கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Jaffna District in Facts and Figures

Page 1
· AFFNA Dis N FACTS AND
 
 


Page 2


Page 3
JAFFNA DISTRICT IN
Prof. P. Bala Dr. K. R
June

FACTS AND FIGURES
asundarampilai upamoorthy
1987

Page 4
Jeyki Publications No. 1
Title : Jaffna District in Editors : Prof. P. Balasund S. Dr. K. Rupamoor Edition : 1st, June, 1987 Publisher : Teepam Institute, Printers : Chettiar Press, Jaf Illustrations E. Raviraj Pages XI, 65 p., 4 plat Price Rs 25
Library Classification No. i D. D. c. (19th ed
Copyright @ 1987 by the Editors

Facts and Figures arampilai tiy
Jaffna fina
'S
;) 315.493
TERPANA INSTITU2 Jaffna, Sri Lanka.

Page 5
Forward
Preface
Cont
List of Tables Review of the Statistic
Tables
1
6.
17.
18.
19. : Appendix
I.
II.
... Area
Administrative Division Population Climate Employment Agriculture TLivestock
Tindustry Palmvrah Housing Education Health Transport Road
Sales Post office Bank Service
Grama Sevaka Divisions o Municipal, Urban Council of the Jaffna District

etS
Numbers 5-سه 1 6-7 8 -26 27-29 30 31-49
50-53 54-61 62-65
66 67-68 69-71 72-74 75-7R
79-8
· ლე-83
84 85
86
f the Jaffna District
and Pradeshya Sabahs
ages
IV
VI
V
O
2S
2S
4.
45
47
4R
48
5१ 烹5
57
58.
so

Page 6
Ιν
Forw
Jaffna District abounds in resc the full to meet the current requiren
Tt would not be out of pl:
development projects are launched we
sufficient but even export certain necessitates a through study and col to enable one to work on. Prof. Bala of the staff of the Universitv of Jaff work studied the existing conditions attempted to produce a book. titled In trying to collect the information a spared no trouble in getting to the documentary evidence to back up the
The book-let gives an interestin
district and enables one to obtain at
administrative divisions, population, c available. The information supplied ment, Agriculture, Fishery and Indust very helpful to those engaged in d Natural wealth of the Jaffna disti lagoons within and what is available
very useful to step-up production.
The facts and figures of the to be very handy for any research book-let gives in a nutshell facts and would find it pregnant with knowled any single individual to collect, I re.
University of Jaffna,
Thirunelvely, Sri Lanka. 26-6-1987

vard
ources which should be exploited to lents and needs of the people,
ace or exaggeration to say that if may be able not only to be selfitems. Any development scheme lection of data about various fields sundarampillai and Dr. Rupamoort hy na have by incessant and arduous qualititatively and quantitively have “Jaffna District in Facts and Figtres'. vailable in the publication they have : varinus departments and collecting
COIntents. .
g and instructive survey of the Jaffna a glance the necessary data on area, limate according to the latest statistics in this book-let concerning Emplovry with appropriate review would be evelopment works in these sectors. ict lies in the seas arroud and the in this book-let would definitly be
services from housing to bank ought indertaken in these sectors. As the figures of the Jaffna district one se which would take a long time for ommend it to all readers.
Prof. S. Withiananthan
Vice-Chancellor

Page 7
Pres
Recent concern with econom in the colltction and publication of
This publication concerning s figures relating to Jaffna District i. title "Jaffna District in Facts and issue is to make it available for th data in different fields relating t research in this field.
This includes (1) information and reports of various departments. from done by us (3) Informatioy C
Care has been taken to see cover Area, Population, Employm Industry, Housing, Education, Healtl
Our review on the basis c available in this book-let. Although information to the newly created Ja not help but give informationy includes Kilinochchi.
We expect that this book-let mation for those who are intereste higher studies; institutions and tra social service activities.
We are ever so greatful to t the appropriate time und making it
We thank sincerely Chettiar their services to make this a succe

aCO2
ic growth has led to a vast increase statistical data and informations.
tatistical information with facts and the first of its kind and bears the Figures ''. The prime purpose of this pse who require up-to-date statistical Jaffna District, after scrutiny and
collected from relevant publications a (2) Tabulations and calculations there ollected directly by us in the field.
that the information published here ent. Agriculture, Livestock, Fishery, 1, Transport, Sales, Banks etc.
if the data published here is also we have tried to restrict the statistical ffna District, in some places we could relating to old Jaffna District which
would be a valuable source of inforin research as well as students of nizations involved in development and
e Teepam Institute for stepping in at
possible for us to publish this'
Press and all those who had contributed
S.
Prof. P. Balasundaraapillai, Ph. D
· Dr. K. Rupamoortby, Ph. D

Page 8
Taba Table Table Talbie Table Table Table Table Table Table
Table
Table Table
Table Table Table Table Table
Table Table Table Table Table Table Table Table
Table Table
Table Table Table Table
Table
TTable
Table
Table Table Table Table Table
Table
Table
A.
30
3. 32 33
34
35 36
37 38 39
40
41
42
Table 43
List of Area of the District
Area by AGA's Division
Population and Area by G. S. Divisi Area of Municipal and Urban Counci Physical Characteristics - Jaffna Distric A. G. A's Division and their office I District Development council's Sub-un Area and Population by Geographical Population and Intercensal Annual Gr Population by sex from 1871 to 1981 Population by Electoral Districts - 197 Population by Age group and sex in Population by Urban and Rural Secto Urban share in Total Population in Urban Share in Total Population in t Percentage of the Jaffna District Popu Distribution of Population by AGA's Density of Population in Census y cars Density of Population by AGA’s Divi Urban and Rural Population by Geog Population by Ethnic Groups - 1971 a. Population by Religion - 1971 and 198
Population of Urban Centres 1963, 19.
Population by sex in Urban Centres - Population of the Jaffna (viunicipal Co
Population of Jaffna Municipal Counci batween 1971 and 1981
Mean Air Temperature at station leve Rainfall in Jaffna District - Recorded Mean Relative Humidity Employed Population in different Sect Land Use - Jaffna District Total Land and Area under Cultivatic Agricultural Extension According to A Estimate of Normaf Production of Cı Paddy Cultivation - Maha 1985 / 1986 a Trend of Paddy Production - Extent a Estimate of Normal Production of oti Estimate of the Cultivated Extent, Y. Estimate of the Cultivated Extent, Y Estimate of the Cultivated Extent, Y. Estimate of Normal Production of R. Estimate of Normal Production of Fr The Trend of Fertilizer use in Paddy

Tables
on - 1981
ls
t
ocation
uits
Regions
owth rate
(Old Jaffna District)
1 and 1981
1981 (Old Jaffna District) ir in percentage - 1981
963, 1971 and 1981 . he Jaffna District and Sri Lanka from 1946 to 1981 lation in Sri Lanka
Division - 198
sion - 1981
raphical Region - 1981 nd 198 (Old Jaffna District) :1 (Old Jaffna District)
and 198
98. buncil and the Inter-Censal increase in percentage il by Wards and the Inter - Censal differences
at Research Station - Thirunelvely
ors - 1981
on (in Hectares) grarian Service Centres "ops for any Maha Season nd 1985 87 nd Average Yild her field crops for any Maha season ield and Production of Chili ield and Protiuction of Onions ield and Production of Potato pot Crops for aray Maha season uits for any Maha season
Cultivation - Jaffna District

Page 9
Table
Table Table
Table Table
Table Table Table Table Table
Table 'Table Table Table Table Table
Table
Table Table Taple Table Table Table
Table
Table Table
Table Table
Table Table
Table
Table
Table
Table
Table
Table
Table
Table
Table Table
Table
Table
Table
44
45 46
47
48
49 50
5
52
53
54 55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 66
Agricultural Requirements
Size of Paddy Land Holding, 1979 (C Number and Area of Operational Hol Number and Area of Operational Hol Number and Area of Operational Hol
1973 and 1982
The Selected Tanks f Kulams - Jaffna F The Population of the Livestock - Old Egg Requirement - Old Jaffna District Laying Hen Requirement to Produce t Poultry Feed requirements in M. Tons indicated in the above Table Coast line and Continental shelf - Old Fish Production - Old Jaffna District Fresh Fish production by species - Ol Production of Cured Fish - Old Jaffna Production Market fish prie - Old Jai Number of Crafts and Fishermen in Boat yards and their capacity of pro Harbour facilities requirements Distribution of Manufacturing Units a Distribution of Value of Production a Principal Indicators of Industrial Acti Industrial Estate - Atchchuvely ノ The Palmyrah Resource
Housing Units by Type and whether
Occupied Housing Units by Type and Number of Schools - Old Jaffna Distr Schools with G. C. E. Advanced Lev Higher Educational Institutions in th Health Institutions Number of Health Units with Beds Key IIealth Personals - Old Jaffna Di Light Commercial Vehicles Registered b Private Cars Registered by Year end Hiring Cars Registered by year end Goods cleared at each Port - Old Jaf Public Roads under the Department Roads under Local Authorities - Old , , Number of Road. Accidents by Police Multi-Purpose Co-operative Societic Activities of the Department for Dev Post and Sub - Post Offices Banks and Branches Disable Persons - Old Jaffna District

VIII
)ld Jaffna District) dings - Old Jaffna District a 1982 dings by Size, Class and A.G.A.'s Division lings in Different size, class, Old Jaffna District,
'eninsula
Jaffna District, 1973
O the Required amount of eggs in the above Table to Produce the Recommended amount. of Eggs
Jaffna District
di Jaffna District
, District
fina District operation - Old Jaffna District (1982) duction
nd Industrial Groups – 1978 and Raw Materials vity Classified by Division of Industry
Occupied or Vacant - Old Jaffna District - 1681 Number of House-Holds - Old Jaffna District
ict .-
el
e Jaffna District
strict in 1983 y Year end of December-1978, Old Jaffna District
of fecember - 1978, Old Jaffna District of December - 1978 - Old Jaffna District fna District of Highways Old Jaffna District Jaffna District - 1978
Division - Old Jaffna District
is (MPCS) v'elopment of Marketing

Page 10
Review of til
1. Area and the Administrative
Divisions Jaffna Distri peninsula and loca topography of the l Uppu Aru and Tond being 15 meters wh is Miocene limesto perennial river kn originates from Al has subterranean str a heavy concentratic
The present J of which the land is lagoons. By the Jaffna lost about 5. present district los Pachellaipalli A. G. the eastern coast of Jaffna District as a
The district a by a Government A known as Assistant district is divided i proposal to increas are requests from th Divisions and there East and Thenmara: proposed to have o 12 Pradeshya Sabah
2. Population & Employment
Within' the di by the 1981 censu Sri Lanka’s populati and 1981 is 130 p level. The populati less than the natio) has beem an impor inflow of populatic in 1983. However aspect due to the out-migration, intra on a large scale. S is too intense,

he Statistics
it comprises a major portion of the Jaffna sted in the northern part of Sri Lanka. The and is flat and intersected by lagoons such as laiman Aru. The highest altitute above sea level ich is found in Keerimalai. Geological formation ine and latter period sand deposits. The nonown as Valuki Aru 68 kilometers in length aveddy and falls in Araly Sa. Jaffna District eams that helps the development and to sustain on of people here.
affna District covers an area of 10368 sq kms. area comprises 951. sq kms and the balance creation of Kilinochchi and Mullaitivu Districts 2 percent (1120-84 sq kms) of its area. The it its entire mainland area as well as the A. Division excluding 4 G. S. Divisions along the peninsula. The total area of the present bout 158 percent of Sri Lanka's area.
dministration is run by the secretariate headed \gent. The district is da vided into 13 sub units Government Agent Divisions. Subsequently the Into 149 Grama Sewaka Divisions. There is a this member to 227 from June 1987. There le public for the creation of additional A. G. A.
are possibilities for such in Vadamaradichchy 3hchy East. At local government leve it is ine Municipal Council, 3 Urban Councils and AS
istrict a total of 738,791 persons were enumerated is of population. This is 50 percent of the on. The intercensal growth rate between 1971 ercent and this growth is below the national
on growth of the district was moderate or even nal average and Out-migration froin the distriat tant phænomena for a long period, There was in to the district with the communal disturbances since 1984 out-migration is becoming an important recent unrest in the peninsula. In addition to district movement of people has taken place 'hifting of people fron the coastal area also

Page 11
The district during 1981. This d notice this as a pat are mainly an admi relavance. The AGA Divisions have the less urban in charac Vadamaradichchy Ea relatively sparsely were 363,495 males in favour of females is urban which is c district in the cot
people and the ot
greater Jaffna area
About 850 р
to Hindu faith.
3. Climate
4. Agriculture, Live-stock &
Fisheries
Of the Work in Agriculture & Fisl 21.1% are in Sale: service and 49% ar force are females, of and technical jobs. ' 7,173 corporation se 35% and 22% resp derives a great pr abroad, tertiary occ
The climate from 26°C to 30°C. The months of Dec. variation within th and the rainy seaso) gets the highest rail some similarity to t is suitable for culti
With the de Jaffna lost vast are: its paddy land and yala season by irrig
While only a major portion has b land as marginal.

