கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாய்வீடு 2009.12

Page 1
BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL SUN SANMUGATHAS Broker & Manager
One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.
Buying - Selling - Investing
Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000
RAMAN APPLIANCES
®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDo√Vm Œ[ ́VˆoBV ∂ ́∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD
Air Conditioning & Heating
General Contractors For:
• Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum
• Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers
• Security Alarm Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414
Raman Chelliah President 3021 Markham Rd., Unit 51, Scarborough, ON - M1X 1L8
∂¶\VTM¬ ®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√o>!
Das Naray
brk;gu; 2009
tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;F
GaryAnan
4
FREE RE
\o

V|©√o>!
ANCES
laq;fSf;Fkhd gj;jpupif
ating
THE LAW OFFICE OF GaryAnandasangaree
Tel:
416 321 1100
Fax:
416 321 1107 gary@galaw.ca
Das Narayanasamy
AMP Lic# M08007147 Mortgage Agent
FREE REAL ESTATE CLASSES T| kV∫Ô, suÔ \uÆD kÚ\VTM kˆ, ∂¶\VTM¬ Ô¶[ ƒD√Õ>\VTM ƒÔÈ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
SELVA VETTYVEL Broker of Record
HomeLife Future Realty Inc.
Brokerage 205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8 *Independently Owned and Operated, REALTOR®
÷MB ÷_ÈD Œπ\B\VTM ®] ̇ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D \oÔ[ E∫Ô ́V¤V Sales Representative
Direct:
416.302.7283
(SAVE)
E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com
416.568.4301 Cell:
Bus:
905.201.9977
Rg;gpukzpa ghujpf;Fr;
rpwpyq;fhtpy; jlh
ej;jhH tpLKiwfhy tpsf;Ffs; kpd;rhur; nryitf; $l;Lkh?
Buying - Selling - Investing
One Source For Many Type of Properties & Mortgages Mohan Subramaniyam Broker of Record 416.321.2300
RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002
Cell: 416-543-6614 Tel: 905-470 2845 Fax: 905 470 2219 E-mail: das@centumoptima.com Website: centumoptima.com
glk;: b[p fUzh

Page 2
- 2 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 3
jha;tPL • brk;gu; 2009
czTj; njhw;Wk; capH Mgj;Jk;
fdlhit tjptplkhf Vw;Wf;nfhz;l ehk;> fdba murpd; ePjpahd> kf;fs; eyidAk; ghJfhg;igAk; cWjpg;gLj;Jfpd;w rl;lq;fis Vw;W ele;J nfhs;- fpd;Nwhkh? mtw;iwg; Gupe;Jnfhs;s Kw;gLfpd;Nwhkh?
,J ,d;W xU ngUk; Nfs;tpf;Fwpahf cs;sJ.
Fwpg;ghf mz;ikapy; McCowan & Fince re;jpg;gpYs;s &gp cztfk; mur Rfhjhug; gpupthy; %lg;gl;lJ. me;j cztfj;jpy; cztUe;jptHfspy; xUtH ,we;Js;shH vdTk; Kg;gjpw;Fk; mjpfkhdtu;fSf;F the;jp> jiyr;Rw;W> tapw;Wg;Nghf;F Vw;gl;ljhfTk; re;Njfpf;fg;gl;lJ. ,ijaLj;J me;j cztfk; Rfhjhug;gpupthy; gupNrhjidf;Fs;shf;fg;gl;lJ. ry;kdy;yh njhw;wpdhNyNa ,e;j tpguPjk; epfo;e;Js;sjhff; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ.
ve;j cztfj;jpYk;> czTtiffs; njhw;wilahky; ,Ug;gjw;fhd ghJfhg;G eltbf;iffs; cupa Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;glNtz;Lk;. cztfq;fis elj;Jfpd;wtHfs; Rfhjhuj;Jiwapd; tpjpKiwfisf; filg;gpbf;fNtz;Lk;.
fdba murpd; cztfq;fSf;fhd rl;lq;fSk; tpjpKiwfSk; mq;F cztUe;Jk; kf;fspd; capiuAk; cly; eyidAk; ghJfhf;fNtz;Lk; vd;gjw;fhfNt cU- thf;fg;gl;lit. Mdhy; rpy cztfq;fspy; mit gpd;gw;wg;gLtjpy;iy. kf;fs; eyd;Fwpj;j mf;fiwAk; mtu;fSf;F ,Ug;gjpy;iy.
,tu;fs; njhw;WVw;glhj Kiwapy; czitg; ghJfhg;gjpy;iy.
czT jahupf;Fk; ,lk;> fj;jp> fuz;b Nghd;w cgfuzq;fs; Jg;guthf ,Ug;g- jpy;iy. rikf;fhj ,iwr;rptiffSk; Vida czTtiffSk; mjw;Fupa ntg;gepiyapy; ,Ug;gjpy;iy. ,it kl;Lkpd;wp fug;ghd; g+r;rpfSk; vypfSk; mq;F FbNawptpLfpd;wd.
,e;j cztfq;fSf;Fs;Ns xUjlit nrd;wPu;fshdhy; tho;ehspy; cztUe;jkhl;Bu;fs;.
mz;ikapy; jkpo; cztfk; xd;W Rfhjhug;gpupthy; gupNrhjidf;F cs;shf;- fg;gl;Lg; jz;lk; tpjpf;fg;gl;lJk; gugug;ghd nra;jpfshf ntspte;jik ehk; mwpe;jNj.
fle;j Mz;L czTj;njhw;W fhuzkhf ,UgJf;Fk; Nkw;gl;ltHfs; fdlhtpy; ,we;Js;sdH. ,we;jtu;fSf;Fk; ghjpf;fg;gl;ltu;fSf;Fk; Vwj;jho Kg;gj;J ehd;F kpy;ypad; nlhyH el;l MrpupaH : gp.N[. bypg;FkhH
MNyhrfH FO : Qhdk; yk;Ngl;> fUzh> Re;jH rpd;dj;jk;gp>
nghd;idah tpNtfhde;jd;
Xtpaq;fs; : ukzp (,yq;if)>
K. fpU\;zuh[h (,q;fpyhe;J)> fUzh (fdlh) K.R. rptFkhud; (N[u;kdp)
jl;lr;R : nfsup> nfsryh> [Pth> gpupaju;rpdp>
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
xg;GNehf;fy; : rhitak;gjp Rg;ukzpak;> nfsup.
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
tiufiy MNyhrid : fUzh (b[p tiufiy mikak;)
njhlHGfs; - For More Info : Editor
P.O.Box #63581 Woodside Square 1571 Sandhurst Cir. Toronto, ON. M1V 1V0
Toronto tpepNahfk; : fpsp (rptuh[h) Montréal tpepNahfk; : RFkhud; rpd;idah
1-514-299-3186 Ottawa tpepNahfk; : mnyf;]; rptrk;G
1-613 -276-7253 Tel : 416-646-3422, 416-400-6406 Fax : 416.849.0594 Web : www.thaiveedu.com E-mail : info@thaiveedu.com
Powder Ro
rpWePu;g;ig epiyapYk Nghd;w c Vw;gLj;Jk
Facebook njhlHghl vr;rupf;if Vw;gLj;jf
,yq;if Njhw;Wg; m. fzgj
cWjpg;g mupajhd uhFyd;
NwNlhd Vw;gLj;J kNfd; rpq
MNuhf;f fe;ijah
tpLKiw jP tpgj;J rpwpehjd;
efuq;fS (City and nrhf;fypq
fdlhtpy tq;FNuh (Personal tp. rpwp
tPLfspd fSf;F m toq;Fk; wQ;rd;; gp
tpJ\d
xg;gid
#upadpd; ek;Kila xg;gid c
tho;f;if Facebook ti

;
kf;fs; nfhs;-
k; mur ; xUtH r;Rw;W> ztfk; hNyNa
Jfhg;G q;fis ;Lk;.
Ue;Jk; t cU- kf;fs;
,Ug;g- jw;Fupa ypfSk;
;ehspy;
s;shf;- k ehk;
dlhtpy; Kg;gj;J
;tJld;
ypapy; ;wd. rky;y.
j;jk;gp>
Powder Room
- rpth[pdp ghyuh[d;
rpWePu;g;igapy; rpWePu; epuk;ghj epiyapYk; rpWePu; fopf;fNtz;Lk; Nghd;w czu;tpid Vw;gLj;Jk; tpNdhj Neha;.
13
05
- [pg;wp cJkhnyg;ig-
Facebook Nghd;w r%ftiyaikg;G tiyaikg;G ,izaj;jsq;fs; ,d;W njhlHghlypy; Gjpa gupzhkj;ij cUthf;fp tUfpd;iwd. Nghjpa mwpTk;> vr;rupf;ifAkpd;wp ,e;jj; jsq;fisg; ghtpf;Fk;NghJ vjpHtpisTfis Vw;gLj;jf;$Lk;. ehk; mtjhdpf;f Ntz;bait gw;wp myRfpwJ ,e;jg;gFjp.
ej;jhH tpLKiw fhy tpsf;Ffs; kpd;rhur; nryitf; $l;Lkh?
- Ntyh Rg;ukzpak; LED kpd; tpsf;Ffs; kpd;rhuf;fl;lzj;ijf; Fiwf;Fk;.
19
xg;gid (Make up)
- rrp eNud;
#upadpd; jhf;fj;jpypUe;J ek;Kila rUkj;ijg; ghJfhf;f xg;gid cjTfpwJ.
21
,yq;ifapy; [dehafk;
mlkhdf; flDk; Njhw;Wg; Ngha;tpl;lJ? 04
tq;fpj; njupTk; 42 m. fzgjpg;gps;is
uhftd; uhkehjd;
cWjpg;gLj;j mupajhd xU Fw;wk; uhFyd;
06
fug;ghd;fspd; ehKk; cztfq;fSk;
53 ka+ud; Njtjhrd;
NwNlhd; (Radon) thA Vw;gLj;Jk; tpisTfs; kNfd; rpq;fuh[h
07
vr;rupf;if - njhl;bypYk; Mgj;J fe;jrhkp fq;fhjud;
56
; MNuhf;fpakhd kfg;NgW fe;ijah nre;jpy;ehjd;
09
mikjpiaf; fyhr;rhuk; Mf;Fq;fs; tpLKiw fhy myq;fhuKk;
rj;FU thRNjt; 58 jP tpgj;Jk; 24 rpwpehjd;
ePq;fs; KftUf;F (Vn[d;rp)
efuq;fSk; rl;lq;fSk; (City and by laws) Clhf njhopy; Gupgtuh? 60
27
kpyd; eluh[h
nrhf;fypq;fk; gpughfud;
‘rpwg;Gj; NjitAs;s fdlhtpy; jdpeghpd; tq;FNuhj;J epiy (Personal Bankruptcy in Canada) 37
gps;isfs;’ ,dq;fhZjy;... [Pth jpiruh[h
70
tp. rpwp
,g;gNt tPLfspd; jpUj;j Ntiy-
capHf; fld; nra;Aq;fs;! 71 fSf;F mur $l;Lj;jhgdk;
Fkhu; GdpjNty; toq;Fk; cjtp 41 wQ;rd;; gpuhd;rp];
NkYk; Mf;f tpguq;fs; 5k; gf;fk;
ml;ilg;glj;jpy; (khjpupf;fhf) tpJ\dh rq;fuypq;fk;> fpup[h fz;zjhrd;> fpupjud; fz;zjhrd;>
tho;f;ifiag; Gul;bg;NghLk; Facebook tiyaikg;G
my;fNfhyprk;
- Kfpyd; FbNghijf;F mbikahfp mjpypUe;J tpLgl epidg;NghUf;fhd rpy topKiwfs;. 31
- 3 -

Page 4
- 4 -
,yq;ifapy; [dehaf
Njhw;Wg; Ngha;tpl;lJ?
,yq;ifapy; murpaw;jpl;lj;jpy; vOj;js
NjHjy; fhyq;fspy; jkpoHfisAk; rpW-
Ml;rpg;Gus tpy; ,Uf;Fk; [dehafk; eilKiwapy;
ghd;ikapdiuAk; ftHe;jpOf;fr; nra;Ak; ,y;iyNa vd;w Mjq;fk; vy;yhg; gphp-
thf;fpak; mjpfhug; gfpHT gw;wpa gpur;rhu
If;fpa kf tpdhpilAk; fhzg;gLtJ Mr;rhpag;glj;
ntspaPL. mjpy; Rfe;jpuk; rkj;Jtk; vd;gd
mq;fPfhuj;j jf;f epfo;thFk;. rpWghd;ik kf;fisg;
cs;slf;fg; gLtJ jtpHf;fKbahjJ.
ngUk;ghd nghWj;j tiu [dehafk; ngha;g;gpj;J
mjpfhug; gfpHT vt;tpjkhf ,Uf;Fk;
gwpf;Fk; tpl;lJ vd;gJ fle;j mWgJ tUlq;fspy;
vd;W rpe;jpj;J KbntLf;fhj tifapy;
epiyNa epfo;e;j epfo;Tfspd; %yk; vLj;Jf;
mjpfhug; gfpHT #dpaj;ij Nehf;fpf; fhl;lg;gl;Ls;sJ. ngUk;ghd;ikr; r%fj;-
nrd;W nfhz;bUf;fpwJ. ,e;jpa ,yq;if
murpaw; j jpdu; fhyj;Jf;Ff; fhyk; [dehafk;
xg;ge;jj;jpd; topte;j 13tJ murpaw;
ghPl;irapy Njhw;Wg; Ngha;tpl;ljid czuj; njhlq;-
jpl;lj; jpUj;jk; eilKiwg;gLj;jg;gl
mq;fPfhuj fpapUf;fpwhHfs;. nghJj; NjHjy;fs; jhd;
Ntz;Lk; vd;W mOj;jpf; Nfl;gjw;Ff;$l
Njrpaf; f [dehafj;ij ntspNa njhpar; nra;Ak;
vtUf;Fk; jpuhzpapUg;gjhfj; njhpa-
If;fpa Kd Fwpfhl;bahFk;. tof;fkhfg; nghJf;
tpy;iy nfhLg;gij thq;fpf; nfhz;L
Nk nfhz NjHjypd; Kd;Gk; gpd;Gk; [dehafj;jpd;
NgrhkypUq;fs; vd;W gyfhykhff; $wp
NjHjy; k rpwnfhbf;fg;gLjy; ,yq;ifapd; murpaw;
te;j ngUk;ghd;ik murpay; thjpfspd;
gpujp cgf gpd;dzpapy; ,d If;fpakpd;ikAk; ,df;
tha; ngha;Jtplf; $lhJ vd;gjw;fhd
fl;bitj;j fytuq;ffSk; ntspf; nfhz;Lte;j
epiyikfs; ,lk; ngwj; njhlq;fpapUf;
gLj;jp i epfo;thFk;.
fpd;wd.
tpl;lJ.
,yq;if kPz;Lk; xU nghJf; NjHjYf;-
“mjpfhug;gfpu;T ,dg;gpur;rpidf;fhd
[djpgjp N Fj; jd;id Maj;jg;gLj;jj; njhlq;fp
tpilahf ,Uf;f KbahJ ,e;j ,yq;ifj;
vd;W tHz tpl;lJ. ntw;wp ngWgtHfs; ntw;wpiaj;
jPT rpq;fs ngsj;jHfSf;Fr; nrhe;jkhdJ”
ntw;wpapi jPHkhdpg;gtHfs; vd;w ,Ujug;gpdH NjH-
vd;W $wpa ruj; nghd;NrfhTk; ,e;j
Mjutpid jy;fspy; Kf;fpaj;Jtk; ngWtJ tof;fk;.
[djpgjpj; NjHjypy; xU Ntl;ghsuhf
mtUf;F ,yq;ifapd; murpay; ahg;gpd; gpd;dzpapy;
,Uf;fpwhH vd;gJ mjpfhug; gfpHT gw;wpa
Vfkdjhf ngUk;ghd;ik mq;fj;jtHfshy; NjHe;-
Nfs;tp tpilapidj; Njbf;nfhz;bUf;fpwJ.
Ntz;ba njLf;fg;gLk; rpq;fsg; ngUk;ghd;ikapdH
yf;\;kd; xUtH jiyikg; nghWg;ig vLg;gJk;
Kg;gilfSf;Fk; mjpfhhpahftpUe;j ruj;
dhaf;fhT rpWghd;ikapdu; jiyikg; nghWg;ig
nghd;Nrfh ehq;fs; ,oe;j [dehafj;-
ruj; nghd vLg;gtuJ jiytpjpia epHzapg;gJk;
ijg; ghJfhf;f Ntz;Lk; vd;W gilap-
khdtH eilKiwapypUf;Fk; tpNehj [dehafk;
dUf;F jdJ gjtp uh[pdkhtpd; nghOJ
njhptpj;jpU ,yq;iff;Fr; nrhe;jkhdJ.
njhptpj;jpUe;jikapid fUj;Jf;Fs; vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. gilapdu;
tpLjiyg ,jd; gpd;dzpapy; jhd; [dehafk; Njhw;-
vj;jifa [dehafj;ij ,oe;jpUf;fpwhH-
iyg; gLj Wg; NghtJ vd;w epfo;T ,lk; ngWtJ
fs; [dehafj;jpd; ghJfhtyHfs; jhd;
epiwNtw;w tof;fk;. ngUk;ghd;ikapdu; eLNt Nghl;-
gilapdH. mtHfSf;Nf [dehafk;
gpujpthjj bAk; Nfhgjhgq;fSk; mbjbAk; mjd;
fpilf;ftpy;iy vd;why; [dehafk;
vt;thW n tpisthf maytHfshf thOk; rpq;fs-
vq;qdk; rhkdpa kf;fspilNa nrd;wil-
jid rh tHfSk; cwtpdHfSk; vjpuhspahf khW-
jy; rhj;jpak; vd;W vz;Ztjpy; tpag;-
njhptpg;gj tJk; mjd; tpisthf [dehafk;
gpy;iyay;yth.
vLglj;jhd rpiwf;fk;gpfspd; gpd;Nd xope;JtpLtJk; xUGwj;jpy; Kf;fpak; ngWfpwJ. kWGwkhf
[djpgjp NjHjy; mwptpf;fg;gl;ljd; gpd;-
,uhZt jkJ Ntl;ghsupd; Njhy;tpf;Fr; rpWghd;-
ghf rpq;fsg; ngUk;ghd;ikapilNa gyg;
,uh[je;j ikapdH jhd; fhuzk; vd;w Kbe;j
ghPl;ir Muk;gkhfpwJ. ,yq;ifapd; epiw-
kfpe;jhTk Kbit Kbthf Vw;Wf;nfhs;SgtHfSk;>
Ntw;W mjpfhuj;ijf; nfhz;l [djpgjp
gl;l rHtN ntw;wpf;Ff; fhuzk; rpWghd;ikapdNu
Kiwapid xopg;gJld; tpfpjhfhug; gpujp
Ngrty;y vd czHe;J nfhz;ltHfSk; ,ize;J
epjpj;JtKiw nfhz;l murpaypypUe;J
gilapy; n nfhz;L rpWghd;ikapdUf;Fg; ghlk;
tpLgl Ntz;ba NjitAk;> ,d;iwa
ahTk; f fw;gpf;Fk; nraypy; ,wq;FtJ Nghd;w
murpaw; jpl;lj;jpid khw;wpaikg;gjw;Fj;
epw;fg;Nght ,df;fytur; nraw;ghL muq;NfWtJk;
Njitahd njhd;W vd;gJ> %d;wpy; epfo;r;rp epuypy; ,lk; ngWfpwJ.
,uz;Lf;F Nkw;gl;l ngUk;ghd;ikapd;
kfpe;jhtpd mq;fpfhuj;jpidg; ngWtjpYk; jq;fpap-
[dhjpgjpf “ngUk;ghd;ik [dehafj;jpy; xt;nthU
Uf;fpwJ. gykhd ,Ufl;rp Ml;rp Kiw
ghHf;ff; ntw;wpf;Fk; gpd;Nd rpWghd;ikapdupd;
nfhz;l ngUk;ghd;ik murpaypy; tpfp-
,uh[je;jp xU Njhy;tp ,Ug;gJ jhd; [dehafk;.
jhrhug;gpujpepjpj;Jtk; rpWghd;ikapdupd;
czHe;jpU mJ NjHjy; fhyq;fspy; Njhw;Wg; Ngha;-
if Xq;Ftjw;Ff; fhuzkhf khwptpL-
As;sJ. , tpLfpwJ vd;w vLNfhSf;F ,yq;ifapd;
fpwJ.
fzprkhd NjHjy;fs; Nfhl;ghLfshf khw;wk; ngw;W
nfhs;sg; tpLfpwd;wd.”
[dehaf Nrhryprf;FbauR> [dehafj;-
idtpl Nt ijAk; Nrhryprj;ijAk; ve;jsT J}uk;
vd;gJ gpu 2009Mk; Mz;L [djpgjpj; NjHjy;> tpL
fhg;ghw;wg; ghLgLfpwJ vd;gjpNy jhd;
ghJfhty jiyg;Gypfspd; Njhy;tp vd;w rpWghd;-
Nju;jy; ntw;wp jq;fpapUf;fpwJ. kfpe;j
tsT J} ikapdupd; ,og;Gf;Fk; tpLjiyg; Gypf-
rpe;jid njspj;Jtplg;gl;L ehd;F Mz;L-
nfhs;Sfpd Sf; nfjpuhd Nghupy; ntw;wp vd;w
fs; khj;jpuk; Kbe;jepiyapy; mtrug;gl;L ngUk;ghd;ikapdupd; ntw;wpf;Fk; ,ilNa
Vd; NjHjy; elhj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w
rpWghd;ik ,lk; ngw;w [dehaf ntw;;wp Njhy;tpapd;
Iag;ghLk; mwpAk; MtYk; vy;Nyhupil
thf;fhf , ntspg;ghL.
NaAk; vOtJ tpag;ghdjy;y. kfpe;j
vLNfhspd rpe;jid njhlHe;jhy; ngUk;ghd;ik
jkpo; K] [djpgjp NjHjypy; Ntl;G kDf;fsj;jpy;
kf;fspd; muR kPjhd ek;gpf;if $Lk; Fjpg;gtHfs; Nghupy; ntw;wp ngw;wtHf-
vd;W ,d;iwa Ml;rpahsHfs; vz;Zt shd ruj; nghd;NrfhTk;> kfpe;j uh[-
jpy; jtnwhd;Wkpy;iy. Nghu; ntw;wpapw; gf;\Tk; jhd;. ,tHfspd; gpd;zzpapy;
jpisj;j rpq;fs kf;fs; nghUshjhuk; ntw;wpf;Ff; fhuzkhf ,Ue;J tpa+fk;
Nehf;fp kdk;khWtjw;F Kd;ghf Nju;jy; mikj;Jf; nfhLj;j uzpy; tpf;fpuk rpq;-
ntw;wpiag; ngw;WtplNtz;Lk; vd;W vz;-
Grade
fhTk; mtUf;F xj;Jiog;Gf; nfhLj;j
Ztjpy; ve;j Mr;rupaKkpy;iy. kfpe;jtpd; tpky; tPutd;rTk; ngUk;ghd;ik r%fk;
ntw;wpjhd; ,e;jpahtpd; Nfhupf;ifahd tbe;njLj;J itj;jpUf;Fk; rpq;fsg;
13tJ jpUj;jj;ij mky; elhj;j cjtp- Nghpdthj rf;jpfspd; ntspNa njhpAk;
ahftpUf;Fk; vd;gjpy; ,e;jpahTf;Nf cUtq;fshFk;.
re;NjfNkw;gl;Ltpl;lJ. ruj; nghd;Nrfh-
(K itg; gpbf;fyhk; vd;gjpy; ,uhZt

jha;tPL • brk;gu; 2009 yq;ifapy; [dehafk; jhw;Wg; Ngha;tpl;lJ?
Ak; rpW-
Ml;rpg;Guspiaf; fpswptpl;bUf;fpwJ. ; nra;Ak; gpur;rhu
If;fpa kf;fs; tpLjiy Kd;dzp nfhLj;j k; vd;gd
mq;fPfhuj;jpd; mbg;gilapy; kfpe;j rpe;jid bahjJ.
ngUk;ghd;ik kf;fspd; thf;Ffisg; ,Uf;Fk;
gwpf;Fk; rhjdkhfg; gad;gLj;jg;gLk; tifapy;
epiyNa njd;gLfpwJ. Nehf;fpf; ,yq;if
murpaw; jpl;lk; khw;wk; nra;Ak; gyg;- murpaw;
ghPl;irapy; njd;khfhzk; 67.9 rjtPj Lj;jg;gl
mq;fPfhuj;jpid toq;fpapUe;jJ. If;fpa jw;Ff;$l
Njrpaf; fl;rp 25 rjtPjj;ijAk; kf;fs; ; njhpa-
If;fpa Kd;dzp (N[tpgp) 6 rjtPjj;ijA- nfhz;L
Nk nfhz;bUe;jd. tlkhfhzj;jpy; ele;j hff; $wp
NjHjy; kfpe;j rpe;jidf;Fj; jf;fnjhU hjpfspd;
gpujp cgfhuj;ijf; fhl;b epw;fhjjdhy; ;gjw;fhd
fl;bitj;j fhtyHfisnay;yhk; gyg; q;fpapUf;
gLj;jp itf;fNtz;ba Njit Vw;gl;L tpl;lJ.
df;fhd
[djpgjp NjHjypy; murpay; rhzf;fpad; ,yq;ifj;
vd;W tHzpf;fg;gLk; kfpe;j uh[gf;r jdJ e;jkhdJ”
ntw;wpapid cWjpg;gLj;j 20 fl;rpfspd; k; ,e;j
Mjutpid ngw;wpUf;fpwhH vd;w nra;jp l;ghsuhf
mtUf;F ,izahd xU Nghl;bahsiu HT gw;wpa
Vfkdjhf vjpHf; fl;rpfs; Kd;itf;f ;bUf;fpwJ.
Ntz;ba Njitapid czHe;jpUe;jd. yf;\;kd; nrdptuj;jpdhTk;> jp];] mj;j- Ue;j ruj;
dhaf;fhTk; nghJthdnjhU vjpuhspahd dehafj;-
ruj; nghd;Nrfh jhd; ,jw;Fg; nghUj;j- gilap-
khdtH vd;gjid ntspg;gilahfj; ; nghOJ
njhptpj;jpUe;jdH. j;Jf;Fs; gilapdu;
tpLjiyg;Gypfspd; ntw;wpapid Kd;dp- pUf;fpwhH-
iyg; gLj;Jk; nghOJ fl;lis ,l;ltuh? fs; jhd;
epiwNtw;wpatuh? nghpatH vd;w thjg; dehafk;
gpujpthjj;jpd; Kf;fpak; Njitaw;wJ. dehafk;
vt;thW ntw;wpailag; ghLgl;Nlhk; vd;g- nrd;wil-
jid rhkhdpa rpq;fs kf;fSf;Fj; py; tpag;-
njhptpg;gjpy; ruj;nghd; Nrfhtpd; fij vLglj;jhd; NghfpwJ.
jd; gpd;-
,uhZt ntw;wpia Vw;gLj;jpf; nfhLj;j lNa gyg;
,uh[je;jpu ntw;wpf;Fg; nghWg;ghdtu; pd; epiw-
kfpe;jhTk; mtuJ jpl;lkpLjYf;Fg; gad;- [djpgjp
gl;l rHtNjr murpay; njhlHghsHfshd hug; gpujp
Ngrty;y mjpfhhpfSkhFk;. ,J mbg;- ypypUe;J
gilapy; nghpa nrayhf ,Ue;jYk; mit ,d;iwa
ahTk; fsj;jpd; ntw;wpAld; vjpHj;J kg;gjw;Fj;
epw;fg;Nghtjpy;iy. %d;wpy; d;ikapd;
kfpe;jhtpd; ntw;wp Vida Kd;ida ; jq;fpap-
[dhjpgjpfspd; nray;fSld; xg;gpl;Lg; ;rp Kiw
ghHf;ff; $ba kf;fspy; vj;jidNgH ypy; tpfp-
,uh[je;jpur; #oypd; Kf;fpaj;Jtj;jpiz kapdupd;
czHe;jpUf;fpwhHfs; vd;gjpNyNa jq;fp- khwptpL-
As;sJ. ,J ngUk;ghd;ikr; r%fj;jpd; fzprkhd msT thf;fpidj; jf;f itj;Jf; nfhs;sg; NghJkhdjhf ,Uf;Fkh ,j- dehafj;-
idtpl NtWk; gy cj;jpfs; Njitg;gLkh T J}uk;
vd;gJ gpur;rhuj;jpYk;> rpq;fs ngsj;jg; pNy jhd;
ghJfhtyH ahu; vd;w cj;jpapid vt;- . kfpe;j
tsT J}uk; ngsj;j gPlq;fs; Vw;Wf; Mz;L-
nfhs;Sfpd;wd vd;gjpNyAk; jq;fpAs;sJ. trug;gl;L ;Lk; vd;w
rpWghd;ikapd; thf;Ff;fs; jPHkhdpf;Fk; ;Nyhupil
thf;fhf ,Uf;Fk; epiy njhlUk; vd;w . kfpe;j
vLNfhspd; kj;jpapy; NghuhAjj;ij ,oe;j k;ghd;ik
jkpo; K];ypk; kf;fSf;Ff; nfhLf;fg;gl;l f $Lk; vz;Zt ntw;wpapw; shjhuk;
Tutoring
f Nju;jy; d;W vz;- kfpe;jtpd; f;ifahd ;j cjtp-
Grade 1-7: English, Math, Science & Social science Grade 8- 11: English & Math [Pth
B.A (Hons), M.Sc, Ph.D pahTf;Nf hd;Nrfh- ,uhZt
- m. fzgjpg;gps;is -
Nguk;Ngrf; $ba MAjkhf ,e;jj;NjHjy; ,Uf;fg;NghtJ cWjp vd rpWghd;ik ek;GfpwJ. ,e;j [dehafg;Nguk; vd;gjid jkpo; K];ypk; fl;rpfs; xd;Wgl;L czu;e;- Js;sJ Nghd;w xU Njhw;wg;ghL njd;- gLfpd;wJ.
gyg;gLj;jg;gl;l ,uhZt muz;fspd; gpd;dzpapy; ,e;jg; Nguk; NgRk;Kiw vLgLkh vd;w tpdh vohkypy;iy. rHt Njrj;jpd; Mjutpidg; ngwTk; jq;fsJ Fw;wq;fspypUe;J jg;gpf;fTk; tlgFjp kf;fSf;Ff; nfhLf;fg;gLk; cldb epthu- zk; Rje;jpukhf elkhLk; chpikapidj; NjHjy; KbAk; tiuahtJ cWjp nra;Ak; Vw;ghl;bidf; nra;J nfhLg;gjhFk;. Ks;- fk;gpNtypfs; mfw;wg;gl;L fhtyuz;fSf;- Fs; fz;zpaj;Jld; jphpaf;$ba [dehaf chpikapidj; jkpo; kf;fs; ngWfpd;wik mtHfspd; thf;Ff;fisg; ngwg;NghJ- khdjhf ,Uf;Fkh vd;w tpdhTk; vOg;gg; gLjy; Njitahd njhd;whFk;.
rHtNjr eLtH FOf;fspd; mtjhdKk;> ,izj;jiyik ehLfspd; Kd;ndLg;- Gf;fSk; kPz;Lk; ,yq;if murpaypYk;> ,dg;gpur;rpidapYk; Kd;dzptfpf;fj; njhlq;fptpl;ld. NjHjiyikakhf itj;J mjw;F jkpoHfisj; jahHgLj;Jfpd;w- njhU nraw;ghl;by; ,e;ehLfs; jkpo; K];ypk; jiyikfSld; jk;ik ,izj;- Jf; nfhz;Ls;sd. NjHjy; ntw;wpf;F tpiy ifa+lhfth my;yJ ifq;fhpa- khfth ngwg;glNtz;Lk; vd;gjidj; jpHkhdpg;gjpy; ,zf;fg;ghL Njit vd;gj- id rHtNjr ehLfs; mOj;jpf; $Wtjpy; re;jHg;gj;ij vjpH Nehf;fpapUf;fpd;wd.
tpLjiyg;Gypfs; xopf;fg;gl;ljd; gpz;ghfj; jPHTj;jpl;l mwptpg;G vd;w cWjp nkhop fhyhtjpahfg; Ngha;tplhJ. ghJfhg;gjp- Nyjhd; rpWghd;ikapdu; gpur;rpidj; jPHTf;fhd cghaq;fs; jq;fpAs;sd.
ngUk;ghd;ikapd; NjHjy; rpf;fYf;Fs; mfg;gl;l kfpe;j rpe;jid Nghd;wnjhU gr;irg; Gj;jfk; ruj; rpe;jidahf kyHe;J tpLNkh vd;w gak; [dehafj;ij Nehf;fpf; nfhz;bUg;gtHfsplj;jpy; voj;jhd; nra;- fpwJ. mj;jifa epiy Njhd;WkhapUe;- jhy; ruj;nghd;rhTf;Fg; gjpyhf Aj;j tPud; xUtd; rpq;fsf; fskhbfspil- NaapUe;J ehLfhj;j tPudhf cUthf;- fg;glf;$ba rhj;jpaq;fs; cs;sd.
vy;yhtw;Wf;Fk; Nkyhf ve;j tpiy nfhLj;jhtJ [djpgjpg; gjtpidag; ngw epidg;gtHfs;> rHtNjr muq;fpy; vjid- Ak; tpl;Lf;nfhLf;fj; jahuhf ,Ug;ghHfs; vd;gJk; mjd; gpd;dH ,uhZt Ml;rpNah> ,df;fytuq;fNsh Vw;gLj;jg;gLtjd; %yk; nfhLj;jitfisj; jpUk;gg; nghWtjw;F jpl;lq;fis [dehafthjpfs; itj;jpUf;f khl;lhHfs; vd;gjw;F ahHjhd; cWjp nkhop nfhLf;fKbAk;.
kanapathipillai.a@thaiveedu.com
(Kennedy & Ellesmere mUfhikapy;) (647) 291 1357

