கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாய்வீடு 2009.03

Page 1
BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL SUN SANMUGATHAS Broker & Manager
One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.
Buying - Selling - Investing
Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000
RAMAN APPLIANCES
®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDo√Vm Œ[ ́VˆoBV ∂ ́∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD
Air Conditioning & Heating
General Contractors For:
• Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum
• Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers
• Security Alarm Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414
Raman Chelliah President 3021 Markham Rd., Unit 51, Scarborough, ON - M1X 1L8
xd;uhupNahtpy; toikf;F khwhf mjpfupj;j FspH fle;j khjk; fhzg;gl;lJ. fle;j 27k; jpfjp gfypy; 9 ̊C Mff; fhzg;gl;l ntg;gepiy md;iwajpdk; ,uT -16 ̊C Mf tPo;r;rpaile;jJ.xNu ehspy; 25 ̊C tPo;r;rp toikahf Vw;gLk; xd;wy;y vd thdpiyahsHfs; njuptpf;fpd;wdH. khHr; khjj;jpd; fhyepiy vjpHT$wy;fSk; ek;gpf;ifa+l;Ltdthf ,y;iy. FspHfhyj;jpd; 20tPjkhd gdpg;nghopT khHr; khjj;jpNyNa ,lk;ngWfpwJ. tUk; Vg;gpuy; khjKk; toikf;Fkhwhf mjpf FspUld; $bajhfNt,Uf;Fk; vdTk; $wg;gl;Ls;sJ. cyfg; nghUshjhuk; NghyNt ,t;tUl fhyepiyAk; cs;sjhfg; gyUk; Ngrpf;nfhs;fpwhu;fs;. mjpfhug+Htkhf tre;jfhyk; Muk;gpf;f ,d;Dk; rpy ehl;fNs (khHr; 21) cs;sd vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. glj;jpy; fpUgh fe;ijah.
∂¶\VTM¬ ®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√o>!
Das Naray
÷MB ÷_ÈD Œπ\B\VTM ®] ̇ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D \oÔ[ E∫Ô ́V¤V Sales Representative
Direct:
416.302.7283
(SAVE)
E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com
khu;r; 2009
tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;F
RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002
T| kV∫Ô, suÔ, ∂§¬ÁÔÁ
GaryAnan
4
S.K. B
FREE RE

V|©√o>!
ANCES
z ∂Ω›>·D V¤V
; fhzg;gl;lJ. d;iwajpdk; kahf Vw;gLk; pd; fhyepiy pd; 20tPjkhd puy; khjKk; wg;gl;Ls;sJ. jhfg; gyUk; ,d;Dk; rpy gh fe;ijah.
laq;fSf;Fkhd gj;jpupif
ating
1B 5V6
T| kV∫Ô, suÔ, T‚|¬ÔVTM ÿ√Æ\]ÁB(Appraisal)ƒ‚¶Ø ̇k\VÔ \]©∏‚| ∂§¬ÁÔÁB ÿ√uƬÿÔV^· >V\]¬ÔVm c¶oTM ∂Áw•∫Ô^.
www.chainc.ca E-mail: chai@chainc.ca Bus: 905-201-0929 Fax: 905-201-8482
Bus: 416-290-1200
THE LAW OFFICE OF GaryAnandasangaree
Tel:
416 321 1100
Fax:
416 321 1107 gary@galaw.ca
Das Narayanasamy
AMP Lic# M08007147 Mortgage Agent
Affiliate Realty Inc.
S.K. Bales
, CRA, CAR, MVA, FRI, CRES. 416.801.3219
(Cell)
FREE REAL ESTATE CLASSES T| kV∫Ô, suÔ \uÆD kÚ\VTM kˆ, ∂¶\VTM¬ Ô¶[ ƒD√Õ>\VTM ƒÔÈ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
SELVA VETTYVEL Broker of Record
HomeLife Future Realty Inc.
Brokerage 205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8 *Independently Owned and Operated, REALTOR®
416.568.4301 Cell:
Bus:
905.201.9977
Buying - Selling - Investing
One Source For Many Type of Properties & Mortgages Mohan Subramaniyam Broker of Record 416.321.2300
Cell: 416-543-6614 Tel: 905-470 2845 Fax: 905 470 2219 E-mail: das@centumoptima.com Website: centumoptima.com

Page 2
- 2 -
tPL tpahghuk; thq;f tpw;f ehLq;fs;
Residential Commercial
Industrial Investment
Professional Professional Logan & & Appulingam
Friendly Friendly Services Services
Sales Representative Direct : 416-200-6120 Email : logan7@rogers.com
HomeLife/GTA Realty Inc.,
Brokerage* 1711 McCowan Road, Suite 206, Toronto, ON. M1S 3Y3 Bus.: 416-321-6969 Fax : 416.321-6963
*Independently Owned and Operated, REALTOR Highest Highest Standard Standard Agents.... Agents.... Highest Highest Results!... Results!...
HONDA - TOYOTA - GM MINI VANS
E≈Õ> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u
Tel:
416.412.3838 Fax: 416.412.1174 5310 Finch Ave, Unite 23, Scarborough between Markham and middlefield
M SL
MULTIPLE LISTING SERVICE

pw;f ehLq;fs;
A - GM MINI VANS ON THE SPOT FINANCING
> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u≈ kVÔTM su√ÁTM xÔk ̇ 12.3838
Scarborough iddlefield
Radha
c.,
okerage*
S 3Y3 -6963
Results!... Results!...
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 3
jha;tPL • khu;r; 2009
,k; khj
• gfy;n ,k;k
• Schoo tiu
• cq;f eptu;j ‘fpG+l;’ fpuhkq;fs;
• cq;f Jg;gu td;dpapy; xU FWfpa gug;gstpy; capH tho;tjw;fhfj; Jbj;Jf; nfhz;Ls;s gy;yhapuf; fzf;fhd jkpoHfs; kpfg; ghupa neUf;fbiaAk; kdpjg; Ngutyj;- ijAk; re;jpj;Jf; nfhz;Ls;sdH.
• jpiu nra;A
kpfTk; FWfpa gpuNjrj;jpw;Fs; czNth> jq;FkplNkh> Rj;jkhd FbePNuh> Rfhjhu trjpfs;> kUe;JfNsh mw;w epiyapy; ,tHfs; Aj;j eltbf;iffshy; Klf;fg;gl;Ls;sdH.
• ntg;g nts vd
• Rth;f ,t;thW nghJkf;fs; kdpjhgpkhd cjtpfspy; ,Ue;J jpl;lkpl;L xJf;fp itf;fg;gl;Ls;sikia Vw;Wf; nfhs;s KbahJ vd;W I.eh. rig> rHtNjr nrQ;rpYitr; rq;fk;> kdpj cupikf; fz;fhdpg;gfk;> nghJeytha kdpjcupik-
• fjTf Jg;gu
fs; jpl;lk; vd;gd mwptpj;Js;sdH.
• nfhj fis ,e;j epiyapy; ,e;j kf;fis mq;fpUe;J gyhj;fhukhf ntspNaw;wp ,yq;if murplk; xg;gilf;Fk; jpl;lk; xd;W jPl;lg;gLfpd;wJ.
• ntg;g Foha ,yq;if ,uhZtj;jpd; iffSf;Fs; Nghfhky; jg;gp tho tpUk;Gk; kf;fis
mfw ‘kdpjhgpkhdk;’ vd;w ngaupy; mq;fpUe;J ntspNaw;wp ,yq;if murplk; xg;gilf;fj;
• Fsph jpl;lkpLtJk;> JizNghtJk; ,yq;if murpd; ,d mopg;Gf;Fj; Jiz NghtjhFk;.
• tPl;bd mz;ikapy; ,];Nuy; nrd;wpUe;j ,yq;if mjpgupd; MNyhrfUk; ehlhSkd;w
fhyj cWg;gpdUkhd grpy; uh[gr;r ‘fpG+l;’ fpuhkq;fis ,];Nuypa muR vt;thW cUthf;fp tUfpd;wJ vd Muha;e;J te;Js;shu;. ,yq;if murhq;fKk; ‘fpG+l;’ fpuhq;fis (Kibbutz Village) cUthf;Fk; jpl;lq;fSf;fhd Kaw;rpapy; mtu;fis ,uhZtg; ghJfhg;Gld; mfjpKfhq;fspy; ePz;l fhyk; jLj;J itf;fpd;wJ. ,Nj
• Fspu Nfht Neuj;jpy; ghy];jPd kf;fspd; nrhe;j epyq;fspy; ,];Nuypau;fis ,uhZtg;
• tpij ghJfhg;Gld; FbNaw;wp me;j kf;fSf;Fj; Njitahd rfy trjpfisAk; cUthf;fpf; nfhLj;J rpW rpW fpuhkq;fis mikf;Fk; Gjpa FbNaw;w Kiwiaj; jhd; ‘fpG+l;’ fpuhkq;fs; vd miof;fg;gLfpd;wJ.
jpuhl nfhb
• cq;f ,Nj Nghy td;dpapy; Aj;j Kd;ndLg;Gfshy; kf;fis ,lk;ngau itj;J>
rhpah mtu;fis ePz;l fhyk; mfjp Kfhk;fspy; milj;J itj;Jf;nfhz;L> jkpou; epyq;fspy; ,yq;ifg; gilapdupd; ghJfhg;Gld; rpq;fstu;fisf; FbNaw;Wk; jpl;lj;ij eilKiwg;gLj;j ,dthj ,yq;if muR jahuhfptpl;lJ vd;gij ehk; rHtNjrj;jpd; Kd;dhy; mSj;jkhf njuptpf;fNtd;Lk;.
jkpoHfspd; ghuk;gupa epyq;fspy; rpq;fs FbNaw;wq;fis epiy epWj;j KaYk; rpq;fs murpd; Ngupdthj jpl;lj;jpw;F JizNghfhjPHfs; vd;Wk; rHtNjrj;jplk; njhlu;e;J Ntz;LNfhs; tpLf;fNtd;Lk;
ngaH Njhw;whj fl;LiufSf;F MrpupaNu nghWg;G. fdbaj; jkpo; thndhypapy; xypgug;ghfp gpd;dH vkf;Fj; jug;gl;l tpsk;guq;fs; ,ytrkhfg; gpuRukhfpd;wd. mtw;wpd; rupgpiofSf;F jha;tPL nghWg;gy;y. Vida tpsk;guq;fs; ,ytrky;y. Mf;fq;fs; midj;Jf;Fk; Mf;fpNahNu nghWg;G.
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfisg;
n
ghu;g;gjw;Fk;>
cq;fs; epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;. www.inayam.net
416 400 6406
#1 TEAM @ PROPERTY/
Mohan Subramaniyam Broker 416.321.2300
of Record
www
PLEASE

ypapy; ;wd. rky;y.
isg;
w;Fk;. yam.net
M @ PROPERTY/MAX REALTY INC.
New Mortgage, Commercial Mortgage New Immigrans, Ist, 2nd Mortgage Re-Financing, New Home Buyers
maniyam
00
Search More Properties @ www.realestatebrokerofrecord.info
PLEASE MENTION PROPERTY/MAX WHEN ENQUIRING ABOURT PROPERTIES!
z;Ls;s gutyj;-
bePNuh> ffshy;
xJf;fp rHtNjr cupik-
yq;if
kf;fis ilf;fj; tjhFk;.
hSkd;w vt;thW k; ‘fpG+l;’ > jkpou; Naw;Wk; vd;gij
KaYk; rj;jplk;
,k; khjj;jpw;Fhpa Kf;fpa Fwpg;Gf;fs;
• gfy;ntspr;r Neuj;ij Nrkpg;gjw;fhd (Daylight saving) Neukhw;wk; ,k;khjk; 8 Mk; jpfjpahFk;. ,jid epidtpy; itj;jpUq;fs;.
• School March Break ,k; khjk; 13k; jpfjpapy; ,Ue;J 22k; jpfjp tiu> ,ij gads;sjhf khw;w Kd; Vw;ghL nra;Aq;fs;.
• cq;fs; tUkhdthpia jahh;gLj;Jq;fs; my;yJ tUkhdthpia eptu;j;jp nra;tjw;fhd Ntiyfisr; nra;J KbAq;fs;.
• cq;fs; fk;gsq;fs; (Carpets) kw;Wk; fhy;Jilg;ghd;fis (Rug) Jg;guT nra;Aq;fs;
• jpiur;Nriyfis vacuum my;yJ Steam my;yJ dry clean nra;Aq;fs;.
• ntg;gNkw;Wk; kw;Wk; Fspuhf;Fk; (Heating and Cooling System) ,d; ntspg;gFjpapy; ,iyfs; kw;Wk; Vida mOf;Ffs; ,Uf;fpwjh vd ghh;j;J Rj;jpfhpAq;fs;.
• Rth;fs;> epyg;gFjp> jsghlk; Nghd;wtw;iw Vacuum nra;Aq;fs;.
• fjTf;Fkpo;fis fPwiy Vw;gLj;jhj J}a;ikahf;fpfisf; nfhz;L Jg;guT nra;Aq;fs;.
• nfhjpfyd;fs; (Boilers) kw;Wk; fdyLg;gpy;; itf;fg;gLk; ghj;jpuq;- fisj; (Oven drip pans) Jg;guT nra;Aq;fs;.
• ntg;gNkw;wpapd; (Gas heater) Gif kw;Wk; fhw;W ntspNaWk; Foha;fspy; mOf;F kw;Wk; J}Rfs; ,Uf;fpd;wjh vd;gij rhpghh;j;J mfw;Wq;fs;.
• Fsph;fhyj;jpw;nfd mikj;j ad;dy;fis (Windows) mfw;Wq;fs;.
• tPl;bd; ntspg;Gwg; Gw;jiu kw;Wk; G+e;Njhl;l ghj;jpfis tre;j- fhyj;jpw;F Vw;wjhf khw;wp mikAq;fs;.
• Gw;jiufspy; kPz;Lk; tpijapLq;fs;
• nrbfs;> kuq;fis mit G+f;fj; njhlq;FKd;ghf msNthL fj;jhpAq;fs;.
• Fspuhd fhyj;jpy; tsuf;$ba ntq;fhak;> cUisf; fpoq;F> Nfhth> ful; Nghd;w fha;fwpfis Njhl;lj;jpy; gaphpLq;fs;.
• tpijfis tpijf;f Kd;ghf my;yJ jhtuq;fis ehl;l Kd;ghf jpuhl;irf; nfhb kw;Wk; VWnfhbj; jhtuq;fis glutplf;$ba nfhbf;fhy;fis ehl;Lq;fs;.
• cq;fs; tPl;ilr; Rw;wpYk; kw;Wk; eilghijfspy; kpd;tpsf;Ffs; rhpahf vhpfpd;wjh vdr; rhpghUq;fs;.
njhFg;G: kNfd; rpq;fuhrh
Publisher & Editor : P.J.Dilipkumar gjpg;ghsH> MrpupaH : gp.N[. bypg;FkhH
MNyhrfH FO : Qhdk; yk;Ngl;> kh%yd;> fUzh>
nghd;idah tpNtfhde;jd;> Re;jH rpd;dj;jk;gp.
jl;lr;R : nfsup> nfsryh> [Pth> gpupaju;rpdp>
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
xg;GNehf;fy; : rhitak;gjp Rg;ukzpak;> nfsup.
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
tiufiy MNyhrid : fUzh (b[p tiufiy mikak;)
njhlHGfs; - For More Info : Editor
P.O.Box #63581 Woodside Square 1571 Sandhurst Cir. Toronto, ON. M1V 1V0
Toronto tpepNahfk; : fpsp (rptuh[h) Montréal tpepNahfk; : RFkhud; rpd;idah
1-514-299-3186 Ottawa tpepNahfk; : mnyf;]; rptrk;G
1-613 -276-7253 Tel : 416-646-3422, 416.400.6406 Fax : 416.849.0594 Web : www.thaiveedu.com E-mail : info@thaiveedu.com
- 3 -

Page 4
- 4 jw;fhypf -
NghH epWj;jK ,ilf;fhyj;jPHTk;
,yq;if murpaypy; NghH epWj;jq;fSk; ,ilf;fhyj; jPHTfSk; gw;wpa Ngr;Rf; fs; kpf vspikahd Kiwapy; nrhy;yg;- gLtdthapDk; mjd; eilKiwr; rhj;- jpak; vd;gJ ,Wf;fkhd eilKiwfisg; gpd;dzpahff; nfhz;lit. ,d;iwa NghHr;#oypy; ,yq;if muR vj;jd;ik ahd NghHepWj;jj;Jf;Fk; jd;id cl;g- Lj;jpf; nfhs;stpUk;gtpy;iy. mLj;jLj;J Vw;gl;l ,uhZt ntw;wpfis mDgtpj;j ,yq;if muRf;F td;dpapd; ,Uja epyk; epw;ghl;Lk; Fwpfhl;bahf mike;J tpl;lJ.
,yq;if muRk; ,e;jpa muRk; khwp khwp tpLjiyg; Gypfs; ruzila- Ntz;Lk; vd;W typAWj;jj; njhlq;fpap Ue;jd. epge;jidapd;wp MAjq;fisg; Nghl;Ltpl;Lr; ruzila Ntz;Lk; vd;Wk; tpLjiyg; Gypfs; ruzile;jhYk; njhlHe;JtUk; Ngr;RthHj;ij Nkirapy; mtHfis gq;Fgw;WdHfshf Vw;Wf; nfhs;s KbahJ vdTk; ,yq;ifg; gpujkH Fwpg;gpl;bUe;jJ Gypfis Kw;- whf mopj;J tpl;Nlhk; vd;wJ Nghd;w xU khiaiaj; Njhw;Wtpj;jpUe;jJ.
NghH eilngw;Wf; nfhz;bUf;Fk; nghOJ nghJkf;fs; NghHg; gpuNjrq;fis tpl;L ntspNawp tpLthHfs; vd;w vjpHghHg;G NkNyhq;fpapUe;jik jhd; td;dpapd; KOg;gpuNjrq;fisAk; gpbj;jJk; tpL- jiyg; Gypfspd; nraw;ghLfs; ahTk; epWj;jg;gl;LtpLk; vd;w KbTf;Ff; fhu- zkhapUe;jJ.
td;dpg; Nghhpidj; jpl;lkpl;L elhj;jpa- tHfs; ,yq;ifapd; fpof;F khfhzj;jpy; ele;jJ Nghd;wnjhU NghH eltbf;if- ahfNt td;dpapYk; ,Uf;Fk; vd;W Muk;- gj;jpy; vjpHghHj;jpUe;jHfs;. tpLjiyg; Gypfs; NghHg; gpuNjrq;fspypUe;J gpd; thq;Fk; nraw;ghLk; kf;fspd; Nghhpy; yhg; gpuNjrq;fspid Nehf;fp efHtJld; ,ize;j jd;ikapidf; nfhz;ljhf tpUe;jJ.
,d;W td;dpapy; Gypfspdhy; jLj;J itf;fg;gl;bUf;Fk; xU gpuNjrk; Kd;dH tpLjiyg; Gypfspd; Ml;rpf;Fl;gl;bUe;j gpuNjrj;jpd; rpwpanjhU tbtkhfNt ,Uf;fpwJ. gpuNjr vy;iyf; NfhL FW- fpajhf mike;jpUe;jhYk; Kd;dhpUe;j mNjfl;likg;gpypUe;J khw;wk; ngwhkyp Uf;Fk; murpaw; Gtpapaw; ghq;fhdJ Ngzg;gl;bUe;jikjhd; NghHg; gpuNjr Ma;thsHfSf;F kpFe;j Mr;rhpaj;jp- idf; nfhLj;jpUe;jJld; fpof;Fkhfhzg; NghHg;gpd;dzpapypUe;Jk; NtWgLtjhf mike;jpUe;jJ>
,j;jifanjhU mikg;Gf;fhzg;gLtJ- jhd; nghJkf;fspd; caphpog;Gf;fs; mjp fhpg;gjw;Fk; ,uhZtj;jpdH nghJkf;fs; kPJ tpkhdj;jhf;Fjy;fisAk; Fz;Lj; jhf;Fjy;fisAk; Nkw;nfhs;Stjw;Fk; mbg;gilahf mike;jJ. ,yq;if
,uhZtk; nghJkf;fis KjpatH Foe;-
ghlhf k ijfs; ngz;fs; rpWtHfs; vd;w NtW
gil elj ghbd;wp nfhy;Ytjw;Ff; fhuzkhapUe;j
ahd tpi nraw;ghLfspy; Kd;ikahdJ murhq;fj;-
tpltpy;iy jplk; kf;fisf; fhg;ghw;wf;$ba jpl;lk;
gpbf;Fs; vJTk; ,Uf;ftpy;iy vd;gNjahFk;.
ghHg;G mu NghUf;Fj; jpl;lkpl;ltHfs;> Gypfs; jkJ
dhy; nra Ml;rp myfpidr; rpwpajhf;fpf; nfhs;-
tj;jpd; gp thHfs; vd;W epidg;gjw;Fg; gjpyhf
xd;wpy; t Gypfs; td;dpf; fhl;Lf;Fs; gJq;fp tpL
eilngWt thHfs; vd;W jhd; vjpHghHj;jhHfs;.
mfg;gl;Lf ,Ue;jJ murhq;fk; nghJkf;fisg; NghhpypUe;J
flj;jg;gl fhg;ghw;w vLj;j Kaw;rpfspy; Kjd;-
ngahpy; ikahdJ ghJfhg;Gg; gpuNjrg; gpufld-
fNsh vd;w khFk;. Kjypy; tpRtkLf; Fsg;gFjpap-
,jdhy; ypUe;J GJf;FbapUg;G tiuahd
,Uf;fNt
,izj;jiyik ehL
nfhLf;fg;NghFk; mOj
tpLjiyg; Gypfspd; kPJ k
,Uf;Fkhapd; mjd;%yk; tUk
mikjp jkpoHfSf;F vj;jifa
tpistpidAk; Vw;gLj;jg; Ngh
gue;jd; Ky;iyj;jPTg; ngUe;njUtpd;
tpLjiyg FbapUg;Gf;fspy; cilahHfl;L NjtpGuk;
tpLq;fs; v Rje;jpuGuk; ts;spGuk; Nghd;wd tiuaiw
cyf e nra;ag;gl;bUe;jhYk; mjDs;Sk; nghJ
gpd;ikapi kf;fs; kPJ ,uhZtj; jhf;Fjy;fs; fl;-
nfhs;stp ltpo;j;Jtplg;gl;ld. ,g;ghJfhg;Gg;
iyg; Gy gpuNjrk; ,uhZtj;jpdUf;Fg; ghJfhg;-
tpLtjid gpid toq;fpapUf;fpwNjnahopa nghJ
mopj;J kf;fSf;F vj;jifa ghJfhg;gpidAk;
nraw;gl;l nfhLf;fj; jtwpapUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.
jik Fw
,yq;if ,uhZtk; Ky;iyj;jPtpidf; ifg;gw;wpaJk;; tlf;Nf rhiyiaf; ifg;gw;wpaJk; fiuNahuk; KotijAk; jkJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;Lte;Jtpl KbAk; vd;w vjpHghHg;gpy; mLj;jghJfhg;G tyakhf Ky;iyj;jPTf;F tlf;fha- ike;j GJkhj;jsd;> tiyQd;klk; Mfpa gFjpfig; ghJfhg;G tiyakhf khw;wpf; nfhz;lJ ,jd; %yk; kf;fs; fiuNahuj;ij Nehf;fp efuj; njhlq;fp- dH. ,J Ky;iyj;jPtpidf; ifg;gw;wpa ,uhZtj;jpdUf;Fg; ghJfhg;Gf; nfhLf; ff;$ba jLg;G tyak; vd;Nw ek;gp ,Ue;jhHfs;. tlf;fpypUe;Jk; Ky;iyj; jPtpypUe;Jk; flw;gFjpapypUe;Jk; ,g; gFjpfspy; jhf;Fjy;fis Nkw;nfhs;t- Jk; ,yFthf ,Ue;jJ.
,lk;ngaU jifa f $ba c Njrpaj;nj njhz;L e kjpf;fg;glt eyidg; N ruzhyak xUNtis nrhe;jf; f jpj;jpUe;jh vd;gjw;Ff ,y;iy. V ghJfhg;Gg Gijj;Ji ,uhZt kf;fspd; g vj;jifa
,j;jifa Kk;Kidj;jhf;Fjy;fspy; ngUksT jkpoHfs; nfhy;yg;gl;Lk; fhakile;Jk; te;jik njhlUk; nraw;
,uhZtj fs; mtr

jha;tPL ;fhypf NghH epWj;jKk;
• khu;r; 2009
,ilf;fhyj;jPHTk;
tH Foe;-
ghlhf khwptpl;lJ. ,jd; %yk; mur d;w NtW
gil elj;JdHfs; vjpHghHj;j KOik khapUe;j
ahd tpistpid ,uhZtk; ngw;W urhq;fj;-
tpltpy;iy. nghJkf;fs; ,uhZtj;jpd; a jpl;lk;
gpbf;Fs; nrd;W tpLthHfs; vd;w vjpH NjahFk;.
ghHg;G murhq;fj;jpd; gpuNjrf; Fiwg;gp- pfs; jkJ
dhy; nrayw;Wg; Ngha;tpl;lJ. ,uhZ ; nfhs;-
tj;jpd; gpuNjrj;jpDs; Nghfpd;w kf;fs; ; gjpyhf
xd;wpy; tpLjiyg; GypfSld; NghH q;fp tpL
eilngWtjdhy; NghHg;gpuNjrj;Jf;Fs; hHfs;.
mfg;gl;Lf; nfhs;thHfs; vd;w epiy ,Ue;jJ my;yJ ,uhZtj;jpdhpdhy; hhpypUe;J
flj;jg;gl;L ,ilj;jq;FKfhk;fs; vd;w ; Kjd;-
ngahpy; vq;F nfhz;Lnry;yg;gLthH- ; gpufld-
fNsh vd;w cWjpaw;w epiyAk; ,Ue;jJ. g;gFjpap-
,jdhy; kf;fs; jhq;fs; xd;whf iuahd
,Uf;fNt tpUk;gpdhHfs;.
;njUtpd;
tpLjiyg;GypfNs kf;fis ntspNa NjtpGuk;
tpLq;fs; vd;W$Wk; ,e;jpahNth kw;iwa tiuaiw
cyf ehLfNsh kf;fsJ ghJfhg;- k; nghJ
gpd;ikapid jkJ fUj;Jf;Fs; vLj;Jf; ;fs; fl;-
nfhs;stpy;iy vd;gJk;> xd;wpy; tpLj hJfhg;Gg;
iyg; Gypfspd; MAjq;fis fise;J ghJfhg;-
tpLtjidAk; my;yJ mtHfis Kw;whf pa nghJ
mopj;J tpLtjid fUj;jpw;nfhz;Nl ;gpidAk;
nraw;gl;ld vd;gJk; njspthfj; njhpe;- plj;jf;fJ.
jik Fwp;g;gplj;jf;fJ.
;jPtpidf; iyiaf; tijAk; te;Jtpl ghJfhg;G tlf;fha- Qd;klk; iyakhf k; kf;fs; njhlq;fp- fg;gw;wpa
,lk;ngaUfpd;w kf;fs; njhlHghd vj;- jifa fzf;nfLg;Gf;fisAk; nra;af; $ba cs;SH epWtdq;fNsh> gy; Njrpaj;njhz;L epWtdq;fNsh Vida njhz;L epWtdq;fNsh ,jw;nfd mD kjpf;fg;gltpy;iy. ,lk;ngaUk; kf;fsJ eyidg; NgZk; nghUl;L kf;fSf;fhd ruzhyak; vJTk; ,y;yhjepiyapUe;jJ. xUNtis ,lk;ngaHfpd;wtHfs; jq;fs; nrhe;jf; fpuhkq;fSf;Fl; nry;y mDk- jpj;jpUe;jhYk; kf;fs; mq;F nry;thHfs; vd;gjw;Ff;$l ve;j cj;juthjKk; ; nfhLf; ;Nw ek;gp Ky;iyj; ;Jk; ,g; w;nfhs;t-
,y;iy. Vndd;why; mit kf;fSf;fhd ghJfhg;Gg; gpuNjrq;fshf ,Uf;ftpy;iy. Gijj;Jitf;fg;gl;l fz;zpntbfSk; ,uhZt thbfSk; kype;j gFjpfspy; kf;fspd; ghJfhg;gpid cWjpnra;aj;jf;f vj;jifa nraw;ghLfSk; ,Uf;ftpy;iy.
jy;fspy; ;yg;gl;Lk; k; nraw;
,uhZtj;jpd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; te;jtH- fs; mtru mtrukhf myrhq;fj;jhy;
- m. fzgjpg;gps;is -
epu;khzpf;fg;gl;l ,ilj;jq;fy; Kfhk;fs; vd;w tijKfhk;fSf;FNsh rpiwKfhk;- fSf;Fs;Nsh jil Kfhk;fSf;Fs;Nsh Nghlg;gl;L ,yq;ifapd; Vida kf;f- spypUe;J NtWgLj;jpitf;fg;gl;L mjw;F Vw;wKiwapy; ftdpf;fg;gl;L te;jdH. ,jpy; ,Ug;gtH fzf;ifj; jtpu nfhy; yg;gl;ltHfspd; vz;zpf;ifapid ntspNa nfhz;Ltuf;$ba cj;jpNahfg; gw;Ws;s epWtdq;fs; vJTk; ,Uf;f tpy;iy.
nra;jpj;jzpf;iffs; xUGwKk; nra;jp ClftpayhsHfspd; mDkjp kWf;fg;- gl;Lk; ,Uf;Fk; gFjpfspD}lhff; izj;jiyik ehLfs;
nfhz;L nry;yg;gLk; ,isQH Atjpfs; cl;gl nghJkf;fspd; ghJfhg;Gf;Fk; vj;jifa cj;juthjKk; toq;fg;gltpy;iy Lf;fg;NghFk; mOj;jk;
vd;gJ njspTgLj;jg;gl;bUe;jik ,e;jp- ahTf;Fk; Vida cyf ehLfSf;Fk;
g; Gypfspd; kPJ khj;jpuk;
njhpe;jnjhd;whFk;.
NghHelf;Fk; gFjpfspy; md;wp Vida
d; mjd;%yk; tUk; jw;fhypf
gpujhd ,uhZtf; Nfe;jpuq;fspy; ntsp ehl;L ClftpayhsHfisAk; mDkjpj; jpUe;j ,yq;if muRk; ,uhZtKk; poHfSf;F vj;jifa rhjfkhd
,yq;if ,uhZtj;jpd; NghH ntw;wpfis ntspapLfpd;w Clfkhf mtHfisg; gad;gLj;jpaJld; Ntz;Lnkd;Nw mtH Ak; Vw;gLj;jg; Nghtjpy;iy.
fshy; jahhpf;fg;gl;l ,lk;ngaUk; jkpoHfs; ,yq;if mur nraw;ghLfspy; epahakpUg;gjhf cWjpg;gLj;jpf; nfhz;- bUe;jdH.
I.eh gpujpepjp N[hd; N`hk;]pd; tUif- apid ,yq;if muR kpfr; rhjfkhfg; gad;gLj;jpapUe;jJ vd;w fUj;J NkNyhq;- fptpl;lJ. mtu; ,yq;if ,uhZtg; Ngr;rhsuh my;yJ ,yq;if murpd; mjpjpah vd;w Nfs;tpfspd; kj;jpapy; I.eh. ghJfhg;Gr; rigf;Fj; njspthd- njhU tpsf;fk; Njitg;gl;lJ. ,uz;L gFjpapdUk; Aj;jj;jpid KbTf;Ff; nfhz;Ltu Ntz;Lk; vd;w fUj;J ,d;W Kd;itf;fg;gLfpd;wJ. I.eh. gpujpepjpfs; xUgf;fr; rhHghff;$wpa fUj;jhd Gypfs; Majj;jpid fPNo Nghl Ntz;Lk; vd;gJ xU jpl;lkpl;l fUj;JUthf;fk; vd;gJ ntspg;gilahapUe;jJ. ,Njtpjkhd fUj;jpidNa ,e;jpahTk; ,yq;ifAk; cl;glg; gy ehLfs; njhptpj;jpUe;jik Fwpg;gplj;jf;fJ.
tpLjiyg; Gypfis MAjq;fisf; fPNo Nghlr; nrhy;Ytjd; %yk; vj;jifa tpisTk; Vw;glg;Nghtjpy;iy vd;gJ njspthfpa epiyapy; I.eh. ghJfhg;Gr; rigahdJ jw;fhypf NghH epWj;jj;jpidf; Nfl;L epw;fpd;wd. mj;Jld; njd;dpe;jp- ahTf;Fr; nrd;w ,e;jpa ntspAwT mikr;rH gpuzhg; KfH[p tpLjiyg; Gypfs; tpLj;j NghH epWj;jf; Nfhhpf;if apid ,yq;if ghprPyid nra;aNtz;Lk; vd;w Nfhhpf;if ,yq;if muRf;F xU
5k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 5
jha;tPL • khu;r; 2009
4k; gf;fj; njhlHr;rp...
,f;fl;lhd #oiyj; Njhw;Wtpj;jpUf; fpwJ. ,f; Nfhupf;if cj;jpNahf Kiw apy; jkf;F mwptpf;fg;gltpy;iy vd;W ,yq;if Nghu; epWj;jNkapy;iy vd gpbthjkhf ,Ue;jhYk; tpLjiyg; Gypfs; MAjj;ijg; Nghl;lhy; jhdhfg; NghH epWj;jk; te;JtpLk; vd;w thjj;jpidNa Kd;itj;jpUe;j ,yq;ifAk; ,uhZtKk; rw;Nw rpe;jpf;f topnra;tjhf mike;- jpUe;jJ.
jw;fhypfg; NghH epWj;jj;jpd; %ykhf tpLjiyg; Gypfs; Majq;fisf; fPNo NghLk;gb nra;ayhk; vd;W ,e;jpa ntspAwT mikr;rH vz;ZtJld; ,izj;jiyik ehLfSlhf mjid typAWj;j KbAk; vdTk; ek;GfpwhH. ,izj; jiyik ehLfspd; tw;GWj; Jjy; %yk; tpLjiyg; Gypfs; Majg; Nghuhl;lj;ijf; iftpLthHfs; vd;w fUj;ij ,yq;if muR Vw;Wf;nfhz;- bUf;fpwJ vd;gJk; mj;jifa mOj;jk; tpLjiyg; Gypfspd; Nky; Nghlg;gLtJ Nghhpid KbTf;Ff; nfhz;Ltu cjTk; vd;Wk; ,yq;if ek;GfpwJ. MapDk; Nghu;epWj;jk; ,dp xUNghJk; Nghu; nra;af;$ba tha;g;gpidf; nfhLf;fhJ Ngha;tpLk; vd;Wk; mjdhy; Gypfspd; Nguk;NgRk; Mw;wy; mjpfupj;JtpLk; vd;- gjdhYk; ,yq;if muR Nghu; epWj;jj;- ij tpUk;gtpypiy. ,yq;if muR Nghiu tpiutpy; Kbj;JtpLk; vd;w vjpu;ghu;g; gpy; ,e;jpahTk; Ngr;rstpNyNa nraw;- gLfpwJ.
NghHg;gpuNjrj;jpDs; mfg;gl;Ls;s kf;fspd; ghJfhg;G cWjpnra;ag;glhjtiuapy; kf;fs; NghHg;gFjpfspypUe;J ntspNaW tJ rhj;jpakw;wJ. ntspNaWgtHfs; ,ilj;jq;fy; Kfhk;fspy; milf;fg;- gLthHfshapDk; my;yJ Rw;wptisg;G- fSk; ifJfSk; njhlUkhapDk; ,ilf; fhyg; NghH epWj;jk; $l nghUj;jkhd- njhd;whf mike;Jtplg; Nghtjpy;iy.
,ilf;fhyg; NghH epWj;jk; ,we;J nfhz;bUf;Fk; 

Page 6
- 6 -
RBC RESIDENTIAL MORT
• 1st Time Home Buyers
• Pre–Approvals
• Builder Rate Hold Programs
• Refinance, Renewals & Switch for Free
• Debt Consolidation
• Home Equity Line of Credit
• New Immigrant & Self Employed Programs
RATE
4 Yr
5 Yr
Vari
Vari
%
Three Royal Ba Eglinton 2043 Egl Scarboro M1L 2M9
Ram Kr
Dir
41

IDENTIAL MORTGAGES
Three Locations to Serve you Royal Bank Eglinton & Sinnott 2043 Eglinton Ave E Scarborough, ON M1L 2M9
Ram Krish RBC Mortgage Specialist
Direct
416-526-4996 Email: ram.krish@rbc.com
% RATE SPECIAL
4 Yrs Fixed 4.29 %
5 Yrs Fixed 4.34 %
Variable Closed 3.30 %
Variable Open 3.50 %
Royal Bank Kingston & Steeple Hill 670 Kingston Road Pickering, ON L1V 1A6
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 7
jha;tPL • khu;r; 2009
xU tPl;bw;F ,jid fUj;jp;y; nfhz;L> ,jd; ed;ikia njupag;gLj;JtNj vdJ Nehf;fk;. xU tPl;by; cs;s fhw;wpy; Njhy; vd;git fha;e;J NghFk; jd;ik> tPl;Lj; jsglq;fspy; ntbg;G Vw;gLjy;> fjtpd; Fkpioj; njhLk; NghJ nghwp gwj;jy; Nghd;w ghjfkhd tpisTfs; Vw;glyhk;.
fhw;W kpfTk; Njhy;> %f;Fj; Jthuq;fs; vd;gd fha;e;J NghFk; jd;ik> fz;zhbfspy; ePHgbjy;> kw;Wk; tPl;bd; rpy gFjpfs; g+Q;rzk; tsUjy;> tPl;bd; kug; gFjpfs; mOFjy; Nghd;w ghjfkhd tpisTfs; Vw;glyhk;.
msTf;F mjpfkhd cyHjd;ik mjpf- sthd er;Rj;jd;ikahd tpj;jpfSk; (Spores) kpjg;gjd; tpisth fNt Vw;gLfpd;wJ.
ePq;fs; cq;fs; tPl;by; cs;s xU jukhd tsp Mff; $ba msT ePuhtpia nfhz;bUf;F- khdhy; rhHG c dJk;> cq Rthrk;> tPl;by; cq izr; rh rPHnra;a apd; ,i gFjpapYk ROYAL ROYAL
SHUTTERS SHUTTERS & & BLINDS BLINDS
INC. INC.
vg;gb XH  cq;fsJ tPl;by; cs;stHfsp- dJk;> cq;fsJ tsHg;G gpuhzpfspdJk; Rthrk;> tpaHit Mfpait cq;fs; tPl;by; ghj;jpuq;fisAk; jiuiaAk; fOTjy;> cq;fs; tPl;ilr; #oTs;s kz;- izr; rha;thf;Ftjd; %yk; mjid rPHnra;a KbAk;. epyf;fPo; tjptplg;gFjp apd; ,ilntsp (Crawl Space) RtHg; gFjpapYk; jiug;gFjpapYk; jpUj;j b XH cq;fsJ Jzpfis ntspg;Gwj; jpy; fhatpLjy; Jzpfisf; fhaitf;Fk; fUtpapy; ,Ue;J ntspNaWk; GOf;fKkhd fhyq;fspy; cq;fs; tPl;by; ,Ue;J rpwpa msT fhw;Nwhl;lk; kl;LNk Vw;glf;$bajhf nra;Aq;fs;. 

Page 8
- 8 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 9
jha;tPL • khu;r; 2009
,Ujaj;jpy; Vw;gLk; Neha;fisf; fz;l wptjw;Fg; gy Kiwfs; cz;L. ,tw;Ws; kpfTk; vspikahd cgfuzk; clnyhyp khdp (Stethoscope) MFk;. ‘Stethos’ vd;fpd;w fpNuf;f nkhopneQ;irf; Fwpg;- gjhFk;. ‘Scope’ vd;why; cgfuzk; vd;Wk; nghUs;gLk;. rpW rpW xypfspd; ghpkhzj;ij msg;gjw;Fg; gad;gLtjhy; ,jid ‘khdp’ vd;W Fwpg;gplyhk;. mjhtJ clypDs; neQ;riwf;Fs; Vw;gLk; ,jaj;jpd; xypfs;> Rthrg;igf- spy; Vw;gLk; tpj;jpahrkhd xypfs; vd;gd kl;Lky;yhJ tapw;Wg; gFjpapy; Fly;fspy; Vw;gLk; rj;jq;fs;> jhapd; tapw;wpy; jq;fpapUf;Fk; rpRtpd; ,Ujar; rj;jq;fs;> ,uj;jf; Foha;fspy; FUjp XLk; rj;jq;fs; vd;gd $l ,e;j cl- nyhypkhdpahy; msf;fg;gLfpd;wJ. neQ;riwkhdp (Stethoscope) vd;w Neub nkhopngaHg;igj; jtpHj;J ‘clnyhyp- khdp’ vd;fpd;w fhuzg; ngaH kpfTk; crpjkhf ,Uf;Fk; vd epidf;fpd;Nwd;.
gbg;gbahf Kd;NdwptUk; itj;jpa tpQ;Qhdk; ifehb> clnyhypkhdp> kpd;tiuTkhdp vd;W epd;W tplhky; gy;NtW fUtpfisAk; kpfTk; Jy;ypa- khf Neha;fisf; fz;lwpAk; tpjj;jpy; cUtfpj;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.
,Uja kpd;tiuT vd;W jiyg;igf; nfhLj;J tpl;L thrfHfis clnyhyp- khdp (Stethoscope) vd;w gjj;jpy; rpwpJ Neuk; jf;fitj;Jf; nfhz;likf;F kd;dpg;Gf; NfhUfpd;Nwd;.
mtdpd;wp mZTk; mirahJ vd;ghH- fs;. mZf;fspy; ,Ue;Jjhd; kpd;rhuk; cw;gj;jpahfpd;wJ. vkJ clypy; cw;gj;- jpahFk; rpW mstpyhd kpd;rhuk; vkJ clw;gFjpfis ,af;fpf; nfhz;bUf;fpwJ vd;gij ahtUk; mwptH.
,Ujak;njhopw;gLk; nghOJ> ,Ujaj;jpd; tyJGwr; Nrhizapy; cs;s kpd;dhf;- fw;fZ (Sino-Atrial node) xU rPuhd Kiwapy; kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;- fpd;wJ. ,e;j kpd;dhf;fw;fZ (S.A Node) xUtpj tpNrbj;j fyq;fshy; Mdit. jhdhfNt Jbf;ff;$bait. ,ij Mz;ltd; Kbr;R vd;W $wpdhy; $l kpifahfhJ.
,Ujaj;jpy; kpd;Ndhl;lk; vg;gb cUthfp> ,jak; KOtJk; nrYj;jg;gLfpd;wJ vd;gij Kjypy; mwpe;jpUg;gJ Nghjpa tpsf;fj;ij Vw;gLj;Jk;.
,Uja kpd;Ndhl;lk; glk; 3y; fhl;lg;gl;lthW tyJ Nrhiz
,Uja kpd;tiuT (Electrocardiogram)
fe;ijah nre;jpy;ehjd; ; - Echo - Cardiogapher -
apy; fhzg;gLk; kpd;dhf;fw; fZthfpa ,jar; NrhizKbr;R vd;w tpNrbj;j fyq;fs; ,ay;ghfNt jd;idj;jhNd J}z;bf; nfhs;Sk; Kiwapy; ,aq;fp ,jaj;ijj; njhopw;gLj;Jk; kpd;rf;jpia cUthf;Ffpd;wd. ,q;F cw;gj;jpahFk; rpwpjstpyhd kpd;rhuk; ,jar; Nrhizr; RtHfSlhfr; nrd;W> ,U Nrhiz miw- fspw;Fk; (tyJ> ,lJ Nrhiz miwfs;) guTtJld; epd;W tplhky; Nrhiz ,ja tiw Kbr;rpidAk; (Atrio Ventricular Node) chpa Neuj;jpy; te;jilfpd;wJ. mk;-
,jaj;jpy; kpd;flj;jg;gLk; tpjk; tyJ ,jar; Nrhiz
,lJ ,jar; Nrh
Mz;ltd;
kpd;rhuk; Kbr;R
Nrhizfs my;yJ
guTfpd;wJ ,jar; Nrhiz Kbr;R
`p];eu njhFj
Nrhiz ,jatiw Kbr;R
kpd;rhuk; ghAk; jpir
kpd;rhuk; gpd;G mq;fpUe;J ‘`p];’ euk;Gj; njhFjp (Bundle of His) Clhf ,jatiw- fspy; cs;s tyJgf;f> ,lJgf;f euk;- GfSf;Ff; flj;jg;gLfpd;wJ. ,Wjpapy; ‘NgHrpQ;’ euk;Gfspy; kpd;flj;jy; KbTW- fpd;wJ.
xt;nthU jlitAk; Mz;ltd; Kbr;rpy; kpd; cw;gj;jpahfp Nrhiz miwj;jir- fs;> ,jatiwj; jirfs; vd;gdtw;wpd; Clhf nry;Yk; nghOJ mNj xOq;ifg; gpd;gw;wp KiwNa jirr; RUf;fq;fs; Vw;gl;L Nrhiz miwfSk; ,ja miw- fSk; khwpkhwpr; RUq;fp tphpfpd;wd. mg;nghOJ xU xOq;FKiwapy; FUjpr; Rw;Nwhl;lk; epfo tha;g;Ngw;gLfpwJ.
thrfHfSf;F ,q;F XH Iak; tuyhk;. mjhtJ> Nrhiz miwfspy; ghAk; kpd;rhuk; Vd; Neubahf ,ja miwf- Sf;F gha;tjpy;iy. khwhf Nrhiz - ,jatiw (A.V Node) Kbr;rpD}lhf gha;- fpd;wNj vd;W! fhuzk; ,q;F Nrhiz miwfisAk; ,ja miwfisAk; XH tl;l tbtkhd ehHj;jirj;jl;L gphpf;fpd;-
tl;ltbtk ehHj;jir jl;L ,lJ euk njhFjp
tyJ eu njhFjp
NgHfpQ; glk;: 3 euk;Gfs; +1.0 R
,Uja kpd;tiuT
+0.5
Millivolt
P T U kpd;rhuk;
-0.5
S
-1.0
glk;: 1
Q
PR - ,ilNtis QRS - ,ilNtis m QRS rpf;fy; (gy;NtW rpf;fyhd kpd;khw;w PR
QRS
ST epfo;tjhy; ,ij Q Complex vd mio ST - ,ilNtis
wJ. ,e;e flj;jkhl xOq;F K khj;jpuk; f Yk; xNut kpd;rhu gl;bapy; ghUq;fs;)
,Ujak; rPuhf Vw xOq;F K
ghLfis cUthf;fg msTs;s kPJ njhL flj;jg;gl Fr; nrYj rhuj;jpd; ngUf;fk; ,k;kpd;rhu ngw;W XH Kidia ,af;Ffpd ,Ug;gjdh kpd;tiuT tpid Vw kpd;tiuT tiutpid cs;s gy fis ,d ghtida FWfpa Ne Leads) xN rpy mbg;g gjpe;Jjuf ,e;j kpd

,Uja kpd;tiuT (Electrocardiogram)
- 9 -
Zthfpa tpNrbj;j dj;jhNd ; ,aq;fp ;rf;jpia j;jpahFk; Nrhizr; z miw- miwfs;) z ,ja ular Node) J. mk;-
;’ euk;Gj; jatiw- f;f euk;- ,Wjpapy; ; KbTW-
; Kbr;rpy; wj;jir- dtw;wpd; xOq;ifg; f;fq;fs; a miw- phpfpd;wd. y; FUjpr; fpwJ.
; tuyhk;. y; ghAk; miwf- rhiz - lhf gha;- Nrhiz sAk; XH gphpf;fpd;-
wJ. ,e;ehHj;jirj;jl;L kpd;rhuj;ijf; flj;jkhl;lhJ. ,jdhy; kpd;rhuk; xU xOq;F Kiwapy; euk;Gj; njhFjpfSlhf khj;jpuk; flj;jg;gLfpwJ. kpd;rhuk; nry; Yk; xNutop ,JthFk;. ,q;F Vw;gLk; kpd;rhu Xl;lq;fs; jhd; kpd;tiuTg; gl;bapy; gjpag;gLfpd;wd. (glk; II ghUq;fs;)
,Ujak; njhopw;gLk; nghOJ mq;F rPuhf Vw;gLk; kpd;njhopw;ghLfs; xU xOq;F Kiwapy; kpd;rhu mOj;j NtW
ghLfis cUthf;Ffpd;wJ. ,g;gbahf cUthf;fg;gLk; rpy kpy;yp Nthy;l;Lf;fs; msTs;s kpd;rhuj; njhopw;ghL Njhypd; kPJ njhLf;fg;gl;Ls;s kpd; tha;fspdhy; flj;jg;gl;L ,Uja kpd;tiu ae;jpuj;jpw; Fr; nrYj;jg;gLfpd;wJ. mq;F ,k;kpd;- rhuj;jpd; msT 15>000 klq;fhf cUg; ngUf;fk; ngWfpwJ. cUg;ngUf;fkile;j ,k;kpd;rhuk; nghwpapw; rf;jpahf khw;wg; ngw;W XH Ngdh Kid Nghd;w $H Kidiaf; kpd;rf;jp NtWghl;bw;F Vw;g ,af;Ffpd;wJ. ,g;Ngdhtpd; Kid #lhf ,Ug;gjdhy; mJ ntg;g czHTs;s kpd;tiuTg; gl;b kPJ efUk; NghJ tiu- tpid Vw;gLj;Jfpd;wJ. ,jid ,Uja kpd;tiuTg; gl;b vd;W $WtH. ,e;j tiutpid thrpg;gjd; %yk; ,Ujaj;jpy; cs;s gytpjkhd Neha;fs;> FiwghL- fis ,dq;fz;Lnfhs;syhk;. jw;rkak; ghtidapYs;s etPd ,ae;jpuq;fs; FWfpa Neuj;jpy; 12 ,izfisAk; (12 Leads) xNu gl;bapy; fr;rpjkhf tiue;J rpy mbg;gil Ma;TfisAk; gl;bfspy; gjpe;Jjuf;$bait. vg;gb ,Ug;gpDk; ,e;j kpd;tiuTg; gl;bfs; ,jaj;jpy;
Vw;gl;Ls;s vy;yhtpj Neha;fisAk; Gyg;gLj;j khl;lhJ. ,jaj;jpy; Vw;gl;- Ls;s Neha;fisf; fz;lwpAk; fUtpfspy; clnyhypkhdpf;F mLj;jgbahf ,ijf; nfhs;syhk;. NkYk; gytpjkhd Nrhj- idf; fUtpfs; ,Ug;gij Kd;ida fl;Liufspy; je;jpUe;Njd;. ve;jg; ghp Nrhjid nra;a Ntz;Lnkd;W itj;jp-
;jg;gLk; tpjk;
,lJ ,jar; Nrhiz
kpd;rhuk; Nrhizfspy; guTfpd;wJ
`p];euk;Gj; njhFjp
tl;ltbtkhd ehHj;jirj; jl;L ,lJ euk;Gj; njhFjp
tyJ euk;Gj; njhFjp
NgHfpQ; euk;Gfs;
Uja kpd;tiuT
U
PR - ,ilNtis QRS - ,ilNtis my;yJ QRS rpf;fy; (gy;NtW rpf;fyhd kpd;khw;wq;fs; epfo;tjhy; ,ij QRS Complex vd miog;gH) ST - ,ilNtis
aHfs; epHzapg;ghHfs;.
neQ;riwapDs; ,Uja khHg;Gg; gl;il vd;gpd; ,lJgf;fj;jpy; rw;W ,lg;gf;fkhf rhpe;j epiyapy; ,jak; mike;Js;sJ. ,jdhy; ,jaj;jpd; ePsg; gf;f mr;Rk; rhpe;j epiyapy; cs;sJ. ,Uja kpd;- Ndhl;lKk; NkypUe;J fPo; Nehf;fp ,e;j ePs; gf;f mr;Rf;F rkhe;jukhf XLtjdhy; kpd;tpirapd; jpir fPo;Nehf;fpa tz;zk; ,Uf;Fk;. ,k;kpd;Ndhl;lj;jpw;Fg; ghpkhz- Kk;> jpirAk; ,Ug;gjdhy; ,ijf; fhtpf; fzpak; (Vector Quantity) vd;gH.
etPd EKG my;yJ ECG ,ae;jpuj;jpy; 12 ,izfs; (12 Leads) cz;L. xUtH Nrhjidf; fl;bypy; ky;yhf;fg; gLj;jp- Ug;ghH. mtuJ iffspy;> fhy;fspy;> neQ;Rg; gFjpfspy; kpd;njhLtha;fs; (Electrodes) 12 xl;lg;gLk;. mj;njhL- tha;fspy; 12 kpd;taHfs; nghUj;jg;gLk;. 12 taHfSk; kpd;tiuT ,ae;jpuj;Jld; njhLf;fg;gl;bUf;Fk;. rpyH ,e;j ‘taHfs;’ %yk; kpd;rhuk; jhf;fyhk; vd;W gag;-
tyJ gf;fk;;
;,iz 1
kpd;tha;;
kpd;tha;;
;kpd;tha;; ;kpd;tha;; ;V
1; V
2; V
3; V
4; V
5; V
6
;,
i
z
2
;,
3
NkYk;6 kpd;tha;fs; ,izfs; khHGg;gl;ilf;fUfpy; ,jaj;ijf; ftpe;j tz;zk; xl;lg;gl;bUf;Fk;.
glk;: 2
,jak; kyu;fpwJ - 10
,lJ gf;fk;
13k; gf;fk; ghu;f;f...
i
z

Page 10
- 10 -
®\¬ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬z
ÿƒVÕ> ÷ ÿ√Æk>u
MAILVAGANAM (MIKE)
Senior Acc
Reside (2006 Platinum
416-2
416.4

ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬zΩ_
ÿƒVÕ> ÷_È›]uz o>ÁkBVTM ∂¶\VTM›Á> ∑È√\VÔ© ÿ√Æk>uz √ÈkÚ¶ ∂–√kD ÿ√u≈ xÔVÁ\BV· ̇ÔÁ· ÂV|∫Ô^
TWO PROFESSIONAL MORTGAGE SPECIALISTS UNDER ONE ROOF WITH RATES YOU CANTT BEAT
MAILVAGANAM (MIKE) AHILAN Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-220-1184
VINCE SINNADURAI Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-917-9462
416.438.1688
Fax: Fax: 416.438.1612
416 438 1612
Unit Scarborough, 3, Scarborough, 2250 1421 (South Midland ON. Kennedy ON of M1P Sheppard) M1P Ave., 2L6 Rd,
4R9 #3
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 11
jha;tPL • khu;r; 2009
“tPL” tpdhTk; tpilAk
,Jtiu fhyKk; ehk; mnkhpf;f tpiy
fhzg;gL rhpTfspd;ghy; nfhz;bUe;j kdg;gPjpapd;
frpT V tpisTfs; fdba nghUshjhuj;jpid
sq;fs; , nghpJk; fhuzk;> Kd;ida ghjpf;ftpy;iy. fhyq;fspy; mjw;fhd fdlh
Gf;fshy
khw;Wf; fUj;Jf;fs; Mokhdjhf ,Ug; gpDk; $l xd;Wgl;l r%f rpe;jidAk; mjd; ntspg;ghlhf xd;Wgl;l Xq;fpa Fuy;fSk; ,d;iwa fhyj;jpd; fl;lh- ak;. MWfs; rpW mUtpfshf NtWgl;l ikaq;fspy; Njhd;wp gpd;dH xd;wpize;J flypy; fyg;gJ Nghy; ehk; Gyk;ngaH jkpoH> ,d;iwa Njitia czHe;J
ngw;Wf;nfhz;l ghlNk. fdba tPl;Lr; re;ijahdJ ,d;Wk; KJnfYk;Gld; fhzg;gLtjw;F fhuzk; ,q;Fs;s fld; toq;Fk; KiwfshFk;. ,d;iwa fzpg; Gf;fspd; gb tPL tpw;gtHfspd; gUtk; Kbe;J ,J thq;FgtHfSf;Fhpa gUtk; (Buyers Market) mjhtJ njhpTfs; mjpfk; Nfs;tp Fiwe;j fhyk;. fhw;Ws;s NghNj J}w;wpf; nfhs;tJ Gj;jprhypj;jdkhdNj jtpu J}w;whky; tpLtJjhd; Kl;lhs;jdk;.
epl;rakhf ve;jg; ghj zkhf vy ,Ug;gpDk gl;rj;jpy; %yk; jpU khj;jpukd kz;zpd; gbkhdk; ,t;tif vkJ xt;nthU jhafk; rhH nraw;ghl;- bidAk; xNu miythpirapy; ,l;Lr; nry;y Ntz;baJ mtrpak;. jdpg;gl;l xUthpd; jd;dpr;irahd Kd;Ndw;ghlhdJ
Kd;dH nghJthf Nkhl
,Jtiu ehk; Nkw;nfhz;l kw;Wk; Nkw;- nfhz;L tUfpd;w eltbf;iffis kOq;fbf;f ty;ydthf ,Uj;jy; MfhJ.
ngw;Wf;nfhs;Sk; Ntis
vkJ chpikg; NghuhdJ vj;jidNah
Ie;J tUlq;fSf;Fhpa fhy m murpay; kw;Wk; nghUshjhu Kl;Lf;fl;il- fisAk; jhz;b> gy ty;yuRfspd; gfilf;fha;fshfp vj;jidNah Mapuk;>
ngWtJ tof;fk;.
yl;rk; capfis gzak; itj;J ,d;W mLj;j fl;lkhd cyfshtpa vLj;Jiug;G
mitAk; ‘Prime Rate’,yp Nghuhf khwpAs;sJ. ,k;kf;fs; Nghuhl;lk; epahakhdJ vd;gjid gyUk; czHe;- JtUfpd;w fhyfl;lk; ,J. ,jw;fhf
FiwthdjhfNt fhzg;g ehk; nfhLj;j tpiy kpf mjpfk;jhd;. ,d;Wk;> ‘mOJk; gps;isia mts;jhd; ngwNtz;Lk;” vd;gJjhd; tpjp. mo
khwhf ,d;iwa re;ijapy; ‘Prim
Ntz;ba fhyk;jhd; ,d;iwa Nfs;tpf;- Fwp. flikAzHr;rpAs;s Gyk;ngaH
tpl rw;W mjpfhpj;J fhzg;g Clfj;JiwapdUf;F ed;wpfs; gy.
rhp thrfHfNs> ,k;Kiw fpilf;fg;ngw;w
epiyahd tl;b tpfpjj;j
jukhd Nfs;tpfisAk; mjw;fhd gjpy;- fisAk; Muha;Nthk;.
FWfpa fhyq;fSf;F ngw;W Ef
,d;iwa fhyfl;lk;> tPL thq;F tjw;F chpajh?
yf;Fkzd; Scarborough ePq;fs; thq;fg; Nghfpd;w tPL vd;d Nehf;fj;jpw;fhdJ vd;gjidg; nghWj;j- Nj cq;fs; Nfs;tpf;Fhpa gjpy;. mjhtJ> mbg;gilj; Njitfshd czT> cil> ciwAs; Nghd;witia jPHkhdpg;gJ vkJ mbg;gil NjitNa. ,it jtpHe;j midj;JNk Mlk;guj; NjitahfNt fUjg;gLk;. mbg;gil Njitfis NtW fhuzpfspd; %yk; jPHkhdpf;f KbahJ. fle;j “jha;tPL” rQ;rpifapy; ntspahd gq;Fr;re;ij gw;wpa XH Ma;tpy; “Ml;Lg; gq;F” gw;wpa XH Ritahd jfty; xd;wpid gbj;jpUg;gPHfs; vd;W vz;Z- fpd;Nwd;. nghUshjhuk;> Vw;wj;jho;Tfs; kw;Wk; re;ij epytuq;fs; ahTk; KjyPl;lhsHfspd; nraw;if tpisTfs;. ,it gw;wp mjpfk; mf;fiw nfhs;s Ntz;batHfSk; mtHfNs.
kpfTk; Fiwe;J fhzg;gLfpd;w
Eioaf;$ fhzg;gl;l tl;b tpfpjj;jpid ekf;F rhjf-
KbntLj khf;fpf; nfhs;s vd;d nra;ayhk;?
gLfpd;w n ghHtjp. Scarborough
kpf FiwT ‘Prime Rate’ vd;W nrhy;yg;gLfpd;w
XukhfTk; fdba tq;fpapdhy; mwpKfg;gLj;jg;gLk;
Fhpait. tl;b tpfpjk; Fiwe;J fhzg;gl;lhYk;
tPl;L ghpN rhjhuzkhf tq;fpfshy; eilKiwg;-
ngwyhk;. gLj;jg;gLfpd;w tl;b tpfpjkhdJ rw;W
fhyhtjpa mjpfkhfNt fhzg;gLfpd;wJ. ,J-
ntbg;Gf;f Nghd;w fhyq;fspy;jhd; kpfTk; mtjhdk;
$400 nryT Njit. RkhH 4-5 tUlq;fSf;F Kd;dH
Kiw%yk ehk; nghJthf Nkhl;Nf[; ngw;Wf;nfhs;-
aj;jsj;jpy Sk; Ntisfspy; Ie;J tUlq;fSf; Fhpa fhy mstpid ngWtJ tof;fk;.
‘Buyers M mitAk; ‘Prime Rate’ ,ypUe;J Fiw-
yhf thn thdjhfNt fhzg;gl;lJ. khwhf ,d;iwa re;ijapy; ‘Prime Rate’ ,id cq;fspd; mbg;gilj; Njitapid g+Hj;jp nra;tjw;F ngw;Wf;nfhs;fpd;w tPL vf; fhyj;jpYk; epiwNtw;wpf;nfhs;syhk;.
tpl rw;W mjpfhpj;J fhzg;gLtjhy; epiyahd tl;b tpfpjj;jpid FWfpa fhyq;fSf;F ngw;W EfUjy; ed;W. kpf Kf;fpakhf fdlh Nghd;w ehLfspy; cq;fs; Kjd;ik tjptplj;jpid ePq;fs; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf vj;jidNah mur rYiffs; cz;L. mjd; Kf;fpaj;Jtk; fUjp fld; toq;FdHfsplkpUe;J cq;- fisg; ghJfhj;Jf; nfhs;tjw;F $l rl;lq;fs; EfHNthH ghJfhg;G fUjpajh fNt fhzg;gLfpd;wJ. mJ kl;Lkd;wp rhjhuz thlif tPl;Lf;Fhpa nryTf- Sk; RkhH rkjd;ikAs;s thq;Ffpd;w tPLk; kpfTk; mz;kpj;j nrytPdq;fisNa nfhz;bUf;Fk;. Mjyhy; trpg;gjw;Fhpa mbg;gil Njitapid g+Hj;jp nra;tjw; fhf ePq;fs; vf;fhyj;jpYk; tPL thq;fyhk;. ,Ug;gpDk;> cq;fs; Nehf;fk; XH KjyPlhf ,Ug;gpd;
spy; $W tPL tpi fis v re;ijapY tpiyapy
fld; ml;ilfs; nghJthf 19%-29% tiuahd tl;bapid nfhz;bUf;fpd;wJ. mitfis Ntz;Lkhdhy; ,f;Fiwe;j Nkhl;Nf[; tl;b tpfpjj;Jld; xg;gpLtjd; %yk; fzf;fpl;L tPl;by; nrhj;Jf;fs; ,Ug;gpd; ‘Refinance’ Kiw %yk; rpy rYiffis Efuyhk;. Nkw;$wpa midj;Jf;Fk; tq;fpfis my;yJ Nkhl;Nf[; KftHfis mZfp mtHfspd; MNyhridg;gb elj;jy; ed;W. xt;nthU thpd; NjitAk; mtutH jifikAk; NtWglf;$Lk;.
,d;iwa mnkhpf;fh jtpu> m ehLfSk; jpUg;gpDk nfhs;iff gl;L fhz khwp tUt gy fhuz tpw;gtHfs tUk;. m rhHe;jjhf
ehd; Gjpjhf thq;fpa tPl;bd; epyf;fPo; miw RtHfspYk; kw;Wk; jiuapYk; rpy ntbg;Gf;fs; fUzh Nfhghygps;is
- tPL tpw;gid Kftu; -
my;y. nra my;yJ k khw;wq;fs

- 11 - PL” tpdhTk; tpilAk;...
;f tpiy
fhzg;gLfpd;wJ. Mdhy; jz;zPH
vjpHghHg;gpd; ke;jepiy ,d;Dk; gytw;- g;gPjpapd;
frpT Vw;gl;ljw;fhd milah-
iwf;Fwpg;gplyhk;. huj;jpid
sq;fs; ,y;iy. ,t;tif ntbg; mjw;fhd py; fdlh a tPl;Lr; Yk;Gld; ;s fld; a fzpg;
Gf;fshy; ghjfk; cz;lh?
rpth.g Brampton epl;rakhf ,t;tif ntbg;Gf;fshy; ve;jg; ghjfKk; ,y;iy. ,it rhjhu- zkhf vy;yh tPLfspYk; fhzg;gLtNj. ,Ug;gpDk; jz;zPH frpT Vw;gLfpd;w
,d;iwa ‘Buyers Market’ gUtj;jpw;Fhpa fhuzk; ‘Supply and Demand’ fUjpaNj. mjhtJ Nfs;tpf;Fk; re;ijaplg;gl;l vz;zpf;iff;Fk; chpa xU jhf;fNk. ,d;iwa re;ijapy; Nfs;tp rw;W Fiwe;J fhzg;gLfpd;wJ. mjw;F XH Kf;fpa fhu- ; gUtk; pa gUtk; s; mjpfk; ;s NghNj dkhdNj ;lhs;jdk;.
gl;rj;jpy; cq;fs; tPl;bd; Warranty Kiw %yk; jpUj;jpg; ngw;Wf;nfhs;syhk;. mJ khj;jpukd;wp cq;fs; tPL mike;Js;s kz;zpd; jd;ikiag; nghWj;J tPL gbkhdk; ngWk; Ntisfspy; Vw;gLk; ,t;tif ntbg;Gf;fs; xU rjk; (Penny)
zk; ‘nghWj;jpUe;J ghHg;Nghk;’ vd;fpd;w nghJ kdepiy. Mjyhy; re;ijapYs;s tPLfs; $ba fhyk; tpw;gidf;fhf fhj; jpUf;f Ntz;ba jUzk;. mJ kl;Lkd;wp tPL thq;f epidg;gtHfSf;F njhpTfs; mjpfk;. tl;b tpfpjKk; ftHr;rpfukhd- jhf fhzg;gLtjhy; mNdfH jFjpahd tHfshf fhzg;gLfpd;wdH. ;dH nghJthf Nkhl;Nf[;
tPL tpiyfUjp> rpwpjsT jhf;fq;fs; ,Ug;gpDk;> Fwpg;gpLk;gbahf tpiytPo;r;rp f;nfhs;Sk; Ntisfspy;
Toronto ngUk;ghfk; kw;Wk; Rw;Wtl;lh- uq;fspy; ,y;iy.
q;fSf;Fhpa fhy mstpid
tPL thq;Fk;NghJ fz;bg;ghf fhg;GWjp itj;jpUj;jy; mtrpa- ngWtJ tof;fk;.
khdjh?
nre;jpy;. Nt. Scarborough tPl;Lf;fhf ePq;fs; fld; ngWk; Ntis Ak; ‘Prime Rate’,ypUe;J
fspy; fld; toq;Fk; epWtdq;fs; ,f; fhg;GWjpapid epr;rakhf NfhUthHfs;. hdjhfNt fhzg;gl;lJ.
,t;tif fhg;GWjp jPapdhy; Vw;gLk; Nrjq;fis rhp nra;tjw;fhd fhg;GWjpNa (Fire Insurance) ,Ug;gpDk; mjDld; wa re;ijapy; ‘Prime Rate’,id
NrHj;J cq;fs; clikfisAk; ,izj;- Jf; nfhs;tjw;F rpwpjsT fl;Lg;gzNk
mjpfhpj;J fhzg;gLtjhy;
mjpfkhFk;. Rkhuhf ,t;tif fhg;GWjp fSf;F khjhe;jk; $50-$70.00 tiu nrytpl Ntz;b ,Uf;Fk;. ePq;fs; thfd ahd tl;b tpfpjj;jpid
fhg;GWjp itj;jpUf;Fk; epWtdq;fSld; njhlHG nfhs;tjd; %yk; ‘Combo’ vd;wiof;fg;gLk; tPL/thfd fhg;GWjp q;fSf;F ngw;W EfUjy; ed;W.
Kiw %yk; rpwpjsT gzj;ij kPjg;- gLj;j KbAk;.
,d;W vkJ chpikfis ntd;nwLf;f- Tk;> capHfis fhg;ghw;wTk; cyf-
;gLfpd;w
Eioaf;$ba fhzg;gl;lhy;> msT tPl;bid mfykhdjhf ghpNrhjpj;J
shtpa ,lk;ngw;wtz;zk; hPjpapy; rhj;tPfg; cs;sd. Nghuhl;lq;fs; fdlhitg; rhjf-
KbntLj;jy; ed;W. jiufspy; fhzg;-
nghWj;jtiu gy nghJ Clfq;fs; vk; a;ayhk;?
gLfpd;w ntbg;Gf;fspd; ghjpg;Gf;fs; kpf
ikAk; vkJ vz;zq;fisAk; ntspaplj; rborough
kpf FiwT. khwhf RtHfspYk;> ad;dy;
njhlq;fpAs;s fhyk;. mjw;F XH Kf;fpa g;gLfpd;w
XukhfTk; Vw;gLk; ntbg;Gf;fs; rHr;irf;-
fhuzk; ehk; kf;fs; fUjpa XH tpopg; j;jg;gLk;
Fhpait. ,it gw;wpa XH Ma;tpid
GzHr;rpapid ntspf;nfhzHe;jNj. ,Ug;- ;gl;lhYk;
tPl;L ghpNrhjfHfspd; cjtpapd; %yk;
gpDk; jkpopdj;jpd; jdpg; gpujpepjpfis lKiwg;-
ngwyhk;. cq;fs; tPl;bd; ‘warranty’
rhHe;jpUf;fhtpl;lhYk;> mtHfs; gw;wpa J rw;W
fhyhtjpahfpapUg;gpd;> ,it Nghd;w
jtwhd gug;Giu fz;bf;fg;gl Ntz;ba . ,J-
ntbg;Gf;fis rhpnra;tjw;F RkhH $300-
njhd;W. ehq;fs; thOfpd;w ehLfspd; mtjhdk;
$400 nryT Vw;gLk;. jfty;fis Google
rl;l tpjpfis fz;bg;ghf kjpf;fNtz;Lk;. Kd;dH
Kiw%yk; ‘Crack Fixtures’vd;w ,iz-
mg;NghJjhd; vkJ FuYf;Fk; XH mq;fP ;Wf;nfhs;-
aj;jsj;jpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
fhuk; fpilf;Fk;. mNjNtis ahiuAk; lq;fSf;
Fiw$wpj;jhd; vkJ Kd;ndLg;Gf;fs; tof;fk;.
‘Buyers Market’ vd;W ,d;W gut
mikaNtz;Lk; vd;gjy;y. ;J Fiw-
yhf thndhyp njhiyf;fhl;rpf- khwhf te’ ,id ;gLtjhy; FWfpa ed;W.
spy; $WfpwhHfs;. mjd; nghUs; tPL tpiyfspy; fzprkhd rhpT fis vjpHNehf;fpajh? my;yJ re;ijapYs;s tPLfis Fiwe;j
19%-29% f;fpd;wJ. f;Fiwe;j g;gpLtjd; hj;Jf;fs;
Office Space for Lease (mYtyfk; thliff;F) yk; rpy kw;$wpa my;yJ tHfspd; xt;nthU fikAk;
Kennedy/ Ellesmere re;jpg;gpy; Xu; mYtyfk; thliff;F cs;sJ. rpW mYtyfj; Njitf;F Vw;w ,lk;. 150 SQ feet.
njhlh;GfSf;F: tPl;bd;
416-321-8716, 416-302-7283 ; kw;Wk; g;Gf;fs;
ed;wp thrfHfNs> my;yYWk; vk;kf;fspd; (jkpopd;) tpbT kpf tpiutpy; kyUk; vd;W Ntz;b> kPz;Lk; njhlUk; ,jo;- fspy; ,ize;Jnfhs;Nthk;. tpiyapy; thq;fyhk; vd;gjh?
karuna@thaiveedu.com yjh. f. Ajax ,d;iwa fhyj;jpw;F Vw;w Nfs;tp. ehk; mnkhpf;fhTf;F mUfpy; ,Uf;fpd;NwhNk jtpu> mnkhpf;fhtpy; my;y. ,uz;L ehLfSk; mUfUNf ,Ug;gpDk;> rhHe;- jpUg;gpDk;> jkf;nfd nghUshjhu nfhs;iffspYk; nraw;ghLfspYk; NtW gl;L fhzg;gLfpd;wJ. gUtfhyq;fs; khwp tUtJ Nghy tPL re;ij epytuKk; gy fhuzpfshy; ‘thq;FgtHfsJ gUtk;’> tpw;gtHfsJ gUtk;’ vd khwp khwp tUk;. mjw;fhd tpsf;fk;; tpiyfs; rhHe;jjhfj;jhd; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ my;y. nraw;ifahd nghUshjhujhf;fk;. my;yJ ke;j epiyapy; fhzg;gLk; ghp- khw;wq;fs;> Row;rp Kiwapy; nghUshjhu

Page 12
- 12 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 13
jha;tPL • khu;r; 2009 ,Uja kpd;tiu...
9k; gf;fj; njhlHr;rp...
gLthHfs;. ,JNthH mHj;jkw;w gak;.
kpd;tiuT vLf;Fk; nghOJ mirT> Ml;lkpd;wpg; gLj;jpUj;jy; mtrpak;. if> fhy;fs; mirAk; nghOJ kpd;gjptpy; khw;wq;fs; Vw;glyhk;. thrfHfs; gyH kpd;tiuTg; gl;bfisf; fz;bUg;gPHfs;. mjpy; gl;bapd; fPo;g;gFjpapy; rhp my;yJ Nkw;gFjpapy; rhp Fwpg;gpl;l ,ilj;J}uj;jpw;F xUjlit ,iz 1 (Leads 1) ,iz 2 (Leads 2) ,iz 3 (Leads 3) ,izfs;> V
1
, V
2
, V
3
, V
4
, V
5
, V
6
, (Leads V
1
, V
2
, V
3
, V
4
, V
5
, V
6
,) ,izfs; AVR, AVL, AVF vd Fwpg;gpL- thHfs;.
,q;F Kjy; %d;W ,izfisg; gw;wp mwpe;Jnfhs;Sjy; NghJkhdJ.
gy kpd;tha;fs; vkJ cly; kPJ
KjYjtp fw;gjw;Fk; MNyhridfspw;F
Dr.Kandiah Senthilnathan
(Registered Medical Officer - SLMC)
Echo-cardiographer - Canada,
First Aid & CPR Instructor
(Certified in Canada)
KjYjtp fw;Fk; MW khztu;fSf;FNk
NrUkplj;jpy; cq;fs; ,lj;jpw;F te;J fw;gpf;fg;gLk;. 647-801-9252, 416-502-9252. vg;gb XH GOf;fKkhd fhyepiy fhzg;gLk; gpu Njrq;fspy; fhw;Nwhl;lk; Vw;gLjy; tPl;b Ds; cs;s fhw;wpd; fhw;iwf; Fspur; nra;ahky; fhw;wpy; cs;s ,lJifapYs;s kpd;tha;j; njhLg;igAk; njhLf;Fk; nghOJ ,iz 1 (Leads 1),d; thrpg;Gg; ngwg;gLfpwJ. kpd;tiuT ,ae;jpuk; Nkw;- $wpa ,izfisj; jhdhfNt NtW- gLj;jpg; gjpAk; Kiwapy; jhdpaq;fpr; rhjdq;fs; mjDs;Ns mikf;fg;gl;b- Uf;Fk;. tyJ ifapy; cs;s kpd;thAk; ,lJ fhypy; cs;s kpd;thAk; njhLf;fg;- gLk; nghOJ ,iz 2 (Leads 2) ngwg;- gLfpwJ. ,Nj jpirapy; jhd; ,Ujak; rhpahf mike;J mjd; kpd;Ndhl;lk; NkypUe;J fPohf XLtjdhy; ,j;jpir- apy; kpd;tOthdJ Vida ,izfisf; fhl;bYk; $Ljyhf ,Uf;Fk;. ,jd; fhuzkhfj;jhd; ,e;j miy kpd; gUk- Df;F Vw;wtz;zk; Nky; fPo; jpirfspy;
nghpjhf ,
,lJ ifa Ys;s kpd ,iz 3 n ,izfs; tiuTfs fhd nga
NkNy fh jpy; ,Ue fhd mi ECG vd;D Nfhzq;fs miytbt itj;Jf;nf ,jaj; J xOq;fPdq Gfspy; V nraw;ifa ,ae;jpuk; vd;gd N tjw;F ,

