUNE 2005
difficulties to a law enforcement agency to control it still remain their primary duty and also to rapidly investigate and to deal with such violence. If they are unwilling or incapable of dealing with this situation, further retaliations will spread everywhere.
"It is the duty of the government and the opposition to give utmost support and cooperation to the law enforcement agencies to stop this escalation of violence. If the country further deteriorates into panic and acts of retaliation and further violence, people in every part of the country will be the losers once again. Violence in the past decades have deteriorated the conditions of life in the country so much that it has already become one of the most unstable places in the region.
"It is a time that the civil society organisations, the media and all persons of goodwill should speak out and intervene to stop this cycle of violence. If there is no such intervention by the civilians irrespective of race and religion to ensure stability the consequences may soon go beyond the control of everyՕՈՇ
"The AHRC also urge the United Nations and the international community to make their pressure felt on all sides to ensure that the violence will not spread any further. International interventions often happen only when much life is lost and when the situation is beyond normal repair. It is better to intervene now than to let the situation slip into a situation like that in Nepal or Cambodia. The AHRC once again reiterates that the key issue is the capacity of the law enforcement agency, the Sri Lankan police system, to discharge its obligation to the people. If this system fails in this duty every person and group will exploit the situation to their advantage. When a society is. filled with extreme elements of various factions the only possibility of establishing a balance and bringing the society to normalcy lies with the law enforcement agency. We hope that this agency will rise to the occasion.”
Vaiko appeals Indian PM
June 4 - MDMKMP Vaiko met Prime Minister Manmohan Singh on 4 June and appealed to him against giving any defence assistance to Sri Lanka. He said after the meeting that the Prime Minister had said India would not enter into any defence agreement with Sri Lanka..
Vaiko, who had a 30-minute meeting with the Prime Minister, said Singh also assured him that India would not give any defence assistance against the interests of Tamils in Sri Lanka. "I am satisfied with this meeting,' he said.
He also gave Singh a memorandum in which he said if a confrontation breaks out due to unavoidable reasons, India would be liable to be accused of assisting military attack on the Tamils. "India should not give any form of defence assistance to the Sri Lankan government for which the Tamil community will be ever grateful to you," Vaiko said in the memorandum. He had expressed concern about the reference to cease-fire violations by the LTTE and their illegal acquisition of air capability in the joint statement issued by India and Sri Lanka.
"I am worried that a deliberate, pre-planned and systematic misinformation is carried out by some vested interests by planting stories during the last few days as if a threat has been posed to the security of our country,” he said.
On the LTTE aircraft posing a security threat to India, Vaiko said "it is ridiculous to say that some small aircraft allegedly possessed by Tamil militants will pose a threat to the security of mighty India." Pointing out that the UPA govenernment had committed itself to take steps to help the peace process of the island, he said any military aid directly or

Page 23
JUNE 2005
indirectly to Sri Lanka would be an "unjustifiable" deed causing grave concern to the Tamils,
Vaiko also urged the Prime Minister to brush aside Sri Lanka's opposition to the Setusamudram Canal project. "The Sri Lankan government has been opposing this project since 1960s for the simple reason that the Colombo port will lose its significance. With the same partisan consideration, the Sri Lankan government is opposing the project under the guise of environmental impact," he said in the memorandum.
Indo-Lanka defence pact
being finalized
June 10-Giving a major boost to their defence cooperation, Sri Lanka said it would accept air defence radar systems from India as the two sides announced a slew of measures which would help the island nation in various spheres of development. At a joint press interaction with External Affairs Minister K Natwar Singh after the meeting of the India-Sri Lanka Joint Commission, his counterpart Lakshman Kadirgamar said "Yes, certainly we will accept it." He said this when asked whether Colombo was going to accept New Delhi's offer of radar systems. “Yes, this is very much under discussion," he said adding "We are looking at ways and means to see how this can be done." The minister, however, declined to fix any timeframe for accepting it. India, he said, maintains an abiding interest in the security of Sri Lanka and remains committed to its sovereignty and territorial integrity.
Singh said a Defence Cooperation Agreement between the two countries "is in the process of being finalised. There are certain procedures to be gone through and that process is underway". This would be a framework for providing regular exchanges between their defence establishments, training ofpersonnel and capacity building, he said.
Stressing that India was determined to take relations with Sri Lanka to "greater heights', he said negotiations were currently underway for concluding a Comprehensive EconomicPartnership Agreement (CEPA) by the end of this year. This was aimed at realising the enormous potential that exists for further economic and commercial cooperation.
India and Sri Lanka signed two agreements, one relating to small development projects and the other dealing with an exchange programme on education. Singh said India has decided to train 450 Sri Lankan policemen in that country. India will also provide a Rs 10 million grant for funding a pilot project of 20 elibraries.
On the peace process, Singh said India supported the process of seeking a "settlement acceptable to all communities and reflecting the pluralistic nature of Sri Lankan society within the frameworkofaunited and democratic SriLanka whileupholding and preserving the territorial integrity and sovereignty of the country.'
"The Government and people of India remain firmly committed in their support for efforts being made by the Government and people of Sri Lanka to consolidate the processes of peace and to promote development in their country," Natwar Singh said.
On the post-tsunami reconstruction, Singh said India has expressed its "understanding and support" for such efforts.
On the Sethusamudram Canal Project, he said since the project was closer to India's coastline, there was more concern than anyone else to ensure all safeguards against any environmental impact are fully taken into account. "This has been done
 

TAMILTIMES 23
in a transparent manner, We will do nothing which will even remotely adversely affect our bilateral relations," he said adding ifthere was any specific area of concern by Sri Lanka, India was ready to organise further technical discussions on them.
Singh earlier called on Prime Minister Mahinda Rajapaksa and discussed ways to intensify cooperation.
A five-page joint statement issued at the end of the Commission's meeting said it was emphasised that frequency of air travel between the two countries could be further increased by further liberalisation of the aviation sector, particularly with regard to flights to major Indian cities. Over 100 flights are at present operating between India and Sri Lanka every week.
The Indian side acceded to Sri Lanka's request to use the balance available from the 381 million dollar credit line given for import of wheat for getting passenger buses from India. On investments in the power sector, it was noted that the National Thermal Power Corporation would submit a detailed proposal for setting up a coal/LNG power plant in Sri Lanka. It was agreed to explore the further development of the oil storage complex in Trincomalee into an expanded facility catering to the region. Sri Lanka has agreed that a block will be allocated to India for oil/gas exploration at a mutually agreed location, the statement said.
India has offered to set up a cancer hospital in Sri Lanka and the project is expected to commence soon after finalising land requirements.
US supports efforts to set up JM
June 5 - The US Secretary of State Dr. Condoleezza Rice on Friday (3) declared that the US government was supportive of Sri Lanka's efforts to evolve a Joint Mechanism with the LTTE to handle post-tsunami rehabilitation in the north and east, a Foreign Ministry press release said yesterday.
Dr. Rice made these observation when Foreign Minister Lakshman Kadirgamar met with her on Friday at the State Department, marking the first meeting with Dr. Rice, since she assumed duties as US Secretary of State, the release said. Dr. Rice said the US government remained committed to assist Sri Lanka as it recovers from the effects of tsunami and noted that the US was "comfortable with the progress" made by Sri Lanka in this regard and satisfied that "the reconstruction funds were being spent in an equitable manner', the release added.
Minister Kadirgamar arrived in Washington after participating in the 25th anniversary celebrations of CNN in Atlanta, during which he was a member of a panel which discussed "Tsunami - six months later'.
Minister Kadirgamar and Dr. Rice reviewed bi-lateral relations and issues of mutual interest. The Minister briefed Dr. Rice in detail of the efforts being made by President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga to evolve a consensus on the operation of a Joint Mechanism for the specific purpose of dealing with the immediate humanitarian situation at hand, the press release added.
He emphasised that while the Joint Mechanism was not part of the peace process, the Government was conscious that its successful implementation could serve as a confidence building measure between the Government and the LTTE, the release said.
He noted that there were several sections of the Sri Lankan polity that were opposed to it. Besides the JVP and the JHU, concerns had been expressed by the Muslim community as

Page 24
24, TAMIL TIMES
well as several democratic Tamil groups, the press release said. Minister Kadirgamar said the President was currently engaged in a process of consultation, but that the time will come when the process of consultation will have to end and for the leadership to lead, it added.
He noted that unfortunately recent acts of the LTTE were not helping in the process of generating confidence among the groups that had reservations in this regard. The continued acts of violence, recruitment of child soldiers, procurement of weap
20,000 quit SILA since truce
May 29 - Revealing that over 20,000 soldiers had quit the Sri Lanka Army (SLA) since the February 2002 ceasefire, a top general blamed lack of appreciation of the military by the public and other departments of the state as key reasons for soldiers deserting their posts in the army, press reports in Colombo said. Officers also blamed poor infrastructure in camps and difficulties in obtaining home leave from duties in forward defence areas also as contributing to low morale.
Over 20,000 of the 85,000 soldiers who have quit the Army did so after the indefinite ceasefire with the Liberation Tigers signed the CFA with the Government of Sri Lanka in February 2002, Major General T.T.R. de Silva, was quoted in press reports as saying.
The SLA has an official operating strength of 125,000. Many deserters have taken up the option of being honourably discharged from the Army, Maj. Gen. de Silva said. Repeated amnesty to deserters has resulted in over 11,000 deserters returning to civilian life.
Over two thousand more applications received in the most
TRICO - 74e 7
We are the only company in U.K. to hove our own customs bonded warehouse in Colombo, Kurunegako Gnd Golle. We do not rely on third party agents to handle your goods in Sri Lanka so you Come along
will be served by our staff and your Ond pock yo
goods will remain in our care until you Cleorthern in Sri cinko, Saturday 9 a
We ship your goods overy week, with ot Your goods will arrive ir
WHIRCO YOUR GOODS TRAVE FASTER AN
COURGERSERVIC3 Over 25 years experience, ESSAY Candi 2 million sorfisfied
COURIER DELIVERY These are few good reasons
မြို့!!!!!!! for your next shipment f SAL PACKETS Experience hels
CALL US NOW TO
`C) (CANRUS1
RC TEL:O2O-8
TRICO INTERNATI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNE 2005
ons and the construction of an airfield and acquisition of air capability by the LTTE were matters of serious concern, the release said. Dr. Rice was quoted as saying that the US remained strongly committed to ensuring that democratic principles were adhered to, and the framework evolved should be one that brings democracy to the entire country. She said the US government took serious note of the LTTE's acquisition of air capability. Dr Rice also accepted an invitation by Minister Kadirgamar to visit Sri Lanka at an early date.
recent amnesty from 9 May to 20 May this year will be processed in the coming months, he said.
Soldiers quitting the military is not unusual and it is a common occurrence within the armed forces of many countries, but there are other compounding factors in Sri Lanka, Maj. Gen. de Silva said.
"In countries including India and the US, soldiers are recog nized for their contribution to safety their nation and are respected. In some countries there are special seats are allocated for soldiers in public transport. In Sri Lanka many leave the Army because there is not much of recognition in the civil society. They are also routinely ignored even at Government departments when they seek help to fulfill personal matters during short periods of leave,' he said.
Brigadier Tuwan Bhaha, Director of Personnel and Administration, was quoted by Colombopage as saying that among those who leave the Army, most have not completed five years of service. "From those who leave, 87% have a service record of less than five years. Family demands and lack of sufficient numbers in their respective camps, lack of infrastructure facilities, lack of transport to those serving in the North either by air or by sea, and their inability to get leave contribute to soldiers' frustration,' he said. O
ir goods in Our Own spaclous Warehouse
am to 5 pm Sunday 10 am to 4 pm
it waiting for weeks to fill a container.
Sri Lanka in 18 days.
) SAFER TO ANY DESTINATION IN THE WORLD.
Branch offices in 23countries Trico Exchange now
customers is our strength, * ромdeХpress why you should choose TRICO money transfer 2 Signka qingyold Wide - Devey ability Efficiency f獻ws熙l鄒評導影 BOOK A COLLECTION UN ruAc
B888-3787 ရွီး” ̈? oNAL SHIPPING LTD li xwer

Page 25
JUNE 2005
Accused in Bindunuv massacre case free
May 27 - Sri Lanka's Supreme Court (SC) Friday acquitted all the remaining four accused who had been sentenced to death in the Bindunuwewa rehabilitation massacre case, stating that there was no direct evidence to implicate them with the crime. Five-member bench of the SC comprised Justices T.B.Weerasuriya, Nihal Jayasinghe, N.K.Udalagama, N.E.Dissanayake and Raja Fernando delivered the order acquitting the accused-appellants, Sepala Dissanayake, M.A.Sammy, R.M.Premananda and Senaka Jayampathy Karunaratne, former officer-in-charge of the Bindunuwewa Police, reports from Colombo said.
The accused-appellants, Sepala Dissanayake, M.A.Sammy and R.M.Premananda, all are civilians, Senaka Jayampthay Karunaratne, former officer-in-charge of the Bindunuwewa Police and Tyronne Roger Ratnayake with several others had been indicted before the Trial-at-Bar (TAB) of the High Court on 83 charges including murder of 27 Tamil detainees of the Bindunuwewa Rehabilitation Camp, and the attempted murder fourteen other detainees on 25th October, 2000, legal sources said. The Trial-at-Bar comprised High Court Judges, Sarath Ambepitya, Eric Basanayake and Upali Abeyaratne, legal sources said. TAB at the conclusion of the inquiry found only five accused guilty for the offences and discharged other accused. All the five accused were sentenced to death. They appealed against the TAB order to the Supreme Court.
The five-member bench, which heard the appeals of the five accused in June last year, acquitted the fifth accused Tyronne Roger Ratnayake for want of evidence and continued to hear the appeals of the other four accused, legal sources said.
The inquiry into the appeals of the other four accused came to a conclusion in December last year. The accused petitioners in their appeals
begged court to s viction by the Hi Bar and to acquit no evidence to pi committed the ofi were charged. Ti judgement of the to the evidence a law in dealing wit ing members of a bly. The appellan the TAB had not tention to the do them, legal source President Col Fernando, Mr. D. Mr. Rienzie Arasel for accused appella eral Mr. Chitrara1 peared for the Att gal sources said.
HRW: Failure of for Victims of M
New York, Ju week’s acquittal Supreme Court o' the mob killing of at the Bindunuwe ity in October 200 failure of the Sri tem to address cri Tamil Tiger memb Watch said toda Watch called for to be launched in tify those, includi ficials, responsibl On the night o following days of community tha' armed and dangel stormed the deten of the presence o mob killed 27 oft and clubbing the victims were burn maining 14 detai injured.
"These acqui ing failure of the system in Sri Lan the dead and inji