Page 5
jha;tPL • brk;gu; 2009
Kd;ida fhyj;jpy;; xU jdpg;gl;l egiug; gw;wp mwpa tpUk;gpdhy; mtu; thOk; fpuhkj;jpy; my;yJ mtUila tPjpapy; thOk; xUtuplNkh my;yJ mtuJ may- tuplNkh my;yJ me;j egupd; neUfpa cwtpduplNkh njhlu;Gnfhz;lhy; jtpu mtiu gw;wpa jfty;fis mwptJ kpfTk; fbdk;.
jghy; njhiyj;njhlHG Kiw mwpKf- khdNghJ fhfpjg; Nghf;Ftuj;ij ghtpj;J xU egu; gw;wpa jfty;fis ngw;w gpd;G me;j egH njhlHghd jfty;fis cWjp nra;J nfhz;lhu;fs;.
Facebook vt;thW Njhd;wpaJ?
Mark Zuckerberg vd;w `thHl; gy;f- iyf;fof khztuhy; nghOJNghf;fhf 2004k; Mz;L Muk;gj;jpy; Thefacebook.com vd;w ngaupy;> ,e;j ,izaj;jsk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. jdJ gy;fiyf;fof ez;gu;fSld; ,izaj;jsk; thapyhf njhlu;ig itj;Jf;nfhs;sNt ,e;j ,izaj;jsj;ij khHf; Jtq;fpdhH. gpd;dH ,e;j ,izaj;jsj;jpy;; `thu;l; gy;fiyf;fofk; kl;Lkpd;wp NtWgy gy;fiyf;fof khztu;fSk; gq;F- gw;Wk; trjp nra;ag;gl;L> ngUk; tu- Ntw;ig ngw;wJ. mJtiu Thefacebook. com vd;wpUe;j ,izaj;jsk; Xf];l; 2005,y;> Facebook.com vd;w ,izag; ngaiu(Domain) $200,000 thq;fpajd; gpd; nghJthf Facebook vd;W miof;- fg;glj; njhlq;fpaJ. 2006k; Mz;L nrg;nuk;gH Kjy; 13taJf;F Nkw;gl;l midtUk; gq;Fgw;Wk; xU ,izaj;- jskhf khwpaJ.
2007 Mz;by; Facebook Inc. epWtdj;jpd; 1.6% gq;Ffis ikf;Nuhnrhg;l; epW- tdk; $246 kpy;ypad; nfhLj;J thq;fpf; nfhz;lJ. njhlHe;J Facebook IncI KOtJkhf thq;fpf; nfhs;s gy ngUk; epWtdq;fs; Nghl;b Nghl;ld. google, Yahoo Nghd;w epWtdq;fs; ngUk; njhifia jUtjhf $wpdhYk; Mark Zuckerberg> facebook.com tpw;gidf;- fpy;iy vd;W $wptpl;lhH.
vt;thW Facebook gzk; rk;ghjpf;fpwJ? Kf;fpakhf facebook,y; tUk; tpsk;- guq;fs; %ykhfNt tUkhdk; ngwg;- gLfpwJ.
vd;d trjpfs; ,Uf;fpd;wd? nra;jpfs;> Gifg; glq;fs;> tPbNahf;fs;> kw;iwa ez;gu;fs; mspj;j jfty;f- Sf;fhd cq;fs; fUj;Jf;fs;> Instant Chat vd;W trjpfs; tsu;e;Jnfhz;Nl Nghfpd;wd. (,tw;iw cq;fs; ifj; njhiy Ngrpapy; ,Ue;Nj ,zaj;jpy; gjpT nra;Jk; nfhs;syhk;)
vj;jid mq;fj;jtHfs;? ,d;iwa fzf;Fg;gb Facebook ,iz- aj;jsj;jpy; 321 kpy;ypad; mq;fj;jtu; fs; ,Uf;fpwhu;fshk;. (fdlhtpd; rdj; njhif 33 kpy;ypad;> ,yq;ifapd; rdj;njhif 20 kpy;ypad; - xg;gpl;Lf; nfhs;;Sq;fs;) Fiwe;jJ 10 kpy;ypad; Ngu;; xU ehisf;F Login nra;J nfhs;- fpwhu;fs;.
jkpopYk; Facebook... Facebook ,izaj;jpd; Nritia KOtJkhf jkpopNyNa ePq;fs; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ghtid nkhop vd;w gFjpay; jkpioj; NjHTnra;tjd; %yk; jkpopy; ,e;j Nritiag; ngwyhk;.
tho;f;ifiag; Gul;bg;NghL Facebook tiyaikg
gpd;du; njhiyNgrp kw;Wk; njhiyefy; njhopy;El;gk; mwpKfkhdNghJ> tpiu- thf jty;fis Nrfupj;jtuplk; ,Ue;J mwpe;Jnfhs;sKbe;jJ.
Mdhy; ,d;W ,iza ghtid mwpKf- khdgpd;dH> vq;fs; fjhehafd; Rg;gidg; gw;wp jty;fis mwptjw;F Rg;gDila CutuplNkh> njUthrpfsplNkh my;yJ gf;fJ tPl;L gukrptj;jplNkh fhj;J epw;f Ntz;ba mtrpakpy;iy.
,d;W Social Network vd;w $wg;gLk; r%f tiyaikg;Gf;fs; %yk; xUtiug;gw;wp mwptJk;> njhlHghlYk; GjpanjhU gup- zhkj;Jf;F efHe;Jnfhz;bUf;fpd;wd. ,e;jj; njhopy;El;gj;ij mbg;gilahff; nfhz;L facebook.com, linkedin.com, twitter.com> Tegged.com vd;W gy ,izag; gFjpfs; mwpKfkhfpf;nfhz;Nl ,Uf;fpd;wd. ,e;j r%ftiyaikg;GKiw njhlHghliy ,yFthf;fpapUe;jhYk;> gy Nfhzq;fspy; ehk; vr;rupf;ifahf ,Uf;fNtz;baJk; mtrpakhfpwJ.
ekJ `PNuhTf;F (ehd; `PNuh vd;gJ cq;fs; kfid vd;W itj;Jf;nfhs;Sq;- fNsd;) ,izaj;jsj;jpy; Mu;tk; ,UJ tplhNy NghJk;; mtNu mtiug;gw;wp tpyh- thupahf jhd; thOk; ,lk;> njhiyNgrp ,yf;fk; (,Jnty;yhk; [{[{gp... ,g;g thrpAq;f) jd;Dila Gifg;glk; vd;W vy;yhtw;iwANk ,izaj;jpy; ahiuAk; Nfl;fhkNyNa gjpT nra;jpUg;ghu;. ,it nay;yhk; mtH mtiu mwpahkNyNa mtuplkpUe;J ntsptUk; tifapNyNa ,e;jj;jsq;fs; mikf;fg;gl;bUf;fpd;wd. ,tu; jidg;gw;wpa Gifg;gl Mjhuq;fis kl;Lkpd;wp jd;Dld; $bj;jpupe;j ez;gu;> ez;gpfisAk; ,izaj;jpy; ,ytrkhf tyk;tu tpl;bUg;ghu;.
vd;Dila 13 taJila kfd; Facebook tiyg;gf;fj;jpy; xU mq;fj;Jtk;; itj;- jpUf;fpwhu;. (J}u ,lq;fspd; thOk; vq;fs; cwTfSld; Fiwe;jJ ,e;j topapyhtJ njhlu;Gfis itj;jpUf;f Nyrhd top).
fle;j tUlk; jhafj;jpypUe;J vd;Dila cwTg; igandhUtH Gyikg;guprpy; fpilj;J Nkw;gbg;Gf;fhf ,q;fpyhe;J nrd;- wpUe;jhH. mtiug;gw;wp ehq;fs; ngUik- ahf epidj;jJld;> vq;fs; gps;isf- Sf;Fk; mtiug;ghHj;Jg; gbf;fNtz;Lk; vd;W mwpTiu $wp te;Njhk;. me;j cwTf;fhug; igad;> vd;Dila kfD- ila Facebook accountf;F xU invitation mDg;gp ,Ue;jhH. mtUila Facebook ,izag; gf;fj;jpw;F Nghdgpd;Gjhd;;> yz;ldpd; cy;yhr tho;f;if mtupy; Vw;gLj;jp ,Ue;j jhf;fk; njupe;jJ. (mjd; gpwF tPl;L njhiy Ngrp kpfTk; #lhf ,Ue;jJ NtW fij).
md;ikapy; elj;jg;gl;l fzf;nfLg;G xd;wpd; gb r%f ,izatiyaj;jpy; (Solicla Network) ,ize;J nfhs;gtu;fspy; rpWtHfspd;(Under 13 Years) gq;Fnfhs;S- jy; mjpfupj;jpUg;gjhff; $wg;gLfpwJ. Facebook, Myspace Nghd;w ,iza mikg;- Gf;fspy; ,iztjw;F Mff;Fiwe;jJ 13 taJ vd;W Fwpg;gplg;gl;bUe;jhYk;> ,izaj;jpy; ,ize;J nfhs;gtu;fspd; cz;ikahd taij cWjpg; gLj;jpf;- nfhs;tJ fbdkhf cs;sJ. ,t;thW Foe;ijfs; ,e;j tifahd r%f ,iz- aj;jsq;fspy; ,iztjhy; mtu;fspd; FLk;gj;Jldhd cwTKiw> %istsu;r;rp Mfpad ghjpf;fg;gLtjhf Muha;r;rpah- su;fs; fz;lwpe;Js;shu;fs;. ,d;W ifj;njhiyNgrpfspy; ,Ue;J
NeubahfN jsq;fSf nra;af;$b miwf;Fs ghuJ}uk; me;juq;;f Neuj;jpy; , fpwhu;fs;. , me;j epkpl vjpHfhyj Lj;jyhk;; jpuhjpUg;g $l ,y;i Nah> Gif Mapuf;fz gpujp nra cq;fs; , iw mopj fspy; ,U
mz;ikap nfhz;l , ,izat jd; kfSf nra;J tpl gl;lhu;. m jtiw c ajhf ,U iyapy; V tPl;bDs;N
“tPL” t fUzh
rkhjhd nry;iy
tPL tpw fhuzq S.K. gh
kUj;Jt ,uh[N
cLf;i ifNghy rpttjd
th;j;jf Ftpag;g khwd;
fhg;GWj rf;jpNt
Xa;t+jpa fy;ahz
MAs; f xd;W f Nghdhy rpt gQ
Nrkkhd nre;J}u
xd;uhwp rf;jpAk nghUs K. fz
ew;fhw;W myd;
ghujpf;F Nrhf;fy

- o;f;ifiag; Gul;bg;NghLk;
5 -
cebook tiyaikg;G
hiyefy; > tpiu- ; ,Ue;J
mwpKf- Rg;gidg; ;gDila my;yJ j;J epw;f
Lk; r%f iug;gw;wp jhU gup- f;fpd;wd. ilahff; twitter.com> ; gFjpfs; ;wd. ,e;j Hghliy zq;fspy; z;baJk;
h vd;gJ fhs;Sq;- k; ,UJ w;wp tpyh- hiyNgrp gp... ,g;g lk; vd;W ahiuAk; hu;. ,it hkNyNa fapNyNa f;fpd;wd. huq;fis ;j ez;gu;> ytrkhf
Facebook k;; itj;- k; vq;fs; opapyhtJ hd top).
d;Dila kg;guprpy; e;J nrd;- ngUik- gps;isf- Ntz;Lk; k;. me;j a kfD- invitation Facebook pd;Gjhd;;> mtupy; J. (mjd; k; #lhf
f;nfLg;G yaj;jpy; ;gtu;fspy; nfhs;S- g;gLfpwJ. a mikg;- iwe;jJ e;jhYk;> ;gtu;fspd; gLj;jpf;- ,t;thW f ,iz- tu;fspd; stsu;r;rp ha;r;rpah-
,Ue;J
NeubahfNt facebook Nghd;w ,ida jsq;fSf;F> Gifg;glq;fis gjpNtw;wk; nra;af;$ba trjpfs; te;Jtpl;ld. Fspay; miwf;Fs; ,Ue;jthNw> jhk; nra;tjd; ghuJ}uk; Gupahj ,sk;tajpdu; jkJ me;juq;;f glq;fisAk; fz; ,ikf;Fk; Neuj;jpy; ,izaj;jpy; gjpT nra;J tpL- fpwhu;fs;. ,e;j glq;fis itj;Jf;nfhz;L me;j epkplj;jpy; ez;gu;fshf ,Ue;jtu;fs; vjpHfhyj;jpy; vg;gbg;gl;l ghjpg;ig Vw;g Lj;jyhk;; vd;gij ,e;j rpWtHfs; mwpe;- jpuhjpUg;gJ kl;Lkpy;yhky; rpe;jpg;gJ $l ,y;iy. ,izajsj;jpy; xU nra;jp- Nah> Gifg;glNkh gjpag;gl;lTld; NtW Mapuf;fzf;fhd gf;fq;fspy; ‘cldbahf’ gpujp nrag;gl;LtpLk;. gpd;dH ePq;fs; cq;fs; ,izag;gf;fj;jpy; ,Ue;J mtw;- iw mopj;jhYk;> gpujp nrag;gl;l gf;fq; fspy; ,Ue;J mopf;fNt KbahJ.
mz;ikapy; ,yq;ifiag; gpwg;gplkhff; nfhz;l ,sk; ngz;zpd; je;ij ,e;j ,izatiyaikg;gpy; rpf;fpf;nfhz;l jd; kfSf;F cjtKbahky;> jw;nfhiy nra;J tplyhkh vd;w epiyf;F jiyg;- gl;lhu;. me;j ,sk; ngz; jhd; nra;j jtiw czu;e;jhYk;> mJ fhyk; gpe;jp- ajhf ,Ue;jJ. fij ,J jhd;> ghlrh- iyapy; Vw;gl;l el;G fhuzkhf xU
[pg;wp cJkhnyg;ig
- fzpdp ty;Ydu; -
ez;gDld; Facebook AccountI me;jg;ngz; gfpu;e;Jnfhz;lhu;. jq;fs; cWjpahd el;gpd; milahskhf ,UtUk; gy Gifg;glq;- fis Facebook,y; ntspapl;Lf;nfhz;;- lhu;fs;. xU rpwpa fhuzj;jpdhy; ,tH- fSila el;gpy; gpsNtw;gl;lJ. ez;gpiag; gopthq;f KbTnra;j me;j ez;gd;> jd;Dila ez;gpapd; Facebook account ,d; passwordI khw;wptpl;lhd;. NkYk; me;j ngz; jd;idg;gw;wp jhNd vOJtJ Nghd;W gytplaq;fis fPo;j;jukhf vOjp- aJld;> ntsptplf; $lhj gy me;juq;f glq;fsAk; me;j ngz;zpd; ,izag; gf;fj;jpy; ntspapl;L jd; gop czu;itj; jPu;f;fj; njhlq;fpdhd;;. me;jg; ngz;Nzh> jd;Dila Facebook account,d; Gjpa Password ,y;yhjjhy; xd;WNk nraKb ahky; epu;f;fjpahdhs;.
nghJthf ,e;j ,iza Nritfs; ,yt-
32k; gf;fk; ghu;f;f... tPl;bDs;Ns ,d;Dk; tUgit...
“tPL” tpdhTk; tpilAk; 11 fUzh Nfhghygps;is
rkhjhd ypy;yp 14 nry;iyah re;jpuNrfup
tPL tpw;gjw;fhd fhuzq;fs; 22 S.K. ghNy];
kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy; 28 ,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd;
cLf;if ,oe;jtd; ifNghy; 38 rpttjdp gpughfud;
th;j;jfj;ij Ftpag;gLj;Jk; La Senza 45 khwd; nry;iyah
fhg;GWjpapy; Fog;gkh? 46 rf;jpNty;
Xa;t+jpa Nrkpg;G 48 fy;ahzp ehjd;;
MAs; fhg;GWjp fk;gdp xd;W fdlhtpy; fhzhJ Nghdhy;? 54 rpt gQ;rypq;fk;
Nrkkhd rhujp 62 nre;J}ud; GdpjNty;
xd;uhwpNahtpd; gRik rf;jpAk; gRikg; nghUshjhur; rl;lKk; 64 K. fz;zd;
ew;fhw;Wk; ek;tho;Tk; 69 myd; rptrk;G
ghujpf;Fj; jlh 27 Nrhf;fy;Nyh’ rz;Kfehjd;
jpUkzKk; gonkhopfSk; 74 nghd; FNye;jpud;
gLthd;fiug; gazk; 76 Fkhu; GdpjNty;
Ms; khwhl;lKk; Xl;lKk; 78 Nf.v];. ghyr;re;jpud;
vd;idf; fbg;ghah? fyhgd; fij 80 Njtfhe;jd;
me;jf; fpzw;wb fKF kuk; 82 ngh.fdfrghgjp
jkpo; vOj;J thptbj; Njhw;wk; 87 KUNfR ghf;fpaehjd;
mz;zdpd; Gifg;glk; 88 m. Kj;Jypq;fk;
Ehw;whz;L fhZk; kfh[df; fy;Yhup 90 FU mutpe;jd;
kidtpia tpl;Lg; gphpahj fztd; 92 tp. fe;jtdk;
,yq;ifj; jkpo;j;jpiug; gl Kjy; fjhehafp n[anfsup 94 jkpo;tpir (,izak;)> jpdfud; thukQ;rup.
,ir ehlff; fiyQd; mhpahiya+H nry;tk; 94 g.=];;fe;jd;
cq;fs; mLj;j jiyKiwia nry;te;juhf;Ftjw;F... 98 rpwPjud; Jiuuh[h

Page 6
- 6 -
fle;j khjk; uh[; uh[ul;zj;jpd; kPjhd Fw;wr;rhl;ilg; ghu;j;Njhk;. Mdhy; ,ij cWjpg; gLj;j KbAkh vd;W ghu;j;jhy; fle;j fhyq;fspy; ,J fbdkhfNt ,Ue;- Js;sJ.
Martha Stewart xU $50,000 ,og;ig jtpu;g;- gjw;fhf jdJ Im Clone gq;Ffis tpw;whu;. ,tu; tpw;wTld; ,e;j gq;Ffspd; tpiy KjyPl;lhsu;fSf;F tpUg;gk; juhj nra;jp- iaj; njhlu;e;J ghupa rupitr; re;jpj;jJ.
,jw;fhf ,tu; 2004y; rpiw nrd;whu;. ,tuJ Fw;wk; me;jg; gq;Ffis tpw;w rka re;ju;g;gk; gw;wpAk;> me;j epWtd Kjy;tu; Sam WaksalYldhd jdJ cwit kiwj;jJNkahFk;.
Kwpfspd; (Bonds) kd;dd; Michael Milken 1990y; rpiw nrd;whu;. mtu; njupag;gLj;jg; glhj jfty;fspd; mbg;gilapy; gq;F tu;j;jfk; nra;jhu; vd Fw;wk; rhl;lg; gl;lhYk;> rpiw nrd;wJ Coy; Fw;wj;- jpw;fhfNt.
,J Nghd;w gpur;ridfSf;F tof;F njhLdh;fs; Kfk; nfhLf;fpwhu;fs;. jw;- NghJ ,Jtiuapy; ele;j ,J Nghd;w Fw;wq;fSs; ghupa Fw;wr; rhl;lhff; fUjg;gLk; uh[; uh[ul;dk; mtu;fspdJk; mtuJ $l;lhspfspdJk; Fw;wj;ij ePjp kd;wpy; ma;aj;jpw;F ,lkpd;wp cWjp nra;- tJ kpff; fbdkhfNt ,Uf;fg; NghfpwJ.
nghJ kf;fSf;F jug;glhj jfty;fspd; (inside information) mbg;gilapy; gq;F tu;j;jfj;ij milahsk; fhz;gJ kpf
RBC RESIDENTIAL MORT
• 1st Time Home Buyers
• Pre–Approvals
• Builder Rate Hold Programs
• Refinance, Renewals & Switch for Free
• Debt Consolidation
• Home Equity Line of Credit
• New Immigrant & Self Employed Programs
cWjpg; gLj;j mupajh
xU Fw;wk;
vspJ. Mdhy; ePjp kd;wpd; Kd; ma;aj; jpw;F,lkpd;wp cWjp nra;tJ nrhy;tij- tplf; fbdkhFk;.
mnkupf;f rl;lj;jpd; gb ,e;jj; jfty;f- is> ,e;jj; jfty;fs; ,d;Dk; nghJ kf;fSf;F jug; gltpy;iy vd;gJ Fw;wk; rhl;lg; gl;ltUf;F njupe;J ,Uf;f Ntz;Lk;. nghJ kf;fSf;F jug;glhj
jfty;fspd; mbg;gilapy; gq;F tu;j;jfk; vg;NghJk; elg;gJ cz;L. Mdhy; mq;F tpuy; milahsq;fs; tplg;gLtjpy;iy.
ve;j xU Kf;fpa mwptpg;Gf;F Kd;dhYk; tpiyfspy; mtjhdpf;fj;jf;f khw;wKk;> gupkhw;wkilAk; vz;zpf;ifapy; Fwpg;- gplj;jf;f tpj;jpahrKk; ,Ug;gJ cz;L.
cz;ikapy; elg;gjpy; xU rpwpa vz;zpf;- ifahd tof;FfNs ePjp kd;wpd; Kd;
Thre Royal Bank Eglinton & Sinnott 2043 Eglinton Ave Scarborough, ON M1L 2M9
Ram Kr
Dir
41
epWj;jg; g ghuf;Fk; N Your Stock ghug;gLj;j kl;LNk t jhu;fs;. , vz;zpf;i mnkupf;fh ,g;NghJk khdJ my Fw;wq;fs mnkupf;f mikg;Gf;f
etPd Ra nghJ kf mbg;gila cz;ika thjpLfpwh Chairman vOjpa fl tpiyfis cjTk; v
2006y; rpy Nju;e;J v kj;jpapy; nfhs;tJ jw;Nghja fspd; tpg gLj;j Nt
,jpy; ,d;n jw;nrayh jiuab u gl;l xU j gupkhwpf; n
% RATE
4 Yr
5 Yr
Varia
Varia

jpg; gLj;j mupajhd
xU Fw;wk;
IDENTIAL MORTGAGES
jha;tPL • brk;gu; 2009
; ma;aj; rhy;tij-
jfty;f- k; nghJ J Fw;wk; ,Uf;f jug;glhj
tu;j;jfk; hy; mq;F jpy;iy.
d;dhYk; khw;wKk;> py; Fwpg;- cz;L.
vz;zpf;- ;wpd; Kd;
epWj;jg; gLtJ vd;gJ Gs;sptpguq;fisg; ghuf;Fk; NghJ njupfpd;wJ. 2008y; New Your Stock Excahang 146 Fw;wr;rhl;Lf;fis ghug;gLj;jpa NghJk; 61 tof;Ff;fis kl;LNk tof;F njhLdu;fs; Kd;ndLj; jhu;fs;. ,J vg;NghijAk; tpl $ba vz;zpf;ifahFk;. 1929 kl;Lk; ,J mnkupf;fhtpy; rl;ltpNuhjkhdJ my;y. ,g;NghJk; gy ehLfspy; rl;l tpNuhj- khdJ my;y. 1960 fspy; ,Ue;J ,e;jf; Fw;wq;fs; ghupa mstpy; mjpfupj;jjhy; mnkupf;f rl;lq;fis mKy; gLj;Jk; mikg;Gf;fs; kpfTk; rpukg;gl;lhu;fs;.
etPd RahjPd nfhs;ifahsu;fs; gyu; nghJ kf;fSf;F jug;glhj jfty;fspd; mbg;gilapy; gq;F tu;j;jfk; nra;tJ cz;ikapy; MNuhf;fpakhdJ vd;W thjpLfpwhu;fs;. George Mason University Chairman Donald Boudreaus mz;ikapy; vOjpa fl;Liu xd;wpy; ,J nrhj;Jf;fspd; tpiyfis Neu;ikahf itj;Jf; nfhs;s cjTk; vdf; Fwpg;gpLfpwhu;.
2006y; rpy tpjpfs; khw;wkilAk; kl;bYk; Nju;e;J vLf;fg; gl;l rpy Ma;thsu;fs; kj;jpapy; cs; ,ufrpaq;fisg; gupkhwpf; nfhs;tJ kpfTk; rhjhuzkhFk;. Mdhy; jw;Nghja tpjpfspd; gb ,e;j re;jpg;Gf;- fspd; tpguq;fis vy;yhUf;Fk; njupag; gLj;j Ntz;Lk;.
,jpy; ,d;ndhU gpur;rpid vd;dntd;why; jw;nrayhf xU nfhz;lhl;lj;jpNyh jiuab uapypNyh jw;nrayhf Nfs;tpg;- gl;l xU jfty; mbg;gilapy; gq;Ffis gupkhwpf; nfhs;tJ Fw;wky;y. ,tUf;F
me;jj; jfty; ,ufrpakhdJ vd;Wk; njupe;jpUf;f Ntz;Lk;.
Mdhy; jpU. uh[; uh[ul;zj;jpd; tof;fpy; Fw;wk; njhLdu;fs; kpfTk; rpf;fyhd tof;fwpQu;fs; tu;j;jfu;fs; kw;;Wk; gy ngupa Wall Street Gs;spfSldhd njhlu;- Gfs; vd ,ij njhopyhfNt nra;Js;- shu;fs;. toik Nghy re;ju;g;g rhl;rp- aq;fspy; kl;Lk; jq;fpapuhJ njhiyNgrp- fis xl;Lf; Nfl;ly; rhl;rpaq;fis xOq;F nra;jy; %ykhf Fw;wk; rhl;lg; gl;ltu;fsJ ciuahly;fisg; gjpT nra;jy; vd kpfTk; Mokhf ,wq;fp Gydha;T nra;Js;shu;fs;.
tof;F njhLdu;fs;> Fw;wk; rhl;lg;gl;l- tu;fs; njupe;J nfhz;Nl ,ijr; nra; jhu;fs; vd cWjp nra;ayhk; vdf; $Wfpwhu;fs;.
mj;Jld; rl;lj;ij mKyhf;Fk; mikg;- Gf;fs; ,e;j Fw;wq;fis Kw;whf xopf;f KbahJ vdj; nju;e;jpUe;Jk; xU ngupa kPidg; gpbj;jd; %yk; kw;watu;fSf;F ehq;fs; ghu;j;Jf; nfhz;bUf;fpNwhk; vd;w nra;jpia nrhy;ypapUf;fpwhu;fs;.
ragulan@thaiveedu.com
Three Locations to Serve you Royal Bank Eglinton & Sinnott 2043 Eglinton Ave E Scarborough, ON M1L 2M9
Ram Krish RBC Mortgage Specialist
Direct
416-526-4996 Email: ram.krish@rbc.com
% RATE SPECIAL
4 Yrs Fixed CALL
5 Yrs Fixed CALL
Variable Closed CALL
Variable Open CALL
Main Office 4544 Sheppard Ave E Suite #208 Scarborough, ON M1S 1V2
Royal Bank Kingston & Steeple Hill 670 Kingston Road Pickering, ON L1V 1A6
uhFyd;
- Accountant -

Page 7
jha;tPL • brk;gu; 2009
ehk; md;whlk; Rthrpf;Fk; NghJ vkJ Rw;wj;jpy; cs;s fhw;iw Rthrpf;fpd;Nwhk;. mg;gb Rthrpf;Fk; NghJ> fhw;wpy; vd;d- nty;yhk; ,Uf;fpd;wJ vd;W njupe;J Rthrpgjpy;iy. mNjNghy; ehk; vkJ tPl;bDs; ,Ue;J Rthrpf;Fk; NghJ> mjhtJ G+l;lg;gl;l ehd;F Rth;fSf;Fs; ,Uf;Fk; fhw;iw jhd; Rthrpf;fpd;Nwhk;. ,g;gb Rthrpf;Fk; nghOJ tPl;bDs; NwNlhd; (Radon) thA ,Uf;fyhk;. mJ vg;gb tPl;bDs; tuyhk;> te;jhy; vg;gb jLg;gJ> kw;Wk; ,jdhy; Vw;gLk; jPikfis njupag;gLj;JtNj vdJ Nehf;fk;.
NwNlhd; vd;why; vd;d? ,J kz;> ghiw> jiufPo; ePH Mfpatw;wpy; fhzg;gLk;> a+Nudpak; rpijtiltjhy; cUthFfpd;w fjpH ,af;f jd;ikNa (Radio Active). ,J epwk;> kzk;> Rit VJTkw;w xU thA.
jiuapy; ,Ue;J ntspNaWk; ,t; thA %lg;gl;l tPLf;Fs;; cl;nry;Yk;NghJ mJ nrwpthf gjpe;J Nkyjpf fjpupaf;f jd;ikahd Radio Active Jzpf;ifshf cUthfpwJ. ,jdhy; ePq;fs; Rthrpf;Fk; thA mRj;jkilfpwJ.
NwNlhd; thAtpdhy; ghjpg; Gf;F cl;gLk; NghJ Vw;gLk; mghak; vd;d? Rthrg;igapy; Gw;WNeha; Vw;gLk; mghak; mjpfhpf;fpwJ. Vnddpy; NwNlhd; thA> Rthrg;igapDs; cs;Ns ,Of;fg;gLk; NghJ Rthrg;igapy; cs;s fyq;fs; (CELLS) ghjpf;fg;gLfpwJ. ,jd; tpisthf mit gd;klq;fhf ngUf;fkile;J Gw;W Neha; Vw;glf;$ba tha;g;G cUthfpwJ.
cq;fsJ tPl;by; NwNlhd; thAtpd; msitf; fl;Lg;- gLj;Jtjpdhy; Vw;gLj;Jk; ed;ikfs;. kz;zpy; cs;s thA vd;git cq;fsJ tPl;bDs; GFtjdhy; Vw;gLk; tpisTfshd g+Q;rzk; gbjy; Nghd;w tpisTfs; Fiwf;fg;gLfpwJ.
tPl;bd; mbj;jsj;jpy; cs;s ghhpa ntbg;- Gf;fs; Jthuq;fs;> ,ilntspfs; vd;g- tw;iw %Ltjd; (Seal) %yk; FspH fhw;W cl;Gfjy; Fiwf;fg;gl;L cq;fs; Gas bill,d; msit Fiwg;gNjhL NwNlhd; thA cl;GFjiyAk; jLf;fyhk;.
ve;j tifahd tPLfspy; Nwld; thA cs;sJ? Vwf;Fiwa vy;yh tPLfspYk; ,e;j thA cz;L. Mdhy;> mjd; msT ngUksT khWglf;$baJ. xU tPl;by; cs;s Nwld; thAtpd; msit jPHkhdpf;Fk; fhuzpfs; gpd;tUkhW.
Everything DIRECT FROM MANUFACTURER
Factory Direct Prices Custom Custom Made Made Wood & Vinyl Shutters Blinds Draper California Style Shutters Plantation Style Shutters
Traditional Style Shutters Arches
Swags Sheers Valance Curtains
(We Do Any Colour Of
And Mor
Paint & Stain)
Vertical Blinds Venetian Blinds Wood Blinds Bamboo Shades Roller Shades And More
NwNlhd; (Radon) thA Vw;gLj;J
tpisTfs;
•
kz;zpd; jd;ik (Soil Characteristics)
XLfSld
•
tPl;bd; fl;bl mikg;G (Construction Type)
•
mj;jpthuj;jpd; jd;ik (Foundation Condition)
nraw;if K mjpfhpg;gj Nwhl;lf; f
•
fhy epiy khw;wk; (Weather)
xd;iw ,i fhw;Nwhl;l Nwld; thAit msg;gjw;F gad; gLj;jg;gLk; fUtp
Vw;fdNt thAit
xU tPl;by; cs;s Nwld; thAit msg;- gjw;F gad; gLj;jg;gLk; fUtpfs;; ,it gy;NtW tifg;gl;ld. mtw;Ws; rpy gpd;tUkhW
Gjpa tPL NghJ nr ghJfhg;G
•
epyf;fhpia cs;slf;fpa czH fUtp-
,t;thwhd fs; (Charcoal Detector)
nryT kpf
jiuapy; ,Ue;J ntspNaWk
%lg;gl;l tPLf;Fs;; cl;nry;Y
mJ nrwpthfg; gjpe;J
Nkyjpf fjpupaf;f jd;ik
Radio Active Jzpf;ifshf cU
,jdhy; ePq;fs; Rthrpf;Fk
mRj;jkilfpwJ.
•
my;gh czH fUtpfs; (Alpha Track Detectors)
gy;NtW vd;gijAk
•
Electret Ion Chamber
•
•
njhlHr;rpahf mstpLk; fUtpfs;
Nwld; Fiwj;j
(Continuous Monitors)
•
tPl;bDs; Nwld; thA cl; GFtij jilnra;Ak; topfs; Nwld; thA cl;Gff; $ba nghpa Jth- uq;fshd Open Sumps, jiuapy; cs;s tbfhy;fs; (Floor Drains) %Ljy;
%lg;glhj kz;iz (Exposed Soils) %Ljy;. Fwpg;ghf epyf;fPo; tjptplg; gFjp- apy; nghpa ,ilntsp ,Ue;jhy; rPnke;J fyitia (Concrete) Cw;wp> mg;gFjpapy; cs;s kz;iz %l Ntz;Lk;.
tPl;bd; mbj;jsj;ij Rw;wpAs;s kz;zpd; mOj;jj;ij Fiwf;f XH fhw;Nwhl;l Fohia (Vent Pipe) mikf;fyhk;> kw;Wk; Sump topahf> mbj;jsj;jpd; ePH tbjy;
Nwld; ,Of;F
•
kz;zpy mikg;i Lj;Jjy
tPl;bDs cl;GFti cq;fsJ Nwld; t gpd;tUk; t
•
rPnke;jpd mikg;G Kd;G> Jjy;> Nghd;w
•
mjpf g gLj;Jj ROYAL ROYAL
SHUTTERS SHUTTERS & & BLINDS BLINDS
INC. INC.
Sales - Service - Installations
T

- Nlhd; (Radon) thA Vw;gLj;Jk;
7 -
tpisTfs;
cteristics)
XLfSld; (Drain tiles) ,izj;jy;. tion Type) oundation
nraw;if Kiwapy; tPl;bd; fhw;Nwhl;lj;ij mjpfhpg;gjw;F ntg;gj;ij kPsg;ngWk; fhw;- Nwhl;lf; fUtp (Heat Recovery Ventilator) r)
xd;iw ,izg;gjd; %yk; nraw;ifahd fhw;Nwhl;lj;ij Vw;gLj;jyhk;. ,jd; %yk;
Utp
g;gjw;F
Vw;fdNt thAit ntspNaw;wyhk;.
tPl;by; Njf;fkile;Js;s Nwld;
t msg;- s;; ,it ;Ws; rpy
Gjpa tPLfis mikf;Fk; NghJ nraw;gLj;jg;glf;$ba ghJfhg;G eltbf;iffs;. H fUtp-
,t;thwhd ghJfhg;G eltbf;iffSf;fhd nryT kpfTk; FiwT vd;gJld; mit
,Ue;J ntspNaWk; ,t; thA
tPLf;Fs;; cl;nry;Yk;NghJ
J nrwpthfg; gjpe;J
pf fjpupaf;f jd;ikahd
e Jzpf;ifshf cUthfpwJ.
y; ePq;fs; Rthrpf;Fk; thA
mRj;jkilfpwJ.
ha Track
gy;NtW ed;ikfisAk; Vw;gLj;Jk; vd;gijAk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;Lk;.
•
fUtpfs;
hA cl; ; topfs; hpa Jth- py; cs;s
jy;
d Soils) plg; gFjp- ; rPnke;J g;gFjpapy; ;.
kz;zpd; hw;Nwhl;l k;> kw;Wk; PH tbjy;
•
nfhq;fpwPw;iw rpwe;j Kiwapy; gad; gLj;Jtjw;F Vw;w tifapy; Plasticizers vd;w nraw;if nghUis mjDld; NrHj;jy;.
tPl;bDs; NwNlhd; thAit ,Of;Fk; tpirfis fl;Lg; gLj;Jjy;. tPl;bw;Fk;> kz;Zf;Fk; ,ilapy; cs;s mOj;j tpj;jpahrj;ij Fiwg;gJ gad; juf;$ba nraw;ghL ,jid eilKiwg; gLj;Jtjw;F gy topfs; cz;L.
•
vz;izapy; ,aq;Fk; Furnace, nfhjp fyd; (Boiler) my;yJ ePiu #lhf;Fk; fUtpia gad;gLj;Jjy;.
•
xU Fire Place[. epHkhzpg;gjhapd;> ,Wf;fkhf %lg;glf;$ba fz;zhbf; fjitf; nfhz;l Wood my;yJ Gas Fire Place njhpT nra;aTk;.
•
ntg;gj;ij kPsg; ngwf;$ba fhw;Nwhl;l fUtpia (Heat Recovery Ventilator) tPl;by; nghUj;Jjy;.
kz;zpy; mOj;jf; Fiwit Vw;gLj;Jtjw;fhd topKiw- fis ifahSjy;.
•
XH rPnke;J ghsj;ij (SLAB) Cw;W tjw;F Kd;G mjd; fPNo cs;s gFjp- ia rpwpa fw;fshy; epugGjy;.
•
nghypj;jPid cgNahfpj;J fhw;W cl;GFtij jil nra;jy;.
•
Fiwe;j 4 mq;Fy tpl;lKila FWfpa ePskhd PVC Fohia jiuapy; cs;s ghsj;jpDs; GFj;Jjy;.
,f;fl;Liuapy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s MNyh- ridfisf; filg;gpbg;gjd; %yk; cq;f- sJ ,y;yj;jpDs; cl;GFk; Nwld;; thAtpd; msit kl;Lg;gLj;jp MNuhf;fpakhd tho; Tf;fhd #oiy ePq;fs; Vw;gLj;jyhk;. ,J gw;wpa Nkyjpf tpguq;fis mwpa www.cmhc-schl.gc.ca/odpub/pdf/61945.pdf vd;w ,izaj;jsj;jpw;F nrd;W mwpe;J nfhs;syhk;.
ej;jhu; tpLKiw tho;j;Jf;fSld;> tUk; Gjpa 2010Mk; Mz;L ‘jha;tPL’ Neah;f- Sf;F Xh; Gj;Jzh;thdJk;> ed;ikfs; nfhLf;ff;$ba Mz;lhf kyu vdJ kdjhu;e;j tho;j;Jf;fs;.
mahensingaraja@thaiveedu.com
NDS
INC.
Nwld; thA cl;GFk; topfisf; Fiwj;jy;.
•
Nwld; thAit tPl;bDs; cs;Ns ,Of;Fk; tpirfis Fiwj;jy;.
•
kz;zpy; mOj;jj;ijf; Fiwf;Fk; mikg;ig Vw;gLj;Jtjw;F ,lk; Vw;g- Lj;Jjy;.
tPl;bDs; NwNlhd; thA cl;GFtij Fiwj;jy; cq;fsJ Gjpa tPl;il epHkhdpg;gtH> Nwld; thA cl;GFtij jLg;gjw;F gpd;tUk; topKiwfis gad;gLj;j KbAk;.
•
rPnke;jpdhy; mikf;fg;gLk; Slab on grade mikg;Gf;fis jiuapy; gjpg;gjw;F Kd;G> cWjpaw;w kz;iz gyg;gLj;- Jjy;> nghpa fw;fis mfw;Wjy; Nghd;w nraw;ghLfis nra;jy;.
•
mjpf gyk; tha;e;j nfhq;fpwPw;iw gad; gLj;Jjy;.
NDS
INC.
es
e - Installations ustom ustom Made Made
Workmanship Guaranteed
Draperies
Free Shop At Home linds
Swags
CALL FOR A FREE ESTIMATE: Blinds
Sheers nds
Valance Shades
Curtains ades
And More
Thaas Sivathason Tel: (416) 13 Years 562-0340
of Experience in Shutter Business
e
Full Satisfaction Guaranteed
;
kNfd; rpq;fuh[h
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 8
- 8 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 9
jha;tPL • brk;gu; 2009
MNuhf;fpakhd kfg;Ngw;Wf
kfg;NgW MNuhf;fpakhf
khHfs; jk mike;jpl toptiffs; nrd;w khj ,jopy; kfg;NgW gw;wp nghJg;- glf; Fwpg;gpl;bUe;Njd;. nghJthf ghHf;Fk; nghOJ> vkJ kf;fspilNa MNuhf;fp- akhd Foe;ijfisg; ngWtjw;Fhpa mwpT> mjw;fhd Maj;jq;fs; ,Ug;gijf; fhzyhk;. ngw;NwhHfs;> itj;jpaHfs;> kUe;jhsHfs;> jhjpkhHfs;> Neha;$w;W itj;jpa epGzHfs; MfpNahhpd; MNyh- ridfs; Njitg;gLkplj;Jg; ngwf;$ba jhf ,Ug;gjdhy; ey;y Kiwapy; top- tiffisj; njhpe;J mjd;gb xOfp MNuhf;fpakhd kfitg; ngw;nwLf;f KbAk;.
ahJ ,U MNyhri nra;J ghH xd;W m mjw;Fhpa syhk;. rpy fspy; Vw clypay; czHe;J fHg;gkhdJ dJ mij Vw;gLj;jpt ,aw;ifah tpLk;. jha nra;j fb
Foe;ijahdJ tapw;wpy; jq;Ftjw;F Kd;$l;bNa jhahdts; jdJ cliy>
gpuahzq;f vd;W ft
#oiy mjw;Nfw;g Vw;gLj;jpf;nfhs;tJ rhyTk; ed;W. Ntiy ghHf;Fk; fztd;> kidtp ,UtUk; jkf;Fhpa kfg;Ngw;Wf;- Fhpa tpLjiyf; fhyj;ijj; jpl;lkpl;Lg; gad;gLj;jpf;nfhs;s KbAk;.
itj;jpa MNyhridg;gb ,uj;jr; Nrhif (Anaemia) cs;stHfs; ,Uk;Gr;rj;J> B12, Nghypf;fkpyk;> Gujk; kw;Wk; Njit- ahd czT tiffis cl;nfhz;L jkJ cliy tYg;gLj;jpf;nfhs;syhk;. rpyUf;F tapw;wpy; cs;s Flw; GOf;fSk; ,uj;- jr;Nrhiff;F fhuzkhfyhk;. cly; Neha;- fs; VjhtJ ,Ue;jhy; mtw;wpw;Fhpa rpfpr;irfs;> MNyhridfs; vd;gd FLk;g itj;jpahplNkh kfg;Ngw;W itj;jpa epGzhplkpUe;Njh ngwg;gLjy; Ntz;Lk;. cjhuzkhf ,Ujar; Rthpy; Jthuk; cs;s jha;khHfs;> ghypay; Neha;fspdhy; ghjpf;fg;gl;ltHfs;> kw;Wk; rpy tifahd FUjp Neha; cs;stHfs; fl;lhak; itj;jpa epGzhpd; MNyhridg;gb elj;- jy; Ntz;Lk;. ,J jtpu rw;W ,lk;khwp-
,it vg rpijTfs; gpd;G fz MWjy; n NwhHfspd xU Foe;i vd;gNjah
apUf;Fk; fHg;gg;ig> rhJthfg; Gwe;js;sg; gl;bUf;Fk; fHg;gg;gig> kw;Wk; fHg;gg; igapy; cs;s FiwghLfshfpa fHg;gg;- igf; fl;bfs;> cl;gil tpfhuq;fs; Nghd;- witAk; fHg;gk; jq;Ftijg; ghjpf;fyhk;. ,tw;wpw;Fhpa rpfpr;irfisr; nra;tjd; %yk; eykhd kfg;Ngw;Wf;Fhpa #oiy Vw;gLj;jpf; nfhs;syhk;.
,tHfs; k jkJ fHg;g ,Uf;fpd;w id %yk idfs; , syhk;. c fspd; ms dth vd;g
czit fUj;jpy; nfhz;lhy;; ey;y fLk; gr;ir epwkhd fPiutiffs;> gUg;G> fliy Nghd;w jhdpa tiffs;> kPd;> ghy;> Kl;il> ghw;fl;b> goq;fs;> jf;fhsp> nts;isg;g+z;L> gaw;wq;fha; Nghd;w gytifahd czT tiffisj; Njit- ahd msTfspy; czthff; nfhs;tjd;
gNyhg;gpad Gfs; Vw;gl fpUkpj;nj sdth v mjw;Fhpa mf;Fiwg
%yk; NghjpasT rj;Jf;fs; cliyr; nrd;wilfpd;wd. ,it jha;f;Fk;> #ypy; tsHe;J tUk; Foe;ijf;Fk; Njitahd rj;Jf;fisf; nfhLj;J MNuhf;fpakhd kfg;NgiwAk;> kfitAk; je;JjTfpd;wd.
fHg;gk; jq 11tJ fpo Nrhjid rpy Fiwg yhk;. fHg ghuk;ghpa Neha;fs; gw;wpa kUj;Jt MNyhridfs;
,jak; kyu;fpwJ - 17
Mz;fspd; tpe;Jfspy; cs;s DNA vd;w fUg; nghUspy; rpijTfs; (DNA Fragmen- tation) cs;sdth vd;gij ghpNrhjid %yk; fz;lwpayhk;. mrhjhuz tpe;Jf; fyq;fs; Foe;ijfis cUthf;f khl;- lhJ. ,r;rpijTfs; clypy; Vw;gLk; fpUkpj;njhw;W> NghijkUe;Jfs;> $ba taJ kw;Wk; rpy fhuzpfshYk; Vw;gl- yhk;. ,r; rpijTfisj; jtpHg;gjw;fhf ey;y gy ‘xl;rpNaw;w ntjphpfs;” (Anti oxidants) nfhz;l czT tiffs; tpw;wkpd; kUe;Jfs; vd;gdtw;iw itj;jpa MNyh- ridg;gb ghtpj;J epthuzk; ngwyhk;. rpy rkaq;fspy; tpe;Jfspd; vz;zpf;if
rpy ngz;fSf;F
xt;nthU khjtplha;r;Rw;wpd;
tapw;WNehT Vw;gLfpd;w
,J> kzk;Kbj;J xU Foe
jhahfpagpd;G ngUk;ghYk; epd;W
Nghjpa msT ,Ue;Jk; fUj;jhpahky; ,Ug;gjw;F ,r; rpijTfs; fhuzkhf ,Uf;fyhk;.
fHg;gk; jhpj;jYk; fHg;gr; rpijTfSk; kfg;Ngw;Wf; fhykhfpa xd;gJ khjq;fis %d;W $Wfshfg; gphpj;J Kjy; %d;W khjq;fisAk; KjyhtJ jphpkhjk; vd;Wk; eLtpy; tUk; %d;W khjq;fisAk; ,uz;- lhtJ jphpkhjk; vd;Wk; ,Wjpapy; tUk; %d;W khjq;fisAk; %d;whtJ jphp- khjk; (Third Trimester) vd;Wk; $WthHfs;. xt;nthU khjj;jpYk; 4 fpoikfs; cz;L. %d;W khjq;fspYk; 12 fpoikfs;> mjh- tJ xU jphpkhj fhyj;jpy; 12 fpoikfs; cz;L.
fHg;gk; Ntz;b epw;Fk; jha;khHfspy; rpyUf;F mNefkhf Kjy; 12 fpoikfspy; fHg;gk; rpije;J Nghtijf; fhzf;$ba jhf ,Uf;fpd;wJ. mNjNeuj;jpy; mNef Foe;ijfisg; ngw tpUk;ghj jha;khH- fs; itj;jpa Nritia ehbf; fHg;gr; rpijitr; nra;J nfhs;fpwhHfs;. ,j;j- ifa ,Utpjkhd ngw;NwhHfspilNaAk; gytpjkhd kdg;Nghuhl;lq;fs; ,Ug;gijf; ftdpf;fyhk;. Foe;ijia Ntz;b epw;g
ghuk;ghpa Neha;fs; cilatHfs; my;yJ fhyk; jho;j;jp kfitg; ngw;nwLf;f tpUk;GgtHfs; itj;jpa MNyhridg;gb gy ghpNrhjidfSf;F cl;gLj;jg;gL-
tHfspw;Ff; fUr;rpijT epfo;tJ xU tpj ftiyAk;> jtpg;Gk;> mJNghy; nghUshjhu neUf;fbahNyh my;yJ Ntiyg; gOtpdhNyh my;yJ Foe;ijfs; vz;zpf;if $btpLk; vd;w vz;zj;jpdh- Nyh jkf;F Vw;gl;l Foe;ijia rpijg;gJ vd;gJk; fbdkhd tplakhFk;.
gytPdki tUk; fhy itj;jpa rpijTfi rpfpr;irfi fisAk;
thHfs;.
Foe;ijia Ntz;bj;jtkpUf;Fk; jha;-
xd;gJ kh
TO LEARN FIRST AID & CPR IN ENGLI
Standard First Aid & CPR Level "C" - 2 Days Program Emergency First Aid & CPR Leve
CPR Level "C" - 8 Hours Program (Adult, Child, Infant) CPR Leve
gapw;rp Kbtpy; rhd;wpjo;
jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; KjYj
Dr. Kandiah Senthilatha toq;fg;gLk;
Registered Medical Officer (SLMC), Acupuncturist (MAcF), First Aid
647-801-9252, 416-502-92

