கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tamil Times 2005.12

Page 1
Tamil
TIME
Vol Xxiv. No 12 ssi 0265-4488 pЕс
LTTE leader WPrabhakaran reading out his
Namarreren redere
 

With this issue, Tamil Times completes 24 years Of ContinLIOLIS publication.
We thank our readers for their / continuing support.
We Wish our readers a Merry Christmas and a Happy New Year
2005. Heroes Day speech on 27 Now (top left);

Page 2
2 TAMIL TIMES
SRLANKAN AIRLINES
COOMBO RETURN FfOrr E450 Plus fOxes Void fl 13 DSC & jorn - || 5 juni
EMIRATES
COLOMBO RETURN Fronn £450 Plus foxes Wolioj filo 1 3 Dec 8, 11
JCh- 5.Jun From £645 Plus foxes void 4 Dec - 24 Dec
GIANCY AN) NIAK:
\s()URRESSERVILAVC) :
3 藏,参
W Martinair 4. ஃ (7
Taprobane Travel/Sr
Celebrating a 26Year Partnership with S Number for flights to Sri Lal
ForreservationSCOntact Our Travel Consultants Kamini, Chr
02074376272, 02074343921,
Immediate travel only - 07860 439483 19 Golden Square, London W1F9HD www.Srilankatours.co.uk/www.Srilankans.Com
 

DECEMBER 2005
LSLSL LSLSL LSLSL LSLSL LSLSL LSLS LSLS LML
Travel to COLOMBO, INDIA, FAR EAST" or MALE on 31 Dec 05 or 6 Jan 06 for ONLY
£360 plus taxes 始 Trave to NOA or FAR EAST* From £360 Plus Taxes Valid from 01 Jan » 31 Jan 13 Feb-30 Mar & 10 Apr-20 Jun"Excluding Tokyo - £450+ Taxes For stopover in Colombo
8
PLUS COLOMBO on ETHAD ARWAYS 釜
Trave 1 Feb - 31. Mar 06 Wednesdays only From Gatwick 专门
for only £300plus Taxes 월 Return Any Day 丘
to Heathrow or Gatwick
COLOMB0RETURN
ETHAD AIRWAYS From E550 Plus foxes void from O Dec- 24 Dec Fforno,390 Plus foxes vClic 0} JCin - 09 Feb06 - Flights deporting Gatwick only
8
AARARVAYS From £360 Plus taxes volid 10 Jan - 03 Apr06
KUWAIT AIRWAYS Frorm E370 PS Cxes v Clid fil 9 DeC 8 O jorn - 05 Apr
KLM/MARTINAIR FOI E 350 PUS țOXeS VOfici frOrn 29 DeC - 3 MOf
SZ’ ‘ဒို့ရွီးချိမိဳ႕
z
Lanka Tours
iLankan Airlines
ka
, Lucky Or LeOnion اسلام f از
02077349078 24
*Mణీ \ಫ್ಡಿ'
7, fall agent (i. 9

Page 3
DECEMBER 2005
"I do not agree with a word of what you say, but I'll defend to the death your right to say it'
- Voltaire
frrill
1//MES
ISSN 0266 - 44 88 Vol. XXIV No.12 DECEMBER 2005
Published by: TAMIL TIMES LTD PO Box 121, Sutton, Surrey SM13TD United Kingdom Phone: 020 - 8644 0972 Fax: 020 - 8241 4557
Email: adminGltamiltimes.org editor(a)tamiltimes.org p.rajanayagamG2btconnect.com Website: http://www.tamiltimes.org
ANNUAL SUBSCRIPTION UK India/Sri Lanka..........E15/US$25 Australia............................AusS45
(Australian Bank cheques only) SA................................... US$35 لا Canada.............................. CanS40 All other Countries........... E20. US$35
Views expressed by contributors are mot necessarily those of the editor or publishers. The publishers assume no responsibility for return of unsolicited manuscripts, photographs or artwork.
CONTENTS
Drift towards War 03 Heroes Day Speech 04 Escalation of violence 08 Muslims seek protection 11
War clouds descend 17 On the peace track 19 Zones of impunity 21 Amnesty International 23 The next round? 24 Rajapakse and Co-Chairs 26 James T. Ratnam 28 Missing in Action 30 People & Politic 31 NeWS Track 33 Classified 39
Omi
ONE cannot but Lankaand the Ominou war in Sri Lanka.
Thepeace proce Governmentand the
Following thepre: a different perspectiv Campaign, he committ his JVPallies. He has of the Ceasefire, and it more effective. While solution, President Ra indusivity in the peace aviewtoarrivingat'a tions withother politica Thoughduring the the President's alies, Norway to renew its f progress mode'for SO reported to be insisting Certain "Conditions"be The LTTE leader, organisation'sbasicde governmentinourhon Sinhalanation, We har peacetaks?The LTTE that the Sinhala racists areasonable political Committedtopragma political maneuversan Mr.Prabhakaranded political framework tha mentrejectsoururgent year, insolidarity with national liberation toes interpreted by manyar anytime in the coming The frequency, SC which scores of police internecinekilings and anti-LTTETamil groups forces in these killings before the "motherofa Muslimcommunityan are fearsofarecrudes resulting infurtherestra It is theordinaryp which towns andvillage Countless number of recently,
if there is a return hospitalsandotherinfri ofceasefirewill beput become the Orderofth Thepeople haves deservedrespiteanda fearthe WOrstifthe CUI
War.
 

TAMIL TIMES 3
nous drift tOWards War
ealarmed by the recentescalation ofviolence in the North and Eastof Sri sprospectofthebreakdown ofthe CeasefireleadingtDaresumption oftotal
shas reached an impasse. The Ceasefire Agreementsigned between the TTE which has lasted nearly isfacing its severest testatpresent idential election of November 17, anew Presidenthasassumed office with e and policy approach to the peace process. During his recentelection 2d to themaintenance of the"unitarystate", acommitmentprevailed upon by amphasized his Governments continued commitment to the maintenance desireforareviewofitsoperations, sothatitsimplementationcan bemade extendingan invitation to the LTTE for negotiations todiscuss apolitical apaksaviews the greatestpossibledegreedfopenness, transparency and processas beingessential for its acceptance and eventual success. With broad national Consensus, the President has initiated aseries of consulta
parties. recentelection campaign Norwaywasatthe receivingendatthe handsof the JVP in what is seen as a 'spectacular U-turn, he has now requested acilitation in Sri Lanka's peace process which has been in a state of 'no metime now. Stung by the severecriticism it was subjected to, Norway is thatbothparties, the GovernmentofSriLankaand the LTTEshouldagreeto fore it resuming its facilitatory role, MrVPrabhakaran, in his recent Heroes' Dayspeech has rehearsed the mandof"Selfdetermination, national liberation and the establishmentofself. neland". He did "not believe thatwecangain areasonablesolution from the vetofightandwin our rights."Then why did the LTTEagreetoparticipatein leadersaid that"mostimportantly, wewanted todemonstrate beyonddoubt lingeliteswouldnotacoeptthefundamentaldemandsoftheTamilisandoffer solution."Nevertheless, considering that President Rajapakse "arealist ticpolitics" the LTTE had "decided to waitand observe, for sometime, his dacions." Buthegave Rajapakseonlyashorttime. In unmistakabletems ared, "The new governmentshould come forwardsoon with areasonable twill satisfy the political aspirations of the Tamil people, if the new govemappeal, opts forahard-linepositionandadoptsdelaying tactics, Wewill, next Our people, intensifyour struggle for Self-determination, OurStruggle for stablish self-governmentinour own homeland." This declaration has been alystsasanultimatum by the LTTE leader of his intention to resumewarat weeks Ormonths. - ale and intensity of the grenade and land mine attacks in recent weeks in and military personneland civilianshave been killed, and the escalation of xounter-killingsbetween LTTE cadreson theonehandand Karunaandother son theotheraccompaniedbyallegationsofacomplicitrolebygowemment raise thequestion whetheran "undeclared war" has already commenced |battles"isformally pronounced. In themeantime attackson membersofthe }retaliatory attackson Tamils ineastemSriLankahave increased and there Cence Ofcommunal clashes between the Tamil and Muslim Communities ngementbetween the two communities,
ople who were displaced numerous times during several years of warin sacrossnorthermandeastem SriLankasuffereddamageanddestruction. eople was killed. And natural disasters have also taken aheavy toll more
towar, homes, business houses, publicbuildings including Schools and astructure rebuilt and rehabilitated atwastexpenseduring the last four years atgraverisk of being damaged ordestroyed. Death and displacementwill eday.
uffered theravagesofWarfor toolong. Theceasefiregave thepeopleawel hopportunityandspacetoretum toadegreedfnomality. Nowitis they who rentwaveofViolentincidents inexorably leadstoan outbreakoffulScale

Page 4
4 AMIL MES
Struggle for self-determi Will be instensified
says LTTE leader
THE leader of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), in his annual Heroes' Day statement made an urgent appeal to the new Sri Lanka Government of Mr Mahinda Rajapakse to offer a reasonable political solution to the ethnic conflict without further delay. In his annual statement on 27 November, the Tamil Tiger leader cautioned the government that his liberation organisation would intensify the struggle for self-determination and political independence if the new regime adopts a hard-line position and fails to resolve the problems of his people.
The LTTE leader said that a critical elucidation of President Rajapakse's policy statement revealed that he has failed to grasp the fundamentals, or rather, the basic concepts underlying the Tamil national question. "In terms of policy, the distance between him and us is vast. Since President Rajapakse is considered to be a realist, committed to pragmatic politics we wish to find out, first of all, how he is going to handle the peace process and whether he will offer justice to our people. Therefore we have decided to wait and observe, for sometime, his political manoeuvres and actions', the Tiger leader commented.
"Our people have lost patience, hope and reached the brink of utter frustration. They are not prepared to tolerate and wait any longer. The new government should come forward soon with a reasonable political framework that will satisfy the political aspirations of the Tamil people', the LTTE leader declared. "If the new government rejects our urgent appeal, opts for a hard-line position and adopts delaying tactics, we will, next year, in solidarity with our people, intensify our struggle for self-deter
mination, our stru liberation to estab ment in our own Pirapaharan assert
The following is th sion of the full te haran ’s statement: The Sinhala na be entrapped in mindset, in that m The Sinhalese peop up in the legendar island of Sri Lanka Theravada Buddhi entitled to the Si Sinhala nation has
self from this myth
is buried deep and silised in their c scious. It is becaus cal blindness the and their political a ers are unable to g history of the isla realities prevailin unable to compreh very existence of stituted nation of T in their traditional eastern Sri Lanka, mental political rig It is because of t Sinhala nation to tential reality of th political aspiratic tional question p
solved complex is
We do not exp formation in the ness, in the politi Mahavamsa ment Sinhalese peopl power of Sinh gemony has not re revived and taker ing a powerful southern political

DECEMBER 2005
lation
gle for national ish self-governhomeland', Mr d.
e translated verit of Mr Pirapa
ion continues to :he Mahavamsa ythical ideology. le are still caught y fiction that the is a divine gift to Ism, a holy land inhala race. The not redeemed itological idea that has become fosollective uncon2 of this ideologiSinhalese people nd religious leadrasp the authentic nd and the social g here. They are ‘nd and accept the historically conamil people living omeland in northentitled to fundahts and freedoms. he refusal by the perceive the exisTamils and their ns the Tamil nasists as an unre
Ա6, ct a radical transocial consciousl ideology, in the 1 structure of the The scope and a-Buddhist heeded, rather, it has new forms, exertominance on the rena. In these ob
jective conditions we do not believe that we can gain a reasonable solution from the Sinhala nation. We have to fight and win our rights. We have never entertained the idea that we could obtain justice from the compassion of the Sinhala politicians. This has always been the view of our liberation organisation.
Even though we are deeply convinced that we cannot obtain justice from the Sinhala political leadership, but rather have to fight and win our rights, we were compelled by unprecedented historical circumstances to participate in peace talks with the Sinhala state. We were compelled to engage in the negotiating process by the intervention of the Indian regional superpower at a particular historical period and by the pressure of the international community at a later period. There were other reasons also that encouraged us to engage in the peace process. Constructive engagement in the peace process is a viable means to secure legitimacy for our liberation organisation as the representative organ of our people. We also wanted to internationalise our struggle and win the support and sympathy of the international community. Furthermore, there is a need to convince the world community that we are not war-mongers addicted to armed violence, but rather, firmly and sincerely committed to non-violent peace process. Finally and most importantly, we wanted to demonstrate beyond doubt that the Sinhala racist ruling elites would not accept the fundamental demands of the Tamils and offer a reasonable political solution. It was with these objectives we participated in the peace process.
Over the last three decades of our national liberation struggle we have observed ceasefires and participated in peace talks at different periods of time in different historical circumstances. We knew that our enemy was dishon est and devious. We knew that these peace talks would not produce any positive results. We knew that there would be peace traps. Yet we participated in the peace talks with sincere commitment and dedica

Page 5
DECEMBER 2005
tion. In the course of our engagement we encountered pressures and complex challenges. There were traps to undermine our liberation struggle. We acted prudently and avoided pitfalls. We vehemently opposed all subversive strategies that were detrimental to the interests of our people. The Tamil people are fully aware of the fact that during the time of Indian intervention, when we encountered a serious threat to our freedom struggle and to the interests of our people, our liberation organisation was bold enough to oppose the Indian superpower and fight its military machine.
From the Thimpu talks, we have participated in several peace negotiations, at different times, at different places. Unprecedented in the history of our struggle, it is only now, we have devoted a lengthy period of four years for the peace effort. However, despite this protracted period of time our sincere and persistent efforts to reach a settlement to the prob
lems of our people have become fu
tile.
The recent peace talks have been significant and essentially different. They have been held with the facilitation of a third country, with the supervision of the international community. There were sessions of negotiations with Mr Ranil Wickremasinghe’s administration and later with Chandrika Kumaratunga's government. The decisions, resolutions and Agreements reached during these negotiations were never fulfilled. During this process of negotiations we were extremely tolerant and even compromised on several issues. Nevertheless, the Sinhala political leadership refused to offer justice to our people.
On the 24 December 2001 we unilaterally declared cessation of hostilities and opened the doors for peace. At that time, when we extended our hand of friendship to the Sinhala nation, we stood on a strong foundation. Having liberated the Vanni region and over run the Elephant Pass military complex, we had firmly established the balance of military power in our favour. I need not
go into the detail tiations we had wi masinghe's gove world capitals ur cilitation. It is su Wickremasinghi was unable to res existential hardsh manitarian neec Adopting delayi government was on setting up an net aiming at de weapons. An into ference was orga June 2003 as an e this subversive st alised the implicat tional safety net v cott the Tokyo col tually to suspenc Having failed to Ranil's regime can meantime Presid formed a new go' alliance of racist peace. Chandrika the peace talks ev ganisation was w. on the basis of ou interim self-gove Time began to el vacuum without an or a permanent so that the aim of the tic political leader rect and undermi struggle by entrap certainty of a politi with the meaningle ing in the illusior cided to resume o tion struggle. It w ture, during the latt when we were ch plan, that the horr aster struck.
Suddenly, une nami waves struck settlements along belt of our homela precedented catast clysmic disaster ur twenty thousand people perished an dred thousand p homes, properties to conditions of r

of the peace negoh Mr Ranill Wickrenment in various der Norwegian fafice to say that Mr 's administration »lve even the basic ps and urgent hus of our people. g tactics, Ranil's primarily focusing nternational safety ommissioning our rnational aid connised in Tokyo in ssential element of heme. Having reions of the internae decided to boy
nference and even
the peace talks. achieve anything, he to an end. In the ent Kumaratunga vernment with the forces opposed to refused to initiate en though our orilling to negotiate ur proposal for an rnment authority. pse in a political interim settlement ution. We realised Sinhala chauvinisship was to misdine our liberation ping us in the uncal vacuum. Faced ss absurdity of liv
of peace we deur national liberais at that conjuncer part of last year, arting our action ndous natural dis
pectedly the tsuat the villages and he eastern coastal nd causing an unophe. In this cataleashed by nature, amil and Muslim labout three huntople lost their and were reduced fugees. As nature
TAMIL TIMES 5
inflicted further calamity on the Tamil nation, which had already suffered monumental destruction by war, our people were burdened with unbearable suffering. In these circumstances, our liberation movement was geared to confront the crisis. Our fighting formations, as well as our cadres belonging to various social and administrative Services, were immediately engaged in the tasks of relief and rehabilitation.
As the tsunami catastrophe shook the conscience of the world, the international governments volunteered to provide huge sums of money in aid for relief and rehabilitation of the affected people. In the meantime President Kumaratunga expressed her willingness to form a joint administrative mechanism in cooperation with the LTTE to implement the tasks of relief, rehabilitation and reconstruction for the affected Tamil speaking people. We decided to talk to the Kumaratunga government since we had to give primacy to the extraordinary humanitarian tragedy faced by our people. Talks were conducted at the level of peace secretariats. Since we wanted to avoid delays in the negotiating process we adopted a flexible attitude, even compromised on crucial matters, and finally an agreement was reached to establish a joint administrative mechanism. The Accord was also signed by both parties.
The international community expressed full support for the joint administrative structure worked out by both the Sri Lanka government and the LTTE. The international governments also expressed hope that a congenial environment for joint effort by warring parties had been created. But the Sinhala-Buddhist racist forces could not tolerate the emergence of a congenial environment of goodwill. Having registered their vehement protest to the joint administrative mechanism, the Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) and Jathika Hela Urumaja withdrew their support to the government. These parties also filed a case in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the joint administrative mechanism. The

Page 6
6 TAMIL TIMES
determination of the Supreme Court made the joint mechanism inoperative.
With the demise of the tsunami mechanism the Sinhala-Buddhist chauvinism killed the last hope of the Tamil people. Even the all-powerful President Kumaratunga could not provide a simple humanitarian project for the Tamils against the wishes of the Sinhala racist forces. The tsunami mechanism was not devolved with any political power nor was it to have any administrative authority. If there was so much opposition in southern Sri Lanka to a simple provisional arrangement then it is a daydream to expect to secure a regional self-governing authority in the Tamil homeland by negotiating with the Sinhala political leadership. This is the political truth that we have been able to learn from the four year period of the peace process. We hope that the international community, which has been intensively observing this political drama, similarly understands this truth.
I wish to explain here a matter of crucial importance, which betrays the politics of duplicity of the Sinhala ruling elites. You would have heard about a secret shadow war being waged against our organisation behind the screen of peace. This subversive war has been unleashed with the aim of weakening our liberation organisation and to undermine our struggle. A large number of people consisting of our senior cadres, important members, supporters, Tamil politicians, journalists and educationists who were sympathetic to our cause, have been cowardly murdered. We know the real masterminds behind this shadow war. Though these violent acts were committed under the guidance and direction of the Sri Lankan military intelligence, we are aware that mysterious hands of some racist Sinhala politicians are behind these nefarious activities. This subversive war is being conducted in the government controlled territories, with the backing of the armed forces, utilising Tamil para-military elements as instruments. We expressed vehement protest to the Sri
Lanka government ed political cadres \ our political office the government co nce the governmen tests we were com our cadres to our
A strange low been unleashed ag. vantage of the co effected by the ce: the Tamil para-mil obligation of the st the Ceasefire Ag failed to fulfil this the Sri Lanka state the Tamil para-mi ments of this subv our liberation orga serious war offence a treacherous act i you in the back wi pretending to emb other. This behavic strates that the Sil have no genuine in ethnic reconciliatic state has not give option but rather tr into a new mode o conditions of pea the international c( cern the real mode and perceive its u rior motives.
As far as the Ta cerned, the concep fire and negotiat meaningless; cor correspond to or shadow war cond tions of peace, n perpetrated in vio of ceasefire, an ir sive network wov negotiations, are the peace proces Because of these have lost faith in Our people h peace process th cure them a real, have lost faith in failed to remove from their homes in the talks that h their long standi Our people c.

DECEMBER 2005
when our unarmare murdered and were bombed in trolled areas. Siignored our proalled to withdraw ontrolled areas. ntensity war has Inst us taking additions of peace sefire. Disarming tary groups is an te under terms of eement. Having crucial obligation has been utilising itaries as instru2rsive war against hisation. This is a . This is similar to which one stabs th one hand while race you with the ur clearly demonhala ruling elites terest in peace and on. The Sri Lanka n up the military ansformed the war f state terror under ce. We hope that )mmunity will disof this shadow war gly face and ulte
mil peopleare conts of peace, ceaseons have become cepts that do not reflect reality. A icted under condiilitary occupation ation of the terms ternational subver2n during political he distorted ways has been abused. factors our people everything. lve lost faith in a t has failed to sepeaceful life; they ceasefire that has Le occupation army they have lost faith ve failed to resolve g problems.
no longer tolerate
an unstable life and an uncertain future. The waves of popular upsurgence erupting in the Tamil homeland are manifestations of the discontent and despair of our people; they are fierce demonstrations of their political aspirations. The multitude of Tamil masses, who converged at recent Tamil resurgence conventions, have publicly proclaimed their demands. The international community cannot ignore these proclamations of a unified nation calling for the recognition of their right to self-determination, of their right to rule themselves. Our people aspire to determine their own political status. Having been subjected to decades of systematic state repression, they call upon the international community to recognise their political aspirations.
We have now reached a significant historic turning point in our struggle for self-determination. The ruling elites of southern Sri Lanka will never recognise our people's right to self-determination. The Tamil right to self-determination will never find space in the entrenched majoritarian constitution and in the political system built on that constitutional structure. Our people have, therefore, realised that they have no alternative other than to fight and win their right to self-determination. Self-determination entails the right to freely choose, without external interference, our political life. The Sinhala nation has been refusing to embrace our people, to recognise their national identity and to share political power. This political alienation has continued since the independence of the island 57 years ago. Frustrated by years of alienation, oppression and ill-treatment as an unwanted people, the Tamils have finally decided to exclude and boycott the Sri Lankan polity and its power system. The boycott of the presidential elections by the vast majority of Tamil people was a concrete expression of this perspective. Our people did not participate in the election even though they had the voting power to determine the election of a new president. The non-participation of the Tamils should not be construed as a judgement of the

Page 7
DECEMBER 2005
personalities or policies of the presidential candidates. Rather, this political boycott was an expression of deep distrust and disillusionment of the Tamil people with the Sinhala political system. This event symbolises a serious turning point in the political history of the Tamils. It signifies that the Tamil people may choose their own path and freely determine their own political destiny.
The Sinhala nation has chosen a new national leader. A new administration has assumed power under his leadership. This new government has been elected by the Sinhala majority specifically with their voting power. The national minorities are not represented in this government. It is essentially a Sinhala-Buddhist regime. Therefore Mahinda Rajapakse does not represent all the social formations of this country. He has assumed power as a president to protect and promote the interests of the SinhalaBuddhist community. We are all aware of Mahinda Rajapaske's thoughts and policies. We are also aware of the incompatible gaps and the irreconcilable contradictions that exist between Mr Rajapakse’s political vision and the Tamils’ struggle for selfdetermination. I do not wish to engage myself in a comparative analysis of this issue.
The recent presidential elections and the change in governance effected by the Tamil boycott have created a wide rift, politically, between the Tamil and Sinhala nations. While Sinhala-Buddhist hegemony has assumed predominance in the south, Tamil nationalism has emerged as a powerful force and consolidating itself in the Tamil homeland. While a new government under Mahinda Rajapkse has assumed power in the Sinhala nation, LTTE's administration is expanding and gaining strength as a concrete embodiment of Tamil nationalism.
The internatio fully aware of the f ning an efficient, ministrative structu areas of the Tamil were liberated fro! occupation by our administrative stri ble, consisting of o ories with huge ci protected by a p force. We have a judicial system to order. We have a complex administ ture of a shadow ugh a large number living in the milita region, their allegia eration movement. ing class refuse ground reality, this attempts to belittle ganisation as a ‘te are disappointed ar some international ing been influenc propaganda, conti organisation on th Biased positions ta nations acting as peace process, in ienating our libera as a "terrorist outfi the interests of the severely affected power relations be in conflict at the p This pro-state bias liberty to choose ( status. This partial one of the causes f the peace talks. The herent, globally acc of the concept of te just and reasonabl gles fought for rig also branded as te thentic liberation 1 gling against raci
EMERGENCYTRAN
75047
Please Call:
 

hal community is ict that we are runelf-governing adre in the majority homeland, which n Sinhala military organisation. Our cture is formidair controlled territfilian populations, ) werful military olice force and a maintain law and lso developed a rative infra-strucgovernment. Thoof Tamils are still ry occupied Tamil nce is with our libThe Sinhalese rulto accept this political truth and our liberation orrorist group. We ld sad to note that governments, haved by this false nue to retain our heir terrorist list. aken by powerful guardians of the 2xcluding and altion organisation t’ and supporting Sri Lankan state,
the balance of tween the parties 2ace negotiations. constrained our bur own political ty finally became or the collapse of re is no clear, coeptable definition rrorism. As such, e political struglite0uS CauSeS are rorism. Even aunovements strugt oppression are
TAM TIMES 7
denounced as terrorist outfits. In the current global campaign against terror, state terrorism always finds its escape route and those who fight against state terror are condemned as terrorists. Our liberation organisation is also facing a similar plight.
We have now reached the critical time to decide on our approach to achieve the objective of our struggle. At this crucial historical turning point a new government under a new leader has assumed power in the Sinhala nation. This new government is extending its hand of friendship. towards us and is calling our organisation for peace talks. It claims that it is going to adopt a new approach towards the peace process. Having carefully examined his policy statement in depth, we have come to a conclusion that President Rajapkse has not grasped the fundamentals, the basic concepts underlying the Tamil national question. In terms of policy, the distance between him and us is vast. However, President Rajapakse is considered a realist committed to pragmatic politics, we wish to find out, first of all, how he is going to handle the peace process and whether he will offer justice to our people. We have, therefore, decided to wait and observe, for sometime, his political manoeuvres and actions. Our people have lost patience, hope and reached the brink of utter frustration. They are not prepared to be tolerant any longer. The new government should come forward soon with a reasonable political framework that will satisfy the political aspirations of the Tamil people. This is our urgent and final appeal. If the new government rejects our urgent appeal, we will, next year, in solidarity with our people, intensify our struggle for self-determination, our struggle for national liberation to establish Selfgovernment in our homeland. O
"EL ONLY )) ))--SRI LANKA
676 360
-SOUTH INDIA -SINGAPORE

