கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் ஆண்டுப் பொது அறிக்கை - 67 (2008 - 2009)

Page 1
கொழும்புத் த
(சங்கங்களுக்கான அர பதிவுபெற்றதமிழ்விம
அறுபத்தெழ ஆண்டுப் பெ
. = 11 1
தொடக்கம் 22.03.1942
இல 7, 57வது கொழும்
தொலை பேசி இல: 011-2363759
Web.W.W.W. colon E-mail:tamilsanga

இப்பொருள் gwasanaeth Llygfa
மிழ்ச் சங்கம் வரைவுள்ளது)
சகட்டனைச் சட்டத்தின்படி ாழிப்பண்பாட்டு அமைப்பு)
ாவது (67) ாது அறிக்கை
2οος
பதிவு எண் - 73
து ஒழுங்கை
니 -06
தொலைநகல் :012361381 botamilsangam.com incolomboGyahoo.com

Page 2


Page 3
கொழும்புத்
67ஆவது ஆ
தலைவர் அவர்களே, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்க 2008ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 1ஆம் திகதி ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில்
67ஆவது ஆண்டறிக்கையாகச் சமர்ப்பிப்பதில்
முன்னுரை
தமிழ் எமது தாய்மொழி. அதன் தொன்மை, ! சேர்ப்பன. அதேசமயம், நவீன உலகின் போக்கு வளரவும் பணியாற்றுவது எமது கடமை! கடந்: இந்த நோக்கங்களின் அடிப்படையில் தனது பன
தொலைநோக்குக் கூற்ற தமிழ்மொழியை செழுமைப்படுத்தலும், அதன் நோக்கங்கள் ஆகும்.
சங்க நோக்கக்கூற்ற சேவை அர்ப்பணிப்புடையோரின் ஒருமித்த ஒ பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளித்து அவை ஒவ்ெ விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கும், தமிழ நாடுகளிலுமுள்ள தமிழ்ப்பண்பாட்டு நிலையங்கள் தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி, தமிழ் மொ வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தலும்.
() தமிழ்மொழி, தமிழ் இலக்கியம் எ
O தமிழ் மக்களின் அறநிலையங்கள் p சங்க உறுப்பினர்களின் ஒழுக்க நி
வாய்ப்புக்களை உண்டாக்குதல். கவின் கலைகளின் வளர்ச்சிக்கே O நிகழ்கால சமுதாய மேம்பாட்டு,
ஆகியவற்றுக்கேற்ப தமிழர் சமூக
சங்க உறுப்பினர் (தொகை 31.03.2009 அ
ஆயுள் உறுப்பினர் 51. சாதாரண உறுப்பினர் - 5.
இக்காலப்பகுதியில் நடந்த கூட்ட விபரங் 9. ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் ஆ விசேட ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்கள் இ. உப குழுக் கூட்டங்கள்
1. இலக்கியக்குழு 2. கல்விக்குழு 3. நூலகக்குழு 4. உறுப்புரிமைக்குழு 5. நிலைய அமைப்புக்குழு

தமிழ்ச் சங்கம் ண்டு அறிக்கை
Gsr!
தொடக்கம் 2009ஆம் ஆண்டு செப்டெம்பர் 13 எமது தமிழ்ச் சங்கம் ஆற்றிய பணிகளை
மகிழ்ச்சியடைகின்றோம்.
செழுமை என்பன தமிழராகிய எமக்குப் பெருமை களுக்கு ஏற்ப எம் தமிழன்னை மேலும் வளமுறவும், த 66 வருடங்களாக, கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், ரிகளை ஆற்றி வருகிறது.
வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தலும், எமது தலையாய
த்துழைப்பைக் கொண்டு தமிழ்ப்பண்பாட்டின் வொன்றினதும் வளர்ச்சிக்கும், தமிழ் மொழியிலான ாய்வுக்கும் ஊக்கமளிப்பதுடன் உலகின் பல்வேறு ளின் தகவல் பரிமாற்ற நிறுவனமாக கொழும்பைத் ழியின் மேம்பாட்டுக்கான பங்களிப்பினை வழங்குதலும்
ான்பனவற்றின் ஆக்கத்துக்காக உழைத்தல், ளைப் பேணிக் காத்தல்.
லை, கல்வி நிலை என்பன செம்மையுறுவதற்கேற்ற
ற்ற வழிவகைகளைச் செய்தமைத்தல். மாற்ற, எழுச்சி, வளர்ச்சி அசாத்திய சூழல் த்திற்கு உதவுதல்.
ன்றாள்ளபடி) 4
4
03
o 10
05
06
05

Page 4
பரிசில் நிதியக்குழு பதிப்புத்துறைக் குழு குழுச் செயலாளர் கூட்டம் ஒம்படைச் சபைக்குழு 10. உள்ளகக் கணக்காய்வுக்குழு 11. ஒழுக்கக் கோவைக் கூட்டம் 12. சங்க வரலாற்றுக் குழுக் கூட் 13. யாப்புத் திருத்தக்குழு 14. சம்பள மீளாய்வுக்குழு
:
66ஆம் ஆணர்டுப்பொதுக்ககூட்டம் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் 66ஆம் ஆண்( மாதம் 31ஆம் திகதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காை மண்டபத்தில் சங்கத் தலைவர், பேராசிரியர் ஆரம்பமாகியது.
திருமதி அபுவனேஸ்வரியின் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்ை நிகழ்த்தினார். அவர் தம் முரையில் “நா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. உசாத்துணைப்பகு உதவியோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டு விஸ்தரிக்கப்பட்டுள் இருந்த மலசலகூடம் திருத்தப்பட்டுள்ளது. 5FTL இரசிகர்களுடன் சிறப்பாக நடந்தேறியது. வழமை *படித்ததும் பிடித்ததும்” நிகழ்வு, 'அறிவோர் ஒ6 நிகழ்வு அனைத்தும் ஒழுங்காக, சிறப்பாக நை அங்கத்தவர்கள், பார்வையாளர்கள், ஆதரவாள இச்சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டிருக்
அடுத்து, பொதுச் செயலாளர் ஆ.இரகுபதிபாலறித வாசிக்கப்பட்டது. 2007ஆம் ஆண்டுப் பொதுக்கூட் அறிக்கை சரியென திரு.அ.பற்குணன் முன்மொ
சபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. نتي "
நிறைவேற்றுக்குழுவின் அறிக்கை பொதுச்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அறிக்கை சரியென திரு.எஸ்.6 வழிமொழிய அறிக்கை சபையினால் ஏற்றுக்ே ஆண்டுக்குரிய பரிசோதிக்கப்பட்ட கணக்கறிக்ை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. கணக்கறிக்கை சரியென திருந வழிமொழியக் கணக்கறிக்கை சபையினால் ஏற்
அடுத்து, தேர்தலை நடாத்தும் முகமாக தேர்த6 வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம், ஜெ.திருச்சந்திரன் ஆகிே
இதனைத் தொடர்ந்து சங்க அலுவலர்கள் உத6 தலைவராகப் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, நி
a 4

03
Ol
Ol
02
Sப் பொதுக்கூட்டம் 2008ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ல 10.00 மணிக்குச் சங்கத்தின் சங்கரப்பிள்ளை சபா ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில்
தத் தொடர்ந்து தலைவர் தமது தலைமையுரையை ம் தீர்மானித்த விடயங்கள் அனைத்தும் நதி கொடைவள்ளல் திரு.க.மு.தர்மராசாவின் ளது. பதினைந்து வருடங்களாகத் திருத்தப்படாது .க விழா மூன்று நாட்கள் மண்டபம் நிறைந்த )யான கலை நிகழ்ச்சிகள், இலக்கிய உரைகள், ன்றுகூடல்’ நிகழ்வு, மாதாந்த “அற்றைத்திங்கள் டபெற்றன. இதற்காக ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர், ர்கள், நிதியுதவி செய்தவர்கள் அனைவருக்கும் கின்றோம்” என்றார்.
ானால் 66ஆம் ஆண்டுப் பொதுக் கூட்ட அறிவித்தல் ட அறிக்கை செயலாளரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ய திரு.கு.சுப்பிரமணியம் வழிமொழிய அறிக்கை
செயலாளர் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலறிதரனால் ாழில்வேந்தன் முன்மொழிய திரு.சி.அருட்பிரகாசம் கொள்ளப்பட்டது. 31.12.2007இல் முடிவடைந்த 5 நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலோகநாதனால் .பஞ்சாட்சரம் முன்மொழிய திரு.பொ.சந்திரலிங்கம் றுக் கொள்ளப்பட்டது.
ம் அதிகாரிகளாக திருவாளர்கள் வே.கந்தசாமி, யார் ஏகமனதாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டரர்கள்.
பியுடன் வாக்களிப்பு ஆரம்பமாகியது. நிச் செயலாளராகத் திரு.எஸ்.சிவலோகநாதன்,

Page 5
துணை நிதிச் செயலாளராகக் திரு.எஸ திரு.அ.பற்குணன், நூலகக் குழுச் செயலாளர குழுச் செயலாளராக திரு.மா.தேவராசா ஆ தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களின்
துணைத் தலைவர் பதவிக்கு பின்வருவோர் திரு.ஆ.இரகுபதிபாலழறீதரன், திரு.ஜி.இராஜகுலேந் நாதன், திரு.மு.கதிர்கள்மநாதன், திரு.ஆ.கு திரு.இருக்மணிகாந்தன் மேற்படி போட்டியின் முடிவில் பின்வருவோர் திரு.மு.கதிர்காமநாதன், திரு.ஆ.இரகுபதி பாலறி திரு.ஆ.குகழுர்த்தி, திரு.டபிள்யூ.எஸ்.செந்தில்நா
பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.ஆழ்வ ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். திரு.ஆழ்வாப்பி இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு பரமசாமி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். திரு. உறுப்புரிமைச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.மா.ச போட்டியிட்டனர். திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா அவ கல்விக்குழுச் செயலாளர் பதவிக்கு, திரு.சபாே விண்ணப்பித்திருந்தனர். இதில் திரு.மா.கணபதிப்பு பெற்றதைத் தொடர்ந்து திரு.ச.பாலேஸ்வரன் ஆ
ஆட்சிக்குழுவின் அங்கத்தவர் பதவிகளுக்கு வைத்தியகலாநிதி அகமது ஜின்னாஹம் 6 திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி, திரு.க.இர திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா, திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை, தி திரு.குமாரசாமி சுப்பிரமணியம், திரு.மா.சடாட்சர சற்சொரூபவதி நாதன், திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் சண்முகலிங்கம், திருமதி சுகந்தி இராஜகுலேந் சந்திரலிங்கம், திரு.செல்லத்துரை மனோக திரு.தியாகராசஐயர் ஞானசேகரன், திரு.நடராஜா ச பத்மா சோமகாந்தன், திரு.ச.பாலேஸ்வரன், தி சந்திரலிங்கம், திரு.ப.க.மகாதேவா, திரு.தெ.மதுசூ வரோதயன், திரு.இருக்மன்னிகாந்தன், திருமதி வசந் திரு.ஜெயரத்தினம் ஜெயகாந்தன், திரு.ழரீதயாள6
இவர்களுள் பின்வருவோர் தெரிவாகினர். வைத்தியகலாநிதி அகமது ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன் சோமகாந்தன், திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை, திரு.க.இரகு இராஜகுலேந்திரா, திரு.உடப்பூர் வீரசொக்கன், திரு.பொன்னுத்துரை சந்திரலிங்கம், திருமதி சந்தி அ.புவனேஸ்வரி, திரு.மா.சடாட்சரன், திரு.இருக்மணி

.பாஸ்க்கரா, துணைச் செயலாளராக ாக கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன், நிலையமைப்புக் கியோர் ஏகமனதாகத் தெரிவாகினர்.
தலைமையில் ஏனைய தெரிவுகள் இடம்பெற்றன.
போட்டியிட்டனர் திரா, திரு.தி.கணேசராசா, செல்வி சற்சொரூபவதி கமூர்த்தி, திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன்,
துணைத் தலைவர்களாகத் தெரிவாகினர். தரன், செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன், தன், திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா
ாப்பிள்ளை கந்தசாமி, திரு.க.ஞானசேகரம் ள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் தெரிவானார். .எஸ்.எழில்வேந்தன், திருமதி சந்திரபவானி எஸ்.எழில்வேந்தன் அவர்கள் தெரிவானார். டாட்சரன், திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா ஆகியோர் பர்கள் தெரிவானார்.
லஸ்வரன், திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை ஆகியோர் பிள்ளை அவர்கள் தனது விண்ணப்பத்தை மீளப் அவர்கள் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.
பின்வருவோர் போட்டியிட்டனர். டிரிபுத்தீன், டாக்டர் ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன், தபரன், திரு.இராமு முருகேசு நாகலிங்கம், ரு.உடப்பூர் வீரசொக்கன், திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன், |ன், திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி, செல்வி ர், திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா, திரு.சின்னத்துரை திரா, திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி, திரு.சுப்பிரமணியம் ரன், திரு.தம்பியப்பா கோபாலகிருஷ்ணன், கணேசலிங்கம், திரு.கே.பி.நடனசிகாமணி, திருமதி ருமதி அ.புவனேஸ்வரி, திரு.பொன்னுத்துரை தனன், திரு.மாசிலாமணி தேவராஜா, திரு.மாவை தி தயாபரன், டாக்டர் விக்னவேணி செல்வநாதன், ன் யூரீபிருந்திரன்
1, டாக்டர் ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன், திருமதி பத்மா பரன், திருமதி வசந்தி தயாபரன், திருமதி சுகந்தி
திரு.த.சிவஞானரஞ்சன், திரு.தெ.மதுசூதனன் ரபவானி பரமசாமி, திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி, திருமதி னிகாந்தன், திரு.மாவை வரோதயன், திரு.நடராஜா

Page 6
கணேசலிங்கம், திரு.தியாகராசஐயர் ஞானசேகர உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்களாக திரு.ந.பஞ் செய்யப்பட்டனர். பகிரங்கக் கணக்காய்வாளராக இராசதுரை அன்ே சபையோர் குறிப்புரையின்போது சங்க வளர்ச்சி எடுத்துக் கூறினார்கள். ஆண்டுப் பொதுக் கூட்டத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப முன்மொழிந்தவரான திரு.க.இ.கந்தசுவாமி அ பிரேரணைகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை. நிறைவாகப் பொதுச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வ சமூகமளித்த அங்கத்தவர்கள் மற்றும் தேர்த உத்தியோகத்தர்கள், ஊழியர்கள் அனைவருக்கு
திருமதி பத்மா சோமகாந்தனின் தமிழ் வாழ்த்து இனிதே நிறைவெய்தியது.
குழுக்களின் ெ
நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபை:~ சங்கப் பணிகள் சிறக்க இச்சபை தனது வழ தலைவராக திரு.இ.நமசிவாயம் அவர்களும், செ செயற்பட்டு வருகின்றனர்.
உறுப்புரிமைக்குழு;~ திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா அவர்களைச் செயலாளர மிகவும் சிறந்த முறையில் இயங்கியமை உறுப்பினர்களும் 60 ஆயுள் உறுப்பினர்களும் (இணைப்பு - 02, 03). உறுப்புரிமைக்குழு திரு.இருக்மணிகாந்தன் ஆகியோரின் முயற்சியின அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுவருகின்றன.
நாலகக்குழு;~
நரலகம இலங்கையில் உள்ள பிரதான தமிழ் நூலகங்களு மொழி, இலக்கியம் சார்ந்த மிகவும் அரியநூல்கள் நூல் பகுதி என்பது இங்கு மிகவும் முக்கியமானது அரிய நூல்களைக் கொண்ட் பகுதியாக இது உடனுதவும் பிரிவு, இரவல் வழங்கும் பிரிவு, ம சிறுவர் பகுதி எனப் பல தொகுதிகளையுடைய நூல பெருமை சேர்க்கும் அங்கத்தில் முதன்மையான கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன் சிறப்பாகச் செயற்பட்டு

ர், திரு.ப.க.மகாதேவா ாட்சரம், திரு.தி.ஜெயசீலன் ஆகியோர் தெரிவு
ா நிறுவனம் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டது. கான ஆலோசனைகளை பல அங்கத்தவர்கள்
ட முன்னறிவித்தல் பிரேரணைகளை அவற்றை வர்கள் வாபஸ் பெற்றுக் கொண்டமையால்
ப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் கூட்டத்திற்கு ல்களை சிறப்பாக நடாத்தி உதவிய சங்க ம் நன்றி தெரிவித்தார்.
-ன் கூட்டம் மாலை 2.30 மணியளவில்
சயற்பாடுகள்
மையான பணிகளையாற்றி வருகிறது. இதன் ஈயலாளராக திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் அவர்களும்
ாகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழு, இம்முறை பால் இக் காலப்பகுதியில் 68 சாதாரண அங்கத்தவராக இணைந்து கொண்டுள்ளனர்.
அங்கத்தவர்களான திரு.ப.க.மகாதேவா, ால் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான அங்கத்துவ
நள் தலையாயது தமிழ்ச்சங்க நூலகம். தமிழ் )ள எமது நூலகம் கொண்டுள்ளது. இலங்கை . இலங்கை இலக்கியம், வரலாறு தொடர்பான விளங்குகின்றது. மேலும், பருவ இதழ்பகுதி, ணவர் வாசிப்புப் பிரிவு, சட்ட நூலகப் பிரிவு, மாக இது விளங்குகின்றது. தமிழ்ச்சங்கத்துக்குப் து நூலகம் ஆகும். நூலகச் செயலாளராக வருகின்றார்.

