கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இருபத்துமூன்று நூற்றாண்டு கால சிங்கள பெளத்த கலாசாரம்

Page 1


Page 2


Page 3
இருபத்துமூன்று
சிங்கள பெள
தொகுப்பு: ஆன
முன்னுரை: கெளரவ W.
கல்வி, கலாசார, சுதேச
வெளியீடு: கல்வி, கல
மத்திய கல

நூற்றாண்டு கால த்த கலாசாரம்
ந்த W.P. குருகே
J. M. லொக்கு பண்டார வைத்தியத்துறை அமைச்சர்
ாசார விவகார அமைக்சு
ாசார நிதியம்

Page 4


Page 5
முதலாம் பத்
கல்வி, கலாசார அ
மத்திய கலா
தரஞ்ஜி
506, ஹை

திப்பு 1994
லுவல்கள் அமைச்சு
ாசார நிதியம்
சகம் பிரின்ற்ஸ் லெவல் ഖീക്ഷി பின்ன
pfast D

Page 6


Page 7
மகா மகிந்த தேரர் இ தொடக்கம் கடந்த இருபத் புத்த சமயத்தையும் அதே பாரம்பரியத்தையும் பாதுக
இலங்கை மக்களுக்கும் இந்நு

}லங்கைக்கு வந்த காலம் து மூன்று நூற்றாண்டுகளாக னோடு இணைந்த கலாசார ாப்பதற்கென உதவிய சகல ால் அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது.

Page 8


Page 9
முனணு
2300 ஆம் மிகுந்து ஜயந்தியுடன் ( ரணசிங்க பிரேமதாஸாவின் ஆலோச நடவடிக்கைகளில் 23 நூற்றாண்டு கால தலைப்பிலான இந்த மாபெரும் இலக்கியப் உலக நாடுகளில் இலங்கையின் சிங்கள பெற்றுத் தந்த ஆரம்ப நிகழ்ச்சி மகிந்: சக்கரவர்த்தியின் மகனான மகிந்தரு சேவைக்கென மாத்திரம் இங்கு வரவில் உன்னத நிலையிலிருந்த கலை, கைப்பன இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன. ந
-
கலை, கைப்பணி, கலாசாரம் என்பன
நமது நாட்டிலும், உலக நாடுக பாரம்பரியங்களை நினைவு கூருவதற் சந்தர்ப்பமாகும்.
கல்லி நிலையங்களின் நடவடிக்கை வரலாறு, கலாசாரம். கல்வி ஆகிய து முடியும். கடந்த இருபது வருட க நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்படவில்ை அறிவு, விழிப்புணர்ச்சி, ஆர்வம் என்ட நிபுணத்துவம் பெற்ற அறிஞர்களின் என்பன பொதுவாக மக்களனைவரின் சிறுவர்களின் கவனத்திற்கும் கொண்டு
இந்த்த துறையில் மேற்கொள்ளப் மதிப்பீடுகள் என்பன பிற மொழிகளி விடயம் தொடர்பான நூல்கள், வெளி நிலைமை இருந்து வருகிறது. இந்த வ பெறுகிறது. வெளிநாட்டவர்கள் இந்த ஆங்கில மொழி உதவிய அதேசமய கஷடபபடடனா.
இதன் காரணமாகவே இந்த வெளியி தமிழ்-ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளிலும் ெ கால சிங்கள - பெளத்த கலாசாரம்" அறிஞர்கள் வழங்கிய கட்டுரைகள் இடப் கொண்டுள்ளது. புத்தசமய வரலாறு எ6

னுரை
இணைந்ததாக, காலஞ்சென்ற ஜனாதிபதி னையின் பேரில், செயற்படுத்தப்படும் சிங்கள - பெளத்த கலாசாரம்” என்ற ) பூர்வாங்க நூலாக வெளியிடப்படுகிறது. r - பெளத்த கலாசாரத்திற்கு பெருமை த தேரரின் வருகையாகும். தர்மாசோக ம், மகளான சங்கமித்தையும் சமய bலை. புத்த சமயத்துடன், இந்தியாவில் னி, இலக்கியம் என்பனவும் அவர்களால் ாட்கள் செல்லச் செல்ல இலங்கையின்
இவற்றால் மாற்றமடைந்தன.
ளிலும் பரவியிருக்கும் SFLDu J -56UITSFITU கு மிகுந்து ஜயந்தி ஒரு பொன்னான
களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலமே துறைகளில் ஆய்வுகளுக்கு ஊக்கமளிக்க ாலத்தில் இது சம்பந்தமாக எந்தவித லை. இதன் பலனாக, இவற்றின் மீதான ான குறைவடைந்தன. இந்தத் துறையில் ஆராய்ச்சிகள் தீர்மானங்கள், ஆய்வுகள், கவனத்துக்கும் சிறப்பாக பாடசாலைச் வரப்படுதல் அவசியமாகும்.
பட்ட ஆராய்ச்சிகள், விசாரணைகள், லேயே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இந்த யீடுகள் என்பன சம்பந்தமாகவும் இதே கையில் ஆங்கில மொழி முதலிடத்தைப்
விடயத்தில் அறிவைப் பெறுவதற்கு த்தில் அந்த மொழி தெரியாதவர்கள்
ட்டை முதலில் சிங்களத்திலும், பின்னர் வளியிட உத்தேசித்தோம். 23 நூந்றாண்டு
என்ற இந்த நூலில் பிரபல உள்ளுர் ம்பெற்றுள்ளன. இந்த நூல் 2 பகுதிகளைக் ன்பதும் கலாசார பாரம்பரியம் என்பதும்

Page 10
அந்த 2 பகுதிகளாகும். முதலாவது பிரி பிரிவில் கலாசார, கலை, கைப்பணி என்ப இந்தக் கட்டுரைகளை எழுதும் போது அ கருத்துக்களை சுதந்திரமாக வெளியிடும் அத்தகைய அறிஞர்களின் பலதரப்பட்ட முடியும். பலதரப்பட்ட எழுத்தாளர்களில் "எமது தேசிய பாரம்பரியம்” என்று ந
புத்தபகவான் குசிநாரவில் பரிநி வெளியிடப்பட்ட போதனைகள் இலங் முறையில் அபிவிருத்தி அடையுமென அ உள்ளன. அவர் வெளியிட்ட இந்தக் உண்மையென நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. புத்த ஏனைய உலக நாடுகளிலும் போதிக்கவு பாதுகாக்கவுமென தேசிய வீரர்களும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருந்தனர். { சந்தர்ப்பங்களிலும் பெளத்த கொள்கை அனைவரும் தங்களை அதற்கு அர்ப்ப பிரகடனத்திலும் - பெளத்த தர்மக் கெ நிபந்தனை இடம்பெற்றுள்ளது. 1815 பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின்கீழ் கொண்டுவ நிர்வாகிகளும் சிங்கள அதிகாரிகளும் (
கண்டிய பிரகடனத்தின் அடிப்படை அபிவிருத்தி செய்யவும் பிரிட்டிஷ் ஏக
நாட்டு மக்களின் மத்தியில் ஆ வாழ்க்கையை எதிர்நோக்குவதற்கும் போதனைகள் பெரிதும் உதவின. மக்கள வாழ்வதற்கு பலமான அத்திவாரத்தை இந்தப் பின்னணியில்தான் சிங்கள இல பெற்றுது.
லோவட சங்கராவ, துங்சரணய, ( புத்சரண போன்ற சிங்கள - பெளத்த இ சமயம் எவ்வாறு ஆதரவளித்தது 6 நிறைவையும், அபிவிருத்தியையும் அவ உதவின.
2300 ஆண்டுகளுக்க முன்னர் இலங் இங்கு அனுப்பப்பட்ட அசோகச் சக்கர

வில் பெளத்த வரலாறும், இரண்டாவது வைற்றின் தகவல்களும் இடம்பெற்றுள்ளன. தை எழுதிய அறிஞர்களுக்கு அவர்களது உரிமை வழங்கப்பட்டிருந்தது. எனவே கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ள ன் பலவிதமான அபிப்பிராயங்களையும் 5ாம் கருதலாம்.
ர்வாணம் அடைந்த சமயம் தம்மால் கையில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு தகுந்த |வரே கூறியிருந்தார் என்று வரலாறுகள் கருத்து கடந்த சில நூற்றாண்டுகளில் ரின் தர்ம போதனைகளை இலங்கையிலும் |ம் பயிற்சியளிக்கவும் கடைப்பிடிக்கவும் இலங்கை மக்களும் மிக முக்கியமான இக்கட்டான அல்லது உயிரிழக்கும்படியான களை கைவிடாத அளவுக்கு அவர்கள் ணித்திருந்தனர். உதாரணமாக கண்டிய ாள்கைகள் பாதுகாக்கப்படுமென்று ஒரு ஆம் ஆண்டில் இலங்கை முழுவதும் ரப்பட்டபின்னர் இதனை பிரிட்டிஷ் கைச்சாத்திட்டிருந்தனர்.
யில் பெளத்த சமயத்தைப் பாதுகாக்கவும் ாதிபத்தியவாதிகள் உடன்பட்டனர்.
ஆன்மீக அபிவிருத்தி ஏற்படுவதற்கும் கஷ்டங்களைந் தீர்ப்பதற்கும் பெளத்த னைவரும் உண்மையான வாழ்க்கையை பெளத்த கோட்பாடுகள் அளிக்கின்றன. க்கியம் அபிவிருத்தியடைந்து சிறப்புப்
குத்திலய, யசோதராவத்த, அமாவத்துர, இலக்கியங்கள் இலங்கை மக்களுக்கு புத்த ான்பதைத் தெரிவிக்கின்றன. ஆன்மீக ர்கள் அடைவதற்கும் அவை பெரிதும்
கையில் புத்த சமயத்தை ஸ்தாபிக்கவென வர்த்தியின் மூத்த மகன் - மகா மகிந்த

Page 11
தேரர், மகள்-சங்கமித்தை ஆகியோர், இந் முன்னேற்றங்களுக்கு முன்னோடியாக இ
இந்த அரிய நூலின் ஒவ்வொரு பெற்றிருப்பதை நான் காண்கின்றேன். 6 ஆனந்த குருகே என்ற அறிஞர் இதற்குட் இதற்கான காரணமாகும்.
முற்பிறவிகளிற் செய்த புண்ணிய நாட்டின் கல்வி-கலாசாரத் துறைகளில் ஜயந்தி காலத்தில் ஒழுங்கு செய்யப்பட் பற்றியது மாத்திரமல்லாமல் இந்த அா பங்குபற்றியதையும் நாம் பாராட்ட வே
இந்தத் தேசிய முயற்சிக்கென க இலக்கியக் குழுவின் தலைவரான ே இணைந்து பணியாற்றிய பேராசிரியர் ( நன்றி உரித்தாகுக. இந்த நூலை வெளியி கலாசார நிதியத்தின் பிரதிப் பண ஜயசூரியாவுக்கும் எமது பாராட்டுக்கள்
இந்த நூல், எதிர்கால சந்ததியி: சம்பந்தமான நல் விளக்கத்தை ஏற்படுத்
மும்மணிகளின் ஆசி அனைவரையு
W.J. M. லொக்குபண்டார கல்வி, கலாசார அலுவல்கள், சுதேச வைத்தியத்துறை அமைச்சரும் தொழில்
2538, பொசன் நோன்மதி தினம் கல்வி கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு, பெளத்தாலோக மாவத்த கொழும்பு - 7

த நாடு அடைந்த சகல ஆன்மீக-லெளகீக ருந்தனரென்று கருத முடியும்.
பகுதியும் கருத்தாழம் கொண்டு ஒளி தாடக்கத்திலிருந்து முடிபுவரை கலாநிதி பின்னணியில் இருந்துள்ளார் என்பதே
கைங்கரியங்களின் பலனாக, எமது விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்படுத்திய புத்த ட சகல நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் பங்கு ய நூல் தொகுப்பிலும் ஆர்வத்துடன் 1ண்டும்.
பட்டுரைகளைத் தயாரித்த அறிஞர்கள், பராசிரியர் ஏ.வீ. சுரவீர, அவருடன் விமால் பலகல்ல ஆகியோருக்கும் எமது டுவதற்கு இரவு பகலாக உழைத்த மத்திய சிப்பாளர் நாயகம் திரு. எட்மன்ட்
னருக்கு எமது தேசிய பாரம்பரியம் தும் என்பது எனது நம்பிக்கையாகும்.
ம் சேரட்டும்.
நுட்பக் கல்வி அமைச்சரும்

Page 12


Page 13
அறி
இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து 300 வருடங் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சரித்திர வரல வருடம் கி.மு. 307 - 306 ஆகும். தர்மா( மஹறிந்த தலைமையில் இங்கு வந்த பெளத்தத் பொசோன் மாத நோன்மதி தினத்திலன்று இ. குழுவினரும் வரவேற்றனர். ஒரு வருடத்தி மகளான சங்கமித்தை பூரீ மகாபோதி கி முறையை இலங்கையில் ஆரம்பித்தார். இ பிரமுகர்களினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட சூழ்நிை கலாசார அபிவிருத்தி ஆரம்பமாகியது. அத்த வரை இடம்பெற்று வந்துள்ளது.
தர்மஜயந்தி, மஹிந்த ஜயந்தி, சங்கமித்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை நிச்சயிக்கும் ந அவ்வப்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இ அபிவிருத்தி சம்பந்தமாக ஆய்வுகளை டே நூல்களை வெளியிட்டுள்ளனர்.
நடைமுறை ரீதியாக பல திட்டங்களை நிை போதிலும் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னர் அமைச்சர் கெளரவ டபிள்யூ.ஜே.எம். லொ அதிகாரிகளுக்கும், அமைச்சுக்களின் தலைவ
எமது நாட்டின் கலாசாரத்தை நாம் அறிந்து கடுமையான தடைகள் பற்றி கவனஞ் வற்பு றுத்தினார். எமது நீண்டகால கலாசா நூல் ஒன்றின் மூலம் அறிமுகம் செய்வதற். கேட்டுக்கொண்டார். இந்த நூலில்-கடந்த மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகளின் பெறுபேறுக இலக்கிய மறுமலர்ச்சி காரணமாக ே கண்டுபிடிப்புக்களும் இடம்பெற வேண்டும் எ இடையீடற்ற விதத்திலும் இந்த நூலை ஒருவ பாரம்பரியம் பற்றி நன்கு விளங்கிக்கொள்ள
மிகுந்த தன்னம்பிக்கையுடனும் துணிவு காலத்தினுள் “மிஹிந்து கலாசாரம்" என் வெளியிடும்படி கெளரவ அமைச்சரால் ( “சிங்கள - பெளத்த கலாசாரம்” என்று இ நூல் தெளிவானதாகவும் சாதாரண மெ கவல்களைக் கொண்டதாகவும் அவை சரி அவரது அபிப்பிராயமாகவிருந்தது. கலா ஒப்புவமையற்ற நூலாக இது இருக்க வேை
சில வருட காலத்தில் இந்த நூலில் அடங்க எழுதுவதற்கான கட்டுரை ஆசிரியர்கள் ப

முகம்
களுக்கு முன்னர், இலங்கையில் புத்த சமயம் றுகள் தெரிவிக்கின்றன. இது இடம்பெற்ற சாகச் சக்கரவர்த்தியின் மகனான அரஹத் தூதுக்குழுவினரை - மிஹிந்தலை மலையில் Uங்கை மன்னன் தேவநம்பியதீசனும் அவரது ன் பின்னர் தர்மாசோகச் சக்கரவர்த்தியின் ளையுடன் இலங்கைக்கு வந்து பிக்குணி ந்த இரு சமய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த லயின் அடிப்படையில் எமது சமய, சமூக, கைய முன்னேற்றம் இடையீடு இன்றி இன்று
ஜயந்தி போன்ற பல நூல்கள் இவர்களது டவடிக்கைகளைத் தெரிவிக்கும் விதத்தில் }வற்றைத் தவிர இலங்கையின் கலாசார மற்கொண்ட இலங்கை அறிஞர்களும் பல
றவேற்ற அபிப்பிராயங்கள் வெளியிடப்பட்ட 1990 ஆம் ஆண்டில் கலாசார அலுவல்கள் க்கு பண்டார தமது கருத்துக்களை உயர் பர்களுக்கும் வெளியிட்டார்.
கொள்வதற்கு எதிராக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள செலுத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் ரப் பாரம்பரியத்தை இலக்கிய நயம் மிக்க கான வழிவகைகளைக் காணும்படி அவர் இரண்டு நூற்றாண்டுகளில் உலக நாடுகள் 1ளும், எமது நாட்டில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட மற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளின் *ன்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். ஒழுங்காகவும் ர் வாசிப்பதனால், எமது நாட்டின் கலாசார ா முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
டனும் இரண்டு அல்லது மூன்று வருட ற தலைப்பில் ஒரு நூலைத் தொகுத்து வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது. பின்னர், து பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இந்த ாழியில் எழுதப்பட்டதாகவும் விரிவான பானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பது Fாரப் பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்காட்டும் ாடும் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
வேண்டிய விடயங்கள் பற்றியும் அவற்றை ]றியும் தீர்மானம் மேற்கொள்ள முடிந்தது.

Page 14
அழைப்பிதழ்கள் அனுப்பப்பட்டன. பிரதம ஒருவரின் பெயர் தெரிவிக்கப்பட்டது. கட்( அச்சிடுதல் ஆகிய வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட காரணமாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட முன்னேற்றத் சூழ்நிலையில் இந்த வேலையைப் பொறுப் கெளரவ டபிள்யூ. ஜே.எம். லொக்கு பண்டா வேண்டுகோள் விடுத்தார். மிஹிந்தலையி சக்கரவர்த்தி பற்றிய நூல் வெளியிடப்பட்ட விடுக்கப்பட்டது.
பூர்வாங்கப் பேச்சுவார்த்தைகளின்போது நோக்கத்தை நன்கு விளங்கியிருந்ததனாலுட் பெருமளவு நம்பிக்கை என் மனதில் உ கஷ்டங்களைக் கருத்திற் கொள்ளாது அவரு இலங்கையின் இராஜதந்திரத் தூதுவராக எனக்கு இந்த வேலை மிகுந்த தன்னம்பிக்கை பிரிவுகளிலும் பொறுப்பான பதவிகளை வகிக் நம்பிக்கை வைத்து நான் இந்தப் பாரிய ெ
பல பிரச்சினைகள் எழுந்தன. தேவைய கட்டுரைகளைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில் சகல தகவல்களும் இதில் இடம்பெறாவிட்ட என்ற அச்சமும் இருந்தது. பல அறிஞர்களில் வந்தன. கடந்த சில மாதங்களாக இந்த பலதரப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள கட்டுரைகளைப் பெற்று கிரமமான முறையில் நீக்கிவிட வென அவற்றைக் கவனமாகப் படி படங்களை வரைதல், சரியான இடங்களில் சில. இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் பலனா நூற்றாண்டு கால சிங்கள - பெளத்த கலாசார அறிஞர்களும் பயனடைவார்கள் என்பது
தூர தேசமொன்றில் வசித்துக்கொண்டு மத்தியில், வாசகர்களாகிய உங்களுக்கு இந்த முக்கோணத்திட்டப் பணிப்பாளர் நாயகம் த நாயகம் திரு. எட்மன்ட் ஜயசூரிய, அதன் அ தங்குதடையற்ற ஒத்துழைப்பே காரணமாகு
இந்த நூலைத் தொகுப்பதில் எனக்கு உத6 நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்கள் வேண்டும். அவர்களது சேவையைப் பாராட் எனது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கின
இந்தப் பாரிய தொகுப்பு வேலையைப் விடுக்குமளவுக்கு என்னில் நம்பிக்கை வை: லொக்கு பண்டார அவர்களுக்கு மீண்டும்

ஆசிரியர் என்ற பதவிக்கு பிரபல அறிஞர் ைெரகள் தயாரிப்பு, அவற்றைத் தொகுத்தல், ட்டன. இருந்த போதிலும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை தை கடைப்பிடிக்க முடியவில்லை. இத்தகைய பேற்று வெற்றிகரமாகப் பூர்த்தி செய்யும்படி ர 1992 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் எனக்கு ல் என்னால் எழுதப்பட்ட தர்மாசோகச்
அன்றைய தினத்தில் இந்த வேண்டுகோள்
பங்குபற்றியதனாலும் கெளரவ அமைச்சரின் ) இந்த வேலையின் முக்கியத்துவம் பற்றி தித்தது. இத்தகைய பாரிய பொறுப்பின் நக்கு எனது சம்மதத்தை நான் அளித்தேன். அமெரிக்காவில் முழுநேரக் கடமையாற்றும் யை அளித்தது. அரசாங்கத்தின் பலதரப்பட்ட கும் அறிஞர்கள், அதிகாரிகள், ஆகியோரிடத்தில் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டேன்.
ான சமயத்தில், குறித்த எண்ணிக்கையான ல்லை. எமது கலாசார பாரம்பரியம் பற்றிய ால் இந்த நூலின் பெறுமதி குறைந்துவிடும் ன் உதவிகளும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டி நூல் வெளியீடு சம்பந்தமாய், சிக்கலான "ப்பட்டன. 45 எழுத்தாளர்களிடமிருந்து 54 ஸ் ஒழுங்கு செய்தல், பொருத்தமற்ற பகுதிகளை த்தல், ஒப்பு நோக்கல், ஒவியங்கள் தயாரிப்பு, அவற்றைப் புகுத்துதல் என்பன இவற்றுட் க 2 தொகுதிகள் வெளியிட முடிந்தது. (23 ாம்). இவற்றால் மாணவர்கள் மாத்திரமல்லாமல் எமது அபிப்பிராயமாகும்.
பலதரப்பட்ட அலுவலக கடமைககளுக்கு நூலை நான் வழங்க முடிந்தமைக்கு கலாசார திரு. றோலன்ட் சில்வா, பிரதிப் பணிப்பாளர் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் ஆகியோர் அளித்த ம். விய சகலருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை ாது முழுமனதுடனான சேவை பாராட்டப்பட டும் அதேசமயத்தில், அவர்கள் அனைவருக்கும் rறேன்.
பொறுப்பேற்குமாறு எனக்கு வேண்டுகோள் த்துள்ள அமைச்சர் கெளரவ டபிள்யூ.ஜே.எம்.
எனது மனப்பூர்வமான நன்றி.
னந்த டபிள்யூ. பி. குருகே.

Page 15
கட்டுரையாளரின் விபரங்கள்
Ol.
O2.
O3.
O4.
O5。
O6.
O7.
O8.
கலாநிதி எஸ். யூ. தெரணியகல பீ. ஏ., எம். ஏ (கேம்பிரிட்ஜ்), பட்டதாரி பின்நிலை டிப்ளோமா (ல6 பி. எச். டி (உறாவாட்) பணிப்பாளர் நாயகம், இலங்கை அகழ் உறாவாட் பல்கலைக்கழக மனிதவளத் பகுதிநேர விரிவுரையாளர்: அகழ்வு பேராதனை, களனி பல்கலைக்கழகங்க உேறால்டிங் சைல்ட் விருது (அகழ்வ
கலாநிதி ஆனந்த டபிள்யூ. பீ. குருகே பீ. ஏ. (இலங்கை) பீ. எச். டி. (இலங் அமெரிக்காவில் இலங்கை ராஜதந்திரத்
பேராசிரியர் யட்ட தொலவத்தே தம்மலி பீ. ஏ., எம். ஏ. (இலக்கியம்) பி. எ
பேராசிரியர் உெறாரண வஜிரஞான பிராசீன இறுதி நிலை, எம். ஏ. (வி. பி. எச். டி. (பேராதனை) தலைவர் சிங்கள இலக்கிய உபகுழு
பேராசிரியர் கதாரே தம்மபால தேரர் பண்டிதர், எம். ஏ. (வித்தியோதய) பி பேராசிரியர் - சிங்களத்துறை - பூg
பேராசிரியர் கம்புருகமுவே வஜிர தே
பீ. ஏ. பி. எச். டி
களனிப் பல்கலைக்கழக பாளி - பெ. இலங்கை பெளத்த - பாளி பல்
பேராசிரியர் சந்திம விஜயபண்டார பீ. ஏ. (இலங்கை), சீ. பீ. ஈ. (கேம்பி பூரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழக ப
சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்.
யுனெஸ்கோ - இலங்கை கலாசார மு முன்னாள் உதவிப் பணிப்பாளர்.
பேராசிரியர் லலி த சில்வா எம். ஏ. பி எச். டி (இலங்கை) பேராசிரியர்-பேராதனைப் பல்கலைக்க

όστι 6ότ)
ழ்வாராய்ச்சித் திணைக்களம்.
துறை. 1ாராய்ச்சி பட்டப்பின்படிப்பு நிலையம்
ாராய்ச்சி) லண்டன் பல்கலைக்கழகம்
கை)
தூதுவர்
விசுத்தி தேரர் rச். டி (லண்டன்)
தேரர் த்தியாலங்கார)
7. எச். டி (லண்டன்)
ஜயவர்த்தளபுர பல்கலைக்கழகம்
தரர்
ளத்தத்துறையின் உதவி விரிவுரையாளர். கலைக்கழக முன்னாள் பேராசிரியர்.
ரிட்ஜ்), பி. எச். டி (லங்காஸ்டர்)
ாளி - பெளத்த பிரிவின்
க்கோணத்திட்ட தம்புல்ல, சிகிரிய
ழக பெளத்த - பாளித்துறை தலைவர்

Page 16
O9.
10.
பேராசிரியர் திஸ்ஸ காரியவாசம் பீ. ஏ. எம். ஏ (இலங்கை), பி. எச். பூீரீ ஜயவர்த்தனபுர பல்கலைக்கழக தலைவரும் - பேராசிரியரும். இலங்கை ரூபவாஉறினிக் கூட்டுத்தாட
பேராசிரியர் 2ெறன்றி வீரசிங்க பீ. ஏ (லண்டன்), பி. எச். டி. (யூ. கொழும்பு பல்கலைக்கழக கல்வி
பேராசிரியர்.
1l.
12.
13.
l4.
15. ,
16.
17.
பேராசிரியர் ஆனந்த குலசூரிய பீ. ஏ. (இலங்கை), பி, எச். டி (சே1 பேராதனை பல்கலைக்கழக சிங்களத்
பேராசியர் சந்திரசிரி பல்லியகுரு பீ. ஏ. (வித்தியாலங்கார), பி, எச். களனிப் பல்கலைக்கழக சிங்களத்துை
விஸ்வநாத் வஜிரசேன பீ. ஏ. (இலங்கை) 1971- 1987 - அர மொழிபெயர்ப்பாளர். "சிதஸ் சங்கராவ
டொக்டர் சீ. பீ. ஊரகொட எம். டீ. எப். ஆர். டீ பீ. கொழும்பு பல்கலைக்கழக வைத்திய இலங்கை றோயல் ஏசியாட்டிக் சங்க இலங்கை வைத்தியச் சபையின் முன்
பேராசிரியர் எஸ். ஜி. சமரசிங்க, பீ. ஏ. எல். எல். பி, இலங்கை நிர்வாகசே?
பேராசிரியர் சேனக பண்டாரநாயக பீ. ஏ. (பிரிஸ்டல்), பீ, லிற் (ஒக்ஸ்ே களனிப் பல்கலைக்கழக அகழ்வாராய் அகழ்வாராய்ச்சிப் பட்டப்பின்படிப்பு யுனெஸ்கோ-இலங்கை கலாசார முக்கே
கலாசூரி எஸ். பீ. சார்ள்ஸ்
அரசாங்க நுண்கலைக் கல்லூ ரியின் (பாரம்பரிய சிங்களக் கலைகள் பிரி: யுனெஸ்கோ - இலங்கை கலாசார மு

டி (லண்டன்) சிங்கள - வெகுஜனத் தொடர்புத்
ன முன்னாள் தலைவர்.
கே), பி. எச். டி. (கொழும்பு) விஞ்ஞான - பெளத்த கல்வித்துறைப்
Tர்போக்) துறை சிரேஷ்ட பேராசிரியர்.
டி (இலங்கை) றயின் பேராசிரியர்
ச கருமமொழித் திணைக்கள பிரதம தமிழ் * இலக்கண நூல் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்.
பட்டப்பின்படிப்புத்துறையின் பணிப்பாளர்.
முன்னாள் தலைவர் ானாள் தலைவர்.
(இலங்கை), எம். ஏ. பி. எச். டி கொழும்பு, வை முன்னாள் சிரேஷ்ட அதிகாரி.
வார்ட்), பி. எச். டி (ஒக்ஸ்வோர்ட்) ச்சிப் பேராசிரியர் நிலையப் பணிப்பாளர் ாண சிகிரி-தம்புல்லத் திட்டப் பணிப்பாளர்.
தலைமை விரிவுரையாளர்
1) க்கோண கண்டித் திட்ட பிரதம கலைஞர்.

Page 17
Ol.
O2.
O3.
O4.
O5.
O6.
O7.
O8.
O9.
10.
ll.
12.
13.
l4.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.
பூர்வீக குடியேற்றங்கள் −−
இலங்கை - இந்திய உறவுகள் -
மகிந்தரின் வருகை -
மகிந்தரின் போதனை
பூரீ மகாபோதி -
புனித தந்தச் சின்னம்
நீதி நெறிகள்
சுற்றாடல்
பிரித் பாராயணம்
கிராமிய மதச் சடங்குகளும் நம்பிக்கைகளும்
கல்வியின் தோற்றம்
சிங்கள எழுத்துக்களின் தோற்றமும், அபிவிருத்தியும்
பாளி இலக்கியம்
சிங்கள இலக்கியம் (பொலனறுவ - கோட்டே காலம்)
சிங்கள மக்கள் இலக்கியம்
தமிழ்ப் பண்பாடு மொழியும் - இலக்கியமும்
ஆயுள்வேத வைத்திய முறை
பண்பாட்டு விதிகள்
ஒவியமரபு
கண்டிக்கால சுவரோவியங்களும் பாரம்பரிய ஒவியக்கலைகளும்
அனுராதபுரகால சமயக் கட்டடங்களும் - சூழலும்
கலா
Ամt iւ
്ട്.
கதா
கம்பு
பெல்
56)|T

ாடக்கம்
யு. தெரணியகல
நிதி ஆனந்தகுருகே
- தொவலத்தே தம்மவிசுத்தி தேரா
)ாரண வஜிரஞான தேரா
ரே தம்மபால தேரர்
ருகமுவே வஜிர தேரர்
லன்வில விமலரத்ன தேரர்
நிதி சந்திம விஜயபண்டார
த சில்வா
ஸ காரியவாசம்
நன்றி வீரசிங்க
F. ஏ. பெர்னாண்டோ
கருணாதாஸ்
ந்த குலசூரிய ரசிரி பல்லியகுரு
வநாத் வஜிரசேன
. ஊரகொட
ஜி, சமரசிங்க
ாக பண்டாரநாயக
, . FrTritorGiv
லண்ட் சில்வா
IO3
117
131
141
149
159
167
177
2O3
211
227
243
259
21
36
48
56
83
94
1O1
115
13O
139
148
157
165
176
2O1
21O
226
241
257
279

Page 18


Page 19
பூர்வீகக் கும்
இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் மக்க கடந்த 10 இலட்சம் வருட காலத்தில் உப கண்டத்துடன் இணைந்திருந்தது. : இணைப்புக்களுக்கு சமுத்திர நீர் மட்ட இருந்தன. கடைசியாக இடம்பெற்ற ட சம்பவித்தது. எனவே, இலங்கையின் இந்தியாவில் இருந்து தனிமைப்படுத்தி
இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு ( குறைந்தது 10 இலட்சம் வருடங்களுக்கு ( வந்து சேர்ந்திருக்கலாம். இதற்கான ஆ என்றாலும், அந்தக் காலப்பகுதியில் என்பதையும் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது பகுதியும், மூன்று இலட்சம் வருடங்கள் புராதனமான கரையோர மண் பிரதே பிரதேச மண்ணில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தத தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும். (எதிர்கா
விடயமாகும்.)
ஒரு இலட்சத்து 25 ஆயிரம் வருடங் காலத்துக்கு முற்பட்ட குடியேற்றங்கள் சமீபமாக கரையோர மண் பிரதேசத்தில் மே இதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன அழிவுகளுக்கும், வெப்பவலய சேதங்களு எந்த புதைபொருளும் கணர்டுபிடிக்கப் வாழ்ந்த மக்கள் எவ்வாறு தோற்றமள தெரியவில்லை. நவீன தெற்காசிய மக் கொண்டிருந்தார்கள் என ஊகிக்க முடி
தொல்பொருளாராய்ச்சி குறைந்த அவர்களின் குடியேற்றத்தின்விஸ்தீரணங் காட்டு மூலவளங்களைச் சேகரித்தல் நடத்தினார்கள் என்பது வெளிப்படை. ஒ அவர்களது சந்ததியினரின் நடவடிக்கைக கி. மு. 125,000ம் ஆண்டிலிருந்து வாழ்
சுற்றாடல் - மாரி, கோடை காலங்களின்

டயேற்றங்கள்
ள் வாழ்ந்து வந்ததாகத் தெரிவிக்கப்படும் இலங்கை, பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்திய காலத்திற்குக் காலம் இவ்வாறு ஏற்பட்ட உத்தின் உயர்வும் தாழ்வும் காரணமாக ரிெவு கி.மு. 5000 ஆம் ஆண்டளவில் சரித்திரத்துக்கு முற்பட்ட காலத்தை, ஆராய்வது இயலாத விடயம்.
முதன் முதலில் வந்து குடியேறியவர்கள் முன்னர் அல்லது அதற்கு முன்னரே இங்கு யூதாரங்கள் இதுவரை கிடைக்கவில்லை மக்கள் எவரும் இங்கு வசிக்கவில்லை . இலங்கையின் வடக்கும் தென் கிழக்குப் * அல்லது ஐந்து இலட்சம் வருடங்கள் சங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்தப் ற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளனவா? என்பது
ால ஆராய்ச்சிக்கு இது முக்கியமான
களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் சரித்திர
இருந்தன. புந்தல என்ற இடத்திற்குச் ற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து
இந்த ஆதாரங்களைத்தவிர, காலத்தின் ருக்கும் ஈடுகொடுத்து, தப்பியுள்ள வேறு படவில்லை. அந்தக் காலத்தில் இங்கு ரித்தார்கள் என்பது பற்றியும் எதுவும் களைப் போன்ற தோற்றத்தை இவர்கள்
புந்துள்ளது.
அளவிலேயே இடம்பெற்றுள்ளதனால், களும் தெரியவில்லை. வேட்டையாடுதல், என்பனவற்றின் மூலம் வாழ்க்கையை ரு இலட்சம் வருடங்கள் பின்னர் வாழ்ந்த ளுக்கு ஒத்ததாகவும் இது அமைந்திருந்தது. த மிகப் புராதன மக்களின் வசிப்பிடச் அடிப்படையிலும், விலங்குகள் மற்றும்

Page 20
உணவுப்பொருள்கள் கிடைத்த தன்டை சனத்தொகையின் நெருக்கம், இடம் ம ஆசியப் பிராந்தியத்தில் கி. மு. 125,000
போது இலங்கையின் வரண்ட வலயங்: இருந்தது. இது, ஒரு சதுர கிலோ மீற்றருக் அதே சமயத்தில் ஈரலிப்பான வலய கு குறைந்தோ தொடர்ந்தும் இருந்திருக்க தொடர்பான இனவியல் ஆதாரங்களி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. உணவுப்பெ குடிசன நெருக்கம் அதிகம் உண்டு என்ப பெரிதும் நிறைந்த வடக்கு - கிழக்குக் இடங்களில் இரண்டொரு குடும்பங்கை வாழ்ந்திருப்பது சாத்தியமாகத் தென்பட
கி.மு. 32 ஆயிரம் வருடங்களில் { வரலாறு ஓரளவு தெளிவாகவுள்ளது. ஈ குகைகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொ ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. புளத்சிங்கள் 32,000 - 25000), குருவிட்டவுக்குச் சட மு. 27,000 - 10,000) கித்துல்கலவில் உ கேகாலைக்குச் சமீபமாக அத்தனகொட என்பன இவற்றுள் சிலவாகும். இந்தத் தகவ சமீபமாகவுள்ள பெயிலான் - பந்தி எ விபரங்களும் (கி. மு. 4500) உள்ளன. ஆண்டுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. பெலி வேறு மார்க்கமாகப் பெற்ற விபரங்ச இடங்களில் பலதரப்பட்ட சந்தர்ப்பங் ஆண்டுகளின் விபரங்கள் கண்டெடுக்க
தெற்காசிய நாடுகளில் உடலியல் ரீதி பற்றிய தகவல்கள், பாஹியன்-லேன தொடர்ந்து பட்ட தோம்ப-லேன, பெலி ( பாஹியன் லேன, என்பனவும் மேலதி
ஆதி மனிதன் விட்டுச் சென்ற இந்தப் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இவற்றின் அடி பட்ட தோம்பலேன விலிருந்து கி. மு. கி.மு. 4500 ஆண்டு பெலன்-பந்தி ப6 வரைக்கும் சந்ததி ரீதியில் தொடர்பு

யிலும் இடத்திற்கிடம் மாறின. மனித ாறுவதையும் இவை காட்டின. தெற்கு ஆம் வருடங்களில் கடும் மாரி காலத்தின் களின் குடிசன நெருக்கம் 0.8 - 15 ஆக 5கு 0.3 தனி நபருக்கும் குறைவானதாகும். தடிசன நெருக்கம் 0.1 ஆகவோ அல்லது லாம். தெற்கு - தென் கிழக்காசியா ன் மூலம் இந்தப் புள்ளிவிபரங்கள் ாருள்கள் அதிகம் கிடைத்த இடங்களில் தை ஏற்றுக்கொண்டாலும், மூலவளங்கள் கரையோரப் பகுதிகளைத் தவிர ஏனைய ளத்தவிர அதிக எண்ணிக்கையானோர் வில்லை.
இருந்து சரித்திர காலத்திற்கு முற்பட்ட ரலிப்பான தாழ்ந்த பிரதேசத்தில் உள்ள டர்ச்சியான அகழ்வாராய்ச்சிகள் மூலம் ாவுக்குச் சமீபமாக பாஹியன்-லேன (கி.மு மீபமாகவுள்ள பட்ட தோம்ப - லேன (கி. ள்ள பெலி-லேன (கி.மு. 2,OOO - 15OO), -விலுள்ள அலு-லேன (கி.மு. 10,500) ல்களுக்கு ஆதரவாக எம்பிலிப்பிட்டியவுக்குச் ன்ற திறந்த வெளிப்பகுதியில் கிடைத்த ரேடியோ கார்பன் முறை மூலம் இந்த -லேன சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் இவை, ளுடன் ஒப்பு நோக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த களைக் குறிக்கும் 50க்கும் மேற்பட்ட ப்பட்டுள்ளன.
பில் அபிவிருத்தியடைந்த நவீன மனிதன்
மூலம் கிடைத்துள்ளன. இவற்றைத் லேன, பெல்லன் - பந்தி பலஸ்ஸ், மீண்டும் க ஆதாரங்களாகும்.
பொருள்கள் மீது விரிவான ஆராய்ச்சிகள் டப்படையில், கி. மு. 14,000 வருடம் 11,000 வருடம் பெலி-லேன வரைக்கும் லஸ்ஸ விலிருந்து சமீபத்திய வேடர்கள் கள் இருந்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.
2

Page 21
(இதற்கு முன்னர் - பாஹியன் லே காலப்பொருள்கள் ஒப்புநோக்கிற்குப் பொ அடிப்படையில், சனத்தொகை இடம்பெயர் நிலைமை, நீண்டகாலத்திற்கு அதே நி6ை தொடர்புகளுடன் வந்து சேர்ந்த புதிய ம எதுவும் ஏற்படவில்லை. இவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள். சில அகழ்வாரா செ. மீ. உயரத்தையும் பெண்கள் 166 ( தெரியவந்துள்ளது. இலங்கையின் தற்டே பொழுது இது, கணிசமானதாகும். எலு தடிப்பாக இருந்தது. நெற்றி ஒரங்கள் இருந்தது. தாடைகள் பாரங்கூடியிருந்தன. பெருமளவு பருத்திருந்தன. வேடர்கள் பலதரப்பட்ட நிலையில் இந்த அம்சங் வரலாறுகளிற் குறிப்பிடப்பட்ட இயக்கர் வேடர்கள் உருவாகினார்கள் எனக்கரு
இலங்கையின் சகல பகுதிகளிலும் ட மஹா-எலிய (ஹோட்டன் சமவெளி) தொடக்கம் மன்னார், வில்பத்த போன்ற பிரதேசம் மற்றும் சப்ரகமுவ போன்ற உ அவனது குடியேற்றம் நடைபெற்றது. விஸ்தீரணமான சிறிய கூடாரங்களாக அல்லது இரண்டு குடும்பங்கள் மாத் அவர்களது வாழ்க்கை முறையும், இலங்ை சேர்ந்த காடர்கள், செஞ்சுக்கள், அந்தமா சேமங் மக்கள் ஆகியோரின் வாழ்க்ை இருந்திருக்க முடியாது. உணவையும் இடத்திற்கிடம் அவர்கள் அலைந்திருக்கல விலங்குகளையும் அவர்கள் உணவாகக் குகை கல் வெட்டுக்கள், பெலன்-பந்தி ஈரப்பலாக்காய், வாழைப்பழம், கிழங்கு உணவு வகைகளில் அடங்குகின்றன. ய நத்தைகள், மீன் என்பனவற்றையும் அவ எலும்புக் கூடுகளிலிருந்து இத்தகைய உ சக்திகளையும் அவர்கள் பெற்றுக் கொன சத்துள்ள உணவு வகைகளினாலும்

}ன மற்றும் பட்டதொம்ப - லேன ருத்தமாகக் கருதப்படவில்லை.). இவற்றின் வில் மந்தநிலை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. லயில் இருந்து வந்துள்ளது. புதிய வம்சத் க்களின் காரணமாக கணிசமான மாற்றம்
"பலாங் கொட மனிதர்கள்" என ப்ச்சிப் பொருள்கள் மூலம், ஆண்கள் 174 செ. மீ. உயரத்தையும் கொண்டிருந்தமை 1ாதைய மக்களைக் கருத்திற் கொள்ளும் ம்புகள் பலமாக இருந்தன. மண்டை ஒடு தெளிவாக இருந்தன. மூக்கு பதிவாக கழுத்துக் குட்டையாக இருந்தது. பற்கள் - சில சிங்களக் குழுவினர் மத்தியில், கள் அமைந்து இருந்ததனால், சரித்திர கள் சிங்களவர்களுடன் கலந்ததனாலேயே
த இடமுண்டு.
பலாங்கொடை மனிதன் குடியேறினான். போன்ற குளிர்ந்த மேட்டு நிலங்கள் மிதமான காலநிலை கொண்ட தாழ்ந்த ஷ்ணவலய காட்டுப் பிரதேசங்கள் வரை அவனது முகாம்கள் 50 சதுர மீட்டர் இருந்தன. உச்சக்கட்டமாக 10 நபர்கள் திரமே இங்கு வாழ்ந்திருக்க முடியும். கயைச் சேர்ந்த வேடர்கள், இந்தியாவைச் ன் தீவுகளைச் சேர்ந்த மக்கள், மலேசிய க முறைகளிற் பார்க்க வேறுபட்டதாக
நீரையும் தேடி வருடா வருடம் ாம். பலதரப்பட்ட உணவு வகைகளையும், கொண்டதாக, நன்கு பாதுகாக்கப்பட்ட ), பஸ்ஸற என்பன தெரிவித்துள்ளன. வகை, தானியங்கள் என்பன தாவர பானையில் இருந்து பாம்புகள், எலிகள், ர்கள் உண்டனர். கிடைக்கப்பெற்ற மனித உணவுகள் மூலம் சகலவித ஐபூந்திே ச் to TL, Tfigħ,6 ਨ। ஃது.
ptoル** நிலையுருகுவ்ோழ்க்கை முறையை

Page 22
அனுசரித்ததனாலும் எலும்புகளில் ஏற் கவில்லை.
பலாங்கொடை மனிதனின் உபகர6 அடிப்படையிலான - முக்கோண மற்று எலும்புகளை மூலப்பொருளாகக் கெ ஆனால் ருவான்வெல குகை, பாஹியன எலும்புகளின் மீது சிவப்பு மை பூ நல்லடக்கங்களும் சிவப்பு மை பூசுதலும் தீவில் வாழ்பவர்களும் சமீப காலத்தில் வேடர்கள் இவற்றைச் செய்யவில்6ை காரணமாக தங்களது மூதாதையர்களி
படிப்படியாகக் கைவிட்டிருக்கக் கூடும்.
பலாங்கொடை கலாசாரத்தில் இரு வரையிலான காலப்பகுதி பற்றிய 6 குறிக்கப்படவில்லை. சரித்திர காலத்தி இருந்து சமீப காலத்தில் மேற்கொ சம்பந்தப்பட்ட w இடைக்கால மண்படி விபரங்களும் சேதமடைந்தன.
இந்தப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணு சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வுகள் டபிள்யூ. எச். விஜேபால தகவல் தருகையின் அதனோடிணைந்த கல் ஆயுதங்களும், கி உபயோகிக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் அகழ்வாராய்ச்சிப் பிரதேசம் சம்பந்தமான பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை. (1) தென் 2000 ஆம் ஆண்டு என்ற பழைமை வா - கந்தயைச் சேர்ந்த கறுப்பு - செந்நிற மற்றும் மண் நிற சாதாரண ம அகழ்வாராய்ச்சியாளரின் கருத்தை கந்தையில் காணப்பட்ட பிந்திய மட்பா சேர்ந்த அதே சமயத்தில், அனுராதபுரத் குறிக்கப்பட்டுள்ளமை-தொரவக்க கந்தை சிவப்பு - மண் நிற மட்பாண்டங்கள் மி வழிவகுத்துள்ளன. இந்திய உப கண்டத் கோடரிகள், மட்பாணர்டங்கள், வீட்டு

படக் கூடிய சீர்கேடுகள் ஆரம்பித்திருக்
னங்களின் பட்டியல், கேத்திர கணித ம் அறுகோண வடிவினதாக இருந்தன. ாண்டு இவை தயாரிக்கப்பட்டிருந்தன. ர் லேன ஆகிய இரண்டு இடங்களிலும் சப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகிய இரண்டு வழக்கங்களும் அந்தமான் கடைப்பிடிப்பதை ஒத்திருந்தன. ஆனால், U. இவர்கள், கலாசார பின்னடைவு ன் விரிவான இறுதிச் சடங்குகளை
]ந்து இரும்புக் காலத்தின் ஆரம்பம் விபரங்கள் இலங்கையில் போதியளவு ற்கு முற்பட்ட குகை இருப்பிடங்களில் "ள்ளப்பட்ட அகழ்வுகளின் பலனாக, பமங்கள் சீர்குலைந்தன. முக்கியமான
றும் வகையில், தொரவக்க - கந்தயில் ா அமைந்திருந்தன. அகழ்வாராய்ச்சியாளர் ல் - அங்கு காணப்பட்ட மட்பாண்டங்களும் மு. 5250 ஆம் ஆணர்டுக் காலப்பகுதியில்
உள்ளன என்று கூறியுள்ளார். இந்த அறிக்கையும் இறுதி ஆய்வும் இன்னமும் இந்தியாவின் பிந்திய கற்காலம் - கி.மு. ாய்ந்தது என்பதனாலும், (11) தொரவக்க மட்பாண்டங்களுக்கு முன்னரே சிவப்பு பட்பாண்டங்கள் காணப்பட்டதனாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். தொரவக்க ண்டங்கள் கி.மு. 2500 ஆம் ஆண்டைச் தில் கி.மு. 900 ஆம் ஆண்டாக இவை யில் காணப்பட்டனவற்றிலும் பார்க்க, கவும் புராதனமானவை எனக் கருதப்பட தின் கற் காலத்தைச் சேர்ந்த கூரான கற் ப் பாவனைப் பொருள்கள் என்பன

Page 23
இலங்கையில் இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்
இலங்கைக் கற் காலம் பற்றித் தெரிவிக்: கி.மு. 1800 ஆம் வருடம், ஒரளவு நம்ப ஆம் வருடங்களாகும். கி.மு. 1800 க்கும் ஆண்டு காலப்பகுதி, புதைபொருள் ஆரா இது ஆராய்ச்சிக்குரியதாகும். தென் இ இரண்டாவது பொற் காலத்தின் சில வரு கி.மு. 900 ஆம் ஆண்டளவிற்கு வந்துள்ள இருந்ததா? என்ற வினாக்கள் எழுவது ஆம் ஆண்டளவில், இடைக்காலம் இரு ஆனால் இவை எதுவும் நிரூபிக்கப்பட
கி.மு. 900 ஆம் ஆண்டளவில், மு: நிலவியது. முதலாவது மற்றும் புராதன அதிகமான றேடியோ கார்பன் ஆண்டுகள் காலம் கி. மு. 1200 ஆம் ஆண்டென. இரும்புக் கால புராதன குடியேற்றங்கள் வினாவும் எழுகின்றது. பொம்பாரிப்பி அடிப்படையில் புராதன இரும்புக் மனிதர்களுக்கும் இடையில் பலதரப்பட்ட (சரித்திர வரலாறுகளிற் தெரிவிக்கப்பட் படுத்த முடியுமா? என்பதும் நன்கு த்ெ கிழக்கே அமைந்திருந்த கோட்டைப் பகு கி. மு. 900 - 800 ஆம் ஆண்டளவில் 10 இருந்தது. இங்கு வசித்தவர்கள் சரித்திர தொழில் நுட்பத்திற்குப் பதிலாக இரும்பு கறுப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டத் வளர்த்தல், நெற் சாகுபடி ஆகிய நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன - சிறிய அளவில் இந்தக் காலப்பகுதிய
கி.மு. 700 - 500 ஆம் ஆண்ட ஹெக்டயரைக் கொண்டிருந்தது. ஏற்கனே இப்பண்கட்டுவ என்ற சிறிய கிராம காலத்திற்கு முற்பட்ட இரும்பு யுக குடியேற கந்தரோடை, மாதோட்டம், களனி, கண்டெடுக்கப்பட்ட கறுப்பு சிவப்பு இத்தகைய குடியேற்றங்கள் இருந்ததாக ஊ

படவில்லை.
கப்பட்ட வருடங்கள் - மட்டோட்டாவில் கமாக - பெலி-லேன வில் கி.மு. 1500 900 ஆம் ஆண்டிற்கு இடைப்பட்ட 900 ய்ச்சி சம்பந்தமாக வெற்றிடமாகவுள்ளது. ந்தியாவைப் போல, இரும்புக் காலம், தடங்களிலும் காணப்படுகிறதா? அல்லது தா? அல்லது இடைப்பட்ட காலம் ஒன்று சகஜம். மாத்தோட்டையில் கி. மு. 1800 ந்ததற்கு ஓரளவு ஆதாரங்கள் உள்ளன. வில்லை.
தலாவது சரித்திர கால இரும்பு யுகம் சரித்திர காலங்கள் சம்பந்தமாக 75 க்கும் T உள்ளன. தென் இந்தியாவில் இதற்கான க் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையிலும் # ஏன் இருந்திருக்கக் கூடாது? என்ற ல் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட்ட எலும்புகளின் கால மனிதர்களுக்கும் பலாங் கொட வித்தியாசங்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன. ட நாகர்களுடன் இவர்களைத் தொடர்பு தரியவில்லை. பூரீ தூபாராமவுக்கு வட தியில் இருந்த அனுராதபுரக் குடியேற்றம் ஹெக்டேயர் விஸ்தீரணம் கொண்டதாக காலத்துக்கு முன்னர் இருந்த கல் ஆயுத ஆயுதங்களை உபயோகித்தனர். உயர்ரக தயாரிப்பு, குதிரைகள், ஆடு மாடுகளை முற்போக்கான சமூக அபிவிருத்தி ா. குளங்கள் மூலம் நீர்ப்பாய்ச்சுதலும் பில் இடம்பெற்றிருக்கலாம்.
ளவில் அனுராதபுரக் குடியேற்றம் 50 வே ஒரு பட்டினமாக அது மாறிவிட்டது. த்தின் விஸ்தரிப்பைத் தவிர சரித்திர ற்றங்கள் இலங்கையில் காணப்படவில்லை.
திஸ்ஸமாறாமம் ஆகிய இடங்களில்
மட்பாண்டங்களின் அடிப்படையில், கிக்கப்பட்டாலும், இதற்கான ஆதாரங்கள்

Page 24
இன்னமும் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை.
பொம்பரிப்பு, இப்பங்கடுவ, கதிர்காம போன்ற முதலாவது சரித்திர கால இருட் உள்ளவை போலவே இருந்தன. இப்பங் இருந்தது. இலங்கையின் புராதன கற்கால நல்லடக்க ஸ்தலம் இருந்த இடம் இன்னமு போன்ற ஒரு விசேட குழுவினருடன் பிரதான குடியேற்ற சமூகத்தினருக்கு அட் இந்த மயானங்கள் இவற்றோடு தொட கொண்டிருக்கவில்லை. இதற்கு மாறாக, குடியேற்றத் திட்டமும் கற் குழிகளைக் கொ இதிலிருந்து தெரிவது என்னவென்றால் என்பது இந்தியாவின் முதலாவது சரித் ஆதாரம் என்பதுதான். கங்கை நதிப் ட பலதரப்பட்ட விநியோக அமைப்புக்கள் கொண்ட மயானங்கள் இவற்றுற் சி: தெரிவிப்பது போல “பல கோடி வரு இதனைக் குறிப்பிட முடியாது. கறுப்பு சம்பந்தப்பட்டமட்டில், இரும்புக் காலத்து இவையாகும். இவை தூர வடக்கில் வர்ல் காணப்பட்ட இடத்தில், அவற்றுடன் கண் இலங்கையிலும் இருந்த முதலாவது சரித் கறுப்பு, சிகப்பு நிற மட்பாண்டப் பகுதிகள் வருடங்களுக்கு முற்பட்ட மயான அை இடையிலான தொடர்புகள் தெளிவாக 6 அகழ்வாராய்ச்சிப் பதிவேடுகளை ஆராய் நீக்கி விடும்.
கி.மு. 900 - 500 என்ற இரும்பு பிரயோகம் இல்லாத காரணத்தினால், குறிப்பிடுகின்றோம். கி.மு. 600 - 50 எழுத்துக்களின் முதலாவது தோற்றம் (அசோக வரிவமைப்பு போன்ற பிரம்ம குறிப்பிடப்பட்டது. அனுராதபுரத்துடன் சரி உபயோகம் இடம்பெற்றிருக்க வேண்( வரைவிலக்கணமாகும். 1980 ஆம் ஆண்டு தெரிவிக்கும் வகையில், மட்பாண்ட அனுராதா என்ற பெயரும் இவற்றில் ஒன்

ம் ஆகிய இடங்களிற் காணப்பட்டவை )பு யுக அடக்க ஸ்தலங்கள், இந்தியாவில் கடுவவில், இது, கி.மு. 770 - 400 ஆக ) நாகரீகத்தின் மொத்த அமைப்பில், இந்த ம் தீர்மானிக்கப்படவில்லை. இடையர்கள் இது தொடர்புபட்டிருக்கலாம். இவர்கள், பாற்பட்ட வகையில் வாழ்ந்திருந்தார்கள். டர்புடைய குடியேற்றத் திட்டங்களைத்
அனுராதபுரம், புராதன இரும்புக் கால ண்ட மயானத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. ), கற் குழிகளைக் கொண்ட மயானம் திர கால இரும்பு யுகத்திற்கான ஒரே ஒரு 1ள்ளத்தாக்கில் இருந்து இலங்கை வரை,
இந்தியாவில் இருந்தன. கற் குழிகளைக் ல என்று கூறலாம். பல அறிஞர்கள் நடங்களுக்கு முந்திய கலாசாரம்" என
மற்றும் சிவப்பு நிற மட்பாண்டங்கள் க்கு முந்திய காலத்தின் அடையாளங்களே ணம் தீட்டப்பட்ட மண் நிற பாண்டங்கள் டுபிடிக்கப்பட்டவையாகும். இந்தியாவிலும் திர கால இரும்பு யுகப் பகுதிகள், மற்றும் ள் என்பனவற்றிற்கும் - கோடிக்கணக்கான மைப்புச் சிதைவுகள் என்பனவற்றிற்கும் விளங்கிக் கொள்ளப்படல் அவசியமாகும். வதில் ஏற்படக் கூடிய கஷ்டங்களை இது
க் காலத்தின் முற்பகுதியை, எழுத்துப்
முதலாவது சரித்திர காலம் எனக் ) க்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில், இடம்பெற ஆரம்பிக்கிறது என்பதனால், )ெ அது, முதலாம் சரித்திரகாலம் எனக் த்திர காலம் உதயமாகிறது. எழுத்துக்களின் டும் என்பது சரித்திர காலத்திற்கான கெளின் இறுதிக் காலத்தில், உரிமையைத் ங்களில் எழுத்துக்கள் காணப்பட்டன. றாகும். சரித்திர வரலாறுகளின் பிரகாரம்
5

Page 25
கி.மு. 500 ஆம் ஆண்டளவில் விஜயனி தெரியவந்துள்ளது. தெற்காசியாவில் சரி: கொண்டிருந்த கருத்தை வரி வடிவின் புரட்சிகரமாக மாறியுள்ளது. பின்பக்கமா புத்தபெருமான காலம் வரை, அது நீண கறுப்பு - சிவப்பு மட்பாண்டங்களோ பொருள்களோ இருந்தது போல, அனுர கானப்பட்ட அதே காலத்தோடு பு இடம்பெற்றுள்ளது. இத்தகைய லோகாய: அகில - இந்திய ரீதியில் கலாசார எழுச்சி இடமுண்டு. இதற்குப் பின்னணியில் எது இயலாத விடயம். இத்தகைய எழுச்சிக நதிப் பள்ளத்தாக்கின் மாபெரும் நகர்ப்புற 900 ஆம் ஆண்டில், நகர அடை ஈடுபட்டிந்ததனால், அதற்குப் பின்ன சமகாலத்தில் - கங்கை நதிப்படுக்கைய
எனக் குறிப்பிட இடமுண்டு.
அனுராதபுரத்தில் (கி.மு. 600 - 5 வரிவடிவுகள், பூரணப்படுத்தப்பட்ட நி எழுத்தில் அமைந்திருந்தன. இதுவை காணப்படவில்லை. இதன் அடிப்ப தெரிவிக்கப்பட்டபடி, ஆரியர்களின் வரலாறுகளிற் தெரிவிக்கப்பட்டனவற்றை கி.மு. 500 ஆம் ஆண்டு என்ற மிகட் ஆரியர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் ( தேவநம்பிய தீசன் காலத்திற்கு முற்பட்ட சரித்திர வரலாறுகளை, கற்பனைக் கள
(UPDL q ui u f'Teġ5l.
கி.மு. 500 ஆம் ஆண்டளவில், ஆரம் இலங்கை, தொழில்நுட்ப ரீதியிலும், உ நாட்டின் பொருளாதார அத்திவாரமா முறைகளும் இந்தக் காலப்பகுதியில் துரி பெளத்தத்தை நாட்டின் மத அடித்தளமாக இந்தக் காலத்திலேயே நிகழ்ந்தன. வணக் அவரது வருகைக்கு முன்னராகவே இரு வைக்கப்பட்ட புண்ணிய பூமி பெற்று

ன் அமைச்சராக இவர் இருந்தார் என்று த்திர கால கீழ் எல்லை சம்பந்தமாக நாம் ஆரம்பத்திற்கான புதிய கால எல்லை, க 2 1/2 நூற்றாண்டுகளுக்கு - அதாவது ண்டுள்ளது. புராதன சரித்திர காலத்தில், - எலும்புகளினால் தயாரிக்கப்பட்ட ாதபுரத்தில் முதன் முதலில் எழுத்துக்கள் திய மட்பாண்டங்களின் எழுச்சியும் த பொருள்களின் மாற்றங்களின் பலனாக சி இடம்பெற்றிருக்கலாம் எனவும் எண்ண இருந்திருக்கலாம் எனத் தீர்மானிப்பது ளுக்கு கேந்திர நிலையங்களாக கங்கை நிலையங்கள் இருந்திருக்கக் கூடும். கி.மு. மப்பு நடவடிக்கையில் அனுராதபுரம் ர் என்று கூற முடியாவிட்டாலும், பில் குடியேற்றங்கள் இடம்புெற்றிருந்தன
00) காணப்பட்ட மிகப் புராதனமான லையில், இந்திய ஆரிய - பிராகிருத ரை திராவிட எழுத்தில் எவையும் டையிலும், விஜயனது வரலாற்றிற் தீவிர குடிவரவு பற்றி - சரித்திர ச் சரி செய்யும் விதத்திலும், இலங்கையில் ப் புராதன காலத்தில் இருந்தே இந்திய வாழ்ந்தார்கள் எனக் கருத இடமுண்டு.
காலத்தைக் கருத்திற் கொள்ளும் போது, ஞ்சியங்கள் என முழுவதும் ஒதுக்கிவிட
ப சரித்திர காலத்தில் பிரவேசிக்கவென ளவியல் ரீதியிலும் தயாராகி இருந்தது. ாக அமைந்திருந்த நவீன நீர்ப்பாசன த வளர்ச்சி கண்டது மாத்திரமல்லாமல், உரிய முறையில் ஏற்றுக்கொண்டமையும் கத்திற்குரிய மஹிந்தரின் போதனைகளை, ந்த காலப்பகுதியில் நன்கு தயார் செய்து க்கொண்டது.

Page 26


Page 27
இந்திய-இலங்
1. புவியியல் தொடர்பு
மிகப்புராதன காலத்தில் இந்திய உ அதன் தென் முனை இலங்கைய இராமேஸ்வரத்துக்கும் மன்னாருக்கும் இ ஆழமற்ற கடலும் மணலும் கல்லும் இதன் மத்திய கிழக்குக் கிராமியக் கதைகளிலு இடையிலான பாலத்தை இராமர் அல்லது இலங்கையும் இந்தியாவும் ஒரு காலத்தில் விலங்குகள், மனிதர்கள் கூட இரு நாடு கருதப்படுகிறது. தென்னிந்திய பூர்வீக கல பரவியிருந்தது. இந்தியாவுக்கும் இலங்கை சீகிரியாவில் உள்ள குன்றின் சிதைவு "டொல்மன்” என்ற பாரிய குன்றின் ச கிடைக்கும் தகவல்களைக் கொண்டு தென் முற்காலத்தில் இங்கு வந்திருந்தார்கள் என புராதன வரலாறுகளிலும் கிராமிய கை பல நூற்றாண்டு காலமாக உறவுகள் இ புராதன இலங்கையில் இராவணனும் இயக்கர்கள், நாகர்கள் சீவித்த சரித்தி இனத்தின் வழித்தோன்றல்கள் என்பதை
2. ஆரியர்களின் வருகை.
இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இன உண்மை இலங்கைக்கு ஆரியர்களின் வ தொடர்பான தகவல்களும் பலவிதமாக வரலாற்றில் ரிஷிகள் என்று அழை இந்தியாவில் இருந்து தென் திசை வந்தடைந்தார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டு பரப்புவதில் அக்கறை காண்பித்திருந்த என்றழைக்கப்பட்டனர்.
சிங்கள மக்களின் வருகை சம்பந் வேறுபட்டுள்ளன. சீன யாத்திரிகரான கொண்ட கண்கவர் நாடு என்றும் வெளிநாட்டவர்கள் அங்குள்ள மக்க நாட்டிலேயே தங்கியிருக்க முற்பட்டார்க

கை உறவுகள்
கண்டம் தெற்கே நீண்டிருந்ததாகவும் ாக இருந்ததாகவும் கருதப்படுகிறது. டையில் உள்ள சிறுச் சிறு தீவுகளும் னை நிரூபிக்கின்றன. இராமாயணத்திலும், ம் இராமேஸ்வரத்துக்கும் மன்னாருக்கும் ஆதம் கட்டியதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாடாக இருந்ததனால் தாவரங்கள், கெளிலும் ஒரே விதமாக இருந்ததாகவும் ாசாரம் இலங்கையின் பல பகுதிகளிலும் க்கும் இடையிலான இந்தத் தொடர்புகளை களும் பதியகம்பொலவில் காணப்பட்ட சிதைவுகளும் நிரூபிக்கின்றன. தற்போது ர்னிந்தியாவில் தற்சமயம் வசிப்பவர்களேள்று நிரூபிப்பது கஷ்டமான விஷயமாகும் தகளிலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் ருந்து வந்தமை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இராட்சதர்களும் வசித்த வரலாறும், ரங்களும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரே 5 நிரூபிக்கின்றன.
டையிலான உறவுகள் பற்றிய சரித்திர ருகை மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இது த் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் ஒரு க்கப்பட்ட இரு கல்விமான்கள் வட
நோக்கிப் புறப்பட்டு இலங்கையை ள்ெளது. இவர்கள் வேதகால கலாசாரத்தைப் னர். இவர்கள் அகஸ்தியர், புலஸ்தியர்
தமான வரலாறுகளும் ஒன்றுக்கொன்று பாஹியன் - இலங்கை இயற்கை அழகு
வர்த்தக நோக்கில் அங்கு சென்ற 5@TTB தொடர்பு கொண்டு அந்த i என்றும் தெரிவித்துள்ளார். மற்றுமொரு
9

Page 28
சீன யாத்திரிகரான ஹிஹ"ன்ஷான் - இரண்டு விபரங்களைத் தெரிவித்துள்ள ஜாதகக்கதை போன்றதாகும். அந்தக் கதைய பற்றித் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்று பெயருடைய ஒருவர் வர்த்தகம் செய்ய இராச்சியத்தை அமைத்ததாகவும் குறிப்பி வழக்கில் உள்ள நூல்களில் விஜயனின் வ என்று சொல்லலாம்.
இவை அனைத்திலும் இரண்டு பிரத
(அ) மிகப்புராதன காலத்தில் இருந்ே
வந்துள்ளனர். ஏனைய நாடுகளில் வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் அவ
(ஆ) எனவே, இலங்கையின் சரித்திர மு நோக்கில் பிற நாட்டவர்கள் இங்கு மற்றும் அவரது சீடர்கள் இங்கு முக்கிய அம்சம் - அவர்கள் இந்தத் தீ என்பதாகும்.
எது எவ்வாறாயினும், இந்தியாவில் வந்தவர்கள் ஆரியர்களே என்பது சரித்த இந்தியாவில் இருந்து ஆரியர்கள் இங் தென்னிந்தியாவில் வாழ்ந்தவர்கள் இங்கு கேள்விக்குரிய விடயமாகும். -
இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு திசையில் இருந்து தமது பிரயாணத் இலக்கியத்தில் ஒனிஸிகிரீடஸ் என்ற கடற வாழ்ந்த காலம் கி.மு. 3ஆம் நூற்றாண் ஆகிய இடங்களுக்குச் சென்று ஆதரவு இந்தியாவில் உள்ள குஜராத் மாநில நூற்றாண்டில் அரேபியர்களின் கடல் பெருமளவு மேற்கொள்ளப்பட்டன என் கதையில் பபேரு என்று குறிப்பிடட் மொகஞ்சோதாரோ ஹரப்பா ஆகிய மெசப்பத்தேமியாவில் இருந்து பல என்பதை நிரூபிக்கின்றன. மொகஞ்சோ

சிங்கள மக்களின் வருகை தொடர்பாக ர். இவற்றுள் ஒன்று வலஹஸ்ஸ என்ற ல் சிங்கள இராச்சியம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மொரு வரலாற்றில் - சிங்கள என்ற
இங்கு வந்தததாகவும் அவரே சிங்கள டப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் தற்சமயம் ரலாறு முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது
ான விஷயங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தே இலங்கையில் மக்கள் வாழ்ந்து இருந்து வந்தவர்களோடு பொருள்களை ர்கள் ஈடுபட்டிருந்தார்கள்.
க்கியத்துவம் வாய்ந்த சகாப்தம் வர்த்தக
து வந்ததுடன் ஆரம்பிக்கிறது. விஜயன் வந்து சேர்ந்தமை தொடர்பாக உள்ள
வைப் பற்றி முன்னர் அறிந்திருக்கவில்லை
இருந்து ஆதி காலத்தில் இலங்கைக்கு திரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. வட கு வந்தார்கள். இது இப்படி இருக்க வந்து ஏன் குடியேறவில்லை என்பது
வந்தவர்கள் இந்தியாவின் வட மேற்குத் தை ஆரம்பித்தார்கள் என்று கிரேக்க ற்படைத் தளபதி தெரிவித்துள்ளார். இவர் டாகும். விஜயனும் சுப்பராக, பாருகச்ச
கோரியிருந்தார். அவரும் வட மேல் த்தைச் சேர்ந்தவராவர். கி.மு. 5ஆம்
மூலமான வர்த்தக நடவடிக்கைகள் ாபதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன. ஜாதகக் பட்ட இடம் பாபிலோனியா ஆகும். இடங்களில் காணப்படும் சிதைவுகளும் பொருள்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தன நாரோ ஹரப்பா ஆகிய இரண்டும் மிகப்
O

Page 29
புராதன கலாசாரத்தையும் நாகரீகத்தையு மேற்கொள்ளப்பட்ட வர்த்தக நடவடிக் என்று கூறலாம். மேற்குத் திசையில் இரு பற்றிக் குறிப்பிடும் போது தப்ரபேன் என விஜயன் குறிப்பிட்ட தாமிரபண்ணி எ சொல் திரிபுபட்டிருக்கலாம். தம்பபன்ை முன்னர் மிகப் புராதன காலத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டு வந்துள்ளது. அநுராதட மன்னன் பந்துகாபயன் அநுராதபுர நக சில பகுதிகளை ஒதுக்கியிருந்தான் எ6 நடைபெற்றது கி.மு. 4ஆம் நூற்றாண்ட இடையிலான உறவுகள் மிகவும் நெருங்ச்
3. ஆரிய சிங்கள அரசு
அநுராதபுரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அவரது சீடர்களும் முதன் முதலாக இங்கு முந்திய காலத்தைச் சேர்ந்த கலாசாரப் சரித்திரபூர்வமான ஆதாரங்கள் கிடைக்க வந்து சேர்ந்ததில் இருந்து தான் இலங் தீர்மானிப்பது விவேகமான செயலல்ல. இலங்கையின் வரலாறு மேலும் பல
விஜயன் இங்கு வந்து சேருவதற்கு இங்கு வேரூன்றியிருக்கலாம். விஜயனின ஆரம்பிக்கிறது என்று கூறுவதைப் பார் ஆதாரங்கள் ஆரம்பிக்கின்றன என்று
சரித்திர காலத்துக்கு முன்பிருந்தே இ இருந்த வந்த இடையீடற்ற தொடர்புகள் ஒரளவே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வட விஜயனும் அவரது சீடர்களும் இந்தியா இடங்களில் தங்களுக்கான மனைவிமார்கை ராஜதானியாக மதுரை இருந்து வந்தது சந்திப்பதை ஆரியர்களும் திராவிடர்களு அந்த நாட்களில் மதுரையில் வாழ்ந் சேர்ந்தவர்களே என்பது உண்மையான : எனக் கருதப்பட்டனர். இலங்கைச் சரித் விடயங்கள் என்பன 10 ஆம் நூற்ற
விஜயனின் வருகைக்குப் பின்னர் புதிய ெ
1

ம் எடுத்துக்காட்டும் இடங்களாகும். இங்கு கைகள் கிரேக்க நாடுகளுக்கும் பரவின தந்து இங்கு வந்த வர்த்தகர்கள், இலங்கை ன்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். இலங்கையை ன்ற பெயரில் இருந்து தப்ரபேன் என்ற ன என்ற பெயர் குறிப்பிடப்படுவதற்கு இருந்து சேஹலதீப என்று இலங்கை புரத்தை முதன் முதலாக தலைநகராக்கிய ரில் கிரேக்க மக்கள் தங்கியிருக்கவென ன்று மகாவம்சம் தெரிவிக்கின்றது. இது ாகும். கிரேக்கர்களுக்கும் இலங்கைக்கும் கியிருந்தன என்பதை இது காட்டுகின்றது.
அகழ்வாராய்ச்சிகளின் போது விஜயனும் த வந்த காலத்தில் அவர்களது வருகைக்கு ம் ஒன்று இங்கே இருந்தது என்பதற்கு ப்ெ பெற்றுள்ளன. விஜயன் இலங்கைக்கு கைச் சரித்திரம் ஆரம்பமாகிறது என்று அவரது வருகையுடன் ஒப்பிடும் போது நூற்றாண்டுகள் முந்தியதாகும்.
முன்னரேயே ஆரியர்களின் கலாசாரம் ர் வருகையுடன் இலங்கையின் வரலாறு "க்கிலும் அவரது வருகையுடன் சரித்திர கூறுவது மிகப் பொருத்தமாகும்.
இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையில் பற்றி - விஜயனின் வருகைக்குப் பின்னர் மேல் இந்தியாவில் இருந்து இங்கு வந்த வின் தென் பகுதியில் மதுரை போன்ற ளத் தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர். பாண்டியர்களின் 1. கணவன்மார்களும் மனைவிமார்களும் ம் சந்திப்பதற்குச் சிலர் ஒப்பிட்டிருந்தனர். தவர்களும் ஆரியர்களின் பகுதிகளைச் தகவலாகும். பாண்டியர்களும், ஆரியர்கள் திரத்தில் திராவிடக் கலாசாரம் ஏனைய ாண்டின் பின்னரே காணப்பட்டுள்ளன. தொரு கலாசாரம், சமயம், மொழி என்பன

Page 30
இங்கு ஏற்பட்டது என்று ஏற்றுக்கொ இந்தியாவின் பல திசைகளில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்தார்கள். இங்கு வர் வேலைகளைச் செய்தனர். இலங்கையின் வர்த்தகர்களுக்கான வர்த்தக நிலையங்களா என்று அழைக்கப்படும் கோகரணய 6 முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரதேசமாக இ மனைவி சித்திரா ஏனைய நண்பர்கள் பகுதியில் இருந்து வந்தவர்கள் எனக் க சமவெளியில் இருந்து வந்துள்ளனர். கலாசாரமும் சிறந்ததொரு புராதன சமூ பிரதேசமாகவும் அது கருதப்பட்டது. இ6 போல மாறுவேடம் அணிந்து இங்கு அவர்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய ஆபத்து இவ்வாறு மாறுவேடம் அணிந்து வ மதகுருமார் பிரயாணம் செய்வது அ கருதப்பட்டது. வழிபாட்டிடங்களுக்கென மன்னன் காலத்தில் யாக மண்டபங்கள் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டது. பிராமணர்களும் வந்திருக்கலாம். பிராமணர்கள் கடலை வற்புறுத்துகிறது. பந்துகாபய மன்னனு பாதுகாப்பளித்த பிராமணக் குடும்பத்தின் 6 இலங்கைக்கு வருவதற்கென பிராமண செய்யப்படவில்லை. விஜயன், அரஹத் தேரர் , ஆகியோரின் வருகையில்
தென்னிந்தியாவில் இருந்து எந்தவித வந்ததாகவோ தெரிவிக்கப்படவில்லை. பாண்டிய கேரள மன்னர்கள் உன்னத கொண்டிருந்தனர். இந்த மாநிலங்களிலும், நிலையில் இருந்தன. இலங்கையுடன் ஏற்படுத்தி இருக்கக் கூடும். எனவே உள்ளவர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தார்கள் பெயரைக் குறிப்பிட்டு இலங்கையை அ தெரியவில்லை. இருந்த போதிலும் வி முதலாவது நபர் இந்தத் தீவை - இலங் நிற தென்னம் சோலைகள் இங்கு நிர விஜயனும் அவரது சீடர்களும் இலங்ை நிறம் மஞ்சள் ஆகும். தாமிரம் என்று வட இந்தியாவிலும் கிரேக்க தேசத்திலு

ள்வது புத்திசாலித்தனமான கருமமல்ல. பிரயாணிகள், வர்த்தகர்கள் ஏனையோர் தவர்களும் பலதரப்பட்ட துறைகளில் மேற்கு - கிழக்குக் கரையோரங்கள் இந்த கச் செயல்பட்டன. இன்று திருகோணமலை ான்ற இடம் அந்த நாட்களில் வர்த்தக ருந்தது. பண்டுவஸ் மன்னன், அவனது ஆகியோர் இந்தியாவின் வட கிழக்குப் ருதப்படுகிறது. அவர்கள் ஜமுனா, கங்கா அந்தப்பகுதியில் அபிவிருத்தியடைந்த மகமும் இருந்தது. செல்வ வளம் மிக்க பங்கைக்கு வந்த பண்டுவாஸ், மதகுருமார் வந்தனர். இலங்கைக்கு வரும் வழியில் க்களைத் தவிர்ப்பதற்காகவே அவர்கள் ந்தனர். இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் ந்தக் காலத்தில் மிகச் சாதாரணமாகக் ன நிலங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட பந்துகாபய போன்ற மத வழிபாட்டு இடங்களுக்கு ) ஆரியர்களுடன் சேர்ந்து இலங்கைக்கு க் கடக்கக் கூடாது என இந்து சமயம் பக்கும் ஏனைய கல் வெட்டுக்களுக்கும் வரலாற்றில் இருந்து இது தெரியவந்துள்ளது. ார்கள் கடலைக் கடப்பது - தடை மஹிந்த தேரர் அல்லது மிஹிந்து மகா இருந்து இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு 5 தொடர்புகளோ அல்லது எவரும் தென்னிந்தியாவைச் சேர்ந்த சோழ, நிலைக்கு வருவதையே நோக்கமாகக் வர்த்தகமும் சமயமும் அபிவிருத்தியடைந்த வேறு தொடர்புகளையும் அவர்கள் , இலங்கை பற்றி தென்னிந்தியாவில் என்று கொள்ளலாம். அவர்கள் என்ன றிமுகம் செய்தார்கள் என்று நிச்சயமாகத் விஜயனும் அவனது சீடர்களும் சந்தித்த கை என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். மஞ்சள் ம்பியிருந்ததனால் தம்பபன்னை என்றும் கயைக் குறிப்பிட்டார்கள். பித்தளையின் பித்தளையைக் குறிப்பிடுவது வழக்கம். லும் இலங்கையை தாமிரபண்ணி என்று
12

Page 31
அழைத்தார்கள். தர்மாசோகனின் கல்வெ உபயோகிக்கப்பட்டுள்ளது.
4. மெளரிய சாம்ராஜ்யமும் இலங்கையுட
மகத தேசத்துக்கான அடிக்கல் புத்த மன்னரால் இடப்பட்டது. இந்த சாம்பராஜ் அதன் பிரதான நகரமாகக் கொண்டிரு. சிசுநாக மன்னன் இந்த சாம்ராஜ்யத்ை செய்தாரா? என்பது தெரியவில்லை. ஆ மன்னன் இந்த சாம்ராஜ்யத்தை அபில் முயன்றுள்ளார். இதற்கான ஆதாரங்கள் : பெயராகும். தமிழ் இலக்கியத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சகல வள
விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.
நந்த சாம்ராஜ்யத்துக்கு தனநந்த எண்ட சந்திரகுப்த மன்னன் மெளரிய சாம்ராஜ் என்ற பொருளாதார நிபுணரின் ஆதரவுட செய்ய முடிந்தது. சந்திரகுப்த மன்னணு முற்பட்டான். தமிழ் இலக்கியங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகா அலக்ச அரசாண்ட செலியுகாஸ் நிக்கடார் மன்ன திகழ்ந்தான். செலியுகாஸ்"க்கென 500 அவருடன் சமாதானம் செய்து கொண் தேசங்களையும் பெற்றுக் கொண்டான். தேசங்களாகும். வட இந்தியா மீதும் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
24 வருட கால ஆட்சியின் பின்னர் தொடர்ந்து அவரது மைந்தன் பிந்துசார இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சாப் பிந்துசார விரும்பினார் என்பதற்கு ஆத அமிர்தகட என்ற பெயரும் உள்ளது. ப? பொருளாகும். ஆப்கானிஸ்தான், பா ஒன்றிணைத்த மெளரிய சாம்ராஜ்யம் மி அதன் மன்னர் தென்னிந்தியாவையும் இ என்பது தெளிவாகவில்லை. கலிங்க நாட்( சமய நெறியில் வாழ விரும்பினார். தமது

ட்டுக்களிலும் தம்பரபன்னை என்ற பதம்
பகவான் காலத்தில் வாழ்ந்த பிம்பிசார யம் அஜாதசத்ரு காலத்தில் பாடலிபுரத்தை ந்தது. இதன் பின்னர் அதனை ஆண்ட த அபிவிருத்தி செய்வதற்கு ஏதாவது ஆனால், இவருக்குப் பின்னர் அரசாண்ட விருத்தி செய்வதற்கு பல வழிகளிலும் உள்ளன. நவநந்த என்பது இந்த அரசரின் நந்தனினுடைய சாம்ராஜ்யம் பற்றிக் ங்களும் கொண்டது 6T 65T அங்கு
பவர் அரசரானார். இவருக்குப் பின் வந்த ஜ்யத்தை உருவாக்கினான். சாணக்கியன் -ன் சந்திரகுப்த மன்னன் இதனைப் பூர்த்தி றும் தனது சாம்ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க ) கிரேக்க இலக்கிகளிலும் இது பற்றிக் ாந்தரின் பின்னர் கிரேக்க தேசத்தை னரின் நண்பராகவும் சந்திரகுப்த மன்னன்
யானைகளை அன்பளிப்பாக வழங்கி ட சந்திரகுப்த மன்னன் நான்கு பாரிய இவை ஆப்கானிஸ்தானுக்குச் சொந்தமான ம் இவர் போர் தொடுத்ததாக தமிழ்
சந்திரகுப்த மன்னன் மரணமடைந்ததைத் அரசரானார். இவரைப் பற்றியும் கிரேக்க ராஜ்யத்தைப் பாதுகாக்கவும் விஸ்தரிக்கவும் ாரங்கள் உள்ளன. பிந்துசார மன்னனுக்கு கைவர்களை அழிப்பவன் என்பதே இதன் ாகிஸ்தான், நேபாளம் என்பனவற்றை கெச் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்த போதிலும் லங்கையையும் ஏன் ஆக்கிரமிக்கவில்லை நி யுத்தத்தின் பின்னர், அசோகச்சக்கரவர்த்தி து சாம்ராஜ்யத்தில் அன்பும், காருண்யமும்,
13

Page 32
பரவ வேண்டும் என்று அவர் உத்தேசித் மெளரிய சாம்ராஜ்யத்தை இருந்த மன்னர் அவர்களும் இலங்கை உட்பட தென்னி இந்த இரண்டு பிரதேசங்களின் மீது அவ பற்றி ஆராய்ச்சி மேற்கொள்வது விரும் வெகு தூரத்தில் உள்ளதனால், அவற்றை என்று அவர்கள் யோசித்தார்களா? இ அரசியல் ரீதியிலும் பயனற்றவை என் நாடுகளை அவர்கள் கைப்பற்றாததற்க கைப்பற்றுவதற்கு முன்னர் இந்தியாவில் உ6 முடியும்.
மெளரிய சாம்ராஜ்ய காலத்தை தெரிவித்துள்ளனவவற்றில் இலங்கை பற்றிய "பொருளாதாரம்" என்ற கருத்தில் வட எழுதப்பட்ட நூல் பூரணமாக மெளரிய நிபுணர்கள் தெரிவிக்கவில்லை. இந்தப் ட விபரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இலங் நூல் குறிப்பிடுகிறது. சரித்திர நிபுணர்களு பற்றியும் குறிப்புக்களை வெளியிட்டுள்ள பெரிய அலெக்சாண்டர் மன்னனின் கட கண்டனவற்றைத் தெரிவித்துள்ளார். ெ சந்திர குப்தனிடம் அனுப்பப்பட்ட ஒரு ந தெரிவித்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் இல விடயங்கள் பற்றியும் கடல் விவகாரம்
இலங்கையின் யானைகள் சம்பந்தமா இந்த யானைகளுக்கு நல்ல கிராக்கி யானைகளை அனேகர் விரும்பினார்க விடயங்களைப் பற்றி அவர்கள் நன்கு
தீபவம்ச என்ற் நூலில் கீழ்க்காணும்
விஜயனது வருகை گی விஜயனின் மறைவு D பந்துவஸ்திவு அரசனானது 9) அபய அரசரானது ر நி முட்டசிவ அரசரானது ó தேவநம்பியதீசன் அரசரானது

தார். அசோகசக்கரவர்த்திக்கு முன்னரும் 5ள் 50 வருடங்களாக ஆட்சிபுரிந்தார்கள். ந்தியாவைக் கைப்பற்றியிருக்க முடியும். ர்கள் போர் தொடுக்கவில்லை என்பது பத்தக்கதாகும். தென் பிராந்திய நாடுகள் ஆட்சி செய்வது கஷ்டமாக இருக்கும் ந்த நாடுகள் பொருளாதார ரீதியிலும் று அவர்கள் நினைத்தார்களா ? இந்த "ன காரணம் என்ன? இலங்கையைக் iள நாடுகளை அவர்கள் கைப்பற்றியிருக்க
ப் பற்றி கிரேக்க எழுத்தாளர்கள் பும் சில விபரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மொழியில் "அர்த்தசாஸ்திரம்” என்று காலத்தில் எழுதப்பட்டதாகச் சரித்திர த்தகத்தில் அந்தக் கால இலங்கை பற்றி கையை "பார சமுத்திரம்" என்று அந்த ம் இலங்கை பற்றியும் ஏனைய தேசங்கள் னர். இவையும் முக்கியமானவையாகும். -ற்படைத் தளபதியும் நேரடியாகத் தாம் சலியுகாஸ் என்ற கிரேக்க மன்னரால் பரும் இலங்கை பற்றி சில விபரங்களைத் ங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான சம்பந்தமாகவும் நன்கு அறிந்திருந்தனர்.
கவும் அவர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர். நிலவியது. வெளிநாடுகளில் இலங்கை ள். இந்த நாடு சம்பந்தமாக ஏனைய
அறிந்திருந்ததாகத் தெரியவில்லை.
கால அட்டவணை இடம்பெற்றுள்ளது.
கஸ்த மன்னரின் 8 ஆவது ஆண்டில் தய மன்னனின் 14ஆவது ஆண்டில் தய மன்னரின் 16ஆவது ஆண்டில் ாகதாஸ் மன்னரின் 21ஆம் ஆண்டில் ந்திரகுப்த மன்னரின் 14ஆவது ஆண்டில் சோகச்சக்கரவர்த்தியின் 17ஆவது |ண்டில்.