Page 8
8 TAMIL TIMES
Noruchy invited c to be focilitat
In a move described as a sudden "U-Turn' on his part, the Sri Lankan President Mr. Mahinda Rajapakse has invited the Royal Norwegian Government to continue its role as facilitator to the Peace Process in Sri Lanka. Mr. Rajapakse met with the representatives of the four Co-chairs, US, UK (EU Presidency), Japan and Norway on Wednesday (Dec 7) to brief them on his on-going consultations and the preparatory work required for the continuation of the peace process, according to a media release issued by the Information Department in Colombo.
The media release said, “H.E. Hans Brattskar, Ambassador of the Royal Norwegian Embassy called on H.E. Mahinda Rajapaksa, President of Sri Lanka today. At this meeting H.E. President Rajapaksa invited the Royal Norwegian Government to continue its role as facilitator to the Peace Process in Sri Lanka.'
Commenting on the President's invitation to Norway to resume its role as facilitator, Erik Solheim is quoted as telling the media, “Our initial reaction is that it is positive that we have been asked to continue our work. This is a vote of confidence But we want to make sure we agree with the government as well as with the LTTE (Tamil Tigers) on the conditions before we accept to take on that role again.'
Meanwhile Solheim's reference to the Government and the LTTE agreeing to “certain conditions” before Norway "accept the role again” has raised the question whether Norway has decided to set certain terms before it resumes its role as facilitator. Adding to the confusion as to Norway's position is its Colombo embassy’s statement, “Messages will not be taken between the two parties in the peace process, until consultations on the future Norwegian role have taken place.” The question that is being raised in this context is whether Norway as of now has uni
laterally terminate facilitator, and w only after certa agreed by the G LTTE.
Norway's monito President Ma only two days af to resume its facil raised the issue o its primary role cease fire.
Rajapakse rep Japanese peac{ Akashi that “the monitors cannot country and there rate entities to f process and to r fire.' He had al Japanese envoy come monitors Asia and other S tries to monito brokered Ceasef portedly Mr Aka position taken pakse.
At present, N Lanka Monitorin which has been tween the gover Tigers for the p years. The SLM of members from tries - Norway, S mark, and Icela the CFA, the gc must be in agre tually accepted amendments to
SLMM has quarters in Col fices, and a lia ochchi, in add contact at vari day-to-day opt
Japan ready to
Japan has
host' direct ne
Sri Lankan Go

DECEMBER 2005
goin
its present role as
resume that role conditions are fernment and the
翰下 ing role? ninda Rajapakse, ir inviting Norway ation role, has now Norway giving up in monitoring the
rtedly told visiting. envoy Yasushi facilitators and the be from the same should be two sepaacilitate the peace nonitor the Ceaseso told the visiting hat he would wellfrom Japan, South scandinavian counr the Norwegianire Agreement. Rehi has accepted the by President Raja
orway heads the Sri g Mission (SLMM), nonitoring truce bement and the Tamil st three and a half M currently consists he five Nordic coun|eden, Finland, Dend and according to vernment and LTTE ment through a muprocess before any e CFA can be made. established headmbo, six district ofon office in Kilinon to the points of us locations for its ation.
ost talks
id it was "ready to tiations between the rnment and the Lib
eration Tigers of Tamil Eelam (LTTE) to review the ceasefire agreement (CFA), which has been in force since 2002.
Tokyo's offer follows a change in the Government's previous position that the CFA review talks should be held in Sri Lanka,
"The Government told me that is willing to have negotiations out side the country, preferably in Asia, the visiting Japanese special representative, Yasushi Akashi told a press conference on Sunday ( Dec 1 l) in Colombo.
The Sri Lankan Government's call for a review of the operational aspects CFA over the past few months, ran into a deadlock as Colombo and the Tigers differed on the venue. While the Government wanted the talks to be held in Sri Lanka, the LTTE had insisted that the talks be held either in rebel-held territory or abroad. A compromise solution proposed by Norway to hold the talks at the international airport was rejected by the Tigers.
Akashi, who is Japan’s Representative for Peace-building, Rehabilitation and Reconstruction in Sri Lanka, described the situation for peace and stability in Sri Lanka as "deteriorating' and said it was "cause for considerable concern.' The new Government under the Mahinda Rajapakse Presidency was giving "highest priority” to the peace process and Colombo was "formulating a comprehensive approach” for a solution to the ethnic conflict, he said. 'I have a distinct feeling that we're entering a new phase in the (peace) process,' Akashi said, appearing to suggest the new Sri Lanka government is not looking merely at transitional arrangements but at a comprehensive settlement.
If international diplomatic efforts to get the two sides talking face-toface succeed, the immediate subject of discussion would be a review of the operation of the cease-fire agreement rather than a revision of the agreement itself, Akashi said.
During his five-day visit, Akashi had talks with Sri Lanka's new president, Mahinda Rajapakse, his predecessor Chandrika Kumaratunga,

Page 9
DECEMBER 2005
Somawansa Amarasinghe, the leader of the People's Liberation Front or JVP, and NGO representatives. However, he did not meet the LTTE. "I have decided to comply with the wishes of the Sri Lankan Government which is engaged in a very comprehensive review of the situation of peace," Akashi said.
. Diplomats attached significance to Akashi's talks with the JVP leader as it was this party that helped substantially to secure the new President's narrow election victory. The JVP retains a hard-line stance on dealings with the Tamil Tigers.
Indian support for President's peace moves
India would support the new President and his government's efforts seeking a negotiated settlement of the ethnic conflict in Sri Lanka that is acceptable to all sections of Sri Lanka society within the framework of a united Sri Lanka, and consistent with democracy, pluralism and respect for human rights. It also continues to maintain an abiding interest in the security of Sri Lanka and remains committed to its sovereignty and territorial integrity. That is the message that Sri Lanka's new Foreign Minister, Mangala Samaraweera, received from New Delhi during his two-day recent visit where he has discussions with the Minister of State for External Affairs, Mr. E Ahamed and Prime Minister Manmohan Singh.
The joint statement issued by both countries on the occasion of Sri Lankan Foreign Minister's visit (30 November to 1 December) to Delhi said, "Minister Samaraweera apprised the Indian side of the policy the Government of President Mahinda Rajapaksa seeks to follow with regard to the peace process in Sri Lanka. He emphasized the continued commitment of the government to the maintenance of the Ceasefire, and the desire for a review of its operations, so that the implementation of the Agreement can be made more effective. The Government also extends a firm invitation to the LTTE to negotiations to discuss a political solution. President Rajapaksa views the greatest possible degree of openness,
transparency an peace process, a its acceptance a Minister Samara approaches that and his adminis towards this end national consen: endeavour, recon opment in the N. be accorded the
“Minister Sal that the Govern would, in the tra logue between continue to apprl of India in regal means by which could be made m "Indian side th Foreign Minister proach of Presid his administration process. India be during solution ci sentially through processes. India ess of seeking a ment acceptable to Lanka society wit of a united Sri La with democracy, pl for human rights. maintain an abidin curity of Sri Lanka mitted to its sove rial integrity.
"Several other interest, including thening of econom cooperation, were the visit of Minis Both sides emph conclude, as earl Comprehensive E ship Agreement.
"Government to Minister Sama tion already exten dent Rajapaksa to India at the earlie
Solheim in New I
Norwegian M Facilitator Eric S Foreign Secretary ing his recent visi exchanged notes situation in Sri L

inclusivity in the being essential for eventual success. veera spelt out the resident Rajapaksa ation would adopt farriving at a broad ls. Parallel to this truction and develrth and East would tighest priority. araweera affirmed ment of Sri Lanka lition of close diahe two countries, Se the Government d to the ways and the peace process ore effective anked the Sri Lanka or outlining the ap2nt Rajapaksa and towards the peace lieves that an enun only emerge es
internal political supports the procnegotiated settleall sections of Sri hin the framework nka, and consistent uralism and respect India continues to g interest in the seand remains comeignty and territo
matters of mutual the further strengic and commercial addressed during ter Sama-raweera. sized the need to as possible, the conomic Partner
of India reiterated aweera the invitaled by it to Presiay a State Visit to t opportunity.”
hi
nister and Peace heim met Indian Shyam Saran duro New Delhi and on the evolving ka as regards the
TAML TIMES 9
peace process after President Mahinda Rajapakse assumed office on November 19.
Solheim was in town on a bilateral visit in his capacity as Minister for International Development to meet Finance Minister Palaniappan Chidambaram. He utilized the opportunity to exchange views with the Indian Foreign Secretary on the peace process in Sri Lanka. He has since returned to Oslo.
Norway's present thinking is that it is willing to continue with its role as eace facilitator in Sri Lanka, if invited by the Government as well as the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).
But Oslo is not happy being made a scapegoat for setbacks or slow progress in the peace process due to no fault of its own. Norway cannot play a worthwhile role to help achieve peace in Sri Lanka if it gets blamed for the failure of the peace process to move forward.
Solheim has made it clear to India that Norway has no position of its own on the type of federalism Sri Lanka wishes to choose for a solution to the ethnic conflict. Oslo will be comfortable with whatever is acceptable to President Rajapakse and LTTE Chief Velupillai Prabhakaran.
Norway understood the Indian position that supports the process of seeking a negotiated settlement acceptable to all sections of Sri Lanka society within the framework of a united Sri Lanka, and consistent with democracy, pluralism and respect for human rights. India continues to maintain an abiding interest in the security of Sri Lanka and remains committed to its sovereignty and territorial integrity. India will not countenance a separate state or a virtual separate state as advocated in the LTTE's Self Governing Authority proposal.
Norway should not be seen as a midwife in establishing a dictatorship in the island's northern and eastern parts. The Cease Fire Agreement (CFA) will succeed only if and when both parties - the Sri Lankan Government and the LTTE - implement it with sincerity, Solheim pointed out.
Oslo concedes that the ceasefire

Page 10
10 TAMIL TIMES
monitoring mission needs to be strengthened. However, if the Government and the LTTE do not implement the CFA faithfully, both parties should be blamed.
In Norway's assessment, neither the Government nor the Tamil Tigers can win the war. There can be no peace in Sri Lanka without India's support. Peace cannot be achieved without an Indian guarantee. Which is why Norway has been consulting India at every stage in the faltering peace process.
Both India and Norway believe that Sri Lanka is at the crossroads, and that there is need for a carefully considered strategy to put the wayward peace process back on track.
While the Tigers must stop political assassinations, the Government should end support to Tamil paramilitaries led by “Col.” Karuna. Colombo should not use the Karuna group in a shadow war against the LTTE, Oslo and New Delhi feel.
Norway and India are worried that the new Sri Lanka leadership appears to be playing Sinhala politics, and seems to have very little understanding of Tamil politics in that country.
The collective assessment of both India and Norway is that, if the present situation is allowed to continue, the Tigers may become more of a terrorist group and may verily turn Sri Lanka into an ungovernable nation.
Norway PM in Delhi
Following Colombo's request to resume its facilitation role, Norwegian Prime Minister Jens Stoltenberg arrived in New Delhi on a three-day visit ostensibly to discuss energy, free trade and bilateral relations which also would include India's position concerning Norway's role in the Sri Lanka peace process.
Noting that the issue of Sri Lankan peace process will figure in his talks with Prime Minister Manmohan Singh, he told a select group of reporters, 'My visit gives me the opportunity to have direct dialogue with the Indian leadership to consolidate
India's support befc initiation of the nex Speaking to re berg, “It is importa on all matters befor it is more importa Norway to continu logue as far as the concerned.'
During the recen tial election campa allies of Presidents to severe criticism f tiality, and there wi the removal of its 1 Obviously stung b and still uncertain a of the new Presiden ment, Stoltenberg tc they don't want us things to do. We ar. cilitating talks only serious about reach If they're not willin for Norway."
“We have been Lankan President t tating the dialogu LTTE). We are pre negotiation but the will on both sides,' He said the ma was to get the pe on track and emp ceasefire must be parties. He also ma effort would be fr the parties have the "We will Sit w see how to contin We can play a role there is willingne Stoltenberg said.
Noting that t had got stalled du between the Sri L and LTTE, the Nor ister said he was peace process in would restart. He sed optimism on
SS,
Asserting tha take sides betwe and LTTE as was said, “we are not
WWW.armaSSOciates.CO.uk-uS
 

DECEMBER 2005
facilitating the ound of talks.' rters, Stoltenthat we agree ve proceed, and for India and their close diaeace process is
y held presidenIn the principal bjected Norway : its alleged pare calls even for le as facilitator. such criticism lout the position and his governdjournalists, “If we have other interested in fafboth parties are ing a resolution. , there is no role
asked by the Sri ) continue facilie process (with pared to continue re has to be real ' he said.
in challenge now ce process back hasised that the respected by all le it clear that the itful only if both
"real will'.
th both parties to ue the process... and proceed when s of both sides,'
е реаce process to disagreement nkan government legian Prime Minot sure when the he island nation however, expresstarting the proc
Norway did not the government leged, Stoltenberg 'hieving anything.
Rather, the parties involved are achieving peace. We are just facilitators.”
25 million Kroner to LTTE
The LTTE is continuing to receive direct Norwegian financial aid. According to a Norwegian newspaper "New Times, the group has received 25 million Kroner since the Oslo-led peace process began in early 2002. The newspaper revealed that the assistance has continued despite the group suspending its participation in the peace process in April 2003 during the previous UNP administration.
Norway has acknowledged that it could not give details of how the money has been used by the LTTE. The report revealed that the LTTE received 950,000 kroner in 2002, 7.5 milllion Kroner in 2003, 9 million Kroner last year and a further 7.5 million Kronor this year.
“New Times' said, "According to Norwegian Foreign Ministry, this support was given directly or indirectly to LTTE's peace secretariat. The Foreign Ministry defends its support to the LTTE by saying that it was given to build the peace process. After the signing of the Ceasefire Agreement in February 2002 both parties needed funds to build their peace secretariat. Sri Lankan government requested that aid be given to the LTTE's peace secretariat and all aid given to the LTTE was with the agreement of the Sri Lankan government, writes Odd Naustdal, the information counsellor of the Foreign Ministry.”
"According to Norwegian Foreign Ministry, Norway will continue to give assistance to the LTTE this year too.”
"According to Foreign Ministry, the Norwegian support to LTTE's peace secretariat was for “establishing and developing peace secretariat, travel expenses to LTTE's political leaders in connection with the peace process, capacity building and gathering expertise related to peace process and information work on the peace process.” O
ul linkS-ARM Online lnsurance

Page 11
DECEMBER 2005
Violentincidents escalate
in north-east
Dec 8- In the ongoing escalation of violent incidents in the Northeast of the island, seven soldiers were killed allegedly by the LTTE which used two powerful claymore mines on Sunday 4 December at Kondavil on the Jaffna-Palaly main road. Three civilians were also injured in the blasts.
Military spokesman Nalin Witharanage said the soldiers belonging to the 6th Gajaba Regiment were transporting meals from 511 Brigade to 51 Division in a tractor and moving towards the Jaffna town when suspected Tigers exploded two claymore mines using a remote control device.
He said following the incident there had been tension in the area and additional army personnel had been deployed to assist the police to conduct a search operation to track down the attackers.
Confirming the incident, SLMM said their representatives in the peninsula visited the scene of the blast and conducted inquiries.
In another incident a soldier was killed allegedly by the LTTE near a Army post in Neerveli in Jaffna on the same day, 4 December. The latest incident followed a day after the LTTE in a attack on an army truck killed a soldier and injured seven others in Chavakachcheri, Jaffna. Lance Corporal Jayewardene was killed in the incident. Jaffna police said the attack had been carried out using T 56 guns. Fourteen spent cartridges were found at the scene.
In another major incident, six soldiers and an SLA officer belonging to the SLA Division 51-2 were killed in a Claymore mine attack by suspected Tamil Tigers on a SLA tractor in Irupalai, 5 km North east of Jaffna town on Tuesday (6). The mine blast took place 200 meters west of Irupalaijunction on Jaffna-Point Pedro road. The soldiers were returning after supplying morning meals to the soldiers stationed along the streets in Kalviyankadu, military sources said.
A car carrying three Swiss nationals was also caught in anotherlandmine attack on 6 December. Two of the three Swiss nationals work for the Swiss Agency for Development and Cooperation, which is engaged in post-tsunami work in Jaffna Peninsula. The other occupant was the wife of one of the men, said Martin Sturzinger, a spokesman for the Swiss Embassy in Colombo.
The Government in a statement condemned in the strongest possible terms the killing of six Army personnel in a claymore mine attack at Kondavil, in Jaffna. At the time of the attack, the Army personnel were distributing food rations and mail to Army detachments and sentry points in Jaffna. It is clear that this a pre-planned terrorist attack carried out on Army personnel engaged in non-offensive routine activities, Government Information Department issuing a media release said.
The attack has been carried out in blatant violation of the provisions of the ceasefire agreement. At a time when the new President has extended an invitation for the resumption of peace talks, such provocative acts by the LTTE demonstrate a lack of sincerity towards negotiations and a political settlement. The government calls on the international community to condemn such terrorist acts which place obstacles in the way of furthering the peace process.
 

TAMIL TIMES 11
Sunday's claymore mine attack came in the wake of over a series of incidents of shooting at Army checkpoints, and grenade throwing at army posts within the past twenty four hours. There is a clear increase in the continuing attacks on army positions, in violation of the Ceasefire Agreement, the statement said.
Though the Tamil Tigers have been blamed for these attacks on the security forces, they have denied responsibility.
Referring to the second mine attack on 6 December, the Government accused the LTTE of carrying out a "stealth war". "It is regrettable that in less than 48 hours the government has been called upon once again to condemn in the strongest possible term a Claymore mine attack on army personnel carried out by the LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam)," the Government Information Department said. Claymore mine known to be used by the Tamil Tigers is a deadly weapon that spits out hundreds of steel balls propelled by plastic explosives.
"The LTTE is engaged in a stealth war...using the cover of the cease-fire agreement,' the statement said in reference to the 2002 cease-fire, which new President Mahinda Rajapakse says is flawed and should be amended before peace talks can start. "It is clear that the LTTE, which participated in peace talks with successive governments... has not transformed from its terrorist tendencies,” said the statement, the strongest since Rajapakse won the Nov. 17 election.
Army spokesman, Brigadier Nalin Witharanage, said that the LTTE was totally responsible for the mine attack in Kodavil. Brigadier Witharanage said that the LTTE appears to have resorted to their usual tactics of denying the attack with the Scandinavian Ceasefire monitors, the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM). "This is not a surprising situation for the military, because this was not the first occasion that they have denied an attack,' he said, adding that the attack was a clear violation of the Ceasefire Agreement. He further said that LTTE was in the habit of denying their attacks on the military whenever Sri Lankan Army lodges a complaint against them with the SLMM
The army spokesman was responding to a statement by the Head of SLMM, Hagrup Haukland who said the LTTE was denying any hand in the Claymore mine attack.
“When we asked the LTTE about the attacks, they said that other armed elements were responsible for the Sunday's incident. However the Army said that the LTTE was responsible for the attack,” Haukland said.
Intelligence Service sources said in the meantime that the LTTE had started placing mines in the North and East again although an intensive campaign of de-mining in these areas commenced after the ceasefire agreement of February 2002.
The main opposition UNP has condemned killing of seven soldiers in Jaffna and the killing of Kattankudy AGA who was carrying out his normal duties. UNP Deputy leader Karu Jayasuriya in a statement urged the government to take action against those responsible for the attacks and strengthen security in the area. "We also express our deepest sympathies to ihe bereaved families of the victims. It is our firm belief that in a civilized world violence is not the means to settle disputes. We call upon all parties to act with restraint, desist from vioence and respect human lives,” he said.
In the aftermath of the killing of seven soldiers in Jaffna ind the resultant tense situation more troops were rushed to he peninsula in anticipation of further attacks and to maintain aw and order. A senior Defence Ministry official said a major

Page 12
12 TAMIL TIMES
search operation was also under way to track down suspects and weapons. He said the decision to send more troops was taken at a special meeting President Mahinda Rajapakse had with the Chief of Defence Staff, the Commanders of the security forces and Defence Ministry officials. At the meeting it was disclosed that there were not enough military personnel in Jaffna to carry out major search operations or to be deployed soon after such attacks against the military or civilians. The official said considering these developments the security forces and the police would now intensify security duties to ensure law and order prevailed.
Meanwhile, in Point Pedro, Police used tear gas to disperse some three hundred people backed by suspected LTTE cadres when they threw petrol bombs at the military barrier near Hartley College. Security Alert
Dec 6 - The police and armed forces have been placed on
SLIMIM Condemms cowardly attacks
Dec 7 - Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) in statement said that the "attacks that have taken place over the last few days must stop immediately if the peace process is to move forward." It also "urged the international community to use their influence in order to arrest the situation and make way for renewed peace talks."
"The SLMM will continue to do everything within its power to diffuse the tense situation that is prevailing, not only on Jaffna peninsula but in the whole of the North and East," the statement from the Headquarters of SLMM office in Colombo said on Tuesday (7).
"The recent escalation of violence in Jaffna peninsula is of great concern to everyone, and the SLMM strongly condemns the cowardly attacks that have resulted in the deaths of seven Sri Lankan soldiers and Tamil civilians. In addition, many people have been injured. However, the violence has not escalated out of control as of yet. In this respect, the SLMM commends the security forces for reacting with restraint in a very difficult security situation.” the statement added.
"Needless to say, the escalating violence is jeopardising the ceasefire and also endangering the whole peace process at a time when there are signs that the Government of Sri Lanka (GOSL) and the LTTE are preparing for the resumption of peace talks.'
“The SLMM is currently inquiring into these incidents, both parties hold the other party responsible for. The security forces have accused the LTTE involvement in the attacks against the Sri Lanka Army (SLA), while the LTTE has accused the Security forces for recent killings of Tamil civilians in the Jaffna area and other armed element for being involved in the attacks on the SLA.”
"The SLMM has not been presented with any substantial information regarding the perpetrators of these attacks and urge those parties to come forward wit any information they may have. The attackers must be apprehended immediately. The LTTE must also use their influence on the Tamil population to calm down the situation. The attacks that have taken place over last few days must stop immediately if the peace process is to move forward."
 