- 13 - kpd;tiu...
litapy; mjhtJ cs;s g;gLk;.
;s kpd;- fapYs;s jhLf;Fk; ; thrpg;Gg; puk; Nkw;- t NtW- dpaq;fpr; f;fg;gl;b- pd;thAk; jhLf;fg;- 2) ngwg;- ,Ujak; ;Ndhl;lk; ,j;jpir- zfisf; ;. ,jd; pd; gUk- pirfspy; ; MNyhridfspw;Fk;
thilnathan
LMC)
da,
or
khztu;fSf;FNky; j;jpy;
e;J fw;gpf;fg;gLk;. , 416-502-9252.
w;whbapd; spd; kPJ s;s ePH bfpd;wJ. ; fhw;iw g;gjdfw;- iwapDs;
rs Mfpa- tg;gj;ij py; gut ; fUtpap tPl;bDs; g;Gtjd; khw;wg;gL
 khh;GNeha;> ,Uja euk; Gfspy; Vw;gl;Ls;s jilfs;> kw;Wk; nraw;ifahd ,jaj; J}z;b (Pace maker) ,ae;jpuk; ,ay;ghf njhopw;gLfpwjh? vd;gd Nghd;w gy jfty;fis mwp- tjw;F ,e;j ECG cjTfpwJ.
QRS ,ilNtis Q miyapy; njhlq;fp S miyapd; KbT tiu QRS rpf;fy; my;yJ ,ilNtis vd;W $WtH. ,jd; fhy msT> 0.6 nrf;fd; njhlf;fk; 0-10 fhy msT tiu- ahFk;. ,ilNtisf; fhy msT NtW- gl;bUe;jhy;> ,jatiwg; gFjpapy; Nehap- idf; Fwpf;Fk;.
S-T ,ilNtis S miy KbtpypUe;J T miy KbT tiuf;Fk; cs;s fhyg;gFjpahFk;. ,J ,jatiwfs; kPs; Kidthf;fk; (Re – Polarization) ngWjiyf; Fwpf;Fk;. mjhtJ mLj;j fl;lk; ,jak; RUq;Ftjw;Fj; jd;idj;jhNd jahH nra;J nfhs;Sk; fl;lkhFk;.
Nkw;$wpa gpujhd miyfisj; jtpu NkYk; gy miyfs; cz;L. vy;yhtpj miyfspYk; cs; mstPLfis thrpf; Fk; nghOJjhd; XusT Jy;ypakhd tpisTfis thrpf;f KbAk;. ,J jtpu clw;gapw;rpapd; nghOJ vLf;fg;gLk; kpd;tiuTg; gl;b NkYk; gy jfty;f- isf; nfhLf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;
senthil@thaiveedu.com GOf;fKk; ,t;tifahd ePH #Nlw;wp ,J XH czH fl;Lg;ghl;L fUtpiaAk;
Mfpatw;wpd; fhw;Nwhl;lj;ij> Heating Roy; fhw;whbiaAk; nfhz;Ls;sJ.
xg;ge;jf;fhuH %yk; ghpNrhjpj;J mwpe;J 

Page 14
- 14 -
kpsfhapid cztpy; gad;gLj;Jk; kf;fspd; njhifahdJ jw;NghJ cyf- shtpa uPjpapy; mjpfupj;Js;sjhf $wg;- gLfpd;wJ. cyfpd; gy ghfq;fspYk; cs;s gy;ypd kf;fSk; kpsfhapd; RitapidAk; fhuj;jpidAk; tpUk;gp cz;Zfpd;whu;fs;. fpl;lj;jl;l cyf rdj;njhifapy; ehd;fpy; xU gFjp kf;- fspYk;ghu;f;f rpwpJ mjpf njhifahd kf;fs; kpsfhapid cztpy; Nru;j;Jf; nfhs;tjhf Muha;r;rpfs; $Wfpd;wd. ,k; kpsfhahdJ kpfTk; Kf;fpakhf ek;ktu;fshy; gytpjkhd tbtq;fspy; cs;nsLf;fg; gLfpd;wJ. Ritapdbg;- gilapy; kpfTk; Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j nghUshd cg;gpw;F mLj;jjhf kpsfha; ,lk;gpbj;Js;sjhf $wg;gLfpd;wJ. tha;f;F ,jkhf Ritapid kl;Lk; fUj;jpw;nfhz;L kpsfhapid cl;nfhs;- Sk; kf;fspd; kj;jpapy; xU rpyu; kl;Lk; kpsfhapy; cs;s kUj;Jtf; Fzq;f- isf; fUj;jpw; nfhz;L mtw;iw cl; nfhs;tjhff; fUjg;gLfpd;wJ. kuf;f wp- ahfTk;> RitA+l;bahfTk; fhzg;gLk; kpsfha; kUj;Jtj; JiwapYk; Kf;fpaj;- Jtk;ngwj; njhlq;fpapUg;gjhy; rhjhuz rikayiw kpsfha;f;F ngUkstpy; gjtp cau;nthd;W fpilj;J kUj;Jt epiyaq;fspYk; kUj;Jt Ma;T $lq;- fspYk; jdJ jpwikapidAk; kjpg;gp- idAk; cau;j;jpf; fhl;l Muk;gpj;Js;sJ.
gutyhf;fKk; tiffSk;. kpsfha;r;nrb njd;dnkupf;fhtpy; fp.K. 6000 – 7000 Mz;lstpy; jd;dpr;irahf tsu;e;jjhf Ma;Tfs; $Wfpd;wd. 15k; E}w;whz;lstpy; Nghu;j;Jf;NfaUk; ];ghdpau;fSk; njd;dnkupf;fhtpidf; fz;Lgpbj;j gpd;du; kpsfha;r; nrbahdJ
kdpju;fsJ ghtidf;fhfg; ngUk;ghd;- ikahfg; gapuplg;gl;ljhf njupa tU- fpd;wJ. kpsfha;fspd; epwKk; cUt mikg;GfSk; msTk; ,dj;Jf;F ,dk; NtWgLk;. nghJthf kpsfha; fg;rpf;fk; vdg;gLk; FLk;gj;jpidr; Nru;e;jJ. ,e;j fg;rpf;fj;jpy; 400f;Fk; Nkw;gl;l tiffs;
kpsfhapYs;s fg;rhrpd; v
8-methyl-N-vanillyl-6-nonenami
,uj;j mOj;jj;jpid Fiwf;Fk
clypd; nfhOg;Gj; jd;ik
Fiwf;Fk; jd;ikAk
cly; vil Fiwg;gpw;F cjT
,ja Neha;fs;> gf;fthjk;>
Gw;WNeha; Nghd;w Neha;fs; t
jilnra;Ak; jd;ikAk; ,U
Ma;Tfs; $Wfpd;wJ.
Calyx
Seeds
Mesocarp
Exocarp
Stalk
Capsaicin Glands
Endocarp
Placenta
Parts of Chilli
kUj;Jtj;jpy; kpsfhapd; gq
cz;L. ,tw;wpy; nghJthdit
•
Capsicum Annum: Bell peppers, Paprika and Jalapenos
•
Capsicum frutescens : Cayenne and Tabasco peppers
•
Capsicum Chinese: habaneros and Scotch bonnets
•
Capsicum Pubescens: Rocoto peppers
•
Capsicum Baccatum : Chiltepin
kpsfhapd; fhuj;jd;ik ntt;NtW ,dq;- fSf;F ntt;Ntwhd msthf ,Uf;Fk;. Scoville Organoleptic Test vd;Dk; gupNrh- jidapdhy; kpsfhapd; fhuj;jd;ik fz;Lgpbf;fg; gLfpd;wJ. ,e;j gupNrhjid Wilbur L. Scoville vd;gtupdhy; 1912k; Mz;L nra;ag;gl;lJ. ,jdhy; kpsfhapd; fhuj;jpid msf;Fk; myF mtUila ngaiuf; nfhz;l scoville units vd;Dk; ngaupdhy; miof;fg;gLfpd;wJ. ,e;j myF $lf;$l kpsfhapd; fhuj;jd;ik $bf;nfhz;L NghFk;. kpsfhapd; eL tpy; ,Uf;Fk; ntz;ikahd gFjpAk; tpijANk fhuj;jd;ikf;Ff; fhuzkh- Fk;. fg;rhrpd; vd;Dk; fhuj;jd;ikahd (alkaloid) xU nghUs; eLg;Gwg; gFjp- apYk; tpijapYk; ,Ug;gJjhd; ,f; fhuj; jd;ikf;F fhuzkhFk;.
jw;NghJ kpsfhapd; fhuj;jd;ikapid msg;gjw;F High Performance Liquid Chromatograph vd;Dk; cgfuzk; ghtpf;- fg;gLfpd;wJ. ,jd;gb rpy kpsfha; tiffspd; fhuj;jd;ik ghFgLj;jg;gl;- bUf;fpd;wJ.
0 -100 Scoville Units = Bell Peppers
2500 - 500 5000 - 150 30000 - 50 Tabasco 100,000 - 3 Bonnet & T
200,000 - 3 Pure Capsa Scoville un
kUj;Jtj
C=C-C-CH
kpsfhapy Fzg;gLj $wg;gLfpd sy;y. M kpsfhapY methyl-N ,uj;j mO Ak;> cly Fiwf;Fk Fiwg;gpw;F fis m Nghd;w N nra;Ak; j gLfpd;wJ Ruk;> jbk Nghd;w ty;yik fisf; F

jha;tPL • khu;r; 2009 j;Jtj;jpy; kpsfhapd; gq;F
t
2500 - 5000 Scoville Units = Jalapeno
s, Paprika
5000 - 15000 Scoville Units = Serrano 30000 - 50000 Scoville Units = Cayenne & enne and
Tabasco 100,000 - 350,000 Scoville Units = Scotch Bonnet & Thai Chillies
eros and
200,000 - 300,000 Scoville Units = Habanero Pure Capsaicin is around 16 million eppers
Scoville units n
W ,dq;-
kUj;Jtj;jpy; gq;F ,Uf;Fk;. k; gupNrh- uj;jd;ik pNrhjid y; 1912k; kpsfhapd; tUila s vd;Dk; J. ,e;j
Capsaicin H3CO
\____ O CH3 / \ | | HO-< >-C-N-C-(CH2)4- C=C-C-CH3
\____/ | | | | |
H2 H H H H uj;jd;ik
kpsfhapy; gytpjkhd Neha;fisf; apd; eL
Fzg;gLj;Jk; fhuzpfs; ,Ug;gjhff; gFjpAk;
$wg;gLfpd;wJ. ,it ntWk; $w;Wf;f- fhuzkh-
sy;y. Muha;Tfspd; KbNt MFk;. ;ikahd
kpsfhapYs;s fg;rhrpd; vdg;gLk; 8- g; gFjp-
methyl-N-vanillyl-6-nonenamide,w;F hd; ,f;
,uj;j mOj;jj;jpid Fiwf;Fk; jd;ik Ak;> clypd; nfhOg;Gj; jd;ikapid Fiwf;Fk; jd;ikAk;> cly; vil ;ikapid
Fiwg;gpw;F cjTk; jd;ik> ,ja Neha;- Liquid
fis my;yJ gf;fthjk;> Gw;WNeha; k; ghtpf;-
Nghd;w Neha;fs; tUtjidj; jil- kpsfha;
nra;Ak; jd;ikAk; ,Ug;gjhff; $wg;- Lj;jg;gl;-
gLfpd;wJ. mJkl;Lky;y kpsfha; Fspu; Ruk;> jbkd;> %l;Ltyp> sinusitis, bronchitis
ers
Nghd;w Neha;fisf; Fzg;gLj;Jk; ty;yik nfhz;ljhAk; typfs; NehT- fisf; Fiwf;Fk; jd;ik nfhz;ljhAk;
rpth[pdp ghyuh[d;
,Uf;fpd;wJ. ,jdhy; ,J typ ePf;fpahf
apYs;s fg;rhrpd; vdg;gLk;
rpy kUe;J jahupg;Gfspy; ghtpf;fg;gL- tjhfTk; M];jpNuypahtpy; lh];khdpa gy;fiyf;fof tpQ;Qhdpahfpa lhf;lu; -N-vanillyl-6-nonenamide,w;F
Md;& Nltp]; $wpAs;shu;.
cztpy; cld; (Fresh) kpsfhapid ;jj;jpid Fiwf;Fk; jd;ikAk;>
mjpfk; Nru;j;Jf;nfhs;Nthu; Neuj;Jld; gLf;iff;Fr; nrd;W mjpfhiy Neuj;J- ld; vOk;gp tpLfpd;whu;fs; vd ,tu;fsJ ; nfhOg;Gj; jd;ikapid
Muha;r;rp $Wfpd;wJ. mj;Jld; ehs; KOtJk; RWRWg;ghf ,Uf;f tpUk;gpd; iwf;Fk; jd;ikAk;>
cztpy; mjpfk; kpsfha; Nru;j;Jf; nfhs;Sq;fs; vdf; $Wfpd;whu; lhf;lu; Nltp];. Fiwg;gpw;F cjTk; jd;ik>
lhf;lu; Nltp]; jdJ Muha;tpy; 25 Ngu; eha;fs;> gf;fthjk;> kw;Wk;
nfhz;l FOtpid Gnuh];Nuw; (Prostate Cancer) vd;gtw;wpy; Gw;W Nehapidf; Fiwf;Fk; jd;ik ,Ug;gjhf fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. fg;rhrpd; vdg;gLk; kpsfhapy; cs;s my;fNyhapl;bid Gnwh];l;Nuw; Gw;W NehAs;stUf;F njhlu;e;J nfhLj;j NghJ mtuJ Gw;W Neha; fl;b rpWj;j- jhff; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. ,e;jf; fhukhdJ (alkaloid) vq;fs; fyq;fspy; cs;s ikw;Nwh nfhz;bahtpy; khw;wq; fis Vw;gLj;Jtjhf Muha;thsu;fs; $Wfpd;wdu;. xU fyj;jpd; mirT>mopT> Gjpa fy cUthf;fk; Nghd;wtw;wpw;F rf;jpapid toq;FtJ vq;fs; fyq;fspy; cs;s ,k; ikw;nwh nfhz;bahthFk;. mjhtJ nghJthf ,e;j ikw;Nwh nfhz;bah vq;fs; fyq;fspd; Power Houses vd miof;fg;gLk;.
mnkupf;fhtpy; nyh];NrQ;rypy; cs;s Gw;W Neha; Muha;r;rp epiyaj;jpy; Ntiy nra;j lhf;lu; rhKNty; x];rpd; vd;gtu; jdJ kUj;Jtf; $lj;jpy; nra;j Muha;r;rpapd; NghJ Gnuh];Nuw; Gw;W NehAs;stUf;F fg;rhrpd; nfhLj;j NghJ mtuJ fl;bapd; tsu;r;rpapy; RUf;fk; fhzg;gl;ljhf fz;L gpbj;Js;shu;. mjhtJ Njitaw;w fyq;fspd; moptp- idj; J}z;Ltjw;F fg;rhrpd; xU kpfr; rpwe;j fhuzpahFk;.
20k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 15
jha;tPL • khu;r; 2009
I'm here to get your mortgage smarter and faster. c∫Ô”¬z ∂]Ô Ô¶[ √” ÷ÚÕ>V_ ∂ÁTM›Á>•D zÁ≈Õ> ŒÚ \V>¬Ô‚¶›]_ ÿÔVı|kÚkm¶[ c∫Ô”¬z ∂]Ô √›Á>•D oƒt¬Ô c>°ok[.
• Residential
• Industrial
• Commercial 1st, 2nd, 3rd Mortgages
k∫ ̨ k‚Ω T>›Á> s¶ zÁ≈Õ>·° k‚Ω T>D
specialize in
• Storage Free of charge for Loading & Unloading
• Cross Docking • Pallet
Custo New & U We also bu
in 11 Business
years
CONTACT: MURA
416.569.40 89 Thournmount Dr., Unit 11&12, Scarboroug
Morningside/Sheppard - Next 1 mi fax: 416.724.8417, e-mail: emk4
¿∫Ô^ NO FEE FOR RESIDENTIAL MORTGAGES
• Rate discount up to 3%
• Give me a call for free consultation
k∫zo ́V›m¬z W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^ √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[
• Mortgages without no down pay-
z§›> ÷Èkƒ goÈ ment
ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\
\Vu≈\Á¶Õ]Ú¬zD ÷[Á≈B
When i Mortg o\V‚oÔÎ o>ÁkÔ”¬ÔVTM
need goÈVƒÁTMÔ”¬z ∂Áw•∫Ô^
an
∂ ̨ÈV ÿƒÕ]_ Akila Senthil
, AMP Lic: M08002166 Senior Mortgage Consultant, Team Leader, Platinum Award Winner A Challenging Prosperity Long Term Experienced Team Leader Cell: 416.895.4321
104-5770 Hurontario St., Mississauga, ON L5R 3G5 Fax: 905-283-3339, Web: www.mortgageprincess.ca, E-mail: akilasenthi Head Office: Invis Inc., 100-480 University Ave., Toronto, ON M5G 1V2

¿∫Ô^ k∫zo ́V›m¬z o√VlÚÕ>VKD W ́VÔˆ¬Ô© √¶ \V‚œ ̇Ô^. BVÚo\ W ́VÔˆ¬Ô© √¶\V‚¶V ̇Ô^ ∂ÁTMkÚD >z]BVTMk ̇Ô^. zÁ≈Õ> k‚Ω T>›]_ ~‚|¬Ô¶[ ÿ√uƬÿÔV^·°D, Ô¶[Ô^
z§›> ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂ÁTMk ́mD
ÂD∏¬ÁÔ¬z √V›] ́\VTM ∂ ̨ÈV ÿƒÕ]ÁÈ ∂Áw•∫Ô^
When it comes to finding the Right Mortgage Solution to meet your
needs, Please call ME befor making
any Decision!!!
Our interest rates starts from 0%
• First-time Buyers
• Renewal
• Refinancing
• Pre-Approval
• Self Employed
• Bankruptcies
• Poor Credit
• New Immigrants
• Debt. Consolidation
• Construction Loans
zD ÷[Á≈B kÔ”¬ÔVTM
∂Áw•∫Ô^
ÿƒÕ]_
il
nced Team Leader 95.4321
G5 s.ca, E-mail: akilasenthil@invis.ca oronto, ON M5G 1V2
specialize in Docking • Pallets
Custom Pallets New & Used Pallets We also buy used Pallets
CONTACT: MURALI 416.569.4065 , Unit 11&12, Scarborough, ON M1B 5V4 gside/Sheppard - Next to Home Depot 1 min. from Hwy401 .724.8417, e-mail: emk4u@hotmail.com
LOGISTIC & TRANSPORTATION
• Moving Also Available 24 ft Truck Rentel With Driver $145 Call Kiruba 416-300-6458
GTA Special Rates!!! For Straight Truck. Dock to Dock *Direct* *Rush* *Sameday* *TailGate Orders*
- 15 -

Page 16
- 16 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 17
jha;tPL • khu;r; 2009
ePH msTkhdp (Water Meter) ePH msTkhdpapd; Kf;fpaj;Jtk; fUjp xU khjphpg; glk; fPNo jug;gLfpwJ. WATER METERy; ,Ue;J nry;Yk; rpW WIRE vq;F nry;fpd;wJ vd;W rpyUf;F Mr;rhpak; ,Uf;fyhk;. jz;zPh; ghtid ia mstpLtjw;F khefu rigapy; ,Ue;J vtUk; tPl;Lf;Fs; tUtjpy;iy. khwhf REMOTE %yk; ntspapy; epd;W mstpid mwpaNt ,e;j WIRE ntspr; Rthpy; xU fWg;G REMOTEy; nghUj;jg;- gl;bUf;Fk;. mj;Jld; jz;zPh; FohAld; nghpa xU nrg;G WIRE Vd; nghUj;jg;- gl;bUf;fpwJ vd;w Nfs;tp gyUf;Fk; vOe;jpUf;fyhk;. tPl;bw;Fs; nghUj;jg;- gl;bUf;Fk; kpd;rhu ,izg;Gf;F xU ];jpukhd epyf;fPo; ,izg;G mtrpak; (GROUND WIRE) jz;zPh;f; Foha; epyj;jpw;F mbapy; ,Ue;J tUtjhy; ,jid tpl kpfj; jplkhd ,izg;G NtW vq;Fk; ngw KbahJ vd;gjhy; jhd; gpujhd kpd;rhu ,izg;Gg; gFjpapy; ,Ue;J (MAIN ELECTRICAL PANEL) tUk; nrg;G WIRE jz;zPh; FohAld; ,izf;fg;gl;bUf;fpwJ. ,J Njitaw;w xd;W vd;W epidj;J Jz;bj;J tplf; $lhJ vd;gjw;fhfNt ,J gw;wp ,q;F Fwpg;gplg; gLfpwJ.
glq;fs; mtw;iw NkYk; tpsf;Ffpd;wd.
khefu rigapd; Clhf toq;fg;gLfpd;w jz;zPh; cl; nfhz;L tug;gLk; Fohapd; Muk;gg; gFjpapy; ePh; msTkhdp (WATER METER) nghUj;jg;gl;bUf;Fk;. ehk; ghtpf;Fk; jz;zPhpd; msit Jy;ypakh ff; fzpj;J mjw;Fhpa fl;lzj;ij mw tpLtjw;fhfNt ,J Muk;gg; gFjpapy; nghUj;jg;gl;bUf;Fk;.
ePh; msTkhdp (WATER METER) glj;ij tpsf;Fk; rpy Fwpg;Gf;fs;:
•
jz;zPHg; ghtid
Nghy; ,e;j WIRES, WATER METERI ,af;Ftjw;Fhpa kpd;rhuj;ijf; nfhLg;- gjw;fhf my;y vd;gijf; ftdj;jpy; nfhs;sTk;. WATER METER ,aq;F- tjw;F kpd;rhuk; mtrpak; ,y;iy.
gpd;tUk; mk;rq;fs; gw;wp rw;W tphpthf Nehf;FNthk;.
•
jz;zPh; tpuaj;ijj; jtph;g;gJ vg;gb?
•
jz;zPh; ghtidiaf; fl;Lg; gLj;jf; $ba Af;jp Kiwfs;.
•
ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba guhkhpg;G Kiwfs;.
jz;zPh; tpuaj;ijj; jtph;g;gJ vg;gb? ehq;fs; tpUk;gpNah tpUk;ghkNyh ghtpf;- Fk; jz;zPiu tpl tpuakhFk; jz;zP- Uf;Fk; Nrh;j;J khjh khjk; fl;lzk; nrYj;jpf; nfhz;bUf;fpNwhk;. rpyh;
mbg;gFjpapy; MAIN SHUT OFF VALVE ,Ug;gij mtjhdpf;fyhk;. tPl;Lr; nrhe;jf;fhuH xt;nthUtUk; njhpe;J itj;jpUf;f Ntz;ba xd;W ,J. tPl;bw;F tuf;$ba jz;zPiu Kw;whf epWj;j Ntz;ba Njit Vw;gLk;NghJ mjidj;Njbf;fz;L gpbf;fNtz;ba mty epiy ,Uf;ff; $lhJ.
tPLfspy; ghtpf;Fk; jz;zPiu tpl tpua khFk; jz;zPhpd; msT jhd; mjpfkhf ,Uf;fpwJ. Mdhy; mJ gw;wp tPl;Lr; nrhe;jf;fhuUf;F njhpahjjhy; khjh khjk; jz;zPh; tPzhf tpuakhtJ Nghy; mjw;Fhpa fl;lzKk; tpuakhfpf; nfhz;- bUg;gij czh;e;J nfhs;tjpy;iy.
•
rpwpa WIRE tPl;Lf;F ntspNa cs;s
kWthh;j;ijapy; $Wtjhdhy; tPl;bw;Fs; Rthpy; nghUj;jg;gl;bUf;Fk; REMOTE
cl; nfhz;L tug;gLk; jz;zPh; WATER cld; ,izf;fg;gl;bUf;Fk;. ,jd;
METERI fle;jhy; ehk; mjidg; gad; %yNk ntspapy; ,Ue;j gb jz;zPh;
gLj;JfpNwhNkh ,y;iyNah mjw;F ghtidapd; msT 3-4 khjj;jpw;F xU
,uz;L tpjkhd fl;lzk; nrYj;jpNa Kiw khefu rigahy; fz;lwpag;
Mf Ntz;Lk;. gLfpwJ vd;gijj; njhpe;Jnfhs;sTk;.
1. jz;zPh;f; fl;lzk;. 2. fopT ePh; mfw;Wk; fl;lzk;. (SEWER
•
mstpy; nghpa HOPPER WIREd; xU
CHARGE) gFjp ,q;Fk; kWgFjp tPl;bw;Fhpa kpd;rhu ,izg;G (MAIN PANEL) gFjpAlDk; ,izf;fg;gl;bUf;Fk;. ];jpukhd epyf; fPo; (GROUND WIRE) ,izg;igg; ngWtjw;fhf ,t;thW nra;ag;gLfpd;wJ. rpyh; epidg;gJ
njhlh; khbf; fl;blq;fspy; thliff;Ff; FbapUg;gth;fs; jz;zPh; tpuaj;ijg; gw;wp myl;bf; nfhs;tjpy;iy. Vnddpy; mjw;Fhpa fl;lzj;ijr; nrYj;Jgth; NtW ahNuh! mNj Nghd;W rpy efutPl;Lj;
jpl;lj;jpy; fSk;> CO Gfspy; ,U gw;wpf; ft ,Uf;fpwJ spy; mwt nrytpy; lf;fg; gl
Mdhy; k nfhz;bU ,J gw;wp KbahJ. n gj;jpw;F m Vw;g $35- Vw;gLtJ rpy tPLf
jhz;b tp mg;gbnad vd;gNj m nghJthf mwtplg; mjw;Fhpa aJk; kh mwpe;J x Kf;fpakhF rigg; gF Nrh;j;J , fl;lzKk HYDRO B SEWER C jz;zPUf Ntz;Lk;.
tPl;by; jz fpwjh? vd Kjw; Nfs ehd; mW Kiwg;gb Mr;rhpag; tPLfspy; jz;zPh; fz;L nf
glj;jpy; F miwapy; METERIf ff; fz;L METERd WHEEL gy;Yr; rf gij mt jz;zPh; fhl;bf; n ghlhFk;. NghJ ,e
tPLk; tpb

jz;zPHg; ghtid
- 17 -
METERI f; nfhLg;- tdj;jpy; ,aq;F- y;iy.
tphpthf
J vg;gb? ; gLj;jf;
guhkhpg;G
j;
h ghtpf;- ; jz;zP- fl;lzk; ;. rpyh;
tpl tpua mjpfkhf p tPl;Lr; ; khjh J Nghy; f; nfhz;-
;iy.
tPl;bw;Fs; ; WATER dg; gad; mjw;F rYj;jpNa
(SEWER
liff;Ff; jg; gw;wp Vnddpy; Yj;Jgth; efutPl;Lj;
tPLk; tpbaYk; - 37
jpl;lj;jpy; (TOWN HOUSE) ,Ug;gth;- fSk;> CONDOMINIUM Nghd;w mikg;- Gfspy; ,Ug;gth;fSk;jz;zPh; tpuaj;ijg; gw;wpf; ftiyg; glhky; ,Uf;f re;jh;;g;gk; ,Uf;fpwJ. Vnddpy; mj;jifa ,lq;f- spy; mwtplg; gLk; khjhe;j guhkhpg;Gr; nrytpy; jz;zPh;g; ghtidAk; cs;s- lf;fg; gl;bUf;Fk;.
Mdhy; khjhkhjk; fl;lzk; nrYj;jpf; nfhz;bUf;Fk; tPl;L chpikahsh;fs; ,J gw;wp ftiy nfhs;shky; ,Uf;f KbahJ. nghJthf 4 Ngh; nfhz;l FLk;- gj;jpw;F mth;fsJ gof;f tof;fj;jpw;F Vw;g $35-$45 tiu khjhe;jr; nryT Vw;gLtJ ,ay;ghdJ. Mdhy; fl;lzk; rpy tPLfspy; khjj;jpw;F $100IAk;
jhz;b tpLtijAk; mtjhdpf;f KbAk;. mg;gbnad;why; vq;Nfh gpio ,Uf;fpwJ vd;gNj mh;j;jkhFk;. jz;zPh; fl;lzk; nghJthf 3-4 khjj;jpw;F xU Kiw mwtplg; gLtJ jhd; tof;fk;. vdNt mjw;Fhpa fl;lz tpguk; iff;F vl;b- aJk; khjj;jpw;Fhpa nryitg; gphpj;J mwpe;J xg;gpl;Lg; ghh;f;f Ntz;baJ kpf Kf;fpakhFk;. khh;f;fk; Nghd;w khefu rigg; gFjpapy; kpd;rhuf; fl;lzj;Jld; Nrh;j;J ,Ukhjj;jpw; nfhUKiw jz;zPh; fl;lzKk; mwtplg;gLfpwJ. mj;jifa HYDRO BILLy; jz;zPh; fl;lzj;ijAk; SEWER CHARGEIAk; $l;bg; ghh;j;Nj jz;zPUf;fhd nryitf; fz;lwpa Ntz;Lk;.
tPl;by; jz;zPh; tpuakhfpf; nfhz;bUf;- fpwjh? vd;W fz;L gpbg;gJ vg;gb? vd;gJ Kjw; Nfs;tpahf vOfpd;wJ. kpfr; Rygk;. ehd; mWjpapl;Lf; $WfpNwd;. fPo;tUk; Kiwg;gb ghPl;rpj;Jg; ghUq;fs;. ePq;fNs Mr;rhpag; gLtPh;fs;. 50%w;F Nkyhd tPLfspy; vkf;Fg; Gyg;glhj tpjj;jpy; jz;zPh; tpuakhfpf; nfhz;bUg;gijf; fz;L nfhs;tPh;fs;.
glj;jpy; Fwpg;gpl;bUg;gJ Nghy; epyf; fPo; miwapy; nghUj;jg;gl;bUf;Fk; WATER METERIf; nfhz;L ,jid ,yFth- ff; fz;L gpbj;J tplyhk;. WATER METERd; Nkw;gFjpapy; xU SPINNING WHEEL Kf;Nfhz tbtj;jpy; my;yJ gy;Yr; rf;fuk; Nghy; nghUj;jg; gl;bUg; gij mtjhdpf;f KbAk;. jz;zPh;> jz;zPh; kPw;wiuf; fle;J Nghtijf; fhl;bf; nfhz;bUg;gNj ,jd; njhopw;- ghlhFk;. mjhtJ jz;zPh; ghtpf;fg;gLk; NghJ ,e;j SPINNING WHEEL Rw;wpf;
nfhz;bUf;Fk;. ,e;j WHEEL Kw;whfr; Rw;whky; epd;why; jz;zPh; ghtpf;fg; gltpy;iy vd;gNj nghUshFk;. vdNt tPl;by; xUtUk; jz;zPh; ghtpf;fhj re;jh;g;gj;jpy; ,e;j jz;zPh; kPw;wiu cw;W Nehf;Fk; NghJ SPINNING WHEEL Kw;whf mirahky; ,Uf;fpwJ vd;why; jz;zPh; tPzhf tpuakhftpy;iy vd;gNj mh;j;jkhFk;. Mdhy; ghPl;rpj;Jg; ghUq;fs; gy tPLfspy; ,e;j SPINNING WHEEL fbd ciog;ghspahf fhl;rp jUk;. mjhtJ ehk; cwq;fpdhYk; khefu rigf;fhf ,e;j SPINNING WHEEL ,uT gfyhf cioj;Jf; nfhz;bUf;Fk;.
tPl;L chpikahsh;fs; 3 khjj;jpw;F xU jlitahtJ mjpfhiyapy; vOe;J mjhtJ gyUk; epj;jpiuaha; ,Uf;Fk; Ntisapy; epyf;fPo; miwf;Fr; nrd;W WATER METERI mtjhdpj;J jz;zPh; tpuak; cs;sjh? vd;W cWjpg; gLj;jpf; nfhs;Sjy; rhyTk; rpwe;jJ.
jz;zPh; tpuak; ,Ug;gjhff; fz;Lnfhz;l gpd;dh; vq;F tpuakhfpwJ? vg;gb mjid eptu;j;jp nra;tJ vd;gJ mLj;j Nfs;tp- ahf vOfpwJ. nghJthf tPLfspy; ,uz;L tifahd ,lq;fspy; ,j;jifa jz;zPh; tpuak; Vw;gl;Lf; nfhz;bUg;g- ijf; fhzyhk;.
mJ gw;wp mLj;j ,jopy;...
vela@thaiveedu.com
Ntyh Rg;ukzpak; - Certified Home Inspector -
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422

Page 18
- 18 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 19
jha;tPL • khu;r; 2009
nghJthf vq;fs; r%fj;jpy; je;ijf;- Fg;gpd; FLk;gghuj;ijj; jhq;Fk; nghWg;G FLk;gj;jpd; %j;j gps;isf;F jhdhfNt te;JtpLfpwJ. mtu;fisNa ek;gpapUf; Fk; jq;ifkhu;fs; jq;fs; mz;zd;- khiu vt;tsTJ}uk; capUf;Fapuhf Nerpg;ghu;fs; vd;nwy;yhk; ek;ehl;by; ehty;fs;> rpWfijfs;> ehlfq;fs; vOjg;gl;ld. ehd; mz;zdhf ebj;j “jzpahj jhfk;” thndhyp ehlfk; ,jw;nfhU cjhuzk;.
Gyk;ngau; tho;T vkJ r%fj;jpd; xU gpujhd mk;rkhf khwptpl;l epiyapy;> Muk;gj;jpy; nghJthf Mz;gps;isfNs ,q;F Kjypy; te;J> glhjghL gl;L> ,uT> gfy; Ntiy nra;J> jq;fs; FLk;gq;fis f\;lg;gl;L tutioj;J> mtu;fis epk;kjpahf> gakpd;wp thOk; epiyapy; itj;jhu;fs;.
,g;nghOJ mLj;j jiyKiwapd; fhyk;. Mykuq;fis jhq;Ftjw;F tpOJfs; te;J tpl;ld. mtu;fs; fNdba tho;f;- if Kiwf;F gof;fkhdtu;fs;. jq;fs; vjpu;fhyj;ij vt;thW mikj;Jf; nfhs;sNtz;Lnkd;gjpy;> mNdfkhf jPu;f;fkhd KbTfis nfhz;ltu;fshf ,Ug;ghu;fs;. mij Nehf;fp eilNghLk; Vfrpe;jidAld; ,Ug;gjpy; jg;nghd;W kpy;iy.
Mdhy;> ngw;Nwhu;> FLk;gk;> cwTfs; vd;w rpWtl;lq;fSf;F ntspNa> vq;fs; r%fk; vd;w uPjpapy; cq;fs; gq;F Kf;fpakhdNj.
Kf;fpakhf nkhop vd;gNj xU rKjh- aj;jpd; gpujhd milahsk; vd;gJ ehkwpahjy;y. jha;nkhopia Nerpg;gJ
,isQu;fNs...
nkhopntwpahfhJ. “Fuq;F ifj;jiy- aiz gQ;Rfsha;” cynfq;Fk; rpjwpg;-
vq;fs; r%fj;jpd;
mtyepiyapdhy;
mdhijfshfptpl;l
gps;isfspy;
xd;iwahtJ ePq;fs;
xt;nthUtUk;
jj;njLj;J mtu;fSf;F
ifnfhLf;fNtz;Lk;.
Ngha;tpl;l ehq;fs; vq;fs; milah- sj;ij njhiyj;J tplhky; ,Uf;f Ntz;Lk;.
ehq;fs; vq;F tho;e;jhYk; me;j ehl;bd; rl;lepajpfSf;F cl;gl;Lj;jhdhfNtz;- Lk;. Mdhy; vq;fs; r%fk; Ngzpg;ghJ- fhj;j ey;ytplaq;fis iff;nfhs;tjpy; jilnahd;Wk; ,Uf;fg;Nghtjpy;iy.
r%fj;jpw;fhd flg;ghLfs; ,isa r%fj;jpdUf;F ,Uf;fpd;wd. Kf;fpa khf> vq;fs; r%fj;ijgw;wpa ey;y mgpg;gpuhaj;ij cUthf;Ftjpy; mtu;fs; gq;Fjhd; gpujhdkhfpd;wJ.
,jpy; kfp ntd;why;> me;jg;ngh milahs mtu;fs; Uf;fpwhu;f
vg;nghOJ njhlq;Ff Nehf;fpa Kiwapdu jiyKiw ,tu;fshy nrsfupak gw;wpa nj
,tu;fs; gtu;fshf iy. Gj tPr;Rld; , ij mtj thOk;ngh fyhr;rhuj jiyg;gLt
MdhYk;> tho;f;ifa flik K tl;lq;fS
ngw;Nwhi ,Ug;gJ Njb tUg MytpUl;r
,e;jNeuj vz;zq;f nfhs;s t
vq;fs; r

- 19 - ,isQu;fNs...
fj;jiy-
,jpy; kfpo;it juf;$ba tp\ak; vd;d k; rpjwpg;-
ntd;why;> ,isa jiyKiwapduplk; me;jg;nghWg;G te;jpUf;fpwJ. jq;fs; milahsj;ijg; Ngzpf;nfhs;tjpy; mtu;fs; mf;fiw fhl;lj; jiyg;gl;b- Uf;fpwhu;fs;.
vg;nghOJk; xU Gjpa ehl;by; thoj; njhlq;Ffpd;w Kjy;jiyKiw vjpu; Nehf;fpa gpur;rpidfis> mLj;j jiy Kiwapdu; vjpu;Nehf;Ftjpy;iy. Kjy; jiyKiwapdu; fl;ba mj;jpthuj;jpy; ,tu;fshy; tho;it epiyepWj;Jk; nrsfupak; vd;gijtpl> thOk; ehL gw;wpa njspTk; ,tu;fsplk; ,Uf;fpwJ.
,tu;fs; Fz;Lrl;bf;Fs; Fjpiu Xl;L- gtu;fshf epr;rakhf ,Uf;fg;Nghtjpy;- iy. GjpaJiwfspy;> Mw;wy; kpF tPr;Rld; ,tu;fs; fhyb vLj;J itg;g- ij mtjhdpf;fpNwhk;. ehk; jha;ehl;by; thOk;nghOJ Muhjpj;j “cj;jpNahff; fyhr;rhuj;ij’ ,tu;fs; Nky; Rkj;j jiyg;gLtJ rupahfhJ. milah- ; ,Uf;f
MdhYk;> jq;fs; fhy;fis ];jpukhf tho;f;ifapy; gjpaitj;jgpd; ,tu;fspd;; flik Kd;du; Fwpg;gpl;lJNghy rpwpa ;j ehl;bd;
tl;lq;fSf;F mg;ghYk; nry;yNtz;Lk;. hfNtz;- zpg;ghJ-
ngw;Nwhiu jhq;Fk; MykutpOJfshf fhs;tjpy;
,Ug;gJ mtrpaNk. mNjNghy epoy; ;iy.
Njb tUgtu;fl;F MjuTf;fuk; ePl;Lk; MytpUl;rkhf ePq;fs; tsuNtz;Lk;. ,isa Kf;fpa
,e;jNeuj;jpy; vd;kdjpy; vOk; rpy a ey;y
vz;zq;fis cq;fNshL gq;fpl;Lf; ; mtu;fs;
nfhs;s tpUk;GfpNwd;.
vq;fs; r%fj;jpd; mtyepiyapdhy; ;
mdhijfshfptpl;l gps;isfspy; xd;iw- ahtJ ePq;fs; xt;nthUtUk; jj;njLj;J ;
mtu;fSf;F ifnfhLf;ff;$lhjh? pl;l
mNjNghy thotopaw;W fjpaw;W ,Uf; Fk; vq;fs; ehl;by; thOk; ngz;- gps;isfSf;F tho;T nfhLf;Fk; ;fs;
kdj;jplk; cq;fSf;F tUkh?
Xl;Lnkhj;j r%fj;jpd; ghuj;ij xUt- uhy; rPu;nra;JtplKbahJ vd;whYk;> ;fSf;F
xt;nthUtupd; gq;fspg;G ,izAk; NghJ kfhmjpraq;fs; epfoyhk;. ;Lk;.
mz;ikapy; xU Mg;gpupf;fg; ngz;kzp- apd; gpurq;fk; xd;wpid ‘fhnzhspapy;’ ghu;f;Fk; tha;g;G fpilj;jJ. mtu; nrhd;d fij vdf;F Gj;Jzu;itj; je;jJ. xU ngupa fhL gw;wp vupfpd;wJ. ahid> rpq;fk; Kjyhd typikahd kpUfq;fs; Kjy; vy;yh kpUfq;fs;> gwitfs; ahTk; me;jf;fhl;il tpl;L ntspNa epd;W ghu;j;Jf;nfhz;L epd;wd. ,e;jNeuj;jpy; xU rpWFUtp khj;jpuk; jd; rpwpa myfpy; mUfpy; cs;s Mw;wpy; ,Ue;J jz;zPu; jhq;fp te;J> me;j neUg;gpd; kPJ tPrpajhk;. “,J gadw;wJ” vd;W ngupa kpUfq;fs; nrhy;y> me;jf;FUtp nrhd;djhk;. “vd;dhy; ,ad;wij ehd; nra;fpNwd;”
KbAkh?
ks@thaiveedu.com
Nf. v];. ghyr;re;jpud;

Page 20
- 20 -
,d;iwa gq;Fr; re;ij 1930k; Mz;Lf- Sf;Fg; gpd; Vw;gl;l mjpfg;gl;l tPo;r;rp- iaf; fz;Ls;sJ. nghJthf 10 tUlq; fSf;F xU Kiw gq;Fr; re;ijapy; rpW tPo;r;rp Vw;gLtJz;L. ,j;jifa tPo;r;rpahdJ gpd;dilT my;yJ Recession vd;W miog;ghh;fs;. ,j;jifa gpd;dilTfs; mgh;j;jkhd tsh;r;rpapd; gpd; re;ij jd;id rkepiyg;gLj;j Vw;gLj;Jk; ,ay;ghd nray; (Market adjustment) vd;W vy;yhuYk; Vw;Wf;nfhs;- sg;gl;l tplak;.
Mdhy; rpy rkaq;fspy; ,t; tPo;r;rp re;ijapd; MzpNtiuNa mirj;J jL- khwr; nra;Ak;. ,jid Recession (wprrd;) jho;r;rp my;yJ repression vd;W Fwpg;- gpLthh;fs;. ,e;epiyapy; jho;thd re;ij epiyik fhuzkhf gyh; Ntiy ,og; gJk;> Ntiy ,og;gjd; fhuzkhf Gof; fj;jpy; ,Uf;Fk; nry;tk; FiwtJk;> nry;tk; FiwtJ fhuzkhf Efh;Nthh; FiwAk;. ,jd; tpisthf Mf;fj; njhopy;fs; FiwAk;. njhopy; Fiwt jhy; Ntiy ,y;yhik $Lk; ,g;gbNa ,J kpfTk; jho;e;j epiyf;F ehl;il ,l;Lr; nry;Yk;.
fk;gd; fz;l ,uhk uh[;aj;jpy; nfhLg; Nghh; ,y;iy nfhs;Nthh; ,y;iyahj- yhy; vd;whh;. G\; uh[;aj;jpy; njhopy; ,y;iy nfhs;Nthh; ,y;yhjjhy; vd;W fk;gh; ghLthh; NghYk;. ,e;epiyapy; re;ijia rhpnra;a murhq;fq;fs; gy Kaw;rp vLf;f Kd;tUfpd;wd. mnkhpf;f [dhjpgjp> re;ijapy; NjrpahPjpahf gy gpy;ypad; nlhyh;fis KjyPL nra;a Kd;te;Js;shh;. tprh; njspe;jhy;jhd; fy;ahzk;> fy;ahzk; ele;jhy;jhd; tprh;njspAk; vd;w epiyapy; xghkh. mth; Kd;dpd;W fy;ahzj;ij elj;jp itf;fpwhh; vq;Nf tprh; njspAkh vd;W nghWj;jpUe;J ghh;g;Nghk;.
,f;fhy fl;lj;jpy; gq;Fr; re;ijapy; vy;NyhUNk Fok;gpg;Ngha; ,Uf;Fk; ,t; Ntisapy; rw;W epjhdkhf epd;W nray; gl;lhy; fl;lhak; ntw;wpAld; ntspNa tuyhk;. ,q;Nf ehd; MW mbg;gil Af;jpfis cq;fSf;F juyhk; vd;W epidf;fpNwd;.
xU jpl;lj;ij tiue;J mjd;gb nray;gLq;fs;
$ba Mjhaj;ij jUk; K
$ba Mgj;Jilajhf
nghpa ,og;G jUtjhfTk; ,Ug;g
vdNt KjyPL nra;Ak; Nt
tpj;jpahrkhd ];jhgdq;fspy
Jiwfspy;> Gtpapay;hPjpahf g
gpuNjrq;fspy; ,Ltjpd
xd;W jtwpdhYk; kw;wJ if
cah;j;jp tpLk;.
kUj;Jtj;jpy; kpsfhapd;...
14k; gf;fj; njhlHr;rp...
kpsfhapy; kpfTk; mjpfstpy; tpw;wkpd;- fshd A (kpfTk; rpwe;j antioxidantMd beta- carotenoids,idf; nfhz;Ls;sJ.) C (Njhlk;goj;jpy; cs;sjpYk; ghu;f;f VOklq;F mjpfkhf kpsfhapy; cz;L) vd;gtw;iwAk; XusT tpw;wkpd; Bapid- Ak; nfhOg;gpidf; Fiwf;ff; $ba my;yJ fiuf;ff; $bjhd antioxidant ,idf; nfhz;l tpw;wkpd; E vd;gtw;wp- idAk; rpwpa msTfspyhd jahkpd;> kq;fdPR> nghl;lhrpak;> vd;gdTk; fhzg;- gLfpd;wJ.
kpsfhapid ehq;fs; cl;nfhs;Sk; NghJ fg;rhrpd; vq;fs; %isapidj; J}z;b substance P vdg;gLk; xU euk;G nra- Y}l;bahd XNkhid ntsptpLk;. ,e;j substance P vq;fs; clk;gghdJ Neh my;yJ typapy; ,Ug;gJ Nghd;W xU Njhw;wj;jpid cUthf;Ftjdhy; ,jak; rpwpJ Ntfkhfj; Jbj;J mjd; fhuzkhf ,aw;ifahfNt typfSf;F
,d;iwa gq;Fr; re;ijapy; ntw;wpn
ntw;wpfukhd KjyPl;bw;F xU njspthd jpl;lk; ,Ug;gjtrpak;. mJkl;Lky;yhJ kdk; rQ;ryg;glhJ mj;jpl;lj;ij njhlh;e;J filg;gpbj;jhy; jhd; ntw;wp- fukhf ntsptuKbAk;. ey;y jpl;lk; cq;fs; ,yf;F Nehf;fk; vd;gtw;Wld; cq;fshy; Vw;Wf;nfhs;sf; $baJzpr;ry; Mfpatw;iw gpujpgypg;gjhf ,Ug;gJ mtrpak;. cq;fshy; Vw;Wf; nfhs;sf; $ba Mgj;Jf;fSf;F mjpfkhf (Risk) re;ij khw;wkilAk; NghJ KjyPl;L gzk; tPo;r;rpailah jpUf;fNtz;Lk;.
gd;Kfg;gLj;jYk; rkepiyg; gLj;jYk; KjyPl;L ty;Ydh;fs; nghJthf ghtpf; Fk; xU thrfk; vy;yh Kl;ilfisAk; xNu ghj;jpuj;jpy; itf;ff; $lhJ vd;W xU ey;y KjyPl;Lj; jpl;lj;jpy; gzj;ij gutyhf gy KjyPLfspy; ,Lthh;fs;. $ba Mjhaj;ij jUk; KjyPLfs; $ba Mgj;Jilajhf> mjhtJ nghpa ,og;G jUtjhfTk; ,Ug;gJ ,aw;if. vdNt KjyPL nra;Ak; Ntisapy; tpj;jpahrkhd ];jhgdq;fspy;> njhopy; Jiwfspy;> Gtpapay;hPjpahf gue;Jgl;l
vjpuhd vz;Nlhgpd; (endorphin - Pain Killer) vq;fs; clypy; Ruf;fg;gLk;.
Flw;Gz; cs;stu;fs; kpsfha; rhg;gpL- jy; $lhJ vd ehq;fs; kpsfhapidj; jtpu;j;J te;Njhk;. Mdhy; jw;Nghija Muha;tpd; gb kpsfha; rhg;gpLtJ Flw; Gz;Zf;F ey;yJ vdf; $wg;gLfpd;wJ. mjw;fhf xUehisf;F gj;J gr;ir kpsfha; tPjk; rhg;gplf; $lhJ. msTf;F kpQ;rpdhy; mKjKk; eQ;rhFk; vd;gJ vq;fSf;F njupe;j tplak;. ehshe;jk; XusT gr;ir kpsfhapid cztpy; Nru;j;Jf; nfhs;syhk;. kpfTk; Rygkhd top vq;fs; cztpy; ryl; (Salad) Nru;f;- Fk; NghJ me;j ryl;by; Flkpsfha;- fis mjd; eLj; jz;Lld; Nru;j;Jf; nfhs;tJ ed;W.
kpsfha;f;F vq;fs; nkw;wh nghyprj;jpid khw;wp mikf;ff;$ba jd;ik cz;L. nghJthf nkw;wh nghyprk; vdg;gLtJ vq;fs; cly; jdJ nraw;ghl;bw;fhf vupf;Fk; rf;jpapd; msthFk;. (Metabolism is the amount of energy (calories) our body burns to maintain itself).
gpuNjrq;f dhYk; k tpLk;. , cq;fshy; kw;Wk; c kdjpy; nf
ePz;lfhy Rk;kh nrh Fbg;gnjd yPl;L jplq rkd; nr
gzj;ij tpOe;jpUf gzj;ij mb gykh FiwAk; v fpspr; rhj gtUk; ,y KjyPl;Lr; ngWgth;fs fs;. ruhr KjyPL n jhd; cq ,Uf;Fk;. KjyPL n
 cq;fspd; Jzpr;ry; Mfpa tw;iw kdjpy; nfhz;L KjyPL nra;- Aq;fs;.
rkd; nra;a Muk;gpf;Fk; Ntisapy;
ey;yij itj;J my;yij jtph;g;gJ ehq;fs; gutyhf KjyPL nra;ifapy; jhaj;ij jUk; KjyPLfs;
xUrpy mjPj tsh;r;rpailifapy; me;j tsh;r;rpaile;j KjyPLfis tpw;W
ba Mgj;Jilajhf>
ngUk; ,yhgkila tpUk;GtJ kdpj ,ay;G. Mdhy; ,jdpYk; klik ,y;iy. ey;ytw;iw itj;Jf; nfhz;L ey;yjy;- jUtjhfTk; ,Ug;gJ ,aw;if.
yhj tw;iw tpw;W me;jg; gzj;jpYk; ey;yij thq;FtNj rpwg;G. Mdhy; rpyrkaq;fspy; ehk; ey;yJ vd;gJ jpBh; KjyPL nra;Ak; Ntisapy;
vd tPo;r;rpaila ,lKz;L. rhj;jpuf;- fhuh;fs; nrhy;thh;fs; `rflNahfk;’ vd;W. hd ];jhgdq;fspy;> njhopy;
mJ gq;Fr; re;ijf;Ff; $lNt nghUe;- Jk;. ,e;epiyapy; vj;jUzj;jpy; vjid thq;fp vjid tpw;gJ vd;gjpy; Mo;e;j ;> Gtpapay;hPjpahf gue;Jgl;l
ftdj;ij nrYj;j Ntz;Lk; vd;gJld; ,tw;iwg; gw;wp njspthd tpsf;fk; ,Uf;f
jrq;fspy; ,Ltjpdhy;
Ntz;Lk;. ,g;gbr; nra;tjhy; ePq;fs; cq;fs; tq;fpapy; Klq;fpf; fplf;Fk; gzj;ij gzk; nra;a KjyPL nra;ayhk;. wpdhYk; kw;wJ ifnfhLj;J
kPsha;e;J> kPs; ngWkjpj;J
cah;j;jp tpLk;.
kPs; rkg;gLj;jy; cq;fs; KjyPLfis fz;fhzpg;gJ KjyPL nra;td Nghd;W Kf;fpakhd tplak;. KjyPl;Lr;re;ij fhyj;Jf;Ff;
gzj;ij KjyPL nra;Jtpl;L ey;yhf tpOe;jpUf;Fk; Ntisapy; KjyPL nra;j gzj;ij kPs;ngw Kw;gl;lhy; fl;lhak; mb gykhfNt gLk;. re;ij vg;Ngh $Lk; FiwAk; vd;gij nrhy;tjw;F fdlhtpy; fpspr; rhj;jpuKk; ,y;iy fhz;lk; thrpg;- gtUk; ,y;iy. vdNt khwptUk; ,e;j KjyPl;Lr; re;ijapy; cz;ikahd gad; ngWgth;fs; ePz;lfhy KjyPL nra;gth;- fs;. ruhrhpahf vt;tsT fhyj;jpw;F KjyPL nra;fpwPh;fNsh mt;tsTf;Fj;- jhd; cq;fs; KjyPl;bd; tsh;r;rpAk; ,Uf;Fk;. vdNt fhyk; jho;j;jhJ
fhyk; khw;w kile;jtz;zkpUf;Fk;. NkYk; cq;fs; Fwpf;Nfhs; cq;fs; Ithpak;> taJ ,Uf;Fkhjyhy; ePq;fs; cq;fs; KjyPl;ilAk; fhyj;Jf;Ff; fhyk; kPsha;e;J Njitahd kPs; rkg; gLj;jp cq;fs; Fwpf;Nfhis Nehf;fp gadj;ij nra;aNtz;Lk;. xU khYkp fhw;W> kio Nghd;w tw;wpw;F Vw;wgb fg;giy nrYj;JtJ Nghy; KjyPl;il ghpkhhpg;gtUk; nraw;gl Ntz;Lk;. rhpahd kPsha;T> kPs;ngWkjpj;J kpd;rkg;gLj;J- tjhy; ePq;fs; ey;y Mjhaj;ij ngw KbAk;.
KjyPL nra;a Kd;tUtJld; cq;fs;
kalyany@thaiveedu.com ;jpy; kpsfhapd;...
in - Pain ;gLk;.
; rhg;gpL- hapidj; ;Nghija tJ Flw; Lfpd;wJ. gr;ir msTf;F ; vd;gJ hshe;jk; cztpy; Rygkhd ad) Nru;f;- kpsfha;- Nru;j;Jf;
prj;jpid cz;L. g;gLtJ hl;bw;fhf etabolism our body
Fk;. mj;Jld; mjpfkhf Gif gpbg;Ngh- Uk; kpsfhapidf; $Ljyhfg; ghtpg;gJ ed;W. rpfnul; GifapYs;s benzopyrene vd;gJ Gif gpbg;gtu;fspd; clypy; cs;s tpw;wkpd; Aapid mopj;JtpLk;.


Page 21
jha;tPL • khu;r; 2009

- 21 -

Page 22
- 22 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 23
jha;tPL • khu;r; 2009
td;dpapy; ,d;W elf;Fk; ,dg;gLnfhiy vk; midtiuAk; ghjpj;Js;sJ. ,J tiu ehSk; ele;J te;j Nghuhl;lj;jpd; jhf;fk; ,t;tsTf;F vkf;Fs; cs;Ns ,wq;fpapUf;ftpy;iy. ,d;W Fwpg;ghfg; Gyk;ngau;e;j kf;fsplk; ,yq;ifapy; elf;Fk; mjdhy; elf;Fk; ,dg;gLnfhiyapd; midj;Jj; jkpo; kf;fSf;Fkhd cstpay;> r%f> gz;ghl;L nkhopapd; kPjhd jhf;fk; vd;gd ,d;Dk; gy Ehw;whz;LfSf;F ,Uf;Fk;. Ehw;whz;Lfis tuyhW kwe;JtpLk; vd;whYk; ,d;Dk; xU Ehwhz;Lf;fhtJ ,e;jg; ghjpg;G ,Uf;Fk;.
nfhs;is Nehahy; ,we;JNghfpd;w fhy;- eilfisg;Nghy tPjpfspy; ,wf;fpwhu;fs;. ,we;NjhUf;F ,Wjp kjpg;igf;$l Xu; capUf;F nfhLf;f Kbahj epiyapy; vk;kf;fs; ,yq;ifapy; ,Uf;fpwhu;fs;.
mg;gbnahU Jd;gkw;Wg;;> ghJfhg;ghf ehk; - Gyk; ngau;e;j jkpou; ,Uf;fpNwhk;.
mfjpahfpa NaRTk; ,wf;fpd;w jkpo;f;; Foe;ijfS
vk;khy; nra;af;$ba gy nray;fs;
jkpo;r; r fz;Kd; tpupe;Jfplf;fpd;wd. gy r%f
midj;Jk mikg;Gf;fshy; Kd;itf;fg;gLfpd;wd.
spy; ,Uf mtw;wpd; rupgpiofisg;gw;wp mtutu;
Foe;ijf KbT nra;J eilKiwg;gLj;jyhk;.
nghWg;Gk;
,d;W ,we;J nfhz;bUf;Fk; ek; cwT
,J jtpu;f fSf;fhf vd;djhd; nra;ayhk; vd;gNj xt;nthUtupd; NahridAk;... nra;tNj
ngUk; n flikAkhf cs;sd.
ngUe;njhi ,wf;Fk; v vkJ mopAk; re;jjpf;Fk; ,we;JgLfpd;w
ahfthtJ vkJ koiyfSf;Fk; mQ;rypahfr;
Foe;ijf nra;af;$batw;iw ,q;F ehk; gupe;J- iuf;fpd;Nwhk;.
gpw nts splk;> el tha;g;Gila tskhd ehLfspy; thOk;
typAWj;J ehk;> Foe;ijg; Ngw;wpidg; gy fhuzq; fSf;fhfj; jtpu;f;fpd;Nwhk;> js;sp-
vkJ kf;f itf;fpd;Nwhk;> xj;jpg;NghLfpd;Nwhk;.
khjq;fspy tpl;lJ! , mit> cz;ikapy; me;jf; fhuzq;fs; ghupait my;y.
ekJ gy rw;Wg; nghUshjhuj;ij Nkk;gLj;jyhk;... rpy ehl;fs; ,sikapy; FLk;gtho;it
iwAk; vk filg;gpbf
mDgtpf;fyhk;... Ntiyia cWjpahf;fyhk;...
Foe;ijf nkhop n gbg;ig Kbf;fyhk;...
Ntz;Lk;. ,t;thW gy fhuzq;fs;... ,it midj;ijAk; js;sp itf;f- Ntz;ba Neuk; te;Jtpl;lJ.
xNu eh
cq;f
416 26 iggpspy; epiwT n
fpwpj;jtu;f gpwf;fpd;wh Nrhjplu;fs jw;NghJj murdpd; Foe;ij... mij mw Jbf;fpwhd kd;dd; fz;Lgpbg “xU taJ iuAk; nf
COMP TYPE SE
jk nfh
T.P

- 23 - mfjpahfpa NaRTk; f;fpd;w jkpo;f;; Foe;ijfSk;
nray;fs;
jkpo;r; r%fk;> vkJ ,e;j nkhop y r%f
midj;Jk; epd;W epiyngw ntspehLf Lfpd;wd.
spy; ,Uf;Fk; midtUk; ,uz;L %d;W mtutu;
Foe;ijfisg; ngw;W tsu;f;fNtz;ba yhk;.
nghWg;Gk; flikAk; te;Jtpl;lJ.
k; cwT
,J jtpu;f;f KbahjJ. ; vd;gNj nra;tNj
ngUk; nfhs;isNeha; te;jJ Nghy> ngUe;njhifaha;> mepahakha;> vkf;fha; ,wf;Fk; vk; kz;zpd; kf;fspw;F ed;wp- gLfpd;w
ahfthtJ ehk; ,q;F Gyk;ngau; ehl;by; ;rypahfr;
Foe;ijfisg; ngw;W tsu;f;fNtz;Lk;. k; gupe;J-
gpw ntsp ehLfspy; ,Uf;Fk; cwTf- splk;> el;Gtl;lj;jplk;> ,e;jf; fUj;ij y; thOk;
typAWj;Jq;fs;. fhuzq; js;sp-
vkJ kf;fspd; njhif fle;j ,uz;L ;Nwhk;.
khjq;fspy; kl;Lk; mjpfstpy; Fiwe;J tpl;lJ! ,d;Dk; mopg;G njhlu;fpwJ! uzq;fs;
ekJ gy gzpfspilNa Foe;ijg; Ngw;- j;jyhk;... ;gtho;it
nfhy;yg;gl;lhapw;W.
Mdhy; mjw;F Kd;ghf koiy NaRit – tpLjiy jug; gpwe;jtiu - fhg;ghw;wp ntsp ehl;Lf;Ff; nfhz;L Ngha;tpLfpd; whu; #ir.
mtuJ je;ij.
,t;thW ,we;Jgl;l koiyfis - ngau; njupahjtu;fisg; Gdpju;fshf ,d;Wtiu fpwPj;jtk; nfhz;lhLfpwJ.
me;jg; ghjpf;fg;gl;l A+j ,d kf;fs; Gj;jprhypfshf ele;Jnfhz;ljhy;jhd; ,d;W mtu;fs; xU ehl;il jq;fSf;F
iwAk; vk; Jd;gg;gLk; kf;fSf;fhf ehk; filg;gpbf;fNtz;Lk;.
vd mikj;Jf;nfhs;s Kbe;jJ. ntsp ehLfspy; ,Ue;j A+jkf;fs;jhd; jkJ ehl;ilf; fl;bnaOg;gpdhu;fs;. mope;j
Foe;ijfisj; nkhop njupe;jtu;fshf jkpopy; ngaupl;L tsu;f;fTk; jkpo;
epiyapy; nfhLj;jhu;fs;.
,Ue;j 

Page 24
- 24 -
HomeLife/Future
Realty Inc. Brokerage
Independently Owned and Operated
205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8
For Lease - Markham
$750.00 McCowan/Highglen 2 bdrm, 2 full wshrm.
For Sale - Markham
$339,900 9th line /16th Avenue 4 bdrm., 3 wshrm
For Sale - Mississauga
$184,500 Erin Mills/Burhamthorpe
For Sale - Brampton
$399,900 Sandalwood/Bramalea 4 bdrm., 4 wshrm.
Ruby Thambia
Dir:
416-9 Tel: 905-20 rubysri@hotmail.com
For Lease - Toronto
$600.00 Keele/ Sheppard 2 bdrm.
Higher Stan Higher Resu
Sale of Business
$69,900.00
plu Only 3years ol
Brampton Sandalwood an
Vankirk
For Sale
$2 Mclau
3

Ruby Thambiah
Sales Representative
Dir:
416-999-5337 Tel: 905-201-9977 Fax: 905-201-9229 rubysri@hotmail.com, www.buyandsellwithruby.com
ton
a
Lease - Toronto
$600.00
/ Sheppard
bdrm.
Higher Standards Agents... Higher Results!
Sale of Business
$69,900.00
plus stock Only 3years old Brampton Sandalwood and Vankirk
For Sale - Brampton
$274,500 Mclaughlin/Sandalwood 3 bdrm., 3 wshrm
For Sale - Toronto
$289,000 Commercial Condo- Keele/Sheppard 2000 sqft
For Sale - Toronto
$279,900 Yonge/Finch
Land Available for: Banquet hall , Auditorium Theatre, Temple
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 25
jha;tPL • khu;r; 2009
mwpKfk;: upA+ypg;]; (Tulips) tUle;NjhWk; epiyj;J thOk; nrbfs;. ,it fpoq;Ffs; %yk; gapuplg;gLk; jhtuq;fs;. FLk;gk; ypy;yp- Narpiar; (Family Liliaceae) Nru;e;;jit. ,e;j ,dj;jpy; Vwf;Fiwa 150 tu;f;fq;fs; fhzg;gLk;. ,tw;iw Kjy;Kjyhf tsu;f;f tpUk;Ggtu;fs;> ,g;gUt fhyj;ijj; jtw tpl;lhYk;mLj;j tUlk; tsu;g;gtu;fSf;F ey;y tplaq;fs; ,q;F fpilf;fpd;wd.
,r;nrbfs; 15k; Ehw;whz;by; tho;e;j fNuhy]; F@rpa]; vd;gtu; nfhyd;l; ehl;by; Kjy;Kjyhf ,tw;iwg; gapu; nra;jhu;. ,Ue;jNghjpYk;> JUf;fp ehl;by; 1000 ADf;F Kd;djhfNt ,r;nrbfs; gapuplg;gl;lit. ,it> ,q;fpUe;J nfhyd;l; ehl;Lf;F vLj;Jr; nry;yg; gl;ld. nrbfs;> ,sNtdPu;;f; fhyj;jpy; Vuhskhd mofpa G+f;fisj; jUtjhy;> ,t;tpUj;jpahdJ fzprkhd msT Vida ehLfspYk; gpd;du; gutpapUf;- fpd;wJ.
upA+ypg;i] Vd; ehk; njupT nra;aNtz;Lk;: upA+ypg;]; ,sNtdPu;fhyj;jpy; vy;NyhuJ fz;fisAk;; ftUk; Muk;gG+f;fshf ,Ug;gjhy;> ,d;W cyfpy; Kjd;ikahf mq;fPfhuk; ngw;w fpoq;Fg; G+thff; fUjg; gLfpd;wd. filrpg; gdpf;fhyk; kz;zp- Ds; kiwe;jJk; #upanthspahdJ ,sNtdPu;fhyj;jpy; eldkhLtJ ,e;j upA+ypg;];,dJ ntspf;fhl;lypd; mjprak; jhd;.. ePq;fs; upA+ypg;]; tsu;g;gij ,sNtdPu;fhyj;jpy; kl;Lk; fhj;jpUf;fj; Njitapy;iy. fpoq;Ffs; epyj;jpd; mbapy;> kuq;fspd; mbapy;> ghiwf;fw;f- spd; ,ilntspfspy;> nfhs;ghj;jpuq;fspy; ghJfhg;ghf ,Ue;J ,sNtdPu;fhyk; te;jJk; KisntsptUfpd;wd ,jdhy; vq;fs; midtUf;Fk; ,sNtdPu;fhyk; te;Jtpl;lJ vd;w czu;T Kw;$l;bNa te;JtpLk;. mj;NjhLkl;Lky;yhky;> Gjpa G+r;nrbfs; tsu;f;Fk; fhyk; ,J vd;gij- Ak; ehk; czu;e;Jnfhs;sKbfpd;wJ.
vg;gb ,jid tsu;f;fyhk;: upA+ypg;]; (Tulips), mNef mofpa epwq;f shd rptg;G> kQ;rs;> fWg;G> ePyk;> nrk; kQ;rs;>Nwh]; Mfpa G+f;fisAilajhff; fhzg;gLk;.tpUg;gkhd epwq;fis ePq;f- Ns Nju;T nra;Aq;fs;. Mdhy;> kpfTk; gpugy;ypakhdJ rptg;G epwnkdTk;;> mLj;jjhf kQ;rs; epwnkdTk; ,uz;il- Ak; jug;gLj;jpapUf;fpd;whu;fs;. G+f;fs; rpwFfs;NghyTk;> ,jo;fs; ntl;Lz;l- jhfTk;> ,jo;fs; gy;ypd NfhLfis cilajhfTk; fhzg;gLk;. caukhd>
upA+ypg;]; (Tulips)
FWfpa ,dq;fs; gy khWgl;l ,dq;f- spYk; gutyhff; fhzg;gLfpd;wd. thq;F- re;jpuNrfup
fpd;w fpoq;Ffs; ngupjhf ,Uf;Fkhapd; nrbfs; ngupa G+f;fisf; nfhLf;Fk;. fpoq;Ffs; 4-6 fpoikfs; Kjy; ciw gdpf;F Kd;djhfg; gjpj;J tplNtz;Lk;. ,tw;iwg; gpd;djhf eLtjhy; ngupa
ghjpg;G xd;Wk; Vw;glhJ.
fpoq;Ffs;; gjpf;Fk;; ,lj;ijj; njupT nra;jgpd;du;> mt;tplj;jpYs;s fisfis mfw;wNtz;Lk;. epyj;ij ed;F gz;gLj;- jpaJk;> epyk; fspkz;zhf ,Ue;jhy; gPw;nkh];> gris Nru;f;fNtzLk;. cq;- fSf;F tpUk;gpa khjpup mikg;gpy; fpoq;Ffisg; gjpg;gjw;F cupa,lq;fisf; Fwpj;J> Fopfis Mf;fp fpoq;Ffis gjpf;fNtz;Lk;. fpoq;Ffis njhFjpf- shf> ,JTk; xNuepwq;;fs; Nru;e;jjhfTk; gjpj;jhy; xU gpukpf;fr; nra;fpd;w Njhw;- wk; vkf;Ff; fpilf;fKbAk;. fpoq;Ffspd; gUkdpd; ,Uklq;F Mok; gjpg;gjw;Fg; NghJkhdJ. fpoq;Ffspd; Kid Nky; Nehf;fpathW gjpf;fNtz;Lk;. fpoq;Ffs; gris fye;j kz;zpdhy; %lg;gl- Ntz;Lk;. Fspu; fhykhf ,Ue;jhy; fha;e;j kuj;Jhs; my;yJ ky;r; Nghd;w tw;why; ghJfhf;fg;glTk; Ntz;Lk;.
fpoq;Ffis milahsk; fhzy;: ey;y G+f;fisj; jUtJjhd; upA+ypg;]; eLtjpd; Nehf;fk;> Xt;nthU fpoq;if Ak; cw;W Nehf;Fk;nghJ eLNt xU Ez;zpa Kid fhzg;gLk;. ,t;tUk;- igr; Rw;wpAs;s nts;is epwg;gFjpfs; Kis tsu;tjw;Fupa Ntz;ba Nghrhf;- fpidr; Nrkpj;J itf;Fk;. fpoq;Ffs; gjpj;jJk;> tsu;r;rp epyj;jpw;F fPNo epfo;- fpd;wJ. Ntu;fs; Njhd;Wtjw;F rpwpJ ePu; gris Njit. #upaxspapd; ntg;gk; fpoq;Ffs; Kjpu;r;rpailtjw;Fk; Fspu;- fhyf; ,Ue;J Fspu;r;rp ,sNtdPu; fpoq;Ffs; fhyj;jpy; ghJfhg;ghf Kis
Mrpah Mgpupf;f mb c Tel: 416-836-1946, 416-423-5057
,iyfs jz;by;
40 Crockford Blvd., Scarborough, ON, M1R 3C3
,Uf;Fk ryl;Lf;f 24 hrs Service
SAM Mobile Mechanic
md;Wnj mkpyj;i czTf rpwe;jit CWfha K.S.TRUCK & CAR TRAILER REPAIR
Nghj;jy
vYkpr;rk nfhz;b A l l A u t o m o t i v e R e p a i r s
itl;lk nynkd Specializing in Mechanical, Body, Electrical Repairs & Wheel Spring
mofpa g+Q;nrbf
nfhs;tjw
upA+ypg;] Kjyhtj Kiw ,s tsu;g;gpy; Ntz;baJ khdJ. r ,iyfs; nrbfis mg;NghJ cgNahfpj nfhs;syh
G+f;Fk; f my;yJ G+t JtplNtz ,aw;ifa ,t;Ntis jdf;Fj; N Jf; nfhs ,tw;iw tplj;jpy; cz;L. r lj;jpypUe mjidr; n xU ngupa
(Botanica

upA+ypg;]; (Tulips)
416-423-5057
R 3C3 SAM
echanic
AILER REPAIR i r s
- 25 - fpa g+Q;nrbfs;
,dq;f- . thq;F- ;Fkhapd; fhLf;Fk;. y; ciw Ntz;Lk;. ; ngupa
; njupT isfis gz;gLj;- ,Ue;jhy; Lk;. cq;- ikg;gpy; lq;fisf; q;Ffis njhFjpf- ;e;jjhfTk; ;w Njhw;- q;Ffspd; pg;gjw;Fg; d Nky; poq;Ffs; %lg;gl- ,Ue;jhy; ;r; Nghd;w
;Lk;.
ahsk;
upA+ypg;]; fpoq;if Nt xU ,t;tUk;- g;gFjpfs; Nghrhf;- poq;Ffs; PNo epfo;- ;F rpwpJ ; ntg;gk; k; Fspu;- Jfhg;ghf ; Kis
nfhs;tjw;Fk; mD$ykhf ,Uf;Fk;
upA+ypg;]; ghJfhg;G: Kjyhtjhff; ftdpf;fNtz;ba rpwe;j Kiw ,sNtdPu;fhy Muk;gf; fl;lk;;. tsu;g;gpy; ,uz;lhtjhff; ftdpf;f- Ntz;baJ gugkupg;G XusT ePu; NghJ- khdJ. rpyrkak; G+f;fhJ $Ljyhf ,iyfs; ngupjhff; fhzg;gLk;. ,jdhy;> nrbfis ej;ij tiffs; jhf;fyhk;. mg;NghJ ej;ijnfhy;yp fpUkpehrpdp cgNahfpj;J gpur;ridiaj; jPu;j;Jf; nfhs;syhk;.
G+f;Fk; fhyk; Kbe;jJk;> jz;bid my;yJ G+tpd; jiyg; gFjpapid Jz;bj;- JtplNtz;Lk;. mj;NjhL> ,iyfs; ,aw;ifahf kbAk;tiu tpl;LtplTk;. ,t;Ntis fpoq;F> mLj;j fhyj;jpw;F jdf;Fj; Njitahd Nghrhf;fpid Nru;j;- Jf; nfhs;sKbAk;. ,iyfs; gOj;jJk; ,tw;iw ePf;fptplTk;. ,y;iyNay; ,t;- tplj;jpy; er;Rj;jd;ik Vw;glr; rhj;jpak; cz;L. rpyNtis fpoq;Ffis mt;tp- lj;jpypUe;J ePf;fNtz;b ,Ug;gpd;> mjidr; nra;ayhk;. xt;nthU nrbapYk; xU ngupa fpoq;Fk; ,U rpwpa gf;f
mUk;GfSk; fhzg;gLk;. rpwpa mUk;Gfis mfw;wp ngupjpidr; Nrkpg;gjw;F itf;f- yhk;.
tPl;bDs;NsAk; tsu;f;f KbAk;: upA+ypg;]; rhbfspy; tPl;bDs;NsAk; tsu;f;f KbAk;. rhbfspy; fpoq;Ffis Gul;lhjp> Ig;grp khjq;fspy; gjpj;J> Njhl;lj;jpd; Fspuhd ,lj;jpy; ntspNa itf;fyhk;. fpoq;Ffs; Kisnfhz;L miu my;yJ xU mq; tsUk;NghJ> ,Ul;lhd ,lj;jpy; tPl;bd; cl;Gwkhf; 60 ghif ntg;gj;jpy;. itf;fNtz;Lk;. gpd;du; %d;W fpoikfspy; ntspr;rKs;s ,lj;jpw;F khw;wp ntg;gk; Fiwe;j ghJ- fhg;gpy; itf;fNtz;Lk;. ,sNtdPu;f;fh- yj;jpy; ntspr;rKs;s ad;dy; mUNf nfhz;L tuNtz;Lk;. ePu; XusTk; ,Ny rhd grisAk; ,Uf;Fkplj;J nrbahdJ xUtpj f\;lKkpd;wp tsu;f;fKbAk;.
segari@thaiveedu.com
tPl;Lj; Njhl;lk; - 13
Family Rutaceae vYkpr;ir
(Botanical Name: Citrus aurantifolia) (Eng.Name: Lime tree)
Mrpah vy;yh ntg;g kz;lyj;jpYk;;> fhzg;gLk;. ,yq;if> ,e;jpah kNyrpah Mgpupf;fh Nghd;w ngUk;ghyhd ehLfspy; gapuplg;gLfpwJ. gue;j> XusT 15-20 mb caukhd kuk;. kzKs;s jbj;j gr;ir epwkhd> rPuhd tpspk;Gs;s ,iyfs.; fhzg;gLk;. G+f;fs; 5 my;yJ rpyNtisfspy; 4 ,jo;fSilait. jz;by; Kl;fs; fhzg;gLk;. fdpfs; eWkzKs;sjhfTk;; XusT Gspg;Gs;sjhfTk; ,Uf;Fk;. rikay; czTfspy; rhw;iwg; Gspe;J tpLthu;fs;. rhW gytpj ryl;Lf;fspYk; rikj;j ,iwr;rp. kuf;fwp tiffspYk; UrpA+l;Lg; gjhu;j;jkhf md;Wnjhl;L cgNahfpj;J tUfpd;whu;fs;. nkf;rpf;fd; vYkpr;ir $Ljyhd mkpyj;ijf; nfhz;l jpwkhd ,dkhFk;. fha;fs; tl;l tbtkhdit. czTf;Fk; ghdj;jpw;Fk; cfe;;jit. fha;fs;> ,ilepiyg; gUtk; kpfTk; rpwe;jit. fha;fisj; Jz;Lfshf ntl;b. cg;G> kpsfha;> cs;sp Nru;j;J CWfha; NghLthu;fs; CWfha; vd;whNy tha; CWk;. ,it> ePz;l fhyk; Nghj;jy;fspy; ghJfhf;fg;gl;L czNthL Nru;j;J cgNahfpf;fyhk;.
vYkpr;rk; rhW gytpj tpahjpfisg; Nghf;Fk;. a+]; $Ljyhd rpw;wwPf;fkpyj;ij nfhz;bUf;Fk;. Njs; NjdP fbfisr; rPuhf;Fk;. epuk;gpa itl;lkpd; rP cz;L. itl;lkpd; rP ];NftpNehiaj; jLf;Fk.; jahupf;fg;gl;lgir Nghd;w gjhu;j;jk; nynkdl; vDk; ahk; jahupf;f cjTfpd;wJ.