- 9 - uhf;fpakhd kfg;Ngw;Wf;F
khHfs; jkf;F Vw;gl;Ls;s fHg;gk; rpij pwJ - 17
ahJ ,Ug;gjw;F kfg;Ngw;W epGzhpd; MNyhridg;gb Ultrasound ghpNrhjid nra;J ghHf;fyhk;. Vw;fdNt fUr;rpijT NA vd;w
xd;W my;yJ ,uz;L ele;jpUe;jhy; Fragmen-
mjw;Fhpa fhuzq;fisf; fz;L nfhs;- pNrhjid
syhk;. rpy rkaq;fspy; guk;giu myF tpe;Jf;
fspy; Vw;gl;Ls;s gpiofis; Vw;gLk; f;f khl;-
clypay; khw;wq;fshy; clyhdJ Vw;gLk;
czHe;J nfhs;Sk; nghOJ jhpj;Js;s s;> $ba
fHg;gkhdJ NkYk; tsutplhky; clyh k; Vw;gl-
dJ mijg; Gwf;fzpj;J fHg;gr;rpijit g;gjw;fhf
Vw;gLj;jptpLk;. ,j;jifa fHg;gr;rpijTfs; s;” (Anti
,aw;ifahfNt ed;ikgag;gjhf ,Ue;J ; tpw;wkpd;
tpLk;. jha;khHfs; rpy rkaq;fspy; jhd; MNyh-
nra;j fbdNtiy fhuzkhfNth ePz;l ngwyhk;.
gpuahzq;fshNyh eilngw;W ,Uf;fyhk; ;zpf;if
vd;W ftiyg;gLtJ cz;L. Mdhy;
;jhpahky;
,it vg;gbAk; jtpHf;fKbahj fHg;gr; huzkhf
rpijTfs; vd itj;jpa ghpNrhjidfspd; gpd;G fz;lwpag;gLk; nghOJ XusT kd MWjy; nfhs;thHfs;. vdpDk; mg;ngw;- fHg;gr;
NwhHfspd; rpe;jid jkf;F vg;gbahtJ xU Foe;ijg;ghf;fpak; mika Ntz;Lk;
hjq;fis
vd;gNjahFk;.
y; %d;W k; vd;Wk; k; ,uz;- py; tUk; tJ jphp- WthHfs;. s; cz;L. s;> mjh- fpoikfs;
,tHfs; kfg;Ngw;W itj;jpaiu mDfp jkJ fHg;gg;igapy; VjhtJ FiwghLfs; ,Uf;fpd;wdth> kw;Wk; FUjpg; ghpNrhj- id %yk; guk;giu myFfspy; gpur;rp- idfs; ,Uf;fpd;wdth vd;W fz;Lnfhs;- syhk;. clypdhy; Ruf;fg;gLk; N`hNkhd;- fspd; msTfs; rhptug; Ngzg;gLfpd;w- dth vd;gJ fz;lwpag;gLjy; Ntz;Lk;.
gNyhg;gpad; Foha;fspy; VjhtJ milg;-
;khHfspy; ikfspy; zf;$ba y; mNef jha;khH-
Gfs; Vw;gl;Ls;sdth> fUg;igg; ghijapy; fpUkpj;njhw;Wfspdhy; ghjpg;G Vw;gl;Ls; sdth vd;gdtw;iwf; fz;lwpe;jgpd;G mjw;Fhpa rpfpr;irfisr; nra;tjd; %yk; mf;FiwghLfisj; jPHj;Jf; nfhs;syhk;.
f; fHg;gr; s;. ,j;j- pilNaAk; Ug;gijf; z;b epw;g ;tJ xU mJNghy; my;yJ oe;ijfs; ;zj;jpdh- rpijg;gJ ;.
fHg;gk; jq;fp 7tJ fpoikastpYk; gpd;G 11tJ fpoikastpYk; Ultra Sound ghp- Nrhjid nra;tjd; %yk; rpRtpy; cs;s rpy FiwghLfisf; fz;lwpe;J nfhs;s- yhk;. fHg;gg;igf; fOj;jpdJ jirfs; gytPdkile;J ,Ue;jhYk; rpRtsHe;J tUk; fhyj;jpy; fHg;gr; rpijT Vw;glyhk;. itj;jpa epGzHfs; ,j;jifa fHg;gr; rpijTfisj; jLf;ff;$ba Kiwapy; rpfpr;irfisr; nra;J gy MNyhrid- fisAk; $WthHfs;.
k; jha;-
xd;gJ khjq;fSk; rpRitf; fHg;gj;jpy;
T AID & CPR IN ENGLISH AND TAMIL
q;fpyj;jpYk; KjYjtp gapw;rp Kandiah Senthilathan
ncturist (MAcF), First Aid & CPR Instructor (Certified in Canada) 801-9252, 416-502-9252
jhq;fp tUk; jha;f;Fg; NghjpasT cW- Jizfs; Njit. ngw;NwhH> khkh> khkp> fztd;> rNfhjuHfs;> ez;gHfs; MfpNahH cjTtjd; %yk; jhia kfpo;thfTk;> MNuhf;fpakhfTk; itj;jpUf;fyhk;. mg;NghJjhd; gpwf;fg;NghFk; Foe;ijAk; MNuhf;fpakhfg; gpwf;Fk;.
gpurtk; fHg;gj;jpy; tsHe;J tUk; Foe;ij xd;gJ khj Kbtpy; ed;F tsHe;J g+kpapy; mtjhpg;gjw;F Vw;g cly;thifg; ngw;W rpy ngz;fSf;F
,Uf;Fk;. fHg;gg;igapDs; cs;s fHg;gg;- igj; jpuhtfj;jpy; rpRthdJ Njha;e;j- tz;zk; ,Uf;Fk;. gpurtk; Muk;gkhFk; khjtplha;r;Rw;wpd; NghOJk;
nghOJ fHg;gg;ig tpl;L> tpl;L ,ilap- ilNa RUq;Fk;. mg;gbr; RUq;Fk; nghOJ gpurt Ntjid Vw;gLk;. KjyhtJ Foe;- w;WNehT Vw;gLfpd;wJ.
ijahapd; ,g;gpurt Ntjid ruhrhpahf 12 kzpj;jpahyq;fs; njhl;L 20 kzpj;- k;Kbj;J xU Foe;ijf;Fj;
jpahyq;fs; tiu ePbf;fyhk;. xt;nthU fHg;gg;igr; RUf;fj;jpd; ,ilNa cs;s fhymsT FWfpte;J gpd;G miu kzpj;- ;G ngUk;ghYk; epd;WtpLfpwJ.
jpahyj;jpw;F xU jlitahfp mr;RUf;fk; NkYk; FWfpr; nrd;W xt;nthU 5 epkplq;- fSf;nfhUjlit te;J> mJ NkYk; FWfp epkplnkhUKiwahf tUk;nghOJ fUg;igf; fOj;J mfd;W> gd;dPHf;Flk; ntbj;J fHg;gg;igj; jpuhtfk; ntspNaWk; mNjNeuk; Foe;ijapd; jiyAk; ntspNa njhpaf; $bajhf ntspapy; tUk;.
xt;nthU RUf;fj;jpd; nghOJk; gpurt Ntjid ,Uf;Fk;. jiyg;gps;isf;F gpurtfhyk; ePz;ljhfTk;> mLj;JtUk; kfg;NgWfspd; NghJ gpurt fhyk; FWfp- ajhfTk; ,Uf;Fk;. mjhtJ Kjw;gps;- isf;F gpurt Ntjid Muk;gkhfpr; ruh- rhpahfg; 18 kzpj;jpahyq;fs; gpbj;jhy; mLj;J tUk; gpurtq;fspw;F gpurt Ntj- id Muk;gkhfp 2 my;yJ 4 kzpNeuq; fspy; Foe;ij fpilj;JtpLk;.
gpurt fhyr; rpf;fy;fs;
•
fhy;khwpg; gpwj;jy; (Breech Delivery)
•
,ul;ilf; Foe;ijfs; (Twins) gyFoe;- ijfs; (Multiple Pregnancies)
•
nfhbRw;wpg; gpwj;jy; (Placenta around the neck)
•
gpurt top Nghjhik (Pelvic Inadequacy)
•
fHg;gg;ig thrypy; njhg;Gs; nfhb (Placenta Praevia)
•
FUjpaKf;f> cly; tPf;f> my;Gkpd; ntspNawy; Neha; (Pre Eclamptic Toxemia)
•
njhg;Gs; nfhb RUq;Fjy;
•
fHg;gg;igf; fl;bfs;
•
FUjp Rh negative
•
ePhpopT Neha; (Gestational Diabetes
24k; gf;fk; ghu;f;f...
cy First Aid & CPR Level "A" - 1 Day Program
•
CPR Level "A" - 4 Hours Program (Adult) d, Infant)
•
CPR Level "C" - 4 Hours Program - Renewal (Adult, Child, Infant)
MW khztHfSf;F Nky; NrUkplj;jpy;> cq;fs; ,lj;jpw;F te;J fw;gpf;fg;gLk;.
fe;ijah nre;jpy;ehjd; ; - Echo - Cardiographer -

Page 10
- 10 -
®\¬ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬z
ÿƒVÕ> ÷ ÿ√Æk>u
MAILVAGANAM (MIKE)
Senior Acc
Residen (2006 Platinum
416-2
416.4

jha;tPL • brk;gu; 2009
ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬zΩ_
ÿƒVÕ> ÷_È›]uz o>ÁkBVTM ∂¶\VTM›Á> ∑È√\VÔ© ÿ√Æk>uz √ÈkÚ¶ ∂–√kD ÿ√u≈ xÔVÁ\BV· ̇ÔÁ· ÂV|∫Ô^
TWO PROFESSIONAL MORTGAGE SPECIALISTS UNDER ONE ROOF WITH RATES YOU CANTT BEAT
MAILVAGANAM (MIKE) AHILAN Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-220-1184
VINCE SINNADURAI Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-917-9462
416.438.1688 Fax: Fax: 416.438.1612 416 438 1612
2250 1421 Midland Kennedy Ave., Rd, #3 Scarborough, (South ON. of Sheppard) M1P 2L6 Unit 3, Scarborough, ON M1P 4R9

Page 11
jha;tPL • brk;gu; 2009
jha; kz;zpy; rpe;jpa FUjp ciwtjw;Fs;> ,q;F gz;bif fhyk; Muk;gpj;Jtpl;lJ. fdba rKjha Xl;lj;jpy; gq;Nfw;Wf;- nfhz;l ehKk;> kdJf;Fs; Jf;fj;ij %l;ilf;fl;b itg;Nghk; vd xU rhuhH jkJ ehshe;j flg;ghLfspy; %o;fpapUf;f> kWrhuhu; Kz;babj;Jf; nfhz;L gz;bif fspahl;lq;fspy; Kk;Kukhf fhzg;gL- fpd;w ,UNtW fyhr;rhu ,dkhf ehk; fhzg;gLfpd;wNwhk;. jkpoHfs; jpiwik- rhypfs; vd;gJ cz;ik. mj;jpwikapid ntspf;nfhzHtjw;F re;jHg;gq;fs; vspjpy; fpilg;gjpy;iy. ,J xH Fw;wr;rhl;L mz;ikapy; ehd; re;jpj;j rhjidj; jkpod; $w;Wg;gb> ehk; ek;ik jdpikg;gLj;jp epidg;gjdhYk;> czUtjdhYk; kl;LNk re;jHg;gq;fis Fiw$WfpNwhk;. cyfk; gue;jJ. ciog;gtDf;F czTk;> Kaw;- rpf;F gaDk; vd;Wk; cz;L. kdpj/tpyq;F tho;f;ifNa ,aw;ifAld; Nghuhbagb Kaw;rpAld; $ba vjpH ePr;ry; epidj;jij rhjpf;f itf;Fk; vd;gij md;ghd thr fHfSf;F ,dpa ej;jhH/GJtUl tho;j;- Jfshf rkHg;gpj;J khHfop khj ,jOf;- fhfg; ngw;w tpdhf;fis Muha;Nthk;.
tPl;Lj; jsghlk; thq;FtJ XH fiy vd;gJ ajhHj;j cz;ik. ,Uf;f> rhg;ghl;L miw jsgh- lq;fisj; njupT nra;tjw;F ehd; ftdj;jpy; nfhs;sNtz;bait ahJ? xU tPl;bd; mofpw;F rhg;- ghl;L miw jsghlq;fs; Kf;fpa gq;nfLg;gjhf $wg;gLtjhy;> cq;fs; mgpg;gpuhaq;fis $w KbAkh?
re;jpuh.gh - Richmondhil
,J XH nfhs;tdTf; fhyk;. mNdf filfspy; Mq;fhq;Nf kypT tpw;gid gl;bay;fs; fhzf;$bajhftpUf;Fk;. gz;ilf; fhyq;fspy; fiyeak; kw;Wk; ifj;jpwd; Afk; vd;fpd;w fhyk; cz;ik- apy; ,Ue;jpUf;fpd;wJ. mf;fhyj;jpy; fiy moF kpspUk; iftpidj;jpwd; nghUl;fs; rk;ge;jkhd gj;jpupif ,jo;fis gbg;J xU ehfupfkhfTk; kw;Wk; rpwe;j kdg;- Nghf;fhfTk; ,Ue;J te;jpUf;fpd;wJ. rhg;ghl;L Neuk; kw;Wk; iftpidj;jpwd; Mfpa ,uz;ilAk; kpf Kf;fpakhd mk;rq;fshf me;j Afj;jpy; tho;e;j kf;fs; cz;ikapy; fUjp te;jhHfs;.
ntspg;Gwk; tise;J fhy;fSld; $ba fiy moF kw;Wk; iftpidj;jpwd; Nkir xU Guhjd fiyAld; kpspHfpwJ. mjd;
“tPL” tpdhTk; tpilA
etPd njhopy;El;gj;Jld
mjpf tpidj;jpwd; cs;s> k
Gjpa gy Furnacefs; ,d;W re;i
tpidj;jpwDf;Nfw;g
tpiyfspy; NtWghL ,Ug;g
mjpf tpidj;jpwd; cs;s f
ehsiltpy;>
vupthA Nrkpg;gpy; gad; jUk;
mjid khw;WtJ ed
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa tpku;rdq;fis vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422
To get the key for the future...
web: www.
lookhome.ca
mbg;gFjpapy; tile my;yJ Granite fhzg; gLk;. mJ khj;jpukpd;wp jdpj;jdpNa ehd;F fhy;fisf;nfhz;l ARIINGTON ku Nkir- Ak; mjd; Nkw;gFjp xU glF tbtpy; ,Uf;Fk;. jplkhd mbg;gFjp nfhz;b- Uf;Fk; ifNtiyj;jpwd; kpFe;j Mission Nkirfs; ,d;ndhU Guhjdfiy tbt- ikg;G cq;fs; czT miwahdJ kpjKs;s moF vopYld; ,Uf;fNtz;Lk; vd;W tpUk;gpdhy; ghHg;gjw;F vspikahd ,JNghd;w kuNkirfis thq;fyhk;.
jsghlq;fs; thq;Fk; Ntisfspy; mtw;- wpd; cw;gj;jpahsH> juk;> tpiy kw;Wk; J}f;fpr; nry;Yk; trjp Mfpatw;wpd; gz;- Gf;$Wfis Muha;tJ ed;W gyH tpUk;gp thq;fpa jsghlq;fs; gpd;dH tPl;Lf;Fs; vLj;Jr;nry;y ,ayhky; Nghd re;jHg;- gq;fs; epiwaNtAz;L.
tPl;Lj; jsghlq;fspy;> rhg;ghl;L miwj; jsghlq;fs; rw;W tpiy caHe;J fhzg;-
gLtjhy; mjd; juj;jpw;fhf nfhLf;fg;gLk; cj;juthjk; kpfTk; mtrpak;. MfNt ek;gpf;iff;Fupa tpahghu epWtdq;fis njupTnra;tJk; ed;W. rupahd msTs;s kw;Wk; nghUj;jkhd tbTs;s jsghlj;ij NjHe;njLj;J kWguprPyid nra;Aq;fs;. cq;fs; tPl;bw;F nghUj;jkpy;yhj jsgh- lq;fis thq;fp tplhjPHfs;.
vdJ tPl;by; fhzg;gLk; Furnace RkhH 25-30 tUlk; goik tha;e;jJ. mz;ikapy; mjid gupNrhjid nra;jtH> mjid khw;WtjpYk; mjdhy; gy ed;ik- fs; cz;L vd;Wk; $WfpwhH. mJkl;Lkd;W mjd; vupgFjpapy; ntbg;G fhzg;gLtjhfTk; $W- fpwhH. ,f;$w;Wf;fs; cz;ikah? my;yJ mtuJ tpahghu Nehf;fkh? utp.fp. - Ajax
Karuna Gopalap
41
ReMax Visio
2210 Ma e-mail: karuna@lookhome.ca
vdJ m cz;ik , fspd; th tof;fk; m ntbg;G Vw XH #Nlw cgNahfpj ,Uf;fNtz Furnance v spy; mt;t ,y;iy> fpukkhf ,yFthf uzkhf tb-ePH mf A/C,ypUe Furnace,d re;jHg;gk;
,t;thW c khw;WtJ
Jld; $b kypthd> G apYs;sd. NtWghL cs;s f Nrkpg;gpy; khw;WtJ KbahjtH ila fUt Nrkpf;fyh guhkupg;G fpukkhf khw;wpf;nf itf;fhJ fhw;W cl jpwe;J i Kiw mq Tune-up n J}He;j fh wpw;F 30 n Vw;gLfpd;w

PL” tpdhTk; tpilAk;
he key for the future...
Karuna Gopalapillai Broker
Dir:
416.830.8520
ReMax Vision Realty Inc.
, Brokerage
Each office independently owned and operated 2210 Markham Rd., Unit 1, Toronto, ON M1B 5V6 lookhome.ca
Bus: 416.321.2228 Fax: 416.321.0002
njhopy;El;gj;Jld; $ba
dj;jpwd; cs;s> kypthd>
nacefs; ,d;W re;ijapYs;sd.
pidj;jpwDf;Nfw;g
py; NtWghL ,Ug;gpDk;>
dj;jpwd; cs;s fUtpfs;
ehsiltpy;>
kpg;gpy; gad; jUk; vd;gjhy;
id khw;WtJ ed;W.
33k; gf;fk; ghu;f;f...
- 11 -
ite fhzg; a ehd;F ku Nkir- tbtpy; nfhz;b- Mission y tbt- wahdJ ;fNtz;Lk; spikahd ;fyhk;.
py; mtw;- y kw;Wk; ;wpd; gz;- H tpUk;gp Pl;Lf;Fs; re;jHg;-
miwj; ;J fhzg;-
Lf;fg;gLk; ;. MfNt dq;fis msTs;s ghlj;ij a;Aq;fs;. j jsgh-
; Furnace goik mjid mjid ed;ik- WfpwhH. Fjpapy; k; $W- ;ikah? ehf;fkh? p. - Ajax
vdJ mDkhdj;jpy; mtuJ $w;wpy; cz;ik ,Uf;fpd;wJ. nghJthf Furance- fspd; tho;ehis 25-30 tUlk; kjpg;gJ tof;fk; mNj Ntis mjd; vupgFjpapy; ntbg;G Vw;gLtJk; GJikahd tplaky;y. XH #Nlw;wpahdJ Fiwe;j vuprf;jpapid cgNahfpj;J $ba gyid juty;ydthf ,Uf;fNtz;Lk;. ,jidNa High Efficiancy Furnance vd;fpwhHfs;. md;iwa fhyq;f- spy; mt;thwhd njhopy;El;gk; gof;fj;jpy; ,y;iy> ,Ug;gpDk; mjid vt;thW fpukkhf guhkupf;fNtz;Lk; vd;gjid ,yFthf mwpe;Jnfhs;s KbAk;. cjh- uzkhf fhw;W tbfl;bfs; khw;Wjy;> tb-ePH mfw;wpfspd; nrad;Kiwfs; kw;Wk; A/C,ypUe;J tbAk; ePH Nghd;wtw;whYk; Furnace,d; njhopw;ghLfs; ghjpg;gila re;jHg;gk; cz;L.
,t;thW cq;fs; epiyapy; vup ciyia khw;WtJ ey;yJ. etPd njhopy;El;gj;-
Jld; $ba mjpf tpidj;jpwd; cs;s> kypthd> Gjpa gy Furnacefs; ,d;W re;ij- apYs;sd. tpidj;jpwDf;Nfw;g tpiyfspy; NtWghL ,Ug;gpDk;> mjpf tpidj;jpwd; cs;s fUtpfs; ehsiltpy;> vupthA Nrkpg;gpy; gad; jUk; vd;gjhy; mjid khw;WtJ ed;W. mt;thW gzk; nrytpl KbahjtHfs; xU kj;jpk tpidj;jpwD- ila fUtpfis khw;Wtjd; %yk; gzk; Nrkpf;fyhk;. vt;tif fUtpahapDk; guhkupg;G kpf kpf mj;jpahtrpakhFk;. fpukkhf fhw;W tbfl;bfis (Air Fiter) khw;wpf;nfhs;tJ nghUl;fis mUNf itf;fhJ fhw;Wg;Gf tpLtJ kw;Wk; fhw;W cl;nry;Yk; ghijfis (Air Intake) jpwe;J itj;jy; kl;Lkd;wp tUlk; xU Kiw mq;fPfupf;fg;gl;lth;fspd; cjtpAld; Tune-up nra;jYk; ey;y gyid jUk;. J}He;j fhw;W tbfl;bfspdhy; khjnkhd;- wpw;F 30 nlhyH tiu nryT mjpfkhf Vw;gLfpd;wJ vd;gJ epGzHfspd; fzpg;G
fOtpg; ghtpf;Fk; tbfis tpl RUf;F Kiwapy; mikf;fg;gl;l tbfs; mjpf Nrkpg;ig jUtjhf nrhy;yg;gLfpd;wJ.
ehd; trpf;Fk; nfhz;Nlh njhlH khb fl;llj;jpy; vdJ tPl;by; RtHfs; nghUkpf; fhzg;gLfpd; wJ. gy jlitfs; Gjpa G+r;Rf;- fspdhy; jpUj;jpf;nfhz;lhYk;> kPz;Lk; kPz;Lk; mNjkhjpupahf Vw;gLfpd;wJ. mz;ikapy; ehd; mwpe;jjd; gpufhuk; gyupd; tPL fspy; ,t;thW fhzg;gLfpd;wJ. ,jw;fhd fhuzk; vd;d? vt;thW eptHj;jp nra;ayhk;.
Nkhfd;.Nf. - Scarborough
RkhH 1950fspd; gpw;gFjpapy; nuhwd;Nuhtpy; epHkhdpf;fg;gl;l gy fl;llq;fspy; ,t;- tif ,ilA+Wfs; fhzg;gLtjhf $wg;- gLtJ cz;ik. ,g;gpur;rpid mf; fl;l lj;jpd; fl;Lkhdj;jpd; NghJ ghtpf;fg;gl;l Kiwaw;w gpsh];uH fyitapdhNyNa Vw;gl;L tUfpd;wJ. tPl;bd; cl;Gwg; gFjp- fs; mjpfsT nghUKk; gFjpia Kw;wpYkhf mfw;wp Durabond 90 my;yJ Sheetrock 90 vd;w fyitia ePupy; Fioj;J G+rpf; nfhs;syhk; ,g;- girapy; Vw;gLk; ,urhad khw;wk; ,g; G+r;ir cWjpahf gpbj;Jf;nfhs;s cjT- fpd;wJ. ,Jgw;wpa Nkyjpf tpguq;fs;> ,izaj;jsj;jpNyh md;wp mUfpYs;s tPL rhH tpahghu epWtdq;fspNyh ngw;Wf; nfhs;sKbAk;.
tPl;bid tpw;gjw;fhf jahHgLj;- Jk; Ntisfspy;> ehkhf nra;af; $ba vspa Kiwfs; vit?
ahopdp.f. Scarboroush
Cleanliness... A Great first impression vd;W $WthHfs;. cq;fs; tPl;bid thq;Ftjw;- fhf ghHitapl tUgtHfspd; fz;iz ftUk;tifapy; Rj;jg;gLj;Jjy; ePq;fshf Nkw;nfhs;sf;$ba ,yFthd fhupak; mjw;fhd rpy juTfs;.
•
[d;dy; fz;zhbfis cs;Sk; GwKk; ed;whf fOTq;fs; mjpf ntspr;rk; tPl;Lf;Fs; tu VJthFk;
•
rpye;jp tiyfs; kw;Wk; Kiyfspy; fhzg;gLk; J}Rg; gbkhdq;fis mfw;- Wq;fs;.
•
jz;zPH toq;fpfs; (taps)> fz;zhbfs; kw;Wk;Sinks gsgsg;ghf fhZkhW Rj;jk;
2006, 2008, 2009
2007
fUzh Nfhghygps;is
- tPL tpw;gid Kftu; -

Page 12
- 12 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 13
jha;tPL • brk;gu; 2009
vkJ tPLfspy; rhjhuzkhf Kjd;ikj; jsj;jpy; (first floor) xU Powder room mikf;fg;gl;L ,Uf;Fk;. ,J nghJthf miu Fspayiw vd;W midtuhYk; miof;fg;gLk;. ,jpy; xU sinkk; toiletk; kl;Lk; fhzg;gLk;. ,ijg;gw;wp ,g;Ngh ehk; Muha;tjw;Fupa Njit vq;fpUe;J te;jJ? ,J jhd; nghJthd> midtUf;- Fk; njupe;j kpfTk; gupr;rag;gl;l Powder room MFk;. ,ij tpl ,d;Dk; xU tpj;jpahrkhd Powder room xd;W cz;L.
kf;fspd; Njit fUjpAk; midtupilNa xU tpopg;Gzu;itAk; OAB ( overactive bladder) gw;wpa tpsf;fj;jpidAk; Vw;gLj;- jpf; nfhLf;Fk; Kfkhf cUthf;fg;gl;l xU mikg;G ,e;j Powder room MFk;. gd;dpuz;L njhlf;fk; gjpndl;L tPjk; tiuapyhd fdbau;fs; OAB (overactive bladder) gpur;ridfspdhy; mtjpAWtjhf Ma;Tfs; $Wfpd;wd. OAB vd;gJ fpl;lj; jl;l xU Neha; Nghd;wJ jhd;. mjhtJ chronic medical condition vdg;gLk;. ,J rpWePu;g;ig epiwe;J tplhj epiyikapy; $l jpBnud rpWePu; fopf;f Ntz;Lk; Nghd;w czu;tpid (sudden urge to urinate) Vw;gLj;jf; $baJ.
,e; epyikahdJ nghJthf kdpju;fsp- ilNa xU jho;T kdg;ghd;ik my;yJ ntl;f czu;tpidAk; vjw;Fk; gpd;dpw;Fk; kdg;Nghf;ifAk; cUthf;fp tpLtjhf Ma;Tfs; $Wfpd;wd. vdf;Fj;jhd; ,g;gb ,Uf;fpd;wJ vd;W epidj;J ehk; ntl;fp my;yJ gpd;epd;W tpLfpd;Nwhk;. Mdhy; ,J xU rhjhuzkhd epfo;Tjhd;. $Lj- yhf Foe;ijfs; ngw;w ngz;fSf;Fk; taJ Kjpu;e;NjhUf;Fk; fhzg;gl;l Nghjp- Yk; Mz;fs;> ,sk; ngz;fs;> cly; vil $bNahu; Nghd;NwhUf;Fk; ,Ug;gjhf kUj;Jt mwpf;iffs; $Wfpd;wd.
vt;thW my;yJ vjdhy; Vw;gLfpd;wJ? Bladder mjhtJ rpWePu;g;ig vd;gJ vq;fs; rpWePufj; njhFjpapd; xU gFjpahFk;. xt;nthU jlitAk; ehq;fs; cz;Zk; NghJk; ePu; Mfhuq;fis mUe;Jk; NghJk; ,it cwpQ;rg;gl;L rpWePufj;jpdhy; tb fl;lg;gl;L fopTj; jputq;fs; rpWePu;g;igapy; Nrfupf;fg;gLk;. ,r; rpWePu;g;igahdJ epuk;- Gk; NghJ ,jidr; Rw;wpAs;s jirfs; RUq;fp ,e; ePiu ntspNaw;Wk;. ,jid fPo; tUk; glk; mofhff; fhl;Lfpd;wJ.
vq;fs; %isAk; ,e;j jirfSk; xd;whf ,ize;J njhopyhw;WtjhNyNa ehk; rpWePu; fopg;gJ Kiwahf eilngWfpd;wJ. rpWePu; epuk;gptpl;lJ clNd foptiwf;Fr; nry; vd;Dk; czu;T gpwg;gpf;fg; gl;L ehk; foptiw nry;fpd;Nwhk;. foptiwf;Fr; nrd;wgpd;du; vq;fs; %isahdJ rpWePu;g;- igapd; jirahd detrusor muscle,idr; RUq;Fk;gb nra;jpapid mDg;Gk;. mNj Neuj;jpy; rpWePu;f;Fohapidr; Rw;wpAs;s sphincter muscles,w;F rpWePiu ntspNaw mDkj;jpf;FkhW nra;jp mDg;gg;gLk;.
,r; rhjhuz gbKiw Vw;glhJ rpyUf;F rpWePu;g;ig epuk;ghkNyNa ,j; jirfs; RUq;FtJz;L. ,J involuntary contraction vdg;gLk;. ,JNt overactive bladder vd miof;fg;gLk;. overactive bladder,id vt; thW ,dk; fhz;gJ?
•
kpfTk; tYthd Kiwapy; rpWePu;fopf;f Ntz;Lk; vd;Dk; czu;T Vw;gly;.
•
mbf;fb foptiw NghfNtz;Lk; vd;Dk; czu;tpid Vw;gLj;jy;. ,t;thwhd overactive bladder vjdhy; Vw;gLfpd;wJ vd ,Jtiuapy; Muha;T mbg;gilapy; Kbthff; $wg;gltpy;iy. ,Ug;gpDk; mbf;fb Vw;gLk; rpWePu; rk;ge;- jg;gl;l njhw;Wf;fs; (Urinary tract infections)> rpy kUe;Jg; nghUl;fspd; gf;ftpisT (Side effects of medications)> msTf;fjpf- khd clw;gUkd; (Obesity)> ngz;fSf;F fu;g;gk; (Pregnancy), Menopause> Ks;se; jz;by; Vw;gl;l fhaj;jpdhy; euk;gpy; Vw;gl;l ghjpg;G> Mz;fspy; Gnwh];Nuw; tsu;r;rp> Nghd;wit fhuzpfshf ,Uf;- fyhk; vdf; fUjg;gLfpd;wJ. ,g; gpur;rp- idapdhy; ngUk;ghd;ikahf typ NehT vd;gd ,y;yhj NghjpYk; mupjhf kpfr; rpyUf;F typ> NehT ,Ug;gJz;L. Bladder vd miof;fg;gLk; rpWePu;g;igapd; detrusor muscle vd;git Njitf;fjpfkhfNt RUq;Fjy; jhd; ,jw;Ff; fhuzkhFk;. Nkw;$wg;gl;l fhuzq;fspdhy; ,e;j jir- fs; tYtpoe;J NghtNj fhuzkhFk;.
nghJthf taJ NghFk; NghJ jhd; ,t; thW Vw;gLk; vd vq;fspy; gyu; epidg; gJz;L. ,jw;F taJ fhuzky;y. 13 kpy;ypad; tl mnkupf;fu;fSf;F ,g; gpur;rpid cz;L vd Ma;Tfs; $Wfpd;wd. mjpYk; Mz;fistpl ,uz;L klq;F mjpfkhf ngz;fSf;F Vw;gLtjhf Rfhjhu guhkupg;G Ma;T epWtdq;fs; $Wfpd;wd. taJ jhd; fhuzk; vd;wpy; yhj NghjpYk; ,g; gpur;rid cs;stu;- fSf;F taJ $br; nry;Yk; NghJ jhf;fk; mjpfupg;gjhff; $wg;gLfpd;wJ. 20 -30% tPjkhf ,staJ ngz;fspYk; 30-40% tPjkhf kj;jpaju taJg; ngz;- fspYk; 50% taJ te;j ngz;fspYk; ,J ,Ug;gjhf fz;L gpbf;fg;gl;Ls;sJ.
,Lg;giw tistpDs; cs;s jirfs; (ngy;tpf; jirfs;) tYtpoe;jpUf;Fk; gl;rj;jpy; mtw;wpd; RUf;f tpuptpdhy; rpW-
ePu;g;igapypUe;J rpWePiu ntspNaw;Wk; Fohapidf; fl;Lg;ghl;by; itj;jpUf;f KbahJ.
Kegel gapw;rp ,g; ngy;tpf; jirfis tYg;- gLj;j cjTk;. ,t;thW ,g;gapw;rpapd; %yk; jirfs; tYg;gLkhapd; gpd;du; rpWePu; ntspNaw;wj;jpidf; fl;Lg;gLj;J- tjpy; rpWePu;g;igapw;F rpukk; fpilahJ.
,e;j OABapdhy; Vw;gLk; jPikfs; my;yJ ghjpg;Gfs; xUtUila tho;f;ifj; juk;> ehshe;j
Powder Room
nraw;ghLf goFjy; Nghjy; vd mOj;j mj rpWePufj; wit ,j ,J NtW mike;Jt ,lq;fSf thfdj;i
itj;jy; aq;fspid vt;thW tho;f;if fspy; kh mjpy; K ,e;j Bla kpfTk; gu kpfTk; rpw gps;isfS nfhLg;gJ gjw;F xU Neuj;jpw;F kpfTk; Ry ,dhy; K epidj;Jt tplyhk;. ,
FiwAk;. my;yJ nfhs;tJ Kegel exer gapw;rp cz clw;gapw;r nfhz;Nl muscles,i tYg;gLj;J clw;gapw tjhy; ji Ue;J jd;d rpWePu; fo
W
Pelvic m completely
allow

