கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாய்வீடு 2009.02

Page 1
“
BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL SUN SANMUGATHAS Broker & Manager
One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.
Buying - Selling - Investing
Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000
RAMAN APPLIANCES
®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDo√Vm Œ[ ́VˆoBV ∂ ́∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD
Air Conditioning & Heating
General Contractors For:
• Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum
• Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers
• Security Alarm Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414
Raman Chelliah President 3021 Markham Rd., Unit 51, Scarborough, ON - M1X 1L8
nts;sk;Nghy; jkpou; $l;lk tPuq;nfhs; $l;lk;”
∂¶\VTM¬ ®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√o>!
Das Naray
÷MB ÷_ÈD Œπ\B\VTM ®] ̇ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D \oÔ[ E∫Ô ́V¤V Sales Representative
Direct:
416.302.7283
(SAVE)
E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com
ngg;gputup 2009
tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;F
RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002
T| kV∫Ô, suÔ, ∂§¬ÁÔÁ
GaryAnan
4
T
g
S.K. B
S

ghy; jkpou; $l;lk;
; $l;lk;”
[dtup 30 md;W ,lk;ngw;w khngUk; kdpjr;rq;fpyp NgnuOr;rp epfo;tpy; fye;Jnfhz;l kf;fspd; xUgFjpapdu;.
V|©√o>!
ANCES
z ∂Ω›>·D V¤V
laq;fSf;Fkhd gj;jpupif
ating
1B 5V6
T| kV∫Ô, suÔ, T‚|¬ÔVTM ÿ√Æ\]ÁB(Appraisal)ƒ‚¶Ø ̇k\VÔ \]©∏‚| ∂§¬ÁÔÁB ÿ√uƬÿÔV^· >V\]¬ÔVm c¶oTM ∂Áw•∫Ô^.
www.chainc.ca E-mail: chai@chainc.ca Bus: 905-201-0929 Fax: 905-201-8482
Bus: 416-290-1200
THE LAW OFFICE OF GaryAnandasangaree
Tel:
416 321 1100
Fax:
416 321 1107 gary@galaw.ca
Das Narayanasamy
AMP Mortgage Specialist
T| kV∫Ô, suÔ \uÆD income tax, mortgage ƒD√Õ>\VTM ƒÔÈ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
Affiliate Realty Inc.
S.K. Bales
, CRA, CAR, MVA, FRI, CRES. 416.801.3219
(Cell)
SELVA VETTYVEL Broker of Record HomeLife Future Realty Inc. Brokerage 205 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8
T: 905.201.9977 C: 416.568.4301
Buying - Selling - Investing
One Source For Many Type of Properties & Mortgages Mohan Subramaniyam Broker of Record 416.321.2300
Cell: 416-543-6614 Business: 416-759-1818, Fax: 416-299-0789 E-mail: das.narayanasamy@centumveedu.com www.centumveedu.com

Page 2
- 2 -
tPL tpahghuk; thq;f tpw;f ehLq;fs;
Residential Commercial
Industrial Investment
Professional Professional Logan & & Appulingam
Friendly Friendly Services Services
Sales Representative Direct : 416-200-6120 Email : logan7@rogers.com
HomeLife/GTA Realty Inc.,
Brokerage* 1711 McCowan Road, Suite 206, Toronto, ON. M1S 3Y3 Bus.: 416-321-6969 Fax : 416.321-6963
*Independently Owned and Operated, REALTOR Highest Highest Standard Standard Agents.... Agents.... Highest Highest Results!... Results!...
HONDA - TOYOTA - GM MINI VANS
E≈Õ> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u
Tel:
416.412.3838 Fax: 416.412.1174 5310 Finch Ave, Unite 23, Scarborough between Markham and middlefield
M SL
MULTIPLE LISTING SERVICE

pw;f ehLq;fs;
A - GM MINI VANS ON THE SPOT FINANCING
> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u≈ kVÔTM su√ÁTM xÔk ̇ 12.3838
Scarborough iddlefield
Radha
c.,
okerage*
S 3Y3 -6963
Results!... Results!...
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 3
jha;tPL • ngg;gputup 2009
capu; fhf
vk;kplk; nfhLg;gJ ve;j gpuj kw;wtu;fS mJ jhd
rup ,uj;j ,yq;if murpd; ,uhZtj; jPHT
18 taJf jhdk; nr ,yq;if ,dg; gpur;ridf;F murpay; jPHit toq;f Ntz;ba ,yq;if muR> mjw;Fg; gjpyhf> ,e;jpah> ghf;fp];jhd;> rPdh> [g;ghd;> gq;fshNj\;> khiyjPT>
mspf;f t fpNyhTf;F gpupj;jhdpah vd;W tupirahf gy ehLfspd; ,uhZt cjtpfSld; xU ,uhZtj; jPHit ,yq;ifj; jkpoHfSf;F Kd;itj;Js;sJ.
ey;y M egUk; ,u
,yq;ifj; jkpoH tplaj;jpy; xU ePjpahd> jkpoHfs; Vw;Wf; nfhs;sf; $ba murpay; uPjpapyhd jPu;T ,Ue;jhy; khj;jpuNk epue;jukhd jPu;itf; fhzKbAk;. ,e;j cz;ikia kfpe;j muRk;> ,e;jpa muRk; fhzj; jtwpAs;sd.
jhdk; nr ghjpg;Gk;
3 khjj;jp jhdk; nr ,e;j jkpopd mopg;G Aj;jj;jpw;F gy ehLfs; fhuzkhf ,Ue;jhYk; ,e;j Aj;jj;ij ,d;iwa ,e;jpa muNr jiyikjhq;fp elhj;Jfpd;wJ vd;gJ ,g;NghJ vy;NyhUk; mwpe;j gfpuq;f cz;ikahfptpl;lJ. ,yq;ifg; gilAld; NrHe;J ,e;jpa ,uhZtk;> ,e;jpaf; fly; gil> ,e;jpa tpkhdg; gil vd;gd ,yq;ifj; jkpoHfSf;F vjpuhd Aj;jj;jpy; Neubahf ,e;jpa gilfSk; kpf ,ufrpakhf
rhjhuz clk;gpYk jk; ,Uf;F Kjy; 350 ,uj;j jh
,yq;if muRf;F kpf xj;jhirahf ,Ue;Js;sd.
jhdkhf cly; 24 ,e;jpa murpd; JizAld; ,yq;ifj; jkpoHfSf;F Kd;itf;fg;gl;Ls;s ,uhZtj;
kPz;Lk; c jPHtpdhy; jpdKk; Foe;ijfs;> ngz;fs; vd ve;j NtWghLkpd;wp nfhd;W Ftpf;fg;gLfpd;wdu;. Aj;jg; gpuNjrj;jpy; ,Ue;J ntspNawp tTdpah nrd;w ,isQHfSk;> ngz;fSk; ,yq;ifg; Gydha;Tg; gpupthy; ifJ nra;ag;gl;L ,ufrpakhd ,lq;fSf;F nfhz;L nry;yg;gl;L ghypay; ty;YwTf;F cs;shf;fg;-
,uj;j jh rptg;gZf NyNa rPu
gLfpd;wdH> nfhd;W vupf;fg;gLfpd;wdH.
,uj;j jh czTf; ,e;jpa ,uhZtk; kf;fisf; nfhy;Yk; xU ,ae;jpukhfNt nray;gLk;. ,J
apy;iy. Vw;fdNt ,e;jpa mikjpg;gilf; fhyj;jpy; ehk; mDgtpj;J> mwpe;Jnfhz;l cz;ik.
clypy; , 10 epkplq
,d;iwa ,e;jpa kj;jpa murpd; kpff; fPo;j;jukhd ,d mopg;G Aj;jj;jpw;F vjpuhfr; nray;glNtz;ba flikg;ghL jkpou;fshfpa vk; xt;nthUtUf;Fk; cz;L. ,d;iwa ,e;jpa murpd; Kfj;jpiuiaf; fpopj;njwpe;J> jpl;lkpl;l jkpopd mopg;gpy; Fspu;fhAk; ,e;jpa muir mk;gyg;gLj;j Ntz;Lk;.
,uj;j jhd fs; Xa;n mq;fpUe;J nkhj;jkh epkplq;fs
,e;jpah jhk; ,e;j Aj;jj;jpd; gq;fhsu; ,y;iynad;Wk;> ,yq;ifg; gpur;rpidia
,uj;j jhd xU eLepiyf; fz;Nzhl;lj;Jld; mZFtjhfTk; Nkw;Fyfpw;F jd;idf;
jq;fsJ m fhl;bf;nfhs;;fpd;wJ. ,jdhy;jhd; ,yq;iff;F vjpuhf Nkw;FyF vLj;j midj;J
Nghy; ,e;jpahtpd; vjpuOj;jj;jpdhy; epWj;jg;gl;Ls;sJ.
,e;jpahtpd; ,e;j ,yq;if rhu;ghd fupridapd; jhf;fj;ij> ,yq;if czu;e;J nfhs;s gyfhyk; Njitapy;iy.
ngaH Njhw;whj fl;LiufSf;F MrpupaNu nghWg;G. fdbaj; jkpo; thndhypapy; xypgug;ghfp gpd;dH vkf;Fj; jug;gl;l tpsk;guq;fs; ,ytrkhfg; gpuRukhfpd;wd. mtw;wpd; rupgpiofSf;F jha;tPL nghWg;gy;y. Vida tpsk;guq;fs; ,ytrky;y. Mf;fq;fs; midj;Jf;Fk; Mf;fpNahNu nghWg;G.
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfisg;
n
ghu;g;gjw;Fk;>
cq;fs; epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;. www.inayam.net
416 400 6406
#1 TEAM @ PROPERTY/
Mohan Subramaniyam Broker 416.321.2300
of Record
www
PLEASE

capu; fhf;Fk; ,uj;j jhdk;!
,uj;j jhdk; nra;tjw;F Kd;G jdf;F ,uj;j Nrhif> ,uj;j mOj;jk; Nghd;w ve;jNehAk; ,y;iy vd;gjw;fhd kUj;Jt rhd;wpjio mspf;f Ntz;Lk;.
,uj;j jhdk; nra;Ak; Neuj;jpw;F 48 kzp Neuj;jpw;F Kd;G tiu ve;j Nghijg; nghUisAk; vLj;jpUf;ff; $lhJ. Fbj; jpUf;fTk; $lhJ.
,uj;j jhdk; nra;a tpUk;Gtu;fSf;F ru;f;fiu Neha;> bgp> va;l;]; Nghd;W ,uj;jj;jpd; %yk; gutf;$ba Neha;fs; ,Uf;ff; $lhJ.
,uj;j jhdk; mspf;f tpUk;GgtUf;F fle;j 3 Mz;Lfspy; kQ;rs; fhkhiy Neha; jhf;fpapUf;ff; $lhJ.
ahnuy;yhk; ,uj;j jhdk; mspf;f $lhJ...
fu;gkhf ,Ug;gtu;fs; my;yJ rkPgj;jpy; fUf;fiyg;G Mdtu;fs;;; njhlu;r;rpahf kUe;J vLj;Jf; nfhs;s Ntz;ba fl;lh- aj;jpy; ,Ug;gtu;fs;;;;; Nghijg; nghUSf;F mbikahdtu;fs;; tUk; fhyj;jpy; mWit rpfpr;ir Nkw;nfhs;s ,Ug;gtu;;; ,ja Neha;> rpWePufk; ghjpf;fg;gl;ltu;fs;> EiuaPuy; gOjile;jtu;fs;> ,uj;j mOj;jk;> M];Jkh Nghd;w Nehahy; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; ,uj;j jhdk; mspf;f ,ayhJ.
ngz;fs; jq;fsJ khjtpyf;F Neuj;jpy; ,uj;j jhdk; nra;af; $lhJ
,uj;j jhdj;jpdhy; ghjpg;G cz;lh?
,uj;j jhdk; mspg;gjhy; ekJ clYf;F ve;j ghjpg;Gk; Vw;glhJ. nrhy;yg;Nghdhy; ekJ clypy; Gjpa ,uj;jk; cw;gj;jpahFk;. mJ clYf;F ed;ikahfj;jhd; mikAk;.
Mdhy;> ,uj;j jhdk; mspf;Fk;NghJ ek;kplk; ,Ue;J ,uj;jk; vLf;fg; gad; gLk; Crpfs; kw;Wk; kUj;Jtg; nghUl;fs; Gjpjhf gad;gLj;jg;gLfpd;wdth vd;gij kl;Lk; ehk; Nrhjpj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;.
ypapy; ;wd. rky;y.
isg;
w;Fk;. yam.net
M @ PROPERTY/MAX REALTY INC.
New Mortgage, Commercial Mortgage New Immigrans, Ist, 2nd Mortgage Re-Financing, New Home Buyers
maniyam
00
Search More Properties @ www.realestatebrokerofrecord.info
PLEASE MENTION PROPERTY/MAX WHEN ENQUIRING ABOURT PROPERTIES!
f muR> iyjPT> d; xU
; $ba KbAk;.
k; ,e;j g;NghJ NrHe;J q;ifj; e;j gy rpakhf
uhZtj; nfhd;W nrd;w ;ag;gl;L ;shf;fg;-
k;. ,J nfhz;l
vjpuhfr; cz;L. mopg;gpy;
pidia d;idf; idj;J
zu;e;J
vk;kplk; ,Ug;gij ,y;yhNjhu;f;F nfhLg;gJ jhdk; vd;W nrhy;fpNwhk;. ve;j gpujp cgfhuKk; vjpu;ghu;f;fhky; kw;wtu;fSf;F ehk; vijf; nfhLj;jhYk; mJ jhdk;jhd;.
rup ,uj;j ahu; jhdk; nra;ayhk;?
18 taJf;F Nky; cs;stu;fs; ,uj;j jhdk; nra;ayhk;. Mdhy; ,uj;j jhdk; mspf;f tpUk;GNthuJ cly; vil 45 fpNyhTf;Ff; Fiwahky
,Uf;f Ntz;Lk;. ;
ey;y MNuhf;fpakhf ,Uf;Fk; ve;j egUk; ,uj;j jhdk; nra;ayhk;. ,uj;j jhdk; nra;tjhy; ekJ clYf;F ve;j ghjpg;Gk; Vw;glhJ.
3 khjj;jpw;F xU Kiw kl;LNk ,uj;j jhdk; nra;a KbAk;!
rhjhuz vilAs;s xt;nthU kdpj clk;gpYk; Ie;J Kjy; MW ypl;lu; ,uj;- jk; ,Uf;Fk;. mjpy; ,Ue;J ntWk; 300 Kjy; 350 kpy;yp ypl;lu; ,uj;jk; kl;LNk ,uj;j jhdj;jpd; NghJ vLf;fg;gLk;.
jhdkhf mspj;j ,uj;j msit ekJ cly; 24 Kjy; 48 kzp Neuj;jpw;Fs; kPz;Lk; cw;gj;jp nra;JtpLk;.
,uj;j jhdj;jpd; NghJ ehk; ,of;Fk; rptg;gZf;fspd; vz;zpf;if 56 ehl;fsp NyNa rPuhfptpLk;.
,uj;j jhdk; mspg;gjw;F ve;jtpjkhd czTf; fl;Lg;ghNlh> kUe;Njh Njit- apy;iy.
clypy; ,Ue;J ,uj;jk; vLf;f 5 my;yJ 10 epkplq;fs; kl;LNk MFk;. Mdhy; ,uj;j jhdk; mspj;j gpwF 10> 15 epkplq;- fs; Xa;ntLf;fr; nrhy;yp gpwFjhd; mq;fpUe;J mDg;Gthu;fs;. vdNt nkhj;jkhfNt ,uj;j jhdk; mspf;f 30 epkplq;fs; NghJk;.
,uj;j jhdk; mspj;j gpwFk; $l mtutu; jq;fsJ md;whl Ntiyfspy; vg;NghJk; Nghy; MrpupaH : gp.N[. bypg;FkhH
MNyhrfH FO : Qhdk; yk;Ngl;> kh%yd;> fUzh>
nghd;idah tpNtfhde;jd;> Re;jH rpd;dj;jk;gp.
jl;lr;R : nfsup> nfsryh> [Pth> gpupaju;rpdp>
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
xg;GNehf;fy; : rhitak;gjp Rg;ukzpak;> nfsup.
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
tiufiy MNyhrid : fUzh (b[p tiufiy mikak;)
njhlHGfs; - For More Info : Editor
P.O.Box #63581 Woodside Squarew 1571 Sandhurast Circ. Toronto, ON. M1V 1V0
Toronto tpepNahfk; : fpsp (rptuh[h) Montréal tpepNahfk; : RFkhud; rpd;idah
1-514-299-3186 Ottawa tpepNahfk; : mnyf;]; rptrk;G
1-613 -276-7253 Tel : 416-646-3422, 416.400.6406 Fax : 416.849.0594 Web : www.thaiveedu.com E-mail : info@thaiveedu.com
- 3 -

Page 4
- 4 -
jkpoPoj;jpd; fhg;guz jkpofk; jhd;
nfhjpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; jkpopd czH-
rpwpa VTfizfSk; gy;Foy; Fz;Lf-
Uf;fpwd. tiyfs; jkpofnkq;Fk; cz;zh-
Sk; jkpoHFbapUg;Gf;fs; vq;Fk; tif epiyg; Nghuhl;lkhfTk; filailg;Gf-
njhifapd;wp tPrg;gl;ld.
gpuzhg; shfTk; gzpg;Gwf;fzpg;Gf;fshfTk;
[dhjpgjp ePz;l CHtyq;fshfTk; tPjp kwpay;
Muk;gj;jpypUe;J Fz;L tPrpAk; tpkhdj;-
Ds;sjhfT Nghuhl;lq;fshfTk; fWg;Gf; nfhbg;
jhy; jhf;fpAk; td;dp kf;fis 300 rJu
jhfTk; m Nghuhl;lkhfTk; jd;Dapu; fhe;jpa top mwg;
KidAk; Nghuhl;lq;fs; vq;Fk; gutyhf Nkw;nfhs;-
vy;yh tplaq;fSk; jpl;lkpl;Nl eil
Kd;itf;f sg;gLfpwJ. ,e;jpa muR fz;jpwf;Fkh?
ngWtjdhy; gpuzhg; KfH[p cldbah
nfhz;Nl ,e;jpa muR mtHfspd; mwg;NghUf;F
fg; NghHepWj;jj;ij typAWj;jkhl;lhH
itf;fg;gl jFe;j Kbitf; nfhLf;Fkh vd;W
vd;gJ ntspg;gilahdJ. jkpoHfisf; Nfl;Lf; nfhz;bUf;fpwhHfs;.
fhg;ghw;Wk;gb Nfl;bUe;jjhfTk; mjw;F
kf;fSf;F ,uz;L ehl;fs; mtfhrk; ,yq;if
fg;gl;l ve cldbahfg; NghH epWj;jk; Ntz;Lk;
Nfl;ljhfTk; nra;jpfs; xUGwKk;>
Nghr;RthH vd;W njhlq;fg;gl;l Ntz;LNfhs; ,e;jpa
jw;fhypfg; Nghu;epWj;jk; nghJkf;fs;
jpy;iy. K murpd; ghuhKfg; Nghf;fpdhYk; ,yq;if-
,uhZtk; ifg;gw;wpa gFjpf;F ifg;gw;-
Gf;fhd c apy; tpLjiyg; Gypfspd; MAjf; fis-
whj gFjpapypUe;J ntsptuNtz;Lk;
nfhLf;f v Tf;Fk; mtHfis mlf;fntd MAjq;fs;
vd;gjw;fhfTk; vd;gJ kWGwkhfTk;
mjDlNd MNyhridfs; njhopy;El;g cjtpfs;
ntspte;jd. ,jdpilNa ghJfhg;G
gLj;j N vy;yhtw;iwAk;; ,yq;if muRf;F
tyak; vd murhq;fj;jhy; gpufldg;
fyhrhu j toq;fpa fhuzj;jhYk; gy khjq;fshf
gLj;jg;gl;l rpwpa epyg;gug;Gf;Fs; kPz;Lk;
gw;wpa Ng gpd;Nghlg;gl;ld. ,jdhy; ,yq;if
Fz;LtPr;Rf;fSk; ,d mopg;G eltbf;- ,uhZtj;jpd; tpkhdf; Fz;L tPr;Rf;fSk;
iffs; njhlHtJk;; epfo;e;J nfhz;b
NghHj; j murpay; fSila fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;>
toptFf;F gy;NtW cq;fs; epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;.
itf;fg;gl 25 tUlq www.inayam.net
khd jpl;l Gypfisg fq;fSf;F gl;ld. m 416 400 6406
MjuT n Nghd;w m thahf

jha;tPL • ngg;gputup 2009 kpoPoj;jpd; fhg;guz;
jkpofk; jhd;
; Fz;Lf- k; tif
; tpkhdj;- 300 rJu nfhz;L hy; hJkf;fs; ifg;gw;- Ntz;Lk; wkhfTk; ghJfhg;G gpufldg; ; kPz;Lk; eltbf;- nfhz;b
w;Fk;>
yam.net
Uf;fpwd.
gpuzhg; KfH[papd; ,yq;if tuTk; [dhjpgjp uh[gf;rTldhd re;jpg;Gk; ga Ds;sjhfTk; nraw;ghl;Lj; jpwd; tha;e;j- jhfTk; mike;jpUe;jjhfTk; jkpoHfspd; ghJfhg;Gf;Fk; rk chpikf;Fk; cj;ju- thjk; nfhLj;jpUg;gjhfTk; njhptpj;jp- Uf;fpwhH N[.MH/ uh[Pt; xg;ge;jj;jpd; gpufhuk; 13tJ jpUj;jr; rl;lj;jpd; fPo; ,j;jifa cWjpg;ghL fpilg;gjhfTk; njhptpj;jpUf;fpwhH.
,yq;ifj; jkpoHfspd; vjpHfhyj;ij xU rpq;fs [dhjpgjpapd; murpay; jpl;l tiuT gwpj;jNjh mNj [dhjpgjpap- dhy; Kd;itf;fg;gl;l jpUj;jk; ve;jsT J}uk; eilKiwr; rhj;jpakhFk; vd;- nwy;yhk; Kd;itf;fg;gl;l fUj;Jf;fs; ahTk; Gwe;js;sg;gl;ld. 1987k; Mz;L epiyikfisj; jpUk;gTk; nfhz;LtU- ksTf;F fhy; E}w;whz;bd; tuyhw;W epiyikfs; gpd;nrd;wpUf;ftpy;iy. Rje;jpuk; vd;why; vd;d tifahdJ jkpoHfSf;F xU Ml;rp Njit vd;gd Nghd;w fUj;Jf;fs; Nt&d;wptpl;lJ. kf;fs; ,uhZt mlf;FKiw vj;jifaJ vd;gijAk; rpq;fs murpd; jkpopd mopg;- Gf; nfhs;ifiaAk; njhpe;J itj;Jf; nfhz;bUf;fpwhHfs;.
epue;jukhd Rje;jpuj;Jf;Fk; rkhjhdj;- Jf;Fk; vdf; nfhLf;fg;gl;l tpiyNah mjpfk;. ve;NeuKk; khw;wj;Jf;Fl;glf;- $ba murpawjpl;lj;jpUj;jk; jw;fhypf mikjpiaf; $l Vw;gLj;Jkh vd;w re;Njfk; tYj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. murpay; fl;likg;gpy; khw;wk; Vw;gLj;jg;- glhj tiu ve;j cWjp nkhopAk; ve;j ehl;bdJ mOj;jKk; vJTk; nra;Jtplg; Nghtjpy;iy.
,e;jpahtpd; ePz;lfhyf; fdT Gypfspd; gyj;jpidf; Fiwg;gJk; KbAkhapd; MAjq;fisf; fise;njLg;gJ jkpoH gpujpepjpfs; vd;W mtHfshw; jPHkhdpf;- fg;gLgtHfsJ MNyhridAlDk; mq;fP- fhuj;JlDk; 13tJ jpUj;jr; rl;lj;ij mKyhf;FtJ vd;gdthfNt ,Ue;jJ. FWfpaJk; eilKiwf;F xt;thjJkhd murpaw; rpe;jid jkpoHfis mlf;fpahs KidAk; Mjpf;fntwpaHfspdhy; jhd; Kd;itf;f KbAk; mjidf; fUj;jpw; nfhz;Nl md;iwa xg;ge;jk; nra;J- itf;fg;gl;lJ.
kf;fSf;F capHthOk; chpik kWf;- fg;gl;l ve;j xU ehl;bYk; ve;jtpjkhd Nghr;RthHj;ijfSk; gydspf;fg;Nght- jpy;iy. Kjypy; kf;fSf;Fg; ghJfhg;- Gf;fhd cj;juthjk; Ntz;Lk;. mjidf; nfhLf;f ve;j muR jahuhf ,Uf;fpwNjh mjDlNdNa Nkw;nfhz;L eilKiwg; gLj;j Ntz;ba r%f nghUshjhu fyhrhu jd;dpiwTfSk; chpikfSk; gw;wpa Ngr;RthHj;ijfs; rhj;jpakhFk;.
NghHj; jPHT rhj;jpakhfhJ vd;gJk; murpay; jPHTjhd; ,yq;ifj; jkpoH- fSila Rje;jpuj;Jf;Fk; ghJfhg;Gf;Fk; toptFf;Fk; vd;gJ 1983k; Mz;bypUe;J gy;NtW cyf ehLfspdhYk; Kd;- itf;fg;gl;l fUj;jhFk;. mjw;fhf fle;j 25 tUlq;fshf ve;jtpjkhf Mf;fg+Ht khd jpl;lq;fSk; Kd;itf;fg;gltpy;iy. Gypfisg; Gwe;js;Stjw;fhf khw;wpaf;- fq;fSf;F ke;jphpg; gjtpfs; toq;fg; gl;ld. mbtULk; jkpoHfSf;F mur MjuT nfhLf;fg;gl;lJ. Mde;j rq;fhp Nghd;w murpay;thjpfs; murhq;fj;jpd; thahf khw;wg;gl;lhHfs;. murhq;fk;
- m. fzgjpg;gps;is -
nra;tnjy;yhk; rhpnad;W jiyahl;Lk; nghk;ikfis itj;J murpay; jPHT nfhLf;Fk; ehlfj;ij ahHjhd; Vw;Wf; nfhz;lhYk;> jkpofj; jkpoHfs; cld; Nghf khl;lhHfs; vd;w epiy cUthfp tUtJ ,yq;if muRf;F xU ,f;fl;lhd #oiy Vw;gLj;jhky; NghfhJ.
njd; jkpofj;jpy; ,yq;ifj; jkpoUf;F ghJfhg;G Ntz;Lk; vd;w fUj;jiyfs; tYg;ngw;wpUf;Fk; mNjNtis> jkpoUf; Fj; jdp myF ve;j tbtj;jpyhtJ Ntz;Lk; vd;w Nfhhpf;ifAk; mJ jkpoPokhFk; vd;Wk; xU gFjpapdH njsp- thfTk; cWjpAlDk; ,Uf;ifapy; kW Gwkhf mjid murpayhf khw;wp Rayhgk; NjLtjw;Fk; rpyH Kw;gLfpwhH- fs;. tpLjiyg; Gypfspd; Nky;; jdpg; gl;l ntWg;G cUthf;fg;gl;ljw;fhd fhuzk; vJ vd;gjidj; njspTld; czu KbahjtHfs; fhuzk; njhpahj xU vjpHg;gpid cUthf;Ftjpy; jkJ jpwikfisAk; fhl;lj;jtwtpy;iy. jkpofj; jkpoHfspd; VNfhgpj;j chpikf; Fuy; mj;jifa vjpHg;GfSf;nfy;yhk; Kw;Wg;Gs;sp itf;Fk;.
GtprhH murpay; tuyhw;wpy; ,yq;ifapd; murpaw; jiyikapidf; fl;Lg;gLj;Jk; Mw;wy; njd;dpe;jpahTf;Nf ,Ue;jJ. Nrhou;fspd; NguuRthjk; rpq;fs ,uhZtj;ijj; jkpou; gFjpapypUe;J njd;gFjpf;Fj; js;spaJ Nru Nrhog; NguuRfistpl ghz;bag; NguuRjhd; rpq;fs muir khw;wpaikg;gjpYk; fl;Lg;- gLj;JtjpYk; $ba gq;fhw;wp te;jJ. gpw;fhyj;jpYk; ehaf;fHfspd; Mjpf;fk; ,yq;ifapy; Nt&d;Wtjw;Fk; ghz;ba ehLjhd; topNfhypaJ.
Jl;lifKD f[ghF fhyr; rpq;fs Mjpf;f muR uh[gf;r fhyj;jpy; cUth- fpapUg;gjhfg; ngUikg;gLk; rpq;fs Ml;rpahsHfs; ,d;W eilngWk; jkpopdg; gLnfhiy md;wpUf;ftpy;iy vd;w tuyhw;W cz;ikapid kwe;Jtpl;lhHfs;.
1987y; ,e;jpah jdJ gilapidf; nfhz;Lte;jJNghd;wnjhU epiyikap- id ,g;nghOJk; Vw;gLj;Jk; #oiy Vw;gLj;jptpl;lJ ,j;jifa Nghf;F ,e;j Kiw 

Page 5
jha;tPL • ngg;gputup 2009
(Carbon Monoxide ) jPq;F fhgd; nkhndf;irl; (CO) vd;gJ epwNkh my;yJ kzNkh mw;w thAthFk;. ,jid fz;fshy; fhzNth my;yJ kze;jwp aNth Kbahjjhy;> ,t; thA cq;fs; tPl;by; ,Uf;fpd;wJ vd;W ePq;fs; mwpa Kd;dNu ,J cq;fisg; ghjpf;Fk;.. rpwpjsT thAf; frpT $l ghuJ}ukhd Rfhjhug; gpur;ridfis cUthf;Fk;. ,t;thA tpiuthf ,uj;jj;jpy; Nrh;e;J xl;rprd; thAit vLj;Jr;nry;Yk; jd;ik- iaf; Fiwg;gjhy; ,J kpf Mgj;jhdJ.
fhgd; nkhndf;irl; vq;fp Ue;J tUfpd;wJ? caph;r;Rtl;L vhpnghUl;fs; vhptjdhy; Vw;gLk; nghJthd tpisNt fhgd; nkhndf;irl;lhFk;. vhpnghUl;fis vhpf;Fk; (,aw;if thA> GnuhNgd;> vz; nza;) cgfuzq;fs; rhpahd Kiwapy; jhgpf;fg;gl;L Ngzg;gl;lhy; rpwpasT fhgd; nkhndhf;irl;Nl ntsptplg;gLk;. vhpnghUl;fs; vhptjdhy; Vw;gLk; tpis nghUl;fs; nghJthf ghJfhg;ghfNt ntspaplg;gl;l NghjpYk;> ahjhtnjhU nray;Kiw> cjhuzkhf GifNghf;fpf; Fohapy; FUtpf;$L mike;jpUe;jhy; my;yJ vhpf;Fk; cgfuzj;jpw;fhd xl;rprd; Fiwf;fg;gl;lhy;> fhgd; nkhndf;irl;bd; msT mghafukhd kl;lj;ij tpiutpy; milAk;.
kuk;> kz;nza;> epyf;fhp vhpjy; vd;gd fhgd; nkhdf;irl; cw;gj;jpahtjw;F toptFf;Fk;. ,jid tpl thAtpy;
cq;fs;tPLfspy; fhgd; nkhndf;irl;bd; ghj
,aq;Fk; ,ae;jpuq;fSk; fhgd; nkh-
fpfisA ndhf;irl;il cw;gj;jp nra;fpd;wd. Xh;
fisAk Fspuhd ,ae;jpuj;ij (Cold Engine) ,af;f
fs;> Jt Muk;gpf;Fk; NghJ fhgd; nkhndf;irl;
$ba K cw;gj;jp mjp $bajhf ,Uf;Fk;. vdNt
gl;Ls;sd cq;fs; Nkhl;lhh; thfdj;ij ,af;fpa
gwitfs gpd; fuh[py; tpLtJ Mgj;jhdjhFk;.
jil V fhgd; nkhndf;irl;ilf; nfhz;l Gif
ghpNrhji ahdJ ,jid xl;bAs;s Rth;fs; my;yJ fjT topfspD}lhf Mgj;jhd kl;lq;- fis milAk;.
• vhpnghU Vw;gLj;J wdth v
vkJ tPl;by; fhgd; nkhndh f;irl; Vw;glf; $ba %yh
• Xh; rpwpa kw;Wk; nghUj;j jhuq;fis vt;thW ePf;fyhk;
Njita fhgd; nkhndhf;irl;lhy; er;Rj; jd;ik
fpd;wjh Vw;glhjthW jtph;g;gjw;fhd kpf Kf;fp
El;gtpa akhd gbKiw> fhgd; nkhndhf;irl;
Aq;fs; cq;fs; tPl;bDs; EioAk; re;jh;g;
• cq;fspl gj;ij xU NghJk; Vw;gLj;jhkypUg;
Naw;Wk; gjhFk;. ,J ghJfhg;gpw;fhd KjyhtJ
Gif Ng topahFk;. cq;fs; tPl;by; fhgd;
Gif k nkhndhf;irl;bdhy; Vw;gLk; mghaq;
jFjp t fisf; Fiwg;gjw;F ,e;jg; gl;baiyf;
siuf; n ftdpAq;fs;.
• GNuhNgd
• tUlnkhU jlit Fspuhd thdpiy
mLg;Gfs Muk;gpf;F Kd; Xh; jFjp tha;e;j
Lg;G (O njhopy; El;gtpayhsiuf; nfhz;L>
cq;fs; cq;fs;vhpnghUs; cgfuzq;fs; Ntiy
lhk;. nra;af; $ba epiyapy;; cs;sdth vd ghpNrhjpj;J Rj;jk; nra;a mDkjp Aq;fs;.
• %ba ,af;f M fuh[pd;
• tUlhtUlk; jFjp tha;e;j njhopy;
ghijf;F El;gtpayhsiuf; nfhz;L GifNghf;
nry;Yq

- 5 - cq;fs;tPLfspy; d; nkhndf;irl;bd; ghjpg;G
d; nkh-
fpfisAk;> fhw;W ntspNaWk; Jthuq; ;wd. Xh;
fisAk;> jilfs; my;yJ ntbg;Gf;- ne) ,af;f
fs;> Jthuq;fs; my;yJ frpT Vw;glf; ndf;irl;
$ba Kiwapyhd mhpj;jy;fs; Vw;- k;. vdNt
gl;Ls;sdth vd mwpa (cjhuzkhf: ,af;fpa
gwitfspd; $Lfs;> kuf; nfhg;Gfshy; hdjhFk;.
jil Vw;gly;) Nghd;wtw;iw mwpa ;l Gif
ghpNrhjid nra;Aq;fs;. ; my;yJ kl;lq;-
• vhpnghUs; vhpAk; ,lq;fspy; jil Vw;gLj;Jk; nghUl;fs; fhzg;gLfpd; wdth vd;gij rhp ghUq;fs;.
nkhndh a %yh
kNfd; rpq;fuh[h - tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
GFtijj; jLf;FKfkhf fuh[pd; fjit %Lq;fs;.
• Nkhl;lhh; thfdk; fuh[pDs; ,Uf;Fk; NghNjh my;yJ fuh[; fjTfs; jpwe; jpUf;Fk; NghNjh njhiytpy; ,Ue;J
• Xh; rpwpamiwapy; ntg;gNkw;wf; $ba
jd;dpaf;fkhf thfdj;ij ,af;Fk; kw;Wk; nfhjpfyd; cgfuzq;fisg;
fUtpia gad;gLj;j Ntz;lhk;
ePf;fyhk; j; jd;ik pf Kf;fp dhf;irl;
nghUj;j Kd;dh;> rhpahd vhpjYf;Fj; NjitahdsT NghJkhd tsp ,Uf; fpd;wjh vd;gijj; juk; tha;e;j njhopy; El;gtpayhsiuf; nfhz;L ghpNrhjp- Aq;fs;
• ,aw;if thA> GnuhNgd; my;yJ epyf;fhpahy; ,aq;Fk; ghh;gf;fpA+ mLg;Gfis tPl;bDs;Ns my;yJ tPl;Lld; ,ize;j fuh[pNyh xU NghJk; ,af;f Ntz;lhk;. ; re;jh;g;
• cq;fsplk; rf;jp tha;e;j Gif ntsp ;jhkypUg;
Naw;Wk; tprpwp (Exhaust Fan) ,Ue;jhy; jyhtJ
Gif Nghf;fpapDs;spUe;J fPNo ,jd;
• kz;nza;ahy; ,aq;Fk; ntg;gNkw;wy; fUtpia tPl;bDl;gFjpapNyh my;yJ fuh[pNyh gad;gLj;Jtijj; jtpUq; ; fhgd; mghaq; ;baiyf;
Gif kPs ,Of;fg;glhjpUg;gij Xh; jFjp tha;e;j njhopy; El;gtpayh- siuf; nfhz;L cWjp nra;Aq;fs;.
fs;. ,jd; gad;ghL jtph;f;f Kbah jJ vdpy;> ,J,aq;Fk;NghJ ad;dy; fisj; jpwe;J itg;gjd; %yk; vhpAk;
• GNuhNgd; my;yJ ,aw;if thA thdpiy
mLg;Gfspd; (Gas stove) my;yJ fdy tha;e;j
Lg;G (Oven) vd;gtw;iwg; gad;gLj;jp nfhz;L>
cq;fs; tPl;il ntg;gNkw;w Ntz; s; Ntiy
lhk;. s;sdth mDkjp
• %ba fuh[pDs; XH; thfdj;ij ,af;f Muk;gpf;f Ntz;lhk;. Kjypy; fuh[pd; fjTfisj; jpwTq;fs;. XL njhopy;
ghijf;F cldbahf fuhf; nfhz;L
thAit ntspNaw;Wq;fs;.
• Gy;ntl;Lk; fUtp> gdp mfw;Wk; cg fuzk; (Snow Blower) my;yJ thA thy; ,aq;Fk; ve;j XH; cgfuzj; ijAk; tPl;bDs; my;yJ fuh[pDs; ,af;f Ntz;lhk;.
• Fsp&l;Ljy;> rikj;jy;> ntspr;r Nkw; wy; vd;gd $lhuq;fs; kw;Wk; thfd
ifNghf;
nry;Yq;fs;. gpd; Gif tPl;bDs; cl;
7k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 6
- 6 -
• No Money Down Programs
• Credit ∏ ́flEÁ· c^·k ̇Ô^ Late Payment, Bankruptcy a
• A]B zΩk ́kV· ̇Ô”¬zD, ∑B Œø∫zÔ^ ÿƒFm > ́©√|D
• New Mortgages, Refinances
• >ta_ ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ
• Fast Approvals & Closings
• 45 k∫ ̨Ôπ¶tÚÕm zÁ≈Õ>
• c∫Ô·m T‚|¬oÔ kÕm M
• c∫Ô^ ]Ú©]oB ®∫Ô^ ÿku
 ́VD ̨ RAM
T
TEL: 416.526

 ́VD ̨Úi RAM KRISH Senior Mortgage Consultant The Mortgage Alliance company of Canada
Head Office: 2005 Sheppard Ave. E, Suite 200, Toronto, ON M2J 5B4 Phone: 416.499.5454, Fax: 416.499.8366 TEL: 416.526.4996
oney Down Programs it ∏ ́flEÁ· c^·k ̇Ô^ Credit ÷_ÈV>k ̇Ô^ Payment, Bankruptcy and R9Ls - No Problem B zΩk ́kV· ̇Ô”¬zD, ∑B ÿ>Va_ kVF©A^·k ̇Ô”¬zD Mortgage
∫zÔ^ ÿƒFm > ́©√|D
Mortgages, Refinances, Switches - (Switch for free) & Pre - Approval a_ ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ^, ÔÁ¶E Wt¶¬ Ô‚¶D ÷_ÁÈ
Approvals & Closings k∫ ̨Ôπ¶tÚÕm zÁ≈Õ> k‚Ω T>D Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D ∫Ô·m T‚|¬oÔ kÕm Mortgage ÿƒFm > ́©√|D ∫Ô^ ]Ú©]oB ®∫Ô^ ÿku§
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 7
jha;tPL • ngg;gputup 2009 cq;fs; tPLfspy; fhgd;...
5k; gf;fj; njhlHr;rp...
tPLfspy; gad;gLj;jy; Mgj;jhdJ. vy;yh cgfuzq;fSk; ntspNa fhw;iw mfw;wf; $bajhf ,Ug;gij cWjpg; gLj;JtJld;> kpd;rhu my;yJ kpd;f yj;jhy; ,aq;Fk; cgfuzq;fis rhj;jpakhd ,lq;fspy; gad;gLj;jTk;.
• gdp> ntspNa msTf;fjpfkhd jhtu tsh;r;rp> Jzp Nghd;wtw;why; Jthuq; fs; milgLtijj; jtph;f;f Jzpfha itf;Fk; ryit cgfuzq;fis mbf;fb Rj;jk; nra;a Ntz;Lk;.
• msTf;fjpfkhd thfd nehprYs;s tPjpfl;F mUfhikapy; tPLfs; ,Ue;jhy; ntspNa cs;s fhgd; nkhndhf;irl; kl;lq;fs; cq;fs; cs;tPl;L tspapd; juj;ijg; ghjpf;Fk;.
Nkw;fz;l topKiwfis ePq;fs; gpd;gw; wpdhy;> ePq;fs; fhgd; nkhndhf;irl;lhy; Vw;gLk; mghaq;fis mjpfstpy; jtph; f;fyhk;. vdpDk;> ,j;jifa top Kiw fisg; gpd;gw;wpdhYk;$l jtph;f;fKbahj mghafukhd epfo;Tfs; Vw;glf; $Lk;. cq;fs; tPl;by; fhgd; nkhndhf;irl; ilf; fz;lwpaf;$ba fUtpiag; nghUj;- JtJ Xh; ghJfhg;ghd Kd;ndr;rhpf;if topKiwahFk;. rpy khehfu rigspy; ,J rl;lkhFk;. fhgd; nkhndhf;irl;- ilf; fz;lwpAk; fUtp tiffs; ntt; NtW topfspy; nrayhw;Wk;. vdpDk; ,it vy;yhtw;wpYk; fhgd; nkhnhf;- irl;bd; epak mstpy; Vw;gLk; khWjy; fisf; fz;lwpAk; jd;ik rpwg;ghf cs;sJ. ,it vy;yhk; ntt;NtW #oy;- fspd; fPo;; ,aq;Ftjw;F Vw;g rhd;wpjo; mspf;fg;gl;lit. fhgd; nkhndhf;irl; fz; lwpAk; fUtpia thq;Fk; NghJ vj;jifa mk;rq;fis ehk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;? mNefkhd fhgd; nkhndhf;irl; fz; lwpAk; fUtpfs; FWfpafhyj;jpy; fhgd; nkhndhf;irl; kl;lq;fs; cah; msit milAk; NghJ vr;rhpf;if kzpia xypf;FkhW tbtikf;fg;gl;Ls;sd. vt;thnwdpDk;> Rfhjhu epWtdq;fspd; mwpTWj;jypd;gb> ePz;l fhyj;jpy; Fiwe;j kl;l ntspNaw;Wiffs; $l ftdj;jpy; vLf;fg;gly; Ntz;Lk; (Health Canada, 1989).
kpfTk; cah; kw;Wk; jho;kl;lq;fis vLj;Jf; fhl;Lk; fz;lwp fUtpfs; kpfTk; tpiyAah;e;jitahapUe;j NghJk; ,it mjpf jpUj;jkhd jd;ikiaAk; mjpf jfty;fisAk; toq;ff; $bait.
fhgd; nkhndhf;irl; fz;lwpAk; fUtp nahd;iw thq;Fk; NghJ fdlh epak rq;fj;jpd;(Canadian Standards Association - CSA) epakj;Jld; gl;bay; gLj;jg;gl;l fz;lwpAk; fUtpia ftdj;jpy; nfhs;s- Tk;. ghpNrhjpf;Fk;epWtdj;jpd; rpd;dq;fs;> thrfq;fs; fUtpapy; fhzg;gLk;. fhgd; nkhndhf;irl; fz; lwpAk; fUtpia vq;Nf
Everything DIRECT FROM MANUFACTURER
Factory Direct Prices Custom Custom Made Made Wood & Vinyl Shutters Blinds Draperi California Style Shutters Plantation Style Shutters
Traditional Style Shutters Arches
Swags Sheers Valance Curtains
(We Do Any Colour Of
And Mor
Paint & Stain)
Vertical Blinds Venetian Blinds Wood Blinds Bamboo Shades Roller Shades And More
itf;fyhk;? mNefkhd cw;gj;jpahsh;fs; jkJ fhgd; nkhndhf;irl; fz;lwpAk; fUtp ia vq;Nf epWt Ntz;Lk; vd;W Fwpg; gpLth;. nghJthf> fz;lwpAk; fUtpia itf;f Ntz;ba rpwe;j ,lk;> ePq;fs; epj;jpiu nra;Ak;NghJ vr;rhpf;if kzp- iaf; Nfl;ff; $bajhf ,Uf;Fk; ,lkh Fk;. fhgd; nkhndhf;irl; MdJ tspia xj;j epiwAilaJld; xU miwapDs; rPuhfg; gutf; $baJ. MfNt Xh; fz;l wpAk; fUtpia vr;rhpf;if kzp Nfl;ff; $ba ve;j xU ,lj;jpYk; ve;j cauj; jpYk; itf;fyhk;. Nkyjpfkhd fUtp fis tPl;ilr; Rw;wp NtW gy ,lq;f spYk; itf;fyhk;. cjhuzk;: gps;isapd; gLf;if miw. ,f; fUtpia tPl;by; nghUj;j Kd; gpd;tUk; gl;baiy ftdj;jpw; nfhs;Sq;fs;. fUtp Nrj kiltijj; jtph;f;fTk;> jtwhd vr;r- hpf;if kzp xypg;gijf; Fiwf;fTk; fUtpia gpd;tUk; ,lq;fspy; jhgpf;f Ntz;lhk;.
• ntg;g%l;lg;glhj epy mbj;jsq;fs; (Basements)> fuh[;
• cah; eWkzj; ijyq;fis tprpWk; fUtpfs; Nghd;w ,urhad fiujy; fs; my;yJ Rj;jpfhpf;Fk; jputq;fs; fhzg;gLk; ,lq;fs;.
• fhw;W> Gif ntspNaWk; Gif Nghf;fp fs;> Jthuq;fs;
• ntg;gNkw;Wk;> rikf;Fk; cgfuzq; fspd; 2 kPw;wUf;F cl;gl;l ,lq;fs;.
• fhw;Wf;fhf jpwf;fg;glf; $ba ,il ntspfs;.
• ,aw;if thA Rw;Nwhl;lk; Fiwthf ,Uf;Fk; gFjpfspd; my;yJ %iyf- spd; 2 kPw;wUf;F cl;gl;l ,lq;fs;
• cah; Nghf;Ftuj;J gFjp Nghd;w Nrj Nkw;glf; $ba gFjpfs;
• thdpiyf;F Neubahf cl;glf; $ba gFjpfs; fhgd; nkhndhf;irl;ilf; fz;lwpAk; fUtp vr;rhpf;if kzp xypj;jhy; ehk; nra;a Ntz;baJ ahJ? vr;rhpf;if kzp xypj;jhy; myl;rpak; nra;a Ntzlhk;. fhgd; nkhndhf;irl; fz;lwpAk; fUtpfs;> Xh; MNuhf;fpa khd tsh;e;Njhh; ve;j xU mwpFwpia Ak; czu Kjy; xypf;ff; $bathW tbtikf;fg;gl;Ls;sd. rpRf;fs;> taJ Kjph;e;Njhh;> Rthrk; kw;Wk; ,Uja NehAs;Nshh; Fwpg;gpl;l ,liuf; nfhz;- bUg;gJld;> fhgd; nkhndhf;irl; er;;rhjypd; Fiwe;j kl;lj;jpw;F $l gjpy;jhf;fj;ij mjpfstpy; ntspg;gLj;jf; $bath;fshf ,Ug;gh;. fhgd; nkhndhf;irl; ntspNaWk; %yhjhuj;ij mwpe;jhy; ePq;fs; nra;a Ntz;bait ahit? cq;fs; fz;lwpfUtp vr;rhpf;if kzpia
xypj;jJl ntspNaw lk; ,U kz;nza ePq;fs; nr
• cq;fs; tiuAk; midti
• fha;r;ry Dk; ,U
• fhgd; %yhjhu epWj;jp
• tPl;by; Aq;fs;.
• vr;rhpf;i nra;Aq;f
• vr;rhpf;i kPz;Lk;
• vjph;fhy jtph;g;gj nfhs;S cq;fSf jhuj;jpy nkhndhf dhy;...
• cq;fs; tiuAk fs;. m
• ahjhapD mwpFwpf Rfhjhug thA Nri my;yJ mioj;
• jdpf; F cq;fs; Ntz;lh zq;fis ahjhapD ghpNrhji irl; fz nra;Aq;f
• thpira Gfspy; Nwhl;lK cgfuz ,e;j epi %yhjhu tpl cq kpf Kf
• vy;yh v fisAk tpayhs jpUj;jk nkhndh fhzg;gl
• tPl;ilg; ePq;fp t tPl;by; k
fhgd; n #l;lg; g Fwpfs;. cq;fs; F
ROYAL ROYAL
SHUTTERS SHUTTERS & & BLINDS BLINDS
INC. INC.
Sales - Service - Installations
T

- 7 - tPLfspy; fhgd;...
fhgd; mwpFwpfis gLj;Jq;fs;.
nkhndhf;irl; mwpe;jpUg;gjid eQ;#l;lypd; cWjpg;
rpwpjsT ntspNaw;wk;. jiyapb> jbkd;> fz; vhpT Nghd;w fha;r;rYf;Fhpa mwpFwpfs;. ; jkJ k; fUtp ;W Fwpg; fUtpia ;> ePq;fs; f kzp- k; ,lkh tspia iwapDs; Xh; fz;l
eLj;jukhd ntspNaw;wk;. jiyr; Rw;wy;> kaf;fk;> the;jp Nghd;w mwpFwpfs;. Fog;gKk;> vd;d Vw;gLfpd; wJ vd;gij mwpa Kbahj jd;ik ahYk; ghjpg;Gf;Fl;gLk;rpyUf;F tPl;il tpl;L ntspNaWtjw;Nfh my;yJ cj tpf;F miog;gJ gw;wpNah jPh;khdk; vLf;f KbahJ f\;lg;gLth;. p Nfl;ff; ;j cauj; d fUtp ,lq;f
msTf;fjpfkhd ntspNaw;wk; kaf;fk;> %isg; ghjpg;G> ,wg;G. ps;isapd; tPl;by; gl;baiy tp Nrj hd vr;r- iwf;fTk;
njhlh;r;rpahd Fiwe;jsT ntspNaw;wk; ,J mtjhdpf;ff; $ba mwpFwpfspw;F ,l;Lr; nry;yhtpbDk; ePq;fs; ,j;jifa ntspNaw;wj;ijj; jtph;f;f Ntz;Lk;. fhgd; nkhndhf;irl; fz; ; jhgpf;f
lwpfUtpia vt;thW ghp ;jsq;fs;
Nrhjpf;fyhk; mjpfkhd fhgd; nkhndhf;irl; fz;l jrq;fs;
wpAk; fUtpfspw;F Xh; ghpNrhjid ;fs; (Hair tprpWk; fiujy; putq;fs;
nghj;jhd; (test button) fhzg;gLk;. ,jid xU fpoikf;F xU jlit mOj;jp> fUtp Ntiy nra;fpd;wjh vdg; ghh;j;jy; mtrpak;. ntspf;fhl;biaf; (Display) nfhz;Ls;s fz;lwp fUtpfs; fhgd;
f Nghf;fp
nkhndhf;irl;bd; njhpe;j %yhjhuq;- fshd rpful; Gif my;yJ thridf; Fr;rpapd; Gif %yk; ghpNrhjpf;fg;glyhk;. gfuzq;
fhgd; nkhndhf;irl;bw;fhd %yhjhuj; ,lq;fs;.
ij (cjhuzk;: rpful; Gif) 8-10 mq; a ,il
Fyq;fs; mg;ghy; js;sp itj;J fhgd; nkhndhf;irl;bd; rpwpa msT fhzg;-
Fiwthf %iyf- lq;fs;
gl;lhy; $l vz;zpyf;f ntspf;fhl;b (Digital display) vt;thW gjpyspf;fpd;wJ vd;gij mtjhdpAq;fs;. Mdhy; ,e;jg; ghpNrhjidapd; NghJ mNefkhf vr;r- hd;w Nrj
hpf;if kzp xypf;fhJ.
lf; $ba
fhgd; nkhndhf;irl; fz;lwpAk; fUtp tpw;fg;gLk; ,lq;fspy; fz;lwpAk; fUtp ghpNrhjidg; nghjpfs; (test kits) cs;sd. rl;ilf; r;rhpf;if k; nra;a
,it fhgd; nkhndhf;irl;bd; (1000ppm) cah; kl;l msT tiu fhl;LtJld; ghpNrhjidapd;NghJ ,f; fUtpia itg;gjw;F gpsh];bf; $lhuj;ijAk; toq;Fk;. ,e;j ghpNrhjid fhgd; yl;rpak;
nkhndhf;irl;bd; mjp cah; kl;lj;Jld; dhf;irl;
Xh; vr;rhpf;if kzp xypg;gijAk; ep&- Nuhf;fpa
gpf;Fk;. wpFwpia bathW
fdlh epak rq;fKk; (CSA)> If;fpa s;> taJ
mnkhpf;fhTk; (Underwriter's laboratory or UL) fhgd; nkhndhf;irl; epakj;ij ; ,Uja
vOJtijAk; cw;gj;jpg; nghUl;fis ; nfhz;- dhf;irl;
ghpNrhjis nra;tjw;Fkhf ,ize;- pw;F $l
Js;sd. pg;gLj;jf;
,jid thrpg;gJld; kl;Lk; epd;WtplhJ ,jid nraw;gLj;Jtjd; %yk; cq;f hf;irl; huj;ij nra;a ?
spdJk; cq;fs; FLk;g mq;fj; jth;f spdJk; caph;fisg; ghJfhj;J gad; ngWtPh;fshf.
mahen@thaiveedu.com
kzpia
NDS
INC.
xypj;jJld;> fhgd; nkhndhf;irl;il ntspNaw;wf;$ba %yhjhuKk; cq;fsp lk; ,Ue;jhy;> cjhuzkhf Xh; kz;nza; ntg;gNkw;wp ,Ue;jhYk; $l ePq;fs; nra;a Ntz;bait:-
• cq;fs; nry;yg; gpuhzp cl;gl mid tiuAk; tPl;il tpl;L ntspNaw;Wq;fs;. midtiuAk; fzf;fpLq;fs;.
• fha;r;ry; Nghd;w mwpFwpfs; ahjhap- Dk; ,Ue;jhy; 911I mioAq;fs;.
• fhgd; nkhndhf;irl; ntspNaw;Wk; %yhjhuj;ij mfw;Wq;fs; my;yJ epWj;jp tpLq;fs;.
• tPl;by; fhw;Nwhl;lj;ij Vw;glr; nra;- Aq;fs;.
• vr;rhpf;if kzpia kPz;Lk; rhp nra;Aq;fs;
• vr;rhpf;if kzp xypj;J KbAkl;Lk; kPz;Lk; tPl;by; FbNaw Ntz;lhk;.
• vjph;fhyj;jpy; ,e;j epiyikfisj; jtph;g;gjw;F Vw;w gbKiwfis Nkw; nfhs;Sq;fs;. cq;fSf;Fj; njhpahj %yh jhuj;jpy; ,Ue;J fhgd; nkhndhf;irl; ntspNawp dhy;...
• cq;fs; nry;yg; gpuhzp cl;gl mid tiuAk; tPl;il tpl;L ntsp Naw;Wq;- fs;. midtiuAk; fzf;fp Lq;fs;.
• ahjhapDnkhUtUf;F fha;;r;ry; Nghd;w mwpFwpfs; ,Ue;jhy;> 911I mioAq;fs;. Rfhjhug; gpur;rid VJk; ,y;yhtpby;> thA Nrit> ntg;g Nkw;Wk; xg;ge;jfhuh; my;yJ jPaizg;Gj; jpizf;fsj;ij mioj; J tPl;ilg; ghpNrhjpAq;fs;.
• jdpf; FLk;g tPl;by; ePq;fs; trpj;jhy;> cq;fs; tPl;il fhw;Nwhl;lKs;sjhf;f Ntz;lhk;. vhpnghUs; vhpf;Fk; cgfu zq;fis epWj;Jq;fs;. my;yJ NtW ahjhapDnkhUth; cq;fs; tPl;il ghpNrhjid nra;AKd; fhgd; nkhdf; irl; fz;lwpAk; fUtpia kPz;Lk; rhp nra;Aq;fs;.
• thpirahd tPLfs;> njhlh; FbapUg; Gfspy; ePq;fs; trpj;jhy;> tPl;il fhw; Nwhl;lKs;sjhf;fp vhpnghUs; vhpf;Fk; cgfuzq;fis epWj;jp tpLq;fs;. ,e;j epiyapy; fhgd; nkhndhf;irl; %yhjhuj;ijf; fz;lwpa Kay;tij tpl cq;fs; mayth;fspd; ghJfhg;G kpf Kf;fpakhdJ.
• vy;yh vhpnghUs; vhpf;Fk; cgfuzq; fisAk; jFjp tha;e;j njhopy; El;g tpayhsiuf; nfhz;L ghpNrhjpj;J jpUj;jk; nra;Aq;fs;. ,it fhgd; nkhndhf;irl; %yhjhuk; vd ,dq; fhzg;glyhk;.
• tPl;ilg; ghpNrhjpj;jth;fs; mghak; ePq;fp tpl;lJ vd mwptpj;jhnyhopa tPl;by; kPz;Lk; FbGf Ntz;lhk;.
fhgd; nkhndhf;irl; eQ;- #l;lg; gl;likf;fhd mwp Fwpfs;. cq;fs; FLk;g mq;fj;jth;fs; ahtUk;
NDS
INC.
es
e - Installations stom stom Made Made
Workmanship Guaranteed
Draperies
Free Shop At Home linds
Swags
CALL FOR A FREE ESTIMATE: Blinds
Sheers nds
Valance hades
Curtains ades
And More
Thaas Sivathason Tel: (416) 13 Years 562-0340
of Experience in Shutter Business
Full Satisfaction Guaranteed
;

Page 8
- 8 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 9
jha;tPL • ngg;gputup 2009
Fly; tshp (Appendix) vd;W $wg;gLk; rpW cWg;ghdJ vkJ tapw;Wg; gFjpapy;> rpWFlYk; ngUq;FlYk; re;jpf;Fk; ,l khfpa tyJgf;ff; fPo; %iyapy; mike;- Js;sJ. VNjh xU fhuzj;jhy; Fly; tshpahdJ tPq;Fk; nghOJ mjd; fOj;- Jg;gFjpahdJ eRf;fg;gLfpd;wJ. ,jdhy; ghhpa khw;wq;fs; Vw;gLk;. mg;nghOJ me;jf; Fly; tshpahdJ ntbj;J> mjDs; cs;s gFjpfs; tapw;Wg; gFjp- apDs; tplg;gLfpd;wd. ,J kpfTk; Mgj;jhd fl;lkhjyhy; tapw;W Neha; cs;stHfs; vtUk; Kd;$l;bNa itj;- jpaiu ehb jkJ Nehia vd;d njd;W mwpe;J nfhs;Sjy; mtrpak;. tPq;fpa> Neha; tha;g;gl;Ls;s Fly; tshpia (Appendix) Fly; tshp Neha; (Appendi- citis) vd;W miog;gH.
vg;gb ,J cUthfpwJ? Fly; tshpapd; mikg;igg; ghHj;jPHf- shdhy;> xU rpwpa Foha; xd;W tyJ ngUq;Flypd; mbapypUe;J njhq;fpf;- nfhz;bUg;gijf; fhzyhk;. Fohapd; fOj;Jg; gf;fk; (Nkw;gFjp) ngUq;Fly; gFjpapy; rpW J}thuj;jpD}Nl jpwf;fpd;wJ. mbg;gFjp %bapUf;Fk;. xU Ngdh mstp- yhd ,e;j tshpf;F FUjpr; Rw;Nwhl;lk;> epzePHr; Rw;Nwhl;lk; vd;gd cz;L. ,jd; eLNt cs;s xLq;fpa ePz;l Foha; Fly; tshpapd; mbg;gFjp tiu ePz;b- Uf;Fk;. Nkw;gFjpapYs;s Jthuj;jpD}- lhf ngUq;FlYld; rk;ge;jg;gl;bUf;Fk;. mjhtJ Fly; tshpapDs;Ns Vw;gLk; Rug;Gf;fs; ,j;Jthuj;jpD}lhf ngUq;- FlypDs; ntsptplg;gLk; mNj Neuj;jpy; Flypy; thOk; gf;wPhpahf; fpUkpfSk; mq;Nf cl;nrd;W thOfpd;wd. ,U topg; ghpkhw;wk; ,j;Jthuj;jpD}lhf eilngWfpwJ. ,j;Jthuk; gpd;tUk; fhuzq;fshy; milgLk; nghOJ Neha; Vw;gLfpd;wJ. Fly; tshp Neha; kpfTk; Mgj;jhdJ.
fhuzq;fs; vd;d?
•
vkJ czTld; nry;Yk; gpw nghUl; fs; (fy;> kz;> rkpghlilahj ckp vd;gd) jw;nrayhf Fly; tshpapd; tha;g;gFjpf;F mz;ikahf kyj;Jld; gazpf;Fk; nghOJ Jthu thapypy; CW epfo;e;J me;j tha;g;gFjp tPq;f yhk;.
•
mbtapw;wpy; Fly; tshp cs;s gFjp apy; Vw;gLk; mb fhaq;fs; Fly; tshpapy; fhaj;ij Vw;gLj;jyhk;.
•
epzePHf;fl;bfspd; tPf;fj;jhy; fOj;Jg; gFjpapy; rpy rkaq;fspy; jlq;fy; Vw;glyhk;.
•
Flypy; thOk; GOf;fs; - tl;lg;GO>
Fly; tshp Neha; (Appendicitis)
fe;ijah nre;jpy;ehjd; ; - Echo - Cardiogapher -
epfo;e;J nfhOf;fpg; GO Nghd;wit thriy milf;fyhk;.
njhlHe;J
•
kyr;rpf;fy; cs;stHfspilNa kyk; gy ehl;fSf;F fopahky; Njq;Fk; nghOJ tyJ Gwg; ngUq;Flypy; rpWFlypy; ,Ue;J ehshe;jk; te;J NrUk; kyj;jpdhy; Njf;fk; Vw;gLfpwJ. ,J tyJ Gwg; ngUq;FliyNa nghpJk; ghjpf;fpwJ. ,q;Nf jhd; Fly; tshpAk; mike;Js;sJ. Njq;fp epw;Fk; kyj;jpd; ,Wf;fkhd gFjpfs; my;yJ Jz;Lfs; Fly; tshpapd; thapiy
Fly; ts js;sg;gLk Ds; Nj mOfpa> tapw;Wg; tplg;gLk;. ,j;jUzj jhf;fg;gl;l njhlq;fp R khwp ,Wj cWj;jp fyhk;. mtrpak; tPq;fr;nra;J (kyr;rpf;fy; ,q;F khj;jpukpy;iy> Nehia ,d;wp ,Ug;gjd; cUthf;-
NtW
cf;fpuk Fly; ts gy cly; cghijfisj; jtpu;g;gjw;-
(Acute and Fk; cjTk; vd;gij kdjpw; nfhs;- sTk;).
ngUq;Fly;
Fly;
Fly; tshpapd; ,g;gFjp (me;jk;) ntt;Nt fis Nehf;fp tapw;wpd; mbg;gFjpapy; m fhzg;glyhk;. ,Uf;Fk; ,lj;jpw;Nfw;g Fz NtWgLk;.
cf;fpukh NkNy Fwpg;gpl;Ls;s fhuzq;fSld;
Neha; (Acu NtWk; rpy fhuzq;fshy; tha;g;gFjp
,e;j tif tPf;fj;Jf;Fs;shFk; nghOJ fOj;Jg;
,jid f gFjp ,Wfp> mjdhy; FUjpr; Rw;Nwhl;lk;
re;jHg;gq;f rspar; Rug;G vd;gtw;wpdhy; ,Utopg;ghp-
mtrpakhF khw;wk; jilngWfpwJ.
rLjpahf NghJ ,J Fly; tshp tPq;Ftjdhy;
thOk; gf vd;d eilngWk;? Fly; tshpapd; tha;g;gFjp milgLk; nghOJ mq;F eilngWk; ,Utopg; ghp-
ngUf;fKk milgLt fhuzkhf
khw;wj;Jf;F ,jdhy; Fly; jlq;fy; tshpapd; Vw;gLfpd;wJ. FohapDs;
Fzq;Fw Ruf;fg;gLk; rspak; mf;Fohia epug;G
Fly; ts fpwJ. mg;nghOJ Fly;tshp Foha;
tioaf;$ tPq;FfpwJ. ,e;j tPf;fk; Fsy;tshpapd;
ntt;NtW cs;Sk; mjd; RtHfspYk; mKf;fj;ij
ntt;NtW Vw;gLj;JfpwJ. ,jdhy; FUjpf; Foha;-
,lk; rw fs; eRf;fg;gl;L FUjp tpepNahfk;
mikg;gpw jilg;gLfpwJ. FUjpNahl;lj; jlq;fyhy;
khWjy;fs FUjpf; FohapDs; ,uj;jf; fl;bfs;
Fly; t cUthfp Fly; tshpf;Fg; NghjpasT
tise;J FUjp tpepNahfk; eilngwhky; NghFk;.
tapw;Wg; g epzePUk; jpUk;gpr; nry;tjw;F Kbahky;
apd; nghO Fly; tshpapy; Njq;fptpLk;. gbg;gbahf
kPz;L Vw

Fly; tshp Neha; (Appendicitis)
- 9 -
thriy
Na kyk; Njq;Fk; q;Flypy; k; te;J w;gLfpwJ. liyNa hd; Fly; ;fp epw;Fk; ; my;yJ thapiy cUthf;- ,Ug;gjd; y> NtW tpu;g;gjw;- w; nfhs;-
q;fSld; ha;g;gFjp fOj;Jg; w;Nwhl;lk; topg;ghp-
tjdhy;
ilgLk; topg; ghp- Lfpd;wJ. ohapDs; a epug;G p Foha; ;tshpapd; Kf;fj;ij ; Foha;- pepNahfk; lq;fyhy; fl;bfs; ghjpasT ; NghFk;. Kbahky; bg;gbahf
epfo;e;J te;j ,e;j khw;wq;fisj; njhlHe;J FUjp tpepNahfk; fpilf;fhj Fly; tshpahdJ mOfpa epiyf;Fj; js;sg;gLk;. ,r;rkaj;jpy; Fly; tshpap- Ds; Njq;fpapUf;Fk; gf;hPhpah fpUkp mOfpa> rPo; gpbj;j gFjpfspD}lhf tapw;Wg; gFjpapy; Rw;Wtphpg; gFjpapy; tplg;gLk;. Fly; tshp ntbj;Jtpl;ljhf ,j;jUzj;jpy; fUjg;gLk;. gf;wPhpahthy; jhf;fg;gl;l tapw;Wg;Gwr; Rw;Wtphp tPq;fj;- njhlq;fp Rw;WtphpmsHr;rpahf (Peritonitis) khwp ,Wjpapy; ,wg;G epfOk;.
cf;fpukhdJk;> ehl;gl;lJkhd Fly; tshp Neha; (Acute and chronic Appendicitis)
cf;fpukhd Fly;tshp Neha; (Acute Appendicitis) ,e;j tif Neha; rLjpahf Muk;gpf;Fk;. ,jid fz;Lgpbg;gJk; ,yF. mNef re;jHg;gq;fspy; cldb rj;jpurpfpr;ir mtrpakhFk;. Fly; tshpapd; tha;g;gFjp rLjpahf tPq;fp Kw;WKOjhf milgLk; NghJ ,J Vw;gLfpwJ. Fly; tshpapDs; thOk; gf;wPhpahf; fpUkpfspd; rLjpahd ngUf;fKk; Fly; tshpapd; fOJg; gFjp milgLtjw;Fk; mjd; tPf;fj;Jf;Fk; fhuzkhfyhk;.
Fzq;Fwpfs; Fly; tshpahdJ xU Ngdh Nghd;wJk;> tioaf;$baJkhd Fohahf ,Ug;gjhy; ntt;NtW egHfspilNa mjd; me;jk; ntt;NtW ,lj;jpy; mike;jpUf;Fk;. ,lk; rw;W khWgl;ljhf ,Uf;Fk;. mikg;gpw;F Vw;g Fzq;Fwpfspy; rw;W khWjy;fs; fhzg;gLk;. cjhuzkhf Fly; tshpapd; me;jk; gpd;Gwkhf tise;J mike;jpUe;jhy; ,tHfsJ tapw;Wg; gFjpia itj;jpa ghpNrhjid apd; nghOJ ,Wf mkj;jpg; ghHj;jhYk; kPz;L Vw;gLk; Nehia (Rebound tender-
ness) czu KbahJ. ,e;Nehiaf; fz;Lgpbg;gjw;F ,J xU gpujhd Fwpahf (Sign) ,Ue;jhYk; ,r;re;jHg;gj; jpy; ,f;Fwp (Sign) gadw;Wg; Nghfpd;wJ.
mNjNghy; ,Lg;Gg; gFjpf;Fs; Fly; tshpapd; me;jk; tise;J mike;jpUe;- jhy; nghJthf tapw;W NtjidNa ,y;yhJ ,Uf;fyhk;. ,r;re;jHg;gj;jpy; kythrypD}lhf iftpuypdhy; nra;ag; gLk; ghpNrhjid ,t;Ntjid czHit Gyg;gLj;jpNehiaf; fz;Lgpbf;f cjtp- ahf ,Uf;Fk;. tPq;fpa Fly; tshpapd; me;jk;ryg;igiaj; njhLkhapd; mjdhy; mbf;fb rpWePH fopf;f Ntz;ba ce;J-
ngUq;Fly;
rpWFly;
Fly; tshp
Fjp (me;jk;) ntt;NtW jir- pw;wpd; mbg;gFjpapy; mike;J k; ,lj;jpw;Nfw;g Fzq;Fwpfs;
jy; Vw;gLk;.
ngUk;ghYk; 3 Kjy; 15 tajpw;F ,ilg;- gl;l rpWtHfSk; Mz; tHf;fj;jpdUk; ghjpf;fg;gLthHfs; vd;W Gs;sptpguk; $Wfpd;wJ. ahiuAk; ,e;Neha; jhf;fyhk;.
Vida Fzq;Fwpfs;
•
kpfTk; jhq;fKbahj tapw;W Ntjid njhlHr;rpahf ,Uf;Fk;.
•
the;jpf;Fzk;>rj;jp vd;gd ,Uf;fyhk;.
•
kyr;rpf;fy; my;yJ tapw;Nwhl;lk;
•
fha;r;ry;
•
nghJthf NtjidahdJ tapw;wpd; njhg;Gs; gFjpiar; Rw;wp Muk;gkhfpg; gpd;G tyJ Gw mbtapw;wpy; epiy nfhs;Sk;. mg;nghOJ me;j ,lj;ij ifahy; mkj;jpg; ghHf;Fk; nghOJ Ntjid $Ljyhf ,Uf;Fk;.
•
grp Fiwthf ,Uf;Fk;.
•
rpyUf;F NeubahfNt tyJgf;f mbtapw;wpy; Ntjid Muk;gkhfyhk;.
•
tapW KOtJk; Ntjid ,Ue;jhy;
khjphpg; glk;: tapw;Wg; gFjp Fly; tshp (Appendix)
VW Flw; Fiw
Fly; tshp (Appendix)
,jak; kyu;fpwJ - 9
rpWFly;njhlHr;rp
13k; gf;fk; ghu;f;f...
,iug;ig
FWf;Ff; Flw; Fiw
,wq;F Flw;Fiw
NeHFly;
kythry;

Page 10
- 10 -
®\¬ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬z
ÿƒVÕ> ÷ ÿ√Æk>u
MAILVAGANAM (MIKE)
Senior Acc
Reside (2006 Platinum
416-2
416.4

ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬zΩ_
ÿƒVÕ> ÷_È›]uz o>ÁkBVTM ∂¶\VTM›Á> ∑È√\VÔ© ÿ√Æk>uz √ÈkÚ¶ ∂–√kD ÿ√u≈ xÔVÁ\BV· ̇ÔÁ· ÂV|∫Ô^
TWO PROFESSIONAL MORTGAGE SPECIALISTS UNDER ONE ROOF WITH RATES YOU CANTT BEAT
MAILVAGANAM (MIKE) AHILAN Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-220-1184
VINCE SINNADURAI Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-917-9462
416.438.1688
Fax: 416.438.1612 2250 Midland Ave., #3 (South of Sheppard) Unit 3, Scarborough, ON M1P 4R9
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 11
jha;tPL • ngg;gputup 2009
jkpou; vk; Nghuhl;lk; ePjpahdJ vd;gj- id cyFf;F vLj;Jf;fhl;LtJ vt;t- sT $u;ikahd Nehf;F vd;;gjid vk; cwTfs; rq;fpypahy; ,ize;J rupj;jpuk; gilj;Js;s fhyk;. mJkl;Lkd;wp> njd; ,e;jpah cl;gl md;Gj; jkpo; cwTfspd; NgnuOr;rpahdJ epr;rak; vkf;F Xu; tpbtpidg; ngw;Wj;jUk; vd;gJ jpz;zk;. kdpj rq;fpypahy;> mbikr; rq;fpypap- idj; jfu;j;JtUk; vd; ,dpa cwT- fSf;Fj; jiytzq;fp> vk; ,dj;jpd; mtyq;fisAk; vkJrhu; czu;TfisAk; kPz;Lk;kPz;Lk; ,t;TyFf;F vLj;jpak;G- tJ vk; flik vd;gjidAk; $wpf;- nfhz;L ,k;Kiw fpilf;fg;ngw;w Nfs;tp- fis Muha;Nthk;.
nfhz;Nlhtpy; trpg;gtu;fs; fhg;G- Wjp itj;jpUg;gJ mtrpakhdjh? -rhujh>];fhgNuh. fhg;GWjp vd;gJ vjpu;ghuhj ,og;Gfis jP kw;Wk; fsTf;- fhd fhg;GWjpah vd;gJ Fwpg;gpltpy;iy. ,Ug;gpDk; gy;NtWgl;l fhg;GWjpfis- Ak; mjd; NtWghLfisAk; ghu;g;Nghk;. fhg;GWjpfs; (Insurances) gytifg;gLk;. mtw;Ws;; ehk; mjpfk; ngw;W Efu;tJ MAl;fhg;GWjp> Mortgage Insurance, Fire Insurance. ,it jtpu;j;J kUe;JfSf;- Fupa fhg;GWjpfs;> gazf; fhg;GWjpfs; vd;W vz;zw;wtw;iwf; Fwpg;gplyhk;.
MAl; fhg;GWjp vkJ MASf;Fg; gq;fk; Vw;gLfpd;w Ntisfspy; vk;kpy; rhu;e;jp- Ug;NghUf;fhd Xu; ghJfhg;G fUjp ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpd;wJ. ,it gytpj- khd tifspYk; juq;fspYk; epWtdq;- fspd; Nfhl;ghLfSf;fika cUkhwpf; fhzg;gL;k;. vkJ Njitapd; msT kw;Wk;; khjhe;j fl;Lg;gzk;Nghd;wtw;iw mbg;gilahff; nfhz;L ngw;Wf;nfhs;- syhk;. ,it mtutu; tpUg;gj;ijg; nghWj;jNj. Mortgage Insurance vdg;gL- tJk; xUtif MAl; fhg;GWjpNa. ,f; fhg;GWjpapd; gyid KOikahf mDg- tpg;gtu;fs; Nkhl;Nf[; toq;fpa epWt- dq;fNs. ,Ug;gpDk; ePq;fs; tPl;bd; %yk; nfhz;Ls;s flid Kw;whf nrYj;jpa gpd;du; ,f; fhg;GWjpapd; epkpj;jk; mt; tPlhdJ cq;fs; fhyj;jpw;F gaDs;s- tu;fSf;F ifaspf;fg;gLk;. tPl;Lf;Fupa fhg;GWjpapid Fire Insurance vd;Wk; miog;ghu;fs;. ePupdhNyh my;yJ jPap- dhNyh Nrjk; Vw;gLk; Ntisfspy; cq;fs; tPl;bid trpg;gjw;Fupa xU tjptplkhf kPz;Lk; rupnra;tjw;fhf
‘nfhz;Nlhtpy;’ trpg;gtu;fs fhg;GWjp itj;jpUg;gJ mtrpak
fUzh Nfhghygps;is - tPL tpw;gid Kftu; -
,f;fhg;GWjp mwpKfkhfpAs;sJ. nghJ- thf ePq;fs; fld;ngw;W tPl;bid thq;Fk; Ntisfspy;> fld; toq;Fk; epWtdq;fs; ,f;fhg;GWjpapid ePq;fs; fz;bg;ghfg; ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Fwpg;gpL thu;fs;. nghJthf nfhz;Nlhf;fspy; ,f;fhg;GWjpfs; vy;NyhUk; ,ize;J ngw;Wf;nfhs;Stjhy; jdpj;jdpahf itj;jpUf;fNtz;ba mtrpak; ,y;iy. ,Ug;gpDk; nfhz;Nlhf;fs; NgZk; fhg;GWjp tPl;bid kPsTk; rupnra;Jnfhs;- tjw;F cjTNk jtpu> tPl;bYs;s nghUl;fs; mjhtJ jdpahu; clikspd; Nrj Y. ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; Xu; Kf;fpakhd Nfs;tpahf ,J fhzg;gLfpd;wJ. ,J rhu;ghd xU nrad;Kiwapid fle;j Xu; ,jopYk; ghu;j;Njhk;. ,Ug;gpDk; kPz;Lk; rw;W ghu;g;Nghk;. tPLfspy; rik ayiw> Fspayiw kw;Wk; ryit miwfspy; ,f;fhw;wfw;wpfs; fhzg;gL- fpd;wd. ,tw;wpd; Njit msTfs; mjdjd; nray;jpwid jPu;khdpf;fpd;wJ. mjhtJ> rikayiw fhw;wfw;wpfs; mjpf nray;jpwd; nfhz;ldthf ,Uf;- fpd;w mNjNtis> Vidait rhjhuz khditahf fhzg;gLfpd;wJ.
nghJthf Fspayiwapy; cs;s fhw;w- fw;wpfis Fspayiwg; ghtidf;Fg; gpd;du; Rkhu; 15-30 epkplk; ,af;Ftjd; %yk; tPl;Lf;Fs; 
,JNghd Nkw;nfhs ifs; ah
ehq;fs; k tho;e;J kpd;rhuk; kfpik vd cq;fs; jpl;lq;fNs rpW gps;i Nghd;w r Kd;ndr;r fspy; ,k khdnthd tu;j;jpfs; k tPl;bYs;s sf;$ba , ,uz;L m NghJkhd iftrk; , NghJkhd ,it ghJ gLjy; ed Fire Place epiyapy; gLj;Jjy; kpd;rhuj;j yit. c Furnace k Mifahy fire place, vg;NghJNk msT vu Empty Tan
vdJ t ij vt;t