Page 7
அ. நால்கொள்வனவு நூலகத்திற்கென ஏனைய காலங்களில் பெறப்பட்ட நூல்கொள்வனவு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு, கொடுப் முக்கியமான நூல்கள் போன்றவை வழமைபோ
வாசகர் வட்டத்தைப் பெருக்கும் நோக்குடன் 6 நூலக அங்கத்துவம் இல்லாதோரும் நூலகத்ை
ஆ. நால் விபரத்தைக் கணினிப்படுத்தல்
நூலகத்தில் உள்ள அனைத்து நூல்களையும் தி இதற்கு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் வைத்தியகலா இத்திட்டம் வெற்றி பெற்று நடைமுறைப்படுத்தப்
எமது நூலகத்திலுள்ள அரிய நூல்களை மின் திட்டம் “நூலகம்’ நிறுவனத்துடன் இணைந்து ெ
இ. நால் அண்மளிப்புக்கள் நூல் வரவேட்டில், கொள்வனவு செய்யப்பட்ட செய்யப்பட்டுள்ளன. மொத்த நூல் வரவுகள் வி
கொள்வனவு - 95 அன்பளிப்பு - 1691
அன்பளிப்புக்களை வழங்கிய அண்மம்கள்
அன்பளிப்பு வழங்கிய அனைவரின் பெயர்களைய ஐம்பதிற்கு மேற்பட்ட நூல்களை வழங்கியோர் ெ எதிர்காலத்திலும் அவர்களது உதவிகளை நாடி
தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவர்மி 275 திரு.க.சண்முகலிங்கம் 240 திரு.எம்.சண்முகநாதன் 51 மித்ர ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் 87 திரு.ஏ.சிவநேசச்செல்வன் - 276 திரு.க.குமரன் u 53 திருமதி ஜெ.யூரீபவன் - 58 திருமதி க.உருத்திரா - 59 திருமதி பூமகேந்திரநாதன் 58
சிறுவர்களுக்கான புதிய பிரிவு, சஞ்சிகை 14.01.2009 அன்று கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத் த6 தலைமையில் சிறுவர்களுக்கான புதிய பகுதித் சிறுவர் பிரிவும் சஞ்சிகைப் பிரிவும் புதிய இ சிறுவர்களுக்குக் கதை சொல்லும் நிகழ்வும் ச இடத்தில் நடைபெற்று வருகின்றது. இக்கதை ெ திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் பொறுப்பாக இ அவர்களை அழைத்து வரும் பெற்றோர்களும் ஆதரவை நல்கிவருவது குறிப்பிடத்தக்கது. (இ
புதிய பிரிவுக்குரிய நான்கு மின்விசிறிகளை து திரு.எஸ்.இராசேந்திரன், திரு.என்.ஹரிகரன் ஆகி நூலகத்தின் புதிய சிறுவர் நூலகப்பிரிவு, சஞ்சி நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலோகநாதன் அவ

நூல்களுக்கான கொடுப்பனவைச் சரி செய்வதற்காக 1ணவுகள் சீர் செய்யப்பட்டன. பருவ இதழ்கள், ல கொள்வனவு செய்யப்பட்டன.
பாசிப்பு மாதமான செப்டெம்பர் 2008 முழுவதும் தப் பயன்படுத்த அனுமதியளிக்கப்பட்டது.
ரட்டி கணினிப்படுத்தும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. திதி தி.ஞானசேகரன் உதவி புரிந்து வருகின்றார். படும் நிலையில் உள்ளது.
ர் பிரதியாக்கி இணையத்தில் கொண்டு வரும் சயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
நூல்களும் அன்பளிப்புகளும் கிரமமாகப் பதிவு பரம் வருமாறு.
பும் இங்கு குறிப்பிடுதல் சாத்தியமற்றது. எனினும் பயர்களை இங்கு அவசியம் குறிப்பிட வேண்டும்.
நிற்கிறோம். ۔۔۔ ملا
பிரிவு என்பவற்றின் திறப்பு விழா லைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களின் திறப்புவிழா நடைபெற்றது. சிறுவர்களுக்கான உத்தில் புதுப் பொலிவுடன் இயங்கிவருகின்றன. னிக்கிழமை தோறும் சிறுவர் பிரிவுக்கான புதிய சால்லும் நிகழ்விற்கு பரிசில் நிதியச் செயலாளர் }ருந்து செயற்பட்டு வருகின்றார். சிறுவர்களும்
மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இந்நிகழ்ச்சிக்குத் தமது ணைப்பு 4)
ணைச் செயலாளர் திரு.அ.பற்குணன் அவர்கள் யோரிடமிருந்து அன்பளிப்பாக பெற்று உதவினார். கைப்பிரிவு அமைக்கத் தேவையான உதவிகளை கள் பெற்றுக் கொடுத்தார்.
5

Page 8
தொலைக்காட்சிப் பெட்டி ஒன்றும், D.VD ஒன் ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் அவர்களின் முயற்சியா அன்பளிப்பாகக் கிடைக்கப் பெற்றது.
தேசிய நூலக ஆவணமாக்கல் சபையினர் பருவ பருவ இதழ் பகுதியை பயன்படுத்தி வருகின்றன
தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் தமிழ் மொ செயலமர்வுகளுக்கான முன் முயற்சிகளு பயன்படுத்துகின்றனர்.
ஏடு தொடக்குதல்
ஒவ்வபொரு வருடமும் விஜய தசமி அன்று க நிகழ்வு நூலகத்தில் நடைபெறுதல் வழக்கம். கட பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, கலாபூசணம் சை6 ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்சாமி ஆகியோர் கலந்து ெ
நூலகச் செயலாளர் கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன் அனைவரும் 10.08:2009 திங்கட்கிழமை அன்று திரு திரு.சி.சிவலோகநாதன் அவர்களால் பேராதனை செல்லப்பட்டு, நூலக நடைமுறை மற்றும் நூலக வகை செய்யப்பட்டது.
கல்விக்குழு;~ கல்விக்குழுச் செயற்பாடுகள் குழுச் செயலாளர் முன்னெடுக்கப்பட்டன.
அ. இலவசக்கல்விச் செயலமர்வு
கல்விக்குழு இவ்வாண்டில் மூன்று செயற்திட்டங்க
1. 5ஆம் தரத்தைக் கடந்து 6ஆம் தரத்திற்கு எழுத்தறிவுடனும் எண்ணறிவுடனும் செல்ல
2. க.பொ.த.சாதாரண தர மாணவர்களின் கை உச்சப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் உய 3. உயர்தரமாணவர்களின் பெறுபேற்றை உ
கல்வித்திணைக்களத்துடன் இணைந்து 2 மு நடாத்தி அதன் பயன்பாட்டை மதிப்பீடு செ
ஆரம்பக்கல்வி இதன் முதலாவது செயற்திட்டம், கொழும்பு வல ஜீவராணி புனிதா மைக்கல் திலகராசா, மற்றும் கலி கொழும்பு வலய ஆசிரியஆலோசகர் நால்வரும் உட்படுத்தி தயாரித்து அமுல்படுத்தப்பட வேண்டி
இடைநிலைக்கல்வி
சாதாரணதர மாணவர்களின் பெறுபேற்றை உச்ச மாதிரிப்பரீட்சைகளையும் அதற்கான விடைகளைய ஆசிரியஆலோசகர்களையும் கொண்டு தயாரி பயிற்றுவிக்கும் நோக்குடன் மேல்மாகாண கல்வித் ஆசிரியர்களுக்கான முழுமையான செயலமர்வு
6

ம் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் வைத்தியகலாநிதி முஸ்லிம் பெண்கள் சமூக அமைப்பிடமிருந்து
தழ் சுட்டியாக்கம் செய்வதற்கு எமது நூலகத்தின் .
ஜிப் பிரிவினர் தமிழ்ப்பாடத்திட்டத்திற்கான கு எமது நூலகத்தை வளநிலையமாகப்
ாலையில் குழுந்தைகளுக்கு ஏடு தொடக்குமு ந்த ஆண்டு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க தலைவர் ப்புலவர் சு.செல்லத்துரை, பொதுச் செயலாளர் காண்டு வெகு சிறப்பாக நடாத்தி வைத்தனர்.
அவர்களின் ஏற்பாட்டில் நூலகத்தில் பணிபுரியும் சபாலேஸ்வரனது போக்குவரத்து ஒத்துழைப்புடன் ாப் பல்கலைக்கழக நூலகத்திற்கு அழைத்துச்
அமைப்பு முறைகள் என்பனபற்றி அறிவதற்கு
திரு.சபாலேஸ்வரன் அவர்களினால் திறம்பட
ளை முன்வைத்து செயற்பட்டது அவையாவன;
செல்லும் சகல மாணவர்களும்
வழிகாட்டல் விதம், தமிழ் ஆகிய பாடங்களின் பெறுபேற்றை ர் வகுப்பில் கற்கும் வாய்ப்பினை அதிகரித்தல், *சப்படுத்தும் முகமாக மேல்மாகாணக் ன்னோடிப்பரீட்சைகளையும் கருத்தரங்குகளையும் ப்யுமுகமாக மாதிரிப் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்.
ப ஆரம்பக்கல்வி உதவிப்பணிப்பாளர் திருமதி விப்பணிப்பாளர் ந.சர்வேஸ்வரன் ஆகியோருடன் இணைந்து, இதவடிவங்களை ஆலோசனைக்கு
நிலையில் உள்ளது.
படுத்தும் முகமாக தமிழ்ப் பாடத்திற்கு மூன்று ம் சிறப்பு அனுபவமுடைய ஆசிரியர்களையும், து இப்பத்திரங்கள் மூலம் ஆசிரியர்களை திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் இரண்டு நாட்கள் ள் நடத்தப்பட்டன. இதில் ஐந்து ஆசிரிய

Page 9
ஆலோசகர்களின் நெறிப்படுத்தலில் மேல்மாகாண இவர்கள் மூலமாக மேல்மாகாணத்தில் மட்டும் 5 மேலும் இத் தயாரிப்புக்கள் மூலமாக திருகே பத்திரிகையின் உதவியுடன் யாழ்ப்பாண மாண முறையில் கணிதபாடத்திலும் மூன்று மாதிரி 6 வரை நேரடியாகப் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர்.
உயர்கல்வி
கடந்த ஆண்டுகளில் க.பொ.த.உயர்தர தமிழ்ெ வீழ்ச்சிப்போக்கை கவனத்தில் கொண்டு இரண் முகமாக ஒரு செயற்றிட்டம் நடாத்தத் தீர்மானி
இதற்காக மேல்மாகாணக் கல்வித் திணைக்கள் உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், அதிபர்கள் சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான செயற்றிட்டத் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க மண்டபத்தில் செயலமர் பங்களிப்பை வழங்கினர். அவர்களின் ஆலோச மாதிரிப்பரீட்சை யூன் மாதம் முடிவதற்கு முன்பு அமைய இச் செயற்றிட்டம் நடைமுறைப்படுத்த அனுசரணையில் விஞ்ஞானப் பாடநெறிக்கான
பெப்ரவரி 16ஆம் திகதியும் வணிகப்பாட நெறிக்க நெறிக்கான செயலமர்வு மார்ச் 9ஆம் திகதியும் + 84 +95 = 244 ஆசிரியர்கள் கலந்து ( வினாப்பத்திரங்களையும் விடைகளையும்
வினாப்பத்திரங்களும் விடைகளும் தயாரிக விரிவுரையாளர்களும் தமது பங்களிப்பை நல்கி மாதம் 4ஆம் திகதி தொடக்கம் 15ஆம் திகதி வ விஞ்ஞான, கணிதப்பிரிவில் 662 மாணவர்களும், வி 1192 மாணவர்களும், மொத்தமாக 3130 மாண செய்து பரீட்சை வினாத்தாள்களைப் பெற்றனர். பணிப்பாளர்கள் குறிப்பாக மத்திய மாகாண,
வினாப்பத்திரங்களை பெற்று அப்பிரதேச ப யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள பிரபல பாடசாலைகள் விடைகளையும் பெற்று அம்மாணவர்கள் திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, கல்முனை, அக் இச் செயற்றிட்டத்தில் நேரடியாக பங்கேற்று அப் யாழ் மாவட்ட மாணவர்களது நலனுக்காக “உதய விடைகளையும் பிரசுரித்து வருவது குறிப்பிடத்த
கருத்தரங்குகள்
பரீட்சை வினாப்பத்திரங்களையும் விடைகளைய மாதம் தொடங்கி யூன் மாதம் 2ம் திகதி வி பாடசாலைகளில் நடைபெற்றன. பம்பலப்பிட்டி இ கல்லூரி, பம்பலப்பிட்டி முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி விவேகானந்தாக் கல்லூரி (கொழும்பு 13), கெ நீர் கொழும்பு விஜயரத்தினம் இந்துக்கல்லூரி சங்கரப்பிள்ளை மண்டபம், விநோதன் மண்டபம், ஒரே காலப்பகுதியில் கருத்தரங்குகள் நடாத் ஆயிரத்து ஐந்நூறுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் இம்மாணவர்களில் கிழக்கு மாகாண, மன்னா

ாத்திலுள்ள 120 ஆசிரியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர். 200 மாணவர்கள் பயனடையக்கூடியதாக இருந்தது. ாணமலையில் உள்ள மாணவர்களும் உதயன் வர்களும் பயன்பெறக் கூடியதாக இருந்தது. இதே பினாப்பத்திரங்கள் தயாரிப்பில் 2000 மாணவர்கள்
மாழி மூல மாணவர்களின் பெறுபேற்றில் ஏற்பட்ட டாயிரத் தொன்பதில் பெறுபேற்றை உச்சப்படுத்தும் க்கப்பட்டது.
ாப் பணிப்பாளர், வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர்கள், ஆகியோரால் செயற்றிட்ட விளக்கமும் க.பொ.த தின் மதிப்பாய்வுக்காகவும் ஜனவரி 20ஆம் திகதி ாவு நடாத்தப்பட்டது. இதில் 58 பேர் கலந்து தமது னைப்படி இச்செயற்றிட்டம் மே மாதத்திலும் இறுதி ம் முடிக்கப்பட வேண்டும் எனத் தீர்மானித்ததற்கு ப்பட்டது. இதற்காக கல்வித் திணைக்களத்தின் பரீட்சை வினாக்களை தயாரிக்கும் செயலமர்வு ான செயலமர்வு மார்ச் 2ஆம் திகதியும் கலைப்பாட நடைபெற்று, இதில் மொத்தமாக முறையே 65 கொண்டனர். இவர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட அடிப்படையாகக் கொண்டு பரீட்சைக்கான க்கப்பட்டன. இதற்குச் சில பல்கலைக்கழக னெர். முதல் கட்ட முன்னோடிப் பரீட்சைகள் மே வரை 90 பாடசாலைகளில் நடாத்தப்பட்டன. இதில் பணிகப்பிரிவில் 1276 மாணவர்களும், கலைப்பிரிவில் வர்கள் நேரடியாகச் சங்கத்திற்கு விண்ணப்பம் இதைத் தவிர மாகாணக் கல்வித் திணைக்கள ஊவா மாகாணப் பணிப்பாளார்கள் நேரடியாக )ாணவர்களுக்கும் பரீட்சைகளை நடாத்தினர். யாவும் இங்கிருந்து வினாப்பத்திரங்களையும் பயிற்சியைப் பெற வழி செய்தனர். மேலும் கரைப்பற்று பகுதிகளைச் சேர்ந்த பாடசாலைகளும் பிரதேச மாணவர்கள் பயன்பெற வழி அமைத்தன. பன்’ பத்திரிகை தொடர்ந்து வினாப்பத்திரங்களையும் தக்க அம்சமாகும்.
பும் அடிப்படையாகக் கொண்டு 18ம் திகதி மே பரையும் தொடர்ந்து கருத்தரங்குகள் பின்வரும் ந்துக்கல்லூரி, பம்பலப்பிட்டி இராமநாதன் மகளிர் , வெள்ளவத்தை இந்துமகளிர் கல்லூரி, கொழும்பு ாழும்பு இந்து மத்திய கல்லூரி (கொழும்பு -12), , என்பவற்றுடன் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் சுப்பிரமணியம் மாலதி மண்டபம் ஆகியவற்றிலும் தப்பட்டன என்பது சிறப்பு அம்சமாகும். இதில் ர் ஒரே காலத்தில் பங்குபற்றிப் பயன்பெற்றனர். ார் மாவட்ட, மலையகப் பகுதி மாணவர்களும்
7

Page 10
அடங்குவர். அவர்கள் அனைவருக்கும் கருத வழங்கப்பட்டது. இதனால் மாணவர்கள் தொ முடிந்தது. இக்கருத்தரங்குகளில் எதிர்பாராத படி அளித்ததனால் அதிபர்கள், இட, தளபாட ெ ஈடுகொடுக்கும் வகையில் சகலவழிகளிலும் பிரதி அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், கருத்தரங்கை கலந்து கொண்ட ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கு கடமைப்பட்டுள்ளது. இச்செயற்றிட்டத்தின்
பாடசாலைகளில் நடத்தப்பட்டு, ஆசிரியர்களால் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடப்பட்டது.
இச் செயற்றிட்டத்தில் தனிப்பட்ட பரீட்சார்த்திகளு மூன்று பரீட்சைகளை எழுதவும் கருத்தரங்கில் பங் முக்கிய அம்சமாகும். இச்செயற்திட்டங்கள் வெறு உட்பட சகல அலுவலக உதவியாளர்கள், நு யாவருடைய ஒத்துழைப்பும் கிடைத்தது என்பை
இடம்பெயர்ந்து வன்னி முகாம்களில் தங்கி இடைத்தங்கல் முகாம்களில் தங்கியுள்ள மான மாணவர்களின் கல்வி, உளமேம்பாட்டைக் கருத்தி தயார்படுத்தும் நோக்கில் முகாம்களில் செயற்பட்டு அறிந்து, அவற்றுக்கு தேவையான வளவாளர்கை கற்பதற்கான குறிப்புக்களையும் வழங்கிவரு அமைப்புக்களும் அன்புள்ளங்களும் இச்செயற் அமைகின்றன. இச்செயற்றிட்டங்களுக்கு முழுை தமிழ்ச் சங்க ஊழியர் செல்வன்.தெசத்தியசசீலனு இருக்கும்.
அவுஸ்திரேலியா இன்பத் தமிழ் வானொலி நிை கல்விச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதற்கும், ஆ பொருட்களை வாங்குவதற்குமாக ரூபா 1,030,0
ஆ. அறிவோர் ஒன்று கடிடல்
வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் இந்நிகழ்வ அறிஞர்கள் பலர் பங்குபற்றி உரையாற்றினார் கற்கின்ற மாணவர்கள் பலரும் பங்கு கொண்( கல்விக்குழுவால் நடாத்தப்படும் இந்நிகழ்வுகளு இராஜகுலேந்திரா பொறுப்பாக இருந்து செயற்ப
மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வுகள் வைத்தியபரிசோதனையும் மருந்தவழங்கலும் : ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம், 3ஆம் திங்கட்கி வைத்தியகலாநிதி எஸ்.எஸ்.அருளானந்தம் அ செய்யப்படுவதோடு மருந்துகளும் இலவசம அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
சுகாதாரக் கருத்தரங்குகள் : 28.09.2008, 26.10.2008, 30.11.2008, 28.12.2008, 28.06.2009, 26.07.2009, 30.08.2009 ஆகிய நாட்க “மனஉளைச்சல், கோபம், பயம், கருத்துான்ற
8

5ரங்கு நடைபெறும் நேரத்தில் பால் பைக்கற் ர்ந்து கருத்தரங்கில் உற்சாகமாகப் பங்குபற்ற அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் சமுகம் ருக்கடிகளைச் சந்திக்க நேர்ந்தது. அவற்றுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பாடசாலை அதிபர்கள், டாத்திய ஆசிரியஆலோசகர், வளவாளர்களாகக் ம் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம் நன்றி சொல்லக் நிறுதிக்கட்டச் செயற்பாடாக மாதிரிப் பரீட்சை விடைத்தாள்கள் புள்ளியிடப்பட்டு அவை குறித்து
ம் உள் வாங்கப்பட்டு சங்கத்தின் மண்டபங்களில் து பற்றவும் இடமளிக்கப்பட்டமை கல்வி வரலாற்றில் றிபெற சங்க நிர்வாக உத்தியோகத்தர், நூலகர் ாலக உதவியாளர்கள் ஏனைய பணியாளர்கள் த நன்றியுடன் குறிப்பிடவேண்டும்.
புள்ள மாணவர்களுக்கான உதவிகள்
னவர்களில் தரம் 1தொடக்கம் 13 வரையுள்ள ல் கொண்டு உயர்தர மாணவர்களைப் பரீட்சைக்கு க்கொண்டிருக்கும் கல்விச்சமூகத்தின் தேவைகளை )ளயும் கற்றல், கற்பித்தல் உபகரணங்களையும், கின்றோம். பெயர்குறிப்பிட விரும்பாத சில றிட்டத்தைத் தொடர்ந்து நடாத்த உதவியாக மையாகத் தம்மை அர்ப்பணித்து இயங்கிவரும் க்கு மாணவச்சமூகம் நன்றிக்கடன் உடையதாக
லயம் முகாம்களில் உள்ள மாணவர்களுக்கான அவர்களுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளுக்கான 0/= அனுப்பி வைத்திருக்கின்றார்கள்.
சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. புதிய கள். அத்துடன் பாடசாலைகளில் உயர்கல்வி உரையாற்றியமை இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. க்கு கல்விக்குழு உறுப்பினர் திருமதி சுகந்தி டு வருகின்றார். (இணைப்பு - 5)
மைகளில் மாலை 3.30 - 5.30 மணிவரை வர்களால் இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை க வழங்கப்பட்டு நோய்கள் சம்பந்தமான
1.02.2009, 01.03.2009, 26.04.2009, 31.05.2009, ல் முறையே “நீரிழிவு நோயாளர் பராமரிப்பு', டியாமை, நித்திரையின்மை முதலியவற்றிற்கு