Page 26
- 26 -
HERITAGE EDUCATION FUNDS
Save towards your child’s post-secondary education and find out how the government can help you pay for it.
• With a Heritage Education Funds RESP How much can you comfortably save?
• Want to start building your child’s future today?
• 40 years of RESP expertise helping families from coast to coast.
• Start Early, Invest often, Stay invested.
• Start saving now and plan for your child’s future possibilities.
Thaya B
416.8

NDS
Thaya Balan
(Agency Director) 416.831.4725
We are also hiring sales representatives that are self motivated and are capable of building their own business.
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 27
jha;tPL • khu;r; 2009 rpWth; ghypay; J~;gpuNah
(Child sexual abuse)
jdpkdpj chpikfs; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd midtUk; fUJk; mNj Ntis rpWth;fs; njhlh;ghd eyd;fs; ftdpf;fg;gl Ntz;Lk; vdf; Fuy; nfhLg; gth;fs; kpfr; rpyuhfNt ,Uf;fpd;wdh;.
jdJ xU khjf; Foe;ijapd; gpwg;GWg; ig Kj;jkpl;l jhapw;F mUfpypUe;j kUj;Jtj; jhjp mjid rpWth; J\;gpu- Nahfkhff; fUjp mwptpj;j rk;gtq;fs; gw;wpmwpe;jth;fs; jfty; $wpdh;. cz;- ikapy; vkJ fyhr;rhuj;jpy; tpisahl;- lhf rpW Foe;ijfspd; gpwg;GWg;Gf;- fisj; njhLjy;> Kj;jkply; vd;gd rhjhuzkhfj; njd;gl;lhYk; kw;iwNahhpd; ghh;itapy; ,J jtwhdjhfj; njd;gl- yhk;. Mdhy; ,t;thwhd re;jh;g;gq;fs; cz;ikapNyNa ghypay; J\;gpuNah- fq;fshfNt ,Uf;ff; $ba re;jh;g;gq;- fSk; cz;L.
jdJ ehd;F taJ rpW Foe;ijAld; ghypay; ty;YwT nfhz;l je;ij tprh- uizfspd; NghJ ‘vdJ FQ;ir ehd; vd;d nra;jhy; vd;d?’vd;w tpdh vOg;gpa re;jh;g;gq;fSk; ,Uf;fj;jhd; nra;fpd;wd. ,e;epiyapy; typik Fiwe;j gps;is- fSf;fhf thjhLgth;fs; ahh;? ,jw;fhf- ntd;Nw ehk; GFe;j ehl;by; gy epW tdq;fs; cs;sd. cz;ikahfNt Fw;wk; Ghpe;jhnyd;d> jtWjyhff; Fw;wk; rhl;- lg;gl;lhnyd;d FLk;gj;jpDs; ,J ele; jpUe;jhy;>,J nghyp]; tprhuidnadg; NghFkplj;J gps;isia rpWtUf;F cjTk; rq;fj;jplNk (Children’s Aid Society) xg;gilg;gh;. mth;fs; tsh;g;G ,y;yq; fspy; (Foster Homes) gps;isfis jw;- fhypfkhf xg;gilf;Fk; mNj re;jh;g; gj;jpy; tprhuizf;nfd;W ePjpkd;w jpfjp- iaAk; eph;zapg;gh;.
Fw;wk; Ghpe;jth;fs; jk;kPJ Fw;wk; ,y;iy vdf; $WtJ ngUk;ghyhd re;jh;g;gq;- fspy; Vw;Wf; nfhs;sg;gLtjpy;iy. XusT taJ te;j Foe;ijahapd; gps;isia ed;F tprhhpg;gh;. gps;is cz;ik $W- fpd;wjh my;yJ ngha; $Wfpd;wjh vd;gij mwptjpy; ,th;fs; mDgtk; ngw;w epGzh;fshf ,Ug;gh;. gps;isia mth;fs; ek;Gkplj;J ngw;Nwhiu my;yJ Fw;wk; Ghpe;j egiu tprhuiz nra;thh; fs;. Fw;wj;jpd; jd;ikf;Nfw;g jPh;g;G toq;- fg;gLk;. Fw;wk; Ghpe;jth; vdf; fUjg;gL gth; jhk; Fw;wj;ij Vw;f kWj;jhy; xU rl;lj;juzpapd; cjtpAld; ePjpkd;wpy; thjhlyhk;. ,jw;F mjpf Neuk;> gzk; vd;gd nrythtJld; Fw;wthspf;F rhh;- ghf jPh;g;G mikAkh vd;gJk; Nfs;tpf; FwpNa. ,f;Fw;wq;fSf;fhd jz;lid gw;wpa tpguq;fs; fl;Liuapd; ,Wjpg; gFjpapy; nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mjw;F Kd;ghf rpWth; ghypay; J\;gpuNahfk; vd;why; vd;d vd;gij ghh;g;Nghk;.
rpWth; ghypay; J\;gpu Nahfk; vd;why; vd;d? Xh; tsh;e;NjhUf;Fk; Xh; rpWtd;/ rpWkpf;F ,ilapy; eilngWk; ve;jnthU ghypay; eltbf;ifAk; clypay; kw;Wk; czh;T hPjpahd J\;gpuNahfq;fis cs;slf;fp- As;sJ. ghypay; J\;gpuNahfk; vdg;gLk; NghJ ,j; jfhj Kiwapy; fl;baizj;jy; (Inappropriate fondling)> njhLjy; (touch- ing)> ghypay; cWg;Gf;fis cl;nrYj;- Jjy; (Penetration) Nghd;w clypay; hPjpahdjhf (Physical) ,Uf;Fk;. mNj Ntis Xh; gps;is cLg;Gf;fisf; fis- Ak;gb fl;lhag;gLj;jg;gl;lhNyh my;yJ tsh;e;Njhhpd; ghypay; eltbf;iffis mtjhdpf;Fk;gbNah fl;lhag;gLj;jg; gLj;jNyh ,J czh;Tfisg; ghjpf;Fk; J\;gpuNahfkhf (Emotional abuse) ,Uf;
Fk;. ghypay; J\;gpuNahfj;jhy; clypay; hPjpahd mghak; Vw;gLtJld;> ,jdhy; Vw;gLk; ghjpg;ghdJ typik tha;e;jjh- fTk; mjpf fhyj;jpw;F ePbj;jpUf;ff; $bajhfTk; mikAk;. ghypay; J\;gpu Nahfj;Jld; njhlh;ghd mtkhdkhdJ gps;isapd; elj;ijia ,uz;L klq;F Jd;gkhf;ff; $baJ.
ghypay; grpgpbj;jth;fs; gw;wpa fijfs; gaq;fukhdjhf ,Uf;Fk; mNjNtis Xu; gps;isia my;yJ ,sk; tajpdiu ghypay; hPjpahf J\;gpuNahfk; nra;gth;> gps;is ed;F mwpe;J ek;Gk; xUtuhf> cjhuzkhf xU cwtpdh;> gps;is guhkhpg;ig toq;Fgth; (Childcareprovider)> mayth;> Mrphpah;> gapw;Wdh; (Coach) my;yJ rkaj; jiyth;fshf ,Ug;g- th;fs; jhd;. jhk; ,jid ntspapy;
nrhd;dhYk; VidNahh; ,ij ek;g khl;lhh;fs; vd;Wk; jk;Nky; Nfhgkil- thh;fs; vd;Wk; gps;isfs; ftiyg;gL- thh;fs;. ,t;thwhd J\;gpuNahfk; jkJ jtwhy; jhd; Vw;gl;lnjhd;W vd mth;fs; ek;GtJld; ,e;j mtkhdk; mth;fs; kdij ghjpg;gJld; tho;ehs;; KOtJ khd ghjfkhd tpisTfis Vw;gLj;jf; $baJ.
gps;is ghypay; hPjpay; J\;gpu Nahfk; nra;ag;gLfpd;wJ vd;gjw;fhd mwpFwp fs; rpytw;iwg; ghu;g;Nghk;. elj;ij rhh;e;j mwpFwpfs; (Behavioural signs) gps;is jdJ taJf;F nghUj;jkw;w ghypay; eltbf;iffspy; jdJ mwpit ntspf;fhl;Lfpd;wjh my;yJ Mh;tj;ijf; nfhz;bUf;fpd;wjh?
gps;is rpyrkak;Fwpg;gpl;l egiu jtph;f;f tpUk;gyhk; my;yJ msTf;fjpfkhd Mj;jpuk;> td;Kiwfspy; Fhpa tpl
guhkhpg;g (Caregiver gps;isia Kiwapy; Vida gp ath;fSl
ghJfhg;gj shpd; nt NghJ “,e vd;gijg; fj; Njhw nrhy;fpd;w nghpJgLj jhfhJ.
,izaj (Internet R ,izaj;i NghJ> ,i NjLgth;f gps;isfs J\;gpuNah cz;nld;g gpd;tUkhW
•
cq;fs ,utpy; mNjNe apDs; apd; kpd my;yJ khw;wp
•
gps;is ay; nj ePq;fs;
•
ePq;fs; isf;F

h; ghypay; J~;gpuNahfk;
(Child sexual abuse)
- 27 -
clypay; ,jdhy; ha;e;jjh- j;jpUf;ff; ; J\;gpu hdkhdJ ;L klq;F
fijfs; jNtis tajpdiu nra;gth;> xUtuhf> gps;is provider)> ; (Coach) ,Ug;g- ntspapy;
j ek;g fhgkil- iyg;gL- fk; jkJ mth;fs; mth;fs; ;; KOtJ Vw;gLj;jf;
u Nahfk; mwpFwp
pFwpfs;
Uj;jkw;w mwpit h;tj;ijf;
u jtph;f;f ;fjpfkhd ; my;yJ Nghjy; Nghd;w hl;lyhk;. ; jk;ikj; tbf;if- d;gj;ijf; Nghij
s;
(Physical signs) gps;is ,Ug;gjpNyh my;yJ vOe;J epw;gjpNyh f\;lj;ijf; nfhz;bUf;fyhk;. my;yJ cs;shilfsp;y; ,uj;jf; fiw gbe;J my;yJ fpope;J fhzg;glyhk;. gpwg;GWg;Gfspy; tPf;fk;> fhaq;fs; my;yJ ,uj;jg; Nghf;F fhzg;gly; vd;gd mgha rkpf;iQfs; MFk;. 14 taJf;F cl;gl;l gps;is ghypay; njhw;WNeha;fSf;F Mshjy;> fh;g;gkiljy; vd;gd ftiyf;- Fhpa tplaq;fshFk;.
guhkhpg;ghshpd; mwpFwpfs; (Caregiver signs) gps;isiag; guhkhpg;gth; mrhjhuz Kiwapy; gps;isia fl;Lg;gLj;JtJld; Vida gps;isfs;> tsh;e;jth;fs; Mfp- ath;fSld; njhlh;GwhJ gps;isiag;
ghJfhg;gjw;F Kay;thh;fs;. guhkhpg;gh- shpd; ntspj;Njhw;wj;ij mtjhdpf;Fk; NghJ “,e;jg; G+idAk; ghy; Fbf;Fkh?” vd;gijg; Nghy; khpahijf;Fhpath;fsh- fj; Njhw;wkspj;jNghJk; gps;is ngha; nrhy;fpd;wJ vd;Nwh my;yJ tplaj;ij nghpJgLj;jpf; $Wfpd;wJ vd;Nwh fUj;- jhfhJ.
,izaj;jpD}lhd mghak; (Internet Risks) ,izaj;ij gps;isfs; gad;gLj;Jk;- NghJ> ,izaj;jpD}lhf ghypay; ,iu NjLgth;fspd; mghak; fhj;jpUf;fpd;wJ. gps;isfs; ,izaj;jpD}lhf ghypay; J\;gpuNahfj;jpw;F cl;glf; $ba mghak; cz;nld;gjw;fhd vr;rhpf;if mwpFwpfs; gpd;tUkhW.
•
[Pth jpiruh[h
my;yJ fbjq;fNsh fpilj;jy; my;yJ cq;fSf;Fj; njhpahj njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F gps;is miog;Gf;fis Nkw;nfhs;sy;.
•
FLk;gj;jpypUe;J cq;fs; gps;is czh;ThPjpahf nkJthf tpyFjy;
gps;isfSf;F ghypay;hPjpapy; Vw;gLk; J\;gpuNahfq;fs; gps;isapd; tho;f;if KOtijAk; ghjpg;gJld; vjph;fhyj;jpy; ey;YwTfis gps;is nfhz;bUf;f Kbahj epiyikAk; Vw;gLk;. gps;is- apd; Ranfsutj;ijAk; ,e; epidTfs; ghjpf;Fk;. vdNt ,j;jifa Jd;gj;jpyp- Ue;J gps;isfis tpLtpg;gjw;F gps;is- fs; ,t;thwhd ghjpg;Gfl;F cl;gLk ;NghJ ,jid mjpfhhpfsplk; mwptpg;gNj jFjpahd nrayhFk;. ngw;Nwhh;fshy; ghjpg;G Vw;gLj;jg;gl;lhy; vy;yh re;jh;g; gq;fspYk; gps;isfis tPl;by; ,Ue;J mfw;w khl;lhh;fs;. gps;isfis rpy fhyj;jpw;F tsh;g;G ,y;yq;fspy; tpl;Lg; guhkhpf;Fk; mNj Ntis ngw;NwhUf;F MNyhridfs; (Counselling)> rpwe;j ngw;Nwhuhf ,Ug;gjw;fhd tFg;Gfs; (Parenting) Nghd;wtw;iw toq;Fthh;fs;.
vt;tsT J}uk; ,e;jg; gpur;rid gutpAs;sJ? rpWth; ghypay; J\;gpuNahfk; vd;gJ nghJtpy; ntspj;njhpahJ kiwe;Js;s Xh; Fw;wkhFk;. vdNt gps;isg; guhaj;- jpy; vj;jidNgh; ghypay; hPjpay; J\;- gpuNahfk; nra;ag;gl;Ls;sdh; vd;gij kjpg;gpLtJ kpff; fbdkhFk;. mNef fhuzq;fl;fhf tsh;e;NjhUk; rpWth;f- Sk; ghypay; J\;gpuNahfk; gw;wp mwp- tpf;f jaf;fk; fhl;Lfpwhh;fs;. mtkh- dj;jpd; fhuzkhf ele;j rk;gtq;fis ,ufrpakhdjhf itj;jpUf;Fk; tuyhw;W hPjpahd gz;Gld; (Norm) ,J njhlh;G gl;ljhf ,Uf;fyhk;. J\;gpuNahfk; nra;gth;> neUq;fpa cwtpduhf ,Ue;jhy;> mtUf;F Fw;wq;fs; Rkj;jg;gl;L jz;l idfs; tpjpf;fg;glyhk; vd;gjhy; gps;is J\;gpuNahfj;ij ntspNa nrhy;yh- jpUf;fyhk;. ,Wjpahf> ghjpf;fg;gl;lth; kpf ,sk; tajpduhfTk; J\;gpuNahfk; nra;jthpy; jq;fpapUg;gtuhfTk; ,Ue;jhy; ntspNa nrhy;tJ jilg;glyhk;.
,f;fhuzq;fl;fhf mNef ghjpf;fg;gl;l gps;isfs; jhk; J\;gpuNahfk; nra;ag;- gl;lij ntspNa $Wtjpy;iy. ,th;fs; ,t;thW $wpdhYk; NkYk; gpur;rid- fis vjph;Nehf;fyhk;. mj;Jld; mth; fsJ FLk;gq;fSk; ,tw;iw ntspapy; $wp cjtpNfhu Kd;tUtjpy;iy. rpy FLk;gq;fs; cjtp ngw epidj;jhYk;
cq;fs; ,utpy; ,izaj;jsj;jpy; gps;is mjpf nrytpLk; Neuj;ij
nghUj;jkhd f\;lq;fis vjph;Nehf;Ffpd;wdh;.
Nritfisg; ngWtjpy;
mNjNeuk; ePq;fs; gps;isapd; miw apDs; tUk; NghJ gps;is fzdp- apd; kpd; njhlh;igj; Jz;bj;J tpLjy; my;yJ fzdpj; jpiuia (Screen) khw;wp tpLjy;.
fdlhtpy; J\;gpuNahfk; njhlh;ghf Xh; rpy Gs;sp tpguq;fNs cs;sd. 1994,y; fdlhtpy; rpWth; J\;gpuNahfk; njhlh;- ghd tof;Ffspy; khfhz kw;Wk; gpuNjr mjpfhu rigfspd; gq;F vDk; mwpf;- ifahdJ (Child Welfare in Canada: The
•
gps;isapd; fzdpapy; rpWth; ghyp-
Role of Provincial and Territorial Authorities ay; njhlh;ghd glq;fis(Pornography)
in Cases of Child Abuse) rpWth; ghypay; ePq;fs; fhz Neh;jy;.
J\;gpuNahfk; njhlh;ghd khfhz rl;lq;fs;> tiutpyf;fzq;fs;> rpWth;
•
ePq;fs; mwpahjth;fsplkpUe;J gps;- isf;F njhiyNgrp miog;Gf;fNsh
28k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 28
- rpWth; 28 -
ghypay;...
27k; gf;fj; njhlHr;rp...
NwhhplkpUe;J Mjuitg; ngwhtpl;lhy; mjpf Jauk; Vw;gLk; rhj;jpaf; $W eyd; Nghd;wtw;iw tpghpf;fpd;wJ.
cz;L. tw;GWj;jy; my;yJ gaKWj;jy; J\;gpuNahfk; nra;Ak;NghJ fhzg;gl;lhy; rpWth; kw;Wk; FLk;g Nritfs; tUlhe;j mwpf;ifahdJ (Child and Family Services Annual Report 1992-93, 1994-95) MdJ fdlhtpy; rpWth; eyd;Ghp Nritfs;
my;yJ ePz;lfhykhf J\;gpuNahfk; njhlh;e;jhy; mjdhy; Vw;glf; $ba ePz;l fhy tpisTfs; Nkhrkhdjhf ,Uf;Fk;. gw;wpa Gs;sp tpguq;fisj; jUfpd;wJ. ,j;juTfs; ntt;NtW tiutpyf;fzq;- fSf;F Vw;g Nrfhpf;fg;gLtjhy; khfh- zq;fspilNa xg;gpl;Lg; ghh;f;f Kbah- Js;sJ. cjhuzkhf: rpy khfhzq;fspy; re;Njfpf;fg;gLk; re;jh;g;gq;fs;> ep&gpf;- fg;gl;l re;jh;g;gq;fSld; Nrh;f;fg;gl;- Ls;sd. rpy khfhzq;fspy; ghypay; J\;gpuNahfKk; clypay; J\;gpuNahf- Kk; NtWgLj;jg;gltpy;iy. vdpDk;
Kd;dNu $wpajd;gb> gps;isfspd; nksdj;ij cilg;gJ fbdkhdJ. gps; isapd; cyfj;ij tsh;e;Njhh; mjpfs tpy; fl;Lg;gLj;Jfpd;wdh;. gps;isia my;yJ gps;is Nerpf;Fk;; xUtUf;F Mgj;ij Vw;gLj;Jtjhf J\;gpuNahfk; nra;gth; gaKWj;jpdhy;> mtUf;F mt; thW nra;tjw;fhd gyk; my;yJ ty;yik ,Uf;fpd;wjh vd;gij gps;is Nahrpf;fhJ. gpd;tUk; jfty;fs; J\;gpuNahfk; gw;wpa Gs;sptpguq;fis XusT jUfpd;wJ.
1993 ,y; xd;uhwpNahtpy; kl;Lk; rpWth; ghypay; J\;gpuNahfk; njhlh;ghf 12>000 tprhuizfs; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd. ,e;j tof;Ffspy; 29% ghypay; J\;- gpuNahfk; vd;gJ ep&gpf;fg;gl;Ls;sJ- ld; 27% khdit re;Njfpf;fg;gl;ljhfTk; cs;sd.
gphpl;b\; nfhyk;gpahtpy; khh;r; 1992 ,y; 500,w;F Nkw;gl;l rpWth; ghypay; J\;- gpuNahfk; njhlh;ghd Kiwg;ghLfs; fpilf;fg; ngw;Ws;sd.
fdlhtpy; rpWth; ghypay; J\;gpuNahfk; njhlh;ghd gue;jstpyhd Ma;T gps;is fl;Fk; ,isQh;fl;Fk; vjpuhd ghypay; Fw;wq;fs; kPjhd fkpl;bapdhy; Ma;T nra;ag;gLfpd;wJ. ,e;j Ma;tpd;gb> tsh;e;j fdbah;fspy; 53%khd ngz;f- Sk; 31%khd Mz;fSk; mth;fs; rpWth; fshf ,Ue;j NghJ ghypay; J\;gpu- Nahfj;jpw;F cl;gLj;jg;gl;Ls;sdh; vd vLj;Jf; fhl;Lfpd;wJ.
ghypay; J\;gpuNahfj;jhy; ghjpf;fg;gl;l rpWth;fs; vy;yh ,d fyhr;rhu r%fq;- fspYk; ,Uf;fpd;whh;fs;. cly; kw;Wk; kdhPjpapy; ,ayhj;jd;ik cila rpWth;- fs; ghypay; J\;gpuNahfj;jhy; ,yF tpy; ghjpf;fg;glf; $bath;fshf ,Uf;- fpd;wdh;.
gps;isfs; jkf;F eilngWk; J\;gpu Nahfj;ij epWj;Jtjw;fhf ,jid ntspapy; nrhy;y tpUk;gpaNghjpYk;> ,jid ek;g khl;lhh;fs; my;yJ ghJ fhf;fg;gl khl;lhh;fs; my;yJ nrhd;dhy; vd;d elf;Fk; vd mr;rg;gLtjhy; ,jid rpWth;fSf;Fk; tsh;e;NjhUf;Fkpilapyhd ghypay; njhlh;ig rpWth;fs; Kw;wpYk; tpsq;fpf; nfhs;s Kbahjth;fshfTk; tpisTfis Kd;dNu $w Kbahjth;- fshfTk; ,Ug;gJld;> tsh;e;Njhh; jkJ mjpfhu epiyahy; gps;isfis J\;- gpuNahfk; nra;jhYk; ghypay; nray;
ntspapy; $Wtjw;F jhkjpg;ghh;fs;. Fw;wk; Ghpe;j mNj eguhy; ghjpf;fg;gl;l ,d;ndhU egh; ,jid ntspg;gLj;;jpdhy; mNj rkak; gps;is jhDk; ,j; J\;gpu Nahfk; gw;wpr; nrhy;y JzpAk;. my;yJ Neubahf Nfs;tpfs; Nfl;Fk; NghJk; ,jid ntspg;gLj;Jk;. gw;wp ed;F mwpe;J mjw;F mDkjpiaf; nfhLf;f Kbahj mwpT epiy mw;wth;- fshf ,Uf;fpd;wdh;.
jk;Kld; ghypay; cwT nfhz;lth;fs; kpf neUq;fpa FLk;g cwtpduhf ,Ue; jhy;> gps;isfs;; jhk; nghpath;fshf Vidath;fsplkpUe;J jdpahf;fg;gLk; rpWth;fs;> ghypay; J\;gpuNahfj;jpw;F cl;gLk; ghhpa mgha epiyapy; ,Uf;- fpd;wdh;. ,e;j rpWth;fs;> ,th;fs; ek;gf; $ba ez;gh;fs;> rNfhjuh;fs; my;yJ tsh;e;NjhUld; rpwpastpNyNa njhlh;G fisf; nfhz;bUf;fpd;wdh;. Vw;fdNt jdpahf;fg;gl;l gps;isapy; J\;gpuNahfk;
tUkl;Lk; ,t;thW ghypay; hPjpapy; gypf;flhf;fshf;fg;gl;lij ntspapy; $w khl;lhh;fs;. mNef gps;isfs; tsh;e;j gpd;dUk; ntspapy; nrhy;tjpy;iy. J\;gpuNahfk; nra;gth;fs; ,jid ntspapy; nrhd;dhy; mtkhdkhFk; vd;w fUj;ij gps;isapd; cs;sj;jpy; tpijj;J tpLfpd;wdh;. nra;gth;fs; jkJ Mjpf;fj;ij nrYj;j Kbfpd;wJ. mj;Jld; Vida J\;gpuNah- fk; nra;gth;fs;> re;jh;g;gq;fisf; fzf;- Fg; Nghl;L gps;isiaj; jdpahf;F- fpd;wdh;. ghypay; J\;gpuNahfk; fhuz- khf> rpy gps;isfs; jk;ik NtWgl;l th;fshf czh;tjhYk; VidNahUk; mt;thNw vz;Zthh;fs; vd mQ;Rt- jhYk; kdg;ghjpg;Gfl;F cl;gLfpd;wdh;. J\;gpuNahfk; nra;jth; FLk;g ez;guhf ,Ue;jhy;> ,J gps;isf;F mjpf Jf;fj;
tsh;e;NjhUf;Fk; gps;isfSf;Fk; ,il Na cs;s rhjhuzkhd njhlh;ig ghypay; J\;gpuNahfk; vd;W gps;is fs; Ntz;Lnkd;Nw ngha;ahff; Fw;wk; rhl;Lk; re;jh;g;gq;fs; kpf mhpjhfNt fhzg;gLfpd;wJ. ,t;thW mhpjhf cs;s ngha;ahd Fw;wr; rhl;Lf;fSk; tsh;e; Njhh;fshy; jkJ ed;ikfSf;fhf my;yJ kw;wth;fisg; gopthq;FKfkhf J}z;- lg;gl;L $wg;gl;litahfNt cs;sd. ijf; nfhLf;ff; $ba rhj;jpaf;$W- fisf; nfhz;Ls;sJ. my;yJ gps;is jdJ J\;gpuNahfk; nra;ahj ngw;
ngha;ahd Fw;wr; rhl;Lfis tpl> ghyp- ay; J\;gpuNahfj;jhy; ghjpf;fg;gl;l gps;is mt;thW jdf;F elf;ftpy;iy
vd ngha J\;gpuNa UtUf;F thdjhff
J\;gpuNa elf;ftpy;i ,jw;F jd ,t;thW gj;jpy; gh vd mQ;R J\;gpuNa fhuk; ,U tJk; fhu
ePjpkd;wpy gps;is e NghJ> m Tk; njsp
tq;fs; Fw $wf; $b Mjuitg ,e;j mD nfhLf;fh
ghypay; J gypg;G gps gps;isia ,Uj;jYk rpy Jd; Nehf;fTk
rpWtajpy gl;l ta ghjpf;fg;gl cstpay fshf ,U cile;J jhy;> ,j;j Nghlf; $ rpWth;fsh hPjpapYk;> gl;l gps;i mjpf MN bUg;gNjhL cl;glf; $
Mz;fs;> xd;Wf;F J\;gpuNa mOj;jk; (Anxiety)> nfhiy e glyhk;. r hPjpahf gh Fk;NghJ gJld; rpW Mh;tj;ij ghypay; n

h; ghypay;...
32k; gf;fk; ghu;f;f...
jha;tPL • khu;r; 2009
htpl;lhy; paf; $W KWj;jy; g;gl;lhy; ;gpuNahfk; f; $ba khdjhf
;isfspd; dJ. gps; h; mjpfs s;isia UtUf;F ;gpuNahfk; f;F mt; ty;yik hrpf;fhJ.
; J\;gpu ,jid NghjpYk;> ;yJ ghJ rhd;dhy; y; ,jid pg;ghh;fs;. pf;fg;gl;l Lj;;jpdhy; j; J\;gpu ;. my;yJ ; NghJk;
;lth;fs; hf ,Ue; th;fshf ; hPjpapy; papy; $w ; tsh;e;j jpy;iy. ,jid hdkhFk; s;sj;jpy;
k; ,il jhlh;ig gps;is f; Fw;wk; hpjhfNt hf cs;s k; tsh;e; f my;yJ f J}z;-
s;sd.
pl> ghyp- pf;fg;gl;l ;ftpy;iy
mjpf tha;g;Gfs; cs;sd.
J\;gpuNahfk; nra;gth;fs; Fw;wk; Ghpgth;fspy; mjpfkhNdhh; ghjpf; fg;gl;lth;fSf;F me;epauy;y. mjpfkhd vd ngha;ahf kWj;jy; my;yJ jhd; J\;gpuNahfk; nra;ag;gl;ljhf ,d;ndh- UtUf;F $wpa gpd; kWj;jy; kpf nghJ thdjhff; fhzg;gLfpd;wJ.
re;jh;g;gq;fspy; mth;fs; jhk; ghjpj;jth; fSf;F ed;F njhpe;jth;fNs. fpl;lj; jl;l 25% khd Fw;wthspfs; tshpsk; (Bd; V[;) gUtj;jpdNu (Adolescents).
J\;gpuNahfk; nra;ag;gl;l gpd; mt;thW elf;ftpy;iy vd kWj;jy; ,ay;ghdJ.
Fw;wk; Ghpe;jjhf mwptpf;fg;gLgth;fs; mjpfkhf Mz;fNs. ,jw;F jd;id ek;g khl;lhh;fs; my;yJ ,t;thW ntspapy; nrhy;Yjy; FLk; gj;jpy; ghjfkhd tpisit Vw;gLj;Jk; vd mQ;RtJ fhuzkhFk;. mj;Jld; J\;gpuNahfk; nra;jtUf;F mjpf mjp-
ghypay; eltbf;ifia Muk;gpj;jth; Fw;wk; Ghpe;jtNu. gps;is vd;d nra;jh Yk;> Fw;wk; GhpgtNu J\;gpuNahfj;jpw;F nghWg;ghspahthh;. fhuk; ,Uf;fpd;wJ vd gps;is vz;Z tJk; fhuzkhFk;.
mz;ika fdba Ma;tpd;gb 40%,w;F Nkw;gl;l Fw;wthspfs; rpWth;fshf ePjpkd;wpy;; rhl;rp nfhLg;gjw;F Kd; gps;is epGzj;Jt Mjuitg; ngWk; NghJ> mth;fsJ thf;F%yq;fs;> kpf- Tk; njspthf ,Ug;gJld;> ele;j rk;g-
,Ue;j NghJ ghypay; hPjpay; ghjpf;fg; gl;lth;fNs. jhk; Kjypy; ghjpf;fg;gl;l NghJ jkf;fpUe;j taij xj;jth;fshf ,Ug;gth;fis ,th;fs; jhk; Fw;wk; Ghptjw;fhf njhpe;njLf;fpwhh;fs;.
Fw;wk; Ghpgth; gps;isia mZFtjw;F vz;zw;w cghaq;fisg; gad;gLj;Jt- Jld; mth;fsJ nksdj;ijAk; rhjf khf;fpf; nfhs;fpwhh;fs;. ,e;j je;jpuq; fSs; gaKWj;jy;> cly; gyk;> ,yQ;rk;> cstpay; gyte;jk; vd;gd mlq;Fk;.
rpy Fw;wthspfs; 70f;F Nkw;gl;l Fw;wq;- fisg; GhpAk; tiu fz;L gpbf;fg;gLt- jpy;iy. ,t;thW ghjpf;fg;gLgth;fs; $Ljyhf Mz;gps;isfshfNt ,Uf; fpd;wdh;.
,j;jifa Fw;wthspfs; rhjhuz kf;f- isg; NghyNt fy;tp> kjk;> njhopy;> mwpT> kdey epiyik Mfpatw;iwf; nfhz;bUg;gh;. mj;Jld; vy;yh taJ> ,d fyhr;rhu r%fq;fs;> r%f tFg;G fspYk; ,j;jifa Fw;wthspfs; fhzg;- gLth;.
mNefkhd ghypay; J\;gpuNahfq;fsh- dit gps;isf;Fk; J\;gpuNahfk; nra;- gtUf;FkpilNaahd ePz;l fhy njhlh;- gpd; mbg;gilapy; Vw;gLfpd;wJ. ,jdhy; gps;isapd; tpUg;gq;fs;> gak;Mfpatw;iw tq;fs; Fwpj;J Neuk;> tpguj;ij njspthf $wf; $bajhfTk; ,Uf;Fk;. ,j;jifa Mjuitg; (Support) ngw;w gps;isf;F ,e;j mDgtk; mjpf jpifg;ig (Stress) nfhLf;fhJ.
ed;F mth; mwpe;jpUg;gjdhy; gps;isia trg;gLj;Jtjw;F mtw;iwg; gad;gLj;J tjw;F Fw;wthspf;F re;jh;g;gk; fpilf; fpd;wJ. cjhuzkhf> Xh; Fw;wk; GhpAk; jfg;gd; jdJ gps;isapd; xj;Jiog; igAk; gps;isia nksdkhf ,Uf;f ghypay; gypg;G gps;isf;F J\;gpuNahfk; gps;is njhlh;ghd NtWgLk;. gpujp
itg;gjw;Fk; rYiffisAk; mjpf nfhLf;fyhk;.
ghpRg; nghUl;fisAk;
gps;isia ,Uj;jYk; ghypay; ek;GtJk;> J\;gpuNahfj;jpd; FLk;g MjuT
rpWth; gw;wpa J\;gpuNah- rpy Jd;gfukhd tpisTfis Nehf;fTk; Fiwf;fTk; cjTk;.
vjph;
fj;ij mwptpj;jy; ghypay; J\;gpuNahfk; eilngWfpd;wJ
rpWtajpy; ghypay; hPjpapy; Jd;GWj;jg; gl;l taJ te;j ngz;fs;> mt;thW ghjpf;fg;glhj ngz;fis tpl clypay;> cstpay; gpur;ridfshy; Jd;gg;gLgth; fshf ,Uf;fpd;wdh;. ,th;fs; ,yFthf cile;J Nghff; $bath;fshf ,Ug;g
vd epahakhd Kiwapy; mwpe;jhy; cldbahf mJ njhlh;ghd epWtdq;- fl;F mwptpf;f Ntz;Lk;. gps;isfs; J\;gpuNahfk; nra;ag;gLtij ePq;fs; mwpe;jhy; cq;fs; ngaiuf; $whJ chpa mjpfhhpfsplk; mwptpf;fyhk;.
jhy;> ,j;jifa ngz;fis jg;Gf; fzf;F Nghlf; $ba Mz;fs; Fwpitf;fyhk;. rpWth;fshf ,Uf;Fk;NghJ clypay; hPjpapYk;> czh;T hPjpapYk; ghjpf;fg;
ePq;fs; $WtJ gps;isapd; tho;f;ifapy; ve;j khw;wj;ijAk; Vw;gLj;jhJ vd myl;rpakhf ,Uf;f Ntz;lhk;.
gl;l mjpf bUg;gNjhL cl;glf; gps;isfs; MNuhf;fpa $bath;fshf NkYk; tsh;e;NjhuhFk; gpur;ridfis J\;gpuNahfq;fSf;F
,Uf;fpd;wdh;.
nfhz; NghJ.
rpWth; r%f kdey FLk;gq;fSf;Fk; Nrit eyd;Ghp ikak; epWtdq;fs;> my;yJ epiyaq;fs;> MNyhrid rpWth;fSf;Fk; itj;jparhiy> nghyp];>
toq;Fk;
Mz;fs;> rpWth;fshf ,Uf;Fk; NghJ xd;Wf;F Nkw;gl;l jlitfs; ghypay; J\;gpuNahfk; nra;ag;gl;bUe;jhy;> kd mOj;jk; (Depression)> Mh;tf; NfhshW (Anxiety)> jw;nfhiy vz;zq;fs;> jw; nfhiy elj;ijfs; Nghd;wtw;why; Jd;gg;
Vida r%f epWtdq;fl;F mwptpf;f yhk;. vy;yh re;jh;g;gq;fspYk;> ,t;thW mwptpg;gth; gopthq;Fk; vz;zj;Jld; my;yJ ngha;ahd jftiyf; nfhlh- tpbd; ve;j tpjkhd rl;l eltbf;ifapy; ,Ue;Jk; ghJfhf;fg;gLthh;;.
glyhk;. rpWtajpy; gy jlit ghypay; hPjpahf ghjpf;fg;gl;lth;fs; tsh;e;Njhuh- Fk;NghJ kdeyg; ghjpg;igf; nfhz;bUg;- gJld; rpWth;fs; Nky; ghypay; hPjpahd
,t; vy;yh r%f epWtdq;fl;Fk; mtru njhiyNgrp ,yf;fq;fs; cz;L. ,J cq;fs; cs;s+h; njhiyNgrp Gj;jfj;jpd;
Mh;tj;ijf; nfhz;bUf;fTk; mth;fSld; ghypay; njhlh;Gfisf; nfhz;bUf;fTk;

Page 29
jha;tPL • khu;r; 2009

- 29 -

Page 30
- 30 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 31
jha;tPL • khu;r; 2009
Ngr;Rg; Nghl;b
rpWtajpy;mk;khTld; ntspNa Nghtjw;F vdf;F gpbf;Fk;. xUehs; mk;kh vd;idf; $l;bf;nfhz;L ngupafilf;F ntz;f- yg;ghid xd;W thq;fntd;W Nghdhu;. ehY filfs; Vwp ,wq;fp mtupd; kdjpy; ,Ue;j VNjh xU ghidia Njb miye;J filrpapy; xU filapy; mijf; fz;Lgpbj;jhu;. me;jg; ghid Kg;gJ ehw;gJ NgUf;F rikf;f Vw;wjhf ,Uf;- Fk; vd;W filf;fhud; mgpg;gpuhag;gl;lhd;. mk;kh mij Vw;Wf;nfhs;shky; mNj- Nghy ,d;Dk; NtW ghidfisAk; vil ghu;g;gJNghy J}f;fpj;J}f;fp Muha;e;- jhu;. ghidapd; cs;NsAk;> ntspNaAk;> tpspk;GfisAk; njhl;Lj; jltp cWjp nra;jhu;;> lq; lq; vd;W jl;bg; ghu;j;jhu;. mg;gbAk; jpUg;jp tuhky; ghidia J}f;fp R+upaDf;F vjpuhfg; gpbj;J Kfj;- ij cs;Sf;F tpl;L Xl;il VjhtJ njupfpwjh vd;W Nrhjpj;jhu;.
irf;fps; nkJthf nrd;wgbahy;
mjd; gpwFjhd; Nguk; Muk;gkhdJ. filf;fhud; xU tpiy nrhy;y> mk;kh
nkJthfNt Rod;W ,d;ndhU tpiy Nfl;f Nguk; gbatpy;- iy. ,Wjpapy; mk;kh Nfhgpj;Jf;nfhz;L ntspNa Gwg;gl> filf;fhud; kWgbAk;
kq;fyhd ntspr;rj;ij nf $g;gpl;lhd;. ,g;gb khwp khwp ehY juk; ntspelg;G nra;jgpwF mk;khTk; mtDk; xU tpiyapy; re;jpj;Jf; nfhz;lhu;fs;.
fWg;G thdKk;> ePz;l t
mk;kh Ke;jhidapy; ,Ue;j fhir gpupj;J nfhLj;Jtpl;L> ghidia ifapNy thq;-
kioapy; eide;J $dpg;Nghd fpaNghJ mtUila Kfj;J kfpo;r;rp fz;nfhs;shjjhf ,Ue;jJ.
KJFk;>
xU ntz;fyg;ghid thq;Ftjw;F$l vt;tsT thf;F rhJu;ak; Njitg;gL-
ntl;lntspapy; jdpahf epd;w fpwJ vd;W ehd; mk;khit tpag;Gld; ghu;j;Njd;. mk;kh ,g;gb re;Njhrkhf ,Ug;gJk; mG+u;tk;. ehd; nrhy;yptpl
xd;W ,b tpOe;J vupe;Jnfhz KbT nra;Njd;. ‘mk;kh> gs;spf;$lj;jpy; vd;id Ngr;Rg; Nghl;bf;F njupT nra;jp Uf;fpwhu;fs;’ vd;Nwd;. ‘mg;gbah>mg;gbah’
vd;Dila md;iwa kd e
vd;W mk;kh ek;gKbahky; Nfl;lhu;. mtu; Kfj;jpy; ,Ue;j kfpo;r;rp ,uz;L
mg;gbNa gjpe;J NghdJ klq;fhdJ. ghidia ,wf;fp eLtPjpapy; itj;Jtpl;L ehupapy; ,uz;L iffisAk; Cd;wp epd;W epkpu;e;J ghu;j;jhu;. aho;g;ghzj;jpNyNa kpfg; gpufhrkhd R+upad; mg;NghJ fha;e;Jnfhz;bUe;jhd;. rpwpJ Neuk; nksdkhf ,isg;ghwptpl;L vd; fd;dj;ij njhl;L ‘rup> MtpAyfj;- Jld; NgRtij ,d;Wld; epWj;J. eP Ngr;Rg;Nghl;bapy; Kjyhtjha; tuNtz;Lk;. Neuj;ij tPzhf;ff;$lhJ’ vd;whu;. ehd; re;Njhrg;gLtjw;fhf jpwe;j thia ,g;- nghOJ Jf;fg;gLtjw;fhf khw;wpNdd;. xNu trdj;jpy; mjp kfpo;r;rpahd xU nra;jpiaAk; Mfj; Jf;fk; jUk; xU nra;jpiaAk; nfhLg;gjw;F mk;kh xU- tuhNyNa KbAk;.
mk;kh nrhd;d MtpAyf tpUj;jhe;jk; ,Jjhd;. gf;fj;J tPl;by; MtpAld; NgR thu;fs;. vq;fs; fpuhkj;jpYk;> ,d;Dk; may; fpuhkq;fspy; ,Ue;Jk; rdq;fs; ,we;jtu;fSld; Ngr mq;Nf tUthu;fs;. ehY gf;fKk; rl;lk;Nghl;l xU rJuf; fz;zhbapy; Rw;wptu A> B, C, D vd;W vy;yh Mq;fpy vOj;Jf;fSk; vOjpap- Uf;Fk;. fz;zhb eLtpNy xU ikg;Gl;b-
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
Go
BROKERAGE
1345 Morningside Ave., Unit #8 Toronto, ON, M1B 5K3 Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005
apd; %bia ftpo;j;J itj;J> xU rpW- tDk; rpWkpAk; vjpnujpuhf cl;fhu;e;J %bapd; Nky; ,uz;L tpuy;fshy; njhl; Lf;nfhz;bUg;ghu;fs;.me;j %b jhdhfNt mire;J xt;nthU vOj;jhf njhl;Lr; nry;Yk;. me;j vOj;Jf;fis Fwpj;J itj;J Mtpfs; vd;d NgRfpd;wd vd;g ijr; nrhy;thu;fs;.
tPl;Lf;fhuUila kfs; jdyl;Rkpjhd; kPbak;. ehd;jhd; vjpu; kPbak;. MZk; ngz;Zk; vjpnujpuhf mku;e;jhy;jhd; kPbak; KO tpirAld; nray;gLkhk;. ahuhtJ MtpAld; Ngrte;jhy; gf;fj;J tPl;Lf;fhuu; vdf;F MsDg;Gthu;. ehDk; re;Njhrkha; nrd;W kPbak; Ntiyia nra;Jtpl;L jpUk;GNtd;. xU ehshtJ mk;kh ve;j tpjkhd vjpu;g;Gk; nrhy;y tpy;iy. Mdhy; mtUila kdJ re;Njh- rkhf ,y;iy vd;gJ vdf;F md;iwf;- Fj;jhd; njupate;jJ.
MtpAld; Ngrp Kbe;jJk; vdf;Fk; jd- yl;Rkpf;Fk; VjhtJ jpd;gjw;F jUthu;fs;. Mtpfs; vq;fs; clk;G topahf ,wq;F tjhy; vq;fSf;F fisg;ghf ,Uf;Fk; vd;W nrhy;yp ,e;j cgrhuk; elf;Fk;. mij ehNdh jdyl;RkpNah ve;jf; fhyj;jpYk; kWj;jJ fpilahJ.
mk;kh jilAj;juT Nghl;l gpwF mLj;j tPl;bypUe;J ahuhtJ vd;id kPbak; Ntiyf;F Njbte;jhy; mk;khNt gjpy;
m.Kj;Jypq;fk;
nrhy;yp m nrhy;Yq;N Ngu; nfhL mtd; f NtZk;. Nghl;b K gz;z Nt jlit el nra;J n vdf;fpUe;j Jz;bf;fg
gj;Jg; N gs;spf;$l Kjyhtjh vd;id j
fw;gpf;Fk; Vw;ghL n elf;fg;Ngh $lq;fSf vdf;F ga jpdKk; v Vw;glhj e
ehd; jiy Kd; epd;N vd;d n fjitj; my;yJ j Nghtjh? ehd; xU Fkpo; it vy;yhf; f Ntiyf;f jhd; jpw apDs; Ei G+l;lNtz
filrpapy tioj;Jf;n

Ngr;Rg; Nghl;b
thf nrd;wgbahy; ildNkhTk;
nkJthfNt Rod;W
ntspr;rj;ij nfhLj;jJ.
thdKk;> ePz;l tPjpAk;>
ide;J $dpg;Nghd kh];uupd;
KJFk;>
papy; jdpahf epd;w gidkuk;
tpOe;J vupe;Jnfhz;bUe;jJk;
a md;iwa kd epiyapy;
bNa gjpe;J NghdJ.
38k; gf;fk; ghu;f;f...
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
- 31 -
xU rpW- l;fhu;e;J hy; njhl; jhdhfNt njhl;Lr; Fwpj;J ;wd vd;g
l;Rkpjhd; ;. MZk; ;jhy;jhd; y;gLkhk;. ; gf;fj;J u;. ehDk; tiyia ehshtJ ; nrhy;y J re;Njh- md;iwf;-
;Fk; jd- Uthu;fs;. f ,wq;F ,Uf;Fk; elf;Fk;. h ve;jf;
.
F mLj;j kPbak; Nt gjpy;
nrhy;yp mDg;gptpLthu;. ‘mq;Nf Ngha;r;
cs;Ns Eioe;Njd;. vy;yhk; vd; Ngr;R nrhy;Yq;Nfh mtd; Ngr;Rg;Nghl;bf;F
tprakhfj;jhd;. kh];uu; ‘thth> cd;idj;- Ngu; nfhLj;jpUf;fpwhd; vd;W. ,utputhf
jhd; ghu;j;Jf;nfhz;L ,Ue;jdhd;’ mtd; fz;tpopr;R Ngr;ir ghlkhf;f
vd;whu;. fWg;ghf rpNefkhf nts;isg; NtZk;. ,d;iwf;F tu VyhJ. ,e;jg;
gw;fshy; rpupj;jhu;. mtu; vd;dpYk; Nghl;b KbAk; tiu mtid fiur;ry;
ghu;f;f ngupa Maj;jj;JlDk;> vd;dpYk; gz;z Ntz;lhk;.’ ,g;gb ,uz;L %d;W
ghu;f;f mjpf cw;rhfj;JlDk; ,Ue;jJ jlit ele;jgpwF mtu;fs; NtW Vw;ghL
vd;id nfhQ;rk; jpLf;fpl itj;jJ. nra;J nfhz;lhu;fs;. MtpAyfj;Jld;
‘Nru;> ,Jjhd; vd;iu Ngr;R’ vd;W ehd; vdf;fpUe;j njhlu;G ,g;gbj;jhd; jpBnud;W
nfhz;LNghd jhs;fisf; nfhLj;Njd;. Jz;bf;fg;gl;lJ.
mtu; mijf; ifapy; vLf;ftpy;iy. ‘ehd; cd;Dila Ngr;rpy; xU trdj;- gj;Jg; Ngu; fye;Jnfhz;l vq;fs;
ijAk; khw;wkhl;Nld;. mJ mg;gbNa gs;spf;$l Ngr;Rg; Nghl;bapy; ehd;
,Uf;fl;Lk;. ey;y Ngr;R. Gjprhf vOjp Kjyhtjhf te;jpUe;Njd;. mLj;j Rw;Wf;F
ghlkhf;f NeuKk; NghjhJ’ vd;whu;. vd;id jahu; nra;Ak;gb rupj;jpug; ghlk;
‘Xk; Nru;.’ ‘rup. ehd; cd;Dila rhjfj;ijg; ghu;j; jdhd;. cdf;F Gjd; Vohk; ,lj;jpNy ,Uf;F. ey;yha;g; gbg;G tUk;;> gpurq;fKk; nra;tha;. fpNuf;f Guhzj;jpy; Gjd;jhd; Ngr;Rf;F mjpgjp. jpUlu;fspd; flTSk; mtd;jhd;. jpULtJ vd;why; vd;d> je;jpuk; nra;tJ. ehd; cdf;F mijj; jhd; nrhy;ypj; jug;Nghwd;. vg;gb epw;gJ> vg;gb cr;rupg;gJ> vq;Nf Fuiy cau;j; JtJ> vq;Nf jho;j;JtJ> vg;nghOJ ,ilntsp tpLtJ ,g;gb vd;whu;. vdf;F kfpo;r;rpahf ,Ue;jJ> Vndd;why; ,d;- ndhU Kiw Ngr;ir vOjp kdg;ghlk; nra;ar; nrhy;yg;Nghfpwhu; vd;W ehd; mbtapw;wpy; fyq;fpf; nfhz;bUe;Njd;.
gapw;rp njhlq;fpaJ. xU thufhykhf mtu; nrhd;d Neuj;Jf;F Ngha; mtuplk; gy El;gq;fisf; fw;Wf;nfhz;Nld;. ‘kfhj;kh fhe;jp 1869k; Mz;L Nghu;ge;ju; vd;Dk; Cupy; gpwe;jhu;.’ ,Jjhd; Kjy; trdk;. ‘kfhj;kh’ my;y ‘k`hj;kh’ vd;W jpUj;jpdhu;. ‘njd;dhg;gpupf;fhtpy;’ vd;W njhlq;Fk;NghJ Fuiy nefpo;j;jp ,uf;- fj;ij nfhz;LtuNtz;Lk; vd;whu;. ‘nts;isaNd ntspNaW’ vd;w thrfk; tUk;NghJ MNtrkhf iffis jiyf;F NkNy J}f;fp fhl;lNtz;Lk;. ‘md;Ng jfopahfTk;> m`pk;irNa nea;ahfTk;> fw;gpf;Fk; thj;jpahiu jiyikahrpupau; Vw;ghL nra;jpUe;jhu;. tlkhfhzj;jpy; elf;fg;NghFk; Nghl;bapy; 20 gs;spf;- $lq;fSf;F Nkyhf fye;Jnfhs;Skhk;. vdf;F gak; gpbf;fj; njhlq;fpaJ. Mtpfs; jpdKk; vd; clk;gpy; ,wq;fp te;jNghJ Vw;glhj eLf;fk; ,g;NghJ Vw;gl;lJ.
vd;GUf;Fk; jpahfNk ,LjpupahfTk;’ vd;W ehd; VNjh Gj;jfj;jpypUe;J jpUbr; Nru;j;j trdj;jpd;NghJ ifia neQ;rpNy itj;J rigNahiu fhUz;ak; jJk;Gk; fz;f- shy; fiuf;fNtz;Lk; vd;nwy;yhk; nrhy;ypj; je;jhu;. ehd; xU Kjy;ju khztdhf ,Ue;J kh];uu; nrhd;d xt;nthd;iwAk; tupf;F tup> nrhy;Yf;F ehd; jiyikahrpupau; nrhd;d miwf;F
nrhy; filg;gpbj;Njd;. Kd; epd;Nwd;. rupahf xU epkplk; vdf;F vd;d nra;tnjd;Nw njupatpy;iy. fjitj; jl;Ltjh my;yJ $g;gpLtjh my;yJ js;spj; jpwe;Jnfhz;L cs;Ns Nghtjh? vd;Dila 12 taJ tiuf;Fk; ehd; xU ifg;gpb itj;j fjitNah> Fkpo; itj;j fjitNah fz;ljpy;iy. vy;yhf; fjTfSk; vq;fs; Cu; jr;R Ntiyf;fhuu;fs; nra;jitjhd;. js;spj; jhd; jpwf;fNtz;Lk;. jpwg;ig Jis apDs; Eioj;J ,Oj;Jj;jhd; fjitg; ;Jypq;fk;
Ngr;Rg;Nghl;b eLtu;fs; Nkilapy; tPw;wp Ue;jhu;fs;. gy iky; J}uj;jpypUe;J ehDk; kh];uUk; mg;NghJjhd; ,isf;f fisf;f te;J Nru;e;Njhk;. taJf;F jf;fkhjpup Ngr;Rg; Nghl;bahsu;fis tifg;gLj;jpa Kjy; Rw;Wg; Ngr;rpy; ehd; Njwptpl;Nld;. ,uz;lhtJ Rw;wpy; vd;Dld; Nghl;bapLgtu;fSila Ngr;ir Nfl;f tpUg;gg;gl;Nld;. kh];uUk; rup vd;whu;. G+l;lNtz;Lk;.
ehd; Kd;G ghu;j;jpuhj xU fWg;G filrpapy; xUthW ijupaj;ij tu-
khztd;> vd;dpYk; cauj;jpy; rpd;djhfj; tioj;Jf;nfhz;L fjit js;spj; jpwe;J
Gop Kalaieswaraan Master in Architecture
Sales Representative (Residential, Commercial, Institutional) Dir: 416.723.7467

Page 32
- 32 - rpWth; ghypay;...
28k; gf;fj; njhlHr;rp...
jz;lid mDgtpf;f Ntz;ba Fw;w- khf fUjg;gLk;. Kjw;gf;fq;fspy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;.
•
xU guhakilahjtiu ghypay; hPjp-
cjtp Njitg;gLk; gps;isfs; mZf Ntz;ba ,yf;fKk; ,jpy; Fwpg;gplg;gl;- bUf;Fk;. ,t; ,yf;fk;
apy; gad;gLj;JtJ> J\;gpuNahfk; nra;tJ gphpT 153 ,dhy; fLikahf jilnra;ag;gl;ljhFk;.
1-800-668-6868 MFk;.
xU ,sk; egiu guhkhpf;Fk; nghWg;G ila ve;j egUk; rpWth; ghypay; J\;gpuNah-
a) ,sk; eghpd;clypd; ve;j xU gFjp fj;ijj; jLf;f nra;ayhk;? rpWth; ghypay; J\;gpuNahfj;jhy; vd;d
iaAk; NeubahfNth kiwKfkhfNth jkJ clypd; ve;j xU gFjpahNyh
ghjpf;-
my;yJ nghUshNyh njhl;lhy; my;yJ>
fg;gl;lth;fSf;F MjuT toq;Fk; rl;lj;-
b) Xh; ghypay; Nehf;fj;jpw;fhf> clypd; juzpfs;> ePjpgjpfs;> cstpayhsh;fs;>
ve;j xU ghfj;jhNyh my;yJ nghUsh itj;jpah;fs;> r%f Nritahsh;fs;>
Nyh NeubahfNth> kiwKfkhfNth> nghyp]; kw;Wk; Vida epGzh;fs; rpwg;
jdJ cliyNah my;yJ NtnwhUthpd; ghd gapw;rpiag; ngwNtz;Lk;.
cliyNah ghypay; Nehf;fj;jpw;fhf njhLk;gb mioj;jy;> MNyhrid $wy; gps;isf;F ghypay; J\;gpuNahfk;
my;yJ mt;thW njhLk;gb J}z;Ljy; njhlh;ghd mwpT (Knowledge), jfty;
Xh; jz;lidf;Fhpa Fw;wkhFk;. ,jdhy; fs; (Information) nfhLgl Ntz;Lk;.
5 tUlj;jpw;F Nkw;glhj jz;lidia jfhj Kiwapy; mth;fisj; njhLjy; (Inappropriate touching) Nghd;wtw;iw mwptpf;Fk;NghJ mth;fs; ,ufrpaq;fis jkf;Fs; itj;jpuhJ ntspapy; $Wtjw;F Kidthh;fs;. gps;isfs; jhk; jtwhf elj;jg;gl;lhy; my;yJ J\;gpuNahfk; nra;ag;gl;lhy; mjid mwptpf;Fk;NghJ ghJfhg;gpw;F ve;jtpj mr;RWj;jYk; Vw;- glhj #oiy vkJ FLk;gq;fspYk; r%fq;fspYk; cUthf;f Ntz;Lk;.
jtwhd Kiwapy; njhlg;gLjy; gw;wp mwpTWj;jg;gLtjhy; gps;isfs; jkJ #oiyAk; jk;ikr; Rw;wpAs;s egh;f- isg; gw;wpAk; ed;F mwptjhy;> jhk; jtwhf elj;jg;gLfpwhh;fs; vd czuf;- $bath;fshf ,Ug;gJld;> Njitg;gL- kplj;J vq;F cjtp ngwNtz;Lk; vd mwpTWj;jg;gLtjhy; vt;tpjkhd Jd;G- Wj;jyhYk; ,j;jifa gps;isfs; ghjpf;fg;gLtJ kpf mhpjhFk;.
ghypay; hPjpapy; Jd;GWj;jg;gLk; gps;is- fs; kPz;Lk; kPz;Lk;; ghjpf;fg;glf; $ba
mDgtpf;f Ntz;Lk; vd;gJld;> mjw;F re;jh;g;gq;fs; mjpfkhf ,Ug;gjhy;
Fiwe;j jz;lidf;Fl;glf;$ba Fw;wj; mjid vt;thW jtph;g;gJ vd;gijg;
ijg; Ghpe;jtuhff; fUjg;gLthh;. gw;wpa fy;tpA+l;Ljy; Kf;fpakhFk;.
•
,sk; egh; vdf; fUJk;NghJ 14 taJ
FLk;gj;jpDs; Vw;glf; $ba ,j;jifa ghypay; td;Kiwfisj; jtph;g;gjw;F> my;yJ jLg;gjw;F Njitahd jfty; fisg; ngw my;yJ ,e;epWtdj;Jld; njhlh;G nfhs;Stjw;fhd Kfthp> njhiyNgrp ,yf;fq;fs; ,q;F jug;gl;- Ls;sJ.
my;yJ mjw;F Nkw;gl;l Mdhy; 18 tajpw;F cl;gl;l egiuf; fUJk;. guhakilahjthpd; ngw;NwhNuh my;yJ ghJfhtyNuh me;j egiu ve;j xU ghypay; eltbf;ifapYk; ghypay; hPjpahd njhLiff;F Xh; guhakilahjtiu mioj;jhy;
•
Fw;wtpay; Nfhitapd; gphpT 151 ,d;gb
mJ jz;lidf;Fhpa Fw;wkhFk;.
Xh; ghypay; eltbf;ifia mDkjpg;
• gjw;fhd rl;lhPjpahd taJ 14 tU- lq;fshFk;.
•
gphpT 171 ,d;gb tPl;Lhpikahsh; xUth; 18 tajpw;F Fiwe;j egiu ghypay; eltbf;iff;F ,l;Lr; nrd;why; Fw;w
Xh; ghypay; Nehf;fj;jpw;fhf Neubah fNth my;yJ kiwKfkhfNth clypd; Xh; ghfj;jhNyh my;yJ Xh; nghUshNyh> 14 tajpw;F cl;gl;l eghpd; ve;j xU ghfj;ijAk; Neubah fNth kiwKfkhfNth njhl;lhy; mJ rl;lj;ij kPWk; Fw;wk; vd;gJld; 10 tUlq;fs; my;yJ Fiwe;j rpiwj;
khff; fUjg;gLk; ve;j xU fl;ll chpikahsh; my;yJ Kfhikahsh; my;yJ fl;llq;fisf; fl;Lg;ghl;by; itj;jpUg;gth; my;yJ Kfhikj;J- tj;jpy; cjTgth;> 14 tajpw;Ff; Fiwe;j egiu ghypay; Nehf;fj;jpw;- fhf mf;fl;llj;jpw;Fs; itj;jpUe;jhy; Xh; jz;lidf;Fhpa Fw;wj;ij nra;j
jhff; f Nkw;glh cl;gLt
•
ghjpf;fg Mdhy ,Ue;jh jpw;F N mDgt 14 taJf fPo;j;jukhd njhlh;ghf cg gphpT
•
ve;j x ghypay cWg;Gf egUf;F jz;li gphpT 271
•
ghypay ve;j x Fw;wth 10 tUl
lidia
•
18 khj idf;F fhyj; gphpT 273
•
mjpjPt vDk;Ng Cdkh iyj;jy Mgj;ij Fk;. mjpjPtpuk Nkw;nfhs idf;Fhpa Jld;
,f; Fw;w Nghd;w R gl;lhy;> M gjw;Fk;> jz;lidi uhth;. mj jhYk; ng cl;gLthh
Fw;wtpay gb> cgg tUtd N
mjpf jPt my;yJ ‘c fpAs;sJ. Mfpatw;i jy; vd;gi tUtd m
Fwpg;gpl;l fhf khf nra;a jF gLk; rj;j

h; ghypay;...
jha;tPL • khu;r; 2009
;ba Fw;w-
pay; hPjp- ;gpuNahfk; Likahf
nghWg;G
U gFjp khfNth jpahNyh ; my;yJ>
> clypd; nghUsh khfNth> whUthpd; j;jpw;fhf d $wy; }z;Ljy; ,jdhy; ;lidia
;> mjw;F a Fw;wj; h;.
14 taJ dhy; 18 ; fUJk;. h my;yJ ve;j xU LgLj;Jk; y; gphpT g;gLk;. 14 e;j eghp- uhkhpg;gh ghypay; k; Nehf;- lj;jpw;F hyj;jpw;F ;l egiu 14 taJ dhy; 18 ;Nehf;fj;- lj;jpw;F cl;gL
tJ gphp- hLiff;F ioj;jhy; hFk;.
h; xUth; ghypay; hy; Fw;w U fl;ll ikahsh; g;ghl;by; hikj;J- ajpw;Ff; hf;fj;jpw;- ;jpUe;jhy; j nra;j
,dg;ngUf;f eltbf;iffis Nkw;nfhs;s my;yJ rhjuz ghypay; Njhw;wj;ij my;yJ nraw;ghl;il Nkw;nfhs;Sk; Nehf;fj;Jld; nra;ag;gLk; rj;jpu rpfpr;- irfs; ,jDs; mlq;fhJ.
jhff; fUjg;gLtJld; 5 tUlj;jpw;F Nkw;glhj jz;lidf; fhyj;jpw;F cl;gLthh;.
egh; Fiwe;jJ 18 tajhf ,Ug;gJld; ve;jnthU clypay; hPjpahd fhaq;f- Sk; Vw;glhjpUj;jy;
•
ghjpf;fg;gl;lth; 14 tajpw;F Nkw;gl;l Mdhy; 18 tajpw;F cl;gl;ltuhfTk;
rpWth; tpgr;rhuk; ,Ue;jhy;> Fw;wkpioj;jth; 2 tUlj;- jpw;F Nkw;glhj jz;lidf; fhyj;ij mDgtpf;f Ntz;batuhth;.
rl;l kNrhjh C-27,y; Fw;wtpay; rl;lj; jpy; Vw;gLj;jg;gl;l jpUj;jj;jpd;gb> fdba gpui[fs; my;yJ fdlhtpy; epue;ju 14 taJf;F Fiwe;j egUf;F vjpuhd
tjptplthsh; ntspehl;bw;F nrd;W fPo;j;jukhd elj;ijfs; (Indecent acts)
gps;isfis gzj;jpw;fhfNth my;yJ njhlh;ghf
NtW ve;j fhuzj;jpw;fhfNth ghypay; cg gphpT 173 (2) ,d;gb>
hPjpapy; ghjpg;Gf;F cl;gLj;JjyhdJ
•
ve;j xU ,lj;jpYk; ve;j xU egUk;
mth;fs; Nky; Fw;wtpay; tof;Fj; ghypay; Nehf;fj;jpw;fhf jdJ gpwg;G
njhlu toptFf;Fk;. cWg;Gf;fis 14 tajpw;F cl;gl;l egUf;F ntspg;gLj;jpf; fhl;Ljy;
,d;ndhU ehl;by; rpWth; ghypay; njhlh;- jz;lidf;Fhpa Fw;wkhFk;.
ghd glq;fs; (Pornography); njhlh;ghf gphpT 271
•
ghypay; Jd;GWj;jiy Nkw;nfhs;Sk; ve;j xU egUk;> jz;lidf;Fhpa
Fw;wkpiof;fg;gl;l rhd;Wfs; ,Ue;jhy; ,j;jfty;fs; cs;s+h; nghyp];,w;F nfhLf;fg;gLk;. Fw;wthspahf Fw;wk; rhl;lg;gl;lth; 10 tUlj;jpw;F Nkw;glhj rpiwj;jz;-
rl;lkNrhjh 27,d;gb> Fw;wtpay; rl;lj; jpYk; Xh; jpUj;jk; (rpWth; tpgr;rhuk;> rpWth; ghypay; cy;yhrj; njhopy;> Fw;wj;jpw;Fl;glf;$ba njhe;juT> ngz; ZWg;igr; rpijj;jy;) Nk khjk; 26> 1997,y; mKYf;F te;jJ. ,e;j Fw;w tpay; rl;l rPh;jpUj;jq;fspd;gb> fdlh vy;iy fle;j rl;lj;ij mKy;gLj;Jk; 20,w;F Nkw;gl;l muRfSld; ,ize; Js;sJ. ,jd;gb ntspehLfspy; ,Uf;Fk; NghJ gps;isfis ghypay; njhopypy; Jd;GWj;Jtjw;F vjpuhf tof;Fj; njhlh;- tjw;F fdba muR mDkjpf;fpd;wJ.
gps;isfSf;F vjpuhf Nkw; nfhs;sg;gLk; ghypay; Fw;wq;fs; 1997 Fw;wtpay; rl;l jpUj;jq;fspd;gb> fdba gpui[fs; my;yJ epue;ju tjp- tplthsh;fs; fdlhtpw;F ntspNa rpWth;- fSld; tpgr;rhuj;jpy; ghypay; hPjpapyhd J\;gpuNahfk; nra;jy; Nghd; wtw;wpy; rpWth; tpgr;rhuk; vd;git kl;L- idf;F cl;glf; $ba Fiwe;j
ky;yhJ NtW gytw;iwAk; mlf;Fk;. fhyj; jz;lidf;F cl;gLthh;fs;.
,jDs; ghypay; J\;gpuNahfk;> fPo;j;ju gphpT 273 ,d;gb
khd eltbf;iffs;> rpWth; ghypay;
•
mjpjPtpukhd ghypay; Jd;GWj;jy; vDk;NghJ> gpwg;GWf;fspy; fhaq;fs;> Cdkhf;Fjy;> Njhw;wj;ij cUf;F- iyj;jy;> ghjpf;fg;gl;lthpd; capUf;F
glq;fSld; rk;ge;jg;gl;lit> rl;lj;jpd;- gb jpUkzk; nra;a Kbahj neUq;fpa cwtpdh;fspilNaahd ghypay; cwT fs; Nghd;wd mlq;Fk;. Mgj;ij Fk;. mjpjPtpukhd Nkw;nfhs;Sk; idf;Fhpa Jld;
tpistpj;jy; Nghd;wd mlq;-
NtW ehl;by; cy;yhrj; njhopy; njhlh;
ghypay; Jd;GWj;jiy xt;nthU egUk; jz;l Fw;wthspahff; fUjg;gLt-
ghd ghypay; Fw;wtpay; tprhuizfs;> Xh; me;epa ehl;bd; Ntz;LNfhspd; Nghpy; eilngWk;. ,e;j Ntz;LNfhs; khepy ePjp mikr;rhpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,e;j Ntz;LNfhs; ,uz;by; xU topf- ,f; Fw;wj;ij nra;Ak;NghJ Jg;ghf;fp Nghd;w RLk; MAjq;fs; gad;gLj;jg;
spy; Vw;glyhk;. fdlhtpy; ntspehl;L J}Jth; mYtyfk; my;yJ fdlhtpw;fhd gl;lhy;> MAs; jz;lidia mDgtpg; gjw;Fk;> Mff; Fiwe;jJ 4 tUl
J}Jth; ,e;j Ntz;LNfhis Vw;gLj;j- yhk;. ntspehl;by; Xh; ntspehl;L mikr;- jz;lidia mDgtpf;fTk; Ntz;bat uhth;. mj;Jld;> NtW ve;jf; Fw;wkpioj;-
rh; fdlhtpd; J}Jth; Clhf ePjpa- ikr;rUf;F Ntz;LNfhs; tpLf;fyhk;. jhYk; nghJthf MAs; jz;lidf;F cl;gLthh;.
,j;jifa rl;lq;fs;> jz;lidfs;>
Fw;wtpay; Nfhit 268 MtJ gphptpd;
tpisTfs; vd;gd ek; midtUf;Fk; njhpe;jpUf;f Ntz;baJ mtrpakhFk;. gb> cggphpT (2) ,w;Fg; gpd;dhf gpd; tUtd Nrh;j;Jj; jpUj;jg;gl;Ls;sJ.
,J jtWfs; Vw;glhky; midtiuAk; ghJfhf;Fk;.
mjpf jPtpukhd vDk;NghJ ‘fhaq;fs;’
crhj;Jiz: my;yJ ‘clY}dk;’ vd;gij cs;slf;-
http://www.thefuturegroup.org/youwillbe- fpAs;sJ. ,jDs; Mz;Fwp> ngz;Fwp
caught/law_Canada.html Mfpatw;iw ntl;b mfw;wy;> rpijj;
http://www.interpol.int/public/Children/Sexua jy; vd;gij cs;slf;Fk;. ,jpy; gpd;-
lAbuse/NationalLaws/csaCanada.asp tUtd mlq;fhJ:
http://www.helpguide.org/mental/child_abuse _physical_emotional_sexual_neglect.htm Fwpg;gpl;l fhf khfhz eghpd; rl;lj;jpd;gb clyhNuhf;fpaj;jpw;- kUj;Jtk;
http://www.phac-aspc.gc.ca/ncfv-cnivf/fami- lyviolence/html/nfntsxagrsex_e.html nra;a jFjp ngw;w xUtuhy; nra;ag;
jeeva@thaiveedu.com gLk; rj;jpu rpfpr;ir my;yJ rhjhuz

Page 33
jha;tPL • khu;r; 2009

- 33 -

Page 34
- 34 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 35
jha;tPL • khu;r; 2009
fdlhtpy; ahu; ty;yt
ePq;fs; vg;NghjhtJ fdlhtpy; kw;iwa thfdrhujpfs; vg;gb tz;bia nrYj;J fpwhHfs; vd;W rpe;jpj;jJz;lh? cjhuzj;- jpw;F xd;lhhpah rhujp my;yJ my;Ngl;lh rhujpah ,y;yhtpby; Nehth ];Nfh];ah rhujpah kpf Nkhrkhf thfdk; nrYj;J fpwhHfs;. ve;j khfhzj;jpy; mjpfk; jtWjyhf thfdk; nrYj;Jtjw;F Fw;wg; gj;jphpif ngWfpwhHfs; vd;W mwptjw;F Mtyha; ,Uf;fpwPHfsh. mg;gbahapd; njhlHe;J gbAq;fs;.
fdbf;]; rpV (Kanetix ca) vd;gJ fzdp %yk; thfd fhg;GWjp toq;Fk; xU mikg;G. mtHfs; cq;fis Nghy; ,j;jifa jfty;fis ngw;W mjd; gyhgyd;fis Muha Kw;gl;lhHfs;. mg;gb mtHfs; nra;j KbT xUtUNk jtWjyha; nrYj;JtjpypUe;J tpyf;fy;y vd;gJjhd;. vy;yhkhfhzq;fspYk; ,lk; ngWk; ,j;jtWfis Muha;tjhy; mwpAk; cz;ikfis ftdpg;Nghk;.
gphpl;b\; nfhyk;gpahtpy; fhg;GWjp khfhz murhq;fNk toq;Ftjhy; Kanetix Ca Aila Ma;tpy; ,lk;ngwtpy;iy. ,e;j mikg;G fhg;GWjp toq;Fk; my;Ngl;lh> xd;lhhpNah> Fa+ngf;> epa+gpuTd;];tpf;> gphpd;]; vl;Ntl; Iyd;l;> Nehthq;fhrpah Mfpa khfhzq;fs; kl;LNk ,lk;ngw;- Ws;sJ. fzdp %yk; 2006k; Mz;L nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis nfhz;L ,e;j Muha;r;rp elj;jg;gl;Ls; sJ. vQ;rpa khfhzq;fshfpa gphpl;\; nfhyk;gpah> r];fRthd;> kdpNlhgh> epa+gTd;l;yd;l; Mfpa khfhzq;fs; kl;LNk ,lk;ngw;Ws;sJ. fzdp %yk; 2006k; Mz;L nra;ag;gl;l tpz;zg;gg; gbtq;fis nfhz;L ,e;j Muha;r;rp elj;jg;gl;Ls;sJ. gphpl;b\; nfhyk;gpah> r];fRthd;;> kdpNlhgh> epa+gTd;l;yd;l; Mfpa khfhzq;fspy; Kanetex Ca nray;gLtjpy;iyahifahy; mit ,q;F gad;gLj;jg;gltpy;iy. vdNt Fwpg;gpl;l MW khfhzq;fisAk; gw;wp ftdpg;Nghk;.
bf;fl;Lfs; 2006k; Mz;L epug;gg;gl;l gbtq;fspd;- gb 16 tpfpjkhd rhujpfs; Fiwe;jJ xU bf;fl; MtJ fle;j %d;W tUlq;- fSf;Fs; ngw;Ws;shHfs;. vd;d Mr;rhp akhf ,Uf;fpwjh? Njrpa mikg;gpy; 16 tpfpjk; vd mwpe;Js;s ePq;fs; khfhz mikg;gpy; vg;gb mike;Js;sJ vd;W ghHg;Nghk;.
my;Ngl;lh: 17% my;Ngl;lh Fbkf;fs; nra;j fhg;GWjp kDtpy; jtW nra;J bf;fl; ngw;wtHfshAs;shHfs;. ,tHfs; jhd; Kd;dzpapy; cs;stHfs;. xd;lhhpNah: fLk; Nghl;bAld; mLj;j jhf ,tHfspy; 16%khdtHfs; bf;fl; ngw;w kDg;gj;jpuk; jhf;fy; nra;Js;shHfs;. Fapngf;: 15% khdtHfs; bf;fl;ngw;- Ws;shHfs;. epa+gpud;];tpf;: 12% khdtHfs; bf;fl; ngw;Ws;shHfs;. gphpd;]; vl;Ntl; Iyd;l;: 9% khdtH fs; bf;fl; ngw;Ws;shHfs;.
Nehth ];Nfrpah: filrpapy; Mff;
nkJthf Fiwe;j bf;fl;LfSld; ,tHfspy; 8%
gJ mwpT khdtHfs; kl;LNk bf;fl; ngw;Ws;shH fs;.
NtW vg;g fs; vd;W ePq;fs; KDKDg;gJ Nfl;fpd;wJ. ,it
fspYk; v ahTk; kDg;gbtj;jpy; jug;gl;l juTf
thf jug shdgbahy; jdpg;gl rhujpfs; epiy
thfd bf vg;gbNah vd;W. gbtq;fspy; xd;Wf;F Nkw;gl;l rhujpfs; ,Ug;gjdhy; ,J jt
mLj;J whdjfty; my;yth vd $wyhk;. vdNt
ghijNah Kanetix CaTila juTg;gb jdpg;gl;l
iy vd rhujpfspy; vj;jid tpfpjkhdtHfs;
khfhzq;f %d;W tUlj;jpw;Fs; bf;fl; ngw;Ws;shH
khfhzq;f fs; vd ftdpg;Nghk;. Njrpa mikg;gpy; fUJk; Nitsapy; 14% tpfpjk; rhujpfs; 2006k; Mz;by; kDr; nra;jtHfspy; %d;W tUlj;Js; bf;fl; ngw;wtHfshf cs;shHfs;. xt;nthU khfhzj;ijAk; jdpj;jdpahf ftdpg;Nghk;.
my;Ngl;lh: 16% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs; xd;lhhpNah: 14% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs; Fa+ngf;: 14% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs; epa+gpud;];tpf;: 10% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs; gphpd;]; vl;Ntl; Iyd;l;: 8% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs; Nehth];Nfhrpah: 7% Fiwe;jgl;rk; xU bf;fl; cilatHfs;
NkNyhl;lkhf ghHf;ifapy; my;Ngl;lh> xd;lhhpNah> Fa+ngf; Mfpa khfhzq;
rkpf;iQf fspy; jhd; mjpfk; bf;fl; ngw;wtHfs;
ngWtjhy ,Uf;fpwhHfs;. vdNt epa+gpud;];tpf;>
,itAk; gphpd;]; vl;Ntl; Iyd;l;> Nehth]; Nfh- rpah Mfpa khfhzq;fspy; trpg;gtHfs;
,g;Ngh j Kd;ida %d;W khfhzj;jpYk; trpg;g
zq;fspy tHfis ftzkpy;yhj rhujpfs; vd;W
Lfs; ngw eiff;fyhk;.
fpa+ngf; k vJ vg;gb ,Ug;gpDk; ,e;j bf;fl;Lfs;
rPl;ngy;l; cq;fs; fhg;GWjp fl;lzj;ij ghuJ}u-
Ntz;Lk;. khf ghjpf;Fk;. tpgj;Jfspy; rpf;fhtpbd;
xd;wpy; k fl;lzk; $lhJ vd;W vz;ZtJ klik.
ngwg;gl;l ghLgl;L NjLk; gzj;ij fhg;GWjpf;
gLfpwJ. fl;lzk; vDk; gLFopapy; NghLtJ Nghy; klik NtW vJTk; fpilahJ.
Fa+ngf; NghLtJ laiuj;Nja;j;J bf;fl;il ngw;wtHfs; NkNy jug;gl;l Gs;sptpguq;fspy; Njrpa hPjpahf mjpfk; bf;fl;Lfs; ngwg;gl;lJ Ntfkhf thfdj;ij nrYj;Jtjhy; vd;gij Fwpg;gpl Ntz;Lk;. mJ kl;L ky;yhky; ngUksT thfd tpgj;Jf;fs; Ntfkhf nrYj;Jtjhy; Vw;gl;lit vd Gs;sptpguq;fs; Fwpg;gpLfpd;wd. ,jd; kWgf;f cz;ik cq;fs; fhg;GWjp
rkpf;iQf iyNghy; Ntisfs Ntisfs jhy; rkp offence’ m fs; Ie;jp MW khfh 45-50km/h jw;F bf;f
fl;lzKk; $Lk;. NkYk; gdpf;fhyj;- jpYk; Nfhil fhyj;jpy; jhd; ngUk; tpgj;Jf;fs; Vw;gLfpd;wJ. gdpf;fhyj;jpy; mjpfk; tpgj;Jf;fs; Vw;gbDk; mtw;why; tUk; nghUs; el;lk; kpf FiwthdNj. fhuzk; Ntfk; mjpfkhf ,Ug;gjpy;iy. vdNt ahtUk; Ntfj;ij ntz;L
kpf kpf why;> gphpd fs; fhg;G jw;fhf b mHj;jk; thfdk; mtHfSf