TAMILTIMES 25
WeW2. d
t aside their congh Court Trial-athem, as there was ove that they had ences, which they hey also said the TAB was contrary hd it had erred in n the charge of beh unlawful assemS maintained that paid sufficient atck statements by is said.
unsels Mr. Ranjit S.Wijesinghe and cularetna appeared ants. Solicitor Genjan de Silva aporney General, le
Justice
SSaCe ne 2, 2005 - Last by the Sri Lankan f all defendants in 27 Tamil detainees wa detention facil0 demonstrates the Lankan justice sysmes againstalleged ers, Human Rights y. Human Rights new investigation mediately to ideng senior police of : for the killings.
October 25, 2000, rumors in the local detainees were ous, an angry mob ion facility. In spite armed police, the he inmates, hacking m to death. Some 2d to death. The reees were seriously
tals show a shockpolice and judicial a to find justice for red from this hor
rific incident," said Brad Adams, Asia Director of Human Rights Watch. "As the victims were all Tamil, the government needs to move quickly to start fresh investigations and to prosecute the perpetrators, some of whom were police officers, or it will only further distance aggrieved Tamils.”
Though there were approximately 60 police officers stationed around the camp, not a single officer arrested any member of the attacking crowd. Subsequent independent investigations revealed that not only did the police not do anything to prevent or stop the killings, but some police of ficers also participated in the attack. The Bindunuwewa detention facility housed a total of 41 inmates, all of them Tamil men or boys with real or suspected links to the armed opposition Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). The youngest inmate in the camp was 12 years old, the eldest was in his mid-thirties. Among the inmates were youths who had been abducted by the LTTE, had escaped and sought refuge with the Sri Lankan government. Others were accused by the Sri Lankan government of being LTTE members, although none of them was ever formally charged. The detention facility was set up as a transitional rehabilitation centre, and despite many problems was regarded by many, including international observers, as a model center where the inmates had better conditions than at other detention facilities in Sri Lanka. After years of investigation and prosecution, on May 27, 2005, the Supreme Court acquitted the last of the accused in the case, citing lack of evidence.
The police conducted investigations into the killings. Prosecutors charged 41 persons with various crimes, including murder. Most of those charged have been acquitted. Last year, five of the accused were found guilty and sentenced to death. These convictions were overturned by the Supreme Court last week.
Impartial observers of the Supreme Court hearing said the justices were openly hostile to the prosecution, and seemed to have decided (continued on next page)

Page 26
26 TAMIL TIMES
Engaging the J On Federalisr
Ahilan Kadirgamar
If one thing has changed with the political landscape of Lanka in the last year and particularly in the last few months, it is the tremendous attention on the JVP. It is indeed the preoccupation of analysts in Sri Lanka. Remarkably, even the pro-LTTE analyst Taraki wrote his last two columns on them, before his shocking abduction and murder in Colombo. Chandrika and many in her cabinet have had numerous debates and even mudslinging fights with the JVP. Even the Co-Chairs of the Donors and the Norwegian mediators have made it one of their priorities to try and rein in the JVP.
And this attention is not related to one single issue. Whether it is the peace process, neo-liberal reforms, tsunami reconstruction, the role of the NGOs, the anti-conversion bill etc, it is the JVP that is talked about in the public sphere. Yet in the Lankan public sphere, and particularly among the
English speaking c in depth analysis of be present, Neithe understanding of w day, nor is it clear headed and how it v litical landscape of I we clear about its ( its social base, nor ating between the . ous other Southern, globalization forces
Hence in this i have given space to and two editorials r It is an attempt to much-needed discu about the JVP. A hopefully lead to an them by progressiv public sphere. Be must, regardless of the JVP. It is no lo force coming out c bellion; it is now a
continued from page:25)
eforehand that the accused were
unfairly sentenced. One justice publicly reminded the courtroom to remember that the inmates who had died were members of the LTTE, suggesting that this might mitigate the guilt of the accused.
"The judgment of the Supreme Court calls into question its impartiality in dealing with cases related to the Tamil Tigers," said Adams. "The Court must put aside politics and personal feelings when dealing with criminal offenses involving Tamils.” Following a public outcry over the deaths, on March 8, 2001, the government established a Commission of Inquiry into the killings. The Commission faulted the local police commanders-Assistant Superintendent of Police, A.W. Dayaratne, and Headquarter’s Inspector, Jaya
ntha Seneviratnetect the detainees f spite of prior know. demonstration by front of the deten are alleged to hav attack was likely, b prevent the attack has taken any dis against their subor to protect inmates trol. However, t Dayaratne nor Sen indicted or even d “To ensure tha and seen to be do of senior police Dayaratne and Se be re-opened," said those in authority responsibility for tl pear to be protect vestigated."

VP
ommunities, little the JVP seems to r is there a clear hat the JVP is toas to where it's vill impact the poanka. Neither are constituencies and are we differentiVP and the variSinhala and anti
S. issue of lines we two interventions elating to the JVP. o contribute to a ission and debate debate that could engagement with ves in the Lankan
cause, engage we what we think of onger the marginal f a decimated restrong contender
for failing to pro
from the attack in ledge of a planned local villagers in tion centre. Both re known that an ut neither acted to s. Neither officer sciplinary action dinates for failing under their cono date, neither ivaratne has been
isciplined. it justice is done ne, investigations officials such as neviratne should Adams. "To date, who should accept he mob killing aped instead of inO
UNE 2005
to become the second largest politicalformation inthemainstreampolitical realm.
As mentioned above, there are many angles from which to choose to engage with the JVP. It could be on questions of economic development and neo-liberal reform. Certainly, it is the JVP's opposition to neo-liberalism and its pro-rural and pro-poor stance, rather than its position on the Tamil question that has propelled it back into the political mainstream. One could engage with it on its recent stand on the NGOs. One could engage with its position on imperialism and what it calls Westernization.
However, in the lines that follow, I will
stick to the question of the JVP's position regarding the Tamil minority, particularly the issues related to the peace process, pluralism, human rights and federalism.
Before going further along that trajectory, I must say that the peace process is not the only issue facing Lanka. It is for me one among many inter-related issues. And while recognizing the inter-relatedness of these issues, there is also the need to strategically de-link certain issues when the need arises. A major political blunder on the part of the Ranil Wickramasinghe government and the international Donors, both strategically and morally, was their project of linking the peace process with neo-liberal reforms. (See my interviews with Sarath Fernando in the February 2004 and May 2004 issues of lines. And 'Who Wins the Neo-liberal Peace' by Darini Rajasingam-Sennanayake in the February 2003 issue of lines.) Not only did that lead to the fall of the Wickramasinghe government and the rise of the JVP, as increases in the cost of living and further pauperization alienated the electorate, it also created a negative imprint about the peace process in the psyche of sections of the South. And continuing along that troubling path was the statement by three of the four Co-Chairs of the Tokyo Donor Conference (US, EU and Japan) on 15th December 2004:
"They expressed deep concern about the ongoing JVP-led actions against the peace process in Sri Lanka and the Government of Norway's ef

Page 27
JUNE 2005
forts as facilitator of that process. The representatives expressed bewilderment that a member party of the UPFA could engage in such a campaign in absolute contradiction of the clearly stated position of the President and the Government that they endorse and support the Norwegian role."
It was clear that the JVP's letter of protest to the Norwegians was only a red herring for the Donors and the Norwegians to try and put the JVP in its place. Their aversion to the JVP for its opposition to the neo-liberal agenda may have been one motivation for such a strong statement. The LTTE leader's Heroes day speech in late November threatening to resume the war, and the LTTE increasing tensions on the ground at sentry points and by shutting down public life through orchestrated hartals in the weeks that followed was the other reason why the donors, Norway and perhaps even the President wished to increase the heat on the JVP as a way of appeasing and deflecting attention away from the LTTE. This strategy clearly backfired, since the LTTE was unable to restart the war due to the intense internationalization of Sri Lanka in the weeks and months that followed the tsunami. The JVP on the other hand became more entrenched in its opposition to the Donor aligned forces. The JVP went on to articulate a link between forces that support neo-liberalism and forces appeasing the LTTE.
Another flawed approach of engagement was articulated by no less an expert on the JVP than Jayadeva Uyangoda, a member of the 1971 JVP insurrection, and now respected as one of the foremost political analysts in Sri Lanka. In an article discussing the JVP's verbal attacks on NGOs, Uyangoda has the following to say about reining it in:
"In a fragmented parliament, they have also been able to bully the two main political parties, SLFP and UNP, who, with all their blemishes, have allowed a multi-ethnic, democratic, pluralistic polity to take shape in this country even amidst a prolonged civil war.'
“The traditional democratic political parties in Sri Lanka, the SLFP, UNP,
SLMC, CWC, TN should not allow cratic forces to use liament for undem McCarthy-type ("NGOs and hate Daily Mirror, April The problem is, the above-mention are pluralistic and “traditional” or mc Tamil mind, it is the and their undem pluralism and the led to the rise of (Kumar David als in his article in thi the kind of actio marginalization of the Left by these cratic political par more ridiculous t TNA as a democra is nothing less th puppet of the LTT in parliament were the most fraudulen in the North and E: have the space to leaders and coll slaughtered by the two decades. Uyangoda's relian ditional democrat may be as flawed of some progressi ies who relied o chauvinistic politi SLFP and the UN with Tamil rights a throughout Lanka tory and they botl politics of opport man rights of dis ing the LTTE’s g opportunism that “traditional demc ties' engagemen LTTE but also t perhaps has made fusing the bourg from the bourge The bourgeois d its apparatuses 1 tions to its citize can demand cert cratic and huma social compact, litical parties on

and left parties hese half-demothe country's par:ratic agendas and itch hunting." olitics must end 0, 2005) of course, whether d political parties emocratic in their dern garbs. In the SLFP and the UNP cratic attacks on r chauvinism that Tamil militancy. makes this point issue of lines, on is that led to the the minorities and "traditional demoies.”) It is all the o include today's tic party, the TNA an the proxy or a E, whose members not only elected in telection ever held ast, but do not even mourn their own eagues who were LTTE over the last Furthermore, ce now on the “trac political parties' now as the strategy 'es in the late eightthese very same :al parties. Both the have played havoc nd Tamil aspirations s post-colonial hiscontinue to play a unism with the husenting Tamils facns. And it is such vill determine these cratic political parnot only with the e JVP, Uyangoda the mistake of conois political parties s democratic state, mocratic state and ve certain obligas, and they in turn in bourgeois demorights as part of a The bourgeois pohe other hand have
TAMIL TIMES 27
been acting in the interests of their patronage networks, their consolidation of power and when it comes to the question of minorities, mobilization with their majoritarian ideology.
Keeping these flawed approaches of engagement with the JVP in mind, we may return then to the progressive agenda for engaging the JVP. This requires clarity on the issues on which we engage and on the means of engagement. The attempts by the Donors and the "traditional democratic political parties' to rein in the JVP are questionable both on substance and means, that is, both the issues on which they were pressured and the manner in which they exerted pressure.
Some directions on progressive means of engagement may be found in the JVP's own history and the history of militant politics in Sri Lanka. Again, it may be worth looking at another article by Uyangoda titled "Social Conflict, Radical Resistance and Projects of State Power in Southern Sri Lanka: The Case of JVP" written a few years ago, possibly before the ceasefire, but published in 2003. This essay is written in the great tradition of the Social Scientists Association (SSA) in it's hey day in the late seventies to late eighties. It is in many ways an accumulated wealth of analysis of the work of figures like the late Newton Gunasinghe on whose shoulders some ofus stand to gain an understanding of Lankan politics. Uyangoda writes:
“Indeed, the JVP’s political programme for immediate seizure of state power has been an oppressively totalizing one that necessitated violence and terror. This is where the politics of both the JVP of the eighties and the LTTE all along presents an anti-modernist, not a post-modernist, reaction to the incomplete conditions of Sri Lanka’s political modernity."
"The violence associated with the anti-systemic and anti-state violence of these two forms of radicalism has been directed not only against the state, but also against the political formations in the public sphere that could present different agendas and practices of politics. Bringing the