Page 11
முகம் கொடுத்தல்”, “சுவாசத்தொகுதி நோய்கள், ! “சுவாசத்தொகுதி தொற்றாத்தன்மை நோய்கள் “அதி இரத்த அழுத்தம் - தவிர்ப்போம்”, “மகி எமக்கு மருந்தாகும்” “ஆரோக்கியத்தில் நித்தின பங்கு”, “உளநெருக்கீடு உடல் நலத்தைப் பாதிக் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் பேராசிரிய இடம்பெற்றன. இக்கருத்தரங்கு நிகழ்வுகள் வைத்தியகலாநிதிகள் வல்லிபுரம், விக்னவேணி செல்வநாதன், சி.எஸ் ஷரிபுத்தீன், யோகாசன ஆலோசகர் திரு.வை.த திருமதி ரி.விநாயகமூர்த்தி, சைவப்புலவர் சு.செல்ல தமிழ்ச்சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் அவர்களின் ஏற்பாட்டில்
இலக்கியக் குழு;~
இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் திரு.எஸ்.எழில்வேந்த சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டன. தமிழ்ச் சங்கத்தி இலக்கியக்குழு தனது பணிகளைத் திட்டமிட் அற்றைத்திங்கள், நினைவுப் பேருரைகள், ே சந்திப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் இக் குழுவ அமைந்திருந்தன. இளைய தலைமுறையின கொள்ளவைக்க வேண்டும், நூலகத்தின் பாலும் அதற்கான முயற்சிகளின் ஒருபடியாக, உயர்த மாணவர், உட்படப் பலரை எமது நிகழ்ச்சிகளி:
அ. படித்ததம் பிடித்ததம்
இந்நிகழ்வானது வெள்ளிக்கிழமைகள் தோறும் ப நடைபெறுகிறது. வாசிப்புக் கலாசாரத்தை விரு வளர்த்தல், இலைமறைகாயாக இருக்கும் ஆ சபையோரை பார்வையாளர் நிலைக்கும் மேலா கலந்துரையாடல்களை ஊக்குவித்தல் என்பன இ மாத்திரமின்றி பாடசாலை மாணவர்கள் இளை சிறப்பித்தார்கள். இலக்கியக்குழுவினால் நடாத்த திருமதி வசந்தி தயாபரன் அவர்கள் பொறுப்பா (இணைப்பு -06)
ஆ. அற்றைத் திங்கள்
தமிழின் மூத்த படைப்பாளிகளும் கலைஞர்களு பிறந்து வளர்ந்த பண்பாட்டுச் சூழல், தொடக்க இலக்கிய நட்புகள், தமது கலைத்தேடல்கள், வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்வாக நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி, பல்துறைசார் அனுபவங்களையும் ஏனையோர் உள்வாங்கவு பெறவும் ஒர் அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக
இந்நிகழ்ச்சியில் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க தை தலைமையில் கலாசூரி ஆ.சிவநேசச்செல்வன், க எழுத்தாளர் கலாபூஷணம் மு.சிவலிங்கம், கல சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை ஆகியோர் கலர்

அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்”, அஸ்மா (Asthma), நியூமோனியா முதலியன”, pச்சியான வாழ்வு”, “உணவே மருந்து”, “நீரே ரயின் பங்கு”, “ஆரோக்கியத்தில் ஆன்மீகத்தின் தமா?” ஆகிய விடயங்கள் பற்றிய கருத்தரங்குகள் ர் சபா ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில்
எஸ்.சண்முகதாஸ், ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன், முரளி நச்சினார்க்கினியன், எஸ்.சிவதாஸ், ஜின்னாஹற் rமேந்திரா, தாதிகள் கல்லூரி முன்னாள் அதிபர் }த்துரை ஆகியோரின் ஒத்துழைப்புடன் கொழும்புத் 3.த.சிவஞானரஞ்சன், உளநல ஆலோசகர் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன.
தன் அவர்களால் இலக்கியக் குழுச் செயற்பாடுகள் ன் குறிக்கோள்களை முன்னெடுக்கும் முகமாக, டது. இந்தவகையில், படித்ததும் பிடித்ததும், பொங்கல் விழா, மற்றும் தமிழக எழுத்தாளர் பின் சிறப்பான பணிகளாக இவ்வாண்டில் ரை தமிழ்ச்சங்கச் செயற்பாடுகளில் நாட்டம் ) ஈர்க்கவேண்டும் என்ற அக்கறை எமக்குண்டு. ர வகுப்பு மாணவர், பல்கலைக்கழகப் புகுமுக ல் உரையாற்ற அழைத்து வாய்ப்பளிக்கிறோம்.
Dாலை ஆறுமணி தொடக்கம் ஏழரை மணி வரை த்தி செய்தல், கலை இலக்கிய இரசனையை ளுமைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரல், க பங்கேற்பாளர் என்ற தரத்துக்கு உயர்த்துதல், ந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்ச்ங்களாகும். பெரியோர்கள் ஞர்கள் ஆகியோரும் நிகழ்வுகளில் பங்குபற்றி ப்படும் இந்நிகழ்வுக்கு இலக்கியக்குழு உறுப்பினர் க இருந்து செயற்பட்டுவருகின்றார்.
ம், முக்கிய துறைசார் ஆளுமைகளும், தாங்கள்
காலப் படைப்பு முயற்சிகள், தம்மைப் பாதித்த தாம் படித்த நூல்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி
, மாதத்தின் இறுதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் இது ஆளுமைகளது அறிவுத் தேட்டத்தினையும்,
ம், ஆளுமைகளுடன் கலந்துரையாடித் தெளிவு
அமைந்துள்ளது.
\லவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களின் லாபூஷணம் லீலாம்பிகை செல்வராஜா, மலையக ாபூஷணம் சு.துரைசிங்கம், கவிஞர் ஏ.இக்பால், து சிறப்பித்துள்ளனர்.

Page 12
இ. மொங்கல் விழா ஆண்டுதோறும் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும் பொ மாலை 4.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. விழாவுக் தலைமை தாங்கினார். வரவேற்புரையை இல வழங்கினார்.
இவ்விழாவில் சிறப்பம்சமாக “பொங்கத்தான் ே கவிஞர் செங்கதிரோன் தலைமை தாங்க, கல் எழில்மொழி இராஜகுலேந்திரா, இ.கேதாரசர்மா கவிதை மொழிந்தார்கள். நன்றியுரையை ெ திரு.அ.பற்குணன் அவர்கள் வழங்கினார்.
ஈ. இசை நிகழ்வு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தினால் நடாத்தப்படும் சனிக்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு சங்கரப்பிள்ை கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க துணைத் தலைவர் தி செய்து தொடக்கவுரையை நிகழ்த்தினார். திரு.அ திரு.ரி.ஜெயசுந்தரம், திரு.பி.பிரமநாயகம் முறைே 09.02.2009 திங்கட்கிழமை மாலை 6.00 மணிக்கு ர துணைத் தலைவர் திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நா இசைக்கலைமணி விஷ்ணுப்பிரியா சச்சிதானந்தர மிருதங்கம் திரு.ஏ.ரகுநாதன் இசைத்தார்கள்.
உ. ஒலை
ஒலை ஆசிரியராக திரு.தெ.மதுசூதனன் செயற் கனமும் காத்திரமும் கொண்டதாக வெளிவர ஆலோசனைகளும் பல மட்டங்களிலும் இருந்து
இவற்றைக் கவனத்திற் கொண்டு, இலக்கியக் மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்தது. அதன் பக்கங் கனதியான உள்ளடக்கங்களுடன் வெளிவரத் சிறப்பிதழ் என்பன மலர்ந்தன. இவை வாசகரின்
ஊ. இணையத்தள இணைப்பு சங்க அன்றாடச் செயற்பாடுகளை உலகில் தருவதற்கான சிறந்த ஒரு'சேவையாக புதிய தொ இதன் மூலம் சங்கத்தில் நடைபெறும் சகல நிகழ்6 அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இலக்கியக்கு தொடர்பில் பொறுப்பாக இருந்து செயற்பட்டு இணையத்தள இணைப்புக்காக ருபா 10,000/= அ6 www.colombotamilsangam.com 616irp (360600Tuu
எ. செய்தி மடல் சங்கத்தின் செய்திமடல் ஒன்று வெளிவந்தது. அவர்களினால் தயாரிக்கப்பட்டு வெளிவந்தது.
ஏ. பிற 01. சொற்பொழிவு
துணைத் தலைவர் திரு.ஆ.இரகுபதி பா இந்த நிகழ்ச்சியில் மதுரை வானொலி

ங்கல் விழா, இம்முறை 14.01.2009 புதன்கிழமை கு சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா க்கியக்குழுச் செயலாளர் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன்
வண்டும் புதிது” எனும் கவியரங்கு இடம்பெற்றது விஞர்கள் கொட்டகலை ரீ, எஸ்.அனுஷ்யந்தன், , சடாகோபன், நடராஜா காண்டீபன் ஆகியோர் காழும்புத் தமிழ்ச்சங்க துணைச் செயலாளர்
மாதாந்த இசை நிகழ்வு இவ்வருடம் 10.01.2009 ளை மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வுகளை ரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் அவர்கள் ஒழுங்கு அருணந்தி ஆரூரன் பாட்டுக்கு திரு.எஸ்.திபாகரன், ய வயலின், மிருதங்கம், கஞ்சிரா இசைத்தார்கள். டைபெற்ற இசைநிகழ்வில் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க தன் அவர்கள் தொடக்கவுரையை நிகழ்த்தினார். ஜாவின் பாட்டுக்கு வயலின் திரு.வே.சரவணபவன்,
பட்டார். சங்கத்தின் வெளியீடான “ஓலை’ இதழ்,
ரவேண்டும் என்ற கருத்துக்களும் அதுகுறித்த
எமக்குக் கிடைக்கப் பெற்றன.
குழுவானது, “ஓலை’ யின் வடிவமைப்பில் சில பகள் அதிகரிக்கப்பட்டன. அவை சிறப்பிதழ்களாக,
தொடங்கின. நாடகச் சிறப்பிதழ், மருத்துவச் டையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன.
உள்ள எல்லாத் தமிழ் மக்களுக்கும் அறியத் ரு இணையத்தளம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளோம். புகளையும், சங்கத்தின் சேவையையும் எல்லோரும் ழுச் செயலாளர் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் இது வருகின்றார். அமரர்.அ.குணரத்தினம் அவர்கள் ன்பளிப்பாகத் தந்துதவினார். இவ்விணையத்தளத்தை தள முகவரியில் பார்வையிடலாம்.
செய்திமடல் வைத்தியகலாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன்
லரீதரன் தலைமையில் 08.01.2009இல் நடந்த நிலைய ஆணையாளர், தமிழ் நாடு இளசை
O

Page 13
02.
03.
04.
04.
சுந்தரம் அவர்கள் “பாரதி - சில புதி சொற்பொழிவாற்றினார். இலக்கியக்குழுச் வழங்கினார். 20.05.2009 புதன்கிழமை மாலை 6.00 ம பேராசிரியர் எஸ்.சண்முகவேல் “தமிழ் வ6 உரையாற்றினார். அந்நிகழ்விற்கு கொ( ஜெயராசா அவர்கள் தலைமை தாங்கி
தமிழக அறிஞர்கள், எழுத்தாளர் ச தமிழகத்திலிருந்து வருகைதந்திரு மு.பி.பாலசுப்பிரமணியம், பேராசிரியர் தாt அன்று தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெய கந்தசாமி, நிதிச் செயலாளர் திரு.எஸ்.சில அனைவரும் சந்தித்து கலந்துரையாடின் நடைபெற்றது.
அமரர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி
அன்னை தமிழிற்காகவும், தமிழ் கூறும் ர அடக்கமாகவும் தலைநகள் கொழும்பில் த வளர்ச்சிக்காக, நீண்ட காலமாக பொது புரிந்த தமிழவேள், இ.க.கந்தசுவாமி அவ இயற்கையெய்தினார். அன்னாரின் மறைை சேவைகளை நினைவு கூர்ந்து விசேட தீர்மானத்திற்கு இணங்க அன்னாரின் இறு பொது மக்கள் அஞ்சலியுடன் இடம்பெ பொதுச் செயலாளர் ஆழ்வாப்பிள்ளை க வ.மகேஸ்வரன், இந்துமாமன்ற பொதுச் ெ ஆகியோர் அஞ்சலி உரையாற்றினார்கள் இந்துமயானத்தில் தகனக்கிரிகைகள் நை
அமரர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி 21.11.2008 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.00 அவர்களின் தலைமையில் அமரர் தமிழ நிகழ்வு நடைபெற்றது. அவர் தமிழ்ச்சங் சங்கத்தின் முன்புறமண்டபத்திற்கு அ என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டது. அது : புறச் சுவரில் ப்ொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தன் நிை 08.05.2009 அன்று பேராசிரியர் சோ.சந்தி
தமிழ்ச்சங்கமும் பேராசிரியர் சு.வித்தியா
இந்நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர் சு.6 வெளியீடும் நடைபெற்றது. தமிழ்வாழ் திரு.தெ.மதுசூதனனும் புலமையுரையை ே அறிமுகத்தையும் வெளியீட்டையும் நன்றியுரையை முனைவர் திருநாவு இந்நிகழ்வினை பொதுச் செயலாளர் திரு வழங்கினார்.

ப பார்வைகள்” என்னும் தலைப்பில் சிறப்புச் செயலாளர் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் நன்றியுரையை
னிக்கு தமிழகத்தில் இருந்து வருகை தந்த ார்த்த ஈழத்துச் சான்றோர்கள்” என்னும் தலைப்பில் ழம்புத் தமிழ்ச்சங்க தலைவர் பேராசிரியர் சபா រារាំ.
ந்திப்பும் கலந்துரையாடலும் ந்த பேராசிரியர் க.ப.அறவாணன், பேராசிரியர் பம்மாள் அறவாணன் ஆகியோருடன் 12.10.2008 ராசா, பொதுச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை லோகநாதன் மற்றும் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் ார்கள். அவர்களுக்கு தேநீர் உபசாரமும்
அவர்களின் மரணச்சடங்கு 5ல்லுலகின் மேம்பாட்டிற்காகவும் அமைதியாகவும் மிழ்ச்சங்கத்துடன் தம்வாழ்வை இணைத்து அச்சங்க ரச் செயலாளராகக் கடமையாற்றி தமிழ்ப் பணி ர்கள் 19.10.2008 ஆம் ஆண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை வயொட்டி அவர்கள் தமிழ்ச்சங்கத்திற்கு ஆற்றிய ஆட்சிக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது அதன் றுதிக்கிரியைகள் சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் ற்றன. தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, ந்தசாமி, திரு.தம்பு சிவசுப்பிரமணியம், கலாநிதி சயலாளர் திரு.க.நீலகண்டன், திரு.சபாலேஸ்வரன், ர். பிற்பகல் 4.00 மணியளவில் கல்கிசை டபெற்றன.
அவர்களின் அஞ்சலி நிகழ்வு
மணிக்கு தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா வேள் இ.க.கந்தசுவாமி அவர்களுக்கு அஞ்சலி கத்திற்கு ஆற்றிய பணிகளை நினைவு கூர்ந்து மரர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி மண்டபம் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் மண்டபத்தின்
னவுப் பேருரை ரசேகரம் அவர்களின் தலைமையில் கொழும்புத் னந்தன் நினைவுக்குழுவும் இணைந்து நடாத்திய வித்தியானந்தன் புலமை உரையும் நூல் ந்துடன் ஆரம்பமான நிகழ்வில் வரவேற்புரையை பராசிரியர் என்.பாலகிருஷ்ணன் அவர்களும் நூல் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களும் க்கரசு கமலநாதன் அவர்களும் வழங்கினர். .ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி தொகுத்து

Page 14
05. திரு.பெரியதம்பிப்பிள்ளை விஜயரத்தி கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் தலைவ என்று பல பதவிகளில் அமர்ந்து தமிழ் திரு.பெரியதம்பிப்பிள்ளை விஜயரத் 22.11.2008இல் நடைபெற்ற “மட்டக்களப் அவர் விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்ட
நிலையமைப்புக்குழு;~ இக்குழுவின் செயலாளராக திரு.மா.தேவராசா ச வழமையான பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்றி வரு சிறுவர் நூலகத்தின் புதிய பகுதி சிறப்பாக அமை நிதிச் செயலாளர் திரு.எஸ்.சிவலோகநாதன் வர்ணப் பூச்சுவேலைகள், திருத்தவேலைகள், மண்டபத்தின் கிழக்கு பக்கத்தில் நீண்ட கால போது ஏற்படும் சத்தம் என்பவற்றை நிவர்த் செய்யவும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன.
சங்க மண்டபங்கள்
சங்கரப்பிள்ளை மண்டபம், விநோதன் மண்டட பேருரைகள், இறுவெட்டு வெளியீடுகள், கருத் பிடித்ததும், அற்றைத் திங்கள் இசை நிகழ்ச் இந்நிகழ்ச்சிகள் சிறப்புற நடைபெற எமது உ சி.விமலநாதன் ஆகியோர் உதவி வருகின்ற ஒலிபரப்புவதற்கு இசைநிகழ்வுகள் கொண்ட இறுவ தலைவர் திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் அவர்
மின்சாரம் தடைப்படும் வேளைகளில் திரு.க.சரவு (2001 ஆம் ஆண்டு) மின்பிறப்பாக்கி மூலம் மின்சா நிகழ்கின்றன.
நவரட்ணசிங்கம் மணர்டபம் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டபீடம் இம்மண்டபத் உதவுமுகமாக இம்மண்டபம் அறைகளாகப் பிரி
சுப்பிரமணியம் மாலதி மண்டபம் மேற்படி மண்டபத்தில் படிப்பகம் சிறப்பாகச் செய தோற்றும் மாணவர்கள் இதனால் பெரிதும் பயன் ெ நூலக உத்தியோகத்தர்கள் செயற்பட்டு வருகி: இடம்பெறுகின்றன.
சங்க அறைகள்
தற்போது ஐந்து அறைகள் உள்ளன. சங்க நி பரீட்சைகள் என்பவற்றில் கலந்து கொள்ளவும், எ செல்லவும் இவை வசதியாக அமைந்துள்ளன அவர்கள் அறை ஒன்றுக்கு காற்றுச்சீராக்கி ஒன்
மேலும் சங்க விஸ்தரிப்பு, ஐந்து அறைகளை 3ஆ என்பனவற்றுக்கான வேலைகளின் தொடக்கமாக
1