Powder Room
- 13 -
rpyUf;F ; jirfs; ontraction dder vd
d vt; J?
ePu;fopf;f w;gly;. Ntz;Lk; ;jy;.
vjdhy; ; Muha;T ltpy;iy. ePu; rk;ge;- infections)> ;ftpisT Tf;fjpf- z;fSf;F > Ks;se; ; euk;gpy; wh];Nuw; hf ,Uf;- g; gpur;rp- yp NehT hf kpfr; . Bladder ; detrusor pfkhfNt zkhFk;. e;j jir- khFk;.
jhd; ,t; u; epidg; ky;y. 13 f;F ,g; Wfpd;wd. klq;F ;gLtjhf tdq;fs; k; vd;wpy; cs;stu;- k; NghJ Lfpd;wJ. ;fspYk; g; ngz;- ;fspYk; l;Ls;sJ.
jirfs; ;jpUf;Fk; pdhy; rpW-
pNaw;Wk; j;jpUf;f
s tYg;- apw;rpapd; ; gpd;du; ;Lg;gLj;J- pilahJ.
Vw;gLk; hjpg;Gfs; ehshe;j
nraw;ghLfs;> rKjhajpy; kw;wtu;fSld; goFjy; my;yJ nghJ ,lq;fSf;F Nghjy; vd;gtw;wpidf; fl;Lg;gLj;jy;> kd mOj;j mjpfupg;G> gak;> epj;jpiuf; Fog;gk;> rpWePufj; njhw;W> Njhypy; mupg;G Nghd; wit ,jd;fhuzkhf Vw;gLk;. NkYk; ,J NtW gy Neha;fSf;F tpj;jhf mike;JtpLtNjhL kl;Lky;yhJ J}u ,lq;fSf;Fr; nry;Yk; NghJk; mbf;fb thfdj;ij epw;ghl;b kyry $lk; Njl-
itj;jy; Nghd;w gytpjkhd mnrsfup- aq;fspidj; Njhw;Wtpj;J tpLfpd;wJ. vt;thW eptu;j;jp nra;ayhk; tho;f;if Kiw my;yJ gof;f tof;fq;- fspy; khw;wq;fs; Vw;gLj;j Ntz;Lk;. mjpy; Kf;fpakhdJ Bladder retraining. ,e;j Bladder retraining ngz;fSf;F kpfTk; gupr;rpakhdJ. vq;fs; gps;isfs; kpfTk; rpwpjhf ,Uf;Fk; NghJ ehq;fs; gps;isfSf;F Neuk; fzpj;J Potty training nfhLg;gJ Nghy; ehq;fSk; rpWePu; fopg;- gjw;F xU ml;ltiz Nghl;L Fwpg;gpl;l Neuj;jpw;Fg; Nghfg; gof;fpf;nfhz;lhy; kpfTk; Rygkhf ,Uf;Fk;. Bladder retraining ,dhy; KOtJkhf khw;wptplyhk; vd epidj;Jtplf; $lhJ khwhf fl;Lg;gLj;jp tplyhk;. ,jd; %yk; gy mnrsfupaq;fs;
FiwAk;. mj;Jld; caffeine cs;s czT my;yJ ghd tiffspid jtpu;j;Jf; nfhs;tJ kpfTk; cjtp nra;Ak;. Mdhy; Kegel exercise vdg;gLk; xUtif clw; gapw;rp cz;L. ,e;j Kegel exercise (,e;j clw;gapw;rpapidf; fz;Lgpbj;jtuJ ngau; nfhz;Nl toq;fg; gLfpd;wJ.) Pelvic muscles,idAk; rpWePu;g; igapidAk; tYg;gLj;Jtjw;F nra;ag;gLk; xU tpj clw;gapw;rp. ,t;thW ,it tYg;ngW- tjhy; jirfs; RUq;fp rpWePu;g;igapyp- Ue;J jd;dpr;irg;gb ntspNaWtJ my;yJ rpWePu; fopf;f mtrukhfg; NghfNtz;Lk;
Nghy; ,Uf;Fk; czu;T Fiwe;J tpLk;. ,e;j clw;gapw;rp vt;thW nra;tJ vd mwpa tpUk;Ggtu;fs; ,t; ,izaj;-
jsj;jpy; ghu;j;J mwpe;J nfhs;syhk;. http://www.powderroom.ca.
Nkw;$wg;gl;l ,uz;L tifahd Kaw;rp fSk; if$lhj tifapy; itj;jpau;fs; rpy khj;jpiufis toq;Fthu;fs;. ,k; khj;jpiufs; mrhjhuzkhd rpWePu;g;igr; RUf;fj;ijf; fl;Lg;gLJk;. ,Ue;j NghjpYk; mtw;wpw;F rpW rpW gf;f tpisTfSk; cz;L.
PrDetrolTM (tolterodine L-tartrate immediate release tablets), PrDetrolTM LA (tolterodine L-tartrate extended release capsules), PrDitropan® XL (oxybutynin chloride extended release tablets) Nghd;w khj;jpiu- fs; toq;fg;gLk;. nghJthf ,tw;wpd; dosage tpj;jpahrg;gLk;. NkYk; Kf;fpa- khfr; nrhd;dhy; ,tw;wpw;Fupa gf;ftpisT tha; tuz;L Nghjy;. kpfr; rpyUf;F tapw;- Wtyp> neQ;nrupjy; vd;gd cz;lhFk;.
,it rpWePu;g;igapd; jirfisf; fl;Lg; ghl;by; itf;ff; $bait. ,jw;Fk; rupg;- gl;L tuhj NehahspfSf;F sacral nerve stimulation vd;Dk; xUtif mZFKiw ifahsg;gLk;. ,jpy; xU neurostimulator deviceMdJ detrusor muscle,w;F mUfh- ikapYs;s NjhypDl; nrYj;jg;gLk;. ,e;j cgfuzk; fpl;lj;jl;l 10 tUlq;- fSf;F njhopw;glf; $bajhFk;.
Powder room vd;gJ ,izatopr; rKfk;. ,jpy; ePq;fs; cq;fs; overactive bladder gpur;rpidfs; gw;wpa Nfs;tpfs; Nfl;fyhk;> fye;Jiuahlyhk;> cq;fs; re;Njfq;fis jPu;j;Jf; nfhs;syhk;. NkYk; overactive bladder gpur;rpidapdhy; ghjpf;fg;gl;L jho;T kdg;ghd;ik> my;yJ ntl;fg;gl;L kdk; tUe;jpf; nfhz;bUg;gtu;fSf;F ,J xU ey;y ,lkhf miktjhff; nfhs;syhk;. ,jw;F jdpahf xU ,iza Kftup cz;L> www.powderroom.ca. ,jpy; nrd;W ghu;j;jhy; vj;jidNgu; overactive bladder gpur;rpidahy; ghjpf;fg;gl;Ls;- shu;fs; vd;gJ kl;Lkd;wp vt;thW ,e;jg; gpur;rpidapidf; ifahsyhk; vd;gJ gw;wpa tpguq;fisAk; mwpe;Jnfhs;syhk;.
sivagini.bala@thaiveedu.com
Pelvic muscle contractions are unable to completely constrict the urethra, which may allow urine to leak from the bladder
Weak pelvic muscles Pelvic muscles strengthened with
Kegel exercises
Pelvic muscle contractions are strong enough to completely close the urethra, thus urine is successfully held in the bladder
rpth[pdp ghyuh[d;

Page 14
- 14 -
rkhjhd ypy;yp (Peace Lily Spathiphyllum
jhtuq;fs; %yk; fhw;Nwhl;- lj;ijr; Rj;jkhf;FNthk;;;. kdpjd; gy E}w;Wf;Fk; Nkyhd Mz;Lfs; gupzhk tpUj;jpapD}lhf te;jNtis vj;jid vj;jid jhtuq;fs; mtidr; #o;e;jpUe;jd. vkJ thOk; #oypdJk; tho;f;if KiwfspdJk; mz;ikf; fhyq;fspd; jpBu; jpBuhd khw;wq;fs;; vk;ik Mgj;jhd ghijf;Fj; js;sg;gL- tij mtjhdpj;J tUfpd;Nwhk;;. ,Ue;j NghjpYk; vkJ clypd; kuGg; gz;Gfs; rhu;ghd ,JNghd;w khw;wq;fspy;; tpfpjh- rhu tPjkhf tpisTfs; Vw;gl;ldth? ,y;iynad;Nw $wNtz;Lk;;. ehk; thO- fpd;w cl;Gw tPl;Lr; #oy; ntspg;Gwj;jpYk; ghu;f;f> Ie;jpypUe;J gj;JKiw $Ljyhf khRgLj;jg;gl;bUj;jy; cd;dpg;ghff; ft- dpf;fg;gl;bUf;fpwJ (1994 CSIROtpd; kPs;- ghu;it). ,f;fUj;jpid ePz;lehl;fshf vd;Ds;Ns rpe;jpj;Jg; czUk;NghJ> ehd; rpy cz;ikfisj; njupe;Jnfhz;Nld;. rpyrkak;> [d;diy ehk; jpwf;f #upa xsp cs;Ns tUk;NghJ J}rpd; Jfs;fs;; vg;gbf; fhzg;gLfpwJ vd;gJ GydhfpwJ. mjdhNy> njhluhf ahd; vOJk; G+r;- nrbfspd; Gjpu;fNshL vdJ fUj;Jf;fis ,k;Kiw ,izf;fyhnkd;gij epidj; Njd;. mJ nghUj;jkhf ,Uf;fpd;wJ.
vy;NyhUk; Kfu;e;J> Cu;e;J> efu;e;J mwpe;J> ,d;W vLj;Jf; fhl;lg;gLk;; rkh- jhd ypy;ypapid> ePq;fs; tsu;g;gjpYk; ftdk; nrYj;jp gad;ngw Ntz;Lnkd;- gJjhd; vdJ Fwpf;Nfhs;.
“tPPl;bDs;Ns rhbfspy; tsu;f;Fk; rpy nrbfs;; cl;GwKs;s fhw;wpd; jd;ikia ntFthf Rj;jg;gLj;Jfpd;wd. mNjNtis thOfpd;w vk;ikAk;; J}a;ikg;gLj;J- fpd;wd”. “Brings a breath of fresh air, clean & purifies our indoor air by removing toxins in the natural way”
mwpKfk;: rkhjhdypy;yp (Spathiphyllum), mjpKf;fp- ak; tha;e;j xU tPl;Lr; nrbahf tsu;f;fg;
Ke;jpupkuk cz;zg;g ,d;W nt ,e;NjhNd mwpKfg;g gpuNjrq;f $Ljyhf xd;whFk;.
,J kzw ,skQ;rs F gpujhd c czTfs ,jd; nf $ba rf fy;yPuypy nghUl;fs
gLfpd;wJ. ,jd; FLk;gk; MurpNaiar; (Family Araceae) Nru;e;jJ; ,jd; tu;f;fk; (genus) ];gjpgpy;yk;; ,dk; (species) fpns- ntyhz;b MFk;.
Kjypy; ed;F nrbapidg; ghUq;fs;. tsu;f;Fkplj;jpypUe;J ehw;iw thq;fp> jFe;j rl;bfspy; vg;gb khw;w Ntz;Lk; vd;gijAk; ftdpj;Jr; nra;Aq;fs;. gyd; cq;fis tpiutpy; NrUk;.
tpw;gid epiyaq;fspy; jhtuq;fisj; njupT nra;- tJ Rygkh? ey;y MNuhf;fpakhd jhtuq;fisj; njpupT nra;J> tPLfspDs; rhbapy;; el;L tsu;g;gjhy;; Xu; MNhf;fpakhd #oiy vy;NyhUk; cq;fs; tPl;by; Vw;gLj;j KbAk;;. ed;F guhkupf;fg;gl;l nrbfisj;; njupTnra;tJ XusT f\;lkhf ,Uf;Fk;. tpw;gid epiyaq;fspy; Xupdkhd jhtuq;fs; itj;jpUf;Fk; gFjpapy; rpy jhtuq;fs; Fspu;r;rpaw;wjhff; fhzg;gbd;> mq;F ePq;fs; njupT Nkw;nfhs;tijj; jtpu;f;fNtz;Lk;. ehw;W epiyaj;jpy; ey;y jhtuq;fis Kd;djhfNt nrd;W thq;fpf; nfhs;tJ ey;yJ.
mofpa g+Q;nrbf
Ntu;fis ePf;fpAk; g nrbapid khw;Wk;Ng epiyapy; rhjhuz ] jhtuk; kq
NghJ Ng ,jd; ts Muk;gj;jpy cs;NsAs rpy thuq gris Ng gpupj;Jk; j tsu;;f;f NtubapypU Ntz;Lk;. gr;ir ,i
nrbf;Fj mjprag;gl iwa ehl nrbahf re;;Njfk;.
fRf;n
(Botanica
tPl;Lj; Nj

rkhjhd ypy;yp
ace Lily Spathiphyllum)
Ke;jpupkuk; gaDs;s xU kukhFk;. goj;jpd; Ke;jpupf;nfhl;il vy;NyhuhYk; tpUk;gp cz;zg;gLtJ. G+u;tPfkhf gpNurpypd; tlfpof;Fg; gFjpapy; fhzg;gl;lNghjpYk; ,d;W ntg;g kz;lyq;fshd ehLfs; gyjpYk; tsu;f;fg;gLfpd;wd. tpaw;dhk;> ,e;NjhNdrpah> ie[Pupah> ,e;jpah> ,yq;if> njd; mnkupf;fh> Nghd;w ehLfspYk; mwpKfg;gLj;jg; gl;Ls;sJ. ,e;jpahtpy; GJf;nfhl;il> tpopg;Guk;> flY}u; Nghd;w gpuNjrq;fspy; gue;j ntspfspy; gapuplg;gLfpd;wd. ,yq;ifapy; fpof;F khfhzj;jpy; $Ljyhf tsu;f;fpd;wdu;. kUj;Jt Fzk; gilj;j jhtuq;fspy; ,k; Ke;jpupifAk; xd;whFk;.
,J kzw;ghq;fhd jiuapy; ed;F tsUk;. ,iyfs; ngupjhf ,Ug;gjhYk; mofhd ,skQ;rs; epwKila G+f;fs;; fhzg;gLtjhYk; Ke;jpupkuk; gyuJ ftw;rpiaAk; Fzk; Vw;wjhapd; tWj;Njh> cg;gpl;Nlh> ,dpg;Gr;Nru;j;Njh grpA+l;bfshf> gpujhd cz;Zk; fwpahf> ghahrq;fspd; Nru;f;ifahf nghJthf Mrpa Kiw czTfspy; Nru;f;fg;gLk;. ,jid xU tpw;wkpd; FspirahfTk; fUJthu;fs;. ,jd; nfhl;il cyfpd; Kjy;jukhd nfhl;il tiffspy; Nru;f;fg;gl;Ls;sJ. $ba rf;jpapidf; nfhLf;Fk;. clf;Fj; Njitahd ehu;r;rj;J epiwa cz;L. fy;yPuypy; fw;fs; Njhd;WtJ fl;Lg;gLj;jg;gLk;. ,jpy; fhzg;gLk; ,urhadg; nghUl;fs; gw;fs; rpijtij jLf;Fk;;.
jha;tPL • brk;gu; 2009 fpa g+Q;nrbfs;
rpNaiar; ; tu;f;fk; es) fpns-
hUq;fs;. thq;fp> Ntz;Lk; s;. gyd;
q;fspy; pT nra;-
uq;fisj; apy;; el;L #oiy Vw;gLj;j rbfisj;; ,Uf;Fk;. Xupdkhd papy; rpy hzg;gbd;> hs;tijj; ;jpy; ey;y thq;fpf;
Ntu;fis mtjhdpj;J Nkyjpf RUs;fis ePf;fpAk; gOjhd ,iyfis mfw;wpAk; nrbapid elNtz;Lk;. rhbfspy; jpUk;g khw;Wk;NghJ Kd;du; nrbapUe;j mNj epiyapy; mg;NghJ nrbapid itj;J rhjhuz ];nfhw; cuj;ijr; Nru;f;fyhk;;;. jhtuk; kq;fpa epwj;jpy; ,Ue;jhy; eLk;
NghJ Nghrhf;F rpwpJ Nru;j;J> gpd;du; ,jd; tsu;r;rpia ed;F mtjhdpf;fTk;;. Muk;gj;jpy; rpwpJ ePu; tplTk;. mg;NghJ cs;NsAs;s fhw;Wf; Fkpo;fs; ePq;fptpLk;. rpy thuq;fSf;Fg;; gpd;du; jpUk;gTk; gris Nghlyhk;. nrbia khw;Wk;NghJ gpupj;Jk; jdpj;jdpNa ntt;NtW rhbfspy; tsu;;f;f KbAk;;. $uhd fj;jpapdhy; NtubapypUe;J jz;Ltiu ntl;b Ntwhf;f Ntz;Lk;. xU tUlj;jpy; ngUkplj;ijNa gr;ir ,iyfs; epug;gptpLk;.
nrbf;Fj; Njitahdit: mjprag;glf;$ba rkhjhd ypy;yp ,d;- iwa ehl;fspy; Xu; tpUg;gkhd tPPl;Lr; nrbahf mikfpd;wJ. ,jpy; vd;d re;;Njfk;. ,J cz;ikapy;> rhbfspy;
itj;J tPl;bDs;Ns tsu;f;Fk; nrbfspy;> Fiwe;jstpy; guhkupf;fg;gl;L kpifahd mofpidf; nfhLf;Fk; xd;whf mik- fpd;wJ. Ntz;ba fhyk; Fiwe;j msT xspNahL mjp$ba kpDf;fKs;s gr;ir ,iyfisAk; mofpa ntz;ikahd G+f;fisAk; je;J> epiy nfhs;Sk; nrb- ahFk;. rkhjhd ypy;yp gpufhrkhd J}a ,aw;ifahd xspapid ed;F ehLfpd;wJ. ,Ue;Jk;> nghJthd vy;yh ntg;g epiy- fspYk; jd;idj; jahu;nfhz;L tsu;;tJk; ,jdJ ,d;ndhU rpwe;j ,ay;G. tPLf- spNsh> fhupahyaq;fspNsh fhzg;gLk; kpd;rhu xspfspYk; ed;F nropg;ghf tsuf;$baJ. 20-20-20 vdg;gLk; fyitg; gris nrwpT Fiwe;jjhf mspf;f- Ntz;Lk;. rPuhd Fiwe;j msT xspAs;s my;yJ Fspuhd ntg;gKs;s fhyq;fspy; Fiwe;j msT ePu; NghJ- khdJ. $ba tsu;r;rpapd;NghJ $ba ePu; Njit. cq;fs; tpuypid kz;zpy; itj;J ,iyfspd; Xuq;fs; RUSk;> ,iyfs; thLk;.
GJikahd mofpa G+f;fs;: tu;f;fj;jpd;ngau; “leaf spathe” (Spathiph- yllum), G+tpd; gFjpahf xU ngupa my;yJ Nrhbahd ghis Nghd;w kly;(spade)> nfhj;jhf ePz;l jz;L (spadix) njhypg;ghd
24k; gf;fk; ghu;f;f...
Family: Anacardiaceae fRf;nfhl;il / Ke;jpupkuk;
(Botanical name: Anacardium occidentale: Eng.name: Cashew)
tPl;Lj; Njhl;lk; - 22
nry;iyah re;jpuNrfup

Page 15
jha;tPL • brk;gu; 2009
ÿƒV ̇¬Ôo\ ®[≈VKD ∂m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\
Uthayan Alex Sivasambu
B.Sc. (Hons), M.B.A Broker
Ottawa: 613.276.SALE (7253) Toronto: 416.659.SELL (7355) alex-sivasambu@coldwellbanker.ca, www.sivasamburealty.com
HONDA - TOYOTA - GM MINI VANS
E≈Õ> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u
Tel:
416.412.3838 Fax: 416.412.1174 5310 Finch Ave, Unite 23, Scarborough between Markham and middlefield
Ahilan Thanabalasingham
Sales Representative 416.617.1767
Office: 905.471.0002
Dynasty Realty Inc., Brokerage Independently owned and operated

Ahilan nabalasingham
ntative 617.1767
.0002
rokerage perated
m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\V...
mbu
B.Sc. (Hons), M.B.A
A - GM MINI VANS ON THE SPOT FINANCING
oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u≈ kVÔTM su√ÁTM xÔk ̇ 2.3838
Scarborough iddlefield
Radha
- 15 -

Page 16
- 16 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 17
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 17 -

Page 18
- 18 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 19
jha;tPL • brk;gu; 2009
fle;j khjj;jpw;F Ke;jpakhjf; fl;L- iuapy; Smart Meterf;F vk;ikj; jahH nra;tJ gw;wpf; Fwpg;gpl;bUe;Njd;. TOU ghtid jw;NghJ Jupjg;gLj;jg;gLtij Clfq;fs; thapyhf mwpaf;$bajhf ,Uf;fpd;wdJ. cq;fs; gFjpf;Fk; ve;- NeuKk; ,j;jpl;lk; mKy;gLj;j Muk;gpf;fg; glyhk;. tpopg;ghapUe;J cupa topKiw- fisf; ifahSq;fs;.
kpd;rhur; nryitf; fl;Lg;gLj;Jtjw;fhd NkYk; gy MNyhridfisf; $wKbAk;. gpd;gw;WtJk; gyd; ngWtJk; cq;fisg; nghWj;jJ.
fpwp];k]; fhyk; mz;kpf;fpd;wJ. ,uth- dJk; njUntq;Fk; myq;fhu tpsf;Ffs; fz;fisg; gwpf;fpd;wd. filfspy; tz;z kpd;rhu tpsf;FfisAk; myq;fhu tpsf;- FfisAk; thq;Ftjpy; kf;fs; mjpf ftdk; nrYj;JtijAk; ghHf;f $bajhf cs;sJ. gf;fj;J tPl;Lf;fhuH gy tz;z epwq;fspy; jkJ ntspg;Gw tPl;il myq;- fhu tpsf;Ffshy; myq;fupj;J tpl;lhH. ehKk; nfhQ;rkhtJ nra;aNtz;LNk vd;w Mjq;fk; xUGwk; ,jw;fhd kpd;rhur; nryT mjpfkhf ,Uf;fg;NghfpwNj vd;w Vf;fk; kWGwk; gyUf;Fk;. vdNt mJ gw;wp rpwpJ Nehf;FtJ nghUj;jkhdJ.
jw;NghJ tPl;Lf;F cl;Gwj;jpYk; ntspg; Gwj;jpYk; ghtpf;ff; $ba LED Lightfs; gy tpjkhd tbtq;fspy; ghtidf;F te;Js;sd. mtw;iwf; nfhs;tdT nra;- Ak;NghJ tpiy rw;W mjpfkhf ,Ue;jhYk; fhyg; Nghf;fpy; milag; NghFk; gyd; fzprkhd msthf ,Uf;Fk; vd;gjpy; re;NjfNk ,y;iy. rhjhuz tpsf;Ff- NshL xg;gpLifapy; LED tpsf;Ffs; 95% Fiwe;jsT kpd;rhuj;ij Efuf; $bait kl;Lkd;W> gy klq;Ffhyk; epd;W ePbf;ff; $bait vd;gijAk; kdjpw;nfhs;sNtz;Lk;. vdNt ,tw;iw thq;Ffpd;wNghJ ngl;bfspy; LED vd;w milahsk; ,Uf;fpd;wjh? vd;W ghHj;J nfhs;tdT nra;jy; kpf mtrpakhdJ. tPl;by; ,Uf;Fk; gioa fpwp];k]; tpsf;F- fs;> ntspg;Gw tpsf;Ffs; vd;gtw;iw ghtpg;gij epWj;jp Gjpa LED tpsf;Ffs; thq;Ftjpy; $ljg;G ,y;iy. fhyg;Nghf;- fpy; mJ ,yhgfu khfNt ,Uf;Fk;.
nghJthf fpwp];k]; GJtUl fhyq;fspy; kpd;rhug; ghtid mjpfkhf ,Ug;gJ nghJthdJ - jtpHf;f KbahjJ. Mdhy; mtw;Wf;fhd nryitf; fl;Lg;gLj;j NkYk; gy topfs; cs;sd. ,tw;Ws; Timers Kf;fpa ,lj;ij tfpf;fpd;wd.
ntspg;Gw tpsf;Ffisg; NghLtJk; epWj;- JtJk; vd;gJ rpyUf;Fg; gyj;j Rikahf ,Uf;fpd;wJ. gyH ,tw;iw epWj;j kwe;J tpLtjhy; tpba tpba tPl;ilr;Rw;wp tz;z
ej;jhH tpLKiwfhy tpsf;F
kpd;rhur; nryitf; $l;Lkh
tpsf;Ffs; vupe;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. fhiyapy; Ntiyf;Fg; NghFk; NghNj mtw;iwf; fz;L epWj;JtJk; cz;L. ,e;j ,lHg;ghLfspy; ,Ue;J tpLgl ntspg;- Gwj;jpw;Fupa TimersI ghtpg;gJ kpfr; rpwe;j top. mit jhdhfNt Fwpg;gplg; gl;l Neuj;jpw;F On Mfpg; gpd;dH Fwpg;- gpl;l Neuj;jpw;F Off Mfp tpLtJ vkJ Rikia ePf;f cjTfpd;wd my;yth? ,uT 6 kzpapy; ,Ue;J mLj;j ehs; fhiy ehk; fz;L epWj;Jk; tiu tpsf;F- fs; vuptij tpl khiy 6 kzp njhlf;fk; ,uT 10-11 kzptiu vuptJ vt;tsT
,yhgfukhdJ vd;gij ehd; NkYk; tpsf;fkhfr; nrhy;yNtz;bajpy;iy.
ntspg;Gwj;jpw;F kl;Lkd;wp tPl;bd; cl;Gwg; ghtidf;Fk; gy tpj tbtq;fspy; Timers
tPLk; tpbaYk; - 46
Out door Timers
Indoor Timers
Led Lights
fs; tpw;gi
nghJthf Kiwiaf lg;gl;l Ne Neuj;jpw;F njhopw;gL cs;s m Nkir tps zq;fSf;F
kpd;Fkpo tPl;L chpi jg;gl;bUf $h;e;J ft iffs; %
Nrkpf;f t tPl;by; Vwj jg;gl;bUf;F uz kpd; F FLUORES tjd; %y KbAk;. m Fkpo;fs; ijj; ju idapYs CFL Fkpo fukhdJ. fspYk;> g tpiyapYk jsT Kjy mjpfsT cs;sJ.
rpy khjph ,q;F jug
gpd;tUk; Fkpo;fs;

hH tpLKiwfhy tpsf;Ffs; ;rhur; nryitf; $l;Lkh?
- 19 -
Yk; - 46
fs; tpw;gid nra;ag;gLfpd;wd.
nghJthf Timers 24 kzpj;jpahyr; Row;rp ,Uf;Fk;.
Kiwiaf; nfhz;lit jpdKk; Fwpg;gp- lg;gl;l Neuj;jpw;F On Mfp Fwpg;gplg;gl;l ; NghNj
Neuj;jpw;F Off MFk; tpjj;jpy; ,it ; cz;L. l ntspg;- J kpfr; Fwpg;gplg; ;dH Fwpg;-
njhopw;gLtjhy; tPl;bd; cl;gFjpapy; cs;s myq;fhu tpsf;Ffs; kl;Lkd;wp Nkir tpsf;Ffs;> ,ju kpd;rhu cgfu- zq;fSf;Fk; ,tw;iwg; ghtpf;f KbAk;. tJ vkJ my;yth?
kpd;Fkpo;fs; j;j ehs;
tPl;L chpikahsh; jkJ tPl;by; nghUj;- u tpsf;F-
jg;gl;bUf;Fk; kpd;tpsf;Ffis rw;W njhlf;fk;
$h;e;J ftdpj;J vLf;Fk; rpy eltbf;- vt;tsT
iffs; %yk; mjpfsT kpd;rhuj;ijr;
; NkYk;
Nrkpf;f tha;g;G ,Uf;fpwJ. xU ruhrhp py;iy.
tPl;by; Vwj;jho 40 kpd;tpsf;Ffs; nghUj;- jg;gl;bUf;Fk;. mtw;Ws; gytw;iw rhjh- ; cl;Gwg;
uz kpd; Fkpo;fSf;Fg; gjpyhf> COMPACT py; Timers
FLUORESCENT LAMP (CFL)f;F khw;W- tjd; %yk; 85% kpd;rhuj;ijr; Nrkpf;f KbAk;. mjhtJ 15 watt rf;jpAs;s CFL Fkpo;fs; 100 watts rf;jpAs;s ntspr;rj;- ijj; ju ty;yd. tPl;by; mjpfsT ght idapYs;s kpd; Fkpo;fs; ahtw;iwAk; CFL Fkpo;fSf;F khw;WtJ kpf ,yhg fukhdJ. CFL Fkpo;fs; gy;NtW tbtq;- fspYk;> gy;NtW msTfspYk;> kypthd tpiyapYk; ghtidf;F te;Js;sd. rpwp- jsT KjyPL nra;jhYk; fhyg; Nghf;fpy; mjpfsT gzj;ijr; Nrkpf;f tha;g;G cs;sJ.
rpy khjphp CFL glq;fs; jft Yf;fhf ,q;F jug;gLfpd;wd.
gpd;tUk; tifahd CFL kpd; Fkpo;fs; re;ijg;gLj;jg; gL
fpd;wd
•
Pot lights.
•
Three way lights.
•
Ceiling lights and lamps.
•
Dimmable lights.
•
Out door lights and flood lights.
tPL epiwa Pot Loghtfisg; Nghl;Ltpl;L mjw;F CFL Fkpo;fis thq;f Kba- tpy;iyNa vd;W Vq;fpf; nfhz;bUf;Fk; Gjpa tPl;L cupikahsUf;Fk; tpNkhrdk; te;J tpl;lJ. mtw;Wf;Fupa CFL Fkpo;- fSk; tpw;gidf;Fg; gy;NtW juj;jpy; te;jtpl;ld. tpiy rw;W mjpfkhdhYk; fhyg;Nghf;fpy; ,yhgfukhf ,Uf;Fk; vd;gjpy; re;Njfk; ,y;iy.
Fwpg;G: Vw;fdNt Dimmer Nghlg;gl;b- Ue;jhy; mj;jifa nghUj;Jf;fSf;F CFL Fkpo;fs;fis khw;wf;$lhJ. mt;thW khw;wpdhYk; Dimmerd; njhopy; El;gj;ijg; ghtpf;fhJ mtw;iw KO msTf;Fk; (Full) tpLjy; Ntz;Lk;. jtWk; gl;rj;jpy; mj;jifa Dimmer Switchfs; my;yJ CFL Fkpo;fs; my;yJ nghUj;Jf;fs; vupe;J- tpLk; re;jHg;gk; ,Uf;fpd;wJ vd;gijf; ftdpj;jpw; nfhs;sTk;.
velasubramaniam@thaiveedu.com
Out door Timers
Ntyh Rg;ukzpak; - Certified Home Inspector -