Page 28
28 TAM TIMES
public sphere under total control, with no space for deliberative politics, was a major strategic objective of JVP violence in 1987-89. The LTTE carries on those politics in Sri Lanka's Tamil society with great passion and commitment.” (Pg. 54, Building Local Capacities for Peace edited by Markus Mayer et al.)
Uyangoda here is mainly talking about the JVP of the 1987 - 1989 insurrection and the LTTE during the last two decades. The question then is about the space for engagement in the public sphere. There is far more space for engagement in the South, including engagement with the JVP today than in the extremely militarized environment of terror in the late eighties. It will be a grave mistake to get our historical bearings wrong and assume that the JVP is the same monster that it was in the late eighties. Just as it would be equally wrong to assume that the Sri Lankan State now is the same authoritarian regime of the late eighties. There may be ideological continuities in both the JVP as a party and the institutions that form the State apparatuses, but the space for engagement is different. As for the North and East, I would agree with the Uyangoda at the time (his position seems to have changed during the last few years as evident from his regular columns) that the public sphere is under the total control of the LTTE, as hundreds of Tamils have been killed and thousands more abducted and disappeared during the three years of the ceasefire.
If we agree that public sphere in the South provides the space for engagement, we have to now figure out the specific issues on which to engage the JVP. As mentioned earlier, I will limit my comments to that of engaging the JVP's position on the peace process, pluralism, human rights and federalism. The JVP's position on India and the Tamil minority, which it saw as agents of Indian expansionism, have indeed changed over the decades. The JVP now uses the strongest rhetoric in opposing the LTTE, and claims it is not against the Tamils, but only against LTTE “terrorists'. Now, the JVP has a very good relationship with India, has es
tablished links with sidents, and even the human rights c jackboot of the LT However, the J cal litmus test of fe only major politica agreed to explore f litical solution to 1 the SLFP and UNP least agreed to expl did the LTTE, thro laration, though n( back peddling. To as per its resolutio for the rights of a equal treatment is : historical realities. the sufferings of a by two decades of JVP talks about “te or patriotism (not t in the Patriotic Na as reasons for opp tiatives of the peac ing resumption of Joint Mechanism, Sl of majoritarian cha with the language ( particular is a grim ric that the JVP use rection of terror in There are perfectly opposing talks bas administration pro democratic or ajoi is not accountable equately represent t an opposition to in peace process colo ric of “patriotism”, dismissal of Tamil : tonomy and the Tan for a political soluti neously expressing human rights is a cy with the Tamil minor to wake up and ask are there no patric among those oppo; The JVP cannot pre ades of war and six tice against the Tam fiction. They need dissidents with wh lished links as to w Tamil youth took u state. In the Lanka otism" is the privile

Tamil political dislaim to stand for 'Tamils under the E. (P fails the politileralism. It is the party that has not :deralism as a pohe conflict. Both leadership have at bre federalism. So ugh the Oslo decw it seems to be laim that the JVP ls in the 1980s is ll minorities and cynical denial of It is an insult to minority ravaged war. When the rritorial integrity” o mention its role ional Movement) osing certain inie process, includpeace talks or the uch rhetoric stinks uvinism. Flirting of "patriotism' in reminder ofrhetod during its insurthe late eighties. valid reasons for ed on an interim posal that is unit mechanism that and does not adhe Muslims. But itiatives within a red by the rhetocoupled with the spirations for aulil people's desire on, while simultaconcern for Tamil nical engagement ty. The JVP needs he question, why tic Tamils, even ed to the LTTE2 end that two decdecades of injusl community is a ask those Tamil pm it has estabby they as young
arms against the context, “patrie of the majority,
JUNE 2005
and the uses of "patriotism" are often no different from the uses of Sinhala chauvinism.
If one is to think of a similar parallel in the North and East, even those who have opposed the LTTE tooth and nail cannot merely state that they will treat the Muslims with justice and equality in a Tamil dominated province, Where the Muslim community is concerned, at minimum, they must call for political guarantees, safeguards for rights, democratic autonomy and reparations for past injustices. Similarly, questions also arise regarding caste and gender oppression in the Tamil communities.
Tamil nationalism like Sinhala patriot
ism has been marred by the slaughter bench of history. It can no longer subsume the Muslim identity under the category of Tamil speaking people, to do so would be the expression of ethnic Tamil chauvinism.
An engagement with the JVP, first, on an agreement to explore federalism and then on a commitment to a suitable federal model is necessary for continuing the peace process, minority confidence in pluralism, and a genuine support for human rights. Given the history of injustices, the JVP needs to realize that minorities require institutional guarantees for cultural self-expression and against majoritarian discrimination. Federalism is the best bet for such institutional guarantees. However, even if the JVP accepts a federal political solution, this does not necessarily signify their transformation. A prudent engagement will require the political will of progressives in all the ethnic communities to push the JVP to accept federalism and then hold it to such a political solution. To do otherwise will be to repeat the folly of failed promises by the other political parties in the South.
The variety of voices that have emerged calling for the South and the JVP to address the need for a federal political solution during the last few months is a welcome change in the public sphere. Veteran dissenting Tamil politician Anandasangaree has taken the lead in engaging the JVP in calling for the protection of Tamil rights and the simultaneous need to

Page 29
JUNE 2005
address Tamil aspirations by moving forward on a federal political solution. To not engage the JVP at this point in the public sphere and through debate will be a repetition of one of the most costly political blunders. In 1983, President Jayawardena banned the JVP for the 1983 anti-Tamil riots, which were in fact organized by his own party. The ban led to the JVP's isolation and disengagement with them, paving the way for the violent insurrection of 1987 - 1989.
In conclusion then, an engagement with the JVP relying on the Donors and the other major political parties is bound to fail. The Donors do not have the leverage that they have over the ruling parties, because the ruling parties depend on Donor aid to rule the country. The unsuccessful
donor carrot used will not work with politics are diame the Donor agenda rein them in this w Various forces in
quired the habit of of the internatio push for a liberal case of the JVP, Next, the opportur two major political provide sufficient gagement, until th principled stando sues on which we gage the JVP. W. is a critical enga ssives with the JV alism. In claiming representative' ar
Theyyearn to live.....
Varatha Shanmuganathan
Beautiful Vesak lights Brightly burning temple lamps
Glittering church candles Glistening mosque domes Calming, but cast a dreadful shadow
A shadow of war and fear A shadow of suspicion and cotempt
The shadows stare ominously The worshippers sit in the shadows
Their eyes are glazed with tears And their hearts are full of fears Still their minds are strong and clear THEY YEARN TO LIVE,
NOTTO DIE.
(Writer's reflections while returning from Sri Lanka on May 21st 2005 at the Heathrow airport lounge)

TAMILTIMES 29
to entice the LTTE the JVP. The JVP's :rically opposed to and any attempt to ay is bound to fail. Sri Lanka have acusing the leverage nal community to agenda, but in the his will not work. listic politics of the parties will also not
conditions of eney decide to take a in the very same is; would like to enhat is required now gement by progreP's stand on federthe status of "soleld in targeting and
eliminating all dissent, the LTTE continues to unite all Tamil dissidents and is creating the conditions for the silent majority to throw their lot in with the latter. If the JVP does not make a historical shift in its position on the question of minority rights and aspirations through an embracement of federalism, the time may come when a consensus emerges on a peace with justice and a political solution in the country, and at that time, the JVP may find itself in the dustbin of history. A major blunder of both the Wickramasinghe and Chandrika peace processes was the lack of a national discussion and debate on federalism. This should be a priority for progressives in Lanka today.
(Courtesy of lines, May 2005; www... lines-magazine.org)
The way it used to be
'apt. Elmo Jayawardena
he gram sellers at Galle Face Green sold their adala gottu o topped with isso wade for twenty-five 2nts. The moviegoers at Savoy cinema came out, ouples went to Alerics for ice cream and families
ale.
iserly budgeted for Chinese friedrice at Golden
unawardena opened battingfor the Tamil Union and underalingam kept wickets for the Sinhalese Sports
lub.
his was once nostalgic Sri Lanka on easy street sans te raging war and the terrible turmoil, 'The way it
sed to be'.
he 'Yal Devi 'took the Madhu pilgrims and the "Ruhunu umari” carried the Kataragama clan. Mara wila shermen fished at Mullativu with the monsoon change na Levers and Reckitts Sales Reps sold toothpaste Jaffna and drank Tal Raa 'whilst bathing in the
eeramalai tank.
he Vel cart used to come down Wellawatte and the aiters worked double time at the Sarasvati Lodge.
he differences were there from the North to the
outh, but who cared?
obody killed anyone. There was a life, simple and in
20C62.
ala Tampoe took the CMU out on strike every year and le Parliament changed colours every five years with
ythological promises.

Page 30
30 TAMIL TIMES
That was acceptable.
The queues got long at the CWE to buy "Jumping Fish" and the bread prices leapt like high jumpers. Those were our big problems.
The smiles were there too, affordable to the all and sundry, beat shows and big matches, sports meets and school carnivals, all within a ten-rupee budget.
Fashion-wise, the pinnacle was the CR-Havies Match at Longdon Place or the Royal Thomian at SSC, the Suzettes and Claudettes were there, dazzling in mini skirts, making their best attempts to get partnered to go to the Coconut Grove and jingo and jive to the Jetliners,
Some made it to Akasa Kade too, to eat egg hoppers and hold hands and become more naughty whilst pretending to be watching the ship lights at the Colombo harbour.
There was peace, it was a long long time ago. That was before the Morris Minor taxis changed their English alphabet number plates.
Then came the carnage. Who's to blame? Don't waste time, that s kicking the moon and corralling clouds. We all know better. We are all to be blamed, some for cheering and others for their silence. It has always been 'our soldiers - but it is their war.
The guns are silent now and the talks go on and hope seeps slow like a weed-clogged wave. If the Gods are kind, we'll have peace. Let it lie there.
North and East must be separate "Don't give this, 'cant have that, 'autonomy? what nonsense? 'Such passionate phrases below from borrowed patriotism.
Myson has to study', 'Nono, not to join the Air Force, Army? Are you mad?" The same voices add the contradictions.
"We must continue to fight at any cost.
Brave words, quite cheap too when rights and wrongs are just 'whys "sprouting out from empty opinions on even emptier forums.
Try telling all that to mothers who buried their sons or children who pray for their missing fathers, Voice it to a legless “Boy from Velvettiturai ora Sightless soldier from Devundara. Or maybe to a lover who lights a candle for some forgotten fighter buried under swollen earth, too poor even for a memorial.
What does it matter to which side they belonged? They paid the price, we didn't. They shed the tears, we didn't,
Let us then wish, nay, thats not enough, let us pray, to all the Gods in creation for "The way it used to be "to return,
Or... let us be silent, We owe that much to those who died nameless.
(The writer is the president of AFLAC - The Association for Lighting a Candle)

JUNE 2005
NEWS TRACK
STF trooper wounded in landmine blast: May 19 - A trooper of the elite Special Task Force (STF) was injured when the vehicle he was driving was hit by a claymore landmine which detonated at around 9.30am near the 9th milepost on the Monaragala-Ampara Road in eastern Sri Lanka, police sources said. The Defender jeep, being driven by the Constable Kalansuriya, was escorting a Prison Department bus, which was transporting some prisoners to the Monaragala Prison, they said.
Body of missing soldier found in Kilali: May 19-The body
of a soldier of the Sri Lanka Army (SLA) who was reported missing from May 17 during training in the forward defence line in Kilali high security zone in Thenmaradchchi division along Jaffna-Kandy highway was recovered on the following day from nearby shrub jungle by fellow army men, security sources said. The Kodikamam Police said that no injuries were found on the body of the soldier. Chavakachcheri Magistrate Mr.P.Subramaniam visited the scene and held the inquest. The Magistrate further ordered the Police to send the body of the soldier to the Colombo national hospital for post-mortem and to submit the report in court later, sources said.
Woman killed in Grenade attack on LTTE office: May 21 - Mrs. Sinnathamby Annapillai (65) was killed Saturday 7.15pm when unidentified men lobbed a grenade at the Periyakallaru LTTE political office located 500 metres from Special Task Force (STF) camp in Periyakallaru. There were no LTTE officials in the office at the time of the attack, sources said.
Mrs. Sinnathamby is the owner of the house used by the LTTE as their Batticaloa office.
Attempt to erect another Buddha statue foiled: May 22 - Sri Lanka Army and Police jointly removed the Buddha statue that was erected overnight on 21 May on the roadside along Ehambaram Street in Kerniyady, a suburb in Trincomalee town, Police said. The Police also removed building materials left behind by unidentified persons to build a shrine. Kerniyady is situated about one km off north of Trincomalee-Uppuveli road in close proximity of Sinnathoduvai Pillaiyar Kovil and Trincomalee Railway Station.
The matter was immediately brought to the notice of the top officials of the SLA and Police. Thereafter a contingent of army and personnel rushed to the site and stopped the construction work and removed all building materials from the site and the statue, police said.
New Navy base on Jaffna coast: May 23-The Sri Lanka Navy (SLN) has started preliminary work on a new naval base at Thiruvadinilai beach in Chulipuram, on the Jaffna peninsula's western coast, reports said this week. Large quantities of gravel and sand have been transported over to the beach. Local fishermen say buoys have also been deployed to mark out the particular area of the harbour, SLN personnel who have setup camp on the beach are preventing local fishermen from fishing there, the Colombo based dailyVirakesari reported.
Shop employee shot dead in Batticaloa: May 24 - Nagappan Sivarajah (25), a father of three, who was employed at a tea shop