- 11 - nfhz;Nlhtpy;’ trpg;gtu;fs; ;GWjp itj;jpUg;gJ mtrpakh?
. nghJ- thq;Fk; tdq;fs; ;bg;ghfg; Fwpg;gpL lhf;fspy; ,ize;J j;jdpahf ,y;iy. NgZk; a;Jnfhs;- Pl;bYs;s likspd; mjw;fhf tifapy;
w;wfw;wp Dila ;jp tpua nra;t hit?
hjd;> Y. f;fpakhd ;wJ. ,J d fle;j Ug;gpDk; py; rik ryit hzg;gL- msTfs; pf;fpd;wJ. ;wfw;wpfs; hf ,Uf;- rhjhuz
;s fhw;w- idf;Fg; f;Ftjd; pfk; Njq;- nrytp- T kpfr;
f;F mjp- f fhzg; s; cs;s spNawf;
ikf;Fk; ahfpg;gJ hzg;gLk; ,Uj;jy; ;j; jputj;- ,Ug;gpd; Nk jtpu . khwhf
d;ida pg;Nghd hWj;jt- k;ngWk;. s; ePbg; g;gpDk;>
,JNghd;w fhyq;fspy; ehk;
nghJthd $iufs; Rkhu; 20-25 tUl Nkw;nfhs;sf;$ba Kd;ndr;rupf;
fhyk; tiuahd MAs; nfhz;lit. ifs; ahJ?
cq;fs; tPl;bd; tajpidg; nghWj;J -kNf];>uh. khu;f;fk;.
ePq;fs; mjidf; fzf;fplyhk;. ,Ug;gpDk; ehq;fs; kpd;rhuj;NjhL gpd;dpg;gpize;J
mit ,d;Dk; jukhf ,Uf;fpd;wjh vd;gJ tho;e;J tUfpd;Nwhk;. vg;NghjhtJ
gupNrhjpj;Jg; ghu;f;fNtz;ba xd;Nw. kpd;rhuk; ,y;yhj fl;lq;fspNyNa mjd;
Shingles vdg;gLk; rpW nrt;tf tbt kfpik vd;dntd;gij czu;fpd;Nwhk;.
mLf;Ffs; tPl;bd; $iu ntspg;Gwq;f- cq;fs; Nfs;tpf;F mt;thwhd rpy
Sf;Fg; nghUj;jg;gLfpd;wJ. ,e;j jpl;lq;fNs gjpy;juty;yJ. nghJthf
Shingles,d; MAl; fhyNk $iuapd; rpW gps;isfs; cs;s tPLfspy; ,J-
MAl;fhykhff; fzpg;gplg;gLk;. ,t;tif Nghd;w rpf;fy;fspy; ,Ue;J kPs;tjw;F
Shingles jkJ nraw;wpwid ,of;Fk; Kd;ndr;rupf;if mtrpak;. Fspu;fhyq;-
Ntisfspy; gilNghy; juk; ,oe;J fspy; ,k;Kd;ndr;rupf;if kpf mtrpa-
fhzg;gLtJ kl;Lkd;wp> ntspf;fpsk;gpAk; khdnthd;W. rhjhuzkhf ehk; nkOF
,Uf;Fk;. ,jw;F fLk; fhyepiyfSk; tu;j;jpfs; kw;Wk; Flash Lights Nghd;wtw;iw
xU fhuzp. fhyepiy fhuzkhf $iu tPl;bYs;stu;fs; vspjpy; ngw;Wf;nfhs;-
fs; ghjpg;gilapd; nghJthf xU Fwpg;- sf;$ba ,lq;fspy; ghJfhj;jy; Ntz;Lk;.
gpl;l gFjpahfNt jpUj;jpf;nfhs;s ,uz;L my;yJ %d;W ehl;fSf;Fg;
KbAk;. KOikahf xU $iuapid kPs; NghJkhd cyu; czTfs; vg;NghJNk
,l;Lf;nfhs;tjw;F Rkhu; $2000.00 - iftrk; ,Uj;jy; ed;W. Gas Stove kw;Wk;
$4000.00 nrythfyhk;. NghJkhd msT thATk; mtrpak;. ,it ghJfhg;ghd ,lq;fspy; Nrkpf;fg;
ed;wp Neau;fNs> ,f;FWfpa fhy ,il gLjy; ed;W. ,it jtpu;j;J tPLfspy;
ntspf;Fs; jhafk; rhu; cwTfspd; ,og;- Fire Place cs;stu;fs; mit ,aq;fty;y
Gf;fs; vz;zpylq;fh. ,jid 

Page 12
- 12 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 13
jha;tPL • ngg;gputup 2009
ahH nty;thH?
xsit vd;w ngahpy; gy ngz; ftpQH
jk;;ik mtjhuGUrHfshfNt fhl;bf;
“thd;FUt fs; tho;e;Js;shHfs;. ,tHfspy; xUtH
nfhs;s tpisthHfs;. Mdhy; ,jpy;
fiuahd; ftpf;F murd; vdg;Nghw;wg;gLk; fk;gd;
ngUikg;gLtjpy; mHj;jk; vJTkpy;iy
vd;whH. fhyj;jpy; tho;e;Js;shH. fk;gH ftpghLk;
vd;gJNt xsitg;ghl;bapd; thjk;. ,g;-
,d;Dk; jpwik kpfr; rpwg;GilaJ vd;gJ ahtUk;
gbahd gy;Jiwfspy; ty;ytHfs;
mit Nj mwpe;jNj. Mdhy; mtUf;F jdJ
,y;yhkypy;iy. cjhuzkhf Kd;ida
Fk;. vdN jpwikapy; rw;W mjpfkhf mfq;fhuk;
,e;jpa rdhjpgjp mg;Jy; fyhikf;
,Ughly; ,Ue;jJ. ,jw;F mtiur; Rw;wp cs;s-
Fwpg;gplyhk;. ,tH rpwe;j mZtpapay;
shH. mt tHfs; mtiu Mfh! XNfh! vd Nghw;W-
tpQ;Qhdpahf ,Ue;jJld; jkpo; mwpT tJk; xU fhuzkhFk;. Mdhy; kpfr;
kpf;ftuhfTk; ,Ue;jhH. ,J kl;Lky;y
“thd;FUt rpwe;j ghly;fis cyFf;Fj; je;j
rpwe;j murpay; QhdpahfTk; jd;id
fiuahd; xsitg;ghl;b mg;gbay;y. kpfTk;
ep&gpj;Jf;fhl;bdhH. ,g;gbahdth;fis
Njd;rpyk;g vspikAk; mikjpAk; $batH.
Gfo;tij xsit kWf;ftpy;iy.
NkNy je ,d;iwf;F gy Ehw;whz;LfSf;F Kd;
xU re;jHg;gj;jpy; Nrho kd;dd;> ftpf;
ahtUNk tho;e;jjhYk; xsit ghba ghly;fs;
furH fk;gH jhd; ghba ,uhkhazj;jpy;
mg;gb , ,d;Dk; epiyahd gad; jUtjhAs;sd.
rpy ghly;fSf;F tpsf;fk; $wpdhH.
ty;yik ,iwtopghl;L ghly;fspYk; ,e;jg;ghl;b
fk;gH rpwe;j ftpQH vd;gjpy; vJtpj
mHj;jk; n apd; ghly;fs; $batiu vk;ik top
kWg;Gk; $wKbahJ. mtH tPl;Lf;fl;Lj; gLj;jpAs;sJ vd;gij ahuhYk; kwf;f
jwpAk; ftpghLk; vd;gHfs;. Mdhy; mtH
cjhuzk KbahJ Muk;gg;gs;spapy; gbf;Fk; xU
xUJiwapy; ty;ytuhf kl;Lk; ,Ue;jhH.
dhy; m Foe;ijf;F mwk; nra;a tpUk;G vd;W
,e;epiyapy; mtiu kd;dd; msTf;F
nfhLf;fy Muk;gpj;J tho;f;iff;F Ntz;ba top
mjpfkhf Gfo;tJ fz;L xsitf;F
mjw;F m Kiwfis rpwg;ghf $wpr;nrd;Ws;shH.
nghWf;fKbatpy;iy. ,d;WNghy; md;Wk;
fhuzk; kpifg;gLj;jp $WtJ tof;fkha; ,Ue;-
ty;yiki ,d;iwa cyfpy; gy;fiy mwpQHfs;
Js;sJ. vdNt xsitahH> kd;dth!
Gfo;tjpy; kpfr;rpyNu. cjhuzkhf nkhop mwpTil-
Jf;fzhq;FUtpNghy; ahuhYk; xU $L
vdNt j atH tpQ;Qhd mwpT Fiwe;J fhzg;
fl;lKbAkh? mijtpLq;fs; rhjhuz-
mbfspy; gLthH. mNjNghy; nghwpapay; mwpT-
khd fiuahd; td;ikahd nkOFg; ilatH fzf;fpaypy; eype;J fhzg;
Gw;W fl;LfpwNj mJNghy; xU fl;blk;
“ahk; ngh gLthH. Mdhy; xt;nthUtUk; jkJ
fl;LtJ vspjh? vd;W Nfl;lhH. ,Njh
vd;W ty Jiwapy; cs;s ty;yikia nghpJgLj;jp
me;j ghly; thp....
vy;yhHf;F Fly; tshp Neha;...
9k; gf;fj; njhlHr;rp...
Neha; kpfTk; $ba epiyapy; cs;sij czHj;Jk;. Rw;Wtphp mow;rp (Peritonitis) Vw;gl;Ls;sij ,J Gyg;- gLj;Jk;.
,f;fl;lj;jpy; cldb rj;jpu rpfpr;ir nra;a Ntz;ba fl;lhak; Vw;gLk;.
ntF rpy rkaq;fspy; Fly; tshpapd; tPq;fpa me;jk; PSOAS vd;w jir kPJ gbe;jpUe;jhy;> Nehahspf;F Vw;gLk; Ntjid> me;egH jdJ tyJ ,Lg;Gg; gFjpia kbj;J itj;Jg; gLj;jpUf;Fk; nghOJ mw;Wg;Nghtij czUthH. ,NjNghy; Fly; tshpahdJ Obturator Internus vd;w jir gFjpia cWj;Jk; nghOJ Nehahsp jdJ ,Lg;ig kbj;j- thW cl;Gwkhfr; Row;Wk; nghOJ ,q;F tapw;W Ntjid mjpfhpg;gij itj;J Nehapd; juhjuj;ij mwpe;J nfhs;syhk;.
ehl;gl;l Fly; tshp Neha; (Chronic Appendicitis) rLjpaw;wJk;> kpfTk; Fiwe;j Fzq;- Fwpfisf; nfhz;lJkhd Fly;tshp Nehia ,g;gb miog;ghHfs;. neLehl;- fshf ,f;Fzq;Fwpfs; milahsk; fhzg;glhJ Nghfyhk;. ,e;Neha; kpfTk;
KjYjtp fw;gjw;Fk; MNyhridfspw;Fk;
Dr.Kandiah Senthilnathan
(Registered Medical Officer - SLMC)
Echo-cardiographer - Canada,
First Aid & CPR Instructor
(Certified in Canada)
647-801-9252, 416-502-9252.
mhpjhff; fhzg;ghl;lhYk; Neufhyj;J- ld; fz;Lgpbj;Jtpl;lhy; gy jtpHf;f Kbahj rpf;fy;fspy; ,Ue;J tpLglyhk;. ,jdhy;> rpyUf;Fj; njhlHr;rpahd fisg;G> mbf;fb RftPdk; vd;gd Vw;- glyhk;. ,j;njhlHr;rpahd RftPdq;fs; itj;jpaiu ehb Nehiaf; fz;Lgpbf;Fk; mstpw;F mNef re;jHg;gq;fspy; cf;fpu khf Vw;gLtjpy;iy. Fzq;FwpfSk; egUf;F egH tpj;jpahrkhf ,Uf;Fk;. Ntjid Fiwthf ,Uf;Fk;. ehsiltpy; Nehahsp mt;Ntjidf;Fg; gof;fg;gl;L tpLthH. ,jw;F gFjpgl milgl;l Fly; tshpapd; JthuKk;> Fiwe;j mstpyhd gf;w;wPhpahf; fpUkpfspd; ngUf;fKk; fhuzkhfyhk;.
kpfTk; MWjyhf ,e;Neha; Fly; tshp- iaAk; mjd; gFjpfisAk; ghjpj;jhYk; ehsiltpy; fpUkpfspd; ngUf;fKk; mjd; jhf;fKk; mjpfhpf;fyhk;. ,e;j MWjy; epiyapdhy; toikahff; fhzg;gLk; Fzq;Fwpfshfpa tapw;W Ntjid> the;jpf;Fzk;> fha;r;ry; vd;gd ,q;F fhzg;gLtjpy;iy. vdpDk; mbf;fb mb tapw;wpy; Vw;gLk; mnrsfhpak;> mbtapw;W Ntjid vd;gdtw;iwg; gw;wp tpopg;Gld; ,Ug;gJ ey;yJ.
mNefkhf fis ,e Fly;tsh gLtJ r fpUkpfs; fl;lj;jpy; rj;jpurpfpr Ntz;ba nghOJ k tyJgf;f cUthFk NtjidAk
Nehiaf vg;gb? cf;fpukh (Acute Ap
•
Nehahs
•
Fzq;F
•
clw; g
•
my;w;uh
•
CT Scan ngz;fspy ad; Foha ,NjNghd
ehl;gl;l (Chronic A
•
Fzq;F
•
clw; N gFjp Nrhjid
•
my;w;uh jid.
•
CT Scan
•
,uj;jg; (ntz;F itj;J
,Nj Fz fhzg;gL
•
tapw;Wg (Perfora
•
ngz;fs rpR jq

ahH nty;thH?
fhl;bf; y; ,jpy; Tkpy;iy hjk;. ,g;- ;ytHfs; Kd;ida fyhikf; tpapay; po; mwpT kl;Lky;y ; jd;id th;fis y.
d;> ftpf; azj;jpy; $wpdhH. ; vJtpj ;Lf;fl;Lj; hy; mtH ,Ue;jhH. msTf;F sitf;F ; md;Wk; a; ,Ue;- kd;dth! ; xU $L rhjhuz- nkOFg; fl;blk; H. ,Njh
“thd;FUtpapd; $L ty;yuf;Fj; njhy; fiuahd; ahtUf;Fk; nra;ahpjhy;’ vd;whH. xsit ,j;Jld; tplhky; ,d;Dk; ,U cjhuzq;fs; jUfpwhH. mit Njd;$L> rpyk;Gf;$L vd;gdth- Fk;. vdNt ,it ,uz;ilAk; NrHj;J ,Ughly; thpfis mtH mikj;Js; shH. mtw;iw ,g;Ngh ftdpg;Nghk;...
“thd;FUtp apd;$L ty;yuf;Fj; njhy; fiuahd; Njd;rpyk;gp ahtHf;Fk; nra;ahpjhy;”
NkNy je;Js;s ehd;F gpuhzpfisAk; ahtUNk Nghw;wp Gfo;tjpy;iyNa. mg;gb ,Uf;f ftpghLtjpy; kl;Lk; ty;yik cs;s xUtiu Gfo;tjpy; mHj;jk; nkd;d? vd;W Nfl;fpwhH.
cjhuzkhf xUtH rpwe;j itj;jpauh- dhy; mtUf;F $ba Cjpaj;ijf; nfhLf;fyhk;. rpwe;j tpQ;Qhdpahdhy; mjw;F mjpfg;gb nghUs;nfhLf;fyhk;. fhuzk; mitahTk; xU Fwpg;gpl;l ty;yikiaNa Fwpf;Fk;. mtHfis Gfo;tjpy; mHj;jk; VJk; fpilahJ. vdNt jhd; mg;ghlypd; mLj;j ,U mbfspy;
“ahk; nghpJk; ty;yhhNk vd;W typik nrhy Ntz;lhy; fhz; vy;yhHf;Fk; xt;nthd;W vspJ”
hp Neha;...
;Fk; ;Fk;
52.
- 13 -
ufhyj;J- jtpHf;f pLglyhk;. Hr;rpahd ;gd Vw;- tPdq;fs; ;Lgpbf;Fk; ;gq;fspy; jpy;iy. egH Ntjid siltpy; f;fg;gl;L l;l Fly; stpyhd Uf;fKk;
y; tshp- jpj;jhYk; k; mjd; MWjy; hzg;gLk; Ntjid> d ,q;F f;fb mb btapw;W popg;Gld;
cyfpy; midj;JNk khwpf;nfhz;L tUk;. Mdhy; xd;Wkl;Lk; epiyahdJ. mJ cd;ik> fhyj;jhy; mopf;fKbah- jJ. cd;ikahf cs;sjhy; epiyahf cs;sJ. ,t;twpTitia czu;e;J xt;nthUtUk; gy Jiwfspy; ty;yt- uhf tu KayNtd;Lk;. mg;NghJjhd; mtu;fisg; Nghw;Wtjpy; mu;j;jKz;L. kPz;Lk; xUKiw mg;ghliy KOik- ahff; fhz;Nghk;.
thd;FUtpapd; $L ty;yuf;Fj; njhy;fiuahd; Njd;rpyk;gp ahtHf;FQ; nra;ahpjhy; - ahk; nghpJk; ty;NyhNk vd;W tyiknrhy Ntz;lhy;fhz; vy;NyhUf;Fk; xt;nthd;W vspJ.
punithavel@thaiveedu.com
•
Mz;fspd; tpijfspy; Vw;gLk; jpUfy; epiy
•
rijapapy; Vw;gLk; tPf;fk;. mNefkhf 9 taJ Kjy; 32 taJs;stH- fis ,e;Neha; ghjpj;Js;sJ. ehl;gl;l
•
Fly;tshp Nehahy; $Ljyhf ghjpf;fg;- gLtJ rpWFlyhFk;. Vnddpy; ,q;F fpUkpfs; mjpfkhff; fhzg;gLk;. xU fl;lj;jpy; ,e;j Neha;$l ghhpajhfkhwp rj;jpurpfpr;ir cldbahf Nkw;nfhs;s Ntz;ba fl;lj;jpw;F js;sg;glyhk;. mg; nghOJ kpfTk; jhq;nfhz;zhj Ntjid tyJgf;f fPo;g;Gw tapw;Wg; gFjpapy; cUthFk;. mj;Jld; njhg;Gisr; Rw;wp NtjidAk; mjpAaH fha;r;rYk; Vw;gLk;.
Nehiaf; fz;Lgpbg;gJ vg;gb? cf;fpukhd Fly; tshp Neha; (Acute Appendicitis)
•
,Lg;Gg; gFjpapy; Vw;gLk; njhw;W NehAk;> tPf;fKk;.
•
fHg;gg;ig cl;gil tpahjp.
•
#yfj;jpy; fl;bfs; cUthfp mit ntbj;JtpLk;nghOJ
•
Fly; nrhUfp VWjy;. NkYk; gy Neha;fs; cz;L – Gw;WNeha;> ngUehb gytPdkile;J mjpypUe;J FUjp tbjy; Nghd;wd.
rpfpr;ir
•
thapdhy; xd;Wk; cl;nfhs;sf; $lhJ.
•
itj;jparhiyapy; ehsj;jpD}lhf jpuhtq;fs; Vw;wg;gLk;.
•
fpUkp nfhy;yp kUe;Jfs; nfhLf;fg;
Nehahspapd; rhpj;jpuk;
gLk;.
•
•
Fzq;Fwpfs;
kaf;f kUe;J nfhLj;J rj;jpu rpfpr;ir eilngWk;.
•
clw; ghpNrhjid
•
my;w;uh rTd;l; (Ultra Sound) ghpNrhjid
Nehapd; jPtpuk; (Prognosis)
•
CT Scan ghpNrhjid
mwpjy;: ngz;fspy; fw;gg;ghpNrhjid (gNyhg;gp-
Fly; tshp Nehia fz;Lgpbj;Jtpl;lhy; ad; Foha;fspy; rpR jq;fp tsHe;jhYk;
clNd rj;jpu rpfpr;ir %yk; Fly; ,NjNghd;w Ntjid Vw;glyhk;)
tshpia mfw;wptplyhk;. FzkhFk;fhyk; Njf epiy> rj;jpurpfpr;irapd; nghOJ ehl;gl;l Fly; tshp Neha;
Nehapd; jPtpu epiy> taJ vd;gdtw;iw (Chronic Appendicitis)
•
Fzq;Fwpfs; kpfTk; FiwT
•
clw; Nrhjidia Vida tapw;Wg; gFjp Neha;fSf;Fhpa NrhjidfSld; xg;G Nehf;Fjy;.
nghWj;J ,Uf;Fk;. Neufhyj;Jld; fz;L gpbj;Jtpl;lhy; ghhpa kUj;Jtr; rpf;fy;- fisj; jLg;gJld; ,wg;igAk; jLj;J tplyhk;. kUj;Jt trjpfs; cs;s ehL fspy; rpfpr;ir Rygkhf ,Ue;jhYk; rpy rkaq;fspy; Fly; Rw;Wtphp moHr;rp Neha;
•
my;w;uh rTd;l; (Ultra Sound) ghpNrh-
Vw;gl;L mjw;F rpfpr;ir mspf;fhJ jid.
tplg;gLk; nghOJ Fly; tshpiar; Rw;wp
•
CT Scan ghpNrhjid
•
,uj;jg; ghpNrhjid (Hemo - gram) (ntz;FUjp rpWJzpf;iffis itj;J mstpLtJ)
fl;bnahd;W cUthfyhk;. rpWFlYk;> Rw;WtphpAk; Fly; tshpAld; xl;bf;nfhs;- tjhy; ,f;fl;b cUthfpwJ. ,g;gb xl;bf;nfhs;Sk; nghOJ rj;jpu rpfpr;ir nra;tJ Mgj;jhdJ. vdpDk;> fha;r;ry; rPo; tbjYld;>er;Rj;jd;ikahd gjhHj;- ,Nj Fzq;FwpfSld;
jq;fs; mt;tplj;jpy; tpLgLk; nghOJ fhzg;gLk; Vida Neha;fs;
•
tapw;Wg;Gz; gUj;J tapw;wpy; Jthuk;
rj;jpurpfpr;ir tuyhk;.
(Perforation) Vw;gLjy;
fl;lhak; nra;aNtz;b
senthil@thaiveedu.com
•
ngz;fspy; gNyhg;gpad; Foha;fspy; rpR jq;Fjy;.

Page 14
- 14 -
xd;uhwpNah khfhz murpd; kUj;Jt fhg;GWjpj; jpl;lk; (OHIP Coverage) vd;gJ gy;NtW tifahd kUj;Jt nryT- fSf;F if nfhLf;fpd;wJ. ,f; fhg;GWjpj; jpl;lj;jpd; %yk; gy;NtW tifahd kUj;Jt Nritfs;> itj;jparhiyapd; Nritfs; Mfpatw;wpid ,ytrkhf ngw;Wf; nfhs;sf; $bajhf ,Uf;fpd;wJ vd;gJ ehk; ahtUk; mDgt G+h;tkhf vjph;nfhz;L tUk; tplakhFk;.
Mdhy; ,ytrkhf gy;NtW tifahd Nritfis ngw;Wf; nfhs;s tha;g;Gfs; cs;s khfhz thrpfSf;F jq;fSf;F itj;jparhiyf;F ntspNa kUe;Jfs; thq;f Ntz;Lkhapd; jq;fs; nrhe;j gzj;jpidNa nrytopf;f Ntz;bAs;sJ.
Mdhy; gpd;tUk; epiyapy; ,Ug;NghUf;F kl;Lk; khfhz murpd; rpy rYif jpl;lq;fs; kUe;JfisAk; ,ytrkhf thq;fpf;nfhs;s if nfhLf;fpd;wJ. mitahtd:
•
mwpatpy;iyahdhy; kUe;J nryTfSf;F mwpe;Jnfhs;Sq;fs; -
khfhz mu toq;Fk; xU ,ytr rYif
(Trillium Drug Program
rhp! khfhz murpdhy; toq;fg;gLk; ,t; “wpy;ypak; kUe;J jpl;lj;jpy;” NrUtjw;F
jfty; jFjpahdth;fs; ahh;?
•
xd;uhwpNah khfhz Rfhjhu kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lj;jpy; (OHIP Coverage)
FLk;gj;jpy gjpe;J nf
gjpe;jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;
•
•
KO n
Vw;fdNt NkNy Fwpg;gplg;gl;l vJ-
tpguk;>
tpjkhd kUe;Jfs; ngWk; rYif jpl;lj;jpYk; epthuzk; ngw jFjp
•
cilatuhf ,Uj;jy; $lhJ.
•
,Jtiu ,k; kUe;Jfs; t
murpd; ,ytr fhg;GWjp jpl
cq;fisg; gjpe;J itf;ftpy
fhyjhkjk; Ntz;lhk
vJtpj nryTk; jq;fSf;F
tpz;zg;gq;fis vLj;J Jhpjfj
65 tajpid mile;Njhh; my;yJ Nkw;gl;Nlhh; (Seniors 65 & Older)
mDg;gp tpLq;fs;.
•
r%fcjtp gzk; ngw;W tho Ntz;- ba epiyapy; cs;s xd;uhwpNah khfhz thrpfs; (Ontario residents who are on social assistance)
•
Office: 905-479-3400 Ext. 132 Home: 416-321-0999, Cell: 416-990-4908
800, Denison Ave., Suite 201, Markham, ON
khfhz (Health
ePz;l fhy kUj;Jt tpLjp my;yJ tpNrl kUj;Jt ftdpg;gpy; ,Uf;Fk;
jdpahh; kUe;Jfs; thq;Fk; epthuz jpl;lj;jpy; Nrh;e;jtuhf ,Uj;jy; $lhJ.
•
r%f Insuranc
epiyapy; cs;s xd;uhwpNah thrpfs;
mg;gb ,Ue;jhYk; 100% kUe;J nry-
• (Ontario residents who reside in long-
Tfis nfhLj;Jj; jPh;f;Fk; jpl;lkhf term care homes and homes for special
,Uj;jy; $lhJ care)
•
•
tpyhrk
•
fdlht rkh;g;gpf jq;fspd; tUkhdj;jpy; kUe;Jfs;
(Net Inc tpNrl gapw;wg;gl;l kUj;Jt jhjpfspd; ftdpg;gpy; cs;s kUj;Jt epiyaq;-
thq;Ftjw;fhf gzk; mjpfk; nry- topf;Fk; epiyikapy; ,Ug;gtuhf
•
fspy; jq;fpapUf;Fk; epiyapy; cs;s
,Uj;jy; Ntz;Lk;. xd;uhwpNah thrpfs; (Ontario residents who are receiving professional home care services)
,k; kUe;Jfs; thq;Fk; epthuz rYif jpl;lj;jpy; ,ize;J nfhs;s tpUk;Ggth;- Nkw;Fwpg;gplg;gl;l epiyapy; cs;sth;fs;
fs; jfty;fis ngw Ntz;ba ,lk; ,ytrkhf kUe;Jfis mur nrytpy;
gpd;tUkhW thq;fyhk;.
Trillium Drug Program Nkw;Fwpg;gpl;l ehd;F epiyapDs; ,y;yh-
P.O. Box 337, Station – D jth;fs; kUe;Jfs; thq;Fk; nryTf-
Etobicoke, Ontario M9A 4X3 Sf;F vd gpd;tUk; ,uz;by; xU
njhiyNgrp (416) 642 3038, ,lj;jpy; epthuzk; ngWtjpid jtpu
my;yJ 1 800 575 5386. NtW top vJTk; ,y;iynadNt rpy
kpd; mQ;ry;: trillium@resolve.com Neuq;fspy; ,Jtiu epidj;jpUf;fyhk;.
,izajsk;:www.health.gov.on.ca mitahtd!
,q;F Njitahd tpz;zg;g gbtq;fis
•
NeubahfTk; jghy; %ykhfTk; ngw;Wf; nfhs;syhk;. NkNy Fwpg;gpl;l ,k; khfhz Rfhjhu mikr;rpd; ,iza jsj;jpy; ,Ue;J gjpT ,wf;fk; nra;Jk; ngw;Wf; nfhs;syhk;.
xNu tpz;zg;gj;jpy; fztd;> kidtp> gjpdhW taJf;Fl;gl;l gps;isfs; vd
kUe;Jf fhg;GWj gw;wpa
•
tpz;z fdlht Ue;J njhlh;g ghL to ahf t nra;J
tpz;zg;g xg;ge;jk; xg;ge;j , ,jid kUe;J f khfhz k
Ntiy ,lq;fspy; FOthf nra;J itj;jpUf;Fk; kUj;Jt fhg;GWjp
Ak; nfhL Ntz;Lk;.
xg;ge;jk; (Group Medical Coverage at working place) my;yJ
,f; fhg;G fhyk; v
•
jdpahf nrhe;j gzj;jpy; ngw;W
tUlj;jpY itj;jpUf;Fk; kUj;Jt fhg;GWjp
Muk;gpj;J jpl;lk; (Private health care plan)
KbtilA
,t; ,uz;lhtjhf Fwpg;gpl;l jdpahd xg;ge;jk; nra;J itj;jpUf;Fk; kUj;Jt fhg;GWjp jpl;lj;jpw;F khj fl;L gzk; vd;gJ mjpfkhf nrYj;j Ntz;bapUf;Fk;.
,q;F Nkw;Fwpg;gpl;l ve;j mk;rq;fSf;- Fs;Sk; ,Ue;J jq;fs; kUe;Jfs; thq; Fk; nryTfSf;fhd epthuzk; ngw Kbahjth;fSf;F khfhz murpdhy; xU rYif cUthf;fg;gl;L toq;fg;gl;L tUtjid mwpe;J nfhz;Bh;fsh? mJNt ,Jtiu mwpatpy;iyahdhy;> ,dpNkyhtJ mwpe;J nfhs;s Ntz;ba khfhz murpd; “wpy;ypak; kUe;J jpl;lk;” (Trillium Drug Program) vd;gjhFk;.
cq;fs; thfd fhg;GW
gy;NtW tifahd fhg;G
tpiyfis mwpa To shop around auto insura Siva Panchalingam,
(Licensed Insuran

jha;tPL • ngg;gputup 2009
;Jnfhs;Sq;fs; - fdlhtpy; rpy jfty;fs;
;gLk; ,t; rUtjw;F
kUj;Jt Coverage)
k; l;l vJ-
; rYif w jFjp J.
; epthuz y; $lhJ. e;J nry- jpl;lkhf
Ue;Jfs; k; nry- g;gtuhf
rYif pUk;Ggth;- a ,lk;
ve.com .on.ca
tq;fis ; ngw;Wf; pl;l ,k; ,iza ; nra;Jk;
kidtp> fs; vd
FLk;gj;jpy; cs;sth;fs; midtUk; gjpe;J nfhs;syhk;. ,t; tpz;zg;gj;jpy;
•
KO ngah;/ Mzh> ngz;zh vd;w tpguk;> gpwe;j jpfjp
•
cUthf;fg;gl;L ,Uf;Fk;. gpd;dh; xt;- nthU A+iy khj ,WjpapYk; GJg;gpj;Jf; iu ,k; kUe;Jfs; thq;Fk;
nfhs;sg;gLk;. ,t; njhlf;f fhyj;jpw;F Kd;du; tpz;zg;gpg;gtu;fs; tpUk;gpdhy; ,ytr fhg;GWjp jpl;lj;jpy;
,t;jpl;lk; Muk;gpf;Fk; fhyj;jpid tpUk;gpagb tpz;zg;gj;jpy; Fwpg;gplyhk;.
g; gjpe;J itf;ftpy;iyah?
kUe;J nrytpy; jq;fspd;
yjhkjk; Ntz;lhk;!
rpW gFjp nfhLg;gdT (Deductible) ryTk; jq;fSf;F ,y;iy.
xt;nthUthpd; Njwpa rk;gs tUkhdj; jpw;F Vw;w khjphp (Family or Individual
is vLj;J Jhpjfjpapy; epug;gp
Net Income) kUe;J nrytpy; jq;fspd; xU rpW nfhLg;gdT vd;W xU gq;fspg;G vd;gJ ,q;F ,f; fhg;GWjp jpl;lj;jpdhy; Dg;gp tpLq;fs;.
xt;nthU tUlKk; KbT nra;ag;gL- fpd;wJ. kUe;J fk;gdpapy; kUe;J rPl;b- id nfhLj;J kUe;Jfs; thq;Fk; NghJ xU rpW gFjp njhifapid jq;fs; nrhe;j gzj;jpy; nfhLf;f Ntz;Lk;. kpFjp njhifapid kUe;J fk;gdp jq;fspd; ,f; fhg;GWjp jpl;lj;jpy; ,Ue;J mwtpl;L nfhs;Sthh;fs;. jq;fspd; rpW gFjp nfhLg;gdT vd;gJ xt;nthU kUe;J thq;Fk; NghJk; NtWglyhk;.
,q;F ,t; ,ytr fhg;GWjp jpl;lj;jpd; cjtpahy; thq;fg;gLk; kUe;Jfs; vd;gJ xd;uhwpNah khfhzj;jpd; kUe;J ml;l- tizapy; mq;fPfhpf;fg;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.Rkhh; 3200f;F Nkw;gl;l ngahpy; cs;s kUe;J tiffs; jw;NghJ mq;fPfhpf;fg;gl;l kUe;Jfshf cs;sJ. mJ jtpu khfhzj;jpy; iynrd;]; ngw;w lhf;lhpdhy; ,k; kUe;jpid Fwpg;gpl;l Nehahsp cl;nfhs;syhk; vd;w cj;juT toq;fg;gl;l epiyapy; (Prescribed by a Licensed Doctor) ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
,Wjpahf “jha;tPL” gj;jphpifapd; ,dpikahd thrfh;fSf;F xU Ntz;L Nfhs;!
,Jtiu ,k; kUe;Jfs; thq;Fk; murpd; ,ytr fhg;GWjp jpl;lj;jpy; jq;fisAk;> jq;fs; FLk;gj;jpy; cs;sth;fisAk; gjpe;J itf;ftpy;iyah?
fhyjhkjk; Ntz;lhk;! vJtpj nryTk; jq;fSf;F ,y;iy. tpz;zg;gq;fis vLj;J Jhpjfjpapy; epug;gp mDg;gp tpLq;fs;.
sivapunch@thaiveedu.com
q;fs; thfd fhg;GWjpf;F
W tifahd fhg;GWjp fk;gdpfspYk;
tpiyfis mwpaNtz;Lkh op around auto insurance price please call Siva Panchalingam,
B.Com.
(Licensed Insurance Broker)
2 ell: 416-990-4908
Markham, ON e;J nryTfSf;F khfhz muR toq;Fk; xU ,ytr rYif
m Drug Program –TDL)
jfty; njhlu; - 26
khfhz kUj;Jt Rfhjhu ,yf;fk; (Health Card Numer)
•
r%f fhg;GWjp ,yf;fk; (Social Insurance Number)
•
tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;
•
fdlhtpd; tUkhd thp epWtdj;jpw;F rkh;g;gpf;fg;gl;l Njwpa tUkhdk; (Net Income)
•
kUe;Jfs; thq;Ftjw;F NtW VjhtJ fhg;GWjp jpl;lk; ,Ue;jhy; mit gw;wpa tpguq;fs;
•
tpz;zg;gj;jpy; ifr;rhj;jpLtJld; fdlhtpd; tUkhdthp epWtdj;jpyp- Ue;J jq;fs; nrhe;j tUkhdq;fs; njhlh;ghdjfty;fis ngWk; cld;- ghL toq;Fk; ifnahg;gk; vd ,Wjp- ahf toq;fp tpz;zg;gj;jpid G+h;j;jp nra;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;.
tpz;zg;gk; ghprPyid nra;j gpd;G xg;ge;jk; Vw;W nfhs;sg;gl;lJld; xU xg;ge;j ,yf;fk; jghypy; mDg;Gthh;fs;. ,jid toikahf kUe;J thq;Fk; kUe;J fk;gdpapy; rkh;g;gpj;J jq;fspd; khfhz kUj;Jt Rfhjhu ,yf;fj;jpid- Ak; nfhLj;J gjpT nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;.
,f; fhg;GWjp jpl;lj;jpy; gjpT nra;Ak; fhyk; vd;gJ nghJthf xt;nthU tUlj;jpYk; Mf];l; 01Mk; jpfjpapy; Muk;gpj;J kWtUlk; A+iy 31Mk; jpfjp KbtilAk; khjphpNa xU tUl fhyk;
rpt gQ;rypq;fk;
- MAl;fhg;GWjp gpujpepjp -

Page 15
jha;tPL • ngg;gputup 2009
I'm here to get your mortgage smarter and faster. c∫Ô”¬z ∂]Ô Ô¶[ √” ÷ÚÕ>V_ ∂ÁTM›Á>•D zÁ≈Õ> ŒÚ \V>¬Ô‚¶›]_ ÿÔVı|kÚkm¶[ c∫Ô”¬z ∂]Ô √›Á>•D oƒt¬Ô c>°ok[.
• Residential
• Industrial
• Commercial 1st, 2nd, 3rd Mortgages Upto 100%...
k∫ ̨ k‚Ω T>›Á> s¶ zÁ≈Õ>·° k‚Ω T>D
specialize in
• Storage Free of charge for Loading & Unloading
• Cross Docking • Pallet
Custo New & U We also bu
in 11 Business
years
CONTACT: MURA
416.569.40 89 Thournmount Dr., Unit 11&12, Scarboroug
Morningside/Sheppard - Next 1 mi fax: 416.724.8417, e-mail: emk4
¿∫Ô^ k∫zo ́V›m¬z W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^ √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[
z§›> ÷Èkƒ goÈ ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\
When i Mortg
need
an
NO FEE FOR RESIDENTIAL MORTGAGES
• Rate discount up to 3%
• Give me a call for free consultation
• Mortgages without no down pay- ment
We do the best for you
∂ ̨ÈV ÿƒÕ]_ Akila Senthil
, AMP Senior Mortgage Consultant, Team Leader, Platinum Award Winner A Challenging Prosperity Long Term Experienced Team Leader Cell: 416.895.4321 104-5770 Hurontario St., Mississauga, ON L5R 3G5 Fax: 905-283-3339, Web: www.mortgageprincess.ca, E-mail: akilasenthi Head Office: Invis Inc., 100-480 University Ave., Toronto, ON M5G 1V2

¿∫Ô^ k∫zo ́V›m¬z o√VlÚÕ>VKD W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^. BVÚo\ W ́VÔˆ¬Ô© √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD >z]BVTMk ̇Ô^. zÁ≈Õ> k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[ ÿ√uƬÿÔV^·°D, Ô¶[Ô^
z§›> ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂ÁTMk ́mD
ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\VTM ∂ ̨ÈV ÿƒÕ]ÁÈ ∂Áw•∫Ô^
When it comes to finding the Right Mortgage Solution to meet your
needs, Please call ME befor making
any Decision!!!
Our interest rates starts from 0%
• First-time Buyers
• Renewal
• Refinancing
• Pre-Approval
• Self Employed
• Bankruptcies
• Poor Credit
• New Immigrants
• Debt. Consolidation
• Construction Loans
ou
ÿƒÕ]_
il
nced Team Leader 95.4321
G5 s.ca, E-mail: akilasenthil@invis.ca oronto, ON M5G 1V2
specialize in Docking • Pallets
Custom Pallets New & Used Pallets We also buy used Pallets
CONTACT: MURALI 416.569.4065 , Unit 11&12, Scarborough, ON M1B 5V4 gside/Sheppard - Next to Home Depot 1 min. from Hwy401 .724.8417, e-mail: emk4u@hotmail.com
LOGISTIC & TRANSPORTATION
• Moving Also Available 24 ft Truck Rentel With Driver $145 Call Kiruba 416-300-6458
GTA Special Rates!!! For Straight Truck. Dock to Dock *Direct* *Rush* *Sameday* *TailGate Orders*
- 15 -

Page 16
- 16 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 17
jha;tPL • ngg;gputup 2009
HUMIDIFIER cq;fs; tPl;bd; FURNACE,y; ,Ue;J tUk; #lhd fhw;Wg; gFjpapy; jz;zPiu JhTjy; %yk; (SPRAY) Row;rp Kiwapy; ePiu cwpQ;rpf; nfhs;Sk; jd;ik tha;e;j DRUM PAD ePiu cwpQ;rp itj;jpUf;f> FURNACEy; ,Ue;J tUk; c];zkhf;fg; gl;l fhw;W ,jd; Clhfr;; nrYj;jg;- gLtjd; %yk; jz;zPh; tbfl;b Clhfj; njspf;fg;gl ,jDhlhfr; nrYj;jg;gLk; fhw;W Nkyjpf ePh; Foha; %yk; ntspNaw;wg; gLtijAk;> ,aq;f itf;f FURNACEy; ,Ue;J rpwpjsT kpd;rhuk; vLf;fg;gLtijAk; mtjhdpf;f KbAk;.
fPo;tUk; glk; %d;whtJ tif FLOW THROUGH HUMIDIFIER nghUj;jg;gl;- bUf;Fk; tpjj;ij tpsf;Ffpd;wd.
 Fiwa tplhJ ghh;j;Jf; nfhs;s Ntz;baJ jhd; ,jd; NtiyahFk;. Mdhy; ehd; fle;j khjf; fl;Liuapy; Fwpg;gpl;lJ Nghy; Gwf;fhuzpfshy; tPl;bd; Nky; jsj;jpy; mbj;jsj;jpy; ,Uf;Fk; ,f; fUtp kpfj; Jy;ypakhf Njitf;- Nfw;wthW HUMIDIFIERd; ,af;fj;ijf; fl;Lg;gLj;jhJ. ,e;j ,lj;jpy; ehq;fshf ,jid epWj;jNth my;yJ fl;Lg;gLj;j- Nth Ntz;b ,Uf;Fk;. ntspapy; cs;s c];z epiyf;Nfw;wthWk; ehk; HUMIDISTATIf; fl;Lg;gLj;j Ntz;baJ mtrpak; MFk;. cjhuzkhf ntspapy; Fsph; $Lk; NghJ ehk; HUMIDISTATd; msit Fiwf;f Ntz;Lk;. fPo;tUk; ml;ltiz mjid tpsf;Ffpd;wJ.
Out door Suggested Setting Temperature Celcius % RH -28 15% -20 20% -18 25% -12 30% -7 35% -1 40%
Humidifierd njhopw;ghl;il tpsf
ntspapy; HUMIDIFI my;yJ e ePuhtpahf gLk; gl
fPo;tUk; HUMIDIS
tPLk; tpb
EEvvaappoor
tPl ,y
Rthpy; k
xU

ug;gjdhf;fpAk; guhkupg;Gk;
g: Humidifier & maintenance)
20k; gf;fk; ghu;f;f...
- 17 -
;Jtjw;F Nghy) IDIFIER FjpapNyh j;jg; gl;b OSTATf; ghUj;jg;
hd tPl;L ISTATIf; f;fpd;wJ. k;gtq;fs; w;gFjpapy; pLfpNwd;.
mstpy; y; cs;s > Fiwa tz;baJ hy; ehd; wpg;gpl;lJ d; Nky; ud $bf; ,Uf;Fk; Njitf;- f;fj;ijf; hq;fshf ;Lg;gLj;j- py; cs;s ; ehk; tz;baJ ntspapy; DISTATd; fPo;tUk; ;wJ.
etting
ntspapy; fLk; Fsph; Vw;gLk; NghJ HUMIDIFIERI ed;whf Fiwj;J tpLtJ my;yJ epWj;jp tpLtJ ey;yJ. “fly; ePuhtpahfp NkNy nrd;W Fsph; fhw;W gLk; gl;rj;jpy; kPz;Lk; kioahf
nga;fpwJ” vd;W rpwpa tFg;gpy; gbj;jJ gyUf;Fk; epidtpUf;fyhk;. vq;fs; tPL fspYk; ,g;gb xU epfo;T Vw;gLtjhy; jhd; ad;dy; fz;zhbfspy; gLk; Fsph; fhuzkhf cl;gFjpapy; jz;zPh; gbT Vw;gLfpd;wJ. mJ rpwpJ rpwpjhf mjpf- hpj;J gdpf;fl;bahf ad;dy; epiyfspy; ciwaj; njhlq;fp mtw;iw cf;f itj;JtpLk;. rpy tPLfspy; ad;dy; fz;zhb KOtJk; Gifabj;jJ Nghy; ePuhtp gbe;jpUf;Fk;. jFe;j Kiwapy; jhopw;ghl;il tpsf;Fk; glq;fs;
HUMIDIFIIERI fl;Lg; gLj;jhJ tpl;lhy; mjdhy; Vw;gLk; ed;ikia tpl jPikNa mjpfkhfp fhyg; Nghf;fpy; ghhpa jpUj;j nryTfis re;jpf;f Ntz;btUk;.


Page 18
- 18 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 19
jha;tPL • ngg;gputup 2009
,stajpy; fhyj;ij jhuhskhf ‘GJg; gzf;fhud;’ Nghy ms;sp tPrp nry- topj;Jtpl;L> eLtajpy; fle;J Nghd fhyj;ij ,d;Dk; gads;sjhf nry- topj;jpUf;fyhNk vd;W epidj;J Vq;fp> tNahjpgj;jpy;> ,Uf;Fk; kpr;rf;fhyj;ij vt;thW nrytopg;gJ vd;gjpy; fQ;rj;- jdk; fhl;Ltjpy; Kbf;fpNwhk;.
Nghd nry;tk; jpUk;gp tuyhk;. mjdhy; Nghd re;Njhrk; jpUk;gp tuyhk;. Nghd cwTfs; jpUk;gp tuyhk;. Mdhy; ,tw; iwnay;yhk; mDgtpg;gjw;F Nghd fhyk; jpUk;gp tuNtz;LNk!
fhyj;jpd; xt;nthU JspiaAk; jpl;l- kpl;L nrytopj;J Kd;Ndwpatu;fs; gyu;. ,g;gb tho;tpy; Kd;Ndwpajpd; gydhf> KJikapy; nrk;ikahf> fhyj;ij mDgtpf;Fk; tha;g;Gk;> trjpAk; mtu;- fSf;F te;J tpLfpwJ.
fhyk; nghd;dhdJ vd;W nrhy;ypf;nfhz;- Nl vq;fs; fhyj;ijAk; (Neuj;ijAk;)> kw;wtu;fspd; fhyj;ijAk; (Neuj;ijAk;) tPzhf;Fk;gof;fk; ek;kpilNa ,Uf;fpwJ. cjhuzkhf tpohf;fs;> mit nghJ- thditahf ,Ue;jhYk;> jdpg;gl;lit- ahf ,Ue;jhYk; Fwpj;j Neuj;Jf;F Muk;gpj;J> Fwpg;gpl;l fhy ,ilntspapy; ele;J> Fwpj;j Neuj;jpy; KbtilAkh vd;gJ rk;ge;jg;gl;ltu;fSf;Nf njupahky; ,Ug;gJjhd; tpe;ij. Muk;gNeuk; vd;W vijf;Fwpj;jpUe;jhYk;> tug;Nghfpwtu;fs; vg;gbAk; gpe;jpj;jhd; tug;Nghfpwhu;fs; vd;W nrhy;ypf;nfhz;L> rk;ge;jg;gl;ltu;- fs; ,t;tpohf;fis rhtjhdkhf Muk; gpg;gJk;> ,tu;fs; vq;Nf Neuj;Jf;F Muk;gpf;fg;Nghfpwhu;fs; vd;W jhq;fsh- fNt jPu;khdpj;Jf;nfhz;L tUfpwtu;fs; gpe;jptUtJk; fhyj;jpd; mUikia czu;e;j nrayhfj; njupatpy;iy.
,j;jid kzpf;F RgK$u;j;jk; vd;W Kiwg;gb gyehl;fSf;F Kd;djhfNt jPu;khdpj;J> miog;gpjopy; mr;rpl;L> cw;whu;> cwTfs; vd;W ahtiuAk; mioj;J> gpwF mw;g fhupaq;fSf;fhf fhyj;ij nrytopj;J> filrpNeuj;jpy; mtrug;gl;L> Kf;fpak; vd;W nra;a epidj;jJfisAk; iftpl;L> VNjh xg;- Ngw;wpdhy; fhZk; vd;w uPjpapy; jpU- kzq;fis elj;jp Kbg;gJ rupahdjjh? mJTk; rpyNtisfspy; “RgK$u;j;jk;” vd;W nrhy;yg;gl;l Neuk; Kbe;jgpd;du; elf;fpwNj.
“fy;nyd;why; fy;. flTnsd;why; flTs;” vd;W $w;W ,Uf;fpwNj. mJ ek;gpf;if- ia Fwpg;gJ> mJNghy “RgK$u;j;jk;” vd;gij ePq;fs; ek;GtPu;fs; vd;why; mijg;Ngzp elg;gJjhNd Kiw.
vq;fs; rlq;Ffspy;> rk;gpujhaq;fspy; fhuzj;NjhL epfo;fpd;wit xUGwkpUf;f> trjpf;Nfw;g ,ilr;nrUfy;fSk; ,y;yh kypy;iy. “G+idiaf; fl;b itj;Jtpl;L ahfk; nra;jtu;fspd; fijNghyj;jhd;” ,J.
fhyj;Nj gapu; nra;..
fij njupahjtu;fSf;fhf RUf;fkhfr;
br; nra;g nrhy;yptpLfpNwd;. vtNuh xU FU ahfk;
jhNd nr nra;Ak; NghJ> ahfrhiyapy; fUkq;-
“vd;W Nrh fSf;F ,ilQ;ryhf ,Ue;j jdJ
Nahrpj;jj tsu;g;G G+idia xU kuj;jpy; fl;b
eifr;Ri “ckJ eh fk;Nghy “ePz;l fhyk;
jtwtpl;bU
thog;Nghfpwtd;
vdf;F gp “ePz;l f
Nghy fdT fhz;.
fdT fhz tplg; Ngh
ehisf;Nf ,we;J
Ntw;Wtjp
vijAk; x Ngha;tplg;Nghfpd;wtd;
fshf vk tw;iwAk Nghy mij
xj;jpg;Nghl ,Uf;Fk;. epiwNtw;Wtjpy;
juhJ. Ne vd;d nra fz;zhapU”
Nghfyhk; tpguPjkhf fhl;b kU mtw;iw itj;J tpl;Lahfj;ij elj;jp Kbj;jhuhk;.
vd;W epi ,ijg;ghu;j;j mtuJ rPlu;fs; jhq;fs;
jl;l khl ahfk; nra;jnghOJ> vg;gbahtJ xU G+idia Njbg;gpbj;J kuj;jpy; fl;b
ed;Nw nr itj;Jtpl;Lj;jhd; ahfk; nra;a jiyg;
nrhy;thu;f gl;lhu;fshk;. “FU mg;gbj;jhd; nra;jhu;.
ae;jhd;. mJjhd; rk;gpujhak;” vd;W fhuzk;
mij cl NtW nrhd;dhu;fshk;.
vt;tsT md;ghd vq;fs; jpUkzq;fspy; jhyp> $iw
thf;fpaq;f vd;w ,uz;bDf;Fk; cs;s Kf;fpaj;JNk
epidj;jh jdpahdJ. Cu;g;Gwq;fspy; jhyp nra;-
nrhy;yp t ag;gLtNj xU rlq;fhfr;nra;ag;gLtJ
nra;Nthk ehk; mwpahjjy;y. ,dp $iw vLg;gjw;-
glhkNy> fhfntd;Nw njd;dpe;jpahTf;F “FW}g;”-
gpd;du; ghfg; Ngha;> vj;jidNah thjg;gpujp
Ntjidg thjq;fspd; gpd;du; Nju;e;J vLj;J tUthu;fs;. ,t;tsT gpuaj;jdq;fspd; gpd;du;> Kd;du; Fwpg;gpl;l mrz;ilf;- fhuzq;fspdhy; Neuk; Ngha;tpl> $iw- ia ngz;zpd; Njhspy; rhy;itahfg;
Tuto Nghu;j;jp jhyp fl;b> ‘[kha;j;J’ tpL- thu;fs;. ehd; ,tw;Wf;fhf tf;fhyj;J thq;f xd;Wk; tutpy;iy. “ehq;fs; khiy khw;wpj;jhd; jpUkzk; nra;J
Grade 1 nfhs;Nthk;” vd;W nrhy;fpwPu;fsh? ahu; Ntz;lhk; vd;wJ. Mdhy; $iw vd;W Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;f Kw;gl;lhy;> mij kzg;ngz; mofhf mzpe;J te;J> jhyp fl;bf;nfhs;tJjhNd rpwg;G. ,ij ,g;gb rhy;itahf mzpe;J nfhs;syhk; vd;W rk;gpujhakhf;fpa me;jg; Gz;zpa-
mQ;[yPd thDf;F vd;d ‘mtruk;’ ,Ue;jNjh.. ehd; mwpNad;. vy;yhk; ‘fhyg;gpio’jhd;.
,d;Dk; rpyu; ,Uf;fpwhu;fs;. mjhtJ ,j;jifa rigfspy; fhyk; jho;j;jp tUtjpdhy; jq;fs; Kf;fpaj;Jtj;ij fhl;l epidg;gtu;fs;. rpupf;fhjPu;fs;. ,tu;- fs;jhd; rig epuk;gp tope;J fhj;jpUf;f> filrpahf te;J jq;fs; gf;fk; ftdj;-
(6
ij rha;f;f Kaw;rpg;gtu;fs;. ehd; ,tu;- fisg;gw;wp vd; ehlfq;fspy; mbf;fb nrhy;ypapUf;fpd;Nwd;. ,Ue;jhYk; ,g;g-

- 19 - hyj;Nj gapu; nra;...
f;fkhfr;
br; nra;gtu;fs; njhlu;e;Jk; ,Uf;fj; U ahfk;
jhNd nra;fpwhu;fs;. ‘Vd;? vjw;fhf? ; fUkq;-
“vd;W Nrhf;fpww;wP];ghzpapy; ehd; cuf;f ;j jdJ
Nahrpj;jjpw;F gjpyhf xU ez;gu; py; fl;b
eifr;Ritahf ,g;gbr; nrhd;dhu;. “ckJ ehlfq;fSf;Fk; mtu;fs; tof;- fk;Nghy gpe;jpte;J ePu; Fwpg;gpl;lij jtwtpl;bUf;fyhk;!!” ;
d;
vdf;F gpbj;j thf;fpak; xd;wpUf;fpwJ. “ePz;l fhyk; thog;Nghfpwtd; Nghy
fhz;.
fdT fhz;. ehisf;Nf ,we;J Ngha;- tplg; Nghfpd;wtd; Nghy mij epiw-
we;J
Ntw;Wtjpy; fz;zhapU”
vijAk; xj;jpitg;gjpy; Rfk; fhZgtu;- pd;wtd;
fshf vk;kpy; gyu; ,Uf;fpNwhk;. vy;yh- tw;iwAk; ehis nra;Nthk; vd;W xj;jpg;Nghl;Lf; nfhs;tJ Rfkhfj;jhd; ,Uf;Fk;. Mdhy; ,e;j Rfk; ey;yijj; jpy;
juhJ. Neha; VNjh te;J tpl;lJ. mJ vd;d nra;J tplg;NghfpwJ. nghWj;Jg; Nghfyhk; vd;W epidj;jhy; tpisT tpguPjkhfp tplhjh? rup. kUj;Jtuplk; fhl;b kUe;JfSk; thq;fpahfp tpl;lJ. mtw;iw fhyk; jho;j;jp vLj;jhy; vd;d bj;jhuhk;.
vd;W epidj;jhy;> fhyd; te;J fjitj; jhq;fs;
jl;l khl;lhdh? tJ xU py; fl;b
ed;Nw nra;..mij ,d;Nw nra; vd;W ;a jiyg;
nrhy;thu;fNs> mJ nghd;dhd thf;fp- nra;jhu;.
ae;jhd;. ey;yijr; nra;a epidj;jhy; fhuzk;
mij cldbahf nra;J Kbj;Jtpl;lhy; vt;tsT ey;yJ. ey;y thu;j;ijia> md;ghd nrhy;iy> MWjy; jUk; p> $iw
thf;fpaq;fis ahUf;fhtJ nrhy;y ;fpaj;JNk
epidj;jhYk; clNdNa mioj;Nj yp nra;-
nrhy;yp tpLq;fs;. ehisf;F nrhy;Nthk;> ;ag;gLtJ
nra;Nthk; vd;W epidj;jit nrhy;yg;- vLg;gjw;-
glhkNy> nra;ag;glhkNy Nghfyhk;. “FW}g;”-
gpd;du; ,tw;Wf;fhf kdk; frpe;J> hjg;gpujp
Ntjidg;gl;l mDgtq;fs; vdf;F vLj;J dq;fspd; rz;ilf;- pl> $iw- ;itahfg;
Tutoring ;J’ tpL- f;fhyj;J “ehq;fs;
Grade 1- 7 : English, Math, Science & Social Studies ; nra;J sh? ahu; w vd;W
Grade 8- 11: English & Math w;gl;lhy;> e;J te;J> g;G. ,ij hs;syhk; Gz;zpa-
mQ;[yPd; [Pth jpiruh[h Ue;jNjh.. pio’jhd;.
B.A (Hons),M.Sc,Ph.D
mjhtJ jho;j;jp ;Jtj;ij s;. ,tu;- hj;jpUf;f>
(647) 291 1357 ; ftdj;- hd; ,tu;- mbf;fb
(Kennedy & Ellesmere mUfhikapy;)
k; ,g;g-
Neu;e;jpUf;fpd;wd.
‘tpjp’> ‘ey;yfhyk;’ vd;w thu;j;ijg;gpu- Nahfq;fspy; vdf;F ek;gpf;ifapy;iy vd;gJ vdJ jdpg;gl;l mgpg;gpuhaNk. ,Ue;jhYk; ek;gpf;ifAs;stu;fSf;fhf xU thf;fpak; nrhy;y tpiofpd;Nwd;. nra;a cfe;j fhyj;jpy;> nra;ag;gLtd nty;yhk; ey;y fhyj;jpy; nra;ag;gL- fpd;wd vd;W itj;Jf;nfhs;NthNk.
vd;Dila njhiyf;fhl;rp epfo;r;rp xd;Wf;fhf xUtiu mioj;jpUe;Njd;. mtu; Ntw;W ,dj;jtu;Nghy> mJTk; rw;W kpifahf xg;gid nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. Fwpj;j Neuj;jpw;F xg;gidAld; fiyafj;jpw;F te;jhu;. “,e;j Njhw;- wj;jpy; fhu; xbf;nfhz;L te;jPu;fsh? ,q;Nf te;J nra;jpUf;fyhNk? “vd;W Nfl;Nld;. mtu; nrhd;d gjpy; vdf;F kpfTk; gpbj;Jg;Ngha; tpl;lJ. “mz;zh.. ,q;Nf te;J xg;gid nra;ag;Gwg;gl;L cq;fs; Neuj;ij tpuakhf;f ehd; tpUk;gtpy;iy. rpyNtisfspy; mJ rpwg;ghf tuhkYk; Nghfyhk; my;yJ nra;aKbahkNy Nghfyhk;. vdNt rw;W Kd;djhfNt Gwg;gl;L xg;gid nra;tpj;Jf;nfhz;L te;Njd;. cq;fSf;- Fk; epk;kjp. vdf;Fk; re;Njhrk;.” rpy tp\aq;fis fhy Xl;lj;jpYk; fiue;J Nghfhky; kdk; ghJfhj;J itj;Jf; nfhs;fpwJ. mtw;wpy; ,JTk; xd;W.
fhyj;Nj gapu; nra;Aq;fs;.
ks@thaiveedu.com
Nf. v];. ghyr;re;jpud;

Page 20
- 20 -
vy;yh fNdbaHfs; Nghy; ePq;fSk; f\;lg;gl;L Ntiy nra;J gzj;ij NrHj;jPHfs;. vdNt me;jg; gzk; cq;f- Sf;F gyd;gl Ntz;Lk; vd tpUk;GtJ ,aw;ifNa. vdNt ePq;fs; vg;gb mijg; ngUg;gpf;fyhk; vd;gJld; jw;NghijaJk;> vjpHfhyj;jJk;> thpr;RikapypUe;J vg;gb fhg;ghw;wp tsHf;fyhk; vd Nahrpg;gJ ,ay;Ng.
,g;gbahd xU Nrkpg;G trjpia ,e;j khjk; Kjy; murhq;fk; mwptpj;Js;sJ tpag;ghd tp\aNk. cq;fs; Nrkpg;gpd; xU mq;fkhf Tax Free savings Account ‘SFSA’ kpspUk; vd;gJ epr;raNk. fdlh tpy; trpf;Fk; 18 taJf;F $ba xt;- nthUtUk; ‘SFSA’ jpl;lj;jpd;gb tUl- nkhd;wpw;F $5>000 tiu thpapy;yhj Nrkpg;Gj; jpl;lnkhd;iw Muk;gpf;fyhk;.
,e;j ‘SFSA’ jpl;lj;jpd;gb ,jDs; Nrkpf;Fk; gzk; KjyPl;L nra;tjhy; tUk; Mjhak;> tl;b cl;gl Kjypd; tsHr;rp Mfpa ahitAk; thpapypUe;J tpyf;fg;gl;L;sJ. ,e;j Nrkpg;gpypUe;J gzj;ij ntspNa vLf;ifapYk; mjw;F thp mwtplg;gl khl;lhJ. ,j;jifa rYif Kd;ndg;NghJk; ,Uf;ftpy;iy.
‘TFSA’ Nrkpg;G thpr;RikapypUe;J tpyf;fg;gl;l Nrkpg;Gf;fspy; rpwe;j xd;whf fUjg;gLfpwJ. ,J fNdbaHfs; Nrkpg;- gpy; xU fdprkhd jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; vd;gJld;> gd;Kfg;gl;l Nehf;fq;fSf; fhf ,ijg; gad;gLj;j KbAk;.
miof;fg;gLk;. ,jid ePz;l Neuk; Nghl;L tpLtJk; Nkyjpf mJ
ntg;gkhdpAk; gad;...
17k; gf;fj; njhlHr;rp...
thp ,y;yhJ gzk; Nrfhpf;fr; re;jH
nghJthf ‘TFSA’ rw;W mjpf tUkhd- KilatH Nrkpg;gjw;F kpf;f cfe;jjh- As;sJ. KjpNahHfs; thptpyf;fg;gl;l tUthahf ,Ug;gjdhy; jkJ tUth- apw;F cjTKfkhf ,jid ghtpf;fyhk;. RRSP 71 taJf;Fg; gpd; fl;lha kPs; ngWk; jpl;lj;jpw;F khw;wg;glNtz;bAs;-
sJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ,d;W tpQ;Qhd tsHr;rp fhuzkhf MAs; ePbj;Js;s- ikapdhy; ,J xU gaDs;s tplakhFk;. ,isg;ghwpa gpwUk; Muk;gpf;ff;$ba xNu thptpyf;fg;gl;l Nrkpg;Gj;jpl;lk;
nghUj;jg;-gl;bUf;Fk; ,lk; vy;yhk; frpe;J> gpd;dH me;jg; gFjp KOtJk; fws; Vwp ,Ug;gij gioa tPLfspy; fz;$lhfg; ghh;f;fyhk;. mjpfkhd tPLfspy; ,it ,aq;fhj epiyapNyNa cs;sd. gyUk; ,jpy; xU Evaporator pad ,Ug;gijf; fz;L nfhs;tjpy;iy. tUlh tUlk; fpukkhf ,jidr; Rj;jpfhpg;gJk; Nkyjpf jz;zPh; ,yFthf ntspNaWfpwjh vd;W ghh;j;Jf; nfhs;tJk; kpf Kf;fpakhFk;. Evaporator padIf; fow;wpr; Rj;jk; nra;tJ kpfTk; ,yFthdJ. mJ gw;wp epidj;Jg; gae;J nfhs;s Ntz;ba mtrpak; fpilahJ.
Ritahd cz;ikr; rk;gtq;fs; thrfh;fspd; ed;ikAk; Mf;fKk; fUjp rpy Ritahd cz;ikr; rk;gtq;fis Fwpg;gpLfpNwd;.
• khh;f;fk; efhpy; xU tPL. ,uz;L tUlj;jpw;Fl;gl;l Gjpa tPL. mofhd tPL. tPL KOtJk; Hard Wood. tPl;Lr; nrhe;jf;fhuh; xU ez;gh;. mtUf;F ,J ,uz;lhtJ tPL. mtuJ tPl;bYs;s Hard Wood Mq;fhq;Nf ntbf;fj; njhlq;fp
,JNtahF
‘TFSA’ gz tpj thpt Mdhy; k glhJ ng ky;y kPs
‘SFSA’jpl;lj;jpd;gb ,jDs;
gzk;> KjyPl;L nra;tjhy; tU
tl;b cl;gl Kjypd; ts
MfpaahitAk; thpapypU
tpyf;fg;gl;L;sJ.
,e;j Nrkpg;gpypUe;J gz
ntspNa vLf;ifapYk; mj
mwtplg;gl khl;lhJ.
jpl;lj;jpy;
‘TFSA’ N ahnjdpy; tHfspy;>
tpl;lJ. ( th;fsplk; ,y;iy. e fz;zhbf fz;l khj vd;gij c
Central Hu Mdhy; m thW rhp ij mth; mth; tPl 18c. 
,j;jpl;lj;jpd; ,d;Dk; rpy mD$ykhd tplaq;fs; cl;gl Kjypd; tsHr;rp>
•
ahitAk; thpapypUe;J
tpyf;fg;gl;L;sJ.
Nrkpg;gpypUe;J gzj;ij
vLf;ifapYk; mjw;F thp
wtplg;gl khl;lhJ.
tpQ;Qhd
jpl;lj;jpy; KjyPL nra;ayhk;!. Pbj;Js;s- plakhFk;.
‘TFSA’ Nrkpg;gpd; ,d;DnkhU gad; f;ff;$ba
ahnjdpy; tUtha; tpj;jpahrkhf cs;s- ;Gj;jpl;lk;
tHfspy;> $ba Cjpak; cilatH
vy;yhk; KOtJk; tPLfspy; jpfkhd yapNyNa vaporator ;tjpy;iy. ,jidr; ,yFthf ghh;j;Jf; pakhFk;. ; nra;tJ epidj;Jg; mtrpak;
s;
k; fUjp tq;fis
. ,uz;L mofhd d. tPl;Lr; f;F ,J Pl;bYs;s ; njhlq;fp
RRSPapy; cs;s KjyPLfs; ahtw;wp Yk; ,e;jKjyPLk; gad; ngwf;$ba- jhAs;sJ.
•
xU tUlk; $5>000 KjyPL nra;a Kbahjhapd; mLj;j tUlk; $10>000 tiu KjyPL nra;af;$bajhAs;sJ. ,jpy; KjyPL nra;tjw;fhf gzk; fldhf ngw;why; mJ cq;fs; thpg;- gbtj;jpy; vt;tpj khw;wj;ijAk; Vw;g- Lj;jhJ.
•
fld; ngwNtz;ba Ntisapy; TFSA ,id gpidahf itj;J fld; ngwf; $bajhapUf;Fk;. ‘TFSA’ gyUf;Fk; gad;glf;$ba Nrkpg;- Gj;jpl;lk;. ePq;fs; xU epjpj;jpl;lkply; MNyhrfUld; fijj;J vg;gb ,e;j jpl;lj;jhy; gad;ngwyhk; vd;W ghUq;fs;.
kalyany@thaiveedu.com
k; gad;...
tpl;lJ. (CRACKS) Hard Wood Nghl;l-
tuTk;. th;fsplk; ,y;iy. fz;zhbfspy; fz;l vd;gij khj;jpuj;Nj ehd; czh;e;J Kiwg;ghL mq;F ,Ue;j gpio nfhz;Nld;.
nrd;wJk; jz;zPh; vq;F nra;Jk; ,Uf;fpwJ gbitf; ad;dy; gyd;
mtH gz;ZtJ mjpfsT jhy; ,ilntsp tPl;by; HARD tul;rpapy; ,g;NghJ mjpfhpg;gij ,g;NghJ WOODf;F RUf;fk; Hard epd;W ,ilNaAs;s mtjhdpf;f Wood Vw;gLt- tpl;lJ. Crack
Central Humidifier nghUj;jg;gl;bUe;jJ. Mdhy; mjid ntspf; fhyepiyf;Nfw;w- thW rhp nra;J nfhs;sNtz;Lk; vd;g- ij mth; mwpe;jpUf;ftpy;iy. Gjpa tPL mth; tPl;by; ifahSk; c];z epiy
KbAk;. mNjNtis guhkhpj;J
vd;W ntl;fg;gl;L $wpdhh;. fdlhtpw;F te;J 20 tUlq;fs; vd;whYk; njh- pahjij mwpe;J nfhs;Stjpy; Vd; ntl;fg;gl Ntz;Lk; vd;W ehd; vdf;Fs;Ns epidj;Jf; nfhz;Nld;.
vela@thaiveedu.com

Page 21
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 21 -

Page 22
- 22 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 23
jha;tPL • ngg;gputup 2009 ,ytr “ypdf;];” nkd;nghU
fzpdpapy; ehq;fs; ghtpf;Fk; nkd; nghUl;fs; xU fzpdpapd; tpiyia tpl mjpf nryit Vw;gLj;Jk;. my;yJ mtw;wpd; fs;sf; nfhg;gpia itj;jpUg;- gjhy; fzpdpapy; Ntiy nra;Ak; NghJ kd cisr;ry; Vw;gLk;.
,e;j nkd; nghUl;fs; vd;git ehq;fs; GNuhf;fpwhk; vd;W nrhy;gitjhd; (nkd; nghUl;fs; vd;git – GNwhf;fpuhk; fs; vd;why; td;nghUl;fs; vd;git vit? rpW gps;isf;Fk; njupAk;-mit jhd; fzpdpapd; cjpupg; ghfq;fs;).
cjhuzkhf tpz;Nlh]; vd;gJ xU nkd;nghUs;. ,Jjhd; gpujhd nkd;- nghUs;. ,J xU tPl;ilg; Nghd;wJ. kw;w nkd; nghUl;fs; - GNwhf;fpwhk;fs; - tPl;by; ,Uf;Fk; jsghlj;ijg; Nghd;wd.
xU fzpdpia thq;Fk; NghJ mjd; tpiyapy; Vwf;Fiwa fhy;gq;F nkd; nghUspd; tpiyahf ,Uf;fpwJ. Mdhy; mNj nkd; nghUl;fs; - GNwhf;fpwhk;fs; ,izaj;jpy; ePq;fs; ,ytrkhf – fl;l- zkpd;wp ,wf;fpf; nfhs;syhk;;. fz;lz- kpd;wp nkd;nghUl;fs; ,Ug;gjhy; juk; Fiwthdit vd;W epidf;f Ntz;lhk;. fhRf;F fpilg;gtw;iwtplTk; mtw;wpd; juk; mjpfk;.
,dp mg;gbf; fl;lzkpd;wpf; fpilf;Fk; nkd;nghUl;fis tupirg;gLj;jp mtw;wpd; jpwd; gw;wpa Fwpg;igAk; jUfpd;Nwd;. gad; ngWq;fs;.
,jdhy; tUk; gzj;jpd; kpr;rj;ij vkJ JaUWk; kf;fSf;F nfhLj;J cjTq;fs;.
ypdf;];: xt;nthUtupd; tPl;bd; fzpdpapYk; tpz;Nlh]; (windows) ,Uf;Fk;. mJjhd; fzpdpNa vd;W gyUk; epidj;jpUg; Nghk;. cz;ikapy; mJ xU GNwhf;whk;. mjd; tpiy ruhrupf;F 100 nlhyu;fSf; Fk; Nky;.
mjw;Fg; gjpyhf ypdf;]; vd;w> ed;F rupgpio ghuf;fg;gl;l nkd;nghUs; ,Uf; fpwJ. midj;J tifapYk; mJ jpwDld; Ntiy nra;Ak;. http://www.linux.org/ vd;w ,izaj;jsj;jpy; ,jid gjptpwf;- fpf; nfhs;syhk;. (lTd;Nyhl; nra;yhk;) ntWkNd Linux vd;W $fpspy; jl;bdhy; gy njupTfs; cq;fs; Kd; fpilf;Fk;. midj;Jk; 99 tpOf;fhL fl;lzkw;wit.
,ij fzpdpapy; epWtpf; nfhs;s ahuh- tJ cjtNtz;Lk;. gpd;du; midj;Jk; cq;fSf;F vspjhf mikAk;. ve;jf; fzpdp thq;fpdhYk; my;yJ mjw;F tpd;Nlh]; Nghl;Lj;juTk; xU Ms; vq;fSf;F cjtNtz;b ,Uf;fpwJjhNd?
Open Office: Ntu;l; (Mtzq;fs; jahupf;f)> vf;ry; (tzpff; fzf;F ghu;f;f)> gtu;nghapd;w; ($l;lq;fs; elj;j cjTtJ) Kjypad Nru;e;j $l;lhf mike;j x/gp]; (Offie) mLj;J midtUk; mwpe;j nkd;nghUs;.
,it cz;ikapy; xU fbjj;ij mbg;gJ> xU jd; tpuf;Fwpg;ig jahupg;- gJ gps;isfSf;F ghlrhiy fy;Yhup gy;fiyf; fofj;Jf;F Njitahd Mtzq;fs; cUthf;FJ vd;gtw;Wf;F cjTgitNa.
,it midj;ijAk; tpl jpwDilaJk; NtWgy tplaq;fis cs;Sf;Fs; itj;jpUg;gJk; jhd; Xg;gpd; x/gp]; vd;Dk; nkd; nghUs; njhFg;G.
,J fl;lzkpy;yhjJ vd;gJ nrhy;yj; Njitapy;iy. ,jpy; cau;fzpjr;
#j;jpuq;fij; jahupf;fTk; jdpahd gpupT ,Uf;fpwJ. ,Jtiuf;Fk; nkd; nghUl;- fspy; cau; fzpjr; #j;jpuq;fis vOj Kbahky; ,Ue;jJ. mJTk; ,q;F rhj;jpakhfpd;wJ.
,ij www.openoffice.org vd;Dk; ,izaj;jpy; ,wf;fpf; nfhs;syhk;.
vdJ ez;gupd; kfSf;F fy;Yhupapy; gbg;gtUf;F ,ij mwpKfg;gLj;jpNdd;.
mwpKfg;gLj;Jk; NghJ Kfj;ijr; Ropj; jtupd; fzpdpapy; vg;NghJk; jw;NghJ Xg;gpd; /xgp];jhd; xl;bf;nfhz;bUf;fpwJ.
fhR kpr;rk;. jiyapbAk; FiwT.
Firefox: midj;Jg; NguplKk; ,d;nuu;new; Nght- jw;F vf;];/GNshuu; (Internet Explorer) ,Uf;Fk;.
,izaj;jpy; nrd;W nra;jpfs; ghu;g;g- jw;Fk; glq;fs; ghu;ggjw;Fk; ehk; xU nkd; nghUsiNa gad;gLj;Jfpd;Nwhk;. mJTk; jw;NghJ ,ytrkhf ,Uf;fpwJ. ngau; /gau;/nghf;];.
cyfj;jpy; ghjpg;NgUf;F Nky; ,ijj; jhd; gad;gLj;Jfpwhu;fs;. kpfTk; jpwd; tha;e;jJ. itu]; vdg;gLk; jPa tpisT jUk; nkd;nghUl;fs; vkJ fzpdpf;Fs; tutplhJ jLf;Fk; jpwDilaJ. vf;];- GNshuupy; ,izaj;jpy; cyhTNthupd; fzpdpfs; ,e;j tif ghjpg;Gf;F mjpfk; cs;shfpd;wd.
•
,e;j /N klq;Fk; ahd nj ,e;j [pk nrhy;yp k nfhLj;J nghUs; rf;jpAld;
www.gimp
xU jpiug;glg;ghly
cq;fs; Foe;ijapd; - kidtpa
,izj;Jg; ghu;f;fyhk
Gjpa rj;jq;fis ,izf
ePq;fNs ,ir Nru;j;J ghly
ghu;f;fyhk;.
cq;fSf;F
xlrpw;wp ,d;W gy nra;J nt Fk; gj;Jg ghf Nt midtUf jhd; xlr
,J xypf ghu;j;J nt
cjhuzj cq;fs; F ,izj;Jg fis , Nru;j;J gh
http://auda ,izaj;j fpwJ.
gpw tif itu]; Ng fpshk; tpd ,e;j nkd;nghUspy; gy Gjpa trjpfs;
nghUs; f ,Uf;fpd;wd.
,y; ePq;fs
•
,jw;F Jiz nra;tjw;nfd;W gpsf;fpd;fs; (Plugin)vd;w ngaupy; gy
,izaj fpilf;Fk;. mtw;iwj; Njitawpe;J
xU ,i gad;gLj;jpdhy; epiwa Ntiy vspJ.
nkd;nghU
•
http://www.mozilla.com/ vd;w ,izaj; jpy; mjid vLf;fyhk;.
gl;l Nvu http://www fpilf;fpw $fps; nkapy; - [p nkapy;: $fps; epWtdj;jpdu; toq;Fk; kpd;dQ;- ry;jhd; $fps; nkapy;. ,ij Vd; Gjpjha; vOJfpNwd; vd;W gyUk; epidf;ff;
xNu eh $Lk;. $fps; nkapy; xUtuplkpUe;jhy; gyEhW Gjpa tha;g;Gf;fs; gad;fis milayhk;.
cq $fps; nkapypy; kpd;dQ;rypd; Jizahf epiwa trjpfs; nra;J jug;gLfpd;wd. mtw;wpd; %yk; fpilf;Fk; trjpfs; jdpf;fl;Liuahf; nrhy;yf;$baJ.
[pk;g;: ,isatu;fs;,Uf;Fk; tPl;by; /Nghl;Nlh- \hg; (Photoshop)vd;w glq;fis cU-
416 26
thf;fp my;yJ jpUj;jpaikf;Fk; nkd; nghUs; ,Uf;Fk;.