- 35 - lhtpy; ahu; ty;ytu;?
py; Mff; spy; 8% w;Ws;shH
J. ,it ;l juTf s; epiy xd;Wf;F ; ,J jt k;. vdNt jdpg;gl;l hdtHfs; w;Ws;shH ikg;gpy; ; rhujpfs; tHfspy; tHfshf j;ijAk;
U bf;fl;
xU bf;fl;
U bf;fl;
l;rk; xU
we;jgl;rk;
l;rk; xU
y;Ngl;lh> khfhzq; w;wtHfs; ud;];tpf;> h]; Nfh- pg;gtHfs; k; trpg;g s; vd;W
f;fl;Lfs; ghuJ}u- pf;fhtpbd; J klik. hg;GWjpf; NghLtJ lahJ.
fs;
py; Njrpa wg;gl;lJ j;Jtjhy; J kl;L pgj;Jf;fs; it vd . ,jd; fhg;GWjp pf;fhyj;- ; ngUk; ;fhyj;jpy; mtw;why; wthdNj. ;gjpy;iy. ntz;L
nkJthf nrd;W bf;fl;Lfis Fiwg; gJ mwpTs;s nrayhFk;.
NtW vg;gbahd bf;fl;Lfs; ngWfpwhH fs; vd;W ghHg;Nghk;. vy;yh khfhzq; fspYk; vLj;j fzpg;Gg;gb 45km/h Fiw thf jug;gl;l Ntfj;jpw;F mjpfkhf thfd bf;fl;Lfs; ngwg;gl;Ls;sJ.
mLj;J Njrpa hPjpahf vy;NyhUNk ghijNahu rkpf;iQfis ftdpg;gjpy;- iy vd fzpf;fg;gl;Ls;sJ. vy;yh khfhzq;fspYk; (,q;F Fwpg;gpl;l MW khfhzq;fs;) fNdbaHfs; ghijNahu
rkpf;iQfis cjhrPdk; nra;J bf;fl; ngWtjhy; Mff;$ba jtWfs; Ie;jpy; ,itAk; te;Js;sik Fwpg;gplj;jf;fJ.
,g;Ngh jhq;fs; Fwpg;gpl;l MW khfh zq;fspy; ve;jf; fpuk thpirapy; bf;fl; Lfs; ngwg;gl;Ls;sJ vd ftdpg;Nghk;.
fpa+ngf; khfhzj;jpy; cs;stHfSf;F rPl;ngy;l; mzptJ gpbf;fhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. fhuzk; Fa+ngf; khfhzk; xd;wpy; kl;Lk; rPl;ngy;l; mzpahky; ngwg;gl;l bf;fl; Kjy; Ie;jpy; fhzg; gLfpwJ.
Fa+ngf; khfhzj;jtHfs; rPl;ngy;l; NghLtJ tpUg;gkpy;iy vd;gJld; rhiy rkpf;iQfs; fhl;LtjpYk; tpUg;gkpy;- iyNghy; cs;sJ. mtHfs; jpUk;Gk; NtisfspYk; rhiyapy; jlk; khWk; NtisfspYk; rkpf;iQ nra;a jtWt jhy; rkpf;iQ Fw;wq;fs; ‘Signalling offence’ mjpfkhf ngwg;gLk; bf;fl;L- fs; Ie;jpy; xd;whf nfhz;Ls;shHfs;. MW khfhzq;fspy; ehd;F khfhzq;fs; 45-50km/h mjpfkhf Ntfk; nrYj;jpa- jw;F bf;fl; ngw;Ws;shHfs;.
kpf kpf Ritahd tplak; vd;dntd; why;> gphpd;]; vl;tl; Iyd;by; trpg;gtH fs; fhg;GWjp gj;jpuk; ,y;yhky; nrd;w jw;fhf bf;fl; thq;fpAs;shHfs;. ,jd; mHj;jk; mtHfs; fhg;GWjp ,y;yhky; thfdk; nrYj;jpdhHfs; vd;gjy;y. mtHfSf;Ff; ifAiw itg;gjw;fhf
cs;s ,lk; (Gluse compartment) Vd; ,Uf;fpwJ vd;gJ njhpahjpUf;f Ntz;Lk;. fhuzk; fhg;GWjp gj;jpuj;ij tPl;by; yhr;rpapy; itj;Jtpl;L thfdj;ij nrYj;jpAs;shHfs;.
fdlhtpy; Njrpa hPjpahf thfdk; nrYj;JgtHfs; midtUf;Fk; nghJthd xd;W cz;L vdpy; mtHfs; midtUk; fhg;GWjp itj;jpUf;f Ntz;Lk;.
,d;Dk; xU tplak; rhujpfs; midt- Uf;Fk; nghJthf cz;L. mjhtJ mtHfs; ve;j mikg;Gf;F nrd;whYk; ,Nj fl;lzk;jhd; nfhLf;f Ntz;Lk; vd vz;ZtJld; NtW ];jhgdq;fis Njbr; nry;tJ tpgj;Jf;fspy; rpf;fpatH fSk;> bf;fl;Lfs; itj;jpUg;gtHfSNk vd;W vz;ZtJ ,J jtwhFk;.
xt;nthU Kiw cq;fSf;F GJ fhg;G- Wjp gj;jpuk; tUk; NtisapYk; ePq;fs; ehY fhg;GWjp ];jhgdq;fSld; njhlHG nfhz;L vq;F kypthd fhg;GWjp fl;l- zk; cz;L vd;gij mwpe;J mq;F cq;fs; fhg;GWjpia khw;WtJ mtrp- ak;. nfhLf;f Ntz;ba fl;lzj;jpw;Fk; mjpfkhf nfhLf;f Ntz;lhk;.
senthuran@thaiveedu.com
Office Space for Lease (mYtyfk; thliff;F)
Kennedy/ Ellesmere re;jpg;gpy; Xu; mYtyfk; thliff;F cs;sJ. rpW mYtyfj; Njitf;F Vw;w ,lk;. 150 SQ feet.
njhlh;GfSf;F: 416-321-8716, 416-302-7283
nre;J}ud; GdpjNty;
- fhg;GWjp KftH -

Page 36
- 36 -
lhf;lh;> vdJ kidtpf;F fh;g;ge; jhpj;J 3 my;yJ 4 khjq;fspy; fU fiye;J tpLfpd;wJ. epiyj;J epw;Fk; top njhpahky; jtpf;fpd;- Nwhk;. %ypif kUj;Jtj;jpd; cjtpia ehb epw;fpd;Nwd;.
- jk;gpuh[h> khh;f;fk;. ePq;fs; nrhy;Yk; mNj Nghd;W gpur;id Ald; xUth; vd;dplk; te;jhh;. ehd; mtUf;F nrhd;d MNyhridapd;gb nra;J ntw;wpAk; fz;lhh;. Rkhh; 9 Mz;LfSf;F Kd;ghf eilngw;w me;j rk;gtk; epr;rak; cq;fSf;Fg; gadspg;- gjhf ,Uf;Fk;.
ghfw;fha; ,iyr; rhW miu lk;sh;> mj;Jld; miu lk;sh; Njq;fha;g;ghy; fye;J khjtpyf;fhFk; Kjy; 3 jpdq; fs; fhiyapy; ntWk; tapw;wpy; Fbf;fr; nrhd;Ndd;. mjd; gpd;dh; tof;fk; Nghy; vLf;Fk; kUe;Jfisf; nfhLj;Njd;. 14> 15> 16k; ehl;fspy; jk;gjpfis cwtpy; ghfw; fha; ,iy my;yJ kiyNtk;G Nghd;w- tw;iw fh;g;gg;ig NfhshWfSf;Fg; gad;- gLj;JtJ tof;fk;. ePq;fSk; gpd;gw;wp ntw;wp fhZq;fs;.
jPuhNjhy; Neha;f;fhd fhuzk; vd;d?
-,. yjh mOf;F (Toxin). kdjpYk;> clk;gpYk; Vw;gLk; mOf;Fjhd; fhuzk;. ahh; kPjh- tJ Nfhgk; ,Ue;jhy;. mjid kwe;J KjyhtJ mth;fis kd;dpf;f Ntz;Lk;. kdjpw;Fs; ,Uf;Fk; frg;G ePq;fp> Fliy Rj;jk; nra;J fy;yPuy; GJg;gpf;fg; gl;lhy; vg;gbg;gl;l Njhy; NehAk; RfkhFk;. vd;Dila 15 Mz;L mDgj;jpy;> ,jid nrhy;ypf; nfhLj;J vdJ Nehahspfs; midtUk; Rfk;ngw fz;bUf;fpNwd;.
cly; nkyptjw;F Mz;> ngz; ,UtUk; ntt;NtW kUe;Jfisg; ghtpf;f Ntz;Lkh?
- lhd;. MAh; Ntj kUj;Jtj;jpy;> Mz;fSf;F Nfhf;Rwh (Gokshura) vd;W xU %ypif iaf; nfhLg;Nghk;. ,J vLf;Fk; Mz;fs; cliyf; Fiwg;gNjhL ,sik jJk;g nray; Ntfk; ngWthh;fs;.
ngz;fs; Ff;Fy; (Guggul) vd;w xU %ypif kUe;ij vLg;ghh;fs;. ,jd; %yk; Njitaw;w Cisr; rij FiwAk;.
kdk; mikjp ngw vd;d %ypif cjTk;?
- n[auh`pdp. `m];tfe;jh’. kdk; mikjp ngWk;; rydkpy;yhj epj;jpiuAk; cj;jputhjk;.
ngz;fspd; gpur;ridf;F nghJ thd %ypif vJntd;W nrhy;-
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfis
cq;fs; epfo;Tfisg; gjpt www.inayam.net 416 400 6406
NgRk; jhtuk;
tPh;fsh?
- tjd&gpdp. rjhthp. ,jid jz;zPh;tpl;lhd; fpoq;F vd;W jkpopy; miog;Nghk;.
vdJ Njhs;fs;> ,Lg;G> %l;L Mfpa gFjpfspy; typ fhzg;gL- fpd;wJ. rkPg fhykhf ehd; rpWePh; fopf;Fk; NghJ vhpr;ryhf fLg;gij czh;fpd;Nwd;. typ epthuzpfs; (Pain Killers) rhpahd cjtpfs; nra;tjpy;iy. cq;f- Sila MNyhrid vd;d?
- nrsjhkpdp ePq;fs; nrhy;Yk; mwpFwpfis itj;Jg; ghh;f;Fk; NghJ> cq;fSf;F rpWePuff; fy; ,Uf;f tha;g;gpUf;fpd;wJ. neUQ;rp Ks; r%yk; xU Njf;fuz;b vLj;J ed;F nfhjpf;f itj;J me;j ePiug; gUf Ntz;Lk;. my;yJ ePh; Ks;spr; nrbapd; r%yj;ijAk; ,g;gbr; nra;ayhk;. mJTk; ,y;yhtpby; rpWgPior; nrbapYk; f\hak; nra;J Fbj;J tuyhk;. cldbahf rpWePh;f; fw;fs; cile;J tpLk;. typAk; kiwe;J tpLk;.
vy;yh ehl;fspYk; xNu khjphpahd czT tifiar; rhg;gplyhkh? ntq;fNl\; gpuG rhg;gplyhk;> Mdhy;> ,ayhj xd;W. ekJ Chpy; Mbkhjj;jpy; rpytif tpij fs; Cd;WthHfs;. nfhbapy; fha;g;git. rpytifr; nrbfs;> ge;jypy; njhq;Fk; Gliy> ghif> mtiu Nghd;w ,tw;Ws; mlq;Fk;. mit fha;e;J tUk; fhyj;jpy; me;j tifr; rikay;jhd; kpFe;J fhzg;gLk;. ,d;DnkhU gUtj;jpy; KUq;- if g+ g+j;J fha;fha;j;jhy; njhlHe;J KUq;if rikay;jhd;. mjdhy; Nfhil- fhyj;jpy; fHg;gk; jhpf;Fk; tha;g;G mjpfk;. ,aw;if xt;nthU gUtj;jpYk; xd;iwj; jahH nra;Ak; NghJ> ehk; kl;Lk; xNu khjphpahf vg;gb rikf;f ,aYk;? rhg;gpl ,aYk;? khw;wk; kdpj jj;Jtk; - mJ kdjpw;F kfpo;r;rp juf;$baJ. kdpjid ,aq;f itf;Fk; Mw;wy; nfhz;lJ.
lhf;lH> ehd; taJ Mdtd; Nghy tho Mirg;gltpy;iy. thypgg;gUtj;jpy; ,Ue;jJ Nghy cw;rhfkhd jhk;gj;jpaj;ij njhlu tpUk;Gfpd;Nwd;. ,aw;if kUj;Jtk; kl;Lk; jhd; vdJ tpUg;gk;. cq;fspd; ghpe;Jiu vd;d?
khaf;fz;zd;> thd;$tu; nfhhpahtpd; [pd;nrq; (Gin Seng) rPdHf- spd; Nfhl;tPl; (Goat Weed)> njd;dnkhpf;- fhtpd; khf;fh (Maea) tl ,e;jpahtpYk;> njd;dpe;jpahtpYk; ‘rpyh[pj;’ vd;W gy tifahd kUe;Jfs; gpurpj;jkhdit.
cq;fSila tpUg;gk; epahakhdJ. mjw;F tho;f;if KiwAk; kpfTk; mtrp- ak;. kdijg; ghjpf;ff;$ba ,izaj; jsq;fs; (Porno sites) ePyg;glq;fs;> mJNghd;w %d;whk;ju Gj;jfq;fs;> fijfs; ,itfis KjyhtJ jtpHf;f Ntz;Lk;. tho;f;if Kiw (Life Style)
kd mOj kidtpAk kw;wtH Gh
jkpoHfspd g+idf;fhy Nghd;wit
ehd;> v ghpe;Jiu xl;lfg;ghy mj;NjhL Fiwf;f N gLj;j g ,d;Dk; c
vdJ nrh ez;gHfS Fk; rpwg;gh nfhs;Sq
Nrhw;Wf;f rhW> Xhpjo Nghd;wtw;i nfhQ;rk;
rPdHfs; g jhdhk;. A ,-fgPH’ v vz;zpf;i $l;Lk;. , mDgtp Mirg;gl Nfs;tpAk
kUj;Jtf; N

gWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;> epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;. www.inayam.net 416 400 6406
jha;tPL • khu;r; 2009 NgRk; jhtuk;
d&gpdp. ; fpoq;F
> %l;L zg;gL- ehd; hpr;ryhf ;. typ rhpahd cq;f- ;d?
sjhkpdp itj;Jg; rpWePuff; neUQ;rp j;J ed;F ug; gUf ; nrbapd; ;. mJTk; ; f\hak; ldbahf ;. typAk;
jphpahd lyhkh? l\; gpuG xd;W. f tpij ha;g;git. njhq;Fk; ,tw;Ws; fhyj;jpy; kpFe;J py; KUq;- jhlHe;J ; Nfhil- ;G mjpfk;. ; xd;iwj; ;Lk; xNu ;? rhg;gpl k; - mJ kdpjid z;lJ.
dtd; tpy;iy. J Nghy paj;ij aw;if ; vdJ hpe;Jiu
hd;$tu; g) rPdHf- ;dnkhpf;- pahtpYk;> vd;W gy hdit.
akhdJ. k; mtrp- ,izaj; ;glq;fs;> ;jfq;fs;> jtpHf;f ife Style)
kd mOj;jk; ,y;yhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. kidtpAk; fztDk; xUtH Njitia kw;wtH Ghpe;J ele;J nfhs;s Ntz;Lk;.
jkpoHfspd; %ypiffshd Xhpjo; jhkiu> g+idf;fhyp tpij> KUq;if> mKf;uh Nghd;wit kpfr; rpwe;jJ.
ehd;> vdJ thbf;ifahsHfSf;F ghpe;Jiu nra;tJ mj;jpg;gok;> NghPr;ir> xl;lfg;ghy; kw;Wk; nts;is ntq;fhak;. mj;NjhL njhg;igia fz;bg;ghff; Fiwf;f Ntz;Lk;. tpuj ehl;fisg; gad;- gLj;j gl;bdp (cgthrk;) ,Ue;jhy; ,d;Dk; cw;rhfk; $Lk;.
vdJ nrhe;j cgNahfj;jpw;Fk; njhpe;j ez;gHfSf;Fk; ehd; jahhpj;Jf; nfhLf; Fk; rpwg;ghd %ypif ufrpaj;ij njupe;J- nfhs;Sq;fs;.
Nrhw;Wf;fw;whio> nts;is ntq;fhar; rhW> Xhpjo; jhkiu> g+idf;fhyp> ed;dhhp Nghd;wtw;iwr; NrHj;J jahhpf;Fk; kUe;J nfhQ;rk; tpiy mjpfk;.
rPdHfs; ghk;G #g; Fbg;gJ ,jw;fhfj;- jhdhk;. Adhdp kUj;Jtj;jpy; ‘yg+g; - ,-fgPH’ vd;W cz;L. ,J mZf;fspd; vz;zpf;ifia mjpfhpj;J ,d;gj;ijf; $l;Lk;. ,g;Nghijf;F mDgtp ,uh[h mDgtp – mg;Gwk; ,jw;fhfj;jhdh Mirg;gl;lha; khaf;fz;zh vd;W Nfs;tpAk; Nfl;fyhk;.
lhf;lH> ehd; ePhpopT Neha;fhfd Met fornin khj;jpiufs; 1500 kp.fp. xt;nthU ehSk; vLj;Njd;. mj- NdhL Glycyphage vd;w khj;jpiu Ak; nfhLj;jhHfs;. MdhYk;> rHf;fiu msT FiwaNt ,y;iy. [hd;]d; vd;w lhf;lH Divovit vd;w %ypif khj;jiuAld; Diaf-tea vd;w %ypif ghdj;ij Ak; nfhLj;jhH. ,q;Fs;s kUj;J
tHfs; Mr;rhpag;gLk; mstpw;F ,uj;jj;jpd; rHf;fiu msT Fiwe;jJ. ,g;nghOJ vdJ FLk;g itj;jpaH njhlHe;J ,tw;iw ghtpf;fr; nrhy;fpd;whH. Mdhy; lhf;lH [hd;]d; mtHfs; ,q;F ,y;iy. ,e;j kUe;Jfs; vq;F fpilf;Fk; vd;W jq;fSf; Fj; njhpAkh?
Njtfp gj;kh> Hamilton Divovit vd;w %ypif kUe;J Kk;igapy; jhd; jahhpf;fg;gLfpd;wJ. ePq;fs; Fwpg;- gpl;l Diab – tea ,q;Nf rpy filfspy; fpilf;fpd;wJ. ngw;Wg; gad; ngWq;fs;.
tsk; ngWf> eyk; ngWf!
rajasekar@thaiveedu.com
kUj;Jtf; Nfs;tp-gjpy;
,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd;

Page 37
jha;tPL • khu;r; 2009

- 37 -

Page 38
- 38 -
Njhw;wksp cauj;Jf ,y;iy. vy;iyti jkpoidg Js;StJ Js;spagb Ue;J nrh tpOe;jd. tpOe;j i jpYk; ghu
mLj;jJ> xU ngz Nghy ml FLk;gk; K Gwg;gl;lJ mk;kh> m mtu;fNs gpbj;Jtpl;l iug; gw;w Vw;wNkh Fuy; rq mtSil Kd;Df;F vg;gbNah
,e;jg; ng Jitj;J N Ak; mts Kbe;jJ. thiaf; F ;NghJk; th ntspg;gLj mts; Ngr Zf;F ghu ehd; eLt jhd; thf
vd;Dila gbfspy; eLtpy; Ng vq;NfapUf KjiyNgh ehd; NgR Uila nrh Gjd; mD vd;id ‘ epidj;Jf xd;Nwhnl ehd; ngU Fuiy cau;j;jp> , iffis vt;tsT mt;tsit KbTf;F n gj;jpy; Kj thu;j;iji fhe;jp’ vd Ndd; vd Gupahj x
Ngr;Rg;Ngh gpbj;Jf;nf jpBnud;W upNa cl Mdhy; k Neukhf n irf;fpis cl;fhu;e;J nrd;wgba Rod;W kq fWg;G thd eide;J ntl;lnts kuk; xd;W Ue;jJk; v apy; mg;gb fspy; nt thj;jpahu vd;idf; NghJ k ‘ghu;j;Jg;Ng
Ngr;Rg; Nghl;b
31k; gf;f

jha;tPL • khu;r; 2009 Ngr;Rg; Nghl;b...
31k; gf;fj; njhlHr;rp...
irf;fpis jpUg;gpf;nfhz;L Nghdhu;.
Njhw;wkspj;jtd;> Ngrpdhd;. mtDila cauj;Jf;Fk; FuYf;Fk; rk;ge;jNk ,y;iy. Fuy; fzPnud;W muq;fj;jpd; vy;iytiuf;Fk; Nfl;lJ. fg;gNyhl;ba jkpoidg; gw;wpa Ngr;R. xU ge;J Js;StJNghy mtd; Nkil KOf;f Js;spagbNa Ngrpdhd;. mtd; thapyp- Ue;J nrhw;fs; epy;yhky; cUz;L te;J tpOe;jd. mtd; Kbj;jJk; mtDf;F tpOe;j ifj;jl;L mtd; Ngrpa Neuj;-
tPL ,Ul;by; %o;fpf; fple;jJ. vy;NyhUk; J}q;fg; Ngha;tpl;lhu;fs; vd;Nw epidj; Njd;. xNunahU iftpsf;F vupa mk;kh vdf;fhf J}q;fhky; fhj;jpUe;jhu;. ehd; xU ngupa Ms;> VNjh Kf;fpakhd fhup akhf ntspNa Ngha;tpl;L tUfpNwd; vd;gJNghy mk;kh vdf;fhff; fz; tpopj;jpUe;jij ,d;Wtiuf;Fk; vd;dhy; kwf;f KbahJ.
jpYk; ghu;f;f $bajhf ,Ue;jJ.
vd;idf; fz;lJk; mk;kh fl;b mizj;J>
mLj;jJ> vd;dpYk; caukhf Njhd;wpa xU ngz;. fWg;G G+r;rpfs; nkha;g;gJ Nghy mlu;j;jpahd ,ikfs;. mtSila FLk;gk; KOf;f VNjh jpUtpoh ghu;f;f Gwg;gl;lJNghy te;jpUe;jJ. mg;gh> mk;kh> mf;fh> jq;fr;rp> ghl;b vd;W mtu;fNs muq;fj;jpy; miuthrp ,lj;ij gpbj;Jtpl;lhu;fs;. mts; MWKf ehty iug; gw;wp Ngrpdhs;. mts; Fuypy; Vw;wNkh ,wf;fNkh fpilahJ Mdhy; Fuy; rq;fPjk; Nfl;gJNghy ,Ue;jJ.
jiyiaj; jltp ehd; rhg;ghL NghLNwd;’ vd;whu;. md;iwa Ngr;Rg; Nghl;bapy; vd;d ele;jJ vd;Nwh> ehd; vg;gbg; NgrpNdd; vd;Nwh> ahUf;F gupR fpilj;jJ vd;Nwh xU thu;j;ij mtu; vd;dplk; Nfl;f- tpy;iy. ifapNy ntw;wpf; fpz;zk; ,y;yhjijg; ghu;j;Jtpl;L vd;idf; Nfs;tp Nfl;L Ntjidg; gLj;jf; $lhJ vd;W epidj;jpUf;fyhk;.
mtSila Kd;Df;F vg;gbNah gpd;Df;F ,Ue;jJ ,ul;ilg; Ngha;tpl;lJ.
Ngr;rpd; gpd;dypy; Kbtpy; xd;W
md;W njupe;jJ. tUtij mk;kh nfhz;lhLtjw;fhf ehd; tpNr\khf ntw;wpf;fpz;zk; rikj;jpUe;jJ ,Uf;fyhk;. nfhz;L-
,e;jg; ngz; NgRk;NghJ thiaf; Ftpj; Jitj;J Ngrpdhs;. vy;yh czu;r;rpfis- Ak; mtshy; thiaf; Ftpj;jgb fhl;l Kbe;jJ. Nfhgkhf ,Uf;Fk;NghJk; thiaf; Ftpj;jhs;. kfpo;r;rpia fhl;Lk ;NghJk; thia Ftpj;jhs;.,uf;f Fzj;ij ntspg;gLj;Jk; NghJk; thia Ftpj;jhs;. mts; Ngr;R fhJf;F Nfl;gjw;Fk;> fz; Zf;F ghu;g;gjw;Fk; Fspu;r;rpahf ,Ue;jJ. ehd; eLtuhf ,Ue;jhy; mtSf;Fj;- jhd; thf;F NghLNtd;.
Nfhg;ig epiwa NrhW gupkhwp> mjw;F NkNy gytpjkhd fwptiffis gug;gp itj;J> gpire;J Xu; mG+u;tkhd kzk; nfhLf;Fk; Fioaiy ifg;gpbapy; cz;lhf;fp xt;nthU thahf itj;J tapwhur; rhg;gpl;Nld;. gLg;gjw;F ghAk; jiyaizAk; gf;fj;jpy; jahuhf ,Ue; jhYk; mk;khTf;F md;W ele;j Ngr;Rg; Nghl;b tptuq;fis KOtJkhff; $w Ntz;Lk; vd;W epidj;Jf;nfhz;Nld;. xU nfhl;ilg;ghf;F mstpy; ,Uf;Fk; %d;whtJ gupRf; fpz;zk;> mJ$l
vd;Dila Kiw te;jNghJ ehd; ehY gbfspy; xt;nthd;whf Vwp Nkilapd; eLtpy; Ngha; epd;Nwd;. Kjypy; kh];uu; vq;NfapUf;fpwhu; vd;W NjbNdd;. mtu;
fpilf;fhjjd; fhuzj;ij ehd; mk;kh tplk; nrhy;yNtz;Lk;. ehd; ehyhtjh- ff;$l tutpy;iy. VNoh> vl;Nlh mjw;F NkNyh ,Ue;Njd;.
KjiyNghy ehd; Uila NgRk;NghJ nrhz;LfSk; rpupj;jgb vd;Dld; mire;jgb J}uj;jpy; Nru;e;J njupe;jhu;. ,Uf;Fk;. mt
‘mk;kh> ‘thwd;> thwd;. nfjpaha; vy;yhk; thq;Nfh’ KbQ;R vd;Nwd;. Nghr;R.’
Gjd; vd;id epidj;Jf; xd;Nwhnlhd;W ehd; Fuiy cau;j;jp> iffis vt;tsT mt;tsitAk; KbTf;F gj;jpy; thu;j;ijia fhe;jp’ Ndd; Gupahj ngUKaw;rp mDf;fpufk; vd;W Kjy; vd;gJ xd;W.
‘Gj;jpehjd;’ ,wf;fNtz;ba nfhz;Lte;Njd;. cauj;Jf;F vq;Nfnaq;Nf cau;j;jNtz;ba nfhz;Nld;. vjw;fhf ‘kfhj;kh thf;fpaj;jpd; fhl;b vdf;Nfh ,bf;fhky; vLf;f ,Ug;gjhy; fr;rpjkhf ,uz;Ljuk; vd;W fhl;lNtz;LNkh fhe;jp’ ,lj;jpy; Ntz;bapUe;jJ. ve;j Ngr;rpd; Koq;fhy;fs;
kh];uUf;Nfh NghJ tpspj;jij jLg;gjw;F
jpirapy;
‘kfhj;kh ,lj;jpy;
Ngr;ir kh];uu;
,wf;fp>
nrhd;- Kjy; Muk;-
cz;l jiyia Ue;Njd;. jiyasT NghdJ Js;spg; Nfhg;igAk; jJ. md;W je;jpuf;fhuDf;F nky;y te;jJ. cl;fhu;e;J rhg;gpl;Ltpl;L> fwpr; jz;zPu; Vohk; rl;bfis vd;id mk;kh fisg;gpy; nky;y Ngrpd Qhgfj;Jf;F rha;j;J ,ul;ilg;gpd;dy;fhup> Nfhg;igia FtisfisAk; nguprhf tPl;Lf;F iftpsf;F Nrhw;Wg; rikayiwapy; fOtp> kwe;J fWg;G cjtg; fz; mk;khTf;fhff; jho;thuj;J gsgsntd;W mjpgjpahd ghj;jpuq;fisAk; te;jJ. mau;e;Jnfhz;L ghidia igad; J}f;fpf;nfhz;L ,d;Dk; NghapUf;fyhk;.
ntspr;rj;jpy; jdpahf
myk;gp> Js;spj; ntd;w Rtupy; fhj;jp mts;
ngupa ,Ue;- Gjd;
%b>
Ngr;Rg;Nghl;b Kbe;jNghJ ngUk; kio gpbj;Jf;nfhz;lJ. xUtUk; vjpu;ghuhky; jpBnud;W nga;j kio> mJ te;jkhjp- upNa clNdNa Ngha;tpLk; vd;whu;fs;. Mdhy; kio tplhky; ,uz;L kzp Neukhf nfhl;baJ. jpUk;Gk;NghJ kh];uu;
Jilj;J mLf;fp itj;J> rikayiw ia $l;bj; Jg;Guthf;fp mLj;jehs; fhiyr; rikaYf;F Ntz;ba Maj;- jq;fis nra;Ak; rj;jk; ntFNeukhf vdf;F Nfl;Lf; nfhz;bUe;jJ.
muththu@thaiveedu.com
irf;fpis cof;f ehd; gpd; rPl;by; cl;fhu;e;J te;Njd;. irf;fps; nkJthf nrd;wgbahy; ildNkhTk; nkJthfNt Rod;W kq;fyhd ntspr;rj;ijnfhLj;jJ. fWg;G thdKk;> ePz;l tPjpAk;> kioapy;
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa tpku;rdq;fis eide;J $dpg;Nghd kh];uupd; KJFk;>
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. ntl;lntspapy; jdpahf epd;w gid- kuk; xd;W ,b tpOe;J vupe;Jnfhz;b- Ue;jJk; vd;Dila md;iwa kd epiy- apy; mg;gbNa gjpe;J NghdJ. xOq;if-
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;. fspy; nts;sk; tbe;J nfhz;bUe;jJ. thj;jpahu; vq;fs; tPl;Lg; gliyapy; vd;idf; nfhz;Lte;J ,wf;fp tpLk;- NghJ kzp gj;Jf;F Nkyhfptpl;lJ. ‘ghu;j;Jg;Ngh’ vd;W nrhy;yptpl;L kh];uu;
E-mail:thaiveedu@gmail.com Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422

Page 39
jha;tPL • khu;r; 2009
jkpou; czTr;rhiy $49>990

- 39 -

Page 40
- 40 -
1974 October,y; Fj;Jr;rz;il tPuHfSs; vy;yhk; ngUk; tPud; KfkJ> mypAk; ,Uk;G kdpjd; vdg;gl;l N[hH[; Nghk- Dk; (Gorge Foreman) NkhjpdhHfs;. Rumble in the jungle vdg;gl;l me;j rz;il nghUshjhu gpd;dilT Neuj;jpy; tuf; $ba re;jHg;gq;fis jdjhf;fpf; nfhs;- Sk; ghlq;fis je;jpUf;fpwJ. RWRWg; Gld; mghpkpjkhd Mw;wiyAk; fye;J nghUshjhu jhf;fq;fSf;F MNuhf;fpa khf Kfk; nfhLf;f mq;F mwpTiu ,Uf;fpwJ.
typikAld; cWjpAk; nfhz;l Gorge Foreman vjpuhspapd; Fj;Jf;fisj; jhq;fpa tz;zk; vjpuhsp fisj;jTld; jdJ jhf;Fjy;fis Muk;gpf;ff; $batH. Mdhy; KfkJ mypNah tz;zj;Jg; g+r;rpiag; Nghy kpje;J xU Fstpiag; Nghy; Fj;jf; $batH. MfNt ,e;jr; rz;ilia jhq;FjpwDf;Fk; RWRWg;Gf;Fk; tuf;$ba rz;il vdNt vy;NyhUk; vjpHghHj;jhHfs;. Mdhy; Kfk;J mypNah jdJ gapw;rpfis tpj;jpahrkhf Nkw; nfhz;L Gorge Foreman mtHfis fisf;fr; nra;J ntw;wpaPl;bdhH. KfkJ mypapdJ ,e;j RWRWg;Gk; jhq;F jd;- ikAk; epWtdq;fSf;Fj; NjitahFk;.
RWRWg;ghd ,af;fk;> nfhs;sT> Ftpag;- gLj;jg;gl;l tpahghu tbtikg;G vd;gd ,Ue;jhy; re;jHg;gq;fis milahsk; fz;L ,af;fj;ij tpiuTgLj;jyhk;. ,jpy; Kf;fpakhf NtfKk; tpidj;jpw- Dld; $ba epiwNtw;WjYk; NjitahFk;. epWtdq;fSf;F Ntfkhf tsq;fis ,lkhw;Wk; jpwd; NjitahFk;. gzk;> jpwik> epHthfj;jpd; ftdk; vd;gd yhgk; Fiwe;j myfpy; ,Ue;J yhgk; $l tUk; myfpw;F Ntfkhf khw;wg;gl Ntz;Lk;.
mz;ikapy; elj;jg;gl;l gbg;G xd;Wk; ,e;j tsq;fis khw;Wk; jpwd; Kjd;ik- ahd tUkhdj;ij mjpfhpf;Fk; fhuzpf shf $wg;gl;Ls;sJ.
mj;Jld; epHthfpfs; Ntfkhf Gjpjhf
Fspu;ehLfspy; rpy ehl;fs; kpf FspHr;- rpahd jl;g ntg;g epiy epyTk;. me;j Neuq;fspy; ehk; vg;gbahd Kiwapy; mtrufhy FspH epiyf;fhd vr;rhpf; if mwptpg;ig gpd;gw;wyhk;.
ek;kpy; gyUk; g]; my;yJ fhUf;fhf fhj;jpUf;Fk; NghJ kpfTk; Mgj;jhd tpisT Vw;glhyk;. Vndd;why; fLq; Fsphpy; ek; Njhy; tpiutpy; ciwe;J Ngha;tpLk;.
ek; cly; gy;NtW topfspy; ntg;gj;ij ,of;fpwJ. xU rpwpa njhg;gp mzpe;jpUe;- jhYk; $l ntg;gk; ntspNaWtij ehq;fs; jLf;f KbAk;. “vq;fs; clyp Ys;s uj;jj;jpd; ngUk; gFjp %isf;F nry;fpwJ. mg;NghJjhd; %is rhpahf rpe;jpf;f KbAk;. vq;fs; cly; #lhf ,Ug;gjw;Fk; uj;jk; jhd; fhuzk;. vdNt vq;fs; clypd; ntg;gj;jpy; mjpf msT %is %yk;jhd; ntspNaWfpwJ” MfNt Fspiu jLg;gjw;F jiyf;F njg;gp xd;iw mzptJ kpf kpf mtrpak;>
nrhFRf; fz;zhb gdp nghope;jpUf;Fk; fhyq;fspy; gdpapy; gl;Lj; njwpf;Fk; #upaxsp fz;fSf;F jPq;F nra;af; $baJ. Mifahy; fUg;G epw my;yJ Cjh epw tz;zf; fz;- zhbfis mzpaNtd;Lk;. “NkYk;
Rumble in the jungle - fhl;biy f
Fspu;fhyKk; cly; ntg;ge
tUk; re;jHg;gq;fis ghtpj;Jf; nfhs;s Tk; tpopg;Gld; ele;J nfhs;sNtz;Lk;. ,J Gjpa thbf;ifahsHfis vLj;jy;> Gjpa re;ijf; $Wfis milahsk; fhZjy;> Gjpa njhopy;El;gq;fis mky; gLj;Jjy; vd;gdthFk;.
,d;Dk; khw;wkpy;yhj nryTfisf; (Fixed cost) Fiwj;jy;. ,jdhy; gzj;ij Nrkpf;f KbAk;. me;j gzk; Gjpa re;jHg;- gq;fis milaTk;> ghjfkhd fhyj;ij jhz;lTk; cjTk;.
gz tUtha; (Cash Flow) gy myFfspy; ,Ue;J fpilf;f Ntz;Lk;. (Cash flow from multiple sources) ,J gy tskhd myFfisg; ghJfhf;f cjTk;. CopaH fspd; vz;zpf;if msTf;F mjpfkhdhy; mijf; Fiwj;jy;. thbf;ifahsHfspd; tpRthrj;ij itj;jpUf;f KbAkhdhy;. mtHfsplk; ,Ue;J tUk; tpahghuk; ghjfkhd #o;epiyiaf; flf;f cjTk;.
FspHfhyj;jpy; cly; tuz;L Ngha;tpLk;. vdNt cjL kw;Wk; clypy; jlTq;fs;. ,J cq;fSf;F rpwe;j gaidj; jUk;. Njhy; NkYk; cyHtij jLf;Fk;. mj;Jld;
mJ xU nky;ypa glykhf ,Ue;J ntg;g ,og;ig jLf;Fk;. cq;fSf;Fk; FspYf;Fk; ,ilNa xU nky;ypa glyj;ij cUthf;Fk;”
“cq;fs; cly; ghJfhg;gpd;wp> ey;y cilapd;wp ,Ue;jhy;> fLq;Fsphpdhy;
,e;j Ne my;yJ x kpUe;Njh thbf;ifa ngWtJ r
,it v Vw;gLj;jp djhFk;.gy Vw;gLj;Jj cq;fs; t
jy; vd e tpl njhl isr; rhH ez;gHfs; Tfs; ,W fs; Nti re;jHg;gq;f xUKiw kjpa cz
clypy; G KbAkhdt %btpl N
ghJfhg;G
cq;fsplk mij vg ,Uf;FkhW Vndd;why kpf tpiut khfptpLk;.

ble in the jungle - fhl;biy fyfk;
jha;tPL • khu;r; 2009
; nfhs;s Ntz;Lk;. vLj;jy;> ilahsk; s mky;
Tfisf; ; gzj;ij pa re;jHg;- fhyj;ij
yFfspy; ash flow tskhd ;. CopaH pfkhdhy; hsHfspd; Akhdhy;. pahghuk; cjTk;.
,e;j Neuj;jpy; murhq;fj;jplkpUe;Njh my;yJ xU murhq;fj; jpizf;fsj;jpl kpUe;Njh my;yJ xU KjyPl;lhsH> thbf;ifahshplkpUe;Njh Kjiyg; ngWtJ rhpahd nrayhFk;. (Bail out)
,it vy;yhtw;WlDk; njhlHGfis Vw;gLj;jp typikg; gLj;Jjy; Kf;fpakh- djhFk;.gyUk; njhlHGfis (Networking) Vw;gLj;Jjy; vd;gJ tHj;jf Nrhiyapy; cq;fs; tpyhr ml;ilfisf; nfhLj;
jy; vd epdif;fpwhh;fs;. Mdhy; mij tpl njhlHGfis Vw;gLj;Jjy; cq;f- isr; rhHe;Nj Muk;gkhfpwJ. cq;fs; ez;gHfs; cwtpdHfs; Vw;gLj;Jk; cw- Tfs; ,Wf;fkhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ePq;- fs; Ntiy nra;Ak; ,lj;jpNyNa gy re;jHg;gq;fs; ,Uf;fyhk;. thuj;Jf;F xUKiw xU ez;gUld; vd cq;fs; kjpa czit Kjypl;lhy; ehq;fs; gy
uhFyd;
- Accountant -
gha;tpLk;. jyj;ij> ;fs;. ,J k;. Njhy; mj;Jld;
,Ue;J ;fSf;Fk; nky;ypa
p> ey;y sphpdhy;
tplaq;fis mwptJld; cq;fs; cwitg; gyg;gLj;jTk; KbAk;. cq;fSf;F mwp- Tiu MNyhrid toq;ff;$batHfis NjLq;fs;. mtHfs; juf;$ba MNyhr- idfs; rpy Neuq;fspy; kpfTk; ngWkjp ahdjhf ,Uf;Fk;.
tHj;jf #oypy; rpyNeuq;fspy; clypy; gyKk;> tPuKk; ,Uf;fpwJ vd;gij fhl;l Ntz;ba re;jHg;gq;fs; ,Uf;fyhk;. Mdhy; ey;y Nehf;fj;Jld; $ba kNdh gyKk; tPuKk; (Moral courage) xt;nthU ehSk; NjitahFk;.
cq;fSila vz;zj;jpy; fUthf ,Uf;- Fk; xU MNyhridia nray; tbtpy; nfhz;L tUtjw;Fk;> mjid ,Wjp tbtpy; nfhz;L tUtjw;Fk;> epiwa rpe;jpf;f Ntz;Lk;.
rigapNy> r%fj;jpNy njhlHG- fis Vw;gLj;jpf; nfhs;s KbAk;.
cq;fspd; Fiwfis ez;gHfsplKk; neUq;fpatHfsplKk; tprhhpj;J mwptjd; %yk; mtw;iw eptHj;jp nra;J nfhs;s yhk;. mj;Jld; mtHfspd; MNyhridfs; cq;fis rhpahd ghijapy; ,l;Lr; nry;Yk;.
xU rhjhuz Fj;Jr; rz;ilapy; ey;y tprak; ,Uf;fpwjh vd ePq;fs; rpe;jpf; fyhy;. Mdhy; tlmnkhpfhtpy; rkak; (religion) gzk;jhd;. mJ ,q;F vq;Fk; vjpYk; ,Uf;fpwJ vd czh;e;jpUg;gPh;fs;. ,ij czh;e;jhy; ePq;fSk; mijg; ghh;f;fyhk;.
ragulan@thaiveedu.com
Kk; cly; ntg;gepiyAk;
clypy; Gz; my;yJ ntbg;G Vw;gLk;.
nad;why; ePq;fs; vq;F nry;fpwPHfs; KbAkhdtiu clypy; KO ghfj;ijAk;
vd;gij kw;wtHfsplk; $wptpl;L nry;- %btpl Ntz;Lk;”.
Yq;fs;. ePq;fs; nry;Yk; topapy; fLk; Fspupdhy; VjhtJ ghjpg;G epfo;e;jhy; ghJfhg;G
tpiue;J cq;fisf; fhg;ghw;Wtjw;F cjtpahf ,Uf;Fk;.
fhy;fs; gUj;jp Jzp Fspiu jLf;Fk; xU nghpa jLg;ghf ,Uf;fhJ. mJ ePiu cwpQ;Rk; jd;ik cilanjd;gjhy; vspjpy; 

Page 41
jha;tPL • khu;r; 2009

- 41 -

Page 42
- 42 -
xU jtwhd fUj;J ek;kpilNa epyTfpwJ. ekJ ehLfspy; rpy fPiufs; tay;fsp- Yk; tug;GfspYk; jhkhfNt tsu;tjhYk;> filfspy; kypthd tpiyf;Ff; fpilg;g jhYk; mit rj;Jf; Fiwe;j czT vd;W rpyu; epidf;fpwhu;fs;. re;ijapy; xU kypthd nghUisf; fz;lhy; mjid nkj;jdkhfg; ghu;g;gJ gofpg; Ngha;tpl;lJ. kypthd tpiyapy; fpilf;Fk; fPiu tiffspYk; ghu;f;f mjpf tpiy nfhLj;J thq;Fk; fPiu tiffspy; $ba rj;Jf;fs; ,Uf;fpd;wd vd;Wk; rpyu; fUJfpwhu;fs;. ,e;jf; $w;iw kUj;Jtu; fs; kWf;fpwhu;fs;. fPiufspy; itl;lkpd; V> gP> rP rj;Jf;fSk; Rz;zhk;Gr; rj;Jk; ,Uk;Gr; rj;J MfpaitAk; mjpfkhff; fpilf;fpd;wd. xU fpNyh Kisf; fPiu- apy; cs;s itl;lkpd; V rj;ijAk;> xU fpNyh mfj;jpf; fPiuapy; cs;s Rz;zhk;- Gr; rj;ijAk; xU fpNyh miuf; fPiuapy; cs;s ,Uk;Gr; rj;ijAk; ngWtjw;F gy fpNyhf;fs; thiog;goKk; Mg;gps; goKk; md;dhrpg; goKk; rhg;gpl Ntz;Lk; vd;W nrhy;Yfpwhu;fs;.
fPiuAzT vy;NyhUf;Fk; Vw;wJ. fPiu czit ve;j msTf;Fr; rhg;gpLfpNwh- Nkh me;j msTf;F cly; MNuhf;fpaKk; eyKk; mikAk;. Mjdhy; ehshe;jk; fPiuia VjhtJ tifapy; cztpy; Nru;j;Jf; nfhs;s Kay Ntz;Lk;. vj;j idNah tifahd fPiufs; ,Uf;fpd; wd. mtw;wpy; vq;fSf;Fg; gpbj;jkhd VjhtJ xU fPiuia xt;nthU ehSk; Nru;j;Jf; nfhs;syhk;. rpy fPiufisr; Rj;jkhf;fpg; gr;irahfNt rhg;gplyhk;. NkYk; rpy fPiu tiffs; tUkhW: Gspr;- rq;fPiu> G+f;NfhR> nghd;dhq; fhzpf; fPiu> fupryhd; fz;zpf; fPiu> kzj;jf; fhspf; fPiu> muKRl;ilf; fPiu> KR- KRf;iff; fPiu> KUq;iff; fPiu Mfpad. ,e;jf; fl;Liuapy; KUq;iff; fPiuiag; ghu;g;Nghk;.
,yq;if ,e;jpa kf;fspd; ‘tahfuh’ KUq;ifah ntq;fhakh vd;W xU gl;b- kd;wk; ele;jJ. KUq;iff; fl;rpf;fhuu; KWf;fpf;nfhz;L epd;whu;fs;. ntq;fhaf; fl;rpapdu; tupe;Jfl;bf;nfhz;L te;jhu;fs;. tpthjk; cr;rj;Jf;Fg; Ngha;r; R+L gpbj;j Neuj;jpy;> KUq;iff; fl;rp> jhsp> J}J- is> grsp> mWfPiuf; fl;rpapdUld; $l;lzp mikj;Jf; nfhz;lJ. NtW top ,y;yhky; ntq;fhak; ntspapy; ,Ue;J MjuT jUtjhff; $wpw;W. ,g;gbAk; xU fij ,jw;Fk; xU ghllly;!
thjhsp KUq;ifj; jioJ}
Jzk;griy thsptW fPiuAnea; thu;j;Jz;zpy;
Mspnad tpQ;Rthu; Nghfj;jpy; tPk;Giuj;j
ngz;fnsy;yhq; nfQ;Rthu; gpd;thq;fpf; nfhs;. ,e;jg; ghlYf;Fg; nghUs; vOjr; rq;fl khf ,Uf;fpwJ. ePq;fNs gjk; gpupj;Jg; nghUs; mwpe;J gad;gLj;jpr; re;Njh\kha;
2929 Lawrence Ave. East, Suite 203, Scarborough, ON M1P 2S8 Head Office: 701 Evans Ave., Suite 600, Toronto, ON M9C 1A3 rajmoganselliah@invis.ca
KUq;iff; fPiu
,Uq;fs;!
cyfj;jpNyNa mjpf rj;Jf;fSk; mjpf gad;fSk; cs;s jhtuq;fspy; KUq;if- Ak; xd;W. njd;dhrpa ehLfspy; ,J nghJthf tPl;Lj; Njhl;lq;fspy; tsUk;. ntg;gtya ehLfspy; Ntfkhf tsuf; $ba KUq;if kuk; kdpj czTf;fhf> fhy;eilfspd; czTf;fhf kw;Wk; kUj;Jtk;> rhak;> ePu; Rj;jpfupg;G Mfptw;- wpw;Fg; gad;gLfpd;wJ.
jkpopy; xU nrhytil ,Uf;fpwJ. mj d; Kjyb “KUq;ifia Kwpj;J tsu;” vd;gJ. (mLj;j mbia mbj;jhYk; nrhy;yhkhl;Nld;; nrhd;dhy; nghyp];
tUk;!) KUq;if ,iyiaf; fha;fisg; gwpf;Fk; NghJ my;yJ gykhff; fhw;W mbf;Fk;NghJ KUq;ifapd; fpisfs; Kwpe;J tpOe;J tpLtJz;L. mg;gbahd jbfis my;yJ ehkhf xU KUq;ifj; jbia ntl;b ,d;ndhU ,lj;jpy; ehl;- bdhy; mJ vspjhf Kisj;J tsUk;. tPl;Lj; Njhl;lq;fspy; KUq;iff;F ahUk; cuk; NghLtNjh fpukkhf ePu; Cw;WtNjh fpilahJ. mJ ,aw;if- NahL xl;b ,ay;ghf tsuf;$ba xU kuk;. Mdhy; KUq;ifapd; gy;NtW gad;fis Muha;e;j Ma;thsu;fs; KUq;- ifiag; ngupa Njhl;lq;fspy; ngUk; mstpy; cz;lhf;fp mjd; gaidAk; mjpf mstpy; ngWtjw;Fr; rpy top- Kiwfisf; $wpapUf;fpwhu;fs;. mjd;gb> Fiwe;j gl;rk; Xuhz;L tajhd kuj;jp- ypUe;J 45 – 150 nr.kP. ePsKk; 4 – 16nr.kP. FWf;fsTk; nfhz;l fopfis ntl;b> %d;W ehl;fSf;F epoypy; thltpl;L
FOR ALL MORTGAGE NEE
fPiu czT tiffs
ehl;lyhk tpijj;J lyhk;. tpi ehl;lyhk;. fhd jl;g kUe;Jti fs; te;J
rkPgj;jpy; Xu; ,dj;i ,e;j kuq ngupa fh mj;Jld; Ks;s , fpd;wd. K Rit c MuQ;Rg; itl;lkpd ghu;f;f 4
Cl;lg; ng klq;F i jpYk; ghu fpilf;fpd rhw;wpy; 9 ntz;nz ,Uf;ff; ,Uf;fpwjh
KUq;iff dhy; tU KUq;iff nghupayh RitahfT Tk; ,Uf
KUq;iff gLj;Jk; , idg; ngU Mz;ik ,jdhy; %
Rajmogan
Di Bus: 416
fPiu czT - 4

KUq;iff; fPiu
jha;tPL • khu;r; 2009 Piu czT tiffs;
T - 4
ehl;lyhk;. tpijfis kz;rhbfspy; tpijj;J tsu;j;njLj;J epyj;jpy; ehl;- lyhk;. tpijfis Neubahf epyj;jpYk; ehl;lyhk;. NkYk;> ,j;jifa KUq;iff;- fhd jl;g ntg;g epiy> cutif> G+r;rp k; mjpf
kUe;Jtif gw;wpnay;yhk; Ma;twpf;if KUq;if-
fs; te;Js;sd. spy; ,J
rkPgj;jpy; ,e;jpahtpy; PKM 1 PKvd;w ; tsUk;. f tsuf;
Xu; ,dj;ijf; fz;Lgpbj;jpUf;fpwhu;fs;. Tf;fhf>
,e;j kuq;fspy; mjpf rijg;gw;Ws;s kw;Wk;
ngupa fha;fs; epiwaf; fpilf;fpd;wd. Mfptw;-
mj;Jld; kpFe;j RitAk; mjpf rhW- Ks;s ,iyfSk; mjpfkhff; fpilf; fpd;wd. KUq;if ,iy Nyrhd Jtu;g;Gr; pwJ. mj
Rit cs;sJ. KUq;if ,iyfspy; ;J tsu;”
MuQ;Rg; goj;jpYk; ghu;f;f 7 klq;F bj;jhYk;
itl;lkpd; “rP” ,Uf;fpwJ. ghypYk; nghyp];
ghu;f;f 4 klq;F fy;rpaKk; 2 klq;F
ha;fisg;
Cl;lg; nghUSk;> fhul;bYk; ghu;f;f 4 f; fhw;W
klq;F itl;lkpd; “V”Ak;> thiog;goj;- fpisfs;
jpYk; ghu;f;f 3 klq;F nghl;lhrpaKk; g;gbahd
fpilf;fpd;wd. xU Nfhg;ig KUq;ifr; Uq;ifj;
rhw;wpy; 9 Kl;il my;yJ miuf; fpNyh ;jpy; ehl;-
ntz;nza; my;yJ 8 Nfhg;ig ghypy; tsUk;.
,Uf;ff; $ba itl;lkpd; “V” rj;J q;iff;F
,Uf;fpwjhk;. khf ePu; ,aw;if-
KUq;iff; fPiuia cztpy; Nru;g;gj- ba xU
dhy; tUk; gad;fisg; ghu;g;Nghk;. gy;NtW
KUq;iff; fPiuia Fok;ghfNth s; KUq;-
nghupayhfNth nra;J rhg;gpl;lhy; RitahfTk; clYf;F MNuhf;fpakhf- ; ngUk; aidAk;
Tk; ,Uf;Fk;. rpy top- mjd;gb>
KUq;iff; fPiuapy; ,uj;jj;ij Rj;jg;- d kuj;jp-
gLj;Jk; ,Uk;Gr; rj;J ,Ug;gjhy; tpe;jp- – 16nr.kP.
idg; ngUf;fp tPupaj;ij tpUj;jpahf;fp ntl;b>
Mz;ik euk;Gfis KWf;Nfw;Wk;. thltpl;L
,jdhy; %ypif kUj;Jtk; ,ij “tpe;J
fl;b” vd;W $Wfpd;wJ. clypy; cs;s nfhOg;Gr; rj;Jf; FiwAk;. ePupopT NehahspfSf;F kpfTk; ey;yJ. ,e;jf; fPiuapdhy; ,uj;j mOj;jk; fl;Lg;gLk;. fz; ghu;it rPuhf ,Uf;Fk;. fz; Neha;> mf;fpdp ke;jk;> cl;R+L> jiytyp NghFk;. KUq;if ,iyfis nea;apy; tjf;fpr; rhg;gpl;lhy; ,uj;j Nrhif cs;stu;fspd; clk;gpy; ey;y ,uj;jk; CWk;. gw;fs; cWjpahFk;. Njhy; tpahjpfs; jPUk;.
KUq;iff; fPiu kyr;rpf;fiyg; Nghf;-
Fk;. KUq;iff; fPiur; rhw;wpy; cg;Gg; Nghl;L mUe;jpdhy; khjtplha; fhyj;jpy; Vw;glf;$ba typ NghFk;. tapw;Wg; Gz; Vw;glhJ. gpw kUe;Jfspd; gf;f tpisT fisj; jLf;Fk;. rpWePiug; ngUf;Fk;. ,Uja Nehiaj; jtpu;f;fyhk;. fu;g;gpzpg; ngz;fs; thuk; xU Kiw rhg;gpl;L te;jhy; ePu; ,wq;Fk;; if> ghjq;fspy; Vw;glf;$ba tPf;fj;ijj; jLf;Fk;; Nrhif NghFk;. KUq;iff; fPiur; rhw;iw mUe;- jpdhy; %f;fpy; ePu; topjy;> cs; ehf;F ,Uky;> ,isg;G Mfpad FzkhFk;. KUq;if ,iyr; rhw;Wld; vYkpr;irr; rhW fye;J jlt Kfg; gUf;fs; kiw Ak;. KUq;iff; fPiuia Ntu;f; fliy Ald; Nru;j;Jr;rhg;gpl fu;g;gg;ig gykhFk;.
xU kuNkh my;yJ nrbNah Ntu; Kjy; ,iy 

Page 43
jha;tPL • khu;r; 2009

- 43 -

Page 44
- 44 -
Your life. Your career. Your call.
If you’re looking for a career that of potential for financial success and h drive, discipline, energy, and self-co run your own business, then consid a Sun Life Financial advisor. Contac more about this rewarding career op
Chandran Rasalingam Sales Manager Bus 416-412-0401
ext
305 Cell 416-909-0400 Fax 416-412-1438 gnanachandran.rasalingam
2075 Kennedy Road, Suite 1300 Scarborough ON M1T 3V3
Sun Life Financial advisors are contracted with Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc., registered in Quebec as a financial services firm. © Sun Life Assurance Company of Canada, 2008.

jha;tPL • khu;r; 2009 Your life. Your career. Your call.
ing for a career that offers the inancial success and have the ne, energy, and self-confidence to
business, then consider becoming ancial advisor. Contact us to learn
is rewarding career opportunity.
ndran Rasalingam s Manager
416-412-0401
ext
305 l 416-909-0400
416-412-1438 achandran.rasalingam@sunlife.com
d, Suite 1300
1T 3V3

Page 45
jha;tPL • khu;r; 2009
Raman Appliances
√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
√VmÔV©A
∑›>D
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
H y
c∫Ô^ ÷_È √VmÔV›m¬ÿÔV
∂Áw•∫
For all kind of Vacuums
• Central Vacuum Systems
• Commercial Vacuums
• Comfortable & easy to use Vacuums
• Clean hard-to-reach areas
• Great for pets and allergens
• Environmentally friendly products
• Less Energy and Resources
• Whole house cleaning convenience
• Central Vacuum Power Units
• Central Vacuum Yellow Jacket
Contact Raman Appliances for all your Cleaning needs and enjoy the comfort of your home.
Raman Chelliah
3021 Markham Rd. Unit 51
Tel: 416.3 Cel: 647.8
E-mail:

√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
Raman Chelliah
021 Markham Rd. Unit 51, Scarborough ON. M1X 1L8 Tel: 416.332.1989 Cel: 647.893.4414 Fax: 416.332.4967 E-mail: info@raheatingcooling.com
√VmÔV©A
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
How do Burglars Get into your home? Statistics show that burglars enter homes using the following entrances,
• 2% from the 2nd floor
• 4% from the basement
• 6% using unlocked entrances
• 9% from the garage
• 22% from the back door
• 23% from the 1st floor windows
• 34% from the front door
c∫Ô^ ÷_È∫ÔÁ·© √VmÔV›m¬ÿÔV^· ÷[o≈
E-mail: info@quickhomesecurity.com ∂Áw•∫Ô^
Web: www.quickhomesecurity.com
For all your Heating Needs
Gas Furnaces: Every model in our Freedom® Furnaces family is designed to provide maximum heat for minimum fuel usage. The ultimate models even reduce temperature swings and short cycling.
Oil Furnaces: Our oil furnaces are durably constructed with only the finest materials and components. So you can rest easi- ly and warmly. Freedom® 80 oil furnaces heat your home quickly and efficiently, even during the toughest winters.
For all your Cooling Needs
Stay cool and save a comfortable amount of money with American Standard Air Conditioning’s line of Allegiance® air conditioners. Our air conditioners range in efficiency from 13 to 18+ SEER - among the highest efficiency ratings in the industry.
Our Allegiance® family offers a wide range of comfort choices, plus exclusive state-of-the-art technology the quietly, meticulously and efficiently conditions your air. Get ready for a level of comfort you and your fami- ly may never have experienced before.
- 45 -

Page 46
- 46 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 47
jha;tPL • khu;r; 2009
fle;j XupU khjq;fshfNt ‘];yk;Nlhf; kpy;ypadu;’ rpdpkhgw;wp gj;jpupif> rQ;rp- if> ,iza jsq;fs; %ykhf rpw;rpy fUj;Jf;fs; ntspahfpf;nfhz;bUe;Jk;> rpdpkhitg; ghu;f;Fk;tiu ve;jNthu; mgpg;gpuhaj;ijAk; nfhs;tjpy;iynad;W gpbthjj;NjhbUe;Njd;. vy;yh ey;y rpdpkhf;fs; Fwpj;Jk; ,JNt vd; top Kiwahf ,Ug;gpDk;> ,e;jr; rpdpkhitg; ghu;g;gjw;fhd Mty; Xu; mtjpahf vd; kdj;jpy; miye;Jnfhz;bUe;jJ. Mdh Yk; x];fhu; tpUJfs; mwptpf;fg;gl;l gpd;du;jhd; ey;y gpujpnahd;W fpilj;J> ,ijg; ghu;f;f Kbe;jpUe;jJ.
,J vd;Ds; vOg;gpa Nfs;tpfs;> czu; TfisNa “jha;tPL” thrfu;fNshL ,q;F gfpue;Jnfhs;sg; Nghfpd;Nwd;.
xU rpwe;j rpdpkhitg; ghu;j;j KO mDgtkha; mJ ,Ue;jJ. MdhYk; rpdpkh Kbe;j gpd;du; kdj;jpy; mlq;f kWj;J miyaiyaha; vOe;j czu;T fs;> ,d;Dk; cs;sj;jpy; fpsu;e;J kdj;ij gutrepiyaila itj;Jf;nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd.
vg;NghJk; ey;y rpdpkh Fwpj;J ciu- ahLtjw;F mupjhfNtDk; rpy ey;y gilg;ghu;j;jkhd rpdpkhf;fs; ntspte;J- nfhz;bUf;fj;jhd; nra;fpd;wd. me;j tupirapy; ,g;NghJ te;jpUg;gJ ‘];yk;- Nlhf; kpy;ypandu;’.
,r; rpdpkh cd;djk; ngWfpw ,lk;> ,J rpdpkhthfTk;> mNj Neuj;jpy; xU tptuzg; glkhfTk; cUthfpapUg;gJjhd;. Rkhu; ,uz;L Nfhb kf;fisf; nfhz;l Kk;ig efu [dj;njhifapy;> Vwf;Fiwa xU Nfhbasthd Ngu; Kk;igapd; ,t; thwhd xJf;fg;gl;l ,lq;fspy;jhd; tho;e;Jnfhz;bUf;fpwhu;fs;. nghypTl;b- dJk;> ngUk;ngUk; cs;ehl;L ntspehl;L tu;j;jf ka;aq;fspdJk; moFfspd; gpd;dhy; ,e;j mofpd;ikAk;> mUtUg;- Gk;> NehAk;> mq;ftPdq;fSk;> mehju- thdtu;fSk; nfhz;l xU Gwk; ,Ug;gJ gutyhf mwpate;jpUg;gJjhd;. MdhYk; mij ,r; rpdpkhtpy; fhz;fpwNghJ kdr;rhl;rpia cYf;FksTf;F ajhu;j;jk; tp];t&gnkLj;J epw;fpwJ.
kjf; fytuk;> tWikapdJk; mwpahik apdJk; tpisTfshd tpgr;rhuk;> rpWtu;- fis Klkhf;fpAk; FUlhf;fpAk; gpr;ir naLf;f itj;jy;> jpUl;L> Nkhrb> mb- gpb> nfhiynay;yhk; ,e;j khjpupahd ,lq;fspy; rhjhuzkhfNt fhzf;fplg;gd. fle;j fhyq;fspy; Vw;gl;l kjf; fyt- uq;fisf; ftdpj;jhy;> kpfTk; mjpfkhfg; ghjpf;fg;gl;ltu;fs; xspnghUe;jpa Kk;ig- apd; ,JNghd;w ,Ul;Lg;gFjpfspy; thOk; FbirthrpfNs vd;gJ ,yF- thfg; Gupa tUk;. ,e;j xOf;fhrhuq;- fis me;j kf;fspd; tho;Kiwahf ,y;yhky;> mtu;fs; kPJ rKjhak; Rkj; jpa ghuq;fshf> nfhLikfshff; fhz ntFrpyuhNyNa KbtjhapUe;jpUf;fpwJ fhyfhykhfTk;. Mdhy; Kk;igapd; ,Ul;Lg;Gwj;ij ,r; rpdpkh ru;tNjrks- tpy; NjhYupj;Jf; fhl;bapUf;fpwJ. fhl;Ltjhd vz;zk;> Nehf;fk; vJTkpd;wp ,J ,ay;gha; fijg;Nghf;fpy; epfo;fpwJ vd;gJjhd; ,jpYs;s tpNrlk;.
,J ,e;jpahtpd; mOf;Fj;jhd;. ,e;jpah tpd; ehw;wNkjhd;. mijf; fhz kdr;- rhl;rpAs;s kdq;fs; Njit. mtw;wpdhy; jhd; mit xU jPu;Tf;fhd topia Nehf;fp efu;j;jg;glKbAk;. Mdhy; vg;
,e;jpaf; Njtijf; fsj;jpy; fijNghy
xU rpdpkh
‘];yk;Nlhf; kpy;ypandu;’ (Slumdog Mi
NghJk; ,e;Jj;Jtthjpfs;> Nkyhz;ik- thjpfSf;F ,e;j mOf;Ffs; gfpuq;f- khf;fg;gLtJ nghWf;fKbahjjhfNt ,Ue;Jte;jpUf;fpwJ.
‘thl;lu;’ (Water) rpdpkhtpd; glg;gpbg;ig ,e;jpahtpNyjhd; njhlq;fpdhu; mjd; jahupg;ghsUk; ,af;FeUkhd jPgh Nkj;jh. Mdhy; ,e;Jj;Jt thjpfspd; jPtpu vjpu;g;Gf; fhuzkhf> njhlf;fg;gl;l glg;gpbg;G Kw;Wkha; epWj;jg;gl;L> fijf;Fj; Njhjhd #oy; ,yq;ifapy; fhzg;ngw;W NtnwhU rkaj;jpy glk; vLj;J Kbf;fg;gl;bUe;jJ. mtuJ ‘gau;’ (Fire) rpdpkhTf;Fk; Vwf;Fiwa ,Nja- sT Mf;Nuh\khd vjpu;g;Gfs; fpsu;e;jd. mjpu;\;ltrkhf ‘];yk;Nlhf; kpy;ypand’ Uf;F mJNghd;w jilNaJk; Neuhtpl;- lhYk;> ,e;jpapd; gioa Rg;gu; ];lhu; mkpjhg;gr;rdhYk;> ,d;Dk; gy jPtpu ,e;Jj;Jt thjpfshYk; ,r; rpdpkh
jPtpukhd fz;ldj;Jf;fhshdJ.
kyf;Fopapy; %o;fpnaOe;NjDk; md;iwa Rg;gu; ];lhu; mkpjhg;gr;ridf; fhz> md;iwf;Fr; rpWtdhf ,Ue;j xU urpfd; XLtjhf rpdpkh fhl;LfpwJ. rpdpkh ,e;jpahtpd; tWik #o;e;j Fbirfsp- ypUg;NghiuAk; vt;thW ghjpj;jpUe;jJ vd;gij nrhy;yhky; nrhy;ypr;nry;fpwJ rpdpkh. Mdhy; ,e;j mofpoe;j gFjp- fspd; mtyj;ijf; fhl;LtNj ,af;Feupd; Nehf;fkhf ,Uf;ftpy;iy. mtu; kpf cau;e;j xU fdNthL jd; gzpia Mw;wpf;nfhz;bUf;fpwhu;. MdhYk; Fuy;fs; vOfpd;wd> ,e;jpahtpd; tWikiaAk;> mOf;ifAk; epahakw;w Kiwapy; ,af;Feu; lhdp ngha;y; (Danny Boyle) rpdpkhthf;fpapUg;gjhf. ,jpy; kpfg; ngupa Fuy; mkpjhg; gr;rdJ.
Kk;igapy; kjf;fytuq;fSf;F> ntsp- khepyj;jhu; kPjhd jhf;Fjy;fSf;F vd;NwDk; FiwtpUe;jJz;lh? mij fijNahL xl;b> Njitf;F mjpfkhf xU fhl;rp$l Nru;f;fhky; rpdpkh Kbt ile;JtpLfpwNghNj Xyq;fs; vOfpd;wd> ,e;jpahtpd; mOf;ifAk; tWikiaAk; gfpuq;fg;gLj;Jtjhf.
fijNahL xl;ba fhl;rpfNsnadpDk;> gj;J gd;dpuz;L Mz;LfSf;F Kd;du; gk;ghahf mJ ,Ue;jNghJ vg;gbapUe;- jJ vd;gij kpf;f Jy;ypaj;NjhL ‘];yk;Nlhf; kpy;ypandu;’ fhl;bapUe;jJ. ,J gk;ghapd; tptuzf; fhl;rpfs;jhd;. ,itNa xU tptuzg;glksthf tpupe;-
jpUe;jd.
,e;jg; gpd tsu;fpwJ khypf; v Fbirtho NfhB];tu fij. ,e Fiwtw;w ^al;> fb tWikapd xU rpWtD tsUk; m fpwJ vd
rhjhuz r fz;Lnfh Fk;. gzk fSf;Fs; ,f;fhjy; nfhs;sg;g
,Uf;fhJ. my;yJ k akhfTk; G nfhz;bUf fisAk; fjhghj;jpu mtw;iw me;epiya mG+u;tkhd Nlhf; kpy LfpwJ. m ,Jjhd;.
MdhYk; fijahfT fpwJ. Nj [khy; k fpilf;Fk Mff;$lh epfo;tpy; elj;Jeupd khf epf nfhs;Sk Jk;> mi ,utpy;> NfhB];tu ijf;fij fij> fh vd ,r; ikf;fhyj ,ij M mjdhy;j tpohtpy; cl;gl vl nfhz;L N ghlYf;Fk

jtijf; fijNghy ,e;jpaf; fsj;jpy; xU rpdpkh
pandu;’ (Slumdog Millionaire) Fwpj;J...
- 47 -
yhz;ik- ; gfpuq;f- jjhfNt
g;gpbg;ig u; mjd; d jPgh hjpfspd; lf;fg;gl;l j;jg;gl;L> q;ifapy; ;jpy glk; uJ ‘gau;’ ,Nja- fpsu;e;jd. py;ypand’ Neuhtpl;- u; ];lhu; y jPtpu ; rpdpkh
.
md;iwa f; fhz> U urpfd; . rpdpkh birfsp- ;jpUe;jJ ;nry;fpwJ ;j gFjp- af;Feupd; tu; kpf gzpia k; Fuy;fs; kiaAk;> Kiwapy; ny Boyle) pfg; ngupa
> ntsp- y;fSf;F ? mij mjpfkhf pkh Kbt Ofpd;wd> kiaAk;
adpDk;> Kd;du; g;gbapUe;- paj;NjhL apUe;jJ. pfs;jhd;. hf tpupe;-
jpUe;jd.
,e;jg; gpd;dzpf;F cs;Nsjhd; rpdpkh tsu;fpwJ. nrhy;yg;Nghdhy; ,J [khy; khypf; vd;w gjpndl;L tajhd xU Fbirtho; thypgd; xNu ,utpy; vt;thW NfhB];tud; Mfpwhd; vd;gijf; $Wfpw fij. ,e;j mjpaw;Gjj;Jf;Fr; rpwpJk; Fiwtw;w Kf;fpaj;Jtj;Jld;> fhjy; ^al;> fbjk;> miyf;fopTfs; ,d;wp tWikapd; trjpaPdq;fs; fhuzkha; xU rpWtDf;Fk; xU rpWkpf;Fk; ,ilNa tsUk; md;G vt;thW fhjyha; kyu;- fpwJ vd;gJk; $wg;gLfpwJ.
rhjhuz rpdpkh urpfDf;F ,e;jf; fhjy; fz;Lnfhs;sg;gl KbahjjhfNt ,Uf;- Fk;. gzk;> [hjp> kjk; Nghd;w vy;iy- fSf;Fs; thOk; jPtpu urpfu;fshy; ,f;fhjy; fz;Lnfhs;sg;gl;lhYk;> xj;Jf; nfhs;sg;glf; $bajha; epr;rakha;
,Uf;fhJ. Vnddpy; xU fhjYwtpy;> my;yJ kzTwtpy; vitnait mtrp- akhfTk; GdpjkhditahfTk; mtu;fshy; nfhz;bUf;fg;gLfpwNjh mj;jid mk;rq; fisAk; me;jg; ngz; ,oe;jtshfNt fjhghj;jpuk; Mf;fg;gl;bUg;ghs;. mtDk; mtw;iw mwpe;jtdhfNt ,Ug;gJk;> me;epiyapNyNa fhjiy kyu itg;gJk; mG+u;tkhd tplaq;fs;. ,tw;iw ‘];yk;- Nlhf; kpy;ypandu;’ $r;rkpy;yhky; fhl;- LfpwJ. mjd; ty;yhz;ikapd; cr;rk; ,Jjhd;.
MdhYk; ,J xU etPd Njtijf; fijahfTk; mNj rkaj;jpy; tpsq;F- fpwJ. NjePu;f; filapy; Ntiynra;Ak; [khy; khypf;> Nfhbf;fzf;fpy; gupR fpilf;Fk; ‘ePq;fSk; Vd; NfhB];tu; Mff;$lhJ?’ vd;w xU njhiyf;fhl;rp epfo;tpy; fye;Jnfhs;fpwhd;. epfo;r;rp elj;Jeupd; nghwhikiaj; J}z;Lk;tpj- khf epfo;r;rp khwpg;NghtJk;> mtu; nfhs;Sk; nghwhik #o;r;rpahf khWt Jk;> mijAk; [khy; ntd;W xw;iw ,utpy;> rupahf ,uz;L ,uTfspy;> NfhB];tud; MtJk; cz;ikapy; Njt ijf;fijf;F epfuhdJjhd;. Njtijf; fij> fhjy; fij> gk;gha; tptuzk; vd ,r; rpdpkhtpy; gygilfs;. mz;- ikf;fhyj;jpy; xU epfuw;w rpdpkhthf ,ij Mf;fpapUg;gJ ,j;jidAk;jhd;. mjdhy;jhd; vz;gj;NjhuhtJ x];fhu; tpohtpy; rpwe;j rpdpkhTf;fhd tpUJ cl;gl vl;L tpUJfis ,J RtPfupj;Jf;- nfhz;L NghapUf;fpwJ. ,iraikg;Gf;Fk;> ghlYf;Fkhf ,uz;L tpUJfis
V.Mu;.uFkhDf;Fg; ngw;Wj;je;J ,Ug;g Jk; ,e;jr; rpdpkhjhd;.
,g;gbahd xU rpwe;j rpdpkh lhdp ngha;ypdhy; vg;gb Kbe;jpUf;Fk;? nfhQ;rk; Nahrpj;Jg; ghu;g;Nghkh? irkd; NthNghapd; (Simon Beaufoy) kpfr; rpwe;j xU rpdpkhg; gpujpNahL ,tu; rpdpkh vLf;fg; Gwg;gl;lNj ,jd; Kjd;ikf; fhuzkhf ,Uf;fKbAkh? mg;gbj;jhd; vdf;Fj; njupfpwJ. Vnddpy; ve;jr; rpwe;j rpdpkhTNk jd; ghjp ntw;wpf;F jd; gpujpiaNa fhuzkhff; nfhz;b- Uf;fpwJ. ‘];yk;Nlhf; kpy;ypandu;’ rpdp-
khtpd; gpujpahf;ffhuu; irkd;Ngha;> Vw;fdNt Nfhy;ld; FNshg; Nghd;w gy rpdpkh tpUJfs; ngw;wtu;. mJNghyNt ,jd; ,af;Feu; lhdp ngha;Yk; gy rpwe;j rpdpkh tpUJfs; ngw;wtu;. Fiwe;j gl;n[l;by; kpfr; rpwe;j rpdpkhf;fisj; je;jtu; ,tu;. Shallow Grave (1994), Trainspotting (1996), A Life Less Ordinary (1997), The Beech (2000), 28 Days Later (2002) Nghd;w Gfo;ngw;w rpdpkhf;fis Mf;fpatu; ,tu;. mjpfkhd ,g;glq;fs; rpwe;j ehty;fis ikakhf itj;J vOjg;gl;lit. mJNghy; ‘];yk;Nlhf; kpy;ypand’Uk; tpfh]; ];thug;gpd; ‘Q &A’ vd;w ehtiy Kd;itj;J vOjg;ngw;w rpdpkhNt.
V.Mu;. uFkhDf;F ,ul;ilg; gupR fpilj;jJ re;Njh\k;. ,e;jpahTf;F Kjd;Kjypy; x];fhu; gupR fpilj;jJ... k;...mJTk; re;Njh\k;jhd;. Mdhy; xU Nfs;tp.
,af;Feu; lhdp ngha;y;> xU gpupl;b\; fhuu;. Iup]pypUe;J Gyk;ngau;e;J te;J yz;ldpy; tho;e;Jnfhz;bUe;j xU jha;f;Fk; je;ijf;Fk; gpwe;jtu;. mJNghy; ,r;rpdpkhg; gpujpia Mf;fpatu; irkd; NthNgha;. mtUk; gpupl;b\;fhuu;. mg;gb- ahdhy; ,e;jpag; glj;Jf;F x];fhu; gup- nrd;W ngupa jly;Glyha; ,Uf;fpwNj mq;Nf> mjd; mu;j;jk; vd;d?
devakanthan@thaiveedu.com
Njtfhe;jd;

Page 48
- 48 -
•Ô¶[ 80% zÁ≈B ¶kΩ¬ÁÔ Reduce your debts upto 80%
•Ô¶–¬z s]¬Ô©√‚¶ ƒÔÈ k‚ΩÔ”D WÆ›>©√|D Stop all interest on your debts
•Ô¶[ ÿ>V¶ ̇√VÔ s|¬Ô©√|D ÿ>VÁÈo√E ∂Áw©A¬Ô^, ƒ‚¶ ¶kΩ¬ÁÔÔ^ WÆ›>©√|D Stop collection calls, legal action & garnishments
•c∫Ô^ ÿƒV›m¬Ô^ √VmÔV¬Ô©√|D Protect all your assets
CREDIT RECOVERY CANADA
55 Town Centre Court, Suite 700, Scarborough, ON M1P 4X4
•\V>VÕ> Z ÿƒF>_ Make o your cr
•k∫zo ́V› ÿƒFB©√| Give y
k∫zo ́V›m¬z ƒ‚¶∫Ôπ_ \Vu≈∫Ô^ k
New Changes are
Suren Sornalinga
Certified In
Tel:
416.264.12
web: ww
NEW LIFE FRES