Page 31
JUNE 2005
in Mannampity, 72 km northwest of Batticaloa town was shot dead by three unidentified men Monday (24) evening, Police said.
Cancer Hospital to be reopened: May 24 - Cancer Hospital located within the Sri Lanka Army (SLA) demarcated High Security Zone (HSZ) in Tellipallai, Jaffna, was to be reopened on 27 May, Hospital sources said. For the past several years the SLA refused permission for the hospital to function and cancer patients in Jaffna often had to travel to Colombo to obtain life saving treatment in Maharagama,
Warning of humanitarian crisis in Trinco: May 24 - Community Empowerment Network of Trincomalee (CENT) Tuesday made an urgent appeal to authorities concerned to take immediate remedial action to restore normalcy and ensure peace in Trincomalee to continue humanitarian assistance to the victims of war and tsunami. "Trincomalee is on the verge of a humanitarian crisis if the current tense situation persists," said CENT in its appeal.
CENT made this appeal after all relief, rehabilitation and reconstruction works had come to a halt in the district following general shut down and violence since May 17th in the east port tOWn.
CENT is a network of governmental, non-governmental organizations working towards psychological empowerment of survivors in the Trincomalee district. "Trincomalee survived two decades of war and was on the path to peace. This peace was unsettled by tsunami waves and the people have just begun to recover. Unfortunately peace was again interrupted for the last few days. As a result service provisions including basic relief such as water and food are curtailed. Rehabilitation process is stopped," CENT said, "Government, NGOs and Donors should continue their support. We hopesaner counsel prevails", CENT stressed on behalf of survivors.
Karuna Group cadres remanded in custody: May 25 - Four armed members of the Karuna Group and their driver who were arrested by Sri Lanka police on 22 May Saliyaveva region of Amparai district in eastern Sri Lanka were remanded in custody until 8 June by Acting Magistrate for Puttalam, Tamil press reports said.
The vehicle was stopped by police while travelling from Kochchikade, Negombo to Anuradhapura on the AnuradhapuraSaliyaveva Road, the Thinakural reported. A routine search of the vehicle turned up a brand new handgun and ammunition, the paper said.
The group had told the police they were Karuna group members and that they were going to Anuradhapura. The weapons were for their protection, they also told police. They were arrested, however, brought to Puttalam and produced before Acting District Magistrate AMS Abdul Qadar. The four Karuna Group members were named as Niranjan Nimalan of Trinco, Shanmuganathan of Negombo, S Kusala Kumar of Negombo, ShanmuganathanNishanthan of Negombo. The driver was named Don Niroshan.
Trinco former UC Chairman killed: May 25 - Mr.Periyapodi Suriyamoorthy, former Chairman ofthe Trincomalee Urban Council. succumbed to gunshot injuries in the Colombo national hospital on 25 May, a week after he was shot at on May 18 by unidentified gunmen in his Trincomalee residence, family sources said. They have accused the LTTE of carrying out the murder.
He underwent emergency operation in Trincomalee general hospital after he received gunshot injuries in his abdomen but

TAMIL TIMES 31
was later airlifted to Colombo national hospital after his condition became critical. He passed away after a week without regaining sense. Suriyamoorthy was 56 and father offive children.
Court reaffirms order on Buddha statue case: May 25 - Mr.M.Ganesharajah Trincomalee Magistrate and Additional District Judge reaffirmed his earlier judgement on the controversial Buddha statue in Trincomalee bus stand and directed that the Police should continue its effort with the co-operation of the Urban Council administration in regard to the temporary removal of the statue and against unlawful structures of other faiths, sources said.
India to refit Navy flagship at no cost: May 25 - The Sri Lanka Navy (SLN) said an Indian naval delegation consisting of top engineers and architects is visiting the island to discuss the refitting of the SLN flagship "Sayura. The ship is to be refitted in a naval dockyard in India, the SLN said.
During President Chandrika Kumaratunga's official visit of to India in December 2004, the Indian government had agreed to carry out the refit of "Sayura' in India at no cost to Sri Lanka, the SLN said. The "Sayura,' an offshore patrol vessel (OPV) was purchased from Indian Navy in 1998 and served as the Sri Lanka Navy flagship and in off-shore surveillance operations, the SLN said.
Protest against SILA’s embargo: May 26 - A large number of Tamil civilians participated in protest marches held Wednesday in areas of LTTE controlled Muttur east and Eachchilampathu division in the southern Trincomalee district, demanding the immediate removal of ban on transporting cement, buildingmaterials and fuel through Sri Lanka Army (SLA) checkpoints at Kaddaiparichchan and Mahindapura, sources said.
The protest march held in Muttur east commenced from Navalady and reached the Kaddaiparichchan SLA camp. Representatives of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) in Muttur, Divisional Secretariat officials and officer in charge of the Kaddaiparichchan SLA camp were at the site when the protest march arrived. Delegations of the Civil Groups' Forum, which organized the protest marches handed over memorandato SLMM monitors and army officials assembled at the SLA camps at Kaddaiparichchan and Mahindapura demanding the immediate removal of the embargo, sources said.
Home Guards in LTTE custody: May 27-Thamil Eelam Police produced three suspected Sri Lankan homeguards in Thamil Eelam District Court in Kokkaddicholai. The Home Guards were arrested by the Liberation Tigers on Tuesday (27) in LTTE held Poraithivu, 35 km southwest of Batticaloa, according to LTTE sources. The judge, refusing bail, has ordered remand till 10th of June. Officials from Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) and parents were allowed to meet with the arrested persons, sources in Kokkadicholai said.
LTTE's Mavady Munmari military wing arrested the three persons who were riding in a motorbike inside the LTTE held area and reportedly they were later handed over to Thamil Eelam Police.
Sri Lankan Police from Bakiella Police earlier said they had complained to SLMM about three persons, Mr. K. M. Samintha (24), Mr. A. M. Santhapala (19) and Mr. R. A. Sanakapradeepkumar (22), who had gone missing. According to SriLankan Police one of the persons is a Home Guard cadre and the other two are bus drivers. The persons were from Lugu Lantha in Bakiella, a Sinhala village, is located between Amparai and Maha Oya, 25 km north of Amparai.

Page 32
32 TAMILTMES
Troops attacked in Jaffna: May 27 - A Sri Lanka Army sergeant was injured when a group of people threw stones at troops in Nelliady in Jaffna, the SLA said. A petrol bomb was thrown at another Army detachment in the area earlier in the evening, the Army said. A group of unidentified men had lobbed a petrol bomb at the Army detachment in the general area of Nelliady on 26 May 2005 around 8.45 p.m. but the bomb did not explode, the Army said, adding it suspected the Liberation Tigers.
"Later, around 9.15p.m. another group of people went on pelting stones towards the troops at Malai Junction near Pulleyaradi Kovil in the general area of Nelliady,” it said. Sergeant Palitha Kusum Kumara received injuries in the pelting. The SLA has complained to the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) about. SLMM acting head meets non-LTTE groups: May 27 - Mr. Hagrup Haukland, the acting head of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) met with officials from the EPDP, PLOTE and EPRLF (V) groups in the East. The meeting took place in SLMM District office located at Lake Road, Batticaloa on 27 May.
Mr. R. Thurairatnam from Eelam Peoples Revolutionary Liberation Front EPRLF (V)Varathar Wing, Mr. S. Sivanantharaja alias Siva from Eelam People’s Democratic Party (EPDP), Mr. Subramaniam Baheerathan alias Rathan and Mr. Ramasamy Anthonipillai alias Conshan from Peoples Liberation Organisation of Tamil Eealm (PLOTE) participated in the meeting, sources said.
Discussion reportedly centered around the escalating killings in the East. Around 350 persons including officials and cadres from the Tamil Tigers, alleged informants and agents associated with the Sri Lankan Army, cadres belonging to various non-LTTE Tamil groups and civilians have been killed since the signing of Cease Fire Agreement (CFA) in February 2002. Police Sub-Inspector shot dead: May 28 - Unidentified gunmen shot and killed Batticaloa Police Sub-Inspector, Mr. Jude Felix Thiyagarajah (42). The incident took place on Saturday 28 May at 6.30pm in Batticaloa Main Road close to a book depot, 100 meters from the Head Quarters of the 223 Brigade of the Sri Lanka Army.
At the time he was fatally shot, Mr. Thiyagarajah was returning home from duty in a motorbike, according to Batticaloa Police. The assailants had used a hand-gun to kill their victim, according to Batticaloa Police conducting investigations into the killing. Grenade attack kills one, wounds three: May 29 - Mr. Abdul Kadir Jauffer Hussain (23) was killed and three others were wounded in a grenade attack Saturday (28) night 8.00 pm in Eravur Shaikh Road, 15 killiometres north of Batticaloa. One of the wounded persons is in critical state, according to Batticaloa Hospital sources. Eravur Police conducting investigations said they suspect a personal dispute to be the motive behind the incident. Mr. Seeni Mohammed Kasim (23), Mr. Latib Abdul Shaja (23), Abdul Kadir Mohammed (16) are the persons wounded in the attack. Muslim van driver shot dead: May 30 - Mr. Mohammed Fowzan (31), a Muslim van driver from Ibbagamuva, Kurunagalle, was shot and killed by unidentified gunmen in Veeramuanai close to Kattumedu junction south of Batticaloa in the early hours of Monday (30). Mr. Fowzan is the driver of Free Media Movement (FMM) Spokesperson Sunanda Deshapriya, sources in Colombo said. Afriend of Mr. Fowzan, Mr. Mohammed Nazar (32) who was a passenger in the front seat, was admitted to the Sammanthurai hospital with two gunshot wounds, hospital sources said. Mr Fowzan was driving towards Addalaichenai campus of the South Eastern University to meet his relatives in

JUNE 2005
a newly hired van when the incident happened. The van crashed into a bus stop after the driver was critically injured, according to the injured passenger. SLRCS to construct 1000 houses in Trinco district: May 31 - The Sri Lanka Red Cross Society (SLRCS) supported by the Japanese Red Cross Society is to construct one thousand permanent houses to tsunami-hit families in the Trincomalee district. The government has already identified two sites, one in Kinniya division and other in Trincomalee to construct about 245 houses, SLRCS sources said.
One hundred permanent houses will be constructed in Kimiya division and 145 houses in a site between fourth and fifth mile post along Trincomalee-Kandy road for tsunami af. fected families in Samudragama, an illegal Sinhala settlement, which is located along the Back Bay beach in the heart of Trincomalee town, sources said.
SLRCS is waiting for the Sri Lanka government approval for the construction of the remainder of one thousand houses, SLRCS sources said.
Meanwhile, the visiting Japanese Red Cross Society President Mr.Tadateru Konoe and his team accompanied by Dr. E.G.Gnanagunalan, President of the SLRCS, Trincomalee district branch visited Kinniya division Sunday morning and inspected the site at Kuba Nagar. About one hundred and five transitional homes are to be built for the tsunami affected Kuba Nagar families who now reside in tent houses elsewhere with great difficulties. Senior Military Intelligence officer shot dead: June 1 - A high ranking Sri Lankan Military Intelligence Corps (MIC) Commanding Officer, Major Thuwan Nizam Muthaliff, 39, was shot and killed Tuesday (31) morning around 8.00ambyunidentified gunmen at Polhengoda Junction in Narehenpitya, Colombo. The gunmen following him in a motorbike shot him at point-blank range while his car stopped at the Wijaya Kumarathunga signal crossing along the Baseline Highway. Muthaliff is the highest ranking Sri Lankan Military Intelligence officer to be killed since the signing of Cease Fire Agreement (CFA) between the Government of Sri Lanka and the LTTE.February 2002.
The incident took place while Major Muthaliff was on his way to attend a special meeting at Kotelawala Defence Academy, military sources said.
Major Muthaliffwho was provided with special bodyguards for his security, was travelling without the security personnel when he was shot, sources in Colombo said. Muthaliff was rushed to Apollo Hospital, but he succumbed to gunshot injuries at the hospital. Sri Lanka's President Chandrika Kumaratunga awarded posthumous promotion to the rank of Lieutenant colonel to Major MutalifMonday.Muthaliff is a father oftwo children. Grenade attack on LTTE office: June 1 - Unidentified persons lobbed two grenades at the administration office of the LTTE in Akkaraipattu-Amparai road in eastern Sri Lanka. The incident took place Wednesday (1) morning around 2.00am. No one was injured in the attack, LTTE sources said. Six cadres were stationed in the office at the time of the attack. LTTE officials said that they have lodged a complaint with the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) over the incident. USAID helps rebuild Jaffna psychiatric ward: June 1 - US Agency for International Development (USAID) has provided a grant of US$225,000 to rehabilitate a new psychiatric wing at the Tellipalai Hospital in Jaffna, a press release issued by the US Embassy in Colombo said. USAID is an independent agency that provides economic, development and humanitarian assistance around the world in support of the foreign policy goals of the United States.

Page 33
JUNE 2005
One thousand outpatients and 60 inpatients each month will now have access to a rehabilitated psychiatric ward in the Thelipallai Hospital in Jaffna thanks to a grant from the United States worth $225,000. In addition, 300 displaced families in Jaffna, half of which are headed by women, will benefit from newly constructed sanitation facilities and access to clean water. The American-financed project also trained fifteen Internally Displaced young men in concrete casting and pre-fabrication skills to construct latrines to service formerly displaced families returning to Thelipallai, Jaffna, Kopay, Point Pedro and Chavakachcheri.
Representatives from the United States Agency for International Development (USAID) participated in a ceremonial reopening of the upgraded hospital wing and toured sanitation and clean water facilities in Jaffna, the press release said. TV retransmission station attacked: June 2 - Sun Television retransmission station in Vairavarpuliyankulam in Vavuniya district operated by cadres of Tami Eelam Liberation Organization (TELO) was attacked with hand grenades by unidentified attackers at 1.45 am Thursday (2) morning, causing damage worth over Rs 1 million to equipment. The station administered by TELO rebroadcasted Sun TV channels to Vauniya town and surrounding areas.
Witnesses to the incident said that a group of three persons carried out the attack before escaping. Vavuniya Police and Sri Lanka Army (SLA) soldiers visited the scene of the incident and began investigations. Two civilians injured in STF fire: June 3 - Two civilians, Mr. Nadarajah Manickam (42) and Mr. Vijay Nadarajah (22), a father and his son, were injured when Special Task Force (STF) soldiers fired on Thursday (3) night around 9.30 pm. when the EPDP office in Karaithivu in eastern Sri Lanka came under attack by unidentified gunmen. Injured civilians were admitted to Kalmunai Ashraff Memorial Hospital. Three injured in Grenade explosion in Trinco: June 3 - Three persons received minor injuries when unidentified persons lobbed a grenade inside the Anuradhapura-Anpuvallipuram junction market which is located about 2 km from east port town of Trincomalee Friday (3) morning around 10.30am. Hartal paralyzes Northeast: June 3-Normal life in the northeast province was disrupted Friday (3) following the one-day general shut down condemning the failure by the Sri Lanka Government to withdraw troops from Trincomalee town who were deployed in large numbers due to the recent tense situation there. More than fifteen hundred troops are deployed in the east port town following the controversy over the erection of a Buddha statue in a land located close to the central bus stand.
Reports from the districts of Jaffna, Mannar, Vavuniya, Trincomalee and Batticaloa state that offices of the central government, provincial council, and branches of state and private sector banks were closed down. Schools did not function. Public markets did not function. Transport services came to a standstill. Jaffna-Kandy A9 highway was closed for traffic. Business establishments except Sinhalese shops in some towns were closed, sources said.
There were also reported incidents ofgrenade explosion and injuries in Trincomalee. All roads were blocked in Killinochchi and traffic on A9 road to Jaffna was completely blocked by protestors who burnt tires at several places. All shops remained closed.
Parliamentarians of the Tamil National Alliance (TNA), members of the Trincomalee District Tamil Peoples' Forum (TDTPF) and other Tamil groups at a meeting held in Trincomalee on the previous day decided to hold one-day general shut down Friday through out the North-East condemning the government's