Page 33
சமகால அறிவின் அடிப்படையில் அல்லது சரித்திர வல்லுனர்கள் எழுதிய தகவல்களின் அடிப்படையில் ஒப்பிட இயலாத விடயம். அசோகச் சக்கரவர் என்று அழைக்கப்பட்ட இலங்கைக்கும் வி இடையில் உறவுகள் இருந்தன என்பது
5. அசோகசக்கரவர்த்தி அரசபதவி ஏற்ை
மெளரிய வம்சத்தின் மூன்றாவது ம ஆவார். இந்த சாம்ராஜ்யம் சந்திரகுப்த ட ஏற்கனவே நாம் குறிப்பிட்டிருந்தோம். அசோகன் ஆவர். சக்கரவர்த்தியாக வரக் அரச குடும்பத்தில் உள்ள மூத்த புதல்வே சில காரணங்களின் அடிப்படையிலு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் அசோகச்சக்க பல விபரங்களை நாம் அறிந்து கொள்
இலங்கையின் பாளி இலக்கியத்தில் சகோதரர் இருந்ததாகவும், பாடலிபுரத்து உயிரிழந்ததாகவும் குறிப்புக்கள் go 6i கொல்லப்பட்டார் என்று வட மொ இவற்றில் இருந்தும் வினா ஒன்று எ( வேண்டிய மன்னருக்குரிய விசேட கல்வி அந்த வினாவாகும். அசோகர் முடிசூட் அவருக்கு இத்தகைய விசேட கல்வி கலைகளிலும் பாண்டித்தியம் பெறும் க நாடு பற்றியும் அதனைச் சூழவுள்ள தேச முடியும். பாளி இலக்கியத்தில் தெரிவிக் அவந்தி நகர இளவரசராகவே அ ஆரம்பித்துள்ளார். உதேனி நகரத்துக்கு பெண்ணைச் சந்தித்தார். அவரை விரு திருமணம் செய்து கொண்டார். அவர்க குழந்தைகள் பிறந்தனர். ஆண்குழந்தைக் சங்கமித்த எனவும் பெயரிடப்பட்டது சீடர்களாகி இலங்கைக்கு வந்து புத் தகவல்களைச் சரியானவையென்று செ தரப்பட்டிருப்பதனாலும் அசோகச் சக்க மிஹிந்து, சங்கமித்த என்பவர்கள்

இந்த ஆண்டுகள் ஒப்பிடப்பட்டனவா புத்தகங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட ப்பட்டனவா என்பதைத் தீர்மானிப்பது ந்திக்கு முற்பட்ட காலத்திலும் தம்பதிவ பட இந்தியாவில் உள்ள மாநிலங்களுக்கும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
கயும் இலங்கை பற்றிய சில குறிப்புகளும்.
ன்னராக வந்தவர் அசோகச்சக்கரவர்த்தி மன்னரால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை பிந்துசார சக்கரவர்த்தியின் மைந்தனே கூடிய உரிமை அவருக்கு இருக்கவில்லை. னே அரசராக வருவது வழக்கம். ஏனைய ம் ஒருவர் அரசராக முடியும். பல ரவர்த்தி அரசரானார். இது தொடர்பாக ர்வது அவசியமாகும்.
) அசோகருக்கு சுமனே என்ற மூத்த க்கு மன்னராக வரும் சமயத்தில் அவர் ாளன. ஆனால், சுஷிமா என்பவரே ழி நூல்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ழுவது இயற்கையாகும். முடிசூட்டப்பட யை அசோகர் பெற்றிருந்தாரா? என்பதே டப்பட வேண்டியவரல்லர் என்பதனால்
அளிக்கப்பட்டிருக்க முடியாது. சகல ல்வியை அசோகர் பெற்றிருந்தால், தமது ங்கள் பற்றியும் அவர் நன்கு அறிந்திருக்க ந்கப்பட்ட விபரங்களின் அடிப்படையில் சோகர் தமது அரச வாழ்க்கையை அவர் சென்ற போது வெதிசா என்ற நம்பிய அசோகர் அந்தப் பெண்ணைத் ள் இருவருக்கும் ஆண், பெண் என இரு கு மிஹிந்து எனவும் பெண் குழந்தைக்கு
இவர்கள் இருவரும் புத்தபகவானின் த சமயத்தை ஸ்தாபித்தார்கள். இந்தத் எாள்ள முடியும். பாளி நூல்களில் இவை ரவர்த்தி மற்றும் அவரது பிள்ளைகளான பற்றி பிழையான தகவல்களையோ
L5

Page 34
மிகைப்படுத்திய விபரங்களையோ ஆசி இல்லை. தக்சல என்ற இடத்தில் கலவரம் ஒ சென்ற சமயத்தில் சில காரணங்களுக்ே நாட்டையும் அவர் கைப்பற்ற வேண்டி அவர் கைப்பற்றிய போதிலும் அசோகச் அதனை நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்ய6
அவந்தி நாட்டை10 வருடங்களாக தமது தந்தையார் சுகவீனமுற்றிருப்பதை அவர் விரும்பினார். இளவரசர் அசே அமைச்சர்கள் சிலர் விரும்பினார்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சுஷ்மாவுக்கு ( மன்னருக்கு நம்பிக்கையுள்ள 500 அமை நூல்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு மேற்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அங்கு ! அவர் கொல்ல வேண்டியிருந்தது. அவ கொலை செய்தான் என்று பாளி மற்று தீவிரமாக யுத்தத்தில் அவர் ஈடுபட்டிருந்த6 சில வருடங்களுக்கு அவர் பின்தள்ளி வருடத்தில் சரியான வழியில் செல்வத ஆரம்பித்தார். மதத்தலைவர்கள் பலரி மார்க்கம் பற்றி அவரால் தீர்மானிக்க மு மாணவரான நிக்ரோகரை அவர் சந்தித் அறிவும் அசோக மன்னருக்கு திரு பெளத்தசமயத்தைத் தழுவிய அசோக அதனைப் பரப்புவதிலும் ஈடுபட்டார். தாது கோபுரங்களையும் விகாரைகை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நான்காவது ? அசோகச் சக்கரவர்த்தி பெளத்தர் என் நிலையை அடைந்துள்ளதாகக் கருதினா நிலையாகும். இத்தகைய உயர்நிலையை கருதிய போதிலும் அது தவறு என்று குருமார் மூலமும் அறிந்து கொண்டா நிலையையே அவர் அடைந்துள்ளதா தொடர்ந்து மிஹிந்து என்ற மைந்தை புத்தபெருமானின் போதனைகளுக்கு உ அசோகச் சக்கரவர்த்தி முன்வந்தார். இத6 அடைய முடியும் என்பது அவரது க தர்மாசோகர் என்று அவர் அழைக்கட்

ரியர்கள் தருவதற்கு எந்தவித காரணமும் ன்றை அடக்குவதற்கு அசோகச்சக்கரவர்த்தி கென அயலில் உள்ள கசாயன்ஸ் என்ற ப அவசியம் ஏற்பட்டது. அந்த நாட்டை சக்கரவர்த்தி அங்கு தங்கியிருக்கவில்லை. வும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அசோகச் சக்கரவர்த்தி அரசாண்டார்.
5 அறிந்ததும் பாடலிபுரத்துக்குச் செல்ல ாகரை - மன்னராக்குவதற்கு பிந்துசார என்று பாளி, வடமொழி நூல்களில் எதிராகவிருந்த ஒரு அமைச்சர், அசோக ச்சர்களை நியமித்ததாக சில வட மொழி இருந்த போதிலும் நாட்டை தமது அசோக மன்னர் தீவிர நடவடிக்கைகளை நடைபெற்ற யுத்தத்தில் 98 சகோதரர்களை ரது பல எதிரிகளை அசோக மன்னன் ம் வடமொழி நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மையினால் தாம் முடிசூடும் நிகழ்ச்சியையும் வைத்திருந்தார். முடிசூடிய மூன்றாவது ற்குரிய சமய மார்க்கங்களை அவர் தேட டம் ஆலோசனை பெற்றும் சரியான மடியவில்லை. இறுதியில் பெளத்த பிக்கு தார். அவரது நடவடிக்கைகளும் அவரது நப்தியளித்தன. இதனைத் தொடர்ந்து மன்னர் அதற்கு சேவை புரிவதிலும் மூன்று வருட காலத்தில் 84 ஆயிரம் )ளயும் அவர் கட்டினார் என்று வருடத்தில் புத்த சமயத்தைத் தழுவிய 1ற நிலையில் “சாஸனாதயாதீ" என்ற ார். பெளத்த மதத்தில் இது மிகவும் உயர் அடைந்துவிட்டதாக அசோக மன்னன் வ பிக்குமார் மூலமும் ஏனைய பெளத்த ர். உயர்நிலைக்கு அடுத்ததாகவுள்ள கீழ் க அவர்கள் தெரிவித்தனர். இதனைத் னயும் சங்கமித்த என்ற புதல்வியையும் ட்பட்ட விதத்தில் பெளத்த குருமாராக்க” ன் மூலம் சாஸனாதயாதீ என்ற நிலையை ருத்தாக இருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து lt_IL - L... - TTT.
6

Page 35
பெளத்த சமயத்தைத் தீவிரமாகக் க போதிலும் முடிசூட்டப்பட்ட 8ஆவது வரு வேண்டிய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது. அ விபரங்கள் காணப்படுகின்றன. உள்நா பாதுகாப்புக் கருதியும் கலிங்கப் போரை வருட கால அனுபவம் அவருக்கு இருந்த கலிங்க யுத்தத்தில் உயிரிழந்தார்கள். ஆயிரக் இவற்றை அசோகச் சக்கரவர்த்தியால்
அசோகச் சக்கரவர்த்தியின் நடவடிக் நிபுணர்கள் - கலிங்க யுத்தத்துக்கு மு மதத்தைத் தழுவியதனால், உயிர்க்கொன என்றும் யுத்தத்தை வெறுத்தார் என்றும் தீவிரமாகக் கடைப்பிடித்து அதனைப்
தமது நான்காவது கல் வெட்டில் ஒரு தெரிவித்துள்ளார். கிரேக்க மொழியிலும் இந்தக் கல் வெட்டில் மூத்தவர்களுக்குக் கீழ் மனிதர்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள் தாமே தம்மத்தைப் போதிக்கும் ஒரு ஆ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
10ஆவது வருடத்திலும் 18ஆவது கல்வெட்டுக்கள் சம்பந்தமான வே DIt if 13ஆவது வருடக் கல் வெட்டில் த கற்பிப்பதற்குமென விசேட குழுவொன்று தேசங்கள் பலவற்றுக்கு இவ்வாறு அனு எனக் குறிப்பிடப்பட்டனர். ஆனால், 10ஆ "மத சேவகர்கள்” என அழைக்கப்பட்ட
அந்தக் காலத்தில் இருந்த ஏனைய 10ஆவது வருடத்திய கல் வெட்டி குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். இந்தக் க "அசோக தம்மம்" என கருதப்பட்டன நாடுகளில் பெளத்தத்தைப் பரப்புவதற்கு தம்மத்தின் மூன்றாவது அங்கீகாரமும் இ சக்கரவர்த்திக்கும் இலங்கைக்கும் இடை இந்த வருடம் முக்கியமானதாகும்.

டைப்பிடிக்கும் ஒருவராக அவர் வந்த ருடத்தில் கலிங்கப் போரில் அவர் ஈடுபட வரது 13ஆவது கல் வெட்டில் இந்த ாட்டுக் கலவரங்களின் காரணமாகவும் அவர் நடத்தினார். யுத்தகளத்தில் நான்கு போதிலும் அவரது சகோதரர்கள் பலர் கணக்கான வீரர்களும் கொல்லப்பட்டனர்.
சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை.
கைகள் சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்த ன்னர் அசோகச் சக்கரவர்த்தி பெளத்த லைகள் சம்பந்தமாக மனம் வருந்தினார் தெரிவித்துள்ளனர். பெளத்த மதத்தைத் பரப்ப அவர் விரும்பினார்.
வரையொருவர் கொல்வதில்லை என்று மற்றுமொரு மொழியிலும் எழுதப்பட்ட ம்ப்படிவாக நடப்பவர்களே உண்மையான ளார். முடிசூடிய 10 ஆவது வருடத்தில் சிரியராக மாறியுள்ளது பற்றியும் அவர்
வருடத்திலும் இடம்பெற்ற இந்தக் ாடுகளை அவதானிப்பது உசிதமாகும். ம்மத்தைப் போதிப்பதற்கும் அதனைக் இருந்தது எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பப்பப்பட்டவர்கள் “தம்ம மகா மத்ரசு” ஆவது வருடத்தில் அனுப்பப்பட்டவர்கள்
6όΤΠ.
பல சமயங்களின் திருஷ்டாந்தங்களும் ல் காணப்பட்டுள்ளமை மற்றுமொரு ல் வெட்டில் இடம்பெற்ற அனைத்தும் 18ஆவது வருடத்தில் இருந்தே பிற புத்த பிக்குமார் அனுப்பப்பட்டார்கள். ந்த வருடத்தில் இடம்பெற்றது. அசோகச் யிலான தொடர்புகள் சம்பந்தமாகவும்,

Page 36
12ஆவது வருடத்தில் ஐந்தாவது ச சக்கரவர்த்தியிடம் இருந்து நன்மைகளை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் தம்பி சோழ, கேரள, பாண்டிய, சத்யபுத்ர இலங்கை என்று கொள்ளலாம். பொது மக்க மருத்துவ வசதிகளை அசோகச் சக்கர6 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மூலிகைகளும் வ என்ற மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டன. பொது பழங்களைத் தரும் மரங்கள் என்பனவும் ( தெரிவிக்கப்பட்ட அசோக தம்மம் பரப்ப தெரிவிக்கப்பட்ட நலன்புரி நடவடிக்ை வந்தன. மகா மஹிந்த தேரர் இங்கு இலங்கையுடன் அசோகச் சக்கரவர்த்தி ெ காலத்தில் இலங்கையை அரசாண்டவர்
5. அரஹத் மகா மஹிந்த தேரரின் οια
உறவுகள்.
அரஹத் மஹிந்த தேரரின் வருகை இந்தியாவுக்கும் இடையிலான உறவுகள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவது அங்கீ மொக்கலிபுத்ததிஸ்ஸ தேரர் பல நா தீர்மானித்தார். இந்த வகையில் ஐந்து பி ஒவ்வொரு பயணத்திலும் ஐந்து பி இடம்பெற்றிருந்தார்கள். மிஹிந்து தேரன் இலங்கைக்கு வரும் பிரயாணம் தேவநப் வைக்கப்பட்டது. மூத்த சிவன் என்ற அ மாற்றங்களைச் செய்ய இயலாதிருந்தது போதிலும் மன்னன் மூத்தசிவனும் தே6 பிரபலம் பெற்றிருந்தனர். இதன் கா விஜயத்தைப் பின்தள்ளி வைத்தார். அசே நண்பர்களாக இருந்தார்கள் என்றும் மூ அசோகச்சக்கரவர்த்தி பல அன்பளிப்புக் தெரியவருகிறது. மூத்தசிவ மன்னன் ட வைத்திருந்தார் என்றும் அந்தக் குழுவ என்றும் அறிவிக்கப்படுகிறது. இவர்க அசோகச்சக்கரவர்த்தியின் வேண்டுகோ மூத்தசிவ மன்னன் முடிசூட்டப்பட்டார்.

5ல் வெட்டு இடம்பெற்றது. அசோகச் ாப் பெற்ற தென் நாடுகள் பல இங்கு பிரபன்னையும் ஒன்றாகும். ஏனையவை நாடுகளாகும். தம்பிரபன்னை என்பது களுக்கு மாத்திரமல்லாமல் விலங்குகளுக்கும் வர்த்தி வழங்கியிருந்தார் என்று அங்கு ளர்க்கப்பட்டன. வீதிகளின் ஒரத்தில் சார மக்களின் பாவனைக்கென கிழங்குகள், வளர்க்கப்பட்டன. 13ஆவது கல்வெட்டில் ப்படுவதும், இரண்டாவது கல்வெட்டில் கைகளும் சமகாலத்திலும் இடம்பெற்று வருவதற்கு 7 வருடங்கள் முன்னரே தொடர்புகளைக் கொண்டிருந்தார். அந்தக்
மூத்தசிவன் ஆவர்.
நகையால் வலுவடைந்த இந்து இலங்கை
யைத் தொடர்ந்து இலங்கைக்கும் வட
பலமடைந்தன. மூத்த சிவன் காலத்தில் உறவுகள் பற்றி பாளி நூல்களில் காரத்தைத் தொடர்ந்து வணக்கத்துக்குரிய டுகளில் புத்த சமயத்தைப் பரப்பத் ரயாணங்களை அவர் மேற்கொண்டார். ரபல பெளத்த பிக்குமார் குழுவில் ரை தலைவராகக் கொண்ட குழுவினர் 0பியதீசன் அரசராகும் வரை பின்தள்ளி ரசன் வயோதிபராக இருந்ததும் நாட்டில் தும் இதற்கான காரணமாகும். இருந்த வநம்பியதீச அரசரும் வட இந்தியாவில் ரணமாகவே அரஹத் மஹிந்த தமது Fாகச்சக்கரவர்த்தியும் மூத்தசிவ மன்னரும் த்தசிவன் அரசராக முடி சூடிய போது களை அனுப்பி வைத்திருந்தார் என்றும் 1ாடலிபுரத்துக்கு குழுவினரை அனுப்பி பின் தலைவர் அமைச்சரான அரிட்டர் 5ள் இலங்கைக்குத் திரும்பி வந்ததும் ளின் பேரில் மீண்டும் ஒரு தடவை
இதற்கான பொருள்கள் அனைத்தையும்

Page 37
அசோகச்சக்கரவர்த்தியே அனுப்பி ை அரசர்களுக்கும் இடையில் நல்லுறவி அசோகச்சக்கரவர்த்தியின் ஆதரவுடன் பந்தோபஸ்தை மூத்தசிவ மன்னன் விரும் மன்னர்களின் படை பலத்தை நாம் நில ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். மெளரிய சாம்ர மன்னர்கள் இலங்கை மீது படை எடுத்த வட இந்தியாவில் இருந்து மெளரிய இருந்ததனால் தென்னிந்திய மன்னர்கள் இ எனவே , இலங்கை மன்னனர் அசோகச்சக்கரவர்த்தியுடன் நட்புறவைக்
வட இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் தொடர்புகள் பற்றியும் குறிப்பிடுதல் அ காண்பதற்கென தேவநம்பியதீச மன்னரா பிரயாணம் செய்தனர். இலங்கைக்கும் வட பற்றி கிரேக்க நூல்களில் எதுவும் தெரி பகுதியில் இருந்த தம்பகோலபட்டின; வங்காளத்துக்கும் இடையில் கப்பல் வர்த்தகர்களும் உபயோகித்தார்கள். வட மரத்தை இங்கு கொண்டு வருவதற்கு உபயோகித்தார். இலங்கையில் உள்ள விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்காளத்தில் 2 சங்கமித்த தமது பிரயாணத்தை ஆரம்பித் அவர் வந்ததாகவும் நூல்களில் குறிப்பிடப்ட அசோகச் சக்கரவர்த்தி தரைமார்க்கமாக அ பிரயாணம் வெற்றி பெற வேண்டும் என நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகளிலு வகித்துள்ளது. முற்காலத்தில் வர்த்தகமுட் கப்பல் பாதையே வழிவகுத்தது என்று
கலிங்கப் போரைத் தொடர்ந்து அசே ஏற்பட்டது. யுத்தத்துக்குப் பதிலாக விபரங்கள் அவரது 13ஆவது கல்வெட் மூலம் தாம் வென்றெடுத்த பல நாடுகள் குறிப்பிட்டுள்ளார். மசிடோனியா, சிரிய இலங்கை என்பன தர்மத்தின் மூல குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. தம்மபன்னை எ அந்தக் காலத்தில் 250 பேர் பிரயாணம்
1'

வத்திருந்தார். இவற்றில் இருந்து இரு இருந்தமை தெரிய வந்துள்ளது. தமது நாட்டிற்கு நல்லதொரு அரசியல் பியிருக்கலாம். தென்னிந்தியாவில் சோழ னைக்கும் போது இந்த நடவடிக்கையை ாஜ்யம் வீழ்ச்சியடைந்ததும் தென்னிந்திய தில் இருந்தும் இதனை நாம் அறியலாம். ப மன்னர்கள் ஆதரவு இலங்கைக்கு லங்கையை ஆக்கிரமிக்க விரும்பவில்லை. தேவநம்பியதீசனும் இந்தியாவில்
கொண்டிருக்க முடியும்.
இடையிலான கப்பல் போக்குவரத்து வசியமாகும். அசோகச்சக்கரவர்த்தியை ல் அனுப்பப்பட்டவர்கள், கப்பல் மூலம் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான கடற்பாதை விக்கப்படவில்லை. இலங்கையின் வட த்துக்கும் வட கிழக்கு இந்தியாவில் பாதையொன்று இருந்தது. இதனை இந்தியாவில் இருந்து புனித வெள்ளரச தம் இந்தப் பாதையையே சங்கமித்த சரித்திர நூல்ளில் இந்த வரலாறு உள்ள தம்லுக் துறைமுகத்தில் இருந்து தார். துறைமுகம் வரையும் கப்பல் மூலம் பட்டுள்ளது. பிரியாவிடை அளிப்பதற்கென ங்கு சென்றுள்ளார். மகள் சங்கமித்தையின் *று அவர் வாழ்த்துத் தெரிவித்தார். இரு ம் இந்தக் கப்பல் பாதை முக்கிய பங்கை ம் நட்புறவும் சிறந்தோங்குவதற்கு இந்தக்
கூறலாம்.
ாகச்சக்கரவர்த்திக்கு போரில் வெறுப்பு தர்மத்தை அவர் விரும்பினார். இந்த டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தர்மத்தின்
பற்றியும் அவர் அந்தக் கல் வெட்டில் 1ா, எகிப்து, சோழ, பாண்டிய நாடுகள் ம் வென்றெடுக்கப்பட்ட நாடுகளாகக் ‘ன்று இலங்கை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
செய்யக் கூடிய கப்பல்களும் இருந்தன.

Page 38
7. அசோகச்சக்கரவர்த்தியினால் ஏற்படுத்தட
உறவுகளின் அரசியற் செல்வாக்கு
தேவநம்பியதீச மன்னரினதும் அசோ நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகள் ச போதிலும் அரசியல் ரீதியிலும் அவை காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் சோழ அவர்களின் தாக்குதல்களில் இருந்து இலங் மன்னன் வட இந்திய மன்னர்களிடம் இ இந்தியாவில் சக்கரவர்த்தியொருவரை அரசருக்கு பெரும் பாதுகாப்பாக இருந்தது. அசோகச் சக்கரவர்த்தியிடம் அனுப்பிய மெளரிய வழக்கத்தின்படியும் மரபுகள் முடிசூட்டலை அசோகச்சக்கரவர்த்தி வி நடைபெற்றது. அசோகச்சக்கரவர்த்தியின் என்ற பெயரும் இலங்கை அரசரின் இலங்கை அரசரின் பெயர் “திஸ்ஸ” என்பது அதனுடன் சேர்த்துக்கொள்ளப்ப
சங்கமித்தையுடன் மெளரிய சாப் இலங்கைக்கு வந்தனர். பல துறைகளின் சங்கமித்தையின் மாமனார்களான 8 செய்தனர். இவர்கள் அனைவரும் வேதி: இந்த 8 பேரில் சுமிர் என்பவரும் போதிகு புனித வெள்ளரசு மரத்தைப் பாதுகாட் எனவே “போதஹர" என்ற ஒரு பிரிவி ஏற்படுத்தினர். போதிகுப்தர் என்பவர் சம திருமணம் செய்து கொண்டார். இளவ பிரிவினரைக் குறிப்பதற்கு "கமவாசி அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. இவர்கள் அ6 சேர்ந்தவர்களாவர். அந்தப் பெயரினாலு குறிப்பிடப்பட்டனர்.
தேவநம்பியதீச மன்னன் மூன்று ஒப்படைத்து விட்டு புனித வெள்ளரச் பராமரித்தார் என்று மகாவம்சம் கூறுகி இங்கு வந்தவர்கள் நாட்டின் நிர்வாக அரசாட்சியின் சகல துறைகளிலும் முக்க நியமிக்கப்பட்ட அவர்களுக்கு முக்கியட

பட்ட இந்திய-இலங்கைக்கு இடையிலான
கச்சக்கரவர்த்தியினதும் காலத்தில் இரு மய - கலாசார அடிப்படையில் இருந்த முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன. அந்தக் மன்னர்கள் பலம்வாய்ந்து இருந்தனர். கையைப் பாதுகாப்பதற்கே தேவநம்பியதீச நந்து உதவி எதிர்பார்த்திருக்கலாம். வட நண்பராக வைத்திருப்பது இலங்கை தேவநம்பியதீச மன்னன் தூதுக்குழுவினரை போது தேவநம்பியதீச மன்னனுக்கு ரின் அடிப்படையிலும் மற்றுமொரு ரும்பினார். முடி சூட்டு விழா மீண்டும் T விருப்பத்தின் பேரில் "தேவநம்பிய" பெயருடன் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டது. என்று இருந்தது எனவும் தேவநம்பிய ட்டது எனவும் வரலாறுகள் கூறுகின்றன.
ராஜ்யத்தைச் சேர்ந்த பிரமுகர்களும் ல் இவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தார்கள்.
இளவரசர்களும் அவருடன் பயணம் ஸ அரசியின் இளைய சகோதரர்களாவர். ப்த என்பவரும் முக்கியமானவர்களாவர். பது இவர்களது கடமையாகவிருந்தது. னரை இலங்கையில் இதற்கென அவர்கள் பத்தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த இளவரசியை ரசியின் பெயர் சுணந்த ஆகும். இந்தப் , மெஹனவர” என்ற இரு சொற்கள் னைவரும் "லும்பகர்ண" என்ற பிரிவைச் ம் "லுமாணி" என்பதனாலும் அவர்கள்
நாட்களுக்கு நாட்டை அவர்களிடம் மரத்தை அந்த மூன்று நாட்களிலும் }து. இருந்த போதிலும் சங்கமித்தையுடன் ம், அரண்மனை அலுவல்கள் உட்பட ய பங்கை வகித்தார்கள். அமைச்சர்களாக ான பொறுப்புக்கள் கொடுக்கப்பட்டன.
O

Page 39
இதனைத் தொடர்ந்து வட இந்தியா ஆண்டனர். விஜய மன்னன், பந்துகாபய6 புதியவர்களான இவர்கள் இங்கு வர் அரசர்களும் இவர்களால் வெளியேற்றப் நாகன் என்ற மன்னரைப் பதவியில் இ மன்னரின் வாயில் காப்பாளராகவிருந்த கைப்பற்றியுள்ளார். இருவரும் லும்பகர் கஷ்டமும் இன்றி சில வருடங்களுக்கு இ மன்னன் சுபா என்பவரை கொலை செ காலத்தில் இருந்து லும்பகர்ணப் பிரிவு சங்கதிஸ்ஸ, பூரீ சங்கபோ, கோதாபய அநுராதபுரத்துக்கு வந்து நாட்டை அரசா சேர்ந்தவர்களாவர்.
இதனைத் தொடர்ந்து லும்பகர்ண ட அரசாள முடியும் என்ற நிலை ஏற்பட்ட நூல்களில் இலங்கை மன்னர்கள் லு என்பதற்கு பலதரப்பட்ட ஆதாரங்கள் 2 விஜயபாகு, 11ஆம் பராக்கிரமபாகு, தா சங்கபோ, புத்ததாச ஆகிய மன்னர்கள் ராஜரத்னாகரம் போன்ற நூல்களில் லும்பகர்ண பிரிவினரின் வழித்தோ செய்துள்ளனர். இலங்கையின் சிம்மா பிரிவைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறுவதே
8. முடிவு.
அசோகச்சக்கரவர்த்திக்கு முற்பட்ட க பலதரப்பட்ட உறவுகளும் தொடர்புகளும் சங்கமித்தையினதும் வருகையைத் தொடர் பலப்படுத்தப்பட்டன. இலங்கையை ஆட்சி தோன்றினார்கள். இத்தகைய உறவுகளின் வட இந்தியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இ போது தென்னிந்திய அரசர்கள் இலங்கை வட இந்திய மாநிலங்கள் பலமிழந்த தென்னிந்திய அரசர்கள் படை எடுக்க

வில் இருந்து வந்த பலர் இலங்கையை ன் முதலியோர் பலமிழந்து இருந்த போது து ஆட்சியைக் கைப்பற்றினர். சில பட்டார்கள். லும்பகர்ண என்பவர் ஈழ நந்து வெளியேற்றியிருந்தார். யஸலாலக சுபா என்பவர் பின்னர் ஆட்சியைக் ண பிரிவைச் சேர்ந்தவராவர். எந்தவித வர் இலங்கையை அரசாண்டார். வசபா ப்து ஆட்சியைக் கைப்பற்றினார். அந்தக் பினரே இலங்கையை ஆண்டு வந்தனர்.
மன்னர்கள் மஹியங்கனையில் இருந்து "ண்டார்கள். இவர்களும் இந்தப் பிரிவைச்
பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் நாட்டை து. சத்தர்ம ரத்னாகரம் என்பன போன்ற ம்பகர்ண பிரிவின் வழித்தோன்றல்கள் உள்ளன. மூன்றாம் விஜயபாகு, ஐந்தாம் து சேனன், குமாரதாசன், மகாசென், பூg இந்தப் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்களாவர். ஆசிரியர்களும் ஏனைய புலவர்களும் ன்றல்களை கெளரவித்து மரியாதை சனத்தைக் கோருவதற்கு லும்பகர்ண
ஒரு தகுதியாகக் கருதப்பட்டது.
ாலத்திலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் ) இருந்தன. அரஹத் மஹிந்த தேரரினதும் ந்து இத்தகைய உறவுகள் புதுப்பிக்கப்பட்டு செய்வதற்கென புதியதொரு பிரிவினரும் பலனாக இலங்கை பாதுகாக்கப்பட்டது. டையிலான உறவுகள் பலமடைந்திருந்த 5 மீது போர் தொடுக்கத் துணியவில்லை. ததைத் தொடர்ந்தே இலங்கை மீதும்
ஆரம்பித்தனர்.

Page 40


Page 41
மகிந்தரது
மகிந்தரது வருகை பற்றிய ஆவண போது அதன் காலத் தொலையணிமை இடர்பாடுறுகின்றார். குறிப்பிடப்பட்ட முரணான காரணங்கள் பல கொடுக்க நூலாசிரியர்கள் வேண்டுமென்றோ அ வெளியிட வில்லை. சில நிகழ்வுகை முயற்சி செய்ததன் காரணமாக உ6 சந்தர்ப்பங்கள் பல உள. எனவே மகி பதிவேடுகளைப் படிக்கும் போது ? கடைப்பிடிப்பது அத்தியாவசியமாகிறது
இந்த விடயம்பற்றி எழுதப் பெற்ற ப6 தீப வம்சம், சமந்தப்பாசாதிகை, மகாலி நூல்களும் பூஜாவலி, சிங்கள போத் விளங்குகின்றன. இராஜகலை, மிகிந்த பிடிக்கப்பட்ட இரண்டு கல் சிலாசனங் சான்றுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.
புத்தர் பரிநிர்வாணம் பெற்று 236 ஆ6 தினத்தன்று மகிந்தரது வருகை இ தேவநம்பியதீசனது ஆட்சிக்காலத்து முத சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிக் காலத்து 186
அசோக சக்கரவர்த்தியின் ஆட்சிக் பெளத்த சங்கம் முடிவடைந்த உடன் ெ கூட்டப் பெற்ற பிக்குகள் சம்மேளனத்தில் வெளிநாடுகளில் பெளத்த மதத்தைப் பரப்பு அனுப்பப்பட்டதென்று வமிசவரலாற்றுக் தீவு (இலங்கை) அந்த நாடுகளுள் ஒன்றா அறிஞர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியின் சரி: தயங்குகின்றனர். அசோகனது சமயப் பி கருங்கற் சிலாசனத்தில் சில நாடுகளை காரணமாகும். சுவர்ணபூமி, இமாசல் குறிப்பிட்டிருக்கவில்லை. இந்தக் குறிப்பிட தேரோவினால் வழி நடத்தப்பட்ட பிக்கு விட, அசோக சக்கரவர்த்தியினால் கட்

வருகை
ாச் சான்றுகளைப் பரிசீலனை செய்யும் பற்றி விளங்கிக் கொள்வதற்கு ஒருவர் நிகழ்வு பற்றிப் பல இடங்களிலே ப்பட்ட. இத இதற்கான காரணமாகும். றியாமையினாலோ சில தகவல்களை ளப்பற்றிச் செயற்கையாக திரித்துக்கூற ண்மையான விடயம் மறைக்கப்பட்ட ந்தரது வருகை தொடர்பான சரித்திரப் ஓரளவு சாவதானமான போக்கினைக்
ழைமை வாய்ந்த முக்கியமான நூல்களாக பம்சம், மகாபோதிவம்சம் ஆகிய பாளி வெம்சம் முதலிய சிங்கள நூல்களும் லை ஆகிய இடங்களிலிருந்து கண்டு 1களும் முக்கியமான தொல்பொருளியல்
ண்டுகளுக்குப் பின்னர் போசன் பூரணைத் டம் பெற்றது அது இலங்கையில், லாவது ஆண்டு. இந்தியாவிலே அசோக
வது ஆண்டாகும்.
காலத்தில் 17வது ஆண்டு மூன்றாவது மொக்கலி புத்ததீச தேரரது தலைமையிற் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி ஒன்பது தற்கென ஒன்பது சமயப் பிரசாரக்குழுக்கள் கதைகளின்படி அறிகிறோம். தம்பபண்ணி ாகும். வின்சன்ற் ஏ. சிமித் போன்ற சில த்திர மதிப்பினை ஏற்றுக் கொள்ளத் ரெசாரக் குழுவைக் குறிப்பிடும் 18ஆவது ப் பற்றிக் குறிப்பிடாமையே இதற்கான பிரதேசம் ஆகிய இரு நாடுகள் பற்றி ட்ட கருங்கற் சிலாசனம் மொக்கலிபுத்ததீச களினாலே அமைக்கப்பட்டது. அவற்றை டளையிடப்பட்ட சமயப்பிரசாரகர்களை

Page 42
மட்டுமே அது குறிப்பிடுகின்றது. மறுபு அமைந்த இவ்விரு மதப்பிரசாரக் குழுக உண்மையாகவே அசோக மன்னன் பிக் செய்திருப்பார். ஆனால் அரசனது மதி மற்றையது பிக்குகளினாலே சொந்த மதப்பிரசாரக் குழுக்கள் பற்றி அசோகனது என்ற அடிப்படையில் இவற்றின் சரித் பரணவிதாரனவினால் மறுத்துரைக்கப்ப சான்றுகளை அவர் எடுத்துக் காட்டியுள்ள பெளத்த மதப்பிரசாரக் குழுவின் சரித் இலக்கச் சாஞ்சித் தூபியிலுள்ள தாதுப் திரு அலெக்சாண்டர் கனிங்காம் கண்ட கஸ்ஸப கொத்த தேரர் ஆகியோரது குருமாரும் பெளத்த போதனைகளை இம அனுப்பப்பட்ட ஐவர் தொகுதியில் உ6 காணப்பட்ட எழுத்துக்களுள் இமாலய வ ஆசிரியர் வணக்கத்திற்குரிய கசப கொ; மூடியின் வெளிப் பக்கத்திலே காணட காணப்படும் எழுத்துக்களாலும் இது உறு ததமிசார (துத்துபிஸ்ஸர) கோதிபுத்த ( பெயர்கள் பொறிக்கப்பட்டிருந்தன. துந்து பிரசாரக் குழுவைச் சேர்ந்தவர். இந்த மதபிரசாரக் குழுவின் குருமாரிடை யே சகட காணப்படுகிறது. தீபவம்சத்திலும் ஆ குறிப்பிடப்படுகிறது. சமந்தப்பசாதிகளின்ட கொடுக்கப்பட்டது. மதபிரசாரக்குழுவின் இலங்கைப் பதிவேடுகளில் ஒற்றுமையின் கதைகளும் இந்தப் பிக்குகள் ஐவரது பெயர் இந்த மதப்பிரசாக்குழு இருந்தது என் (மகேந்திர) இலங்கையில் பெளத்தமதம் , என்னும் கின் சாங்கினது கூற்று இதை பிரசாரக்குழுவின் நம்பிக்கையைப் வலியுறுத்துகின்றது.
இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட மதபிர சக்கரவர்த்தியின் மகனாகிய ஆருகதர் ட உத்திய, சம்பல, பத்தசால தேரர்கள் சங்கமித்தையின் மகன் சுமன சனனோவு இந்தக் குழுவில் அடங்குவர். பாடலிபு

றம், நான்கு ஆண்டுகள் வித்தியாசத்தில் $களையும் ஒன்றாகப் பார்க்க முடியாது. குகளது மதப்பிரச்சாரக்குழுவுக்கு உதவி தபிரசாரக் குழு அரச ஆதரவுடையது. சேவையாக அமைக்கப்பட்டது. இந்த சிலாசனங்களிலே குறிப்பிடப்படவில்லை திரத்தை ஒதுக்கிவிடும் கருத்து கலாநிதி பட்டது. இந்த விடயத்திற்குப் போதுமான ாரா. 19வது நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலே, திரத்தை உறுதிப் படுத்தக்கூடிய 2ஆம் பேழை ஒன்றிலுள்ள சில எழுத்துக்களை ார். இந்தப் பேழையிலே மச்சிமத் தேரர்,
பெயர்கள் காணப்பட்டன. இவ்விரு ாலயப் பிரதேசத்திற்குப் பிரசாரம் செய்ய ள்ளனர். பேழையின் உட்பக்க மூடியில் பணக்கத்திற்குரிய மச்சக்கிமருடைய தூது த்தருடைய தாது என்னும் எழுத்துக்கள் ப்படுகின்றன. வேறு பல பேழைகளிற் பதிப்படுத்தப்பட்டது. ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே, 'கோதிபுத்த கசப் கொத்த) ஆகியோரது பிஸ்ஸர இமாலயத்திற்குப் புறப்பட்ட மத எழுத்துக்களைப் பொறுத்தவரை இந்த கொத்தருக்கு முதன்மையளிக்கப்பட்டதாகக் அவருடைய பெயரே முதலாவதாகக் படி முதன்மைத்தானம் மசக்கிம தேரருக்குக் T தலைமைத்துவத்தைப் பொறுத்தவரை மை காணப்படுகிறது. எனினும் இந்தியக் களில் மூன்றினை உறுதிப்படுத்துவதனாலே பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். மகிந்த அறிமுகமாவதற்குப் பொறுப்பாயிருந்தார் மேலும் உறுதிப்படுத்துகின்றது. சமயப் பின்வரும் கருங்கற் சிலாசனமும்
சாரக்குழுவின் தலைமைத்துவம் அசோக மகிந்தருக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இத்தீய, ஆகிய நான்கு மதப்பிரசாரக்குழுக்களில் 'ம், வேதிச ராணியின் பேரன் பந்துகவம் த்திர நகரத்தில் அசோகராமையிலிருந்து

Page 43
புறப்பட்ட குழு ஐந்து பிரதான சாமனோரையும் மட்டுமே உறுப்பினரா பந்துக அவர்களுடன் சேர்ந்து கொன் தொடக்கத்திலிருந்தே அந்தக் குழுவில்
அம்பாறை மாவட்டத்திலே இராசக சிலாசனமும் மிகுந்தலை கருங்கற் சிலாச வருகை தந்த வரலாற்றினை உறுதிப் சிலாசனம் இத்திரிய, மகிந்த தேரர்கள் இை குழுக்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றது.
“இந்திய மகிந்த தேரர்களது தூபிகளி தந்தனர்" என்று வாசிக்கும்படியாக சிலாசனம் மாற்றியமைக்கப்பட்டது. "இ தேரர்களது தூபிகள்” என்றும் அது வில் குறிப்பிடப்பட்ட தூபி இத்திய, மகிந்த ஞாபகார்த்தமாக கட்டப்பட்டன என் புதைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் தெளிவு ஆண்டு ஆட்சி புரியும்போது மதபிரசார ஆவது வயதில் இறந்தார் என்று மகா இரணர்டாவதாகக் காணப்படுகிறது. இர குழுவின் நடவடிக்கைகளுக்கு இத்திய முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கலாம். இந்த இந்த எழுத்துக்களிற் காணப்படும் செய மிகிந்தலைக்கும் அனுராதபுரத்துக்( மதப்பிரசாரக்குழுக்களது நடவடிக்கைகள் குறிப்பு எதுவும் செய்யப்படவில்லை. ஆ6 அம்பாறை போன்ற தூர இடங்களிலே எடுக்கப்பட்டது என்று தெளிவுபடுத் இடங்களிலே மதபிரசாரக்குழுவின் வேை
மிகிந்தலையில் அகழ்ந்தெடுக்கப்பட் குழுவைச் சார்ந்த பிக்குகளின் பெயர் மேகவண்ண மன்னனது (கி.பி. 302 - 3 திரு. மியூலர் நம்புகிறார். ஆனால் கலா மன்னனது ஆட்சிக் காலத்திற்குரியது மதபிரசாரக்குழுவில் நான்கு உறுப்பி பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சம்பலவ எப்படியாயினும் இந்தப் பெயர் இப்பெ

மத பிரசாரக் குழுக்களையும் சுமன "கக் கொண்டது. வேதிசாகிரியிலிருந்து ண்டார். சமந்தப்பசாதிகவின்படி பந்துக இருந்தார்.
லையிற் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட கருங்கற் ணமும் இலங்கைக்கு இந்த மதபிரசாரக்குழு படுத்துகின்றன. இராசகலைக் கருங்கற் Uங்கைக்கு வருகை தந்த இருமத பிரசாரக்
ர் இலங்கையின் நன்மைக்காக வருகை கலாநிதி பரணவிதானவினால் இந்தச் லங்கைக்கு வருகை தந்த இத்தி, மகிந்த ாங்கப்படுத்தப்படலாம். எவ்விதமாயினும் ஆகியோரது மதபிரசாரக் குழுக்களின் பதும், அவர்களது தாதுக்கள் அதில் பாகிறது. உத்திய மன்னன் ஒன்பதாவது குழுவின் தலைவர் மகிந்தர் தமது 80 வம்சம் கூறுகிறது. அவருடைய பெயர் ாசகலை இடப் பரப்பில் மதபிரசாரக் தேரர் பொறுப்பாயிருந்ததால் அவருக்கு த் தீவிலே பெளத்தமதம் பரவியது பற்றி ப்தி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. கும் அப்பாற்பட்ட இடங்களிலே பற்றிப் பழைய இலக்கிய நூல்களிலே னால் இராசகலையிலுள்ள சிலாசனத்திலே இதனைப் பரப்புவதற்கான நடவடிக்கை துகின்றது. இதன்படி பிக்குகள் தூர லகளில் ஈடுபட்டதாக முடிவு செய்யலாம். ட கற்சிலாசனத்திலே மதப்பிரச்சாரக் "கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அது பூரீ 30) ஆட்சிக்காலத்தைச் சேர்ந்தது என்று நிதி பரணவிதான இது குடகண்ணதீச (கி.மு. 44-22) என்று கருதுகின்றார். னருடைய பெயர்கள் சிலாசனத்திற் பினுடைய பெயர் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது. ாழுது சிதைவுற்ற இடத்தில் பொறிக்கப்

Page 44
பெற்றிருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது ஐந்து நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் கருங் காணப்படுவது மகிந்தனது வருகை ப உறுதிவாய்ந்த சான்றாகக் கொள்ளப்படு
சுமன சாமனேரர், பந்துக ஆகியோரது தவிர்க்கப்பெற்றுள்ளன. அந்தக் குழு சேர்க்கப்பட்டிருக்கலாம் என்று சிலர் நம்ட இந்தப் பெயர்கள் காணப்படவில்லை. மு ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஏனையவை வேறொரு உதாரணமாக சமந்தப்பகாசிகவிலும் ம முக்கியமானவர்களது பெயர்கள் மட்டுமே பெயர்கள் பின்னர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கம், குறிப்பாக முக்கிய மதப்ட குறிப்பிடுவதாயிருக்கலாம். இதன்படி பின்
என்னும் கோட்பாடு தர்க்கரீதியானதாக
இலங்கை மதபிரசாரக் குழுவில் க சேர்த்து விசேட கவனம் செலுத்தப்பட முக்கிய மதபிரசாரக்குழுவை ஓரிடத்திலு குறிப்பிடப்பட்டதன் சந்தர்ப்பங்களையும் காரணமாகும். ஒன்பது நாடுகளுக்கும் நிரல்களிலே பிரதான உறுப்பினர்கை ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஐந்து ஆசிரி அசோகாராமையிலிருந்து புறப்பட்ட 岛 தங்களுடன் சேர்த்துக்கொண்டனர். பந் சேர்ந்து கொண்டார். இலங்கைக்கு வ இலங்கைக் கதைகளின் விசேடமான குறிப்பு பிற நாடுகளுக்குச் சென்ற மதபிரசாரக் சேர்ந்திருக்கலாம். அவ்விதமான விபர ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை.
அசோக சக்கரவர்த்தியின் மகன் ப இலங்கைக்கு வந்த மதபிரசாரக்குழுவி கொடுக்கப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ளலாப் என்று ஹியுங் சான் கூறுகின்றார். பரணவிதான இந்த விடயத்திலே இலங்கை பல காரணங்களைக் காட்டுகின்றார். சேர்ந்து கொண்டவர்களும் இலங்கைக்கு
2

எந்தக் கதைகளும் எழுதப்படுவதற்கு கற் சிலாசனத்திலே இந்த விபரங்கள் ற்றிய வரலாற்று உண்மைக்கு மிகவும் கிறது.
பெயர்கள் சில வரலாற்று நிரல்களிலே விலே இரு பெயர்களும் பின்னர் |கின்றனர். மிகிந்தலை சிலாசனங்களிலும் மக்கியமான உறுப்பினர்களது பெயர்கள் சந்தர்ப்பத்திலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம். காவம்சத்திலும் முதல் சந்தர்ப்பத்திலே ம கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனையோரது ன. மிகிந்தலை கருங்கற் சிலாசனத்தின் பிரச்சாரக் குழுவினரது சிறப்பினைக் னர் பெயர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டன
மாட்டாது. ۔۔۔ ۔۔۔
ஈமன சாமனேரவையும் பந்துகவையும் ட்டது என்பது மற்றொரு ஊகமாகும். லும் ஏனையோரை வேறோரிடத்திலும் வேறுபடுத்திப் பிரித்தறிய முடியாமையும் அனுப்பப்பட்ட மதபிரசாரக்குழுக்களின் it gil பெயர்களே கொடுக்கப்பட்டன. ரியர்கள் மட்டுமே அனுப்பப்பட்டனர். ந்து பிக்குகளும் சுமன சாமனேரரையும் துகஷம் வேதிசகிரியில் அவர்களுடன் பந்து சேர்ந்த மேலதிக உறுப்பினரும் களினுடாக அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றனர். குழுக்களுடன் வேறு உதவியாளர்களும் ாங்கள் எமக்குக் கிடைக்காதிருப்பதில்
மகிந்தரால் வழி நடத்தப்பட்டமையால், புக்கு ஏதோவிதமான முக்கியத்துவம் b. மகிந்தர் அசோகனுடைய சகோதரர்
எவ்விதமாயினும் கலாநிதி செனரத் கக் கோட்பாட்டை ஏற்றுக்கொள்வதற்குப் சுமன சாமனேர, பந்துக மகிந்தருடன் அரசமரக்கிளையைக் கொண்டு வந்த

Page 45
சங்கமித்தையும் இந்தியாவிலே அரச கு( இவ்விதமான முன்னுரிமைச் சிறப்பினை காரணங்கள் தெளிவாக தெரியவில்லை காலப்போக்கிலே இந்தத் தீவினை தேரவி ஆக்கும் விளைவினையும் நாளதுவரை ஏற்படுத்தியது.
மதப்பிரசாரக் குழுவின் தலைவராக அசோராமாவிலிருந்து புறப்பட்டதும் பொருத்தமான நேரத்தைப் பார்த்ததாகக் க மகாவம்சத்தின் படியும் அவர் இவ்விதம் கு முத்துசிவன் மிகவும் முதியவர். பெளத்த தரக்கூடியவராக அவர் இருக்கமாட்டார் விரைவில் சிம்மாசனத்தில் ஏறுவான். ஆ சந்திப்போம்”
இதன்படி தேவநம்பியதீசன் அரசன பின்போடப்பட்டது. இதற்கிடையில் அ தீர்மானித்தார். இந்த வகையில் ஆறு மா இறந்து விடுவான் என்றும், தேவநம்பி மகிந்தர் எப்படி அறிந்தார் என்னும் நிகழ்வுகளுக்குப் பின்னர் இந்தக் கதை சிறந்ததாகும். தீபவம்சத்திற் கொடுக்கப் அவர்கள் முதலில் வேதிசகிரிக்கு வந்து ( புறப்பட்டார்கள் என்று அது கூறுகின்றது
சமந்தப்பசாதிகவிலும், மகாவம்சத்தி கொடுக்கப்பட்ட காரணங்கள் மயக்கத்ை தேவநம்பியதீசன் அரசகட்டில் ஏறிய ே முடிசூட்டு விழா வரை மதபிரசாரக்குழுவ அது குறிப்பிடுகிறது. பின்னர் காணப்ப ரீதியாகவும் இலங்கை அந்தக் காலகட்ட நாடாக மாற்றமடைந்திருந்தது.
தேவநம்பியதீசன் சிம்மாசனத்தில் ஏறி பல நாட்டில் தோன்றியதாகக் கூறப்படுகி. அரித்த உட்பட ஒரு தூதுக்குழு மூலட பரிசாக அனுப்பப்பட்டன. அசோக சக் மிகவும் பெரியது என்றும், அதற்கு ஈடா

டும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். இலங்கைக்கு ா வழங்குவதற்கு அரசனைத் தூண்டிய ). ஆனால் இந்த நடவடிக்கை முறை பாத பெளத்தத்தின் மத்திய நிலையமாக அதைப் பேணும் நிலைமையினையும்
க ஆருகதர் மகிந்தர் பாடலிபுரத்திலே இலங்கைக்கு வந்து சேருவதற்குப் வறப்படுகிறது. சமந்தப்பசாதிகவின்படியும் தறிப்பிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. "அரசன் மதபிரசாரத்திற்கு அதிக ஒத்துழைப்புத் அவரது மகன் தேவநம்பியதீசன் மிக அதுவரை நாங்கள் எமது உறவினரைச்
எாகும்வரை இலங்கைக்கான பயணம் அவர் தனது உறவினரைச் சந்திக்கத் தங்கள் செலவிடப்பட்டன. முத்துசிவன் யதீசன் அரசனாக்கப்படுவான் என்றும்
கேள்வி எழுகிறது. உண்மையான உருவாக்கப்பட்டது என்று ஊகிப்பதே பட்ட விபரம் மிகவும் சிக்கலானது. பொருத்தமான நேரத்திலே இலங்கைக்குப் 1. இது பின்னர் விளங்கப்படுத்தப்படலாம்.
லும் பயணத்தைப் பின்போட்டதற்குக் தையும் முரண்பாட்டையும் தருகின்றன. பாது அல்ல, அவனது இரண்டாவது. பின் வருகை பின்போடப்பட்டது என்று பட்டவாறு அரசியல் ரீதியாகவும், சமய த்தில் மத போதனைக்கு மிகவும் ஏற்ற
யெதும், பொன் நவரத்தினக் குவியல்கள் றது. கதைகளின்படி, அரசனது மருமகன் மாக இவை அசோக சக்கரவர்த்திக்குப் கரவர்த்தியும் இந்தப் பரிசின் பெறுமதி ான பெறுமதிவாய்ந்த பரிசைத் தன்னால்

Page 46
அனுப்ப முடியவில்லை என்றும் குறி இலங்கைத் தூத்துக்குழு உறுப்பினர்களு பட்டங்களையும் வழங்கியுள்ளான். அத்து விழாவில் உபயோகிப்பதற்கென உபகரண பொதி ஒன்றினையும் அனுப்பினான். அனுப்பிய பரிசு ஒரு செய்தியாகும். அது ஆகியவற்றில் நான் சரண் அடைந்துள் சீடன். மும்மணிகளுக்கு நீயும் சரணை செய்தியை ஒரு பரிசாக உடனடியாக
ஆதலினாலே, பெளத்த மதப்பிரச்சா அவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கு டெ என்பது அறியக்கூடியதாயிருக்கினறது. அே இந்தியத் தூதுக்குழுவினரால் தேவநம்பி இரணர்டாவது முடிசூட்டு விழா நிகழ்த்
நட்புறவு பூண்ட மன்னனது பr முடிசூட்டுவிழாவிற்கு தேவநம்பியதீசன் இருநாடுகளுக்கும் நன்மை பயக்கின்ற அர இது காணப்படுகின்றது. தேவநம்பியதீசனிட 

Page 47
தேவநம்பியதீசனுக்கு அனுப்பப்பட்ட இரண்டாவது முடிசூட்டுவிழாவை தருவதற்காகவே. இது சமந்தப் ட விளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, தீர்மானம் தேவநம்பியதீசன் சிம்மாசன அவன் பரிசை ஏற்றுக்கொள்ளவதிலு நிறைவேற்றுவதிலுமே தங்கியிருந்தது (
தூதுக்குழு உறுப்பினர்கள் தேவநப் தக்ஷிணகிரியிலே தமது உறவினரைச் வந்து சேர்ந்தனர் என்று சமந்தப்பசாத அதன் படி தக்ஷிணகிரிக்கு அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்று அவர்கள் சா மற்றையது இலங்கைக்குப் புறப்படுவதற் பார்க்கத் தீர்மானித்தனர்.
அசோகனுடைய ஆட்சிக்காலத்தில் 17 குழு பாடலிபுரத்திலுள்ள அசோகராமய6 திசம்பர் மாதம் தேவநம்பியதீசன் மதபிரசாரக்குழு புறப்பட்ட ஒரு ம! தேவநம்பியதீசன் அரசனாக வந்தபின் ஐர் பூரணைத்தினத்தன்று இலங்கைக்கு வருை கருதப்பட்டது. அரசன் சிம்மாசனத்தில் புத்தகுருமாரது நோக்கமாயிருந்தது. தமது : இலங்கைக்கு அவர்கள் முன்னதாகவே பு தேவநம்பியதீசன் சிம்மாசனத்தில் ஏறுவ இந்த நிகழ்ச்சியின் சில மாதங்களுக்குள்ளே அதை அறிவிப்பதற்காக நடவடிக்கைக6ை ஐந்து மாதம் காத்திருந்து இலங்கைக்கு ஊக்குவித்திருக்கும். ஆனால் பொருத்தம தாமதப்படுத்தப்ப்ட் t-35l.
உறவினரைப் பார்ப்பதற்குக் கொ படுத்துவதற்கு வேறொரு காரணமாயி தாய்நாட்டிலிருந்து தூரத்திலுள்ள நாட்டிற இருந்தனர். சமந்தப்பகாசிகவின்படி திரும் எனவே இலங்கைக்குப் புறப்படுவதற்கு முக்கியமானதாயிற்று. மாளவ நாட்டிற்கு

சமயச் செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டதும் நிகழ்த்தியதும் இலங்கைக்கு வருகை காசிகாவிலும் மகாவம்சத்திலும் நேரத்தைத் தெரிவு செய்வதற்கான த்தில் ஏறுவதில் தங்கியிருக்கவில்லை. 1ம் இரண்டாவது முடிசூட்டு விழா ான்பது தெளிவாகின்றது.
பியதீசன் அரசனாக வரும் வரையும் சந்தித்து அதன் பின்னர் வேதிசகிரிக்கு கெவும் மகாவம்சமும் குறிப்பிடுகின்ற்ன.
வருகை தருவதற்கு இரு காரணங்கள் யான சூழ்நிலையை எதிர்பார்த்திருந்தனர். ற்குமுன் அவர்கள் தமது உறவினரைப்
வது ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மதபிரசாரக் வை விட்டுப் புறப்பட்டது. அந்த ஆண்டு சிம்மாசனத்தில் ஏறினான். அதாவது ாதத்தின்பின், ஆனால் கதைகளின்படி ந்து மாதங்களுக்குப்பின் வரும் வைகாசிப் )க தருவதே பொருத்தமான நேரம் என்று ஏறும் நாள்வரை பொறுத்திருப்பதே உறவினரைப் பார்க்கச் சென்றார்களாயின், றப்பட்டிருக்கலாம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலே பது மிக முக்கியமானதாயிருந்திருப்பின் rயே இரு நாடுகளும் மதபிரசாரக்குழுவுக்கு ள எடுத்திருக்கலாம். இது மதபிரசாரக்குழு iப் புறப்பட்டு வருவதற்கு அவர்களை ான சூழ்நிலை நிலவும் வரையும் பயணம்
"டுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் தாமதப் நக்கலாம். பெளத்த குருமார்கள் தமது குப் பயணம் செய்ய வேண்டியவர்களாக ம்பிச் செல்வது சந்தேகமானதாயிருந்தது.
முன் தமது உறவினரைப் பார்ப்பது 5 கிழக்கே வேதிசகிரியில், மகிந்தருடைய

Page 48
தாய் வேதிச மகாராணி வசித்தார். சுமன
சங்கமித்தாவும் அவரும் வேதிசகிரியிலுள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தைப் பெற்றனர். அவர்ச இருந்திருக்கும். ஆனால் மதப்பிரசாரக்குழுவ விபரம் கொடுக்கப்படவில்லை. தீபவம்சத்; புத்தகுருமார் பயணம் செய்ததன் கு உறவினரைச் சந்திப்பதற்காகவேயாகும்.
இந்த வருகை வேறு நன்மைக அவந்தியின் ஒரு பாகமாகும். அங்கு ஒ புத்தபிக்குகளுக்கு மதிப்பு இருந்தது. அவர் மகா கச்சாயனர் இலக்கணம் என்னும் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டது. பெருமதிப்புப் பெற்றிருந்தார். தேரவா சுவர்க்கம்போல அவந்தி புகழ்பெற்றிருந் அந்தப் பிரதேசம் பாதுகாத்தமையால் பிக்குகளுக்குப் பயனளித்தது. நன்மை எது இலங்கைக்கு வருகை தருவதற்குப் பொருத்
இறுதியாக பெளத்த பிக்குகள் இலங்ை தொடங்கினார்கள் என்பதை எல்லாட மிஸ்ஸக பர்வதத்தில் (மிகிந்தலை) வந்து இல்லை. ஆனால், வேதிசகிரியில் இருந்: பாதைகள் பற்றித் தயாரிக்கப்பட்ட பதி இடமளித்துள்ளதாகத் தோன்றுகின்றது.
மதபிரசாரக்குழு பாடலிபுரத்திலுள் இலங்கைக்கு புறப்படுவதற்கான நேரத்ை ஆறுமாதங்கள் கழிந்து விட்டன. வைக் பொருத்தமான நேரமாயிற்று. போசன் இலங்கையை வந்தடைந்தது. இந்தியாவி வந்தடைந்த தேதிக்கும் ஒரு மாத இடை சமாளிக்கும் முயற்சியில் இந்தியாவிலி நாட்களாக இரு தினங்களை தீபவம்சமு ஒன்று மகாவம்சத்துடன் ஒத்துப் போகிறது
வேதிசகிரியில் ஒரு மாதம் செலவிட்ட காலம் வீணானதென்றே சுட்டிக் காட்டு முறை வருகை தந்தபோது ஆருகதர் மக்

சாமனேர மகிந்தரது சகோதரியின் மகன். ர்ள தமது உறவினர்களைச் சந்திப்பதற்கு 5ளுட் பலருக்கு அது நன்மையானதாக பில் உறுப்பினர்களது வருகையைப்பற்றிய தின்படி தக்ஷிணகிரிக்கும் வேதிசகிரிக்கும்
றிப்பிடப்பட்ட நோக்கம் அவர்களது
ளையும் கொடுத்திருக்கும். வேதசகிரி ஒழுக்கமுள்ள கோட்பாடுகளுக்கமைவான ந்தியில் வாழ்ந்த மகா கச்சாயன தேரரால் இலக்கண விதிகள் அடங்கிய தொடர் தர்மத்தின் பரந்த அறிவுக்காக அவர் ாத பெளத்த பாரம்பரியத்துக்கு ஒரு தது. மூல பெளத்த பாரம்பரியங்களை தக்ஷிணகிரியின் பயணம் பெளத்த துவாயினும் இந்தப் பயணத்தின் நோக்கம் தமான காலம் வரைக் காத்திருப்பதேயாகும்.
கக்கான பயணத்தை வேதிசகிரியிலிருந்து ப்பதிவேடுகளும் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளன.
சேர்ந்த திகதி பற்றியும் மறுப்பு எதுவும் து புறப்பட்ட திகதி, பிரயாணம் செய்த வேடுகளில் பலவிதமான பிழைகளுக்கும்
ள அசோகராமயிலிருந்து புறப்பட்டு தப் பொருத்தமானதாகக் காணும் வரை காசிப் பூரணைத்தினம் புறப்படுவதற்குப்
பூரணைத் தினத்தில் மதபிரசாரக்குழு ல்ெ புறப்பட்ட தேதிக்கும் இலங்கையை வெளி இருந்தது. நேர இடைவெளியைச் ருந்து புறப்படுவதற்குப் பொருத்தமான ம் சமந்தப்பசாதிகவும் குறிப்பிடுகின்றன. ஏ. மற்றது போசன் பூரணைத் தினமாகும்.
தாகக் குறிப்பிடும் அறிக்கைகளும் இந்தக் கின்றன. மகாவம்சத்தின்படி முதலாவது கிந்தர் தனது தாயாருக்கு ஒரு பிரசங்கம்

Page 49
செய்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எடுத்திருக்கமாட்டாது. எனவே குறி நிகழ்ந்திருக்கமாட்டாது. ஒருமாத சமந்தப்பசாதிகவின்படி முதல் சந்தர்ப்ப யாவும் நிறைவு பெற்றுவிட்டன. வை பூரணைத்தினம் வரை ஒருமாத காலம் 6 சில சந்தர்ப்பங்களிலிருந்து தப்புவத எழுத்தாளர் உருவாக்கிய குழப்பம் காட்டுகின்றது.
அரசனுக்கும் மகிந்தருக்கும் இை இலங்கைக்குப் பயணம் செய்த போ அறியவிரும்பினான். “கடலாலுமல்ல, தன தரை என்றால் தரை மார்க்கத்தைக் குறி குறிக்கும் மகிந்தர் வான்வழியாக வந்: மறைமுகமான பதிலில் ஒரு கருத்து ஒ பதிலின் கருத்தை வெளிக்கொணர் இலங்கைக்கும் இடையிலான பாதை அவசியமானதாகும். இருபாதைகள் தரைமார்க்கமாக மேற்குக்கரையோரமா பருகச்ச வரை வந்து இலங்கையைக் பெருமளவு தூரம் கடல் கடந்து வர என்று அழைக்கப்பட்டது. மற்றைய ட ஆரியர் தென் இந்தியாவுக்கு வரும்ே அல்லது மண்டத்த வரை வந்து, விதர்ப்பநாட்டினுடாக பிரதிட்டான் அ சிதலதக் மாவட்டங்களினூடாக வருத முடிபுவரை இந்தப் பாதையால் பிரயான கடந்து இலங்கைக்கு வருதல் வேண்டு தூரம் மிகுதியாக இருப்பதால் 'தரைப
இந்த இருமர்ர்க்கங்களுள் எதையுபே என்றோ அழைக்க முடியாது ஏனெனில் பயணங்களையும் உள்ளடக்கியன. மக மார்க்கமாக வந்தார் என்று அரசன்
உண்மையிலேயே அந்தச் சொற் மார்க்கங்களும் அமையவில்லை. மகிந்: அமைந்திருக்கும். கோசல நாட்டு மன

இந்தப் பிரசங்கம் நீண்ட நேரத்தை ப்பிட்ட காலத்தில் எவ்வித மாற்றமும் இடைவெளி இன்னும் இருக்கிறது. த்திலேயே பிரயாணத்திற்கான ஒழுங்குகள் காசிப் பூரணை தினத்திலிருந்து போசன் dணாக்கப்பட்டதையே இது கருதுகின்றது. ற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியில் என்றே பின்வரும் விவாதம் எடுத்துக்
டயே நிகழ்ந்த இந்தச் சம்வாதத்திலே து மகிந்தர் வந்த பாதையை அரசன் ரயாலுமல்ல” என்று மகிந்தர் பதிலளித்தார். 'க்கும். கடல் என்றால் கடல் மார்க்கத்தைக் ததாக அரசன் கருதிக்கொண்டான். இந்த ழிந்திருப்பதாகத் தோன்றுகின்றது. இந்தப் வதற்கு அக்காலத்தில் வேதிசகிரிக்கும் 5 இணைப்பை விளங்கிக் கொள்வது இருந்தன. வேதிசகிரியிலிருந்து ஒருவர் கப் பயணஞ் செய்து தப்பரக அல்லது கடல் மார்க்கமாக வந்தடைய வேண்டும். வேண்டும். ஆதலால் இது "கடற்பாதை" 1ாதை தென் இந்தியாவினூடாக உள்ளது. பாது நர்மதை ஆற்றோரமாக மகிஷ்மதி விந்தியமலைத் தொடரையும் கடந்து ஸ்மத பிரதேசங்களையும் கடந்து இறையூர், iல் வேண்டும். ஓர் ஆள் தென் இந்திய னம் செய்ய முடியும். அதன் பின்னர் கடல் ம்ெ. தரைமார்க்கமாகக் கடக்க வேண்டிய ார்க்கம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.
) தரைமார்க்கம் என்றோ கடல் மார்க்கம் இரண்டும் தரை, கடல் ஆகிய இருவகைப் ந்ெதர் இவ்விரு மார்க்கங்களும் அல்லாத நம்பினான்.
கள் குறிப்பிட்ட கருத்தில் இவ்விரு
5ருடைய பதில் தர்க்கரீதியான வகையில் ர்னன் கோசலவிலிருந்து சகேதவிற்கு 7
3.

Page 50
வாகனங்களைக் கொண்ட வண்டித் தெ கொள்வோம். உடன்பாடான விடையை ஏழு வாகனங்களையுடைய வண்டித் தெ மகிந்தர் கடலாலும் தரையாலும் பயன வந்தாரென்று கூற முடியாது. அரசன் அந்த
மகிந்தர் வான்வழியாக வந்ததாக முடி எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என
நூல்களிலிருந்து காணக்கூடியதாக இருச்
அம்பாறை மாவட்டத்தில் இராசகலை நூற்றாண்டைச்சேர்ந்த பிராமி எழுத்துக் வந்தது என்று முதன்முதலாகக் குறிப்பி
தீவில் அதன் நன்மைக்காக வந்து ே அதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். “1ஆவது அ என்றும் இதற்குப் பொருள்கொள்ள தவிர்க்கப்படல் வேண்டும் என்பதற்கு கொடுத்திருக்கிறார். 1ஆவது ஆன்மீக ஆற் ஆற்றலின் தொடரில் முதலாவது ஆ குறிப்பிடுகின்றார். எனவே முற்றாக இதன வாசகங்களிலே “முதல்முறை” என்றும் "முதன் முறை வான்வழியால் வந்து" எ சொற்கள் வினையெச்சமாகவோ பெய அவை இரண்டும் “வான்வழியால் வந்து" பிராமி எழுத்துக்களில் பெளத்த பிக்குக் உண்மையாகக் கருதியதை ஏற்றுக்கொள் முடிபு மகிந்தரது பதிலின் தப்பபிப்பிர முடியும். ஆருகதர் மகிந்தரது பதிலில் பிற் அக்காலத்திலே இயல்பான பிரயாணப் நிராகரிக்கப்படவில்லை. அவர் இவ்வி உபயோகித்தாரா , என்பதை ஆராய்வ இவ்விதமாக ஊகிப்பதற்குக் காரணங்க செலவிடப்பட்ட காலத்தில் ஒரு மாதம் பதிவேடுகளும் சுட்டிக் காட்டியுள்ளன. பிரயாணம் செய்வதற்கு எடுத்த கால
பெளத்த பிக்குகள் வான்வழியாகப்
உறுதியானதாக முன்னரே ஏற்றுக்கெ செலவிடப்பட்டது என்று கதைகள்
3.

ாடரில் சென்றதாகக் கற்பனை செய்து இங்கு கூறமுடியாது. காரணம் : அவர் ாடரிற் பயணம் செய்தார். இதேவிதமாக எம் செய்தார். அவர் ஒரு மார்க்கமாக மறைவான கருத்தை விளங்கிக்கொள்ளாது பு செய்து விட்டான். இந்தக் கருத்து ர்பது தொல்பொருளியற் பிற இலக்கிய *கிறது.
யில் கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது களிலே மதபிரசாரக்குழு வான்வழியாக டப்பட்டது.
சர்ந்தனர் என்று கலாநிதி பரணவிதான ஆன்மீக ஆற்றலினால் இத் தீவில் வந்து" முடியும். இரண்டாவது கருத்து ஏன் கலாநிதி பரணவிதான ஒரு காரணம் றல் என்று அவர் கூறுகின்றார். ஆன்மீக ஆகாய கமனம் என்பதாகும் என்று னை விலக்கிவிட முடியாது. மேலேயுள்ள கருத்துக் கொள்ளலாம். அப்படியாயின் ான்றும் கருத்துக் கொள்ளலாம். அந்தச் பரெச்சமாகவோ எடுத்துக்கொண்டால், என்ற கருத்தைக் கொடுக்கும். இதன்படி கள் வான்வழியாகவே வந்தனர் என்று ளலாம். எவ்விதமாயினும் அரசனுடைய ாயத்தினால் ஏற்பட்ட தென்று ஊகிக்க காலத்தில் ஏற்பட்ட திரிபுபட்ட கருத்தில் பாதை இருந்தது என்பதும் முற்றாக தமான மார்க்கத்தை உண்மையாகவே து அவசியமாகும். உண்மையிலேயே ள் உள. முழுமையான பயணத்திற்குச் வீணாக்கப்பட்டது என்பதை எல்லாப் வேதிசகிரியவிலிருந்து மிகிந்தலைக்குப் அளவினதாக இது இருக்கலாம்.
பிரயாணம் செய்தனர் என்னும் கருத்து ாண்டமை இந்தக் காலம் வீணாகச் குறிப்பிடுவதற்கான காரணமாகும்.

Page 51
மதப்பிரசாரக்குழு ஆன்மீக ஆற்றலை உ ஒரு விநாடிப் பொழுதே தேவைப்பட்டிரு மாத காலம் எடுத்தது என்பதை விள
மகிந்தரது வருகைக்குப் பின் தெ பரிசுத்தமான இடமாகக் கருதப்பட்ட உறுப்பினரும் இலங்கைக்கு இயற்கை என்னும் நம்பிக்கைக்கு இது ஆதரவளி மலைக்கூடம் என்று அழைக்கப்படுக ஒன்றினை மகிந்தர் தாபித்துள்ளார். வின் காவேரி நதிக்குத் தெற்குப் பக்கத்திலே குறிப்பிடுகிறது என்று கூறுகின்றனர்.
மதபிரசாரக்குழுவுக்கு ஒரு மாதம் பாதை வழியாகப் பிரயாணம் செய்வதற் என்று ஆராய்வது அவசியமாகும். ே பிரயாணம் செய்வதற்குத் தென் ஊகிக்குமிடத்து, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தூரத்தைக் கொண்டதாயிருக்கும். :ே அனுப்பிய தூதுக்குழு ஜம்புக்கோல பட்டி பயணம் செய்வதற்கு 14 நாட்களாய மார்க்கமாகச் சென்று சேருவதற்கு தரைமார்க்கமாகப் பாடலிபுத்திர நகரத்த வேதிசகிரியிலிருந்து இலங்கைக்கான அதைப் 14 நாட்களில் பயணம் செய்யல கடல் மார்க்கமாகப் பிரயாணம் செய் நிறைவேற்றக் கூடியதாகும். வேதிசகிரி இந்தப் பாதையினுடாகவும் ஒருமாத கா மலைநாடு அல்லது பாண்டிய நாட தொடர்புபடுத்தப்பட்ட விதத்திலிருந்து வழியே வந்திருக்கலாம் என்று ஒருவர்
தேவநம்பிதீசனுக்கும் மகிந்தரது குழுவு நிகழ்வு என்று காட்டுவதற்கு முயற் தொடர்புடைய பதிவேடுகளை விபரட திட்டமிடப்பட்டது என்று சுட்டிக் க மிகிந்தலையில் “ஜெத்தமுல மேகட“ள சமந்தப்பகாசிகவின்படி அரசன் நவுத்திரத் மிகிந்தலைக்கு மான் வேட்டையாட

பயோகித்து பிரயாணம் செய்திருப்பின், க்கும். இது எவ்விதம் மேலதிகமான ஒரு ங்கப்படுத்துகிறது.
ன் இந்தியாவிலே மல்குட இடப்பரப்பு நாக நம்பப்படுகிறது. மகிந்தரும் பிற
மார்க்கமாகப் பிரயாணம் செய்தனர் சிக்கின்றது. ஹியுங்சானின் கருத்துப்படி ன்ற மலை நாட்டிலே சங்காராமை ாசன்ற் ஏ. சிமித் குறிப்பிடப்பட்ட இடம் பாண்டிய அரசின் மதுரை நதரத்தையே
மட்டுமே இருந்ததனாலே இயற்கையான கு இந்தக்காலம் போதுமானதாயிருந்ததோ வதிசகிரிக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே இந்திய முடிவிடம் மத்தியத்தானமாக இரு பாதைகளும் சராசரி 1000 மைல் தவநம்பியதீசன் அசோக மன்னனுக்கு னத்திலிருந்து பாடலிபுரத்திர நகரத்திற்குப் பின. தெஹிதமுதலிப்பிட்டியைக் கடல் 7 நாட்கள் பிடித்தன. அங்கிருந்து நிற்குப் போவதற்கு 7 நாட்கள் ஆயின. தூரம் கிட்டத்தட்ட அதே அளவினது. ாம். மேற்கு இந்தியத்துறைமுகத்திலிருந்து தால் அந்தப் பயணம் ஒரு மாதத்தில் பிலிருந்து தரைமார்க்கம் கடினமானது. லத்தில் பயணத்தை நிறைவேற்ற முடியும் ட்டுடன் மகிந்த தேரருடைய பெயர் மதபிரசாரக்குழு இயற்கைப் பாதை ஊகிக்க முடியும்.
க்குமிடையேயான சந்திப்பு சாதாரணமான சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, ஆனால் ாகப் படிக்கும்போது இது முன்னரே ாட்டுகின்றது. போசன் பூரணைத்தன்று பில் இரு குழுவினரும் ożb தை அறிவித்து 40,000 புரிவூழ்க்ரீே புறப்படுமுன்காடு * Ու՞լ த்தை

Page 52
தொடங்குமாறு அரச உத்தியோகத்தர்க அவர்கள் மிக விரைவாகச் சென்ற குறிப்பிடப்பட்ட கொண்டாட்டம் நீர் விை வேறுபல நூல்களிலும் விளங்கப்படு: நீர்விளையாட்டுவிழா, அரசன் மிகுந்தன இருநிகழ்வுகளைப் பற்றிக் கூறுகி வங்கசத்தப்பகாசிகவின்படியும் நீர்விை தொடர்புடையது. தென் மேற்குப் பருவம பத்தினிக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்துவத இதனை கலாநிதி பரணவிதான சுட்டி தினத்தன்று ஆண்டு தோறும் ஒழுங் இருந்திருக்கலாம். துட்டகைமுனு இந்: அருகாமையில் ஒரு குளத்தைக் கட்டுவி: வலுப்படுத்துகின்றது. அந்த நிலையில் ம பெளத்த போதனைகளின் செல்வாக்கினா விழாவிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கலாம் எ அரசனால் பின்தொடரப்பட்ட மான் உ வேட்டையாடுவதும் மிகுந்தலைக்கு அர சந்திப்புத் தற்செயலாக நிகழ்ந்தது என்
இந்த விழா நிகழ்வில் அரசனது செய விளையாட்டில் மக்களை ஈடுபடுமாறு வேட்டையாடுவதற்கு அரசன் மிகுந் விளையாட்டுக்கு அரசனால் மேற்கொ பங்குபற்றுவது அவரது வழக்கமான மான்வேட்டை நீர்விளையாட்டின் குறிப்பிடப்பட்டது. "கேட்டை நஷத்திர விட்டு அரசன் மிகுந்தலைக்குப் புறப்ப பயணம் வேறு நோக்கத்திற்காயிருக்கலி மிகவும் அவசரப்பட்டான் T மான்வேட்டையாடுவதைவிட வேறு ஒரு ( என்பதையே அது குறிக்கின்றது. சம பரிவாரங்களுடன் சென்றான் என்று பரிவாரம் அமைச்சர்களென்றே விபா மக்கள் உத்தியோகத்தராயிருக்கலாம். அவ்வ தேவையில்லை. நிச்சயமாக அவ்வ தேவையில்லை. அதற்குக் கொடுக்கப்ப ஆர்வமும் பிக்குகளது மதப்பிரச்சாரக்குழு சென்றான் என்று முடிபுக்கு போதும

நக்கும் மக்களுக்கும் கட்டளையிட்டார். 5ாக மகாவம்சம் கூறுகிறது. மேலே 1ளயாட்டு விழா என்று மகாவம்சத்திலும் தப்பட்டது. மேலேயுள்ள விபரங்கள் லக்கு வேட்டையாடப் போதல் ஆகிய ன்றன. சமந்தப் பகாசிகவின்படியும் ளயாட்டு கேட்டை நஷ்த்திரத்துடன் ழையை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தமைக்காகக் ற்கு நிகழ்த்தப்படும் தேசீய விழாவாக க் காட்டுகின்றார். போசன் பூரணைத் காக நிகழ்த்தப்படும் விழாவாக இது 5 விழாவிற்காக கவப பர்வதத்திற்கு த்தான் என்பது இந்தக் கருத்தை மேலும் ான் வேட்டையாடுதல் ஒரு நிகழ்ச்சியல்ல. லே பிற்காலத்தில் மான் வேட்டையாடுதல் ன்று வாதிட முடியும். எவ்விதமாயினும் ண்மையானதொன்றன்று. அரசன் மான் சன் பயணமானதும் மகிந்ததேரருடைய பதைக் காட்டுவதற்கான உத்தியே.
பல்கள் பரிசீலிக்கப்ப வேண்டியதாகும். நீர் மக்களுக்குக் கட்டளையிட்டபின் மான் தலைக்குப் புறப்பட்டான். இந்த நீர் ாள்ளப்பட்ட ஒழுங்குகளிலிருந்து அதிற் நிகழ்ச்சி என்று காணப்படுகிறது. ஒரு பகுதியல்ல என்பது முன்னரே த்தில்” நடத்தப்படும் நீர்விளையாட்டை டட்டான். எனவே அவரது மிகுந்தலைப் ாம் என்றே ஊகிக்க முடியும். அரசன் ன்று மகாவம்சம் கூறுகின்றது. முக்கியமான நோக்கத்தைக் கொண்டிருந்தான் ந்தப்பசாதிகாவும், மகாவம்சமும் 40,000 குறிப்பிடுகின்றன. பூஜாவலியில் இந்தப் க்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன்படி 40,000 விதமான பெருங்கூட்டம் மான்வேட்டைக்குத் ாவு தொகையான உத்தியோகத்தரும் ட்ட முக்கியத்துவமும் அரசன் காட்டிப் வை வரவேற்பதற்கு அவன் மிகுந்தலைக்குச் ன சான்றாகும்.
54

Page 53
அரசனுக்கும் மதபிரசாரக்குழுவிற சந்திப்பின் விபரம் அந்தச் சந்திப்புத் காட்டுவதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட மு! பின்னால் துரத்திச் சென்றான். ஆனால் தேரரிடம் அரசனை வழிப்படுத்துவதற்கு மான் வேடம் தாங்கி வந்தது. மானுக் அரசன் மகிந்தருக்கு அருகே சென்றதும் அரசனை அடையாளங்கண்டதும் "தி சொல்லித் தன்னை அழைப்பதற்கு ஆ ஆச்சரியமடைந்தான். ஆருகதர் மகிந் அதிர்ச்சியடைந்தான். பிக்குவின் ஆடை ப இவையாவும் முதற்சந்திப்பு தற்செயல மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியாகும். "ந உன்மீது இரக்கம் கொண்டு நாங்கள் : மகிந்தர் மதப்பிரசாரக்குழுவை அறிமுக அகன்றது. இந்த அறிமுகமானது ஒரு L சக்கரவர்த்தியினாலே தனக்கு அனுப்பி ஞாபகப்படுத்தியது. செய்தியை நினைவு குழு வந்து விட்டது என்பதை அவர் : வைத்தார். மதப்பிரச்சாரக்குழுவின் வரு மாதத்திற்கு முன்பே பெற்றிருந்தார் எ பாடலிபுத்திர நகரத்திலிருந்து வந்த து சமயச் செய்தி கொண்டுவரப்பட்டது. ம செய்தி அசோகச் சக்கரவர்த்தி அனுப்ட
மிகிந்தலையில் போசன் பூரணை மத பிரச்சாரக் குழுவை வரவே தீர்மானிக்கப்பட்டுவிட்டதைப் பல மறை
போசன் பூரணைத் தினத்தன்று தேவநட் மிகுந்தலைக்கு வருவார்கள் என்று தீபவம்சத்தின்படி மகிந்தர் இதை அறிந்தி உள்ள ஏனைய பெளத்த பிக்குகள் ஞாபகப்படுத்தியுள்ளனர். அரசனைச் சந்தி மிகுந்தலையில் இருக்க வேண்டியதன் ஆ விடுத்த கூற்றினைப் பற்றிச் சமந்தப்பகா மகிந்த தேரர் விசேட மதியூக ஆற்றல்கள் போசன் பூரணைத் தினத்தன்று இரு இன முழுமையாக அறிந்திருந்தார்கள் என்று
3

}கும் இடையே நிகழ்ந்த முதலாவது தற்செயலாக ஏற்பட்டது என்பதைக் பற்சியாகும். அரசன் ஒரு மானுக்குப் அது உண்மையான மான் அல்ல. மகிந்த மிகிந்தலையிலுள்ள தேவதையே அந்த குப்பின்னால் துரத்திக் கொண்டு வந்த மான் மறைந்து விட்டது. மகிந்ததேரர் ச, திச” என்று அழைத்தார். பெயர் ஆள் எவரும் இல்லாமையால் அரசன் தரைக் கண்டதும் அரசன் மேலும் >ன்னனை மேலும் வியப்பிற்குள்ளாகியது. ாக நிகழ்ந்தது எனக் காட்டுவதற்கு ாங்கள் பெரிய ஆசிரியனது சீடர்கள். ஜம்புத் தீவிலிருந்து வந்தோம்." என்று ம் செய்தபோது அரசனது ஆச்சரியம் மாதத்திற்கு முன் நண்பர் தர்ம அசோக வைக்கப்பட்ட செய்தியை அரசனுக்கு | படுத்தியதும் உயர்ந்த மதப்பிரச்சாரக் உணர்ந்தார். தனது ஆயுதங்களைக் கீழே ருகை பற்றிய செய்தியை அவர் ஒரு “ன்பதை இது எடுத்துக்காட்டுகின்றது. ாதுக்குழுவினூடாக அரசனுக்கு அந்தச் தப்பிரச்சாரக் குழுவின் வருகை பற்றிய பிய பரிசில் இருந்திருக்கலாம்.
தினத்தன்று பெளத்த பிக்குகளது ற் பதற்கான ஒழுங்குகள் யாவும் முகமான மேற்கோள்கள் காட்டுகின்றன.
ம்பியதீசனும் அவனுடைய பரிவாரங்களும் பெளத்த பிக்குகளும் அறிந்திருந்தனர். ருந்த போதிலும், மதபிரசாரக் குழுவில்
இந்த நிகழ்வு பற்றி மகிந்தருக்கு ப்பதற்குப் போசன் பூரணைத் தினத்தன்று அவசியத்தை வலியுறுத்தி மகிந்த தேரர் சிகவும், மகாவமிசமும் குறிப்பிடுகின்றன. பெற்றிருந்தார் என்று கருதப்படுகின்றது. த்தவரும் மிகுந்தலையிற் சந்திப்பது பற்றி
முடிபு செய்யலாம்.

Page 54
மேலே காட்டப்பட்ட அளவீட்டின்படி கருத்து வேறுபாடும் இல்லை என்ே அரசனாகும் வரை மதபிரசாரக் குழுவினது கொடுக்கப்பட்ட காரணங்கள் பின்னர் கொ( பிரயாணத்தைப் பின் போடுவதற்கான குழுவைச் சாதகமான முறையில் தேவநம் சூழ்நிலை உருவாவதற்கான நேர பின்போடப்பட்டதற்கு மற்றொரு காரண வேதிசகிரியிலிருந்து இலங்கைக்குப் ட எடுத்தது என்பதாகும். பெரும்பாலான கடல் மார்க்கமாகப் பயணம் செய்ததன் ச மதபிரசாரக் குழுவின் சந்திப்பு முன்னரே நிகழ்ந்தது என்பது இந்த ஆய்வின்போது

- மகிந்தருடைய வருகை பற்றி எவ்வித ற தோன்றுகின்றது. தேவநம்பியதீசன் து பிரயாணத்தைப் பின் போட்டதற்காகக் க்ெகப்பட்ட விபரங்களால் மறுக்கப்பட்டன. உண்மையான காரணம், மத பிரசாரக் பியதீசன் வரவேற்பதற்கு பொருத்தமான த்தைக் கொடுப்பதற்காகவேயாகும். 7ம் உறவினர்களைப் பார்ப்பதற்காகவே யணம் செய்வதற்கு ஒரு மாதகாலம் தாமதம் மேற்குக் கரையோரத்திலிருந்து ாரணாகவேயாகும். மிகுந்தலையில் இந்த தீர்மானிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிமுறைக்கேற்ப து வெளியாகிய மற்றொரு அம்சமாகும்.

Page 55
மகிந்தரின் ே
மிகிந்து மகானின் முதலாவது த நூற்றாண்டில் தேவநம்பியதிஸ்ஸவின் ஆட புத்த தர்மத்தை அமைத்தனர் என்பது வரல பொசொன் நோன்மதி நாள் முற்பக எழுந்தருளிய ககா தேரர் மிகிந்து நாற்பதினாயிரம் பரிவாரங்களுடன் மான் மன்னனை மிஸ்ஸன மலையில் சந்தி மகானுக்கும் தேவநம்பியதீச மன்னனுக்கு "சூழ ஹத்திபதோஸ்” சூத்திரத்தைப் போதி அதன் பின்னர் மிகிந்து மகா தேரர் ஒரு ( எட்டு சூத்திரதர்மங்களை போதித்தார் தெரியவந்துள்ளது. இங்கே எமது கவனத் அந்தச் சூத்திரங்களைப் போதிப்பதற் என்பதாகும். அதன் மூலமாக இலங்சை முதலிய விஷயங்கள் பற்றி சிறப்பாக போன்றவை பற்றி பிரசித்தி அற்ற வ அங்ங்னம் போதிக்கப்பட்ட சூத்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது. இங்கு முதன் முதலில் டெ இருந்த சமய நம்பிக்கைகளின் நிலைமை6 வேண்டும்.
விஜய மன்னனின் மறைவுக்குப் பின் தம்பதிவ (இந்தியா) விலிருந்து பண்டுவ அமைச்சர்களுடன் பெளத்தர் அல்லாத மார்க்கமாக இலங்கைக்கு வந்தனர் எ வரவேற்கப்பட்டார்கள் என்பதும் மகாவ 12ஆம் 16ஆம் சூத்திரங்களிலிருந்து புல
பெளத்த காலத்து பாரத சமூகத்தில் பரிப்பாஜத்த என்ற பெயர்களுடன் அ வாழ்க்கை நடத்திய துறவிகளாக வாழ்ந்த கெளரவித்து அஞ்சலி செலுத்தி வந்தனர் வாழக்கையிலிருந்து துறவி வாழ்க்கைக் என மஜ்ஜிம நிகாய அட்ட கதாவில் ெ இராஜ குமாரன் உட்பட குழுவினரு வரவேற்றமையால் துறவிகள் பற்றி அ தெளிவாகிறது. திரிபிடக இலக்கியத்தில்
3

பாதனைகள்
rம தூதுக் குழுவினர் கி.மு. 3வது ட்சியின் போது இலங்கைத் தீவுக்கு வந்து ாற்று அடிப்படையில் நிலைபெற்றுள்ளது. லில் இலங்கை மிஸ்ஸன மலைக்கு மகான் தலைமையிலான குழுவினர் வேட்டைக்குச் சென்ற தேவநம்பியதீஸ த்தனர். அந்தத் தருணத்தில் மிகிந்து கும் இடையே உரையாடலின் பின்னர் த்தார் என்பது பகிரங்க உண்மையாகும். வார கால எல்லைக்குள் பல தடவைகள் என வரலாற்று அறிக்கைகளின் மூலம் தைச் சிறப்பாக ஈர்ப்பது மிகிந்து மகான் 色 ஏதுவான காரண7ங்கள் 6T60) 6.
மக்களின் வாழ்க்கைச் சமூகம் சூழல் 5 ஏதும் தென்படுகிறன்றதா என்பன விவரங்களைத் தேடிப்படிப்பதுஅவசியம். என்ன என்ன என்பது பற்றி மகாவம்சம் பளத்த மதம் இலங்கையில் பரவ முன்னர் யைப் பற்றிச் சுருக்கமாக நாம் பார்த்தல்
னர் இலங்கையின் ஆட்சி உரிமைக்காக ஸ்தேவ அரச குமாரன் முப்பத்திரண்டு
முனிவர் என்ற கோலத்தில் கப்பல் ான்பதும் அவர்கள் மக்களால் நன்கு பம்சத்தின் 8வது அத்தியாயத்தில் வரும் ப்படுகின்றது.
b ஜட்டில, தாபஸ், நிகண்ட, ஜீவிக, புடையாளங் காணப்பட்ட அநகாரிக்க னர் என்றும் அவர்களைப் பொதுமக்கள் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இல்லற த மாறுதல் பரிப்பாஜத்த தன்மையாகும் தரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பண்டுவஸ் தேவ க்கு இலங்கை மக்கள் விருந்தோம்பி வர்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பது
பல இடங்களில் பரிப்பாஜதயர்களைப்

Page 56
பற்றி விவரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஜன தயாரிக்கும் பரிப்பாகர்களும் வாழ்ந்தனர் நடந்து செல்லும் பொழுது பரிப்பாஜ: கரணப் பேரிகை) யும் எடுத்துச் சென்றன அக்கசாவக்க கதையில் குறிப்பிடப்பட்ட அட்டகதா : 55, 56) பரிப்பாஜகர்கள் பயணங்களில் சுமந்து கொண்டு செல்ல
மிகிந்து மகான் தேவநம்பியதிஸ்ஸ மன முதலாகப் போதித்த சூழஹத்திப தோபம பிராமணனுக்கும் பிலோதிக பரிப்பாஜனயா? பற்றியும் ஈண்டு நாம் மறந்து விடக் கூ தொடர்புடைய பெண் குதிரை உருவெ இரண்டு பேய்கள், வெஸ்ஸவென, விய வத்து ஆகிய பேய்களைப் பற்றியும் வமிசத்தின் 10ஆவது அத்தியாயத்தில்
நகரத்திற்கு எதிர்த்திை அந்தத் தேவாலயத்தை அ வாவியின் கீழ்ப்புறத்தில் வ உத்யானத்திலே வாழ்ந்தான் பலி தானம் செய்வர்.
(ப
இதுகாறும் நாம் தெரிவித்த குறிப்புக்க சமயம் தோன்றுவதற்கு முன்னரே பல் இலங்கை மக்களிடையே பரவலாகக் ச இதற்கிணங்க மிகிந்து மகான் இலங்கை L சூத்திர தர்மத்தில் அடங்கியுள்ள வ காணக்கூடிய விஷயங்களைப் பற்றி நாட உள்ளது. மொக்களிபுத்ததிஸ்ஸ பெருந்ே தர்மாசோக பேரரசரின் பேராதரவுடன் பாட ஆயிரம் பிக்குகளின் பங்குபற்றுதலுடன் அதன் பின்னர் மொக்கலி புத்த திஸ்ஸ பரிவார கிராமங்களிலிருந்து புத்த சமய ஒன்பது அனுப்பப்பட்டமை உண்மையா? தீவுக்கு அல்லது இலங்கை நாட்டுக்கு தலைமை தாங்கியவர் மொக்கலி ட
3.