ADA
•\V>VÕ> Z]l_ ®ÈÙÈV¬Ô¶ÁTM•D y ̇¬Ô kƒ] ÿƒF>_
Æ›>©√|D
Make one monthly payment to all of your creditors
•k∫zo ́V›m¬z ÿƒ_ÈV\_ y ̇°ÔV ∞u√V| E
ÿƒFB©√|D ©√|D
Give you solutions with out bankruptcy hments
¬z ƒ‚¶∫Ôπ_ \Vu≈∫Ô^ k ́sÚ¬ ̨[≈TM. o\È]Ô s√ ́∫Ô”¬z ∂Áw•∫Ô^ New Changes are coming from Bankruptcy Act. Call me for Details.
Suren Sornalingam
Certified Insolvency Counsellor
Tel:
416.264.1272
Fax: 416.332.0914 web: www.creditrecoverycanada.com
NEW LIFE FRESH START
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 49
jha;tPL • khu;r; 2009
gz;ghtJ caHe;j Fbg;gpwe;j Fz ,ay;G. Fbf;F caHT Fzj;jpd; caH- thFk;. jkpoH fz;l caHe;j Fzq;fs; gy. mtw;iwg; nghJf; Fzq;fs;> rpwg;Gf; Fzq;fs; vd ,Utifg; gLj;jyhk;. nrg;gk;> ehzk;> xOf;fk;> tha;ik> eif> ,d;nrhy;> nghWik> ,fohik Kjypad nghJf; Fzq;fs;. khdk;> tPuk;> flik> xw;Wik Nghd;wit rpwg;Gf; Fzq;fs;.
vy;yhf; Fzq;fSf;Fk; mbg;gilahtJ md;G. gpwHNky; md;G ghuhl;LjYk; ew; Fzq;fisAila Fbapw; gpwj;jYkhfpa ,t;tpuz;Lk; xUtUf;Fhpa gz;Gilik- ahFk; vd;W cyfj;jhH nrhy;tH vd;fp- whH jpUts;StH:
md;Gilik Md;w Fbg;gpwj;jy; ,t;tpuz;Lk; gz;Gilik vd;Dk; tof;F.
,j;jifa caHe;j Fzq;fshy; kw;w- tHfs; ed;ik milfpd;wnghOJ gz;G KOik ngWfpd;wJ. ‘gz;ngdg; gLtJ ghlwpe; njhOfy;’ vd;fpd;wJ fypj;njh- ifg; ghly; xd;W. ghlwpe;J xOfy; vd;why; vd;d?
ghL vd;Dk; nrhy;Yf;Fg; gy nghUs; fs; cs;sd. flik vd;gJ mtw;Ws; xd;W. ‘mjidr; nra;J Kbg;gJ mtd; ghL’ vd;Dk; thf;fpaj;jpy; ghL flik vd;w nghUisj; jUfpd;wJ. flikfis mwpe;J mtw;iwj; jtwhJ nra;J Kbj; jy; jiyaha gz;Gilik.
ghL vd;gjw;F jd;ik my;yJ ,ay;G vd;w nghUSk; cz;L. ,ay;G gof;f tof;fq;fisAk; cs;slf;Fk;. kw;wtH- fspdpay;Gfisj; njhpe;Jnfhz;L mtw;- Wf;F Vw;g elj;jYk; gz;GilikahFk;. mjhtJ> ew;Fz ey;ypay;Gfspy; tO- thJ epw;fpd;w mNjNtisapy;> gpwH gz;GfisAk; mwpe;J> mtw;iwAk; kjpj;J elj;jy; Ntz;Lk;.
ghL vd;why; Kay;jy; my;yJ fbdkhf
gz;Gilik
vd;ghu;fs;. mj;jifa kuq;fspy; KUq;- ifAk; xd;W. vdNt KUq;ifapd; Vida gad;fs; gw;wpAk; RUf;fkhfg; ghu;f;fyhk;.
KUq;ifg; G+Tf;Fj; jhJ tpUj;jpia cz;lhf;Fk; Fzk; cz;L. KUq;ifg; G+tpy; R+g; nra;J rhg;gpl;lhy; nrf;]; gy tPdk; nrhy;yhky; nfhs;shky; Xbg;Ngh Fk;. ,U ghyhupd; kyl;Lj; jd;ikiag; Nghf;Fk;. KUq;ifg; G+Tf;F clypy; c\;zj;ij cz;lhf;Fk; jd;ikAk; cz;L. mjdhy; mjpf nfLjpfs; ,y;iy vd;Wk; $Wthu;fs;. vdpDk; mg;gbahd- tu;fs; msthfr; rhg;gplyhk;. KUq;ifg; G+it ePu;tpl;Lr; Rj;jkhff; fOtp> mjidg; gRk;ghypy; fha;r;rpr; ru;f;fiu fye;J ,utpy; gUfptu jhJ gyg;gLk;. KUq;ifg; G+ ,Ujaj;Jf;Fk; fy;yPuYf; Fk; ey;yJ. Mdhy; mjpy; kyj;ijf; fl;Lk; jd;ik ,Ug;gjhy; kyj;ij ,sf;f$ba Ntnwhd;iwr; Nru;j;Jr; rikf;f Ntz;Lk;. KUq;ifg; G+tpYk; mjpf rj;Jf;fs; ,Ug;gpDk; G+tpy; fwp rikj;J cz;gJ kpfTk; mupJ. G+f;f- isg; gwpj;jhy; fha;fs; fpilf;fhJ vd;gNj fhuzkhf ,Uf;fyhk;. ehl;L itj;jpau;fs; mupa kUe;Jfs; nra;t- jw;F ,utpy; KUq;if kuq;fspd; fPNo gha;fis tpupj;Jitj;J cjpUk; G+f;f
caHe;NjhH vd;Ngh
cj;jk Fzj;Jg; nghpNa
ePjp epahaq;fis ed;F mwpe;j m
ePjp tOth newp Kiwapy; jh
ey;tho;f;if newpfis tho
tho;e;J fhl;LgtH.
kf;fSf;F Kd;khjphpahd
KUq;iff; fPiu...
42k; gf;fj; njhlHr;rp...
gad;fs; v fha;f;Fk;
isr; Nrfupj;j tof;fKk; ,Ue;jJ.
Kw;wpa fuz;bahy
KUq;ifg; gpQ;R gj;jpaj;Jf;F cfe;jJ. Foe;ij gpwe;j gpd; jha;f;F KUq;ifg; gpQ;rpy; gj;jpak; itj;Jf; nfhLg;ghu;fs;. ,e;jg; gj;jpaf; fwpahy; jha;f;F Kiyg; ghy; mjpfk; Ruf;f tha;g;G cz;L.
rhg;gpl;lhy Mdhy; , iy Vw;gL iaf; $ gyKk;
Mdhy;
KUq;iff; fha;r; rhk;ghu; RitahdJ
KUq;if
kl;Lky;y> kyr;rpf;fy;> tYapw;Wg; Gz;> fz; Neha; Mfpatw;wpw;F kUe;jhfTk; mikAk;. ,uj;jKk; rpWePUk; Rj;jpngWk;. tha;g; Gz; khWk;. Kq;iff;fha;r; R+g; fha;r;riyAk; %l;L typiaAk; Nghf;f cjTk;. KUq;iff; fPiuf;Ff; $wgl;l
KUq;ifg jz;zPu; itj;jpUe mTz;]; mUe;jpdh KUq;if
cioj;jy; vd;W nghUs;. ‘,e;jr; nry;- tj;ij ehd; ghLgl;Lj; NjbNdd;’ vd;g- jpy; ,j;jifa mHj;jq;fs; ,Ug;g-ijf; fhzyhk;.
‘ghlwpe;J xOfy;’ vd;gJ XH cyfsh- tpa xOf;f jj;Jtk;. gz;Gfs; ,lj;Jf;- fplk; NtWglyhk;’ ,dj;Jf;fpdk; khW- glyhk;. ‘jpiufly; Xbj; jputpak; Njba’ jkpod; gy ehLfisf; fz;bUf;fpd;whd;;
gy;ypd kf;fSld; gofpapUf;fpd;whd;. mj;jifa mDgtj;jpd; tpisNt ‘ghl- wpe;J xOF’> ‘,zq;fp ,U’> ‘cyfj;NjhL xl;l xOF’ vd;gd Nghd;w mwpTiufs;.
cyfj;NjhL xl;l xOfy; gy fw;Wk; fy;thH mwptpyhjhH.
vd;ghH ts;StH. ghL vd;gjw;F cyf tof;F vd;W nghUs;. vdNt ‘ghlwpe;J xOfy;’ vd;gjw;F cyf tof;if mwpe;J mjw;Nfw;g elj;jy; Ntz;Lk; vd;W nghUs; nfhs;tJk; nghUe;Jk;. cyf tof;F vd;gJ caHe;NjhH kuG.
fhjy; tho;f;if -
caHe;Njh nghpNahH. mwpe;j m Kiwapy; newpfis kf;fSf;F
caHe;Njh jkpoH gz gjtpfSk
cz;ika gz;NghL gl;Lz;L ,y;yhjti gopj;Jiuf
muk;NghY kuk;Nghy kf;fl; gz
gz;NghL tsHf;Fk;: tho;itA
jkpoH gz

gz;Gilik
e;jJ.
cfe;jJ. Uq;ifg; Lg;ghu;fs;. Kiyg; z;L.
tahdJ ;Wg; Gz;> e;jhfTk; j;jpngWk;. ha;r; R+g; k; Nghf;f ; $wgl;l
gad;fs; vy;yhk; mNdfkhf KUq;iff; fha;f;Fk; cz;L.
Kw;wpa KUq;iff; fhapd; rijia fuz;bahy; Ruz;b vLj;J tiw nra;J rhg;gpl;lhy; %isf;Fg; gyk; Vw;gLk;. Mdhy; ,e;j tiw rpyUf;F kyr;rpf;f- iy Vw;gLj;jf; $Lk;. KUq;if tpij iaf; $l;Lr; rhg;gpl;lhy; %isf;Fg; gyKk; jhJ tpUj;jpAk; fpilf;Fk;.
Mdhy; kyr;rpf;fiy Vw;gLj;Jtjpy; KUq;if tpijf;F Kjy; ,lk; cz;L.
KUq;ifg; gprpdpy; miu yPl;lu; jz;zPu; tpl;Lg; GJg; ghz;lj;jpy; itj;jpUe;J fhiyapy; ,uz;L mTz;]; ePUld; fw;fz;L Nru;j;J mUe;jpdhy; jhJtpUj;jp Vw;gLk;. KUq;if kug; gprpdpypUe;J ey;y rj;J
- 49 - jy; tho;f;if - 3
;jr; nry;- d;’ vd;g- g;g-ijf;
cyfsh- ,lj;Jf;- k; khW- k; Njba’ f;fpd;whd;;
;fpd;whd;. Nt ‘ghl- yfj;NjhL pTiufs;.
fw;Wk;
;F cyf ‘ghlwpe;J f mwpe;J k; vd;W k;. cyf G.
caHe;NjhH vd;NghH cj;jk Fzj;Jg; nghpNahH. ePjp epahaq;fis ed;F mwpe;j mwpTrhd;NwhH. ePjp tOth newp Kiwapy; jhKk; ele;J ey;tho;f;if newpfis tho;thq;F tho;e;J fhl;LgtH. kf;fSf;F Kd;khjphpahdtH.
caHe;NjhH tFj;jop gz;G ghuhl;LtJ jkpoH gz;G. nry;tKk; fy;tpAk; ngUk; gjtpfSk; jUk; tsHr;rp tsHr;rpad;W.
cz;ikahd caHr;rp vd;gJ caHe;j gz;NghL $baJ. ‘gz;GilahHg; gl;Lz;L cyF.” caHe;j kf;fl; gz;G ,y;yhjtiu ‘kuk; Nghy;tH’ vd;W gopj;Jiuf;fpd;whH ts;StH:
muk;NghYk; $Hika NuDk; kuk;Nghy;tH kf;fl; gz;G ,y;yhjtH.
gz;NghL $ba cwT xw;Wikia tsHf;Fk;: mikjpia epiyehl;Lk;: tho;itAk; tsj;ijAk; mspf;Fk;.
jkpoH gz;G Kiwfs; kpf cd;djkhd-
it. r%f xOq;Ff;Fk; fl;Lg;ghl;Lf;Fk; kpf mtrpakhdit. cjhuzkhf> xOf;fg; gz;G jkpoH r%fj;jpd; capH- ehbahf tpsq;Ftijf; fhzyhk;. jkpoH mjid caphpDk; Nkyhf kjpj;J tUfpwhHfs;. caHe;NjhH vd;NghH
‘xOf;fk; tpOg;gk; juyhy; xOf;fk; caphpDk; Xk;gg; gLk;’ k Fzj;Jg; nghpNahH.
vd;gJ jpUf;Fws;. rpy xOf;f; $Wfs; gpd;tUkhW:
s ed;F mwpe;j mwpTrhd;NwhH.
MZk; ngz;Zk; jpUkzk; MFk;tiu vtUlDk; ghYwT itj;Jf;nfhs;shj
newp Kiwapy; jhKk; ele;J
gz;G> jpUkzk; nra;j gpd;dUk; Mz; jdJ xOf;f newpiaAk; ngz; jdJ fw;igAk; Ngzpf; fhj;J> fl;Lg;ghl;NlhL ;if newpfis tho;thq;F
,y;yw tho;f;ifia ,ize;J elj;jy;> tpUe;Njhk;gy;> md;idiaAk; gpjhit- Ak; Kd;dwp nja;tq;fshfg; Nghw;Wjy;> tho;e;J fhl;LgtH.
%j;NjhiuAk; FUkhHfisAk; kjpj;jy;> ngw;w gps;isfis cw;w Kiwfspy; tsHj;jy;> gps;isfs; ‘,tHfisg; f;F Kd;khjphpahdtH.
ngw;wtH vd;d jtQ; nra;jdNuh’ vd;W gpwH ghuhl;Lk;gbahf elj;jy; Kjypad.
,tw;iw ,opT gLj;Jk; tifapy; ,f;- fhyj;jpy; rpy jkpo; md;gHfs; ele;J nfhs;tJ ftiyf;FhpaJ. mJTk; Gyk; ngaHe;j ehLfspy;> vkJ ghuk;ghpag; gz;GfSf;F xt;thj Kiwapy; ele;J- nfhs;tijg; Nghd;w Gj;jpaPdk; Ntnwhd;- Wk; ,Uf;fKbahJ. md;gpd; mbg;gil- apy; tsHe;jJ vkJ gz;G. mjd;gb tho;e;J fhl;b> jkpoH ngUik iag; gy;NyhH kj;jpapYk; epiyehl;l Ntz;Lk; vd;Dk; ,yl;rpaj;NjhL tho;tJ xt;nthU jkpoJk; fldhFk;.
kanthavanam@thaiveedu.com
; fPiu...
kUe;Jfs; nra;ag;gLfpd;wd. gr;ir gprpdpy; xU nrhl;ilf; fhjpy; tpl;lhy; fhJtyp fhzhky; Ngha;tpLk;.
ed;whff; fha;e;J Kw;wpd KUq;if tpijfis ed;F ,bj;J mupj;njLj;J xU Nkirf; fuz;b ,bj;j nghbia %d;W Flk; FbePupy; Nghl;Lf; fyf;fp itj;jhy;> fopTfs; vy;yhk; mbapy; gbe;J Rj;jkhd ePu; njspe;J NkNy tUk;. KUq;if tpijfspypUe;J rik- ay; vz;nza; jahupf;fyhk;. vz;nza; vLj;jgpd; tUk; rf;if cukhfg; gad;- gLk;.
KUq;ifg; gl;il cNyhfr; rj;Jf;fs; epiwe;jJ. cztpy; fye;j tp\j;Jf;- Fk; euk;Gf; NfhshWf;Fk; ,J ey;y kUe;J. KUq;ifg; gl;ilia miuj;Jj; Nja;j;jhy; thj Nehahy; Vw;gLk; typ jPUk;. KUq;ifg; gl;ilia ,bj;Jr; rhW vLj;Jg; gy;typ Vw;gLk; ,lj;jpy; jltpdhy; gy;typ jPUk;. KUq;ifg; gl;ilapypUe;J ‘mz;bgal;bf;’ kw;Wk; gpurtk;> tapw;Wf; Fog;gk;> tapw;Wg; Nghf;F Mfpad njhlu;ghd kUe;JfSk; $e;jYf;fhd thrid vz;nza; Mfpa dTk; jahupf;fyhk;. gl;ilapypUe;J fapW> gha;fSk; nra;fpwhu;fs;. KUq;- ifg; gl;ilapypUe;J ePy epwr; rhak; nra;ag;gLtjhfTk; nrhy;yg;gLfpwJ.
njhlUk; ...!
uthayanan@thaiveedu.com
tp. fe;jtdk;

Page 50
- 50 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 51
jha;tPL • khu;r; 2009
ehybahu; nrhy;ypaJ gpioahd jftyh?
fy;tp fiuapy! fw;git ehs; rpy; nky;y epidf;fpd; gpzpgy - njs;spjpd; Muha;e; jikTila fw;gNt ePnuhopag; ghYz; FUfpd; njupe;J
ehybahu; - 135 fy;tpNah fiuapy;yhjJ. ekJ MAl; fhyNkh kpff; FiwT. rw;W mikjpahf ehk; epidj;Jg; ghu;g;Nghkhapd; me;jr; rpwpa tho;ehl;fspy; Neha; mJ ,J vd;W Nghf;Ffpd;w fhyNkh mjpfk;. MfNt ghYld; fye;j ePupid ePf;fpg; ghiy kl;Lk; cz;Zk; gwit (md;dg; gwit) Nghd;W jFjpahd E}y;fis khj;jpuNk njupe;J vLj;J mwpQu;fs; fw;ghu;fs; vd;fpwJ ehybahu;.
ed;D}ypNy xU #j;jpuk;:
md;dk; MNt kz;nzhL fpspNa ,y;yf; FlkhL vUik nea;aup md;dy; jiy ,il fil khzhf;fu;.
%d;W tifahd khztu;fs; cs;sduhk;. mjpy; jiyahd khzhf;fu; md;dk; kw;Wk; gRkhL Nghd;wtu;fshk;. md;dk; vg;gb ghypy; fye;j ePupid ePf;fpg; ghiy khj;jpuk; cl;nfhs;tJ Nghd;W Kjy; khztu;fSk; mwpit tsu;g;gjw;Fj; Njitahdtw;wpid khj;jpuNk Nju;e;- njLj;Jf; fw;ghu;fshk; mNjhL gRkhL Gy;ypid Nka;e;j gpd;du; xuplj;jpy; epd;W ,iu kPl;;gJ Nghd;W fw;wjid kPz;Lk; Muha;e;J mwpe;J nghs;s Kw;gLtu; Kjy; khzhf;fu; vd;fpwJ ed;D}y;.
MfNt fhyk; fhykhf Ngr;R vOj;J vy;yhtw;wpYNk ,e;jf; fij mJjhd;> ePNuhL ghy; fye;J itj;jhy; md;dk; mjpy; ,Ue;J ghiy khj;jpuk; gUfp tpl;L ePiu tpl;L tpLfpwJ vd;W nrhy;yg;gLtJ ntWk; ctikf;fhff; ifashg;gl;ljh my;yJ mjpy; VjhtJ cz;ik cs;sjh.
Kjypy; ghiyg; gw;wpg; ghu;g;Nghk;.
ghypid nts;is epwkhd xU $o; nghUs;(Colloid) fiury; vdf;fUjyhk;. ,e;jf; $o;nghUs; fiurypd; jskhf my;yJ ghakhf ePu; mikfpwJ. Vida $o; nghUl;fs; me;j ePupdpNy njhq;fy;- fshf (Suspension) fhzg; gLfpd;wd. rhjhuzkhf xU gRtpdJ ghypNy 87% tiu ePu; fhzg;gLk;. ,e;j $o;nghUs; fiurypNy njhq;fyhf 3 Kjy; 4% tiu Gujk;> 4 Kjy; 4.5% tiu nfhOg;G> 4.;5% tiu nty;yk; fhzg;gLkhk;. ,e;j nty;yk; gw;wp xU thu;j;ij. ghypy; cs;s nty;yk; ,Urf;fiwl; ( disaccha- ride) vd miof;fg; gLk; ,yf;Nuh]; (Lactose). ,e;j ,yf;Nuh]; vspikahd xU rf;fiwl;Lf;fshd (Monosaccharide) F@f;Nfh]; (glucose) kw;Wk; fyf;Nuh]; (Galactose) Mfpatw;wpdhy; cUthdJ. ,e;j ,yf;Nuhrpid rkpghlilar; nra;-
tJ ,yf;Nu]; ( Lactase) vDk; nehjpak;. ,e;j nehjpak; Foe;ijfspNy mjpfk; Ruf;fg; gl;lhYk; ghy;Fb khwpagpd; gbg;gbahfr; Ruj;jy; Fiwe;J ,Wjpahf taJ te;jtu;fSf;F mJ Ruf;fg; gLtNj epd;W tpLfpwJ. ,jdhy; jhd; taJ te;jtu;fs; ghy; mUe;jpdhy; rpy- Uf;F thAg; gpur;rpidfs; Vw;gLtJz;L.
ghy; xU KOikahd fiuryhf mik ahJ. ikaePf;fp(Centrifuging) KiwahNy $o; nghUspid NthwhfTk; ePupid NtwhfTk; gpupj;J vLf;f KbAk;. ika- ePf;fp vd;why; Ntnwhd;Wkpy;iy ek;ktu;- fs; kj;jpdhNy ghy;filthu;fNs mJ jhd;> kpd;dpay; rhjdq;fshy; Nthfkh- fr; nray;gLfpwJ.
rhjhuzkhf xU 24 kzpj;jpahyk; tiu gRg; ghypid xuplj;jpy; itj;jhy; mJ ,uz;L gFjpfshfj; jhNdhfNt gFj;J nfhs;tijf; fhz KbAk;. Nkw;Gwj;Nj mjpf nfhOg;Gs;s ghyhilg; gilAk; (Creamy layer) mjd; fPNo Fiwthd nfhOg;Gila ngUk; gFjpAk; fhzg;- gLk;. filapNy ghy; thq;fp Fspu; rhjdg; ngl;bapNy itj;J ehshe;jk; cgNahfpg;gtu;fSf;F Nkw;gb mDgtk; Gjpjy;y. ghy; gpopj;J tpl;lJ vd rhju- zkhfr; nrhy;Nthk;. mg;nghOJ $o;- nghUs; ePupdpy; ,Ue;J gpupe;J fhzg; gLk;. ehybahupy; nrhy;yg; gl;l ePu; ghypd; cs;fl;likg;gpy; cs;s 87% ePupidg; gw;wpajy;y. mjNdhL Nkyjp- fkhr; Nru;f;fg; gl;l ePupidNa mJ Fwpf;fpwJ vd vz;ZfpNwd;. 87 %khd ePu; ghypdJ ,d;wp mikahj gFjp. Mdhy; mjDld; vt;tsT ePu; Nru;fg; gl;lhYk; mJ ghypy; jdpNa fhzg;gl khl;lhJ me;j ,d;wpaikahj gFjpAld; Nru;e;J tpLfpwJ. ,jdhy; ghypy; ePupd; tPjk; mjpfupj;Jf; nfhz;L NghfpwJ.
mg;Ngh md;dk; ghypy; ,Ue;J ePupidg; gpupf;Fkh? ghy; filag; gLfpd;w NghJ khj;jpuk; mjd; $o;nghUs; jdpNa ePupy; ,Ue;J gpupj;J vLf;fg; gLfpwJ. MdhYk; Kw;whfNt mitahtw;wpidAk; mfw;W jy; rhj;jpakpy;iy. rpy gjhu;j;jq;fs; ePupdpy; gspq;FUf; fiuryhfNt (Crys- talloid) (,uz;lwf; fiujy;) mike;J tpLtJk;; cz;L. vdNt md;dj;jpdhy; ePupidAk; ghiyAk; xd;wpypUe;J xd;wp- idg; gpupg;gJ vd;gJ eilngwf; $ba fhupaky;y.
mg;gb vd;why; ,yf;fpaq;fspNy $wg;gl;l jfty; gpioahdjh? ntWk; xg;Gf;fhfr; nrhy;yg; gl;ljh? Kw;whfNt gpioahd $w;W vd;W nrhy;tjw;F ,y;iy. eil ngWfpd;w xU nray;Kiwapid itj;;J gpioahd xU KbTf;F te;Jtpl;lhu;- fs; vd;Nw $w KbAk;.
md;dk; e J}a nts epwj;jpYk fs; nts cjhuzk md;dj;jpi fz;L te
rhjuzkh fhzg;gLk rpwpa ca fpd;wd. e Nghd;w g ,lj;jpy; $ba Ki
kw;iwat cs;sJ. Mokhd ntl;b vL rpW tpyq jpw;F , cztpid fzprkhd milfpwJ Naw;wp c jw;F cj myFfspd jpUg;gijf spd; tps tpspk;gpy; rpWrpW gw Nghd;W) ,it gw;f gw;fs; my (horny) M tha;f; F rhjuzkh NkNy c FfpwJ. ,

- 51 - hybahu; nrhy;ypaJ pioahd jftyh?
nehjpak;. mjpfk; khwpagpd; ,Wjpahf Ruf;fg; hy; jhd; dhy; rpy- tJz;L.
hf mik iwahNy ; ePupid k;. ika- ek;ktu;- Ns mJ Nthfkh-
yk; tiu ;jhy; mJ t gFj;J w;Gwj;Nj ; gilAk; iwthd ; fhzg;- ;fp Fspu; hshe;jk; mDgtk; d rhju- J $o;- fhzg; gl;l ePu; ;s 87% Nkyjp- Na mJ 87 %khd j gFjp. Pu; Nru;fg; fhzg;gl gFjpAld; py; ePupd; hfpwJ.
ePupidg; ;w NghJ pNa ePupy; MdhYk; k; mfw;W u;j;jq;fs; t (Crys- mike;J j;jpdhy; ;J xd;wp- wf; $ba
$wg;gl;l g;Gf;fhfr; pioahd y. eil itj;;J ;Jtpl;lhu;-
md;dk; ePupdpNy tho;fpd;w xU gwit. J}a nts;is epwj;jpYk; cs;sJ fWg;G epwj;jpYk; cs;sJ vd;whYk; ek;ktu; fs; nts;is epwj;jpw;Nf md;dj;jpid cjhuzkhfr; nrhy;Yk; mstpDf;F md;dj;jpid nts;is epwg; gl;rpahfNt fz;L te;jhu;fs;.
rhjuzkhf ePu;tho; gl;rpfs; ePupNy fhzg;gLk; jhtuq;fisAk;> ePupy; cs;s rpwpa capupdq;fisANk cz;L tho;- fpd;wd. ePupNy tho;fpd;w jhuh> thj;J Nghd;w gl;rpfspYk; ghu;f;f Mokhd ,lj;jpy; ,Ue;Jk; cztpidg; ngwf;- $ba KiwapNy md;dj;jpd; fOj;J
kw;iwatw;wpdjpYk; ghu;f;f ePskhf cs;sJ. mjd; %ykhf ePu; epiyfspd; Mokhd gFjpfspypUe;J jhtuq;fis ntl;b vLf;fNth my;yJ mq;Nf cs;s rpW tpyq;Ffisg; gpbf;fNth md;dj;- jpw;F ,aYk;. xt;nthU KiwAk; cztpid thapDs; vLf;fpd;w nghOJ fzprkhd msT ePUk; tha;f;Fopapid milfpwJ. MfNt ,e;j ePupid ntsp Naw;wp cztpid khj;jpuk; tpOq;Ft- jw;F cjtf;; $ba Kiwapy; mjd; myFfspd; mikg;G rpwj;jy; mile;- jpUg;gijf; fhz KbAk;. ,Ujhilf- spd; tpspg;GfSk; jpUtiyg; gy;ypdJ tpspk;gpy; cs;sJ Nghd;W tupirahf rpWrpW gw;fisf; (Serrated edges) (ths; Nghd;W) nfhz;litahff; fhzg;gLk;. ,it gw;fisg; Nghd;W fhzg;gl;lhYk; gw;fs; my;y ntWk; nfhk;Gg; nghUshy; (horny) Md mikg;Gf;fs; khj;jpuNk. tha;f; FopAs;Ns vLf;fg;gl;l czT rhjuzkhf tpOq;fg;gLk; nghOJ ehf;F NkNy cau;j;jg; gl;L njhz;il RUq;- FfpwJ. ,jdhy; tha;f;Fopapd; gupkhzk;
Fiwa czthdJ njhz;ilapd; mLj;jgFjpahfpa fsj;jpid milfpwJ. ,J vy;yh tpyq;FfspYk; eilngWtNj.
md;dj;jpidg; nghWj;j kl;bNy mJ cztpid tpOq;f Kaw;rpf;ifapy; thAs;Ns cs;s ePuhdJ myFfsspy; cs;s gw;fSf;$lhf ntspNaWfpwJ.
,e;j KiwahNyNa md;dk; jdJ thAs; tUk; ePupid ntspNaw;wp cztpid khj;jpuk; tpOq;FfpwJ.
MfNt ghypid md;dk; cl;nfhs;fpd;w nghOJk; mjid tpOq;Fifapy; xU gFjp myFfspd; %ykhf ntspNaWt- Jz;L. ,jidNa ek; Kd;Ndhu;fs; ghypy; ,Ue;J md;dk; ePupidg; gpupj;Jg; ghiy cl;nfhz;L ePiu ntspNaw;wpaJ vd vz;zpdhu;fNsh njupahJ. mg;gb vd;why;?
mtjhdk; rup; mDkhdk; jhd; gpio.
(‘ehybahu;’ vd;Nwd;. ‘,Njh Nfl;Lf; nfhs;’ vd;whu;. mq;Nf ed;D}ypYk; cs;sJ njupe;Jf;Nfh. tpsf;fk; mJjhd;’ vd;whu; ftpQu; fe;jtdk;. mtUf;F ed;wp)
kanex@thaiveedu.com
ngh.fdfrghgjp

Page 52
- 52 -
ngw;wNjhL Kbtjpy;iy ngw;wtHfs; fld;. xU Foe;ijia ngw;nwLg;gij tpl mjid ed;F tsHj;J mwpt+l;b rhd;NwhdhfTk; ew;gz;gpddhfTk; tsHg;gJ rthyhdjhapDk;> jtwhJ Mw;wNtz;ba ngw;Nwhupd; jiyaha fldhFk;;.
“gps;is tsHg;G vd;gJ mg;gb vd;d nghpa tplakh?” vdf; Nfl;gtH vk;kpy; gyH cs;sdH. gps;isfis rhpahf tsHf;fhtpby; ntWk; gjuhtNuad;wp gapuhfp tsk;NrHf;f khl;lhHfs;. gps;is tsHg;G vd;gJ ntWkNd xU fiyay;y. nghWg;ghf Mw;wNtz;ba ghhpa fldhFk;.
Foe;ij tsHg;gpy; gUt NtWghLfsh- td mjpKf;fpakhf ftdj;jpw;nfhs;s Ntz;ba mbg;gil tplaq;fshFk;.
Ie;J taJ Foe;ijg;gUtj;Jld; gjp- ide;J tajpdiu xUnghOJk; xg;gpl KbahJ. Foe;ijfspd; gUtkhw;wj;jpw; fika ngw;NwhH jk; kdg;ghq;fpidAk; kdg;gf;Ftj;jpidAk; khw;wpaikg;gJ mtrpakhFk;. ,ju tajpdiu tpl 9-12 tajpdUldhd mZFKiwfs; tsHg;G Kiwfs; Kw;wpYk; khWgl;ljhf ,Ug; gjdhy; ,t;tajpdiu Nra;fshf nfhz;l ngw;NwhH jk;ik jf;fKiwapy; ed;F mwpTWj;jp gf;Ftg;gLj;jp itj;jp Ug;gJ kpf kpf mtrpakhFk;.
13 tajpw;F gpd;tUk; gjpd;k taJf;F Kd;ida gUtkhd 9 Kjy; 12 tiu- ahd tajpidf; nfhz;l gjpd;k Kd; gUtj;jpy; xt;nthU Foe;ijapd; tsHr;- rpAk; jdpj;JtkhdjhfTk; xUtUf; nfhUtu; mjpfstpy; khWgl;ljhfTk; ,Ug;gijf; fhzyhk;.
g+g;nga;Jk; gUtj;jpidnahl;ba tajp- duhd ,t;tajpdH xUtUf;nfhUtH cly; tsHr;rpapy; NtWgl;bUg;gjidf; fhzyhk;. ,t;NtWghLfs; cstpay; NtWghLfSf;fhd fhuzpfshfTk; jpfo;- tJz;L Foe;ijg; gUtj;jpw;F tpil nfhLj;J gUt tajpw;Fs; fhyb vLj;J itf;f MAj;jkhFk; ,t;tajpdUs; cstpay; khw;wq;fSk; epiwaNt epfo; tjid ngw;NwhHfs; ed;F Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
ngw;NwhH gps;isfSf;fpilNaAs;s jiyKiw ,ilntspahdJ mbg;gilg; Ghpe;JzHtpdhy; mfw;wg;gl;L ,Wf;fkhd ghrg;gpizg;ghy; ,y;yhky; nra;ag;gL- fpd;wJ. vdNt gps;isfspd; gUtg; gb- Kiwg; gazq;fs; gw;wp ngw;NwhH mwpe;J itj;jpUg;gjhdJ gps;isfspy; Vw;gLk; rLjpahd khw;wq;fis milahsk; fz;L Ghpe;Jnfhs;s cjTfpd;wJ. mj;- Jld; mjw;Nfw;g vk;ik khw;wpf;nfhz;L rupahd newptopapy; rupahdgb gps;is tsu;g;Gg; gzpia njhlu cjTfpd;wJ.
gjpd;k Kd; gUtj;jpdhpd; (9
tsHr;rpg; gbepiyfs;
T| kV∫Ô su
rpy tplaq;fspy; ngw;Nwhhpy; jq;fpAk; rpy tplaq;fspy; jd;dhSikAld; Rje;jpu khfTk; thOk; ,g;gUtj;jpdH jk; gUtkhw;wk; Fwpj;j njsptw;w gUtf; Foe;ijfs; vd;Nw $wNtz;Lk;. mtH fNs mtHfSf;F me;epakhd Ntis- apy; ngw;NwhH jk;ik ,d;dKk; Foe;ij- fshf elhj;Jtjdhy; rypg;Gw;W rpd- kiltjid gutyhf fhzKbAk;. gy rkaq;fspy; mtHfspd; gpbthjk; thf;F thjk; Kd;Nfhgk; ngw;NwhHfisAk; mjpu;r;rpA+l;b> rpd%l;b> NtjidAk; Mj;jpuKk; nfhs;sitj;J td;Kiwah- suhf;f Kay;tJKz;L. MapDk; rhpahd mZFKiwfs; gw;wpa njsptpid ngw;- NwhH nfhz;buhtpby; tpisTfspd;
tpghPjq;fs; mjpHr;rpfisAk; Ntjid- fisAk; epue;jukhf cUthf;f NehpLk; vd;gjidg; ngw;NwhH Ghpe;jpUf;f Ntz;Lk;.
gps;isfs; Fwpj;j rthyhd nghWg;Gf;- fisr; rhJhpakhf ifahsf; fw;Wf; nfhs;tPu;fNsahdhy;; cq;fs; gps;isf- is ePq;fs; rhjid gilf;Fk; rhJhpaH fshf epr;rak; tsHf;f KbAk; vd;gJ cWjp. Kjypy; me;j ek;gpf;if ngw;- NwhUf;Fs; fhj;jpukhf Mzpj;jukhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
cq;fs; FLk;gj;jpd; ‘tPl;L tpjpKiwfs;’- House rules: tPL vd;why; Nfhtpy; Nghd;wpUf;f Ntz;Lk;. NfhtpYf;Fs; nrd;why; MW- jYk; kd mikjpAk; fpilg;gJ Nghy; tPL FLk;gj;jpYs;s xt;nthUtUf;Fk; MWjiy mspf;Fk; ,y;ykhfj; jpfo Ntz;Lk;. nghpNahUs; kl;Lkd;wp rpwp- NahUs;Sk; ,j;jifa vjpu;ghu;g;G ,ay;
c∫Ô^ kÚ\VTM›]uoÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| k ÿÔV^· x>_ xÁ≈ T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁÔ ∂§ÕmÿÔV^· ÷[o≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^”
Prudential Properties Plus Broker Bus: 416.962.8113 Fax: 416.962.4615, Res: 416 416.502.89 964 59 552 Parliament Street, Toronto, ON, M4
ghfNt ,
ngupatu;f xUtif jUtJNgh ghlrhiy kdg;ghuq gy ngw;N
ghlrhiya wpw;F fl;L bw;F te tFj;J f NghL nt rpwhHfs;.
tpjpKiwf
khdit. goj;jpy; C Vw;Gila mtrpak;.
tpjpKiwf dkhfj;jh tpjpKiwf Jf; fil ahdhy; N thfKk; N ,J fhu kl;Lkd;wp
rpy tPLf gps;isfs ehk; Rj;j tPl;Lr; Rj gps;isfi fhj ngw;N
NtW rpy rhg;ghL n

;k Kd; gUtj;jpdhpd; (9-12)
tsHr;rpg; gbepiyfs;
| kV∫Ô suÔ
uoÔu√ ®ÀkÁÔBVTM T| kV∫zkÿ>TM ∂§Õm
T| kV∫z√k ̇Ôπ[ ƒKÁÔÔ^ √u§ ≈ ®∫Ô”¶[ ÿ>V¶ ̇AÿÔV^”∫Ô^
perties Plus Brokerage s: 416.962.8113 2.4615, Res: 416 416.502.8939 964 5955 reet, Toronto, ON, M4x 1P6
jha;tPL • khu;r; 2009
jq;fpAk; ikAld; tj;jpdH ;w gUtf; k;. mtH Ntis- Foe;ij- w;W rpd- Ak;. gy k; thf;F HfisAk; jidAk; ;Kiwah- k; rhpahd d ngw;- sTfspd;
Ntjid- NehpLk; Ntz;Lk;.
ghWg;Gf;- ; fw;Wf; gps;isf- ; rhJhpaH k; vd;gJ f ngw;- pj;jukhf
; ‘tPl;L se rules:
hd;wpUf;f hy; MW- J Nghy; tUf;Fk; j; jpfo d;wp rpwp- ;g;G ,ay;
ghfNt ,Ug;gJz;L.
ngupatu;fSf;F tho;f;ifg; Nghuhl;lk; xUtif mOj;jj;ij csg;gOitj; jUtJNghy; rpWtu;fSf;Fk; mtu;fspd; ghlrhiy fy;tpg;gOtpdhy; ,j;jifa kdg;ghuq;fs; cUthtJz;L vd;gJ gy ngw;NwhUf;F njuptjpy;iy.
ghlrhiyapy; xOf;ftpjpKiwfs; gytw;- wpw;F fl;Lg;gl;L nraw;gl;L tpl;L tPl;- bw;F te;jhy; tPl;bYk; tpjpKiwfs; tFj;J fl;Lg;gLj;Jk; ngw;Nwhiu rypg; NghL ntWj;Jr; rpdj;Jf; nfhs;fpd;wdH rpwhHfs;.
tpjpKiwfs; newpg;gLj;jYf;F mtrpa-
khdit. MdhYk; mtw;iw thiog;- goj;jpy; Crp Vw;WtJ Nghy; nkd;ikahf Vw;Gila tifapy; mwpKfg;gLj;JtJ mtrpak;.
tpjpKiwfs; vitANk Muk;gj;jpy; fb- dkhfj;jhd; ,Uf;Fk;. Mdhy;> rhpahd tpjpKiwfis rupahd topfspy; tFj;- Jf; filg;gpbf;f fw;Wf; nfhz;NlhNk ahdhy; Neuk; Nrkpf;fg;gLtNjhL epH- thfKk; NeHj;jpahf rpwg;ghf ,Uf;Fk;. ,J fhupahyaq;fSf;Fk; ehl;Lf;Fk; kl;Lkd;wp tPl;bw;Fk; nghUe;Jk;.
rpy tPLfspy; “vg;gb Ntz;LkhdhYk; gps;isfs; Fg;igNghl;Ltpl;L Nghfl;Lk;. ehk; Rj;jg;gLj;jp tplyhk;” vd vz;zp tPl;Lr; Rj;jk; Fwpj;j tpjpKiwfis jk; gps;isfisf; filg;gpbf;f Cf;Ftpf;- fhj ngw;Nwhu; vk;kpy; gyH cs;sdH.
NtW rpy tPLfspy; “tuNtw;giwapy; rhg;ghL nfhz;Lte;J rhg;gplf; $lhJ.
rhg;ghl;L Nkirapy; ,Ue;J nfhl;lhky; rhg;gpl Ntz;Lk;” vd fz;bg;NghL gps;isfSf;F tpjpKiw tFj;J mjpy; fz;bg;ghf ,Uf;Fk; gy ngw;Nwhu; jhq;fs; kl;Lk; njhiyf;fhl;rp ghHj;j tz;zk;; tuNtw;giwapypUe;J rhg;gpLk; NghJ “ePq;fs; kl;Lk; mg;gb rhg;gpLfpwPu; fNs> Vd; ehd; mq;F ,Ue;J rhg;gplf; $lhJ?’ vd gps;isfs; thjpLtjidf; fhzyhk;. ,t;thwhd epahaq;fisr; rpWtu;fs; Nfl;ifapy; gjpy; nrhy;y Kbahky; rpy ngw;Nwhu; jkJ mjpfhu gyj;ij mj;jifa nghOJfspy; gps;isfs; kPJ gpuNahfpg;gjidAk; rpy tPLfspy; fhz;fpd;Nwhk;.
Foe;ij tsu;g;gpy; mjpfhu Nghf;F ,Ug;gijtpl Gupe;Jzu;Tldhd el;GKiw topelj;jNy ntw;wpiaj;jUk;. rpWtu;- fNsahdhYk; ePjp epahak; Fwpj;j vjpu; ghu;g;G mtu;fSf;Fs;Sk; cs;sjidg; gyrkaq;fspy; ngupatu;fs; czu kwe;J tpLfpd;wdu;.
tPl;L tpjpKiwfs; tPl;bYs;s vy;Nyh- Uf;Fk; mwpKfg;gLj;jg;gl;ljhf nghJthf nghpNahH Kjy; rpwpNahH tiu mid- tuhYk; filg;gpbg;gjhf ,Ug;gJ kpf kpf mtrpakhFk;.
tPl;L tpjpKiwfs; tPl;il kl;Lkd;wp FLk;gj;jpdiuAk; NeHj;jpahfr; nray;g; gl cjTgitahjyhy; epr;rak; vy;yh tPLfspYk; ,j;jifa tpjpKiwfs; ,Ug;gJ mtrpakhFk;.
tPl;L tpjpKiwfshtd fhyj;jpw;F fhyk; khw;wg;gl Ntz;Lk;. xU Foe;ij 5 tajhf ,Uf;Fk; NghjpUe;j tpjp- Kiwfs; 9 tajhf ,Uf;Fk; NghJ taJf;Nfw;g khw;wg;gl Ntz;Lk;. tsHe; JtUk; rpWtHfspd; gf;Ftj;jpw;Nfw;g gfpug;gLk; nghWg;Gf;fs; ghprPypf;fg;gl;L khw;wpaikf;fg;gl Ntz;Lk;.
“tPl;L epHthfk; mgg;bnad;d nghpa tplakh?” vd ePq;fs; Nfl;fyhk;. rpyH vg;nghOJ Nfl;lhYk; “Neukpy;iy” vd;gijg; ghHj;jpUg;gPHfs;. rpyH Vid- Nahiutpl gd;klq;F Ntiyfisr; nrt;tNd jpl;lkpl;Lr; nra;tijg; ghHj;jpUg;gPHfs;. ,t;tpU gFjpapdUf;- Fk; 24 kzp NeuNk xU ehspy; fpilf; fpd;wJ. vdpDk; Neuj;ij rhptu epHtfpf;f njhpe;jtuhy; Neuj;ij rpf;fdg;gLj;jp
Alfred Soosaipillai
Broker
rpttjdp gpughfud;
54k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 53
jha;tPL • khu;r; 2009
sÚD∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo
xΩÕ>kÁ ́ o\_ÂV‚¶k ̇ o√V_ kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶V ®Dt¶D ®fiE Wu ̨[≈TM. ∂]_ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔV ÿƒFBV]Ú›>_ ®[√m. ÿÂÚ∫ ̨B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm ∞u√‚¶∏[ kÚD QVoTMV>BD BVÚ¬zD c>kVm. gÁÔBV ∞>Vkm Â_È WÆkTM›]_ Ô‚¶VBD g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák ∂Õ> xÔk ̇ ÂVTMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD
Life
R
ESP
R
R
SP
N
on
M
edical
Crit
759 Warden A
Guna I
Sellia 416.37

∏oBV ∂_ÈV_ s]kƒo\V.... AÈDÿ√B ̇Õo>VD
kVw°D √w ̨¬ÿÔVıo¶VD. ÷ÚÕmD EÈ ∏[TMÁ¶°Ô^ _ Œ[Æ>V[ ¿ı¶ÔVÈ √VmÔV©√VTM g•‚ÔV©AÆ] B c≈°ÔπoÈV ∂_Èm Â\m z|D√›]oÈV ŒÚ ÷w©A Ú¬zD c>kVm. gÁÔBV_ BV ́Vkm ŒÚ xÔkÁ ́ ∂b ̨ g•‚ ÔV©AÆ] ÿƒFm Ák•∫Ô^. ¿∫Ô^ ÿ>ˆ° ÿƒF•D TMVÔ ÷ÚÕ>V_ ®TM¬zD \ ̨μflE>V[.
SP
R
R
SP
N
on
M
edical
Critical
Illness
Guna Insurance Selliah Broker
416.371.7776
759 Warden Ave., Toronto, Ontario, M1L 4B5, Tel: 416.759.5453 ext: 401 Fax: 416.759.6220, E-mail: guna@lilandinsurance.com
- 53 -

Page 54
- 54 -
epiwa tplaq;fisr; rhjpf;f Kbfpd;wJ. Neuj;ij epu;tfpf;fj; njupahjtUf;Nfh 24 kzpNeuk; kl;Lky;y vt;tsT Neuj; ijf; nfhLj;jhYk; Neuk; xUNghJNk ,Uf;fg; Nghtjpy;iy.
xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; nghWg;G gfpHTfs; rhptu ,Ue;jhy; mj;jifa FLk;gq;f- spd; nrayhw;wy; (Productivity) mjpfkhf ntspg;gLk;. mj;jifa FLk;gq;fspy; thOk; rpwhHfs; ehis xU KOikahd r%f kdpjdhf tsHe;J tUk;NghJ r%fj;jpw;F gad;jUk; tifapy; jd;dhw;- wiy ngUf;fp gad;jUfpd;whu;fs;.
tPl;L tpjpKiwfspYk; gioad fopjYk; Gjpad GFjYk; Ngzg;gLjy; mtrpakhFk;.
(Preteens) gjpd;k Kd; gUtj;jpdHfs; xOq;F tpjpfspisf; filg;gpbj;jypy; mjd; tpisTfs; fhuz fhupaq;fs; vdg; gyNehf;Ffspy; Muha Kw;gLfpd;- wdH. vjw;nfLj;jhYk; ‘Vd;?’ vd;W Nfl;Fk; ,tHfis “mJ mg;gpbj;jhd;. nra; vd;why; nra;!” vd mjl;b mlf;Fk; gy ngw;NwhHfis vk;kpilNa fhz;fpd;- Nwhk;. ,J jtW! ,d;Dk; mtjhdpj;jhy; mj;NjhL me;j thjk; mtu;fs; kj;jpapy; epd;W tpLtjpy;iy. “Vd; vd;W nrhy;Yq;- Nfhtd;” vd;Wk; “Vd; vd;W nrhy;yhl;by; ehd; nra;a khl;ld;” vd;Wk; “vd;dhy; KbahJ” vd;Wk; ky;Yf;fl;b epw;Fk; ,tHfis mbf;f mwpa tpUk;Gk; MHtj;ij> mwptpd; tsu;r;rpapid ntspg;gLj;Jfpd;wd. mwp- Tj;Njlypd; mwpFwpfs; mit. mtw;iw mlf;fp eRf;FtJ rhpay;y. rpy Nfs;tp fs; ngupNahu;fshfpa vkf;F Kl;lhsj; jdkhfg; glyhk;. Mdhy; tsu;e;J tUk; rpWtu;fSf;F Gjpa cyfj;jpidf; fw;Wf; nfhs;Sk; mwptpay; NjlNy mit ahFk;. Kl;lhs;j;jdkhd Nfs;tp vd cyfpy; vJTNk fpilahJ. mwpAk; tiu mwpahikfs; ,Uf;fNt nra;Ak;. mtu;fspd; mwpahikfis mtu;fs; ntspg;gLj;Jfpd;wNghJ mtw;iw mfw;wp mwpT+l;lNtz;baJ ngw;Nwhupd; fldhFk;.
rpy rkaq;fspy; ,e;j tajpdu; jk; taJf;F xt;thj fhuzk; nrhy;y Kbahj tplaq;fisj; JUtpj; JUtp Muha;tu;. QhgfkpUf;fl;Lk; mtu;fs; gjpd;k taij ntFtpiutpy; njhlg; Nghfpd;wtu;fs;. mLj;J jk; tho;tpy; vd;d elf;Fk; vd mtu;fs; mwpa Kay;- tJ ,ay;ghdnthd;Nw. ,J ghypay; rk;ge;jg;gl;l tplaq;fSf;Fk; nghUe;Jk;. mjid mtu;fs; taJf;Fupa Kiwapy; kl;Lg;gLj;jg;gl;l jfty;fSld; tpsf;F tJ ngw;Nwhupd; fld;. rpyNtisfspy; mtHfspd; taJf;F rw;Wk; nghUe;jhj- itahapd; mJ mtu;fSf;F me;j tajpy; Njitaw;wit vd;gij gz;ghf nrhy;yp Ghpa itf;fyhk;. XusTf;F vspikg;gLj;jp mtu;fspd; tpdhf;fSf;F mtu;fs; taJf;F mwpe;jpUf;fNtz;ba tplaq;fSld; gjpyspg;gNj ey;yJ.
ngw;Nwhuplk; Nfl;Lf; fpilf;fhj gjpy;;fis ntsp cyfplk; Nfl;lwpAk; MtNyhL Foe;ij vLj;Jr; nry;ifapy; tpguPj khd tpisTfs; cUthf NeupLk;vd;gij
ngw;Nwhu; yf;$ba xJf;fpr; n
,e;j taj rpahf Nfs ,J ngw;N igAk; ju cjhrPdk; rpWtHfs; nahopa m
,e;j taj is tpUk ghy; ehl;l rpAldhd fis new rthyhd ahFk;. vd Ntz;Lk;.
cjhuzk f;F %iy Nghfpd;whd fhz;fpd;N Ngrpg; Ngr xOq;FgLj mtutH Jg;guthf tPl;by; , Ntz;Lk;. rhg;ghl;Lf cilfis tJ Nghd nghWg;Ngh rpwe;j gU
tpjpKiwf gpbg;gij ,Ue;Njah filg;gpbg rpwhUs;S Ntz;Lk;.
MNuhf;fpa rKjhaey

jha;tPL • khu;r; 2009 ; gUtj;...
q;fNshL s; rpWt- ;ikia> mwptpd; ;wd. mwp- mtw;iw Nfs;tp Kl;lhsj; ;e;J tUk; f; fw;Wf; mit s;tp vd mwpAk; nra;Ak;. mtu;fs; w mfw;wp fldhFk;.
pdu; jk; nrhy;y pj; JUtp mtu;fs; ; njhlg; tho;tpy; pa Kay;- ghypay; ghUe;Jk;. Kiwapy; ; tpsf;F isfspy; hUe;jhj- me;j gz;ghf XusTf;F hf;fSf;F Ntz;ba
;yJ.
gjpy;;fis tNyhL ; tpguPj k;vd;gij
ngw;Nwhu; mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. nrhy;
midj;J tplak; rhHe;j tpjpKiwfSk; yf;$ba tplaq;fshapd; Nghjpa Neuk;
,t;taJ rpwhUs; njspthf ,t;tajp- xJf;fpr; nrhy;ypg;Ghpa itg;gNj ey;yJ.
NyNa gjpa itf;fg;gl Ntz;Lk;.
,e;j tajpdhplkpUe;J mauhky; njhlHr;-
gLf;iff;F thuehl;fspy; 10 kzpf;Fs; rpahf Nfs;tpfs; te;jtz;zNk ,Uf;Fk;.
Nghf Ntz;Lk; vDk; tpjpKiwia ,J ngw;NwhUf;F maHr;rpiaAk; rypg;
gps;isfsplk; ehk; $Wk;NghJ “ePq;fs; igAk; juf;$Lk;. mjdhy; ehk; mtw;iw
kl;Lk; Kopr;r;rpUe;J glk; ghHf;fpwPHfs;. cjhrPdk; nra;a vz;zyhk;. ,jdhy;
Vd; ehd; ghHf;ff;$lhJ?” vdr; rpZq;Fk; rpWtHfs; NkYk; rpd%l;lg;gLtNu-
gps;isaplk; ‘Vd;?’ vd;gjw;fhd tpsf;- nahopa mtw;iw tpl;LtpLtjpy;iy.
fj;ij rhpahf nrhy;yp Gupaitj;J Vw;f itf;f Ntz;Lk;. ngupatu;fSk; ,e;j tajpdH nghJthfNt tpjpKiwf
rpwpatu;fSk; filg;gpbf;f Ntz;ba tpjp is tpUk;Gtjpy;iy. khwhf Rje;jpuj;jpd;
Kiwfs; rpy rpy tplaq;fspy; NtW ghy; ehl;lKw;W ,Ug;gH. vdpDk; gapw;r;
gLfpd;wd vd;gij rpWtu;fs; GupAk; rpAldhd newpKiwg; Gfl;ly;fs; mtH
tifapy; Gupa itf;f Ntz;Lk;. nghp- fis newpg;gLj;jp tsHf;f cjTk;. ,J
NahUf;Fs;s flikfs; vd;gd rpWtH- rthyhd gzpahapDk; gad;jUk; gzp-
fSf;fpy;iy. ngupatu;fs; NtW rpwpa- ahFk;. vdNt rpuj;ijAld; gapw;Wtpf;f
tu;fs; NtW. ,j;jifa NtWghLfis Ntz;Lk;.
Foe;ijfSk; Ghpe;J tsu Ntz;Lk;. vdpd; ‘ePq;fs; nrhy;tJ ePjpay;y (It’s cjhuzkhf “cilfis fow;wp %iy
not fair)’ vd;w thjk; mtHfSs; vo- f;F %iy tl;l tl;lkhf Nghl;Ltpl;L
khl;lhJ. thu ,Wjp ehl;fspy; Ntz;L Nghfpd;whd;” vd rypf;fpd;w jha;khiuf;
khdhy; mtu;fs; rw;W jhkjkhf fhz;fpd;Nwhk;. ,g;gbahf rypg;NghL
gLf;fyhk; vd rpy tpl;Lf;nfhLg;Gf;- Ngrpg; NgrpNa jhNk tPl;ilj; jdpahf
fisAk; nra;a Ntz;Lk;. xOq;FgLj;Jk; jha;khNu vk;kpy; mjpfk;. mtutH Nghl;l Fg;igia mtutNu
FLk;g tpjpKiwfs; xt;nthU FLk;gj;- Jg;guthf;f Ntz;Lk; vd;w tpjpKiw
jpdJk; tho;T Kiwfl;Nfw;gTk; rpwhhpd; tPl;by; ,ad;wtiu filg;gpbf;fg;gl
kdg;gf;Ftk; Nfhgk; nfhs;Sk; Fzk;> Ntz;Lk;. jhk; Fbj;j Ftisia rhg;gpl;l
vd;gtw;Wf;Nfw;gTk; khWgLfpd;wd. rpy rhg;ghl;Lf; Nfhg;igia jhNk fOTtJ>
rpwhHfSf;F tpjpKiwfisf; filg;gpbf;f cilfis fow;wpj; Njha;f;fg; NghL-
gapw;Wtpf;f ePz;l fhyk; vLf;fpd;wJ. tJ Nghd;w rpd;dr; rpd;d tplaq;fis
rpyu; mjd; ew;gaid Gupe;J nfhz;L nghWg;NghL nra;ag; gof;Ftjw;F ,J
mtw;iw mEgtpf;Fk; Nehf;fpy; tpUg; rpwe;j gUtkhFk;.
NghL Vw;Wf; filg;gpbf;fpd;wdu;. FLk;g #o;epiyfSk; ,tw;wpw;F xU Kf;fpa tpjpKiwfis tFj;j gpd; mij filg;-
fhuzpahfj; jpfo;fpd;wJ vd;gjidAk; gpbg;gij cWjpg;gLj;Jtjpy; fz;bg;ghf
kWf;f KbahJ. ,Ue;NjahfNtz;Lk;. tpjpKiwfisf; filg;gpbg;gjd; Kf;fpaj;JtkhdJ ve;jr;
mLj;jkhj jha;tPl;by; ,t tpilak; rpwhUs;Sk; ed;F typAWj;jg;gl
gw;wp rw;W tpypthfg; ghu;g;Nghk;. Ntz;Lk;.
vathani@thaiveedu.com
MNuhf;fpak;> Rj;jk;> ghJfhg;G> r%feyd;> rKjhaeyd;> mLj;jtu;eyd; vd;Dk;

Page 55
jha;tPL • khu;r; 2009

- 55 -

Page 56
- 56 -
el;G epue;jukh?
“cLf;if apoe;jtd; ifNghy thq;Nf apLf;fz; fistjhk; el;G”
cLj;jpapUf;Fk; Mil Fiye;jtdJ if> mtd; kdf; Fwpg;gpd;wpj; jhNd tpiue;J nrd;W khdj;ijf; fhg;gJ Nghy ez;gDf;F xU ,Lf;fz; - Jd;gk; - Vw;gLk; NghJ clNd nrd;W cjTtNj el;gh Fk; vd;fpwJ Fws;.
ez;gDf;F tUk; Mgj;ij Kd;$l;bNa mwpe;J mtDf;F vr;rhpf;if nra;tJ cz;ikahd el;ghFk;. cjhuzj;Jf;F ez;gid vjphpfs; jhf;f jpl;lk; NghLtij czh;e;jhy; mt;tplj;jpy; ,Ue;J mtid tpyfpr; nry;yr; nra;tJ cz;ikahd el;ghFk;. ,e;j eltbf;if tpiuthf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gij Fws; xU rk;gtk; %yk; Rl;bf;fhl;LfpwJ. ez;gdpd; khdj;ijf; fhf;Fk; nrayhf mJ ,Uf;fNtz;Lk;.
el;igg;gw;wp gy Fws;fSz;L. el;Gfs; gytpjk;. el;Gnfhs;Sk; NghJ mjw;Fhpa- tiu ed;F Muha;e;J el;Gnfhs;Sjy; Ntz;Lk;. Raeyj;Jld; ez;gdhf goFk; xUtdpd; kdij mwpe;J nfhs;tJ xU tdpd; jpwikf;F vLj;Jf;fhl;L. ,j;j- ifa FzKs;s xUtd; ez;gdhfg; gofp fhl;bf;nfhLf;Fk; JNuhfj; jdj;ij- tpl Neubahf tpNuhjpahf goFgtd; vt;tsNth Nky;. ghk;Gf;F ghy; Cw;wp tsh;j;jhYk; mJ xU ehs; nfhj;jj;- jhd; tUk;. xUtNdhL gy fhyk; el;G nfhz;l gpd;dh; rpy mw;g fhuzj;Jf;fhf el;ig Kwpg;gJ ehfhPfkhfhJ. mtdJ Fzk;> nra;iffs;> Mfpatw;iw ed;F Muhahky; jtwhf el;G nfhz;lhy; mijg; Nghy NfL jUtJ NtW xd;W- kpy;iy. el;gpw;F ,dk;> rhjp> kjk;> nkhop vd;w vy;iyf; NfhL fpilahJ. ntt;NtW Njrj;jpy; tho;gth;fs; Ngdh ez;gh;fshf ,Ue;J gy fhyk; el;ig ngUf;fpath;fs; cz;L. Raeyj;jpw;fhf xUtDld; Vw;gLj;Jk; el;ghdJ ntF- fhyk; ePbf;fhJ. jdJ fhhpak; Kbe;j- Tld; me;j el;ig gbg;gbahf kwe;J tpLthh;fs;;.
jd;tpNuhjpf;F tpNuhjp jhd; ez;gd; vd;ghh;fs;. cjhuzj;Jf;F ,jid ehk; cyf murpaypy; fhzf;$bajhf- tpUf;fpwJ. ghf;fp];jhd; ,e;jpahTld; tpNuhjpj;jNghJ mjd; ez;gdhf rPdh nraw;gl;lJ> fhuzk; rPdh> jPngj; tplaj;- jpy; ,e;jpahTld; gifj;Jf; nfhz;lNj. ,t;thNw uh[Pt; fhe;jpapd; kuzj;jpd; gpd;dh; gplupapy; mbnfhLj;J jpUg;gp mDg;gpaij tpiutpy; kwe;jJ ntF Mr;rhpaNk. ,e;jpahTf;Fk; ,yq;iff;Fk; gifth;fs; tUkhdk; Fiwe;j FLk;gj;jpy; gpwe;j td;. mth;fsJ el;igf; fz;L kw;iwa khzth;fs; tpae;jdh;. nghwhikg;gl;l- dh;. rhjhuhzf; FLk;gj;jpy; gpwe;j khztd; mofhd Njhw;wKk;; fy;tpapy; nfl;bj;jdKk; cs;std;. ey;y Fzk; gilj;jtd;. vtUf;Fk; ve;j rkaj;jpYk; cjtp nra;a jaq;fkhl;lhd;. gzk; gilj;j khztDf;F gbg;gpy; cjtp nra;J ghPl;irapy; rpj;jpaila cjtpfs; nra;jtd;. mtDf;F njhpahj fzf;F- fisr; nrhy;ypf; nfhLj;jtd;. mjdhy; tsh;e;jJ mth;fsJ el;G. mNj fy;Yh hpapy; gbj;jhs; trjp gilj;jtdpd; khkd; kfs;. mts; jd; khkd; kfdpd; ez;gd; Nky; fhjy; nfhz;lhs;. ,J trjp Fiwe;j khztDf;Fj; njhpahJ. ,jid mwpe;j trjp gilj;j khztd; kdjpy; xU tpj rydk; Vwgl;L> jdf;Fhpats;
Nky; jd; ez;gDf;F vg;gb fhjy; Vw;gl Kbak; vd ez;gd; Nky; re;Njfg;gl;lhd;. Mdhy; jdJ re;Njfj;ijAk; Nfhgj;ij- Ak; mtd; ntspf;fhl;bf; nfhs;stpy;iy. xU rkak; flypy; ePuhlr; nrd;w NghJ Ropapy; mfg;gl;L capUf;fhf Nghuhb gzk; gilj;j khztd; jj;jspj;jNghJ mtDf;F ifnfhLj;J fhg;ghw;wpdhd; mtdJ ez;gd;. me;j rk;gtk; mtid khw;wptpl;lJ. gpd;dh; jd; ez;gdplk; jd; re;Njfj;ij kdk;tpl;L nrhd;dhd;. jdf;F vt;tpjj;jpYk; jd; ez;gdpd; khkd;kfs;Nky; fhjy; ,y;iy vd;gij
Ak; rNfhjhp Nghy mtSld; gofpa- jhfTk; mtd; nrhd;d NghJ mth;fs; el;G NkYk; gyk; ngw;wJ.
re;Njfk; el;Gf;F vjphp. Nghl;b nghwh- ikfSk;; el;Gf;F gq;fk; Vw;glyhk;. cz;ikahd epue;jukhd el;gpy; ,it- fspd; ghjpg;Gf;F ,lkpy;iy. xU mYt yfj;jpy; ntFfhyk; ezgh;fshf gofp- ath;fs; gjtp cah;Tf;F Nghl;b tUk; NghJ el;G XusTf;F ghjpg;gilfpwJ. “nfhz;Lte;jhYk; nfhz;L tuhtpl;lh- Yk; jha;> nfhz;Lte;jhy; rNfhjhp> caph; fhg;ghd; Njhod;> nfhiyAk; nra;ths; gj;jpdp..” vd;w trdk; Jhf;Fj; Jhf;fp glj;jpy; tUfpwJ. el;ig cah; ,lj;jpy; itj;J nfsutpf;fpwJ ,t; trdk;. ez;gDf;F elf;fg; NghFk; ghjpg;Gfis czh;e;J mtUf;F Kw;- $l;bNa MNyhrid toq;Fk;; MNyhr- fuhf ,aq;FtJ cz;ikahd el;Gf;F mwpFwp. ,Ukdq;fSk; xj;jth;fs; rpe;jpg;gpYk; nray;ghl;bypYk; xw;Wik- iaf; fhzyhk;.
mth; vdJ ePz;l fhy ez;gh;> mth; vdJ MUaph; ez;gh;> mth; vdf;F njhpe;jth;> mth; vdf;F neUf;fkhdth;> mtiu mbf;fb re;jpj;J gofpapUf;fpNwd;> mth; vdJ ez;ghpd; ez;gh;. ,g;gb gy Nfhzq;fspy; el;ig tifg;gLj;jp NgR- tJz;L. mjpy; ,Ue;J vt;tsTf;F el;G ,th;fspilNa jPtpukhdJ vd;gijf; fzpf;f KbAk;. murpaypy; ,d;iwa ez;gd; ehisa vjphp vd;gJ re;jh;g;g- thjk; epiwe;j jw;fhypf el;G.
pon@thaiveedu

Page 57
jha;tPL • khu;r; 2009

- 57 -

Page 58
- 58 -
tre;j fhyKk; Njhl;lj;Jg;gu
FspHfhyk; jzpe;J tre;jfhyk; tUk; Neuj;jpy; ehk; tPl;bDs; mile;J ,Ug;- gJ> tre;j fhyj;ij mDgtpf;f Kbahj epiy Vw;gLk;. MfNt ,e;j ey;y fhy epiy khWk; Neuj;jpy; ehk; ntspapy; nrd;W Njhl;lj;ij tre;j fhyj;jpw;Fj; jahH nra;ayhk;.
ePq;fs; Njhl;lj;jpy; Ntiy njhlq;F Kd;G> Njhl;lj;jpw;Fj; Njitahd fUtp fis vLj;J> Jg;guT nra;J> Njhl;l Ntiy njhlq;Ftjw;F cq;fisj; jahHg;gLj;jpf; nfhs;syhk;. mj;Jld; Njhl;lj;jpw;Fj; Njitahd nghUl;fis Ak; thq;fp itg;gJ ey;yJ. ehk; Njhl;lj;jpy; ntspapy; ele;J ghHf;Fk; NghJ Njitaw;w nghUl;fisf; fz;lhy; vLj;J mtw;iwj; Njhl;lj;ij tpl;L mfw;wptplTk;. gpd;G Njhl;lj;jpy; FspH fhyj;jpy; gOjile;j kuq;fs;> kz;tif- fs;> jhtuq;fs; vd;gtw;iw mfw;wpj; Jg;guT nra;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; kuk; nrbfspy; nrj;j ,iyfis mfw;wp> gOjile;j kuf;fpisfis ntl;b vwp- tjd; %yk; Neuj;JlNdNa nrbfs; g+g;gjw;Fk;> fha;g;gjw;Fk; cjtpahf ,Uf;Fk;. gpd;G Fg;igfisf; $l;b kz;iz kpUJthf;Fjy; Ntz;Lk;.
ehk; kd;iz kpUJthf;Ftjd; %yk; mJ ePiuAk; Ngh\hf;Fs;s nghUl;fis- Ak; NtUf;Fr; nrd;wila cjtpahf ,Uf;Fk;.
$l;bj; Jg;guT nra;j gpd;G> Gy;Y ntl;Lk; ,ae;jpuj;ij Mff; $ba cauj;jpw;F khw;wp> Gy;iy ntl;Ltjd; %yk;> Gy;iyg; gOjhf;fhky; ntl;btpl KbAk;. Gw;fs; VjhtJ ,lj;jpy; mope;J Ngha; ,Ue;jhy; mt;tplj;jpy; cs;s
Law Office T. JEGATHEESAN (Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
cq;fs; rl;lg; gpur;rpid vJthfpYk; jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; MNyhridfSf;Fk; jp. rl;l n[fjPrd;
eltbf;iffSf;Fk; njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
(Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
Off:
416 • 266 • 6154 Res: 416 • 449 • 0358 Fax: 416 • 266 • 4677
2620 Eglinton Ave., East # 201 Scarborough. ON M1K 2S3
kz;izg; gjg;gLj;jpa gpd;G Gy; tpij- fisg; Nghl;L kPz;Lk; kz;iz gjg;- gLj;jyhk;.
mLj;jjhf Rose nrbfs;> kw;iwa kuf; fpisfspy; VjhtJ gOjile;J ,Ue;jhy;
mtw;iw ntl;bNah> Jg;guT nra;t jhy; nrbfs; MNuhf;fpakhf kPz;Lk; tsHtjw;F cjTk;. rpyNtisfspy; ehk; kuq;fisg; gpLq;fp NtW ,lq;fspy; eL tjw;F tpUk;gyhk;. mg;gbahapd; tre;j fhyNk mjw;Fr; rpwe;j NeukhFk;. kuj;ijg; gpLq;fp eLk; NghJ NtHfs; gOjhfhkYk;> kuj;j Ff; fhuz kuq;fs; Rw;wp tu ghHg;gjw;F Nghd;w N Ak; Fiw
Conve Missis 8 yea inven ATM-
Carole Franch sale in and Oa Offer chees health urban

;j fhyKk; Njhl;lj;Jg;guTk;
w Office HEESAN
k; q;fs;. d;
# 201 h. ON K 2S3
jha;tPL • khu;r; 2009
y; tpij- z gjg;-
wa kuf; ,Ue;jhy;
nra;t kPz;Lk; spy; ehk; ;fspy; eL pd; tre;j eukhFk;. NtHfs; tj;jpUj;-
jy; Ntz;Lk;. gpd;G kuj;ij NtW ,lj;jpy; Gijf;Fk; NghJ Top Soil ghtpg; gJld; MulchIAk; Nghl;L tpLtjhy; fisfs; (Weeds) Kisg;gijAk; jz;zPH tpLk; Neuj;ijAk; Fiwf;f KbAk;. Mdhy; Mulch, kuj;jpd; mbg;gFjpiaj;
njhlhky; ,Ug;gJ ey;yJ. ,y;yhtp- by;> kuj;jpw;F Fungal infection tUtjw;- Ff; fhuzkhf ,Uf;fyhk;. mj;NjhL kuq;fs; nrbfs; ,Uf;Fk; gFjpiar; Rw;wp tuk;G ntl;b itg;gjhy; mJ ghHg;gjw;F mofhf ,Ug;gJld; fisfs; Nghd;w Njitaw;w nrbfs; tsHtij- Ak; Fiwf;f KbAk;.
tre;j fhyj; njhlf;fj;jpy; Fungicides, insecticides, dormant oils mj;Jld; horti- cultural oils Nghd;wtw;iwj; njspg;gjw;F cfe;j fhykhf ,Uf;Fk;. mj;Jld; VjhtJ Fl;ilfs; my;yJ Fountains ,Ue;jhy; mtw;iwj; Jg;guT nra;tjhy;> Esk;Gfs; Nghd;w g+r;rp tiffs; cU- thfhky; jLf;f cjTk;.
,ijtplf; $Ljyhd kuq;fs;> jhtuq; fs; eLtjhdhy; gardening cataloguesIg; ghHj;Jj; jpl;lk; jPl;ba gpd;G cq;fs; tre;jfhyj; Njhl;lj;ij ,d;Dk; moF gLj;jyhk;.
gpd;G Nfhilfhyj;ij neUq;Fk; NghJ jz;zPH nrbfSf;Ff; $Ljyhf tpl Ntz;b ,Uf;Fk;. nghJthfg; Gw;fSf;F jz;zPH tpl;l gpd;G> shovelI vLj;Jf; fpz;bg;ghHf;Fk; NghJ %d;W my;yJ ehd;F mq;Fyj;jpw;F epyk; nrbfSf;Fj; Njitahd msT nrd;Ws;sjhff; fzf;fplyhk;. mj;NjhL Container plants ,Ue;jhy; Nfhilfhyj;jpy; xt;nthU ehSk; jz;zPH tpl Ntz;Lk;. MfNt tre;j fhyk;> Nfhilf;fhyj;jpy; ehk; tPl;ilr; Rw;wp mofhf itj;jpUf;f Ntd;Lkhdhy; mjw;Fj; Njitahdtw;iwr; nra;J- nfhz;Ljhd; ,Uf;f Ntz;Lk;.
alen@thaiveedu.com
Convenience store in Mississauga for sale- 8 years in business. $140,000 plus inventory. Sales on lottery plus ATM-$10-11k/month.
CaroleTs Café Kitchen. Franchises now available for sale in Toronto, North York and Oakville. Offering the famous Carole’s cheesecake and unique fresh and healthy homemade foods in an urban
Art & framing business for sale in Oakville- Net Operating Income over $80,000/yr. 20 yrs. in business. Sale price $180,000 (includes inventory of Approx. $50,000).
Pharmacy, Variety store and DoctorTs office space with Property for sale in London, ON. Both Buisnesses, vacant furnished Doctor’s office and property. Price $800,000 plus inventory. café atmosphere.
Please call Alan Sivasambu 647-504- 2536
myd; rptrk;G
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 59
jha;tPL • khu;r; 2009

- 59 -

Page 60
- 60 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 61
jha;tPL • khu;r; 2009
kdtsf; fiy - Fz;lypdp Nahff;
vjw;nfy;yhk; epjhdkpog;gJ vd;gjw;F tiuaiw vd;gNj ,y;yhky; Ngha;tpl;lJ. epiyapy;yhj kdpj kdjpw;F fbthsk; NghLtJ ahH? vLj;jjw;nfy;yhk; ‘Tension’ vd;gNj vy;NyhUila thap- ypUe;J te;J tpOk; thHj;ijahf ,Uf; fpd;wJ. epjhdk; vd;gJ epahatpiyj; juhrpy; ,y;yhj nrhy;yhfptpl;lJ. Ntjidr; nra;jpfs; jhafj;jpypUe;J te;J neQ;ir milfpd;wJ. ahUf;fhf mOtJ? vq;Nf jpUk;gpdhYk; MjuTf; Fuy; Nfl;gjhf ve;j mr;rhuKk; ,y;iy. vtiuf; fz;lhYk; vd;d NgRtnjd;W njhpahky; tpf;fpj;J epw;fpd;Nwhk;.
glglg;ghd tho;f;ifNa vkf;F tha;j;J- tpl;lNj vd;Wkz;ilapybj;Jf; nfhz;- bUe;jhy; kuzgak; tuj;njhlq;fptpLk;. njhz;il tis fj;jpf;$j;jhb vd;d gad;. epjhdkpoe;Jtpl;ljhf xU fLik. tha;f;F te;jgb ahiuAk; tirghb ahUf;F yhgk;. tho;tpy; Vw;wNkh ,wf;- fNkh ,Uf;fyhk;. Mdhy;> thapypUe;J tUk; thHj;ijfshy; rpyk;gkhb rpj;jpu- tijg;gLj;Jtjhy; ahUf;F tug;NghfpwJ ,d;gk;.
vj;jidNah f\;lq;fSf;Fk; Jd;gq;f Sf;Fk; kj;jpapYk; rpyH jkJ gfpbfshy; kw;wtHfis kfpo;r;rpf; flypy; Mo;j;J- tijf; fz;bUf;fpd;Nwhk;. rpyH ,Uf;Fk; ,lj;jpy; $l;lkhf kf;fs; ,Ug;ghHfs;. rpyiuf; fz;lhy; Jz;ilf; fhNdhk; Jzpiaf; fhNdhk; fijjhd;. kdpjDf;F kdpjd; Vd; ,e;j NtWghL? Vd; ntWg;- GzHT? ahUf;Fk; Ghpatpy;iy? epidf; fNt Ntjidahf ,Uf;fpd;wJ.
ekJ tho;tpy; tUk; ,d;gk;> Jd;gk;> mikjp> Nghpd;gk; midj;jpw;Fk; kdpj kdNk tpisepykhFk;. kdj;jpd; caHNt kdpjdpd; caHT. mj;jifa kdj;ij mwpa kdk; xd;Wjhd; fUtp. kdj;jpw;Fs; cUthtnjy;yhk; nfl;l vz;zkhf ,Uf;Fkhdhy; mWtil vd;gJ ehrfhu khdjhfTk;> eQ;rhfTk; ,Uf;Fk;.
mopitNa rpe;jpj;J mopitNa %yjd- khf;fpdhy; tpisT vg;gb ,Uf;Fk; vd;- gij vk; tho;tpy; fz;L nfhz;bUg;- gtHfs; ehq;fs;. “cg;igj; jpz;wtd; jz;zPH Fbg;ghd; jg;ig nra;jtd; jz;lid nfhs;thd;” vd;W Rk;khth nrhd;dhHfs;.
vz;zq;fis Muha;tjd; %yk; mwpTf;F (mwptpUe;jhy;) tpopg;G epiy cz;lhf;Fk;. ey;yJ vd;d jPaJ vd;d vd;w czH- thw;wy; cz;lhFk;. tpidg; gjpTfis khw;w ,aYk;. Mirfis xOq;F gLj;jp rPuikg;gjpd; %yk; cly;eyk;> kdtsk;> nghUs;tsk;> caHGfo;> kd epiwT cz;lhFk;. rpdj;ijj; jtpHg;g jhy; tho;tpy; kq;fsKk;> kfpo;r;rpAk; Xq;Fk;. midthplKk; jho;T caHT ghHf;fhJ goFk; kdg;gf;Ftk; tUk;. Kfk; nghypTngw;W gsgsf;Fk;.
ftiyia ,y;yhnjhopg;gjhy; gakpd;ik> kd mikjp> cly; MNuhf;fpak; epiw- thfNt tUk;. ehd; ahH vd;W njspT ngWtjhy; ,sepiy> capH> kdk; Fwpj;J njspthd mwpT tUk;.
“tho;f tsKld;” vd ek;ikAk;> gpw- iuAk; tho;j;Jtjhy; ehKk; eykhf tho;e;J gpwiuAk; tskhfTk; kfpo;r;rp- fukhfTk; thoitf;fyhk;.
kdk; J}a;ikngWtjhy; xOf;fk;> flik nghUsh-
iaAk; f jhu Jiwfisg; ghHj;jhy; $r;rYk; Fog;gKkhf ,Uf;fpwJ. jdpkdpj tho;T
1958k; Mz mr;rkhf ,Uf;fpwJ. ve;j ehl;il vLj;-
Nrth rq;f jhYk; cs;ehl;Lg; gpur;rpid> chpikg;
ag;ghd;> k gpur;rpid gaq;futhjk;> kdpj chpik
fdlh Mf kPwy;fs; vd;W mNfhuj; jhz;ltkhf
nfhz;L ,Uf;fpwJ. ,e;j ey;y rpe;jid Mw;wy;
tpYk; rKjha eyNehf;fk;
filg;gpbj cs;s (FLk;g eyNehf;fkw;w) jiytH- fs;> Md;kPf topepd;W (Nghypr; rhkpahH fsy;y) tho;e;J tUk; ey;NyhHfs; kdpj Fyj;jpd; tho;f;if epiyia efHj;Jk; vjpHfhy cWjp ,d;ikia epidj;Jk; tUe;jpf;nfhz;bUf;fpwhHfs;.
nghUshjhu tsk; ngUfpdhy; mikjp tUk; vd;W ngUk;ghyhNdhHfs; epidf;- fpwhHfs;. ,uhZt MAjq;fs; %yk; mlf;fp xLf;fp mepahak; mopr;rhl;bak; gz;zp mikjp fhf;f KbAk; vd;W rpy murpay; jiytHfs; Kaw;rp nra;fpd;- whHfs;.
,e;j Fog;gkhd cyf epiyapy; Md;kPf tpsf;fKk; mijnahl;ba tho;f;if
cyf r newpAk; jhd; jdp kdpjidAk;> kdpj
‘Yoga For Fyj;ijAk; fhf;fty;yit.kdpj caphpd;
vOjpAs;s kjpg;GzHe;J kdj;jpd; Nkd;ikAzHe;J
fSf;F , kw;NwhUf;F kjpg;gspj;J jd; nraiy msT Kiwf;F cl;gLj;jp thoj;jf;f
nfhhpa> njspTk; gof;fKk; Md;kPf mwpT
E}y; nkh tpsf;fj;jhy; jhd; vl;l KbAk;.
Nahfk; v MwwpT ,Ue;Jk; mwpitg; gad;gLj;jp thohjjhy; jdf;Fk;> gpwUf;Fk; Jd;gj;- ij Njb nfhs;fpwhd; kdpjd;. caphpd; kjpg;igAk;> mwptpd; ngUikiaAk; czHe;J nfhs;fpd;w Md;kPf tho;T xd;Nw kdpjid ey;y kdpjdhf xOf;- fKk;> flikAk; czHe;J tho;gtdhf thor; nra;Ak;. MwhtJ mwptpd; gad;> kdk;> capH> nka; vd;Wk; %d;iwAk; czHtjhFk;. mj;jifa ngWkjpg;Gs;s MwhtJ mwpT tsHr;rp ngw topapy;yhky; mJ GyDdHtpNyNa nrYj;jg;gLfpd;w nghOJ md;G kPwpAk;> Kiw khwpAk; nray;gLfpd;w Ntfk; kdpjDf;F Vw;gLfpd;wJ. ,e;j epiyap- ypUe;J kdpjid kPl;f Ntz;Lkhdhy; kdk;> capH> nka; vd;Dk; %d;W kiw- nghUl;fspd; vLj;Jf;fhl;lhf cs;s kdpjd; jdJ kjpg;ig czu Ntz;Lk;. ,e;j mwpTjhd; gpwUf;F kjpg;gspj;J md;NghLk;> gz;NghLk; tho toptFf;Fk;. ,jw;fhd xNu top kdtsf;fiy Nahfh- Tk;> kdf;fl;Lg;ghLk; kdj;ij tsg;gLj;- Jk; vd;fpwhH mUs;je;ij jj;JtQhdp Ntjhe;jphp kfhp\p. ahH ,e;j Ntjhe;jphp
ekJ tho vt;thW kfhp\p k MNuhf;fpa ,it ,z caphpd; j vy;yhk;ty nfhz;Ls midj;ij njhlq;Ff njspthfp tpsq;fptpl rhjfd; g jd; nra nra;J nf whd;. ‘eh Nfs;tpf;F ntspr;rj;j J}a;ik msTf;F ,e;jg; g cyfj;jpy kf;fSf;F gNj kdt
kfhp\p.
Ntjhe;jphp kfhp\p mtHfs; nrd;idf;F mUfpYs;s $LthQ;Nrhp fpuhkj;jpy; 1911k; Mz;L gpwe;jhH. kpfTk; rhjhuz nerthspf; FLk;gj;jpy; gpwe;j mtUf;F ‘flTs; ahH’> ‘capH vd;why; vd;d?’> ‘tWik Vd; Vw;gLfpwJ?’ vd;w Nfs;tp- fSf;F tpilfhz Ntz;Lk; vd;w cs;s vOr;rp rpW tajpNyNa ,Ue;jJ. Ra Kaw;rpapd; %yNk tho;f;ifiaapy; Kd;NdwpamtH jpahd Kiwapy; rpwe;- jjhd vspaKiwf; Fz;lypdp Nahfj;jp id cUthf;fpg; gpwUf;Fk; fw;gpj;J tuyhdhH. capHr;rf;jpia ghJfhg;gjd; %yk; KjpHr;rp mile;J tNahjpgk; miltij js;spg; NghLtJ vd;gijf;
kdts
Classe
The S