Page 20
- 20 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 21
jha;tPL • brk;gu; 2009
Nkf;fg; (Makeup) vd;gJ xU fiy. ,J moF vd;w thu;j;ijapy; kpfTk; Kf;fpa- khd ,lj;ijg; ngw;Ws;sJ. ek;ikg; ghu;g;gtu;fs; Kjypy; ek; Kfj;ijj;jhd; ghu;f;fpwhu;fs;. Nkf;fg; vd;gJ Kfj;jpw;F kpfTk; mtrpak;. Kf;fpakhf Nkf;fg; NjhYf;F ghJfhg;G mspf;fpwJ. ,ijr; nra;Ak;NghJ $Ljyhf Nghlf;$lhJ. ek;ik moFgLj;jpf;nfhz;bUg;gJ njupaf; $lhJ. Njhypd; epwj;jpw;Nfw;g Nkf;fg; NthWgLk;. kpfTk; fWg;G epwk;nfhz;ltu;fs; Nyrhd Kiwapy; moFgLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk;. Nkf;fg; nra;Jnfhs;tJ #upa ntg;gj;jpypUe;J ek;Kila rUkj;ijg; ghJfhf;Fk;. vdNt> vy;NyhUk; Nyrhf Nkf;fg; Nghl;Lf;nfhs;tjpy; jtNw ,y;iy.
moF nra;Ak; Kd; ehk; ftdpf;fNtz;ba rpy tpjpKiwfs;:
•
kpf mofhf cs;stu;fs; Kfmyq;- fhuk; nra;Jnfhs;tjhy; ,d;Dk; mtu;fSila moF mjpfupf;fpwJ.
•
rUkj;jpw;F xj;Jg;Nghff;$ba Kf myq;fhuk; nra;Jnfhs;s Ntz;Lk;.
•
vq;fsJ epwj;jpw;F Vw;wthW founda- tionIj; njupTnra;a Ntz;Lk;.
•
mNefkhf ngz;fs; Kfmyq;fhuk; nra;Jnfhs;Sk;NghJ fhJ> gpd;fOj;J> Kd; fOj;J ,itfisf; ftdpj;Jr; nra;tjpy;iy. mg;gbapy;yhky; ftd- khf ,g;gFjpfSf;Fk; Nkf;fg; nra;a Ntz;Lk;.
•
Nkf;fg; nghUl;fs; tpiy Fiwe;jJ> Name brand ,y;yhj nghUl;fis thq;- ff;$lhJ. tpiy $bdhYk; %yg; nghUl;fs; cs;stw;iwg; ghu;j;J thq;f Ntz;Lk;.
xg;gid - Makeup
ehk; mofha; ,U
rtu;f;f fOtp J
•
njhlu; 04
thrid dq;fs ,ijg; cz;L. nfhs;s fPo;ghfj kzpf;f ,lq;fs
mjpfNe Nkf;fg;gpY Nkf;fg;> eh Nkf;fg;> j khiy rh cz;L. x
Nkf;fg; •
NghLk;NghJ new;wpapy; Muk; gpj;J GUtq;fspd; fPOk; fd;dq;fspd; fPOk; %f;fpd; Xuq;fspYk;> fhJ> gpd; fOj;J> Kd;fOj;J vd;W fPo; Nehf;fpg; NghlNtz;Lk;. Vndd;why; Kfj;jpYs;s Kbapd; mikg;G fPo; Nehf;fp mike;- jpUf;Fk;.
•
Nkf;fg; nghUl;fs; thq;Fk;NghJ jah- upj;j jpfjpiag; ghu;j;J thq;f Ntz;Lk;. Vndd;why gioajhf ,Ue;jhy; rUkk; ghjpf;fg;glyhk;.
•
Nkf;fg; nghUl;fs; thq;Fk;NghJ rpwpa msTfshfNt thq;f Ntz;Lk;.
•
Nkf;fg; nghUl;fs; #upantspr;rk;> kw;Wk; J}rp glhkYk;> fhw;Ws;s ,lj;- jpy; itf;fNtz;Lk;. cjl;Lr; rhak;> fz; ik Nghd;wtw;iw ftdkhf itf;f Ntz;Lk;.
•
Kbe;jtiu xNu tif jahupg;GfisNa cgNahfpf;f Ntz;Lk;. mbf;fb khw;wf; $lhJ.
•
Nkf;fg; NghLtjw;F Kd;du; iffisr; Rj;jkhf fOt Ntz;Lk;. fz;fSf;F ik NghLk;NghJ ftdkhf ,Uf;f- Ntz;Lk;.
•
ve;j Nkf;fg;ghf ,Ue;jhYk; ,uT gLf;fg; NghFKd; fOtptpl;L rUkj;ij Jg;Guthf tplNtz;Lk;.
•
Kf;fpakhf fz; Nkf;fg; mjw;Nfw;w Nyh\d; Nghl;L ftdkhf vLf;f Ntz;Lk;.
•
Nkf;fg;gpw;F ghtpf;Fk; gpuirAk; ey;- yjhf thq;fNtz;Lk;. ghtpj;jTld;
• Mak
• Hair Style & Hair - Dying & Highlig
• Bridal Make Up & Arang
• Skin Care (All Kind of - Threading &
• Skin T
• Dress Making (Sar
• Permanen
• Pe
Beauty Classes ∂w ̨B_ ÔÁÈÁB ÔuÔ sÚDA ̨S ̇Ô·V? ®∫Ô·m ÔÁÈ kz©AÔπ_ ÷ÁÕm ÿÔV^”∫Ô^
÷©o√Vm gıÔ”¬ÔVTM oƒÁkÔ”D

xg;gid - Makeup
Beauty Classes
B_ ÔÁÈÁB ÔuÔ
 ̇Ô·V? ®∫Ô·m ÔÁÈ AÔπ_ ÷ÁÕm ÿÔV^”∫Ô^
ÔVTM oƒÁkÔ”D
mofha; ,Uf;f
; 04
• Make Up
• Hair Style & Hair Care - Dying & Highlighting l Make Up & Arangetram in Care (All Kind of Facial)
- Threading & Waxing
• Skin Treatment
• Nail Art Dress Making (Saree & Blouse)
• Permanent Hair Removal
• Pedicure, Manicure
• Mehindi
• Bouquet, Sadainagam
• Cryotherapy
• Micro Dermabrasion
2605-A Eglinton Ave. E.,Scarborough, ON M1K 2S2 (÷ ́V ∑©√ ̇ \V ̇¬Ô‚ o\_ \VΩl_) Tel: 416.509.7978 Web: www.arajenbeauty.ca, E-mail: sasi@arajenbeauty.ca
- 21 -
py; Muk; ;dq;fspd; fhJ> gpd; ; Nehf;fpg; j;jpYs;s p mike;-
hJ jah- Ntz;Lk;. hy; rUkk;
hJ rpwpa ;Lk;. tspr;rk;> ;s ,lj;- r; rhak;> ftdkhf
;GfisNa b khw;wf;
iffisr; ;fSf;F ,Uf;f-
k; ,uT rUkj;ij
jw;Nfw;w vLf;f
rAk; ey;- pj;jTld;
rtu;f;fhuk;> 60% my;fN`hy; Nghl;L fOtp Jg;guT nra;aNtz;Lk;.
•
thridj; jputpaq;fs;$l moFr; rhj- dq;fspd; mbg;gilapy; tUtjhy; ,ijg; Nghl;Lf;nfhs;tjw;Fk; Kiwfs; cz;L. ,ij mjpfkhfg; Nghl;Lf; nfhs;sf; $lhJ. fhjpd; gpd;Gwj;jpd; fPo;ghfj;jpYk; iffs; NrUkplj;jpYk; kzpf;fl;bYk; Nghl Ntz;Lk;. ,e;j ,lq;fspy; ehbj;Jbg;G ,Ug;gjhy;
mjpfNeuk; thrid ,Uf;Fk;. Nkf;fg;gpYk; gy tif cz;L. rpdpkh Nkf;fg;> ehlf Nkf;fg;> uPtP Nkf;fg;> lhd;]; Nkf;fg;> jpUkzj;jpw;Fupa Nkf;fg;> fhiy khiy rhjhuz Nkf;fg; vd;W gy tif cz;L. xt;nthU Nkf;fg; nra;tjw;Fk;
Nkf;fg;gpw;F Vw;g Neu tpj;jpahrq;fs; cz;L. vy;yh Nkf;fGk; gofg; gof tpiu- tpy; nra;Jnfhs;syhk;.
Nkf;fg; vd;gJ xU fiy. urpj;Jr;nra;- jhy; ed;whf mikAk;.
sasi.naren@thaiveedu.com
Certificate Courses & Seminars
rrp eNud; Cosmetologist & Aestheticia

Page 22
- 22 -
(xd;whhpNah khfhz tPL tpw;gidr; rq;fj;jpd; ntspaPlhd ‘How to sell your homes’ vd;Dk; Mq;fpy E}ypid mbg;- gilahf itj;Jj; njhFj;Jj; jug;gLfpwJ.)
ePq;fs; vg;gb tPl;il thq;F gtiu mZFtPHfs;? ‘ePq;fNs nra;ayhk;’ vd;gtHfSk; jq;fs; tPl;il vg;gb rpwg;ghfr; re;ijg;gLj;JtJ vd;w gpur;rpidia vjpHNehf;fpAs;sdH. kw;wtHfsplk; Nghl;b Nghl;L mtHfsJ tpsk;guj;ij tpl ftHr;rpahf tpsk;guk; nra;a cq;fshy; KbAkh? vq;Nf? vg;- NghJ? vj;jid jlit tpsk;guk; nra;- tPHfs;? njhiyNgrpapy; tprhhpg;gtHfSld; cq;fshy; NgRtjw;Fg; nghWikAk; NeuKk; ,Uf;fpd;wjh? tpsk;gur; nryit Vw;Wf;nfhs;s cq;fshy; KbAkh? njhopy; hPjpahd ‘tpw;gidf;F’ tpsk;guk; Nghd;W cq;fshy; nra;a KbAkh? KftHfs; rpwg;ghf tpsk;guk; nra;tjpy; ty;ytHfs;. NkYk; ‘Nrit’ vd;w ngahpy; tPl;il tpw;gthplkpUe;J mjw;Fhpa nry- itg; ngw;Wf; nfhs;fpwhHfs;.
NkYk; xU KftUld; ,ize;J nraw; gLk; NghJ> cq;fs; tPl;L tpw;gid tpsk;guk;> mtHfsJ gd;Kfg;gLj;jg;gl;l tpw;gid Kiwahy; nghpa mstpy; tpsk; gug;gLj;jg;gLfpd;wJ. Multiple Listing Service vd;w Kiwia KftHfs; ifahS- fpd;whHfs;. MLS Kiwapy; tpw;gid nra;Ak; KftUld; ,iztjhy; cq;f- Sila tPL nghpanjhU tpw;gidr; re;ijapy; Eiofpd;wJ. ePq;fs; Fwpg;gpl;l tpiyapy; cq;fs; tPl;il thq;f tpUk;- Ggiuf; fhz;gJk; Rygk;.
tPL thq;Fgtiug; gw;wp ,d;ndhU Kf;fpa tplak;: mth;fs; jdpg;gl;l xU tpw;gid- ahshplk; Ngrj;jaq;FtJld; $r;rg;glTk; nra;thHfs;. mNefkhd tPL thq;FNthH KftHfspd; MLS Kiw tpw;gidg;gw;wp ed;F mwpthHfs;. mtHfSila mYt- yfj;jpy; tpw;gid gw;wpa rfy tpguq;fSk; ,Uf;Fk;. vdNt ,e;j trjpfis tPL thq;FNthH jtwtplkhl;lhHfs;.
tPL tpw;gjw;fhd fhuzq;f
ghfk; - 04
cq;fs; tPl;bd; cz;ikahd ngWkjp cq;fSf;Fj; njhp- Akh? cq;fs; tPL tpw;Fk; tpiyia epHzapg;gJ kpfTk; fbdkhd Kf;fpakhd tplakhFk;. ,jw;F tPl;Lj; re;ij gw;wpa mwpTk;> gapw;rpAk;> etPd tpw;gid gw;wpa nray; jpl;lq;fSk; xUtUf;F ifnfhLf;fpd;wJ.
tPL tpw;gid tpj;jpahrk
rhpahd Nfs;tpfSk; gjpy;fSk
tPL thq;f tpUk;GNthhpd; t
vJ vd;gij rhpahf njhpe;J
mth;fSld; NgrNtz;L
,y;iyNadpy;>
cq;fs; Nguk; ntw;wp ngw
ePq;fNs nra;ayhk; vd;Dk; Kiw ,q;F rhpahf tuhJ.
cq;fs; tPl;bd; tpiyia ePq;fs; mjpf- hpj;jhy; tPl;ilg; ghHf;fhkNy nrd;W tpLthHfs;. KftUila Kf;fpa flik- fspy; xd;W> tPL tpw;gtUlDk; thq;F- gtUlDk; Ngrp> xU epahakhd tpiyia epHzapg;gjhFk;.
tPl;ilg;gw;wpa rfy tpguq;f isAk; Kd;$l;bNa mwpe;J nfhs;s tpUk;Gfpd;wPHfsh? House for Sale
$
3
7
5 , 0
0
0
Birchmount & Lawrence 3+1 Bedrooms, 2 Washrooms
www.inayam.net
cq;fs; t jFjpAil lk; cz;l fl;Lk;gba kdk; Nehf KbAkh? Neuk; cz Kiwapy; tHfisAk fisAk; mtrpak;. nra;a Nt
gy kzpN jiytypA
tpw;gjpYk cq;fs; j gpw nghUl tpw;gid nra;atJ fSk; gj tpUk;GNt ahf njhp Ntz;Lk;. ntw;wp ng
Wh

pw;gid tpj;jpahrkhdJ.
;tpfSk; gjpy;fSk; mtrpak;.
;f tpUk;GNthhpd; tpUk;gk;
ij rhpahf njhpe;Jnfhz;L
h;fSld; NgrNtz;Lk;.
,y;iyNadpy;>
; Nguk; ntw;wp ngwhJ.
www.inayam.net
tpw;gjw;fhd fhuzq;fs;
- 04
jha;tPL • brk;gu; 2009
;ikahd j; njhp-
pHzapg;gJ plakhFk;. mwpTk;> pa nray; f;fpd;wJ.
w ,q;F
s; mjpf- nrd;W a flik- ; thq;F- tpiyia
tpguq;f mwpe;J ;wPHfsh?
cq;fs; tPl;il thq;f tpUk;gtH mjw;Fk; jFjpAilatuh? mjw;Fhpa trjp mthp- lk; cz;lh? cq;fs; tpiy mtUf;F fl;Lk;gbahFkh? vd;w tpguq;fis mtH kdk; NehfhJ cq;fshy; njhpe;J nfhs;s KbAkh? ,jw;F vy;yhk; cq;fSf;F Neuk; cz;lh? KftHfspd; pre–screening Kiwapy; tPl;ilr; Rk;kh ghHf;f tUg- tHfisAk; cz;ikapy; thq;f tUgtH- fisAk; ePq;fs; ,dq;fz;L nfhs;tJ mtrpak;. cq;fSila KftH vg;gbr; nra;a Ntz;Lnkd;gjpy; ty;ytH. ,jdhy;
gy kzpNeuk; kpFjpg;gLj;jg;gLtJld; jiytypAk; ,uhJ.
tpw;gjpYk; Nguk; NgRtjpYk; cq;fs; jpwik vg;gb? gpw nghUl;fis tpw;gijg;Nghyd;wp> tPL tpw;gid tpj;jpahrkhdJ. ,ij ePq;fs; nra;atJ kpff; fbdk;. rhpahd Nfs;tp- fSk; gjpy;fSk; mtrpak;. tPL thq;f tpUk;GNthhpd; tpUk;gk; vJ vd;gij rhp ahf njhpe;Jnfhz;L mth;fSld; Ngr- Ntz;Lk;. ,y;iyNadpy;> cq;fs; Nguk; ntw;wp ngwhJ.
xU mDgtkpf;f KftH cq;fs; gf;fj;jpy; ,Uf;Fk;NghJ cq;fSf;F ve;jtpjkhd rpf;fyhd gpur;rpidAk; tuhJ. rfy Nts;- tpfSf;Fk; mtH tpsf;fk; nfhLg;ghH. cq;fSf;F ve;jtpjkhd ghuKk; ,uhJ.
cq;fSf;F jbj;j Njhy; cz;lh? tPl;il tpw;gJ vd;gJ vq;fSila gioa epidTfs;> fdTfisAk; tpw;gJNghd;- wjhFk;. ehk; trpj;jtPl;il tpw;gJ vkJ tho;tpy; xU gpujhd khw;wj;ij Vw;gLj;Jk; mjw;F ehq;fs; czHTG+Htkhf jahhuhf ,Uf;fNtz;Lk;. ePq;fs; trpj;j tPl;il gw;wp tPL thq;FgtH $Wk; ahtw;iwAk; ePq;fs; nghWj;Jf; nfhs;sNtz;Lk;. mtw;wpy; rpy cq;fSf;Fg; gpbf;fhkYk; ,Uf;fyhk;. mijg;Nghy; cq;fSf;F jdpg;gl;l Kiwapy; gpbf;fhjtHfSk; tPL tq;f tuyhk;. ,jdhy; cq;fs; czHT nfhe;jspj;J ,Uf;Fk;. kdk; Ntjidapy; ,Uf;Fk;. MfNt cq;fshy; rhpahfg; Nguk; NgrKbahky; Nghfyhk;.
tPl;Lr; re;ijr; rl;lj;ijg; gw;wpa mwpT cq;fSf;F cz;lh? gy gj;jpuq;fspy; ePq;fs; ifnahg;gkpl Ntz;b ,Uf;Fk;. thq;FgtH tpUk;Gk; nkhopapy; nkhopngaHf;f Ntz;bapUf;Fk;. rl;lj;jpy; cs;s neopTRopTfis cq;fs; KftH mwpe;jtH vd;w Kiwapy; ,e;jg; gpur;rpidfis mtH ,yFthf rkhspg;- ghH. NkYk; mtH rl;l ty;YdUld; NrHe;J cq;fs; clikia ghJfhf;f rfy eltbf;ifiaAk; vLg;ghH (njhlUk;...)
skbales@thaiveedu.com
Why should you choose Ice condos?
1) Cadillac Fairview and lanterra developments
( reputation builders ) 2) The neighborhood ICE is midway between the Air
Canada Centre and the Rogers Centre Between them is the Metro Toronto Convention Centre just a short stroll up York Street are the city's finest performing arts venues, including the Four Seasons Centre, Roy Thomson Hall, the St. Lawrence Centre, the Sony Centre for the per forming arts and those two regal ladies of the theatre the Royal Alex and the Princess of Wales 3) Very close to the Union subway with direct
connection to Toronto's PATH system. 4) Positive monthly cash flow project 5) 100% rental guarantee program 6) Assignment clause
Please call right away, first come first serve basis S .K .Bales,
CRA, FRI, MVA, CAR, CREA. VIP REAL ESTATE BROKER IN DOWNTOWN 416- 801 -3219
S.K. ghNy]; - tPL tpw;gid Kftu; -

Page 23
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 23 -

Page 24
- 24 -
tpLKiwfhy myq;fhuq;fs; nkOFtHj;jpfs; tPLfspy; Vw;gLk; jP tpgj;Jfs; nghJthf kpfTk; Fiwe;J tUfpwJ vd;w NghjpYk; fle;j gj;jhz;Lfspy; nkOFtHj;jpf- shy; Vw;gl;l jP tpgj;Jfs; Kk;klq;fhfp tpl;lJ. tpLKiwfspd; NghJ mjpYk; Kf;fpakhf fpwp];Jk]; kw;wk; Gj;jhz;L jpdj;jpy; jP tpgj;Jfs; cr;r vz;zpf;if- apy; eilngWfpd;wd.
nkOFtHj;jpia ftdkhf ifahSjy;
•
xU nehbnghOJ $l> vhpe;J nfhz;b- Uf;Fk; xU nkOFtHj;jpia ftdpg;- ghuw;w epiyapy; tpl;LtplhjPHfs;.
•
xU nkOFtHj;jpia nfhOj;Jtjw;F Kd; me;j ,lj;jpy; cs;s myq;fhu nghUs;fs;> jpiur;rPiyfs;> fhfpjq;fs;> nrbfs; kw;Wk; fabric Jzpfs; cs;spl;l vspjpy; jPg;gpbj;J vhpaf;$ba midj;J nghUs;fisAk; khw;wptpLq;fs;.
•
nkOFtHj;jp jhq;fpfs; nghpjhfTk;> fdk; cs;sjhfTk; kw;Wk; vspjpy; tPo;e;J tplhjjhfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;.
•
nkhOFtHj;jpfis xU jl;ilahd> jplkhd> Fg;ig $sq;fs; ,y;yhj Nkw;gug;gpy; itAq;fs;.
•
nkOFtHj;jpfis [d;dy;fspy; my;yJ epiyg;gbfs; Nghd;w ,lq;fspy; itf;- fhjPHfs;.
•
vhpe;J nfhz;bUf;Fk; nkOFtHj;jp- apd; mUfpy; vspjpy; jPg;gpbj;J vhpaf; $ba jputq;fis xUNghJk; itf;ff;- $lhJ.
•
ePq;fs; gLf;iff;Fr; nry;tjw;F Kd;> vhpe;J nfhz;bUf;Fk; midj;J nkOF- tHj;jpfisAk; mizj;J tpl;Lr; nry;- Yq;fs;.
•
tPl;by; nghpatHfs; ,y;yhj Neuj;jpy; nkOFtHj;jpfs;> jPg;ngl;bfs; kw;Wk;
MNuhf;fpakhd...
9k; gf;fj; njhlHr;rp...
ntz;epwj;Njhw;wk;> rkhjhd ypy;ypjhNd! Iakpy;iy. mjprag;glf;$ba tifapy; ngUksT nfhs;sf;$ba ,lkhdJ Fiwe;j msT xspapidf; ngw;W> fhw;Wr; Rj;jpfupf;Fk; mUikahd njhopypidAk;; nra;fpd;wJ.
mw;Gjkhd nrbapd; mG+u;tk; jhd; vd;d
•
Mellitus) Nkw;$wpatw;iw thrpf;Fk; nghOJ itj;jpa cjtp %yk; mtw;iw vg;gb ePf;fpf; nfhs;syhk; Nghd;w vz;zq;fs; kdjpy; cjakhFk;. ,jd; %yk; xt;nthU jhAk; jq;fs; fHg;g fhyq;fspy; itj;jp aiu mZfp jkJ fHg;g epiyikfis Muha;e;J mjd;gb ele;J ey;y gps;is- fisg; ngw;nwLg;gPHfs; vd;gJ vdJ JzpthFk;.
rpy ngz;fSf;F xt;nthU khjtplha;r; Rw;wpd; nghOJk; tapw;W NehT Vw;gL fpd;wJ. ,J mNefkhf kzk;Kbj;J xU Foe;ijf;Fj; jhahfpa gpd;G epd;W tpLfpwJ. mg;gb Vw;gLk; tapw;W Ntjid- rkhjhd ypy;yp...
14k; gf;fj; njhlHr;rp...
rhjdq;fs;> tPl;bd; cl;Gw milg;Gf;- fspd; nghUs;fs; vy;yhNk fhw;Nwhl; lj;jpidf; fl;Lg;gLj;Jfpd;wd. vdNt ehk; jpUk;gTk; jpUk;gTk; mNj fhw;wp- idr; Rthrpf;fpd;Nwhk; vd;gij mwpe;J nfhs;Sq;fs;.
•
rikayiwapy; Gif> vk; clypy; ,Ue;J ,we;j Njhy; fyd;fs;> tsu;g;G tpyq;Ffspd; kapu;fs;> gQ;rizapd; cjpu;Tfs; NkYk; J}Rfisj; J}Tfpd;- wd. vy;yhk; cly; NfLfis tpis- mNefkhNdhu; $ba Neuj;jpid tPl;-
tpf;fpd;wd. by; fopf;fpd;wdu;. ,q;F> Fsp&l;Lk;
• Kiwfs;> $barf;jpiaf; nfhLf;Fk;
,d;iwa fl;blg;nghUs;fspy; ngUk;- ghyhdit nraw;ifahdit. jsgh-
tpLKiwfhy myq;fhuKk; jP tpgj
ia vg;gbf; Fiwf;fyhk; vd;W fPNo tpghpj;Js;Nsd;.
fHg;gg;igg; gpbg;G (Cramps) fHg;gg;igapy; gpbg;G mNefkhf khjtp- lha; fhyq;fspy; Vw;gLtJ tof;fk;. khjtplhapd; nghOJ fHg;gg;igapd; Nkk;gLj;jg;gl;l cl;gilahdJ rpije;J ntspNaWfpd;wJ. mtw;iw ntspNaw;W Kfkhf fHg;gg;igahdJ RUq;fp mjd; cs;slf;fj;ij ntspNa js;Sk;. mg;- nghOJ khjtplha; Vw;gLk;. mNefkhd ngz;fSf;F Ntjid ,Ug;gJ ,y;iy. rpy ngz;fs; Ntjidahy; kpfTk; mtjpg;- gLthHfs;. clypdhy; Ruf;fg;gLk; ‘Prostaglandin’ vd;w N`hNkhdpd; ms- itg; nghWj;J NtjidAk; mjpfhpf;Fk;.
lighterfs; Nghd;w nghUs;fis ghJ- fhg;ghd ,lj;jpy; itj;J g+l;btpl;Lr; nrhy;y Ntz;Lk;.
•
cNyhfj;jpyhd kuq;fspy; kpd;rhu lightfis itf;f$lhJ.
fpwp];Jk]; kuq;fs;. fpwp];Jk]; kuq;fshy; xU tUlj;jpw;F 400f;Fk; Nkw;gl;l tPLfspy; jP tpgj;Jfs;
Vw;gLfpd;wd vd;W National Safety Council jdJ mwpf;ifapy; njhptpj;Js;sJ. mNd- fkhd jP tpgj;Jfs; lightfs; cord wirefs; kw;Wk; plugfs; Kjypait jPg;gw;wp vhpe;J
tpLtjhy National F gpLfpwJ. nraw;ifa Vndd;why fhj tif capUs;s dhy; fPo;t filg;gpbA
•
xU Gj
thq;Fq Ald; , vspjhf
fHg;gg;igi mbtapW> tw;wpy; Nt Nghy; fHg ntspNaW ghfNt N rkaq;fsp Cjy; vd
clypy; N khf tpw;w fq;fisA gLj;Jk; cztpy; czT c ,t;Ntji gpd;tUk; i nra;Ak;.
•
mb t mOj;j
lq;fs;> fs;> f fukhd fpd;wd. tpist Sick bu epiyf;F
•
ngd;rPd gjhu;j;j jPl;Lk; n wtw;wpy kdpjdp ghu;it Lj;Jk;;.
•
ehrh(N air study 10 nrb

Kiwfhy myq;fhuKk; jP tpgj;Jk;
jha;tPL • brk;gu; 2009
s ghJ- +l;btpl;Lr;
; kpd;rhu
;.
lj;jpw;F tpgj;Jfs;
ty Council J. mNd- rd wirefs; ;wp vhpe;J
tpLtjhy; jhd; Vw;gLfpd;wd vd;W National Fire Protection Association Fwpg;- gpLfpwJ. xU capUs;s kuj;ij tpl nraw;ifahd kuk; jhd; ghJfhg;ghdJ. Vndd;why; gy Gjpa khly;fs; jPg;gpbf;- fhj tifia NrHe;jit. ePq;fs; xU capUs;s kuj;ij myq;fhpf;f tpUk;gp- dhy; fPo;tUk; cgNahff; Fwpg;Gfis filg;gpbAq;fs;.
•
,yFg;gps;is rpwpehjd;
- tPL tpw;gid gpujpepjp; -
;W fPNo
Cramps)
khjtp- tof;fk;. g;igapd; rpije;J spNaw;W ;fp mjd; k;. mg;- Nefkhd ,y;iy. k; mtjpg;- f;fg;gLk; pd; ms- pfhpf;Fk;.
•
xU typikahd Stand (jhq;fp)y; kuj;ij itAq;fs;. xU Gj;jk; Gjpa gRikahd nrbia
•
thq;Fq;fs; Crpfs; tisAk; jd;ik- Ald; ,Uf;f Ntz;Lk; fpisfspypUe;J vspjhf fPNo tpOe;J tpl$lhJ.
Fire Place, Space heater, baseboard heat or electronic appliance Nghd;w ntg;gj;ij cw;gj;jp nra;Ak; cgfuzq;fspypUe;J kuj;ij js;sp itAq;fs;.
•
mq;fPfupf;fg;gl;l ghJfhg;ghd Kj;jpiu ,lg;gl;l kpd;rhu lightfis kl;Lk; gad;gLj;Jq;fs;.
•
kuj;jpYs;s lightfs;> socketfs;> kw;Wk; bulbfs; Mfpad ey;y epiyapy; cs;- sjh kw;Wk; rhpahf insulation nra;ag;- gl;Ls;sjh vd;gij ftdpAq;fs;. Nja;e;J Nghd my;yJ cile;J Nghd lightfis khw;wp tpLq;fs;.
•
xt;nthU extension cordf;Fk; %d;W set lightfs; gad;gLj;jg;gl Ntz;Lk;.
•
kuj;ij myq;fhuk; nra;tjw;F nkOF- tHj;jpfis xUNghJk; gad;gLj;j $lhJ.
•
tpsf;Ffs; vhpe;J nfhz;bUf;Fk; xU kuj;ij ftdpg;ghuw;w epiyapy; tpl;L tplhjPHfs;. ePq;fs; tPl;il tpl;L ntsp- Na nry;Yk; NghJ my;yJ gLf;iff;F nry;tjw;F Kd; kuj;jpd; tpsf;Ffis midj;J tpl;Lr; nry;Yq;fs;.
•
xU cyHe;j kuk; vspjpy; jPg;gpbj;J vhpAk; Mgj;J cs;sJ. ,iyfs; fPNo tpoj; njhlq;fKd; kuj;ij vLj;J nrd;W vwpe;JtpLq;fs;. mij tPl;bNyh my;yJ tz;bf; nfhl;ilifapNyh itf;fhjPHfs;.
srinathan.e@thaiveedu.com
khd...
ilg;Gf;- fhw;Nwhl; . vdNt j fhw;wp- vd;gij
clypy; ;> tsu;g;G izapd; ; J}Tfpd;- s tpis-
y; ngUk;- . jsgh-
fHg;gg;igia mz;ba gFjpfshfpa
%yk; Ntjidiaf; Fiwf;fyhk;. mbtapW> fPo;g;gf;fk; KJFg;gFjp vd;gd- tw;wpy; Ntjid njd;gLk;. NkNy $wpaJ
•
Nghy; fHg;gg;igapd; cl;gil rpije;J ntspNaWtjw;F XhpU ehl;fSf;F Kd; ghfNt Ntjid Muk;gkhfptpLk;. rpy rkaq;fspy; the;jp> jiytyp> tapW Cjy; vd;gdTk; fhzg;glyhk;.
clypy; Njitahd rj;Jf;fs; gpujhd- khf tpw;wkpd; A,B,CAld; jirf; RUf;- fq;fisAk;> jirj;jsHr;rpfisAk; Vw;- gLj;Jk; fdpAg;Gf;fSk; gpujhdkhf cztpy; NrHf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. rkgy czT cl;nfhs;tjd; %yk; XusT ,t;Ntjidiaf; Fiwf;fyhk;. vdpDk; gpd;tUk; ifr;rpfpr;irfSk; XusT cjtp nra;Ak;.
•
xU ehw;fhypapy; mkHe;J ,Uf;Fk; nghOJ ,Ufhy;fspd; ghjq;fSk; epyj;ijj; njhLk;gb mkHe;J ,Uf;fTk;. Koq;fhw; rpul;ilapd; fPo; tpopk;gpy; ,Ue;J %d;W tpuy;fs; msT ghjj;ij Nehf;fp msf;fTk;. mNj kl;lj;jpy; rhpahfTs;s vYk;gpd; ntspg;gf;fkhf cs;s Gs;spia tpuypdhy; ed;F mOj;jpj; jpUfptplTk;. mNjNghy; ,U iffspYk; ngUtpuypw;Fk;> Rl;L tpu- ypw;Fk; ,ilNa cs;s jirg;gFjpapd; eLtpy; kw;w ifapd; Rl;LtpuyhYk;> ngUtpuyhYk; eRf;fp krh[; nra;J tplTk;.
•
xj;jdk; $l ,jw;F cjtp nra;Ak;.
•
Neha; ePf;f tpy;iyfs;.
mb tapw;Wg; gFjpia rhJthf
senthilnathan.kandiah@thaiveedu.com
mOj;jpj; Nja;j;J krh[; gz;Ztjd; py;yp...
lq;fs;> fzpdpfs;> kpd;rhu cgfuzq;-
whFk;. Muha;r;rpapd; tpisthff; fs;> fOTfpd;w nghUs;fs;> mgha-
fpilj;j jftypd;gb> formaldehyde, fukhd gjhu;j;jq;fis cw;gj;jpahf;-
benzene, carbon monoxide Nghd;wtw;iw fpd;wd. Nkw;$wpait vy;yhk; Ma;tpd;
,r; nrbahdJ mjpG+uzkhf ePf;fp> tpisthff; Rl;bf; fhl;lg;gl;Ls;s
Sick building syndrome vdg;gLk; epiy- Sick building syndrome vd;w Nehapd;
ia fl;Lg;gLj;Jnkd;gJjhd;. epiyf;Fj; js;sg;gLfpd;wJ.
•
ngd;rPd; (Benzine) vdg;gLk; mjpKf;fpa
,j;jifa tpisTfisf; Fiwg;gjw;F gjhu;j;jk;> vz;nza;> ik> tu;zk;
RUf;fkhd topAk; gjpYk;; ,J xd;Wjhd;! jPl;Lk; nghUs;> gpsh];upf;> wg;gu; Nghd;-
ehd; Kd;itf;Fk; ,aw;ifahd top ,J wtw;wpy; fhzg;gLk;. ,tw;wpd; jhf;fk;
xd;Wjhd;! vy;yhtpjf; fiwfisAk; kdpjdpy; kaf;fk;> jiyr;Rw;W> kq;fpa
ntw;wpfukhf ePf;FtJk; ,J xd;Wjhd;! ghu;it> jiyapb Nghd;wtw;iw Vw;g
“rkhjhd ypy;ypfis” tPLfspy; tsUq;- Lj;Jk;;.
fs;. ,it fhw;iwr; Rj;jpfupj;J> thOk;
•
ehrh(Nasa) tpdhy; Muhag;gl;L (clean
,lq;fis RgPl;rkhf;Fk;.
air study conduction) njupTnra;ag;gl;l
sekari.s@thaiveedu.com 10 nrbfspy; rkhjhdypy;ypAk; xd;-

Page 25
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 25 -

Page 26
- 26 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 27
jha;tPL • brk;gu; 2009
cq;fs; jiy tpjpia epHzapg;gJ cq;fs; tPL. mNjNghy; cq;fs; tPl;bd; jiy tpjpia epHzapg;gJ mjd; #oy; MFk;. xt;nthU efur; #oYf;Fkhd jdpahd efur; rl;ljpl;lq;fs; jdpj;Jtkhf cs;sd. ,r;rl;lq;fs; gyjug;gl;l fhuzq;fSf;- fhf cUthf;fg;gLfpd;wd. khefu murhy; tFf;fg;gl;L epHtfpf;fg;gLk; ,r;rl;ljpl;- lq;fSf;fikaNt xt;nthU efuj;jpdJk; fl;likg;GfSk; nraw;ghLfSk; mik- fpd;wd.
Municipal Government,d; jpl;lkply;fSf;- fika Councilfs; efuq;fspd; tsHr;rp> Nghf;Ftuj;J nehpry;fisf; ifahsy;> epyg;gFjpfisg; gaDs;sjhf;Fjy; Nghd;w epHthfq;fisf; ifahSfpd;wJ. Muni- cipal Planning department,d; jpl;lq;fSf; fika Councilfs; rl;ljpl;lq;fis tbt- ikf;fpd;wd.
vLj;Jf;fhl;lhf> Zoning by Law vd;Dk; rl;lj;ijg; ghu;g;Nghk;. ,r;rl;lkhdJ efhpd; epyg;gug;gpid MNuhf;fpakhf rhpahf khefu vy;iyfSf;Fs; (Municipal Boundaries) gad;gLj;j typAWj;Jfpd;wJ.
Gjpjhf tPL fl;Lgtu;fs; Kjypy; efuj;- jplk; mDkjp Nfhup tpz;zg;gpg;gu;. mt;- thwhd tpz;zg;gq;fis Muha;e;J City rpy epyq;fspy; kl;Lk; tPLfl;l mDkjpf;- Fk;. ,Nj Nghy; rpy ,lq;fspy; kl;LNk tu;j;jf epWtdq;fs;> njhopw;rhiyfis fl;l mDkjpf;Fk;. caH khbf; fl;blq;- fis fl;Ltjw;nfd NtW rpy epyq;f- spid mDkjpf;Fk;. mJ kl;Lkd;wp> xU fl;lj;jpy; ePs> cau> mfy vy;iyfisf; $l City tiuaWf;fpd;wJ. CityahdJ zoning by law rl;lj;jpd; %yk; jdJ efu epyj;jpl;lkplypw;fika mDkjpfis toq;fpAk; kWj;Jk; rl;lq;fis tiua- Wf;fpd;wJ.
kPs tpw;Fk; tPLfis ePq;fs; thq;Ftjhf ,Ue;jhy; Zoning by law Nghd;w ,ju rl;lq;fSf;fika ePq;fs; thq;Fk; tPLfs; ,Uf;fpd;wdth ,y;iy> VNjDk; rl;lr; rpf;fy;fs; mtw;Wf;F cs;sdth vd Muha Ntz;Lk;.
rpyH jq;fs; tPLfis jhk; epidj;jgb khw;wpaikf;fyhk; vd vz;ZtH. Fwpg; ghf gyH tPl;bw;F gpd;dhy; jkJ epyj;jpy; jhNd vd vz;zp Cityaplk; Building Permit vLf;fhky; Gduikj;Jf; fl;bap- Ug;gH. ePq;fs; khw;wq;fisr; nra;jJ cq;fs; epyNkahdhYk; efhpd; rl;l tpjpfSf;fika mDkjp ngw;Nw vj;jifa khw;wq;fisAk; ePq;fs; nra;ayhk; vd;- gij vtUk; kwe;Jtplf;$lhJ. mq;qdk; tpjpKiwfis kPwp khw;wq;fisr; nra;- NthNkahapd; mit rl;l tuk;G kPwpa jz;lidf;Fhpa my;yJ mguhjk; nrYj;j Ntz;ba Fw;wq;fshff; fUjg;gl;L jz; bf;g;gLNthk; vd;gjid kdjpy; epWj;j
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422
efuq;fSk; rl;lq;fS
(City and by laws)
Ntz;Lk;. vLj;Jf; fhl;lhf tPl;bw;F gpd;dhy; Deck fl;LtJ my;yJ tPl;ilNa ePl;bf; fl;Ljy; Nghd;w midj;J tifahd Gduikg;Gf;Fk; rl;lg;gbahf Building Permit vLj;Njahf Ntz;Lk; vd;gjid kwe;Jtplf;$lhJ.
tPLfis tPl;L cupikahsu;fs; kPs; tpw;gid nra;Ak; NghJ mtu;fsplkpUe;J mjid thq;FgtHfs; ,q;qdk; rl;lkPwy; khw;wq;fs; tPl;by; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sdth vd;gij jkJ tof;fwpQH %yk; fz;lwpa Ntz;Lk;. City ePq;fs; nra;af;$batw;- wpw;F Permit je;JtpLk;.
tPLfis thq;Fk; NghJ nra;fpd;w Surveyapy; ,j;jifa tplaq;fs; Muhag; gLfpd;wd.
ePq;fs; tPL thq;Fk; nghOJ Fwpg;ghf Offer ifaspf;Fk; NghJ mjpy; current Survey, or Servey showing all structures on the property to be provided by vendor vd offer gj;jpuj;jpy; cs;sjh vd rup ghHj;J ifnahg;gkplTk;.
rpyH “,it ahTk; title insurance,y; Covered” vdf; $wp rkhspf;ff; $Lk;. mq;qdk; Kw;W KOjhf title insuranceI ek;gp ,Ue;JtplhjPHfs;. Vnddpy; mJ midj;J gpur;rpidfisAk; jPHf;f khl;- lhJ. Title Insurance nghUshjhu hPjpahf rpy gpur;rpidfSf;F fhg;GWjp cj;ju- thjk; mspf;fpd;wJ vd;gJ cz;ik. vdpDk; mjid cq;fs; tPl;Lg;gpur;rpid- fs; ahtw;wpw;Fk; ghJfhg;ghf ,Uf;Fk; vd epidj;jhy; mJ jtW. cjhuzkhf tPl;bd; gpd; mDkjpapd;wp fl;lg;gl;l Deck my;yJ additionf;F fhg;GWjpahf ghtpf;f epidj;jhy; mJ rl;l hPjpahf mDkjpf;- fg;gl khl;lhJ. rhpahd Permits vLf;fhky; fl;ba fl;llq;fSf;F title insurance,y; fhg;GWjp cj;juthjk; ngw KbahJ. mq;qdk; fl;lg;gl;l fl;llj;ij cilj;- jfw;w rl;lhPjpahf typAWj;jg;gLk; ,f;- fl;lhd rl;lr;rpf;fYs;s #oYf;F ,jdhy; Kfk; nfhLf;f NehpLk;.
gjpyhf SurveyI Muha;e;J fl;ll tbt ikg;ghdJ KOikahf Surveyapy; gjp- ag;gl;Ls;sjh vd;gij cWjp nra;tJ mtrpakhFk;. mq;qdk; Surveyapy; ,y;- yhj rl;l khw;wq;fs; njd;gLkhapd; mit rl;lhPjpahfj;jhd; fl;lg;gl;Ls;sdth vd Muha Ntz;Lk;.
mq;qdk; rpf;fy;fs; njd;gl;lhy; mjd; gpd; cq;fs; tof;fwpQH cq;fNshL Ngrp KbntLj;J cq;fSf;fhf tPL tpw;gthpd; tof;fwpQNuhL vd;d nra;aNtz;Lk; vd;gij Ngrp> tPL tpw;gtiu mjw;Nfw;- whw; Nghy; khw;wq;fisr; nra;a itg;ghH. ,t;tz;zk; tPl;il thq;F Kd;ghf ,t;- thwhd rl;lg;gpur;rpidfs; vjpYk; khl;- lhjthW njspTgLj;jpa gpd;dH Offer,id Finalize gz;ZthHfs;.
,NjNghd;Nw tPLfspy; rpW njhopy; nra;- gtHfs; jkJ njhopy;fis rl;lhPjpahf mDkjp ngw;Wr; nra;ahtpby; mit tPl;bw;Nf gpd; Mgj;jhdjhf khwptpLk;.
tPL thq;FgtHfs; xU tPl;il thq;F Kd;ghf Municipal zoning departmentf;Fr; nrd;W zoning by law rl;l tpsf;f tpguf; Nfhhpf;ifia ngWtjd; %yk; ePq;fs; thog;NghFk; ,lj;jpd; #oypy; vj;jifa Zoning requirements epyTfpd;wd vd mwpa KbAk;. Fwpg;ghf ePq;fs; thq;fg;Nghf- Ts;s tPl;bw;fhd Zoning requirmentsI cq;fs; tPL epiwNtw;wpAs;sjh vd mwpa KbAk;.
mJ kl;L #oypy; v nra;af;$l cq;fs; t cq;fs; e fis Mu rl;ljpl;lq jpid rhpa Akh vd;W NjhL Offi %yk; c tPLfs; fl ngw KbA
jdpNa kh mwpe;jpUe rl;ljpl;lq ak;. Vndd mikf;ff mit ,U gFjpf;nfd cs;sd. M xU gFjpa yhf;f Kb xU tPl;L vdNt nk rhu;e;j tl Ug;gJk; m
xUNtis ePq;fs; k nra;ayhk fpd;wtuh rpf;fy;fs tu ,Njh

