கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Maniampathiar Santhathimurai: A Genealogy of the Residents of Manipay and Related Inhabitancies

Page 1
MANAMPATHIA
A GEI
Ο
RESIDENTS
RELATED
SRIMATH T.
 
 

R SANTHATHIMURAI
" اساس ===
-
।
OF MANIPAY
AND
NHABITANCIES
BY
WINASTHLAMBY

Page 2


Page 3

A GENEALOGY
of THE RESIDENTS OF MANIPAY
and RELATED INHABITANCES
BYZ
SRMATH T. V NAST HAMBY
of Manipay
Printed at
ATCHUVELY PRESS LATER NAMED
GNANAPRAKASAR PRESS, ATCHUVELY
in 1901
Tianslated from Tamil into English
by
SODAN TA SUDAROL
N. SEL LAPPA
Block D11, Government Flats,
Bambalapitiya, Colombo 4.
Published by: P. Tambimuttu, H/1, Govt. Flats, Colombo 4. 1991
Printed by The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. Lake ouse, Colombo 10.

Page 4
ISBN 955 - 95185 - 2 - 6

CONTENTS
Preface to the Original edition
Preface
List of Names of family chieftains
Translation
Appendix 1-List of the Kings of Jaffna
Appendix 2-Genealogy of Mr. & Mrs.
Paulinus Tambimuttu
Appendix 3-Genealogy of Dr. S. Thamotherampillai
Appendix 4-Extract from S. K. Velupillai's
“Yalpana Vaipava Kawmuthi”.
Page
v-vi
vii-xvii
xviii-xx
1-26
127
128
129-30
131

Page 5

PREFACE TO THE ORIGINAL EDITION
The Westerners are very well acquainted with their histories and genealogies. They utilise all available material to write such histories. But in our country this branch of study is sadly neglected and poorly developed. Even the available documents do 器 appear to be very reliable for the purpose of writing a genuine
istory. W
But unlike in the past, we in this modern age of education and enligtenment, have better means and facilities to look for facts in any branch of history. But here again the best that we can do is to examine carefully available records; beyond this there is little that can be done. Our genealogies are thus often lost in oblivion. However, in Manipay some people have been able to preserve their family records for four or five generations.
Mr. T. Vinasithamby had prepared a genealogy in alphabetical order ready for printing. He had taken great trouble to make it complete by his researches and thereby filling some cf the omissions in the family records, and bringing the history up to date. The alphabetical order was however disarranged as some of the entries had to be deleted and fresh ones inserted as a result of further research. This has necessitiated a revised version of the book. Mr. Vinasithamby had other matters too to engage his attention and the publication of this had been unfortunately delayed.
When I heard of this, I went to him and pointed out what a great loss it would be if his work which had been prepared with to much labour was lost. I also offered to have it printed and asked him how many copies he would be able to sell personally. He suggested that if 400 copies were printed then he would undertake to sell them all. With this encouragement he gave me the original manuscript.
But unfortunately he passed away before the printing was over. I was disheartened and left the work unfinished. Later Mr. Tambipillai his elder brother, gave me some encouragement, and once again I got on with the printing. It has taken its own course and now the book is out. As this book gives an account of over seventy groups of families, and as there have been changes in the social history since the work was first written, there are bound to be, I fear, some shortcomings.
V

Page 6
It is not possible for me to reach each and every person to discuss these matters with a view to supplying any such shortcomings. Hence I have kept to the text of the original in the manuscript, and have made changes only where they were obviously called for or had come within my own personal knowledge to be necessary. As the printed copies are few in number, and as some of them are damaged, I have decided to distribute the copies of this edition only among the descendants of the Manipay families.
My earnest wish is that this book should be popular with the people of Manipay. Every family should possess a copy. If there is anything to be amended or added to, I request the reader to contact me direct. In the next edition I hope to publish the photographs of those who had contributed towards the cost of printing.
This book is to be sold at Rs. 1.50 per copy. Only those who remit this amount and purchase a copy would be entitled to suggest any changes or additions for the next edition. In view of the limited number of copies printed and the considerable sum of money I had spent for this printing, I regret I cannot send free copies to anyone, although many of the people of Manipay are my close friends and relations. It would be better if nobody asks me for free copies.
s. TAMBIMUTTUPILLAI Atchuvely.
1901

PREFACE
The "Maniampathiar Santhathimurai' is a unique document as I believe that there is no record in any part of the world which gives the genealogical tables of a whole community. I got it translated into English because I knew that in a hundred years' time there will be a million Tamils overseas who will not know Tamil, and will be curious to know their roots. At that time I hope that there will be a gathering of the clans in Jaffna once in a while, and sincerely believe that they will drink a toast to me when I am pushing up daisies
The saga of this translation should be told. One of the known copies of the book was with my father. He loaned it to my fatherin-law who clung to it, and spent hours reading it, whooping with joy when he discovered precise relationships. I got the copy only after he died. Years later my cousin A. B. Benedict, Attorney-at-law, and retired station master asked me for the loan of book. I refused as I had been bitten many a time. He used to come home, and spend the whole morning taking copious notes. As I felt that he was genuinely interested, and he had to be constantly regaled with copious draughts of arrack I loaned him the book after he promised to translate it for publication by my brother Thurairajah Tambimuttu, editor of "Poetry" (London) at the time. Benedict did not return the book in spite of scores of reminders to him and to his children here and abroad. He however sent his English translation to my brother who approached several publishers in UK who would not accept it. He was hoping for better times to publish it under his own imprint. Perhaps due to some premonition that his end was nigh, he gave me the translation, took my copy of my grand-father's biography, and made several photocopies of it. Just before I left UK Miss Jane Williams who edited the Felicitation Volume on my brother wanted to read the English translation.
As the books had been entrusted to me by my father rather than to my brothers who had more money than I, I felt it my duty to publish the books. I first published the English translation of my grand-father's biography. When I was about to publish Mr. Benedict’s translation of the Maniampathiar Santhathimurai II noticed that page 130 was missing. I wrote to Jane Williams in London who replied that she had taken a photocopy of the book and that page 130 was missing even in her photo copies I then
vii

Page 7
advertised in the Tamil press for a copy of the book. There were no replies. When I sought the assistance of cognoscenti Prof. P. Poologasingham found a girl who had the book, but she refused to give photocopies. At last Prof. T. Nadaraja discovered that his niece had a copy and introduced me to Mr. D. Ponnambalam who gave me photocopies, and even loaned me the book. When I tried to trace page 130 I found that Mr. Benedict had not translated the Maniam pathiar, but had written a new book placing the Atchuvely families at the beginning of the book. Although this was pleasing to me because my name appeared there whereas the Maniampathiar stopped with my father in chapters 9 and 64, I could not honestly publish it as a translation. Besides Benedict's translation did not refer to the relationship between families e.g. the son of family. No. 2 married the daughter of No. 20, and the fundamental unity of the families could not be established. The loss of page 130 saved me from prepetrating a fraud on the people. In my view this was because of the Elan Vital of Bergson, but Jane calls it an act of God. This was the reason why Benedict and his children refused to return my book. Benedict should have called his translation Atchuvelyar Santhathimurai, and not Maniampathiar. As Benedict's translation breaks new ground, and has brought genealogical tables up to date to the present generation I plead with his children who are abroad, and are as rich as Croesus to forget their Oedipus complex and get their father's translation published. I am very old and may not live long enough to publish this myself as I have other projects in view and miles to go before I sleep.
Sellappah who did it for a song. Earlier a translator who had promised to do the work kept the book for three months and returned it without translating a single page. Then a staff officer in a govt. dept. kept the book for three months, and sent word saying that he wanted Rs. 10,000 to translate it breaking his original agreement with me, but Mr. Sellappah came to my rescue. Mr. Sellappah also compared the typescript and proofs free of charge.
A learned Tamil, an authority on Hinduism told me that the book gave the names of only the male descendants and was therefore following the Aryan tradition. I told him that this was a false notion foisted on us from the time of the advent of the colonial powers This was a non-Aryan tradition as the Bible says: "Abraham begot Isaac, Isaac begot Jacob, Jacob begot Judas etc. (Gospel according to St. Mathew Cap 1 v 2). This was the version I was taught at College, St. Joseph's College, Colombo. The Revised Standard version of the Bible says:- "Abraham was the father of Isaac, and Isaac was the father of Jacob'
vil

etc. He also said that it was the Brahmin tradition to mention only males as the Brahmins were Aryans. I told him that this was another falsehood taught us as I agreed with Rev. H. Heras who said that Brahmins were the purest Dravidians. I asked him how Brahmins differed from other Tamils. He replied that Brahmins had aquiline noses. I told him that Semites had aquiline noses, and were not Aryans, and that when Egyptian mummies like that of Ramses II, the Pharoah of the Bible were x-rayed by a new technique called xeroradiography it was found that the Pharoah had an aquiline nose. The Pharoah was not an Aryan. The so-called Roman nose stated to be Aryan was acually the Etruscan nose inherited when the Aryans overran Italy. The Etruscans came from the Middle East. He was so convinced with my arguments that he promptly changed his views. South Indian Tamils have risen against the Brahmins because they do not know that Brahmins are the purest Dravidians. My book "Europe and the Dravidians' sent to the Madras University by registered post, and signed for according to the postal authorities was stated not to have been received because of this ignorance.
It is time many false theories were exposed. Caste was stated to be an Aryan institution, whereas the same caste system as in India existed in Egypt. The first caste in Egypt consisted of the priests, the second of warriors like the Indian Kshaatriyas. The Egyptians were by no means Aryan. The Aryan-speaking people who entered India had no temples, therefore they could not have had any priests. The Aryans made the priests they found commit thuir oral hymns to writing. Even in the writing there are cerebrals and dentals in the Rigveda which are not found in any of the Aryan languages but found in the Dravidan. As the priests formed the first caste, the Aryans infiltrated the caste and called themselves too the first caste, with the result that the Brahmanas state that dark Brahmins are cleverer than white-skinned Brahmins (referred to by Chatterji in "Indo-Aryan and Hindi' p. 7). Even when the Aryans wanted to have their horse sacrifice (the Rajasuya ceremony) they invited the Asura architect Maya to design and build the building required for the sacrifice. The Brahmins were vegetarians. Aryans could not live without meat or liquor.
Another truth that should be taught in all schools is that the Sinhalese and Tamil castes are of common origin. Our politicians hold the power to see that the truth is taught in schools unlike in the past when there was a policy of divide and rule. Even in the legend of Vijaya who came from Central India (not North India as falsely taught because Bengal is in Central India and not North India). The Aryan drive petered out before it came to Central India, and only a few Aryan stragglers were left in Central
翼

Page 8
India, as language has nothing to do with race. The wives for Vijaya and his followers came from South India. Along with the wives came all the service castes of engineers, carpenters, goldsmiths, tree-climbers etc. i.e. for seven hundred people from Bengal about 10,000 people would have come from South India. The Sinhalese goigamass are the same as the Tamil Vellalas because title deeds to lands in the Sinhalese areas give a Sinhalese name and follow with the name as Vellala caste. There are no walauwwas in North India. There are valavus in South India which became walauwwas. My ancestral home in Atchuvely was called Sittampala Mudaliyar Valavu. Ninety five percent of Sittampala Mudaliyar Valavu now belongs to the scheduled castes who became rich by selling toddy and rendering traditional services to the higher castes. Only five percent belongs to a Vellala who with his back to the wall is struggling valiantly to stem the advancing tide. He may soon go under. Does anybody care? There are no naikes in North India. The Senanayakes, Bandaranaikes, Dissanayakes, Athulathmudalis obviously came from South India from the Naikes and Nayagams. Mudaliyars, Mudali are Tamil terms. The Colonial powers tried to set up the non-goigamas and non-Vellalas against the goigamas and vellalas starting with the Portuguese bringing South Indian castes from South India and settling them on the coasts to the British who when they found that non-goigamas were not admitted to the Buddhist Sangha encouraged and financed the establishment of Amarapura and other Nikayas like the Ramanya Nikaya, etc. The Sinhalese were aware of these manoeuvres, and when Sir Marcus Fernando contested Sir. P. Ramanathan for the educated Ceylonese seat the Sinhalese goigamas voted en bloc for Sir P. Ramanathan defeating Sir Marcus Fernando. The Sinhalese Karawas are the same as the Tamil Karaiyar. The coast in Tamil is “karai', and people who live on the coast are "Karaiyar Those who claim that the word comes from "kuru' do not know that philologically "Ka' can never become “ku!”. Similarly other castes of Sinhalese and Tamils have a common origin. The division was propagated by the British and followed by our politicians in order to obtain votes ignoring the truth, and the national interest. I now see winds of change as our professors are at last admitting the truth. Professor Abaya Aryasinghe in a lecture at the National Archives on "Sinhala Letter Forms' admitted the presence of a remnant of an indigenous script which bears resemblance to characters discovered in the inscriptions of rock caves and other places of South Indian states like Pandya and that the indigenous "ma' 'ta' and one of the 'i' are not found in the Asokan script. Our professors should rc-cxamine the theories of Cambridge professors who are probably innocent because they would have been directed by politicians and also trained our professors while doing their Ph.D to accept

such unethical directions. To quote one instance it is my theory that Serendib is derived from Chera Tivu, the land of the Cheras. My theory is not so far fetched as the Cheras who are the Malabars practice polyandry just like Sri Lankans.
There was criticism from another quarter that in these days of the JVP, Tigers etc. the act of publishing a book about an exclusive and close-knit community was effete and outmoded. My reply was that however hard geneticists may try to preach about the inheritance of acquired characteristics they cannot honestly deny that abilities like music cannot be acquired, but should be inherited, however much one is taught. To cite one example:- a Civil Service Union held a meeting at the Westminster Hall, London. At the end of the meeting we were asked to sing. In a hall of 1500 to 2000 civil servants only about ten of them could sing any of the songs either old or modern, and I was one of the ten
It is a fallacy to state that everybody is equal as there are obvious differences between a St. Bernard's dog and a mongrel. Race horses are trained according to the pedigree, as all horses cannot be equal however much they are trained. Most important of all a sense of justice cannot be acquired but inherited because it requires generations of administrators of justice before one inherits it. My own ancestors had a bell of justice hung over their heads, and justice was meted out to anybody who rang the bell even if the offender was a son. In the very few cases where men are found to administer justice although they rose from humble classes research will show that they were throw-backs on remote ancestors who were administering justice. In the British Civil Service there are unjust rules framed for instance one that states that if a benefit is not claimed on the date it is due it can only be paid on satisfactorily explaining why it was not claimed in time. Iargued vehemently against this rule stating that there were illiterate people who did not know that they were eligible, and that a bare-faced liar who gave a bogus explanation without batting an eyelid was paid, whereas another who spoke the truth saying she did not know about this benefit was refused payment. All my mamos were ignored. Even in Sri Lanka I once held an enquiry into a theft of a pound of butter by a girl in a hospital. The only evidence adduced by the audit officers was a confession by the girl. It was the practice in the Public Service to accept such confessions, and find the accused guilty. My finding was that the accused was not guilty, as according to the law of the land (The Evidence Ordinance sections 24 and 25) the confession of an accused was not admissible as evidence which could have been obtained under duress. In this case a promise would have been held out that no
Χι

Page 9
action would be taken agaist her, that if the Chief Accountant disagreed with my finding he could appeal to the Public Service Commission as I held that Public Service Regulations could not supersede the law of the land. The Chief Accountant thought it prudent not to appeal. I do not know whether confessions were accepted as evidence thereafter as I was retired from the Public Service soon after and was lucky to get a job in the British Civil Service.
Mr. A. Denis N. Fernando in his paper “Peninsular Jaffna from ancient to medieval times' states that tobacco cultivation in Jaffna was started by the Portuguese and continued under the Dutch. He says that the Tamil "Vellalas are the recent foreign Settlers who came from the Coromandel coast to grow tobacco, who were owners of small plots of land, and that they here husbandmen and attended to tillage and rearing of cattle, The ownership of land gave them a new status' (Journal of the Royal Asiatic Society, Sri Lanka Branch Vol. XXXII) Proof that Mr. Fernando has rushed in where angels fear to tread is provided by the genealogy of families mentioned in appendices and 2,3&4 whose origins go back hundreds of years before the arrival of the Portuguese. , In fact most of the families mentioned in this book trace their descent to forbears who arrived long before the Portuguese came.
In his paper on the "Ancient maps of Sri Lanka' the same Mr. Fernando contrives to introduce Nissanka Malla’s inscription, although irrelevant, which states that people of the goigama caste should not aspire to kingship (Journal of the R.A.S.S.LB Vol XXXI) His antipathy to the goigamas and vellalas stems from his desire to claim kinship with the Aryan kshatriyas. Perhaps he is unware that Dr. Paul E. Pieris has published extracts from the Portuguese tombo which gives the original names of the Fernandos etc. before their conversion to Christianity. Dr. Pieris states: "The names deserve special attention, the majority appear to have been converted to Christianity and adopted European names. Fernando being the most popular surname, but the native name is also given among them being the following:- Vira Cutti, Parama Cutti, Nila Citti, Sembaga Perumal, Adambara Perumal, Nahepulle, Avepulle etc. These point to recent South Indian origin. Purely Sinhalese names are very rare. Important information regarding the South Indian races and tribes who are found on the coast of Ceylon e.g. mukkuvas, Moors, Chaleas, Chettis, Achari is supplied by Duarte Barbosa.' (The Ceylon Littoral, 1593). The ancestors of the De Mels were Tamil Chetty Wellalas called De Melhos. It will be noticed that some of the Fernandos are of Vellala origin as the names Xembaga Perumal, Nahepulle are Vellala names. Thc Perumals and Pillais are Vellalas and the antipathy of some Fernandos to the Wellalas is due to ignorance. It is known that the
xii

decendants of Tamils are the most anti-Tamil and the descendants of Sinhalese in Jaffna like the kovias, nalavas, etc. are the most anti-Sinhalese.
In summarising my contribution to the Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society (No. VII of 1961) Professor M. B. Aryapala states that I referred to Nissanka Malla and nutmeg in my contribution whereas I never referred to these. This preoccupation with Nissanka Malla on the brain of some prominent members of the Royal Asiatic Society is, I presume, because he had left an inscription to the effect that goigama people should not dare to aspire to kingship. Mr. Denis Fernando is also preoccupied with Nissanka Malla. I am referring to this elsewhere.
In a lecture before the Royal Asiatic Society (SLB) Mr. Denis Fernando said that hydraulic irrigation was indigenous to Sri Lanka, and was first used by the Sinhalese, but in his preface to "The Ethnological Survey of the Muslims of Sri Lanka' by M. M. Mahroof and others he says:- "Sri Lanka lies across the main sea routes. This unique position assisted in the transfer of irrigation technology from Egypt and Mesopotamia, Persia, Arabia and the Indus Valley. Thus knowledge brought by the ancient mariners was not only directly transposed, but was also suitably adapted to our local environment'. This is evidence that he turns his cap according to his audience Such a person who makes erroneous statements' and contradicts himself was awarded a gold medal by the Royal Asiatic Society (SLB)
I have to thank the Centre for Islamic Studies, Wellawatte for giving me the title of the book. The Centre even presented me with a copy of the Koran in luxury binding. I am also obliged to Mr. C. L. D. Perera, Administrative Secretary, Royal Asiatic ပြို (SLB) for tracing the book when the authors were not
OW.
The founder of the Kshatriya Society of Ceylon, Mr. F. B. de S. J. Wijenayake handed over his family papers to the Govt. Archives, Colombo. I studied the papers (Volume No. 3210Dutch Records-The De Andrado papers,) and discovered that his ancestor Mudaliyar De Andrado was a Tamil who has left deeds in Tamil, and signed in Tamil. It is significant that some of the folios are missing from the records. These are the Kshatriya Aryans of Sri Lanka some of whom are as dark as Africans. Dutugemunu's father was called Kakavanna Tissa becaue he was as black as a crow (vide Paranavitane's University History of Ceylon").
xiii

Page 10
Mudliyar De Andrado was sent to Jaffna by the Dutch on official business. The Mudaliyar in Jaffna at the time was my ancestor, Mudaliyar Don Louis Pootha thamby. As was the custom De Andrado was asked to stay for lunch. Pooththamby's wife refused to serve his lunch personally as Andrado was of the Karayar caste. She would not have known his caste unless he was a Tamil, and spoke fluent Tamil, but her husband persuaded her to serve him because the old order had changed, and that as he was an envoy of the Dutch there would be serious repercussions. When she served him Andrado was inflamed with passion, as she was so beautiful, and her colour was like that of the ripe lime fruit.
Andrado betrayed Pooththathamby's hospitality, by sending very valuable presents through a pedlar to his wife when her husband was away. Pooththamby's wife had the pedlar tied to a tree, whipped, and sent back with her slipper. Andrado swore to get her somehow. He got Poothathamby to sign a blank sheet of paper saying he wanted to transport some timber, and that he would fill in the specifications. He contrived to see that this document full of seditious maerial fell in the hands of the Dutch. The Dutch found the signature genuine and executed him. According to the records while De Andrado was returning to Colombo he was trampled to death by wild elephants at Musali or Pandaraththarthoppu (C. Brito's translation of the Yalpana Vaipava Malai.) The descendants argue that Andrado was not trampled to death as the memoirs of the Dutch governor Rycloff van Goens says that Andrado "has lately returned from Jaffnapatam.' My reply is that Andrado went to Jaffna a second time because on the first occasion the wife would have been too grief stricken to talk to anybody. He triedto contact Pooththamby's wife with all his officious pomp and power, but she true to the traditions of the Royal House of Jaffna, committed suicide. The Dutch Governor was probably referring to Andrado's underhand ways on his first trip when he wrote "Andrado has not acquitted himself to my entire satisfaction'. It is significant that some of the documents are missing in Dutch Records 3210 at the Govt. Archives. Some of the missing records in Tamil have been published in “The Journal of the Sri Lanka National Archives” Vol. II. --
Another fallacy was propagated that the Dravidians were all dark people. They were ignorant of the fact that they came from Mohenjo-Daro etc in North India and that a Dravidian language Brahui is still spoken in Pakistan in the area that was formerly Baluchistan. An editor of a newspaper who published my stepsister's photograph noting that she was very fair asked me whether
xiv

we had any European ancestors. This was the same colour referred to by Daniel Conway the Britisher in his dook "My pilgrimage to the wise men of theast'describing Lady Arunachalam says:- "Her complexion was of the lightest gold-tint, a slight rose mist appearing and vanishing on her cheek.' My own sister Josephine was called Snow-White when she was young because she had the same gold-tint. We brothers were called the Seven Dwarfs. Josephine probably inherited the same genes and chromosomes as Sornam Lady Arunachalam who was the daughter of Ilanganatha Mudaliyar of Muhamalai whose forbears were Kathirgamar, Muththu Udayar, Sivagurunathar, and Namasivayan Mudaliyar.
This attitude of the Sinhalese has been encouraged by Colonial powers in their declared policy of divide and rule, and later by Sri Lankan politicians who wished to curry favour with the Colonial powers for their personal benefit, and not for the good of the nation in order to obtain votes by pursuing racist policies. The truth is that Sri Lanka was part of South Inda before she split away in recent times due to geological upheavals. If the fauna and flora of South India and Sri Lanka are the same, then the people were also the same. Recently a Professor wrote in the local press that according to a Cambridge Professor the name Ceylon was derived form Sinhaladvipa, Ceilao etc. I replied that centuries before the Cambridge professor the Portuguese historian De Barros had stated that the ancient name for Ceylon was Ilanare orTrinate, and that the famous scholar Donald Ferguson had stated in his translation of De Barros that Ilanare is Tamil Ilanadu, and that Ilam became Seelam, and Sinhalam, and that Iranate is Tirunadu (Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society Vol. XX). Two groups of newspapers suppressed my reply. Only the "Sunday Times' published my view-point.
The recent "Index to the Journals of the Royal Asiatic Society (SLB)' prepared by Professor M. B. Aryapala omits De Barros in the Author Index. I wonder why. I had to hunt out the old Index to the Journals prepared by Mr. Lyn de Fonseka to trace De Barros. When I wrote about it in “The Sunday Times' Professor Aryapala replied that he had mentioned it in Ferguson's translation, and the Index of Titles. I replied saying that one cannot refer to the work by the translator when the translator's name was not known, and that 99 percent of the Index of titles he has prepared do not give the authors' names. I also added that the language spoken in ancient Sri Lanka then known as Elam was Elu. Elu, eluthu in Tamil meaning "to write, and "eluththu in Tamil meaning 'letter' are related, and that even the word “letter come from "eluththu'. I continued as follows "It was this attitude that made the
XV *

Page 11
Maldivians write in their Silver Jubilee Supplement released to the press last week: “Archaeological finds reveal that the islands were inhabited as early as 1500 B.C. However it is believed that the first settlers in these islands were Aryan immigrants who came here around 500 B.C. Were not the first settlers those who settled in 1500 B.C.? Why this attempt to suppress the truth just as the truth is suppressed about the people who were inhabiting Sri Lanka before the so-called advent of Vijaya and his followers? Script resembling the Indus Valley script has been found in the Maldives. The Maldivians had also a system of counting with 12 as the basic number just as in Mesopotamia. Why this hankering after Aryan origins when it is known that the Aryans who first came to India did not know to read to or write as in Greece where Professor Hall says: "The conquered civilised the conquerors'. The fact that the Rigveda was written for the Aryans by the Indus Valley priests is proved by the presence of a second series of dental letters, the so called cerebrals in the Rigveda. These letters are absent in the Aryan languages, but are characteristic of the Dravidian languages. In a lecture delivered about twenty years ago Rev. Fr. V. Perniola told us that only 50 percent of the words in Elu the original language of Sri Lanka were of Aryan origin. I asked him recently to confirm this statement. He denied making the statement, and said that almost a hundred percent of Elu words were Aryan. I wonder what caused this volte face.
My uncle Rev. Fr. S. Gnanaprakasar in whose honour a stamp was printed in Germany decades ago, also in Sri Lanka about ten years ago furnished evidence to prove that Tamil was the mother of several languages both Western and Oriental. I have stated in my preface to my last publication “The Life of S. Tambimuttupillai' how Rev. Dr. H. S. David who wanted to continue GnaPrakasar's work requested the Catholic Church for the manuscripts etc., and was told that their whereabouts were not known. The University people wanted to publish a Felicitation Volume about Gnana Prakasar. I myself was asked to send an article and did so, but the Archbishop of Colombo sent an emissary requesting for certain articles saying that the Felicitation Volume would be published by the Old Boys' Association of St. Patrick's College. The article by Dr. Edmund Pieris etc. were borrowed, but never returned. The book was never published. I volunteered to publish the Volume, and wrote to the Archbishop requesting him to return the documents to the person from whom they were borrowed. There was no reply, nor were the documents returned. I phoned the Secretary of St. Patrick's College old Boys Asso-. ciation, Colombo scores of times. When the purpose of my calls were known, he was not available at home or in Office. Even the
xvi

correspondent who writes artices on stamps to the Junior page of the “Daily News” has omitted Gnana Pra kasar in his pictures on Sri Lankans with beards portrayed in Sri Lankan stamps.
It is generally believed that Brahmi is the mother of both Sinhalese and Tamil scripts. An impartial scholar will see that Brahmi is derived from the Indus Valley Script. I wrote out the Indus Valley script and Brahmi script and proved how certain Indus Valley letters are identical to the Brahmi letters. I wrore to the local press, but my views were suppressed by two groups of newspapers.
As stated earlier Appendix I gives a list of kings as prepared by Mr. A. B. Benedict. I am aware that the Portuguese historian De Queroz mentions kings called Cachim Neyra, Puvirajapandaram etc. which are not mentioned in the Yalpana Vaipava Malai. I am also aware that the Prince brought from India to start the Jaffna Dynasty is called the son of a Pandyan in the Kailaya Malai, and as a Cholan prince in the Waipava Malai. As my knowledge of Tamil is inadequate to delve into these intricacies (I have to constantly consult a dictionary to read Tamil texts) unlike Benedict who was a scholar in both Tamil and English I have retained his list unamended. Furthermore the huge Tamil-English Dictionary presented to me by uncle Rev. Fr. S. Gnanna Prakasar was borrowed by one of Mr. Benedict's sons and never returned in spite of dozens of reminders. Appendices 2, 3 and 4 are included to refute Mr. Denis Fernando's theory that the Tamil Vellalas were brought from South India by the Portuguese to work in their tobacco plantations. The claim that the Tamil kings were Aryan is another fallacy as the Pandyans had a fish flag. Fish was abhorrent to the Aryans. Jaffna kings had a bull flag. The sacred bull came from Mohenjo Daro. The Aryans did not have totems like tigers, lions, bulls, fish etc. The Mahabharata says that at the battlefield of Kurukshetra the Malabar king carried the Lion Flag the The same Lion Fiag that is the Sri Lankan national flag. I leave it to future generations of historians to untangle these mysteries.
My wholehearted thanks are due to Professor T. Nadaraja for getting me the book, Mr. D. Ponnambalam for loaning the book, to Siddhanta Sudaroli Mr. N. Sellappah for his labour of love in translating, comparing the typescript and proofs for a song, and to Mr. K. Kern for his flawless and excellent typing after deciphering the Tamil names as if to the manner born. This is the second book he has typed for me all for a song
PAULINUS TAMBMUTTU ۔ H 1 Govt. Flats, . Colombo 4. Tel No. 58736
4 October 1990.
χνii

Page 12
LIST oF NAMEs oF FAMILY CHIEFTAINS
Page 1. Ambalavanar of Manipay ... 1. 2. Vinayakar Ambalavanar of Sandilipay o 6 3. Arasa Nayaka Mudaliyar o eth 8 4. Arumugampillai Kumarasamy 8 8 5. Arumugaththar Mudaliyar of Anaicottai 9 6. Retnesar of Navaly O 10 7. Rasa vaseekara Mudaliyar of Anaicottai o 10 8., Chellar Ramar of Manipay to up on 11 9. Velauthar Ramar of Anaicottai ... a 12 10. Thirumal Uintha Mudaliyar of Navaly a 17 11. Ilankainatha Mudaliyar, Kathirkamar of Mukamalai 18 12. Innasiyar of Pandaterriippu p so 20 13. Ulakanathar of Manipay On O O O 21 14. Kankaniyar of Navaly P 8. on to up 29 15. Kathirgamar of Tellipalai O 30 16. Kumarar Kathirgamar of Manipay 32 17. Kathirgamar Murugesar of Sandilipay O A 33 18. Kathiresar of Uduvil ... O. O. O. O es 34 19. Kanagasundera Mudaliyar of Pandaterripu p. 35 20. Kanagasooriyar of Anaicottai 0 37 21. Karalakulasinga Mudaliyar of Manipay . . . 38 22. Kalingaraya Mudaliyar of Sandilipay 46 23. Kumarappar of Suthumalai 0 e o ' . o a o 49 24. Kumarasinga Mudaliyar of Manipay a 0 50 25. Kurunathar of Kantharodali a o e 51 26. Puvirajasingam Kulasegara Mudaiiyar of Tellipalai 51 27. Kulaweerasinga Araichiyar Maniyasegara Chaddampiyar
of Manipay e O 55 28. Kulanthaiyar of Manipa 00 e es 56 29. Saravanamuttar of Manipay • 56 30. Singapuli Arachiyar of Anaicottai e ab Q 59 31. Somanathar Sithamparanathar of Sandilipay ... 60 32. Chittirar of Manipay ... a 0 O - O 61 33. Chittampalam of Koddaikadu ... o o is 61 34. Chittampalam of Wannarponnai ... e. 62 35. Kulasegara Mudaliyar Sinnathamby of Tirunelvely 62

Sinnavar of Suthumalai w Sandravar Kathirgamar of Suthumalai Shanmugam Suppar of Urumpirai Sooriyar Thamotharar of Thirunelvely Chempa Udaiyar of Manipay Somar of Anaicottai
Thanapala Udaiyar Kandappar of vannarponnai
Naraniyar of Anaicottai Naranar of Anaicottai Pillaiyinar of Manipay - Puthiyar of Kondavil Mailakanakkar 0. 0 0.0 Pootha Udaiyar of Manipay up o o Kailayar Poothathamby of Anaicottai Mathiyaparana Mudaliyar of Uduvil Mailar of Thavadi 8 0 Manuthunga Mudaliyar of Manipay Maniccar of Manipay A Matha Udaiyar of Manipay Mathar of Kondavil ... Mathar of Punnallai Kadduvan
Maanaa Mudali Poothathamby of Vaddukoddai
Maanaapillai of Uduvil Murugar Kanganiyar of Navaly Murugar of Navaly ... O. O. P. Kathiravelar Murugar of Kondavil Mooththathamby Vethar of Manipay
Moothaar of Vannarponnai - p O Vp p
Varithamby Arachiyar of Manipay Vinasi Kanakkar of Manipay Vinayagar of Kondavil Veeranarayana Mudaliyar of Anaicottai Veerakattiyar of Kondavil Veeriyar Kathirgamar of Navaly .. Vellaiyar Viswanathar of Manipay Vethavanam Kathirgamar of Manipay Velauthar of Mathakal Velauthar Kathirgalmar of Manipay Kanthappar of Sandilipay
25
XIX

Page 13

BY GRACE OF GOD A GENEOLOGY OF THE RESIDENTS OF MANIPAY
No. 1 Ampalavanar bf Manipay
His children are Vinayakar, Poothar, Maruthar and Kanthar.
Ampalavanar Vinayakar married the daughter of Kangany Murugar-No. 59, His children are Viswanathar, Ramanathar, Kanagasunderar, Mudali, Vinasithamby and two daughters. First daughter of Vinayakar was married to No.46-Puthiyar of Kondavil His second daughter was married to No. 44-Narayanar Vinayakar of Anaicottai.
Viswanathar, the son of A. Vinayagar married the daughter of Mailai Sittampalam of Kopay. His children are Sithamparanathar and a daughter, who was married to No. 13. U. S. Viswas nathar. Sithamparanathar was married to the daughter of the first bed of No. 13 Ulaganathar Andaar Myela Udaiyar. He had a daughter. Myela Udayar was married a second time to the daughter of Sothanai Kanakkar of Uduvil. His children are Thambiah, Somasunderam and a daughter. His daughter by the first marriage was wedded to No. 13 U. M. K. Subramaniar Nagamuttu. His daughter by the second marriage was wedded to No. 13 U. M. K. Sithamparanathar Sinnakuddy. Sithamparanathar Thambiah was married to No. 13, daughter of U. M. K. Subramaniar. Sithamparanathar Somasunderam was married to No. 66, daughter of Vinayagar Sittampalam Arunasalam's second daughter. His children are Sithamparanathar Thuraiappah and a daughter. This daughter was married to No. 13, U. M. K. Sithamparanathar Arumugam Arunasalam (as second wife). His first wife was the daughter of Sinnapu of Araly. His second marriage was made to the daughter of Iyah of Colombo. Somasunderam's son Thuraiappah was married to the eldest daughter of Kathiravelu Nagamuttu of Navaly-residing at Colombo-married to No. 70, 3rd daughter of Vellayar Viswanather Punniyamoorthy. His children are Velu and four daughters. Eldest daughter of Ramanathar was married to Mathavar Suppar of Kondavil. His second daughter was married to No. 9, Ramu Kathirkamar Velauthar. His third daughter was married to Nallaiyar Arumugam Chithamparanat. His fourth daughter. was married to Chintamaniar of Navaly. . .