TAMILTIMEs 33
ailure to keep its promise by withdrawing government troops y Thursday evening, sources said. Iwo shot and injured: June 3-Two Tamil youths, identified as Mr.Ravi and Mr.Sathyaseelan, have been admitted to Trincomalee jeneral Hospital with serious gunshot injuries after being fired on by Sri Lankan Air Force (SLAF) personnel at Mitsubishi lement Factory in Chinabay, 10 km off Trincomalee town, sources said. One of them received injuries on one of his legs and he other in his abdomen. The incident took place around 1.50 p.m. Friday, Trincomalee police said.
Police said both injured youths were LTTE cadres and were in possession of a grenade at that time of incident. However, LTTE sources denied that the injured were their cadres. Memberss of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) in Trincomalee went to the Trincomalee general hospital where the youths have been warded in the intensive care unit (ICU). EU delegation visits Jaffna: June 4-A delegation of the European Union (EU) visited Jaffna on Friday (4) and held discussion with the representatives of the Jaffna District Non-Governmental Organizations' Consortium (JDNOC) regarding the implementation of rehabilitation and reconstruction projects of the EU in the Jaffna district.
Mr. Gilles Bertrand led the delegation. JDNOC representatives told the EU delegation the full benefits of the short-term rehabilitation projects implemented by the EU have not reached the beneficiaries in time, sources said.
EU delegation leader replied that in future all assistance would be channelled through the World Bank under the supervision of EU after the establishment of the Joint Mechanism. He added that EU is prepared to obtain the services of the local nongovernmental organizations in this regard. The EU has planned to implement longterm rehabilitation and reconstruction projects in the Northeastern province in addition to the short-term projects currently being implemented by the EU. Army sentry burnt down: June 4-Unidentified group of youth Friday (4) night around 7.30 p.m. set fire to a Sri Lanka Army (SLA) sentry located in Mirusuvil-Puttur junction in Thenmaradchchi division in Jaffna district, Chavakachcheri Police said. First the group threw stones at the sentry. When soldiers stationed there withdrew the sentry was burnt down, police added. This army sentry has been frequently attacked and set on fire during general shut down and other public demonstrations previously held in the area. The military has blamed the Tamil Tigers for instigating the attacks. Civilian shot dead: June 4 - Mr.Rajadurai Thangarajah (60) was shot dead Saturday (4) around 12.30 p.m. at Udupiddy area in the Vadamaradchchi division in the Jaffna district. He was shot by one of the two persons who followed him on a motor bicycle, Valvettithurai Police said.
The deceased was a resident of Kommathurai village in Vadamaradchchi division and was returning home cycling from Udupiddy market with his sister on pillion. He was shot when he was cycling towards his village through a lane along Point Pedro-Vallai road, sources said. He received gunshot injuries to the head and neck and died on the spot, police said. The deceased was married and a father of three children. SLA troopers search LTTE office: June 4 - Around hundred Sri Lankan Army (SLA) soldiers entered the premises of the LTTE administrative office at Thamaraikerni in Batticaloa town Saturday (4) night around 11.30 pm. However, LTTE officials did not allow the soldiers to enter the office building till the arrival of truce monitors, Deputy Head of Batticaloa-Amparai Political Wing of the LTTE, Mr. Daya Mohan, told TamilNet. Truce monitors rushed to the scene. Four policemen were later allowed to conduct search inside the office in the presence of

Page 34
34 TAM TIMES
SLMM officials. The police did not find any weapons at the LTTE administrative office as charged by the SLA soldiers, according to LTTE sources. SLA soldiers search TELO office: June 5 - Around hundred Sri Lankan Army (SLA) soldiers entered the Batticaloa office of the Tamil Eelam Liberation Organization (TELO), a constituent of the Tamil National Alliance (TNA), Saturday (4) night and searched the office. Military Intelligence (MI) officers participated in the search operation, Mr. Indrakumar Prasanna, Secretary General of TELO, told TamilNet. There were around 10 officials of the organisation at the office which is located at Sree Sabaratnam Road in Batticaloa town. The search operation was conducted at the same time as the SLA soldiers attempted to enter the LTTE administrative office in Batticaloa. Two Tamil youths killed in Colombo: June 5 - Two Tamil youths, identified as Mr. Francis Denisius and Mr. Thevathas Emmanuel from Gurunagar, Jaffna, were shot and killed by unidentified gunmen who followed the victims in a three-wheeler in Kochchikkadai, Colombo. The incident took place in front of a Kali Temple located near the Ponnambalawaneswar Temple in Kochchikkadi Sunday (5) morning around 5.50 am, according to residents in the area. Two cellphones, 4 identity cards and around 5000 rupees in cash were found with the victims by the Police. EPDP memer shot dead in Jaffna: June 5 - A resident of Naranthanai village in Kayts division in Jaffna district, Mr.Baskaran Preman Ashok (25), believed to be a member of Eelam Peoples Democratic Party (EPDP), was shot dead Sunday (5) morning around 10.45 a.m. by suspected LTTE gunmen near Moothavinayagar Kovil in Anaikoddai in the Jaffna district. The deceased was riding a motorbike at that time of incident. Gunmen, who came in a motorbike, according to reports received by the Jaffna Police, stopped him behind the Kovil and shot him.
Mallakam Magistrate Ms Sarojini Ilankovan held the inquest into the killing, sources said. The body was handed over to the mortuary of the Jaffna Teaching Hospital on the orders of the Magistrate who later directed the hospital administration to submit a report after post-mortem examination, sources said. Tamil youth killed in Colombo: June 6 - Mr. Veerabahu Inthirakumar, 27, was shot by unidentified gunmen at Nelson Place, Wellawatte, Colombo Monday (6) early morning 2.30 pm, Police said. The victim succumbed to gunshot injuries at Kalubowila Hospital in Colombo. Karuna Group cadre shot dead:June 6 - Mr. Karuwathamby Packiyarajah (48), suspected to belong to the Karuna faction of the LTTE, was shot and killed by suspected LTTE gunmen Sunday (5) night in eastern Sri Lanka. Valaichenai Police recovered the dead body Monday (6) morning in Aalankulam in Valaichchenai. The assailants had used a T-56 assault rifle to gun down the victim, according to the Police.
The body with gunshot wounds to the head was found in Sri Lanka Army (SLA) controlled area of Alankulam, located 47 km north of Batticaloa and 8 km off the Batticaloa - Polannaruwara (Welikanda) road. Memorial meetings for Sivaram: June 6 - Memorial meetings for Dharmeratnam Sivaram, senior TamilNet editor and military analyst abducted and killed on 28 April, were held in Washington D.C and in Rutgers University Center Hall New Jersey, Saturday (5) and Sunday (6) respectively,
Associate Professor at the University of South Carolina, Mark Whitaker and Associate Professor of Anthropology at the University of Colorado, Patricia Lawrence, addressed both events. Both Prof Whitaker and Prof Lawrence, and several other academics in the US and New Zealand have collaborated with Mr Sivaram on research projects related to history of Batticaloa.

JUNE 2005
Several of Mr Sivaram's close relatives from United Kingdom and Canada also participated in the events.
A memorial booklet containing messages from Tamil organizations from the US was distributed to the attendees at the events. Organizers said voluntary donations collected at the events will be sent to the TamilNet memorial fund. LTTE official attacked: June 6 - A political division official of the Liberation Tigers of Tamil Eealm (LTTE) from Veeramunai Navithanveli, Mr. Sathees, was attacked by Sri Lankan Special Task Force (STF) soldiers Monday (6) morning around 9.30 pm, LTTE said. STF soldiers hit Mr. Sathees with gun butts while he was standing in front of the Veeramunai LTTE political office, according to Mr. Atheeswaran Master, Political Head of the LTTE Veeramunai Koddam in Amparai. LTTE has lodged a complaint with SLMM over the incident, Atheeswaran Master said. Rights Commission visits Jaffna: June 6 - Five commissionors of the Human Rights Commission of Sri Lanka (HRCSL) led by its Chairperson Ms Radhika Coomaraswamy visited Jaffna on 6 June and held discussions with the Jaffna area commander of the Sri Lanka Army, Major General Sunil Tennekon, representatives of the Jaffna District Consortium of Non-Governmental Organizations (JDCNO), Civil Groups and Jaffna Bishop Rt.Rev Dr Thomas Soundaranayagam regarding several problems confronting the people of the district from high security zone to accidents involving army vehicles.
The HRCSL delegation first met Major General Sunil Tennekon in the latter's headquarters. The delegation discussed with the SLA commandin Jaffna about resettling displaced families in no-man zones located close to the high security zones (HSZ) and in general the HSZ which is blocking the return of normalcy in the lives of displaced people, sources said.
The HRCSL delegation also took up the issue of violence following accidents involving army vehicles, sources said.
Later the HRCSL delegation met with the representatives of the JDCNO at the office of the Jaffna regional office of the HRCSL.JDCNO officials briefed the delegation about the ground situation prevailing in the district and problems caused by the security forces preventing normalcy in the lives of displaced people and civilians, sources said.
HRCSL delegation met with Rt. Rev. Dr.Thomas Soundaranayagam, Jaffna Bishop at Bishop House. Jaffna Bishop told the HRCSL delegation about the difficulties currently undergoing by the civilians and the displaced and urgent needs of them. Trinco airstrip, a canard - LTTE: June 6 - Mr.S.Elilan, Trincomalee district political head of the LTTE Monday (6) has brought to the notice of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) that reports published in a section of the media quoting a report from the state intelligence agency that LTTE was engaged in constructing an airstrip in Sampoor, Muttur east, was a figment of imagination, sources said.
Mr. Elilan said that the army has concocted the airstrip story to justify the economic embargo imposed on the residents of the LTTE controlled Muttur east villages. The report said the airstrip was under construction in Thakaravadi in Sampoor. There was no such place called Thakaravadi in Sampoor, Mr.Elilan said. Mr.Elilan said that he urged the SLMM should investigate the matter and make public its findings.
Currently SLA has banned Muttur east residents from transporting cement, building materials and fuel from the army controlled areas. Villagers recently held several demonstrations demanding the removal of the economic embargo. More Lankans for Malaysia: June 6 - Malaysia is to allow an unlimited number of workers from Sri Lanka into the country in

Page 35
JUNE 2005
a bid to address a critical labour shortage, diplomats said. The agreement, which places Sri Lanka on a list of official labourproviding countries, follows the Lankan Labour and Foreign Employment Minister Athauda Seneviratne's recent visit to Kuala Lumpur.
"The Malaysians assured us that jobs in large numbers are available in the construction, manufacturing, information technology, plantation, tourism and health sectors," Seneviratne said. The Sri Lankan government will screen potential workers to make sure that only genuine candidates who do not pose any security risks make their way to Malaysia, said B. Wijayaratne, Labour Counselor with the Sri Lankan High Commission. It will also monitor employment conditions and agreements being of fered to Sri Lankans.
Malaysia is one of the largest importers of foreign labour in Asia. Foreign workers, both legal and illegal, number around 2.6 million of its 10.5 million workforce. The repatriation earlier this year of some 400,000 illegal immigrants, mostly Indonesians, left a huge labour gap in the agricultural, construction, manufacturing and services sectors. In an attempt to legalise the workforce, the government has been looking for workers from countries other than Indonesia, including Pakistan, India, Sri Lanka, Nepal, Myanmar and Vietnam. Tiger cadre killed in Colombo: June 6 - A LTTE cadre described by police as an LTTE intelligence cadre, and identified as 27-year-old Veerawagu Indrakumar from Punagar, Trincomalee, was found shot dead at Nelson Lane, Wellawatte by rebel LTTE cadres, in the early hours of Monday (6), police said. The victim was found by the police lying on the road with gunshot injuries and was rushed to the Kalubowila hospital but he had died on the way. Eight spent cartridges were found near his body.
The had been in Colombo for the past four days and a permit for leave from the LTTE was found on his body together with receipts of purchases made in Jaffna, DIG Sirisena Herath said. Tigers prevent mapping in N-E: June 5 - The LTTE has prevented surveyors from the Survey General's Department from mapping the Mullaitivu coast citing security reasons, Survey Department officials said.
Surveyors arrived in Mullaitivu three months back to carry out measurements to demarcate the 200 metre buffer zone, but were prevented from measuring the land by the Tigers, according to S. V. Thavalingam who heads the mapping project.
Thavalingam told The Sunday Leader that the Tigers had said that high security installations were located on parts of the Mullaitivu beach and only persons with clearance were allowed in. Only a few kilometres of the Mullaitivu and Kilinochchi coasts have been so far mapped. "We were allowed to work in some areas, but not in some other stretches," Thavalingam said. Parts of Batticaloa District under the control of the LTTE too were barred from the mappers due to the same reasons.
Most of the high profile LTTE Sea Tiger bases, including the main base at Chalai, are located on the north eastern coast. The army has maintained that the Sea Tiger units suffered severe damage in the December 26tsunami. Aclaim however denied by the Tigers.
The Tigers meanwhile have initiated a 400 metre buffer zone in areas under its control. No independent verification has been possible of the damage to Tiger military establishments due to the restricted movement. 125 quizzed over Sivaram killing; June 6 - The Colombo Crime Division (CCD) probing the killing of Dharmaratnam Sivaram, editor of the pro-LTTE TamilNet website and columnist for the “Daily Mirroro under the pseudonym Taraki, had questioned over 125 persons and had recorded their statements,