 
 
 

DECEMBER 2005
igh alert in and aroundColombo city, in the face of escalating riolence in the Northeast of the island. .
DIG Colombo Pujitha Jayasundara said the city and its surroundings had been placed on alert after an LTTE cadre, amongst a number of suspects arrested, was found to be in possession of two passports bearing two different names and addresses. The Tiger suspect had arrived in Colombo from Muttur, but the addresses and names in the passports were fictitious, DIG Jayasundara said. He also said there was information of the presence of LTTE cadres, in and around Colombo, who might commit acts of sabotage or violence.
Under the security alert, surveillance by the police and the armed forces has been increased at Orugodawatte, Bloemendhal Road and in the vicinity of the Kolonnawa oil storage tank complex. Special checkpoints manned by the police and armed forces personnel have been set up at important points of the city, he said.
"Furthermore the SLMM urge both parties to do their utmost to reopen the channels for direct dialogue at the local level. Only then can practical problems on the ground be solved and the current situation calm down.'
In an earlier statement the head of the SLMM warned that violence may lead to escalation and appealed to the Government, the LTTE and all community leaders to bring an end to the disorder.
"The SLMM has observed and witnessed a dangerous trend of violence in the north and the east in the last few days resulting in a number of deaths and injuries of both civilians and security forces personnel,” SLMM Chief Hagrup Haukland said in a statement.
“In the Jaffna peninsula, Trincomalee and Batticaloa districts there have been countless attacks. The Sri Lanka Monitoring Mission warns that there is a real danger that these disturbances and hostilities can spread and result in irreparable deterioration of security and prevent any real restoration of normality in the affected communities.
“The SLMM therefore appeals to the Government, the LTTE and all community leaders to do their utmost to calm down the volatile situation before it escalates any further. It is important not to forget that behind every death there lies a real tragedy and families are left behind in despair. The Government and the LTTE have both underlined their commitment to peace in the passing week.
"We therefore urge them and all other community leaders to use their influence to ensure that violence and attacks come to an immediate end. The SLMM stands ready to assist all the parties and affected communities in bringing an end to these attacks. It is imperative that all stakeholders work together closely to achieve a secure environment and peace,' the SLMM’s statement said.
Muslims seek more protection
Dec 10 - As tension increased between the Tamil and Muslim communities in eastern Sri Lanka following a series of violent incidents recently, the National Alliance (MNA) has appealed to the Government to take immediate steps to provide adequate protection to the people in the North and the East

Page 13
DECEMBER 2005
Web. WWW. Carltonleisure.com
SRILANKAN’S NO 1 PRE
CARTON
Worldwid Sees'Y YFly with us once, COLOMOBO f 3(SO), are
Conditions apply
CO OVCBO MA fr E599+Taxes (10-24 Dec 2006) fr 2450+Taxes(25-31 Dec 2006)
Special Offer fr2360+Taxes Colomb0, India, Far East 31 Dec 05 or 06 Jan 06
Colombo fr e360+Taxes O1 Jan - 31 Mar 2006 or 06 Jan 2006
Tailor-made Tour Packages: 02084292 FLIGHTSHOTLINE 0870 2249222 FOR EMER
HARROW&WEMBLEY CENTRALLONIDON 299 RAYNERSLANE, HARROW 68GREATPORTLANDSTREET
MIDDX, HA5 5EG LONDON, WW7NG O2O 8426 1266 O2O 7636 76.36
and to avoid further escalation of violence, a media release issued by the MNA said.
While condemning the killings of Kaththankudy Divisional Secretary Faleel, UNP Chief Organiser M.Mohideen and two other civilians in Mutur along with three other innocent Muslims at Thoppur and three Muslim businessmen at Irralkuly, the MNA has requested the Government to hold an inquiry into the killing of five Muslims on November 18 at the Kathankudy Grand Mosque.
“Our people living in the area have informed of these incidents to us and this is very frightening. The Tamils and the Muslims have been living very cordially in this country for decades and they will not be separated under any circumstances," the media release added. "We call upon the Government and the leaders of all communities specially in the North and the East to do their utmost to de-escalate the volatile situation before it aggravates any further,” the media release said. Some Muslim leaders allege that the Tamil Tigers are targeting the Muslims of eastern Sri Lanka for having supporting Ranil Wickremesinghe of the United National Party (UNP) at the November 17 presidential election and for voicing their political aspirations. They say that scores of Muslim civilians have been killed or subjected to violence since the election.
The Muslims, like many Tamils in the East, had voted for Wickremesinghe because he stood for peace, federalism and a negotiated settlement with the assistance of the international community. He had also promised the Muslims that they would get a separate self governing Council with devolved autonomy. What is worse from the LTTE's perspective is that some Mus
 
 
 
 

TAMIL TIMES 13
Email: infoG)carltonleisure.com FERRED TRAVEL AGENT
| LEISURE Nov Travel & Tours o ATTA
Fly with us always'
DAY SOUTH INDIAY PARIS 63 -4. AND SOUTHINDIATOUR ZURICH 75 ترکس
CHENNA, BANGALORE lURAI, THEKKADY KOVALAM | MILANE49 S
MADRID s89 T.
08 DAY EGYPT ***க
ANCIENTEGYPT OSLO F839) 2S CAIRO, LUXOR, EDFU, BILLUND E79
KOM OMBO, ASWAN
Exclude taxes
& swakasa'ara,
Specialist in Tour Packages to a II worldWide destinations
es for Over 100 Airlines & EXOTICTOURS Worldwide
'97 || 0208426 1266 toursOcaritonleisure.com GENCY TRAVEL 07957 450895 or 07966 865.171
SOUTH LONDON 233 MITCHAMROAD
TOOTING, LONDON SW179JG O2O 8672 5757
EAST LONDON & ESSEX 212A, HIGH STREETNORTH
EASTHAM, LONDON, E62JA O2O 8586 7675
lim leaders like Athaullah of Akkaraipattu had said that the Northern and Eastern provinces must be de-merged. Such a measure would undermine the demand by the Tigers for a separate "homeland' comprising the North and East for the Tamils. The LTTE, on the other hand, had wanted Wickremesinghe defeated because it feared that the international community would become a millstone around its neck under his Presidency. The international community, the LTTE feared, would force it to accept a solution it might not want.
The Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), the largest Muslim party in Sri Lanka and an ally of the UNP, has accused the LTTE of instigating the recent attacks against Muslims in the Eastern districts. A press release from the party said that the LTTE was attacking Muslims in order to create Muslim-Tamil tension and blame the Muslims for spoiling the peace process. "The local population in places where violence has been unleashed unambiguously points the finger at the LTTE as the perpetrators, and the LTTE has not done much to allay their involvement,” the SLMC release said.
Giving a list of incidents in the past few days, it said that a grenade had been hurled into the Akkaraipattu mosque at prayer time. Two Muslims of Eravur had been killed and their bodies dumped in Valaichenai; a Muslim couple was killed in Meeravodai; and Mr Faleel, Divisional Secretary of Kathankudy was shot. Later, Faleel succumbed to his injuries. Four Muslims of Thoppur in Trincomalee district had been abducted and three of them were subsequently killed.
"These calculated attacks on the Muslims compel us to view with suspicion that orchestrated attempts are being made

Page 14
14 TAMIL TIMES
to disrupt Tamil-Muslim relations in the East,” the SLMC said. The LTTE was angry with the Muslims because they were voicing their own political aspirations. It was angry with the Tamils of the East also, because they too were for peace and a negotiated federal settlement, and had voted in the election defying the diktat against it. According to the SLMC, the LTTE wants to quash these tendencies among the Muslims and Tamils, wreck Tamil-Muslim unity, and blame Muslim antagonism for the failure of the peace process.
Meanwhile it is reported that Muslim youth in the Eastern province are being tempted to take up arms for their protection, following the recent spate of attacks allegedly by the LTTE. During a series of meetings held recently between Sri Lanka Muslim
Congress (SLMC) Parliamentarians and Muslim villagers from the East, the youth had reportedly requested the MPs to make representations to defence authorities and secure positions as even home guards, so that they can safeguard their
India Seeks EU
O ban LTTE
December 5: India has asked the European Union (EU) to ban the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) by branding it as a terrorist organization.
The Ministry of Home Affairs (MHA) has sent to the EU, through the Ministry of External Affairs, a dossier on the LTTE and three Indian terrorist outfits to be considered for a ban, according to informed sources here.
India was the first country to ban the LTTE on 14 May 1992, an year after the outfit's woman suicide-bomber Dhanu assassinated former Prime Minister Rajiv Gandhi at an election rally on the outskirts of Chennai on the night of 21 May 1991. It has since been banned by Malaysia, Canada, Australia, the United States (in 1997), and Britain (2001).
On September 26 this year, the EU barred Tamil Tigers from visiting its 25 Member States, and declared that it is actively considering listing the LTTE as a terrorist group. Condemning their "continuous use of violence and terrorism' the
UNP to file election petition
The United National Party will file a petition in the Supreme Court challenging the results of the Presidential Election held on November 17, 2005 making two fundamental issues as the basis of its case.
The UNP Deputy Secretary General Tissa Attanayake told press that the two issues they intended to highlight in the election petition were (1) the inability of the Northern voters to exercise their "right to vote' freely due to the threats of the LTTE and their instigated boycott, and (2) the deletion of names of over 400,000 voters from the electoral register which resulted in them losing their fundamental right to vote.
Attanayake said the Party was in the process of collecting names of persons whose names were deleted from the electoral register and said those denied the "right to vote could send-in their names to Party Headquarters at Sirikotha. They would also be encouraged to file "Fundamental Rights' petitions.
 
 
 

DECEMBER 2005
community in their respective areas. These Muslim youth had pointed out that, the Army, or the STF came to their areas only after an incident and depart no sooner tensions get defused.
The Muslim villagers reportedly noted that “there is no one to provide protection to them round the clock, thus their vulnerability also was increasing.”
Meanwhile, the Sri Lanka Muslim Congress hierarchy has sought a meeting with President Mahinda Rajapakse to discuss the volatile situation prevailing in the East. "The Muslims are not armed, and so we expect the Government and the security forces to provide us with maximum protection. It is the duty of the Government to see to the safety and security of the Muslims,” Mr. Nizam Karriapper of the SLMC stressed. The Muslim Congress hoped to urge President Rajapakse to take necessary steps and ensure round the clock' security protection to the Muslim civilians who lived in the Eastern province, he reportedly said.
EU asked the Tamil Tigers “to take immediate public steps to demonstrate their commitment to the peace process and their willingness to change.”
The EU also decided that each of its Member States will, where necessary, take "additional national measures to check and curb illegal or undesirable activities (including issues of funding and propaganda) of the LTTE, its related organizations and known individual supporters.”
Meanwhile, the Indian outfits which New Delhi wants the EU to ban include two Kashmiri militant groups and one Sikh extremist outfit. They are: Harkat-ul-Jehadi-I-Islami (Huji), Jamiat-ul Mujahideen, and Khalistan Liberation Force (KLF). Huji is a splinter group of the Harkat-ul Ansar, whose Bangladeshi unit was formed in 1992 with Osama bin Laden's help. Oflate, it has been active not only in Bangladesh but also in border districts of Indian states bordering that country, namely: West Bengal and Assam. The KLF, which was active during the militancy in Punjab in north India in the 1980s, claims to have several offices across Europe.
The sending of the dossier comes in the week of the EU recently including Kashmiri outfit Hizbul Mujahideen in its terror black list.
According to the provisions in the Presidential Election Act No. 15 of 1981, an Election Petition has to be filed within 21 days after the gazetting of the elections results. Petitions on "Fundamental Rights' have to be submitted to the Supreme Court within 30 days of the publication of the gazette with election results.
Attanayake said the party decided to file action against the outcome of the Presidential Election of November 17 as the Commissioner of Elections failed to act on their official complaint over the inability of Northern voters to cast their vote due to the LTTE's "boycott order'. They wanted a re-poll in the North but the Commissioner did not accede to their official request.
UNP sources said the party would file the election petitio to make the international community know that there had bee no free and fair election given the situation that prevailed in th North which prevented voters from exercising their franchis and also the exclusion of thousands of voters in the Sout through their names being struck off the electoral register.

Page 15
DECEMBER 2005
India funds Palaly airstrip reconstruction
Dec9 - Sri Lanka's Air Force Commander, Air Vice Marshal, Donald Perera said the massive reconstruction and repair work of the strategically important Palaly airport runway in the Jaffna peninsula was being carried out with the financial assistance of the Government of India. "The reconstruction work is in progress with the financial assistance of the Indian government. It was initially planned to complete the work within six to eight months. Unfortunately, the weather is blocking us a little, but it is satisfactorily progressing. A team from India is expected shortly to sit with us and work together," the Air Force Chief told reporters.
Mr Perera said it took a fair amount of time for the contractors to take their machinery and manpower to the work site since the logistics had to be arranged up there in the North prior to the commencement of work. Refusing to spell out the exact amount of money that the Government of India is putting in for resurfacing the Palaly runway, the Air Force chief said it depended on the scope of work. Asked as to what the Government of India is gaining out of this multi-million rupee project, he said, "It is not the question that I could answer or an issue that the Sri Lankan Air force is worried about. It is an issue for the Governments of India and Sri Lanka to discus and decide."
Responding to questions on reports of acquisition by the LTTE of aircraft, the Air Force chief, confirmed that the rebels were in the possession of at least two to three single-engine planes, but sought to play down their striking capability. "Yes, the LTTE has a couple of small flying machines. There are single-engine two-seater planes. There is no strike capability for the LTTE Air force. If you load up a car with a lot of explosives and explode, it can cause a lot of destruction. If that can be done in the same manner from the air, then it will have the same capability. For that one cannot say there is a strike capability as such. It can just be a bomb in the air," he said.
| LTTE cadre abducted
from Vavuniya Hospital
Dec 1 1 - In what can be described as an audacious rescue operation, gunmen suspected to be from the LTTE, having shot and killed an armed policeman, Mahes Ranasinghe, inside the Vavuniya Hospital premises, abducted one LTTE woman cadre Ms Gunaratnam Puveneswari who was undergoing treatment at the hospital under police custody. The incident took place around 2:45 pm. Sunday (11 at Ward No 1 of the hospital.
Mr Ranasinghe was killed at the entrance to the ward while four unarmed policemen were guarding the patient inside the ward.
After firing at Mr Ranasinghe, the gunmen entered the ward through the backdoor, ordered the remaining policemen to leave the building, took physical control of the patient, Puvaneswari, lifted her over the walls of the hospital and fled in a van.
Sri Lanka Army (SLA) solders and Special Task Force (STF) soldiers were rushed to the site soon after the incident. The Vavuniya District Judge, Mr.M. Ilanchelian who visited the site ordered the police to conduct investigations into the incident.
 
 
 
 
 

TAMIL TIMES 15
Sri Lanka Navy (SLN) on Tuesday (6) evening around 4.30 pm arrested five LTTE cadres including two women travelling in fibreglass boat in Pallimunai sea area in Mannar district. One of those taken into custody, Miss Gunaratnam Puvaneswary alias Uthaya, (20), took cyanide and was immediately taken to Mannar hospital. She was later taken to Vavuniya hospital in critical condition. Other LTTE cadres arrested are Arumugam Jeyanthan, 23, Kanthasamy Paheerathan, 22, Antony Sahayanathan, 18, and Sivanathagnanam Sanjinialias Mathi, 18. The SLN handed over the four LTTE cadres to Mannar Police around 5.30pm. They were then detained in the Mannar Police Station under heavy security and reportedly being interrogated. Mannar Police said LTTE cadres were in possession of handgrenades at the time of their arrest.
Later the four suspects Arumugam Jeyanthan, Kanthasamy Paheerathan, Antony Sahayanathan and Sivagnanatham Sanjini alias Mathi were in remand in custoy at the Anuradhapura prison.
On Thursday (8) the Mannar Magistrate had agreed to an application by Police to send the five LTTE cadres arrested by the Sri Lanka Navy (SLN) to Colombo for further investigation by the Criminal Investigation Department (CID). Reportedly for security reasons, The suspects were not produced in the Mannar court on Thursday when the police application for transferring them to Colombo CID was taken up for inquiry. It is learnt that the LTTE carried out the rescue operation in abducting Miss Gunaratnam Puvaneswary from the Vavuniya hospital was to preempt her from being taken for medical treatment in Colombo followed by further interrogation by the CID.
Halt slide towards further Confrontation
The National Peace Council of Srei Lanka in statement dated 9 December said, "The killing of several soldiers and also of civilians recently, and the ongoing hartals in the north east point to the unstable and potentially violent environment in the northeast. These are the tragic, yet inevitable, results of the stagnant peace process in which the Ceasefire Agreement itself is not being fully complied with. The National Peace Council condemns these killings and call for their immediate end.
The National Peace Council urges the government and LTTE to heed the public statements of their respective leaders in recent times. We welcome President Mahinda Rajapakse’s invitation to the Norwegian Government to resume its facilitation of the peace process and also the JVP's decision not to obstruct this course of action. We also welcome the LTTE leader Velupillai Pirapaharan's statement that he would give the new President time to work out his course of action and to provide a reasonable political framework to Tamil aspirations. In this situation of tension, it is easy for the different parties and the larger civil society to get polarised into antagonistic camps in which further confrontation is seen as the only option. But this type of thinking should be avoided at all costs because in the highly militarised context of the north east, escalated confrontation will only be a prelude to war.
NPC believes that the leadership of the government and LTTE need to demonstrate the qualities of problem solving leadership and patience that are vitally necessary at this point

Page 16
16 TAMIL TIMES
of time. Civil society needs to support the country's leadership in their efforts to revive the peace process, by highlighting the people's opposition to war, so that the slide towards violent confrontation and retaliation is speedily reversed. The celebration of Human Rights Day tomorrow in different parts of the country, including Kilinochchi, would provide an opportunity to take the people's message of peace to the different parties in whose hands lie the decision as to war or peace.”
Bishop calls for joint action for peace
Dec 7 - Bishop of Colombo, the Rt. Revd. Duleep de Chickera, in condemning the escalating violence and killings in Sri Lanka, in a statement released on 7 December said,
"The escalation in wanton killings of military personnel and brutal murders of innocent civilians in the North and East deserves unreserved condemnation. These defiant violations of the CFA call for a redefinition of the Agreement with inbuilt sanctions. These violations of the basic human right to life could, if not arrested forthwith, spiral into a war that the majority of Sri Lankans simply do not want.
"I call upon the President and our political leaders to act immediately and with restraint to halt this dangerous development. For this the endless rhetoric and mutual recriminations must stop and our political energy directed towards a thoughtful and responsible peace culture instead. The tendency to spread suspicion and animosity and to separate, divide and isolate communities and groups must be transformed to facilitate social trust and stability. Our leaders have a mandate for
NGOs scramble wasting Sri Lanka (Sunami relief
Dec 1 - International and local charities have wasted aid money meant for tsunami relief and slowed reconstruction efforts in Sri Lanka, an independent think-tank said.
The Institute of Policy Studies (IPS) asked the Sri Lankan government to rein in the number of charities, many of which it says are in competition with each other and preoccupied with grabbing media attention.
Last year's tsunami killed more than 31,000 people here and displaced nearly a million. Some 250,000 people still live in cramped transitional homes, despite international aid pledges topping 3.2 billion dollars.
"Reluctance to co-operate with government institutions and competitive behaviour towards others continue to hamper coordination and implementation,” said IPSeconomist Paul Steele.
Nearly 300 aid agencies capitalised on a huge international outpouring of sympathy for tsunami survivors and collected millions of dollars to rebuild and restore livelihoods along Sri Lanka's devastated coastlines.
But an official from the country's housing ministry said some NGOs (non-governmental organisations) were less than honest. “We came across quite a few NGOs that had signed MOUs (memorandum of understanding to build homes) and then used the document to raise funds," said the official, who
 
 
 

DECEMBER 2005
only this and nothing else.
"Civil society leaders, specially religious leaders, have a iuty to defuse tensions and encourage mutual understanding and respect across the communities. The core values of our great religions leave us with no other option. To pursue any other agenda would amount to a violation of the leadership entrusted to us.
"The international community, and specially those who are interested in sustainable peace and economic juistice for our vulnerable people, should persuade and even pressurise the parties to our conflict to adhere to the CFA and also help clarify the steps to peace that require urgent attention. Most Sri Lankans realise that our conflict cannot be resolved without international intervention. While such an external perspective and intervention is desirable and welcome in protracted conflicts such as ours, respect for our sovereignty must be clearly demonstrated in this process.
"Our people have suffered the ravages of war for too long. And more recently natural disasters have also taken a heavy toll. Our people deserve a respite and space to go about their daily lives without fear of intimidation and loss. It is only by concerted effort by all political parties and peace-loving men and women of all communities that can take us forward to establishing a new culture which will ensure peace, justice and dignity for all Sri Lankans.
"As we approach the festival of Christmas, the birth of the Prince of Peace, it is our prayer that we will come to our senses and offer the best withinus and so work for peace. And we also approach the first anniversary of the tsunami that wrecked havoc amongst all our communities, it is our prayer that we will recognise the worst withinus and reject violence, injustice, intimidation and war'.
declined to be named.
IPS's Steele said one way to monitor performance would be to consolidate. "It might be better if some NGOs are amalgamated. There is a whole plethora of costs," he said. “Administration costs are high. There are salary anomalies within NGOs, poor targeting of recipients and most unfortunately, competition among organisations themselves to get visibility within the community,” he said.
The tsunami damage to infrastructure was estimated at one billion dollars, but the replacement cost was put at between 1.5 and 1.6 billion dollars, according to a study released in January. "Costs are up by around 60 percent since January. For instance, the government estimated around 400,000 rupees (4,000 dollars) was enough to build a house. Now its over 600,000 rupees (6,000 dollars),” said Sisira Jayasinghe, economist and an author of the IPS post-tsunami recovery study.
The island's former tsunami reconstruction chief, Rohini Nanayakkara, warned that Sri Lanka has to compete for aid following natural disasters in other parts of the region. She said that although the initial pledges were twice the reconstruction cost, the country could end up with funding gaps. "If aid is not closely monitored, donor interest will slow down because there have been other disasters elsewhere that are now drawing their attention,” she said.
In a report to parliament, Auditor General Sarath Mayadunne said continuous project delays had cost millions of dollars. President Mahinda Rajapakse, who was elected on November 17, has set up a new authority to coordinate all tsunami-related relief operations. (Courtesy: AFP)

Page 17
DECEMBER 2005
War clouds desc With the return O “claymore min
D BS Jeyaraj
THE fourth of December was a bloody Sunday for soldiers serving in Jaffna as nine of their comradesat-arms were killed in three separate incidents in the northern peninsula. Eight soldiers were injured in the same three incidents. Around 20 other soldiers suffered injuries in a spate of attacks conducted for three days in Jaffna from December 2 to 4.
The most serious attack was the landmine ambush at Kondavil on Sunday. Ten soldiers from the 51 - 1 brigade camp nearthe Thirunelvely farm school were travelling along the Palaly road to the brigade camp at Atchuvely in Jaffna.
The vehicle used was a tractor with trailer. The vehicle had passed the Kondavil junction and proceeded about 150 metres southwards when a claymore mine concealed on a tree was triggered by a remote controlled device. The explosion occurred at 1.10 pm in broad daylight.
The driver and two other men seated alongside the mudguards and three others seated on the front of the trailer were killed instantly. One soldier seated in the middle of the trailer was seriously injured and later succumbed. Three others seated at the rear end were injured but survived though the condition of two is serious. Seven soldiers had been killed in what was the most serious incident affecting the security forces in 46 months of a ceasefire between the Government of Sri Lanka and the Liberation Tigers of Tamil Eelam.
Claymore mine attack
Meanwhile, in an almost identical incident, a minimum of seven Sri Lanka Army soldiers were killed in a second claymore mine attack on a SLA tractor in Irupalai, five kilometers
north east of Jaf (6) at around Mutugalage, B. K. Samara sing K. A. Sumith K K.M.P..Attanayak W.G.I. Wijetunga a were the trooper claymore attack.
At least one sc wounded in the at took place 200 me junction on Jaffna At least 10 soldie SLA Division 5 lIrupalai camp in t was hit by the cle were returning aft ing meals to the along the streets i in the previous in For norther Kondavil and adj or Thinnevely as it it was a bitter se over again. It was in the bygone days scend upon the s surround the are ple in the vicinit them. The ceasef
such incidents for
bloody Sunday in vived memories a men and soldiers learnt nothing ar ing.
After the Sun in the area were I saulted. Shopke junction and even tion were grilled. ing pooja to the A temple close to th a lot of harassme people complaine after the assaults.

end f the e
na town yesterday
0 a.m., Lt. D. V.
Corporal he, Corporal u mara, Privates
e, K.G. Dayawansa, nd H.A.S Udayasiri s who died in the
ldier was seriously lack. The explosion ters west of Irupalai - Point Pedro road. rs belonging to the 2 were returning to heir tractor when it ymore mine. They er supplying mornsoldiers stationed n Kalviyankadu, as cident. n residents of acent Thirunelvely is generally called, nse of deja-vu all the usual practice for soldiers to decene of an attack, I and assault peoy and also detain ire had prevented fears in Jaffna. The ident however rehordes of policearrived. They had d forgotten noth
lay attack, people unded up and aspers at Kondavil Thirunelvely juncThe devotees payiyappan deity at a : incident suffered t. About 30 to 40
of minor injuries At least 20 people
TAMIL TIMES 17
were detained for questioning and were gradually released. As is usual none of those responsible or related to the attack were arrested.
Bloody Sunday
If the Kondavil attack was the one with the most exacting toll two other incidents on the same bloody Sunday also had soldier casualties. A security forces truck was attacked with explosives near the Manangunap Pillaiyar temple at Nunavil near Chavakachcheri. One soldier was killed and two injured. This occurred at 5.30 pm. The assailants fired T-56 rifles and at least 14 rounds were fired.
Fifteen minutes later at 5.45 pm a security convoy was returning to the camp at Villumathavaddi in Neervely near the glass factory premises. An attack was launched from a clump of trees along the Point Pedro road. Grenades were thrown and then firearms used. the firefight continued intermittently till about 8. pm. Though a search was conducted after reinforcements arrived none of those involved in the attack were apprehended. In a re-play of the Kondavil aftermath on a minor scale people were harassed in a cordon and search operation. One soldier was killed and three injured in the incident.
The soldiers killed in the three incidents were Sgt. P. R. Ananda, Chandrasiri, Priyantha, Navaratne, Ruwankumara, Ratnayake and Ekanayake at Kondavil; Lance Coroporal Jayewardene at Nunavil and private Abeyewardene at Neervely.
'Virtual curfew
The Jaffna people alarmed by the incidents kept indoors during the night and a "virtual' curfew was in place. Residents living in the vicinity of places where incidents occurred moved to different places for fear of reprisals. There was a general feeling of apprehension and tension in Jaffna as people feared the worst. Talk of a full scale war erupting was in the air. Three other attacks had also been conducted on the same "bloody' Sunday. Two of these were within the Jaffna municipal limits. Youths on motorcycles had fired on sentry posts