Page 14
Ramanathar Velauthar was first married at Navaly. He had a son by the name of Suppar. His second marriage was to No. 61, daughter of Moothathamby Vethar Kailaya Udaiyar. His children by the second marriage are Sanmugam, Kanthipillai, Sathasivam and three daughters. Eldest daughter of Velauthar was married to No. 69, V. K. A. Mathavar Swaminathar of Navaly. His second daughter was married to Kanapathiyar of Kodikamam. His third daughter was married to Muthalithamby Sithamparanar Kathirkamar. His son by the first wife-Suppar, was married to No. 66, second daughter of Vinayakar Sittampalam of Kondavil. His children are Arumugam and four daughters. Suppar's first daughter was married to No. 31, Chithamparanathar Vinasithamby of Chankanai. Second daughter was married No. 1 to Ampalavanar Vinayagar Kanagasundera Mudaliyar Vithanai Vairanathar’s son Murugesu alias Sinnaddi. Third daughter of Suppar was married to No. 24, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiyar Arunasalam Swaminathan's son Marimuttu (as a second wife.) Suppar's fourth daughter was married at Trincomalee. His son Arumugam was married to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Arumugam's eldest daughter (as sccond bed). His son was Muththuthamby, who was married to No. 26 Kulasegara Mudaliyar, Kathirithamby Chattampiyar Arunasalam Swaminathan Marimuttu's third daughter.
Sanmugam, the son of Ramanathar Velauthar's second wife was married to No. 16, daughter of Kathirkamar Mathavar Suppar, Sanmugam was married a second time to No. 15, second daughter of Kathirkamar Muttar Murugesu. He had a daughter. She was married to Kandappar, Murugesar Kanthar.
Ramanathar Velu Kanthipillai was married to the daughter of Nagendrar of Uduvil. His son Dr. William Paul was married to the daughter of Sampanthar Kathirkamar of Vaddukoddai and settled in Anaicottai. Ramanathar Velauthar Sathasivam was married to the daughter of Sanmugam Muttukumaru of Navaly.
Ampalavanar Vinayagar Kanagasundera Mudali was married to No. 16, the eldest daughter of K. Kathirkamar Mathavar. He had a son by the name of Vidane Vairavanathar. He was married at Sandilipay. His children are Naganathar, Murugesu alias Sinnaddi, C. Mathar alias Sinnathamby and three daughters. Eldest daughter of Vidane Wairavanathar was married to No. 26 Kulasegara Mudaliyar, Kathiri Chaddampiar Ponna.mp.lam, Arumugam Nagamuttu. His second daughter was married to Sinnathamby Kandappar of Pungudutivu, settled in Wannarponnai.
2

Vidane Vairavanathar Naganathar was married at Sandilipay. He had a daughter. She was married at Mannar. Vidane Wairvanathar Murugesu was married to No. 1, 3rd daughter of Rama nathar Velauthar Suppar. His son was Ponnampalam. Sinnathamby, son of Vidane Wairavanathar was first married to No. 64, third daughter of Vary Arachehiyar Kathirkamar, Varithamby Karthigesar. His children are Muttuvelu Kanagaretnam and two daughters. Elder daughter of Sinnathamby was married to Appar Vinasithamby of Suthumalai and resident of Maravanalai. Second daughter of Sinnathamby was married to No. 64, Vary Arachchiyar Kathirkamar Varithamby Vairavanathar Velu Vairavi Murugesu (as second wife.)
C. Mathar Sinnathamby was married a second time to the daughter of Murugar Supramaniar. His children by the second marriage are Ponnampalam Kanagasunderam and two daughters. Elder daughter was married to No. 64, Vary Arachchiyar Kathirkamar Varithamby Murugar Veerakaththiyar Murugesar Kulasegarampillai. Second daughter of Sinnathamby's second wife was married first to Vanniasingam of Sandilipay. This daughter was married a second time to Sinnappu, son of Maruthar of Araly.
Muttuvelu, son of Sinnathamby's second wife, was first married to No. 26, eldest daughter of Kulasegara Mudaliyar, Kathiri Chaddampiyar Arunasalam (Arnold) Sathasivam. He had a son called Chelliah.
Muttuvelu was married a second time to No. 13, second daughter of Ulakanathar Mather Kasikanakkar, Sinnathamby "Karnelius' Saravanamuttu. His children are, Iyadurai and two daughters. Elder of these was married to No. 43 Naranar Arumugam, Suppramaniar “Lyman" Ariyakuddy – son of Sabapathy.
Sinnathamby "W. Mather' Kanagaretnam was married to No. 26, the second daughter of Kulasekara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Arunasalam (Arnold) Sathasivam. His children are, Ponnusamy, Appadurai, Sinnadurai and five daughters. Eldest daughter of Kanagaretnam was married to No. 40, Chempai Udaiyar Govinda Udaiyar Chempar Chithamparanathar Notary. Murugesu's son Muthiah. Kanagaretnam's second daughter was married to No. 40, Chempa Udaiyar, Govinda Udaiyar Sayampar Arumugam's son Nannithamby. Kanagaretnam's eldest son Ponnusamy was married to the daughter of Doctor William Paul.
Sinnathamby Ponnampalam was married to the eldest daughter of Sittampalam Velautha Udaiyar, Sittampala Udaiyar Velauthar Eliathamby.
3.

Page 15
Ampalavar Vinayagar Vinasithamby was married to No. 24, Kumarasingha Mudali Sandrasegaram's daughter. His children are Murugesu Velauthar and a daughter. This daughter was married to No. 13, Ulaganathar Mather Kasikanakkar Sinnathamby. Vinasithamby Murugesu was married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar, Sandrasegarar Amarasinga Mudaliyar’s second daughter. His children are Elayathamby and Sinnathamby. Murugesu Elayathamby was married at Pannakam. He had a daughter. She was married at Pannakam. Murugesu Sinnathamby was married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar Sandrasegarar Amarasinga Mudaliyar Arumugam’s daughter.
Ampalanavar Poothar was married to No. 54, Matha Udaiyar's daughter. His children are two daugthers. Elder daughter was married to No. 54, Matha Udaiyar Chenkaiyar Varithamby. Poothar's second daughter was married to No. 13, Ulakanathar Neelar Kathirkamar Suppar Vinasithamby.
Ampalavanar Maruthar was married at Navaly. His children are Vinayar and a daughter. This daughter was married to Vairavanather of Navaly. Maruthar Vinayar was married to the daughter of Punnar of Navaly. His children are Kathiresu and a daughter. This daughter was married to Vairanather Swaminather of Navaly. NANGIS: Kathiresu was married to the daughter of Kathiravelu of Navaly.
Ampalavanar Kanthar was married to No. 26, daughter of Kulasegera Mudaliyar. His children are Sinnathamby, Welauthar, Kasinathar Kathiresu and Murugesu.
Kanthar Sinnathamby was married to No. 70, eldest daughter of Vellaiyar Visuvar Punniyamoorthy.
Kanthar Velauthar was married to No. 6, eldest daughter of Retnesar of Navaly. His children are: Kurunathar, Kanthar and 2 daughters. Velauthar's elder daughter was married to Kankani Murugesar Kanapathipilai of Vannarponnai. Velauthar's second daughter was married to Sittampalam Arunasalam of Wannarponnai. r
Velauthar Kurunathar was married at Trincomalee. Walauthar Kanthar was married at Nallur.
Kanthar Kasinathar was married to No. 28, Second daugther of Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Velarutha Udaiyar. His children are: Arumugam, Velauthar and 3 daughters. Eldest daughter of Kasinathar was married to No. 54, Matha Udaiyar
4.

Chenkaiyar Varithamby Kathirkamar. Kasinathar’s second daughter was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiyar Ponnampalam Rajasingam (as first bed) of Tellipalai. Kasinather's third daughter was married to Periyar Velu of Chankanai.
Kasinathar Arumugam was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Maruthappar's second daughter. His children are: Proctor Viswalingam, Sinnathamby and 2 daughters.
Kasinather Arumugam was married a second time to No. 76, daughter of Sanmugam Suppar of Urumpirai. By this marriage he had a son called Thambu. Kasinather Arumugam was married a third time to the daughter of Sinnar. Children by this marriage are: Thamotherampillai and four daughters. Arumugam's first bed's eldest daughter was married to Mudalithamby Velauthar Murugesar Myelvaganam. Arumugam's first bed's second daughter was married to Kumaru Kanthar Ampalavanar of Kopay.
Arumugam's third bed's eldest daugher was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Murugar Sanmugam Swaminathar. Second daughter was married to No. 13, Sanmugasegarar Sinnathamby Ponnampalam Maruthappu.
Arumugam's son Proctor Viswallingam was married to No. 9, Ramu Kathirkamar Mudalithamby Notary Sinnathamby Saravana: muttu’s second daughter.
Arumugam Sinnathamby was married to No. 16, Kathirkamar Math-var Velauthar Kanagasabai's eldest daughter. His children are: Sri Kantham and 4 daughters. K. Velauthar was married to the daughter of Vinayagar Rama Udaiyar Kanthar.
Kanthar Kathiresu was married to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirkamar Varithamby Vairavanathar's daughter. His children are: Kanthar, Sinnathamby Rowlands, Vairamuttu and Varithamby.
Kathiresu Kanthar was married to the daughter of Kasinathar of Sandilipay. His son was Kathiresu. He was married at Trincomalee. Kathiresu Sinnathamby Rowlands was married to the daughter of Kangany Vairaviyar of Sithari. His children are: Kathiravelupillai, Ponnusamy, Appadurai and Sinnathamby. Kathiravelupilai was married to No. 29, Sarawanamutar Ragumathar Kanthar Velautha Udaiyar Suppar Sanmugam’s eldest
s く

Page 16
daughter. His son was Singanayagam. Sinnathamby Ponnusamy was married to the eldest daughter of Kotta Udaiyar Vannithamby Kanthar. :
Kathiresu Vairamuttu was married to No. 9, Rasavaseekara Mudaliyar Swaminathar Sinnathamby Nanniyar's daughter. His children are: Kanagaretnam and 2 daughters. Vairamuttu's elder-daughter was married to Sinnathamby "Strong' Nagalingam of Sandilipay. Second daughter of Vairamuttu was married to Sinnathampar Thamby of Vannarponnai and Anaicottai.
Kathiresu Varithamby was married at Trincomalee. Kanthar Murugesu was married to No. 13, Ulakanathar Kasikanakkar's sixth daughter. His children are Somanathar, Mather and 3 daughters. Eldest daughter of Murugesu was married to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirkamar Varithamby Murugar's son Velauthar alias Thambar.
Murugesu's second daughter was married to No. 15, Kathirkamar Anumakodi-Singam Ethirveerasingam, Myelar, Kasinathar. Kathirkamar Anumakodisingam, Ethirveerasingam Myelar Velauthar.
No. 2
VINAYAKAR AMPALAVANAR OF SANDILPAY
He was married to No. 6, Retnesar Vinayagar's seconddaughter, His children are: Murugar, Subramaniar and 2 daughters.
Ampalavar's elder daughter was married to Wairavanather of Vaddukoddai, Children of this Wairavanather are at Trincomalee. Ampalavanar's second daughter was married to No. 13, Kathiresar of Uduvil.
Ampalavanar Murugar was married to the eldest daughter of Nellayar Arumugam Sithamparanather of Anaicottai. His children are: Sittampalam and 4 daughters. The first and the fourth daughters of Murugar were married to Kanthar Pandaram of Chulipuram, settled at Sanguveli. Second daughter of Murugar was married to No. 18, Kathiresar Kanthar of Uduvil (as first wife). Murugar's third daughter was married to Velauthar Murugar o
Navaly.
6

Murugar Sittampalam was married to the first and second daughters of Ramar Arumugam Sithampariyar of Alaveddy. settled in Manipay. His children are: Murugesu Arunasalam, Thambiah, Subramaniam Ponnampalam Kathiravelu and 5 daughters. Eldest daughter of Sittampalam was married by Velupillai of Wannarponnal.
Sittampalam Murugesu was married to the eldest daughter of Kathirkamar Sinnar Velautham of Navaly. He had a daughter, Sittampalam Arunasalam was married to the third daughter of Kanthar Pandaram of Chulipuram, settled at Sanguveli.
Ampalavanar Subramaniar was married first to No. 34-second daughter of Sittampalam of Koddaikadu. He had a son by the name of Sinnathamby. Ampalvanar Subramaniam was married a second time to No. 66. Vinayar Sittampalam's third daughter of Kondavil. By this marriage he had the following children:- Muthalithamby Kanapathipillai, Swaminathar and two daughters,
Elder daughter of Subramaniam was married to Velauthar Ramar Kathirkamar Muthallithamby Vidane Vairamuttar Kanagasabai of Anaicottai as first marriage. Second daughter of Subramaniar was married to No. 13 Ulaganathar Mather Kasikanakkar Sinnathamby Vinasithamby (as first bed).
Sinnathamby, son of Subramaniar by his first bed was married to No. 13 Ulaganathair Mathar Kasikanakkar Sinnathamby Vinasithamby's eldest daughter. His children are: Arunasalam and a daughter.
Subramaniar Sinnathamby's daughter was married to No. 18, Kathiresar Naganathar Muththuthamby of Uduvil. Sinnathamby Arunasalam was married to the eldest daughter of Subramaniar Ramu Udaiyar of Uduvil. Muthalithamby, son of Subramaniar by his second bed was married to No. 13 Ulaganathar Mathar Kasikanakkar Sinnathamby, Vinasithamby's third daughter. His children are: Subramaniam and 2 daughters. Muthalithamby's elder daughter was married to Mathavar Murugesu Sinnathamby Thamotharar. Muthalithamby's second daughter was married to No. 31 Somanathar Sithamparanathar Velauthar’s son Sithamparanathar. This daughter was remarried to No. 40 Chempa Udaiyar, Govinda Udaiyar Murugar Subramaniar Velupillai. Muthalithamby Subramaniar was married to No. 13 Ulaganathar Mather Kasikanakkar Vinasithamby Sinnathamby’s second dau
ghter.
Subramaniar Swaminathar was married to No. 13 Ulaganathar
Mather Kasik.na.kkar Subramaniar Sinnakuddy's daugther. His
son had only a daughter. She was married to No. 3 Ramar Wairar vinathar Saravanaiyar Moothamby’s son Thambipillai. "
7

Page 17
No. 3
ARASANAYAKA MUDALYAR
His children are: Kathiresar Varathanathar and Thamotherar. Arasanayaka Mudaliyar Kathiresan was married to No. 50 Mathiyaparana Mudaliyar, Gengakularatna Mudaliyar, Mathiyaparana Mudaliyar's second daugher from Uduvil. His son was Muruga Udaiyar. He was married to No. 50 the eldest daughter of Mathiyaparana Mudaliyar, Sittampala Iraisvar alias Gengakularatna Mudliyar of Uduvil. His children are: Velauthar and Myelvaganam. M. Velauthar was married to the eldest daugther of Kaakayar Muthathamby Namasivayagam of Uduvil. M. Myelvagnam married the daughter of Vairamuttu Sinnathamby of Chankanai. He was married a second time to No. 50 the eldest daughter of Mathiyaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Sinnathamby Karthikesar. His children are Kanapathipillai and a daughter. This daughter was married to No. 58 Manaapillai Viswasinga Mudaliyar Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Viswa Udaiyar Sangarapillai Viswalingam of Inuvil.
Myelvaganam Kanapathipillai was married to No. 58 Manaаpillai Viswasinga Mudaliyar Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Viswa Udaiyar Sanmugam's third daughter.
Muruga Udaiyar Myelvaganam was married a third time to No. 10 Irumarapilumthuiya Mudaliyar Kathirkamar Vanniya Singa Mudaliyar VinasithambyVanniyasingam’s daugther of Navaly. His children are Sivaprakasam and Arasanayagam. Sivapragasam was married to No. 21 Karalasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalakulasingar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby Velupillai’s daughetr of Navaly.
No. 4
ARUMUGAMPILLAI KUMARASWAMY, GATE MUDA LIYAR M.L.C. COLOMBO
* He was married to No. 67 Veeranarayana Mudaliyar Murugesar Chaddampiar's eldest daughter. He had only a daughter. She was married to No. 58 Manaapillai Viswallinga Mudaliyar Ethirrmannasinga Mudaliyar Arunasalam Vidwan Swaminathapillai Ethirrmaanasinga Gate Mudaliyar M.L.C.
Kumaraswamy Gate Mudaliyar was married a second time to No 21 Kaaralakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraisuvar Vairavanathar's daughter (by second bed). His children are: Sir Muttukumarasamy M.L.C. Barrister J.R.A.S. and a daughter.

This daughter was married to No. 13, Ulaganathar Mather Kathirkama Kanakkar Thillaiampalam Arunasalam Ponnampalam. Gate Mudaliyar J. P. Sir Muthukumarasamy was married to Miss Beeby daughter of Sheriff of Kent. His son was Ananda Kentish Kumaraswamy.
No. 5
ARUMUGATHTHA MUDAILYAR OF ANACOTTA
His children are, Muttar Vairavanather Subramaniar Sinnathamby and four daughters. The eldest daughter was married to Viswanathar of Nallur. Second and third daughters were married to Singakone Mudaliyar Mudalithamby Velauthar Vinasithamby 器 Anaicottai. Fourth daughter was married to Kathiravelu, son of Muttar.
Arumugaththa Mudaliyar Vairavanather was married at Tellipallai. He had a daughter who was married to Ascott of Kurumpachitty. ه
Arumugaththa Mudaliyar Subramaniar was married to the eldest daughter of Sithamparapillai of Navaly. His children are: Veerasingam Muttuthamby, Overseer Sittampalam Sinnathamby and four daughters. W
Eldest daughter of Subramaniam was married to No. 55, Mather Suppar Sinnakuddy of Kondavil. Second daughter of Subramaniam was married to Sanmugam Muttukumaru of Sandilipay. Third daughter was married to Velauthar Muthukumaru Ponnampalam of Anaicottai. Fourth daughter of Subramaniam was married to Periyar Iyampillai of Navaly. Subramaniam Veerasingam was married to the daughter of Sanmugam Peli of Kokuvil. His son was Kuddipillai.
Subramaniyar Muttuthamby was married to No. 13 Ulaganathar Mather Kasikanakkar, Sinnathamby Vinasithamby’s second daughter. His children are Appadurai and 2 daughters. Muttuthamby's elder daughter was married to Subramaniar Ponniah of Navaly. Second daughter was married to Elayathamby, son of Kanthar of Anaicottai-settled in Colombo. Muttuthamby Appadurai was married to No. 7, Rasavaseekara Mudaliyar Swaminathar Vidane Sinnathamby Nanniyar's daughter (as second bed).
Subramaniar's son Overseer Sittampalam was married to the daughter of Sinnakuddiar of Navaly. His children are Ponnusamy and two daughters. Elder daughter of Overseer Sittampalam was
9.

Page 18
married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiyar Ponnampalam Nagamuttar Elaiyathamby of Tellipalai. Sittampalam’s second daughter was married to Periyar Iyampillai Saravanamuttu's second daughter of Navaly.
Subramaniar Sinnathamby was married to the daughter of Sanmugam Peli of Kokuvil (as second bed.)
No. 6
RETNESAR OF NAVALY HIS SON VINAYAKAR
His children are Sankarar and 2 daughters. Elder daughter of Vinayakar was married to No. 1 Ampalavanar Kanthar Velauthar. Vinayakar's second daughter was married to No. 2, Ampalavanar of Sandilipay.
Vinayakar Sankarar was married at Navaly. His children are Suppar and 2 daughters. Sankarar's elder daughter was married to Muthappa Chetty of Vannarponnai. Second daughter also was married at Wannarponnai.
Sankarar Suppar was married to No. 66-fifth daughter of Vinayakar Sittampalam of Kondavil. His children are: Sinnakuddy and Arumugam. Sinnakuddy was married to No. 66, the third daughter of Vinayakar Sittampalam Arunasalam of Kondavi). His children are Kanapathipillai Kanagaretnam and 2 daughters. Elder daughter of Sinnakuddy was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Murugar, Govindar Elaiyathamby.
No. 7
RASAVASEEKARA MUDAILYAR OF ANACOTTA
His children are Swaminathar Sinnathamby Kumarasegara Mudaliyar and 4 daughters. His eldest daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesu Chaddampiyar of Anaicottai. His second daughter was married to No. 52, Manuthunga Mudaliyar Ponnampala Arachchiyar Thiagarajah Mudaliyar.
His third daughter was married to Kantha Kanakkar Kathirkama Iraisuvar. His fourth daughter was married to Themotherampillai of Nallur.
10

Rasavaseekara Mudaliyar Swaminathar was married at Vadaliadaippu. His children are Vidane Sinnathamby and a daughter. This daughter was married at Thirunelveli. Vidane Sinnathamby, son of Swamynathar was married at Sandilipay. His children are Ramalingam, Thambapillai, Nanniyar, Ponnampalam and a daughter. This daughter was married to No. 20, Kanagasooriyar Murugar Periathamby Vaithiyanathar alias Seeniar of Anaicottai (as first bed). He was married a second time to the daughter of Ramalinga Chaddampiar of Anaicottai. His son was Nagamuttu who was married to the daughter of Paramanathar of Vadaliadaippu.
Vinasithamby's son Ramalingam was married at Wadaliadaippu. His children are Moothathamby, Nannithamby, Elaiyathamby and 2 daughters. Ramalingam's elder daughter was married to Kathiresa Udaiyar of Vadaliadaippu. Second daughter was married to Saravanamuttu of Sanguveli. Ramalingam Moothathamby was first married to the daughter of Kasinathar of Anaicottai. He was married a second time to No. 49, daughter of Poothathamby Thanianmai Mudaliyar Sethunathar Vettivelu. His son was Thambiah. Ramalingam Nannithamby was married to the daughter of Kanthar Velauthar of Vadaliadaippu. Ramalingam Elaiyathamby was married to the daughter of Sinnathamby of Vadaliadaippu.
Vidane Sinnathamby's son Thambapillai was married to the daughter of Kaakayar Moothathamby Namasivayam of Uduvil, Vidane Sinnathamby's son Nanniyar was married to No. 67. Veeranarayana Mudaliyar Karthigesar Sabapathy's third daughter. He had one daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Kathiresar Vairamuttu. She was remarried to No. 5, Arumugaththa Mudaliyar Subramaniar Muttuthamby Appadurai.
Vidane Sinnathamby's son Ponnampalam was first married to the daughter of Sampanthar of Vaddukoddai. He had a daughter who was married to No. 57, Maanaa, Mudali Poothathamby Swaminathar Kathiravelar’s son Navasivayam. Vidane Sinnathamby’s son Ponnampalam was married a second time to the second daughter of Suppar of Karainagar. He had two daughters by this marrlage.
No. 8
SELLAR RAMAR OF MANPAY
His children are Muttar, Wairavanathar and Ramar. Muttar was married to No. 28, eldest daughter of Kulanthaiyar. He had a daughter who was married to No. 23, Kumarappar Karuppa Maruthappar.
11

Page 19
Ramanathar Wairaivanathar was married to No. 70, second daughter of Vellaiyar Viswanathar. His children are Saravanaiyar and a daughter, who was married to Velauthar Poothar of Anaicottai. -
Wairavanathar Saravanaiyar was married to No. 46, eldest daughter of Puthiyar Wairavanathar of Kondavil. His children are Moothathamby, Vairamuttu, Dr. Leva Sinnathampar.
Saravanaiyar Moothamby was married to No. 26, third daughter of Kulasegara Mudaliyar, Kathirichaddampiar Arunasalam Sanmugam of Tellipallai. His children are Saravanamuttu, Thambapillai and Elaiyathamby.
Moothathamby Saravanamuttu was married to No. 69, eldest daughter of Veeriar Kathirgamar Iyampillai Mather Swaminathar Murugesar of Navaly.
Moothathamby Thambapillai was married to No. 21, Ampalavanar, Subramaniar Swaminathar's daughter from Sandilipay. His son was Thambirasa. Saravanayar Vairamuttu was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Mudaliyar Kathini Chaddampiar Ponnampalam Arumugam Nagamuttu's daughter of Tellipalai. His children are Rasaratnam, Thambirasa and 2 daughters. Wairamuttu's elder daughter was married to No. 38, Sanmugam Suppar Ramu’s son Sittampalam. Wairamuttu married a second time at Arali.
No. 9.
VE LAUTHAR RAMAR OF ANACOTTA
His children are Kathirgamar, Veerakatty and a duaghter who was married to No. 27, Kulaveersinga Arachchi Maniasegara Chaddampiar. Ramar Kathirgamar was married to the daughter of Mailakanakkar. His children are Velu Thillaiampalam, Muthalithamby and . Sittamapalam.
Kathirgamar Velauthar was married to No. 1, Ampalavanar Vinayagar, Ramanathar's first daughter. His son is Sinnathamby,
Kathirgamar Thillaiampalam was married at Madduvil. His children are Sithamparanathar and a daughter who was married at Kopay. Thillaiampalam Sithamparanather was married to the daughter of Murugar of Kopay. His son is Ariyakuddy. He was married at Wannarponnai.
12

Kathirgamar Muthalithamby was married to No. 48, Pootha Udaiyar Suppar Visvanathar's eldest daughter. His children are Vidane Vairamuttu, Sinnathamby known as Notary Mandalavar, Kathirgamar alias Ammambiar, Visvanathar and 3 daughters.
Eldest daughter of Muthalithamby was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Chempar. Second daughter was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Suppar. This daughter was remarried to No. 40, Govinda Udaiyar Ponnampalam. Muthalithamby’s third daughter was married to No. 26, Kulasegara. Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Nagamuttu of Tellipclai.
Vidane Wairamuttu's second daughter was married to No. 13, Ulaganathar, Mathar, Kasikanakkar Sinnathaeimby Arumugaththaar. This daughter was remarried to No. 66, Vinayagar SittampJ.lam Arunasalam of Kondavil.
Vidane Vairamuttu's third daughter was married to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar Veeragaththiar Murugesu.
Vidane Vairamuttu's fourth daughter was married to Manicavasaga Mudaliyar of Nallur.
Vidane Vairamuttu's fifth daughter was married to No. 26, Kulasegara Muda liyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Kumaresar (Page) Vaithianathar.
Vidane Vairamuttu Kanapathipillai was married to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar Thambar alias Velauthar's eldest daughter. His children are Muthuthamby and 2 daughters.
Kanapathipillai's elder daughter was married to No. 42, Thanapala Udaiyar Kandappar Vaithianathar Kandappu of Vannarponnai.
Second daughter of Kanapathipillai was married to Velauthar Sinnathamby Sabapathy of Mallakam.
Kanapathipillai Muttuthamby was married to the first and second daughters of Manicavasaga Mudaliyar of Nallur.
Vidane Vairamuttu Sittamapalam was first married to the widow of his brother. Kanapathipillai. His children arePonniah and 2daughters. Sittampalam was remarried to Murugar Nilayinar's fourth
13

Page 20
daughter of Uduvil. His children are Wairamuttu, Kanagasabai, Chelliah and two daughters. Sittampalam was married a third time to the daughter of Sinnathambar of Varuthalaivilan.
The eldest daughter of Sittampalam by his first marriage was wedded to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Rajasingham Swaminathapillai as first husband. She was remarried on becoming a widow to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar Thillaimpalavidane, Santhiagopillai Udayar’s son Thambimuttupillai.
The eldest daughter of Sittampalam by his second marriage was wedded to Ponnampalam, son of Maniccavasaga Mudaliyar of Nallur.
Ponniah, the son of Sittampalam by his first marriage, was wedded to No. 69, Veeriyar Kathirgamar Iyampillai Mather Swaminathar Murugesu's second daughter of Navally.
Vairamuttu, the eldest son of Sittampalam by his second marriage, was wedded to Narasinga Mudaliyar Powthiran Gabriel Pillai Bastiampillai's daughter.
Kanagasabai, the second son of Sittampalam by his second marriage, was wedded at Wannarponnai. -
Chelliah, the third son of Sittampalam by his second marriage, was wedded to the daughter of Seethari Velupillai of Jaffna.
Vidane Vairamuttu Kanagasabai was married to No. 2, Ampalavar Suppar's eldest daughter from Sndilipay.
Notary Sinnathamby, the son of Muthalithamby was married to No. 13, Ulaganathar Mathar, Kasikanakkar's seventh daughter. His children are Shroff Ariyakuddiyar, Kuddiyar, Shroff Saravanamuttu and five daughters. Eldest daughter of Notary Sinnathamby was married to No. 13, Ulaganathar Mather Kasikanakkar Sinnathamby Thamotharar. Second daughter of Sinnathamby was married to Kasinathar Murugesar of Alaveddy-settled at Palai. Sinnathamby's third daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar, Gengakularatna Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar of Uduvil. The fourth daughter of Sinnathamby was married to No. 13, Ulaganathar Mathar Kasikanaukkar Sinnathamby’s son Surveyor Kornelias Saravanamuttu. Sinnathamby's fifth daughter was married to No. 46, Puthiyar
14

Wairavanathar's son Lawton Swaminathar. This fifth daughter was remarried to No. 69, Veeriyar Kathirgamar Iyampillai Mather, Swaminather’s son Shroff Ponnampala.m.
Sinnathamby's son Ariyakuddiyar was married to Murugar Neelaiyinar's eldest daughter of Uduvil. His children are Swaminathapillai, Vaithialingam and a daughter. This daughter was married to No. 46, Puthiyar Vairavanathar Swaminathar’s son "Lawton' Proctor Ponnuswamy of Kondavil.
Ariyakuddiyar Swaminathapillai was married to No. 13, Ulaganathar Mathar Kasikanakkar Sinnathamby Surveyor Saravanamuttu's third daughter. He was married a second time to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Kunchi Udaiyar Myelar, Sivasampu Kathiravelu's eldest daughter. His son is Amuthalingapillai.
Notary Sinnathamby's son Kuddiyar was married to No. 44, Narayanapillai Vinayagar Kasipillai Veluppillai's second daughter by his first marriage.
Notary Sinnathamby's son Shroff Saravanamuttar was married to Arurar, Poothar Thirumalaiyar, Anandar Vethavanam Subramaniar Thillaiampala Udaiyar's eldest daughrer Annamma of Sandilipay, settled in Nallur. His children are Subramaniam Rasanayakam Thuraiappah Somasunderam and four daughters.
Saravanamuttu's eldest daughter was married to No. 46, Puthiyar Vairavanathar Swaminathar Lawton Kanagaratnam (as first bed).
Saravanamuttu's second daughter was married to No. 1, Ampolavanar Kanthar Kasinathar, Arumugam's son Proctor Viswallingam.
Saravanamuttu's third daughter was married to No. 29, Saravanamuftar Ragunathar Kanthar Kunchi Udaiyar Myelar Sivasampu Karthigesu Muttuthamby.
Saravanamuttu's fourth daughter was married to No. 13, Ulaganathar Mathavar Kasikanakkar Sinnathamby Surveyor Saravana muttu’s son Appapillai.
Saravanamuttu's son Subramaniam was married to Arurar Poothar Thirumalaiyar Anandar Vethavanam Subramaniar Thilllaiampala Udaiyar Thambapillai's eldest daughter.
15

Page 21
Saravanamuttu Rasanayakam was married first toKumarappar Karuppar Maruthappar Chellappa's daughter. His second marriage was to Rev. Daniel Nile's daughter. -
Muthalithamby's son Kathirgamar was married to No. 15, Kathirgamar Thidaveerasingam Ethirveerasingam Myelvaganam’s daughter. His children are Tha motharar and four daughters.
Kathirgamar's eldest daughter was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Murugar Govindar. Kathirgamar’s second daughter was married to No. 29, Saravanamuttu Ragu་སr Kanthar, Kunchi Udaiyar Myelar Sivasampu (as second
..)
Kathirgamar’s third daughter was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Maruthappar Chellappah. Fourth daughter of Kathirgamar was married to Periyar Velauthar Karthigesu of Chankanai.
Muthalithamby's son Viswanathar was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Karthigesar Sabapathiyar’s eldest daughter. His children are Muthalithamby and two daughters.
Viswanathar's elder daughter was married to No. 16, Kathirgamar Mathavar, Velauthar Kanagasabai. Second daughter of Viswanathar was married to No. 40, Chempa Udaiyar, Govinda Udaiyar Ponnampalam Thillaiampalam.
Viswanathar Muthalithamby was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Rajasingam's second daughter. He had only a daughter who was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Ponnampalam Thillaiampalam Kanapathipillai.
Kathirgamar Sittampalam was married to No. 13, Ulaganathar Neelakanakkar Kathirgamar Sanmugasegarar's second daughter. His children are Swaminathar and two daughters.
Sittampalam's elder daughter was married to Vairaviyar of Anaicottai. −
Second daughter of Sittampalam was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Ponnampalam (as first bed.)
Sittampalam Swaminathar was married to No. 13, Ulaganathar Neelakanakkar Kathirgamar Sanmugasegarar Akilesaros daughter,
Ramar's son Veeragaththy was married at Anaicottai.
16

No. 10
RUMARAPILUMTHUYA MUDALYAR OF NAVALY
He was married to No. 69 Veeriyar Kathirgamar's daughter. His children are Kathirgamar and a daughter. This daughter was married to No. 50 Mathiaparana Mudaliyar. ۔
Kathirgamar, son of Irumarapilumthuiya Mudliyar, was married to No. 69, Veeriyar Kathirgamar's daughter of Navaly. His son was Vanniasinga Mudaliyar. He was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar, Mathiaparana Mudiliyar's third daughter. His children are Vinasithamby Sinnathamby Udaiyar Kathiravelu, Sangarapillai and a daughter. This daughter was married to No. 68, Veeragaththiyar Murugar of Kondavil.
Y
Vanniasinga Mudaliyar's son Vinasithamby was married to No. 19, Kanagasundera Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar’s eldest daughter of Pandaterrippu. His children are Vanniasingam Sethukavalar Somar Vairamuttu and Velupillai. Vinasithamby Vanniasingam was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Karthigesu Udaiyar Karalapillai's second daughter.
Vinasithamby Sethukavalar was married to No. 50 Mathiaparana Mudaliyar. Gengakularatna Mudaliyar Sittampala Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar's daughter. His children are Karthigesu, Nagamuttu and a daughter. This daughter was married to Murugar Vaithialingam of Navaly.
Sethu Kavalar’s son Karthigesu was married at Uduvil. Vinasithamby's son Homer Vairamuttu was married at Chankanai to the second daughter of Manikkar Siththar Vairavanathar Arulampalam. His children are Homer Vanniasingam and a daughter, who was married to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar, Swaminatha , Mudaliyar Kumarasingamaniam Moothathamby’s son Navaratnam.
Vairamuttu Homer Vanniasingam was married to the daughter of Alice Redbana of Punnalaikadduvan.
Vairamuttu Homer was married a second time to No. 19, Kanagasundera Muda liyar Kulaveerasinga Mudaliyar, Kanagasundera Mudaliyar Parimurtugesaros fourth daughter of Pandaterrippu. His children are Periathamby, Advocate Sinnathamby and a daughter who was married at Thunaivito Overseer Saravanamuttu.
17

Page 22
Wairamuttu Homer Periyathamby was married to Thamotharampillai Karthigesar Kandappar Kulichaddampiar’s daughter from Puttur (as second marriage).
Advocate Sinnathamby Homer was married to the daughter of Engineer Sandrasegarar of Seethary. Vinasithalmby Velupillai was married at Thunaivi.
Vanniasinga Mudaliyar’s son Sinnathamby Udaiyar was married to No. 50, Mathiaparana Muda liyar Geng.kularatna Mudaliyar Mathia parana Mudaliyar Swaminathar Iraiswar’s daughter. He had two daughters. The elder daughter was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar. Second daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesu Chanddampiar Sanmugaththaar (as first marriage). His son is Chellappah.
Vanniasinga Mudaliyar Kathiravelu was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Murugesar's second daughter.
Kathiravelu Chellappah was married to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar Swaminatha Mutha liyar Kumarasingamaniam Rajakariar's eldest daughter. His children are Thambipillai, Saravanamuttu and a daughter who was married to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar Swaminatha Mudaliyar Kumarasingamaniam Moothathamby Navaratnasingam’s son Kumarasingam.
Chellapah was married a second time to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar Vairavanathar Viswanather's eldest daughter.
No. 11
LANKANATHA MUDA LIYAR KATHIRGAMLAR
OF MUKAMALA
His children are Mutta Udaiyar and Saravanamuttu. Ilankainatha Mudaliyar Mutta Udaiyar was married to 58, Maanaapillai Segarajasinga Mudaliyar’s second daughter. His children are Sivagurunathar and a daughter who was married to Periyar Kumaravelar Vinasithumby of Anaicottai.
Mutta Udaiyar's son Sivagurunathar was married to No. 52, Manuthunga Muthaliyar Ponna.mp...la Arachchiyar Thiagarajah Mudaliyar's second and third daughters. His children are Moothathamby Sinnathamby Muttiah Ponnampalam Navasivaya Mudaliyar and two daughters.