عنهم.
population density is 712 persons per sq. km. ensity varies within the district and one can tern with AGA Divisions. The AGA Divisions nistrative one but do have some geographical \ Divisions of Jaffna, Nallur and Valigamam highest densities. These Divisions are more or tor with intensive and complex land use pattern. st, Thenmaradchchy and Delft divisions are bopulated. According to the 1981 census there and 375,296 females. The sex ratio is slightly i. Also 34.5 percent of the district population onsiderably high and rank second to Colombo intry. Jaffna Municipality has about 118,224 her 12 urban centres have the balance. The has 159,475 people.
ercent of the population of the district belongs
ng population in the district 350% are engaged heries, 28.0% are in production related industries, s, 96% are professionals, 72% are clerical e in services. Only about 99% of the labour f this more than a third belongs to professional There are 14,737 public sector employees and ctor employees in the Jaffna District. This is jectively of the national total. Jaffna district opotion of its income from people employed upation and this is followed by Agricultura.
is hot and humid with temperature ranging
The highest temperature is in April to May. ember ani January are relatively cool. Rainfall le district from place to place is very slight n is between October to January. The district nfall in ovember. Jaffna district climate has hat of the Mediterranian climate, and therefore vation of fruit crops.
claration of Kilinochchi as a separate district, a of land under cultivation-in general half of in particular all of its lands cultivated during gation. -
small portion of the land is being cultivated ecome residential area, leaving the uncultivated According to land use pattern the present

Page 12
district covers. 25.0% and roads and 16 5% is defined as marginal
In Jaffna distric people out of the tota or 27•55 percent is ur crop, and it takes up of other field crops t up 2,219 hectares, tub 1,600 hectares.
Jaffna produces Sri Lanka. In 1984 Oı and 2,500 hectares res parts of Jaffna Distric
Paddy cultivatic irrigation. Farmers wo larals - the chief sourc
The yearly agric was valued at Rs. 7 onis ns, chillies, green take up the highest comes next with Rs. as Rs. 672 million.
In the old Jaff land holdings were 1.' to 0.73 acres to the of the extensive lan present area of Kiling
Twelve percent Jaffna District. In ad 581,731 poultry were i
It is a noticable accounts for 25 o 0 pe fishermen operate in : predominates the fish fishing which has goo The highest fish prod A fraction of this cat transported to Colomb A small portion of outside Jaffna. Large Shark-fin is exported amount of foreign exc a minimum of Rs. 4( restriction imposed on affected severely and

arable land, 14'0% tree crops, 21.0%, building under shrubs. About 220.4 of the district
land.
st, agriculture is the major occupation of the all land area of 95,096 hectares, 26,200 hectares nder permanent cuttivation. Rice is the major apporximately 11,970 hectares. Cultivation akes up 6,500 hectares; while fruits takes ers, and yams 1,770 hectares and tree crops
the largest amount of Onion and Chilly in hions and Chillies were cultivated in 2,700 pectively. Cultivation of these crops in many it is done throughout the year.
on depends entirely on rain and not om ork intensively and incessantly on cultivable e of water are wells.
cultural production in a normal Maha seasons 088 million of which field crops such as
grams, black grams, gingelly, tobacco, etc e.i Rs. 348.5 million. Tubers and yams 154.4 million. Paddy production is valued
a district, the average size of the paddy 08 acres, where as this has been reduced present Jaffna District. This is because many d holdings are in the mainland e, i, the
chchi District.
of the cattle reared in Sri Lanka is from dition to this 96,371 goats, 15,032 sheep and in the district in the same year.
fact that Jaffna District (including Kilinochchi) rcent of Sri Lanka's fish production. 12,000 5,300 boats to produce this Ocean fishing - ing industry in Jaffna district and lagoon id future prospects is done in various places. uction of 41,000 tons was recorded in 1982. toh is consumed locally and the balance is to and other areas in the south for distribution. the catch is also sun dried and distributed quantity of Prawn, Beach-de-mer, Chank and to foreign countries which brings in a good ;hange. Fish production would have earned )0 million a year for the district. With the fishing in Tamil areas fish production is the catch is almost nil at present.

Page 13
S.
6.
7.
Manufacturing Industries
Housing, Education and health
Transport etc.,.
As far as mir lime stone, silica an
A report on 1 indicates that out of district (including K textile manufactures Large number if lab Another survey show million worth of ind
Manufacture ( industry in the distt from aluminium and products distributed
The report of sh :ws that there wt of which Valga mam Recently severa indt palmyrah as raw ma
Out of the Kilinochchi) relative and the rest are ser result of the ethnic fully damaged.
Tt is found. (including Killionchc University of Jaffna Arts, and Science. T cources in Agricultu
In the district institutions providing
In the district total length of 1,46 of this only 365'8 k of roads are under
Twenty two M number of retail sh marketing shops are provisions and cons Owing to the ethnic has been forced t Kokuvill and - hunn.
M There are 24 in the district.
There are five
in Jaffna district, I

2ral resource is concerned the district has di corals.
che survey on manufacturing industries (1978) f the total industrial units reported in Jaffna illinochchi) 30% are food industries 30% are and 28% are fabricated metal manufactures. bour force is also engaged in the metal industry. vs that in 1981 a gross value of Rs. 333.7 lustrial goods were produced.
of cement at Kankesanturai is the largest
ict. Cement, asbestos sheets kitchen utensils glavs products are so me of the industrial
to other parts of the country.
the Palmyrah Industry Committe for 1982 are 6,671.236 palmyrah palms in the district
west and Islands Divisions had the mosto 1stries are coming up in the district by using terial.
total number of 161,338 houses (including y high proportion (535 percent) are permanent mi-permanent or temporary structures. As a conflict a good deal of houses are partly or
that there are 556 schools in the district :hi) of which 561 are government schools.
is providing Degree courses ia Medicine, There are few other Tachnical colleges providing re and Technology.
there are 27 hospitals and 23 other health ; health services to the people.
(including Kilinochchi) public road covers a kms and managed by the Highways department, ms come under class A. A further 1,706 kms the jurisdiction of the local Authorities.
Multi Purpose Cooperative Societies with large ops and 6 Department of Development of catering for the public with sale of food umers items in addition to private shops. tr uble the service centres in Jaffna Bazzar find shelters in its out skirts like Thirunelvely, akam.
Post and hundred and one of Sub Post offices
: Banks with twenty five branches operating n addition to this there are rural banks.

Page 14


Page 15
Sy斑黑知跟C之工分CW定感慨叹0感A‘的一 ¿SEAA • }, f(0$ ssoqwał w ośwowA "Zł エQQ%をVシ国まい、二 19 o 3 ŴŵŶŷ4|"Tw^ ooi よ』記DN 「WA、● Hunos www wxitwa ‘o 1sana wwww.xinwa */ } 1s A、9 &#ñol "TwoN o ç W撃』』 、資 Hugon QNwTSłog Hınos qww-1.sı • 2 知山“诅0, ,
"ست.
Trong isiqownaevo-snoisiara TN557īīīīīīīīīīīīīī5ī557
| '$)IH
 

į HɔNI Nw.ou sanıw • .
. . ^ ^ )ノ
*
· o,メ o 2^ ^D☆)·

Page 16


Page 17
Table: 1 Area of the District
. - Total
(Sq.kms)
A. Sri Lanka S. 65,609*62
( 6,560,962' 0 )
B. Jaffna District 1,036-81
( 103,681 0 )
BlA % 1.58 f
Source: Statistical Abstract of Srilanka, 1982.
( ) in Hectares.
Table: 2 Area by AGAS Division
Divisions
1. Delft
2 Island South
3. Island North
4. Jaffna
5. Nallur
6. Waligamam South - West
7. Valigamam West
8 Valigamam South
s
Waligamam North
惠
10. Valigamam East
1. Thenmarachchi
12. Vadamaradichchi South & West 3. Vadamaradchchi North & East
Total
Souree Calculation based on Statistical Abstra

Land Large Inland Water (Sq. kms) (Sq kms)
64,651.78 957.84 ( 6,465,1780) ( 95,784 0 }
950-96 85-85 ( 95,0960.) ( 8,585 0 }
1 - 47 3.96
Area (Sq. kms) Per Ceutage
45 35 4·37
91 53 8 82
52 23 − S 8 (3
12 58 f 2
33 66 3 । 24
48 44 ጳ • 67
43 - 08 4 5
28 69 2 76 54.2s 5 23
04 36 10 : 06
233 - 55 22 53
7 36 6 + 88
217 • 73 20 99 1036 8 100 : 00.
t of Srilanka, 1982.

Page 18
fable: 3 Population and Area by G.
A. G. A. Division G. S. Division
Delft West
Delft Delft Centre
Delft East
Sarawanai
Vela mai West
Wellanai East Allaipididy Mandaitivu Island South Nainativu North Nainativu South Pungudutivu West Pungudutivu Centre Pungudutivu Fast
Analaitivt Eluvaitivu Karainagar West . . . Karainagar East islands North. Karainagar North
| + 8 Kayts
* Karampan
Naranthanai Suruvil
* * Columbuturai * e Kurunagar 4 Jaffna Town }affna s : Wannarponnai S. E
9 Vannarponnai S. W
Moor Street e we Chundikuli
Ariyalai West ge Ariyalai East
• Vannarponnai N. W * Vannarponnai N. E Na F 4. Nalur
Thirunelvely Kondavil East Kondavil West Kokuvil East & Kokuvil West

. S. Divisions - 1981
G. S. Ne. Area (sq. km) Population
O 1812 269 02 5:00 205 03 14:29 1388
15 4·35 3463 17 536 3863 18 1828 5434 19 1753 3092,
20 - 1095 3695 04 200 1964 04. A 2.66 2284 05 935 4512 05 A 1051 5614 06 1054 4490
O7 6' 08 3277 08 1.68 528 09 865 567 O f4 5957 10 A 7.30 629) 12 08 30 13 7.84 5204 4. 7・07 4680 6 489 299
24 202 8,200 25 100 3000 26 231 10800 27. 201 0600 28 2.94 104.00 29 1.00 1800 24 A 1.30 8600
23 A 260 94.00 23 11 50 4200 31 304 7400 32 246 15800 33 2.75 10300 34 270 11000 36 A 2.46 - 8200 36 200 4600 37 2:15 8200
38 2-00 6600

Page 19
A. G. A. Divisioa G. S. Division
Suthumalai Annaicottai Navaly es Manipay Valigamam Sandilipay South - West Chankanai North
+ Pandatharippu
Mathakal Periyavilan
Waddu East Araly North West Araly South East Vaddu West Waligamam Tholpuram West Moolai
Chulipuram West Chulipuram East Chankanai East Chankanai West
Uduvi
Inuvil
Thavady Valigamam * * Chunnakam South Kandarodai
Elalai
Kuppilan
Punnalaikadduvan
Mailakam Alaveddy North Alaveddy South Tellippalai N. W Teilippalai S. W Keerimalai Teilippalai East Valigamam s& Maviddapuram North * * Kankesanturai
Pallai Veemnkamam Kadduvan Myliddy South Vasavillan s: Myliddy North : Myliddy Coast
Palaly :w

S
39
40
41
42
43 50 B
51
52
53
45 A 46
47
48
48 A
49 49 A
SO SO A
56
57
57 A
་་58
58. A
59 70 A
60
6
62
62 A
63
64 A 65
66
67
68
69
70 71 72
72 A
73
No.
Area. (sq, krii)
261 3:60
761 4 66 5-56
435 4o 19
7 10
885
3.57 5-O2 5-82
4.7
6' 68
3.67
4·5{}
3:2 422
68
629 256 47
2 68
400
3:60 2.35 574
25
3.60)
3700
284
4:37
O 85
46
3.08
6:00
63 334
339 3r26
5.72
5.5
3
Populatiois
577)
614 5731 7667 6894 7473 104.32
6332
770
5553
4.433 41
- 6256 .
5.177 2506
3942 3932 6171 5540.
794
637ü
5020
0518
S60 超强07G 3997
4993
S126
19S 4665 250 420
650
850 5369 6782 2273 3454 3975 3302 4634.
72

Page 20
李
A. G. A. Division
Vařiga mam East
Thenmaradchy
Wadamaradichy South & West
G. S. Division
Pathaimehy & Edddaika Atchchuvely Puttur East Puttar West Siruppididy Neervely sk : J ret * : Urumpirai
Kopay North Ko pay South i rupaiai
Kaithady North Kaithady South Koilakandy Maravampulavu Thanankilappu fe Chavakachcheri South * - Chavakachcheri North
* * Nunavi
Madduvil-Nunavit Mfaddu vil North Sarasalai
Meesalai North is Meesalai South
Kachchai
Koddikamam Usan Eluthumadduval Mirusuvi
Navatkaddu Varani North Iddai kuruchi Varani Thavallai yattal Manthuvil
Karanavai South Kapputhu Uddupididy Valvtty Karanavai North Imayanan 3: Karaveddy West
Karaveddy Centre s: Karaveddy East s: Thunnalai South
Karaveddy North Alvai South

G. S. No. Area (sq. km) fopulation
du 75 56 9352 76 1007 8717 78 28 4957 79 9 8A 767 80 922 5369 82. 932 6604 s 2.30 2785 8. 766 1254 85 6:9 5737 86 600 4480 86A 6.25 627
88 500 31.65 89 6o 73 4533 9 1222 3732 93 9 62 94 2.75 797 95 6.39 773. 96 1000 4102 98 1 34 3776 99 1274 40SO 100 1408 395
O 1, 88 2746 O2 517 3288 03 3.75 46SO 05 12• ()6 3916 G6 5.87 2814 107 2512 2797 O 16-08 2209 1323 2185 12 7.56 1545 4 8'28 1458 15 704 2298 llai 16 8ኅ65 2391 18 950 2349
19 607 5999 19 A 4.00 540 121 1636 5656 24 to 81 5704 127 2.25 4699
27 A 310 3996 . 128 463 4000 28 A 4·29 4800 29 668 3800
30 738 4860 32 202 5500
133 277 5100

Page 21
A. G. A. Division G. S. Division
* * Thondamanaru
Kerudavil i Valvettiturai North
Wavettiturai South * Polikandy
Thunnalai North Avai West Avai North Puloly West e Point Pedro Vadamaradchy s: Puloly East North & East Puloly South
Thumpallai * ۔۔۔۔۔۔
Katikovalam Kudathansikarayoor Ampan Nagarkovil Cinempianpattu Maruthankerni Mulliyan Chundikulam
Part urban and Part rural
Full Urban
All other G. S. Diviaions are rural, (populat report 1981. Population for bar rural - part urt and other sources)
G. S. bivisions Puloly West (136) and Puloly & West to Vadamaradchy North & East from 1

حجم w
G. s. No. . Area (sq km) Popülatiai
122 129 220 129 365 2000) 125 0.45 550i) 125 A 0.40 3850. 26 220 3515 31 1051 1492 134 2. 12 307
35 2.51 473 136 240 3400 137 113 5500 138 110 5000 139 303 6018 140 380 . 5400 14 126 726 142 1217 1494 144 23.75 330 145 30° 30 1935 147 1802 1947 148 1955 4484 149 63' 40 2279 15 14:29 204
iom for rural G., S. Divisions based on census an and urban is estimated using census report
outh (139) transfered from Vadamaradchy South 3-3-1987

Page 22
Class - Size of Area by G.
Class Frquency
21 2500 سے 0 46 00 ܀ 4 - 01 •2 23 00 ه 6 حبس در 01| ۰ | 6 • 01 --ი - 8 • ()0} 8 801 - 1000 9 00܀12 - 01•10 1201 - 1400 5 5 1600 سی 01 14۰ 16*01 -- 18*00 2 1801 - above 9
Class - Size of Population
Class Frequency
0 - 2000 17 43 4000 ܚܗ 2001 4001 - 6000 48
6001 - 8000 20
800 e- 0000 8 0001 - 2000 10 3 14000 سس
1200
Table: 5 Area of Munici
1,
2.
i 3.
4,
Jaffna - Municipality
Chavakachcheri - Urba
Point Pedro - Urban (
Valvettiturai - Urban
Source: Statistical Abstract - 198,