னத்திற்கு சிறப்பு கெளரவம் ர், நிதிச் செயலாளர், துணைத் தலைவர் }ப்பணி செய்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் அளித்த தினம் அவர்களைக் கெளரவிக்குமுகமாக வாழ்வும் வழிபாடும் நூல் வெளியீட்டு விழாவில்
.
றப்பாக செயற்பட்டு வருகின்றார். இக்குழு தனது கிறது. ப நிலையமைப்புச் செயலாளர் திரு.மா.தேவராசா, ஆகிய இருவரும் திறம்படச் செயற்பட்டார்கள். சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் நடைபெற்றன. க் குறைகளான கூரை ஒழுக்கு, மழைபெய்யும் திசெய்யவும் நிலப்பகுதியில் அமைப்பு மாற்றம்
ம் ஆகியவற்றில் நூல்வெளியீடுகள் நினைவுப் தரங்குகள், அறிவோர் ஒன்றுகூடல், படித்ததும் சிகள் முதலியன சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ஊழியர்களான திரு.தெ.சத்தியசசீலன், திருமதி னர். இந்நிகழ்வுகள் ஆரம்பிக்க முன்னதாக ட்டுகள், DVD என்பவற்றை தமிழ்ச்சங்க துணைத் கள் அன்பளிப்புச் செய்துள்ளார்.
வணமுத்து அவர்களால் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்ட ரம் வழங்கப்பட்டு மண்டப நிகழ்வுகள் தடையின்றி
தில் இயங்கி வருகின்றது. சட்டபீட மாணவர்களுக்கு த்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பற்பட்டு வருகின்றது. பல்வேறு பரீட்சைகளுக்குத் பறுகின்றனர். இப்படிப்பக மேற்பார்வையாளராக ன்றனர். இம்மண்டபத்தில் ஆத்மீக நிகழ்வுகளும்
கழ்வுகள், தலைநகரில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள்
வைத்திய உதவிக்காக வருகை தருவோர் தங்கிச் பதிப்புக்குழுச் செயலாளர், திரு.க.இரகுபரன்
றை அன்பளிப்பாகத் தந்து உதவியுள்ளார்.
ம் மாடியில் அமைத்தல், மின்னுயர்த்தி அமைத்தல்
வரைபடம் வரையப்பட்டுள்ளது.
2

Page 15
r
கொழும்புதமிழ்ச்சங்க 2008ー
இடம் இருந்து வலம்
செல்வி ஹேமலதா கனகலிங்கம் (எழுதுவினைஞர், ! (பிரதம நூலகர்), திரு.சி.சிவலோகநாதன் நிதிச் ெ திரு.ஆர்.சிவராசா (நிர்வாக அலுவலர்), திரு.ஆழ்வா தாரணி சுதாகரன் (உதவி நூலகர்)
இராண்டம் வரிசை இடம் இருந்து வலம்
திரு.இராஜமனேகரன் (அலுவலக உதவியாளர்), தி சிந்துஜா கணேசலிங்கம் உதவி நூலுகர்), செல்வி சுவேந்தினி சின்னத்துரை (நூலகப் பயிலுனர்), செல்: கணினி இயக்குனர்), செல்வி மகிழ்ந்தினி புஸ்பரா ( BIջ:15ն ճն 3: உதவியாளர் ), திரு.அ.தெய்ே
வரவின்மை திருமதி வி.விமலநாதன் (அலுவலக உதவியாளர்)
 

உத்தியோகத்தர்கள் 2009
கணினி இயக்குனர்), திருமதி ஜெயறி அசோக்குமார் சயலாளர்), பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா(தலைவர்), ப்பிள்ளை கந்தசாமி (பொதுச் செயலாளர்), திருமதி
ருமதி வித்யா மதிதரன் (உதவி நூலகர்), செல்வி பாமினி சுவாமிநாதன் (நூலகப் பயிலுனர்), செல்வி வி கல்யாணி சுந்தரலிங்கம் (உதவி எழுதுணினைஞர் சா (உதவி நூலகர்), செல்வன் தெ.சத்தியசசீலன் வேந்திரன் (பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்)

Page 16


Page 17
அலுவலக உத்தியோகத்தர்கள் சங்க அன்றாடப் பணிகளுடன் சங்கத்தின் பல்வே நடக்க சங்க அலுவலகம் பெரிதும் உதவுகிறது. அவர்களும், கணினி இயக்குநர்/ எழுதுவினைஞர தற்காலிக கணினி இயக்குனர் /எழுதுவினைஞர அலுவலக உதவியாளராக திருமதி சி.விமலந இக்காலப்பகுதியில் நிர்வாக உத்தியோகத்தரா இயக்குனர் / பிரதம எழுதுவினைஞராகக் கடன கடமையில் இருந்து விலகியுள்ளார்கள். நூலகப் பணியில் பிரதம நூலகராக திருமதி ( உதவி நூலகர்களாக செல்வி துதாரணி, திரு க.சிந்துஜா ஆகியோர் கடமையாற்றுகின்றார்கள், ! நூலகப் பயிலுனராக கடமையாற்றுகின்றனர். இக்காலப்பகுதியில் நூலகப் பயிலுனராக கடமைt செல்லும் பொருட்டு நூலகப் பணியிலிருந்து வி
பணியாளர்கள் சங்க அலுவலகத்தில் செல்வன் ச.சத்தியசசீலனும் கடமையாற்றி வருகின்றனர்.
சிற்றுணர்டிச்சாலை சங்கத்தில் கல்விகற்கும் மாணவர்கள், படிப்ப பெரிதும் உதவியாக உள்ளது. சங்க மணி சிற்றுண்டிச்சாலை மூல்ம் நாம் தேவைய திரு.தி.இராஜமனோகரன் இங்கு கடமையாற்றி
காவலர் சேவை திரு.அ.தெய்வேந்திரம் அவர்களின் உதவிய வருகிறது. அவர் சங்கத்தின் சகல பணிகளி
தொலை நகல்
சங்கத்தின் பாவனையில் உள்ள தொலைநகல் ப ஆட்சிக்குழுவின் உதவியுடன் பெற்றுக்கொண்டே இல 2361381 இனை உபயோகித்து வருகின்றே
பதிப்புத்தறை விற்பனைக்குழு 3~ பதிப்புத்துறை விற்பனைக்குழுச் செயலாளராக திரு
நூல் - திரு.மகேஸ்வரஸிங்கம் அவர்களி ۰گ
1 தொகுப்பாசிரியர் - திரு.க.இரகுபரன்
‘மட்டக்களப்பு வாழ்வும் வழிபாடும் நூல்வெளி மணிக்கு சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் கொழு ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் நடைடெ (ஒய்வுநிலை கல்லூரி அதிபர்) அவர்களின் ம தமிழ்வாழ்த்தினை திருமதி ராதை குமார ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திருமதி பத்மா
துணைத்தலைவர் திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்

று பணிகளும் கடந்த காலங்களைவிடச் சிறப்புடன் இங்கு நிர்வாக அலுவலராக திரு.ஆர்.சிவராஜா ாக செல்வி ஹேமலதா கனகலிங்கம் அவர்களும், க செல்வி கல்யாணி சுந்தரலிங்கம் அவர்களும், தன் அவர்களும் கடமையாற்றி வருகின்றனர். 5 இருந்த திருதம்பு சிவசுப்பிரமணியம், கணினி மயாற்றிய திருமதி ஹம்சகெளரி சிவஜோதியும்
ஜெயறி அசோக்குமார் கடமையாற்றி வருகிறார். மதி.ம.வித்தியா, செல்வி பு:மகிழ்ந்தினி, செல்வி செல்வி சுபாமினி, செல்வி சி.சுவேந்தினி ஆகியோர்
பாற்றிய செல்வி சு.சுமங்கலி அவர்கள் வெளிநாடு பிலகியுள்ளார்.
b, நூலகத்தில் திருமதி இராஜலட்சுமி லக்ஸ்மனும்
கத்தில் பயன் பெறுவோர் ஆகியோருக்கு இது டபத்தில் நிகழ்வுகள் நடாத்துபவர்களுக்கும் ான உதவிகளைச் செய்து வருகின்றோம். வருகிறார். -
புடன் சங்கக் காவலர் சேவை நடைபெற்று லும் ஆர்வத்துடன் உதவிவருகிறார்.
ழுதடைந்தபடியால் புதிய தொலைநகல் ஒன்றினை ாம். தொலைநகல் பாவனைக்கான தொலைபேசி |Tifb.
3.க.இரகுபரன் அவர்கள் கடமையாற்றி வருகின்றார்.
lன் மட்டக்களப்பு வாழ்வும் வழிபாடும்
யீடு 28.10.2008 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 5.00 ம்புத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ற்றது. திருமதி இராஜேஸ்வரி ஜெகானந்தகுரு ங்கல விளக்கேற்றலோடு நிகழ்வு ஆரம்பித்தது. தாஸ் அவர்கள் பாடினார். வரவேற்புரையை சோமகாந்தன் அவர்களும் வாழ்த்துரையை 5ாதன் அவர்களும் வழங்கினார்கள். விமர்சன
3

Page 18
உரையை திருமதி கோகிலா மகேந்திரன் மகளிர்மன்றத் தலைவி திருமதி இந்திரா பதிப்புக்குழுச் செயலாளர் திரு.க.இரகுபரன் ஆ
அமைப்பு விதிகள் 29.11.2000, 19.05.2006, 17.09.2008 இல் அங்கீகரி இவை பொதுச்சபை நிறைவேற்றிய திருத்தங்க இவ் அமைப்பு விதிகளை தொகுத்து வெ திரு.ஆ.குகழுர்த்தி, திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா, ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் திரு.வே.கந்தசாமி செயற்பாடுகள் பாராட்டுக்குரியன. அமைப்புவித செயலாளர் திரு.சி.சிவலோகநாதன் அவர்கள் நிலையத்தில் தேவையான பிரதிகளை அங்கத்
ஈழத்து நால்கள் விற்பனை நிலையம்
மேற்படி நூல் விற்பனை நிலையம் புனரமைக் மாணவர்களுக்குத் தேவையான உபகரணங்களு கடந்த காலங்களை விட புத்தகவிற்பனை அதி
பரிசில் நிதியக்குழு ;~ இக்குழுவின் செயலாளராக திருமதி பத்மா சே தனது வழமையான பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்
தொல்காப்பிய ஆய்வுக் கருத்தரங்கு 31.01.2009 அன்று பேராசிரியர் சபா ஜெயரா திரு. திருமதி தியாகராசா (எஸ்.ரி.ஆர்) தம்பதிய திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் வரவேற்புரை வழr திரு.க.இரகுபரன், கலாநிதி.வ.மகேஸ்வரன், செ.யோகராசா ஆகியோர் ஆய்வுரைகளை வழங் வழங்கினார். மதிய உணவும் வழங்கப்பட்டு நி:
சங்க வழக்குகள்
oupsig, goudassissi 1093/08/SPl, 1094/08/SPl மேற்குறித்த இரு வழக்குகளும் கொழும்புத் தமி தாக்கல் செய்யப்பட்டு இரு வழக்குகளிலும் சங் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கெதிராக சங்கம் த6 சமர்ப்பணத்தோடு சில ஆவணங்களையும் இ கட்டளையை இரத்துச் செய்யப்படுவதாக அறி
அதன் பின்னர் சங்கம் மேற்குறித்த இரு வழக்கு வேளையில் நீதிமன்றம் வழக்காளிகளை வ மீளப்பெறப்போகிறீர்களா என்ற ஆலோசனையை சங்கத்தின் எதிர்க் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் சார்பாக அந்த அடிப்படையில் வழக்கு விளக்க
விளக்கத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட பின்னர் வழக்கா நீதிமன்றுக்குத் தெரிவித்து தவணை பெற்றனர். ட் விளக்கத்துக்கு என நியமிக்கப்பட்டு இறுதிய வழக்காளிகள் 25,000/= சங்கத்திற்கு அன்பளிப்ப வழக்கை நிறைவு செய்வதாகவும் இணக்கம்

திகழ்த்தினார். முதற்பிரதியை கொழும்பு இந்து காதேவா பெற்றுக் கொண்டார். நன்றியுரையை வர்கள் வழங்கினார்.
$கப்பட்ட திருத்தங்களுடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. ளோடு பொதுச் சபையின் அங்கீகாரம் பெற்றது. ரியிடுவதற்கு உதவிய துணைத்தலைவர்கள் கல்விக்குழுச் செயலாளர் திரு.எஸ்.பாலேஸ்வரன், திருமதி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா ஆகியோரின் களை பதிவு செய்வதற்கான உதவிகளை நிதிச் சய்து கொடுத்தார். தமிழ்ச்சங்க புத்தகவிற்பனை தவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
கப்பட்டுள்ளது. ஈழத்து நூல்கள் விற்பனையுடன் நம் இங்கே விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. கரித்துள்ளது.
ாமகாந்தன் செயற்பட்டு வருகின்றார். இக்குழு றி வருகிறது.
சா அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. பரது மங்கல விளக்கேற்றலுடன் ஆரம்பமாகியது. ங்கினார். ஆய்வரங்கில் திருமதி ரூபி வலன்ரினா, கலாநிதி அம்மன்கிளி முருகதாஸ், கலாநிதி கினர். பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி நிறைவுரையை கழ்வு சிறப்பாக நிறைவுபெற்றது.
pச்சங்கத்துக்கு எதிராக கல்கிசை நீதிமன்றத்தில் த்துக்கு எதிராக இடைக்காலத் தடைக்கட்டளை ாது ஆட்சேபனையை அணைத்து எழுத்து மூல ணைத்திருந்தது. தீர்ப்பு இடைக்காலத் தடைக் விக்கப்பட்டது.
களிலும் தனது மறுமொழியை அணைத்திருத்த
ழக்கைத் தொடரப் போகிறீர்களா அல்லது முன்வைத்தது. வழக்கு மீளப் பெறப்பட்டாலும் வழக்கை தொடருவதாகக் கூறப்பட்டது. சங்கம்
துக்காக நியமிக்கப்பட்டது.
ரிகள் சமாதானம் செய்வதற்கான விருப்பத்தை ள்னர் சில தவணைகள் வழக்கு அழைக்கப்பட்டு 5 சமாதானமாக இருபகுதியினரும் இணங்கி க வழங்குவதாகவும் அதைப் பெற்றுக் கொண்டு காணப்பட்டது. 23.07.2009 அன்று வழக்குகள்

Page 19
விளக்கத்துக்கு எடுக்கப்பட்ட போது வழக்காளி எதிர்க்கோரிக்கையை தொடரவில்லையெனவு செய்யப்பட்டது.
இலங்கை பாரளுமன்றத்தில் கொழும்புத் தமி இலங்கைப் பராளுமன்றத்தில் பிரதிக் கல்வி பாட நூல் திருத்தங்கள் தொடர்பாக உரை பங்களிப்பு பற்றி எடுத்துக் கூறினார்.
மாங்குளம் காணி
மாங்குளம் சந்தியில் ஒரு மைல் தூரத்தில் முல் திரு.சி.செந்தில்நாதன் அவர்களிடம் இருந்து 1 ஆண்டு 12 ஏக்கர் நிலமும் ரூபா 78,291/= க்கு திரு.சி.செந்தில்நாதன் அவர்கள் அன்பளிப்ப இச்சங்கத்துணைத் தலைவர்களுள் ஒருவராக { கட்டிட நிர்மாணத்துறை விரிவுரையாளருமாகிய
வங்கி மாதகாப்புப்பெட்டி
வெள்ளவத்தை வர்த்தக வங்கியில் இருந்த (Locker) 1995ஆம் ஆண்டுமுதல் பயன்படுத் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க
நன்கொடைப் பெட்டி
நிதிச் செயலாளர் திரு.எஸ்.சிவலோகநாதன் மூன்று நன்கொடைப் பெட்டிகள் (உண்டிய6 மண்டபம், நூலகம், பத்திரிகை படிப்பகம் ஆகி
தொலைபேசி அழைப்புப் பெட்டி தமிழ்ச்சங்க வாசலில் நீண்டகாலமாக பழுதடைந்த புதிதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. ஆட்சிக்குழு உறு வேண்டிய உதவிகளை செய்துள்ளார்.
தபால் பெட்டி
கொழும்பு 6 இலுள்ள (வெள்ளவத்தை உருத் ஹம்டன் வீதி சந்தியில் தபால்பெட்டி ஒன்று எம்.எஸ்.செல்லச்சாமி அவர்களைக் கொழும்புத் பெட்டி ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. உருத்திர உள்ள மக்கள் இதன்மூலம் பயன் பெற் திரு.இ.ருக்மணிகாந்தன் இதற்கான உதவிகளை உறுப்பினர் திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி அவர்கள் உர்
இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கான உதவி
இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கு வழங்குவதற்கா போத்தல்கள், பணம் என்பவற்றை ஏராளமானோர் நிறுவனங்களில் சேகரித்த பொருட்களையும் சே பொருட்கள் வவுனியாவிற்கு எடுத்துச் சென்று
வெகுஜன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் அன்றாடப் பண சென்றடைய பொதுஜன ஊடகங்களின் பங்கள்

கள் வழக்கை மீளப்பெறுவதாகவும் சங்கம் தனது கூறியதன் அடிப்படையில் வழக்கு தள்ளுபடி
ழ்ச்சங்கம் அமைச்சர் கெளரவ மு.சச்சிதானந்தன் அவர்கள் பாற்றிய போது கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தின்
லைத்தீவு வீதிக்கு அண்மையில் சங்க உறுப்பினர் 83 ஆம் ஆண்டு 12 ஏக்கர் நிலமும் 1986 ஆம் 5 விலையாகப் பெறப்பட்டது. 6 ஏக்கர் நிலத்தை ாகவும் வழங்கினார். இதற்கான வரைபடத்தை இருந்தவரும் கட்டுப்பெத்தைப் பல்லைக்கழகத்தின்
திரு.த.அ.தேவதாசன் அவர்கள் வரைந்துள்ளார்.
சங்கத்திற்கான வங்கிப் பாதுகாப்புப் பெட்டி நப்படாது இருந்தது. 2004 மார்ச் முதல் அது bġl
அவர்களின் முயற்சியால் இந்தியாவிலிருந்து ல்) பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டன. சங்கரப்பிள்ளை ய இடங்களில் இவை வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ந நிலையில் இருந்த தொலைபேசி அழைப்புப்பெட்டி ப்பினர் திரு.இருக்மணிகாந்தன் அவர்கள் இதற்கு
திராமாவத்தை வழி) 57ஆவது வீதியின் முடிவில் அமைக்கும்படி பிரதி தபால் அமைச்சர் கெளரவ தமிழ்ச்சங்கம் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க தபால் ாமாவத்தை, ஹம்டன் வீதி ஆகிய பிரதேசத்தில் றுவருகின்றார்கள். ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ச் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆட்சிக்குழு துசக்கியாக இருந்து செயற்பட்டார்.
க உடைகள், உணவுப்பொருட்கள், தண்ணிர்ப் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள். பாடசாலைகளில், த்து ஏறத்தாழப் பத்துலட்சம் ரூபா பெறுமதியான கொடுக்கப்பட்டன.
ரிகள், இலக்கிய நிகழ்வுகள் என்பன மக்களைச் ரிப்பு மிக முக்கியமாக உள்ளன. இந்தவகையில்
15