Sivagurunathar's elder daughter was married to Periyar Kathiravelar Vinasithamby Vidane Saravanamuttar of Anaicottai. The second daughter was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Sinnathamby of Vaddukoddai.
Sivagurunathar's son Navasivaya Mudaliyar was first married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesa Chaddampiar Ariya Puttirar's daughter. He had a daughter who was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmasinga Mudaliyar Arunasalam, Vidwan Swaminathar Ethirmanasinga Mudaliyar's son Proctor Duraisamy.
Sivagurunatha Mudaliyar was married a second time to No. 21, Karaalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Pathitha Udaiyar Karaalasinga Mudaliyar Kantha Iraisuvar Ragunathar's second daughter. His children are Broker Segarajasingam, Broker Ratnasabapathy, Barrister Thiagarajah and four daughters. Eldest daughter was married to No. 13, Ulaganathar Mather, Kathirgama Kanakkar Thillaiampalam Arunasalam Ponnampala Mudaliyar's son S. C. Proctor Kumaraswamy. The second daughter was married to No. 13, Ulaganathar Mather Kathirgamar Kanakkar Thilaiampalam Sinnathamby, Myelupillai Shroff’s son Sathasivampillai. The third daughter was married to No. 19 Ulaganathar Mather Kathirgamakanakkar, Thillaiampalam Arunasalam Ponnampala Mudaliyaros son Arunasalamthurai Barrister M.A.
The fourth daughter of Navasivaya Mudaliyar was married to No. 67 Veeranarayana Mudaliyar Murugesu Chaddampiar Sanmugaththar Thambiah Mudaliyar’s son Sanmugampillai.
Navasivaya Mudaliyar Ratnasabapathi was married to No. 58, Maanaapillai Viswalinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Duraisamy's daughter. His children are Segarajasingam Pararajasingam Nadaraja Singam and a daughter.
Navasivaya Mudaliyar Thiagarajah Barrister was married to No. 12 Innasiyar Arumugam Velauthar Sangarapillai’s second daughter.
Sivagurunathar's son Sinnathamby was married to No. 19, Kanagasundera Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar, Kanagasundera Mudaliyar Parikari Murugesar's second daughter.
Ilankainatha Mudaliyar Saravanamuttar was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar, Gengakularatna Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar's fourth daughter. He was married a second time to No. 58, Maanaapillai Viswallinga Mudaliyar's second daughter. -
19

Page 23
No. 12
INNASYAR OF PANDATERRIIPPU
He was married to No. 58, Maanaapillai Viswallinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Singakavala Muda liyar’s daughter. His children are Vinasithamby, Arumugam and Saravana.muttu.
Vinasithamby was married at Pungudutivu. His son is Vethavanam. Arumugam was married to No. 30, Singapuli, Arachchiyar Kanagasundera Mudaliyar's eldest daughter. His children are Velauthar and Sinnathamby.
Arumugam Velauthar was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar Chitta Iraiswar alias Gengakularatna Muda liyar’s second daughter. His children are Karalapillai, Ponnamp.lam Broker Sangar pillai, Arumugam and three daughters.
Eldest daughter of Velauthar was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar, Arumugaththar’s son. Arunasalam Velauther's second daughter was married to Ramu’s son Vaithianathar of Araly. Third daughter was married to No. 19, Kanagasundera Muda liyar Kulaveerasinga Muda liyar Kanagasundera Mudaliyar Parikari Murugesar’s son Thillaia.mp.lam.
Velauthar's son Karalapilla was married to Kakkayar Moothathamby Kathirgamar's daughter of Uduvil. He was married again to No. 58 Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar, Veerasinga Mudaliyar Sandrasegara Muda-liyar, Sanmugam Viswa Udaiyar Sangarapillai's daughter (as second wife). His children are three daughters.
Karalapillai's eldest daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Mathia parana Mudaliyar, Kanagasabai Mudaliyar Swaminatha Iraiswar, Arunasalam, Swaminathapillai Udaliyar's son Kanagasabai Udaiyalır. Second daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar Karala Udiyar Sinnathamby's son Broker Sivagurunathar (as second wife).
Karalapillai's third daughter was married to No. 37, Sandravar Sinnar Myelvaganam Nagamuttu Chellappah Notary Subramaniam.
Velauthar Ponnampalam was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiavelar's second daughter. His children are Chelliah and three daughters. The
20

eldest daughter was married to Mather Gurunathar, Wairavanathar Sanmugam Tharmavaratha Udaiyar’s son Notary Ramalingam (as first wife). The second daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar, Kanagasabai Muda liyar Karala Udaiyar Sinnathamby’s son Broker Sivagurunathar of Uduvil (as first wife).
Ponnampalam's third daughter was married to No 57, Maanaa Muthaliyar, Poothathamby Swaminathar, Arumugaththar Arunasalam's son Naganathar.
Velauthar's son Broker Sangarepillai was married a third time to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengadara Kularatna Mudaliyar, Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar Karala Ud.iya I Thillaiampalam's daughter. He had a daughter. He was m.rried a second time to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar, Murugesacha ddampiar Sanmugaththar’s son Kachcheri Shroff” Murugesapillai's fourth daughter. He had a daughter.
He was married a third time to No. 50, Mathiaparana Muthaliyar Gengakularatna Muda liyar Mathiaparana Mudaliyar, Kanagasabai Mudaliyar Swaminatha Iraiswar Arunasalam Swaminathapillai Udaiyar Mathiaparanam's daughter.
Broker Sangarapillai's daughter of his first wife was married to No. 17, Kathirgamar, Murugesar, Saravanamuttu Maniam Kellock Murugesu Mudaliyar's son Proctor Thiruvilangam.
Velauthar Arumugam was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Sinnathamby Karthigesar's fourth daughter (as second wife). His children are Sellamuttu and a daughter.
Innasiyar Saravanamuttu was married at Anaicottai.
No. 13
ULAGANATHAR OF MANPAY
His children are Mather, Muthalar, Andaar and Neelakanakkar.
Ulaganathar Mather’s children are Kasikanakkar Kathirgamakan.kkar and a daughter who was married to No. 48, Poothaudaiyar Suppar Viswanathar. This daughter was remarried to No. 29, Saravana muttar Ragunathar Kanthar Kuncha Udaiyar.
2.

Page 24
Mather Kasikanakkar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar's daughter. His children are Subramaniar Sinnathamby Murugesar and seven daughters. The eldest daughter of Kasikanakkar was married to Maruthar Ampalavar Velu of Sandilipay. Second daughter was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar Thiruvilanga Mudaliyar Kanga Udaiyar Velauthar. Kasikanakkar's third daughter was married to No. 26 Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Arunasalam. Kasikanakkar's fourth daughter was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Kuncha Udaiyar Myelar. Fifth daughter was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri-chaddampiar Ponnampalam (as second wife), Sixth daughter was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Murugesar. Kasikanakkar's seventh daughter was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Notary Sinnathamby of Anaicottai.
Kasikanakkar's son Subramaniam was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanathar's daughter. His children are Parikari Nagamuttar, Sinnakuddy anda daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanathar Notary Sithamparanather, Thambiah. This daughter was remarried to No. 44, Naranapilai Vinayar Kasipilai Velauthar, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Arunasalam Sanmugam (as his third marrige.)
Kasikanakkar Subramaniam's son Nagamuttu was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanathar Notary Sithamparanathan's daughter (by his first marriage).
Sinnakuddy, son of Kasikanakkar Subramaniam, was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Visvanathar Sithamparanather's daughter (by his second marriage). His children are Vaithilingam and a daughter who was married to No. 2, Ampalavar Subramaniar Swaminathar of Sandilipay.
Subramaniar Sinnakuddy was married a second time to Kathirgamar Sanmugam's daughter. His children are Suppiah and a daughter who was married to No. 38, Sanmugam Suppar Ramu's son Kanagasabai of Urumpirai.
Sinnakuddy Waithilingam was married to No. 44, Naranapillai, Vinayagar Kasipillai Velupillai's daughter (by his second marriage). His children are Chelliah and 3 daughters.
Sinnakuddy Suppiah was married to No. 54 Matha Udaiyar, Chenkaiyar Varithamby Kathirgamar Murugar’s duaghter. His children are Chelvanayagampillai and a daughter. He was married again to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai Vinasithamby's second daughter.
22

Kasikanakkar Sinnathamby was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Vinasithamby’s daughter. His children are Vinasithamby, Thamotharar Arumugaththar, Surveyor Saravanamuttu alias Sinnakuddy and 2 daughters.
Sinnathamby's elder daughter was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar Thiruvilanga Mudaliyar Kanaga Udaiyar Velauthar's son Vidane Kanthar. Second daughter was married to No. 44, Naranapillai, Vinayar Kasipillaiyar’s son Velauthar.
Sinnathamby's son Vinasithamby was married to No. 44, Naranapillai Vinayar Kasipillai's second daughter. His children are Ponnampalam, Sinnathamby and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 2, Ampalavanar Subramaniar's son Sinnathamby (by first marriage). The second daughter was, married to Arumugaththa Mudaliyar Subramaniar's son Muttuthamby. The third daughter was married to No.2, Ampalavanar Subramaniar Muthalithamby of Sandilipay.
Vinasithamby's son Sinnathamby was married first to No. 2, Ampalavanar Subramaniar's second daughter of Sandilipay. His children are two daughters.
Vinasithamby Sinnathamby was married a second time to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Thillaiampalam’s second daughter.
The elder daughter of Vinasithamby Sinnathamby was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar, Chempar Vidane Velupillali's son Arunasalam. The second daughter was married to No. 2, V. Ampalavanar Sumbramaniar Muthalithamby SubTalala
Kasikanakkar Sinnathamby’s son Thamotharar was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Mudalithamby Notary Sinnathamby's eldest daughter of Anaicottai. His children are Suppar, Shroff Nannithamby and two daughters. The elder daughter was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar, Kanthar Kuncha Udaiyar Myelar Sivasampoo's son Karthigesu (by his first mariage). The second daughter was married to No. 39, Sooriya Thamotharar Sooriyar Nagamuttu’s son Newton Velupillai of Thirunelvely.
Thamotharar Shroff Nannithamby was married to No. 53, Maniccar, Mudalithamby, Ragunathar, Mudalithamby's eldest daughter. His children are Selladurai Somasunderam Kuddithamby and 2 daughters. The first daughter was married to Arumugam.
23

Page 25
Kathiripillai Thillaiampalam's son Thambipillai (as second wife). The second daughter was married to Kulasegaraperumal Myelerperumal Eliathamby’s son Maruthappu of Vannarponnai.
Kasikanakkar Sinnathamby's son Arumugaththar was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttus second daughter. His children are Arunasalam and 2 daughters.
Arumugaththar's elder daughter was married to Sithamparanathar Suppar’s son Muttukumaru of Chankanai. This daughter was remarried to No. 1, Ampalavanar Vinayar Ramanathar Velauthar Suppar Arumugam. She was married a third time to Sithamparanathar Vettivelu Velauthar Sittampalam Ramu of Kokuvil (as third wife of his).
Arumugaththar's son Arunasalam was married to Myelvaganam "Porter' Nagamuttu's daughter of Alaveddy. His children are Kanagasabai and Subramaniam. He was married a second time to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanathar Notary Sithamparanathar, Somasunderam alias Myelvaganam's daughter.
Kasikanakkar Sinnathamby's son Sinnakuddiyar alias *Surveyor' Saravanamuttu was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Notary Sinnathamby's fourth daughter. His children are Appapillai and 3 daughters. The eldest daughter of the three was married to Aruvarmaniar, Thillaiampala Udaiyar "Basin' Thampapillai of Sandilipay. Their children are Duraisamy and 2 daughters.
Saravanamuttu's second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Kanagasundera Mudaliyar Vidane Vairavanathar “Mather” Sinnathamby’s son Muttuvellu (as his second wife).
Saravanamuttu's third daughter was married to No. 9, Ramar, Kathirgamar Mudalithamby Notary Sinnathamby Ariakuddy Swaminathapillai of Anaicottai.
Saravanamuttu's son Appapillai was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Mudalithamby Notary Sinnathamby Shroff Saravanamuttu's fourth daughter.
Kasikanakkar’s son Murugesar was married to Punnar Naranar's daughter of Punnalai. His children are Ampalavanar, Sinnathamby and 2 daughters.
Ulaganathar Muthalar’s son is Maniar. Maniar’s children are Velu and one daughter.
24

Ulaganathar Andar’s son is Myela Udaiyar. He was married to No. 63, Muththar Velar's daughter. He had a daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanather's son Notary Sithamparanar.
Myela Udaiyar was married a second time at Navaly. His children are Sanmugam Sinnadiyar Suppar Kasipillai and a daughter who was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Veerappar.
Myela Udaiyar Sanmugam was married to Kasinathar's daughter. His son is Saravanamuttu. He was married to No. 23, Kumarappar Veerappar's eldest daughter (as first wife.)
Myela, Udaiyaros son Kasippillai was married first to Murugupillai Gnanaprakasam's daughter of Seethari. He had a daughter who was married to Naganathar Karuvalthamby Overseer John Phillips of Seethari.
Suppar Myela Udaiyar was married at Navaly. Myela Udaiyar Sinnadiyar was also married at Navaly.
Ulaganathar Mathar Kathirgama Kanakkar was married to No. 48, Pootha Udaiyar's daughter. His children are Thilliampalam, Swaminathar Saravanamuttar and 6 daughters. The eldest daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Karthi gesar. Kathirgama Kanakkar's second daughter was married to No. 29, Saravanamuttar Suppar Kathirgama Udaiyar’s son Velautha Udaiyar. The third daughter was married to No. 39, Sooriyar Thamotharar, Rajakulasooriyar. Kathirgamakanakkar's fourth daughter was married to No. 49, Poothathamby Mandu Mudaliyar, Kumaravelu Subramaniar. Kathirgamakanakkar's fifth daughter was married at Madduvil. w
Kathirgamakanakkar's sixth daughter was married to No. 52, Manuthunga Mudaliyar Ponnampala Arachchiyar Thiagaraya Mudaliyar's eldest daughter (as first wife). His children are Arunasalam and Sinnathamby.
Thillaiampalam Arunasalam was married to No. 29, Saravanamuttar Suppar Kathirgama Udaiyar Velautha Udaiyar’s eldest daughter. His son is Ponnampalam Gate Mudaliyar and J.P. He was married (to the second daughter of A. Kumarasamy- Gate Mudaliyar of Colombo. His children are Proctor S. C. Kumaraswamy M.M.C., N. Ramanathar C.M.G.-M.L.C. Barrister Judge Arunasalam Thurai C.C.S., M.A.; Barrister, and Ponnampala Muda'iyar. Proctor Kumarasamy wes married to No. 11, Ilankainatha-Mudaliyar Kathirgamar Mutha Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar's eldest daughter of Mukamalai. His son is Srikanthan.
25.

Page 26
Ponnampala Mudaliyar Ramanathar was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar, Sinna.thamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Karalasinga Muda liyar Kantha Jra.isvar Ragupillai Nannithamby Mudaliyar's third daughter. His children are Rajendran, Mahesan, Vamadevan and 3 daughters.
Ponnampala Muda liyar Judge Arunasalam Thurai was married to No. 11, Ilankainatha Mudaliyar Kathirga.mar Mutta Udaiyar Sivagurunather Navasivaya Mudaliyar's third daughter. His children are Mahadevan Sayanthan and a daughter.
Thillaiampalam Sinnathamby was married to No. 28, Saravanamuttar, Suppar, Katnirgama Udaiyar Velarutha Udaiyar’s second daughter. His children are, Murugesu, Myelupillai Shroff Thillaiampalam Sanmugam and 2 daughters.
Sinnathamby's elder daughter was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmanna,singa Muda liyar Arunasalam, Vidwan Swaminathar”s son Ethirmanna Mudahiyar (as second wife). r
Sinnathamby's second daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Karthigesar Saba pathiar’s son Singanayaka Mudaliyar.
Sinnathanmby's son Murugesu was married to No. 58, Maanaapillai, Viswasinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam Sinnathamby’s second daughter of Inuvil. His children are Muttusamy and 3 daughters. Murugesu's eldest daughter was married to Kasinatha Mudaliyar Sinniah of Vannarponnai. Murugesu's second daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesa Chaddampiar Sanmugaththar, Thambiah Mudaliyar (as second wife). Third daughter of Murugesu was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Thillaiampalam (as third wife).
Murugesu Muttusamy was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar, Karthigesar, Saba pathiyar Singana ya ka Muda-liya.r’s second daughter. His children are Ponnampalam Vaithialingam and a daughter.
Sinnathamby's son Shroff Myelupillai was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar, Ethirrmannasinga Muda liyar Arunasalam Sinnathamby's third daughter of Inuvil. His children are Sathasivampillai, Sithivinayagam Vaithia Jingam and a daughter, who was married to Thiagappa Mudaliyar's son Arumugampillai.
26

Shroff Myelupillai's son Sathasivampillai was married to No. 11, Ilankainatha Mudaliyar Kathirgamar, Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar’s second daughter of Muka malai. His children are 2 daughters.
Shroff Myelupillai's son Vaithialingam was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirrmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar, Sanmuga Muda liyar Peethampara Vidwan's son Proctor Muttukumaru's eldest daughter. His children are Sivanandan and a daughter.
Sinnathamby's son Sanmugam was married to Murugar Sinnathamby's daughter of Navaly. His children are Sivasangaran and Murugesu. Sanmugam Sivasangaran was married to No. 67, Veeranarayana Muthaliyar Murugesa Chaddampiar Sanmugaththar Kachcheri Shroff Murugesapillai's third daughter. His children are Sanmugam and a daughter.
Sanmugam Murugesu was married to Thiagappa Mudaliyar Arumugampillai's second daughter. His children are 2 daughters. Kathirgamakanakkar Swaminathar was marricd to No. 39, Sooriyar Thamotharar's daughter of Thirunelvely. His children are Karthigesar and a daughter. Swaminathar Karthigesar was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar Thiruvilanga Mudaliyar Kulasegera Udaiyar Kathirgama Udaiyar’s daughter. His children are 3 daughters. Karthigesar's eldest daughter was married to No. 46, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar, Chempar, Vidane Velupillai.
Second daughter of Karthigesar was married at Sandilipay.
Kathirgamakanakkar Saravanamuttu was married at Velanai.
Ulaganathar Neelakanakkar's son is Kathirgamar. His children are Sanmugasegara Mudaliyar, Suppar and a daughter, who was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathirithamby Chaddampiar Ponnampalam.
Kathirgamar Sanmugasegara Mudaliyar was married to No. 64, Varithamby Araichiyar Kathirgamar Variththamby’s daughter. His children are Akilesar, Kanthar, Sinnathamby and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar. The second daughter was married to No. 48, Pootha Udaiyar Suppar. The third daughter was married to Ramar Kathirgamar Sittampalam Swaminather of Anaicottai (as first wife).
27

Page 27
Sanmugasegara Mudaliyar Akilesar was married to No. 48, Pootha Udaiyar Suppar Viswanathar's second daughter. He had a daughter who was married to No. 9, Ramar Kathirgamar, Sittampallam Swaminathar of Anaicottai.
Sanmugasegara Mudaliyar Kanthar was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgalmar Varitha.mby Vairava.na.thar’s daughter. He had a son named Murugesu, who was married at Nallur.
Sanmugasegara Mudaliyar Sinnathamby was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar, Varithamby Vairavanathar's daughter (as second wife). His children are Ponnampalam and Kaddaiyar.
Sinnathamby's son Ponnampalam was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Vairavanathar Velu's daughter. His children are Maruthappu and a daughter, who was married at Poonakari.
Ponnampalam's son Maruthappu was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Kasinathar Arumugam’s third daughter (by his second marriage).
Neelakanakkar Kathirgamar's son Suppar was married to No. 15, Kathirgamar's first daughter. His children are Vinasithamby Kanagasingam and 3 daughters. The eldest daughter of Suppar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda. Udaiyar Murugar. The second daughter was married to No. 64, Variಕ್ಲಿನ್ಡy Arachchiyar Kathirgamar, Varithamby Murugar Viswanathar.
Suppar's son Kanagasingam was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar Karthigesar's eldest daughter. His children are Sanmugam and 4 daughters.
The eldest-daughter of Kanagasingam was married to No. 64, Varithamby Murugar Viswanathar Gnanar. This daughter was married a second time to No. 34, Sittampalam Vinayagar Ramukanakkar, Kathirgamar Moothathamby of Vannarponnai.
The second and fourth daughter of Kanagasingam were married to No. 25, Gurunathar Sanmugam Govindar of Kantharodai.
The third daughter of Kanagasingam was married to No. 54, Matha Udaiyar Chenkaiyar Varithamby Kathirgamar's son Murugar.
28

Kanagasingam Sanmugam was married to No. 34,Sittampalam Vinasithamby Ramukanakkar Kathirgamar's daughter. He was married a second time to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Muthalar Kasinathar Vairamuttu's eldest daughter. His children are Arunasalam Nagamuttu and a daughter who was married to No. 64, Varithamby Arechchiyar Kathirgamar, Varithamby Murugar Karthigesar Thamothar’s son Sinnathampar.
Sanmugam Arunalasam was married to No. 25, Gurunathar Sanmugam Govindar's eldest daughter of Kantharodai (by his second marriage). s
No. 14
KANGANYAR OF NAVALY
His children are Kathirgamar and Kanthar. Kathirgamar was married at Navaly. His children are Suppamaniagaran and two daughters. The elder daughter was married to No. 44, Narayanapillai Vinayar Sinnathamby Udaiyar of Anaicottai. Kathirgamar’s second daughter was married to Sithamparapillai of Navaly. Kathirgamar's son Suppamaniagaran was married at Navaly. His children are two daughters. The elder daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Karthigesar Sabapathiyar. The second daughter was married at Navaly.
Kanganiyar's son Kanthar was married at Navaly. His children are Vinasithamby and 3 daughters. The eldest daughter of Kanthar was married to Kandappar Arumugam of Navaly. The second daughter was married to Periyar of Navaly. Kanthar's son Vinasithamby was married to the daughter of Thamar of Navaly. His children are Navasivayam and 6 daughters. The eldest daughter and fifth daughter of Vinasithamby were married to Ampalam Sinnathamby of Karainagar. The second daughter was married to Muttar's son Winslow Murugar of Suthumalai. The third daughter was married to Ampalavanar Crosset Upathesiar of Vaddukoddai. Vinasithamby Navasivayam was married to No. 55, Mather Suppar Sinnakuddy's eldest daughter (as first wife). He was married a second time to No. 38, Sanmugam Suppar Ramu’s eldest daughter from Urumpirai.
His children are Kanthiah Mutturajah and 3 daughters. The eldest daughter of Navasivagam was married to No. 29, Saravanamutar, Ragunathar Kanthar Muthalvar Kasinathar Vairamuttu’s son Sinnathamby.
29

Page 28
No. 15
KATHRGAMAR OR TELLPALLA
He was married to Pillaiyinar Kumar's eldest daughter from Manipay. His children are Thidaveerasingam Ethirveerasingam, Anumakkody Singam Muttar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 13, Ulaganathar Neelakanakkar Kathirgamar Suppar. The second daughter was married to Myelakanakkar Sithampara Udaiyar.
Kathirgamar's son Thidaveerasingam was married at Navakkeeri. Kathirgamar Ethirveerasingam was married at Velanai. His children are Myelar and 4 daughters. The eldest daughter was married to Kanthar of Araly. The second daughter was married to No. 32, Sithamparanather of Navaly. The third daughter was married to Nagappar of Kokuvil. The fourth daughter was married to Kanthar of Navaly.
E. Myelar was married to Govinda Udaiyar's second daughter. His children are Kasinathar, Anumakody, Ethirveerasingam Velauthar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 9, Ramar Kathirgamar, Muthalithamby Kathirgamar.
Myelar Kasinathar was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Murugesu's second and third daughter. His son is Murugesu. He was married to No.38, Sanmugam Suppar Ramu’s third daughter of Urumpirai.
Myelar Anumakody was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Chempar's second daughter. His children are Kanapathipillai Murugesu and 2 daughters. The elder daughter was married to Navasivayam Kathirgamar ArumugamNavasivayam of Vannarponnai. The second daughter was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Kanapathiar’s son Sinnathamby of Kokuvil.
Anumakody Kanapathipillai was married to No. 29, Saravana muttar Ragunathar Kanthar Kuncha Udaiyar Myelar Sivasambooʼs second daughter.
Anumakody Murugesar was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Maruthappar Chellapah's eldest daughter. His children are Kanagaratnam and 3 daughters.
30

Myelar Ethirveerasingam was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Chempar's third daughter. Myear Velauthar was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Murugesu's third daughter.
Kathirgamar Anumakody Singam was married at Avarankaal. .
Kathirgamar Muttar was married to No. 48, Pootha Udaiyar Supar's second daghter. His son is Murugesar. He was married to No. 66, Vinayar Sittampalam's eldest daughter from Kondavil. His children are Suppar Sinnathamby Sittampalam and 2 daughters. The elder daghter was married at Trincomalee. The second daughter was married to No.1, Ampalavanar Vinayar Ramanather Velu's son Sanmugam (by his second marriage). This daughter was remarried to No. 21, Karalakulasinga. Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Kanapathiar's son Kathiravelu, residing at Kokuvil.
Murugesu Suppar was married to Periyar Arunasalam’s daugter from Chankanai. He had a daughter who was married to Murugesar Kasinathar of Sandilipay.
Murugesar Sinnathamby was married to No. 66 Vinayar Sittampalam Kanthar's daughter (as second wife). His children are Nagamuttu and a daughter. This daughter was married to Thcivendra Mudaliyar Viswanathar Suppar Kandapillai’s son Appapillai of Anaicottai.
Sinnathamby Nagamuttu was married to Kasinathar Velauthar Vidane Nagamuttu's second daughter. His children are Kumaraiyah and a daughter.
Murugesar Sittampalam was first married to No. 69, Veeriyar Kathirgamar Iyampillai Mathar Swaminathar's third daughter. He was married again to No. 21, Karalasinga Muda liyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar’s son Kanapathiar’s daughter. His children are Kanagaratnam and a daughter. This daughter was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar, Sinnathamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Kanapathiar Kathiravelu’s son Sabapathy of Kokuvil.
Sittampalam Kanagaratnam was married to No. 21, Karalar kulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velauthar Udaiyar Kanapathiar Murugesar’s son, Eliathamby's eldest daughter from Kokuvil. His children are Sockalingam and a daughter.
3.

Page 29
No. 16
KUMLARAR KATHIRGAMLAR OF MAN PAY
His son is Mathavar. Mathavar's children are Gurunathar, Suppar Moothavar, Velauthar Sinnathamby and 3 daughters. The eldest daughter of Mathavar was married to No. 1 Ampalavanar, Vinayagar Kanagasundera Mudaliyar. The second daughter was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar’s son Velautha Udaiyar. The third daughter was married to No. 62, Moothar Vetha’s son Nagappar.
Mathavar Gurunathar was married to Sinnapillai Mudaliyar Arumugaththar Iraiswar’s daughter. His children are Arumugam and a daughter who was married to No. 25, Gurunather's son Sanmugam of Kantharodai.
Mathavar Suppar was married to No. 49, Poothathamby Bradman Mudaliyar Kumaravelu Subramaniyar's second daughter (as his first wife). He had 2 daughters. The elder daughter was married to K. Navasivayam Kanagasabai Vethavanam of Araly. The second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayagar Ramanathar Velu Sanmugam (as first wife).
Mathavar Moothavar was married at Vaddukoddai. He had a daughter who was married to No. 43, Naranapillai Arumugam Subramaniar of Anaicottai. w
Mathavar Velauthar was married at Wannarponnai. His children are Swaminathar Murugesar Sinnakuddy Kanagasabai and a daughter who was married to "Overseer' Karthigesar of Vannarponnai.
Velauthar Swaminathar was married at Vannarponnai. His children are Annappah Sinniah and Thamotharampillai.
Velauthar Murugesar was married at Nallur. His children are Sinnar and 3 daughters.
Velauthar Sinnakuddy was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Velautha Udaiyar, Viswanathar's daughter. His children are Viswallingam and Sivasithamparam.
Sinnakuddy Viswalingam was married first at Vannarponnai to the daughter of Karthigesar. His son is (name not given). He was married again to the daughter of Pandaraththar of Nallur.
32

Sinnakuddi Sivasithamparam was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar, Ponnampalam, Kumaresar "Page' Vaithianathar's second daughter.
Velauthar Kanagasabai was married to No. 9, Ramar Kathirgamar, Muthalithamby Viswanathar’s eldest daughter from Anaicottai. His children are Selladurai and two daughters. The elder daughter was married to Arumugam Sinnathamby. The second daughter was married to "Overseer' Karthigesar's son Vaithialingam of Vannarponnai (as second wife).
Kanagasabai Selladurai was married to No. 37, Sanmugam Suppar, Ramar Chellappa's eldest daughter.
No. 17
KATHIRGAMAR MURUGESAR OF SANDILPAY
He was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar, Thiruvilanga Mudaliyar Kanaga Udaiyar Subramaniagar’s daughter. His son is Saravanamuttu Maniam. He was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar's fifth daughter. His children are “Hellock' Murugesa Mudaliyar, "Isroyal' Sinnathamby and a daughter who was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar, Mathiaparana Mudaliyar Marimutu.
"Hellock' Murugesa Mudaliyar was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar, Poothathamby Swaminathar Arumugaththar’s first and second daughters. His children are Dr. Saravnamuttu, Regal Ponnusamy Proctor Thiruvilangam and Thambipillai.
Dr. Saravanamuttu was married to Ampalavana Iraiswar Veerasinga Udaiyar Overseer Chellappa's eldest daughter fro Navaly.
Murugesu Mudaliyar Ponnusamy was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar Swaminatha Iraiswar, Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu's eldest daughter.
Murugesa Mudaliya's son Proctor Thiruvilangam was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Broker Sangarapillai’s daughter (by his first wife).
Murugesu Mudaliyar Thambipillai was married to No. 68, Veeragaththiar Murugar Kasinathar Nagamuttu's eldest daughter.
33

Page 30
Saravanamuttu Maniam’s son “Isroyal” Sinnathamby - was married to No. 57, Maanaa Muthaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar's eldest daughter from Vaddukoddai. His children are Saravanamuttu Eliathamby, (Writer) and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar, Mathiaparana Mudaliyar W Swaminatha Iraiswar Arunasalam Swaminathapillai Udaiyar’s son Mathiaparanam (as his first wife). This daughter was married again to No. 58, Maanaapillai, Viswalinga Mudaliyar, Sandrasegara Mudaliyar, Sanmugam ViswaUdaiyar Sangarapillai's son Nannithamby (as first marriage). Sinnathamby's second daughter was married to Thamotherampillai Karthigesar Kandappar Cooli Chaddampiar's son School Insp2ctor Chellappa of Puttur.
Sinnathamby Saravanamuttu was married to No. 67, Veeramarayama Mudaliyar Murugesar Chadampiar, Ariya-puththirar Kanapathipillai's daughter. He had a daughter who was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar Murugesar’s son Nagalingam of Vaddukoddai.
Sinnathamby Eliathamby was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Mathavaraya Muda liyar Suppamaniagar Kantharthamby Thambiah's daughter.
No. 18
KATHRESAR OF UDUVIL
He was married to No. 2, Ampalavanar's second daughter from Sandilipay. His children are Nagar Kanthar Arunasalam and 2 daughters. The eldest daughter was married at Trincomelee. The second daughter was married to No. 61, Kathirgamar Murugar Sinnathamby (as second wife) of Kondavil.
Kathiresar Nagar was married to Kathiravelu's daughter from Neervely and settled in Sandilipay. His children are Moothathamby Thampar Sinnathamby Navasivayam Vaithilingam and a daughter who was married to Murugesar Subramaniar Vilvarayar of Chankanai.
Nagar Moothathamby was married to No. 2, Ampalavanar Suppar's son Sinnathamby's daughter (as first wife). His children are Nagalingam and 3 daughters.
34

Nagar Thambar was married to No. 64, Vari Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar Karthigesar Arunasalam’s eldest daughter (by his second wife). His children are Selladurai Ponnudurai, Kanagasabai and a daughter.
Nagar Sinnathamby was married to No. 61, Kathirgamar Murugar Nanniyar's eldest daughter from Kondavil. His children are Kanagaratnam and a daughter.
Kathiresar Kanthar was married to No. 2, Ampalavanar Murugar's second daughter from Sandilipay. He had a daughter who was married to Vethavanam Kathirgamar Sinnathamby Sanmugam. Sinnan of Kondavil.
Kathiresar Kanthar was married a second time to Poothar Veergathy's daughter from Anaicottai. His children are two daughters. The elder daughter was married to Konar Ramu’s son Sevaka Murugesu. Kanthar's second daughter was married to Thillaiyar Sinnathamby of Kondavil.
Kathiresar Arunasalam was married to Kathiresar Suppar's daughter from Kondavil. His son is Ponniah. W
No. 19
KANAGASUNDARA MUDALIYAR OF PANDATERRIIPPU
His son is Kulaveerasinga Mudaliyar. He was married to No. 52 Manuthunga Mudaliyar's daughter. His son is Kanagasundara Mudaliyar.
He was married to No. 58, Maanaapillai Visvasinga Mudaliyar Ethirmannansinga Mudaliyar's daughter from Inuvil. His children are Moothavar, Kathirgamar, Parikari Murugesar Somanathar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 10 Irumarapil Vantha Mudaliyar Kathirgamar Vanniasinga Mudaliyar's son Vinasithamby. The second daughter was married to No. 72 Velauthar Navaratna Mudliyar, Swaminatha Mudaliyar’s son Kumarasingamaniam.
Kanagasundara Mudaliyar Moothavar was married at Sanguvely. Kanagasundara Mudaliyar, Kathirgamar was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar's second daughter from Inuvil. His children are Myelvaganam, Naduvilthamby Veluthamby and 2 daughters.
35

Page 31
Kathirgamar's elder daughter was married to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna Mudaliyar, Mathiaparana Mudaliyar Sittampalam Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar of Uduvil (as his second wife).
Kathirgamar's second daughter was married to No. 72, Velauthar Navaratna Muda liyar Swaminatha Mudaliyar Kumarasingamaniam’s son Swaminathapillai.
Kathirgamar Myelvaganam was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam Vidwan Swaminathar’s daughter.
Kathirgamar Naduvilthamby was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar, Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar's fifth daughter. He had 2 daughters. The elder daughter was married to No. 21, Karalasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Velupilla.i Muda liyar Moothathamby’s son Sithamp ranathar. The second daughter was married to No. 21, Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby Karalapillai.
Kathirgamar Naduvilthamby was married a second time to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar Swaminatha Mudaliyar Kumarasingamaniam's daughter.
Kathirgamar Veluthamby was married to No. 50, M. G. S. Sandrasegarar Arumugam's second daughter. His children are Kulaveerasingam and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 50 M. G. S. Geng.kularatna. Muda liyar’s son Arunasalam of Uduvil. The second daughter was married to Sinnathamby, Kanapathiar Ampalavanar of Uduvil.
Veluthamby's son Kulaveerasingam was married to No. 50, M. G. S. Mathiaparana Muda liyar Chellappa’s eldest daughter. His children are Myelvagnam Saravanamuttu and a daughter.
Kanagasundara Mudaliyar’s son Parikari Murugesar was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Thillaiampalam’s daughter from Uduvil. His children are Ragupillai, NamaSivayam Sinnathamby Thillaiamp.lam and 5 daughters. The eldest daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar's son Sinnathamby. The second daughter was married to No. ll, S. K. Mutta Ud.iyar Sivaguru nathar's son Sinnathamby of Mukamalai. This daughter was remarried to No. 10, Iruma.rapil Uyintha Mudaliyar Kathirgalmar, Vanniasinga Mudaliyar Kathiravelu.
36

The third daughter of P. Murugesar was married to No. 10, I. K. V. Vinasithamby’s son Homer Vairamuttu of Navaly. P. Murugesar's fourth daughter was married to No. 69, V. K. I. Kathirgamar Vairavanathar’s son Kanthar of Navaly. .
The fifth daughter of P. Murugesar was married to Parikari Kandappar’s son Mutthiah of Karainagar.
P. Murugesar Thillaiampalam was married to No. 21, Innasiyar Arumugam Velauthar's third daughter. His children are Ponniah Kanagasundara.m, Mutusamy and a daughter, who was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Muda liyar Karthigesa Udaiyar Karalapillai Mathiapraranam.
Kanagasundara Mudaliyar Somanathar was married at Batticaloa.
No. 20
KANAGASOORIYAR OF ANACOTTA
His son is Murugar. He was married to Varithambyar's eldest daughter from Anaicottai. His children are Periathamby, Vinasithamby and a daughter.
Murugar Periathamby was married to Mathar, Gurunathar Vairavanathar's eldest daughter. His children are Vaithianathar (Seenia) and a daughter who was married to Sinnathamby Udaiyar’s son Kanthar.
Periathamby Valithianathar was married first to No. 7, Rasavaseekara Mudaliyar Swaminathar Vidane Sinnathamby's daughter. He was married a second time to No. 35, Sinnathamby Thillaiyar Vidane Sinnathamby's eldest daughter from Thirunelvely. His children are Veerasegarampillai and a daughter who was married to No. 57 Maanaa Mudaliyar Pootharthamby Swaminathar Kathira.velar’s son Shroff Thambiapillai.
Veerasegarampillai, the son of Vaithianathar alias Seeniar was married to Mathar Gurunathar Wairavanathar Sanmuganathan Marimuttu Udaiyar's daughter from Punnalaikadduvan.
Murugar Vinasithamby was married to Kasinathar's daughter from Anaicottai. His children are Murugesu and a daughter who was married to Ponnamp.lam Arumugam of Chankanai, Vinasithamby Murugesu was married to Sinnavar Suppar Seeniar's eldest daughter from Suthumalai (as second marriage). His children are
37

Page 32
Appaiyah, Dr. Sinnathamby Velupillai Sivakolunthu Ramalingam and 2 daughters. The elder daughter was married to Ponnampalam Arumugam Thillaiampalam of Chankanai.
Murugesu Appaiyah was married first to Ponnampalam Arumugam's second daughter from Chankanai. He was married a second time to Sinnathamby Overseer Nagamuttu's second daughter from Vaddukoddai.
Dr. Sinnathamby was married to Murugar Kasinathar Ramanathar's daughter from Kopay.
No. 21
KARALAKULASINGA MUDAILYAR OF MANPAY
His son is Sinnathamby Arachchiyar. He was married to No. 64, Variarachchiyar's eldest daughter. His children are Paththa Udaiyar and a daughter, who was married to No. 64, Variarachchiyar Kathirgamar Varithamby.
Sinnathamby Araichchiyar Paththa Udaiyar was married to No. 33, Chittakanakkar Chittrar's daughter. His children are Karalasinga Mudaliyar and Kantha Udaiyar.
Karalasinga Mudaliyar was married to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar's eldest daughter. His children are Veerasinga Mudaliyar, Kantha Iraiswar Madhavaraya Mudaliyar and Velupillai Mudaliyar.
K. Veerasinga Mudaliyar was married to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar's daughter. His children are Karthigesa Udaiyar Kanagasabai Kathiravellu and Thamotharampillai.
Veerasinga Mudaliyar Karthigesa Udaiyar was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Swaminathar Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar's eldest daughter. His son is Karalapillai. He was married to Velautha Udaiyar's daughter from Uduvil. He was married a second time to No. 58, Maanaapillai Viswasinga Mudaliyar Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Arumugam's second daughter. His children are Kanapathipillai Sinnathamby Muttuvelu Mathiaparanam and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 50, M. G. M. S. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu Saravanamuttu (as his second wife). The second daughter was married to No. 10, Irumarapilum Thuiya Muthaliyar Kathirgamar Vannisinga-Mudaliyar Vinasithamby Vanniasingam Thambipillai.
38

Karalapillai Thambipillai was married to No. 58, Maanaapillai V. E. V. Visvasinga Mudaliyar Murugesar's daughter. His son is Viswalingam.
Karalapillai Sinnathamby was married to No. 67, W. M. Ariyaputhithirar Kanapathipillai's second daughter.
Karalapillai Muttuvelu was married to No. 53, M. V. V. Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Viswa Udaiyar Sanmugam’s daughter.
Karalapillai Mathiaparanam was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar Murugesar Thillaiampalam’s daughter.
Veerasinga Mudaliyar Kanagasabai was married to Moothavar’s daughter from Sanguvely. ܖ
Veerasinga Muthaliyar Kathiravelu was married to No. 72, V. N. Swaminatha Mudaliyar's eldest-daughter (by his second wife). His children are Viswalingam Velupillai and a daughter who was married to No. 57, M. P. S. Swaminathar Kathiravelar’s son Marimuttu (as first wife) of Vaddukoddai.
Kathiravelu Viswallingam was married to No. 22, K. T. Kanaga Udaiyar Velauthar Vidane Kanthar's daughter (by third marriage.) He had a daughter who was married to Vairavanathar Velupillai Sinnathamby of Uduvil.
• Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai was married to No. 72, V. N. Swaminathar Mudaliyar's second daughter (by his second marriage). His children are Kanapathipillai Suppar Saravanamuttu Swaminathar and 2 daughters. The elder daughter was married to M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Chellappa (as first wife). The second daughter was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Viswalinga Mudaliyar’s son Vidane Saba pathipillai.
Thamotharampillai Kanapathipillai was married to No. 72, W. N. S. Kumarasingamaniam Swaminathapillai's eldest daughter.
Thamotharampillai Suppar " was married to Arumugam’s daughter from Sanguvely.
Thamotharampillai Swaminathar was married to No. 72, V. N. S. Kumarasingamaniam Swaminathapillai's second daughter. He was married a second time to No. 72, V. N. S. Kumarasingamaniam Rajakariar's third daughter.
39.