S. Divisions
% Frequency Cumulative 5% Frequency
141 4' 0 30.9 45; O 154. 60.4 12- . 72.5 7.4 72-9 6• 0 859 34 83.3 3.4 92.7 1 3 94.0
60 100.0
y G. S. Division
% Frequeney Cumulative , Frequency
1.5 11 - 5 288 403 32.2 72.5 34 859
54 9 3 64 7 98.0 20 1000
pal and Urban Councils
202 Sq. kms
in Council 195 Sq. kms
Counci 117 Sq. kms
Council 78 Sq. kms
2

Page 23
Table: 5 Physical Characteristics
Islands:
Settled Area
(Sq. kins)
1. Delft 45-35 2. Nainativu 4* 66 3. Analaitivu 6•08 4. Eluvaitivu 68 5. Pungudutivu 3040 6. Karativu 17.59 7. Velanaitivu )2088 م 8. Mandaitivu 0.95
Major Land Units of the Pe
Islands Valigamam
Thenmaradchchi
Vadamaradichchi
;
Lagoons:
拳
"hondamanaru Lagoon Upparu Lagoon Elephant pass (East) Lagoon Elephant pass (West) Lagoon Jaffna Lagoon
Total
影
Coastline:
l. Rocky Coastline 2. Sandy Coastline 3. Muddy Coasline
Total Coastline

- Jaffna District
Non - Settled Area
(Sq. kinas)
Kachchaitivu 05 Katkadakativu 02 Kannativu 0.75 Neriyanpitivu Ꭴ•1
Chirutivu 0-35 Kuruchadditivu 0 Palativu 10 Kakerativu 0-2
*ninsula:
(Sq. kims) 1891 325-06 23355 289-09
Area (Sq. kins)
21 () 7. ()
23-0 700 69.0 190
Length (kms)
70 14

Page 24
Table: 6 A. G. A.'s Division
Divisions
()
1.
1.
Delft
slands South
Islands North
Jaffna
Nalur
Waligamam South - West
Waligamam West
Waligamam South
Valigamam North
Waligamam East
Thenmaradchchi
Vadamaradichchi South & W
Vadamaradchchi North & E.
Source: Kachcheri, Jaffna

and Their Office Location
Office Location
est
aSt
Delft
Velanai
Kayts
Jaffna
Thirunelvely
Sandi lipay
Chankanai
Uduvil
Tellippalai.
Kopay
Ckavakachcheri
Karaveddyf (Neilliyady)
Point Pedro

Page 25
Table: 7 District Development Cou
( Former Town councils and V
Ayr
Village Councils
Allaippiddi - Mandaitivu
Kachchay Kad laively
Analaitivu
Anaicottai
Arally
Atchuvely
Chempiyanpattu Chulipuram
Delft
Elalais
Eluvaitivu
Karainagar North
Karainagar South
Kokkuvil
Kopay Kudattanai
Malakam
Mirusuvil
M ulipattu Myliddy
Nalur
Nainativu
Source: KachchÞri, Jaffna.

ncill's Sub -Units': illage Councils)
24- Narantanai
25 Navatkuli
26 Neervei 27 || Puloly
28 Pungudutivu 29 Puttur -
30 Tellippalai 31 Uduppiddy
32 Uduvil 33. Vaddukoddai 34 Varany
35 V!eanai
Town Councils
6
Chankanai
Chunnakam Kankesanturai
Neliyadd y
Pandattrippu
Urumpiray - Urelu
Manipay
Kayts
9

Page 26
)
Table: 8 Area and Population
Regions Area
1. Islands
Greater Jaffna
- Valligamam
Thenmarachchi
Vadamarachchi
Total
Source: Calculated on the basis of th
Table: 9 Population and Intel
Year Number
187 234,497
1881 252,777
1891 268,273
1901 287,827 1911 3ί4.022
1921 317,828
1946 412,889
1953 472,274
1963 574,883
1971 650,442 1981 738,791
Source: Census of popul Population figur

by Geogrphical Regions
(sq. kms) Population 1981
1891 81,602 46:24 159,600 278-82 304,630
97.00 71.543
289.09 121.46
03681 738,791
census of population 198
censal Annual Growth Rate
% of increase
0.77
O 6
0.72
0-9
On 12
1 05
2.05
143
1 64
135
ation is adjusted to the present boundary

Page 27
Table: 10 Population by Sex
Year Total “ ሥ• Mali
1871 246,100 122,5C 1881 265,600 1315(
189 279,300 137 60
190 300,900 149.2c
1911 326,700 159,70 1921 330,500 161,60 1946 424,800 212,20 1953 491,800 246,4C 1963 612,600 3079C 1971 704,300 349.2
1981 831,112 41 1,60
Source: Census of population and hous
Prior to 1971 Jaffna includes transfered to Mullaitivu elect Division excluding G. S. Divisic to Mullaitivu District.
Table: 11 Population by Electora
Electorate Electoral
Káyts 74 2 Vaddukoddai 75 3 Kankesanturai 76 4 Uduvill Manipay 77.
5 Jaffna 78
6 Na İllir 79.
7 Kopay 8O
... 8 Uduppididy 81 9 Pointpedro 82
10 Chavakachcheri 83.
source statistical Abstract - 1982

Sex Rafio, Female Male for 1000
Female
O 123,600 991 - O 0 134,100 981-0
O 4,700 972-0
O 151 700 983. ()
O 167,000 956)
0 169,000 956.0
O 212,600 998. O
245 500 004: 0
O 304 700 1011 - 0
0 355,100 983-0 .
419,511 981.0
ing 1981.
Chunukai also. a 1976 Thunukai was orate. In 1978 Thunukai A. G. A. n (176) Valinarikulam, was transfered
1 Districts - 1971 and 1981
No. 1971 I 1981
57,772 64 452 67,014 75.813
70 062 85,978 69,780 81,355
73,622 77,469
67,950 82,000 68,976 78,986
58,756 80,420 46,143 40,954 62,321 71,545
11 from 1971 to 1981 (Old Distriot)

Page 28
Table: 12 Population by Ag
Age Total
Total 831,112
Under 8 22,239 1 - 4 8,232
97.038 9 --سہ 5 10-14 95,705 15 - 19 94.565 20-24 76,727
62,509 29 -س- 25 30-34 61,200
35 - 39 43,394 40-44 37,857 45-49 33,788
50 - 54 32,065 55-59 26, 20 22,718 64 سسسسسس 60 65-69 17,350
70-74 13,108 75 & Over r 13,401
Source: Census of Population - 1981

e Group and Sex in 1981 (Old District)
Male Female
411,60 419,511
11416 10 823
41,926 39,306
49,097 47,941 49.28) 46,416 46,661 47,905
37,083 39,645
28,677 33,832
29, 172 32,0S 20,310 23,084
18,054 19,803.
15,940 17,840
14,736 . 17.279
13,030 13,091
11,774 i0,945
8,635 8,715
6,823 6,285
7, 52 6,2-0

Page 29
able: 13 Population by Urban a
Total
Jaffna 738,791
100%
Sri Lanka 14.850,001
100%
Source: Census of Population and Hous
Table: 14 Urban Share in Total
Urban Population ( 000)
1963 1971 1981
-----------------------------۔۔۔۔۔۔۔
50, 8 226.0 254.8
Source: Based on the Census of Popula
able: 15 Urban Share in Totall and Sri Lanka, from
var || ||
1946 62,543 14.
1953 77,181 15.
1963 150,787 24.
1971 225,988 34.
1981 254,776 34.
Source: Based on the Census of Popula

nd Rural Sectors in Percentage - 1981
Urbano Rural
255,237 483,554
34.5% 65.5%
3,194,879 11,655,122
21.5% 78.5%
ing - 1981
Population in 1963, 1971 and 1981
Percentage in Total Population
1963 1971 1981
24.6 34.7 34.5
tion
Population in the Jaffna District
1946 to 1981.
bu'ation Nಭ್ದ ntage in percentage
7 15.4
7 15.3
5 9.
7 22.4
5 21.5
tion.

Page 30
4.
Table: 16 Percentage of the
Year :'
87 2,400,380
1881 2,759,758
891 3007,789
1901 3,565,954
1911 4,106,350
1921 4,498,605
1946 6,657,339
1953 8,097.895
1963 10,582,064
1971 12,689,897
1981 14,850,001
Zz
Source: Based on Population Cens
Jaffna district population

Jaffna District Population in Sri Lanka
盟| BA%
234,497 9.7
252,777 9.
268,273 8.9
287,827 8.0 314,022 7.6
317,828 7,0
412,889 6.2
472,274 5.8
574,885 5.4
650,442 S.1
738,791 4.9
Egm
LS. figures are adjusted to the present boundary.

Page 31
Table 17 Distribution of Por
No. Division
1. Dւ:Ift
2 Is iarna Soirith
3 1sland North 4. agor Jaffna 5 Nallur
6 Valga mam South - West
7 Valigamam West
8 Waligamam South
9 Waligamam North
10 Valigamam East .
11 Thenmarchchi
12 Vadamarachchi South & Wes
13 Vadamarachchi North & East
Total
T
Source: Based on the poulation censu:

ulation by AGA's Divison - 1981
Population Percentage
5,608 O 76
38.41 5.19
37.583 5.09
73,253 10.48
86.222 11.09
56,651 767
47,620 6, 44
54,762. 742
72,448 9.80 73.143 9.90
7,543 9.68.
54,117 7.32
67,294 9g.
738,791 100.00
S
e
15

Page 32
Table: 18 Density of
Source: Calculated on the ba
Year Per F་མn
1871 585
88 631
1891 670
1901 719
1911 784
1921 793
1946 1031
1953 1179
1963 1436 197 1624
1981 1845
Vqq
to the present Distric
Table: 19 Density of Population by ,
9.
10.
11.
12.
13.
A. G. A. Division
Delft
Island South
Island North
Jaffna
Nallur
valigamam South-West
Valigamam West
Waligamam South
Valigamam North
Waligamam East
Thenmaradchchi
Vadamarachchi South & West
Vadamarachchi North & East
Source: Calculated on the basis of census

opulation in Census years
Persons le Per Sq. km
22ty
243
258
27;
302
306
398
455
554
627
712
MSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSMSSSLSLSSSLLLLSLLALALLSALSLSLqS0LqqMLL S SSLSS
siis of Populatlon Census >t。
AGA's Division - 1981
ATCa Population Persons Per Sq. km.
5.35 5,608 123
1.53 38,411 419
2,23 37,583 79
2.58 73,253 5,823
3.66 86.222 2,562
3.44 56 657 1,169
3.08 47,620 1105
3.69 54,762 1908
4.25 72,448 1,355
4.36 73,143 700 3.55 71.543 306
.36 54,117 758
7.73 67,294 309
population a 1981

Page 33
Table: 20 Urban and Rural Popu
asawwe
Area TO
i manu
1. District - Total 738
-- Uy ban 255
- Rural 483
2. Island - Total 8
- Urban 3
- Rurai 77
3. Greater - Jaffna 1.59
- Urban 118
- Rural 41
4. Valigamam - Total 304 - Urban 70
- Rural 234
5. Thenmarachchi - Total 7
- Urban 19
- Rural 5
6. Vadamarachchi - Total 121
- Urban 43
- Rural 78

iation by Geographical Region 1981
al i Male Female
791 363,495 375,296
237 127,630 127,607
554 235,865 247,689
602 38,582 43,020 990 1,911 2,079 ,612 36,671 40,941
,600 30, 12 79488
224 . 59,808 58,416
376 20,304 21,072.
,630 146,801 154,829
247 35,050 35,197 ,383 114,751 119,632
543 35,455 36,088
,707 9,725 9,982 836 25,730 26,106
416 59,545 61,871
069 21,136 21,933
,347 38,409 39,938
ges or ۔%.

Page 34
1文
Table: 21 Population by Ethnic Groups
1971
Number
1. Low Country Sinhalese 4,888
2. Kandiam Sinhalese 15,541
3. Sri Lankan Tamils 648.462 4. Indian Tamils 24,581
5. SriLankan Moors 9,720
6. Indian Moors 592 7. Europeans 323 8. Malays 167 9. Others 103
Source: Census of Population and Housing - 19
-- Low Country and Kandyan Sinhale; ir Sri Lankan and Indian Moors toget
Table: 22 Population by Religion - 19
1971
Number | Pe
Budhist 18,210
ndus 585,418
Islams 15,520
Roman Catholic. 77,220
Other Christians 7,811
Others 171
i.
Source: Census of Population and Housing -

- 1971 and 1981 (Old District).
98.
- Percentage Number Percentage
0.69 i :
- 4.615 0.6 2.20 92.07 792,246 95.3 3.49 20,001 2.4
1.31
1.7 0.08J
0.05 350 0.0
0.02 46 (). ()
0.02 97 0.0
81
se together her
71 and 1981 (Old District)
1981
rcentage Number Percentage
2.59 4,068 0.5
83-11 708,004 85.2 2-20 14,169 1.7
1096 95,566 15
11 9,144 .1
0.02 61 00
981

Page 35
Table: 23 Population of Urbar
Jafna M. C 2. Chavakachcheri U. C
3 Chunnakam T. C
4 Point Pedro U. C
5 Kankesanturai T. C
6 Valvettiturai U. C.
7 Urumbirai T. C. 8 Nelliyadi T. C. 9 Pand-taippu T. C
10 Manipay T. C 11 Chankanai T. C
12 Kayts T. C
Source: Census of Population, Jaffna (
Table: 24 Population by Sex
ası
iത്ത്------
Jaffna M. C 2 Chavakachcheri U. C.
3 Chunnakam T. C | 4 || Point Pedro U. C
5 Kankesanturai T. C.
6 Valvettiturai U. C
7. Urumpirai T. C 8 Nelliyadi T. C
9 Pandattarippu T. C 10 Manipay T. C
1 Chankanai T. C
12 Kayts T. C
Source: Census of Population, Jaffna

Centres, 1963, 1971 and 1981
1963 1971 1981
94670 .. . | 107,814 1 * 118,224
11,299 17,799 19,707
ബ 14,192 16,118
12,653 13,703 15,023 10,286 11,588 14,549
6,753 12,196 14,121
nings 11,804 14,039
Manya 13,605 13,925
Warsaw 8,750 10,439
6,185 6,546 7,667
5,584 6,248 7,435
3,300 3,739 3,990
listrict 1981.
in Urban centres - 1981
Total
Male
Female .
118 224 59,308 58,416
19,707 9,725 9,982 16,118 7,885 8,233
15,023 7,296 7,727 14,549 7,849 6,700 14,121 7,001 7,110 14,039 6,793 7,246 13,925 6,829 7,096 10,439 5,118 5,321
7,667 3,700 3,967 7,435 3,705 3,730 3,990 1911. 2,079
District, 1981