TAMIL TIMES 35
said CCD Director Senior SP Sarath Lugoda.
The CCD has received several vital clues on the killing. On the direction of IGP Chandra Fernando, the CCD had deployed three special police teams to conduct investigastions on those clues. Earlier, the CCD officials had collected several important iclues ertaining to the vehicle in which Sivaram was abducted. JHU threatens to boycott parliament: June 7 - Venerable Athuraliya Ratana Thera, parliamentary group leader of the all monks' Jathika Hela Urumaya (JHU) party Tuesday (7) announced in parliament that his party has decided to boycott the House temporarily in protest of the Sri Lanka government's move to sign the joint mechanism proposal with the LTTE, parliamentary sources said. Thereafter JHU parliamentarians present in the House walked out,
However two JHU parliamentarians, Venerable Dhammaloka Thera and Venerable Punnyananda Thera, later returned to the House and occupied their seats, the State controlled Sri Lanka Broadcasting Corporation reported.
Meanwhile, the fast unto death protest launched by the JHU entered the second day in front of the historical Dalada Maligawa in Kandy, capital of the Central province.
JHU parliamentarian Venerable Omalpe Sobitha Thera began his fast unto death protest Monday demanding the government to abandon its decision to sign the joint mechanism with the LTTE. About fifty others also joined the monk parliamentarian in the second day, sources said. BHikku Front begins fast in Colombo: June 8 - National Bhikku Front (NBF) started a fasting campaign on Wednesday (8) morning in front of Fort Railway Station, Colombo, protesting against the signing of Joint Mechanism proposal between the Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). The proposal spells out administrative and funds disbursement arrangement for rehabilitation and reconstruction of tsunami destroyed coastal areas in the Northeast province.
Seven monks including convener of NBF Rev. Kalawelgala Chandaloka Thera and Advisor of NBF Prof. Rev. Attanagalay Ratnapalathera are participating in the campaign. The large banner displayed at the scene said “Withdraw the Joint Mechanism offered state power to the tigers; Maha Sangha at fast unto death." Before beginning the fast the monks swore in front of a small Buddha statue at the Fort Station that they will continue the fast until the Sri Lanka's President, Chandrika Kumaratunge abandons her decision to sign the Joint Mechanism proposal, sources said. Two LTTE cadres killed: June 9 - Two LTTE cadres, Mr. Niveharan (22) and Mr. Sutharanjan (23), were killed in a claymore landmine attack in no-man zone at Sangamankandy, between Pottuviland Komariat 12.35pm Wednesday (8), TamilNet reported. The attack took place at Sangamankandy 2 km from Thandiyadi Sri Lanka Army (SLA) checkpoint while the cadres were walking with their punctured motorbike from Kanjirankuda LTTE base towards LTTE political office in Komari, Mr. Daya Mohan, Deputy Head of LTTE's Batticaloa-Amparai Political Division told TamilNet. Mr. Daya Mohan blamed Special Task Force (STF) soldiers and paramilitary cadres working with the STF for the attack. The LTTE recovered the bodies of the victims and lodged a complaint to Akkaraipattu Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM).
However, the army has given a different version of the same incident. According to the army version, an ex-LTTE cadre killed two LTTE cadres who came his village to abduct him. Micheal, a LTTE deserter, was taking a wash in a nearby canal in his village when he was approached by two LTTE men with a T-56 weapon. The ex-LTTE cadre however befriended the LTTE cadres claiming that he would comply with the orders and agreed to

Page 36
36 TAMIL TIMES
go along with the LTTE cadres to the Kanjirankuda LTTE base. In a dramatic change of events, the ex-LTTE cadre was reported to have snatched the T-56 and shot indiscriminately at the two LTTE men while the team was on the way to the Kanjirankuda LTTE base, killing the LTTE cadres on the spot, according to the statement given by the ex-LTTE cadre to the police. However, the ex LTTE cadre surrendered to the Sri Lankan securities forces at Rottekulam, Pottuvil for his personal safety from the LTTE and later was handed over to the police. Civilian killed in crossfire: June 9 - A 40 year old civilian, Mr. Thaddhanamoorthy Karunamoorthy an auto-rickshaw driver from Mavadivempu in Chenkalady, was killed in crossfire when gunmen shot at an EPDP cadre Thursday (9) morning around 10.30am. The EPDP cadre, Mr. Tharmaratnam Elamaran Ravi, 30, who was in-charge of the Chenkalady EPDP office, and an SLA corporal Mr. Piremathilake, 35, were wounded in the attack by suspected LTTE gunmen. A Police constable, Mr. W. M. Nimal, also received injuries, Police said.
One T-56 rifle used by the gunmen was recovered by the Police at the spot, Sub-Inspector of Eravur Police Mr. S.J.Santhapala said. The injured EPDP cadre and the SLA Corporal were transferred to Colombo for treatment, sources said. According to the police, this EPDP member had been targeted by unidentified attackers for the fourth time. Police blamed LTTE for the attack on the EPDP cadre. Civilian found dead with gunshots: June 10 - Mr.S.Balakrishnan (60) father of four children was found dead Thursday (9) night with gunshot injuries along roadside in Thotty Amman Kovil area in Mirusuvil north in Thenmaradchchi division in Jaffna district. On receipt of information the Kodikamam Police rushed to the site and recovered the body, Police said
Mr. P. Subramaniam, Chavakachcheri Magistrate accompanied by the Kodikamam Police went to the scene where the body was found and held the inquest. Police said it was revealed at the preliminary investigation that the deceased had been displaced from Ottakapulam in Vayavilan area during the 1990 military operation launched by the Sri Lanka Army and was residing in Mirusuvil area since then. WB funds housing reconstruction in NE: June 10 - World Bank (WB) funded North East Housing Reconstruction Programme (NEHRP) is to construct about 3,900 houses in the war affected fifty one villages in the Jaffna district under a four year plan commencing from 2005. About 1,600 houses will be constructed in 2005, said NEHRP officials at a discussion held with World Bank representatives in the Jaffna district secretariat. Mr.S.Sivasamy, Jaffna Additional Government Agent presided. Divisional Secretaries and representatives of non-governmental organizations also attended the discussion, sources said.
Mr. S.Pathmanathan, NEHRPProject Director and a former Government Agent of Jaffna said each beneficiary selected under this scheme would be paid 250,000 rupees for the construction in instalments. The first payment to one thousand beneficiaries will commence on 16 June, he added. Intelligence officer, EPDP member killed: Jue 11 - A Sri Lanka Army (SLA) Intelligence Officer, Lance Corporal Ellaperuma Rukman Edward,31, and an EPDP member, Mr. Gnanakumar Kannan, 28, were killed when LTTE gunmen attacked Kurumankadu EPDP office located 1.5 km west of Vavuniya on Saturday (11) morning. Five members of the EPDP and an SLA intelligence officer, Mr. Ajith De Silva, 30, were injured in the attack. The attackers reportedly from the LTTE had exploded Claymore landmine placed in wall and fired shots at the area office of the EPDP office in Vavuniya,
The members and the office reportedly belonged to EPRLF Varathar Group till they later joined the EPDP a few weeks ago,

JUNE 2005
TamilNet reported. Mr. Sanmukanathan Wimalathas, 30, Basthiampilai Amalathas, 28, Mr Govintharajah Sivakumar, 25, Mr. Majooran, 26, and Mr. Mukunthan, 25, are the EPDP/ExEPRLF members injured in the claymore mine attack, the report said.
Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) officials rushed to he spot. Vavuniya district judge Mr. Manickavasagam lancheliyan visited the scene, Vavuniya Hospital and ordered Vavuniya Police to conduct investigations. EPDP spokesman S. Thavaraja said. "We know beyond any doubt that this is the work of the Tigers." Tsunami survivours protest: June 10 - Hundreds of tsunami survivors protested in southern Sri Lanka alleging that the gov:rnment had still not compensated them for homes lost in the December catastrophe. The demonstrators in Pareliya village arrying black flags blocked traffic on the main road linking capial Colombo with the southern town of Galle. Protesters turned violent and stoned a bus when police tried to disperse the crowd. They said police attacked protesting women with rifle butts. No one was injured.
Later the villagers sat blocking aroad and demanded that a senior minister visit and assure them of a quick resolution to the problem. “We have lived in this area with much respect but we have lost everything now and we are not receiving any assistance from the government,” protester Premalal Dhanawardena aid.
Peraliya, 80 kilometers (50 miles) south of Colombo was where a train was swept by massive waves on Dec. 26, killing 2,000 passengers and villagers who tried to escape by crawling on top of the train.
Dhanawardena said the government promised 250,000 rubees (US$2,500; euro2,061) for every destroyed home but has not paid. More than 31,000 Sri Lankan were killed and about 1 million lost their homes in the disaster. SL Constable arrested by LTTE: June 12 - LTTE cadres arested Mr.Amal Priyantha, a police constable posted to Chinabay police station in the Trincomalee district Saturday when a boat :arrying Mr Priyantha and seven others strayed into the shores of Upparu, a village controlled by the Liberation Tigers, sources aid.
Mr. Priyantha had earlier worked in Muttur police station. Eight persons were travelling from Muttur to Kinniya Saturlay(1 l) when they were arrested. LTTE cadres who took the :ight into custody identified seven of them as civilians. They ook Mr.Amantha Priyantha into custody as he was identified is a policeman working in the Chinabay police station. Wr. Priyantha was in civil and he kept his uniform in his bag at hat time of this incident, sources said. Sri Lanka security forces eported the matter to the Sri Lanka Monitoring Mission in frincomalee for necessary action to get the policeman released, sources said. Grenade attack on TRO official: June 13 - Mr. Packiarajah Thanapalan (22), a Tamil Rehabilitation Organization (TRO) official attached to the Batticaloa office, was injured when the RO office located in Dias Road in Batticaloa town was atacked by unidentified persons Monday (13) night, BatticaloaAmparai TRO Director, Mr. Sebastian Sessar told TamilNet. Dffice entrance was damaged from the explosion of two grelades that were hurled by the attackers, he added. Mr Thanapalai. who resides on Bharathi Road in Batticaloa, has been admitted o Batticaloa Hospital. A motorbike was completely destroyed ind a three-wheeler was damaged in the attack, TRO officials aid. Dne killed, 16 injured in grenade attack: June 13 - A sixty rear old Sinhala civilian was killed and 16 Tamil civilians were

Page 37
JUNE 2005
injured when unidentified attackers lodged a grenade at the funeral of a former LTTE cadre, who was shot and killed on Saturday (11) by unidentified gunmen in Sorivil in Polannaruwa district. The grenade attack took place around 10.30 pm Sunday (12) night. Twelve of the 16 injured persons, 6 men and 6 women, were admitted to Polannaruwa hospital. Aralaganwela Police suspected Karuna Group for the killing of the former LTTE cadre and the grenade attack at funeral. The attackers had lodged one grenade at the funeral, according to the police.
The dead civilian was identified as Mr. W. G. Punchirala from Makkumpura village.
The former LTTE cadre, Mr. Shanmugan Selvarajah, aged 23 years, also known as Sinnapodiyan, was shot in his head by two unidentified gunmen who were riding a motorbike Saturday evening around 3.00pm in Sorivil. Mr. Selvarajah, who left the LTTE two years ago, was on his way to a tea shop when he was shot and killed. The assailants had used T-56 rifle to gun down the victim, Police said. Mahinda to be UPFA's candidate: June 13 - Prime Minister Mahinda Rajapakse will be the UPFA’s candidate at the forthcoming Presidential elections which will be held when the incumbent Chandrika Kumaratunga's second term comes to an end.
Reportedly President Kumaratunga announced this when she met Premier Rajapakse for a lengthy meeting on the controversial joint mechanism recently at the President's House.
Presdient Kumaratunga had, it is said, confirmed Premier Rajapakse's candidacy for the Presidential elections when she address governing party's parliamentarians recently. It is also learnt that Tourism Minister and brother of the current Presi
Motor: SR - Oe i
Sura Ce ;
All Classes of Insurance Transacted At Very Competitive Rates
Young Drivers Specialists Special Rates for Ladies/Mature Drivers
O Building O Fire Liability O Shop/Office O Health Insurance
MEMBER
Instalment Terms Available Computerised Quotes
General insurance J. Kulendran STANDARDS COUNCIL
iš Regulated by the FSA Financial Services Authority Beddington Insurance Services (Wimbledon) Limited 157A, Hartfield Road, Wimbledon, Londom SW19 3TJ. Te: O2O 8543 5181
Fax: O2O 85437158 We Excel in The Personal Service We Provide
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMILTIMEs 37
dent, Anura Bandaranaike, who also had entertained ambitions of succeeding his sister as President, had been present when the announcement of Rajapakse's candidacy was made. IPJeyaratnam held in Malawi: June 13 - The Government has received information that the anti terrorist police Inspector T.Jeyaratnam who went missing and later believed to have been abducted by the LTTE from Mt Lavinia last month is being held in LTTE's custody according to a report in the Daily Mirror. It is understood that he wis to be produced before the LTTE's "Eelam courts” in Malawi in northern Sri Lanka for betraying LTTE leader Prabahakaran and participating in the inquiry into the Central Bank bombing. The SLMM has been requested by the Sri Lanka Police Inspectors' Association to obtain the release of Mr. Jeyaratnam but there has been no response yet. Mr. Jayaratnam had allegedly been tortured while in LTTE custody. Tamil Tigers fire at navy's road patrol: June 14 - Suspected Tamil Tigers fired at a navy patrol in northern Sri Lanka, wounding at least one sailor.The wounded man was among four sailors who were on a reconnaissance patrol in the town of Manner, 235 kilometers north of Colombo, said defence ministry's spokesman, Brig. Daya Ratnayake. The injured soldier was first admitted to the Mannar general hospital and later transferred to Anuradhapura hospital. Civilian shot dead: June 15 - Two unidentified gunmen riding in a motorbike shot and killed Mr. Ponniah Chandrabavan (22), a civilian, who was on his way to a temple in his motorbike Wednesday (15) at 5.45 pm, Katankudy Police said. The incident took place in Arayampathi, Batticaloa-Kalmunai Road. The assasins had used a 9 mm pistol. Two civilians shot dead in Kalmunai: June 15 - Unidentified gunmen shot and killed Mr. Nallathamby Ravinthiran (28), a Tamil refugee, and Mr. A. Mohammed Galeel (39), a Muslim resident from Kalmunaikuddy Shivo road, at Kalmunaibus stand approximately 100 meters away from the Kalmunai Police station around 8.00pm on Wednesday (15), Kalmunai Police said. Police said the reason for the killings was not clear The victims worked as time-keepers in the bus stand, according to residents. Youths remanded in custody: June 15 - Mannar Magistrate, Mr.N.M.M.Abdullah, Wednesday (15) ordered three suspects, Selliah Nimalanathan, Jeyanathan and K.Karthigesu, to be remanded in custody till June 22 who were produced before him in connection with the shooting that took place Tuesday morning close to Talaimannar old bridge area. In this incident a soldier of the Sri Lanka Navy (SLN) Mr. Meegoda Japthige Jayalath was injured, police said. The three suspects are all natives of Talaimannar. According to security sources, one of the two youths clad in shorts came across a group of SLN soldiers who were on patrol duty at the site had fired at them. Mr. Jayalath received serious injuries on his left hand. He was first admitted to Talaimannar hospital and later transferred to Anuradhapura hospital, sources said. Ministers Anura and Mangala in Beijing: June 16 - Ignoring the political tension resulting from break up of ruling coalition two senior cabinet Ministers Anura Bandaranaike and Mangala Samaraweera landed at Beijing airport in the Sri Lankan Airlines inaugural flight to China. Deputy Minister R.Baduyudeen, Wijayadasa Rajapakse MP, Ceylon Tourist Board Chairman Udaya Nanayakara, BOIChairman Saliya Wickramasuriya, President's economic advisor Harry Jayawardena and other delegates also came in this inaugural flight. Sri Lankan Airlines' will celebrates their inaugural flight to China by arranging a gala dinner and cocktail at five star Kempinfki Hotel in Beijing on 16 June. More than one hundred invitees are expected to attend to this gala dinner at Beijing number one hotel. O