- 27 - uq;fSk; rl;lq;fSk;
City and by laws)
tPl;bw;F tPl;ilNa tifahd Building d;gjid
;fs; kPs; plkpUe;J ; rl;lkPwy; Ls;sdth ; fz;lwpa ;$batw;-
nra;fpd;w ; Muhag;
Fwpg;ghf ; current uctures on ndor vd up ghHj;J
rance,y; f; $Lk;. nsuranceI py; mJ Hf;f khl;- u hPjpahf p cj;ju- cz;ik. ;gpur;rpid- ,Uf;Fk; huzkhf ;gl;l Deck ghtpf;f mDkjpf;- vLf;fhky; rance,y; KbahJ. cilj;- ;gLk; ,f;- ,jdhy;
;ll tbt apy; gjp- nra;tJ apy; ,y;- pd; mit dth vd
y; mjd; shL Ngrp tpw;gthpd; Ntz;Lk; jw;Nfw;- itg;ghH. ;ghf ,t;- Yk; khl;- ffer,id
opy; nra;- ;lhPjpahf ; mit hwptpLk;.
l thq;F tmentf;Fr; ;f tpguf; ; ePq;fs; vj;jifa vd mwpa ;fg;Nghf- irmentsI vd mwpa
mJ kl;Lkd;wp cq;fs; tPl;ilr; Rw;wpa #oypy; vtw;iw nra;ayhk; vtw;iw nra;af;$lhJ Nghd;wtw;iwAk; mwpayhk;. cq;fs; tiuglj;ijg; (MapIg;) ghHj;J cq;fs; efuj;jpd; vjpHfhyj;jpl;lkply;- fis Muha;e;J mjw;fikaTk; efur; rl;ljpl;lq;fSf;fikaTk; cq;fs; jpl;lj;- jpid rhpahf gaDs;sjhf Mf;f Kb- Akh vd;W Muha;e;J jpl;lkplyhk;. mj; NjhL Official Plan vd;W Nfl;Lg; ngWtjd; %yk; cq;fs; municipalityapy; cs;s tPLfs; fl;llq;fspd; Master BlueprintIg; ngw KbAk;.
jdpNa khefur; rl;ljpl;lq;fis kl;Lk; mwpe;jpUe;jhy; NghjhJ khfhz gpuNjr rl;ljpl;lq;fisAk; mwpe;jpUg;gJ mtrp- ak;. Vnddpy; xd;iwnahd;W Nktp khw;wp mikf;ff;$baitahf rpyrkaq;fspy; mit ,Uf;Fk;. cjhuzkhf Clarington gFjpf;nfd jdpahd rl;ljpl;lq;fs; cs;sd. Mdhy;> mJ Region of Durham,d; xU gFjpahjyhy; region,d; rl;l mk- yhf;f KbTfs; Clarington gFjpapy; cs;s xU tPl;L chpikahsiug; ghjpf;Fk;. vdNt nkhj;jj;jpy; cq;fs; jpl;lq;fs; rhu;e;j tl;lhu rl;ljpl;lq;fis mwpe;jp- Ug;gJk; mtrpakhFk;.
xUNtis Zoning issues,y; ePq;fs; khl;Lg;gl;L vd;d nra;ayhk; vd jLkhwp jtpf;- fpd;wtuhf ,Ug;gpd; me;j rpf;fy;fspy; ,Ue;J ntsp- tu ,Njh rpy MNyhridfs;
nghJthf ,j;jifa rpf;fy;fs; rpwpjhf ,Ug;gpd; rpwpa khw;wq;fNshL jPHf;fg;gl yhk;. Variation Minor in Nature vd;Dk; tiff;fika ,g;gpur;rpid jPHf;fg;gl KbAk;. Local Committee of Adjustmentf;F xU tpz;zg;gg;gbtj;ij epug;gp rpwpa khw;wq;fis mDkjpf;FkhW Nfhu KbAk;. ,t;thwhf Local Committee of Adjustmentf;F ,j;jifa khw;wq;fis mDkjpf;Fk;gb rl;l mKyhf;fk; nra;Ak; rf;jpAz;L. vdpDk; mtHfSk; kWj;jhy;> mjhtJ me;j tpz;zg;gf; Nfhhpf;if Njhw;why; mjd;gpd; ePq;fs; Ontario Municipal Boardf;F tpz;zg;gpf;f Ntz;Lk;. Fwpg;ghf Local Committeeaplk; Njhw;why; my;yJ may- tHfspd; mjpUg;jpAldhd mDkjp kWg;G Fw;wr;rhl;Lf;fspy; rl;lhPjpahd epahak; tYg;ngw;wpUe;jhy; Ontario Municipal Boardf;F apeal gz;zp tof;fpy; Nghuhl Kay KbAk;.
vJ vt;thwhapDk; fz; nfl;lgpd; #hpa ntspr;rk; vd;gJ Nghy; te;jgpd; tUe;- jhky; tUKd;Ng rhpahf rl;ljpl;lj;jpw;- fika nraw;gl;L elg;gNj NeHj;jpahd epk;kjpahd topahFk;.
prabaharan.s@thaiveedu.com
nrhf;fypq;fk; gpughfud;
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 28
- 28 -
,uj;j %y Nehapdhy; ehd; ePz;l ehl;fshf mtjpAw;Wf; nfhz;- bUf;fpd;Nwd;. ,jw;F kUe;Nj ,y;iyah lhf;lH?
mwpTil ek;gp.
ek;gp> ePq;fs; ek;gpf;if ,of;fNtz;lhk;. ,jw;nfhU %ypif itj;ak; nrhy;fpd;- Nwd;. Kaw;rp nra;Aq;fs; my;yJ %ypif itj;jpau; xUtiu nrd;W re;jpAq;fs;.
,sk; gpuz;ilia xd;wpuz;lhf eWf;fp> mjid nea;tpl;L tjf;fp ed;F miuf;- fTk;. ,e;j tpOij rpW ney;ypf;fha; mstpw;F cUz;ilfshfg; gpbj;J epoypy; cyHj;jp itj;Jf; nfhs;sTk;. ,jid fhiy khiy vd;W ,U NtisfSk; rhg;gpl;L tu uj;j %yk; FzkhFk;. ,e;j cUz;ilfis mjpf ehl;fs; itj;jpUf;f Ntz;lhk;. mt;tg;NghJ ,jid nra;J rhg;gpLtJk; ey;yJ. uj;j %yk; cldb ahf jPHT ngWk;.
,s tajpy; Vw;gLk; eiuKb epwk; khw vd;d nra;a Ntz;Lk;?
kzpNkfiy.
jw;NghJ ngUk;ghyhd ,isa jiy- Kiwf;F jiyaha gpur;rpidNa jiy Kbjhd;. jiy Kb cjpHtJ> ,s eiu nghLF Nghd;witjhd;. ,it ngUk;ghYk;> Rw;Wr; #oy; nfl;bUg;gJ kw;Wk; gzpr; Rik fhuzkhf Vw;gLfpwJ. ,seiuiag; Nghf;Fk; jd;ik ,ye;ij ,iyf;F cz;L. ,ij ed;F miuj;J jiyapy; jltp 10 epkplq;fs; tiu Cwtpl;L jiyia myrptu ,seiu khWk;. ,s eiu Vw;- gl;lJk; kdk; fyq;fptplhky;> cztpy; mjpfkhd msT fwpNtg;gpiyia rhg;gpl;L tu nts;is Kbfs; kPz;Lk; fUg;ghf khWk;. ,ye;ij ,iyia ed;F miuj;J fl;bfs;> nfhg; Gsq;fspd; kPJ itj;Jf; fl;l mit rPf;fpuk; gOj;J cilAk;.
lhf;lH vdJ kidtpf;F fHg;- gg;igapy; cs;s rpy gpur;rp- idfshy; fUj;jhpf;ftpy;iy. ,aw;f;if kUj;Jtj;jpy; %ykhf ey;y jPHT Xd;W Ntz;Lfpd;Nwd;. tp. Nf. gpurhj;.
gy ngz;fSf;F fUg;igapy; ,Uf;Fk; NfhshW fhuzkhf fU cUthtjpy; rpf;fy; Vw;gLk;. ,g;gbg;gl;l ngz;fSf;F tp\;Z fpue;jp mjpf gydspf;Fk;. tp\;Z fpue;jpAld; Xhpjo; jhkiu NrHj;J ghy; tpl;L miuj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,jid khjtplha; Vw;gl;l Kjy; ehs; tpbaw;- fhiyapy; ngz;fSf;F cl;nfhs;s nfhLf;f Ntz;Lk;. ,t;thW nra;J te; jhy; fUg;ig gpur;rpidfs; Fzkhfp> Foe;ijg; NgW miltjw;fhd tha;g;Gfs; cz;lhFk;. NkYk;> tp\;Z fpue;jp nrbia epoypy; cyHj;jpg; nghb nra;J nte;eP- Uld; fye;J cl;nfhz;L tu ngz;fspd; kyl;Lj; jd;ik ePq;Fk;. Foe;ijg; NgW Vw;gLtjw;fhd tha;g;Gfs; mjpfhpf;Fk;.
lhf;lH vdJ gjpdhW taJ kfSf;F Kfnky;yhk; gUf;fs;. fphPk;fs; gy g+rp kdk; jsHe;J ntWj;J ,g;nghOJ cq;fsplk; MNyhrid Nfl;fpd;Nwhk;.
RFzh.
jha; tPl;bd; thrfpahd jhq;fs; Nfl;l Nfs;tpf;F fPo;fz;l gjpy; epr;rak; cjtp nra;Ak;. Kfg;gUtpw;F ngz;fs; vj;jid- Nah itj;jpak; nra;Jk; gydpy;yhky;> tLf;fs; Kfk; KOtJk; ,Ue;J nfhz;Nl
kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy;
,Uf;Fk;. ,jidg; Nghf;f kpsif itj;J
gad;gLj;j if itj;jpak; nra;ayhk;. mjhtJ> kpsF>
gjhYk; $l re;jdk;> [hjpf;fha; Mfpatw;iw ed;F
Vw;gl;Ltpl miuj;J Kfg;gUtpd; kPJ g+rp tuNtz;Lk;.
gLj;jp tpl Kfg;gU kPJ g+rp mg;gbNa fha tpl;L>
KOtJk; mJ cyHe;jJk; FspHe;j ePhpy; Kfk; fOtp
js;sptpLk tu Ntz;Lk;. ,g;gbNa nra;J te;jhy;
cs;sJ. ngz;fSf;F tUk; Kfg;gU kiwAk;.
g+z;il e NkYk;> Vw;fdNt ,Uf;Fk; Kfg;gU
,Uf;Fk; , tLf;fs; ehsiltpy; kiwe;J fhzkhky;
nghOjpy; NghFk;. ,jid fz;fspy; glhky; itf;f
Jzpahy; Ntz;baJ kpfTk; mtrpak;.
vLj;Jtply te;jhy; f lhf;lH> fgk; gpj;jk; ,uz;Lk;
NkYk;> k mjpfkhfp vd;id ghlha; gLj; Jfpd;wJ. jPHT nrhy;Yq;fs;. ,e;j FspH fhyj;jpw;F NgUj tpahf ,Uf;Fk;.
me;Njhzp.
,bj;J mj NghLq;fs guthkYk NghFk;. k Jz;L> kU tpOjha;
,uz;L Njf;fuz;b Njdpy; xU Njf;fuz;b fLif miuj;J jpdk; ,uz;L Ntis
njhlHe;J Mzpfs;
njhlHe;J %d;W ehl;fs; cl;nfhs;sf; nfhLf;f ,Uky;> fgk;> M];Jkh Fz- khFk;.
lhf;lH> ,sq;fi mtd; m lhf;lH> vdJ fhy; RSf;fpf; nfhz;ljhy; ,uz;L thuq;fshf rpukg;gLfpd;Nwd;. vd;d nra;jhy;
Jd;gg;gL ,Uf;Fk;. vd;d? ehd; gioa gb ed;F elf;f KbAk;?
gj;kpdp.
ePz;l Neu jPtpu fOj
jpBnud;W RSf;F Vw;gl;L> mjdhy; tPf;fk; kw;Wk; typ Vw;gl;lhy; gpuz;il epr;rakhf cjTk;. gpuz;ilia ,bj;J> rhnwLj;J> mjDld; rpwpJ GspAk;> cg;Gk; NrHj;J Fok;G gjkhf fha;r;rp> nghWf;ff; $ba #l;by; gw;Wg; Nghl;L tu ,uz;nlhU ehl;fspy; FzkhFk;. RSf;F kw;Wk; mb gl;l tPf;fk; Fzkhf> gpuz;il Ntiu epoypy; ed;F cyHj;jp nghbahf;fp> nea; tpl;L Nyrhf tWj;J 1-2 fpuhk; msT fhiy khiy Mfpa ,UNtis cl;- nfhz;L tuyhk;. gpuz;il Jitay;> gpuz;il tw;wy; nra;J rhg;gplyhk;. ey;y gyd; fpl;Lk;.
fz;lwpag nry;Yk; F mJNghd;W mkHe;jpUg fpwhHfs; M];jpNuy njd; Mg epiyg;gs Ma;tpd;gb gLj;Jtjh cWjpg;gLj Kd; cl;f cfe;jJ. nra;Jnfh
lhf;lH> ePq;fs; nrhd;d gy Fwpg;Gfis ehd; gpd;gw;wp gy- id mDgtpj;J ,Uf;fpd;Nwd;. cly; nkypa Gjpa Kiw xd;iw nrhy;ypf; nfhLf;fpwPHfshNk?
mD\pah.
%l;Lty irf;F v Nghf n taJ m Fiwe;J apy; eh khw;W t ,Q;rp rhw;iw ghypy; fye;J rhg;gpl tapW Neha;fs; jPUk;. clk;G ,isf;Fk;.
,e;j khjph vdf;F 25 tUlq;fshf fhy; Mzp gpur;rpid ,Uf;fpd;wJ. vdJ mg;ghTf;Fk; ,e;j rpukk; ,Ue;jJ. ,e;j Neha; vg;gb cUthfpd;wJ? jPHT vd;d?
thy;ld; Fyuj;jpdk;.
itj;jpah tpl;L Ng jhq;f Kb tpUk;ghjt kUj;Jtki fhe;jkpd; jg;gl;Ls;s
fhy; Mzp vd;gJ mjpfkhd cly; mOj;- jk; fhuzkhf cUthfpwJ. msT Fiwe;j fhyzpfis mzptJ cl;gl gy;NtW mOj;jq;fshy; fhy;fspy; Mzp Vw;gl;L> ngUk; Jd;gj;ij jUfpwJ. ,e;j fhy; MzpfSf;F Kiwahd rpfpr;ir mspf;fg;- glhtpl;lhy; mit gpd;du; fhypy; my;ruhf khWtjw;Fk; tha;g;G cz;L. ghjj;jpy; rpW nfhg;Gsq;fs; Nghy cz;lhtijj;- jhd; fhy; Mzp vd;W $WfpwhHfs;. fhy; Mzp cilatHfspd; nrUg;Gfisg; gad; gLj;jpdhy; mijg; gad;gLj;JgtHfSf;Fk;
jpRf;fs; k ,jdhy; % fpwJ. NkY ag;gl;L GJ nry;fspy; cjTfpwJ Xl;lj;ij tPf;fj;ij nry;fs; v vdNt m fs;> etPd typf;F e
fhy; Mzp tu tha;g;Gs;sJ. fhYf;F nghUe;jhj rpwpa msT nrUg;Gfisg;
Mz;fspd

jha;tPL • brk;gu; 2009 kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy;
f itj;J J> kpsF> w ed;F uNtz;Lk;. a tpl;L> fk; fOtp te;jhy; kiwAk;. Kfg;gU hzkhky; y; itf;f
uz;Lk; ha; gLj; ;Yq;fs;. NgUj
;Njhzp.
jf;fuz;b Ntis ;nfhs;sf; kh Fz-
Sf;fpf; uq;fshf nra;jhy; elf;f
gj;kpdp.
hy; tPf;fk; epr;rakhf hnwLj;J> ; NrHj;J ;ff; $ba uz;nlhU w;Wk; mb l Ntiu f;fp> nea; k; msT s cl;- itay;> hk;. ey;y
;d gy w;wp gy- pd;Nwd;. xd;iw hNk?
\pah.
;gpl tapW
;Fk;.
f fhy; ;fpd;wJ. ;j rpukk; ; vg;gb d;d?
j;jpdk;.
y; mOj;- Fiwe;j gy;NtW p Vw;gl;L> e;j fhy; mspf;fg;- ; my;ruhf ghjj;jpy; htijj;- fs;. fhy; sg; gad; HfSf;Fk; fhYf;F g;Gfisg;
gad;gLj;jtjhYk;> ntWk; fhypy; elg;- gjhYk; $l fhy; Mzp Vw;gLk;. fhy; Mzp Vw;gl;Ltpl;lhy; mjid cldbahf rhp- gLj;jp tpl Ntz;Lk;. ,y;yhtpl;lhy; fhy; KOtJk; gutp elf;f Kbahj epiyf;Fj; js;sptpLk;. ,jw;F chpa kUj;Jtk; cs;sJ. fhy; Mzp Vw;gl;l clNdNa g+z;il eRf;fp mjd; rhiw fhypy; Mzp ,Uf;Fk; ,lq;fspy; jltp tuTk;. ,uTg; nghOjpy; g+z;il eRf;fp fhypy; itj;J Jzpahy; fl;Lg;Nghl;L tpl;L fhiyapy; vLj;Jtplyhk;. ,J Nghy xU thuk; nra;J te;jhy; fhy; Mzp epthuzk; fpilf;Fk;. NkYk;> ky;ypifr; nrbapd; ,iyia ,bj;J mjd; rhiw vLj;J ghjj;jpy; gj;J NghLq;fs;. ghjj;jpy; fhy; Mzp NkYk; guthkYk;> ,Ue;j ,lk; njhpahkYk; NghFk;. kQ;rs; xU Jz;L> trk;G xU Jz;L> kUjhzp xU ifg;gpb msT vLj;J tpOjha; miuj;J> fhy; Mzpfs; kPJ njhlHe;J 21 ehl;fs; tiu g+rptu> fhy; Mzpfs; midj;Jk; kiwAk;.
lhf;lH> vdJ kfd; fzpdp ,sq;fiy gbg;G gbf;fpd;whd;. mtd; mbf;fb fOj;J typahy; Jd;gg;gLk; fhuzk; vd;dthf ,Uf;Fk;. ePq;fs; nrhy;Yk; jPHT vd;d?
tp[a ehuhazp.
ePz;l Neuk; fzpdp Kd; mkHe;jpUg;gjhy; jPtpu fOj;J typia cUthf;Fk; vd;W fz;lwpag;gl;Ls;sJ. mjpYk; gs;spf;Fr; nry;Yk; Foe;ijfSk;> gjpd;k tajpdUk; mJNghd;W mjpf Neuk; fzpdp Kd; mkHe;jpUg;gjhy;> fOj;J typf;F Msh- fpwhHfs; vd;W njhptpf;fg;gl;Ls;sJ. M];jpNuypahtpYk;> mjidj; njhlHe;J njd; Mg;gphpf;fhtpYk; RkhH 1>073 caH epiyg;gs;sp khztHfsplk; elj;jg;gl;l Ma;tpd;gb mjpf Neuk; fzpdpia gad;- gLj;Jtjhy; ,e;j ghjpg;Gfs; Vw;gLtJ cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. njhlHe;J fzpdp Kd; cl;fhuhky; ,ilntsp nfhLg;gJ cfe;jJ. krh[; kw;Wk; gprpNahnjugp nra;Jnfhs;tJ kpf ey;yJ.
%l;Ltyp ePq;f mWit rpfpr;- irf;F vdJ FLk;g itj;jpaH Nghf nrhy;Yfpd;whH. vdJ taJ mjpfkhfp kd gyk; Fiwe;J ,Uf;Fk; ,e;j epiy- apy; ehd; jahuhf ,y;iy. khw;W top VjhtJ cz;lh?
rpt ghf;fpak;.
,e;j khjphp re;jHg;gq;fspy; cq;fs; FLk;g itj;jpahplk; ePq;fs; ,J gw;wp kdk; tpl;L Ngr Ntz;Lk;. %l;L typiaj; jhq;f KbahjtHfs;> mWit rpfpr;iria tpUk;ghjtHfSf;F nrd;id Mf;]pnkl; kUj;Jtkidapy; “vkpl;uhd;” vd;w etPd fhe;jkpd; miy rpfpr;ir mwpKfg;gLj;- jg;gl;Ls;sJ. ,e;j rpfpr;ir %yk; rpije;j jpRf;fs; kPz;Lk; capHg;gpf;fg;gLfpd;wd. ,jdhy; %l;Ltypf;F epthuzk; fpilf;- fpwJ. NkYk; nkd;vYk;Gfs; gOJ nra;- ag;gl;L GJg;gpf;fg;gLfpd;wd. ,e;j rpfpr;ir nry;fspy; Gujj;jpd; cw;gj;jpia mjpfhpf;f cjTfpwJ. ,e;j rpfpr;irahdJ uj;j Xl;lj;ij rPH nra;J> clk;gpy; if-fhy; tPf;fj;ijf; Fiwf;fpwJ. Mf;]p[id nry;fs; vspjhf cwpQ;rTk; cjTfpwJ. vdNt mWir rpfpr;iria tpUk;ghjtH fs;> etPd kUj;Jt rpfpr;ir %yk; %l;L typf;F epthuzk; ngwyhk;.
Mz;fspd; (prostate) tpe;J Rug;gp
,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd;
ghjpf;fgl;lhy; vd;d khjphp itj;ak; vLj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;?
Mz;fspd; rpWePHg; igf;F mUfpy; mike;- Js;s ‘g;Nuh];Nll;’ Rug;gp jhd; tpe;J Rug;gp vd;W $wg;gLfpwJ. 40 taij vl;Lk;NghJ ngUk;ghyhNdhUf;F ,e;j Rug;gp tphptilaj; njhlq;FfpwJ. ,jdhy; rpWePHg; ig RUq;Fjy;> rpWePH ntspNaWk; top rpwpajhFjy; Nghd;w ,d;dy;fisr; re;jpf;f Nehplyhk;. RkhH 60 taJ vl;ba Mz;fspy; 70 rjtPjk; NgH ,j;jifa ghjpg;Gfisr; re;jpg;gjhf> Ma;T KbT $WfpwJ. njhlf;fj;jpNyNa tpe;J Rug;gp ghjpg;ig fz;lwpe;J> chpa kUj;Jthplk; rpfpr;ir vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,y;iynadpy; rpWePH jq;Fjy;> rpWePH nry;Yk; topapy; njhw;W Neha; Vw;gl;L typ cz;lhFjy;> rpWePHg; igapy; fw;fs;> rpWePhpy; uj;jk; Nghd;w NkYk; gy gpur;rp- idfs; Vw;glyhk;. kQ;rs; 1/4 Njf;fuz;b mj;Jld; ehd;F ney;ypf;fdpfis rpijj;J ehd;F Nfhg;ig jz;zPhpy; nfhjpf;f itj;J ,uz;L Nfhg;igahf tw;wpaTld; fhiy xd;Wk; gpd; Neuk; xd;Wk; Fbj;J te;jhy; %d;W thuq;fspy; Kd;Ndw;wk; fhzyhk;.
fUj;jil khj;jpiufis vLg;gJ ey;yjh - ,aw;ifahf clYwT nfhs;s ghJfhg;ghd ehl;fs; vit?
,sQ;nropad;.
fUj;jil khj;jpiufis vLg;gJ ey;y- jy;y. ngz;Zf;F 28 ehl;fSf;F xU Kiw khjtpyf;F Row;rp vd;why;> NkYk;> khjtpyf;F MFk; ehSf;F Ke;ija 7 ehl;fSk;> khjtpyf;F Md gpwF tUk; 7 ehl;fSk; ghJfhg;ghd ehl;fs; vd;W $wg;gLfpwJ. Mdhy;> khjtpyf;F Row;rp rhpahf ,y;yhjtHfSf;Nfh> khjtpyf;F rhpahf Vw;glhjtHfSf;Nfh ,e;j ghJfhg;ghd ehl;fs; xj;J tuhJ.
Mz;ik ngUfTk;> clYwtpy; MHtk; $lTk; ,aw;if %ypif rf;jp %yk; vg;gb ngwyhk;?
mUNzhjak;.
caH uf NghPr;rk;gok; xU fpNyhTk;> Njd; (ey;y Njd;) xU fpNyhTk; thq;fpf; nfhs;- Sq;fs;. NghPr;rk;goq;fis xU mfd;w jl;by; gug;gp 3 kzp Neuk; ntapypy; itj;J> xU Rj;jkhd gPq;fhd; Nghj;jypy; gj;jpug;gLj;Jq;fs;. mjDld;> Njid Cw;wp kPz;Lk; 3 kzp Neuk; ntapypy; itj;J vLj;JtpLq;fs;. jpdKk; fhiy czT rhg;gpl;l miu kzp Neuj;jpw;Fg; gwpF 3 NghPr;rk;goq;fis rhg;gpl;L tpl;L> rpwpJ nte;ePH mUe;Jq;fs;. ,NjNghy;> ,utpYk; czT rhg;gpl;l gpd;dH miu kzp Neuj;jpw;Fg; gpwF 3 NghPr;rk;goq;fis cl;nfhz;Ltpl;L> nte;ePUf;F gjpyhf gRk;ghiy mUe;Jq;fs;. ,g;gb 60 ehl;fs; njhlHe;J Njd; fye;J NghPr;rk;goq;fis rhg;gpl;L te;jhy; NghJk;. Mz;ik rf;jp ngUfp MHtk; $Lk;.
eyk; ngWf! tsk; ngWf!
rajasekar.a@thaiveedu.com

Page 29
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 29 -

Page 30
- 30 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 31
jha;tPL • brk;gu; 2009
mw;fNfhyprk; (Alcoholism)
fdlhtpy; tUlhe;jk; 2>200 NgH msTf;F
epiyikia cUthf;Fk;. kPwp kJghdk; (Alcohol) ghtpg;gjhy; capH ,of;fpd;wdH. Fwpg;ghf cly;
kJ mUe;Jtjhy; ‘Fetal Alcohol Syndrome’ eQ;rhfpAk; capH ,of;fpd;wdH.
vd;w ghjpg;G rpRf;fSf;F Vw;glyhk;.
mnkupf;fhtpy; ,jaNeha;f;Fk;> Gw;W
,jdhy; gpwf;fpd;w Foe;ijfSf;F Neha;Fk; mLj;jjhf kdpj capHfis
Physical disabilities (impaired growth and nfhy;Yk; kuzf;fUtpahf ,e;j kJ
small head), Learning difficulties (poor memory ghdk; cs;sJ. (The Third Great Killer)
and attention problems.), Emotional and behavioural difficulties, children exposed to xUtH %d;W Drinks kJghdk; vLj;jhy;
alcohol in the womb are 3.2 times more likely mtUila FUjpapy; .06% mw;fNfhy;
to have behaviour and aggression problems nrwpT Vw;gLk;. FUjpapy; .1% mw;fNfhy;
compared to non-exposed children, Changed ,Uf;Fkhapd; mJ %isapd; euk;G
facial features (flat mid-faces, thin upper lips kz;lyq;fis ghjpf;Fk;. xUtUila Ngr;R> rkepiy Nghd;wtw;wpy; ,J ghjpg;- ig Vw;gLj;Jk;. FUjpapy; kJghdj;jpd; nrwpT 2% Mfpdhy; mJ ngUk;ghd;ik ahd %isapd; euk;G kz;lyq;fis ghjpf;Fk;. ,Nj mw;fNfhy; xUtupd; clypy; .45%Mf caHe;jhy; mtUf;F Nfhkh epiyik Vw;gLk;. ,jaj;Jbg;Gk;> RthrKk; %isapdhy; fl;Lg;gLj;j Kb ahj epiyik Vw;gl;L kuzKk; Vw;gLk;.
fdlhtpy; gjpide;J taj;Jf;F Nkw;gl;- ltHfspy; 4%khdtHfs; kJghd mbik- fshf (mw;fNfhypf;fhf) cs;sdH.
kJghdk; clypd; ,iug;igf;Fs; nrd;- wJNk ,iug;ig RtHfspd; %yk; cld; ,uj;j Foha;fSf;Fs; cwpQ;rp vLf;fg; gLfpd;wJ. mJNghy; rpWFlypy; ,Ue;Jk; cldbahf FUjpj; njhFjpf;Fs; cs;- thq;fg;gLfpd;wJ. mw;fNfhy; czTj; njhFjpapy; rkpghL miltjpy;iy. ,iug;igapy; VjhtJ czT ,Ue;jhy; mJ mw;fNfhy; cwpQ;rg;gLtij fl;Lg; gLj;Jk;. Fwpg;ghf nfhOg;G czTfs;
and distinctive facial features) Nghd;w epiy- ,iug;igapy; ,Ue;jhy; mJ mw;fNfhy;
ikfs; Vw;glyhk;. cwpQ;rg;GLtij jhkjg;gLj;Jk;. cwpQ; rg;gLk; mw;fNfhy; clypd; vy;yhg;
xU ehisf;F xU Foe;ijahtJ ‘Fetal gFjpf;Fk; rkhff; flj;jg;gLk;.
Alcohol Syndrome’Jld; gpwf;fpd;wJ vd;W Health Canada $ Wfpd;wJ. ehk; mUe;Jfpd;w kJghdj;jpy;; ngUk; gFjp fhgdPH xl;irl;L
the Motherisk program at Toronto’s Hospital vd;Wk; er;rhfTk; ntspNaw;wg;gLfpd;wJ.
for Sick Children, “tsUfpd;w %isf;F RkhH gj;J tPjkhd mw;fNfhy; ehk; Rth-
mw;fNfhy; $lhJ” ( alcohol is not good for rpf;Fk; NghJk;> rpWePH fopf;Fk; NghJk;
the developing brain) vd;W nrhy;Yfpd;whH. ntspNaw;wg;gLfpd;wJ.
Self-assessment questionnaire mw;fNfhyprj;jhy; %is> Mz;Fwp
,e;jf; Nfs;tpfSf;F Ie;J my;yJ cl;gl gy cly; mtaq;fs; ghjpf;fg;-
mjw;F Nkw;gl;l ,lq;fspy; “Mk;” vd;W gLfpd;wJ. kuzk; Vw;gLfpd;wJ. tho;if>
ePq;fs; gjpy; mspj;jpUe;jhy; ePq;fs; FLk;g tho;if> cwTfspy; ghjpg;G> r%f
mw;fNfhy; my;yJ Drug gpur;ridf;Fs; tho;ifapy; rPuopT Vw;gLfpd;wJ. Ntiyj;
rpf;fpf; nfhz;Ls;sPHfs; vd;gij czHe;J jsj;jpy; xOq;fhfTk;> rupahfTk; Ntiy
nfhs;Sq;fs;. cq;fSf;F cldbahf nra;aKbahj epiyikia Vw;gLj;Jfpd;-
cjtp Njit. wJ. Ntiyf;F xOq;fhf nry;yKbahj
•
ePq;fs; kUj;Jtj;ij jtpu NtW ve;jf; epiyikiaAk; Vw;gLj;Jk;. NkYk; rpy
fhuzj;jpw;fhfTk; DrugsI gad;gLj;jp rkaj;jpy; NtiyiaNa ,of;f Ntz;ba
cs;sPHfsh?
Driving School
xl;Ldh; gapw;rpapy; el;ghd mZFKiw> etPdj;Jtkhd gapw;rp KiwA Nghf;Ftuj;J trjpfs;> njspthd tpsf;f tFg;Gfs;> tPjpj; Njh;Tf;fhd
ePz;lfhy mDgtj;jpd; jdpj;Jt
General Driving School Ministry of Transportation Approve
Ngupd;gehjd; Nte;jd 416-731-2829
ePq;fs;
•
ghtpf;fh jJ Ng jhf c
•
ePq;fs; ghtpf;f backs’v gl;Ls;s
•
ePq;fs; ghtpf;f czHT
•
cq;fS ePq;fs; ghtpg;J Rkj;jp
•
ePq;fs; ghtpg;j
cq;fs; gps;is rr;ruTf
•
ePq;fs; ghtpj;jd jsj;jpy Vw;gl;lj
•
ePq;fs; ghtpj;j ngUk;
•
ePq;fs; ghtpf;f cly; e (felt sic
•
ePq;fs; ghtpf;f Ntz;L vg;Nghj
•
ahUf;F ePq;fs; ghtpg;gJ
•
cq;fS

mw;fNfhyprk; (Alcoholism)
- Kfpyd; -
Driving School
khd gapw;rp KiwAld; ek;gpifahd ntw;wp G1, G2 Njh;Tg; gapw;rpfs;> ;> tPjpj; Njh;Tf;fhd thfd xOq;Ffs;> trjpf;Nfw;w Njh;T ehl;fs;.
gtj;jpd; jdpj;Jtkhd gapw;rp eneral Driving School ansportation Approved Instructor upd;gehjd; Nte;jd;
416-731-2829
- 31 -
w;fNfhy; ;ij ruh- ,Uf;Fk;. mstpy; Syndrome’ lyhk;.
jfSf;F rowth and or memory ional and xposed to ore likely problems , Changed upper lips
;w epiy-
J ‘Fetal ;wJ vd;W
irector of ’s Hospital %isf;F ot good for ;Yfpd;whH.
my;yJ k;” vd;W ; ePq;fs; idf;Fs; czHe;J ldbahf
W ve;jf; ad;gLj;jp
•
ePq;fs; kJghdj;ij> my;yJ DrugsI ghtpf;fhj rkaj;jpy; rw;W fisg;gile;- jJ Nghy; my;yJ week Mf ,Ug;g- jhf czHe;Js;sPHfsh?
•
uhtJ ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI ghtpf;fpd;w NghJ ‘blackouts’ or ‘flash- backs’vd;w epiyik cq;fSf;F Vw;
DrugsI ghtpg;gjdhy; Vw;gl;l gpur;rp- idf;fhf cq;fSf;fhf my;yJ jq;- fSf;fhf cjtp Njb cs;shHfsh?
gl;Ls;sjh?
•
•
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI ghtpf;fpd;w NghJ cq;fSf;F Fw;w czHT Vw;gLfpd;wjh?
ghtpj;j fhuzj;jhy; vg;NghjhtJ cq;fs; FLk;g mq;fj;jtHfSld; jtwhf> td;Kiwahf ele;J nfhz; Ls;sPHfsh?
•
cq;fSila kidtp my;yJ ez;gp ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI
•
ghtpg;J njhlHghf cq;fs; kPJ Fw;wk; Rkj;jp cs;sduh?
•
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI ghtpj;j fhuzj;jhy; Ntiyf;F Nghf Kbahj epiyik vg;NghjhtJ Vw;gl;L s;sjh? ePq;fs; ghtpg;jd; mw;fNfhiy> fhuzkhf my;yJ cq;fSf;Fk; DrugsI
,e;jf; mjw;F Nkw;gl;l Nfs;tpfSf;F ,lq;fspy; Ie;J “Mk;” my;yJ vd;W
cq;fs; gps;isfSf;Fk; rr;ruTfs; tho;f;ifj; vg;NghjhtJ Jizf;Fk;> ,ilapy; Vw;gl;Ls;sjh? rz;il my;yJ
ePq;fs; mw;fNfhy; rpf;fpf; nfhz;Ls;sPHfs; gjpy; my;yJ mspj;jpUe;jhy; Drug vd;gij gpur;ridf;Fs; czHe;J ePq;fs;
•
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI
nfhs;Sq;fs;. cq;fSf;F cldbahf ghtpj;jd; fhuzkhf cq;fs; Ntiyj;
cjtp Njit. jsj;jpy; VjhtJ gpur;rid> rpf;fy;fs; Vw;gl;ljh?
cq;fSf;F my;yJ cq;fs; md;Gf;F
•
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI ghtpj;j fhuzj;jhy; rz;ilfs;> my;yJ ngUk; tha; jHf;fj;jpy; my;yJ DrugsI ghtpf;fhj ehl;fspy; xU tpjkhd cly; epiy NfhshW khjpup epiyik
cupatH mw;fNfhypy; ,Ue;Njh Drug gpur;rpidapy; ,Ue;Njh tpLgl Ntz;Lk; vd;why; http://www.canadarehab.ca vd;w ,izaj;jsj;jpw;F nrd;W ghHitaplyhk;. my;yJ 1-800-419-7941 vd;w ,yf;fj;ij nuhwd;Nlhtpy; cs;stHfs; miof;fyhk;.
(felt sick) Vw;gl;Ls;sjh?
ePq;fs; mw;fNfhyprj;jpypUe;J tpLgl-
•
ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI
Ntz;Lk; vd;W jPHf;fkhf cq;fs; kdk; ghtpf;fpd;w NghJ Fiwj;J ghtpf;f
nrhy;Ykhapd; cq;fshy; mjpy; ,Ue;J Ntz;Lk; vd;w vz;zk; cq;fSf;F
tpLglKbAk;. Mdhy; cq;fSf;F mjw;F vg;NghjhtJ Vw;gl;Ls;sjh?
cjtp Njit. me;j cjtpia gad;gLj;jp
•
ahUf;Fk; njupahky; kpf ,ufrpkhf ePq;fs; mw;fNfhiy> my;yJ DrugsI
,e;j mw;fNfhyprj;jpy; ,Ue;J cq;fshy; epr;rakhf tpLglKbAk;. ghtpg;gJ cz;lh?
mukilan@thaiveedu.com
•
cq;fSil FLk;g mq;fj;jpdH vt-