Page 18
18 TAMIL TIMEs
indiscriminately and then fled from the scene. The first was at 9 am on the post near Arasady junction. The second was at l. 30 pm at Muthirai Santh junction. If both were within the Jaffna municipality the third was outside at Irubalaijunction in Kopay. This too was done by youths on motor cycles. There were no casualties.
The attacks on Sunday were preceded by a series of attacks on December 2 and 3. Though no one was killed, about 20 soldiers sustained injuries. There were a few injured civilians too. None of those responsible for the attacks were injured or arrested.
Peculiar phenomenon
The three days of violence from December 2 to 4 are depicted as a peculiar phenomenon by sections of the media. It is as if the Tigers or their minions are engaging in violence for no apparent reason. While this violence certainly has to be condemned it is not difficult to seek out the reasons or the underlying causes. It is of the utmost importance to realise that this particular spree of violence is only an indicator that the shadow war promoted in the east has now moved to the north too. Though the LTTE and its agents have engaged in a lot of violence in the past during the ceasefire, recent developments show that other "agencies' too are at work in Jaffna.
These columns spotlighted some weeks ago that the killing of Kopay Christian College Principal Nadarajah Sivakadatcham was committed by suspected Eelam People’s Democratic Party (EPDP) cadres aligned with the military intelligence division. It is widely believed that security intelligence controlling various anti-Tiger elements had mapped out a new strategy. The Karuna faction was to be used for clandestine operations in the east against the mainstream LTTE. The Eelam National Democratic Liberation Front (ENDLF) was to be used in Vavuniya and Mannar. The EPDP was to be used in Jaffna. The Sivakadatcham killing along with the murder of a video shop owner in Uduvil were the surest indicators that
the shadow war north.
Being aware equation the poli of the LTTE pulle controlled areas. ligence wing oper of the hit squads remained while mi file. The LTTE *s dangerous potenti civilian militia cal "people's force'.
The Tigers ha of unfettered cea and trained a larg civilians in armec of these are you lumpen backgrou In recent tim have played a big political violence of the people. Th "King' Charlie W. and related violen by these element lated to the elec paign in Jaffna these elements. plays a behind the ing and manipula LTTE is able to
people' and no behind the violet cal Tiger double: It was agains the "Great Heroes Naal was observe On November 25 am a killer squad residence, entere a 22 year old Nirojithan. Niroj a Tiger martyr. openly with the charge of puttin tions in the Nee jured Nirojithan ment in the inti Jaffna hospital.
On Decembe Landmaster trac a tea boutique ne College in Neer opened fire and wheeler. Twer Roopan was inј Gunaratnam Neervely and 2

DECEMBER 2005
had come to the
of this changing cal wing members out of government ut the LTTE intel|tives and members and pistol groups intaining a low pro2cret weapon' with al however was its ed Makkal Padai or
ve during the years sefire brainwashed e number of Tamil
warfare. The bulk hs. Many are of a nd.
es these elements.
role in promoting n Jaffna in the name e brutal murder of jewardene at Inuvil ce was mainly done S. The violence retion boycott camwas also done by The LTTE proper' scenes role directiting events. So the claim that it is the t 'Tigers' who are hce in Jaffna. Typispeak
this backdrop that Day' or Maaveerar d on November 27. night at about 3.30 arrived at a Neervely d forcibly and shot youth Narendran ithan's brother was lirojithan identified LTTE and was in g up GHD decorarvely area. The inis receiving treatnsive care unit of
1 three youths in a or stopped outside ur the Athiyar Hindu rely. A killer squad escaped in a threey four year old red but 34-year old Crishnakumar of
year old Sinnaiah
Sivakaran of Alaveddy were killed. All three were civilian farmers but supportive of the LTTE. They had been involved in the Great heroes day ceremonies of the area. Media reports said that the killers had fled to the Neervely army camp near the Kopay junction.
It was this incident that set the stage for the violence on the following days. There is a prevalent feeling among many people that the EPDP cadres aligned to military intelligence were responsible for the incidents. Interestingly, the residence of Principal Sivakadatcham as well as the venues of the other incidents were all in close proximity of the Neervely camp. It is widely believed that the EPDP killer squad is housed at this camp and let loose periodically to target pro - Tigers or those with alleged LTTE links. The killers are aided and abetted by the security forces.
It was in such a resentful public mood that a Tiger front known as Tamil National Security Movement called for a hartal on December 2 to protest the Neervely killings. Posters were put up, road blocks set up and leaflets distributed. Whether out of sympathy or fear there was enough public response to the hartal call. The security forces in some places removed the roadblocks and posters on walls.
A series of attacks were launched on December 2 and 3. The security forces were the targets. The attacks occurred in Chavakachcheri, Sangathanai, Meesalai, Neervely, Kopay, Jaffna town, Kuppilan, Allarai, Manthigai, Nelliaddy etc. The targets were sentry posts, mini camps or security vehicles. The usual practice was to throw grenades or other explosive devices. In some instances guns were fired. The perpetrators were all young men on motor cycles.
Makkal Padaigal
Organisations calling themselves Makkal Padaigal or people's forces issued leaflets warning the security force aggressors' and their paramilitary acolytes to stop targeting the people of Tamil Eelam. Otherwise the people would continue to resist their activities and strive to remove their

Page 19
DECEMBER 2005
presence from Jaffna. The statements were issued in the name of Seeru' (hissing), Urumum (growling) and Karchikkum (roaring) Makkal Padaigal.
In Chavakachcheri for instance the security post near the AGA of fice was attacked twice on December 3. Explosives were thrown at 1.30pm and 3.30 pm. At Manthigai in Point Pedro a grenade was thrown at the security personnel guarding the EPDP office. At Maalisanthy in Nelliaddy an attack was launched against security personnel near the Telecom office. A fierce fight ensued and though three soldiers were injured fire was returned against the marauders. Altogether 22 security personnel were injured in 14 attacks over the two days. But it was Sunday which resulted in the loss of life with nine being killed in three incidents.
Monday December 5 seemed to indicate a lull in the violence. But students of Hartley College and Methodist Girls' High School in Point Pedro commenced a protest demonstration against security forces trying to erect barricades on paths used by students. There was some stone throwing and the security forces reacted by tear gassing the demonstrators. It is believed that the whole protest was instigated by the Tigers.
LTTE involvement
The LTTE political commissar for Jaffna, Ilamparithy denied LTTE involvement in an interview to the BBC Thamizhosai Tamil service. He claimed that the people were reacting to the paramilitaries aided and abetted by security forces. Ilamparithy also said that explosives in the hands of these paramilitaries had been seized and used by the people.
There are few takers for Ilamparithy's puerile attempt to bury the full pumpkin in a plateful of rice. It seems common knowledge in Jaffna that the violence is done by pro-Tiger elements of the so called civilian militia with the covert backing and logistical support of the LTTE.
It is also understood that the LTTE inspired violent response to
Sri despit
THE very distu lent incidents in J. ern districts of Sri week almost brok tween the governn The country c
wards the security consequence of th war. The people di that killer squads b are operating with
tion and support o ligence and secur the LTTE has enga lence in the past th is seen as a result The second deadl which claimed sev
firmation of this.
What the ordi an escalation of t flict. With a hard lombo the offici: become fierce in The Jathika Hela l calling for a 'war actly what the Tige wants Colombo to war. So the so cal alleged shadow w intensified to ur where the new Pre pelled to respond was not “Apey M teach the Tigers h ceasefire?
This is indeed for Mahinda Raja ready summoned a ing to discuss the pointed a three - in committee to go the current cris hawks on either divide may want, ple of Jaffna wan do not want this S for it to become fu future.

TAMIL TIMES 19
Lanka On peacetrack e Violence in North East
参
P K Balachandran
rbing series ofvioaffna and the East
Lanka in the past e the ceasefire behent and the LTTE. lid seem to be on
forces is a direct he shifting shadow ) seem to be aware elieved to be EPDP the unofficial sancf the military intelity forces. Though ged in a lot of viohis particular round of the shadow war, y attack yesterday ren soldiers is con
nary people fear is he simmering conline regime in Coal response could the days to come. Urumaya is already alert. This is exers want. The LTTE ) unleash full scale led response to the ar activity is being nacceptable levels sident will be comforcefully. After all (ahinda elected to how to adhere to a
a tricky situation pakse who has alun emergency meet2 situation and aphember fact finding into the causes of is. Whatever the side of the ethnic the ordinary peot only peace. They shadow war now or ill-scale war in the O
the brink of another debilitating war. But ironically, despite the violence, people are talking about peace rather than war. Both the Sri Lankan government and the LTTE have renewed their pledge to keep to the ceasefire agreement and begin talks. Some Tamil political sources said that the incidents had brought the focus back to the peace process and the LTTE, at a time when other matters could have claimed the attention of the country’s new president, Mahinda Rajapaksa exclusively.
They speculated that the LTTE chief Velupillai Prabhakaran might have done what he did, only to give a jolt to the new regime in Colombo forcing attention on him and the issue he represented.
Since Prabhakaran had given Rajapaksa about an year's time to think about and come out with a "reasonable' political solution for the Tamil problem, the president could well have put this issue on the backburner till he had sorted out other matters nearer home, the Tamil sources said.
The President's concentration might have been on implementing the “Mahinda Chintanaya” his election manifesto designed to win the hearts of voters in the Sinhala-Buddhist heartland of South Sri Lanka, rather than attending to the peace process, implementing the ceasefire agreement “fully' and meeting the "urgent humanitarian needs of the Tamil people” in the North East.
Opportunity for attention-catching violent action came within days of Prabhakaran's Heroes' Day oration on November 27. On December 1, unknown gunmen killed Kunaratnam Krishnakumar (34) and Sinniah Sivakumaran (24), two farmers of Neerveli near Jaffna. They had been staunch supporters of the LTTE putting up pandals for the Heroes

Page 20
20 TAMIL TIMES
Day celebrations. The LTTE pointed an accusing finger at the Tamil paramilitaries working with Sri Lankan military intelligence, a charge which the Sri Lankan army denied.
December 2 saw a number of attacks on the Sri Lankan armed forces. Grenades were thrown into army positions at Kallaikadu and the Arasadi junction, wounding a soldier. Some civilians threw a grenade at the Kaithady sentry point and killed a soldier. Two grenade attacks at Chavakachchery wounded two soldiers.
There were two other cases of grenade lobbing in Nunavil and Kachchai Road. Troops were fired at in Kaithady and the office of the antiLTTE Eelam Peoples” Democratic Party (EPDP) at Manthikai was subjected to gunfire, which wounded an army soldier.
December 3 also saw a large number of violent incidents. One soldier was killed and two others were injured in Meesalai in unprovoked firing. Troops were fired at in Urumpirai, Vembadi, and Mampalam, and a grenade was lobbed into a sentry point in Nelliady, injuring five soldiers.
The most devastating incident was the claymore mine attack at Kondavil on December 4, in which six soldiers were killed. An attack in Neerveli killed one more soldier.
On December 6 (Tuesday), another claymore mine attack at Kopay killed one officer and six men.
Civil unrest
Prior to these incidents and after them, the North and East saw civil unrest, stirred by pro-LTTE organisations, aimed at getting the army to withdraw from the “Tamil Homeland', especially the High Security Zones (HSZ) in Jaffna peninsula. According to the High Security Zone Residents# Liberation Force (HSZRLF) these zones occupy 32 per cent of the land of Jaffna district and have displaced three lakh people. The outfit has threatened an "armed campaign” for the removal of these zones. The army, however, denies that so many people have been displaced.
According to The Sunday Times
the LTTE has beer ing to Jaffna civil the Wanni to” tal the next war. An
trained in Iranama there is a 1.4 km r
Lankan command However, desp casualties and the the LTTE, the Sri I has been remarkab demn the inciden terms, but it stop rattling and any p President Raj three service chief try and the world by no means think
The Chief of miral Daya Sandag that the armed fo Sider the LTTE’S a war, but as mere are not excited abi and added that the forces were comn ing the Ceasefire A thering President of keeping to the further said that if between going to ing the Ceasefir armed forces wou ter. Asked if the L for war, Adm Sa have no evidence The Sri Lan clearly playing di The world, incl States, condemne fail to call upon the LTTE to obse break the Ceasefir had held since Fe many jolts.
Greater devol proved 13th Ame serving restraint c the Sri Lankan g slowly but stead finding a politi Tamil question.
Sources cl( Rajapaksa say tl volve powers to ' the existing “un The sources say impossible for h

DECEMBER 2005
giving arms trainns in its bases in ë over Jaffna” in
pilots are being u in Wanni where
nway.
ers unfazed te all the military saber rattling by ankan government y cool. It did cons in no uncertain ved short of saber ecipitate action. apaksa asked the s to tell the counthat the state was ing of war. Defence Staff, Adgiri, told the media rces did not conttacks as an act of terrorist acts. "We out them,' he said, Sri Lankan armed hitted to maintainAgreement and furRajapaksa’s policy peace process. He there were a choice war and maintaine Agreement, the ld choose the latTTE was preparing ndagiri said: "We
of it. kan military was own the incidents. uding the United them, but did not both Colombo and ve restraint and not : Agreement, which ruary 2002 despite
ition under an imdiment - While obn the military front, vernment has been y moving towards al solution to the
se to President at he wants to dele provinces within tary' constitution. hat it is politically n to assure a "fed
eral' solution despite the commitment made by predecessor governments to go by the Oslo (December 2002) and Tokyo (June 2003) Declarations and try to find a federal solution. This is because of his electoral promise to maintain the “unitary' character of the Sri Lankan state.
What the president is now thinking of is an improved version of the current system set up under the l3th Amendment of the Sri Lankan constitution. The 13th Amendment, which was enacted under Indian pressure and the India-Sri Lanka Accord of July 1987, created provincial councils, albeit with very limited powers. What was given by one hand was taken away by the other, as former Constitutional Affairs Minister GL Peries put it. Former President Chandrika Kumaratunga had tried to rectify the situation in 2000 but withOut SucceSS.
It is said that President Rajapaksa is thinking of rectifying the flaws in the 13th Amendment to make devolution more meaningful. He wants to see how other unitary states in the rest of the world manage demands for regional autonomy instead of looking at federal countries only. His constitutional advisors say that the number of unitary states is very many times more than federal states, and many of these unitary states have worked out satisfactory and durable systems of power sharing.
Like GL Peiries, the government thinks that the focus should be on "systems' rather than "labels' like "federal” and “unitary” especially when these terms create fear and anxiety among communities.
If the Sinhala majority is averse to the term “federal' as it smacks of separation, the Tamil minority is averse to the term “unitary' which smacks of enslavement.
Whether the LTTE will accept the president's line of thinking is yet to be seen. But it is unlikely that it will, especially in the light of the proposal it itself had given in October-November 2003 for an Interim Self-Governing Authority (ISGA) in the North East. That proposal was rejected by the Sinhala South as being "confederal' and therefore as a step

Page 21
DECEMBER 2005
ping stone to secession.
It is also understood that the Rajapaksa government is thinking of refusing to discuss any interim set up with the LTTE. Sources say that like his predecessor, Chandrika Kumaratunga, Rajapaksa is insisting on taking up proposals for a final solution. If this is the position, the LTTE will have great difficulty accepting it. The LTTE wants power immediately, even if it is only interim. LTTE also seeks talks
Just like the government, the LTTE too has said that it wants talks, "urgent' talks on the implementation of the Ceasefire Agreement. It has rejected the government's proposal to revise the Ceasefire Agreement, but it is ready to discuss its implementation.
However, the LTTE has continued to set off mines and fire at Sri Lankan troops. On Monday (12), two soldiers were wounded in a claymore mine blast in Vantharumoolai in Batticaloa district. And in Pesalai, in Mannar district, a grenade was thrown into a police camp wounding 20 policemen.
Issue of Facilitator critical
The unresolved issue of the peace facilitator is critical for both the Sri Lankan government and the LTTE. The Sri Lankan government has unwillingly bowed to international pressure to continue with Norway as the facilitator.
President Rajapaksa, like the majority of Sinhalas, wanted Norway out because it was thought to be proLTTE. But it was pointed to him by the international players, including India, that there was no alternative to Norway.
Both Colombo and Oslo want to discuss the contours of facilitation and re-draw the rules of the game. This is going to be discussed at the highest level. The LTTE will have to be involved in this exercise. Finding agreement on this is not going to be an easy task.
It remains to be seen if Erik Solheim will continue to be Norwayis Peace Envoy in the light of the fact that there is so much opposition to him in the Sinhala South. Seen as being pro-LTTE, he has reportedly
Sri La
of in
S
Philip Alston, th Special Rapporteur summary or arbitra the United Nations Human Rights, has parties to the confli take more determine the killings that h country in recent d to efectively inves has resulted in m North and East be impunity for kille motivations and aff said. "This in turn matory and often mours that risk giv:
of retaliation'.
The UN Expe1
irked the Rajapaks saying that Norway resume mediation government does n "conditions.'
Move to bring I ters among pro-L other ticklish issue. tackled, is the move government to bri major and a more a peace process to k the Western countr understood that th ernment wants Indi Chairs of the peac now, the Co-Chair US, Japan and Nor The Rajapaksa g thinking of gettin; help in case of an India has not react "proposals".
But any mentio jitters among the because they belie thwart their plans pendent Tamil Eela

TAMIL TIMES 21
nka: North and East becoming Zones npunity for killers, ays UN Expert
e United Nations
on extrajudicial, ury executions of Commission on called upon the ct in Sri Lanka to d action to tackle ave plagued the lays. “The failure tigate the killings any areas of the coming Zones of rs with different iliations,” Alston generates inflamcontradictory ruing way to cycles
rt expressed his
thanks to all those who met and provided him with information and insights in the course of my visit. “The Government of Sri Lanka is to be commended for its positive response to my request to visit. I have received excellent cooperation from the Government and this augurs well for its willingness to give careful attention to the issues that I will raise in my report,” he said.
In the course of a week and a half in Sri Lanka, Alston has been travelling throughout Sri Lanka since arriving on 28 November. During his visits to the southern, eastern, and northern regions, he has met with a number of victims of the recent vio
(continued on next page)
a government by
will not agree to if the Sri Lankan lot accept certain
ndia in creates jitTTE Tamils. The which has to be by the Rajapaksa ng in India as a ctive player in the ceep Norway and ies in check. It is e Rajapaksa gova to join the Co:e process. Right s are the UK/EU,
way.
government is also g Indian military emergency. But 2d to any of these
n of India creates pro-LTTE Tamils, ve that India will to set up an indem. It is also feared
that India may prevent them from getting more autonomy than an Indian state. They do remember the tough time they had when the Indian Army was in the North East from 1987 to 1990.
The recent visit of the C-in-C of the Indian army's Southern Command Lt Gen BS Takhar and the on going India-Sri Lanka naval exercises in the presence of the C-in-C Eastern Command Vice Admiral Sureesh Mehta, are being portrayed in the Tamil press as muscle flexing by India and as a signal that New Delhi is backing Colombo.
New Delhi of course says that these are routine visits and exercises, which take place between friendly countries.
The LTTE, however, is not as excited as its Tamil supporters are. According to the outfit's ideologue, K Balakumaran, India will not intervene militarily again, though it may prop up anti-LTTE forces as it did in the 1980s. (Hindustan Times- December 12, 2005) O

Page 22
22 TAMIL TIMES
lence and undertaken extensive interviews. He also met with senior officials of the government including thc Minister of Foreign Affairs, the Attorney-General and Peace Secretariat; with Army Headquarters, the Inspector General of Police and many of their commanders in the field, with representatives of political parties and civil society, with Muslim community leaders, with senior representatives of the LTTE, with the Human Rights Commission of Sri Lanka, the Sri Lanka Monitoring Mission, and members of the diplomatic community.
Denouncing the widespread killings of Tamil and Muslim civilians and members of the LTTE and security forces during the course of his visit, Mr Alston said, I recognize that my visit has come at an extraordinarily sensitive and critical time for the peace process. During the short period I have been here, there have been numerous killings in the north and east of the country of both Tamil and Muslim civilians as well as members of the security forces and the LTTE. I condemn these attacks without reservation and urge all parties to take immediate steps to de-escalate the situation and prevent this tide of violence rising further with catastrophic results for the country and its hopes of finding peace. In my discussions with Mr Thamilchelvan, chief of the LTTE political wing, I stressed the difference between denying responsibility and denouncing such attacks, and called on the LTTE to signal unequivocally its rejection of such acts of violence.'
Saying that he would be submitting his full report to the UN Commission on Human Rights in early 2006 and emphasizing that his present comments were only of a preliminary nature, Mr Alston said, “The principal theme of my report is that extrajudicial killings, if left unchecked, have the potential to fatally undermine the peace process and to plunge Sri Lanka back into the dark days of all out war. This conclusion has tragically been borne out by the developments of recent days.
"Neither of the principal parties to the conflict seems to give adequate
recognition to th impact of the kill steadily accumul celerating throug 2005. These killi thought of only i tached language “ceasefire violati( clearly are that. N thought of only i violations of the obligations of th they are that too. they are violating large number of S ethnic groups, ar the peace process lives of many mol Calling for eff tigation into the cating an enhance for the SLMM, "Both the Govern have signalled the implementation strengthen intern arrangements. But tion of contacts issues, it is essen all those involvi adopt a range of ing measures. T wait until a maj possible. But eq they will make it such a developm "In order top ings the key is t( countability responsible. This initiatives includ tive police inves the SLMM that tion as well as r equivocal denun by all parties. It i for one party or its hands and pro it, and we can't did'. Permit me
"The upsurge ings has been VaCLUlm οί responsibility. T have lost much serious investiga ficulties presen ment in which th knowledged, thi

DECEMBER 2005
deeply corrosive gs that have been ting and then acout the course of gs should not be the cold and deand statistics of ns”, although they or should they be abstract terms as international legal : parties, although Most importantly, he right to life of a i Lankans from all d by undermining putting at risk the e.' ective police inveskillings and advod investigative role Mr Alston said, ment and the LTTE need to review the of the CFA and to ational monitoring pending a resumpand talks on these |tial and urgent for ed to immediately confidence-buildhese steps cannot or breakthrough is ually importantly, far more likely that int Can OCCur. ut an end to the killstrengthen the acof those involves a mix of ng: far more effectigation, a role for includes investiganonitoring, and uniations of killings simply not enough nother to throw up laim "we didn’t do really tell you who o elaborate briefly. in extrajudicial killccompanied by a investigative e Sri Lanka Police f their appetite for ions. While the difed by the environy work must be ac7 have in too many
cases become a recording agency, This deters witnesses from coming forward and leaves the groups involved free to accuse one another regardless of the facts which might emerge from serious investigation.
"The LTTE, for its part, issues frequent denials of killings and then contents itself with accusing the Karuna faction or other groups of acting in cahoots with the security forces to perpetrate most such killings. These denials do not appear credible to most observers and are contradicted by evidence I have collected during my visit that suggests that the LTTE has either been directly involved or has given protection to the perpetrators in some cases. At the same time, the security forces find it convenient to downplay the significance of the Karuna faction by dismissing many incidents as being LTTE-related and suggesting that it is irrelevant whether the LTTE or Karuna was responsible. This ambivalence toward the Karuna faction is reflected in the weak response of the Government to the relevant killings despite firm official instructions and denials of involvement.
He said that the North and East of Sri Lanka has become zones of impunity for the killers, Mr Alston said "The failure to effectively investigate the killings has resulted in many areas of the North and East - whether controlled by the Government or by the LTTE - becoming zones of impunity for killers with different motivations and affiliations. This in turn generates inflammatory and of ten contradictory rumours that risk giving way to cycles of retaliation.
"A case in point is the attack last month on the Akkairapattu mosque which killed six persons and seriously wounded 29 others. This was a particularly heinous act, involving the violation of a place of worship and an assault on innocent parties at prayer, and it has led to further convulsions of violence between the Muslim and Tamil communities in the East. I was able to visit the mosque, meet with representatives of the community and victims of the attack, and I do not exclude that there were many complex elements at play in the