Page 33
Thamotharampillai Saravanamuttu was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu's daughter. Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar was married to No. 33, Ragunatha Chaddampiar's second daughter. His children are Vairavanathar Ragunathar and one daughter who was married to M. V. E. Veerasinga Mudaliyar's son Viswasinga Mudaliyar. Kantha raiswar Vairavanathar was married to Ampalakanakkar's third daughter from Navaly. He was married again to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar's fourth daughter. His children are Murugesu and a daughter who was married to No 77, Kumarasamy Mudaliyar of Colombo (as second wife).
Vairavanathar Murugesu was married to Vairamuttu's daughter from Chankanai. His son is Marimuttu. He was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Viswasinga Mudaliyar Murugesar's eldest daughter. He had a daughter who was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai Swaminathar’s son Thamotharampillai.
Kantha Iraiswar Ragunathar was married to Ampalakanakar's daughter from Navaly. That is his brother Vairavanathar's widow. His children are Sinnathamby Nannithamby Mudaliyar and four daughters.
Ragunathar's eldest daughter was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Viswasinga-Mudaliyar Murugesar. The second daughter was married to No. 11, I. K. Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar (as his second wife) from Mukamalai. The third daughter was married to No. 67, V. M. Ariyaputtirar Kanapathipillai (as his first wife). The fourth daughter was married to No. 67, V. M. Sanmugaththar's son Murugesu (Kachcheri Shroff).
Ragunathar Sinnathamby was married to Wairamuttu's second daughter from Chankanai. His children are Thambimuttu and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 67, W. Ariyaputhirar Kanapathipillai Sivakolunthu. The second daughter was married to No. 53, M. V. E. V. Viswasinga Mudaliyar Murugesar's son Sivakolunthu. This daughter was remarried to No. 67, V. M. S. Kachcheri shroff, Murugesar’s son Muttuvellu.
Sinnathamby's son Thambimuttu was married to No. 67, V. M. Sanmugaththar's daughter. His children are Dr. Suppiah and 4 daughters. The eldest daughter was married to No. 13, U. N. K. Thillaiampalam Arunasalam Ponnampala Mudaliyar’s
40

son Hon. Ramanathan, C.M.G. The second daughter and the 4th daughter were married to No. 67, V. M. S. Thambiah Mudaliyar's son Subramaniam (by his first marriage).
Nannithamby Mudaliyar's son Dr. Suppiah was married to No. 67, V. M. Ariyapuththirar Kanapathipilai Sivakolunthus daughter.
Karalasinga Mudaliyar Mathavaraya Mudaliyar was married to No. 50, M. G. Mathavaraya Mudaliyar's eldest daughter. His children are Subramaniam and 6 daughters. The eldest daughter was married to No. 72, V. N. Swaminatha Mudaliyar. The second daughter was married to Wairamuttu of Chankanai. The third daughter was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha, Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar. The fourth daughter was married to No. 58, M. V. E. Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam VisWa Udaiyar. The fifth daughter was married to No. 37, S. Kathirgamar Mailvaganam of Suthumalai. The sixth daughter was married to No. 58, H. B. S. Sanmugam Arumugam.
Mathavaraya Mudaliyar Subramaniagaran was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar's third daughter. His children are Sithamparanathar alias Anpar, Ramalingam Sinnathamby, Kantharthamby and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 50, M. G. H. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Veluthamby. The second daughter was married to Ampalakanakkar Gurumoorthy of Navaly.
Sithamparanathar alias Anpar was married to No. 72, W. N. Swaminatha Mudaliyar's third daughter. His children are Suppar, Sinnathamby, Vinasithamby, Saravanamuttu and three daughters. The eldest daughter was married to No. 72, W. N. S. Kumarasingamaniam Rajakariar. The second daughter was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Chellappa.
Sithamparanathar's son Suppar was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby's daughter. His children are Vinasithamby and a daughter, who was married to No. 58, M. V. S. Sanmugam Viswa Udaiyar Sangarapillai's son Viswalingam (as third wife).
Sithamparanathar Sinnathamby was married to No. 58, M.W. S Sanmugam Viswa Udaiyar Sangarapillai's daughter. He married again at Kantharodai. His children are Karalapillai and a daughter, who was married to No. 64, V. K. V. Murugar Karthigesar Thamotharar Ramalingam (as second wife).
4.

Page 34
Sithamparanathar's son Saravanamuttu was married to No. 50, M. G. Gengakulasinga Mudaliyar Sittampalam Iraiswar Sinnathamby's daughter.
Subramaniagaran Ramalingam was married to Mathakanakkar Sinnathamby's daughter of Navaly. His children are Moothathamby Mathavarayar alias Sinnathamby, Swaminathar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 58, M. S. Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam Sinnathambi’s son Viswalingam. The second daughter was married to No. 58, Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone Saravana muttar Veerasinga.m.
Ramalingam Moothathamby was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Sanmugam’s third daughter. His children are Thambiah and Sabapathy.
R. Moothathamby Thambiah was married to Periyar, Kumaravelu Vinasithamby Vidane Saravanamuttu Vinasithamby's daughter.
R. Moothathamby Sabapathy was married to No. 35, S. K. Myelvaganam Kanagasabai's daughter.
Ramalingam Sinnathamby alias Mathavarayar was married to No. 67, V. K. Sabapathiyar Singanayaga Mudaliyar’s eldest daughter. His children are Subramaniam, Karalasingam and 2. daughters. The elder daughter was married to No. 56, M. P. S. Kathiravelar Shroff Ramalingam (as fourth wife). The second daughter was married to No. 50, M. G. K. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Sinnathamby’s son Muttuvellu.
Mathavarayar Subramaniam was married to No. 57, M. P. S. Kathiravelar Marimuttu's eldest daughter. His children are Nadarajah and 2 daughters.
Subramaniagaran's son Sinnathamby was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar's second daughter. He had a daughter who was married to No. 50, M. G. M. S. Veluthamby Murugesu.
Subramaniagaran's son Sinnathamby was married a second time to Ampalavakanakkar Veerasinga Udaiyar's eldest daughter from Navaly. His children are two daughters. The elder daughter was married to No. 67, V. M. Sanmugams” son Periyanayagam. The second daughter was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu's son Arumuglm.
42

Suppairmaniagaran's son Kantharthamby was married to Ampalavanar Murugesu's second daughter from Navaly. His children are Thambiah Vaithilingam Chellappah and two daughters. The elder daughter was married to Kumaresar Ponnu of Navaly. Kantharthamby's second daughter was married to No. 68, Veeragaththiyar, Murugar Kasinathar’s son Murugesu.
Ramalingam Swaminathar was married to Kalpiddy District Judge Simon Kasichettiyar's daughter. His children are Kandiah, Rasiah, Sinniah and two daughters.
Kantharthamby Thambiah was married to Arumugam’s daughter from Sanguvely. His children are Sivakolunthu, Karalasingam and a daughter, who was married to No. 17, K. M. Saravanamuttumaniam Israyal Sinnathambyar’s son Eliathamby.
Thambiah Sivakolunthu was married to Notary Thambar's daughter from Kokuvil.
Kantharthamby Vaithilingam was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu Arumugam's daughter. Kantharthamby Chellappah was married to Ampalakanakkar, Gurumoorthy's daughter.
Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudliyar was married to No. 72, Velauthar Ratnasinga Mudaliyar's daughter. His children are Moothathamby Sinnathamby and 6 daughters. The first, second and third daughters of Velupillai Mudaliyar were married to No. 50, M. G. M. Swaminathar Iraiswar’s son Arunasalam. The fourth daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar's second wife's son Tharmavarathar. The fifth daughter was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar Kathigarmar's son Naduvilthamby. The sixth daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar’s son Vaithilinga Mudaliyar (by his second wife).
Velupillai Mudaliyar Moothathamby was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar's second daughter (by his second marriage). His children are Sithamparanathar and a daughter, who was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Arunasalam Swaminatha Udaiyar (as his first wife).
Moothathamby Sithamparanathar was married to No. 19 K. K. Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar Naduvilthamby’s second daughter. His children are Kanagam and a daughter, who was married to No. 57, M. P. Swaminathar Arumugaththar's son
43

Page 35
Shroff Myelvaganam (as his second wife). Sithamparanar Kanagam was married to Ampala.kanakkar Sinnavar's daughter from Navaly.
Velupillai Mudaliyar Sinnathamby was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar Parikari Murugesar’s eldest daughter. His children are Karalapillai Velupillai Namasivayam and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 72, V. M. Swaminatha Mudaliyar Kumarasinga maniam Raja. kariar’s son Ratnasingam. The second daughter was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Mathavaraya Mudaliyar Subramaniar Sithamparanathar Suppar.
Sinnathamby Karalapillai was married to No. 50 K. K. Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar Naduvilthamby's eldest daughter
Sinnathamby Velupillai was married to No. 50, M.G.M.Kanagasabai Mudaliyar Tharmavarathar's eldest daughter. His children are 3 daughters.
Sinnathamby Namasivayam was married to No. 78, Kulaveerasinga Arachchiyar Maniasegarachaddampiar Sinnakuddiar Kanthar's daughter.
Karalasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar's son Kantha Udaiyar was married to No. 33, Chittirar Thamotharar's eldest daughter. His children are Velautha Udaiyar and Kantha Udaiyar. K. Velautha Udaiyar was married to No. 16, Kumarar Kathirgamar Mathavar's second daughter. His children are Kanapathiar Thillaiampalam Viswanathar and a daughter who was married to No. 46, Puththiar Wairavanathar.
Velautha Udaiyar Kanapathiar was married to Thisainayaka Mudaliyar's daughter from Kokuvil. His children are Murugesar Kathiravelu Namasivayam Sinnathamby and a daughter, who was married to Alvar Velauthar Sinna kuddiyar of Kokuvil. This daughter was married again to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar Sittampalam of Tellipalai.
Kanapathiar's son Murugesar was married first to No. 46, Puthiyar Vairavanathar's daughter (by his first marriage). His son is “Eliezer' Ponnampalam. Murugesar was married a second time to Ampalavana Udaiyar Kasinathar's daughter from Kokuvil. His children are Eliathamby and a daughter who was married to Kanthapilai Sinnathambar. W
44

Kanapathiar Murugesar was married a third time to Naranapillai Vidane Vairavanathar's daughter from Thirunelvely, settled in Wannarponnai. His son is Proctor Thissanayagam F. R. H. S. Kathiravelu.
Murugesar “Eliezer" Ponnampalam was married to Sethunathar Murugesar Laurenz’s daughter; Murugesar’s son Eliathamby was married to Sanmugam's daughter from Thavady. His children are 6 daughters. The eldest daughter was married to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar Sittampalam’s son Kanagarat
a.
The second daughter was married to Sinnadurai's son Vallipuram of Thavady.
Velautha Udaiyar Kanapathiyar Kathiravelu was married to No. 69, Veeriyar Kathirgamar Iyampillai Mathar Swaminathar’s second daughter. His son is Sabapathy. Kathiravelu was married a second time to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar's second daughter. His children are Murugesu and 2 daughters. The elder daughter was married to Velauthar Sanmugam of Vannarponnai. The second daughter was married to Alvar Velauthar Sinnakuddiyar Vaithialingam of Kokuvil.
Kathiravelu's son Sabapathy (by first marriage) was wedded to No. 15, Kathirgalmar Muttar Murugesar’s son Sittampalam’s daughter. His children are Ponnusamy Vaithilingam and 2 daughters. -
Kathiravelu's son Murugesu (by second marriage) was wedded to Arumugam’s daughter from Anaicottai.
Velautha Udaiyar Kanapathiar Navasivayam was married to Sinnadyar's daughter from Kandarmadam. His children are Muttuthamby and a daughter who was married to No. 25, Gurunathar Sanmugam Govindar’s son Sinnathamby. This daughter was remarried to Sanmugam Sinnappu of Thavady. Kanapathiyar Sinnathamby was married to No. 15, Kathirgamar Anumakkodisingam Ethirveerasingam Myelar Anumakkodi's second daughter. His children are Vinasithamby Myelvaganam and a daughter.
Velautha Udaiyar's son Thillaiampalam was married to No. 47, Myelakanakkar, Sithampara Udaiyar Iyampillaiyar's eldest daughter. His children are Thambipillai Sivasithamparam Vinasithamby and 3 daughters. The eldest daughter of Thillaiampalam was married to Kanapathiyar's son Marimuttu of Kodikamam.
45

Page 36
The second daughter was married to No. 24, Kumarasinga Mudaİliyar Sandrasegara Mudaliyar Amarasinga Mudaliyar Arumugam's son Amarasingam (as first husband). This daughter was remarried to No. 13, Ulaganathar Mathar Kasikanakkar Sinnathamby Vinasithamby’s son Sinnathamby.
Velautha Udaiyar Thillaiampalam’s son Thambipillai was married first to Solomon Chaddampiar William Dr. Appukuddiar's ಲೈಟ್ಗter His children are Advocate Issac Thambiah and a daughter.
Thambipillai was married a second time to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Sinnathamby alias Sayampar Arumugam's eldest daughter. His children are 3 daughters.
Thambipillai's daughter by his first marriage was wedded to No. 53, Maniccar Muthalithamby Ragunathar Sabapathiar’s son Pomniah.
Velautha Udaiyar Thillaiampalam’s son Sivasithamparam was married to No. 53, Maniccar Muthalithamby Ragunathar Muthalithamby's second daughter. He had a daughter, who was married to Naganathar Karuvalthamby Overseer John Phillip's son Chelliah Phillips. He had a son called Vijayaratnampillai.
Velautha Udaiyar Thillaimpalam’s son Vinasithamby was married to No. 29, S. Ragunathar Kanthappar Velautha Udaiyar Suppar Sanmugam's second daughter.
Velautha Udaiyar's son Viswanathar was married at Sandilipay. He had a daughter who was married to No. 16, Kumarar Kathirgamar Mathavar Velauthar’s son Sinnakuddy. Kantha Udaiyar’s son Sanmugaththar was married to No. 70, Vellaiyar Viswanathar Puniyamoorthy's second daughter. His son is Velupillai. He was married to Muthalithamby Sithamparanathar Subramaniar's daughter. His children are Arumugam and a daughter.
YA No. 22 KALINGARAYA MUDAILYAR OF SANDLPAY
His children are Thiruvilanga-Mudaliyar, Maniasegara Mudaliyar and 4 daughters. The eldest daughter was married to Kanagasooriya Mudaliyar. The second daughter was married to Karala Mudaliyar of Vannarponnai. The third daughter was married to Tissavecrasinga Mudaliyar of Chankanai. The fourth daughter was married to Kanthakanakkar Arunasalam of Anaicottai.
46

Thiruvilanga Mudaliyar's children are Kulasegara Udaiyar and Kenga Udaiyar. T. Kulasegara Udaiyar was married to Kanagasooriya. Muda liyar’s daughter from Sandilipay. His son is Kathirgama Udaiyar. He was married to Say: impar Kumaravelar's daughter. His children are Velautha Udaiyar, Arunasalam and 5 daughters. V
The eldest daughter was married to Rajasinga Mudaliyar Sithamparapillai. The second daughter was married to Kumaravelar Kathirgamar. The third daughter was married to Arumugam Arunasalam. The fourth daughter was married to Arumugam Murugar and the fifth daughter was married to No. 13, U. M. K. Swaminathar Kaththigesar.
Kathirgamar Udaiyar Velautha Udaiyar was married to Kana-gara-ya Muda liyar’s second daughter from Sandilipay. His children are Kathirgamar Sinnathamby, Thiruvilangar Sinnathampar and 3 daughters.
Velautha Udaiyar Kathirgamar was married to Myelar's daughter from Sandilipay. Velautha Udaiyar Sinnathamby was married to Vethavanam Ampalavanar's daughter from Sandilipay. Velautha Udaiyar Sinnathampar was married to Sivalogar Sinnathamby’s daughter from Sandilipay. Velautha Udaiyar Thiruvilangam was married to Thambinatha Udaiyar's daughter from Chankanai.
Kathirgama Udaiyar Arunasalam was married to Nagar's daughter from Sandilipay. His children are Kulasegarar, Kuddy and Thamotharampillai. V
Thiruvilanga Mudaliyar Kanaga-Udaiyar was married to No. 18, M. V. Sandrasegara-Mudaliyar's eldest daughter. His children are Subramaniam, Velauthar and one daughter.
K. Subramaniam was married to No. 58, M. V. E. Vinasithamby's daughter. He had a daughter who was married to No. 17, Kathirgamar Murugesar.
Kanaga Udaiyar Velauthar was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar's second daughter. His children are Arumuga Udaiyar Vidane Kanthar, Kumarar and 2 daughters. The elder daughter was married to Kanthar Wairavanathar of Sandilipay. The second daughter was married to No. 50, M. G. S. Sandrasegarar Vairavanathar.
47

Page 37
Velauthar Arumugam was married at Kaddudai. His children are Vidane Sanmugam Kaththigesu Velauthar and four daughters. The eldest daughter was married at Sandilipay. The second daughter was married to Nagar Namasivayam of Sandilipay. The third daughter was married to Sithamparapillai Vettivelu of Sandilipay and the fourth daughter was married to Kasinathar Murugesar Ampalavanar of Alaveddy, settled in Palai.
Arumuga Udaiyar's son Vidane Sanmugam was married at Sandilipay. His children are Vidane Thiruvilangam and 3 daughters. The eldest daughter was married to Saravanamuttu of Sandilipay. The second daughter was married to Nagar Namasivayam Thambimuttu. The third daughter was married to Sithamparapillai Vettivelu Waithilingam of Sandilipay.
Vidane Thiruvilangam was married to Kanthar Veergathiyar's daughter from Sandilipay. He was married a second time to Vettivelar Vidane Thampar Sellar's daughter from Sandilipay.
Arumuga Udaiyar's son Kaththigesar was married to Muttar Karthigesar's daughter from Sandilipay. His children are Kalingarayar Kulathungam and 3 daughters. The eldest daughter was married to Kasinathar Murugesar Ampalavanar Subramaniam of Alaveddy, settled in Palai. The second daughter was married to Vettivelu Suppiah of Sandilipay.
Karthigesar Kalingarayar was married to Moses Muttiah's daughter from Uduvil.
li Arumuga Udaiyar Velautha Udaiyar was married at Sandi1pay.
Velauthar's son Vidane Kanthar was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar Sinnathamby's eldest daughter. He was married a second time to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar's fifth daughter. His children are Thambimuttu and a daughter who was married to No. 21, K. S. P. K. Veerasinga Mudaliyar Kathiravelu Viswasingam. This daughter was remarried to No. 21, Kathiravelu Velupillai.
Vidane Kanthar Thambimuttu was married to No. 58, V. Vidane Sabapathy's daughter. His children are Kanagaratnam, Sabapathy and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu's son Nannithamby. The second daughter was marricd to No. 57, M. P. S. Arumugaththar Arunasalam’s son Thambiah.
48

Velauthar's son Kumaru was married at Sandilipay. His children are Murugesapillai and 2 daughters. The elder daughter was married to No.37, Sandravar Sinnar Myelvaganam Arumugam Myelvagnam. K. Murugesapillai was married to Surveyor. Kanapathypillai's daughter from Sandilipay.
Kalingaraya Mudaliyar Maniasegara Mudaliyar was married at Sandilipay. He had a daughter who was married to No. 58, M. V. Ethirmannasinga Mudaliyar Vinasithamby.
No. 23
KUMARAPPAR OF SUTHUMALA
His children are Kaaththaar and Karuppar.
K. Kaaththaar was married at Anaicottai. His children are Wairavi and a daughter. K. Wairavi was married to No. 59, Murugar Kanganiyar Velauthar Swaminathar's daughter. His children are Velupillai Sinnathamby Navasivayam and a daughter who was married to Sithamparanathar Wairavanathar Chellappah.
Wairavi Velupillai was married at Kalviankadu. His children are Chelliah and a daughter. Wairavi Sinnathamby was married to Vidane Arulampalam Poothathamby Vairavanathar Murugar’s third daughter from Tellipalai, settled in Anaicottai. His children are Sivapragasam Ethirmannasingam and 3 daughters. Wairavi Navasivayam was married at Anaicottai.
Kumarappar's son Karuppar was married at Anaicottai. His children are Maruthappar Kanapathiappar, Vinayagappar Veerappar and 2 daughters. The elder daughter was married at Anaicottai. The second daughter was married to Sinnathamby Kumaravelu of Atchuvely.
Karuppar's son Maruthappar was married to No. 8, Sellar Ramar Muttar's daughter. His children are Vinasithamby, Chellappa and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 49, Poothathamby Thaniyanmai Mudaliyar Sethunathar Vettivelar. The second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Kasinathar Arumugam.
Maruthappar Vinasithamby was married at Anaicottai. His children are Vaithilingam, Ponnusamy Muttuvelu and a daughter. This daughter was married to No. 49, P.T.Sethunathar Vettivelar's son Thaniyanmai.
49

Page 38
Vinasithamby Vaithilingam was married at Anaicottai. His children are Murugesu Eliathamby and 5 daughters.
Vinasithamby Ponnusamy was married to No. 1, Ampalavanar K. S. Velauthar's third daughter. His children are Seganathapilai, Ariakuddy Kanagasabai, Sinniah Annappa anda daughter.
Vinasithamby Muttuvelu was married to S. K. Vethavanam Vairamuttu's daughter from Atchuvely (by his first marriage). He was married a second time to Murugesu's daughter from Kolumbuthurai.
Maruthappar Chellappa was married to No. 9, R. K. M. Kathirgamar alias Ammampiar's third daughter. His children are Muttuthamby, Thamotharar Thambiah and 2 daughters. The elder daughter of Chellappa was married to No. 15, K. A. E. Myelar Anumakkody's son Murugesu. The second daughter was married to No. 9, V. R. K. M. Sinnathamby Saravanamuttu Rasanayagam.
Chellappa Muttu-thamby was married to No. 9, R. K. M. Muthalithamby Vidane Wairamuttu Sittamp.lam's daughter. He had a daughter.
No. 24
KUMARASINGA MUDAILYAR OF MANPAY
His children are Kathirasegarar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 58, M.V. E. Kumarasinga Mudaliyar. The second daughter was married to No. 65, Vinasikanakkar's son Vanni Arachchiyar. The third daughter was married to No. 72, Velauthar Navaratnasinga Mudaliyar.
Kumarasinga Mudaliyar's son Sandrasegarar was married to No. 48, Pootha Udaiyar Suppar's eldest daughter. His children are Amarasinga Mudaliyar Sinnathamby and a daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Vinasithamby.
Sandrasegarar Amarasinga Mudaliyar was married at Uduvil. His children are Arumugam and 3 daughters. The eldest daughter was married to Thamir of Mukamalai. The second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Vinasithalmby Murugesar. The third daughter was married to Swaminathar of Pannalai.
Amarasinga Mudaliyar’s son Arumugam was married at Velanua, His children are Amarasingam Sinnappa and a daughter

who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Vinasithamby Murugesar Sinnathamby.
Arumugam's son Amarasingam was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Thillaiampalam's youngest daughter.
Sandrasegar Sinnathamby was married to No. 48, P. S. W. Thamukanakkar's eldest daughter. His children are Moothathamby Vairavanathar and 3 daughters. All these daughters were married at Trincomalee.
No. 25
GURUNATHAR OF KANTHIARO DA
He was married to No. 16, Kathirgamar Mathavar Gurunathar's daughter. His children are Govindar and a daughter who was married to No. 64, V. K. V. Vairavanathar Velu Swaminathar.
Sanmugam's son Govindar was married to No. 13, U. N. K. Suppar Kanagasingam's second and fourth daughters. His children are Sinnathamby Nallathamby Chellappa, Sithamparam Vaithilingam and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 13, U. N. K. Suppar Kanagasingam Sanmugam Arunasalam.
Govindar's son Sinnathamby was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Kanapathiar Namasivayam's daughter (as first bed). He was married a second time to Kanithasinga Mudaliyar Sanmugam Vidane Vaithialingam's eldest daughter.
No. 26
PUVIRAJASINGAM KULASEGARA MUDALYAR OF
TELLIPALA
He was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar's second daughter. His children are Kathirithamby Chaddampiar and a daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar.
Kulasegara Mudaliyar Kathirithamby Chaddampiar was married to No. 45, Pillaiyinar Kumarar’s second daughter. His children are Ponnampalam Arunasalam Sinnathamby Udaiyar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar Varithamby Murugar.
51

Page 39
The second daughter was married at Vaddukoddai. The third daughter was married to No. 29, S. R. K. Mudalar Suppar.
Kathirithamby Chaddampiar Ponnampalam was married to No. 13, U. N. Kathirgamar's daughter (as first bed.) His children are Arumuga Chaddampiar Rajasingam and Kumaresar.
K. Ponnampalam was married a second time to No. 13, U. M. Kasikanakkar's fifth daughter. His children by second bed are Nagamuttar and a daughter who was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar Thamotharar.
Ponnampalam Arumugathathar was married to No. 64, V. K. V. Murugar's eldest daughter. His children are Ramalingam Nagamuttu Murugesu Arunasalam and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 29, S. R. K. Kuncha Udaiyar Myelar's son Sivagurunathar. The second daughter was married to No. 29, S. R. Y. Kanthar Velautha Udaiyar Supp.r’s son Sanmuga.m.
Arumugaththar Ramalingam was married to No. 40, C. G. Chempar's third daughter. His children are Ponnamp.lam and a daughter who was married to No. 40, C. G. Chempar Kanthar's son Murugesu of Chankanai. This daughter was remarried to No. 54, M. C. F. K. Murugar Saravan muttu.
Ramalingam Ponnampalam was married to No. 16, K. M. Velauthar's son "Kone” Murugesar's second daughter from Nallur. He was married a second time to No. 40, C. G. Sinnathamby alias Siamplar Arumugam’s second daughter.
Arumugaththar Nagamuttu was married to No. 1, A. V. K. Vidane Vairamuttar's eldest daughter. His children are Gurusamy Velupillai Nannithamby Vaithialingam and a daughter who was married to No. 8, R. Vairavanathar Saravanayar’s son “Spaulding” Vairamuttu. -
Nagamuttu Gurusamy was married to No. 29, S. R. K. Muthalar Kasinathar Vair muttu's fourth daughter. His children are Waithialingam Velupillai and 3 daughters. The first daughter was married to S. S. Vulu Muthukumaru.
Nagamuttu Velupillai was married to Sampanthar Ramalingam's daughter of Waddukoddai, settled at Ani.icottai. Naga.mutu Nunnithamby was married to Sithampranathar Supp. r Namasivayam's second daughter from Navaly. He was married a second time to brother Velupillai's widow. He was married a third time to Paramar Swaminather's daughter from Anaicottai.
S2

Ponnampalam Rajasingam was married to No. 1. A. K. Kasinathar's second daughter. He was married a second time at Mudduvil. His children are Kathirithalmby Ponnampalam Swaminathar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 64, V. K. V. M. Kaththugesar Tha motharar Ramlingem's second daughter. His son is Chelvanayagampillai.
Rajasingam Ponnampalam was married to Arumugam Ampolavanar's daughter from Anaicottai, settled in Colombo. He had a daughter who was married to M. K. Ramanathar's son Ponnusamy of Kopay, settled at Wannarponnai. He was married a second time to NO. 29, S. R. K. Kuncha Udaiyar Myelar Sivasampu “Dana's” fourth daughter.
Ramalingam Swaminathar was married to No. 9, R. K. M. Vidane Vairamuttu Sittampalam's daughter. His son is Waithialingam or Rev. Gnanapragasam.
Ponnampalam Kumaresar was married to No. 9, R. K. Muthalithamby's third daughter. His children are Sanmugam Murugesu Waithianathar "Page'.
Kumaresar “Page' Vaithianathar was married to No. 9, R. K. M. Vidane Wairamuttu's fifth daughter. His children are Rajaratnam Kanagasabai and 2 daughters. The elder daughter was married to Alvar Velauthar Sinna.kuddyar's son Sangarapillai. The second daughter was married to No. 16, K. K. M. Velauthar Sinnakuddy’s son Sivasithamparam.
Ponnampalam (Ayvanthi) Nagamuttar was married to No. 9, R. K. M. Vidane Vairamuttu's eldest daughter. His children are Arulamp.lam Eliathamby and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 67, V. K. S. Viswallingam. The second daughter was married to N. K. Vethavanam Sabapathy of Araly.
Nagamuttar Eliathamby was married to A. Suppar Overseer Sittapalam's eldest daughter.
Kathirithamby Chaddampiar Arunasalam was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar's third daughter. His children are Swaminathar Ampalavanar, Kathirithamby Sanmugam (Arnold) Sathasivampillai and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 64, V. K. V. Murugar Veeragaththiar. The second daughter was married at Punnalai.
Arunasalam Swaminathar was married to No. 46, Puthiyaar Wairaviyaar's daughter from Kondavil. His children are Marimuttu and Arunasalam.
53

Page 40
Swaminathar Marimuttu was married to No. 1, A. W. R. Velauthar Suppar's third daughter. His children are 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 40, C. K. A. K. Thillaiampalam Thambipillai. The second daughter was married to No. 38, S. Suppar Ramu Ponnampalam of Urumpirai. The third daughter was married to No. 1, A. W. R. V. Suppar Arumugam's son Muttuthamby.
Swaminathar Arunasalam was married to No. 64, V. K. V. Murugar Veeragaththiar Murugesu's eldest daughter. His children are Swaminathapillai, Eliathamby, Kathirithamby Sundarampillai and 4 daughters.
Arunasalam Sanmugam was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar's second and fifth daughters. His children are Eliathamby and 4 daughters. The eldest daughter was married to No. 43, N. A. Subramaniar Lyman Sabapathy. The second daughter was married to No. 40, C. K. A. Kathiripillai Thillaiampalam. The third daughter was married to No. 8, R. V. Saravanayaar "Adams' Moothathamby. The fourth daughter was married to V. Ponnar’s son Sathasivam of Kaddudai.
Arunasalam's son (Arnold) Sathasivam was married to No. 40, C. G. Sinnathamby alias Sayampar's daughter. His children are Prathivakthar Thambiah Sinnappa and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 1, A. V. K. Vidane Vairavanathar Sinnathamby Mather Muttuvelu. The second daughter was married to No. 1, A. V. K. Vidane Vairavanathar Sinnathamby (William Mather) Kanagaratnam.
Arumugam’s son Prathiivakthar Thambiah was married to No. 40, C. G. C. Sithamparanathar Notary Murugesu's eldest daughter.
Sathasivam Sinnappa was married to No. 46, P. W. S. Lawton Kanagaratnam's eldest daughter by his first bed.
Kathirithamby Chaddampiar Sinnathamby Udaiyar was married at Atchuvely. His children are Kumarasingam Sinnakuddy, Saravanamuttar Kulasegarar and 5 daughters. The eldest daughter was married to No. 64, M. K. W. Murugar Veeragaththiar (as his first bed.) This daughter was remarried to Kathirgamar Suppar of Paththalimeni. The second daughter was married to Iyampillai Suppar of Paththalimeni. The third daughter was married to Kunchar Suppar of Paththaimeni. The fourth daughter was married to Swaminathar of Paththalimeni and the fifth daughter was married at Kandy.
S4

Sinnathamby. Udaiyar Kumarasingam was married to Innasimaniagarar's daughter from Chundikuli (as his first bed). He was married a second time to Kasinathar Ampalavanar's daughter from Paththaimeni. His son is Govindar. y
Sinnathamby Udaiyar Kulasegarar, was married to Kanthar Sangarapillai's daughter from Avarankal. His children are Vidane Ponnampalam Thambiah Thamotherampillai, Sinnathamby Kathirithamby and 5 daughters.
The first and third daughters were married to Thampalai Wairavanathar Murugar. The second daughter was married to Thampalai Udaiyar Vairavanathar Sinathamby. The fourth daughter was married to Kunchar Suppar of Paththaimeni and the fifth daughter was married to Vairavanathar Ramalingam of Avarankal.
Saravanamuttar Vidane Ponnampalam was married to Sangarapillai Mooththamby's first and third daughters from Avarankal.
Saravanamuttar Thambiah was married to Moothathamby Vidane's second daughter. Saravanamuttar Thamotharampillai was married to Sinniah's daughter from Nallur.
Saravanamuttar Sinnathamby was married to Varithamby's daughter from Thunnalai.
No. 27
KULAVEERASINGA ARACHCHIYAR MANASEGARA
CHADDAMPAR OF MANIPAY
He was married to No. 9, Velauthar Ramar's daughter from Anaicottai. His children are Somanathar Gnaniyar, Saravanamuttu Sangarapillai and 3 daughters. The eldest daughter was married to Arumugam Kathiravelu of Anaicottai. The second daughter was married to No. 67, V. Murugesa Chaddampiar Sanmugaththar (as his second bed). The third daughter was married to Vairamuttu Sinnathamby of Chankanai.
S. Kanthar was married to Arunasalam's daughter from Sandilipay. His children are Velauthar, Somanathar Saravanamuttu and 4 daughters.
The eldest daughter of Kanthar was married to Kanthar Suppar of Vaddukoddai. The second daughter was married at Illupaikadavai. The third daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby Namasivayam.
55

Page 41
No. 28
KULANTHAYAR OF MANPAY
He was married to Suppar's eldest daughter. His children are Vairavanathar, Swaminathar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 8, Sellar Ramar Muttar. The second daughter was married to Poothar Vairavanathar of Anaicottai. This daughter was remarried to No. 29, S. R. Kanthar Velautha Udaiyar’s son Suppar.
Kulanthaiyar Swaminathar was married to No. 64, V. K. Varithamby Murugar's third daughter.
No. 29
SARAVANAMUTTAR OF MANPAY
His children are Suppar, Ragunathar and a daughter, who was married to No. 34, Sittampalam Vinasithamby.
Saravanamuttar Suppar was married at Vannarponnai. His children are Kathirgama Udaiyar and a daughter.
Suppar Kathirgama Udaiyar was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar's daughter. His children are Velautha Udaiyar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 34, Sittampalam Vinasithamby’s son Ramukanakkar.
Kathirgamar Udaiyar Velautha Udaiyar was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar's second daughter. His children are 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar, Thillaiampalam Arunasalam. The second daughter was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby. The third daughter was married to No. 65, Vinasikanakkar Vannia Arachchiyar MyelVaganam.
Saravanamuttar Ragunathar's children are Kanthar and a daughter who was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar. Ragunathar Kanthar's children are Velautha Udaiyar, Kuncha Udaiyar and Muthalar. Kanthar Velautha Udaiyar was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar Varithamby's third daughter. His children are Arumugam Suppar and 3 daughters. The eldest daughter was married to Ramu of Navaly. The second daughter was married to No. 1, A. K. Kasinathar and the third daughter was married to No. 34, S. V. Ramukanakkar’s son Kathirgamar.
S6

Velauta Udaiyar Arumugam was married at Vannarponnai. Velautha Udaiyar Suppar was married to No. 28 Kulanthaiyar's second daughter. His children are Sanmugam Arunasalam and Thambapillai.
V. Suppar was married a second time to No. 13, to N. K. Sanmugasegara Mudaliyar Akilesar's daughter. His children by this marriage are Arumugam and Myelu.
Suppar Sanmugam was married to No. 26, K. K. Ponnampalam Arumugaththar’s second daughter. His children are Kanapathipillai, Sellar Suppiah and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 1, A. K. K. Rowland Sinnathamby Kathiravetpillai. The second daughter was married to No. 21, K. S. P. Kantha Udaiyar, Veluatha Udaiyar Thillaiampalam Vinasithamby.
Sanmugam Sellar was married to K. S. V. Velauthar Sittampalam Ramu’s daughter (by his second bed.) He had 2 daughters.
Suppar Thambipillai was married to Oppar's daughter from Sandilipay. His children are Kandiah and 5 daughters. The eldest daughter was married to No. 64, V. K. V. M. Kaththigesar Arumugam Velupillai.
The third daughter was married to Subramaniar Velupillai of Sandilipay.
The fourth daughter was married to Vaithialingam of Sandilipay.
The fifth daughter was married to No. 64, V. K. V. M. Kaththigesar Thamotharar Sellakuddy (as his second bed).
Suppar Arumugam was married to Poothar Velauthar’s youngest daughter. His children are Muttuthamby Veerasingam and a daughter.
Arumugam Muttuthamby was married to K. Kanapathiyar Kundar's daughter from Sandilipay.
Arumugam Veerasingam was married to R. Nagamuttu’s eldest daughter. His son is Kanapathipillai. Suppar Myelu was married at Puttalam. His son is Chellappa.
Kanthar Muthalar's children are Suppar, Kasipillai Sanmugam and Vinasithamby.
Kanthar Kuncha Udaiyar was married to No. 13, to Ulaganathar Mathar's daughter (as his second bed.) His children are Myelar and a daughter who was married to No. 64, V. K. Vannithamby Vairavanathar.
57.