- 23 -
hd gpupT ; nghUl;- s vOj ; ,q;F
vd;Dk; yhk;.
;Yhupapy; j;jpNdd;.
jr; Ropj; jw;NghJ Uf;fpwJ.
T.
w; Nght- Explorer)
; ghu;g;g- ehk; xU fpd;Nwhk;. Uf;fpwJ.
; ,ijj; k; jpwd; tpisT pdpf;Fs; J. vf;];- TNthupd; mjpfk;
trjpfs;
w;nfd;W aupy; gy tawpe;J y vspJ. ,izaj;
nkapy;: kpd;dQ;- ; Gjpjha; pidf;ff; kpUe;jhy; ad;fis
izahf Lfpd;wd. trjpfs; J.
Nghl;Nlh- s cU- k; nkd;
,e;j /Nghl;Nlh \hg;igtplTk; gy klq;Fk; jpwd; tha;j;jJk; gy khjpup- ahd njupTfisf; nfhz;lJk; jhd; ,e;j [pk;g;. ,J nra;Ak; tpj;ijfs; nrhy;yp khshJ. 400 nlhyUf;F Nky; nfhLj;J thq;fNtz;ba xU nkd;- nghUs; fl;lzkpy;yhky; midj;J rf;jpAld; fpilg;gJ NkyhdJjhNd.
www.gimp.org vd;Wk; ,izaj;jsk;
cq;fSf;F cjtf; fhj;jpUf;fpwJ.
xlrpw;wp – audacity: ,d;W gyUk; jq;fs; Fuiyg; gjpT nra;J ntl;b xl;b ghu;f;fpd;wdu;. ghu;f; Fk; gj;Jg;Ngupy; xUtu; xypgug;G njhlu; ghf Ntiy nra;fpd;whu;. ,tu;fs; midtUf;Fk; tug;gpurhjkhf cs;sJ jhd; xlrpw;wp.
,J xypfis jpUj;jp nkU$l;b rup ghu;j;J ntl;b xl;l cjTk;.
cjhuzj;Jf;F xU jpiug;glg;ghlypy; cq;fs; Foe;ijapd; -kidtpapd; Fuiy ,izj;Jg; ghu;f;fyhk;. Gjpa rj;jq; fis ,izf;fyhk;. ePq;fNs ,ir Nru;j;J ghly; Nghl;Lg; ghu;f;fyhk;.
http://audacity.sourceforge.net/ vd;w ,izaj;jpy; ,JTk; fhrpd;wpf; fpilf; fpwJ.
gpw tifapd: itu]; Nghd;w jPikfspypUe;J ghJfhf;f fpshk; tpd; vd;Dk; itu]; jLg;G nkd; nghUs; fpilf;fpwJ. www.clamwin.com ,y; ePq;fs; gjptpwf;fpf; nfhs;syhk;.
,izaj;js tbtikg;gpw;F xU ,izaj;jsj;ij tbtikf;Fk; nkd;nghUs; jw;NghJ jpUj;jpaikf;fg;- gl;l Nvu vd;Dk; nkd;nghUs;. ,J http://www.nvu.com/ vd;w ,izaj;jpy; fpilf;fpwJ. tr “ypdf;];” nkd;nghUs;
kh%yd;
PDF vd;gij cUthf;Ftij Xu; tpj;ij Nghy gyUk; nrhy;tijf; Nfl;bUg;gPu; fs;. PDF vd;gJ NtW xd;Wky;y - ePq; fs; jpiuapy; ghu;g;gij gpupd;w; nra;J vLj;jhy; vg;gbapUf;FNkh mg;gbf; fzpdpf;Fs; mr;rpLtjhd; PDF mjhtJ U jpiug;glg;ghlypy;
Nghu;lgps; nlhf;Fnkd;w; /Nghu;khw; (Portable Document Format) ,ijr; nra;- tJk; vspJ. mjw;fhd nkd;nghUs; 90 e;ijapd; - kidtpapd; Fuiy
,ypUe;J 150 nlhyu; tiu tpw;fpwJ. mJ fhrpy;yhky; http://www.pdfforge.org/
zj;Jg; ghu;f;fyhk;.
vd;w ,izaj;jpy; fpilf;fpwJ.
PDF reader my;yJ PDFI gbg;gtu;:
j;jq;fis ,izf;fyhk;.
PDFI cUthf;fpdhy; mijg; gbj;Jg; ghu;f;fTk; xd;W Ntz;LNk. mjw;Fk; ir Nru;j;J ghly; Nghl;Lg;
rpf;fyw;w fhrpy;yky; fiur;ryw;w xU rPtd; ,izaj;jpy; ,Uf;fpwJ. mjd; ngau; /nghf;];,w; - Foxit. ghu;f;fyhk;.
/nghf;];,w; - Foxit. Acrobat reader vd;w ngaiu ePq;fs; gy fzpdpfspy; ghuj;jpUg;gPu;fs;. mijg;Ngh fzpdpf;F jiyapb jUtJ NtW vJTk; ,y;iy.
,e;j FoxitI vLj;Jg; gad;gLj;jpg; ghUq;fs; midj;J NtiyiaAk; jhdp Ug;gNj cq;fSf;F njupahky; nra;J Kbf;Fk; jpwd; tha;j;j rhJ.
http://www.foxitsoftware.com/ vd;fpd;w ,izj;jpy; ,ijAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
,it midj;Jk; kl;Lky;yhky; ,it ,Ug;gJ Xu; Rje;jpu cyfk;. mq;F epiwa fzpdp nkd; nghUl;fs; fpilf;fpd;wd. Njitahdtu;fs; Njbg; ghu;fyhk;. my;yJ “jha;tPl;ilj;” njlu;G nfhs;syhk;.
,it fl;lzkw;wit kl;Lky;y fl;lw;- witAk; $l. mjhtJ ,e;j nkd; nghUl;fis ePq;fs; jpwe;J mjpy; khw;wq;fisAk; nra;ayhk;. cq;fSf;F fzpdp nkd;nghUs; njhlu;ghd gl;lwp- tpUe;jhy;.
vLj;Jf;fhl;lhf NeukpUe;jhy; ,jpy; xU nkd; nghUspw;F jkpohf;fj;ijr; nra;J ePq;fs; mDg;gyhk;. mLj;jKiw rpy khjq;fspy; ,e;j nkd;nghUs; jkpopYk; te;JtpLk;.
jkpo; ,Ue;J ngwNtz;Lk; jkpoUk; ,Ue;J ngwNtz;Lk;.
maamulan@thaiveedu.com
xNu ehspy; Saree Blouse
cq;fs; rfytpjkhd rhwp GsT]; (Saree Blouse)
ijg;gjw;Fk; mioAq;fs;. 416 264 6400

Page 24
- 24 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 25
jha;tPL • ngg;gputup 2009
mwpKfk;: jpUthj;jp>(Family: Fabaceaeiar; Nru;e;jJ. (Botanical Name: Bauhinia tomentosa). ,dj;jpdJ ngau; “Bauhinia” vdg;gLk;. ,g;ngau;> 16k; E}w;whz;by; tho;e;j %ypiffspy; gpurpj;jpngw;w rNfhjuu;f- shd Johann & Caspar Bauhin mtu;fisf; ifutpf;FKfkhf jpUthj;jp ,dj;jpw;F #l;lg;gl;lJ. ,tu;fs; ,UtUk; vy;yh tifapYk; xNukhjpupahd ,ul;ilau;fs;. “Bauhinia” Nghfpdpah ,iyfspd; rpwF fis xd;whf kbf;Fk;NghJ ,uz;LrpwF- fSk; xNujd;ikahf mike;jpUg;gJ ,ul;ilau;fs; Nghd;wit.
jhtukhdJ eLj;ju my;yJ rhjhuz nrbahf my;yJ rpwpa kukhf 4 nrkP cauj;jpy; tsUk;. ,yq;if> ,e;;jpah> kNyrpah> rpq;fg;G+u;> fpof;fhrpah Nghd;w ehLfspYk; Mgpupf;f ehLfs;> neg;Nghy;> nkhrk;gpf; fiuNahug; gFjpfspYk;; fhzg;gLk;.
jhtuk; tsUk; ,lk;: gris fpilf;ff;$ba ,lk; nghUj;jkh dJ. ePNuhl;lKila epyk; cfe;jJ. ed;F ePu; Njitg;glh. KOikahd> XusT #upanthsp fpilf;ff;$ba ,lk; rhjfkhf ,Uf;Fk;.
moFgLj;Jk; G+f;fs;: jhtuk; G+f;fSf;fhfj; Njhl;lq;fspy; tsu;f;fg;gLk;. mofpa epwg;G+f;fs; gyiu- Ak; ftuf;$bait. G+f;fs;> nts;is> kQ;rs;> ePyq;fye;j rptg;G> Nghd;w gy epwq;fspy;> fhzg;gLk;. kQ;rs; epwg;G+f;- fs; Nfhapy;fspy; cgNahfpg;gjhy; ,e; epwr; nrbiar; rhjhuzkhf tPLfspy; tsu;g;ghu;fs;.
G+f;fs; Ie;J ,jo;fisAilajhf kzp
re;jpuNrfup
,yq;if fpisj;J Gdpjkhd G+kpapy; Jsrp> k fypAf M topghl;b fpU\;z epfz;L Tel: 416-836-1946, 416-423-5057
Mz;L N vLf;fg;g
40 Crockford Blvd., Scarborough, ON, M1R 3C3
tPl;Lg;Gw 24 hrs Service
SAM Mobile Mechanic
mikjp> topghl;L Muha;r;r Jsrp , K.S.TRUCK & CAR TRAILER REPAIR
JsrpA+] Fiwf;f fhJtyp A l l A u t o m o t i v e R e p a i r s
gLj;jg;g fye;J Specializing in Mechanical, Body, Electrical Repairs & Wheel Spring
$Wfpd;w
cUtj;jpy; fz;izf;ftUk; epwkhf khu;fop khjk; njhlf;fk; rpj;jpiu khjk; tiu G+f;Fk;;. G+f;fs; $Ljyhf kfue;jk;> Njd; frpTfs; Nghd;wtw;iw nfhz;b- Ug;gjhy; tz;zg;G+r;rpfs;> tz;Lfs; Nghd;wtw;iwf; ftUfpd;wd. ,jdhy; ,tw;iw cz;Zk; rpy gwitfSk; mq;F tUtij ehk; fhzyhk;. Vida gFjpfs;: ,iyfs;> jdpadhf> ,sk; gr;irep- wkhf> XusT jbg;ghf> gpupe;J ,uz;L Nrhizfshff; fhl;rp mspf;Fk;. fpis- fs; neUf;fkhfTk; Edpf; fpisfs; fPo; Nehf;fp tise;Jk; fhzg;gLk;. kuj;jpw;F mofpidf; nfhLf;Fk; tifapy;> fpis-
fs; mNefkhf fj;jupf;fg;glNtz;Lk;. fha;fs; jl;ilahd gl;lhzpNghd;wjhf ij khjk; njhlf;fkhf Mdpkhjk; tiu Njhd;Wk;. fha;fs;> ,sk; gr;irahfj; Njhd;wp kz;zpwkhf khWk;. tpj;Jf;fsp- ypUe;J kpf ,Nyrhf jhtuj;ij tpUj;jp nra;ayhk;. jhtuj;ijj; jhf;Fk; nfhy;- ypfs; kapuf;nfhl;bg;GOf;fs;> Ngd;fs;> Jisg;ghd;fs; rpythFk;. ,iyfspy;
mofpa jpUthj;jp
g+Q;nrbf
Gs;spfs;
gad;gLk xU rpy
(Botani

- 25 - jpUthj;jp fpa g+Q;nrbfs;
tPl;Lj; Njhl;lk; - 12
Bauhinia thonningii, Bauhinia petersiana Nghd;wtw;wpd;; kug;gl;ilfs; kUj;Jt uPjpahf Njhy; rkge;jkhd tpahjpfs;> rPo; gpbj;j Gz;fs; Nghd;wtw;wpw;F cg Nahfg;gLj;jg;gLk;. cyuitj;j G+tUk;G- fs; tapw;Nwhl;lk;> Foe;ijfspd; Flypy; GSf;fs;> %ytpahjp Nghd;wtw;wpw;Fg; gad;gLj;jg;gLk;. Ntu;fs; ghk;Gf; fb er;rpidg; Nghf;Fk;. ,iyfspd; rhW Neh> mow;rp Nghd;wtw;iw Fzg;gLj;Jk;. G+f;fspd; mUk;Gfs;> ,e;jpahtpy; kuf;fwp czTfSf;Fr; Nru;g;ghu;fs;.
rpy nghJthd ,dq;fs;: Bauhinia purpurea Bauhinia augusti Bauhinia paradisi Bauhinia variegata Bauhinia acuminata
epwkhf
Gs;spfs; Njhd;WtijAk; fhzKbAk;.
Bauhinia galpinii
u khjk; kfue;jk;>
gad;gLk; gFjpfs;:
segari@thaiveedu.com
nfhz;b- tz;Lfs;
xU rpy ,dq;fshd Bauhinia galpinii,
,jdhy; itfSk; hzyhk;.
Family Lamiaceae: Jsrp gr;irep- ,uz;L
(Botanical Name:Ocinum sanctum) (Eng.Name: Sacred Basil Plant) k;. fpis- sfs; fPo; kuj;jpw;F ;> fpis-
Ntz;Lk;. ghd;wjhf jk; tiu ;irahfj; pj;Jf;fsp- j tpUj;jp k; nfhy;- Ngd;fs;> iyfspy;
,yq;if> ,e;jpah Nghd;w ehLfspy;> gapuplg;gl;;L tsu;f;fg;gLfpwJ. ed;F fpisj;J tsUk; nrbahFk;. eWkzKilaJ. ,iw topghl;NlhL njhlu;Gila Gdpjkhd jhtukhFk;. gy tuyhw;W Ehy;fs;> vg;gb ,j;jhtuk;> tsu;f;fg;gl;L G+kpapy; topglg;gLfpwJ vd;gij tpsf;fpf;; $Wfpd;wd. nfhe;fspf;Fk; flypypUe;J Jsrp> kdpjDf;fhf tp\;Zthy; gpwg;gpf;fg;gl;lJ vd;gJ xU Guhzf; fijahFk;. fypAf Muk;gfhyj;jpy; nja;tPf mtjhukhfNt Jsrp Njhd;wp ,Uf;fpwJ. tp\;Z topghl;bdu; Jsrpia ,yf;Fkp vdTk;> ,uhk topghl;bdu; rPj;jh vdTk;> fpU\;zh topghl;bdu; uhjh vdTk; topgl;ldu;.Joha;nksyp vd;W #lhkzp epfz;L Nghw;Wfpd;wd. G+e;Jzu;fspy; rpwpa G+f;fs; fhzg;gLk;. kyu;fs;> fdpfs; 6-423-5057
Mz;L NjhWk; cz;lhfpf;nfhz;bUf;Fk;.jhtuk;KOtJk; kUj;Jtg; ghtidf;F vLf;fg;gLk;.
C3
tPl;Lg;Gw Kd;du; ,t;nrbia mofpa rhbapy; tsu;g;ghu;fs;;. ,jdhy;> FLk;gj;jpy; SAM
anic
mikjp> Nehaw;wtho;T Nghd;wtw;iwf; Vw;gLj;j KbAk;;. Jsrp ,iyfs; topghl;L ,lq;fspy;> G+irapy; gad; gLj;jg;gLk;. ,r;nrbiag;gw;wp tpQ;Qhd Muha;r;rpfs; gy cz;ikfisj; jUfpd;wd. JsrpA+];> fha;r;riyf; Fiwf;Fk;. Jsrp ,iyfs; nkd;W jpd;gjhy; jbkd;> Ruk; Nghf;fg;gLk;. NjDld; Nru;j;J LER REPAIR
JsrpA+]; mUe;Jtjhy; rpWePufj;J fy; mfw;wg;gLfpwJ> FUjpf; nfhOg;G Fiwf;fg;gLfpd;wJ. Ntu;fs; G+r;rpf;fbf;F kUe;jhFk;. khu;Gr; rsp> ehrilg;G> fhJtyp> Neha; vjpu;f;Fk; rf;jp> fpUkpnfhy;yp> Nghd;wtw;wpw;Fk; ,J gad; r s
gLj;jg;gLk;. rpy Jsrp ,iyfis mjpfhiyapy;> xU fpsh]; jz;zPUld; fye;J mUe;jp te;jhy;> Nehaw;w tho;NthL thoyhk; vd ,d;;iwa itj;jpau; $Wfpd;wdu;.

Page 26
- 26 -
Life Insurance • Critical Insurance • Long Term Cove Final Expenses • Dental & Hospital Expense
All your Insurance Needs
Thaya Balan
Licensed Insurance Broker
Dir:
416.831.4725 Morning Star Financial Service 5050 Dufferin St., Suite 218, Toronto, ON M3H 5T5 Tel: 416.661.9155 ext. 340

rance • Long Term Coverage • Disability Insurance ental & Hospital Expenses • Travel Insurance
lan
3H 5T5
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 27
jha;tPL • ngg;gputup 2009
xU Foe;ij gpwe;J 1 khjj;jpw;Fk; 1 tUlj;jpwFk; ,ilapy; MNuhf;fpakhf ,Uf;Fk;NghJ fhuzk; tpsf;f Kbahj gb jpBnud Foe;ij ,wj;jy; jpBh; rpR kuz epiyik (Sudden Infant Death Syndrome- SIDS) vd miof;fg;gLfpd;wJ. ,J njhl;by; kuzk; (If;fpa ,uhr;rpak;> mT];jpNuypah> epA+rpyhe;J Mfpa ehL fspy; Cot Death vd;w gjKk; If;fpa mnkhpf;fhtpy; Crib Death vd;w gjKk; gad;gLj;jg;gLfpd;wJ) vd miof;fg; gLfpd;wJ.
nghJthf Foe;ijfis epj;jpiuf;fhf gLf;ifapy; Nghl;l gpd;G ve;j tpjkhd Ntjidg;gl;l mwpFwpfSk; ,d;wp ,we;J Ngha; fhzg;gLk; epiy ,q;F $wg;gL- fpd;wJ. ,t;thW rpR jpBnud vjph;ghuhj tpjkhf> fhuzk; vJTk; njspthf tpsf;fg;gl KbahJ ,wf;Fk; NghJ> ,we;j cliyg; ghpNrhjpj;jy;> kuz tprhuiz> rpRtpdJk; FLk;gj;jpdJk; kUj;Jt tuyhW vd;gtw;iw Muha;e;J ghh;j;jjd; gpd;dNu ,J jpBh; rpR kuz epyik (SIDS) vd cWjpg;gLj;jg;gL- fpd;wJ.
mnkhpf;fhtpy; 2000 gpwg;Gfl;F 1 kuzk; vd;w tpfpjj;jpy; ,J epfo;fpd;wJ. fdlh tpy; xt;nthU fpoikAk; 3 rpRf;fs; ,t;thW ,wf;fpd;wd. vdpDk; gpwf;Fk; NghJ Vw;gLk; NfhshWfshy; gps;is ,wg;gij tpl ,J FiwthfNt fhzg;- gLfpd;wJ. mjpfkhd ,wg;Gf;fs; 6khjj; jpw;F cl;gl;l Foe;ijfspNyNa>
jpBh; rpR kuz epiyi
(Sudden Infant Death Syndrom
my;yJ mjhtJ xd;W njhlf;fk; ehd;F khjq;- fl;F ,ilg;gl;l taJila Foe;ij-
gpbf;fg;gL fspNyNa epfo;fpd;wJ. ,e;epiyAk; ngz;
Jf;fisf Foe;ijfis tpl Mz; Foe;ijfspy;
Ma;Tfs; 50% mjpfkhf epfo;tjhf fhzg;gL- fpd;wJ
Xh; tPl;by; Gifg;gpbg;gi
thfdj;jpy; Gifgpbf;Fk;
er;Rj; jd;ikapd; nrwpT 27
mjpfkhfpd;wJ.
,t;thW Gifgpbj;Jf; nfhz
tajpw;Fl;gl;l rpWtu;fisAk; t
nfhz;L nry;tij xd;uhwpNa
muR jil nra;Js;sJ
SIDS,dhy; Foe;ij ,we;jpUe;jhy; mjw;fhf jk;ikj; jhNk Fw;wk; rhl;bf; nfhs;tijg; ngw;Nwhh; jtph;g;gJ kpf Kf;fpakhdJ. SIDS,w;fhd fhuzk;
vj;jifa ff; $ba fdlhtpd Kfhik jskhdJ Ma;thsh ,isQh;f khf md;w tUfpd;wJ
rpR kuz ij (Cana Infant Dea ghh;f;Fk;Ng jpBh; rpR jPh;f;f Nk gw;wp $wg ghjpf;fg;gl MjuitA fpd;wJ.
SIDSI vt Fk; rhptu Mr;rhpakh ika Ma ghJfhg;gh nra;a Nt fhl;Lfpd;w
•
cq;fs Gwk; itAq
•
Foe;ij fisg;
•
cq;fs Rw;wp v cWjpg
•
mj;Jld ghiyN jpBnud ghJfhg
rpRf;fspd jl;ilah (Preventin rpRf;fspd khW epj;j ,wf;Fk; %r;Rj; j FiwthF

- 27 - h; rpR kuz epiyik
nfant Death Syndrome- SIDS)
;F khjq;-
my;yJ fhuzq;fs; rhpahff; fz;L Foe;ij-
gpbf;fg;gLk; tiu> vt;thW ,e;j Mgj;- Ak; ngz;
Jf;fisf; Fiwf;fyhk; vd;gij kl;LNk ;ijfspy;
Ma;Tfs; fhl;l KbAk;. hzg;gL-
;jpUe;jhy; k; rhl;bf; ;gJ kpf fhuzk;
vj;jifa jfty;fs; fpilf; ff; $bajhf cs;sJ? fdlhtpd; nghJ Rfhjhu epWtdj;jhy; Kfhik nra;ag;gLk; SIDS ,izaj; jskhdJ ngw;Nwhh;> Rfhjhu epGzh;fs;> Ma;thsh;fs;> ghlrhiy Mrphpah;fs;> ,isQh;fs; MfpNahUf;F gad;gLKf- khf md;whlk; Gjpa jfty;fis toq;fp tUfpd;wJ.
rpR kuz Ma;Tf;fhd fdba epWtdj;- ij (Canadian Foundation for the study of Infant Deaths) ,izaj;jsj;jpy; Njbg; ghh;f;Fk;NghJ ,j;jifa tpsf;fg;glhj> jpBh; rpR kuzq;fs; gw;wpa Gjph;fisj; jPh;f;f Nkw;nfhs;sg;gl;l eltbf;iffs; gw;wp $wg;gl;Ls;sd. mj;Jld; ,jdhy; ghjpf;fg;gl;lth;fl;F czh;T G+h;tkhd MjuitAk; ,t; ,izaj; jsk; toq;F- fpd;wJ.
SIDSI vt;thW jtph;g;gJ vd;gJ vtUf;- Fk; rhptu njhpahJ vd;gJ ftiyf;Fhpa Mr;rhpakhd tplakhFk;. vdpDk; mz;- ika Ma;Tfs;> cq;fs; Foe;ijia ghJfhg;ghf itj;jpUg;gjw;F ePq;fs; nra;a Ntz;ba tplaq;fis vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ.
•
[Pth jpiruh[h
Foe;ijfs; gLf;Fk;NghJ jiyapd; Pl;by; Gifg;gpbg;gij tpl
me;jg;gf;fk; jl;ilahFk; Mgj;J cs;- sJ. ,jidj; jtph;g;gjw;F Foe;ij tpopj;jpUf;Fk;NghJ xU rpy epkplq;fs; j;jpy; Gifgpbf;Fk; NghJ
Fg;Gwg; gLf;f itj;J> gps;isAld; Neuj;ijr; nrytpLtJ ey;yJ vdf;
;ikapd; nrwpT 27 klq;F
$wg;gLfpd;wJ. vdpDk; ,r; re;jh;g;gj;jpy; gps;isapd; mUfpy; ngw;Nwhh; fl;lhakhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mjpfkhfpd;wJ.
jiy jl;ilahtijj; jtph;g;gjw;F Foe;ijfis epiy khw;wp gLf;f itf; Gifgpbj;Jf; nfhz;L> 16
fyhk;. mjhtJ njhl;bypd; xUGwk; Foe;ijapd; jiyAk; kWGwk; Foe;ij ;l rpWtu;fisAk; thfdj;jpy;
apd; fhYk; tuf;$bathW gLf;f itAq;fs;. mLj;j ehs; jiy ,Ue;j ,lj;jpy; fhYk; fhy; itf;Fk; ,lj;jpy; ry;tij xd;uhwpNah khfhz
jiyiaAk; itf;FkhW khw;wp gLf;f itf;fyhk;.
R jil nra;Js;sJ.
rpy Foe;ijfis kUj;JthPjpahd fhu- zq;fl;fhf tapw;Wg; Gwk; nkj;ijapy; gLf;f itf;f Ntz;ba epiy ,Ue;jhy; cq;fs; kUj;Jthplk; MNyhrid NfSq;fs;.
taJ $ba Foe;ijfs; jhkhfNt cliyg; Gul;lf; $bath;fshf ,Ug;gh;. ,t;thwhd Foe;ijfis fl;lhag;gLj;jp KJFg;Gwkhf gLf;f itf;f Ntz;ba mtrpak; ,y;iy.
jw;NghJ Fspuhd ehLfspy; Foe;ij- fSf;fhd gLf;if igfs; (Baby sleep bag) vd;gJ gpugykhfp tUfpd;wJ. ,J Foe;ijapd; jiyf;Fk; iffSf;Fk; Jthuq;fSs;s xU nkd;ikahd ig- ahFk;. ,jd; %yk; gps;is Fg;Gwg; Guz;L gLg;gijj; jtph;f;f KbtJld; Kfj;jpw;F Nky; fk;gsp tpOtjhy; %r;Rj; jpzwy; Vw;gLtijAk; jil nra;fpd;wJ. gpwg;gpd;NghNj epiw Fiwthf ,Uf;Fk; Foe;ijfl;F ,J rpghh;R nra;ag;gL- fpd;wJ.
Foe;ijfspd; gLf;if epiy (Sleeping position) Foe;ijfspd; nkj;ij nkd;ikahdjhf (Soft mattresses) ,Ug;gijj; jtph;g;gJld; nkd;ikahd jiyaizfs;> Foe;ij apd; ,UGwKk; mizahf rpwpa nkj;ij-
cq;fs; Foe;ijia mjd; KJFg;- Gwk; nkj;ijapy; gLk;gb gLf;f itAq;fs;.
fis itj;jy; (Comforters)> gQ;rilj;j nghk;ikfs; Kjypatw;iw njhl;bypy; NghLtijAk; jtph;f;f Ntz;Lk;. mj;J- ld; Foe;ijapd; njhl;biyr; Rw;wp
•
Foe;ijf;F msTf;fjpfkhd cil-
kiwg;Gf;fhf fl;lg;gl;bUf;Fk; Jzpf- fisg; Nghl;L %l Ntz;lhk;
isAk; (Bumper pads) mfw;wp tpl
•
cq;fs; Foe;ij ,Uf;Fkplj;ijr; Rw;wp vtUk; Gif gpbf;fhjpUg;gij cWjpg;gLj;Jq;fs;.
•
mj;Jld; cq;fs; Foe;ijf;F jha;g; ghiyNa nfhLq;fs;. ,J gps;is jpBnud ,wg;gjpy; ,Ue;J XusT ghJfhg;igf; nfhLf;Fk;.
Ntz;Lk;. njhl;bypDs; Nghlg;gLk; nghUl;fSk; njhl;biyr; Rw;wpf; fl;lg; gLk; JzpfSk; gps;isapd; Kfj;ijr; Rw;wpa fhw;Nwhl;lj;ijj; jil nra;Ak;. nkj;ijiar; Rw;wpg; Nghlg;gLk; gpsh];bf; ciwAk; (Matress Wrapping) fhw;Nwhl;- lj;ijj; jil nra;Ak;. vdNt SIDSIAk; %r;Rj; jpzwiyAk; jtph;f;F Kfkhf ,tw;iw mfw;wp tpl Ntz;Lk;. rpRf;fspd; jiy jl;ilahtijj; jtph;j;jy; (Preventing flat heads) rpRf;fspd; KJFg;Gwk; nkj;ijapy; gL- khW epj;jpiu nra;Ak; NghJ SIDS,dhy; ,wf;Fk; Mgj;J FiwthFk;. mjhtJ %r;Rj; jpzWtjw;Fhpa re;jh;g;gq;fs; FiwthFk;. vdpDk; xNu gf;fkhf
mNefkhd FLk;gq;fspy; fl;bypy; gps;isia eLtpy; gLf;f itj;J ,U ngw;NwhUk; epj;jpiu nra;tJ tof;fkhf ,Uf;fpd;wJ. epj;jpiuapy; ,Uf;Fk; ngw; Nwhh; Gifgpbg;gtuhf ,Ue;jhy; mJ Foe;ijiag; ghjpf;Fk;. mj;Jld; kJ ghdk; my;yJ Nghij t];J ghtpg;g 32k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 28
- 28 -
vdJ kfd; NehQ;rhdhfNt Njhw;wkspf;fpwhd;. mtdJ cly; Njwp G\;bahff; fhzg;gl vd;d nra;a Ntz;Lk;.? <];thp> nlhnuhz;Nlh.
mOf;fuh> vs;S> cOe;J> nea; Mfpa- tw;iw tiff;F 100 fpuhKk;> Njd; 600 fpuhKk; vLj;Jf;nfhs;sTk;. Kjy; %d;W nghUl;fis nghb nra;J> Njidf; nfhjpf;f itj;J Eiu ePf;fpagpd; mjpy; Nghl;L fpswTk;. #L Mwpagpd; cUf;fpa nea;ia xd;whfr; NrHj;J fpswpg; gj;jpug;gLj;jTk;. fhiy> khiy 10 fpuhk; tPjk; rhg;gpl;L tu xU khjj;jpy; cly; Njwp G\;bahfj; Njhd;Wk;.
vdf;F rhpahfg; grp czHT ,y;iy vd;d nra;ayhk;.
thy;ld;> Nk[H nkf;.
Gjpdh ,iyr;rhW 30 kpy;yp> vYkpr;ir rhW 30 kpy;yp> rHf;fiu 2 Njf;fuz;b Mfpatw;iw fye;J rhg;gpl;lhy; ed;F grpf;Fk;.
,jaj; jirfs; tYtila vd;d nra;aNtz;Lk;.?
n[aNjth> ];fhHGNuh.
re;jdk; 100 fpuhk;> jhkiug;G+ - 100 fpuhk;> Fq;Fkg;G+ 10 fpuhk;> vLj;J %d;iwAk; nghb nra;J> jpdKk; 1/2 fpuhk; Njdpy; Fioj;J rhg;gpl;lhy; ,jaj;jirfs; tYtilAk;.
vdf;F mbf;fb jiytyp tUfp wJ. czTk; fhuzk; vd;fpd;- whu;fs;> jtpHf;f Ntz;ba czT
mikjpahd Ml;nfhy;yp
moifj; jf;fitf;f.
tiffs; vit?
N\hgh> nkf;Nfhtd;.
jiytypia rpy nghUl;fs; cUthf; Fk;. Nfhg;gpapy; cs;s fhgpd;> ntz;- izapy; ,Uf;fpd;w iluikd;> thiog; gok;> MuQ;R> vYkpr;ir> m[pNdhNkhl;- Nlh Nghd;wit jiytypiaj; Jhz;Lk;. rhg;gpl;lhky; gl;bdp fplj;jYk;> Neue;jtwp rhg;gpLjYk; jiytypia Vw;gLj;Jk;.
kyr;rpf;fyhy; jpdKk; Ntjidg; gLfpd;Nwd;> kyr;rpf;fiyj; jPu;f;f ,yFthd tsptif cz;lh?
RNyhf;rdh. jpdKk; ,uT gLf;Fk; Kd; rpy mj;jpg; goq;fisr; rhg;gpLq;fs; mj;jpg;gok; ngUk;ghyhd filfspy; fpilf;fpd;wJ.
fha;r;ry; jPu tPl;L itj;jpak; vd;d?
Nuh`pdp.
Jsrp> kpsF ,uz;ilAk; f\hak; itj;Jf;Fbj;jhy; fha;r;ry; jPUk;.
md;l;b xf;rpnld;l; (Anti oxident) gw;wp rpwpJ tpsf;f KbAkh?
FNgud; Mjp%yk;
,uj;jf; Foha;fspy; gbAk; fopTfis (Free radicals) mg;Gwg;gLj;Jk; urhadg; nghUNs Anti oxident vdg;gLtJ. ,e;j tifahd jPq;F tpistpf;Fk; fopTfis (Free radicals) mg;Gwg;gLj;Jtjhy; ,jw;Fj; Jg;guthsH (Seavenger) vd;w ngaUk; cz;L. ,e;jj; Jg;guthsH> jd;flikia nrt;tNd nra;af;$batH ney;ypf;fha;. ney;ypf;fhapy; epiwa md;l;b xf;rpnld;l;
cs;sJ. t Nghd;wtw clYf;F vd;Wk; , md;l;b x
Nrhw;Wf vera) jpd
cly;#L> rpf;fy;> % Jhf;ff; F ,jid j jhy; ,s jhd; ,ji
lhf;lH> fztH v nrhy;fpw tUkh?
jpdKk; xU NjDld; m njhlHe;J Vw;gLk; v
vdf;F epj;jpiu MNyhri
fhgp Fb cztpy; NrHj;Jf; n`y;j; f %ypif k Ntisf;F mUikah
vdf;F Kj;jpiu ePq;Fk; v vd;why;
Kj;jpiua nthU tpu Ms;fhl;b fl;iltpuy eLtpuy; - Nkhjputpu Rl;Ltpuy;
%l;Ltyp> Nghd;w tpuiy fl gFjpapy; ,Ue;jhy; thA Kj;j jpahdKj Kj;jpiu> ypq;fKj;j tifahd
kUj;Jtf; N

oifj; jf;fitf;f...
;yp
jha;tPL • ngg;gputup 2009
;Nfhtd;.
cUthf; ;> ntz;- ;> thiog; dhNkhl;- Jhz;Lk;. Neue;jtwp
Lj;Jk;.
tjidg; j; jPu;f;f ;lh? yhf;rdh. y mj;jpg; j;jpg;gok; f;fpd;wJ.
tj;jpak;
Nuh`pdp.
f\hak; k;.
i oxident)
kh?
jp%yk;
opTfis urhadg; J. ,e;j opTfis ; ,jw;Fj; ngaUk; likia ;ypf;fha;. f;rpnld;l;
kUj;Jtf; Nfs;tp-gjpy;
cs;sJ. tpl;lkpd; rp> <> gPl;lh fNuhl;Bd;
,uh[Nrfu; Nghd;wtw;wpy; mjpfkhf cs;sJ. clYf;F Neha; vjpHghw;wiyf; nfhLj;J
Mj;jpag;gd; vd;Wk; ,sikNahL thor; nra;tJ md;l;b xf;rpnld;l;.
Nrhw;Wf;fw;whior; rhW (aloe vera) jpdKk; NrHg;gJ ey;yjh?
G+kzp.
cly;#L> fz;Neha;> Njhy; Neha;> kyr; rpf;fy;> %yNeha;> khjtplha; gpur;rpid> Jhf;ff; FiwghL Nghd;wit ePq;Fk;. ,jid jpde;NjhWk; NrHj;Jf; nfhs;t jhy; ,sikNahL thoyhk;. mjdhy; jhd; ,jid Fkhp fw;whio vd;fpNwhk;.
lhf;lH> vdf;F taJ 41. vdJ fztH vd;id Red wine Fbf;fr; nrhy;fpwhH. ,jdhy; ghjpg;G tUkh?
rhe;jpdp.
jpdKk; xU lk;sH nul;;itd;> xU ];G+d; NjDld; mUe;jyhk;. mt;thW 90 ehl;fs; njhlHe;J Fbj;J te;jhy; fu;g;gg;igapy; Vw;gLk; vy;yhg;gpur;rpidfSk; jPUk;.
vdf;F rkPgfhykhf rhpahd epj;jpiu ,y;iy. jPHthf vd;d MNyhrid jUtPHfs;?
G];gyjh.
fhgp Fbg;gij jtpHj;J tpLq;fs;. cztpy; jpde;NjhWk; ntq;fhaj;ijr; NrHj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ,q;Fs;s n`y;j; filfspy; St.Johns wort vd;W %ypif khj;jpiu fpilf;Fk;. mjid Ntisf;F xd;W tPjk; vLj;J thUq;fs; mUikahfj; Jhf;fk; tUk;.
vdf;F %l;Ltyp ,Uf;fpd;wJ. Kj;jpiu nra;jhy; %l;Ltyp ePq;Fk; vd;fpd;whu;fs;. Kj;jpiu vd;why; vd;d? vg;gbr; nra;tJ? fpU\;z%Hj;jp.
Kj;jpiuapy; gy tpjq;fs; cs;sd. xt; nthU tpuYk; xU G+jj;ijf; Fwpf;Fk; Ms;fhl;b tpuy; - thA. fl;iltpuy; - neUg;G. eLtpuy; - Mfhak;. Nkhjputpuy; - G+kp. Rl;Ltpuy; - ePH.
%l;Ltyp> ghHfpd;]d; (eLf;Fthjk;) Nghd;w NehAs;stHfs;> Ms;fhl;b tpuiy fl;il tpuYf;F(ngUtpuy;) mbg; gFjpapy; RkhH 20 epkplq;fs; itj;J ,Ue;jhy; epthuzk; fpilf;Fk;. ,jw;F thA Kj;jpiu vd;W ngaH. ,JNghd;w jpahdKj;jpiu> gphpj;tp Kj;jpiu> #d;a Kj;jpiu> #HaKj;jpiu> gpuhzKj;jpiu> ypq;fKj;jpiu> tUzKj;jpiu vd;W 8 tifahd Kj;jpiufs; cz;L.
vdf;F Gw;WNeha; gw;wpa gak; ,Uf;fpd;wJ. czTKiw khw;- wj;jpd; %yk; Gw;WNeha; tuhky; jLf;f KbAkh. jpdKk; cztpy; vijr; NrHj;Jf;nfhs;syhk;?
rptuhkd;
cs;sp> Nful;> ney;ypf;fha; ,tw;Ws; VjhtJ xd;iwj; jpdKk; cztpy; NrHj;Jf;nfhs;tjhy; Gw;WNeha; muf;f- dplkpUe;J jg;gpj;Jf;nfhs;syhk;.
vdJ moifj; jf;fitf;f MNyhrid vd;d?
md;Guhzp.
xU ehisf;F 3 yPl;lH jz;zPH mUe;- Jq;fs;. Neue;jtwhj czT mtrpak;. Fiwthd msT czT NghJkhdJ. jpdKk; Fspj;J %r;Rg;gapw;rp nra;jy; eyk;. ed;whf vg;nghOJk; rphpAq;fs;. ,jdhy; Nfhgk;> ,uj;j mOj;jk; Vw;g- lhky; mofha;j; Njhd;WtPHfs;.
tpuy; eLf;fk; ,Uf;fpd;wJ. tpuy; eLf;fk; jPu toptif vd;d cz;L?
Mde;jd;.
mKf;fuh thq;fp fhaitj;J ,bj;J nghb nra;J mj;Jld; gid nty;yk; NrHj;J jpdKk; vLj;Jtu Ntz;Lk;.
vdJ ,jak; tYtile;J fz; ghHit njsptila vd;d nra;a Ntz;Lk;?
Nyhud;];.
NghPr;ir goj;ij gRk;ghy; my;yJ Ml;Lg;ghypy; Ntfitj;J jpdKk; gUfp te;jhy; cq;fs; gpur;rpidf;Fj; jPHT fpilf;Fk;.
JZf;Ffs;:
•
fHg;gpzpg; ngz;fs; ky;yhe;J kLg;g- ijtpl xUf;fspj;Jg;gLg;gJ ey;yJ.
•
fwpNtw;gpiy> fWthg;gl;il> ney;ypf;- fha;> kQ;rs;> ghtw;fha;> Nfhit (nfht;it),iy> nfha;ah ,iy> Mthiu ,iy Nghd;wit rHf;fiu- ia ,aw;ifahff; fl;Lg;gLj;jf; $bait.
•
mk;dPrpah vd;gJ Qhgfkwjp Neha;.. mdPkpah vd;gJ ,uj;jNrhif Neha;.
•
khkpr cztpy; Gujk; ey;yJ. Mdhy; nfhOg;G NfL tpistpf;Fk;.
•
mjpf ,uj;j mOj;jk; cs;stHfs; CWfha;> fUthL Nghd;wtw;iwj; jtpHj;jy; Ntz;Lk;.
rajasekar@thaiveedu.com

Page 29
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 29 -

Page 30
- 30 -
Siv
CEYLINGO FINANCIAL GROUP.
2929 Lawrence ave east, suite 203 Scarborough, ON M1P 2S8
÷KD
Bad Credit ÷KD ÌΩB k‚Ω T>›]_ T| kV
c∫ÔÁ· ¿∫Ôo· ∂a©√>uz ƒ\\VTMm

÷KD
it ÷KD ÌΩB k‚Ω T>›]_ T| kV∫zkm ÔÁ· ¿∫Ôo· ∂a©√>uz ƒ\\VTMm
Remax Vision Realty Inc. 1-2210 Markham Rd., Scarborough, ON, M1B 5V6
Siva Ratnasingam Mortgage Consultant 416.430.0111
2005, 2006 Diamond award winner No. 1 Invis Mortgage agent in Canada
jha;tPL • ngg;gputup 2009
Karuna Gopalapillai Real Estate Broker 416.430.0111

Page 31
jha;tPL • ngg;gputup 2009
#upad; tUthd;
xf;Nlhgu; khjk; gpwe;jNghJ R+upad; thdj;jpypUe;J xNuabahf kiwe;J Nghdhd;. kuq;fs; Xu; ,uT Kbtjw;- fpilapy; nghynghyntd;W ,iyfs; vy;yhtw;iwAk; nfhl;b Fspu;fhyj;ij vjpu;nfhs;sj; jahupfptpl;ld. gwitfs; njd;jpir Nehf;fp gwe;jd. G+khup nghop- tJNghy nky;yj; J}tpa gdp nfhj;Jf; nfhj;jhff; nfhl;lj; njhlq;fpaJ. me;j tUlk;jhd; ehq;fs; fdlh te;J Nru;e;Njhk;.
fdlh gj;J khfhzq;fSk; %d;W gpuNj- rq;fSk; nfhz;lJ. %d;W gpuNjrq;fspd; $l;L rdj;njhif 100>000. mjpy; xU khfhzj;jpd; rdj;njhif 140>000. Mdhy; nuhwd;Nuhtpy; jkpou;fspd; vz;zpf;if ehd; Ngha; ,wq;fpa tUlk; 300>000I jhz;btpl;lJ. mtu;fs; xU khfhzj;- Jf;F rkkhf ,Ue;jhu;fs;.
me;j tUlk;jhd; nuhnwhd;Nuhtpy; NubNahr; nra;jpfspYk; nuhnwhd;Nuh vd;Nw nrhd;dhu;fs;.
Mdhy; me;jf; ftiyia ehd; Kw;wp- Yk; mDgtpf;f Kbahky; Gjpa ftiy xd;W vd;id R+o;e;jJ. nfhl;ba gdp Xu; mb cauj;Jf;F tsu;e;Jtpl;lJ. fhy;fs; itj;jJk; Gije;jd. Gije;j- ij kPl;f kw;wJk; Gije;jJ. Nkw;fhf XLk; `k;ngu; MW ciwe;JNgha; ,Wfpf;fple;jJ. MdhYk; mbapy; ePu; XbaJ. me;j ePupy; kPd;fs; nghWik- Ald; capu;jupj;jd.
gdpafw;Wk; nkrpd;fs; ngUk; ,iur;rY- ld; gdpia mg;Gwg;gLj;jpd. mfw;wpa ,lj;jpy; kPz;Lk; gdp tpOe;J %baJ. gdpAld; Nru;e;J gdpf;fhw;Wk; mbj;jJ. mJ vYk;ig vg;gbNah Ngha; njhl;L Nrf;];gpaupd; Gfo;ngw;w ‘Blow blow thou winter wind” ghliy Qhgfj;Jf;F nfhz;Lte;jJ.
‘tPR tPR gdpf;fhw;Nw cd; nfh^ukhd gw;fs; ed;wpnfhd;wtdpd; nraypYk; ghu;f;f FiwthfNt neUf;Ffpd;wd.’
bnrk;gu; 21k; Njjp te;jNghJ mJNt Mf ePskhd ,uTnfhz;l ehs; vd;W nrhd;dhu;fs;. Mdhy; vq;Nf ,uT Kbfp- wJ vq;Nf gfy; njhlq;FfpwJ vd;gij xUtuhYk; fz;Lgpbf;f Kbatpy;iy. Fspupy; Mba vd; clk;G nghq;fy; neUq;f neUq;f ,d;Dk; mjpfkhf Mlj;njhlq;fpaJ. fhuzk; Fspuy;y> kidtpjhd;. mtu; nghq;fy; gz;bifia FspNuh> nta;apNyh> gdpNah> GaNyh nfhz;lhlNtz;Lk; vd;gjpy; gpbthjkhf ,Ue;jhu;.
ehd; rpWtdhf ,Ue;jNghJ vq;fs; fpuhkj;jpy; nghq;fy; fhyj;jpy; KO nghWg;Ngw;gJ Iahjhd;. tof;fkhf mk;kh Nfhyk; NghLthu;. Mdhy; nghq;fy; md;W Iah ntF rpf;fyhd Nfhyk; xd;iw tiuthu;. R+upaDila xU rf;fuj; Njiu VO Fjpiufs;
,Oj;JtUk; glk;. fdlhtpy; gdptz;b- ia eha;fs; ,Og;gJNghy Fjpiufs; xd;Wf;Fg; gpd; xd;whf G+l;bapuhJ. mtw;iw Iah gf;fthl;by; tiue;jpUg;- ghu;. xU rpy;Yj; NjUf;F Vd; VO Fjpiufs; vd;W Iahtplk; Nfl;lhy; mtu; gjpy; nrhy;ykhl;lhu;> tpQ;Qhd Mrpupau;jhd; mjw;Fgjpy; $Wthu;. VO Fjpiufs; vd;why; R+upadpd; VO tu;zq;fs;. R+upa ntspr;rj;ij epA+l;ld; Ma;T nra;aKd;dNu vq;fs; Kd;Ndhu;- fs; me;j uf];aj;ij fz;Lgpbj;J- tpl;lhu;fs; vd;ghu;.
ehDk; nghq;fiy nghWg;Ngw;fNtz;Lk; vd;W kidtp vjpu;ghu;j;jhu;. nuhnwhd;- Nuhtpy; xU khfhzj;Jf;F Njitahd jkpo; kf;fs; tho;tjhy; rhkhd;fSf;F gpur;rpid ,y;iy. ghid gr;irauprp> gaW> nty;yk;> ru;f;fiu> fy;fz;L vd;W midj;JNk Rygkhff; fpilj;jd. ghYk; NjDk; NtW NtW filfspy; thq;fpf;- nfhz;L tPL jpUk;gpNdd;. gdpr;Nrw;W G+l;ir fow;wp> fhe;jpNghy vd;dpYk;
caukhd fUk;ig ifapNy gpbj;Jf;- nfhz;L cs;Ns Eioe;jJk;> kidtp cUf;fpa nea;Nghy tOf;Fk; Fuypy; ‘%d;W ,iyfs; thq;fpdPu;fsh?’ vd;W Nfl;lhu;. mtu; vOjpj; je;j gl;baypy; mJ ,y;iy. mJ vd;d %d;W ,iy? thio ,iy> khtpiy> ntw;wpiy. xU Foe;ijgps;isf;Ff;$l njupAk;. vdf;F njupatpy;iy. ey;yfhykhf fdlh Njrpaf;nfhbapd; eLtpy; ,Uf;Fk; Nkg;gps; ,iyia Nfl;ftpy;iy. mit xf;NlhgupNyNa cjpu;e;J kiwe;Jtpl;ld. kWgbAk; mjpNtf neLQ;rhiyapy; 16 iky;J}uk; Ngha; %d;W ,iyfis Njb miye;J thq;fp te;Njd;. gpur;rpid jPu;e;jJ vd;W epidj;Njd;. mg;NghJ jhd; Muk;gkhdJ.
vd; kidtp rikf;Fk;NghJ ehY rikay; Gj;jfq;fs; jpwe;jgb fplf;Fk;. midj;Jk; mjpNy nrhd;d gpufhuk;jhd; Ntiy elf;Fk;. epWj;jy;> Kfj;jy;> nga;jy; msTfs; vy;yhk; ,k;kpAk; (,k;kp = 1/2150400) gprfhky; filg;- gpbf;fg;gLk;. Mdhy; rikg;gjpy; xUghfk; Ntfitg;gjhf ,Ue;jhy; me;jr; rikaiy flTs;$l fhg;ghw;w KbahJ. rikay; Fwpg;Gfspy; Neuf; fzf;F nfhLg;g- jpy;iy. mtpf;fTk;> Ntfitf;fTk;> nghupf;fTk; vd;W nrhy;thu;fNs xopa vj;jid epkplq;fs; mijr; nra;a Ntz;Lk; vd;gij nrhy;y khl;lhu;fs;.
mWitr; tpNuhjkpy MAjq;fi fha; fwpf vd; kid mit jk Jwf;Fk;t ij mLg Ntfitj vd;gJ m fhupaj;ij fr; nra;J ,dpNky;
fzpdpapy Fwpg;ig nghq;Ftj Nehf;fp n R+upaNd vg;gb rh tof;Ffs ,y;yhkNy MfNt Gi nghq;FtJ
ijg;nghq ,yq;if> nkhuPrpa] vy;yhk; , tpy; nuhn Fk; jkpou rupahFk;. ,aw;iff ed;wp nr ciog;G F is Nrf vt;tsT
kidtp m Nghl;lhu;. whj ghi Cw;wpdhu fRf;nfhl Nru;j;jhu;. Rg;gu;khu;f thq;fpa t %l;bdhu;. jP gw;wpa nts;is eWkzk; ghuhky; G fpaJ. Gif vy;yhk; m ftpy;iy. tpl;lhy; ,Ue;jJ. V

#upad; tUthd;
- 31 -
dptz;b- jpiufs; +l;bapuhJ. ue;jpUg;- Vd; VO Nfl;lhy; tpQ;Qhd thu;. VO pd; VO epA+l;ld; d;Ndhu;- ;Lgpbj;J-
Ntz;Lk; uhnwhd;- itahd d;fSf;F ;irauprp> ;L vd;W d. ghYk; thq;fpf;- dpr;Nrw;W vd;dpYk;
gpbj;Jf;- kidtp ; Fuypy; h?’ vd;W gl;baypy; W ,iy? piy. xU ;. vdf;F fdlh ,Uf;Fk; y. mit ;Jtpl;ld. yapy; 16 is Njb gpur;rpid mg;NghJ
ehY fplf;Fk;. fhuk;jhd; Kfj;jy;> ,k;kpAk; ; filg;- ; xUghfk; rikaiy rikay; nfhLg;g- tf;fTk;> s xopa ; nra;a l;lhu;fs;.
mWitr; rpfpr;irf;F xU kdr;rhl;rpf;F tpNuhjkpy;yhj> mjpftdkhd jhjp MAjq;fisf; nfhjpf;fitg;gJNghy fha; fwpfisg;Nghl;L nfhjpf;f itg;ghu; vd; kidtp. Neuf; fzf;F fpilahJ. mit jk; Ra cUtj;ij Kw;wpYk; Jwf;Fk;tiu Ntiy elf;Fk;. ghj;jpuj;- ij mLg;gpypUe;J ,wf;Fk;NghJ vd;d Ntfitj;Njhk; vd;d ,wf;fpNdhk; vd;gJ mtUf;Nf kwe;JtpLk;. ,e;jf; fhupaj;ij vd; kidtp gy tUlq;fsh- fr; nra;J tUtjhy; mtiu xUtUk; ,dpNky; epWj;jKbahJ.
fzpdpapy; ,Ue;J ,wf;fpa rikay; Fwpg;ig itj;Jf;nfhz;L kidtp nghq;Ftjw;F jahuhdhu;. R+upaid Nehf;fp nghq;fNtz;Lk; vd;gJ kuG. R+upaNd ,y;yhj xU Njrj;jpy; ,J vg;gb rhj;jpak;. ifjp tuhkNy rpy tof;Ffs; jPu;f;fg;gLtJNghy R+upad; ,y;yhkNy nghq;Ftjw;F jPu;khdpj;Njhk;. MfNt Gif $l;Lf;Fs; mLg;G itj;J nghq;FtJ vd;W KbthdJ.
ijg;nghq;fy; vd;gJ jkpou; jpUehs;. ,yq;if> jkpo;ehL> rpq;fg;G+u;> kNyrpah nkhuPrpa]; vd;W jkpou;fs; thOk; ,lk; vy;yhk; ,ij nfhz;lhLthu;fs;. fdlh- tpy; nuhnwhd;Nuh khefiu epiwj;jpUf;- Fk; jkpou;fs; nfhz;lhlhtpl;lhy; vg;gb rupahFk;. mjpYk; ciof;Fk; kf;fs; ,aw;iff;F> gpujhdkhf R+upaDf;F ed;wp nrhy;Yk; ehs;. vq;fs; kdpj ciog;G Fiwe;jjy;y. ,e;jr; rhkhd;f- is Nrfupg;gjw;F kl;Lk; gdpf;Fspupy; vt;tsT cioj;jpUf;fpNwd;.
kidtp muprpiaAk; gaiwAk; epWj;Jg; Nghl;lhu;. jz;zPiuAk;> nfhOg;G mfw;- whj ghiyAk;> nea;iaAk; mse;J Cw;wpdhu;. Ke;jpupa tw;wy;> fy;fz;L> fRf;nfhl;il Nghd;wtw;iw vz;zpr; Nru;j;jhu;. mLg;gpNy ghidia itj;J Rg;gu;khu;f;nfl;by; fld; ml;ilapy; thq;fpa tpwFfl;ilfis Nghl;L mLg;ig %l;bdhu;. vjpu;ghu;j;jJNghy igd; tpwF jP gw;wpaJk; glglntd;W vupe;jJ. nts;is Xf; epd;W vupe;jJ. Ngu;r; tpwF eWkzk; gug;gp vupe;jJ. Mdhy; vjpu; ghuhky; Gif mghakzp mywj;njhlq;- fpaJ. Gif tPL epiwAk; vd;gij ehNdh> vy;yhk; mwpe;j kidtpNah mDkhdpf;- ftpy;iy. mgha kzpia epWj;jh tpl;lhy; nghyP]; te;JtpLk; mghak; ,Ue;jJ. Vzp itj;J Vwp mgha kzpia
mfw;wpNdd;. Gif mgha kzpf;F xU flTs; ,Ue;jhy; mtUf;F xU rpW gpuhu;j;jid nrYj;jptpl;L kPjp rikaiy njhlu;e;Njhk;.
md;iwa nghq;fiy tho;ehspy; kwf;f KbahJ. ghidia ,wf;fp nghq;fiy fz;Zw;wNghJ vd;Dila fz;zh kidtpapd; fz;zh mfykhf tpupe;jJ vd;W nrhy;yKbahJ. Ke;jhehs; G+rpa rPnke;JNghy nghq;fy; ,Wfpg;Ngha; fple;jJ. ehq;fs; vt;tsT Kad;Wk; mjw;Fs; mfg;gl;l mfg;igia ntspNa ,Of;f Kbatpy;iy. vd; kidtpapd; Nky; cjl;by; Jsp tpau;it Nfhj;J epd;wJ. ehDk; kidtpAk; Nkirapd; vjpu; vjpNu cl;fhu;e;J xUtiu xUtu; ghu;j;Jf;nfhz;L nghq;fiy fpof;Fg;
gf;fkhfTk; Nkw;Fg; gf;fkhfTk; ntl;b cz;Nlhk;. md;W ,Wfpg;Ngha; ,Ue;jJ nghq;fy; kl;Lky;y; vd; kidtpapd; cjLfSk;jhd;.
,J ele;J ,g;NghJ gy tUlq;fshfp- tpl;ld. fdlhtpd; xU khfhzj;Jf;Fk; %d;W gpuNjrq;fSf;F rkdhd jkpou;fs; thOk; nuhnwhd;Nuhtpy; ,e;j tUlKk; ghid> gr;irauprp> gaW> fUk;G %d;W ,iyfs;> nty;yk;> fy;fz;L> Njd; vd;W rfyKk; fpilf;fpd;wd. Mdhy; ,e;j Mz;L xUtUNk nghq;fy; nfhz;lhl- tpy;iy.
‘fpoq;if fpz;b ,Og;gJNghy my;yth vLj;jhu;fs;. vd; kfNd> vd; kfNd.’ vd;W Xyk; ,uz;L rKj;jpuk; jhz;b te;Jnfhz;bUf;fpwJ. MfNt ,t;tUlk; R+upaDf;F tzf;fk; ,y;iy. tzq;Fk; ehis js;spg;Nghl;bUf;fpNwhk;. mtd; tUk; ehis ,iyAjpu;j;j kuq;fs; ghu;j;jpUf;fpd;wd. njd;jpir Vfpd gwit- fs; ghu;j;jpUf;fpd;wd. Mw;wpd; mbapy; thOk; kPd;fs; ghu;j;jpUf;fpd;wd. Jue;ij khefu; tho; %d;W yl;rk; jkpo; kf;fs; ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;.
muththu@thaiveedu.com
m.Kj;Jypq;fk;

Page 32
- 32 -
tPl;bd; Insulation ghtida
Vw;gl;l khw;wq;fs; Full Height basement insu
2006Mk; Mz;bypUe;J tPl;L fl;bl mikg;gpd; insulation ghtidapy; ngupa khw;wq;fs; eilngw;W tUfpd;wd. ,e;j khw;wq;fs; fl;bl mikg;gpd; energy efficiencyI mjpfupg;gjw;F Vw;- gl;lit.
Fwpg;ghf tPl;bd; ntspr; Rtu;fs;> tPl;bd; $iu (Roof) kw;Wk; garage,d; Nky; cs;s tPL> my;yJ floor over ground Nghd;wtw;wpd; insulation ms- tpid mjpfupj;Js;sJ. fle;j brk;gu; 31> 2008,d; gpd;du; tPl;bd; basement ntspr; Rtu;fs; mjd; epyj;jpypUe;J 15” (380kpkP) jtpu;e;j kw;iwa gFjpf-
The applic Division B, Insulation
(3) Senten for which after Decem
(4) Found space shall side of the mm above basement.
,J njh jpBh; rpR kuz epiyik...
27k; gf;fj; njhlHr;rp...
vd;gtw;wpw;F fhuzkhf ,Uf;fpd;wJ
ntg;gepiy vd epAgpud;];tpf; khfhz EiuaPuy;
,Ue;jhy; tuhfTk; epj;jpiuf; Fspirfs; vLg;gt- uhfTk; ,Ue;jhy; Foe;ijapd; Nky; mth;fsJ clypd; ghfq;fs; mth;f- Sf;Nf njhpahjthW mOj;Jkplj;J Foe;ij ,wf;Fk; mghak; fhzg;gLfpd; wJ. fha;r;ry;>jiytypf;fhd ijypNdhy; (Tylenol ) ghtpf;Fk; NghJk; mJ kaf;f czh;it Vw;gLj;Jtjhy; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
rq;fj;jpd; jiytuhd nfd;NkgP (Ken
gps;is Maybee) $Wfpd;whh;.
vd;W g gps;isapd Xh; tPl;by; Gifg;gpbg;gij tpl thfdj;
ghpNrhjpA jpy; Gifgpbf;Fk; NghJ er;Rg; nghUl;-
,Uf;ff; fspd; nrwpT 27 klq;F mjpfkhfpd;wJ.
fk;gspia ,t;thW Gifgpbj;Jf; nfhz;L> rpRf;fis
miwapd; kl;Lkd;wp 16 tajpw;Fl;gl;l gps;is-
ag; Nghly fisAk; thfdj;jpy; nfhz;L nry;tij
vdpDk; xd;uhwpNah khfhzk; jil nra;Js;sJ.
gLkhW f Gifg;gpbj;jy; kw;Wk; Nghij t];Jf;fs; mw;w #oiy cUthf;Fq;fs;(A Smoke – and
[dthp 21> 2009,y; mky;gLj;jg;gl;l ,r; rl;lkhdJ epWj;jp itf;fg;gl;Ls;s
kj;jpa e my;yJ ,Uf;Fk; – Drug – Free Environment) Foe;ij gpwf;fKd;dUk; Foe;ij gpwe;j ifapy; fpd;wJ. gpd;dUk; Gifgpbj;jy; mw;w kw;Wk; Nghij t];Jf;fs; mw;w #oiyf; Foe;ijf;fhf cUthf;Fq;fs;.
ePq;fs; fh;g;kile;jpUe;jhy; my;yJ Foe;ij ngw jpl;lkpl;bUe;jhy; my;yJ jha;g;ghy; nfhLg;gtuhf ,Ue;jhy;> kJ ghdk; kw;Wk; Nghij t];Jg; ghtid Mfpatw;iwj; jtph;j;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. MNuhf;fpaj;jpw;fhf kl;Lkd;wp SIDS Mgj;Jf;fisj; jtph;f;fTk; cq;fs; Foe;ijiar; Rw;wp vtUk; Gifg; gpbf;- fhjpUg;gij cWjp nra;J nfhs;Sq;fs;. gps;isfspd; tpUj;jpailAk; Rthrj; njhFjpahdJ er;Rr; #oiyj; jhf;Fg; gpbf;f Kbahjjhfpd;wJ.
rpfnul; Giff;Fk; egh;fs; thfdg;Gif ahy; Vw;gLk; er;Rj; jd;ikiatpl 10 klq;F mjpfkhd er;Rg;gjhh;j;jq;fis tspapy; ntsptpLfpwhh;fs;. Gifg;gpbg;g- th;fs; ntsptpLk; GifahdJ Foe;ij- fl;F mjpfkhd ,Uky;> %r;rpOg;G> fLikahd M];j;Jkh> mjpfkhd nrtpj; njhw;W Neha;fs;> neQ;Rr; rsp> rspRuk; (Pneumonia)> EiuaPuy; tsh;r;rp nkJtiljy; (Slow lung development)
XLk; thfdj;jpDs; gps;isfs; NghJ gw;witj;j rpful;ilf; itj;jpUg;gijAk; jil nra;- thfdj;jpd; ad;dy; my;yJ
mrhjhuz gly; (Ce abnormali thfdj;jpd; Nkw;gFjp jpwe;jpUe;jhYk;
SIDS Fo $l ,jid kPWNthh; $250 jz;lg;gzk;
epiyapy; nrYj;j Ntz;batuhthh;. nehth];-
Sf;F gpuj Nfh\pah khepyk; ,e;jr; rl;lj;ij
euk;Gfs;> Vw;fdNt mky;gLj;jpAs;sJld; gphp;l;b\;
FiwghLf nfhyk;gpah> epAgpud;];tpf; vd;gd
fs; ,d;D ,ijnahj;j jilfis mky;gLj;j
rpy rpRf;f jpl;lkpLfpd;wd. ,r;rl;lj;jpd; %yk; Gifg;gpbg;gth;fs; ,jid epWj;Jthh;fs; vdTk;> Gjpjhf Gifg;gpbg;gth;fspd; vz;zpf;if FiwAk; vdTk; vjph;ghh;f;- fg;gLfpd;wJ.
Rthrj;i jpy; Fiw (Flawed br ghjpf;fg;gl epj;jpiuf;F Kd; Foe;ijf;F cil mzptpj;jy; (Dressing baby for sleep)
Fk; jd;i nfhz;bU euk;Gj; n apd; fhuz njhl;by; ,wg;Gf;fspy;%d;wpy; ,uz;L
khd epyi gq;fhdit khhp fhyj;jpNyNa (Winter)
$wg;gLfpd Vw;gLfpd;wd. ,jw;F gps;isia mjpf msT Jzpfshy; Rw;wg;gLtjdhy;
20 nrf;fD msTf;fjpfkhf ntg;gkiljy; fhuz-
gl;lhy; , khFk;.
10 nrf;f gps;isia ,jkhd #lhf (ntJntJg;ghf- Warm)
Jk; fz gps;isia itj;jpUf;fyhNk my;yhJ>
fps;Stjd mjp ntg;gkhf (Hot) gps;isia
,JTk; Nt itj;jpUf;f Ntz;lhk;. tPl;bd;
thapy; c
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;> c
www.inayam.net
416 400 6406
spy; KO cauj;jpw;Fk; insulation ghtpf;f rl;lk; nfhz;Ltug;gl;Ls;sJ. ,jw;F Kd;du; Gjpa tPLfSk; $l epykl;lj;jpypUe;J 2’ mb kl;Lk;jhd; ghtidapypUe;Js;sJ.
brk;gu; 31> 2008,d; gpd;du; fl;bl mDkjpg; gj;jpuk; (Building permit) ngWk; Gjpa tPLfs; my;yJ Ng];nkd;w; jpUj;j NtiyfSk; ,e;j khw;wj;jpw;F mika Ng];nkd;w; Rtu;fSf;F KO cau insulation ghtpf;f Ntz;Lk;. ,k;khw;wj;jpy; cupa building code Mjhuq;fs; fPNo jug;gLfpd;wd.

jha;tPL • ngg;gputup 2009 d; Insulation ghtidapy;
Vw;gl;l khw;wq;fs;
ight basement insulation
insulation
The applicable code reference is: l;Ls;sJ.
Division B, sentences 12.3.2.4.(3) and (4): Sk; $l
Insulation of foundation walls: l;Lk;jhd;
Nfhg; fyh<];tud; (3) Sentence (4) applies to construction
u; fl;bl g permit) g];nkd;w;
for which a permit has been applied for after December 31, 2008.
ePq;fs; cq;fsJ efu rigAld; njhlu;Gnfhz;L mwpe;Jnfhs;s KbAk;. (4) Foundation walls enclosing heated
my;yJ> w;wj;jpw;F
space shall be insulated from the under- f;F KO
side of the sub floor to not more than 380 Ntz;Lk;.
mm above the finished floor level of the ding code
basement. ;wd.
,Jnjhlu;ghd fl;bl mDkjpg; gj;jpuk; ngWtjw;F> ,j;Jiwrhu; ty;Ydu;f- Sld; njhlu;Gnfhs;L Nghjpa mwpT- iufisg; ngw;Wf;nfhs;Sq;fs;. ,J njhlu;ghd Nkyjpf tpguq;fs;
kala@thaiveedu.com z epiyik...
f;fpd;wJ EiuaPuy; kgP (Ken
thfdj; ; nghUl;- hfpd;wJ. rpRf;fis gps;is- nry;tij a;Js;sJ. g;gl;l ,r; g;gl;Ls;s ps;isfs; pful;ilf; l nra;- ; my;yJ pUe;jhYk; ;lg;gzk; nehth];- rl;lj;ij ; gphp;l;b\; vd;gd ky;gLj;j ; %yk; ;Jthh;fs; ;gth;fspd; vjph;ghh;f;-
e;ijf;F
p)
; ,uz;L (Winter) a mjpf tjdhy; ; fhuz-
f- Warm) my;yhJ> s;isia tPl;bd; www.inayam.net
g; ghu;g;gjw;Fk;> cq;fs; epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;.
416 400 6406
Rthrj;ijf; nfhLf;Fk; mNj Ntis kw;nwhUth; 911I miof;fyhk;. gps;is- ia xUNghJk; FYf;f (Shaking)
ntg;gepiy ,Ue;jhy; mJ gps;is mjpf cq;fSf;F gps;isf;Fk; #lhf ,Uf;fpd;wjh Vw;wjhFk;. Vw;wjhf
Ntz;lhk;. gps;isapd; jyhk;.
rpwpjhf FYf;FtJ $l jiyapy; ghjpg;ig Vw;gLj;-
vd;W gps;isapd; ghpNrhjpAq;fs;. ,Uf;ff; fk;gspia ghh;g;gjw;F $lhJ. fOj;jpd; gps;isf;F gps;isf;F mjpf gpd;Gwkhf cq;fs; Nghh;j;Jq;fs;. ghukpy;yhj tpah;it ifia itj;J
fh;g;gfhyj;jpd; NghJkhd ey;y StijAk; kUj;Jtg; Ngh\hf;ifg; cWjp NghJ guhkhpg;G nra;J jhahfg; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. ngWtijAk;> Nghfpwth;
nfhs;-
miwapd; ntg;gepiyf; Nfw;g fk;gspi- ag; Nghlyhk; my;yJ vLj;J tplyhk;.
SIDS,w;fhd Vida vdpDk; gLkhW fk;gspia Foe;ijapd; Nghl Kfj;jpd; Ntz;lhk;.
Nky;
fhuzpfs;
• kj;jpa euk;Gj; njhFjpapy; mrhjhuzkhd epiy fhzg; gly; (Central nervous system abnormalities) SIDS Foe;ijfs; ey;yhNuhf;fpakhd epiyapy; fhzg;gl;bUe;jhYk; ,th;f- Sf;F gpujhd euk;Gj; njhFjpapy; (%is> euk;Gfs;> Ks;se;jz;L) Mfpatw;wpy; FiwghLfs; ,Ue;jpUf;fyhk;. ,g;gFjp fs; ,d;Dk; Kjph;tilahj epiyapy; rpy rpRf;fs; fhzg;glyhk;.
Rthrj;ijf; fl;Lg;gLj;Jt jpy; FiwghLfs; fhzg;gly; (Flawed breathing control) ghjpf;fg;gl;l Foe;ijfs; jkJ Rthrpf;- Fk; jd;ikapy; rpy FiwghLfisf; nfhz;bUe;jpUf;fyhk;. Ma;Tfspd;gb euk;Gj; njhFjpapd; Kjph;Twhj jd;ik apd; fhuzkhf Rthrj;jpYk; mrhjhuz khd epyik fhzg;gl;bUf;fyhk; vdf; $wg;gLfpd;wJ.
20 nrf;fDf;F Nkyhf Rthrk; jilg; gl;lhy; ,J Mgj;jhdjhfyhk;. Rthrk; 10 nrf;fDf;F Nky; jilg;gl;lhy; gps;isia jl;b vOg;gptpLq;fs;. mg;Ngh- Jk; fz;tpopf;fhjpUe;jhy; gps;isia fps;Stjd; %yk; vOg;g Kaw;rpAq;fs;. ,JTk; Ntiy nra;ahtpbd; gps;isapd; thapy; cq;fs; thia itj;J nraw;if
Fiwg;gpurtk;
•
rhjhuz tsh;r;rp tPjj;ij tpl cly; tsh;r;rp tPjk; nkJthff; fhzg;gly;
•
,ul;ilg; gps;isfshf ,Uj;jy;
•
xU tUl ,ilntspf;Ff; Fiwthf mLj;j gps;is gpwe;jpUj;jy;
•
,d;ndhU gps;isNahL fl;bypy; epj;jpiu nra;jy;
•
Gifgpbf;Fk; ngw;Nwhiuf; nfhz;b- Uj;jy;
•
,d;ndhU rNfhjuNdh> rNfhjhpNah SIDS,dhy; ,we;jpUj;jy;
•
,sk; jhahf ,Uj;jy;
•
gpurtj;jpw;F Kd;ghf jhapw;F NghJ khd guhkhpg;G fpilf;fhjpUj;jy;
•
msTf;fjpfkhd jhapd; clw;gUkd;
crhj;Jiz: http://www.canada.com/windosorstar/news/ story.html http://www.wivb.com/dpp/news/New_smo king_ban_in_Canada http://www.news-medical.net http://www.sciencealert.com.au/smoking- in-cars-a-health-risk-for-children http://www.sidscanada.org/ http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/babies-bebes/ sids-smsn/index-eng.php
jeeva@thaiveedu.com