Page 23
DECEMBER 2005
incident. But no such elements can excuse such an act. And unless crimes of this kind are properly investigated, and those responsible held to account, they will only fuel the cycle of retaliation and violence. With that in mind, I call on the police to effectively investigate this attack. I must also note that, while the LTTE has denied its involvement in this attack, it has not taken the further step of unequivocally denouncing this act of killing.”
Saying that it was time to reinforce SLMM’s vital work, and accord it a stronger and better equipped role to enable it to carry out more in-depth monitoring of killings and to publicly report its findings of the facts in different cases, Mr. Alston said, “The absence of effective investigation has placed considerable pressure on the SLMM to fill the vacuum. But its mandate has sometimes been interpreted excessively narrowly and in a way that makes it also appear to be mainly a recording agency. While it has made an invaluable contribution over its nearly four years in existence, it is time to reinforce its vital work. It should be accorded a stronger and better equipped role to enable it to carry out more in-depth monitoring of killings and to publicly report its findings of the facts in different cases. The Minister of Foreign Affairs said the Government had a longstanding desire to strengthen the effectiveness of monitoring arrangements. And Mr . Thamilchel van indicated to me that the SLMM’s role should be upgraded and given teeth. While the parties should continue to explore other, specialized models for human rights monitoring, strengthening the role of the SLMM on these issues would be an important first step in promoting respect for human rights and building confidence among the parties and the people.”
Saying that he had seen many encouraging developments during his visit to the island, Mr Alston said, "In the tsunami-affected areas of Batticaloa, I saw fishermen back in their boats and some housing construction underway. Even in Killinochchi, I saw new buildings and
Alcal
of V
Dec 5 - Colomr ment and the Libi Tamil Eelam must a the downward spir, human rights abuse east of the country Secretary General national as she co day visit to Sri Lar Ms. Khan's vi search mission by tional earlier this and east of the coi human rights conc the security situati ternal displacement conflict and the ts "People are be every day in attac investigated and a ecuted. The expan of people being tar graphic spread of k to the north are al this climate of fear, society and ordina ing stifled,” Ms. K ing to an AI press cember.
"Both sides use a political weapo the other of abuses stop the spate of k and harassment o' she said.
The Amnesty egation listened tC tensions betwee Muslim groups eX about murder, ma discrimination. As
Amnesty Internal
business suggest people are investii people from all col ject the path of vic higher standards claim to represen doubt that with the will and the appro support the curren and violence can b

TAMIL TIMES 23
to "prevent escalation iolence and abuse'
bo: The Governeration Tigers of ict urgently to stop al of violence and 's in the north and , said Irene Khan, of Amnesty Interncluded her fourka. sit follows a reAmnesty Internayear to the north untry to look into erns arising from on as well as inresulting from the unami disaster. ing killed nearly ks that are rarely lmost never prossion of the range geted and the geoillings and attacks arming trends. In the voices of civil ry people are be(han said accordrelease on 5 De
: Human Rights as - each accusing but doing little to illings, abductions ver the past yea,”
International delreports of rising in communities. pressed concerns rginalisation and one man put it to ional's research
Ing that ordinary ng in peace. I met mmunities who relence and demand from those that t them. I have no requisite political priate international t cycle of killings e ended.' O
team: "The Sinhalese are afraid of the LTTE, the Tamils are afraid of the government, and the Muslims are afraid of both.'
People of all communities are deeply fearful of what lies ahead. The inequitable, and at times inadequate, response to hundreds of thousands of people displaced by conflict and by the tsunami disaster last year has added to the volatility of the situation. "The situation is very grim and time is running out,” said Ms. Khan. “We called on President Mahinda Rajapakse to seize the initiative urgently to de-escalate the violence."
"We have urged the government to be open and flexible on monitoring mechanisms and on establishing effective systems of accountability, including through independent investigations,” said Ms. Khan. "Without a rapid reduction of human rights abuses, the prognosis for peace is poor.”
The President assured Amnesty International of his readiness to address all allegations of human rights violations by the Sri Lankan security forces. “While we welcome his asSurances, We Want to See concrete action on the ground.”
"A significant number of attacks and killings are happening in government-controlled areas,' said Ms. Khan. "Although there is confusion as to who is behind these attacks, there can be no doubt about the clear responsibility of the state to investigate and prosecute. There also can be no doubt about the obligations of the LTTE, as an armed group, to respect international human rights and humanitarian law at all times, and to avoid targeting civilians, wherever
they may be.”
In talks in Kilinochchi with S.P. Thamilchelvan, head of the LTTEpolitical wing, Amnesty International pressed for accountability and respect for human rights and international humanitarian law by the armed group. Amnesty International raised

Page 24
24 TAMIL TIMES
concerns about the failure of the LTTE to halt recruitment of children and to release and rehabilitate childen within their ranks, as agreed in the Plan of Action with UNICEF. “The recruitment of children must stop," said Irene Khan. "Attention must also be given to protection of children's right to education, shelter and non-discrimination.'
“The LTTE and the government must both consider how best to make the human rights guarantees in the Ceasefire Agreement work,” she said. “Differences between the parties on whether the Agreement should be revised or more effectively implemented should not in any way be an excuse to avoid or abuse human rights obligations.”
“Recent killings and attacks in
Jaffna are an indication of the volatil
ity of the current situation." "Prospects for conflict prevention will depend on how fast and how far the government and the LTTE are willing to address the extremely fragile security situation now in the north and east,” Ms. Khan said.
Addressing a Media briefing at the Galle Face Hotel on 5 December the Secretary General said the situation in both the Government controlled areas and the LTTE areas had descended to anarchy with the law enforcement machinery totaly paralysed. She asked both the Government and the LTTE to come to an understanding on the setting up of an Independent monitoring body that could fill in the law and order vacuum prevailing in the North East.
She noted that the Norwegian truce monitors had only a limited mandate under the ceasefire agreement and is confined only to communicating incidents of violence by either party to the Government or the LTTE. Hence the need for an autonomous body in the wake of the absence of the law and order mechanism so that more targeted investigations could be carried out, she said.
She said the Government as a sovereign State is responsible for law and order and it is the LTTE's duty to cooperate. The Government expresses difficulties under the prevailing circumstances and that is why a
for
The next round the Government of LTTE is bound to
The LTTE has dent to present a ri giving a limited which there will b hostilities. On th President has state be bound by dea LTTE.
The two sides
mechanism should carry out this task sus of both parties
The Amnesty egation was led by retary General of tional. She was acc Normann Jorgense nesty Internationa Sen, Programme D. Pacific; and Liz R Menon, campaigr Asia team.
The delegation others, Presi Rajapakse, Minist fairs Mangala Sal prime minister an position Ranil Wic bers of the diploma human rights and sations based in C Batticaloa. The c to Jaffna and Kil with LTTE repres S.P. Thamilchelva political wing; E head of the Ee Nadesan, head o Force, and with m East Secretariat Delegates also v prison. They also for internally dis for those displac the other for surv ber 2004 tsunami

DECEMBER 2005
Are we ready the next round?
Kumar Rupesinghe
of negotiations by Sri Lanka and the
CSUIMC SOOl.
invited the Presiasonable proposal imeframe, failing e a resumption of e other hand the i that they will not dlines set by the
are ostensibly pre
be put in place to with the consen
International del' Irene Khan, SecAmnesty Interna:ompanied by Lars n, Director of AmDenmark; Purna rector for the Asiaowsell and Kavita | ers on the South
met with, among lent Mahinda ær for Foreign Afharaweera; former | leader of the opcremasinghe, memtic community, and ivil society organiblombo, Jaffna and elegation traveled nochchi. They met ntatives, including , head of the LTTE Pararajasingham, am judiciary; P. the Eelam Police mbers of the North f Human Rights. ited an LTTE-run visited two camps laced people, one d by conflict and vors of the Decem
O
paring for war and peace at the same time. How this process will evolve depends on the genius and strategy adopted by both sides. It is my argument that a step-by-step strategy and architecture should be evolved and multiple strategies adopted to achieve a transformation of the conflict to a sustainable peace. This article will examine some of the issues relating to such a design and architecture.
There seems to be a considerable deviation from the positions articulated by the Alliance since assuming the Presidency.
The significant changes are as follows: The positions taken with regards to the role of Norway by the JVP and the JHU that Norway would be asked to leave or its role substantially reviewed now seems to have been abandoned with the statement by the new Director General of the Peace Secretariat that Norway will remain as the facilitator.
The newspaper reports from Delhi after the visits by the new Foreign Minister Mangala Samaraweera and the Norwegian Minister for Development Cooperation Erik Solheim confirm the view that India wants the Norwegians to remain and that a settlement should be sought within a United Sri Lanka and not a unitary state. It also reiterates India's commitment to a United Sri Lanka and it eschews any notion of a separate state. Further in a statement issued from New Delhi by Erik Solheim it is clearly stated that Norway cannot be held as a scapegoat for mistakes committed by the two parties to the conflict.
Norway has stressed that it awaits an invitation by the Government of Sri Lanka. Any review that will take place with regard to Norway's future role should take into account that our national proclivity of shooting the messenger should not be encour

Page 25
DECEMBER 2005
aged.
The President has stressed that the ceasefire should be reviewed and have sought to bring to the agenda the questions of abductions, child conscriptions and political killings. On the other hand the LTTE has stressed that such a review should only be concerned with the implementation of the Cease Fire Agreement and the question of auxiliary forces should be placed on the agenda. Whilst the venue for the talks has not been decided it is important that steps are taken to resolve this issue SOO.
The status of the SLMM should be considered. There have been serious criticisms that the Chairmanship being held by a Norwegian represents a conflict of interest. But these critics do not take into account that the decision to have a Norwegian Chair for the SLMM was at the request by the two parties and not imposed by Norway. What is striking however is that both parties have not made any attempts to explain the role of the SLMM to the general public.
Up to today the Cease Fire Agreement (CFA) has not been translated into Sinhalese or Tamil four years af. ter the Agreement was signed! Furthermore there is a profound misunderstanding of the mandate of the CFA. Some critics expect the SLMM to perform a policing function, which is outside the mandate of the CFA. The mandate of the CFA is only to monitor the CFA.
It has no powers of ensuring compliance by both parties. If we examine the violations of the CFA it is clear that political killings by the LTTE and auxiliary forces have significantly escalated this year.
There is no doubt that a proxy war is conducted by both sides and this matter has to be seriously addressed. Further, there is currently no verification mechanism with regards the numerous violations that have been committed. In future talks, a solid verification machinery should be put in place. Investigation of political killings in the Northeast and Colombo is a police function. The police have failed to apprehend any of the perpetrators. This means that the capacity
of the police shc strengthened and tween the Police a be a prerequisite
Further the qu rights violations h up numerous tim Martin proposal, W in Japan there is a ent human rights
Those who ar. ing the President study the agreeme Salvador where at man rights protic Whilst political kil cruitment should agenda, the plight who are still seeki right to be settled, numbers who are in the High Secui come under the pu cussions.
Further, serious be given to the rig enjoy and exercis guage, i.e. the imp Tamil Language a guage,
Every governm the implementatio sions. It is very unÍ are few police offic tors who are able the Northeast.
Despite pressur the JVP, the Presid gazette notificati merger of the No cated that at least f mitted to indivisib vincial Council. Bl should take note th gion is the most VC ous with continuou ous forces, which c peace process. It c vertent war. Gover scant attention to p grams between the have no plan to c ment of tranquillit is important that reg the military and th resumed and sustai the other hand in grievances of til Sinhalese commun

TAMILTIMES 25
uld be seriously cooperation bend the LTTE must or any success. estions of human ave been brought es and in the Ian hich he submitted role for independnonitoring.
currently advisshould seriously nts reached in El independent hu| col was signed. lings and child rebe high on the of many refugees ng support, i.e. the as well as the large refused habitation ity Zones should rview of such dis
s attention should hts of a people to e their own lanlementation of the is a national lan
ent has neglected n of these proviortunate that there cers or administrato speak Tamil in
e by the JHU and ent by signing the pn regarding the rtheast has indior now he is come North East Proit the Government at the Eastern relatile and dangers killings by variould endanger the ould lead to inadnments have paid eace building procommunities and reate an environin that region. It ular talks between LTTE should be ned. The LTTE on ust address the le Muslim and ities.
The UNIF negotiations concentrated too much on high table discussions between the parties and ignored the grievances of communities in the North East. The Sinhalese question and the Muslim question must be given high priority. For example 100,000 Muslims are languishing in Puttalam and elsewhere after being forcibly evicted by the LTTE fourteen years ago.
Further, over hundred thousand acres of agricultural lands has been acquired by the LTTE in the Eastern region. The land claims of the Muslims have been recorded and a register has been delivered to the LTTE but it requires a decisive intervention by the LTTE.
The Government has rejected the P-TOMs and has instead announced the formation of a new super entity to handle relief and rehabilitation as a single authority. The UNF government and the Chandrika Presidency failed to provide a structure, which could adequately address the problems of rehabilitation in the North East.
There were too many structures in place. As a matter of priority the problems of tsunami victims and war victims should be addressed immediately and simultaneously. Over a million people are languishing in makeshift shelters and are living in despair. Addressing their claims assumes the highest priority. An accelerated development plan can do much as a confidence building measure. I am also glad that the authority vested in the highly elitist TAFFREN would be restructured.
The UNF focused too much on bilateral negotiations. The President has indicated that his peace initiative will be fundamentally different. He has stressed the importance of consultation with all other parties in parliament and outside. If we take a leaf from the South African experience a platform should be created for continuous consultations with all parties. Another mechanism which was used in South Africa, Guatemala and North Ireland was to engage civil society as a partner in the peace process.
Scant attention to this was given by the UNF peace process. Such a

Page 26
26 TAMIL TIMES
platform should be inclusive and include not only the peace lobby with its limited Colombo base but trade utions, the Chambers of Commerce, professional organizations and representatives of the regions who could provide creative advice and support. Further in the South African experience, through the National Peace Accord, efforts were made to create viable peace committees at the grass roots level. These committees represented different sectors and parties, which played an important role in creating the space for dialogue.
The UNIF acted within the constraint of a hostile President in a situation ofdual power. The current President has no such impediments. He has the mandate from the Sinhalese people to pursue a just solution. Therefore the previous policy of pragmatism followed by the UNF should be replaced by a sound architecture and design.
I do hope that a lot of thought will go into this matter. Such architecture should ensure that the entire peace process is monitored and shortcomings rectified throughout the process. It should not be an ad hoc process. The peace process does not mean just the negotiations held at the high table but peace building initiatives to promote confidence building, coexistence and reconciliation at the grass roots level Such an operational entity should be located within the President's office and be accountable to the President. The Peace Secretariat and the Muslim Peace Secretariat should be brought directly under the purview of the President’s office. The operations room, which is currently under the Peace Secretariat should be evaluated and revamped. A Minister close to the President should be asked to oversee the entire strategy.
The LTTE has declared that it is waiting for a reasonable proposal from the President. He should avoid sending proposals, which are likely to be rejected by the LTTE. The UNF sent three such proposals, which were all rejected. It is better that these proposals are informally discussed either in the form of workshops which can be conducted by proxies appointed
The LTTE's VC ing the President North East, there tinct preference President, stunnec body. What is the could be several tions some of whic sense than others
I would not g to the fairly wide certain statement Dissanayake and in the course of el upset the LTTE. together with sol Wickremesinghe hi meant to woo the would have beel LTTE as understa ing strategy.
I believe that
perfect consisten
by both sides. Th ings can be usef levels of intractab The paramete posal to be subm dent are the prov Amendment with vested in the No Council and the by the LTTE for a erning Authority divide between should be addre meetings. There back channel, wh terS.
The LTTE has resume hostilitie The President ha will not be bounc sides are prepar Given the time fra multi-track polic It is the art of pc the situation both As a great Ch once said, a war firing an arrow.
 

DECEMBER 2005
demt Rajapakse
the Co-chairs
Izeth Hussain
lte face in sabotag|al election in the by showing a disfor Rajapakse as
practically everyexplanation? There possible explanah might make more
ve much credence spread notion that s made by Navin Milinda Moragoda actioneering greatly Those statements, me made by Ranil imself, were clearly Sinhalese voter, and regarded by the ndable electioneer
the volte face is in cy with the case I
ese informal meetul in reducing the bility. rs for such a prolitted by the Presiisions of the 13th additional powers rth East Provincial proposal submitted n Interim Self Gov(ISGA). The deep the two proposals ssed through such should be a proper ich can test the wa
declared that it will s within next year. s indicated that he by deadlines. Both ing for hostilities. me a multi-level and y must be adopted. litics to manoeuvre for war and peace. inese sage Sun Tzu is best won without O
argued in my article Rajapakser and the Ethnic Problem (Island of 16/17 November). I argued in that article that there has been no movement towards a federal solution and that the peace process has not even begun because the LTTE has been adamant in pursuing its objective of a de factor Eelam. Towards the conclusion of that article I wrote, "It is very probable, for obvious reasons, that only the powerful members of the international community can persuade the LTTE to change course.'
Rajapakse victory
It seems obvious to me that should Ranil Wickremesinghe have come to power the pressure from the international community, more specifically from the co-chairs, could have become intolerable to the LTTE. On the other hand, in the event of a Rajapakse victory the LTTE would have much more latitude to keep on wriggling out of its commitment to explore a federal solution, citing as reasons his commitment to a unitary solution and his alliance with alleged extremists in the JVP and the JHU. It therefore became imperative to sabotage Wickremesinghe's chances.
The above view seems to be shared by the London Times, judging from extracts from one of its editorials which appeared in a local newspaper. It had stated that "those who have accused the separatist Tamil Tigers of bad faith in peace negotiations can draw powerful evidence from Sri Lanka's Presidential election.' The editorial had also stated that Wickremesinghe's return to power “would have put huge pressure on the tigers to continue” the talks.
It is widely understood in Sri Lanka that the Co-Chairs and others in the international community have the power to exert huge pressure on the LTTE, but the reason for that may not be as obvious as I assumed in my earlier article. More is involved than a

Page 27
DECEMBER 2005
generalised financial and military clout. What makes that power really redoubtable, possibly even decisive, is that several countries of the IC serve as the hinterland of the LTTE.
It was shown in the course of the last century that rebel movements, more particularly the ones with a large guerrilla component in them, can hardly be really effective with a hinterland behind them. Korea had China and Russia as the hinterland, Algeria had Morocco and other Maghreb countries, Vietnam had China and Russia, Afghanistan has had Pakistan and some Central Asian countries and Palestine has Syria, Jordan and other Arab countries. In the case of the LTTE, Tamil Nadu constituted its hinterland for many years, but after its expulsion from there it continued to flourish nevertheless. The reason is that the brain power and drive of the Tamil diaspora transformed vast segments of the globe into the hinterland of the LTTE, which was perhaps a unique achievement,
Tiger ploy
The point that I want to emphasise is that the power of the IC can do much more than merely weaken the LTTE. It can prove to be decisive because without the international hinterland the rebellion in the Vanni should not constitute all that much of a problem for the government in Colombo. That was probably the most important reason why the LTTE thought it imperative to sabotage Wickremesinghe's chances even courting the unanswerable condemnation of the EU election observers of contemptuously violating democratic norms. It is also the reason why the present government should go all out to get the Co-Chairs enthusiastic backing for Rajapakse's peace programme.
I fear greatly, however, that the CoChairs may fall for the Tiger ploy and give Rajapakse far less than enthusiastic backing, while awaiting the possible return to power of a UNP led coalition at the next General Elections. The UNP and Wickremesinghe have stood for the open economy and he has gone as far as to justify US imperialist aggression against Iraq, while
Rajapakse stands cies. Furthermore, alliance with chaus and consequently garded as a write-o. peace is concerned. cle I have argued at nuanced, less sim more realistic readi position, in the cour attention to the w initially got into an French Ultras to s problem.
That article, wri cent election, estab that it would be m off Rajapakse with out. What transpiri itself provides mat he deserves the ba who are really seri the peace process.
The results Rajapakse is pre-en sentative of the Si while Wickremesin norities. This has cance for the probl a national consensl the ethnic problem In a country such a tional consensus achieved with the Sinhalese majority, who is seen as p1 leader of the minorit for the time beingo solve the ethnic p Chairs must accept The reasons f backing for Rajapak that they need not b tail. The truce proc the peace process gun, while the de f process has been a These disastrous c not due to fortuito nor are they the u quences of CFA bas cies. They follow in bizarre CFA which v Wickremesinghe ar Under the CFA edged that the LTTE sizeable chunk of t the government del Has there ever been

TAMIL TIMES 27
or opposed polihe is allegedly in inists and racists,
he may be refas far as making In my earlier artilength for a more plistic, indeed a ng of Rajapakse's se of which I drew y de Gaulle had alliance with the olve the Algerian
tten before the relished at the least onstrous to write but his being tried 2d at the election rial to show that king of all those 2us about starting
showed that ninently the reprenhalese majority, ghe is of the mi:normous signifi}m of establishing us, without which cannot be solved. s Sri Lanka a nacan only be : backing of the never by a leader e-eminently the lies. It follows that nly Rajapakse can roblem. The Cothis fact. or the Sinhalese se are so obvious e spelt out in de2ss is a farce and has not even beacto Elelamisation roaring success. evelopments are us circumstances, nintended conseically sound polisluctably from the vas perpetrated by d his associates.
it was acknowl, is in control of a 2rritory, to which Lied itself access. a parallel de facto
abandonment of sovereignty over part of the national territory by any government under the sun'? In addition the LTTE was allowed access to government controlled territory, though without bearing arms. But any schoolboy would have told Wickremesinghe and the powerful personages around him that the Tigers could be expected to use that provision to go on the rampage, armed to the teeth. It appears that in Sri Lanka a weakened grasp of reality is synonymous with political power.
Killing Fields
There is a widespread view, shared by myself until recently, that whatever may be said against the CFA it did save thousands of lives. I have not been able to get hold of the relevant statistics, but I am sure that they will reveal a very different picture. There was no high intensity conflict after the Elephant Pass debacle in April 2000, and it is reasonable to think that during the military stalemate that followed thousands of lives were saved. But the killings were resumed, though not perhaps on the same scale as during the period of high intensity conflict, after the CFA came into operation and the Tigers were allowed to go on the rampage. The killings have been substantial enough to warrant the use of the term "Killing Fields” in one of the recent bulletins of the University Teachers for Human Rights. So the correct picture seems to be that the CFA led to a resumption of the killings that had virtually ceased.
The only positive thing that might be said for the CFA is that it restored some amount of business confidence in the North East, Perhaps in the eyes of the UNP this compensates for all the disasters that the CFA has brought to us. Some people have been able to make money and that is what really counts for the UNP, pre-eminently the party of the bourgeoisie of the Western littoral, particularly after 1977.
Sinhalese nationalism
The election result showed that millions of Sinhalese voted for Rajapakse because they were appalled by the performance of Wickremesinghe and the UNF in their

Page 28
28 TAMIL TIMES
last spell of power, which stirred deep anxieties that their return would mean the irrevocable break-up of Sri Lanka. The voting pattern shows that those millions included the Sinhalese Catholics as well as the Buddhists. In other words, Rajapakse was the beneficiary of Sinhalese nationalism, not just of Sinhala Buddhist chauvinism. It would therefore be simplistic to think that the election has made him a creature of the chauvinists.
However, it is arguable that what I am saying about the Sinhalese voter may be true as a broad generalisation, but it remains that Rajapakse is greatly beholden to the JVP and the JHU, to whom he has made certain commitments and he is therefore the captive of racists. My answer to that is that ethnic groups and political parties are not endowed with essential and unchanging characteristics and that therefore they can change becoming less racist or not racist at all. To argue that they cannot change and will always remain racist would itself betray an essentialising habit of mind that is at the core of racism.
Today the JVP is regarded as hardly racist or not racist at all. This is partly the consequence of the fact that the admirable organisational abilities of the JVP were deployed after the tsunami to help the Sri Lankan people ir respective of ethnic divisions. I can attest that We Muslims will not easily forget that fact. Today the JHU is favourable to adaptation of the Indian model of the unitary state, which in fact allows such wide devolution of power that it can well be regarded as semi or quasi-federal or just plain federal. Who would have thought some weeks ago that the JHU could ever come to this position?
Rejecting extremism
I am not arguing that all our political parties have suddenly stopped being racist. As a Muslim I have to be disturbed by the Buddha statue placed in proximity to the Kollupitiya mosque, about which nothing has been done for weeks even though it is in contravention of an existing law. What I am arguing is that we must give due weight to the factor of change. For instance, we much em
Jam
2a V
The Internatior nic Studies (ICE commemorating a 100th birth annive T. Rutnam, scholar ist at the ICES Au cember 2005.
Dr. S. U. Deran Jayawardena, Prof and Mr. Silan Kac liver lectures at th The late Jan Rutnam hailed fro northern peninsula part of his life in popular and illust His father was
phasise the fact th
JHU votes have S UNP whence it ca. has been interpre standably, as mean totally rejecting ex What we hav present stage was rial authority by C in the classic pap UNESCO, Race a adversaries of a p not willingly re evolves; they con thrusting it outsid of monstrous inte which only life wi The President of November 26 h rejected by the T come only thoug by the more powe international comn the Co-Chairs, tha Japan and Norway India and work c They should give port for President would have for Wi erwise the LTTE p ceeded and we car Eelamisation proc lentlessly. (The Isl