ான பரிப்பஐத பரிப்பாஜத என்று ஆடை
என்பது புலனாகிறது. பரிப்பாஜகர்கள் தக பீடமும் தூண்டிகாவ (ஒரு வகை னர் என தம்மபத அட்டகதாவில் வரும் டிருப்பதை யாவரும் அறிவர். (தம்மபத தமது உடைமைகளைத் தாமே தமது பது அவர்கள் பழக்கமாக இருந்தது.
ர்னன் முதலாகப் பரிவாரங்களுக்கு முதன் சூத்திர போதனையில் ஜானுஸ்ஸசோனி வுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட உரையாடலைப் டாது. பண்டுகாபய ஆட்சி காலத்தோடு டுத்த பெண் பேய், சிந்தராஜ நாலவெல பாதி தேடி, பச்சிம இராஜினி, மஹேஜ அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. மகா இது பற்றி வரும் விவரம் வருமாறு சயில் காலவேல என்னும் இயக்கன் மைத்தான். சித்ர ராஜ இயக்கன் அபய ாழ்ந்தான். வளவா முக இயக்கினி அரசு இவர்கள் அனைவரும் ஆண்டுதோறும்
மகாவம்சம் அத். 10 ஐக் 84 காதை)
ளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது புத்த வேறு வகையான சமய நம்பிக்கைகள் ாணப்பட்டன என்பது புலனாகின்றது. மக்களுக்கு காலத்துக்குக் காலம் போதித்த விஷயங்களோடு ஒப்பு நோக்குமிடத்து ம் சிறப்பாகக் கவனம் செலுத்தவேண்டி தேரர் அவர்களின் தலைமைத்துவத்தில் லிபுத்த நகரத்தில் உள்ள அசோகாராமயவில் மூன்றாவது சம்மேளனம் நடைபெற்றது. மகா தேரரவர்கள் கருத்துப்படி ஒன்பது மறுமலர்ச்சிக்காக தர்ம தூதுக் குழுக்கள் ன ஒரு நிகழ்வாம். அவற்றுள் தம்பபன்னி அனுப்பப்பட்டதாக தூதுக் குழுவுக்கு புத்த திஸ்ஸ மகா தேரரின் சத்தி
8

Page 57
விஹாரையவரான தர்மாசோக பேரரச மகான் அவர்களே ஆவார்.
மிகிந்து மகா தேரர் அவர்கள் தமது : மகா தேரர் அவர்களின் துணையுடன் ( விதிகளைப் பயின்றார்கள் என்றும் ( கொண்டுவரப்பட்ட திரிபிடக சங்கிரு கொள்கைகளைப் பயின்றார்கள் என்று கூறும். (சமந்பாசாதிகா. ப. 29) மிகிந்து மூன்று ஆண்டுகள் கல்வி பயின்றா தீபவமிசமும் இத்தகைய கருத்தைத் தெரி தேரர் அவர்கள் மிகிந்து மகான் அல முழுமையாகக் கற்றுக் கொடுத்ததோடு எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்தக் குறிட எதிர்பார்ப்பது என்ன வென்றால் மிகிந் புத்த தர்ம போதனைக்காகச் சென் கல்வியிலும் பார்க்கக் கூடியது என்பன மகான் இலங்கைக்கு வந்த பொழுது மூன்று திரிபிடக அட்டகதா இலங்கைக்கு கொன அந்த அட்டகதா கலப்படம் பெறக் கூடா தேரர்கள் அதனைச் சிங்களத்தில் மொ அட்டகதா, தீக நிகாய மகா, சாரந்த தீப என்பவனவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன புத்த தர்மம் அமைத்தலில் தர்மதுரதர்கள் கூடியதாக இருக்கின்றது.
மிகிந்து மகான் தலைமையில் தர் தருவதற்கு முன்னர் இலங்கை மக்கள் பழக்க வழக்கங்கள் பற்றியும் நம்பிக்கை அறிந்ததோடு முறைமையான ஒரு திட வந்துள்ளனர் என்பது மேலே குறி கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆசிரியப் பெரு அவர்கள் பிக்குக் குழுவிரின் வேண்டுே இட்டிய உத்திய ஹத்தசால சம்பல என் பண்டுக ஆசிரியப் பெருந்தகையும் சகித நிறுவ வந்தனர் என்று சமந்தபாசாதிச தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இச்சந்த யாதெனில் தர்ம தூதுக் குழுவினரின் வி
மாமன்னரால் தமது நண்பர் தேவாநம்ட

ரின் புதல்வரான மகா தேரர் மிகிந்து
தர்ம ஆசிரியரான மொக்கலி புத்த திஸ்ஸ் முன்று ஆண்டுகள் பெளத்த தர்ம வினய முதலாம் இரண்டாம் சம்மேளனங்களில் கித அட்ட கதா வுடனான தேரவாதக் ம் சமந்த பாசாதிகா வினய அட்டகதா து மகான் தம்முடைய ஆசிரியரிடத்தில் ர்கள் என மகா வமிசம் கூறுகிறது. வித்து ஆசிரியர் மொக்கலி புத்த திஸ்ஸ ர்களுக்கு தேரவாத பெளத்த தர்மத்தை
வினய விதிகளையும் பயிற்றுவித்தார் ப்புக்களை முன்வைப்பதன் மூலம் நாம் து மகான் பெற்ற பெளத்த தர்மக் கல்வி ற பல்வேறு தூதுக்குழுக்கள் பெற்ற தத் தெளிவுபடுத்துவதற்கேயாம். மிகிந்து று சங்கயாக்களிலும் பாத்திரப்படுத்தப்பட்ட ண்டுவரப்பட்டது என்பதும் பிற்காலத்தில் து என்பதற்காக இலங்கையின் மாபெருந் ழி பெயர்த்தனர் என்பதும் புத்தகோவு னி வினய டீகா, தம்பியா அடுவா கடபத . இந்த விவரங்களுக்கிணங்க இலங்கையில் பணி பற்றிய சிறப்பியல்புகளைக் காணக்
"ம தூதுக்குகுழுவினர் இங்கு வருகை பற்றியும், அவர்களின் மொழி பற்றியும் 5கள் வணக்க முறைகள் பற்றியும் நன்கு ட்டத்துக்கிணங்க அவர்கள் இலங்கைக்கு ப்பிட்ட விவரங்களிலிருந்து எண்ணக் ந்தகை மொக்கலி புத்த திஸ்ஸ மகா தேரர் காளுக்கிணங்க மிகிந்து மகான் அவர்கள் ானும் தேரரும் சுமண மாணவ பிக்குவும் மாக வந்து இலங்கையில் புத்த தர்மத்தை ா மகாவமிசம் முதலிய மூல நூல்களில் ர்ப்பத்தில் நாம் சிறப்பாக நோக்கவேண்டியது பருகைக்கு முன்னர் தம்பதிவ தர்மாசோக
பிய திஸ்ஸ மன்னனுக்கு பரிசில்களுடன்
39

Page 58
அனுப்பப்பட்ட செய்தியைப் பற்றியதா காதா 324, 35 இல் குறிப்பிடப்பட்டு
"நான் மும்மணிகளிலு பற்றி நன்கு அறிந்து கெ தெளிவு பெற்று மும்மண
அசோக மாமன்னனால் ஒரு மாத அனுப்பி வைக்கப்பட்ட இந்தத் தர்மச் ச்ெ தர்ம தூதுக்குழுவினர் பொறுப்புஒப்ப
கணிக்கலாம்.
புத்த பெருமான் பரிநிர்வாணம்
ஆண்டில் பொசொன் மாத நோன்மதி
தலைமையிலான தர்ம தூதுக் குழுவின மிஸ்ஸன மலைக்கு வந்தனர். அன்று இை தினமாக அமைந்திருந்தது. பொது மக்க தேவாநம்பியதிஸ்ஸ மன்னர் தாமும் தம. வேட்டை ஆடும் முகமாக மிஸ்ஸன மன தேவநம்பியதிஸ்ஸ மன்னரைச் சந்தித்த
உரையாடலின் பின்னர் சூழ உற்பத்திபதே அந்த சூத்திரப் போதனையைக் கேட்டத6 பரிவாரங்களும் மும்மணிகளில் சரணான
புத்த பெருமான் போதித்த போதனைக தேவாநம்பியதிஸ்ஸ மன்னர் உட்பட ! யாது என்பதை ஈண்டு நாம் ஆராய்தல் உள்ள இந்த சூத்திரத்தில் அடங்கியுள்ள அல்லது அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கலா பிராமணனுக்கும் பிலோதித பரிப்பாஜதவு இரண்டாம் பகுதி ஜானிஸ்ஸோதி பிராம புத்த பெருமான் அவருக்குப் போதித்த
தேவாநம்பியதிஸ்ஸ ஆட்சிக் காலத்தி பிராமண பரிப்பாஜதவின் இரண்டு பெt தேரர் சரணடைந்தது ஒன்றாகும். நா சென்று புத்த பெருமானுக்குப் பணி பு அங்கு சென்று வரும்போது ஜானுஸ்:ே சம்பாஷணையின் பின்னர் ஜனுஸ்ே

தம். (இந்தச் செய்தி மகாவமிசம் அத். 12, Tளது)
ம் சரணடைந்தேன். புத்த சமயத்தைப் ாண்டேன். மா மன்ன, நீங்களும் உளத் களில் சரணடையுங்கள்."
த்துக்கு முன்னர் இலங்கை அரசனுக்கு ய்தியை மிகிந்து மகான் தலைமையிலான டைப்புக்கான முன்னோடிச் செய்தியாக
அடைந்து இருநூற்று முப்பத்தாறாவது
தினத்தில் முற்பகலில் மிகிந்து மகான் ர் அநுராதபுரத்துக்குக் கிழக்குத் திசையில் Uங்கையில் பொசன் நாள் விளையாட்டுத் ளை விழாக் கோலம் பூணுமாறு பணித்த து நாற்பதாயிரம் பரவாரங்களுடன் மான் லைப் பிரதேசத்துக்குச் சென்றார். அங்கே மிகிந்து மகான் மன்னனுடன் நடத்திய நாபம் சூத்திரம் முதலில் போதிக்கப்பட்டது. ன் பின்னர் மன்னருட்பட நாற்பதினாயிரம் டந்தனர்.
ளுள் "சூழ ஹத்திபதோபம" சூத்திரத்தையே பரிவாரங்களுக்கு போதித்ததன் காரணம் வேண்டும். மஜ்ஜிம நிகாய முற்பகுதியில் வற்றை முக்கியமாக இரண்டு பகுதிகளாக ம். அதில் முதலாம் பகுதி ஜனிஸ்ஸோதி க்கும் இடையே நிகழ்ந்த உடையாடலாகும். ணன் புத்த பெருமானைச் சந்தித்த போது
போதனையாகும்.
ல் நிலவிய மத நம்பிக்கைகள் இரண்டை பர்களால் சுட்டிக் காட்டலாம். பிலோதித *தோறும் காலையிலே விஹாரைக்குச் ரிதல் அவருடைய வழக்கமாக இருந்தது. லானி பிராமணனைச் சந்தித்து நடத்திய லானி பிராமணன் புத்த பெருமான்
O

Page 59
எழுந்தருளியிருக்கும் திக்கிற்கு அஞ்ச அறஹதோ சம்மா சம்புத்தஸ்ஸ்" என்ற வணங்கினார் என சூத்திரம் கூறுகிறது.
மிகப் பழங்காலத்திலிருந்தே இன்று வை என்பதாகும். நமஸ்கார வாக்கியத்தை முட வழக்கங்களில் காணக் கூடிய சிறப்பிய வரும் யானை அடி உவமை எமது ஆய்? ஒரு யானையின் பாத அடியின் நீள உயரத்தையும் பருமனையும் நிர்ணயிக்க முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள விஞ்ஞானிக ஒர் உண்மையாகும். பிலோதித பரிப்பாஜி உவமையின் பூரணமற்ற தன்மையை வெளி பிராமணனுக்கு கூறிய பிரசங்கத்தில்
அறிவதற்குத் தேவையான வேறு முக் உள்ளார். அதாவது காட்டில் உள்ள ம கிளைகளை உடைத்த இடங்கள் தந்த என்பனவாகும். யானை அடி அளவு ம விவரங்கள் ஆராய்ந்தறிந்ததன் பின்னரே வருதல் வேண்டும் எனவும் புத்த பெரு
பண்டைய கால மன்னர் யானை இய வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள் மூலம் அ மன்னனுக்கு யானை அடி பற்றிய உவ விளக்கப்படுவதற்காக இந்தச் சூத்திரப் டே முதலில் போதிக்கப்பட்டதும் அதனாலே
கத்திய, பிராமண, கஹபதி, சமண ட பெருமானுடன் வாதாட வந்து புத்த பெ மும்மனிகளையும் உணர்ந்தவர்களாய் பு பிலோதித பரிப்பாஜத மும்மணிகளில் சர பதம் நான்கெனக் 'கருதப்படும். பாக்கியங் வாய்ந்தவர் என்றும் தர்மம் இயற்கைய ஞானியர் என்றும் பிலோதித அந்த ஞ கொண்டார். இங்கே கத்திய, பிரா மூவகையினரும் புத்த பெருமானுடன் போதனையைக் கேட்டு சரணப்பாதையி எனக் கூறப்பட்டிருப்பதால் அத்தோடு நிலைக்கு வந்து சிறப்பான அறிவைப் ெ அடைந்து பிராமணத் தன்மையையும் ஆ

பி செய்து நமோ தஸ்ஸ பகவதோ மஸ்காரத்தை மூன்று முறை உச்சரித்து இதிலிருந்து விளங்குவது என்னவெனின் ர இது இடையறாது கற்பிக்கப்பட்டது ம்முறை சொல்தல் பெளத்த ஆசார பழக்க பல்பாகும். ஹத்திப தோபம சூத்திரத்தில் வுக்கு இலக்காக வேண்டிய தொன்றாகும். அகலங்களுக்கு இணங்க யானையின் லாம் என்னும் தத்துவத்தை இன்றைய ளாலும் கூட ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள தெ முன்வைத்துள்ள யானைப் பாத அடி ரிப்படுத்தி புத்த பெருமான் ஜானுஸ்ஸோனி யானையின் பருமனை நிச்சயமாக கியமான விவரங்களை விளக்கிக் கூறி ரங்களில் முதுகைத் தேய்த்த இடங்கள், த்தினால் சேதப்படுத்தப்பட்ட இடங்கள் ாத்திரம் போதுவதில்லை என்றும், இந்த பெரிய யானை பற்றிய முடிவுக்கு ருமான் விளக்கி உள்ளார்கள்.
1ல் பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தனர் என்பது 1றிய முடிகிறது. தேவாநம்பியதிஸ்ஸ மை மூலம் பெளத்த மதக்கோட்பாடுகள் பாதனையை மிகிந்து மகானினால் முதன் JULI TTL b.
1ண்டிதர்கள் நான்கு வகையினரும் புத்த ருமானின் தர்ம போதனையைக் கேட்டு த்த பெருமானது சீடராக அமைந்தமை ணடையக் காரணமாய் அமைந்த ஞானப் கள் பெற்ற புத்த பெருமான் பேராற்றல் ானது என்றும் சங்கத்தைச் சார்ந்தோர் நானப் பதம் நான்கினாலும் உணர்ந்து மண, கஹபதி, என்னும் பண்டிதர் வாதத்துக்கு வந்து புத்தபெருமானின் ல் சென்று சீடராம் நிலைக்கு வருவர் சமண பண்டிதர் புத்த தர்மத்தில் பிக்கு பற்று உண்மையான சீடரான நிலையை அரஹத் தன்மையையும் பெற்றார் எனக்

Page 60
கூறப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறிப்புக்களு தன்மைக்கான நிலையும் பற்றிய குறி புரிந்து கொள்ளக் கூடியதாக இருந்தது பாடத்தினால் பெளத்த மரபை அறிந்து கொ அறிந்து கொண்டு அதன் பின்னர் உ கொண்டும் இருந்தார் என்பது இதனால் (
ஜானுஸ்ஸோனி பிராமணன் புத்த டெ ஹத்திபத உவமையை பூரணப்படுத்தி நி இரண்டாம் அத்தியாயம் எனக் கருதல காட்டினோம். அந்த அத்தியாயத்தைப்
புத்த பெருமான் உலகில் தோன்றியத செவிமடுத்த இல்லத்தவன் அல்லது இல் குலத்தில் பிறந்தவன் அல்லது உண்மைய சீலங்களைப் பூரணப்படுத்தியவன் தியா நுஸ்ஸதி சுதுப்பாத ஆசவத்மய ஞ உண்மைகளையும் உணர்ந்து ஹத் த புத்ததீவய, அவர்களின் தருமத்தின் இ குழாத்தின் ஞானியர்தன்மை என்பதையு உவமையை விவரமாக அறிவிப்பதன் அடையலாம் என்பது இந்த அத்தியா இல்லறத்தான் அல்லது இல்லறத்தான் ட அறிவு பெற்று தருமத்தில் சேர்ந்து ( வாழ்க்கையை நடத்தும் இலங்கை மக் காட்டும் முயற்சி எனக் கருதலாம். தரப்பட்டுள்ள விவரங்களும் இதனை எ
உண்மையான துறவியர் இத்தகைே கொள்கை இத்தகையது என்று G. கவில்லையாதலால் சீடர் நிலைமைக்கு அறிந்து கொள்வதற்காகவும் முதன் மு போதிக்கப்பட்டது என சாரதத்த தீபனி
சூழஹத்தி பதோபம சூத்திரம் போதித் புத்த பெருமான் மீது புகழ் மாலை சூட் தர்மத்திடமும் பிக்கு சங்கத்திடமும் சர அவர்கள் தம்மை இன்று முதல் வாழ்: அடைந்தவராகக் கருதுவாராக. என்று காட்டப்படுகின்றது. இதற்கிணங்கப் பார்

க்கிணங்க சரணப்பயணமும் குருவாந் ப்புக்களை தேவாநம்பியதிஸ்ஸ மன்னர் எனக் கருதலாம். முதலில் நமஸ்கார ண்டு அதன் பின்னர் சரணப்பயணத்தையும் உண்மையான துறவிநிலையை அறிந்து முன்மொழியப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.
ருமானின் முன்னிலைக்கு வந்து பின்னர் கழ்த்திய போதனை இந்தச் சூத்திரத்தின் ாம் என்பதனை நாம் முதலில் சுட்டிக் பற்றி அடுத்து ஆராய்வோம்.
ன் பின்னர் அவர்களின் போதனையைச் bலத்தவனின் புதல்வன் அல்லது வேறு பாகவே புத்த தருமத்தில் சேர்ந்து நான்கு ன அவாவை ஏற்படுத்தி புப் பேணிவாசா ானத்தைப் பெற்ற நான்கு விதமான ன்மை அடைந்து புத்த பெருமானின் இயற்கைத் தன்மை, சீடராம் துறவியர் ம் உண்மையாகக் கொண்டு ஹஸ்தி பத
மூலம் அதன் பரி பூரணத்தன்மையை யத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே புதல்வன் புத்த போதனையைக் கேட்டு கொள்வது பற்றிக் கூறுவது விவசாய களுக்கு மிகச் சமீபமான தொடர்பைக் சூழ ஹத்தி பதோபம அட்டகதாவில் வலியுறுத்துகின்றன.
யார், அவர்தம் ஒழுக்கம் இத்தகையது. தவநம்பியதிஸ்ஸ மன்னர் அறிந்திருக் வருவதற்காகவும் சீடர் கொள்கைகளை மதல் சூழ ஹத்தி பதோபம சூத்திரம் வினய டீகா ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.
தன் பின்னர் ஜானுஸ்ஸோதி பிராமணன் டி நான் பகவான் கெளதம புத்தரிடமும் ணம் அடைகிறேன். பகவான் கெளதம க்கைத் தலைவராகக் கொண்டு சரனம் கூறியதாக இந்த சூத்திர போதனையில் க்கும் பொழுது இந்த சூத்திரப் போதனை
2

Page 61
மகிந்து மகான் அவர்கள் தேவாநம்பியதில் போதித்த பொழுது அவர்கள் மும்ம6 அறிவிக்கப்பட்டது சிறப்பாகக் கருத்திற்
சூழ ஹத்தி பதோபம சூத்திரத்தைக்
மன்னன் அநுராதபுர நகரத்துக்குச் சென் ஆசிரியராக்கிய மிகிந்து மகான் சுமண போதனையைக் கேட்கும்படி சத்தமிட நாட்டுக்கும் கேட்கக் கூடிய விதத்தில் சு அதனைக் கேட்டு பம்ப லொவ வ போதனையைக் கேட்பதற்காக ஒன்று கூட தினம் இராப் பொழுதிலேயாகும். தேவர்க மிகிந்து மகான் "சமசித்த சூத்திரத்தை அவர்களால் முதன் முதலாக இந்தச் சூத்தி போல் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் தேவர்கள் பாசாகுதகா அட்டகதா கூறுகிறது.
தர்ம போதனையைக் கேட்பதற்காக இடும்படி சுமணசாமனேர (பிக்கு சீடர்) அன்று முதல் இன்று வரை இடை என்பதும் பெளத்த மரபுகளை அறிமுகப்ட காலோ அயங் பதந்தா என இன்றும் தேவர்களை அழைக்கும் பழக்கம் இருப்பு தொடக்கியதும் இலங்கையில் வாழும் அதனை அறிமுகப்படுத்திய சந்தர்ப்பம்
இரண்டாவது நாள் பகல் வேளையி மகான் அனுலா தேவி முதலான ஐநூறு - விமான வத்து - சச்ச சங்யுத்தய போ ஈடுபட்டோர் பிறந்து துன்பப்படும் விதம் இந்தக் கதைகளுள் பெரும்பாலானவை விபரிப்பதற்காகவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஈடுபட்டோர் சுவன லோகத்தில் திவ்வ உணர்வுகளை அனுபவிப்பது பற்றிக் கு சங்யுத்தய சங்யுத்த நிகாயவில் வரும் போதனையாகும். இந்தப் போதனைகளை பெண்களுக்குப் போதித்தமை பற்றி “க பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுள்ளார். தரும
மகான் கேட்கும் கூட்டத்தாருக்கு துக்கத்ை

ஸ்ஸ மன்னன் உட்பட பரிவாரங்களுக்குப் ணரிகளில் சரணம் அடைந்தனர் என
கொள்ள வேண்டியதொன்றாகும்.
கேட்டதன் பின்னர் தேவாநம்பியதிஸ்ஸ *றார். அதன் பின்னர் பண்டுக துறவி ா மாணவ பிக்குவை அழைத்து தர்ம ட்டு அழைக்கும்படி கூறினார். முழு மண மாணவ பிக்கு குரல் எழுப்பினார். ரையிலானவர்களும் தேவர்களும் தர்ம டினர். இது நிகழ்ந்தது பொசன் நோன்மதி ள் பெருமளவில் கூடிய அச்சந்தர்ப்பத்தில் ப் போதித்தார். சாரிபுத்த மகா தேரர் ரெம் போதிக்கப்பட்ட பொழுது இருந்தது
பெருமளவில் கூடினர் என்று சமந்த
தேவர்களை வரவழைக்க பாரிய சத்தம் ருக்கு சொன்னமையும் அந்தப் பேரொலி யறாது ஒலித்துக் கொண்டிருக்கின்றது டுத்துவதாக கணிக்கலாம். “தம்மஸ்ஸவன தர்ம போதனை நடத்தும் பிக்குகள் பது என்பது தெரியும். அந்த மரபினைத் துறவி பாமர மக்கள் அனைவருக்கும் இதுவாகும் எனக் கூறலாம்."
ல் அரச மாளிகைக்குச் சென்ற மிகிந்து பெண்களுக்கும் அரசனுக்கும் பேத வத்து தித்தார்கள். சிற்சில பாவச் செயல்களில் இந்தக் கதைகளிலிருந்து புலப்படுகின்றது. பெண்கள் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சிகளை விமான வத்துவ புண்ணிய கருமங்களில் விய மாடங்களில் பிறந்து தெய்வீக தறிப்பிடும் கதைத் தொகுதியாகும். சச்ச நான்கு விதமான உண்மைகளே புத்த மிகிந்து மகான் அந்தப் புரத்தில் வாழும் Fாரத்த தீபனி" வினய டீகா ஆசிரியர் ப் போதனை ஆற்றல் பெற்ற மிகிந்து தை உண்டாக்கும் விதத்தில் முதலில் பேத

Page 62
வத்துவைப் போதித்து துக்கம் அடைந்: ஆறுதல் பற்றிய உணர்ச்சிகளை உ சுவர்க்கக் கதைகளை உள்ளடக்கிய
அங்ங்ண்ம் ஆறுதலடைந்த பரிவாரங் உணர்ச்சியைப் பெற வழிவகை செய்ய உணர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் ஆகையால் அ நான்கு வகையான உண்மைகளைப் போதித்தார்கள்.
பெண்களின் சிந்தனை வந்தனை: உணர்ச்சிகள் பற்றிய நன்கு அறிந்திருந்: தேவி உட்பட பெண்களுக்கு இத்தை நினைக்கலாம்.
இத்தினத்தில் பகல் தானத்தை உட்கிெ கூடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ஆசனத்தி “தேவ தூத" சூத்திரத்தைப் போதித்தார்கள் உள்ளடங்கும் இந்தச் சூத்திரம் எல்லாப் சூத்திரவர்மய என மஜ்ஜிமா நிகாய ஆ
பாலபண்டித சூத்திரத்துக்குப் பின்ன நாற்கால் மிருகங்கள் நிலை ஏற்படும். அங் என்பது உண்மையே. இந்த விவ கடைப்பிடிப்பவர்கள் தாம் பின்பற்றிய ந நன்மையும் மகிழ்ச்சியும் அடையும் விதழு கூடியவர்கள் என்பதும் விவரமாகக் குறி வர்கள் அனுபவிக்கக் கூடிய மிக உயr பெற்று அனுபவிக்கக் கூடியவர்களாவர்
தேவதூத சூத்திரபோதனையின் மூலம் தீயகிரியைகளில் ஈடுபட்டதலினால் ட இரையவது பற்றி விவரமாகப் போதித் சூத்திரத்தின் மூலம் நல்லொழுக்கம் உ6 மறுமையிலும் லெளகீக வகையில் மி என்பதை பெருமளவு விவரங்களுடன் பேருரையை நிகழ்த்திய சந்தர்ப்பத்தில் சமுதாயத்தில் உயர்குலப் பெண்கள் குல கருதும் பொழுது அவர்கள் பெற்றிருக்கு முன்பு நல்லொழுக்கத்தில் ஈடுபட்டமை

தவர்களை அதிலிருந்து மீட்டு அவர்கள் ண்டு படுத்துவதற்காக அதன் பின்னர் விமான வத்துவைப் போதித்துவிட்டு களுக்கு தெய்வீக மகிழ்ச்சி பற்றிய க் கூடாது. நிர்வாண நிலைமை பாரிய அது பற்றி முயல்தல் வேண்டும் என்னும்
புகட்டி இறுதியில் சச்ச சங்யுக்தய
கள், ருசி அருசி என்னும் உள்ள தவர் மிகிந்து மகான் ஆதலால் அனுலா கய போதனைகளைச் செய்தார் என
5ாண்டு முடிந்ததும் மன்னனின் யானைக் ல் அமர்ந்து குடியிருந்த மக்கள் மத்தியில் 1. மஜ்ஜிம நிகாய உபரி பண்ணாசனத்தில் புத்தப் பெருமக்களாலும் போதிக்கப்பட்ட அட்ட கதா கூறும்.
ர் தீய பழக்கங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு நுனம் பிறந்து துக்கம் அனுபவிப்பவர்கள் ரங்களின் பின்னர் நற்பண்புகளைக் நல்லொழுக்கம் காரணமாக இந்த உலகில் மம் இந்திர போகத்துக்கும் உரித்துக் கூறக் ப்பிடப்பட்டுள்ளது. மனித உலகில் பிறந்த iந்த லெளகீக வளமாகிய இந்திரபோகம்
மிகிந்து மகான் மூன்று வாயில்களாலும் மறுமையில் பயங்கரமான நரகத்துக்கு தார்கள். அதன் பின்னர் பால பண்டித டையவராய் வாழ்ந்தோர் இம்மையிலும் க உயர்ந்த நற்பேறுகளைப் பெறுவர்
விளக்கினார்கள். இந்தப் போதனைப் பங்கு பற்றியவர்கள் என்று கூறப்படும் மாதர் என்போர் குழுக்களைப் பற்றிக் ம் வாழ்க்கைத் தன்மைக்கு மூல காரணம்
என்பதனை விளக்கி எல்லோரையும்

Page 63
நல்லொழுக்க பாதையில் வழிப்படுத்தலே குறிக்கோளாயிருக்கலாம் என்பது புலட்
மிகிந்து மகான் எழுந்தருளிய இர அமதங்க சங்யுக்தய போதித்து அடுத் போதித்தார்கள். இங்ங்னம் ஒரு வாரமா மகான் ஏழாவது நாளில் கோட்டை சூத்திரத்தைப் போதித்தார்கள் என்று கா சூத்திரப் போதனையின் பின்னர் "மிகி புத்திமதி கூறியதாகவும் அங்ங்னம் ெ செல்வதற்கா என்னும் ஐயம் தோன் கூறப்படுகிறது."
இரண்டாவது நாளில் அக்கத்பந்தே ஆசிவிசோபம சூத்திரத்தையும் நான்க ஐந்தாம் நாள் பஜ்ஜநியத சூத்திரத்தை சூத்திரத்தையும் ஏழாம் நாள் தம்ம சத்த முன்பக்க நோன்மதி பதின்மூன்றாம் ! சூத்திரத்தையும் போதித்தார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளவற்றிற்கு மேலதிகமாக தீ சூத்திரங்களையும் போதித்தார்கள் என அவர்கள் கோட்டையின் உட்புறத்தில் அப்பமாத சூத்திரத்தைப் பற்றி சுருக்கம அழைத்கப்படும் சூத்திர போதனைகள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. அங்குத்தர சூத்திரத்தை மிகிந்து மகான் போதித்தார் என்னும் பெயரினால் அழைக்கப்பட்டது ஆசிரியர் கூறுவர். ஆங்குத்தர நிகாயவி தம்மிக இனத்தைச் சார்ந்த பதினோர இரண்டாம் நாத இனத்தைச் சார்ந்த ஐந் என்னும் பெயரில் அறியப்படுகின்றது.
இவ்விரண்டு சூத்திரங்களும் கருத்ை சமானமாகும். திட்டதம்மிக மறுமையில் இரட்டைக் கருத்துடைய நிகழ்ச்சியைப் ெ ஒரே தருமம் அப்பிரமாத என ஐந்த நி பிரகடனமாகும். எல்லா நன்மையான ச அமைந்து அப்பிரமாதத்தில் உள்ளடக அப்பிரமாதம் முதன்மையானது என்றும்
4.

போதனை மேற்கொண்ட பெரியாரின்
படுகிறது.
ண்டாம் நாள் நந்தன பூங்காவிலேயே த நாள் அக்கத்தோபம சூத்திரத்தைப் 5 தர்மப் போதனை நிகழ்த்திய மிகிந்து யினுள்ளே மன்னனுக்கு "அப்பமாத" ட்டும் சமந்தபாசாதிகாவேயின் அப்பமாத ந்து மகான் மன்னனுக்குக் கடுமையாக சய்ததன் காரணம் மீண்டும் திரும்பிச் றி அமைச்சர்களிடம் கேட்டதாகவும்
ாபம் சூத்திரத்தையும் மூன்றாம் நாள் ாம் நாளில் அனமதக்க சூத்திரத்தையும் யும் ஆறாம் நாள் கோமய பண்டித ப்பவத்தன சூத்திரத்தையும் அசுல மாதத் நாள் மாமன்னனுக்கு மகா அப்பவாத மகாவமிசம் கூறுகிறது. மகாவமிசத்தில் பவமிசம் சரியா பிடனய, மகா சமய க் குறிப்பிட்டுள்ளது. மிகிந்து மகான் அரசருக்கு நிகழ்த்தியதாகக் கருதப்படும் ாக ஆராய்வோம். அப்பமாத பெயரால்
ஒரு சில திரிபிடக இலக்கியத்தில் நிகாயவில் வரும் மகா அப்பமாத என்றும் அது "ராஜோவாத" சூத்திரம் என்றும் சாரத்த தீபனி வினய டீகா ன் ஜந்த நிபாதயே படம் பண்ணாசயே 7வது சூத்திரமும் தசன நிபாதயவின் தாவது சூத்திரமும் அப்பமாத சூத்திரம்
தப் பொறுத்தவரையில் பெருமளவில்
விளைவுகளை ஏற்படுத்துவது பற்றிய பற்றுக் கொள்வதற்கு உதவும் வகையில் பாதயில் வரும் அப்பமாத சூத்திரத்தின் ருமங்களும் அப்பிரமாதமின்றி மூலமாக கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவற்றிற்கு தசக நிபாதயவின் அப்பிரமாத சூத்திரம்

Page 64
கூறுகிறது. இவ்விரண்டு சூத்திரங்களிலு முன்வைக்கப்பட்டுள்ள உவமைகள் சமட பாதங்கள் ஹஸ்தி பாதயவில் உள்ளட மாத்திரம் சிறந்தது என்றும் ஓர் உவ உவமைகள் சமமாகவே பயன்படுத்தப்பட் சந்திரனின் ஒளி சிறப்பாகும் என்பதும் சிறப்பானவர் என்பதும் உவமை மூல உள்ளன. ஒரே கருத்தை நிலைநிறுத்துவ சூத்திரங்களிலும் வெவ்வேறாகத் தர நிபாதையில் கேசீ இனத்தில் அப்பமாத தரப்பட்டுள்ளது. மிகிந்து மகான் தேவ அப்பமாத சூத்திரத்தைப் போதித்தார் அவசியமாகும்.
சிங்கள போதி வங்சய அங்குத்தர அப்பமாத சூத்திரம் மிகிந்து மகான் அவ இனங்காணப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ஏகாத கூடிய ஒரு சூத்திரம் அங்கு இடம்பெற சூத்திரம் ஒன்று இருப்பதால் அந்தச் சூ குறிப்பிட்டுக்கலாம் என்பது ஆராயப்பட தீபனி வினய டீகாவின் ஆசிரியர் சுட்டி சுத்த” என்னும் பெயரால் அறியப்ட சூத்திரமோஎன திரிபிட்டக இலக்கியத்தி ஆனால் ஜாதக கட்டகதாவில் அட்டக நி தொடக்கத்தில் காணப்படும் "பூசம்பி விஹறத்தோ ராஜோவாத சுத்தங்க ஆர ராஜோவாத சூத்திரம் ஒன்று பற்றிப் (
ராஜோவாத என்னும் பெயரில் கெ ஜாதகக் கதை ஒன்றினை ஜாதகட்டகதா அங்கே இதஹ் சத்தா ஜேதவனே விஹற: தெசதுண ஜாதனே ஆவிபவிஸ்ஸதி' ( சூட்டப்பட்டுள்ளது. நேசதுண ஜாதகவில் புத்திமதி கூறும் வகையில் அந்த ஜாதகக் போதனையைக் கேட்க வந்த கொசொல் புத்திமதிகள் பல அந்த ஜாதகக் கதைய “மன்னர்கள் நன்கு தார்மீகமாக ஆ சந்தர்ப்பத்திலாவது அதர்மமாக ஆட்சி செயல்களில் ஈடுபடுவர்.” முதலிய இக்கரு

ம் உள்ள காரணங்களை நிறுவுவதற்கு ானவை. நடக்கும் மிருகங்கள் எல்லாம் க்கப்பட்டுள்ளன என்றும் ஹஸ்தி பதய மை கூறும். இரண்டு சூத்திரங்களிலும் டுள்ளன. நட்சத்திரங்களின் ஒளியை விட குறுகிய மன்னர்களை விட மா மன்னர் மாக இரண்டு சூத்திரங்களிலும் சமமாக தற்காக வேறு பல உவமைகள் இரண்டு ப்பட்டுள்ளன. இதைத் தவிர சதுத்த என்னும் பெயரில் மற்றொரு சூத்திரமும் ாநம்பியதிஸ்ஸ மன்னனுக்கு எத்தகைய
என்பதனை பரீட்சித்துப் பார்த்தல்
நிகாயவில் ஏகாதச நிபாதையில் வரும் ர்கள் மன்னனுக்குப் போதித்த சூத்திரமாக iச நிபாதையில் அந்தப் பெயரால் கருதக் வில்லை. தசக நிபாதையில் அப்பமபத த்திரத்தைத் தான் சிங்கள போதி வங்ச வேண்டியதொன்றாகும். மேலும் சாரத்த க் காட்டி இருப்பது போல் "ராஜோவாத டும் அப்பமாத சூத்திரம் வேறொரு ல் எம்மால் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. பாதையில் வரும் சுமங்கள ஜாதகயவின் துத்தோதி இதங்சத்தா ஜேதவனே ப்ப ததேசி" என்னும் பாடத்துக்கிணங்க பேசப்படுகிறது.
5ாசெஸல் மன்னனுக்கு போதிக்கப்பட்ட "வின் நிமாதையில் காணக்கிடக்கின்றது. த்தோ ராஜோவாதங் ஆரப்ப கதேசி. சொ என்று நேசதுண ஜாதகயின் தொடர்பு ன் தொடக்கத்தில் கொசொல் மன்னனுக்கு கதை போதிக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. மன்னனுக்கு புத்த பெருமான் வழங்கிய பின் தொடக்கத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. ட்சி புரிதல் வேண்டும். எந்த ஒரு
புரிந்திடின் அரச ஊழியரும் அதர்மச் நத்துக்கள் சுருக்கமாக முன்வைக்கப்பட்டு
6

Page 65
"சதுத்த நபாதே ஆகத சுத்த நயென ஒவதி ராஜோவாத ஜாதகய உடனான தொட
இந்த ராஜோவாத ஜாதகயிலும் ஆட் பெற்றுள்ளன. அரசைப் பரிபாலிப்பவர்க தேன் முதலியவையும் இனிமையற்றுப் அம்மட்டன்று, முழு நாடும் திறமையற்று தர்மத்துக்கிணங்க நடந்தால் கசப்பும் இனி நாடும் தெம்புடன் விளங்கும். ஒரு நதியை தலைவன் கோணலாகச் சென்றால் ஏனை மாட்டுத் தலைவன் நேராக நடந்தால் ஏ அதே போன்று ஒரு நாட்டின் ராஜ்யத் கொண்டு நடப்பாரேயானால் குடி மக்க குற்றங் குறைகளுடன் நடந்தால் தர்மத் மக்களும் அதர்மத்தில் ஈடுபடுவர். அரசன் நன்மை அடையும். சுகம் பெறும். என்
மேற்குறிப்பிட்ட கேசதுண ஜாதகத் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மரணித்து மறுை நற்கருமங்களின் பலனை அல்லாது ே காரணத்தினால் சிறிதளவு நன்மையைக் கூடாது. தாமதமில்லாமல் தர்மத்துக்கடை
மிகிந்து மகான் அப்பமாத சூத்திர கிரிக்கு எழுந்தருளினார். அப்பொழுது கேட்டார். மகா தேரர் அவர்கள் எங் கூறினார்கள். மீண்டும் அவர்கள் இ. சூத்திரத்தில் அடங்கியுள்ள விஷயங்க முன்னரின் இந்தக் கேள்வி உதவி ! தொடக்கத்தில் நாம் விளக்கிய தேச உள்ளடக்கிய விஷயங்கள் இந்தச் சந்த தேவாநம்பியதிஸ்ஸ மன்னனுக்குப் புத்தி சிந்திக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றன. இதற் சம்பந்தமாக எமது ஆய்வு சிறப்பாக இருக்கின்றது.

த்தவர்” என்று சதுத்த நிகாயவில் வரும் ர்பைக் காட்டுகிறது.
சிப் பாலனம் பற்றிய குறிப்புக்கள் இடம் ள் அதர்மத்தில் ஈடுபட்டால் எண்ணெய், போகின்றன. சாறற்றவையாகின்றன. ப் போகிறது. கசந்து விடுகிறது. மன்னன் க்கும். சுவையுடையதாக இருக்கும். முழு க் கடக்கும் பொழுது மாட்டு மந்தையின் ாய மாடுகளும் கோணலாகவே செல்லும். னைய மாடுகளும் நேராகவே நடக்கும். தலைவர் (மன்னர்) தர்மத்தை மேலாகக் ளும் தர்ம வழியிலே செல்வர். அரசன் துக்கு மாறாகச் செயல் பட்டால் குடி தர்மமே கண்ணாயிருந்தால் முழு நாடும் பன அதில் வரும் கருத்துக்களாகும்.
தில் அப்பிரமாதய பற்றியும் இங்ங்ணம் ம அடையும் ஒரு பிராணி தாம் செய்த வறெதைம் பெற மாட்டார்கள். அந்தக் $ கருதி நல்லொழுக்கத்தில் தாமதித்தல் மய ஆட்சியை நடத்தும்.
த்தை மன்னனுக்குப் போதித்து சேதீய மன்னர் ஒர் அமைச்சரிடம் இவ்வாறு களுக்குக் கடுமையான புத்திமதிகளைக் ங்கு எழுந்தருளுவார்களா? அப்பமபத ளை அனுமானத்தினால் முடிவுகட்ட புரிகின்றது. அரச பரிபாலனம் பற்றி துண, ராஜோவாத ஜாதகக் கதைகள் ர்ப்பத்தில் மிகிந்து மகான் அவர்களால் மதிகளாகப் போதிக்கப்பட்டவை என்று கிணங்க மிக முக்கியமான குறிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்றாக

Page 66
மிகிந்து மாகிமி அவர்கள் இலங்ை இலங்கை வாழ் மக்களுக்கும் புத்த தர்ம பெற்றுக் கொடுப்பதற்காக முதன் முதல் சூத்திர போதனையிலிருந்து தொடங்கி போதனை புரிந்து இறுதியில் நாட்டின் நாட்டு மக்களின் அபிவிருத்திக்கான பி சூத்திர உபதேசத்தின் மூலம் பிரபல் என்பது இதிலிருந்து புலனாகின்றது.
இதுகாறும் நாம் முன்வைத்த எல்ல மகான் இலங்கை மக்களுக்கு போதித்த முதலாகக் கொண்ட மக்கள் அனைவ தொடர்பு கொண்டுள்ளது என்பது தெ

கக்கு எழுந்தருளி அரச யானைக்கும் ம் பற்றிய அவசியமான விளக்கத்தைப் ) எடுத்துக்காட்டிய சூழகத்திப தோபம ஏனைய எல்லாச் சூத்திரங்களிலும் ஆட்சியாளர் தார்மீகமாக அமைவது ரதானமான ஏதுவாகும் என அப்பமாத பமாக மன்னருக்கு அறிவூட்டினார்கள்
ா விஷயங்களுக்கும் இணங்க மிகிந்து எல்லா சூத்திர தர்மத்திலும் அரசனை
ருக்கும் வாழ்க்கையுடன் புத்த தர்மம்
ளிவாகப் புலனாகின்றது.

Page 67
பரீ LDg)/
போதி என்னும் சொல் பெளத்தர் ம மகா ஞானத்தின் எண்ணக்கருவாக பதின்மரை வெற்றி கொண்டு புத்த ஞா அமர்ந்து மின் போன்ற ஒளியைப்பரட் முக்கியம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியாக அ அன்றிலிருந்து போதி என அழைக்கட என்றால் நான்கு உண்மைகளையும் ஞா போதி என்னும் பெயரால் அழைக்கப்பட உரைகாரர் கூறுவர். மகா போதி, பூரீ இந்த மரம் அழைக்கப்படும். மகா போதி கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கும் போதி வங் என்றும் பாரிய என்றும் இரண்டு கருத காட்டி உள்ளார். வணக்கத்துக்குரிய பே அதன் கருத்துக்களாகும். பூg மகா போ கிரணங்கள் பிரகாசிக்கும் என்பதேயா வெளிவருவது போன்று போதி மரத் வெளியிடுகிறது என்பதனால் அந்தக் தோன்றுகின்றது எனச் சுட்டிக் காட்டி
புத்த பெருமான் பத்துக் கொலைய மரத்தின் அடியிலிருந்தே. ஆதலால் அந் ஜய பூரீ மகா போதி என்பது பயன்படுத் மரம் பெளத்த உலகினில் வணக்குத்துக்கு இருந்தது சித்தாத்த குமாரர் பெளத்தத நிகழ்வினை மூலமாகக் கொண்டேயாம் மரம் பாரத மக்களிடையே வணச் வந்துள்ளது என்பது புதைபொருள் மொஹன்ஜதரோ - ஹரப்பா நாகரீகத்தை அஸ்து போன்ற ம்ரமொன்றின் உருவம் பதி அது தெளிவாகின்றது. அஸ்து என்னும் என்னும் பெயரினால் அழைக்கப்படு உள்ளாகிய அத்தகைய மரம் தேவாசீர்வ என்றும் மக்கள் மத்தியில் வணக்கத் வேண்டும் என்பதும் புலனாகி உள்ளது. காய் காய்க்கும் மரம் வனஸ்பதி ( கூறியுள்ளனர்.

றாபோதி
த்தியில் புத்த பெருமானின் எல்லையற்ற அமைந்துள்ளது. சிதுஹத் போதிசத்தர் னத்தைப் பரப்பியது போதி மர நிழலில் பிக் கொண்டேயாம். அந்த வரலாற்று து அமைந்தமையினால் அந்த மரம் பட்டமை யாவரும் அறிந்ததே. போதி ானமாகவும் அதற்குத் துணைபுரிந்த மரம் ட்டது என்றும் போதி வமிசம் என்பதன் மகா போதி, ஜய பூரீ LD5ft Guild at 60T என்பதில் உள்ள மகா என்பதன் இரண்டு ச நூலின் உரைகாரர் "வணக்கத்துக்குரிய" ந்துக்களும் உசிதமானவை எனச் சுட்டிக் ாதி அல்லது விசாலமான போதி எனபன தி என்பதால் கருதப்படுவது யாதெனில் கும். புத்த பெருமானின் உடலிலிருந்து திலிருந்தும் வர்ணங்களிலான ஒளியை கருத்து பொருத்தமுடையது எனத்
o GT6, TTT T.
பாளிகளையும் வெற்றிகொண்டது இந்த த வெற்றியை நினைவு கூருமுகமாகவே தப்பட்டுள்ளது. அஸ்து அல்லது அஹட்டு குரிய தன்மைக்குப் பாத்திரமாக அமைந்து த்துவத்துக்கு ஆளாகும் தன்மை பற்றிய 1. எனினும் பழங்காலத்திலிருந்தே அந்த குத்துக்குப் பாத்திரமானதாக இருந்து
சான்றுகளிலிருந்து புலனாகின்றது. ச் சார்ந்ததாகக் கருதப்படும் முத்திரைகளில் க்கப்பட்டதொன்று கண்டெடுக்கப்பட்டதால் மரம் சாரும் பாரிய மரவகை வனஸ்பதி கிெறது. காட்டில் தலமைத்துவத்துக்கு ாதம் பெற்றுள்ளமைக்கான அறிகுறி அது துக்குப் பாத்திரமானதாய் இருந்திருக்க அளவால் பருமனாகவும் வேர் இல்லாமல் என நிகண்டு ஆசிரியர்கள் கருத்துக்

Page 68
வனஸ்பதி போன்ற இனத்தைச் ச மக்களால் வணங்கப்பட்டு வந்துள்ளன.
புத்த பெருமான் அருளியிருப்பது டே பெரிய காடுகளிலும் ஆராம இனத்தைச் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ருக்க மரங்களைப்பற்றி பாளி மொழியில் உள் சிதுஹத் சரிதையில் பகிரங்கமாகக் குறிப் ஒரு ருக் சேதியவுக்குப் பொறுப்பாய் விடுதலை பெறும்பொழுது அந்த மரத்தி வருகையை அந்தப் பெண் மரத்தோடு இருக்கிறது போல் இருந்தது எனக் கருதி உரிய முறையில் அகன்றிடும் என அ
மிகப் பண்டைய காலத்தில் இலங்ை இருந்திருக்கலாம் என வரலாற்று ஆ இனத்தைச் சார்ந்த மரங்களை தேவ அவற்றைத் துதித்து வணங்கும் பழ இலங்கையரின் மத்தியில் நிலவியத காணலாம். புத்த சமயம் இலங்கையில் பூரீமகா போதியின் கிளையை இலங் ஈடுபட்டுப் பல இடங்களில் அதனை காட்டிய எண்ணக்கருவைக் காணலாம். த வரையிலான நாட்டினுள் பல்வேறு இ குறுகிய காலத்தில் மக்களால் விரும்பப்ப பல ருஹ போதிகளை நடுவது பt இலங்கைக்கு புத்த தர்மம் அறிமுகப்ப புத்ததர்மம் நிலைநிறுத்தப்பட்டதாகக் கீ நாடுகளிலும் பின்னொரு காலத்தில் பு கொரியா, யப்பான் போன்ற நாடுகளிலு பெருவழக்கில் இடம்பெறாமை அந்நா இணங்காததேன் என்பது ஆராய்வுக்குட
மூவகையான சைத்ய (பூசை)
பெளத்த தருமம் என்பது மோட்சத்ை தத்துவார்த்த அடிப்படையிலான அறிவு கொள்கைகளையும் வணக்க பூசைகள் கொண்ட சமயமாகும். இதில் வரும் வண புத்த பெருமானின் மூவகையான பூ

ார்ந்த மரங்கள் பண்டைய காலத்தில்
ால் அச்சத்தினால் பீதி அடைந்த மக்கள்
சேர்ந்த மரங்களிலும் சரணடைந்தனர். சேதியம் என்று கருதப்படும் இடத்தில் ள கிரந்தங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிடப்படும் சுஜாதா கோமகள் அத்தகைய இருந்தார். தமது பொறுப்புக்களிலிருந்து ன் அடியில் சிதுஹத் போதி சத்துவரின் தொடர்புடைய ஒரு தெய்வம் தோன்றி னொள். தமது உள்ளத்து ஆசை அதனால்
வளிடம் ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டது.
கையிலும் மரங்களை வணங்கும் நிலை பூசிரியர்கள் கருதுகின்றனர். வனஸ்பதி V ாசீர்வாதம் பெற்றவை எனக் கண்டு முக்கம் பெளத்த யுகத்துக்கு முந்தியும் ற்கான சான்றுகளை மகாவமிசத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சில காலத்தில் கைக்குக் கொண்டு வரும் முயற்சியில் வளர்ப்பதனால் மக்கள் அதற்கு ஆதரவு ம்பகொலபட்டுவேவிலிருந்து அநுராதபுரம் டங்களில் இந்த போதி வணக்கம் மிக til L. — முறைமை அஷ்ட பல ரூஹ, தெதிஸ் ற்றிய செய்திகளினால் புலனாகின்றது. டுத்தப்பட்ட கால கட்டத்தினுள்ளேயே கருதப்படும் பர்மா, தாய்லந்து போன்ற த்த தர்மம் பரவிய சீனம், வியட்நாம், ம் போதியை வணங்கும் பழக்கம் மக்கள் டுகளில் மக்கள் நம்பிக்கையில் அது ட்படுத்தவேண்டிய ஒரு விடயமாகும்.
த வெளிப்படையாக வேண்டுவது பற்றிய றுத்தல் மூலமும் அதற்கிணங்க அமைந்த ளையும் உள்ளடக்கிய கைங்கரியங்கள் க்க பூசைகள் யாவும் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது சைகளை மையமாகக் கொண்டேயாம்.
SO

Page 69
உடலினாலும் நுகர்தலினாலும் நினைவு என்பது விவரண நூல்களில் இடம்ெ கூறப்படுவது புத்த உடலைத் தக சின்னங்களையேயாம். நுகர்வானவை 6 நுகர்ந்த பயன்படுத்திய பாத்திரம், ம அணிந்த வார், வெளியே அளித்த பெருமானுக்காக ஆக்கப்படும் சிலைகள் உத்தேசிக சைத்ய - நினைவுச் சின்னப் புத்தருக்குச் செய்யும் வணக்கப் பூசை பூசையால் நிறைவேற்றப்படுவதால் கொ6 இலங்கையில் பெளத்த மதம் நிறுவ குறிப்பிடப்பட்ட மூவகையான பூசைகளும் என்றும் அவர்களிடையே அவை ஜனரஞ் மிகிந்து தேரர் அவர்களின் வழிகாட்ட ஜம்புதீபத்திலிருந்து புத்தபெருமானின் நி அவற்றைப் பாதுகாப்பாக அமைத்து எழுப்பப்பட்டது. ஆரம்ப காலத்தில் புத் என்பதற்கு சான்றுகள் இல்லையெனினு செய்யும் முறையில் நினைவுச்
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கொ கொண்டு வருவதன் மூலம் நுகர்வுப் பூ
போதியை இலங்கைக்குக் கொண்டு வரு
ஜம்புத் தீவின் ஜய மகா போதியின் பற்றிய கதை விரிவாக விளக்குவ: எழுதப்பட்டுள்ளது. உள்ளத்தைக் கவரு உயர்ந்த மொழி நடையைப் பயன் சுருக்கமாகப் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன தர்மாசோக மாமன்னர் மகாபோதிக் வருவதற்கான வழிவகைகளை மேற்கொண் வெட்டுவது அரசனுக்குப் பிரச்சினையாக ஆலோசனைக்கிணங்க அரிதாரம் என்னுட ஒரு வரி இடப்பட்டது. புத்த பெரும் இடப்பட்ட இடத்தில் சாகை பிரிந்து பாத்திரத்துக்குள் நின்றுவிட்டது. மக்க பசைகள் செய்து மக்கள் அணிவகுத்து நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. த பாத்திரத்தைத் தலைமேல் சுமந்தவராய் வைத்தார். போதியைக் கொண்ட க அனைத்தையும் தவிர்த்துக்கொண்டு
5

பு சின்னங்களாலும் நடைபெறுகின்றன பற்றுள்ளது. உடல் சார்ந்தவை எனக் னம் செய்தபின்னர் எஞ்சியிருக்கும் ானக் கருதப்படுபவை புத்த பெருமான் ஏந்சளாடை, புத்தபெருமான் அரையில் போதி மரம் என்பனவாகும். புத்த ர், இருக்கை, தர்ம சக்கரம் என்பன பூசை எனப்படும். உயிருடன் வாழும் களும் துதிகளும் இத்தகைய மூவகைப் ாகை அடிப்படையில் ஈட்டப்படுகின்றன 1ப்பட்ட சில காலத்திலேயே இங்கு பொது மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன சகமாக்கப்பட்டன என்றும் புலனாகின்றது. லின் சுமனா சாமனேரர்கள் மூலமாக னைவுச் சின்னங்களைக் கொண்டு வந்து முதலாவது சைத்தியமாக துபாராம த பெருமானின் சிலை செதுக்கப்பட்டது ம் புத்த பெருமானைப் பிரதிநிதித்துவம் சின்னங்கள் தொடக்க காலத்தில் ள்ள முடிகிறது. மகா போதிக் கிளையை பூசை நிறைவேற்றப்பட்டது.
}தல்.
வலது பக்கக் கிளை அழைத்து வரல் தற்காகவே பாளி மகா போதிவங்ச ரும் பல அலங்காரங்களைக் கொண்டு படுத்தி எழுதப்பட்டுள்ள விவரங்கள் . மிஹிந்த தேரரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க கிளையை இலங்கைக்கு கொண்டு டார். போதிக் கிளையை ஒர் ஆயுதத்தினால் கியபோது மொக்கல்லிபுத்ததிஸ்ஸ தேரரின் ம் மஞ்சள் வகையான கணிப்பொருளினால் மான் அதிஷ்டானத்தின் பிரகாரம் வரி து மணப் பொருள்கள் நிறைந்திருந்த ளின் வழிகாட்டலுக்கமைய பெருமளவு நடக்க அதனை இலங்கைக்கு அனுப்ப நர்மாசோக மன்னர் போதிக் கிளையிலான கழுத்தளவு நீரில் இறங்கிக் கப்பலில் கப்பல் இடையே ஏற்பட்ட இடர்கள் இலங்கையின் வட கரையில் உள்ள

Page 70
தம்பகொழுபடவுன என்ற இடத்தை அங்கு வந்திருந்த தெவனபாதிஸ்ஸ அர அந்தக் கிளையை கை ஏற்று மக்கள் ஊ எடுத்துச் சென்று கஹமெவன உத்ய இடத்தில் நாட்டினார்.
போதியை கெளரவித்தல்.
போதியை அநுராதபுரத்தில் நட்ட பிரானுக்குச் செய்வது போன்ற 6 காட்டப்பட்டன. அதற்கான ஏற்பாடுகளு குலங்களைச் சார்ந்தவர்கள் போதியோடு சுமித்த போதி குப்தக் குமாரர்களிலிரு ஒப்படைத்ததோடல்லாமல் போதிகுப்தவு பொறுப்புக்களும் ஒப்படைக்கப்பட்டன மரியாதை அனைத்தும் பெறக் கூடிய பாளி மகா போதி வங்சயவிலும் சி விளக்கப்பட்டுள்ளன. போதிக் கிளையுட குடும்பத்தினருக்கும் ஏனையோருக்கும் அ ஒப்படைக்கப்பட்டது. சமித்த, போதிகுப் சூரிய குப்த, கோதம, ஜதீந்தனா என்னும் பல்வேறு பொறுப்புக்கள் ஒப்படைக் பட்டமும் பதவிகளும் சிறப்புரிமைகளும் ( ஈடுபட்டுள்ள குமாரர்களை தெவன ட பரிசில்களும் அளித்தமை மகா போதி என்பதனாலேயே சிங்கள போதி வ போதிகுப்த குமாரருக்கு பதவிகள் வழங் கொடிகள் உயரப் பறக்கவிடப்பட்டன. குடும்பத்தவர்போல் தம்மை அலங்கரித் அரசனின் மணிமுடியைச் சூட்டி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இவையெல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. போதி கார6 குழுவினர் பிற்காலத்தில் எத்தகைய பிர அவர்கள் இலங்கை அரசுக்கு உரித்துடைய மகா போதிக்கு நாள் தோறும் ஆண்டு செய்யப்படும் சேவைகளும் வணக்க இடையீடின்றி தொடர்ந்து நடைபெ குலத்துக்கும் ஒப்படைக்கப்பட்ட முை வணக்கங்களுக்கும் பூசைகளுக்கும் அ6 முறைகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது l
5

அடைந்தது. போதியை வரவேற்பதற்கு சன் கழுத்துவரையிலான நீரில் இறங்கி ர்வலம் மூலம் அதனை அநுராதபுரத்துக்கு ானத்தில் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட
பின்னர் உயிரோடு வாழும் புத்த வணக்கமும் பூசைகளும் கெளரவமும் நம் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பதினெட்டுக் வந்தார்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நந்து சுமித்துக்கு அந்த அணியினரை க்கு போதியைப் பாதுகாக்கும் எல்லாப் ஓர் அரசனுக்கு அளிக்கக் கூடிய தகைமை போதிக்கு இருந்தது என்பது ங்கள போதி வங்சயவிலும் விரிவாக டன் இலங்கைக்கு அனுப்பப்பட்ட அரச அங்கு பாதுகாப்பு சம்பந்தமான பொறுப்பு த, சந்திர குப்த, தேவ குப்த, தர்ம குப்த, குமாரர்களுக்கும் எண்மர் போதி பற்றிய கப்பட்டன. அதற்காக அவர்களுக்குப் வழங்கப்பட்டன. போதியின் பாதுகாப்பில் ாதிஸ் மன்னன் நன்கு கவனித்ததோடு க்குச் செய்யும் கெளரவமாக அமையும் 1ங்சவில் குறிப்பிடப்படுவது போன்று கிய பொழுது சிங்கள, ஆந்திர, சோழக் பட்டமளிப்பு விழாவின் போது அரச துக் கொண்ட குமாரர்களின் தலையில் கெளரவம் அளிக்கப்பட்டது எனவும் போதிக்குச் செய்யும் மரியாதையாகவே ணமாக இங்கே குறிப்பிடப்பட்ட அரச முகர்களாகக் கவனிக்கப்பட்டனரெ னின் பவர்களாகவும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டனர். ேெதாறும் சிறப்பான சந்தர்ப்பங்களிலும் 5ங்களும் பூசைகளும் ஊர்வலங்களும் றுவதற்காக வெவ்வேறாக ஒவ்வொரு றமையை போதி வங்ச விபரிக்கிறது. வசியமானவற்றை அளிப்பதற்கான வழி மிக மிக அற்பமான பொருளிலிருந்து
52

Page 71
பெறுமதி வாய்ந்த பொருள் வரை எல்லா வழிமுறைகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிரு
போதியின் பரிவாரம்
ஜய பூரீ மகா போதியின் வலது
மகமெவன உத்யானத்தில் நிறுவப்பட்ட ே முளைகளை இலங்கையின் பல்வேறு முளைத்த எட்டுக் கன்றுகளும் ஒன்று த நிவக்க பிராஹ்மணகமவிலும், தூபாரா சைத்யஸ்தானத்திலும், சாகிரியவிலும், நடப்பட்டன. எஞ்சிய நான்கிலிருந்து வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை முப்பத்திரண்டு இடங்களும் மகா போதி நூலிலும் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளன. சிங் போன்று அந்த முப்பத்திரண்டு இடங்களு தந்திரிமலய, மகா ஜல்லிக கம, கொட் வல, மஹியங்கன, வில்கம் வெஹெற, மு பவ் வெஹெற, துங்கல்லே வனவாச ெ கணோகம, புசல்பிடிய, வதுற, பெலிகல்ல வட்டாரம, சுலுகல்ல, ரஸ்வேறுவ, கட் நயாகல, அம்லவ எனும் இவையாம்.
மேற்கூறப்பட்ட விவரங்களுக்கிணங் போதி நடப்பட்டடிருக்கும் முறைமைை நான்கு இடங்களே அநுராதபுர எல்லைக்கு ஏனைய நான்கு இடங்களும் வடக் அநுராதபுரம் வரையிலான பிரதேசங் ருஹணுரட்டவில் அமையும் இரண்டு இ சுட்டுதல் வேண்டும். இந்தக் கால கட சந்துன்கம சத்திரியர் தலைநகரத்தில் இருந்தது என்பது பற்றிய விளக்கமும் போதி இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளி வில்கம்முல தேரர் விவரித்துள்ளார். குரு கதைகளிலிருந்து இந்த விளக்கம் மு அட்டவணைக்கு மேலதிகமாக குல இடங்களின் பெயர்களைத் தந்துள்ளது. போதி மரத்தை நடுவதற்கு இலங்கை உற்சாகத்தைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

வற்றையும் அளிப்பதற்கு இன்றியமையாத ந்தன.
பக்கக் கிளை அநுராதபுரத்தில் உள்ள தாடு அதே போதியில் தோன்றிய போதி பகுதிகளில் நாட்டினர். முதன் முதல் ம்புலு தொட்டவிலும் ஏனைய முறையே மவிலும், கசுன்கிரி வெஹெற முதலாம் கதிர்காமத்திலும் சந்துன் கமவிலும் முளைத்த முப்பத்திரண்டு கன்றுகள் பாகக் கருதப்பட்டு நடப்பட்டன. இந்த வங்சவிலும் மகா போதி வங்ச உரை கள மகா போதி வங்சய குறிப்பிட்டுள்ளது ம் பின்வருமாறு மல் வஸ்ஸா வெஹெற, டியார்ம, மாத்தளைருசிகம, மாகம வில் திஅங்கய, உறப் போரு வெஹெற, சிதுல் |வஹெற, வலிகம, பறகொட, மத்தேகம, , பபிலியான, பெல்லன்வில, வந்துறட்ட, டியாவ, கிரிபா வெஹெற, யாபஹவ்வ,
க முதலில் குறிப்பிடப்பட்ட அஷ்டபல யைப்பற்றி ஆராயும்பொழுது அவற்றுள் குள் அமைந்தனவாக இருக்கக் காணலாம். கே தம்ப கொலுபட்டுனே இயிலிருந்து களில் அமைந்த இரண்டு இடங்களும் டங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளமையைச் டத்தில் ருஹ"ணயில் கதிர்காமத்திலும் வாழ்ந்த சத்திரியர்களுடன் தொடர்பு தெரிய வந்துள்ளன. தெதிஸ் பல ருஹ ல் நடுவதற்கு எடுத்த நடவடிக்கைகள்பற்றி நநாகல் கால கட்டத்திற்குரிய மரபுவழிக் ன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பெயர் போதி வங்சய இன்னும் நூற்றேழு அந்த விவரங்களைப்பார்க்கும் பொழுது பெளத்த மக்கள் மத்தியில் நிலவிய

Page 72
போதிபூசை
மஹமெவுனவில் அமைந்த சிரிமா ( அமைந்துள்ள போதிகளுக்கும் அளவற்ற ப போதியின் விஹார நிலையத்தை இன்றிய அமைந்த அதேசமயம் அதனை மாதிரியா பூசைகளும் அங்கு நடைமுறைப்படுத்தப் அமைப்பது போல் போதிக்காகவும் சிறப் முறை மேற்கொள்ளப்பட்டது. போதிச காணப்பட்ட சிறப்பான கட்டடம் அத6 ஏனைய மரங்களைப் போன்றே வெய்யில் பெறுகின்றதெனினும் அந்த மரங்களை கம்பீரத் தன்மையையும் காட்சி அளி குறிக்கோளாகக் கொண்டு சிறப்பான ஒன கவனத்தில் கொண்டு சிறப்பான இக்கட கருதல்ாம். போதியை அமைத்ததன் பின்ன வெளியிலே தோன்றுவதற்குரிய முறையி உண்டாக்குவதும் வெள்ளை மணல் தூ கொடியையும் பதாதைகளையும் கட்டி அ புலனாகின்றது. இவை அனைத்தும் பே சந்தேகமில்லை. அதுவேயன்றி மலர்களு பூசைக்கு வைக்கப்பட்டன என்பது ெ வங்சவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுபோல் இ தயாரிக்கப்பட்ட உணவு வகைகளின, அனுபவிப்பதற்கு முன்னர் போதிக்கு அறியக்கிடக்கின்றது. போதியானது விதி பெண் பக்தர்கள் மாத்திரம் அன்றி 6 நாளாந்த சமய வாழ்வின் அவசியமான அநுராதபுர யுகத்தின் இறுதிக் கால கட பணியாக அமைவதற்குத் தேவையான ஹெறணசிக்க லினிச என்னும் கிரந்தத்தி மண்டபம், அடிப்பாதை ஆகியவற்றிற்கு கோபுரத்தில் உள்ள போதியை அடைந்து எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. போதி புகும்பொழுது சிறந்த முறையில் மரியான கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அங்கே பிக்குகள் இருப்பது போல் நல்லொழுக்கமுடை சம்மோகவினோதனியில் குறிப்பிடப்ப போதியும் சமமான நிலையில் கருதப்ட கிடைத்துள்ளது:

போ சமிந்தவுக்கும் ஏனைய இடங்களில் க்தியையே பெளத்தர்கள் காட்டுகிறார்கள். பமையாத ஓர் அமிசமாகப் படிப்படியாக கக் கொண்டு சிறப்பான வணக்கங்களும் பட்டன. புத்த சிலைக்காக மணர்டபம் பான ஒரு வகையான வீட்டு அமைப்பு ற என்னும் பெயரில் அடையாளங் னாலேயே தோன்றியது. போதி மரமும் ) மழை காற்று முதலியவற்றால் உயிர் ப் பார்க்கிலும் முக்கியத்துவத்தையும் ப்பதால் ஆரண்ய திட்டம் ஒன்றைக் 1றினால் அதனை மூடும் அவசியத்தைக் டடங்கள் தோன்றி இருக்கலாம் எனக் னர் அதனைச் சுற்றி ஒரு மதிலும் போதி லொன ஒன்று அல்லது பல மேடைகள் வி போதி முற்றத்தை வடிவாக்குவதும் லங்கரிப்பதுவும் நிகழ்ந்துள்ளன என்பது ாதிப் பூசைக்கு உட்பட்டன என்பதில் ம் விளக்குகளும் உணவுப் பானங்களும் }தளிவாகின்றது. சிங்கள மகா போதி லங்கை பெளத்தர் விசேஷ தானியங்களால் ாலும் புதிய பயிர்களிலிருந்து தாம் வைத்துப் பூசை செய்தார்கள் என்று ஹாரைக்கு வணக்கம் புரியவரும் ஆண் விஹாரையில் வாழும் பிக்குகளினதும் ஒரு பூசைப் பொருளாக அமைந்தது. ட்டத்தில் மாணவ பிக்குகளின் நாளாந்த ாவற்றை விவரிக்கும் ஹெறன சிக்க ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல் உத்யான த நமஸ்காரம் செய்த பின்னர் தாது வழிபாடு வணக்கங்கள் புரிய வேண்டும் வணக்கத்துக்காக மண்டபத்தினுள் தை செலுத்த வேண்டும் என்பது ஏற்றுக் ர் புத்த பெருமானின் முன்னிலையில் யவராய் ஒழுக வேண்டும் என்று பட்டுள்ளது. இங்கே புத்தபெருமானும் பட்டமை பற்றித் தெளிவான குறிப்புக்

Page 73
இன்று கூட போதி மண்டபத்துக்குட் போதி பாதையும் போதி வேரும் மித் காட்டும் பக்தியோடு தமது பல்வேறு அதன் பழமையான ஏற்றுக் கொள்ளப்ட நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட விதத்தை அ செய்வதும் அதற்கு ஆபத்து விளைவிப்ப பாவம் விளைக்கும் செயல்களாக ஏற் என்னும் அங்குத்தர உரை நூலில் காட ஏற்படுத்துவதும் போதியை அழித்தலும் செயல்கள் போன்று பாரதூரமானவை
போதி புராணம்
விசேடமற்ற பூசைகளுக்கும் பொரு கூறியுள்ளவற்றிற்கும் இணங்க மகா போதி பற்றியும் மரபுக் கதைகளை எழுத போதியை இலங்கைக்குக் கொண்டு அறிக்கைகளை அடிப்படையாக வைத்து நூல்கள் எழுதப்படலாயின. போதி வர நூல்கள் இப்பொழுது எஞ்சியுள்ள மிக வங்சய ஆகும். அதன் ஆசிரியர் 10ஆ விற்பன்னரான உபதிஸ்ஸ தேரராவர். அ மொழியில் எழுதப் பெற்ற மகா போர் தொடக்கத்திலேயே தேரர் குறிப்பிட்டு6 என்னும் பெயரில் வழங்கப்படும் அந்று நூலாகும். அது எத்தகையதொன்றென எவராலும் கூற முடியாது. மகா போதி காலத்தின் பின்னர் சிங்கள ஆசிரியர் ஒ படைப்பு எனக் கருதலாம். பாளி எடுத்தாளப்பட்டுள்ளமையையும் காணல மன்னர் மகா போதிக்குப் பூசை செ ஏற்படாது என்றும் அது ஒரு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகா போதி பகை என்றும் அதே போன்று மகா போதிய ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனர் எனக் கருதலாம். இது மகா போதிய ஆச்சரியங்களை எடுத்துக் காட்டும் சிங்கள போதி வங்சக் கதையில் இடப் தேரரின் பாளி போதி வங்சய சிற முதன்மைத்தன்மை பெற்றிருக்கிறது அ
5

பிரவேசிக்கும் கிராமத்துப் பெளத்தர்கள் பெடாத வகையில் பெரிதும் கெளரவம்
நிலைகளை அமைத்துக்கொள்வதனால் Iட்ட கருத்துக்கள் மக்கள் வாழ்க்கையில் றிந்து கொள்ளலாம். போதிக்கு மரியாதை தும் போதிக் களை வெட்டுதலும் பெரும் றுக்கொள்ளப்பட்டன. மனோரத பூரணி டப்பட்டுள்ளது போல் போதிக்குத் தீங்கு உடனடியாக தீவினை விளைக்கும் பாபச் பாகும்.
ள்களைப் பற்றிய சரித்திரக் கதைகளில் யைப் பற்றியும் போதிப் பரிவாரங்களைப் இலங்கை எழுத்தாளர்கள் முற்பட்டனர்.
வந்த காலத்திலேயே அது பற்றிய து சிங்களத்தில் அல்லது பாளியில் இந்த லாற்றினைப் பற்றி வெளியிடப்பட்டுள்ள ப் பழமையான நூல் பாளி மகா போதி ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாளி மொழி தன் அடிப்படையாக அமைந்தது சிங்கள தி வங்சய கதையே என அந்த நூலில் ஸ்ளார். மகா போதி வங்ச தித்த கதா நூல் பெயர் மாத்திரம் எஞ்சியுள்ள ஒரு ரின் அதன் உள்ளடக்கம் எது என ய அநுராதபுரத்தில் அமைக்கப்பட்டு சில ருவரால் வசன நடையில் எழுதப் பெற்ற க் கவிதைகள் நூலில் ஆங்காங்கே ாம். அத்தகைய கவிதை ஒன்றில் இலங்கை ப்வதாகவும் அதற்கு பகைவர் ஆபத்து புனித பெளத்தச் சின்னம் என்றும் வர் ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது பினால் இலங்கை மன்னர்களும் பகைவர் என்றும் இந்நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பின் ஒரு அற்புதமாகும். மகா போதி இத்தகைய குறிப்புக்கள் முன்குறிப்பிட்ட )பெற்றுள்ளதெனக் கருதலாம். உபதிஸ்ஸ ப்பான ஒரு பாளி வசனக்காவியமாக %ந்நூல். இந்நூலை ஆராய்வோரின்
55

Page 74
நன்மைக்காக பொலநறுவைக் காலத்தில்
நூல் இயற்றப் பெற்றுள்ளது. குருநாகல் யு. போதி வங்சயவை மொழிபெயர்த்து சிங்க போன்று மகா வங்சவுக்கு ஒரு விரிவுை சரணங்கர சங்கராஜா அவர்களால் மதுர போதி வங்சய விரிவுரை எழுதப்பட விவரங்களுக்கு மேலதிகமான ஒரு விள என்னும் பெயரில் ஒரு நூல் கோட்ை போதியைப் பற்றியும் போதிப் பரி உள்ளடக்கிய இந்த நூல் தொகுதி
சூட்டப்பட்டுள்ளது. வணக்கத்துக்குரிய ஒ பரிவாரங்களும் எத்தகைய முக்கியத் இத்தகைய நூல்களின் எண்ணிக்கையா

மகா போதி வங்ச கிரந்தி பதய என்னும் கத்தில் வாழ்ந்த வில்கம்முல தேரர் பாளி 5ள போதி வங்சயவை எழுதினார். அதே ரயும் கண்டி யுகத்தில் எழுதப்பெற்றது. ார்த்தபிரகாசினி என்னும் பெயரில் மகா டுள்ளது. மகா போதி வங்ச பற்றிய க்கத்தைச் சேர்த்து சூழ போதி வங்சய ட யுகத்தில் எழுதப்பட்டுள்ளது. மகா வாரங்களைப் பற்றியும் விவரங்களை
போதி இலக்கியம் எனப் பெயர் ஒரு பொருளாக மகா போதியும் போதிப் துவத்தைப் பெற்றிருக்கிறது என்பது ல் புலனாகின்றது.

Page 75
புனித தந்த
இலங்கை பெளத்தர்களிடையே மாதி மக்களிடையேயும் பெரு மதிப்பை பெற் திகழ்வது தலதா என்னும் புனித தந்தச் பெருமானைப் போன்று எழுந்தருளியிருக் போற்றப்படுகின்றது. தலதா மாளிகைக் பூசைகள் நடத்தி வணங்கி பூசோபசாரம் பெளத்தர் தத்தம் வாழ்நாளிலே கிடைத்
புத்தபெருமான் பரிநிர்வாணம் அடை பூசைகள் பெளத்தரிடையே துரிதமாகப் பர பின்னர் அவர் தம் உடலின் தாதுக்களை ஏற்பட்ட கலவரத்தைப்பற்றி பரிநிர்வா தாதுப் பகுதிகளுக்கு உரிமை G5Trfu தாதுக்களைத் தம்மிடையே சமமாகப் பகி கேட்டனர். அதற்கிணங்க புத்தபெரு கபிலவத்து, அல்லகப்ப, றாமகாம, பாவா, சி வேட தீப பிராமணருக்கிடையேயும் ச பிராமணன் அவற்றை அளப்பதற்குப் பயன் எரிக்கப்பட்டமையால் சாம்பலையும் சின்னங்களைப் பாதுகாத்து அவற்றை அமைக்கப் பெற்றன. நான்கு தலதாக்களி கந்தாரபுரத்திலும் இன்னொன்று காலிங் நாகலோகத்திலும் அமைக்கப்பட்டதோடு ரோம தாதும் ஒவ்வொன்றாகத் தேவர்கள் சூத்திரம் குறிப்பிடுகிறது.
புத்த பெருமானின் உடல் உறுப்புத் மட்டத்தில் வைத்து பூஜோபசாரம் நடத் காரணம் புனிதச் சின்னங்களையும் ட வைத்துக் கெளரவிக்க முற்பட்டமையினா வணக்க வழிபாடுகளினால் பெறப்படு சின்னங்களுக்கும் உருவச்சிலைகளுக்குப் என்று பெளத்தர் ஏற்றுக் கொண்டிருந்த6 தாதுக்கள், பாத்திரம் போன்ற நுகர்வுக்கு கூரத்தக்க சிலை போன்றவை வணக் பெளத்தர்கள் கருதுவர். புத்த பெருமா புத்தபெருமானின் அழிந்த புத்த உட
謁 V

ச் சின்னம்
ந்திரமன்றி உலகத்தில் வாழும் பெளத்த >று வணக்கத்துக்குரிய ஒரு பொருளாய்
சின்னம். தலதா தந்த தாது பெளத்த
கும் மாளிகை மணங்கமழும் இல்லமாகவும் கு வந்து தலதாச் சின்னம் சம்பந்தமாக
செய்வதற்குக் கிடைக்கும் வாய்ப்பைப்
தற்களிய பாக்கியமாகக் கருதுவர்.
ந்து சில காலஞ் சென்ற பின்னர் மாமிச வத் தலைப்பட்டன. பரிநிர்வாணத்துக்குப் ப் பிரித்து உரிமைகோருபவர்களிடையே ண சூத்திரம் குறிப்பிடுகிறது. உடலில் ப எண்மர் புத்த பெருமானின் உடல் ர்ந்தளிக்குமாறு துரோணி பிராமணரிடம் மான் உறுப்புக்கள் மகத, விசாலா. சினாறா என்னும் குடியேற்றங்களிடையேயும் மமாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன. துரோன ன்படுத்திய பாத்திரமும் மெளரியர்களினால் கொண்டு சென்றனர். இந்தத் தாதுச் உள்ளடக்கிய தூபிகள் பல இடங்களில் ல் ஒன்று காவந்திஸ்ஸவிலும் மற்றொன்று க மன்னனின் இராஜதானியிலும் மற்றது தந்தச் தாதுக்கள் நாற்பதும் முடி தாதும் ள் கொண்டு சென்றனர் என பரிநிர்வாண
தாதுக்களையும் இயன்ற அளவு உயர் துவதற்கு பெளத்தர்கள் முயன்றமைக்கான புத்த பெருமானையும் ஒரே மட்டத்தில் "லேயாம். புத்த பெருமானுக்கு நடத்தப்படும் ம்ெ பலாபலன்களை அவர்தம் தாதுச் b நடத்துவதாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் னர். அதற்கிணங்க உடல் உறுப்புக்களான தப் பயன்படுத்திய பொருள்கள், நினைவு க்கத்துக்குரிய முப்பெரும் பிரிவுககளென ன் தலையை தடவிக் கொடுத்த கேசம் -லின் பாகமாகவே கருதப்படுகின்றது.
57

Page 76
அவர்கள் நுகர்ந்த பிட்சா பாத்திரமும் ச பொருட்களாகவும் புத்தபெருமானுக்காக நினைவுப் பொருட்களாகவும் கருதப்படுகின் முதன்மை இடத்தைப் பெறுவது உடல் சட் இதனாலேயே பெளத்தர்கள் தாதுச் சின்ன
இலங்கையின் தாதுவமிசக் கதை மேலே குறிப்பிடப்பட்ட தலதாக்கள் அவற்றுள் ஒன்று சோமநுவரவில் உள்ள ( இந்தத் தலதாச் சின்னத்தை முதன்முதல் ந கொண்டு சென்று ஒரு தூபியில் வை தம்பபண்ணியில் காவந்திஸ்ஸ மன்னன் மிகிந்து என்னும் தேரர் ஒருவரினால் தம்பபன்னியில் கிரிஅபா அரசனின் வைக்கப்பட்டது என நளவ தாதுவமிசச் தெற்கு தலதா என்றும் அங்கு குறிப்பிட சகோதரியாகிய சோமாதேவியைத் திரும சோமாவதி சேதியம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட
கண்டி தலதா மாளிகையில் பாதுகாத்; இலங்கையில் இருந்த மற்ற தலதாவாகு வைத்திருந்ததாகக் கருதப்படும் இந்த தல: பக்கப் பல்லாகும். இலங்கையின் கடைசி ஜயவர்தனப் புரத்து போகம்பர வாவிக்கு சமீபமாகத் தென்பாகத்தில் அமைக்கப் நிறைந்த மிகப் பெரிய மண்டபமாக அை கெளரவத்துடனும் மரியாதையுடனும் ப சின்னம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. த6 “எழுந்தருளியிருக்கும் மாளிகை" என்னு சிறப்பான கூடத்துக்குள் புகக் கூடியவர்க பிக்குகளும் அந்த சேவைகளுடன் மாத்திரமே.
அந்த மாளிகையில் வச்சிரத்தினா அமைக்கப்பட்ட ஒரு மேடை உள்ள மறைக்கப்படக் கூடிய முறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. பூக்களாலும் மர அலங்களிக்கப்பட்ட வெளிப்பகுதியில் பேழை பர்மா நாட்டின் அன்பளிப்பாகு

ாவி உடையும் போதி மரமும் நுகர்வுப் த் தயாரிக்கப்பட்ட சிலை முதலியவை றன. இத்தகைய மூன்று பிரிவுகளுக்குள்ளே பந்தமான தாதுக்களை வணங்குவதாகும். Tங்களுக்கு முதலில் நமஸ்காரம் செய்வர்.
நகளில் எழுதப்பட்டுள்ளவற்றிற்கிணங்க இரண்டு இலங்கையில் அமைந்துள்ளன. சோமாவதி தூபியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ாகரலாக ஜயசேன என்னும் நாக அரசன் த்துப் பூசித்து வந்தார். பின்னர் அது காலத்தில் மகாதேவ தேரரின் சீடரான நாக மன்றத்திலிருந்து கொண்டு வந்து பர்வதாந்தர சைத்தியத்தில் பாதுகாத்து கதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அது டப்பட்டுள்ளது. காவந்திஸ்ஸ மன்னனின் ணம் புரிந்த கிரிஅபா மன்னனினாலேயே டது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதப்படுவது ம். முதலில் கலிங்கத்தில் பாதுகாப்பாக தா புத்த பெருமானின் கீழ்த்தாடை இடப் இராஜதானியாகத் திகழ்ந்த செங்கட்கல த வடக்கில் பழைய அரச மாளிகைக்குச் பட்டுள்ள அலங்கார வேலைப்பாடுகள் மந்துள்ள தலதா மாளிகையில் சிறப்பான ாதுகாப்பு நடைமுறைகளுடனும் தலதாச் Rதா மாளிகையின் மேல் மாடியில் ம் பெயரில் ஒரு கூடம் உள்ளது. இந்தச் ள் தலதா சேவைக் கருமங்களில் ஈடுபடும் தொடர்புள்ள மாளிகைச் சேவகர்களும்
லான ஓர் அடைப்புக்குள் உயரமாக து. அதனுள் நான்கு பேழைகளினால் மிகவும் பாதுகாப்பாக தலதா தாது க்கொடிகளாலும் வெவ்வேறு விதமாக உள்ள மனித அளவிலான மாபெரும் ம். அதனை அகற்றினால் இரண்டாவது
8

Page 77
பேழை புலப்படும். அதற்குச் சாவி ெ தலதா மாளிகையின் தியவதன நிலே பேழையின் சாவி மல்வத்து மகா ந நான்காவது பேழையின் சாவி அஸ்கிரி இருக்கும். மூன்றாம் பேழையில் மரகதப் பச் தலதா தாதில் பாதுகாப்பாக வைத்து சு கூறப்படும் பேழை தார்மிக என்னும் அமைத்து அன்பளிப்புச் செய்யப்பட்டதா தெபொத கீர்த்தி ராஜசிங்க மன்னன் தங்க 14 இறாத்தல் எடையுள்ள தம்மசக்க கு பொருள்கள் அங்கு பாதுகாப்பாக வைக் இல்லாது கனமான தங்கத்தினால் அ பல்வேறுவகையான மணிக் கற்கள் ப; இராஜசிங்க மன்னன் அவர்களின் அ அமைப்புக்கு அமையவே தயாரிக்கப் சேதியத்தில் தாது வைக்கப்பட்டுள்ள விதத் பொருள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ம. சந்தர்ப்பத்தில் தங்கப் பேழையிலிருந்து கண்ணாடிப் பேழை ஒன்றினுள் தங்கத் கயிற்றினால் கட்டி இணைக்கப்பட்டுள்ள
தலதாப் பேழை வைக்கப்பட்டுள்ள ே ஒன்று உள்ளது. சேவை புரியும் சந்தர்ப்பு பொருள்களும் அந்த இருக்கையிலே வை வெறுமையாகவிருக்கும் பொருட்டு நிறைந்திருக்கும். மாளிகை முழுவதும் யானைத் தந்தங்கள் சிற்ப வேலைகட்குட் வாயிலின் வெளிப்பகுதி வெள்ளித் த வருபவர்களும் வெளியே செல்பவர்களு மிதிக்காது நடக்க வேண்டும். தலதா அந்தஸ்தை உடைய பிக்குவாயினும் ந அணிந்து வார் கட்டினவர்களாய் உள்(
இந்த மகிமை மிக்க வணக்கத்துக்கு பின்னர் அதனைப் பாதுகாப்பதற்கும் அதற்கு பக்தர்கள் மேற்கொண்டுள்ள ஆர்வமு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. சில அரசர்களும் பூசித்தனர். பொன்வெள்ளிகளினாலும் வணி இலக்காகிய தலதாச் சின்ன தாது இல
5.