Page 36
Table: 25 Population
the Inter-ce.
Year
1871.
1881
1891
1901
1911
1921
1931 1946
1963
1971
1981
1953
Number
34,684
39,855
43,179 33.879
40,441 42,436
45,708
62.543
77,181
94,670
107,814
118,215
P
Source: Census of Population

if the Jaffna Municipal Council and 1sylal increase in percentage
„warmMOM
:rcentage of Increase
36.8
23.4
22.7
3.9
9.6

Page 37
Table: 26 Population of Jaffna Mi
intercensual diferences
−
Ward Number Name 19
1. Fort 5,3 2 Gurunagar West 49
3 Gurunagar East 4,4 4. Cathedral 47
5 Mathews 4,9
6 Koyyathoddam 4,4
7 Passayur 3, 1
8 Colombothurai 3,1
9 Ariya llai West 43
10 A riya lai East 3.5 11 Källaimagal 2,9
12 Nalur 4.8 13 Clundikuli 4,9
14 Station 49
15 Kailasapilayar 54
16 Kanthermadam $ 2
17 Hospitat 74
18 Bażaar 54
19 New Mosque 4,8
20 Navanthurai 3.7
21 Oid Mosque 4,6
22 Vannar Ponnai West 4,8
23 Wannar Ponnai East 4,6

unicipal Council by wards and the
between 1971 & 1981
Intercensual
7 1981 Variation أسسسسس
86 7,590 2,209
O 5,390 489
03 4816 413 '97 4,639 - 158
33 6,316 1383
63 4,916 453
80 3.737 557
64 4,609 1,445
3. 4,87{ 539
78 3 820 242
25 3 26 336
75 624 1366 56 4,994 44 50 4,464 - 486
25 6,125 700
37 5,189 - 48 O7 7,697 290
07 5,048 359 سس 99. 4,656 - 243
96. 5,284 1488
36 5.999 1368
8. 5,597 76
49 4,828 179

Page 38
2
2
Table: 27 Mean Air Temperature at St
Average
1931-1960 | 1974 || 1975
Annual Mean 276 27-6 27.7
January 254 24-7 25.3
February 26 258 26.8 March 28-0 28-2 28-4 April 29•4 | 29•9 ↑ 30• 1 · May 29.4 29.3 29.3
June 28.8 287 288 July 284 28.4 28-2
August 28.4 284 284
September 283 : 280 28-0 October 27.6 | 27.7 27.5 November 26-4 268 266
December 23.5 256 248
source: statistical Abstract - 1982

ation Level
X Degree in C
1976 1977 1978 1979 1980 1981
27.8 27.8 28.0 283 28.4 281 24.9 25.1 256 26-4 23-0 26-0
25.4 26:6 26.8 275 268 268 28.0 283 28.4 286 287 29-2
29. 6 || 30-0 || 30.0 % || 30-5 || 30-0 || 30*2
29.3 29.2 29.9 29.9 30.4 300
29.1 290 - 29.4 29.6 29.8 287 28.7 29-0 28.7 29.0 294 288 284 281 28-0 28-6 288 28.4 286 286 28.4 282 291 27 9
28.1 274 27.9 279 280 280 269 27.0. 27-0 27-0 27.4 27.2
260 26'2 26.2 264 265 26.1

Page 39
•••• •ąį; } * { {09. “ŞI0 I ’00ț7” IZ į 00° IS---- | 0ç'91LZ’ I9.L * 0E寸:寸Zəunr
• ►•crys(), "9909:[寸0Z"#7Z0£'si06°et | 01:691*} }8 LosoɛÇ6' $9KëWI ---- | 0ç* IZ ị 08:0909°zo || 01.ogv | Oz’6ɛ | 0zooz , | mgr iş8£ €01 || L0.9)Is "Z#7IsIdy | '6'I~~~~ I OL” ŞI06°9'I08°çỳ00:0Ľ03’ I£9’ L {68° 806° ŞŽSɛoszqɔJEW çoczç | --------06'92 | 0ɛ:000 ‘L09* #7zlosg—— || 16'sız6'wgKjeniqə+ L’0SZ,~~0Ź* 008° 9ZOI o I09 " I曼-李-霍98,9 s18,6106*88Ç8° 8′ZKuenuef #86 I986 IZ86||I86||086||616I8L6lILL619L6||S161 |*?)($*$'l quow. uu uu us !-
ÁIɔAIəunigųL - uoņess qoubosəŋ ŋɛ pəpJooəYI-iosissaeuJes us slejuțe}}
8, sesqa L

23.
'euger oəunginosuấv Jo Joloạisq 'issy Jo uoņčuņsā :əəunos
£ o £61,
£8o Z$ZI orzī9 00° €0|| 0£'80s 00'zsi 01° L9 00° I
0I o 6Ż8 08° 09 I
08:69€.
0£ “ZOI 00:8寸
OZ°09ț7I 00° 69Z 09*809 08ozlɛ 08° 28 0 I*8 0Zo 88
· 0C‛ ክ”፤6
00* #79 I Ovo 80Z 08°998 08° 0; 0ɛ * 9 oiri
#7 I ’60L †7ɛ sɛ 09:寸寸 Ovo is: 06' isi 08:gz 02°0I
ziotori 00:98寸 0C ’969 OL"#78 I 0L o ZZ Oz: I Oloo
Z9*ZZS Í
0Ź’LL 00*968 09+19 Ovo II 0$*98 01. *£#7
Ş8* {00\ . 8Z "ZOE 9 I “Z6Z 寸寸:0哈Z. £ț7 * [ [
6 so ZI
ČL" LC# I siosco 08° ZLZ £6°09€. 9Z°08 #9' pĺz
96'09|
#9°99II.
19° € I9 LL° 86′Z țL° 8′ZZ 34 Z8° Şțy 99. *ZI
[8ļos, JɔquuɔɔɔCI JəquI3AON JəqoļɔO JəquuəņdəS ısnổnv Ấins

Page 40
2A,
- -• • • • •*** **~~ ~~~~ ~~ | ~ ~~~~ |-| ~ ~ | ~ ~| -·-,·必”影--Aso . L'8 OLỹ8 9998 OL 98 19! €6 È CL£8 #7988 ZLZ8 Z9 | 93 89qɔJEW ț78 89+8 zoç8 39 | 98° 9906 ÎLZ8 Z988 OLL8 99 || 68 69 omaei - ·|-KIEmUsɛ †78 89L8 8988 IL 98 L9L8 L9 i 8L 9988 0L18 99 | 88 zi Ibnuer --*:*Áụpsuunų
98 SL98寸LL8 LL | | | 98 SLL8 Ls.98 SLț78 · 91ț78 ZŁ ł · 98 OLəaņeỊøJ. Jo sūę9ýN N CİN G | N G | N CI | N CI‘N GĦN G N. CIN G -ょ-0961 - 1e I86 I ; , 086||6L6I8L61ŁŁ6] 9L6I , ! , SL6{*L6i ")建
əĝɛŋuɔɔJocs tī£--ÁụpsuunH ɔAĻeļos ueƏW 6Z ɔsqɛL

· z 861 – ąotJĄsqv seosss!! 81S :ɔɔInOS
qų3įN – N ÁťGI ---, CI 68 6L88 i el *3 3 08、6ミw8 8ı 06 8L58 țol#8 ZL || 68 9LJɔquuəəəGį 88 9LZ6 LL†76 9898 T £L| 06. Z816 vs || vs 61V8 , 89 | 06, 6L JƏquuəAON\ L8 6L68 6Ł06 08 | | 06° 28 | 06 zo98 91 || +8 8L || #8 9L i 98 61 |13q04ɔO so os88 6L98 | 08L8, 08so osL8 08Z8 8L#78 6L | 88 8LJɔduI0ļdəS ç8 sl | 98 8L l V8 LL | 06 #89% 3987 og i os 9!38 94 || 38 G2ysnomy 98 LL+8 - sl | +8 6L#8? '8Lco sl | +8+ 61ç8 61 | | 98si | cs 61 ||KỊnt ș8 08 ɛ8 9L|+8 61s さ** Ós w8 8L - is8LZ8 8Ł ł Ż8 6L ' .ount #3 9L | | V8 8.198 6Lz8 llés 61zo sl | Ico 16 | 28 91 | 28 sıKeyN ... ... | oc or s zo al 1 ze ni i so or7 Q 7 /co o c r 'no s s+» Q + s ·studv

Page 41
lošķáli. Si
{} \,\!,
感。
 
 
 
 
 

}àɔsɑɑ Nw Ol SETIW 8
●●●S
まおおgg a撃 マxxyコ を 8 3撃mるシ Qシ

Page 42


Page 43
Table: 30 Employed Population in D
Tota
Sectors 一
Number Pe
1 Professional & Technical 15.404
2 Administrative & Managerial 1220
3 Cheii.ical & Related 11,441
4 Sales − 19,212
5 Services 7,722 6 Agriculture & Fishing 55,597
7 i Production & Rciated 44.518
8 Others & Not Related 3,949
9 All Occupation 159,063
Source: Sri Lanka Census of Population and )
Table: 31 Land use - Jaffna Dis
Types
10
11
2
Paddy
Arable Crops
Fruit crops
Coconut
Pliny rah
Economic Trees
Rocky Lands
Sandy and Shrub Jungle
Saline, Alkaline and Barren Buildings, Roads and Other l
Total
Source:
Report of the Agicultural Depal

ifferent Sectors - 1981
Male Female
rcentage Number Percentage Number Percentage
9-6 9,319 59 - 6,085 3. 7
0.7 1,022 06 198 0.1
.72 10,101 64 1,340 08 12:1 18,097 114 1,115 0.7
49 6,927 44 795 0.5
350 52,664 33:1 2,933 19 28-0 42,280 266 2.238 4
2.5 2,718 1 .. 7 1,231 0.8
100.0 143,128 90• 1 | 15,935 - 9.و :
Housing, Jaffna District . 1981
trict
Ha. Percentage
12,000 11 • 66
2,000 1 * 65 t 2,200 2-10 4400 4-26 9,400 9 to
1,000 O 97
3C00 2: 90
17,000 16:50
Lands 20,000 1940
Use 22,000 21 - 35
rtment, affna, 1986.
5

Page 44
Table: 32 Total Land and A.
A
Ycar
Total Land
1946 249,810
1962 249,810
1973 249,810 1984 学 95,096
1986 *。 95,096
Source: Statistical Abstract
Report of the Agriculturai D
to This figures represent the
Table: 33 Agricultural Extension Acc
Agricultural
А. S. C. InstructerS
1. Nallur 1
2. tUduvil .
3. Tolpuram
4. Velanai .
5. Punku dutivu
6. Puttur 1
7. Urumpirai || Neer vely 1.
8. Puloly , 1.
9. Ampan
10, Keerimalai
11. Chavakachcheri
12. Kaithady 1.
Total 12
Source: Report of the Agricultural Department

rea Under Cultivation (in Hectares)
B
BIA
Under Cultivation
61,881 24.77
68,552 27. 44
57,592 2305
25,082. 26-37
26,200 27.55
levelopment Jaffna, 1986 : newly adjusted Jaffna District created in 1984.
ording to Agrarian Service Centres
Extension Cultivation Farm
Officers Officers Familieş
3. 14 3,50s
4. 3 6,615
6 12 8,204 3 10 5,158 鲨、
3 06 3.650
2 03 5,810
3. 05 5,633 4. 14 10,547
5 13 5,315
5 S 5,976
5 17 8,903
3 06 4,480
49 115 73,796
Jaffna • 1985.

Page 45
德神科等制 때때學4%, 예제 *** 제7 *제 행地理學해 책벨 **綱》翻
1$\^3 \; Naesso " | | 1SEAA (No ov7|^ " O ! los Too ^ 6 3,7&sessoris Hio) o o Awesołłosoɛ * 4. 1S3M twon 1 NoSoxisNWX * 9. 1Sv = swojn. Laew S3XNW X * 9 1$3AA OŁjỚ3d i NHO: ‘ s» , ! Sự3 0803d 1 NiO, o £ ÅgwAwon w Hu, * 2 synwsaw AsTv o I
翻阅 » o~ 1ɔlgısıq wnaegwr - SNOISIAIQ S3183HSIA ONw Town.Innɔlɛlɔw
c 'oIel
 

HON! NW OL S3THW 8
AT3A (J33N o T ĤA||10.009 Nsd * X; A0w/Hi!\/X, o so NY田*y,词·, , , • • • • • •••••,, ATOTTìd.” H.......” & s.l.l. shd o 9..” *ȚIAsmɑn o £!”6 . !w Twisissae), * 3. . . . . . . . .· ·.. ;" www.ndToH1 *.G......”. †w Niwy", A * :)*. \gnol-TwoN o £守“.... • にBHOHOWMWAVHO、We.„”
YNYT3A、守知치외찌터의 유리히지리터리의司制의os),§.......“
S1 AWX ‘o iん-: 『 』*B』シ 乞介之刀/, I !:/L^J„^^\
出ゴv3の

Page 46


Page 47
Table: 34 Estimate of Normal Produ
Crops Extent (Ha)
Paddy 11,97Ꭵ .00
2 Other Field Crops 6,503.00
3 Vegetables 1,000Ꮑ0
4 Tubຮູ້ & Yans 1,770 00 5 Fruit Crops 2,218 75
6 Other Economic Crops 1,620.00
Totali 25,082.75
Source: . Department of Agriculture - Jaffna 1985
Table: 35 Paddy Cultivation - Maha
s
19851 Agriculture Service Centres . E Total (Ha) P
1. - Nallur 267 2. Uduvil 522 3. Tolpuram 1582
4. Velanai 722
5. Pungudutivu 287
6. Puttur 339
7. Urumpiri / Ncervely. 335 8. Puloly 1,096
9. - Amban 595
10. Keerimalai 399
11. Chnvakachcheri 2,052
12. Kaitady 1,325
Total 9,591
Source: Department of Agriculture - Jaffna, 1

をア
iction of Crops for Any Maha Season,
- Production (Mt) Value (Rs)
20,949.25 67,190,948.51
40,753 10 348,472,350 00
10,000.00 60 000,000.00
25 OOOOO 151,400,000.00
10,844.75 60, 63,200.00 (54200 (fruits)
5,400,000 (nuts) 21,600,000 00 i
107,587-10 708,826.498.51
**
1985 í 86 and 1986 / 87
36 1986/87
NORR Total (Ha) ||
59 267 509 1,13.) 592 1,30
3,08 1582 3,0i 8
1,378 232, 1 ' 635 ء ۔ 548 262 500
647 339 647 640 335 (39 2 09 1.096 209
1,135 59S 1,135
76 399 76.
3,915 2,052 . 3,915 2,528 1,325 2,528
18,300 9,475 18,085
ss

Page 48
2吕
fable. 36 1 rend of Papdy Pro
Nct Extent Harvest Year ཡང་ཡང་མཁས་མང་ཁག་
Maha
1960/6; 25,094 69 61/62 26,757 18 62.63 27,827.19
63/64. 29,057 06
64/65 12,736. 3
65166 30,405.50
66/67 24,277.62 67/68 28, 20.51
68/69 22,362.60 69/70 29,170.37
70/71 27,714.28 71172 25,524.07.
72/73 27,877.37 73/74 32,161.06
74/75 7,179.27
75/76 26,818.69 31,557.26
77/78 32,001.2
78/79 31,961.95 79/80 29,704. 16
80/81 25,711.85
81/82 25,770 C0 82/83 25,784.00
83/84 11,971.00
84/85 (J) 11,407.00
85/86 (1) 9,591.00
86/87 (J) 9,475.00
Source: Statistieal Abstract 1982. Agric
(J) Adjusted to new district

d (Ha)
luction - Extent and Average Yield
Ave. Prod. (Bu Ha)
Yala Maha Yala
8,623.22. 84.06 68.74 ,289 76 28.72 36.43 3,978.55 70.42 91.22
4,301.49 69.92 90.90
656.4 40,89 102.86
1,325.77 70,79 . 83.56
2,743.01 79.31 87.47 5,033.18 79.3 105.95
-- 65.97. ܘܡܩܣܡ ܚܗ ܫܡ̈ܗ
4,955.88 8.54 14.95 5,506.67 78.15. 125.27
3, 77.25 83.59 37.45
3,601.37 89.5 102.96. 1,6Ꭵ0 . 68 93.5 1(9.02 4,025.49 34. 19. ·
1,069.60 87.57 93.79
4,407.93 82.43 95.9)
3,342.37 Emus ܓܚܫܚܚܒܫܗ
3,739.37 == శా wn awar
3,897.20 107.88 12. 07
222 98 100.81 113.66
188.00 104.00 148.09
625.00 108.79 157.20 418.00 83.87 229.57
**iind 79.07 -- momum 91.45 -- -- 5.14 ܡܚ- ܒܚܚܐ
ltural Departmant, Jaffna.