DECEMBER 2005
es T.
Rutnam,
ersatile servant
Prof. Bertram Bastiampilai
al Centre for EthS) in Colombo is nd celebrating the rsary of Dr. James politician, humanditorium on 2 De
yagala, Dr. Kumari . S. Pathmanathan irgamar are to deis event. nes Thevathasan m Manipay in the but spent a good Colombo 7 as its rious personality.
a man of means
at the bulk of the hifted back to the me originally. This :ted, quite undering that people are tremism. e to avoid at the put with magistelaude Levi-Strauss er he prepared for nd Ministry, "The olitical regime do ‘cognises that it demn it en bloc, 2 history, as a sort rval at the end of l be resumed.' s policy statement as been predictably NA. A change can 1 pressure exerted ful members of the unity. It is time for is the US, the EU, to sit together with ut new strategies. enthusiastic supRajapakse as they ckremesinghe. Othoy would have sucexpect the de facto 2ss to continue, reand, 1 Dec 2005)
and owned property in Pandateruppu in Jaffna district. James led a comfortable life in his early years. His mother was a Miss Dwight. James Rutnam lived in spacious two storyed house at Baron's Court in Guildford Crescent, Colombo 7, with a widespread garden around too. He entered Ceylon Law College as a youth and in the first year examination won a coveted prize awarded for his highly commendable performance. Thereafter James Rutnam left Law College and did not pursue studies.
For a short while, James Rutnam adjourned to Nuwara Eliya and headed St. Xaviers College. An interesting incident of this time was Rutnam's encounter with a "white planter boss' of a tea estate. Rutnam was radical in his thinking and inclined to be a leftist in his ideas, ideals and attitude. He espoused the fair cause of the labourers in an estate who were on strike. James Rutnam "bearded' the arrogant authoritarian white planter in his office and strongly advocated the demands of the labourers. At a time when the white colonizers believed that the Sun never set on their empire, the heady planter peremptorily gave five minutes to clear out of his office. James Rutnam recognized that the odds were against him and gave the planter the five minutes to be reasonable, and then quit the planter's office promising to fight another day. Rutnam was tenacious.
James Rutnam's left leanings made him to welcome Maude, later Mrs. Pieter Keuneman, of the Communist Party at the Colombo harbour and offer generous hospitality on her arrival.
With such a predilection, Rutnam later on extended hospitality at his abode to Robert Gunawardena, a left political figure, when he returned from China after a stint of national service

Page 29
DECEMBER 2005
as a diplomat.
James Rutnam was an avid reader and an energetic collector of books, manuscripts, learned journals, and writings. It was also well known to the intelligentsia of Rutnam's propensity and eminence as a writer on politics, government, history, both ancient and modern archaeology and ancient lore.
It is in this capacity that Rutnam visited all the remarkable libraries, museums, and archives in the United Kingdom, the Soviet Union, and the United States to record only a few countries where Rutnam spent time and money reading and collecting valuable books and originals of literary records.
No wonder scholars and researchers constantly visited James Rutnam from the universities in Colombo, Peradeniya and Jaffna. He never forsook his reading and collection of literary material and would go to great lengths in search of learned publications and rare manuscripts.
It was enlightening to read Rutnam’s continuous contributions
to "The Tribune", then among readers national events.
Many will recall tions in two notewo recounts of the ge leading national anc alities. In similar delved into esoter wrong hypotheses some writers, more scholarly.
Rutnam had a ni with university do leading legal figur men. His stupenc tounded one, and n sonnel often consu gained much from
He would spare educate. It was no s Rutnam bequeathed brary to Jaffna Colle and even put up a to house his rich b It was named the E stitute and remains can Missionaries a James Rutnam’s lov learning, and en
y
for Home Insurance,
CHEAPER BULONG R l CONTENTS NSURANCE
WITH NORWCHUNION l We are the privileged agent for NORWICHUNION
We are authorised to issue the policy Online. Immediate cover
and policy issued On the same day, We transact insurance Policy over the phone, no proposal form
Or Direct Debit Mandate to Complete, We negotiated for choice of FREE Home and Garden package
or Sports package or 20% off annual travel We at ARM can negotiate with NU and provide you the cover
to your individual requirements with Special Discount. We will help you to save hundreds of pounds by transferring
your existing Home Insurance to us. We also provide you the best services from placing the Cover
to help you to get the maximum benefit, in the event of a claim.
P.SRINVASAN FA
PENSION LIFE *SAVINGS MORTGAGES COMMERCIAL LOANS
A RØM ASSOCATES
FSA Financial Services Authority
TEL: O2087632221 PAX: 020 8763 2220 32ABBOTSLANE, KENLEY, SURREY CR85JH
Internet: http://www.srinivasan.co.uk E-mail: SriniOSrinivasan.co.uk
REGULATED BYTHE FINANCIAL SERVICESAUTHORITY
 
 
 
 

TAML TIMES 29
popular journal of contemporary
Rutnam's revelarthy and popular nealogies of two | political personmanner, Rutnam ic data to refute
propounded by chauvinistic than
umber of contacts ons, researchers, es and businesslous library asnany learned perlted Rutnam and im. ime to inform and urprise that James his invaluable lige, Vaddukoddai, building in Jaffna equest of books. velyn Rutnam In
under the Ameri
is a testimony to fe of research and couragement to foung students.
Rutnam took a ively interest in The International Association of Tamil Research (IATR), the architect und builder of whch was the late Reverend Father Kavier S. Thani
hayagam.
- James Rutnam gained a promiment role when the Association held ts International Conference of Tamil Research in affna and Madurai. He was a :lose associate of Father Thanina/agam, archaeologists, Direcors of Museum und university techers like Profesor T. Nadaraja,
W. J. F. Labrooy and many others.
James Rutnam was an active and regular member of the then exclusive club, Capri, and his companions and friends with whom he met were several. Reading, writing and research and travel kept Rutnam happily engaged in life.
The pursuit of stores of learning and learning itself in spite of a demanding social life and domestic engagements demonstrated that James Rutnam led a full rich life.
Although he would often refer to himself as "a successful failure', really James Rutnam lived life to the best, and successfully, over the seven score and ten years of the Biblical span.
On the lst of every month, James Rutnam generously assisted many who called on him, regularly and repeatedly. He was generous to his former aides in full measure. June 13th was another special day for James Rutnam as it was his birthday and he would recall that it is St. Anthony's day. He celebrated the event happily. James Rutnam, when young, fell in love with Evelyn and thereby forfeited the favour of his father who did not like the union. But James loved Evelyn dearly and tears welled up in his eyes whenever he spoke of her with undying fondness. James had three daughters and five sons.
Today, I believe, only one son, Chandran, is in Sri Lanka. When young, James Rutnam did a lucrative business in rice imports from Rangoon, then capital in Burma, now Myanmar. Being magnanimous, liberal and sociable, and charitable, he spent as he earned.
Parkinson's Disease affected James Rutnam, and in his last days he was unfortunately and sadly paralysed too, I felt. I called on him then at a house in Anderson Road off Dickmans Road, Havelock Town. James Rutnam was a true, faithful, and lovable learned companion. Many are those who benefited from Rutnam's erudition especially. Rutnam did try to enter politics but failed. What national politics lost, yet learning and culture gained, better fields indeed.

Page 30
30 TAMIL TIMES
Missing in Act
Lavanyan Ratnapalan
With the exception of Muthiah Muralitharan, there are hardly any well-known Tamil people in western cultural life. It would be interesting to find out whether this situation says more about the cultural obsessions of the West or the present aspirations of Tamils. In any case, one of the effects of the scarcity of famous Tamils has been the great interest in such individuals who do appear on the popular radar. Therefore, the mixture of surprise and expectation that has greeted the arrival of MIA has been as much a matter for consideration as the content of her work as a pop musician.
MIA (short for “ Missing In Acton', the suburb in London where she is from) is the musical alter-ego of Mathangi Arulpragasam. Born in 1976 to Sri Lankan Tamil parents who were then living in London, the family returned to Sri Lanka when she was 6 months old. As the war intensified, she came back to London with her mother and two siblings in 1986, while her father remained in Sri Lanka. She has maintained only a distant contact with him since this time.
In a recent interview she has described how upon returning to London as a young girl she discovered that the existing Tamil community had not been very welcoming to her family. "They are really obsessed with impressing the British. They want to be doctors and engineers and go to Cambridge, buy leather couches to match their encyclopedias, have a sitar in the corner and whip their saris out once a year for a wedding. They'd look at us and go, "We don't want them hanging round with our kids, they're into rap, they think they're black.' She has had to become used to living as an outcast.
Despite such challenges, however, she was able to obtain a good education. She graduated in fine art, film and video at St. Martin's College in London, and has gone on to produce a book of her graffiti-inspired art work, which was nominated for the Alternative Turner Prize in 2002. Her artistic method is “do-it-yourself,
using readily avail as spray paint and duce work quickly Her education i the fore in the clot in her forays into n the layout of her website. All are b filled with repeate splashes of coloul times her emphasis ics clouds the poin to make with her were released in t bum, Arular (name in 2005.
Arular might h; vourite of the “und and fashionable in been nominated Music Prize in Br: though it didn't w occasion gave MIA to send a message there was a new pol ish pop music.
The album is s by contemporary ( around the world, i can dance hall, th of Puerto Rico, an Rio de Janeiro. Foi people have critici sense of place. M this accusation b fondness for musi of homelessness E don't fit anywher and itinerant earl cause of her reluc herself with a spec
Nevertheless, form her audience pening around the "10 Dollar' is th piece, a redempti exploitation of wo her most successf can electro beats : nies, with a fresh: that is sadly more days of the pionee the early 1980s. H on the speech a young people in E different to her

DECEMBER 2005
iOn
ble material such cardboard to proand effectively.
n design comes to es that she wears, usic video, and in album cover and ight and vibrant, motifs and great , although someon visual aesthet| that she is trying songs. The latter ne form of an ald after her father),
ave remained a faerground', the hip
music, had it not for the Mercury tain last July. Alin the award, the enough exposure to the country that itical voice in Brit
trongly influenced lance music from n particular Jamaie reggaeton style d baile funk from this reason, some edit for lacking a IA has countered y describing her c that has a sense nd for songs that 2. Her destructive y life might be a tance to associate ific place. she aspires to inabout what is hapworld. Her song album's master/e tune about the hen. It also features l fusion of Amerind eastern harmoess of vocal style reminiscent these o era of rap music, r delivery is based ld inflections of st London, and is normal speaking
voice, which adds no recognisable twang to a generic British accent. She clearly wishes to ally herself with a youthful cultural modernity that she sees developing in London. She has stated that all she wants to do is to “exist as a voice for the other people that you don't get to hear from. That's all.'
The themes of cultural homelessness and representation pervade the entire album, so that all expressions of an authentic identity, such as sing ing a few lines of verse in Tamil at the beginning of 10 Dollar', have a shocking and inexplicable effect. From her music alone we are led to believe that she has no history, when all of a sudden, she springs up with what to most of her listeners is an unfamiliar language.
MIA's history shows that she is a member of the global Tamil diaspora. As with the early stages of all diasporic cultures, this one still feels united somehow but has had difficulty in articulating it in a universally acceptable way. As much as the dif. ferences in language and the particular foreign culture into which they settle, there is a generational gap between Tamils that appears almost insurmountable at times. The problem lies in trying to represent a group that feels that it has no home. MIA tries to achieve this by cultivating an identity that is not rooted to a single place.
Throughout Arular her voice skips and trips deliberately between that of the blasé, hypercommodified urban teenager and the elusive trickster of countless stories. Sometimes in her music the two forms are inseparable. “You no get my life “cos I don’t have a side... I got brown skin, but I'm a West Londoner', she raps on the last song of the album, which is titled after her own name. Out of the awkward materials of her identity she has built an artistic personality that is based on the tactics of evasion and camouflage. Rejecting the option of documenting the conflict in Sri Lanka, which could alienate her desired audience, she adopts instead a strategy that has proved decisive in the outcome of that conflict. In line with her professed “do-it-yourself” method of production, politics is brought to the fore in art by means of action rather than reflection. O

Page 31
DECEMBER 2005
O Ex-President's package of perks
Chandrika Kumaratunga, continues to remain controversial and commented upon even after her departure from her elevated position. Her long time detractors from the fourth estate are now going to town on the unusually large package of perks and perches of land she has secured for herself.
Though now she is only an ex-President, she must still be high on the hit list of the LTTE. Therefore no fair minded person would deny that the former President should be guaranteed adequate security cover for her personal protection. It would seem that the Cabinet considered this issue in August anticipating the President's term running out and her stepping down in November this year. The scale and extent of the provision for the ex-Presdient's office and security has prompted some commentators to ask whether she is going to run a parallel administration. The provision included the following:
1. Setting up of a Division named Retired President’s Security Division IV. A Senior Superintendent of Police to be appointed as Director. The said Director will be responsible to the IGP regarding the proper functioning of the Division.
The role of this Division should be to ensure security of the retiring President and her family members.
2. Deployment of 188 personnel comprising Police and Army Commandos, 18 vehicles and 18 motor cycles to be provided for the use of these officers as indicated in this schedule.
3. Allocation of the house No 27, Independence Avenue, Colombo 7, for this purpose since she needs to reside in a house where adequate security can be provided, and to effect repairs thereto in order to ensure security measures.
4. Allowing the Ackland Building, Slave Island, presently occupied by the officers of the Presidential Security Divison, to be utilised as office and quarters by the Police and Army officers, who would be attached to this Division.
5. Continue to pay allowances to this Division as presently paid to the Presidential Security Division and pay all other allowances approved in future to the Police and Army officers of the Presidential Security Division.
In addition Cabinetapproval was obtained to grant by way of transfer one and a half acres of State land at Madiwela close to the Parliament Complex to Kumaratunga in lieu of certain entitle
ments under the exi titlements Act. This for the purpose of cial residence for til allocation of this l; the basis that ther official residences ir However a subsequ was given on 3 l C allocation of house ence Avenue, Colon dent's residence. Th Mediwela property ing Rs. 360 Million
Among all the d the new President confront the questi and legality of the d Cabinet in regard to dent's entitlements.
O A People's Gree The Supreme Co recent landmark jud “the Galle Face Gr tained as a public u resources for this made available by th The judgement victory for the peop of big business and The Galle Face along remained an ( Colombo, is commo lic property belongi. wish to use it for th time Sir Henry Wai public.
A popular place the British colonial it has since become for walkers, joggers thusiasts.
It is the venue ( rallies. Major politi their May Day rallic who have addresse lombo from the Grı Mahathma Gandhi Nehru.
 

sting President's Enland was said to be constructing an offihe ex-President. The and was justified on 2 was a shortage of the Colombo 7 area. ent Cabinet approval !ctober 2005 for the : No. 27, Independmbo 7 as the ex-Presie market value of the is said to be stagger
ifficult problems that faces, he has also to on of the propriety ecisions taken by the the out-going Presi
ourt of Sri Lanka, in a gement has held that een should be maintility. The necessary purpose should be a Govt. of Sri Lanka.' has been hailed as a le against the might scheming politicians Green, which has all ssential landmark in nly regarded as pubng all the people who ir pleasure from the d dedicated it to the
for horse riding from 'ra till the late 1940s, the favourite haunt and other health en
f important political cal parties have held shere. Among those i the people of Coen are the immortal and Pandit Jawarlal
TAMIL TIMES 31
In contemporary times, it has become the venue of events connected with pop music where the young in their tens of thousands gather in this favourite meeting place of the people. It is the equivalent of the great squares in many countries where crowds in the many thousands assemble on important occasions. It has been a vast playground for children, to fly kites and have fun. To the men, women and children living in cramped ghettoes in the working class areas of Colombo the Green provides much relief, entertainment and fun. It is also the romantic rendezvous of courting couples.
In recent years, several food courts have appeared here catering to hundreds of the gourmet inclined. To the religiously faithful, the Green is the venue of annual prayer and meetings.
No wonder citizens of Colombo were shocked when told an influential and resourceful business group had come into agreement with the Urban Development Authority in 2003 for the virtual "sale' of this common man's property. Here was the insensitive madness of the greed flowing from privatization' in full gallop where the commonwealth of an entire society was put on sale - sadly with the knowledge and blessings of those at the helm of affairs. If the deal went through successfully, the right now enjoyed by the public to free access to the Green could have been denied. They would have been called to pay to the new owners not only to walk in the Green but to breathe as well, now that many head to the Green also "for a breath of fresh air'.
Fortunately, the Supreme Court, before which the matter went, came to the rescue of the people by setting aside the Agreement between the UDA and the potential buyers and holding that the Green was a public property and must be maintained for the benefit of the public.
Though NGOs have come into much flak in recent times, it is thanks to the relentless campaign and dedication of a responsible NGO - Environmental Foundation Ltd - the interests of the citizens of Colombo were preserved. .
O A Question to ponder
It has been reported in TamilNet that a "one-day debate on the policy statement of the new Sri Lankan President Mr. Mahinda Rajapakse is to take place when parliament meets on December 7 on a request made by the Tamil National

Page 32
32 TAMIL TIMES
Alliance (TNA) at the leaders of political parties. Mr Rajapakse presented his policy statement in parliamint last Friday. Mr. R. Sampanthan, leader of the TNA will open the debate on behalf of the TNA which has a parliamentary strength of 22 members.'.
If the Tamil voters of the North and East were asked not o participate or vote in the presidential election on the basis that it was of no relevance to the Tamil people as it was only an election to elect a Sinhala Presesident for the Sinhala people, then why is the TNA interested in debating the policy statement of the Sinhala President?
O Napoleon was model for Hitler!
Paris, Nov 29 (AFP) - A French author has taken a rare shot at one of the country's biggest heroes by casting Napoleon Bonaparte as a genocidal dictator and inspiration for Adolf
Hitler in an incendiary new book.
“One hundred and forty years before the Holocaust, a dictator, hoping to rule the world, did not hesitate
to crush part of hu boot,” Claude Rib Crime of Napoleon sale Thursday, 1 D As France prep mark the bicentena Austerlitz – conside military masterpiec lists a string of at carried out under h A black acader government panel Ribbe accuses the ( minating' part of tion of France's co of introducing a sy regation.
On the French Haiti, then known a Ribbe claims that launched a "vast o cleansing” in 180, slave revolt.
Relying on writ some officers in t mies, Ribbe writes used sulphur dio) slaves held in ship ducted wide-scalek
TRICO-74.
LLLLG LLLLLL LLLL LLL000000LL 000LLGL E 00LLLLLLL LLLLL LGLLLLLLL LLLLLL
NEXT SALNGST
10TH AN 2006 EXPECTED ARRWADAE 26THUAN LAST DATE OF ACCEPTANCE OF GOODS 5H OF AN.
COMPETITIVE PRCING.
FOLLOWING AREA FEW GOOD REASONS WHY O FLEXBLE COLLECTION TIME TO SUT TO YOUACCORDIN
PLENTY OF UN-RESTRICTED CARPARKING FACTESN EXPERAOVCE AND HEPON PACKNG YOUR WAUAB RELIABLE, REGULAR WEEKLY VESSEL SALING TO SRI L YOU GET YOUR GOODS IN SR, LANKAWITHN 17 DAYS.
HASSLE FREE CUSTOMS BONDED WAREHOUSE IN SR
TRICO, WITHA30 YEARRELIABLEAND EFFICIENT TRAC ALL OWER THE WORLD WHENIT COMES)
сAыtus торду Амр тRYouR sв
CALLUS ON 020-8888-8787 oR E-MA
FAX: 02088
TRico INTERNATIONAL SHIPPING LTD. UNIT 4, BITTER
 
 
 

DECEMBER 2005
manity under his e wrote in "The ", which goes on cember. res on Friday to y of the Battle of "ed the emperor's 2 - Ribbe's book ocities allegedly is rule. lic who sits on a on human rights, mperor of “exterhe black populalonial islands and tem of racial seg
island colony of s Saint Domingue, Napoleon's troops peration of ethnic 2, to stamp out a
ten accounts from he Napoleonic arthat French troops kide to suffocate s” holds and conillings. The troops
were under orders to kill all blacks aged over 12, he writes.
"It is no surprise that he (Napoleon) served as a model for Mussolini, who wrote a play in his glory, or to Hitler, who saluted him with a "Heil Napoleon” at the Invalides (in Paris) on June 28, 1940,' writes the historian.
"All the facts contained (in the book) are known to historians, but are willfully overlooked,” Ribbe charges in his introduction.
Joined by a number of associations from France's overseas territories, Ribbe has been campaigning to bring such episodes to public attention, as France prepares to pay tribute to its legendary emperor.
The groups have called for a march on Saturday in protest at the emperor's "glorification” and the "historical revisionism' surrounding his rule. “We cannot allow, in a supposedly law-abiding country, for history to be steered as it was done under the Soviet Union,o they said in a joint statement. O
ീte% (ീർ7ീഡു
O SRI LANKA
bN SUNDAY STAN AND BANK Hol. DAY 2ND AN, REOPEN ON cRD AN
24 UAN 2006 EXPECTED ARRIVALATE 9. OF FE3 LASDAE OF ACCEPTANCE OF GOODS 19HAN.
|R CUSTOMERS COME BACK TO US MONTHAFTER MONTH
GTO YOUR POST codE (MON-SAT).
LONDON.
E ITEMS IN OUR WAREHOUSE.
ANKA.
NKA
Ages MISH you ALg A HAPPY PEACEFULAND
PROSPEROUS NEW YEAR AND FOR ouR REGULAR CUSTOMERS, WEAFPRECIATE
KöfĚHERË födAYAV έΒιG THANκYoυ και
<್Â Gi
(RECORD IS THE ONLYNAME USED BYSRI LANKANS )SHIPPING THEIRGOODS BACKHOME
L USAT TRicoat RicoSHIPPING.com
95.445
ou"LL HAVE No F
PLACE, coBURG ROAD, WooD GREEN, LoNDON N22 6TP

Page 33
DECEMBER 2005
Pirapakaran Birthday celebrated: November 26 - Supporters of Sri Lanka's Tamil Tigers litfirecrackers and decorated the ancestral home of the LTTE leader Velupillai Prabhakaran with balloons and lamps to celebrate his 51st birthday Saturday. Pirapakaran leads the Liberation Tigers of Tamil Eelam, which has waged a two-decade war seeking an independent state for the island's ethnic Tamil minority.
The abandoned home where Prabhakaran was born on Nov. 26, 1954 in the northern Jaffna Peninsula was cleaned up by his supporters and decorated with balloons and lamps, while front organizations of the LTTE held cake-cutting ceremonies and played songs on loudspeakers to wish the leader a happy birthday. Prabhakaran founded the LTTE in 1972 with a small circle of friends to demand a separate state for minority Tamils in the island's northeast. He built up his outfit as a conventional army over the years with modern weaponry and perfected the art of suicide bombings well before other militants in the world employed them.
The Tigers have in the past marked Prabhakaran's birthday with attacks on military or economic targets, but no major attacks have taken place in the three years since the cease-fire was signed in February 2002.
Grenade attack on Police post: Nov 26 - At least seven policemen were injured in an attack despite a heightened security alert in Sri Lanka's northern and eastern provinces in view of the LTTE's Heroes' Week celebrations. A police post at Irudiyapuram in the eastern Batticaloa district had come under a grenade attack from suspected Tamil Tiger members around 8:00 p.m. local time (1400 GMT) on 25 November injuring the seven men, police said.
Abducted youth escapes: Nov 28 - A 21 year old youth who was reportedly abducted in July 2005 and subsequently detained by the LTTE in Karawa area in Eravur in eastern Sri Lanka has run away and Surrendered to the Sri Lankan Army (SLA) at the Uppodai roadblock in Batticaloa on November 27. The 21-year old youth allegedly told troops that he was abducted by a group of Tamil Tigers on July 21, 2005 while he was near his house and was then taken away into the LTTEcontrolled area in Karawa on a motor bicycle. However, the youth, who is said to hail from Kalawanchikudy area managed to run away from the LTTE detention on November 27 and surrendered himself to the troops. The youth was later handed over to Eravur Police station for further investigations and necessary onward actions.
318 attacks against Army since July 1, 2005: Nov 28 - A soldier fell victim to another handgrenade attack and received injuries on 27 November around 7.55pm when a handgrenade was lobbed at the Army post in the general area of Sirimapura, Trincomalee. Private K.D.S. Ariyartne of Sri Lanka Sinha Regiment received injuries to his right hand and both legs after the handgrenade exploded. The Army also noted that this was the 318th attack carried out by Tamil Tigers against Security Forces and the Police after July 1, 2005 as per latest statistics.
Indian Commander visits SLA frontlines: Dec 1 - General Officer Commander-in-Chief of Southern Command Lt. Gen.