1ாருத்தப்பட்டிருப்பதோடு அந்தச் சாவி மயின் பொறுப்பிலிருக்கும். மூன்றாம் ாயக தேரர் அவர்கள் பொறுப்பிலும் ப மகாநாயக்க தேரரின் பொறுப்பிலும் சைச் சிலை இளவரசி ஹேமமாலினியினால் ந்தலில் மறைத்துக் கொண்டு வந்ததாகக் சியம் மன்னனினால் தங்கத் தட்டில் கக் கருதப்பட்டு பாதிமொக்க, தம்மவாசா, த் தகட்டில் எழுதப்பட்டதாக கருதப்படும் த்திரம் முதலிய பெறுமானம் மிக்க பல கப்பட்டுள்ளன. ஐந்தாவது பேழை சாவி ஆக்கப்பட்டதாகும். ஆறாவது பேழை திக்கப்பட்டு இருப்பதோடு அது கீர்த்தி ன்பளிப்பாகும். தலதா தாதின் உருவ பட்டுள்ள ஏழாம் பேழையினுள் ஒரு ந்தில் இந்த உத்தமமான வணக்கத்துக்குரிய க்கள் அஞ்சலிக்காகத் தேவைப்படும் அகற்றிக் கொள்ளப்படும் தலதா தாது
தாமரையின் மீது மத்தியில் தங்கக் ாது.
மடையின் எதிரில் பூசைக்குரிய ஆசனம் பத்தில் பூசைக்கு வைக்கப்படும் எல்லாப் பக்கப்படுகின்றன. இது நாள் முழுவதும் நறுமணம் கமழும் சமன் பூக்களால் அலங்களிக்கப்பட்டிருக்கும். அழகான படுத்தப்பட்டு காட்சி அளிக்கும் புகுமுக கட்டினால் மூடப்பட்டிருக்கும். உள்ளே ரும் புகுமுக வாயிலிலுள்ள அதனை மாளிகையினுள் செல்லும் எத்தகைய ன்கு மறைக்கப்பட்ட காவி உடையை ளே செல்லுதல் வேண்டும்.
ரிய பொருள் இலங்கைக்குக் கிடைத்த
வணக்க பூசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் ம் ஊக்கமும் தலதா வரலாற்றில் இலங்கை அர சர்களும் கூட தலதாவைப் ாக்கப் பூசைகளுக்கு பல நூற்றாண்டுகளாக ங்கை மக்களின் சமய வாழ்க்கைக்கும்

Page 78
அரசியல் வாழ்க்கைக்கும் வேறொரு வ6 அதிகமான முறையில் செல்வாக்கைச் பொருளெனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது : வாய்ந்த பாதுகாவலராக நாட்டு மன்ன பொறுப்பு என்பது மக்கள் கருத்தாகும். எவரிடம் உள்ளதோ அவரே நாட்டி ஏற்றுக்கொள்வது மக்கள் வழக்காறாக இரு தலதா தாதினைப் பாதுகாப்பதற்கு
வந்துள்ளனர். இராசதானி மாறிய எல்லா உடன் கொண்டு சென்று புதிய தலதா ப அமைத்து அரச அனுமதியுடன் தலத எல்லாக் கடமைகளையும் புரிவது
அட்டவணைகளும் வகுக்கப்பட்டிருந்தன
இலங்கையின் அரசியல் வரலாற்றின மாபெரும் புரட்சிக்கு வழிவகுத்த இந்த ப எழுந்தருளச் செய்யப்பட்டது கி.பி. 4ஆ காலத்திலேயாம். அப்பொழுது இந்தியா தலதா தாதினை உரிமை கோருவதற்கா கைகலப்பினால் தலதா தாதின் பாது ஹேமமாலா குமாரியும் எடுத்துக் கொ
இந்தியாவின் தமிரலிப்தியிலிருந்து சிங்கள தீவிலே உள்ள லங்கா பட்டுன கிழக்கு மாகாணத்திலே திருகோணமை அமைந்த இந்நகர் இப்பொழுது இலங்கை இருந்த பெளத்த கட்டடங்கள் இப்பொழு
லங்கா பட்டுவையிலிருந்து அநுராத இருவரும் மேககிரி விஹாரைவுக்கு வந் அங்கே பாதுகாப்பாக வைத்தனர். தலத் மேகவண்ண அரசன் மிக்க மகிழ்ச்சி வந்து கெளரவமாகவும் புத்தி உடைய அலங்காரமான ஒரு வாகனத்தில் எழுந்த மாளிகைக்கு எடுத்துச் சென்று சிங்க நகரத்தினுள் மாபெரும் இல்லம் அமைத் தோறும் தலதா தாதினை அபயகிரியவு வைத்ததோடு ஊர்வலங்களையும் நடத்தின் இடையீடின்றி கொண்டு செல்வதற்குப். வி

னக்கத்துக்காளாகும் பொருளை விடவும் செலுத்திய வரலாற்றுப் புகழ் மிக்க ானலாம். தலதா தாதுக்கான முதன்மை ர் அமைந்திருந்தார். அது அவருடைய அதற்கிணங்க தலதா பற்றிய பொறுப்பு ன் உண்மையான ஆட்சியாளர் என ந்தது. அதனால் தான் பழங்காலத்திலிருந்தே மன்னர் சிறப்பாக ஆர்வம் காட்டி ச் சந்தர்ப்பங்களிலும் தலதா தாதினையும் ாளிகை ஒன்றைப் புதிய இராஜதானியில் ா தாது சின்னத்துக்கு ஆற்றவேண்டிய பற்றிய சட்ட திட்டங்களும் வழக்க
了。
னப் போன்றே கலாசார வரலாற்றிலும் கிமை மிக்க வணக்கத்துக்குரிய பொருள் ம் நூற்றாணர்டில் சிரிமேகவன்ம மன்னன் ாவில் கலிங்கத்தில் எழுந்தருளி இருந்த ாக அந்த நாட்டு மன்னனுடன் ஏற்பட்ட துகாப்பிற்காக அதனை தந்தகுமாரனும் ண்டு இலங்கைக்கு வந்தனர்.
கப்பலேறி அரச குமாரனும் குமாரியும் என்னும் இடத்திலே கரை இறங்கினர். ல மாவட்டத்தில் கொட்டியார் பற்றில் த் துறை என வழங்கப்படுகிறது. அன்று pது இந்து கோவில்களாக மாறி உள்ளன.
புரத்துக்கு வந்த தந்த குமார, ஹேமமாலா து அந்த தலதா தாதுவை தற்காலிகமாக நா பற்றிய செய்தியைக் கேட்டதும் சிரி அடைந்தவராய் மேககிரி விஹாரைக்கு வராகவும் தலதா தாதினை வரவேற்று ருளச் செய்து பெரிய ஊர்வலத்தில் அரச ாசனத்தின் மீது அமர்த்தினார். பின்னர் து அங்கே அது வைக்கப்பட்டது. ஆண்டு க்கு எடுத்துச் சென்று அங்கே காட்சிக்கு ார். ஊர்வலங்களையும் வணக்கங்களையும் ழக்கப் பட்டியல் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டது.
SO

Page 79
தலதா ஊர்வலமும் கண்காட்சியும் இல ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் இலங்கைக்கு வ கண்ட இந்த தலதா ஊர்வலம் பற்றிய ந கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தலதாவின் வருகை இலங்கை மக்கள் காரணம் உயிருடன் புத்த பெருமான் கருதியதனாலேயாம். தலதா தாதினை எல்லோரும் அதற்கு வழிபட்டுப் பூசை உறுதி செய்து கொள்வதற்காகவும் மக்க கிடைப்பதற்கான மார்க்கமாகவும் அ மன்றங்கள் நிறுவப்படலாயின. மன்னர் ஈடுபடும் விஹாரைகள் அமைந்த கட்ட
தலதா தாது வணக்கத்துக்குரிய கெளரவத்துக்கு ஆளாகும் பாக்கியத்ை போன்றே மக்கள் உள்ளங்களைக் கவர் பேற்றையும் அது பெற்றது. காலத்துக்கு தலதா தாதிடம் ஏதோ ஒரு வகைய நம்பியமையும் அதற்கான ஒரு காரண மக்களுக்கு ஒரு மாபெரும் வரப்பிர ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்று மழை பெய்வு விபரங்கள் வமிசக் கதைகளில் இடம்ெ
அதுராதபுர இராஜதானிக்கு பகைவ சந்தர்ப்பங்களிலும் தலதா தாதினை மை வெளியே எழுந்தருளச் செய்வதன் மூலமுட ஆட்சியாளரைப் போன்றே பிக்குகளும் உய பற்றி அறிக்கைகளில் இடம் பெற்றிருட
அநுராதபுர இராஜதானி வீழ்ச்சியுற்றத் மத்திய நிலையமாகக் கொள்வது பா ஆட்சியாளர் பதினோராம் நூற்றாண்டிலே கொண்டனர். அநுராதபுரக் காலத்தில் கொள்வதிலும் அதேபோன்று நாட்டை அமைந்தது மகா போதியாகும். இந்த வரப்பட்டதிலிருந்து இலங்கை மக்களின் நற்பேற்றையும் மறுமையில் வளத்தை ஆற்றலும் வாய்க்கப் பெற்றது மகா

ங்கையின் வருடாந்த விழாவாக மாறின. ந்த பாஹியன் பிக்கு அவர்கள் நேரில் ண்ேட ஒர் அறிக்கையைத் தமது பயணக்
ரிடையே பிரபல்யம் அடைந்தமைக்கான எழுந்தருளியிருப்பதாக அதனை மக்கள் சிங்காசனத்தில் இருத்தி இலங்கை மக்கள் *கள் நிகழ்த்தலாயினர். ஆட்சி வலுவை ளின் அனுதாபம் அரசின்பால் அதிமாகக் ரச மாளிகைக்கு அணித்தாய் தலதா கள் எப்பொழுதும் சமய நிகழ்ச்சிகளில் டங்கள் தலதா மாளிகைகளாக மாறின.
பொருளாகவும் அரச சார்புடைய தப் பெற்ற பொருளாகவும் இருந்தது ந்து அவர்களுக்குச் சமீபமாக அமையும் த ஏற்ப மழையைப் பொழியச் செய்யும் பான ஆற்றல் இருந்தது என மக்கள் னமாகும். இது அன்றைய அநுராதபுர சாதமாகக் கருதப்பட்டது. தலதாவின் வித்த சந்தர்ப்பங்கள் பலவற்றைப் பற்றிய பற்றிருப்பதைக் காணலாம்.
ரின் அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்பட்ட எல்லாச் றைத்து வைத்தலினாலும் இராஜதானிக்கு ம் பாதுகாப்பு முறைகளை ஏற்படுத்துவதற்கு பிரைப் பொருட்படுத்தாமல் கருமமாற்றியமை J L 16O)525635 - 95 T600 TGDITLD.
தன் பின்னர் தொடர்ந்தும் அதனைத் அரச Tதுகாப்பற்றது எனக் கருதிய சிங்கள பொலநறுவையைத் தமது தலைநகரமாகக் மக்கள் ஒத்துழைப்பைப் பெற்றுக் ஆட்சி செய்வதிலும் இட்ட தேவதையாக நாட்டுக்குப் புத்த சமயம் கொண்டு இவ்வுலக வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும், யும் பெற்றுக் கொடுப்பதில் வலுவும் போதி என்பதில் மக்கள் நம்பிக்கை
6l

Page 80
கொண்டிருந்தனர். தலதா தாதின் வரவு இத்தகைய ஒரு நம்பிக்கை எழுந்தது. எ அபயகிரி விஹார இரண்டிலும் நிலவிய போதி போன்று ஏனைய வணக்கத்துக்கு மதிப்பினாலும் அநுராதபுர கால கட்ட தாதுக்கு இருக்கவில்லை என்று ஊகி
அரச தலைநகர் அநுராதபுரத்திலிருந் அவ் வலு எந்தவித முயற்சியும் ே உரித்தாயது. அதற்கு ஏதுவாக அமைந்தது மற்றோர் இராஜதானிக்குக் கொண்டு செ தாதினை எந்த இடத்துக்காயினும் இருந்தமையேயாம். இதன் காரணமாக ெ தலதா தாது அரச உரிமையின் பிரதா
இதற்கிணங்க பொலநறுவை இராஜ தலதா தாதினைப் பொலநறுவைக்குக் மன்னன் தலதா தாதுக்காக மாபெரும் நிரந்தரமாக பூசைகள் மேற்கொண்ட இப்பொழுது அட்டதாகே என்னும் பெt மாளிகையாகும். விஜயபாகு மன்னனின் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை ஏற்ற வேை இங்கே அமைக்கப்பட்ட ஒரு கல்வெட்டில் நுவர கல் தேவ செனெவிரத்தாரினால் த வைப்பதற்கு இந்தக் கட்டடம் நிரமாணிக்கட் பொலநறுவையில் தோபா வாவிக்குக் அமைந்த சதுரஸ்ரய (நாசதுரம்) என்னு பீடம் ஒன்று உள்ளது. அதன் மேல் கட்டடத்தின் அழிவுச் சின்னங்களையு நிஸ்ஸங்கமல்ல ஆட்சிக் காலத்தில் அன மாளிகையின் அழிவுச் சின்னங்களையு
விஜயபாகு மன்னனுக்குப் பின்னர் கீழ் ஒற்றுமைப்படுத்தி பொலநறுவை இர பராக்கிரமபாகு மன்னனுக்கு பல யு. பகைவருடன் போரிட்டு வெற்றிபெற் தாதுகளையும் கைப்பற்றிக் கொள்வதற் கட்டம் வரைக்கும் மாணாபரணன் சை சின்னங்களும் அவருடைய மரணத்தின்

பின்படி தொடர்ந்து அதனைப் பற்றியும் னினும் தலதா தாது பற்றி மகா விஹார
கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவும் மகா ரிய பொருள்கள் பற்றி நிலவிய கெளரவ த்தில் மகா போதி அளவு வலு, தலதா க்கலாம்.
து பொலநறுவைக்கு மாற்றப்பட்டதோடு மற்கொள்ளப்படாமலே தலதா தாதுக்கு
மகா போதியை ஓர் இராஜதானியிலிருந்து ல்ல முடியாமல் போனது என்ரினும் தலதா கொண்டு செல்லக் கூடிய் நிலையில் பாலநறுவைக் காலத்தின் தோற்றத்தோடு ானமர்ன அடையளமாகப் பரிணா மித்தتl •
ஜதானி தொடங்கப் பெற்றதன் பின்னர்
கொண்டு வந்த முதலாம் விஜயபாகு தலதா மாளிகையைக் கட்டி எழுப்பி மை பற்றி மகாவமிசம் குறிப்பிடுகிறது. பரினால் அழைக்கப்படுவது அந்த தலதா T மறைவுக்குப் பின்னர் தலதா தாதினை லைக்காரக் கூலித் தொழிலாளர்களினால் விஜயபாகு மன்னனின் உத்தரவுக்கிணங்க லதா பாத்திர தாதினையும் பாதுகாப்பாக பட்டது என்று சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. கிழக்காகவும் நகரத்துக்கு வடக்காகவும் றும் பெயரால் அழைக்கப்படும் உயர்ந்த உள்ள பழைய கட்டடங்களுள் இந்தக் 'ம் காணலாம். அதற்கு அணித்தாகவே மக்கப்பெற்ற ஹட்டதாகே என்ற தலதா ம் காணக் கூடியதாக இருக்கின்றது.
இலங்க்ை முழுவதையும் ஒரு குடையின் ாஜதானியை அமைத்துக் கொள்வதற்காக த்தங்களில் ஈடுபட வேண்டியதாயிற்று. றாலும் தலதா தாதுவையும் பாத்திர கு மன்னனுக்கு இயலவில்லை. இறுதிக் கப்பற்றிக் கொண்டிருந்த இரண்டு தாதுச் பின்னர் சுகலா தேவிக்கு உரித்தாயது.
S2

Page 81
மாணாபரணணின் மரணத்துக்குப் பின் பிரதானிகள் பராக்கிரமபாகுவின் மன்ன தேவியின் தலைமையினைக் கொண்( நிறுவுவதற்குப் போரிட்டனர். அவர் நடைமுறையைப் பின்பற்றியமை பராக் அறியாததினாலன்றி அரச உரிமையை உ தேவியிடம் இருந்தமையேயாகும்.
பராக்கிரமபாகு மன்னனின் படை கோட்டையை மத்தியாக வைத்துக் பக்கங்களிலிருந்தும் தாக்கியதன் காரண தலதா தாதினையும் எடுத்துக் கொண்டு : பற்றிய செய்தி மன்னருக்கு எட்டியது. பொருள்கள் இருந்த போதிலும் அவற்ை பெறுமதி மிக்கது எனக் கருதிய பராக்கி பகைவர் தாதுச் சின்னத்தை எடு வெறுமையாவது மாத்திரமல்லாது தா கொண்டுவர எடுத்த முயற்சியும் வீணா தங்கத்தினால் முத்திரையை அலங்கரித்த பெறுவதற்கு தந்த தாதின் ஒளி இருந்த மன்னன் கருதினார். ஆதலினால் உட தாதினைப் பெற்றுக் கொள்ளுமாறு தமது அபிலாஷையை நிறைவேற்றும் பொருட சேனையைத் தோற்கடித்து தாதுச் சின்ன பொலநறுவைக்கு எழுந்தருளச் செய்? மாமன்னன் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைந்த கிட்டியது. எனது வாழ்க்கை அதிர்ஷ்டகர நான் மேற்கொண்ட முயற்சி வெற்றி அளி என மகாவமிசம் கூறுகிறது.
தலதா தாதுச் சின்னத்தை உரித்தாக் இராஜதானியை அமைத்த பராக்கிரமட மூன்றினை அமைத்ததோடு அவற்றுள் ந மாளிகை ஸதர்மா என்னும் தெய்வீகச் ச மிக்கதாய்த் திகழ்ந்தது என பூஜாவளிய மணிக் கல்லைத் துளைத்து அதற்கு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டது. தலதா பேழையினுள் வைத்து அந்தப் பேன பேழையினுள் வைக்கப்படடது. எப்

னர் உரித்தெதுவும் பெறாத ருஹவணு எனின் ஆளுமையை ஏற்காது சுகலா தி ரோஹனயே ஆட்சி உரிமையை 5ள் அரச உரிமைக்காக இத்தகைய கிரமபாகு மன்னனின் மதத்தைப் பற்றி றுதிப்படுத்தக் கூடிய தலதா தாது சுகலா
கள் சுகலா ராணியின் மாபெரும் கொண்டு கிழக்கு வடக்கு இரண்டு மாக யுத்தத்தில் தோற்ற சுகலா தேவி கடல் கடந்து செல்வதற்கு ஆயத்தமாவது
நாட்டில் எத்தகைய பெறுமதி மிக்க றயெல்லாம் விட தலதா தாதுச் சின்னம் ாமபாகு மன்னன் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் த்துச் சென்று ஓடிவிட்டால் நாடு ம் இலங்கையை ஒரு குடையின் கீழ் கிப்போம் என்று கூறினார். எத்தகைய ாலும் உண்மையான தூய தன்மையைப் ால் மாத்திரமே அது கை கூடும் என னே பகைவரைத் தோற்கடித்துத் தந்த சேனைக்கு உத்தரவிட்டார். மன்னனின் ட்டு போர் செய்த படையினர் பகைவர் த்தைக் கைப்பற்றினர். தலதா தாதினைப் வதைப் பற்றிய செய்தியைக் கேட்ட ரவராய் “எனக்குப் பெரும் பாக்கியம் மானது. எனது அரசை உருவாக்குவதற்கு த்துள்ளது" என்று பிரகடனப்படுத்தினார்
கிக் கொண்டதன் மூலம் பொலநறுவை பாகு மாமன்னன் தலதா மாளிகைகள் கரின் மத்தியில் அமைக்கப் பெற்ற தலதா பையைத் தோற்கடிக்கும் அளவுக்கு அழகு குறிப்பிடுகிறது. பெறுமதி மிக்க ஒரு மணம் ஊட்டி, அங்கே தலதா தாது நாதுவுடன் கூடிய மணிக் கல்லை தங்கப் ழயைய மற்றொரு பொன்னினாலான படியோ தாதுச் சின்னம் கிடைக்கப்
3

Page 82
பெற்றதன் பின்னர் தமது முயற்சியும் பராக்கிரமபாகு மன்னர் பெருமைப்பட்ட பூரணத்துவம் பெறுவது தலதா தாதின் பின்னரே என்பதை உணர்ந்த மன்ன சக்தியினாலான வணக்கங்களையும் பூசை வலுப்படுத்தினார்.
பராக்கிரமபாகு மன்னனுக்குப் பின் மன்னன் தலதா பூசையில் மிகுந்த ஆர்வ புதல்வரான வீரபாகு மகா அரசகுமார எனும் இளவரசியையும் தலதா தாதுவ அவர்களை மீட்பதற்காக பொன்னாள் நிஸ்ஸங்கமல்ல மன்னரால் நிறுவப்ப மாளிகையில் அமைந்துள்ள ஒரு சு பொலநறுவை கால கட்ட மன்னர்கள் காட்டிய கெளரவமும் சிறப்பான ஈடுப
பொலநறுவை இராஜதானி வீழ்ச்சியுற்று மூன்றாம் விஜயபாகு அரசன் கொத்மலை தாதினை பெரும் ஊர்வலத்தில் தம்ப:ெ அரச அந்தஸ்தை சமயத்தாலும் சட் கொண்டார். தலதா தாதின் பாதுகாப்ட கண்கவர் தலதா மாளிகை ஒன்றை அை காலத்திலிருந்து அரசாட்சியின் உரிமை என்பதைப் பொறுத்தே இருந்தது. ஆதலி நடைமுறைகளை வகுப்பதும் வணக்கப் அரசனினதும் கட்டாய கடமையாகக் கி மன்னர்களும் அந்த வாழையடி வான் பாதுகாத்து வந்தனர். மூன்றாம் விஜய இரண்டாவது பராக்கிரமாகு மன்னன் ெ தாதினை தம்பதெனியவுக்கு எழுந்தருளச் தலதா மாளிகை ஒன்றை நிர்மாணித் அபூர்வமாக பக்தி உடைய ஆட்சியால் இராஜதானியில் முக்கியமான மத்திய இடம் வரை தலதா தாதுவை பாரிய ஊர்: காட்சிக்கு வைத்து வணக்கப் பூசைகை
இங்ங்ணம் ஒவ்வொரு இராஜதானியாக கடைசியாக கண்டி இராஜதானிக்குக் ெ
6

வாழ்க்கையும் வெற்றியீட்டின என ார். நாட்டை ஒன்று படுத்தும் முயற்சி உரிமையைப் பெற்றுக் கொண்டதன் ான் தலதா தாதுக்காக மிகக் கூடிய களையும் மேற்கொண்டு பாதுகாப்பையும்
ானர் ஆட்சிக்கு வந்த நிஸ்ஸங்கமல்ல ம் காட்டினார். அவர் ஒரு முறை தமது னையும் புதல்வியான சர்வாங்க சுந்தரி வுக்குப் பூசையாக அர்ப்பணித்துவிட்டு ) ஒரு தாகப அமைத்தார் என்று Cl- ஹட்டதாகே என்னும் தலதா வரில் உள்ள குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தலதா தாதுவைப் பொறுத்தவரையில் ாடும் இதிலிருந்து புலனாகிறது.
தம்பதெனி இராஜதானி தொடங்குவதுடன் யில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தலதா தனியவுக்கு எழுந்தருளச் செய்து தமது டத்தாலும் அனுமதிக்க வழிவகுத்துக் பிற்காக பெலிகல மலையின் உச்சியில் மத்தார். பொலநறுவை இராஜதானியின் தலதா தாது எவர் கையில் இருக்கிறது பால் அதனைப்பாதுகாப்பதும் அதற்காக படைகளை நடத்துவதும் ஒவ்வொரு கணிக்கப் பெற்றது. தம்பதெனி காலத்து ழையாக வந்த வழிமுறையை மீறாது பாகுவின் பின்னர் ஆட்சியில் அமர்ந்த பெலிகலவில் எழுந்தருளி இருந்த தலதா செய்து தம்பதெனி மலையின் உச்சியில் து அங்கே பாதுகாப்பாக வைத்தார். ாரான பராக்கிரமபாகு மன்னன் தமது தலத்தில் விஹாறாராம அமைத்து அந்த வலம் ஒன்றின் மூலம் எழுந்தருளப்பண்ணி hளயும் மேற்கொண்டார்.
கக் கொண்டு செல்லப்பட்ட தலதா தாது காண்டு வரப்பட்டது. கி.பி. 1590 இல்
4.

Page 83
கோளப்பு பண்டார, கந்த உடரட்ட போர்த்துக்கேயரின் ஆசீர்வாதத்துடன் ஆ கொன்று விமலதர்மசூரிய என்னும் ெ ஜீவன் பெயரில் கிறிஸ்தவராகி கோ இராணுவப்பயிற்சி பெற்றுக் கல்வி பயி: உடரட்ட ஆட்சியை உருவாக்க நடவடிக் கிறிஸ்தவ மதத்தைக் கைவிட்டு பெளத்த சந்தர்ப்பத்திலிருந்து புத்த சாசனத்தி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்து ரக்கங்க ந வரவழைத்து கடம்ப தொடேயில் சாஸ்னத்தைப் புனர் அமைப்புச் செய்; குரக்கன் கல்லொன்றில் மறைத்து வைக் எழுந்தருளச் செய்த மன்னன் நாள் தே அதனைப்பழக்கமாக வைத்துக் கொள்வ இரண்டு மாடிக் கட்டடம் ஒன்றை அை பின்னர் இந்த தலதா மாளிகையை அவே இன்று வரை கண்டியில் இருப்பது காலத் தலதா மாளிகையாகும். கண்டியை இராஜ் தலதா மாளிகையை திருத்தி அமைத்தமை பற்றியும் உள்ள விவரங்கள் வமிசக் கதை
மக்கள் கருத்தில் நிலவும் செய்திகளு ஊற்று இருந்த இடத்திலே இந்தக் சோதிடர்களால் இந்த இடம் தெரிவு ச்ெ ஆமை இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆண் அமைந்திருந்தது எனவும் தலதா தாது அமையுமாறு கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட இன ஆமை வளம் மிகுதியின் அடைய கலாசாரத்தினதும் பாதுகாப்புத் தெய்வப இருப்பிடமாக இருக்கும் பொருட்டு அணி நல்லதொரு பின்னணி கிடைக்கப் பெ ஏதுவானது என்பதில் சந்தேகமில்லை.
கோட்டை இராஜதானி காலத்தில் தே சிங்கள இராஜதானி முடிவுறும் வரையி: போர்த்துக்கேய, ஒல்லாந்த, ஆங்கிலேய ப அரச நிறுவனங்களைப் போன்றே சம பாதிப்பை ஏற்படுத்தின. தொன்று தொட விவகாரங்களிலும் தலதா தாது செலுத்த
6

(கண்டி) இராஜதானியின் ஆட்சியை ட்சியைப் பெற்றிருந்த தொன்பிலிப்பைக் |யருடன் அரசனானான். அவர் தொன் வாவுக்குச் சென்று நல்ல முறையில் ன்று தாய் நாட்டுக்கு வந்த பின்னர் கந்த கை எடுத்தார். தாம் ஏற் றுக்கொண்டிருந்த சமயத்தை ஏற்றுக் கொண்டார். அந்தச் ன் முன்னேற்றத்துக்காக தேவையான ாட்டிலிருந்து பயிற்சி பெற்ற பிக்குகளை உபசம்பதா பணியை இயற்றி புத்த தார். தெல்கமு ரஜ மகா விகாரையில் கப்பட்டிருந்த தலதா தாதுவை கண்டிக்கு ாறும் வணக்கப் பூசைகள் செய்வதற்கும் தற்கும் அரச மாளிகைக்கு அணித்தாய் மத்து அங்கே பாதுகாப்பாக வைத்தார். ர மூன்று மாடிக் கட்டடமாக மாற்றினார். ந்துக்குக் காலம் புனரமைக்கப்பட்ட அந்த ஜதானியாக்கிய மன்னர்கள் பலரும் இந்த பற்றியும் மீண்டும் நிர்மாணிக்கப்பட்டமை களில் இடம்பெற்றிருப்பதைக் காணலாம்.
ருக்கிணங்க ஒரு போதும் வற்றாத ஓர்
கட்டடம் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது. Fய்யப்பட்ட பொழுது அங்கே ஒரு கிரி மையின் சேம பூமியாக அந்த இடம் எழுந்தருளி இருந்த இடம் அதன் மீது டது எனவும் கூறப்படுகிறது. கிரி ஆமை ாளமாகக் கருதப்படுகிறது. சாதியினதும் ாக கருதப்படும் தலதா தாதின் நிரந்தர மைக்கப்பட்ட மாளிகைக்காக அத்தகைய ற்றமை எல்லோருடைய மகிழ்ச்சிக்கும்
ான்றிய பிறநாட்டுப் படையெடுப்புக்கள் b தொடர்ந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தன. டையெடுப்புக்களின் அந்தத் தாக்குதல்கள் ய நிறுவனங்களையும் ஒரே விதத்தில் ட்டு அரச நிறுவனங்களிலும் அவற்றின் கிய செல்வாக்கினைப் புரிந்து கொண்ட

Page 84
படையெடுப்பாளர்கள் தலதா தாதிலை அழித்துவிடவும் பல்வேறு சூழ்ச்சிகளை பாதுகாத்து வந்த சில சிங்கள பறித்துக்கொண்டு செல்ல தருணம் ப இராஜதானிக் காலத்திலிருந்து கடைசிச் கால கட்டத்தில் தலதா தாதினைப் பொ நிகழ்ந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கிணங்க கண்காட்சிகள், ஊர்வலங்கள் நிகழவி கொள்வதற்காக தலதா தாது பல்வே மலைகளிலும் மறைத்துவைத்தல் அவசி ஒரு நாள் கண்டி தலதா மாளிகையிலி வாரிய பொல சுமங்கள தேரரவர்கள் சீவ கொண்டிருந்தார் எனக் கூறப்படுகிறது. { தேரரவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் சிை நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பிறநாட்டவருடன் சிங்கள மக்கள் தை போர்கள் பலவற்றிலும் இரு சாரா அமைந்தது தந்த தாதுவைப் பாதுகாத்து வசப்படுத்திக் கொள்வதுமாம். தென்னிந் போர்த்துக்கேய, ஒல்லாந்த, ஆங்கிலேய ய எனக் கூற வேண்டும்.
1818 புரட்சியின் போது அபகரித கைப்பற்றிய பின்னர் கண்டி தலத வைக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர் ஆ பாதுகாப்பாளராகக் கண்டியில் வாழ்ந்த இரவு நேரத்தில் தலதா மாளிகையைக் படைப்பிரிவு அமர்த்தப்பட்டது. தலதா தலதா தாதினைக் கண்டு பிடிப்பதற்கும் ஊர்வலங்கள் நடத்தவும் ஆங்கிலேயர் தென்படுவது ஒர் அரசின் நிலைப்ட இன்றியமையாதது என்பதை அவர்கள்
நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து இ பெருமளவிலான கெளரவத்தையும் செ அமைந்த தந்த தாது, அரசனின் பொறு பொறுப்பிற்கு உத்தியோக பூர்வமாக காலத்திலேயாம். ஆங்கிலேயர் தலதா தாத

T களவெடுத்துச் செல்லவும் அதனை மேற்கொண்டனர். அரச உரிமையை ஆட்சியாளர் கூட தலதா தாதினை ார்த்திருந்தனர். ஆதலினால் கோட்டை சிங்கள மன்னன் காலம் வரை உள்ள றுத்த வரையில் வாழையடி வாழையாக நடத்தப்பட்ட கிரியைகள், பூசைகள், ஸ்லை. பகைவரிடமிருந்து பாதுகாத்துக் று கடினமான காட்டு இடங்களிலும் யமாயிற்று. 1818 இல் மே மாதத்தில் நந்து தலதா தாது வெளிப்படுத்தப்பட்டு ர (காவி) உடையில் மறைந்து வைத்துக் இந்த நிகழ்வுக்காக வாரிய பொல சுமங்கள றவைக்கப்பட்டிருந்தார் என ஆங்கில
லைவர் ஈடுபட்ட பெரியதும் சிறியதுமான ரினதும் முக்கியமான குறிக்கோளாக துக் கொள்வதும் அல்லது அதனைத் தம் திய படையெடுப்புக்களில் மாத்திரமன்றி புத்தங்களிலும் இந்த நிலையே ஏற்பட்டது
ந்துச் செல்லப்பட்ட தலதா தாதுவைக் ா மாளிகையில் அது பாதுகாப்பாக ஆங்கில தேசாதிபதி தலதா தாதுவின் தமது ஆங்கிலப் பிரதிநிதியை நியமித்தார். காவல் புரிவதற்கு ஆயுதந்தாங்கிய ஒரு காட்சியும் ஊர்வலமும் நடைபெற்றன. அதனைப் பாதுகாப்பற்கும் பூசைகள், மேற்கொண்ட இம் முயற்சியினாலும் ாட்டுக்கு தலதா தாதின் செல்வாக்கு கூட ஏற்றிருந்தனர் என்பதாகும்.
லங்கை அரசின் பாதுகாப்பினையும் ாண்ட அரசுரிமையின் அடையாளமாக றுப்பிலிருந்து தனிப்பட்டவர்கள் சிலரின் 5 மாறியது ஆங்கிலேயரின் ஆட்சிக் கினை இலங்கைச் சிங்கள பெளத்தர்களுக்கு
S6

Page 85
ஒப்படைப்பதென்ற ஏமாற்றுவித்தையின் அதனை மல்வத்து, அஸ்கிரிய மகா நாய நிலமே அவர்களுக்கும் பொறுப்பை
யுகத்தில் தலதா பாதுகாப்புப் பொறுப்பு ஈண்டு நோக்கற்பாலது. ܗܝ
தலதா தாதினை பெளத்த மக்களிடம் ஒ பல நூற்றாண்டுகளாக அரசுக்கும் தலது அற்றுப்போனமையேயாம். நாட்டின் ஆட கைக்கு வந்ததெனினும் அங்கு மாற்ற சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னர் ஆட்சியில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரச அ முதன்முதல் கண்டி தலதா மாளிகைக்கு பூசித்து ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுத் தத்தம் வழக்காறாக அமைத்துக் கொண்டுள்ளன
தலதா தாது அரச உரிமையி அமைந்துள்ளமையால் அதற்கான b தருமத்தையும் அரசையும் பிரதிபலித் இருந்து வந்தது. இதன் பயனாக புத்த அல்ல அரச மாளிகையில் நிறைவேற்றட் பொறுத்தவரையில் நடத்தப்படும் வழி பொறுத்தவரையிலும் நிறைவேற்றப்ப( நடத்தப்படும் அந்தக் கிரியைகள் ஒன்றி
வைகறைப் பணி
பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பிக்குகள் பண ஐந்து மணியளவில் துயில் எழுந்து ச அதிகாலை 5.15க்கு வைகறைப் பணிை எழுப்புவர்.
வைகறைப் பணி நடைபெறும் பொ உடை அணிந்து வார் கட்டி தயாராவ ஆயத்தமாகி பிரதானமான பிக்குகள் வட்டோறுறால இல்லாதவிடத்து பிரத அனுமதியுடன் மேல்மாடியில் பணியில் சாவியை வெளியே எடுப்பார். அங்ே பணியாளர் பிரதானமான தேரரின்

எால் அவர்கள் செய்தது யாதெனில் /க்க சுவாமிகள் இருவருக்கும் தியவடன ஒப்படைத்ததேயாகும். இந்தச் சுதந்திர
அப்படியே இருந்து வருகிறது என்பது
ப்படைத்ததனால் ஏற்பட்டதென்னவெனின் நா தாதுக்கும் இருந்து வந்த தொடர்பு ட்சி பிறநாட்டவரிடமிருந்து சுதேசிகளின் ம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. எனினும் ஸ் அமர்ந்த பிரதமர்கள், ஜனாதிபதிகள், புதிகாரிகள், அமைச்சர்கள் எல்லோரும் ச் சென்று தலதா தாதினை வணங்கிப்
அரசாங்க அலுவல்களை ஆரம்பிப்பதை
STTT.
ன்ை முதன்மையான -9|60) L- U JIT6ITLDITéh சை விதிகள் பல தோன்றி உள்ளன. து தலதா தாது அரசருக்கணித்தாகவே மண்டபம் ஒன்றில் வழிபாடு மாத்திரம் படும் வழிபாட்டுடன் தலதா தாதினைப் பாடு முறைகளும் தலதா தாதினைப் டும். இதிலிருந்து தாது விடயமாக லிருந்து ஒன்று வேறுபடும்.
ரிக்கு ஆயத்தமாகும் பொருட்டு வைகறை ாலைக்கடன்களை முடித்துக் கொண்டு,
ய ஆரம்பிப்பதற்கு ஹெவிஸி இசையை
ழுது பணியில் ஈடுபடும் பிக்குகள் காவி ர். எல்லோரும் உத்தியோக உடையில்
அறைக்குச் செல்லுதல் வேண்டும். ானமான தேரர் அல்லது அவருடைய ஈடுபட்டுள்ள பிக்கு பெட்டியைத் திறந்து க வட்டோறுறால சாவியை ஏற்பார். அறையிலிருந்து தலதா மாளிகையை

Page 86
நோக்கிச் செல்வர். முன்னால் நடட் தாங்கியவர்கள்) வட்டோறுறால, பி இரண்டாவது தேரர் உத்தியோகத்தர்க தடாகம் இருக்குமிடத்தில் ஒன்று கூடு பிக்குகளின் பாதங்களைக் கழுவுவதற்கு பாதங்களைக் கழுவிக் கொள்வர். அதன் தலதா தாது எழுந்தருளியிருக்கும் மாளிை விளக்கின் மேல் கீழ்மாடிச் சாவியை கீ பின்னர் மேல்மாடியில் அதாவது தலதா பிரதான வாயிலைத் திறந்து ஹமுதா கதவைப் பூட்டாது - வரவில்லை எ6 மாளிகையின் மேல்மாடிக்கு ஏறுவதற்கு மேல்மாடிக்கு வருவார். இதற்கிடையில் கீழ்மாடி வாயிலுக்குச் சென்று அதனை றாலவுக்குக் கொடுத்தல் வேண்டும்.
மேல்மாடிக்குச் செல்வோர் விளக் அறையின் கதவைத் திறப்பர். அதன் ட முறையே திறக்கப்பட்டு நறுமணக் கூடத் இடங்களில் வைப்பர். இதற்கிடையில் ச அடித்த பின்னர் வைகறைப் பணி மு
மணிக்கூடத்துக்குட் செல்லும் பிக் விளக்குகளை ஏற்றி துப்புரவாக்குவர். திறந்து விடுவர். அதற்கு முன்னர் கைகை சதா நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு 6 விளக்கேற்ற வேண்டி இருக்கும். பணி கூடத்தின் மலர்ப்பீடத்தின் இடது பக்கத் ஆசனத்தின் உள்ளாக இருக்கும் வெ இருக்கைகளையும் மூடும் வகையில் ஒ
திரையினால் மறைக்கப்பட்ட மணி இருவரும் அதாவது மேல்மாடி இர சேவைக்கு இன்றியமையாத பொரு பரப்பப்பட்ட புடவையின் மேல் வை வழங்குவதற்கு ஹெவிஸி இசை மீட்ட வெள்ளிக் கதவு வரை வந்து "பொலபன் இருக்கும் பிக்கு சிறிய தங்கக் கெண்டி நிரப்பி இருக்கையின் மேலால் வைத்து ஆற்றுவார். அதன்பின்னர் கைகழு

ப்பவர்கள் பந்தங்காரர்கள். (வெளிச்சம் ரதானமான தேரர், மேல் மாடியின் 5ள் முறைப்படி நடந்து மாளிகையின் வெர். அவர்களுள் ஓர் உத்தியோகத்தர் த நீர் வார்ப்பார். உத்தியோகத்தர்களும் ன் பின்னர் சாவியை எடுத்து கொண்டு கையின் பிரதான வாயில் முன்பாக உள்ள ழ்மாடி வட்டோறுறாலவுக்கு வழங்குவர். தாது எழுந்தருளி உள்ள மாளிகையின் வாலே தொரகட ஆரச்சி வந்திருப்பின் னின் கதவைப் பூட்டி தாழிட்டு ஏற்றி த அமைந்துள்ள படிக்கட்டுக்களில் ஏறி ) பந்தங்காரர் பிரதான வாயிலிலிருந்து த் திறந்து ஒரு விளக்கை ஏற்றி கீழ்மாடி
ந்கை ஏற்றி மாளிகைக்குச் செல்லும் பின்னர் வெள்ளிக் கதவும் தங்கக் கதவும் தினுள் சென்று சாவிகளை அவற்றிற்குரிய த்தியளரால அல்லது கெபரால மணியை ற்றுப்பெறும்.
குகள் அங்கிருக்கும் பன்னிரண்டு மகா பின்னர் சலு மண்டபத்தின் கதவைத் ளைக் கழுவித் தூய்மைபடுத்திக் கொள்வது வழக்கமாகும். சலு மண்டபத்தினுள்ளும் யைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர் மணிக் த்தில் உள்ள சுவரில் பொருத்தப்பட்டுள்ள ள்ளி இருக்கைக்குச் சமீபமாக இரண்டு ரு புடவையைவிரித்தல் வேண்டும்.
க்கூடத்தினுள் ஒரு தேரர் இருப்பார். மற்ற ண்டாம் பிக்குவும் வட்டோறுறாலவும் ஸ்களைக் கொண்டு வருவர். அவை க்கப்பமுடும். இதற்கிடையே “பொலபண்” டப்படும். கெபரால பொலபன் குடத்தை " என அறிவிப்பார். அப்பொழுது உள்ளே யையும் பெரிய கெண்டியையும் நீரினால் புடவையைப் பரப்பி வணங்கி பணியை }வும் வழக்கம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
68

Page 87
பெருந்தேரர் பணி புரியும்போது ஏன் பணிபுரிந்து முடிவுற்ற பண்டங்களை அ வழக்கமான விதிகளை நிறைவேற்றி ( காலை 6 மணி அளவில் உணவுப் பூ
உணவுப் பூசை முடிவடைந்ததும் வந்திருப்போருள் எழுவர் இருப்பர். உட்புகுவதற்கும் வெளிப்போவதற்குமான 6 இருக்கும் வெள்ளி இருக்கையில் மேலதி சங்கு அப்புவும் கெபராலவும் மா6 தூய்மைப்படுத்தி சாம்பிராணியை தயாr எடுத்துக்கொணர்டு வெள்ளி வாயில் சமீப கையில் எடுத்து மணமான பொருள்கன பூசையையும் காலையிலே பணிபுரிந்த தட்டுக்கும் சலு மண்டபத்துக்கும் முறை பின்னர் அந்தப் பிக்கு இதனை கெபற பூசை நடத்திவிட்டு அதனைக் கத்தியர் பூசையை ஆரம்பிப்பார். அந்த அந்த அவற்றை நிறைவேற்றுவர். தட்டை நீர் வ பொதுவாக நிறைவேற்றப்படும் ஒரு பணி கொண்டிருக்கும் சந்தனத் திரியையால் சந்தர்ப்பத்தில் வெள்ளிக் கதவு மூடப்ப
தொடர்ந்து அமைவது மூல தாதின பிக்குமார் மணிக்கூடத்தினுள்ளே இருந்துசெ வெள்ளிப் படிக்கருகில் நின்று வணங் அறிகுறியாக கண்டாமணி ஒரு முறை மாடியில் மூடும் பணி தொடங்கும். ட மாடியின் கதவைப் பூட்டி அங்கு பணி மேல்மாடியின் புகும் வாயிலுக்கருகாை முறையே பூட்டி உத்தியோகத்தர்கள் மேல்மாடியில் பணியாளருள் இரண்டா முறையே வாயிலினால் வெளியேறுவ பிரதானமான வாயில் பூட்டப்பட்டு சாவிகளும் ஒன்றாகச் சுற்றி சாவிகளை தனிப்பட்ட அந்தஸ்து எதுவாயிருந்த ஈடுபடார். சாவிகளை ஒன்று சேர்க்கும் மாரும் இரண்டாவது தேரர் அவர்களும்
6

னைய பிக்குகளும் வட்டோறுறாலவும் வை இருந்த இடங்களில் வைப்பர் இந்த விறாந்தை இரண்டின் கதவுகளை மூடி சை நடைபெறும்.
இறுதி வணக்க வழிபாடுகளுக்கு அவர்கள் வணக்கம் செய்ததன் பின் வாயில்கள் மூடப்படும். மணிக்கூடத்தினுள் கமாக உள்ள மலர்களை அகற்றிவிட்டு ரிகையின் உட்புறத்தை சுத்தமாக்கித் செய்வர். சங்கு அப்பு தணல் தட்டை மாக வந்ததும் வட்டோறுறால அதனைக் }ள அத்துடன் கலந்து விடுவார். இந்தப்
பிக்குவே நிறைவேற்றுவார். தருமுறத் )யே சாம்பிராணி பிடிக்கப்படும். அதன் ாலவின் கையில் கொடுப்பார். கெபறால ாாலவிடம் கொடுப்பார். கத்தியறாலவும் க் கருமங்களுக்குப் பொறுப்பானவர்கள் ார்த்து அவித்துவிடுதல் கத்தியறாலவினால் னியாகும். புகை பிடித்தபின் புகைந்துக் வது வைத்தல் வழக்காறாகும். இந்தச் டும்.
ால் மேற்கொள்ளப்படும் வணக்கமாகும். எாண்டு வணக்கம் செய்வர். வட்டோறுறால குவார். தலதா மாளிகை பூட்டப்படும் ஒலிக்கும். அதனைக் கேட்டதும் கீழ் மீண்டும் ஹெவிஸி ஒலி கேட்கும். கீழ் செய்த பிக்குகள் பல்லேமாலேறாலவும் மயில் வருவார். மேல்மாடிக் கதவுகளை முன்னே செல்வர். வட்டோறுறாலவும் வது தேரர்களும் பிரதானமான தேரரும் ர். மேல் மாடியின் உள்ளே செல்லும் கீழ்மாடியின் சாவிகளும் மேல்மாடிச் மீண்டும் வைப்பர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் போதிலும் ஒருவரும் வாய்ப் பேச்சில் வட்டோறுறாலவும் பிரதானமான தேரர் கீழ் மாடித் தேரர் அவர்களும் ஏனைய
9

Page 88
அலுவலர்களும் கீழ்மாடி வாயிலுக்குச் அடுத்து பெரிய பிக்கு அவர்களின் அை பத்திரப்படுத்தும் மஞ்சூசா இருப்பது பிர: செய்யும் கால எல்லை முடிவுறுவது இ பின்னரேயாம். பணியாட்கள் பிரதான பி தங்குமிடங்களுக்குப் போவார்கள். அலுவ செய்து விட்டு பிரியாவிடை பெறுவது பிக்குகளும் ஏனைய அலுவலர்களும் த;
SD-GOOTl 1 i ITG56s7.
தலதா தாதுக்கான காலை உணவுப் பூ பூசைக்குரிய பொருள்களும் பற்றிய சுரு கூற வேண்டி இருக்கிறது. காலை உண6 ஒன்றும் லெள்ளிப் பாத்திரங்கள் இரண்டு ஒன்றும் கறியுடனான கிண்ணங்கள் நான் பெரிய மண்டா நான்கும் அரசம பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அரச மாளிகை பொதுமக்கள் கொண்டுவரும் உணவுப் பூ வாழையடி வாழையாக வரும் வழக்கம உணவுப் பூசையை நடத்துவார்கள். அந்: புடவையை விரித்து வணங்கி வெளிப் உணவுப் பூசையை நிறைவு செய்வது ட வாயிலின் அருகில் நிற்கும் பொழுது அடிப்பார். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் பேரின் வெளியே நிற்கின்ற தேரர்கள் மீண்டும் வணங்கி கைகழுவி நீர் பருகி எ மறைப்பர். கத்தியரால வந்து விறாந்ை எதிரில் திரையையும் வெள்ளிக் கத அப்புறப்படுத்துவார். கறி முதலியவற்றை வைப்பார். பாத்திரங்களைப் பொறுத் தொடங்கி தங்கப்பாத்திரங்களில் முடிவுறு இவற்றைச் செய்வார். உணவுப் பூசைய வேறொருவர் கையில் கொடுக்கப்படுவ உத்தியோகத்தர்கள் அவற்றைப் பாதுகாப்பு வந்த ஒருவர் உணவுப் பூசையை செய்வ கொண்டு மணிக்கூடம் வரை கொன் சார்பாகச் செய்யப்படும் உணவுப் பூசை பூசைக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

சமீபமாக இருந்து முறையே, இவர்கள் றக்கு எல்லோரும் நடப்பர். சாவிகளைப் தான பிக்குவின் அறையிலேயாகும். பணி ந்த மஞ்சூசாவில் சாவிகளை இட்டதன் க்குவின் அறையிலிருந்து தமது சொந்தத் பலர்கள் தேரர்களை வணங்கி நமஸ்காரம் இங்கே நிகழ்கின்றது. பணியில் ஈடுபடும் த்தம் காலை உணவை அதன் பின்னரே
சைக்குப்பயன்படுத்தப்படும் பண்டங்களும் க்கமான ஓர் அறிமுகத்தை இப்பொழுது வுப் பூசைக்காக பெரிய தங்கப் பாத்திரம் ம் கஞ்சுப் பாத்திரம் ஒன்றும் கறி மண்டா *கும் தின்பண்டங்கள் ஐந்து வீதம் உள்ள ாளிகைக்கான உணவு பூசைக்காகப் கக்கான உணவுப் பூசை முதலாவதாகவும் சை இரண்டாவதாகவம் வைக்கப்படுவது ாகும். பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பிக்குகளே த பிக்குகள் உணவுப் பூசையின் பின்னர் பக்கத்துக்கு அப்பால் நிற்றல் வேண்டும். பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது. பிக்குகள் கத்தியரால மணியை மூன்று முறை கை முழக்கம் ஒய்ந்து கொண்டு போகும். உள்ளே சென்று புடவையை விரித்து ல்லாவற்றையும் கைக்குட்டைகளினால் தைக் கதவைத் திறந்து மணிக்கூடத்தின் வையும் திறந்து உணவுப் பூசையைப் இட்டுள்ள பாத்திரங்களை வெவ்வேறாக தவரையில் வெள்ளிப் பாத்திரங்களில் வம். அன்று பணியில் ஈடுபட்ட பிக்குவே பின் போது மாளிகையின் பாத்திரங்கள் தில்லை. கெபரால கத்தியரால போன்ற பாக வைப்பர். எனினும் வணங்குவதற்காக தற்கு அவற்றை விறாந்தையில் பெற்றுக் ண்டு செல்லலாம். அரச மாளிகையின் க்காக ஐந்தரைச் சேர் அரிசியின் சோறு
70

Page 89
ஒன்பது மணி நேரப் பணி
முற்பகல் 9.15 அளவில் பணிச் செய வைகறைப் பணியில் குறிப்பிடப் நடைமுறைப்படுத்துவர். அவர்கள் முற்பக புகுவர். அங்கு சென்று மணி அடிப்பர் பின்னரேயாம். வட்டோறுராலகளும் பல விளக்கேற்றி மலர்களை அகற்றி ம ஒப்படைப்பர். பின்னர் அரசர் சார்ட வாயிலுக்கு அயலாகக் கொண்டு வந்து வாயிலின் வலது பக்கக் கதவும் திரைய புரியும் பிக்குகள் வெள்ளியிலான மலர் கெபரால அதற்கு மலர் இட்டு தேரர்கள் இருக்கைக்குத் தெளிப்பது பன்னீராகும். பன்னீரைத் தெளித்து இருக்கைக்கு மலர் செண்டில் உள்ள மலர்களைத் தொடக் கூ பணிச் செயற்குழு பிக்குகள் செண்டிலிரு கொடுப்பர். அரசன் சார்பில் நிகழ்த் வேண்டியவர்கள் பணிச் செயற்குழு பிக் எனினும் நன்கு அறிமுகமான ஒருவர் 6 பூக்களை எடுத்துக் கொடுப்பதும் இடம் ெ மலர்ப் பூசைக்காக மலர் அளிக்க வே6 சாரும். பகலிலும் மாலையிலும் நிகழும் இரண்டும் கீழ்மாடிக்கு இரண்டும் என்னு வேண்டும். அதற்காக இப்பொழுது பெறப்பு
முதல் பூசையைத் தொடர்ந்து யா யாத்திரிகர்கள் பெருந்தொகையினர் வ பிக்குகள் விறாந்தை இரண்டிலும் சந் கதவுகளைச் சாத்தி கூடுதலாக உள்ள கொடுப்பர். சங்கு அப்பு அந்த மலர்கை வைப்பார். இந்தக் கடமை முற்பகல் 1 கத்தியராவலர்கள் இருவரும் கெபறாலவு உணவுப் பூசையைக் கொண்டு வருவர். பூசையில் பெரிய தங்கப்பாத்திரம் ஒன்றும் மூன்றும் உள்ளடக்கும் சோறும் எ வகையான இனிப்புப் பண்டங்களும் பூை வந்த யாத்திரிகர்கள் பெருந்தொகையின சுவரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் ஆசனமு
7

ற்குழு பிக்குகளும் உத்தியோகத்தர்களும் பட்டுள்ள வழக்கமான விதிகளை 5ல் 9.30 மணியளவில் மேல் மாடியினுள் . பகல் ஹெவிசி தொடங்குவது அதன் ணரிச் செயற்குழு பிக்குகளுள் இருவரும் லர்ப்பாவாமையை சங்க அப்புவிடம் 1ாகக் காட்டப்படும் மலர் முறைமை
மலர் முறைமை எனக் கூறியவிடத்து பும் அரைவாசிக்குத் திறக்கப்பட்டு பணி
செண்டை கெபராலவிடம் கொடுப்பர். கைக்குக் கொடுப்பர். பகல் பணியில் பொன்னிறமான பன்னீர் செம்பிலிருந்து க் காட்டி பிக்குகள் மலர் பூசை செய்வர். டியவர்கள் பிக்குகள் மாத்திரமே ஆதலால் ந்து மலர் எடுத்து வட்டோறுராலவுக்குக் ந்தப்படும் மலர்ப் பூசையை நிகழ்த்த குகள் இருவரும் வட்டோறுறாலவுமாவர். வந்திருந்தால் அவருக்கு செண்டிலிருந்து பெறலாம். அரசன் சார்பில் நிகழ்த்தப்படும் ண்டிய பொறுப்பு ஹெவிசிக்காரரையே பூசைக்காக மேல்மாடிக்குப் பூச்செண்டு ம் விகிதத்தில் அவர்கள் மலர் அளித்தல் படுவது அரலிய மலர் மொட்டுக்களேயாம்.
த்திரிகர்களுடைய முறை தொடங்கும். ருகை தந்திருப்பின் பணிச் செயற்குழு தன மன்றிலேயும் மணக் கூடத்திலும்
மலர்களை அகற்றி சங்கு அப்புக்குக் )ள சந்த மன்றுக்குள் புகும் ஆசனத்தில் 0.15 மணிக்கு நிகழும். அதன் பின்னர் ம் சங்கு அப்புவும் சமயலறையிலிருந்து பகலுக்கான அரச மனைக்கான உணவுப் தங்கப்பாத்திரம் நான்கும் வெள்ளிப்பாத்திரம் ட்டுவகையான கறிவகைகளும் ஐந்து சை இடப்படும். உணவுப் பூசை கொண்டு i எனின் மணக் கூடத்தின் இடது பக்கச் Dம் தயார் செய்யப்படும். பணியாளர்கள்

Page 90
ஆசனங்கள் மறையத் துணியால் மூடி6ை வணங்கி கைகழுவி பெரிய தங்கக் ெ வார்க்கப்பட்டு ஆராதனை நடக்கும். பெ ஊற்றப்படுகிறது. பூசைக்காக காட்டப் செயற்குழு பிக்குவிடம் கொடுப்பார். பணிச் நீரை ஊற்றி அதனைத் திருப்பிக் கொடுட திறக்கப்பட்ட பின்னர் கெபரால பெரிய கொண்டு வருவார். அது ஆசனத்தின் நடுவி அருகில் வைக்கப்படும். பெரிய தங்கப்
தங்கப்பாத்திரங்கள் இரண்டும் முன்பாக தங்கப்பாத்திரத்துக்கு இருமருங்கிலும்
இவையனைத்துக்கும் முன்பாக மேலு! வைக்கப்படும். அங்ங்ணம் அரச மனை
ஆசனத்தில் வைக்கப்பட்ட பின்னர் யாத்த வைக்கப்படும். முற்பகல் பத்தரை மணி
உணவுப் பூசை வணக்கப் பணி ே முழங்கும் போதேயாம். காலைப் பணி முடிவுற்றதும் மாளிகையின் ஒவ்வொரு பகு கதவுக்ளை மூடுவர். சாம்பிராணி பிடி பணியைச் சேரா.
இந்த விளக்கத்தில் தற்பொழுது தள பூசைக்காக பாத்திரங்கள் எடுக்கப்படும் முை பகல் உணவுப் பூசைக்கு பதினொரு பாத்; இப்பொழுது பகல் உணவுப் பூசைக்க பத்தரைச் சேர் அரிசியைக் கொண்ட
பூசையின் பின்னர் பெரிய தங்கப்பா செய்விக்கும் றாலவுக்கும் இரண்டாவ வட்டோருராலவுக்கும் மூன்றாவது த கங்காணிராலவுக்கும் நான்காவது த. கெபராலவுக்கும் பெரிய வெள்ளிப் பாத்; இருவருக்கும் சிறிய வெள்ளிப் பா காவலனுக்கும் உரித்தானவையாகும். தற் சொந்தமான இரண்டு பாத்திரங்களிலும் சந்தனக் கப்புராலக்கு உரித்தான பாத்தி மாட்டாது. முற்காலத்தில் பகல் உண பதினொரு பாத்திரங்களுள் இந்தப் பாத்த பாத்திரங்களாலான தானத்தை பகல் உ அதற்காக 22 சேர் அரிசி எடுக்கப்பட்
7

வப்பர். பின்னர் பத்கடய விரிக்கப்பட்டு கண்டியிலிருந்து சிறிய கெண்டிக்கு நீர் ரிய தங்கப்பாத்திரத்திலிருந்தே தண்ணtர் படும் பாத்திரத்தை கெபரால பணிச் செயற்குழு பிக்கு சிறிய கெண்டியிலிருந்து ப்பார். மணக்கூடக் கதவும் உள் திரையும் தங்கப்பாத்திரத்தை பிக்குக்களிடையே ல் கண்ணாடியினால் மறைக்கப்பட்டதற்கு பாத்திரத்தின் இரு மருங்கிலும் மேலும் தங்கப் பாத்திரம் ஒன்றும் அந்தத் வெள்ளிப் பாத்திரங்கள் இரண்டும் ம் வெள்ளிப் பாத்திரங்கள் இரண்டும் சார்பாக நடத்தப்படும் உணவுப் பூசை கிரிகர்கள் உணவுப் பொருள்கள் பூசைக்கு
அளவில் பூசை நடைபெறும்.
மற்கொள்ளப்படுவது மங்களப் பேரிகை
போன்றே புதிய மணித்தியாலப் பூசை குதியையும் பரீட்சித்து உத்தியோகத்தர்கள் த்தலும் சந்தனம் தெளித்தலும் அந்தப்
தா மாளிகையில் புதிய மணித்தியாலப் றைமை தெரிவிக்கப்பட்டது. முற்காலத்தில் திரங்கள் எடுக்கப்பட்டன எனக் கூறுவர். ாக எடுக்கப்படும் ஏழு பாத்திரங்களில் தானம் தயாரிக்கப்படும்.
ாத்திரத்தில் இடப்பட்ட தானம் காரியம் து தங்கப்பாத்திரத்தில் இடப்பட்டவை ங்கப்பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட தானம் ங்கப்பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட தானம் திரங்களில் உள்ள தானம் கத்தியனராலர் த்திரத்தில் உள்ள தானம் சேனைக் காலத்தில் ஆலத்தி அம்மா இருவருக்கும் சங்கு அப்புவுக்கு உரிய பாத்திரத்திலும் ரத்திலும் தானம் பூசைக்கு வைக்கப்பட வுப் பூசைக்காக பூசை செய்யப்பட்ட திரங்கள் நான்கும் அடங்கும். பதினொரு ணவுப் பூசைக்காக வழங்கும் பொழுது டது என்று கூறுவர்.
2

Page 91
மாலைப்பணி
பிற்பகல் 6 மணிக்கு மாலைப் பண தேரர்கள் முன்பு குறிப்பிட்டது போ6 மாளிகையின் கதவுகள் 6.30 மணிக்கு திறக்கப்பட்டதன் பின்னர் ஹெவிசி அடிக்கப்படும். வாடின மலர்கள் அகற்ற பொலபன் என்னும் நீர்க் கடமையில் ஈடு கிண்ணத்திலும் சிறிய தங்கக் கிண்ண பூசையின் போது இருந்தது போல் அ
அடுத்து இடம்பெறுவது மலர்கள் கொடி மலர் பூசை செய்து வந்துள்ளவர்கள் வி உத்தியோகத்தர்கள் இந்தக் கடமையை கதவுகளை மூடி நோயாளருக்கான பூை
பிக்குகள் துணியை விரித்து நீர் வழங்குவர். கொரால ஒவ்வொரு பாத்திர கைக்குக் கொடுப்பர். சீனி, நெய், தோ தேன்பாணி, குளிர்ந்த தெலிஜ்ஜ, கரும் பொருள்கள் கிலன் பசவுக்காகப் பெறப்பு பொருள்கள் சீனி, கற்கண்டு, தேன், இஞ அன்னாசிச் சாறு என்பன. கிலன்பச நிகழ்த்தப்படும். சீனி, கற்கண்டு, குளிர்ந்த இஞ்சி, நெய் , தேன் பாணி என்னுப் கிலன்பச பூசையில் பயன்படுத்தப்படும். நான்கு வெள்ளிக் கோராக்களும் என பயன்படுத்தப்படும். இந்தப் பூசையில் பயன்படுத்தப்படும். ஹேமமாலா பாத்தி வழங்கப்படும். இந்த ஒழுங்குகள் அனை சார்ந்ததாகும்.
கிலன்பச பூசை மீண்டும் இரவு 8 மணி கிலன்பச பூசை என அழைக்கப்படும். வந்து இரண்டாவது கிலண்பச பூசை பூசைக்கு, கிலன்பச பூசைக்கு எடுக்கப்ப மாட்டா. அங்கு சாதாரணமாக வழங்கப்படு அவையாவன சீனியும் கற்கண்டும் குளி தேன்பாணியுமாகும்.

தொடங்குகிறது. பணிச் செயல்குழுத் ) 6.15 அளவில் இது ஆரம்பமாகும். ந் திறக்கப்படும். மணிக்கூடத்தின் கதவு இறுசறுய நிறுத்துவதற்காக மணி ப்பட்டு மேல் மாடி துப்புரவாக்கப்படும். படுபவர் கெபரால ஆவார். பெரிய தங்கக் த்திலும் நீர் கொண்டு வந்து காலைப் வர்கள் பணியாற்றுவர்.
ண்டுவரப்படுவதாகும். தலதா சின்னத்துக்கு
பணங்குவதற்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். 7.15 மணி அளவில் நிறைவு செய்து
ச ஆயத்தஞ்செய்யப்படும்.
கொண்டு வந்து வட்டோருராலவுக்கு த்தையும் பணிச் செயற்குழு பிக்குகளின் டம்பழம், இஞ்சி, கருப்பட்டி, கற்கண்டு, புப் பாணி, முதிரம்பழம் போன்ற பல படுகின்றன. நாள் தோறும் எடுக்கப்படும் ந்சி, நெய், தோடம்பழம், கரும்புப்பாணி, பூசை பொதுவாக இரவு 7.30 மணிக்கு 5 தெலிஜ்ஜக்காக மூன்று பாத்திரங்களும் ம் மூன்றுக்காக மூன்று பாத்திரங்களும் மேலதிகமாக ஒரு தங்கக் கோராவும் ஐந்து கோராக்கள் கிலன்பச பூசையில் பானங்களை அளிப்பதற்கு இவை ரத்தில் வார்த்தே குளிர்ந்த தெலிஜ்ஜ த்தும் முதலாவது கிலன்பச பூஜைவைச்
னிக்கு நடைபெறும். அது இரண்டாவது சிறிய தங்கக் கெண்டியில் நீர் கொண்டு
தொடங்கும். இரண்டாவது கிலன்பச ட்ட எல்லாப் பானங்களும் எடுக்கப்பட வது ஆறுவகையான பண்டங்களேயாகும். ர் தெலிஜ்ஜவும் இஞ்சியும் பசு நெய்யும்

Page 92
இரண்டாவது கிலன்பச பூசையைப் உண்டு. தலதா மாளிகையின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டு ஏனைய நேரங்களில் நடத்துவதற்காக வருபவர்கள் குறிக்கப்ப பற்ற வேண்டும். ஒரு நாள் கீர்த்தி ராஜசி இருந்தமையால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அரசன் வந்த பொழுது கதவுகள் பூட்ட கிலன்பச பூசையில் பங்குபற்ற முடி இரண்டாவது கிலண்பச பூசை நடைபெ ஏற்பட்டது. இன்றுவரை இந்த வழக்கம் வருகின்றது. இரண்டாவது கிலன்பச பூண் வந்தால் அவர்கள் அப்பணியை நிறைே பின்னர் விறாந்தை இரண்டினதும் கத் செய்விப்பதற்குப் பெரும்பாலும் ஈடுபடுவ சில சமயங்களில் பிரதான பிக்குவும் பிக்குகள் இருவரில் ஒருவர் தொடர்ந்து ஆதலால் இருவரும் இதற்காக ஈடுபட பணியில் கெபராலவும் பங்குகாரராவா தாழிட்டு நன்றாகப் பூட்டப்பட்டிருக்கிறத வந்து உள்ளே வைப்பதாகும். மேல் ப பின்னர் நடைபெறும். உத்தியோகத்த பண்ணுவர். மணிக்கூடத்துக்கு வாச6ை சாவியை கதவில் தூக்கி வெளியேறும் பி பின்னர் கெபரால வட்டோருராலவுக் வட்டோருராலவின் கருமம் உள்ளே :ெ தெளித்து மற்ற இடங்களுக்கும் சந்தனம் சாத்தப்படும். பிக்குகள் தாழிடப் பட்டுள் இரும்பு வேலியும் மூடப்படும். குறிப்பி கதவுகள் பூட்டப்பட்டு பணிச் செயற் வெளியே வந்து பிரதான வாயிலின் மு பிக்குகளின் முன்னிலையில் ஏனைய உத தோன்றுவர். அப்பொழுது பிரதான பிக் விசாரிப்பவர் நாயக பிக்குவின் முனினி காவலில் ஈடுபடுபவர் யார்? மற்றொரு ஆட்கள் இன்ன இன்ன இடங்களில் காவ முறைமை பற்றி விசாரித்தவர் நாயக தேரரே, இன்ன இன்ன ஆட்கள் இன்ன நாயக தேரரும் நன்றாகக் கவனித்துக் ெ வழக்கமாகப் பிரகடனப்படுத்தப்படும்.
7

பற்றிய பாரம்பரிய வரலாறு ஒன்று குறிக்கப்பட்ட வேளைகளில் மாத்திரம் திறக்கப்பட மாட்டா. பூசையை பட்ட நேரங்களில் வந்து அவற்றில் பங்கு ங்க அரசனுக்கு ஒர் அவசரமான காரியம் வந்து கொள்ள முடியாமல் போயிற்று. ப்பட்டிருந்தன. ஆதலினால் அரசனுக்கு பவில்லை. இந்தச் சந்தர்ப்பத்திலேயே றுவதற்கு வழி வகை செய்ய வேண்டி இடையீடின்றி தொடர்ந்து நடைபெற்று சை முடிவில் வழிபாட்டிற்காக யாராவது வற்ற வழி வகை செய்யப்படும். அதன் நவுகள் மூடப்படும். இந்த கருமத்தைச் து பணியின் இரண்டாவது தேரராவார். இதில் ஈடுபடுவார். பணிச் செயற்குழு 1 மணிக் கூடத்தில் இருக்க வேண்டும். -மாட்டார்கள். கதவுகள் பூட்டப்படும் ார். பிக்குகளின் பொறுப்பு கதவுக்குத் T என்று பார்த்து சாவிகளைக் கொண்டு Dாடியைத் துப்புரவு பண்ணுதல் அதன் நர்கள் தத்தமது பகுதிகளைத் துப்புரவு ன பிடித்து வணங்கி உள்ளே இருந்த க்குகள் வெள்ளிக் கதவுக்குள்ளும் சென்ற கு சந்தனக் கரண்டியைக் கொடுப்பர். சன்று வந்து மணிக்கூடத்தில் சந்தனம் தெளிப்பதாகும். அதன் பின்னர் கதவுகள் iளதா எனப் பார்ப்பர். அதன் பின்னர் பட்ட முறைப்படி ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் குழு உத்தியோகத்தர்கள் மாளிகையின் மன் கூடுவர். இங்கே பணிச் செயற்குழு ந்தியோகத்தர்களும் ஹெவிசிக் காரர்களும் கு காவலை முற்றுறச் செய்வார். காவல் லையில் இங்ங்ணம் விசாரிப்பார். இன்று உத்தியோகத்தர் அதற்கு “இன்று இன்ன லில் ஈடுபடுவர். எனக் கூறுவார். காவல் தேரரிடம் இங்ங்ணம் கூறுவார். “நாயக இன்ன இடங்களில் காவல்” என்பார். காள்ளுங்கள்” என்றுகூ றுவார். இங்ங்னம்

Page 93
காவல் பணி நிறைவேறிய பின் திறக்கப்படுவதில்லை. அங்ங்ணம் திறக்கப் பெறப்படல் வேணர்டும். எனினும் வைகல் வரை மீண்டும் கதவுகள் திறக்கப்படுவ:
தலதா மாளிகையின் நாளாந்தப் பூசை அவற்றைத் தவிர சிறப்பான பூசைவி ஒன்றைப்பற்றிய சுருக்கமான அறிமுகம்
நீராட்டு விழா
செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பணி மு சமயத்தில் மலர் இருக்கையில் மணமு நீரைத்தயாரிக்க பணிச் செயற்குழு பிக்குக கத்தியராலவும் தண்ணிரையும் மலர்க தயாரிப்பர். நீராட்டுவிழா புதன்கிழமை
புதன்கிழமை வைகறைப் பொழு; திறக்கப்படுகின்றன. அன்றைய முதல் ே துப்புரவாக்கலாகும். சால்வை மண்டபமும் அதன் பின்னர் ஏனைய நாட்கள் போ6 வெள்ளி ஆசனத்திலிருந்து மலர்களை அதன்மேல் இரண்டு கெண்டிகளையும் ச கழுவ வேண்டிய பிற பொருள்களையும் கிண்ணத்தில் வெந்நீர் கொண்டு வருவார். இங்கே நீரை வார்ப்பவர் பணியில் ஈடுட அங்ங்ணம் கழுவி துப்புரவாக்கப்பட்ட வைக்கும் பணி பிரதானமான பிக்குகள்
அதன் பின்னர் வெள்ளி ஆசனம் துப் பக்கத்துச் சுவரில் பொருத்தப்பட்டுள் ஆசனங்களையும் சம நிலையில் லை எடுக்கப்படும் விரிப்பை விரித்துத் பாத்திரங்களும் காவி உடைகளும் ம துப்புரவு செய்யப்படாதனவும் அந்த ஆச புகைக் கலசத்தைக் கொண்டு வந்து தூய்மையாக்கப்பட்ட பொருள்கள் எ மூடுவார். அதன் பின்ன்ர் ஏனைய நாட்ச
7

னர் தலதா மாளிகையின் கதவுகள் படுவதாயின் பிரதான தேரரின் அனுமதி றைப் பணிக்காகக் கதவுகள் திறக்கப்படும் தில்லை என்பது வழக்காறாகும்.
விதிகளும் மேலே காட்டப்பட்டுள்ளன. திகள் பல இருக்கின்றன. அவற்றுள்
கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
டிந்ததும் கதவுகளைப் பூட்ட இருக்கும் b6front Lu Gu மலர்கள் வாசனையுள்ள ளால் வேறாக்கப்படுகின்றன. கெபராலவும் ளையும் கலந்து வாசனையுள்ள நீரைத்
நடைபெறும்.
தில் தலதா மாளிகையின் கதவுகள் வேலை மணிக்கூடத்தின் உட்பகுதியைத் மணிக்கூடமும் முதலில் துப்புரவாக்கப்படும். ல நீர் தெளிக்கப்படும். பணி முடிந்ததும் அகற்றி துணி ஒன்று விரிக்கப்படும். சந்தனக் கரண்டியையும் அவை போன்ற ) வைப்பர். கெபரால பெரிய வெள்ளிக் வட்டோருரால அதற்கு மெருகூட்டுவார். ாட்டுள்ளவர் இரண்டாவது தேரராவார். பாத்திரங்கள் துடைக்கப்பட்டு பக்கமாக ரினால் நிகழ்த்தப்படும்.
புரவாக்கப்படும். மணிக் கூடத்தின் இடது ள ஆசனத்தைப் பணித்து இரண்டு பத்து புதன் கிழமையன்று மாத்திரம்
தயார் செய்யப்படும். கழுவப்பட்ட \ணரியும் சாமரைகளும் வடாபொதவம் னத்தின் மீதே வைக்கப்படும். சங்கு அப்பு து புகை பிடித்துப் பூசை செய்து ல்லாவற்றையும் வேறொரு விரிப்பால் ளைப் போன்று வணக்க வழிபாடுகளை
Ο

Page 94
நிறைவேற்றி இறுதியில் வட்டோருரால ப கெபராலவிடம் கொடுப்பார். அதன் மாளிகையின் கதவுகள் பூட்டப்படுகின்றன ஹெவிசியும் ஒரு முறை ஒலிக்கும்.
மேல் மாடியில் பாண்டங்கள் துப்புர6 இருக்கும் பிக்குவும் கீழ்மாடி றாலவும் டெ பொருள்களை எல்லாம் கழுவி சாம்பிர அவர்கள் கீழ்மாடியின் கதவுகளைப் கொண்டு போய் மேல் மாடிக்குள் புகுப் மேல்மாடி பிக்குகளும் உத்தியோகத்தர்களு சாவிகள் வட்டோருராலவிடம் கையளிக் அறைக்குள் சென்று சாவிகளை வைப்ட தானத்தை அருந்திய பின்னர் சற்று பிக்குகளும் ஏனைய உத்தியோகத்தர்களு பொழுது பயன்படுத்துவதற்காக பணி எலுமிச்சம் பழம் வழங்கும் பழங்கால வழ அந்தப் பழக்கம் இப்பொழுது செயல்முை அங்ங்னம் எலுமிச்சம் பழம் கிடைக்கள் பிக்குகள் நீராடும் பொழுது இன்றும் எt
off66)LO.
நீராட்டத்தின் பின்னர் புதன்கிழமை அ தொகுதியை அணிந்த பிக்குகளும் ! உத்தியோகத்தர்களும் மீண்டும் மேல்மாடிக் மூடப்பட்டிருந்த விரிப்பை அகற்றுவார். நீரை வடித்து வாசல் தலத்துக்குக் கெ கத்தியரால, கெபராலவுக்கும் கெபரால சந்தனக் கரண்டியை கெபரால உள்( வட்டோருரால அகற்றுவார். பணிச் சென்று மணிகளினாலான எண்ணெய் பொன்னாலான மலர்களில் எண்ணெய் இடத்தில் வைப்பர். இந்தச் சந்தர்ப்பத் கொடுப்பார். பொருள்களைத் தயாரித் பிக்குகள் சங்கூதுவதற்கு அனுமதி வ சங்கூதுவது ஆரம்பமாகும். அக்கண ஒலிக்குறிகளுக்கிணங்க கவிதை மன்றலின் இசைக்கருவிகளை இசைப்பதன் மூலம்

ாண்டங்களையும் சந்தனப் பேழையையும் பின்னர் ஒரு மணி ஒசை எழும். ா என்பதை அது உண்ர்த்தும். அத்தோடு
பு செய்யப்படும் பொழுதே கீழ் மாடியில் பருஞ் சிலையிலிருந்து கழுவ வேண்டிய ாணி பிடிப்பர். மணி அடித்த பின்னர் பூட்டி சாவிகள் எல்லாம் கோர்த்துக் ) வாசலுக்கருகில் நிற்பர். அப்பொழுது நம் அங்கு வருவர். இங்கே தான் கீழ்மாடி $கப்படுகின்றன. பின்னர் பிரதான தேரர் பார். பணிச் செயற்குழு பிக்குகள் பகல் நேரம் ஒய்வெடுப்பர். அதன் பின்னர் ம் நீராடுவதற்காகச் செல்வர். குளிக்கும் ச்ெ செயற்குழு பிக்குகள் மூவருக்கு ழக்கம் பற்றியும் கூறப்படுகிறது. எனினும் றையில் இல்லை. அரச உத்தியோகமாக பில்லை என்றாலும் பணிச் செயற்குழு லுமிச்சம் பழத்தைப் பயன்படுத்துவதைக்
அன்று அணியும் சிறப்புக் காவி வஸ்திரத் உத்தியோகபூர்வ உடையை அணிந்த குச் செல்வர். வட்டோருரால பொருள்கள் கெபராலவும் கத்தியராலவும் வாசனை ாண்டு வருவர். அந்தப் பாத்திரங்களை தேரர்களுக்கும் வழங்குவர். வெள்ளிச் ளே கொடுப்பார். தங்கக் கரண்டியை செயற்குழு சால்வை மண்டபத்துக்குச் பாத்திரத்தை எடுத்துக் கொண்டு தெளிப்பர். அதனை மீண்டும் உரிய தில் கெபரால பொல நீரை உள்ளே து நீராட்ட விழாவுக்குத் தயாராகும் ழங்குவர். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் தான் மே மணியிலிருந்து கொடுக்கப்படும் ல் உள்ளவர்கள் உடக்கி தாளம் போன்ற
துதிப் பாடல்களைப் பாடுவர்.

Page 95
வட்டோருரால கண்ணாடியைக்
செயற்குழு தேரர் சித்தார்த்த தைலத்ை முறையே பிண்ணாக்கையும் நீராட்டத்ை தங்க ம்லரைக் கொண்டு வந்து அ அப்பொழுது கெபரலாவினால் கொல மணிக்கூடத்துக்குள் எடுக்கப்படும் வெ கெண்டியில் இருந்த வெந்நீரில் அரைவாக வாசனை பொல நீரை ஈர மாற்றாகக் பணியின் இறுதியில் பொருள்களை படிக்கத்தினால் பணிச்செயற்குழு பிக்கு தோய்த்து தலையில் தடவிக் கொள்வர். வந்து மற்றொரு பாண்டத்தில் வார்ப்ட உள்ளது நீர் என்பதை அறிந்த பூசைக்க செல்வர்.
பணியின் இறுதியில் மலர் காட்ட பன்னிரண்டு மகா விளக்கின் எண்ணெ திரி ஆறையும் வெளியே வெள்ளி வா இருவரிடம் கொடுக்கப்படும். அவர்கள் அவர்களுக்கு மலர்ச் செண்டிலிருந்து ஆலத்தி அம்மாக்கள் மலர் பூசை செய், பணிச் செயற்குழு பிக்குகளும் அதன் போல் ஆலத்தி அம்மாக்களின் மலர்ப் பூ புதன்கிழமைகளில் காலையிலும் பகலி கருமங்களைக் காண முடியும். என்ரி கருமங்களைப் பார்க்க முடியாது. மாை தின நிகழ்ச்சி போன்று நடைபெறும்.
நவீன முளுதன் பூசை.
அரச வாசலில் நடைபெறும் போ (முளுதன என்பது ஆகாரம் என்று பெ பல கருமங்கள் தலதா மாளிகையிலும் ந புரிவது அரச போஜனமாகும். ஆதலின் முளுதன என அழைக்கப்படுகிறது. மு மாளிகையில் மேற்கொள்ளப்படும் மத மாளிகையில் நடைபெறும் மதச்சடங்கு அரசருக்கு அரச மாளிகையில் செய்யப்ட பதவிகளும் உள்ளடக்கிய எல்லாச்

கொண்டு வந்து நிற்பதோடு பணிச் த அங்கு தடவி எண்ணெய் காட்டி தையும் காட்டி வெள்ளிக் கிண்ணத்தில் வற்றைக் கெபராலவுக்குக் கொடுப்பர். ண்டுவரப்பட்ட எலுமிச்சம் துண்டை பந்நீரால் கை கழுவி பெரிய தங்கக் சி வரை சிறிய தங்கக் கெண்டியில் உள்ள கொண்டு பணியை நிறைவு செய்வர். வைத்து மணிக்கூடத்தினுள் உள்ள தகளும் வட்டோருராலவும் கைகளைத் பின்னர் படிக்கத்தை வெளியே கொண்டு ார். மணிக்கூடத்தில் உள்ள படிக்கத்தில் 5ாக வந்தவர்கள் அந்த நீரைக் கொண்டு
.ப்படும். கதவைப் பாதியாகத் திறந்து யினால் நனைத்துக் கொண்டு விளக்குத் சலின் அருகில் நிற்கும் ஆலத்தி அம்மா ஆலத்தி இட்டு உள்ளே வருவர். அங்கே மலர்க் கட்டொன்று கொடுக்கப்படும். துவிட்டு வெளியே வந்து வணங்குவர். பின்னர் வட்டோருராலர்களும் வழக்கம் சைக்கு முனனரே மலர்ப் பூசை செய்வர். லும் சேவைகளில் இந்த விசேடமான னும் மாலைச் சேவைகளில் அந்தக் லப் பணிகள் வழக்கம்போல் மற்றொரு
ஜனம் முளுதன என அழைக்கப்படும். ாருள்படும்.) அரசவாசலில் நடைபெறும் டைபெறும். தலதா சின்னத்துக்குப் பூசை எால் தலதா மாளிகையில் போஜனமும் ன்பு குறிப்பிடப்பட்டது போல் தலதா 5ச் சடங்குகள் ஒரு விதத்தில் அரச }களைப் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாகும். படும் ஒழுங்கு முறைகளும் அவை பற்றிய
செல்வங்களும் தலதா மாளிகைக்கு

Page 96
பாரப்படுத்தப்பட்டன. ஆதலினால் த நிகழ்த்தப்படும் உரைகளும் அரச வாசலில் தியவடன நிலமே, காரியகரவனரால, சேனை முறைக்காவலர், வட்டோருரா? சேனை ஆரச்சிரால, சுப முகூர்த்த சந்தனக்கபுரால ஆகியோர் அரசவாசலின் நீ அரச சேவை தலதா மாளிகைக்கும் கு! அரச வாசலில் அமைந்தாங்கு இன்றும் தீ
சாதாரண நாட்களில் நடைபெறும் சிறப்பாவதற்குக் காரணம் பூசைப் ( இடையேயும் பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதேயா, பூசைகளுக்குத் தேவைப்படும் பொருெ கொடுக்கப்படும்.
"நவீன முளுதன் பூசை" க்காக 3 ( அனைத்தும் பூசைக்குக் கொடுக்கப்ப நடைபெறும் நாட்களிலும் பூசை நடை காலையில் சோற்றுப் பாத்திரங்கள் மூ காலத்தில் சோற்றுப் பாத்திரம் ஏ( இதற்காகப்பயன்படுத்தப்பதுவது அரிசி 16 முளுதன் ராலகளுக்கும் அரிசியினாலேயே நவீன முளுதனவுக்குச் செலவாகும் 32 தொண்டு புரியும் உத்தியோகத்தர்களின் என்பது தெளிவாகத் தெரியாது. நவீன ( நீல நிற ஆணம் ஒன்றும் எடுப்பதாக நடைபெறும் பூசைக்காக இவ்வளவு தொை
தலதா மாளிகையின் அரசனுக்காக மாதத்துக்கு ஹம்பா எடை 79 வீதம் உம் பத்துக் கிராமங்களிலிருந்து அளி வருமாறு :- களுகமுவ, ரதாகொட முங்வது கொட, அங்கொட, ஏதண்டு மாதந்தோறும் மாளிகைக்குக் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு பாகங்களாகப் மொஹொட்டாலக்கு இரண்டாகவும் தூதுவர்களுக்கு இரண்டும் ஆலத்தி அ சேவைபற்றிய ஆராச்சிக்கு இரண்டும்

லதா மாளிகையில் பல பதவிகளும் உள்ள பதவிகளும் உரையாடல்களுமாகும். முளுதன்ரால, முளுதன் முறைக்காவலர், ல, கெபரால, கத்தியரால, சங்கு அப்பு மொறொட்டால, மொஹோட்டாலர்கள், நியமிக்கப்பட்ட பதவிகளை வகித்தோராவர். றிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவ்வக் கருமங்கள் தலதா மாளிகையில் நிகழ்த்தப்படுகின்றன.
பூசைகளைவிட நவீன முளுதன பூசை பொருள்கள் ஒவ்வோர் தனிப்பட்டவர் ம். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் அந்தப் ள்களின் அட்டவணை அவர்களுக்குக்
சேர் அரிசி தேவைப்பட்டாலும் அவை டுவதில்லை. நவீன முளுதன் பூசை - பெறுவது வேறு நாட்களில் போன்று ன்றும் நீர் பாத்திரங்கள் என்றும் பகல் ழம் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டும். சேர் மாத்திரமே. முளுதன் காவலர்களுக்கும் சம்பளம் வழங்கப்படுகிறது. இப்பொழுது 2 சேர் அரிசியின் பாதி மாளிகையில் சம்பளத்திற்காகப் பயன்படுத்துகிறார்களா முளுதன் பூசைக்காக 32 கறி வகைகளும் க் கூறப்படுகிறது. சாதாரண நாட்களில் கயான கறிவகைகள் எடுக்கப்படுவதில்லை.
நடைபெறும் முளுதன் பூசைக்காக ஒரு ஒரு வருடத்துக்கு ஹம்பா எடை 948 க்கப்படும். இந்தப் பத்து கிராமங்களும் பீலிகல்ல, அலபலாவல, கிதுல்பே, வாவ, பிட்டிகொடை என்பனவாகும். ஹம்பா எடை பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். மேல் மாடி வளவு மொஹொட்டலக்கு இரண்டும் ம்மாக்கள் இருவருக்கும் இரண்டாகவும் முளுதன் காவலாளிக்கு இரண்டாகவும்
78

Page 97
நோன்மதி நாளிலும் புதன்கிழமை நாளி மூன்றாகவும் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
பணிச் செயல் குழு பிக்குகள் கிராமத்திலிருந்து அரிசி எடை இர வெங்காயம், மிளகாய், மஞ்சள், சரக் முற்காலத்தில் மாளிகையின் களஞ்சிய என்று கூறப்படுகிறது. இப்பொழுது ந6 பொருள்களுக்காக இருபது ரூபா கெ பிக்குகளுக்கும் அரிசி எடை ஆறுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன எனவும் கூறப்படுகி முதலியவை கூடுதலாக இருப்பின் அ அனுப்புவது வழக்காறாக இருந்தது. முன் பணம் கொடுக்கப்பட்டது எனக் கூறப்பட இவ்வளவு எனக் கூற முடியாது.
புதிய அரிசி விழா
நரேந்திரசிங்க மன்னர் குருதெனியவ அறுவடையைப் பெற்றுக் கொண்டு உற்சவத்தை ஆரம்பித்தார் எனக் ச தேவாலயங்களிலும் உத்தியோகத்தர்கள் மாலையில் குருதெனியே தேவாலய அை ஊர்வலத்தில் செல்வர். ஊர்வலம் நெ செய்து வைத்தல் வழக்காறாகும். தலத உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு அங்கே அவர்கள் உபசரிக்கப்படுவர். பின்னர் யானைகள் சகிதமாக ஊர்வலத்தில் க வரப்படும். சுற்றிவர விஹாரைகளிலி தேவைலயத்துக்கு தங்கக் காக்கள் அணு வாசிக்கப்படும் பெயர்ப் பட்டியலுக்கு இ
முதன்முதல் தலதா மாளிகை கிரிபட பின்னர் பணிச் செயற்குழு பிக்குகளுக் தேவாலயங்களுக்கும் முறையே குறி ஒதுக்கப்படும். அஸ்கிரி விஹாரைக்குச் (ஈமக்கிரியை) மன்றுக்கும் அளுத்விஹா6 தவிர கண்டியைச் சுற்றிவர உள்ள கங்காராமய, அம்பிட்டிய முதலிய பழ கிடைப்பது போல் தோன்றுகிறது.
7

லும் பணிபுரியும் சிங்காரக்காரர்களுக்கு
மூவருக்கு தொரலியத்த என்னும் ாண்டு வீதம் கிடைக்கும். தேங்காய், கு, மரக்கறி, எண்ணெய் முதலியவை த்திலிருந்து அவர்களுக்குக் கிடைத்தன டைமுறை வழக்கம் யாதெனின் அந்தப் ாடுப்பதாகும். 1923 வரை அம்மூன்று அதிகமாக ஆறு தென்னை மரங்களும் றது. மாளிகைக் களஞ்சியத்தில் மரக்கறி வை பணிச் செயற்குழு பிக்குகளுக்கு னரும் பணிச் செயற்குழு பிக்குகளுக்குப்
ட்ட போதிலும் கொடுக்கப்பட்ட தொகை
பில் உள்ள வயலை கமஞ் செய்வித்து புதிய அரிசி என்னும் பெயரில் ஓர் iறப்படுகிறது. தலதா மாளிகையிலும்
புதிய அரிசி விழாவுக்கு முதல் நாள் னித்தாய்ச் சென்று யானைகள் சகிதமாய் ருங்கும் பொழுது நெல், அரிசி தயார் 5ா மாளிகையிலும் தேவாலயங்களிலும்
உண்ணவும் நீர் பருகவும் கொடுத்து கோணிப் பைகளில் நெல்லை நிறைத்து ண்டி நாத தேவாலயத்துக்குக் கொண்டு ருந்தும் தேவாலயங்களிலிருந்தும் நாத னுப்பி வைக்கப்படும். பின்னர் அங்கே இணங்க நெல் அரிசி பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
பாத்திரத்துக்கு 80 சேர் ஒதுக்கப்படும். கும் இரண்டு விஹாரைகளுக்கும் நான்கு ப்பிடப்பட்ட பங்குகள் பிரிக்கப்பட்டு கிடைக்கும் பங்கிலிருந்து ஆதாஹன ரைக்கும் பங்கிடுதல் வழக்காறாகும். அது சுதுஹவம்பொல, தித்தவெல, அம்பல, மும்பெரும் விஹாரைகளுக்கும் பங்குகள்

Page 98
தலதா மாளிகை கிரிபட பாத்திர பாற்சோறு சமைக்கப்பட்டு கிரிப புத்தபெருமானுக்காகவும் மகா சங்கத்தவ பூசையாகக் கருதப்படும். அரசரினா புனிதத்தலங்களுக்கும் நிறைவேற்றப்பட்ட புதிய அரிசி விழா கொண்டாடப்படுக் பெயருடைய ஏதாவது ஒரு புனிதத் வில்லையெனின் அந்தப் பங்கு தலதா
புதிய அரிசி விழா அரச மாளிகையி தானமெனும் உருவில் நடத்தப்பட்டது 6 போது புலனாகின்றது.
ஆண்டு விழா
அரச மாளிகையில் பணி புரிந்து 6 மாளிகையிலும் பணிபுரிய நியமிக்கப்படு நடைபெறுவதற்கான ஏற்ற சுப வேளைன காரியங்களையும் செய்ய வேண்டிய சுப பணியாகும். சுருக்கமாகக் கூறின் இப்டெ முகூர்த்தக்காரர் என அடையாளம் கான சம்பளத்தைப் பெறும் உத்தியோகத்தர்க கொள்வர்.
புத்தாண்டுத் தினத்தில் புத்த பூசை குறிப்பிடுவதும் இந்த மொஹொட்டா குறிப்பிடப்படும் வேளைக்கு அமைய புத்தாண்டு தினத்தில் காணக்கூடிய ஒரு தினங்களில் பணிபுரியும் நேரத்தை விட தினத்தில் நிகழும். புத்தாண்டுக் கொன சிறப்பாக அலங்களித்தல் தொன்றுதொட
கார்த்திகை விழா
காரித்திகை விழா என்பது விளக்குட் கொண்டாட்டத்தைப் போன்று அமைந்த விழாவை இலங்கையரும் பின்பற்றலாயி விஹாரைகளிலிருந்து பிரதிநிதிகள் நா: தேவாலயத்தில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பட்டிய
8

த்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அரிசியிலிருந்து - பாத்திரம் நிரப்பப்படும். இது ர்களுக்காகவும் அரசனால் செய்யப்பட்ட ல் இலங்கையில் உள்ள எல்லாப் அர்ப்பணிப்புகளை நினைவு கூருமுகமாக கிறது எனலாம். மேற்கூறிய பட்டியலில் தலத்திலிருந்து எவராவது வந்திருக்க
மாளிகைக்கே உரித்தாகிவிடும்.
பினால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு வருடாந்த ான அது பற்றிய விபரங்களை ஆராயும்
வரும் முகூர்த்த மொஹொட்டால தலதா வெர். அன்றிலிருந்து ஆண்டு விழா நன்கு யையும் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றக்
வேளைகளையும் குறிப்பிடுதல் அவர்கள் பாழுது அவர்களை தலதா மாளிகையின் னலாம். தலதா மாளிகையின் கூடுதலான ளான அவர்கள் ஊர்வலத்திலும் பங்கு
நடத்த வேண்டிய சுப வேளையைக் லர்களின் கடமையாகும். அவர்களால் புத்த பூசையை நடத்துவது சிங்கள சிறப்பமிசமாகும். ஆதலினால் சாதாரண சிறியதொரு மாற்றம் சிங்கள புத்தாண்டு ண்டாட்டத்துக்கு தலதா மாளிகையைச் ட்டு வரும் பழக்கமாகும்.
பூசையாகும். அது இந்திய கார்த்திகைக் ததொன்றாம். பண்டு தொட்டு கார்த்திகை னர். இந்தக் கொண்டாட்டத்தில் புராண த தேவாலயத்தில் ஒன்று கூடுவர். நாத லுக்கிணங்க அங்கே கூடி இருந்தவர்களுக்கு
O

Page 99
ஒவ்வொரு விஹாரைக்கும் தேங்காய் 6 எண்ணெய் பங்கிடுதல் நிகழும் இந்த எ தேவாலயத்துக்கு வழங்கும்.
எண்ணெய் பெற்றுக் கொண்டவர்க எடுத்துச் சென்று அரசன் சார்பில் பூ நாட்களில் தலதா மாளிகையிலிருந்து அ6 விஹாரையும் கார்த்திகைப் பூசை விஹாரைகளும் அலங்கரிக்கப்படல் மாளிகைப் பேழை கொண்டுவரப்படும். ஏனைய விழாக்களிலிருந்தும் இது
நடத்தும் ஊர்வலமேயாம்.
உபசம்பதா விழா
கீர்த்தி ராஜசிங்க அரசன் சியம் ந இலங்கையில் மீண்டும் உபசம்பதா கரு அறிந்ததொன்று. அதில் பன்னிரண்டாவ உபசம்பதா கருமம் சிங்கள பிக்குகள் மரபுக்கியைய அரசர் உபசம்பதா விழ ராஜசிங்க மன்னனுக்கு ஒல்லாந்தருடன் ஹங்குங் கேதையில் வாழ்வதற்கு ஏற்பட உபசம்பதா கொண்டாட்டங்களில் கல சீரானதன் பின்னர் கண்டிக்கு வந்த பிக்குகளையும் பிரமுகர்களையும் ஒன்று ஆண்டுக்கொருமுறை வெசக் பொசொன் பொஹொயக்குள் இரண்டு விஹாரைச் பிக்குகளை அரசன் சார்பாக உபசம்பத கட்டளையாகும். அந்தக் காரியம் ஒப் பொஹொய மன்றம் என்னும் இரண்டு வி இதற்கிணங்க இரண்டு விஹாரைகளையு அரசன் சார்பில் நிகழ்த்தும் உபசம்பதா வருகிறது. அங்ங்னம் உபசம்பதா பெறு என்னும் பெயரால் அறியப்படுகிறார்கள் அரசன் சார்பில் அடபிரிகர பத்து வேண்டும். இன்றும் அந்தப் பழக்கத்ை அடபிரிகரகளை வழங்குவார்.