Page 33
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 33 -

Page 34
- 34 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 35
jha;tPL • ngg;gputup 2009
nrd;w khjj; njhlu; cyf mstpy; mjpfkhd Neha;fis Vw;gLj;jptUk; Ez;zq;fpfshf> rpy Ez;zq;fpfis cyf Rfhjhu jhgd- khfpa WHO (World Health Organization) milahsg;gLj;jp ,Uf;fpd;wJ. mit- ahtd
•
czT khrhf;fKk; mjdhy; Vw;gLk; Neha;fS
(Foodbourne Illness)
njh
Escherichia coli serotype O157:H7
•
Listeria monocytogenes
•
Salmonella serotype Enteritidis
•
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)
•
Campylobacter
 ML> nrk;kwp ML> khd; vd;gtw;wpd; Fly; gFjpapy; me;j tpyq;FfSf;F ve;jtpj jPq;Fk; Vw;glhj tifapy; thOk; xU gf;uPupah MFk;. Mdhy; ,J czT %yk; kdpjdpd; rkpghl;L njhFjpia milAk; my;yJ Fliy NghJ kdpjupy; Nehia Vw;gLj;JfpwJ. ,jd; jhf;fj;jhy; tUlhe;jk; 73>000 Ngu; If;fpah mnkupf;f ehLfspy; kl;Lk; ghjpf;fg;gLfpwdu;. mtu;fspy; 60 Ngu; mstpy; ,wg;igr; re;jpf;fpwdu;.
,e;j gf;uPupah Vw;gLj;Jk; Neha;fs;
FUjpAld; $ba tapw;W Nghf;F E. coli O157:H7 czTld; nrd;wile;J 3- 4 ehl;fspy; Neha; Vw;gLfpwJ. FUjp- a+lhdhd tapw;W Nghf;F> tapw;W Fog;gk; vd;gtw;iw Vw;gLj;JfpwJ. rpy Neuq;fspy; FUjp Nghf;fw;w tapw;W Nghf;Nfh my;yJ ve;j mwpFwpfSNkh Njhd;whky; ,Uf;f $ba re;ju;g;gq;fSk; cz;L. rpwpjsT fha;r;ry; Vw;glyhk;. Neha; Vw;gl;L 5- 10 ehl;fspy; nghJthf FzkhfptpLk;.
Hemolytic uremic syndrome (HUS) rpy tsu;e;jtu;fs;> kw;Wk; 5 taJf;F Fiwe;j rpWtu;fs;> Kjpatu;fs; Mfp- Nahupy;> FUjpf; fyq;fs; rpijT> rpW ePufq;fs; nraypog;G vd;gd Vw;gLfpwJ. nghJthf tapw;W Nghf;F Vw;gLgtu;fspy; 8% MNdhu; ,g;gbahd jPtpu Neha; jhf;fJf;F cs;shfpwhu;fs;.
ePz;l fhy jhf;fq;fs; E. coli O157:H7 Neha; jhf;fk; Vw;gl;l xU rpyupy; ePz;l fhy gf;f tpisTfshf mtatq;fs; nray; ,og;G (paralysis)> rpW ePuf nray; ,og;G (persistent kidney
failure) cau; FUjp mOj;jk; vd;git nrhy;yg;gLfpwd.
vt;thW E. coli O157:H7 gutyilfpwJ ,J nghJthf khl;bd; Fly; gFjpapy; fhzg;gLtjhy; Kiwahf rikf;fg;glhj hamburger miuj;j ,iwr;rp vd;gtw;Wld; gut KbAk;. mLj;J> Kis mUk;Gfs; (sprouts)> nyw;wpA]; (lettuce)> fPiu (spinach)> ryhkp (salami)> gh];uuhf;fk; nra;ag;glhj ghy; (unpasteurized milk)> gor; rhW (juice) kw;Wk; ky fopTfs; njhw;Wjyile;j Fb ePu;> ePr;ry; Fsk;. ,tw;Wf;F Nkyjpfkhf njhw;W Vw;gl;l kdpju;fspy; ,Ue;J rupahd Rfhjhu gof;ftof;fk; ,d;ikahy; ,yFtpy; gutyila KbAk;.
vt;thW njhw;W Vw;glhky; jtpu;g;gJ tPLfspy; hamburger my;yJ miuj;j khl;biwr;rpiaNah rikf;Fk; NghJ ,iwr;rp KOikahf ed;F rikf;fg;- gl;bUf;f Ntz;Lk; vd nrhy;yg;gLfpwJ.
If;fpa mn (FDA) mi tw;iw ri epiy 71.1 bfpup gui tiu ed mwpTWj;J ,iwr;rp> h ghif gui Neuj;Jf;F vdTk; m fis ri vd;gtw;Wl
,uz;L ghj;jpuq;f ghj;jpuq;fs Rj;jk; n Ntz;Lk; gh];uuhf;f jy; Ntz NtW ti ePiu kl;L
rikf;fhJ tif> go fOtpa g ePiu mUe fj;Jf;F fhuk; nfh Neha; Vw jlhfq;fs filg;gpbf
,e;j rpW w;gLfpwJ. gtu;fspy; pu Neha;
; w;gl;l xU sTfshf paralysis)> ent kidney
vd;git
:H7
gFjpapy; f;fg;glhj ;gtw;Wld; Uk;Gfs; )> fPiu ;uuhf;fk; zed milk)> fopTfs; y; Fsk;. Vw;gl;l Rfhjhu ,yFtpy;
;glhky;
miuj;j ; NghJ rikf;fg;- g;gLfpwJ.
If;fpa mnkupf;f ehLfspd; tptrhaJiw (FDA) miuj;j ,iwr;rp> hamburger vd;g- tw;iw rikf;Fk; NghJ mtw;wpd; ntg;g epiy 71.1 ghif bfpup nry;rpa]; (160 bfpup guidl;) ntg;g epiyia milAk; tiu ed;F rikf;fg;gl Ntz;Lk; vd mwpTWj;JfpwJ. NkYk; rikf;fg;gl;l ,iwr;rp> hamburger vd;gtw;iw 40 - 140 ghif guidl; ntg;g epiyapy; 3- 4 kzp Neuj;Jf;F Nky; itj;jpUf;f $lhJ vdTk; mwpTWj;JfpwJ. rikj;j czT fis rikf;fhj ,iwr;rp> hamburger vd;gtw;Wld; fye;J itg;gJ> my;yJ
,uz;L tif czTfisAk; xNu ghj;jpuq;fspy;> rupahf Rj;jk; nra;ahj ghj;jpuq;fspy; itg;gJ> iffis rupahf Rj;jk; nra;aik vd;gd jtpu;f;fg;gl Ntz;Lk; ghy;> gor;rhW> vd;git gh];uuhf;fk; nra;ag;gl;litahf ,Uj;- jy; Ntz;Lk;. FNshupd; gupfupg;G my;yJ NtW tif njhw;W ePf;fk; nra;ag;gl;l ePiu kl;Lk; mUe;j Ntz;Lk;.
rikf;fhJ cz;Zk; kuf;fwp> ,iy tif> go tiffis XLk; ePupy; ed;F fOtpa gpd; cz;Zjy;. ePr;ry; Fsj;J ePiu mUe;Jtij jtpu;j;jy;. Neha;j;jhf;- fj;Jf;F cl;gl;ltu;fs; iffis rtu;- fhuk; nfhz;L rupahf Rj;jk; nra;jy;> Neha; Vw;gl;ltu;fs; nghJthd ePr;ry; jlhfq;fspy; ePe;Jtij jtpu;j;jy;. vd;gd filg;gpbf;f Ntz;ba Kf;fpakhdit.
,e;j mnkupf;f [dhjpgjp epf;fridAk;> mtUila thf;fj;Njhd; thl;lNfw; CoiyAk; kwe;Jtpl KbahJ.
yp];uupah nkhndhirnlh[Pd; Listeria monocytogenes yp];uupah nkhndhirnlh[Pd; vdg;gLk; gw;wPu;ah tifapidr; Nru;e;j Ez;Zapup czTg; nghUl;fSld; kdpjid mile;J Neha; Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,J 2 ghifapypUe;J 45 ghif nry;rpa];
ntg;gepiy tiu tsuf;$ba Ez;Zapup- ahf ,Ue;j NghjpYk; ,J tsu;tjw;F kpfTk; rpwe;j ntg;gepiy 30 ,ypUe;J 37 ghif nry;rpa]; MFk;. ,J kdpjupy; Vw;gLj;Jk;Neha; yprpupNahrp]; (Listeriosis) vdg;gLk;. gpujhdkhf gpwe;j Foe;ijfs;> tNahjpgu;fs;> fu;g;gpzpg; ngz;fs;> epu;g;gPldf; (Weak immune system or diseased people) FiwghLilNahu; mjhtJ clypy; Neha; vjpu;g;Gr; rf;jp Fiwe;Njhu; MfpNahiu mjpfk; jhf;ff; $baJ. ,jdhy; ,J opportunistic pathogen vd miof;fg;gLk;. ,t;thW ,e; Ez;Zapup- apdhw; ghjpf;fg;gLNthUf;F %isf; fha;r;ry;> %is Kz;zhd; nkd;rt;T- fspy; tPf;fj; jd;ikAk; mow;rp Nghd;w- itAk; ngz;fspy; fUr;rpijT Nghd;w itAk; Vw;gLk;.
80 Mz;LfSf;F Kd;djhf yp];uupah nkhndhirnlh[Pd; Ez;Zapup tpyq;F- fspy; Septicaemia vd;Dk; Nehapid Vw;gLj;Jtjhf mwpag;gl;lJ. 1929y; Kjd; Kjypy; ,e; Ez;Zapupapd;
rpth[pdp ghyuh[d;

Page 36
- 36 -
Neha;j;jhf kpf ePz;l tpy;iy. kpfTk; m fdlhtpy Nehapdhy fu;g;gpzpg; jjpy; ,e; Vw;gl;ljhf rP]; tif 142 Ngu; ,tu;fspy oe;jdu;. , mjpfupj;J
,f; fpUk gFjpfspY kz;zpy; Yk; mNj khd cg mkpyr; nrw gl;l ,lq ljhy; , jahupg;G , fupg;G ,l czitg gw;wPupahf;f apup Nghl mw;wjhy; gl;rj;jpy; gupfupg;G gw;wPupahf;f vjpupfs; F tJ kl;L fpilf;fpd tpy; Fsp& ahd gw;w Fiwe;Jt ed;whf mq;fpUf;F nra;Ak;.
kdpjupy; Fly; gFj Peyer’s pat tJld; F wpd; %yk Nghd;wtw kilfpd;w xw;iwf; Nehahf;fp Pathogen ile;jTld fyj;jpid ,jdhy; , ,Ug;gJ shy; ( an fbdk;. , tpl kdpj njhFjpapi jhf;Ffpd;w
fu;g;gpzpg; ,Wjp %d;W kpfTk; gh ,j; njhw fha;r;ry; vd;gtw;i kpfTk; Nr jd;ik mjhtJ b ,J Muk itAk;> gpd;dhd ,we;J g cl;gl;l fpd;wJ. , fha;r;ry;> Vw;gl th
,jid f ehLfspy nghJthf gLk; cz uhf;fk; (Pa GifA+l;lg
czT k
35k; gf

jha;tPL • ngg;gputup 2009 czT khrhf;f...
35k; gf;fj; njhlHr;rp...
,iwr;rp - nrhnrr; (Sausages)> cg;gplg;- Neha;j;jhf;fk; kdpjupy; mwpag; gl;lhYk; kpf ePz;lfhykhf ,jd; jhf;fk; ,Uf;f tpy;iy. 1981k; Mz;by; Kjd;Kjyhf kpfTk; mjpfstpyhd Neha;j;jhf;fk; fdlhtpy; fhzg;gl;lJ. 41 Ngu; ,e;
gl;l fhshd; (Mushroom)> n`hl; nlhf;]; (Hotdog)>rpf;fpd; efl;]; (Chicken nuggets)> miuj;j ,iwr;rp (Ground meat)> rP]; (Cheese)> kuf;fwp ryhl; (Salad) vd;gd- tw;iw Fwpg;gplyhk;. Nehapdhy; gPbf;fg;gl;ldu;. ,jpy; 34 Ngu; fu;g;gpzpg; ngz;fshtu;. Muha;e;J ghu;j;- jjpy; ,e; Neha; Kl;ilf; Nfhthtpdhy; Vw;gl;ljhf mwpag;gl;lJ. gpd;du; nkf;rpfd; rP]; tif xd;wpdhy; ,J gug;gg;gl;L 142 Ngu; ghjpg;gile;jJ kl;Lky;yhJ ,tu;fspy; %d;wpy; xU gq;fpdu; capup- oe;jdu;. ,t;thW ,f;fpUkpapd; jhf;fk; mjpfupj;Jf; nfhz;bUf;fpd;wJ.
cyfpd; gy mgptpUj;jp mile;j ehL fs; Listeria monocytogenes Kw;whf ,y;- yhj czTfis re;ij gLj;j Ntz;Lk; vd;gijNa tpUk;Gfpd;wd. nghJthf 25 fpuhk; cztpy; ve;j xU Listeria mono- cytogenes fhzg;glhj,lj;J me;j czT ghJfhg;ghdjhf Rfhjhuj; jpizf;fsj;- jpdhy; mq;fpfupf;fg;gLfpwJ.
,f; fpUkpahdJ R+oypd; midj;Jg; gFjpfspYk; fhzg;gLfpd;wJ. mjhtJ kz;zpy; gpupe;jopAk; jhtuf; fopTfsp- Yk; mNj rkak; ,f; fpUkpahdJ mjpf khd cg;G nrwpe;j ,lkhapDk; rup mkpyr;nrwpthd ,lk; my;yJ Fsp&l;lg; gl;l ,lq;fspYk; thOk; jd;ik nfhz;- ljhy; ,jid rhjhuzkhf czTj; jahupg;G ,lq;fspy; my;yJ czT gup- fupg;G ,lq;fspypUe;J mopg;gJ fbdk;. czitg; gOjilar; nra;Ak; kw;iwa
kf;fs; ed;F R+lhf;fpa ghiy mUe;J tJk;> ,iwr;rpia KOikahf rikj;J cz;gJk;> kuf;fwpfis KOikahf> ed;whf fOtpa gpd; ghtpg;gJk; mj;jpahtrpakhdJ vd mwpTWj;jg;gL- fpwJ. mj;Jld; rikj;j czit rikf;fhj czTld; njhlu;GWkhNwh> my;yJ iffis Rj;jk; nra;ahJ khwp khwpczTfis ifahOtNjh> jtpu;f;- fg;gl Ntz;Lk; vdTk; MNyhrid toq;fg;gLfpwJ. gw;wPupahf;fSld; ,t;tifahd Ez;Z- apup Nghl;b Nghl;L tsUk; ty;yik mw;wjhy; kw;iwa fpUkpfs; ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; ,J tsuhJ. Mdhy; czTg; gupfupg;G nra;Ak; ,lq;fspy; kw;iwa gw;wPupahf;fs; mopf;fg;gLtjhy; ,jw;F vjpupfs;Fiwe;J ,jd; mopT jLf;fg;gL- tJ kl;Lky;yhJ Rygkhf ngUf top fpilf;fpd;wJ. jw;NghJ kf;fs; mjpfs tpy; Fsp&l;biag; ghtpg;gjhy; ,t;tif- ahd gw;wPupahtpw;F tho;tpaypy; fbdk; Fiwe;JtpLk;. Vnddpy; ,J Fspupy; ed;whf epiyj;jpUf;Fk;. mj;Jld; mq;fpUf;Fk; cztpidj; njhw;W Vw;glr; nra;Ak;.
ehq;fs; vd;d nra;a Ntz;Lk; Nfhthtpid thq;fpg; ghtpf;Fk; NghJ kpfTk; ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. Nfhthit ntl;b ed;whf XLk; ePupy; fOt Ntz;Lk;. rpyu; NfhthtpidNah my;yJ iceberg vdg;gLk; lettuce ,id- Nah fOTtjpy;iy. gr;irahf rhg;gpLk; kuf;fwp tiffs; ed;whf XLk; ePupy; fOtg;gl Ntz;Lk;. mj;Jld; ,iwr;rp tiffs; ed;whf ePz;l Neuj;jpw;F mtpf;fg;gl Ntz;Lk;. rikf;fhj ,iwr;rp my;yJ khkpr tiffSld; rikj;j czT tiffs; my;yJ kuf;fwp tif-
kdpjupy; czT %yk; nry;Yk; ,J Fly; gFjpf;Fr; nrd;W Flypy; ,Uf;Fk; Peyer’s patchesI mile;J ngUf;fkil- tJld; FUjp> epzePu;(Lymph) vd;gtw;- wpd; %yk; fj;jp> if Mfpa- tw;iw ed;whff; fOTjy; Ntz;Lk;.
Pathogen vdg;gLk;. mjhtJ ngUf;fk- ile;jTld; Xu; ce;J rf;jp %yk; kW fyj;jpid Jisj;Jr; nry;yf; $baJ.
ry;kndy;yh Salmonella serotype Enteritidis ,jdhy; ,J Rygkhf gutf; $bajhf
ry;kndy;yh gw;wPupahTk; Nkw;$wg;gl;l ,Ug;gJ kl;Lky;y gpwnghUs; vjpupf-
,Utif gw;wPupahf;fs; NghyNt czT shy; ( antibiotics) fl;Lg;gLj;jg; gLtJ
%yk; cl;nry;fpd;wJ. Nkw;$wg;gl;l fbdk;. ,J capupog;ig Vw;gLj;J tij
KiwfspNyNa> ehq;fs; ghJfhg;G elt- tpl kdpjdpd; gpujhd ika euk;Gj;
bf;iffis vLj;jy; Ntz;Lk;. ,j; njhFjpapid ( Central Nervous System)
njhw;wpw;fhdmwpFwpfs; tapw;Wg; Nghf;F> jhf;Ffpd;wJ.
grpapd;ik> tapw;wpy; NehT> nkypjhd fha;r;ry; Nghd;wit. fu;g;gpzpg; ngz;fisg; nghWj;jtiuapy; ,Wjp%d;W khjj;jpDs;Sk; ,jd; jhf;fk;
,jd; njhw;W Kf;fpakhf tl mnkupf;f kpfTk; ghuJ}ukhd ghjpg;ig Vw;gLj;Jk;.
ehLfspYk; INuhg;gpa ehLfspYk; jhd; ,j; njhw;W Vw;gl;lhy; FspUld; Nru;e;j
mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wJ. fha;r;ry; jiyapb> jir %l;L> typ vd;gtw;iwj; Njhw;Wtpf;Fk;. cly;
khztu;fs; ghlrhiyf;F vLj;Jr; kpfTk; Nrhu;thfTk; mNj rkak; kwjpj;
nry;Yk; rpy epyf;fliy nfhz;L cU- jd;ik $LjyhAk; cly; rkepiy
thf;fg;gl;l nfhwpf;Fk; czTg; gz;lq; mjhtJ balance FiwthfTk; ,Uf;Fk;.
fspy; ,g; gw;wPupah fhzg;gLtjhf ,J Muk;g fu;g;g fhyj;jpy; fUr; rpij-
[dtup 20> 2009y; fz;Lgpbf;fg;gl;L kPsg;- itAk;> fpl;lj;jl;l MWkhjq;fspd;
ngWtjw;fhd Nfhupf;iffs; tplg;gl;Ls;sd. gpd;dhd fu;g;gpzpfspy; Foe;ijfs;
,J Kf;fpakhf mnkupf;f jahupg;Gfshf ,we;J gpwf;fTk;> my;yJ njhw;Wf;F
,Ue;jNghjpYk; fdba czTf; fl;Lg;- cl;gl;l Foe;ijapidAk; cUthf;F
ghl;L epiyaj;jpdhy; rpy czTg; fpd;wJ. ,jdhy; ,f;Foe;ijf;F %isf;
nghUl;fs; jtpu;f;fg;gl Ntz;baitahf fha;r;ry;> my;yJ Kz;zhd; mow;rp
$wg;gl;Ls;sd mj;Jld; ,it cyf Vw;gl tha;g;Gfs; cz;L.
uPjpahf tpepNahfpf;fg;gl;litahf ,Uf; fpd;wd. mtw;iw ,q;Fs;s ml;ltiz- ,jid fl;LgLj;j cyf
apy; ftdpf;fyhk;. ehLfspy; nghJthf gLk; czTfshf Listeria cs;s monocytogenes R+lf;fg;glj fl;LghLfs; fhzg;- gh];u-
ry;kndy;yhtpdhy; Neha;fs;
tUk;
uhf;fk; (Pasteurization) nra;ag;glhj ghy;>
,g; gw;wPupah czT %yk; cl;nrd;W GifA+l;lg;gl;l kPd; (Smoked)> gd;wp
37k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 37
jha;tPL • ngg;gputup 2009
,Wjpahf FUjpj; njhFjpia milfpd; wJ ,J Muk;gfhy fl;lj;jpy; fz;L gpbf;fg;gl;L itj;jpak; nra;ag;gl;lhy;> ghuJ}ukhd tpisTfs; Vw;glhJ. ehl; nrd;W tpl;lhy;> kpfTk; ghuJ}ukhd tpisTfis Vw;gLj;Jk;. epNkhdpah Nghd;w- tw;iw cUthf;Fk;.
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ,J khl;L tpru; Neha; (Mad Cow Disease) vd miof;fg;gLk; Nehapidj; Njhw;W tpf;fpd;wJ. ,J vq;fs; midtUf;Fk; njupAk; vt;thW clYs; nry;Yk; vd;gJ. khl;by; fpl;lj;jl;l rpy thuq;fSf;Fs; Nehapid Vw;gLj;jpdhYk; kdpjupy; ,J rpy rkaq;fspy; Kw;whf ghuJ}ukhd tpisTfis Vw;gLj;j rpy tUlq;fs; $l Mfyhk;. mjdhy; kpfTk; ftdk; vLf;f Ntz;ba mtrpak; Vw;gLfpd;wJ. ,J kdpjupy; Kf;fpakhf variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) or new variant Creutzfeldt-Jakob disease (nvCJD). vd;Dk; Neha;fisj; Njhw;Wtpf;Fk;. ,J nghJthf ika euk;Gj; njhFjpapidg; ghjpg;gjhy; %is khwhl;lk; my;yJ %is rupahfj; njhopw;glhJ> %isf;- Fk; clypd; kw;iwa mtatq;fSf;Fk; ,ilapy; njhlu;G Fiwjy; Nghd;wtw;- iwj; Njhw;Wtpf;Fk;. mj;Jld; ,Wjpapy; kuzj;ij Vw;gLj;Jk;.
Campylobacter ,t;tifahd gw;wPupahf;fSk; kw;wit NghyNt czT %yk; cl;nry;git. ,it rhjhuzkhf tPl;L tsu;g;Gg; gpuh- zpfs;> Nfhop> khL> Nghd;wtw;wpd;
36k; gf;fj; njhlHr;rp...
,e;j rkpghl;Lj; njhFjpapy; fhzg;gLfpd;wJ.
gw;w ,J kdpjupy; campylobacteriosis vd;Dk;
NghNdhkh Nehapid Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,e;Nehapd;
kpfTk; jPq mwpFwpfshf jiyapb %l;Ltyp fha;r;-
Brand Product Size UP
Hebert’s Fully
P.B. Crunch Loaded
miniBARS
128 g 7 2
Nature’s Path Energy Organic Optimum
Butter
ry; Mfpait Njhd;Wk;. ,it NkYk;
,t;thW Guillain-Barré, Syndrome, meningitis, sep-
jhf;fKk; ticemia, urinary tract infections and reactive
wJ. ,r; arthritis (painful inflammation of joints
mgptpUj;j which can last several months). Nghd;w
jhf;fKk; Neha;fisAk; Njhw;Wtpf;Fk;. ,t;thW
ftdj;jpw Bar-Peanut
56 g 0 5
Clif Bar
Chocolate Crunch
Chip Peanut
All sizes 7 2
Clif Bar Crunchy Peanut Butter
All sizes
7 2
Clif Bar Peanut Toffee Buzz All sizes 7 2
Clif
Builders Peanut Butter
All Protein Bar
sizes
7 2
Clif Bar
Club Pack 18 ct Variety Pack
18 count 7 2
Lärabar
Peanut Butter Cookie snack bars
Bar 54
Lärabar
Peanut Butter Cookie Bite Size
Bite size N/

- 37 -
Lfpd;wJ. s vd;Dk; e;Nehapd; yp fha;r;-
NkYk; gitis, sep- d reactive of joints . Nghd;w ,t;thW
,e;j gw;wPupahf;fisg; ghu;j;Jf;nfhz;L
Uj;jp milfpd;wJ. ,t;thW Ez;Zapup- NghNdhkhdhy; ,it filrpapy; vkf;F
aypy; Vw;gLk; mgptpUj;jpahdJ czT kpfTk; jPq;Fs;sitahfNt ,Uf;fpd;wd.
jahupg;gpYk; ghJfhg;gpYk; kpf Kf;fpa gq;fpid tfpf;fpd;wJ. ntg;gkhf;fy;>
Size UPC Code
Fsp&l;ly;> tbfl;ly;> fjpu;tPr;R NkYk; rpy ,urhadtpay; nghUl;fs; Nru;j;jy; PRODUCED
vd;gd> toikahd ghuk;gupa czT
128 g 7 21605 20762 4
ON 08/26/08
ghJfhg;G KiwfshFk;. jw;Nghija R+o;epiyapy; Gjpa mjpf tPupak; cs;s
eanut
09/09/08
56 g 0 58449 77713 7
Expiry Date 01OCT09A
Nehahf;fpfs; cUthfp tUtJ kpf rpf;fyhd tplakhf cs;sJ. KOik- ahd fpUkp ePf;fKk;> njhw;wpy;y nghjp- ahf;fKk;> cztpd; %yk; Vw;gLk; ip Peanut
All sizes 7 22252 12009 0
Expiry Date 2009SE07
Nehahf;fj;ij Fiwg;gjpy; Kf;fpa ,lk; tfpf;fpwd. MapDk; Ez;zq;fpfshy;
ut Butter
All sizes
Expiry Date 2009SE06 2009SE07 2009SE08 2009SE09 2009SE10 2009SE11 2009NO13
cUthf;fg;gLk; er;R nghUl;fs; Neha;- fis Vw;gLj;jKbAk;. fpUkpePf;fk; kpfTk; jPtpukhd gupfupg;GKiwahf ,Ug;gjhy; cztpd; Nghrid $WfSk; mjpfstpy; 7 22252 12008 3
,of;fg;gl fhuzkhfpwJ. mj;Jld; cztpd; juj;ij ghjpf;fpwJ. ,t;thW cztpd; juk; ghjpg;giltjhf ,Ue;j NghjpYk; czitg; gupfupg;gJ Kf;fpa-
Buzz All sizes 7 22252 12028 1
Expiry Date 2009SE12
khf Njhd;Wtjhy; gupfupg;G nra;a Ntz;Lk;. mj;Jld; ehk; kpfTk; ftdkhf ,t;tifahd czT khrhf;fq;fis
ut Butter All
sizes
Expiry Date 2009JU20
jilnra;af; $ba topfis ehshe;jk;
7 22252 60641 9
ifahs Ntz;Lk;.
2009AU20
sivajini@thaiveedu.com Expiry Date
Pack
2009SE08 2009NO03
bars
,t;thW Ez;Zapu;fspd; ngUf;fKk; jhf;fKk; mjpfupj;Jf; nfhz;L Nghfpd;- wJ. ,r; re;ju;g;gj;jpy; Ez;ZapupaYk; mgptpUj;jpailfpd;wJ. Ez;Zapupfspd; jhf;fKk; mtw;wpd; fl;Lg;ghLk; kpff; ftdj;jpw;nfhz;L Ez;Zapupay; mgptp- 18 count 7 22252 62118 4
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
Bar 54818 00014 7 All codes
tpku;rdq;fis vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
ize
Bite size N/A All codes
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422

Page 38
- Fluorescent 38 -
kpd;tpsf;Ffs UV fjpHfspd; ghjpg;G?
Energy saving my;yJ Compact Fluore- scent kpd;tpsf;Ffs; gw;wp vy;NyhUk; mwpe;jpUg;Nghk;. mjpfg;gbahd tpsk;gu Af;jpfs; kw;Wk; tpiyf; fopTfs; Nghd;w gy tplaq;fshy; ftug;gl;l ehk; vkJ tPl;ilNah my;yJ mYtyfj;ijNah KOikahf Fluorescent ntspr;rj;jpw;F cl;gLj;jpapUg;Nghk;. ,e;j Fluorescent kpd;tpsf;Ffspy; ,Ue;J kdpjHfSf;F NfL tpistpf;Fk; Ultraviolet (UV fjpH- fs;) vdg;gLfpd;w Gw Cjhf; fjpHfs; ntsptUfpd;wd vd;w mz;ikf;fhy vr;rhpf;if vy;NyhiuAk; xU fzk; rpe;jpf;f itj;jpUf;Fk;.
,q;fpyhe;jpd; Health Protection Agency (HPA) Nkw;nfhz;l ghpNrhjidfspd; gpd;dH nghJkf;fSf;F Fluorescent kpd; tpsf;Ffspy; ,Ue;J ntsptUk; UV fjpHfs; gw;wpa vr;rhpf;ifia tpLj;Js;- sJ. ‘Single envelope’ my;yJ open tifahd Fluorescent kpd;tpsf;Ffspy; ,Ue;Nj mjpfsT UV fjpHfs; ntsp- tplg;gLtjhfTk;> Single envelope cs;s kpd;tpsf;FfSf;F mz;ikahf 30 cm (fpl;lj;jl;l 1 mb) f;Fk; Fiwthd J}uj;- jpy; xU kzpj;jpahyj;jpw;F Nky; epw;ff; $lhJ vd;Wk; vr;rhpf;if tpLj;Js;sJ. ,e;j J}uj;jpw;Fs; xU kzpj;jpahyj; jpw;F Nky; epw;Fk; xUtH eLeprp nta;apypy; epw;gjw;Fr; rkkhd ghjpg;Gf;- fisg; ngWthH vd;Wk; $wg;gl;Ls;sJ. mjpfkhd Ntiyj;js kpd;tpsf;Ffs;> Reading lights> Bedroom lamp kw;Wk; Tab le lamp Nghd;witfspy; nghUj;jg;gLk; Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; fl;lhakhf ‘Double envelope’ my;yJ encapsulated kpd;tpsf;Ffshf ,Uf;fNtz;Lk; vd;Wk; ghpe;Jiuf;fg;gl;Ls;sJ.
,NjNtis fdlhtpy; Green bulb vd;W tHzpf;fg;gl;l Compact Fluorescent kpd; tpsf;Ffs; ,d;W mjpfstpy; Efh;Nthh; fspdhy; nfhs;tdT nra;ag;gl;L tU- fpd;wd. fNdba murpd; jpl;lg;gb 2012Mk; Mz;L KOikahf rhjhuz ghtid- apy; cs;s incandescent kpd;tpsf;F fis Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; %yk; gpujpaPL nra;Jtplyhk; vdf; fzpg;gplg; gl;Ls;sJ. HPA,d; Nkw;Fwpg;gpl;l vr;r- hpf;ifia mLj;J fNdba Rfhjhu mikr;Rk; ,J gw;wpa Muha;r;rpfis Muk;gpj;Js;sJ. Compact Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; KOikahf ghpNrhjidf; Fl;gLj;jg;gl;L mjpy; ,Ue;J ntspNa- Wk; UV fjpHfspd; mstPl;il fzpj;J mjdhy; kdpjHfSf;F VjhtJ ghjpg;G ,Uf;fpd;wjh vd;gJ gw;wpa KOikahd jfty;fs; ntspaplg;gLnkd mwptpf;fg; gl;Ls;sJ. mj;Jld; ,e;j UV fjph;fspd; jhf;fk; mjpfkhf ,Uf;Fkhdhy; mit cldbahf cw;gj;jpahsHfs; %yk; jpUj;jpaikf;fg;gLk; vd;Wk; cWjp $wg;gl;Ls;sJ.
Single envelope, Double envelope Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; kw;Wk; ,e;j Fluorescent kpd;tpsf;Ffspy; ,Ue;J vg;gb UV fjpHfs; ntspg;gLfpd;wd kw;Wk; ,e;j UV fjpHtPr;Rfspy; ,Ue;J vg;gb vk;ikg; ghJfhj;Jf; nfhs;syhk; Nghd;w tplaq;- fis mwptjw;F Kd; kpd;tpsf;Ffs; gw;wpa rpy mbg;gil tplaq;fis mwp- Nthk;.
kpd;rhuj;jpy; cs;s rf;jpia gad;gLj;jp mjd; %yk; xspia cUthf;Fk; xU rhjdNk kpd;tpsf;F. 1811fspy; Humphrey Davy vd;gtH ,uz;L kpd; KidfSf;- fpilNa njhlHr;rpahf kpd;rhuk; ghAk; NghJ xsp cz;lhtjhf fz;Lgpbj;jhH.
mjd; gpd;dH ,q;fpyhe;ijr; Nrh;e;j James Prescott; kpd;rf;jpia ntg;grf;jpahf khw;wp mjd; %yk; xspiag; ngwKbAk; vd;w mbg;gilia fz;Lgpbj;j NghJk; mjw;Fhpa %yg; nghUl;fs; fpilf;fhj fhuzj;jhy; mtuhy; me;j Kaw;rpapy; ntw;wp ngw Kbatpy;iy. mjd; gpd;dH 1860fspy; ,q;fpyhe;ijr; NrHe;j Joseph
Wilson Swan Kjd;Kjyhf ntw;wplj;- ijf; nfhz;l Kjy; kpd;tpsf;iff; fz;Lgpbj;jhh;. Mdhy; mtH cUthf;fpa me;j ntw;wplj;ij jf;f itj;Jf; nfhs;s Kbatpy;iy. 1879,y; fhgd;
Ez;zpio xd;iw ntw;wplf; Fkpop xd;wpy; nghUj;jp njhlHr;rpahf 40 kzp Neuk; ntw;wpfukhf kpd;tpsf;if xspu tpl;ljd; %yk; kpd;tpsf;iff; fz;L gpbj;j Kjy; ngUik mnkhpf;fhitr; NrHe;j Thomas Alva EdisonI Ngha;r; NrUfpd;wJ.
fpl;lj;jl;l 130 tUlq;fSf;F Kjy; fz;Lgpbf;fg;gl;l kpd;tpsf;Ffs; mbg;-
glk;-E
glk;-C glk;-D
Mercury vd;w er;R cNyhfk; c
Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; cil
cldbahf me;j ,lj;ij tpl;L
miwapy; cs;s er;Rf; f
ntspNaw;wf;$ba eltbf;i
Nkw;nfhs;s Ntz;Lk
Rkhh; 15 epkplq;fspd; g
kpfTk; ftdkhf me;j ,lj;i
if ciwfs; ghtpj;J KOika
nra;J mij xU Plastic bag xd
mjw;Fhpa gpuj;jpNafkhd ,lj
nra;a Ntz;Lk;.
xU NghJk; vacuum gpbf;ff;$
gil khw tsHr;rp f NjitfS cw;gj;jp vkJ eh tifahd idapy; ghtida
tpsf;Ffs fs; MF
rhjhuz Incandesce
,J Mu fz;Lgpbj ghl;il n kpd;tpsf;F rhjhuzkh khf;fg;gl;l epug;gg;gl;l nghUj;jg Ez;zpio

orescent kpd;tpsf;Ffspy; UV fjpHfspd; ghjpg;G?
jha;tPL • ngg;gputup 2009
; Nrh;e;j ;grf;jpahf gwKbAk; NghJk; pilf;fhj aw;rpapy; d; gpd;dH ;j Joseph
tw;wplj;- psf;iff; Uthf;fpa itj;Jf; y; fhgd;
; Fkpop 40 kzp f xspu f; fz;L pf;fhitr; Ngha;r;
Kjy; s; mbg;-
gil khwhky; gbgbahd njhopy;El;g tsHr;rp fz;L gy tpjkhd tbtq;fspy; NjitfSf;Nfw;g cw;gj;jpahsh;fshy; cw;gj;jp nra;ag;gLfpd;wd. ,d;iwa vkJ ehshe;j ghtidapy; ,uz;L tifahd kpd;tpsf;FfNs mjpfk; ght- idapy; cs;sd. mit rhjhuz ghtidapy; cs;s Incandescent kpd;
tpsf;Ffs; kw;Wk; Fluorescent kpd;tpsf;F fs; MFk;.
rhjhuz ghtidapy; cs;s Incandescent kpd;tpsf;Ffs;
,J Muk;gj;jpy; Thomas Alva Edison fz;Lgpbj;j mNj mbg;gilj; Njhw;wg; ghl;il nfhz;lJ(glk;-A). ,e;j tif kpd;tpsf;FfisNa ehk; ,JtiufhyKk; rhjhuzkhfg; ghtpj;J te;Njhk;. ntw;wpl khf;fg;gl;l my;yJ rlj;Jt thAf;fshy; epug;gg;gl;l fz;zhbf; Fkpo; xd;wpy; nghUj;jg;gl;l jq;];ud; (Tungsten) Ez;zpio %yk; kpd;rhuk; flj;jg;gl;L
xsp ngwg;gLfpd;wJ. ,t;tif kpd;tpsf;- Ffs; Kd;Ndw;wkhditahf ,Ue;jhYk; ,tw;why; ntsptplg;gLk; rf;jpapy; 5% ;w er;R cNyhfk; cs;s ,e;j
kl;LNk xsprf;jpf;F gad;gLfpd;wJ. kpFjp ntg;g rf;jpahf tpuak; nra;ag; d;tpsf;Ffs; cile;J tpl;lhy;
gLfpd;wJ. ,jd; fhuzkhfNt ,t;tif kpd;tpsf;Ffs; vhpAk; NghJ #lhf me;j ,lj;ij tpl;L ntspNawp
,Ug;gJk; mjpfsT kpd;rf;jp ghtpf;fg;- gLtJkhFk;. mj;Jld; mjpf ntg;grf;jp- py; cs;s er;Rf; fhw;iw
apdhy; jq;];ud; Ez;zpioapd; MAl; fhyKk; FiwthfNt cs;sJ. ,t; w;wf;$ba eltbf;iffis
tif kpd;tpsf;Ffspd; cw;gj;jpr; nryT Fiwthf ,Ug;gjhy; ,d;Wk; cyfpy; kw;nfhs;s Ntz;Lk;.
,jd; gad;ghNl mjpfkhf cs;sJ.
h; 15 epkplq;fspd; gpd;
Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; kpd;rf;jpapd; %yk; ,lkhw;wg;gLk; ghjur dkhf me;j ,lj;ij Plastic
(Mercury) mad;fs; Gw Cjhf; fjpHfis (UV fjpHfs;) ntsptpLfpd;wd(glk;-B). ,e;jf; fjpHfs; ngh];gu]; (Phosphor) ; ghtpj;J KOikahf Jg;guT
g+r;Rf;fspy; gLk;NghJ xspahf khw;wg;gL- xU Plastic bag xd;wp;y; Nghl;L
fpd;wJ. ,jd; mbg;gilapy; mikf;fg; gl;lNj Fluorescent kpd;tpsf;FfshFk;
puj;jpNafkhd ,lj;jpy; disposal
Muk;g fhyj;jpy; Argon my;yJ Neon thAf;fSld; ghjur (Mercury) Mtp
nra;a Ntz;Lk;.
epug;gg;gl;l ePz;l Foha; kpd; tpsf;Ffs; (Tube lights) fz;Lgpbf;fg;gl;L ,d;Wk; re;ijapy; epiyj;jpUf;fpd;wd. Jk; vacuum gpbf;ff;$lhJ.
,it ,d;W rpy njhopy;El;g khw;wq; fSld; compact Fluorescent kpd;tpsf;Ff- shf cUkhw;wkile;J tpw;gid nra;- ag;gl;L tUfpd;wd. Fluorescent kpd; tpsf;Ffs; nray;jpwd; mjpfk; nfhz;- lit. rpwpjsT kpd;rf;jpia ghtpj;J mjpfsT ntspr;rj;ij ntsptpLfpd;wd. ,e;j Compact Fluorescent kpd;tpsf;Ffs;
glk;-B
glk;-C
glk;-A Single kw;Wk; Double envelope vd;W ,uz;L tifahd kpd;tpsf;Ffshf cw;gj;jpahsHfspdhy; jahhpf;fg;gLfpd; wd. ,dp ,it gw;wpa jfty;fisr; RUf;fkhfg; ghh;g;Nghk;.
Single envelope (Open) Fluorescent kpd;tpsf;F:
uh[;Nkhfd; nry;iyah
- 

Page 39
jha;tPL • ngg;gputup 2009
jkpou; czTr;rhiy $49>990

- 39 -

Page 40
- 40 -
tUlk; njhlq;Fk; NghJ gyUk; Gj;jhz;L KbTfs; vd rpy KbTfis vLg;gJz;L. Mdhy;> mtw;iw mjpfkhf vy;NyhUk; jw;NghJ kwe;jpUg;gH. Mdhy;> ehd; vdJ ez;gHfs; rpyUf;F $wpaij epidT $WtJ jtwhfhJ. Act sooner: ntw;wpaile;j njhopyjpgHfs; tpiuthf eltbf;if vLg;gjpy; ftdkhf ,Ug;gH. mtHfs; epiyikfis Muha;e;J mjw;- Nfw;g jFe;j MNyhridfisg; ngw;W mjd;gpd; Ntfkhf eltbf;if vLg;gH. ,jdhy;> mjpf yhgkPl;lf;$bajhf ,Uf;- Fk;. ,J mtHfSf;F jtwhd KbT fis vLg;gij jtpHg;gjw;F $l cjtp ahf ,Uf;Fk;. ,e;j KbTfis vLj;J eltbf;if vLf;Fk; NghJ accountability vd;gJ ftdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; Ntfkhf ,Ue;jhy; jhd; cq;fs; CopaHfs; Ntfkhf ,Ug;ghHfs;. cq;fs; Neu epHthfj;ij Nkk;gLj;j Ntz;Lkh- dhy; mjw;fhf ,Uf;Fk; rpy ghlq;fis vLg;gJ ey;yJ.
Nghl;bahsHfs; vLf;ff;$ba rpf;fyhd Kd;ndLg;Gf;fspy; mtjhdkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. mtHfs; gq;fhsHfNsh Nghl;- bahsHfNsh my;yJ gy;Njrpa epWt- dq;fshf ,Uf;fyhk;. Mdhy;> mtH fsJ EZf;fq;fis tpsq;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. Gjpa tplaq;fis mwpAk;NghJ my;yJ thrpf;Fk; NghJ vg;gb ehq;fNs mijr; nra;ayhk; vd;w Nfs;tp vo Ntz;Lk;. Gjpa vz;zq;fisAk; fUj;- Jf;fisAk; mwpe;J nfhs;s epiwa thrpf;Fk; jd;ik ,Uf;f Ntz;Lk;.
Throw out more: fle;j fhyj;jpNyNa tho;e;J nfhz;b- Uf;fhky; vjpHfhyj;ij Nehf;f Ntz;Lk;. gioa VLfs; E-mail vd;gd FtpAk;
Fluorescent kpd;tps..
38k; gf;fj; njhlHr;rp...
,t;tif kpd;tpsf;Ffs; Fwpg;gpl;l tiuaiwf;F Nkw;gl;l mstpy; UV fjpHfis ntsptpLfpd;wd. glk; - Capy; cs;sJ Nghy; vJtpj jilAk; ,d;wp UV fjph;fs; Neubahf kpd;tpsf;fpd; Nkw;gug;gpy; ,Ue;J ntspNaWk;. ,it kdpjHfSf;F ghjpg;ig Vw;gLj;jf; $b- ait. mj;Jld; NkNy Fwpg;gpl;lJ Nghy ,t;tif kpd;tpsf;FfSf;F mz;ikahf 30 cmf;Fs; xU kzpj;jpahyj;jpw;F Nky; ,Uf;Fk; NghJ UV fjpHtPr;Rf;fshy; mjpf ghjpg;G vw;gLfpd;wJ.
Double envelope (Encapsulated) kpd;tpsf;F: ,t;tif kpd;tpsf;Ffspy; ,Ue;J ntspNaWk; UV fjpHfspd; msT kpff; Fiwe;j mstpy; cs;sd. fhuzk; UV fjph;tPr;Rfisf; fl;Lg;gLj;Jk; Envelope vd;Dk; xU cover kpd;tpsf;ifr; Rw;wp mikf;fg;gl;bUg;gjhFk; (glk; DI ghu;f; fTk;). ,t;tif kpd; tpsf;FfisNa cq;fSf;F mz;kpj;j ,lq;fspy; cs;s kpd;tpsf;FfSf;F mjpfk; ghtpf;FkhW mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ. mjdhNy ,tw;wpd; tpiy re;ijapy; rw;W mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wJ.
vg;gb ,e;j UV fjpHfs; kpd;tpsf;Ffspy; ntsptplg;gLfpd;wd Compact Fluorescent kpd;tpsf;F xd;wpd; mbg;gil khjphpia itj;J (glk;-E) vg;gb ,e;j UV fjph;fs; ntsptplg;gL- fpd;wd vd;gij ,yFthf mwpe;J
Kd;Ndw rpy ,yFthd top
NghJ mit ePq;fs; vjpHfhyj;ijg; gw;wpr; rpe;jpg;gjw;F jilahf ,Uf;ff; $lhJ. ,e;j Ftpay;fis Jg;guT nra;J nfhz;L vjpHfhyj;jpw;F Kfk; nfhLf;- ff;$bajhf gyk; ,Uf;f Ntz;Lk;.
Go one on one: ,d;wia njhopy;El;gq;fisg; ghtpj;J cq;fsJ xt;nthU thbf;ifahsHf- Sf;FNkw;g re;ijg;gLj;Jk; fUtpfis Mf;fpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ePq;fs; ftHr;- rpfukhf mr;rbg;gNjhL kl;Lky;yhky;
cq;fspy; ftdj;ij mtHfspd; taJ> ghy;> vq;F tho;fpd;whHfs;> vj;jid jlit cq;fspk; tUfpwhHfs; Nghd;w jfty;fspypUe;J cq;fs; thbf;ifah- sHfs; vg;gb elj;jg;gl Ntz;Lk; vd tpUk;GfpwhHfNsh mg;gb elj;jpdhy; jhd;
nfhs;s KbAk;. kpd;rf;jpapd; %yk; Mercury mad;fs; xU ,lj;jpy; ,Ue;J ,d;ndhU ,lj;jpw;F ,lkhw;wg;gLk; NghJ mit Gw Cjhf; fjpHfis (UV fjpHfs;) ntsptpLfpd;wd. ,e;jf; fjpH fs; Fluorescent kpd;tpsf;fpy; cs;s ngh];gu]; (Phosphor) g+r;Rf;fspy; gLk; NghJ fz;Zf;Fg; Gyg;glf;$ba xspahf khw;wg;gLfpd;wJ.
,e;j UV fjph;tPr;Rfspy; ,Ue;J vg;gb vk;ik ghJfhj;Jf; nfhs;syhk;
•
cq;fs; tPLfspy; Single envelope kpd;tpsf;Ffs; ,Ue;jhy; mtw;iw Shade gz;Ztjd; %yk; mtw;wpy; ,Ue;J ntsptUk; UV fjpHtPr;Rfis fl;Lg;gLj;jyhk;.
•
Basementfspy; my;yJ mYtyfq;f- spy; nghUj;jg;gl;Ls;s Tube/Fluorescent bulbfSf;F mjw;Fhpa Shade frame nghUj;jp UV fjpHtPr;Rfspd; jhf;fj;- ijf; fl;Lg;gLj;jyhk;
•
Single envelope compact fluorescent kpd;tpsf;FfSf;Fg; gjpyhf Double envelope compact fluorescent kpd;tpsf; Ffisg; ghtpf;fyhk;.
•
Dimmerfisg; ghtpj;J UV fjpHtPr;R fisf; Fiwj;Jf; nfhs;syhk;. Mdhy; dimmer Ntiy nra;Ak; Fluorescent kpd;tpsf;Ffisg; ghh;j;J thq;f Ntz;Lk;.
•
Njitapy;yhj Neuq;fspy; kpd;tpsf;- if mizj;J UV fjph;tPr;ir jtph;f;fyhk;.
cq;fSf;F
Raise your gzk; gz tpw;gidg $l;Lq;fs ,Jgw;wp $ ,Ug;gH. tpLNthk; Fk;. Md apy;iy. V njhlq;Fk
caHj;jy ahuhtJ Ntz;LNf Fiwg;gJ tpiyiaf sNu cq
,J Nghd orescent k tUk; UV nfhs;sy vkJ fli
,Wjpahf Mercury ,e;j Fluo tpl;lhy; vd;W vk;k jpy;iy. tif kpd cldbah miwapy; Naw;wf;$b Ntz;Lk;
Please

;Ndw rpy ,yFthd topfs;
jha;tPL • ngg;gputup 2009
hyj;ijg; ,Uf;ff; T nra;J ; nfhLf;- ;Lk;.
; ghtpj;J fahsHf- Utpfis s; ftHr;- ky;yhky;
pd; taJ> vj;jid ; Nghd;w f;ifah- ;Lk; vd hy; jhd;
cq;fSf;F ntw;wp.
Raise your prices: gzk; gz;z ,yFthd top cq;fs; tpw;gidg; nghUl;fSf;F tpiyiaf; $l;Lq;fs;. Mdhy;> gy tHj;jfHfSk; ,Jgw;wp $r;r Rghtk; cilatHfshf ,Ug;gH. thbf;ifahsHfis ,oe;J- tpLNthk; vd;w gak; mtHfSf;F ,Uf; Fk;. Mdhy;> ePq;fs; gag;glj; Njit apy;iy. Vndd;why;> mtHfs; Fiw$wj; njhlq;Fk; kl;Lk; ePq;fs; tpiyia
caHj;jyhk;. cq;fSf;F Fiwfs; ahuhtJ njhptpj;jpUe;jhy; mNdfhpd; Ntz;LNfhSf;F ,zq;f tpiyiaf; Fiwg;gJ jtNw ,y;iy. eq;fs; 15% tpiyiaf; $l;bdhy; 5% thbf;ifah- sNu cq;fis tpl;Ltpl;L NghtH vd;W
uhFyd;
- Accountant -
; %yk; ; ,Ue;J hw;wg;gLk; is (UV ;jf; fjpH ; cs;s spy; gLk; xspahf
spy; k
yhk;
envelope mtw;iw mtw;wpy; tPr;Rfis
tyfq;f- luorescent ade frame ; jhf;fj;-
luorescent Double kpd;tpsf;
fjpHtPr;R s;syhk;. nra;Ak; g; ghh;j;J
kpd;tpsf;- jph;tPr;ir
Gs;sptpguq;fs; $Wfpd;wd. jw;NghJk; ePq;fs; Kd;Df;Fj;jhd;.
xU tHj;jfH jhd; tpw;gid nra;Ak; nghUl;fspy; tpiyf;F jhf;fk; fhl;lf; $ba nghUl;fisj; jtpHj;J kw;iwa nghUl;fSf;F tpiyia mjpfhpj;jhy; mtuJ CopaHfs; mtiu vr;rhpj;jdH. Mdhy; thbf;ifahsHfs; nghpjhf tpiy khw;wj;ij ftdpf;ftpy;iy. mtH fw;Wf;nfhz;l ghlk; vd;dntd;why;> thbf;ifahsiu tpl tpiyiaf; $l;l tHj;jfHfshfpa ehk; gag;gLfpd;Nwhk; vd;gNj.
fbdkhd fhyfl;lq;fspy; vy;yhUf;Fk; cjtp Njit. FLk;gj;jpdiu mioj;J cq;fs; tHj;jfj;jpy; cjtpfis NfhUq; fs;. xU Delivery nra;aNth nghUl;f- is vz;zNth mtHfis Nfl;fyhk;. mj;Jld; fbdkhf ciog;gtHfSf;F FLk;gj;Jldhd Neuk; Kf;fpak;. Qhapw;Wf; fpoikfspy;> xU nghOJ Nghf;fhd Neuj;jpNy> nrt;tha;f; fpo ikfspNyh> xU jpiug;glj;Jf;F cq;fs; FLk;gj;jpdUld; nry;y kwe;J tplhjPH- fs;.
cq;fs; thbf;ifahsUl;d; rpwe;j cwitg; NgZtJ cq;fs; FLk;gj;Jl- dhd cwit Ngzj;jhd; vd;gJ cq;fs; epidtpy; ,Uf;f Ntz;Lk;.
ragulan@thaiveedu.com
kpd;tps..
,J orescent tUk; Nghd;w UV kpd;tpsf;Ffspy; fjpHtPr;Rfis gy topfspy; ,Ue;J fl;Lg;gLj;jpf; Compact ntsp- flu-
Exhaust fan fisg; NghLjy;). Rkhh; 15 epkplq;fspd; gpd; kpfTk; ftdkhf me;j ,lj;ij Plastic ifciwfs; nfhs;syhk;. vijAk; tUKd; fhg;gJ
ghtpj;J KOikahf Jg;guT nra;J vkJ flikahfpd;wJ.
mij xU Plastic bag xd;wp;y; Nghl;L mjw;Fhpa gpuj;jpNafkhd ,lj;jpy; dis- ,Wjpahf xU Kf;fpkhd tplak;.
posal nra;a Ntz;Lk;. MercuryI Mercury vd;w er;R cNyhfk; cs;s
fhw;wpNy fye;J tplhJ jtph;f;f xU ,e;j Fluorescent kpd;tpsf;Ffs; cile;J
NghJk; vacuum gpbf;ff;$lhJ. mj;Jld; tpl;lhy; mij vg;gbf; ifahStJ
gOjile;j ,t;tif kpd;tpsf;Ffis vd;W vk;kpy; gy NgUf;F njhpe;jpUg;g-
rhjhuz Recycling box,y; vwpahky; jpy;iy. cq;fs; miw xd;wpy; ,e;j
cq;fs; khefu rigapd; Waste manage- tif kpd;tpsf;Ffs; cile;J tpl;lhy;
ment department cld; njhlh;G nfhz;L cldbahf miwia tpl;L ntspNawp
mjw;Fhpa ,lq;fis mwpe;J nfhs;- miwapy; cs;s er;Rf; fhw;iw ntsp-
Sq;fs;. Naw;wf;$ba eltbf;iffis Nkw;nfhs;s Ntz;Lk; (ad;dy;fisj; jpwe;J tpLjy;>
rmohan@thaiveedu.com
1 to 1 or Group classes. Please call 905 554 2496

Page 41
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 41 -

Page 42
- 42 -
ez;gu; Nfl;lhu;: “fPiuiag; gUg;Gld; Nru;j;Jf; fwp rikf;fyhk;; tiw tWf;- fyhk;. Ntnwg;gbf; fPiufis cztpy; Nru;g;gJ” vd;W. fPiufspy; Jitay;> $l;L> nghupay;> fl;yl;> krpay;> filry;> Jtl;ly;> tWty;> Fok;G> urk;> rl;dp> krhyh> rhk;ghu;> gpul;ly;> nghirupkh> gr;rb kw;Wk; Jitaypy; gytpjq;fs;> $l;by; gytpjq;fs;> nghupaypy; gy tpjq;fs;> ,g;gb xt;nthd;wpYk; gy tpjq;fs; ,Uf;fpd;wd. ,it jtpu> fPiufisr; Nru;j;Jr; rikf;ff; $ba rg;ghj;jp> ,l;yp> nuhl;b> Gl;L> gf;Nfhlh> til> R+g;> nrhjp vd;W ghu;j;jhy;> E}w;Wf; fzf;fhd fPiu czT tiffs; fpilf;fpd;wd. mtw;iwAk; mtw;iwr; rikf;Fk; KiwfisAk; ,izajsq;- fspy; ghu;f;fyhk;. khjpupf;F ,Njh xd;W: http://www.arusuvai.com/tamil/keerai
irtrpj;jhe;jj;Jf;Fg; gpukhz E}y; rpt QhdNghjk;. ,e;j E}Yf;F tpupTiu vOjpatu; jpUthtLJiw MjPdj;ijr; Nru;e;j khjtr; rptQhd Nahfpfs;. xU Kiw tpUe;jpdu; te;jNghJ md;iwf;F vd;d rikay; nra;aNtz;Lk; vd;gijr; rikayhsuplk; ,t;thW $wpdhu;.
rw;Nw Jitayiu> jk;gpxU gr;rbit tw;wy; VNjDk; tWj;Jit> Fw;wkpiy fhak;,l;Lf; fPiufil> fk;nkdNt kpsFf; fha;miuj;J itg;gha; fwp.
me;jf; fhyj;jpy; “ciwg;ghd czitr; rhg;gpl;lhy;jhd; caukhf tsuyhk;” vd;W nrhy;ypr; nrhy;ypg; gps;isfSf;- Ff; fhukhd czit cl;nfhs;sg; gof;fpdhu;fs;. mt;tpjNk rpW tajpyp Ue;Nj Foe;ijfSf;Fr; rpwe;j fPiu fha;fwp czTfis Cl;bg; gof;FtNjhL mtw;wpd; mw;Gjkhd gad;fs; gw;wpa mwpitAk; czNthL Nru;j;J mtu;f Sf;F Cl;l Ntz;Lk;.
ehk; czthfg; gad;gLj;Jk; fPiufspy; NkYk; rpy tUkhW: rz;bf; fPiu> rpW fPiu> J}Jtisf; fPiu> Njq;fha;g;G+f; fPiu> nehr;rpf; fPiu> grspf; fPiu> gapupf; fPiu> gpuz;ilf; fPiu> gPl;W}w; ,iyf; fPiu. ,e;jf; fl;Liuapy; nte;jaf; fPiuiag; gw;wpg; ghu;f;fyhk;.
nte;jar; nrbapd; ,iyfis nte;jaf;- fPiu vd;W nrhy;fpNwhk;. fPiu tiffspy; kpfTk; Fspu;ikahdJ nte;jaf; fPiu jhd;. ey;y R+upa xspAk; epiwe;j ePu; trjpAk; cs;sepyj;jpy; ed;whfr; nropj;J xU kPl;lu; cauj;Jf;Fk; tsuf; $baJ nte;jar; nrb. Mjpapy; Mrpa kj;jpa- jiu ehl;L kf;fs; nte;jaj;ij kUe;- jhfTk; czthfTk; gad;gLj;jp te;jhu;- fs;. ,jd; gpwg;gplk; fpof;F INuhg;gh- thfNth fpof;F Mgpupf;fhthfNth ,Uf;fyhk; vd;nwhU Cfk;. rpy ehl;l- tUf;F ,jd; kzk; gpbf;fhky; ,Ue; jhYk; kUe;Jf;Fj; Njitahd xU
2929 Lawrence Ave. East, Suite 203, Scarborough, ON M1P 2S8 Head Office: 701 Evans Ave., Suite 600, Toronto, ON M9C 1A3 rajmoganselliah@invis.ca
nte;jaf; fPiu
FOR ALL MORTGAGE NEE
%ypifahfg; gapupl;Lg; gad;ngw;W te;jhu;fs;. gpd;du; gbg;gbahf nte;ja ,iyfisf; fPiuahfTk; Kw;wpa tpij fisf; fwpfSf;F krhyg; nghUshfTk; cgNahfpf;f njhlq;fpdhu;fs;. nte;jaf; fPiuapy; ePu;r; rj;J> ehu;r; rj;J> khr; rj;J> Gujk;> ,Uk;Gr; rj;J> jhJ cg;Gf; fs; kw;Wk; itl;lkpd;fspy; “V”Ak; “rP”Ak; ,Uf;fpd;wd. ,jpy; nfhOg;Gr; rj;Jf; Fiwthf ,Ug;gjhy; tsUk; Foe;ij fSf;F kpfTk; cfe;jJ.
,utpy; fz;tpopj;J Ntiy nra;gtu;fs; nte;jaf; fPiuia czTld; mbf;fb Nru;j;Jf; nfhs;tJ ey;yJ. nte;jaf; fPiu jhfj;ij mlf;Fk;; ehf;F tul;rp- iag; ePf;Fk;; ,Ukiyg; Nghf;Fk;.
fz;ghu;itiaj; njspthf;Fk;. [Puz rf;jpiaf; $l;Ltjhy; ed;whfg; grpf;Fk;. nte;jaf; fPiuiaj; njhlu;e;J cz;L te;jhy; Urpapy;yhj jd;ikAk; grpapy;- yhj jd;ikAk; gwe;J NghFk;. mj;Jld; thj Neha;> rspj; njhy;iy> cly; nkypT> njhz;ilg; Gz;> tha;g; Gz;> Fly; Gz;> jiyr; Rw;wy; Mfpad gf;fj;jpy; tug; gag;gLk;. njhz;ilg; Gz;> tha;g; Gz; cs;stu;fs; nte;jaf; fPiuia nea;apy; tjf;fpr; rhg;gplf; FzkhFk;.nte;jaf; fPiuapy; itl;lkpd; “V”Ak; Rz;zhk;Gr; rj;Jk; ,Ug;gjhy; ,Uja milg;G> fz; ghu;itf; NfhshW> thjk;> ehl;gl;l nrhwp rpuq;F Mfpatw;- Wf;F mJ ey;y kUe;jhf mikfpd;wJ. ,f;fPiuiag; gr;irahf miuj;J jPf; fhaq;fSf;Fg; gw;Wg; Nghl;lhy; fhak; MWtNjhL Fspru;r;rpahfTk; ,Uf;Fk;. neQ;Rtyp cs;stu;fs; ,uz;L fpsh]; jz;zPupy; nte;jaf; fPiuiaf; fha;r;rp> xU fpsh]hfr; Rz;l itj;J Njd; fye;J fhiyAk; khiyAk; mUe;j neQ;Rtyp ePq;Fk;.
nte;ja tpijapy; xU frg;ghd UrpAk; rpwpJ tpj;jpahrkhd kzKk; ,Ug;gjhy; Kd;du; ,jidg; gr;irahfg; gad; gLj;jj; jaq;fpdhu;fs;. mjdhy; ,jid tWj;Jk; ,bj;Jj; J}shf;fpAk; gad;- gLj;jpdhu;fs;. Mdhy; tWf;fg;glhj nte;jaj;jpy;jhd; gad; mjpfk; vd;w ek;gpf;ifAk; cz;L. ,jpy; cs;s frg;Gr;
fPiu czT tiffs
fPiu czT - 3
Ritjhd; gpj;j ePi nrkpghl;L
nte;jaj;j jhy; ePupo cgNahfk Nkirf; f Nth ,bj ru;f;fiu rpwe;j K ijf; fOt ed;whff; Uq;fs;. , Nkirf; f jz;zPupy vOe;jJk; gpd;du; nt ijAk; t mUe;Jq;f
fpsh]; F ,jidj; n tu Ntz Rj;jg;gLj nra;J N ru;f;fiui
Nkw;gb K gLj;Jk; whu;fs;. ,ijg;gw;w tpy;iy. nfhOg;G
nte;jaj;i jhy; ghY ed;whfr; R fy;yPuy; m[Puzk;> Fzg;gLj fl;Lg;gLj cztpy; rPuhFk;. % rpWePufj;j yhky; g Rj;jkhf;F
nte;jak; cjTk; rhg;gpl;L t rkPg fhy ,e;jj; jf
Rajmogan
Di Bus: 416

nte;jaf; fPiu
MORTGAGE NEEDS
Piu czT tiffs;
T - 3
jha;tPL • ngg;gputup 2009
d;ngw;W nte;ja pa tpij UshfTk; nte;jaf; j;J> khr; J cg;Gf; k; “rP”Ak; r; rj;Jf; Foe;ij
a;gtu;fs; ; mbf;fb nte;jaf; tul;rp- Nghf;Fk;.
;. [Puz ; grpf;Fk;. cz;L ; grpapy;- mj;Jld; > cly; a;g; Gz;> Mfpad hz;ilg; nte;jaf; rhg;gplf; tl;lkpd; Ug;gjhy; NfhshW> Mfpatw;- kfpd;wJ. uj;J jPf; y; fhak; ,Uf;Fk;. fpsh]; ; fha;r;rp> ;J Njd; ; mUe;j
UrpAk; Ug;gjhy; g; gad; ; ,jid k; gad;- f;fg;glhj k; vd;w ;s frg;Gr;
Ritjhd; grpiaj; J}z;LfpwJ. mj;Jld; gpj;j ePiu mjpfkhfr; Ruf;fg; gz;zp nrkpghl;Lf;F cjTfpwJ.
nte;jaj;jpy; fiuAk; ehu;r; rj;J ,Ug;g jhy; ePupopT NehahspfSf;F kpfTk; cgNahfkhdJ. xt;nthU ehSk; xU Nkirf; fuz;b nte;jaj;ij KO rhf- Nth ,bj;j gTluhfNth cl;nfhz;lhy; ru;f;fiu Neha; fl;Lg;gLk;. NtW xU rpwe;j KiwAk; ,Uf;fpwJ. nte;jaj;- ijf; fOtpf; fw;fis mupj;Jj; jtpu;j;jp ed;whff; fha itj;J vLj;J itj;jp- Uq;fs;. ,utpy; Nkw;gb Jg;guthd xU Nkirf; fuz;b nte;jaj;ij xU fpsh]; jz;zPupy; Cw itAq;fs;. fhiyapy; vOe;jJk; thiaf; foptpr; Rj;jk; nra;j gpd;du; ntWk; tapw;wpy; me;j nte;jaj; ijAk; tpOq;fp me;jj; jz;zPiuAk; mUe;Jq;fs;. KbAkhdhy; NkYk; xU
fpsh]; Fspu;e;j jz;zPiu mUe;Jq;fs;. ,jidj; njhlu;e;J rpy jpdq;fs; nra;J- tu Ntz;Lk;. ,e;j Kiw tapw;iwAk; Rj;jg;gLj;Jk;. tapw;Wg; nghUkiyr; rPu; nra;J Ngjpia epWj;Jk;. ,uj;jj;jpy; ru;f;fiuiaf; fl;Lg; gLj;Jk;.
Nkw;gb Kiw nfhy];NuhiyAk; fl;Lg; gLj;Jk; vd;W ,d;iwf;Fr; nrhy;Yfp- whu;fs;. Mdhy; gioa E}y;fspy; ,ijg;gw;wpa jfty; vJTk; fpilf;f tpy;iy. gioa E}yhrpupau;fSf;Ff; nfhOg;G ,Ue;jjpy;iyg; NghYk;!
nte;jaj;ij tWj;J ,bj;Jf; nfhLj; jhy; ghY}l;Lk; jha;khu;fSf;Fg; ghy; ed;whfr; Ruf;Fk;. nte;ja ePu; fizak;> fy;yPuy; tPf;fk;> tapw;Wg; Nghf;F> m[Puzk;> neQ;nrupr;ry; Mfpatw;iwf; Fzg;gLj;Jk;. mj;Jld; fha;r;riyAk; fl;Lg;gLj;Jk;. jpdKk; nte;jaj;ij cztpy; Nru;j;J te;jhy; kyr;rpf;fy; rPuhFk;. %y Nehahsu; gadilthu;fs;. rpWePufj;jpy; fw;fs; Njhd;w tha;g;gpy;- yhky; ghJfhf;fg;gLk;. rpWePufj;ijr; Rj;jkhf;Fk;. kdr; Nrhu;it mfw;Wk;.
nte;jak; FLk;gf; fl;Lg;ghl;Lf;F cjTk; vd;Wk; njhlu;e;J nte;jak; rhg;gpl;L te;jhy; fUj; jupf;fhJ vd;Wk; rkPg fhykhfr; nrhy;yp tUfpwu;fs;. ,e;jj; jftiy vt;tsT J}uk; ek;gyhk;
vd;W njupatpy;iy. ,jid ek;gpa ahUf;fhtJ jw;nrayhfj; jg;gpj; jtwp VjhtJ ‘,rFgprkfhf’ ele;jhy; mjw;F ahUk; nghWg;gpy;iy!
nte;jaf; fPiuiaAk; nte;ja tpijiaAk; NtW vg;gb czthfNth kUe;jhfNth gad; gLj;jyhk;? fPiuiag; nghupayhfTk; $l;lhfTk; gUg;Gld; Nru;j;Jr; rhk;ghuhfTk; rikj;Jr; rhg;gpl yhk;. nte;jaj;ij ed;whf tWj;J ,bj;Jg; gTluhf itj;jpUq;fs;. ,e;jg; gTliu xU fpsh]; jz;zPupy; Cw itj;J mUe;jpdhy; tapw;Wtyp> tapw;Wg; nghUky;> cl;R+L FzkhFk;. Nfhg;gp NjdPUf;Fg; gjpyhf ,e;jg; gTliug; gad;gLj;jyhk;. ,e;j nte;jag; gTliu Nkhupy; fye;J Fbj;Jtu Nkdp kpD kpDg;ghFk;. jz;zPupNyh nte;ePupNyh NkhupNyh fye;J ntWk; tapw;wpy; Fbj; Jtur; ru;f;fiu Neha; iffl;bf; nfhz;L epw;Fk;. filapy; japiu thq;fp te;J jz;zPu; tpl;Lf; fyf;fpabj;J gpwpl;[py; itj;jhy;> mJ Nkhuy;y. japiu ed;whff; file;J ntz;nza; KOtij- Ak; tbj;njLj;j gpd;du; rkdsT jz;zPu; tpl;L fye;J vLg;gJjhd; Nkhu;.
tapw;Wg;Nghf;F Vw;gl;lhy; nte;jag; nghbiaAk; ngUq;fhag; nghbiaAk; fye;J xU kzp Neuj;Jf;F xU jlit vd %d;W jlit Fbf;f tapw;Wg; Nghf;F epw;Fk;. muprpAld; cSe;Jf;Fg; gjpyhf nte;jaj;ijr; Nru;j;J miuj;Jr; Rl;l NjhirAk; nte;jaf; fspAk; clk; Gf;Ff; Fspu;ik jUk;.
nte;jak; rPaf;fha; ,uz;ilAk; Cw itj;J miuj;Jj; jiyapy; Nja;j;Jj; Fspj;Jtug; ngz;fspd; $e;jy; nropj;J ePskhf tsUk;; Kb cjpuhJ. rdpf; fpoikfspy;> Cwitj;J mtpj;J mk;kp apy; miuj;j rpaf;fha; nte;jaj;ij jiyapy; Nja;j;J KOFk; gof;fk; aho;g;ghzj;jpy; gy fhykhf ,Ue;J te;jJ. gpwF... vq;fSf;F ehfupfk; gpb gl;L> \hk;GNthL nrhe;jk; nfhz;lhlj; njhlq;fpaJk; me;jg; gioa cwT Ciu tpl;Lg; Ngha;tpl;lJ.
nte;jaj;jpd; nghJthd gad; Fspu;r;rp- iaj; jUtJ. vdNt Fspu;r;rp clk;G cs;stu;fs; rhg;gpl;lhy; rsp gpbf;Fk;. M];Jkh> EiuaPuy; Nehahspfs; rhg;gpl;lhy; nfhQ;rk; njhy;iy jUk;. ,tu;fs; nte;jaj;ijj; jtpu;g;gJ ey;yJ.
njhlUk;...!
uthayanan@thaiveedu.com
Rajmogan Selliah Mortgage Consultant
Dir: 416.569.3200 Bus: 416.430.0111, Fax: 416.430.0222
cjazd;

Page 43
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 43 -

Page 44
- 44 -
Your life. Your career. Your call.
If you’re looking for a career that of potential for financial success and h drive, discipline, energy, and self-co run your own business, then consid a Sun Life Financial advisor. Contac more about this rewarding career op
Chandran Rasalingam Sales Manager Bus 416-412-0401
ext
305 Cell 416-909-0400 Fax 416-412-1438 gnanachandran.rasalingam
2075 Kennedy Road, Suite 1300 Scarborough ON M1T 3V3
Sun Life Financial advisors are contracted with Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc., registered in Quebec as a financial services firm. © Sun Life Assurance Company of Canada, 2008.

jha;tPL • ngg;gputup 2009 Your life. Your career. Your call.
ing for a career that offers the inancial success and have the ne, energy, and self-confidence to
business, then consider becoming ancial advisor. Contact us to learn
is rewarding career opportunity.
ndran Rasalingam s Manager
416-412-0401
ext
305 l 416-909-0400
416-412-1438 achandran.rasalingam@sunlife.com
d, Suite 1300
1T 3V3

Page 45
jha;tPL • ngg;gputup 2009
Raman Appliances
√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
√VmÔV©A
∑›>D
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
H y
c∫Ô^ ÷_È √VmÔV›m¬ÿÔV
∂Áw•∫
For all kind of Vacuums
• Central Vacuum Systems
• Commercial Vacuums
• Comfortable & easy to use Vacuums
• Clean hard-to-reach areas
• Great for pets and allergens
• Environmentally friendly products
• Less Energy and Resources
• Whole house cleaning convenience
• Central Vacuum Power Units
• Central Vacuum Yellow Jacket
Contact Raman Appliances for all your Cleaning needs and enjoy the comfort of your home.
Raman Chelliah
3021 Markham Rd. Unit 51
Tel: 416.3 Cel: 647.8
E-mail:

√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
Raman Chelliah
021 Markham Rd. Unit 51, Scarborough ON. M1X 1L8 Tel: 416.332.1989 Cel: 647.893.4414 Fax: 416.332.4967 E-mail: info@raheatingcooling.com
√VmÔV©A
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
How do Burglars Get into your home? Statistics show that burglars enter homes using the following entrances,
• 2% from the 2nd floor
• 4% from the basement
• 6% using unlocked entrances
• 9% from the garage
• 22% from the back door
• 23% from the 1st floor windows
• 34% from the front door
c∫Ô^ ÷_È∫ÔÁ·© √VmÔV›m¬ÿÔV^· ÷[o≈
E-mail: info@quickhomesecurity.com ∂Áw•∫Ô^
Web: www.quickhomesecurity.com
For all your Heating Needs
Gas Furnaces: Every model in our Freedom® Furnaces family is designed to provide maximum heat for minimum fuel usage. The ultimate models even reduce temperature swings and short cycling.
Oil Furnaces: Our oil furnaces are durably constructed with only the finest materials and components. So you can rest easi- ly and warmly. Freedom® 80 oil furnaces heat your home quickly and efficiently, even during the toughest winters.
For all your Cooling Needs
Stay cool and save a comfortable amount of money with American Standard Air Conditioning’s line of Allegiance® air conditioners. Our air conditioners range in efficiency from 13 to 18+ SEER - among the highest efficiency ratings in the industry.
Our Allegiance® family offers a wide range of comfort choices, plus exclusive state-of-the-art technology the quietly, meticulously and efficiently conditions your air. Get ready for a level of comfort you and your fami- ly may never have experienced before.
- 45 -