TAMIL TIMES 33
B.S. Thakker visited the Sri Lanka Army (SLA) front lines in Vavuniya in northern Sri Lanka and discussed with SLA Commanders matters related to security. .
Lt Gen Thakker arrived in Vavuniya in a special Sri Lanka Air Force (SLAF) helicopter where he met with Major General Vajira Wijegunawardane, Commander l l Division, who accompanied the General to attend the Guard of Honor, Army Commander Lt. Gen Kottegoda, Chief of Staff Major General Sarath Fonseka, Deputy Chief of Staff Major General Susil Chandrapala, Director General General Staff, Major General Nanda Mallawaarachchi and Military Secretary Major General D. U Munasinghe at Lt Gen Kottgoda's office and discussed security matters.
Lt Gen Thakker then proceeded to the Omanthai checkpoint where he met with SLA officiers in charge of the checkpoint. Lt Gen Thakker discussed possible changes to security arrangements in Vavuniya, the strategic border town that separates the South of Sri Lanka from Liberation Tigers controlled Vanni region.
Fundraising in Toronto: Dec 2 - Members of Torontos large Tamil community say they're being hit up for money by doorto-door fundraisers for the LTTE. It is estimated that one-third of the Tamil diaspora is in the Toronto area.
Community members said they were told to make an immediate cash contribution of $2,500, and that those who didn't contribute would not be allowed to travel in LTTE controlled parts of Sri Lanka when they returned for visits. "They started giving each family a PIN number, so whenever somebody visited to the LTTE-controlled areas of Sri Lanka, they would be told to provide the PIN number, and only then would they be allowed to go into the territory,” said one man who didn't want to be named for fear of retribution. (CBC News)
Two shot dead Jaffna: Dec 2 - Unidentified assailants shot and killed two persons at a tea shop close to Athiyar Hindu College in Neerveli at 8 p.m. on Thursday December 1. A youth who was standing inside the tea shop was seriously wounded and was rushed to Jaffna Hospital. The victims, Mr. Kunaratnam Krishnakumar, 34 and Mr. Sinnaiah Sivakaran, 24, had parked their Land Master tractor in front of the tea shop. Mr. K. Rooban, 24, the youth wounded in the incident had gone inside the tea shop. LTTE sources alleged that the killings were carried out by intelligence operatives working with the Sri Lanka Army (SLA) and claimed that some people had heard the a sound of speeding three-wheeler after the gun shots were heard. Both the victims were known to be LTTE supporters and were reportedly involved in decorating the streets in Neerveli during the LTTE's Martyrs remembrance week.
A tense situation developed as LTTE-backed hartal was called for on Friday to protest against the killings. Protesters burned barricades and blocked major roads in Jaffna as part of a general strike over the killings. "We accuse the Sri Lankan Army and the EPDP,” said a leaflet handed out by a body calling itself the Tamil National Vigilance Association. "They are staging these killings in order to suppress the feelings and aspirations of our people at gunpoint.” Grenade attacks escalate in Jaffna: Dec 2 - At least seven grenade attacks were reported Friday (2) in Jaffna. The attacks

Page 34
34 TAMIL TIMES
on Sri Lanka Army (SLA) positions escalated amid total shutdown in several SLA controlled areas of the Jaffna peninsula. A handbill issued in the name of "Roaring People's Force' warned that reprisal attacks on SLA soldiers and intelligence operatives would escalate if attacks against Tamils civilians continued.
On the same day, at least five SLA soldiers were wounded in four different grenade attacks in three locations in Thenmaradchi. Four Sri Lanka Army (SLA) soldiers were injured in two separate grenade attacks on a SLA camp in the northern town of Chavakachcheri, Friday (2) afternoon. Two soldiers were injured in the first attack when unidentified persons lobbed a grenade on the SLA camp, located in front of the Chavakachcheri Divisional Secretariat. At 3.30 pm two more SLA soldier were injured in the second attack on the camp. All four soldiers have been air-lifted to Palaly military hospital and receiving treatment, according to military sources who accused the Tamil Tigers of having carried out the attacks.
In Valigamam, in Kuppilan, an SLA solder was wounded when unidentified assailants lobbed a grenade into an SLA position at Kuppilan Junction, 10 km north of Jaffna town around 7:00pm. A grenade attack was also reported in Jaffna town, at Brown Road - Arasady Road junction, close to the Hindu Ladies College at 7:30 p.m. The grenade exploded outside an SLA check-post wounding a civilian, Mr. Shanmuganathan Sivaneswaran, 35, from Erlalai. The wounded civilian was rushed to Jaffna hospital where five civilians hit by an EPDP paramilitary vehicle earlier on the day were being treated. In Vadamardchi, at 7.45 p.m. unidentified attackers lobbed a gre
V OttO JR GOGe
| San CGD
All Classes of Insurance Transacted At Very Competitive Rates Young Drivers Specialists Special Rates for Ladies/Mature Drivers O Building O Fire Liability O Shop/Office O Health Insurance
MEMBER Instalment Terms Available Computerised Quotes
General Insurance J. Kulendran o"RREGE: NGR s) Regulated by thejë FSA Financial Services Authority Beddington Insurance Services (Wimbledon) Limited 157A, Hartfield Road, Wimbledon, London SW19 3T.J. Te: O2O 8543 5181
Fax: O2O 8543 7158 We ExCel in The Personal Service We Provide
 
 
 
 

DECEMBER 2005
nade at the office of the Eelam Peoples Democratic Party (EPDP) located in Manthikai. Sri Lankan soldiers providing security to the office returned fire.
LTTE targeting Tamils in France: Dec 2 - Tamil Tigers have collected some 100 million euros (120 million dollars) in a sophisticated operation targeting France's Sri Lankan immigrant community, a French newspaper reported dn 2 December. Quoting French intelligence officials, Le Figaro reported that around 1,000 members of the LTTE enforce the collection of the so-called "revolutionary tax” among the 70,000-strong Tamil community.
Using threats and intimidation, they force each family to pay one euro a day for each of its members, who are registered in a computer file to ensure their payments are up to date, the report said. Death threats against family members still in Sri Lanka are commonly used to pressure families to pay up, it said.
Le Figaro reported that the Tigers were shortly to demand a 2,000-euro "loan' from each member of the community, including children, in order to replace a flotilla of speedboats destroyed in last December's tsunami.
The report said the funds were channelled into Swiss banks. A confidential intelligence memo from September, quoted by Le Figaro, says that France has become "an important rear base for the Tamil Tigers and their financing of the armed struggle in Sri Lanka”. (AFP)
Fish vendor shot dead in Trinco: Dec 2 - Unidentified men on Friday (2) afternoon around 3.30 pm shot dead a Sinhala fish vendor, Mr. Hemasiri, alias Lokku Iya (57), in the market located at Anuradhapura junction, about two km off northwest of Trincomalee town. He succumbed to gunshot injuries after admission to the Trincomalee general hospital. Several checkpoints and temporary army camps are located along Trincomalee-Kandy road passing through Gandhinagar, Abeyapura and Anpuvallipuram, suburbs of the east port town.
Divisional Secretary shot dead: Dec 3 - Two motorbikeriding gunmen shot and wounded Mr. A.L.M. Falleel, the Divisional Secretary (DS) of Kattankudy in eastern Sri Lanka, at his office around 12:40 p.m. Friday (2). The senior government official who was in critical condition with gunshot injuries to his head and chest, was rushed to Batticaloa hospital, but succumbed to his injuries the following day. Kattankudy, a Muslim town, is located 5 km south of Batticaloa town.
The gunmen, who entered the DS office shot Mr. Falleel with 9 mm handgun and fled the site. The police and Muslim community leaders accused the LTTE of carrying out the murder.
New chief of peace secretariat: Dec 3 - President Mahinda Rajapakse has appointed John Henry Nihal Gunarathne, a recognized specialist on Foreign Affairs as the Chief of the Peace Secretariat, a press release issued by the President's Office said.
Gunarathne who functioned as Sri Lanka Ambassador in Iraq from 1989 to 1992 has also served as the representative of Sri Lanka in Jordan and Turkey. He is a talented writer who contributed useful articles to newspapers and other publications on terrorism and other topical subjects, it said. Gunarathne also served as Advisor of the Government delegation at the

Page 35
DECEMBER 2005
earlier peace talks.
The President has appointed Jayantha Dhanapala, the
former head of the Peace Secretariat, as Senior Advisor to the
President on future developments of the Peace Process.
Explosives found in private buses: Dec 3 - Policemen manning two road-block checkpoints detected 163 gelignite sticks from two private buses in Mannar and Murunkan, police sources said on 2 December. Mannar Police took into custody 56 dynamite sticks at Periyankadal from a private bus while it was moving from Medawachchiya to Mannar. In another incident Murunkan police seized 107 gelignite sticks hidden in a private bus plying from Kandy to Murunkan on the same day, police said. The two buses had been taken into police custody. Murunkan and Mannar police are conducting further investigations.
Muslim shot, two Tamils killed: Dec 3 — Mr. Saja Mohaideen, Thoppur Predeshiya saba member, was shot and wounded by unidentified gunmen at 2.40 pm on Saturday (3) in Muttur in eastern Sri Lanka. Mr. Mohaideen, with serious gunshot wounds, was admitted to Trincomalee Hospital. The incident took place when the victimwent to his paddy field. The attackers alleged to be from the LTTE had arrived in two groups and fired Mr. Haja Mohideen in the leg. Thoppur is a Muslim village 20 km south of Trincomalee town.
It has been reported that an angry Muslim mob had gathered following the incident and attacked the gumen in the course of which two of the attackers were killed and one was injured. One of the two victims knifed to death was identified as Mr. Ilanko, 38, from Pallikudiyiruppu. Mr. Ramlingam, 48, with cut injuries, was rushed to Trincomalee Hospital in an unconsious state. The mob also set fire to the three-wheeler in which the attackers came. Tension prevailed in Muttur and its suburbs following violent incidents which took place Saturday (3) afternoon. Bus services were terminated and the roads remained deserted Saturday evening in Muttur.
Muslims abducted found murdered: Dec 3 - Four Muslim civilians, Abdul Majeed, Mohammed Saleem, Subayar Sada and Mohammed Buhari, all of them from Hariyanagar, Muttur area were in un-cleared areas to fetch their cattle when they were abducted allegedly by LTTE cadres on 3rd December, according to reports received by the Police. Their next ofkin who went in search of the missing four the following morning (4) recovered the dead bodies of three of them lying in the jungle with the other Muslim civilian who was lying unconscious with serious gunfire injuries.
Two attacks on SLA in Jaffna: Dec 3 - A civilian passer-by was wounded when Sri Lanka Army (SLA) soldiers returned fire following a grenade attack by suspected LTTE attackers on the army check post in Kantharmadam, close to Parameswara College Junction on Palaly Road in Jaffna around 2:30 pm Saturday (3). The civilian, Mr. L. Gopiraj, 29, from Alvaddey is being treated at the Intensive Care Unit in Jaffna Hospital, medical sources said.
On the same day, another SLA check post located in Kondavil Junction on Palaly Road came under gunfire by two motorbike-riding gunmen allegedly from the LTTE. No casualties were reported. The Jaffna-Point Pedro and Rasaveethy main roads remained blocked for traffic as a hartal had been

TAMIL TIMES 35
called reportedly by pro-LTTE organizations protesting against the killing of two persons on 1 December. Security has been strengthened in Kantharmadam areas and SLA has established checkpoints at several points in the area.
Soldiers injured in Point Pedro grenade attack: Dec 3 - Two Sri Lanka Army (SLA) soldiers providing security to the Sri Lanka Telecom's Transmission tower based in Malusanthi in Vadamaradchy were seriously injured when suspected LTTE assailants riding in a motorbike hurled a grenade at the sentry at 6.10 pm Saturday (3). The injured soldiers have been taken to Palaly military hospital for treatment. Malusanthi is a town located 3 km southwest of Point Pedro town and lies between Manthikai hospital and Nelliady on the Point Pedro Jaffna road.
Meanwhile, a bowzer distributing water to SILA troops came under gunfire in Ariyalai, Jaffna along the Kandy-Jaffna A9 road. Although the gunmen aimed at the bowzer driver, no one was injured in the attack but the vehicle was reportedly damaged. .
SLA soldier killed in Chavakacheri: Dec 3 - One Sri Lanka Army (SLA) soldier was killed when a tractor carrying SLA soldiers came under gunfire from suspected LTTE gunmen near Chavakacheri Hindu College Saturday (3) evening, sources in Jaffna said. Three SLA soldiers were injured in three other grenade attacks in Meesalai located 3 km from Chavakachcheri. The injured soldiers were first taken to Puttur SILA camp by road and from there they were airlifted to Palaly military hospital. Two of the Meesalai attacks were carried out near the Meesalaijunction and the other was aimed at the SLA camp near Meesalai.
Muttur violence death toll increases: Dec 4 - The death toll in clashes that took place in Muttur division in eastern Sri Lanka since Saturday (3) afternoon has increased to five with the recovery of three more bodies of Muslim persons Sunday (4) early morning from an abandoned well in Muttur town area. One Muslim person was admitted with cut injuries in Muttur government hospital, Muttur Police said.
In the meantime, more soldiers and police personnel have been sent to several Muslim and Tamil villages in Muttur division to prevent further violence between communities, police said. Several Muslim and Tamil families residing in the border areas of villages affected by the violence have sought refuge in safer areas in the division, police said. Normal life in the Muttur division has been disrupted. Monitors of the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) Sunday (4) morning rushed to Muttur to take steps to diffuse the tense situation.
Six soldiers killed, four wounded in landmine attack: Dec 4 - Six Sri Lanka Army soldiers were killed and four wounded when a claymore mine hit their tractor Sunday (4) at 12:52 pm 200 meters south of Kondavil Junction on Palaly Road in Jaffna. Wounded soldiers were rushed to Palaly Military hospital. SLA soldiers cordoned off the site, blocked all the traffic and carried out cordon and search operations leading to a tense situation.
Three soldiers seated in the tractor cab including the driver and three soldiers seated behind were killed on the spot. Four soldiers were wounded, according to the civilian sources. One soldier was wounded, said SLA sources confirming six deaths.

Page 36
36 TAMIL TIMES
The soldiers killed in the claymore attack belonged to SILA’s 51 Division in Jaffna.
Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) officials and the District Judge in Jaffna arrived at the site following the attack for which the LTTE has been blamed by the Government and the military.
CWC protests over Thonda's security: Dec. 4 - The Ceylon Workers Congress has warned that the government would be held responsible for any lapse in the safety of its leader Armugam Thondaman, since it withdrew a special contingent of security personnel leaving him with only five men.
The party said Mr. Thondaman was provided 16 men from the army commando unit with a back up vehicle, but the whole contingent and the vehicle had been withdrawn. It claimed the party leader's life was in danger in the current political situation caused by the envy of political forces and the move was a serious breach of his fundamental rights.
Soldier killed in attack on army camp: Dec 4-A Sri Lanka Army (SLA) soldier was killed when suspected LTTE gunmen attacked Neervely Jaffna SILA camp at 6. 10 pm Sunday (4). SLA soldiers returned fire and the firefight lasted more than five minutes. The SLA camp is located near the Kopay junction on Point-Pedro Jaffna A9 highway. SILA blocked all vehicular traffic on A9 following the incident.
Protest over checkpoint in HSZ: Dec 5 - Hundreds of young persons, reportedly students, setup roadblocks and protested
AIR SAVERS TRAVEL
Low season fares to Colombo from £365 + taxes Madras £410 + taxes, Singapore £365 + taxes, Kuala lumpur £388 + taxes, Sydney £550 + taxes, Canada E210 + taxes.
FREE FLIGHT TO Madras/Singapore/Kuala lumpur/Trichi/Trivendrum in Colombo Direct Flights
Economy Jaffna Flights available
We are handling agents for 15 airlines including British Airways, Gulf air, KLM, Air Canada etc.
AfA حیاتی جیمیچر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ܐ̈ܡ̈4%8ܦܒܝ̈
ATA 236 Merton High Street
South Wimbledon,
Major TUBE: London SW191AU CRED CARDS South Accepted
Wimbledon TEL: 020 - 85402226 ಇಂrgo FAX: 0208540.6131 MOBILE: O7961401 260 cc
E-mail: airsaverstvl@yahoo.co.uk NA
Y IN South Wimbledon \ 11Z
Visas to Madras, Australia available
 

DECEMBER 2005
against the Sri Lanka Army's (SLA) attempt to construct a new checkpoint on College Road leading to Hartley College and Methodist Girls High School located in the High Security Zone (HSZ) in Point Pedro, on Monday (5) evening. As the crowd began hurling stones and missiles, soldiers fired warning shots into the air and tear gas to disperse the crowd. Members of Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) arrived at the scene to defuse tension in the area. The developing tension has forced scores of families living in the vicinity to abandon their homes seeking refuge elsewhere.
Muttur death toll rises to seven: Dec 6 - Muttur Police recovered two bodies of civilians on Monday (5) evening from the old jetty in Muttur town in eastern Sri Lanka. The bodies reportedly belonged to two of the five Tamils abducted on the previous day by a mob. Number of people who have died in violent incidents in Muttur division since Saturday (3) has now increased to seven.
Two Muslims shot dead in Kalmunai: Dec 6 - Unidentified gunmen shot and killed two Muslim anglers on Monday (5) night at Maruthamunai, 34 km south of Batticaloa town in eastern Sri Lanka. Maruthamunairemained tense Tuesday when the dead bodies were recovered by the Police. Batticaloa - Kalmunai road remained deserted with no vehicular traffic. The victims were identified as Mr. Nizwan, 22, and Mr. Rizwan, 32. While the LTTE has denied involvement, Muslim leaders blamed the LTTE for the killings.
Key Karuna Group men killed: Dec 6- In eastern Sri Lanka, a key operative reportedly from the Karuna Group, Iniyabarathy alias Barathy, was killed on Monday (5) night when the LTTE launched an attack on a group of nearly ten men which was on an ambush mission towards Kanjikudichcha Aaru forward defence post of the Tigers. LTTE sources claimed that Iniyabarathy was killed with three other Karuna cadres in the no-man zone between the Sri Lanka Army held Manthoddam and the LTTE held Kanjikudichcha Aaru, located 5 km east of Siyambalanduwa near the border of the Moneragala and Amparai Districts.
Iniyabarathy was from Kaluwankerny in Eravur, the sources said. The three Karuna cadres killed along with Iniyabarathy were identified by the LTTE as Mr. Suman from Sithandy, Eravur Mr. Thevan from Kaluwankerny, Eravur and Mr. Suresh from Vavunatheevu in Batticaloa.
US condemns Jaffna attacks: Dec 6 - US State Department Deputy Spokesman Adam Ereli in a statement issued on Monday (5) condemned the LTTE's landmine attack on 4 December in which 7 soldiers were killed and called on the Government of Sri Lanka and the LTTE to take immediate action to prevent violence and to uphold the terms of the Ceasefire Agreement. The US statement said, “The United States remains gravely concerned about persistent violations of the Ceasefire Agreement, particularly over the past few weeks. We condemn the December 4 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) attack in Jaffna on a Sri Lanka Army vehicle that caused the deaths of seven soldiers. Such violence is inconsistent with LTTE claims to be committed to the peace process. We call on both the Government of Sri Lanka and the LTTE to take immediate action to prevent violence and to uphold the terms of the Ceasefire Agreement.'

Page 37
DECEMBER 2005
Seven killed in another Claymore mine attack: Dec 6 - Six Sri Lanka Army soldiers and an SLA official belonging to the SLA Division 51-2 were killed in a Claymore mine attack by suspected Tamil Tigers on a SLA tractor in Irupalai, 5 km North east of Jaffna town on Tuesday (6) at 10:00 am. The mine blast took place 200 meters west of Irupalai junction on JaffnaPoint Pedro road. The soldiers were returning after supplying morning meals to the soldiers stationed along the streets in Kalviyankadu, military sources said. Lt. D.V.Mutugalage, Corporal B. K. Samarasinghe, Corporal K. A. Sumith Kumara, Privates K.M.P.Attanayake. K.G. Dayawansa, W.G.I.Wijetunga and H.A.S.Udayasiri were the troopers who died in the claymore attack.
Gnanakone released: Dec 6 - Charles Gnanakone, an Australian citizen detained on Suspicion of being connected with the assassination of former Foreign Minister, Lakshman Kadirgamar, has been released from custody following an undertaking given by the Attorney General to the Court of Appeal on 5 December.
The Deputy Solicitor General, Jayantha Jayasuriya, told the Court that having considered the representations made by the Counsel for Mr Gnanakone, he had decided to his release. In view of the undertaking given by the Attorney General, the Counsel for the petitioner moved to withdraw the Habeas Corpus application, which was filed by an Australian national, resident in Sri Lanka, seeking the release of Gnanakone. The petitioner, Smet, had said that Ganakone had been arrested and detained without a reason. He had been questioned in connection with the Kadirgamar killing.
Killed for defying boycott call: Dec 6 - Two civilians who defied the LTTE's directive not to vote on November 17 were brutally hacked to death, an Asian Tribune news report said on 5 December. One Balasingam Premanathan, known as "Appan', aged 30 of Pandiyankulam, 8th ward, Mallavi, formerly of Kopay was hacked to death on 19th by LTTE cadres, the report said.
The report also said that earlier, Kalwunkerni Post Mistress Komathi Veerapathiran (35) of School Road, Kaluwunkerni was kidnapped and hacked to death allegedly by LTTE cadres. Armed LTTE cadres allegedly had gone to her post office in the day time on November 16 and demanded that she hand over the undelivered poll cards. Komathi had refused.Subsequently, LTTE cadres went to her house on the same day November 16 evening abducted and brutally killed her. Her body was found around 11 pm on the same day, the report said.
Vadamaradchy tense: Tension griped Vadamaradchy area as a crowd of protesters calling for removal of checkpoints near the High Security Zone (HSZ) encompassing Hartley College and Methodist Girls High School in Point Pedro. The protesters set up roadblocks using tree branches and dragging concertina fences, and burning tyres along all four roads leading to the HSZ, College Road, Vinayagamudaliyar (VM) Raod, Harbor Road and Sea Road, and blockaded the SILA camps. The Army blamed the LTTE for orchestrating the protest.
Additional soldiers and Police were brought into the area and formed a cordon around the protesters. Situation further deteriorated as parents, fearing safety of their children participating in the protests, assembled around the outer circle of SLA soldiers and police. Although tear gas was used in places

TAMIL TIMES 37
and soldiers fired into the air, there are no report of any injuries. Reportedly, protests spread to other towns in Vadamaradchy when students from schools in Nelliyady, Valvettiturai (VVT), Udupiddy and Thunnalai set fire to tyres in front of their schools. Traders in most towns in Vadamaradchy closed their businesses fearing the escalating violence...It is also learnt that families resident in the area have begun to leave fearing an outbreak of fighting.
Protests to widen: Dec 7- Jaffna Student Consortium, allegedly a LTTE-front organization, is reported to have said that they have decided to expand the protests across Jaffna district schools since the Sri Lanka Army (SLA) had not met the demands by the protesting students demanding the removal of the new checkpoint set up near Hartley College in Point Pedro within the High Security Zone. The Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) members had told the students that it is unlikely that additional SLA troops brought to the Vadamaradchy region would be removed any time soon.
In Valigamam East comprising towns of Nallur, Irupalai, Kopay, Kondavil, Atchuvely and Vadamaradchy region remained deserted and buisnesses closed following the claymore attack in Irupalai and the unrest near the HSZ in Point Pedro. Public transport came to a standstill following the previous day's incidents. •
Grenade explosion, civilian killed, seven wounded: Dec 7 - A civilian was killed and seven persons, including a Sri Lanka Army soldier, were wounded near Vavuniya bus stand around 3:45 pm on Wednesday (7) in a grenade explosion that took place on the pavement, Vavuniya Police said. The wounded, Ms. Baskaran Kamelswari, 36, Mr. Maheswaran Kamalarooban, 21, Mr. Thambirajah Chandrabose, 30, Jerald Neelameham, 25, and the SLA soldier Mr. Prasanna Jayathilake, 22, were rushed to Vavuniya Hospital. Names of the two others wounded in the incident were not available. Vavuniya District Judge Mr. Manickavasagar Ilancheliyan visited the site and ordered an investigation into the incident.
Two sisters killed in revenge: Dec 8 - Two sisters of Puhalventhan, Mrs. Yogarasa Yogeswary, 26, and Thurairasa Vathany, 17, were shot dead, Wednesday (7) night by suspected Karuna loyalists at Palacholai in Batticaloa. According to a TamilNet report, Puhalventhan, a renegade cadre from Karuna Group, had surrendered along with Gnanatheepan, his colleague, to the LTTE in Amparai, Tuesday (6). The sisters were shot in revenge as they emerged from their door to greet two callers who had entered the compound around 9:30 pm. A two years old child was seriously wounded. Eravur Police, investigating the case, said that Yogeswary's child, Usha,02, seriously wounded and rushed to the base hospital at Batticaloa, was still in critical condition.
Reportedly, Puhalventhan and Gnanatheepan had claimed responsibility for the killing of Iniyabharathy, a senior Karuna operative.
Protests escalate in Jaffna: Dec 8 - Protest by some Jaffna University students at Kaladdy in Jaffna turned violent when Sri Lanka Army (SLA) soldiers fired at the air and tried to disperse the protestors. The Scandinavian ceasefire monitors who tried to calm the situation had to withdraw from the site at 12:30 p.m. as they were unable to persuade SILA commanders