Page 38
38 TAM TIMES
CLASSIFIEDADS
First 20 words £10. each additional word 60p charge for Box No.£3...Prepayment essential.
The Advertisement Manager, it is
Po Box 12të
Sutton, Surrey SM1 3TD, United Kingdom
চুক্লােস্কচ্ছ: Phone: 020 - 8644 0972
Fa 020 - 8241 4557*
MATRIMONAL
Jaffna Hindu parents seek professional groom for their UK qualified, pretty, Doctor daughter, 26 years, working in London. Please Send details to M 1443 C/o famil Times.
Hindu parents seek professional groom for Dentist daughter, 27 years, born and Studied in UK. Please Send horoscope and details to : rama 1980@hotmail.com (M 1444)
For earlier Advertisenneints please refer Web-site: www.familitimes.org
ABOUT PEOPLE 藝
AND EVENTS
OBITUARY
Mrs Shanthinl Jeyaveerasingam: Shanthl, beloved wife of Mr. Jeyaveerasingam (Sri Lanka), daughter of Mr. & Mrs Govindasamy (UK); loving mother of Kalyani (Canada) & Sanjeev (Aust.); sister of Dhaksha (Germa
ny), Sriharan (UK) & Easan (Germany) and grandmother of Ajay (Canada) passed awayin Sri Lanka on 24th April 2005.
- G Sriharan, 5 Edgar Close, Worth, Crawley, West Sussex RH107RFUK. Telephone: (0.1293) 885113. Email: govindsriharanchotmail.com
Sironmany, beloved wife of the late Visvallingam Sivasubramaniam, Principal Emeritus Skanda Varodaya College, Chunnakam, loving daughter of the late Ramasamy and Thaiyalnayaki; loving mother of Dr. Sivanandarajah, Sivagnanasunderam, Dr. Sivapalan, Sivathasan, Sivaratnam, Sivannanoharan and Sivaloshanadevi, mother-in-law of Thavarajah, Manimehalade vi, Anandhi, Yogeswary, Kamaladevy , Supathiradevi and Devahi; grandmother of Dr. Sutharsan, Priyatharshini, Suseenthiran, Suhanthan, Mrs Sutharshika, Rananan, Sulo
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
 
 
 
 
 
 
 

shain, Suthaharan, Sulakshan, Arooran, Gajamohana, Gajaharan and Vaishna, great grandmother of Vakshan, Subakshi and Birinthuvi passed away on 11th June 2005. The funeral rites were performed on, 13th June and the Cremated took
JUNE 2005
place at the Kothiyalady Cre
matorium, Chunnakam.. All relatives and friends are kindly requested to accept this intimation..
- S.Sivananoharan, 3 Wessex Court, Wembley,
Middx HA9 9RH. / Tel 0208385 0477.
IN MEMORAMS Sixth Anniversary Remembrance
In ever loving and Precious Memory of Mrs. Rasathy Thirunavukkarasu, daughter of the late Dr. and Mrs. Ambalavanar of Suthumalai, Sri Lanka on the Sixth Anniversary of her Passing Away on 4.7.99. Sadly missed and fondly remembered by her beloved husband Thirunavukkarasu, daughters Vasukiand Dr. Vatsala, sons-in-law Pathmalingam and Suresh, grandchildren Thusan, Shivi and Thusi; brothers Dr. Ponnampalam (Melbourne, Australia), Sritharan (Jaffna) and their families. - 28 Foxmead Close, Enfield, Middx EN2 7JG Tel: 0208 3630922
Live-in Tutor Wanted
Professional couple in Ealing, London requires live-in Tamil and Arabic (lady) tutor for five year old daughter. Minimum requirements are fluency in Tamil (GCE ord level) and Arabic, Montessorior similar training and a year's relevant experience.
Contact Mrs Ossman. On 07956.262600
| ANID FOR SALE
A well-positioned land of just over 36 Larchams in Tellipallai/Maviddapuram, with immediate access to the main KKS Road adjacent to Keerimalai Srimath Narayana Swamy Temple and on the other side is almost overlooking the KKSharbour, ideal for Commercial development including a 3/4 Star Hotel.
For further information, please Contact MOhan Om 07956825018
D RV 7VAT MY (CON S) ( N) Eo ! hkans.com

Page 39
JUNE 2005
Anniversary Remembrance
in ever loving memory of Balasubramaniam Sivagananathan on the fourteenth anniversary of his passing away On 22nd June 1991 Remembered with love and affection by his step mother Mrs Rajaletchumy Balasubramaniam (Australia), wife Kamala (Sri Lanka), brothers Dr. Sivaloganathan (UK), Thirunavukkarasu (Australia), Radakrishnan (Chennai), Sritharan (Australia, sisters Mrs Gowri Pathmanathan, Mrs Bhagawathy Mohanadas (both of Sri Lanka), Mrs Mangayarkkarasi Jetheenndran and Mrs Jayanthi Kumaranayagam (both of Australia)
- 22 Oakwood Drive, St. Albans, Herts AL40XD.
Fifth Anniversary Remembrance
In cherished memory of Mr. Chelliah Paramananthan on the fifth anniversary of his passing away 3 June 2000. Affectionately remembered by his sons, daughter, daughters-in-law and grand children
Forthcomin 9. Manickavasagar Guru Pooja
11. Feast of St. Benedict, Events 醬 Patron of Europe
12. Sashti; Aani Uththaram July 1 Feast of St. Oliver 15. Feast of St. Bonaventure 2. Karthigai; Eekathasi 16. Aadi Pirappu, Feast of 3. Pirathosam; Feast of St. Our Lady of Mount Carme
Thomas 17. Eekathasi; Therth 4. Kodi Etam, Highgatehill Thiruvillaz, Highgatehill
Murugan Temple Murugan Temple 5. Amavasai 18. Theerththa Thiruvillaz 6. Feast of St. Maria Goretti Highgatehill Murugan 10. Sathurthi; Saint Temple
( EMERGENCYTRA
75047
 
 
 
 
 
 

TAM TIMES 39
ln Loving Memory of Our Amma:
Rattinam Selvana yaki Born 04.09. 1920 Rest: 09.05. 2001 Aiyah: Sayam bunather Vyramuttu Rattinam Born 30.03.1922 ReSt. 09.07. 1997
Sadly missed and fondly remembered by Sons Pathmanathan, Ramanathan, and Loganathan, daughters-in-law Vasuki, Vijeyaladchumy and Thanaledchumi; grand
Thevakumar, Senthooran, Delaney, Bhavan, Kugan, AshaWidthya and Sathian, great granddaughters Krishni and Vishala-3 The Orchard, Wickford, Essex SS12 OHB, UK.
children. Vijayaluxmi,
19.Pirathosam, Aadi Shevvai (1); Thirukkalyanam, Highgatehill Murugan Temple 20. Full Moon; Wairavar Madai, Highgatehill Murugan Temple 22. Kodi Etam, London Sri Murugan Temple, Eastham, ; Feast of St.Magdalene 23. 10 a.m. Kodi Etam,
Wimbledon Shree Ghanapathy Temple 24. Sankatahara Sathuthi 25. Feast of St. James 26. Aadi Shevvai (2) 29. Karthigai; Feast of St
Martha 31. Therth Thiruvillaz,
London Sri Murugan Temple, Eastham; Eekathasi; Feast of. St. ignatius of Loyola. At Bhavan Centre, 4A Castletown Road,London W14 9HQ.Tel: O2O738130864608 Website:WWW.bhavan.net, July 3 6 p.m. Kathak Dance Concert by Pandit Birju Maharaj 8 p.m. Karnatic Violin by Hosahalli Brothers
Venkataram & Subba Rao and students of Lalgudi G. Jayaraman July 97 p.m. Kathak Shringar by Pt. Birju Maharaj & Saswati Sen and Pratap Pawar with live music. July 97.30 p.m. The Bhavan and Vani Fine Arts presentat Queen Elizabeth Hall-U. Shrinivas, U. Rajesh and Group present Karnatic Mandalin Comcert July 106 p.m. Bharatanatyam by students of Guru Prakash Yadagudde
Wedding Bells
We congratulate the following couples on their recent wedding
Senthuran, son of Mrs N.Viyakesparan of 787B Kenton Lane, Harrow, Middlesex HA3 6AH, UK and the late Mr. C.Viyakesparan and Vijitha, daughter of Mr. & Mrs. T.Thiagarasah of 86 Ridge Road, London N21 3EN, UK on 28th May 2005 at the Decorium, 22 Western Road, Wood Green, London N226UH.
VELONLY ) )-SRILANKA
6 676 360
-SOUTH INDA -SINGAPORE

Page 40
40 TAML TIMES
Bhushany Kalyanaraman delights London Rasikas again
Bhushany's vocal recital has become a regular annual event in London. This time it was earlier than her usual summer feature, and was on 10th April 2005 presented by another sangeetha sabha, Vedagama Sabha. Rasikas await with great expectation to listen to her music. It is So enriching and fulfilling to the Soul that it is worth the wait. She never disappoints as she is a fully trained and mature musician who communicates successfully every nuance of her music to the audience and they are easily transported to the World it is meant to be.
Bhushany is a renowned Camatic vocalist amongst the top rankers in Chennai and she brings fame to Srilanka which is herbirthplace. Herstrength is her voice, which is really a great gift, richly sweet, expressive and her music is shruthi suddam, bhavam enriched, has tonal beauty and sustains alignment of the voice with Shruthi. As usual her repertoire was full of very famous and favourite masterpieces of famous singers. Every composition added beauty to the concert. Bhushanys rendition fortified the imagination and poetry of the composers.
She began the recital with a vamam composition in Ranjani ragam by herguru's guru mastersinger G N Balasubramaniam. GNB's bani was evident in this rendition. It was followed by Dikshithar's Mahaganapathy in Gowla ragam, then Thiyagaraja's popular Pancharatna Kirtana Enthanomahanubaavu" in Sri ragam-salutation to all ye greatment, and another
Australian NeWSletter
Puthuvai Ratnathurai’s "Puvarasam Veliyum Puulunic Kunjukalum" was ceremoniously released in Melbourne in a colourful ceremony and representatives from most Tamil Organization in the state of Victoria were invited to receive the ceremonial copy of the book. TNA Parliamentarian Mr Gajendran was also in attendance for the occasion. Under the auspicious of Eelam Tamil Association in Victoria, Professor John Carroll of Melbourne's La Trobe University delivered Eliezer Memorial Lecture on "What culture is?, How it works? and Why Cultures vary, but Human Rights are Universal".
Vaikasi Viskam was observed in various temples across Australia. Young Tamils in Melbourne with young and talented Niroshan Sathiyamurthypresentedlam Thullir 2005, a musical night in Melbourne and Sydney.
Like elsewhere, the concept of Senior Citizen Forum is greatly encouraged in Australia and New Zealand. Governments nurture such forums through various financial as well as non-financial support mechanisms. There are large migrant communities in Australia and New Zealand with their
WWarmaSSOCiates.CO.uk-use
 
 