ாண்ணெய் போத்தல் வீதம் பெறும்படி "ண்ணெயை தலதா மாளிகையே நாத
ஸ் ஊர்வலமாகத் தத்தமது இடங்களுக்கு சை புரிதல் வேண்டும். கொண்டாட்ட ஸ்கிரியவின் புதிய விஹாரையும் கெடிகே விழாவில் பங்கு பற்றும். ஏனைய வேண்டும். அன்றைய தினம் தலதா ஊர்வலமும் வீதி வழியே பவனிவரும். வேறுபடுவதற்கான சிறப்பியல்பு அது
ாட்டிலிருந்து பிக்குகளை அழைப்பித்து |மத்தை அமைத்தார் என்பது யாவரும் து ஆண்டில் இரண்டு விஹாரைகளிலும் ரினால் நிறைவேற்றப்பட்டது. பழைய ாவில் பங்குபற்றிய போதிலும் கீர்த்தி போராட வேண்டி கண்டியை விட்டு ட்டதால் அரசனுக்கு ஒராண்டு காலம் ந்து கொள்ள இயலவில்லை. நிலமை அரசன் இரண்டு விஹாரைகளின் கூட்டி ஒரு கட்டளையைப் பிறப்பித்தார். நோன்மதி நாட்களுக்கிடையில் ஐந்து 5ளுள் ஒரு விஹாரையிலிருந்து பத்து ா நிகழ்த்த வேண்டும் என்பதே அந்தக் படைக்கப்பட்டது அஸ்கிரி விஹாரை ஹார வாசிகளான சங்கத்தவர்களுக்காம். ம் சார்ந்த சாமனேர பிக்குகள் பதின்மர் கரும நிகழ்வு இன்றுவரை நடைபெற்று ம் அந்த பத்து பிக்குகளும் வாஹலநாத ர். அந்த வாஹலநாத பதின்மூவருக்கும் தலதா மாளிகையினால் வழங்கப்படல் தப் பேணுவதற்காக தியவடன நிலமே

Page 100
உபசம்பதா எதிர்பார்க்கும் வாஹல வேண்டும். தலதா மாளிகையின் பிரதான வாஹலநாகயர்க்கு முடிசூட்டி வரவேற்ப நாத தேவாலயம் சுற்றிவர உள்ள வீதிகள் ஊர்வலம் மீண்டும் மாளிகைக்கு வந்து இருவர் இரண்டு விஹாரைக்கும் அனுட் மாளிகையிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட மகாநாயக்க தேரர் அன்று உபசம்பதாவ மன்னன் சார்பில் அனுப்பப்பட்ட அட போதனையையும் நிகழ்த்துவார். அரசனை புண்ணியம் சேரப் பிரார்த்தனை புரிய
தலதா மாளிகை சார்பாக வாஹி விகாரைகளுக்கும் கொண்டு போவத நடைபெறுதல் வேண்டும். அதற்கிடைய நடத்துதல் வேண்டும். இந்த ஊர்வலங் மாளிகைக்குச் சொந்தமான சொத்துக்கல்
தலதா மாளிகையில் நிகழும் ஆரம் மதச்சடங்குகளும் பற்றிய விளக்கம் இதுச தலதா புனிதச் சின்னத்துக்கும் கண்டி ம6 தொடர்பும் அவர்களுடைய மக்கள் வாழ்! அவற்றின் பலனாக உருவாகி உள்ள விளக்கத்தையும் மதிப்பிடல் பொருத்தம புனிதச் சின்னத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு புனிதச் சின்னத்தை தலதா ஹாமுதுருவே வாழ்க்கையில் எதிர்நோக்க வேண்டி ஏ பரிகாரம் கிடைப்பது தலதா ஹாமுது வந்தனர். ஒரு பிரதேசத்துக்குக் கடுை ஹாமுதுருவோவுக்கு வணக்கப் பூசைகள் சந்தர்ப்பங்களை நாம் காண்கின்றோம். ஹாமுதுருவோ எங்ங்னம் நெருக்கமாக அவர்கள் பெறும் முதல் அறுவடைய ஹாமுதுருவோவுக்குப் பூசை செய்யாம வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பெருங் கr பார்வையும் ஆசீர்வாதமும் உண்டு என் ஏற்படும் பொழுது கூட தலதா மா6 முதலியவற்றை பூசை செய்து பரிக பலவற்றைக் காணர்கின்றோம். துக்கத்தி

நாதர் தலதா மாளிகைக்கு வருதல் ா வாயிலின் அருகில் காரியகரவனரால ார். அதன் பின்னர் மாளிகையிலிருந்து ரில் உபசம்பதா ஊர்வலம் பவனிவரும். ஊர்வலம் இரண்டாகப் பிரிந்து நாகயன் பப்படுவர். உபசம்பதா முடிவில் தலதா அடபிரிகரவைக் கையில் எடுக்கும் ான வாஹல நாகயாவுக்கு அதனை மா பிரிகர எனக் கூறி வழங்குவார். தர்ம ாயும் சேர்த்து அமைச்சர் அனைவருக்கும்
மறக்க மாட்டார்.
றல நாகயர் இருவரையும் இரண்டு ற்காக அரச ஊர்வலங்கள் இரண்டு பில் மாளிகையில் ஐந்து ஊர்வலங்கள் களுக்காகச் செலவாகும் பணம் தலதா
ரிலிருந்து பெறப்படும்.
ப வணக்க வழிபாடுகளும் பூசைகளும் ாறும் கூறியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்டது. லைநாட்டின் பெளத்த மக்களுக்கும் உள்ள க்கையில் தலதா செலுத்திய செல்வாக்கும் பழக்க வழக்கங்களும் பற்றிய ம்ேலதிக ாகும். மலைநாட்டு மக்களுக்கும் தலதா மிக நெருங்கியதாகும். அவர்கள் தலதா ா என அழைக்கப் பழகியுள்ளனர். தமக்கு ற்படும் பிரச்சினைகளுக்கு ஏதாவதொரு துருவிடமிருந்தே என அவர்கள் நம்பி மையான வறட்சி ஏற்பட்டால் தலதா i நிகழ்த்தி மழை வேண்டி நிற்கும் பல
அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தலதா இருக்கின்றாரெனின் விவசாயத்திலிருந்து பிலிருந்து பாலுணவு சமைத்து தலதா ல் அவர்கள் பயன்படுத்த மாட்டார்கள். ாரியங்களிலும் தலதா ஹாமுதுருவின் னும் நம்பிக்கை காரணமாக சிலர் நோய் ரிகைக்குச் சென்று எண்ணெய் மலர் ாரம் வேண்டி நிற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் ல் மாத்திரம் அன்றி மகிழ்ச்சி ஏற்படும்
82

Page 101
போதும் தலதா ஹாமுதுருவிடம் செல் வழக்கமாகும். சிங்களப் புத்தாண்டு போன் ஆரம்பப் பழக்கமாகக் கருதப்படுவது த பூசை செய்து நிற்பதாகும். பிறந்த நாள் முக்கியமான நினைவு கூரத்தக்க நிகழ்: போவதும் தலதா ஹாமுதுருவோவிடமா தூர புனித யாத்திரையையோ மேற்கெ தலதா ஹாமுதுருவிடம் சென்று வணங் அரசினதோ கூட்டுத்தாபனத்தினதோ தெ தமது மூத்த உறவினரிடமிருந்து ஆசீர் "தலதா ஹாமுதுருவவின் பாதுகாப் ஆசீர்வதிப்பர். ஏதாவதொரு விஷயத்த சத்தியம் செய்யும் பழக்கம் இந்நாட் சந்தர்ப்பங்களில் கண்டி நாட்டில் வாழும் ஹாமுதுருவின் மீது சத்தயமாக” என் சின்னத்தைச் சாட்சியாகக் கூறுவர். நீ தலதா மாளிகைக்குச் சென்று சத்தியம் ெ சிங்கள மன்னர் காலத்தில் இருந்தே இ இருந்தது என டொயிலியின் நாட் ( தனிப்பட்ட கடிதம் எழுதும் எவராயி பொழுது இறுதியில் ஓர் ஆசீர்வாதத்து மக்களுள் சிலர் அந்த ஆசீர்வாதத்தை உண்டாவதாக" என்ற அன்பைக்குறிக்கு

லும் பழக்கம் மலைநாட்டவர் பலரின் ற மகிழ்ச்சிகரமான கொண்டாட்டங்களில் ஸ்தா ஹாமுதுருவைக் கண்டு வணங்கிப் திருமண நாள் போன்ற வாழ்க்கையின் சிகளை ஞாபகமாக இருக்கச் செய்யப் கும். வெளிநாட்டுப் பயணமோ தொலை ாள்ளும் பொழுதிலும் அதற்கு முன்னர் கிப் பூசை செய்த பின்னரே புறப்படுவர். ாழிலைப் பெற்றுச் செல்வதற்கு முன்னர் வாதத்தைப் பெறும் பொழுது அவர்கள் பு ஏற்படுவதாக" என்றே வாழ்த்தி கில் உறுதியை எடுத்துக் கூறுவதற்கு டின் பலரிடம் உண்டு. இத்தகைய சிலர் சத்தியம் செய்யும் பொழுது "தலதா றே கூறுவர். இங்ங்னம் தலதா புனிதச் தி மன்றத்தின் உத்தரவின் பேரில் சிலர் சய்யும் பல சந்தர்ப்பங்களைக் காணலாம். ங்ங்னம் சத்தியம் செய்தல் வழக்காறாக குறிப்பு ஏட்டிலிருந்து தெளிவாகின்றது. ருந்தாலும் அந்தக் கடிதத்தை முடிக்கும் டனே நிறைவு செய்வர். மலை நாட்டு
"தலதா ஹாமுதுருவவின் பாதுகாப்பு நம் சொற்றொடரையே பயன்படுத்துவர்.

Page 102


Page 103
நீதிநெ
சுயநலத்தினால் மனிதர்கள் செயற்பா பெளத்த கோட்பாடுகளில் தெளிவாகக் கு சமூகம், கிராமம், இராச்சியம் ஆகியவற போராட்டம், யுத்தம், வன்முறை ஆகிய மிகத் தெளிவாகிறது. பெருமளவில் மக்க உழைக்குமாறு தமது சீடர்களுக்கு முக் விடுப்பதற்கு இதுவே ஊக்குவித்தது. எண்ணிய நேரம் முதலாக, புத்தபிரான் : உதாரணமாக அமைந்தார். உபதேச பெளத்தபோதனை பிறருக்குச் GF அடிப்படையாகவுடையது.
ஆனால், தனிப்பட்டவர்கள் பெரும்ட வேண்டும் என்னும் செயற்பாட்டின் உ( விதண்டாவாதம் ஆகியவற்றுடன் இ மாட்டாது. இது தம்மை ஆத்மீகம், ஈடுபடுத்திய இவருடைய பயணத்தைக் உலகத்திற்கும் தொடர்புடைய இந்தப் பின்பற்றும்வரை, அவர் நன்மைக்கும் தீன பிரித்தறிய முடியாதவராகி விடுவார். நோக்கம் மனித சமுதாயத்தைப் பாதிக் தீர்த்து, தனிப்பட்டவர்களை மே. உருவாக்குவதேயாகும். இந்த உலகத்த பிறவிகளிலும் மனித வாழ்வைப் பிரே இந்தப் பெளத்தக் கோட்பாடு அமைந்து மேற்கோள்கள் காணப்படுகின்றன. த அறிஞர்களால் இந்தக்கருத்துக்கள் பெளத்தக்கோட்பாடுகள் மனித இனத்தைட் திறந்த பாதையாகவே கருதப்படுகிறன. 6) ஆலோசனைகள் தொடராகத் தனிப்பட்டவர்களதும் பண்புகளைத் த
அந்தப் புத்திமதிகளுள் ஒரு சிலவற்றையாவ
இந்தியாவிலே, பெளத்தகாலத்திற்கு அநீதிகளும் பெளத்தபோதனைகள், அ சமுதாய நீதியுடன் கூடிய புது யுகம்

நறிகள்
பட்டில் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள் என்று தறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தனிப்பட்டவர்கள் ற்றுக்கிடையில் நிலவும் பூசல், கலவரம், பவற்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது இது ளது நலனுக்காகவும் நல்வாழ்விற்காகவும் கியமான வேண்டுகோளைப் புத்தபிரான்
ஞானோதயம் பெறவேண்டும் என்று தமது சொல்லாலும் செயலாலும் தானே பலனில் இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
5) Sl செய்யும் கோட்பாட்டினையே
பான்மையோரது நன்மைக்காக உழைக்க ருவாக்கம் மமதை, பேராசை, இனவாதம் ணைந்ததாயின் சுலபமான காரியமாக பெளதீகம் ஆகிய இருவகைகளிலும்4 குறிக்கோளற்றதாக்கிவிடும். வாழ்விற்கும் போலிக்கோட்பாடுகளைத் தொடர்ந்து மைக்கும் இடையிலான வேறுபாட்டினைப் அதனாலே, அந்தப் போதனைகளின் கும் பலவகையான பிரச்சனைகளையும் லும் étu IsbGul psi) sp Lu 665 T Lu T6Tri 556TITé95 தில் மட்டுமின்றித் தொடர்ந்து வரும் யோசனமுள்ளதாக ஆக்கும் நோக்குடனே 1ள்ளது. திரிபீடக நூல்களிலே இதற்கான தரும உபதேசங்களைக் கேட்ட பல வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதற்கேற்ப பொருத்தமான நெறியிலே வழிப்படுத்தும் வியை, ஒத்தபீடகங்களிலே இவ்விதமான தரப்பட்டுள்ளன. சமுதாயத்தினதும் திருத்தியமைப்பதற்கு உதவும் வகையில் து தெளிவுபடுத்துவது பொருத்தமானதாகும்.
முன் நிலவிய ஏற்றத்தாழ்வுகளும் றிமுகம் செய்யப்பட்டதுடன் மறைந்து உதயமானது. இந்தத் தத்துவ, சமுதாய,
35

Page 104
ஆன்மீகப் பொருளாதாரப் புரட்சிக்கு என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ! கோட்பாட்டினைப் பெளத்த மதமே மு: மனிதர்களிடையே வகுப்பு, நிறம், இன என்பதனையும் சுட்டிக்காட்டியது. ம ஒப்பிடும்போது மனிதவர்க்கத்தின் அமைட விளக்கிக் காட்டியது. பூமியிற் பல பா சேர்ந்து பின் உவர்நீராக மாறுவது பே சார்ந்த பிராமணர், கவுத்திரியர், வைசிய சார்ந்து பிக்குகளானதும் இறுதியில் ஒ புத்தபிரானே குறிப்பிட்டுள்ளார். பெளத்த
சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் ஒரு சமு. போதனை உதவியதா என்பது திெ நிறைவேற்றும் உரிமை அல்லது சிறப்புரி பிரிவைச் சார்ந்த மக்களுக்கு மட்டும் வ6 தேர்ச்சிமிக்க ஒவ்வொருவருக்கும் உரித்தான
இதன்படி முதன்மையான பண்புகள் அரசனும் தெரிவு செய்யப்பட்டான். இவ் மூலமாகவே தெரிவு செய்யப்பட்டான் மொழிகளிலே குறிப்பிடப்பட்டது. அ அல்லர். ஆனால் அவர் சிறந்த பை மக்களிடையே தெய்வமாகத் திகழ்ந்தார். நம்பிக்கையையும் எதிர்பார்த்ததுடன் இவ்வித செல்வச் செழிப்பான காலத்தை உருவா விழாவிலே உபயோகப்படுத்தப்பட்ட மேற்கோள் காட்டப்பட்டதிலிருந்தும் விருப்பதத்திற்கமைய ஆட்சி புரிவீர்களாக தங்கள் தலை சுக்குநூறாக வெடிக்கக்கட
குடிமக்களது விருப்பங்களை நிறை:ே
சமூகப் பண்புகள் பெளத்த இலக்கியங்க
உதாரகுணமுள்ள மகா சக்கரவர்த் செய்ததில்லை. தருமத்திற்குக் கெளரவட பாதுகாப்பளித்தார். அவரது சட்டத்தின் அளிக்கவில்லை. சட்டத்திற்குப் புறம்பாகவே ஆட்சிபுரியவில்லை. அச்சத்துடனோ உறு இடமளித்தலாகாது. நிருவாகத்தால் ஏற்.
86

ப் பெளத்தமே பொறுப்பாயிருந்தது மனித வர்க்கத்தினரிடையே சமத்துவக் தன்முதலாக வெளியிட்டது. அத்துடன் ாம் அல்லது பிறபிரிவுகள் பயனற்றது ரங்கள், மிருகங்கள் ஆகியவற்றுடன் பும் அதேவிதமானதே என்று பெளத்தம் கங்களிலும் உள்ள ஆறுகள் கடலைச் ால சமுதாயத்தில், பல பிரிவுகளையும் ர் முதலானவர்கள் பெளத்த சாசனத்தைச் ரே மதத்தைச் சார்ந்தவராவர் என்று சமுதாய வரலாற்றினை நோக்கும்போது, தாயத்தை உருவாக்க இந்தச் சிறப்பான நளிவாகும். குறிப்பிட்ட கடமையை மையை அனுபவித்தல் ஒரு குறிப்பிட்ட ரையறுக்கப்பட்டதன்று அந்தத்துறையில் ாதென்பதை மக்கள் உணரத் தொடங்கினர்.
ர் நிறைந்த தனிப்பட்டவர்களிடையே விதமான அரசன் மக்களது வாக்கெடுப்பு என்று புத்த பெருமானது உபதேச வர் கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டவர் ண்புகளை உடையவராயிருந்தமையால் மக்கள் முழுமையான நேர்மையையும், தமாக அரசனாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டவர் க்குவார் என்றும் கருதினர். முடிசூட்டு வார்த்தைகளிலிருந்தும் பலநூல்களிலே இது தெளிவாகிறது. "எங்களுடைய . அவ்விதமாகச் செயலாற்றத் தவறினால்
வதாக",
வற்றிவைப்பதில் ஆர்வமுள்ள அரசனது ளிலே நிரலிடப்பட்டுள்ளன.
திகளும் ஆலோசகரின்றி அரசாட்சி ம் கொடுத்து அவர் மிருகங்களுக்கும் ஆட்சியில் எவருக்கும் விதிவிலக்கு பா அநீதியாகவோ எந்த அரசுத்தலைவரும் தியற்ற நிலையிலோ மக்கள் வாழ்வதற்கு படும் மக்களது துன்பமும் நாட்டுக்கு
S

Page 105
ஏற்படும் அபாயமும் பின்வருமாறு வி பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்து நீதியா அரசர்கள் ஆட்சி புரியும் வரை, ஒழுங்கீ: இடம்பெறவில்லை. ஏழைமக்களுக்கு உ வறுமை ஏற்பட்டது. வறுமை அதிக அதிகரித்ததும் அரசர்கள் கடுந்தண்டை விடுத்துப் பொய் பேசினர். களவு அதி இது ஆயுத உற்பத்திக்கும் பல அட்டூ பழக்கங்கள் பரவுவதற்கு வறுமையே கி
எனவே பத்துவிதக் கட்டளைகளு இரக்கத்துடனும் அரசாட்சி செய்வது அ ஒழுக்கமுள்ளவனாயிருக்கும்போது பிரை அரசர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட பத்துவிதக் ஆட்சிமுறையில் பின்பற்ற வேண்டும் மன்னர்களது ஆட்சி முறையை விளங்கப் இராச்சியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு நிபந்தனைகளை விளங்கப்படுத்துகின்றா அந்த இராச்சியங்களுக்கு வீழ்ச்சியை ஏற்ப
பெளத்த அரசின் மன்னர்களுக்கும் தேவைப்படும் விசேட தகைமைகள் பற் பல மேற்கோள்களை கொட்ட கேன காட்டியுள்ளார். அக்கஞ்ஞ சூத்திரத்தி விசேடமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"வறுமை பற்றிய இந்தப் போத6ை பரவுவதற்கும் ஒழுக்கச் சீர்கேடுகளு விளக்கப்பட்டுள்ளன. பஞ்சசீலம் பற்றியுட ஏன் வலியுறுத்தினார் என்று அது விபரி: தமது அரசியற் குறிக்கோளாகக் கொண் நம்பிக்கை வைத்தனர். பிரதானிகள் உபசா கொடுத்தனர். தனிப்பட்டவர்கள் மூவை
நீதிநெறிகளைப் பின்பற்றிய அரசர்கள் செல்வச் செழிப்பை ஏற்படுத்த மு வரலாற்றிலிருந்து நாங்கள் அறிகிறோம். கருதப்படும் அசோக சக்கரவர்த்தி ெ கடைப்பிடித்து ஒரு சாம்ராச்சியத்தைக்
8'

ளங்கப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. "மக்களுக்குப் கவும் நேர்மையாகவும் அமைதியாகவும் ன நடவடிக்கையோ குற்றச் செயல்களோ தவி செய்ய அரசர்கள் தவறியவிடத்து ரித்ததும் களவு அதிகரித்தது. திருடர் ன விதித்தனர். சிலர் களவெடுப்பதை கரித்ததும் தண்டனையும் அதிகரித்தது. ழியங்களுக்கும் வழிவகுத்தது. பல தீய ாரணமாயிற்று."
ருக்கமைய மிகுந்த விளக்கத்துடனும் ரசர்கட்கு அவசியமானதாகிறது. அரசன் சகளும் ஒழுக்க நெறியைப் பின்பற்றுவர். கோட்பாடுகளை மகா சக்கரவர்த்திகளும்
என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. லிச்சவி படுத்தும் போது புத்தபிரான் உறுதியான
அவர்களால் பின்பற்றப்பட்ட ஏழு ர். இந்த விதிகளுக்கு மாறாக நடந்ததும் டுத்தியது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ம் அமைச்சர்களுக்கும் அவசியமாகத் றிப் புத்தபிரானது போதனைகளிலிருந்து
பஞ்ஞகீர்த்தி தேரர் மேற்கோளாகக் லுள்ள போதனைகளிலிருந்து அவர்
னயில் உலகத்திலே குற்றச் செயல்கள் நக்குமான காரணங்கள் விபரமாக ம் பத்துத் தீமைகள் பற்றியும் புத்தபிரான் க்கின்றது. சக்கரவர்த்திகள் பஞ்சசீலத்தைத் டனர். அரசர்கள் பத்துக்கோட்பாடுகளில் ரிக்கும் நான்கு விதிகளுக்கு முக்கியத்துவம் க ஒழுக்கத்தையும் பேணினர்
எவ்விதம் பிரசைகளுக்கும் நாட்டுக்கும் யற்சி செய்தனர் என்று பெளத்த உலகத்திலே தலைசிறந்த மன்னனாகக் பளத்த போதனைகளை உறுதியாகக் கட்டியெழுப்பி உயர்நிலை பெற்றார்.

Page 106
கலிங்கப் போரின் விளைவுகளைக் கண் தர்மத்தினாற் பெறவேண்டும்” என்று கற்பூ பொறித்துள்ளார். சமயக் கட்டுரைகளைப் நியமித்தல், சமயப்பிரசார வேலைகளை அவர் தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றி நடைமுறைக் கோவை ஒன்று அவச் ஏற்றுக்கொண்டார். தமது பிரசைகளுக் அவர்களுடைய நலனிலும் அக்கறை
செய்தார். ஓர் அரசன் தனது பிரசைகளை வேண்டும் என்னும் பெளத்த போதை மக்களிடத்தில் இரக்க சுபாவம் உடையவர என்பது கல்கிகிரி சிலாசனத்தி தின் மூ சக்கரவர்த்தியைப் பின்பற்றிய அரச நன்மைகள் பெற்றது பெளத்த போத6ை
அந்த பீடகத்திலே சமூக நீதி மேட மக்களதும் நன்மை கருதியும் பல நீதி சிகாலோவாத, வியக்க பச்ச, பத்தகம்ம, சுத்த என்பன முக்கியமானவைகளாம்.
இந்தச் சூக்தங்களிலே அடங்கியுள்ள ம மேம்படுத்துவதற்கும் தனிப்பட்டவர்கள் ெ சதாகால வழிகாட்டியாயமைகின்றன. “சி அமைந்த பெற்றோர் - குழந்தை, பணி கொள்வோர்-பணிசெய்வோர், சமய சமுதாயமாகிய அரசுவரை அனை6 பொறுப்புகளையும் விபரமாக விளக்குகி நிலைக்கு உயர்த்துவதற்கு இது தலைசி
சாதாரண குடிமகனது வாழ்வில் உள்ள செல்வத்தை வைத்திருத்தல், அந்தச் கடமையிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருத் உழைத்தல். அவ்விதமாக உழைத்த செல்: வேண்டும். இல்லாவிடின் அவன் அத தனக்கும் சமுதாயத்திற்கும் உதவாத நச் எனவே மிகுந்த சிரமப்பட்டுத்திரட்டிய மனைவிக்கும், பிள்ளைகளுக்கும், வே உபயோகப்படுத்தல் வேண்டும். நண்பர் அவசர காலத்திற்கென ஒருபகுதி சேமிக்கப்பு

டு "வெற்றி போரினாற் பெறுதலாகாது. றுாணர் ஒன்றிலே அசோக சக்கரவர்த்தி பரப்புதல், பிரதான சமய அமைச்சுகளை ஒழுங்கு செய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் றினார். தனிப்பட்ட பொது வாழ்வுக்கு சியம் என்னும் உண்மையை அவர் $கு அந்த அறிவைப் புகட்டுவதற்கும் கொண்டு அதற்கேற்ற ஒழுங்குகளைச் ாத் தனது பிள்ளைகளைப் போல நடத்த >னயால் உந்தப்பட்டுத் தனது நாட்டு ானார். இதனை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் முலம் தெளிவாகக் காணலாம். அசோக ர்களால் மக்கள் மனிதாபிமானமான னகளின் விளைவினாலேயே.
ம்பாட்டிற்கும், அரசர்களதும் சாதாரண நெறிக் கோட்பாடுகளைக் காணலாம். அனள்ன, பிங்கள, பிரபவ, வசல, சங்வச
தியுரைகள் சமுதாய வாழ்க்கைத் தரத்தை நறிப்பட்ட வாழ்வை மேற்கொள்வதற்கும் காலோவாத சுத்த” சிறு சமுதாயக்கூறாக ஆசிரியர்-மாணவர், கணவன்-மனைவி, பாசாரியார்-குடிமகன், முதலாக பாரிய வருக்கும் தத்தமது கடமைகளையும் ன்றது. எந்தச் சமுதாயத்தையும் உன்னத றந்த நீதி நூலாகும்.
நான்கு ஆறுதலைத்தரும் விடயங்களாவன செல்வத்தை உபயோகிக்கும் ஆற்றல், தல், நீதிநெறிவழி அந்தச் செல்வத்தை வமும் சரியான வகையிலே நுகரப்படுதல் 5ன் பெறுமதியை அறியாதவனாவான். சுப் பொய்கையாக அது அமைந்துவிடும். செல்வம் தனக்கும் பெற்றோருக்கும், 1லைக்காரருக்கும் நன்மை பயப்பதாக ர்கள் உபசரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள், படல் வேண்டும். உறவினரும் விருந்தினரும்
8

Page 107
சேவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். பிதிர்கள் வரிகள் செலுத்தப்படல் வேண்டும். பங்களிப்புச் செய்தல் வேண்டும் சீவனோ போதைப் பொருள், அல்லது நஞ்சு விற்ட தீய நண்பர்கள் ஆகிய சகவாசம் துன்ப இவை தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்.
வாழ்க்கையில் மிகவும் துன்பத்தை வ துன்பம் வட்டி கொடுப்பதும் துன்பம், பெ இவை தனிப்பட்டவர்கள், குழுவினர் வீழ்ச்சிக்குக் காரணமாகின்றன. சகலரும் பெற்றமை பற்றிப் பெளத்தவரலாறு கு
சாதி, இன, நிறப்பாகுபாடுகள் பெளத்தி சமூக, பொருளாதாரக் குழப்பத்தை பாதிப்படைந்தது. ஆனால் பெளத்தமதம் தன்மை ஆகிய அதன் போதனைகள் ப அக்காலத்தில் விசேட முன்னுரிமையினை பாதிப்பை இது ஏற்படுத்தினாலும் பெளத்தகோட்பாடுகளைத் தழுவியதனா
பெளத்த மதத்திலுள்ள சமுதாய நீதிநெ சிங்கள கலாசாரத்தைப்பற்றி எழுதத் தெ பஞ்ஞகீர்த்தித் தேரருடைய ஒரு புத்தக காட்டுவது பொருத்தமானதாயிருக்கும்.
கலாசாரம், குறிப்பிடப்பட்ட மக்க பொறுமை, முயற்சி, தாராள மனோட அனுபவத்தினதும் வளர்ச்சி என்று வி முக்கியமாக, சமயப் பழக்கம், ஒழுக்கம், உ6 கொண்டது.
“சிங்கள வாழ்க்கைமுறை பெளத்த ச காட்டுகின்றது. சிங்கள சமுதாயத்தினது ஒரு சமுதாயமும், சமயமும் இணைவதற்கு சந்தர்ப்பம் எதுவும் இல்லை. இலங்கை கலாசாரமாகும். ஒரு புதிய வாழ்க்ை சக்தியுடன் புனர்வாழ்வு பெற்றதாகத் ே
8

டமிருந்து ஆசீர்வாதம் பெறவேண்டும். சமய வேலைக்கும் அறக்கொடைக்கும் பாயமாக ஆயுதம், விலங்குகள், இறைச்சி, னை செய்தலாகாது. 22 பெண்கள், மது, த்தையும் அழிவையும் விளைவிப்பதால்
விளைவிப்பது வறுமை. கடமைப்படுவது ளத்த போதனைகளிற் காட்டப்பட்டவாறு
அல்லது சமுதாயம் ஆகியவற்றினது இந்தக் காரணங்களை உணர்ந்து வெற்றி றிப்பிடுகின்றது.
நமதம் தோன்றுவதற்குமுன் இந்தியாவிலே ஏற்படுத்தியதனால் வாழ்வு மிகவும் அறிமுகமானதும், சமத்துவம் சகிப்புத் ாரிய சமுதாய ஆறுதலை ஏற்படுத்தின. ா அனுபவித்து வந்த மக்களுக்குப் பெரும் 's தொழிலாளர்களும், கமக்காரரும் ல் நன்மை பெற்றனர்.
றி பற்றிச் சுருக்கமாக நோக்கிய பின்னர், ாடங்குமுன், பேராசிரியர் கொட்ட ஹேன த்திலிருந்து இரு பந்திகளை மேற்கோள்
5ள் பிரிவினது சுய ஒழுக்கப்பண்பு, பாவம் ஆகியவற்றினதும் அறிவினதும் பரிக்கலாம். இவ்விதமான நடவடிக்கை ணர்வு ஆகியவற்றையே அடிப்படையாகக்
லாசாரத்தின் அம்சங்களையே எடுத்துக்
வரலாறு பெளத்தத்தின் வரலாறாகும். த மகிந்தனது வருகையைத் தவிர வேறு பருக்கு அவர் உபதேசம் செய்தது ஒரு கமுறையாகும். சமுதாயம் ஒரு புதிய தான்றுகின்ற து. அனுராதபுரத்திலேயே
9

Page 108
அவர்கள் எதைச் சிந்திக்க வேண்டுப் பிரித்தறிந்தனர்.
இலங்கைத் தீவினது சரித்திரத்தைப் ட மேலேயுள்ள வரைவிலக்கணத்தை எப்ெ இலங்கைக் கலாசாரமும் பின்னிப்பிணை இனங்காண்பது கடினமானது. பெளத் காலப்பகுதியில் பரந்த நம்பிக்கை எது? ஆனால், கதைகள் மூலமும் சில தகவல் வேலர், சித்திரராஜா என்னும் இரு ( என்று பின்னர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருக்க மாட்டாது. இந்த உருவங்கள் பிரபலமடைந்திருக்கலாம். பிறபேய்களுக் ஆண்டு தோறும் பலியிடப்பட்டது. நிலையங்களாகக் கருதப்பட்டு மக்கள் வ மகாவம்சத்தின்படி பண்டுகாபயன் கr வசித்தனர். அவர்கள், சமணர், பரிவிரா ஆகியோராவர். மகாவம்சத்திற் குறிப்பிடப்ப பிராமணவத்தை, சிவிகைச்சாலை 6 இருக்கலாம் என்று அறிஞர்கள் நம்புகின்ற முன்னர் இந்த நாட்டிலே பலவிதமான முற்றாக மறைந்தன. கடவுளுடன் தொ மதத்திற்கேற்றவாறு மாற்றியமைக்கப்பட்
கி.மு. 3ஆம் நூற்றாண்டிலே தேவநம்பி வரவேற்கப்பட்டது. அந்தச் செய்தி!ை பிறமதகுருமாரைப் போலல்லாது உரிமை, எதனையும் காட்ட விரும்பவில்லை. கோட்பாடுகளைப் பின்பற்றுவதன் மூ6 ஆக்கவேண்டும் என்பதே அவரது தனி உபதேசித்தார். உள்ளூரிலே கல்விகற்று மதத்தைத் தழுவி, குருப்பட்டம் தரித்து நாட்டில் பெளத்தம் வேரூன்ற மாட்ட பெளத்தம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டுமா! கொள்ள வேண்டும் என்பதே அதன் கொண்டுவந்த பெளத்த நூல்களை உள் ஒழுங்கு செய்தார். “புத்த கோசோசு தயாரிக்கப்பட்ட நூலின் காண்டங்கள் அவை அடுக்கிவைத்தபோது ஏழுயானை கதை உண்டு. ஆருகதர் மகிந்தர் பெளத்
C فسبه

எதைச் செய்ய வேண்டும் என்று
பாரபட்சமற்றமுறையிற் படிக்கும் எவரும் பாழுதும் ஏற்றுக் கொள்வர். பெளத்தமும் ாந்தன. ஒன்றிலிருந்து மற்றதைப் பிரித்து தமதம் அறிமுகமாவதற்கு முன்னுள்ள வும் இருந்ததாக நாங்கள் அறியவில்லை. கள் மூலமும் பண்டுகாபய மன்னன்கால பேய்களுக்குத் தேவாலயம் அமைத்தான்
இது மன்னனுடைய நம்பிக்கையாக
அவனுடைய பிரசைகள் மத்தியிலே கும் பல தேவாலயங்கள் கட்டப்பட்டு
ஆலமரமும் பனைமரமும் தெய்வீக ழிபடும் வழக்கம் உடையவராயிருந்தனர். ாலத்தில் மக்கள் குழுக்கூட்டத்தினராக ாசகர், ஆஜீவகர், நிக்கிரந்தர், பிராமணர் ட்டு இருக்கும் தேவகிருகம், சோத்துச்சாலை, 7 ன்பன பக்தர்களது கட்டடங்களாக னர். பெளத்தம் அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு நம்பிக்கைகள் நிலவின. அவற்றுட் சில டர்புடைய சில நம்பிக்கைகள் பெளத்த டன.
யெதீசன் காலத்தில் பெளத்தத்தின் செய்தி பக் கொண்டுவந்த ஆருகதர் மகிந்தர் சிறப்புரிமை, அல்லது தனது முக்கியத்துவம் பெளத்தத்தை மக்கள் மதமாக்கி அதன் லம் அவர்களைச் செழிப்பானவர்களாக
அவாவாகும். அவர் சிங்களத்திலேயே வ இந்த நாட்டுமகன் ஒருவர் பெளத்த , தர்மத்தை உபதேசிக்கும் வரை இந்த ாது என்று அவர் வலியுறுத்தினார். பின் நாட்டு மக்கள் அதனை ஏற்றுக்
கருத்தாகும். பின்னர் மகிந்தர் தான் ாளூர் ஆசிரியர் மூலம் மொழிபெயர்க்க ப்பத்தி” என்னும் பாளி நூலிலிருந்து
பெருந்தொகையினவாயிருந் தமையால், களின் உயரம் அளவுக்கு இருந்தன என்ற தத்தைச் சிங்கள மக்களது மதமாக்கவும்,
O

Page 109
அவர்களது மொழி இலக்கியம், அவர்கள் போதனைகளின் அடிப்படையிலே அ என்பதையும் இந்த உண்மைகள் உறுதிட இராகுல தேரர் "ஆருகதர் மகிந்தருை அமைந்தது." என்று உறுதிப்படுத்துகின்
மகிந்தரது வரவினால் பெளத்தரான மதத்தின் அஹிம்சைக்கோட்டிற்கமையத் நாள் முதலாக நாட்டினதும் மக்களதும் நாம் விரும்புபவர்கள் அல்லர். எனினும் ஏற்படும்போது அதனை எதிர்த்துப் போர் காரணமாகவும் அமையலாம். எமது செழிப்பான வாழ்விற்கு பெளத்தமத ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். எனவே எமது போதனை முறைகளுக்கேற்பவே தமது சமயத்திற்கும் பிணைப்பு உறுதியாயிருந்: அல்லாதவருக்கு உரிமையானதல்ல சிம்மாசனத்திற்குத் தெரிந்தெடுக்கப்படுவ ஒரு போதிசத்துவரது உண்மையான வேணர்டும். இது மிகிந்து மன்னனது கல்
அரசுக்கும் சமயத்திற்குமிடையே உள்ள பலம் வங்சத்தப்பகாசனிவில் கொடுக்கட் முறையில் விளங்கப்படுத்தப்பட்டது. அரச சேகரித்து வைப்பதற்கான கொள்கலன்க எடுத்துக்கொண்டு வருவதற்கு ஏழு கூறப்பட்டுள்ளன. அவைகள் மகாபோதி க் பகம்பமாலகய, மகாசேயவின் வடக்குப் சாலைப் படிக்கட்டுகளின் கீழிடம் இ பண்புகளையும் ஒத்திருக்கின்றன. மணி ஆர்வமுள்ள பெரும் நம்பிக்கையுடன் ஏற். போன்ற நாடு ஒன்றிலே சில மக்கள் பெ இப்பொழுது ஏன் கேட்கிறார்கள் என்ட
பெளத்தமதம் தாபிக்கப்பட்டபின் ெ தர்மத்தைப் பரப்புவதோடு மட்டும் அமை கூறும் பலவிதமான இலக்கிய நூல்களை ெ இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மகாமேவனப் மத்தியத்தானமாக விளங்கியது. அதுே கூடமாகவும் விளங்கியது. இலங்கையின்
9

ாது பொது நன்மைகள் யாவும் பெளத்த மைய வேண்டும் என்றும் விரும்பினார் படுத்துகின்றன. பேராசிரியர் வல்பொல டய பேரவா அது. அவ்விதமாகவே றனர்.
ா தேவநம்பியதீச மன்னன் பெளத்த தனது ஆயுதங்களைத் துறந்தான். அந்த சமயம் பெளத்தமானது. ஆக்கிரமிப்பை b தனது பாரம்பரியத்திற்கு அச்சுறுத்தல் ாடாதிருப்பது தாழ்வு மனப்பான்மையின் அரசர்களும் தலைவர்களும் மக்களது மே ஒரேயொரு வழி என்பதனை அரசர்களும் தலைவர்களும் பெளத்த கடமைகளைச் செய்தனர். அரசுக்கும் தமையால், சிங்கள சிம்மாசனம் பெளத்தர் என்று மக்கள் தீர்ப்பு அளித்தனர். ர் பெயரளவில் பெளத்தராக இல்லாமல் r தகைமைகள் உடையவராயிருத்தல் சிலாசனத்திலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
" தொடர்பில் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையின் பட்ட விவரத்திலிருந்து திருப்திகரமான ர்களது முடிசூட்டு விழா உபகரணங்களைச் 5ள் செய்யும் நோக்கத்திற்காகக் களிமண் குறிப்பிட்ட இடங்களின் பெயர்கள் காயா நீலப் பொக்கணை, லோவமகாபாய, படிகளின் கீழிடம், சதுசாலை, சமுச்சாவ வை சிங்கள மன்னனது பலவிதமான த வர்க்கத்திற்குச் சேவை செய்வதில் கனவே இணைந்திருக்கும் இலங்கையைப் ளத்தர் அல்லாத ஒருவரது நிருவாகத்தை பது பரிசீலிக்க வேண்டியதாகும்.
பெளத்த மதத்தைத் தழுவிய பிக்குகள் யாது வினய சங்காயனங்களை எடுத்துக் வளியிடுவதிலும் பெருந்தொண்டாற்றினர். பூங்காவிலே உள்ள மகாவிகாரையே வே முதன்முதலாக அமைந்த கல்விக் ர் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்தும் வந்து

Page 110
பெளத்த மதத்திற்கென முதலில் உருவாக்கப் தனது நடவடிக்கைகளை விரிவடைய பிக்குகள் எங்கு வாழ்ந்தாலும் மகாவிகாை பிற கோவில்கள் கிளைகளாகவே கருது GFULDFØLGUL DIT திகழ்ந்ததுடன், பழைமை உள்ளூர், வெளிநாட்டுக் கல்விமான்களது நிறுவனமாகவும் அது திகழ்ந்தது.
போதனை செய்தல், நூல்கள்
மகாவிகாரையிலும், பிற கோவில்களி மொழி, இலக்கியத்துறையிலே துரிதமான ஒழுக்க அறிவு விடயங்களில் முறை( ஏற்படுத்தியது. கோவில் அடிப்படை மு உயர்ந்த மட்டங்களுக்குச் சமமான நாடுகளின் நடவடிக்கைகளினால் குழப் கல்விமுறையாக அது மதிப்புப் பெற்றி முரண்பாடான பிரச்சனைகள் பற்றி வாதிடு ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கு மகாவிகாை தக்கிணகிரி போன்ற வேறு பல நிறு விரிவடைந்தன.
எனினும் தேரவாத பாரம்பரிய மத்திய தனது கோட்பாடுகளைப் பாதுகாக்க மு தகுதிவாய்ந்தவர்களாயிருந்தனர். வெளி பற்றிப் படிப்பதற்கும் ஆராய்ச்சி செய்வத மகாவிகாரைப் போதனாசிரியர்களது பேராசிரியர்கள் புத்த கோசர், தர்மபாலர் கொள்ளலாம்.
அநுராதபுர காலத்தில் இலக்கிய, கள் அக்கறை காட்டப்பட்டதை அவதானிக்க முறைமை மூலம் பொது மக்களுக்குக் கல் பிக்குகள் ஏற்றுக் கொண்டனர். அ தனிப்பட்டவர்களும் காணி, கட்டடங் தானங்ககளைப் பெரும் அளவில் வழ ஆசிரியர்களுக்குச் சிறப்புரிமைகளும், நன்ை தொடக்க காலத்தில் திரிபிடகங்களைப் மொழி இலக்கியம் போன்ற பிறபாடங்களை சமயாசாரியர்களினாலே நடத்தப்பட்ட வகு
9

பெற்ற மகாவிகாரை பலநூற்றாண்டுகளாகத் ச் செய்துள்ளது. தொடக்க காலத்தில், ரயுடன் தொடர்புடையவர்களாயிருந்தனர். ப்பட்டன. தேரவாத பெளத்த மதத்தின் வாய்ந்த கல்வி நிலையமாகவும் விளங்கி சமய நிகழ்ச்சிகளுக்குரிய மதிப்பார்ந்த
எழுதுதல் ஆகிய நடவடிக்கைகளில் லும் உள்ள பிக்குகள் ஈடுபட்டதனால் அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது. இது மக்களது ய குறிப்பிடத் தக்க முன்னேற்றத்தை றையில் அமைந்த கல்வி விரிவடைந்து தேவையை வழங்கியது. மேற்கத்திய பம் ஏற்படும்வரை இத்தீவில், தேசீயக் ருந்தது. சமய இலக்கிய விடயங்களில் வதற்குப் பலவகையான சந்தர்ப்பங்களையும் ரயுடன் இணைந்து அபயகிரி சேதவன, வனங்கள் கல்வியூட்டும் தாபனங்களாக
த்தானமாகிய மகாவிகாரை எப்பொழுதும் யற்சித்தது. போதனாசிரியர்கள் மிகவும் நாட்டவர் பலர் தேரவாத பெளத்தம் நற்கும் மகாவிகாரைக்கு வருகை தருவர். தரத்தினைப் பற்றி முதுமை நிலைப் ஆகியோரது குறிப்புகளிலிருந்து அறிந்து
வி நூல்களை வெளியிடுவதில் பெரும் லாம். கோவில் அடிப்படையில் அமைந்த }வி அறிவூட்டும் பொறுப்பினை பெளத்த அவர்களைப் பேணுதவதற்கு அரசும், கள், பிற சொத்துக்கள் முதலான பல ங்கினர். தகுதிவாய்ந்த அனுபவம் மிக்க மகளும் ஊக்குவிப்புகளாக வழங்கப்பட்டன. போதித்து வந்த ஆசிரியர்கள் தற்போது யும் போதிப்பதற்கு ஊக்கமளிக்கப்பட்டனர். ப்புகளிற் பயில்வதற்கும் பல சமூகங்களைச்
2.

Page 111
சேர்ந்த மாணவர்களும் வந்தனர். ே கோயில்களும் பிரிவெனாக்களும் ப கல்வியைப் புகட்டின. இக்காலகட்டத்தி: தூது) ஹம்ச சந்தேச காவ்ய சேகர ே எழுதப்பெற்றன. சமயத்தினதும் சமுதாய பெளத்தகுருமார் முக்கிய பங்கினை வக் இடையிலான தொடர்பில் ஒன்றினது காட்டியது. மறுபுறம் ஒன்றினது வீழ்ச்சி சுதந்திரம், இறைமை ஆகியவற்றிற்கு குருமார் முன்னணியில் திகழ்ந்தனர். கெ ஏற்படும் போது அவர்களுடைய சே அரசர்கள் மிகவும் முன்மாதிரியானவர்கள் அறிவுரை கூறியதுடன் அரசகுமாரர் பிரசைகளுக்குமிடையே கருத்து வே அவற்றைத் தீர்த்து வைத்தனர். கலை வளர்ப்பதிலும் பெளத்த மத பிரசாரத்தி
மக்கள் இந்த வழிகாட்டுதல்களை எவ் போதனைகளுக்கேற்ப எவ்விதம் வாழ்ந் கலாசாரம் என்றால் பெளத்த ტნ06lს அமைதியானவர்கள். விலங்குகளிடத்துப் மன்னனைப் போன்று மன்னர்கள் மு வரலாற்றில் உதாரணங்கள் உண்டு. ெ அமைந்த அஹிம்சை வழியையே மன்ன போனால் ஏனையவும் அதனைப் நியமிக்கப்பட்ட மன்னர் நீதிநெறிவழிந நெறிப்பட்ட வாழ்க்கை நடத்துவர். மன் நாடு முன்னேற்றம் அடையும். போதை
கோவிலாலும் அரசினாலும் டுதலுக்குட்பட்டதுமான பெளத்த கலf வரலாறு முழுதிலும் பாரிய லெளகீக,
இலகுவான நடைமுறைக்குகந்த பெள ஒழுக்க நெறிப்பட்ட, பண்புகள் பெருந்த தனிப்பட்டவர்களது வழமையான நாள் தாக்கம் தெளிவாகத் தெரிகிறது. 94U 15 விற்பனை போன்ற சட்டவிரோதமான கொண்டனர். பதிலாக செல்வச் செழ
9

கோட்டை இராச்சியக் காலம் வரை லதுறைகளிலும் உயர்ந்த தரத்திலான ல் (கிளிவிடுதூது) கீரா சந்தேச (அன்னத் பான்ற மிகப்புகழ்பெற்ற இலக்கியங்கள் பத்தினதும் மேம்பாட்டிற்காக இலங்கைப் த்ெதனர். பொதுமக்களுக்கும் சமயத்திற்கும் வளர்ச்சி மற்றையதில் பிரதிபலித்துக் மற்றையதின் வீழ்ச்சியானது. நாட்டினது அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் போது பெளத்த ாள்ளை, நோய், அல்லது பிற அழிவுகள் வை கிடைக்கக் கூடியதாக இருந்தது. ாாக விளங்க வேண்டும் என்று பிக்குமார் களிடையே அல்லது அரசர்களுக்கும் றுபாடுகள் ஏற்படும்போது பிக்குமார் U இலக்கியம் ஆகியவற்றின் அறிவை லும் அவர்கள் முக்கிய பங்கெடுத்தனர்.
விதம் அங்கீகரித்தனர் என்பதும் பெளத்த தனர் என்பதும் தெளிவாகிறது. சிங்கள ாசாரம். பெளத்தர்கள் எப்பொழுதும் ம் அன்பு செலுத்துகின்றவர்கள் அசோக ன்மாதிரியாகத் திகழ்ந்தமைக்கு எமது பளத்தத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடாக ணர் பின்பற்றினர். "முதல் மாடு நேராகப் பின்பற்றும்” இதேவிதமாக மக்களால் டக்கும்போது மக்கள் அனைவரும் நீதி னன் நீதி நேர்மை உள்ளவனாயிருந்தால் }னயிலும் சாதனையே சிறந்தது.
ஆதரவளிக்கப் பெற்றதும் வழிகாட் ாசாரத்தின் விளைவாக இந்த நாட்டினது ஆத்மீக முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது.
த்தபோதனைகள் அஹிம்சை முறையிலான ன்மையான வாழ்க்கைக்கு வழிவகுத்தன. Tாந்த வாழ்க்கையில் வியை பீடகத்தின்
உற்பத்தி அல்லது போதைப் பொருள் முறையில் வாழ்வதை மக்கள் தவிர்த்துக் மிப்பினையும் ஆத்மீகத் தூய்மையையும்
93

Page 112
தரவல்ல வாழ்க்கை முறையான கமத்தெ நீர்ப்பாசன வேலைகளையும் அமைப்பத லெளகீகச் செழிப்பின் உச்சநிலை, அழிபாடுகளிலிருந்து தெளிவாகிறது. இ பெளத்த கலாசாரத்தைச் சார்ந்ததாகும்.
ஆத்மீகத் துறையிலும், அவர்கள் தட அளித்தார்கள் என்பதும் உயர்ந்த போத6 என்பதும் மிகத் தெளிவாகக் காணப்ப யுகங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் படிக்கும்போது இது மேலும் உறு சூழலையும் பூரணமாக விளங்கி வாழ் அமைத்துக்கொள்வதற்கு வழிகாட்டுவதற்
"பன்சய பனஸ் ஜலகய” “சத்தம்ம ரத் விவரிக்கப்பட்ட பழைய காலத்துப் பணி சமுதாயங்களிலே காணலாம். இலங்கை வர்ணந்தீட்டுநர், சிற்பி அனைவரும் பெ உடையவர்கள். M
இவ்வளவு காலமும் அனுபவித்து 6 அடையாளங்களை அழிக்க முயலும் ஏக முயற்சியினால் நலிவடையத் தொடங்க

ாழிலுக்கு உதவும் பாரிய குளங்களையும் தில் தமது திறமையை உபயோகித்தனர். அனுராதபுரம், பொலனறுவை, சீகிரிய வ்ெவிதமான முன்னேற்றத்தின் பெருமை
மது நம்பிக்கைக்கு எவ்விதம் கெளரவம் னைகளின் அடிப்படையில் வாழ்ந்தார்கள் டுகிறது. அநுராதபுரம், மகாநுவர ஆகிய எழுதப்பட்ட ஒழுக்கவியல் நூல்களைப் ஹதிப்படுத்தப்படுகின்றது. மனிதனையும் க்கையைக் கால ஓட்டத்திற்கேற்றவாறு கே சிங்கள இலக்கியங்கள் ஆக்கப்பெற்றன.
னாவலிய" ஆகிய நூல்களிலே தெளிவாக ண்புகளை இன்றும் நாங்கள் கிராமப்புறச் எழுத்தாளர், தத்துவஞானி, கலைஞர், ளத்த கலாசாரத்தின் பொதுத் தன்மையை
வந்த வலுவும், ஆற்றலும், புகழும் இந்த ாதிபத்தியவாதிகளதும் ஆதரவாளர்களதும் கியது.
94

Page 113
ძ9rpტn
பொருள்கள், தனிப்பட்டவர்கள், நிகழ் ஒன்றோடொன்று காரணகாரியரீதியாக எமக்கு அறிவுறுத்துகின்றது. இந்தப் கோட்பாட்டின் நோக்கத்தை வலியுறு: ஒன்று தங்கியிருக்கின்ற அசைவுள்ள ஒருவர் பலவகைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களு இதற்கேற்ப மனித சமூகத்தின் வாழ்வு பொருள்களின் உறவிலே பின்னிப் பின பற்றிய பெளத்தக் கோட்பாட்டின் அடி
உலகம் முழுவதனையும் கட்டுப்படுத் உண்மையைப் பெளத்தம் குறிப்பிடுகிற உடலியற் சட்டம், அறநெறிச் சட்டம், ! எழுத்தாளர்கள் இந்த ஐவகைச் சட்டங்க உடலியல், உயிரியல் சட்டங்கள் உ அறநெறிச் சட்டங்கள் காரணகாரிய கோட (தம்மநியான) உளவியல் சார் சட்டங்கள ஐந்து சட்டங்களுடனும் தொடர்புடை வில்லி, டி, சில்வா இந்த ஐந்து பின்வருமாறு பகுப்பாய்வு செய்கின்றா
"எந்த இடப்பரப்பினதும் பருப்பொரு மிருகங்களிலும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படு கத்தை விளைவிக்கின்றது. அதன் விளைவா அந்தச் சூழலில் வாழ்கின்ற மக்களது விளைவிக்கின்றன. சிந்தனை முறைமை அ அதே நேரத்தில் மீள் அபிவிருத்திக்கான உளவியலும் சிந்தனைக் கட்டமைப்பி அறநெறி காணப்படும்போது பருமட்டச் சூழ
தற்காலச் சூழலியலாளர்களனைவ அனைத்தும் மாற்றத்திற்குட்பட்டன о тобт உலகிலுள்ள பொருள்கள் அனைத்தும் செய்கின்றன என்றும் நம்புகின்றனர். உ தவரை பெளத்தமும் அதே காரணத் போதனைகளில், பிறப்பு, இறப்புப் பற வாழாமைபற்றிய பெளத்தக் கோட்பாட்ை
9

PLG)
வுகள் யாவும் காலத்துடனும் சூழலுடனும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளதாக பெளத்தம் பகுப்பாய்வு சூழல் பற்றிய பெளத்தக் த்துகின்றது. சமப்படுத்தப்பட்ட ஒன்றில்
அசைவற்ற பொருள்களுடன் வாழும் டன் ஒப்பிட முடியாதவர் அல்லர்.
சூழலிலுள்ள அசைவுள்ள அசைவற்ற ணந்துள்ளதை ஏற்றுக்கொள்வதே சூழல் ப்படையாகும்.
தும் ஐந்து சட்டக் கோட்பாடுகள் பற்றிய து. அவையாவன:- உயிரியற் சட்டம், உளவியற் சட்டம் என்பனவாம். தற்கால ளையும் பின்வருமாறு விளக்குகின்றனர், உடல்சார் உயிர்சார் சட்டங்களாகவும், ட்பாட்டுடன் சார்ந்த பிற சட்டங்களாகவும் ாகவும் கருதப்படுகின்றன. மனிதன் இந்த யவனாகவே வாழ்கிறான். பேராசிரியர் சட்டங்களினது செயற்பாடுகளையும்
rT. w
நள்ச்ார் சூழல் அதன் செடி வகைகளிலும் த்துகின்றது. அதன் அமைப்பிலும் தாக் ாக செடிவகையினதும் மிருகங்களதுசூழலும்
மனதிலும் சிந்தனையிலும் தாக்கத்தை றநெறிக்கோட்பாட்டைத் தீர்மானிக்கின்றன. போக்கையும் காண முடிகிறது. மக்களது லும் நாகரீக வாழ்க்கைமுறை அல்லது ழலின் தாக்கம் காணக்கூடியவாறிருக்கின்றது
ரும் உலகத்தில் உள்ள பொருள்கள் று உறுதியாக நம்புகின்றனர். அத்துடன்
தொடர்ந்து உபயோகமானவற்றையே உளவியல் சார் விடயங்களைப் பொறுத் தையே வலியுறுத்துகின்றது. பெளத்த ற்றிய கோட்பாடு உயிர்வாழ்தல் உயிர் டை மாற்றி அமைப்பதில் ஒரு தாக்கத்தை
15

Page 114
ஏற்படுத்துகின்றது. இந்த சம்சார யாத்தி மனிதராக விலங்காக வேறு பலவற்றாகப் ட ஒருவர் கடவுளாக மனிதனாக விலங்க எடுக்கவேண்டியவர்களாகின்றனர். இை சம்சாரத்தில் உலாவுகின்ற மனிதர்களுக்கு ஒருவகை தொடர்பு இருப்பதாகத் தோன் வாழ்வதை இந்தியாவிலே நம்புவதைப் மகாபரிநிப்பாணதத்த-ஆராம தேவதைக தத்தத்திலே மக்கள் கட்டும் புதிய வி தேவதைகளின் பிரிவு பற்றியும் பேசப்
கரணிய மெத்தசுத்தவும் அதே கோட்ப தெளிவாக விளக்குகிறது. இந்தச் சு அசைவன, அசையாதன, நீளமானவை, யானவை, சிறியன, பெரியன, கட்புலன பன, எட்ட இருப்பன யாவற்றிலும் எ காட்டுதல் வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகி உயிரினங்களிடத்திலும் இரக்கத்தைச் செg பகைவர் எவரும் இல்லை என்று கருதி பரவச் செய்தல் வேண்டும் என்று குறி
"மேலும், கீழும், குறுக்காகவும் ஏலும் வகையில் இயன்ற பகை !
என்னும் வார்த்தைகளில், எமது சூ அற்று பகைவர் இன்றி வாழ்வது எவ் வேண்டும். மனித வாழ்வற்ற நிலையில் இது தெளிவுபடுத்துகின்றது. பஞ்சசீல நிகாயவில் சாலேயபத சுத்தத்திலே கொலை என்பது பின்வருமாறு விளக்கப்படுகின
கொலைதை தவிர்த்து கொலை ெ கொலைக்கரு ஆயுதங்கள் யாவற்ை பாவம் செய்வதற்காக மிகவும் வெ அன்புடன் கூடி வாழ்ந்து இரக்கத்து வாழ்ந்து உறவினருடனும் எல்லா
இந்த வகையிலே செடி கொடிகளு பத்திலே உயிர்வாழ்வனவற்றுட் சேர்க்க கொலை செய்வதிலிருந்து தவிர்த்துக் செ உயிரினவருக்கத்தினரையும் உள்ளடக்கு
9

கிரையிலே ஒவ்வொரு தனிப்பட்டவரும் ல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ாக ஆவியாகப் பல தோற்றங்களையும் வயாவருக்கும் பொதுவானவை. இந்தச் நம் மனிதர் அல்லாதவைகளுக்கும் ஏதோ றுகின்றது. மரங்களில் சிறு தேவதைகள் போலவே பெளத்தமும் நம்புகின்றது. 6t பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. அதே டுகளில் தெய்வீக சக்தியை வழங்கும்
படுகிறது.
ாட்டின்கீழ் பெளத்தர்களின் நிலமைபற்றித் த்தமானது பிறந்தவை பிறக்காதவை,
அகலமானவை, பெருத்தவை, கட்டை ானவை, கட்புலனாகாதன, கிட்ட இருப் rவ்வித வித்தியாசம் இன்றியும் இரக்கம் ன்றது. இந்தச் சுத்தத்தில் மேலும் எல்லா லுத்தும்போது மேலும் கீழும், குறுக்கேயும் உலகம் முழுவதிலும் இரக்க சிந்தையைப் றிப்பிடுகின்றது.
இன்றி
ழலில் தடை எதுவும் இன்றிப் பகைமை விதம் என்பதை அறிந்து கொள்ளுதல் பெளத்தக் கோட்பாடு எப்படி என்பதை த்தில் (ஐந்து கோட்பாடுகள்) மச்சிய செய்வதிலிருந்தும் தவிர்த்துக்கொள்கிறேன்" T[Digil.
சய்வதையும் முற்றாக நீக்கி
றயும் முற்றாக நீக்கி
ட்கப்பட்டு
துடன் சேர்ந்து
உயிரினங்களுடனும் வாழ்தல்"
நம், இறந்த ஆவிகளும் இந்தச் சந்தர்ப்
கப்பட்டிருப்பதாக நான் கருதுகின்றேன்.
ாள்பவர் ஆவியுலகத்தினரையும் ஏனைய வதாகவே இது குறிப்பிடுகிறது. புத்தர்
6

Page 115
தாம் ஞானோதயம் பெறுவதற்கு உதவிய விழித்துப் பார்த்து தெய்வீகத்தன்மைவாய செலுத்தினார். இவ்விதமாக புத்தரைப் வணக்கம் செலுத்துவதற்குரியதாயிற்று. நெறியுமே காரணமாகும். இதில் மனிதனுக கிய தொடர்பு கவனத்திற்கெடுத்துக்கொ: அனைத்துமே காரணfதியாகனழுகின்றன. காரணகாரியத் தொடர்பினால் நிகழ்ச் வாழ்கின்ற சூழலும் ஒன்றோடொன்று பின் இந்தக் கூட்டுறவை விளக்கக் கூடிய மேற்கோளாக காட்டமுடியும். அறநெறி வாழ்வை நீக்கும் போது சூழலும் எெ என்பது உதாரணத்துடன் அக்கஞ் விளங்கப்படுதிதப்பட்டுள்ளது. ஆதிகால இனிமையானவை நிரம் பியரிருந்: உண்ணக்கூடியனவாயிருந்தன. உண்பை தொடங்கியது. உடலும் வன்மையாயிற்
சோயன் சாதகலை உண்டதனால் வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டன. பாலியல் உறு தெளிவான பாலியல் பழக்கவழங்ககளு மக்கள் சமுதாயத்திலே பொய் பேசுத செல்வத்தைதிரட்டுதல் முதலான தீயபழக்க அதற்கேற்பச் சூழலும் மாசடைந்தது. அ எடுத்து விபரிக்கின்றது. புத்தபகவான் அறநெறிக் கோட்பாடு மாசடையும்போ தாக்கம் ஏற்படுகிறது என்று மிகவும் வி சூழல் அனுபவங்களில் தனது தாழ் நடவடிக்கையிலும் தீயவிளைவுகளை ஏ
அங்குத்தர நிகாயாவில் ஒரு சுத்தம் இதன் இந்தச் சுத்தத்திலே சமயசார்பற்ற காம தவறான நம்பிக்கையும் இயற்கை வனப்ட கின்றன. பருவகாலமழை பருவமற்ற ச லையால் பயிர்கள் நாசமடையும். பயிர்க மக்கள் வயது குறைவடையும் சக்கள் எடுத்துரைக்கின்றது. அறநெறி சிதைவுறு பிற்காலத்திலே மனிதனுடைய ஆயுட்க ஐந்து வயதில் விவாகம் செய்வான் எ என்றும் குறிப்பிடுகிறது. நெய், எண்ைெ
9'

அரச மரத்தை ஒரு கிழமை கண்மூடாது ப்ந்த மரத்திற்குத் தனது நன்றிக்கடனைச் பின்பற்றும் அனைருக்கும் அந்தமரம் இது ஏற்படுவதற்கு இரக்கமும் அன்பு $கும் சூழலுக்கும் இடையேயுள்ள நெருங் ள்ளப்படல் வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அல்லது வேறு வகையிற் கடவுளினால் ன்றன. எனவே மனிதனும் அவன் ர்னிப் பிணைந்ததாகவே அமைந்துள்ளன. பல சூத்தங்களை திரிபிடகத்திலிருந்து ப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்தோர் உலக ப்விதம் அதே விதமாக அழிவுறுகிறது ஞ சுத்தத்திலே தீக நிகாயவிலே த்தில் உலகம் முழுவதும் மிகவும் 5607. உயரிாரினங்கள் அவற்றை னவற்றின் ஆசை சுவை குறையத்
று. நிறமும் குறைந்தது.
உடலில் ஏற்பட்ட வித்தியாசத்தினாலே |ப்புகளிலும் வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டன. நக்குப் பழக்கப்பட்டவர்களாயினார்கள். ல், கொலை செய்தல், களவெடுத்தல் வழக்கங்களைப் பின்பற்றத் தொடங்கினர். க்கஞ்ஞசுத்த இந்தக்கதைகளை விரிவாக அக்கஞ்ஞ சுத்தத்திலே மனிதனுடைய து அவன் வாழும் சூழல் மீது மிகுந்த ரிவாக விளக்கியுள்ளார். அதன் பயனாக வுநிலை மனிதனது வாழ்க்கையிலும் ாற்படுத்தும்.
னை வேறுவகையில் விளங்கப்படுத்துகிறது.
உணர்ச்சியும் பயங்கரப் பேராசையும் பின் சமநிலையைக் குழப்பமடையச்செய் 5ாலத்தில் பெய்யும். பூச்சிகளின் தொல் ள் குறையும். சத்துணவு குறைந்துவிடும். வத்தி சீகநாத தத்த இதனை விரிவாக ம் காலத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடும்போது ாலம் படிப்படியாகக்குறையும் என்றும் ான்றும் பத்துவயதில் இறந்துவிடுவான் ாைய், தேன் ஆகியவற்றின் சிறந்த சுவை
7

Page 116
மாற்றமடையும். அவை தெய்வீக உணவா வாழ்க்கையை வளமாக்கிக் கொள்ளும் குழலும் மனோரம்மியமானதாக மாற்றம6 காரணகாரியரீதியாக மனித அறநெறிக் ே இருக்கின்றதென்பதை இது மிகத் தெளி
மனித சமுதாயத்தினால் சூழல் தாக்க மனித அறநெறிக்கோட்பாட்டையும் தாக் அதனாலேயே தியானத்தில் ஈடுபடும் பி சூழ்நிலையைத் தேடிச் செல்கின்றனர். மரத்தடிகளும் தியானத்திற்கு ஏற்ற இடங்க பர்ணசாலைகள் பூங்காக்களிலேயே அை ஆகிய இடங்களின் வருணனையிலும் வருணனையிலும் இவை நன்கு விளக் ஆராமைகளது விளக்கங்கள் கொண்ட
சூழல் மனித வாழ்க்கையோடு மிக நெ சூழலைப் பாதுகாப்பது மக்களது உயர் வெளிவாரி மூலமாயமைந்து உடை, 2 யாவற்றையும் தருகின்ற சூழலை ஆ பாதுகாத்தல் வேண்டும். எங்களுக்கு மி பாதகமாயிருப்பது நன்றிமறந்த தன்மை களை வெட்டக்கூடாது என்று பெ நன்றியறித்லுடன் பார்க்கவேண்டும் என்னு ஞானோதயம் பெற்ற இரண்டாவதுகி உயிரற்றனவற்றிற்கும் நன்றியறிதலைக் க உபதேசம் செய்தார். இந்தச் செய்தி அரசமரத்தை இவ்வித மரங்களுள் ஒன்ற
இந்த உதாரணத்தை எடுத்துக்காட்டு வரலாறு காணப்படுகிறது. போதிசத்துவ பிறந்திருந்தார். கிளி வாழ்ந்த மரம் உ விட்டன. இளமையுள்ள கிளி மரத்தை வி அன்னம் அந்தக் கிளியைப் பார்த் பாதுகாக்கக்கூடாது என்று கேட்டது பரிசுத்தமானவன் நான் வாழ்ந்த இந்த என்னுடைய நண்பருமாவர். செழிப்பாய் குன்றிய காலத்தில் விட்டுச்செல்ல எ காலத்தில் அதனைவிட்டு அகன்று போத கூறியது. கிளிபற்றிய வேறு ஒரு கதை
9

கும். இந்தச் சுத்தத்திலே தங்கள் அறநெறி போது எவ்விதம் அவர்கள் வாழும் டையும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. காட்பாடும் சூழலும் பின்னிப் பிணைந்து வாகக் காட்டுகின்றது.
மடைகின்றது என்று கூறும்போது அது கமடையச் செய்கிறது என்று கூறலாம். க்குமார் அவ்வித தியானத்திற்கு ஏற்ற மகிழ்ச்சிகரமான காட்டுப் பிரதேசமும் ளாகக் கருதப்படுகின்றன. பிக்குக்களுக்குப் மக்கப்படுகின்றன. வேலுவன, சேதவன அங்கு கட்டப்பட்ட கோயில்களின் கபபட்டுள்ளன. தேரகாத தேரர் வாழ்ந்த
! 16.) l f fT - GU56fT 3D-6)T6YTGöÖT.
ருக்கமாகப் பின்னிப் பிணைந்திருப்பதால் ந்த கடமையாகும். மக்களும். மக்களுக்கு உணவு, மருந்து இருப்பிடம், தண்ணிர் அன்போடும் ஆதரவோடும் சமுதாயம் கவும் உதவியாக இருக்கும் சூழலுக்குப் யாகும். நிழல்தரும் மரங்களின் கிளை ளத்தம் வலியுறுத்துகின்றது. சூழலை ம் உள்ளுணர்வை இது ஏற்படுத்துகின்றது. ழமை புத்தபகவான் மரம் போன்ற ாட்ட வேண்டும் என்பதை உலகத்திற்கு ைெய ஏற்றுக்கொண்ட பெளத்தர்கள் ாக ஏற்று வணக்கம் செலுத்துகின்றனர்.
ம் வகையிலே ஜாதகட்டகதாவிலே ஒரு ர் புத்தராவதற்கு முன் ஒரு கிளி யாகப் உலர்ந்து கொம்புகள் முறிந்து விழுந்து ட்ெடுப்பறந்துபோக மறுத்துவிட்டது. ஒரு தி அது ஏன் தனது உயிரைப் 1. அதற்கு கிளி "அன்னமே நான் மரம் என்னுடைய உறவினர். அவர் பிருந்த காலத்தில் உபயோகித்து உதவி னக்கு விருப்பம் இல்லை. துன்பமுற்ற ல் நல்ல மனிதனுக்கு அழகில்லை” என்று த பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. "நான்
8

Page 117
கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த மரத்திலிரு என்ற உண்மையை மறக்கவில்லை. தற் என்று நன்றாகத் தெரிந்ததும் நான இல் மரத்திற்கு நான் நன்றிக்கடன் பட்டவ றுடன் தொடர்ந்து இருப்பதும் பயனற். பாதகமானதுமான செயலாகும்”
இந்தக் கதை சூழலைப் பயன்படுத்துே துடன் சூழலுக்கு அன்பாயும் ஆதரவ விளங்கப்படுத்துகிறது.
பெளத்த பிக்குகளுக்கு ஒழுக்கநெறிக ஒரு போதும் அழிக்கப்படலாகாது என் செய்தியாகும். ஒருமுறை புத்தபகவான் ெ போது மரத்தில் உள்ள மாசுகள் அக கொடிகளும் அல்ல என்று குறிப்பிட்ட இலைகளை ஒடித்தல், விதை முளைகை செயல்கள் என்று விதிகளிலே குறிப் பிக்குகள் மழைக்காலத்தில் நடமாடித்திரிய ஆறுதலாக இருக்குமாறு கேட்கப்பட்டு காலடியில் முளைக்கும் வித்துக்கள் மிதிப கழிப்பதும் துப்புவதும் குற்றம் என இவ்விதமாகச் சூழலில் எவ்விதமாகப் பெளத்தம் அறிவுறுத்துகின்றது.
இயற்கையோடு தெய்வீகமாகப்
வேண்டும் என்று நாம் தவறுதலாக எண் ளது, மரங்களது, மலைகளது சிகரங்கள வேண்டும் என்று பெளத்தம் வலியுறுத்து சூழலுடன் அல்லது இயற்கையுடன் அணி வாழ்க்கையோடு பின்னிப்பிணைந்ததற்: நெருக்கமாகவும் அன்புடன் உறவாடுத6 கெளரவத்துடன் பாதுகாத்து பேணி
கடமையாகும். உதாரணமாகப் பயிர்கள் பயிர்களையே அழிக்கும் வகையில் நா கூடாது. பொருளாதார அறநெறி வி வலியுறுத்தப்படுகிறது. சிலர் விளாம்பழங் முறித்தனர். பிஞ்சுகளையும் காய்க6ை
99

ந்து பழங்களைச் சுவைத்திருக்கின்றேன் போது இந்த மரத்தில் பழங்கள் இல்லை த விட்டு வெளியேற முடியாது. இந்த எாயிருக்கிறேன். பயனுள்ளபோது ஒன் )போது கைவிடுவதும் சுயநலமானதும்
பார் அதற்கு நன்றியுடையவர்களாயிருப்ப "யும் இருக்க வேண்டும் என்பதையும்
ளைக் கூறும்போது புத்தபகவான் சூழல் று உபதேசம் செய்தது உண்மையான பளத்தபிக்குகளுக்கு உபதேசம் செய்யும் ற்றப்பட வேண்டுமே தவிர மரங்களும் டார். மரங்களைத் தறித்து வீழ்த்துதல் ளக் கிள்ளி எறிதல் ஆகியன தவறான படப்பட்டுள்ளன. (பரிசித்தய ஆபத்தி) ாது (ஆசிரமத்தில்) தங்கள் இருப்பிடத்தில் ள்ளனர். ஏனெனில் நடக்கும் போது பட்டு நசுங்கிச் சாகலாம். புல்லில் மலசலம் *று பெளத்தம் வலியுறுத்துகின்றது. பழகவேண்டும் என்று மனிதர்களுக்குப்
பழகவேண்டும். வித்தியாசமாகப்பழக ாணக்கூடாது. தேவதைகளது, கோயில்க து ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றுக்கொள்ள கின்றது. உண்மைக் கோட்பாட்டின்படி ர்பாக நாம் இருத்தல் வேண்டும். எமது 5ாகச் சூழலுடன் மரியாதையாகவும் ) வேண்டும். எனவே சூழலை நாம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வது எமது
எமக்கு உணவு தருகின்றன. ஆனால் ம் அந்த உணவைப் பெற முயல்தல் வாதிக்கப்படும்போது இந்த உண்மை ளைப் பிடுங்கும்போது கொப்புகளையும் ாயும் பிடுங்கினர். முழுமரத்தையுமே

Page 118
முறித்துவிட்டனர். புத்தபகவான் இதை மக்களது பிரயோசனமற்ற செயலுக்கு
மிகவும் பாதகமானதும் தீமையானதும் இயற்கையை அல்லது சூழலை நாம் கெளரமான முறையிலே உபயோகித்த ஏற்படும் வகையில் உபயோகித்தலாகாது சிறிதுசிறிதாக தேனைச் சேர்க்கும் தேை வேண்டும் என்று புத்த பகவான் போ
சூழலின் ஒரு பாகமாக அமைந்துள் வேண்டும். இரக்கமாக இருத்தல் என்பன பஞ்சசீலத்தின் முதலாவது கோட்பாடு நடவடிக்கைகளுள் இறைச்சி விற்பை விலங்குகளுக்கும் இடையே சமாதானப எழுப்பலாம் எனப் பல சாதகக் இளவரசனாலே மேற்கொள்ளப்பட்ட காட்டிலே விலங்குகள் மத்தியிலேே சொல்லப்படுகிறது. இதன்காரணமாகவே விலங்குகளுக்கும் வைத்தியசாலைகள் தண்ணர் குடிப்பதற்காகத் தொட்டிகளைக் இலங்கையில் மூன்றாவது காசியப்பன் மீ வந்தார்.
பெளத்தர்கள் மேற்கொண்ட ஆக்கபூ சிறந்த சின்னங்களாகக் கோயில்களும் இந்திரனும் தான் செய்த மேன்மையா அடைந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது. பெள காட்டிலே தங்களது ஆராமைகளிலே சூழ்நிலைக்கேற்ப சந்தோஷமாக வாழ
பெளத்த போக்கிலே மற்றேரு அம் வனப்பு புத்த பகவானாலும் ஏனைய அ மகா பரிநிர்வாண சுத்தத்திலே புத்தபக தேரருக்குக் குறிப்படுகிறார். "ஒ ஆனந்த மனோகரமானது. சேபல சைத்திய இ தேரர்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த சூழல் பற்ற உணர்ச்சிக் கவிதைகள் அல்லது பா

வெறுக்கத்தகு செயலாக வாழ்லில்சில ஒப்பிடுகிறார். இவ்விதமான நடத்தை என்று வெறுக்கப்படுகிறது. எனவே மிகவும் மிருதுவாக, சந்தோஷமாக ல் வேண்டும். பேராசையுடன் அழிவு 1. பூலிவிருந்து பூவுக்குத் தாவிச்சென்று ரீ போல மனித செல்வம் சேர்க்கப்பட தனை செய்தார்.
மிருகங்களிடத்திலே அன்பாக இருக்க זץ த கொலை செய்வதைத் தடை செய்யும்
வலியுறுத்தும் தடை செய்யப்பட்ட னையும் ஒன்றாகும். மனிதர்களுக்கும் )ான இரக்கமான போக்கினைத் கட்டி கதைகள் வலியுறுத்துகின்றன. சாம சமாதானமான இரக்கப் போக்கு அந்தக் யே நட்புறவினை ஏற்படுத்தியதாகச் அசோகச் சக்கரவர்த்தி மனிதர்களுக்கும் அமைத்து வீதிகளில் இருமருங்கிலும் கட்டுவித்தார். அதே நோக்கத்திற்காகவே ன் தொட்டிகள் கட்டி மீன்களை வளர்த்து
பூர்வமான மேன்மைதங்கிய இடங்களின் காட்டில் ஆராமங்களும் விளங்குகின்றன ன செயல்களினாலே அந்த நிலையை ாத்தபிக்குகளுக்கு அறிவுரை கூறும்போது
சந்தோஷமான சூழலை ஏற்படுத்தி வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்பட்டது.
சம் சூழலில் காணப்படுகின்ற இயற்கை ஆருகதர்களாலும் வரவேற்கப்பட்டதாகும். வான் அழகான இடங்கள் பற்றி ஆனந்த
வேசாலி அழகானது. உதேன் சைத்திய னிமையானது" காலபுத்த சப்பக ஆகிய ரிய பாடல்களைப் பாடியிருந்தனர். இந்த டல்கள் மன அமைதியுடைய மக்கள்
OO

Page 119
எவ்விதம் உலகத்தைப் புரிந்து கொண்ட ஆறுகளையும் பறந்து செல்லும் பறவைக கொடிகளையும் எப்படிப் பாடினர் என்று பற்றற்ற மனதுடன்கூடிய தெளிந்த உள்ள வாழ்ந்தனர் என்றும் விளக்குகின்றன.
இதுவரை ஆராய்ந்த விடயங்கள் பற்றிய மதிப்பினை விளங்கிக்கொள் சரியான செயற்பாட்டு முறையினை நான்கு வகையான அறநெறி நடத்தையி அறிந்துகொள்ளும் வலிமையையும் உற்சா விளக்கியிருக்கும்.