Page 20
எமது அறிக்கைகள், அறிவித்தல்கள், நிக பரப்பிவரும் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள ஜ.ரி.என். நிறுவனம், சக்தி ரி.வி. நிறுவனம்,
இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம், தென்ற பத்திரிகைகளான வீரகேசரி, தினக்குரல், சு உதயன், வலம்புரி ஆகியவற்றிற்கும் அ உத்தியோகத்தர்கள் அனைவருக்கும் எமது த
அஞ்சலி செலுத்தல்
தமிழ்ச்சங்க முன்னாள் ஆட்சிக்குழு உறுப்பில் துணைவியார் திருமதி விக்னேஸ்வரி நவரத்தி திரு.ஏ.குணரத்தினம், தமிழ்ச் சங்க உதவிக்காப் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க் அங்கத்தவர்களான திரு.இ.ஜெயசிங்கம், கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க பி அவர்களின் தந்தையார் திரு.த.இராஜபரமசிவ சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு.பொ. பொன்னுத்துரை, கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க அ கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க அங்கத்தவரான திரு குறித்து ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்களில் அஞ
அரண்மணிப்பு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி விளக்கேற்றும் தீபம் என்பவற்றை அன்பளிப்பாக தமிழ்ச் சங்க அங்கத்தவர் திருமதி ரஜனி அன்பளிப்பாக தந்துள்ளார். வைத்தியகலாநிதி தி.ஞானசேகரன் அவர்கள் அன்பளிப்பாகப் பெற்றுக்கொடுத்தார். முன்னாள் நிர்வாக உத்தியோகத்தரும், எமது அ கல்விக்குழுவின் செயற்பாட்டுக்காக ரூபா 10,00 சேமமடு புத்தகசாலை, பூபாலசிங்கம் புத்தகசா கருத்தரங்குகளுக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு ரூ வழங்கினார்கள்.
நண்றியுரை குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் சங்கப் பணிகள் கல்விமான்கள், கல்வி-வர்த்தக நிறுவனத்தார், வ நன்றிகள். அத்துடன் எமது நூலகத்திற்கு நூல்க எமது நன்றிகள். மேலும் எமது பிரசுரங்கள், அனைவருக்கும் எமது மனப்பூர்வமான நன்றிக வைபவங்கள் சிறப்பாக நடைபெற ஆதரவு அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள். மேலும் எம நிதிச் செயலாளர் திரு.சி.சிவலோகநாதன், துை நிதிச் செயலாளர், குழுச் செயலாளர்கள், ஆட்சி பொதுச் சபை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்கள், தி அலுவலகத்திற்குச் சமூகமளித்து சங்கச் செயற் ஒரு குடும்பத் தலைவராகச் செயற்பட்டார். அவ அதே போல் நிதிச் செயலாளர் சங்கத்திற்குத் ே செய்து உதவியமை மாத்திரமின்றி சிறந்த செய6 ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திருமதி வசந்தி தயாபர

ழ்ச்சி ஒழுங்குகள் போன்றவற்றை ஒலி, ஒளி ான இலங்கை ரூபவாகினிக் கூட்டுத்தாபனம், வானொலிகளான சூரியன் எப்.எம், சக்தி எப்.எம், ல் ஒலிபரப்பு, வெற்றி எவ்.எம். ஆகியவற்றோடு டர்ஒளி, தினகரன், நவமணி, மெற்றோநியூஸ், வற்றின் பணிப்பாளர்கள், அறிவிப்பாளர்கள், மிழ்ச்சங்கத்தின் மனப்பூர்வமான நன்றிகள்.
ார் திரு.உலகநாதர் நவரத்தினம் அவர்களின் lனம், கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க அங்கத்தவரான பாளர்களில் ஒருவரான ஜனாப் எஸ்.எம்.ஹனிபா, நாகலிங்கம் நடராஜா (சமாதான நீதவான்), ரதம நூலகர் திருமதி ஜெயறி அசோக்குமார் ம், கவிஞர் இ.முருகையன், கொழும்புத் தமிழ்ச் Fந்திரலிங்கம் அவர்களின் தாயார் பூமணி ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு.மாவை வரோதயன், ஏ.என்.யோகநாதன் ஆகியோரின் மறைவுகள் த்சலி செலுத்தப்பட்டது.
அவர்கள் மேசைவிரிப்பு, பூங்கொத்து, மங்கல 5 தந்துள்ளார். சந்திரலிங்கம் அவர்கள் மேசைவிரிப்பு ஒன்றை
இந்தியாவிலிருந்து ஒரு தொகுதி நூல்களை
அங்கத்தவருமான திரு.ஆர்.சுந்தரலிங்கம் அவர்கள் 0/= அன்பளிப்பாக தந்துள்ளார்.
லை ஆகியன கல்விக்குழுவினால் நடாத்தப்படும் ா 5000/= பெறுமதியான 2500 கோவைகளை
ர் சிறக்க உதவிய அன்பர்கள், ஆர்வலர்கள், ள்ளல்கள் அனைவருக்கும் எமது இதய பூர்வமான ளை அன்பளிப்புச் செய்தவர்கள் அனைவருக்கும் வெளியீடுகளை அச்சிட உதவிய அச்சகத்தினர் ளைத் தெரிவிப்பதில் அக மகிழ்கின்றோம். சங்க நல்கிய சகல ஊடகங்களுக்கும், அன்பர்கள் து சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, ணத் தலைவர்கள், துணைச் செயலாளர், துணை க்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள், அன்பர்கள், நன்றி கூறுகின்றோம். எமது சங்கத் தலைவர் னமும் காலையிலும், மாலையிலும் சங்க ாடுகள் தாமதம் எதுவுமின்றி சிறப்பாக செயற்பட ருக்கு சிறப்பான நன்றிகள் கூற விரும்புகின்றோம். தவையான பொருட்களை கடனாகக் கொள்வனவு ) வீரனாகவும் திகழ்ந்தார். அவருக்கும் நன்றிகள். ன் ஆட்சிக்குழு அறிக்கைகள், சங்க உபவிதிகள்,
6

Page 21
பொதுக் கூட்ட அறிக்கைகள் உட்பட சங்கப் பி வெளிவருவதற்கும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்ப தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். அனைவருக்கும் எ
நிறைவுரை எமது சங்க நூலக விரிவாக்கத்திற்காக ச புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நூலகத்தில் இசை சம்ப ஒன்றை பொதுச் செயலாளர் ஆழ்வாப்பிள் நிறைவேற்றுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. அத விருந்தினர் தங்குவதற்கான ஐந்து அறைகள் வரைபட வேலைகள் பூர்த்தியான நிலையில் உள் (lif) அமைக்கும் பணிகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள அமரர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி பாவி வரலாறுதயாரிக்கும் பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கத்தில் அமைந்துள்ள தமிழவேள் இ.க. வர்ணம் பூசப்படாது திருத்த வேலைகள் நடை கதவுகள் இன்றி பழுதடையும் நிலையில் உ வேலைகளைச் செய்ய வேண்டிய நிலையில் காணியை நாளடைவில் பார்வையிட்டு எல்லைகை வளைவு ஒன்று அமைக்கப்படவேண்டும். எம்மு எமக்கு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை நிறைய கூறும் நல்லுலகத்துக்கு சிறப்பினை ஏற்படுத்துப் கூறி நிறைவு செய்கின்றோம்.
“தேமதுரத் தமிழோசை உலக மெலா
வணக்கம்
ஆட்சிக்குழுவின் சார்பாக, ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி பொதுச் செயலாளர் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம்

ரசுரங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் அவை சிறப்பாக ட்டமைக்காக அவருக்கும் மிக்க நன்றியைத் னது மனமார்ந்த நன்றிகளை நவில்கின்றோம்.
ந்சிகை வாசிக்கும் பிரிவும், சிறுவர் பிரிவும் ந்தமாக இறுவெட்டுக்களை சேகரிக்கும் திட்டம் ளை கந்தசாமியின் ஆலோசனைக்கிணங்க ற்கான வேலை இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியுள்ளன. இதற்கான ளன. சங்க அலுவலக தெற்குபகுதியில் மின்தூக்கி ன. கல்விப்பகுதி வேலைகள் சிறப்பாக நடைபெற த்த அறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. சங்க அது மிக விரைவாகப் பூர்த்தி செய்யப்படவேண்டும். கந்தசுவாமி மண்டபப் பகுதிகள் நீண்டகாலமாக பெறாது உள்ளன. அங்கு யன்னல் நிலைகள், ள்ளன. அவற்றை உடன் கவனத்திற்கெடுத்து உள்ளோம். மாங்குளத்திலுள்ள தமிழ்ச்சங்கக் ள அமைக்க வேண்டும். சங்கவாசலில் அரைக்கால் ன்னுள்ள பணிகளோ பல! இதற்கான நிதிகள் வே உண்டு. தமிழ்மொழியின் மேன்மை தமிழ் b என்ற நம்பிக்கையோடு இறைவனுக்கு நன்றி
ம் மரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்”

Page 22
காப்பாளர் துணைக் காப்பாளர்
நம்பிக்கை பொறுப்பாளர் சபை தலைவர்
துணைத் தலைவர் செயலாளர்
உறுப்பினர்
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர். தலைவர் பொதுச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் துணைத் தலைவர்கள்
துணைச் செயலாளர் துணை நிதிச்செயலாளர் உறுப்புரிமைச் செயலாளர் நிலையமைப்புச் செயலாளர் : நூலகச் செயலாளர் கல்விக்குழுச் செயலாளர் இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் : ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
(3u
திரு (3.
திரு திரு திரு திரு திரு
திரு

இணைப்பு - 1
ராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி ராசிரியர் இரா.வை.கனகரத்தினம் ந.எஸ்.எம்.ஹனிபா (23.05.2009 வரை) ராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் ந.த.கனகரத்தினம் ாநிதி க.நாகேஸ்வரன்
ந.இ.நமசிவாயம் ந.என்.வீரசிங்கம் ந.ஜெ.திருச்சந்திரன் ந.ஏ.முருகேசு ந.அ.திருநாவுக்கரசு
JITéflfuir sur Qguyff5TT ந.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி ந.சி.சிவலோகநாதன் ந.மு.கதிர்காமநாதன் ந.ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் ல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் நஆகுகழுர்த்தி ந.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் ந.ஜி.இராஜகுலேந்திரா ந.அ.பற்குணன்
ந.சி.பாஸ்க்கரா ந.இ.சிறீஸ்கந்தராசா ந.மா.தேவராஜா லாநிதி வ. மகேஸ்வரன் ந.ச.பாலேஸ்வரன் ந.எஸ்.எழில்வேந்தன் வத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் வத்தியகலாநிதி ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன் நமதி பத்மா சோமகாந்தன் ந.ச.இலகுப்பிள்ளை ந.க.இரகுபரன் நமதி வசந்தி தயாபரன் நமதி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா ந.உடப்பூர் வீரசொக்கன் ந.த. சிவஞானரஞ்சன் த.தெ.மதுசூதனன் ந. பொ. சந்திரலிங்கம் நமதி சந்திரபவானி பரமசாமி ந. க. சுந்தரமூர்த்தி நமதி அபுவனேஸ்வரி ந.மா.சடாட்சரன் ந.இருக்மணிகாந்தன் ந.மாவை வரோதயன் ந.ந.கணேசலிங்கம் வத்தியகலாநிதி தி.ஞானசேகரன் ந.ப.க.மகாதேவா ந.வே.கந்தசாமி ந.ஏ.எம்.சுப்பிரமணியம் ந.ப.சண்முகராசா
ந.ந.பஞ்சாட்சரம் ந.தி.ஜெயசீலன்
18

Page 23
கொழும்புத் தமிழ்ச்
உறுப்பினர்1
இடம் இருந்து வலம்
முன்வரிசை
திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் (பரிசில் நிதியச் செயலாளர்), திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா (துணைத் த திரு.எஸ்.சிவலோகநாதன் (நிதிச் செயலாளர்), திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசா (பொதுச் செயல தலைவர்), செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் (துணைத் தலைவர்), திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை (ஆஉ), திரு.இ.
இராண்டாம் வரிசை திரு.பொ.சந்திரலிங்கம் (ஆஉ), திரு.க.கந்தரமூர் செயலாளர்), திரு.வி.கந்தசாமி (ஆஉ), திரு.உடப்பு (ஆஉ), திரு.சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா (ஆஉ), தி (ஆஉ), திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் (இலக்கியக்கு திரு.இருக்மணிகாந்தன் (ஆஉ).
பின்வரிசை
திரு.எஸ்.பாலேஸ்வரன் (கல்விக்குழுச் செயலாளர்) (நிலையமைப்புக்குழுச் செயலாளர்), வைத்தியகலா தி.ஞானசேகரன் (ஆஉ), திரு.மா.சடாட்சரன் (ஆஉ
வரவின்மை
திரு.அ.பற்குணன் (துணைச் செயலாளர்), கலாநி திரு.மு.கதிர்காமநாதன் (துணைத் தலைவர்), வைத்தி சந்திரபவானி பரமசாமி (ஆஉ), திரு.மாவை வ திரு.ஏ.எம்.சுப்பிரமணியம் (ஆஉ}
 
 
 

Fங்கம் ஆட்சிக்குழு
008 - 2009
செயலாளர்), திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா (துணை நிதிச் லைவர்), திரு.ஆ.குகமுர்த்தி (துணைத் தலைவர்),
பேராசிரியர் FLITT ஜெயராசா (தலைவர்). ாளர்), திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் துணைத் தலைவர்), திரு.ஆ.இரகுபதி பாலழரீதரன் (துணைத் சிறிஸ்கந்தராசா (உறுப்புரிமை குழுச் செயலாளர்),
த்தி (ஆஉ), திரு.க.இரகுபரன் (பதிப்புக்குழுச் ர் வீரசொக்கன் (ஆஉ), திருமதி வசந்தி தயாபரன் ரு.அ.புவனேஸ்வரி (ஆஉ), திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் ழுச் செயலாளர்), திரு.ப.க.மகாதேவா(ஆஉ},
திரு.ப.சண்முகராசா (ஆஉ), திரு.மா.தேவராசா நிதி சி.அனுஷ்யந்தன் (ஆ'உ}, வைத்தியகலாநிதி -), திரு.தெ.மதுசூதனன் (ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்)
தி வ.மகேஸ்வரன் (நூலகக்குழுச் செயலாளர்), யகலாநிதி ஜின்னாவர் ஷரிபுத்தீன் (ஆஉ), திருமதி ராதயன் (ஆஉ), திரு.ந.கணேலிங்கம் (ஆஉ),
تھے=

Page 24


Page 25
(அ) நிலைய அமைப்புக்குழு :
(ஆ) நூலகக்குழு
(இ) கல்விக்குழு
(ஈ)இலக்கியக்குழு
(உ) உறுப்புரிமைக்குழு
(ஊ) பரிசில் நிதியக்குழு

இவ்வருடச் செயற்பாட்டுக் குழுக்கள்
திரு.மா.தேவராசா (செயலாளர்) திரு.ஆ.குகழுர்த்தி திரு.மா.சடாட்சரன் திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை திரு.சபாலேஸ்வரன் திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை திரு.ஏ.எம்.சுப்பிரமணியம்
கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன் (செயலாளர்) திரு.தெ.மதுசூதனன் திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி திரு.மா.சடாட்சரன் திரு.ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் திரு.க.இரகுபரன் வைத்தியகலாநிதி தி.ஞானசேகரன்
திரு.ச.பாலேஸ்வரன் (செயலாளர்) திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா திருமதி வசந்தி தயாபரன் திரு.ந.கணேசலிங்கம் திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா திரு.த.சிவஞானரஞ்சன் திரு.க.இரகுபரன் திருமதி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா திரு.ப.க.மகாதேவா திரு.ப.சண்முகராசா
திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் (செயலாளர்) செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் திரு.தெ.மதுசூதனன் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் வைத்தியகலாநிதி ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன் திருமதி வசந்தி தயாபரன் வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தின் திரு.மாவை வரோதயன்
திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா (செயலாளர்) திரு.பொ.சந்திரலிங்கம் திரு.ப.க.மகாதேவா திரு.இருக்மணிகாந்தன் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் வைத்தியகலாநிதி தி.ஞானசேகரன்
திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் (செயலாளர்) திரு.க.இரகுபரன்
திரு.பொ.சந்திரலிங்கம் திரு.இ.ருக்மணிகாந்தன்
19

Page 26
(எ) பதிப்புத்துறை/நூல்விற்பனை
(ஏ) நிதிமதியுரைக்குழு

தி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா 1.சிவஞானரஞ்சன் தி அபுவனேஸ்வரி
டடப்பூர் வீரசொக்கன்
.இரகுபரன் (செயலாளர்) நிதி வ.மகேஸ்வரன்
தமதுசூதனன் தியகலாநிதி திஞானசேகரன் வி சற்சொரூபவதி நாதன் தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன்
ா.பஞ்சாட்சரம் ஜெயசீலன் ஸ்.சியாந்தன்
20

Page 27
இணைப் சாதாரண உ
திருமதி சறோஜினிதேவி சத்தியதேவன் திருமதி இராஜேஸ்வரி ஜெகானந்தகுரு திரு.ஏ.க்ே.கருணாகரன் . திரு.த.தனபாலசிங்கம் . திரு.செல்வராஜா கிருபாகரன் . திரு.கணேசன் சுதாகரன் . திரு.அருணாசலம் எதிர்வீரசிங்கம் . திரு.கந்தையா சிவசுப்பிரமணியம் . திருமதி லீலா தயாபரன் . திரு.பா.முரளிமனோகரன்
திரு.முருகையா சதானந்தன் . திருமதி ஹம்ஸியா பரீதா ஷரிபுத்தீன் . திருமதி ரதிதேவி சோதிலிங்கம் . செல்வன் சிவலோகநாதன் ஜயந்தன் . செல்வன் நிஷாகரன் புஷ்பராஜா . திருமதி பர்வதாமணி வன்னியகுலம் . திருமதி க்னகாம்பிகை பாலசுப்பிரமணியம் . திரு.நாகலிங்கம் தர்மநாதன் . திரு.வைத்திலிங்கம் பாலசுப்பிரமணியம் , செல்வி வளர்மதி அரியராஜசிங்கம் . திருமதி சந்திரகாந்தா முருகானந்தன் . திருமதி நவரட்னம்மா வெள்ளைச்சாமி . திருமதி சியாமளா பாலசுந்தரம் . டாக்டர் சண்முகம் முருகானந்தன்
திரு.செல்லத்துரை குணபாலசிங்கம் . திருமதி வசந்தமலர் சுந்தரலிங்கம் . திரு.ஆறுமுகம் வரதராசன் . திரு.முருகன் வேலாயுதம் " . ஹேமலோஜினி குமரா
திரு.கந்தையா தேவராஜா . திரு.கிருஷ்ணர் மகேந்திரராசா . திரு.பண்டாரம் சண்முகம் முத்துலிங்கப்
65.
திரு.சிவசாமி மாணிக்கராஜா திரு.வேலுப்பிள்ளை பாலசிங்கம்