Page 49
fable: 37 Estimate of Normal Pr
for any Maha Season
Field Crops Extent (Ha)
1. Chillies 2,500
2. Red Onion 2,700
3. Bombay Onion ሦሪ 20
4. Maize 03
5. Kurakkan . 25
6. Meneri 03
7. Thanagal 15
8. Green gram 200 9. Black gram - 100
10. Cowpea ν 75
11. - Soya bean 5
12. Ground nut 05
13. Gingelly 100
14. Tobacco 655
(8,187,500 plants) 15. Betal 102
(3,876,000 plants)
Total 6,503
Source: ... Estimation, Report of the Asst. D

oduction of Other Field Crops.
Production (Mt)
Values (Rs.)
5,000.00
35,100.00
200.00
3.00
25.00
2.10
10.50
150.00
100.00
56.25
26.25
5.00
75.00
8,875,000 (Leaves)
326,400,000 (Leaves)
1,05,000,000.00
107,055,000.00
1,000,000.00
6,000.00
68,750.00 12,600.00
63,000.00
1,125,000.00
450,000.00
450,000 00
157,500.00
30.00
450,000.00
122,812,500.00
9,792,000.00
༣
40.753.10
408,275,000 (Leaves)
348,472,35000
irector of Agirculture, Jaffna. 1985

Page 50
SO
Table: 38 Estimate of the cultivate
Year
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976.
1978
1979
1081
1982 1983
1984 IJ
1985 JJ
1977
1980
1986 TJJ
MAHA
Gross EXtent Total Pro Sown I Ha 7 I Ton
888.70 560
1064.34 1917
953. (5 1640
2914.60 604
2274.38 38 3486,71 N. A
4116,55 6075
4704.57 6975
3180.09 47114
... 3915.41 516
4050.99 6006 50.00 75
2500.00 500c
2308.00 466
2753.55 4133
2796.00 496
Source: Estimation, Report of the Asst. Di Statistical Abstract, 1982

:d extent, yield and production of chilli.
YALA
Averagic
duction Total Production · i Production SI Y ITons
629.85 60
.0 1110.50 . . . . . 1.68
.5 451.45 , .5
. 564.25 1.20
1.48 : 6 ,2742 ཀ་ 7 ܚ
279.3 : 129
.95 k རྩ་ 3580.9 . . 72
.4 * 2243.5 . . . . . .33 A 2975.5 . . . .23
2 5296.5 1.46
O 6515.0 1.47
5 --སམ་ཡས་ '... 14.8
.0 ` ܝܢ མ་དང་གནམ་གང་ཡང་མ་ a . . . .3
.9 sspåk 1.48 1.0 w mło 1.5 - 6675.0 1.5 ).0 6150.0 2.0 5.0 V SM- * - -് 2.0 3.0 | ::::.::: ' 1,5 | نمب-بـ - .
.0 syssoissa sianisasiswaaie
rector of Agriculture, Jaffna - 1985

Page 51
Table: 39 Estimate ; of the Culti
Production of Onions
Maha
Year Gross Extent Total Prodct
So win (Ha) (Tons)
1967/68 - 1077.70 11402.5
68/69 1479. 15 13833.32 69/70 14s649 15077.45 7J171 1726.83 8574.00 71/72 1488.56 19379.00 15784.00 1680.29 * 73ן72 73/74 1853.50 18320.00
74/75 - 1942 53 1945.00
75.176 758.39 24370.00
76.177 2822.74 30826.00 77/78 2008.90 3365.5C 7879 1929.58 32275.0c
79/80 2458.1 it مبس۔--سیسے ہجہ
80/81 2185.35 262.50.O.( si/82. 2700.00 : || 7 29700.0( 82/33 2600.00 325000
8384 (Jyj -- i 2700.00. 35000.0
84/85 (J) 1649.00 10718.0 85/86 (J) 4819.99 71315.0 86/87 () 2540.00 68679.0
source: Estimation, Report of the Asst.
Statistical Abstract - 1982.

vated Extent Yield and
; Yala ion Total Production AVYield
(Tons)
11596.59 اور . & ..
15973.00 11.17
16101.75 11.52
23400.00 10.10
23356.35 13.83
24750.00 12.11
24447.00 14.20 37515.00 1.32 26549.00 22.23
15735.00 0.92 -- 16.73
- 14.58 ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
29477.5 . 1235 . ه 3冢50.00 i2.05
28800,00 11.75 31250.00 6.23
35000, ()0 13.5 . . . . .
-- | * NA
ana N.A
2256.00 N.A
Director of Agriculture, Jaffna 1985

Page 52
32
Table: 40 Estimate of the Cult Production of Potato
Gross Extent Sown |
Year Ha 7
1970)71 || 538.64
1972 729.25
1973 . 755.96 1974 523.26 1975 476.73
1976 708.61 1977 505.86 1978 492.91 1979 507.48
1980 404.69 1981 647.51 1981/82 600.00 1982/83 625.00 1983/84 (J. 800.00 1984/85 (Ji 180.00 1985/86 JJ 500.00
Source Agricultural Implementation Pi
IJ1 Adjusted to new district.

tvated Extent, Yield and D.
Total Production Ave. Yield
(Tons (Ton/Hal
13330.00 24.74 15416.00 21.13 13076.00 1729
19348.00 19.77
9424.00 9.6 10506.00 14.82
8750.00 17.29
8526.00 17.29 7524.00 14.82
396.00 0.98 480.00 0.74
9000.00 15.00
9525.00 15.24 12000.00 15.00
520.00 2.88
7500.00 5.00
Ogramme, Jaffna District - 1980

Page 53
Table: 41 Estimate of Normal Produ
Tubers & Yams i Extent [Ha
1. Potato 800
2. Manioc 700
3. Beetroot 250
4. Other , Yams 20
Total 1770
Source: Estimation, Report of the Asst. Direc
Table: 42 Estimate of Norma
Maha Season
Fruit Extent . [ Ha ]
1. Banan a 402.0
2. Mango 886.0
3. Jak 406.5
4. Grapes 276.0 5. Lime 66.5 6. Orange 34.5 ۔ ۔ ۔۔۔ ہ
7. Ponuigranate 35.0
8. Guya va 10.0
9. Nelli 34. ()
10. Papaw 68.25
Total 2,218.25
Source: Estimation, Report of the A

ction of Root Crops for any Maha Season
Production (Mtj values ( Rs
12,000,00 96,000,000.00
10,500,00 42,000,000.00
2,300 00 12,500,000.00
300.00 900,000.00 23,300,00 151,400,000.00
tor of Agriculture, Jaffna - 1985
1 Production of Fruits for any
Production INil)
sa.
4,020,0 1,771.0
54,200 Fruits
2,680.0
S865 23.0
23.0
33.
68.0
1,137.5
10,846.75
54,200 Fruits
sst. Director of Agriculture, Jaffna a 1985
Values Rs1
12,060,000.00 7,034,000.00
1355 000.00
36,800,000.00
886,500.00
460 000.00
279,600.00
66 600.00
34,000.00
1,137.500.00
60,163,200.00

Page 54
-34
Table: 43 The Trend of f Cultivation - Jaffr
~~ത്ത-
Year
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975 1976
1977
. J 1984/85 Maha
J 1985 f'Yala)
Requirement
Source: Agricultural Implementat Annual report Agricultu

ertilizer use in Paddy na district
o quusampanum
Tons
1,850
2,680
3,631
5,999
4,999
7,981
8Ꮝ262
6,061
8,695
8,285
1,721
4,984
6,564
2,944
2,918
ion Programme, Jaffna district - 1986 ral Department, Jaffna - 1985.

Page 55
Table: 44 Agricultural Requirements
名 日 - g A e . 인
お t 3 ܐ
é ι KO پہ උ a 象 爱 ܐܗܝ
Natur 1S
2 lUduvil TO
3 Tolpuram 31
4. Velanai 60
5 Pungudutivu giết...=
6 Pultur 1460
7 Urumpirai/Neervely 135
8 Puloly 55 2
9 || Ampan 148 10 l Keerimalai 550 1 11 l Chavakachcheri 650
12 Kaitady O6
Total 3180 f
Source:
Annual Report, Department of Agricu
’武

sioonidsJɔÅoɑ go • ON既及其幻=8 胎娜的 及 优。狮 suəŋsnGI pubH go root | 2, § 2 & as I - | | S || || .3 % qẩmosā Ķīnunoo go o oN.狮幻仍缀S3梁-少搬必器城娜
·sicistil[30úAA Z go o onN|约如以环3红轻兹陈辽ཚེ་娜 ź••••ı sono*JO ! ON段 知 = ·的纠邻五的竹孙磁以敏 STțo AA | 30 m. I so • ONT铭如 ·一一的器如陌红巧 R好

Page 56
36
Table: 45 Size of Paddy La
Extent
Total Area (Ac
Below Acre
-
1 - 2
2 - 5
- Over 10
Total .
5 - 10
28,399
12,453
7,267
5,260
837
4,905
59,129
Source: Agricultural Implementation
Table: 46 Number and Area
District - 1982.
All Classes
Less than one acre
Less than two acre
Less than 3 acre
Less than twenty ace
Source: Sri Lanka Census of Agricu

nd Holdings, 1979 (Old Jaffna District)
es) Fercentage
possumus ----
48.0
21.1
12.3 8.9
1.4 8.3
00.0
m
Programme, Jaffna District - 1980.
of Operational Holdings - old Jaffna
umber of Holdings
Area (Acres)
96,633
70,910
12,048
4,810
8,865
104,618
23,783
15,816 10,937
54,082
ture - 1982.

Page 57
999 || 9 || || 009 - || 6ZI | £88 | Ç99 || 8ț9', # #9$“L | 96 s'y | #€Œ'8quoN ucuitwira || 6 zoc | ss | siz | l6 | co | zes | Oizz | 91,9 jocs g | +90°.unos muutosioa8 819 | 9II || 0IV || L91 | 9y8 | 179 || SSS* I - || 68S'y | 6Coo | £6ţ's isana upuessivaL C0y || L8 - || 89ɛ | C91 | 908 | 68ç i Oslo I į 169‘9 | 9,', # ozzol asɔAA-qaros ueluessica9 s09,1 || Soz | ssz | 011 || 69" | 99ɛ | 9$y'1 | visos į S81 c | ocs'9 ị |In || BNS sorz | ssz i osi ! Il loci | | 601 | low ol 698'z | #roz s locosuess! Aqq tuj jerș cci'i looz | 619 | 092 | zooi ! 000'i' 6o1 | 66,8 | csso | 6c6'yqņJON spusoļSI£ S98 i loz | 061 | Iye | £69'inois868'1 | 799'c i zoz's | 9yos- qụnos spupISIZ zsl | 671 | 161 | 6l s zzz | 181 | zzz | solo | €6col|×| 1.JĮ3CI{ - ------}|- l I || 0 || || 6 || 8l.9S寸ɛ | z ||
suoissaĮG s.v :p -v fue ssejo ozīs Kq sầuspjeh|vuosituadoJo eəuy pue JoquinN Lŷ :əIqɛL

37
oz. 61 ɔunųnosiov so sasūạy *xubos sus twoŋ pɔsɔɛŋsqv :əəunos
I ojcej səŋɔe c ueųą ssəT ’6· sɔsɔɛ] ɔjɔɛ I ueq, ssərı o ç · Ioonj səJoe £ ueq, ssəT ‘8s’on] ɔjɔɛ I u eq, ssəT • • talov) sēžotoz ueq, ssə’I o IIsuɔɛ] səlog z ueqq ssƏT » L ·sølov us tary og I’oN] səJoe Oz ueq, ssə’I ’01toon] sələə z ueq, ssəT -9 sou ploh JoJəquunn ·z �{ -***}--· #8I ‘61 || 89Z'ɛ iosrı'soos!zɛzɩ ɛI || 6ç8°6; 829'zZ | €8ț¢ £L | 0ī£“Z9 | 90.Los:81ɔŋŋsțCI euger
| 928 i oli s soz | 06|Solo#Ic || Lçç'I i 969'9 | €66% i 600‘L.!sog y qquoN țqɔqɔpɛJeugpu A8. I| 199ZZI ! ( 88 || #79 I || || 698oso | its'i| zoo08Log | C4: ['t, so ( 3sạAA ? ¿nos ¡qɔųɔpɛltuuepe AZI wsc'8 | 999’is szloz, 191’i| 00çocossos9ç9°Z | 096‘9 || SłZo! í| verziĮqoqopereuluaq L | is|
į si i'iIIz ị çoç | Ş çZ ị szɛ“I I IŴ0's i 6ț6′Z | 9LL'1, † ?86'S | Z6oo6ista muutesliga0I

Page 58
uonesieA! %|Z86|||%| €L61 || uoņeļueA | %Z86||% Í CL61
· · · -毛' ’ ,*SS121*) QZ!• O
%·%: IO ɔZĘSN (əJoy) eəuy|Souspio H. Jo Joquun.N
"Z861 puɛ ɛL6I “10||1||SIGI pusjef pIO ', : « ‘sossɛIO, ‘ozīS suəJəJICI us sầuspsoH IeuoņeJodo jo eəry pueJəquun.N 8y :əỊqe I.