ார்கள் என்பதையும் நீர்வீழ்ச்சிகளையும் ளையும் விலங்குகளையும் மரங்களையும் றும் உலகியல் ஆசைகளிலிருந்து நீங்கிய த்துடன் நிம்மதியான மனதுடன் எப்படி
பெளத்தம் பெளத்தர்களுக்கு சூழல் வதற்கும் காரணfதியான முறையில் விளங்கிக்கொள்வதற்கும் உதவின. ல் அறவழி ஒழுகலாற்றையும் இவற்றை கத்தையும் அவை வெற்றிகரமாக எடுத்து

Page 120


Page 121
பிரித் ப
“பரித்திராண" என்பது வடமொழிச் ( “பரித்த" என்பதாகும். அது சிங்களமொ என்னும் சொல்லின் பொருள் பாதுகா "பரித்த" என்பதும் "பிரித்” என்பதும் ஒரு முக்கிய நோக்கம் மனிதனுடைய நினைவா கட்புலன்கடந்த உபாதைகளிலிருந்து ப
பிரித் ஒதுதலுக்கு அடிப்படையான சத்தியத்தின் மகிமை. மற்றது, மைத்திரி வாக்கிற்கு அசாதாரண ஆற்றல் உள் நம்பினார்கள். இதனை சத்தியக் கிரி சத்தியக்கிரியையால் அற்புத நிகழ்ச்சி பாளிமொழியில் எழுதப்பட்டுள்ள பெளத் சூத்திரம் எனப்படும் பிரித் சூத்திரம் ஆ
இந்தப் பிரித் சூத்திரம் பற்றிய பின் பிரசவ வேதனையால் ஏழு நாட்கள் துன் கண்ட அங்குலிமால தேரர் பெரிதும் அவலத்தைப்பற்றி புத்த பகவானுக்குத் நிவாரணம் அளிக்கும் நோக்கில் சத்தி அங்குலிமால தேரருக்கு உபதேசித்தருளின சத்தியம் செய்து அந்தக் கர்ப்பிணிக்கு
"யதோ அஹம் பசினி அரியாய ஐ
நாபி ஜானாமி சஞ்சிச்ச பாணம் ஐ
O2 தேன சச்சேன சொத்தி தே ஹோது
இதன் பொருள் வருமாறு : நா6 "அருகதநிலை அடைந்த பின்னர்” உயிரினை அழிக்கவில்லை. அந்தச் ஏற்படட்டும். கர்ப்பத்துக்கும் நலமாகட்டு
இங்ங்னம் சத்தியம்பண்ணி ஆசிர்வ: நிகழ்ந்ததென கூறப்பட்டுள்ளது. பெளத்த ச1 சாந்த கருமங்களில் ஒன்றான பிரித் ஒ: சூத்திரமான இரத்தன சூத்திரத்தில் புத் மாண்புகள் சார்ந்த சத்தியத்தின் சக்தியால் உண்டு.
(

ராயணம்
சொல்லாகும். அதன் பாளிமொழி வடிவம் மியில் "பிரித்” எனப்படுகின்றது. "பிரித்" ப்பு என்பதே. “பரித்திரான" என்பதும் பொருட் சொற்களாகும். பிரித் ஒதுவதன் ற்றலுக்குத் தடைசெய்யும் பல்வகைப்பட்ட ாதுகாப்பு ஏற்படுத்துவதேயாகும்.
இரண்டு காரணங்கள் உள்ளன. ஒன்று, யின் மகிமை ஆகும். சத்தியம் தழுவிய ளதென்று பண்டைய இந்திய மக்கள் யை என்று அழைத்தனர். இத்தகைய களைச் செய்துகாட்டிய தருணங்கள் த இலக்கியத்தில் உள்ளன. அங்குலிமால 2தற்கு எடுத்தாக்காட்டாகும்.
னணி வருமாறு : கர்ப்பிணியொருத்தி பப்பட்டுக்கொண்டு இருந்தார். இதனைக் துக்கப்பட்டார். இந்தக் கர்ப்பிணியின் தெரிவித்த பின்னர், அப்பெண்மணிக்கு யக்கிரியை செய்யுமாறு புத்தபகவான் ார்கள். அங்குலிமால தேரர் பின்வருமாறு ஆசீர்வாதம் பண்ணினார்.
ாதியா ஜாதோ
விதா வோரோபேதா
சொத்தி கப்பஸ்ஸாதி"
ன் ஆரிய சாதியில் பிறந்த பின்னர் வேண்டுமென்றே பிராணியொன்றினது
சத்தியத்தினால் உங்களுக்கு நலம் ம்ெ.
தித்த பின்னர் பிள்ளைப்பேறு இனிது மய அனுட்டானங்களின்படி செய்யப்படும் தும்பொழுது முதலாவதாக ஒதும் பிரித் ந, தம்ம, சங்க ஆகிய மும்மணிஜின் சாந்தி வழங்கும் சடங்குமுன்த்ேேன்று

Page 122
அடுத்ததாக மைத்திரி அல்லது அ அங்குத்தர நிகாயத்தில் சதுக்க நிபாதத்தி சூத்திரமாகிய அசிந்த கந்த என்னும் சூ வருமாறு : ஒரு காலத்தில் பிக்கு காலமானார். இந்தச் செய்தியைக் கேட்ட சர்ப்பங்கள் மேல் மைத்திரி காட்டியிருந்தால் கூறியருளினார். அங்ங்னம் சர்ப்பங்களி தியானம் செய்யும்படி கொடுக்கப்பட்ட பரித்தம்" என்னும் பெயரில் "பிருவா தொகுக்கப்பட்டுள்ள நூல்) சேர்க்கப்ப எடுத்துக்காட்டும் செய்திகள் பல பாளி சாமனேர" கதை, உத்தரா உபாசிகா எடுத்துக்காட்டுக்கள் ஆகும். சகல உய காட்டுவதற்கு உபதேசிக்கும் மெத்த ( தொடங்கும்பொழுது ஒதப்படும் ஒரு கு
பிரித் ஒதுதலானது மிகப் பழைய வேசாலி என்னும் மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட முதன் முதல் ஒதப்பட்டது. பிரித் ஒது ஏற்பட்டதெனக் கருதுவார்கள். ஆனா இலக்கியத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை. ( எழுதப்பட்ட புத்தக நிகாய உரையில் பற்றிய மிகப் பழைய குறிப்பாக அத
கி.மு. முதலாம் நூற்றாண்டில் இயற் என்னும் நூலில் தான் சமயச்சடங்கொன் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த நூலில், ட தடுக்க முடியுமா ? பிரித் ஒதுதல் சந்தர்ப்பங்களில் அது பயனளிக்கும்? அ முதலிய பல கேள்விகள் எழுப்பப்பட்( நூல் இயற்றப்பட்ட காலத்தில் நோய்கை ஒதுதல் இடம்பெற்று வந்ததென ஊ நூற்றாண்டுக்குரியதெனக் கருதப்படும் " நீர்பற்றியும் பிரித்நூல் பற்றியும் இல்லறவாசிகளுக்குக் கொடுப்பதற்கு முன் வேண்டுமென அந்நூலில் கூறப்பட்டுள் பாளிமொழியில் எழுதப்பட்ட உரைக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பரமத்த ஜோதி நூலில் இரத்தினச் சூத்திரத்துக்கு ஏதுவ

ன்பின் சக்திபற்றிய ஒரெடுத்துக்காட்டுல் பத்தகம்ம வர்க்கத்தில் உள்ள ஏழாம் த்திரமாகும். கந்த சூத்திரத்தின் பின்னணி ஒருவர் சர்ப்பத்தினால் தீண்டப்பட்டு புத்தபகவான், சகல விஷம் பொருந்திய இத்தகைய விபத்து ஏற்படுவதில்லையெனக் ன்மீது மைத்திரி சிந்தனையில் ஆழ்ந்து நியானக் குறிப்பானது தற்பொழுது “கந்த னா" புத்தகத்தில் (பிரித் சூத்திரங்கள் ட்டுள்ளது. மைத்திரியின் பேராற்றலை நூல்களில் காணப்படுகின்றன. "சஞ்சிச்ச கதை, மகமானவ கதை ஆகியன பிர்கள் மீதும் அளவிறந்த அன்பினைக் சூத்திரம் தற்பொழுது பிரித் ஒதுதல் த்திரமாக இருந்து வருகின்றது.
சடங்குமுறையாகும். இரத்தினச் சூத்திரம் - மூன்று அச்சங்களைப் போக்குவதற்கு ம் சடங்கும் அந்த வேசாலி நகரத்தில் ால், அந்தச் செய்தியானது மூலபாளி இந்தச் செய்தி கி. பி. 5ஆம் நூற்றாண்டில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆதலால் பிரித் ஒதுதல் னை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது.
றப்பட்டதெனக் கருதும் "மிலிந்த பஞ்ஞ" றாகப் பிரித் ஒதுதல் இடம்பெற்றுள்ளமை பிரித் ஒதுவதன் காரணமாக மரணத்தைத்
எங்ங்ணம் பயனளிக்கும்? எந்தெந்தச் து பயனளிக்காத சந்தர்ப்பங்கள் யாவை? டுள்ளபடியால் “மிலிந்த பஞ்ஞ" என்னும் ளக் குணமாக்கும் சமயச் சடங்காக பிரித் கித்துக்கொள்ளலாம். கி. பி. 4 ஆம் விநய விநிச்சய" என்னும் நூலில் பிரித் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிரித் நூலை னர் பிரித் நீரினால் நனைத்துக்கொள்ளுதல் ளது. கி.பி. 05 ஆம் நூற்றாண்டுக்குரிய ஸ் சிலவற்றிலும் பிரித் ஒதுதல் பற்றிக் கை எனப் பெயரிய குத்தகபாட உரை ானதெனக் கருதப்படும் வேசாலி நகரத்து
04

Page 123
மூன்று அச்சங்கள் பற்றிய செய்தி கான பயம், அமானுஷ பயம் ஆகிய மூன்று புத்தபகவான் அருளியவாறு ஆனந்த தே புத்தபகவானுடைய பிச்சைப் பாத்திர வேசாலி நகரத்தில் வீதிவலம் சென்றபை மேலும், இத்தகைய உபத்திரவங்கள் ஏற்ப பலியாகங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் வேண்டுமெனப் புத்தபகவான் அனுமதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தம்மபதத்துக்கு எழுதப்பட்டுள்ள உ அத்தியாயத்தில், மண்டபத்தைக் கட்டுதல் எழுந்தருளச் செய்து ஏழு தினங்க விபத்துக்குள்ளான அரசிளங்குமரனை மத்தியில் அமரச் செய்தல் முதலிய சடங்கு செய்தியில் குறிப்பிடப்படாத சமய சட
சுமங்கலவிலாசினி என்னும் ஆட தகவல்களின்படி பிரித் ஒதுதலுக்கு அனுட்டானங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதெ சிங்கள மொழிபெயர்ப்பு வருமாறு :
“இத்தருணத்தில் பிரித் ஒதுதலுக்கு சடங்குகளைச் செய்தல் வேண்டும். முத ஒதுதல் ஆகாது. மெத்த, தஜக்க, இரத்த தினங்கள் ஒதுதல் வேண்டும். அப்டெ செல்லுமாயின் நன்று. விட்டுச் ெ சூத்திரத்தை ஒதுதல் வேண்டும். அதனை மாமிச உணவுகளையும் அருந்தக் கூடாது அங்ங்னம் செய்யின் பேய்களிலிருந்து 2 உண்டாகும். பிரித் ஒதும் இடம் சா சுத்தமான ஆசனத்தை வைத்தல் 6ே விகாரையிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்ப அழைத்துச் செல்லுதல் வேண்டும். திறந்: கதவு சன்னல்களை அடைத்து ஆயுத சித்தத்துடன் பிரித் ஒதுதல் வேண்டும். செய்து சீலம் அனுட்டிக்கச் செய்து நோயாளியை பேயிடமிருந்து விடுவி விகாரைக்குக் கொண்டு சென்று சேதிய
(

ணப்படுகின்றது. பட்டினிப் பயம், ரோக
உபத்திரவங்களை ஒழிக்கும் பொருட்டு ரர் இரத்தினச் சூத்திரத்தை ஒதிக்கொண்டு ாத்தினால் நீரைத் தெளித்துக்கொண்டு ) அச்செய்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. படும்பொழுது அவற்றைத் தவிர்க்கும்படி, கருவிகளை உபயோகித்துப் பிரித் ஒத தித்துள்ளாரென்றும் இந்தச் செய்தியில்
ரையில் தீகாயு குமார வத்து என்னும் ), அந்த மண்டபத்திற்குள் பிக்குமார்களை ள் இடையறாது பிரித் ஒதுவித்தல், மண்டபத்துக்குள்ளே சங்கத்தினருக்கு தகள் காணப்படுகின்றன. இவை வேசாலி டங்குகளாக இருப்பதைக் காணலாம்.
ட்டாநாட்டிய பொருளுரையில் வரும் மேலும் அபிவிருத்தி அடைந்த சமய ன்பது புலனாகும். அந்தப் பாடத்தின்
த முன்னர் செய்யப்பட வேண்டிய நலாவதாக, ஆடட்டாநாட்டிய சூத்திரத்தை sன ஆகிய மூன்று சூத்திரங்களை ஏழு பாழுது பேய் நோயாளியை விட்டுச் சல்லத் தவறுமாயின் ஆட்டாநாட்டிய ன ஒதும் பிக்குமார் மா உணவுகளையும் து. சுடுகாட்டில் வாழக் கூடாது. காரணம், உபத்திரவங்கள் ஏற்படக் கூடிய வாய்ப்பு னியிட்டு துப்புரவாக்கி அவ்விடத்தில் வண்டும். பிரித் ஒதும் பிக்குமார்கள் டுமிடத்து ஆயுதமேந்தியவர்கள் புடைசூழ த வெளியிலிருந்து பிரித் ஒதுதல் ஆகாது. ம் ஏந்தியவர்கள் புடைசூழ மைத்திரி முதலாவதாக, சிக்சா பதங்களை தாங்கச் பிரித் ஒதுதல் வேண்டும். இங்ங்னம் த்துக் கொள்வதற்கு இயலாத போது முற்றத்தில் படுக்கச் செய்து ஆசனங்களை
O5

Page 124
பூசைசெய்து விளக்குப் பூசையும் செய்து சூத்திரத்திலுள்ள பாசுரங்களை ஒதுதல் கேட்கக் கூடியவாறு பின்வருமாறு உரி
"விகாரைக்கு அண்மையிலுள்ள காட சங்கத்தினர் அவ்விடத்துக்கு உங்கள் அனைவரும் கூடும் இடத்துக்கு வராதி பின்வருமாறு கேட்டல் வேண்டும். உம பின்னர் அந்தப் பெயரைக்கொண்டு அழை: நறுமலர் முதலியவற்றைப் பூசித்தலால் உரியது. ஆசன பூசையின் புண்ணி சங்கத்தினரால் உங்களுக்கு ஆசிர்வா, ஒதப்பட்டன. பிக்கு சங்கத்தினர் மீது ெ விட்டுச் செல்லுங்கள்” என்று சொல் விடுவிக்க முடியாதுவிடின் தேவர்களுக் வேண்டும். "இந்த விண்ணப்பம் உ மனிதரல்லாதவர் நாம் சொல்வதைக் கேட்க ஆணையின் பெயரில் நடவடிக்கை எடு இதுகாறும் இல்லறவாசிகள் தொடர்பில் ( சொல்லப்பட்டன.
பிக்கு ஒருவர் மனிதரல்லாதவரால் துப்புரவாக்கி அனைவரும் கூடுமாறு புண்ணியம் செய்வித்து பிரித் ஒதுதல் செய்ய வேண்டிய முன் ஆயத்தங்கள்
"விக்கந்திதப்பம்” என்பதன் பொருள் செய்வித்து இருபத்தெட்டு இயக்கர் தெரிவித்தல் வேண்டும். என்பதாகும்."
பிரித் ஒதுதல் படிப்படியாக வளர்ந்த கூடியதாக உள்ளது. அத்துடன், ஆட்ட ஒதுதல் மனிதரல்லாதவர்களால் ஏற்படு விசேடமாக செய்யப் பட்டுள்ளதென்பதும் சில சமயச் சடங்குகள் இப்பொழுது விளக்க உரைகளில் காணப்படும் சடா
பண்டைய சிங்கள மன்னர்களாலும் சான்றுகள் இலங்கைச் சரித்திர நூல்

சேதிய முற்றத்தை துப்புரவாக்கி மங்கள வேண்டும். குழுமியிருக்கும் அனைவரும் ாத்த குரலில் சொல்லுதல் வேண்டும்.
டில் பழைய மரமொன்று உண்டு. பிக்கு வருகையினை எதிர்பார்க்கின்றனர்." திருக்க முடியாது. பேய் பிடித்தவரிடம் து பெயர் என்ன? பெயரைச் சொல்லிய த்தல் வேண்டும். “இன்ன பெயருடையவரே, உண்டாகும் புண்ணியம் உங்களுக்கும் ரியமும் உங்களுக்கு உரியது. பிக்கு திக்கும்பொருட்டு மங்கள பாசுரங்கள் கெளரவம் கொண்டு இந்த நோயாளியை லி விடுவித்தல் வேண்டும். அங்ங்னம் கு பின்வருமாறு விஞ்ஞாபனம் செய்தல் ங்கள் அனைவருக்கும் ஆகும். இந்த கிறாரில்லை. நாங்கள் புத்தபெருமானுடைய ப்போம்" என பிரித் ஒதுதல் வேண்டும். மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஆயத்தங்கள்
பிடிக்கப்பட்டாராயின் ஆசனங்களைத்
கோஷமிட்டு நறுமலர் முதலியவற்றால்
வேண்டும். இவை பிக்குமார்களுக்குச் ஆகும்.
அனைவரும் வருகை தருமாறு கோஷம் சேனாதிபதிகளுக்கு உரத்த குரலில்
த வரலாறு இந்தச் செய்தியால் அறியக் ாநாட்டிய என்னும் பிரித் சூத்திரத்தை ம்ெ உபத்திரவங்களைப் போக்குவதற்கு தெளிவாகும். இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மரபொழிந்து உள்ளனவெனினும் இந்த வ்குகள் பல இன்றும் அழியாதுள்ளன.
ம் பிரித் ஒதுதல் செய்யப்பட்டதற்கான களில் காணப்படுகின்றன. சரித்திரத்தில்
O6

Page 125
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலாவது பிரித் உபதிஸ்ஸ மன்னரால் செய்யப்பட்டதென பட்டினியாலும் நோய்களினாலும் நா நடத்தப்பட்டது. 07 ஆம் நூற்றாண்டில் பிரித் ஒதுதலைச் செய்வித்துள்ளார். ( மன்னர் தங்கத்தகட்டில் இரத்தினச் சூ செய்வித்து பிரித் நீர் தெளிக்கப்பட்ட ெ நூற்றாண்டில் முதலாம் பராக்கிரமபாகு
நிலைபேறுடைய மண்டபமொன்றைப் நூல் ஆகியவற்றை விநியோகிப்பதற்காகவு
இலங்கை சிலாசாசனங்களிலும் பிரி நிசங்கமல்ல மன்னரால் நிசங்கலதாமண்டபப் பிரித் ஒதுதலுக்காக கட்டப்பட்ட சிலா இந்த மண்டபத்தின் நடுவில் சிறிய தூ பிரித் மண்டபத்தின் முக்கியத்துவத்தை
இந்தச் சரித்திர உண்மைகளை உ சான்றுபடுத்தும் பழைய எழுத்துமூலச் காலமாக நிலவிவந்துள்ளதென்பதும் இல நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமாகி பிரித் ஒதுதல் புலனாகும். சுமார் 500 ஆண்டுகள் வை பிரித் ஒதும் சடங்கினை சிங்கள பெ முடியாமல் இருந்தது. இதனால், பி உண்டென்பதும் நிலைபேறுடைய சடங்கெ பெளத்த சமயச் சடங்குமுறைகளுள் பிரித உண்டு என்பது உயர்வுநவிற்சி அன்று
பிரித் ஒதும் மண்டபத்தின் வடிவை எடுத்துரைக்க வேண்டியதில்லை. பிரித் நன்று பரிச்சயமாக உள்ளதெனினும் தெளிவான அறிவு எங்களுக்கு இல்6ை அமிசங்களைப் பற்றிக் கவனித்தல் முக்கியமான பகுதியாகவும் பிரித் கருவியாகவும் "இந்திரகீலம்" இருக்கின்றது அதனைக் கட்டும் முறைபற்றிச் சற்று இந்திரகீலத்தை அமைக்கும்பொழுது சுப சூரிய மரத்தண்டொன்று தேவைப்படு மூன்று சுருக்கப் பாளங்கள் அமையும கட்டி உச்சியில் விசிறிபோன்று இணைநாற்காலியிரண்டை ஒன்றாகக்க
(

ஒதுதல் 4ஆம் நூற்றாண்டில் முதலாம் ச் சூழவமிசத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ட்டை காப்பாற்றிக்கொள்வதற்கு அது
நாலாவது அக்போ மன்னர் சிலமுறை 9 ஆம் நூற்றாண்டில் இரண்டாம் சேன த்திரத்தை எழுதுவித்து பிரித் ஒதுதல் தனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 12 ஆம் மன்னர் "பஞ்ச சத்ததி மந்திரம்" என்னும் பிரித் ஒதுதலுக்காகவும் பிரித் நீர், பிரித் ம் அமைத்தாரெனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
த் ஒதுதல் பற்றிய செய்திகள் உள்ளன. ) என்னும் பெயருடைய மண்டபமொன்றை சாசனச் செய்தி மிக முக்கியமானதாகும். பமொன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அது, எடுத்துரைக்கும் மதிப்புமிக்க சான்றாகும்.
டற்றுநோக்குமிடத்து பிரித் ஒதுதலைச் செய்திகள் சுமார் இருபது நூற்றாண்டுக் ங்கை மன்னர்களதும் நாட்டு மக்களதும் இடையறாது வழங்கி வந்துள்ளதென்பதும் ர நிலவிய ஏகாதிபத்தியச் சக்திகளாலும் ளத்த நாகரீகத்திலிருந்து அகற்றுவதற்கு ரித் ஒதுதலுக்கு அழியாத ஜீவசக்தி ான்றென்பதையும் அறியலாம். இலங்கையில் 5 ஒதுதலுக்கு அதிவிசேட முக்கியத்துவம் 1.
மப்புப்பற்றி சிங்கள பெளத்த மக்களுக்கு ஒதும் மண்டபத்தைக் கட்டுவது எமக்கு அதன் சங்கேத முக்கியத்துவம்பற்றிய U. எனவே, அதன் சமயாசார சடங்கு வேண்டும். பிரித் மண்டபத்தின் மிக மண்டபத்துக்கு அழகூட்டும் முக்கிய 1. இந்திரகீலம் என்பது நடுத்தூண் ஆகும். ஆராய்வோம். சம்பிரதாய முறைப்படி ார் 6 அடி நீளமுள்ள நேரான பச்சை கின்றது. அதன்மீது இரண்டு அல்லது று தடிப்பான சீலைத்துண்டொன்றைக் தெரியும்படி அலங்கரிக்கப்படும். பட்டி அவற்றுக்கிடையில் இங்ங்னம்

Page 126
அலங்கரிக்கப்பட்ட சூரிய மரத்தண்டு தென்னம்பாளை கட்டப்பட்ட கமுகு சமயச்சடங்குமுறைக்கு இந்திரகீலம் என என்னும் பெயர்களும் சில பிரதேசங்களின் பற்றி முறைப்படி ஆராய்வதன் மூலம் ஆ பொருள் யாது என்பதைக் கண்டறியலா இந்திரகீலம் ஆகியன பற்றி ஆராயப்படு
கப்பு மரம்
"கம்மடு" எனப்படும் நாட்டு சடங்கு நாட்டுதல் விளங்குகின்றது. கப்புமரம் நா கொண்டு வரப்பட்ட சடங்கு என்பது என்பவர் எழுதிய கட்டட நிர்மாணக்கன விதானம்” என்னும் அத்தியாயத்தில் பு ஆசனங்கள் புனிதமான அசுவத்த மரத்தைக்கொண்டு அமைக்கப்பட வே விருட்சத்தின் இலட்சணங்கள் அந்த நூல அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. சி கற்பக விருட்சம் நாட்டப்படுதல் வேண்டு வேண்டும். கீழ்பகுதி தண்டு அகன்று இ ஒடுங்கிச் செல்லுதல் வேண்டும். அதன் ஒ விரிந்திருத்தல் வேண்டும். “மெளலி முன் இடத்தில் கட்டப்படுதல் வேண்டும். மரத் இருத்தல் வேண்டும். மானசார என்பவர் இவற்றைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். தற்கால மண்டபமொன்றில் உள்ள கற்பக விருட் கன்றினைவிட பொருத்தமான வேறும
கற்பக விருட்சம் நினைத்தவற்றைெ கற்பக மரத்தைப்பற்றி "பூஜாவழி” என்னு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சிங்கள மக்க விருட்சமாக கற்பக விருட்சம் இருக்கு கற்பகாலம் வரை நிலைத்து நிற்கும் ஒரு வடமொழி நூலின் வண்ணம் கற் இருந்ததென்பதும் புலனாகும்.
“நமஸ்தே கல்பவருக்ஷாய” சிந்திதாந்நப்ப்ரதாய ச விஸ்வம்பராயம் தேவாய நமஸ்தே விஸ்வமூர்த்தயே”

கட்டப்படும். அதன் பின்புறத்தில் தக்கன்றொன்று நாட்டப்படும். இந்த ச் சொல்லப்படும். கப்பு மரம், இராசமரம் ல் இதற்கு வழங்கப்படும். இந்தப் பெயர்கள் அந்தச் சமயச்சடங்கினால் சங்கேதப்படும் ம். அடுத்தபடியாக, கப்புமரம், இராசமரம், ம்ெ.
களில் விசேட அமிசமாக கப்பு மரத்தை ட்டுதல் இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்குக் நற்குச் சான்றுகள் உள்ளன. மானசார }லபற்றிய ஒரு நூலில் “பெளத்த இலக்கண த்தர் உருவச்சிலைக்காக அமைக்கப்படும் மரத்தைக் கொண்டு அல்லது கற்பக ண்டுமெனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கற்பக பின் “கற்பக விருட்ச விதானம்" என்னும் 'ங்காசனமொன்றின் பின்பக்கத்து நடுவில் ம்ெ. அதன் தண்டு நேராக நிமிர்ந்து நிற்றல் ருத்தல் வேண்டும். அத்தண்டு உயர உயர லைகள் வட்டவடிவமாக நாலாபுறத்திலும் ண்டம் ஒலைகள் தண்டிலிருந்து பிரியும் தின் ஒலைகளும் பாளைகளும் கீழ்நோக்கி கற்பக விருட்சத்தின் இலட்சணங்களாக யிகமாக அமைக்கப்படும் பிரித் ஒதும் சத்தைச் சங்கேதப் படுத்துவதற்கு கமுகுக் ரம் இல்லை எனலாம்.
யெல்லாம் கொடுக்கும் என்பது ஐதீகம். தும் சிங்கள நூலில் நீண்ட தோர் விளக்கம் 1ளது மனோரதத்தைப் பூர்த்திசெய்யும் தமென்பது இதனால் புனலாகும். அது,
விருட்சமாகும். "தானசாகரம்” என்னும் பகவிருட்சத்தை வழிபடும் ஒரு மரபு
08

Page 127
இதன் பொருள் :- கற்பக விருட்ச நினைத்த அன்னங்கள் யாவற்றையும் தாங்கும் கடவுளாகும். விஸ்வம் எல்ல வணக்கம்.
புத்தபகவானுடைய திருமேனிச் சி வைக்கப்படுவதனால் அந்த மண்டபம் ட ஒதுதல் மனுக்குலத்துக்கு செளபாக்கிய உள்ளதாலும் கற்பக விருட்சமொன்றை சாலப் பொருத்தமாக இருக்குமெனக் கூற
அரசமரம் (ரஜகஹ)
இந்தச் சடங்குக்காக எடுக்கப்படும் மர பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதென் சொல் இராஜ கிருக என்னும் சொல்ல என்னும் சொல்லிலிருந்தும் கஹ என்ற ரஜகஹ என்னும் சொல்லின் பொருள் போதி விருட்சராஜன் என்ற பெயர் வழ போதிமரத்தைக் குறிப்பதாகவும் இருக்க
இந்திரகீலம்
இந்திரகீலம் என்னும் சொற்றொடர் ப இலக்கியங்களிலும் எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது தனித்து ஆராயும் பொழுது நான்கு குற பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீ
வரையறைபற்றிய குறியீடு அதிகாரம் அல்லது ஆட்சிபற்றி ஸ்திரத்தன்மைபற்றிய குறியீடு மையம் அல்லது கேந்திரம்பற்றிய
யாகங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும் பயன்படுத்தப்படுமெனப் பாளி உரை அங்ங்னம் செய்வதற்கு புத்தபகள் கருதப்படுகின்றதாதலால் இந்திரகீலத்தின் அறிந்துகொள்வதற்கு பிராமணர்களது ச
பிரித் மண்டபத்தின் அமைவிட யாகசாலையொன்றின் அமைவிட வடிவ
(

மாகிய உங்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் வழங்குகிறீர்கள். நீங்கள் விஸ்வத்தை ாவற்றையும் உருவகிக்கும் உங்களுக்கு
ன்னங்கள், பிரித்தோதும் மண்டபத்தில் புனிதத்துவம் பெறுகின்றதனாலும் பிரித் த்தைக் கொணரும் சமயச் சடங்காக ப் பிரித் மண்டபத்துக்குள் நாட்டுவது லாம்.
த்துக்கு அரசமரம் என்னும் சொல் எந்தப் பதைக் கூறமுடியாது. ரஜகஹ என்னும் பின் திரிபாகலாம். அதேபோன்று கச்ச
சொல் வந்திருக்கலாம். அப்படியாயின் இராஜ விருட்சமாகும். போதிமரத்துக்கும் மங்கப்பட்டு வருவதால் ரஜகஹ என்பது 6Os TLD.
ாளி, வடமொழி, சிங்களம் ஆகிய மூன்று து. அது எடுத்தாளப்பட்டுள்ள இடங்களை றியீடுகளை காட்டுவதற்கு அந்தச் சொல் 'டுகள் வருமாறு :- .
குறியீடு
குறியீடு
கருவிகள் பிரித் ஒதும் பொழுதும் விளக்க நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பாணி அனுமதி வழங்கியுள்ளாரெனக் ன் குறியீட்டு முக்கியத்துவத்தைப்பற்றி சமயச்சடங்குகளை ஆராய்தல் வேண்டும்.
வடிவமைப்புடன் வேதியர்களது வமைப்பினை ஒப்புநோக்குமிடத்து பிரித்
D9

Page 128
மணர்டபத்தில் இந்திரகீலத்தை நாட்டும் இ இடமும் ஒரேமாதிரியாக இருப்பதைக் க பயன்படுத்தும் பசுக்களைக் கட்டும் த குறியீடு என பிராமண நூல்களில் கூற சுவர்க்கத்தையும் இணைக்கும் அட்சயமா குறியீடாக இருப்பது மேற்கண்டவற்ற மரத்தால் செய்யப்பட்டவை. அவ்விரன் அவ்விரண்டிலும் குறிப்பிட்ட வொரு சுற்றப்பட்டுள்ளன. பூபத்தின் உச்சியில் " உண்டு. இந்திரகீலத்தின் உச்சியில் நேரே ଗ சக்கரம் ஒன்று உண்டு.
பெளத்த கலைஞர்களது கையில் யூ உட்பட்டுள்ளதென்பது புலனாகும். யூபட யூபம் எனப்படும் கல்தம்பமொன்று தூபத் திவ்வியாவதானம் என்னும் நூலில் கு இலங்கையில் இந்திரகீலம் என்ற பெயரில் இ தூபங்கள் பற்றி நீண்ட ஆாாய்ச்சியை அவர்களது கூற்றின்படி இந்த எண் கோ6 எடை கொண்ட கல்தம்பங்கள் மிகுந்த பிரய தூக்கிவைக்கப்பட்டன. அதற்குக் கார அமைக்கும்பொழுது இன்றியமையாததே விசுவாசங்களின்படி கருதப்பட்ட!ை கட்டியெழுப்புவதற்கு இது அவசியமில்ை தூபத்துக்கு குறிப்பிடப்பட்ட வொரு முக்கி அபிப்பிராயமாகும்.
இங்ங்ணம் உற்றுநோக்கமிடத்து வே தூபங்களைக் கட்டும்பொழுதும் பிரி: இந்திகிலமாக உருமாற்றம் பெற்றுள்ளதிெ மாற்றமும் முக்கியமானது. யூபத்தினா? சூழலிலுள்ள குறியீடுகளைக் குறிப்பதற் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. கலாசாரங்கள் கோட்பாடொன்றைப்பற்றி ஈ.ஆர். குட் இ சார்ந்த குறியீடுகள் பற்றிய விரிவா? கல்விமான்-கூறுகின்றார். அந்தக் கே விரிவடையும்போது பண்டைய மரபுச இருக்கும். ஆயினும், புதிய கலாசார ஏற்பத்தான் அந்த மதிப்பு நிலைபெறுகி

டமும் யாகசாலையில் யூபத்தை நாட்டும் ாணலாம். யூபம் என்பது பலிபூசைக்குப் ரியாகும். அது, விஸ்வ விருட்சத்தின் ப்பட்டுள்ளது. அது, பூமித் தளத்தையும் கும். இந்திரகீலம் விசுவரூபம் கொண்ட ால் தெரியும். யூபமும் இந்திரகீலமும் ண்டும் வெள்ளை நிறம் கொண்டவை.
பாணிக்கு அமைவாகத் துணிகள் சசால’ என்னும் குறுக்கே நின்ற சக்கரம் சங்குத்தாக அமைந்த விசிறியைப் போன்ற
பம் மிகத் தெளிவான உருமாற்றத்துக்கு ம் என்ற பெயர் மாற்றமடைந்துள்ளது. தின் கர்ப்பக்கிருகத்தில் நாட்டப்படுமென றிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தம்பங்கள் னங்காணப்பட்டுள்ளன. இலங்கையிலுள்ள
மேற்கொண்ட செனரத் பரணவிதான ண வடிவத்திலமைந்த சுமார் 20 தொன் பாசையுடன் தூபத்தின் கர்ப்பக்கிருகத்துக்கு ணம் இந்தத் தம்பங்கள் தூபங்களை ார் அமிசமாக அக்காலத்துக்குரிய மத மயேயாகும். ஆனால், துTபத்தைக் லெ. ஆனால், அது நாட்டப்படுவதனால் பத்துவம் கிடைக்குமென்பது அவருடைய
தகாலத்துக்குரிய யூபமானது பெளத்த த் மண்டபங்களைக் கட்டும்பொழுதம் நன்பது புலனாகும். இந்த பெயர்பற்றிய ல் குறிக்கப்பட்ட சங்கேதம் பெளத்த குப் போதாதபடியால் அந்தப் பெயர் விரிவடையும்பொழுது செயல்படும் இனப் எனப் பெயரிய யூதர்-பண்பாட்டுச் னதோர் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்ட ாட்பாடடு வருமாறு :- கலாசாரங்கள் ார்ந்த குறியீடுகளின் மதிப்பு மாறாமல்
அமைப்பிலுள்ள விசுவாசங்களுக்கு ன்றது.

Page 129
இங்ங்னம் நோக்குமிடத்து யூபத்தின் "மையம்” பற்றிய கருத்து போதி போதிமண்டபத்தைக் குறிக்கின்றது. அந்: காணப்படும் மண்ணுலகத்தையும் விண், விசுவ அட்சத்தை அல்லது பிராமணத் மகாமேரு மலையினை குறிப்பதில்லை.
தீகநிகாயத்துக்கு எழுதப்பட்டுள்ளத
நூல்களின்படி போதிமண்டபமானது பூ கல்லின் நடுவிலேதான் அமைந்துள்ளது.
குறியீடு அர்த்தமுள்ளதாகிவிடும். பே அசையாமலும் கம்பனமுறாமலும் அகிலமெங்கிலுமுள்ள ஒரேயொரு அை இந்திரகீலம் ஸ்திரத்தன்மையின் குறியீ பிரதிபலிக்கின்றது. பூஜாவளி என்னும் நூலி இருந்த காலத்தில் நிறைவேற்றிய 10
போதிமண்டபத்திலிருந்து உலகத்தின் நு இந்திரகீலத்தின் எல்லைபற்றிய குறியீடு அணிகளைக்கொண்ட சேனை போதிசத் தடுத்த மகாசக்தி இந்த போதிமரத்துடன் கூறுதல் வேண்டும். எனவே, இந்திரகீலத் சந்தேகமாகக்குறிக்கப்படும். மிகவும் தொகுப்பினை உருவகப்படுத்துவதற்கு யூ அதனை ஆதாரமாகக்கொண்டு அதனிலும் கருத்து வளர்ந்ததென்பது இதனால் தெள மண்டபங்களிலும் அமைக்கப்படும் இந்திர போதிமண்டபம் உருவகப் படுத்து மென
12 ஆம் நூற்றாண்டில் நிஸ்ஸங்கமல் கட்டப்பட்ட நிஸ்ஸங்கலதா மண்டபம் ( விசேட அமிசமாக அக் கட்டிடத்தின் கட்டப்பட்டுள்ளது. நீண்டகாலம் நிலைத்தி என்றபடியால் போதிமண்டபத்தை உரு கட்டியிருக்கலாம் எனத் தோன்றுகின்ற மண்டபமொன்றில் தூபத்தின் பிரதான கட்டுவதற்குக் காரணம் அது போதிமண்ட
போதிமண்டபத்தில் மிக முக்கியமான மூலம் அது எங்ங்னம் சங்கேதப்படுமென்ட

உருவப்பிறழ்வான இந்திரகீலத்துக்குரிய மாதவன் ஞானஒளிபெற்ற இடமான 5 மையமானது வேதகால வேள்விகளில் அனுலகத்தையும் இணைப்பதாகக் கருதும் தேவக் கதைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
உரை மகாபோதிவம்சம் ஆகிய பூமியின் நாபியில் அல்லது பிருதுவி எனவே, இந்திரகீலத்தின் மையம்பற்றிய ாதிமாதவன் ஞானஒளிபெற்ற போது நிலைத்திருந்தபடியால் அனித்தியமான சவற்ற இடம் போதிமண்டபம் ஆகும். டாக விளங்குமாதலால் இது நன்கு ன்வண்ணம் புத்தபகவான் போதிசத்துவராக பாரமிதைகள் எனப்படும் போரரண் னிவரை நீண்டு செல்லும். ஆனபடியால் அர்த்தமுள்ளதாகிவிடும். மாறனின் 10 துவர் இருந்த இடத்துக்கு வரமுடியாமல் இணைந்திருந்த பாரமிதா சக்தியெனக் தின் பலம் அல்லது ஆதிக்கம் இதனால் சிக்கல்வாய்ந்த இந்தக் குறியீடுகளின் பூபம் போதாத நிலையில் இருந்தபடியால் ம் மிகு சக்திவாய்ந்த இந்திரகீலம் பற்றிய ரிவாகும். எனவே, தூபங்களிலும் பிரித் கீலத்தின் மூலம் பூசை சடங்குகளுக்கேற்ப
ஊகித்துக்கொள்ளலாம்.
ல மன்னரால் பிரித் ஒதுதல் நிமித்தம் ானப் பெயரிய நிலையான கட்டிடத்தின் நடுவில் சின்னஞ்சிறிய தூபமொன்று ருக்கக்கூடியவாறு கட்டப்பட்ட மண்டபம் வகித்துக்காட்டுவதற்கு தூப மொன்றைக் து. தற்காலிகமாக கட்டப்படும் பிரித் குறியீடான இந்திரகீலத்தை மட்டும் த்தைச் சங்கேதமாக குறிக்குமென்பதாகும்.
அமிசம் போதிமரமாகும். இந்திரகீலத்தின் தை நோக்குவோம். போதிமரமொன்றின்
l

Page 130
கிளை அல்லது வேறொரு பகுதியை விெ எனவே, பிரித் மண்டபமொன்றின் போது போதிமரமொன்றின் கிளையொன்றைஇந்திரகீலத்தை அமைக்கும்பொழுது பூல் பூவரசுக் கிளையும் பெரும்பாலும்
அதுமட்டுமன்றி அசுவத்தம், பலக்ஸம், க போதிமரமும் பூவரசு மரமும் குறிக்க வடமொழிப்பெயர் கர்த்தபாண்டம் ஆ உபயோகப்படுமென வடமொழி நிகண்டுக கர்த்தபண்ட, கபீதன ஆகிய பெயர்கள் சிங்களமொழியில் அசுவத்த என்னும் பூவரசு மரத்துக்கு சிங்கள மொழியில் தமிழ்மொழியில் அசுவத்தம் மரத்துக்கு சூரிய என்று வழங்கப்படும் மரத்துக்குப் பூ
இந்த இரண்டு மரங்களின் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதென்பதற்குச் சு இருக்கின்றது. எனவே, ஆயுதத்தால் வெ அதன் பெயராலேயே குறிக்கப்படும் பூவர் கட்டும்பொழுது பயன்படுத்துதல் வியட்
மானசாரர் எழுதிய கட்டிடக்கலை கல்ப விருட்சத்தைக்கொண்டும் அசுவத்த வ வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. சின்னங்களால் புத்த பகவானைச் சங் ே இந்திரகீலத்தை அமைப்பதற்குப் பாவ கல்பவிருட்சமும் போதிமரமும் சங்கே இந்திரகீலத்தின் மூலம் போதிமண்டபம்
இந்திரகீலத்தின் உச்சியில் காணப் புத்தசாசனத்தை குறிக்கும்பொருட்டு மர குறியீடாக இருக்கலாமென்று கூறலாப் வேலைப்பாடுகளிலும் புத்தர் சிலை வழ சங் கேதமாகக் குறிப்பிடும் )6( חו_ן பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தமையைக் காண பின்புறத்தில் தர்மச்சக்கிரம் தாங்கிய ெ தம்பமொன்று விசேடமாகக் கட்டப்பட
பிரித் மண்டபத்தைக் கிழக்குத் தி மரபானது புத்தபகவான் கீழ்திசைநோ பெற்றமையால் ஏற்றபபட்டதெனலாம்.

பட்டுவது பாரிய குற்றமாகக் கருதப்படும். மண்டபத்தை உருவகிக்கும் பொருட்டும் வெட்டியெடுக்க முடியாது. எனவே, ரசு மரமொன்றைப் பாவிக்கின்றார்கள். போதிமர இலைக்குச் சமமானதாகும். சீதனம், ஆகிய வட மொழிப் பெயர்களால் ப்படுகின்றன. பூவரசு மரத்துக்குரிய கும். அந்தப் பெயர் அத்திமரத்துக்கும் ளில் கூறப்பட்டுள்ளது. பாளிமொழியிலும் ால் பூவரசு மரம் குறிக்கப்படுகின்றது. பெயர் அத்திமரத்துக்கு பாவிக்கப்படும்.
தெல் அசட்டு எனக் குறிக்கப்படும். அரசு என்ற பெயரும் சிங்கள மொழியில் பூவரசு என்ற பெயரும் பயன்படுத்தப்படும்.
ஒப் புமை சாதாரண மக்களால் Fான்றாக இந்த மொழிவாரியான தொடர்பு பட்டக்கூடாத அரச மரத்துக்குப் பதிலாக ரசு மரக்கிளையொன்றை இந்திரகீலத்தைக் புக்குரிய தொன்றல்ல.
நூலின்வண்ணம் புத்தர் சிலையொன்று பிருட்சத்தைக்கொண்டும் நிர்மாணிக்கப்படல் அந்த அடிப்படையில் திருமேனிச் கதமாகக் குறிக்கின்ற பிரித்மண்டபத்தில் பிக்கப்படும் பொருள்களின் வாயிலாக தமாகக் குறிக்கப்படும் அதே நேரத்தில்
சங்கேதமாகக் குறிக்கப்படும்.
படும் விசிறியைப் போன்ற ஒரு பகுதி புவழியாக பயன்படுத்தப்படும் தர்மச்சக்கர ). அமராவதி குகையிலுள்ள செதுக்கு pக்கத்துக்கு வருமுன்னர் புத்தபகவானைச் ருட்டு காலியான ஆசனமொன்று ாலாம். அந்தக் காலியான ஆசனத்தின் துக்கு வேலைகளினால் அமைக்கப்பட்ட
ட்டு உள்ளது.
சையினை நோக்கியவாறு அமைக்கும் க்கி அமர்ந்து கொண்டு ஞானஒளி

Page 131
இந்திரகீலம் வாயிலாக இங்ங்னம் சங்கே மும்மணிகளும் கொலுவீற்றிருக்கின்றன. ட தர்மரத்னம் பிரித் நூலின் வாயிலாகவும் வாயிலாகவும் சங்கேதமாகக் குறிக்கப்ட அகிலத்திலுள்ள அதி உத்தம இடமான விதிகளுக்கேற்ப அதுனுள்ளே அரிய ( ஏற்படுத்திக்கொண்ட ஒர் உத்தியாகும்.
பிரித் ஒதுதலுக்கெனப் பயன்படுத் உபகரணங்கள் பெரும்பாலும் இரண்டு அழிக்கும் உபகரணங்கள் ஒருவகையி உபகரணங்கள் மற்றவகையாகும். பொ வெண்கடுகும் தருப்பைப்புல்லும் முதலா இனத்தைச் சேர்ந்தது. வெண்கடுகுக்கு பொருளுடைய "இராட்சோக்கின" எ பூதங்களைக் கொல்லுகின்றது. எனவே வழங்கப்படும். கமுகுப்பூவானது கழி அகற்றும் வல்லமை கொண்டதும் வளத் பண்டமுமாகும். தென்னம்பாளை, நிறைகு கொணரும் பிரதான உபகரணங்களாகு நினைத்த சம்பத்துக்கள் அனைத்தையும் வ அதில் பயன்பாட்டுக்கு எடுக்காத எந் தென்னம்பாளை சுபீட்சத்தைக் சங்கேத நிறைகுடம் பூமாதேவியைச் சங்கேதமாக வழங்கும் ஒரு கதையின்படி மாறன் துரத்துவதற்கு முனைந்தபொழுது அ சொந்தமானது என்பதற்கு சான்று கூ போதிமண்டபத்தைக் குறிக்கும் பிரித் மண் பெரிதும் விரும்பத்தக்கது. அதுமட்டுமன் பூமாதேவி சுபீட்சத்துக்கு அதிபதியான தே பூமாதவியோடு நிறைகுடம் கொண்டுள் கொணரும் மதச்சடங்கான பிரித் ஒதும்ெ பொருளாக உள்ளது. மல்லிகைப்பூவும் கருவியாகக் கருதப்படும். அந்தச் செயற்பா LρΠτους 51 என்ற பதத்துக்கு வட ெ தெளிவாக்கப்பட்டுள்ளது. “மா லக்ஷ்மீம் ( வண்ணம் "மா" என்பது இலக்குமியைச் செல்வதற்கு வரம்பெற்றவர் அவருடைய மட்டுமே. மாலதி அல்லது மல்லிகைப்

தமாகக் குறிக்கப்படும் போதிமண்டபத்தில் த்தரத்னம் தாது பேழையின் வாயிலாகவும் சங்கரத்னம் பிரித் ஒதும் பிக்குமார்களின் டும். இங்ங்ணம் பிரித் மண்டபமானது எ போதிமண்டபத்தைப் பூசை சடங்கு மும்மணிகளை வீற்றிருக்கச் செய்வதற்கு
தப்படும் ஏனய சடங்குகளுக்குரிய வகைப்படும். சத்துரு உபத்திரவங்களை ன்பாற்படும். சுபீட்சத்தைக் கொணரும் Tரி மற்றும் ஐந்து பூக்கள் அடங்கும் வது வகைக்குரியன. கமுகம்பூவும் அதே இராட்சதர்களை கொலைசெய்யும் என்ற ன்ற பெயர் உண்டு. தருப்பைப்புல் ", அதற்கு "பூதக்கந்தரு” என்ற பெயர் வுப்பொருள்களையும் குப்பைகளையும் தைக்கொணரும் சடங்குகளுக்குரிய புனித நடம், மல்லிகைப்பூ என்பன சுபீட்சத்தைக் ம். இலங்கையர்களுக்குத் தென்னைமரம் ழங்கும் கல்பவிருட்சமாக விளங்குகின்றது. தவொரு பகுதியும் இல்லை. எனவே, மாகக் குறிக்கும் என்பது புதுமையல்ல. க் குறிக்கும். இலங்கை மக்களிடையில் புத்தபகவானை வச்சிராசனத்திலிருந்து ந்த வச்சிராசனம் புத்தபகவானுக்குச் ற பூமாதேவி முன்வந்தாளாம். எனவே, டபத்தை நிறைகுடங்களால் அலங்கரித்தல் றி பாரதநாட்டு புராணங்களின் வண்ணம் நவதையாகக் கருதப்படும் இலக்குமியாகும். ள இந்த தொடர்பினால் சுபீட்சத்தைக் பாழுது நிறைகுடம் இன்றியமையாத ஒரு பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்றும் ஒரு "டானது மல்லிகைப்பூவுக்கு மறுபெயரான மாழியில் கொடுத்துள்ள உரையில் லாதீதி மாலதி" என்னும் பொருள்கூறலின் க் குறிக்கும் பெயராகும். இலக்குமியிடம் கணவனான மாலன் அல்லது விட்டுணு பூ விட்டுணுவைத் தேடிச் செல்லலாம்.
3

Page 132
விட்டுணுவின்மூலம் சுபீட்சத்துக்கு அதி செல்லக்கூடுமாதலால் மல்லிகைப்பூ சுபீட்சி பயன்படுத்தப்படும் சகல பொருள்களு பூசைகளுக்குரிய முக்கியத்துவம் கொண்ட உற்றுநோக்கும்போது கண்டறியலாம்.
பண்டைக்காலம் தொடக்கம் பாரதநா மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேள்வி ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. அதன் ஒதுதலுக்கு இன்றியமையாதவொரு தொடங்கினரெனலாம். வைதீகப் புரா கடவுளோடு கொண்டிருந்த தொடர்பு கார முக்கிய இடம் வகிக்கத் தொடங்கியது கடவுளாகும். அவர் நீருக்கும் அதிதேவை என்ற பெயரும் உண்டு. அவர் மன்பதையில் நீதியினையும் தர்மம் அல்லது ரிதத்தைய மனிதன் சத்தியம் பேசுகின்றான் என்பத அவரே சாட்சியாக இருக்கின்றார். அவருக் முடியாது. தமது ஆதிக்கத்தின் கீழு குற்றவாளிகளைத் தண்டிப்பார். ஜலே பண்ணுவார். குற்றத்துக்குப் பிராயச்சித் நோயினைக் குணப்படுத்துவதற்குத் த6 கொண்டிருந்த நெருங்கிய தொடர்பு கா மகிமை ஏற்பட்டது. ஆனால் காலப்போ குறைந்து விட்டது. அவர் அந்தணர்களது ஆனாலும், தண்ணிருக்கு இருந்த புல் புத்தபகவான் உயிருடன் இருந்த காலத் சுத்தியின்மீது கொண்டிருந்த விசுவாசம் விசுவாசம் அல்லவெனத் தெரிகின்றது. தூய்மை பெளத்த மதத்தவர்களால் பரிகச் ஆற்றல் இருக்குமாயின் நீரில் வாழுகின்ற உயிரினங்கள் முதன்முதலாக விண்ணும் பெளத்தர்கள் ஏளனமாகக் கூறிவந்தன மறைந்துள்ள அபூர்வசக்தியொன்றைப்பற்றி பிரித் ஒதுதல்மூலம் தண்ணிருக்கு விசே முடியுமென்பதை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் அகற்றுவதாகவும் ஒளடத குணத்தைக் நூலின் சக்தியும் அத்தகைய விசுவாசத்தின்

பதி தேவதையான இலக்குமியை நாடிச் த்தின் சங்கேதமாகும். பிரித் மணர்டபத்தில் ம் பாரம்பரியமாக நிலவிவரும் மதப் டவை என்பதை அவற்றின் சரித்திரத்தை
ாட்டு அந்தணர்களது கிரியைகளுக்கு நீர் ப்பொருளாக அமைந்திருந்தது என்பதற்கு னைப் பின்பற்றிப் பெளத்தர்களும் பிரித்
பொருளாக நீரைப் பயன்படுத்தத் ணக்கதைகளின்படி வருணன் என்ற ணமாக நீர் வேள்விச் சடங்குகளின்போது
வருணன் வானத்துக்கு அதிபதியான தயாவார். எனவே, அவருக்கு "ஆபம்பதி” ன் நல் ஒழுக்கத்தைப் பேணிக்காப்பவராவார். |ம் கட்டுப்படுத்துபவரும் அவரேயாவார். ற்கும் பொய் பேசுகின்றான் என்பதற்கும் குத் தெரியாமல் எவரும் கண்ணிமைக்கவும் ள்ள நீரின் துணைகொண்டு அவர் ாதரம் என்னும் நோயினை உண்டு தமாகச் சடங்குகளை இயற்றுபவர்களது ண்ணtர் உபயோகமாகும். வருணனுடன் ரனமாகத்தான் தண்ணிருக்கு இத்தகைய க்கில் வருண கடவுளின் முக்கியத்துவம் தேவகுழாத்திலிருந்து பிரிந்து சென்றார். விரிதத்துவம் பேணப்பட்டு வருகின்றது. ந்தில் வாழ்ந்த அந்தணர்கள் சிலர் உதக வருணக் கடவுளோடு தொடர்புகொண்ட உதக சுத்தி அல்லது நீரினால் ஏற்படும் சிக்கப்பட்டது. நீருக்கு பரிசுத்தம் செய்யும் மீன்கள், ஆமைகள், முதலைகள் முதலிய லகத்துக்குச் செல்லுதல் வேண்டுமென்று . பெளத்த மதத்தவர்கள் தண்ணீரில் விசுவாசம் கொண்டிருக்கவில்லையாயினும் Fட ஆன்மீகச் சக்தியொன்றை ஏற்படுத்த . எனவே, பிரித் நீர் பூத உபத்திரவங்களை கொண்டதாகவும் நம்புகின்றனர். பிரித் அடிப்படையில் ஏற்பட்டுள்ளதொன்றாகும்.
14

Page 133
பிரித் மண்டபத்தின் மேல்விதானத்தி வெற்றிலைச் சுருள்கள் முதலியன வெறு அவற்றிற்கும் கலாசாரம் சார்ந்த முக்கியத் புதைந்து போன பண்டைய நாகவழிப சம்பந்தம் கொண்டனவாகவும் இருக்கலா செய்தபோது இயக்கர்களை அடக்கி அவ நாகர்களை அங்ங்னம் துரத்தவில்லை. ந தமது மாணிக்க இருக்கையைப் பு புத்தபகவானுடைய அருளாதிக்கத்தை பெளத்த வழிபாட்டுத்தலங்களின் பாதுகா நாகர்கள் பெளத்த கலைஞர்களால் சித் இங்ங்ணம் நாகவழிபாடு பெளத்த கலாசா பிரித் மண்டபத்தில் தொங்கவிடப்படும் நாகவள்ளிகளும் (வெற்றிலை), ! தொங்கவிடப்படுவதனால் நாகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றார்களெனக் கூறலாம்.
இங்ங்னம் நோக்குமிடத்து பிரித் ஒதுதலா? வருகின்ற பெளத்த சடங்குமுறை என்ப. வாழ்வோடு சம்பந்தப்பட்ட அன்றாட பிர சாதாரண மக்கள் கொண்டுள்ள அபிலாை பிரித் ஒதுதல் முறை நடைமுறைக் கடைப்பிடிப்பதன் மூலம் அதி உத் பெறமனிதன் எதிர்பார்க்க மாட்டான் நோய்நொடிகளையும் பூத உபத்திரவங்: புலப்படாத தீயசத்திகளையும் முறியட எதிர்பார்க்கின்றான். அந்த எதிர்பார்ப்ப கோட்பாடுகளுக்கு முரணாகாதவாறு நி ஒதுதல் முறை படிப்படியாக வழக்கத் ஊகமாகும். இம்மையிலேயே பல நி இரகசியமான அந்தணர்களது சட விடுவித்துக்கொள்வதற்கு இந்தப் பிரி: இருக்கலாம். பிரித் ஒதுதலுடன் ப கொண்டுள்ளன எனவும் அது, சமயச் அமிசங்களைக் கொண்டுள்ளதெனவும் ! அமைதியினையும் சுபீட்சத்தினையும் மதச்சடங்கென்றவகையில் தேரவாத பெள மிகவும் பிரபல்யம் அடைந்துள்ளது. பிரித் இடையிலான தொடர்பு அவற்றின் பரஸ்ட அமைந்துள்ளது.

ல் தொங்கவைக்கும் நாகமர இலைகள், றும் அழகுக்காக வைக்கப்பட்டனவல்ல. துவம் உண்டு. இந்த இலைகள் காலத்தால் ாட்டுடன் தொடர்புடைய பூசைகளோடு ம். இலங்கைக்குப் புத்தபகவான் விஜயம் ர்களை தீவிலிருந்து துரத்தினாரெனினும் ாகர்கள் புத்தபகவானைச் சரணடைந்து த்தபகவானுக்கு வழங்குவதன் மூலம் ஏற்றுக்கொண்டனர். காலப்போக்கில் ப்புக்குப் பொறுப்பான காவலாளர்களாக தரிக்கப்படும் அந்தஸ்தினைப் பெற்றனர். ரத்துக்குள் படிப்படியாக நுழைந்துள்ளது. நாகபல்லவங்களும் (நாகமர இலைகள்) நாகலதாக்களும் (வெற்றிலைவகை) 方 வழங்கும் பாதுகாப்பினை
னது பன்னெடுங்காலமாக அனுசரிக்கப்பட்டு து சரித்திர நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. ச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகளைக் காண்பதில் சகளைப் பூர்த்திசெய்யும் பொருட்டுத்தான் கு வந்தது எனலாம். மதங்களைக் தமமான வீடு பேற்றினை மாத்திரம் சாதாரண கிரக தோஷங்களையும் களையும் பல்வேறுபட்ட கண்ணுக்குப் டிப்பதற்கு மனிதன் மதச்சடங்குகளை வினை பெளத்த மதத்தின் அடிப்படைக் றைவேற்றிக்கொள்ளும் பொருட்டு பிரித் துக்கு வந்திருக்கலாம் என்பது எமது வாரணங்களை வழங்குவதாகக் கூறும் டங்குகளிலிருந்து பெளத்தமக்களை த் ஒதுதல் முறை பயன்படுத்தப்பட்டு ல சங்கேதக் குறியீடுகள் தொடர்பு சடங்கொன்றுக்கு வேண்டிய முக்கிய இந்த ஆய்வின்மூலம் அறியலாம். அது, தோற்றுவிக்கும் மிகவும் சக்திவாய்ந்த த்த நாடுகளில் விசேடமாக, இலங்கையில் நீ ஒதுதலுக்கும் சிங்களப் பண்பாட்டுக்கும் பர வளர்ச்சிக்கு துணைபுரியும் வண்ணம்

Page 134


Page 135
கிராமிய மதச்சட வ்கு
இலங்கையின் கலாசாரப் பாரப் சக்திவாய்ந்த மூலம் தரும வம்சமாகும் ஐந்தாவது அத்தியாயம் ஆகிய "தத்தித சங் மகன் அரச குமாரரும் மகள் சங்கமித்ை என்னும் உண்மை எடுத்துக் கூறப்பட்டு காரணமாக மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்த அகே பல வழிபாட்டுத் தலங்களைக் கட்டுவித்
ஆருகதர் மகிந்தராலும் அவரு பெளத்தம் அறி முகப்படுத்துவதற்கு மு: பெளத்தத்திற்கும் இசைக்கருவிகளுக்கும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபின் இசைக்கலைக்கி ஆய்வாளருக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
விழா நிகழ்வுகளுக்கு முன் பேரிகை சமய விழாக்களிலே பலவிதமான வாத்தி வழக்கமாகவும் இருந்தது. இந்நோக்க சமுகமாயிருப்பதும் உண்டு. இந்தியா நெருங்கிய கலாசார உறவுகள் காரணமா தோழர்களும் இலந்கைக்கு வருகை நாட்டிலே இருந்ததென்னும் கலாசார மகாவம்சம் உதாரணங்களைத் தருகிறது
7 ஆம் அத்தியாயத்தின் 30 இசைக்கருவிகளதும், பாடல்களதும் இல்
தருகின்றது. உரைநூ லின் கருத்து :-
பூரீ சவத்து நகரத்திலே நட்சத்திர 6 இசைக்கருவிகளின்தும் பாடல்களின்தும்
இங்கே உரையாசிரியர் விபரமாக தாபிக்கப்பட்டதா? என்று தேவநம்பியதீ கூறும் போது ஆருகதர் மஉறிந்தர் அரச அந்த வரையறைக்குள் அது செயற்ப இவ்விதமாகக் குறிப்பிடும்போது இலங் உண்மையை மகாவம்ச உரை யாசிரியர் 6 இந்தியாவிலே நடைபெறும் சிறப்பு நி: இத்தீவில் முதன்முதலாகப் பேரிகை அ6

கரும் நும்பிக்கைகழும்
)பரியத்தை எடுத்துக்காட்டும் மிகவும் . இந்தச் சரித்திர வரலாற்று நூலின் கீதி"யில் தர்ம அசோக சக்கரவர்த்தியின் தயும் பெளத்த மதத்தைச் சார்ந்தவர்கள் ள்ளது. பெளத்த மதத்தைத் தழுவியதன் ாக சக்கரவர்த்தி மக்கள் வழிபடுவதற்கென தார் என்று மகாவம்சம் குறிப்பிடுகிறது.
டைய தோழர்களாலும் இலங்கைக்கு ண், இந்தியாவிலே நிலவிய மரபுகளும்,
இடையிலான தொடர்பும், பெளத்தம் டையிலான தொடர்புபற்றிய விபரங்களும்
தாயிருக்கும்.
5 முழக்குவது முதலாவது வழக்கமாகவும், யக் கருவிகள் வாசிப்பது இரண்டாவது 5ங்களுக்கென இசைக் கலைஞர்கள் வுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையிலான க விஜய ராஜகுமாரனும் அவனது 700 தந்தபோது வாத்திய இசைக்கருவிகள்
அம்சத்தை நிரூபிக்கும் வகையிலே
ஆம் பாடல் வாசகம் "இரவில் சையைக் கேட்டு” என்னும் கருத்தைத்
விழாவிற்காக ஆயத்தப்படுத்தும் மக்களது
இசையைக் கேட்டு" என்பதாகும்.
ஆராயவில்லை. பெளத்தம் இலங்கையில் ச மன்னன் கேட்ட கேள்விக்குப் பதில் ன் அந்த நிகழ்வுக்குத் தயாராகும்போது டுத்தப்படும் என்று விடையளித்தார். ங்கையில் வாத்தியக்கருவிகள் பற்றிய ாமக்கு முதன்முதலாகத் தெரிவிக்கின்றார். கழ்ச்சிபற்றி மக்களுக்கு அறிவிப்பதற்கு றைவித்த முதல் நிகழ்ச்சி இதுவாகும்.
7

Page 136
பாதோ பேரிங் கரபேதுர்" என்பது என்னும் கருத்துடையது. அன்றைய தின் முதன்முதலாக இடம்பெற்ற பெளத்த ப என்னும் 18 ஆவது அத்தியாயம் பரி வைபவத்தை விபரிக்கின்றது. அது "யச்ங் இங்கேஉரையாசிரியர் "அத்ததா வெதத்ததி: தி அத்தே" என்று குறிப்பிடு கின்றார். இ. நரம்புகளுடனும் நரம்பு கள் இல்லா இசைக்கருவிகளும் இந்த நாட்டிலே இரு இரு சகோதரர்களுக்கிடையிலே போர் அத்தியாத்திலே சகோதரர்கள் இருவரு என்றும் காட்டிலே கமத்தொழிலைத் தெ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. “சயம்பி பேரிங் அரசனே பேரிகையை முழக்கிக் கமத்தொழி என்பதாகும். சமயம், கமத்தொழில் இசைக்கருவிகள் விரிவாக்கம் பெற்றிரு இதிலிருந்து வாத்திய இசைக்கருவிகள் மக்கள் வாழ்க்கை ஆகியவற்றுடன் தொடங்கின. அரச மாளிகைகளிலே நிகழ்ச்சிகள் இசைக்கருவிகளது மு துட்டகைமுனுஇளவரசன் எல்லாளடன் "நானே எல்லாளனுடன் போரிபுரிவேன்" வொன்று திரும்பும்போது அருகில் உ6 செலுத்து மாறு முரசறைவித்தான்.
துட்டகைமுனு மன்னனாலே மகாது மகாவம்சத்தின் 29 ஆவது அத்தியாயம் மத்தியிலே 40,000 பரிசனங்களுடன் தெ என்று குறிப்பிடுகிறது. சொற்றொகுதி இசைக்கருவிகள் வரலாற்றிலே ஒரு பெ
3O ஆவது அத்தியாயத்தில் "த செய்பவர்களை அழைப்பதற்கு என்று அத்தியாயத்திலே "தாது நிதார” என்பது அரசன் அறிவிப்பதாகும். இந்நோக்கத்திற்ே அழைத்துச் சென்ற ஊர்வலத்தில் ப6 நிறைந்திருந்தன. என்றும் அதிற்குறிப் மட்டுமின்றி இசைக்கருவிகளை வாசிக்குட சிறப்பிடம் கொடுக்கின்றது. மகா தாகொட சித்திரங்களில் ஒரு வீணையைக் கையில்
11

காலையில் பேரிகை முழக்கம் செய்து எம் நிகழ்த்தப்பெற்ற சிறப்பான நிகழ்ச்சி த்தி நிகழ்ச்சியாகும். மகாபோதிக்கண" சுத்த அரசமரம் பற்றிய முதலாவது நாதேகி துதியானங்" என்று கூறுகிறது. ஸ் ஸ்ட்ட துரிய பந்தனங் சகசபடத்தனேகி திலிருந்து உரை எழுதப்பட்ட காலத்தில் ததுமானதும் பிற இந்திய வாத்திய ந்தன என்று நாம் ஊகிக்க முடிகிறது. நிகழ்ந்ததாகக் குறிப்பிடும் 24 ஆவது ம் போர் முடியில் நண்பர்களாயினர் ாடங்கு வதற்காக அனுப்பினர் என்றும் சா ரேத்வா சசகம்மாவி காயி" அதாவது ல் நடவடிக்கைகளைத் தொடக்கிவைத்தான் இரண்டினதும் தொடர்பில் வாத்திய iப்பதற்கு இது நல்ல உதாரணமாகும். அரசுரிமை, பெளத்தம், கமத்தொழில், இரண்டறக்கலந்த பங்கினை வகிக்கத் அரசுரிமை, அரசகட்டளை, முதலான மழக்கத்துடனேயே நிறைவுபெற்றன. போருக்குப் புறப்பட்டுப் போகும் போது என்று முரசறைவித்தான். எல்லாளனை ள்ள மக்கள் எல்லாளனுக்கு மரியாதை
ா பி நிர்மாணம்பற்றி விபரிக்கும்பொழுது ) பலவகையான வாத்தியக்கருவிகளின் தய்வீக அரசன்போல் மன்னன் வந்தான் யில் உள்ள உரை இந்த நாட்டின் ாற்காலம் என்று குறிப்பிடுகிறது.
ாதுகம்பரசன்” (பேரிங் தரபத்வா) ஒடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 31 ஆவது
மறுநாள் தாதுக்களை நாட்டுவது பற்றி கென மன்னனை மேகவனப் பூங்காவிற்கு லவகை இசைக்கருவிகளின் ஒலிகளும் பிடப்பட்டுள்ளது. இசைக் கருவிகள் ம் இசைவிற்பன்னர்களுக்கும் மகா வம்சம் 1ாவின் தூதுமாளிகையில் வரையப்பட்ட
எந்திய பஞ்சசிகனும், இசைக்கருவிகள்
8

Page 137
வாசிக்கும் தேவர்களும் வரையப்பட்டி( மீட்டுதல் தெய்வீக கருமமாகவும் தேவ மகாவம்சம் எமக்கு அறிவிக்கின்றது.
மகாவம்சம் ஆசிரியர் தாதுதாபிதம் நடவடிக்கைகள் பற்றியும் விபரிக்கின் இரத்தினங்கள் பதித்த ஆசனத்துடனும் பிக்குகள் சமுகமாயிருந்ததும் விஸ்வகர்மன்
இந்திரன் பொற்பேழையைப் பொற் தாங்கினான். நான்கு பெருந்தேவர்களும் நின்றனர். முப்பத்து மூன்று பெண்தேவ தேவதாரு மலர்களைக் காணிக்கையா பசாசுகளை விரட்டிக் காவல் புரி (பஞ்துசிகன்) வீணை வாசித்தான். தும்பு மீட்டினான். தேவலோக இசைக்கலைஞர் பாடினர். நாகராஜன் நன்றிகீதங்களைப் இரத்தினக் கற்கள் பதித்த விசிறியை விை இந்திரன் நீர் திவலையைக் கையில் த கற்சிலாகனங்களிலும் கி. பி. 01 ஆ பெருமயங்குளம் கற்சிலாசனத்தில் "செவ காணப்படுகின்றன. பேராசிரியர் பரண "கிவண" பேரிய” அல்லது "ரொம் ரொ "சிரவண" என்னும் சொல் காலட மாற்றமடைந்திருக்கலாம. இசைக்கருவி கருத்துடையனவாயின. நாட்டிய சாஸ்த நால்வகை வாத்திய இசைக்கருவிகள் ற்றாண்டுக்கும் கி. பி. 2 ம் நூ எழுதப்பபெற்றிருக்கலாம் என்று கருதப்ட (2) அவனத்த,(3) கன, (4) சுசேர என்பன "அவனத்த” என்றால் ஒன்று அல்லது சிங்கள நூல்களிலே ஏகதளம் என்றும் உட "கான” என்றால் திடபதார்த்தமான தா குறிப்பன. "சுசிர" என்றால் காற்றினால் : போன்ற வாத்தியங்களைக் குறிக்கும். இந்தி இசைக்கருவிகள் உள. அதன்படி 3 -9||60)6ւյս III6)յ6ծT.
(அ)நரம்புக்கருவிகள் (ஆ) நரட
(இ) நரம்பு உள்ளதும்/ இல்லாதது

ருந்தனர். இவ்வாறு இகைக்கருவிகளை ர்களிடையேயிருந்த ஒரு பண்பாகவும்
பற்றியும் இந்திரன் முதலாய தேவர்களது றார். இந்திரன் தேவர்கள் புடைசூழ
பொற்பேழையுடனும் வந்திருந்தான். பொற்பீடம் ஒன்றினை உருவாக்கினான்.
பீடத்தில் வைத்தான். பிரமன் ஆலவட்டம் கையில் உடைவாளை உருவியவாறு தைகள் விளக்குகள் ஏந்தினர். அவர்கள் க்கினர். இருபத்தெட்டுக் கணநாதர்கள் தனர். இந்திரனுடைய இசையாளன் ந மேடை அமைத்து இசைக்கருவிகளை கள் இனிமையாக மகாகேல பாடல்களை பாடினான். நிரந்தர சமாதான தேவதை பத்திருந்தது. சந்துசித சாமரை வீசினார். நாங்கியிருந்தான். இவை சிங்களத்திலே ம் நூற்றாண் டிலேகாணப்படுகின்றன. ன பேர பகரவாய என்னும் சொற்கள் ாவிதான இதனை விவரிக் கம்போது ம் அடித்தல்” என்று குறிப்பிடுகின்றார். ப்போக்கிலே மேலே காட்டியவாறு விகள் அரசுரிமையுடன் இணைந்த திரம் என்னும் நூலிலேகுறிப்பிடப்படும் இந்தியாவிலே கி. மு 2ஆம் நூ ற்றாண்டும் இடைப்பட்ட காலத்தில் படுகிறது. நான்கு வகைகளாவன (1) தத், எவாம். "தத்” என்றால் நரம்புக்கருவிகள், இரண்டு கண்களுடைய பேரிகைகள், பயதளம் என்றும் குறிப்பிடப்படுகின்றன. ளம். மணி ஆகிய கஞ்சக்கருவிகளைக் ஊதப்படுகின்ற நாதஸ்வரம் வேய்ங்குழல யாவில் மேலும் பலவகைப்படுத்தப்பட்ட வகையான இசைக்கருவிகள் உள.
ம்பு இல்லாதவை.
b.

Page 138
கி. பி. 1 ஆம் நூற்றாண்டில் வா பற்றி மேலும் விபரங்களைத் தருகின்றா (இ) கஞ்சக்கருவி. கி. பி. 6ம் நூற்றாண்டி வகைகளாக வகுத்துள்ளார். இவை துை தோற்கருவி, நரம்புக்கருவி என்பனவாம். பலவகையான வரைவிலக்கண்ங்களை நூற்றாண்டு) சங்கீத சுதாசேர” என் இசைக்கருவிகளைக் குறிப்பிடுகின்றார். அ வேதத (நரம்பு இல்லாதது), கேள (தே முறைமையிலே ஐந்து வகையான இை
எமது இலக்கியங்களிலே குறிட ஐந்துவகை யான வகுப்பீடு தென் இ! என்றே கருதவேண்டியிருக்கிறது. சங் ஐவகை இசைக்கருவிகள் என்னும் நரம்புக்கருவி மிடற்றுக்கருவி, கஞ்சக்க
புராதன இந்திய இசைமுறைமைய காண பிரிவுகளுடன் நெருங்கிய ஒரு அமைகிறது என்று பி. சி. தேவ கூறு
ஆதலினல் ஒரு வித்தியாசமான வ கருதுவது நியாயமானதே. அதத், வேதத குறிப்பிடும் ஐந்துவகையான வகுப்பீடுகள் மட்டுமே வாசிக்கக்கூடிய வாத்தியம். வித் வாத்தியத்தைக் குறிக்கும். தர்மதீபிகா குறிப்பிடுகின்றது. பிற நூல்கள் தோல் மூடப்பட்ட முழவு பற்றியும் குறிப்பி தாளவாத்தியங்களைக் குறிப்படுகின்றது. சு. துளை பொருந்திய கருவிகளைக் குறிட்
இவ்விதமாக பஞ்சதுரியபந்தம் உபயோகிக்கும் பழக்கம் இலங்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபின் அவை, பு அரசுரிமை ஆகியவற்றுடன் இணைந்து ஆத்மீக துறைகளிலும் சேர்ந்து கொண்
இருவகை அமைப்புகளிலும் பலவ6 வாத்தியக் கலைஞர்களும் சிங்கள பெள என்பதற்கு இன்றும் சான்றுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது இசைக்கருவி
2

ழ்ந்த நாரதர் வாத்திய இசைக்கருவிகள் ர். (அ) தோற்கருவி, (ஆ) நரம்புக்கருவி, டலே கோசல இசைக்கருவிகளை நான்கு ளக்கருவி (காற்றுக்கருவி) கஞ்சக்கருவி, இந்த விதிகளுக்கு இந்திய இசையாளாகள் வகுத்துள்ளர். உறரிபால (12 ஆம் "னும் தனது நூலில் 4 விதமான வையாவன சுசிர (காற்று), தத (நரம்பு), 5ாற்கருவி). வட இந்திய இசைககருவி சக்கருவிவகையீடு இருக்கவில்லை.
ப்பிடப்பட்டிருக்கும் இசைக்கருவிகளின் ந்தியச் செல்வாக்கின் விளைவேயாகும் க இலக்கியங்களிலே குறிப்பிடப்படும் சொல் தோற்கருவி, துளைக்கருவி, ருவி என்பனலாகும்.
பிலுள்ள அவனத்த, சுசிவ, தெத, கத்ர, தொடர்புடையதாகவே இந்த வகுப்பீடு கன்றார்.
குப்பீடு இலங்கையில் இருந்ததது என்று , அதத/வேதத, கண, சுசிர அதத எனக் றபாண் புமவேதிய என்பது ஒருபக்கம் த என்பது இருபக்கமும் வாசிக்கக்கூடிய அவனத்த இசைக்கருவிகளைப் பற்றிக்
மூடிய பணமுழவு பற்றியும் முற்றாக டுெகின்றன. காண திடத்தன்மையுள்ள சிவ காற்றினால் ஊதப்படும் இயல்புடைய
ப்பிடுகின்றது.
என்னும் ஐவகை இசைக்கருவிகளை மக்களிடையே நிலவியது. பெளத்தம் )தம் மத அனுட்டானங்கள், அரசன்
விட்டன. பின்னர் அவை லெளகீக,
L GôÖT.
கையான இசைக்கருவிகளும் இசைக்கருவி ாத்த சமுதாயத்தில் வேரூன்றியிருந்தனர் d 6T. இந்த நாட்டுக்கு பெளத்தம் யாளர் இருந்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
O

Page 139
பாளி இலக்கியங்களிலும் இதற்கான
வாத்தியம் இசைத்தல்பற்றியும் அதன் அபில் சான்றுகள் எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளன. (விழா முழவுகள்) 34 பற்றிக் குறிப்பிடுக ரண பேர் " ஜய பேர (வெற்றி முரசு) பt விஉறார கல்வெட்டுக்களில் அக்காலச் ச குறிப்பிட்டுள்ளது. புப்ப பெர மலர் முர பிரதான விகாரைக்கு வருகை தரும்டே குறிப்பிடப்படுள்ளது. இந்த முரசுகள் வணக் வாசிக்கப்படும் ஒருவகையைச் சேர்ந்த போதிவம்சமும் இவ்விதமாக முரசு ( பேரகல்த்யம் என்பதற்கு பலவிதமான வை கஸ்ஸப மன்னனுடைய சிலாசனங்களி( குணசேகர் இதனை நர்த்தன சீலின் (நட6 புளியங்குளம் சிலாசனங்களிலும் "பேந6 உட மகாய மன்னன் காலத்தினைச் ே பரணவிதான இந்தச் சொல் தமிழ் நாட்ட என்று வரைவிடுகின்றார். எனினும் பர என்றே அழைக்கப்படுகின்றனர். தலதா இசைக்கருவி வாசிக்கத் தெரிந்தவர்க குறிப்பிடுகின்றன. நடைமுறை மொழி : விஜ்ஜதுங்” என்பதை ஒப்பிட்டுப் பார்க்
ஒவியம் சிற்பம் ஆகியவற்றுக்கும் இடையிலான தொடர்பு எடுத்துக்காட்ட சிற்பங்களும் அனுராதபுர காலத்திலிருந்ே நாடகமும் இசைக்கருவிகளும் என்னும் ட கட்டுரையில் இவை விவரிக்கப்பட்டுள்
இந்தச் செதுக்கு வேலைகள் முரசு கொம்பு வாத்தியம், உெறாரண வீணை காட்டுகின்றன. வாத்திய இசைக்கருவியாள மத, மத வழிபாட்டுடன் இணைந்து கொள் காட்டுகின்றன. கோயில்களில் "திக்க அழைக்கப்படுகின்றது. தலதா மாளிகை என்று பெயரிப்பட்டுள்ளது. தலதா பணிக்கலரும் உள்ளனர்.
கவி மடுவமும் ஒன்று (கவிகார ம சமயத்தைப் பொறுத்தவரை முரசு அறை:
2

சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. முழவு விருத்தி பற்றியும் சிங்கள இலக்கியத்திலும்
தூபவம்சம், பேரவம்சம், மகுல் பேர கின்றது. சத்தம்மங்காரய என்னும் நூல்" ற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. தம்பதெனிய நிதி முதாயத்தில் வழக்கிலிருந்த முரசு பற்றிக் சு (மல்பேர) பத்திக்கப்பல பூசைக்காகப் 1ாது வாதிக்கப்படும் மலர்முரசு பற்றிக் கத்திற்காக மலர்களைச் சமர்ப்பிக்கும்போது ததாயிருத்தல் வேண்டும். சிங்களத்தில் வாத்திய இசைபற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. ரவிலக்கணங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. லே இவற்றைக் காணலாம். முதலியார் ணக் கலைஞர்) என்று குறிப்பிடுகின்றார். ல்து” என்னும் சொல் காணப்படுகிறது. சார்ந்தது இந்தச்சிலாசனம். பேராசிரியர் வர் என்பதிலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் ாத நாட்டிய ஆசிரியர்கள் நட்டுவனார்" சிறிது போன்ற நூல்கள் வாத்திய ள் கெளரவிக்கப்பட்டார்கள். என்றே உபயோகத்திலே வாஜ்ஜ" என்பதுடன் க்கவும்.
இசைக்கருவி, நடனம் ஆகியவற்றுக்கும் டப்பட்டது. இவ்விதமான ஒவியங்களும் த காணக் கூடியதாயிருக்கின்றன. சிங்கள டாக்டர் சால்ஸ் கொதகும்புர அவர்களது
(T6Ö7.
அறைதலையும் துளைக்கருவிகளாலான வாத்தியம் வாசித்தலையும் எடுத்துக் ார்களும் நடனத்குமுவினரும் பிற்காலத்தில் ன்டதை இச் சிற்ப அமைப்புகள் எடுத்துக் ய" உெறவிசி மண்டபம் என்றும் யின் ஒரு பகுதி "உெறவிசி மண்பய" மாளிகைக்குப் பணிக்கலரும் மகா
டுவ) இருக்கிறது. சிங்கள சமுதாயத்திலே தலும் நடனமும் பெளத்தச் சார்பானவை

Page 140
என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதற்கே இ G6)575I Ta6ööT GBL. 6öT.
அனுராதபுரத்தில் ஜெயபூரீ ம செலுத்துமுகமாக ஒவ்வொருநாளும் உெறவ முற்காலத்திலிருந்து இன்றுவரை நை இதுவும் ஒன்று. அதிகாலைச் சமய வாசிக்கப்படுகிறது. கிலன்பச உணவிற தனித்தனியே உெறவிசி வாசிக்கப்படுகிற தனிவிதமான முரசு தலதா மாளிகையி
நாளாந்தச் சடங்குகள் தலதா மா சமன் தேவாலயத்திலும் ஹெவிசி வாசிப்ட அதன்பின் கிலம்பச, ஆலத்தி, முருெ நடைபெறுகின்றன.
நண்பகல் முருதென் பூசை பிற் சடங்கிலும் கிலம்பச பூசையிலும் திய இரவு முருதென் பூசையிலும் உெறவிசி பாரம்பரியத்தில் வாசிக்கப்படும் தவில் இடத்தைப் பெறுகின்றது.
பெரஉறராவிலும் விசேடமாக ( வாசிப்பு வீதிக்கு வீதி மாற்றமடைகின்ற உற"னுவல வீதி ஏனைய வீதிகளை காட்டவே இவ்விதமாக மாற்றம் வாசி
போயா தினங்களில் கோயில்கள் வாசிக்கும் முறையையும் இது எடுத்துக் மணித்தியாலங்களில் 33 ஆவது ம ஏற்புடையதாகும். மலைநாடுகளிலும் கை மலைநாட்டு முரசு கீழைக்கரை நாட்( சப்பிரகமுவவில் தவில் போயா உெற6 மாவட்டங்களில் நபன் போயா உெற6 விசேடதன்மை வாய்ந்தன.
ஒவ்வொரு போயா தினத்திலும் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் உத்தியோக வாசிக்கப்படுகின்றன. கரையோர நாடு வித்தியாசங்கள் உண்டு. அவை ற
கொண்டன. (தன், ஜித், தென, நங்)

ந்த உண்மைகளை நான் சேர்த்துக்
காபோதி விருகஷத்திற்கு மரியாதை சிெ வாசிப்பது இன்றும் நடைபெறுவதாகும். டமுறையிலிருக்கும் சமயச்சடங்குகளில் பச்சடங்கிற்கு உெறவிசி தனியாக ]கும் தெய்வீக உணவிற்கும் (முறதென்) து. "அம்பர உெறவிசி என்றழைக்கப்படும் ற் காணப்படுகிறது.
"ளிகையில் மட்டுமின்றி இரத்தினபுரியில் பதுடன் நடைப்பெறுகின்றது. சடங்குகளும் தன், பூசைகள் ஹெவிசி வாசிப்புடன்
}பகல் நடைபெறுகின்றது. மாலைநேரச் வதன சடங்கிலும் ஆலத்தி பூசையிலும்,
வாசிக்கப்படுகிறது. சப்பிரகமுவ நடன ) உெறவிசியுடன் இணைந்து முக்கிய
உெறவிசி வாசிக்கப்படுகிறது. உெறவிசி றது. இது பெரஉறரா உட வீதி, பதவீதி, அடைந்திருக்கிறது என்பதை எடுத்துக் த்துக் காட்டப்படுகிறது.
ரில் புதிய விதமாக "போயா ஹெவிசி" காட்டுகிறது. சில சந்சர்ப்பங்கிளிலே 60 ணித்தியாலமே போயா உெறவிசிக்கு ரையோர நாடுகளிலும் போயா உெறவிசி டு முரசுடனேயே வாசிக்கப்படுகின்றது. விசியுனும் மாத்தறை, அம்பாந்தோட்டை விசியுனும் வாசிக்கப்படுகின்றன. இவை
புத்தருக்கும், தருமத்திற்கும் சங்கத்திற்கும் த்தருக்கும் நல்லாசி வேண்டி இவை சப்பிரகமுவ ஆகிய இடங்களில் சில நான்கு ஜதிகளைக் அடிப்படையாகக்

Page 141
போயா உெறவிசி வாசிப்பவர் வகையில் ஜதிகளையும் இசையையும் ம சவுதம் வந்தமானம் அவதானம், தெகும் தத்வத்ர உெறவிசி சரம்ப உெறவிசி தொடர்பான பாடல்களையும் பாடி நடன தொடர்புடையதாக வாசித்தல், பாடுத அம்சங்களும் சம முக்கியத்துவம் வாய்!
வாத்தியக்காரர் இந்த நடவடிக்கை கருதுகின்றனர். தொவில்கங்காரி உெ பிங் பேரிகை வாசித்து (ஆசி முரசு, ஆசிரியருக்கும் நல்லாசிகளை வேண்டிட
ஆதிகால இசைக் கருவிகள் தவில் உடுக்கு, தக்கியம், மத்தளம் (தமிழ் வாத்த அல்லது தலைமை முரசு ) அவகத்தி ஆ தாளவாத்தியங்கள் ஏனைய தாளவாத் அல்லது தங்கணம் சதங்கை, காப்பு (கிரி உறரேனவ தோம்பு, வஸ்தந்த என்பன
முரசு ஆசிரியர்கள் சிங்கள இ பகவானது பிறப்புடன் தொடர்புபடுத்த பாடலிலிருந்து சிங்கள நடனம் தவ விபரிக்கின்றது.
அதாவது :- தவில் செய்வதற்கான பெற்ற தினத்தை நினைவு கூர்ந்த எச அடிமரம் 15 அடி நீளமானதாகவும் கற்றள ஒடைநாளம் சிறு பாம்பினது அளவி நாளத்தினது தடிப்பானதாயும் இருத்தல் நிலத்தில் வைத்தும் வலது காலில் நீ பகவானுக்கு வணக்கம் செலுத்தப்பட்ட
கரையோர நாட்டு அல்லது " புத்தபகவானது பிறப்புடன் தொடர்புபடுத்த இசைக்கருவிகளுள் ஒன்றாகக் கூட்டிணைக் கிராமங்கள் இந்த இசையை இணைத்து இந்திரன் மனித உலகுக்கு ஒரு முரசு கீழைக்கரைநாட்டு முரசு வாத்தியத்தை செஞ்சந்தன மரத்தாலும் பொன்வாரினா காணப்படுகின்றன.
12

கள் தங்களது திறமையைக் காட்டும் ாற்றி வாசிப்பர், வாத்தியகாரர் தாளம், அத், வெந்தும் அத், கவுக்தன், சுரல் தல,
ஜதி ஆகிவற்றையும் அவற்றுடன் ம் ஆடுவார்கள். போயா உெறவிசியுடன் ல், நடனம் ஆடுதல், ஆகிய மூன்று ந்தன.
முறையை ஒரு நல்லாசிச்செயலாகவே றவிசி வைபவங்கள் நிறைவுற்றதும், ) மும்மணிகளுக்கும் பெற்றோருக்கும்
பிரார்த்தனை செய்கின்றனர்.
ல், கரையோர நாட்டு முரசு, பூ மேதிய நியம்) ஆலத்தி பேரிகை, (சிருது றபான்) கியவற்றை உள்ளடக்கும், இவையாவும் தியங்களாவன தாலியம், அத்மினியம் ) சிறு சலங்கை பாதசாரி ஆகியனவாம்.
ஊதுகுழல் வாத்தியங்களாம்.
இசைக்கருவிகளின் தோற்றத்தை புத்த ஒரு முயற்சி எடுத்தனர். பின்வரும் பிலின் பிறப்புடன் தொடர்புடையதாக
அடிமரம் (கொட்டு) புத்தபிரான் ஞானம் -ல நோன்மத நாளன்று சுப நேரத்திலே rவு 45 அங்குலமும் வெட்டப்படுகின்றது. னை உடையதாகவும் நூல் தாமரை b வேண்டும். இடது முழந்தாள் மடித்து ன்ெறு கொண்டும் தலைகுனிந்து புத்த து."
உருகுணைஸ் முரசினது உற்பத்தியும் ப்பட்டது. தாளவாத்தியங்கள் பெளத்தத்தில் கப்பட்டதை இது எடுத்துக்காட்டுகின்றது. ஒரு சமயத் தோற்றத்தைக் கொடுத்தன. சு வாத்தியத்தை உருவாக்க விரும்பி மாட்டினதும் மானிதும் தோலினாலும் லும் ஆக்கினான் என்று சில பாடல்கள்

Page 142
உலகுக்கு வாத்தியத்தின் பிறப்பு "வச்சிராசனம்" அல்லது வைர ஆதனம் புத்தர் ஞான ஒளி பெற்ற போது தேவர் கையில் தாங்கி 64 விதமான ஒலி எழு கொண்டாடினர் என்று கூறப்படுகின்ற
முரசு வாத்தியத்தில் வல்ல மூ வாசிப்பதற்கு தொடங்குமுன் அமைதிெ
பாடினர்.
இப்பாடல்கள் முரசு வாசிப்பவர் பொருத்தமான உடை அணிந்து, ஆசன கதிக்கேற்பப் பாத அடைவுகளுடன் தோள் மக்களிடையே அனுமதி கேட்கின்றார். பூமி தேவதையைப் பூமிக்கும் ஆசிரிய கோருவர். இறுதியாகத் தனது ஆசிரியர்கள் ஆசி வேண்டுவர்.
மலைநாட்டு முரசைப் பொறுத் போன்று "தத் ஜித* “தொத்" "நன” என் "தத” என்பது புத்தபகவானுக்கு வணக் தேவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்துவதா
தம் தொம் நம் போன்ற மூலங்
இணைந்துள்ளன. இந்த மூலங்களை "பி
gG5Frt சுகதோ பாதப்
தத்ரா கேலன பூரீ
பிரதித்தோ ரங்கா
தங்கஜ தல
இந்த சுலோகத்தின் பொருள் என்பதனை தோற்கடித்தவர் பிளிறும் ய நடனமாடியது.
நடன ஆசிரியர்களும் இசை நிட புத்தர் பெருமானைக் குறிப்பிடுவது வழ சூரியனை ஒரு விரலினால் யாரால் ட பகவானின் பாதார விந்தங்களில் சரண

ம் பாடல் மூலம் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.
என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆசனத்தில் கள் கூடி நின்று உடுக்கு வாத்தியத்தைக் ப்பி புத்தர் ஞானோதயம் பெற்றதனைக் தி.
தாதையர் விழாமுரசு (மோகுல் பேர) பறுவதற்காகப் பின்வரும் பாடல்களைப்
ஒரு கிழமையாக முரசை அர்ப்பணித்து, த்தை அலங்கரித்து,பால் தயாரித்து தாள களினூடே முரசைத்தரித்து குழுமியிருக்கும் அவர் சூரிய சந்திரரை ஆகாயத்திற்கும் Iர்களை முரசுக்கும் ஆசி வழங்குமாறு ரிடத்தும் உயர் உத்தியோகத்தர்களிடத்தும்
தவரை கரையோர நாட்டு வாசிப்புப் பவற்றையே அடிப்படையாக உடையது. 5கம் செலுத்துவகாகவும் "ஜித்” என்பது கவும் நம்பப்படுகிறது.
கள் புத்த பகவானின் வாழ்க்கையுடன் ஜாட் சரம" என்று குறிப்பிடுவார்கள்.
G)LSD sDu JfTI5
ஜம்பதி
தோஉேறாதி
பிரவன்சானி"
- புத்த பவான் உத்தமமானவர். மாற பானை இசைக்கேற்ப தொம் தொம் என
புணர்களும் கூட தாள சொற்கட்டுகளில் க்கம். அசுரர்களின் தலைவனான ராஉற" மறைக்க முடியும் என்று கேட்டு புத்தர் டைந்தார். "ந” என்று ஆரம்பித்து நான்
24

Page 143
என்ற பாடலை உலகிற்கு வழங்கி சொற்கட்டுகளாக வழங்கி வருகிறதுழ.
இந்தச் சொற்கட்டுகளை அடிப்பணி கீழ்நாட்டு நடனங்களுக்கான தாள வாத்; அடிப்படையிலான வேறுபாடுகள் கைல்
தத், ஜின், தன், நன் ஆகிய சொற் ஜி.ஆர். கொடகந்தெனிய பாடல் ஒன்றி
முக்கியமான சொற்கட்டுகளை புத்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்ட இதனை இணைப்பது கஷ்டமாக இருந்தத அறிஞர்கள் முயன்றுள்ளனர்.
மலைநாட்டு, கரையோர சப்ரக வகைகள் உள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. தாளங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. 64 ழலக்கங்கள், 16 முழக்கங்கள், 27 சிறு முழக்
32 தாளங்களும் சமயத்துடன் ெ என்பது முதலாவது தாளமாகும். தனிை முடியும். முதலாவது சுககததாளம், இ போது வாசிக்கப்பட்டதாகவும் தோல்வி ( பாடல்கள் உள்ளன.
இரண்டாவதாக உள்ளது "G8 புத்தபகவான் புனித வெள்ளரச மரத்தடி இருந்த போது, இந்தத் தாளம் வாசிக்க
மூன்றாவது தாளம் "பஞ்ச" தr சமயத்துக்கும் பெளத்த இலக்கியத்துக்கு
நடன ஆசிரியர்கள் இளவரசர் சி; அம்சங்களை பாடல்களாக இயற்றியுள்ளன இவற்றுக்கு தாளங்களை அமைத்து நடன 19 ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் L
இவற்றுள் வைரோடி வண்ணம் எ மரகன பாடலாகும். பெரஉறராக்களில்

னார். என்ற இந்த வரலாறு தாள
டையாகக் கொண்டு மலைநாட்டு மற்றும் தியங்கள் இசைக்கப்படுகின்றன. மாகாண விடப்பட்டு இவை இசைக்கப்படுகின்றன.
கட்டுகளின் பிறப்பை பிரபல நிபுணரான ன் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறார்.
பகவானின் வாழ்க்கையுடன் இணைப்பதற்கு
பதை மறுக்க முடியாது. இந்து மதத்துடன் ானால், புத்த சமயத்துடன் இணைப்பதற்கு
முவ வாத்தியப் பாரம்பரியங்களில் 216 திஸ்டெகக் தாளம்” என்ற பாடலில் 32
சவுக்கங்கள், 21 சுரலிகள், 15 மேள க்கங்கள் என்பனவும் தெரிவிக்பபட்டுள்ளன.
தாடர்பு கொண்டுள்ளவை. சுகத தாளம் மையை விரட்டுவதற்கு இதனை இசைக்க றைவனின் திருப்பாதங்களை வணங்கும் பெற்ற தீய சக்திகள் விரட்டப்பட்டதாகவும்
பரி" தாளமாகும். மாரனை வென்ற யில் நவரத்தினங்கள் பதித்த ஆசனத்தில் கப்பட்டதாக கவிகள் உள்ளன.
ாளமாகும் 64 செளக்கங்களுக்கும் புத்த ம் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.
த்தார்த்தரின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட பல 1. 24 ஆசீர்வாதங்களும் பாடல்களாகவுள்ளன. வடிவத்தையும் அவர்கள் கொடுத்துள்ளனர். பல பாடல்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன.
ான்ற மெட்டுக்கு அமைய இயற்றப்பட்டது இன்றும் இந்த நடனம் இடம்பெறுகிறது.
25

Page 144
புத்த பகவான் வீற்றிருந்த மரத் ஆடியதாகவும் அவர்கள் தோல்வியடை ஓடிவிட்டதாகவும் மாரங்கன வண்ணத்
சகல பெளத்த சமய நிகழ்ச்சிகளிலு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. "மகுல் பெர" என்ற இடம்பெறுவது வழக்கம். மலைநாட்( உபயோகிக்கப்படுகின்றன. பிக்குமார் . நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கப்பட முன்னரும் இ உெறவிசி ஊதுகுழலும் வாசிக்கப்படும். மக்கள் வீட்டுக்குச் செல்லும் போது இவையெல்லாம் உெறவிசி மெட்டுக்கள் பாமரர்களும் இவற்றை இலகுவில் வில் பிக்குமார் புறப்படும் போதும், ஒரு வை வீதியில் நடக்கும் போதும், வீட்டைச் ச போதும், வெவ்வேறு விதமான பே பேரிகை வாத்தியத்தைப் பழகுவோர் தியானித்து தங்களது பாடங்களை ஆ
நடனம் என்றால் என்ன? எ கலை என்றும், முற்காலத்திலிருந்து இ பெற்று புனரமைக்கப்பட்டு வந்துள்ள ஒரு ஆங்கிலச்சொல் "டான்சென்" என்ற ஜே விரிவுபடுத்தல், நீட்டல் என்பன இதன் ( ஒவ்வொரு நடன முறையும் விரிவுட் அசைவுகளின் மூலம், ஒருவரின் உணர்ச் என்று நடனத்தை விபரிக்க முடியும்.
மேற்கு நாட்டு மக்களைப் போ மக்கள் சமய அடிப்படையிலான தியா பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகாண முயன் முதலாவது நடனமுறை இந்தியாவில் அறிஞர் இந்து மக்களின் வாழ்க்கையிலும், என்று கூறியுள்ளார் பரத நாட்டியம், மற்றும் ஆதிவாசிகள் கிராமிய நடன நடனங்களையும் கருத்திற் கொள்ளும் நடனங்கலையும் இங்கு வந்து சேர்ந்: சாஸ்திரீய நடனம் என்பது இந்திய மத்தியில் காணப்பட்ட ஒரு அம்சமாகு

தின் அடியிலும் மார பெண்கள் பாடி ந்து வெட்கப்பட்டு அந்த இடத்தைவிட்டு தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தும் பேரிகை முழக்கத்துக்கு முக்கிய இடம் பேரிகை முழக்கத்தில் நான்கு சுற்றுக்கள் டு, கரையோரப் பேரிகைகள் இதற்கு பிரித் ஒதும் பொழுதும் பிரதான பிரித் ந்தப் பேரிகை முழக்கம் இடம் பெறும். பிக்குமார் யாசகம் பெறவென சாதாரன ம் இவை இசைக்கப்படுவது வழக்கம். ாாக இருந்த போதிலும் பண்டிதர்களும் ாக்கிக் கொள்வார்கள்.விகாரையைவிட்டு கையான பேரிகை முழக்கம் இடம்பெறும். மீபிக்கும் போதும், கால்கள் கழுவப்படும் ரிகை முழக்கங்கள் இடம்பெறுகின்றன. முதன் முதலில் புத்த பகவானைத் ரம்பித்திருந்தார்கள்.
ன்ற வினாவுக்கு இது ஒரு புராதனமான இன்றுவரை பரந்து, விரிந்த மறுமலர்ச்சி ந கலை என்றும் கூறலாம், டான்ஸ் என்ற ர்மன் பதத்திலிருந்து தோன்றியிருக்கலாம் போருள், எனவே உலக நாடுகளிலுள்ள படுத்தலின் பெறுபேறாகும். "ஒழுங்கான சிகளை லயத்துக்கேற்ப வெளிப்படுத்துதல”
லல்லாது கீழ்த்திசை நாடுகளில் வாழும் ானத்தின் மூலம் தத்தமது வாழ்க்கையின் ன்றனர். நாகரீகமடைந்த சமுதாயத்தின் ஆரம்பித்தது. ஆர்னோல்உறஸ்கெல் என்ற சிந்தனையிலும் நடனம் வேரூன்றியிருந்தது. கதகளி, ஒடிஸ்ஸி, குச்சுப்புடி, மணிபுரி ாங்கள் என்ற இந்தியாவின் 6 வகை பொழுது புத்த மதத்தோடு இணைந்து திருக்கலாம் என எண்ண இடமுண்டு. ாவில் உயர்நிலையிலுள்ள வகுப்பினர்
5ம.
26

Page 145
புரதான இந்து பக்தர்கள் இயற் பிரபஞ்சத்தின் உண்மை நிலைமையை வருடமளவில் உருவாகிய வேதங்கள் 5 எனக் குறிப்பிடுகின்றன நிலம், நீர், தீ, மூலம் உலகைப் படைத்த இறைவன், உண்மை போதிக்கப்பட்டது. கி.மு, முதல் எழுதப்பட்ட "பரதசாஸ்த்திரம" என்ப காரணமாக இருந்துள்ளது. உலகைச் சி உருவாக்கினார். தேவர்களின் பொழுது இந்திரன் பிரம்ம தேவரைக் கேட்ட பகுதிகளைத் தொகுத்து "நடனக்கலைை கூறுகின்றன. இதன்காரணமாக பரதக்க மூலமும் பல இந்து பக்தர்கள் மோட்ச
பக்தர்கள் எனக் கருதப்படும் "பாகவதர்
كر
சிவன், காளி, பார்வதி , கிருஷ் இணைந்துள்ளன. கிறிஸ்த்துநாதர் காலம் நடனக்கலையின் சில முக்கிய அம் பெருமான் காலத்திலும் இந்திய சிற்ப g அம்சங்களை அவதானிக்கலாம். அவுர உதயகிரி ஆகிய இடங்களில் இவை உ
இவற்றை நான் குறிப்பிடுவதன் ே முறைகளும் புத்த மதம், இங்கு அறிமு என்பதை தெரிவிப்பதற்கேயாகும். 6 முறைக்ளுடன் அவை கலந்துள்ளன
பரத நாட்டியத்தின் அடிப்படை அசைவுகளுக்கும் மூல காரணமாக க கரணங்கள் உள்ளதாதக் குறிப்பிடப்பட்டு கைகள், கால்கள், பாதங்கள், விரல்கள் கரணம், அபிநயம், என்பனவற்றின் மூ
கோவலன் - கண்ணகியின் வரல இந்த நூலில் பரத நாட்டியம் பற்றி வி மன்னனின் விவாகத்துக்கு கஜபாகு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்கை கஜபr நாளில் மாதவியின் பரதநாட்டியத்தை இரசித்திருக்கக் கூடும். எமது தேவால шпL GUботпећLj பாடியுள்ளனர். பரதநா