58.
. திரு.கோ.இளையராசா
திரு.சுப்பிரமணியம் சதானந்தம் . திரு.நா.சண்முகலிங்கம் ஞானகுருபரன் . திருமதி வடிவேற்பிள்ளை நாகேஸ்வரி . திரு.க.கருணேஸ்வரன் . திரு.கந்தையா கோபாலபிள்ளை . திரு.இரத்தினம் ரீகாந்தன் . திரு.சின்னத்துரை செல்வரத்தினம்
திரு.இரத்தினம் பாமகாந்தன் திரு.தில்லைநாதன் நிதர்சனன் . திரு.பொன்னம்பலம் இராமுப்பிள்ளை . திரு.அஷ்ரஃப் சிஹாப்தீன் . திருமதி ஹம்சகெளரி சிவஜோதி . செல்வன் சோமசுந்தரம் செந்தூரன் . செல்வி அபிராமி சுப்பிரமணியம் . செல்வி சண்முகலிங்கம் துவழித்தா . திரு.இரத்தினம் தேவமனோகரராசா . திரு.தேவராஜா சர்வேந்தன் . திரு.செபஸ்டியன் அந்தனிஜீவா . திரு.விசுவலிங்கம் பாலசுந்தரம்
திரு.அன்ரனி பிரான்சிஸ் செல்வராஜன் . திரு.கந்தசாமி தங்கவேலாயுதம்
திரு.சிவசிதம்பரம் சிவதர்சன் . திருமதி ஜெயழரீ அசோக்குமார் . செல்வி சுந்தரலிங்கம் ருக்ஷா . திரு.சு.கிருஸ்ணஆநந்தா . திருமதி உமாமகேஸ்வரி சாந்தகுமார். . திரு.பெரியதம்பி உலகேஸ்வரன்
திரு.சுப்பிரமணியம் சற்குணராஜா
60. திரு.ஜோசப் அமுதன் டானியல்
62
64
66
68.
திரு.ராஜமாணிக்கம் பாலசுந்தரம் . திரு.சண்முகவேல் விக்னேஸ்வரன்
திரு.இராசரத்தினம் மனோகரன் திருமதி ஜீவராணிபுனிதா மைக்கல்திலகராஜா

Page 28
1.
3.
5.
7.
9.
1.
13.
S.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
5.
53.
55
57
59
இணைட் ஆயுள் உ
திரு.இ.க.சிவஞானசுந்தரம் திரு.பொன்னம்பலம் திருச்செல்வம் திருநாகலிங்கம் அன்னராஜா திரு.சின்னத்தம்பி இரத்தினசபாபதி திரு.வேலாயுதம் ஜனகன்
திருதம்பையா சிதம்பரகுமாரன் திரு.அருணாசலம் செல்லத்துரை திரு.சின்னத்தம்பி இதயராஜா செல்வி பவித்திரா வரவேஸ்வரன் திரு.விஸ்வலிங்கம் திருக்குமரன் செல்வி றொவழினி செந்தில் செல்வன் செல்வி எழில்மொழி இராஜகுலேந்திரா திருமதி ஞானலட்சுமி ஞானசேகரன் திரு.நாரயணபிள்ளை சிவானந்தராசா திரு.சுப்பிரமணியம் துரைசிங்கம் திருமதி கோதை நகுலராஜா கலாநிதி இராசேந்திரம் செந்தில்நிதி திரு.குமாரலிங்கம் ரீதர் திரு.கெங்காதரம்பிள்ளை தனபாலன் திரு.மாணிக்கவாசகர் இளம்பிறையன் திரு.மார்க்கண்டன் ரூபவதனன் திருமதி இராசமணி சடகோபன் திருதம்பையா அரியரத்தினம் திருமதி பிரகதாம்பாள் தில்லைநடராஜா திரு.சி.சிவசேகரம் திரு.சின்னத்தம்பிப்பிள்ளை துரைராஜா திருமதி மீரா வில்லவராஜன் . திரு.இராமு முருகேசு நாகலிங்கம் . திரு.நரசிங்கம் சிவன்
திரு.இளையதம்பிசாந்தசொரூபன்

L - 3 உறுப்பினர்
2. திருதம்பிமுத்து சிவானந்தன் 4. திரு.நல்லையா செல்வநாதன் 6. திரு.சோமசுந்தரம் தில்லைநாதன் 8. திருமதி நிர்மலா இரத்தினசபாபதி 10. திரு.சிவலிங்கம் சிவநிர்த்தானந்தா 12. திரு.செல்லத்துரை குலசிங்கம் 14. சரஸ்வதி சபாநாயகம்
16. திரு.இளையதம்பி g5tb60LJuifs 18. திரு.தியாகலிங்கம் கஜன் 20. திரு.மரியதாஸ் யூட் டினேஸ் 22. திருமதி கலாராணி சிறீஸ்கந்தராசா 24. திரு.நாகலிங்கம் விஸ்ணுகாந்தன் 26. அகமது லெப்பை குர்ஸித்தாளிம் 28. திரு.சிவலிங்கம் முகுந்தன் 30. திரு.கோபாலபிள்ளை பரமானந்தன் 32. திரு.இரகுநாதன் சிவபாதசேகரம் 34. திருலோகநாதர் கோபிகிருஸ்ணா 36. திரு.பரமசாமி செட்டி செல்வநாதன் 38. திருமதி.சிவனருள்தேவி ஜெகசிங்கம் 40. திரு.சித்திரவேலு இராஜேந்திரா 42. திரு.ஆறுமுகம் சடகோபன் 44. திரு.வேலாயுதம் கணேசன் 46. திரு.காசுபதி நடராசா 48. திரு.வீரசிங்கம் யோகரட்ணம் 50. திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை அருணகிரிராஜா 52. திருமதி சுலோஜனா சகாதேவன் 54. பேராசிரியர் இரா.சிவச்சந்திரன் 56. திரு.ஆறுமுகம் பாலசுப்பிரமணியம் 58. திரு.நடேசன் இரவீந்திரன் 60. திரு.கந்தப்பு மாசிலாமணி

Page 29
இை
சிறுவர்களுக்கான க
திகதி
24.01.2009
3.01.2009
O7.02.2009
14.02.2009
21.02.2009
28.02.2009
07.03.2009
4.03.2009
2.03.2009
28.03.2009
04.04.2009
11.04.2009
8.04.2009
O2.05.2009
6.05.2009
23.05. 2009
30.05.2009
06.06.2009
3.06.2009
20.06.2009
27.06.2009
04.07.2009
1.07.2009
18.07.2009
25.07.2009
01.08.2009
08.08.2009
15.08.2009
22.08.2009
29.08.2009

ணப்பு 4
தை சொல்லும் நிகழ்வு
கதை சொல்லியவர்
திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் செல்வி பிரபாலினி கந்தசாமி செல்வி எழில்மொழி இராஜகுலேந்திரா செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் திருமதி என்.நவரட்ணராஜா திருமதி வசந்தி தயாபரன் திருமதி என்.நவரட்ணராஜா திருமதி என்.நவரட்ணராஜா திருமதி எஸ்.எஸ்.சர்மா திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் திருமதி என்.நவரட்ணராஜா திருமதி என்.நவரட்ணராஜா திருமதி ராணி சீதரன் செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் திருமதி வானதி ரவீந்திரன் திருமதி வசந்தி தயாபரன் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் செல்வி தர்சினி செல்வி பிரதீபா பாலசுப்பிரமணியம் திருமதி நீலா சாதுலன் திருமதி மகாலஷமி ஜீவரட்ணம் திருமதி கங்காதரசர்மா திருமதி வசந்தி தயாபரன் செல்வி துதாரணி திருமதி பாரதி சிவலோகநாதன் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் திருமதி வடிவாம்பிகை சுபதாஸ் திருமதி வடிவாம்பிகை சுபதாஸ்
திருமதி வடிவாம்பிகை சுபதாஸ்

Page 30
இவை அறிவோர்
திகதி
விடயம்
20.08.2008 27.08.2008
03.09.2008 0.09.2009
17.09.2008 24.09.2008 O9.10, 2008
15.10.2008
29.10.2008 05. .2008 12.11.2008 9.1.2008
03.12.2008 10.12.2008 17, 12.2008
24.12.2008
31.12.2008 07.01.2009
2.01.2009 28.0.2009 11.02.2009 25.02.2009 04.03.2009
1.03.2009
18.03.2009
25.03.2009 01.04.2009 O8.04.2009 15.04.2009 22.04.2009
06.05.2009 13.05.2009
2005.2009
10.06.2009 7.06.2009 24.06.2009
0.07.2009 08:07.2009 15.07.2009
22.07.2009
29.07.2009
12.08.2009
19.08.2009 26.08.2009
“ஆரோக்கியத்தில் ஆன்மீகத்தின் பங்கு” “மொழியியல் வரலாற்றின் வளர்ச்சி” “தொலைக்காட்சி நாடகங்கள்” “இலங்கையில் ஊடகம் தொலைக்காட்சியில்
அன்றும் இன்றும்” “வார்த்தைச் சமர் சிறப்பு நிகழ்ச்சி’ “இயற்கையின் போக்கில் வேளான் அபிவிரு
வாசிப்பு விழிப்புணர்வுக் கருத்தாடல் -1 "புதிய அறிவுப் பிரவாகமும் வாசிப்பும்" வாசிப்பு விழிப்புணர்வுக் கருத்தாடல் - "வாசிப்பும் பாட அடைவும்” “சமூகமும் வாசிப்பும்" “அரசியல் அமைப்பின் 13ஆம் திருத்தமும் “மூவர் தமிழ்” “இசை நாடகங்களும் எதிர்காலமும்” “இலங்கை அரசியல் அமைப்பில் 17ஆம் தி "தமிழ் இலக்கியத்தில் தூது" “அண்மைக்கால மலையகச் சிறுகதைகள் ஒ
கவியரங்கம் “எங்கே போகிறோம்” “மருத்துவ வரலாற்றில் மாபெரும் முயற்சி” “மாணிக்கவாசகர் காட்டும் மாண்புறு இலக்கி “தமிழில் கதைகூறும் மரபு” “தொலைந்ததை தேடி” “புறநானூற்றில் வீரம்” “சூழல் பிரச்சனைகள்” “என் வாழ்வியல் பதிவுகளும் என்னைக் கவ
திரைப்படங்களும்”
“எழுத்தே"
“மனதில் உறுதி வேண்டும்” “கல்வியே கண்ணாக” “இலக்கியப் பெண்கள்”
“வரமும் நலமும்” “இன்றைய ஊடகங்களின் செயற்பாடுகள்” “காதலோடு பொருளை மோதவிடும் கலித்திெ
இதிகாசத்தை வென்றவன்’ “கவி இன்பம்” w “பத்தும் பலதும்”
"திருக்குறளும் இன்றைய இளைஞர்களும்” “மனிதனும் தெய்வமாகலாம்” “நாலும் இரண்டும்” “இலக்கியத்தில் சகோதர பாசம்” “தமிழ் இசை” “தீர்மானம் எடுப்பதில் பெண்கள்” "நிதி நெருக்கடியும் எண்ணெய் காப்பு உட6 “சிதம்பரத்தின் மீது பாடப்பெற்ற தமிழ்க் கீர் “இலக்கியக் காதல்” “மலரும் மொட்டுக்களும்” “நாலடியார் காட்டும் வாழ்க்கை நெறி” “தொல்காப்பியரின் பாவியல் பிரவாகம்”
2

ուIւ4 - 5
ஒன்று கூடல்
உரை நிகழ்த்தியவர்
தி”
நமிழும்”
நத்தம்
ரு பார்வை”
|ய நெறி”
ர்ந்த
ST60s as
படிக்கையும்” ந்தனைகள்”
திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் திரு.வெ.கெ.தனபாலன் திரு.அருணா செல்லத்துரை
திரு.எஸ்.விஸ்வநாதன் திரு.இராஜபுத்திரன் யோகராசா திரு.க.செவ்வந்திநாதன்
பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம்
கலாநிதி மா.கருணாநிதி திரு.தெ.மதுசூதனன் திரு.ம.யூட்தினேஸ் திமதி ஞானம் ஞானசேகரன் முனைவர் த.கலாமணி திரு.கனகரத்தினம் சுகாஸ் திருமதி வானதி காண்டியன் திரு.கோ.சேனாதிராஜா
வைத்தியகலாநிதி கே.மகேசு திரு.மா.க.ஈழவேந்தன்
(.6T6).03DETFort) எஸ்.எம்.என்.மர்சூர் மெளலானா திரு.ஆ.நடராசா திரு.ஆர்.ரீகாந்தன்
திரு.க.செந்தில்குமார் திரு.சிவராசசிங்கம் கந்தசாமி செல்வி அன்புவதனி சாம்பசிவம் சட்டத்தரணி சந்திரா சச்சிதானந்தன் செல்வன் என்.கே.அசோக்பரன் திரு.கே.குறிஞ்சிநாடன் செல்வி றொஷானி செந்தில்செல்வன் புலவர் (திருமதி) பூராணம் ஏனாதிநாதன் செல்வன் சு.விசாகன் கவிஞர் சோ.பத்மநாதன் அருட்கவி அரசு விஷ்வப்பிரமம்
காந்தன் குருக்கள் செல்வன் ஜெயக்குமார் நிஜந்தன் செல்வன் சிவபாலன் சிவாம்சன் திரு.கோ.சி.வேலாயுதம் செல்வன் சதானந்தன் வலன் முனைவர் மீரா வில்லவராயர் சரோஜா சிவச்சந்திரன் திரு.வி.முரளிதாஸ் திரு.அருணந்தி ஆரூரன் செல்வன் தவக்குமார் தனஞ்சயன் திருமதி ரீநிதி நந்தசேகரன்
செல்வன் பா.அஜன்
திருமதி உமா வைத்திலிங்கம்
عمر .

Page 31
இை படித்தது
திகதி
விடயம்
05.09.2008
12.09.2008
9.09.2008
26.09.2008
03.10.2008
10.0.2008
170.2008
07. 2008
4.1.2008
O5.12.2008
1912.2008
O2.01.2009
09.01.2009
6.01.2009
23.01.2009
06.02.2009
13.02.2009
20.02.2009
27.02.2009
06.03.2009
3.03.2009
2003-2009
27.03.2009
0.04.2009
17.04.2009
15,05.2009
29.05.2009
05.06.2009
12.06.2009
19.06.2009
26.06.2009
O3.07.2009 0.07.2009
17.07.2009
24.07.2009
O7.08.2009
14.08.2009
21.08.2009
“இணையத்தில் தற்காலத் தமிழ் இலக்கிய *விவேகசிந்தாமணி தரும் கவிதை இன்பம்" “இலக்கியத்தில் ஒரு தலைக் காதல்” “புலம் பெயர் இலக்கியம் - வாழ்புலத்தேட கோ.அமிர்தலிங்கம் எழுதிய “இலக்கியப் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா எழுதிய “உளவியல் முகங்கள்”
யூரீபிரசாந்தனின் தொகுப்பில் இருந்து “ஈழத்துக்கவிதைகளில் கரைவோம்” “மூச்சுக்காற்றில் நிறையும் வெளிகள்” மாவை வரோதயனின் “இன்னமும் வாழ்6ே “இதிகாசத்தில் ஒரு பார்வை” கே.டானியலின் “கானல் நாவலும் சமூகவி
“காலம்” ஆகி “கவிதையும்” ஆகி “காலத்தால் அழியாத கானவரிகள்” “புதினம் சொல்லும் புதுமை ஊடகம்” “இந்தியப் பெண் எழுத்தாளர்களின் சிறுகை “மனிதனின் பரிணாமம் முடிந்து விட்டதா” “மாற்றமுறும் வாழ்வியலும் மருத்துவமும்” “வாழ்வியல் தத்துவங்கள்” "திரைப்படப் பாடல்களின் இலக்கியச் செழு "G66,6061T 6” (White Tiger) 6Targo ps
இன்றைய யதார்த்த நிலை” “நீலாவணன் கவிதைகள்” பேராசிரியர் நந்தியின் “நம்பிக்கைகள்” “பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம்” “சிறுவர்களுக்கான புராணச் சிறுகதைகள்’ “பாரதி கண்ட பெண்” “வாசித்ததும் நேசித்ததும்”
“நல்லாற்றுப்படுத்தும் இலக்கியங்கள்” “மண்ணில் தொலைந்த மனது தேடி” “கோபல்ல கிராமம்’ (புனை கதை) “இராமாயணங்களில் இராவணன்” , மலையக நாடகங்களில் “பாபூன் பாடல்கள் டேவிட்.டி.பேர்ன்ஸ்ஸின் “நன்றாய் இருப்பத “அந்தரத்தில் உலாவும் சேதி” கவிதை தெ
இலக்கியப் பார்வை “இலங்கை மற்றும் தமிழகக் கூத்துக்கள் ெ வித்தியாசமும்” “ஏட்டில் எழுதாக் கவிதைகள்” “ஆசுகவி கல்லடி வேலுப்பிள்ளை” பற்றிய
கண்ணோட்டம் “அருணகிரிநாதர்” - வாக்கேயகாரர் வரி:ை
“பன்னிருமாத நினைவுகள்”

ணப்பு - 6
ம் பிடித்ததும்
உரை நிகழ்த்தியவர்
b' திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன்
டாக்டர் ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் திருமதி ராணி சீதரன்
6' திரு.சோ.ஞானகுமாரன்
பொருளாதாரம்" திரு.மா.சின்னத்தம்பி
திரு.த.இராஜரத்தினம்
திரு.மு.தயாபரன் திரு.மேமன் கவி
திரு.சோ.தேவராஜா "6{ג திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி
யலும்” பன்மொழிப்புலவர் மடுளகிரிய
விஜயரத்தின
கவிஞர் சடாகோபன் திருமதி ஜெயந்தி விநோதன் திரு.அ.கனகசூரியர்
தைகள் சில” திருமதி சாந்தி சச்சிதானந்தம்
எம்.எஸ்.தேவகெளரி திரு.ச.பாஸ்கரன் திருமதி கதிர்வாணி நவஜீவன்
மை” திருமதி சுலோஜனா சகாதேவன்
ாவலின்
°。分穷
ாய் உணர்தல்”
ாகுதி மீதான
பொதுமையும்
ஆய்வுக்
சயில்
கலாநிதி செல்வி திருச்சந்திரன் செங்கதிரோன் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் மனோ ரீதரன் திரு.கு.பூரீராகவராஜன் செல்வன் இ.அருணோதயன் திருமதி இராஜேஸ்வரி
ஜெகானந்தகுரு செல்வன் இராஜசிங்கம் தர்சகா செல்வி அஜந்தாஜினி சற்குணரட்ணம் கவிஞர் சோ.பத்மநாதமன் செல்வன் எம்.ரிதில்ஷான் முகமட் திருமதி. நவம் வெள்ளைச்சாமி திருமதி கோகிலா மகேந்திரன்
துணைவியூர் கேசவன்
திரு.சி.சிவசங்கள் திருமதி சரோஜினிதேவி சத்தியதேவன் திரு.கே.விநாயகமூர்த்தி
இசைக்லைமணி திருமதி கலாராணி சிறிஸ்கந்தராசா திருமதி பவானி முகுந்தன்
25