Page 46
- 46 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 47
jha;tPL • ngg;gputup 2009
gpnuQ;Rg; Gul;rp nrhy;ypf; nfhz;bUf;Fk;ghlq;fs; kwf;fg;gl Kbahjd gjpndl;lhk; E}w;whz;L> ,q;fpyhe;ijg; nghWj;jtiu ghupid Mz;Lnfhz;b- Ue;j kd;wj;Jf;F (ghuhSkd;wj;Jf;F) $Ljyhd Ml;rpajpfhuq;fisf; nfhLj;J- tpLfpd;w Njitia> kd;duhl;rpf;F Vw;gLj;jpa fhykhff; nfhs;syhk;. Vida ehLfspd; KbfSf;Fk; ,JNt nghJepajpahf ,Ue;jnjd;W RUf;f- khff; Fwpg;gpl KbAk;.
gpuGf;fs;> nry;te;ju;fs;> eLj;ju tu;f;fj;- jpdupd; gpuepjpfs; mlq;fpa ,e;j kd;wj; Jf;F gbg;gbahfr; Nru;e;j mjpfhuk;> kd;duhl;rpAldhd ve;j kf;fs; Nghuhl;- lq;fspdJk;> Gul;rpfspdJk; fhuzkha; te;JNru;e;jjpy;iynad;w cz;ikia ,q;Nf tYthfg; gjpe;Jnfhs;tJ Kf;fpak;. mg;NghJjhd;> ehlhSkd;wj;- jpd; jd;ikia ehk; KOikahfg; tpsq;fpf;nfhs;s KbAk;.
mwpTyfpy; Vw;gl;Lf;nfhz;bUe;j khw;wq;- fSk;> tpQ;Qhd tsu;r;rpAk;> fy;tpg; guk;gYk; Kbrhu;e;j tu;f;fj;Jf;F Xu; mr;RWf;ifahf ,Ue;jd vd;gJ Xus- Tf;Fj;jhd; ele;jJ. mij kpf;f rhJu;- akhf kd;duhl;rp> cupikfisg; gfpu; tjd; %yk; jPu;j;Jf;nfhz;lJ vd;gNj cz;ik. MdhYk; mjpfhuq;fs; Kbap- NyNa epiyj;jpUe;jd.
mjdhy;jhd; ghuhSkd;wq;fspd; jha; vdg;gLk; ,q;fpyhe;J ehl;bNy ,Ugj;- Njhuhk; E}w;whz;bYk; $l KbNa jiyik tfpj;Jf;nfhz;bUf;fpwJ. tl mnkupf;f ehlhd fdlhtpy; ehl;bd; jiytu;> Njrhjpfhup (Governor General) Mthu;. mtu; kf;fshy; Nju;e;njLf;fg; gl;l jiytu; my;y. Kb my;yJ Kbapd; gpujpepjpj;Jtk; mjpfhukw;w jiyiknad;W nrhy;yg;gLtjpd; %yk; gy cz;ikfs; kiwf;fg;gl;ld vd;gJ jhd; tuyhw;wpy; epfo;e;jpUg;gJ.
Xu; mjpfhu tu;f;fk; jd; mjpfhuq;fisg; gbg;gbahf Fbkf;fs; kd;Wf;F tpl;Lf; nfhLf;fr; rk;kjpf;fpd;wnjdpy;> mJ eilKiw mikg;igr; rupahfg; Gupe;J nfhz;bUf;fpwJ vd;gJjhd; mu;j;jk;. KbaplkpUe;J mjpfhuq;fs; gutyhf;fg; gl;L ,d;W KbahdJ mjpfhukw;wjha; ,Uf;fpwnjd;gJ ek;g itf;fg;gl;bUf;fpw xU fUj;jhf;fk;. Mdhy; mq;Nfjhd; xUtUf;F $Ljyhd re;Njfq;fs; vo tha;g;gpUf;fpwJ. XUNtis ,ij jdpnahU eguplkpUe;j mjpfhuq;fs; gpupj;njLf;fg;gl;ld vd;W Ntz;Lkhdhy; nrhy;yyhk;. Mdhy; me;j VNjr;rhjp- fhuk; kpFe;j jdpkdpjdplkpUe;J mjpfhuq;fs; xU tu;f;fj;Jf;F - xU FOTf;F - Mdnjd;gJjhd; cz;ik.
,d;iwa [dehafnkd;gJ ngUk;ghd;ik Ml;rpajpfhuj;ij ka;akhff; nfhz;lJ. mJTk; ngUk;ghd;ik Ml;rpnad;gijtpl ehlhSkd;w Ml;rpKiwnad;W Mfpap- Ug;gjhfj;jhd; nrhy;yKbAk;. ,e; ehlhSkd;w Ml;rp Kiw %yk; gy;fl;rp ,aq;Fk; xU ehl;by; rpWghd;ikahl;rp Vw;glTk; topapUf;fpwJ.
‘vy;NyhUk; ,e;ehl;L kd;du;’ vd;gnjy; yhk; Vkhw;Wtjw;fhf ,\;lkhf ,lg;- gl;l Nfh\q;fNs. ve;jf; FbkfDk; ve;j ehl;bdJk; kd;ddhfptpLtjpy;iy. khwhf> xU tu;f;fNk Ml;rpajpfhuk; ngw;Wf;nfhz;bUf;Fk;gbahd epiyik-
,d;Dk; xUKiw vz;zpg;ghu;f;f Ntz;bajpUf;f
apidj; jf;fitg;gjw;fhd mikg;Ng
cz;ika ehlhSkd;w Ml;rpKiwnad;gJ.
gpuhd;]; N ,e;jj; njspNthL gpnuQ;Rg; Gul;rp eil
fpwJ. gr ngw;w gjpndl;lhk; E}w;whz;bd; gpw;
nfhz;bU gFjpf;F xUKiw nrd;WtUNthkh?
gjpdhwhk; fpwhd; to ];ngapd;> gpu\;ah> mT];jpupah> u\;ah>
nfhe;jspg gpuhd;];> ,q;fpyhe;J Mfpa ehLfSf;-
jftywpf;i fpilapYk; ,ilahwhj Aj;jk;NghyNt>
nrhy;Yfpw njhlu;e;Nju;r;rpahd kztpidfSk;
Uf;fpwjh? ,Ue;Jnfhz;bUe;jd. kztpid cwT-
Nfl;fpwhd fSf;fhf kiwKfj;jpYk;> mjpfhu
vOe;jpUg;g tupg;Gf;fhf ntspg;ghl;bYk; ,itfSf;-
fhtyhsp. fpilNa eilngw;Wte;j Aj;jNk kW-
ikia kyu;r;rpf; fhyj;Jf;Fg; gpd;dhd cyf
md;iwa rupj;jpukhf tpupTngWfpwJ vd;gJ kWf;- fg;gl Kbahj cz;ik. MapDk; xU
Rje;jpuk;> ehl;Lf;F jhk; jtpu;e;j NtnwhU ehl;bd;
%d;W RNy %ykhfNth my;yJ NtnwhU fyf
Gul;rpapd; rf;jpapd;%yNkh mr;RWj;jy; Vw;gLkhapd;>
jhd;. mj fspd; ki tuyhW. r ndd;gNj N[hu;[; lgps;A G\;
,Ue;jJ. As;sJ e NghdhYk;> guhf; xghkh
Ntjk;. M ehlhSkd vd;gJjhd te;jhYk;
rl;lG+u;tk nfhz;L Xu; mikg;gplNk
mJ ntW lq;fp ,U KO mjpfhuKk; ,Uf;fpwJ
Vnddpy; ,d;wpUf;F vd;gJjhd;
fhyq;fsp mikg;gpd nka;ahf elg;gJ.
Nghy ,J jhd; ehl tpl;L vz nfhz;ljh ,e;j ehLfs; $batiu xd;Wf;nfhd;W
vd;gJ xU cjtpf;F Xbte;J MAjkhf> gzkhf>
te;jhYk;> gilahf ey;Fjy; nra;a Ke;jpNa
,e;j mj te;jpUf;fpd;wd. ,J> cwTfSf;F
fspd; if cjtpnra;a Ntz;Lnkd;w vz;zj;jp-
jhd; ep[ dhy;; ,y;iy. khwhf> mg;NghJ eil-
mikg;ghf KiwapypUf;Fk; mikg;G jf;fitf;fg;
G\; Nghd gl Ntz;Lnkd;w vz;zj;jpdhNyNa
,e;j mi MFk;.
,Uf;fpwJ uzpy; Ngh gjpndl;lhk; E}w;whz;bd; vz;gJfspd;
mikg;gpd Muk;gj;jpy; gpuhd;]; Njrk; ,Ue;j epiy
wJ. xUNt nrhy;Yk; juj;jjy;y. nry;tk; Xuplj;jpy;
Fiwe;J , Ftpe;JNghAk;> tWik grp gl;bdpfs;
,Uf;fKb ehnlq;Fk; kype;JNghAkpUe;j fhykhf-
Revolutio tpUe;jJ mJ. Kb rfy mjpfhuq;fis
$WfpwJ. Ak; nfhz;bUf;f> Kbrhu;e;jtu;fs; rfy nrsghf;fpaq;fisAk; mDgtpj;Jf;nfhz;-
&Nrhtpd; bUe;jdu;. ehL cg;Gf;Fk;> ghZf;Fk;
fUj;jhq;f $l tWikg;gl;Lg;NghapUe;j Neuj;jpy;>
ngw;wpUg;g Nff;Fk; itDk; CDk; NjDk;
iwAk; xU nry;te;ju; khspiffspYk; muz;kid-
mlq;fptpL apYk; kpjkpQ;rpf; fple;jd. Ml;rp gPlj;-
njhlu;e;J jpypUe;NjhUf;F grpnad;gNj vd;dntd;W njupahjpUe;jJ. mjdhy;jhd; grpf;-
Mb 12> nfhLik Nktp czT Nfl;L muz;kid
Gul;rp (Mb ntspapy; $bepd;W kf;fs; FunyLj;j
tPo;r;rpNah NghJ> murp Nfl;fpwhs; jd; gzpg;ngz;-
gLtJKz zplk;> ‘Vd; mtu;fs; ,t;thW $g;ghL
Mz;Lfs NghLfpwhu;fs;?’ vd;W. mjw;F gzpg;ngz;
nka;iki mtu;fs; grpf;F ghz; Ntz;Lnkd;W
ey;yJ. Gu Nfl;fpwhu;fs; vd;fpwhs;. mg;NghJ murp
fisr; gjpypWf;fpwhs;> ‘ghz; ,y;yhtpl;lhy;
,uz;lhk; vd;d> Nff; rhg;gplyhk;jhNd?’ vd;W.
Vw;gl;lJ mt;tsTf;F Ml;rpgPlj;jpYs;Nshu; grp-
tp\ak;! nad;gijNa vd;dntd;W mwpahjpUe;-
mJ gy jijf; fhl;l ,t;thwhd xU fij epyT-
Kd;nkho fpwJ. rk;gtk; cz;ikNah ngha;Nah> Mdhy; murFyj;jpd; ,e;j kdepiy
Gul;rp njh

- 47 -
mikg;Ng J.
l;rp eil ;bd; gpw; thkh?
h> u\;ah> hLfSf;- ;NghyNt> idfSk; d cwT- mjpfhu tfSf;- Nk kW- d cyf ;gJ kWf;- pDk; xU ehl;bd; U fyf ;gLkhapd;>
f;nfhd;W gzkhf> Ke;jpNa TfSf;F z;zj;jp- J eil- ;fitf;fg; pdhNyNa
;gJfspd; e;j epiy Xuplj;jpy; gl;bdpfs; fhykhf- huq;fis ;fs; rfy f;nfhz;- hZf;Fk; Neuj;jpy;> NjDk; uz;kid- l;rp gPlj;- ;dntd;W ; grpf;- uz;kid unyLj;j pg;ngz;- $g;ghL zpg;ngz; ;Lnkd;W hJ murp htpl;lhy; ?’ vd;W. shu; grp- pahjpUe;- j epyT- gha;Nah> kdepiy
cz;ikahdJjhd;.
gpuhd;]; Njrk; nfhe;jspj;Jf; nfhz;bUf;- fpwJ. grpapdhy; kf;fs; gupjtpj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. ,sk; kd;dd; gjpdhwhk; Y}ap Ntl;ilahlr; nrd;wpUf;- fpwhd; tof;fk;Nghy. Gul;rpapd; njhlf;ff; nfhe;jspg;G vOfpwJ. Xbg;Ngha; Kjy; jftywpf;ifiaf; fhtyd; murdplk; nrhy;Yfpwhd;. ‘X> fyfk; njhlq;fpap- Uf;fpwjh?’ vd kpfr; rhjhuzkhff; Nfl;fpwhdhk; kd;dd;. ‘,y;iy muNr> vOe;jpUg;gJ Gul;rp’ vd;W gjpyspj;jhdhk; fhtyhsp. me;jsTf;F ehl;L epiy- ikia mwpe;jpuhj KbahftpUe;jJ md;iwa gpuhd;]; Njrj;J ,iwik.
Rje;jpuk;> rkj;Jtk;> rNfhjuj;Jtk; vd;w %d;W RNyhfq;fspd; kPJ fl;bnaOg;gl;l Gul;rpapd; ghij gpd;dhy; khwpg;NghdJ jhd;. mjw;Ff; fhuzKk; mz;ilehL- fspd; kiwKfj; jiyaPLjhd; vd;fpwJ tuyhW. rl;lg;gbahd ,iwik Kbjh- ndd;gNj md;iwa murpay; Ntjkhf ,Ue;jJ. ,d;W rl;lg;gbahd ,iwik- As;sJ ehlhSkd;wNk vd;fpwJ me;j Ntjk;. Mf> rupahdNjh jtwhdNjh> ehlhSkd;wj;jpd; KbT ,WjpahdJ vd;gJjhd; ru;tNjr muq;fpd; jPu;khdk;. rl;lG+u;tkhd ,iwik vd;W nrhy;ypf; nfhz;L vd;d Nga;f;$j;J MbdhYk; mJ ntWkNd ghu;j;Jf;nfhz;L nray- lq;fp ,Ue;JtpLk;.
Vnddpy; ehlhSkd;wk; vd;gJjhd; ,d;wpUf;Fk; mikg;gpd; Ntu;. Ke;jpa fhyq;fspy; vg;gb KbahdJ ,e;j mikg;gpd; ka;akhf ,Ue;jNjh mJ Nghy ,J. Kbkd;du; fhyk;NghyNt- jhd; ehlhSkd;wf; fhyj;jpYk; tpuy; tpl;L vz;zptplf;$ba rpyupd; mjpfhuk; nfhz;ljhf Ml;rp ,Uf;Fk;. thf;Fupik vd;gJ xU fz;fl;L. ‘m’ fl;rp Ml;rpf;F te;jhYk;> ‘M’ fl;rp Ml;rpf;F te;jhYk; ,e;j mjpfhukhdJ me;j xUrpy Ngu;- fspd; iffspNyNa ,Uf;fpwJ vd;gJ- jhd; ep[k;. me;j xUrpy Ngu;fNs mikg;ghf ,Uf;fpwhu;fs;. N[hu;[; lgps;A G\; NghdhYk;> guhf; xghkh te;jhYk; ,e;j mikg;gplNk KO mjpfhuKk; ,Uf;fpwJ vd;gJjhd; nka;ahf elg;gJ. uzpy; NghdhYk; kfpe;j te;jhYk; ,e;j mikg;gpd;gbNajhd; MlNtz;bapUf;fp- wJ. xUNtis mtu;fspd; jPtpuk; $bf; Fiwe;J ,Ug;gJ kl;Lk;jhd; tpj;jpahrkhf ,Uf;fKbAk;. ,ijNa ‘managerical Revolution’ vd murpay; rh];jpuk; $WfpwJ.
&Nrhtpd; ‘rKjha xg;ge;jk;’ Nghd;w fUj;jhq;fq;fshy; kf;fs; tpopg;Gzu;T ngw;wpUg;gpDk;> xU fl;lj;jpy; vy;yhtw;- iwAk; xU juhrpy; itj;J xg;gNehf;fp mlq;fptpLtJjhd; mtu;fs; ,ay;ghf njhlu;e;Jte;jpUf;fpwJ.
Mb 12> 1789,y; Muk;gpf;Fk; gpuhd;Rg; Gul;rp (Mb 14> 1789,y; gh];upy; rpiwapd; tPo;r;rpNahL ,e;jf; fhyk; tiuaWf;fg; gLtJKz;L) kpff; $Ljhyhf ,uz;L Mz;Lfs;$l capu;thotpy;iynad;w nka;ikia ,q;Nf nghUj;jpg;ghu;g;gJ ey;yJ. Gul;rpapd; rpy cau;e;j nfhs;if- fisr; rhjidahf;f 1790,y; Xu; ,uz;lhk; fl;l Gul;rpia epfo;j;jNtz;b Vw;gl;lJ vt;tsT Mr;rupafukhd tp\ak;! MapDk; jd; MAl;fhyj;jpy; mJ gy Kw;Nghf;fhd nfhs;iffis Kd;nkhope;J eilKiwg;gLj;jpaJ.
Gul;rp njhlq;fp murd; ifjhdJk; Gul;rp-
Njtfhe;jd;
;A G\;
Nk Kk;
;gJ. ,d;Dk; xUKiw ;zpg;ghu;f;f Ntz;bajpUf;fpwJ
ahsUf;F KO xj;Jiog;Gj; jUtjw;Fk;> tpiutpy; Kd;nkhopag;gltpUe;j Gjpa murpay;rl;lj;ij mq;fPfupg;gjw;Fk;$l> MjuT jUtjhf xg;Gf;nfhs;Sfpwhd; mtd;. khrp 04> 1790,y; epfo;j;jpa mtdJ Ngr;R mijNa njspthf;FfpwJ. Mdhy; Mdp 20-21> 1791,y; Ntw;W ehl;Lf;Fj; jg;gpr;nry;y KaYKd;du; jd; ifg;gl vOjpitj;j fbjj;jpy; Gul;rpia kWjypj;Nj fUj;ij ntspapl;L itf;fpwhd;. mjpfhu ka;ak; ,e;jg; Gjpa fUj;Jf;F mlq;fkWj;J filrptiu> kd;dd; kuz jz;lid tpjpf;fg;gl;L ij 21> 1793,y; nfhy;yg;gLk;tiu> jd; kWjypg;igr; nrhy;ypf;nfhz;Nl ,Uf;- fpwJ.
mj;Jld; epd;Wtpltpy;iy vjpu;g;Gul;rpfu rf;jpfspd; jpkpwy;. Vw;fdNt gpuhd;i] tpl;L ntspNawpapUe;j MSk;tu;f;fj;jp- dhy; ngupa neUf;fbfisr; re;jpf;fpwJ Gul;rpaurhq;fk;. gjpdhwhk; Y}apNa gpu\;a murd; gpunlupf; tpy;ypak; -2f;F fbjk; vOJfpwhd;. Nkup md;nuhndw; jd; rNfhjuid gpuhd;]pd;kPJ Aj;jk; nra;a Cf;Ftpf;fpd;whs;. ngy;[pak; vy;iytiuapy; gilfs; te;Jepd;W Gul;rpaurhq;fj;ij mr;RWj;jpf;nfhz;L epw;fpd;wd. mT];jpupah> gpu\;ah Nghd;w vy;iy ehLfspd; ,e;j K];jPGjhd; Gul;rpaurhq;fj;jpd; jLkhw;wj;Jf;Fk;> gpd;dhy; mjd; mopTf;FNk fhuzkh- fpd;wd. 1792Mk; Mz;L nrg;.20,y; gpu\;ahkPJk;> et.6,y; mT];jpupahkPJk; Gul;rpaurhq;fk; Aj;j ntw;wpfisg; ngw;wpUe;jNghjpYk;jhd;.
kdpj Fyj;jpd; kpfcd;djkhd nfhs;- iffisg; gpufldg;gLj;jpf;nfhz;L Njhd;wpajhapDk;> mg;Nghija mikg;- Gf;F ntspapy; mjpfhuj;ij ,l;Lr; nry;Yk; ve;j muRk;jhd; ntspehLfspd;> ru;tNjr ehLfspd; type;j jhf;Fjiyr; re;jpj;jhfNtz;Lk;.
Rje;jpuk;> rkj;Jtk;> rNfhjuj;Jtk; Mfpa nfhs;iffisr; nrhy;ypf;nfhz;L mtu;fs; Ml;rpnra;a tuyhk;. Vnddpy; mikg;Gf;F ntspNa mtu;fsJ mjpfhuk; iftpl;Lr; nrd;WtplhJ. Mdhy; mijNa NtW rpe;jidfs; nra;a Kd;te;Jtplf; $lhJ. mJ mikg;Gf;F ntspNa mjpfhuj;ij ,l;Lr;nry;tjhfptpLk;.
Nrhryprg; Gul;rpapd; gpd; u\;a kd;dd; mnyf;]hz;lu; irgPupahTf;F ehL flj;jg;gl;lNghJk;> ,Njkhjpupahd epiy- ikjhd; Njhd;wpaJ. Vnddpy; jkf;F ntspNa mjpfhuj;ij ,l;Lr;nry;tij ve;j mikg;Gk;jhd; tpUk;Gtjpy;iy.
,g;NghJ ,yq;ifapy; jkpo; kf;fs; kPjhd fl;lw;w Aj;jj;Jf;F mDruiz toq;Fk; ehLfisg; nghWj;Jk; ,Nj jutpy;jhd; ehk; Gupjiyr; nra;aNtz;- bajpUf;fpwJ.
‘ehlhSkd;wq;fs; fs;su;fspd; $lhuq;fs;’ vd;W xUNghJ khX nrhd;djd; tpsf;- fj;ijAk; ehk; ,q;fpUe;J ghu;f;fKbAk;.
devakanthan@thaiveedu.com

Page 48
- 48 -
•Ô¶[ 80% zÁ≈B ¶kΩ¬ÁÔ Reduce your debts upto 80%
•Ô¶–¬z s]¬Ô©√‚¶ ƒÔÈ k‚ΩÔ”D WÆ›>©√|D Stop all interest on your debts
•Ô¶[ ÿ>V¶ ̇√VÔ s|¬Ô©√|D ÿ>VÁÈo√E ∂Áw©A¬Ô^, ƒ‚¶ ¶kΩ¬ÁÔÔ^ WÆ›>©√|D Stop collection calls, legal action & garnishments
•c∫Ô^ ÿƒV›m¬Ô^ √VmÔV¬Ô©√|D Protect all your assets
CREDIT RECOVERY CANADA
55 Town Centre Court, Suite 700, Scarborough, ON M1P 4X4
•\V>VÕ> Z ÿƒF>_ Make o your cr
•k∫zo ́V› ÿƒFB©√| Give y
k∫zo ́V›m¬z ƒ‚¶∫Ôπ_ \Vu≈∫Ô^ k
New Changes are
Suren Sornalinga
Certified In
Tel:
416.264.12
web: ww
NEW LIFE FRES

ADA
•\V>VÕ> Z]l_ ®ÈÙÈV¬Ô¶ÁTM•D y ̇¬Ô kƒ] ÿƒF>_
Æ›>©√|D
Make one monthly payment to all of your creditors
•k∫zo ́V›m¬z ÿƒ_ÈV\_ y ̇°ÔV ∞u√V| E
ÿƒFB©√|D ©√|D
Give you solutions with out bankruptcy hments
¬z ƒ‚¶∫Ôπ_ \Vu≈∫Ô^ k ́sÚ¬ ̨[≈TM. o\È]Ô s√ ́∫Ô”¬z ∂Áw•∫Ô^ New Changes are coming from Bankruptcy Act. Call me for Details.
Suren Sornalingam
Certified Insolvency Counsellor
Tel:
416.264.1272
Fax: 416.332.0914 web: www.creditrecoverycanada.com
NEW LIFE FRESH START
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 49
jha;tPL • ngg;gputup 2009
md;G vd;W nrhy;Yk; nghOJ cs;sj; jpNy Njd; CWfpd;wJ. ‘md;gHfNs’ vd;W miof;fpd;w nghOJ Mde;j kakhd XH czHr;rp Njhd;Wfpd;wJ. thastpy; ntWk; rk;gpujhaj;Jf;fhfr;
nrhy;tJ NtW> czHe;J nrhy;tJ NtW. ‘md;gHfNs’ vd;W czHe;J nrhy;Yfpd;w nghOJ cs;sk; g+hpg;gil fpd;wJ. ,e;j g+hpg;G mOf;Ffs; gbah tz;zk; kdj;ijf; fhg;ghw;wpf; nfhs; fpd;wJ. Neha; nehbfis mfw;Wfpd;wJ. vd;Wk; cs;sj;ij ,sik ahf;Ffpd;wJ.
md;G xypfs; Xa;tjpy;iy. md;Gr; RtLfs; vd;Wk; moptjpy;iy. md;Gj; njhlHGfs; vspjpy; mWtjpy;iy. md;- Gf;F ,iz ,e;j cyfj;jpy; vJTNk ,y;iy.
md;G XH czHr;rp mstpy; kl;Lk; epd;W- tpLtjpy;iy. mJ xU nghpa rf;jp. md;G NtH cyfj;ijj; jiof;f itf;- fpd;wJ. md;Gg; gpizg;G mfpyj;ij kyu itf;fpd;wJ.
kdpjg; gpwg;G kpfTk; mhpaJ. mhpa ,g; gpwg;gpid ehk; ngw;wNj md;NghL fye;j tho;f;ifia tho;tjw;Nf vd;fpd;whH ts;StH ngUkhd;:
md;NghL ,iae;j tof;nfd;g
md;Gilik
MUapHf;F vd;NghL ,iae;j njhlHG.
md;NghL nghUe;jp thOk; tho;f;ifapd;
capH clk;ngLg;gJ tho
tho;f;ifapd; Nehf;fk; ed;ndw
,k;ikg; gad;fisg; mDg
md;gpy;yhky;
,g;gad;fis mDgtpj;jy;
mjdhy;>
md;NghL mikahj tho;f;if
tho;f;if Mfpd;wJ.
capUf;F cap&l;LtJ m
nghUl;Nl mhpa ,e;j capH clk;gpid vLj;jpUf;fpd;wJ. ‘vd;NghL ,iae;j njhlHG’ vd;fpd;whH. mjhtJ> capUf;- Fk; clYf;Fk; cs;snjhlHNg md;Gjhd;. mjdhNy> md;gpy;yhj tho;f;if mHj;- jkw;wjhfpd;wJ. gadw;Wg; Nghfpd;wJ.
md;gpd; topaJ capHepiy m/jpyhHf;F vd;GNjhy; NghHj;j clk;G.
md;G topepd;w clNy capHnfhz;l clyhk;. md;gpy;yhjtH cly; capuw;w cly;: vYk;gpidj; Njhyhw; NghHj;j ntWk; clk;G. mjhtJ> tho;f;iff;F md;G capH Nghd;wJ vd;W typAWj;J- fpd;whH nja;tg; GytH.
capH clk;ngLg;gJ tho;tjw;F. tho;f;- ifapd; Nehf;fk; ed;ndwpfz; epd;W ,k;ikg; gad;fisg; mDgtpj;jy;. md;gpy;yhky; ,g;gad;fis mDgtpj;jy; ,ayhJ. mjdhy;> md;NghL mikahj tho;f;if capuw;w tho;f;if Mfpd;wJ. capUf;F cap&l;LtJ md;G.
fhjy; tho;f;if -
md;Gj; N ghrk;> el midtiu fs;. ghrk
el;G ,uj tsHtJ. FhpaJ. r md;igg; kPJ nrY nkypahhpl vdg;gLk;. ghypg;gJk Jf;Fk; m
md;G vd cyfj;jpN wJ. md;G jfuhWfS JNtrq;fS gad;fis
gj;jphpiff - md;Gf;fh wpj; jtpf;F KbahJ g JiztHf fs;> RLg idNah F

- 49 - jy; tho;f;if - 2 md;Gilik
md;Gj; Njhl;lj;jpw; gytifg; g+f;fs;. ghrk;> el;G> fhjy;> gj;jp> mUs; vd;gd
;f;ifapd;
midtiuAk; fs;. ghrk; ,uj;j ftUk; cwT ,dpikahd rk;ge;jg;gl;lJ. kyH
clk;ngLg;gJ tho;tjw;F.
; Nehf;fk; ed;ndwpfz; epd;W
; gad;fisg; mDgtpj;jy;.
md;gpy;yhky;
is mDgtpj;jy; ,ayhJ.
mjdhy;>
mikahj tho;f;if capuw;w
ho;f;if Mfpd;wJ.
;F cap&l;LtJ md;G.
lk;gpid ,iae;j capUf;- md;Gjhd;. f mHj;- fpd;wJ.
el;G ,uj;j cwT ,y;yhHf; fpilapy; tsHtJ. fhjy; jiytd; jiytpf; FhpaJ. rpwpatH nghpNahHkPJ fhl;Lk; md;igg; gj;jp vd;gH. mbahH ,iwtd; kPJ nrYj;JtJk; mJNt. typahH nkypahhplk; nfhs;Sk; ,uf;fk; mUs; vdg;gLk;. ,iwtd; jd; mbahHfSf;Fg; ghypg;gJk; mUshFk;. ,it midj;- Jf;Fk; mbg;gilahtJ md;G. pHnfhz;l
md;G vd;Dk; mUikahd czHr;rp
; ypAWj;J- ;f;iff;F capuw;w NghHj;j
cyfj;jpNy wJ. jfuhWfSk; JNtrq;fSk; md;G mhpjhFk; ,d;W CHr; jiynaLj;J jl;Lg;ghlhfp rz;ilfSk; nghOJ tho;f;ifg; FLk;gj; tUfpd;
,dj;
gad;fisr; rPHFiyf;fpd;wd. . tho;f;-
gj;jphpiffspNy ehshe;jk; gbf;fpd;Nwhk; ; epd;W gtpj;jy;. gtpj;jy; ikahj fpd;wJ.
-md;Gf;fhf Vq;Fk; Foe;ijfs;> md;gpd;- wpj; jtpf;Fk; Nehahspfs;> md;G ghuhl;l KbahJ gphpe;J nry;Yfpd;w tho;f;ifj; JiztHfs;>md;gpd;wp mbgLk; rNfhjuH- fs;> RLgLk; FLk;gq;fs; vd;W vj;j- idNah Fog;gq;fisg; gw;wpg; gbf;fpd;-
Nwhk;.
FLk;g cwTepiy vd;wpy;yhJ> r%f> murpay; kl;lq;fspw; fhzg;gLk; gpur;rp- idfSf;Fk; mbg;gilapy; md;gpd;ik Na fhuzkhFk;. mr;r%f kl;lj;jpy; rhjp> rka> nghUshjhu> epw NtWghLfs; JNtrq;fis tsHe;JtUfpd;wd.
murpay; kl;lj;jpy; fhzg;gLk; gpujhd gpur;rpid xd;W mlf;FKiw> mlf;F Kiwfspy; ngUk;ghd;ik ,dk; rpW- ghd;ik ,dj;ij mlf;fp xLf;FtJk; xd;W. ,jid rdehaf Kiw Gwf;- fzpf;Fk; nghOJ rpWghd;ik ,dk; ngUk;ghd;ik ,dj;ij ntWf;fpd;wJ. ,e;j ntWg;G td;Kiwia tsHj;njLf;- fpd;wJ. rhjp> rka NtWghL> ,dj;- JNtrk;> mlf;FKiw Nghd;wtw;Wf; nfy;yhk; mbg;gilahf miktJ md;- NghL fye;j kdpjhgpkhdk; ,d;ikNa- ahFk;.
md;ig mhpjhf;FtJ mOf;fhW. md;G cs;sk; ,ay;ghfNt Rj;jkhdJ. mjpy; fuT> tQ;rfk;> #J Kjyha mOf;Ff- Sf;F ,lNkapy;iy.
md;G mwj;jpw;F Mjhuk;. mwj;jpw;F kl;Lkd;wp kwj;jpw;Fk; md;Ng Jiz. kwk; vd;gJ gifik czHr;rp. gifik- iag; Nghf;fp el;ig tsHf;f cjTtJ md;G. el;G tsu xw;Wik tsUk;. xw;Wik Xq;f mikjp epyTk;. mikjp epytpy; Mf;fk; gpwf;Fk;. md;gpd;wp ,d;gk; ,y;iy.
md;G tsHf;fg;gl Ntz;ba gapH. cs;s mikjpf;fd;wp cyf mikjpf;fhfTk; tsHf;fg;gl Ntz;Lk;. md;GzHr;rpia vy;yh epiyfspYk; kpf mofhf vLj;- Jf;fhl;Lk; E}y; ,uhkhazk;. ,uhkH fijiag; nghpatHfSk; rpwpatHfSk; Nghw;wpg; gbj;Jthpd; cs;sj;jpy; md;G CWk;. tho;f;ifg; gad;fSk; NjWk;.
kanthavanam@thaiveedu.com
tp. fe;jtdk;

Page 50
- 50 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 51
jha;tPL • ngg;gputup 2009
ehju; Kb NkypUf;Fk; ehfghk
MLghk;Ng Rod;W ML ghk;N
kiwe;j nrk;kq;Fb =epthrIau; kpfg; gpugykhd fu;ehlf ,irf;fiyQu;. xU rkak; gk;ghapy; (Kk;gha;) fu;ehlf ,irf;fr;Nrup xd;wpid elj;jpf; nfhz;- bUe;jhu;. ,ir Mu;tk; nfhz;l xU urpfu; ,ilapy; vOe;J> “Iah ePq;fs; kJiu> rpjk;guk; vd vy;yh Cu;fs; gw;wpAk; ghLfpwPu;fNs vd; ekJ gk;gha; gw;wpAk; ghLq;fNsd;” vd;whuhk;. jpifj;- Jg; Ngha;tpl;lhu; ,ir Nkij. rpwpJ Neuj;jpy; Rjhfupj;Jf; nfhz;L: ‘ML ghk;Ng(a;) Rod;W MLghk;Ng” vdg;gbf; fuNfhrk; ngw;whu; vd;gJ nra;jp. ,ij ehd; ,q;F nrhy;tjw;fhd fhuzk; NtW. jkpou;fSila tho;tpaypy;> ,ir> eldk;> ,yf;fpak; vd mj;jidapYNk ghk;G glk; vLj;J MLjy; Kf;fpaj;- Jtk; ngWtijf; fhz KbfpwJ.
ehj];tur; rf;futu;j;jp vd miof;fg; gl;l jpUthtLJiw ,uhruj;jpdk; gps;is me;jf; fhyj;jpy; kpfg; gpugy ehj];tu tpj;Jthd;. ,ilapilNa ahog;ghzk; te;J fr;Nrup nra;tJ tof;fk;. me;jf; fhyj;Jg; goRfs; ,g;nghOJk; mtu; fr;Nrupia thahug; Gfo;tJld; mjw;Fupa rpwg;gpidg; ghk;G MLjw;Fupa ,uhfkhf Gd;dftuhspapid ,uh[uj;jpdk; gps;is thrpj;j nghOJ ghk;G te;J Mbaijf; fz;ljhfj; jiyapy; mbj;Jr; re;jpaNk gz;Zk; mstpDr;Fr; nrhy;thu;fs;. ehj];tur; rf;futu;j;jp ,uh[uj;jpdk; kpf mw;Gjkhf me;j ,uhfj;ij thrpg;ghu; vd;gJ E}w;Wf;F E}W cz;ik. ehd; mtu; thrpj;jijf; Nfl;Lg; Gy;yupj;Jg; gy Kiw epd;Ws;Nsd; Mdhy; mtu; thrpg;gpw;Fg; ghk;G glnkLj;J Mbaijf; fhztpy;iy.gyu; nrhy;yf; Nfl;Ls;Nsd;.
ghk;G glk; vLj;J MLfpd;wJ cz;ik. Mdhy; ,ir Nfl;L MLfpwjh vd;gjpy; jhd; gpur;rpid. ,jpy; ,uz;L tpjkhd jg;G mgpg;gpuhaq;fs; cs;sd. ghk;G ,irapidf; Nfl;L te;J mjd; jd;ikf;F MLfpwJ vd;gJ xU thjk;. ghk;Gf;Ff; Nfl;Fk; rf;jpNa ,y;iy. mJ gpd; vg;gb ,irapidf; Nfl;L te;J glnkLj;J MlKbAk; vd;gJ ,d;ndhU tifahd thjk;. ,e;j ,uz;lhtJ thjj;jpw;F vjpuhdtu;fs; ghk;ghl;bapd; kFb thrpg;gpw;F Vw;g ghk;G glnkLj;J MLtijf; Fwpg;gpLthu;fs;. ,it ,uz;L jfty;fSNk gpioAk;> rupAkh- ditAk; vd;Ngd;.
vd;d eP NkYk; Fog;Gfpwha; vd;fpwPu;fsh?
nghJthfNt nrtpg;GyNdhL rk;ge;jg; gl;l fl;likg;Gf;fs; ,uz;L. Kjyhtjhf cs;sJ jiyapd; gug;gpNy my;yJ cs;Ns cs;s nrtpf;fhy;thapd; Jisapid ,Wf %bagb fhzg;gLk;; nrtpg;giw nkd;rt;T (nr.nk -Tympanic
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa tpku;rdq;fis vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422
membrane) ,jdj; njlhu;e;J tUk; fhy;tha; Cj;Njf;fpahtpd; Foha; vdg;- gLfpwJ. (Eustachian tube) mf;Foha; njhz;ilapd; cs;Ns jpwf;fpwJ. ,f; Foha; njhlf;fj;jpy; rw;W tpupe;Js;sJ mq;Nfjhd; Nfl;Fk; GyNdhL rk;ge;jg; gl;l rpw;n;wd;Gfs; cs;sd ,r; nrtpr; rpw;wpndGfspy; xd;W nrtpg; giwAld; (nr.nk) njhLf;fg; gl;bUf;Fk;.
,g;gFjp cl;nrtp vdg;gLfpwJ Xyp nrtpg;giw nkd;rt;tpid mjpu itf;f me;j mjpu;r;rp nrtpf;fhy;thA+lfr; nrd;W rpw;nwd;Gfis mjpur; nra;fpd;wd. me;j mjpu;Tfs; euk;G Kisfshy; %isf;Ff; flj;jg; gl %is xypapid czu;fpwJ. jtis ,dj;jpNy nrtpg;giw nkd; rt;T jiyapd; gf;fkhf mjd; gug;gpdpNy fhzg;gLfpwJ. gwitfspNyAk;;> Xzhd;
,dtpyq;FfspNyAk; xU nrtpf;fhy;th- apd; KidapNy ,k; nkd;rt;T cs;sJ. KiyA+l;bfspy; Nkyjpfkhf ntspr; nrtp fhzg;gLfpwJ. (glj;jpy; kdpjdpd; nrtp cs;sJ). ghk;Gf;F jiyapd; gug;- gpNy nrtpg;giw nkd; rt;T ,y;iyNa> vdNt mjdhy; Nfl;fKbahJ jhNd vd;w thjk; Vw;ff; $bajhf ,Ue;J te;jJ. ghk;ghl;bapd; kFbapd; mir- tpDf;F Vw;gTk; mtu; fhypdhy; epyj;- jpNy vw;gLj;Jk; mjpu;Tfis czu;e;Jk; mjw;Nfw;g ghk;G glnkLj;J MLfpwJ vd;ghu;fs;> ghk;Gf;Ff; Nfl;Fk; rf;jp- apy;iy vd;Nghu;.
mz;ikapy; ele;j Muhr;rpfspd; gbf;Fg; ghk;G xyp mjpu;TfisAk; (Sound vibra- tions) Gtp mjpu;TfisAk; (earth vibra- tions)fpufpf;Fk; jd;ik cilaJ vd;fp- whu;fs;. ghk;Gf;F nrtpg;giw nkd; rt;T ,y;yhtpl;lhYk; cl;nrtpAk; mjDs;Ns nrtpr; rpw;nwd;GfSk; cs;sd. ghk;gpd; jhilfs; thapid kpfTk; ngUk; ms tpNy jpwf;ff;$ba Kiwapy; gpizf;fg; gl;Ls;sd. Nky; fPo;j; jilfs; re;jpf;- Fkplj;jpNy kpfTk; jsu;thfg; nghUj;jg; gl;l xU ehw;Gila (Quadrate bone) vd;G
cs;sJ. nrtpapd; gl;Ls;sJ vd;G fpuf fs; nrt euk;G K milfpd;w Nfl;Fk; r J}uj;jpy; Nfl;f Kb ,Ue;J t KbahJ. KbahjNj
ghk;gpd; e
Neuhfr; n thu;fs;. g xU jsu;t gl;Ls;sd. tpyhntd tapw;Wg; gl;Ls;sd ghk;GfSf fpd;w khu nrjps;fs Gwkhff; Ak; NghJ jb Cd;w fpd;wd. jiuapNy kOg;ghd nfhz;l N epyj;jpNy ,q;Nf c nfhs;fpd;w vd;Gfs; mile;J ,jdhy;

u; Kb NkypUf;Fk; ehfghk;Ng> Lghk;Ng Rod;W ML ghk;Ng
- 51 -
tUk; ha; vdg;- f;Foha; pwJ. ,f; pe;Js;sJ rk;ge;jg; r; nrtpr; giwAld;
;.
pwJ Xyp pu itf;f r; nrd;W d. me;j isf;Ff; zu;fpwJ. w nkd; gug;gpdpNy ;;> Xzhd;
pf;fhy;th- cs;sJ. ntspr; kdpjdpd; apd; gug;- y;iyNa> J jhNd ,Ue;J ; mir- hy; epyj;- zu;e;Jk; MLfpwJ k; rf;jp-
; gbf;Fg; und vibra- arth vibra- J vd;fp- kd; rt;T jDs;Ns . ghk;gpd; Uk; ms pizf;fg; s; re;jpf;- nghUj;jg; one) vd;G
cs;sJ. ,e;j ehw;Gila vd;G cl; nrtpapd; rpw;nwd;GfSld; ,izf;fg; gl;Ls;sJ. xyp mjpu;Tfis ehw;Gila vd;G fpufpf;fpwJ. mjd; %ykhf mjpu;T- fs; nrtpr; rpw;nwd;GfSf;Fr; nrd;W euk;G Kisfs; %ykhf %isia milfpd;wd. MfNt ghk;G xypapidf; Nfl;Fk; rf;jp cilaJ. xU gj;J mb J}uj;jpy; ,Ue;J tUk; Xiria M Nfl;f KbAk;. Mdhy; ntF J}uj;jpy; ,Ue;J tUk; xyp mjpu;Tfisf; fpufpf;f KbahJ. mg;Ngh ehj];tu Xir? ek;g KbahjNj?;
ghk;gpd; efu;jiyg; ghu;j;jtu;fs; mJ
Neuhfr; nry;tjpy;iy vd;gij czu; thu;fs;. ghk;gpdJ Ks;nsd;Gfs; ahTk; xU jsu;thd KiwapNyNa ,izf;fg; gl;Ls;sd. Ks;nsd;GfSld; nghUe;jpa tpyhntd;Gfs; fPNo Njhypd;fPo; cs;s tapw;Wg; Gwr; nrjps;fSld; nghUj;jg; gl;Ls;sd. vkf;F cs;sJ Nghd;W ghk;GfSf;F tpyh vd;Gfis ,izf;- fpd;w khu;ngd;G ,y;iy. tapw;Wg; Gwr; nrjps;fs; ePskhditahf FWf;Fg; Gwkhff; fhzg;gLfpd;wd. ghk;G mir Ak; NghJ xt;nthU tpyh vd;Gk; ehk;; jb Cd;wpg; gha;tJ Nghd;Nw nraw;gL- fpd;wd. ,jdhy;j;jhd; ghk;G ntWk; jiuapNy RKfkhf Cu;tjpidAk; kO kOg;ghd rpnke;Jj; jiuapNy tOf;fpf; nfhz;l NghitijAk; fhz KbfpwJ. epyj;jpNy Vw;gLfpd;w Gtp mjpu;Tfis ,q;Nf cs;s czupfs; czu;e;J nfhs;fpd;wd. me;j mjpu;Tfs; tpyh vd;Gfs; %ykhf euk;Gj; njhFjpia mile;J %isiar; nrd;wilfpd;wd. ,jdhy; Gtp mjpu;Tfis ghk;gpdhy;
fpufpf;f KbfpwJ.
mg;Ngh ghk;ghl;bapd; kFbf;F ghk;G vg;gbg; glk; vLj;J MLfpwJ. %d;W fhuzq;fs; $wyhk; (1) kFbapd; Xir
vOg;Gfpd;w xyp miyfs; mjd; ehw;G- ila vd;G %yk; rpw;nwd;Gfs; mjpu; tpdhy; %isiar; nrd;W milaNt nra;fpd;wd. (2) ghk;ghl;b jdJ fhy;- fspdhy; epyj;jpidj; jl;Lfpd;w nghOJ Vw;gLfpd;w Gtp mjpu;Tfs; tpyh vd;Gfs; %yk; euk;Gj; njhFjpiar; nrd;wil- fpd;wd. (3) kFbiag; ghk;ghl;b kPl;L- fpd;w NghJ> mjd; mirTfisg; ghk;G fz;fshy; fz;Lnfhz;L mjw;Nfw;g MLfpwJ. Ghk;G fz;fshy; ghu;f;fpd;wJ vdr; rpyu; nrhy;tJk; cz;L. nkhj;jj;- jpy; mJ xU mwpJapy; epfo;T vd;fpwhu;- fs; (hypnotitic) vd;fpwhu;fs; Nkyj;Nja tpyq;F elj;ij ,ayhsu;fs;; (Animal Behaviorists) ngUk;ghYk; ghk;ghl;Ljy; ,e;jpahtpNyAk;> rpwpjstpNy Vida Mrpa ehLfspNyAk; jhd; eilngWfpwJ.
kanex@thaiveedu.com
ngh.fdfrghgjp
kdpjdpd; nrtpg;giw

Page 52
- 52 -
jkpod; thohj ehby;iy. ,Ug;gpDk; jkpoUf;nfd;W ,d;nwhU ehby;iy.
“jpiufly; XbAk; jputpak; NjL” vd;Dk; KJnkhopf;fika nry;tk; Njl fly; fle;J nrd;wdu; md;iwa jkpou;fs;. fy;tpapy; rpwe;J tpsq;fpa jkpou;fs; gyiu nrq;fk;gsk; tpupj;J tuNtw;wd Nkiyj;Nja ehLfs; md;W. mf;fhykh dJ Brain drain vdg;gl;l %isrhypf- spd; ntspNaw;wf; fhykhf tu;zpf;fg;- gl;lJ.
Mdhy;> ,yq;ifapy; jkpopdj;jpd;kPJ fl;ltpo;f;fg;gl;l ,dg;gLnfhiyfspd; gpd; fyhr;rhu mjpu;r;rp (cultural shock)> re;jjp ,ilntsp (gen- eration gap) kw;Wk; tsupsikg; gUtf; NfhshWfs; (adolescent crisis) Nghd;w- tw;wpdhy; Vw;gLk; FLk;g cwT KwpT fs; vd vz;zw;w tho;tpay; rpf;fy;fis Gyk;nau;e;J tUk; jkpou;fs; vjpu;- Nehf;Ffpd;wdu;. ,tw;Wf;Fk; mg;ghy; nghUshjhur; Rikfs;> Gjpa #oypd; fhyepiy> Ra milahs Kuz;ghLfs;> kdg; Nghuhl;lq;fs; Nghd;w jhf;fq;fSf;- Fk; Kfk;nfhLf;f Ntz;batuhfpd;wdu;.
eq;$ukpy;yhj fg;gy;fs;Nghy eLf;flypy; jj;jspg;gJ Nghd;w tho;tpid Gyk; ngau;e;J thOk; jkpou;fs; ,d;W tho;e;J- nfhz;bUf;fpd;wdu;.
,jd; tpguPj tpisTfspy; Kjd;ik- ahdjhff; Fwpg;gpl Ntz;badthf tsupsikg; gUtj;jpy; cs;s ,isatu;- fs; rpyuplk; FOr; rz;ilfspy; kJ> Gifg;gof;fk;> Nghij kUe;J Nghd;w ,d;Ndhud;d jPa gof;fq;fs; cs;sd. ,tw;wpw;nfy;yhk; mbg;gilf; fhuzk; “jhk; ahu;” vd;w milahsj;ij mtu;fs; kwe;JNghjy; my;yJ mwpah jpUj;jy; Nghd;wjhFk;. ghu; Nghw;Wk; gok;ngUk; gz;ghl;bd; mUk;ngUk; ngUikfisj; jd;dfj;Njnfhz;l %j;j Fb vk; jkpo;f;Fb vd;gij mtu;fs; mwpahjikNa ,j;jifa newpgpwo;T- fSf;Ff; fhuzkhf cs;sJ. md;Gk; mwDk; cilj;j ngUtho;T tho;e;j vk; Ke;ijau; toptho vz;zhjik- apdhNyNa topjtwpa ke;ijfsha;> NghFk; topnjupahJ vk; Gyk;ngau; r%fj;jpdu; jLkhwpj; jtpf;fpd;wdu;.
jkpou;fspd; Gyg;ngau;r;rp jkpou;f;F
Gyk;ngau; ehLfspy
nky;yj; jkpopdp...
T| kV∫Ô su
kl;Lkd;wp> jkpOf;Fk; mr;RWj;jyhfTk; rthyhfTk; cs;sJ. me;j rthy;fis vjpu;nfhz;L jilfis cilj;njwpAk; MAjq;fshf jkpo; vOj;jhsu;fs; rpyupd; vOj;Jf;fs; cs;sd. ,d;W ‘Gyk;ngau; jkpo; ,yf;fpaq;fs;’ vd;Dk; xU gFjp jkpo; ,yf;fpaq;fSs; cs;slf;fkhfp- As;sikf;Ff; fhuzk; cynfq;Fk; Gyk; ngau;e;J thOk; Nghw;wpf; nfh
xt;nthU jkpoUk; mauhJ ci
jkpio thoitf;f mauhJ ciof;Fk; ,j;jifNahu; rpyupd; gzpfs; gue;J fplg;gpDk;> ,jid czu;e;J gad;ngwhj jkpouha;g; Gyj;Jj; jkpou;fs; ngUk;- ghyhNdhu; cs;sik Ntjidf;FupaNj. ,jw;Ff; fhuzk; jkpo;Gupahj my;yJ jkpio thrpg;gjpy; Mu;tkpy;yhj jkpou;- fshf gy jkpou;fs; ,d;Ws;sikNa- ahFk;. Nkiyj;Nja ehfupf Nkhfq;- fspy; kaq;fp rhak;G+rp thOk; Nghypj;- jdq;fSf;Fs; rpf;fpf; fplf;fpd;wtu;fs; vk; Gyj;Jj; jkpoupy; ngUk;ghNyhNdhu; vd;gJ NtjidjUk; cz;ikahFk;. jhk; jk; milahsq;fisj; njhiyj;j- NjhL epd;Wtplhky; jk; re;jjpapdiuAk; Kftupaw;wtu;fshf;fp iftpl;L tpL- fpd;wdu;.
Gjpa #oypy; Gjpa gz;ghLfNshL ,ize;j tifapy; jkpo;g; gz;ghl;ilf; filg;gpbf;Fk; gf;Ftj;ij jkpo;g; ngw;- Nwhu; mwpe;Jnfhs;shjikNa ,j;jifa Nky;ehl;L Nkhfj;Jldhd fyhr;rhu khw;wj;Jf;Ff; fhuzkhFk;. ,q;qdk; jkpo; milahsq;fisj; njhiyj;J tpl;L Gyj;J tho;itj; njhlu;Nthkhapd; nky;yj; jkpopdp ntF tpiutpy; mope;J NghtJ cWjpahFk;.
nkhuprparpYk; neA+dpN;ahdpYk; vk;
c∫Ô^ kÚ\VTM›]uoÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| k ÿÔV^· x>_ xÁ≈ T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁÔ ∂§ÕmÿÔV^· ÷[o≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^”
Prudential Properties Plus Broker Bus: 416.962.8113 Fax: 416.962.4615, Res: 416 416.502.89 964 59 552 Parliament Street, Toronto, ON, M4
jkpOf;Fk yk;jhd; , midtUf
‘ehk; tho rpe;jidi re;jjpfs; epiyj;J nghWg;Gz ,Uf;fNtz
vk; mLj;j
gw;wp kl;L NgRtJ nthU jk Ntz;Lk;.
Nkw;fpe;jpa Tf;Fk; n njhiye;j re;jjpapdu vz;zpg;gh Gwe;js;S je;ijai vd;gJ c fhf kl;L ew;wkpouhf ngw;Nwhu;
,w;iwf;F Kd;dNu nrwpNthL tho;e;jJ vLj;jpak;G mJ c nkhopfspy ikf;Ff; tho;tpay T+l;Lk; m ahFk;.
,j;jifa

k;ngau; ehLfspy;... nky;yj; jkpopdp...
| kV∫Ô suÔ
uoÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| kV∫zkÿ>TM ∂§Õm
T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁÔÔ^ √u§ ≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^”∫Ô^
perties Plus Brokerage s: 416.962.8113 2.4615, Res: 416 416.502.8939 964 5955 reet, Toronto, ON, M4x 1P6
jha;tPL • ngg;gputup 2009
;jyhfTk; hy;fis j;njwpAk; s; rpyupd; yk;ngau; U gFjp lf;fkhfp- ;Fk; Gyk; ; vOj;jh- y. jk; gps;isfSf; fhf kl;Lkd;wp> jkJ eyd;fUjpNaDk; ew;wkpouhf jk; gps;isfis thoitf;f ngw;Nwhu; Kd;tuNtz;Lk;.
,w;iwf;F Nghw;wpf; nfhz;Nlw;f
iffl;b ghu;j;Jnfhz;bUf;fpd;Nwhk;. rhjid vd ngupjhf vJTk; nra;a Ntz;bajpy;iy. ek; gps;isfSld; kpoUk; mauhJ ciog;Nghk;.
jkpopy; Ngrp jkpo; gz;ghl;Lld; ey;y jkpouhf tho;e;J jkpio thoitf;f Ntz;Lk;> KayyhNk! Gyj;Jj; jkpou; jkpio ,og;gjw;F vtiuAk; fhuzk; $wKbahJ> mtu;fisj; jtpu. ,j;j- ifa ,dnthopg;igr; nra;Ak; vtUk; kd;dpf;fg;gl Kbahjtu;fs; vd;Nw $wyhk;.
“tpjpNa tpjpNa jkpo;r; rhjpia vd;nra epidj;jha; vdf;FiuahNah?”
vd ghujp md;W gfu;e;jJ ,d;iwa Gyk; ngau;e;j jkpoiu vz;zpNah vd vz;zj; Njhd;WfpwJ. khq;fha;j; jPtpDs; FWfpf;fple;j ‘jkpou;’ vd;w milahsj;ij ,of;fhky; NgZtJ jkpopd; tuyhw;Wf;F Mw;Wk; tuyhw;Wg; gzpahFk;.
mLj;j jiyKiwapy; fdlh Nghd;w Gyk;ngau; jkpou;fs; thOk; Njrq;fspy; jkpopd; epiy vd;dthf khwyhk; vd;gjw;F nkhwprpa]; ehL vr;rupf;if xyp vOg;gp Nfhbl;Lf; fhl;Lfpd;wJ.
nkhuprpa]; jPtpy; thOk; gjpndhU ,yl;rk; Fbkf;fspy; Rkhu; 80>000 Ngu; jkpou;fshf cs;sdu;. 1730,y; gpnuQ;Rf; fhuu; Ml;rpapd;NghJ ,e;jpahtpy; jkJ Mjpf;fj;jpd; fPopUe;j GJr;NrupapypUe;J
Alfred Soosaipillai
Broker
rpttjdp gpughfud;
54k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 53
jha;tPL • ngg;gputup 2009
sÚD∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo
xΩÕ>kÁ ́ o\_ÂV‚¶k ̇ o√V_ kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶V ®Dt¶D ®fiE Wu ̨[≈TM. ∂]_ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔV ÿƒFBV]Ú›>_ ®[√m. ÿÂÚ∫ ̨B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm ∞u√‚¶∏[ kÚD QVoTMV>BD BVÚ¬zD c>kVm. gÁÔBV ∞>Vkm Â_È WÆkTM›]_ Ô‚¶VBD g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák ∂Õ> xÔk ̇ ÂVTMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD
Life
R
ESP
R
R
SP
N
on
M
edical
Crit
759 Warden A
Guna I
Sellia 416.37

∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo>VD
kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶VD. ÷ÚÕmD EÈ ∏[TMÁ¶°Ô^ _ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔVÈ √VmÔV©√VTM g•‚ÔV©AÆ] B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm Â\m z|D√›]oÈV ŒÚ ÷w©A Ú¬zD c>kVm. gÁÔBV_ BV ́Vkm ŒÚ xÔkÁ ́ ∂b ̨ g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák•∫Ô^. ¿∫Ô^ ÿ>ˆ° ÿƒF•D TMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD \ ̨μflE>V[.
SP
R
R
SP
N
on
M
edical
Critical
Illness
Guna Insurance Selliah Broker
416.371.7776
759 Warden Ave., Toronto, Ontario, M1L 4B5, Tel: 416.759.5453 ext: 401 Fax: 416.759.6220, E-mail: guna@lilandinsurance.com
- 53 -

Page 54
- 54 - Gyk;ngau; ehLfspy;...
52k; gf;fj; njhlHr;rp...
jkpou;fisg; ghu;j;NjhNkahdhy; ,uz;L jiyKiwfshf jkpofj;Jld; njhlu;G jkpou;fis fl;ll> ifj;njhopy;> Ez;f-
mWgl;Ls;sjidf; fhzyhk;. jkpo;g; iyj; njhopyhsuhf ,j;jPtpw;F mioj;J
gj;jpupiffs;> rQ;rpiffs; vd vJTNk te;jpUe;jdu;. gpd;du; 1810,y; gpupj;jhdp-
mq;F ,y;iy. jkpo; fw;gpg;gjw;F jkpo; au; ,j;jPitf; ifg;gw;wpl nrd;idap-
Mrpupau;fs; gw;whf;Fiw epyTfpwJ. ypUe;J ngUe;njhifahd jkpo;g;
jkpo;r; r%fk; ,d;W njd;dhgpupf;f jkpo; Nghuhspfspid mioj;J te;jdu;.
fWg;Gr; rq;fkr; r%fkhf fhl;rp jUfpd; wJ. ,q;Nf ,dj; jw;nfhiy (cultural ,d;W Rkhu; 52 tpOf;fhl;bdu; ,j;Njrj;-
genosuicide) KOikahf Kw;Wg;ngw;W jpy; ,e;J kjj;jtuhf cs;sdu;.
tpl;lJ vdyhk;. (gp.F. Genocide vd;gJ Vwj;jho 100 irt Myaq;fs; cs;sd.
,dg;gLnfhiyiaf; Fwpf;Fk; nrhy;. irtg; gz;bififSk; mDl;lhdq;fSk;
Genosuicide vd;w thu;j;ij vOj;jhsu; kpf tpkupirahf jpwk;gl eilngWfpd;-
lhf;lu; f.,e;jpuFkhu; mtu;fshy; wd. ,Ue;Jk; vd;d gad;? mq;F thOk;
mwpKfg;gLj;jg;gl;ljhdhYk; kpfTk; jkpou;fs; nkhopia ,oe;jd;Nwh
nghUj;jkhdjhfNt cs;sJ.) tho;fpd;wdu;! jkpio ,oe;jgpd; jkpou; vd;Wiug;gjpy; mu;j;jk; VJ?
,j;jifa ,dj; jw;nfhiyahspfshf ehKk; thog;Nghfpd;Nwhkh ,y;iy vk; ,j;jidf;Fk; mq;F 195Muk;gg; ghlrh-
jkpopdk; jiof;f jkpio jiyepkpu;j;jg; iyfspYk; 12 cau;jug; ghlrhiyfspYk;
NghfpNwhkh vd Gyk;ngau;e;J thOk; jkpo; Mrpupau;fshy; jkpo;nkhopf; fy;tp
jkpou;fs; vz;zpg; ghu;j;J jkf;Fs; Nghjpf;fg;gLfpd;wJ. Rkhu; 225 jkpo;
caupa ,yl;rpaq;fis ,d;Nw tFf;f Mrpupau;fs; nkhuprpa]; ehl;by; jkpo;
Ntz;Lk;. fw;gpf;fpd;wdu;. vdpDk; jkpo; mq;Nf fl;lha fy;tpahf ,y;yhjjhYk; jkpo;g;
jkpiof; fhf;f tPl;by; jkpo; NgRtJ ghlf; fy;tp cau; fy;tpf;Nfh njhopy;
mtrpakhdJk; Kjd;ikg;gzpAkhFk;. tha;g;gpw;Nfh cjthjjhYk; jkpo; gbf;Fk;
jkpo;g; gps;isfs; jkpopy; NgRtNjhL rpwhu;fs; kpf kpfr;nrhw;gkhfNt cs;sdu;.
kl;Lkpy;yhky; jkpopNyNa rpe;jpf;fTk; mtu;fSf;Fk; jkpio vOj> thrpf;fj;
Cf;Ftpf;fg;gl Ntz;Lk;. “,sikapy; njupe;j mstpw;F NgrKbtjpy;iy.
fy;tp rpiyapy; vOj;J” vd;ghu;fs;. fhuzk; tPl;by; mtu;fs; jkpopy; NgRt-
,sikapNyNa jkpo;nkhopiaAk; jkpo;g; jpy;iy.
gw;iwAk; Cl;btpl;lhy; gpd; jkpio gpd;gw;Wthu;fNsh vd vz;zpf; ftiyg;- jkpo;g; ngau;fis kl;Lk; VNjh tpjj;jpy;
gl Ntz;bajpy;iy. VidNahnuy;yhk; Nfhzyhf itj;jhYk; jkpo; mwpahj
fhyg;Nghf;fpy; Kftupapoe;j ngauwpah jkpouhfNt mtu;fs; tho;fpd;wdu;. irt
,dj;jtuhfNt tho;tu;. rkaj;ij tho;f;ifapd; mbg;gilf; fhyhr;rhukhff;nfhz;l ehlhf nkhuprp-
jkpio ifeOttpLtjpy; ghuhKfNkh a]; ,Ue;Jk; mq;F thOk; jkpowpahj;
jhuhsFzNkh ,Uf;ff;$lhJ. jhia jkpou;fshy; jkpo; mope;J tpl;lnjd;Nw
,oe;j ghyfu;fspd; gupjtpg;G epiyNa $wyhk;.
nkhopia ,oe;J thOk; ,dj;jtu;f- Sf;Fk; cUthfpd;wJ.,d;W ,q;fpyhe;J> ,J me;ehl;bd; jtwy;y. mq;Nf thOk;
fdlh> mT];jpNuypah Nghd;w Mq;fpyk; Kjw; re;jjp jkpoupd; ngUe;jtW. ,j;j-
NgRk; ehLfspYk; ,ju $l gpnuQ;Rf;F nkhopngau;j;J vOjp
jkpio jw;nfhiynra;a itj;JtpLk;-
thAj;nj
mjd;top rka mEl;lhdq;fisg; gpd;-
Nghy; cs;sJ.
thAj; n gw;Wk; nkhuprpa]; jkpou;fs;> jkpiog;
jug;gpdU gpd;gw;wj; jtwpajd; tpisit vz;zp
mikjp> mfpk;ir. rhj;tPfk; vd;w ,d;W tUe;Jfpd;wdu;.
thu;j;ijfspd; cUtkhfNt tho;e;J cyfj;jtuhy; tzq;fg;gl;ltu; kfhj;kh ,j;jidf;Fs;Sk; mur uPjpahd gjpT
fhe;jp. mtNu nkhopiaf; fhf;f Mtzq;fs; ahtw;wpYk; nkhuprpa]; jkpo; kf;fs; jk;ik jkpou; vd;Nw gjpT nra;tjhdJ Ntbf;ifahdjhf cs;sJ. ,d;W ,q;fpUe;J ehk; mtu;fs; epiyia vz;zp eiff;fpd;Nwhk;. Mdhy; ehis ,Nj epiyjhd; fdlh Nghd;w ehL- fspy; Gyk;ngau;e;J thOk; njd;dhgpupf;fj;
Kbe;jh my;yJ Njhiy ru;thjpfhupahtjpy; jtwpy;iy vDk; tifapy; gpd;tUkhW $Wfpd;whu;. “vdf;F xU ru;thjpfhupapd; mjpfhuk; ,Uf;FNkahdhy;> ehd; ,d;Nw ek;
thAj;nj ,Ue;J mUe;jy
khztu;fs; me;epa nkhop%yk; fy;tp
nghJth fw;gij epWj;jptpLNtd;. vy;yh Mrpupau;-
Nru;j;Jf fisAk; tpupTiuahsu;fisAk; clNd jha;nkhop fw;gpf;FkhW fl;lisapLNtd;. kWg;gtu;fis gzpePf;fk; nra;Ntd;.” jha;nkhopiaf; fw;gpg;gjpy; rpukkpUg;g-
ngz;fs thuj;jpw jtpu jh
jhf tPNz fyq;f Ntz;bajpy;iy.
vdNt jha;nkhopahdJ ve;j Foe;ijf;Fk;
,ay;ghdJ dJkhFk ntspg;gL jdpahdj jkpopd; nrhy;yr; nkhop k jdpapd;gk
cyfk; K Foe;ijf khNkijf jha;nkhop mwpthw;wy Kw;wpYk; mwpahj FWfpa f nrd;wtu;f fw;Wg; g Mdhy;> t jkpo; nk njspe;jpU
rhk;gNyhL mopf;fg;gl fy;tpahy; ,yj;jpud tpsq;Ffpd
tpz;nts Nrhtpaj; jha;nkho mnkupf;fh gpd; N[u;k mioj;Jr njhopy;El
Jiwfs; fw;wwpAk; nkhop epi Jiw rhu; Ehy;fs; g apy; fw;w nkhop ng jkpo; nkh
JDf;F
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfis
cq;fs; epfo;Tfisg; gjpt www.inayam.net 416 400 6406

jha;tPL • ngg;gputup 2009 u; ehLfspy;...
jkpo;nkhopapy; mwptpay; fy;tp fw;W Jiw rhu; epGzu;fs; cyfk; Nghw;Wk; rhjidfs; gilf;Fk; tifapy; cau;- ; ,uz;L
,ay;ghdJk; vspikahdJk; gpbj;jkh-
tNj jkpopd; cr;repiy khz;G MFk;. ; njhlu;G
dJkhFk;. jhapd; md;G jha;nkhopapy;
,e;epiyahdJ Gyk;ngau;e;J thOk; ;. jkpo;g;
ntspg;gLk;NghJ mjd; ,dpikNa
Njrq;fspy; mz;ikf; fhyj;jpy; mrhj;- vJTNk
jdpahdjhf Nra;f;F ,Uf;Fk;. mjpYk;
jpakhapDk; vd;Nwh xUehs; epr;rakha; w;F jkpo;
jkpopd; ,dpikNah jd;dpfuw;wJ.
rhj;jpag;gl Ntz;Lk;. mwptpay; fiyfs; pyTfpwJ.
nrhy;yr; nrhy;y ,dpf;Fk; jkpio fpsp
ahTk; jha;;nkhopapy; fw;Fk; epiy pf;f jkpo;
nkhop koiyau; nrhy;yf; Nfl;gNj
Gyk;ngau;ehLfspy; cUthf Ntz;Lk;. ;rp jUfpd;
jdpapd;gkhFk;.
mjw;F jkpou; ahtUk; ed;F jkpo; (cultural
fw;wpUf;f Ntz;Lk;. ;Wg;ngw;W
cyfk; KOtJKs;s fy;tpahsu;fs;> e vd;gJ
Foe;ijfs; kNdhjj;Jt epGzu;fs;
Gj;jk; Gjpa fiyfs;> gQ;rg; ; nrhy;.
khNkijfs; ahtUk; Fwpg;gpLtJNghy;
G+jr; nray;fspd; El;gq;fs; $Wk;; Oj;jhsu;
jha;nkhopapy; rpe;jpf;Fk; Foe;ijfSf;F
nkj;j tsUJ Nkw;Nf> me;j tu;fshy;
mwpthw;wy; mjpfkhf ,Uf;Fk; vd;gJ
Nkd;ikf; fiyfs; jkpopdpy; ,y;iy kpfTk;
Kw;wpYk; cz;ikNa. Mq;fpyNk mwpahj Nrhtpaj; tpQ;Qhdpfs; kpff; FWfpa fhyj;jpy; mwptpaypd; cr;rpf;Nf hspfshf
nrd;wtu;fs;. Mq;fpy nkhopiaAk; ;iy vk;
fw;Wg; gad; ngWtjpy; jtwpy;iy.
nrhy;yTk; $Lt jpy;iy! mit nrhy;Yk; jpwik jkpo;nkhopf; fpy;iy! nky;yj; jkpopdpr; rhFk;> me;j Nkw;F nkhopfs; Gtpkpir Xq;Fk;!
epkpu;j;jg;
Mdhy;> tPl;Lnkhopahf jha;nkhopahk;
vd;we;jg; Ngij ciuj;jhd;> M! thOk;
jkpo; nkhopia Iak; jpupgwf; fw;Wj;
,e;j tirnadf; nfa;jpl yhNkh? jkf;Fs;
njspe;jpUf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;.
nrd;wpLtPu; vl;Lj; jpf;Fk;> fiyr; tFf;f
nry;tq;fs; ahTk; nfhz;u;e; jpq;F rhk;gNyhL rhk;gyhf cUj;njupahJ
Nru;g;gPu;! mopf;fg;gl;l ag;ghd;> jd; Rankhopf;
vd;w ghujpapd; thf;Ff;F tYr;Nru;j;J ; NgRtJ
fy;tpahy; fyq;fiu tpsf;fhf cau;e;J pAkhFk;.
,yj;jpudpay; tpQ;Qhdj;jpy; cr;rj;jpy;
vd;Wk; thOk; jkpoha; jkpod;idia RtNjhL
tpsq;Ffpd;wJ.
mupaiz Vw;wp itg;Nghk;. pe;jpf;fTk; sikapy;
tpz;ntsp tpQ;Qhdj;ij cyFf;fspj;j
ghupdpy; %j;jJ kl;Lky;y cau;e;jJk; d;ghu;fs;.
Nrhtpaj; xd;wpaKk;> N[u;kd; ehLk;
jkpo; vd thahug; Nghw;Wk; tifapy; k; jkpo;g;
jha;nkhop fy;tpiaNa nfhz;Ls;sd.
jkpopd; ngUikia itafj;Njhu; Nghw;w itg;Nghk;. jkpio vk; capupDk; Nkyha; ; jkpio
mnkupf;fh $l> 2k; cyf Aj;jj;jpd; ftiyg;-
gpd; N[u;kd; tpQ;Qhdpfis jk; ehl;Lf;F
vz;zpf; fhj;J> Nghw;wpf; nfhz;Nlw;f nuy;yhk;
mioj;Jr; nrd;W mtu;fsplkpUe;J
xt;nthU jkpoUk; mauhJ ciog;gh- gauwpah
njhopy;El;gq;fisf; fw;Wf;nfhz;lJ.
Nuahapd; “nky;yj; jkpopdpr; rhFk;” vd;gJ ngha;ahtNjhL Nkw;F nkhop- Jiwfs; ahTNk jha;nkhopf; fy;tapy;
fis tpQ;rpajha; jkpo;nkhop Gtpkpir hKfNkh
fw;wwpAk; tifapy; jkpo; mwptpay;
vd;nwd;Wk; Xq;fp epiyj;J thOk; . jhia
nkhop epiy va;jpl midj;J mwptpay;
vd;gJ jpz;zkhFk;. epiyNa
Jiw rhu; epGzu;fSk; jkpopy; mwptpay; j;jtu;f-
Ehy;fs; gilf;f Ntz;Lk;. Ntw;Wnkhop
“tPo;tJ ehkhapDk; ;fpyhe;J>
apy; fw;wtw;iw vk; jkpo; nkhopapy;
tho;tJ jkpohfl;Lk;.” Mq;fpyk;
nkhop ngau;g;gjw;F jkpou; ahtUNk jkpou;fs;
jkpo; nkhop MSikia va;j Ntz;Lk;.
vathani@thaiveedu.com
q;fspYk; rhiyfs; ;LtUfpd; ,Ug;gpDk; wKaYk; pOf;fhL
thAj; njhy;iyiag; Nghf;Fk; nts;isg; G+z;L gw;Nwhupd; whu;fis> j;JtpLk;-
thAj;njhy;iyf;F Vw;w mUkUe;J nts;isg; G+z;L.
thAj; njhy;iy vd;gJ nghJthf 35 taijf; fle;j midj;J jug;gpdUf;FNk ,Uf;ff;$ba xU ,d;dy; vdyhk;. k; vd;w tho;e;J
Kbe;jhy; mg;gba 4 gy; nts;isg; G+z;il (cs;sp) NjhYupj;J rhg;gplyhk;. my;yJ mLg;gpy; itj;J (kpd;rhu mLg;Gr; RUspYk;)Rl;Ll gpd;du; mjd; ; kfhj;kh
Njhiy cupj;J ghYld; Nru;j;J cz;zyhk;. ; fhf;f vDk; fpd;whu;. mjpfhuk; ;Nw ek;
thAj;njhy;iy ,Ug;gtu;fs; G+z;L (cs;sp) rhg;gpl;l clNdNa mjpy; ,Ue;J tpLgl;lij czuKbAk;. Ntz;Lkhdhy; G+z;L fhuk; Nghf> Nkhu; mUe;jyhk;.
k; fy;tp
nghJthf czTf;Fg; gad;gLj;Jk; Fok;gpy; nts;isg; G+z;il md;whlk; Mrpupau;-
Nru;j;Jf; nfhs;tJ rpwe;jJ. ; clNd apLNtd;. a;Ntd;.” pukkpUg;g-
JDf;Fj; Jsp...
ngz;fs; Foe;ij ngw;w gpd; mjpfsT Nrhu;T ,Uf;Fk; vd;gjhy;> thuj;jpw;F 2 my;yJ 3 ehl;fs; G+z;L Fok;ig czTld; nfhLg;ghu;fs;. jtpu jha;g;ghy; nfhLf;Fk; ngz;fSf;F G+z;L kpfTk; rpwe;jjhFk;.
ajpy;iy.
vdNt G+z;il md;whlk; rpwpjsthtJ Nru;j;Jf; nfhs;sg; ghUq;fs;. ;ijf;Fk;
gWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;> epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;. www.inayam.net 416 400 6406

Page 55
jha;tPL • ngg;gputup 2009
>tμ \Vk ̇Ôπ[ ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ √V¶∫ÔÁ· Œ[ ́VˆoBV √V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B
• • SCIENCE
MATH
• CHEMISTRY
• CALCULUS
• PHYSICS
• BIOLOGY
• ALGEBRA & GEOMETRY
• DATA MANAGEMEN
• ENGLISH
• FRENCH
Call Kuna Today
Tel:
416-291-4684, 905-507-8470, ver 647-295-5862,
Fax:
Markham, Scarborough, Mississauga, Toronto, Etobicoke, Brampton, North York, East York, Richmond Hill, Ajax, Malton, New Market, Vaughan
416.264.6306
O
Tutors
100
E-mail: info@brillianttutor.com
W e w i l l v i s i t y o u r h o m e
JK to GRADE 8
$8000/
MONTH
79 Eastvale Drive, Markham, ON, L35 4R9
85
1 ON 1 OR
9 to University 2nd Year GROUP
$9000/
MONTH

- 55 -
Connectiong tutors & students in the GTA
[ ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ T|Ô”¬z ÿƒ[Æ
√V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B Ôu∏›m kÚ ̨[o≈VD.
• DATA MANAGEMENT
4 4
• ENGLISH
• FRENCH
10
ampton, North York, an
h h
6
2
2 a
b ,
O
ver Tutors
100
c
versity 2nd Year 90 /
MONTH
O
ver 1500 Students
AO Preparation
EQ