Page 42
Kuncha Udaiyar Myelar was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar's fourth daughter. His children are Sivagurunathar Dana Sivasangariyar and Myelar.
M. Sivagurunathar was married to No. 26, K. K. Ponnampalam Arumugaththar's eldest daughter.
Myelar Dana Sivasangariyar was married to Sithamparapillai's second daughter from Navaly. His children are Karhigesu and Kathiravelu. Sivasangariyar was married a second time to No. 9, Ramu Kathirgamar, Muthalithamby Kathirgamar alias Ammampiar's second daughter. His children are Ariyakuddy and five daughters.
. The eldest daughter of Sivasangariyar was married to G. M. Lawrance Moothathamby of Mallakam. The second daughter was married to No. 15, K. A. E. Myelvaganam Anumakody Kanapathipillai. The third daughter was married to M. Gurunathar Periathamby of Chunnaka.m. The fourth daughter was married to No. 26, K. K. Ponnampalam Rajasingam Ponnampalam (as his second bed). This daughter was married a second time to No. 9, R. K. M. Notary Sinnathamby Ariakuddy's son Swaminathapillai (as his second bed). The fifth daughter was married to No. 40, C. G. C. Sithamparanathar Notary Murugesu's son Ponniah.
Sivasangariyar Karthigesu was married to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Thamotharar's eldest daughter. His children are Muttuthamby Suppiah Ariyanayagam Savundaranayagam and 3 daughters. The eldest daughter of Karthigesu was married to K. S. V. Velauthar Sittampalam Ampalavanar Velupillai of Kokuvil. The second daughter was married to No. 53, M. M. R. Muthalithamby's son Velupillai. The third daughter was married to Sinnathamby Maruthapillai of Anaricottai.
Karthigesu Muttuthamby was married to No. 9, R. M. K. Notary Sinnathamby Saravanamuttu's third daughter. Karthigesu Suppiah was married to Vaithialingam's daughter from Navaly.
Sivasangariyar Kathiravelu was married to Oscot's daughter from Kurumpachitty. His children are Rajaratnam Balasundaram and 3 daughters. The eldest daughter of Kathiravelu was married to No. 9, R. K. M. Notary Sinnathamby Ariyakuddy Vaithjalingam.
The second daughter was married to No. 46, P. V. G. Lawton Kanagaratnam (as second bed).
S.

Sivasangariyar Ariyakuddy was married to No. 64, V. K. W. M. Karthigesar Thamotharar Ramalingam's third daughter.
Muthalar Kasipillai was married to No. 40, C. Kanthar Arumugam's eldest daughter. His children are Vairamuttu and a daughter who was married to Muttar Sinnathamby of Suthumalai.
Kasipillai Vairamuttu was married to No. 40, C. K. Arumugam Ramu’s eldest daughter. His children are Muthalithamby Thambapillai, Velupillai Sinnathamby, Arumugam Murugesu Sinnappu and 5 daughters.
The eldest daughter of Wairamuttu was married to No. 13, U. N. K. Suppar Kanagasingam Sanmugam as his second bed. The second daughter was married to No. 61, Murugar Nanniyar of Kondavil. The third daughter was married to Suppar Eliathamby of Kondavil, settled at Vannarponnai. The fourth daughter was married to No. 26, K. K. P. Arumugam Nagamuttu Gurusamy. The fifth daughter was married to No. 54, M. C. V. Kathirgamar Murugar Namasivayam.
Vairamuttu Velupillai was married to No. 29, S. R. K. V. Suppar Thambapillai's second daughter. Vairamuttu Sinnathamby was married to No. 14, K. V. Namasivayam's eldest daughter. Wairamuttu Arumugam was married to No. 40, C. G. Murugar’s daughter. Wairamuttu Murugesu was married to Kanthar Panda ram's second daughter.
Muthalar Vinasithamby was married to Kanthar's eldest daughter of Inuvil, settled at Vannarponnai. His children are Kanapathiar and 3 daughters. The eldest daughter of Vinasithamby was married to Kathirgamar Sinnathamby Sethunathar Lawrence Murugesu of Mallakam. The third daughter was married to Velauthar Gurunathar of Atchuvely.
Vinasithamby Kanapathiyar was married to Sethar Kathirgarmars' daughter from Sandilipay. He had a daughter who was married to No. 38, Sanmugam Suppar Ramu’s son Chellappa. Muthalar Sanmugam was married at Suthumalai.
No. 30
SINGAPUL ARACHCHIYAR OF ANACOTTA
His children are Kanagasundara Mudaliyar and a daughter
who was married to No. 58, M. V. Veerasinga Mudaliyar's son Sandrasegara Mudaliyar.
59

Page 43
Kanagasundara Mudaliyar was married to No. 58, M. Segarajasinga Mudaliyar’s eldest daughter. His children are two daughters. The elder daughter was married to No. 12, Innasiyar Arumugam. The second daughter was married to No. 62, Moothar Vethar Kailaya Udaiyar.
No. 31
(SOMANATHAR) SITHAMPARANATHAR OF CHANKANA
He was married to No. 15, K. Anumakody Ethirveerasingam's second daughter. His children are Suppar Vinasithamby and Velauthar.
Sithamparanar Suppar was married to No. 66, Vinayar Sittampalam's fourth daughter. His son is Muttukumaru. He was married to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Arumugam's eldest daughter.
Sithamparanathar Vinasithamby was married to No. 1, A.V. R. Velauthar Suppar's eldest daughter. His children are Viswanathy, Sinniah and 2 daughters. Both these daughters were married at Kokuvil.
Vinasithamby Sinniah was married to No. 61, Murugar Wairamuttu's daughter.
Sithamparanar Velu was married to No. 61, Muruga.r’s daughter from Kondavil. His children are Sabapathy Sithamparanathar Suppar Muttukumaru and 3 daughters. Velus' eldest daughter was married to No. 40, C. K. A. Kathiripillai Vinasithamby. The second daughter was married to Suppair Appakkuddy of Kondavil and settled at Vannarponnai. The third daughter was married to Vinasithamby Velupillai of Vidathal Theevu (as second bed.).
Velu Sabapathy was married to Kanapathyar's sixth daughter from Kodikamam. His children are Sinnathamby and 3 daughters.
Velu Sithamparanathar was married to No. 2, A. Suppar Muthalithamby's second daughter from Sandilipay.
Velu's son Muttukumaru was married to No. 26, P. K. K. Ponnampalam Arumugam Nagamuttu Gurusamy’s first daughter.
60

No. 32
CHITTRAR OF MANPAY
His children are Thamotharar, Velauthar and one daughter who was married to No 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar. s
S. Thamotharar was married at Tellipolai His children are Ragunatha Chaddampiar and 2 daughters. The elder daughter was married to No 21, K. S. P. Kantha Udaiyar Thamotharar Ragunathar Chaddampiar. His children are 2 daughters. The elder daughter was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar. Ragunatha Chaddampiar's second daughter. was married to No. 21, K. S. P. Karalakulasinga Muda liyar Kantha Iraiswar.
Chittirar Velauthar was married at Sanguvely. His son is Arumugam who had only a daughter. This daughter was married to No. 53, Maniccar.
No. 33
STTAMPALAM OF KOODAKADU
He was married to No. 44, Naranar Vinayagar's second daughter. His children are Arumugam, Arambar and 5 daughters. The eldest daughter was married to No. 53, M. Muthalithamby Ragunathar. The second daughter was married to No. 2, Ampalavanar Subramaniar. The third daughter was married to No. 60, Murugar Ponnar. The fourth daughter was married to No. 44, Naranar Vinayagar, Velu, Thilaiyar. .
Sittampalam Arumugam was married to No. 44, Naranar Vinayagar Thamar's eldest daughter. His children are Sanmugam Sinnathamby and four daughters. The eldest daughter was married to M. M. S. Vaithi Udaiyar Suppar Sabapathy of Araly, and settled at Thunaivi. The second daughter was married to No. 53, M. M. Ragunathar Sabapathy (as his second bed). The third daughter was married to Velupillai of Navaly, and the fourth daughter was married to No. 59, M. V. S. Kathiravelu Parikari Kumaraswamy.
Arumugam Sanmugam was married to N. P. K. Sabapathy’s eldest daughter from Maviddapuram, and settled at Anaicottai.
Arumugam Sinnathamby was married at Vadaliadaippu.
Sittampalam Arampar was married to No. 44, Naranar Vinayagar Thamar's Second daughter.
6.

Page 44
No. 34
SITTAMPALAM OF VANNAR PONNA
He was married to No. 29, Saravanamuttar's daughter. His son is Ramukanakkar. He was married to No. 29, S. Suppar Kathirgama Udaiyar's daughter. His children are Kathirgamar and Saravanamuttu.
Ramukanakkar Kathirgamar was married to No. 29, S. R. K. Velautha Udaiyar's third daughter. His children are Moothathamby and a daughter who was married to No. 13, U. N. K. S. Kanagasingam Sanmugam (as his first bed.)
Kathirgamar's son Moothathamby was married to No. 13, U. N. K. Suppar Kanagasingam's eldest daughter.
No. 35
(KULASEGARA MUDALIYAR) SINNATHAMBY OF THIRUNELVELY
His son is Thillaiyar. He was married to No. 58, M. S. Ramalingam's third daughter. His children are Vidane Sinnathamby and a daughter who was married to Thillaiampalam Vairavanathar of Suthumalai.
Vidane Sinnathamby was married to No. 65, V. Vanni Arachchiyar's third daughter. His children are Chellappa, Chelliah and 5 daughters.
Vidane Sinnathamby's eldest daughter was married to K. M. Periyathamby’s son Vaithianathar alias Seeniar. The second daughter was married to S. Subramania Udaiyar Sithamparanar Eliathamby of Kopay.
The third and fourth daughters were married to No. 56, M. P. S. Kathiravelar “Uvali” Sinnathambyar (Broker). The fifth daughter was married to No. 50, K. Karala Udaiyar Thillaiampalam (as his second bed). -
Vidane Sinnathamby's son Chellappa was married to No. 57, M. P. S. Kathiravelar's fifth daughter. His son is Suppiah. He was married to No. 57, M. P. S. Kathiravelar Murugesar's daughter. His children are Chellappa and a daughter.
Vidane Sinnathamby Chelliah was married to No. 67, V. K. S. Sing: raya Mudaliyar’s third daughter. His children are Ponnampalam Naugalingam and 2 daughters.
62.

No. 36
SNNAVAR OF SUTHUMALA
His children are Suppar, Kanthar and Sinnavar. Suppar was married at Nallur. His children are Kanthar, Swaminathar Seeniar, Kathiresar and Sinnapodiyar.
Suppar Kanthar was married at Sandilipay. His children are Arumugam and a daughter who was married to No. 51, Myelar Vairavanathar Myelar. Kanthar Arumugam was married at Chankanai.
Suppar Swaminathar was married to No. 49, P. T. Muttukumaran's eldest daughter. His children are Appar and a daughter who was married to Mangamai, Veeragaththy Ramanathy of Anaicottai. S. Oppar was married to No. 49, P. T. Muttukumaru Kumarar's eldest daughter. He had a daughter who was married R nthasing Mudaliyar Sanmugam Vidane Vaithialingam of
raiy.
Suppar Seeniar was married to Amarasingam's daughter from Suthumalai. His children are Ponnar, Muthalithamby and 2 daughters. The elder daughter was married to Sinnathamby Thiagar of Vannarponnai. This daughter was married a second time to No. 29, Kanagasooriyar Murugar Vinasithalmby Murugesu. The second daughter was married to Ampaththai Sinnapodiyar Arulampalam (as his second bed).
Seeniar's son Ponnar was married to Pillaiyar's first and second daughters from Anaicottai. His children are Muttuthamby and Kana pathy.
Suppar Kathiresar was married to No. 49, P.T. Muttukumaru's second daughter. His children are Vairamuttu Naganathar Suppar Navasivayam, Notary Sabapathy and 2 daughters. The elder daughter of Kathiresar was married to Arumuga Sathiriyar Kanthappar Thamotharar. Kathiresar's second daughter was married to Vinasithamby Sinnathamby of Mavididapuram.
Kathiresar Vairamuttu was married at Kopay. His children are Thambimuttu Sethunathar Arumugam and 3 daughters. The eldest daughter was married at Pannakam.
Vairamuttu Thambimuttu was married to Kasinathar's daugh ter from Vannarponnai.
Kathiresar Naganathar was married at Kopay. His childre are Vinasithamby Sinnappu Myelu and a daughter.
63

Page 45
Kathiresar Naganathar was married at Kopay. His children are Vinasithamby Sinnappu Myelu and a daughter.
Kathiresar Navasivayam was married at Neervely. His son is Thampu. He was married at Neervely.
Kathiresar Notary Sabapathy was married at Neervely. His children are Ponnampalavanar Thillainathar and two daughters.
Suppar Sinnapodiyar was married to No. 51, Myelar Vairavanathar's eldest daughter. His children are Vaithianathar, Suppar Thillaiampalam alias Bandara and 4 daughters. The eldest daughter was married to Sithamparapillai Velupillai of Suthumalai. The second daughter was married to Sathasivam Nadarajar of Urumpirai. The third daughter was married to No. 31, S. Wairavanathar Sinnathamby. This daughter was married a second time to Ampaththai Sinnapodiyar Arulampalam of Suthumalai. The daughter was married to No. 57 M. V. Viswanathar KanagaSabal.
Sinnapodiyar Waithianathar was married to Arusalam's daughter from Urumpirai. His children are Sinnathamby and 3 daughters. The eldest daughter was married to Kanapathy's son Nagamuttu of Kaddudai. The second daughter was married to Kanapathy Wairamuttu of Kaddudai.
Sinnapodiyar Suppar was married to Kailayar Suppar's daughter from Neervely. His son is Thambipillai.
Sinnapodiyar Thillaiampalam was married to Sevaka Poothathamby's eldest daughter from Nallur. His children are Appaiya and 3 daughters.
Sinnapodiyar Eliathamby was married to his brother Suppar's widow. His children are Ramalingam and 2 daughters.
No. 37
SANDRAVAR KATH (RGAMAR OF SUTHUMLALA
He was married to No. 59, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar's second daughter. His son is Myelvaganam. He was married to No. 21, K. C. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar’s fifth daugther. His children are Murugesar, Arumugam Valautha Udaiyar Nagamuttu, Marimuttu Udaiyar, Kanagasabai Veerapaththirar and 2 daughters. The eldest daughter was married to Thampu Parikariar Kailayar Murugesar of Araly.
64,

The second daguhter of Myelvaganam was married to Arupillai Kathiresar of Uduvil.
Myelvaganam Murugesar was married to No. 10, I. K. Vanniasinga Mudaliyar Vinasithamby’s daughter. His children are Dr. Kailayapillai and 3 daughters. The eldest daughter was married to T. S. Sangarapillai Arunasalam of Araly. The second daughter was married to Mapana Mudaliyar Punnar Rama Udaiyar Arumugam Kaththigesar. This daughter was married a second time to M. P. P. Arumugam Ramu. The third daughter was married to V. K. Iyampillai Kathirgamar Vairavinathan.
Dr. Kailayapaillai was married to Sabapathiyar's daughter from Vaddukoddai.
Myelvaganam Arumugam was married to Theivendra Mudaliyar Subramaniyar's daughter. His children are Myelvaganam Sabapathy, Chellappa and 2 daughters.
Arumugam’s elder daughter was married to Arumugam Ramalingam of Suthumalai. The second daughter was married to T. S. Arumugam Sinnathamby Sinnappa of Arally.
Arumugam Myelvaganam was married to No. 23, K. T. Kanaga Udaiyar Velauthar Kumaru’s daughter. Arumugam Sabapathy was married to Ponnu Chaddampiar's grandson Vidane Sinnathamby Sinnappu's daughter. He was married a second time to S. V. Sittampala Udaiyar Subramania Udaiyar Viswanathar's daughter.
Arumugam Chellappa was married to Theivendrasinga Mudaliyar Subramaniar Vaithiyanathar's daughter.
Myelvaganam Velautha Udaiyar was married at Kopay. His children are Muthutamby and 3 daughters.
Myelvaganam Nagamuttu was married to No. 58, M. B. Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam Sinnathamby’s daughter. His son is Chellappa. He was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Thanmavarathar's second daughter. His son is Notary Subramaniam. He was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Karalar's Third daughter.
Myelvaganam Marimuttu Udaiyar was married at Uduvil. His children are Prathivacktar Mathiaparana "Carpenter' and 3 daughters.
65

Page 46
Myelvaganam (Moodiyar) Kanagasabai was married to No. 58, M. S. Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone Saravanamuttar's daughter (by his second bed). His children are Rajagopalapillai and 3 daughters. The eldest-dughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Thanmavarathar Velupillai. The second daughter was married at Sandilipay. The third daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Muliyar Madhavaraya Mudaliyar Ramalingam Moothathamby Sabapathy.
Myelvaganam Veerapaththirar was married at Araly. His son is Sathasivam. He was married to "Becca's' daughter from Araly.
No. 38
SANMUGAM SUPPAR OF URUMPRA
He was married to No. 73, Velauthar Kathirgamar's eldest daughter. His children are Kathiresu, Ramu Sanmugam and a daughter who was married to Kanthar Viswar. This daughter was married a second time to No. 1 Kanthar Kasinathar Arumugam (as his second bed).
Suppar Kathiresu was married to No. 54, M. C. Varith...mby Kathirgamar's first and second daughters. His children are 2 daughters. The elder daughter was married to No. 64, W. K. V. Murugar Kaththigesar Sinnathamby Kaththigesu. The second daughter was married to Sethar Kathirgamar Kaththigesar's son Karalar of Sandilipay.
Suppar Ramu was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar's fourth daughter. His children are Chell.ppa, Kanagasabai, Ponnampalam, Sittamp.lam Sinnappu and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 26, K. K. Ponnampalam Rajasingam Kathirithamby. This daughter was married a second time to Kanthar Vinasithamby Navasivayam of Navaly. The second daughter was married to I. K. Kasinathar Ponnampalam. The third daughter was married to No. 15, Kathirgamar A. E. Myelar Kasinathar Murugesu.
Ramu Chellappa was married to No. 29, S. R. K. Muthalar Vinasithamby Kanapathyar’s daughter. His children are Murugesu Sinnathamby Nallathamby and 2 daughters. The elder daughter was married to No 16 Kumarar Kathirgamar Madhavar Vclauthar Kanagasabai Selladurai.

Ramu Kanagasabai was married to 13, U. M. K. Subramaniar Sinnakuddyar's daughter (by his second bed). Ramu Ponnampalam was married to No. 26, K. K. Arunasalam Swaminathar Marimuttu's second daughter. Ramu Sittampalam was married to No. 8, R. V. S. Spaulding Vairamuttu's eldest daughter. Ramu Sinnappu was married to No. 40, C. K. A. Kathiripillai Vinasithamby's eldest daughter.
Suppar Sanmugam was married to No. 53 Maniccar Kanthar Muthalithamby's daughter.
No. 39 SOORIYAR THAMOTHARAR OF THIRUNELVELY
He was married to Karala Mudaliyar's daughter from Sandilipay. His children are Rajakulasooriyar Murugesar, Subramaniar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar’s son Swaminathar. The second daughter was married to Paramanathar Sayampu of Sandilipay.
Thamotharar Rajakulasooriyar was married to No. 13, U. Mathar Kathirgamakanakkar's third daughter. His children are Newton Saravanamuttu Velupillai and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 40, C. G. Chempar Sithamparanathar. Rajakulasooriyar's second daughter was married to Velauthar Sinnathamby of Mallakam.
R. Newton Nagamuttu was married to Vettivelar Vidane Sinnathampar's daughter from Sandilipay. His children are Velupillai Ponnampalam and 2 daughters. The elder daughter was married to S. Rajasooriyar alias Kulanthaiyar of Sandilipay.
Newton Nagamuttu Velupillai was married to No. 13, U. M. Sinnathamby Thamotharar's second daughter. His son is Iyadurai.
Newton Nagamuttu Ponnampalam was married at Alaveddy. Rajasooriyar Velupillai was married to No. 13, Swaminathar's daughter from Sandilipay. His children are Murugesu and a daughter.
Thamotharar Murugesar was married to A. P. T. Anandar Wethavanam Subramaniar's daughter from Sandilipay.
67

Page 47
No. 40
CHEMPA UDAIYAR OF MANPAY
His children are Kanthar and Govinda Udaiyar. C. Kanthar was married at Kantharodai. His children are Arumugam and a daughter who was married to No. 13, Ulaganathar Mathar Kasikanakkar.
Kanthar Arumugam was married to No. 64, V. Kathirgamar Varithamby's second daughter. His children are Kanthar Ramu Kathiripillai, Viswanathar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 29, S. Ragunathar Muthalar Kasipillai. The second daughter was married to No. 46, V. K. Varithamby Murugar Kaththigesar. The third daughter was married to No. 64, V. K. V. Vairavanathar Velu.
Arumugam Ramu was married to No. 64, V. K. Varithamby Murugar's second daughter. His children are Periyathamby Sinnathamby and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 29, W. R. M. Kasipillai Vairamuttu. The second daughter was married to No. 64, V. K. V. Murugar Thilliampalam Santhiagupillai (as his first bed). The third daughter was married to No. 64, V. K. V. Vairavanathar Velu Sanmugam.
Ramu Periyathamby was married at Inuvil. His children are Nallathamby Sellar Wairamuttu, Thamba pillai and a daughter who was married at Inuvil.
Periyathamby Nallathamby was married to No. 40, C. K. A. Viswanathar Marimuttu's daughter.
Periyathamby Sellar was married to Kathiresu's daughter from Irupalai and settled in Suthumalai.
Ramu Sinnathamby was married at Atchuvely.
Kanthar Arumugam Kathiripillai was married to No. 73, Velauthar Kathirgamar's eldest daughter. His children are Supplir, Thillaiampalam Vinasithamby and a daughter who was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar Sinnathamby.
Kathiripillai Suppar was married to No. 64, V. K. V. Murugar Viswanathar's eldest daughter. His children are Moothathamby Kantharthamby and Arumugam.
Suppur Moothathamby was married to No. 64, V. K. V. Murugar Veeragathiyar Murugesu's second daughter.

Suppar Kantharthamby was married to No. 64, W. K. V. Murugar Kaththigesar, Arumugam Swaminathar’s eldest daughter.
Suppar Arumugam was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar Arumugam Velupillai’s daughter.
Kathiripillai Thillaiampalam was married to No. 26, K. K. Arunasalam Sanmugam's second daughter. His children are Thambipillai Kathirithamby and 2 daughters. The eldest daughter was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar Arunasalam Ponnampalam. The second daughter was married to No. 54, M. C. V. Kathirgamar Murugar Kanagasabai.
Thillaiampalam Thambipillai was married to No. 26, K. K. Arunasalam Swaminathar Marimuttu's eldest daughter. His children are Chelliah and 2 daughters. T. Thambipillai was married a second time to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Thamotharar Nannithamby's eldest daughter. He had a daughter.
Thillaiampalam Kathirithamby was married to No. 64, V. K. V. Murugar, Kaththigesar. Tha motharar Ramalingam’s fourth daughter.
Kathiripillai Vinasithamby was married to No. 34, Sithamparanathar Velu's eldest daughter. His children are Ariakuddy and 2 daughters. The eder daughter was married to No. 38, Sanmugam Suppar Ramu Sinnappu of Urumpirai. The second daughter was married to U. M. K. Subramaniar Sinnakuddy Suppiah.
Arumugam Viswanathar was married to Maruthar Ampalavar Velu's eldest daughter. His children are Vinasithamby Vidane Marimuttu and 2 daughters.
Viswanathar's elder daughter was married to No. 64, V. K. V. Vairavanathar Velu Vairavi. The second daughter was married to Sinnathamby Sangarapillai of Suthumalai. Viswanathar Vidane Sinnathamby was married to E. I. Sinnathamby Thillaiampalam's daughter.
Viswanathar Marimuttu was married to Sinnapodiyar's daughter from Kaddudai.
Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar was married at Mathagal. His children are Chempar Murugar Suppar Ponnampalam, Sinnathamby alias Sampar and 3 daughters,
69

Page 48
Govinda Udaiyar's eldest daughter was married to Poothar of Sanguveli. The second daughter was married to No. 15, K. A. EthirVeerasingam Myelu. The third daughter was married at Kodikamam.
Govinda Udaiyar Chempar was married to No. 9, R. Kathirgamar Muthalithamby's eldest daughter. His children are Kanthar Sithamparanathar Winasithamby Widane Wellupillai Swaminathar Sittampalam and 3 daughters. The eldest daughter was married to Poothar's son Velu of Sanguvely. The second daughter was married to No. 15, K. A. Ethirveerasingam Myelar Anumakody. The third daughter was married to No. 15, K. A. Ethirveerasingam Myelar Ethirveerasingam. This daughter was married a second time to No. 26 K. K. Ponnampalam Arumugam Ramalingam.
Chempar Kanthar was married at Chankanai. His children are Murugesu Saravanamuttu and a daughter.
Kanthar Murugesu was married to No. 14, K. A. Ethirveerasingam Myelar EthirVeerasingam's eldest daughter.
Chempar Sithamparanathar was married to No. 39, Sooriyar Thamotharar Rajasooriyar’s daughter. His son is Notary Murugesu. He was married at Sandilipay. He was married a second time to Sethunathar Lawrence Murugesu's daughter from Mallakam. His children are R. C. Muttiah Rajasooriyar, Ponniah Rajasooriyar, Sinniah Rajasooriar Chelliah Rajasooriyar and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 26, K. K. Arunasalam Arnold Prathivaktar Thambiah. The second daughter was married to No. 42, T. K. Vaithianathan Kanthappar Muttuvelu
of Vannarponnai.
Murugesu Muttiah Rajasooriyar was married to No. 1, A.V. K. Vidane Vairavanathar Sinnathamby Mather Kanagaratnam’s eldest daughter.
Murugesu Ponniah Rajasooriyar was married to No. 29, S. R. K. Kunchar Myelar Sivasampoo's fifth daughter.
Chempar Vinasithamby was married to No. 39, Sooriyar Thamotharar Rajasooriyar's daughter (as his second bed).
Chempar Vidane Velupillai was married to No. 13, U. M. K. Swaminathar Kaththigesar's daughter. His children are Arunasalam Thambipillai and 2 daughters. The elder daughter was married to Suppar Velupillai of Karainagar.
70

Vidane Velupillai Arunasalam was married to No. 13, U.M. K. Sinnathamby Vinasithamby Sinnathamby's eldest daughter.
Chempar Swaminathar was married to Alvar Velauthar Sinnakuddyar's daughter from Kokuvil. His children are Nagalingam and Sabapathy. Chempar Swaminthar was married a second time to Murugar's daughter from Arally, and settled at Kokuvil.
Govinda Udaiyar Murugar was married to No. 13, U. N. Kathirgamar Suppar's eldest daughter. His children are Sanmugam Govindar and Suppar. aB
Murugar Sanmugam was married to No. 9, R. K. Sittampalam Swaminathar's daughter. His children are Swaminathar Kathiravelu Pillai and a daughter who was married to Periyar Muttuthamby of Suthumalai, and settled at Anaicottai.
Sanmugam Swaminathar was married to No. 1, A. K. Kasi
nathar Arumugam's daughter (by his second bed). His son is
Appaiyah Sanmugam. Kathiravelu was married to Kathiravelu's daughter from Navaly.
Murugar Govindar was married to No. 9, R. K. Muthalithamby Kathirgamar alias Ammampiar's daughter. His children are S.bap...thy Saravanamuttu Eliathamby and a daugter who was married to Arumugam (Anketal) Muttiah of Arally.
Govindan Sabapathy was married to Vidane Ragunathar Vinasithimby's daughter. His children are Somasundram Savundaran-y-g-m and a daughter.
Govindan Saravanamuttu was married to Kanthar's daughter from Vadaliadaippu.
Govinda Udaiyar Murugar Suppar was married to the eldest daughter of Arulampalam (former Vidane of Tellipalai) Poothathamby Vairavanathar Murugar of Anaicottai. His children are Vulupillai and a daughter who was married to Kethar Periyathamby Karalar Saba pathy's son Thambipillai of Maviddapuram and settled in Anaicottai. This daughter of Suppar was married a second time to No. 29, S. R. K. Muthalar Kasinathar Vairamuttar's son Arumuga.m.
Suppar Velupillai was married to No. 21, Ampalavanar Suppar Muthalithamby's second daughter.
Govinda Udaiyar Ponnampalam was married to No. 9, R. Kathirgamar Sittampalam's daughter. He was married a second time to No. 9, R. Kathirgamar Sittampalam's second daughter (i.e. Govinda Udaiyar Suppar’s widow). Ponnampalam’s children
7

Page 49
are Thillaiampalam and a daughter who was married to No. 67, V. K. Sabapathyar Sanmugam.
Ponnampalam Thillaiampalam was married to No. 9, R. K. Muthalithamby Viswanathar's second daughter. His children are Kanapathipillai and a daughter who was married to Sampanthar Kathirgamar Sinnappa.
Thillaiampalam Kanapathipillai was married to No. 9, R. K. M. Viswanathar Muthalithamby's daughter.
Govinda Udaiyar Suppar was married to No. 9, R. Kathirgamar Muthalithamby's second daughter. This daughter was married a second time to Ponnampalam (as his second bed). Suppar's son is Arumugam. He was married at Kantharodai. His son is Chellappa. He was married to R. Murugesu's daughter from Navaly.
Govinda Udaiyar Sinnathamby alias Sayampar was married to No. 49, Poothathamby ........................ Mudaliyar Kumaravelar Subramaniar's second daughter (as second bed). His children are Arumugam Ampalavanar and a daughter, who was married to No. 26, K. K. Arunasalam Arnold Sathasivam.
Sinnathamby alias Sayampar Arumugam was married to No. 64, W. K. V. Murugar Viswanathar's second daughter. His children are Nannithamby and 3 daughters.
Arumugam's eldest daughter was married to No. 21, S. K. P. Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Thillaiampalam Thambipillai as his second bed. The second daughter was married to No. 26, K. K. Ponnampalam Arumugam Ramalingams” son Ponnampalam.
Sinnathamby Ampalavanar was married to V. K. Sinnathamby Saravanamuttu's eldest daughter from Kondavil.
No. 41
SOMAR OF ANACOTTA
His children are Kanapathyar and Swaminathar.
Somar Kanapathiar was married to Arumuga Sastriyar's second daughter. His children are Moothathamby Eliathamby and a daughter who was married to No. 63 Moothar Sinnathamby Sevaka Ramalingam of Vannarponnai.
72

Kanapathyar's son Moothathamby was married to Ampaththai Sinnapodiyar Arulampalam's daughter. His children are Selladurai and Sinnadurai.
Somar Swaminathar was married to Ragunathar's daughter from Suthumalai. His children are Thamotharampillai anda daughter who was married to Ramalingam Veerakatty of Suthumalai.
No 42
THANAPALA UDAIYAR KANTHAPPAR OF WANNARPONNA
He was married to No. 44, Naranar Vinayagar's third daughter. His son is Vaithianathar. He was married to No. 66, Vinayar Sittampalam Kanthar's daughter. His son is Kanthappar. He was married to No. 9, R. K. M. Vidane Wairamuttu Kanapathipillai's eldest daughter. His children are Muttuvelu and 3 daughters.
The eldest daughter of Kanthappar was married to V. S. Naganathar Stockton Appaiyah. The second daughter was married to Rasiah Robes Upathiyayar (Teacher).
Kanthappar Muttuvelu was married to No. 40, C. G. C. Sithamparanathar Notary Murugesu's second daughter.
No. 43
NARAANYAR OF ANACOTTA
His children are Velauthar and Arumugam,
Naraaniyar Velauthar was married to Paththar's daughter from Suthumalai. His son is Kumaravelu. He was married to Koththar's daughter from Suthumalai. His children are Sanmugam Sinnathamby and a daughter, who was married to Kathiresu of Suthumalai.
Kumaravelu Sanmugam was married to Sinnapodiyar’s daughter from Suthumalai. His children are Kanthar, Kaaththy, Nallathamby Murugesu and 3 daughters.
The eldest daughter of Sanmugam was married to Pillaiyinar of Anaicottai. The second daughter was married to Kathiresu's son Velu of Suthumalai. The third daughter was married at Irupalai.
73.