Page 32
síos@ī£ șłoņo akođĩ)Ðgs |
00:000s |
Qofsriņĥ91,909.gf qımiyosonúņņsprogrọ1919 sumýrie,ņnse«
986 I° II“ 20Os ợ91ī£ mosposoɛ ŋshmaeneo00°009 Z986s o 10”60Ọolfúri siholoogi, s IIIornóiņ891/rı magulaes@goginsự Ĥrisash60 ọ911s rns??,9@ qsno ugi sąjuos sírts00’000£S86 I o L0o0sQotossíri sihologos usoņ9Ųısıúoņus, une) soorto fih sığ gigs | 90 úơ99), sosphsono mișoșasē Ģßun soologi00’009ZS86 I ’90° LZQ9ứUÁri sıfı91,9(99 gi ĝrī£10.9ocoso símự1ự uống) i Lo h9 (og) (însoshợılı9$00’000$Z986 I ° 20° I £ọolfún qiornugirnųís@’une) sositosh ņột gigs | 90 (oogsigi ĝin-a) școņ9œ00°009 Z£86 I "LO" LOQoflýri sholocos qıloßrılırnişan’o ɲɔɔno s'h noglo | ço ọ91Ķs moș09$ i loogiúcno-ws00°009 ZZ86 I * [ [ "$ZQoflýri ņħ919&olại quo[$$úırı polo sfisoscoso qiqžđĩ) qosglęț20 údo@71? hos no Ģ9mų9@line)00°009 ZZ86 I ’0 I’801909||9|ņņúoņālo Ļoolog) so solgÎuoso | go (0909 gings@)h9 (og) podjęgssiglo00°09′ZIZ86 I o 80°0ZQ9|fogín sho1,9(99031 119,91,9ŲıņĘrılwoordi) flooshự9f9űĺqi | zo (œ9ơoss-Tc99€)ơico igorts ugi00’000ZZ86 I *80° ÇOợ9ữún siholoogi ĵurnsQ9$đĩ) sonun groops, hoşșoscoçođĩ) | Io
Į9ugi qioșuqig)/gicos?颐强*q9ழழிn11
qisoo surnĝigi hņnsos fogsági IsusoņiųsqÎnso qi@æọsựųífi osso
26

ாப்பு - 7
..IrgഴG| ராத?ஒ(93 9துகி suđìņ9 mųıņIsoņ911@e) பரிமு பிய9திாரa9ழ uđiņs gross@ụorts@$ qırnsooooo oo-iugi
hosság) spodișąłội gigs súos@71??hosno 1,9%) ș09@
Q9lfųírısıdıơ909hụļ9ọ933 qıchooshụoșurnoặcolţso
60,99)ņo phosnoợsmos-ızıp |
00°0'000€ 00°0'000€ 00’00009 00°0'000€ 00’0000£ 00’0000 I 00’0000Z 00’000£
00’000Z
00’000Z 00’000Z
00’000$ |
800Z" Ş0°0€ Ş00Z’ț70°09' Ş00£”ZO’8Z ț7007’60’LZ ț700Z"90° LI Ź66 I ’90° ŞI I66 Ho Ş0°ț7Z 686 I "LO”91 886 I o L0°ZI
886 I "LO”? I 986 I * [ [ ° €0 986 I o II '90
Q9|fogín ņĥ91909 ĝi iĝ9ųog) smogorgio9@ qıloozi Úođī) poooooo @@
Louffourniĝos: Q1919-4)}}
IỆĝđī)1,9196 po oo@ış
qıloloģsē, une) · Loog)g' ọ9 flýrı Çıfı91909 ĝi qıloĝșú©’Œ ŒQĐỰs@ ợ9ựųín quo[$$ú199@'oo'gòs (Roosog: Iulsoņ9đĩ) orglo ọ9ựųîn 11969 soļiņúsælglo yoguļo Llog)ơı'$ơi@@ Ọogossíri óIȚI@șuriņs@ LỢIqlossus $0.9óılgori ş9ọ9£) șțigloĝrlog? ọ9ựŲín siholocos qırmų,9ơnúĮıņspręı919 ĴurnŲíne) suoristīgi ņ19ņ9?ọ19ơi hợıđī) Ilog) ọ9ựứn siholoogs 1190,91||9||1Ợrlog) úşoogoo-s" un ņ9ul99ņ9fī) ọ9ựŲîn siholoco gi ĝ1999 urtəgənqisorso sqİRÊņ919-1719
ZZ I Z OZ 6Į 8I LI
9I
S Í ț7 s
€ I ZI I I

Page 33
நிதி
அட்டவணைக்
றிப்பு
வட்டி வருமானம் 12A(i) - (iii)
நூலக தண்டப் பணம்
சிற்றுாண்டிச்சாலை வரவு ஒலை,பதிப்புத்துறை வரவு தங்குபவர்களின் வருமானம் , இணைப்பு - 1 புத்தக விற்பனை
ஏனைய வருமானம்
மொத்த வருமானம்
32 பிரிவு கழிவு 35%மொத்த வருமானம் 35வது பிரிவுக் கழிவு
கழி சட்டபூர்வமான கொடுப்பனவு வருமானத்துக்குரிய வரி
வருமானத்துக்குரிய வரி 1 (
இந்தவருடத்திற்கான WHT க்கு கொடுக்கப்பட்ட வட்டி வருமானம் t WHT க்கு கொடுக்கப்பட்ட 6)lslL-608, 6.J(btDfróðlud
தவணை முறை
1ஆம் தவணை
2ஆம் தவணை
3ஆம் தவணை
4ஆம் தவணை
மேலதிக வரவு
இணைப்பு 1
மீதி வருமானம் சோலை வரி
25% திருத்தத்துக்குரிய கழிவு

169,169 91,761
59,816 776,364
}% - 1,858,367
2,716,300 50,820
2,665,480
666,370
1999,110
O
77,408 51,215 11,513 2,035 1999,110 38,494 38,408
2,218,183
59,816
2,158,367
300,000 1858,367
185,837
185,837 வருமான வரி
185,837 (10,097)
(90,000)
(24,895) (32,008) (32,008) (32,008)
(221,016)
(35,179)

Page 34
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்
31.12.2008 இல் உள்
குறிப்
சொத்துக்கள்
காணி கட்டடம்
நடைமுறைச் சொத்துக்கள் O2
மொத்தச் சொத்துக்கள்
மூலதனமும் பொறுப்புக்களும்
திரண்ட நிதி
கட்டட நிதி 04 பரிசில் நிதி
அச்சக நிதி
ஞாபகார்த்த நிதி
அறக்கட்டளை நிதி
நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள் 05
மொத்த மூலதனமும் பொறுப்புகளும்
சரியானதென உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பம்
பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா - சி.சிவலோக தலைவர் நிதிச் செய
மேற்படி 2008 டிசம்பர் 31ம் திகதியிலான ஐந்தொகை
2008 டிசம்பர் 31இல் முடிவுற்ற ஆண்டு வரவு
தகவல்கள் ஆகியவற்றின்படி தயாரிக்கப் பெற்றன
i
W.S.கிருபரட்ணம் அன்கோ "
பட்டயக் கணக்காளர்
6A, 6C டெய்சி விலா மாவத்தை
கொழும்பு-04.

கம் சபை வரைவுள்ளது
ளபடியான ஐந்தொகை
31.12.2008 31.12.2007 (ரூபா) (e5LurT)
12,525,896.85 11,898,177.52
2, 142,514.89 2,021,944.79
14,668,411.74 13,920,122.31
6,794,108.75 5,777,431.43
6,962,751.00 6,962,751.00
182,704.28 182704,28
170,647.28 170,647.28
20,000.00 20,000.00
120,000.00 120,000.00
418,200.43 686,588.32
14,668,411.74 13,920,122.31
நாதன் ஆழ்வாப்பிள்ளை லாளர கந்தசாமி
பொதுச் செயலாளர்
க்கணக்கு சரியானதெனவும் இதனோடு இணைத்துள்ள
செலவுக் கணக்குகள் கொடுத்த பேரேடு, காசேடு
எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

Page 35
31.12.200836) (pig6. வருமானச் ெ
வருமானம்
அங்கத்தவர் சந்தா
- ஆயுள் உறுப்பினர்(3000,200அங்கத்தவர்) - சாதாரண உறுப்பினர்
நன்கொடை,அங்கத்துவம்
வட்டி வருமானம் (குறிப்பு2A(1)-(iii)
ஏனைய வருமானம்
கழி). செலவுகள்
நிறுவனம் நிர்வாகச் செலவு
ஏனைய செலவுகள்
கழி) நிதிச் செலவு
வரிக்குமுன் செலவிலும் கூடிய வருமானம்
வரி
செலவிலும் கூடிய வருமானம்
(திரண்டநிதிக்கு மாற்றப்படுகிறது)

வடைந்த ஆண்டிற்கான
சலவுக் கணக்கு
குறிப்பு
06
07
08
09
31.12.2008
(ரூபா)
156,000.00
69,900.00
2,418,089.00
122,057.80
2,798, 148.90
5,564,195.70
3.12.2007 (ரூபா)
120,000.00
51,900.00
2,237,296.00
193,814.36
1981,727.00
4,584,737.36
4,312,974.04
183,923.34
3,647,648.57
14, 103.01
4.496,897.38
3,761,751.58
1,067,298.32 822,985.78
O O
1,067,298.32
185,837.00 143,520.00
881,461.32 679,465.78

Page 36
31.12.2008 S65 (pg. 6
கணக்குகளின்
02.நடைமுறைச்சொத்து
மீள்விற்பனைக்குரிய சிற்றுாண்டிப் பொருட்கள்
மீள்விற்பனைக்குரிய புத்தகங்கள்
மீளப்பெறவேண்டியது
மின்சாரவைப்பு
முற்பணம்
மீளப்பெறவேண்டிய வருமான வரி
காசும் காசிற்குச் சமமானவையும்
03.திரண்ட பொதுநிதி
மேலதிக ஒதுக்கம் வரி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
செலவிலும் கூடிய வருமானம்
மாங்குளம் காணியின் பெறுமதி உள்ளடக்கப்பட்டுள்
கணக்கில் இடப்படாத இருப்பு 31.12.2007
04.கட்டட நிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
(கூட்டு)பெற்ற நன்கொடை
05. நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்
சென்மதிச் செலவினங்கள்
மண்டப வாடகை முற்பணம் .
வரிக்கான ஒதுக்கம்
வங்கி மேலதிகப் பற்று

வடைந்த ஆண்டிற்கான
குறிப்புக்கள்
31.12.2008
-பகுறிப்பு (ரூபா)
6,364.00
74,900.00
02A (81665.31)
0.00
2,000.00
26,823.94
02B 2, 114,092.26
2, 142,514.89
15485.00
5,777,431.43
88146.32
1ளது 78,291.00
4,440.00
6,962,751.00
O.00
6,962,751.00
5Λ 53,028.40
5B - 330,000.00
5C (13103.56)
5D 48,275.59
482OO. 43
31.12.2007 (ரூபா)
O.OO
33,460.00
59,964.75 0.00
2,000.00
26,823.94
1,899,696.10
2,021,944.79
0.00
5,097,965.65
679,465.78
0.00
0.00
6,962,751.00
O.OO
6,962,751.00
35,000.00
540,000.00
87,099.04
24,489.28 `686,588.32

Page 37
06. நன்கொடையும் அங்கத்துவ சந்தாவும்
மண்டப நன்கொடை
கட்டடப் பராமரிப்பு
பரிசில் நிதியம்
கணினி
அங்கத்துவ சந்தாவும்
நூலக அங்கத்துவம்
07.6Јервиш வருமானம்
சிற்றுண்டிச்சாலை
ஒலை பதிப்பு
வாடகை வருமானம்
போட்டோ பிரதி சேவை (8քմվ)
நூலகத் தெண்டம்
கவிதைப் போட்டிக்குரிய நன்கொடை
நூல் விற்பனை
வேறு வருமானம்
நாடக விழா

31.12.2008 (ரூபா) 865,300.00
1161,199.00
60,000.00
0.00
331,590.00
2,418,089.00
31.12.2007 (ரூபா) 750,250.00
1,040,760.00
0.00
84,831.00
361,455.00
22.37296.00
11,512.80 0.00
07A 2,035.00 (120,898.50)
07B 2716300.00 1932,040.00
07C (23.837.40) 9,796.50
51,215.00 69.837.00
0.00 25,500.00
38,494 55386.00
38,408.00 10,066.00
08C (35,978.50) 0.00 2,798, 148.90 1,981,727.00

Page 38
08. ந ைலய நிர்வாகச் செலவு
ஊழியர் சம்பளம் ஊழியர் சேம லாப நிதி ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி ! ஊழியர் நலனிபுரி ------
கூலி x - - ܀- மேலதிக நேரக் கொடுப்பனவு விழாச் செலவு போக்குவரத்துச் செலவு காவலர் சேவைக் கட்டணம் _ _ தொலைபேசிக் கட்டணம்
நீர்க் கட்டணம்
'இறையும் 6) Ոսկ լճ
ഥിങ്ങ கட்டணம்
இணையத்தளம் சந்தா ... --- - - ---------, -\ws. அலுவலக காகதாதரிகள் தபாற் செலவு பத்திரிகை சஞசிகைகள் கணக்காய்வுக் கட்டணம் கணக்காளர் சேவைக்கட்டணம் : VY
கட்டடப்பராமரிப்பு m
பொதுக் கூட்டச் செலவு
நுால கட்டும் செலவு
வற் வரி
ஏனையவை -------- - - -...--------------- . - - - - - - - - - - - - - -
பெறுமானத்தேயவு (நிலையான சொத்து)
8
8
SS AASqAS Sii AAiS S :
& X శేx10
s ཡབ་ས་ ༧.....................
i. -au-a -- a--- ... ...་མ་ཚོ། -aux- بہ མw་དང་ --a a-au
 
 

1,602,430.00
1,277,991.60
153,487.80 112,454.40, 38,371.45 28,113.60.
V- 0.00 8,494.20 336,079.73 252,312.00 72,594.74 59,907.55 141,320.23 129,331.00 13,805.00 7,245.00 103,050.00 96,904.00 76,105.44 x 75,322.81 35,371.40 35,946.50 50,820.00 15,400.00 274,994.16 314,305.51
» »ло- 4,364.32 2,488.27 106,180.50 59,350.00 22,350.00 36,015.00 86,606.00 45,342.00 40,000.00 39,500.00 7,250,00, 6,825,00; 201,026.00, 271,535.50 17,270.00 27,787.00 71,297.00 19,430.00: 5,250.00 0.00
O.OO 23,015.50 852,950.27 702,632.13 4,312,974.04 3,647,648.57
i

Page 39
09. ஏனைய செலவுகள்
வழக்குச் செலவு சமூகப் பொறுப்பு வரி பரீட்சைக்கான செலவு பரிசில் நிதிய செலவு மகளிர் தினச் செலவு 560irLib ETF சோலை வரி தண்டம் விளம்பரம் d வங்கிச் செலவு, வங்கி வரி
31.12.2008 இல் முடிவடைந்
02A. மீளப் பெறவேண்டிய தொகை
திருமதி.த.உதயகுமார் பி.பரமபாதர்
028. காசும் காசுப் பெறுமதியானவையும்
நிலையானவைப்பு வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி வைப்பு சேமிப்பு வைப்பு நடைமுறைக் கணக்கு வர்த்தக வங்கி இந்தியன் ஒவசீஸ் வங்கி வர்த்தக வங்கி இலங்கை வங்கி ஹற்றன் நஷனல் வங்கி கையில் உள்ள காசு
05A சென்மதிச் செலவீனங்கள்
கணக்காய்வாளர் சேவை கட்டணம்
வரி
05B வைப்பு முற்பணம்
மண்டப வாடகை முற்பணம்
05C வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய 2007/2008 இற்கு செலுத்திய வரி
2008/2009 ம் ஆண்டிற்கான வரி ஒதுக்கம்
வங்கி வட்டிக்கான வரி (குறிப்பு 2A(i) to (i
வாடகைக்கான நிறுத்தி வைத்தல் வரி
முதலாம் பகுதிக் கட்டணம்

குறிப்பு
3.12.2008 (ரூபா.சதம்)
46000.00
O.OO
63645.00
5642.50
0.00
106.63
323.40
4.5793.50 - 22412.3 183923.34
31.12.2007 (ரூபா)
OOO
25,654.00 36,109.00 19,240.00 731,44
0.00
18,897.00 13,471.57 114,103.01
த ஆண்டிற்காக கணக்குகளின்
குறிப்பு
02 B (i) 02 B (ii) 02 B (iii)
Lổg8
)] (10,096.60) (90,000.00)
(56,903.00)
(88,655.31) 6,990.00
ستستستك ستستكتلانتشسسيص
(81,665.31)
1686,093.19 2,175.43 263,723.97
104,306.50 0.00
1,944.20 35,977.17 8,755.80
11,116.00 2,114,092.26
40,000.00 13,028.40
تتست توتتنانتشسس=
53,028.40
330,000.00
87,099.04 (129,040.00) (41,940.96) 185837.00 143,896.04
(156,999.60 (13,103.56)

Page 40
05D.வங்கி மேலதிகப்பற்று
ஹற்றன் நஷனல் வங்கி
07A.ஓலை பதிப்பு
மொத்த வரவு
கழி:- மொத்தப்பதிப்புச் செலவு
O7 B. sa TLabas
கல்விப் பகுதி
அறை வாடகை
சட்டபீட வாடகை
07C. போட்டோ பிரதி இயந்திர சேவை
மொத்த வருமானம்
கழி:- உதிரிப்பாகங்கள்
07D. சிற்றுாண்டிச்சாலை
சிற்றுாண்டிச்சாலை விற்பனை சிற்றுாண்டிச்சாலை செலவு
கழி - 31.12.2008 இருப்பு
08A.கணக்காய்வுக் கட்டணம்
வருடத்திற்குரிய கட்டணம்
08B.புத்தக விற்பனை
மொத்த வரவு
மொத்த செலவு
08C.நாடக விழா
நாடக விழா வரவு
நாடக விழா செலவு

48,275.59
51,190.00
(49,155.00)
2,035.00
1,317,390.00
498,910.00
900,000.00
2,716,300.00
71,358.00
(95,195.40)
(23,837.40)
432,365.00
427,216.20
6,364.00 420,852.20
11,512.80
38,000.00
38,000.00
165,076.00
(126,582.00)
38,494.00
105,500.00
(141,478.50)
(35,978.50)