கையை வழிபட்டார்கள் . அதன்மூலம் அறிய முற்பட்டனர். கி.மு. 150ம் அடிப்படை அம்சங்களைப் பஞ்சபூதங்கள் காற்று, ஆகாயம் என்பன அவை, இதன் அதில் எங்கும் நிறைந்துள்ளான் என்ற ாம் நூற்றாண்டளவில் பரத முனிவரால் து தற்போதைய நடனக்கலைக்கு மூல ருஷ்டித்த பிரம்மா, நடனக் கலையையும் போக்கிற்கென வழிவகை செய்யும்படி
பொழுது, வேதங்களின் முக்கியமான ய" அவர் அளித்தார் என வரலாறுகள் கலை மூலமும், பக்தி நிறைந்த இசை த்தை அடைய முற்பட்டனர். கடவுளின் கள்" இந்த வழியைப் பின்பற்றினார்கள்
னன் ஆகிய தெய்வங்கள் நடனத்துடன்
தொடக்கம் இந்திய சிற்ப சாஸ்த்திரத்தில், சங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன, புத்தர் ஓவியங்கள் பலவற்றில் நடன , நாட்டிய ங்கபாத், அஜந்தா, எ லோரா, பந்தகிரி, உள்ளன.
நாக்கம் இந்தியாவில் பலதரப்பட்ட நடன கப்படுத்தப்பட்டதுடன், வந்து சேர்ந்தன எமது நாட்டின் அடிப்படை நடன எனவும் ஊகிக்கப்படுகிறது.
அம்சம் "கரணங்கள்” ஆகும். சகல நடன ரணங்கள் இருந்துள்ளன. மொத்தம் 108 ள்ளது. இவை அனைத்தும் நடனக்காரரின் என்பனவற்றால் அபிநயிக்கப்படுகின்றன. )லம் நடனம் அபிவிருத்தியடைந்தது.
ாற்றைக் கூறும் நூல் சிலப்பதிகாரமாகும் பிளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது. செங்குட்டுவ என்ற அரசன் சென்றிருந்தான் எனவும் மன்னனே இந்த அரசன் ஆவார். அந்த த அரச சபையில் இருந்த சகலரும் பய பிக்குமாரும் சிலப்பதிகாரத்தை 35 பட்டியத்தின் பல அம்சங்களை சிங்கள
27

Page 146
நடனங்களிம், நாம் இன்றும் காண முடிய என்ற சொல்- அடைவு, தீர்மானம் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இந்தியாவின் இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததா குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நடனம், வாத்திய இசை, வாய்ப் இந்த நாட்டில் நாகரீகம் வளர வளர, அ குறிப்பிடப்பட்டது. நாட்டியக்காரரும் செயற்பட்டனர். சிங்கள நடன முறைய இசை ஒலிகளுக்கும் பாடல்களுக்கும் : முக்கிய இடத்தைப் பெற்றது. மை அவதானிக்கலாம். நாட்டியக்காரர் தம மிருதங்க வித்துவானை நமஸ்கரிப்பது ஆரம்பிக்கும், பாடல் பாடப்படும் பெ இதனைத் தொடர்ந்து இசைக்கும் லய நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும், சிங்கள நுண்கலை புத்த சமயத்துடனும் இவை G5ITL சமூகத்தினருடனும் இவை இணைந்துள் G ாத்தியக்காரரு க்கும் நாட்டியகாரருக்கும் பெற்றது. ஒவ்வொரு நாட்டியக்காரரும் தி அரச மரத்தடியிலோ அல்லது தேவால
நடனக் கலையைப் பயின்றவரு வழிபாட்டுத்தலத்துக்குச் செல்வது வ பிக்குமாருக்கும் முக்கிய இடம அளிக்க
பூரணை தினத்தில் உெறவிசி வா வழக்கம். பேரிகை முழக்கத்துடன் பூர மணித்தியாலங்களுக்கு உெறவிசி இசை என்பனவற்றுக்கு வணக்கம் செலுத்தி கலைஞர்கள் வழிபாட்டுத்தலங்கலுக்குட் பிக்குமார் என்பனவற்றோடு தொடர்புபட வாத்திய இசை வாய்ப்பாட்டு நடனம் எ இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பம் வரை மலை பெளத்த பிக்குமாருக்கு பெரும் பங்குடு
20 ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தவ ரம்புக்வெல்ல சித்தார்த்த தேரர் ம இயற்றியுள்ளார், இந்தியாவில் அெ

பும். இலங்கையின் கல்வெட்டுகளில் "நட" பதம் , என்பவற்றைக் குறிப்பதற்கு
கடா கந்த குகைக் கல்வெட்டு கி. மு. கும். இதிலும் பரதநாட்டியம் பற்றிக்
பாட்டு ஆகிய மூன்று நுண்கலைகளும் பிவிருத்தியடைந்துள்ளன என்பது இங்கு மத்தளம் இசைப்பவரும் இணைந்து பிலும் இதுவே சிறப்பம்சமாக இருந்தது. தாளத்தை அமைப்பதில் தித்த என்பது லநாட்டு நடனத்தில் இதனை நாம் து நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க முன்னர் வழக்கம். நடன நிகழ்ச்சி பாடலுடன் ாழுது மிருதங்கம் வாசிக்கப்படுகின்றது. த்துக்கும் இணைந்த வகையில், நடன களில் இந்த மூன்றும் ஒன்றிணைந்துள்ளன. டர்பு கொண்டுள்ளதனால் , சிங்கள Tளன. இதன் காரணமாக விகாரைக்கும் ) இடையிலான தொடர்பு முக்கியத்துவம் தமது விசேட உடையை விகாரையிலோ யத்திலோ வைப்பது வழக்கம்.
நம், தமது அரங்கேற்றத்தின் முன்னர் ழக்கமாகும். இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளில் கப்பட்டருந்தது.
த்தியம் விகாரைகளில் இசைக்கப்படுவது ணை தினங்களில் 30 தொடக்கம் 60 ப்பதும் வழக்கம். புத்தம். தம்மம், சங்கம் ய பின்னர். பேரிகை முழக்கத்துடன்
பிரவேசிப்பது வழக்கம். விகாரைகள் ட்டு அபிவிருத்தியடைந்த நுண்கலைகளில் ன்பன அம்சங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. நாட்டு நடனத்தைப் பேணிப்பாதுகாப்பதில்
இருந்தது.
ரும் கல்விமானுமான வணக்கத்துக்குரிய லைநாட்டு வண்ணங்கள் பலவற்றை ர் கல்வி பயின்ற காலத்தில் கஜபா
28

Page 147
வண்ணத்தை இயற்றினார் என்றும் இல தங்சியிருந்த சமயம் ஊரபொல நுண்கை முறைக்கு இதனைக்கொண்டுவந்தார் கலைஞர்களின் நன்மைக்கருதி பல நாட்டி என்று கூறலாம் எனவே, சிங்கள என்பனவற்றோடு பெளத்த மதத்தின் த தேவையில்லை
“சுவிசி விவரனய" என்பதில் 2 பெற்றமை விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதே தலைப்பில் முக்கியமாக ம நடனக் குழுவினர் நடன நிகழ்ச்சியொ பேரிகை முழக்கம், நடனம், வணக்கம் இடம்பெறுகின்றன
இலங்கையின் மூன்று பிரிவான சப்ரகமுவ நடனங்கள் பற்றி அறிந்து கெ சொற்களை ஒருவர் அறிந்து கொள்வ வணக்கம் செலுத்துவதை அடிக்கடி அவசியமாகும், ஒவ்வொரு நடன நிகழ்ச்சி அஞ்சலி நிகழ்ச்சியின் மூலம் புத்தப் தெய்வங்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் வ பரம்பரையாக இந்த அஞ்சலி நிகழ்ச்சி சமயத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை நாம்
அஞ்சலி நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தது நிகழ்ச்சிகளை பயிலுவது வழக்கம். அவர்களுக்கு பாரம்பரிய வண்ணங்கை சமயத்துடனும் புத்த சமய நெறிகளுடனு இந்த வகையில், கஜபா வண்ணம் நடிக்கும் போது - பூரீ தலதா மாளிை சின்னத்தை சுமந்து வரும் கொம்பன் ய மனக்கண்ணில் தோன்றும். யானையின்
பிரதிபலிக்கின்றது.
நையாடி வண்ணம் - ஜாதகக் நாகலோகத்தில் போதிசத்துவர் பிறந்: ஜாதகத்தையில் இருந்து முஸலாடி வண்ண பிறந்ததாகவும் சக்ர என்ற தெய்வம் இந்த மு அதனிடம் உணவைக் கேட்டதாகவும் அ

ங்கைக்கு வந்து மல்வத்தை விகாரையில் ல நிபுணர்கள் மூலம் தற்போதைய நடன என்றும் தெரியவருகிறது. எனவே, ய பாடல்களை பிக்குமார் இயற்றினார்கள் - நடனம், பாடல், வாத்திய இசை 5ாக்கம் இருந்ததையிட்டு ஆச்சரியப்படத்
4 பிக்குமார் ஆசீர்வாதமும் வெகுமதியும்
லைநாட்டு நாட்டியக்காரரைக் கொண்ட ன்றையும் அமைத்துள்ளளனர். பாடல்கள் , என்பன புத்தர் சிலைக்கு முன்னால்
நடனங்களான மலைநாட்டு, கீழ்ப்பிரதேச நாள்ள முன்னர் சில நடனம் சம்பந்தமான து அவசியமாகும். நமஸ்காரம் என்று அவர் பயிற்சி செய்து கொள்வது யின் ஆரம்பத்திலும் இது இடம்பெறுகிறது. ), தம்மம், சங்கம் என்பனவற்றுக்கும் பணக்கம் தெரிவிக்கப்படுகிறது. பரம்பரை இடம்பெறுவதன் மூலம் நடனத்துக்கும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
ம் நடனக் கலைஞர் 12 வகையான நடன இதனைத் தொடர்ந்து நடன ஆசிரியர் லைப் போதிப்பார். இவற்றில் பல புத்த ம் நிகழ்ச்சிகளுடனும் தொடர்புடையவை. முக்கியமானதாகும். இந்த வண்ணத்தை கை பெரஉறாவில் புத்தரின் புனிதச் பானையின் கம்பீரமான தோற்றம் எமது கம்பீரமான நடை இந்த வண்ணத்தில்
கதைகளை மூலமாகக் கொண்டதாகும். தது இங்கு விபரிக்கப்படுகிறது. சாச ாம் பிறந்தது. போதிசத்துவர் ஒரு முயலாகப் மயலின் நேர்மையைப் பரிசோதிப்பதற்கென
/ங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தன்னுடைய
29

Page 148
உணவான பசும் புல்லை முயல் அ மறுத்துவிட்டு முயலின் இறைச்சியை உடன்பட்டு அதன் இறைச்சியைக் செ என்றும் அதனுள் முயல் குதிக்க வேண் முயலும் அதற்கு சம்மதித்ததாக ஜாதகத்
18 வண்ணங்களுக்குள் மிகவும் வ
இளவரசர் சித்தார்த்தர் அரச வாழ்க் விபரிக்கிறது.
l

வருக்குக் கொடுத்ததும் அவர் அதை தரும்படி கோரினார். முயலும் அதற்கு ாடுக்க முன்வந்தது. தீ வளர்க்கப்படும் டும் என்றும் சக்ர கேட்டுக்கொண்டார்.
ந்தை தெரிவிக்கிறது.
பிரும்பப்படுவது "துரங்க" வண்ணமாகும். கையைத் துறந்ததை இந்த வண்ணம்
BO

Page 149
கல்வியின்
விஜய இளவரசர் இலங்கைக்கு 6 வகையிலான நாகரீகம் இங்கு இருந்தது ( நூல்கள் சான்று பகர்கின்றன. அந்தக்
இனத்தவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பது அவர்களே என்பதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்
எந்தவொரு நாட்டிலும் மனித நr அபிவிருத்தி, என்பன மத்திய கல்வி ( உண்மை. விஜய இளவரசரும் அவரது - எதிர்பாராத நிகழ்ச்சியாக இருந்த பின்னணியில் ஒரு ஒழுங்கமைப்பு இ வேண்டும். விஜயனின் குழுவில் 18 இருந்தார்கள். இந்து பாரம்பரியத்தை நன்( பந்துல என்ற பிராமணர் இவர்களுள் ஒரு சமுதாய அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதும் நடைமுறைக்கிடும் பொறுப்பு பந்துல என தமக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பொறுப்பை சி என்று தெரிவிக்கும் மகாவம்சம் வி அப்படியானால், இந்து சமயத்தை அமைக்கப்பட்ட கல்வி முறை எப்படி நாட்டின் சமூகத்தினரில் அதன் தாக்கம் பின்பற்றப்பட்ட கல்வி முறைகள் தெரிவிக்கப்படவில்லை. அதே சமயத்தி இந்து சமய அடிப்படையிலான கல்வி ப குறிப்புக்களே காணப்படுகின்றன. விஜன அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட பாரிய அளிப்பது, இதன் நோக்கமாக இருக்கல
0.2 புதிய கலாசாரத்தின் உதயம்.
புத்த பகவான் பரிநிர்வாணம் அடை 3ஆம் நூற்றாணர்டு அளவில் இலங்கைக் இதிகாசங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பரிநிர்வான புதிய கலாசாரம் இந்தியாவில் எந்தவித என்பது வெளிப்படை. பொதுவாக நோக்கிலான அந்த முயற்சி afLDu
13

தோற்றம்
பருவதற்கு முன்னரும் ஏதாவது ஒரு ான்பதற்கு மகாவம்சம் போன்ற புராதன காலத்தில் இயக்கர்கள், நாகர்கள் என்ற ம் இலங்கையின் ஆதிகால வாசிகள் பட்ட அபிப்பிராயமாகும்.
"கரீகத்தின் தோற்றம் விரிவடைதல் முறையின் கீழ் அமைவதாகும் என்பது குழுவினரும் இங்கு வந்து சேர்ந்தமை
போதிலும், இந்தப் பிரயாணத்தின் ருந்தது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட இனத்தவர்களைச் சேர்ந்த கலைஞர்கள் தணர்ந்தவரும் சிறந்த கல்விமானும் ஆன நவராவர். அரசாங்க ஆதரவில் நாட்டின் கல்வி முறை ஒன்றை வகுத்து அதனை iற பிராமணரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. சிறந்த முறையில் அவர் நிறைவேற்றினார் பரங்கள் எதையும் குறிப்பிடவில்லை. மத்தியாகக் கொண்டு இலங்கையில் பப்பட்டது என்ற கேள்வி எழுகிறது. என்ன என்பது அடுத்த வினாவாகும்.
பற்றியும் எந்தவித விபரங்களும் ல் புராதன இலங்கையில் இடம்பெற்ற ற்றி மகாவம்சம் போன்ற நூல்களில் சிறு ரின் வருகையை அடுத்து இலங்கையில், கல்வி முறைகளுக்கு முக்கியத்துவம்
TIL O.
டந்த பின்னர் அரஹத் மஹிந்தர் கி.மு. கு விஜயம் செய்தார் என்று புராதன ம் அடைந்த புத்தரினால் தெரிவிக்கப்பட்ட பாதிப்புக்களும் இன்றி இருந்து வந்தது நோக்குமிடத்து இந்த தருமப் பிரசார டவடிக்கைகளுடன் தொடர்புபட்டதாக

Page 150
இருந்தது. அசோக மன்னனின் தம்மப் பி மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தன. புத்த பகவா சகல ஜீவராசிகளுக்கும் போதித்த காருண் சமயத் தொண்டு இடம்பெற்றதாக முற்க இவ்வாறு பேணப்பட்டு வந்த உயரிய ட மனதைக் கவருகின்றது.
"பிக்குகளே, தெய்வீக மற்றும் மாஜ் பெற்றுள்ளேன். உங்களுக்கும் < பிக்குமார்களே, சகல மக்களினும் அவர்கள் நன்மையடையவுமென
சென்று அவர்களுக்கு தருமத்தை
உலகில் உள்ள ஏனைய சமயங்களு மனிதனின் காருண்யத்தின் அடிப்பன பலனாக அதன் ஆரம்பகாலத்தில் இரு முறையாக இருந்து வந்துள்ளது. அனாதி அறியாமை என்ற இருளை அகற்றுவத மாற்றிக் கொள்ள முடியும் என்ற உண்ை கொண்டுள்ளனர். பெளத்த கல்விப் பா நாகரீகத்தின் பலனாக எழுந்த கெளரவ சமுதாயம் அமைந்தது. அசோகச் சக்கர பாரம்பரியத்தை வணக்கத்துக்குரிய மகி பிரச்சார நடவடிக்கைகளிலும் அவதான
புத்த பகவான் பரிநிர்வாணம் அை பூரணை தினத்தில் மிஹிந்தலை மலை தேரரின் தலைமையிலான பெளத்த பி வெளிப்படை. அவர் இவ்வாறு தெரிவ
“மன்னரே - புத்த தர்மத்தைக் கடை உங்கள் மீது உள்ள காருண்யத்தி நாம் இங்கு வந்துள்ளோம்". (4)
புத்த பகவானினால் ஆரம்பிக்கப்பட் திட்டமிடப்பட்ட கல்வி முறையாகும் எ சமயத் தொண்டு புதியதொரு இடத்தில் தூது மேற்கொள்ளவுமென அரஹாத் மஹ தூதுக்குழுவினரும் சென்றார்கள் என்பதற்

ரசார இயக்கங்கள் உலகளாவிய ரீதியில் ன் ஞானம் பெற்ற போது உலகில் உள்ள ாயத்தின் அடிப்படையில் கெளரவம் மிக்க 5ால பெளத்த நூல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பாரம்பரியத்தைத் தோற்றுவித்த வரலாறு
னுவு தளைகளில் இருந்து நான் விடுதலை அவ்வாறே விடுதலை கிடைத்துள்ளது. டைய மனங்களில் அமைதி ஏற்படவும் காருண்ய சிந்தையுடன் மக்கள் மத்தியில்
உபதேசியுங்கள்"
ஒளுடன் ஒப்பிடும் போது புத்த சமயம் டயில் உருவானதொன்றாகும். இதன் 5ந்தே புத்த மதம் நீண்டகாலக் கல்வி காலம்தொட்டு மக்கள் மத்தியில் உள்ள ன் மூலம் மனிதன் வாழும் சுற்றாடலை மயை - பெளத்த கல்விமான்கள் ஏற்றுக் ரம்பரியத்தின் அடிப்படையிலான புதிய ம் மிக்க கலாசாரத்தின் வாரிசாக இந்தச் வர்த்தியினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்தப் ந்த தேரரினால் உருவாக்கப்பட்ட தம்மப்
ரிக்க முடியும்.
டந்த பின்னர், 236 ஆவது பொசொன்
உச்சியில் வணக்கத்திற்குறிய மஹிந்த க்குமார் வந்து சேர்ந்தார்கள் என்பது பித்திருந்தார்.
டப்பிடிக்கும் பிக்குமார் நாங்கள் ஆவோம். T அடிப்படையில் இந்தியாவில் இருந்து
- சமயத் தொண்டு உண்மையில் நன்கு ன்பது எல்லோரும் அறிந்த விடயமாகும்.
ஆரம்பிக்கவும் வருடா வருடம் சமயத் நிந்த பயணம் செய்யும் போது அவருடன் கு ஆதாரங்கள் உள்ளன. கபிலவஸ்துவுக்கு
32

Page 151
அவர்கள் விஜயம் செய்தமையும் புத்த முன்னர் வட இந்தியா முழுவதும் அவ சிறந்த உதாரணங்களாகும். மகாதேரர் இத் சமயத் தொண்டையும் ஒழுங்கமைத்தை
0.3 சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கை
அசோகச்சக்கரவர்த்திக்கும் தேவநம் நீண்டகால நட்புறவு, இலங்கைக்கு முக்க தேரர் குழுவினரது பிரயாணம் ஒழுங்கு கூடும். மஹிந்த மகாதேரர் மற்றும் பந்து பெளத்தத் தூதுக்குழுவினர் இலங்கையி செய்தார்கள். இத்தகைய மதப் பிரச்சா இருந்தே சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய் இடம்பெற்றன. “தம்மத்தை நோக்கி மக்கள் கல்வி மூலம் மன ஆறுதல் அடைவதற்கு சம்பந்தமான முக்கிய கொள்கையாகும் ஒருவரையோ அல்லது சமூகத்தையோ ஈடுட மனோதத்துவ அடிப்படையிலும் மேற்:ெ கல்வி சம்பந்தமான பாரம்பரியத்தின் ச
அறியாமையினால் குற்றம் இழைக்கு சாதாரன தம்மப் போதனை மூல உண்மையைப் புத்த பகவான் ஏற்றுக் மூர்க்கன் பாதகமான ஒரு செயலை தம்மப் போதனை மூலம் உயர்ந்த குணமு: பிராமணனும் கூட புத்த பகவானுடன் அவருக்கு உண்மை புலப்பட்டது. தே6 தழுவ முற்பட்ட காலத்திலும் இத்தகை கூறுகிறது. மஹிந்த மகாதேரர் பொசொ விஜயம் செய்த சமயம் தேவநம்பியத் மிஹறிந்தலை மலைக்குச் சமீபமாக மான் ( மகாவம்சம் கூறுகிறது. காருண்யம் மிக்க செயல்கள் எவை? என்றோ, புண்ணிய தேடித்தரும் செயல்கள் எவை? என்ே வகையில், முதலாவது பாடம் அவருக்கு உதயம் என்று இதனைக் குறிப்பிடலா எழுச்சி, மறைந்துவிடாத ஒரு கலாசார

பகவான் பரிநிர்வாணம் அடைவதற்கு கள் பிரயாணம் செய்தமையும் இதற்குச் தகைய பாரம்பரியத்துக்கு அமைய தமது D பாராட்டுதற்குரியது.
ஸ்விச் சுற்றுலா.
பியதீஸ் மன்னருக்கும் இடையிலான யத்துவம் அளிக்கும் வகையில் மஹிந்த செய்யப்படக் காரணமாக இருந்திருக்கக் கா என்ற பக்தர் உட்பட இங்கு வந்த ல் புதிய கலாசாரம் ஒன்றை அறிமுகம் ர நடவடிக்கைகள் புராதன காலத்தில் ந்த கல்விச் சுற்றுலா என்ற வகையில் சின் மனதைச் செலுத்துவது - அதி உயர் தச் சமமாகும்." என்பது பெளத்தக் கல்வி கல்வி நடைமுறைகளில் தனிப்பட்ட படுத்தும் பொழுது பொறுப்புணர்ச்சியுடனும் காள்ளப்பட வேண்டும் என்பது பெளத்த 5ருப்பொருளாகும்.
நம் மனத்தை ஆசிரியர் என்ற நிலையில் ம் நல்வழிக்குத் திருப்பலாம் என்ற க்கொண்டிருந்தார். அங்குலிமாலா என்ற )ச் செய்ய எத்தனிக்கும் சமயத்தில் ஸ்ளவனாக மாற்றப்பட்டார். சச்சக என்ற 1 விவாதம் செய்ய முற்பட்ட பொழுது வநம்பியதீஸ் மன்னன் புத்த சமயத்தைத் ப சம்பவங்கள் நிகழ்ந்ததாக மகாவம்சம் ன் பூரணை தினத்திலன்று இலங்கைக்கு ஸ மன்னனும் நாலாயிரம் வீரர்களும் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் என்று செயல்கள் எவை ? கொடுமை நிறைந்த ம் தரும் செயல்கள் எவை? பாவத்தைத் றா, அவர் அறிந்திருக்கவில்லை. இந்த ப் போதிக்கப்பட்டது. புதிய நாகரீகத்தின் ம். அரச ஆதரவுடன் ஏற்பட்ட ஆன்மீக த்தின் ஆரம்பமாகவும் இருந்தது.
B3

Page 152
மன்னருடைய கல்வி நிலை புத்திக் தேரர் ஆராய்ந்து அறிந்த விதம் மிகவும் ப பார்த்திராத ஒரு மாணவருக்கு கல்வி பு நேர்முகப்பரீட்சை ஒன்றை தேரர் நட வாய்ந்த இந்தப் பரீட்சை புத்த பகவ வருடங்களாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டு 6 சாரமாகும்
மஹிந்த தேரர் - "அரசனே, இ தேவநம்பியதீசன் - "பிரபுவே இ. மஹறிந்த தேரர் - “9)յ55 ԼDIT ւ gD 6T 6T607 Golf IT P" தேவநம்பியதீசன் - "மேலும் பல மஹிந்த தேரர் — “g5)fbğ5 LDIT Lu தவிர வேறு தேவநம்பியதீசன் - “அவை மT மஹிந்த தேரர் - "அரசனே, ம
வேறு மரங்க மரங்கள் உள தேவநம்பியதீசன் - “பிரபுவே, இ
அரசனது சுற்றத்தார் சம்பந்தமாக விச விதமான சோதனையை நடத்தினார். கொண்ட மகா தேரர் மன்னருக்கும் அவ சூத்திரத்தை உபதேசிக்கத் தீர்மானித்த சூத்திரத்தை அவர் விளக்குவதற்கு பல : இது முதலாவதாகும். தம்மப் போதை ஒருவருக்கு தம்மத்தின் சரியான விளக்க தெரிவு செய்யப்பட்டது. பெளத்தர் ஒருவ வழிமுறைகள், புண்ணியத்துக்கும் பா சரியான விளக்கத்தை அறிந்து கொள் அடங்கியுள்ளன. புத்த தர்மம் பற்றி அ. விளங்கிக் கொள்வதற்கென புத்தம், ! குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததனால், இந்தச் சூத் மகா தேரரின் தீர்மானத்தின் பலனாக நல்ல மகாவம்சம் கூறுகிறது.
04 முதலாவது கல்வி நிலையம் - மக
இலங்கையில், புதிய கலாசாரம் ஏற் மகா தேரரின் விஜயத்தினது இரண்டாவ

கூர்மை என்பனவற்றை மஹிந்த மகா ாராட்டத்தக்கதாகும். முன்னொரு போதும் கட்டும் தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளவென த்தியிருந்தார். சரித்திர முக்கியத்துவம் ான் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல
வரும் சிறந்த ஒரு கல்வி முறையின்
து என்ன மரம்?" து ஒரு மா மரம்" மரத்தைத் தவிர வேறும் மா மரங்கள்
மT மரங்கள் உள்ளன.” }ரத்தையும் ஏனைய மா மரங்களையும்
மரங்கள் உள்ளனவா?” மரங்கள் அல்ல." T மரங்களையும் மா மரங்கள் அல்லாத களையும் தவிர - வேறு ஏதாவது raft 60TG) rip" ங்கேயும் ஒரு மா மரம் இருக்கிறது"
ாரித்தறிவதற்கும் மஹிந்த மகாதேரர் இதே மன்னரது புத்திக் கூர்மையை அறிந்து ரது குழுவினருக்கும் சூலஹத்திபதோமப . ார். முதலாவது போதனையில் இந்தச் காரணங்கள் இருந்தன. 50 சூத்திரங்களில் னயை முதல் தடவையாகக் கேட்கும் த்தை இது தருவதனால் இந்தச் சூத்திரம் ரின் சுபாவம், பெளத்தராக வருவதற்குரிய வத்துக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், rவதன் முக்கியத்துவம் என்பன இதில் ரசரும் அவரது குழுவினரும் இலகுவில் தம்மம், சங்கம் என்பன பற்றி இதில் த்திரம் தெரிவு செய்யப்பட்டது. மஹிந்த பெறுபேறுகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாக
ா விகாரை
படுவதற்கான முக்கிய நிகழ்ச்சி மஹிந்த து நாளில் இடம்பெற்றது. தேவநம்பியதீச
34

Page 153
மன்னன் தங்கப்பாத்திரத்தில் இருந்து நீை அனுராதபுரத்தில் உள்ள மகாமெவுன
வழங்கினான். மஹிந்த மகா தேரரும் அவ மேற்கொள்வதற்கு இது மிகப்பொருத்த
பிம்பிசார மன்னன் புத்த பகவானுக் வழங்கியதை இந்த நிகழ்ச்சியுடன் ஒப்பி ஒரே விதமாக இவ்வாறு பரப்புவது நடைமுறைகளும் வழக்கங்களும் அவ நம்பிக்கையுடனும் தொடர்ச்சியாகவும் தெளிவாக விளக்குகிறது. மகாமெவுன பூ விசேட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நி போதனைக்கான ஒரு இடம் அமைக்கப்ப எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் ஆன்மீக அ ஸ்தானமாக அமைந்திருந்தது. மகாடெ காணர்பித்த ஒரு இடத்தில் மகாவிகாை மத்திய நிலையமாக மகா விகாரை படிப்படியாக விரிந்து - அபிவிருத்திய6 முறையென உருப்பெற்றுள்ளது.
இந்தியாவில் இருந்தது போன்ற ெ
பரப்பப்பட மஹிந்த மகாதேரர் சக பிக்குமாருக்கு பெளத்த மதக் கொள வெளியேயும் உள்ள தீய சக்திகளில் இ அவர் சகல ஒழுங்குகளையும் பூர்த்தி செய இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட தேரவாத போதிப்பது இந்தக் கல்வி முறையில் நடவடிக்கையாகும். இந்தப் பொறுப்டை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்தார் என்பது ( அதனோடு தொடர்புடைய ஏனைய நடவ. புத்த பகவானினால் போதனை செய்யட "பிடகங்கள்" என்ற வகையில் ஒழுங்கமை மூலம் பெளத்தக் கல்வியை இலகுவா நேரடியாக தத்துவ உண்மைகளைப் கொள்வதற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட இத்தகைய கல்வி பெறல் - போதித் அமைந்துள்ளன.
(l) Gay5L
(2) நினை

ரத் தாரை வார்த்துக் கொடுப்பதன் மூலம் பூங்காவை பிக்குமாருக்கு அன்பளிப்பாக ரது குழுவினரும் சமய நடவடிக்கைகளை Dான இடமாக இருந்தது.
த வேலுவனாராமயாவை அன்பளிப்பாக டலாம். பெளத்த சமயப் பாரம்பரியத்தை
புத்த பகவானினால் தெரிவிக்கப்பட்ட ரது சீடர்களான பிக்குமாரினால் மன பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளன என்பதை ங்கா பிக்குமாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டமை கழ்ச்சியாகும். இதன் மூலம் கல்விப் பட்டுள்ளது என்று கூறலாம். இலங்கையில் பிவிருத்திக்கும் இந்த இடமே கேந்திர மவுன பூங்காவில் மஹிந்த மகாதேரர் ர அமைக்கப்பட்டது. கல்வி முறையில்
விளங்கியது என்று கூறலாம். இது டைந்து தற்போதைய பிரிவெனாக் கல்வி
}பளத்த கல்விக் கொள்கைகள் இங்கும் ல ஒழுங்குகளையும் மேற்கொண்டார். ாகைகளைப் போதிக்கவும் உள்ளேயும் ருந்து பெளத்த மதத்தைப் பாதுகாக்கவும் ப்தார். புதிய பிக்குமாருக்கு, இந்தியாவில் பெளத்தம் பற்றி ஒழுங்கான முறையில் ர் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பூர்வாங்க மஹிந்த தேரர் மிகுந்த அக்கறையுடன் முதலாவது தம்ம மகாநாட்டின் மூலமும் டிக்கைகள் மூலமும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. பட்ட 84 ஆயிரம் தம்மப் போதனைகள் க்கப்பட்டன. இத்தகைய ஒழுங்கமைப்பின் 5ப் பெற முடிந்தது. ஆசிரியரிடமிருந்து பெற்று அவற்றை மனத்தில் விளங்கிக் டது. புத்த பகவானினால் உரூவாக்கப்பட்ட 5ல் வழிமுறைகள் ஐந்து கட்டங்களாக
- 6) ாவில் வைத்தல்
35

Page 154
(3) DLu Gu
(4) eflþ:fjls (5) கிரகித்
வட்டகமினி மன்னன் காலத்தில் தப் கல்விமுறை இருந்து வந்தது. இந்த பிரிவேனாக் கல்வி முறையாகும்.
இலங்கையில் பெளத்தக் கல்விச் சிந்த தீட்சை பெற்று, அவர் ஒழுங்கக் ( நிலைநாட்டும் பொறுப்பு அவரிடம் ஒட் பெளத்த மதத்தைப்பரப்புதல், ஒழுங்கான மதத்தைப் போதித்தல், பொதுமக்கள் பயிற்சிபெற்ற பிக்குமாரை ஈடுபடுத்துதல் முறையின் பொறுப்புகளாக இருந்தன. இ பிக்குமாரிடம் விடப்பட்டன. இலங்கைய ஆசிரியர்கள் - பெளத்த பிக்குமாரே என் உண்மையாகும்.
புராதன கல்வி முறையின் விசேட அ கல்வி, தேவையான அறிவை நினைவி மூலம் ஏற்படுத்தப்பட்டன. கல்வி அடிப்படைப்பணி அத்தகைய கல்வியை நன்மைக்காக உபயோகித்தலுமாகும். நா விகாரைகளுடன் தொடர்புபட்டிருந்தது. சீலர்களான பிக்குமாரை சரியான வழியி கவனமும் இந்த வழியில் இட்டுச்செல்ல
தம்மம், ஒழுக்கம் ஆகிய இரண்டிலு பயிற்சியளித்தல் என்பது, மிகுந்து கால ஆதாரமாக இருந்த அடிப்படைக் கா அச்சிடுதல் பற்றி அறியாமலும் இரு வருடங்களில், பெளத்தத்தை பாதுகாக் தம்மக்கல்வியின் சில பிரிவுகளில் பா6 பிரிவுகளின் தலைவர்களாக நியமித்ததா
பானக என்பவர் - திரிபிடகத்தின்
தேவையேற்பட்ட போது போதித்துவந்த பொறுப்பாக பானக நியமிக்கப்பட்டு,
13

уптеgыb தல் தல்
ம நூல்கள் எழுதப்படும் வரை இந்தக் வகையில் உருவானதே தற்போதைய
னை ஏற்பட்டது - அமைச்சர் அறிட்டர் கோவையைக் கற்றறிந்து ஒழுக்கத்தை படைக்கப்பட்டதோடு ஆகும். நாட்டில் முறையில் புதிய பிக்குமாருக்கு பெளத்த நன்மைகருதி சமயப் பணிகளில் என்பன முற்காலத்தில் பெளத்த கல்வி ந்தப் பொறுப்புக்கள் முழுவதும் பெளத்த பின் புராதன காலத்தில் கல்வி புகட்டிய பது - சரித்திரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட
ம்சம் ஆழ்ந்த நூலறிவு ஆகும். விரிவான பில் வைத்திருத்தல் என்பன அவற்றின் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் பிக்குமாரின் பெறுவதும், அதனை இரு உலகங்களின் "ட்டின் ஆதிகால கல்விமுறை, பெளத்த இத்தகைய சமயக்கல்வி முறை ஒழுக்க ல் இட்டுச்சென்றது. தற்கால பிக்குமாரின் ப்பட வேண்டும்.
லும் நல்லறிவு பெற்ற பிக்குமாருக்குப் ஆரம்பத்திலிருந்து இந்தக் கல்விமுறைக்கு ரணமாகும். புத்தகங்கள் இல்லாமலும் 5ந்த அனுராதபுர காலத்தின் ஆரம்ப கவென மேற்கொள்ளப்பட்ட முறை - ண்டித்தியம் பெற்ற பிக்குமாரை இந்தப் ாகும்.
ஒரு பகுதியை மனனம் செய்துவைத்து,
ார். சம்யுத்த முதலிய 4 பிரிவுகளுக்குப் அவற்றை பாதுகாக்கும் பொறுப்பும்
36

Page 155
அவரிடம் வழங்கப்பட்டது. 7 வருடங் பானக பிக்குமார் தங்களது உயிரையு உண்மையான கல்வியின் சிறப்பம்சம் - செய்து அவற்றை நினைவு கூரக்கூடிய
நாகரீகம் மிகுந்த சமுதாயமொன்றை கல்விமுறை இலங்கை மக்களின் வாழ்க்ை கூறலாம். இந்த நோக்கத்தில் நாட்டின் இணைந்ததாக தம்மப்பாடசாலைகள் கேந்திரஸ்தானத்திலிருந்து, இத்தகைய விகாரையுடன் தொடர்பு பட்டிருந்தது ஜேதவனராம விகாரை ஆகிய மகாவிகா சகல பகுதிகளிலும் இவ்வாறு தோன்றி பிரிவேனாக்களாக மாற்றப்பட்டன. கோ. பல பிரிவேனாக்கள் அமைந்திருந்தது
05. இலங்கையின் முதலாவது பெளத்த
கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டளவில், இ பெளத்த பல்கலைக்கழகங்கள் அதிக வரலாறுகள் தெரிவிக்கின்றன. நாலந்து உட்பட இத்தகைய கல்வி நிலையங்கள் முதலாவது பல்கலைக்கழகங்களாகும் எ கட்டுரைகள் தெரிவிக்கின்றன. மேற் அடிப்படையிலான ஒக்ஸ்போட், கேட் உருவாகினவோ அதே வகையில் ெ பெளத்த பல்கலைக்கழகங்கள் கிழக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முடிவாகும்.
கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டளவில் மேற்கொண்டு இலங்கைக்கு விஜயம் அபிவிருத்தியடைந்த நிலையில் இருந்தது பல்கலைக்கழகமாக விளங்கியது என்று விகாரையின் தலைவரான வண. ச பல்கலைக்கழகத்தின் பொறுப்பை ஏற்றிருந்த அறிவிற் சிறந்த பல பிக்குமார் இருந் மார்க்கத்தை விபரிக்கவும், சீடர்களது த அவர்களுக்கு இருந்தது. அக்காலத்தில் மற்றும் சமய அபிவிருத்தியை இதன் மூ

கள் கடும் வரட்சி நிலவிய காலத்திலும் ) மதிக்காது தம்மத்தைப் பாதுகாத்தனர். தம்மநூல்களின் சில பகுதிகளை மனனம்
சக்தியாகும்.
உருவாக்கும் நோக்கத்திலேயே, நாட்டின் கையோடு பெளத்தத்தை இணைத்ததென்று சகல பகுதிகளிலும் விகாரைகளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டன. மகாவிகாரைகல்வி நிலையங்கள் எல்லாம் பெளத்த மாத்திரமல்லாமல் அபயகிரிவிகாரை, ரைகளுடனும் இணைந்திருந்தன. நாட்டின் ய பல தம்மப் பாடசாலைகள், பின்னர் ட்டே காலத்தில் நாட்டின் பல பகுதிகளில் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.
பல்கலைக்கழகம்.
இந்தியாவில் அதி உன்னத நிலையிலான எண்ணிக்கையில் இருந்ததாக சரித்திர த, வாதாபி, விக்கிரமசீல, ஒடத்தப்புரி கீழைத்தேய நாடுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ன்று பாஹியன், ஜTங்சாங் ஆகியோரின் கு நாடுகளில் கிறிஸ்தவ சமயத்தின் ம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் எப்படி பளத்த சமயத்தின் அடிப்படையிலான நாடுகளில் உருவாக்கப்பட்டன என்பதே
புத்தகோவு தேரர், சமயப் பணி செய்த போது, மகாவிகாரை மிகவும் என்றும் கிழக்காசியாவில் உன்னதமான ம் கூறுவதற்கு ஆதாரங்கள் உள்ளன. மகா ங்கபால தேரர் இந்த ஒப்புவமையற்ற ார். இந்தக் காலப்பகுதியில் மகாவிகாரையில் தனர். ஒரு பாடலில் இருந்து விசுத்தி றமைகளையும் மட்டிடவும் கூடிய சக்தி பெளத்தத்தின் அடிப்படையிலான கல்வி மலம் ஒரளவு அறிந்து கொள்ள முடியும்.

Page 156
கல்வி நிலைய ஆராய்ச்சிகள் குறைந்: நூற்றாண்டுகளாக வளர்க்கப்பட்ட செய உதாரணமாக அமையும் என்று கூற6 மொழிக்கட்டுரைகளை பாளி மொழியி பெயர்த்ததன் மூலம் தம்மத்துக்கு அளப் கூறலாம். அனுராதபுர காலத்தில் கல்வி முன்னேற்றம் இதுவாகும்.
மாணவர்களுக்கு ஆராய்ச்சியிலும் சு இலங்கையின் மிகப்பழையகால கல்வி மு தேவையான நூல்களைத் தயாரிக்கும் நடவ 15ஆம் நூற்றாண்டு வரை நீடித்தது. இ இலங்கையை ஆக்கிரமித்தார்கள் என்ப மேற்கொள்கள் என்பன தொகுக்கப்படுவ அடைந்ததே காரணமாகும். இந்தக் க நூல்களும் சிங்கள இலக்கண நூலும் தயா மூலம் உருவாக்கப்பட்ட கல்விமான் முன்னேற்றத்தை சொந்த மேம்பாடு க வெளிப்படை.
பழைய கல்வி முறையில் ஆசிரிய உறவுகள் பிரிக்கப்பட முடியாத நி மொழியையும் கலையையும் தமது ஆ கொண்டது மாத்திரமல்லாமல் சமூக முறைகளையும் உணர்ந்து கொண்டனர். என்பனவற்றின் அடிப்படையிலான குண சிறந்த தத்துவத்துக்கான அடிப்படை அற
கோட்டே காலப்பகுதியில் எந்தவித பழைய கல்வி முறையின் பிரதான பிக்குமாருக்கு மாத்திரம் என இது மட்( விரும்பிய சாதாரண மக்களும் இதில் ஆயுள்வேதம், தொழில்நுட்பம், நீர்ப்பாச6 பல துறைகளில் பிரிவெனாக் கல்வி
மாதர் முன்னேற்றம் சம்பந்தமாகவும் ெ என்று கூறலாம். தேரி சங்கமித்தையின் - மாதர் கல்வி அபிவிருத்திக்கு வழிசே பெண் என்ற பாகுபாடு கிடையாது

து வரும் இந்த நவீன யுகத்தில், பல ல்திறன் புத்திசாதுரியம் என்பன சிறந்த ாம். மஹிந்த மகா தேரரின் சிங்கள ல் வண. புத்தகோஷ் தேரர் மொழி பரிய சேவையை ஆற்றியுள்ளார் என்று சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட ஈடு இணையற்ற
ப கல்வியிலும் ஆர்வம் ஏற்படுத்தியமை மறையின் சிறப்பம்சமாகும். இவற்றுக்குத் டிக்கை அனுராதபுரத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ந்தக் காலத்தில்தான் வெளிநாட்டவர்கள் து குறிப்பிடத்தக்கது. அட்டவணைகள் தற்கு தம்மக் கல்வி மேலும் அபிவிருத்தி ாலப்பகுதியில் பாளி மொழியில் பல ரிக்கப்பட்டன. பழைய கல்வி முறையின் கள் அனைவரும் சமய - கல்வி ருதி மேற்கொண்டிருந்தார்கள் என்பது
பருக்கும் மாணவருக்கும் இடையிலான லையில் இருந்தன. இதன் பிரகாரம் சிரியரிடம் இருந்து மாணவர் அறிந்து
சேவை சம்பந்தமாக சரியான வழி
காருண்யம், ஆழ்ந்த புலமை, ஆராய்ச்சி ாநலன்கள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ைெவயும் மாணவர் பெற்றுக்கொண்டனர்.
தடையும் இன்றி அபிவிருத்தியடைந்த கல்வி நிலையம் - பிரிவெனா ஆகும். டுப்படுத்தப்படவில்லை. உயர்கல்வி பெற
சேர்ந்து கொண்டனர். மொழி, கலை, ன முறை, சிற்பம், கட்டிடக்கலை உட்பட போதிக்கப்பட்டது.
பளத்த மதம் அரும் சேவையாற்றியுள்ளது கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பிக்குணி முறை ாலியது. ஆன்மீக அபிவிருத்திக்கு ஆண், என புத்த சமயத்தில் வற்புறுத்திக்
38

Page 157
கூறப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் விடுதலை நீ
பாரம்பரியம் முக்கிய அம்சமாக இ தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
15ஆம் நூற்றாண்டில் இடம்பெற்ற நெருக்கடிகளும் இலங்கையின் கலாசார, பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. அனு படிப்படியாக வளர்ந்த பிரிவெனாக் கை கோபுரம் போல இருந்தது என்பதற்கு நூற்றாண்டில் போர்த்துக்கேயர் இங்கு வ அபிவிருத்தியடைந்த நிலையில் இரு தொடர்ந்து சுதேசக் கல்வியின் அமைப்பு தொடங்கின. அந்தக் காலத்தில் இரு வீழ்ச்சியடைந்தது என்று கூறலாம்.
நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஆன்மீக அடிப்படையிலான வாழ்க்கையை நட வழிவகுத்திருந்தது என்பதற்கு - புராதன க எமது சிறந்த நாகரீகமே உதாரணட என்பனவற்றின் அடிப்படையிலான இலங்கைச் சமுதாயத்தின் காருண்யத்ை பாழாக்கியுள்ளது என்பதில் எந்தவித சந்ே இந்தச் சமூகத்துக்கு புதியதொரு திருட புராதன கல்விப் பாரம்பரியத்தில் இரு, முடியும் என்று கூறுவது மிகையல்ல.
13

ச்சயிக்கப்பட வேண்டுமானால், கல்விப் ருக்க வேண்டும் என்றும் அங்கு
உள்நாட்டுக் கலவரங்களும் அரசியல் கல்வி, பொருளாதார, சமூகத்துறைகளில் வராதபுரக் காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஸ்வி முறை, சுதேச கல்வி முறைகளில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை. 15ஆம் ந்த சமயம் இந்தக் கல்வி முறை மிகவும் ந்தது. வெளிநாட்டவர் ஆதிக்கத்தைத் முறைகள் படிப்படியாக வீழ்ச்சியடையத் ந்து எமது சுதேசக் கல்வி முறை
உணர்வுகளை ஏற்படுத்தவும் தார்மீக த்துவதற்கும் நாட்டின் கல்வி முறை ல்விப் பாரம்பரியத்தின் அடிப்படையிலான மாகும். விஞ்ஞானம், தொழில்நுட்பம் லோகாயத சமூக அமைப்பு, நவீன தயும் மனிதாபிமான உணர்வுகளையும் தேகமும் இல்லை. கீழ்நிலை அடைந்துள்ள ப்பம் ஏற்பட வேண்டுமானால், எமது ந்து சரியான வழிவகைகளைக் காண

Page 158


Page 159
சிங்கள எழுத்துக்களின் ே
இலங்கைக்கு 3 ஆவது நூற்றாண்டின் மதகுருமாரினாலேயே எழுத்துக்கள் அறிமு நம்பிக்கையாக இருந்த போதிலும், இ உபயோகத்தில் இருந்தன என்பதற்கு வெட்டுக்களின் அடிப்படையிலும் போதி நிலையான வரிவடிவிற்கு முன்6ே அசோகச்சக்கரவர்த்தி கால எழுத்துக்களி நாட்டு பிரம்மி லிபியின் ஆதிகால எழுத்துக் அனுராதபுரத்தில் “சிற்றாடல்” எனக் குறி சல்-கஹ-வத்த என்ற இடத்தில் சமீபத் வெட்டப்பட்ட மட்பாண்டங்கள்", கி. மு. நூற்றாண்டு காலப்பகுதியில், பிரம்மி சான்று பகர்கின்றன. இத்தகைய "எழுத்து கி. மு. 581 - 428 ஆண்டுக் காலப்பகு; பரிசோதனைகள் தெரிவித்துள்ளன.
இதே எழுத்துக்கள், எழுதப்பட்ட கி மட்பாண்டங்களில் இருந்த பிரம்மி எ காலத்துக்கும் முந்திய காலத்தைச் சேர்ந்த உதாரணமாக, அனுராதபுரத்திலும் ஏை செதுக்கப்பட்ட வரிவடிவங்களை குறிப்பி - நேர்கோடு ஒன்று - அசோகச் சக்கரவர் அரை வட்டத்துடன் முடிவடையாது கீே வடிவில் முடிவடைகிறது. அசோகச் சக்க பகுதியில் காணப்பட்ட எழுத்துக்களைப் ஒரு கோடும் அதற்கு நடுவில் அடைய எழுத்து தோணி வடிவானது. நீண்ட நே என்ற எழுத்தின் வலது பக்கக் கோடு, ச போதியளவு எழுத்துக்கள் கிடைக்காவிட பிரம்மி எழுத்துக்களிலும் பார்க்க எ காலமாவது முந்தியிருக்கலாம் என்பது
ஆனால், சல்-கஹ-வத்த அகழ்வாராய்ச்சி அவதானிக்கப்பட்ட நுண்ணிய தகவல்க இரண்டு நூற்றாண்டுகள் பழைமை 6 இவற்றைத் தவிர இலங்கையில் முன்னர்
14

தாற்றமும் அபிவிருத்தியும்
நடுப்பகுதியில் வந்து சேர்ந்த பெளத்த கம் செய்யப்பட்டன என்பது பொதுவான தற்கு முன்னரே எழுத்துக்கள் இங்கு
இலக்கிய ரீதியிலும் மற்றும் கல் பளவு சான்றுகள் உள்ளன. இந்தியாவில் ππιφ- உதாரனமாகக் கருதப்படும் ல் காணப்படாத சில அம்சங்களும், நமது களில் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. ப்பிடப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிப்பகுதியில் தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட "எழுத்துக்கள் 6ஆவது நூற்றாண்டு அல்லது 5 ஆவது லிபி இங்கு வழக்கத்தில் இருந்ததற்குச் க்கள் வெட்டப்பட்ட மட்பாண்டங்கள்” தியைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என்று
காலத்தை நிச்சயிக்கவும் உதவுகின்றன. ழுத்துக்கள், அவை வழக்கில் இருந்த வை என்பதற்கும் சான்று பகர்கின்றன. னய இடங்களிலும் உள்ள குகைகளிற் டெலாம். அதிலுள்ள "க" என்ற எழுத்தில் த்தி கால எழுத்துக்களில் உள்ளது போல் ழ சென்று இடது பக்கத்தில் முக்கோண ரவர்த்தி காலத்தில் இந்தியாவில் மேற்குப் போல் "த" என்ற எழுத்தில் குறுக்காக ாளமும் காணப்பட்டுள்ளன. "ய" என்ற ர்கோடு ஒன்றையும் கொண்டதாகும். "ட" ரிந்து செல்வது போல் அமைந்திருக்கும். டாலும், அசோகச் சக்கரவர்த்தி காலத்து "மது எழுத்துக்கள் ஒரு நூற்றாண்டு
பொதுவான அபிப்பிராயமாகும்.
ப் பகுதியில், அகழ்வாராய்ச்சியாளர்களால் ளூம், மட்பாண்ட எழுத்துக்கள் மேலும் பாய்ந்தவை எனக் காண்பித்துள்ளன.
வழக்கில் இருந்த பிரம்மி எழுத்துக்களில்,

Page 160
அசோகச் சக்கரவர்த்தி காலத்தின் எந் இரண்டு எழுத்துக்களைக் காண முடியும் எழுத்துமாகும். தேவநம்பியதீச மன்னன் வந்த சங்கைக்குரிய மஹிந்த தேரர் தலை லிபியை இங்கு அறிமுகம் செய்தார்: தேவநம்பியதீச மன்னனுக்குப் பின் அ வழக்கத்திலிருந்த பிரம்மி எழுத்துக்களி வெட்டுக்களில் காணப்படாத "ஐ", "மா" என்பது ஆராய்ச்சிக்குரியது. வட இந்தி எழுத்துக்கள் காணப்படாவிட்டாலும், தி புளியங்குளம் போன்ற தென் இந்திய பா அல்லது 2ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந் கண்டெடுக்கப்பட்ட மட்பாண்டங்களிலு
சங்கைக்குரிய மஹிந்த தேரர் இரு தேவநம்பியதீச மன்னன் காலத்தில் பிரம் செய்யப்பட்டு இருக்கவும் கூடும்.
இலங்கையின் புராதன பிரம்மி கல்வெ மத்திய - கிழக்குப் பகுதிகளில் காணப்ப காணப்பட்டன என்பதற்குப் பல உத இருந்து இலங்கைக்கு மேற்குப்புற வழி இரண்டு பிரபல பாதைகள் இருந்தன இலகுவில் விளங்கிக்கொள்ள முடியும். பிரம்மி எழுத்துக்களின் மேற்கத்திய மற வரிவடிவுகளில் கலந்துவிட்டன எனவும் இலங்கையை வந்தடைந்தன எனவும் கூ பிக்குமார் இங்கு வந்ததைத் தொடர்ந் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தனர். இதன் தோன்ற ஆரம்பித்தன. இலங்கையில் ப6 இந்தக் கல் வெட்டுக்கள் உருவாக்கப்ப
பிரம்மி எழுத்துக்களை இடமிருந்து 6 வலமிருந்து இடமாக வாசிக்க வேண்டி மாவட்டத்தில், அம்பலாங்கந்த என்ற குகையில் வலதுபுறத்தில் இருந்து இ வெட்டைக் காணலாம். எழுத்துக்களும் : நாட்டிலும் தலைகீழான எழுத்துக்களை

தவொரு கல்வெட்டிலும் காணப்படாத . இவை "ஐ: என்ற எழுத்தும் "மா" என்ற காலத்தில் (கி. மு. 250 - 210) இலங்கை ]மையிலான பெளத்த பிக்குமாரே பிரம்மி களென பொதுவாக நம்பப்பட்டாலும், ரசாண்ட பாஹிய மன்னன் காலத்தில் ல் அசோகச் சக்கரவர்த்தி காலக் கல் என்ற எழுத்துக்கள் எப்படிச் சேர்ந்தன பக் கல் வெட்டுக்களில் "ஐ", "மா" ஆகிய ருப்பரங்குன்றம், கருங்கலக்குடி, கோங்கர் ாண்டி நாட்டுப்பகுதிகளிலும், கி.பி. 1ஆம் ததெனக் கருதப்படும் அரிக்காமேட்டில் ம் இவை காணப்படுகின்றன.
வ்கு விஜயம் செய்வதற்கு முன்னால், மி எழுத்துக்கள் இலங்கையில் அறிமுகம்
பட்டுக்களில் டெல்லி முதலிய இந்தியாவின் டாத எழுத்துக்கள் போன்ற வரிவடிவுகள் ாரணங்கள் உள்ளன. வட இந்தியாவில் எனவும், கிழக்குப்புற வழி எனவும், என்பதை நினைக்கும் போது இதனை இலங்கையில் உபயோகத்தில் இருந்த ற்றும் கிழக்குத் தேச அம்சங்கள் இந்திய இவ்வாறு கலந்த எழுத்துக்களே மீண்டும் ற இடமுண்டு. இந்தியாவில் இருந்து புத்த தே, முற்கால சிங்களவர்கள் கலாசார ன் பலனாக பிரம்மி கல் வெட்டுக்கள் ல பகுதிகளில் உள்ள மலைக்குகைகளில் டட்டன.
வலமாக வாசிக்க வேண்டும் என்றாலும், ய சந்தர்ப்பங்களும் இருந்தன. கேகாலை
இடத்தில் உள்ள குருகல்லேன என்ற டதுபக்கம் நோக்கி எழுதப்பட்ட கல் தலைகீழாகக் காணப்படுகின்றன. பாண்டி ாக் கொண்ட கல்வெட்டுக்கள் உள்ளன.
42

Page 161
இரண்டரை நூற்றாண்டு காலமாக இல எழுத்துக்களில் அவதானிக்கத்தக்க மாற்ற கோடுகளின் கீழ்ப்பகுதி மேலும் ஓரளவு ஆரம்பித்த காலத்தில் எழுத்துக்களில் சி முக்கியமான மாற்றம் எழுத்தின் ஒரு பு சமாந்தரமான ஒரு கோடு இருப்பதாகுப் எழுத்தின் வலதுபக்க நேர்கோடு, மேலு மற்றும் "ல" என்ற எழுத்துக்களின் கீழ் "ம" மற்றும் "வ" என்ற எழுத்துச் அமைந்திருத்தல். கோணங்களைக் கொன இடம்பெற்றது. உதாரணம் :- க, த.
மேலே குறிப்பிட்ட மாற்றங்கள் “சத்தவ காணப்பட்ட இந்தியாவின் மேற்குச் இந்தியாவுடனான தொடர்பு காரணமாக விடயத்தையும் எழுத முன்னர் "சித்தம் எழுதி ஆரம்பிக்கும் வழக்கம் ஆந்திரப் பிரதே
பலதரப்பட்ட மாற்றங்களுடனும் உட இலங்கையில் கி.பி. 7ஆம் நூற்றாண் எழுத்துக்களின் அபிவிருத்தி சம்பந்தம குறிப்பிடுவது பொருத்தமாகும். இவற்றி காலத்தில்" (கி. மு. 89 - 77) நடைெ "திரிபிடகம்", மற்றும் பெளத்த நூல்கள் இதன் நோக்கம். நாட்டின் இலக்கிய உந்துசக்தியைக் கொடுத்தது.
இரண்டாவது நிகழ்ச்சி, "வோஹாரிச் 231) மகாயான பெளத்தம் இங்கு அறிமுக இருந்த தேரவாத நூல்களும், சமஸ்கிருத - மொழி மாற்றம் செய்யப்படுவதற்ச்ெ கொண்ட அதிக எண்ணிக்கையான எழு நூற்றாண்டின் இறுதியளவில் பெருமள செய்யப்பட்டன. இந்த எழுத்துக்களை எனக் கூறலாம். இத்தகைய சிங்கள எழு "வெஸ்ஸ்கிரிய” கல் வெட்டுக்களைக் சு எழுதப்பட்ட புராதன வரிவடிவங்களுப் சார்ந்தவையே.
4

ங்கைக் கல்வெட்டுக்களில் உள்ள பிரம்மி ங்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை. குறுக்குக் நீண்டிருக்கக் கூடும். கிறிஸ்தவ சகாப்தம் ல மாற்றங்களை அவதானிக்க முடிந்தது. பகுதியாக உள்ள நேர்கோட்டில் மேலே ம். ஏனைய மாற்றங்கள் : - ல என்ற லும் உயரமாக நீட்டப்படுவதாகும். "ட" ப்பகுதி வலது பக்கம் வளைந்திருக்கும். களின் வட்டப்பகுதி முக்கோணமாக ண்ட எழுத்துக்கள் வட்டமாக வருதலும்
ாஹன” சட்டங்களிற் பெரும்பாலானவை 5 கரைப்பகுதியிலும் இடம்பெற்றன. இவை ஏற்பட்டிருக்கலாம். எந்தவொரு )” என்ற மங்களகரமான வார்த்தையை 5ஷிலும் இலங்கையிலும் காணப்பட்டுள்ளன.
1 யோகிக்கப்பட்ட பிரம்மி எழுத்துக்கள் டுவரை வழக்கில் இருந்தன. சிங்கள ான இரண்டு நிகழ்ச்சிகள்பற்றி, இங்கு ல் முதலாவது - வட்டகமணி மன்னன் பற்ற பெளத்த மகாநாடாகும். பாளி - ளை எழுத்துவடிவில் கொண்டுவருவது நடவடிக்கைகளுக்கு இது ஒரு பெரும்
ாக மன்னன்” காலத்தில் (கி. பி. 209 - ம் செய்யப்பட்டதாகும். பாளி மொழியில் மொழியில் இருந்த மகாயான நூல்களும் கன இரு மொழிகளினதும் ஒலிகளைக் ழத்துக்கள் தேவைப்படுவதாயிற்று. 3ஆம் வு பிரம்மி எழுத்துக்கள் அபிவிருத்தி "புறொட்டோ - சிங்கள எழுத்துக்கள் த்துக்களின் சமீபத்திய உதாரணங்களாக, கூற முடியும். சீகிரிய கண்ணாடிச் சுவரில் b இத்தகைய முற்கால எழுத்துக்களைச்
43

Page 162
அனுராதபுர காலத்தின் பிற்பகுதியி என்பன அபிவிருத்தியடையத் தொ பெருமளவு காணிக்கைகள் வழங்கப்ப சொத்துக்களைச் செல்வாக்கு மிக்கவர்களு இருந்து பாதுகாக்கவுமென திட்டவட்ட வேண்டி இருந்தன. இவற்றுள் ஒரு ந பாதுகாப்பை நிச்சயிக்கும் வகையில் அறிவித்தல்கள் கொண்ட கற்தூண்களை வைக்க ஒழுங்குகள் செய்ததாகும். இந்தக் அரச பிரகடனத் தூண்கள் எனக் குறிட இந்த "அத்தானிக் கணு"வின் விஸ்தரிக்கட் இவற்றின் மூலம் விதிக்கப்பட்ட தடை மரங்களை வெட்டி, வேறிடங்களுக்கு எ கால்நடைகள் ஏனைய பொருள்கள் என் தடைகள் அடங்கும்.
அனுராதபுர காலம் முடிவடையும் க் சொற்களுக்குச் சமமாக, சிங்கள மொழி தோன்றின.
பிரம்மி எழுத்துக்களில் இடையெழுத்து எழுதப்படுதல் வழக்கமாகும். தற்சமயம் எழுதப்படுகின்றன. கல்வெட்டுக்களின் ஆ சொல், 10 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆர எழுதப்பட்டு வந்தது. இந்தக் காலத்தில் ச வருமாறு :- ஞ் @。 த் த, ன் ட , டட்
ஆரம்ப காலத்தில், மெய் - இடை எ( வடிவத்தைக் கொண்டிருந்தன. பிற்காலத் தனித்துவத்தை இழக்கும் வகையில் சம்ப "ண் ட" என்ற எழுத்துக்களைக் குறிப்
11 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் மன்னர்கள் இங்கு படையெடுத்து வந்து 1/2 நூற்றாண்டுக்கு மேலாக, நாட்டின் டெ செய்தனர். இந்தக் காலப்பகுதியில் நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்பட்டன. பெளத் பெருமளவு சேதம் விளைவிக்கப்பட்ட பிக்குமார் தென் இந்தியாவில் சரண்புகு
14

b நீர்ப்பாசனம், விவசாயம், வர்த்தகம் டங்கியதையடுத்தும் விகாரைகளுக்குப் பட்டதைத் தொடர்ந்தும் - அவற்றின் நம், அரச சேவகர்களும் சூறையாடுவதில் Dான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட டவடிக்கை, இத்தகைய சொத்துக்களின் "பலதரப்பட்ட தடைகள்” சம்பந்தமான கோவில்களிலும் ஏனைய இடங்களிலும் கற் தூண்கள் "அத்தாணிக் கணு" அல்லது பிடப்பட்டன. மிஹிந்தலைப் படிகங்கள் பட்ட நிலையிலானவை எனக் கூறலாம். களில் - கோவிற் காணிகளில் நிற்கும் டுத்துச் செல்லல், விகாரைகளில் இருந்து பனவற்றை அபகரித்தல் என்பன மீதான
Fமயத்தில் - பாளி மற்றும் சமஸ்கிருத யிலும் அதிக உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்
தும் மெய்யெழுத்தும் ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக
இவை, ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒன்றாக ரம்பத்தில் எழுதப்படும் "ஸ்வஸ்தி" என்ற ம்பம் வரை, பழைய முறைப்படியே ாணப்பட்ட மெய் - இடை எழுத்துக்கள் ட ட் ற, ங் க, ம் ப, ஸ் த, ஸ் வ.
ழத்துக்கள் அனைத்தும் தத்தமது முந்திய தில் அந்த எழுத்துக்கள் அவற்றிற்குரிய வங்கள் நிகழ்ந்தன. இதற்கு உதாரணமாக, பிட முடியும். 80
தென் இந்தியாவில் இருந்து சோழ
இலங்கையைக் கைப்பற்றினார்கள். ரும்பாலான பகுதிகளை இவர்கள் ஆட்சி நாட்டு மக்களின். சமய, கலாசார த விகாரைகள், பிக்குமார் இல்லங்களுக்கு து. இங்கிருந்து தப்பியோடிய புத்த ந்தனர்.
4

Page 163
சொற்பகாலத்தில் முதலாம் ஜயபாகு அரசர்கள் சேதங்களைத் திருத்தி அனு கொண்டு வந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து பொலன்னறுவைக்கு தலைநகரம் இடமா நிகழ்ச்சிகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட6 பெருமளவு ஆதரவு வழங்கப்பட்டது. பி. திம்புலாகல, கஸ்ஸப்ப ஆகியோர் திரிபி குருலு கோமி, வித்தியா சக்கரவர்த்தி ஆசி மொழியில் போதித்தார்கள். அரசர்கள் இருந்தனர். இலக்கியம் சம்பந்தமான ந நேரத்தை ஒதுக்கினார்கள். முதலாம் எழுதியுள்ள அதே சமயத்தில் இரண்ட சிலுமின” என்ற புராண வரலாற்: எழுதியுள்ளார். இத்தகைய கல்விமான்கள் உபயோகித்த வரிவடிவும் அபிவிருத்தி
அச்சு இயந்திரம் இல்லாத அந்த ந ஒலையில் எழுதுகோலினால் எழுதப்பட
5ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியளவில் மொழிகளில் உள்ள எந்தவொரு ஒலிை பிரதிபலிக்கக் கூடிய சிங்கள எழுத்துக்கள் மூல பாளிப் பிரதியில், "ஜானகி ஹர நிரந்தரமாக எழுதப்படவும் - அபிவி தேவைப்பட்டன. இவற்றின் பழைய பிரதி தற்போது பாதுகாக்கப்படும் புராதன நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாகும்.
அனுராதபுர காலத்தில் இடம்பெற்ற காரணமாக சிங்கள எழுத்துக்கள் பொலன்னறுவைக் காலம் முடிவடையும் ஏனைய சகல எழுத்துக்களும், தற்போது கூறலாம்.
அனுராதபுர காலத்தில் ஏற்பட்ட சில குறிப்பிட வேண்டும். "அ" என்ற உயிெ எழுத்துக்கள் சம்பந்தமானவையே இ6ை மெய்யெழுத்து அல்லது "ஏ" "ஒ" என்ற ஒ இதில் அடங்கும். ("கே" "கோ" என்பன
14

5, முதலாம் பராக்கிரமபாகு போன்ற ராதபுரம் நகரத்தை பழைய நிலைக்குக் பாதுகாப்பான பகுதி எனக் கருதப்பட்ட ற்றம் செய்யப்பட்டது. சமய - கலாசார ன. கல்விக்கும் புலமைப்பரிசில்களுக்கும் ரபல கல்விமான்களான வண. சாரிபுத்த, டகத்தை விரிவாக உபதேசம் செய்தனர். யோர் புத்தரின் போதனைகளை சிங்கள ரிற் பலரும் சிறந்த கல்விமான்களாக டவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும் அவர்கள் விஜயபாகு மன்னன் பல நூல்களை டாம் பராக்கிரமபாகு மன்னர் "கோவ் றையும் மேலும் பல நூல்களையும் ரின் நடவடிக்கை காரணமாக, அவர்கள்
காண வழிபிறந்தது.
ாட்களில் ஒவ்வொரு பிரதியும் பனை - வேண்டியிருந்தது.
சிங்களம், பாளி, சமஸ்கிருதம் ஆகிய யயும் அல்லது ஒலிக் கூட்டங்களையும் ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. திரிபிடகத்தின் ண" போன்ற வட மொழிச் சொற்கள் ருத்தி அடைந்த சிங்கள எழுத்துக்கள் கள் எதுவும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. சிங்கள கையெழுத்துப் பிரதி 13 ஆம்
முக்கியமான இலக்கிய நடவடிக்கைகள் துரிதமாக அபிவிருத்தி அடைந்தன.
சமயத்தில், சில எழுத்துக்களைத் தவிர உள்ள நிலையைப் பெற்றிருந்தன என்று
முக்கியமான விடயங்கள் பற்றியும் இங்கு ரழுத்து மற்றும் “ன் ட” “ன் நு" போன்ற வயாகும். உயிரெழுத்துடன் சேர்ந்திராத ஒலிகளை நீட்டுவதற்கான எழுத்துக்களும் 「)
5

Page 164
அபிவிருத்தியடையும் ஒரு மொழி தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வ இடம்பெறுகின்றன. சிங்கள மொழிக்கு ெ சமஸ்கிருதச் சொற்களும் சேர்க்கப்பட்ட
பொலன்னறுவைக் காலத்தில் (கி. எழுத்துக்களைத் தவிர சிங்கள ெ எழுத்துக்களின் வரிவடிவங்கள் இருந்து ( முடியும். ந, ம, வ, ல, க, ஜ, ட, ம.
குறியீடுகள் இடப்படுவதும் இந்தக் க எழுத்தின் மேலாக சமகோடுகள் அதே இத்தகைய முதலாவது குறியீடாக இ எழுத்துக்களைப் போல இந்தக் குறிய விஜயபாகு மன்னனின் (கி. பி. 1055
இதனைக் காணலாம்.
அம்பகமுவ மலைக் கல்வெட்டு எ அம்சங்கள் பற்றியும் குறிப்பிட வேண்டு எழுத்துக்களுக்கிடையிலான வித்தியாக
நிரந்தரமானவையல்ல. தற்காலிகமானை
இதனைத் தொடர்ந்து தம்பதெனிய, 1408) எழுத்துக்கள் சம்பந்தமாக கண முடியவில்லை. சில எழுத்துக்கள், த ப்ெற்றுவிட்டன என்று கூறலாம். உதார குறிப்பிட முடியும். க, ட, ல என்பன எழுத்தும் பழைய வரிவடிவும் ஒன்றுக்கு ந, ல ஆகிய எழுத்துக்களே தற்போன முதலாவது எழுத்துச் சம்பந்தப்பட்ட மட பக்கத்தில் கூரான முனையும் அதே சம வளைவு பிரதான எழுத்திலிருந்து விை
உயிரெழுத்துக்கள்.
குறிப்பிட்ட ஒரு எழுத்துக்கு மேலே என்ற உயிரெழுத்து காண்பிக்கப்படுக கீழ்நோக்கி செல்லும். பின்னர் - அனுர எழுத்தில் இருந்து பிரிந்தே காணப்பட என்ற எழுத்து "F" என்றே எழுதப்ட

சம்பந்தமாக ஏற்படும் அதிகரித்த கையிலேயே இந்த அடையாளங்கள் மருகூட்டவென அதிக எண்ணிக்கையான
60T.
பி. 1056 - 1236) கீழ்க்காணும் மாழியில் தற்சமயம் வழங்கி வரும் வந்துள்ளன என்று பொதுவாகக் குறிப்பி ர என்பனவே அந்த எழுத்துக்களாகும்.
ாலப்பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஒரு னாடு இணைந்த குறுகிய நேர்கோடும் ருெந்தது. தற்கால ட என்ற சிங்கள பீடு சிறிய அளவில் அமைந்திருந்தது.
- 1110) பனாக்கடுவ செம்புத் தட்டில்
ாழுத்துக்களிற் காணப்படும் ஒழுங்கற்ற ம். இந்தக் கல் வெட்டில் "ஐ, த, ந்” ஆகிய Fம் புலப்பட முடியாததாகும். இவை வயே எனக்கொள்ளலாம்.
கம்பொல காலங்களில் (கி. பி. 1220 - ரிசமான அபிவிருத்தியை அவதானிக்க தற்போதுள்ள வரிவடிவை அப்போதே ணமாக - க, ஜ, ந, ட என்பனவற்றைக் எ சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் தற்போதைய பக்கத்தில் ஒன்றாகக் காணப்படுகின்றன. தைய வடிவத்தைப் பெற்றிருக்கவில்லை. ட்டில் இடது பக்கத்தில் வளைவும், அதே யத்தில் "ல" சம்பந்தமாக, மேலே உள்ள Uகிக் காணப்படுகிறது.
சம கோடு ஒன்றை இடுவதன் மூலம் "அ" கிறது. இந்தச் சமகோடு படிப்படியாக ாதபுர காலத்தில் இந்தக் கோடு, பிரதான ட்டது. உதாரணமாக, முற்காலத்தில் "க" பட்டது. காலக்கிரமத்தில் சமகோடு கீழ்
46

Page 165
நோக்கிச் செல்ல ஆரம்பித்ததும் - அமைந்திருந்தது. 25
எழுத்துக்களின் மேலாக, கோடு ஒன்ை பெறப்பட்டது.
இந்தக் கோடு பின்னர் வலது பக்கமாக இரணர்டு கோடுகளும் "ஐ" என்ற எழுத் காலக்கிரமத்தில் இந்த இரு கோடுகளும்
ஒரு எழுத்துக்குக் கீழே நேர்கோடு வரிவடிவு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
"ஈ" என்ற உயிரெழுத்து, நீண்ட ஒலியு எழுத்தின் மேலே இடதுபக்கம் நேர்கே இந்தக் கோடு, காலக்கிரமத்தில் சுருண்ட இடைக்காலத்தில் இந்தவித மாற்றங்கள்
“ஒள” என்ற உயிரெழுத்து, சமஸ் உபயோகிக்கப்பட்டது. உயிரெழுத்துக்கு குறிக்கப்பட்டன. காலக்கிரமத்தில் இது “கெள” என்ற எழுத்து எழுதப்படும் போ இதன் புராதன வரிவடிவை கல்பொத்த
மேலும் நான்கு உயிரெழுத்துக்கள் சி எழுத்துக்கள் சாதாரணமாக உப யோகிக்க சிக்கலான எழுத்துக்கள் உள்ளன. இ அளிக்கப்படுதல் உசிதமாகும். ந, ஞ, ஜ, உள்ள ருவான்வெலி தாது கோபுர கல்ெ
"ஐ" என்ற எழுத்து சம்பந்தமாகவுப் பராக்கிரமபாகு மன்னனின் காலத்தைச் 24 இல் காண முடியும். “ஞ் ந” என்ற 2 "ந” என்பதையும் இணைப்பதன் மூலம் தற்காலத்தில்  ைஎன எழுதுகிறோம்.
ஒரு உயிர்மெய் எழுத்து " ற” எ
வேண்டுமானால், “ற" என்ற எழுத்து 6
குறியீட்டின் மூலம் இது காட்டப்படுகி
14

பிரதான எழுத்தில் இருந்து விலகி
ற இடுவதன் மூலம் "ஐ" என்ற வரிவடிவு
வளைய ஆரம்பித்தது. சில சமயங்களில் தைப் பிரதிபலித்தன. உதாரணம் பை.
இணைந்து தோற்றமளித்தன.
ஒன்றை இடுவதன் மூலம் "உ" என்ற
டையதாக உச்சரிக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த
ாடு ஒன்று இடப்பட்டது. உதாரணம் 7 வடிவினதாக மாறியது. உதாரணம் “"ெ ஏற்பட்டிருக்கலாம்.
கிருத சொற்களை எழுதும் போதே iரிய அடையாளமான  ைமூலம் இவை 9 என மாறியது. இந்த அடையாளம் து, கடைசியில் உபயோகிக்கப்படுகிறது.
கல்வெட்டில் காண முடியும்.
ங்களத்தில் இருந்த போதிலும் - இரண்டு கப்படுவதில்லை. இவற்றைத் தவிர நான்கு இவை சம்பந்தமாக ஒரளவு விளக்கம் ய என்பனவே அவை. அனுராதபுரத்தில் வட்டுக்களில் இவற்றைக் காண முடியும்.
) “ந” என்ற எழுத்து சம்பந்தமாகவும் சேர்ந்த கல்விகாரை கல்வெட்டின் - வரி உயிர்மெய் எழுத்து - "ஞ” என்பதையும்
பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டதாகும். இதனை
ான்ற எழுத்துடன் தொடர்புபட்டிருக்க 7ழுதப்படுவதில்லை. "ரகரான்சய” என்ற
DტI.
47

Page 166
ஒரு உயிர் மெய் எழுத்து “ய” 6 வேண்டுமானால், "ய" என்ற எழுத் மாற்றப்படுகிறது. அதில் அரைவாசி “ய” தற்காலத்தில் “யம்சய” தனியாக எழுத
15ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் தெ அமைந்திருந்தது. இந்தக் காலப்பகுதியி மாற்றமும் ஏற்படவில்லை. ஓரளவு 6 அறிஞர்களின் பெருமுயற்சி காரணமாக பரிசில்களும் அதிகரித்த அளவில் இட போதிலும் சிங்கள எழுத்துக்களில் காலப்பகுதியில் சிங்கள எழுத்துக்கள், தற் இதற்கு விதிவிலக்காக "ந” என்ற எழுத்ை பின்னரே இந்த எழுத்து தற்போதைய
இருந்தபோதிலும், மேற்கு நாடுகளின் அச்சிடுதல், புத்தக வெளியீடு என்பன பலனாக, சிங்கள மொழி வரிவடிவில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. "ந” என்ற எ சம்பந்தப்பட்டமட்டில், கடந்த 500 வி மாற்றமும் ஏற்படவில்லை என்று கூற
14

ான்ற எழுத்துடன் தொடர்புபட்டிருக்க து "யம்சய" என்ற குறியீட்டுக்கென எனக் கூறலாம். உதாரணம் - 5ை ஆனால்,
ப்படுகிறது. 5ை
ன் இலங்கையின் தலைநகராக கோட்டே பில் சிங்கள எழுத்துக்களில் எந்தவித ஸ்திர நிலை அவற்றிற்கு ஏற்பட்டது. கல்வியும் அதற்கு உதவியாக புலமைப் ம்பெற்றன. இவை எல்லாம் நடைபெற்ற அபிவிருத்தி ஏற்படவில்லை. இந்தக் போதுள்ள வரிவடிவைப் பெற்றுவிட்டன. தைக் கூறலாம். பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்த
வரிவடிவைப் பெற்றது.
தொடர்புகள் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து வற்றில் ஏற்பட்ட பாரிய மாற்றங்களின்
இறுதியாகவும் திட்டவட்டமானதுமான ழுத்தைத் தவிர ஏனைய எழுத்துக்கள் பருட காலத்தில் எந்தவொரு முக்கிய லாம்.
48

Page 167
பாளி இ
ஆசியாவின் சுடர்விட்டுப்பிரகாசிக்கு போதனைகளாக அமைந்து காணப்படும் எழுத்துருவிலான பாளி இலக்கியம் 6 அறிஞர்கள் பலர் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர் கி. மு. 3ஆம் நூற்றாண்டிலே கூடப்ெ விளைவாக ஆருகதர் மகிந்தரது தலைமை மன்னனது ஆட்சிக் காலத்தில் பாளி திரி அந்நிய நாட்டிலிருந்து இந்நாட்டிற்கு வருை கற்றறிந்த பண்டிதர்களும் பாளி மெ தலையங்கங்களிலும் பல நூல்களை எ வகை முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றை இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும். இச்சந்தர் கவனத்தைத் திருப்ப விழைகின்றேன். Ol. ஆருகதர் மகிந்தரது வருகையுட
திரிபிடகம்
02. கி. மு 3ம் நூற்றாண்டுக்கும் ! பட்ட காலத்தில் இலங்கையில் பா 03. பாளி உரை நூல் இலக்கியம் 04. பாளி சங்கிரக கிரந்த இலக்கியப் 05. பாளி விளக்க உரை நூல்கள் 06. பாளி ஞானபாத இலக்கியம் 07. பாளி வம்ச இலக்கியம் 08. பாளி இலக்கண நூல்கள்
09. பாளி அணி இலக்கணநூல்கள்
1. ஆருகதர் மகிந்தரது வருகையுடன் திரிபீடகம்
கி. மு. 6 ம் நூற்றாண்டிலே புத்தட திரிபிடகம் புத்திபூர்வமானதாக அமையா நம்பப்படுகின்றது. சரித்திர நோக்குடன் கியம் பல நூற்றாண்டுகளாகப் பலமாற்
புத்தபகவான் பரிநிர்வாணமடைந்த மூ போதனைகளைச் சேகரிப்பதற்கு உண்
14

லக்கியம்
தம் தீபமாக விளங்கும் புத்த பகவானது திரிபிடக இலக்கிமே மிகப்பழைமையான ான்று சந்தேகத்திற்கிடமின்றி கற்றறிந்த
அசோகச் சக்கரவர்த்தியின் ஆதரவின்கீழ் பற்ற மூன்றாவது பெளத்த சங்கத்தின் பில் வந்த மதபிரசாரக்குழு தேவநம்பியதீச பீடகத்தை இத்தீவுக்கு அறிமுகம் செய்தது. க தந்த பண்டிதர்களும், இலங்கையிலுள்ள ாழியிலே பல தலைப்புகளிலும், பல ழுதியுள்ளனர். அந்த நூல்களின் இயல்பு ச் சுருக்கமாக மீளாய்வு செய்வதே ப்பத்தில் பின்வரும் விடயங்களில் எமது
ன் இலங்கை பெற்றுக்கொண்ட பாளி
கி. பி. 5ம் நூற்றாண்டுக்கும் இடைப் Tளி இலக்கியம்.
ள் இலங்கை பெற்றுக்கொண்ட பாளி
பகவானது போதனையுடன் உருவாகிய து பக்தி பூர்வமானதாக அமைந்ததென்று அதைப்பார்க்கும்போது, திரிபிடக இலக் றங்களை அடைந்திருந்தது.
மன்று மாதங்களின் பின்னர் புத்தருடைய மையான முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு
9

Page 168
முதலாவது பெளத்த சங்கம் கூட்டப் னைகளை வகுத்துத் தொகுக்கும் வேை கப்பெற்றன என்பதிலும் அது மூன்றால் பதிலும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லை.
புத்தபகவானது போதனைகளின் கதாவத்துப் பதாசன என்னும் நூல் எழுதப் மூன்றாவது சங்கத்திலே தத்தநிபாதத் நிசதேசபதி சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டதும் பெயர்க்கும் தொடக்கவேலைகளின் இரு காட்டுவனவாய் அமைந்துள்ளன. அங் பெற்றதும் நீளமான தத்தங்கள் அடங்கிய வினையுடைய தத்தங்கள் மச்சிம நிகாய் வகுதிகளாக்கப்பட்டதை எடுத்துக் காட் வினய பீடகத்திலே பிக்குகளது ஒழுக்கத் தடைவிதிகளும் இரண்டாவது பெளத்த க நிலையிலேயே இருந்தது என்பதைக் சங்கத்தில் அபிதம்ம பீடகத்தைப்பற்றிக் குறி கதாவத்துப் பிரகரணயவுக்கான கப்த ஆராயும்போது மூன்றாவது பெளத்த சங் அடைந்தது என்னும் கருத்து நிரூபண
மூன்றாலது பெளத்த சங்கம் நடைெ னைகளை அதேவிதமாகவே ஆருகதர் ட என்பதை நினைவில் இருத்திக்கொள்வ போதனைகள்
O1. சத்த பீடகம்
02. வினய பீடகம்
03. அபிதம்ம பீடகம்
எனப் பிரசித்தி பெற்றவை.
இந்தத் திரிபீடகங்கள் இன்று காண என்று கருத முடியாது. கி. பி. 5 ஆவது தொடர்புடைய நூல்கள் பற்றிய எண்ான எனவே இலங்கையிலும் திரிபிடகங்களி
கருத இட்முண்டு. இலங்கையில் உ பூரணப்படுத்துவதில் தமது பங்களிப்பி
l

பட்டது. புத்த பகவானுடைய போத லகள் முதலாவது சங்கத்திலே தொடங் பது சங்கத்திலும் தொடரப்பட்டன என்
தலைப்புகளின் அடிப்படையிலமைந்த பெற்றதும் ஆருகதர் மொக்கலிபுத்ததீசரினால் தின் உரை நூலாகத் திரிபீடகத்தில் பெளத்த போதனைகளுக்குக் கருத்துப் உறுதிவாய்ந்த கட்டங்களை எடுத்துக் குத்தரநிகாய சக்கநிபாதவாக வகுக்கப் து தீகநிகாயவாகவும் இடைப்பட்ட அள பவாக வகுத்ததும் பெளத்தபோதனைகள் டுதற்குச் சான்றுகளாக அமைந்துள்ளன. திற்கெதிராகக் கொண்டுவரப்பட்ட பத்துத் சங்கத்தின்போது வினய பீடகம் அமைப்பு
குறிப்பிட்டுக்காட்டுகிறது. முதவாவது ப்பிடாதிருப்பதும் மூன்றாவதுசங்கத்திற்குரிய பிரகரணய உருவாகிய தன்மைகளையும் கத்தின்போது வினய பீடகம் அபிவிருத்தி மாகிறது.
பற்ற காலத்தில் நிலவிய பெளத்த போத மகிந்தர் இலங்கைக்கு அறிமுகம் செய்தார் து முக்கியமானதாகும். அந்தப் பெளத்த
க்கூடியவாறே அதே நிலையில் இருந்தன து நூ ற்றாண்டிலும் குட்டக நிகாயவுடன் 0ரிக்கையில் அபிப்பிராய பேதம் இருந்தது. ரின் பதிப்பு நிகழ்ந்திருக்கக் கூடும் என்று உள்ள பண்டிதர்களும் திரிபீடகத்தைப் னைச் செய்துள்ளனர் என்பதை இங்கு
5O

Page 169
குறிப்பிடுதல் வேண்டும். கி. பி. 3 ஆம் புத்தகோசர் 15 தொகுதிகளைக்கொண் அத்துடன் குட்ட கட்பீதம் என்ற நூலையும் பிரபலமடைவில்லை. இதைத்தவிர சேர்க்கப்பட வேண்டிய சில காதைகள் உ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
வினய பீடகத்தின் ஐந்தாவது நூலா பிக்குவினாலே எழுதப்பெற்றது எண் வெளியிட்டுள்ளனர். இவ்விதமாக திரிபி
இலங்கைப் பண்டிதர்களும் பெரும் சேன
02. இலங்கையில் கி. மு. 3 ஆம் நூற இடைப்பட்ட காலத்தில் பாளி இ
மிலிந்தபஞ்ஞ, பெதோபகாதேச, நெ இக்காலப்பகுதியில் எழுதப் பெற்றனவாக நூல்கள் இலங்கையில் எழுதப் பெற்றன (இந்தியா) என்னும் இடத்திலே எழுதப்பட்
இலங்கையில் பிற்காலத்திலே பாளி நூல்களும் வழங்கிய உதவியை முற்ற பெளத்தத்திற்கு எதிராக எழுப்பப்பட்ட 5 எழுதப்பட்ட நூலாகவே மிலிந்தபஞ் நெத்திப்பிரகரண ஆகிய நூல்கள் புத் கிக்கொள்வதற்கேற்றதற்கான முறைகள் ஏற்றுக்கெர்ள்ளலாம்.
மகாவம்சம் எழுதப்படுவதற்கும் இந்நூ பாளி மொழியில் நூல்களை எழுதத் தொ பிக்குகள் எழுதியிருக்கவேண்டும் என்று எனினும், இலங்கையில், பாளி இலக்கியத் நூலாக இந்நூல் முக்கியத்துவம் பெறுகி
இந்நூலிற் பல பிழைகள் காணப்படு கைப் பிக்குகள் பாளி மொழியில் சிறந்த இலங்கையிலுள்ள அபயகிரி விகாரையை கருதப்படும் விமுக்திமக்க என்ற நூல் ே ஆனால், பின்னர் எழுதப்பெற்ற “விசுத்தி உடையதாயிருக்கின்றது. புத்த பகவானுை
15

நூ ற்றாண்டிலே வாழ்ந்த சங்கைக்குரிய ட குட்டக நிகாயவை இயற்றினார். இயற்றினார். ஆனால் அது அக்காலத்தில் உரை நூல்களிலே திரிபிடகத்தில் ண்டு என்று இலங்கை பிக்குகளினாலே
கிய "பரிவாரபாளி", தீப என்னும் புத்த று சில விமர்சகர்கள் கருத்து டகம் முழுமையான உருப்பெறுவதற்கு வையாற்றியுள்ளனர் என்று கூறமுடியும்.
]றாண்டுக்கும் 5 ஆம் நூற்றாண்டுக்கும் லக்கியம்
த்தீப்பகர என்னும் மூன்று நூல்களும் 5க் கருதப்படுகின்றன. ஆனால் இந்த வாகக் கருதப்படவில்லை. ஜம்புத்தீபம் டதாகவே ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது.
இலக்கிய அபிவிருத்திக்கு இந்த மூன்று ாக மறந்துவிட முடியாது. தேரவாத சமய தத்துவ கேள்விகளுக்கு விடையாக ஞ கருதப்படமுடியும். தேகோபதேச, தபகவானது போதனைகளை விளங்
பற்றி எழுதப்பெற்ற நுால்களாக
வால் உதவியது என்று கருதப்படுகிறது. "டங்கிய காலத்தில் அந்நூல்களைப் புத்த சங்கைக்குரிய புத்த தத்தர் கருதுகின்றார்.
தொடக்க காலகட்டத்தில் எழுதப் பெற்ற
றது.
வதற்குக் காரணம் அக்காலத்தில், இலங் பாண்டித்தியம் பெறாதிருந்தமையாகும். பச் சேர்ந்த புத்த பிக்குகள் எழுதியதாகக் தரவாத பாரம்பரியத்தைச் சார்ந்ததன்று மக்க" என்னும் நுாலை, ஆகன்ேமை
டய அடிப்படை ே ன்க்ளாயமைந்த
• ༥ ཊ་ ༦

Page 170
சீல சமாதி பிரக்ஞான என்பவற்றைத் நூல் கி. பி. 505ல் சீன மொழியில் அதற்குமுன் எழுத்துருப்பெற்றிருத்தல்
ஆருகதர் மகிந்தரால் திரிபிடகத்திற்கு
உரியதாகும். அவை சிங்கள மொழயி6ே முக்கியமான இடத்தை வகித்த பாளி கட் வளநூல்களாக இருந்தன. மூன்று «5 குறிப்பிடப்படுகின்றது. அவையாவன:- குருடியட்டகதா என்பனவாம். மேலும், ட சங்கேபட்ட கதா, அந்த கட்ட கதா என்னு மொழியிலும், பின்னையது ஆந்திர மொழ
இங்நா ல்கள் எழுதப்பட்ட காலமும் ( பினும் இலங்கைப் பாளி இலக்கியத்தி பெறுகின்றன. கி. பி. 5 ஆம் நூற்றாண். முன்பு இலங்கையின் சிலநூல்கள் எழு வெளியிடுகின்றன. இக்காலத்தில் எழுத கையில் அபிவிருத்தி அடைந்த பாளி இ அமைந்ததிருந்தன.
03. பாளி உரைநூல் இலக்கியம்
சங்கைக்குரிய புத்தகோசர் கி. பி பல நூல்களுக்குப் பாளி மொழியிே எழுதிய காலம் இலங்கையின் பாளி ஆரம்பமாகும். ஜம்புத்தீவு என்னும் இந்தி இந்தப்பண்டிதர் இலங்கையில் பாளி சேவைக்காக அனுபுத்தர் என்றும் போ, என்றும் கெளரவிக்கப்பட்டு மைதி பு: பீடகம் முழுவதற்கும் சமனப்பசாதிகாவு அட்டசாகினியும் வித்தகமக்கவுக்கு சட அபிதம்ம பிரகரணங்களுக்கும் பஞ்சப்பி விலாசின்யும் மச்சிநிகாயவுக்குப் பிர சரத்தப்பிரகாசியும் அங்குத்தர நிகாயவு புத்தகோசரினால் உரைநூல்களாக 6TCL
இந்தப் பிக்குவினது மிகக் சிறந்த தர்மத்தின் கலைக்களஞ்சியமாக நன்கு அடிப்படைக்கோட்பாடுகளான சீல. சம கொண்டு எழுதப்பெற்றது. இலங்கையில் அபிவிருத்திக்கு இந்நூல் அளப்பரிய (