Page 56
- 56 - jiy KbAk; ,sk; jiyKiw
thiy ,ay;ghf ,oe;jtd;> njhlu;e;J Njitaw;w gytw;iw ,aw;ifahf ,oe;jhd;. efj;ij> Nuhkj;ij ePf;fp- dhd;. Njhw;wj;jpYk;> goFtjpYk;> tho;f;if KiwapYk;> Ngr;R> eil> cil ghtidfspy; gbg;gbahf Vw;gl;l rPu;jpUj;jq;fNs ehfuPfkhapd. mit KOr; r%fj;jpw;Fk; Vw;GilajhapUe;jd. mj;Jld; rPuhfTk; Njhw;wj;jpy; rkr;- rPuhfTk; ,Ue;jd. Mdhy; ,d;iwa ‘gh\d;fs;’ gpugy;aj;jpd; mbg;gilapy; kl;LNk gpd;gw;wg;gLfpd;wd. vijANk tpj;jpahrkhf nra;tJ> tprpj;jpukhf Njhd;WtJ> toikiaAk; kuigAk; kPWtJ vd;gdnty;yhk; ];iuapy; Mfp tUfpd;wd. mJNt mtu;fspd; fhy Xl;lj;jpw;F fhJ Fj;jp fLf;fd; Nghl;l ek;ktu;fs; Nkw;fj;ija ghzpiag; gpd; gw;wp mijf; iftpl;lJ rupnad;why; mJNt jpUk;Gk;NghJ ,d;iwa ,isQu;- fs; gpd;gw;Wtij vg;gb jtnwd;W epr;r akhff; $wKbAk;? vJ vg;gbapUg;gpDk; [Puzpf;f Kbahj Nfhyq;fs; gpd;gw;Wj- Yf;Fupaitay;y. ,J xU mgpg;gpuhak; kl;LNk. KbTfs; tl;lj;J ,isQu;f- isg; nghWj;jJ. vdNt Kbit $whky; ,d;iwa ,se; jiyKiwapdupd; Nghf; ifg;gw;wp gpujk Mrpupau; toikNghy; jdJ ghzpapy; cq;fSld; ciuahl tUfpwhu;. ,ilapy; ,ilA+whf... ePq;fhj jpiuahf ehdpUf;f tpUk;gtpy;iy. Mdhy; xd;W! rPuhd MNuhf;fpaKs;s vspik tuNtw;fj;jf;fJ. n`y;j;jp rpk;gpsprpw;wp /g\d; Mfyhk;.
• “vd;d jk;gp ,g;gb jiyia nkhl;il mbj;jpUf;fpwha;. godp my;yJ jpUg;- gjpf;Fg;Ngha; VJk; Neh;j;jpf; fld; fopj;jpl;L te;jdPNuh?”
“mnjhd;Wkpy;iy. A+y; g;W}dh; ebj;j glk; ghh;j;jdhd;. mtiug;Nghy nkhl;il mbj;jhy; vd;d vd;W Nahrid te;jJ. mJjhd;”
“ghh;f;f jiy nkhO nkhOntd;W ,Uf;F. Mdhy; jiyapiy nta;apy; Rl;Lg;NghLk; ftdk;.”
“mJf;Fj;jhd; njhg;gp NghLwd;”
“vq;fSf;F jiyapiy tOf;if tpOe; jTld; ehq;fs; vt;tsT ftiyg;gLfp Nwhk;. Chpiy tpw;fpw ijyq;fs; vy;yhk; jiyapiy jltpwk; kaph; tsu. eP vd;dlh vz;lhy; fU fUntd ,Ue;j cd;iw jiykapiu ];ilYf;fhf ntl;bg; Nghl;L te;J epw;fpwha;”
“,njy;yhk; gyUila> mJTk; ngz;f spd; ftdj;ijf; ftuj;jhd;. ,g;g jiy kapiu `pg;gp NghyTk; tsh;f;fpdk;. Vd; cq;fil ghl;ldhUila gioa glj;ijg; ghh;j;jdhd;. mtUk; ngz;fisg; Nghy jiykaph; tsh;j;J FLk;gp itr;R fLf;fd; Nghl;bUe;jpUf;fpwhh;. me;j g\d; jhd; ,g;g jpUk;gp te;jpUf;fpwJ. mg;g Vw;Wf; nfhz;ldPq;fs;- ,g;g Vd; Vw;Wf; nfhs;s kWf;fpwPh;fs;?”
,J ,sk; jiyKiw xUtUf;Fk; taJ te;j xUtUf;FkpilNa jiyKb myq;fhuk; gw;wpa rk;gh\iz.
,sk; rKjhak; ehfhPfj;Jf;F Vw;wthW eil> cil> jiy Kb myq;fhuk;
Mfpait fhyj;Jf;F fhyk; khwp tUtij ehk; fhzf;$bajhapUf;fpwJ. fz; ,ik> fhJ> %f;F> cjLfs;> ehf;F nghf;Fs; Mfpatw;wpy; Jisfs; nra;J NjhLfs; Nghl;L myq;fhpg;gJ xU tpjk;. fpope;j ePz;l fhy; rl;ilfis mzptJ ,d;ndhU tpjk;. xU fhyj;jpy; “ngy ;nghl;lk;” vd;w mfz;l fhy; rl;il gpugy;akhf ,Ue;jJ. gioa jkpo; rpdpkh fjhehafh;fspd; cilfspy; mij fhzyhk;. rpy tUlq;fspy; mJ kiwe;J ill; nghl;lk; vdg;gl;l ,Wf;fkhd ePz;l fhw;rl;ilfis Mlth;fs; tpUk;gp mzpaj; njhlq;fpdh;. mJ Ngha; gpd;dh; miuf; fsprhd; Njhd;wpw;W. ,j;jifa ehfhPfk; mjpfkhf rpdpkh> njhiyf;- fhl;rp Nghd;wit %yk; gutj; njhlq;- fpaJ.
Kw;fhyj;jpYk; ,f;fhyj;jpYk; Md;kPfj; Jiwapy; rhkpkhh; jiyKbia ntl;LtJ FiwT. mlHj;- jpahfTk;> ePz;Lk; ,Ug;gij fhzf; $bajhf ,Uf;fpwJ. Kjph;r;rpaile;j mwpTs;sth;fSf;F mJ vLj;Jf;fhl;L> mjdhy; jhd; ePjpgjpfSf;F Jha;ikahd Nghypj; jiyKbia ePjpkd;wj;Jf;F tUKd; itg;gJ gy ehLfspy; kughf-
tpUe;J tUfpwJ vd;W rpyh; tpsf;fk; nfhLg;gh;. NtW rpyh; jpahdj;jpd; %yk; jhk; ngw;w rf;jp vy;yhk; tpuakhfhky; ,Uf;f jiyKbia tsh;f;fpwhh;fs; vd;gh;. Kw;fhyj;jpy; gpuhd;];> ,q;fpyhe;J Nghd;w ehLfis Mz;l kd;dh;fs; ePz;l jiykaph; tsh;j;J FLkp itj;- jpUe;jij glq;fspy; ghh;f;ff; $bajh- apUf;fpwJ. jw;fhyj;jpy; `pg;gpfs; vdg;- gLk; ehNlhbfs; rtuk; nra;Ak; nry- itf; Fiwf;fTk; Neuj;ij tpuak; nra;ahJ ,Uf;fTk; ePz;l jiykaph; tsh;f;fpwhh;fs;. mbf;fb ,lj;Jf;F ,lk; mth;fs; khWtjhy; jiyKbia rtuk; nra;a trjp ,y;yhj fhuzkhfTk; ,Uf;fyhk;. me;j ePz;l jiykaph; tsh;f;Fk; ehfhPfj;ij fhyg; Nghf;fpy; fiyQh;fSk; murpay; thjpfSk; filg;- gpbf;fj; njhlq;fpdh;. mJ xU tpsk;gur; rpd;dkhf gyuhy; fUjg;gl;lJ. gPl;by;];> k`hp\p k`hNahfp> rptg;G ,e;jpah; vd miof;fg;gLk; tl mnkhpf;f ,e;jpah;fs; Nghd;Nwhh; ePz;l Kbia tpUk;gpdh;.
jiy Kb myq;fhuk; moFf;F khj;jpu kd;wp xU MzpdNjh my;yJ ngz;zp dNjh Njhw;wj;ij gyh; ghh;j;J gpukpf;f itf;fNth my;yJ ,urpf;fNth cjTk;. mJTkd;wp nra;Ak; njhopy;> me;j];J Nghd;witia gpujpgypf;Fk;.
fp.K. 3000 Mz;LfSf;F Kd; vfpg;jpah; jk; jiy Kb myq;fhuj;jpy; Kf;fpa ftdk; nrYj;jpdh; vd;gjw;F njhy;
nghUs; M njhy;nghU Lf;fg;gl;l Nghd;w Mz;LfS ghtpf;fg;g Nghd;w e jiyKbi jq;fj; J}s mth;fSf gy epwq;f jpy; gy ,t;thW r Mq;fpyj;j
fp.K. 1500 tho;e;j f RUz;l j RUshf f kapH tpO me;j Ki gpd;dhy; Kbr;Rg; Kbr;R” v
nkhl;il kaph; tpLt (Pig Tail)
“`Nu fpU tijf; midj;ij Df;F mh vLj;Jf;fh mbg;gJ K ngw nkh ngw;wijf ngw ehk; fs; gpwe;j Jlf;F f “Kz;ld;” ifia x tajpNyNa
,q;fpyhe;j fg;gLk; nk ,dntwpg Mrpah;fi jiy K vjphpfs; gpbj;J mt fhfNt.
jw;fhy , fs;> ghl myq;fhuk gLj;j tp fhyj;jpy; iug; Ngh ,isQh;f fhyKz;L njhiyf;f jiyKbi

KbAk; ,sk; jiyKiwAk;
-nghd; FNye;jpud;-
jha;tPL • ngg;gputup 2009
k; khwp pUf;fpwJ. s;> ehf;F s; nra;J U tpjk;. mzptJ py; “ngy ; rl;il po; rpdpkh ; mij kiwe;J Wf;fkhd ; tpUk;gp a; gpd;dh; j;jifa jhiyf;- ; njhlq;-
Md;kPfj; rhkpkhh; . mlHj;- fhzf; ;rpaile;j ;Jf;fhl;L> a;ikahd ;wj;Jf;F ; kughf-
tpsf;fk; pd; %yk; khfhky; ;fpwhh;fs; q;fpyhe;J d;dh;fs; kp itj;- $bajh- fs; vdg;- k; nry- tpuak; iykaph; f;F ,lk; a rtuk; khfTk; iykaph; Nghf;fpy; k; filg;- tpsk;gur; gPl;by;];> ;jpah; vd e;jpah;fs; k;gpdh;.
khj;jpu ngz;zp gpukpf;f cjTk;. me;j];J
vfpg;jpah; ; Kf;fpa njhy;
nghUs; Muha;;rp rhd;Wfs; gy cs. njhy;nghUs; Muha;;rpapd; NghJ fz;nl- Lf;fg;gl;l fj;jp> rPg;G> jiyKb Crp Nghd;w nghUl;fs; fpl;lj;jl;l 5000 Mz;LfSf;F Kd; rpif myq;fhuj;Jf;F ghtpf;fg;gl;lit. ePyk;> gr;ir> gOg;G Nghd;w epwq;fshy; rhak; G+rp mth;fs; jiyKbia myq;fhpj;jdh;. ngUk;ghYk; jq;fj; J}s;fshy; rpifia myq;fhpg;gJ mth;fSf;F gpbj;jkhdnjhd;W. rpiff;F gy epwq;fspy; rhak; G+Rtij ,f;fhyj; jpy; gy ,isQh;fs; tpUk;Gfpwhh;fs;. ,t;thW rpif myq;fhuk; nra;gth;fis Mq;fpyj;jpy; “gq;f;” vd miog;gh;.
fp.K. 1500 Kjy; 150 Mz;Lfs; tiu tho;e;j fpNuf;fh;fs; ngUk;ghYk; ePz;l RUz;l jiyKbfis tpUk;gpdh;. RUs; RUshf fhjpypUe;J neQ;Rtiu jiy kapH tpOkhW Njhw;wkspj;jdh;. gpd;dh; me;j Kiw khwp ngz;fs; fOj;Jf;Fg; gpd;dhy; nfhz;il Nghy; jiykapiu Kbr;Rg; Nghl;ldh;. mjid “fpNuf;f Kbr;R” vd ngah; nrhy;yp mioj;jdh;.
nkhl;il mbj;J jiyf;Fg; gpd; rpwpjsT kaph; tpLtij Mq;fpyj;jpy; gd;wp thy; (Pig Tail) vd;gh;. ,j;jifa myq;fhuk;
“`Nu fpU\;zh” ,af;fj;jpdhplk; epyT- tijf; fhzyhk;. cyf Mirfs; midj;ijAk Jwe;J jk;ik ,iwt- Df;F mh;g;gzpg;gij me;j myq;fhuk; vLj;Jf;fhl;LfpwJ. godpapy; nkhl;il mbg;gJ KUfd; ngw;Nwhhplk; Qhdg;gok; ngw nkhl;ilabj;J Mz;bj; Njhw;wk; ngw;wijf; Fwpf;Fk;. ngw;Nwhhplk; vijg; ngw ehk; nkhl;ilabf;fpNwhk;. Foe;ij- fs; gpwe;j 31k; ehs; nkhl;il mbj;J Jlf;F fopg;gJ kuG. ,e;J kjj;jpy; “Kz;ld;” vd;w nkhl;il mbf;Fk; fphp- ifia xU tajpNyh my;yJ %d;W tajpNyNah elj;Jth;.
,q;fpyhe;jpy; ];fpd; n`l;]; vd miof;- fg;gLk; nkhl;ilj; jiy nts;isah;fs; ,dntwpgpbj;jth;fs;. fWg;gh;fisAk; Mrpah;fisAk; ntWg;gth;fs;. ,th;fs; jiy Kb tsh;f;fhjjpw;F fhuzk; vjphpfs; jk; jiyKbia ,yFthfg; gpbj;J mth;fisj; jhf;fhky; ,Ug;gjw; fhfNt.
jw;fhy ,isQh;fs; gyh; rpdpkh ebfh; fs;> ghlfh;fs; Nghd;Nwhhpd; rpif myq;fhuk; Nghd;W jk; rpifia moF gLj;j tpUk;Gth;. cjhuzj;Jf;F xU fhyj;jpy; vy;tp]; gpu];yp vd;w ghlf- iug; Nghd;W rpif myq;fhuk; gy ,isQh;fspilNa gpugy;akhf ,Ue;j fhyKz;L. mjd;gpd; kp];lh; b vd;w njhiyf;fhl;rp ebfiug; Nghy; jk; jiyKbia T vd;w Mq;fpy vOj;J
tbtj;jpy; myq;fhuk; nra;aj; njhlq;- fpdh;. NtW rpyh; Nuhkd; fhyj;J Nghh; tPuh;fspd; jiyf;ftrj;ijg; Nghy; jk; rpifia myq;fhuk; nra;th;. rpif myq;fhuk; nra;Ak; fiyiaj; njhpe;j th;fs; myq;fhpf;f vLf;Fk; Neuj;jpw;- Nfw;g $ypthq;Fth;. mjd; tpiy kjpg;Gk; mjpfk;. nrsfhpaj;Jf;fhf ngz;fs; Mz;fisg; Nghy; jiy Kbia Fiwj;J ntl;bf; nfhs;thh;fs;.
gpuhkzh;fspilNa fztid ,oe;j tpjitf;F nkhl;il jl;Lk; tof;fk; ,d;Wk; jkpo; ehl;bypUe;J tUfpwJ. mjw;F fhuzk; jiykaph; ,y;yhJ Njhw;wkspf;Fk; tpjitg; ngz;zpy; fth;r;rp Fiwthifahy
Mz;fis ftUk; ; rf;jpia ,of;fpwhs; vd;w vz;zkhap- Uf;fyhk;. nkhl;ilabg;gJ ,y;ywtho;- itj; Jwe;J re;epahrpdpahtij Fwpf;Fk; vd;Wk; fUjyhk;. tpjitf; fy;ahzj;ij gpuhkzh;fs; Vw;Wf;nfhs;tjpy;iy.
rpy fpuhkq;fspy; Fw;wk; Ghpe;jth;fSf;F
nkhl;iljl;b fUk; Gs;sp nrk;Gs;sp Fj;jp fOij Nky; Vw;wp Ch;gtdp tUtJ gQ;rhaj;J jPh;g;ghf mikfpwJ. ngz;fs; $l Neh;j;jpf; flDf;fhf jpUg;gjpf;F nrd;W nkhl;ilabg;gJ tof;fk;.
jkpoh;fspilNa ePz;l $e;jy; cs;s ngz;fis tpUk;gp jpUkzk; nra;Ak; Mz;fs; mjpfk;. ntspehl;by; thOk; jkpo; ,isQh; ngUk;ghNyhh; ePz;l> fWj;j $e;jy; cs;s ngz; Ntz;Lk; vdf; fypahzj; jufh;fsplk; Nfl;ghh;fs;. mJTk; jdf;F kidtpahf tUgts; gpd;dypy; jiy epiwa G+itg;gij tpUk;Gth;. jkpo; ehl;by; ,J xU fyhr;rhukhf tsh;e;Jtpl;lJ. mjdhy; jhNdh vd;dnth Jhf;Fj;Jhf;fp vd;w glj;Jf;F ghly; vOJk; NghJ-
“xa;ahuf; $e;jypNy jhok;G+thk; cs;Ns ,Ug;gJ 

Page 57
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 57 -

Page 58
- 58 -
tPl;bw;F tHzk; (Paint) jPl;Lk; Kd;G> ve;j tifahd tHzk; vd;gij Kjypy; jPHkhdpf;f Ntz;Lk;. ,jpy; NjHr;rp mile;jtHfspd; fUj;jpd;gb High Quality Paint xd;iwj; jhd; njhpT nra;tJ ey;yJ. fhuzk; ,J ePz;lfhyj;jpw;F kq;fhkYk;> mofhfTk; ,Uf;Fk;. mj;J ld; mjw;F Vw;w PrimerI mjhtJ vkJ Colour selection Vw;w xU Primer g+rp mjd; gpd;G tHzj;ijg; g+Rtjd; %yk; ,d;Dk; ePz;l fhyj;jpw;F mofhf itj;jpUf;f- yhk;. Mdhy;> High Quality Paint kw;iwa tiffis tpl tpiy mjpfkhf ,Uf;- Fk;.
mj;Jld; High Quality paintsYk; Kf;fpa- khf ,Utiffs; cs;sd. xd;W Latex kw;wJ Solvent thinned vd;W miof;fg; gLk;. $Ljyhf Latex PaintIj; jhd; tPl;bd; cl;gFjpfSf;Fg; ghtpg;ghHfs;. ,J Solvent thinnedI tpl kzk; Fiw- thfTk; FWfpa Neuj;jpy; fhaf;$ba- jhfTk; mj;Jld; Environmentally friendly MfTk; ,Uf;Fk;. Mdhy;> Vw;fdNt Solvent thinned Paint g+rg;gl;L ,Ue;jhy; mjw;F Nky; Solvent thinned Paint kl;Lk; jhd; g+Rjy; Ntz;Lk;. LatexIg; g+rpdhy; Paint chpaj; njhlq;Fk;. mg;gb ,y;yhJ ,lj;jpy; Solvent thinned g+rg;gl;l ,lj;- jpw;F Nky; mjw;Fhpa PrimerIg; g+rp gpd;G mjw;FNky; Latex PaintIg; g+ryhk;. Solvent thinned Painty; cs;s ed;ik MtJ ghtid $ba ,lq;fspy; $ba fhyj;jpw;F epw;Fk;.
Law Office T. JEGATHEESAN (Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
cq;fs; rl;lg; gpur;rpid vJthfpYk; jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; MNyhridfSf;Fk; jp. rl;l n[fjPrd;
eltbf;iffSf;Fk; njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
(Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
Off:
416 • 266 • 6154 Res: 416 • 449 • 0358 Fax: 416 • 266 • 4677
2620 Eglinton Ave., East # 201 Scarborough. ON M1K 2S3
tPl;bw;F epwk; g+RjY
mjd; NjitfSk;
ntspg;ghf (Sheen) ,Uf;Fk; Paint mLj;jjhf vt;tifahd Paint $Ljyhf ntspg;ghf (Sheen),Uf;Fk; vdg;ghHg;Nghk;.
,jpy; Flat, eggshell, Satin, Semi gloss and gloss or high gloss vd;Dk; gytiffs;
cs;sd. $Ljyhd glossyMd Paint rhpahf g+rg;glhJ tpl;lhy;> ,yFtpy; mf;Fiwfis ntspf;fhl;lf; $baJ. MfNt ,jpy; Fiwe;j mDgtk; cs;s tHfs; ftdk; nrYj;jpg; g+Rjy; Ntz;Lk;. ,Ue;jhYk; $ba Glossy cs;s Paints mjpfk; ghtid $ba ,lj;jpYk; $ba fhyk; ghtpf;Fk;. jw;Nghija tpQ;Qhd Kd;Ndw;wj;jpdhy; rpy Paint Companyfs;
High Qual jahH nr trimw;Ff; Jg;guthf mjpfk; gh fhyj;jpw;F
mLj;jjhf
njLf;Fk; rpy epw m mij> tPl Ntz;Lk;. thW tpj;j mijr; Rt ve;j epwk TinI thq Rthpy; nj jJ rhpa
T| kV∫Ô
Alen
905
5
e Y
a
r 4
.7
5

Pl;bw;F epwk; g+RjYk; mjd; NjitfSk;
w Office HEESAN
k; q;fs;. d;
# 201 h. ON K 2S3
jha;tPL • ngg;gputup 2009
Uf;Fk;
$Ljyhf hHg;Nghk;.
gloss and tiffs;
d Paint ,yFtpy; $baJ. k; cs;s Ntz;Lk;. ;s Paints k; $ba tpQ;Qhd mpanyfs;
High Quality latex PaintI Flat sheeny; jahH nra;fpd;whHfs;. High gloss paint, trimw;Ff; $Ljyhfg; ghtpg;gJz;L. ,J Jg;guthf;fy;> Vaccum gpbj;jy; Nghd;w mjpfk; ghtid $ba ,lq;fspYk; $ba fhyj;jpw;Fg; ghtidapy; ,Uf;Fk;.
mLj;jjhf Njitahd epwj;ijj; NjHe;-
njLf;Fk; NghJ> cq;fSf;Fg; gpbj;j rpy epw ml;ilfis NjHe;njLj;jgpd;G mij> tPl;bd; Rthpy; itj;Jg; ghHf;f Ntz;Lk;. epwq;fs; ntspr;rj;jpw;F Vw;w- thW tpj;jpahrkhfj; njhpayhk;. MfNt mijr; Rthpy; xl;ba gpd;G cq;fSf;F ve;j epwk; gpbf;fpwNjh> mjpy; xU rpwpa TinI thq;fp te;J xU gyifapy; mbj;J Rthpy; njhq;ftpLk;NghJ> ehk; vjpHghHj;- jJ rhpahf ,Uf;fpd;wjh vd mwpa
KbAk;. mjd; gpd;G vkf;Fj; Njitahd msT Paint thq;fp tPl;il moF nra;a yhk;. Paint Ij; njhpT nra;j gpd;G rhpahd BrushIj; njhpT nra;tJ xU Kf;fpakhFk;.
Brushfspy; ,Utiffs; cs;sd. xd;W Natural bristle brush kw;wJ Synthetic brush. Natural bristle Oil based Paintw;Fk;> Synthetic bristle brush water thinned paintw;- Fk; ghtpg;gJz;L. tpiyahd brush vkJ Njitiag; g+Hj;jp nra;jhYk; mijr; rhpahfg; guhkhpf;fhtpl;lhy;> $ba tpiy- apy; thq;fpa brush njhlHe;J ghtpf;f Kbahky; Ngha;tpLk;. MfNt Fiwe;j tpiyapy; ,Wf;fkhd ifg;gpbapy; alu- minium my;yJ Stainless steel bandMy; nra;ag;gl;l BrushI thq;FtJ ey;yJ. nghJthf miwfSf;F 4 inches wall brushk;> Trimw;F 2 inches brushk; thq;F tJ ey;yJ.
mNjNghy; RollersIAk;> ,Wf;fkhfg; gpbj;J mbf;f$ba ifgpbAld; thq;fp g+rp Kbg;gJ Ntiyiar; Rygkhf;Ft- Jld;> mofhfTk; mbj;J Kbf;f cjTk;.
alen@thaiveedu.com
T| kV∫Ô suÔ
Alen Sivasambu
Sales Representative
Please Call Alen : 905-822-5000
Fax: 905-822-5617
alen@sutton.com
myd; rptrk;G
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
5
Y
e
a
r 4
fix .7 e
5 d
r % a
t
e

Page 59
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 59 -

Page 60
- 60 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 61
jha;tPL • ngg;gputup 2009 mnkupf;fhtpd; epwNtw;Wikf rhTkzp mbj;j rhjidg;ng
fWg;gpd kf;fs; Mg;gpupf;fhtpypUe;J mbikfshff; nfhz;Ltug;gl;L mnk- upf;fhit tsg;gLj;j cgNahfpf;fg;gl;l fhyg;gFjp fle;j 75 Mz;LfSf;F Kd;dhd %d;W Ehw;whz;LfSkhFk;.
epwntwpj; jPz;lhik cr;rj;jpy; ,Ue;jJ. fwg;gpd kf;fs; tPjpf;FtPjp tpiyNgrp tpw;fg;gl;lhu;fs;. me;j epiy khwpaJ. mnkupf;fh jd;dstpy; epkpue;Jnfhz;lJ. Mgpufhk; ypq;fd; me;j mbik tof;fk; vd;Dk; jPikia xopj;jhu;. MdhYk; gpd;dUk; nfhLikfs; njhlu;e;jJ.
nts;isau;fs; ,Uf;Fk; efuq;fspy; fWg;gu;fs; ,Uf;ff; $lhJ. fWg;gpd khztu;fSf;nfdj; jdpg; ghlrhiyfs;> jdp g];fs; vd epw Ntw;Wik nfhb fl;bg; gwe;j fhyk;.
mJ jtpu> nts;is ,dj;jtu;fNs flTspd; gps;isfs;> fWg;gpd kf;fs; mbikfshf kl;LNk thog; gpwe;jtu;fs; vDk; fUj;ij ek;gpaJ “F fpshf;]; fpshd;” (Ku Klax Klan) vd;Dk; ufrpa ,af;fk;. mbik vDk; me;j tyaj;jpd; tuk;Gfis kPWNthiu jz;bf;fntdg; Gwg;gl;l xU epwntwp ,af;fk; fWg;gu;- fSf;F kuz jz;lid Kjy; rfy jz;lidfisAk; jhd;Njhd;wpj; jdkh- ff; nra;J jpupe;j fhyk;.
mg;NghJjhd; epwntwp cr;rfl;lj;jpyp- Ue;j “myghkh” khepyj;jpy; cs;s Tuskegee vd;Dk; efuj;jpy; gpg;utup 4k; ehs;> 1913 Mk; Mz;L gpwe;jhu; Nuhrh Y}ap]; kf;Nfhyp. ,tuJ je;ij xU jr;Rj; njhopyhsp> jhahu; ,y;yj;jurp.
je;ijAk; jhAk; gpupe;J tho;e;j nghOJ> ,tUk; ,tuJ jk;gpAk; jhahu; kw;Wk; jha;topg; ghl;ld;> ghl;bAld; tho;e;jhu;fs;. rpWtajpy; clw; RftP- dq;fs; ,Ue;j fhuzj;jpdhy; ,tupd; fy;tp 11 taJ tiuapYk; tPl;bNyNa eilngw;wJ. mjd; gpd;G fWg;gpdg; ngz;fSf;fhd ghlrhiyapy; fy;tp gapd;w ,tu;> cly; eype;j jhiaAk;> ghl;biaAk; ftdpg;gjw;fhfj; jdJ gbg;ig ,ilapy; epWj;j Ntz;b te;jJ.
me;jf; fhyj;jpNy Nghf;Ftuj;J top- fspNy nts;isaiuAk;> fWg;gpdj;j- tiuAk;; gpupj;J itj;jpUe;jhu;fs;. g];> nwapd; vd;gd ,uz;L ntt;NtW thfdq;fis Nritapy; tpLk; trjp ,y;yhjjhy;> nts;isaUk;> fWg;gUk; xNu thfdj;ijNa cgNahfpf;f Ntz;b ,Ue;jJ.
“Nuhrh” eu;rup gs;spf;$lk; NghFk; NghJ nts;isf; Foe;ijfs; g];]pYk;> fWg;Gf; Foe;ijfs; ele;Jk; jj;jkJ ghlrhiyfSf;Fg; NghfNtz;bapUe;jJ. mg;NghJ me;jf; Foe;ij nts;isa- Uf;nfd xU jdp cyfKk;> fWg;gu;-
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
Go
BROKERAGE
1345 Morningside Ave., Unit #8 Toronto, ON, M1B 5K3 Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005
fSf;F xU jdp cyfKk; ,Ug;gij czu;e;jJ.
Nuhrh gbj;j fWg;gpdg; ngz;fs; ghl- rhiy> ,uz;L jlitfs; vupf;fg;
gl;lJ. mtUila jk;gp ,uz;lhtJ cyfkfh Aj;jj;jpy; gq;Fngw;Wtpl;Lj; jkJ efuk; jpUk;gpaNghJ> me;efu nts;is ,dj;jtuhy; kpfTk; Nftykhf elj;jg;gl;lhu;; rpy rkaq;fspy; mbj;Jj; Jd;GWj;jg;gl;lhu;.
me;jf; fhyfl;lj;jpy; mnkupf;fhtpy; “[pk; FNwh yh (Jim Crow Law)” vdg;gLk; xU epwntwpr; rl;lk; eilKiwapy; ,Ue;jJ. ,e;jr; rl;lj;jpd; fPo; nts;is ,d kf;fSf;F ,Uf;Fk; rYiffs; fWg;gpd kf;fSf;F kWf;fg;gl;ld. mjh tJ nts;is ,d kf;fs; cgNahfpf; Fk; Fspf;Fk; miwfisf; fWg;gu;fs; ghtpf;ff; $lhJ. kw;Wk; nts;isau;- fSf;nfdj; jdp czTr; rhiyfs;> jdp g]; Nritfs; vdg; gytifahd epwntwp eltbf;iffis ,r;rl;lk; eilKiwg;gLj;jpaJ.
1932k; Mz;L Nuhrh> Nukz;l; ghu;f;]; vd;w rpifayq;fhuj; njhopyhspiaj; jpUkzk; nra;Jnfhz;lhu;. mr;rkaj;jpy; mtUila fztu; NAACP vDk; mikg;gpy; kpfTk; fhup njuptpj;jN vd;W epi
“rl;luPjpa Nehf;FtJ vd;W m GupAk;. , vg;gbahd
fg;NghfpNw ,y;iy.” nfhz;L g kj;jpapy;> nfhz;l , cWjpapy tpLjiy
mg;Nghij g];]py;

upf;fhtpd; epwNtw;Wikf;Fr; kzp mbj;j rhjidg;ngz;
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
- 61 -
,Ug;gij
;fs; ghl- vupf;fg;
z;lhtJ ;Wtpl;Lj; me;efu ftykhf ; mbj;Jj;
upf;fhtpy; vdg;gLk; Kiwapy; nts;is Yiffs; d. mjh gNahfpf; Wg;gu;fs; s;isau;- hiyfs;> ifahd ,r;rl;lk;
; ghu;f;]; hspiaj; ;rkaj;jpy; vDk; s;stuhf
,Ue;jhu;. ,e;j mikg;G Njrpa mstpy; fWg;gpdj;jtupd; Kd;Ndw;wj;Jf;fhf cioj;j xU mikg;ghFk;.
jpUkzkhdgpd; rpyfhyk; njhopy; Gupe;j Nuhrh ghu;f;];> 1942k; Mz;L brk;gu; khjk; mnkupf;ff; FbAupik mikg;gpy; ,ize;J fWg;gpd kf;fspd; tpLjiyf;- Fg; ghLgl;lhu;. me;j mikg;gpd; jiy- tUf;Ff; fhupajuprpahf epakpf;fg;gl;lhu;. mijg;gw;wp mtu; Fwpg;gpLifapy;> “me;j ,lj;jpy; ,Ue;j xNunahU ngz; ehd; jhd;> fhupajuprp Ntz;Lk; vd;W mtu;fs; njuptpj;jNghJ ehdhfNt rk;kjpj;Njd;” vd;W epidT $u;fpwhu;.
“rl;luPjpahd epwNtw;Wikia vjpu; Nehf;FtJ vd;gJ vj;jid fbdkhdJ vd;W mjid mDgtpj;jtu;fSf;Nf GupAk;. ,e;j cyfpy; gpwf;Fk;NghJ vg;gbahd xU ,lj;jpy; ehk; mtjupf;-
fg;NghfpNwhk; vd;gJ vkJ iffspy; ,y;iy.” vk;Kila Njhypd; epwj;ijf; nfhz;L ghFgLj;Jk; xU rKjhaj;jpd; kj;jpapy;> mJTk; xU ngz;zhf khl;bf; nfhz;l ,e;j Nuhrh ghu;f;]pd; kdj;jpd; cWjpapy; mnkupf;f mbikfspd; tpLjiy njhlq;fpaJ!
mg;Nghija me;j efupd; rl;lj;jpd; gb> g];]py; Kjy; ehd;F tupirfSk;
nts;is ,dj;jtUf;fhf xJf;fg;gl;b- Uf;Fk;. mtu;fspd; gpd;dhy; fWg;gpd kf;fs; cl;fhu mDkjpf;fg;gLtu;. Mdhy; nts;is ,dj;jtupd; vz;zpf;if $b> mtu;fspd; Kd; ehd;F tupirfSk; epuk;gp tpl;lhy;> gpd;Nd ,Uf;Fk; fWg;G ,dj;jtu; vOe;J mtu;fSf;F ,lk; nfhLf;f Ntz;Lk;.
1955k; Mz;L> brk;gu; khjk;> tpahof; fpoik khiy 6 kzp mstpy; ,g;gbahd xU epwntwpr; rl;lj;jpw;Fl;gLj;jg;gl;l g];]py; Vwpdhu; jpUkjp Nuhrh ghu;f;];. me;j g];rpy; nts;is ,dj;jtUf;fhf xJf;fg;gl;l Kjy; ehd;F tupirfSf;Fk; gpd;dhy; 5tJ tupirapy; jpUkjp Nuhrh Tk;> kw;Wk; %d;W fWg;G ,dj;jtUk; mku;e;jhu;fs;. me;j g]; “nkhz;l;fhkup” Nehf;fpg; Ngha;f; nfhz;bUe;jJ.
g]; %d;whtJ epWj;jj;Jf;F te;jJk; nts;is ,dj;jtUf;fhd ,lk; epiwe;- jJk;> g]; rhujp> Nuhrh ghu;f;i]Ak;> mtUld; ,Ue;j %tiuAk; vOe;J epw;FkhW gzpj;jhu;. mtUld; ,Ue;j kw;iwa %tUk; vOe;j NghJk;> Nuhrh ghu;f;]; vOk;g kWj;J tpl;lhu;. mjd; fhuzkhf Nuhrh ghu;f;]; fhty;Jiwahy; ifJ nra;ag;gl;lhu;.
khu;l;bd; Y}ju; fpq; jiyikapyhd fWg;gpd kf;fspd; mbik tho;Tf; nfjpuhd Nghuhl;lk; me;j epfo;Tld; Muk;gkhdJ. mbik tho;tpd; tpLjiy ntbj;jJ.
jd;Dila Rarupijapy; Xuplj;jpy; Nuhrh ghu;f;]; Fwpg;gpLifapy;> “me;jr; rhujp vd;id vOk;gr; nrhd;dNghJ tpLjiy czu;T vd;id Fspu; fhyj;- jpy; xU fk;gspg; Nghu;it vg;gb xU cliyg; gw;wpf;nfhs;SNkh mg;gb ,Wf;fkha;g; Nghu;j;Jf; nfhz;lJ” vd;W $Wfpd;whu;.
,j;jifa tPug;ngz; gy topfspy; kjpg;- gspf;fg;gl;lhu;.
,j;jifa rpwg;Gkpf;f tpLjiy xsp mize;Jtpl;lJ. Mdhy; mjd; xspapy; fWg;gpd kf;fs; cyfpy; jiy ekpeu;e;J elf;fpwhu;fs;.
mnkupf;f mjpguhd xghkh jdJ ntw;wpAiuapy; Fwpg;gpl;l “nkhz;l;fhkup” g]; vd;gJ ,e;j rupj;jpuj;ijj;jhd; gpd;dzp Mjhukhff; nfhz;lJ. me;j tpLjiy czu;tpd; njhlu;r;rpjhd; ,d;iwa mnkupf;f mjpgu; vd;why; mJ kpifay;y.
lio@thaiveedu.com
Gop Kalaieswaraan Master in Architecture
Sales Representative (Residential, Commercial, Institutional) Dir: 416.723.7467
- ypNah -

Page 62
- 62 -
fiytbtq;fs; xU ,dj;jpDila mb ehjkhf tpsq;Ffpd;wd. ehLfspw;F mg;ghy; kdpjh;fis xd;wpf;fr;nra;Ak; mw;Gjj; njhlh;G rhjdq;fshff; fiy cUf;fisf; fUjKbAk;.
r%fj;jpDila milahskhf mth;f- shy; Mlg;gLtJk; Ngzg;gLtJkhd jdpj;jdpf; fiyfSk; cs;sd. jkpoh;
jk; ghuk;ghpaq;fis ntspf;nfhzUk; mNjNtis ehl;Lf;$j;J ghuk;ghpa fiy tbtkhfTk; vk;kth;fshy; njhz;L- njhl;L Msg;gl;L tUfpd;wJ.
fiyQh; cs;sj;jpy; Njhd;Wk; fUj;ij ntspapl Ntz;Lnkd;why; mjid ftp- ijahf> fl;Liuahf> ehlfkhf ntspf; fhl;LtJNghy $j;jhfTk; ntspf;nfh- zuyhk;. fiyQhpd; khWgl;l rpe;jid ntspg;ghLfspdhy; fiytbtq;fs; gy; NtW Nfhzq;fspy; Kd;itf;fg;gLfpd;- wd. ,jd; xU mq;fkhfNt njd;Nkhb ehl;Lf;$j;ij MbtUfpNwhk; vdf; Fwpg;gpLfpd;whh; njd;Nkhb ehl;Lf;$j;Jf; fiyQUk; %j;j mz;zhtpahUkhd nrg];jpahk; gps;is lhdpay; ngypf;fhd;.
ehl;Lf;$j;J fiyia kpf EZf;fkhf fw;W tYNeh;j;jpahf MbtUfpd;whh;. fiyQh; ehl;Lf; $j;Jf;fiy njhlh;ghf gfph;e;J nfhz;l fUj;Jf;fis thrfh; Kd; itf;fpNwhk;.
$j;Jf;fiyf;Fs; cs; Eioe;jik gw;wpf; ehk; Nfl;lNghJ...
ngypf;fhd;: ,ay;ghf vkJ gFjpapy; gy $j;Jf;fiyQh;fs; Njhw;wk; ngw;w- dh;. mth;fspy; vd; je;ijahd nrg];jpahk; gps;isAk; xUth;. ,th;f- shy; Mlg;gLk; Rj;Jf;fis rpWtajpy; ,Ue;Nj ghh;j;J kfpo;e;jJ Nghf> ehDk; ghl Ntz;Lk;> Ml Ntz;Lk; vd;w kd epiyia tsh;j;Jf; nfhz;Nld;. ,jd; gadhf xd;gjhtJ tajpy; “VOgps;is ey;yjq;fhs;|| ehlfj;jpy; VO gps;is ey;yjq;fhshff; $j;Jfiyapy; fhy; itj;Njd; vd;whu;.
njhlh;e;J gy;NtW ghj;jpuq;fspy; ebj;J
$j;Jf;fiy Fiwe;J nfhz;Nl Nghf
mz;zhtpahh; nr.lhdpay; (ngypf;fhd;) mt
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422
jdJ fpuhkj;jpw;F mg;ghYk; gyuJ ghuhl;ilg; ngw;Nwd;. tpy;yd;> uh[ghl;> ,];jphp> Gdpjh; vd vd;gq;fspg;ig ,j; Jiwf;F toq;fptUfpNwd; vd gjpyspj; jthplk;. fiyQuhf ,Ue;j ePq;fs; newpahsuhf vj;jid $j;Jf;fis Nkil Vw;wpdPu;fs; vd;W Nfl;ljw;F.
ngypf;fhd;: ,d;Wtiu 40,w;F Nkw;gl;l $j;Jf;fspy; ebj;j NghjpYk; ,ay;ghfNt vd;dplkpUe;j Fuy;tsKk; ve;jg; ghj;jpuj;ijAk; clNd nra;af; $ba jpwikia tsh;j;Jf; nfhz;lik- Ak; vd;Dld; ,ize;J ebj;jth;fspd; tpUg;GlDk; ehl;Lf; $j;Jf;fiy gof;fj; njhlq;fpNdd;. gy ,sk; fiyQh;fis cUthf;fpa NghjpYk; xU rpyNu njhlh;e;jpaq;fp tUfpd;wdh;.
KOtJk; ,sk; ngz;fisf; nfhz;Nl “Gdpjtjp|| vd;w $j;ijAk; NkikNaw;wp- As;Nsd;. nrg];jpahh;> rQ;Rthd;> tPuj;- jsgjp> fUq;Fapy;> nfhd;wj;jpd; nfhiy> rq;fpypad;> tp[akNdhfud;> Qhd- nrse;jhp> VOgps;is ey;yjq;fhs;> nfNdhth> myq;fhu&gd;> ,it ehd; newpahs;if nra;j ehl;Lf;$j;Jf;fspy; Fwpg;gpLk; gbahdit vd rpWGd;dif Ald; ,Ue;jtiu> ehk; ehl;Lf;$j;jpy; ngz;fis Gdpjtjp Nghd;w $j;Jf;fspy; ngz; ghj;jpuq;fs; $LjyhfTs;sd. ,jw;F mf;fhy ,isQh;fis xd;WNrh;j;J (vy;NyhU- ky;y) $j;ijg; gof;FtJ Mfhjfhhpak;. Fwpj;j Neuj;jpw;F xOq;fhf xj;jpif- fspy; gq;Fgw;wpdhNy epiwthd gilg;- ig ntspf;nfhzuyhk;. vjph;tUk;
khjj;jpYk; KOtJk; ngz; gps;isfs; ebf;fpd;w tp[akNdhfhp $j;ijg; NghlTs;Nsd;.
ehq;fs; ebj;j Muk;gfhyq;fspy; ngz; ghj;jpuq;fspy; ngz;fisg; NghLtjpy;iy. r%fk; Vw;Wf; nfhs;shikAk; mth;fs; Kd;tuhikANk fhuzq;fshFk;. ,g;- nghOJ me;j epiy khwpAs;sJ vd;Wk;> ,e;epiy ,dptUk; fhyq;fspYk; njhlu- Ntz;Lnkd Mjq;fg;gl;lthplk;> ehk; ehl;Lf;$j;jpd; ,d;iwa epiy njhlh; ghf Nfl;Nlhk;.
ngypf;fhd;: fle;j gj;J tUlq;fspw;F Kd;gpUe;j epiy ,d;wpy;iy. $j;Jf; fiy Fiwe;J nfhz;Nl Nghfpd;wJ. ehl;by; Vw;gl;l mrk;ghtpjq;fSk;> epk;- kjpaw;w tho;f;ifANk fhuzkhfpd;wd. ey;y jpwikahd $j;Jf;fiyQh;fis ,oe;jJld; gyh; rpjwp gy;NtW ,lq;f- spYs;sjhy;> $j;Jf;fiy mUfp tUt
jw;Ff; fh fhl;rpfspd ,isQh;f ngUkst vkJ fiy Ls;snjd
$j;Jf; f
Kaw;rpfs; ftpy;iya
ngypf;fh spw;F Nky tUfpd;Nw epiyf;F fpuhkhPjpah Ntz;Lk;. thq;fp> f nfhLg;gJ
fs; njhl Ak;> ,i kd;wq;fs
xU tUl NghlNtz sh;fis Qh;fisA ghzpapy; NghLtjpd vd gjpys
je;ijahh cq;fspw;F thuprhf Nfl;Nlhk;.
ngypf;fh fiyf;Fs vOj;Jj;J ,aq;fptU md;udp> [Pth %t

f;fiy Fiwe;J nfhz;Nl NghfpwJ
y; (ngypf;fhd;) mtu;fSldhd Xu; nrt;tp
jha;tPL • ngg;gputup 2009
; gyuJ uh[ghl;> pg;ig ,j; gjpyspj; ePq;fs; ;Jf;fis jw;F.
40,w;F NghjpYk; y;tsKk; nra;af; hz;lik- th;fspd; gof;fj; Qh;fis rpyNu
nfhz;Nl ikNaw;wp- d;> tPuj;- ; nfhiy> > Qhd- jq;fhs;> t ehd; ;Jf;fspy; Gd;dif f;$j;jpy; njhlu;gh-
Gdpjtjp j;jpuq;fs; mf;fhy y;NyhU- hjfhhpak;. xj;jpif- d gilg;- vjph;tUk;
ps;isfs; $j;ijg;
py; ngz; tjpy;iy. mth;fs; k;. ,g;- vd;Wk;> k; njhlu- k;> ehk; njhlh;
q;fspw;F . $j;Jf; hfpd;wJ. k;> epk;- hfpd;wd. Qh;fis ,lq;f- fp tUt
jw;Ff; fhuzkhf ,Ue;jhYk; njhiyf; fhl;rpfspd; mjpfhpj;j ghtidAk;> ,isQh;fs; ,yj;jpudpay; Clfq;fspy; ngUksthd Neuj;ij nrytpLtJNk vkJ fiy tbtj;jpy; rpWnjha;T Vw;gl;- Ls;snjdyhk; vdf; $wp ftiyAw;whu;.
$j;Jf; fiyf;F Gj;Japh; nfhLf;Fk;
Kaw;rpfs; vjidAk; ePq;fs; Kd;ndLf;- ftpy;iyah vdf; Nfl;Nlhk;.
ngypf;fhd;: fle;j Ik;gJ tUlq;f- spw;F Nkyhf $j;Jf; fiyQuhf ,aq;fp tUfpd;Nwd;. $j;ij kPz;Lk; gioa epiyf;F nfhz;Ltu Ntz;Lnkd;why;> fpuhkhPjpahf ehlfkd;wq;fis mikf;f Ntz;Lk;. ,jDs; fiyQh;fis cs;- thq;fp> fiy hPjpahd gapw;rpfisf; nfhLg;gJld; fiyQh;fs;> fiytbtq;
fs; njhlh;ghd E}y;fs; ntspaPLfis- Ak;> ,isQh;fs; ghh;f;Fk; tifapy; kd;wq;fspy; itf;f Ntz;Lk;.
xU tUlj;jpy; ehd;F $j;ijahtJ NghlNtz;Lk;. ,jd; Clhf ghh;itah- sh;fis cs; ,Og;gJld; Gjpa fiy Qh;fisAk; cUthf;f KbAk;. etPd ghzpapy; mikaf;$ba $j;Jf;fisg; NghLtjpdhy; ,isNahiuf; ftuyhk; vd gjpyspj;jhu;.
je;ijahhpd; topte;jjhff; $Wk; ePq;fs; cq;fspw;Fg; gpd;dhy; ahiuahtJ thuprhf cUthf;fpapUf;fpwPu;fsh vdf; Nfl;Nlhk;.
ngypf;fhd;: vd; Gjy;tfs; $j;Jf; fiyf;Fs; cs;tutpy;iy. ,Ue;jhYk; vOj;Jj;JiwapYk;> ehlfj;JiwapYk; ,aq;fptUfpd;wdh;. mkuh; lhdpay; md;udp> lhdpay; nrse;juk;> lhdpay; [Pth %tUNk vOj;jhsh;fshf ehlf
Mrphpah;fshfTs;sdh;. vdJ Ngug;gps;- isfs; (nrse;juj;jpd; kfs;) vd; cwtpdh;fs; vdg; gyh; ghLfpd;wdh;. ,Ue;jhYk; vd; topapy; epd;W nrhy;yf; $batifapy;> $j;Jf; fiyapy; Gjy;- th;fs; ehl;lk; nfhs;stpy;iynad jd; epiyia tpghpj;jhu;.
%j;j $j;Jf; fiyQh;fSld; xg;gpLif apy;> ,d;iwa fiyQh;fs; jhk; Vw;Fk; ghj;jpuq;fis kpfj;jpwikahf ntspg; gLj;Jfpd;whu;fsh vdf; Nfl;Nlhk;.
ngypf;fhd;: xg;gpl KbahJ... xyp> xsp trjp ,y;yhj NghJk; jk; jpwikahy; ,uz;L ,uTfs; njhlh;e;Jghb Mbath; fSk; cs;sdh;. GFe;jhd; k. N[hrg;> rpy;yhiyA+h; nry;tuh[h> gf;fPhp> mz;zhtpahh; tpd;rd;b Nghy;> Gyth; ey;iyah> V];jhf;fp vdg; gy jpwik- ahd> mw;Gjf; fiyQh;fs; ,Ue;jdh;. rpyh; ,Uf;fpd;wdh;. ,th;fisg; nghWj;j- tiu $j;Jf; fiyf;fhfNt Njhw;wk; ngw;wtu;fshff; fUJfpNwd;. Nghjpa trjp tha;g;Gf;fs; ,y;yhj NghJk;> jhk; Vw;Fk; ghj;jpuq;fis kpfj;jpwikahf ntspg;gLj;jp fijf;Fhpa ehafh;fis Qhgfg;gLj;Jth;. ,d;Ws;sth;fis ePq;- fNs ghh;f;fpd;wPh;fs; jhNd... ehd; vd;dj;ij... vd e#f;fhf gjpyspj;jJld; jd; fUj;Jf;fisAk; epiwT nra;jhh;.
mz;zhtpahh; lhdpay; ngypf;fhd; fiyQhpw;F mg;ghy; rpwe;j tpisahl;L tPud;> r%f Nritahsd;> ehl;Lf; $j; ijNa jd; %r;rhff;nfhz;L ,aq;fptUk; mz;zhtpahh;> v];jhf;fpah; - kidtp ngz;ghj;jpuNkw;wikf;fhf “ehl;lf;$j;J khNkij|| vd;w tpUijAk; fpuhk kf;f shy; “nghw;fpsp|| toq;fpAk; nfsutpf;fg; gl;lhh;. gy ,lq;fspy; nghd;dhil Nghh;j;jpf; nfsutpf;fg;gl;Ls;shh;. 72 tajpy; njhlq;fptUk; mz;zhtpahhpd; newpahs;ifapy; cUthd “rQ;Rthd;”> “myq;fhu&gd;|| Mfpa $j;Jf;fs; tPB- Nahg; glkhf;fg;gl;Ls;sd. ,jD}lhf mz;zhtpahhpd; jpwikahd gjpit ehk; fhz KbAk;.
ghuk;ghpa fiytbtkhd $j;Jf; fiy ahdJ fiuNahuf; fpuhk kf;fshNyNa ghJfhf;fg;gl;L tUfpd;wJ. ,jw;Fg; gy cjhuzq;fisf; $wKbAk;. jhd; gapd;w fiyia jd;idr; rhh;e;jth;- fspw;F gapw;Wtpj;J mjD}lhfj; jhDk; jd; rhh;e;jth;fSk; epiwT ngWk; mhpa gzpia nra;J tUfpwhh; ngypf;fhd;. 

Page 63
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 63 -

Page 64
- 64 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 65
jha;tPL • ngg;gputup 2009
vJ ele;jNjh mJ ed;whfNt ele;jJ. vJ elf;fpwNjh mJ ed;whfNt elf;fp- wJ vd;w fPijapd; ek;gpf;ifNahL vdJ gazj;jpw;F Ntz;ba vy;yh xOq;F- fisAk; nra;J nfhz;bUe;Njd;. gazj;jpw;fhd xOq;Ffs; vy;yhk; ele;J nfhz;bUe;j NghJjhd;> kfhuh[h epW- tdj;jpd; nrayhsuhf ,Ue;j ngz;kzp> ‘NghwJjhd; NghwPq;f> cq;fs; kidtp- iaAk; yz;lDf;F mioj;Jf; nfhz;L NghfyhNk’ vd;W mjpubahf xU Nahrid nrhd;dhs;.
‘KbAkh...?’vd;w re;Njfj;NjhL mtisg; ghu;j;Njd;. cj;jpNahf G+u;tkha; NghFk; NghJ ,njy;yhk; rhj;jpag;gLkh vd;W ehd; epidj;Jk; ghu;j;jjpy;iy.
‘,e;j epWtdj;jpd; cau; gjtpapy; ,Ue;J nfhz;L ,g;gb xU Nfs;tpia ePq;fNs Nfl;fyhkh? vq;fs; epWtdj; jhNy nra;a KbahjJ vd;W xd;WNk ,y;iy> ftiyg;glhjPq;f tprhjhNd> ehNd mjw;Fk; Vw;ghL nra;apNwd;!’ vd;W Gd;rpupNghL ek;gpf;if Cl;bdhu;. nrhd;dJ kl;Lky;y> mtu; nrhd;dgbNa me;j epWtdj;jhy; vijAk; rhjpf;f KbAk; vd;gijAk; ep&gpj;Jf; fhl;b- apUe;jhu;.
‘rup cq;f fztu; njhopy; epkpu;j;jk;; Nghfpwhu;>ePq;fs; Vd; yz;ld; NghfpwPq;f?’ gpupj;jhdpa Jhjuhyaj;jpy;> mWgijj; jhz;bdhYk; thl;lrhl;lkha; ,Ue;j me;j mjpfhup vdJ kidtpiag; ghu;j;Jf; Nfl;lhu;. kidtp xU Gd;dif cjpu;j;jhu;. vd;d nrhy;;ypr; rkhspf;fg; NghfpwhNuh vd;W ehd; MtYld; fhj;jpUe;Njd;.
‘yz;ld; gpwpr; ,]; Nghypq;lTz; Nghypq; lTz;> Nghypq; lTz; Ngh.. ypq;..l..T..z;...!’ ePjpkd;wj;jpy; rhl;rpia tprhuizf;F $tp miog;gJNghy> fPWgl;l “fpuhk Nghd;” jl;lha; tpf;fp tpf;fp Nerwpg;ghly; xd;iwg; ghl Kw;gl;ltu;> Nkw;nfhz;L ghb Kbf;f Kbahky; jLkhwNt> ‘ik ng..a.. Ny...B...<...<..!’ vd;W ,uz;L iffisAk; mfy cau;j;jp gpahNdh ,irapd; gpd;dzpapy; ghLtJ Nghy> fOj;J euk;Gfs; Gilj;Jg;Nghf cr;r];jhapapy; me;j mjpfhupNa kpFjp tupiaiag; ghb Kbj;j NghJ kidtp jpifj;Jg; Nghdhu;. jdf;Fj; njupe;j Nerwpiwk; xd;W me;j mjpfhupf;Fk; njupe;jpUf;fpwNj> gpupj;jhdpa MSikf; Fs; cl;gl;bUe;j ehLfs; vy;yhtw;wpYk; ,e;j Nerwpiwikj;jhd; gbg;gpj;jpUg;- ghu;fNsh vd;w kfpo;r;rpapy; kidtpapd; Kfk; gpufhrkhdJ. ‘mt;tsTjhdh> yz;ldpy; NtW vd;d vy;yhk; ghuf;fZk;?’ vd;whu;.
kidtpaplk; ngupa gl;bay; xd;Nw jahuhf ,Ue;jJ.
‘Njk;]; ejp> ltu;gpwpr;> gpf;ngd; NfhGuk;> nt];l;kpdp];lu; khspif> nkOFg;
yz;ld; ghyj;Jg; gprhRf
÷ ́\[ ]Ú
(x[TMV^ ÿ√_ ÔTM¶V, o ́Vo¤ ̇ ̧ aaB ̇)
For Your Business We
• Install, Repair, Sell
• Meridian Phone Systems & System Phones
• Structured Voice & Data Cabling
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
c∫Ô^ ∂w ̨B T‚Ω_ √ømÔ^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ∑k ̇Ô”¬z c^·V_ kB ̇ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
416.203.0344
nghk;ikfs; cs;s fhl;rpafk; mg;Gwk;..!’ gl;bay; ePz;L nfhz;Nl NghdJ. ve;jj; jilAkpy;yhky; ,UtUf;Fk; tprh fpilj;JtplNt> kidtpapd; rhJu;aj;ij nkr;rpf; nfhz;Nl kfpo;r;rpNahL tPL te;J Nru;e;Njd;.
Xa;T Neuq;fspy; yz;ldpy; ghu;f;f Ntz;ba ,lq;fSf;Fr; nrd;Nwhk;. nt];lkpdp];lu; khspif> yz;ld; gpwpr;> ltu;gpwpr; gpf;ngd; NfhGuk;> mjpNy cs;s gpukhz;lkhd kzpf;$L> Njk;]; ejpapy; glFr; rthup> nkOFg; nghk;ik fs; fhl;rpafk;> ifghf; ,g;gbahfg; ghu;g;gjw;F epiw ,lq;fs; yz;ldpy; ,Ue;jd.
rpd;d tajpy; ghba Foe;ijg; ghly;- fspy; ,lk;ngw;w> yz;ld; gpwpr;ir ep[khfNt ghu;j;jjpy; kidtpf;F xNu kfpo;r;rp. me;j ,lj;ijtpl;L mfYk; tiu kdRf;Fs; me;j Nerwpiwik KZKZj;Jf; nfhz;bUe;jij vd;dhy; mtjhdpf;f Kbe;jJ.
Njk;]; ejpapd; Nkyhff; fl;lg;gl;l yz;ld; ghyk;> 2000 Mz;LfSf;F Nkyhf ,Nj ,lj;jpy;jhd; mike;jpUf;- fpwjhk;. Kjyhk; Ehw;whz;Lj; njhlf;- fj;jpy; Nuhkdpaupd; Mjpf;fj;jpy; ,Ue;j fhyj;jpy; ,e;jg; ghyk; kuj;jhy; fl;lg; gl;bUe;jjhk;;. mjd; gpd; mjpf Nghf;F- tuj;Jf; fhuzkhf ,e;jg; ghyk; jpUj;- jg;gl;L nrq;fl;bfshy; fl;b vOg;gg;- gl;ljhk;. 1300y; ghyj;NjhL Nru;e;jgb mjd; mUNf 140 mq;fhbfSk; fl;lg;- gl;ldthk;. 1666y; Vw;gl;l jP tpgj;jhy; ,e;jg; ghyk; ngupJk; ghjpf;fg;gl;L gytPdkile;jjhfr; nrhy;fpwhu;fs;. 1824y; gioa ghyj;jpw;F tlf;Fg; gf;fj;jpy; Gjpa ghynkhd;W fl;lg;gl;L> Nghf;Ftuj;jpw;fhf 1831y; jpwe;J itf; fg;gl;lJ. yz;lDf;Fk; rTj;thf; vd;w efuj;jpw;FkpilNa Nghf;Ftuj;jpw;fhff; gad; gLj;jg;gLk; ,e;jg; ghyk; 860 mb ePsKk;> 107 mb mfyKk; nfhz;lJ. fdd; tPjpapy; cs;s nuapy;Nt ghyj;- jpw;Fk;> ltu; gpwpr;rpw;Fk; ,ilNa ,J
cs;sJ. ghyk; mi Nkyhy; N xNunahU apy; ,Ue
Njk;]; e gpwpr;irf;$ yz;ld;gpw 2006k; M kpA+rpf; t /ngu;[p ghlypy;$l cy;yhrg; jyhd f 1886y; fl;l ltu;gpwpr;i
vl;L tUl fle;J N caukhf> mikf;fg 1894k; Mz ,J ghti Rkhu; 40>0 ,e;jg; gh iaf;fle;J jpy; vLj;j
njhiyf;f NghJ> vd nra;jpg; g
‘,ijf; n Vkhe;jpl;l
‘Vd;> vd;d
‘ehq;fs; yz;ld; g Fz;ilj; Vkhw;wg; g ‘njupAk;j Nghypq;lT fNt xUe vd;Nwd;.
‘vd;d...?

;ld; ghyj;Jg; gprhRfs;
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
Ô^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
.203.0344
- 65 -
mg;Gwk;..!’ J. ve;jj; k; tprh Ju;aj;ij hL tPL
; ghu;f;f rd;Nwhk;. ;ld; gpwpr;> mjpNy > Njk;]; nghk;ik g;gbahfg; z;ldpy;
g; ghly;- gpwpr;ir pf;F xNu mfYk; wpiwik vd;dhy;
fl;lg;gl;l ;LfSf;F ke;jpUf;- ; njhlf;- py; ,Ue;j y; fl;lg; Nghf;F- k; jpUj;- vOg;gg;- Nru;e;jgb k; fl;lg;- tpgj;jhy; pf;fg;gl;L ;fpwhu;fs;. tlf;Fg; l;lg;gl;L> ;J itf; hf; vd;w ;jpw;fhff; ; 860 mb fhz;lJ. t ghyj;- lNa ,J
cs;sJ. 1750k; Mz;L nt];w;kpdp];lu; ghyk; mikf;fg;gLk;tiu Njk;]; ejpf;F Nkyhy; Nghf;Ftuj;J nra;tjw;F ,e;j xNunahU ghyk; kl;Lk;jhd; ghtid- apy; ,Ue;jJ.
Njk;]; ejpf;F Nkyhy; nry;Yk; ltu; gpwpr;irf;$l rpyrkaq;fspy; jtWjyhf yz;ld;gpwpr; vd;W rpyu; nrhy;tJz;L. 2006k; Mz;L ntspte;j mnkupf;f kpA+rpf; tPbNahtpy; gpugykhd ghlfp /ngu;[p ghba yz;ld;gpwpr; gw;wpa ghlypy;$l ltu;gpwpr;rpd; gpd;ddpapNyNa cy;yhrg; glfpy; nry;tJ Nghd;w jtW jyhd fhl;rp glkhf;fg; gl;bUe;jJ. 1886y; fl;lj; njhlq;fpa> 800mb ePskhd ltu;gpwpr;irf; fl;b Kbf;f mtu;fSf;F
vl;L tUlq;fs; vLj;;jpUe;jd. fg;gy;fs; fle;J Nghtjw;F trjpahf> 213mb caukhf> ,uz;L gf;fKk; NfhGuk; mikf;fg;g;l;L ,e;jg;ghyk; fl;lg;gl;lJ. 1894k; Mz;L> A+d; khjk; 30k; jpfjpjhd;; ,J ghtidf;Fj; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. Rkhu; 40>000 Nkw;gl;l kf;fs; jpdKk; ,e;jg; ghyj;ijg; ghtpj;J Njk;]; ejp iaf;fle;J nry;fpwhu;fs; vd;W rkPgj;- jpy; vLj;j fzpg;G nrhy;fpwJ.
njhiyf;fhl;rp ghu;j;Jf; nfhz;bUe;j NghJ> vdJ kidtp jpBnud xU gioa nra;jpg; gj;jpupifNahL Xb te;jhs;.
‘,ijf; nfhQ;rk; ghUq;fNsd;> ehq;f Vkhe;jpl;lNkh njupahJ!’ vd;whs;.
‘Vd;> vd;d ele;jJ?’
‘ehq;fs; yz;ldpy; ghu;j;jJ xwpapdy; yz;ld; gpwpr; ,y;iyahk;!’ vd;W ngupa Fz;ilj; Jhf;fpg; Nghl;lhs;. Kfj;jpy; Vkhw;wg; gl;Ltpl;ljpd; Nfhgk; njupe;jJ. ‘njupAk;jhNd> ‘yz;ld;gpwpr; ,]; Nghypq;lTd;’ vd;w rk;gtk; cz;ikah- fNt xUehs; ele;Jtpl;lJ njupahjh?’ vd;Nwd;.
‘vd;d...? ghyk; cilQ;R tpOe;jpl;Ljh?’
‘me;jg; ghyk; cilQ;R tpOe;JtpLk; epiyapy; ,Uf;fNt> Nghf;Ftuj;Jg; ghtidf;Fcfe;jJ my;y vd;W jPu;kh- dpj;J> me;jg; gioa ghyj;ij 1968k; Mz;Nl tpw;W tpl;lhu;fs;.’
‘vd;d nrhy;YwPq;f> yz;ld; gpwpr;ir tpj;jpl;lhq;fsh? ahUf;F?’
‘mnkupf;fhtpw;F!’ vd;Nwd;.
mij mq;Nf mnkupf;fhtpw;Ff; nfhz;L te;jpl;lhq;fsh?’
‘Xk;> mupNrhdhtpy; cs;s Nyf; `thR vd;w efuj;jpNy me;jg; ghyj;ij ,g;Ngh fl;b vOg;gpapUf;fpwhq;f.’
‘mg;Ngh ehq;f yz;ldpy; ghu;j;jJ..?’
‘mJ gioa ghyj;jpw;Fg; gjpyhff; fl;ba Gjpa ghyk;> 1973k; Mz;L Nghf;Ftuj;- jpw;fhfj; jpwf;fg;gl;lJ. mijg;gw;wp ,d;Dk; Nerwpiwk; xd;Wk; tutpy;iy’
‘mg;Ngh yz;ld; gpwpr; yz;ldpy; ,y;iyah?’ vd;whs;.
‘,y;iy> ,g;NghJ mJ mnkupf;fhtpy;- jhd; ,Uf;fpwJ. ,ij thq;fpatu; $l ltu; gpwpr;irjhd; tpw;gidf;Fg; Nghl;b Uf;fpu;fs; vd;W epidj;Jj;jhdhk; thq;fpdhu;. mg;Gwk;jhd; njupa te;jjhk; ltu;gpwpr; my;y> yz;ld; gpwpr;irj;jhd; tpw;whu;fs; vd;W!’
‘mg;Ngh> me;j NfhB];tuUk; Vkhe;jpl;- lhuh?’
‘Xk;> ahidf;Fk; xU ehs; mb rWf;Fk;!’ vd;Nwd;.
FU mutpe;jd;
67k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 66
- 66 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 67
jha;tPL • ngg;gputup 2009 yz;ld; ghyj;Jg; gprhR...
65k; gf;fj; njhlHr;rp...
kidtpapd; Kfj;jpy; VNjh xd;Wf;F mb NghLk; ghtid njupe;jJ.
‘rup> mg;gbd;dh mLj;j tpLKiwf;F ehq;f mupNrhdhtpw;Fg; NghNthkh?’ vd;whs;.
‘NghfyhNk’> vd;W clNd nrhy;yp tpl;NlNd jtpu> mq;Nf Nghtjw;F vdf;Ff; nfhQ;rk; jaf;fkhf ,Ue;jJ. fhuzk; vd;d vd;why;> yz;ldpy; ,Ue;J mupNrhdhTf;Ff; nfhz;L te;j ,e;j yz;ld; gpwpr;irg; gw;wpr; rpy tje;jpfs; Vw;fdNt ehd; Nfs;tpg;gl;bUe;Njd;. ,e;jg; ghyj;ij yz;ldpy; ,Ue;J mupNrhdhtpw;Ff; nfhz;L te;jNghJ mjDld; Nru;e;J me;jg; ghyj;jpw;F mUNf ,Ue;j goiktha;j ghuk;gupa gpupj;jhdpa filfs;> ,ul;ilj;jl;L rpfg;G epwg; NgUe;J> gioa fhyj;J rpfg;Gepwg; gpupj;jhdpa jghy; ngl;bfs; vd;W vy;yhtw;iwAk; tpiyNgrp ms;spf; fl;bf;nfhz;L te;Jtpl;lhu;fs;. ,g;gb ms;spf; nfhz;L te;jNghJ> tpiy NgrhkNy me;jg; ghyj;jpy; trpj;J te;j rpy gprhRfSk; mupNrhdhtpw;F fpsk;gp te;Jtpl;ljhf mupNrhdhtpy; rpyu; Ngrpf; nfhz;lhu;fs;. G+idiaf; nfhz;LNgha; vq;Nf tpl;lhYk; jpUk;gTk; gofpa ,lj;jpw;F jpUk;gp te;JtpLkhk;> mJ Nghy ,e;jg; gprhRfSk; gofpg;Nghd ghyj;jpw;Ff; Fbte;jpUf;fyhNkh vd;W re;Njfpf;fpwhu;fs;. ghyj;jpd; jpwg;G tpoh md;Nw gioa gpupj;jhdpa ghuk;gupa Milfs; mzpe;jthW rpy gprhRfs; ghyj;ijf; fle;J nrd;wij xU ngz; ghu;j;jhff; $wp> mq;Nf gugug;ig Vw;g- Lj;jp tpl;lhu;. ,g;nghOJk; ghuk;gupa Milfszpe;j xU taJNghd ngz;Zk; MZk; ghyj;ijf; fle;J nry;tijf; rpyNeuq;fspy; jhq;fs; fhz;gjhf
Jau; gfpu;Nt
jpUkjp. kPdhk;gpif etuj;jpdk;
Ntyidiag; gpwg;gplkhfTk;> aho;. Rz;Lf;FspapYk; gpd;ehspy; fdlh nuhwd;NuhtpYk; trpj;J te;jtUkhd jpUkjp. kPdhk;gpif etuj;jpdk; mtu;fs; 29-12-2008y; md;W yz;ldpy; fhykhdhu;. md;dhu; jpU. nghd;idah etuj;jpdj;jpd; md;G kidtpAk;> khypdp mutpe;jd;> itj;jpa fyhepjp yf;\;kd; etuj;jpdk;> fhyk; nrd;w gj;kpdp gfPujd;> itj;jpa fyhepjp espdp kzptz;zd;> u[dp kNf\;tud; MfpNahupd; md;Gj; jhahUk;> FU mutpe;jd;> itj;jpa fyhepjp cikahs; yf;\;kd;> fhyk; nrd;w gfPujd;> kzptz;zd;> kNf\;tud; MfpNahupd; md;G khkpahUkhthu;.
md;dhupd; ,Wjpf; fpupiffs; 04–01–2009 yz;ldpy; eilngw;W> G+jTly; jdfk; nra;ag;gl;lJ. ,t; mwptpj;jiy cw;whu;> cwtpdu;> ez;gu;fs; midtUk; Vw;Wf; nfhs;SkhW md;Gld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.
NeupNy tUif je;J Mwjy; nrhd;dtu;fSf;Fk;> mDjhgr; nra;jpfisj; njuptpj;jtu;fSf;Fk; vkJ kdkhu;e;j ed;wpiaj; njuptpj;Jf; nfhs;fpNwhk;.
khypdp mutpe;jd; 905 861 9323
mq;Nf rpyu; fij nrhy;fpwhu;fs;.
984y; yz;ld; ghyj;jpy; ,Ue;J js;sp tplg;gl;L mfhy kuzkhd #dpaf;fhup- Ak;> mtuJ kfDkhf ,Uf;fyhNkh> my;yJ ghyj;ijf; fl;lj; njhlq;Fk;
NghJ me;j ehl;fspy; eugypahff; nfhLf;fg;gl;l fd;dpg; ngz;fshfNth> Foe;ijfshfNth ,Uf;fyhk; vd;Wk; mq;Nf fijfijahr; nrhy;ypg; gak; fhl;Lfpwhu;fs;. vdf;F cs;Su re;Njf- kpUe;jhYk; vJ vg;gbNah> mq;Nf Nghtjhf KbntLj;J tpl;Nlhk;> ehd; nrhd;d fijiaf; Nfl;L> vjw;Fk; Kd; vr;rupf;ifahf ,Uf;fl;LNk vd;W kidtp kWehNs khe;jpupj;j jhaj;ij
jpU. ituKj;J Nahfeh
neLe;jPtpy; gpwe;J aho;.ghz;bad;jh jw;NghJ Nau;kdpapy; tho;e;Jte;j j Nahfehjd; mtu;fs; 27.01.2009 nr md;W ,iwtdb Nru;e;jhu;.
md;dhu;> fhyQ;nrd;wtu;fshd ituK jk;gjpfspd; mUikkfDk;> ty;y jk;gjpfspd; kUkfDk;> fhyQ;nrd;w md;Gf;fztUk;> fhyQ;nrd;w NahNf nrd;w eFNy];tup> fdNf];tup> MfpNahupd; ghrkpF je;ijahUk;> md mkpu;jypq;fk;> RNte;jpud;> fpup[h Mf khkdhUk;> jahepjp> jhuzp> jf;\dh> Fkud;> mDrpah> GNshwpad;> mD[ jhufd;> ju;\dh> lhdpnay; MfpNa ghl;ldhUk;> vd;Nrh re;Njh\pd; m Mthu;.
md;dhupd; ,Wjpf;fpupiafs; 31.01.200 eilngw;wJ.
Nkyjpf njhlu;GfSf;F:
rw;FUehjd; 0049 172 511 4634 0049 150 216 8469 mkpu;jypq;fk; 0049 178 411 8735 RNte;jpud; 0049 172 560 5622
jdJ if Maj;jkh gae;j kh tpl;lhYk;> Nga; gprhR kidtpf;F
rpd;d ,U ,ufrpakh rpd;d ta Kdpabj;J %f;fhYk ghl;b nrh mNj Ne mtu;fs; ntWk; Vk mJ %le

hyj;Jg; gprhR...
u; gfpu;Nthk;
ituKj;J Nahfehjd;
e;J aho;.ghz;bad;jho;tpy; trpj;J dpapy; tho;e;Jte;j jpU. ituKj;J tu;fs; 27.01.2009 nrt;tha;f;fpoik b Nru;e;jhu;.
;nrd;wtu;fshd ituKj;J ehfKj;J UikkfDk;> ty;ypGuk; kPdhl;rp kfDk;> fhyQ;nrd;w fdfk;khtpd; ;> fhyQ;nrd;w NahNf];tup> fhyQ; ];tup> fdNf];tup> rw;FUehjd; kpF je;ijahUk;> md;dhu;> fupfud;> Nte;jpud;> fpup[h MfpNahupd; md;G hepjp> jhuzp> jf;\dh> jD\h> jtf; h> GNshwpad;> mD[pad;> jhufh> h> lhdpnay; MfpNahupd; ghrkpF d;Nrh re;Njh\pd; md;Gg; G+l;lDk;
jpf;fpupiafs; 31.01.2009 Nau;kdpapy;
;GfSf;F:
0049 172 511 4634 0049 150 216 8469 0049 178 411 8735 0049 172 560 5622
- 67 -
;fs;.
;J js;sp paf;fhup- ;fyhNkh> jhlq;Fk;
gypahff; shfNth> ; vd;Wk; pg; gak; re;Njf- mq;Nf hk;> ehd; ;Fk; Kd; vd;W jhaj;ij
vOjpa fl;LiufSk; rpd;d tajpy; vdf;fpUe;j gaj;ijg; Nghf;fpapUe;J vd;Dila epidtpw;F te;jd.
jdJ ifapNy fl;bf; nfhz;L te;J Maj;jkhf epd;whs;;. Nga; gprhRf;Fg; gae;j khjpup ehd; fhl;bf; nfhs;sh tpl;lhYk;> ,Uk;Gj; Jz;ilf; fz;lhy; Nga; gprhR fpl;lTk; tuhjhk; vd;gjhy; kidtpf;Fj; njupahky; ehDk; xU
kPz;Lk; gioa yz;ld; ghyj;ijj; Nehf;fpa gazj;jpy; kidtp ,d;D- nkhU Kiw Vkhe;J tplf;$lhJ vd;g jhy;> ,izaj;jsj;jpy; gioa yz;ld; gpwpr; ,g;Ngh vq;Nf ,Uf;fpwJ vd;W
rpd;d ,Uk;Gr; rhtpia vdJ igapy; ,ufrpakhf vLj;J itj;Jf; nfhz;Nld;. rpd;d tajpy; vq;fs; Cupy; Gspab Kdpabj;J xU ,isQd; thahYk; %f;fhYk; ,uj;jk; ff;fp ,we;jjhfg; ghl;b nrhd;d fij Qgfk; te;jhYk;> mNj Neuk; Nfus lhf;lu; NfhT+u; mtu;fs; Nga;> gprhR vd;gnjy;yhk; ntWk; Vkhw;W> mg;gb vJTNk ,y;iy> mJ %lek;gpf;if vd;W Mjhu G+u;tkha;
Njbg; ghu;j;Njd;. yz;ldpy; ,Ue;J nfhz;L tug;gl;l me;jg; ghyk; ,g;- nghOJk; mupNrhdhtpy;jhd; ,Uf;fpwjh ,y;iy> mnkupf;fhtpy; mbf;fb gpu- gykhd tpisahl;L tPuu;fis tpw;W thq;FtJ Nghy> NtW ahUf;fhtJ me;jg; ghyj;ij mtu;fs; tpw;W tpl;lhu;- fsh vd;W njupe;J nfhs;tjw;fhfNt Njbg; ghu;j;Njd;!
kuru@thaiveedu.com
jpUkjp fjpu;fhkehjd; NfhNz];tup
aho;g;ghzk; - gUj;jpj;Jiw tPjp 1k; xOq;ifiag; gpwg;gplkhfTk;;> fdlh kprprhfhit tjptplkhfTk; nfhz;l jpUkjp fjpu;fhkehjd; NfhNz];tup mtu;fs; 12.01.2009 jpq;fl;fpoik fdlhtpy; fhykhdhu;.
md;dhu; fhyQ;nrd;wtu;fshd ifyhrgps;is - gftjp jk;gjpfspd; md;G kfSk;> fhyQ;nrd;wtu;fshd khzpf;fk; - nry;yk;kh jk;gjpfspd; md;G kUkfSk;> fjpu;fhkehjd; (ehjd; kh];lu;) mtu;fspd; MUapu; kidtpAk;; jpyPgd;> Rfe;jd; MfpNahupd; ghrkpF jhahUk;;; Fzul;zk;> fhyQ;nrd;w jpahfuh[h> fhyQ;nrd;w eFNy];tup (ikdh)> rNuh[pdpNjtp> [Ptuhzp(Nggp) MfpNahupd; md;Gr; rNfhjupAk;; mofk;kh> ,uj;jpNd];tup> gukehjd;> rz;Kfypq;fk;> Nerkyu;> Qhdhk;gpif> G];guhzp> Gdpjtjp MfpNahupd; ghrkpF ikj;JdpAk;; uhFyd;> Nfhghyd;> Tijo MfpNahupd; md;G khkpAk;; ftpjh> tdpjh> FKjpdp> kpjpyh MfpNahupd; rpwpa jhahUk;; rhjdh> rhape;jd;> gftj;jd;> rhapj;jpup MfpNahupd; ngupa jhahUk;; mdpf;fhtpd; mUik mk;kk;khTk; Mthu;.
19.01.2009 md;W md;dhuJ jfdf; fpupia ,lk;ngw;wJ.
kh.fjpu;fhkehjd; 905 568 3407 905 580 2789