Page 32
- 32 -
rkhdit vd;gjhy;> cq;fs; njhiye;j passwordfis kPsTk; vLj;J ju cjtf; $ba Neub njhlu;G ,yf;fq;fNsh trjpf- Nsh ,Ug;gjpy;iy. ePq;fs; xU AccountI jpwf;Fk; NghJ mjDld; rk;ge;jkhd Password recovery Nghd;w trjpfis ghJ fhg;ghf> Kd;Ndw;ghlhf nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. mtw;iwAk; njhiyj;jhy; “mNuhfuh!” jhd;. gy;NtW Kiwfshy; Njb> kPsTk; passwordI fz;Lgpbf;Fk; NghJ fhyk; fle;Jtpl;bUf;Fk;
jpUkzk; nra;a ,Ug;gtHfs; xUtH xUtiug;gw;wp mwpe;Jnfhs;sTk;> epW- tdq;fs;; jhk; gzpf;F mkHj;jtpUg;gtHfs; gw;wp mwptjw;Fk;> fhty;Jiwapdupd; Gydha;TfSf;Fk; $l ,e;j social net- workfspy; fpilf;Fk; jfty;fs; kpf kpf cjtpahf ,Uf;fpd;wd. ,e;j tifapy; gy Kf;fpakhd KbTfSf;F ,e;j ,iz- aj;jsq;fspy; fpilf;Fk; jfty;fNs Mjhukhf mike;J tpLfpd;wd. ,jpyp- Ue;J ,e;jtif ,izaj;jsq;fspy; gjpT nra;ag;gLk; jfty;fspy; ehk; vt;tsT
tho;f;ifiag; Gu...
5k; gf;fj; njhlHr;rp...
,g;gbAk; elf;fpwJ
fdlhtpy;> 29 taJila el;lhyp g;yQ;- rhu;l; vd;w ngz;kzp jdJ kd mOj;- jj;ij fhuzk;$wp> mtH gzpGupe;j IBM epWtdj;jpy; ,Ue;J 2008Mk; Mz;LKjy; ePz;lehs; tpLg;G vLj;J> mjw;Fupa khjhe;jf; nfhLg;gdit tPl;bypUe;jgbNa ngw;Wf;nfhz;bUe;- jhu;. ,e;j gzj;ij mDg;gpf;nfhz;bUe;j Manulife fhg;GWjp epWtdk;> gzk; mDg;Gtjid jpBnud epWj;jpf;nfhz;- lJ. ‘,J mepahak;’ vd;W fhg;GWjp epWtdj;ij el;lhyp njhlHGnfhz;lhH. fhg;GWjp epwtdk;> el;lhyp jdJ Face book gf;fj;jpy; gjpTnra;jpUe;j> mt- Uila gpwe;jehs;> tpLKiwg; Gifg; glq;fspy; mtu; kfpo;thf tho;tjidr; Rl;bf;fhl;baJ. ePq;fs; gzpf;Fg;Nghff; $ba kfpo;thd kdepiyapy; ,Ug;gjhy; cq;fSf;F nfhLg;gdT ,y;iy vd;W Manulife $wptpl;lJ. Facebook,y; jhd; gjpNtw;wpa Gifg;glq;fshy; el;lhy;p nehe;JNghapUf;fpwhH.
Facebook rpy jfty;fs;
•
vr;rupf;ifahf ,Uf;fNtz;Lk; vd;gJ cq;fSf;F Gupe;jpUf;Fk;.
Facebook Nghd;w r%ftiyaikg;Gfs; ,sk; gUtj;jpduplk; jhd; ngUk;ghYk; ghtpf;fg;gLfpd;wJ vd;W xU NghJk; vz;zhjPu;fs;. fzpzpj; Jiwapy; ,Ug;- gtu;fs; Facebook Nghij / gpj;J gpbj;J miyfpwhu;fs;. ,jdhy; mjpfkhd fzpdp kag;gLj;jg;gl;l epWtdq;fspy; Facebook Nghd;w jsq;fisg; ghtpg;gJ jil nrag;gl;Ls;sJ. mbf;nfhU jlit jkJ ,izag; gf;fj;ij ghu;f;fhtpl;lhy; ‘%r;R tpl Kbahj” mt];j;ijg; gLgtu;fisAk; re;j;jpj;JNsd;.
ghypay; J\;gpuNahfk; nra;Ak; Fw;wth spfSf;F ,e;j Social networkfs;> mtu; fspd; Mghr ntwpfis mg;ghtp ,sk; gUtj;jpdu; kPJ jpzpg;gjw;F xU Kfj;- jpiuahfNt cjTfpd;wd. ngUk;ghYk; ,tHfs; jkJ ,staJg; glq;fisAk;> ngha;ahd tajpidAk; jq;fspd; Face- book ,iza milahskhf fhl;bf; nfhs;thHfs;. jkJ rhkHj;jpakhd ciu- ahly;fs; %yk;> nts;is kdk; nfhz;l mg;ghtp ,sk; ngz;fisAk;> Mz;fisAk; tPl;il tpl;L ntspNawp (Xb) jk;Kld; tUk;gb nra;JtpLfpwhHfs;. rpyNtis- fspy; KfNk njupahj ,e;j njhlu;Gfs; nfhiy> ghypay; ty;YwT> gopthq;fy;> Ml;;flj;jy; vd;W vjpu;ghuhj jpUg;gq;f- isAk; Vw;gLj;jp tpLfpd;wd.
mz;ikapy; xU ngz;zpd; jha; jd; kfspd; Njhop> jd; kfis tpl ed;whf gbf;fpd;whH vd;w Mjq;fj;jpy; jd;id xU Mzhf Facebook,y; mwpKfg;gLj;jp> me;j nfl;bf;fhu ngz;iz jdf;F fhj- ypahf trpak; nra;jhH. ,ijawpahj mg;ghtpg;ngz;Zk; ,e;j khaf; fhjy; tiyapy; tPo;e;Jtpl;lhH. gpd;dH rupahd re;jHg;gk; te;jJk;> me;jg;ngz;zpd; kdk; kpfTk; Gz; gLk;gbahf thu;j;ijfis nfhl;b> mtuplk; ,Ue;J tpyFtjhff; $wp ehlfkhbapUf;fpwhu;. me;j kdq;- Fok;gpa ,sk; ngz;> jd; ngw;Nwhuplk; jd kdepiyiag; gw;wpf;$wpa NghJk; mtu;fs; fz;Lnfhs;shjjhy;> xU ehs; jw;nfhiy nra;J nfhz;lhs;. ,izaj; njhlu;ghly;fs;> Fw;w> td;Kiwfs; gw;wp rupahd> njspthd rl;l Kiw ,d;dKk; ,y;yhj epiyapy; me;j Fw;wkpioj;j ngz; rl;lj;jpd; gpbapypUe;J jg;gp tpl;lhu;.
Facebook,d; miuthrp ghtidah- sHfs; 18f;Fk; 34f;Fk; ,ilg;gl;l tajpdu;.
•
Facebook ghtidapy; Ntfkhf tsHe;- JtUk; ehLfs;: jha;thd;> fhdh> ,e;NjhNd\pah.
“INah> INah.. INah... ,t;tsT nfhL- ikahd rk;gtq;fis Vw;gLj;Jk; ,e;j r%f ,izaj;jsq;fis Vd; ,izaj;jpy; itj;jpUf;fpwhu;fs;?” vd;W ePq;fs; jiy- apy; mbj;Jf; nfhs;syhk;. ,izak; vd;gJ xU ngupa E}yfk; Nghd;wJ. mq;F ehk; vijj; NjLfpd;Nwhk;> vg;gb ekJ
•
mnkupf;fhTf;Fk;> ,q;fpyhe;Jf;Fk;
Neuj;ij nryT nra;fpd;Nwhk; vd;gJ mLj;jgbahf JUf;fp mjpf Facebook
Kf;fpkhdJ. mJkl;Lkd;wp ehk; ek; Foe;- ghtidahsHfisf; nfhz;Ls;sJ.
ijfis E}yfj;jpw;F $l;br;nrd;W> mtu;
•
ntdp#yhtpd; kf;fs; njhifapy; 63.27tPjkhNdhH Facebook ghtid- ahsHfs;.
•
rpupah Facebook ghtidiaj; jil- nra;jpUf;Fk; ehL.
fs; gpd;dhNyNa ve;jg; gFjpf;Fg; Nghf Ntz;Lk;> ve;jg; Gj;jfj;ij trpj;jhy; ey;yJ> me;j E}yfj;jpy; elf;Fk; NtW epfo;r;rpfspy; vJ ey;yJ> vJ Njitaw;- wJ vd;W mwpTWj;JfpNwhky;yth? mJ NghyNt ,izaj;ijAk;> ,e;j tifahd
www.
r%f ,i NghJk; to
,g;gbg;gl ,Ue;J ghJfhj;J
•
,g;gbg;g vOJk; glq;fS Nghd;wi (eLr; r
mit vd;gij Ntz;L
•
cq;fs; cq;fS vspjpy; vOj;Jf fq;fis jpUg;gJ
•
Passwor mwpit
•
ngw;Nwh aj;js kl;Lky fSil fz;fhz gw;wp ep
•
gps;isf wtw;iw rpyjli vd;gji
•
cq;fi tiu> sj;Jf;F vz;zj nfhs;S rup> ,e;j shy; ed;i Nfl;fyhk Kiwapy; ed;ik ga tpLfpd;wd $upa fj;j lyhk;. xU nfhiyfhu mJ ,U capiuf;
Ôȃ
KALASA

jha;tPL • brk;gu; 2009 ;ifiag; Gu...
mnkupf;f [dhjpgjp guhf; xghkhtpd; ntw;wpf;F ,e;j Social NetworkFfs; ngUk; cjtpahf ,Ue;jd. xghkh ,isQu;fis xd;W$l;lTk;> clDf;Fld; nra;jpfis ntsptplTk;> Nghl;bahsHfspd; Fw;wr;- ; vd;gJ
rhl;LfSf;F kpfNtfkhfg; gjpyspf;fTk; ,t;tifahd r%ftiyaikg;Gfis kpf
ikg;Gfs; Uk;ghYk; NghJk; py; ,Ug;- ;J gpbj;J d fzpdp
yhtfkhfg; ghtpj;jhu;. `pyup fpspd;lid tplTk; xghkh r%ftiyaikg;Gfisg; ghtpj;jik mjpfkhf ,Ue;jJ. xghkh jdJ mwpKf ciuiaf; $l ,izaj;- jpD}lfNt epfo;j;jp vy;NyhiuAk; Mr;r- upag;gLj;jpdhu;.
Facebook J jil it jkJ
,d;iwa etPd cyfpy; ,Uf;Fk; vy;yh Kf;fpa];ju;fSk; jq;fSf;F vd;W xU
hy; ‘%r;R u;fisAk;
; Fw;wth s;> mtu; tp ,sk; U Kfj;- Uk;ghYk; ;fisAk;> pd; Face- fhl;bf; d ciu- ; nfhz;l ;fisAk; jk;Kld; pyNtis- jhlu;Gfs; pthq;fy;> pUg;gq;f-
,idaj;jsk; itj;jpUg;gJ kl;Ld;wp> Face Book Nghd;w r%ftiyaikg;GfspYk;
jha; jd; ed;whf
mq;;fj;jtuhf ,Ue;J jk;Kila mwpf;- iffisAk;> jpl;lq;fisAk;> nraw;;ghL fisAk; kpf vspjhfTk;> tpiuthfTk; ; jd;id fg;gLj;jp> f;F fhj-
ntspf;nfhz;LtUfpwhHfs;. ek;Kila #Hah> fky;`hrd; Kjy; [pk;fup> kNlhdh
jawpahj f; fhjy; H rupahd pd; kdk;
FacebookMy; te;j Nrhjid
;ijfis Ftjhff; ;j kdq;- w;Nwhuplk; NghJk; xU ehs; ,izaj; fs; gw;wp ,d;dKk; ;wkpioj;j p tpl;lhu;.
fle;j Kiw ele;j mkupf;f mjpgH NjH- jypy; FbauRf; fl;rpapd; rhHgpy; Kf;fpa Ntl;ghsuhff; fUjg;gl;ltH &b $yp- ahdp. Kd;dhs; epa+NahHf; khfhz NkaH. nry;thf;F kpFe;j murpay; jiytH. ,ul;ilf;NfhGu jhf;Fjy; rk;gtj;ij $ypahdp ifahz;l tpjk; mtUf;F NkYk; nry;thf;if mjpfupj;jpUe;jJ. guhf; Xghkhit vjpHnfhs;s rupahd jiytuhf mtH fUjg;gl;lhH. mtUila 17 taJ kfs; fNuhypd; jhd; xU
T nfhL- ;Jk; ,e;j zaj;jpy; s; jiy- ,izak; J. mq;F ;gb ekJ
xghkhtpd; MjhuthsH vd;Wk; 'One million strong for Barack' vd;w FOtpy; mq;fj;Jtk; itj;jpUg;gjhfTk; jdJ Facebook gf;fj;jpy; vOjpitj;jhH. ];Nyw; vDk; ,iza rQ;rpif ,ij ntsptpl;lJk; g+jk; fpsk;gpaJ. cldb- ahf fNuhypd; me;jg; gjpit mopj;j- NghJk; mtuJ gf;fj;ij mr;R mryhf ; vd;gJ ek; Foe;- ;W> mtu; ;Fg; Nghf trpj;jhy; ;Fk; NtW Njitaw;- th? mJ tifahd
r%f ,izaj;jsq;fisAk;; ghtpf;Fk; NghJk; topfhl;b mioj;Jr;nry;y Ntz;Lk;.
,g;gbg;gl;l mdu;j;jq;fspy; ,Ue;J cq;fis vg;gb ghJfhj;J nfhs;syhk;.
•
,g;gbg;gl;l ,izajsq;fspy; ePq;fs; vOJk; fUj;Jf;fSk;> gjpNtw;Wk;; Gifg;- glq;fSk; fhw;wpy; tpl;l thu;j;ijfs; Nghd;wit. mtw;iwg; gjpTnra;j gpd; (eLr; re;jpapy; Ngh];lu; XbaJ Nghy;)
mit cq;fs;; fl;Lg;ghl;by; ,Uf;fhJ vd;gij KOikahf czu;e;Jnfhs;s Ntz;Lk;.
•
cq;fs; User name / password Nghd;wit cq;fSf;F kl;LNk njupe;jjhfTk; vspjpy; mwpe;J nfhs;s Kbahj> VO vOj;JfSf;F FiwahjjhfTk;> ,yf;- fq;fis cs;slf;fpajhfTk; mike;- jpUg;gJ ey;yJ.
•
Password Recovery optionfs; gw;wpa mwpit tsu;j;Jf;nfhs;Sq;fs;.
•
ngw;Nwhu;; jk;; Foe;ijfSila ,iz- aj;js gjpTfisf; fz;fhzpg;gJ kl;Lky;yhky; mtu;fSila ez;gu;- fSila ,izag; gjpTfisAk; fz;fhzpg;gjd; %yk;> ez;gu;fisg;- gw;wp epiwa mwpe;J nfhs;s KbAk;.
•
gps;isfspd; Username / Password Nghd;- wtw;iw ePq;fSk; thq;fp itj;jpUe;J> rpyjlitfs; mit Ntiy nra;fpd;;wjh vd;gjid rup ghu;j;Jf;nfhs;Sq;fs;.
•
cq;fisg; gw;wpa jfty;fis Kbe;j- tiu> cq;fs; jdpg;gl;l milah- sj;Jf;Fk;> ghJfhg;Gf;fhdJNk vd;w vz;zj;ij tYthf kdjpy; epWj;jpf; nfhs;Sq;fs;. rup> ,e;j Scial Netwok ,izaj;jsq;f- shy; ed;ikfNs ,y;iyah vd;W ePq;fs; Nfl;fyhk;? epr;rakf cz;L. rupahd Kiwapy; ghtpf;Fk;NghJ ,it ekf;F
gy Clfq;fs; ntspapl;bUe;jd. jdJ ed;ik gaf;Fk; njhlHg+lfkhNt khwp-
kfspd; MjuitNa ngw KbahjtH tpLfpd;wd. ,ij ahUila ifapy; xU
midj;J kf;fspd; Mjuit vt;thW $upa fj;jp ,Uf;fpd;wJ vd;gJld; xg;gp
ngwg;NghfpwhH vd;W tpkHrdk; vOe;jJ. lyhk;. xU itj;jpauplkh my;yJ xU
nry;thf;F rupe;jJ. NtWgy fhuzpfSk; nfhiyfhudplkh? fj;jp xU capuw;w rlk;.
njhw;wpf;nfhs;s> ,Wjpahf $ypahdp mJ ,Uf;Fk; ifiag;nghWj;J xU
FbauRf;fl;rpapd; mjpgUf;fhd Ntl;- capiuf; fhg;ghw;Wk; my;yJ Fbf;Fk;.
ghsH NjHjypypUe;J tpyfpf;nfhz;lhH.
gTMÕ>\VTM ∂–√kD ! >Ôk_Ôπ[ ∑ ́∫ÔD ÷Áƒ•D gμÕ> ∂§°D >ta[ √Èo\!
www.
ÔȃD KALASAM
.com
>ta[ ∑ÁkÌÆD ÷ÁB›>· Œo√ ́©A
33k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 33
jha;tPL • brk;gu; 2009
vd;W vy;N
gy rKjh tiyaik tPjpNahu> fhf;Fk; Ng rq;fq;fs;> ty;Ydu;f kupg;G Kiw Muha;r;;rpf tYthd Vw;gLj;Jf Ntiy th Ak;> ey;y Muk;gpf;fpw rq;fk;> Nt rq;fk;> gi Nahrpg;Ngh yhd FO
,izaj; tpUk;Gk; mj;jid aikg;Gfi /njhiyf;f tpUk;Gfpd
tiufiy phics)tpD njupa te tiyaik fpajd; g cjhuzk
vd;Dila ghy;a ez gy CHf Sld; vq tpohf;fs;> $j;Jf;fs FLk;g tp isg; gyk
tho;f;if
32k; gf;f
“tPL”tpd
11k; gf;f
nra;Aq
•
jiufi Rj;jkhf
•
jsghl fs; kw Nghd;wt Jg;guT
•
gioa wg;glNt ,Ug;gpd
•
rikay tilesfs mOf;fh nfhz;L ghHit
•
mYkhu Baseboa fOTjy
•
rikay fSk; R NkNy Fw ,d;Dk; t yhNkh mt jFe;j n cjTk;. t tPL xOq gw;wp Nky mtHfspd
tPl;Lf;$i 25 tU Mdhy; Md vd gFjp kl RUz;LN

- 33 - tho;f;ifiag;...
32k; gf;fj; njhlHr;rp...
vd;W vy;NyhUk; ,jpy; mlq;Fthu;fs;>
gy rKjha Gul;rpfSf;Fk; ,e;j r%f- tiyaikg;Gfs; fhuzkhf ,Uf;fpd;wd. tPjpNahu> murpay; vjpu;g;G> ,aw;if eyk;; fhf;Fk; Nghuhl;lq;fs;;> cly; eyk; fhf;Fk; rq;fq;fs;> ,aw;if itj;jpa Kiw> fzpdp ty;Ydu;fs; fUj;J ikak;> rpWtu; guh kupg;G Kiw FOkk;> itj;jpau;fs; kUj;Jt Muha;r;;rpf; FOkk; vd;W Vuhskhd> tYthd FOkq;fs; rKjhag; Gul;rpia Vw;gLj;Jfpd;wd. ,jd; %ykhf rpwe;j Ntiy tha;g;Gf;fisAk;> Gjpa cj;;jpfis- Ak;> ey;y njhopy; epWtdq;fisAk; gyu; Muk;gpf;fpwhu;fs;. &k; Nghl;L rpe;jpg;Nghu; rq;fk;> Ntiyf;Nf Nghfhj fztd;khu;fs; rq;fk;> gioa Nrhw;iw gpire;j gbNa Nahrpg;Nghu; rq;fk; vd;W nuhk;g mrj;j- yhd FOkq;fSk; cz;L.
,izaj; jsj;jpD}lhf tpsk;guk; nra;a tpUk;Gk; my;yJ tpahghuk; nra;Ak; mj;jid epWtdq;fSk; ,e;j r%ftiy- aikg;Gfis (gj;jpupiffs; /thndhypfs; /njhiyf;fhl;rpfis tpl) kpf mjpfkhf tpUk;Gfpd;wd.
tiufiyf; fiyQu; fUzh (Digi Gra- phics)tpDila Gifg;glq;fs;> gyUf;F njupa te;jJ mtu; ,t;thwhd r%f tiyaikg;Gfspy;; fhy; gjpf;f njhlq;- fpajd; gpd;du; jhd; vd;gJ kpfr;rpwpa cjhuzk;.
vd;Dila 99tPjkhd ghlrhiy kw;Wk; ghy;a ez;gu;fs; gy;NtW JiwfspYk;> gy CHfspYk; ,Uf;fpwhHfs;. mtu;f- Sld; vq;fs; ghlrhiyapy; elf;Fk; tpohf;fs;> Cu;r;rq;ff; $l;lq;fs;> murpay; $j;Jf;fs;> nkhl;ilf; fbj tpguq;fs;> FLk;g tplaq;fs; vd;W cwTg;ghyq;f- isg; gykhf itj;jpUf;f ,e;j Facebook
nra;Aq;fs; - kpDf;Fq;fs;.
•
Facebook,y; mq;fj;jtuhf ,Ue;jtu; ,we;Jtpl;lhy;?
,we;jNghd jd; FLk;g mq;fj;jtu;f- spd; mq;fj;Jtk;> mtu; ,we;j gpd;Gk; Facebook,y; ,Ug;gjdhy; rpyu; gPjpail- fpwhHfshk;. ,e;jg; gpur;rpidia vg;gb jPu;f;fyhk; vd;W Facebook epWtdk; jiyiag; gpa;j;Jf;nfhs;fpwjhk;.
‘mJnty;yhk; [{[{gp” vd;Dk; tpjj;jpy;> ,we;JNghd jq;fs; ez;gu;fspd; gf;fq;- fspy;> jq;fshy; mtUila tPb- Nahf;fs;> fUj;Jf;fs; vd;W gy jsq;- fspYk;) ngupa mstpy; cjTfpd;wJ.
,e;j r%ftiyaikg;G trjpfs; rhjhu- zkhf fy;Y}up khztu;fs; kl;Lky;yhky;> fy;tpkhd;fs;> murpathjpfs;> tpisahl;L tPuu;fs; vd;W vy;NyhUk; ghtpf;f $ba tifapy; kpf vspjhf mk;ikf;fg;gbUg; gjdhy; ,jd; ghtidAk;> ,J Vw;gLj;jp tUk; rKjhaj; jhf;fKk; ,isatHfs; rpe;jpf;Fk; kNdhghtj;ijNa khw;wp tUfpwJ.
mLj;JtUk; ,jo;fspy; Email, Chats, You Tube Nghd;w njhopy;El;gj;jpy; ,Uf;Fk; Gjpdq;fisg; ghu;g;Nghk;.
kwthjPu;fs; fz;lJ fw;;wtd; gz;bjd; Mthd;!
jiffry.u@thaiveedu.com
“tPL”tpdhTk;...
11k; gf;fj; njhlHr;rp...
cs;sd. Vida gFjpfs; ed;whf tpUf;fpd;wd. ,jw;F vd;d fhuzk;? jiufis vg;NghJk; gsgsg;ghfTk;
uhk;.g. Beamption Rj;jkhfTk; (Wax) NgZq;fs;.
•
jsghlq;fis J}rp mfw;wp> fhw;whb- fs; kw;Wk; kpd;Fkpo;fs; tpsf;Ffs; Nghd;wtw;wpYk; J}rpfs; gbah tz;zk; Jg;guT nra;Aq;fs;.
,aw;ifapd; ghjpg;Gf;fs; rPw;wkpd;wp rPuhf ,Ug;gpd; XH $iuapd; taJ vy;iy RkhH 25 tUlq;fs; ePbf;Fk; vd;gJ cz;ikNa. cq;fs; Fwpg;Gfspd; gb $iuapd; juj;jpy; FiwghLfs; vJTkpy;iy Nghy; njupfpwJ.
•
gioa jiu tpupg;Gfs; epl;rak; khw;-
xU gf;fk; kl;LNk cyHe;J Nghtjw;F wg;glNtz;Lk;. Carpet cs;s tPlhf
fhuzk; #upa ntg;gNk. njd;jpir $iu- ,Ug;gpd; Steam Cleaning mj;jpahtrpak;.
fs; nghJthf mjpf ntg;gj;jpdhy; ghjpg;-
•
rikayiw/Fspayiw jiufspy; tilesfspd; ,ilntspfs; nghJthf mOf;fhf fhzg;gLk; mtw;wpid Bleach nfhz;L Jg;guT nra;tjd; %yk; Gjpa ghHitAld; fhzg;gLk;.
•
mYkhupfspd; fjTfs;> kw;Wk; RtHfs;> Baseboards Nghd;wtw;iw Njitg;gbd; fOTjy; ed;W.
giltJ cz;L. ,d;DnkhU cjhuzkhf njd;jpiria ghHj;Jf;nfhz;bUf;Fk; tPLfisf; fdbaHfs; tpUk;gp thq;Ft- jw;F Kf;fpa fhuzq;fspnyhd;W njd; jpirapypUf;Fk; thfdg; ghijapy; gdpf;- Ftpay; jq;fhJ cUfpg;Ngha;tpLk; vd;- gjw;fhf. nta;apw; fhyq;fspy; ntg;gj; jpdhy; XLfspd; (Shingles) fPOs;s jhH ,sfpg;Ngha; XLfspd; %iyfs; RUs
•
rikayiw mYkhupfspd; cl;Gw gFjp-
Muk;gpf;fpd;wd. vdNt ,jid rPHnra;- fSk; Rj;jkhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
tjw;F $iuf;F jFe;j fhw;Nwhl;lj;ij NkNy Fwpg;gpl;l rpy jfty;fs; jtpHj;J
toq;Fk; nghUl;L Roy; fhw;whbfs; ,d;Dk; tPl;bid vt;thW moF gLj;j-
nghUj;jpf;nfhs;syhk; Roof Doctors vd;W yhNkh mt;thW NgZjy; cq;fs; tPl;bw;F
Google,y; ghHitapLtjd; %yk; ,J jFe;j ngWkjpia ngw;Wj; jUtjw;F
gw;wpa Nkyjpf tpguq;fs; Jyq;Fk;. cjTk;. tPL tpw;gid KftHfs; kw;Wk; tPL xOq;fikg;ghsH epWtdq;fs;. ,it
ey;yJ NeaHfNs> nghJthfNt Gj;jhz;L gw;wp Nkyjpf jfty;fis toq;FtH
vd;gJ> vjpHg;ghHg;Gld; kyHtJjhd;. mtHfspd; cjtpapid ehLtJk; ed;W.
mt;tpjk; 2010Mk; Mz;bid> MtYld; fhty; ,Uf;Fk; midtUf;Fk; ,dpa tPl;Lf;$iufspd; MAs; nghJthf 25 tUlkhf fzpg;gpLfpd;wJ. Mdhy; 10 tUlq;fs; kl;LNk Md vdJ tPl;Lf; $iuapd; xU
tpLKiw tho;j;Jf;fs;. mtutH vz;zk; Nghy; Gjpa Mz;L Gyul;Lk; vd;W ,iwtd; Mrp Ntz;b kPz;Lk; njhlUk; ,jo;fspy; ehKk; njhlHNthk;. gFjp kl;Lk; cyHe;Jk; %iyfs;
karunagopalapillai@thaiveedu.com RUz;LNghAk;> ntbj;Jg;NghAk;

Page 34
- 34 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 35
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 35 -

Page 36
- 36 -
ÂV∫Ô^ ŒÚ A]B g
•WD\]BVTM #
•*ı|D ÿ>VÁ
•∞¬Ô›Á> s‚
•c∫Ô^ o\oÚ
•c∫ÔÁ·© √u
•÷M Ô‚¶okx
•Âı√ ̇Ô^, c ÷_ÁÈ
• Ô¶[ ∏ ́flEÁTMBV_ WD\]Bu≈ kVμ¬ÁÔBV?
• ÂV·VÕ> kVμÁÔ ÁÔÂøs© o√V ̨≈>V?
• T|, ÔV ̇ √§x>ÈV ̨s|D ®[≈ ∞¬Ô\V?
• Collection Agnecyl[ ÿ>VÁÈo√E t ́‚¶ÈV?
• c∫Ô^ ƒD√·D Ô¶[ >Õo>V ́V_ √§x>ÈVzD ®[≈ ÔkÁÈBV?
∂ÁTM›m Ô¶[ ∏ ́flEÁTMÔ”¬ÔVTM ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ”¬z SRI CREDIT SOLUTION CENTRE Trustee in bankruptcy ÷ÁÕm Œo ́ ÌÁ ́l[ ˇμ ÷B∫zD ŒÚ >tw ̇ WÆkTMD
80 Corporate Drive, Suite 309 Scarborough, ON M1H 3G5
Tel:
416.439.0224 Fax: 416.439.0226 creditsolutioncentre@gmail.com

ÂV∫Ô^ ŒÚ A]B g ́D√›]uz kaÔV‚| ̨o≈VD, ÷M
•WD\]BVTM #¬ÔD
•*ı|D ÿ>VÁÈo√E ∂Áw©AÔ”¬z √]Èπ¬ÔÈVD
•∞¬Ô›Á> s‚ÿ¶Va¬ÔÈVD
•c∫Ô^ o\oÚ¬zD ∂Õ>fl∑Á\ÁB ∂Ôu§s¶ÈVD
•c∫ÔÁ·© √u§ ÿ√ÚÁ\BV•D, gTMÕ>\V•D cÚ∫Ô^
•÷M Ô‚¶okxΩBV> BillÔÁ·©√u§ ÔkÁÈl_ÁÈ.
•Âı√ ̇Ô^, c≈sTM ̇Ôπ¶D Ô¶[ kV∫zD EÆÁ\•D ÷M ÷_ÁÈ
ÔBV?
≈>V?
Ô\V?
¶ÈV?
®[≈ ÈBV?
ÁTMÔ”¬z SRI CENTRE ÌÁ ́l[ ˇμ tw ̇ WÆkTMD
, Suite 309 M1H 3G5 439.0224 .439.0226 gmail.com
jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 37
jha;tPL • brk;gu; 2009
fdlhtpy; tq;FNuhj;J epiy vd;gjd; vz;zf; fUj;J cq;fsJ fld;fs; midj;ijAk; KOikahf ,y;yhky; nra;tjw;fhf ePq;fs; cq;fsJ nrhj;Jf;- fs; midj;ijAk; tq;FNuhj;J nraw;- ghl;Lf;fhd ek;gpf;if nghWg;ghshplk; (trustee in bankruptcy) xg;gilg;gjhFk;. tq;FNuhj;J nraw;ghl;bd; cjtpapd; %yk;> mjpfsT fld; Rikia cila xUtH Gjpa tho;itj; njhlf;Ftjw;F top Vw;gLfpwJ.
jdpahH tq;FNuhj;J vd;gJ fdba kj;jpa murhq;fj;jpd; the Bankruptcy & Insolvency Act vd;w rl;lj;Jf;F cl;gl;l rl;ltpay; nraw;ghlhFk;. NeHikahd tho;f;if elj;Jk; xUtH Jujp\;ltrkhf fldhsp- ahFk; epiy Vw;gLkhdhy; ,e;jr; rl;lk; mtUf;F epthuzk; toq;Fk;. mNj rkak; mtUf;F fld; toq;fpatHfs; ahtUk; rkkhd tifapy; elj;jg;gLtjw;Fk; ,e;jr; rl;lk; top tFf;fpwJ.
fdlhtpy; xUtH tq;FNuhj;J epiyf;F nry;tjw;F jFjp ngWtjw;F mtH ,e;j ehl;by; trpg;gtuhf my;yJ ,q;F tHj;jf Jiwapy; mtH jdJ flid nrYj;j KbahjtuhfTk; (Insolvent) ,Uf;f Ntz;Lk;. mjd; mHj;jk; gpd;- tUkhW:
•
fdlhtpy; jdpeghpd tq;FNuhj;J epiy
(Personal Bankruptcy in
gl;bUf;Fk;. ,jd; fhuzkhf vjpHfhyj;jpy;
fis Mu ePq;fs; fld; ngwf;$ba jfik ghjpf;-
rpy jPHTf fg;glyhk;.
•
fdlhtpy; jdpeghpd; tq;F- Nuhj;J epiy (Personal Bankruptcy in Canada) xU jdp egH tq;FNuhj;J epiyf;F tpz;zg;gpf;f Ntz;b Vw;gLtjw;fhd fhuzk; vd;d?
ngUksT fld; Rik fhuzkhf ePq;fs; epjp neUf;fbia re;jpf;f NehpLk; NghJ> tq;FNuhj;J epiyf;F tpz;zg;gk; nra;J cq;fs; gpur;rpidf;F KbT fhz;gJ gw;wp ePq;fs; rpe;jpf;fyhk;. fdlhtpy;
tq;FNuhj;J epiy nra
rl;lg+HtkhdJ.
vdNt> ,r;nraw;ghL njhlq;f
fld; toq;fpatHfspd; nraw;gh
epWj;jpitf;fg;gLk; (Stay of pro
,jd; fhuzkhf
cq;fsJ rk;gsj;jpy; ,Ue;J
fopf;fg;gLjy; (Garnishm
rl;l eltbf;if vLf;fg;g
fld; toq;fpatHfs; cq
njhiyNgrpapy; mioj
Mfpa nraw;ghLfs; ah
jLj;J epWj;jg;gLk;.
xt;nthUtUlKk; Vwf;Fiwa 100>000 NgH jdpegH tq;FNuhj;J epiy (Personal Bankruptcy) my;yJ fld; ngw;wtHfs; Kd;itf;Fk; MNyhridfs; (Consumer Proposal) vd;w nraw;ghLfspy; 000 flDilatuhf ,Uf;f Ntz;Lk;.
•
jpUg;gp nrYj;j Ntz;ba Ntisapy; flid nfhLf;f Kbahj epiyapy; ,Uf;f Ntz;Lk;. tq;FNuhj;J epiy nraw;- ghl;Lf;fhd fl;lzk; tq;FNuhj;J epiy nraw;ghl;Lf;fhd ek;gpf;if nghWg;ghsHfs; ahtUk; kj;jpa kj;jpa murpd; mDkjp ngw;wtHfs;. mtH- fsJ fl;lzq;fs; ahTk; rl;lj;jpdhy; fl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. vdNt tq;F- Nuhj;J epiyr; nraw;ghl;bw;fhd fl;lzk; epahakhdjhfNt mikAk;.
fld; toq;fpatHfspd; nraw; ghLfs; epWj;jpitf;fg;gLk; tq;FNuhj;J epiy nraw;ghL rl;lg+Ht- khdJ. vdNt> ,r;nraw;ghL njhlq;fpa gpd;G> fld; toq;fpatHfspd; nraw;ghLfs; ahTk; epWj;jpitf;fg;gLk; (Stay of pro- ceedings). ,jd; fhuzkhf cq;fsJ
NkNy cs mjw;F K tpl fLik NkNy Fw fisAk; m Ntz;baJ
rk;gsj;jpy; ,Ue;J gzk; fopf;fg;gLjy; (Garnishment), rl;l eltbf;if vLf;fg;- gLjy;> fld; toq;fpatHfs; cq;fis njhiyNgrpapy; mioj;jy; Mfpa nraw;- ghLfs; ahTk; jLj;J epWj;jg;gLk;.
,tw;wpy; v vd;W ePq;f ngw;w tq xUthpd;
tq;FNuhj;Jepiyapy; ,Ue;J tpLgLtjw;fhd fhyk; ePq;fs; Kd;G vg;nghOJk; tq;FNuhj;J
jdpegH aphdy; jPikfs; epiyf;fhd nraw;ghLfspy; jw;Nghija tq;FNuhj;J epiy njhlHghd flikfs;
ed;ikfs
nghWg;Gf;fs; vd;gtw;iw KOikahf
•
epiwNtw;wpatuhfTk; ,Ue;jhy;> nghJ- thf xd;gJ khjj;jpd; gpd;G cq;fshy; tq;FNuhj;J epiy nghWg;Gf;fspy; ,Ue;J tpLgl KbAk;. (tq;FNuhj;J epiyapy; ,Ue;J tpLgLtjw;F ePjpkd;wk; tpjpj;- Js;s Mff; Fiwe;j fhyk; ,JthFk;)
cq;fsJ tq;FNuhj;Jepiy njhlHghd jfty;fs; MW tUlq;fs; tiu gjpag;
Ntiy ,og;G my;yJ jdpg;gl;l tHj;jf nraw;ghl;by; e\;lk; Vw;gl;l- jdhy;> tUkhd ,og;G Vw;gLjy;.
•
cq;fsJ tUkhdj;jpy; ,Ue;J jpUk;g nrYj;j Kbahj msTf;F mjpf ms- thd khztH fy;tpf; fld; ,Uj;jy;.
•
tpgj;J my;yJ fLikahd Nehapd; fhuzkhf ngwg;gl;l flidj; jpUg;gpf; fl;l Kbahj epiy Vw;gLjy;.
ePq;fs; vjpHNehf;Fk; epjp neUf;fbf;F jdpg;gl;l Kiw apyhd tq;FNuhj;J kl;Lkh xNu jPHT? ,y;iy. jdpg;gl;l Kiwapyhd tq;F- Nuhj;J epiyf;F tpz;zg;gpg;gjw;F Kd;G ePq;fs; gy;NtW khw;Wtifapyhd jPHT-
ePq;fs; ngWtj vLj;jy gzk; (a mwtpLt Gf;fs; toq;fg
•
ePq;fs; (Unsecur
•
rl;lg+Ht