*Z861 – ɔlnųnos Joy Jo snsuɔɔ: exsugri opustooinos
Zoo - || 0-001 | 819'+01 || 0:001 | 06z"601 | 1'; — | 0,001 || cc9960′00 I || 981°00′IIeņo L L’01– į L’IŞ | zgoog£*99199°099° 11- || I ’6Ş98'8 · 1 0’OI8ZO‘OI į sɔsɔɛ Oz ueq, ssəT ?!$ + †” L + | Ç’OI ! Lg6oos£”6L8IoOI8’9 + | 0° ç018';Sosywyso | souos e ucq, ssət » z| og
čo z * | i’S I || 918'si i zool | 69*çi | I - I – Į ç’zi|swoozi | rli | 161 zi | sorov z uwq ssotox 1 | -z
o'z + | Lozz | €8ı'ez | zo iz | csi’cz | O'zi- || +:cı|0I6°OL | o’ol | Çzo‘yl əàɔe i ueq, ss, I I ·
jst

Page 59
Table: 49. The Selected Tanks | Kular
Name of tha Pond Location
1 Kottuwanchchikiran Kulam 149 ML 2 Anthirikirail Kullam gesamas
3 Keenikirai Máis
4 | Othaweli Kulam tanpa
S | Parayan Kulam 153 Mu
6 Yavil Kulam 153 Mu
7 || Papan Kluam 152 Ko
8 || Sathirankeerai Kulam 100 Ma
9 | Ilantaithirai Kulam experiode
10 : Panakkai 62 Ala
11 || Iranthalai Kulam 159 Pu]
12 | Kondavil Kulam 153 Mu
105 Ka
14 Periseerawi Kulam 160 Sal
15 | Pinamththankali Kulam 49 Ch
16 | Periya Kulam 86 KC 17 | Kaluvil Kulam anv 18 Mavilankai Kulam 152 Ko
19 Keeri Kulam sminumizmə. " 20 || Kokupitchchi Kulam ` 159 Pu
21 Kandarodai Kulam 58A. K.
22 | Uduvil Kulam 56 U:
23 : Katkali Kulam 47 Va 24 Punnalai Kulam 48 Tc
25 | Chemmani Kulam 23 A
26 1 Manppan Kulam 23 A1
27 | Karandu Kulam 15 S
Source- Department of Irrigation, Jaffna.

ns - Jaffna Peninsula
G. S. Division Area in Acs paင့y
lliyan 35.2 151.8
-- 55.2 288.0
MwYmwahl) 49.63 144.0
казана 40.93 145.4
gavil 26.4 137.28
gavil 2.5 99.04
vilvayal 21.4 92.2
dduvil North 25.28 80.67
• 19.62 80.09.
veddy 39.6 75.24.
loppalai 13. 12 60.40 igavil 16.96 62.75 chchai 18.56 57.54
rampattuu 7.68 56.48
ulipuram 20.16. 56.4
pay South 12.64 56.25
-- 13.00 53.70
vilvayal 27.36 53.35
mm) bras 17.60 51.92 loppalai 1 5.62 50.23 ndarodai 42 00 -
luvil 35.00 «va ddukoddai 34.00 mh) ab
ôlpuram 60.00 -
iyalai 35.4 pers
iyalai 25.00 ത്ത
aravanai 15.00 ബത്ത

Page 60
4O
Table: 50 The Population of the L
Category Number
Cattle 130,000.
Goats 96,371
Sheep 15,032 Poultry 581,731
Table: 51 Egg Requirements - Old J
19
For the Tourist Industry ('00)
For the local Catering Industry (00) 8, Consumption ('000) 12, Projected total Requirement (0'000) il,
Table: 52 Laying Hen Requirements of Eggs in the above Ta
an
Year 1980
Number of Layers ('00) 6,069
Table: 53 Poultry Feed Requirement Recommended Amount of
Year 1980 1981 1982
Tons 25,100 25,600 25,70
Source: For Table 50, 51, 52 and 53 Integrat e This is 12 percent of the National

vestock - Old Jaffna District, 1973
affna District
30 1981 1932 1983 1984
811 905 1100 1127 1,254 O38 8,440 8,862 9,305 9,770 725 115.020 115,180 119,340 121,365
360 11,595 1,616 12038 12,246
to Produce to the Required amount
ble
198 1982 1983 1984
5,199 6,211 6,445 6,561
s in M. Tons to Produce the
Eggs Indicated in the above Table.
LSLGSLLSSLLSSASLSSSkSSSkLLSLLLSLLSLLSSL
1983 1984
26,600 27, 1CO
:d Rural Development Plan, Jaffna District - 1980.
Population.

Page 61
Table: 54 Coast line and Contin
Length of the coast line (miles)
Continental shelf area (sq. miles)
Estimated catch potential within 5 mile
Source: Fisheries Departmental Reports
Table: 55 Fish Production - Old
(We
Year Sri Lanka (A) Jaffna
1975 114,168 060 22 439,
1976 122,727,181 23,784,
1977 I23,973,982 26,247,
1978 136,906,103 23,23.
1979 148,851,100 34,729
1980 165,224,040 41,018,
1981 175,074340 43,759,
1982 20, 100,000 44,457,
1983 219,931,000 22,393,
1984 169,347,000 17,678,
Source: Statistical Abstract - 1982 Administrative Reports of the Director C

41
ental Shelf - Old Jaffna District
Sri Lanka Jasfna
1,100 182
20,300 3,360
s coast (Tons) 68 10
Jaffna District t weight in kgs)
(B) BIA
376 9,7
621 9.4
325 21.2
87 24.3
000 23.3
347 24.8
300 25.0
000 21.2
OOO 10.2
000 10.4
f Fisheries

Page 62
000‘0Z6000‘yɛ8000*807*I|000‘900“ į
**** *
000 £68000*yɛ8000*守寸8 , 000'LSyoyo || 000 s6l'ɛy| www.000'6zı'ye 1 000’ıczość 1 000'loz'9z 1 000'yol'cz į Ź861I86 i08616L6{8L6{LL61916I
*
&*
eloqJ, 1840L
(son us sissa o/w)
1ɔŋsiq euger psO - sələads &q uoŋonpoja qssa qsoja 9ş olqel

sɔsɔŋsig jo jossaisq æq; jo suodə, əaņwigslustupy ozs6i 1oensqv looŋssions :cornos
000‘syőɛ'ɛ 000‘ZLç‘OZ 000'096°9 000'0ỹL“L
000‘OLS 000“I 19“;
000'9yɛ'ɛ 000‘99ɛ‘OZ 000“†Z3°9 000‘9ỹ9‘L 000。ミ6い |) 000‘ą į Soy
| 5
000'8% o'z 000'#8ɛoyz 000’ş91'; 000‘ŞL8‘Z 000‘LZɛol 000’Z8LoŞ
000',9°Z
000‛ክ91 '9}
000“ZLZ“Ş 000‘çosoɛ 000‘999
000“Z8L‘S
:き%メ*
000“უ89*Z 000、Q等の。ST 000'LEZ“Ş 000*9.80% 000“SLý 000“; II og
000' 199“ Į
000'LyL'$1
000*9.88% 000‘ZçS“ Į 000‘0ŞL
000‘961‘9
000‘68£'I 000‘LI ŴoȘI 000‘906“Z 000*9.86's 000‘ŞLL 000€ZS“Z
U
SJɔq \O qs!...I əuț3S əIoqS II Buu.S ųsỊg X{00\{
səŋtɔɲS ? sueqS
qsțg poo!8
Abuț¢I

Page 63
Table: 57 Production of C
Year
Sri Lanka (A)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Source:
6,234,357
7,487,751
7,562,534
6.575,038
6,601,000
8,675,000
10,604,000
Statistical Abstract - 1982
Table: 58 Production Market Fish Pr
1976 1977
Thora 7.08 8.36
Paraw 6.49 7.68
Blood Fish 4.11 4. It
Shark & Skates 3.41 4.25
Rock Fish 4.53 5.04 Small Shore Seine
Fish 3.23 4.00
Others 7.28 5.15
Source: Statistical Abstract 1979 to 82.

43
ured Fish - Old Jaffna District
(Dried weight in kgs)
jafna (B) BIA
3,274,869 52.5
3,946,272 52.7
4,831,502 63.9
3,478,231 52.9
3,551,000 53.8
6,167,000 710
6,684,000 63.0
, Administration report.
ice - Old Jaffna District
(Rs 1 kg )
1978 1979 1980 1981
9.48 11.31 12.67 14.66
8.73 10.66 2.11 13.06
9.70 6.75 5.9S 10.04
5.28. 6.34 7.91 8.20
6.49 8.51 9.34 . 10.04
4.78 5.97 6.79 7.84
7.85 19.78 24.30 1,40

Page 64
4姆·
Table: 59 Number of Crafts and Fishe:
Old Jaffna District (1982)
Categories Num
! . Trawlers
2. 28' to 32 boats. s
3. 17" to 24' boats 5
4. Mechanized Indegenous Crafts 12
5. Non - Mechanized Crafts 29
Total Number of Crafts 5.2
6. Number of Fishermen 12,Ꭴ
Source: Integrated Rural Development Programm:
Table: 60 Boat Yards & their Capaci
A. 28 - 32' Boats No . B.
1. K.R. Boat Yard 04 1. Cey
2. V. K. S. Boat Yard 06 2. Fib
3. A. R. B. Boat Yard 04
4. K. N. R.' Boat Yard 03
5. Cey-Nor Boat. Yard 60
Total 77
Annual requirements of Boats: 150 big and 300 board engines are required yearly.
Source: Integrated Rural Development Programm
Table: 61 Harbour Facilities Requiren
1. Fisheries Harbours Myliddy, Na
2. Anchorage : Passaiyoor a
3. Navigational Aids For 19 othe
Source: Fisheries Department Report.
is Facilities available at present.

men in Operation,
e
23
32
20
72
40
87
28
, Jaffna District, DFEO Office, Jaffna.
ty of Production
17 - 24 Boats No.
اسسسسسسس
-Nor 180
rite Marine Industries 50
-உவம்ை
| 230
small boats. Similler number of in-board and out
Jaffna District, Planning Division - 1980
LentS
garkovił * & Perint Pedro
(nd Gurunagar
Fishing areas
monumumsme

Page 65
. .
Angou. Ovoj WTIINȚwil sv sw AæJISTIONI 3&liA” ÎN A&usno Ni dwnd§3 -1.\!^^ ^ ^ A&O1ɔwɔ dŵOS’ X Aŋɔ lɔwo SSVT9 o f| Axolovo ĐỊNISS30O&ld HSł3" | A No3O1O\73 838 los o H 1. Nyond A83T TILS10* 9 A&OŁOvo 30|' + AM 1SnONI SLN3s. Novo o 3 s-a nuw 9NIA, 3A^ ^ O 3uvus? oiwiałsnoN! ¡T3A no OHOvo ɔ AをOLOW』 出9y任田ABQ、Q
ogwA, LưO0 o ŵ
10.181$|Q VN
--Iv^ — S3181SnONI
 
 

HON Nwou Sriw o 벨레지엔利
„81SnONI 3NIAA” tì !No. 10ndose 033: Tvw! Naev od
km /% wor>(n.

Page 66


Page 67
Table: 62 Distribution of Manufacturir
Number of U
2 3 4
Sri Lanka (Units) 1728 100 181 59 Jaffna (Units) 47 27 12 12
Number of Employers 4281 -- 870 51 Jafna (1981)
Source: Report of the Survey on the Manufactu
of plan Implementation.
1. Number of Reporting Units. 2. Percentage. 3. Food Bevarage and Tobacco. ''. Txtile, Weaving Apparel and Leather Indu 5. Wood and wood products. 6. Paper and paper products, printing and pub 7. Chemical, petroleum, coal, Rubber and plas 8. Non-Metallic Mineral products except of p 9. Basic Metal Industries. 10. Fabricated Metal products except Machinery 11. Other Manufacturing Industries.
Table: 63 Distribution of Value of P
Gross Value C)
of Production
(Rs...) Total
Sri Lanka 9,326,714,006t 5,183,569,535
23,248 285,575. 16,489,757,040
Jaffna 23,589,875+ 10,822,223
333,704,463 61,370.263
Source
of plan Implementation.
+ 1971 ... 1981
Report of the Survey of the Manufactul

45
g Units and Industrial Groups - 1978
Jnits According to Industrial Groups
5 6 | 9 to il
3 16 76 266 l 89 14 74 20
2 stus 1 7 2 محس۔ 1 22 - 644 64 207 25 || ۔
baxsa
ring Industries, Sri Lanka, 1971 & 1981, Ministry
stries.
plishing. stic goods.
etroleum products.
and Equipment.
'roduction and Raw Materials,
Value of Raw Materials (Rs.)
% Import
% Local %
100 3,760s | 72.7 1415,480,692 27.3
100 5,214,251 48.2 5,607,972 51.8
- - - - -
ing Industries, Sri Lanka 1978, & 1981, Ministry

Page 68
4.6
9 Ī ÓŁ Ł -60L’8||L’8 ||寸,1(, Usos,Ş - L88 || L. ~ G ~ || 0 Voo! su “. . .- → • • • • ► t
· ? ĝuņuția osvonpojā Jadeq ! osuɔde ɑ go əunqobjnue W. 9°08'0'Z86€.Lo sy89'993'I[*#8[* [{L‘Z || Z.” [8L 6′ZIO‘z I o ‘ILS“SyÍsɔɔmpojā Jəq1e9"I ? IareddvouỊAeəNA ‘səI!}xəL 9° og soos698zoçZ98°6'Itos6°96į · ç9zoz | #o IyO‘Z į Los ZZ9 ̇L9£ኘ IIoɔɔɛqoL puɛ sɛsɛ sɛAəg - 'poog go ɔunqobjnuťW KIəuIon SI| 830J,IwooT I ufisɔuo. I | Kjoļosł* ON -țųɔɛW I 'ONpəppV3(*x)I) ịuoņonpojď» ? Quesas) | quoussəĝɛAAƏm It’AJəAA0ốI--Andụno sou!!JodəYIsuosS!A!CI sŋɔssỹ |-ÁoīdusJOposn sườuođươO ? 'spesieseisgoSQUIQUU ĻeņdpoañțeA | güpfhafspejjajcu Ato jo ɔnɲɛA || onIBA |-qosoooo
(SN 000.)ÁInsnpu.I jo uossỊAICIKq pəŋsseIO ¡¡Assov sesinsnpūI JOsJoseoipus sediousJd #9 :əIqeL