Page 68
- 68 -
tPl;ilr; Rj;jk;nra;a rpy epkplk;!
xU tPl;ilr; Rj;jg; gLj;j rpy kzp Neuq;fNs Njitg;gLk;> Mdhy; ,U Foe;ijfSf;Fj; jhaha; ,Uf;Fk; gl;rj;jpy;> me;jr; rpykzp Neuq;fis ekf;F xJf;FtNj xU ngupa rhjid- ahf,Uf;Fk;. Mdhy;> ,ijNa ehnshd; wpw;F> xU gjpide;J epkplq;fis xJf;fpdhNy> ,uz;L ntt;NtW miw- fisf; nfhQ;rk; Rj;jk; gz;zptplyhk;. kpFe;j Neuj;ij md;whl> mj;jpahtrp- ag; gzpfspy; gpd;du; nrytplj; jhuhs khfg; Nghjpa Neuk; fpilf;Fk;.
Kjypy; jpl;lkpl;Lf; nfhs;Sk; gl;rj;;jpy;;> Fiwe;j Neuj;jpy; vt;thW tPl;L Ntiy fisf; ifahsyhk; vd;W njspT nfhs;syhk;.
Kjypy;> tPl;bYs;s kw;w FLk;g mq;fj; jpdiuf; nfhz;L> mq;Fk; ,q;Fk;; Nfl ;ghud;wp vwpag;gl;bUf;Fk;> tpisahl;Lg; nghUl;fs;> fhyzpfs; Nghd;wtw;iw mtw;wpd; ,lj;jpy; nfhz;lNgha; itf;- FkhWg; gzpf;fyhk;. ePq;fs; Rj;jk; nra;aj; Njitahd nghUl;fis Kjypy; ifAld; jpl;lkpl;Lf; nfhs;Sq;fs;.
njhiyNgrp vd;gJ ,k;khjpup RWRWg;G Neuq;fspy; kdijf; fiyf;Fk; vjpup. njhiyNgrp miog;G kzpiaf; nfhQ;rk; my;yJ Kw;whff; Fiwj;J itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ifapYs;s Ntiyapy; cq;fs; kdijr; nrYj;Jq;fs;. Rj;jk;
nra;Jnfhz;Nl NghFk;nghOJ> cq;fs;
Vacuum i NtfKk; mjpfupf;Fk;. Mdhy; FWf;fPL
Nky; F fs; Ntiyapd; Ntfj;ij kl;Lg; gLj;J
Njitahd tNjhL> cq;fs; nghd;dhd Neuj;ijAk; tPzhf;fptpLk;. KOkdJld; Ntiy RWRWg;gpy; tpiuthf> nra;a tpise;j fhupaKk; epiwNtwptpLk;.
,J kpfTk; Mokhfr; Rj;jg;gLj;j Ntz;bajy;y vd ePq;fs; jPu;khdpg;gij> tUlj;jpy; xupUKiw kl;Lk; Rj;jg;gLj;j Ntz;ba tplaq;fis>xU kioehspNyh> md;wpf; fLikahd gdpnga;J> ntspapy; Nghf KbahjepiyapYs;s ehSf;Nfh xJf;fp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
Kjypy;> Rj;jk; nra;aj; Njitahd nghUl;fis xU gpsh];bf; ngl;bapy; mLf;fpf; nfhs;Sq;fs;. ,jw;Fs; xU ghtpj;j> gioa toothbrush ,Ue;jhy;> ek; iffs; GFe;J Rj;jg; gLj;j Kbahj ,lj;ij> ,ijf;nfhz;L Nja;j;Jr; Rj;jg; gLj;j ,yFthf ,Uf;Fk;. mj;NjhL> Rj;jpfupg;G ,urhadq;fs; fye;j all-pur- pose wipes Nghd;wtw;iwAk; ifAld; Nru;j;Jf; nfhz;lhy;> xU Jilg;gpNyNa Fspayiw> rikayiw Nghd;wtw;wpd; Nkw;js ,lq;fis gsgsg;ghf kpDq;fr; nra;ayhk;. cq;fs; vacuum cleanercld; xU extension taiuAk; cld; ,izj;- Jf; nfhz;lhy;> nghUj;jg;gl;l ,izg;- igf; fol;lhkNy J}ukpFe;j miwf- Sf;Fk; mtw;iwf; nfhz;L nry;yyhk;.
KbahJ> khl;bf; n
nraw;ifg denture tab mtw;iw mbf;fb N fiwfis mtw;iw nfhs;Sq njhl;bapy Fspj;jTl Tilex fresh vd;w Rj cgNahfpj njhl;bapy gLj;jp> Nj
RUBAN P
®o ØflE› ÿ>V_

jha;tPL • ngg;gputup 2009 Pl;ilr; Rj;jk;nra;a
rpy epkplk;!
> cq;fs; FWf;fPL g; gLj;J uj;ijAk; Lk;NghJ> > nra;a
pLk;.
;jg;gLj;j hdpg;gij> j;jg;gLj;j ehspNyh> ntspapy; hSf;Nfh ;.
itahd ngl;bapy; ;Fs; xU Ue;jhy;> Kbahj ;Jr; Rj;jg; mj;NjhL> ;j all-pur- ifAld; g;gpNyNa ;wtw;wpd; kpDq;fr; anercld; ,izj;- ,izg;- miwf- y;yyhk;.
Vacuum ig Vw;fdNt miuthrpf;Fk; Nky; Fg;igfshy; epiwe;jpUe;jhy;> Njitahd kpd;dsit mjdhy; ngw
KbahJ> MfNt> Gjpa ciwnahd;iw khl;bf; nfhz;lhy; ey;yJ.
nraw;ifg; gy; nrl;bw;Fg; ghtpf;Fk; denture tables tiffis thq;fp itj;J> mtw;iw kyf; fopTj; njhl;bapy; mbf;fb Nghl;lhy;> mjpy;; gjpe;jpUf;Fk; fiwfis mwNt mfw;wptpLk;. vdNt mtw;iw Kbe;jNghJ> thq;fp itj;Jf; nfhs;Sq;fs;. mijg;Nghy;> Fspayiwj; njhl;bapy; Vw;gLk; fiwfis mfw;w> Fspj;jTld; clNd> filfspy; tpw;Fk; Tilex fresh shower daily shower cleaner vd;w Rj;jg;gLj;Jk; kUe;ij thq;fp cgNahfpj;jhy;> mbf;fb Fspayiwj; njhl;bapy; tpOe;J fiwfisf; f\;lg;- gLj;jp> Nja;f;Fk; njhy;iytpl;lJ.
Fspayiwapd; gj;Jepkplk; ,e;j miwiaj;jhd; Kjypy; Rj;jk; nra;ag; gofpf; nfhs;Sq;fs;. ,q;Fjhd; tpUe;jpdu; te;jhy; mbf;fb thrk; nra;Ak; xNu ,lkhf ,Uf;Fk;> mtu;fs; $u;e;J ftdpj;J kdjpy; Fwpj;Jf; nfhs;thu;fs;> ePq;fs; Fspayiw itj;jpUf;Fk; moif.
Milfs; fOTk; ,ae;jpuj;jpy;> Fspa- yiw kpjpabfs;> Vida ciwfisg; Nghl;Lf; fOTq;fs;. mit nfhQ;r Neuj;jpy; dryer,w;Fk; nrd;W> ePq;fs; Ntiyia Kbf;Fk; jWthapy; kPz;Lk; Fspayiwia myq;fupf;fj; jahuhf ,Uf;Fk;. nts;is epwj;jpy; Jthiyfs;> Jilf;Fk; Jzpfs;> kw;Wk; kpjpabfis thq;fpg; ghtpj;jhy;> ,yFthf rpwpjsT bleachcld; fye;J fOt> Rj;jkhf tUk;. epwk; kq;Fk; mghak; ,y;iy. nts;is epwj;jpy; Fspayiwapy; ,tw;iw itj;- jpUf;Fk; NghJ> Gjpjha; ,Ug;gJ Nghd;w Gj;Jzu;r;rp tUk;.
Fspayiwj; njhl;b> toilet bowlIr; Rw;wp cs;s ,lk;> kw;Wk; jiuapy; fplf;Fk; Kbfisf; iffshy; mfw;Wq;fs;. jiu ,tw;iw ,yFthf mfw;wyhk;.
Nrhg;Gfs; Nghd;wtw;iw mofpa> cil- ahj fz;zhb Nghd;w> tpjtpj tbtq;- fspy; fpilf;Fk; jl;Lf;fspy;> mofhf itAq;fs;. cq;fs; ifj;jpwDf;Nfw;w- thW rpe;jpj;J fiyeag;gLj;Jq;fs;. mj;Jld; Foe;ijfspd; gw;J}upiffis mofhd gpsh];bf; mug,y; mLf;fp itAq;fs;. ghu;f;f mofhfTk;> mNj rkak; Neu;j;jpahfTk; ,Uf;Fk;.
filfspy; tpw;Fk; premoistened disin- fecting wipes,d; cjtpAld;> toilet bowl,
70k; gf;fk; ghu;f;f...
®o ØflE› ÿ>V_ÁÈBV...?
RUBAN PEST CONTROL
KANTHAN 416•291•3997
T|Ô^ ÿ>V¶Ï\VΩ T|Ô^ ÿ>VauƒVÁÈÔ^ sBV√V ́ WÁÈB∫Ô^ g ̨B ∂ÁTM›m ÷¶∫ÔπKD ®o, ØflE› ÿ>V_ÁÈÔÁ· ∂≈ok ¿¬Ô ∂Áw•∫Ô^!
kQ;Rsh uh[ypq;fk;

Page 69
jha;tPL • ngg;gputup 2009
ROOMS / BASEMENT RENT
MARKHAM & 14TH& 2 bedroom basement/separate door Mani: 647 308 6673, 905 201 6673 

Page 70

MARKHAM & STEEL 2 bedroom basement 1 room for rent Vimala: 905 209 1321, 416 716 0629 

Page 71

MCCOWAN & DENISION 2 bedroom basement Kanapathipillai: 416 890 5273 

Page 72

BRIMLEY & LAWRENCE Separate door - 2 bedroom basement Mrs.Krishna: 647 342 9475, 416 587 2314 

Page 73

MCLEVIN & TAPSSCOTT 3 bedroom town house condo Priya: 416 754 7183, 416 455 7191 

Page 74

KENNEDY & DANFORTH 3 bedroom house Santhiran: 416 717 8979 

Page 75

BRIMLEY & STEEL 2 bedroom basement Tharma: 905 479 3024 

Page 76

VICTORIA PARK & FINCH basement for rent Jeya: 647 456 9830 

Page 77

MARKHAM &14TH AVENUE 2 bedroom basement for rent Mani: 905 201 6673, 416 917 8336 

Page 78

MARKHAM & ELLESMERE 10 tuxedo court. 1 room for rent Mrs.Thivyarajah: 416 430 0140 

Page 79

BIRCHMOUNT & ST.CLAIR tPl;bd; Nky; jsj;jpy;; 3 Bed room for rent Kumar: 416 269 8264 

Page 80

NEILSON & MCLEIVIN 1 bedroom for rent with furnished Sumathy: 416 609 8077 

Page 81

MCLEIVIN & TAPSCOTT 3 bedroom condo town house for rent/sale Priya: 416 754 7183, 416 455 7191 

Page 82

MORNINGSIDE & SHEPPARD 1 bedroom basement Tharmaraja: 416 283 8207 

Page 83

MARKHAM & ELSON 2 bedroom basement Ambikai: 905 209 7491 

Page 84

MARKHAM & ELSON 2 bedroom basement Mohana: 416 875 2467 

Page 85

WARDEN & LAWRENCE 3+1 HOUSE FOR RENT Paramasivan: 416 285 7669 

Page 86

MIDDLEFIELD & DENISION 2 bedroom basement Suganthy: 905 604 0145 

Page 87

MCCOW
4
_______
OTHERH
K
_______
22
_______
MAR Lu 3000 sq
_______
BRIM 3 b S _______
MORN
5 app
_______
MCC 2 bedroom
_______
BRAM
_______
NEILS Town ho
_______

- 69 -
MERE
rent 140
______
CLAIR
ed room
______
VIN
ished
______
OTT se for
7191 ______
PPARD
7 ______
ON
______
ON
______
NCE ENT
______ 9
ISION
______
MCCOWAN & 16TH AVENUE 4 bedroom house rent


Page 88
 Ravi: 416 662 6834
OTHERHOUS FOR SALOther
KEELE & FINCH Restaurant for sale


Page 89
 Raj: 416 716 2975
BRAMPTON House for sale 2200 sq feet- 4 bedroom


Page 90
 Kumar: 416 400 2222
MARKHAM & 16TH Luxury home- new home 3000 sq feet, 4 bedroom big house


Page 91
 905 509 7493
BRIMELY & STEELES 3 bedroom house for sale


Page 92
 Suganthy: 905 604 0145
MORNINGSIDE & FINCH 5 app/ 4 bedroom house . New house1900 sq.


Page 93
 Raja: 416 854 3165
MCCOWAN & FINCH 2 bedroom condo, 2 full washroom for sale


Page 94
 Senthil: 416 816 3406
BRAMPTON WOOD
– SANDAL-
3 bedroom house


Page 95
 Maran: 416 816 5555
NEILSON & ELLESMERE Town house 4 bedroom 3 washroom


Page 96
 Praba: 416 287 0965
416 264 8798
OTHEROTHERSEOther
TUTION FOR KIDS Kipling and finch (u of t student)


Page 97
 Lasavan 647 343 4223
DAY CARE (markham & ellesemere)


Page 98
 Malar: 416 431 2495, 416 844 4026
nra;J Ottonpark gyfhuk;
nfhLf;fg;gLk;
& Lawrence Prema:416-439-1599> 

Page 99

647-802-1599
PAINTING/ CARPET CLEANING 3B/R Housew;F Paint $450(With Paint)


Page 100
 Babu: 647-836-3647
COMPUTER REPAIR in Brampton


Page 101
 Rjd;: 647-409-2045
kzkfs; Njit
N[u;kdpapy; Chef Mfj; njhopy;GupAk; aho;g;ghzj;ijr; Nru;e;j 33taJ ,isQDf;F fdlhtpy; trpf;Fk; Sponsor nra;af;$ba ngz; Njit.
Tel: 94 11 259 0534 E mail: kvijaya@sctnet.lk

Page 102
- 70 - tPl;ilr; Rj;jk; nra;a...
68k; gf;fj; njhlHr;rp...
sink kw;Wk; toilet base Nghd;wtw;iwj; JilAq;fs;. ntz;fyg; gpbfs;> ePu;f;- Foha;fspd; Fkpopfs; Nghd;wtw;wpy; cs;s fiwfisg; Nghf;f mtw;iwAk; xU Rj;jkhd> fha;e;j Jzpnfhz;L JilAq;fs;.
Eiothapypd; gj;Jepkplk; ,e;j ,lj;ijj;jhd; Kjypy; tpUe;jhsp- fs; my;yJ ahu; te;jhYk; Kjypy; ftdpg;ghu;fs;. vdNt ,jw;Ff; nfhQ;rk; Kf;fpaj;Jtk;nfhLj;J> mofhf itj;Jf; nfhs;sf; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;. kw;wtu; fSf;F xU ey;y mgpg;gpuhak; cq;fis gw;wp Vw;gl xU ey;y tha;g;G.
kpjpabfisf; xUKiw FYf;fpg; Nghl;L> mOf;Ffs; ,Ue;jhy; mfw;Wq;fs;. gpd;du; me;j ,lj;jpy; gbfs; ,Ue;jhy;> ngUf;fp> Kd;thriy vacuum gz;zp tpl;lhy; ,yFthf ,Uf;Fk;. Nozzle cld; cs;s vacuum ghtpj;J (attachment ,y;yhjJ)> %iyfspy; cs;s fopT- fisr; Nru;f;fyhk;.
ad;dy;fspy; cs;s mOf;if(cs;Ns> ntspNa) window cleaners nfhz;L spray gz;zp> gpd;du; Rj;jkhd Jzpiaf; nfhz;L Jilj;Jtpl;lhy; gspr;nrd J}a;ikahf> njspthf ,Uf;Fk;. mj;J- ld;> fjtpd; Fkpopfs;> kw;Wk; moFf;F moF fUjp fjTfspy;> ad;dy;fspy; gjpf;fg;gl;bUf;Fk; rl;lq;fisAk; polish nfhz;L Rj;jk; gz;zptpl;lhy; mofhf kpspUk;.
Light switchfspy; gbe;jpUf;Fk; Nuiffis mOf;Fg; Nghfj; Jilf;f Ntz;Lk;. ,jw;F mjpf Neuk; gpbf;fg; Nghtjpy;iy.
 baseboards, kw;Wk; fjtpd; rl;lq;fisj; Jilf;fyhk;.
thrypd; cs;Ns ,lk; ,Uf;Fkhapd; yhtz;lu; third tPRk; jputpag; nghjp xd;iw xU rpW jl;by; Nghl;L itj;jhy;> mjpypUe;J tUk; eWkzk; tpUe;jhspfs; cs;Ns EioAk;NghJ Gj;Jzu;T nfhs;s itf;Fk;. ey;y Rfe;jkhfTk; ,Uf;Fk;.
,isQu;fSf;fhd ,ytr Mq;fpy tFg;Gf
eilngWfpd;wd
epyj;jpy; jlq;fis kpfTk; c
rikayi gjpide;J ahUf;Fk; thNw m Njitapy gLj;JtJ tPrpAk;> m

j;jk; nra;a...
,isQu;fSf;fhd
r Mq;fpy tFg;Gf;fs; eilngWfpd;wd
jha;tPL • ngg;gputup 2009
aseboards, lf;fyhk;.
;Fkhapd; ag; nghjp tj;jhy;> e;jhspfs; j;Jzu;T ;jkhfTk;
her ,Ue; jhy; mjpy; fOTtjw;Fk; Nghlyhk;> my;yJ ifahy; tpiuthff; fOtp gf;fNkilapy; mjw;Fz;lhd tray,y; fhag; cyu itf;fyhk;.
epyj;jpy; gbe;jpUf;Fk; fhyb> fhyzpj; jlq;fis ePf;fyhk;. ,it kuj;jiuf;F kpfTk; cfe;j xU topahFk;.
 mtw;wpy; ek; fz;Zf;- Fj; njupahkNy gbe;jpUf;Fk; gf;Bupah Nghd;wit mwNt ,lk; njupahky; mope;JtpLk;. cztpy; ,itfs; Nruhky; ,Ug;gJ Kf;fpaky;yth?
jpdKk; cgNahfpf;fj; Njitapy;yhj rikay; cgfuzq;fs; rikay; Nkil apy; ,Ug;gpd; (food processor, toaster oven, sandwich maker etc), mtw;iwf; fz;Zf;Fj; njupahj ,lKs;s cup- board,y; mLf;fp tpLq;fs;. ,lk; kpr;rk;. kw;wit ,Ue;jhy; mitfisf; nfhQ;- rk; xJf;fpitj;Jtpl;L> mtw;iwr; Rw;wp cs;s ,lj;ijAk;> me;j cgfuzq;- fisAk; nfhQ;rk; Jilj;J tplyhk;.
Garbage disposal gz;Zk; xU cgfuzk; rikayiwf;F cs;NsNa ,Ue;jhy;> mtw;wpy; nfhQ;rk; MuQ;Rg; goj; Njhy; fspd; JUty;fisAk; nfhQ;rk; I]; fl;bfisAk; Nghl;L tpl;lhy;> ey;y thridahfTk;> Rj;jkhfTk; ,Uf;Fk;.
rikayiw ad;dy;fisAk;> Fspu;rh- jdg; ngl;b> kw;Wk; mjd; gpbfisAk;> ed;whf mOf;Fg; Nghf mOj;jpj; Jil- Aq;fs;. Coffee maker ,Ue;J> mjpy; tpuy; milahsq;fs; gjpe;jpUe;jhy;> mij xU glass cleaner cgak; nfhz;L
rikayiwapd;
gspr;rplr; nra;ayhk;. kw;Wk;gb> all pur- pose cleaner nfhz;L> rikay; Nkilfs;> gjpide;J epkplq;fs; ahUf;Fk; rikayiw Nehf;fp ,Ue;j thNw mstshtg; gpbf;Fk;. Kjypy; Njitapy;yhj cgfuzq;fis mg;Gwg;
kw;Wk; nghUl;fs; gj;jpug; gLj;Jk; cup- boards Nghd;wtw;wpw;Fg; gad; gLj;jp> mtw;wpd; mOf;if mg;Gwg; gLj;jyhk;. Cupboardfspy; nfhl;bf; fplf;Fk; ruf;Fr; gLj;JtJld;> kPjkhd czit tPrpAk;> mtw;wpd; ghj;jpuq;fis dishwa-
71k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 103
jha;tPL • ngg;gputup 2009
70k; gf;fj; njhlHr;rp...
rhkhd;fis mg;Gwg;gLj;j> xU gioa gw;J}upifs; my;yJ Rtu;fSf;F tu;zk; G+rg; gad;gLj;Jk; gioa J}upif nfhz;L jl;btpLq;fs;> my;yJ vacuum cjtpAlDk;> neUq;fKbahj %iyf- isf; File;J mOf;Ffis mg;Gwg;- gLj;jyhk;. mjd;gpd;> xU xU mop nfhz;L JilAq;fs;. xU Jilg;gpNyNa jiuapy; xJq;fp ,Uf;Fk; nry;yg;gpuhzpfspd; Kb> mOf;Ffs; kw;Wk; J}rpfs; vy;yhk; me;jj; Jilg;gj;jpd; FQ;rj;jpy; ruz- ile;JtpLk;.
Baking soda nfhz;L> cq;fs; rika- yiw sink,w;Fs; J}tptpl;lhy;> ed;whfr; Rj;jkhtNjhL> thridahfTk; ,Uf;Fk;. gpd;du; xU nylon scrub nfhz;L ed;whf cuha;e;Jj; Nja;j;Jg; gpd; fOtptpl;lhy;> Foha;j;njhl;b gspr;nrd;whfptpLk;.
gLf;ifaiwapd; gjpide;J epkplq;fs; Kjypy; gLf;ifapd; tpupg;Gf;fis xOq;F gLj;jpagpd;> kw;w tplaq;fspy; ftdk; nrYj;Jjy; ey;yJ. fl;biyr; Rw;wpg; gutpapUf;Fk;> Gj;jfq;fs;> tpisahl;Lg; nghUl;fs; Nghd;wtw;iw xU cupboard cs;Ns my;yJ xU jl;L Nghd;w mikg;gpUe;jhy;> mjDs; mLf;Fq;fs;. gLf;ifapd; gf;fj;jpy;> md;W gbj;Jf; nfhz;bUf;Fk; gj;jpupif> rQ;rpiffs; jtpu kw;w vy;yhtpjg; Gj;jfq;fisAk; mg;Gwg;gLj;jp tpLq;fs;. gioa Gj;jfq;- fis recycle,w;Fg; Nghl;LtpLq;fs; my;yJ mtw;iwg; Gj;jf mykhupapy; xOq;fhf> mofhf mLf;fp itAq;fs;.
Milfs; fOtp> cyu;j;jp vLj;jpUe;jhy;> mtw;iw xU Rj;jkhd jiyaiz ciwapy; Nghl;L> mtutu; jj;jk; cilfisg; gpupj;njLf;Fk; tiuapy;> closet,d; cs;Ns xU kiwtpy; Nghl;L itAq;fs;. mNjNeuk;> fOt itj;jpUf;- Fk; cLj;jpa cilfis> xU bin,d; cs;Ns J}f;fpg; Nghl;L itj;jpUe;jhy;> washing machine,w;Ff; nfhz;L nry;Y tJk; Rygk;. xU ifahy; nghUl;fisj; J}f;fpf; nfhz;Nl kWifahy; J}rpia mjw;fhd rpW gQ;Rj; Jilg;gk; nfhz;L jl;Lq;fs;. xU gioa nts;isepw fhYiw my;yJ ifAiw ,Ue;jhy;> mij VjhtNjhu; cleaner,y; eidj;Jg; gpd;du; Jilj;jhYk;> nghUl;fs; ghu;f;fg; gspr;nrd ,Uf;Fk;. ,f;ifAiw> fhY- iwfis gpd;du; kWghtpg;gpw;F Kd;du; Rj;jkhff; fOtp itj;Jg; ghtpg;gpd; eyk;.
fbjq;fs;> kw;Wk; fhfpjNtiyfs;
vJTk; ,Ue;jhy;> xU folder,y; mtw;- iw xOq;fhfg; Nghl;L> cq;fs; night stand,y; ,Uf;Fk; drawer,y; Nghl;L itj;jhy;> gpd;du;> rkak; tUk;NghJ> mtw;wpd; Njitia MWjyhf vLj;Jg; ghu;j;J mtw;iwg; G+u;j;jp nra;af; $ba- jha; ,Uf;Fk;> my;yJ ghFgpupf;Fk; NtiyAk; ,yFtha; mikAk;.
tuNtw;giwapd; gj;J epkplq;fs; Kjypy; epyj;jpy; tPrp my;yJ nfhl;b ,Uf;Fk; nghUl;fis vLj;J mg;Gwg; gLj;Jq;fs;. nghUl;fis xUepiyg; gLj;Jq;fs;.
nry;yg; gpuhzpfspd; Kbfs; nfhl;bap- Ue;jhy;> mtw;iw lint brush my;yJ xU linen roller nfhz;L Kbfis xd;W Nru;j;J thUq;fs;. roller gad;gLj;j cfe;j ,lk; ehk; ,Uf;Fk; nkj;ij ehw;fhypfSk; nrhFR Nrhghf;fSkhk;.
Nrhghf;fSf;Fg; Nghlg;gl;bUf;Fk; F\d;> kw;Wk; mofpa Ntiyg;ghlike;j jiy aiz tiffis jl;bg;Nghl;L> kPz;Lk; mofhfTk;> Neu;j;jpahfTk; mLf;Fq;fs;. my;yJ Gjpjhf NrhghTf;F Nghu;j;Jk; Jzp ,Ue;jhy;> mijAk; khw;wp tpLq;- fs;. Neuj;jpw;F Neuk; tpj;jpahrkhfTk;> miwia rkaq;fspy; tpj;jpahrg; gLj;- jpAk; fhl;Lk;. xU khWjyhf ,Uf;Fk;. ek; iffs; EioaKbahj ,lq;fspy; vacuum nfhz;L tpiuthf xU treat- ment nfhLq;fs;. mj;Jld;> ,k;khjpup ,lq;fspy; ,Ue;J tPl;ltu; rhg;gpl xU ehSk; mDkjpf;fhjPu;fs;. ,jpy; rhg;gpLk; Jfs;fs;> Nrhgh ,Lf;Ffs;> jiyaiz ,Lf;Ffs;> kw;Wk; NrhghTf;Fg; gpd;dh- Yk;> fhu;g;ngl; jiuAs;s epyj;jpYk; tpOe;J mOf;Fk;> Fg;igAk; Nru tha;g;Gz;L.
Nkir myq;fhu tpsf;Ff; ftu;fis xU Rtu; ngapz;l; mbf;Fk; gpu\; nfhz;L J}rp jl;Lk; mNjNeuk;> vacuum cleaner nfhz;L gwf;Fk; J}rpiaf; nfhz;L Rj;jg;gLj;Jq;fs;. gy;g;Gf;fspy; Jilf;Fk; J}rpiaj; jl;Lk; Neuk;> tpsf;F Kd;idtpl gspr;nrd ntspr;rk; jUtijf; fhzf; $bajhf ,Uf;Fk;.
tpisahl;Lg; nghUl;fs;> fhyzpfs; mq;fpq;nfd rpjwpf; fple;jhy;> mtw;iw mtw;wpw;Fupa ,lj;jpy; itAq;fs; my;yJ xU basket,y; vLj;Jg;Nghl;L> Nru;j;J gpd;du; midtUk; te;jgpd;du;> vijnaij ve;j ,lj;jpy; itg;gJ vd;- gijj; jPu;khdpj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
,g;NghJ ghUq;fs;> cq;fs; tPl;bd; Rj;jk; cq;fSf;Nf gpbj;Jg; NghFk;.
manju@thaiveedu.com
- fld
• Loans
• Mortgage
• Insurance
• Traffic Tic
• Auto/Life

- 71 -
y; mtw;- s; night ; Nghl;L Uk;NghJ> vLj;Jg; f; $ba- Fgpupf;Fk;
;.
nfhl;b mg;Gwg; Uepiyg;
nfhl;bap- ;yJ xU s xd;W ad;gLj;j nkj;ij ;fSkhk;.
k; F\d;> e;j jiy > kPz;Lk; f;Fq;fs;. Nghu;j;Jk; ;wp tpLq;- rkhfTk;> rg; gLj;- ,Uf;Fk;. lq;fspy; U treat- ,k;khjpup g;gpl xU ; rhg;gpLk; iyaiz g; gpd;dh- pyj;jpYk; k; Nru
tu;fis k; gpu\; ;> vacuum J}rpiaf; ;g;Gf;fspy; ; Neuk;> ntspr;rk; Uf;Fk;.
hyzpfs; mtw;iw tAq;fs; g;Nghl;L> ;jgpd;du;> g;gJ vd;- ;fs;.
; tPl;bd; ghFk;.
• Loans
• Mortgages
• Insurance Claims
• Traffic Ticket
• Auto/Life Insurance
- fld; - mlkhdf;fld; - fhg;GWjp
• Scholarship Plan (RESP)
• Real Estate Related
• Credit Counselling
• Accounting
• Tax Services

Page 104
- 72 -
nghUshjhu rthy;fis ijhpakhf
nuhwd;Nuh tPl;Lr; re;ij
2008 brk;gH 11y; Cadillac fz;fhl;rpf;fhf> mYtyf Wayne Barwise Mw;wpa nrhw;nghopT. “jha;tPL” thrfu;f
,q;F NgRtjpy; ehd; kpfkfpo;r;rp milfpNwd;. cq;fis ICE tuNtw;fp- wJ. I]; vd;why; kpfTk; FspuhdJ ,J #lhdJ. ,J #lhf ,Ug;gjhy; cq;fs; midtUf;Fk; ed;wp. Nlhud;Nlh efhpd; Gfo; ngw;w nfhd;Nlh GNuhf;fH- fSf;F kpfTk; ed;wp.
I];#lhf ,Ue;jhYk; re;ijapy; tpahghuk; ke;jkhf cs;sJ. ,e;j fl;llq;fis rpwg;ghf tpw;gid nra;a Ntz;Lk; vd;w ,e;j cz;ik cWjpahf typAWj;JfpwJ. ek;ikr; Rw;wpAk; cs;s
Vancouver kw;Wk; Calgaryapy; f Clf nra;jpfs;> tUj;jk; jUtjhfTk; kw;Wk; Jauk; epiwe;jjhfTk; cs;sd.
fl;Lk; gzp epWj;jp itf;fg;gl;b
xU tUlj;jpw;F Kd;G ,Ue;jijtpl TSx45 rjtpfpjk; rhpe;Js;sJ. xapy; 100
m];jpthuj;Jf;fhf jiuapy; N nlhyHfs; Fiwe;J 147 nlhyhpypUe;J 40 nlhyUf;F te;jpUf;fpwJ. mnkupf;fh tpd; nlhyH 1.10ypUe;J 0.77 nlhyuhf
gs;sq;fs; mg;gbNa ,Uf;f Fiwe;jpUf;fpwJ. ,it midj;Jk; ahUk; vjpHghuhj msT kpfTk; Ntfkhf Fiwe;jpUf;fpwJ. vdNt Neuq;fs;
fhy;Nfhpapy; 500 nfhd;lNk
ek;kplk; rthy; tpLfpd;wd. nghUshju epiyik kPz;Lk; Kd;Ndwp> gioa
chpikAs;s fl;bl fl;Lkhd epiyf;F tUtjw;F kpfTk; fbdk; vd;W mwpFwpfs; njhptpf;fpd;wd. MapDk;> ICEd; tsHr;rpf;fhf ghLgLk; ehk;
rjtpfpjk; tpw;gid nra;ag;gl
jw;Nghija nghUshjhu rthy;fis ijhpakhf vjpHnfhz;L> ek; ePz;l
fld; nfhLj;jtH NkYk; fld; ehs; fhl;rpiaAk; kw;Wk; ,g;nghOJs;s #o;epiyfisAk; xd;W NrHj;J rpe;jpj;J tsHr;rpia vl;LtJ kpfKf;fpak;.
epWj;jptpl;lhH.
fLk; Nghl;bAs;s tzpfr;re;ijapy; nfhd;NlhNkdpak; jpl;lq;fis thq;F-
,jdhy; fl;Lkhdk; epWj;jg;g
gtHfs; vg;gb jq;fis kpf ed;whf ghJfhj;Jf; nfhs;fpwhHfs; vd;gJk;
nuhwd;Nuhtpy; kl;Lk; ,g;gb xd kw;Wk; ‘vij thq;FtJ’ vd;gij rhpahf KbT vLg;gJk; kpfTk; rkkhd Kf;fpa- Ks;s tp\aq;fs;.
,g;gb MFk; vd;w epiyAk;
E}W tUlq;fSj;F Kd;G Vw;gl;l nghUshjhu neUf;fbahd Neuq;fis gw;wp khHf;l;itd; jPHf;fjhprdkhff; $wpdhH. mtH $wpaij ,q;F Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd; ‘#hpad; gpufhrpf;Fk; NghJ tq;fpfs; Filfis nfhLf;fpd;wd> kio nga;a Muk;gpf;Fk; NghNjh mtH- fs; Filfis jpUk;g Nfl;fpwhHfs;’ ,d;iwa epiyiatpl md;iwa epiy mjpf cz;ikahdJ xd;Wk; ,y;iy ,d;W cyfk; ,Jtiu ele;jpuhj fld; gpbapy; rpf;fp jtpf;fpwJ. tzpfr;re;ij- apy; flid ahUk; jpUg;gpf; nfhLg;g- jpy;iy. NkYk; tq;fpfsplk; fld; nfhLg;gjw;F gzk; ,y;iy> my;yJ mtHfSf;F fld; nfhLg;gjw;F tpUg;gk; ,y;iy.
nuhwd;Nuh efhpd; nfhd;NlhNkdpa
S.P ELECTRONICS
midj;Jj; jkpo; thndhypfSk; Gjpjhf thq;Ftjw;Fk;> jpUj;jpf; nfhs;tjw;Fk;.
416 264 6400 2641 Eglinton Ave. Scarborough (Brimley & Eglinton)
chpik tzpfr;re;ij nrhw;fspy; ,jd;
tUlq;fs mHj;jk; vd;d? rpy jpl;lgzpfSf;F epjp
gy vz;z cjtp ngWtJ NkYk; NkYk; fbd-
nghpa epW khfpf;nfhz;Nl tUfpwJ. kw;Wk; kw;iwa
gzpfis jpl;l gzpfSf;F epjp cjtpngw Kba-
jpl;lgzpf Nt ,y;iy vd;gJ jhd; ,jd; mHj;jk;.
Nth nra ek;ik Nghd;w rpy mgptpUj;jpahsH-
fl;Lkhdj fSf;F ,J xU mD$ykhd tp\a
fs; Kbj;J khFk;. Vndd;why; tpahghuk; elf;Fk;
fg;gLfpwJ
,lj;jpy; Nghl;b Fiwthf ,Uf;Fk;. tpiyf;F thq;FgtHfs; ahhplkpUe;J
Cadillac f thq;f Ntz;Lk; vd;W rhpahf gFj;JzH-
ypUe;J gh tjw;F epjp cjtp ];jhgzk; cjTk;.
mD}fyk xd;uhwpNa ,g;nghOJ RkhH 150 Real Estate epWt-
jpl;lj;jpdh dq;fs;> Greater nuhwd;Nuh gFjpapy;
,e;j 1>70 nfhd;lNkdpak; mgptpUj;jp njhopypy;
epWtdk; mYtyf tsHr;rp %j;j JizjiytH> “jha;tPL” thrfu;fSf;fhf jkpohf;fk; nra;ag;gl;lJ.
py; ,jd;
tUlq;fs; jhd; Mfpd;wd. mitfspy; f;F epjp
gy vz;zpf;ifapyhd rpwpa kw;Wk; k; fbd-
nghpa epWtdq;fs; jq;fSila jpl;l
S.K. ghNy]; ; kw;iwa
gzpfis uj;J nra;aNth my;yJ Gjpa w Kba-
jpl;lgzpfis Muk;gpf;fhky; gpd;thq;f
- tPL tpw;gid Kftu; - ; mHj;jk;.
Nth nra;fpwhHfs;. MapDk; jw;NghJ j;jpahsH-
fl;Lkhdj;jpy; ,Uf;Fk; gzpfis mtH tp\a
fs; Kbj;J tpLthHfs; vd;W vjpHghHf;-
nfhz;l> Gfo; ngw;w Lanterra Nghd;w ; elf;Fk;
fg;gLfpwJ.
Kd;ddp epWtdq;fSld; ehk; njhopY- wT itj;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk;.
kw;Wk; Calgaryapy; fl;blq;fs;
fbdkhd nghUshjhu neUf;fbahd Neuq;fspy; ];jpukhd kw;Wk; ek;gfkhd epjp epiyik kpfTk; mtrpak;. nfhd;l- epWj;jp itf;fg;gl;bUf;fpd;wJ.
Nkdpak; chpikAld; nray;gLk; thbf; ifahsHfs; xU nfhd;Nlhit ve;j j;Jf;fhf jiuapy; Njhz;ba
epWtdj;jpypUe;J thq;fNtz;Lk; vd;gij J}z;Lk; nghpa fhuzq;fspy; ,JTk; xd;whFk;. epWtdk; mike;jpUf;Fk; s; mg;gbNa ,Uf;fpd;wd.
,lKk; tpiyf;F thq;FgtHfis ftUk; ,d;ndhU fhuzkhf ,Uf;fpwJ. ehk;
hpapy; 500 nfhd;lNkdpak;
York Centre KjyPL nra;Js;Nshk; ek; Kaw;rp ,jw;F xU rpwe;j cjhuzkhf jpfo;fpwJ. ;s fl;bl fl;Lkhdj;jpy; 90
kw;Wk; tpkhdj;jpypUe;J ghHj;jhy; fhl;rp njhpAk;Toronto Skyline, gw;wp ehd; tpw;gid nra;ag;gl;L tpl;lJ>
Fwpg;gpl tpUk;GfpNwd;. milahsk; fhzj;jf;f midj;J fl;llq;fisak;
;jtH NkYk; fld; nfhLg;gij
ePq;fs; ghHf;f KbAk;. Toronto Doninion Centre, Brook field place, the Royal York, The railway tracks and Union Station, epWj;jptpl;lhH.
kw;Wk; njw;F ikak; vd;W tpiutpy; miof;fg;gl NghFk; njw;F gFjpapYs;s ,lk;. ,J efuj;jpy; kpfTk; czHr;- l;Lkhdk; epWj;jg;gl;Ls;sJ.
rpia J}z;Lk; ,lq;fspy; xd;W. ,e;j gFjpapy; RkhH mWgJ yl;rk; rJu mbf;F> fyg;G> $l;LwT tsHr;rp jpl;lq; ; kl;Lk; ,g;gb xd;Wk; ,y;iy.
fs; epiwNtw;wg;gl cs;sd.
k; vd;w epiyAk; ,y;iy.
Cadillac fz;fhl;rp kw;Wk; Lanterra Mfpad njw;F ikaj;jpy; fl;lg;gLk; KjyhtJ fl;blk; MFk;. Air Canada Centref;F mUfpy; Maple Leaf Square ,Uf;Fk;.
fl;lg;gLfpwJ. mJ RkhH 18 yl;rk; rJu hplkpUe;J
Cadillac fz;fhl;rpapd; fz;Nzhl;lj;jp-
mb gug;gsT nfhz;lJ. mjw;F kpf Fj;JzH-
ypUe;J ghHf;Fk; NghJ ,J ekf;F xU
mUfpy; ,Uf;Fk; York Centre fpof;F cjTk;.
mD}fykhd epiyia jUfpwJ.
jpirapy; 17 yl;rk; gug;gsit nfhz;L xd;uhwpNah MrphpaHfs; Xa;T+jpa KjyPL
fk;gPukhf ,Uf;fpwJ. Mifahy; ehk;> ate epWt-
jpl;lj;jpdhy; KOikahd cilikAs;s
Vwj;jho 34 yl;rk; rJumb gug;gstpy;> gFjpapy;
,e;j 1>700 Nfhb nlhyH Real Estate
ehk; ek;Kila gq;fhsp LanterraTld; njhopypy;
epWtdk; ek;kpy; gyUf;Fk; mjpfkhf
NrHe;J ,e;j ,lj;jpy; gzk; rk;ge;jkhd hH gd;dp-
njhpahkypUe;jhYk;> 10>000 Nfhb
nghWg;ig epiwNtw;wg; NghfpNwhk;. ,Ue;jd.
nlhyUf;Fk; Nkyhd nrhj;Jfis ,e;j
ePz;l fhy mjpfg;gbahd KjyPL 100 cs;sd.
Cadillac fz;fhl;rp nfhz;Ls;sJ. FWfpa
NfhbnlhyUld; ehk; ciog;ig njhlq; ;fs; jhd;
fhy mbg;gilapy; ,y;yhky; ePz;lfhy
fg; NghfpNwhk;. ,J fijapd; xU gFjp ;Jtjw;F
mbg;gilapy; jplkhd nrhj;Jfis
jhd;. kPjp ,Uf;Fk; mWgJ yl;rk; rJu ;jhgdq;
epHthfk; nra;J Xa;T Cjpa re;jhjhuu;
mbAk;> mjd; nrhe;jf;fhuHfs; ahH f;F fld;
fSf;F gy tUlq;fs; tUkhdk; cz;L
vd;gJk;> rkKf;fpaj;Jtk; tha;e;j Ak; jhd;
gz;Ztjw;F VJthd ekKila
tp\aq;fshFk;. ,e;j
KjyPl;L rpwg;Gj;jpl;lj;jpd; kPJ ftdk; j;J Ie;J
nrYj;jg;gl;Ls;sJ.
ek;Kila ,lj;jpw;F tlf;fpy; kpf mUfpy; 6>50>000 rJu mb gug;gsT RONICS
,jd; tpisthf Ie;J> gj;J> kw;Wk;
cs;s fl;llk; Great West Life epWtdj;- gjpide;J tUl fhl;rp vy;iyfSf;F
jhy; fl;lg;gl;L tUfpwJ. Price water tzpfr;re;ijia njhiy Nehf;F
House Coopers mq;F FbNawg; NghFk; ghHitAld; ehk; ghHj;J tUfpNwhk;.
jiyik Fj;jiff;fhuHfspy; xUtH. NeHKfkhd kw;Wk; vjpHKfkhd Mfpa
mjw;F mLj;jhf> fpof;F gf;fj;jpy; ,uz;L Row;rpfis tzpf re;ij fle;J
kw;Wk; Maple Leaf Squaref;F mLj;J
;.
nry;Yk; vd;w cz;ikia ehk; vjpH
tlf;fpy; `hHthHl; gy;fiyfof ghHf;fpNwhk; kw;Wk; mjw;fhf jpl;lkpL
Xa;T+jpa epjpapd; Jizahy; Menkes fpNwhk;. vjpHKfkhd Row;rpfspd; ghij
epWtdj;jhy; 7>50>000 rJu mb gug;gs- apy; gj;jpukhf te;J NrUtjw;F Njit
tpy; xU fl;llk; fl;lg;gl;L tUfpwJ. ahd epjp gyKk; kw;Wk; gz trjpAk;
Telus epWtdj;jpd; jiyik mYtykhf ek;kplk; cz;L. ekf;nfd nrhe;jkhf
,J nray;gLk;. $Ljyhf> Air Canada ugh
jpl;lq;fis ehk; tsur;nra;fpNwhk;.
Centre fpof;F jpirapy; xU nghpa mitfSf;fhf tq;fpapy; ,Ue;J ehk;
epyg;gFjp cs;sJ. mJ Caisse de Depot fld; vJTk; thq;fg; Nghtjpy;iy. ,izapy;yhj NkYk; rhjid gpd;dzp
76k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 105
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 73 -

Page 106
- 74 - fle;j khjj;jpy;...
Nghiu epWj;jp kf;fis fhg;gjw;fhd> ghuhSkd;w cWg;gpdu; [pk; fupahdp]; mtu;fspd; $l;lj;jpy;. 31-1-09
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;> cq;fs; epfo;Tfisg
nuhwd;Nuhtpy; eilngw;w 150 kzpNeu njhlu; Row;rp Kiwapyhd “md;id miof;f
cz;zh Nehd;gpd;NghJ (19 Kjy; 25-01-2009)
fhyj;jpd; fl;lhak; epfo;tpy; 18-01-09
Harmony 2009 03-01-09
Harmony 2009 03-01-09
,yq;if muirf; fz;bj;J elh
IMHO-Youth Canada> aho; kUj
nuhwd;Nu
el
neLe

jha;tPL • ngg;gputup 2009 jj;jpy;...
;fs; epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;.
uth Canada> aho; kUj;JtgPl khztHfSf;Ff; ifnfhLf;f elhj;jpa “Breaking Barriers”
23-01-09
hd “md;id miof;fpwhs;” -2009)
uirf; fz;bj;J elhj;jg;gl;l khngUk; kdpjr;rq;fpyp vOr;rpg;Nguzp - nuhwd;Nuh 30-01-09
nuhwd;Nuhtpy; cs;s ,e;jpa Jizj; J}jufj;jpd; elhj;jg;gl;l ftdaPu;G epfo;tpy; 19-01-09
neLe;jPT kf;fs; xd;wpaj;jpd; “CUk; cwTk;” 03-01-09
www.inayam.net
416 400 6406
Red Carpet Real Estate Gjpa fpis jpwg;Gtpoh 21-01-09

Page 107
jha;tPL • ngg;gputup 2009
RatUj;Jif - jd;idj; jhNd Ntz;Lnkd;W tUj;Jjy; jw;Nghija fLfjp tho;tpy;> cyf- shtpa hPjpapy; rfy rKjhaq;fspYk; gy FLk;gq;fspd; epk;kjpia ,ufrpa- khfr; rPHFiyf;fpd;wJ> RatUj;Jif vDk; csg;ghjpg;G. Fwpg;ghf ,sk; ngz;fisg; gPbf;Fk; ,e;j tprpj;jpu kNdhepiyapdhy;> mtHfs; Ntz;L- nkd;Nw jk;ikj;jhNk ntt;NtW tpjq;- fspy; jhf;fp tUj;jpf; nfhs;fpwhHfs;. aho;efhpy; 1989k; Mz;L fj;Njhypf;f kjFU ,y;y njhlHgfj;jpy; gaq;fuf; Fz;LtPr;rpd; kj;jpapy;> rhe;jpafj;jpy; vd;dplk; cstsj;Jiz ngw;wpl te;j> jd; iffis gpNsbdhy; fPwpf; fhag; gLj;jpa gjpdhWtaJ khztpapd; mofpa Kfk; ,g;Ngh vd; Qhgfj;jpw;F tUfpwJ.
ej;jhH 2008 gz;biff;F Kd; nuhnwhd;- Nuhtpy;> jd;idj;jhNd gpNsbdhy; ntl;bf; fhag;gLj;Jk; gjpndl;L taJ rHtfyhrhiy khztpiar; re;jpj;jgpd;> $bf;nfhz;Nl tUk; ,e;j epiy NkYk; guthJ jLg;gjw;fhfTk;> ,ijg;gw;wpa tpopg;GzHtpid vk; kf;fspilNa Vw;gLj;Jtjw;fhfTk; ,f;fl;Liuia vOJfpd;Nwd;.
Ra tUj;Jif vd;why; vd;d? xUtH jd; cliy tUj;Jtjw;fhf> Ntz;Lnkd;Nw cldbahff; ifahSk; xU nray;ghNl Ra tUj;Jif vDk; Self Harm. ,jid> Rajhf;Fjy;> RajPq;F> cliyf; fPwpr; rpijj;jy;> capuhgj;jw;w Ntz;Lnkd;W nra;Ak; jPq;F> milah- sj;jpw;fhff; fhag;gLj;jy; vdg; gy ngaHfshy; miof;fyhk;. RatUj;Jif- ia Neub RatUj;Jif> kiwKf Ra tUj;Jif vd ,uz;lhfg; gphpf;fyhk;.
Neub Ra tUj;Jif
•
Self Harm – RatUj;Ji
cWg;Gf;fNs $ba mstpy; ghjpf;fg;gLfpd;wJ.
•
ek;gpf;i
•
mtHfs iffs;.
gaKWj
•
fhy;fs;.
• ,J •
tapw;Wg;gFjp.
Rk rpWfha ,y;iy
•
jiy.
•
•
,t;thW khHGg; gFjp.
jk; c
•
ghYWg;Gfs;.
vDk; k
xd;wpw;Fk; $ba Kiwfspy; jkJ
• cliy ,tHfs; tUj;jpf;nfhs;fpwhHfs;.
RatUj;Jifia ahH ifahs;fpwhHfs;? xUtiuAk; Fwpg;gpl;Lr; nrhy;y KbahJ. vy;yh tajpYKs;s rfy ,d> fyhr;rhu Mz; ngz;ghyhH> rKjhaj;jpy; ntt; NtW kdg;Nghf;F cilatHfs;.
rpWtHfSk; Ra tUj;Jifapy; gyH jhk; rpWtajpNyNa ,ij Muk;- gpj;jjhfr; nrhy;fpd;wdH.
rfytpjkhd cly; FiwAw;NwhH> rfy tpjkhdkdNeha; cs;stHfs;> Kf;fpa- khf vd;d tp\ak; ,t;thW jk;ikf; fLe;JaUf;Fs; js;spj; Jd;GWj;Jfpd;wJ vd;w czHit> thHj;ijfshy; ntspg; gLj;jpr; nrhy;y KbahjtHfs;> mij kdJs; mlf;fpg; GOq;fp jk;ikj; jhNk tUj;Jtjhy; MWjy; milfpwhHfs;.
,t;thW RatUj;Jifapy; Ra
,t;thW ghjpf;fg;gl;lthpd;
Vw;gl;bUf;Fk; ghhpa gpur;rpi
ntspg;Gw mwpFwpjhd; ,
Ra tUj cz;ik
•
RatUj rpyNu
•
jw;nfh epiwe;j jhd; j fhf> j fhg;ghw rpy rk ikj; j ntl;Ljy;
thHfs
•
$hpa MAjq;fshy;cliyf; Fj;Jjy;.
•
gpur;rpi
•
Njhiyf; fPwpf; fpopj;jy;.
•
Gz;fisj; Njhz;Ljy;.
jpUf;Fk rkhspg fpa Ra
•
cly; cWg;Gf;fisf; fbj;jy;.
fpd;whH
•
#l;bdhy; Njhiyr; RLjy;.
•
jk;ikj
•
,urhadf; fyitapdhy; Njhiy
typ jU vhpj;jy;.
•
•
Jd;gk; jiykapH> fz;> ,iik kapH Kjypa- tw;iwg; gpa;j;Jg; gpLq;Fjy;.
•
vYk;G KwpAk; tiu mbj;Jf; fhag;- gLj;jy;.
,Wf;fk Nghd;wt milt epiyf;f kPz;Lk
•
fOj;J> if> fhiyf; fl;Ltjhy;
fs;. ,uj;Njhl;lj;ijf; fl;Lg;gLj;jy;.
•
•
ghy;ag; gUtj;jpypUe;J jhq;nfhzhj; Jd;gk;.
gpur;rpi capuhgj;J tpistpf;fhj mstpy;
rfy c er;Rg; nghUl;fis cl;nfhs;Sjy;.
•
cly; hPjpahd Jd;GWj;jy;.
kiwKf Ra tUj;Jif
•
ghypay; Jd;GWj;jy;.
•
ftdkw;w Gwf;fzpg;G> myl;rpak;>
kuj;Jg;N gLtjw fSf;F jhNk
•
kJ mUe;Jjy;.
mf;fiwapd;ik.
jhf;Ff
•
Nghijt];J cgNahfpj;jy;.
•
•
cshPjpahd Jd;GWj;jy;. ngw;Nwhu; gps;isfspilNa ghFghL fhl;Ljy; - Favouration
Nfhgj;i
msTf;F mjpfkhf my;yJ kpff; Fiwthf czT cl;nfhs;Sjy;. Anorexia my;yJ Bulimia.
•
ypd; N Ntz;b
•
mbf;fb rj;jpu rpfpr;ir my;yJ ghhpa itj;jpa rpfpr;ir.
nra;tj
tiuKiwaw;w ghypay; cwTfs; - Sexual Promiscuity.
•
typia mDgt td;Kiwiaf; fhZjy;.
jkJ c
•
#jhLjy;.
• jkf;F Vw;gLk; mtkhd czHT> ntl;fk;> Fw;wTzHT NkyPl;lhy; ,t;thW jk;ikj;jhNk tUj;JgtHfspy; gyH
,og;Gf;fs;.
•
NghHr;#oy; Nghd;wtw;iw rpWtaJ Kjy; mDgtpj;jy;.
Kaw;rpf ,tHfs; kdk; kuj tsj;Jiz mij milahsq;fisAk; fpwhHfs;.
kiwKfkhfNt gpwhplkpUe;J nra;tJld;> kiwf;- mjd;
RatUj;Jif jtwhd ek;gpf;iffs;
gw;wpa
nrj;Jg;Ng typapdhy fs; jk;i
RatUj;Jifahy; gpd;tUk;
•
,J njhlHe;jpLk; jw;nfhiy Kaw;rp.
•
,ijf; Fzg;gLj;j KbahJ vd;w
fhag;gLj cz;iki Ntz;Lk;.

- 75 - f Harm – RatUj;Jif
mstpy;
ek;gpf;ifapd;ik.
•
mtHfs; ntl;LtJk;> Fj;JtJk;> gaKWj;JtJk; ntWk; ebg;G.
•
,J Rk;kh ftd nghpa Mgj;J xd;Wk; ,y;iy.
•
; jkJ ;fpwhHfs;.
hH
KbahJ. fyhr;rhu py; ntt; s;.
; j Muk;-
hH> rfy ;> Kf;fpa- jk;ikf; ;Jfpd;wJ y; ntspg; ;> mij kj; jhNk
hHfs;.
Lgl;bUg;- g;ghpaJ.
; tho;tpy;
s;
;nfhzhj;
yl;rpak;>
ngw;Nwhu; fhl;Ljy;
J ghhpa
rpWtaJ
a
s;
Kaw;rp. J vd;w
yypjh GUb
,t;thW ghuJ}ukhd fhaq;fisj; jk; clypy; Vw;gLj;JtJ Psychosis vDk; kdNeha;.
kdf;fpsHr;rpiar; rkhspg;gjw;F ,tHfs; vLf;Fk; jtwhd Kaw;rpNa> RatUj;Jif. ,t;thW ghjpf;fg;gl;lthpd; kdjpy;
•
,J Masochism vdg;gLk; ghypay;
Vw;gl;bUf;Fk; ghhpa gpur;rpidapd; ,d;gk; ngWtjw;fhfj; jk;ikj;jhNk
ntspg;Gw mwpFwpjhd; RatUj;Jif. Jd;GWj;jpf; nfhs;tJ.
kNdhjj;Jt itj;jpaH Dr. Kolk nra;j Ma;tpy; ,sk; ngz;fs; jk;ikf; fhag; hy; jhq;fKbahj jkJ
gLj;j Ntz;Lnkd;W czUk;NghJ mtHfspd; iffis I]; ePUf;Fs; itf;fr; nrhd;dhH. mtHfs; iffspy; ;rpiar; rkhspg;gjw;F ,tHfs;
typia czuhjgbahy;> rhjhuzkhd- tHfisf; fhl;bYk; mjpfkhd Neuk; whd Kaw;rpNa> RatUj;Jif.
jkJ iffis I]py; itj;jpUf;ff; $bajhf ,Ue;jJ. clypd; ,aw;if typ epthuzpahfpa Endorphin vDk; ghjpf;fg;gl;lthpd; kdjpy;
kUe;ij Crpahy; Vw;wpaTld; mtHfs; iffspy; typia czu Muk;gpj;jhHfs;. MfNt gpur;rpidahy; clypy; Vw;gLk; f;Fk; ghhpa gpur;rpidapd;
,urhad khw;wNk ,tHfis RatUj;- Jifiaf; ifahs itf;fpd;wJ vd;gJ pg;Gw mwpFwpjhd; ,J.
ep&gzkhfpd;wJ.
Ra tUj;Jifiaf; ifahs;gtHfs; ,t;thW jk;ikj; jhNk tUj;JtJ vjw;fhf vd;gJ mtHfSf;Fk; cstsj;- Ra tUj;Jif gw;wpa cz;ikj; jfty;fs;
JizahsUf;Fk;> itj;jpaHfSf;Fk; ed;F njhpAk;. jw;nfhiyahy; caphpof;f tpUk;ghJ> ,g;gb xUtpj czHitAk;
•
RatUj;Jifapy; ,we;J tpiwj;j- rpyNu jw;nfhiy Ghpfpd;wdH.
ijg; Nghy cly; kuj;Jg; NghapUg;gij
•
jw;nfhiy vz;zq;fs; kdjpy; epiwe;jpUe;j fhyfl;lj;ijj; jhz;b> jhd; jw;nfhiy Ghptijj; jLg;gjw; fhf> jw;nfhiyapypUe;J jd;idf; fhg;ghw;wpf; nfhs;tjw;fhfNt ,t;thW
epWj;Jtjw;fhf> czHtjw;fhfj;jhd; fhag;gLj;Jk; fhaq;fisg; nfhs;tH.
typia vd;whYk; jk;ikj; jhNk ,tHfs;> tof;fkhf jkJ gpwhplkpUe;J kiwj;Jf;
rpy rkaq;fspy; rpyH jpl;lkpl;L jk;- ikj; jhNk jhf;fp tUj;jpf; nfhs;- thHfs;.
•
gpur;rpidahy; jkJ gpuf;iQiag; gPbj; jpUf;Fk; kdj;Jaiu khw;wp> tho;itr; rkhspg;gjw;fhfj;jhd; jtwhd topah fpa RatUj;Jifapy; ,tHfs; FLk;gg; gpur;rpid> fhjy; gpur;rpid> cly; hPjpahd/ghypay; hPjpahd Jd;GWj;jy;> ngw;NwhH/ghJfhtyhpd; Gwf;fzpg;G Nghd;wtw;whNyh> guk;giu NehapdhNyh jhd; ,e;j gjpd;kg; gUtg; ngz;fSk;> rpy taJ $batHfSk; jk;ikj;jhNk ,t;thW ntl;br; rpijf;fj; J}z;lg;gL-
•
jk;ikj;jhNk Jd;GWj;Jtjhy; Vw;gLk;
fpd;wdH. gpur;rpidapdhy; jkf;Fs;Ns typ jUk; MWjiy mDgtpg;gjw;fhf.
,wg;gpd; gpd; Vw;gLk; tpiwg;Gg; Nghd;W
•
Jd;gk; ,Wf;fk;> Nghd;wtw;iw miltjw;fhf epiyf;fhjgbahy; kPz;Lk; fs;.
jUk; czHTfsw;w kd Nfhgk;> Mj;jpuk;> Vkhw;wk; ntspg;gLj;jp MWjy; - ,e;j MWjy; ePbj;J mtHfs; kPz;Lk; RatUj;Jifapy; cliy jhf;fp tUj;JtJ> ‘ehd; capUld; ,Uf;fpNwd;> vDk; MWjiy mtHfSf;Ff; nfhLf;fpd;wJ vd kNdhjj;Jtg; NguhrphpaH ikf;Nfy; ];NuhgH Dr. Michael Strober tpsf;Ffpd;whH.
•
gpur;rpidapd; jhf;fj;jpdhy; jkf;Fs; rfy czHTfSk; ciwe;J cs;sk; kuj;Jg;NghapUg;gjhy;> mjpypUe;J tpL- gLtjw;fhf> ,we;JNghd jk; czHT fSf;F cap&l;Ltjw;fhf jk;ikj; jhNk ,t;thW capuhgj;J tuhJ jhf;Ffpd;whHfs;. Ntjid jUk; jkJ Nfhgj;ij ntspg;gLj;jp> Rajhf;Fj- ypd; NghJ Vw;gLk; MWjy; ngw Ntz;ba jkJ Njitiag; g+Hj;jp nra;tjw;fhfNt jkJ cliy tUj;jp> typia Vw;gLj;jp> me;j typia mDgtpg;gjhy; kuj;Jr; nrj;Jg;Nghd jkJ czHTfisj; jl;b vOg;gpl Kaw;rpf;fpwhHfs;. ,tHfs; jkf;Fs; xU czHTkpd;wp kdk; kuj;J kbe;J NghapUg;gjhf cs tsj;JizahsUf;Fr; nrhy;thHfs;.
rpy ghlrhiyfspy; khzt khztpfs; xUtiug; ghHj;J xUtH rpy rkaq;fspy;> ,e;j tprpj;jpukhd gof;fj;ij fhg;gpabj;J nfhs;syhk;. Mz;fs; jkJ vjpHkiw czHTfis ntspg;gLj;jpg; gpwiuj; jhf;FthHfs;. Mdhy; ngz;fs; mjpfkhf jk; vjpHkiw czHTfis cs;slf;fp> jk;ikj; jhNk> jhf;fp tUj;Jfpd;wdH vd;gijAk; Fwpg;gpl Ntz;Lk;. Ma;Tfspdhy; RatUj;Jif gw;wpa $ba jfty;fs; ntspte;jpUf;- fpd;wd. ntl;Ltjd; fhuzk; vd;d? ,e;j epiy tUKd; jLg;gjw;Fk;> te;j gpd; Fzg;gLj;Jtjw;Fk; nra;a Ntz;ba topKiwfs; vd;d vd;gtw;iwg; gw;wpAk; ,g;Ngh $ba Ghpe;JzHT Vw;gl;bUf;- fpd;wJ.
nrj;Jg;Nghd czHTfis jkJ cly; typapdhy; jl;b vOg;Gtjw;fhfNt ,tH fs; jk;ik ,t;thW capuhgj;jpy;yhJ fhag;gLj;jpf; nfhs;fpwhHfs; vDk; cz;ikia> ahtUk; Ghpe;J nfhs;s
Anorexia vDk; Fiwthf czT cz;- gJ> Bulimia (,sturp lahdh Bulimia tpdhy; mtjpg;gl;ltH) vDk; $ba msT czT cl;nfhs;tJ vDk; ,t;tpuz;L
Ntz;Lk;. jk;khy; jhq;fKbahj jkJ
76k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 108
- 76 - Self Harm – RatUj;Jif ...
72k; gf;fj; njhlHr;rp...
jkJ kdjpw;Fj; Jd;gk; jUk; gpur;rpid- epiyfSlDk; njhlHGilaJ> RatUj; Jif. rhjhuzkhf Kjypy; czT cl;nfhs;Sk; gpur;rpidAld; Muk;gpj;Jj; jhd; gpd;G jk;ik fj;jpahy;> gpNsbdhy;> Crpapdhy; Fj;jp ntl;LthHfs;. nts;- isapd Nkw;fj;ijaH jhd; $ba mstpy; RatUj;Jifiaf; ifahz;lh- Yk; vkJ jkpo;r; rKjhaj;jpYk; ,ufrp- akhf ,J gutp tUtJ ftiy jUfpd;wJ. Perfectionism is a vice vd;gij czuhJ> Fiw xd;WNkapy;yhJ KOikahdtHfshf ,Uf;f tpUk;GgtH- fSk;> mg;gb KOikahf ehk; ,y;iy- Na vd;W jk;ik ntWg;gtHfSk;> Nfhgj;ij ntspg;gLj;jhJ> jkf;Fs;
fisr; nra;iffspdhy; ntspg;gLj;jhJ> Ngrp thHj;ijfs; %yk; ntspg;gLj;JtJ ed;ik jUk;. ngw;NwhH> ek;gpf;iff;- Ffe;j ez;gH> cwtpdH> cstsj;- JizahsH> kNdhitj;jpaH Nghd;w xUtUld; kde;jpwe;J NgRtJ kdg; ghuj;ijf; Fiwf;Fk;. jkJ vjpHkiw czHTfshd Nfhgk;> gak;> ntWg;G> Mj;jpuk;> Vkhw;wk; Nghd;wtw;iw cs;s lf;fp itj;jpuhJ> ntspg;gLj;jp ahUl- dhtJ NgRk;gb mtHfis Cf;Ftpf;f Ntz;Lk;. jkJ Jd;g czHTfis thHj;ijfshy; ntspg;gLj;j mtHfs; gofpaJk;> jk;ik ntl;bj; Jd;GWj;J- tij mtHfs; epWj;jp tpLtJ epr;rak;. mlf;fp thW J}z;lg;gLfpd;wdH.
jk;ikj; itj;Jg; jhNk GOq;Fgtu;fSk; tUj;jpf; nfhs;sj; ,t;-
,e;j wpf;F vd;gJ cstsj;Jiz mjpf cz;ik. gzKk; Torontotpy; fhyKk; rpfpr;irapd; Health nrythFk; ntw;
card vt;thW ,tHfSf;F cjtyhk;?
cld; cstsj;Jiz mspf;Fk; rpy itj;jpaHfs; ,Uf;fpd;wdH. ,izaj;
jsj;jpy; ,Ug;gti FLk;g Kjypy;> xNu xU n KbahJ Njhd;Wk;. kdepiyi jhw;ghpaj;i Ghpe;J tp MjuT> Fzg;gLj jFe;j r Jizahs is mi ,ijg;gw;w gj;jphpif> Nghd;w Ntz;baJ
Vd; ,t;t ntl;bf;nf nghUshjhu rthy;...
72k; gf;fj; njhlHr;rp...
Pension Fund epWtdj;Jf;F nrhe;jkhFk;. me;j ,lj;jpy; Vwj;jho ,UgJ yl;rk; rJu mb gug;gstpy; xU fl;llk; fl;L tjw;F mtHfsplk; jpl;lq;fs; cs;sd. mjw;F kpf mUfhikapy; Telus fl;llj;- jpw;F Nkw;F jpirapy; cs;s ,lj;jpy; ,d;ndhU ehw;gJ mLf;F khbNfhGuk; tug;NghfpwJ. mJ Fairmontf;F nrhe;j- khdjhFk;.
,e;j ,lj;jpy; KjyPL nra;ag;gl;Ls;s tsHr;rp jpl;lj;jpw;fhd nlhyHfs;> gq;F
ICEI tpw re;ij rhp Neuj;jpYk ngw;w mjpf vz;zpf;ifapyhd Xa;T+jpa epjpfs; %yk; %yjdk; Nghlg;gl;Ls;sJ. mtHfs; midtUk; ,e;j ,lj;jpy; ePz; lfhy nghWg;ig epiwNtw;w cs;shHfs;. NkYk; fLikahd nghUshjhu neUf;- fbAs;s Neuq;fspy; mtHfs; midt- Uk; epjp rk;ge;jkhd fhhpaq;fis ntw;wpfukhf epiwNtw;WthHfs;. fhyk; nry;yr; nry;y njw;Fikak; tsHe;J nfhz;Nl tUfpwJ. fbdkhd nghU- shjhu neUf;fb Neuq;fspYk; mJ
ele;J nj fz;fhl;rp tsHr;rp rk;ge;jkhd trjpfSk trjpAk; fhuzq;f fhuzk; v tJ fhu epfupy;yhj jahhpf;Fk tsHe;J Leaf tzpfr;re;ij [{iy Square kw;Wk; nfhz;Ljhd; fl;Lkhdg;gzpapy; fbdkhf Mf];l; tUfpwJ. khjq;fspy; ,Uf;Fk; ,Uf;fpwJ. Maple
NghJ ehk;
,d;iwa ,Jjhd;. xt;nthd;i ngapd;l; tsHr;rpah my;y. xt xNu kh nghUshj ghjpf;fg;gL tUk; xNu fg;gl khl Globemail nra;jp gph ehl;fSf;F fpNwd;) N Vw;wk; ga $wpaJ. gz;Zk; NkYk; ePq Yk; kw;W vg;gb Nk vd;gij mjd; nra it nghW flq;fpapU khw;wq;fs
rkPgj;jpy; fhy;Nfhp fl;blq;fs gl;bUe;jJ Njhz;ba fhy;Nfhpa As;s fl fl;Lkhdj tpw;gid epiy ti fhd;f;hPl; gg;gl;Ls;s gzk; fl ,jdhy; Calgary cz;ika nuhwd;Nuh ,y;iy. ,y;iy.
mnkhpf;f mjpYk; e spdhy; V

atUj;Jif ...
y;...
jha;tPL • ngg;gputup 2009
pur;rpid- ;gLj;jhJ> ;gLj;JtJ ;gpf;iff;- stsj;- Nghd;w J kdg; vjpHkiw ntWg;G> w cs;s p ahUl- f;Ftpf;f HTfis mtHfs; d;GWj;J- epr;rak;.
pd; ntw; rythFk; ealth card ;Fk; rpy ,izaj;
hPjpapy; Vd; ,jd; tpfpjhrhuk; Vwpf;- nfhz;Nl Nghfpd;wJ vd;gJ njhpa- tpy;iy> vd itj;jpa Ma;Tfs; nrhd; dhYk;> vk;kpilNa mbg;gil kdpj Nkk;ghLfshfpa md;G> m`pk;ir> rj;ak;> jHkk;> rhe;jp Kjypatw;wpd; filg;gpbg;- Gk; Ngh\izAk; Fiwe;jgbahy;jhd;> ,JNghd;w epiyfs; cUthfpd;wd vd;gJ vdJ fzpg;G. FLk;gq;fspy; md;Gk;> Ghpe;JzHTk; xw;WikAk; epytp- dhy; ngw;NwhHf;Fk; gps;isfSf;F kpil- apy; ey;y njhlHG ,Uf;Fk;. ngw;NwhH> kdpj Nkk;ghLfis jhKk; filg; gpbj;J> gps;isfSf;Fk; rpWtaJ Kjy; fw;gpg;gJ jdpkdpj MSik tsHr;rpf;F mj;jpthukpLk;. ,jd; gadhf xt;nth- Uthpd; Rakjpg;Gk; caHe;jpl> ehd; ,d;Gw;wpl gpwiuj; Jd;GWj;j Ntz;L nkd;w Njit> kiwe;NjhbtpLk;. ,t;thW xt;nthUthpd; jho;T kdg;ghd;ik kwe;jpl jpUg;jpahd tho;T> kfpor;rpahd FLk;gk;> Kd;NdwpLk; rKjhak;> xw;W- ikahd ehLfs;> xUq;fpize;j khdplk; vdg; nghw;fhyk; gpwe;jpLk; my;yth?
jeeva@thaiveedu.com
Xa;T+jpa l;Ls;sJ. ;jpy; ePz; s;shHfs;. u neUf;- midt- paq;fis s;. fhyk; tsHe;J nghU- k; mJ . Maple Uf;fpwJ. k; NghJ spy; ehk;
jsj;jpy; ghHj;jhy; cq;fs; #oypy; ,Ug;gtiuj; njhpe;J nfhs;syhk;. FLk;g itj;jpahplKk; Nfl;fyhk;. Kjypy;> jkf;F MWjy; jUk;> me;j xNu xU nraiy> ntl;Ljiy epWj;jNt KbahJ Nghyj;jhd; mtHfSf;Fj; Njhd;Wk;. Mdhy;> ghjpf;fg;gl;lthpd; kdepiyiaAk;> mthpd; gpur;rpidapd; jhw;ghpaj;ijAk; #oypy; cs;stHfs; Ghpe;J tpsq;fpf;nfhz;L> jkJ md;G> MjuT> mq;fPfhuj;jhy; ,tHfisf; Fzg;gLj;j cjt epr;rak; KbAk;. jFe;j rpfpr;irf;F NjHe;j cstsj; JizahsH> kNdhitj;jpahplk; ,tHf- is mioj;Jr; nry;yTk; Ntz;Lk;. ,ijg;gw;wpa tpopg;GzHit Cf;Ftpj;jpl gj;jphpif> thndhyp> njhiyf;fhl;rp Nghd;w Clfq;fs; mf;fiwnaLf;f Ntz;baJ kpf kpf Kf;fpak;.
Vd; ,t;thW ,sk; ngz;fs; jk;ik ntl;bf;nfhs;fpwhHfs;?. cyfshtpa
ICEI tpw;gjw;F njhlq;fpNdhk;. tzpfr; re;ij rhpe;J nghUshjhu tPo;r;rp ,Ue;j Neuj;jpYk; mjd; tpw;gid njhlHe;J ele;J njhz;Ljhd; ,Ue;jJ. Cadillac fz;fhl;rp kw;Wk; Nyd;nlHuh Nghd;w tsHr;rp milar; nra;tHfspd; gz rk;ge;jkhd ek;gfj;ikAk; kw;Wk; rfy trjpfSk;> vijAk; nfhz;L nry;tjw;F trjpAk; cs;s ,lKk; Mfpa ,uz;L fhuzq;fs; jhd; ,e;j ntw;wpf;F fhuzk; vd;W ehk; ek;GfpNwhk;. %d;wh- tJ fhuzk; juk;> juKs;s kw;Wk; epfupy;yhj tbtikg;G kw;Wk; mtu;fs;; jahhpf;Fk; cw;gj;jp nghUl;fspd; juk;.
,d;iwa nghUshjhu jftypd; rhuk; ,Jjhd;. ,J ,t;tsTjhd;. ePq;fs; xt;nthd;iwAk; xU mfykhd gpu];]hy; ngapd;l; mbf;f KbahJ midj;J tsHr;rpahsHfSk; xNu khjphpahdtH my;y. xt;nthUthpd; epjp epiyikAk; xNu khjphpahdJ my;y. NkYk; nghUshjhu tPo;r;rpahy; xt;nthUk; ghjpf;fg;gLthHfs; vd;whYk;> xt;nthU tUk; xNu khjphpahd mstpw;F ghjpf;- fg;gl khl;lhHfs;. fle;jkhjk; ntspte;j Globemail gj;jphpif ,jopd; njhopy; nra;jp gphptpd; fPo; te;j jiyg;G> rpy ehl;fSf;F Kd;G (ehd; gbj;jij $W fpNwd;) Nfhd;Nlh fl;blj;jpd; tpiy Vw;wk; gaq;fukhf epd;W tpl;lJ vd;W $wpaJ. ,g;nghOJk; gaj;ij cz;L gz;Zk; jiyg;G nra;jp mJ Mdhy; NkYk; ePq;fs; gbf;Fk; NghJ> td;$thp Yk; kw;Wk; fhy;NfhpapYk; epiyikfs; vg;gb Nkhrkhfpf; nfhz;L tUfpwJ vd;gij me;j fl;Liu tpthpf;fpwJ. mjd; nra;jp cz;ik jhd; nuhwd;Nuh- it nghWj;j tiuapy;> epiyik fl;Lf; flq;fpapUf;fpwJ> xU rpy rhjhuz khw;wq;fs; nra;jhNy NghJk;.
rkPgj;jpy; thd;$tH (Vancouver) kw;Wk; fhy;Nfhp (Calgary)f;F NghapUe;Njd;. fl;blq;fs; fl;Lk; gzp epWj;jp itf;fg; gl;bUe;jJ. m];jpthuj;Jf;fhf jiuapy; Njhz;ba gs;sq;fs; mg;gbNa ,Ue;jJ fhy;Nfhpapy; 500 nfhd;lNkdpak; chpik As;s fl;blq;fs; cs;sd. mtw;wpy; fl;Lkhdj;jpy; cs;s 90 rjtpfpjk; tpw;gid nra;ag;gl;L tpl;ld vohtJ epiy tiu gs;sk; Njhz;lg;gl;Ls;sJ> fhd;f;hPl; Ie;JhtJ epiy tiu epug;- gg;gl;Ls;sJ. fld; nfhLj;jtH NkYk; gzk; fld; nfhLg;gij epWj;jptpl;lhH. ,jdhy; fl;Lkhdk; epWj;jg;gl;Ls;sJ. Calgary kw;Wk; td;$thpYk; cs;s cz;ikahd #o; epiyfs; ,itjhd;. nuhwd;Nuhtpy; kl;Lk; ,g;gb xd;Wk; ,y;iy. ,g;gb MFk; vd;w epiy ,y;iy.
mnkhpf;fhitg; Nghd;W fdlhtpy; mjpYk; epr;rakhf nuhwd;Nuhtpy; tPLf- spdhy; Vw;gLk; gpur;rpidfs; vJTk;
,y;iy xU rjtpfpjj;Jf;Fk; Fiwthd 0.65 rjtpfpj mlkhdq;fs; jhd; jtwhd epiyapy; cs;sd. MdhYk; fdlhtpd; nfhd;lNkdpak; chpik tzpfr;re;jij rhpe;J nfhz;L ,Uf;fpwJ. Mdhy; mjdhy; Nkhrk; xd;Wk; Vw;gl;LtplhJ. xU tUlj;jpw;F 20>000 Gjpa fl;blq;f- is tpw;gid nra;tJ rhj;jpak; ,y;iy. NkYk; xU tUl Njitf;F mit Vw;w jhfTk; ,y;iy MapDk;> tzpfr; re;ijapy; Njitfs; rhpthd epiyapy; ,e;j tpw;gid msT Vw;ff;$baJjhd;.
RkhH Ie;J tUlq;fSf;F Kd;G 10>000 fl;blq;fs; tpw;gid nra;ag;gl;lJ xU ey;y tpahghukhf fUjg;gl;lJ. ,d;W 2008y; 50 rjtpfpjk; jhd; ehk; tpw;gid nra;Js;Nshk;. vdNt tpahghuk; 50 rj tpfpjk; rhptile;J tpl;lhy; (rkPgj;jpy; TSX rhptile;jJ Nghd;W) ehk; mjw;fhf kfpo;r;rp mila Ntz;Lk;. ,J fl;Lkh- dg; gzpapd; mtruj;ij Fiwf;fr; nra;Ak;> mjdhy; fl;Lkhdg; gzpapy; kPz;Lk; epiyahd tpw;gid tpiy epyTk;. mjdhy; fl;Lkhdr; nryT FiwAk;.
Mdhy; ,e;j msTf;F tpiy rhpAk; NghJ> ePq;fs; ve;j Gjpa fl;llj;ijAk; fl;b> mij tpw;gid nra;tJ vd;gJ rpukkhd fhhpak;. mJjhd; rkPg fhyq;- fspy; ele;J tUfpwJ. tzpfr;re;ij rhpthFk; NghJ> tpahghuk; tPo;r;rp milAk;> cw;gj;jpapy; kpf nghpa khW- ghlhd epiyfs; Vw;gLk;. NkYk; fl;blk; ,Uf;Fk; ,lk;> fl;blj;jpd; ,;d;iwa nghUshjhu #o;epiy apy;> xU nfhd;lNkdpak; fl;blj;ij thq;FtJjhd; ghJfhg;igAk; kw;Wk; jd;dk;gpf;ifiaAk; jUk; rpwe;j KbT vd;w fUj;ij ep&gpf;Fk; tz;zk; Cadillac fz;fhl;rp kw;Wk; yhz;nlHuh Mfpa ,uz;L epWtdq;fSk; thbf;if ahsHfSf;F Nrit nra;fpd;wd. NkYk; ehk; xU tp\aj;ij epidtpy; itf;f Ntz;Lk;. 2013d; Muk;gj;jpy; ICE fl;b Kbf;fg;gLk;. mjw;F ,d;Dk; 4 tUlq; fs; cs;sd. mg;NghJ ek; nghUshjhuk; ey;y epiyapYk; kw;Wk; kpfTk; Ntfkhf Kd;Ndwpf; nfhz;Lk; ,Uf;Fk;. ehk; mij vjpH ghHg;gJld; kl;Lk; my;yhky; mjpy; gzKk; KjyPL nra;J tUfpNwhk;. ,dpNkYk; njhlHe;J KjyPL nra;Nthk;. ek; tzpgtshfk; [dthpapy; jpwf;fg;- gLk; NghJ ePq;fs; mij ghHf;fj;jhd; NghfpwPHfs; vd;whu; mtu;.
skbales@thaiveedu.com