Page 50
Sanmugam's son Kanthar was married to Muttar's daughter from Suthumalai and settled at Sanguveli. His children are Sinnathamby, Thampu and 2 daughters.
Sanmugam's son Kaathy was married at Irupalai. Sanmugam's son Murugesu was married at Sandilipay. Sanmugam’s son Nallathamby was married at Kopay.
Naraaniyar Arumugam was married to Myelar Sittampalam’s daughter from Kopay (by his second bed).
Arumugam Subramaniar was married to No. 16, Kathirgamar Mathavar Moothavar's daughter. His children are Lyman Sabapathy and 3 daughters.
The eldest daughter of Subramaniar was married to No. 66, Vinayar Sittampalam Vinasithamby. This daughter was remarried to No. 64 and afterwards to her sister to V. K. V. Murugar Kaththigesar's son Arunasalam. The third daughter of Subramaniar was married to S. Kathiravelu Vettivelu of Sandilipay.
Subramaniar's son Lyman Sabapathy was married to No. 26, K. K. Arunasalam Sanmugam's eldest daughter. His children are Ariyakuddy and 3 daughters. The eldest and the second daughters were married to No. 66, Vinayar Sittampalam Vinasithamby's son Chellappa. The second daughter was married a second time to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar Arunasalam Sinnathamby (as his second bed). The third daughter was married to S. Kathiravelu Vettivelu’s son Nagalingam.
Lyman Sabapathy's son Ariyakuddy was married to No. 1, A. V. K. Vidane Vairavanathar Mather Sinnathamby Muttuvelu's eldest daughter (by his second bed).
No. 44
NARAANAR OF ANAICOTTAI
His children are Vinayar and Poothar.
Naraanar Vinayar was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar's second daughter. His children are Velu, Sittampalam, Sinnathamby Udaiyar Kasipillai, Thamar and 3 daughters.
The eldest daughter of Vinayar was married to No. 66, Vinayar Sittampalam. The second daughter was married to No. 34, Sittampalam of Koddaikadu. The third daughter was married to No. 42, Thanapala Udaiyar’s son Kanthappar.
74

Vinayar Velu's children are Thillaiyar, Elaiyavar and a daughter who was married at Trincomalee.
Velu's son Thillaiyar was married to No. 34, Sittampalam's fourth daughter from Koddaikadu. Velu's son Elaiyavar was married to Nellaiyar Arumugam Sithamparanathar’s second daughter (as his 靈 bed). His son is Veerakatty. He was married at TrinCOae.
Velu Elaiyavar was married a second time at Sandilipay. He had a daughter who was married to No. 61, Murugar Wairamuttu of Kondavil.
Vinayar Sittampalam was married at Kodikamam. His children are Vairavi and Pandaram.
Vinayar Sinnathamby Udaiyar was married to Kanganiar Kathirgamar's eldest daughter.
Vinayar Kasipillai was married to No. 53, Maniccar Muthalithamby’s daughter. His children are Velauthar Murugesu Kanthar alias Sinnakuddy, Sinnathaimby and 4 daghters.
The eldest daughter of Kasipillai was married to No. 66, Vinayar Sittampalam Kanthar. The second daughter was married to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Vinasithamby. The third daughter was married to No. 66, V. S. Arunasalam. The fourth daughter was married to No. 53, M. M. Ragunathar Muthalithamby.
Kasipilai Velauthar was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar Sinnathamby's second daughter. His children are 2 daughters. Velauthar was married a second time to No. 13, U. M. Kasikanakkar Subramaniar's daughter (as second bed). He had a daughter who was married to No. 13, U. M. K. Subramaniar Sinnakuddy Vaithialingam.
The eldest daughter of Velauthar by his first bed was married to Mathar Periathamby Karaliyar Sabapathy of Maviddapuram, settled in Anaicottai.
The second daughter by his first bed was married to No. 9, R. K. Muthalithamby Notary Sinnathamby’s son Kuddiyar. This daughter was married a second time to Sampanthar's son Ramalingam of Vaddukoddai, settled in Anaicottai.
Kasipillai's son Kanthar alias Sinnakuddy was married to No. 69, V. K. Iyampillai Mathar Swaminathar's second daughter.
75'

Page 51
His children are Muttuvelu Kanapathipillai and a daughter who was married to No. 53, H. M. Ragunathar Sabapathiar's son Sinnappu.
Kasipillai's son Sinnathamby was married to Vidane Arumugam Sithamparanathar's daughter. His son is Kasipillai. He was married at Navaly. Sinnathamby was married a second time to No. 2, Ampalavanar Suppar's eldest-daughter (as second bed).
Vinayar Thamar was married at Araly. His children are 2 daughters. The elder daughter was married to No. 34, Sittar's son Arumugam of Koddaikadu. The second daughter was married to No. 34, Sittampalam’s son Arampar.
Naraanar Poothar was married at Anaicottai. He had a daughter who was married to Kottar of Anaicottai.
No. 45
PLLAYTNAR OF MANPAY
His son is Kumarar. His children are two daughters. The elder daughter of Kumarar was married to No. 15, Kathirgamar of Tellipalai. The second daughter was married to No. 21, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar of Tellipalai.
No. 46
PUTHIYAAR OF KONDAVL,
He was married to No. 1, Ampalavanar Vinayagar's eldest daughter. His children are Wairavanathar and Naraanar.
Puthiyaar Vairavanathar was married to 21 K. S. Paththa Udaiyar Kantha-Udaiyar Velauthar Udaiyar's daughter. His children are 2 daugters. The elder daughter was married to No. 26, K. K. Arunasalam Swaminathar of Tellipalai. The second daughter was married to T. Arachchi Arunasalam Naganathar of Kokuvil.
Vairavanathar was married a second time to No. 62, Moothar Vethar Nagappar's eldest daughter. His children are Swaminathar and 3 daughters.
76

Vairavanathar's eldest daughter by his second bed was married to No. 8, Ramar Vairavanathar Saravana.iyar. The second daughter was married to Murugar Neelayinar of Uduvil. The third daughter was married to Gregory of Chulipuram.
Vairavanathar Swaminathar was married to No. 9, R. K. M. Notary Sinnathamby Saravanamuttu's eldest daughter. His children are Chelliah Ratnam, Swaminathapillai and 3 daughters.
The eldest daughter of Kanagaratnam was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Arunasalam Sathasivam’s son Sinnappa.
Kanagaratnam was married a second time to No. 29, S. R. K. Kunchar, Myelar Sivasampu Kathiravelu's second daughter. He had 2 children.
Swaminathar Lawton Ponnusamy Prathivaktar was married to No. 9, R. K. M. Notary Sinnathamby Ariyakuddy's daughter,
No. 47 MYELAKANAKKAR
His children are Sithampara Udaiyar and a daughter who was married to No. 52, Manathunga Mudaliyar Ponnampala Araichchiyar.
Sithampara Udaiyar was married to No. 15, Kathirgamar's second daughter. His children are yampillai and a daughter who was married to No. 27, Kulaveerasinga Arachchi Maniasegara Chaddampiar’s son Sinnakuddiyar of Manipay.
| * Sithampara Udaiyar Iyampillai was married to No. 65, Vinasikanakkar Kasinathar's daughter. His children are 2 daughters. The elder daughter was married to No. 21, K. S. P. Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar's son Thillaiampalam. The second daughter of Iyampillai was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Vidane Viswanathar’s son Moothathalmby.
This daughter was married a second time to No. 50, M. G. M. Siththa Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar Sinnathamby (as his first bed).
7

Page 52
No. 48 PooTHA UDAIYAR OF MANIPAY
His children are Suppar and a daughter who was married to No. 16 U. Mathar Kathirgamalkanakkar.
Pootha Udaiyar Suppar was married to No. 13, U. Neelakanakkar Kathirgamar Kulasegar's second daughter. His children are Viswanathar and 2 daughters.
The elder daughter of Suppar was married to No. 24 Kumarasinga Mudaliyar Sandrasegarar. The second daughter was married to No. 15 Kathirgamar's son Muttar.
Suppar Viswanathar was married to No. 13, Ulaganathar Mathar's daughter. His children are Thamukanakkar and 2 daughters. The elder daughter of Viswanathar was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby. The second daughter was married to No. 13, U. N. Kathirgamar Sanmugasegara Mudaliyar Akilesar.
Viswanathar Thamukanakkar was married to No. 13, Ulaganathar Kathirgamakanakkar's sixth daughter. His children are 2 daughters. The elder daughter of Thamukanakkar was married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar Sandrasegarar Sinnathamby. The second daughter was married to No. 9, R. Muthalithamby Vidane Vairamuttu (as his first bed).
No. 49
KALAYAR POOTHATHAMBY OF ANACOTTA
His children are Maruvalar Arachchi Thanianmai Mudaliyar Pramount Mudaliyar and 2 daughters.
Maruvala Arachchiyar was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar's daughter. His children are Sanmugam and a daughter who was married to No. 76, V. Murugesachaddampiar Sabapathiyar (as his second bed.)
Maruvala Arachchiyar's children are Thilliampalam Sinnakuddiyar alias Saravanamuttu. •
Sanmugam Thillaiampalam was married at Chundikuli. He had a daughter who was married to Ampalavanar Marimuttu of Araly.
78

Sanmugam Sinnakuddy alias Saravanamuttu was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesa Chaddampiar’s second daughter. His son is Suppar. Saravanamuttu was married a second time at Araly. His children by this marriage are Murugesu and Arumugam.
Saravanamuttu's son (by the first bed) Suppar was married at Uduvil. He had a daughter who was married to Overseer Kellec Namasivayam.
Saravanamuttu Murugesu was married at Colombo. Saravanamuttu Arumugam was married to lyampillai's daughter from Colombo.
Pootharthamby Thanianmai Muda liyar’s children are Sethunathar, Muttukumarar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 58, Manaapillai Segaraja singa-Mudaliyar’s son Kumarar. The second daughter was married at Kantharodai. The third daughter was married to Iyankuddy of Kopay.
Thanianmai Mudaliyar's son Sethunathar was married to Ethirmannasinga Mudaliyar Sithamparanathar's daughter from Anaicottai. His children are Vettivelu and Naganathar.
Sethunathar Vettivelu was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Maruthappar's eldest daughter. His children are Thanianmai and a daughter who was married at Chundikuli. This daughter was married a second time to No. 67, Rajavaseekara Mudaliyar Swaminathar. Vidane Sinnathamby Ramalingam Moothathamby. .۔ ”
Vettivelar Thanianmai was married to No. 23, K. K. Maru
thappar Vinasithamby's daughter. His son is Maruthalingam.
Thanianmai Mudaliyar Muttukumarar was married at Kopay. His children are Kumaru and 2 daughters.
The elder daughter of Muttukumar was married to Sinnavar Suppar Swaminathar. The second daughter was married to Sinnavar Suppar Kathiresar. Muttukumaru Kumaru was married at Suthumalai. He had 2 daughters. The elder daughter was married to S. Suppar Swaminathar Oppar. The second daughter was married to Periyar Sinnakuddy of Anaicottai.
Poothathamby Pramount Mudaliyar Kumaravelu was married to Mathakanakkar's eldest daughter from Navaly. His son is Suppar. He was married to No. 13, Ulaganathar Mathar Kathirgamakanakkar's fourth daughter. He had 2 daughters. The elder
79

Page 53
daughter was married to No. 9; R. K. Muthalithamby Vidane Vairamuttu. The second daughter was married to No. 16, Kathirgamar Mathavar Suppar. This daughter was married a second time to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar's son Sinnathamby alias Sayampar.
Sethunathar Naganathar was married to Kandavanam Arumugam's daughter from Anaicottai. His children are Poothathamby Vellaiyar and 2 daughters.
No. 50
MATHIAPARANA MUDALTYAR GENGA KULARATNA MUDALYAR OF UDUVIL
His children are Sithamparanatha Mudaliyar, Mathiaparana Mudaliyar, Myelar and a daughter who was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga--Mudaliyar, Veerasinga Mudaliyar’s son Singakavala Mudaliyar.
Gengakularatna Mudaliyar’s son Sithamparanatha Mudaliyar was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga Mudaliyar, Sandrasegara Mudaliyar's eldest daughter. His children are Sandrasegarar, Suppar and 4 daughters.
Sithamparanatha Mudaliyar's eldest daughter was married to No. 57, Manaa-Mudaliyar Poothathamby Swaminathar. The second daughter was married to No. 37, Sandravar Sinnavar alias Kathirgamar. The third daughter was married at Point Pedro. The fourth daughter was married to Ilankainatha Mudaliyar Kathirgamar Saravanamuttu of Mukamalai.
Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar was married to No. 52, Manuthunga Mudaliyar Ponnampala Arachchiyar Thiagaraya Mudaliyar’s eldest daughter (as his second bed).
Sandrasegarar’s children are Vidane Arumugam Vairavanathar Arunasalam and 2 daughters. The elder daughter was married to No. 58, Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam Sinnathamby. This daughter was married a second time to No. 58, M. V. Ethirmanasinga Mudaliyar Amarakone Saravanamuttu. The second daughter of Sandrasegar was married to Kakaiyar Moothathamby Kathirgamar of Uduvil.
Sandrasegarar Vidane Arumugam was married to No. 57, Manila Mudaliyar Poothathamby Swaminathar's second daughter. He had 2 daughters. The elder daughter was married to No. 58,

S. S. Viswaludaiyar Sangarapillai. The second daughter was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar Veluthamby.
Sandrasegarar Vairavanathar was married to No. 2, K. T. Kanaga Udaiyar Velauthar’s second daughter. His son is Viswanathar. *
S. Wairavanathar was married a second time to Supprupillai's daughter from (Karai) Tivu. His children are Vaithialingam and a daughter who was married to Vinayar Kanthappar Moothathamby's son Shroff Kanapathipillai of Navaly.
Vairavanathar Viswanathar was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Arumugaththar's third daughter. His children are Selladurai and 4 daughters.
Viswanathar's eldest daughter was married to No. 10, I. K. Vanniasinga Mudaliyar Kathiravelu Chellappa (as his second bed). The second daughter was married at Chulipuram. The third daughter was married to Shroff Subramaniam of Sanguveli. Wairavanathar Waithialingam was married at Velanai.
Sandrasegarar Arunasalam was married to No. 9, R. K. Muthalithamby Notary Sinnathamby's third daughter. His son is Shroff Suppiah. Arunasalam was married a second time to No. 58, M. V. Sandrasegar Mudaliyar Sanmugam Arumugam’s third daughter. His children are Sandrasegarar, Arumugam and 4 daughters.
The eldest daughter of Arunasalam was married to No. 58, M. V. Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam, Arumugam Ampalam Kanagar. The second daughter was married at Punakari.
Arunasalam's son Shroff Suppiah was married to No. 50, M. G. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Vettivelu’s third daughter. His children are Sithamparanathapillai, Thiagarajar Arunasalam and 2 daughters.
Sithamparanatha Mudaliyar Suppar was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga Mudaliyar Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam's second daughter.
Gengadara Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar was married to No. 10, Irumarapilumthuiya Mudaliyar's daughter. His children are Swaminathar Iraiswar, Thillaiampalam Sittampala i Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar, Vidane Viswanathar, Sinnathamby, Kanagasabai Mudaliyar and 4 daughters.
8.

Page 54
The eldest daughter of Mathiaparana Mudaliyar was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar’s son Madhavaraya Mudaliyar. The second daughter was married to No. 3, Arasanayaka Mudaliyar's son Kathiresar. The third daughter was married to No. 10, I. Kathirgamar Vanniasinga Mudaliyar. The fourth daughter was married to No. 58, M. V. Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone.
Mathiaparana Mudaliyar Swaminatha Iraiswar was married to No. 32, Chittirar, Thamotharar Ragunatha Chaddampiar's eldest daughter. His children are Mathiaparana Mudaliyar, Vidane Saravanamuttu, Nannithamby Arunasalam and a daughter who was married to No. 10, I. Vanniasinga Mudaliyar Sinnathamby Udaiyar. s
Swaminatha Iraiswar’s son Mathiaparana Muda liyar was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar's third daughter. His children are Veluthamby Sanmugam Marimuttu Chellappa Nannithalmby and 2 daughters.
The elder daughter of Mathiaparana Mudaliyar was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar. Veerasinga. Muda liyar Kaththigesa Udaiyar. The second daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppar Maniagaran Sinnathamby.
Mathiaparana Mudaliyar Veluthamby was married to No. 21 K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppa Maniagaran's eldest daughter. His son is Murugesu. He was married to N. 21, K. S. P. L. Karalasinga Mudaliyr M.dahavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran Sinnathamby's daughter (by his first bed).
Mathiaparana Mudaliyar Sanmugam was married to No. 58, M. V. E. Arunasalam Vidwan Swaminathar's daughter. His children are 3 daughters. Sanmugam's eldest daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Muda liyar Valithialinga Mudaliyar (as her first bed). This daughter was married a Second time to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Thanmavarathar Muttu-thamby alias Geng.kularatnam. Sanmug.m's second daughtcr was married to No. 67, V. Murugesa Chaddampiar Sanmugam Chellappa. The third daughter of Sanmug.m was married to N. 21, K. S. P. Madhavaraya Mudaliyar Subramaniam Ramalingam Moothathamby.
82

Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu was married to No. 17, Kathirgamar Saravanamuttumaniam's daughter. His children are Saravanamuttu Arumugam, Nannithamby, Thambiah and 2 daughters.
The elder daughter of Marimuttu was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai Saravanamuttu. The second daughter was married to No. 17, Kathirgamar Saravanamuttu Maniam (Kellec). Murugesa Mudaliyar’s son Ponnusamy.
M. Marimuttu Saravanamuttu was married to No. 57, Maanna Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar's fourth daughter. He had a daughter who was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Thammavarathan’s son Ratnasingam.
Marimuttu Arumugam was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhava Mudaliyar Suppamaniagaran Sinnathamby's daughter (by his second bed).
Arumugam's eldest daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagara Vaithialingam. r
Marimuttu Nannithamby was married to No. 22, K. T. Kanga Udaiyar, Velauthar Vidane Kanthar Thambimuttu's eldest daughter. - s
Mathiaparana Mudaliyar Chellappa was married to No. 21, K. S. P. Kalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai's eldest daughter. He was married a second time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar, Madhavaraya-Mudaliyar, Suppamaniagaran, Sithamparanathar alias Anpar’s second daughter. His children are Kanagasabai and 3 daughters.
Chellappa's eldest daughter was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar Veluthamby Kulaveerasingam. The second daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Thillaiampalam (as his third bed). The third daughter was married to No. 57, M. P. Swaminathar Arumugam Myelvaganam (as his third bed).
Chellappa Kanagasabai was married to Gurunatha Udaiyar's daughter from Palai.
83

Page 55
Swaminatha raiswar Vidane Saravanamuttu was married to No. 58, M. V. Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar's eldest daughter (as second bed). His children are Kathiravelu and a daughter who was married to No. 67, V. Murugesu Chaddampiar Aliyaputtirar (as second bed).
Vidane Saravanamuttu Kathiravelu was married to No. 72, W. N. Swaminatha Mudaliyar Kumarasingamaniam's daughter.
Swaminatha raiswar Nannithamby was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar's eldest daughter (as first bed). He had a daughter who was married to Wairamuttu Sinnathamby of Chankanai.
Swaminatha Iraiswar Arunasalam was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar's first and second daughters. His son is Swaminathapillai Udaiyar. He was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Moothathamby's daughter. His children are Mathiaparanam and Saravanamuttu.
Swaminatha Udaiyar was married a second time to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Vettivelu’s eldest daughter. His children are Thambiah Udaiyar and Kanagasabai Udaiyar. W
Swaminathapillai Udaiyar was married a third time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Muduliyar Madhavaraya Muda-liyar Suppamaniagaran's third daughter (by his second bed.) His son is Suppiah.
Swaminathapillai's eldest son Mathiaparanam was married to No. 17 K. M. Saravanamuttu Maniam “Isroyal” Sinnathamby’s eldest daughter. His children are Moothathamby and a daughter who was married to Innasiyar Arumugam Velauthar, Broker Sangarapillai (as third bed).
Swaminathapillai Udaiyar's son (by his second bed) Kanagasabai Udaiyar was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Karalar's eldest daughter.
Mathiaparana Muda liyar Thillaiampalam was married to No. 58, M. V. Sandrasegra Mudaliyar Sanmugam's eldest daughter. He had a daughter who was married to No. 19, K. Kulaveerasinga Mudaliyar Kanagasundara Muda liyar’s son Murugesar.
84

Mathiaparana Mudaliyar Sittampala Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar was married a second time to No. 19, K. K. Kanagasundara-Mudaliyar Kathirgamar's eldest daughter. His children are Sinnathamby Arunasalam and a daughter, who was married to No. 10, I. K. Vanniasinga Mudaliyar Vinasithamby Sethukavalar.
Sittampala Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar’s first bed's eldest daughter was married to No. 3, Arasanayake Mudaliyar Kathiresar Muruga Udaiyar. The second daughter was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar.
Sittampala Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar's second bed's son Sinnathamby was married to Thampu Parikariar, Kailayar Murugesar’s daughter. His children are Mathiaparanam, Vaithialingam and a daughter who was married to No. 21, K. S. P. Katralasinga Mudaliyar, Suppamaniagaran Sithamparanathan alias Ampar’s son Saravanamuttu. .
Sinnathamby Mathiaparanam was married to M. P. R. Arumugam Kaththigesar’s daughter from Navaly.
Sittampala Iraiswar alias Gengakularatna Mudaliyar Arunasalam was married to No. 19, K. K. Kanagasundara Mudaliyar K-thirgamar Veluthamby's eldest daughter. His son Thanmavarathi.r Mathiaparana Mudaliyar Vidane Viswanathar was married to Sitta.mp.lam Subramaniar's second daughter from Araly. His children are Moothathamby, Vettivelu, Murugesu and a daughter who was married to No. 58, M. V. Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Nannithamby. This daughter was married a second time to Mathar Gurunathar Vairavinathar Sanmugam.
Vidane Viswanathar Moothathamby was married to No. 47, Myelakanakkar Sithampara Udaiyar Iyampillai's second daughter. His son is Viswappa.
Vidane Viswanathar Vettivelu was married to No. 58, M. V. Sandrasegara Mudaliyar Sanmugam Viswa Udaiyar’s eldest daughter.
Vidane Viswanathar Murugesu was married to S. V. Sittampala Udaiyar Velauthar Udaiyar's daughter. His children are Sinnathamby, Sabapathy and a daughter, who was married to No. 50, Karala Udaiyar Vettivelu Sinnappu.
Murugesu Sinnathamby was married to Thillainathar Subramaniar's daughter from Araly.
3S

Page 56
Murugesu Sabapathy was married to Naganatar Kathiresar's daughter from Araly.
Mathiaparanam Sinnathamby was married to No. 58, M. V. Sandrasegara Mudaliyar, Sanmugam's third daughter. His children are Kaththigesu and two daughters. The elder daughter of Sinnathamby was married to Jacob Mudaliyar of Seethari and settled at Sandilipay. This daughter was married a second time to No. 10, I. Vanniasinga Mudaliyar Kathiravelu.
Sinnathamby Kaththigesar was married to Iyampillai's daughter from Navaly. His children are 4 daughters. The eldest daughter of Kaththigesar was married to No. 58, M. V. Ethirmanasinga Mudaliyar Amarakone Sarawanamutu Viswanathar. The second daughter of Kaththigesar was married to No. 8, Arasanayake Mudaliyar Kathiresar Muruga Udaiyar Myelu of Nallur. The third daughter was married to Viswanathar from Sanguvely. Kaththigesar's fourth daughter was married to "Illad' Thambapillai of Sandilipay. This daughter was married a second time to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Arumugam.
Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar was married at Kokuvil. His children are Karala Udaiyar and a daughter who was married at Trincomalee. Kanagasabai Mudaliyar was married a second time to No. 58, M. S. Ethirrmanasinga Mudaliyar Arunasalam's daughtel. His children are Thanmavarathar Vaithialinga Mudaliyar and 4 daughters. The eldest daughter of Kanagasabai Mudaliyar was married to No. 10, I Wanniasinga Mudaliyar Vinasithamby Vanniasingam. The second daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai-Mudaliyar Moothathamby. This daughter was married a second time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran. The third daughter was married to Periyar Kumaravelu Vinasithamby Thamu. This daughter was married a second time to No.12, Innasiyar Arumugam Sinnathamby. She was married a third time to No. 58, M. V. S. Sanmugam Arumugam (Michael) Sathasivam. The fourth daughter was married to Sinna Mudaliyar Kathiravelupillai of Moolai and settled at Kalpiddy.
Kanagasabai Mudaliyar Karala-Udaiyar was married to 57, N. Poothathamby Swaminathar's eldest daughter (as his second bed). His children are Vettivelu Sinnathamby Thillaiampalam Nannithamby and a daughter who was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Saravanamuttu Ramalingam. She was married a second time to No. 58, M. V. S. Sanmugam Arumugam Ampalam.
6

Karala Udaiyar Vettivelu was married to No. 57, M. Poothathamby, Swaminathar Sinnathamby's eldest daughter. His children are Thambipillai Sivaramalingam, Sinnapu Sittampalam and 3 daughters.
The eldest daughter of Vettivelu was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Arunasalam Swaminathampillai Udaiyar. The second daughter was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Saravanamuttu Ramalingam Sellamuttu. The third daughter was married to No. 50, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar Arunasalam’s first son Shroff Suppiah.
Vettivelu Thambipillai was married to No. 57, M. P. S. Arumugam Arunasalam's second daughter. His children are Karalapillai and Sinnathamby.
Vettivelu Sinnappu was married to No. 50, M. G. M. Vidane Viswanathar's son Murugesu's daughter from Araly. His children are Vettivelu and Viswanathar.
Karala Udaiyar Sinnathamby was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Sinnathamby's second daughter. His children are Broker Sivagurunathar, Muttuvelu and 3 daughters.
The eldest daughter of Sinnathamby was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Kathiravelar’s son Shroff Ramalingam (as his first bed). The second daughter was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Viswasinga Mudaliyar, Vidane Sabapathy Veerasingam (as his first bed). The third daughter was married to No. 58, M. G. E. Arunasalam Sinnathamby Viswalingam Ethirmannasing.m.
Sinnathamby Broker Sivagurunathar was married to No. 12, I. A. Velauthar Ponnampalam's daughter. His children are Sinnathamby Subramaniam and 2 daughters.
Sivagurunathar was married a second time to No. 12, I. A. Velauthar Karalar's second daughter. His son is Thiagarajah.
Sinnathamby Muttuvelu was married to N. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Subramaniagaran Ramalingam Madhavarayar's eldest daughter.
Karala Udaiyar Thillaiampalam was married to No. 35, Sinnathamby Thillaiar Vidane Sinnathamby's fifth daghter. He was married a second time to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Kathiravelar's fourth daughter. He had a daughter who was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar, Broker Sangarapilai.
87

Page 57
Karala Udaiyar Thillaiampalam was married a third time to No. 13, U. M. K. Thillaiampalam Sinnathamby Murugesu's third daughter. His children are Subramaniam Thiagarajah and Ponnuthurai.
Karala Udaiyar Thillaiampalam was married a fourth time to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Chellappa's third daughter.
Karala Udaiyar Nannithamby was married to Sandrasegara Mudaliyar Nicholaspillai Mudaliyar's eldest daughter. His son is Karalasigam.
Nannithamby was married a second time to No. 19, Kanagasundara Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar Kanagasundara Mudaliyar Parikari Murugesar's fourth daughter.
Kanagasabai Mudaliyar's second bed's son Thanmavarathar was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar's fourth daughter. His children are Muttuthamby alias Gengakularatnam Saravanamuttu Kanagasabai Ratnasingam Velupillai and 2 daughters.
Thanmavarathar's eldest daughter was married to P. M. Vinasithamby Vidane Saravanamuttu’s son Vinasithamby of Anaicottai. She was married a second time to P. K. Vinasithamby Thamu's son Swaminathar of Anaicottai. She was married a third time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby’s son Velupillai.
The second daughter K. Thanmavarathar was married to No. 37, Sandravar Kathirgamar alias Sinnar Myelvaganam Nagamuttu’s son Chellappa.
Thanmavarathar Muttuthamby alias Gengakularatnam was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha-Iraiswar MathiaparanaMudaliyar Sanmugam's eldest daughter (as second bed). His son is Sivaramalingąm.
Thanmavarathar Ratnasingam was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha-Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu Saravanamuttu's daughter. His children are Kanapathipillai and 2 daughters.
Thanmavarathar Velupillai was married to No. 31, Sandravar Kathirgamar alias Sinnar Myelvaganam “Moodiyar” Sinnathamby's daughter. He had a daughter who was married to

P. M. Vinasithamby Vidane Saravanamuttu Vinasithamby Ponnampalam.
Kanagasabai Mudaliyar's son Vaithialingam was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar’s sixth daughter. He was married a second time to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Sanmugam’s eldest daughter.
No. 51
MYELAR OF THAVADY
His children are Wairavanathar and Thillaiampalam, M. Vairavanathar was married to the daughter of Sethar from Sandilipay. His children are Viswanathar, Sangarapillai, Myelu and two daughters.
The elder daughter of Vairavanathar was married to No. 36, Sinnavar, Suppar Sinnapodiyar. Vairavanathar's second daughter was married to Kanthar of Kaddudai.
Vairavanathar's son Viswanathar was married at Sandilipay. His children are Kanagasabai and Paramanathar.
Viswanathar Kanagasabai was married to Ampalavanar's daughter from Sandilipay. He was married a second time to No. 36, Sinnavar Suppar Sinnapodiyar's fourth daughter.
Viswanathar Paramanathar was married to Kasinathar's daughter from Sandilipay. His children are Nagamuttu and a dau- . ghter who was married to Ragunathar Ampalavanar.
Sangarapillai Nagamuttu was married at Sandilipay. Vairavanathar Myelar was married to No. 22, K. V. K. Kathirgamar Udaiyar Arunasalam’s son Kuddy.
Myelar Nallathamby was married to Murugar Kaththigesar's daughter from Kaddudai. Myelar Thillaiyar was married at Suthumalai. His children are Kalipillai Arunasalam and a daughter who was married at Sandilipay.
Thillaiyar Kalipillai was married at Sandilipay. Thillaiyar Arunasalam was married at Sandilipay.
89.

Page 58
No. 52
MANUTHUNGA MU DALYAR OF MANPAY
He was married to No. 47, Myelakanakkar's daughter. His children are Ponnampala Arachchiyar and a daughter, who was married to No. 19, Kanagasundara Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar of Pandaterripu.
Ponnampala Arachchiyar’s son Thiagaraya Mudaliyar was married to No. 7, Rajavaseekara Mudaliyar's second daughter. His children are four daughters.
The eldest daughter of Thiagaraya Mudaliyar was married to No. 13, U. M. Kathirgama Kanakkar Thillaiampalam. She was married a second time to No. 50, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar. The second daughter and third daughter were married to No. 11, Ilankainatha Mudaliyar Kathirgamar Muttu Udaiyar Sivagurunathar. The fourth daughter of Thiagaraya Mudaliyar was married to Seemampillai Sinniah of Kalpitty.
No. 53
MANICCAR OF MANIPAY,
He was married to No. 32, Chittirar Velauthar Arumugam's daughter. His children are Muthalithamby Arumugam and a daughter who was married to No. 70, Wellaiyar Viswanathar Punniamoorthy.
Maniccar Muthalithamby was married to No. 7, Vellaiyar Viswanathar's eldest daughter. His children are Ragunathar Sithamparanathar and a daughter who was married to No. 44, Nawaanar Vinayar Kasipilai.
Muthalithamby Ragunathar was married to No. 33, Sittampalam's eldest daughter from Koddaikadu. His children are Muthalithamby Saba pathy and Kathiravelu.
Ragunathar Muthalithamby was married to No. 44, N. Vinayar Kasipillai's fourth daughter. His children are Subramaniam Nannithamby Ponnampalam Sellamuttu, Velupillai, Thambiah, Elaiyathamby and 4 daughters.
The eldest daughter of Muthalithamby was married to No. 13, U. M. K. Sinnathamby Thamotharar Nannithamby. The second daughter was married to No. 21, K. S. P. Kantha Udaiyar Velautha
90

Udaiyar Thillaiampalam Sivasithamparam. The third daughter, was married to No. 23, Kumarappar Karuppar Maruthappar Chellappa Thamotharar.
Muthalithamby Subramaniam was married at Navaly. Muthalithamby Nannithamby was married to M. V. Murugesar
Myelvaganam's eldest daughter. His son is Rasiah.
Muthalithamby Velupillai was married to No. 29, S. R. K. Muthalar Kunchar, Myelar Sivasampu's (first bed's) son Kaththigesar's second daughter.
Ragunathar Sabapathy was married to No. 54, M. Chenkaiyar Varithamby Kathirgamar's third daughter. His children are Sinnappa and Ponniah. Sabapathiyar Sinnappu was married to No. 44, N. Vinayar Kasipillai Kanthar's daughter. He had a daughter.
Sabapathiyar Ponniah was married to No. 21, K. S. P. Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar, Thillaiampalam Thambipillai’s (first bed's) daughter. His son is Maniccampillai.
Ragunathar Kathiravelu was married to Velauthar Gurunathar's daughter from Atchuvely. He had a daughter who was married to Murugar Kasinathar Vaithialingam of Kopay.
Muthallithamby Sithamparanathar was married to No. 54, Matha Udaiyar's third daughter. His children are Kathirgamar and Subramaniam.
Sithamparanathar Kathirgamar was married to No. 1, A Vinayar Ramanathar Velu's third daughter. His son is Chellappa.
Maniccar Arumugam was married at Navatkuli. His children are Amarasingam, Vinasithamby and Muthalithamby.
Arumugam Amarasingam was married to Viswa Udayar Savarimuttu's daughter. His children are Mariampillai and a daughter. A. Mariampillai was married to Kathirgamar Mariampillai's daughter. His children are Caspar, Gnanapragasam and 2 daughters.
Arumugam Vinasithamby was married to Sithamparanathar Wairavanathar's eldest daughter. Vinasithamby was married a second time to Saravanaiyar's daughter from Navatkuli. His children are Kanagasabai Saravanamuttu and Muttuthamby.
9.