Page 41
00°{SZTț7
00’suz 0079,956 0066&zoo ( 00:sī9'lss" 100 180%96'8" | 100 sz9°61 :
SZ’LZ8°8
(TILL:16oz
osoɛ9Ľ866
|66099'oro
6°39'50s, Z8'çZƐ“Zț70‘6 00,916'L6
SAL’’ZZț7° { ɛzz0zz" SS'956'zzo'i roz89%9i 8s:6çç’oss
|6z 169,868'ɛ 00’0
SZ’97 #7
ɛSulz 96.869'LOI %01 L0'zoo's! ( , 1%01" L9.786$s, 1940i 0,88°16′′ .- ----------- 000 ||
%0|| %0I
|%0
ly66ī£6īI
0Ş'L66 OL"#Z6‘I 6Ş'LƐƐ‘ŞI6
169LS:Lī£ 66'LOL'90ţsoo
00’0ŞZoŞ 00:000$ 89669‘izo'z 00's woś09 Lysz0'lső Iī£160°6′ZI |00,916'L6
0070 00’0
l00009'6vi 00 VZLocsi osoɛɛg‘is, 00'ezio0Ls 00:16, 8į
·
UKJ US (, s.
100'00−'w
89660'zŁ8‘i 00,619‘IZț7 L0'ɛ6Ī‘996
II'v6ĽOLEzı
00 sz961
ge圆 Loozo zio i o
gusua哥nb
gmisijoisne, ( 800zozio i c
stoņngắg)
-ı so sílo 800zozio i £
ĝis isoiminos
~ hornsg, Y 眼员巨amn5恩与
gigssts
sóisso gigooz |łosnog)
o se prisão) ĝis ugiminėjo
-i posúo o ọ9ë goozo io” io
folosito įsiloe)
병「19Dre명9衛3
oscouts sisusoe) sloozozri osoɛsooz. 10:10
discouts įsijoos
;- - ----^-,
ởiņionssoțeșiț91?
-- - - ------- - - --------- qioņosoofiņiososëqi-unibo
ɔio įsæsąjicsson-s įsiosoɛ6
VIO m-m-m니ms,
ĢĒĒĒĒĒĒĒri-s olį9ægjurie) oņ9æșī£ğı go o Io,

- ---- 、 、 、、、、?---- -ー・K 、* - T- ; ー |
(~~~~so-ionssibụsure, șiɑne sæsouse,'quaen qi@æfajöggs së mitocosoநிரோகு ரஐஐTer șoimisiją sięgi oốcoçõi 8801 și soos simo 00:16,81 . - ( ) 〜ー 〜 〜〜〜 00'ɛ0E0|{ossi so il sæsoisson 8801nosposo gae-a |-- ,---- 00:0060€~ şgsi-goti ĝosĝ ĝis ĝin Looi gosposo #, ,
}00,980'LƐ ----, coorzi’yișægęstogon çll qiq pasē Ģs-a polo quo@suugi
ŌŌTŌTTĘ955′szşozi |g9’svg’8ŞI‘9 |LZ,096′ZS8LÇoş6€‘Ş0€“Sgozzoooooi sgo'OL9°08’I Į68′ZLS“ɛ0ĆLI 00,9988[9’İL6‘L555zōL |ɛL’988 %OI !$9'CWI ‘900’000‘ŞI 100'000’000’Sİợnúşạirmę koosolie@gn oặđùio $$£§ 00,999'9Z |99'081'VZ##'6IÇ‘IZ |{L’989“Z%OI ! I Loz€9,8 s00’00çoçț7 ļ00’000’00Ş‘Syựgunnasiogi
loőszi’le (legityce liɛɛ16', livzil's looilogooz:6z , |00,98c99 |000 00:58€99 ' œ œqen çoğț¢’n ymne)
loogiglio'i legg solei lorococos szościovi logosgyvoso; leggosozoi [c9966L6V 100 soolzos " " gospsg@@@h sposist ここ 3 3 > ミS LSLS S 00000LLLLLL0YLLLLLKYT00

Page 42
*
00:980%96'8 |Z8’SZɛ“ZỳS“66Z'I6S‘868‘Ç #0Ç’988‘I6?66'L0L‘90Þ‘oII°0#0‘ s.6€“ÇI 100°CZI“OLSI I’y6L‘OLÇ‘ZI 00'96€“ZŁOL'89 so II08:9寸[“守09’69 Zos%0I Į00'L06°Z00’009“ŞI00°000’00€‘SŁ 00,819'090Z'9ŞŞ‘LZ08’Effff‘LI08' I90‘ɛ%01 #00'Z8ɛ‘țy I00'000‘çỹ00’000'000‘Sy 00"Z96°99Isy'99Z‘096Ş’yɛL‘999 I’969‘9%0s soţ'890‘6900’000’9ZI00’000’000‘9ZI 00'çZO‘8I£ZZZZo9ILL'Z09$ ILŷ'Z08‘I%0Į Į09’009“ZI00’SZS‘0800'O00,979°09 00,988°19'18‘L69‘8Z61°ZOƐ“ 1999'88 soo%0Į lygos I I°3'Z00'000'0900’000’000’09~ 00’LZZ“Z90'#00°Z76$81'z .L9°ZZZ%0s |LZ'ɛ96‘I00:06io00’000’06łosy 00'ØVL‘IZLŷ'89ç‘61€S’660'LZ8Z'yLI ‘Z%0I |Şz'çZ6',00° 399f9;00’000'899,9; 00’909'61 sZ6'Zț79‘LOI8€śll'Oyi sɛɛ096’il%0I ISO'S 18°8′ZI09’8 Iţ'8țz 100'00£'8 I soovz 00’0$9'LSZ‘Z699'çç8‘y99'998'y .%9 100’000'$ I L'E600'$ I I’L600′O· 00’009'69€“Ş9909'099'LI09'099'LI%9 ||00’000°0'10'$$$ ||00’OIO‘ɛço00’0 00:090‘ILO'S İLÇ’L8ŷ'I ÇO‘EL9'9.19'ILS86' ISS“69 i%Ş |69, 190‘ZI#yŽ 101°28′S 100'000‘OZI#Zo s OI ‘88†, 9 00’06ç‘68ç‘Ş İ09’OI I‘O18‘şL6'08ț* 100‘9 ||IŞ’6Lţ'6LZ%Ş [9ț7’ 100‘ZZL“ZLSŤ IZ“188‘8 #00’0LS’ 16ç‘I 19°8 łosmog)lesnog) Isırgısırıp$neuonsTine)$ısııgısŮne)hornog)țiouqimine ợ9$900 zozỊ’IÇდ98-ıựøús1091]oqjóīņæf? ) qigogo-ıņ9fffഢG9999ocængseohņ@@ quouigissnes800Z"ZI”ī£800Z"ZI" IEq1800Zhornog)Ọ9$8OOZ'IO’IOÇ9$8OOZ“ZI” IE99ത്Ço@800Z"IO, IO
quaestion-o opositsRēkē glo --
图9u因避桓 Q909$ 1,8ılíngÍ q9ošī£§@une) shulogsigæo Rossoņişnuitoyense) (dove opsæso ஒதுய8 யூரின்கி 9g §ndിന്റെ qı-logos gason 0909ųoșðıçasıfsąjįs? (Úc09ko &uan qiz qızı Tio qı-ı-Tio qITT71, y10

9 Io9I9LSS60’89ỳoØ0S8S'6SS“€Sỹ |L9°Z86‘SS{6°9'LSŁ6€.L0'8Z0‘LS6 ị00'SC8‘IL0°C6H‘SS6 00,979'L600,998‘L809'99Z“çZ09'Z9L“6%0 I 100'#0çoçl00′09 so I !00’0$ I ‘CH I ZZZ$79‘ț9I00’80 I ‘8ỷ I00"#780‘ÇçZZ"#79ŷ'9]%0 I 18L’619,8€.00°Z9Z‘90Z 100’000’z9z‘ÇOZ LO's Ø6‘CZ91’6$$“IZ#Z°06′Z“ Į Į{ $('$69“Z%0. I 196’968‘800'088‘Z900°000°09'3°Z9 88'$8L'6ỹ#Zo|Zoofy90’s Looz#9'66 log%01 || #7 I LZ'8ł6Ć'Z68‘6900′S 88“ į6ŹLSO`89 0}” ̇†yC9”ሯ96” 199“Z#0^8£9‘Iț7ț7'Z9Z%0.1 109’SŁɛ‘I00’000’y00’000’000’s 00' 19ç‘906';06‘ç0 Ioş60‘y0 I*999%0I |00,6€yo00’000’OI00’000’000’OI ŞL’țL8‘I ILz L89'01ƐL'ZZț¢’68ŷ'18 I“I%01 ||sz soz‘800’OI I ‘OZ00’0|00|01 looz Ɛ0'698‘LZ£I "Z80‘SZ99 '8Şo“LZ06°98.L“Z%0s ļ9;" | 19**,6ț¢’OyťozŞ00’06ỷ'OţţoZç Z$'L6Z‘91LL’199′′ 1£Z'Z$6‘ZIŞL'6Z9‘I%0Į |8ff"ZOɛ“I I00’009'LZ00’000’009‘LZ £Z'#LE'9ỳ18‘99 L'Issy6I'$9Z‘ 16Zț”LØ9‘y%01 |LL’SZ9‘9800’000°{{I00’000'000'E ÇI L9’ț09“?0Z’yL8‘o08' ÇZI‘9Lț7'08 #7%01 |$9'969'S00’000’OI00’000’000’OI Lç* 100‘9I połOý“ç69’680‘019 I’009%0I |gy'68ỳ‘600° {6ţoş {00°000° 16′′ç I [6"888“ZO’90986"#76868'98%0] [60’I9800’00Z" I00’000’00Z" I 60'So L'ALZ89° 196‘țZ£Z'696‘ILIŞ’ELL“Z%OI IZL’96 I ‘69[8'0$6,9600’018’096°96 LZ’0Z€.ț7Z’88Z9L’ I l sol€0'Z$%0I İŞL'6/0‘s00'00f7'I00’000'00ff's #Z'EL6'9Z6'ŞLZ‘9I L'8Z$7°6′ZZ£'L69%OI İ6€' I9L'8Z99*Þ0/'9900°0£9"#0Logo į sosyÇE“ḥ988"816" LSL6'LI I‘ZLƐy'$$$‘9%01 İşç‘Z89‘99Ş8’990‘09 I 100'0ç8°990‘09 I
u9.co9ng) çornóITrı qıússégirnĢ ĢúņņuTg) jung) Ļ9@so qisi@joemų,9190) sąjuo Ģ9@æ știņinsomgå sựŲ91ạogi qi@ęstotoo qosnú,9% |??IIIĘ Įmne)
ഢ9ഴ്ക9്
預出R@gn q(s強 qisqỉrnē, ņ9-IGI090911@e) 914喷咀m圆颌4gpung习ung இழபegoதிேதி
ყpngედ9დ9uფfiლუ
3凉与习写9图 &gllé병영s &9&T qıúĝąÌrn@s q19)Ģostoņs Ļoorņilozofiori-w oqoftssĜło 119orgulegoson-as Úsjologi

Page 43
00' 66Zo 208
66:099′0守守
Ț0' Z89', 9 I || 00' 0
10° Z.9 € o Gy
# 6'6 I ɛ’6 I I
00° 8 ț¢ £‘G09
00° 0
00' sy Z/'88 I
00' 6 I 9° I Z ty
00° 00 so 6 sy
00’008'99" 00'e 59’tet oorzy9'01" 00' votosy"
00:0żɛ'ɛ s
I 6' o £9' G9
zozov'8tt
(168°&&s’6 9vo 109’881
00°089’tz
60' 9 / £‘Z1 | 00' 0 oooo 00' 0" | soooo !
00' 0
zžogot’zo īto zvířot" vsozzoos
60’948'9 00' 08 sy’9 oë sot’gt tzovgoot"
! co 9 z rozt
00° 009’ S. ooooozost 46'ovő'8v . 06'zɛɛ'5', zo'96 zoov"
| 00’’ szo'oz, oo'y 19°9;z"
00° OS O'8/ 00’000’08 00' yɛ googt
00° 0 00' 0"
| 00' 0" oooo ! loooo ! '
06° 09’ 0’’ E Z 00:0 || ~ oooo ! oooo !
00’000’S G ooooooooo
00' v6$'081',
įso sai lorofon-w yo ipso
psoņu tạo úspri-w yos ipso
Į19 o su los íon-s jis iusso
' ! !soņos uso 9 s. gus啦pn95
名圆 100z ziote|
gisuniáng ---- - ----合圆 800zozio iki
공 Nos $800zo zi'i choinițioșği
o os use)
ho pngsg)
|" și su gimine) 8巨哈母á员求|
~ și 800z
T공司判的
-ı soos úş
| g9 $8õõz i o’i ol
" și suorisnoj!”
osvojis į19 Loð Ģ9380ozrzio i c
丁习n习田唱祖
ọs $300 z to, solo
台唱团良县明n—写员的
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60' Z9/’996 | €I” E 9 I'866 || GS' 9 E6’ZZO’I || 00' O96 869' Z0T6G') { £‘S I 6 || 89° 569‘T ZO' Z 100’000’009'67 I || 89' 660'Z 18‘I 89,0% o'9zt szɛ695't IZɛo 69 S' IT- 00’000’88 s00’000’sɛt|00,0
00’000’ss ( 100,00€'I G 100'00c's 00:00) og 1%-ot soooo !00’000’zs , [ 00' 0 - - - - - - - - - - - - ----00'000'49 00:00z‘9t" | 85,92 zooz" szosz zog ízvog c6'i i sokot soooooooo00’000’9z00:0 || || 60’000’9 | 00’000’0 z 00:0sy'9ɛ 100, 508'zɛ, soo se t'zt do svog | %ot looooss's " | 00'000's v , 100’o ( [ō0’0 00’000’s v ( 00:09 sotg 100' vot'ss (, ['00'965'oz00° 9′St’9 [3401 || 00' 09 vovi00’000’94 - || 00' 0"00:0)00’000’92 §§ €38' z., įstoso soz”, s to 664't so " " | 9 gogoz (~ ~ || %0ī " | Grott got" : [ 00:55ɛo ( 100’0 (100’0 00° s.gov, sz: ž9 covi, szo'98 zost | 86 Etz'6"‘o , I cz. 9) voi o 1%01 ||sz: Zez', ['00’001'8ż00° 000’009's soooooSozz : 00,64 to zɛ" | 01:19 voeg 1068 € sozito06' ziz'e i 194ot soortz3's to sooooooots soooo00' 0" ( [ooooooots ( 8 Goog 5° z., |zs, 189’z , [8vozɛɛor90’esz sokot Izv. 680'ı "I loo’ozo'v : soooo00:0oorozo’w og' yɛɛotỷ" | Zgroöz’zɛ lɛ to 654’szɛwɛɛtov%ot ļozos 99’tz (100'000'e 9 s 00:0 ||00:0 00’000’89 - tvozov'989 - İzt: 918'415 lis' 39 gott 6 ( soz: 9; 9'39" | %0.1 , |zzozzzozw 8 || 89'981’6 zsot 100’o loooo89’ votosz got
&9&51% 3t的 o ffosiĝo “godīgo prismo” o owo nɔ ự đề los «sưiss? đì) is "" ' ' Ų ų ởi sẽ so oặght" | 4agggyugu爵混6了@可喻。 ựugi so so oặĝĦ Ħgis) ës psæș șğsune, n-nun us?"
く***
pisoạsoạ sĩðurie, usorgionuri usont n’ “

Page 44
00’000’0£ 00’000’09 00’000’08 ŞI'Lț Iow I † I’İ66'yŁ OI’08#6ZI 98'Z6Ī‘99€ #0'99 I‘6€. ZI’OoooOL 98°C I I°6€. £8'$$Z'8L þS'Off9oC9I 00’00Z"00Z 8S"Z6Ş‘ILZ
函g Q9圆 800Z"ZI"IĘ
00’0 00’0 00'0 00’0 00’0 00°0 00’0 00’0 00’0
00’0 00’0 So III“L; 00’0
6:7119 (sąjnejryusgi
89-9CL’OI 8 I’OI o ‘L ZI"#760‘ÇI 19°6'10'99 #6'I ŴZ“ɛ L9’IZ8‘Ş #L’S I Ioç çțyo I ÇZ“OI
Çy’I I I‘Ly
ởiņns mụjog)
Ş8°16'1"I ț¢Ć,Z18
06'yso'i | LI “ZOO‘; )
00°SZ9 00’889 Hț¢’89Ş 28:9ɛiol
syno
$$'816's I ZozZI°8 ZO'6țŞ‘ț I 8ç’IZO‘0ły † 6'99ç‘9 LÇ’t’0ț% ç ['#89‘ç 8Z 899 ‘I I
SỰI I Ioly
őrgro sąsilone)
00’000’000’09 ) 00’000'000'09 00°000’000’09 00°0Lŷ'OZỹ“Zɛi 00’096'089°09 00’086'ç89°9Į Į 00’0ZƐƐLI ‘OZ£ 00’0_0['gz6‘99 00’0Sy’80ç‘y9 00°0ZI “ZOO‘#9 00°089"#700‘89 00’0$7ኗ‛0ነ9‛89፤ 00°000:00Z‘00Z 00’089°Z6ç‘ĪLZ Q9的崛起的心瓯g Q9@
Đươiogłosong)800Z"IO"!0
Şİ 8Z8-ți s-OL.007 ŞŞL£ț7-ỹ s-0L00Z 6ILIZ-ţ s-01002 01000901Z 0880090 IZ L680090 IZ 69Z0090 IZ † LIOZț7
£Ł I OZț7 9Z00889 ț7900899 ZOýI Iț¢ £ €CIT OZOZIŢI ŞCITI
{0ț¢ I I VIỆCIT osẽ đỉogispølse
șiņIsto · Hņglog) mięgsg) sopisurto hisiglog) mgogo) ĢĢIsto hiņgiego mtsog)
sorgusto qysgwyrto& Ģīgirls ņogųno& şişirls ņ19?ųRo& șigino qı9?ųfto&
soņIR9
șișurto
topīgusto torņins
199rnĝqİĞ 凉m顷漫画 9m酸鸣盛 ış9rnsgjë! 凉m顷坦圆 ழ9mggஞ Q9ĐƠıljoe) q9oquoe)
spņIRS Ģ91999gj ış90ĵqjæ
ẹņufts ņ919 og 1990jąĵo șigusts Ģ91999gj 1990ĵąjo
Ģssurto
920
|2

6S"Z66'IS6'IGț7'ITIÆt/G9°ZZO'69T09'960’OIGO'69T’69Ț00’SZɛ‘ZIT 6./'669'88S’I L6'97/'99Z00’06Z’Z80‘900’0€ I’00Z‘OZ00‘SZɛ‘LI Iț78'86ł ‘9ZI 96’IĘZ'/TZ00’06?"Z80'900’0( 62°Z80’900’SZɛ'ZII Z9'WZ8'ɛ6 ZS'ALZ6’I00’080守寸00’080"#7ț7trợ’888‘I €Ľ’90ț700’000’000°000’0£I’907 9ɛ'69I'oty00’09/’940's/T00’09/'$/0‘t’I09'980'08 Ɛy'ŞLl‘Z00’08Ł’66 {0Z’ZZ86' [ZZ00’0S9, SL6‘I 6.Ios:60‘989“ISț¢”III“LŶ ŷL’ZL9%89I0Þ’yL0o0IÞ6'9°L‘8ÞI00°006'IĘGovőG‘I 00'000'09007000’000'000'09
£9670000 I-8 £{0060Z 6-L | 1610-600 €-£97 I-80-0 100-1
Ş886609
Ş98 s 6-f7 | -0.1007
torņins q9ogiljoe) 函渔R99m顷鸣盛 șiguro q91c9og 1990jqso spīķJR9 hņglog) mgog) hņ19œ hrygiog) toisurto qoogiljoe) órıris) hņuæ sune)
ĢņIsto Hņglag) mgogog)
(!!!) 8 ZO
(!!) GZO

Page 45


Page 46


Page 47


Page 48
histors
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் £55,0605DDĚ GŁu 1505lb @60. 7, 57), b @@@H15Dae |-GÐIIŲgibų - 06.