Page 38
38 TAMIL TIMES
and student leaders to come to an understanding to defuse the situation. The protest was reportedly in support of the demands against the expansion of Sri Lankan checkposts close to Hartley College premises in Point Pedro within the HSZ. The protests which spread to other parts of Jaffna district shut down the educational institutions. Protest leaders vowed to expand the protests in Jaffna and set-up road block at Kaladdy Junction. More than 300 soldiers were rushed to Kaladdy area in an attempt to quell the protest. The soldiers reportedly confronted the protesters attacking them with gun butts and by firing tear gas.
Muslim man shot dead in Eravur: Dec 9 - Unidentified gunmen shot and killed Mr. S. Samsudeen, 53, a Muslim civilian employed as watcher at a timber shop in Punnaikudah, 5 km northeast of Eravur town in eastern Sri Lanka on Thursday (8) midnight. Another Muslim civilian, Mr. Mohammed Asanar, 55, who was sleeping inside his restaurant, located close to the timber shop, was shot and wounded by the gunmen who came in a van. Punnaikudah is a border area between Tamil and Muslim villages. The wounded person, Mohammed Asanar, was rushed to Batticaloa Hospital.
Security measures in the east: Dec 9 - Preparations by the Sri Lanka Government to set-up the first naval base in Batticaloa district close to Eravur was revealed at a meeting between the Police officers of the Batticaloa district, a Muslim Minister and Muslim representatives in Eravur. The special meeting which took place at Eravur Ummah Mosque Friday (9) noon also discussed special security arrangements for Muslims in Eravur. Punnaikudah beach 4 km northeast of Saddam Hussain Village was identified as the location for the first Sri Lankan naval base in Batticaloa district, according to a TamilNet.report quoting some Muslims who attended the meeting.
Batticaloa Superintendent of Police (SP) D.B. Ranasinghe and Eravur Senior Superintendent (SSB) M.S. Kiragala with a Musim Non-Cabinet Minister of Disaster Relief Services, Mr. Ameer Ali Shihabdeen, met Muslim representatives in Eravur and the board members of mosque societies to discuss security measures to be provided to the Muslim community affected by a spate of violent incidents recently.
Sri Lankan police officials had said they would have a police post near each of the thirteen Mosques in Eravur, Muslim. Nightpatrols by Sri Lanka Army and Police would be provided as an additional security measure in and around the Muslim villages.
Two youths shot dead in Valaichenai: Dec 10 - Unidentified gunmen on Friday (9) night shot and killed two Tamil youths in Kiran, 4 km south of Valaichenai in eastern Sri Lanka. The vicitms were abducted from their houses on Kali Kovil Road around 9:30 pm by the gunmen who reportedly wanted to "interrogate" the youths for having contacts with the Liberation Tigers. Valaichenai The victims were identified Jeeva Chandrasegaran, 25, and Sasikumar Krishnapillai, 31. Police recovered Jeeva's body on Kiran Road and Sasiskumar's body on Vishnu Temple Road around 10:00 am Saturday (10). The bodies are kept in the Valaichenai Hospital mortuary. Kiran is located 25 km north of Batticaloa tOW.
Bomb attack on EPDP office in Trinco: Dec 10 - Four EPDP cadres were injured in a bomb attack on their office located along the Inner Harbour Road in front of the Trincomalee Harbour around ll:30am Saturday (10). One cadre was seriously wounded. The injured cadres were identified as Velayudam Raghunadan (38) Joseph Abraham (58) Gnanapragasam Pulogarajan (39) and Gnanapragasam Anthony Fernando (3 l). The office building sus

DECEMBER 2005
tained heavy damage.
Trincomalee observes general shut down: Dec 10 - Trincomalee town and its suburbs were brought to a standstill on Friday (9) following a call for a hartal (general shut down) by the Trincomalee District Tamil Peoples Consortium, believed be a LTTE front organization, demanding the withdrawal of troops from the east port city and condemning the killings of civilians in the northeast province. A.
Schools were closed, and branches of public and private sector banks did not operate. Offices of the North East Provincial Council, Urban Council and Pradesiya Sabahas did not function. State and private sector run bus services came to a standstill as commuters as bus terminals were deserted. Shops belonging to Sinhalese and Muslims did open their establishments. The general market of the Trincomalee Urban Council was deserted although Sinhala vendors opened their stalls. Additional troops and police personnel were deployed in every junction of the town as a precautionary measure to ensure law and order.
India- Lanka joint naval exercise: Dec 1 1 - Indian Navy and the Sri Lanka Navy (SLN) will stage a joint naval exercise on Tuesday, 13 December, in Lankan waters. This is the first joint Naval exercise between the two countries to exchange the naval stategies in combatting common threats faced by the two countries territorial waters close to India and Sri Lanka, Naval sources said. Vice Admiral Suresh Mehta of the Eastern Command of the Indian Navy, the second high ranking Indian Defence official to visit Sri Lanka in one week, will be in Sri Lanka today to oversee the joint exercise. Earlier the Indian Army's Eastern Commander Lt.Gen B.S. Thakar was in Colombo last week to exchange views with regard to the defence issues.
According to a press release by the Sri Lankan Navy Headquarters the joint Indian and the Lankan Navy exercise which is scheduled to commence on December 13 will continue till December 16. INS Sukanya and INS Kirpan of the Indian Navy and the Sri Lankan Naval crafts which were widely used during the North East conflict will be deployed in the joint exercise.
Claymore mine attacks increase: Dec 12 - Two Sri Lanka Army (SLA) soldiers were seriously injured when suspected Tamil Tigers detonated a claymore mine at a foot patrol of twelve SLA soldiers in Vantharumoolai, 17 km northwest of Batticaloa town. The attack took place Monday (12) morning around 7:30 am near the Eastern University building on Batticaloa - Valaichenai main road. Wounded troopers S. Kalaratna, 23, and corporal T.M.G Appuhamy,40, were rushed to Polannaruwa Hospital. The soldiers in the patrol opened fire following the attack.
In another incident on the same day, a claymore mine went off around 7:00 a.m. at an unmanned SLA post on Vavuniya - Mannar road at Varikuddiyoor, 12 km northwest of Vavuniya tOWn.
A convoy of SLA and Police vehicles narrowly escaped from a roadside bomb in Morakoddanchenai, 4 km away from Vantharumoolai, on Sunday (10) evening around 5:30 pm The bomb missed the target, a bus with 30 policemen. In another incident a civilian was wounded when two unidentified men riding in a motorbike lobbed a grenade at a road patrol of Sri Lanka Army soldiers at Pethalai in Valaichenai around 12:45 pm on Monday (12). Mr. S. Uthayakumar, 38, who was waiting for a bus, was wounded in the explosion admitted to Valaichenai Hospital.
Senior PLOTE cadre abducted: Dec 12 - A senior cadre of PLOTE operating from Vavuniya was reported missing Monday
(continued on page 41)

Page 39
DECEMBER 2005
CLASSIFIEDADS
charge for Box No.e3. Prepayment essential.
The Advertisement Manager, Tani Times Ltd. PO Box 1.21, Sutton, Surrey S13TD, United Kingdom Pote: O2O - 8644 O972) Fat O2O - 8241 4.557 E-Mail adning2tamitimes.org
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
MATRMONIAL
Jaffna Hindu uncle seeks software engineer, 33, 5'8", a for his nephew, British citizen, professional partner living in UK graduate in Information UK. Please reply with details Technology employed as a to M 1461 c/o Tamil Times.
IN MEMORAMS
Sixth Year Remembrance
Inever loving memory of Viranjani Rajika Malalgoda on the sixth anniversary of her passing away under tragic circumstances on 7th November 1999.
lf we could have a lifetime wish, A dream that could come true; We'd pray to God with all our hearts, For yesterday and you,
A thousand words can't bring you back, We know because we've tried And neither will a million tears, We know because We've cried.
You left behind our broken hearts, And happy memories too, We never wanted memories, M/e only wanted you.
Love for ever, Mum & Dad
Memories are something no one can steal, Death is a heartache no one can heal. Some may forget you now you are gone,
We will remember and love you, no matter how long.
Love you always, Rajeev Aiya 8, Saloni.
- Mahinda & Indra Malalgoda, 96 Celeborn Street, South Woodham Ferrers, Essex, CM37AF. Tel: 01245 322852
 
 
 
 

TAMIL TIMES 39
First Year Remembrance
>:
(1936-2004)
In everloving and cherished memory of Mr. Sinnathurai Kanagenthran on the first anniversary of his passing away On December29, 2004. Deeply missed and dearly remembered by his beloved wife Vijeyaledohumy, son Akilan, relatives and friends world over. We will forever preciously treasure the love, Wisdom and wonderful memories he brought to our lives.
Third Year Remembrance
In everloving memory of Mr. Canagasabai Viyakesparan on the third anniversary of his passing away on 13th December 2002.
Dearly loved, sadly missed and fondly remembered by his beloved wife Neelambal; loving sons Jivitkumar, Branavan and Senthuran; daughters-in-law Roshanthi, Ramanthiand Vijitha, precious grandchildren Manisha, Manojkumar, Ambika and Janaka, sister Viyakeswari brothers-in-law Sahadevan, Rasadevan, Vamadevan and Nadarajah.
- 787B Kenton Lane, Harrow, Middlesex HA36AH. Tel: O20 8954 1640.
S) R ( ) L/* UN 4

Page 40
40 TAMIL TIMES
Lakshmi Kuhendran In Bharatha Natya Arangetram Performance
An arangetram is a key-stage in the development of an artiste whether of dance or music. It requires years of training under an adept guru, and commitment not only by artiste, but also by the guru and parents. The preparation needed on the arangetram day too is not insignificant. It is indeed a joyous occasion when all this efforts are culminated into a memorable evening, as was on 19th November 2005 when Lakshmi Kuhendran, 15 years of age, rendered a magical evening of Bharatha Natyam, to a full house and received the accolades of those present at the Ashcroft Theatre.
Lakshmi began her career in Bharatha Natyam at the age of five under the tutelage of Subathra Sudarsan. She is well remembered for her natural talent for dancing from the young age. For the past six years, she has been training under Guru Shri Prakash Yadagudde at the Bharatiya Vidya Bhavan, London. Kamatic vocal music is a prerequisite for Bharatha Natyam dance and Lakshmi has been a Student of this art form under Karnatic Vocalist Smt. SivaSakthi Sivanesan of the same institute.
At her Arangetram, she danced majestically exhibiting her mastery of the art forms, Her Guru Prakash Yadagudde is a disciple of Padma Shri Chitra Visweswaran, the legendary dancer from Chennai, who was also the Chief Guest for the evening. Shri Yadagudde also had training in Kathak and otherdance forms. This enabled him to create innovative and diverse choreography combing the finesse and elegance of the different styles, which was reflected in Lakshmi's dance. In presenting Lakshmi, Shri Yadagudde was staging his fiftieth arangetram, and it was memorable to see the three generations of guru-shishya forming a Parampara present on this milestone event.
- The repertoire on this particular evening gave ample opportunities to rem Lakshmi to exhibit herexpertise. The opening item Pushpanjali, an invocation to Lord Ganesha, was Written specially for her arangetram by Rajkumar Bharathi, great grandson of the famous poet Mahakavi Bharathiyar. It was a fast moving melodious composition in Mohana ragam. Lakshmi's initial entry onto the stage was unique, and her dancing blended beautifully with the music. This was followed by Alarippu in Nattai ragam, a pure dance (nritta), depicting the blossoming of the mind. It is here that Lakshmi first exhibited the power of her eye movements and perfect control of her postures.
The introduction of abhinaya occurred for the first time in Shabdham in Ragamalika. In this dance, through her graceful movements and facial gestures, Lakshmiglorified Lord Muruga, and vividly described his conquest of Valli, the gypsy girl who became his Second consort.
The piece de resistance of the evening was the Varnam, the central piece that measures the training, skill and stamina of the dancer. It was a very long composition by Rajkumar Bharathi, also written specially for her arangetram. Very skilfully, he crafted together stories depicting the legends relating to Goddess Lakshmi in Ragamalika. This rare composition in praise of the eight Lakshmis - Gajalakshmi, Adilakshmi, Santhanalakshmi, Thanalakshmi, Dhaanyalakshmi, Vijayalakshmi, Veeralakshmi and Mahalakshmi - was in itself an
 

DECEMBER 2005
inspiration to Lakshmi the dancer herself. She did full justice to his demanding piece, which brought her skills to the forefront. She neverlet up, not for one moment, even in the fasterportion towards the end of the Varnam; such was her control and disciOline. Lakshmi the dancer was in fact the Mahalakshmi of the evening illustrating the dance and abhinaya in grand style and reaSureS.
The Varnam was followed by a Kirtanam in Revathi ragam by Tanjavur Shankara Iyer, describing Lord Shiva as the embodiment of moksha. Her portrayal of Lord Shiva in the dance was magnificent and meticulous. She portrayed the reverse Natarajah, which of course is referred to in ThiruvilaiyadalLord Shiva has to turn and dance in the opposite way. Then the popular Padam: Enna Thavam in Kapi ragam composed by Papanasam Sivan took pride of place. This padam was full of moving expression and precise co-ordination with the music, depicting the relationship between Lord Krishna and Yashoda when he addressed heras "Amma”
Lakshmi's dance excelled in the philosophical composition Kurai Onrum Illai' by Rajagopalachari. In fact the whole performance personified “Kurai Onrum llai”. Padma Shri Chitra Visweswaran, summing up the whole function said, "May the El Paramparas of Gurus from Thakshanamoorthy onwards bless Lakshmi. I can sum up this entire evening in one sentence - Kurai. Onrum llai. The ease that I Saw in Lakshmi's dance is not One that is born in one jenma, but through jenmas of experience - there is someone in the past birth who has brought her to this dance. The emotion is not just in the eyes, face or gestures but is something more. That natural movement of enjoying the musical phrase is so beautiful in her - very rare in one so young. You will find them technically perfect, very precise but that spontaneous reaction to melody and rhythm is what sets the excellent dancer apart from the good. I could see the wonderin herdance and the sheerbeauty in her soul, shown out through her eyes - gentle eyes that could become filled with energy depending on the character she portrayed"
The joyous end to the dance came in the form of Thilana in Behag ragam composed by the popular musician T. V. Gopalakrishnan with the traditional ending in mangalamin Madhyamavathiragam.
Lakshmi's training in music enabled her to interpret the dances appropriately. She was backed by a skilled and experienced orchestra in Shri Prakash Yadagudde (Nattuvangam), Smt. Sivasakthi Sivanesan (Vocal), Shri. M. Balachandar (Miridangam), Shri. Balu Raghuraman (Violin), Shri. Pitchaiappah Gnanavarathan (Flute). The compering by Dr Kandiah Sivakumar was excellent.
Her costumes were beautifully and appropriately designed. The stage décor was very apt depicting a temple with rows of small hanging oil lamps, a simple but brilliant idea, all contributing to the required ambience. Lakshmi's parents must certainly be proud of their daughter's performance and must be complimented for their dedication and love for this ancient art form. Lakshmi's tutors must be equally proud. Kudos Lakshmil Recent Arangetram students, especially from Bharatiya Vidya Bhavan have exhibited very laudable standards. We members of the audience would like to witness many more performances by such artistes. This would mean further continuous training to higher levels. We are glad that such facilities are available at the Bhavan.
- Siva Sivananthan

Page 41
DECEMBER 2005
Forthcoming EVents
January 2006 1. Solemnity of Mary, Mother
of God 3. Sathunthi 4. Shashti; Vinayagar viraf
ham ends & Thiruvembavai commences 7. Feast of St. Raymond 9. Karthigai; Vaikunda Eeka
thaSi 11. PirathOSam 13, Fullmoon, Feast of
St. Hilary 14. Thai Pongal 17. Sankadakara Sathurthi;
Feast of St.Anthony 20. Feast of St. Fabian 21. Feast of St. Agnes 22. Feast of St. Vincent 24. Feast of St. Francis de
Sales 25, Eekathasi. Feast of the Conversion of St. Paul 27. Pirathosam, Feast of St.
Angelea Meirici 28. Feast of St. Thomas
Aquinas 29. Amavasai 31. Feast of St. John BOSCO
Wedding Bells
We congratulate the following couples on their recent wedding. Rajarajan son of Mrs T.Vaitheeswaran of 35 3/1, Albert Place, Dehiwela and the late Mr. Vaitheeswaran and Sangeetha daughter of Mr. & Mrs. S. Sittampalanathan of 492/3, Nelson Place, Colombo 06. On 11th December2005 at Sapphire Ball Rooms, Ceylon Continental Hotel, Colombo.
Her Majesty visits the Royal Borough of Kingston
į lais 8 The Queen, Mayoress, Mayor and Mr. Duncan Baxter, Headmaster, Kingston Grammar School)
On 5th October 2004, our Queen visited (returned) to the Royal Borough of Kingston to open the new £12million, Queen Elizabeth 11, 200 seat-Theatre and green room of Kingston Grammar School, located in the heart of Kingston town. There was a sea of Union Jack flags and happy people to welcome the Royal visitor. The last royal visit to the school was about 44 years back.
The Queen was received by the first citizen of the Royal Borough of Kingston upon Thames, The Worshipful Mayor Yogan Yoganathan and Mayoress Saro Yoganathan, both Srilankans, resident in the borough for over 35 years.
 
 

TAMIL TIMES 41
SriLankan Bharathanatya Dancers Greet Her Majesty
Smt Annapooranam Sathiyamoorthy, Founder Head of the London Meenatchi Natya Palli was greeted by Her Majesty Queen Elizabeth at the Eastham Langdon School, where Her Majesty was warmly received by a group of dance students of the Dancing School on 19th October 2005. The occasion was Her Majesty's visit to the Olympic Park - a 500 acre site that would include an 80,000 seat stadium, Acquatics centre and an Olympic village among various other facilities for the 2012 Olympic games in London. Smt Annapooranam was the dance teacherat the Anuradhapura Vivekananda Tamil Maha Vidyalaya and Alaveddy Arunodhaya College.
(continued from page 38)
(12) noon. Unidentified persons riding in a van allegedly abducted the senior cadre, a central committee member of PLOTE. Meanwhile, three men riding in a van were arrested by the Police around 1:30 p.m. at Kidacheri in Vavuniya. The police alleged that the arrested persons were involved in the abduction of the PLOTE operative. Mr. Sinnathamby Ganeshalingamalias Farook, a senior cadre and central committe member of the PLOTE, was abducted when he was riding in a motorbike between Sithamparapuram and Samanankulam, 8 km southeast of Vavuniya town. 20 policemen injured in Grenade attack: Dec 12 - Twenty police officers including a sub-inspector were injured when suspected Tamil Tigers lobbed a grenade into the Pesalaipolice check post in Mannar district Monday (12) night around 7.30 p.m. At the time of incident police officers were attending a class inside the police post. Pesalai is located about 14 km off Mannar town. A contingent of police party from Mannar on receipt of information rushed to Pesalai and took all the injured, some of them seriously, to the Mannar district hospital. They are now warded in the hospital with tight security around the hospital premises and wards. Two shot dead in Kiran in Batticaloa: Dec 13 - Unidentified gunmen who entered a house in Kiran in Batticaloa district Monday (12) night abducted two men at gunpoint, shot and killed them 500 meters away from the house. The victims, Mr. Thambirasa Thambymuthu,29, a father of two children, from Eravur and Mr. Chandran Kandasamy, 22, were taken away by the gunmen who wanted to "interrogate' them around 9:30 pm. The incident took place near Parankiarmadu school, 2 km from Kiran which is located 25 km north of Batticaloa town.

Page 42
42 TAMILTIMES
5 Plaza Parade 29 - 33 Ealing Ro Te: O208
 

DECEMBER 2005
|8|18|K EMP0RUM
Tooting Road, London SW177EN O2O 3672 19 OO
TECRIN
&Textiles
ad, Wembley, Middlesex HAO 4YA 3903 0909

Page 43
DECEMBER 2005
m fo @ a ii r f a re
గరో
భ8 * భః •భa fix Dubai Abu Dhabi * •ఖ&ణఃఖ
ngkok
sees Singapore Kualaurpur
kwe
218 Archway Road Highgate
ondon N6 SAX 餐線寫一尊2雛雞3鄰雛
Ennai - infoeholidays2srianka.com 影
ššš*883ť k
Traves Limite
ANYTIME, ANYWHERE - YoU CAN GET THERE v
FARE, THE OTHERSWON'T COMPARE
SR LANKAN AIRLINES
COLOMEBO from E410 Srikan INDIA from £325
HONGKONG, BANGKOK SNGAPORE
KUALA LUMPUR from 360 (Valid from 20 Aug 05 to 30th Nov 05)
Our phone lines سے تنگی۔ A Z an to lpm, Please ring O2O 8
Or book on-line, take your TIME and plan your
Linkair Travels Ltd, 361 London
 
 
 
 
 
 
 
 

TAMIL TIMES 43
-direct.com Te:08452309262
Incrediblendia's (೦ಡ್ಬಾ!)
aspxa ) Tel: 0208340.2121
Xჯჯx XXჯგ.
singapore Kualalumpin
f615+Taxes toho 16hcocos)
450+sin6115(96്വ
Colombo Return Y-" Dec-2ade 45 + Taxes tr4ndar-2Ken DMY
50 Taxes Tatshoes / ksens-sas -
ჯგჯჯX*
* Metro ()'ttre
Robsorbs Way
Si Albans Road
St Albans
జ్ఞణిజ్ఞ Hertfordshire A1.490
雞義攀義 Fixst SS Oss
Main Agent For ختم
SRANKAN QAAR
ARLINES AIRWAYS
vrh LINKAIR WECAN GET You THE BEST MAKE SURE YOU BOOK WITH LINKAIR
QAAR AIRWAYS
COLOWBO fron
NDA from E X-X-X•:•.•:•.•.- 3 DUEBA from 215 "..."
SINGAPORE from 39) KUALA LUMPUR from £390 BANGKOKfrom ge380
(Valid from 20 Aug 05 to 30 Nov 05) a now open from
BG5SGéS5 CO2COGéS
TRAVEL at your LEISURE www.linkair.co.uk
Road, Croydon, Surrey CRO 3PB

Page 44
| $TRAWEL 3 SHIPPING $ AIR FREIGHT. Ko
Snipping Fortnightly N To Colombo
Airfreight TIEGS SEET 蔷 MOST COMPETITIVE AIRFARESTO
OOdS CO tO O LIr borded Wးဒါးစီးe Fly Home with the The mo, in Sri Lanka To Colombo and ( | Unaccompanied ച്ച് కథ
Ba ggage Srilakan catar in was by Sea or Air L ܠܐ ܒܠܐ
fTo E 450 Fortnightly ";"| foரு:380 Shipments From of JAN 06 *ಕ್ಹ O5 Exis. LING|| To 15 JUNEOs
16DEC 2005 Free Extensions to India ETA COLOMBO 04 JAN 2006 & Hong Kongo
O5 JAN2006 ETA COLOMBO 25 JAN 2006 to Colombo, India & Fairfeast
20 JAN2006
AKKISSITROSEWWAN EMERGENCY PHONENO, AI 6)YÜY 14 Allied Way, off W 醬 N, Tel: 02087o 837so2087 EEOCE Email: glencarriers gaol.c.
Te:OO9254ED
AL FAIRES EXCUDETTAVIESTERITISANID
S KY VVIIN
MANAGENT FORTRAVEL AGENT "Sky Wings,....Wheret
CO22(O SOS" Z .(بلکہ بیکٹیکا
== L. Sl. 119 HIGH STREET, TOOTIN SRI LANKAN AIRLINES کیمیہ . Colombo from £410
dia from E325 Bangkok, Singapore Kuala Lumpur, Hong Kong from E360 O QATAR AIRWAYS A "72." mColombo from £370 FR Triwa dTLUIT & Cochi from E385 Bombay from £270 India fτοπ1 Ε325 Bangkok from E355 Singapore & Kuala Lumpur from F390
Dubai from F190
LSLa L SLLLL LSSSLL LSLSLLLK
DIE WESWEE
ÈT S70/ RIGHTo
The RIGHT people to do business with E-MAIL: infogskybooker.com FAX: 0208
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAVEL (3 SHIPPING 3 AIR FREIGHT
Sewica to the Sri Lankan Community
e SieSS 20 Years COLOMBO & OTHERWORLDWIDE DESTINATIONS
if trusted and reliable name in the trade Dther Destinations of the World
| «çi =
KuWait Airways KAIP eTHAD
from E 270 from E 385
+Taxes +Taxes
From 25 DEC D5 From O JANDS To 31 MARCHO TO OS FRB OS
H
RCB4, 4 IREFWA.4 k-t-4. E. H. P.
from E. 340 +Taxes
FTIT 01 JAN O5 TO 31 MARCH OG
Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur,
EEE Sri Lankan Airlines IIFILINIES
for 31st Dec.2005 and 6than 2006.2/5th
SriLanka Aisconi A9 A.
AL FARES Hot Line 0208743 7353 -TERWORKINGHOURS O7931776466
'arple Way, Acton, London, W3 ORQ ے تھے۔r 4905950208743 7353, Fax: 02087.404229 om Website: http:/WWWglenearriers.co.uk
0LLLLSLLLL HH LSLLLL LLLL S SS0SLSSLDSLLLLLL00LLLLLL SLSL SLSLSSLKSS
he sun neverses" Simply the best in PricaService 『エ。 SDD) mobile (17850s, 6921 (24hours)
Wer '''Skywi uk C, LONDONSW17 osy E6E |
Colombo - Ritm only
狂360
In Sri Lankan Airlines*
(TERMS & CONDITIONS APPLY)
EE EXTENSIONS TO MALE,
INDIA AND FAR EAST
FamilyFares available a flı Kar t0 Colomb0 and India * on SriLankan Airlines - Call NOW
D.A. FARES AVAILABLEONAL AIRLINES
MITCHAMROAD, TOOTING, SW179NG
【晶下真
675991, MOBILE 07850876921 E.