- 61 - kdtsf; fiy
ypdp Nahff; fiy -
kdtsf;
tsHe;J ngUf;fk; p caHT nghUsh- $r;rYk; pj tho;T ;il vLj;- chpikg; chpik ;ltkhf Mw;wy; Nehf;fk; jiytH- ; rhkpahH fs; kdpj efHj;Jk; pidj;Jk;
; mikjp ; epidf;- s; %yk; r;rhl;bak; vd;W rpy nra;fpd;-
; Md;kPf tho;f;if k;> kdpj caphpd; AzHe;J nraiy hoj;jf;f mwpT ;.
ad;gLj;jp ; Jd;gj;- ;. caphpd; kiaAk; tho;T hf xOf;- czHe;J MwhtJ a; vd;Wk; j;jifa tsHr;rp HtpNyNa ;G kPwpAk;> Ntfk; epiyap- ;Lkhdhy; ;W kiw- cs;s Ntz;Lk;. jpg;gspj;J ptFf;Fk;. Nahfh- tsg;gLj;- ;JtQhdp tjhe;jphp
d;idf;F puhkj;jpy; rhjhuz mtUf;F ; vd;d?’> Nfs;tp- ;w cs;s ;jJ. Ra fiaapy; py; rpwe;- Nahfj;jp fw;gpj;J fhg;gjd; Nahjpgk; vd;gijf;
fz;l rpj;jHfspd; newpahd fhafy;g Nahfj;jpidAk; njspTgLj;jp Nghjpj;jhH. mj;Jld; rpwpa taJf; Foe;ijfs; Kjy; tajpy; KjpHe;NjhH tiu midtUk; gapd;W gad; ngwf;$ba rhjhuz Kiwapyhd cly; MNuhf;fpag; gapw;rp- iaAk; fw;gpj;jhH.
1958k; Mz;L ,tH epWtpa cyf rKjha Nrth rq;fk; ,d;W ,e;jpah> mnkhpf;fh> ag;ghd;> kNyrpah> nfhhpah> rpq;fg;g+H> fdlh Mfpa ehLfspy; gy fpisfisf; nfhz;L ,aq;Ffpd;wJ. ,y;yw tho;- tpYk; ag;ghdpa nkhopfspYk; ,e; E}y; nkhopngaHf;fg;gl;Ls;sJ.
Nahfk; vd;why; vd;d? ekJ tho;f;ifia Nahf tho;f;ifahf vt;thW caHj;jpf;nfhs;tJ vd;gij kfhp\p kpf jpwk;gl tpsf;fpAs;shH. MNuhf;fpakhd cly;> mikjpahd kdk; ,it ,z;bd; Jiznfhz;L rhjfd; caphpd; jd;ikia mwpa Kw;gLk; NghJ vy;yhk;ty;y> vy;yhtw;iwAk; jd;dfj;Nj nfhz;Ls;s ,aw;ifapd; ,ufrpaq;fs; midj;ijAk; xt;nthd;whf tpsf;fj; njhlq;FfpwJ. gwe;J te;jjd; Nehf;fk; njspthfp tho;f;ifapd; Fwpf;Nfhs; tpsq;fptpl;lhNy tpopg;Gepiy milAk; rhjfd; gpwtpd; ngUNehf;fk; kwthJ jd; nray;fs; midj;ijAk; xOq;F nra;J nfhs;sg; gapw;rp ngw;W tpLfpd;- whd;. ‘ehd; ahH?’ vd;w Nkd;ik kpF Nfs;tpf;F tpilfz;L me;j tpilfs; ntspr;rj;jpNy kdj;J}a;ik> tpidj;- J}a;ik ngw;W gpwUf;F topfhl;Lk; msTf;F jd;id caHj;jpf; nfhs;fpwhd;. ,e;jg; gapw;rpia Vw;gjw;fhd jFjp cyfj;jpy; gpwe;J te;Js;s midj;J kf;fSf;Fk; cs;sJ vd;gij mwptpg;- gNj kdtsf; fiy.
thOk; KiwahdJ tho;tpd; Nehf;fj;- jpw;F Kuz;ghlhf mikAk; NghJ Jd;gk; epr;rak; Vw;gLk;. ,aw;if ek;ik ehb Xb tuNtz;ba ,d;gk; kwpj;Jf; fl;lg;- gLfpwJ. tho;f;ifiaAk; tho;tpd; Nehf;fj;ijAk; me;Nehf;fj;jpw;fhf thOk; KiwiaAk; mwptNj Qhdk;.
me;j Nehf;fj;ij Nehf;fpNa ekJ tho;T efu Ntz;Lk;. mg;NghJjhd; nghWg;G- zHr;rp jhdhf kyUk;.
ehk; jtWfs; nra;fpd;Nwhk;. nra;j jtW- fNs Jd;gkhf Kisf;fpd;wd. ,ij fl;lhakhf njhpe;Jnfhs;tJ kl;Lky;y czHe;J nfhs;sTk; Ntz;Lk;. ,e;j mwpT te;jgpd; ,dpj;Jd;gk; tuhky; ,Uf;f Ntz;Lkhdhy; ,dpahtJ jtW nra;ahky; ,Uf;f Ntz;Lk;. ,J xU tpopg;GzHr;rpahf tuNtz;Lk;. nghJthf ehk; nra;Ak; jtWfs; ekf;Fj; njhp- tjpy;iy. ngUk;ghYk; gof;fj;jpd; fhu- zkhf jtWfs; nra;ag;gLfpd;wd. #o;- epiy epHg;ge;jj;jhy; nra;ag;gLk; jtWfs; mjpfNk.
#o;epiy epHg;ge;jj;jhy; nra;ag;gLk; jtWfSk;> #o;epiyf; ftHr;rpapNy epw;Fk;NghJk;> gof;fj;jpd; mOj;jj;jhy; ce;jg;gl;Lr; nrayhw;Wk; NghJk; jtW- fs; njhptjpy;iy. mjdhy; NkYk; NkYk; Gyd; ftHr;rpapy; rpf;Ffpd;Nwhk;. mjdhy; NkYk; NkYk; jtwpioj;J Jd;gj;ijNa re;jpj;Jf; nfhz;bUf;fpd;- Nwhk;. ,jdhy; te;j Ntiy gpwtpapd; Nehf;fk; kwe;J Nghfpd;wJ. Nguhir> rpdk; Nghd;w MW Fzq;fs; tsHe;J nfhz;Nl Nghfpd;wd. tpisT gQ;rkh ghjfq;fs; vd;W ehk; nrhy;Yfpd;w gopr; nray;fs; ehSf;F ehs; ngUfp tUfpd;- wd. Mz;ltd; kPjhd gw;W ehSf;F ehs; kUtp tUfpwJ. ,J khw Ntz;L- khdhy; jFe;j kdg;gapw;rpapd;wp KbahJ. Vndd;why; jtW ,iog;gJk;> ehk; ,dp jtW nra;af;$lhJ vd;W epidg;gJk; kdk;jhd;.
jtW nra;ahj topiaj; NjHe;njLj;J nry;y Ntz;baJ kdNk. kdj;ijf; rhf;filNghy; itj;Jf; nfhz;L vg;gb Gjpa topapy; NghtJ? KbaNt KbahJ. kdk; Rj;jk; Mdhy; top Rj;jkhFk;. top Rj;jkhdhy; tho;T Rj;jkhFk;. tho;T Rj;jkhdhy; Rw;wk; #oy; Rj;jkhFk;. ehk; Rfkhd tho;it thoyhk;.
thiru@thaiveedu.com
jpU kNfrd; mahesan@thaiveedu.com
kdtsf; fiyg; gapw;rp
Classes are conducted every Saturday of the week at 4 - 6 pm. The SKY Yoga Canada
80 Nashdene Road, Unit 130 Scarborough, Ontario M1V 5E4 (Located at Markham & Nashdene intersection)

Page 62
- 62 -
tPl;Lr; re;ijapd; cr;rf;fl;lj;i
jhz;ba 2009f;fhd ghh;it
2000y; ,Ue;J 2007 tiu njhlh;r;rpahf VO tUlq;fs; tPl;Lr;re;ijapd; tpiy Mf cah;e;j epiyia 2007y; mile;J rhjidgilj;jJ. ,f;fhyfl;lj;jpy; tPL fspd; kPo;tpw;gid 55 kpy;ypadpy; ,Ue;J 160 kpy;ypad; tiu> mjhtJ 16.5 tPjk; tUlk; tUlk; xd;Wf;F cah;e;jJ. tPl;L vz;zpf;ifiag; nghUj;jstpy; 1999 kw;Wk; 2000 Mz;Lfspy; 335>000Mf ,Ue;jJ 2007y; 520>000khf cah;e;jJ.
2008y; nraw;ghL Fiwtile;Js;sJ. ,ij ehd; vOJk;NghJ 2007y; ,Ue;j ijtpl tpw;gidj;njhif 13tPjk; Fiwe;J $140>000 gpy;ypadhf ,Ue;jJ.
vdpDk; 2008k; Mz;L vg;NghJk; ,Ue;j ijtpl tpw;gidj; njhifiag; nghWj;- jstpy; ,uz;lhtJ ,lj;jpYk; tpw;gid- ahd tPLfspd; vz;zpf;ifiag; nghWj;- jstpy; 5tJ ,lj;ijAk; ngw;wd.
mz;ikf;fhyq;fspy; Clfj;Jiwiaf; fth;e;jtplak; tPl;L tpiyfs; kpf Ntfkhff; Fiwe;jpUg;gNj. 2002 - 2007 tiu ruhrhp kPs; tpw;gid 63 tPjk; cah;e;J mjhtJ tUlk; xd;wpw;F ruhrhp 10.2 tPjj;jhy; Fiwe;jJ. 2008y; ruhrhp tpw;gid tpiy NkYk; 1 tPjj;jhy; Fiwe;jJ. fle;j 10Mz;Lfspy; fdlh- tpy; njhopy; tdk; ngUfpAs;sJ. nrd;w Mz;L 2.1 tPjj;jhy; mjpfhpj;Js;sJ. fdlhtpd;; rdj;njhifapd; tsh;r;rp tPjkhd 1.3 tPjj;ij tpl ,J mjpfkh dJ. fdlhtpy; njhopy; nra;Ak; egh; fspd; vz;zpf;if kpf mjpfhpj;Js;sJ. njhopy; tsk; jhd; tPl;L tpw;gidf;F Kf;fpa fhuzk;. jw;NghJs;s epiyik kl;Lky;y fle;j %d;W ehd;F Mz;L fspy; vj;jid Gjpa Ntiy tha;g;Gfs;
mjpfkhf Nfhg;gp Fbg;gtHfs; kdgpu- ikapy; rpf;fp jtpf;fpwhHfs; vd;W British ehl;L Ma;T xd;W $WfpwJ
,J vd;d mjprak;! yz;ldpy; (APF), mzikapy; ntspaplg;- gl;l xU Ma;T mwpf;ifapd;gb> xU ehs; VO fg; Nfhg;gpf;Fk; mjpfkhf Fbf;Fk; kdpjHfs;> Fiwthf Nfhg;gp Fbf;Fk; jq;fSila rf CopaHfis tpl mjpfkhd kdgpuikf;F MshfpwhH fs; vd;W njhpatUfpwJ.
tpsk;guk; xU ehs; xU fg; tPjk; Nfhg;gp Fbg;gtH fistpl Nfhg;gp ghdj;jpy; cs;s Caffeine vDk; urhadg; nghUspd; nfhs;ssT %d;W klq;Ffs; mjpfkhFk; NghJ> capHthohj xU kdpjhpd; Fuy; mtUf;F Nfl;Lf; nfhz;Nl ,Uf;Fk; vd;W Durham gy;fiy fofj;jpy; cstpay; epGzHf- shy; elj;jg;gl;l xU Muha;r;rp $WfpwJ. Mdhy; ,t;thW Fuy;fis Nfl;Fk; kNdhghtKk; my;yJ kw;w kdgpuk;ik fspy; cl;gLtJk; Caffeinedhy; Vw;gLtJ ,y;iy vd;W Ma;T Fwpg;gpLfpwJ. Mdhy; mjpfkhd msT Nfhg;gp Fbg;g tHfs; ,e;j khjphpahd mt];ijf; Fs;shtHfs; vd;W mJ njspthf $WfpwJ.
kdgpuk;ikfSf;F njhlHghd fhuz
Vw;gLj;jg;gl;ld vd;gJk; Kf;fpakhFk;. mg;gbg; ghh;f;Fk; NghJ ,d;Dk; rpy fhyj;jpw;F tPLfspw;fhd fpuhf;fp cah; thfNt ,Uf;Fk;. kf;fSf;F tPL thq;f $ba rf;jp ,Ue;jhy; jhd; tPL thq;fyhk; vd;gjy;y vd;W Ma;thsh;fs; fUJfpd; wdh;. 2007ypUe;J 2008tiu my;Ngl;lh> gphpl;b]; nfhyk;gpah> r];nfr;thd; Nghd;w khfhzq;fspy; njhopy; mgptp- Uj;jpNa tPl;L tpw;gidf;Fr; rhjfkhf mike;jJ.
Nkw;F khfhzq;fspy; tPL thq;ff;$ba rf;jp 2008y; Fiwe;jNj tPL tpw;gidf;F fhuzkhFk;. 2009y; ,J ,d;Dk; Fiw- ayhk;. 2009y; xd;uhwpNahtpYk; gpw khfhzq;fspYk; Gjpa njhopy; tsq;fs; mjpfhpf;fhtpbd; tPl;Lr; re;ijf;Fk; ghj fkhfNt KbAk;.
nghUshjhug; ghh;it nghUl;fis cw;gj;jp nra;Ak; xd;uhwpNah khfhzj;jpy; gpd;tUk; tPl;L tpw;gidf;- Fg; ghjfkhd gpd;tUk; fhuzq;fis fhz;fpNwhk;.
•
fdlhg; gzj;jpd; ngWkjp mjpfhpg; ghy;> mnkhpf;fhf;fhd Vw;Wkjp nghUl;fspd; msT Fiwe;Js;sJ.
•
fld; trjp Fiwe;jjhy; tpahghu tsh;r;rp fbdkhf cs;sJ.
•
tpiyfspd; cah;T fpof;F khfhzq; fisg; nghWj;j mstpy; nghUshjhu tsh;r;rpiag; ghjpf;fpd;wJ.
2008 Nfhil fhyk; tiu ,jd; jhf;fj; ij nrhj;Jf;fspd; ngWkjp mjpfhpg;Gk;> tPLfspd; ngWkjp mjpfhpg;Gk; cs; thq;fp nfhz;ld. kdgpuikAk; Nfhg;gpA
fhhpaq;fis tphpthf myrp Muha;tJ
nfhz;L> jhd; ,e;j Ma;tpd; Kjy;gbvd;W Ma;it
gjw;Fk; k elj;jpa PhD khztH Simon Jones $wpdhH.
Ltjw;Fk Foe;ij gUtj;jpYs;s kd mjpHr;rp
vy;yhk; j Nghd;w gy Kf;fpakhd fhuzq;fis
ahf $Wf Ke;ija Muha;r;rp kpf mofhf vLj;Jf;
Fernyhoug $wpaJ. ,JNghd;w gy fhuzq;fs;
ikfSf;F
kdgpuk;ikfSld; njhlHGs;sJ vd;W
nfhz;bU vz;zg;gl;Ls;sJ. Vndd;why; clypy;
fkhf c ,itfspd; jhf;fj;jhy; kd ,Wf;fk;
jw;nrayh Vw;gLfpwJ.
$WfpwhHf KbAk; vd %d;W rjtpfpj kf;fs; tof;fkhf jq;fs; fhJfspy; Fuy; Nfl;fpwJ vd;W $Wtij
Caffeine c
nrd;w M re;ijAk; nghushjh Js;sJ.
tPl;Lr gj;J tUl iaAk; t Nfl;Lk;> nghUshjh epytuk; , gpujpgypg;G tPLthq;fj vr;rhpf;if
Jh;mjp\;l vg;gb ,U vd;Dila kPs;tpw;gi rhjid M thfTk; 20 tPjk; Fi
tpw;gth; i fSf;F 2009y; E xl;lhtht tpiyapy; Nkhrkhd khfhdq;f rpy ,lq;f nra;ayhk
2009y; r Fiwayh $w;iwAk Nrh;j;Jg; Df;F t vjph;ghh;f;f

r; re;ijapd; cr;rf;fl;lj;ijj; hz;ba 2009f;fhd ghh;it
gpuikAk; Nfhg;gpAk;
uha;tJ Ma;it s $wpdhH. mjpHr;rp q;fis vLj;Jf; uzq;fs;
J vd;W ; clypy; ,Wf;fk;
f jq;fs; $Wtij
nfhz;L> Caffeine nfhs;ssT mjpfhpg;- gjw;Fk; kw;Wk; kdg;gpuk;ikfSk; Vw;g Ltjw;Fk; ve;j tpj rk;ge;jKk; ,y;iy> vy;yhk; jw;nrayhdJjhd; vd;W cWjp ahf $WfpwhH ,iz MrphpaH Charles Fernyhough. me;j khztHfs; kdgpuk;- ikfSf;F cs;shFk; Rghtj;ij
nfhz;bUg;gHfs;> NkYk; Caffeine mjp- fkhf cl;nfhz;bUg;ghHfs;> mjdhy; jw;nrayhd kdgpuk;ikfis ,g;gb $WfpwhHfs; vd;W xU tpsf;fk; mspf;f KbAk; vd;W mtH $wpdhH.
Caffeine cl;nfhs;tJk; kw;Wk; rj;Js;s
czT cz;gJk;> Jd;gk; jUk;. me;j tiffshd kdgpuikfis Vw;gLj;J- fpd;wdth vd;gij epUgpg;gjw;F mjpf Ma;T ,d;Dk; Njitg;gLk;. kw;w tif czT kw;Wk; ghdq;fspd; fLikahd tpisthy; kdgpuikfs; cz;lhfpd;wdth vd;gij Ma;T nra;tjw;F ,g;nghOJ Muha;r;rpahsHfs; jpl;lkpl;Ls;shHfs;.
rj;Js;s czT kw;Wk; kdgpuk;ikfs; Mfpaitfspy; kpf rpwpjsNt Ma;T elj;jg;gl;Ls;sJ vd;gJ Mr;rhpaj;jpw; Fhpa tp\ak;. mjpf msT rHf;fiuAk; kw;Wk; nfhOg;G rhg;gpLk; kf;fs; cs;s rpy ehLfspy; epiwaNgH kdeyk; ghjpf;fg;gl;ltHfshf ,Uf;fpwhHfs; vd;W N[hd;]; $wpdhH.
cztpw;Fk; kw;Wk; kNdhepiyf;Fk;> mjpYk; Kf;fpakhf Caffeinef;Fk; kw;Wk; clypd; cjpH tpisthy; Vw;gLk; kd ,Wf;fj;jpw;Fk; ,ilNa cs;s njhlH ig itj;J> ve;j rj;Js;s czit rhg;gpl;lhy; ey;y fhl;rp kdjpy; fpilf;- Fk; vd;gij ghpNrhjid nra;tJ mwpTs;s tp\ak;.
jdpg;gl;l Fzk; kw;Wk; jdpegH tpj;jp ahrq;fs; vd;w gj;jphpif ,jopy; ,e;j Ma;T fl;Liu gpuRhpf;fg;gl;lJ.
jha;tPL • khu;r; 2009
pakhFk;. ;Dk; rpy ;fp cah; PL thq;f hq;fyhk; fUJfpd; y;Ngl;lh> ;nfr;thd; y; mgptp- rhjfkhf
q;ff;$ba w;gidf;F k; Fiw- pYk; gpw tsq;fs; ;Fk; ghj
hh;it
d;uhwpNah pw;gidf;- q;fis
mjpfhpg; Vw;Wkjp s;sJ. tpahghu
khfhzq; hUshjhu
; jhf;fj; jpfhpg;Gk;> k; cs;
nrd;w Mz;L nrg;nlk;ghpypUe;J gq;Fr; re;ijAk; ngWkjp mjpfhpg;G> fdbag; nghushjhuj;jpw;F ghjfkhfNt mike;- Js;sJ.
tPl;Lr;re;ij Njhw;wk; gj;J tUlq;fshf nghUshjhu tsh;r;rp iaAk; tPl;Lre;ijapd; rhjidfisAk; Nfl;Lk;> ghh;j;JKs;s vq;fSf;F nghUshjhu tPo;r;rpapd;NghJ vg;gbr;re;ij epytuk; ,Uf;Fnkdj; njhpahJ. ,jd; gpujpgypg;G kpfTk; nkJthfNt njd;gLk;. tPLthq;fj; jahuhf ,Ug;gth;fSk; rw;W vr;rhpf;ifahfNt ,Ug;ghh;fs;.
Jh;mjp\;ltrkhf Efh;Nthhpd; kdepiy vg;gb ,Uf;Fnkd Cfpg;gJ fbdk;. vd;Dila Cfk; vd;dntdpy; 2009y; kPs;tpw;gid $445>000 Mf> mjhtJ rhjid Mz;lhd 2007I tpl 15% Fiw- thfTk; 2005> 2006k; Mz;Lfistpl 8-10 tPjk; FiwthfTk; ,Uf;fyhk;.
tpw;gth; iffspypUe;J thq;FNthh; if fSf;F tPl;Lr;re;ij nrd;W tpl;lJ. 2009y; Efh;Nthh; re;ij gyg;gLk;. xl;lhthtpYk; my;Ngl;lhtpYk; ruhrhp tpiyapy; tPo;r;rp fhzg;gLk;. (Mifahy; Nkhrkhd ghjpg;ig Vw;gLj;jhJ) gpw khfhdq;fspy; tpiy epiyj;J epw;fyhk;. rpy ,lq;fspy; tpiy rw;W mjpfhpf;fTk; nra;ayhk;.
2009y; ruhrhptPl;Ltpiy 2 tPjj;jhy; Fiwayhk;. tpiy Fiwayhk; vd;w $w;iwAk; FiwAk; ruhrhp tpiyiaAk; Nrh;j;Jg; ghh;jhy; 2009y; $133 kpy;ypa- Df;F tPLfs; tpw;gidahfyhk; vd vjph;ghh;f;fg;gLfpwJ. ,J 2007k; Mz;bd;
S.K. ghNy];
- tPL tpw;gid Kftu; -
tpiyiatpl 17 tPjk; FiwT.
FbapUg;G tPLfSf;fhd fdlhtpy; Ntfkhf mjpfhpj;Js;sJ. 2008y; $880 kpy;ypad; fdlhtpy; epYitapy; ,Ue;jJ. tPL tpw;gid Fiwe;j gbahy; tPl;L Gjpa fld;fs;> Gjpa KjyPLfs;> khw;wq;fs;>
2007y; approvals $218 Billion. ,j;njhif 2008y;... $193 Billion 2009y;... $174 Billion


Page 63
jha;tPL • khu;r; 2009

- 63 -

Page 64
- 64 -

jha;tPL • khu;r; 2009

Page 65
jha;tPL • khu;r; 2009
epA+Nahu;f; khfhzj;jpy; cs;s ggpNyh (Buffalo, NY) efuj;jpy; ,Uf;Fk; njhopw;- rhiy Neub tpw;gid epiyaq;fs; cs;s fl;blj; njhFjp xd;Wf;F tpL- Kiwapd; NghJ ehq;fs; nrd;wpUe;Njhk;. ,ae;jpu tho;f;if thOk; vq;fSf;F ,g;gbahd tpLKiwfspy; ntspNa nry;tJ vd;gJ nrhu;f;fj;jpw;Fr; nry;tJ Nghy ,Uf;Fk;. Fapd; vyprngj; rhiy apy; (QEW) mnkupf;fh Nehf;fpj; njw;Nf nrd;W 405E ,lJgf;f neLQ;rhiyia vLj;jhy; Fapd;];ud; (Queenston) mnkupf;f vy;iyia milayhk;. mq;fpUe;J I -190 neLQ;rhiy vLj;J rpwpJ Jhuk; nrd;w Jk; ntspNa nry;Yk; 22 ghijia vLj;J ,lJ gf;fk; jpUk;gp eahfuh- Nghy;]; gpytl; (Niagara Falls blvd) vLj;J ,lJgf;fk; jpUk;gp kpypl;lup Nwhl;bNy (Military Road) nrd;why; gh\d; mTl;- nyl; xt; eahfuh Nghy;]; (Fashion Outlets – NY 14304) vd;w njhopw;rhiy Neub tpw;gid epiyak; tUk;. ,e;j tpw;gid epiyak; Fwpg;ghfj; jukhd kypthd Jzpkzpfs; thq;Fgtu;fSf;- Fg; gpbj;jkhd ,lkhifahy;> thfdj; jupg;gplj;jpy; mNdfkhd tz;bfs; xd;uhwpNah ,yf;fj; jfl;NlhL epw;gij mtjhdpf;fyhk;. ,ijtpl NkYk; nfhQ;rj; Jhuk; nrd;why; thy;ld; fywpahNkhy; (Walden Galleria – NY 14225) vd;W ,d;DnkhU filfspd; njhFjp ,Uf;fpwJ. I - 290E vLj;J> I - 90W vLj;J mjpNy 52E thy;ld; fpof;F vLj;jhy; ,e;jf; filj; njhFjpia milayhk;. gpugykhd N[.rp.ngdp> NkrP]; Nghd;w ngupa filj; njhFjpfs; ,q;Nf ,Uf;- fpd;wd. mnkupf;fhtpy; ePz;l Jhuq;fs; neLQ;rhiyapy; nry;Yk;NghJ ,g;gbahd njhopw;rhiy Neub tpw;gid epiyaq; fs; gytw;iwf; fhzKbAk;. fdba vy;iy rl;l jpl;lq;fSf;F Vw;g ePq;fs; tpUk;gpdhy; nghUl;fis thq;f KbAk;. ePq;fs; ntspNa jq;Fk; ehl;fSf;F Vw;g> mjw;Fupa ngWkjpahd nghUl;f- is tupg;gzk; nrYj;jhky; nfhz;Ltu vy;iyapy; mDkjpg;ghu;fs;. Mdhy; mstpy;yhj Jzpkzpfis thq;fpdhy; mtw;iwj; jpUg;gpf; nfhLg;gJ fbd- khdJ.
Xt;nthU filahf Vwpapwq;fpf; fisj; Jg; Nghd ehDk; kidtpAk; rw;W Neuk; Xa;ntLf;f epidj;Njhk;. G+l;Nfhl;by; cl;fhu;e;J gpl;rh rhg;gpl;L> Nfhf; mUe;- jpNdhk;. xU epkplk; vd;W nrhy;yp tpl;L> kidtp rw;Wj; js;spapUe;j> fop- tiw Nehf;fpr; nrd;whu;.
jpUk;gpg; ghu;j;Njd;> Rtupy; ngz;zpd; glk; Nghl;L> mjd; thriy Nehf;fp mk;Gf;Fwp tiue;jpUe;jhu;fs;. ehDk; vdJ Neuj;ij tPzbf;fhky;> mjw;F vjpu;g;gf;fk; Mzpd; glk; Nghl;Lf; fhl;bapUe;j kyry $lg;gf;fk; nrd;Nwd;. ehd; vdJ fld;fis Kbj;J tpl;L> iffisr; Rj;jk; nra;J nfhz;L ntspNa te;J> G+l;Nfhl;by; kidtpf;fhff; fhj;jpUe;Njd;. Neuk; Xbf; nfhz;bUe;- jJ> kidtpNah tutpy;iy.
foptiwapy; fhis xUj;j
÷ ́\[ ]Ú
(x[TMV^ ÿ√_ ÔTM¶V, o ́Vo¤ ̇ ̧ aaB ̇)
For Your Business We
• Install, Repair, Sell
• Meridian Phone Systems & System Phones
• Structured Voice & Data Cabling
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
c∫Ô^ ∂w ̨B T‚Ω_ √ømÔ^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ∑k ̇Ô”¬z c^·V_ kB ̇ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
416.203.0344
vjw;Fj; jhkjk;> fhuzk; vd;dntd;W Gupahky; jtpj;jNghJ> Kd;G xUKiw lTd;uTdpy; ngz;fspd; foptiwf;Fs; GFe;j kidtp Nghd Ntfj;jpy; tpOe;- jbj;J Xbte;jJ Qhgfk; te;jJ. mg- ;NghJ ehDk; gae;JNgha; ‘vd;d?’ vd;Nwd;
‘,y;iy mjw;Fs; xUj;jd; (Guy) epw;fp- whd;. ehd; jhd; Mz;fspd; foptiwf;F khwpg; Ngha;tpl;NlNdh njupahJ>’ vd;whu;.
ehDk; mq;Nf nrd;W ghu;j;Njd;. thrypy; ngz;fs; vd;W vOjpg; glKk; Nghlg;- gl;bUe;jJ. mjw;Fs; NtW xU ngz; cs;Ns nry;tJk; njupe;jJ. me;jg; ngz;Zk; Nghd Ntfj;jpy; jpUk;gp tU- thNsh vd;W ghu;j;Njd;. mg;gbj; jpUk;gp clNd tutpy;iy.
ahuhtJ Mz;fs; njupahky; khwp cs;Ns te;jpUf;fyhk; vd;W nrhy;ypg;
gag;glhky; cs;Ns Nghfr; nrhd;Ndd;. cs;Ns nrd;w kidtp rpwpJ Neuj;jhy; rpupj;Jf; nfhz;L ntspNa te;jhu;.
‘mJ xU lkp. Rtiug; ghu;j;jgb xU Mz; epw;gJNghy Nfhl;Lk; #l;Lk; Nghl;L njhg;gpAk; Nghl;Lg; ngz;fspd; foptiwapy; itj;jpUf;fpwhu;fs;. Kjw; jlit cs;Ns nry;gtu;fSf;Fg; GJ- ikahd mDgtkha; ,Uf;Fk;’ vd;whu;. ,Nj Nghy Mz;fspd; foptiwapy;
ngz;fs; ghug;gJ N fpd;wd. m ,iukPl;L Ue;j Ngh ePz;l Ne kidtpapl vd;W tpd
‘mJth> Ntz;bapU njupAkh?’
‘nghJ , Nghtnjd mlf;fpf; fhyk; vq mjpf N fiur;ry;
‘Vd; Mz
iwf;Fg; N
‘,g;gb vy Njitapy fiuapNy ,Uf;Fk;> jgb khu;g te;J tpL tsu;r;rp nraw;ghL jz;zPiu Cw;Wk;gb

tiwapy; fhis xUj;jd;
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
Ô^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
.203.0344
- 65 -
;dntd;W xUKiw iwf;Fs; py; tpOe;- ;jJ. mg- ‘vd;d?’
uy) epw;fp- ptiwf;F >’ vd;whu;.
;. thrypy; ; Nghlg;- U ngz; . me;jg; k;gp tU- j; jpUk;gp
y; khwp nrhy;ypg;
hd;Ndd;. Neuj;jhy;
;jhu;.
;jgb xU ; #l;Lk; gz;fspd; s;. Kjw; ;Fg; GJ- ;’ vd;whu;. ptiwapy;
ngz;fs; Kd;dhy; epd;W mtu;fisg; ghug;gJ Nghd;w glq;fSk; Rtupy; ,Uf; fpd;wd. md;W ele;j me;j rk;gtj;ij ,iukPl;L kdRf;Fs; rpupj;Jf;; nfhz;b- Ue;j NghJ kidtp mq;Nf te;jhu;. ePz;l Neuj;jpd; gpd; mq;Nf te;jjhy; kidtpaplk;> ‘Vd; ,t;tsT jhkjk;..?’ vd;W tpdhtpNdd;.
‘mJth> ePz;l tupirapy; fhj;jpUf;f Ntz;bapUe;jJ! vt;tsT Neuk; vLf;FJ njupAkh?’ vd;whu; rypg;Gld;.
‘nghJ ,lq;fspy; kyry$lq;fSf;Fg; Nghtnjd;why; ,g;gbj;jhd;> mjw;fhf mlf;fpf; nfhz;bUf;f KbAkh? ey;y fhyk; vq;fSf;F ,g;gbahd ,lq;fspy; mjpf Neuk; fhj;jpUf;f Ntz;ba fiur;ry; ,y;iy!’ vd;Nwd;.
‘Vd; Mz;fs; tupirapy; epd;W fopt-
iwf;Fg; Nghtjpy;iyah?’
‘,g;gb vy;yhk; mjpf Neuk; fhj;jpUf;fj; Njitapy;iy. cs;Ns xUgf;f Rtu;f; fiuapNy epiuahf khu;gps; Ngiofs; ,Uf;Fk;> epiuahf epd;W> Rtiug; ghu;j;- jgb khu;gps; Ngioapy; gP mbj;J tpl;L te;J tpLthu;fs;> etPd njhopy; El;g tsu;r;rp fhuzkhf Nyru; xspapd; nraw;ghL %yk; mJ jhdhfNt ,aq;fpj; jz;zPiu mt;tg;NghJ Ngioapy; Cw;Wk;gb nra;;jpUf;fpwhu;fs;’ vd;Nwd;.
‘mg;Ngh> Mz;fspd; kyry$lk;> ngz;- fspd; kyry$lk; Nghy jdpj;jdpahf milj;jpy;iyah?’ kidtp Mr;rupag;- gl;lhu;. ‘Vd; xUf;fhYk; Mz;fspd; kyry$lj; ijg; ghu;j;jjpy;iyah? xU gFjp mg;g- bj;jhd; milj;jpUf;Fk;> kw;wg; gFjp gP mbg;gjw;F vd;W jpwe;jgbjhd; ,Uf;Fk;. Njitnad;why; mq;Nf epd;wgb trjp- ahf gP mbf;fyhk;.’ vd;Nwd;.
‘xUtiu xUtu; ghu;j;Jf;nfhz;lh?’
‘,y;iy> Rtiug; ghu;j;jgbjhd;> Mdh- Yk; jpwe;Nj ,Ug;gjhy; xUtiu xUtu;
ghu;f;fyhk;! vq;fSf;Fg; gofpg;Nghr;R..!’ vd;Nwd;.
,q;Nf> Gfyplk; Njbte;j ,lj;jpy; ehq;fs; rpy tplaq;fis> $r;rg;glhky; kdk; jpwe;J NgRg; gofpf;nfhz;Nlhk;. xU fhyj;jpy; gP mbg;gJ vd;W nrhy;yNt ehq;fs; $r;rg; gl;bUf;fpNwhk;. CupNy rpd;d tajpNy ,ij vy;yhk; tha; jpwe;J ntspNa nrhy;yNt rq;flg;gl;-
FU mutpe;jd;
75k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 66
- 66 -
Jau; gfpu;Nth
Jiuag;gh Fyrpq;fk;
kz;ljPitg; gpwg;gplkhfTk; cUj;jpuGuj;ij tjptpl khfTk; nfhz;l rkhjhdePjthDk; ypq;fk;];Nuhh;]; chpikahsUkhd Jiuag;gh Fyrpq;fk; mth;fs; 22k; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik mfhykuzkhdhh;. ,th; rpd;dk;khtpd; MUaph;f; fztUk; fhyQ; nrd;wth;f- shd Jiuag;gh> md;dk;kh jk;gjpfspd; md;GkfDk; fhyQ; nrd;wth;fshd mg;Gf;Fl;b ehfKj;J jk;gjp- fspd; md;G kUkfDk; fzehjd; (yz;ld;)> kNdhfhp (jkpo; Nyhfehjd;(fdlh)> nre;jpy;ehjd;(jkpo; MfpNahhpd; ghrkpF je;ijAk;> n[ae;jp(yz;ld;)> jh;k nuj;jpdk; (mjpgh; - fpsp/mf;fiuahd;> fPjh(fdlh) MfpNahhpd; khkdhUk; jpt;tpad; (jopo; bdh (jkpo; `hp];(fdlh) MfpNahhpd; mUikg;NguDk; ,uhrul;zk; (jopo; rpj;jrpfhkzp(jkpo; fhyQ;nrd;wth;fshd rPtul;zk;> jh;kypq;fk;> kfhypq;fk; MfpNahhpd; ghrKs;s rNfh- juDk;> KUNfR(,e;jpah)> kapy;thfdk;(jkpo; fhyQ;nrd;w ghh;tjp> jdy\;kp(kzp-jkpo; fzgjpg;gps;is(fdlh) MfpNahhpd; md;G ikj;JdUk; Mthh;. md;dhhpd; ,Wjpf;fphpiafs; 23k; jpfjp eil- ngw;wJ.
fdh yz;ld; 044 208 205 6091 044 752 970 0742 Nyhfh fdlh 1 416 514 0925 1 647 403 0704
jpUkjp. fkyhtjp re;jpufhe;jd;
fpspnehr;rp cUj;jpuGuk; 8k; tha;f;fhiyg; gpwg;gpl- khfTk; trpg;gplkhfTk; nfhz;l jpUkjp. fkyhtjp re;jpufhe;jd; (cg mjpgu; fpsp/cUj;jpuGuk; kfhtpj;- jpahyak;) mtu;fs; 03-02-2009md;W GJf;FbapUg;gpy; mfhykuzkhdhu;.
md;dhu;> fhyQ;nrd;w rpd;dj;Jiu Gdpjtjp MfpNahupd; md;GkfSk;> fhyQ;nrd;w gj;kehjd; kNf];tupapd; kUkfSk; re;jpufhe;jdpd; md;G kidtp- Ak;> fhyQ;nrd;w bNd];fhe;> fpUrhe;> J];ae;jpdp> w[pjh> tpJrd; MfpNahupd; ghrkpF jhahUk;> ru];tjp> jpyftjp> kA+ujd; MfpNahupd; md;Gr;rNfhjupAk;> fpU];zgps;isapd; ikj;JdpAk;> utpfud;> ju;kpdp MfpNahupd; rpwpajhAk;> kA+uh> kA+ad; MfpNahupd; mj;ijAk;> rptf;nfhOe;J> GtNd];tupapd; kUkf- Sk;> rpwp> rPNah> nry;th> nre;jp> tp[ah> NfjP];> rpth MfpNahupd; ikj;JdpAk; Mthu;.
kA+ujd; fdlh 1 514 234 1743 nry;th fdlh 1 514 928 4545 nre;jp fdlh 1 514 991 8141 rPNah fdlh 1 514 723 0505 NfjP]; fdlh 1 514 961 8141
jpU. fe;ijah gukrhk
aho;g;ghzk; ey;Y}iug; gpwg;gplkhfTk;> tjptplkhfTk; nfhz;l fe;ijah guk 12.02.2009 md;W aho;g;ghzj;jpy; ,iwt
md;dhu; fhyQ;nrd;w fe;ijah> gps;is MfpNahupd; rpNu\;lg; Gjy;t nrd;w fe;ijah> ts;spg;gps;is Mf kUkfDk;> gtouhzpapd; fztUk; Mrpupia> ,e;Jf; fy;Y}up)> guzpjud (HNB aho;g;ghzk;)> J\;ae;jpapd; gq;f[d;> jPgpfh MfpNahupd; NguDk;> ghyRe;juk; nghd;dpak;kh (ey;Y}u;) (rpj;jpuhyah ];^bNah> aho;g;ghzk;)> ghf;fpak; (,yq;if)> ru];tjp (fdlh rNfhjuUkhthu;. md;dhupd; ,Wjpf aho;g;ghzj;jpy; eilngw;wd.
ru];tjp ,uhkehjd; (rNfhjup): nry;iyah ,uhkr;re;jpud; (ikj;Jdu;)
ehfypq;fk; fe;jrhk
khdpg;gha;-fl;Liliag; gpw;gplkhff; nts;stj;ijapYk; gpd;dh; nuhwd;Nuh te;jtUkhd Xa;Tngw;w Rq;f , gzpg;ghsh; jpU. ehfypq;fk; fe;jrhkp 15k; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik nuhwd;Nu kile;jhh;.
md;dhh; fhyQ;nrd;wth;fshd ehfy jq;fk; ,izahpd; kfDk;> QhNd] fztUk;> CnuO Jiuag;gh jk;gjpapd fhyQ;nrd;w fz;kzp> rPtuj;jpdk;> uj;jpdk; MfpNahhpd; mUikr; rNfh nrd;w GtNd];thp> fhyQ;nrd;w fhyQ;nrd;w rptRe;juk;> fhyQ;nr re;jpud;> n[afpU\;zd; MfpNahhpd tre;jp rhe;jFkhh;> ghyFkhh; MfpN je;ijAk;> rhe;jFkhh;> n\hPd; MfpNah gpu[Pj;jpd; NguDk; Mthh;.
md;dhhpd; ,Wjpf;fphpiafs; 19-0 nuhwd;Nuhtpy; eilngw;wJ.
ghyFkhh;: 416 421 9450. tre;jp rhe;jFkhh;: 416 496 2452.

u; gfpu;Nthk;
ehfypq;fk; fe;jrhkp
. fe;ijah gukrhkp
jpU. fzgjpg;gps;is mUzhryk;
;Y}iug; gpwg;gplkhfTk;> rhtfr;Nrupia
mdiyjPT 7k; tl;lhuj;ijg; gpwg;gplkhfTk; D10 nfhz;l fe;ijah gukrhkp mtu;fs;
cUj;jpuGuj;ij tjptplkhfTk;> fpspnehr;rp fhzpf; aho;g;ghzj;jpy; ,iwtdb Nru;e;jhu;.
fe;Njhupy; njhopy; Gupe;jtUkhd jpU. fzgjpg;gps;is mUzhryk;mtu;fs; 18.01.2009md;Wk;> tpRtkLtpy; Q;nrd;w fe;ijah> nja;thidg;-
mfhykuzkhdhu;. md;dhu; fhyQ;nrd;w fzgjpg;- hupd; rpNu\;lg; Gjy;tDk;> fhyQ;
gps;is - nja;thidg;gps;is mtu;fspd; mUik h> ts;spg;gps;is MfpNahupd; md;G
kfDk; > ehfkzp - kPdhl;rpg;gps;isapd; kUkfDk;> ouhzpapd; fztUk; (,isg;ghwpa
rjhrptk; (gpuhd;];)> NrJuhzp (Rtp];)> gj;kehjd; f; fy;Y}up)> guzpjudpd; je;ijAk;
(fdlh)> fhyQ;nrd;w G];guhzp> Nahfuhzp (jkpoPok;)> k;)> J\;ae;jpapd; khkdhUk;>
tre;juhzp (N[u;kdp)> fhyQ;nrd;w tpkyuhzp> MfpNahupd; NguDk;> fhyQ;nrd;w
utPe;jpuehjd; (Nghye;J)> MfpNahupd; je;ijAk;> hd;dpak;kh (ey;Y}u;)> ghyrpq;fk;
nry;tkyu; (gpuhd;];)> nrhf;fypq;fk;(Fyrpq;fk;- Rtp];)> ;^bNah> aho;g;ghzk;)> yPyhtjp rpt-
rhe;jyl;Rkp (fdlh)> eluh[h (jkpoPok;)> gj;kehjd; ;if)> ru];tjp (fdlh) MfpNahupd;
(N[u;kdp)> MfpNahupd; khkDk;> fhyQ;nrd;w ;. md;dhupd; ,Wjpf; fpupiafs;
MWKfk;> fdfrig> nry;yk;kh> nghd;Dj;Jiu> eilngw;wd.
Nguk;gyk; (jkpoPok;)> fhyQ;nrd;w rz;Kfk; Mfp- Nahupd; rNfhjuDk;> fhyQ;nrd;w ijayk;kh> KUNfR> hjd; (rNfhjup): 905 509 7115
Nfhghygps;is> Nguk;gyk;> fhu;jpNfR (fdlh)> kr;re;jpud; (ikj;Jdu;):416 289 1400
ehfnuj;jpfk; (fdlh)> guQ;Nrhjp (fdlh) MfpNahupd; ikj;JdUk; Mthu;.
rjhrptk; (gpuhd;];) 33 95 321 7210> 33 69 805 9169. NrJuhzp (Rtp];) 41 43 245 8510> gj;kehjd; (fdlh) 1 416 745 7186> tre;juhzp (N[u;kdp) 49 713 6961 0332> utPe;jpuehjd (Nghye;J)> 48 51 476 4730.
iliag; gpw;gplkhff; nfhz;ltUk;> pYk; gpd;dh; nuhwd;NuhtpYk; tho;e;J Xa;Tngw;w Rq;f ,yhfh gpujpg; . ehfypq;fk; fe;jrhkp mth;fs; fle;j pw;Wf;fpoik nuhwd;Nuhtpy; ,iwgj-
;nrd;wth;fshd ehfypq;fk;> rpd;dj;- hpd; kfDk;> QhNd];thpapd; md;Gf; O Jiuag;gh jk;gjpapdhpd; kUkfDk;> fz;kzp> rPtuj;jpdk;> fhyQ;nrd;w ahhpd; mUikr; rNfhjuUk;> fhyQ; ];thp> fhyQ;nrd;w jpUr;nry;tk;> rptRe;juk;> fhyQ;nrd;w jpUehkr; pU\;zd; MfpNahhpd; ikj;JdUk;> khh;> ghyFkhh; MfpNahhpd; md;Gj; Fkhh;> n\hPd; MfpNahhpd; khkdhUk;
k; Mthh;.
Wjpf;fphpiafs; 19-02-2009 md;W eilngw;wJ.
416 421 9450. hh;: 416 496 2452.
jpUkjp nrq;fkyk; nry;yj;Jiu
tsyha; mr;RNtypia gpwg;gplkhfTk; tjptplkhfTk; nfhz;l nrq;fkyk; nry;yj;Jiu mtu;fs; ngg;gputup 15e; jpfjp Qhapw;Wf;fpoik tsyhapy; ,iwtdb Nru;e;jhu;.
md;dhu; fhyQ;nrd;w nry;yj;Jiuapd; md;G kidtpAk;; fhyQ;nrd;wtu;fshd ehfuh[h> fe;jtdk; mtu;fspd; mUik kfSk;; NtyhAjk;> gj;kehju; (SP Electronic cupikahsu; - fdlh)> fhyQ;nrd;w FzNjtd;> nry;tuj;jpdk;> fhyQ;nrd;w rptkak;> fjpu;fhk mofd;> FfNerd;> ehNf];tup> tdpjh> fyh> NahNf];tup Mfpatu;fspd; ghrkpF jhahUk;; kq;fNs];tup> ghf;fpayl;Rkp (SP Electronic and fiykfs; ijay; epiyak;> fdlh)> tre;jh> RFzh> fUzhepjp> rptf;Fkhu;> aNrhjh MfpNahupd; Mir khkpahUk;; fpU\;zNkdd;> NfhfpyNkdd; kw;Wk; ,yq;ifapy; trpf;Fk; Ngug;gps;isfspd; Ngj;jpAkhthu;.
gj;kehju; 416 264 6400 416 729 5592
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 67
jha;tPL • khu;r; 2009
Jau; gfpu;Nth
jpUkjp. NtZNfhghy; ru];tjp (Njtp)
tl;lf;fr;rp rpy;th tPjpiag; gpwg;gplkhfTk; trpg;gpl khfTk; nfhz;l NtZNfhghy; ru];tjp (Njtp) mtu;fs; 12-02-2009 tpahof;fpoik GJf;FbapUg;G ,uizg;ghiyapy; mfhykuzkhdhu;.
md;dhu;> fhyQ;nrd;w nrhu;zypq;fk; nry;yk;kh jk;gjpapdupd; md;GkfSk;> fhyQ;nrd;w nghd;idah G+uzj;jpd; kUkfSk;> NtZNfhghy;(mj;jhu;) mtu; fspd; md;Gj;JiztpahUk;> jPgd;(fdlh)> fgpyd;> wkh> J\;ae;jd; MfpNahupd; ghrkpFjhahUk;> tpIa yl;Rkp> jdghyrpq;fk;> ,uhNre;jpuk;> rFe;jyh> rhe;j Fkhu; MfpNahupd; md;Gr;rNfhjupAk;> ,uhIJiu jq;fnuj;jpdk;> ghyee;jpdp> rpwpMde;juhrh> fy;gdh MfpNahupd; ikj;JdpAk;> ,uhItp[pfud;> Ffuh[;> tp[puh[;> MfpNahupd; md;G ngupajhahUk;> eape;jd;> efhdh MfpNahupd; md;G rpwpajhahUk; juzpjud; arpfud; n[dh jNd]; Gtptz;zd; ehfhu;[P MfpNahupd; md;G khkpahUk; Mthu;.
md;dhupd; ,Wjpf;fpupiffs; 12.02.2009 md;W ,uizg;ghiy GJf;FbapUg;gpy; eilngwwJ.
kfd; jPgd; fdlh 1 647 886 7472 rpwp rFe;jyh Rtp]; 41 71 244 5054 rhe;jFkhu;(uhrh) Rtp]; 41 41 410 0624
Fl;bg;gps;is ehfypq;fk;
neLe;jPitg; gpwg;gplkhfTk; fpspnehr;rp cUj;jpuGuk; D10I tjptplkhfTk; nfhz;l Fl;bg;gps;is ehfypq;fk; mtu;fs; 14.02.09 md;W tTdpahtpy; ,iwtdb Nru;e;jhu;.
md;dhu; fhyk;nrd;w Fl;bg;gps;is rpd;dj;jq;fk; MfpNahupd; md;G kfDk;> rpd;dk;khtpd;(gukG+gjp) md;Gf; fztUk;> fhyQ;nrd;w yl;Rkzz; nghd;dk;kh- tpd; md;G kUkfDk;> fhyQ;nrd;w ehfk;kh> fe;ijah> fhyQ;nrd;w ,uhkehjd;> nghd;dk;kh> ju;kypq;fk; (gpuhd;];)> fhyQ;nrd;w kapy;thfdk;> gukypq;fk;> guhrf;jp> ,uhrkzp> rw;Fzk;> kNdhd;kzp> eFNy];- tup MfpNahupd; md;Gr; rNfhjuDk;. fhyQ;nrd;w fapyhagps;is> nghd;dk;kh> fhyQ;nrd;w ehNfe;jpuk;> nja;thidg;gps;is> me;Njhzpg;gps;is(gpuhd;];)> fz;kzp(fdlh)> guNk];tup> fhyQ;nrd;wtu;fshd Rg;gpukzpak;> ,uFehjd;> fhyQ;nrd;w ghyRe;juk;> ey;iyah> fhyQ;nrd;w gukypq;fk; MfpNahupd; md;G ikj;JdUk;> gj;khtjp> rpth> Njtp> ujp> utp(jk;gp)> gpNwkh> fyh> fud; MfpNahupd; md;Gj; je;ijAk;> fhyQ;nrd;w kapy;thfdk;> Nkfyh> fhyQ; nrd;w guQ;Nrhjp> rptk;> n[ae;jp> ,sq;Nfh> Nkhfdjh];> \hkpdp MfpNahupd; md;G khkdhUk; Mthu;.
md;dhupd; Njtp 0049 4161 2487> ujp 0041 33 336 3014> gpNwkh0041 34437 0351> fyh 0044 137 565 1416> fud; 0041 34437 1878> utp(jk;gp)0041 33 223 1487.
jpU. fdfuh[h murul;z
nfhOk;ig gpwg;gplkhfTk; Torontoi Tk; nfhz;l fdf murul;zk; (jkpo gpujk> Mrphpah;) mth;fs; 24-02-2009 md fhykhdhh;.
md;dhh; mkuh; fhh;j;jpNfR fdfuh[h> md;G kfDk;> jk;gpuh[h mkuh; ghh;t md;G kUkfDk;> ,uhN[];thpapd; md tpNdh> m[e;jd; MfpNahhpd; md rpe;Jtpd; khkdhUk;> kJkpjhtpd; md tp[auh[h - kPdh mth;fspd; rk;ge mkuh;fshd ,uh[ul;zk;> nry;tul;z kw;Wk; kNduQ;rpjk; (fdlh)> ,uhN[];t (nfhOk;G) MfpNahhpd; ghrkpF rNfh rptuhk;> kNdhfhp> nre;jpy;> kNdh(nf ,uhN[];tud;> Mde;jd;> n[dp(nf uQ;rd;> gth> n[ae;jp> re;jpud;> Nk Mde;jd;> MfpNahhpd; ikj;JdUk; M
md;dhhpd; kfd; - tpNehj;: 416 707 6262>
416 824 8815
jpU. NtYg;gps;is Nguk
neLe;jPitg; gpwg;gplkhfTk;> fpspneh tjptplkhfTk;> jw;NghJtTdpah fw;Fo fTk; nfhz;l jpU. NtYg;gps;is Ngu mtu;fs; 12-02-2009 md;W tTdpah f
md;dhu;> fhyQ;nrd;w NtYg;gps;is fspd; md;GkfDk;> fhyQ;nrd;w ,uh jk;kh jk;gjpapd; md;G kUkfDk;; n[ (n[akzp) mtu;fspd; md;Gf;fztU Njtuh[d;> NjtuQ;rd;> NjtkNdhfud;(f Njtgh];fud;> Njtfhe;jd;> rghuhz (Mrpupau;- Re;juGuk;) Nkhfd;uh[;> jpyfu ghrkpF je;ijAk;; n[dr;re;jpuul;zk;> i - aho;g;ghzk;) NfhryhNjtp> jahs tTdpah)> Nkupnfd;wpfh> NyhNf];tu ePyNtzp(Mrpupia - tTdpah)> rptkq;f Nahupd; md;GkhkhdhUk;> fhyQ;nrd rghul;zk; MfpNahupd; md;Gr; rNfh nrd;wtu;fshd fPjnghq;fyd;> NkupN a];> kw;Wk; N[Rjhrd;> Nkupfhu;Nkyh NkupN[hrg;gpd; mfpNahupd; md;G ikj;J md;dhupd; ,Wjpf;fpupiafs; 15-0 tTdpahtpy; eilngw;wJ kidtp (tTdpah) 9424 222 286 uQ;rd; (nuhnwhd;Nuh) 416 829 5253 uF (nuhnwhd;Nuh) 416 736 6310 fhe;jd; (nkhd;wpay;) 450 455 9276 ghG (nkhd;wpay;) 514 606 0040 jpyfd; (nkhd;wpay;) 450 424 9624

u; gfpu;Nthk;
NtYg;gps;is Nguk;gyk;
pwg;gplkhfTk;> fpspnehr;rp jpUefiu w;NghJtTdpah fw;Fopia tho;tplkh- jpU. NtYg;gps;is Nguk;gyk; (mjpgu;) 009 md;W tTdpah fhykhdhu;.
;nrd;w NtYg;gps;is G+uzk; jk;gjp- k;> fhyQ;nrd;w ,uhkypq;fk; mkpu;- ; md;G kUkfDk;; n[uhl; NkupNwh]; u;fspd; md;Gf;fztUk;; Njtuhzp> uQ;rd;> NjtkNdhfud;(fr;Nrup tTdpah) Njtfhe;jd;> rghuhzp> Njthde;jd; Guk;) Nkhfd;uh[;> jpyfuh[; MfpNahupd; k;; n[dr;re;jpuul;zk;> ikjpyp(Mrpupia NfhryhNjtp> jahspdp(Mrpupia - pnfd;wpfh> NyhNf];tup> fUzhfud;> a - tTdpah)> rptkq;fNs];tup Mfp- hkhdhUk;> fhyQ;nrd;w ju;kypq;fk;> pNahupd; md;Gr; rNfhjuUk;; fhyQ; fPjnghq;fyd;> NkupN[hd;> mNyhrp Rjhrd;> Nkupfhu;Nkyh> Nkupn[rpe;jh> fpNahupd; md;G ikj;JdUk; Mthu;. Wjpf;fpupiafs; 15-02-2009 md;W ilngw;wJ ah) 9424 222 2861 hd;Nuh) 416 829 5253 hd;Nuh) 416 736 6310 ;wpay;) 450 455 9276 ;wpay;) 514 606 0040 ;wpay;) 450 424 9624
fdfuh[h murul;zk;
g;gplkhfTk; Torontoit tjptplkhf df murul;zk; (jkpoh; nre;jhkiu mth;fs; 24-02-2009 md;W Torontotpy;
fhh;j;jpNfR fdfuh[h> n[ayl;Rkpapd; jk;gpuh[h mkuh; ghh;tjp mth;fspd; ;> ,uhN[];thpapd; md;Gf; fztUk;> d; MfpNahhpd; md;Gj; je;ijAk; hUk;> kJkpjhtpd; md;G mg;gg;ghTk;> Pdh mth;fspd; rk;ge;jpAk;> G];gk;> h[ul;zk;> nry;tul;zk;> etul;zk;> pjk; (fdlh)> ,uhN[];thp> Fzul;zk; pNahhpd; ghrkpF rNfhjuUk;> mkuh; hp> nre;jpy;> kNdh(nfhOk;G)> mkuh; Mde;jd;> n[dp(nfhOk;G) Nggp> n[ae;jp> re;jpud;> Nkhfd; (fdlh)> Nahhpd; ikj;JdUk; Mthh;.
kf;fphpiffs; khu;r; 2k; jpfjp eilngw;wJ.
905 477 0076> ;: 416 707 6262>
416 824 8815
jpU. fpU\;zgps;is rq;fug;gps;is
neLe;jPitg; gpwg;gplkhfTk; ,y 322 ];fe;jGuk; kw;Wk; mf;fiuahd;Fsj;ij tjptplkhfTk; nfhz;l> ,isg;- ghwpa jghy; CopaUk;> fpspnehr;rp khtl;l gyNehf;F $l;LwTr; rq;f jiytUk;> rkhjhd ePjthDkhd jpU. fpU\;zgps;is rq;fug;gps;is mth;fs; 29-01- 2009 md;W Rje;jpuGuj;jpy; mfhykuzkhdhu;.
md;dhh; fhyQ;nrd;wth;fshd rq;fug;gps;is ts;sp- ak;ik jk;gjpfspd; md;G kfDk; fhyQ;nrd;wth;fshd jh;kypq;fk; nrhh;zk; jk;gjpfspd; Mir kUkfDk;> jq;fyl;Rkpapd; ghrkpF fztUk;> NjtfpU\;zgthdp> NjtfpU\;zjhrd; (khtPuh;)> NjtfpU\;zthzp> NjtfpU\;zNerd;> Nerpdp> thrpdp> tpkypdp> fpUgh> fpU\h MfpNahupd; mUikj; je;ijAk;> fz;kzp (fdlh)> fhQ;nrd;w guhrf;jp> nry;tkzp (fdlh)> fhQ;nrd;w Kj;Jf;Fkhu;> nry;yk;kh (,yq;if)> mddyl;Rkp (,yq;if)> n[af;Fkhu; (nld;khu;f;) MfpNahupd; mdGr; rNfhjuDk; Mthu;. md;dhu; fhyQ;- nrd;w kapy;thfdk;> fjpuNtY (fdlh)> rpq;fuh[h (fdlh)> mwGjkyu; (,yq;if)> ey;yjk;gp (,yq;if)> fhyQ;nrd;w gRgjp> fpup (nld;khu;f;)> fhyQ;nrd;w fhrpehjd;> Re;juypq;fk; (,yq;if)> nrhu;zyl;Rkp> ypq;fehjd; (Rtp];)> Nahfehjd; (fdlh)> fhyQ;nrd;w Nahfyl;Rkp MfpNahupd; ghrkpF ikj;JdUk;> ,uhr ypq;fk;> tp[aFkhu;> jahepjp> gthd;> rjP];tuk;> Mfp Nahupd; Mir khkdhUkhthu;.
rpq;fuh[h (fdlh): 905-884-0206 kNfd; rpq;fuh[h: 416-302-7283 ee;jpdp rpq;fuh[h: 416-704-4006
jpUkjp rNwhrpdp fNzruhrh
tTdpah nehr;rpNkhl;iliag; gpwg;gplkhfTk;> Rtp];]py; (Swiss) trpj;jtUk;> jw;nghOJ tTdpah FUkd;fhl;by; trpj;J te;jtUkhfpa> w[dp vd;W miof;fg;gLk; jpUkjp rNwhrpdp fNzruhrh mth;fs; 21.02.2009 md;W nfhOk;gpy; fhykhdhh;.
md;dhh; jpU. jpUkjp ,ul;zrpq;fk; ,uhry\;kpapd; md;G kfSk;> jpU. jpUkjp fhrpehjd; ,uhrk;kh jk;gjpfspd; md;G kUkfSk;> fhyk; nrd;w jh;kuhrh> jpUkjp jh;kuhrhtpd; ngwhkfSk;> fNzruhrhtpd; md;G kidtpAk;> [Ptdh> [Ptpjh MfpNahhpd; ghrkpF jhahUk;> #hpafyh> (Mrphpia CCTMS tTdpah)> tre;jfyh (Mrphpia> jkpo;kfhtpj;jpahyak;> tTdpah) rptFkhh; ,ul;zrpq;fk; (Invis Mortgage Consultant, Canada)> RFzh (fdlh)> n[af;Fkhh; (fdlh)> jPgd; (fdlh) MfpNahhpd; ghrkpF rNfhjhpAk;> jtk;> uF> Fyehafp> NfjP];tud; (yq;fd;> Rtp];)> fhyk; nrd;wth;fshd fz;zd;> Fyehjd; kw;Wk; Fyk;(tTdpah)> jh;kul;zk; (Mrphpah;> tTdpah)> ,uhrypq;fk; (fdlh)> khypdp (fdlh) MfpNahhpd; ikj;JzpAkhthh;. md;dhhpd; 416 520 1214 RFzh 647 894 1991 jPgd; 416 871 7286 ypq;fd; (Swiss) 4179 547 8663
- 67 -

Page 68
- 68 -
nghUshjhu tPo;r;rp> kw;Wk; gq;Fr;re;ij- fspd; tPo;r;rp fhuzkhf filfspy; nghUl;fspd; tpiyAk; $bAs;sJ. ,g;- NghJ xU nlhyNu ekf;F Ie;J nlhy- Uf;Fr; rkhdkhfj; Njhd;Wfpd;wJ. ,e;j Neuj;jpy; nlhyu;f; filfis xU Nehl; lk; tpl;lhy;> ePq;fNs ey;y jukhd nghUl;fSk; mq;Nf kypthff; fpilg; gijf; fz;L Mr;rupag;gl;Lg; NghtPu;fs;.
nlhyu;f;; filfspy; ehk; fhZk; nghUl;- fs; nghJthf ngupa filfspy; ghu;f;ff; $ba xd;Wjhd;. Vd;> tPLfspy; Rj;jpf- upg;gjw;Fg; ghtidapypUf;Fk; gy nghUl;fisf; $l nlhyu;f; filfspy; thq;fptplyhk;. nghUl;fisj; jahupf;Fk; epWtdq;fs;> mtu;fspd; cw;gj;jp> nfhs;tdtpd; msitj; jhz;Lk;NghJ> ,k;khjpup nlhyu;f; filfsplk; Ngrp> xU js;Sgb tpiyapy;> kpFe;jij tpw;WtpLfpwhu;fs;. mjw;fhr; rpy nghUl;- fspd; juj;jpy; Fiwnad;W nrhy;tjw; fpy;iy. gw;gy tpw;gidg; nghUl;fs; kpfTk; gpugy;akhd tpepNahf];ju;fsplk; ,Ue;J$l nlhyu;f; filfspy; tpw;g- idf;Ff; nfhz;L tug;gLfpd;wd. mj;J ld;> xU GJ mwpKfg; nghUs; tpw;g- idf;F tUk;NghJ> ngUk;ghYk; mtw;- iwg; ngupa filfs; jhd; Kjypy; mwpKfg; gLj;Jk;. rpy khjq;fs;> my;yJ Mz;Lfspy; mtw;wpd; Kf;fpaj; Jtk; Fiwe;J mNjNghd;w ,d;ndhU nghUSf;F kTR $l> kwf;fg; gl;l gioa nghUsd;fs; nlhyu;f; filf- Sf;F js;Sgb tpiyapy; tpepNahfpf;fg; gLfpd;wd.
MuQ;R thrid fye;j cleaners %d;W tUlq;fSf;F Kd; filfspy; kpfTk; gpugyk;. jw;NghJ> kf;fs; mNjNghd;w NtW cw;gj;jpia Nerpf;f> kwf;fg;gl;lJ orange scented cleaners,d; mtrpak;. jw;NghJ mitfis nlhyu;f; filfspy;. NjitahdNghJ thq;fpf; nfhs;syhk;> Vnddpy; nkhj;jr; ruf;ifAk; ,k;khjpupf; filfs; thq;fp jq;fSf;F rpwpjsT ,yhgj;ij Vw;gLj;jpf; nfhs;fpd;wd. ,ij thq;fTk; xU $l;lk; njhlu;e;Jk; epr;rakha; ,Uf;fj;jhd; nra;fpd;wJ.
nlhyu;f; filfspy; thq;fj; jukhd nghUl;fs; vd;d?
tPl;ilr; Rj;jg;gLj;jg; ghtpf;Fk; tpjtpj ghtidf;fhd cleaners epiwa nlhyu;f; filfspy;> ngau; ngw;w kw;Wk;> ngau;g; gpugy;aky;yhj epiwa cleaning products fpilf;Fk;. ngau;g;Nghd cw;gj;jpg; nghUl;fs; rhjhuzf; filfspy; fpilg; gijtpl> 60 njhlf;fk; 70 rjtpfpjj; js;Sgb tpiyapy; ,q;Nf fpilf;Fk;. mNjNghy;> ngau; gpurpj;jp ,y;yhj
RUBAN PEST CONTROL
KANTHAN 416•291•3997
®o ØflE› ÿ>V_ÁÈBV...?
kypT tpiyf; fil
nghUl;fspYk; fyf;fg; gl;bUf;Fk; Nru;- itfspd; gl;;bay; ngau; ngw;witapy; ,Uf;Fk; Nru;itfSld; xj;Jg; NghFk;. mjpYs;s xNu xU tpj;jpahrk;> name brand products,y; cs;sijtpl nky;ypa fyitfisf; nfhz;L> mjhtJ less weight and more diluted solutions nfhz;L mf;fyit cUthf;fg; gl;bUf;Fk;. ehk; tPl;by; ghj;jpuq;fisf; fOtg; ghtpf;Fk; cleanersIg; ghu;j;jhy;> mit nfhQ;rk; ePu;j;jd;ikahf ,Uf;Fk;. mjw;fhf mitfs; jpwkw;wit vd;W nrhy;tjw;fpy;iy. mitapd; ghtid rPf;fpuk; Kbe;JtpLk;. Mdhy; mk;khjpup clenersIf; nfhz;L ghj;jpuq;fisf; fO tpdhy; nfLjy; vJTk; ,y;iy> gyDk; ed;whfNt ,Uf;Fk;. ,jpy; washing detergents, soaps, window cleaners, bath cleaners Nghd;witAk; mlq;Fk;. washing detergentsMy; MilfSf;Fk; ve;jf; nfLjYk; fpilahJ.
czTg; gjhu;j;jq;fis vLj;Jf; nfhz;- lhy;> ,tw;iwf; nfhQ;rk; juk;gpupj;Jg; ghu;j;Jj; jtpu;g;gJ ey;yJ> Vnddpy;> jputk; Nghd;w nghUl;fspy; fl;lhak; fhyhtjp Fwpg;Gf;fs; ,Ug;gpDk;> mit fhyhtjpahfp gy ehl;fshf ,Uf;Fk;. mtw;iw thq;fp cl;nfhz;lhy;> clYf;- Ff; NfL tpisAk; vd;gij ehk; fUj;jpy; nfhs;sy; Ntz;Lk;. mj;Jld;> rpytif rhf;nyl;Lf;fs;> sauces, juices, pudding and cake mix, rpy nehWf;Fj; jPdptiffs; Nghd;wtw;iw thq;fhky; tply; ey;yJ. pasta, candy tiffs;> nry;yg; gpuhzpfSf;fhd czT tiffs;> rpytif chips Nghd;wtw;iw Ntz;L- khdhy; thq;fyhk;. ,itfspy; mjpfk; ghjpg;G tpistpf;Fk; gbaha; vJTk; fpilahJ.
nfhs;tdthsupd; fzpg;gpd;gb> brand name nfhz;l shampootpw;Fk; ,k;khjpupf; filfspy; tpw;Fk; shampootpw;Fk; mjpf tpj;jpahrk; fpilahJ. ngupa filfspy; mjpf tpiyf;F tpw;Fk; shampof;fspy; ,Uf;Fk; %yg;nghUl;fNs nlhyu;f; filfspy; tpw;fg;gLk; shampoo Nghd;w- tw;wpYk; ,Uf;fpd;wd. ,jpYs;s xNu nahU tpj;jpahrk;> brand name nfhz;l shampoo tiffspy; thrid mjpfkhf ,Uf;Fk;> ek; nlhyu;f; filfspy; tpw;- fg;gLk; shampootpw;F me;j thrid mwNt fpilahJ. xU brand name shampooitAk; xU nlhyu;f; fil shampooitAk; thq;fp mjpYs;s %yg;- nghUl;fisg; gbj;Jg; ghUq;fs;. xU tpj;jpahrKk; ngupjhf ePq;fs; fz;L gpbf;fg; Nghtjpy;iy.
Fspayiwg; nghUl;fs;> mjhtJ> Nrhg;> bubble bath liquids Nghd;witfs; cq;fs;
T|Ô^ ÿ>V¶Ï\VΩ T|Ô^ ÿ>VauƒVÁÈÔ^ sBV√V ́ WÁÈB∫Ô^ g ̨B ∂ÁTM›m ÷¶∫ÔπKD ®o, ØflE› ÿ>V_ÁÈÔÁ· ∂≈ok ¿¬Ô ∂Áw•∫Ô^!
gps;isfS mitfis ,tw;iw d fzprkhd clYf;F> ,tw;iwg; ,y;iy. ngz;fSf nfhLf;fy thridr; sponges k tw;iwg; g jk;ikg; g Ntz;Lnk
rup> gupRg tjw;Fg; g jq;fs;> gu kly;fs;> ghlike;j stickers, t Ak; ,q;Nf epiwe;j Nghy;> e gupRg;nghU
fyhk;. Wa me;jg; ng Nru;f;fyhk
mj;Jld;> Ak;> ruf ghJfhf;Fk tbtq;fs fpilf;Fk;. gFjpfSf fshFk;. fuz;b k tifahd ,q;Nf ky djhfTk; gJld;> r myq;fupj FiwTjhd nfLjYk kzj;Jld
,d;DNkh zhbfshy nra;ag;gl Fbf;Fk; j nghUl;fs cfe;jit upg;gd;fis Gf;fs;> gp nghUe;jf fisAk; fyu; Ngg;g xd;wpy;> x Uf;F ,uz mstpid
rpW gps;i Fk; gf;f ahd tu;z mofpa Gj fq;fs;> Gj;jfq;fs

jha;tPL • khu;r; 2009
;Fk; Nru;- ;witapy; ; NghFk;. k;> name nky;ypa tJ less nfhz;L ;bUf;Fk;. ; fOtg; ;> mit ,Uf;Fk;. t vd;W ghtid mk;khjpup sf; fO > gyDk; washing ers, bath ;. washing ; ve;jf;
; nfhz;- k;gpupj;Jg; Vnddpy;> fl;lhak; k;> mit ,Uf;Fk;. ;> clYf;- j ehk; mj;Jld;> es, juices, ehWf;Fj; hq;fhky; tiffs;> tiffs;> Ntz;L- ; mjpfk; ; vJTk;
rand name k;khjpupf; k; mjpf ilfspy; pof;fspy; nlhyu;f; Nghd;w- ;s xNu nfhz;l mjpfkhf spy; tpw;- thrid d name ;f; fil ;s %yg;- ;fs;. xU ; fz;L
J> Nrhg;> ; cq;fs;
gps;isfSf;Fg; gpbf;FkhapUe;jhy;> mitfis thq;fpg; gad;gLj;jyhk;. ,tw;iw dollar filfspy; thq;Ftjhy;> fzprkhd gzk; kpr;rg; gLj;JtNjhL> clYf;F> my;yJ NjhYf;Fk; $l ,tw;iwg; ghtpg;gjhy; ve;jf; nfLjYk; ,y;iy. ,tw;iwr; rkaj;jpy;> gUtg; ngz;fSf;Fk; gupRg; nghUl;fshff; fl;bf; nfhLf;fyhk;> Vnddpy;> ,e;j tajpy; thridr; Nrhg;Gf;fs;> bath oils, bath sponges kw;Wk; body powders Nghd;w- tw;iwg; ghtpg;gjpy; mjpf ehl;lk;fhl;Ltu;> jk;ikg; gpwu; gpuj;jpNafkhff; ftdpf;f Ntz;Lnkd;gjw;fhf.
rup> gupRg; nghUl;fis mofhff; fl;L tjw;Fg; gad;gLj;jg; gLk; tz;zf; fhfp- jq;fs;> gupR ml;ilg; ngl;bfs;> tho;j;J kly;fs;> upg;gd;fs;> mofpa Ntiyg; ghlike;j> ngl;bfspy; xl;lf; $ba stickers, tz;zg; G+f;fs; Nghd;wtw;iw- Ak; ,q;Nf kpfTk; Fiwe;j tpiyapYk;> epiwe;j mofpYk; thq;fp tpUk;gpdhw;- Nghy;> ek; uridf;Nfw;w tifapy; gupRg;nghUl;fis mikj;Jf; nfhLf;-
fyhk;. Walmart,y; thq;Ftijg; NghyNt> me;jg; nghUl;fspd; tupirapy; ,tw;iwr; Nru;f;fyhk;.
mj;Jld;> rikayiwapy; gjhu;j;jq;fis- Ak;> ruf;Fr; rhkhd;fisAk; Nghl;Lg; ghJfhf;Fk; gpsh];bf; ngl;bfs;> gytpj tbtq;fspy;> msTfspy;> epwq;fspy; fpilf;Fk;. ,it ,d;iwar; rikayiwg; gFjpfSf;F ,d;wpaikahj cgfuzq;- fshFk;. ,j;Jld;> fuz;b> fj;jp Kl;- fuz;b kw;Wk; ,d;Dk; vt;tsNth tifahd rikayiw cgfuzq;fSk; ,q;Nf kypthfTk;> mNj Neuj;jpy; jukh- djhfTk; fpilf;fpd;wd. thq;fpg; ghtpg;- gJld;> rikayiwiaAk; ml;lfhrkhf myq;fupj;jjhfTk; Nghapw;W. tpiyAk; FiwTjhd;. rikaYf;F ,jdhy; ve;jf; nfLjYk; fpilahJ. mNj Rit> kzj;Jld; jhd; rikaYk; ,Uf;Fk;.
,d;DNkhu; nghUshdJ> mofpa fz;- zhbfshy; nra;ag;gl;L> hand paint nra;ag;gl;l Fg;gpfs;> Gl;bfs; kw;Wk; Fbf;Fk; jk;su; Nghd;wit. ,it gupRg; nghUl;fshff; nfhLg;gjw;F kpfTk; cfe;jit. ,tw;iw thq;fp> mofhf upg;gd;fisf; fl;b>mtw;wpDs;Ns ,dpg;- Gf;fs;> gp];fl;Lf;fs;> kw;Wk; mtw;Ws; nghUe;jf; $ba ey;y gupRg; nghUl; fisAk; mjDs; milj;J> mofhff; fyu; Ngg;gu; Rw;wpf; nfhLf;fyhk;. tpiy xd;wpy;> xU nlhyu; my;yJ xU nlhy- Uf;F ,uz;L vd;wmstpy; xU nghUspd; mstpid epu;zapj;J ,Uf;Fk;.
rpW gps;isfSf;fhd gFjpfs; vd;wpUf; Fk; gf;fj;jpy;> mtu;fSf;Fj; Njit- ahd tu;zk; jPl;Lk;> glq;fs; Nghl;l mofpa Gj;jfq;fs;> kw;Wk; fijg; Gj;j- fq;fs;> Foe;ijfSf;fhd muptupg; Gj;jfq;fs;> kw;Wk; gs;spf;$lj;jpw;F ypT tpiyf; fil
kQ;Rsh uh[ypq;fk;
jpdg; ghtidf;nfd vLj;Jr; nry;yg;gLk;> ngd;rpy;> Ngdh> ug;gu; ,g;gbg; gyJk; fpilf;Fk;. Foe;ijfSf;F tpiy mjpfk; nfhLj;J thq;fpf; nfhLf;Fk; gs;spg; ghtidg; nghUl;fSf;Fk; ,itf;Fk; ve;j tpj;jpahrKk; ,y;iy. mj;Jld;> nfhLj;j kWehNs gs;spf; $lj;jpy; nghUl;fisj; njhiyj;Jtpl;L te;J epf;Fk; Foe;ijfSf;F> tpiyAau;e;j nghUl;fis thq;fpf; nfhLg;ghNdd;? ,e;j tajpy; me;j nghWg;Gzu;;r;rpapd; mu;j;jKk; njupahJ. ,g;Nghijf;F tsUk; gUtj;jpw;F> nlhyu;f;filg; nghUl;fNs kpfTk; cfe;jit.
,g;gb ,d;Dk; vj;jidNah nghUl;f- isg; gw;wpr; nrhy;ypf;nfhz;Nl Nghfyhk;. rkaj;jpy;> vij vLg;gJ> vij tpLtNjh
vd;W Miraha; ,Uf;Fk;. tPl;bw;F mj;jpahtrpakhd> Njit vd;W epidf; Fk; nghUl;fis> nrytpidAk; fUj;jpy; nfhz;L> Njitg;gl;lhy; thq;fyhk;. nlhyu;f;fil jhNd vd;gjw;fhf gzj;- ijf; nfhz;L mq;Nf nkhj;jkhff; nfhl;l Ntz;Lnkd;gJk; ,y;iy. nkhj;jj;jpy;> tPl;bd; xt;nthU %iy KLf;fpw;Fk; Njitahd nghUl;fis mjpf nrytpd;wp nlhyu;f; filfspNyNa thq;fpf; nfhs;syhk;. vspa nrytpy; epiwe;j moifg; ngw;Wf; nfhs;syhk;. nfhQ;rk; fw;gidj; jpwDk;> fiyj; jpwDk; ,Ue;jhNy NghJkhdJ.
rpyNgu; brand name vd;W miythu;fs;. mtu;fSf;F nlhyu;f; fil vd;w thu;j; ijfisf; Nfl;lhNy frf;Fk;. “INah> ehq;fs; mq;Nfnay;yhk; Nghtjpy;iy” _ÁÈBV...?
vd;W VNjh jkJ jFjpf;Ff; Fiwthd Ngr;irg; Ngrp tpl;lijg; Nghy; ele;J nfhs;thu;fs;. Mdhy; mtu;fs; vt;tsT gzj;ij mk;khjpupf; filfspd; %yk; NTROL
Nrkpf;fyhk; vd;gijg; gw;wp nfhQ;rk; $lr; rpe;jpg;gjpy;iy. ngupatu;fs; jhd; mg;gbnad;why;> rpd;dQ;rpW Foe;ijfs; kdjpYk; mg;gbahd xU kdg;ghq;fpid tsu;j;J tpLfpwhu;fs;. Foe;ijfSk;> nlhyu;f; filfisf;fz;lhy; mUtUg;- gJk; cz;L. rpWtajpNyNa> gzj;jpd; NjitiaAk;> mj;jpahtrpaj;ijAk;> mjd; Kf;fpaj;Jtj;ijAk; Foe;ijf-
ÔπKD
Sf;F Nghjpg;gJld; epd;Wtplhky;> mjd; Nrkpg;G cf;jpiaAk; Foe;ijfs; Á· Ô^!
kdjpy; tsu;g;gjw;F ,k;khjpup nlhyu;f; filfs; kpfTk; rpwe;jNjhu; cjhuzkh- Fk;. “vspikapYk; moF”. ,e;j ke;jpuk; kdjpy; ,Ue;jhNy gzj;jpd; mUikAk; HAN
997
GupAk;.
mansu@thaiveedu.com