UNE 2005
Thiyagaraja kirtana in Kalyanavasantham-"Nathaloludai"Then she settled downto one of her favourite ragas Mohanam. She covered the full range and brought out the true beauty of Mohanam as appreciated by many a rasika. This led to Thiruvasagam Ammaiye appah"very movingly sung. We did not need any further communication with the almighty. She transferred smoothly to "Jegatheeswary, a Ramasamy Pillai's infamous composition. This was a master stroke and the piece de resistance of the evening.
Lord Siva was not short of repertoire and so was Thiyagarajar “Siva Siva Siva Yena Radha” in Pantuvarali ragam by Thiyagarajar found pride of place. This was followed by another classic composition of Thiyagarajar, "Bagaayanaiya'in the rare ragam Chandrajothibeautifully rendered and the ragam exploited to the full range. Then followed the ever popular *Sakaniraja” in Kharaharapriya. This ragam received the full treatment showing the musicians strength in the rendering of fagamalapana.
No recital will be complete without a composition of Purantharathasar. Bhushany sang “Jagathotharana”in the heartmelting bhava so characteristic of her style, followed by the ever popular "Srirangapuravihara'in Brindavani Saranga ragam. Kavingar Vaalis composition "Kooviazhithaal”was sung in light mode. Then followed Rajajis philosophical masterpiece "Kuraionrum llai". She finally paid homage to her Guru/late husband Thanjaavur S Kalyanaraman rendering his Dharbari Kaanada 7 hillana in Misra-Chapu Talam, yet another GNB baani.
The accompanists Bangalore Balu Raguram(violin), Karaikudi Krishnamoorthy (mirdangam), Bangalore R N Prakash(gatam) and Bavani Suthahar(thambura) enhanced the Kuchcheni. It was a very full and satisfying kacheri and the rasikas felt fortunate that they could enjoy this level of music in London and look forward to the next one hopefully soon.
- Siva Sivananthan
origins ranging from Asia to Europe and Americas. Senior Citizen groupings with diverse linguistic and ethnic background flourish in this region and relatively latest is the Tamil Senior groupings which are beginning to thrive in cities like Melbourne, Sydney, Auckland in New Zealand and elsewhere. Recently, Tamil Seniors in Sydney celebrated the grandchildren day in grandiose style. Although, Tamil Senior forums primarily focus on simple gatherings, the emerging trend is in becoming a hub which creates awareness on health issues, welfare programs and other necessary aspects in a seniors life.
Australia's mandatory detention has long been criticised outside its shores for far too long, but what is new now is a visibly growing sentiment against mandatory detention among many Australians. A 27/ear old Queensland beauty student Schapelle Corby who received 20 year sentence in Indonesia on drug trafficking charges received intense media focus in Australia for the past several weeks. At one point, public mood was hugely volatile and government struggled to appease the domestic sentiments while not being seen as interfering in the affairs of a foreign judiciary.
- Sivasupramaniam Sitsabesan
ful links-ARM Online insurance

Page 41
JUNE 2005
The New London Sri Murugan Temple
రళళ్ల
The Mahakumbhabishekam ofthe New London Sri Murugan Temple in Manor Park, East London was celebrated on Sunday, 22nd May 2005 and the Temple was opened for devotees and visitors. The outside of the temple and the surrounding land is still in the process of building and there remains about a years work left for completion.
it is an extraordinary structure built of granite, stone and bricks. The building has been overseen by the renowned temple architect Padmasri M. Muthiah Sthapathi and assisted by a
Lornadora Sri Mfurugaro 7 errple side eleva fior?
team of Indian specialist craftsmen and British builders. There are three inner temples (see plan above) for Sri Ganapathy, Sri Murugan, and Lord Siva. Beside the building will be several outlying structures connected by covered walkway, some of which are presently used for cooking, feeding visitors, and handling administrative affairs. In the future they will be refurbished to accommodate guests for private functions such as weddings and music rehearsals. A library is also planned, as is a meditation room and accommodation fo the temple priests. The spacious carpark that has been created around the back of the complex will itself be a blessing to visitors driving to the temple, many of whom formerly had to negotiate the narrow adjoining streets in search of a place to park.
Such a striking building naturally required much discussion with the local planning authorities in order to be passed for construction in the inconspicuous east end of London. The balance to be reached was between erecting a building of adequate stature and the likelihood that it would overshadow surrounding buildings. Consequently, despite the impressive height of the Rajagopuram (50 feet), it does not dominate the surrounding landscape until the observer is quite close to the temple.
The cost of the undertaking has been estimated at £4.9 million, although with work still to do in order to bring the plans
 
 

TAMIL TIMES 41
to completion this figure is strictly provisional. Furthermore, donations towards would be much appreciated. Further details can be found at www.londonsrimurugan.org/html/ helpneeded.http
This ambitious project has arrested the attention of everyone in the area, Hindu and non-Hindu alike. Local children tread gingerly through the temple with Tamil school-friends, keen to learn more about the place and what happens inside. People on the buses that pass outside the temple correct fellow passengers when they claim that it is an Indian temple, telling them that it was in fact built by Tamils. We know, of course, that it was a joint effort and that it could not have happened without the support of people of all backgrounds, but knowledge of the building does not seem to be limited among the wider community in London, and one of the most refreshing aspects of the construction process has been the support and goodwill of the neighbouring community.
Naturally the erection of the temple has raised the profile of Tamil people in the local area. More surprising has been the self-consciousness of many of its visitors. This is new foreverybody who lives here. The overly-cautious steps across the marble floors are not the movements of people who are physically comfortable in their surroundings. However, as the magnitude of their collective achievement begins to fill them with the confidence to accept this magnificent temple as their own, the structure will appear more amenable to their needs and the weight of their efforts will finally lift.
- Laawanyan Ratnapalan
Highgatehill Murugan Temple
200A, Archway Road, London N65BA, Tel: 02083489835
The Annual Mahotsava Festival of the Temple shall commence with Ganapathy Homam on Sunday 3rd July 2005 in the morning.lt would be followed by Kodi Ettan on Monday at 10.30 a.m. on 4th July 14 days of Festival would follow, the Theror Chariot Festival being on Sunday, 17th July, Theertham or Water-Cutting Festival on Monday, 18th July at 10.30 a.m. ending with Thirukkalyanam Festival on Tuesday, the 19th July in the evening. The daily details of the morning poojas are as follows
08.30 a.m. Abishekam
10.45a.m. Kodimara Pooja
11.30 a.m. Vasantha Mandapa Pooja & Veethi Ulla The evening details are as follows
6.00 p.m. Evening Pooja
7.00 p.m. Kodimara Pooja
8.15 p.m. Vasantha Mandapa Pooja & Veethi Ulla
10.00 p.m. Pooja concludes.
Adam Elected to Judiciary
Adam Vaithilingam, Barrister of Walnut Chambers, Exeter recently took his oaths as Recorderat Bristol Crown Court. (A Recorder is a part time Judge at the crown court.)
Adam was educated at Bristol Grammar School, Kings College (Cambridge) and Middle Temple, London. He is the second son of Angela and Sri Skandarajah of Bristol and is the grandson of the late Mr. & Mrs N. Vaithilingam of Colombo, Sri Lanka.

Page 42
42 TAMIL TIMES
Jēvellers
5 Plaza Parade, 29 - 33 Ealing Ro Te: O208
 
 
 

JUNE 2005
BKEMPORIUM
Tooting Road, London SW177EN O2O 3672 19 OO
&Textiles
ad, Wernbley, Middlesex HAO 4YA 903 O909

Page 43
JUNE 2005
る。 re r ཉི་ Far
42x Qatar గానీ Wahai
Singapore/Kuala Lumpur f310+Taxes
E £300+Taxes Dubai E80 - Taxes
Bahrain £265+Taxes
Walid till 39thlume 'S)
colornbo Return
Tii 30th june E59 - axeas 1st July - 15th Juli E430 -- faxes
£525 +Taxes
AR5ri arka - haiare -
16th July - 19th Aug
£310+ Taxes
--- from 1st April - 15th July'95) 218 Archway Road 3 Textus fo Highgate ኳይብለ7ሰሉን London N65AX O7979
Fax. 020 83.40 88.25 Email-info@holidays2Srilanka.com *XXXXXX
l/aves RIG
The RIGHT people to do business with MAN AGENT FOR $çn ಅ^:
COLOMEBO RETURN SRI LANKAN AIRLINES
From £450+ Taxes With a free stop over in India or Bangkok valid till 30 Jun From E470 + Taxes valid 01 Jul - 09 Jul From £560 + Taxes valid 10 Jul-19 Aug From £450+ Taxes valid 20 Aug - 30 Nov NDA/FAR EAST RETURN From E360 + Taxes Valid til 30. Jun MadrasTrevandrum/Trichi/Kochi/BangaloreHyderabad/Delhi Bombay Bangkok/HongKong Singapore/Kualalumpur
(No Stop ln Colombo Permitted)
COLOMBO RETURN KUWAT AIRWAYS Fr E370+Taxes Valid til 30 Jun QATAR AlFWAYS Fr£370+Taxes Valid till 30 Jun
Eos O2O 87 ,5991 8767 020 :FAX הילד מg
RV E-MAIL: infoG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMIL TIMES 43
Available
for a hii
്യൽ 1 Colombo Return
/ 450+Taxes (Till oth Junegs) 鲇r f Free extension to India or Bangkok
£470+Taxes (from 1st July-9th July ൽ *560+Taxes from toch juy-19th Aug 3
f India Far East
錢 f £360+Taxes (from 1stApril-30th June)
SriLankan £450+Taxes (from 20 Aug 30th Now) /
念? 8િ8ફાંليمايي د Colombo Return 囊
330 + traxes f499. fidis xa
(from 1st April-30th Juneo.5)
your fares. 4 Metro Centre Ronsons Way 494.186 St Albans Road
a. St Albans Hertfordshire AL4 9 OT
s/ ATA Fax 870 3s OS3
82 MTCHAMROAD
TOOTING SW179NG
COLOMBO 370. OO +TAXES
Bangkok & Singapore £335 + tax Dubai £205+ tax, Bombay £335+ tax Trevandrum & Cochin E355 + tax Kuala Lumpur & Manilla £355+ tax
London to Sri Lanka 450.00 taxes
PluS FREEtripto Kuala Lumpur, Hong Kong, Bangkok, Singapore or India
LONDON TO SRI LANKA E250.OO +Taxes 10,000 SKYWARD MILES VALID 15"APRILTO3OT JUNE
FARES AWAILABLE ON ALL AIRLINES
27.75. GE) {
skybooker.com 75766

Page 44
TRAVEL SHIPPING AR FREIGHT
తొట్టి
ОДdi. Zouvead
Unaccompanied Baggaga by Sea or Air Fortnightly Shipments
| CDUITENIGDENWECHOUSE
SEE
AKS R SEWWAN 66 New Nuge Road Pelago da
NEXTSAILING 23 Juli 05 ETA COLOMEO 12 July 05
OG TIL E IN
CARRIERSLTO 4 Alliad Way, caff; W
LEĦĦIL L Enidru, li li TTP, HT,
CLENCARRI
Te 1OS trSted
MOST COMPETITIVE AIRFAREST
Fly Home with the The m
DATAR A it i ATE. lailu
Sir larakan
May - Jura
E 370 +Tax
1 July - 11 July E43O+Tax
15 July-19 Augus
1 July - 9 July E 470 +Tax
1C July - 19 August E 560+Tax
E 525+Tax
Extensions Available from Sri Lar Kuala Lumpur, Bangkok, Hongk
レ SKYWARDS MEMBERSI AP 250 +Tax FRE
+ 10,000 Points s.
14 Allied Way, off Tel: O2087408379,020 | Email: glencarlers gaol.
MANAGENT FOR TRAWEL A. 's 2%.S. is "Sky wings....Where Simply the best in
COLOMEO RETURN
SRI LANKAN AIRLINES
From £450+ Taxes With a free stop over in India or Bangkok valid till 30 Jun From E470 + Taxes walid 01 Jul - 09 Jul From E560 + Taxes walid 10 Jul -19 Aug Fron E450+ Taxes Walid 20 Aug - 30 Now
NDA FAR EAST RETURN FITOT E36O + Taxes Walid till 30 Jun Madras Treyandrum/Trichi/Kochi Bangaloresyderabad Delhi/ Bombay Bangkok/HongKong'Singapore/Kuala Lumpur (No Stop in Colombo Permitted)
COLOMEO RETURN KUWAIT AIRWAYS Fr E370+Taxos Walid till 30 Jun STAR AIRWAYS FE370. The valid till 30 Jun
PLEASE FEEL FREE TO CO.
O2O S67
119 HIGH STREET, TOOTIN mobile:(17850876921 (24 hours) Web: www.sky
†‡| ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAWE SHIPPING AR FREIGHT
ERSTIDE
OCOLOMBO & OTHERWORLDWIDE DESTINATIONS
ost frusfeld Ond reliable name in fhe fra de
Sip ESTHAD Kwಯ್ಡws ya MALPEDROWWW Lauri P
E 335 +Tax
JшГЕ May - 15 July May - JLung 365 Tax £310Tax f330*Tax 1 July - 15 July Business Class E3BO +Tax 15 July 16 August E 950+Tax it 16 July-31 August E350+Tax First Class
E395+Tax £1,475+Tax kan Airline to the following Destination:Singapore, cong, Madras, Travandrum,Trichl, Bombay or Delhi Iril - June to COLOMBO Ring us for 450+Tax SPECIAL E.g.: FAMILY FARES
Warple Way, Acton, London, W3 ORQ. B749 O595,02087437353, Fax: 020874O4229
com Website: http://www.glencarriers.co.uk
Gs TD
GENT MAN AGENT/for the Sun never sets" -- . . price & Service
COLOMBO E370.00 +TAXES
Bangkok & Singapore E335+ tax Dubai E20.5 + tax, Bombay E335+ tax Treyandrum R. Cochin E355 + tax Kuala Lumpur & Manilla E.355 + tax
|LOCO O Sri La ka 2450.00 +TXES
Plus FREE trip to Kuala Lumpur, Hong Kong Bangkok, Singapore or India
LONDON TO SRI LANKA E250.000 +TXÉS 10,000 SKYWARD MILES WALID 15th APRIL TO3D"JUNE
ARES AWAVAELEONALLARLINES
ONTACTOURSTAFFON
72 9)
GLONDON SW17 OSY wings.co.uk E-mail: balasky wings.co.uk