ழுவி எழுதிய "விசுத்தி மக்க" என்னும் மொழிபெயர்க்கப்பெற்றதென்பதனாலே வேண்டும்என்று கருத இடம் உண்டு. எழுதப்பட்ட உரையும் அக்காலத்திற்கு Uயே எழுதப்பெற்றன. பின்னர் இலங்கை டகதாவிற்கு இச்சிங்கள உரைகள் முக்கிய சிங்கள உரைநூல்கள் இருந்தன என்று மகாஅட்டகதா, மகாபச்சரிய கட்டகதா, 1ாளி உரைநூா ல்களிலே குறிப்பிடப்பட்ட னும் இரு நூல்களிலேமுன்னையது பாளி யிெலும் எழுதப்பட்டதாகக்கருதப்படுகிறன.
இடமும் திட்டவட்டமாகக் கூறமுடியாதிருப் ல்ெ ஒரு வளமாக முக்கிய இடத்தைப் டிலே பாளி உரைநா ல்கள் எழுதுநதற்கு தப்பெற்றன என்பதை இவ்வுண்மைகள் நப்பட்ட நூல்களே பிற்காலத்தில் இலங் லக்கியத்திற்கு உறுதியான அத்திவாரமாக
5 ஆம் நூற்றாண்டிலே திரிபிடகத்தின் ல பெருந்தொகையான உரைநூல்களை இலக்கிய வரலாற்றிலே பொற்காலத்தின் யாவிலிருந்து இலங்கைக்கு வருகை த்ந்த
மொழியின் அபிவிருத்திக்கு ஆற்றிய ற்றப்பட்டார். எதிர்காலத்தில் புத்தராவார் த்தர் என்று அழைக்கப்பட்டார். வினய ம் அபிதம்ம பீடகத்தில் தம்மசங்கானிக்கு ம்மோக வினோதனியும் எஞ்சிய ஐந்து ரகனகதாவும் தீக நிகாயாவுக்கு சுமங்கல பஞ்ச சூதனியும் சம்யுக்த நிகாயவுக்கு க்கு மனோரத பூர்ணாவும் சங்கைக்குரிய 2தப்பட்டன.
பாளிநூ ல் “விசுத்தி மக்க” ஆகும். பெளத்த மதிக்கப்படும் இந்நுல் பெளத்த தர்மத்தின் தி, பிரக்ஞான ஆகியவற்றை ஆதாரமாகக் ) பின்னர் எழுந்த பெளத்த சிந்தனையின் சேவையாற்றியுள்ளது.
52

Page 171
இலங்கையில் பாளி இலக்கியத்திற்கு சங்கைக்குரிய புத்தகோசரைத் தவிர சங் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றார்.
சங்கைக்குரிய தம்மபால என்பவ படும் உதயண அதுவாவ (உரைநூா பேதவத்து, விமவைத்து, தேர-தேரி உை இவற்றைத் தவிர சங்கைக்குரிய உபசே அழைக்கப்படும் (நிசதேஸ் அதுவாவ) 6 லையும் சங்கைக்குரிய மகாநாம எ அழைக்கப்படும் சம்பிதவக்க உரைநுா? புத்தகோசருடன் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவ என்னும் நூலுக்கு மதுரார்த்த விலாசின இவ்விதமாக இலங்கைப்பாளி இலக்கியத் அளவில் அபிவிருத்தி அடைந்துள்ள பிரிவாக நாம் குறிப்பிட முடியும்.
இதனை ஆராயுமிடத்து கி. பி. 5 ஆ 500 ஆண்டுகள் பாளி உரைநடை இ உரைநூல்களின் அடிப்படை நோ தெளிவுபடுத்துவதேயாயினும் அது அம்ம சமூக, மற்றும் பல விடயங்களைப் டெ முக்கியமான இடத்தை வகிக்கின்றன. விலாசினி இலங்கையிலும் இந்தியாவி புத்தருடைய வரலாறு பற்றியும் முதலாவ சங்கம், அக்கால அரசியல் சமூக, தெளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றன. கிழக்கு கதைகள் இலங்கைச் சரித்திரத்தை தயாரிப்பதற்கும் பெரிதும் உதவும் என்று வழங்கும் சேவை திரிபடகங்கள அத்தியாவசியமானவை என்று குறிப்பு உரைநூல்கள் இல்லாவிட்டால் திரிபி விளங்கிக்கொள்ள முடியாது என்பதே உள்ளடக்கியதோடு மட்டுமன்றி இந்த உ திரிபிடகங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய தம்மபத முதலான பல நூல்களின் பெருமைகை
04. பாளி சங்கிரக நூல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட சுத்த, வினய, அபிதம்
15

தப் பெருஞ்சேவையாற்றிய பிக்குகளுள்ளே கைக்குரிய பதார தீதாவசிதம்மபாலாவும்
ர் பரமார்த்த தீபனி என்று அழைக்கப் ல்) சரிதபீடகா அதுவாவ (உரைநூல்) ரநுா ல்கள் ஆகியவற்றை எழுதியுள்ளார். ன என்பவர் சத்தம்மப ஜோதிகா என்று தெளிவான பாடலில் அமைந்த உரைநூ rன்பவர் சத்தப் பிரகாசினி என்று லையும் எழுதியுள்ளனர். சங்கைக்குரிய ராகிய புத்ததத்தர் என்பவர் புத்தவங்ச ரி என்னும் உரையினை எழுதியுள்ளார். தைப் பற்றிக்கூறும்போது மிகவும் பாரிய Լյm6th உரைநூல்களை விசேடமான
ம் நூற்றாண்டுவரை நீண்டகாலப்பகுதியான லக்கியம் அபிவிருத்தி அடைந்துள்ளது. க்கம் திரிபிடகங்களின் கருத்தைத் ட்டோடு அமைந்துவிடவில்லை. சரித்திர, 1ாறுத்தவரை இந்த உரைநூ ல்கள் மிக சமந்தப்பசாதிக, அட்டசாலினி, தமங்கல லுெம் புத்தசாசன வரலாறு பற்றியும், து பெளத்த சங்கம், மூன்றாவது பெளத்த சரித்திர வரலாறு அனைத்தினையும் மேற்குப் பண்டிதர்கள் இந்த நிதான மட்டுமின்றி இந்திய சரித்திரத்தைத் வ குறிப்படுகின்றனர். இந்த உரைநூல்கள் து கருத்துக்களை விளக்குவதற்கு பிட வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்த டகங்கள் பற்றிய எந்த நூலையுமே உண்மையாகும். சரித்திரச் சான்றுகளை உரைநூல்களின் உதவி இல்லாவிட்டால் தேர, தேரி காதை, கதாவத்த, ஜாதகபத ள அறிந்திருக்க முடியாது.
இலங்கைப் பாளி இலக்கியத்தில் ம ஆகிய திரிபீடக நூல்கள் சம்பந்தமான
53

Page 172
சங்கிரக நூல்கள் என்று குறிக்கப்படு இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு
திரிபிடகத்தைப் படிப்பதற்கு நீண்டகாலமு இந்தக் கடினமான வேலையைச் சுலபம எழுதுவதற்கு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பு னதாகும். சங்கிரக என்றால் சுருக்கம் எ திரிபிடகங்களின் சுருக்கத்தையே அ நேரத்தையும் ஆற்றலையும் செலவிட்டே
சங்கிரக நூல்களிலே காணப்படு உபயோகிக்கப்படக் கூடிய தத்தங்களை உ தேவைப்படுவனவாயும் அவை விளங்க தத்த சங்கிரக. சாரசங்கிரக ஆகிய காலத்திலேயே படிப்பதற்கென்று வ இன்றும் சத்துவபாளி பாதுகாப்புக்கேற்ற வ ஏற்ற நூலாகவே கொள்ளப்படுகிறது.
சாசனத்தின் காலம் வினயத்திே பிக்குகள் உறுதியாக நம்புகின்றனர். "வி குறிப்பிடுகின்றனர். வினய பீடகத்தைப் கொடுப்பதிலும் இலங்கை மிகுந்த அக்க
பலநூல்கள் எழுதப்பெற்றது இதற்குச்
வினய வினிக்சய உத்தரவினி சிக்காபதவனஞ் சேன சீமாலக்கன தீப உபசம்பத பிக்குகளுக்கு வினய பீடச இலகுவாக அமைந்தன. 20 ஆம் நூறு என்னும் நூலைப்பற்றிய விடயங்களில் 6 சங்கிரக நூல்கள் உதவிசெய்தன.
அபிதம்ம பற்றியும் பல நூல்கள் தவரை அபிதம்ம சிறிது ஆழமானது, நூல்களையும் உடையது. தத்துவமுை படும்போது அதற்குச் சங்கிரக கிரந்தங் நூல்கள் இந்தத் தத்துவ விடயத்தை
சேவையாற்றுகின்றன. இலங்கைப்பாளி விபக்க, சச் சங்கேப நாமரூப சமோச அ பராந்த வினிச்சய போகவிச்செதனி நாய நூல்கள் உள்ளடக்கியது. இந்தநூல்கள்

]கின்றன. அவற்றுக்கான உரைநூல்கள் என்று கூறுவர். பிற்காலத்து மக்கள் ம் பெருமுயற்சியும் எடுக்கவேணர்டியிருந்தது. Tக்குவதற்காகவே பாளி சங்கிரக நூல்கள் பட்டன என்று கூறுவது மிகப்பொருத்தமா ன்பது பொருள், சங்கிரக கிரந்த நூ ல்கள் டக்கியுள்ளன. இவை பெரும்பாலான - செய்ய வேண்டியிருந்தன.
ம்ெ தத்தங்கள் விசேட நோக்கங்களுக்கு டையன. அன்றாடம் சமய நிகழ்ச்சிகளுக்குத் கின. உதாரணமாக சத்து பாவன பாளி ன சாமனேர பிக்குகளால் தொடக்க குக்கக்கப்பட்டதாகவே கருதப்படலாம். ாதங்கள் அடங்கிய சமய நடவடிக்கைகளுக்கு
லேயே தங்கியுள்ளது என்று இலங்கை பினயோ நாம சாசனஸ்ஸ சூகுகு" என்று படிப்பது மட்டுமன்றி அதற்கான விளக்கம் றை காட்டியுள்ளது. வினயத்தைப் பற்றிய சான்றாக அமைகின்றது.
ரிச்சய, குட்டகசீக மூலசீக, சீனலங்க ானி போன்ற வினய சங்கிரக நூல்கள் த்தைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள மிகவும் ற்றாண்டில் எழுதப்பெற்ற பருபணபாளி Tழுந்த பிணக்கினைத் தீர்த்துவைப்பதற்கும்
எழுதப்பெற்றன. விடயத்தைப் பொறுத் ஏழு பிரகரண கிரந்தங்களையும் உரை றயைச் சார்ந்தது என்று அது கருதப் கள் தேவை. இந்தச் சுருக்கமான கிரந்த முதன்முதலாக அணுகுபவருக்கு மிகுந்த இலக்கியம் அபிதம்மவதார ரூபாரூபா பிதம்ம அட்ட சங்கிரக நாம ரூப பரிச்சேத )ாச்சர தீபிகா முதலான பல சங்கிர கிரந்த அபிதம்ம பீடகத்தில் உள்ள நான்கு
54

Page 173
பரமார்த்த தர்மங்களான சித்த, சித்த பகுப்பாய்வு செய்து சுருக்கக் கூறுகிற6 ஒன்பது அபிதம்ம சிரந்தங்கள் சுலகிளி அவற்றுள் தட்ட சங்கிரகய, அபிதம்ம ப பிரபல்யமானது.
05. பாளி விளக்க உரை நூல்கள்
தீக நூல்கள் (விளக்க நூல்கள்) ே களாக கந்திபாத இலக்கிய நூல்களை பிரிவினைச் சேர்ந்த நூல்களாகக் குறிப் தில் எழுதப் பெற்றன. சிலவேளை : தோன்றியிருக்கலாம். கந்திபாத என்ற விளக்கம் தருவது என்னும் பொருளை நூல்கள் சிங்கள, பாளி மொழிகளில் கிடைக்கக்கூடியவையாயிருக்கின்றன. மக ஆகிய நூ ல்கள் பற்றிக் கலாநிதி லீலா பு தெரிவித்துள்ளார்.
கந்திபாத இலக்கியம் சிங்கள உ யாயினும் இலங்கைப் பாளி இலக்கிய வகிக்கிறது என்பதைக் குறிப்பிட வே
06. பாளி ஞானபாத இலக்கியம்
சங்கிரக நூல்களுக்கு விளக்க நூல் (உரைநூல் ) சத்துவ நூல்களில் வரைவி விளக்கம் கொடுப்பதே தீகநூல் (விளக் அத்துடன் வினய சங்கிரக நூல்களில் தட விளக்கங்களுக்கு விரிவான விளங்ககங்க நோக்கமாக அமைந்தது. இலங்கையில் சார்த்ததீபாளி குட்டக சிக்ஷா மீது எ முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றன. அபிதட அபிதம்மவதார விளக்க நூலும் அபித அபிதம்மார்த்த சங்கிரக விளக்கநூலும்
07. பாளி வம்ச இலக்கியம்
அனுராதபுர காலத்திலிருந்து பr தாதுவம்சம், போதி வம்சம் துய வட
அபிவிருத்தியடைந்த இலக்கியப்பிரி6ை

சிக ரூப, நிப்பாண என்பனவற்றைப் ா. பேமிய மொழியில் பாரம்பரியமாக கிரந்தங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. டிக்கும் பேமிய மாணவர்டையே மிகவும்
தான்றுவதற்குமுன் எழுதப்பெற்ற நூ ல் மற்றும் ஒரு சிறந்த பாளி இலக்கியப் பிடலாம். இவை பொலனறுவைக்காலத் நீகநூல்கள் கந்திபாத நூல்களிலிருந்து
சொல்லே சிக்கலான சொற்களுக்கு க் கொடுக்கிறது. சாரததீபாளி போன்ற
எழுதப்பெற்றவை. இலங்கையிலேயே ா கந்தபாத, மஜ்ஜிமகந்த பாத அளகந்தபாத டி. சில்வா உபயோகமான விபரங்களைத்
ரைநூலாக எமக்குக் கிடைக்கவில்லை பநூல் வரிசையில் முக்கிய இடத்தை ண்டும்.
கள் (தீக நூ ல்கள்) பல எழுதப்பெற்றன. ளக்கம் கொடுக்கப்படாத விடயங்களுக்கு க நூல்) களின் முக்கிய நோக்கமாகும். ம்மத்திற்குச் சுருக்கமாகக் கொடுக்கப்பட்ட 3ள் கொடுப்பதும் தீக நூல்களின் முக்கிய எழுதப்பெற்ற தீக நூல்களுள், வினய ழுதப்பெற்ற சுமங்களப்பசாதவி ஆகியன ம்ம மட்டவிகாசினி என்று பெயர்பெற்ற ம்மட்ட விகாசினி என்று பெயர்பெற்ற
சிறப்பிடம் வகிக்கின்றன.
ளி இலக்கியம் தீபவம்சம், மகாவம்சம், bசம், உறத்தவனகல்ல வம்சம் போன்ற ப உடையது. இது சாசன வரலாறு,
55

Page 174
அரசியல் வரலாறு, சமுதாய, கலாசார த நிறைந்ததாகக் காணப்படுகிறது. உலகத்தி இலங்கை யில் உள்ள பாளி வம்சக் கc வகிக்கின்றன. இலங்கையில் பாளித் தொட கூறுவதில் மதிப்பார்த்த சேவையைச் அளப்பரிய சேவையாற்றியுள்ளது. பொருந்தியனவாக விளங்குகின்றன. அ
சமஸ்கிருத மொழியில் உள்ளதுபே பாளி மொழி பெற்றிருக்காவிட்டாலும் ப சுவைக்கக்கூடியவகையில் உள்ளன. மகா என்பன காதம்பரி, தசகுமார சரிதம் பே கூறக் கூடியவகையில் எழுதப்பட்டு6 பாடலிலும் இயற்றப்பெற்றுள்ளன.
08. பாளி இலக்கண நூல்கள்
மிகவும் பிரசித்தி வாய்ந்த கச்சாயன பின்பற்றிய பாளி மொழியிலே பல இலச் இலக்கண முறையைப் பின்பற்றிச் ரூபாசித்தி என்னும் சிறந்த நூல் எழுதப் பாலாவதாரய இலங்கைப் பாளி மாணவ( சங்கைக்குரிய முதலாவது உறிக்கடுே விளக்கமான உரையினை எழுதியுள்ள
மொகல்லான பாரம்பரியத்தினை மொகல்லான இலக்கண நூல் ஒன்றினை பராக்கிரமபாகுவின் காலத்தில் வாழ்ந்: பாரம்பரியத்தைப் பின்பற்றி பதசதனய எ பிக்குவால் எழுதப்பெற்றது.
09. பாளி அணியிலக்கணம்
சமஸ்கிருத மொழியிலே சமஸ் சந்தஸ்விருத்தம் அலங்காரம் ஆகியவைப பொலனறுவைக் காலத்தில் வாழ்ந்த சங் சங்கிக வுத்தோய என்னும் அணியிலச் அலங்கால நூலையும் எமுதியுள்ளார். மொழியிலே இயற்றப்பட்டுள்ளன. பா இவை பாளி பாரம்பரியத்தினைப் பேe

கவல்கள் ஆகியவற்றைத் தரும் வளங்கள் ல் உள்ள பிற சரித்திர வரலாறுகளைவிட தைகள் ஒப்பீட்டிற்கப்பாற்பட்ட இடத்தை டர் வரலாற்றினை மட்டும் முறைப்படுத்திக் செய்யவில்லை. இந்திய வரலாற்றிற்கும் இந்நூல்கள் வேறு சிறப்பம்சங்களும் வை இலகிகயச் சிறப்புக்களாம்.
ால உலகளாவிய இலக்கிய வளத்தினைப் ல சரித்திர நூல்கள் இலக்கிய நூல்களாக வம்சம், உறத்தவம்சம், கல்விகார் வம்சம் ான்ற சமஸ்க்ருத நூல்களுக்கு ஒப்பிட்டுக் ஸ்ளன. இந்நூல்கள் உரைநடையிலும்
மொகல்லான இலக்கண பாரம்பரியத்தைப் கண நூல்கள் எழுதப்பெற்றன. கச்சாயன சங்கைக்குரிய புத்தப்பிய என்பவரால் பெற்றது. அதே பாரம்பரியத்தைச் சார்ந்த ருக்குரிய முதலாவது இலக்கண நூலாகும். தம்மகீர்த்தி பாலாவதார யாவுக்கு
TFT.
ப் பின்பற்றி சிறி சுமங்கல அவர்களும் எழுதியுள்ளார் என்றும் அவர் முதலாம் தவர் என்றும் கருதப்படுகிறது. அதே ான்னும் நூ ல் பிதசி என்னும் இலங்கைப்
ஸ்கிருதப் பாடல்கள் இயற்றுதற்குரிய ற்றிய பல நூ ல்கள் எழுதப்பெற்றுள்ளன. கைக்குரிய சாரிபுத்தருடைய மாணவன் கண நூலையும் தபோதலங்க என்னும்
இவை இரண்டு நூல்களும் шптөfh ளிவடிவத்தில் அமைந்திருந்தபோதிலும் ணரியுள்ளன.
56

Page 175
பாளி மொழியில் எழுதப்பெற்ற மஞ்ஜ"ஷ வாகும். இந்நூ ல் தம்ப தேனியச தலைவரால் எழுகப்பெற்றது. மகா நா நூல்களும் காணக்கூடியனவாக இருக்கி
இலங்கையில் உள்ள பிக்குகளு மொழியிலே பல்வேறு விடயங்கள் பற்றிட மேலே கூறப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து இலக்கியத்திலுாடாக வளர்ச்சியுற்றதை இலங்கையில் அபிவிருத்தி அடைந்த பாரம்பரியத்தை வேறு எந்த நாட்டிலு மட்டுமே சுதந்திரமாக அபிவிருத்தி அடை

ஒரேயொரு மருத்துவ நூல் "பேஷஜ ாலத்தில் வாழ்ந்த பஞ்சமூலபிரிவேனவின் ககுல சந்தேசம் முதலான பல சந்தேச ன்றன.
ம், வேறு நாட்டு பிக்குகளும் பாளி | பலவிதமான நூல்களை எழுதியுள்ளனர். சமகால இந்திய இலக்கியம் பாளி அறியக்கூடியதாயிருக்கிறது. இறுதியாக பாளி இலக்கியம் தேரவாத பெளத்த லும் காணமுடியாதவாறு இலங்கையில் ததனைத் தெளிவாத எடுத்துக்காட்டுகிறது.

Page 176


Page 177
சிங்கள இலக்கியம் பொல
சிங்கள இலக்கியம் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்ட மிகுந்து நாககேத்து தொடர்புடையது என்பது ஏற்றுக் வருகையுடன் இலங்கைச் சரித்திரம் இலக்கியத்தின் சரித்திரமும் தொடங்குகின் இவ்விதமானதே. சிங்களக் கலை இலக் பெளத்தத்துடன் தொடர்பு உடையனவ
புராதன சிங்கள கலை இலக்ச் நூலாசிரியர்கள் மக்கள் மத்தியிலே நற் வளர்க்கும் முக்கிய நோக்குடனேயே தெளிவாகிறது. புத்தபகவானது வெளிப்பட்டுத்தப்பட்டதுடன், அவ்விதம செய்தல் வேண்டும் என்னும் நோக்கத்து நலனுக்காகப் பல நூல்களை எழுத அவதானிக்கக் கூடிய விடயம் ஆசிரி வில்லை என்பதாகும். அதன் விளைவா எம்மாற் கண்டுபிடிப்பது சில வேளைக நூலாசிரியர்கள் நாட்டிற்காகச் சேவை வெளியிட அவர்கள் விரும்பவில்லை.
அரசர்கள், மதகுருமார் பிற எழுத்தாளர்களாகவிருந்தனர். சியபஸ்ல இருந்தது. தம்பிய, அதுவகாதா பதய, குச் எழுதப்பெற்ற சில புராதன சிங்கள நூல் பெயர்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
சிங்கள இலக்கியத்துறையிலே முக்கியத்துவம் வாந்ததும் குறிப்பிடக்சு பெளத்த குருமார் கல்விமான்களாகவும் க: அரசர்களுக்கு அறிவுரை கூறுவோராக
பெளத்தம், இலக்கியம், மொழி, ! யாவற்றையும் பெளத்தகுருமார் அறிந்தி குருமாரிடமிருந்தே தமது கல்வியைக்கற்ற அவர்களுடைய செல்வாக்கு அளப்பரிய

ன்ங்றுறு-கோட்டேகாலம்
மிகுந்து தேரரால் அல்லது மகிந்தரால் -னும் பெளத்தத்துடனும் எப்பொழுதும் கொள்ளப்பட்டது. மிகுந்து தேரருடைய தொடங்குவது போலவே சிங்கள றது. ஏனைய கலைகளினது நிலைமையும் கியங்கள் யாவும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ாகும்.
7ய நூல்களை நாம் ஆராயும் போது ற்பண்புகளையும் சமப்பண்பாடுகளையும் நூல்களை எழுதினார்கள் என்பது பெருமைகள் கதைகளிலே ான பண்பாடுகள் மக்களிடையே பரவச் டன் கதைகள் எழுதப் பெற்றன. நாட்டின் திய புராதன சிங்கள இலக்கியத்தில் யர்கள் தமது பெயர்களைக் குறிப்பட க இன்று பல நூல்களின் ஆசிறியர்களை ளிற் கடினமாகிறது. புராதன காலத்திலே செய்தார்களே தவிர தமது பெயர்களை
கல்விமான்கள் புராதன சிங்கள கர பாடல் இயற்றும் வழிகாட்டு நூல் சும்கெள, சிலுமின என்பன அரசர்களால் கள். சில ஆசிரியர்கள் நூல்களிலே தமது
பெளத்த குருமாரது பங்களிப்பு டியதுமாகும். புராதான இலங்கையிலே ல்வியில் கரை தேர்ந்தவர்களாயுமிருந்தனர்.
பெளத்த குருமாரே இருந்தனர்.
மருத்துவம், தொழினுட்பம், பலகலைகள் ருந்தனர். சாதாரண மக்களும் பெளத்த
)னர் . நாட்டிலே சமுதாயம் முழுவதிலும்
பங்கினைவகித்தது.
59

Page 178
சியபஸ்லகர
இது செல் என்னும் அரசனால் 6 அரசன் வடமொழி நூலாசிரியர் தண்டி ஆதாரமாகக் கொண்டு "சியபஸ்லகர” 6 எப்படி இயற்றுவது என்று இந்நூலில் உ சிங்களப் பாடல்களிலே புத்தபகவானுடைய வேண்டும் என்று கூறுகின்றார். அவ பலவிதமான குணாதிசயங்களைப் பற்றி வேண்டும் என்று குறிப்பட்டுள்ளார் இவை மக்களுக்கு இக்கதைகள் நன்கு அறிமுகட பெருமைப்பற்றி எழுதப்படும் நூல்கள் சுவைக்கப் படுகின்றது.
சசசவத, வே தேவதவத, கவி சி. ஜாதகக் கதைகள் அடங்கிய மூன்று பூ
புத்த பகவானது உயர்ந்த மனி ஆசிரியர்கள் தமக்குப் போதிய ஆற்ற அல்லது வெளியிட முடியவில்லை என் இக்கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பி வத்தவே தேரோ ஆகிய இரு ஆசிரியர்ச என்னும் நூல்களை எழுதியவர்கள் த மூதாதையரைப்போலவே குறிப்பிட்டுள்
அழகான பாடல்களிலே t மனிதப்பண்புகளையும் ஆற்றல்களையும் தமது "புதுகுண அலங்காரம்" என் குறிப்பிட்டுள்ளார். றுசந்த ஜிந்துருவட காணலாம். உரை நூலாசிரியர்களுப் குறிப்பிட்டுள்ளார். "குருலு" "கோம்புல் இதனைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். உரை நூல கூறியுள்ளனர்.
வரலாற்று இலக்கிய நூல்கள் சி: சிங்கள இலக்கியம் பற்றிய விபரமான ஆதாரமாயிருக்கின்றன. இந்நூல்களிற் சி உள. சில பாளி, சிங்கள மொழிகளில் ப தீபவம்சம், நிகாய சங்கிறதய, ரா, இந்நூல்களின் உதவியுடன் சிங்கள கொள்ளமுடியும். இந்நூல்கள் தோற்றுள்

ாழுதப்பட்ட புராதன நூல் ஆகும். இந்த எழுதிய "காவ்யாதர்ச" என்னும் நூலை வை எழுதினார். சிங்களப் பாடல்களை நாரணங்களுடன் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார். ப அரும்பெருங் குணங்கள் குறிப்பிடப்படல் 1ர் தமது நூலிலே போதி சத்துவரது பும் உரைநடை இலக்கியத்தில் விபரித்தல் ப ஜாதகக் கதைகளிலே காணப்படுகின்றன. மாகியிருப்பதனாலே,போதிசத்துவருடைய மக்களால், ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுச்
லுமின என்பன பாவகையில் அமைந்த நூல்கள்.
தப்பண்புகள் பற்றித் தெரிவித்த இந்த ல் இன்மையால் தெளிவாக விவரிக்க று கூறியுள்ளனர். எல்லா ஆசிரியர்களும் டப்பட்டுள்ளனர். ஜேதகவே சிறீ ராகுல, ாளும் முறையே "கானிய சேகர" "குடிலய" மது நூல்களின் தொடக்கத்திலே தமது ளனர். . . .
த்த பகவானுடைய அரும் பெரும் எழுதிய வீதிகமமகா மைதிரிய தேரோ னும் நூலிலும் அதே விதமாகவே வி” யிலும் இந்த உண்மையை நாம் ) " இதனைத் தமது நூல்களிலே " என்பவரும் தமது அமவதுர” வில் ாசிரியர்கள் அனைவரும் இவ்விதமாகவே
லாசனங்கள், பிற இலக்கியங்கள் என்பன அறிவையும் சிறந்த விளக்கத்தையும் பெற ல சிங்கள, ஆங்கில, பாளி மொழிகளில் ட்டுமே உள, இவற்றுட் சில மகாவம்சம், ஜவலிய, பூஜாவலிய என்பனவாகும். இலக்கியத்தின் பின்னணியை விளங்கிக் பதற்கு ஆதரவு நல்கிய அரசர்களையும்
6O

Page 179
ஆசிரியர்களது பெயர்களையும் பிற 6 அறிந்து கொள்ளலாம். நூலாசிரியர் வாழ்க்கை வரலாறு பற்றிய செய்திகளை கொள்ளலாம். இந்நூ ல்களிலிருந்து இத்தி முடியும். மகா வம்சம், தீபவம்சம் எழுதப்பெற்றிருப்பினும் அவை இரண்
தலகா பூஜாவலிய, போதி வம் தாதுவின் சரித்திரத்தையும் புத்த பகவ மரத்தின் வரலாற்றையும் கூறுவனவா ராஜரத்னா காரய, ராஜவலிய என்பன உண்மைகளை எடுத்துக் கூறுகின்றன. இலக்கியங்கள் (சந்தேசகாவியங்கள்) உபயோகப்படுகின்றன.
கற்பாறைகளிலும் கற்சிலைகளிலு இலக்கியம் ஆகிய இருவிசைச் சான்றுக நாரம்பத்த, தேவன்துறை, மல்வத்து குறிப்பிடலாம்.
இந்தக் கட்டுரையில் குறிப்பிடப்ட காலத்திற்கு முற்பட்டவை அல்ல. இங் ஆண்டுக்காலகட்டத்திற்குரியனவே. گی எழுதப்பட்டனவே. பொலனறுவைக் கா
குருலு கோமி என்பவரால் உரை "அமவதுர” என்னும் இரு நூல்களும், நடையில் எழுதப்பட்ட " புதுசரண" எ முதன் முதலாக எழுதப் பெற்ற கலை நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினரை அன்ட மக்களைச் சமய வழியிற் சொல்லும் கதைகளை அறிந்து சிங்கள வாசகர்கள் கொள்வதற்கும் இந்நூ ல்கள் பெரிதும் உ ஆசிரியர் ஒருவரால் எழுதப் பெற்ற தேரரால் எழுதப் பெற்ற " தூபவம்சம்' பெற்ற வேறு இருகலை இலக்கியங்களா சிலுமின” என்னும் மூன்று நூல்களும் கடினமான சொற்களுக்கு லிளக்க நூல்க நூல்களும் இக்கால கட்டத்தில் எழுதட்

விபரங்களையும் நூல்களது துலையுடன் களது பிற நூல்களையும், அவர்களது rயும் இந்நூ ல்களிலிருந்து உறுதிப்படுத்திக் வின் சரித்திரத்தை யே அறிந்து கொள்ள என்பன பாளி மொழியில் பாடல்களாக டும் சரித்திர நூல்களே.
சம் ஆகிய இரு நூல்களும் பரிசுத்த தந்த ான் ஞானோதயம் பெற்ற பரிசுத்த அரச ம். பரகும்பசிரித, பஞ்சிக பிரதீபாய பாடல்களாக வாசகர்களுக்குச் சரித்திர சிங்களப்பாடல்களாக அமைந்த தூது சரித்திர உண்மைகளை அறிவதற்கு
ம் செதுக்கப்பட்ட சிலாசனங்கள் சரித்திரம், ளாகவும் விளங்குகின்றன. உதாரணமாக, ஒயா, கொக்கல்ல ஆகிய இடங்களைக்
படும் சிங்கள இலக்கியம் பொலனறுவைக் 'கு விபரிக்கப்பட்டுள்ள இலக்கியம் 450 அதுவும் அனுராதபுர காலத்திற்குப் பின் லத்திலிருந்தே விவாதம் தொடங்குகின்றது.
நடையில் எழுதப்பட்ட தர்ம பிரதீபிகாவ
வித்தியா சக்கரவர்த்தியினாலே உரை ன்னும் நூலும் பொலனறுவைக் காலத்தில் U இலக்கியங்களாகக் காணப்படுகின்றன. பு இதயம் கொண்டவர்களாக ஆக்குதற்கும், ஆர்வம் உள்ளவர்களாக்குதற்கும் பெளத்த சுவைத்து சமய உண்மைகளை உணர்ந்து -தவி செய்தன. பெயர் குறிப்பிடப்படாத "தம்சரண" என்னும் நூலும், வச்சிசர " என்னும் நூலும் இக்காலத்தில் எழுதப் ம். "முவ தேவதா", " சசதேவதா", " கவி பாவடிவில் அமைந்த ஜாதகக் கதைகள். ளும் கருத்துக் களைத் தெளிவுபடுத்தும் பட்டன. ஜாதக அத்துவா, ծ55ւմITԱմ,
61

Page 180
மகாபோதி வம்ச திரந்தபத விவரணயு. நூல்களும் இவ்விதமானவையே. இதற் என்றும் அவை இப்பொழுது கிடைப்பதில்
குருலு கோமியினால் உரை நை நூல் புத்தபகவான் எப்படி துட்டகுண மாற்றினார் என்ற கதைகளைக் கூறுகி
"புத் சரண" என்னும் வித்யா விதமான கதைகளையே குறிப்பிடுக வசனங்களாலானது. சொற்கள் மீண்டும் இருநூ ல்களும் ஒரே விடயத்தையே ெ
"புத்சரன” என்னும் நூலில் விப
“சிங்கள தூபவம்சம் இலங்கை தூபிகளின் வரலாற்றைக் குறிப்பிடு வைக்கப்பெற்றுள்ள தாதுக்களின் க இவ்விதமான கதைகள் தீபவம்சம், l நூல்களிலும் காணப்படுகின்றன. ( மொழியிலும் தூபவம்சம் எழுதப்பெ பொலனறுவை காலத்துப் பிரபலமான சிங்களத்திலும் மகத மொழியிலும் வேறு என்று அந்த நூலிலே குறிப்பிடப்பட்டு
தம்பதெனிய காத்திலே பல நூல்கள் எழுதப்பெற்றன.
தம்பதெனி கடிகாவத, கந்தவுறு சி இரு ஆவணங்கள். ஆனால், பிறவிடயங் தத்துவக்கோட்பாடுகள் பற்றியும் பல எழுதப்பெற்றன.
பூஜாவலி, சத்தர்மரத்னாவலி, வி பிரயோக ரத்னாவலி கர்மவிபாகம், தூத பத சாதன சன்னய சம்பந்த சித்த ச6 எழுதப்பெற்ற உரைநடை நூல்கள்.
சித்த சங்கராவ, எலுசந்தஸ் இக்காலத்தில் எழுதப் பெற்ற நூல்கள்
பூஜாவலிய, சத்தர்மரத்னாவலிய, முக்கியமான நூல்கள் என்பதனாலே சி
(

அபிதர்மாத்த சங்கிரக என்னும் மூன்று கு முன் பல விளக்க நூல்கள் இருந்தன லை என்றும் இந்நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன
டயில் எழுதப்பெற்ற அமவதுர என்னும் 7ம் படைத்த பலரை நல்லவர்களாக ன்றது
சக்கரவர்த்தி எழுதிய உரைநூல் அதே
கின்றது எனினும் இந்நூல் நீண்ட மீண்டும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
}தரிவுப்படுத்தியுள்ளன.
ரமான கதைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
யின் தாது கோபரங்களின் அல்லது கின்றது அந்தத்தாது கோபுரங்களில் தைகளையும் அது குறிப்பிடுகின்றது.
மகாவசம், சமந்த பாசாதிக போன்ற பொல னறுவை காலத்திலே பாணி Ď(D5). அந்த நூலின் ஆசிரியர்
ா சாரிபுத்ததேரருடைய மாணவராவர்.
இரு தூபவம்ச நூல்கள் எழுதப்பெற்றன ள்ெளது.
ர் உரைநடையில் எமது ஆசிரியர்களாலே
சிறித என்பன இக்காலத்தில் எழுதப்பெற்ற கள் பற்றியும், கலை பற்றியும், பெளத்த கடினமான நூல்கள் இக்காலத்தில்
ரிசுத்தி மார்க்கம் சன்னய, யோகந்வய, ஜாதக வியாக்யாவ, ஜாதக காத சன்னய, ன்னய என்பன தம் தெணிய காலத்தில்
லகுன, கவி சிலுமின என்பனவும் என்று சிலர் கருதுகின்றனர்.
விசுத்தி மார்க்க சன்னய என்பன 1றப்பாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டியன.
52

Page 181
பூஜாவலிய என்னும் நூல் புத்தபகல் பற்றிய பல கட்டுரைகளும் அடங்கியது நூல் ஆகும். புத்தபகவான் எப்படி ஆசிரியர் பாசகர்களுக்கு எடுத்துக் கr இரண்டாம் பராக்கிரம வாகுவின் அமைச்ச மயூரபாத தேரா என்னும் ஆசிரியர் இந்
“சத்தர்மரத்னாவலிய" அவ்விதம் கருதப்படலாம். சாதாரண மக்களுக்கு தருமத்தைப் புகட்டுவதற்கு இந்நூல் எழு; கதைகளை இந்நூல் விளக்குகிறது.
கி.பி. 5 ம் நூற்றாண்டின் பிரபல அவர்களால் எழுதப்பெற்ற விசுத்தி மக் நன்கு அறிந்ததே. விசத்திமார்க்க சன்ன நூலாகும், விசுத்திமார்க்கயவை விளங்:
"பஜாவலிய" என்னும் நூலை யோகார்ணவய, பிரயோக ரத்னாவலிய
"கவி சிலுமின” அரச குடும்பா பாடலாக அமைத்துத்தருகிறது. இது அர் ஆடம்பர வாழ்க்கை, அரச விழாக் வழக்கங்கள், நடைமுறைகள், கால, முதலான பல விடயங்களைப் பற்றி பாடல் அமைப்பில் இருக்கும் "கவி சி என்று ஆசியரால் அறிமுகப்படுத்தப்படு
குருனாகல் கம்பளை காலத்திே எழுதப் பெற்ற பல நூல்கள் முக்கியக்து இந் நூல்களைத் தவிர, Lu Gu flaonré முக்கியக்துவம் பெறுகின்றன.
தலதா பூஜாவலிய, தாதுவம்சய, உம்மக்க, ஜாதக, சத்தம் மாலங்காரய, ச1 சங்கிரகய, ராஜ ரத்ரைகாரய, சூர் பாலாவ தார சன்னய, பலன சன்னய, சி மியறு சந்தேசய, திசரசந்தேசவ, கிந்து சாரித்தர சம்பவங்களை விளங்கிக் கெ

வானது பலகதைகளும் அவரது கோட்பாடு என்பதனால் முக்கியமான பெளத்தமத வணக்கத்துக்குரியவர் ஆனார் என்று ாட்டுதற்கே இந்நூலை எழுதியுள்ளனார். ர் தேவபதி ராஜாவின் வேண்டுகோளின்படி நூ லை எழுதியுள்ளார்.
எழுதப் பெற்ற ஒரேயொரு நூல் என்றே த அவர்களுக்குத் தெரிந்த மொழியிலே தப்பட்டது. நீண்ட அருமையான சமயக்
U உரையாசிரியரான புத்த கோச தேரா க என்னும் நூல் என்பது அனைவரும் ய என்பது விசுத்தி மார்க்கயவின் உரை கப்படுத்தவே இந்நூல் எழுதப் பெற்றது.
எழுதிய மயரபாத தேரோ அவர்களே என்னும் இரு நூல்களையும் எழுதினார்.
ங்களுக்குள் நடத்த ஜாதகக் கதையைப் ரச கதாபாத்திரங்களது கதை, அவர்களது ந்கள், திருமணச் சடங்குகள், பழக்க சீதோஷ்ண மாற்றங்கள், இயற்கை அழகு விபரமாக வருணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. லுமின" என்னும் இந்நூல் குச ஜாதகம் கிெறது.
iல சிங்களத்திலும் பிற மொழிகளிலும் வம் வாய்ந்தனவாகக் காணப்படுகின்றன. சனங்கள் கற்களிற் பதிக்கப் பெற்றவை
சிங்கள போதியவக்கம்ய, ஜாதக பொத, ங்க சரணா, தம்பதெனி 'அவனை, நிகாய ப சதகசன்னய, தூத ஜாதக சன்னய, த்தத் சங்கர சன்னய, விழுக்தி சங்கிரகய, ருத கவி என்பன இக்கா லத்து இலக்கிய, ாள்ள உதவும் முக்கியமான நூல்களாம்.
63

Page 182
மகாவசம்சம், தாது மஞ்சுச ஜினப ஜனனுகரன சரித, இடப்பதீப சார. 6 என்பனவும் இக் காலத்தில் எழுதப்பட்
காரம்பத்த, களனி லங்காதிலக் ஆ பதுறுகல்பொத, வீகுலவத்த, நியம்கம்பா மகுல்விகார, அம்பிட்டி விகார, வில்வல இக்காலச் சரித்திரத் தகவல்களை வெளி முற்பகுதியில் குருனாகல் கம்பளை கால எழுதப்பட்டன.
இக்காலப் பிற்பகுதியில் நான் தொகுதிகள் (சிவபத) மிகுதியாக எ இலக்கியத்தில் இடம் பெற்ற விதத்திலிரு
ஜாதகக் கதைகள் அடங்கிய நூலு சிங்கள இலக்கியத்தில் எழுந்த ஏனைய வாய்ந்தது. இந்நூ லில் 538 ஜாதக்
தலதா சிரித தந்த தாது வின் கூறுகின்றது. விழாக்கள், சடங்குகள் பரிச பூசைகள், அக்காலத்தில் நடைப்பெற்ற மு எழுதப்பட்டள்ளது.
சத்தம் மாலங்காரய இக்களத்தில் எ விகத்திமார்க்கய ரசவாஉறினி முதலான நூறு கதைகள் இந்நூலிற் காணப்படுகிற
தூது காவியங்கள் அனைத்தும் அ போது ஒரே தன்மையினவாகக் காணப்ட தூது காவியத்திலும் ஒருபறவை வி கடவுளிடமோ அல்லது மிகவும் கெல் மற்றோரிடத்திற்கு ஒரு செய்தியை எடுத் சந்தேச காவியங்கள் அனைத்தும் ஒரே பெற்றுள்ளன. 20 சந்தேச காவியங்கள்
கோட்டை "காலகட்டம்"இலங்கை சிறந்த மகோன்னதமான யுகமாகும். ப அமைப்புகளில் எழுதப் பெற்றன. கோட் மேலாக மிகவும் உறுதிவாய்ந்த அரச கட்டத்தில் அரசியல் சமூக, கலாசார
16

தாவலி, வரம்ப சதக. சீவிசி விவரண, புதமல சந்தேச சதக, சுரஜோதி மாலை - நூல்கள்.
லுளவல, கடலதெனிய, சபுகள் தன்ன, ய, சகம, கொதகம, வேகிரிய, கரகல,
ஆகிய இடங்களிலுள்ள சிலர் சன்ங்கள் ரியிடுகின்றன. 20 ஆம் நூற்றாண்டின் த்து இலக்கிய நூல்களும் கட்டுரைகளும்
*கு பாட ல்கள் அடங்கிய கவிதைத் ழுதப்படலாயின. தூதுகாவியங்கள் நந்து இது தெரியப்படுத்தப்படுகிறது.
ம் இக்காலப்பகுதியிலே எழுகப் பெற்றது. நூல்களுள் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் கதைகள் இருக்கின்றன.
வரலாற்றை வாசகர்களுக்கு எடுத்துக் ாத்த தந்த தாதுக்குச் செய்ய வேண்டிய மறைகள் யாவும் இந்நூலில் விளக்கமாக
‘ழுதப்பெற்ற மிக முக்கியமான நூலாகும். பழைய நூல்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட 206ᏡᎢ .
வை எழுதப்பட்ட விதத்தினை நோக்கும் படுகின்றன. ஒவ்வொரு சந்தேச அல்லது வரிக்கப்படுகின்றது. அந்தப் பறவை ாரவமானவரிமோ ஒர் இடத்திலிருந்து துச் செல்வதாக வருணிக்கப்பட்டுள்ளது. தன்மையிலான பாடல்களால் இயற்றப் தரமானவையாக இயற்றப் பெற்றுள்ளன.
வரலாற்றைப் பொறுத்த வரை மிகச் லவகைப்பட்ட நூல்கள் பலவகையான டை இராச்சியத்தில் 100 ஆண்டுகளுக்கு ாட்சி நடைமுறையிலிருந்தது. இக்கால , சமய, பொருளாதார, உறுதிப்பாடு
4

Page 183
நிலைப் பெற்றிருந்தது உயர்ந்த இலக்கிய உறுதிவாய்ந்த பின்னணியை ஏற்படுத்த
சந்தேச காவியங்கள் சிறப்பான பெற்றன. பூவை விடுதூது, அன்னம் விடு
தர்மத்தை அல்லது புத்தபகவா6 ஆசிரியர்கள் மிகவும் வெற்றி கரமாகப் வதற்குக் கவிதை நூல்களை எழுதினார் அலங்காரய" என்பன இவ்விதமாக மி இவ்விருநூல்களிலும், பெளத்த மதக் புத்தகுருமாரான நூலாசிரியர்கள் சாத கொள்ளக்கூடியவாறு புத்தபகவானது உட மொழியிலும் பாடல்களாக எழுதியுள்ள
இக்கால கட்டத்திற் பல விடயங்க எழுதியுள்ளனர். மருத்துவம், இலக்கணம், பண்புகள் போன்ற பலவிடயங்கள் பற்ற கட்டுரைகளும் பல ஆசிரியர்களால் இ!
வீதகம் மகா மைத்தில, வே தோடகமுவ சிறி இராகுல தேரோ ஆ நூலாசிரியர்களாவர். இவர்களுள், தோட கட்டத்தில், சிங்கள, இலக்கியத்திற்கு உத "காவியசேகர மகாகாவ்யாய," "பஞ்சிக போன்ற பல நூல்களை இவர் எழுயல ஆகியவற்றை இணைத்துப் பல நூல்கள்
6

மரபு உதயமாவதற்கு இந்தச் சூழ்நிலை Այց/.
முறையில் இக்கால கட்டத்தில் எழுதப் தூது, என்பன சிறந்த உதாரணங்களாம்.
எது உபதேசங்களை நன்கு கற்றறிந்த புத்தபகவானது போதனைகளைப் பரப்பு கள், “லோ வைத” சங்கராவ, "புதுகுண கவும் பெறுமதி வாய்ந்த இருநூல்கள். கோட்பாடுகளை நன்கு கற்றறிந்த இரு ாரண மக்களும் இலகுவிற் கற்றறிந்து | தேசங்களைத் தெளிவாகவும் இலகுவான GÕTIT.
ள்பற்றிப் பல ஆசிரியர்கள் பல நூல்களை கலாசாரம், பெளத்தம், தத்துவம், மனிதப் ப்ெ பல நூல்கள் எழுதப் பெற்றன. பல க்காலப் பகுதியில் எழுதப் பெற்றன.
பதவே, தேரோ, உதுமுலமகா தேரோ, கியோர் இக்காலத்தில் வாழ்ந்த பிரபல -கமுவ சிறி இராகுல தேரோ இக்கால வும் வகையிற் பல நூல்களை எதியுளார். பிரதீபாய" செலலிஉறினி சந்தேசப" iளார். இவர் அரசன், அரச மாளிகை ளை எழுதிய பெளத்தபிக்கு ஆவார்.

Page 184


Page 185
சிங்கள மக்க
அறிமுகம்
இது சிங்களத்தில் சிங்கள ஜன சாஹ கிராமம் என்றும் சொல்லும் ஜன எண் எழுத்தாளரிடையே சிற்சில கருத்து போதிலும் தற்காலத்தில் "கமி சாஹித்ய" மக்கள் இலக்கியத்தைக் குறிக்க ஒரே கருதி மக்கள் இலக்கியத்தின் சிறப்பியல்புகளும் இலக்கியம்” என்னும் மக்கள் இலக் பழங்கதைகள், புராண நிகழ்ச்சிகள், உ முதலியவற்றைக் கொண்ட கவிதைஉை மக்கள் இலக்கியத்தின் மூலமாக இடம் பெ ஆராய மக்கள் இலக்கிய விற்பன்னர்கள் அவற்றுள் முதலாவதாக அங்கு இட பிரச்சினைகளிலிருந்து தப்புவதற்கு அல் பொழுது மறந்திருக்க உள்ள வாய்ப்ை சிற்சில நிகழ்வுகள் எங்ங்னம் ஏற்பட் கருத்துத் தெரிவிப்பது இரண்டாவது விட சமூக வாழ்வும் நிலைபெறுவது எ மூன்றாவது காரணமாக அமைவது விடு சமூகத்தின் நற் பண்புகளைப் பாதுக அமைவது வாழ்க்கையின் நற்பண்புகளை மாத்திரமன்றி அங்ங்னம் நற்பண்புகளை அங்ங்ணம் பின்பற்றாதவர்களை பரிகாசத் இவற்றைத் தவிர மரபு வழியான அறிவு இலக்கியம் மக்கள் மத்தியில் உயிர்த் அங்குள்ள கருத்துக்களும் பயன்பாடும் அ எளிதாக இருப்பதாகும் என்பதை நாம்
மக்கள் இலக்கியத்தின் சிறப்பியல்ப கோரக் கூடிய ஆசிரியரோ கர்த்தாவோ காரணமாக அமைவோர் பொது மக்கள மட்டுமல்ல. சமூகத்தின் கூட்டு முயற்சி இலக்கியத்தின் மூலம் பிரபல்யம் அடை வாதிகளுக்கிருந்த இந்த சந்தர்ப்பங்களும் இலக்கிய வாதிகள் வாய் மொழியி இவற்றைக் கொண்டு வந்துள்ளனர். மக்க
t

ஸ் இலக்கியம்
த்ய என அழைக்கப்படும். கமி என்றும் னும் மக்கள் என்னும் சொல்லும் பற்றி வேறுபாடுகள் இருக்கக் காணப்பட்ட என்பது "ஜன சாஹித்ய" என்று சிங்கள தில் பயன்படுத்தப்படுவதைக் காணலாம். ஒன்றாகக் கருதப்படும் “வாய் மொழி 5கியத்தில் கவிதை, கதை, விடுகதை, வமைக் கதைகள், விகடத்துணுக்குகள் நடை இரண்டையும் அங்கு காணலாம். றும் நான்கு பிரதான காரியங்களைப்பற்றி ர் தமது கவனத்தை செலுத்துகின்றனர். ம்பெற்றிருக்கும் நகைச்சுவை நாளாந்த லது அந்தப் பிரச்சினைகளை ஒரு கணப் பயும் பெறுவதற்காகவே அமைந்துள்ளது டன என்பதைப்பற்றி ஆய்வு நடத்திக் டயமாகும். இதன் மூலம் சமூக அமைப்பும் ன்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கதைகள் மூலமும் அறிவுரைகள் மூலமும் ாப்பதாகும். நான்காவது அமிசமாக பும் அறிவுரைகளையும் பற்றி விளக்குவது ப் பின்பற்றுவோரைக் கெளரவிப்பதும் ந்துக்கு உட்படுத்தி புறக்கணிப்பதுமாகும். பின் இருப்பிடமாகக் கருதப்படும் மக்கள் துடிப்புடன் இருப்பதற்கான காரணம் வை நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு
மறந்து விடக் கூடாது.
ாக அமைவது அவற்றிற்கான உரிமை இன்மையாகும். இவ்விலக்கியம் தோன்றக் ாதலால் அது மக்கள் சொத்தாகும். அது யின் பயனாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த வதும் சமூகத் தொடர்பேயாம். இலக்கிய வாய்ப்புகளும் உரிமைகளும் அற்ற பாமர னாலேயே பரம்பரை பரம்பரையாகக் ள் மத்தியில் இந்த இலக்கியம் பிரபல்யம்
7

Page 186
அடைந்ததும் எப்போதும் பயில்வதற்கு சுவையே காரணமாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட பின்னரே உரைநடை தோன்றி உள்ளது தமக்கு ஏற்படும் களைப்பை மறந்து வ அச்சத்தை அகற்றுவதற்கும் அவர்கள் மே கவிதை தோன்றி உள்ளது. ஆனால் உ6 நீக்குவதற்கு கவிதையையும் பாடல்கலை போக்கிற்காக கதைகள் கூறத்தலைப்பட் காரணமாக அமைந்தது உழைப்பின் l- IG உரைநடை தோன்றியது.
சிங்கள மக்கள் இலக்கியத்தின் வரலாற்று
சிங்கள மக்கள் இலக்கியம் உயி வாழ்க்கையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்து இலக்கியம் போன்று அதன் வரலாற்று குறிப்புக்களைத் தேடிக் கொள்வது மி கொள்ளக் கூடிய குறிப்புக்கள் கூட கவிதை சம்யுத்த நிகாயட்டகதா, சுத்த நிபாதட் மகளிர் பாடும் மக்கள் துயர் பற்றிய சிங் பற்றிய செய்தி சிங்கள் மக்கள் கவி அறிக்கையாகக் கருதலாம். அவொ தினைப்புனங்காக்கும், நீர் அள்ளும், றெ உள்ளனர் எனக் கூறப்படுவதால் பழங்க மக்கள் வாழ்க்கையோடு பின்னிப் பிணை அந்த விவரங்களில் பாடல் என்று இருக்கவில்லை. அதற்கான காரணம் என்பதைவிடப் பாடல் என்பதைப் அறியோம். பாடலையும் நாலடிச் செய் என சிங்கள அறிஞர் சுட்டிக் காட்டி எடுத்துக்காட்டி இருப்பினும் கவிதை என பெறவில்லை. சிவ்பத என்னும் நான்கடி பெற்ற மக்கள் கவிதை இலக்கியத்தில் கவனம் பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டது பாடல்களு எனத் தோன்றவில்லை. எங்களுக்குக் சிவுபத (நாலடிச் செய்யுள்) வுக்கிணங்க நூற்றாண்டுகளிலும் சிவுபதத்தை பாடல் வில்லை என்பது புலப்படும். இதனை ( காட்ட முடியும். ஆனால் எட்டாம் ஒன்ப; படைப்பாகத் தோன்றிய சிவப்பத, பண்ட
(

ஆளானதும் அதில் இருந்த இலக்கியச்
பண்டிதர் கூற்றுக்கிணங்க கவிதைக்குப் மக்கள் தொழிலில் ஈடுபடும் பொழுது பிடுவதற்கும் தெய்வங்கள் பற்றிய தமது ற்கொண்ட பிரார்த்தனை முதலியவற்றால் ரைநடை அங்கனம் அன்று. களைப்பை ாயும் பயன்படுத்தியது போல் பொழுது டனர். கவிதையில் பாடலும் தோன்றக் Uனாகவேயாம். ஒய்வின் பிரதி பலனாக
று வளர்ச்சியும் பரம்பலும்
ரோட்டம் உள்ள கலையாக மக்கள் ம் முறைமை தென்படினும் பண்டித வளர்ச்சியையும் பரம்பலையும் பற்றிய கவும் கடினமாகும். அங்ங்ணம் தேடிக் பற்றியனவாகவே இருக்கக் காண்கிறோம். ட கதா என்பனவற்றில் புலங்காக்கும் களப் பாடல்கள் உள்ளடக்கிய சங்கசட்ட தை பற்றிய மிகப் பழமை வாய்ந்த என்னும் உரை நூல்களிலிருந்து 5ல் குத்தும் நங்கையர் கூட கவி பாடி ாலத்திலிருந்தே மக்கள் கவிதை சிங்கள ாந்ததை அறியக் கூடியதாக இருக்கின்றது. இருக்கின்றதே தவிர கவிதை என்று அந்தக் காலப் பண்டிதர் கவிதை பெரிதும் விரும்பினர் என்பதை நாம் புளை (சிவ்பத) யும் வெவ்வேறானவை அங்குள்ள பல்வேறு சிறப்பியல்புகளை ன்னும் சொல் சிங்கள யாப்பியலில் இடம் ச் செய்யுள் மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் இடம் பெற்றமையால் பண்டிதர்களின் ஞக்கே எனக் கொள்ளுதல் பொருத்தமற்றது காணக் கிடைக்கும் மிகப் பழமையான ஆராயும் பொழுது எட்டாம் ஒன்பதாம் t) போன்று பெருவழக்கில் பயன்படுத்க ழன்கூறியமைக்கு உதாரணமாக சுட்டிக் தாம் நூற்றாண்டுகளில் மக்கள் இலக்கியப் டிதர் இலக்கியத்தில் இடம் பெறவில்லை
58

Page 187
எனினும் அது மக்கள் மத்தியில் பெ உதாரணமாக நிஸ்ஸங்க மல்ல மன்ன எடுத்துக் காட்டலாம். பண்டிதர்களைக் க கட்டளைகளை மக்களுக்குக் கொண்டு ( பிரபல்யமாக இருந்த கவிதை உருவத்தைப் பிழையன்று எனத் தோன்றுகிறது.
காலத்துக்கேற்ற மக்கள் வழக்கில் இலக்கியத்தில் புகுந்தது. இங்ங்ணம் செய தன்மைகள் பண்டிதர் இலக்கியத்தினால் படைக்கப் பெற்ற சந்தகிந்துரு d5ITo காட்டலாம். எனினும் வாய் மூலமாகவே தேவைகளுக்கு அமையும் வகையில் அ மத்தியில் தேவையை நிரப்ப இருந்து வ கூற்றுக்கிணங்க மக்கள் இலக்கியம் கோ அடையத் தொடங்கியது. சமூக, அரசி மாற்றங்கள் ஈண்டு முக்கியத்துவம் பெற
இலக்கியச் சான்றுகளுக்கிணங்க மக் சாதனமாக பயன்படத் தலைப்பட்டது இந்தச் மஹ அதபத்துவே பன்னிரண்டு படைகளு ஆரச்சியா சிவுபத கவி அமைத்து ப சிவுபதகளையும் சீதாவக்கவில் உள்ள எ மன்னம்பெரும மொஹோட்டால வெட் போயிருந்தார். சில நாட்களில் இரr மொஹொட்டால அழைப்பித்து சீதாவு பொழுது சிவுபத பையன்கள் அதை குறிப்பிடப்பட்ட இராஜாவளிப் பகுதிக்கு (மன்னம் பெரும மொஹொட்டால) எ வீதிகளில் சிவுபத படித்த செய்தியும் இத எதிர்ப்பைக் காட்டுவதற்காக மக்கள் இலக் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். ஆண்டிமன் கூடியதும் இந்த சிவுபதங்களே என்பது ஒரு நிலையை கொஹொம்பா கங்காரி இருக்கிறது. எனினும் அங்கே மக்கள் ச குல வேறுபாடு காரணமாகவேயாம்.
வரையறுக்கப்பட்ட பரப்பில் நில துறைகளில் வெவ்வேறு சிறப்பியல்புகள்
கண்டி - மாத்தறை காலகட்டம் என்ப
16

ருவழக்கைப் பெற்றிருந்தது என்பதற்கு னின் சில கல்வெட்டுக்களில் இருந்து ணிக்காத நிஸ்ஸங்க மல்ல மன்னர் தமது சல்ல அவர்கள் மத்தியில் பெருமளவில் பயன்படுத்தினார் என்று அனுமானிப்பது
இருந்த கவிதைப் படைப்பு பண்டிதர் 1ற்பட்டமையால் மக்கள் இலக்கியத்தின் மறைக்கப்பட்டன. குருநாகல் யுகத்தில் பியத்தை சிறந்ததோர் உதாரணமாகக் இருந்த வந்த மக்கள் இலக்கியம் சமூகத் மைக்கப்பட்டும் மாற்றப்பட்டும் மக்கள் ந்தது. இலக்கிய வரலாற்று ஆசிரியரின் ட்டைக் காலத்தின் பின்னரே பிரபல்யம் யல் சமயவாதம் பற்றி ஏற்பட்ட சில ற்றன என நினைக்கலாம்.
கள் இலக்கியம் பலம் வாய்ந்த தகவல் கால கட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தேயாம். }க்குப் பொறுப்பாயிருந்த அத்தப்பத்துவே மற்றக் கவிதைகள் ஆகாதென எல்லா ால்லா வீதிகளிலும் பாட ஆரம்பித்தார். கம் அடைந்தவராய் மொருவத்தைக்குப் rணியின் ஞாபகமாகி மன்னம்பெரும பக்கவில் இருந்தார். அங்கு இருக்கும் னப் பாட ஆரம்பித்தார்கள். மேலே ] இணங்க அறிவித்திவென்ற பெருமாள் ன்ற பலம்வாய்ந்த ஆண்டிக்கு எதிராக னால் பெறப்படுகிறது. இது, தனிப்பட்ட கியம் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதற்கான லை என்றும் கவிதை நூலில் காணக் அறிஞர்தம் கருத்தாகும். இதே போன்ற ய ஊரா யத்தத்தில் காணக்கூடியதாக விஞன் பரிகாசத்துக்குட்படுத்தப்பட்டது
விய மக்கள் இலக்கியம் பல்வேறு ளைக் கொண்டு பரவத் தலைப்பட்டது. து சாதாரண மனிதன் கவிதை இயற்றி
9

Page 188
உள்ளமையினாலேயாம். இந்த நிலை ஆராயலாம். அவையாவன கவிக் கதை, கருமங்களை விவரிக்கும் கவிதை, பிரா கவிதை, என்பனவாகும். வேதாளன் கை வெற்றிலையின் பிறப்பு, எலுமிச்சைட் கொயம் மாலை, கமத் ஹால்ல, என் எடுத்துக் காட்டலாம்.
சிங்கள மக்கள் இலக்கியத் திரட்டு ஒ6 இலிருந்து தான் தொடங்கியது. மாலப்பி தொகுக்கப்பட்ட கம்பத புராண சிவுபத இல் வெளியிடப்பட்ட காவ்ய சங்கிரகய டப்ளியு. ஏத. சில்வா அவர்கள் க துணையுடன் வெளியிட்ட சிங்கள ஜன தொகுப்பு நூல்களாக இங்ங்னம் சிங்கள் முன்பிருந்தே செய்தித்தாள்களிலும் சஞ்சின
என்பது புலனாகும்.
ஒய்வும் களிப்பும் மக்கள் இலக்கியமும்.
இலங்கை தனித்துவம் பெற்ற பின்ன செய்கையாக இருந்தது. கமச் செய்கை மானிட சுகத்தையும் பெற்றுக் கொடுப்பு வனப்பும் கமச் செய்கையினால் பெ கவிஞனாக மாற்றின. செய்கை கட்டுப்பாட்டுக்காளான மக்கள் கவிஞ பல்வேறு உணர்வுகளையும் அனுபல சிவுபதங்களையே பயன்படுத்தினர். இந்த கூட்டமைப்பாக மக்களிடையே பிரப மீண்டும் புனரமைக்கப்பட்டும் விவசr துக்கங்களையும் மகிழ்ச்சியையும் எதிர்ட பிரகடனப்படுத்துவனவாய் அமைந்தன. விவசாயப்பாடல், நெலும் பாடல், போ ébyggbL LitTL –Gio, PL –L LitTL–Gib, ét DI565L மற்றும் விளையாட்டுச் சம்பந்தமான ( சம்பந்தமான குரக்கன் பாடல் என்பன
மக்கள் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொ பயன்படுத்தப்பட்டன. அவர்களின் திரும முதலியவற்றிலும் அவர்கள் கவிதையை

மையை பல்வேறு தலைப்புக்களில் பிறப்புக் கதை பற்றிய கவிதை சிற்சில த்தனைக் கவிதை, காம உணர்ச்சி மிக்க த, மகா பதறங்க ஜாதகய, உலம விவரம், பிறப்பு, பாக்குவெட்டியின் பிறப்பு, னும் படைப்புக்களை உதாரணங்களாக
ன்றை வெளியிடுவதற்கான ஆர்வம் 1934 ல்ெலே டீ.பீ. வெத்தசிங்க அவர்களினால் வும் புராண சிவுபதத் தொகுப்பும் 1947 / அல்லது கவி சங்கராவவும் 1953 இல் லாநிதி ஜி.பீ. மலலசேகர அவர்களின் 7 சம்மத காவ்யவும் உதாரணங்களாகும். ா மக்கள் இலக்கியம் வெளிவருவதற்கு ககளிலும் அவை வெளியிடப்பட்டிருந்தன
னர் மக்களின் ஜீவனோபாய வழி கமச் உணவுப் பொருள்களை அளிப்பதோடு பதற்கு ஏதுவாகியது. வயலின் கண்கவர் ற்ற பயிற்சியும் கமக்காரனை மக்கள் பினாலும் பெளத்தாகமத்தினாலும் ர் தன்னிடம் நிரந்தரமாகத் தோன்றிய வங்களையும் வெளிக் கொணர்வதற்கு சிவுபதங்கள் காலப்போக்கில் பொதுவான ல்யம் பெற்றன. அவை வேறுபட்டும் ாயியின் நாளாந்த வாழ்க்கையின் சுக ார்ப்புகளையும் சமய நம்பிக்கைகளையும் குடிசைப் பாடல், பண்ணைப் பாடல், லவே சிற்சில தொழில்கள் சம்பந்தப்பட்ட பாடல், போட்டிப் பாடல், புதிர்க் கவி, வாரப் பாடல் சேனைப்பயிர்ச் செய்கை வற்றை உதாரணங்களாகக் காட்டலாம்.
ரு அமிசத்துக்கும் மக்கள் பாடல் ண நடவடிக்கைகள், காதல் பிரச்சினைகள்
ப் பயன்படுத்தினர். அத்துடன் நின்றுவிட
7O

Page 189
வில்லை. பண்டிதர் இலக்கியத்தில் கண் துக்கம் என்பன அவர்களின் கவிதைகளு சமூக அமைப்பில் பெண்கள் ஆண்களுக் தொனிக்க அவர்களின் கவிதைகள் அை கருத்துப்படி ஒரு விவசாயியிடம் நா அவையாவன சேனை அல்லது வயல், இந்த நான்கு வகையான பொருள்களும் ஆ திருப்தியையும் பெற்றுக் கொடுத்தன. கவிதைகள் பலவற்றை மக்கள் இலக்கியத்; வாழ்க்கையின் சுமையைக் குறைப்ப பெரும்பாலும் கமக்காரனின் தோழியாக அ மக்கள் கவிதைகள் பலவற்றில் இந்த ை பேசப்படுகின்றது. இதற்கான உதாரணா எடுத்துக் காட்டலாம்.
விவசாய அடிப்படையிலான சாதார6 ஒய்விற்கும் பொழுது போக்கிற்கும் a வெளிப்படுத்துவதிலும் சிற்சில விஷயங் வன்மையிலும் ஈடுபட்டு அவற்றைப் ட சிவுபதம், தஹஞ்சி பாடல், சிற்சில சமய கவிதைகள் போன்றவற்றை உதாரணங்க அனைத்தும் தாளத்துக்கிணங்கவே இை இசைக்கப்பட்ட அந்தப் பாடல் பற்றி ட படைவீரரான ஜவாம் ருபேரு பின்வ தகுதிக் கேற்ப நல்ல கவிஞர்களாகத் தி அவை இன்பம் பயக்க வல்லன. அவர் கொள்ளவில்லையெனினும் மேலான
நிறைந்த அவற்றை நாம் கேட்கும் ெ கொண்டிருந்தாலும் அந்த வேலையை செவிமடுப்பவர்களாக இருக்கப் பழகி இரு உயிர்த்துடிப்புடன் இருப்பதற்குக் காரண சிறப்பே என நாம் முன்னர் குறிப்பிட்( பற்றி எழுதிய வெளிநாட்டவரான ே விளக்கி உள்ளார். எல்லாச் சிங்களவரு குறைந்த பட்சம் அவர்கள் கவி என்று ெ உணர்ச்சி ஊட்டும் பொருளாய் அமை
17

டுகொள்ள முடியாத காதல், பேராசை, நக்குப் பொருளாய் அமைந்தன. பழைய கு இரண்டாவதானவர் அல்லர் என்பது மைந்தன. ஒரு குறிப்பிட்ட விமர்சகரின் ன்கு அழகிய பொருள்கள் இருந்தன. குடிசை, மலர், பெண்கள் என்பனவாம். புவனுக்கு மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும்
இந்தக் கருத்துக்களைக் கொண்ட திலிருந்து எடுத்துக்காட்டலாம். விவசாய தற்குத் தோழியர் தேவைப்பட்டனர். மைந்தவர் அவருடைய மைத்துனியாவார். மத்துணி மைத்துனன் தொடர்பு பற்றிப் களையும் மக்கள் இலக்கியத்திலிருந்து
ண வாழ்க்கையில் காலங்கழித்தவர்களின் அவர்கள் தமது கல்வி கேள்விகளை கள் பற்றி விவாதம் புரிவதிலும் பேச்சு பயன்படுத்தினர். புதிர் சிவுபதம், தர்க்க ங்களில் விடைகளாக அளிக்கப்பட்டுள்ள ளாகக் காட்டலாம். இத்தகைய கவிகள் சக்கப்படுகின்றன. தாளத்துக்கு அமைய தினாறாம் நூற்றாண்டில் போர்த்துக்கல் ருமாறு விவரித்துள்ளார். அவர்களின் கழும் அவர்களால் நன்கு பாடமுடியும். களுடைய மொழியை நாங்கள் புரிந்து இராகத்தினாலும் ஒசைநயத்தினாலும் பாழுது எந்த வேலையில் ஈடுபட்டுக் ச் சற்று நிறுத்திவிட்டு அவற்றிற்குச் ந்தோம். மக்கள் இலக்கியம் மக்களிடையே ாம் அதன்கண் அமைந்துள்ள விடயச் டோம். அந்த நிலைமையை சிங்களவர் ஜான் டேவி என்பவர் பின்வருமாறு நம் ஒரு வகையில் ஒரளவு கவிஞரே. சால்வதை இயற்ற முடியும். அவர்களின் ந்தது காதல் அன்று, பயன்பாடேயாம்.

Page 190
சில விடயங்களின் தோற்றம் சம்பந்தம
மக்கள் இலக்கியத்தின் ஒரு பிரிவா தோன்றி முறைமை பற்றி விளக்குவதாகு அமைப்புக்களின் மொத்தமான நிறுவுத பற்றிய ஆய்வாளர் ஏற்றுக் கொள்வர். அளவு சிங்களத்தில் இருப்பதைக் கான மக்கள் இலக்கியங்களிலே வெற்றிலைய பாக்குவெட்டியின் பிறப்பு, பேரிகையின் காட்டலாம். இந்தக் கவிதைகளுள் வாழ்க்கையின் பல சந்தர்ப்பங்களில் நட போன்று பேயாட்டம் ஆடும்பொழுதும் ப தெவொல் தேவதையின் பிறப்பு எ போன்றவற்றில் கூறப்படும் மங்கர தே6 பற்றிய காவியங்களும் இந்த இனத்தைச் உதாரணங்கள் பலவற்றை எடுத்துக்காட
அன்றாட வாழ்க்கையோடு G5ITLஏற்பட்டுள்ள இந்த மக்கள் இலக்கியம் மூ அவற்றைப் பற்றிப் பெருமைப்படவும் அ செல்லவும் மக்களுக்கு வாய்ப்புக்கள் கி
மக்கள் இலக்கியமும் நீதி அடிப்படையி
கமத்தொழிலை வாழ்க்கைத் தொழ கடைப்பிடிக்கும் சிங்களவர்களைச் சார்ந்த ஜாதகக் கதைகளும் மகா மங்கள ( நூல்களிலிருந்து பெறப்பட்டவையுமா போதனைகளுக்கு அடிப்படையாக அடை பெற்ற செல்வாக்கு காரணமாக விடு சந்தர்ப்பங்களுக்கேற்றவாறு மக்கள் ச இக்கருத்துக்களை விளக்கவும் ஏராளமான உலக தர்மத்தைப்பற்றி கிராமத்தவர்கள பிரபல்யம் வாய்ந்தது பெளத்த தர்மத்ை தக்க இடர்ப்பாடுகளை ஒரேவிதமாகக் தர்மத்தை விளக்கும் கவிதையாகும்.
மக்கள் இலக்கியத்தில் வரும் பிர கவிதைகளும் பெளத்த தருமக் கொள்ை
பாதுகாப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் என

ான விளக்கம்
"கக் கருதப்படும் சிற்சில விஷயங்கள், 5ம். இதனால் சமூக நடத்தைகளும் சமூக லும் நிகழ்கின்றன என மக்கள் நலன் இத்தகைய மக்கள் இலக்கியம் போதிய எலாம். கண்டி யுகத்தில் எழுதப்பெற்ற பின் பிறப்பு, எலுமிச்சையின் பிறப்பு, பிறப்பு என்பனவற்றை உதாரணங்களாகக் பெரும்பாலானவை தொடர்புபடுவது த்தப்படும் சமய சடங்குகளுடனாம். அதே மஹஸொன் பிறப்பு, ரீப் பேயின் பிறப்பு, ான்பனவற்றோடு நுதே மரக் கதை வதையின் பிறப்பு எனப்படும் பிறப்புப் சார்ந்தவையேயாம். இவற்றைப் பற்றிய ட்டலாம்.
ர்புடைய சிற்சில விடயங்கள் பற்றி லம் அவற்றின் மீது கெளரவம் காட்டவும் ாந்த மரபுகளை இடையீடின்றிக் கொண்டு பட்டின.
லான பாதுகாத்தலும்.
மிலாகக் கொண்ட புத்த சமயத்தைக் தருமக் கொள்கைகளிற் பெரும்பாலானவை சூத்திரமும் போன்ற தரும போதனை கும். நோன்மதி தினங்களில் தரும மந்ததும் ஜாதகக் கதைகளேயாம். இதனால் கதைகளும் அறிவுரைகளும் தோன்றின. விஞர் அவற்றைப்பயன்படுத்தலாயினர். ன் உதாரணங்களை எடுத்துக் காட்டலாம். ால் பாடப்பட்ட கவிதைகளில் மிகவும் தெப் பற்றிய நம்பிக்கையைப் போன்றே கொள்ளல் வேண்டும் என்னும் பெளத்த
ார்த்தனைக் கவிதைகளும் அறிவுரைக் ககளையும் நற்குண நல்லியல்புகளையும் எதிர் பார்க்கப்படும் பெறுபேறுகளை
72

Page 191
தெளிவாக்குவனவாக அமையும் تک நல்லொழுக்கத்துக்கும் பயன்பட்ட கா காட்டலாம். அத்தகைய கதைக்கான
நற்கருமங்களில் ஈடுபடுவது மாத்திரம்
அமைதியாகவும் சமாதானமாகவும் வாழ் மாத்திரமன்றி மிருகங்களுக்கும் அன்ன இலக்கியத்துக்குரிய பொருளாய் அமை!
நற்குண சீலர்களை கெளரவித்தலும் அா கண்டித்தலும்.
சமூகத்தில் நிலவும் பெளத்த கெ கவனிக்காமல் விடுவது சமூகத்தின் பொதுமக்கள் இந்த நிலைமையை ஏற்கவி மனைவி மக்களுக்கு உரிய முறையில் உ கஞ்சத்தனம், சுயநலமிகளாக இருத்தல் பற அவர்களின் கவிதைக்குப் பொருளாய் அ6 கண்டிப்பதேயாம். பிள்ளையினால் தாயி சகோதர சகோதரிகளுக்கு வேதனை அ காட்டும் மக்கள் கவிதைகள் ஏராளம்
தாய்மார் தமது குழந்தைகளை பெருட அதற்காக அந்தத்தாய் பயன்படுத்து உயிரினங்களையுமே. அதற்கும் உதாரண
சிங்கள மக்கள் கதை
எந்தச் சமூகத்திலாயினும் பெருமளவு இருப்பதும் கவிதையே. அதற்கான தாளத்துக்கிணங்க பாடப் படுவதேயா பல்வேறு தாளங்களில் இசைக்கக் கூடி கவிஞரைச் சார்ந்ததாகும். எனினும் வச எளிதில் விளங்கக் கூடியதாகவும் அதற்க இந்த நிலைமை காரணமாக மக்கள் பிரபல்யமடைந்தது. கதையை வாசிப்பன சிரமமே. மறுபுறத்தில் பார்க்கும் பொழு. கதைகளில் காணப்படாமை அதற்கான வாசிப்பதை விட அதனைக் கவிை விருப்பத்தைப் பெறமுடியும் என்பதையு கண்டி மாதர் யுகங்களில் மக்கள் க
17

தேசமயம் நற் பரிபாலனத்துக்கும் ரணிகளாக அமைவதையும் எடுத்துக் உதாரணம் ஏராளமாக இருக்கின்றன. அன்றி பெற்றாரைக் கனம் பண்ணுதல் bவதின் சிறப்பு , மனைவி மக்களுக்கு பயும் ஆதரவையும் வழங்குதல் மக்கள் இதன.
ப்ங்ணம் செய்யாதவர்களைக்
ாள்கைகளையும் சமூகப் பண்பையும் நடைமுறைக்குப்பாதகமாக அமையும். ல்லை. பெற்றார்களை கெளரவிக்காதவர், பகாரம் செய்யாதிருத்தல், குடிப்பழக்கம், ற்றி அவர்களிடையே நிலவிய அதிருப்தி மைந்ததன் காரணம் சமூக விரோதிகளைக் ன் மனதைப் புண்படுத்துவது ஏனைய அளிப்பதொன்றாகும். இதனை எடுத்துக் உள்ளன.
மிதத்துடனும் அன்புடனும் தர்லாட்டுவர். வது சூழலையும் சூழலில் உள்ள எங்கள் இருக்கின்றன.
பில் பரவி இருப்பதும் நடைமுறையில் காரணம், பெரும்பாலான கவிதைகள் கும். சத்தமாக ஒலிப்பதிலும் அல்லது யதாக அமைவதிலும் உள்ள திறமை ன நடையை ஒருவர் விரும்புவது அது ான பொழுது இருந்தால் மாத்திரமேயாம். கதையை விட மக்கள் கவிதை த விட கவிதையை வாசிப்பது சற்றுச் து கவிதையின் தரத்தின் அளவு மக்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். வசனத்தில் தயில் படித்திடின் அதற்காகக் கூடிய ம் கதை வாசிப் போர் அறிந்திருந்தனர். விஞர் இயற்றிய கவிதைக் கதைகள்
3.

Page 192
பெரும்பாலானவை காணப்படுவது இ. விவசாய வாழ்க்கை நடத்திய சிங்களவ வலுவான தொடர்பு இருந்தது. பாமரரிை சமூக நலனும் சேர்ந்த தொகுதி மேற்கொளளப்படும்பொழுது பயன்படுத்தப் கொண்டேயாம். தச பாரமி (போசத்
போன்ற குறிப்புக்களை மக்களுக்குச் ( (ஐந்நூற்று ஐம்பதாக) எனக் கருதப்பட்ட பாணக்க” என்னும் பெயரில் பழங்காலத் கதைகள் மக்கள் மத்தியில் பிரபல்யம் பெ ஜாதகக் கதைகள் போன்ற பெருமளவில இலக்கியத்தின் தரத்தின் அளவுக்கு மக்க அங்ங்ணம் இயற்றப்பட்டு மக்கள் மத்தியி கூட அமைப்பு முறையில் எங்ங்னம பொறுத்தவரையில் சிறிதளவு தான் 6ே கதைகள் மக்கள் கதைகளாகவும் அமை ஜாதக கதை போன்று உருவாக வில் வரையில் அங்ங்ணம் இயற்றப்பட்ட இரண கதாசிரியர் இருவரினால் இயற்றப் பெற்ற பதாரங்க ஜாதகய என்பதைம் சுட்டி இருப்பினும் தேவதாக் கதை, அத்பூத பொழுதுபோக்குக் கதை, அறிவுரைக்
சிங்கள மக்கள் இலக்கியத்தில் பரந்திரு
பழங்காலச் சீனத்திலும் யப்பானிலும் நாடுகளிலும் (சில நாடுகளில் இந்த இருக்கிறது) மத்திய கால ஐரோப்பாவிலு தொழில் ரீதியான கதைகளை வாசிப்பே, பிரிந்து அவர்கள் பண்டிதர்களாக இருக்கவ சீன மக்கள் இடையே பிரபல்யம் பெற்ற கதைகள்) ஆட்சியாளரையும் சமூகத் பயன்படுத்தப்பட்டமையால் அந்தக் கதை கருதப் பட்டு அகற்றப்பட்டன. எனினுப் பணியாற்றிய கல்வியிற் சிறந்த அரச எழுத்தில் வடித்தனர். ஒலிக் குறிப்புக் சைகையினாலும் விளக்கப்படுவனவற்று காலகட்டத்தில் மரபுடன் இணைந்து குறிப்பிடுவது உலகத்தில் உள்ள எல்லா சமூ "கெவல்” என்றும் லெக்கட் என்றும் அறி
17

தற்கான காரணமாகும். சாதாரணமான ர்களுக்கும் தேவாலயத்துக்கும் இடையே டயே நிலவிய பெளத்தக் கொள்கைகளும்,
உருவானது பெளத்த போதனை பட்ட ஜாதக கதைகளை அடிப்படையாகக் நிலையின் பத்துப் பண்புகள்) தருமம் சொல்லிக் கொடுத்தது பன்சிய பனஹ - ஜாதகக் கதைகளினாலேயாம். "ஜாதக தில் போதகர் இருந்தமையினால் ஜாதகக் ற்றது என்பது புலனாகின்றது. ஒரு புறம் ான கதைகள் இருந்தமையினால் மக்கள் ள் கதை இயற்றப்படவில்லை. மறுபுறம் ல் பிரபல்யம் அடைந்த மக்கள் கதைகள் ாயினும் உள்ளடக்கக் குறிப்புக்களைப் வறு பட்டன. சில சமயங்களில் ஜாதக க்கப் பெற்றன. எனினும் மக்கள் கதை ]லை என்றும் கூறலாம். நாம் அறிந்த iண்டு கதைகளாக கண்டி யுகத்தில் மக்கள் இதிபிஸோ ஜாதகய என்பதைம் மகா க் காட்டலாம். நிலைமை இவ்வாறு கதை, கம கதை, நகைச்சுவைக் கதை, கதை என்பன போன்ற பல கதைகள் க்கக் காணாலாம்.
) இந்தியாவிலும் இவை போன்ற ஆசிய நிலைமை இன்றும் காணக்கூடியதாக பம் ஆபிரிக்காவிலும் சமயச் சார்பு அற்ற ார் இருந்தனர். சாதாரண மக்களிலிருந்து பில்லை. மிகப் பண்டைய காலத்திலிருந்தே ற மக்கள் கதைகள் (சிறப்பாக பரிகாசக் தையும் விமர்சனஞ் செய்வதற்காகப் 5 மரபு ஒபாதுாப (பழி தூற்றுவன) எனக் ம் காலப் போக்கில் அந்தந்த பகுதிகளில் = ஊழியர்கள் அம்மக்கள் கதைகளை 1களை விடவும் வாய்மொழியினாலும் வள் முக்கியமானது என உணரப்படும்
விவரங்களாலும் கருத்துக்களினாலும் மகங்களிலும் பிரபல்யம் பெற்றதொன்றாகும். யப்படும் கதைகள் ஆபிரிக்க வாய்மொழி
74

Page 193
மரபு என இன்றும் கணிக்கப்படுகிறது. இலங்கை சமுதாயத்தில் உயர்ந்த இ போதிக்கும் பிக்குமார்களே. சமய வீரர்களினதும் வீர பராக்கிரமச் செயல்கள் பொருந்திய தாக்கவும் சமூக கலாசார இை இனத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புத் தன் பயன்படுத்தப்பட்டன என்பது புலனா கூறுவோர் எனக் கருதப்படக் கூடியவர்கள் கடமை புரியும் பல்வேறு பட்ட பேய் து அவர்கள் ஒரு சில கதைகளை (சமய சட பாணியில் சொல்வர் அல்லது அதற்கின கங்காரிய போன்ற பேய்விரட்டும் தொழி எனினும் மதச் சடங்குகளில் சொல்லட சிறப்பியல்பு உண்டு. பெரும்பாலும் குறைவாகவே காணப்படுகிறது. உதார பிறப்புக் கதையையும் ரீ பேயின் பிறட்
சிங்கள மக்கள் கதை இலக்கியத்தில் ட சாராரைத் தவிர மக்கள் கதைகளைப் பணி சாராரும் உள்ளனர். அவர்கள் சாத கதைகளைப் பொழுது போக்குக்காகப் முழுமையாகச் அங்கே காணப் பெறவில்ை பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய சமூக பண்ப உவமைகளையும் அறிவுரைகளையும் மு கதைகளை இதற்கான உதாரணமாகக் கா ஒவ்வொன்றும் அனுபவங்களை அடிப்ட இந்தக் கதைகளினால் சமூக ஒருமை நற்பண்புகளாலான உட்கோப்பும் புகட்ட பானை முட்டி போன்றது இதுவாகும். போல், நதிக்கு வேலி அமைத்தது பே தெரியாத தமிழுக்குப் போய்ப் குடும்பப் கடவையுடன் கொடுக்குக் கட்டினது ( போல், கறுப்பியும் இராணி ஆனது போ அறிவுரைகளாகக் காட்டலாம். மாதலன் பூதங்களின் கதை, என்பன வீர தீரச் செய குறிப்பிடலாம். இத்தகைய கதைகளைப் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் சந்தைகள் போன் கதைகளைச் சொல்லி மக்கள் சேர்ந்தவுட விற்றனர். சிங்கள மக்கள் கதையின் ட

எனினும் கதை சொல்பவர்கள் என டத்தைப் பெறுபவர்கள் தருமத்தைப் கதைகளுக்கொத்ததாக அரசர்களினதும் ளையும் நாட்டின் வரலாற்றினையும் வீரம் ணைப்பை உறுதிப்படுத்தவும் அதேசமயம் ர்மையை பாதுகாப்பதற்கும் கதைகள் ாகும். தொழில் பற்றிய கதைகளைக் சமயச் சடங்குகளுடன் தொடர்புள்ளாராய் துரத்துவோர் ஆவர். மதச் சடங்குகளிலே ங்குகளுடன் தொடர்புடைய) இசைக்கும் ணங்க செய்து காட்டுவர். கொஹொம்ப லை இதற்கு உதாரணமாகச் காட்டலாம். ப்படும் கதைகளில் அவற்றிற்கே உரிய அவற்றில் பெளத்தத்தின் தாக்கம் ாணங்களாக மஹஸொஹொன் பேயின் புக் கதையையும் எடுத்துக் காட்டலாம்.
புகாமல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய இவ்விரு டைத்து அதனைக் காத்துவரும் மற்றொரு ாரண மக்களாவர். அவர்கள் மக்கள் பயன்படுத்தவில்லை. சமய நோக்கங்கள் லை எனினும் சமுதாய முன்னேற்றத்தையும் ாடுகளையும் அவை பகிரங்கப்படுத்தின. மதன்மையாகக் கொண்டு இயற்றப்பட்ட ட்டலாம். அதே போன்று இந்த கதைகள் டையாகக் கொண்டுள்ளன. ஆதலினால் ப்பாடு ஏற்படுவதோடு சம்பந்தப்பட்ட டப்படுகிறது. ஆண்டி எழுவரின் கஞ்சுப்
வாய்க்காலில் கருப்பட்டியை ஒளித்தது ால், வேடர் வீடு கட்டினது போல் ,
பெயரை அழுக்குப் படுத்தியது போல், போல், காலம் பார்த்து கமம் செய்வது ல், என்பனவற்றை ஆபத்தைத் தவிர்க்கும் ர் கதை, காப்பிரி கதை, யத்து மகா பல்களைக் குறிக்கும் மக்கள் கதைகளாகக் படிப்பவர்கள் அண்மைக் காலம் வரை ாற மக்கள் நடமாடும் தலங்களில் அந்தக் -ன் எண்ணெய் மருந்து போன்றவற்றை ழமையான உருவத்தை ஓரளவுக்காவது
75

Page 194
தெளிவாக காட்டக் கூடியதாக உள்ள இலக்கியத்தில் வரும் இலங்கையை தொ ஆனால் அதன் ஆசிரியர் சங்கைக்குரிய பிரபல்யம் வாய்ந்த அறிவுரைகளையு! மக்கள் கதையை அறிந்தவர்களுக்கு டெ புலப்படுத்துவதற்காக ஆகும். இத்தகைய மக்களின் இலக்கியம் பற்றிப் போதிய அ என்பதையிட்டு வருந்துகிறோம். நாம் இலக்கியம் பற்றிய வரையறுக்கப்பட்ட மக்கள் இலக்கியம் பற்றி தற்காலத்தவரிட மக்கள் இலக்கியமாக அறிஞர் கருதுவது சொற்களின் சுவை இல்லாத தன்மையே கவிதை, மக்கள் கதை படைக்கப்ப( உடையதாகவும் அமையும் அத்தகைய நிலைநாட்டவும் மக்கள் தலைவருக்காக அவற்றைத் திட்டவட்டமான முறையி இன்னும் கவனம் செலுத்தப்படவில் படைப்பதற்கு மக்கள் இலக்கியத்திலிருந் அதனைத் தவிர மக்கள் இலக்கி செலுத்தப்படவில்லையாதலால் மொழியி கலாநிதி கொடகும்புற அவர்கள் காட கட்டுரையை நிறைவு செய்யலாம் எ இலக்கியம் என்று கருதப்படும் நூல்கள் இ பண்டைய சிங்கள மொழிக்கும் இன்றை தொடர்பு இந்த இலக்கியமாகும். கடந்த போயிற்று. சிங்கள மொழியின் மறுபி பயன்படுத்துவதற்கும் எடுத்துக் கொ நூற்றாண்டுகளின் வசன நூல்களையும் பதி அதற்குப் பிற்பட்ட காலத்திலிருந்து கொண்டாலும் அதுவும் முற்கால மொ பிரஸ்ன முதலிய வசன நூல்களையும் ஜாதக காவியங்களையுமே கருதும். ஆத பண்டைய எலுவ மொழிக்கும் இ போய்விட்டது. கதை சொல்லும் மொழ இடையே சிக்கல்கள் ஏற்படுவதற்குக் க எமக்குப் பயன்படும் சொற்களும் சொற்பி விட்டன.

ளது சத்தர்மாலங்கார போன்ற சிறந்த டர்பு படுத்தி உள்ள கதைகள் மாத்திரமே. தர்மசேன அவர்கள் தமது படைப்பில் ம் உருவகங்களையும் பயன்படுத்தியது, 1ளத்த தர்மச் சொற்பொழிவுகளை நன்கு J ஒரு சிறு கட்டுரையின் மூலம் சிங்கள ளவு சொல்வதற்கு வாய்ப்புக்கள் இல்லை மேலே காட்டியவை சிங்கள மக்கள் ஒரு சில குறிப்புக்களேயாம். எனினும் டம் உள்ள அக்கறையின்மை காரணமாக து கிராம வாசிகளின் அர்த்தம் இல்லாத 1. எனினும் தற்காலத்திலும் கூட மக்கள் நிகின்றன. விகடமாகவும் நகைச்சுவை கதைகள் சிற்சில சமூக ஒழுக்கங்களை வும் இயற்றப்பட்டனவாகும். ஆதலினால் பில் ஒன்றுசேர்க்கவோ ஆராய்வதற்கோ லை போலும். தற்கால இலக்கியம் இது பெறக்கூடிய விடயம் அதிகமாகும். யத்தில் திட்டவட்டமா