Page 59
No. 54 MAATHA UDAIYAR OF MANIPAY
His children are Chenkaiyar and 3 daughters. The eldest daughter was married to No. 1, Ampalavanar Poothar. Maatha Udaiyar's second daughter was married to Vairavanathar Kanthar of Suthumalai. The third daughter was married to No. 53, Muthalithamby Sithamparanathar.
Maatha Udaiyar Chenkaiyar was married to Suppar's third daughter. His son is Varithamby. He was married to No. 1, Ampalavanar Poothar's eldest daughter. His children are Murugar and 3 daughters.
The eldest daughter of Kathirgamar was married along with the second daughter afterwards to No. 38, Sanmugam Suppar Kathiresu of Urumpirai. The third daughter was married to No. 53, Maniccar Muthallithamby Ragunathar Saba-pathy.
Kathirgamar Murugar was married to No. 13, U. N. Kathirgamar Suppar Kanagasingam's third daughter. His children are Kanagasabai Numasivayam, Saravana muttu Nannithamby and a daughter, who was married to No. 13, U. M. Kasikanakkar Subramaniar Sinnakuddy Suppiah.
Murugar Kanagasabai was married to No. 40, C. K. Arumugam Kathiripillai Thillaiampalam's second daughter.
Murugar Namasivayam was married to No. 29, S. R. Kanthar Muthalar Kasipillai Vairamuttu's fifth daughter.
Murugar Saravanamuttu was married to No. 15, K. Thidaveerasingam Ethirveerasingam Myelar Ethirveerar's daughter.
Murugar Nannithamby was married at Urumpirai.
Varithamby Nagappar was married to Poothar Wairavanathar's daughter from Anaicottai. He had a daughter who was married to No. 64, V. K. V. Murugar Kaththigesar. Arumugam.
No. SS MAATHAR OF KONDAVIL
His children are Suppar and a daughter who was married to V. Kathirgamar Sinnathamby of Kondavil.
92

Maathar's son Suppar was married to No. 1, A. Vinayar Ramanathar's eldest daughter. His children are Sinnakuddy and Arunasalam.
Suppar Sinnakuddy was married to No. 5, Arumugaththa Mudaliyar Suppar's eldest daughter. His children are Visvalingam and two daughters. The elder daughter was married to K. K. Vinasithamby Namasivayam of Navaly (as his first bed). This daughter was married to M.Murugar Muththaiyar of Suthumalai (as his first bed).
Sinnakuddy Viswalingam was married to Muththar (Winslow) Murugar's second daughter from Suthumalai.
No. 56
MAATHAR OF PUNNALAKADDUWAN
He was married at Tellipalai. His son is Gurunathar. He was married at Kokuvil. His son is Wairavanathar. He was married to No. 58, M. Jegarajasinga Mudaliyar Ramalingam's second daughter. His children are Sanmugam and 3 daughters.
The eldest daughter of Wairavanathar was married to No. 20, K. Murugar Periyathamby Vairavanathar. The second daughter was married to Kakkaiyar Moothathamby Namasivayam of Uduvil. The third daughter was married to Kasinathar of Kokuvil.
Vairavanathar Sanmugam was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Vidane Viswanathar's daughter. His son is Thanmavaratha Udaiyar. He was married to Sittampalam Sangaranathar's daughter from Araly. His children are Notary Ramalingam Viswallingam and a daughter who was married to No. 20. K. M. Periyathamby Seeniar alias Vaithianathar’s son Veerasegarampillai.
Thanmavaratha Udaiyar’s son Notary Ramalingam was married to No. 12, Innasiyar A. Velauthar Ponnampalam's second daughter. He had a daughter. Notary Ramalingam was married a second time to Murugesu's sixth daughter from Uduvil. His children are Sanmugam and a daughter. -
Thanmavaratha Udaiyar Viswalingam was married to Clerk Kanthappa's daughter from Araly. His children are Sathasivam, Sangarapillai and Jegarajasingam.
93

Page 60
No. 57 MAANĀ MUDALIYAR POOTHATHAMBY | OF VADDUKODDAI
. His son is Swaminathar. He was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar's eldest daughter. His children are Arunasalam, Saravanamuttu Arumugaththar, Kathiravelar, Sinnathamby and 2 daughters.
The elder daughter of Swaminathar was married to No. 50, M. G. Swaminatha Iraiswar Nannithamby. This daughter was married a second time to No. 50, M. G. M. Iraiswar Kanagasabai Mudaliyar Karala-Udaiyar.
The second daughter of Swaminathar was married to No. 50, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar Vidane Arumugam.
Swaminathar Saravanamuttu was married at Vannarponnai His son is Ramalingam. He was married to No. 50, M.G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar's daughter. His son is Selamuttu. He was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Vettivelu's second daughter.
Swaminathar Arumugaththar was married to Wairamuttu's daughter from Chankanai. His children are Arunasalam Shroff Myelvaganam and 3 daughters.
The first and second daughter of Arumugaththar were married to No. 17, K. Murugesar Saravanamuttumaniam “Helloc” Murugesa Mudaliyar.”
The third daughter of Arumugaththar was married to No. 50, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar, Vairavanathar Viswanathar.
Arumugaththar Arunasalam was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar's eldest daughter. His children are Naganathar, Thambiah Vaithialingam and 2 daughters.
The elder daughter of Arunasalam was married to K. Subramaniar Shroff Kathiravelupillai of Navaly (as second bed). The second daughter of Arunasalam was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Vettivelar’s son Thambipillai. Arunasalam Naganathar was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Ponnampalam’s third daughter. He had a daughter.
94

Arunasalam Thambiah was married to No. 22, Kalingarayar T. K. Velauthar, Vidane Kanthar Thambimuttu's third daughter.
Arumugaththar Shroff Myelvaganam was married to Kathirgamar Swaminathar's daughter from Navaly. He had a daughter who married K. Subramaniar Shroff Kathiravelupillai's son Gnanasegarampillai of Navaly.
Shroff Myelvaganam was married a second time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Moothathamby Sithamparanathar's daughter. He was married a third time to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Chellappa's daughter.
Swaminathar Kathiravelu was married to No. 10, M. K. Vanniasinga Mudaliyar Sinnathamby Udaiyar's first daughter. His children are Murugesu "Uvali” Sinnathamby Marimuttu ಟ್ಜnamuttu, Shroff Ramalingam, Shroff Thambiah and 5 daughters.
The eldest daughter of Kathiravelu was married to No. 17, K. Murugesar Saravanamuttumaniam’s son “Isroyal” Sinnathamby. The second daughter of Kathiravelu was married to No. 12, Innaisiyar Arumugam Velauthar Ponnampalam. The third daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Muda liyar Karala Udaiyar Thillaiampalam. The fourth daughter of Kathiravelu was married to No. 50, M. G. M. Swaminatha Iraiswar. Mathiaparana Mudaliyar Marimuttu Saravana,muttu. The fifth daughter of Kathiravelu was married to No. 53, S. Thillaiampalam Vidane Sinnathamby's son Chellappa. This daughter was married a second time to K. Sanmugam Moothathamby Ponnampalam.
Kathiravelar Murugesu was married to No. 69, V. K. Iyampillai Kathirgamar Vairavanathar's eldest daughter. His children are Vaithialingam, Namasivayam Saravanamuttu Nagalingam Ponnampalam Elaiathamby and a daughter who was married to No. 35, K. S. Thillaiyar Vidane Sinnathamby Chellappa’s son Suppiah.
Murugesu Vaithialingam was married to S. Subramaniar Sithamparanathar Subramania Udaiyar's daughter from Kopay. His children are Naanapillai and 2 daughters.
Murugesu Navasivayam was married to No. 7, Rasavaseegara Mudaliyar Swaminathar Vidane Sinnatha mby Ponnampalam's daughter (by his first bed). His children are 3 daughters.
95

Page 61
Murugesu Saravanamuttu was married to V. K. Moothathamby Ponnampalam's daughter from Navaly.
Murugesu Nagalingam was married to No. 17, K. M. Saravanamuuttu Maniam “Isroyal” Sinnathamby Saravana muttu’s daughter.
Murugesu Ponnampalam was married at Wannarponnai. Murugesu Eliathamby was married at Suthumalai.
Kathiravelar's son 'Uvali' Sinnathamby Broker was married to No. 35, K. S. Thillaiyar Vidane Sinnathamby's third and fourth daughters.
Kathiravelar Marimuttu was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Veerasinga-Mudaliyar Kathiravelu’s daughter. His son is Kandiah. He was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamothanampillai Sarvanamuttu's daughter.
Kathiravelar Marimuttu was married a second time to No. 57, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Viswasinga Mudaliyar Vidane Sabapathy's second daughter. His children are Chelliah Muttusamy Thambiah and 2 daughters. The elder daughter of Marimuttu was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran, Ramalingam Madhavarayar's son Subramaniam.
Kathiravelar Shroff Ramalingam was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Sinnathamby’s eldest daughter. His children are Kathiravelu and 2 daughters.
He was married a second time to Thiagaraya Mudliyar Arumugam's daughter from Colombo. He had a daughter. He was married a third time to Maapana Mudaliyar Muttar's intermediate daughter. He was married a fourth time to No. 21, to K. S. P. Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran Ramalingam Madhavarayar's second daughter. He had a daughter.
Kathiravelar Shroff Thambiah was married to K. Murugar. Periyathamby's son Seeniar alias Wairavapillai's daughter. His children are Sivasithamparam and 2 daughters.
Shroff Thambiah's first bed's eldest daughter was married to No. 67, V. Murugesa Chaddampiar Sammugaththar Thambiah Mudaliyar's second bed's son Murugesapillai.
95

Swaminathar Sinnathamby was married to No. 11, I. K. Mutta Udaiyar Sivagurunathar's second daughter. His children are 2 daughters.
The eldest daughter of Sinnathamby was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai. Mudaliyar Karala Udaiyar’s son Vettivelu. The second daughter was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar’s son Sinnathamby.
ペ No 58 MAANAPLLA OF NUW
His khildren are Segarajasinga Mudaliyar and Viswasinga Mudaliyar.
Maanapillai Segarajasinga Mudaliyar was married to Singakone's daughter from Anaicottai. His children are Sathasiva Mudaliyar Kumar Sabapathy Udaiyar, Ramalingam and two daughters. The elder daughter of Segarajasinga Mudaliyar was married to No. 29, Singapuli Arachchiyar Kanagasundara Mudaliyar. The second daughter was married to No. 11, I. Kathirgamar Mutta Udaiyar.
Segarajasinga Sathasiva Mudaliyar's children are Swaminatha Udaiyar and Sanmugam.
Sathasiva Mudaliyar Swaminatha Udaiyar was married at Alaveddy. His children are Sathasivam and Nagamuttu.
Segarajasnga Mudaliyar Kumarar was married to No. 49, Poothathamby Thanianmai Mudaliyar's eldest daughter.
Segarajasinga Mudaliyar Kanapathy Udaiyar was married at Arally. Segarajasinga Mudaliyar Ramalingam was married to Mathar Gurunathar's daughter. His children are 2 daughters.
The elder daughter of Ramalingam was married to No. 35, Sinnathamby Thillaiyar. The second daughter was married to Mathar Gurunathar Vairavanahar.
Maanapillai Viswasinga Mudaliyar was married at Invul. His children are Sandrasegara Mudaliyar, Ethiramannasinga Mudaliyar Singakavala Mudaliyar and 2 daughters.
The elder daughter of Viswasinga Mudaliyar was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar. The second daughter was married to No. 11, I. Kathirgamar Saravanamuttu.
9.

Page 62
Viswasinga Mudaliyar Sandrasegara-Mudaliyar was married to No. 29, Singapuli Arachchiyar's daughter. His children are Sanmugam and 3 daughters.
The eldest daughter of Sandrasegara Mudaliyar was married to No. 22. K. Thiruvilangam Kanaga Udaiyar. Sandrasegara Udaiyar's second daughter was married to No. 50, M. G. Sithamparanatha Mudaliyar.
Sadrasegara Mudaliyar Sanmugam's children are: Viswa Udaiyar Arumugam Nannithamby and 3 daughters. *
The eldest daughter of Sanmugam was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Thillaiamp.lam. The second daughter was married to No. 50, M. G. Mathia.p. rena Muda.liyar Sithamparanatha Muda liyar Suppar. The third daughter of Sa..n- mugam was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Sinnathamby.
Sanmugam Viswa Udaiyar was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyaros fourth daughter His children are Sanmugam Murugesu, Sangara pillai and 2 daughters.
The elder daughter of Viswa Udaiyar was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Vidane Viswanathar Vettivelu. The second daughter was married to Thamotharampillai Kaththigesar, Kanthappar, Cooly Chaddampiar of Puttur.
Viswa Udaiyar Sanmugam was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Suppamaniagaran's second daughter. He was married a second time at Kodikamam. He was married a third time to the daughter of Arumugam of Madduvil and settled i Araly. His children are Sandrasegarar Naga.mutu and 4 daughters.
The eldest daughter of Sanmugam was married to Kaththigesar Eliathamby of Araly. The second daughter was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar, Kaththigesa Udaiyar, Kara-la-pillai Muttuvelu. The third daughter of Sanmugam was married to No...... Arasaraya Muda-liyar, Kathiresar Muruga Udaiyar Myelu’s son Kana.p..thipilla.i (by his first bed).
Sanmugam Sandrasegarar was married at Colombo. Sanmugam Nagamuttu was married to Mania Udaiyar's daughter from Araly, Visva Udaiyar Sangarapillai was married to No. 50, M. G.
9;

M. Sithamparanatha Mudaliyar, Sandrasegarar Widane Arumugam's eldest daughter. His children are Viswalingam Nannithamby. Suppiah and 2 daughters.
The elder daughter of Sangarapillai was married to No 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madavaraya Mudaliyar Suppamaniagar and Ampar Sinnathamby. This daughter was married a second time to No. 12, Innasiyar Arumugam Velauthar Karalar (as his second bed).
Sangarapillai Viswallingam was married to No. 3, Arasanayaga Mudaliyar Kathiresar Muruga Udaiyar Myelu’s daughter. (by his third bed). His son is Chellappa.
S. Viswalingam was married a second time at Pannakam. He was married a third time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhava Mudaliyar Suppamaniagaran Anpar Suppar’s daughter.
Sangarapillai Nannithamby was married to No. 17, K. M. Saravanamuttu Maniam Isroyal Sinnathamby's eldest daughter (as his second bed). His son is Chelliah.
Nannithamby was married a second time to Kaththigesar Eliathamby's daughter from Araly.
Sanmugam Arumgam was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar’s sixth daughter. His children are "Michael' Sathasivam Ampalam Subramania Wanniar and 3 daughters.
The eldest daughter of Arumugam was married to Sinnathamby Kanapathiar Ampalavanar. Arumugam’s second daughter was married to No. 21, S. K. P. Karalasinga Udaiyar Veerasinga Mudaliyar Kaththigesa Udaiyar Karalapillai. The third daughter of Arumugam was married to No. 50, M. G. M. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar Arunasalam (as his second bed).
Arumugam “Michael” Sathasivam was married at Anaicottai. He was married a second time to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar's fourth daughter (as her second marriage). His children are Arumugampillai, Chellappa, Chelliah and a daughter who was married to S. Velupillai"Michael' Sathasivampillai of Sandilipay and settled at Nallur.
Arumugam was married to Suppa Udaiyar Kanagasabai's daughter from Trincomalee.
99

Page 63
"Michael' Sathasivam Chelliah was married to No. 72, V. N. Swaminathar Mudaliyar Kumarasingamaniam Rajakariar Ratnasingam's eldest daughter.
Arumugam Ampalam was married at Navatkuli. He was married a second time to No. 50, M. G. Mathiapranam Mudaliyar Kanagasabai Muda liyar Karala-Uda-liyar’s daughter (as her second marriage). His children are Kanagaratnam Kulaveerasingam Sinnathamby and 3 daughters.
The eldest daghter of Ampalam was married to Kaththigesar Kumaresar Chellappa of Navaly. The second daughter was married to Muttusamy Shroff Loganayagam of Colombo. The third daughter was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Muda liyar Karala-Uda-liyar Vettivelu Sivaramalingam.
Ampalam Kanagaratnam was married to No. 50, M. G. M. Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar Arunasalam’s daughter (by his second bed).
Ampalam Kulaveerasingam was married to 58 M. V. Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Muda.liyar Viswasinga Mudaliyar Vidane Sabapathy Veerasingam's daughter. His children are Sathasivam and 3 daughters.
Ampalam Sinnathamby was married to Jaffna Police Court Mudaliyar Vettivelar's daughter from Thavady and settled at Jaffna Town. His son is Sivagnanapillai.
Sanmugam Nannithamby was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mulaliyar Vidane Viswanathar's daughter.
Maanapillai Viswasinga Mudaliyar’s son is Ethirmannasinga Mudaliyar. He was married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar's eldest daughter. His children are Arunasalam Veerasinga Mudaliyar, Viimasithamby Amarakone and a daughter, who was married to No. 19, K. Kulaveerasinga Mudaliyar Kanagasundara Mudaliyar Ethiramannasinga Muda-liyar.
Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam was married to No. 67, Veeranarayana Mud...liyir's second daughter. His children are Vidwan Swaminath-pillai Sinnatha.mby Muttusa, miyapillai and a daughter who was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar (as his second bed).
. 100

, Arunasalam Vidwan Swaminathapillai was married to Velauthar's daughter from Puttur. His children are Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar and a daughter who was married
to No. 19, Kanagasundara Muda liyar, Kathirgamar Myelvaganam (as her first marriage). She was married a second time to No. 67, M. G. M. Swaminathan Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Sanmugam Vidwan Swaminathapillai.
Ethirmannasinga Mudaliyar was married to No. 77, Arumugampillai Kumarswamy Mudaliyar's first bed's daughter from Colombo. His son is Prathiivaktar Thuraisamy.
This daughter was married to No. 58, M. V. E. Veerasinga Mudaliyar Sanmuga Udaiyar Peethamparam Prathiwaktar Mutukumaru.
Vidiwan Swaminathapillai Ethirmannasinga Mudaliyar was married a second time to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby's eldest daughter. He had a daughter.
His first bed's son "Prathivaktar" Thuraiswamy was married to No. 11 I. K. Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya M daliyar's first bed's daughter. He was married a second time to Kathiresar Vallipuram's daughter from Tellipallai. His children are Muttusamy and 2 daughters.
Prathivaktar Thuraiswamy's daughter was married to No. 1, I. K. Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar's son Ratnasabapathy.
Arunasalam Sinnathamby was married to No. 50, M. G. - Mathiaparana Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar Sandrasegarar's eldest daughter. His children are Viswasingam and 3 daughters.
The eldest daughter of Sinnathamby was married to No. 37, Sandravar Sinnar Myelvaganam Nagamuttu. The second daughter was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby Murugesu. The third daughter was married to No. 13, U. M. Kathirgamakanakkar Thilaiampalam Sinnathamby Shrof Myelupilla.i.
Sinnathamby Viswasingam was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppa Maniagaran Ramalingam's eldest daughter.
Ot

Page 64
His son Ethirmannasingam was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Sinnathamby's third daughter.
Arunasalam Muttusamypillai was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesa Chaddampiar's second daughter.
Ethirmannasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar's children are Viswasinga Mudaliyar Sanmugam Udaiyar and 5 daughters.
The eldest daughter of Veerasinga-Mudaliyar was married at Sanguveli. The second daughter was married to No. 19, K. Kulaveerasinga Mudaliyar Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar. The third daughter was married to No. 21, K. S. P. Suppamaniagaran. The fourth daughter was married to No. 21, K. S. Paththa. Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Vairavanathar. The fifth daughter was married to No. 17, Kathirgamar Murugesar Saravanamuttumaniam. This daughter was married a second time to No. 22, K. Thiruvilanga Mudaliyar Kanaga Velauthar Vidane Kanthar. »
Veerasinga Mudaliyar Viswasinga Mudaliyar was married to No. 21, K. S. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kanthat Iraiswar's daughter. His children are Murugesapillai alias Periyavar Vidane Sabapathy and Sinnathamby.
Viswasinga Mudaliyar Murugesapillai was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar” Kantha Iraiswar Ragupillai’s eldest daughter. His children are Sivakolunthu Kanapathipillai and 2 daughters.
The elder daughter of Murugesapillai was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Vairavanathar Murugesar Marimuttu. The second daughter was married to Karalasinga Mudaliyar S. P. Veerasinga Mudaliyar Kathigesa Udaiyar Karalapilai Kanapathipilai.
Murugesapillai Sivakolunthu was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Ilakupillai Sinnathamby’s second daughter.
Murugesapillai Kanapathipillai was married to T. Kaththigesar Kanthappar Cooly Chaddampiar's daughter from Puttur (as his first bed). His son is Thiagarayapillai.
M. Kanapathipillai was married a second time at Kondavil,
102

Viswasinga Mudaliyar Vidane Sabapathy was married to No. 21, K. S. P. Karalasinga Udaiyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai's second daughter. His children are Veerasingam Muttusamy Ethirmanasingam and 3 daughters.
The eldest daughter of Vidane Sabapathy was married to No. 22, K. T. Kanaga Udaiyar Velauthar Vidane Kanthar Thambimuttu. The second daughter was married to No. 57, M. Poothathamby Swaminathar Kathiravelar Marimuttu (as his second bed). The third daughter was married at Kopay.
Vidane Sabapathy Veerasingam was married to No. 50, M. G. M. Kanagasabai Mudaliyar Karala Udaiyar Sinnathamby’s second daughter. He had a daughter.
He was married a second time to No. 21, K. S. P. Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai Suppar’s second daughter. His children are Muttusamy and 2 daughters.
The elder daughter was married to No. 58, M. W. S. Sanmugam Arumugam Ampalam Kulaveerasingam.
Veerasinga Mudaliyar Sanmuga Udaiyar was married to Vidane Poothathamby's daughter from Neervely. His children are Peethamparam Veerasinga Udaiyar and a daughter who was married at Chulipuram.
Sanmuga Udaiyar Peethamparam was married at Vannarponnai. His children are Prativaktar Muttukumaru Sabapathy Thiagaraja and 4 daughters.
The eldest daughter of Peethamparam was married to Vaithialingam Sabapathy of Nallur. The second and third daughters were married to Vaithianathar of Vannarponnai. The fourth daughter was married to Sangara Pandithar Sivapragasa Pandithar of Neervely.
Peethamparam Prativaktar was married to No. 58, M. V. Ethirmannasinga Mudaliyar Arunasalam, Vidwan Swaminathapillai Ethirmannasinga Mudaliyar's daughter (by his second bed). His children are Nadarajar Somasundaram and 2 daughters.
The elder daughter of Muttukumaru was married to No. 13, Ulaganathar Maathar Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby Shroff Myelupillai’s son Vaithialingam.
Peethamparam Sabapathy was married to M. V. Murugesar Velupillai Udaiyar's daughter from Neervely.
10

Page 65
Ethirmannasinga Mudaliyar Vannithamby was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar Manisegara Mudaliyar's daughter from Sandilipay. His children are 2 daughters.
The elder daughter of Vinasithamby was married to No. 22, Kalingaraya Mudaliyar Suppamaniagaran.
Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone was married to No. 50, M. G. Mathiaparana Mudaliyar's fourth duaghter. His children are Saravanamuttar, Sinnathamby Suppar and a daughter who was married to No. 68, Veeragaththiar Murugar.
Amarakone Saravanamuttu was married to No. 65, Vinasikanakkar Vanni Arachchiyar Myelvaganam’s eldest daughter. His children are Viswanathar and a daughter who was married to No. 68, Veerakuddiyar Murugar Kasinathar.
Saravanamuttu's son Viswanathar was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar Sinnathamby Kaththigesar's eldest daughter. His children are Chelliah and 2 daughters.
Viswanathar Mathiaparanam was married to Kathirgamar Subramaniar Shroff Kathiravelupillai's daughter from Navaly.
A. Saravanamuttar was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar Sithamparanatha Mudaliyar Sundrasingar’s eldest daughter (as his second bed). His children are Veerasingam and a daughter who was married to No. 37, Sandravar Kathirgamar alias Sinnar, Myelvaganam Kanagasabai.
S. Veerasingam was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran Ramalingam's second daughter.
Viswasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Singakavala Mudaliyar was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar's daughter. His children are Sangarapillai and 2 daughters. Singakavala Mudliyar's elder daughter was married to No. 1, Innasiyar.
No. 59 MURUGAR KANGANIYAR OF NAVALY
His children are Velauthar and a daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar.
Murugar Velauthar was married at Navaly. His children are Swaminathar and Viswanathar.
104

Velauthar Swaminathar was married to Kumara's daughter from Navaly. His children are Parikari Kathiravelu and 3 daughters.
The eldest daughter of Swaminathar was married at Anaicottai. The second daughter of Swaminathar was married to No. 23, Kumarappar Kaththaar, Vairavi. The third daughter of Swaminathar was married to Velu of Vannarponnai.
Swaminathar Parikari Kathiravelu was married to Kumaru Murugar's daughter from Navaly. His children are Parikari Kumaraswamy Ellipolai Sinnappu, Sinnathamby and 2 daughters. The elder daughter of Parikari Kathiravelu was married to Sinnathamby Vallipuram of Kokuvil. The second daughter was married to Velu Kaththigesu of Vannarponnai.
Parikari Kumarasamy was married to No. 34, Sittampalam Arumugam's daughter from Koddaikadu. His children are Kathiravelupillai and 4 daughters.
Parikari Kathiravelu Ellipolai was married at Kokuvil.
No. 60
MURUGAR OF NAVALY
His children are Ponnar Velauthar, Arumugam and 3 daughters. The eldest daughter of Murugar was married to Sinnaddy Kanapathy of Araly. The second daughter of Murugar was married to Velu of Anaicottai.
Murugar Ponnar was married to No. 34, Sittampalam's third daughter from Koddaikadu. His children are Thamu Sittampalam Kaththigesu and a daughter who was married to Kathirgamar Velauthar of Navaly. Ponnar Thamu was married at Kandy.
Ponnar Kaththigesu was married to Vethavanam Kathirgamar Sinnathamby Sanmugam's second bed's eldest daughter (as his second bed). His children are Selladurai Sundarampillai, Arulampalam, Nannithamby Thambiraja and 2 daughters.
Murugar Velauthar was married to No. 66, Vinayar. Sittampalam's fifth daughter (as his second bed). He had a daughter who was married at Navaly.
05

Page 66
No. 61
KATHRAVELAR MURUGAR OF KONDAVL,
He was married to Vethavanam Kathirgamar Sinnathamby's daughter from Kondavil. His children are Sinnathamby Vairamuttu, Nanniyar Kanthar and a daughter who was married to No. 32, Sithamparanathar Velu.
Murugar Sinnathamby was married first to No. 66, Vinayar Sittampalam's fourth daughter. He was married a second time to No. 18, Kathiresar's daughter. His children are Nagamuttu Waithialingam and Appakuddy.
Murugar Vairamuttu was married to No. 44, Naraanar Vinayar Velu Elaiyar's daughter. His children are Muttuthamby, Velupillai Suppaiyah and 2 daughters.
The elder daughter of Vairamuttu was married to No. 31, Sithamparanathar Vinasithamby Sinniah.
Murugar Nanniyar was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar, Kanthar Muthalar Kasipillai Vairamutus second daughter. His children are Kathiravelu, Thambipillai, Chellappa and 3 daughters.
The eldest daughter of Nanniyar was married to No. 18, Kathiresar, Nagar Sinnathamby.
Murugar Kanthar was married to Kanapathyar's fourth daughter from Kodikamam. His son is Chellappa.
No. 62 MOOTHATHAMBY VETHAR OF MANIPAY
His children are Kailaya Udaiyar Nagappar and 2 daughters. The elder daughter of Vethar was married to No. 13, Ulaganathar Andaar Myela Udaiyar. f
Vethar Kailaya Udaiyar was married to No. 30, Singapuliarachchi Kanagasundara Mudaliyar's second daughter. His children are Moothathamby Sinnathamby and a daughter who was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Ramanathar Velauthar.
Kailaya Udaiyar was married at Kandу.
Vethar Nagappar was married to No. 16, Kathirgamar Madhavar's third daughter. His children are 2 daughters. The elder daughter of Nagappar was married to No. 46, Puthiyar Vairavanathar (as his second bed). . . .
106

No. 63
MOOTHAAR OF VANNARPONNA
His children are Vinasithamby and Sinnathamby. Moothaar, Sinnathamby was married to Somar Kathirgamar's third daughter. His children are Ramalingam and 2 daughters. The elder daughter of Sinnathamby was married to Kanapathipillai Arumugam of Tellipalai. His son is Maniccam.
The second daughter of Sinnathamby was married to Suppar Sinnathamby of Navaly, settled in Vannarponnai.
Sinnathamby Ramalingam was married to No. 41, Somar Kanapathiyar's daughter. His children are Vidane Ponniah Sundaram, Thuraiappa Kanagasabai and 3 daughters.
The eldest daughter of Ramalingam was married to Nanniar Kanthappu of Uduvil. This daughter was married a second time to Nanniar Sangarapillai of Uduvil.
Ramalingam Vidane Ponniah was married to Suppar Sinnathamby's second daughter from Navaly, settled at Vannarponnai.
No. 64
VAIRTHAM18Y AIRACH(CH|IYAR O}* MANIIPAY
His children are Kathirgamar and 2 daughters. The elder daughter of Varithamby Arachchiyar was married to No. 21, Karala kulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar. The second daughter was married to No. 26, Kulasegara-Mudaliyar.
Varithamby Arachchiyar Kathirgamar was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar's daughter. His children are Varithamby and a daughter, who was married to No. 29, Saravanamuttar Suppar, Kathirgama Udaiyar.
K. Varithamby was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar's daughter. His children are Mathipillai Kathiripillai, Murugar, Vairavanathar and 3 daughters.
The eldest daughter of Varithamby was married to Neelakanakkar Kathirgamar Sanmugasegara Mudaliyar. Varithamby's second daughter was maried to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam. The third daughter of Varithamby was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Velautha Udaiyar.
107

Page 67
Varithamby Mathipillai was married at Velanai. His children are Arumugam, Saravanamuttu and Sinnakuddy.
Velauthar Saravanamuttu was married at Velanai. His children are Sinniah, Sinnathamby, Eliyathamby and 3 daughters.
Varithamby Kathiripillai was married at Velanai. Varithamby Murugar was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathirichaddampiar's daughter. His children are Thillaiampalam Kathithigesar Viswanathar, Veeragaththiyar. Thambar alias Velauthar and 3 daughters.
The eldest daughter of Murugar was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar, Kathirichaddampiar, Ponna.mpalam Arumugachaddampiar. The second daughter of Murugar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Raimu Arumugam Ramu. The third daughter of Murugar was married to No. 28, Kulanthaiyar Swaminathar.
Murugar Thillaiampalam was married to Muttu Mariyar Viswa Udaiyar's son Seema. Udaiyar's daughter. His children are Santhiagupillai Udaiyar, Mariampilai, Anthonipillai Constantine and 2 daughters. The elder daughter was married to Kathirgamar Mariampillai of Paththalimeni. The second daughter was married to Kanagasooriya Mudaliyar Kanagar Kathiramar Murugesu Chaddampiar.
Thillaiampalam Santhiagupillai Udaiyar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Ramu’s second daughter. He had a daughter by this wife. This daghter was married to Viswa Udaiyar Mariampillai Santhiagupillai of Vaddukoddai.
He was married a second time to Anthiresupillai Santhiagulpillai's daughter from Ilavalai. His children are Thambimuttu, Thambiappa, Ponniah and 3 daughters. The eldest daughter was married to Sittampala Mudaliyar Thiruchelvar, Karalar Soosaipillai Vidane. The second daughter was married to Pahudeva Mudaliyar Anthony Udaiyar, Phillipu Udaiyar Vidane Bastiampillai of Ilavalai. The third daughter was married to Kanthar (Felix) Subramania Upaththiyayar of Vaddukoddai and settled in Elalai. ܖ
Santhiagupillai Udaiyar Thambimuttu was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttu Sittam" palam’s daughter. His children are Selladurai, Tha.mpidurai, Vethanayagam, and 3 daughters. . . .
08

Santhiagupillai Thambiappah was married to Murugesa Chaddampiar, Bastiampillai Udaiyar's eldest daughter from Sandilipay
Santhia gupilai Ponniah was married to the above Bastiempillai's second daughter. His children are Iyadurai and a daughter.
Thillaiampalam Mariampillai was married to K. Murugar's daughter from Paththalimeni. His children are Augustinnupillai Nicholaspillai and 3 daughters.
The eldest daughter of Mariampillai was married to Viswa Udaiyar Seema Udaiyar Pedurupillai Balupillai of Vaddukoddai. The second daughter was married to Viswa Udaiyar Seema. Udaiyar Santhiagupillai Anthonipillai, Soosaipillai. The third daughter was married to Ramanathar Gnanapragasam Mariampillai of Vaddukoddai. Augustine was married to Seema. Udaiyar Santhiagupillai Anthoniapillai's daughter. from Vaddukoddai.
Mariampillai. Nicholaspillai was married to Viswa Udaiyar Innasithamby Pulavar Anthonipillai Luca’s daughter.
Thillaiampalam Anthonipillai was married to Sittampala Muda liyar Thiruchelvar Karalapillai’s third daughter. His children are Swampillai Bastiampillai Savarimuttu Thiruchelvar Panupillai and 2 daughters. The elder daughter was married to Viswa Udaiyar Mariampillai, Vaithipillai, Soosaipillai of Vaddukoddai. The second daughter was married to the 器 Vaithipillai Devasahayampillai of Vaddukoddai. Anthonipillai Swampillai was married to Kanagasegara Mudaliyar Ampala Udaiyar Velauthar Muttucumarar's eldest daughter. He had a daughter who was married to Udaiyar Bastiampillai’s o second son Santhiagupillai of Atchuvely. . . . " .
Anthonipillai Bastiampillai was married first to above Muttucumarar's second daughter. He was married a second time to Viswa Udaiyar Mariampillai Bastiampillai's fourth daughter from Vaddukoddai. His children are Sinnadurai Charlesmuttu Paakianathar and a daughter. - - -
Anthonipillai Savarimuttu was married to Rev. Cool's daughter from Nallur. His children are Navaratnam and a daughter.
Anthonipillai Thiruchelvar was married to. Thidaveerasingam Packianathar's daughter from Atchuvely and settled in Alaveddy.
. Anthonipilai Pahnupilai was married to : Viswa Udaiyar Mariampillai. Vaithipillai's fifth daughter from Vaddukkodai.
109

Page 68
Thillaiampalam Constantine was married to Andresupillai Santhiagupillai's second daughter. His children are Kasthampillai Bastiampillai Thampar and 3 daughters. The eldest daughter was married to Gabrielpillai Bastiampillai of Paththalimeni. The second daughter was married to Viswa Udaiyar Mariampillai Vaithipillai Pedurupillai. The third daughter was married to Ramanathar Ramuvelpillai Upaththiyayar of Elalai and settled in Irupalai.
Constantine Kasthampillai was married to above Vaithipillai's third daughter from Vaddukoddai.
Constantine Bastiampillai was married to No. 9, Ramar, Kathirgamar Muthalithamby. Vidane Saravanamuttu Sittampalam's second daughter.
Constantine Thampar was married to M. Bastiampillai Udaiyar's third daughter from Atchuvely.
Murugar Kaththi gesar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam's second daughter. His children are Thamotharar, Sinnathamby Arumugam Arunasalam and 5 daughters.
The eldest daughter of Kaththigesar was married to No. 13, Ulaganathar Neelikanakkar Kathirgamar Suppar Kanagasingam.
Kaththigesar's second and fifth daughters were married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathirithamby Chaddampiar Arunasalam Sanmugam. The third daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Kanagasundara Mudaliyar Vidane Vairavanathar "Mather' Sinnathamby. The fourth daughter was married to No. 33, Sanmugam Suppar Ramu of Urumpirai.
Kathigesar Thamotharar was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathirithamby Chaddampiar Ponnampalam’s second bed's daughter. His children are Ramalingam Savaranamuttu, Sinnathampar, Kanagasabai and Selakuddy.
Thamotharar Ramalingam was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathirithamby Chaddampiar Ponnampalam Rajasingam's eldest daughter. His children are Ariyaratnam, Navaratnam and 7 daughters.
The eldest daughter of Ramalingam was married to Kanthappar Ananthar Kathiravelu Kandasamy of Thavady, Palai. The second daughter was married to No. 26, Kulasekara Mudaliyar Kathirithamby-chaddampiar Ponnampalam Rajasingam Kathirithamby Kanapathipillai. The third daughter of Ramalingam was married
110

to No. 29, Saravana muttu Ragunathar Kanthar Muthalar Kuncha Udaiyar Sivasampu. "Dana' Ariyakuddy. The fourth daughter of Ramalingam was married to No. 40, Champa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai Thillaiampalam Kathirthamby.
Thamotharar Sinnathamby was married to No. 13, Ulaganathar Neelikanakkar Kathirgamar Suppar Kanagasingam Sanmugam's daughter. His children are Selladuarai, Suppiah and Eliathamby. Thamotharar Kanagasabai was married to Appar Vinasithamby's daughter from Anaicottai (as his second bed). His children are Rasiah Vijayaratnam Rajaretnam and Sarava mamattu.
Thamotharar Sellakuddy was married to Murugar Neelaiyinar's sixth daughter from Uduvil. His children are Thamotharampillai and 2 daugthters.
Sellakuddy was married a second time to No. 29, Saravanamuttu Raguinathar Kanthar Velautha Udaiyar, Suppar Thambapillai's fifth daughter.
Kaththigesar Sinnathamby was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai’s daughter. His children are Kaththigesu and Nanniar. Sinnathamby Kaththigesu was married to No. 38, Sanmugam Suppar Kathiravelu's eldest daughter from Urumpirai.
Kaththigesar Arumugam was married to No. 54, Matha Udaiyar Chenkaiyar Varithamby Nagappar's daughter. His children are Swaminathar Velupillai and Vinasithamby. '
Arumugam Swaminathar was married to Kanthar, Viswar’s daughter. His children are Thillaiampalam Chelliah and 3 daughters.
The eldest daughter of Swaminathar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai Suppar Kanthar Thamby.
Arumugam Velupillai was married to No. 29, Saravanamuttar, Ragunathar Kanthar Velautha Udaiyar Suppar Thambipillai’s eldest daughter. His children ae Kanapathipillai, Thambipillai and 2 daughters.
The elder daughter was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai Suppar Arumugam.
111