Page 109
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 77 -

Page 110
- 78 -
l a p h o t o g r a p h i e e s
karuna photogra
• Wedding Photography
• Bridal Portrait Sessions
• Custom Reception Slideshows
digimedia creation
• DVD Slideshows
• Custom Designed Albums
• Parent Albums
elegant memorable real
www.digimediaphot

from the firm foundations of creative photos
g r a p h i e e s t u n a r t
igimedia creations una photography
DVD Slideshows Custom Designed Albums Parent Albums
www.digimediaphoto.com
• Digital Proofs
• Digital Retouching
• Framed Prints & Canvases
416.467.4952
jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 111
jha;tPL • ngg;gputup 2009
gdpf;fhyj;jpy; thfdk; nrYj;J
,e;j tUlk; rw;W mjpfkhfNt gdp
,r;rhjdk; g+l;lg;gl;L jahhpf;fg;gLfpwJ.
cUfr; nr nfhl;bAs;sJ. fdlhtpy; ,Ug;gjhdhy;
Mdhy; mjid tPl;L kpd; rf;jpAld;
uT nra;A gdpf;F Kfk;nfhLf;f Ntz;baik
njhLg;gjtrpak;.
sjh vdT jtpHf;f KbahjJ. jtpHf;f Kbahjij
fpd;wjh Vw;Wf; nfhz;L Kd;NdWtJjhNd
nghJthfNt Nja;e;JNghd laHfs;
thfdj;jpd tho;f;if. vdNt jtpHf;f Kbahj ,e;j
tpgj;Jfis cz;Lgz;Zk;. mjpYk;
fhw;W m gdpapy; tpgj;Jf;fis vg;gb jtpHj;Jf;
gdpf;fhyj;jpy; Nja;e;JNghd laHfs;
thfdj;i nfhs;tJ vd;gij mwpe;jpUg;gJ mtrp-
tOf;Ftjhy; tpgj;Jfis Vw;gLj;jyhk;.
Mdhy; m aNk. mJTk; khrpkhjg; gdp aho;g;gh-
NkYk; gdpf;fhy laHfis ghtpg;gJNt
dj;jpd; f zj;jpNyNa gpurpj;jkhdJ. Vndd;why;>
rpwe;jjhFk;.
Vw;gLj;jy fdlhitg; gw;wp $wNtz;ba NjitNa
thfdj;i ,y;iy.
laHfspd; fhw;W mOj;jk; jtwhf
vdNt t ,Ug;gpd; tpgj;Jf;fis Vw;gLj;JtJld;> gdpf;fhyj;jpy; jhd; ngUksT thfd
laHfs; Nja;tijAk; Jhpjg;gLj;Jk;. tpgj;Jf;fs; Vw;gLfpd;wd. ,t;tpgj;Jf;fs;
vdNt gdpf;fhyk; kl;Lky;yhJ khjk; ngUk;ghYk; jtpHf;ff;$baitNa. gdp
xUKiw fhw;W mOj;jj;ij mtjh- VNjh vq;fs; fl;Lg;ghl;by; ,y;iy. mJ
dpj;J rhpnra;J itg;gJ laHfis
gdp vq jhd; tpUk;gpaNghJ tUk; epw;Fk; ehk;
$bafhyk; ghtpg;gJld; tpgj;J Vw;gL- jhd; mjid mDrhpj;J thfdj;ij
tijAk; jtpHf;fyhk;. ,jpy; ,d;DnkhU nrYj;Jtjtrpak;. gdpf;fhy tpgj;Jf;F
tplak; ftdpf;fTk;> Rw;whlypy; c\;z fhuzk; nga;Ak; gdp my;y. mJ nga;Ak; NghJ thfdk; epWj;jp ,Ue;jhy; tpgj;J Vw;glhJ. vdNt me;j thfdj;ij nrYj;JtJ jhd; fhuzk; vd nfhs;s Ntz;Lk;. nrYj;JtJ vDk;NghJ nrYj;- Jk; rhujpapd; mtjhdf; FiwTjhd; tpgj;ij Vw;gLj;JfpwJ. vdNt khrpg; gdpia vjpHnfhs;s rpy Fwpg;Gf;fis ftdpg;Nghk;.
gdpf;fhyj;Jf;F thfdj;ij jahHg;gLj;JtJ. thfdj;jpw;F ghtpf;Fk; vz;iz fdk; Fiwe;jjha; ,Ug;gjtrpak;. vdNt gdpf;fhy Muk;gj;jpy; Vw;fdNt cs;s vz;izia tba tpl;Ltpl;L fdk; Fiwe;j vz;izia epug;Gtjtrpak;. FspH fhuzkhf vz;iz ,WFtjhy; mJ thfdk; nrYj;Jtij ghjpf;Fk;.
FspH cq;fs; thfd gl;lhpia nghpJk; ghjpf;Fk;. tUlhtUlk; FspH fhyj; jhf;fj;jhy; mJ tpiuthfNt rf;jp ,oe;JtpLk;. Fspfhy Muk;gj;jpy; gl;lhp- fis ghPl;rpj;J mJ ey;y epiyapy; cs;sjh vd ftdpg;gjtrpak;. (NkYk; ,uT Neuq;fspy; ntspNa epWj;jg;gLk; thfdkhapd; ‘Block Heater’ ,idg; ghtpg;gJ eyk;. mNefkhd thfdq;fs;
fl;Lg;g ,y;iy epiy FiwAk; Ntisapy; cq;fs; laHfspd; fhw;W mOj;jKk; FiwAk;.
mJ j cjhuzj;jpw;F Ie;J ghif ntg;gepiy FiwAk;Ntis cq;fs; laHfspd; fhw;W xU ,whj;jyhy; FiwAk;
tpUk;g epw;Fk;.
cq;fs; thfd gpNuf;if mtjhdpf;fTk;.
ehk; jh mjpYk; vy;yh rpy;YfspYk; rkkhf mOj;jk; Vw;gLfpwjh vd rhpnra;aTk;. ,y;yhtpby; mOj;jk; $l ,Uf;Fk;
mDrh thfdj gf;fj;jpw;F thfdk; jpUk;Gk;.
nrYj;j gazk; Jtq;FKd;
gdpf;f iyl;fs; vy;yhk; rhpahf Ntiy nra;- fpd;wjh vd;gij ftdpg;gJld; mitfs;
fhuzk gdpahy; kiwf;fg;glhky; ,Uf;fpwjh vd mtjhdpj;J Jg;guT nra;Aq;fs;.
nga;Ak
‘Windshield florida’ epiwa cs;sjh vd;gjid mtjhdpg;gJld; thfdj;J Nkyjpfkhf xU fyd; itj;jpUq;fs;. gdpnghpjhf nfhl;Lk; Ntisfspy; Kd; fz;zhbia ,uz;nlhU epkplj;jpw;F
gdpia m nrYj;Jq fOtNtz;btUk;. ,y;yhky; khFk;.
Kd; fz;zhb Jg;guT ,Ug;gJ kpf Mgj;jhd tpla
ghijapy; cz;lh v mj;jifa thfdj;jpw;ypUf;Fk; gdp> gdpf;fl;b Mfpatw;iw KOikahf tpyf;FtJld;>
ijr; nrY kd ciy ad;dy;fspy; ,Uf;Fk; ciwgdpiaAk;
vg;NghJk; Jq;fs;. Kjyhtjh viliaf ghij tpy
,uz;lht gjd; Njh nry;Yk; F nrYj;j gdpf;fhyj jputfk; ,e;j md
gyH thf fz;zhbi jpUg;gPHfs xl;bf;nfh jpd; cs Rthrj;jpY ,ij fji itg;gjhy ,uz;L e jtpHf;fyh ntg;gepiy fhw;iw c Ntz;Lk;.
gpNuf; nr Njitfs gdpf;fhyj $ba ,i ePq;fs; t Fk; cq;f dj;Jf;Fk ,ul;bg;G

- 79 - f;fhyj;jpy; thfdk; nrYj;Jjy;
g;gLfpwJ.
cUfr; nra;Aq;fs;. Kd;fz;zhb Jg;g- rf;jpAld;
uT nra;Ak; tprpwp ‘wiper’ Jg;guthAs;- sjh vdTk;> mit rhpahf nray;gL- fpd;wjh vdTk; mtjhdpf;fTk;. gyH laHfs;
thfdj;jpd; NkNy gdp ,Uf;fj;jf;fjhf mjpYk;
fhw;W mij ‘Jg;guTg;gLj;Jk;’ vd laHfs;
thfdj;ij nrYj;j Kw;gLfpwhHfs;. Lj;jyhk;.
Mdhy; me;j gdp gpd;dhy; tUk; thf- tpg;gJNt
dj;jpd; fz;zhbia kiwj;J tpgj;J Vw;gLj;jyhky;yth? NkYk; ,j;jifa thfdj;ij nrYj;JtJ Fw;wKkhFk;. jtwhf
vdNt thfdj;jpw;F Nky; ,Uf;Fk; ;JtJld;> g;gLj;Jk;. J khjk; mtjh- laHfis
gdp vq;fs; ;J Vw;gL- ;DnkhU
fl;Lg;ghl;by; ,y;iy. ; c\;z cq;fs; FiwAk;.
mJ jhd; g;gepiy aHfspd; k;
tpUk;gpaNghJ epw;Fk;.
tUk;>
hdpf;fTk;.
ehk; jhd; mjid mDrhpj;J ; rkkhf
,Uf;Fk; ra;aTk;.
thfdj;ij nrYj;jNtd;Lk;;. gdpf;fhy tpgj;Jf;F ;
y nra;- mitfs;
fhuzk; ehk; jhd;> Uf;fpwjh a;Aq;fs;.
nga;Ak; gdp my;y.
cs;sjh thfdj;J
kplj;jpw;F spy; ;jpUq;fs;. Kd;
gdpia nrYj;Jq;fs;.
mg;Gwg;gLj;jptpl;L thfdj;ij
b Jg;guT hd tpla
ghijapy; VjhtJ tpgj;J> nehpry; cz;lh vd thndhypapy; mtjhdpj;J mj;jifa tPjpfis jtpHj;J thfdj;- gdpf;fl;b ;FtJld;>
ijr; nrYj;Jtjhy; fhyjhkjj;ijAk;> kd ciyr;riyAk; jtpHf;fyhk;. dpiaAk;
vg;NghJk; epiwa ngw;NwhYld; nrYj;- Jq;fs;. ,Utpjj;jpy; ,J cjTk;. Kjyhtjhf ,J thfdj;jpd; gpw;gFjpf;F viliaf; nfhLg;gjhy;> rWf;fp thfdk; ghij tpyFtij jtpHf;Fk;.
,uz;lhtJ> ngw;Nwhy; fyj;Jf;Fs; ePH gjd; Njhd;wp tpiwg;gjhy; ngw;Nwhy; nry;Yk; Foha;fspy; ciue;J thfdj;ij nrYj;j Kbahjhf;Ftij jtpHf;Fk;. gdpf;fhyj;jpy; ePH ciwtij jtpHf;Fk; jputfk; (Fuel de-icer) NrHj;JtpLtJ ,e;j mdHj;jj;ij jtpHf;Fk;.
gyH thfdj;ij tPjp Xuj;jpy; epWj;jp fz;zhbia Ruz;Ltij mtjhdpj;- jpUg;gPHfs;. ,it cq;fs; fhy;fspy; xl;bf;nfhz;LtUk; gdpahYk;> thfdj;- jpd; cs;Ns ,Ug;gtHfs; ntsptpLk; Rthrj;jpYs;s thfdj;jpd; cs; ntg;gepiyia rPuikf;Fk; ‘Fan’ ntspf;- fhw;iw cs;Ns nfhz;L tu itf;f Ntz;Lk;.
gpNuf; nraw;gLtjw;F Njitfs; gdpf;fhyj;jpy; thfdj;ij epWj;Jtjw;F $ba ,ilntsp Njitg;gLk;. vdNt ePq;fs; thfdk; Xl;Lk;NghJ> cq;fSf; Fk; cq;fSf;F Kd;dhy; cs;s thf- dj;Jf;Fk; ,ilNa cs;s ,ilntspia ,ul;bg;G klq;fhf $l;Lq;fs;. cq;fs;
nre;J}ud; GdpjNty;
- fhg;GWjp KftH -
thfdj;jpw;F ABS gpNuf; ,y;yhj Ntis- fspy; gpNuf;fpid njhlHr;rpahf mOj;jhJ tpl;Ltpl;L mOj;JtJ eyk;. xNuKiwapy; mOj;jpdhy; gpNuf; ,WFg; gl;L thfdk; tOf;fj;Jtq;fptpLk;. NkYk; gdpf;fhyq;fspy; VjhtJ jil tuyhk; vd epidj;jhy; Kd;ghfNt thfd Ntfj;ij Fiwf;fj; njlq;fptpl Ntz;Lk;. gdp nga;Ak; Ntisfspy; thfd Ntfj;ij nkJthf Fiwj;jy; mtrpak;.
thfdj;ij Muk;gpf;Fk; Ntisfspy; nkJthfTk; rPuhfTk; Ntfj;ij $l;L tJ Kf;fpak;. gyH thfdj;ij nrYj;j njhlq;fpaTld; jpBH vd Ntfj;ij $l;Ltjdhy; rpy;Yfs; gdpj;jplypy; Gije;J tpLk;. NkYk; cq;fs; thfdr; rpy;Y ePq;fs; nry;y vj;jdpf;Fk; jpir- apypUg;gij tpl Neuhf Muk;gpj;J gpd; nkJthf nry;Yk; jpirf;F jpUg;gyhk;. vg;gb Ntfj;ij nkJthf rPuhf $l;l Ntz;Lk; vd;gJNghy;> epWj;Jk; Ntisap- Yk; nkJthf Ntfj;ij Fiwg;gJ kpf Kf;fpakhFk;. cq;fs; thfdk; Automatic Mf ,Ue;jhy; Neutral,y; tpl;L nkJthf epWj;jTk;. vf;fhuzk; nfhz;Lk; jpBnud Ntfj;ij $l;lNth Fiwf;fNth $lhJ.
fhg;GWjpfs;
ePq;fs; gdpf;fhyj;jpy; thfdj;ij ghtpg;- gjpy;iyahdhy; fhg;GWjpia Kw;whf epWj;jhJ Comprehensive Coverage kl;Lk; itj;jpUq;fs;. ,J fsT> vandalism, jP Mfpatw;why; Vw;gLk; e\;lq;fis fhy;fis Ml;b mirj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
mtru Njitf;fhd ngl;b fPNo jug;gl;Ls;s gl;baypy; cs;s nghUl;fis xU ngl;bapy; itj;J> thfdj;jpy; itj;jpUg;gjtrpak;. ,g;gl;bay; mDgtj;jhy; jahhpf;fg;gl;lJ. vdNt ,it midj;Jf;FNk Njit Vw;glyhk;.
•
gas line antifreeze
•
lhHr; iyl;
•
Call Police Sign
•
Flares
•
#lhf itj;jpUf;f ey;y fk;gsp NghHit
•
rpy;Yfs; Gije;Jtpl;lhy; NghLtjw;F kzy;
•
KjYjtp kUe;Jfs;
•
Booster cable
•
shovel ,t;twpTiufs; “Nyl;lhf te;jhYk; Nyl;l];lhf te;Js;sJ”. vQ;rpa gdpf;- fhyj;ij tpgj;Jf;fs; ,y;yhky; thfdk; nrYj;j vd; tho;j;Jf;fs;.
senthuran@thaiveedu.com

Page 112
- 80 -
“me;jg; nghUis jpUL” vd %is fl;lis ,Lk; NghJ
n`hypt+l;by; kpfg; gpugy; akhd ,sk; ebif Winona Ryder
“The Age of Innocence” kw;Wk; ; “Little Women” glq;fSf;fhf Oscars tpUJf;fhf gupe;Jiu nra;ag;gl;ltu;. ,tu; 2001k; Mz;L khu;fop khjk; gd;dpnuz;lhk; jpfjp mnkupf;fg; nghyprhuhy; ifJ nra;ag;gl;lhu;.
$5>560.40 nlhyu; ngWkjpahd cil- fis Beverly Hills Saks, Fifth Avenue Storey; jpUbajhf ,tu; kPJ Fw;wk; Rkj;jg;gl;lJ. mtu; jpUbaij filapy; ,Ue;j fkuhf;fs; fr;rpjkhf gjpT nra;- jpUe;jd.
kpy;ypad; nlhyu; tUkhdk; cs;s xU ebif Nftyk; xU Iahapuk; ngWkjp- ahd nghUis fsntLg;gjh? vd;W nghyprhu; kl;Lky;y ePjpkd;wNk Mr;rup- ak; mile;jJ.
“mLj;j glj;jpy; ehd; Kleptomania fjhghj;jpuj;jpy; ebf;f ,Ug;gjhy; ,g;gbr; nra;Njd;” vd;W ebif Winona Ryder ePjpkd;wj;jpy; $wpdhu;.
Mdhy; ,jw;F Kd;dUk; ,e;j ebif ,uz;L ,lq;fspy; jpUb cs;shu; vd;W re;Njfpf;fg;gl;lJ.
2002 etk;gu;> gd;dpnuz;lhk; jpfjp ,e;j tof;fpd; kPJ jPu;g;G toq;fg;gl;lJ.
MW ngz;fSk;> MW Mz;fSk; mlq;fpa [_upfs; rig ebif Winona Ryder Fw;wthspjhd; vd;W Vfkdjhf jPu;g;G toq;fpaJ.
,e;jf; Fw;wj;jpw;fhf Winona Ryder %d;W tUlr; rpiwj;jz;lizia mDgtpj;- jpUf;f Ntz;Lk;. nghUshjhu fhuzj;- jpw;fhf Winona Ryder jpUltpy;iy vd;W ePjpkd;wk; jPu;khdpj;jjhy; ,e;jj; jz;l- izapy; ,Ue;J ebif jg;gptpl;lhu;.
%d;W tUlfhy xj;jpitf;fg;gl;l ed; dlj;ijg; gpizapYk;> 480 kzpj;jpah- yq;fs; r%f Nrit nra;a Ntz;Lk; vd;Wk; ,tUf;Fj; jPu;g;G toq;fg;gl;lJ.
fpyupapd; fijiag; ghUq;fs;. fpyupf;F jpULtjw;fhd ve;jj; Njit- Ak; ,y;iy. mts; xU kj;jpaju FLk;- gj;ijr; Nru;e;jts;. ey;y cj;jpNahfk;> Risahd rk;gsk;. MdhYk; xU nfl;l gof;fk;. njhlu;e;J fsntLj;Jf; nfhz;Nl ,Ue;jhs;.
“Kjypy; ehd; NjdPu; filapy; ,Ue;J xU fuz;bia fsntLj;Njd;” vd;W mts; jd;idg;gw;wp mwpKfk; nra;fpd;whs;.
“me;jf; fuz;bahy; vdf;F xU tpj gpuNahrdKk; ,y;iy. Mdhy; mij fsntLf;f Ntz;Lk; vd;W Njhd;wpaJ.”
“njhlu;e;J gy fsTfs; nra;Njd;. ,utpy; jpBnud tpopj;njOe;J vdJ jtWf;fhf fz;zPu; tpl;L mONtd;. ,dp Nky; xU NghJk; jpUlf; $lhJ vd;W jPu;khdk; vLg;Ngd;. Mdhy; kWehs; kWgbAk; xU nghUis jpUbf; nfhz;L tUNtz;.”
,J jkuhtpd; fij.
jg;Gf; jkuh jdJ kdJf;Fs; Gijj;J itj;-
fz jpUe;j me;j ,ufrpaj;ij ntspapy; nrhy;y KbahkYk;> mNj rkak; me;j
,utpy; tPL tplaj;jpy; ,Ue;J kPs KbahkYk;
Ntiyia jtpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;.
iaf; fh paj;ijNa mts; nra;fpd;w fhupaj;ij epidf;f
nfhs;is mtSf;Nf ntl;fkhf ,Ue;jJ. Mdh-
kdNeha; Yk; kWgb kWgb me;j ntl;fk; nfl;l Ntiia nra;J nfhz;Ljhd; ,Ue;jhs;.
xU ,yl khl;lhu;fs murhq;f cj;jpNahfj;jpy; cau; mjpfhup-
kzpf;$L> ahf ,Ue;j mtSila fztNuh> cau;
ghL ,y;y fy;tp gbj;Jf; nfhz;bUe;j mtSila
fs; jpUb gps;isfNsh ,e;j Nftyj;ij mwpe;J
jpULfpd;w tplf; $lhJ vd;gjw;fhf ngUk;ghL
fSila gl;lhs;.
xU J}R.
nn``hhyypptt++ll;;;; eebbiiff WWiinnoonn
filrpapy; xU ehs; filnahd;wpy;
rpy nghU mofhd nrUg;ig jpULk; NghJ khl;bf;
kdNeha; nfhz;L nghyprhuplk; xg;gilf;fg;gl;lhs;.
glglntd Fk;. cly xU nrUg;Gf; filiaNa thq;ff; $ba
nghUis rPkhl;b xU nrUg;igf; fsntLf;f
,Lk;. Ntz;ba mtrpak; vd;d?
Fwpf;fg;gl xU nrUg;gy;y> ,Jtiu ,UE}W
gpwF jh nrUg;Gfis fsntLj;Js;sjhf jkuh
gjl;lk; vy thf;F%yk; mspj;jhs;. me;j nrUg;G-
Fs; Vw;gL fspy; xd;iwf; $l mts; mzpatpy;iy.
nfhs;sNt vy;yhNk kpf gj;jpukhf xU mYkhup- apy; itf;fg;gl;bUe;jJ.
jpUba ng ghtpf;f k ,g;gbAk; jpUlu;fsh? vd;W cq;fSf;F
iw xspj Fog;gkhf ,Uf;Fk;. Fok;ghjPu;fs;.
my;yJ v ,Jjhd; Kleptomania vd;W miof;fg;
thu;fs;. gLk; kdNeha;. nghUl;fis jpUl Ntz;Lk; vd;W vOfpd;w Nkhrkhd xU
,e;j jpUl kdNeha;.
khf ngz fhuzk; “mllh> mjdhy; jhd; jpUlu;fspd;
ngUk;ghY vz;zpf;if mjpfupj;J tpl;lJ” vd;W
me;j];j;j

;jg; nghUis jpUL” vd;W s fl;lis ,Lk; NghJ...?
jha;tPL • ngg;gputup 2009
;J itj;- ntspapy; ak; me;j bahkYk;
epidf;f . Mdh- k; nfl;l Ue;jhs;.
; mjpfhup- uh> cau; tSila mwpe;J gUk;ghL
nahd;wpy; khl;bf; g;gl;lhs;.
;ff; $ba ntLf;f
,UE}W hf jkuh nrUg;G- patpy;iy. mYkhup-
q;fSf;F ;ghjPu;fs;. iof;fg; jpUl khd xU
lu;fspd; ” vd;W
jg;Gf; fzf;F Nghl;LtplhjPu;fs;.
,utpy; tPL GFe;J nfhs;is mbf;fpd;w NtiyiaNah> my;yJ topapy; fj;jp iaf; fhl;b topg;gwp nra;fpd;w fhu- paj;ijNah> tq;fpapy; GFe;J jpBu; nfhs;isiaNah ,e;j Kleptomania kdNeha; cs;stu;fs; nra;tjpy;iy.
xU ,yl;rk; nlhyu; gzj;ij jpUl khl;lhu;fs;. Ngdh> nrUg;G> Gj;jfk;> kzpf;$L> ngd;rpy; vd;W jkf;F gad;- ghL ,y;yhj nghUl;fis kl;Lk; ,tu; fs; jpUbf; nfhz;bUg;ghu;fs;. ,tu;fs; jpULfpd;w nghUl;fspd; ngWkjp ,tu;- fSila tUkhdj;Jld; xg;gpLk; NghJ xU J}R.
rpy nghUl;fisf; fz;lJk; Kleptomania kdNeha; cs;stu;fspd; ,jaj;Jbg;G glglntd;W mjpfupf;Fk;. iffs; guguf;- Fk;. cly; gjl;lk; milAk;. “me;jg; nghUis jpUL” vd;W %is fl;lis ,Lk;.
Fwpf;fg;gl;l me;jg; nghUis jpUba gpwF jhd; mtu;fspd; ,jaj;Jbg;G> gjl;lk; vy;yhNk rPuhf tUk;. jq;fSf;- Fs; Vw;gLk; ngUk; cghijia jPu;j;Jf; nfhs;sNt ,tu;fs; jpULfpd;whu;fs;.
jpUba nghUl;fis ,tu;fs; xU NghJk; ghtpf;f khl;lhu;fs;. ,ufrpakhf mtw;- iw xspj;J itj;J ghJfhg;ghu;fs;. my;yJ vq;fhtJ J}ukhf vwpe;J tpL thu;fs;.
,e;j jpUl;L tpahjp Mz;fistpl mjpf khf ngz;fSf;Nf cs;sJ. mjw;Ff; fhuzk; njupahJ. ,e;jg; ngz;fSk; ngUk;ghYk; r%f nghUshjhu me;j];j;jpy; cau;e;jtu;fs;.
- rpth Rg;uh -
Nkaupd; kidtpah ,Uf;fyhk;> ebif ahf ,Uf;fyhk;> xU itj;jpaupd; kidtpahff; $l ,Uf;fyhk;. jpULthu;- fs;. xU ehs; khl;bf; nfhs;thu;fs;.
,e;j Kleptomania kdNeha; cs;stu;- fSf;F ngUk;ghYk; ,d;DNkhu; kd NehAk; ,Uf;fyhk;. ngUk;ghYk; mJ Mood disorder Mf ,Uf;Fk;.
Kleptomania vd;fpd;w ,e;j kdNeha; 35 taJ cilatu;fis ruhrupahfg; ghjpf;fpd;wJ. Mdhy; Ie;J taJ Foe;- ijAk; ,e;j Nehahy; ghjpf;fg;gl;Ls;- sJ fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. xU tiu ,e;Neha; ghjpj;jhy; Rkhu; 16 tUlq;fs; gPbj;jpUf;Fk;.
,e;j kdNeha; Vd; tUfpd;wJ vd;gJ ,J tiu njupahkNy ,Uf;fpd;wJ. %isapy; cs;s ,urhadg; nghUshd Serotonin ,jw;F xU fhuzk; vd;W $wg;gLfpd;wJ.
cz;ikahd jpUlu;fspy; ,Ue;J ,e;j kdNehahspfis vt;thW NtWgLj;JtJ? Kleptomania kdNeha; cs;stu;fs; jkf;F nghUshjhu uPjpahf ve;jg; gaDk; ,y;yhj nghUl;fisNa jpUL thu;fs;. rhjhuz jpUlu;fisg; Nghy
tt++ll;;;; eebbiiff WWiinnoonnaa RRyyddeerr
Kd; $l;bNa jpl;l kpl;Lj; jpUlkhl;lhu- ;fs;. jpBnud vOfpd;w xU kd Ntfj;jpy; jpULfpd;whu;fs;.
njhlu;e;J jpULthu;fs;. Mdhy; mtu;fs; jpUba nghUl;fs; mtu;fisg; nghWj;j tiu ve;jtpj ngWkjpAk; mw;W ,Uf;Fk;. me;jg;nghUl;fis jkJ NjitfSf;fhf ,tu;fs; ghtpf;fkhl;lhu;fs;.
1838k; Mz;L Kjd; Kjyhf ,e;j Kleptomania kdNeha; gpuhd;R ehl;L ghlj;jpl;lj;jpy; cj;jpNahf g+u;tkhf mwpKfk; nra;ag;gl;lJ. ,e;j Nehia Fzg;gLj;jyhk;. mjw;F Nehahspfs; kdNeha; itj;jpau;fsplk; nry;yNtz;Lk;.
Kleptomania kdNeha; cs;sJ vd;W $wp rl;lj;jpd; gpbapy; ,Ue;J xU jpUlu; jg;gptpl KbahJ. mnkupf;fh kw;Wk; gpupl;ldpy; $l ,e;j kdNehahsu;fs; rl;lj;jpd; gpbapy; ,Ue;Jk;> jz;lid apy; ,Ue;Jk; jg;g KbahJ. ePjpkd;wk; tpjpf;fpd;w jz;lidia mDgtpj;jhf Ntz;Lk;.
siva@thaiveedu.com

Page 113
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 81 -

Page 114
- 82 If -
you want to be a milliona act like one
gy gzf;fhuHfis fle;j ,U jrhg;jq; fshf mtjhdpj;jjpy; rpy tplaq;fis czu Kbe;jJ. mtHfs; gzj;ij> KjyPl;il tho;f;ifia tpj;jpahrkhd ghHitapy; ghHf;fpwhHfs; vd;gJ Gydh Fk;. gzf;fhuH vd;gJ gzj;ij tpj;jp ahrkhf ghtpg;gJ vd;W epidj;J mtH fs; tHj;jfj;ij vg;gb elj;JfpwhHfs; KjyPl;il vg;gbr; nra;fpwhHfs; mtHf- spd; epjp ,ufrpaq;fis mwpe;Jnfhs;s tpUk;GfpwhHfs;.
Mdhy;> ,g;gbj; NjLgtHfs; jtwhd ,lj;jpy; NjLfpwhHfs;. gzf;fhuHfs; gzk; gz;z gy EZf;fkhd eltbf;- iffspy; yl;rhjpgjpfshf tuKd; mtHfsplk; yl;rhjpgjpf;fhd vz;zk; ,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gb elf;f Ntz;Lk;. mg;gb Mdhy; jhd; mtdhy; ,yl;rhjp- gjpahf tu KbAk;.
fdlhtpd; nghpa gzf;fhuuhd Kenneth Thompson xUthplk; NgRk; NghJ Do not water the wine vd;W $wpapUe;jhH. xU rpwpa ,yFthd ,e;j Gj;jpkjpapy; epiw- ag; nghjpe;Js;sJ. ,jDila nghUs; juhjuj;ijf; Fiwf;fhNj vd;gjhFk;. nry;te;jk; ngUf;FtJ cdJ Nehf;fkhf ,Ue;jhy; ey;y jukhd ePz;l fhyj;jpw;F epiyj;J gzk; gz;zf;$ba KjyPL- fspy; Kjypl Ntz;Lk;.
Kf;f
juk; Fiwe;j KjyPLfs; cq;fsJ
md;gpw;F ƒ¬] ®[≈V_ ÔV©AÆ]
ekJ jh fs; nrd fUjhky njhlu;e;J gj;jpupif 1983gD gıΩoÚÕm ÔV©AÆ]›mÁ≈l_ xøo ́ ÿ§BVTM oƒÁk
ifq;fupa mtu;fs ehLfpNw
mj;jij mtu;fs ""ƒÔÈ ÔV©AÆ] WÆkTM∫ÔπTMmD ∏ ́]W]''
gyuplk;
cq;fshy
► √V ́√‚ƒt[§ ®Õ> WÆkTM ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D ÿ>πkVTM m_oB\VTM ÷Èzs_ ̨ ́ ̨¬zD kıD s·¬ÔD.
,Ug;Ngd cs;sdu
► 9000 ÷uzD o\u√‚¶ ]Ú©]Ô ́\VTM kVΩ¬ÁÔBV·ÏÔ^
mtu;fs
► 90¬zD o\ÈVTM mˆ> ÔV©AÆ] ÷w© ̈|Ô^.
mUl;je
► ®TMm kVΩ¬ÁÔBV·Ï √‚ΩBo_ ŒÚEÈ
- kÚ\VTM kˆ ÷ÈVÔV, Ô¬ ̨B_ oƒV>ÁTMBV·ÏÔ^
(Revenue Canada Auditors) , - W]BÁ\fl∑ ∂]ÔVˆÔ^ (Ministry of Financial Services), - ÔV©AÆ] ∏ ́]W]Ô^, ∂kÏÔ^ z|D√ ∂∫Ô›>kÏÔ^,
x]oBVÏ, E≈VÏÔ^, - ∏ ́√È kÏ›>ÔÏÔ^, z|D√›>kÏÔ^, - ∏ ́√È ®ø›>V·ÏÔ^, - Ák›]BÏÔ^, - kw¬Ô§QÏÔ^
► 85 kBm¬z‚√‚¶ ®kÚ¬zD, ®flÛμWÁÈlKD, WflƒB\VÔ ÔV©AÆ]Bπ¬zD ]≈Á\ (WÆkTM∫Ôπ[ W√Õ>ÁTM©√Ω)
► ®¬ÔV©AÆ]› ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D, s·¬Ô›m¶[ \TM gÆ>_ ]‚¶\VÔ ÿ√u§¶ >B∫ÔV\_ ÂV|∫Ô^
`z;b rp. Nf xNww;w up.up. n[ irtg;n I. gp. V.<. jk tzf;f rp;. Fk v].;; F v];. m v.etul G+uzk
► \Ú›mk Z]l[§ 275,000 kÁ ́ ÔV©AÆ]
tPurpq;f ƒ¬]ok_
-
tp.jk;G jpUkj nry;tp. tz. J ÿ>VÁÈo√E:
ed;wp.
ngh . f 225 John Telephon -
416.706.3530, 905.428.9299, 905.763.8912
Fax: 905.428.9307 Email: george14@sympatico.ca
\[M¬Ô°D! kVÔTM¬ ÔV©AÆ] (Car Insurance), y ÔV©AÆ] (Fire Insurance) ÿƒFk]_ÁÈ!
KjyPl;by; $l;L tl;b juhjuj;ijf; Fiwj;J cq;fsJ KjyPLfis gyk; ,of;fr; nra;JtpLk;. mJNghyNt cq;fs; ez;gHfsplk; ,Ue;J fpilf;Fk; Hot tip cq;fspd; ftdj;ij Fog;g mDkjpj;J tplhjPHfs;. cq;fsJ KjyPLfs; gy;- NtW JiwfspYk; Kjypl;L ,Uf;f Ntz;Lk;. Mdhy; mtw;iwr; nra;Ak; NghJk; ,yf;Ffs; njspthf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePq;fs; ve;j Jiwapy; Kjypl;lhYk; juhjuk; ghHj;J Kjypl;L te;jhy; xUehs; ePq;fs; gzf;fhuH Mfyhk;.
xU ,yl;rhjpgjp xU tpkhdj;ij thq;fp- ajw;fhd fhuzj;ij nrhy;Yk; NghJ mtH Neuj;ij kjpg;gjhff; $wpAs;shH. mtH NkYk; $Wifapy; mtuJ ePz;l fhy KjyPl;bypUe;J tuf;$ba kzpj;jp ahyj;jpw;fhd tUkhdj;ij fzf;fpl;lhy; nrhe;j tpkhdk; xt;nthU gazj;jpYk; rpy kzpj;jpahyq;fisr; Nrkpf;Fk;> Nrkpf;fg;gl;l ,e;j kzpj;jpahyq;fs; me;j tpkhdj;ij thq;Fk; gzj;ijj; jUk; vd;whH mtH. mtuJ fzf;fPl;bd; gb mtuJ tUkhdk; kzpj;jpahyj;jpw;F $20,000 MFk;.
mjpfkhd yl;rhjpgjpfs; ,JNghyNt rpe;jpg;gtHfs;. Neuj;ij Nrkpf;f xU njhopy;El;gj;ij xU Nritia> xU tpw;gd;dhpd; MNyhridia ngWtjpy; Kd;epw;ghHfs;. Vndd;why; Nrkpf;fg;gl;l Neuk; mtHfSf;F gzj;ijr; Nrkpf;fpwJ
vd;gJ m ,Ue;jhy; KjyplTk Neuj;ij FLk;gj;Jl
ntw;wpfuk vd;gJ ,U fshf el vg;gbg;gl;l NjLthHf gae;J Ng g;gj;ijj;
,ij Jz jhd; nr yl;rhjpgjp xU ,ay rk;ge;jkhd gj;ijg; g jhy; ePq;f nry;fpwPHf
mjpfkhd ,t;Tyf xU fUtp fs;. mt nfhz;lhb Dk; gfpHe

jha;tPL • ngg;gputup 2009 ou want to be a millionaire
act like one
juj;ijf;
vd;gJ mtHfSf;Fj; njhpAk;. Neuk; s gyk;
,Ue;jhy; mtHfs; mij njhopypy; cq;fs;
KjyplTk; mtHfSf;Fj; njhpAk;. me;j k; Hot tip
Neuj;ij mtHfs; nghOJ Nghf;fhfNth Dkjpj;J
FLk;gj;Jld; $lNt fopf;f KbAk;. fs; gy;- ,Uf;f
ntw;wpfukhd KjyPl;lhsHfSf;F gak; nra;Ak;
vd;gJ ,Uf;ff;$lhJ. fle;j gy khjq; ,Uf;f
fshf ele;j gpur;rpidfSs; mtHfs; Jiwapy;
vg;gbg;gl;l re;jHg;gk; ,Uf;fpwJ vd;gij Kjypl;L
NjLthHfs;. ke;ijapy; kw;w MLfs; zf;fhuH
gae;J Nghdhy; Jzpe;j MLfs; re;jH- g;gj;ijj; NjLfpd;wd.
j thq;fp-
,ij JzpTld; $ba nghWik vd;W k; NghJ
jhd; nrhy;y Ntz;Lk;. ,J xU pAs;shH.
yl;rhjpgjpf;F fl;lhak; ,Uf;f Ntz;ba J ePz;l
xU ,ay;ghFk;. ve;jnthU epjpepiy kzpj;jp
rk;ge;jkhd Fog;gj;jpypUe;Jk; re;jHg;- f;fpl;lhy;
gj;ijg; ghtpj;J Kd;Df;F tu Kaw;rpj; zj;jpYk;
jhy; ePq;fs; yl;rhjpgjpahFk; ghijapy; rkpf;Fk;>
nry;fpwPHfs; vd;gJ njspT. hyq;fs; zj;ijj;
mjpfkhd yl;rhjpgjpfs; gzk; vd;gJ f;fPl;bd;
,t;Tyf RfNghfq;fis mDgtpg;gjw;F hyj;jpw;F
xU fUtp vd;W czHe;J itj;Js;shH fs;. mtHfshy; jq;fsJ ntw;wpia nfhz;lhb FLk;gj;JlDk; ez;gHfSl NghyNt
Dk; gfpHe;J mDgtpf;f KbAk;. mj;Jld; pf;f xU a> xU gWtjpy;
Kf;fpa mwptpj;jy; pf;fg;gl;l rkpf;fpwJ
md;gpw;Fupatu;fNs! ekJ jhafj;jpd; fy;tpg; ghuk;gupak; kfj;jhdJ. mjw;Ff; fhuzkhf mike;jtu; fs; nrd;w E}w;whz;bdpNy vkJ ghlrhiyfSf;fhf mu;g;gzpg;Gld; jd;dyk; fUjhky; cioj;j ghlrhiy mjpgu;fs; gyu;. mtu;fspy; xU rpyiug; gw;wp njhlu;e;J vOjNtz;Lk; vd> vd;id ePz;lfhykhf tw;GWj;jp tUgtu; “ ,e;jg; Gdpj ifq;fupaj;jpid epiwNtw;w ehd; xUtd; epidj;jhy; kl;Lk; rhj;jpakpy;iy. mtu;fs; gw;wpa jfty; KOikahdjhf miktjw;F cq;fSila cjtpia ehLfpNwd;
mj;jija ngUikf;Fupa mjpgu;fSld; cwT> Neubj; njhlu;G>fw;w mjpu;\;lk;> mtu;fs; gw;wp ePq;fs; Nfs;tpg;gl;lit> mwpe;jit> Gifg;glq;fs; vd cq;fs; gyuplk; jpul;l Ntz;ba gy tp\aq;fs; cs;sd.
cq;fshy; vdf;F cjT KbAk;. cjtpdPu;fs; vd;why; ngupJk; ed;wp cilatdhf ,Ug;Ngd;. mtu;fspy; xU rpyupd; ngau;fisf; fPNo je;Js;Nsd;. ,d;Dk; gyu; cs;sdu;
mtu;fspy; rpyu;:
mUl;je;ij Nyhq; mbfshu;; rk;gj;jpupahrpupau; fy;Y}up `z;b v];. Ngupd;gehafk; nfhf;Ftpy; ,e;Jf; fy;Y}up rp. Nf . fe;jrhkp nfhf;Ftpy; ,e;Jf; fy;Y}up xNww;wu; Rg;gpukzpak; ];fe;jtNuhjah fy;Y}up up.up. n[auj;jpdk; kfh[df; fy;Y}up irtg;ngupahu;; rptghjRe;juk; tpf;Nuhwpahf; fy;Y}up I. gp. Jiuuj;jpdk; A+dpad; fy;Y}up V.<. jk;gu; aho; kj;jpa fy;Y}up tzf;fj;Jf;Fupa gpf;ndy; aho;g;ghzf; fy;Y}up rp;. Fkhurhkp aho; ,e;Jf; fy;Y}up v].;; Fkhurhkp Gj;J}u; Nrhkh];fe;j fy;Y}up v];. mk;gpifghfd; tz;iz itj;jP];tuh fy;Y}up v.etul;zrpq;fk; neLe;jPT kfh tpj;jpahyak; G+uzk;gps;is `hu;l;ypf; fy;Y}up tPurpq;fk; Gj;J}u; =Nrhkh];fe;j fy;Y}up tp.jk;G Ntyiz kj;jpa k/tp jpUkjp. gps;is ,uhkehjd; fy;Y}up nry;tp. jpy;iyak;gyk; Rz;bf;Fop kfspu; fy;Y}up tz. J.T mUshde;jk; gupNahthd; fy;Y}up
ed;wp.
ngh . fdfrghgjp 225 John Tabor Trail, Scarborough. Ontario. M1B2R5. Telephone: (416) 283 -1544
khwd; nry;iyah - epjp jpl;lkply; MNyhrfH -
gzj;ijr; NrHj;jtHfs; jkJ tpUg;Gf;- Nfw;g gy jUk NritfisAk; nra;tJ cz;L. jq;fsJ Foe;ijfs; Nguf;- Foe;ijfspd; tho;tpy; kpFe;j ftdk; nrYj;JthHfs;.
mtHfs; jq;fsJ ,dj;ijf; fpuhkj;ij tsg;gLj;j cjTthHfs;. ,tHfs; jkJ nry;te;jj;jpw;F xU fUj;ij nfhLj;Js;- shHfs;. mtHfSf;F Vd; vg;gb jhk; gzf;fhuHfshf te;jhHfs; vd;gJ njhpAk;. mj;Jld; mtHfs; gzf;fhuH- fshf njhlHe;J ,Uf;f tpUk;GfpwhHfs;. mjw;fhf me;j topapy; gzj;ij nry- topf;fTk; jahuhf ,Uf;fpwhHfs;.
,J ve;jnthU Kaw;rpapy; 

Page 115
jha;tPL • ngg;gputup 2009

- 83 -

Page 116
- 84 -

jha;tPL • ngg;gputup 2009

Page 117
jha;tPL • ngg;gputup 2009 tPL thq;Ftjw;fhd kpf ey;y N
mlkhdq;fs; (Mortgages) fdbau;fSf;F tPL thq;F tjw;fhd kpf ey;y Neuk;
(Eric Beauchesne, Canwest nra;jp Nrit apdhy; etk;gH khjk; OTTAWAtpy; ntspaplg;gl;lJ)
tPl;il mlkhdk; thq;Fk; kNdh epiy- apy;jhd; ,d;Dk; fdbaHfs; ,Uf;fpwhH fs;.
fdlhtpy; gj;Jg;Ngupy; Vwj;jho ehd;F NgH> ,d;dKk; xU tPL thq;Ftjw;F ,g;nghOJjhd; rhpahd Neuk; vd;W epidj;Jf; nfhz;bUf;fpwhHfs; fle;j khjk; ntspaplg;gl;l Gs;sp tptu Ma;T KbTfspd;gb> tPl;L tpiyfs; NkYk; rhpa Ntz;Lk; vd;W vjpHghHg;gtHfspd; tpfpjk; caHe;jpUf;fpwJ kw;Wk; mjpf tPl;L tpiyfis vjpH ghHg;gtHfspd; tpfpjk; tpOe;jpUf;fpwJ.
“tPLfis thq;Fk; EfHNtHfs; kpfTk; kfpo;r;rpahd epiyapy; ,Uf;fpwhHfs;. Vndd;why; mtHfs; nghUshjhu neUf;- fb epiyia rkhspj;J ntw;wp nfhs;- thHfs;” vd;W mf;NlhgH khjj;jpd; eLtpy; ntspaplg;gl;l Gs;sp tptu Ma;Tfis> ntspapLk; NghJ fdlh tPl;L mlkhdj; njhopy; rq;fj;jpd; mq;fj;jpdHfs; $wpdH.
cs;SH #o; epiyfsp;d; eilKiwfis itj;Jg; ghHf;Fk; NghJ xU tPL thq;F tjw;F ,g;nghOJjhd; kpfey;y Neuk; vd;W ek;Gk; fdbaHfspd; vz;zpf;if 38 rjtpfpjk; tiu Nyrhf caHe;jpUf;-
fpwJ. tPL thq;Ftjw;F ,g;nghOJ rhp- ahd Neuk;,y;iy.,J kpfTk; Nkhrkhd Neuk; vd;Wjhd; 32 rjtpfpjk; NgH ,d;dKk; vz;zpf; nfhz;bUf;fpwhHfs; vd;W 2>000 fdbau;fsplk; Ngl;b vLj;j “xd;iyd; rHNt”apd; Gs;sp tptuk; $Wfpd;wJ.
,jw;fpilNa tPl;L mlkhdq;fspy; 0.28 rjtpfpjk; jhd; ghf;fpfs; itj;jpUf; fpd;wdH. ,e;j rjtpfpjk; Fiwthf epiyapy; ,Ug;gJld; kl;Lky;yhky;> mNj epiyapy; njhlHe;Jk; ,Uf;fpwJ vd;W mJ $WfpwJ. Mdhy; tPl;L cilikf; fhuHfspy; 84 rjtpfpjk; NgH jq;fSila tPl;L mlkhdq;fis epidj;J nghpJk; jpUg;jp milfpd;wdH.
tPl;L tpiyfs; 35 rjtpfpjk; filrpahf rhpe;jjpypUe;J> ,d;dKk; tPl;L tpiyfs; FiwaNtz;Lk; vd;W vjpHghHg;gtHfspd; tpfpjk; ,ul;bg;G klq;iftpl mjpfkhfp tpl;lJ. mNj Neuk; tPl;L tpiyfs;
cauNtz;Lk; vd;W vjpH ghHg;gthpfspd; tpfpjk; 40 rjtpfpjj;jpypUe;J 20 rjtpfp- jk; vd;w mstpw;F fPNo te;Jtpl;lJ.
“tPl;L tpiy re;ijfspy; Vw;gl;l Jd;gj;jpy; rpf;fpj;jtpj;j Nkiy ehl;Lf; fhuHfs; kpfTk; vjpH vz;zk; nfhz;l- tHfshf khwptpl;ldH” vd;W Ma;T $WfpwJ. mjpYk; Kf;fpakhf gphpl;b]; nfhyk;gpahtpy; 48 rjtpfpjk; NgH tpiyfs; tpoNtz;Lk; vd;W vjpH ghHf;fpd;wdH.
“tPLfis thq;Fk; EfHN
kpfTk; kfpo;r;rpahd epiyapy; ,
Vndd;why;
mtHfs; nghUshjhu neUf;fb
rkhspj;J ntw;wp nfhs;th
tPl;il mlkhdk; thq;FgtHfs; cs;SH tPl;L re;ij tzpfj;jpy; khw;wq;fs; Vw;glNtz;Lk; vd;W vjpHghHf;fpd;wdH. ,Ug;gpDk; xU trjpahd tPl;L mlkhd xOq;FKiw tpiutpy; epyTk; vd;W jd;dk;gpf;ifAld; ,Uf;fpd;wdH. NkYk; vjpHghHj;j tPl;L mlkhdf; fld; tsHr;rp apd; Ntfk; rw;W FiwAk;> Mdhy; mNj tYTld; ,Uf;Fk; vd;W $WfpwhH tPl;L mlkhdr; rq;fj;jpd; jiytH [hd; kHgp.
xU MWtUl fhyj;jpw;F tPl;L tpiyfs; 14 rjtpfpjk; fPNo tpOe;j xU khjj;jpd; NghJ> Gs;sp tptu Ma;T elj;jg;gl;lJ. NkYk; me;j khjj;jpd; NghJ tPl;L tpiyfs; Ke;ija tUlj;ijtpl 10 rjfptpjk; jpBH vd tpOe;jJ.
tPl;L tpw;gid tpiyfs; kpfTk; fPNo tpOe;jpUg;gpDk;> fdlhtpd; tPl;L tzpf re;ij> mnkhpf;f tPl;L tzpf re;ijapd;> tPl;L tpw;gid tpiy rhpitAk; kw;Wk; epr;rakw;w jd;ikiaAk; jtpHj;J te;jJ. NkYk; Fiwthd kw;Wk; epiyahd tl;b tpfpjq;fs;> e\;l tpj;jpahrkhd tPLfs; kw;Wk; ,ay;ghd kWtpw;gid nray;ghLfs; Mfpait %yk; fdlhtpd; tPl;L tzpf re;ijf;F MjuT mspf;fg; gl;lJ vd;W fdlh tPl;L tzpf re;ij rq;fj;jpd; jiytH $wpdhH.
“eLj;jukhd epjp epiyik cs;s ehL fdlh. ,q;F EfHNthHfs; mlkhd tpjpKiwfSf;F cl;gl;Lk; kw;Wk; gzk; nfhLj;J thq;Fk; jpwd;fspd; mbg;gil apYk; KbTfis vLg;ghHfs; vd;W rq;fj;jpd; jiyik nghUshjhu epGzH tpy; ld;dpq; $WfpwhH.,J xU ];jpukhd tPL (hpay; v];Nll;) tpw;gidf;F top- NfhYk;. vy;iyapd; njw;F gFjpapy; ehk; fz;l ,itfspd; tpiy tPo;r;rp Nghd;W ,q;F eilngwhJ”
tPl;L tpw;gid tpiyapy; xU ];jpuj;- jd;ikia vjpHghHj;jijtpl> etk;gH khjj;jpy; tPL kw;Wk; fl;bl tpw;gid re;ij kpfTk; tPo;r;rp mile;Jtpl;lJ vd;w mwpFwp ,Ue;jhYk; ,d;dKk; mb kl;lj;ij njhl;Ltpltpy;iy vd;W mnkhpf;fh njhlHe;J $wpf;nfhz;L tUfpwJ vd Gs;sptptu Ma;T KbT- fs; njhptpf;fpd;wd.
,jw;fpNlNa> fdlhtpy; mjpf mstpyhd
tPl;L ci fspd; nga tjw;F nj mlkhd Ie;jpy; xU nlhyiu tUlj;ij
Ma;Tf;fhf rjtpfpjj;j tjw;fhf vd;Wk; 30
ghHg;gjw;F nrytpl;ld
,jw;fpilN tPLfis topfis ngw tpUk ,y;yhj tpUk;gpdH khdq;fsp
N.K.S
Draper
]≈Á\B oƒÁkBV sÚmÔÁ WÆkTMD
c∫Ô^ B[TM_ kÁÔÔÁ ÿ√uƬ ÿ
oÔ>V ¶ ́V 416.321
Ketha (Presid Tel: 41 Fax: 4 www.n
Drapery

- 85 -
;gthpfspd; 0 rjtpfp- tpl;lJ.
Vw;gl;l ehl;Lf; nfhz;l- Ma;T gphpl;b]; k; NgH ;W vjpH
; cs;SH hw;wq;fs; ;fpd;wdH. mlkhd k; vd;W H. NkYk; ; tsHr;rp hy; mNj pwhH tPl;L hd; kHgp.
tpiyfs; khjj;jpd; ;jg;gl;lJ. J tPl;L jtpl 10
Tk; fPNo ;L tzpf e;ijapd;> k; kw;Wk; ;J te;jJ. piyahd ;juthjk; pahrkhd tpw;gid fdlhtpd; mspf;fg; pf re;ij
s;s ehL mlkhd ;Wk; gzk; mbg;gil s; vd;W u epGzH ];jpukhd f;F top- gFjpapy; tPo;r;rp
];jpuj;- etk;gH tpw;gid ;Jtpl;lJ Kk; mb vd;W ;nfhz;L ;T KbT-
stpyhd
tPl;L cilikf;fhuHfs; jq;fs; tPL fspd; ngahpy; rkgq;Ffs; (equity) ngW tjw;F njhlHe;J gz cjtp ngw;wdH. mlkhd gzk; thq;FgtHfspy; RkhH Ie;jpy; xUtH ,e;j tUlk; ruhrhp 41>000 nlhyiu ngw;W cs;sdH. ,J fle;j tUlj;ijtpl 20 rjtpfpjk; mjpfk;.
Ma;Tf;fhf re;jpj;jtHfspy; Ik;gj;jpahW rjtpfpjj;jpdH flid jpUg;gp nrYj;J tjw;fhf jq;fs; gzj;ij gad;gLj;jpdH vd;Wk; 30 rjtpfpjj;jpdH tPl;il gOJ
ghHg;gjw;Fk; kw;Wk; GJg;gpj;jjw;Fk; nrytpl;ldH vd;Wk; $wpdH.
,jw;fpilNa> Gjpjhf tPL thq;FgtHfs; tPLfis mlkhdk; ngWtjpy; khw;W topfis Kaw;rpj;J mjpf ed;ikfis ngw tpUk;gpdH. ,g;NghJ eilKiwapy; ,y;yhj rpy rYiffisAk; mtHfs; tpUk;gpdH. fle;j tUlj;jpy; Gjpa ml- khdq;fspy; 13 rjtpfj;jpypUe;J 50 rj
uhftd; uhkehjd; -Mortgage Development Manager-
is thq;Fk; EfHNtHfs;
;rpahd epiyapy; ,Uf;fpwhHfs;.
Vndd;why;
hUshjhu neUf;fb epiyia
j;J ntw;wp nfhs;thHfs;” thq;Ftjw;fhd kpf ey;y Neuk;
tpfpjk; tiu $Ljy; njhif fpilf;Fk;. ghuk;ghpa 25 tUlq;fistpl> rpwg;G epjp nfhz;L ePz;lfhy jtizfspy; flidj; jpUg;gpr; nrYj;jyhk; vd;gJ jhd; me;j rYif.
midj;J Kf;fpakhd mlkhdq;fspYk; rpwg;G epjp nfhz;L ePz;lfhy jtiz- fspy; fld; milf;Fk; Kiw ,g;nghOJ 16 rjtpfpj mstpw;F cs;sJ. NkYk; 40 tUl jtizfspy; MW rjtpfpjk; cs;sJ. mnkhpf;f tPl;L trjpf; fld; re;ijapy; flDf;fhd mghpkpjkhd tpz;zg;gq;fs; tUtij jtpHf;Fk; Kaw;rpapy;> kj;jpa muR ,jw;F fhg;gPl;L chpik juKbahJ vd;W mwptpj;jpUf;- fpwJ.
Ma;Tf;fhf re;jpf;fg;gl;ltHfspy; mNef- khNdUf;F ,g;nghOJs;s tpjpKiwfs; njhpahJ. tptuq;fis rhpahf njhptpf; fg;gl;lTld; 60 rjtpfpjj;jpdH khw;wq;- fis tpUk;Gfpd;wdH vd;W Gs;sp tptu Ma;T mwpf;if NkYk; Fwpg;gpLfpwJ.
Njitf;F xJf;fg;gLk; njhifapy; Vw;gLk; jtW gw;wp Gs;sptptu Ma;T KbTfspy; vJTk; Fwpg;gplg;gltpy;iy.
ragavan@thaiveedu.com
Thanks: Eric Beauchesne, CanWest News Service
i
N.K.S
Drapery & Blinds Fabric LTD
]≈Á\BVTM oƒÁkBV_ √È sÚmÔÁ· ÿ√u≈ WÆkTMD
c∫Ô^ T‚|¬z–› o>ÁkBVTM ƒÔÈs> B[TM_ ]Á ́ kÁÔÔÁ·•D, oÔ‚Ω[ mË kÁÔÔÁ·•D tÔ°D \okVTM sÁÈl_ ÿ√uƬ ÿÔV^· ∂Áw•∫Ô^.
oÔ>V ¶ ́V¤V 416.321.6420
Ketha Nadarajah (President) Tel: 416.321.6420, 905.944.0218 Fax: 416.321.2217 www.nksdrapery.ca
Drapery & Blinds Fabric Ltd., 210 Silver Star Blvd., Unit #825, Scarborough, ON M1V 5J9

Page 118
- 86 -
ehq;fs; Vd; MAl; fhg;GWjp itj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;?> vt;tsT njhiff;F ngw;Wf; nfhs;s Ntz;Lk;?. MAl; fhg;GWjpj; jpl;lkhdJ xt;nthU- tuJk; epjpj; jpl;lkplypy; kpf Kf;fpa mk;rq;fspd; mbg;gilahdJ vd epjpj; jpl;lkply; ty;YdHfs; fUJfpd;wdH.
mjw;fhd rpy fhuq;fs;: FLk;gj; jiytupd; tUkhd ,og;ig mjhtJ gzg; gw;whf;Fiw ,y;yhtpl;lhy; ,e;j FLk;- gj;jpd; tho;itj; njhlHtJ ,yFthf ,Uf;Fk;.
Pay Final Expenses
•
xUtH ,we;jTld; Vw;gLk; kuzr; rlq;fpw;fhf nryTfis MAl; fhg;G- Wjpapd; %yk; eptHj;jp nra;a KbAk;. mj;Jld; ,we;jthpd; (Final Tax) me;j tUlj;jpw;fhd tUkhd thp murhq;- fj;jpw;F nrYj;jNtz;b ,Ue;jhy; mjw;Fk; MAl;fhg;GWjp gzk; cg- NahfkhdJ. fdlhtpy; xUthpd; kuzj;jpd; gpd;Gk; mtuJ tUkhd thp g+Hj;jp nra;a Ntz;Lk;. mtH ,Ue;j ,Wjp Mz;Lf;fhd tUkhd thp g+Hj;jp nra;ag;gl;L> mtu; gzk; fl;lNtz;bapUe;jhy; fl;l Ntz;Lk;.
MAl; fhg;GWjpj; jpl;lj;ij xU KjyPl;Lj; jpl;lkhfTk; cgNahfpf;f KbAk;. jw;NghJs;s nghUshjhu epiyapy; vq;fspy; mjpfkhdtHfs; gzj;ijr; Nrkpg;gJ ,y;iy. fhuzk; tuTf;fjpfkhf nryTfs; cs;sJ. MAl; fhg;GWjpf;fhf nrYj;Jk; gzKk; me;jr; nryTfspy; xd;W. Mdhy;> ,ij xU Nrkpg;Gj; jpl;lkhff; fUjpdhy;> ,we;jTld; vq;fs; FLk;gj;jpdUf;F xU njhifg;gzj;ij Nrkpg;ghf fpilf;fr; nra;ayhk;. NtW topahf Nrkpj;Jf; nfhLg;gJ fbdkhdJ. fhuzk; ehq;fs; Nrkpj;j gzj;ij ,wf;F Kd;Ng nryT nra;aJtpl KbAk;. MAl; fhg;GWjpg; gzk; ehq;fs; ,we;j gpd;G kl;LNk fpilf;Fk;. mjdhy;> vq;fshy; nryT nra;a KbahJ.
ÿƒV ̇¬Ôo\ ®[≈VKD ∂m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\
Uthayan Alex Sivasambu
B.Sc. (Hons), M.B.A Broker
Ottawa: 613.276.SALE (7253) Toronto: 416.659.SELL (7355) alex-sivasambu@coldwellbanker.ca, www.sivasamburealty.com
Make Significant charitable contribution xUtH xU nghJ epWtdj;jpw;F my;yJ mtUf;F tpUk;gpa Myak;> itj;jpa- rhiy ghlrhiy Nghd;wtw;wpw;F ed;- nfhilahfg; gzk; nfhLf;f tpUk;gpdhy; mtH MAl; fhg;GWjp nra;Ak; NghJ mtUf;F tpUk;gpa nghJ epWtdj;ij gyd;ngWgtuhf (Beneficiary) epakpf;f KbAk;. ,g;gbr; nra;tjdhy; khjhe;jk; xU rpW njhifia MAl; fhg;GWjpf;fhf nrYj;jp nghpa njhifia mtH ,we;jTld; me;j epWtdj;jpw;F toq;f KbAk;.
mNjNtisapy; mtH nrYj;Jk; khjhe;-
jf; fl;lzj;jpw;F thp tpyf;Fk; cz;L. ,it Nghd;w gy;NtWgl;l fhuzq;f- Sf;fhfTk; MAl; fhg;GWjp ngw;Wf;- nfhs;syhk;.
vt;tsT njhiff;F MAl; fhg;GWjp nra;a Ntz;Lk; vt;tsT njhifg;gzj;jpw;F ehk; MAl; fhg;GWjp nra;a Ntz;Lk; vd;gJ kpfTk; fbdkhd xU Nfs;tpahFk;. ,jw;F rhp- ahd fzpg;gPLfs; nra;tjd; %yk; kl;LNk xt;nthUtUf;Fk; vt;tsT njhif fhg;GWjpahfj; Njitg;gLk; vd;gij fzpg;gpl KbAk;.
,yFthd gjpy;: xt;nthUtUk; vk;khy;
vt;tsT nryT nr mjpf m nfhs;tJ
MAl;fhg ftdj;jp nfhs;sN vt;tsT nra;a N NghJ ft
•
cq;fs
•
cq;fs vz;zpf
•
cq;fs
khjhe;j
•
cq;fs
•
cq;fS njhif
•
cq;fs nryTf ,it Ngh nra;J m njhifg; jPHkhdpf;f Uf;Fk; M Jf;F fhy khw;wpaik xUtUf;F MAl;fhg;G Nfl;lhy; m

Al; fhg;GWjp vjw;fhf? g;gzk; fl;Lg;gbahFkh?
m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\V...
mbu
B.Sc. (Hons), M.B.A
jha;tPL • ngg;gputup 2009
itable
my;yJ itj;jpa- pw;F ed;- pUk;gpdhy; k; NghJ tdj;ij epakpf;f khjhe;jk; Wjpf;fhf mtH toq;f
; khjhe;-
; cz;L. huzq;f- ngw;Wf;-
MAl; z;Lk;
hk; MAl; J kpfTk; jw;F rhp- k; kl;LNk njhif vd;gij
; vk;khy;
vt;tsT gzk; MAl;fhg;GWjpf;fhf nryT nra;a KbANkh mt;tstpw;Fk; mjpf msT MAl;fhg;GWjp ngw;Wf; nfhs;tJ rpwe;jJ.
MAl;fhg;GWjpapd;NghJ ftdj;jpy; nfhs;sNtz;bait vt;tsT njhiff;F MAl;fhg;GWjp nra;a Ntz;Lk; vd;gij fzpf;Fk; NghJ ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;bait.
•
5 klq;F my;yJ 7 klq;F ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W kpfTk; vspjhfr; nrhy;- thHfs;. Mdhy;> rhpahf xUthpd; MAl; fhg;GWjpj; njhifia fzpg;gpLtjw;F rhpahd epjpj;jpl;lkply; Ma;T nra;j cq;fs; taJ.
•
cq;fs; gps;isfspd; taJ> vz;zpf;if.
gpd;G jhd; fzpf;f Ntz;Lk;. vdNt xt;nthUthpd; epjp epyikfSk; fhyj;- Jf;F fhyk; khWgLtjhy;> fhyj;Jf;F fhyk; cq;fs; fhg;GWjpj; jpl;lj;ij
•
cq;fs; gps;isfspd; fy;tpf;fhd
kWghprPyid nra;J nfhs;s Ntz;Lk;.
nrhj;Jf;fis ghJfhj;jy; my;yJ epjp epiyia tskhf;fy; MAl; fhg;GWjp %yk; vg;gb xUtH jdJ nrhj;Jf;fis ghJfhj;Jf; nfhs;s KbAk;. my;yJ jq;fs; epjpepiyia tskhf;f KbAk;.
xUtH jdJ tho;ehspy; xU kpy;ypad; nlhyHfis NrHj;J jdJ FLk;gj;jpw;F gzkhff; nfhLg;gJ ,yFthdjy;y. Mdhy;> xU kpy;ypad; nlhyH njhif- ia MAl; fhg;GWjpahf ngw;Wf;nfhz;- lhy; mjw;fhd khjhe;jf; fl;lzk; nrYj;JtJ ,yFthdJ. mg;gb xUtH xU kpy;ypad; nlhyUf;F MAl;fhg;GWjp nra;jhy; mtH ,we;jTld; mtuJ FLk;gj;jpdH kpy;ypaduhf khWfpd;wdH. tho;f;ifapy; xUjlitahtJ kpy;ypadH MfNtz;Lk; vd;W gyH Mirg;gLtJ cz;L. vdNt xU kpy;ypad; nlhyH njhifia MAl; fhg;GWjp nra;tjd; %yk; xUtH jdJ FLk;gj;ij xU kpy;ypadH FLk;gkhf khw;w KbAk;.
mjd; gpd; me;jf; FLk;gj;jpdH rhpahd epjpj;jpl;lkply; %yk; me;jg;gzj;ij rhpahd topfspy; Kjypl;lhy; mtHfs; njhlHe;J kpy;ypadH FLk;gkhf tho khjhe;jj; nryTj; njhif.
•
cq;fspd; tPl;Lf;flDf;fhd njhif.
KbAk;. fdlhtpy; thOk; Ntw;W ,dj;- jtHfs; gyH ,g;gbg; ngUe;njhifg; gzj;ij MAl;fhg;GWjp nra;tjd; %yk;
•
cq;fSf;Fs;s NtW fld;fspd;
mtHfsJ FLk;gj;jpdiu nry;te;jHf- njhif.
shf khw;wpAs;sdH.
•
cq;fs; FLk;g tUkhdKk;> khjhe;jr; nryTfSk;. ,it Nghd;w gy tplaq;fis fzpg;gPL nra;J mjd; gpd;G jhd; vt;tsT njhifg; gzk; Njitg;gLk; vd;gij jPHkhdpf;f KbAk;. vdNt xt;nthUt- Uf;Fk; MAl;fhg;GWjpapd; msT fhyj;- Jf;F fhyk;> mthpd; NjitfSf;F Vw;g khw;wpaikf;fg;gl Ntz;Lk;. rhjhuzkhf xUtUf;F vt;tsT njhifg; gzk;
vkJ tho;T vg;NghJk; ehk; epidg;gJ Nghy; epiwNtWtjpy;iy. vdNt ehk; xt;nthUtUk; vkJ tho;f;iff;F xU khw;Wj;jpl;lk; itj;jpUg;gJ mtrpak;. mjhtJ ehq;fs; jpl;lkpl;lgb vkJ tho;T epiwNtw;w Kbahj fl;lj;jpy; vg;NghJk; MAl; fhg;GWjpj; jpl;lk; xU khw;Wj;jpl;lkhfr; nray;gl;L vkJ Miria epiwNtw;Wk;. MAl;fhg;GWjpahfj; Njitg;gLk; vd;W
sritharan@thaiveedu.com Nfl;lhy; mtUila tUl tUkhdj;jpd;
rpwPjud; Jiuuh[h
- MAl; fhg;GWjp Kftu; -

Page 119
jha;tPL oƒt©A›]‚¶∫Ô”D
• g•‚ ngg;gputup 2009
ÔV©AÆ]•D
LIFE INSURANCE & R
koBV]√ ̇Ô”¬ÔVTM ÔV©AÆ] tÔ¬ zÁ≈Õ> ÿƒÈs_
\Ú›mk √ˆoƒV>ÁTM ®m°D okıΩB]_ÁÈ
g•‚ÔV©AÆ]
g•‚ÔVÈD kÁ ́ Œo ́ \V>VÕ>¬ Ô‚¶D z§©∏‚¶ ÔVÈ›][∏[A √D Ô‚¶okıΩB]_ÁÈ Ô‚ΩB √›Á> *·©ÿ√≈ xΩ•D
Are FREE
you Looking for a New Career
LLQP Lessons and Training to become a Life Insurance Agent
ÿÔVΩB oÂ
AuÆ 24
zwÕÁ>Ôπ 20%
85 kBm¬z‚√‚¶k ̇Ô”¬ÔVTM \Ú›mk √ˆoƒV>ÁTMBu≈ ÔV©AÆ]
$50,000
kÁ ́
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
416.9
759 Warden Ave. Toronto, O
t_oB[ ÿ¶VÈ ̇ ÿ√Æ\] t¬Ô ÷

g•‚ oƒt©A›]‚¶∫Ô”D
ÔV©AÆ]•D
> ÿƒÈs_
ÁÈ
ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ]
AuÆoÂVF, \V ́Á¶©A, √VˆƒkV>D(Stroke) o√V[≈ 24 ÿÔVΩB oÂVFÔ·V_ √V]¬Ô©√‚¶V_ 2t_oB[ kÁ ́
zwÕÁ>Ôπ[ cB ̇ Ô_s¬ÔVTM oƒt©A›]‚¶D - RESP 20% - 40% ∂ ́ƒ \VMB›m¶[ 15% ∂]Ô o√VTM ̧
INSURANCE & RESP
85 kBm¬z‚√‚¶k ̇Ô”¬ÔVTM Ú›mk √ˆoƒV>ÁTMBu≈ ÔV©AÆ]
$50,000
kÁ ́
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
Member of Million Dollar Round Table 416.918.9771
9 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407
ÿ√Æ\] t¬Ô ÷Èkƒ goÈVƒÁTM
- 87 -

Page 120
- 88 -
aho;/ wPfy; gl khspif
NEW CREDIT - BAD CREDIT - NO CREDIT BANKRUPT - NO PROBLEM
On Line - Credit Approvel, All kind of Credit Repairs c∫Ô^ sBV√V ́ x>‹| T‚| x>‹| g ̨BkuƬÔVTM √›o>ÁkÔ^ c¶[ Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Shan Kanapathipillai 416.890.2300
e-mail: shankana@juno.com
,k;khjg; Gifg;glf; fiyQH fjpu; Rg;ukzpak; fdlh Torontotpy; trpj;JtUk; Nju;e;j glg;gpbg;ghsUk;; ‘Qhdk; ];&bNah’ cupikahsUkhd fjpu; Rg;ukzpaj;jpd; Gifg;glq;fs; ,it. ,tu; Xu; tPL tpw;gid KftUkhthu;.
PROTECT YOURSELF
Product we serve:
• Accident Death Insurance •
• Disability Income Insurance
• Pet Insurance • Term Life In
We provide free training and pre Now hiring at Ocean Mortgage Include
Call today 416-321
• Real
• Bu
2100 Ellesmere R Scarborough, O Tel: 416•26 Fax: 416•26
je
,

PROTECT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES!
t we serve:
ent Death Insurance • Affordable Life Insurance • Critical Illness Insurance ility Income Insurance • Mortgage Insurance • Permanent Life Insurance
urance • Term Life Insurance • Travel Insurance • No Medical Exam Insurance
ovide free training and prepare you for the certification ring at Ocean Mortgage Include: Marketing Specialist, Sales Reps.
Get the best rate online @ Call today 416-321-2300
www.insuranceocean.com
;
‘Qhdk; ];&bNah’
;fs; ,it.
• Real Estate Law
• Business Law
2100 Ellesmere Rd., Suite 202 Scarborough, Ont. M1H3b7 Tel: 416•265•3456 Fax: 416•265•2770
je;ij nry;th Qhgfhu;j;j J}gp
cq;fsplk; (ePq;fs; vLj;j) mofhd Gifg;glq;fs; ,Uf;fpd;wdth? mtw;iw ehq;fs; gpuRupf;f tpUk;GfpNwhk;. Gifg;glk; vLj;jtupd; ngaH> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;> kpd;dQ;ry;> Gifg;glk;> vLf;fg;gl;l fhl;rp my;yJ vLf;fg;gl;ltUila tpguq;fs; vd;gtw;Wld; ePq;fs; vLj;j Gifg;glj;ijAk; mDg;gpitAq;fs;. mit ,e;jg; gFjpapy; gpuRukhFk;.
jha;tPL • ngg;gputup 2009