9L/çL61 - xueT sus us səŋŋsnpus susunącejnuesa. Jo KəAuns ploss ous, uoquodəYŁ ÁIbusuɑsɔuɖ :ɔɔInoS
8:寸寸TLƐい、8寸8° 19 ]寸:Lo “LSZoŞį “ZS9:E叶Z80səļiņsnpus 3uqunqɔɛjnue W. JəųO
LS00LSL S YYJ YYS0LLSL LS00LSL 00S0LL SLS0L0S LSSLLLSL LSL0LSK 0S000S0IZquəuuđịnbos put KuousqɔɛýN |-puɛ sɔɔnpouɑ sɛɲəW
pəŋɛɔļuqe) go ɔunqɔejnuesW
#* IOI99 s0° L9ZÇ’80Z0°Z.6% || 9°ZZI9°90’I•* •0° ZIL10ĻeoO pue unɔsoņ3&I Jo Sqɔtapouas
Țdeoxə S45npouq IeuaussN ɔII
-ɛŋƏW-uoN JO ɔJmąɔɛjnuesW
Z9||Zo OyZo 69 #76°L9 I I Ç’I IL“Z İ’6” IPI9o699I’ZÍþos80S1ompouă oņsesɑ
so o IL
令 & 岛 → )
? JọqqnÀ “IeoO “uuna[or]3&I osseosuuəqƆ go ɔInqoegnu eW
Q ? *|

Page 69
Table: 65 Industrial Estate - Atchchuv
Location
Extent of the Area
Number of Factories
Industries already Established :
Atchchuvely
: 65 acres
36 Industri:
Processing of
Rubbcr based Valve tubes a Lime products
Source Industrial Estate, Jaffna - 1977
IDB, Sri Lanka.
Table, 66 The Palmyrah Resource
A. G. A. Division Est. Ha
1. Delft 687.9 2 Islands 1,922.2
3 Jaffna 323.7
4. Walikamam West 2832.8
S Walikamam North 2,630.5 6. Walikamam East 647.5
7. Thenmaradchchy 728.4 8. Wadamaradchchy South & West 2,590.0 9. Vadamaradchchy North & East 404.6 Total 12,767.6
Source: Report of the Palmyrah Industy Com

ア
| Units
fruits (Canning and bottling) items - Surgical gloves, pedal blocks, Mudflaps, di Rubber bands.
printing and duplicating ink.
Est. Palms || Density/Ha %:”
61,200 88.9 1.4| 1369 284 712.3 1.05 76,550 236.4 8.86 2.205,388 778.5 1.05 803,925 306.7 4.03
260,700 402.6 2.29
5814.9 798.2 .29
746,295 238. 1 0.75
563,475 1392.6 1.38
6,67 ] ,236 561.4 2.46
ittee - 1982

Page 70
43
Table: 67 Housing Units by Type
Old Jaffna Dirtrict - 198
| Total ;
Total 161,338 1( Permanent 86,245 1C Semi-Permanent 54,229 10 Improvised 20.001 10 Not-Classified 863 0
Source: Census of Population and Housing -
Table: 68 Occupied Housing Units by
Old Jaffna District
Total 1. %
Total 159,985 145,082 90.7 Permanent 85.957 77,033 89.6
Semi-Permanent 54,091 49,467 91.4
Improvised 19,237 18,584 93.5
Source: Census of Population and Housing - 1
Table: 69 Number of Schools - Old
Classification Schools Stuι
Total − 566 20 Government Schools 561 20 Private Schools 05
Source: Statistical abstract is 1982

ind whether Occupied or Vacant -
Occupied Wacant %
1.0 159,984 99.2 1,354 08 O 85,957 99.7 2.7 0.3 .0 54,091 99.7 139 0.3 .0 1993 99.7 64 0.3 1.0 AT 863 00. ()
Type and Number of House-Holds -
Number of House - Holds
12,730 8.0 1,831
7,477 8.6 1203 4,050 7.4 490 0.9 1,204 6.0 138
2
|| 1.1 1.3
0.6
340
244
85
11
4 or More %
0.2
0.2
0.1
0.0
82
Jaffna District
ontS Teachers
810 6,787
906 6,561
904 226
SLSLLSLLLSMCS0

Page 71
Table: 70 Schools with G. C. E. Adv
Zones with Schools
KAYTS
1. J/Sir Vaithilingam Thuraisamy M. M. V.
2. J|St. Antony's College
3. J/Karampan Shanmugananthan M. V.
4. JJKarampan Little flower Convent
5. J/Delft M. V.
6. J/Nainativu M. V.
7. JIPungudutivu M. V.
JAFFNA
1. JJJaffna Central College
J/Jaffna Osmaniya M. v.
. J/Jaffna Kadeeya M. V.
J/Jaffna Vembadi Girls High School
JIJaffna Convent Girls M. V.
. JIWaideeswara Vidyalayam
. J|Chundikuli Girls College
. J/St. John's College
. J/St. Patrics College
NALLUR
1. /Jaffna Hindu College
2. J/Jaffna Hindu Ladies College
3. J|Kokuvil Hindu College
4. J/Senguntha Hindu College
5. J/Thirun.lvcly Muthuthamby M. V.
6. J/Kanagaratnam M. M. V.

'ance Level
Postal Address
Science
Commerce
49
Arts
Velanai
Kayts
Kayts
| Karampan
Delft
Nainativu
Pungudutivu
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Jaffna
Kokuvil Jafna
Jaffa
Jaffna
প্রয়ােজ
蠶

Page 72
5
J
Zones with Schools
JOUVIL w
1. J/Chunnakam Ramanathan College
2. J/Chunnakam Skandavarodaya College 3. JIManipay Hindu College
4. J/Manipay Hindu Ladies College
5. JIManipay Memorial English Cullege 6. J|Uduvil Girls School 7. JIInuvil Saiva Mahajana M. W.
VADDUKODDA!
1. J/Victoria College
2. J/DR Thiyagarajah M. V. 3. J Pandateruppu Hindu College
4. J/Pandateruppu Girls College 5. JIWaddukoddai Hindu College
6. J/Jaffna College
7 J|Yarltan College
KANKESANTURA
1. J/Alaveddy Arunodaya College 2. JIIllavalai Convent English School 3. J/Kankesanturai English School
4. J/Kankesanturai Nadeswara College
5. J/Tellippalai Mahajana College 6. J|Mallakam M. V.
7. J/Tellippalai Union College
8. J/St. Hentry's College

Postal ܫ
Address Science Commerce Arts
Chunnakam X X X
Chunnakam X X 区
Maii; ay X X X
Manipaj X X X
Manipay p X
Chunnakam X X
Inuvil X X
Chulipuram X X X
Karainagar X X X
Pandateruppu X X
Pandateruppu X m X X Vaddukoddai х X X Vaddukoddai X х
Karainagar X X X
Alaveddy are anas X
1llavalai X ва X
Kankesanturai maanse X
Kankesanturai X X X
Tellippalai X X
Mallakam gamas X X
Tellippalai X X X
Illavalai X X- -

Page 73
Zones with Schools
ΚΟΡΑΥ
1. J. Atchu vely M. W.
2. J/Attiyar Hindu College
3. J/Iddaikaddu Hindu English School
4
. J/Kopay Christian College
5
. Jf Puttur Srisomaskanda College 6. J/Urumpirai Hindu College
7. J/Vasavilan Madya Maha Vidyalaya
8
. J/Atchuvely St. Thresse Convent
CHAVAKACHCHER
1. J/Chavakachcheri Drieberg College
2. J|Chavakachcheri Hindu College
3. J/Chavakachcheri Mahallir M. V. 4. JI Metsalai Veerasingham M. v.
5. JjNavatkuli M. V.
6. Ji Santhirapu a Skandavarodaya M. W.
7. J Varany M. V.
8. J/Usan Ramanathan M. W.
9. J/Mcesalai Wigneswara M. V.
UDUP, DDY
1. Jy Nelliady Madya Maha - Vidyalaya
J/Vigneswara College J Gnanasariyar College
JIThevara yalai Hindu College
J Udupiddy A. M. College
. J|Udupiddy Girls College
. J|Chithampara College
. J/Hindu Ladies College . J/Wathiri Sacred Heart College

Postal Address
Science
Commerce Arts
Atchuvely
Neervely
Achu vely
Kopay
Puttur
Urumpirai
Vasavilan
Atchuvely
Chavakachcheri
Chavakachcheri
Chavakachcheri
Meesalai
Kaithady Chavakach: heri
Varany
Mirusuvi1
Meesalai
Kara wedd y
Karaveddy
Karaveddy
Karaveddy
Valvettiturai
Valvettiturai Valvettitu "ai valvettiturai
Karaveddy
ib
see

Page 74
52
Zones with Schools
PONT PEDRO
1. J/Methodist Girls College 2. JIVada Hindu Girls College 3. JIVelautham M. V. − 4. J/Hartley College
5. J/Uduthurai M. V. 6. J/Puloly Boys M. V.
Source Director of Education, Jaffna District.
Table: 71 Higher Educational Instituti
1. University of Jaffna
2. North Lanka Medical College
3. Jaffna College
4. Poly-Technical College, Jaffna fue
5. Palaly Teachers Training College 6. Kopay Teachers Training College egen
7. School of Nursing

Postal
Address Science Commerce Arts
Point Pedro X X X Point Pedro X X X Point Pedro X X Χ Point Pedro Χ 贺
Chempianpattu kino vpup Χ Point Pedro X X X
ons in the Jaffna District
Faculty of Arts - Thirunelveli Faculty of Science - Thirunelveli Faculty of Medicine - Thirunelveli Department of Sidha Medicine - Kaithady Department of Fine Arts
Ramanathan Accademy - Maruthanarmadam (Faculty of Arts)
affna
Technical Institute - Vaddukoddai Farm School - Maruthanarmadam
okuvil
alaly
opay
affna

Page 75
Table: 72 Health Institutions
A. Provincial Rospital & Teaching Hospital
1.
Jaffna
B. Base Hospital
1.
Point Pedro
C. District Hospitals
1.
2.
3.
4.
5.
Chavakachcheri
Deft
Punkudutivu Tellippalai Kayts
D. Peripheral Units
1.
Analaitivu Atchuvely Chankanai . Karainagar Kopay Nainativu Valvettiturai
E. Rural Hospitals
1.
2.
3.
4.
Maruthenkerni Pandatharippu Vaddukoddai
velanai
F. Selected Private Hospitals
1.
4.
6.
Moolai (P) Proposed Teaching HospitalNorth Lanka Medical College
Tellippalai East (P) Karampan (P) Kopay (P) Puttur East (P) Manipay (P) 1 nuvil (P)
(P) -
Private Hospital

G. Maternity Hospitals
1. Alaveddy 2. Ampan 3. Gurunagar 4. Karaveddy 5. Kodikamam
6. Kondavii
7. Mandaitivu
8. Varany
H. Central Dispensaries
1. Chunnakam
2. Elalai 3. Kaithady 4. Kankesanturai
5. Kokuvil 6. Palaly 7. Point Pedro
8. Punnalaikadiduwan
9. Puttur
10. Tolpuram 11. duvil
12. Urumpirai 13. Vaddukoddai
14. Inuvil
I. Special Hospitals
1. Sanitorium - Myliddy 2. Chest Clinic - Pa ai
3. Cancer Clinic -
5.

Page 76
Table: 73 Number of Hea
Institutions
1. Provincial Hospital' 2. Basic Hospital 3. District Hospital 4. Rural Hospital 5. Peripheral Units 6. Maternity Homes 7. Other Hospitals
Total No. of Hospitals Central Dispensaries
Moti
source: Annual Health Bulletin, s
1. Medical Officers , (Curative Services) 2. Medical Officers. (Administrative & Preventive Services)
Dental Surgeons ... -- t • , . . R. M. P. / Å. M. P.
Nurses
6.s.43.
MoH . PHNs , PH
9. PHM -
Source: Annual Health. Bulletin, S

th Units with Beds
No. of Units
affna'
Sri Lanka
No.
Jåffna
of Beds
9 -73.s
1.
27 15 i
12 18 112
118 114 98 f
483 334 105
ri Lanka 1985
i
i
1,015 206
647 114 315
122
15
10,965 5,905 11,809 2,605 4,691 1,108
633
SriLanka
nals. Old Jaffna District - 1983
No.
affna (A)
No. Sri Lanka (B)
A/B
139
20 71 315 7
3
50
106
i Lanka - 1985
1;762
82
306 933. 7,112
F
95 201
944
2,812
7.60
4.87 6.53
4.42 7.36 1.49 5.29 3.76

Page 77
Table: 755 Light: Commercial Weh December 1978,Old Jal
13-15.
Year | Total liË
Units.
Total 1,446. 6, 15. i Upto 1971 1,268 - 5 14:
1972 8 - anser 1973. 15 - I - 1974 - 4 -- - 1975. - - - - 1976. 13 1 ση μα.
1977 18 - 1.
1978 123 || ۔۔۔۔ nonnue
Sri Lanka
Total 31,907 385 646.
1978 4,606 7 22
Table: 76
Private Cars Registerec Old Jaffna District
Year
Total
Units
Under 12
15 بیس-13
Total
Upto 1971
Total
1972
1973
1974 1975 1976 1977 1978
Sri Lanka
1978
3.245
2,845
16 15 13
15
51 ;
107
185
76,413
5,814
1,846
28
24
26
22,418
739
778
10
14
27
988

egistered by Year end of - ܐ -- - ܥ ܢ - - fna District
cles R
Aಖ್ಖ' Unspacified * 25 بـ 21 و 20 حسب16
.
92. 67, 1,159 10. 89, 146, 1,012. 2. '
suat -- 12 -
jį :
3 21 92 7
1,772 4,580 24,488 36
195 1445 2,927
9
i by Year end of December - 1978,
Aုပ္မve Unspecified 25-س-21 || 20- بی16
1,864 519 - 83 12 1,716 354 68 9
23 5 --
3
5
4.
-- :
- 17 1 سي أ - 57 : 2 2 - 74 4 1
s
29,182 17,330 5,268 351 1,894 1,833 1,008 65