Page 69
jha;tPL • khu;r; 2009
ROOMS / BASEMENT RENT
MCCOWAN & HIGHGLEN 4 B/R upstairs,4 BiR basement Mathy: 416 904 6061 905 248 2077 

Page 70

MARKHAM & 14TH 2B/R Basement 416-917-8336 

Page 71

MCCOWAN & MIRMOTON 2 bedroom basement Mrs. Sathya: 416 451 4561 

Page 72

MARKHAM & ELSON 2 bedroom basement Ananthan : 647 896 8687 

Page 73

MARKHAM & LAWRENCE 2 bedroom house 647 219 4558 

Page 74

MARKHAM & ELLESEMERE 3 bedroom basement 47 808 4542 

Page 75

NEILSON & SHEPPARD 2 or 1 basement for rent Separate path 416 451 2304/416 282 4370 

Page 76

BRIMELY & DENISON 2 bedroom basement Mathan: 905 470 2971 

Page 77

KEENDY & STEELS 1 B/R Basement Shanthi: 416-459-8204 

Page 78

MARKHAM & STEEL 2B/R Basement Vimala: 905-209-1321 416-716-0629 

Page 79

MORNINGSIDE & SHEPPARD 3 bedroom with backyard Ram: 416 845 6732 

Page 80

MARKHAM & ELLSMERE 3B/R House Kannan: 416-433-6344 

Page 81

BIRCH & MC NICOLL 3 or 5 B/Rooms (5 Spilt House) Ganesh: 416-335-8055 

Page 82

MARKHAM AREA 3 B/R Basements Babu: 647-808-4542 

Page 83

OTHERHOUS FOR SALOther
MORNINGSIDE & SHEPPARD 4 b/m 2 w/r house Lingam: 905 509 7493 

Page 84

PASSMORE & MARKHAM 4 bedroom 2 full washroom Mrs.suthan: 416 854 3164 Semi detached 

Page 85

BRAMPTON 4 bedroom 3000 sq feet Kumar: 416 400 2222 

Page 86

3B Mrs.Theiven
_______
NITHARS
4B/R, 3 Semi D _______
MCC
S
OTH
FU Mrs.
_______
FREE Y
Van _______
May _______
(m Malar: _______
nr O Prema:41 _______
PAINTIN 3B/R Hou B _______
Brimley/
T _______

- 69 -
EEL
______
PPARD
d
______
ERE
______
LL se)
______
A
______
LOther
PPARD
______
HAM m 4
______
______
BRAMPTON 3B/R house - Semi House Mrs.Theivendram: 

Page 87

905-454-3869, 416-389-3434
NITHARSHAN & BRAMPTON 4B/R, 3B/R 1700 Sq Feet. $ 335,000


Page 88
 Semi Detach house - 416-400-2222
MCCOWAN & STEELE 3B/R Suganthi: 905-604-0145
OTHEROTHERSEOther
FURNITURES SALE Mrs. Ratnarasa - 416 724 4238


Page 89
 416 270 1362
FREE YOGA MEDICATION


Page 90
 Vannipushpa: 647 278 8445
TUTION mccowan and finch 416 335 1477


Page 91
 Mayuran: Preschool gr 1 and 2
DAY CARE (markham & ellesemere)


Page 92
 Malar: 416 431 2495, 416 844 4026
nra;J Ottonpark gyfhuk;
nfhLf;fg;gLk;
& Lawrence Prema:416-439-1599> 

Page 93

647-802-1599
PAINTING & CARPET CLEANING 3B/R Housew;F Paint $450(With Paint)


Page 94
 Babu: 647-836-3647
TUTION Brimley/ Steel. 1-8 Math and English


Page 95
 Tharma: 905-479-3024
416 264 8798
OTHERAUTO FOR SALOther
93 TOYATA CAMERY 262 km, $1,600


Page 96
 Viji: 905 471 7373, 416 402 1124
2007 TOYATA JARIG


Page 97
 Haran: 416 451 5211
2000 DODGE CARAVAN 320km Thusi: 647-500-8215, 647-500-1343
MOTORCYCLE 200 CC, 400 CC


Page 98
 Mahendiran: 647-832-7484
2000 TOYOTA CAMRY 216 km, Gray 4 Door


Page 99
 Raj: 416-716-2975
98 TOYOTA SIANNA $ 4700.00


Page 100
 Mari: 416-737-1989
kzkfs; Njit N[u;kdpapy; Chef Mfj; njhopy;GupAk; aho;g;ghzj;ijr; Nru;e;j 33taJ ,isQDf;F fdlhtpy; trpf;Fk; Sponsor nra;af;$ba ngz; Njit.
Tel: 94 11 259 0534 E mail: kvijaya@sctnet.lk

Page 101
- 70 -
•
mwpatpy;iyahdhy; mwpe;Jnfhs;Sq;fs; -
fdlhtpy; nyhj;jh;fSk;
mq;fPfhpf;fg;g
#jhl;l tpisahl;Lf;fS
(Lotteries & Gamings in Can
fdlhtpy; murpdhy; mq;fPfhpf;-
(Loto- Quebec) fg;gl;l nyhj;jh;fs; ahit?
fdlhtpd; gpnuQ;R nkhop NgRk; fpAngf;
jfty;
,jid tpw;gid nra;J>
khfhzj;jpypUe;J> gpuj;jpNafkhd ,k; elhj;j chpik cs;s epWt-
khfhz rl;lg;gb> khfhz murpdhy; dq;fs; ahit?
elhj;jg;gLk; nyhj;jh; epWtdk; MFk;.
•
nkhd;wpay; efhpy; gpd;tUk; tpyhrj;jpy; ,jd; jiyikafk; cs;sJ
Loto – Quebec 500, Sherbrooke St. West Montreal, Quebec H3A 3G6
njhiyNgrp: (514)-282-8000 njhiyefy;: (514)-873-8999
,k; khfhzj;jpy; $600 nlhyUf;F cl;- gl;l gzj; njhif nyhj;jh; FYf;fypy; fpilj;jhy; ve;jnthU nyhj;jh; hpf;fw;
tpw;Fk; rpy;yiw filfspy; ,jid ngw;Wf; nfhs;syhk;. mjw;F Nkw;gl;l njhifahf ,Ue;jhy; tpz;zg;g gj;jp- uj;jpid epug;gp mDg;gp jghy; %yNkh my;yJ ,e; epWtdj;jpd; jiyika- fj;jpy; Neubahf nrd;W ghpR gz njhifapid ngw;Wf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. ,j; jiyik mYtyfk; thuj;jpy; VO ehSk; jpwe;J ,Uf;Fk;. Mdhy; xt;nthU mjph;\;l ,yhg ghpR njhifapidAk; Fwpg;gplg;gl;l xU tUlj;jpDs; ngw;W tply; Ntz;Lk;.
gphpl;b\; nfhyk;gpah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdk;(BritishColumbia Lottery Corporation) gphpl;b\; nfhyk;gpah khfhzj;jpy; mk; khfhz murpd; fl;Lg;ghl;by; ,aq;Fk;
epWtdNk nyhj;jh;
fdlhtpd; nyhj;jh; $l;Lj;- jhgdq;fspdhy; rl;l G+h;tkhf elhj;jg;gLk; nyhj;jh;fs; vit?
•
mjph;\;lj;jpid vjph;nfhz;lth; vg;gb jkJ mjph;\;l gzj;- jpid NfhUtJ?
xt;nthU khfhzq;f xOq;F t nyhj;jh;f cld; mj (Instant Lo tpiyapy;
•
Kd;$l;bNa gzk; nrYj;jp
ge;ja m xU ,yf;fj;jpy; nyhj;jhpid gjpT nra;tJ (Lotto Advance Game) vg;gb? ,J Nghd;w gy;NtW tifahd Nfs;tp-
fspahl;l jq;fs; k muRfspd elj;jp tU
fSf;F tpilfhzKay;tNj ,f; fl;Liuapd; Nehf;fk;.
fdlhtpy; cs;s khfhz muRfspdhy;> rl;l hPjpahf cUthf;fg;gl;L xOq;fhd fz;fhzpg;gpd; fPo; gy;NtW tifahd nyhj;jh;fSk;> Fjpiug; ge;jak; cl;gl tpj;jpahrk; tpj;jpahrkhd #jhl;l tpis- ahl;Lf;fisAk; jq;fspd; ‘frpNdh’ epW- tdj;jpD}lhf gy tUlq;fshf elhj;jp gy kpy;ypad; nlhyh;fis muR rk;gh- jpj;J tUfpd;wJ. gpd;tUk; khfhz muRfspd; $l;Lj;;jhgdq;fs; kl;LNk gy;NtW nyhj;jh;fisAk; Fjpiu ge;j- ak; cl;gl #jhl;l fspahl;lq;fisAk; elhj;j fdba murpdhy; mq;fPfhpf;fg; gl;lit MFk;. mitahtd gpd;tUkhW!
xd;uhwpNah nyhj;jh; ge;ja $l;Lj;;jhgdk; (Ontario Lottery & Gaming Corporation) ,e;epWtdk; xd;uhwpNah khfhzj;jpy; khfhz murpdhy; xU mikr;rpd; fPo; ,aq;Fk; epWtdk; MFk;.
Mdhy; , Nrh;e;J rpy fdlh KO nt];Nud; fdlh nyhj;jh;
Lj;jhgdj
$l;Lj;jhgdk; (Western
,t; Ie;J Canada Lottery Corporation)
Ie;jpidA my;Ngh;l;lh khfhzk;> r];fhr;Rthd; khfhzk;> kdpw;Nwhgh khfhzk; Mfpa
jtpu fdl nyhj;ju; e %d;W khfhz muRfspd; ,izg;gpy;> Vida kf;fs; nrwpe;J thOk; mlh;j;jp
xd;wpiz Fiwe;j tlNkw;F gpuNjrk;> A+Nfhd; gpuNjrk;> Ezhtpw; gpuNjrk; vd;W %d;W Vida khfhz gpuNjrq;fisAk; Nrh;j;J cUthf;fg;gl;;l ,yhgfukw;w epWtdNk “nt];Nud; fdlh nyhj;jh; $l;Lj;jhg- dk;” MFk;. xt;nthU khfhzj;jpd; jiyefuj;jpYk; ,f; $l;Lj;jhgdj;jpd;
spd; nyh (Inter P Corporatio NkNy F khfhz m $l;Lj;jhg gpuhe;jpa mYtyfq;fs; cs;sd.
mw;yhd;hpf; nyhj;jh; $l;Lj;- jhgdk; (Atlantic Lottery Corporation) fdlhtpy; cs;s Nehth];Nfh\pah khfhzk; (Nova Scotia)> epA+gTz;yhe;J khfhzk; (Newfoundland)> epA+Guz;];tpf; (New Brunswick)> gpwpd;]; vl;Nth;l; Iyz;l; (Prince Edward Islands) Mfpa ehd;F khfhz muRfSk; $l;lhf Nrh;e;J elhj;Jk; epWtdNk “mw;yhd;hpf; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdk;” MFk;.
fpAngf; nyhj;jh; epWtdk;
mjph;\;lj;Jf;F vd
xU rpW gzj;jpidAk; nryT
jpBh; vd vq;fSf;F nghpa m
fhj;J ,Uf;fpd;wJ vd
njhiyNgrp kw;Wk; jghy; %yk
gzk; fwf;f KaYk; epWtd
ek;ik Rw;wpf;nfhz;Nl cs
cq;fs; thfd fhg;GW
gy;NtW tifahd fhg;G
tpiyfis mwpa To shop around auto insura Siva Panchalingam,
(Licensed Insuran
Office: 905-479-3400 Ext. 132
Home: 416-321-0999, Cell: 416-990-4908
800, Denison Ave., Suite 201, Markham, ON

jha;tPL • khu;r; 2009
;Jnfhs;Sq;fs; - fdlhtpy; rpy jfty;fs;
; fpAngf; hd ,k; murpdhy; k; MFk;. pyhrj;jpy;
9
f;F cl;- Yf;fypy; h; hpf;fw;
,jid Nkw;gl;l g;g gj;jp- ; %yNkh iyika- hpR gz hs;Sjy; Ytyfk; ,Uf;Fk;. yhg ghpR l;l xU z;Lk;.
nyhj;jh; Columbia
;jpy; mk; ,aq;Fk;
epWtdNk ,t; “gphpl;b\; nfhyk;gpah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdk;” MFk;.
xt;nthU $l;Lj;jhgdKk; me;je;j khfhzq;fspd; cUthf;fg;gl;l rl;l xOq;F tpjpfspd;gb gy;NtW tifahd nyhj;jh;fs;> gy;NtW tifahd Ruz;b cld; mjph;\;lk; ghh;f;Fk; hpf;fw;Wfs; (Instant Lottery Tickets) vd ntt;NtW tpiyapy; tpw;gid nra;tJld; Fjpiu ge;ja mjph;\;l ikaq;fs;> frpNdh fspahl;l epiyaq;fs; vd Fwpg;gplg;gl;l jq;fs; khfhz vy;iyf;Fs; khfhz muRfspd; rl;l tiuaiwapDs; epd;W elj;jp tUfpd;wd.
Mdhy; ,t; Ie;J $l;Lj;jhgdq;fSk; Nrh;e;J rpy gpujhd nyhj;jh;fis kl;Lk; fdlh KOtJk; xU xd;wpize;j $l;- Lj;jhgdj;jpd; %yk; elhj;jp tUfpd;wd.
,t; Ie;J $l;Lj;jhgdq;fSk;;;;;;;;;;;;;; ,t; Ie;jpidAk; xd;wpide;j epWtdKk; jtpu fdlhtpy; rl;lg+u;tkhf ,aq;Fk; nyhj;ju; epWtdk; NtW vJTk; ,y;iy.
xd;wpize;j khfhzq;f- spd; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdk; (Inter Provincial Lottery Corporation) NkNy Fwpg;gplg;gl;l fdlh KOtJk; khfhz muRfspdhy; elhj;jg;gLk; Ie;J $l;Lj;jhgdq;fisAk; xd;wpizj;j xU nyhj;jh;fSk;
htpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l
hl;l tpisahl;Lf;fSk;
eries & Gamings in Canada)
jfty; njhlu; - 27
$l;Lj;jhgdkhf nuhwd;Nuhtpid jiy ikafkhf nfhz;L ,t; xd;wpizf;- fg;gl;l $l;Lj;jhgdk; ,aq;Ffpd;wJ.
xt;nthU $l;Lj;jhgdKk; Vuhskhd tif tifahd nyhj;jh;fs;> #jhl;l fspahl;lq;fisAk; me;je;j khfhz muRfspd; gpuj;jpNafkhd rl;lq;fspdhy; cUthf;fg;gl;L elhj;Jfpd;w NghjpYk;> ,uz;L kpf nghpa nyhj;jh;fis fdlh KOtJk; Fwpg;gpl;l ehspy; ,t; xd;wp- izf;fg;gl;l nyhj;jh; $l;Lj;jhgdNk elhj;Jfpd;wJ. mitahtd! mjph;\;lj;Jf;F vd
1.nyhw;Nwh 6/49 (Lotto 6/49) Gjd;> rdp ,uT nuhwd;Nuh Neuj;jpy; j;jpidAk; nryT nra;ahJ>
gj;J kzpf;F ,e; epWtdj;jpd; ];&bNah- tpy; FYf;fg;gl;L fdlh KOtJk; cs;s vq;fSf;F nghpa mjph;\;lk;
njhiyf;fhl;rpapy; xspgug;gg;gl;L mjph;\;lk; ghhh;f;fg;gLfpd;wJ. mf;Nlh- gh;/26/2005 ,y; my;Ngh;l;lh khfhzj;jpy; ;J ,Uf;fpd;wJ vd;W
cs;s ngw;Nwhypak; fk;gdp Copah;fs; gjpNdO Ngh; $54.3 kpy;ypad; $l;lhf ngw;wNj fdba tuyhw;wpy; kpf mjp kw;Wk; jghy; %yk; njuptpj;J
$ba ,f; Fwpg;gpl;l nyhj;jh; FYf;fypd; ghpR njhifahFk;. ;f KaYk; epWtdk; Vuhsk;
nyhw;Nwh Rg;gh; - 7 (Lotto Super - 7) ,Nj Nghy nts;sp nuhwd;Nuh Neug;gb w;wpf;nfhz;Nl cs;sd.
,uT gj;J kzpf;F FYf;fg;gl;L fdlh KOtJk; mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk; ,d;- ndhU nyhj;jh; MFk;.
2002 Nk khjk; ehd;F Ngh; $l;lhf ngw;w $37.8 kpy;ypad; nlhyh; mjph;\;l- Nk ,Jtiu tuyhw;wpy; ,f; Fwpg;gplg; gl;l nyhw;Nwh Rg;gh; FYf;fypd; mjp $ba toq;fg;gl;l mjph;\;lkhFk;.
,t; gpujhd ,U nyhj;jh; FYf;fy;f- isAk; elhjJk; Ie;J $l;Lj;jhgdq; fisAk; xd;W Nrh;j;J xNu Neuj;jpy; FYf;fg;gl;L fdlh KOtJk; xsp> xyp gug;gg;gLtJ Nghy> rpy fhyq;fspy; tpNrlkhf cUthf;fp FYf;Fk; nyhj;jh;- fSk;> tUlj;jpy; xU Kiw vd fdlh KOtJk; ,t; xd;wpizf;fg;gl;l $l;- Lj;jhgdj;jpdhy; eilKiwg;gLj;jg;gL- fpd;wJ.
71k; gf;fk; ghu;f;f...
q;fs; thfd fhg;GWjpf;F
W tifahd fhg;GWjp fk;gdpfspYk;
tpiyfis mwpaNtz;Lkh op around auto insurance price please call Siva Panchalingam,
B.Com.
(Licensed Insurance Broker)
2 ell: 416-990-4908
Markham, ON
rpt gQ;rypq;fk;
- MAl;fhg;GWjp gpujpepjp -

Page 102
jha;tPL • khu;r; 2009 nyhj;jh;fSk;...
70k; gf;fj; njhlHr;rp...
sh;fs;> Nkw;ghh;itahsh;fspd; fz;fh- zpg;gpy; xU rl;l jpl;l tiuaiwf;Fl;- gl;L FYf;fg;gLk; nyhj;jh;fs; gpd;- cjhuzk;: kpy;ypadh; iyt; (Millionaire
tUkhW. Life) vd;w tUlk; xU Kiw kl;Lk; xU hpf;fw; Ie;J nlhyUf;F tpw;gid
nyhw;Nwh 6/49 (Lotto 6/49) nra;ag;gl;L FYf;Fk; nyhj;jhpid ,q;F
fdlh KOtJk; cs;s Ie;J nyhj;jh; Fwpg;gplyhk;.
epWtdq;fisAk; ,izj;J xU hpf;fw; ,uz;L nlhyh; vd Fwpg;gpl;l xU fpoik- xt;nthU nyhj;jh;fSf;Fk;> #jhl;l
apDs; ,t; Ie;J khfhz epWtdj;jp- fspahl;lj;jpw;Fk; rl;l xOq;F tpjpfSk;>
dhYk; tpw;gid nra;ag;gl;L Gjd;> rdp kPw Kbahj fz;fhzpg;GfSk; khfhz
,uT nuhwd;Nuh Neuk; gj;J kzpf;F murpdhy; cUthf;fg;gl;L eilKiwg;-
khfhzq;fspd; Ie;J $l;Lj;jhgdq;fsp gLj;jg;gLfpd;wJ.
dhYk; xd;wpizf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; 1-49 tiuapyhd ,yf;fk; ,lg;gl;l xd;uhwpNah dhy; $l;Lj;jhgdk; elhj;jg;gLk; khfhz (Ontario nyhj;jh; Lottery murp-
ge;Jfis ge;Jfis gl;L gpugy;akhd mjph;\;lk; FYf;fypy; cUs nyhj;jh; ghh;f;Fk; tpl;L MFk;.
njhpT ,jpy; fdlhtpd; nra;ag;- MW
& Gaming Corporation) cjhuzj;jpw;F xd;uhwpNah khfhzj;jpy;
Rg;gh; - 7 (Supe –7) nray;gLk; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdk; vg;gb fle;j Kg;gj;jpuz;L tUlq;fshf ,aq;Ffpd;wJ vd;gjid ghh;g;Nghk;.
xt;nthU nts;spAk; nuhwd;Nuh Neug;- gb ,uT xd;gJ kzpf;F Fwpg;gpl;l rpy ehl;fSf;F ,uz;L nlhyh;fSf;F tpw;-
xd;uhwpNah khfhz murpdhy; epakpf;- fg;gl;l ,af;Fdh;fis nfhz;L> khfhz murpd; mikr;R xd;wpd; fz;fhzpg;gpy;> cUthf;fg;gl;l rl;l jpl;lq;fspd; mbg;- gilapy;> khfhzk; KOtJk; Rkhh; 20>000,w;F Nkw;gl;l Copah;fisf; nfhz;L elhj;jp tUfpd;w NghJk;> ,j; jhgdj;jpd; nray;ghLfspy; ,Ue;J tUk;
fg;gl;l hpf;fw;Wfspd; mjph;\;lk; rfy fdlhtpd; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdq;fis- Ak; ,izj;J elhj;Jk; xd;wpizf;fg; gl;l $l;Lj;jhgdj;jpdhy; 1-47 tiuap- yhd ,yf;fk; ,lg;gl;l ge;Jfis cUstpl;L ,jpy; VO ge;Jfis njhpT nra;J fdlh KOtJk; mjph;\;lk; ghh;f;Fk; nyhj;jh; MFk;.
ntw;wpfs;> mjph;\;lq;fs; rpy kdpjiu- Ak;> Njhy;tpfSk;> ,og;GfSk; Vuhskh NdhiuAk; Ngha; Nrh;e;jhYk; ,t; ntw;wp>
kpy;ypadh; iyt; (Millionaire life) Njhy;tpfspy;; ,Ue;J tUk; ,yhgq;fspy;
tUlk; xU Kiw ,t; tUlk; [dthp ngUksT khfhzj;jpy; cs;s itj;jp-
/26/2009 – ngg;/28/2009 tiu xU hpf;fw; arhiyfs; cl;gl gy;NtW jh;k jhg-
Ie;J nlhyUf;F tpw;gid nra;ag;gl;L dq;fSf;F ed;nfhilahf gutyhf
fdlhtpd; rfy nyhj;jh; $l;Lj;jhgdq; toq;fg;gl;L> mtw;wpd; nray;ghl;Lf;Fk;
fisAk; ,izj;J ehL G+uhTk; mjph;\;- tsh;r;rpfSf;Fk;> njhlhe;;J if nfhLj;J
lk; ghh;f;fg;gLk; nyhj;jh; FYf;fy; tUfpd;wd.
MFk;.
,f; $l;Lj;jhgdk; nyhj;jh;fis kl;L-
Kjy; ju mjph;\;lrhypf;F tUlk; xU ky;y gy;NtW #jhl;l fspahl;lq;fis
kpy;ypad; vd;w njhifapy; ,Ugj;ije;J Ak;> Fjpiug; ge;ja epfo;TfisAk;
tUlq;fSf;F njhlh;e;J ghpR cz;L. (Casinos & Slots) khfhzk; KOtJk;
my;yJ 17 kpy;ypad; xNu Kiwapy; elhj;Jfpd;wJ.
ngwyhk;. ,jw;F Fiwthd gy njhif- fspy; gy khjphpahd epiyapy; ghpR xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;-
njhif cz;L. jhgdj;jpdhy; eph;tfpf;fg;gLk; nyhj;jh;fs; (OLG Lotteries)
,Wjpahf fle;j ngg;thp/28Mk; jpfjp ,uT 9kzpf;F fdlh KOtJk; ,Ue;J ,t; nyhj;jh;fspy; ,U tifahd
gy kf;fs; gq;Fgw;wp vjph;ghh;j;j ,t; nyhj;jh;fs; eilKiwg;gLj;jg;gl;L
mjph;\;lj;jpd; KbT mwptpf;fg;gl;lJ. tUfpd;wd. mitahtd:
•
Fwpg;gpl;l jpdj;jpy; rpy Fwpg;gpl;l
Ng Nl (Pay Day) ,yf;fq;fspdhy; cUthf;fg;gl;l rpW
tpahod; ,uT xd;gJ kzpf;F xd;uhwp- ge;Jfis FYf;fp cUs tpl;L
Nah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy;> ,U mjpypUe;J njhpT nra;J mjph;\;lk;
nlhyUf;F tpw;gid nra;ag;gl;l ,f; ghh;f;Fk; nyhj;jh;fs;.
Fwpg;gplg;gl;l hpf;fw;wpd; mjph;\;lk;
•
cldbahf Ruz;lg;gl;L mjph;\;lk;
ghh;f;fg;gLk;. NjLk; nyhj;jh;fs; (Instant Lotteries)
1-77 ,w;F ,ilg;gl;l ,yf;fj;jpy; ehd;F Fwpg;gpl;l rpy ehl;fSf;F vd tpw;gid nra;ag;gl;L> Fwpg;gpl;l xNu jpdj;jpy;> Fwpg;gpl;l xU Neuj;jpy; Kw;whf ghJfhg;G tyaq;fshf cUthf;fg;gl;l ];&bNahf;fspDs;> njhopy; rl;ltpayh-
,yf;fk; njhpT nra;ag;gLk;. njhpT nra;ag;gl;l ehd;F ,yf;fj;jpidAk; rhptu nghUj;jkhf itj;J ,Ug;gth;- fSf;F fpoikf;F $1000 vd;w njhif apy; Fiwe;jJ ,UgJ tUlq;fSf;F S.P ELECTRONICS
midj;Jj; jkpo; thndhypfSk; Gjpjhf thq;Ftjw;Fk;> jpUj;jpf; nfhs;tjw;Fk;.
416 264 6400 2641 Eglinton Ave. Scarborough (Brimley & Eglinton)
rk;gsk; khw;wPlhf gpdhy; $6
,jw;F F nyhj;jhpy
xd;uhwpN Gjd;> rdp Nah nyhj rjj;jpw;F gl;l ,y gl;l ge;J njhpT nr gLk;.
Mff; $ njhlq;fp \;lq;fs;
nyhw;whh xt;nthU xd;uhwpNa mjph;\;lk FYf;fypy tpw;gid MW ,yf cUs tpl
gpf; - 4 (P jpdKk; 9 $l;Lj;jhg gLk;. ,t; nra;ag;gL ge;Jfs; F ehd;F ,y gl;L mj $Ljyhf fpilf;fy ,yf;fk; n
gpf;-3 (Pic jpdKk; 9 $l;Lj;jhg
- fld
• Loans
• Mortgage
• Insurance
• Traffic Tic
• Auto/Life

- 71 - Sk;...
; fz;fh- iwf;Fl;- s; gpd;-
o 6/49)
nyhj;jh; U hpf;fw; fpoik- pWtdj;jp- jd;> rdp kzpf;F hgdq;fsp dj;jpdhy; ,lg;gl;l py; MW nra;ag;- dlhtpd;
uh Neug;- ;gpl;l rpy f;F tpw;- ;lk; rfy dq;fis- pizf;fg; tiuap- e;Jfis s njhpT jph;\;lk;
; [dthp U hpf;fw; a;ag;gl;L j;jhgdq; ; mjph;\;- FYf;fy;
72k; gf;fk; ghu;f;f...
lk; xU gj;ije;J cz;L. Kiwapy; njhif- py; ghpR
k; jpfjp k; ,Ue;J h;j;j ,t;
;gl;lJ.
xd;uhwp- hy;> ,U ;gl;l ,f; jph;\;lk;
py; ehd;F ;. njhpT ;jpidAk; ,Ug;gth;- njhif q;fSf;F RONICS
ugh
rk;gsk; khjphp toq;fg;gLk;. ,jw;F
gLk;. ,t; hpf;fw; Fiwe;jJ xU nlhyh; khw;wPlhf xNu njhifahf ngw tpUk;-
nrytpy; 0-9,w;F ,ilapy; ,yf;fk; gpdhy; $6,75,000 tiu ngwyhk;.
,lg;gl;l %d;W ge;Jfs; njhpT nra;ag; gl;L mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk;. $10,000 ,jw;F Fiwe;j ghpR njhiffSk; ,t;
tiu mjph;\;lk; ngw;wth;fs; ,Jtiu nyhj;jhpy; cz;L.
cs;sdh;.
xd;uhwpNah 49 (Ontario 49)
nla;yp fPNdh (Daily Keno) Gjd;> rdp ,uT xd;gJ kzpf;F xd;uhwp
jpdKk; ,uT 9 kzpf;F xd;uhwpNah Nah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; Ik;gJ
nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; FYf;fg;- rjj;jpw;F tpw;fg;gl;l 1-49,w;F ,ilg;
gl;L mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk;. ,t; hpf;fw; gl;l ,yf;fj;jpy; MW ,yf;fk; ,lg;
Fiwe;jJ xU nlhyhpy; ,Ue;J tpw;fg;- gl;l ge;Jfis FYf;fp cUs tpl;L
gLfpd;wJ. 1-70 ,w;F ,ilapy; ,yf;fk; njhpT nra;ag;gl;L mjph;\;lk; ghh;f;fg;
,lg;gl;l ge;Jfis cUs tpl;L njhpT gLk;.
nra;ag;gl;L mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk;.
Mff; $Ljyhf xU kpy;ypadpy; njhlq;fp Fiwe;j njhif tiu mjph;- \;lq;fs; cz;L.
vd;Nfhh; (Encore) Lotto 6/49, Super-7,Ontario 49, Lottario, Pay Day, Pick-3, Pick-4, Daily Kero Mfpa
nyhw;whhpNah (Lottario)
nyhj;jh;fspy; Nkyjpf xU nlhyh; nfhLj;J tpUk;gpdhy; Nrh;j;J nfhs;sg; xt;nthU rdp ,uT xd;gJ kzpf;F
gLk;. mjph;\;l FYf;fy; ,JthFk;. xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk;. ,t; nyhj;jh;
VO jdp ,yf;fk; njhpT nra;ag;gLk;. FYf;fypy; xU hpf;fw; xU nlhyUf;F
xU kpy;ypad; nlhyh; Mf $Ljyhd tpw;gid nra;ag;gl;L 1-45 ,yf;fj;jpDs;
ghprpy; njhlq;fp Fiwe;jJ gy njhif MW ,yf;fk; ,lg;gl;l ge;Jfis FYf;fp
fspy; cz;L. cUs tpl;L njhpT nra;ag;gLk;.
gpf; - 4 (Pick- 4)
Ruz;Lk; hpf;fw;Wfs; (Instant Lottery Tickets) jpdKk; 9 kzpf;F xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; mjph;\;lk; ghh;f;fg; gLk;. ,t; hpf;fw; xU nlhyUf;F tpw;gid nra;ag;gLk;. 0-9 tiu ,yf;fk; ,lg;gl;l ge;Jfs; FYf;fypy; cUs tpl;L ,jpy; ehd;F ,yf;f ge;Jfs; njhpT nra;ag;- gl;L mjph;\;lk; ghh;f;fg;gLk;. Mf $Ljyhf $25,000 tiu mjph;\;lk; fpilf;fyhk;. 0-9,w;F ,ilapy; ehd;F ,yf;fk; njhpT nra;jy; Ntz;Lk;.
Rkhh; ,Ugj;jpapuz;L tifahd Ruz;Lk; hpf;fw;Wfis jw;NghJ Ik;gJ rjj;jpyp- Ue;J ,UgJ nlhyh; tiuapy; Fwpg;gpl;l xU fhy jpfjpapid (2010 tiu nry;- fpd;wJ). eph;zapj;J mjDs; kpf ngUk; njhif gz ghpR cl;gl gy;NtW njhiffspy; ghpR njhif cs;slf;fg;- gl;L> xt;nthU Ruz;Lk; hpf;fw;WfisAk; Fwpg;gplg;gl;l xU vz;zpf;if njhif- fspy; cUthf;fg;gl;L jw;NghJ xd;uhwp- Nah nyhj;jh; rig tpw;gidf;F tpl;- gpf;-3 (Pick-3)
Ls;sJ. jpdKk; 9 kzpf;F xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; mjph;\;lk; ghh;f;fg;
- fld; - mlkhdf;fld; - fhg;GWjp
• Loans
• Mortgages
• Insurance Claims
• Traffic Ticket
• Auto/Life Insurance
• Scholarship Plan (RESP)
• Real Estate Related
• Credit Counselling
• Accounting
• Tax Services

Page 103
- 72 - nyhj;jh;fSk;...
jpwe;J ,U
$250,000, ,lj;jpid 71k; gf;fj; njhlHr;rp...
Nfhu Kb
ghpR nj cjhuzkhf gj;J ,yl;rk; hpf;fw;Wfs;
mjid xu; Fwpg;gpl;l nlhyUf;Fhpa Ruz;Lk;
tprhuizf hpf;fw;Wfs; tpw;gidf;F tplg;gl;bUe;-
ghpR njhi jhy; mjpy; %d;W hpf;fw; kl;Lk; kpy;yp-
cj;jpNahf ad; nlhyh; ghpR njhifahf kiwe;J ,Uf;Fk;. Vidait rpW ghpR njhif-
mjph;\;lk apYk; kiwe;J ,Uf;Fk;. gy hpf;fw;Wfs;
ahd ch ghpRfs; ,y;yhkYk; ,Uf;Fk;. ,f;
vtuhtJ Fwpg;gplg;gl;l ,yl;rq;fs; njhifahd hpf;fw;Wfspy; xU rpyUf;F kl;LNk mjph;\;lk; kiwe;J ,Uf;Fk;. Fwpg;gplg;- gl;l ,t; tpw;gid jpfjp KbtilAk; fhyj;jpDs; kiwe;Js;s ,t; mjph;\;lk;
mjph;\;lk; vd;w fw;gi
vtNuh xUthpd; ifapy; Ngha; Nruyhk;.
ciof;Fk; gzq;fis mopg;gt khfhz murpd; $l;Lj;jhgdj;jpdhy; rl;l hPjpahf cUthf;fg;gl;L jw;NghJ tpw;gidf;F tplg;gl;l ,r; Ruz;Lk;
fpilj;j gzj;ij eph;tfpf;f hpf;fw;Wfspd; ngah;fs; gpd;tUkhW:
01 Quest for Gold lottery (Game# 1504)
igj;jpafhuh; Nghy miye;jopj;j
02 $500,000 Inferno (Game # 1386) 03 $1000,000 Explosion (Game # 1503)
,d;ndhUthpd; mjph;\;lq 04 Red Hot $500s (Game # 1395) 05 Deal or No Deal (Game # 1515) 06 Lotto 6/49 (Game # 1501)
,ufrpakhf gwpj;Jf; nfhz
07 Black Jack Multiplier (Game # 1500) 08 Cash In (Game # 1502)
tpw;gidahsh;fs; gyh; 09 Money Multiplier (Game # 1379) 10 Ontario Instant Millions (Game # 1384) 11 Holiday Cash (Game # 1505)
nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpd; Gyd 12 Cash For Life (Game # 1140) 13 Double Cash For Life (Game # 1144) 14 Instant Crossword (Game # 1275)
mwpf;iffs; njuptpf;fpd;w
15 Fruit Smash (Game # 1397) 16 Instant Keno (Game # 0898) 17 Bonus Keno (Game # 1401) 18 More Lucky Lines (Game # 1388)
vd;w tpt
19 Instant Bingo (Game # 1088) 20 Super Bingo (Game # 1089) 21 Amazing Race (Game # 1519)
vg;NghJ? gl;lJ?
22 Card Shark (Game # 1523)
mjph;\;lj FLk;g c (NkNy Fwpg;gplg;gl;lit kl;LNk jw;NghJ
nyhj;jh; khfhz murpd; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;-
hpf;fw; t jpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l Ruz;bg; ghh;j;J
gzp Ghpgt clDf;Fld; mjph;\;lk; ghh;f;Fk; hpf;fw;
or any me Wfs; MFk;)
with Ontar or with a p mjph;\;;lj;jpid vjph;nfhz;-
Gaming Co lth;fs; ghpR njhifapid vg;gb ngWtJ? (Claiming Prizes?)
mjph;\;lk ml;ilfs
mjph;\;lj;jpid vjph; nfhz;lth;fs;
ngUe;njh ehd;F topfspy; jq;fs; mjph;\;l gzj;
NghNj> N jpid xd;uhwpNah khfhzj;jpy; cs;s-
vd;gjid th;fs; ngw;Wf; nfhs;syhk; (Mdhy;
izfs; m mjph;\;l ghpR njhifapid Nfhu Kd;G
fspy; re;N jq;fs; ifnaOj;J chpa ,lj;jpYk;
Vw;glyhk gpd;gf;fj;jpy; ngah; tpyhrq;fisAk; vOjp tpl;lhy; NkhrbfNsh> Vkhw;wq;f-
tprhuiz Nsh cUthfhky; jLj;Jf; nfhs;syhk;.)
ep&gpf;fg;g atUf;F nyhj;jh; rPl;Lfs;> hpf;fw; tpw;Fk; mDkjp
mj;Jld; ngw;W tpw;gid nra;Ak; filfspYk;
vg;gb eph ,lq;fspYk; ngw;Wf; nfhs;Sjy;.
tq;fpapd; mioj;J Mdhy; $1,000,w;F cl;gl;l njhif
(,t; mjph kl;LNk ,t; ,lq;fspy; ngwyhk;. ,t;thW
fdlhtpy; ngWk; NghJ gzk; ngw;Wf; nfhz;ljw;F
apy;iy v hprPw; jUthh;fs;. ,t; hprPw;wpy; mjph;\;lk; Nfhug;gl;l hpf;fw; ,yf;fq;fSk; ve;j tifahd nyhj;jh; hpf;fw; vd;gJk; gjpT nra;ag;gl;bUf;Fk;. ,t;thW hpf;fw;wpy; ifr;rhj;jpl;L> ngah; tpyhrKk; vOjp
ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Ontario Lottery Gaming Corporation Sault STE Marie Prize Centre P.O.Box. 877 ault STE Marie Ontario P6A 5NA
ngah;> tpyhrk; hpf;fw;wpy
vOjp> ifr;rhj;jpl ; Ntz;ba ,lj;jpy; ifr;rhj;jpl;L> gpujp xd;wpidAk; vLj;J itj;Jf; nfhz;L> mjph;\;lj;Jf;Fhpath; gjpndl;L taJf;F
Nkw;gl;lth; vd;gjid ep&gpf;Fk; tif- apy; rl;l G+h;tkhd milahs ml;ilapd; gpujp xd;wpidAk; mDg;Gjy; Ntz;Lk;. ,j;Jld; Nrh;j;J “ntw;wp ngw;wthpd; gpufldg;gLj;Jk; tpz;zg;gk;” (Winner Declaration Form”) NjitNaw;gbd; epug;gp mDg;Gjy; Ntz;Lk;. (,t; tpz;zg;g gbtk; xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;jhg- dj;jpd; kpd; fzdp njhlh; tyaj;jpy; gjpT ,wf;fk; nra;J nfhs;syhk;)
tpz;zg;gk; jghypy; ngw;W 2-4 fpoikf; Fs; mjph;\;lj;jpw;Fhpatuhapd; mjph;\;l gzj;jpid mjph;\;lj;jpw;Fhpathpd; ngahpy; fhNrhiyahf mDg;gp itg;- ghh;fs;. Nkyjpf jfty; Njitahapd; my;yJ epuhfhpf;fg;gl;bUe;jhYk;> mj- idAk; fbj %yk; mwptpg;ghh;fs;.
xd;uhwpNah nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpd; eph;thfj;jpy; Fjpiu ge;jaq;fs; elhj;Jk; frpNdh epiya mYtyfq;fspYk; (OLG Slots and Casinos) Neubahf nrd;W mjph;- \;l njhifapid ngw;Wf; nfhs;syhk;.
$250,000 njhiff;F cl;gl;l njhifap idNa ,t; ,lq;fspy; Nfhuyhk;. Mdhy; ,t; ,lq;fSf;Fs; nry;tjhf ,Ue;jhy; 19 taJf;F Nkw;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Neubahf mjph;\;l ghpR NfhUk; mYt- yfj;jpw;F nrd;W ngw;W nfhs;Sjy; ehd;fhtJ topahFk;. (Claiming Prize at the Toronto Prize Centre)
,jd; jiyefuhd tpyhrj;jpy; tpyhrk; cs;sJ.
nuhwd;Nuhtpy; xd;uhwpNah gpd;tUk; khfhz
hpf;fw;wpd xd;Wf;F ,Ue;jhy hprPw;Wld; ngWk; NghJ ve;j re;jh;g;gj;-
Ontario Lottery Gaming Corporation
“FOthf jpYk; jg;ghd mgpg;gpuhaq;fs; ,U gf;fq;-
Toronto Prize Centre
zg;gk;” ( fspYk; cUthf re;jh;g;gNk ,y;iy.
20, Dundas St. West
ngw;W x Toronto
Neubahf jghy; %yk; mDg;gp ngw;Wf; nfhs;Sjy;
Ontario M5G 2C2
nfhLj;J ,d;ndhU topahFk;. $1000,w;F Nkw;-
cWjpg;gL gl;l Mdhy; gj;jhapuk; nlhyh; njhif
njhiyNgrp: 1-800-387-0098
gpujpfSk tiu cs;s njhifapidNa jghy;
NfhUjy; %yk; gpd;tUk; tpyhrj;jpw;F mDg;gp
jpq;fs;- nts;sp fhiy 9 - 5 kzp tiu
cs;Nshhp

jha;tPL • khu;r; 2009 k;...
jpwe;J ,Uf;Fk;.
nra;ag;gl;L ,Uj;jy; Ntz;Lk;). rfyUf;- Fk; jdpj; jdp fhNrhiyahf nkhj;j $250,000,w;F Nkw;gll njhiffs; ,e;j
njhif gfph;e;J toq;fg;gLk;. ,lj;jpidj; jtpu NtW ve;j ,lj;jpYk; Nfhu KbahJ.
$10,000,w;F Nkw;gl;l mjph;\;lk; NfhUk;
ration
njhiffs; ahTk; nyhj;jh; $l;Lj;jhg- ghpR njhifapidf; NfhUk; NghJ
dq;fspd; Clfq;fspy; tpsk;gug;gLj;JtJ mjid mq;fPfhpf;f Kd;G Vuhskhd
toikahFk;. Mdhy; ntw;wp ngw;wthpd; tprhuizfs; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpd;
rk;kjj;Jld; Nkw;nfhs;Sk; ,t; tpsk;- ghpR njhifapd; mq;fPfhuj;jpidtoq;Fk;
guj;jpy; ghJfhg;G fUjp rpy tpjp tpyf;F- cj;jpNahfj;jh;fspdhy; elhj;jg;gLk;.
fSk; cz;L.
fr;rhj;jpl
mjph;\;lk; fpilj;j hpf;fw;wpd; cz;ik-
gjpndl;L taJf;Fk; Nkw;gl;lth;fs; ;L> gpujp
ahd chpikahshpd;; $l;lhf NtWk;
kl;Lk; thq;fpf;nfhs;s chpikAs;s nfhz;L>
vtuhtJ chpikahsuhf ,Uf;fpd;wduh?
,t; nyhj;jh; mjph;\;lq;fspy; FYf;fy; taJf;F
Kbe;J gd;dpuz;L khjj;jpw;F ,ilapy; mjph;\;l njhifapid ngw;W tpLjy;
;\;lk; vd;w fw;gidapy;
Ntz;Lk;. mjd; gpd;dh; hpf;fw; fhyhtjp ahfp tpLk;. Ruz;Lk; hpf;fw;Wfspy; ghpR njhif NfhUk; ,Wjp jpfjp mNj gzq;fis mopg;gth;fs; gyh;.
hpf;fw;wpd; gpd;gf;fj;jpy; Fwpg;gplg;gl;bUf; Fk;. ,t; ,Wjp fhyhtjpahfpa jpfjpap- ypUe;J xU tUlj;jpDs; mjph;\;l zj;ij eph;tfpf;f njhpahky;
njhiff;F NfhhpapUf;f Ntz;Lk;.
mjph;\;lk; fpilj;Jk; rpy Neuq;fspy; ; Nghy miye;jopj;jth;fs; gyu;>
Jujph;\;ltrkhf ,Wjp jpfjpapid tpl;lth;fs; fjp mNjh fjpjhd;! hUthpd; mjph;\;lq;fis
nyhj;jh; FYf;fypy; epue;ju
hf gwpj;Jf; nfhz;l hpf;fw;
re;jhfhuuhf Nrh;e;J nfhs; sy; (LottoAdvanceRegistration)
idahsh;fs; gyh; vd
FYf;fYf;F Kd;dNu tpz;zg;gk;; vLj;J epug;gp> xU Fwpg;gpl;l vjph;tUk; xU ;Lj;jhgdj;jpd; Gyd; tprhuiz
tUlq;fSf;F cl;gl;l FYf;fy;fSf;F gzk; nrYj;jp jq;fs; ngah;> tpguq;fis
ffs; njuptpf;fpd;wd.
gjpT nra;J itj;J tpLk; trjp Lotto6/49 ,y; kl;LNk cs;sJ.
Gjd;> rdp NjhWk; FYf;Fk; ,t;
k; tif- l;ilapd; Ntz;Lk;. gw;wthpd; (Winner d; epug;gp pz;zg;g l;Lj;jhg- yaj;jpy; hk;)
mjph;\;lj;jpy; xNu ,yf;fj;jpid xU vd;w tptuq;fs;
tUlj;jpw;F $208 nrYj;jp gjpT nra;J tpl;lhy; NghJk;. tpUk;gpdhy; xd;Wf;F vg;NghJ? ve;j ,lj;jpy; hpf;fw; thq;fg;
NkyhfTk; gjpT nra;ayhk;. xU gjpT gl;lJ?
,yf;fj;jpy; gjpe;J rhd;wpjo; jghypy; mDg;gp itg;ghh;fs;. mjph;\;lk; fpilj;J mjph;\;lj;jpw;FhpatNuh my;yJ mthpd;
rpwpa njhif vd;why; jghypy; tPL Njb FLk;g cwtpy; cs;sth;fs; vtuhtJ
tUk;. ngUk; njhifahf ,Ue;jhy; nyhj;jh; $l;Lj;jhgdj;jpy; my;yJ
mYtyfj;jpw;F fhNrhiyapid ngw hpf;fw; tpw;gid nra;Ak; filfspy;
tUkhW miog;G tUk;. vJtpjkhd gzp Ghpgtuh? vd;w jfty;fs;. (If you
kdmOj;jq;fSk; Vkhw;wq;fSk; ,y;yhJ
fpoikf; mjph;\;l
or any member of your family is affiliated mjph;\;lj;jpy; with Ontario Lottery Gaming Corporation
Fk;. or with a person who sells Ontario Lottery
gq;Fgw;Wk; Kiw ,Jth-
hpathpd; ;gp itg;- tahapd; k;> mj- ;fs;.
Gaming Corporation’s products).
,t;thW gjpe;J itj;jpUg;gth;fs; tpUk;gpdhy; FOthfTk;> FOtpd; xU mjph;\;lk; NfhUgthpd; milahs
jiyikf;F fPo; gjpe;J xOq;F Kiw- ml;ilfs;.
fspd; fPNo itj;jpUf;fyhk;.
ngUe;njhiffSf;F mjph;\;lk; NfhUk; hgdj;jpd;
NghNj> Nkhrbfs; VjhtJ cs;sjh? ; elhj;Jk;
vd;gjid Jg;G Jyf;Ftjw;fhf tprhu- k; (OLG
izfs; mjpfkhf ,Uf;Fk;. tprhuiz- ;W mjph;-
fspy; re;Njfk; cUthdhy; fhyjhkjKk; s;syhk;.
Vw;glyhk;. jlq;fYk; Vw;glyhk;.
njhifap ;. Mdhy; ,Ue;jhy; ,Uj;jy;
k; mYt- hs;Sjy; g Prize at
khfhz gpd;tUk;
ration
8
zp tiu
mjph;\;lk; vd;w fw;gidapy; ciof;Fk; gzq;fis mopg;gth;fs; gyh;. fpilj;j gzj;ij eph;tfpf;f njhpahky; igj;jpa fhuh; Nghy miye;J mopj;jth;fs; gyu;> ,d;ndhUthpd; mjph;\;lq;fis ,ufrpa khf gwpj;Jf; nfhz;l hpf;fw; tpw;gid-
tprhuizfspy; re;Njfkw;w Kiwapy; ep&gpf;fg;gLk; NghJ> ghpR njhif chp- atUf;F fhNrhiyahf toq;fg;gLk;.
ahsh;fs; gyh; vd nyhj;jh; $l;Lj;jh- gdj;jpd; Gyd; tprhuiz mwpf;iffs; njuptpf;fpd;wd.
mj;Jld; ngUk; njhif gzj;jpid vg;gb eph;tfpf;f Ntz;Lk; vd;gjw;F tq;fpapd; epjpj;Jiw epGzh;fis mioj;J MNyhridAk; toq;fg;gLk;. (,t; mjph;\;l njhif tUkhdq;fSf;F fdlhtpy; thp vd;gJ nrYj;jNt Njit- apy;iy vd;gJ ,d;ndhU tplak;).
mjph;\;lj;Jf;F vd xU rpW gzj;jpid Ak; nryT nra;ahJ> jpBh; vd vq;f- Sf;F nghpa mjph;\;l njhif fhj;J ,Uf;fpd;wJ vd njhiyNgrp kw;Wk; jghy; %yk; njuptpj;J gzk; fwf;f KaYk; ngha;ahd epWtdq;fs; Vuhsk; ek;ik Rw;wpf; nfhz;Nl cs;sJ.
hpf;fw;wpd; xd;Wf;F Nkw;gl;l chpikahsh; FOthf
,j;jifa cd;ikahd Vkhw;wq;fspy; jfty;fisAk; rpf;fhky; cz;ik ,Ue;jhy; “FOthf ntw;wpf;Fhpa gpufld tpz;- zg;gk;” (Winner Declaration form- group) ngw;W xt;nthUtUk; jdpj;jdpahf Neubahf te;J tpz;zg;gq;fs; epug;gp nfhLj;J jq;fs; tajpid> ngahpid cWjpg;gLj;Jk; milahs ml;ilapd;
epiyikfisAk; Ghpe;J nfhs;tjw;fh- fNt ,j; jfty; fl;Liu nkhop ngah;f; fg;gl;L ,q;F “jha;tPL” thrfh;fSf; fhf jug;gLfpd;wJ.ciof;Fk; gzq;fis vy;yhk; mjph;\;lk; vd;W tPNd njhiyg;- gjpid Cf;Ftpf;Fk; Nehf;fj;jpy; ,f; fl;Liu vOjg;gl;ljy;y!. gpujpfSk; rkh;g;gpj;J mjph;\;lj;jpid
sivapunch@thaiveedu.com NfhUjy; Ntz;Lk;. (Mdhy; FOtpy; cs;Nshhpd; ngah;fs; hpf;fw;wpy; gjpT

Page 104
jha;tPL • khu;r; 2009

- 73 -

Page 105
- 74 -
jha;tPl;lhH $ly;
“jha;tPL” gj;jpupifapd; vOj;jhsHfs;> gq;fspg;ghsHfs; gq;Nfw;w re;jpg;nghd;W
vOj;jhsHfsJ MNyhidfis cs;thq;fTk;> tpkHrdq;fis Kd;itf;fTk;> ,J Vw;ghL nra;ag;gl;lJ. ,e;j re;jpg;gpy;; jha;tPL gj;jpupifapd; vOj;jh fye;JiuahlYk; ,lk;ngw;wJ. “jha;tPL” gj;jpupifapd; Mf;fq;fs;> Gjpa vOj tbtikg;G> jha;tPL gj;jpupifia ,izaj;jpy; ntspaply;> toq;fy; njhlHghd gj;jphpifia mLj;j gbf;F efHj;jpr;nry;yTk; ,d;Dk; mjpf vz;zpf;ifa ek;GfpNwhk;.
re;jpg;gpypypUe;J rpy Gifg;glq;fs; ,it...

jha;tPl;lhH $ly;
;Nfw;w re;jpg;nghd;W fle;j ngg;utup khjk; 21k; jpfjp eilngw;wJ.
s Kd;itf;fTk;> njhlHgpid NgzTk; xU jsj;jpid mikf;F KfkhfNt pupifapd; vOj;jhsu;fs; ngUk;ghyhNdhH gq;Fgw;wpaJld; MNuhf;fpakhd f;fq;fs;> Gjpa vOj;jhsu;fis cs;thq;fy;> Mf;fq;fspd; juj;ij NgZjy;> toq;fy; njhlHghd gy tplaq;fs; fye;Jiuahlg;gl;ld. ,e;j re;jpg;G jha;tPL jpf vz;zpf;ifahd thrfu;fis 

Page 106
jha;tPL • khu;r; 2009 nts;is khspifapd; fhjy; fijf
kfpo;;r;rpaile;j mnkhpf;fHfs;
‘tpisahl;Lj;jdkhd $r;rg;glhj> xU- tUf;nfhUtH Jizahf ,Uf;Fk; xghkh jk;gjpfs; tho;T mnkhpf;fHfis cw;rhfj;jpy; Mo;j;jptpl;lJ’
-‘nwhnuhd;Nlh ];lhH’
mnkhpf;f [dhjpgjp guf; xghkh kw;Wk; mtH kidtp kpr;nry; Mfpa ,Uthpd; md;G tho;f;if mnkhpf;f kf;fis gpu- kpf;fr; nra;Js;sJ. nts;is khspif- apy; xU fWg;G ,dj;jk;gjpfspd; md;ghd tho;T fhjyH jpdj;jpd; NghJ> cyf kf;fs; vy;NyhuhYk; ngUikAld; Ngrg;gl;lJ. 21k; E}w;whz;bd; nts;is khspifapd; rpwe;j xU jpUkzj; jk;gjp- fshf mtHfSila neUf;fKk;> md;Gk;> nghJ ,lq;fspy; xd;whff; fhzg;gL- tJk; mtHfs; xU ,yl;rpaj; jk;gjpfshf kf;fs; fUJfpd;whHfs;.
,tHfSf;F Kd; nts;is khspifapy; [dhjpgjpahf trpj;j Ronald and Nancy Reagam kpfTk; md;ghd jk;gjpfshf tho;e;jdH.
Mdhy;> xghkh kpr;nry; jk;gjpfs; foptiwapy; fhis...
65k; gf;fj; njhlHr;rp...
Nlhk;. kyry$lj;jpw; Nghtnjd;why;> jg;ghd vijNah nra;af; Nfl;gJNghy ‘#r;rp’f;Fg; NghfNtZk; vd;W gae;J gae;J nrhd;d Qhgfk;> nfhQ;rk; tsu;e;- jJk; uPr;ruplk; xU tpuiy cau;j;jp xz;Zf;Fg; NghfZk; vd;W mlf;f Kbahky; Nfl;l Qhgfk;. ghlk; mYg;Gf; nfhLj;jhYk; mg;gbr; nra;tJz;L. mg;Gwk; thypg tajpy; ntl;fg;gl;L vJTNk Nfl;fhky; xw;iw tpuiy kl;Lk; fhl;b ek;gu; tz; irif %yk; Mrpupa- uplk; cj;juT ngw;Wr; nrd;wJk; Qhgfk; te;jJ.
,aw;iff; fld;fs; vd;gJ jtpu;f;f Kb-ahjit. mg;gb ,Ue;Jk; mijr; nra;t jw;Ff;$l> jfhj fhupak; nra;tJ- Nghy rpd;d tajpNy ntl;fg;gl;lJz;L. mg;gbj;jhd; ngw;Nwhu;fs; vq;fisr; rpy tplaq;fspy; tsu;j;jhu;fs;. ghl;ld;> G+l;ld; fhyj;jpy; ,aw;iff; fld;fisg; G+u;j;jp nra;a> Neuj;NjhL vOe;J jpwe;j ntspfSf;Nfh> my;yJ gw;iw kiwT- fSf;Nfh nry;y Ntz;bapUe;jjhk;. fhyg;Nghf;fpy; Rfhjhu Njit fUjp> CupNy kyry$lk; jdpikg; gLj;jg; gl;L> mNdfkhd fhzpfspy; mbtstpNy mikf;fg;gl;ld. Fe;jpf; nfhz;L ,Uf;- fNtz;ba kyry$lq;fshf mit ,Ue;jd. Mjpfhyj;jpy; ,j;jifa kyry $lq;fs; fpNuf;f ehl;by; ,Ue;jjw;fhd milahsq;fs; ,Uf;fpd;wd. mNjNghy jpuhtpl ehfupfkhd rpe;Jntsp> nkhfQ;- rjhNuh ehfupfj;jpy; (2000 BC) ,j;jifa foptiwfs; ghtidapy; ,Ue;jjw;fhd milahsq;fs; ,Uf;fpd;wd. fhyk; nry;yr; nry;y> 18k; Ew;whz;lstpy; tPl;NlhL Nru;e;jgbAk;> gLf;if miw NahL Nru;e;jgbAk; kyry$lq;fs; (commode and Bidet) mikf;fg;gl;ld. ,g;nghOnjy;yhk; kyry$lk; Rj;jkhf ,Ug;gjhy; mq;Nf ,Ue;jgbNa Gj;jq;fs; gbf;fTk;> njhiyf;fhl;rp ghu;f;fTk;> fzdpiag; ghtpf;fTk; $ba trjpfs; gy ,lq;fspy; ,Uf;fpd;wd. rpy NfhB];- tuu;fs; tPl;L foptiwg; Ngiofs; jq;fj;jpy; nra;ag; gl;bUg;gjhfTk; nrhy;fpwhu;fs;. ,ijtpl ,g;Nghnjy;yhk;
,Ue;jhy; nghWf;fhJ ehjd; Ng
,aw;ifapd; Njit vd;gjhy; gazpf- spd; trjp fUjp neLe;Jhuk; nry;Yk; NgUe;JfspYk;> njhlu; tz;bfspYk; foptiw trjpfs; nghUj;jg;gl;Ls;sd. gs;sp$lq;fspy; kyry$lk; tpj;jpahr- khdjhfTk;> Mz;fSf;Fk; ngz;fSf;Fk; ntt;NtwhdjhfTk; ,Ue;jd. Mz;fspd; kyry $lj;jpy; Mz;fs; vd;Wk;> ngz; fspd; kyry$lj;jpy; ngz;fs; vd;Wk; vOjg;gl;bUe;jd. Mzpd; glNkh my;yJ ngz;zpd; glNkh mjpy; tiue;jpUg;g- jpy;iy. Mdhy; Mz;fspd; foptiw-
nghWf;f Xbte;J x nfhz;L k Neuj;jhy ,q;Nf ep Xbg; Ngh $lf; Nf mtDf;F md;W ,u nrd;W vd idapy;> Nghl;Lf;
apy; fupf;fl;bahYk;> nrq;fl;bahYk; Rtnuhl;bNghy epiwa tplaq;fs; vOjg;gl;bUf;Fk;. gs;spf;$lj;jpd; Gjpa Nrhbfs; ahu;> ahu;ahUf;F vd;ndd;d njhlu;G ,Uf;fpwJ vd;w tpilaq;fs; kl;Lky;y> Mrpupau;fs;kPJ khztu;fSf;F cs;s mdhkNja Nfhgjhgk; gw;wpa ntspg;ghLfSk; Rlr;Rlr; nra;jpNghy mq;Nf gpujpgypf;Fk;. gP mbj;Jf; nfhz;Nl Rthu];rpakha; vOj;Jf;$l;b mtw;iw thrpg;gjpy; ghjpf;fg;gl;l xt;nthU khztDf;Fk; jpUg;jp Vw;gLk;. ngz;f spd; kyry$lj;jpYk; ,g;gb vy;yhk; vOjp ,Ue;jjh vd;gJ njupatpy;iy. khztu;fSf;F mJ vg;nghOJk; Gupahj GjpuhfNt ,Ue;jJ. ngz;fspd; kyry $lk; ,Ue;j gf;fj;ij ‘me;jg;Guk;’ vd;W mofhf tu;zpj;j rpy khztu;fs; mJ vg;gb ,Uf;Fk; vd;W ghu;g;gjpy; xU ehs; Mu;tk; fhl;bdhu;fs;.
jpq;fl;fpoi jkpo; ghl nrhy;tJ nthU n gpiotplh rpy nrhw Nkhjfk; fSk; nr apUe;jd. xU tupi itj;jpUe ,e;j nf tpLthu;fs vd;Wk;> f;F f;Fk; xTk XTk; Nru itj;jpUe njupaNtz NrUk;Ngh xTld; Nr
ghlrhiy elf;Fk; ehl;fspy; me;jg; gf;fNk NghfKbahjhifahy;> tpLKiw ehs;jhd; mjw;Fr; rpwe;jJ vd;W jpl;lk; Nghl;lhu;fs;. mg;gb xUKiw tpLKiw
KbAk;. n NthL Nr Nghy x> tUk;. kW
ehs; tFg;G ele;jNghJ> xU ehs; Vw;f- dNt jpl;lkpl;lgb me;jg; gf;fk; Nghdhu;- fs;. Mrpupa> khztu;fspd; elkhl;lk; kpff; FiwthfNt ,Ue;jJ. jFe;j Neuk; ghu;j;J rw;Wj; js;sp xUtd; ahuhtJ khztpfs; tUfpwhu;fsh vd;W fhtypUf;f> kw;wtu;fs; xt;nthUtuh- fr; nrd;W cs;Ns vl;bg; ghu;j;jhu;fs;. Mz;fspd; foptiwapy; ,Uf;Fk; khu;gps; Ngiofisj; jtpu kw;wit vy;yhk; mg;gbNa ,Ue;jd. Rtu;fs; vy;yhk; jpU\;b glhky; gsPr;nrd;W ,Ue;jd. ,g;gb VjhtJ gsPr;nrd;W> Jha;ikaha;
tp\aj;jpy; xU rpwg;G vd;dntdpy;> ,UtUNk nghWg;ghd gjtpapy; ,Ue;j-
tHfs;. MdhYk;> jq;fs; NtiyiaAk;
tho;itA jq;fs; m jaq;fpaj Naw;w me tiu xUt xUtUf;n xU fzg fhl;bdhY kdjpy; x Njhw;Wtpj Dillard ,t kpr;nrYk; kpfTk; N kpf ek;gpf mtHfs; c epw;gjhfT Mrphpiaa jk;gjpfis xU ,i cjTfpd;w ,Jtiu jk;gjpfs; Ntbf;ifa tiunahU
gy tUlq
cq;f Nj
jk
T.P.