Page 69
Kaththigesar Arunasalam was married to No. 43, Naraaniyar Arumugam Suppar's second daughter. His children are Ponnampalam and Eliyathamby. Arunasalam was married a second time to No. 43, Naaraaniyar Arumugam Supp.r's eldest daughter (her second marriage). His children are Subramaniam, Sinnathamby and 2 daughters. The elder daughter of Arunasalam was married to No. 18, Kathiresar Nagar Thampir. The second daughter was married to Maathavar Seeniyar of Sandilipay.
Arunasalam Ponnamp.lam was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripillai, Thillaiampalam’s eldest daughter.
Arunasalam Elaiyathamby was married to Kathiravelu's daughter from Sandilip, y. Arunasalam Subramania.m was married to Madhavar Subra-maniam’s daughter from Sandilip..y. Arunasalam Sinnathamby was married to No. 43, Naraaniyar Arumugam Subramaniar "Lyman' Sabapathy's second daughter.
Murugar Viswanathar was married to No. 13, Ulaganathar Neelakanakkar Kathirgamar Suppar's second daughter. His children are Gnaniyar and 2 daughters. The elder daughter of Viswanathar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Kathiripilla.i Suppar. Viswanathar’s second daughter was married to No. 40, Chempa Udaiyar Govinda Udaiyar Sinnathamby alias Sayampar Sinnathamby Arumuga.m.
Viswanathar Gnaniyar was married to No. 13, Ulaganathar Neelakanakkar, Kathirgamar Suppar Kanagasingam’s daughter.
Murugar Veeragaththiyar was married to No. 26 Kulasegara Mudaliyar Kathirichaddampiar Arunasalam's eldest daughter. His son is Murugesu. He was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttu's third daughter. His children are Saravanamuttu Kulasegarampillai, Kanapathipillai and 2 daughters.
The elder daughter of Murugesu was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri-chaddampiar Arunasalam Swaminathar Arunasalam. The second daughter was married to No. 40 Chempa Udaiyar Kanthar i Arumugam Kathiripillai Suppar Moothathamby.
Murugesu Saravanamuttu was married to Vethavanam Kathirgamar Sinnathamby Sanmugam Sinnan's daughter,
2

Murugesu Kulasegarampillai was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Kanagasundara Mudaliyar, Vidane Vairavanathar. "Mather' Sinnathamby's eldest daughter (by his second bed).
Murugesu Kanapathipillai was married to No. 29, Velautha Udaiyar Suppar's (second bed's son) Myelu's daughter.
Murugar Thampar alias Velauthar was married to No. l, Ampalavanar Kanthar Murugesu's eldest daughter. His children. are 2 daughters.
The elder daughter of Thampar was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttu Kanapathipilai. This daughter was married a second time to No. 9, Vidane Vairamuttu Sittampalam. Thampar's second daughter was married to No. 9, Vidane Vairamuttu Swaminathar.
Varithamby Vairavanathar was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar Kanthar Muthalar Kuncha Udaiyar’s daughter. His son is Velauthar.
Wairavanathar Velauthar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam's third daughter. His children are Sanmugam, Vairavanathar, Kathiresu, Swaminathar Nanniyar and a daughter. who was married to No. 13, Ulaganathar Neela{မျိုး{kar Kathirgamar Sanmugasegarar, Sinnathamby, Ponnampalam.
Velauthar Sanmugam was married to No. 40, Chempa Udaiyar Arumugam Ramu's third daughter. He had a daughter who was married to Sinnathamby Kumaravelu Suppar.
Velauthar Vairavanathar was married to No. 40, Chempa Udaiyar Kanthar Arumugam Viswanathar’s eldest daughter. His son is Murugesu. He was married to No. 1, 'Mathar' Sinnathamby's daughter.
No. 65
VNASKANAKKAR OF MANPAY
His children are Vanni-arachchiyar. Kasinathar, and Vinasikanakkar.
Vanni-arachchiyar was married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar's second daughter. His children are Myelvagamam Arumugam and a daughter who was married to No. 67, Veera narayana Mudaliyar Murugesu chaddampiar Periyathamby.
113

Page 70
Vanniarachchiyar Myelvagnam was married to No. 29, Saravanamuttar Suppar Kathirgama Udaiyar Velautha Udaiyar’s third daughter. His children are 3 daughters.
The eldest daughter of Myelvaganam was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga Mudaliyar, Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone Saravanamuttar. The second daughter was married to Murugupillai Gnanapragasam of Seethary. The third daughter of Myelvaganam was married to No. 35, Kumarasegara Mudaliyar Sinnathamby Thillaiyar, Vidane Sinnathamby.
Vanniarachchiyar Arumugam was married at Trincomalee, His children are Myelvaganam and Kumarasingam. Both of them were married at Trincomalee.
Vinasikanakkar's son Kasinathar was married to Sinna Udaiyar's daughter from Velanai. He had a daughter who was married to No. 47, Myelakanakkar Sithampara Udaiyar Iyampilai.
No. 66
WNAYAKAR OF KONDAV,
His children are Sittampalam Sinnathamby and Sinnakuddy.
Vinayakar Sittampalam was married to No. 44, Naraanar Vinayakar's second daughter. His children are Kanthar, Arunasalam, Vinasithamby and 5 daughters. v
The eldest daughter of Sittampalam was married to No. 15, Kathirgamar Muththar Murugesar. The second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayakar Ramanathar Velauthar Suppar. The third daughter was married to No. 2, Ampalavanar Suppar. The fourth daughter was married to No. 31, Sithamparanar Suppar of Chankanai. This daughter was married a second time to No. 61, Murugar Sinnathamby (as his first bed). The fifth daughter of Sittampalam was married to No. 6, Ratnesar Vinayakar Sankarar Suppar. This daughter was married a second time to No. 60, Murugar Velauthar of Navaly.
Sittampalam Kanthar was married to No. 44, Naraanar, Vinayar Kasipillai's eldest daughter. He had a daughter who was married to Danapala Udaiyar Kanthappar Vaithianathar (as his first bed). This daughter was married a second time to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar Sinnathamby.
14

Sittampalam Arunasalam was married to No. 44, Naraanar Vinayar Kasipillai's third daughter. His children are 3 daughters.
Arunasalam was married a second time to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttu's second daughter. His children are Praisoody and a daughter who was married to Murugar Neelainar Moothathamby. He had a daughter.
Arunasalam's (first bed's eldest ) daughter was married to Overseer “Mexi' Ponnampalam Myelar. The second daughter was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Viswanathar, Notary Sithamparanathar Myelar alias Somasunderam. The third daughter was married to No. 6, Ratnesar, Vinayar A Sangarar Suppa Sinnakuddy. v. . . .
Sittampalam Vinasithamby was married to No. 43, Naraa
niyar Arumugam . Subramaniar's eldest daughter. His son is
Chellappa. He was married to No. 43 Naraaniyar Arumugam Subramaniar "Lyman' Sabapathy's first and second daughters.
Vinayar Sinnathamby was married at Navaly. He had a daughter who was married to Kumaru Murugar of Navally. Murugar had a daughter who was married to No. 49, Murugar Kanganiyar Velauthar Swaminathar Kathiravelu.
Vinayar Sinnathamby's daughter was married a second time to Kumaru Vairavi of Navaly.
Vairavi's son is Thamu. He was married to Kanthar Pandaram's eldest daughter of Chulipuram and settled at Sanguveli. Vinayar Sinnakuddy was married at Navaly.
No. 67 − Y VEERANARAAYANA MUDALIYAR OF ANAICOTTAI
He was married to Sinnapillai's daughter. His children are Murugesa Chaddampiar Kathigesar and 2 daughters.
The elder daughter of Veeranaarayana Mudaliyar was married to No. 49, Poothathamby Maruvalar Segara Arachchiyar. Veeranaarayana Mudaliyar's second daughter was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirrmannasinga Mudaliyar Arunasalam. . ···
IS

Page 71
Veeranaarayana Mudaliyar Murugesa-chaddampiar was married to No. 7, Rajavaseekara-Mudaliyar's eldest daughter. His children are Periyathamby Ariya Puttirar Sanmugaththar Tha.mbapillai and 2 daughters.
Murugesa-chaddampiar's eldest daughter was married to No. 4, Kumaraswamy Mudaliyar of Colombo. The second daughter was married to No. 58, Manaapillai Viswa singa Muda-liyar Ethirmanasinga Mudaliyar Arunasalam Muttuswa.miaspillai.
Murugesa-chaddampiar Periathamby was married to No. 56, Vinasikanakkar, Vanniarachchiyar's daughter.
Murugesa Chaddampiar Ariya Puttrar was married to No. 29, Saravanamuttar Suppar Kathirgamar Udaiyar's eldest daughter (as first bed). He had a daughter.
He was married a second time to No. 50, Mathiaparana Mudaliyar Gengakularatna-Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar Swaminatha Iraiswar Saravanamuttu's daughter. His children are Moothathamby alias Kanapathipillai Sinnathamby and a daughter who was married to No. 11, Ilankainatha Mudaliyar Kathirgamar Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar Ariyaputtrar.
Ariyaputtrar's (first bed's) daughter was married to Chaddampiar Vettivelu. Ariyaputtrar Kanapathipillai was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Ragupillai’s third daughter. His children are Ariyakuddy Subramaniam. and 2 daughters.
Kanapathipillai's (second bed's) eldest daughter was married to No. 17, Kathirgamar Murugesar Saravanamuttumaniam “Isroyal” Sinnathamby Saravanamuttu.
The second daughter was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar i Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Kaththigesa Udaiyar Karalapillai Sinnathamby.
Kanapathipillai's (second bed's) daughter was married to No. 57, Maanaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar Shroff Thambiapillai (as his second bed). Kanapathipillai's son Sivakolunthu was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Rajupillai Sinnathamby's first daughter.
16

Murugesa Chaddampiar Saravanamuttar was married to No. 10, Irumarapiluintha Mudaliyar Kathirgalmar Vanniasinga Mudaliyar Sinnathamby Udaiyr's second daughter. His children are Thambiah Muda liyar, Kachcheri Shroff Murugesapillai Chellappa and a daughter.
This daughter was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Ragupillai Nannithamby Mudaliyar.
Sanmugaththar was married a second time to No. 47, Myelakanakkar Maniasegara Chaddampiar Sinnakuddyar’s second daughter. His son is Periyanayagam.
Sanmugaththar Thambiah Mudaliyar was married to Arumugam's daughter from Sanguvely. His son is Subramaniam. He was married to No. 21, Karala.kulasinga.Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha raiswar Ragupillai Naninithamby Mudaliyar's first and third daughter. ,
He was married a third time to No. 21, K. Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharar Suppar's daughter.
Thambiah Mudaliyaryas married a second time to No. 13, Ulaganathar Maathar, Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby Murugesu's second daughter. His children are Sanmugampilai Murugesapillai and Muttukumarapillai.
Thambiah Mudaliyar Sanmugampillai was married to No. 11, Ilankainatha Mudaliyar Kathirgemar Mutta Udaiyar Sivagurunathar Navasivaya Mudaliyar's fourth daughter.
Thambiah Mudaliyar Murugesapillai was married to No. 57, Manaa Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar Shroff Thambiapillai's daughter,
Sanmuganathar Kachcheri Shroff Murugesapillai was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Murdaliyar Kantha Iraiswar Ragupillai’s fourth daughter. His children are Muttuvellu and 4 dau
ghters.
The eldest daughter of Shroff Murugesapillai was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar. Paththa Udaiyar Karala singa Mudaliyar Kantha Iraiswar Ragupillai Sinnathamby’s son
17

Page 72
Thambimuttu. The second daughter was married to No. 68, Veeragaththiyar Murugar Kasinathar Dr. Nagamuttu. . . . .
The third daughter was married to No. 13, Ulaganathar Maathar Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby Sanmugam Sivasangarapillai. The fourth daughter was married to No. 12, Innasiyar Arumugam Velautha Broker Sangarapillai (as his second bed).
Kachcheri Shroff Murugesapillai Muttuvelu was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Kantha Iraiswar Ragupillai Sinnathamby’s second daughter. ܗܝ “ ܚ ܫ ܫ ܀
Sanmugaththar Chellappa was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar Mathiaparana Mudaliyar Swaminatha Iraiswar Mathiaparana Mudaliyar Sanmugam's second daughter.
Sanmugaththar Periyanayagam was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Mamaa-Mudaliyar Suppalmaniagaran Sinnathamby's daughter.
Murugesu Chaddampiar Thambapillai was married at Nallur. He was married a second time to Velu Udaiyar's second daughter from Uduvil.
Veeranarayana Mudaliyar Kaththigesar was married to No. 13, Ulaganathar. Maathar Kathirgamakanakkar's eldest daughter. His son is - Sabapathiyar. . . . . . . . . . . . . . . . ་་ ་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་
He was married to Kanganiyar Kathirgamar Suppamaniagar's eldest daughter, His children are Singanayaga Mudaliyar, Sanmugam, Seeni, Viswalingam alias Mudaliyar Murugesu and 3 daughters.
The eldest daughter of Sabapathy was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Viswanathar.
The second daughter was married to Sithamparanathar Suppar Navasivayam. The third daughter was married to No. 7, Rajavaseekara Mudaliyar Swaminathar Vidane Sinnathamby Nanniyar.
Sabapathiar Singanayaka Mudaliyar was married to No. 13, Ulaganathar Maathar Kathirgamakanakkar Thillaiampalam Sinnathamby's second daughter. His children are Sabapathy and 3 daughters. . . .
18

The eldest daughter of Singanayaka Mudaliyar was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa. Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavara ya Mudaliyar Supp.maniagaran Ramalingam Sinnathamby alias Madhavarayar. The second daughter was married to No. 13, Ulaganathar Maathar Kathirgamakanakkar Thillariamplam Sinnathamby, Murugesu Muttusamy.
The third daughter was married to No. 35, Thillaiyar Vidane Sinnathamby Chellaiyapillai. -
Singanayaka Mudaliyar Sabapathy was married to No. 50, M. Gengakularatna Mudaliyar Mathia parana Muda liyar Kanagasinga Mudaliyar. Karala i Udaiyar Sinnathamby’s third daughter (as first bed).
Sabarpathiar’s son Mudaliyar alias Viswalingam was married to No. 26, Kulasegara Mudaliyar Kathiri Chaddampiar Ponnampalam Nagamuttar's eldest daughter. His children are Kaththigesu Sinnathamby, Seeniar, Sinnadurai and 6 daughters. ・・・。
... The eldest daughter of Viswalingam was married to. Vidane Arumugam Sithamparanathar Ramalingam of Navaly. The, second daughter was married to Thillaiampalam of Kaddudai. The third daughter was married to Muttar Winslow Murugar Muttiah of Suthumalai. , یہ
No. 68 VEERAGATHTHIYAR OF KONDAVIL
. . . His son is Murugar. He was married to No. 10, Irumarapilumthuiya Mudaliyar Kanthirgamar Vanniasinga Mudaliyar's daughter. He had a daughter who was married to No. 69, Veeriar Kathirgamar Iyampillai Kathirgamar Vairavannathar.
Veeragaththiyar Murugar was married a second time to No. 58, Manaapillai Viswasinga Mudaliyar Ethirmannasinga Mudaliyar Amarakone's daughter. His son is Kasinathar. He was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga Muda liyar Ethirrmannasinga Mudaliyar Amarakone Saravanamuttar's daughter. His children are Dr. Nagamuttu and Murugesu. . . . . .
Dr. Nagamuttu was married to No. 67, Veeranarayana Muthaliyar Murugesa Chaddampiar i Sanmugaththar Kachcheri Shroff Murugesapillai's second daughter. His children are 2 daughters. * −
19

Page 73
The elder daughter of Dr. Nagamuttu was married to No. 17, Kathirgamar Murugesar Saravanamuttumaniam “Kellock” Murugesa Mudaliyar’s son Thambipillai.
Kasinathar Murugesu was married to No. 21, Karalakulasinga Mudaliyar Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran, Kanthar, Thamby's second daughter.
No. 69
VE ER YAR KATHRGAMLAR Of NAVALY
His children are Iyampillai and one daughter, who was married to No. 10, Irumarapilumthuiya Mudaliyar.
Kathirgamar Iyampillai was married at Nallur. His children are Kathirgamar Maathar Velauthar and a daughter who was married to Suppar of Uyarapulam. His son is Vairaviyar of Navaly. He was married to Ulaganatha Mudaliyar Mooththar Ulagakanakkar, Vinayar Velauthar's daughter.
lyampillai Kathirgamar was married at Navaly. His children are Suppar Wairavanathar and a daughter who was married to {|ုး Mudaliyar Punnar Rama Udaiyar Arumugam of Suthumalai.
Kathirgamar Suppar was married to Sithampariyar Kanthar's daughter from Navaly. He had a daughter who was married to Maapana-Mudaliyar Punnar Rama Udaiyar Arumugam Kanthar.
Kathirgamar Wairavanathar was married to No. 68, Veeragaththiyar Murugar's (first bed's) duaghter. His children are Kanthar Myelu and 2 daughters.
The elder daughter of Vairavanathar was married to No. 57, Manaa-Mudaliyar Poothathamby Swaminathar Kathiravelar Murugesar.
The second daughter was married to Murugar Neelaiyinar Samuel of Uduvil,
Vairavanathar Kanthar was married to No. 19, Kanagasuns. dara Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar Kanagasundara Mudaliyar Parikari Murugesar's fourth daughter. His children are Kanapathipillai Chellappa Saravanamuttu and a daughter.
Vairavanathar Myelu was married to Murugesu's daughter
from Uduvil.
120

Iyampillai Maathar was married at Navaly. His son is Swaminathr. He was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Ramanathar Velauthar's (second bed's) eldest daughter. His children are Shroff Ponnampalam, Murugesu and four daughters.
The eldest daughter of Swaminathar was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Velautha Udaiyar Kanapathiar Kathiravelu.
The second daughter was married to No. 44, Naraanar Vinayar Kasipilai Kanthar.
The third daughter was married to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar Sittampalam.
The fourth daughter was married to Muthalithamby Sithamparanathar, Kathirgamar Swaminathar,
Shroff Ponnampalam was married to No. 9, Ramar Kathirgamar Muthalithamby Notary Sinnathamby's fifth daughter (as second bed). }
Swaminathar Murugesu was married to Murugar Neelainar's second daughter from Uduvil. His children are Mathiaparanam Annappa and 2 daughters.
The elder daughter of Murugesu was married to No. 8, Ramar Vairavanathar Saravanayar Moothathamby Adams Saravanamuttu. This daughter was married a second time to "Kellock' Overseer, Navasivayam Chelliah of Uduvil.
The second daughter of Murugesu was married to No. 9, Anaicottai Ramar Kathirgamar Muthalithamby Vidane Vairamuttu Sittampalam’s son Ponniah.
lyampillai Velauthar was married at Navaly.
No. 70
VEL LAYAR VISWANATHAR OF MAN PAY
His children are Punniyamoorthy and 2 daughters. The elder
daughter of Viswanathar was married to No. 53, Maniccar Muthalithamby.
Viswanathar's second daughter was married to No. 8, Ramar, Wairavanathar. Viswanathar Punniyamoorthy was married to No. 53, Maniccar's daughter. His children are 3 daughters.
21

Page 74
The eldest daughter of Punniyamoorthy was married to No. 1, Ampalavanar Kanthar Sinnathamby.
The second daughter of Punniyamoothy was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kantha Udaiyar Sanmugaththar. བ་ ་་་་་་་
The third daughter of Punniyamoorthy was married to No. 1, P. Ampalavamar Vinayar Ramanathar.
a
No. 71 vETHAVANAM KATHIRGAMAR OF MANIPAY His children are Sinnathamby Maathavar and Vethavanam.
Kathirgamar Sinnathamby was married to No. 55, Maathar's daughter from Kondavil. His children are Kathiravelu Sanmugam and 2 daughters. The elder daughter of Sinnathamby was married to No. 61, Kathirgamar Murugar of Kondavil. - The second daughter was married at Achchankulam.
Sinnathamby Kathiravelu was married to Ulagar's daughter from Navaly. His children are Kathirgamar, Nagamuttu and a daughter who was married to Gurunathar Ehamparam Murugar of Allaipiddy (as his first bed). Kathiravelu Kathirgamar was married at Navaly.
Kathiravelu Nagamuttu was married to Sinnapodiyar Vairavi's daughter from Navaly. His children are Sabapathy Periyathamby i Kathiravelu Vaithialingam Eliyathamby Chellappa and 2 daughters.
The elder daughter of Nagamuttu was married to Kathiresu of Navaly.
Nagamuttu Sabapathy was married at Navaly. Sinnathamby Sanmugam was married at Kondavil. His children are Arunasalam, Sinnan and Kaththigesu.
Sanmugam was married a second time at Kaviankadu. His children are 2 daughters. The elder daughter of Sanmugam was married to No. 40, Champa Udaiyar Sayampar Amp.lavanar. This daughter was married a second time to No. 60, Murugar Ponnar Kaththigesu. The second daughter of Sanmugam was married at Urumpirai. a . . . . . . .
122

- Sanmugam Sinnan was married to No. 18, Kathigesar Kanthar's daughter (by his first bed). His children are Sanmugam and 6 daughters.
The first and second daughters of Sinnan were married at Kandy. The third daughter of Sinnan was married to No. 64, Varithamby Arachchiyar Kathirgamar Varithamby i Murugar Veergaththiyar Murugesu Saravanamuttu.
Sanmugam Kathigesu was married to Kanthar Pandaram's daughter of Chulipuram, settled at Sanguveli. · ·
Kathirgamar Maathavar was married at Trincomalee.
Kathirgamar Vethavanam was married at Navaly. His children are Vinayagar and Suppar.
No. 72
WELAUTHAR OF MAATHAGAL
His children are Navaratna Mudaliyar Ratnesa Mudaliyar Rajakariya Mudaliyar and Maapana Mudaliyar.
Velauthar Maapana Mudaliyar was, married to No. 24, Kumarasinga Mudaliyar's third daughter. His children are Swami natha-Mudaliyar and a daughter who was married to No. 21, K. Sinnathamby Archchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar.
Navaratna Mudaliyar Swaminatha Mudaliyar was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar’s eldest daughter.
The children of Swaminatha Mudaliyar are Kumarasinga Maniam and 3 daughters. ... x
The eldest daughter was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Kathiravelu. .
The second daughter was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar, Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai.
123

Page 75
The third daughter was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar, Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran Sithamparanaathar alias Ampar.
Swaminatha Mudaliyar Kumarasingamaniam was married to No. 19, Kanagasundara-Mudaliyar Kulaveerasinga Mudaliyar, Kanagasundara Mudaliyar Kathirgamar's second daughter. His children are Navaratnasingam and 2 daughters.
The elder daughter of Swaminathapillai was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar, Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar Thamotharampillai, Kanapathipillai.
Swaminathapillai's second daughter was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Kralasinga Mudaİliyar Veerasinga-Mudaliyar Thamotharampillali Swaminathar (as first bed).
Swaminathapillai Navaratnasingam was married to No. 10, Irumarapilumthuiya Mudaliyar Kathirgamar Vanniasinga Mudaliyar Vinasithamby "Homer' Vairamuttu's daughter (by his first bed). His children are Swaminathapillai and Kumarasingam.
Navaratnasingam Swaminathapillai was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Madhavaraya Mudaliyar Suppamaniagaran Sithamparanathar's first and second daughters. His children are Ratnasingam Kanagasabai, Sabapthy and 5 daughters,
The eldest daughter was married to No. 10, Irumarapiluiyavantha Mudaliyar Kathirgamar Vanniasinga Mudaliyar, Kathiravelu Chellappa (as first bed).
The second daughter was married to No. 67, Veeranarayana Mudaliyar Murugesa Chaddampiar Ariyaputirar Kanapathipilai (as second bed).
The third daughter was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar, Karalasinga Mudaliyar Veerasinga Mudaliyar, Thamotharampillai Swaminathar (as second bed). .
The fourth daughter was married to No. 65, Vinasikanakkar, Vanniarachchiyar, Arumugam, Myelvaganam’s son Eliathamby of Trincomalee.
124

The fifth daughter was married to Gurunatha Udaiyar's son Kandiah of Veemankamam, Tellipalai.
Rajakariar Ratnasingam was married to No. 21, K. Sinnathanby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar Sinnathamby's daughter. His children are Thalayasingam and daughters (not given).
The elder daughter of Ratnasingam was married to No. 58, Manaapillai Viswasinga-Mudaliyar, Sandrasegara Mudaliyar, Sanmugam Arumugam “Michael” Sathasivam Chelliah.
The second daughter was married at Vannarponnai to Thambi. -
Velauthar Ratnasinga Mudaliyar was married at Mathagal. His children are Rajakariya Mudaliyar and a daughter who was married to No. 21, K. Sinnathamby Arachchiyar Paththa Udaiyar Karalasinga Mudaliyar Velupillai Mudaliyar.
Ratnasinga Mudaliyar Rajakariya Mudaliyar was married M Anaicottai, Velauthar Mapaana Mudaliyar was married at
ala.
No. 73 vELAUTHAR KATHIRGAMAR OF MANIPAY
He was married to Suppar's second daughter. His children are Muttar and 3 daughters.
The eldest daughter of Kathirgamar was married to No. 38, Sanmugam Suppar of Urumpirai. The second daughter of Kathirgamar was married to Sethar Kathirgamar of Sandilipay. The third daughter of Kathirgamar was married to No. 40, Chempa Udaiyar, Kanthar, Arumugam Kathiripillai.
Supplement
No. 4
KANTHAPPAR OF SANDLPAY
His children are Kanapathiar, Murugesar and a daughter,
who was married to No. 1, Ampalavanar, Vinayar, Kanagasundara Mudaliyar Vidane Vairavi Nathar.
s

Page 76
Kamthappar Kanapathiar was married to Myelar's daughter from Sandilipay. His children are Maniam, Muttu and a s dau ghter who was married to No. 1, Ampalavanar, Vinayar, Kanagasundara Mudaliyar. Vidane. Vairavanathar Naganathar.
Kanthappar Murugesar was married to Paramanathar’s daughter from Sandilipay, His children are Kanthar Kasinathar and a daughter who was married to Myelar, Vaithialingam alias Sooriyar of Sandilipay.
Murugesar. Kanthar was married to No. 1, Ampalavanar Vinayar Ramanathar Velauthar Sanmugam's daughter. His children are Vaithialingam Ponnampalam and 2 daughters.
. The elder daughter was married to No. 29, Saravanamuttar Ragunathar, Kanthappar Velautha Udaiyar Suppar.
The second daughter of Arumugam Muttuthamby was married to Sinnathamby Sivakolunthu of . Sandilipay.
Murugesar Kasinathar was married to No. 15, Kathirgamar Muttar Murugesar Suppar's daughter. His children are Navasivayam and a daughter.
126

APPENDIX 1.
THE ROYAL HOUSE OF JAFFNA, CEYLON
List of Kings prepared by Mr. A. B. Benedict
The First King of Jaffna, according to YALPANA VAIPAVA MALA, a historical chronicle, was Kulasekera Sinhai Ariyan, a Prince of the CHOLA Dynasty and of Ramnad, also known as VIJAYA KOOLANGAI CHAKRA VARTHI (13th Century), who came from the Royal Town of MADAPALY in Orissa (what is now North India).
He was followed in Sovereignty by his Royal Descendents in Title as
follows:
1215 - 1240
1240 - 1256
1256 - 1279
1279 - 1302
1302 - 1325
1325 - 1348
1348 - 1371.
1380 س- 1371
1410 س۔ 1380
1410 - 1440
1440 - 1467
1467 - 1478
478- 1519 1519 - 1564
1564 - 1565
SINHAI Ariyan alias VIJEYA KOOLANGAI ARYA CHAKRAVARTH KULASEKERA SINHA ARIYAN KULOTHUNGA SINHAI ARIYAN WICKREMA SINGHA ARYAN
VAROTHAYA SINHLA ARIYAN
MARTHANDA SINHA ARYAN
GUNAPOOSHANA SINHLA ARYAN
VEEROTHAYA SINHLA ARYAN
JEYAWEIERA SINHA ARYAN
GUNAWEERA SINHA ARYAN SEMPAHA PERUMAL, alias BHUWANEKA BAHU, Viceroy of the King of Kotte
(Sinhala Reign)
KANAGASURIYA SINHAI ARIYAN (Son of Gunaweera Sinhai Ariyan)
o a al o a e Y es a s a SINHA ARYAN SANGILY RAJAH
(Son of a concubine of Pararajasekeram VI)
PUVIRAJA PANDA RAM I
SEGARAJASEKERAN
PARARAJASEKERAM
SEGARAJASEKERAM
PARARAJASEKERAM
SEGARAJASEKERAM III
PARARAJASEKERAM I
SEGARAJASEKERAM V
PARARAJASEKERAM IV
SEGARAJASEKERAM V
PARARAJASEKERAM V
SEGARAJASEKERAM VI PARARAJASEKERAM VI SEGARAJASEKERAM V
PARARAJASEKERAM V
(Son of Sangiliyan by Concubine)
Throne usurped by
Publisher's Note Re Title Arya Please See Prefacę
127

Page 77
Their ancestor is Vijaya Kullankai Arya Chakravarti (13th century) the first King of Jaffna who came from the royal town of Madapaly, Central India, who belonged to Ganga Kula, and who was related to the Royal Houses of the Cholas and Ramnad.
The last king of Jaffna was Don Constantine (1615-1619). From his uncles living at Manipay and elsewhere were descended Don
GENEALOGY OF MR & N
King Pararaja- Thiruchittampala, sekeram VI Mudaliyar of 478-1519 Uyarapulam
Prince Parani- Sittamparanatha rupasingham Mudaliyar
Prince Parara- Narasinka Mapjasingham pana Mudaliyar
PrincesVetavalli
Daughter married--> Sittamparanatha Varithamby Mudaliyar II
Sittampala Mudaliyar (Heads Secti 64 of|the bc. Thiruchelvarayar Kathirgama
Karalapillai Murugar
Nathalipillai Thilliampa
Anasipillai-married Santiapilla
: Bastiampilai Udayar
Bastiampilai Santiapilai S. Tambim married Al H. T. Tambimuttu married 2nd time Christine Sangarapillai their children are Bridget, Hilarion &
Mary Ponnammah--> H. T. Tam married
Augustine, Rev. Fr. Francis, Meary James, Paulinus Tambimut
Freud Yogarajah
 

APPENDEX 2
MRS PAULINUS TAMBIMUTTU
Louis Poothathamby (1608-1658) and others. From these were descended Varithamby Arachiyar etc. mentioned in “Maniampathiyar Santhathimurai”. The nos, refer to sections in that book. The 'Yalpana Vaipava Malai' states that Prince Thidaweerasingham brother of Princess Vetavalli was given the village of Atchuvely, which was inherited by the Tambimuttus and their kinsmen.
Arachiyar (Manipay) his second Kulasegara Mudaliyar
on yok)
daughter marriep
(Head Section 26 of the Book, Great Grand Son of King Pararajasekeram VI (1478-1519)
Kathirathamby
la Vidane Ponnambalam
i Udayar Rasalingam
uttupillai
nne Gardiner Swaminathapillai
AnAugam
Nagamuttu
Daughter
married Anne Gardiner
bimuttu Rev. S. Gnamapra
kasar
E. Thambirajah Spaulding
Josephine Joseph Chrysanthus tul............ . . . . . . . . . . . . . . . .... married............ Loretta Sellam
Hedy Vasanthi, Nectakandan,
Arlunthathy

Page 78

APPENDIX 3
ROYAL LINEAGE
From the period of King Pararajasegaran to this date, this genealogy has a link with the past. In this genealogy, Doctor Thamotharampillai is a royal descendant of the tenth generation.
King Pararajasegaran was ruling the Northern part of Sri Lanka from 1600 A.D. for about a period of twenty five-years. He belonged to a royal family from South India. His ancestors were reigning in this part of the country for more than fifteen generations. At the end, his consort's son Sangilian seized his kingdom unjustly and ruled for about three years. The Portuguese captured this kingdom from him in 1617. (Reference "History of Ceylon" by E. L. Blaze-page 112 and the "History of Janffna' by A. Muttuthambypillai-page 67).
(1617 to 1920) 303 years have elapsed since this country went out of the rule of the Tamil kings. In a hundred years three or four generations are liable to pass away. Because, as an example. If a man marries at 25 or 30years of his age; his child is also liable to marry between the ages of 25 to 30. Thus in two gener rations 50 or 60 years will pass away. Further, with the next two generations 100 or 120 years are liable to pass away. Now, from the years 1600 to 1920, 320 years elapsed. Within this period 10 or 12 generations would have moved away. Further, it is not very difficult to ascertain the link of 10, 11 or 12 generations.
With the above details, try to know the following genealogy (Reference to Jaffna Vaipavamalai and Jaffna history.)
(1) The son of King Pararajasegaran. (2) Paraniroopasingam and his son. (3) Pararajasingam and his son. (4) Alakanmai Valla Mudali and his son. (5) Rajakavala Mudali who was converted as a Catholic Christian. As a result, relations gave him up. He was a brother of Periya Vilvarayar Mudaliyar of Sandilipay division. This Rajakavala Mudaliyar was holding office as Magistrate known as Mathaakar under the Portuguese government in the Southern part of Jaffna district. (6) His son Sithamparanatha Mudali. (7) His son Seganayaga Mudali who was the President of the village tribunal of Chankanai area. He was married to Anandavalli, who was a sister of Arasaratna Mudaliyar, the President of Alaveddy Village Tribunal. This Arasaratna Mudaliyar was converted as a Catholic Christian. As a result his relations deserted him. He was a grandson of Vetti Velautha Mudaliyar. This Vettivelautha Mudaliyar was a son of the above-said Pararajasinga Rajakumar(king's son). Apart from this, the above-said Seganayaka Mudaliyar had all attendants. (8) His daughter was Valliammai alias Dimingumuttu. She was married to
129

Page 79
Vairavanathar. He came from Navaly and was a nephew of Veerasinga Mudaliyar, who was married to the sister of Seganayaka Mudaliyar of Chankanai. He belonged to the Rajamadapalli dynasty. (9) His son was Arulampalam. He was married to Vidane Ampalavanar's sister, Katpakavalli. (10) This Arulampalam's son was Sinnathamby. He was married to Nagamuttupillai, who was a grand-daughter of Sinnathamby Sivathaar of Kokuvil. This sinnathamby Sivathaar had all attendants. The Portuguese who heard about him as the chief of Kokuvil made him an army chief of theirs to subdue the revolt of their Java regiment. He had the ability to overcome them. He was then appointed as a Sivathar or a regular army chief. (Sivathaar or Avilathaar is a chief of an army regiment). This sinnathambysivathaar was a grandson of Sinnathamby Udaiyar of Kokuvil. For the sake of this post of Sivathaar he had to be a vegetarian. So he resided separately from the army camp at Vannarponnai. His son, was Arumugam. The above-said Nagamuttupillai was the daughter of Arumugam. (II) Dr. Thamotharampillai was the son of Arulampalam Sinnathamby who is described in the above 10th dynasty. He was a government hospital doctor for a long period and obtained pension. He was a Registered Medical Practitioner both in Western and Tamil systems of medicine. Further, he has written several books. His works are “The Solution or Analysis of Religions", “The çomparison of Animal Magnetism or Mesmerism with Yoga System of the Hindu", "The chief causes of diseases and their preventive treatment”, “The doctrine of Fate. disproved", "Mixed diet is the natural food for man." There are some more books. He was a resident of Sandilipay. - - - - - - - - - ' ' ' ' - .
V. Thamby. 13th of April 1920 . Sandilipay.
13

APPENDIX 4.
GENEALOGY OF THE PUBLISHER
EXTRACT FROM “YALPANA VAIPANA KAWMUTH”
by S. K. Velupillai
Thiruchittampala Mudaliar: Thiruchittampala Mudaliar’s forefathers came from Karaikkal. He was residing at Uyarapulam. He was born in 1630 or thereabouts. He got married to the daughter of Innacikanakar, who was the son of Seemankanakar and took up residence at Atchuvely. This Seemankanakar was born in 1570 at Atchuvely and was holding a Government post under the Portuguese. Thiruchittampala Mudaliar's son was Chidambaranatha Mudaliyar, whose son was Narasingamapana Mudaliyar This Mapana Mus daliar's son was Chidambaranatha Mudaliar II. He was married into the ancestral line of Princess Vethavalli, who was the daughter, of Prince Paranirubasingam, Mathagal. The descendants of Chidambaranatha Mudaliar were holding Government posts under British rule too. In this ancestral family, the 4th generation of the above said Mudaliar were Thiruchittampala Mudaliar, Thiruchelvarayar and Karalapillay Soosaipillay Vidane. The latter died in the year 1911 at the age of 77. He was in a way a cousin of Muruga Udayar Rasa, an influential man in those days.
The above is an extract from “Yalpana Vaipava Kaumuthi' by S. K. Velupillai. This is the 3rd family mentioned in the book the first being Varatha Pandither, a Brahmin, who married at Atchuvely and the second is Poologasinga Mudaliar of Tellipalai.
13

Page 80


Page 81

ISBN 9