Page 78
秀6
Table: 77 Hiring Cars Registerec
Old Jaffna District
Year
Total
Under
2 Jnits
15-سے 13
Total
Upto 1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Sri Lanka T(ን†ã!
1973
88
88
3,686
44
21
2
86
86
2,532
12
Source: For Tables 75, 76 and 77, Transpo
Table: 78 Goods cleared at each
1914 1975 197,
TENTERED
Kankesanturai 38 64 14
Jaffma piya - Ol
CLEARED
Kankesanturai 52 64 4
Jaffna alph na eta
Source: Transport Statistics in Sri Lanka,

by year end of December - 1978
Aಖ್ಖve Unspecified 25-سے 21 || 20--i
ggaga ене
desru fp
544 461 114 11
31 61 7 1
rt Statistics in Sri Lanka 1974 - 198l .
Port - Old Jaffna District.
('000 Tons)
1917 1978 1979 1980 198
120 43 43 120 46
an rற · 10
12 43 46 44 8
974 - 1981

Page 79
Table: 79 Public Roads under the
Old Jaffna District.
---
Claas A
28.5 5
355.8
| Jafna 1
Sources Transport Statistics in Sri Lanka - 19
Table: 80 Roads under Local Auth
Metalled and Tarred
s ----க் .2శాల ఉడుకణ,
Jaffna 689
--- - - -
Table: 81 Number of Road Accide.
Old Jaffna District.
--س۔
Jaffna 384 504 482
1974 1975 1976
Source: Transport Statistics in Sri Lanka - 198

57
Department of Highways
(Kilometers)
C D E Total
72.6 249.2 am 1,469.
orities - Old Jaffna District - 1978.
(Kilometers)
Gravelled Other Total
=ള്ള .
832 184 1,705
-த*
nts by Police Division -
1977 1978 1979 1980
429 479
414 534

Page 80
Table: 82 Multi-Purpose C
Names
Delft
Pungudutivu - Nainativu
Vela mai
Kayts
Karainagar
Tellippalai
Alaweddy- Mallakam
Chunnakam
Chankanai
Manipay
Pandathariippu
Neervely
Atchuvely
Nallur
Jaffna
Thenmaradichy West (Kai
Thenmaradchy East (Kodi)
Chavakachcheri
Kaddaively - Nelliyady
Udupididy
Puloly
Point Pedro

o-operative Societies (MPCS)
A. G. A's Areas
Delft
Velanai
Velanai
Kayts
Kayts
Tellippalai
Tellippalai
Uduvi
Chankanai
Sandilipay
Suldilipay
Kopay
Kopay
Nallur
Jaffna
thady) Chavakachcheri
kamam) Chavakachcheri
Chavakachcheri
i Karavaddy
Karaveddy
Point Pedro
Point Pedro

Page 81
Table: 83 Activities of the Depa
Purchasing Centre
Chunnakam
Whole Sale
2 Jaffna 1. Retai
Retai
3 Chunnakam Publi
4. Kopay publi 5 || Nallur Publi
6 Jaffna - Publi
7 Jaffna Hosp
8 Kankesanturai Hosp
9 Point Pedro Hosp
O Valvettiturai Hosp
Chavakachcheri Hosp
12 Chundlikuli Publi
Source: Report of the Department for
Table: 84 Post and Sub - P.
Post
Allaveddi Jaffna
Atchchuvely Kankes Chankamai m Karaina
Chavakachcheri Karavec
Chulipuram Kayts Chunnakam Kokuvi
Chuindikuli Kopay
Delft Maniра

5登
rtment for Development of Marketing.
Sales No. of Workers
4.
lers 10
C, Hospital 9
c, Hospital . 7
C 7
C 10
ital 8
ital 5.
ital 5
itali 4
ital 4.
c Market Centre 14
Development of Marketing, Jaffna Region.
bst Offices
Offices
Pandateruppu
anturai Point Pedro
gak Pungudutivu
ldy Tellippalai
Urumpirai
Vaddukoddai
Valvettiturai
у . Vedanai

Page 82
Achchelu
Atchchuveli West Alaveddi North
Allaipididy
Alvai
Anaicoddai
Amaipanthy
Analativu
Arally
Atchchuvely
Chempiampattu
Chundikulam
Colombuthnurai
Delft East
Delft West
Elephant; Pass
Eluthumaddaval
Erialai
Erlalai Sonth
Gurunagar
Idaikkadu
Illavalai
Inuvil Irupiddy
Iyakachchi
Jaffna Bazaar
Sù}፧ -- ፲ኝû
Jafna Courts
Kachchai
Kadduvan
Kaitady
Kalapoomy
Kandarodai
Kapputhu Karainagar Jetty Karampan East
Karanavai
Karanavai East
Keerimalai
Kodikamam
Kondavil
Kopay North Kovalam
Kurikadiduwan
Maddu vil South
Mallaktim
Mandaitivu
Mankulam
Manthikai
Manthuvil
Maviddapuram
Meesalai
Mirusuvill -

st Offices
Moor Street, Jaffna
Mootai
Mylididy
Nainativu
Nagarkovil
Nallur
Naranthanai
Nawanthurai
Navaly
Navindil
Navakadu
Neera viady
Neervely
Ouvil
Palaly
Panipulam
Passaiyur
Polykandy
Puloiy
Puliyankoodal
Pittur
. Raththaladi
Salambai
Sandilipay
Sarawanai
Sarasalai
Sillalai Sithankerny
Suruvil Suthumalai
Tellippalai West
Thambochetty
Thavady
Thirunelvely
(University)
Tolpuram
Thunnalai
Tikkadi
Udupididy
Uduvili
Uret
Urativu
Urumpirai
Vadakumparai
Valanthalai
Villan
Varani
Vasavilan
Vatherawattai
Welanai South

Page 83
ES
Table: 85 Banks and Branches
Bank of Ceylon
1. District Office
(Hospital Road)
2. Chunnakam
Point Pedro
Second Jaffna Branch
(Stanley Road)
Chavakachcheri
Kankesanturai
Kayts
Manipay
Nelliyady
10. Main Bransh (Supergrade)
(Hospital Road)
1. National Savings Bank - P. 2. Commercial Bank - Ja 3. Hatton National Bank - Ja
Apart from these, there are Several
Source: Bank Reports
Table: 86 Disable Persons - Old Jaffna
Total % Blind %
Jafna m
Total 1989 59 495 53
s Male 1,141 6.0 299 59
Female 848 5 6 196 4-6
Sri Lanka
Total 33,976 1000 9 331 1000 Male 18,054 1000 | 5076 1000 Female 15,052 100-0 4.255; 1000
Source: Census of Population and Housing, Sri I
Ministry of Plan Implimentaion.

People's Bank
Regional Head Office (Main Street)
Chankanai Chavakachcheri Chunnakam Jaffna Model Market Jaffna Stanley Road Kankesanturai Kannathiddi
Kayts
Nallur
Nelliyady
Point Pedro Pungudutivu
Puttur 15. Valvettiturai
oint Pedro, Jaffna fsna ffna
Rural Banks in the District,
District
Deaf % Dumb % E %
370 107 704 ་ 5༠ 9 420 45
214 14 395 59 233 44
156 9-8 309 61 187 4-6
3,459 1000 us 1000 9,341 100-0 1,869 | 100- 0 | 6,748 ' 100-0 5,231 100-0 1,590 100-0 5,097 1000 4,110 1000
anka 1981, Departm2nt of Census & Statistics,

Page 84
62
Deft
:
:
Grama Sevaka Divi
(Proposed
Delft West
Delft Centre West Delft Centre East Delft East
Islands South
5. 1. Nainativu North 6. 2. Nainativu South 7. 3. Pungudutivu North West 8. 4. Pungudutivu North 9. 5. Pungudutivu South West 10. 6. Pungudutivu South 11. 7. Pungudutivu South East 12. 8. Pungudutivu North East 13. 9. Sarawanai 14. 10. Velanai South 15, 11. Velanai West 16, 12. Velanai North l. 3. Velanai East 18, 14. Allaipididy 19. 15. Mankumpan 20. 16. Mandaitivu
islands North
21. 1. Analaitivu 22. 2. Eluvativu 23. 3. Karainagar West 24. 4. Karainagar East 25. 5. Karainagar South 26. 6. Karainagar North 27. 7. Karainagar Centre 28. 8. Kayts 29. 9. Karampon

APPENDIX sions of Jaffna District from June 1987)
30. 10, Karampon East 31. 11. Karampon West 32. 12. Naranthanai
33. 13. Naranthanai North
34. 14. Suruvil
Jafna
35. 1. Columbuthurai
36. 2. Eachchimy ddai 37. 3. Athiyaddy 38. 4. Chundlikuli
39. 5. Gurunagar West 40. 6. Gurunagar East 41. 7. Jaffna Town
42. 8. Grand Bazzar
43. 9. Koddady 44. 10. Navanthurai
45. 11. Moor Street
Natur
46. , Ariyalai East 47. 2. Ariyalai West 48. 3. Ariyalai Centre 49. 4. Vannarponnai North-West 50. 5. Vannarponnai North-East 51. 6. Kandarmadam
52. 7. Nailur North
53. 8. Nallur South 54. 9. Thirunelvely West 55. 10. Thirunelvely East 56. 11. Kondavil West 57. 12. Kondavil East
58. 13. Kokuvil East 59. 14. Kokuvil West
60. 15. i Kokuvil Centre

Page 85
Waligamam South West
61. . 62. 2. 63. 3. 64, 4. 65 - 5.
66. 6.
67, 7.
68, 8.
69. 9.
70. 10.
7. 1. 72. 2. 73. 13.
Valigamam
74. 1. 75. 2. 76. 3.
77. 4. 78. S. 79. 6. 80. 7. 8, 8.
82, 9. 83. 10. 84. 11.
85. 12. 86. 13.
87。14。 88. 15.
Valigamam 89. 1.
90. 2. 91 3. 92 4.
93. 5.
94. 6. 95. 7. 96. 8. 97. 9. 98. 10. 99. 1 l .
00. 12. 101. 13.
Suthumalai
Anaicottai Uyarapulam Navaly Manipay Sandilipay Mahiyapididy Chankamai Pandatharippu Sillalai Mathakal Mathakal East Periyavilan
West
Vaddukoddai East Sankarathai Araly North Araly West Araly South & East Vaddukoddai West Vaddukoddai. North Tholpuram
Ponnallai
Moolai Chulipuram West Chulipuram East Chankanai East
Caankanai South Chankanai West
South
Uduvil South Uduvil North
.. Sanguvely
Inuvil Thavady
Chunnakam
Kandarodai
Chunnakamam East Elalai West
Elalai North
Elalai South
- Punnalaikadduvan
Kuppilan

Waligamam North
102. 1. 103. 2. 104. 3. 105. 4. 106, 5. 107. 6.
108, 7. 109. 8. 110, 9,
11. 10. 112. 11. 113. 12. 114. 13. 15. 14. 116. 15. 117. 16. 18. 17. 9. 18. 120. 19. 12. 20. 122. 21. 123. 22. 124. 23. 125. 24.
Valigamam
126. 1. 127. 2. 128. 3.
129. 4. 130. S. 13. 6. 132. 7. 3 s. 8. 134. 9. 135. 10. 36. 1.
137. 12. 138. 13. 139. 14. 140. 15. 14. 16. 142. 17.
Mallakam South Malakam North Alaveddy North Alaveddy East Alaveddy South Tellippalai North-West Pannalai Naguleshawaram Tellippalai Thurkapuram Maviddapuram Kollankallady Kankesanturai North Kankesanturai South Veemankamam Kadduvan. Myliddy South Kurumpasiddyn Vasavilan " " Myliddy North Thaiyaddy Mylid dy Thurai Palaly East Palaly West
East
Pathaimani
Valalai - Atchchuvely Norih
Atchchuvely South Puttur East Vatharaiwattai
Puttur West Avarangal Siruppididy Atchelu Neervely Սrelu Urumpirai East Urumpirai West Kopay North Kopay South Irupalai

Page 86
64。
Thenmaradchchi
43. 144. 145.
146.
147. 48. 149. 150. 151.
52.
153. 154.
155.
156.
57.
58.
159.
160.
161. 62 163.
164. 165. 166. 167.
68. 169.
170. 171.
72. 173. 174.
175.
76.
177.
25.
Kaithady North Kaithady South Kaithady West Kovilankandy Maravan Pulavu Thanankilappu Navatkuli Chavakachcheri Town Chavakachcheri East Chavakachcheri North Kalvayal Nunavil West
Nunavil East Madduvil South Kaithady Nunavil Madduvil North
Sarasalai Meesalai North Meesalai South
Kodikamam Thavasikulam -
Kachchai
Allarai
Usan
Vidatha palai Euthumadduval South Eluthumadduval North
Mirusu vil
Navat kadu Varany North daikuruchchi Karampaikuruchchi Warany lyattalai Thavalai lyattalai Manthuvill
Vadamaradchchi South & West
178.
79.
80. 18. 182. 183. 184, 185.
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7, 8.
Karanavai South Karanavai West Karanavai East Kapputhu Uddupididy Uddupiddy North Valvetty Karanavai North.

86. 187.
188.
189,
190.
191. 192.
93.
194.
195. 196.
9.
10.
11.
12.
3.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Karanavai Centre Imayanan . - Karaveddy West Karaveddy Centre Karaveddy East Thunnalai South Thunnalai East
Thumnallai West Karaveddy North Alvai South Alvai East
Wadamaradchchi North & East
197. 198.
199.
200. 201.
202.
203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.
214.
315,
216.
27. 218.
219, 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226.
227.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16.
17.
18.
9.
20
21.
22. 23. 24.
25. 26.
27. 28. 29. 30. 3l.
Thondamanaru Kerudavil North Kerudavil South Valvettiturai North Valvettiturai South Polikandy West Polikandy East Valipuram Thunnalai North Alvai West Alvai North Viyaparimoolai
Point Pedro Point Pedro. East Puloly East . Puloly South Manthikai Puloly West Thurmpala Katikovalam Kudathanai Karayoor Ampan Kudathanai Nagarkovil North Nagarkovil South Chempiyanpattru Maruthankerni Udduthurai Mulliyan Pokkaruppu Chundlikkulam

Page 87
Municipal, Urban Councils and Prad
Municipal Council
Jaffna
Urban Councils
Chavakachcheri
Point Pedro
Valvettiturai
Pradeshya Sabahs
Chavakachcheri
Delft
Kayts Nallur
e Point Pedro
Wadamaradchchi South & West
Valigamam East Valigamam North Valigamam South Valigamam South - West Valigamam West
a Velanai
* Names of Pradeshya Sabahs ar.
divisional names.

65
4.
APPENDIX
eshya Sabahs of the Jaffna District
Number of Members
24
09 09
5
09
12
09 18
fo
21
16
ió
4.
not in uniform to the AGA

Page 88


Page 89


Page 90
-
 

5ܬܐ + s
Ek
lf
翡
-
- - its