;is khspifapd; fhjy; fijfshy; kfpo;;r;rpaile;j mnkhpf;fHfs;
; fhis...
; gazpf- nry;Yk; ;bfspYk; ;Ls;sd. tpj;jpahr- ;fSf;Fk; z;fspd; k;> ngz; ; vd;Wk; h my;yJ ue;jpUg;g- foptiw- l;bahYk; plaq;fs; ;jpd; Gjpa d;ndd;d laq;fs; tu;fSf;F k; gw;wpa a;jpNghy ; nfhz;Nl mtw;iw xt;nthU ;. ngz;f vy;yhk; tpy;iy. k; Gupahj d; kyry uk;’ vd;W u;fs; mJ jpy; xU
; me;jg; tpLKiw ;W jpl;lk; tpLKiw hs; Vw;f- ; Nghdhu;- elkhl;lk; . jFe;j p xUtd; sh vd;W thUtuh- ;j;jhu;fs;. k; khu;gps; vy;yhk; vy;yhk; ,Ue;jd. a;ikaha;
,Ue;jhy; vq;fs; $l;lhsp ehjDf;Fg; nghWf;fhJ. cs;Ns nrd;W vl;bg; ghu;j;j ehjd; Ngrhky; jpUk;gp te;jpUf;fyhk;. nghWf;f Kbahky; mtrukhf ntspNa Xbte;J xU nrq;fl;bj; Jz;il vLj;Jf; nfhz;L kPz;Lk; cs;Ns Xbdhd;. rw;W Neuj;jhy; jpUk;gp te;jtd; ,dpAk; ,q;Nf epd;why; gpur;rid tUk; thq;f Xbg; Nghaplyhk; vd;whd;. Vd; vd;W $lf; Nfl;f Neukpy;yhky; ehq;fSk; mtDf;Fg; gpd;dhy; Xbg;NghNdhk;. md;W ,uT KOtJk; ehjd; cs;Ns nrd;W vd;d nra;jpUg;ghd; vd;w fw;g- idapy;> vJTk; Gupahky; kz;iliag; Nghl;Lf; Fog;gpf; nfhz;bUe;Njhk;.
jpq;fl;fpoik kjpaj;jpd;gpd; toikNghy jkpo; ghlk; ele;jJ. jkpo; tFg;gpy; nrhy;tJ vOJjy;> mjhtJ uPr;ru; xt;- nthU nrhw;fshfr; nrhy;y> ehq;fs; gpiotplhky; vOjNtz;Lk;. ,yFthd rpy nrhw;fSk;> NrW> NrhW> Nksk;> Nkhjfk; Nghd;w fbdkhd rpy nrhw; fSk; nrhy;tij vOJjypy; mlq;fp- apUe;jd. f>fh>fp>fP>F>$ vd;W me;j xU tupia kl;Lk; ehd; kddk; nra;J itj;jpUe;Njd;. mNdfkhd khztu;fs; ,e;j nf>Nf>nfh>Nfhtpy; jhd; gpio tpLthu;fs;. f;Fk; vAk; Nru;e;jhy; nf vd;Wk;> f;Fk; VAk; Nru;e;jhy; Nf vd;Wk;> f;Fk; xTk; Nru;e;jhy; nfh vd;Wk;> f;Fk; XTk; Nru;e;jhy; Nfh vd;Wk; njupe;J itj;jpUe;Njd;. Kjypy; Fwpy; neby; njupaNtz;Lk;. nka; vOj;J vAld; NrUk;NghJ v vd;w rj;jj;jpy; KbAk;. xTld; NrUk;NghJ x vd;w rj;jj;NjhL KbAk;. nka; vOj;J vg;gb Mtd;dh- NthL NrUk;NghJ muT tUNkh> mNj Nghy x> X Tld; NrUk;NghJk; muT tUk;. kWehs; uPr;ru; tpdhj;jhs;fisj;
jpUj;jpf; nfhz;L te;J xt;nthUtuh- fg; ngau; nrhy;yp mioj;jhu;. vOe;J nrd;W thq;fpaNghJ> vOj;Jg; gpio tpl;ltu;fSf;F xt;nthd;whf vd;d gpio tpl;lhu;fs; vd;W nrhy;ypr; nrhy;yp mbtpOe;jJ. ehjDf;F kl;Lk; ‘Vd; mbtpOfpwJ njupAkh> gpiotplhky; vOjj; njupahl;b ,dpNky; nghJ ,lq;fspy; vOjhNj!’ vd;W nrhy;yp ,uz;lb mjpfkhfNt tpOe;jJ. vq;f- spy; rpyiuj; jtpu kw;wtu;fSf;F Vd; mg;gbr; nrhd;dhu; vd;W Gupatpy;iy. ehjd;jhd; ,ij vOjpdhd; vd;gij uPr;ru; vg;gbf; fz;L gpbj;jh vd;gJ vq;fSf;Fg; Gupahj Gjpuhf ,Ue;jJ.
ehjdpd; tpilj;jhis thq;fpg; ghu;j;Njd;. NrW vd;gjw;Fg; gjpyhf nrW vd;Wk;;> Nksk; vd;gjw;Fg; gjpyhf nksk; vd;Wk; xw;iwf; nfhk;G Nghl;L vOjpapUe;jhd;. ‘mJrup> ePjhd; foptiwapy; vOjpdha; vd;W vg;gb uPr;ru; fz;Lgpbj;jh’ vd;W mtd; jdpNa ,Ue;jNghJ nky;yf; Nfl;Nld;.
‘mJth> mtrukhf foptiwapy; xU ,jaj;jpd; glj;ijf; fPwp mjw;Fs;Ns Nrfud; - Nkup vd;W nrq;fl;bahy; vOjpapUe;Njdh> toikNghy vOJk ;NghJ jtW nra;J tpl;Nld;. ,ul;ilf; nfhk;gpw;Fg; gjpyha; xw;iwf; nfhk;igg; Nghl;L tpl;ljhy; te;j tpidjhd; ,J. mjdhy;jhd; uPr;ruplk; mfg;gl;Lf; nfhz;Nld;’ vd;whd; ehjd;. (uPr;ru; vd;w nrhy;iy mtd; ghtpf;ftpy;iy mjw;Fg; gjpyha; Mj;jpuj;jpy; NtW xU jfhj thu;j;ijiag; ghtpj;jpUe;jhd;)
kuru@thaiveedu.com
- 75 -
ntdpy;> ; ,Ue;j-
yiaAk;
tho;itAk; rpwg;ghf elj;jpdH. mtHfs; jq;fs; md;ig ntspg;gLj;j xUNghJk; jaq;fpajpy;iy. [dhjpgjpahfg; gjtp- Naw;w me;j CHtyj;jpy; mtHfs; xU- tiu xUtH mizj;J ‘I love you’ vd;W xUtUf;nfhUtH nrhy;ypf; nfhz;lij xU fzg;nghOjpy; njhiyf;fhl;rpapy; fhl;bdhYk; mJ gy yl;rf;fzf;fhdtH kdjpy; xU gRikahd vz;zq;fisj; Njhw;Wtpj;jJ. FbauR fl;rp nrdl;lH Dillard ,tHfisg; gw;wpf; $Wk; NghJ kpr;nrYk; guf;Fk; xUtiu xUtH kpfTk; Nerpg;gjhfTk;> kpr;ry; guf;fpd; kpf ek;gpf;iff;Fhpa xU egH vd;Wk;> mtHfs; cwT gy tUlq;fshf ePbj;J epw;gjhfTk; $wpAs;shH. xU gj;jphpif Mrphpiaahd Joanna coles ,e;j md;Gj; jk;gjpfisg; gw;wpf; $Wk; NghJ mtHfs; xU ,izg;gphpahj xUtUf;nfhUtH cjTfpd;w md;Gs;sk; nfhz;ltHfs;. ,Jtiu nts;is khspifapy; ghHj;j jk;gjpfs; Nghyd;wp xghkh jk;gjpfs; Ntbf;ifahfTk; tpisahl;lhfTk; xU tiunahUtH kjpj;Jk; tho;fpd;wdH.
gy tUlq;fs; nrd;whYk; ,d;Wk; mtH
fs; GJj; jk;gjpfs; Nghy; md;ghfTk; neUf;fkhfTk; ,d;Dk; tho;e;J nfhz; bUg;gJ gyUf;F Mr;rhpakhf ,Uf;fyhk;. nghJthf kf;fs; midtUk; xghkh jk;gjpfspd; neUf;fkhd cwitAk; xUtUf;nfhUtH mtHfs; njhptpf;Fk; md;igAk; ghHj;Jg; ngUikg;gLfpwhHfs;.
xU ehl;bd; jiytUk; mtUila kidtpahd mnkhpf;fhtpd; Kjy; ngz;- kzpahd kpr;nrYk; xUtiunahUtH xspT kiwtpd;wp md;G nrYj;Jtij kf;fs; ghuhl;Ltij ehKk; ghuhl;L- Nthk;.
‘nlhwhd;Nlh ];lhH gj;jphpifapypUe;J ngaHj;njLf;fg;gl;lJ.
balar@thaiveedu.com
cq;fs; jl;nlOj;J NjitfSf;F
jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; jl;nlOj;J nra;J nfhLf;fg;gLk;.
njhlh;G: T.P. 416-551-3972
ghyh ,uhN[e;jpud;

Page 107
- 76 -
tPl;bd; cs;Gw fjTfS
cq;fs; Nju;Tk;
cs; myq;fhuf; fjT thq;FtJ vd;W ePq;fs; Muk;gpf;Fk;NghJ> mij toq;F tjw;F epiwa Kftu;fs; ,Ug;gij mwptPu;fs;. vy;yh tifahd nfhs; Kjy;> tpiy xg;gPL> tbtikg;G Nghd;wtw;iw Ma;e;J ey;y KbT vLf;f ,J cjtpahf ,Uf;Fk;. vt;tsT gzk; ,jw;Fr; nryT nra;ag; NghfpwPu;fs; vd;gij Kjypy; KbT nra;Aq;fs;. mg;NghJjhd; ePq;fs; ve;j tifahd fjit thq;fg; NghfpwPu;fs; vd;w xU KbTf;F tu KbAk;. cs; myq;fhuf; fjTfspd; tpiyfs; epiw- aNt khWgLk;. nfhQ;rk; mjpfkhff; $l nryT nra;a jahuhf ,Ue;jhy;> nghJthd tbtikg;Gg; gl;baiy ehLtJ xU topahf ,Uf;Fk;.
mjpf vilapy;yhj fjTfs; vspik ahf> ey;y tbikg;ghf ,Uf;Fk;. kuk; Nghd;w Njhw;wk; jUk; fjTfistpl kuf; fjTfs; mjpf tpiyahFk;. Mdhy;> kuf; fjTfs; ePz;l fhyg; ghtidf;- FupaJ. ghu;f;fTk; uk;kpakhf ,Uf;Fk;. cz;ikahd kuj;jhyhd fjit tpUk; gpdhy; ePq;fs; ,ijj;jhd; Nju;T nra;a Ntz;Lk;.
,e;j kuf;fjTfspy; cq;fs; vz;zq;- fSf;F Vw;g tz;zk; jPl;lyhk;. kuk; Nghd;w Njhw;wk; cila cs; myq;fh- uf; fjTfs; gy Njhw;wq;fspy; fpilf;Fk;. Mdhy;> fpilf;fpw tz;zq;fspy; ,Ue;J
Tuto
Grade 1
mQ;[yPd
(6
kl;Lk;jhd; ePq;fs; Nju;T nra;a Ntz;b apUf;Fk;.
kuj;jhyhd cs;Gw fjTfisg; gad; gLj;jpdhy; Fspu; fhyj;jpy; ntg;gk;
ntspNawhky; ghJfhf;fg;gLk;. mjhtJ ntg;gk; ntspNawhky; jLf;Fk; vd;gJ $Ljyhff; fpilf;Fk; gadhFk;.
,e;jf; f vspJ>
tPl;il t tPl;bw;F e cjtpahf
vy;yh f ikg;Gfspy KbAk;. ,Ue;J> e apYk; ve nra;aTk;
ePq;fs; F tjhf , fjTfs; v ,Uf;Fk;. ,e;jf; f Fiwf;Fk fjTfis tjw;F m jhd; MF
kuk; Nghd tpl> kuj;j mjpf ft vd;gij f
rpwpa Foe jhy; kuj gpsh];bf; cq;fSf;F mij Rj fs; jPl;Lk nra;ayhk
ve;jg; ngh thbf;ifa thjk; N Kd;$l;bN fz;lwpAq nra;ag;gL mJ cq;f mij tpw tjw;Nfh Nfh vd;d ij KbT Kf;fpakhd mjw;fhd khdJ. F kilahJ ,J kpfT
kuf; fjT

;bd; cs;Gw fjTfSk;
cq;fs; Nju;Tk;
Tutoring
Grade 1- 7 : English, Math, Science & Social Studies
Grade 8- 11: English & Math mQ;[yPd; [Pth jpiruh[h
B.A (Hons),M.Sc,Ph.D
(647) 291 1357
(Kennedy & Ellesmere mUfhikapy;)
jha;tPL • khu;r; 2009
Ntz;b
g; gad; ntg;gk;
mjhtJ k; vd;gJ
k;.
,e;jf; fjTfisr; Rj;jk; nra;tJ vspJ>
tPl;il tpw;f ePq;fs; tpUk;Gk;NghJ tPl;bw;F ey;y tpiy fpilf;fTk; mJ cjtpahf ,Uf;Fk;.
vy;yh fhyj;Jf;Fk; nghUe;Jk; tbt ikg;Gfspy; kuf; fjTfis cUthf;f KbAk;. ghuk;gupakhd tbtikg;gpy; ,Ue;J> etPd fhy uridf;Nfw;w tiu apYk; ve;j tifahd cs; myq;fhuk; nra;aTk; ,J cjtpahf ,Uf;Fk;.
ePq;fs; Fiwe;j nrytpy; fjT thq;F tjhf ,Ue;jhy; mjpf vilapy;yhj fjTfs; vspikahf> ey;y tbikg;ghf ,Uf;Fk;. kuk; Nghd;w Njhw;wk; jUk;. ,e;jf; fjTfs; cq;fs; nryitf; Fiwf;Fk;. cz;ikahd kuj;jhyhd fjTfistpl> ,e;jf; fjTfis thq;F tjw;F miuthrpf;Fk; Fiwe;j nryT jhd; MFk;.
kuk; Nghd;w Njhw;wKila fjTfis tpl> kuj;jhyhd fjTfspd; guhkupg;gpy; mjpf ftdk; nrYj;j Ntz;bapUf;Fk; vd;gij ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.
rpwpa Foe;ijfs; ,Uf;Fk; tPlhf ,Ue; jhy; kuj;ijg; Nghd;w Njhw;wKs;s gpsh];bf; kw;Wk; itdy; fjTfs; cq;fSf;Fg; nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;. mij Rj;jk; nra;tJ vspJ. Foe;ij- fs; jPl;Lk; tz;zq;fis vspjpy; Rj;jk; nra;ayhk;.
ve;jg; nghUis thq;Ftjhf ,Ue;jhYk; thbf;ifahsu; jpUg;jp kw;Wk; cj;ju thjk; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; Kd;$l;bNa mjw;fhd tha;g;Gfisf; fz;lwpAq;fs;. cq;fs; Njitf;F Vw;wgb nra;ag;gLk; fjTfis thq;Fk;NghJ> mJ cq;fSf;Fg; gpbf;fhky; Nghdhy;> mij tpw;wtNu jpUk;g vLj;Jf; nfhs; tjw;Nfh my;yJ khw;wpf; nfhs;tjw;- Nfh vd;d tha;g;Gfs; ,Uf;fpd;wd vd;g ij KbT nra;a Ntz;Lk;> ,J kpfTk; Kf;fpakhdJ. ve;jf; fjthf ,Ue;jhYk; mjw;fhd cj;juthjk; kpfTk; Kf;fpa khdJ. Fwpg;ghf tho;ehs; KOf;f Nrj- kilahJ vd $wg;gLk; fjTfSf;F ,J kpfTk; mtrpak;.
kuf; fjTfis vg;gbg; nghUj;JtJ
vd;gij Kjypy; fw;Wf; nfhs;Sq;fs;. fjTf;Fj; jug;gLk; cj;juthjk; fhyh- tjpahfhky; ,Uf;f Ntz;Lkhdhy;> njhopy;Kiw ty;Yeiuf; nfhz;Ljhd; fjitg; nghUj;j Ntz;Lkh vd;gijj; njupe;J nfhs;Sq;fs;. rpy epWtdq;fs; ,ytrkhfNt fjitg; nghUj;jpf; nfhLf;fpd;wd. ,JNghd;w tha;g;G fpilf;fpwjh vd;gijAk; ghUq;fs;. ePq;f- Ns fjitg; nghUj;jpf; nfhs;tjhf ,Ue;jhy;> Vw;nfdNt Jisaplg;gl;l fjTfisj; Nju;e;njLq;fs;. mg;NghJ jhd; nghUj;Jk;NghJ ePq;fs; Jisapl Ntz;ba mtrpak; ,Uf;fhJ. NkYk;> fjitg; nghUj;Jk; NghJ ePq;fs; mij Nrjg;gLj;jptplhky; ,Ug;gJk; ,jd; %yk; cWjp nra;ag;gLk;.
kuf; fjTfisg; guhkupj;jy; kuj;ijg; Nghd;w Njhw;wk; jUk; fjT- fistpl kuf;fjTfisg; guhkupg;Gf;F mjpf ftdk; nrYj;j Ntz;bapUf;Fk;. Mdhy;> mJ xd;Wk; mjpf $Ljy; Ntiyapy;iy vd;Wk;> mJ ey;y Njhw; wj;ijj; juf; $baJ vd;Wk; rpyu; $W fpd;wdu;. me;jj; Njhw;wj;Jf;fhf $Ljy; ftdk; nrYj;JtJ jtwpy;iy vd;fpd;- wdu;.
fjTfSf;F tz;zk; G+rpdhy;> gpd;ndhU fhyj;jpy; kPz;Lk; tz;zk; G+r Ntz;ba Njit tUk;. tz;zk; G+rpa fjitg; nghWj;jtiu> kug;nghUs;fSf;Ff; nfhLf;Fk;; guhkupg;G Kf;fpaj;Jtj;ij ,jw;Fk; nfhLf;f Ntz;Lk;.
tz;zk; G+rpa kuf; fjit Rj;jk; nra;Ak;NghJ jukhd Polish tiffisg; gad;gLj;Jq;fs;. Ntiyg;ghLfs; mik e;j kuf; fjTfis Rj;jk; nra;a gpuj;Nafkhd J}R vLf;Fk; fUtpfis ePq;fs; ngwNtz;Lk;. itdy; kw;Wk; gpsh];bf; fjTfisg; guhkupg;gJ kpfTk; vspjhf ,Uf;Fk;. cq;fs; tPl;by; rpW Foe;ijfs; ,Ue;jhNyh my;yJ Fiw thd guhkupg;G kl;Lk; nra;af;$ba fjT Ntz;Lk; vd;W ePq;fs; fUjpdh- Nyh ,J nghUj;jkhdjhf ,Uf;Fk;. ve;j tifahd fjthf ,Ue;jhYk; Fspayiw Nghd;w 

Page 108
jha;tPL • khu;r; 2009

- 77 -

Page 109
- 78 -
l a p h o t o g r a p h i e e s
karuna photogra
• Wedding Photography
• Bridal Portrait Sessions
• Custom Reception Slideshows
digimedia creation
• DVD Slideshows
• Custom Designed Albums
• Parent Albums
elegant memorable real
www.digimediaphot

from the firm foundations of creative photos
g r a p h i e e s t u n a r t
igimedia creations una photography
DVD Slideshows Custom Designed Albums Parent Albums
www.digimediaphoto.com
• Digital Proofs
• Digital Retouching
• Framed Prints & Canvases
416.467.4952
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 110
jha;tPL • khu;r; 2009
ahu; ngupatu;?
cq;fs; vy;yhUf;FNk njhpe;j xU tplak; rz;bj;jdk; NgRtJ. ahuhtJld; ky;Yf;fl;lr; nry;YKd; jd; tPujPur; nray;fis nrhy;yp Ngr;rhNyNa vjphp- ia gak; nfhs;sr; nra;J Juj;jptpLtJ. ,Nj jd;ikapy; jhd; jpUntq;iff; fyk;gfk; vDk; E}y; MFk;. ,ij ,aw;wpatH rptg;gpufhr Rthkpfs;> ,tH gy mUikahd jkpo; E}y;fisj; je;j NguwpQH. ,e;j jpUntq;if fyk;gfj;jpy; ehd; gbj;Jr; Ritj;j xU ,dpikahd ghliy cq;fSld; Ritg;Ngd;.
ghlypd; gpd;dzpia rw;W ghHg;Nghk;. ntq;if vd;gJ ghz;ba Nguurpd; fPo; cs;s xU rpw;wuR. mq;F KUfd; Nfhtpy; nfhz;Ls;shH. mij Ntld; Mz;Lte;jhd;. me;j Ntl;Ltj;jiyt- Df;F mofhd kfs; ,Ue;jhs;. mts; xUehs; jd; NjhopfSld; mUtpapy; Fspj;Jtpl;L kpd;dy; nfhbNghy; tPL jpUk;Gifapy; ghz;ba ,sturd; mtis fz;Ltpl;lhd;. fz;lJ kl;Lky;yhky; jd; kdijAk; mtsplk; gwpnfhLj;J tpl;lhd;. jd; kdij nfhs;isabj;j me;j jpUb ahH vd tprhhpj;jNghJ mts; jd; Ml;rpf;Fl;gl;l xU rpW epy Nte;jdpd; Vf Gjy;tp vd;W mwpe;J ngUkfpo;T nfhz;lhd;. jdf;F fPo; Ml;rp nra;Ak; rpW epy kd;dd; jhNd Nfl;lTld; jpU- kzk; elf;Fk; vd vz;zpagb jdJ jiyefUf;F jpUk;gpdhd;. jdJ ke;jphp- ia mioj;J jdJ tpUg;gj;ij njhptpj;J Ntl;Ltj;jiytdplk; ngz; Nfl;fj; J}J mDg;gpitj;jhd;.
ngUkd;dd; nrhw;Nfl;l Kjy; ke;jphpAk; ngUk; rPHthpirfSld; tPuHfs; Kd;Nd nry;y ngUk; Muthuj;Jld; ntq;if ehl;bw;Fr; nrd;whd;.
xU ehSkpy;yh ngUehsha; ghpthuq;f- Sld; te;j ke;jphpia xd;Wk; Ghpahj Ntl;Lt kd;dDk; chpa khpahijfSld; tzq;fp tuNtw;whd;. ghz;ba ke;jphpAk; nfhz;Lte;j ntFkjpfis NtlH Fyj; jiytDf;F toq;fpdhH. xU ehSkpy;- yhky; murd; ,t;tsT ntFkjpfis mDg;gpAs;sij Nehf;fp NtlHFyj; jiytd; jpLf;fpl;Lj; jpifj;J kdk; Fok;gp epd;whd;. Kd;ngy;yhk; kd;dd; mDg;Gk; NrtfHfSf;F murDf;F nfhLf;Fk; gb jhd; ntFkjp mDg;GtJ jhd; tof;fk;. nfhLj;Jg; gofpa ifapw;F vLj;Jf;nfhs;s $r;rkha; ,Ue;jJ.
J}Jte;j ghz;baehl;Lj; jiyik
‘tpw;wjhH? ke;jphp tpae;J epd;w Ntl;Ltj; jiyt-
t dplk; nrhy;fpwhH. ‘NtlHFyj; jiyth”
ntQ;rpiw ckf;F te;jJ ngUk; Nahfk;. Ik;gj;jhW
J Njrq;fisAk; murhSk; vkJ ghz;ba
cw;w jhu kd;dH ck;ik ehb te;J ,tw;iw
k toq;fpAs;shH. Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;
ckpalh vd;whH. xd;Wk; GhpahjNtl;Ltj; jiy-
X tDk; jd;id kwe;J> ‘vd;d’ vd;W
ntw;wp ah tpae;J epd;whd;.
n tpky uhd mtH Mr;rhpaj;Jld; Nehf;fpa Ntl;Ltj;
v jiytdplk; ghz;ba kd;dH guk;giu-
ngw;w Nt iaAk; mtHfs; tPu guhf;fpukq;fisAk;
n ePq;fs; ed;whfNt mwpe;jpUg;gPHfs;.
ngw;w ngz rj;jpupa guk;giuiar; NrHe;j ghz;baH-
N fs; Mhpa tk;rj;ij rhHe;jtHfs;. tPuj;jpYk; jPuj;jpYk; xg;ghLk; kpf;fhLk;
gbf;Fk;Ng ,y;yhjtHfs;. mtHfs; cq;fs; Ntl;L-
Kjy; gF tf; Fyj;jpYk; vt;tsNth caHe;j
,fo;fpwhH FbapdH. mg;gb ,Uf;f mtUila
ij) gpd; rk;ge;jj;ij miltjw;F vj;jidNah
tpsf;fpr; ngUk;ngUk; murHfnsy;yhk; MtNyhL Nghl;bNghLifapy; mtUila Ml;rpapd;
Kjyhtj fPo; rpw;wurhf cq;fSf;F mjpH\;lk;
filrpti te;Js;sJ. cq;fSila kfis vq;fs;
kidtpia ,sturH kze;Jnfhs;s tpUk;GfpwhH.
Fyj;jpy; re;Njfg;glNtz;lhk;. ,Njh kzNthiy
th? mt vd;W ke;jphp jhk; nfhz;Lte;j kz-
Nfl;by; c Nthiyia vLj;J ePl;bdhH.
nfhLg;ghH
murFyj;Jf;F jho;e;jjhf jdJ Ntl;Lt
mLj;J N Fyj;ij ke;jphp $wpajhy; Ntl;Ltj;
tdj;jpNy jiytDf;F nghj;Jf;nfhz;L te;jJ
NjtHfs; Nfhgk;. ke;jphpia Vw ,wq;fg; ghHj;-
fis vy;y jhd;. vd;d JzpT ,Ue;jhy; ,tH jd;
#ba jka Fyj;ij FiwTgLj;jp $wp ,Uf;fyhk;.
fhl;by; g vdNt ntq;if ehl;bd; Ntl;Ltj;
khf fl;b jiytd; jkJ tPuj;ij tphpTgLj;jp
fpopj;Jf; n tpsf;fpf; $wpdhd; ke;jphpf;F.
xU murd dy;yth. te;jpUg;gNjh Kjy; ke;jphp. ngz; Nfl;L
mf;Fyj;j mtiu mDg;gpatNuh jdf;F jiyt-
juKbAk; dhd ghz;baNte;jd;. mg;gb ,Ug;gpDk;
tpltpy;iy mr;rk; rpwpNjDk; ,y;yhky; tPuk; (kwk;)
murd; ,u NgRfpwhd; Ntl;Ltj; jiytd;.
mLj;j rptg;gpufhr Rthkpfs; ekf;nfy;yhk;
ntQ;rpiw njhpe;j tp\aq;fis NfhHitg;gLj;jp
jpUf;fkhl vt;tsT mofhd ghl;lhf jUfpwhH.
fhl;Lf;fD ,jpy; ctkhd ctNkar; rpwg;Ngh NtW
Ks;Sk; nrhe;jf; fw;gidNah fpilahJ. Mdh
te;j kid Yk; mtH NfhHitg;gLj;jp nrhy;Yk;
,uhtzd tpjj;jpy; vt;tsT ,dpikahf cs;sJ.
ghHj;Jf;nf mtH $wpa ghly; ,Njh.
ila kj my;yth fpwhd; Nt tpl;Litf ‘Jfpy; ch
gy MltH ahd jpn apy; itj Kd;dpiy jUkk; rN Fykhfpa jtH my;y ahd ,op ,dp ngz tpjj;jpy; ,dpkd;dH njhdpapy jiytd;.
rpy re;jH Fk; Nti Nfl;lhy; t vd;gJ Ng ke;jphpia fy;ahzk thapy; , ngz;Zf ‘kzk; vd cd; tha me;j kz fUj;Jg;gl vd;W $W

- 79 - ahu; ngupatu;?
jiyik ; jiyt- jiyth” k;gj;jhW ghz;ba ,tw;iw Ntz;Lk; j; jiy- ’ vd;W
Ntl;Ltj; guk;giu- ;fisAk; Ug;gPHfs;. ghz;baH- e;jtHfs;. kpf;fhLk; ; Ntl;L- caHe;j tUila ;jidNah tNyhL Ml;rpapd; jpH\;lk; s vq;fs; k;GfpwhH. Nthiy e;j kz-
Ntl;Lt Ntl;Ltj; te;jJ g; ghHj;- ,tH jd; f;fyhk;. Ntl;Ltj; phpTgLj;jp
z; Nfl;L jiyt- Ug;gpDk; k; (kwk;) ;.
;nfy;yhk; tg;gLj;jp jUfpwhH. ;Ngh NtW J. Mdh nrhy;Yk; cs;sJ.
‘tpw;wjhH? fiyghjpNahL
tdj;jpNy motpl;ljhH? ntQ;rpiwGf tpl;ljhH?
Jfpy; chpatpl;L tpopj;jjhH? cw;w jhuKk; Ntz;Lk; vd;W ,dp
kd;dH ngz;Lnfhsy; xf;FNkh? ckpalh kzk;vd;w tha;fpopj;J Xiyfhw;wpy; cUl;llh! ntw;wp ahfpa Kj;jp je;jpLk;
ntq;if khefu; NtlHahk; tpky uhdtH vikaLj;J ,dpJ
vq;fs; vr;rpy; kpire;jgpd; ngw;w Ntyd; jdf;F ehk;xU
ngz; tsHg;gpdpy; vd;w fUj;Jg;gl ‘ckpalh kzk; vd;w tha;’ vd;W $WfpwhH.
,j;Jld; nfhz;Lte;j Xiyia fpopj;J vwpalh vd;w fUj;Jg;gl ‘fpopj;J Xiy fhw;wpy; cUl;lh vd;W rpdj;Jld; $W- fpwhH. ,J kzXiyia ePsj;jpy; eL tpYs;s KUfDf;F vd;d nra;jhHfs; vd mLj;j mbapy; ghHg;Nghk;.
‘ehk; xU ngz; tsHg;gpdpy; 

Page 111
- 80 -
uh[gf;Nrapd; mLj;j Aj;jk;- xU frg;ghd cz;ikaiaj; jkpOyfk; xg;Gf; nfhz;lhf Ntz;ba epiyapy; jhd; ,Uf;fpwJ. me;j cz;ik> 5>600 rJu fpNyh kPl;lu; gug;gsT nfhz;l MAjgyj;jpYk;> kNdh- uPjpapyhd ek;gpf;iffspYk; ngupJk; epiy Fiye;jpUf;fpwhu;fs;. vj;jidNah Aj;jq;fis ,Jtiu Gypfs; re;jpj;- jpUe;jhYk; xt;NthU KiwAk; mtu;f- spd; mjpfhuG+u;tkhd “Fuy;” mtu;fspd;
`pl;yupd; “fhd;]z;l;Nu\
rhu;ghd epiyfis ru;tNjr r%fj;Jf;F mg;Nghnjy;yhk; mwptpj;Nj te;jpUf;fpwJ.
vdg;gLk; rpj;utij Kfhk;fspd
Mdhy; uh[gf;Nr murpd; ,d;iwa Aj;jj;jpy;jhd; Gypfspd; ePz;l nksdk;
,d;wsTk; cyf rupj;jpuj;jpy
Kjd;Kjyhf cyfj;jkpou;fis mjpu itj;jpUf;fpwJ. “gpd;thq;fy;” vd;fpw
epidTfshf “N`hyNfh uh[je;jpuj;ijj;jhd; Gypfs; Nghu;je;jpu- khf gpuNahfpj;J tUfpwhu;fs; vd;W ek;gp te;j mtu;fs;> cz;ik mJty;y>
gaq;fuq;fshf ,Ue;J tUf Gypfs; ,yq;if uhZtj;jhy; fLik- ahf xLf;fg;gl;bUf;fpwhu;fs; vd;gij mwpe;J jkpoPof; fdT rpije;J NghF-
xU ,d xopg;ig vj;jid n
Nkh vd;fpw jhq;nfhz;zh Jauj;jpy; ,Uf;fpwhu;fs;.
nra;a KbAk; vd;W cyfj
GypfSf;F Vd; ,e;jjg; gpd;dilT Vw;- gl;lJ> ,jpypUe;J mtu;fs; kPz;L
nra;J fhl;batu; `pl;y tUthu;fsh> gpughfud; gpbglhky; jg;gpj;J tpLthuh> ,e;jpa murhq;fj;jpd; filf;fz; MjuTg; ghu;it jq;fs; NjhtpfSf;fhd fhuzq;fisg; gw;wpa Ra tpku;rdj;ijg; Gypfs; nra;J nfhs;thu;fsh> ,yq;if muRf;F toq;fp tUk; fl;lw;w Mjuit ,e;jpah tpyf;fpf; nfhs;Skh vd;gijg; Nghd;w Nfs;tpfs; vy;yhk; xUGwk; ,Uf;f> ,g;NghJ kpf Kf;fpakhd xU gpur;idia cyfpd; ftdj;Jf;F nfhz;L tu Ntz;ba nghWg;ig kPbah nfhz;bUf;fpwJ.
mJ-
td;dpf;fhLfspYk; Ky;iyj;jPTg; gFjp- fspYk; cs;ehl;L mfjpfshf Mf;fg;gl;L tpl;l yl;rf;fzf;fhd jkpou;fisg; gw;wpaJ. njhz;L epWtdq;fisAk;> ru;tNjr nrQ;RYitr; rq;fj;ijAk; cyf kPbahf;fisAk; td;dpapypUe;J tYf;fl;lhakhf ntspNaw;wp tpl;lJ uh[gf;Nrapd; muR. “GypfSldhd Aj;jk; Kbtile;J tpl;lJ> ,dp mLj;j Aj;jk; mtu;fSf;F ahu; MjuT nfhLf;fpwhu;- fNsh mtu;fspd; kPJjhd;..” vd;W uh[gf;Nr nrhy;fpwhu;. mtu; Fwpg;gpLtJ
fdlhtpy; eilngWk; epfo;Tfis
cq;fs; epfo;Tfisg; gjpt www.inayam.net 416 400 6406
eLepiy nfhz;l kPbahitj;jhd; vd;gJ njspT. rpq;fs kPbahtpd; Kw;Nghf;fhd gj;jpupifahsu;fspy; kpf Kf;fpakhd ,UgJf;Fk; Nkw;gl;ltu;fs; ntspehL- fSf;Fj; jg;gpr; nrd;W tpl;lhu;fs;. murhq;fuhZtj;Jf;F Mjuthf vOjp- dhYk; mtu;fspd; ,og;Gfisg; gw;wpa cz;ikfisAk; ijupakhf vOjp te;j gj;jpupifahsu; ,f;ghy; mg;gh]; $l ntspehl;Lf;Fg; Ngha;tpl;lhu;.“rz;Nl yPlu;” gj;jpupif Mrpupau; yre;j tpf;ukJq;Nfapd; gaq;fug; gLnfhiy gj;jpupifahsu;f- Sf;F tpLf;fg;gl;l gfpuq;f vr;rupf;if. cyfpNyNa gj;jpupifahsu;fs; tho;t- jw;F Mgj;jhd ehLfs; vd;W fUjg; gLk; ehLfspy; ,uz;lhtJ ,lj;ijg;
gpbj;J rhjid nra;jpUf;fpwJ ,yq;if apd; uh[gf;Nrapd; muR (Kjyplk; uhZ- iyf;Fup-
tj;jpd; fl;Lg;ghLfs; mq;Nf ,Uf;Fk;” ;l;Nu\d;
vd;W Fwpg;gpl;bUg;gJ mr;rj;ij NkYk; fhk;fspd;
mjpfupj;jpUf;fpwJ. ,dntwp nfhz;l pj;jpuj;jpy;
xU uhZtj;jpd; fl;Lg;ghl;bd; fPo; mfjp Nfh];l;”
Kfhk;fs; nfhz;L tug;gLk; NghJ mq;Nf
fpU];dh lhtpd;];
gWk; epfo;Tfisg; ghu;g;gjw;Fk;> epfo;Tfisg; gjptjw;Fk;. www.inayam.net 416 400 6406
vd;d elf;Fk; vd;gJ ehk; mwpahj xd;wy;y.
fpspnehr;rp> Ky;iyj;jPT> GJf;FbapUg;G> tpRtkL Nghd;w tpLjiyg; Gypfspd; fl;Lg;ghl;by; ,Ue;j gFjpfis tpLtpj;J tpl;ljhff; $Wk; ,yq;if muR mq;Nf mk;kz;Zf;Fr; nrhe;jkhd kf;fis FbapUf;f tplhky; mfjp Kfhk;fspy; milj;J itf;f Vd; tpUk;GfpwJ vd;g- jw;fhd fhuzk; ,g;NghJ ,e;jj; jpl;lj; jpd; %yk; ntspg;gl;bUf;fpwJ. Mapuk; Vf;fu; gug;gstpy; tTdpah gFjpapYk; ,ijg; Nghd;w %d;W “ey;tho;T fpuhkq;fs;” mikf;fg;gl cs;sjhfTk; murhq;fk; njuptpf;fpwJ. ,e;j Kfhk;f spy; mLj;j rpy tUlq;fSf;F mil- glg; NghFk; yl;rf;fzf;fhd Mjutw;w jkpo; kf;fSf;F Neug; NghFk; fjpia epidj;jhy; kdk; gijgijf;fpwJ. kd;dhu;gFjpfspYk; E}WVf;fu; gug;gstpy; “ey;tho;T fpuhkq;fs;” tug; Nghfpd;wd. ngau;jhd; ey;tho;T fpuhkk;> kw;wgb ,it rpj;utij Kfhk;fshfj;jhd; ,Uf;Fk;. vj;jid capu;fis> nrhj;ij ,oe;J ,e;j ntw;wpiag; ngw;Nwhk; vd;- fpw vupr;ry; rpq;fs uhZtj;jplk; cz;L. me;j vupr;riyg; gopthq;Fk; fhupaq;f- spd; %yk; jkpo;kf;fspd; kPJjhd; fhl;L- thu;fs; vd;gjpy; re;NjfNk fpilahJ. Vw;fdNt Mg;gpupf;f ehLfspy; I.eh rigapd; mikjpg; gilg; gzpapy; Vw;fdNt fpof;Fg; gFjpfspy; nra;ag;gl;L tUk; rpq;fsf; FbNaw;wq;- fs; Nghd;wtw;iw Vw;gLj;Jk; jpl;lq;f- Sk; ,yq;if muRf;F ,Uf;fpwJ. tpLjiyg; GypfSldhd Aj;jk; Vwf;- Fiwa KbTf;F te;J tpl;ljhf mwptpf;Fk; uh[gf;Nr mLj;j rpj;utij Aj;jj;ij mg;ghtpj; jkpo; kf;fspd; kPJ “ey;tho;T fpuhkq;fs;” vd;fpw ngaupy; njhlq;fg; Nghfpwhu;. mq;Nf vd;d elf; Fk; vd;gij cyfk; mwpAkh? mwpe;jhy; mijj; jLf;fj;jhd; nra;Akh?

Page 112
jha;tPL • khu;r; 2009
md;gpw;Fupatu;fNs: ekJ jhafj;jpd; fy;tpg; ghuk;gupak; kfj;jhdJ. mjw;Ff; fhuzkhf mike;j mu;g;gzpg;Gld; jd;dyk; fUjhky; cioj;j ghlrhiy mjpgu;fs; gyu;. mtu Mdhy;> ,e;jg; Gdpj ifq;fupaj;jpid epiwNtw;w ehd; xUtd; epidj;jhy KOikahdjhf miktjw;F cq;fSila cjtpia ehLfpNwd;
mUl; je;ij. Nyhq; mbfshu; Gd Gdpj. gpf;ndy; ah `z;b Ngupd;gehafk; nf xNww;uu; Rg;gpukzpak; ] nj.J. n[auj;jpdk; kf I. gp. Jiuuj;jpdk; A+d v];. Fkhurhkp Nr tP. tPurpq;fk; Nr G+uzk;gps;is ` etuj;jpdrpq;fk; ne jk;G Nt mk;gpifghfd; it
,j;jija ngUikf;Fupa mjpgu;fSld; cwT> Neubj; njhlu;G> fw;w mjpu;\;l Gifg;glq;fs; vd cq;fs; gyuplk; jpul;l Ntz;ba gy tp\aq;fs; cs;sd.
cq;fshy; vdf;F cjT KbAk;. cjtpdPu;fs; vd;why; ngupJk; ed;wp cila ,q;F je;Js;Nsd;.
ePq;fs; ,itgw;wpa tpguq;fis mDg ngh.fdfrghgjp 225 John Tabor Trail, Scarborough. Ontarion. M1B 2R5 416 -283 -1544

fhuzkhf mike;jtu;fs; nrd;w E}w;whz;bdpNy vkJ ghlrhiyfSf;fhf jpgu;fs; gyu;. mtu;fspy; xU rpyiug; gw;wp njhlu;e;J vOjNtz;Lk;.
Utd; epidj;jhy; kl;Lk; rhj;jpakpy;iy. mtu;fs; gw;wpa jfty; fpNwd;
hq; mbfshu; Gdpj rk;gj;jpuhrpupau; fy;Y}up
aho;g;ghzf; fy;Y}up afk; nfhf;Ftpy; ,e;Jf; fy;Y}up
pak; ];fe;jtNujahf; fy;Y}up k; kfh[df; fy;Y}up k; A+dpad; fy;Y}up
Nrhkh];fe;jfy;Y}up Nrhkh];fe;jfy;Y}up `hl;ypf; fy;Y}up neLe;jPT kfhtpj;jpahyak; Ntyz kj;jpa kfhtpj;jpahyak; itj;jP];tu kfhtpj;jpahyak;
hlu;G> fw;w mjpu;\;lk;> mtu;fs; gw;wp ePq;fs; Nfs;tpg;gl;lit> mwpe;jit> p\aq;fs; cs;sd.
upJk; ed;wp cilatdhf ,Ug;Ngd;. mtu;fspy; xU rpyupd; ngau;fis
tpguq;fis mDg;gNtd;ba Kftup ngh.fdfrghgjp 225 John Tabor Trail, Scarborough. Ontarion. M1B 2R5 416 -283 -1544
- 81 -

Page 113
- 82 -
“lhu;tpd;” Xu; rpwe;j KjyPl;lh (Charles Darwin - The Inves
jf;fd gpioj;jy; vd;Dk; $Hg;Gj; jj;J tj;jhy; $wpa lhHtpd; xU rpwe;j Kj- yPl;lhsH vd;gJ gyUf;Fj; njhpahJ. Mdhy; ,e;jr; #o;epiyapy; KjyPLfspy; $l mthpd; $Hg;Gj; jj;Jtk; njspthfj; njhptJ gyUf;Fk; jw;NghJ njhpe;jp- Uf;Fk;.
lhu;tpd; ,g;NghJ ,Ue;jhy; vd;d nra;- thH? ,e;j KjyPl;L #o;epiyapy; #oYf;F jFe;jhy; Nghy; jd;id khw;wpf; nfhs;Sk; jd;ikiaf; fhl;Lk; epWt- dq;fs; mtuJ gl;baypy; Kd;Dhpik tfpf;Fk;. cjhuzkhf General Electric Dow Index,y; ,Uf;Fk; kpfg; gioa epWtdk;> GJikahd fz;Lgpbg;GfSf;F ngaHNghdJ.
,aw;ifapy; caphpdq;fspilNa vg;gb khw;wk; Vw;gLj;JfpwJ vd;gij tiu aWj;J kf;fspd; rpe;jidapy; khw;wj; ijf; nfhz;Lte;j mtH jw;Nghija khWk; epjpr; #oypy; tq;fpfs;> epjp epW tdq;fs;> Mutual Funds, ,d;Dk; kw;iwa njhopy; Jiwfs; vg;gb khWfpd;wd vd;gij mtjhdpg;gjpy; mtjhdkhf ,Ug;ghH.
Financial Darwinsm, vd;w ngahpy; Gj;j fq;fs; te;jpUf;fpwJ. epjp epytu MNyh- rfHfs; Volatility RiskIAk; lhtpd; ngaiur; nrhy;yp thbf;ifahsHfSf;F Ghpa itj;Jf; nfhz;bUf;fpwhHfs;. tpsk;guq;fspy; Darwin,d; ngaH te;jp- Uf;fpwJ.
jw;NghJ mtH vd;d nra;jpUg;ghH vd;W
ƒ¬] ®[≈V_ ÔV©AÆ]
-
1983gD gıΩoÚÕm ÔV©AÆ]›mÁ≈l_ xøo ́ ÿ§BVTM oƒÁk
""ƒÔÈ ÔV©AÆ] WÆkTM∫ÔπTMmD ∏ ́]W]''
► √V ́√‚ƒt[§ ®Õ> WÆkTM ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D ÿ>πkVTM m_oB\VTM ÷Èzs_ ̨ ́ ̨¬zD kıD s·¬ÔD.
► 9000 ÷uzD o\u√‚¶ ]Ú©]Ô ́\VTM kVΩ¬ÁÔBV·ÏÔ^
► 90¬zD o\ÈVTM mˆ> ÔV©AÆ] ÷w© ̈|Ô^.
► ®TMm kVΩ¬ÁÔBV·Ï √‚ΩBo_ ŒÚEÈ
- kÚ\VTM kˆ ÷ÈVÔV, Ô¬ ̨B_ oƒV>ÁTMBV·ÏÔ^
(Revenue Canada Auditors) , - W]BÁ\fl∑ ∂]ÔVˆÔ^ (Ministry of Financial Services), - ÔV©AÆ] ∏ ́]W]Ô^, ∂kÏÔ^ z|D√ ∂∫Ô›>kÏÔ^,
x]oBVÏ, E≈VÏÔ^, - ∏ ́√È kÏ›>ÔÏÔ^, z|D√›>kÏÔ^, - ∏ ́√È ®ø›>V·ÏÔ^, - Ák›]BÏÔ^, - kw¬Ô§QÏÔ^
► 85 kBm¬z‚√‚¶ ®kÚ¬zD, ®flÛμWÁÈlKD, WflƒB\VÔ ÔV©AÆ]Bπ¬zD ]≈Á\ (WÆkTM∫Ôπ[ W√Õ>ÁTM©√Ω)
► ®¬ÔV©AÆ]› ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D, s·¬Ô›m¶[ \TM gÆ>_ ]‚¶\VÔ ÿ√u§¶ >B∫ÔV\_ ÂV|∫Ô^
► \Ú›mk Z]l[§ 275,000 kÁ ́ ÔV©AÆ]
ƒ¬]ok_
-
ÿ>VÁÈo√E:
416.706.3530, 905.428.9299, 905.763.8912
Fax: 905.428.9307 Email: george14@sympatico.ca
\[M¬Ô°D! kVÔTM¬ ÔV©AÆ] (Car Insurance), y ÔV©AÆ] (Fire Insurance) ÿƒFk]_ÁÈ!
ghHf;f Kd; jdJ tho;Tf; fhyj;jpy; mtH vd;d nra;jhH vd;gij ghHf;fNtz;Lk;. mtuJ fhyj;jpy; ,Ue;j tpQ;Qhd Nkjhtpfis tpl lhtpd; tHj;jfj;jpy; ntw;wpfukhdtuhf ,Ue;jhH. KJrkhf fpilj;j nrhj;ij epyk;> gq;Ffs;> Kwpfs; vd;gdtw;wpy; kpFe;j yhgk; juf;$ba tifapy; Kjypl;lhH. mtUila KjyPL- fspy; gy uapy;Nt fk;ngdpfSk; mlq;- Fk;.
1840fspy; ,d;iwa internet Nghy; md ;iwa uapy;Nt> tsHr;rp fz;L nfhz;b Ue;jJ. ,d;iwa Microsoft Nghd;w epWtdq;fs; KjyPl;lhsHfisf; ftHe;jJ Nghy uapy;Nt epWtdq;fs; KjyPl;lh- sHfisf; ftHe;jd. ,e;j Internet epWtdq;fspd; rhpT NghyNt 1845,y; ghhpa rhpT uapy;Nt epWtdq;fspd; gq;- FfSf;F Vw;gl;lJ. Mdhy;> lhtpd; rhpT Vw;gl Kd;Ng gzj;ijg; jpUk;gg; ngw;Wf; nfhz;L ntspNawp tpl;lhH.
Mdhy;> 1850y; jg;gpg; gpioj;j uapy;Nt epWtdq;fspy; kPz;Lk; Kjypl;lhH. xU gj;jphpifahshpd; Nfs;tpf;F jd;dplk; KjyPl;Lf;F tpNrl jpwikfs; ,y;iy vd mtH $wpapUf;fpwhH. Mdhy;> ,tuJ ,e;j jpwik ,tuJ FLk;gj;jpdhpilNa ,Ue;J te;jpUf;fyhk;. ,tuJ jha;topg; ghl;ldhH fhy;tha; fl;Ljypy; Kjypl;l th;. je;ijahH xU itj;jpauhf ,Ue;j NghJk; tPL mlkhdj;jpy; Kjypl;bUf;- fpwhH.
,tH jdJ cwT ngz; Emmait kze;jNghJ 10>000 gTz; rPjdkhf
ngw;whH. , ,d;Dk; ,J me;j ,Uf;ff;$ mstpy; m ,Ue;jJ. %yk; 70>0
jpUe;jJ. fpilj;j y
,jpy; F lhtpd; 183 gpwF fz itf;fj; kuzj;jpw Gj;jfj;ij nghpa tpQ tof;fk; K wpiaj; j tpQ;Qhd kw;iwa gw;wpr; rpe Neuk; fp xOq;fhf
kdpjDil elf;Fk; myFfspy khw;wp j ,Ue;Jk; nghUj;jk mLj;j r ,ay;Gfs kl;Lk; jg NjHe;njL tsHj;njL jj;Jtk; dJk; MF
,JNghyN xU Kjy jpy; Kid
Ch

jha;tPL • khu;r; 2009 u;tpd;” Xu; rpwe;j KjyPl;lhsh;
rles Darwin - The Investor)
;jpy; mtH Ntz;Lk;. tpQ;Qhd j;jfj;jpy; KJrkhf ;> Kwpfs; juf;$ba KjyPL- k; mlq;-
ghy; md nfhz;b Nghd;w ; ftHe;jJ jyPl;lh- Internet 1845,y; spd; gq;- tpd; rhpT g; ngw;Wf;
uapy;Nt ;lhH. xU jd;dplk; ; ,y;iy y;> ,tuJ dhpilNa jha;topg; Kjypl;l f ,Ue;j ypl;bUf;-
mmait rPjdkhf
k_
-
63.8912
]_ÁÈ!
ngw;whH. ,ij KjyPlhf itj;J mtH ,d;Dk; 45>000 gTz;fis NrHj;jhH. ,J me;jf; fhyj;jpy; xU gzf;fhuhplk; ,Uf;ff;$ba nry;tkhFk; ,J. 1881 mstpy; mtuJ nry;tk; 282>000 gTzhf ,Ue;jJ. Gj;jfq;fis ntspapLtjd; %yk; 70>000 gTz;fs; mtUf;F fpilj;
jpUe;jJ. kpFjp gzk; KjyPLfspy; fpilj;j yhgkhFk;.
,jpy; Fwpg;gplj;jf;fJ vd;dntd;why; lhtpd; 1839 jpUkzj;jpd; 10 ehl;fSf;Fg; gpwF fzf;Fg; Gj;jfj;jpy; fzf;F itf;fj; njhlq;fpatH 1882y; jdJ kuzj;jpw;F Kjy; ehs; tiu fzf;Fg; Gj;jfj;ij rhpghHf;fr; jtwtpy;iy. ,e;j nghpa tpQ;Qhdpapd; ,e;jr; rpwpa Kf;fpa tof;fk; KjyPLfspy; mtUila ntw;- wpiaj; jPHkhdpj;jpUf;fpwJ. $Ljyhf tpQ;Qhd rpe;jidfis #o;e;jpUe;j kw;iwa tpQ;QhdpfSf;F KjyPLfs; gw;wpr; rpe;jpf;f Neuk; fpilg;gjpy;iy. Neuk; fpilj;jhYk; mtHfs; ,g;gb xOq;fhf ,Ue;jJ fpilahJ.
kdpjDila ,ay;Gfs; vOe;jkhdkhf elf;Fk; tptfhuq;fspdhy; guk;giu myFfspy; Vw;gLk; khw;wk;> ,ay;Gfis khw;wp jhaplk; ,Ue;Jk; je;ijaplk; ,Ue;Jk; mtw;iw ngw;W> #oy; mjpy; nghUj;jkhdtw;iw njhpT nra;fpwJ. mLj;j re;jjpf;F fhtpr; nry;yg;gLk; ,ay;Gfs; xU jdpd; KjpHr;rp milAk; kl;Lk; jg;gpg; gpioj;J xU Nrhbiaj; NjHe;njLj;J> gpd; gpwf;Fk; re;jjpia tsHj;njLjypy; ,Uf;fpwJ. ,e;j lhtpd; jj;Jtk; kpf ,yFthdJk; ghuJ}ukh- dJk; MFk;.
,JNghyNt ,d;iwa epjp epiyikapy; xU KjyPl;lhshpd; %is ‘NjHT’ vd;g jpy; Kidg;ghf ,Uf;f Ntz;Lk;. Map-
uf;fzf;fhd epWtdq;fs; gy;yhapuf; fzf;fhd KjyPl;L tiffs; vd mij epug;gp tUfpwJ. ,aw;ifj; NjHT jj;Jtk; ,e;jr; re;ijapYk; njhptpidr; nra;fpwJ. KjyPl;L NjHT> jukhd epHthfk;> njsp thd KjyPl;L xOq;fikg;G> njhlHr;- rpahd yhgkPl;ly; Nghd;w ,ay;Gfs; NjHtpid elj;j cjtp nra;Ak;.
,J xUGwk; ,Uf;f lhtpd; ,d;W ,Ue; jhy; vd;d nra;thH? Kjyhtjhf mtUf;F fld; ,Uf;fhJ. Warren Buffet Nghy gq;Ffis thq;f mtH fld;gl khl;lhH. mtupd; uapy;Nt KjyPL Gjpa njhopy;El;gq;fspy; ,Ue;j MHtj;ijf; fhl;LfpwJ. mj;Jld; tPo;r;rpaile;j tq;fpfSf;Fk;> fhH epWtdq;fSf;Fk; murhq;fk; nfhLj;j Bail OutI tpUk;gp- apUf;fkhl;lhH. Vndd;why; jf;fd gpioj;jy; vd;gJ mtUila jj;Jtk;. mj;Jld; rl;lq;fs; vd;gJ tHj;jfj;- jpw;F xU jil vd ek;gpatH mtH.
mtH ,d;iwa #o;epiyapy; CMHCapd; fhg;GWjpf;F cl;gl;l Real Estate KjyPL fspy; (REIT) Kjypl;bUg;ghH ghJfhg; Gf;fhf. Gjpa njhopy;El;gq;fis tu- Ntw;wpUg;ghH. Rim, Apple, mnkhpf;f> gphpj;jhdpa murhq;f Kwpfs;> CN Rail Nghd;wtw;wpy; Kjypl;bUg;ghu;. mtu; xU uapy;Ntahy; ftug;gl;ltH> Wall mart V_ ÔV©AÆ]
,e;j epWtdj;jpd; fzf;Fg; Gj;jfk; kpf ey;y epiyapy; ,Uf;fpwJ. mtuJ fzf;Fg; Gj;jfk; Nghy (Balance Sheet). vdNt mtu; Wall mart,Yk; Kjypl;b- Ug;ghu;. ›mÁ≈l_ k
lhtpd; gw;wp vOj te;J mtuJ jj;J- tj;ij nrhy;yhky; fl;Liuia Kbf;f KbahJ. “,aw;ifapy; jg;gpg; gpiog;gJ Gj;jpf;$h;ikNah> typikNah nfhz;l D ∏ ́]W]''
,dk; my;y. “It’s not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change” (khw;wj;;;- jpw;F czh;itf; fhl;LtJk; mjw;Nfw;g jd;id khw;wpf;nfhs;Sk; ,dNk MFk;”) vd;gjhFk;. ,d;iwa fhyfl;lj;jpy; jkpop- dk; fl;lhak; czh;e;J nfhs;s Ntz;ba jj;Jtk; MFk;.
Feb 12 2009 Charles Darwindpd; 200tJ gpwe;j jpdkhFk;.
maran@thaiveedu.com
zD
√u§¶
1809 - 1882 Charles Darwin
khwd; nry;iyah
- epjp jpl;lkply; MNyhrfH -

Page 114
jha;tPL • khu;r; 2009

- 83 -

Page 115
- 84 -
• SCIENCE
• CHEMISTRY
• PHYSICS
• BIOLOGY
• DATA MANAGEMEN
• ENGLISH
• FRENCH
Call Kuna Today
Tel:
416-291-4684, 905-507-8470, 647-295-5862,
Fax:
416.264.6306
O
ver
Tutors
100
E-mail: info@brillianttutor.com
W e w i l l v i s i t y o u r h o m e
JK to GRADE 8
$8000/
MONTH
79 Eastvale Drive, Markham, ON, L35 4R9
Markham, Scarborough, Mississauga, Toronto, Etobicoke, Brampton, North York, East York, Richmond Hill, Ajax, Malton, New Market, Vaughan
85
1 ON 1 OR
9 to University 2nd Year GROUP
$9000/
MONTH
>tμ \Vk ̇Ôπ[ ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ √V¶∫ÔÁ· Œ[ ́VˆoBV √V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B
• MATH
• CALCULUS
• ALGEBRA & GEOMETRY

Connectiong tutors & students in the GTA
ÂÈ[ ÔÚ] ∂k ̇Ôπ[ T|Ô”¬z ÿƒ[Æ √V¶›]‚¶›]uz ∂Á\B Ôu∏›m kÚ ̨[o≈VD.
• DATA MANAGEMENT
4 4
• ENGLISH
• FRENCH
10
ampton, North York, an
h h
6
2
2 a
b ,
O
ver
Tutors
100
c
versity 2nd Year 90 /
MONTH
O
ver 1500 Students
AO Preparation
EQ
jha;tPL • khu;r; 2009

Page 116
jha;tPL • khu;r; 2009
jz;zPiuAk;> fhw;iwAk; Nghy kdpj clYf;F kpf;f mtrpakhd ,d;DnkhU nghUs; Gujk; MFk;. vkJ jirapd; ngUk;gFjp Gujj;jpdhy; MdJ. vYk;G> Njhy;> ,ioaq;fs; vy;yhk; Gujj;jpdhy; Mdit MFk;.
cliy vkf;Fj; njupahky; ,af;FtJk;> cliy rkHr;rPH epiyapy; ghJfhf;Fk; XNkhd;fs; vy;yhk; Gujj;jpdhNyNa Mdit. cjhuzj;jpw;F $Wtjhapd; ekJ FUjpapy; cs;s FSf;Nfhrpd; msitf; fl;Lg;gLj;Jk; ,d;Rypd; vd;fpd;w XNkhd; Gujj;jpdhy; MdJ.
,d;Rypd; Gujj;jpdhy; Md fhuzj;- jhy;jhd; ‘lagl;bf;’ (,dpg;G tUj;jk;) cs;s NehahsHfs; ,d;Rypid tha; Clhf vLf;f Kbahky; cs;sdH. mjw;F gjpyhf Crp %yk; FUjpf;Fs; Vw;wpf; nfhs;fpd;whHfs;. ,d;Rypd; Gujk; vd;gjhy; mij tha; %yk; cs;nsLj;- jhy; mJ ekJ Fly; njhFjpapy; rkpghL mile;J gyd; ,y;yhJ MfptpLk;.
FUjpapy; kl;Lk; gy Gujq;fs; cs;sd. Rthrg;igapy; ,Ue;J xl;rprid cly; fyq;fSf;F vLj;Jr; nry;tJk;> fyj;jpy; fopTg; nghUshf tplg;gLfpd;w fhgdPH xl;irl;il fyj;jpy; ,Ue;J vLj;J te;J Rthrg;ig topahf tsp kz;lyj;jpw;F top mDg;gp itg;gJk; itiuir vy;yhk; vjpHj;J jhf;Fjy; elhj;Jk; jw;fhg;G giltPuH- fs; vy;yhk; Gujj;jpdhy; MdtHfs;. ,tHfs; ekJ FUjpapy; ghJfhg;G gzp- apy; mkHj;jg;gl;Ls;sdH. ekJ cliy jhf;f gy vjpupfs; cs;sdH. xt;nthU tif vjpupf;Fk; vjpuhf xt;nthU tif jw;fhg;G giltPuHfs; gytifahd Gujj;jpdhy; cUthf;fg;gl;L ngUk; ghJ- fhg;G muz; fl;lg;gl;Ls;sJ.
mkpNdh mrpl; ,ufrpaq;fs
(Amino Acids)
khg;nghUis (fhNghifNuw;) vt;thW tpyq;Ffshy; cUthf;f KbahNjh> mNj Nghy Gujj;ijAk; kdpjHfshy; cUthf;f KbahJ. toik Nghy jht- uq;fNs Gujj;ijAk; cUthf;Ffpd;wd. kz;zpy; cs;s iejuridAk;> tsp kz;lyj;jpy; cs;s fhgdPH xl;irl; mj;NjhL jz;zPiuAk; NrHj;J jhtuq;- fs; Gujj;ij cUthf;Ffpd;wd. ,jw;F rf;jp Njit. me;j rf;jpia jhtuq;fs; R+upa xspapy; ,Ue;J ngw;Wf; nfhs;S- fpd;wd. rpy jhtuq;fs; tspkz;lyj;jpy; cs;s iejurid Neubahf ghtpj;Jk; Gujj;ij cUthf;Fk; rf;jp gilj;Js;sd.
,e;j rf;jp vJTk; tpyq;FfSf;F jw; NghJ ,y;iy. mjdhy; jhd; vy;yh tpyq;FfSk; jkf;F Njithd Gujj;- ij ngw;Wf; nfhs;sTk;> khg;nghUis ngw;Wf; nfhs;sTk; jhtuq;fis Njl Ntz;bs;sJ. my;yJ ,e;j jhtuq;fis Vw;fdNt cz;L nfhSj;j ML> khL> Nfhop> kPd; czTfis cz;z Ntz;- bAs;sJ. tpQ;Qhd tsHr;rpahy;> kug- Zq;fspy; Vw;gLj;jg;gLk; nraw;ifahd khw;wq;fs; fhuzkhf VNjh xU kpy;yp- ad; tUlq;fspd; gpd;dH kdpjHfSk; R+upa xspia ghtpj;Jk;> tspapy; cs;s fhgdPH xl;irl;ilAk;> iejuidAk;> xU fpsh]; jz;zPiuAk; ghtpj;J jkf;Fupa czit jhNk cUthf;Fk; epiy tu- yhk;. mjw;Fg; gpwF ,e;j muprp> gUg;G> ,iwr;rp vJTk; kdpjUf;F Njitapy;- yhk; Ngha;tpLk;. eha;> g+idia tPl;by; Mirahf tsHgJ Nghy re;Njhrj;jpw;fhf xU Nfhopia> Ml;il> khl;il tsHf;- fpd;w epiyik tuyhk;.
cUisf;fpoq;if rhg;gpl;lhYk;> muprpia rhg;gpl;lhYk;> nuhl;b> kw;Wk; vy;yh tpjkhd goq;fs; vd;W vij rhg;gpl;lh Yk; ekJ clw;njhFjpapy; mit rkpghL mile;J filrpapy; FSf;Nfhrhf khW fpd;wd. Fly; njhFjpapy; ,Ue;J ,e;j FSf;Nfhir FUjp cwpQ;rp vLj;Jf; nfhs;fpd;wJ. Mf nkhj;jj;jpy; khg;
nghUspd
mJ Nghy vd;d> gU kPd;> Kl;i Guj cz Flw;njhF apy; mkpN milfpd;w ekJ FU fpd;wJ.
,t;thW v mkpyk; gp Vw;g XNk vjpHg;G rf ,ioaq;f khw;wp m mkpNdh fhl;Lk; rf
ekJ cl tjw;F xl mkpyq;fs Vw;gl;lhy ghL Vw;gl vl;L mkpN Acids vd;W fSk; No miof;fg
Essential A gLtd Va Isoleucine Methionine
N.K.S
Draper
]≈Á\B oƒÁkBV sÚmÔÁ WÆkTMD
c∫Ô^ B[TM_ kÁÔÔÁ ÿ√uƬ ÿ
oÔ>V ¶ ́V 416.321
Ketha (Presid Tel: 41 Fax: 4 www.n
Drapery

- 85 - pNdh mrpl; ,ufrpaq;fs;- 1
(Amino Acids)
vt;thW bahNjh> pjHfshy; hy jht- ;Ffpd;wd. k;> tsp xl;irl; jhtuq;- . ,jw;F htuq;fs; nfhs;S- ;lyj;jpy; ghtpj;Jk; j;Js;sd.
f;F jw; ; vy;yh d Gujj;- ;nghUis s Njl tuq;fis L> khL> Ntz;- hy;> kug- w;ifahd U kpy;yp- pjHfSk; py; cs;s Ak;> xU jkf;Fupa piy tu- rp> gUg;G> jitapy;- a tPl;by; rj;jpw;fhf l tsHf;-
muprpia ; vy;yh rhg;gpl;lh t rkpghL rhf khW e;J ,e;j vLj;Jf; py; khg;
nghUspd; mbehjk; FSf;Nfh];.
mJ Nghy ePq;fs; ,iwr;rp rhg;gpl;lhy; vd;d> gUg;G rhg;gpl;lhy; vd;d> Nrhah> kPd;> Kl;il> ghy; vd;W ve;j tif Guj czit rhg;gpl;lhYk; Gujk; ekJ Flw;njhFjpapy; rkpghL mile;J ,Wjp apy; mkpNdh mkpyk; vd;fpd;w epiyia milfpd;wd. ,e;j mkpNdh mkpyj;ij ekJ FUjpj; njhFjp vLj;Jf; nfhs; fpd;wJ.
,t;thW vLj;Jf; nfhs;sg;gl;l mkpNdh mkpyk; gpd;dH ekJ clypd; Njitf;F Vw;g XNkhd; Mf> jirahf> Neha; vjpHg;G rf;jpahf> jir ,ioaq;fshf vd;W tpUk;gpa thW khw;wp mikf;fg;gLfpd;wJ. ,t;thW mkpNdh mkpyq;fis itj;J tpj;ij fhl;Lk; rf;jp ekJ clYf;F ,Uf;fpd;wJ.
ekJ cly; MNuhf;fpakhf ,aq;F- tjw;F xl;Lnkhj;jkhf ,UgJ mkpNdh mkpyq;fs; Njit. ,jpy; FiwghL Vw;gl;lhy; ekJ cly; eydpy; Fiw ghL Vw;gl;L kuzk; epr;rakhFk;. ,jpy; vl;L mkpNdh mkpyq;fs; Essential Amino Acids vd;Wk;> kpFjp 12 mkpNdh mkpyq;- fSk; Nonessential Amino Acids vd;Wk; miof;fg;gLfpd;wd.
Essential Amino Acids vd;W miof;fg; gLtd Valine, Lysine, Threonine, Leucine, Isoleucine, Tryptophan, Phenylalanine, Methionine vd;gdthFk;.
,tw;iw kdpj clypdhy; xU NghJk; cUthf;f KbahJ. vdNt ,tw;iw ehk; jhtuq;fspy; ,Ue;Njh my;yJ Vida tpyq;Ffspy; ,Ue;Nj ngw;Nw MfNtz;- Lk;. mt;thW ,e;j vl;L mkpNdh mkpyq;fisAk; ekJ cly; ngw;Wf; nfhz;lhy; kpFjpahd 12 mkpNdh mkp- yq;fis ekJ clNy jahupj;J tpLk;.
clYf;F kpf Kf;fpakhd ,e;j vl;L mkpNdh mkpyq;fisAk; ehk; ehk; cz;Zk; czTg; nghUl;fspy; ,Ue;J ngw;Wf;nfhs;fpd;Nwhkh?
rpyH kuf;fwp czTfis kl;Lk; cz;- Zfpd;wdH. rpyH ,jNdhL ghy;> Kl;ilia NrHj;J cz;Zfpd;wdH. ,d;Dk; rpyH khkprk; cz;lhYk; ghy; rhg;gpLtjpy;iy. ,t;thW tif tif ahd czTg; nghUl;fis cz;gtHfs; cs;sdH. ,tHfs; vy;yhk; jkf;F mj;jpahtrpakhd ,e;j vl;L mkpNdh mkpyq;fisAk; ngw;Wf; nfhs;fpd;whH fsh? ve;j cztpy; ve;j tifahd mkpNdh mkpyk; cs;sJ? kuf;fwp czT kl;Lk; cz;gtHfshy; ,e;j vl;L mkpNdh mkpyq;fisAk; ngw;Wf; nfhs;sKbA- kh? ,J gw;wpAk; ,d;Dk; Nkyjpfkhd jfty;fs; gw;wpnay;yhk; ehk; mLj;j ,jopy; ghHf;fyhk;.
siva@thaiveedu.com
- rpth Rg;uh -
N.K.S
Drapery & Blinds Fabric LTD
]≈Á\BVTM oƒÁkBV_ √È sÚmÔÁ· ÿ√u≈ WÆkTMD
c∫Ô^ T‚|¬z–› o>ÁkBVTM ƒÔÈs> B[TM_ ]Á ́ kÁÔÔÁ·•D, oÔ‚Ω[ mË kÁÔÔÁ·•D tÔ°D \okVTM sÁÈl_ ÿ√uƬ ÿÔV^· ∂Áw•∫Ô^.
oÔ>V ¶ ́V¤V 416.321.6420
Ketha Nadarajah (President) Tel: 416.321.6420, 905.944.0218 Fax: 416.321.2217 www.nksdrapery.ca
Drapery & Blinds Fabric Ltd., 210 Silver Star Blvd., Unit #825, Scarborough, ON M1V 5J9

Page 117
- 86 -
,d;W mjpfkhd fhg;GWjp epWtdq;f- shy; ngUkstpy; tpw;gidahFk; jpl;lk; ,e;j (Universal Life) vd miof;fg;gLk; KjyPl;Lld; $ba MAl;fhg;GWjp jpl;l khFk;. fle;j 20 tUlfhykhf fdlhtpy; ,j; jpl;lj;ijNa ngUe;njhifahd kf;fs; thq;fpAs;shHfs;. fhuzk; MAl; fhg;GWjpiag; ngw;Wf; nfhs;gtHfisf; ftUk; tifapy; NrHf;fg;gl;Ls;sJ.
kpfTk; vspjhd gy tpilaq;fSk; mj;Jld; kpfTk; rpf;fyhd rpy mk;rq;- fSk; ,e;j MAl;fhg;GWjpj; jpl;lj;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;sJ.
epue;ju MAl;fhg;GWjpAk;> mj;Jld; xU KjyPl;Lj; jpl;lKk; ,ize;jNj ,e;j (Universal Life) KjyPl;Lld; $ba epue;- ju MAl;fhg;GWjp jpl;lk;.
MAl; fhg;GWjpf;fhd khjhe;j fl;Lg;- gzj;jpy; xU gFjp fhg;GWjpf;Fk; kW gFjp KjyPl;Lf;Fk; nrYj;jg;gLk;. vdNt MAl;fhg;GWjpAld; NrHe;J xU KjyPl;- Lr; Nrkpg;Gk; ,e;j jpl;lj;jpy; fpilf;Fk;.
MAl; fhg;GWjpj; jpl;lq;fspy; (Whole Life) MAl;fhyk; KOtjw;Fkhd fhg;GWjpAk; (Universal Life) vdg;gLk; KjyPl;Lld; $ba ,e;j MAl;fhg;GWjpAk; gy tplaq;- fspy; xNukhjphpahf ,Ue;jhYk; Universal Life fhg;GWjp gy tpN\l jd;ikfis nfhz;Ls;sJ.
xU Universal Life KjyPl;Lld; $ba MAl;fhg;GWjpf;fhd khjhe;jf; fl;lzj; ij fzpf;Fk;NghJ (Minimum Premium) vd;w kpff; Fiwe;j khjhe;jf; fl;lzk; xU njhifia $WthHfs;. mj;Jld; mNj fhg;GWjpf;fhd (Maximum Premium) Mff;$ba khjhe;jf; fl;lzKk; jPHkh- dpf;fg;gLk;.
vdNt xUtH kpff; Fiwe;j fl;lzkhd khjhe;jf;fl;lzj;ij kl;Lk; nrYj;jpdhy; mJ fhg;GWjpf;Fkl;LNk NghjpajhFk;. ,g;gbahf Fiwe;j fl;lzk; kl;Lk; nrYj;Jk; Universal Life jpl;lj;jpy; KjyPl;Lf;fzf;fpy; xU gzKk; fpilf; fhJ. kpff; Fiwe;j fl;lzj;jpYk; ghHf;f xU rpWnjhifg; gzj;ij Nkyjpfkhf fhg;GWjpf;fhd khjhe;jf; fl;lzkhf nrYj;jpdhy; me;jf; fhg;GWjpj;jpl;lj;Jld; xU KjyPl;Lr; Nrkpg;Gk; $lNt ,Uf;Fk;. ,jid Fund Value, my;yJ Cash value vdf; $WthHfs;. ,e;jg; gzj;ij fhg;- GWjp chpikahsH fldhfg; ngwKbAk;. my;yJ fhg;GWjpia ,uj;Jr; nra;J KOg;gzj;ijAk; ngw;Wf;nfhs;syhk;. my;yJ ,e;j KjyPl;L njhifia MAl; fhg;GWjpAld; NrHj;J MAl;fhg;GWjpapd; gzKk; KjyPl;Lg;gzKk; cq;fs; gyd; ngWgtUf;F fpilf;Fk;gb nra;ayhk;.
MAl; fhg;GWjpj;
jpl;lj;jpy; cs;s
KjyPl;Lr;
Nrkpg;Gf;Ff;
fpilf;Fk; tl;b
tUkhdkhff;
fUjg;gl
Ntz;bajpy;iy.
vdNt mjw;F thp
fl;l Ntz;baJk;
,y;iy.
ÿƒV ̇¬Ôo\ ®[≈VKD ∂m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\
Uthayan Alex Sivasambu
B.Sc. (Hons), M.B.A Broker
Ottawa: 613.276.SALE (7253) Toronto: 416.659.SELL (7355) alex-sivasambu@coldwellbanker.ca, www.sivasamburealty.com
KjyPl;Lld; $ba epue;ju MAl;fhg;GWj (Universal Life Insurance
Death Benefit = Face Amount + Fund
MAl;fhg;GWjpAk; KjyPLk; xNu jpl;lj;jpy; ,Ug;gjhy; cs;s ed;ikfs;.
MAl;fhg;GWjpf;fhd khjhe;jf; fl;lzj; ij xU Fwpg;gpl;l fhyj;Jf;F fl;ba gpd;dH gpd;G gzk; nrYj;jhky; fhg;GW- jpia MAl;fhyk; tiu itj;jpUf;f KbAk;. Fwpg;ghf 10> 15 my;yJ 20 tU lq;fspy; gzk; nrYj;jp Kbf;fyhk;.
MAl;fhg;GWjpj;jpl;lj;jpy; cs;s KjyPl;Lr; Nrkpg;Gf;Ff; fpilf;Fk; tl;b tUkhd- khff; fUjg;gl Ntz;bajpy;iy. mjw;F thp fl;l Ntz;baJk; ,y;iy.
Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F gpd;G MAl;fhg;G- Wjpf;F gzk; nrYj;j Kbahj epiy Vw;gl;lhy; KjyPl;by; cs;s gzj;ij khjhe;jj;jpw;F fl;Lg;gzkhf cgNahfpf;f KbAk;. ,jid Premium Loan vdf; $W- thHfs;. ,jd; %yk; cq;fs; fhg;GWjp ,uj;J nra;ag;gLtij jLf;f KbAk;.
xU MAl;fhg;GWjp ngw;Wf;nfhz;l xUtH 20 tUlq;fspd; gpd;G my;yJ xU Fwpg; gpl;l fhyj;jpd; gpd;G MAl;fhg;GWjp mtrpak; ,y;iy vd;W fUjp MAl;fhg;- GWjpia ,uj;J nra;Ak; NghJ fl;ba gzk; KOtijAk; kPsg; ngWtjw;fhd tha;g;Gf;fs; cs;sJ.
khjhe;jf; fl;Lg;gzj;ij xt;nthUtUk;
tpUk;gpat Muk;gj;jpy zj;jpy; M khjhe;jf;
MAl;fhg;G ,Ug;gjhy KjyPLk; ngw;Wf;nf fhyj;jpy; by; cs KbAk;.
‘Buy term $wg;gLk; kpfpjpg;gz fUj;ij U eptHj;jp n
Buy term a invest the Buy term $WgtHfs tpw;gid (Term insur epWtdq;f ikahf KjyPl;il tpw;gid ,y;iy K Fj; js;s fhg;GWjp x Ak; mjd fhg;GWjpA KjyPl;by iag; ngh ,e;jg;gz nryT nr
vdNt (B difference) GWjp thq ,Uf;f Nt KjyPl;Ll ngw;Wf;nf fis ngw
Level Cost (xUNghJ khjhe;j Level Cos fl;lzk; M khwhky;
tUlhe;j khjhe;jf YRT or AR YRT – Yea ART – An YRT my;y khjhe;jf;

jha;tPL • khu;r; 2009 KjyPl;Lld; $ba pue;ju MAl;fhg;GWjp niversal Life Insurance)
tpUk;gpathW mjpfhpf;f KbAk;. mjhtJ und
Muk;gj;jpy; xUtH kpff; Fiwe;j fl;l- zj;jpy; Muk;gpj;J trjpfs; tUk;NghJ KjyPLk;
khjhe;jf; fl;lzj;ij mjpfhpf;f KbAk;. g;gjhy;
MAl;fhg;GWjpAk; KjyPLk; xNu jpl;lj;jpy; ,Ug;gjhy; MAl;fhg;GWjpAk; ghJfhg;Gk; KjyPLk; xU khjhe;jf; fl;lzj;jpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. tNahjpgkhd fhyj;jpy; gzj;Njit Vw;gl;lhy; KjyPl;- by; cs;s gzj;ij ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.
‘Buy term and Invest the difference’ vd;W $wg;gLk; jtizf; fhg;GWjpia thq;fp kpfpjpg;gzj;ij KjyPL nra;Aq;fs; vd;w fUj;ij Universal Life vd;w jpl;lk; %yk; eptHj;jp nra;a KbAk;.
Buy term and invest the difference Buy term and invest the difference vd;W $WgtHfs; xU Fwpg;gpl;l jpl;lk; kl;LNk tpw;gid nra;gtHfs;. jtizf;fhg;GWjp (Term insurance) kl;Lk; tpw;gid nra;Ak; epWtdq;fs; jtizf;fhg;GWjpia jdp- ikahf xU jpl;lkhfTk; (investment) KjyPl;il ,d;DnkhU jdpj;jpl;lkhfTk; tpw;gid nra;J> gyUf;F fhg;GWjpAk; ,y;iy KjyPLk; ,y;iy vd;w epiyf; Fj; js;spAs;shHfs;. fhuzk; jtizf; fhg;GWjp xU Fwpg;gpl;l tajpy; Kbtil- Ak; mjd; gpd;G fl;ba gzKk; ,y;iy. fhg;GWjpAk; fpilf;fhJ. mNjNtis ; fl;lzj; fl;ba
KjyPl;by; iag; nghWj;J cs;s $bf;FiwAk; gzk; gq;Fr;re;ij- mj;Jld; ; fhg;GW- j;jpUf;f 20 tU
,e;jg;gzj;ij ePq;fs; vg;NghJk; vLj;J nryT nra;a KbAk;. ;fyhk;.
vdNt (Buy Term insurance and invest the KjyPl;Lr; tUkhd- . mjw;F .
difference) mbg;gilapy; jtizf; fhg;- GWjp thq;FgtHfs; kpfTk; vr;rhpf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. (Universal Life Insurance) KjyPl;Lld; $ba epue;ju fhg;GWjpiag; ngw;Wf;nfhs;gtHfs; gytpjkhd jpl;lq; Al;fhg;G-
fis ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. j epiy gzj;ij
Level Cost Monthly Premium gNahfpf;f df; $W- fhg;GWjp KbAk;.
(xUNghJk; khw;wkilahj khjhe;j fl;Lg;gzk;) Level Cost Monthly Premium khjhe;jf; fl;lzk; Muk;gj;jpy; ,Ue;J ,Wjptiu
;l xUtH
khwhky; ,Uf;Fk; jpl;lk;.
xU Fwpg; ;fhg;GWjp
tUlhe;jk; mjpfhpf;Fk; Al;fhg;- J fl;ba tjw;fhd
khjhe;jf; fl;Lg;gzk; YRT or ART (Monthly Premium) YRT – Yearly Renewable Term ART – Annual Renewable Term my;yJ
thUtUk;
YRT khjhe;jf; my;yJ fl;lzj;ij ART vdmiof;fg;gLk;. njhpT nra;tjhy;
Muk;gj;jpy; khjhe;jf; fl;lzk; Fiwthf ,Uf;Fk;. mjhtJ taJ Fiwthf ,Uf;Fk; NghJ Fiwe;j njhif fhg;G- jpj;
Wjpapd; fl;Lg;gzkhfTk; $ba njhif KjyPl;Lf;Fk; nrYj;jg;gLk;. mjdhy; s;s
$ba njhifg;gzk; fhg;GWjpj;jpl;lj;- jpy; Cash Value my;yJ (Fund Value) Kj- yPl;by; cs;s gzj;ij vLj;J fhg;GW- jpf;F nrYj;jg;gLk;. ,g;gbahd jpl;lj;jpy; cs;s KjyPl;Lf;fzf;fpy; gzk; ,y;yh tpl;lhy; $Ljyhd khjhe;jf; fl;lzk; l;b
fl;l Ntz;ba epiy Vw;glyhk;. my;yJ fhg;GWjpj;jpl;lk; xUthpd; MAl;fhyk; tiu ePbf;fhJ jilg;glyhk;. vdNt ;
YRT my;yJ ART vdg;gLk; khjhe;jf; fl;Lg;gz Kiwapy; ngw;Wf;nfhs;sg;- gLk; jpl;lq;fSf;F Muk;g fhyj;jpy;
y.
fhg;GWjpapd; Fiwe;j khjhe;jf; fl;lzj;- ij tpl rw;W mjpfkhd gzj;ij nryT
F thp
nra;jhy; mjpf msT KjyPl;il Vw;gLj;j KbAk;. mjdhy; fhg;GWjpj;jpl;lj;jpd; Cash Value $ba njhifahf ,Uf;Fk;. aJk;
mj;Jld; fhg;GWjpj; njhifAk; mjp- fhpf;Fk;.
mjhtJ YRT jpl;lj;jpy; xUtH Fiwe;j tajpy; ngw;Wf;nfhz;l fhg;GWjpj; njhifia tpl gd;klq;F mjpfkhd njhif fhg;GWjpg;gzkhf fpilf;Fk;. fhuzk; Death Benefit = Face Amount + Fund value
vdNt xUtH taJ Fiwthf ,Uf;Fk; NghJ Fiwe;j msT njhiff;F fhg;G- Wjp nra;J taJ mjpfhpf;Fk; NghJ $ba njhifg;gzj;ij fhg;GWjpahf ngWtjw;F ,e;j KjyPl;Lld; $ba epue;ju fhg;GWjp kpfTk; rpwe;jJ.
cjhuzkhf xUth; 20 tajpy; 100>000 nlhyh;fSf;F fhg;GWjp nra;J khjhe;- jk; 50 nlhyh;fs; nrYj;jpdhy; mth; 75 MtJ tajpy; mtuJ fhg;GWjpj; njhif 400>000 nlhyh;fshf mjpfhpf;f KbAk;. mj;Jld; KjyPl;Lr; Nrkpg;gpy; cs;s gzj;njhif 200>000f;Fk; mjpfkhf ,Uf;Fk;. vdNt rpWtajpy; Muk;gpg;gjd; %yk; ghJfhg;igAk; KjyPl;Lj; jpl;lj;- ijAk; xNu rkaj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. ghJfhg;igAk; KjyPl;Lr; Nrkpg; igAk; xNu Neuj;jpy; ngw;Wf; nfhs;s UNIVERAL LIFE INSURANCE kpfTk; rpwe;j jpl;lkhFk;.
sritharan@thaiveedu.com
m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\V...
mbu
B.Sc. (Hons), M.B.A
rpwPjud; Jiuuh[h - MAl; fhg;GWjp Kftu; -

Page 118
jha;tPL oƒt©A›]‚¶∫Ô”D
• g•‚ khu;r; 2009
ÔV©AÆ]•D
LIFE INSURANCE & R
koBV]√ ̇Ô”¬ÔVTM ÔV©AÆ] tÔ¬ zÁ≈Õ> ÿƒÈs_
\Ú›mk √ˆoƒV>ÁTM ®m°D okıΩB]_ÁÈ
g•‚ÔV©AÆ]
g•‚ÔVÈD kÁ ́ Œo ́ \V>VÕ>¬ Ô‚¶D z§©∏‚¶ ÔVÈ›][∏[A √D Ô‚¶okıΩB]_ÁÈ Ô‚ΩB √›Á> *·©ÿ√≈ xΩ•D
Are FREE
you Looking for a New Career
LLQP Lessons and Training to become a Life Insurance Agent
ÿÔVΩB oÂ
AuÆ 24
zwÕÁ>Ôπ 20%
85 kBm¬z‚√‚¶k ̇Ô”¬ÔVTM \Ú›mk √ˆoƒV>ÁTMBu≈ ÔV©AÆ]
$50,000
kÁ ́
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
416.9
759 Warden Ave. Toronto, O
t_oB[ ÿ¶VÈ ̇ ÿ√Æ\] t¬Ô ÷

g•‚ oƒt©A›]‚¶∫Ô”D
ÔV©AÆ]•D
> ÿƒÈs_
ÁÈ
ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ]
AuÆoÂVF, \V ́Á¶©A, √VˆƒkV>D(Stroke) o√V[≈ 24 ÿÔVΩB oÂVFÔ·V_ √V]¬Ô©√‚¶V_ 2t_oB[ kÁ ́
zwÕÁ>Ôπ[ cB ̇ Ô_s¬ÔVTM oƒt©A›]‚¶D - RESP 20% - 40% ∂ ́ƒ \VMB›m¶[ 15% ∂]Ô o√VTM ̧
INSURANCE & RESP
85 kBm¬z‚√‚¶k ̇Ô”¬ÔVTM Ú›mk √ˆoƒV>ÁTMBu≈ ÔV©AÆ]
$50,000
kÁ ́
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
Member of Million Dollar Round Table 416.918.9771
9 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407
ÿ√Æ\] t¬Ô ÷Èkƒ goÈVƒÁTM
- 87 -

Page 119
- 88 -
NEW CREDIT - BAD CREDIT - NO CREDIT BANKRUPT - NO PROBLEM
On Line - Credit Approvel, All kind of Credit Repairs c∫Ô^ sBV√V ́ x>‹| T‚| x>‹| g ̨BkuƬÔVTM √›o>ÁkÔ^ c¶[ Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Shan Kanapathipillai 416.890.2300
e-mail: shankana@juno.com
LIC: M08002487
botanical garden - m
,k;khjg; Gifg;glf; fiyQH Jsrp kNdhfuypq;fk; fdlh Toronto Nahu;f; gy;fiyf;fofj;jpy; %d;whk; Mz;L fiyj;Jiwapy; fy;tpfw;Fk; ,tu; jdJ Xa;TNeuq;fspy; Gifg;glj;JiwapYk; Mu;tk;fhl;b tUfpd;whu;.
PROTECT YOURSELF
Product we serve:
• Accident Death Insurance •
• Disability Income Insurance
• Pet Insurance • Term Life In
We provide free training and pre Now hiring at Ocean Mortgage Include
Call today 416-321
• Real
• Bu
2100 Ellesmere R Scarborough, O Tel: 416•26 Fax: 416•26
,

PROTECT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES!
t we serve:
ent Death Insurance • Affordable Life Insurance • Critical Illness Insurance ility Income Insurance • Mortgage Insurance • Permanent Life Insurance
urance • Term Life Insurance • Travel Insurance • No Medical Exam Insurance
ovide free training and prepare you for the certification ring at Ocean Mortgage Include: Marketing Specialist, Sales Reps.
Get the best rate online @ Call today 416-321-2300
www.insuranceocean.com
k;
;L fiyj;Jiwapy; apYk; Mu;tk;fhl;b
• Real Estate Law
• Business Law
2100 Ellesmere Rd., Suite 202 Scarborough, Ont. M1H3b7 Tel: 416•265•3456 Fax: 416•265•2770
Notre Dame - montreal botanical garden - montreal
cq;fsplk; (ePq;fs; vLj;j) mofhd Gifg;glq;fs; ,Uf;fpd;wdth? mtw;iw ehq;fs; gpuRupf;f tpUk;GfpNwhk;. Gifg;glk; vLj;jtupd; ngaH> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;> kpd;dQ;ry;> Gifg;glk;> vLf;fg;gl;l fhl;rp my;yJ vLf;fg;gl;ltUila tpguq;fs; vd;gtw;Wld; ePq;fs; vLj;j Gifg;glj;ijAk; mDg;gpitAq;fs;. mit ,e;jg; gFjpapy; gpuRukhFk;.
jha;tPL • khu;r; 2009