- 37 - dlhtpy; jdpeghpd; tq;FNuhj;J epiy
Bankruptcy in Canada)
Hfhyj;jpy;
fis Muha;tJ mtrpak;. mt;thwhd k ghjpf;-
rpy jPHTfs; gpd;tUkhW.
•
cq;fsJ fld;fis xd;wpizf;Fk; fld; (Debt Consolidation Loan) ngWjy;. ; tq;F- (Personal
•
)
epiyf;F tjw;fhd
f ePq;fs; k; NghJ> k; nra;J fhz;gJ dlhtpy;
Nuhj;J epiy nraw;ghL
rl;lg+HtkhdJ.
r;nraw;ghL njhlq;fpa gpd;G>
patHfspd; nraw;ghLfs; ahTk;
f;fg;gLk; (Stay of proceedings).
,jd; fhuzkhf
rk;gsj;jpy; ,Ue;J gzk;
;fg;gLjy; (Garnishment),
ltbf;if vLf;fg;gLjy;>
toq;fpatHfs; cq;fis
iyNgrpapy; mioj;jy;
pa nraw;ghLfs; ahTk;
Lj;J epWj;jg;gLk;.
100>000 (Personal w;wtHfs; Consumer ; mDkjp ngw;w tq;FNuhj;J epiy nghWg;ghsH xUthpd; cjtpiag; ngwKbAk;.
jdpegH tq;FNuhj;J epiy aphdy; Vw;gLk; ed;ik> jPikfs;
ed;ikfs; (Advantages)
•
ePq;fs; fld; ngwf;$ba jd;ik fLik- ahf ghjpf;fg;gLk;.
•
ePq;fs; cq;fsJ clikfs; rpytw;iw tq;FNuhj;J epiy nghWg;ghshplk; xg;gilf;f Ntz;b Nehplyhk;.
ePq;fs; tq;FNuhj;J epiyapy; ,Uf;Fk; fhyg;gFjpapy; cq;fsJ tuT> nryT gw;wpa tpgukhd gjpTfis (Detailed records of your income and expenses) gjpyPL nra;J itf;f Ntz;ba fl;lhak; cz;L.
cq;ffsJ fld;fspy; ,Ue;J tpLgLtjw;fhd tpjptpyf;Ffs;
A.cj;juthjkw;w fld; (Unsecured Debts) tq;FNuhj;J epiy nraw;ghL vd;gJ
•
fld; ml;il (Credit cards)
•
jdpg;gl;l fld; (Personal Loans)>
•
tUkhd thp (Income Tax)
•
cq;fs; tq;fp fzf;fpy; cs;s njhifia tpl Nkyjpfkhf gzk; vLj;jy; (Over Draft) Nghd;w tplaq;fSld; kl;LNk khztHfsJ fld; (Student Loan) ePq;fs; ngw;w flid> cq;fsplkpUe;J ngWtjw;F rl;lg+Htkhd eltbf;if
•
vLj;jy;> cq;fsJ rk;gsj;jpy; ,Ue;J gzk; (aynishment) fopf;fg;gLjy;> gzk; mwtpLtjw;fhd njhiyNgrp miog;- Gf;fs; vd;gdtw;wpy; ,Ue;J ghJfhg;G toq;fg;gLfpwJ.
•
jhghpg;G gzk; (Alimon payment), gps;is guhkhpg;Gf;fhd gzk; (child support).
nrhj;Jf;fs; KOtijAk; xg;gilg;gJ njhlHghd tpjptpyf;Ffs; (Exceptions to the Surrender of all Assets) gw;wpa tpguq;
ePq;fs; (Unsecured ngw;w Debts) cj;juthjkw;w Kw;whf ePf;fg;gLfpwJ. fld;fs;
fSld;> [dtup khjj;njhlu; sri.v@thaiveedu.com tsUk;...
•
rl;lg+Htkhd ,e;j nraw;ghl;il kpf

Page 38
- 38 -
cLf;if ,oe;jtd; ifNgh
‘ez;gDf;fhf capiuAk; nfhLg;gJ
fs;. ‘cd; ez;gd; ahnud;W $W. cd;- ngupa tplaky;y. Mdhy; capiuf;
idg;gw;wpr; nrhy;yptpLfpd;Nwd;’ vd;ghHfs;. nfhLg;gjw;Fhpa ez;gidg; ngWtNj
vdNt vk; ez;gHfis ey;y ez;gHfshf fbdk;’
njhpT nra;tJ mtrpakhFk;. ehq;fs; ahu; vd;gij vLj;Jr;nrhy;gtuhf kl;L- cyfpNyNa vtd; nry;te;jd; vd;why;
ky;y vLj;Jf;fhl;lhf tho;gtuhfTk; ey;y ez;gHfis cilatNd vd;Ngd;.
vk;ik Rw;wpAs;s ez;gu;fs; jpfo;fpd;wdu;. ey;y ez;gHfs; epiwthd tho;tpw;F topfhl;Lfpd;wdH.
ey;y el;G vd;gJ fpilj;jw;fhpa khzpf;- fk; Nghd;wJ. mq;qdk; fpilj;jw;fupa ey;y ez;gHfis ,og;gij tpl ,t;T-
el;ig ngw;wgpd; mjid epiyf;f itf;f yfj;jpy; kpfg;nghpa ,og;G vd Ntnwhd;-
mUk; ghL glNtz;Lk;. Wk; ,y;iy. cz;ikahd ez;gHfs; vt;tpj vjpHghHg;Gkpd;wp cz;ikad;NghL
‘vtUlDk; el;G G+z;ifapy; mtrug;- goFthHfs;. cz;ikAs;s ,lj;jpy; el;G
glhjPHfs;. mq;qdk; el;G nfhz;lgpd; jisf;Fk;;. cz;ik ngha;f;Fk; ,lj;jpy;
mjid epiyj;J itf;f ,ad;wtiu el;G rhFk;.
KaYq;fs;’ vd;fpd;whH rhf;fpuB];.
‘capH fhg;ghd; Njhod;’ vd;gH. cz;ik-
ey;y ez;gHfs; ftiy Nghf;Fk; kUe;- ahd ez;gd; el;gpw;F capu; nfhLg;ghd;.
jhfj; jpfo;tH. jpUts;StH el;igg;gw;wpf; jd; Njhod; capu; fhf;f jd;Dapu; Jwf;f
$Wifapy;> Tk; Jzpthd;. ,d;iwa cyfpy; cz;- ikahd el;igf; fhz;gJ ntF mG+u;tk;. cz;ikahd ez;gu;fshfj;jhd; ,y;yhJ NghdhYk; el;gpNyDk; cz;ik NgZ-
‘moptpd; mitePf;fp MW ca;j;J
moptpd;fz; my;yy; cog;gjhk; el;G’
gtu;fshf ,d;iwa khe;ju; tho;fpd;wduh vd;why; ,y;iynad;Nw Njhd;Wfpd;wJ.
kdpjHf;F kdpjH Fzq;fs; N ek;gpf;iff;Fupa Mj;k ez;gu;fis fhtp- aq;fspy; kl;LNk fhzKbfpd;wJ. khdp lu;fs; vy;NyhUs;SNk VNjhnthU Ra
jifikfs; juq;fs; gz;Gfs;$l
eyk; kl;LNk jiytpupj;jhLfpd;wJ. Raeykhf ,Ug;gjpy; jtwpy;iy. vk;
Mdhy;> tho;tpy; rpynghOJfNsDk; cwTfisg; Ngzp kjpg;gjhf> cwTfSldhd cz;ik md;ig tYg;gLj;Jtjpy; nrytpLfpd;-
vj;jifa NtWghLfisAk Nwhkh vd;W vk;ik ehNk Nfl;Lg;ghu;f;f Ntz;Lk;. cz;ik el;ig cu%l;b tsu;f;Fk; ey;y ez;gu;fshf ehk; tho;-
md;G vd;w cwTr; rq;fpypahy;
fpd;Nwhkh vd vk;ik ehk; tpdtNtz;Lk;.
rf;jp jkpou;fsJ tuyhw;wpy; el;G G+ZjYk; el;igg; Nghw;WjYk; fhyk; fhykhf typAWj;jg;gl;L te;Js;sJ.
cz;ikahd el;Gf;F kl;LNk
,w;iwf;F gy;yhapuk; Mz;LfSf;F Kd;dhy; vOjg;gl;l jpUf;Fwspy;
vd;fpwhH. mjhtJ mopitj;jUk; jPik- ‘cLf;if ,oe;jtd; if Nghy
fis ePf;fp ey;y topapy; elf;fr; nra;J Mq;Nf
NfLtUk; fhyj;jpy; cld; ,Ue;J Jd;gj;- ,Lf;fz; fistjhk; el;G’
ij gfpHtNj el;ghFk; vd kpfr; rpwg;ghf
vd mw;Gjkhf tiutpyf;fzk; jUfpwhH jpUts;StH. vk; clypypUe;J eOTk; Milia vk; iffs; ehKzUKd;Ng Xbr;nrd;W gpbj;J Ve;jp vk; khdj;ijf; fhg;gJ Nghy;> jd; ez;gDf;F xU CW tUifapy; cld; nrd;W cjTgtNd cz;ikahd ez;gd; Mthd;. cz;ikahd ez;gHfs; ,d;gj;jpy; kl;Lkd;wp Jd;gj;- jpYk; gq;nfLj;J mUfpUg;gH.
nrhy;ypAs;shH. el;gpy; ey;yJ jPaJ vd ,Utif fpilahJ. ed;W kl;LNk el;G. kw;iwait el;G vDk; Ntlk; jupj;jpUe;- jhYk; faikj;jdj;jpd; ntspg;ghNlahFk;. cwthbf; nfLf;Fk; ,d;iwa ez;gu;f- isg; ghu;f;fpd;Nwhk;. Mtu;fis ez;gu;fs; vd;W nrhy;tNj el;gpw;F ,Of;fhFk;. JNuhfpfis jpl;Ltijtpl JNuhfpfis ez;gu;fshf;fpatu;fisNa jtwpioj;j- tu;fs; vd rhLNtd;. ghYk; ePUk; fye;J
ntWkNd Kfk; rpupf;f elg;gJ kl;Lk; el;gd;W. KfKk; mfKk; kyUk; tz;- zk; cs;sd;G nfhz;lhLtNj el;gpd; rpwg;G.
itj;jhy; ePupy; ,Ue;J ghiy tpyf;fp mUe;Jk; md;dg; gl;rpfs; Nghy; ey;y ez;gu;fis njupe;J thOk; gf;Ftj;jpid ehk; rpW tajpypUe;Nj ngwNtz;Lk;.
cyfpy; ,uj;j ge;jk; ,y;yhkNy vq;- nfq;Nfh gpwe;J tsu;e;j ,Utu; jkf;- Fs;Ns ,ju ,Wf;fkhd tpRthrkhd gw;iw tsu;j;Jnfhs;Sk; ,e;j cwT ,ju cwTfis tpQ;rpa cwthfj; jpfOfpd;wJ.
el;G vd;gJ mbg;gilapy; J}a md;gpd; ntspg;ghNl vd;whYk; mjw;nfd jdpj;- Jtkhd gy rpwg;Gf; Fzq;fs; cs;sd. ey;y ez;gdhf ,Ug;gjw;F ez;gd; Jaiuj; jd; Jauhf vz;zpr; Rkf;Fk; jha;ik kdg;ghq;F ,Ug;gJ mtrpak;.
el;G tl;lj;Js; Eise;jhy; kl;Lk; ey;y el;G vd;W Mfptpl KbahJ. jd;dykw;w el;ghf ,Uf;f Kbahj xU el;G tsH- tij tpl Nja;e;J kiwtNj ed;W.
mioj;J tUgtd; tpUe;jhsp. mioah- kNy Xb te;J thrypy; epw;gtNd ey;y ez;gd;. kdpjHf;F kdpjH Fzq;fs; NtWglyhk;. jifikfs; juq;fs; gz;Gfs; $l NtWglyhk;. Mdhy;> vj;jifa NtW-
ez;gHfs; vq;fs; Kfthpiar; nrhy;thH-
ghLfisAk; fle;J md;G vd;w cwTr;
rq;fpypahy el;Gf;F k
ey;y el;g gpy;yhj X Jizapy xg;ghdJ. thHj;ijf tpl kfj;j
ey;y el;i Kjypy; e fw;Wf;nfh
fdpnfhz tUtJk;> tz;Lfs; Nghd;w t ,yFtpy; NghJ xl fspy; cz khwhf ,o XNlhb t ez;gd; M
$LtNjhL
,d;iwa Kd;Dhpik cwTfSf mjdhy; j tq;fs; ,U neUbf; thOfpd;w
vk;Kd;dh KJFf;F whf Gwk;N kpLk; fat Ntz;Lk;.
mtHfs; k ,Uf;Fkhd ahUf;fhf tpl;Lf;nfh
$br; rphpg cld; ,U ey;y el;G
eLj;ju t Mgpufhk; tUtjw;F mthpd; e khdJ. ey isr; rhj
ey;y ez Saree Blouse
cq;fs; rfytpjkhd rhwp GsT]; (Saree Blouse) ijg;g

jha;tPL • brk;gu; 2009 f;if ,oe;jtd; ifNghy;
W. cd;-
rq;fpypahy; gpizf;Fk; rf;jp cz;ikahd d;ghHfs;.
el;Gf;F kl;LNk cz;L. ;gHfshf ehq;fs;
ey;y el;gpd; Jiz ,y;yhjtHfs; JLg;- hf kl;L-
gpy;yhj Xlq;fs; Nghd;wtHfs;. Jd;gj;jpy; tuhfTk;
Jizapy;yhjhd; tho;T gl;l kuj;jpw;F o;fpd;wdu;.
xg;ghdJ. ey;y ez;gHfspd; md;ghd thHj;ijfs; kUj;JtHfs; jUk; kUe;ij khzpf;-
tpl kfj;jhdit. j;jw;fupa ;f itf;f
ey;y el;igr; rk;ghjpf;f Ntz;Lkhdhy; Kjypy; ehk; ey;y ez;gHfshf thof; fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. mtrug;- hz;lgpd;
fdpnfhz;l kuj;ij ehb gwitfs; d;wtiu
tUtJk;> g+j;jpUf;Fk; nrbfis ehb B];.
tz;Lfs; tUtJk; mjpraky;y. mNj- Nghd;w trjpgilj;jtiu ez;gH Fohk; k; kUe;-
,yFtpy; #o;e;J nfhs;Sk;. girAs;s ;igg;gw;wpf;
NghJ xl;bf;nfhs;Sk; ,j;jifa el;G- fspy; cz;ik md;igf; fhz;gJ mg+Htk;.
a;j;J
ptpd;fz;
khwhf XNlhb ez;gd; ,opepiyAw;whYk; cw;w cwthf te;J Njhs; jUgtNd ey;y Mthd;. ey;y ez;guhy; ,d;gk;
kdpjH Fzq;fs; NtWglyhk;.
juq;fs; gz;Gfs;$l NtWglyhk;.
Mdhy;>
a NtWghLfisAk; fle;J
cwTr; rq;fpypahy; gpizf;Fk;
rf;jp
hd el;Gf;F kl;LNk cz;L.
k; jPik-
$LtNjhL Jd;gq;fs; tpyFk;. r; nra;J ;J Jd;gj;-
,d;iwa cyfpy; gzj;jpw;F nfhLf;Fk; Kd;Dhpikia ehk; ez;gHfSf;Fk; ,ju ; rpwg;ghf jPaJ vd Nk el;G. jupj;jpUe;- NlahFk;. ez;gu;f-
cwTfSf;Fk; nfhLf;fj; jtWfpd;Nwhk;. mjdhy; jhd; vt;tsNth trjpfs; nry;- tq;fs; ,Ue;jhYk; kdpju;fs; kdq;fspy; neUbf; nfhz;bUf;Fk; FiwfNshL thOfpd;wdH. ez;gu;fs; f;fhFk;. uhfpfis wpioj;j- k; fye;J tpyf;fp
vk;Kd;dhy; NjndhOfg; Ngrptpl;L vk; KJFf;F gpd;dhy; vk;ikg;gw;wp mtJ}- whf Gwk;NgRk; ‘ez;gHfs;’ Nghy; Ntr- kpLk; fatHfsplk; vr;rhpf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk;. hy; ey;y tj;jpid z;Lk;.
mtHfs; kdq;fspy; J}a el;gpd; czHT ,Uf;Fkhdhy; xUNghJk; jk; ez;gHfis ahUf;fhfTk; vthplKk; ve;epiyapYk; md;gpd;
tpl;Lf;nfhLf;f khl;lhHfs;. d jdpj;- cs;sd. ez;gd;
$br; rphpg;gij tpl newp jtWifapy; cld; ,Ue;J fhj;J ed;newpg;gLj;JtNj ey;y el;G. ; Rkf;Fk; trpak;.
eLj;ju tptrhaf; FLk;gj;jpy; gpwe;j mioah- Nd ey;y Fzq;fs;
Mgpufhk; ypq;fd; mnkhpf;f mjpguhf tUtjw;F gytifapYk; cjtpaHtHfspy; mthpd; ey;y ez;gHfspd; gq;F Kf;fpa khdJ. ey;y el;gpdhy; mUQ; nray;f- ; gz;Gfs; fa NtW-
isr; rhjidahf;fpf; fhl;l KbAk;. ;w cwTr;
ey;y ez;gHfs; tpopnjhLk; J}uj;jpy;
rpttjdp gpughfud;
,Uf;f Ntz;Lnkd;wpy;iy. njhiy J}uj;jpy; tho;e;jhYk; mtHfspd; ,jaq;- fs; mUfkHe;J Ngr Ntz;Lk;. epiwe;j el;G tsHkjpahf tsHe;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. mj;jifa el;gpd; tsu;r;rpf;F vy;iyNah Nja;Nth fpilahJ.
el;Gf;F taJfs; fpilahJ. vdpDk; xNu gUtj;jpdhpd; el;G xUtUf;nfhUtu; gaDs;sjhf ,Uf;Fk;. cz;ikAk; NeH- ikAk; el;Gf;fhd ,Ufz;fs; Nghd;wit. vq;Nf ,t;tpuz;Lk; fsq;fk; ngWfpwNjh mq;Nf el;G rpijf;fg;gLfpd;wJ.
xUtUf;F r%fj;jpy; ey;y mq;fPfhuk; Ntz;Lkhdhy; ey;y ez;gHfs; mtHf- Sf;F ,Ug;gJ mtrpak;.
xsitahH Mj;jp#bapy; ‘,zf;fk; mwpe;J ,zq;F’ vd ey;ytHfis ,dk; fz;L el;Gg; g+ZkhW $Wfpd;whH. mNj Nghy; ‘$lh el;G Nflha; KbAk;’ vdTk; vr;rhpj;jpUf;fpwhH.
el;Gg; g+Zk; ew;gz;ig rpWtaJ KjNy tsHj;Jf;nfhs;sy; mtrpak;. ez;gHfs; ,y;yh cyfk; ghiytdj;Jg; gazj;- jpw;F xg;ghdJ. Mdhy;> ey;y ez;gHfs; cs;stHfs; tho;Nth ghiytdg; ga- zj;ijAk; gRQ;Nrhiytopg; gazkhf kfpo;e;J ,urpf;f itf;Fk;.
tho;it ePbf;f cjTtJ el;G. r%f ey;YwT Nghy; kypthd kfj;jhd kUe;J Ntnwhd;Wkpy;iy. ey;y r%fcwtpid R%fkhf;fp tsu;j;Jf;nfhs;s el;Gzu;T cjTfpd;wJ.
mnkhpf;fh> ];fz;bNetpah> ag;ghd; Mfpa ehl;L Muha;r;rpfs; rpytw;wpy; el;gpw;Fk; MNuhf;fpakhd ey;tho;tpw;F- kpilNa njhlHGfs; cs;sjhf ep&gpf;- fg;gl;Ls;sJ.
‘el;G xU Rfk;. tpthpf;f Kbahj Rfk;. vz;zpg; Ngr Ntz;lhj mse;J Ngrj; Njitaw;w Mdhy;> epidj;jij mg;gbNa nfhl;lf;$ba Nerk;’
vd;fpwhH Mq;fpyf; ftpQH [hH[; vypal;.
tho;ehspy; ez;gHfNshL fopf;Fk; Neuq;- fs; nghd; Nghd;wit. ey;y ez;gu;fis nfhz;buhtpl;lhYk; ez;gu;fs; Nghy; goFk; fatu;fs; el;G #ohJ ghu;j;Jg; goFNthkhf. mNjNghy; ez;gu;fSf;F kdjhNyDk; JNuhfk; ,iof;fhj ey;y ez;gu;fshf tho;e;J el;ig thoitg;- Nghkhf. ,q;qdk; cyf khe;ju; xt;- nthUtUk; epidTfisr; Rj;jkhf;fp cwTfisg; Ngzpdhy; jPnjd;Wk; mePjp- nad;Wk; cyfpy; VJ kpQ;Rk;?
ehk; jtW nra;ifapy; jLj;J ey;y nray;- fSf;F topfhl;b Njhs; nfhLf;Fk; el;ig capUs;stiu fhg;Nghkhdhy; tho;tpy; ,d;gk; vd;nwd;Wk; epiwe;J ,Uf;Fk;. vy;NyhUk; ,d;Gw;wpUf;f vz;ZNthkhf.
sivavathani.p@thaiveedu.com
Saree Blouse
; (Saree Blouse) ijg;gjw;Fk; mioAq;fs;. 416 264 6400

Page 39
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 39 -

Page 40
- 40 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 41
jha;tPL • brk;gu; 2009
‘nrhe;j FbapUg;G tPLfspd; Kf;fpa jpUj;j NtiyfSf;F mur $l;Lj;jhgdk; toq;Fk; gz cjtpfs;’ (Home owner Residential Rehabilitation Assistance Program – RRAP’ Provided by Canada Mortgage and Housing Corporation)
fdlhtpy; jkJ nrhe;j tPl;by; FbapUf;- Fk; xUth; jkJ tUkhdk; Fiwe;j epiyapy; tho;e;J tUk; fl;lj;jpy;> jkJ tPl;by; cs;s rpy Fwpg;gplg;gl;l Kf;fp- akhd jpUj;j nryTfSf;F mjhtJ fl;lhak; nra;Njahf Ntz;Lk; vd;w NtiyfSf;F kl;Lk; jpUg;gp nrYj;j NjitNa ,y;yhj gz cjtpfis xU mur $l;Lj;jhgdk; nra;J tUfpd;wJ vd;gjid mwpe;J nfhz;Bh;fsh? me;j epWtdNk ‘fdlh mlkhd tPl;L $l;Lj; jhgdk;’ (Canada Mortgage and Housing Corporation) MFk;.
fdba kj;jpa murpd; fl;Lg;ghl;by; ,aq;- Fk; ,j;Njrpa $l;Lj;jhgdk; fdlhtpy; tPL njhlh;ghd eph;khzq;fs;> kw;Wk; tPLfis mlkhdk; itj;J toq;Fk; fld;fs; njhlh;ghd rl;lq;fs; Nghd;w- tw;iw eilKiwg;gLj;JtJld;> ,t; ,U tplaq;fspYk; (tPLfs; + tPl;L mlkhdf; fld;fs;) gy;NtW tifahd Nritf- isAk; nray;ghLfisAk; ehl;L kf;f- Sf;F toq;Ffpd;wJ.
nuhwd;Nuhtpy; ,f; $l;Lj;jhgdj;Jld; njhlh;G nfhs;s Ntz;Lkhapd; gpd;tUk; tpyhrj;jpy; ,e;epWtdk; ,aq;Ffpd;wJ.
Canada Mortgage & Housing Corporation CMHC Ontario Business Centre 100, Sheppard Avenue East Suite #300 Toronto Ontario M2N 6Z1
njhiyNgrp: (416) 221 2642 1 800 668 2642
,izajsk;: www.cmhc.ca
Mdhy; tPLfspd; jpUj;j nryTfSf;F ,f; $l;Lj;jhgdk; kl;Lky;y ,jDld; Nrh;e;J khfhz mur> efu rig muRfspd; epWtdq;fSk; Nrh;e;J gz cjtp toq;- Fk;NghJ gpd;tUk; tplaq;fis fUj;jpy; nfhs;Sk;. mitahtd gpd;tUkhW:
•
$l;Lj;jhgdk; vjph;ghh;f;Fk; tpiyapid tpl Fiwe;j tpiyapy; ,t; tPl;bd; ngWkjp ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
•
,t; tPL Ie;J tUlj;jpw;F Fiwahj fhyj;J tPlhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
•
tPl;L chpikahsh; tUkhdk; Fiwe;- jtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
÷ ́\[ ]Ú
(x[TMV^ ÿ√_ ÔTM¶V, o ́Vo¤ ̇ ̧ aaB ̇)
tPLfspd; jpUj;j NtiyfSf;F mur $l;Lj;jhgdk; toq;Fk; cjt
For Your Business We
• Install, Repair, Sell
• Meridian Phone Systems & System Phones
• Structured Voice & Data Cabling
xU •
gjpide;J tUlj;jpw;F epd;W gpbf;- Fk; msTf;F gpd;tUk; Kf;fpakhd tplaq;fspy; kl;Lk; ,jd; jpUj;j Ntiyfs; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. mitahtd: Kf;fpakhd jpUj;j Ntiyfs;
•
Heating (Fsph; fhyj;jpw;F Njitahd kpf Kf;fpakhf nra;a Ntz;ba jpUj;j Ntiyfs;)
•
Structural (Mgj;jpypUe;J kPs Ntz;ba epiyapy; cs;s cs;sf mikg;G Ntiyfs;)
•
Electrical (kpd;rhu jpUj;j Ntiyfs;)
•
Plumbing (ePh; Foha; jpUj;j Ntiyfs;)
•
Fire Safety (jPapdhy; Vw;gLk; ghJfhg;G njhlu;ghd Ntiyfs;) mjhtJ jpUj;j Ntiy vd;gJ tPl;bDs; ,Ug;gth;fSf;F cly; MNuhf;fpaj;jpw;Fk; ghJfhg;gpw;Fk; mr;RWj;jy; toq;Fk; epiyapy; mjpy; ,Ue;J kPSk; epiyik- apid jpUj;j Ntiyfspdhy; cUthf;fp nfhLf;fyhk; vd;w epiyapy; ,Ue;jhy; kl;LNk ,j; jpl;lj;jpypUe;J gz cjtp fpilf;Fk;.
,f; $l;Lj;jhgdk; toq;Fk; gz cjtpf;F Nkyhy; nryT ,Uf;Fkhapd; kpFjp njhifapid tPl;L chpikahsh; jkJ nrhe;j gzj;jpy; ,Ue;Nj nfhLf;f Ntz;Lk;.
,g; gz cjtpapid vg;gb ngWtJ? ,e; epWtdj;Jld; njhlh;G nfhz;L Kjypy; vOj;J%yk; mq;fPfhuk; ngWjy; Ntz;Lk;. ehk; FbapUf;Fk; rfy gFjp- fSf;Fk; ,g; gz cjtp fpilf;f Nght- jpy;iy. ,izaj; jsj;jpD}lhfNt jq;f- spd; tPL cs;s jghy; FwpaPl;bid Fwpg;gpl;L ,g;gFjpf;F gz cjtp fpilf;- Fkh? vd;gjid ghprPyid nra;J ghh;f; fyhk;. ,y;iyNay; ,e; epWtdj;Jld; Neubahf njhlh;G nfhz;Lk; ghprPyid nra;J ghh;f;fyhk;.
nra;a Ntz;ba Kf;fpakhd jpUj;j NtiyfSf;F gz cjtp toq;f> jhq;- fSk; jq;fs; FbapUg;G kidAk; jFjpahd epiyf;Fs; cs;sjh? vd;w mq;fPfhuk; fpilj;j gpd;G jq;fspd; tpzzg;gk; ,f; $l;Lj;jhgdj;jpd; jifikf;Fs; ,Ue;jhy; gz cjtp fpilf;Fk;.
gz cjtpapd; Mf $Ljyhd njhif- apid gpd;tUk; %d;W tyaq;fshf gphpj;J jPh;khdpf;fg;gLfpd;wJ. mitahtd:
•
Zone (1) Southern areas of Canada (fdlhtpd; njd;gFjp) $16,000
•
Zone (2) Northern areas of Canada (fdlhtpd; tlgFjp) $19,000
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
c∫Ô^ ∂w ̨B T‚Ω_ √ømÔ^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ∑k ̇Ô”¬z c^·V_ kB ̇ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
416.203.0344
Zone •
(3) mg;ghy ,it jtpu th;fSf;F jpl;lq;fs; mitaht
cly; ,a FbapUf;F ahd jpU toq;Fk; (Resident Assistance with Disa
Disabilitie ,J ,d;nd vd ,f; cjtpfs; Kbahj e Cd;WNfh fSf;F m Nkw;nfhs;s fSf;F m vd;w xU epiyika epWtdk; yhj ,g;
mjhtJ c cs;sthpd fSf;F Vw fspy; kh cjtpfis
Kjpath;f

PLfspd; jpUj;j NtiyfSf;F $l;Lj;jhgdk; toq;Fk; cjtpfs;
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
Ô^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
.203.0344
- 41 -
pd;W gpbf;- f;fpakhd ; jpUj;j k;.
tiyfs; jitahd a jpUj;j
Ntz;ba mikg;G
iyfs;) tiyfs;) ghJfhg;G
tPl;bDs; paj;jpw;Fk; toq;Fk; epiyik- Uthf;fp ,Ue;jhy; cjtp
cjtpf;F ; kpFjp sh; jkJ nfhLf;f
d vg;gb
nfhz;L ; ngWjy; y gFjp- ;f Nght- Nt jq;f- paPl;bid p fpilf;- a;J ghh;f; dj;Jld; ghprPyid
jpUj;j ;f> jhq;- jFjpahd q;fPfhuk; g;gk; ,f; ,Ue;jhy;
njhif- hf gphpj;J htd: f Canada
00 f Canada 0
•
Zone (3) Far Northern areas (tlgFjpf;Fk; mg;ghy;) $24,000 ,it jtpu NkYk; rpy epiyfspy; cs;s- th;fSf;Fk; gz cjtpfs; toq;Fk; jpl;lq;fs; ,f; $l;Lj;jhgdj;jpy; cs;sJ. mitahtd:
cly; ,aq;f Kbahjth;fs; FbapUf;Fk; tPLfspy; Njit ahd jpUj;j NtiyfSf;F toq;Fk; gz cjtpfs; (Residential Rehabilitation Assistance Program for Persons with Disabilities – RRAP –
Disabilities) ,J ,d;ndhU epiyapy; cs;sth;fSf;F vd ,f; $l;Lj;jhgdk; toq;Fk; gz cjtpfs; MFk;. mjhtJ cly; ,aq;f Kbahj epiyapy; rf;fuehw;fhyp my;yJ Cd;WNfhy; cjtpfSld; ,aq;Fgth;- fSf;F mth;fs; FbapUf;Fk; tPLfspy; Nkw;nfhs;s Ntz;ba Kf;fpakhd Ntiy- fSf;F mth;fspd; tUkhdk; NghjhJ vd;w xU epiyik ,Uf;Fkhdhy; me;j epiyikapy; cs;sth;fSf;Fk; ,e; epWtdk; jpUg;gp nrYj;jNt Njitapy;- yhj ,g; gz cjtpapid nra;fpd;wJ.
mjhtJ cly; ,aq;f Kbahj epiyapy; cs;sthpd; (Disabled Person) nrsfhpaq;- fSf;F Vw;w khjphp cs; eph;khz Ntiy- fspy; khw;wq;fs; nra;tjw;nfd gz cjtpfis nra;fpd;wJ.
Kjpath;fspd; FbapUg;Gfspy;
mth;fspd; Rje;jpukhd tr jpf;F Vw;wthW khwpwpa- ikg;gjw;F toq;Fk; gz cjtpfs; (Home Adaptations for Seniors’ Independence (HASI) tUkhdk; Fiwe;j Kjpath;fs; Fbap- Uf;Fk; tPLfspy; mth;fspd; trjpfs;> nrsfhpaq;fSf;F Vw;w khjphp khw;wpa- ikg;gjw;F toq;Fk; gz cjtpfs; ,j; jpl;lj;jpd; fPNo toq;fg;gLfpd;wd.
Mdhy; ,j; jpl;lj;jpy; Kjpath; xUth; gz cjtp ngwNtz;Lkhapd; gpd;tUk; jifikfSf;F cl;gl;ltuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
•
65 taJf;F Nkw;glltuhf> md;whl tho;tpy; ,aq;Ftjw;F rpukkhdtuhf tho;e;J nfhz;bUg;gtuhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
•
,k; Kjpath; Fwpg;gpl;l tPl;by; epue;- jukhf trpg;gtuhfTk;> ,tuJ tUkhdk; vd;gJ xU tiuaiwAf;Fs;Sk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;
•
nra;ag;gLk; jpUj;j Ntiy vd;gJ KjpatUf;F tho;tpy; xU nrsfhpaj;- jpid toq;Ftjhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;
mtru jpUj;j NtiyfSf;F toq;Fk; gz cjtp (Emer- gency Repair Program – ERP) ,j; jpl;lj;jpypUe;J gz cjtp vd;gJ fdlhtpd; rpW efuq;fspy; ,Uf;Fk; tU- khdk; Fiwe;jth;fSf;F kl;LNk (Low Income Households in Rural areas) toq;fg;- gLfpd;wJ
gz cjtp toq;Fk; jpUj;j Ntiyfis gpd;tUk; tif ahf Fwpg;gplyhk;.
•
Heating Systems
•
Chimneys
•
Foundations
•
Roofs, walls, floors and ceilings
•
Vents, Louvers
•
Plumbing
•
Electrical Systems $6,000 Kjy; $11,000 tiu gpuhe;jpaq;f- Sf;F Vw;w khjphp gz cjtp fpilf;Fk;.
sivapanchalingam@thaiveedu.com
wQ;rd;; gpuhd;rp];
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 42
- 42 -
rhpahd tPl;L trjp mlkhd tq;fpia NjHe;njLg;gJ ePq;fs; Kjd; Kjypy; xU tPL thq;F- tjhf ,Ue;jhNyh my;yJ jw;Nghija tPl;L mlkhdj;ij GJg;gpg;gjw;Nfh my;yJ mjw;F kWepjp cjtp ngWtjw;F tpUk;- gpdhNyh> vt;tifapYk; ePq;fs; NjHe;- njLf;Fk; mlkhdj;jpd; tl;b tpfpjq;fs; jhd; kpf Kf;fpakhd tp\aq;fspy; xd; whFk;. xU kpf ey;y tp\ak; vJntdpy; tl;b tpfpjq;fs; kpfTk; ftHr;rpfukhd rYiffSld; cs;sd. Mdhy; cq;fs; #o;epiyf;F jFe;jthW ve;j tifahd mlkhdf;fld; kpfTk; rhpahdJ? ePq;fs; ghJfhg;G> ,zq;Fk; Fzk; my;yJ khw;wpr; nry;yj;jf;f trjp Mfpatw;wpy; vij tpUk;gpdhYk;> cq;fs; Njitfis epiwT nra;fpw xU mlkhdj;ij ,d;- iwa ehl;fspy; ePq;fs; Rygkhf fz;lwpa KbAk;. cq;fSf;F chpikAs;s tpUg; gj;Nju;Tfis Njh;e;njLg;gjw;F> mJ rk;ge;jkhff; fPNo cs;s rpy jfty;fis ftdpAq;fs;.
•
ve;j tifahd mlkhdk; cq;fSf;F nghUj;jkhdJ?
•
GJg;gpj;jy; kPJ gzj;ij kpr;rg;gLj;- Jjy;.
•
kWgbAk; gzj;jpw;F vg;NghJ Vw;ghL nra;jy;.
ve;j tifahd mlkhdk; cq;fSf;F nghUj;jkhdJ xt;nthUtUf;Fk; kpfr;rhpahd tifap- yhd #o;epiyAld; rpy tpNr\khd mlkhd mk;rq;fs; mlq;fpa xU mhpr;- Rtb (prime) ,q;Nf tpthpf;fg;gl;Ls;sJ.
Closed fixed rate Mortgage: ,e;j tifahd mlkhdj;jpy; cq;fs; tl;b tpfpjk; xU Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F> tof;fkhf Ie;J tUlq;fs; my;yJ VO tUlq;fs; tiu epiyahf ,Uf;Fk;. tl;b tpfpjk; gw;wp kWgbAk; ePq;fs; Ngr;R thHj;ij elj;j tpUk;gpdhNyh my;yJ Fwpg;gpl;lfhyk; Kbtjw;F Kd;Ng kPjKs;s njhif KOtijAk; ePq;fs; nrYj;j tpUk;gpdhNyh> mlkhd xg;ge;jk; KbT- Wtjw;F ePq;fs; xU Fwpg;gpl;l fl;lzj;ij nrYj;j Ntz;b tUk;.
jFe;jthW cs;stHfs; (Appropriate for): mlkhd fhyj;jpd; NghJ tl;bAld; nrYj;jg;gLk; jtizg; gzq;fs;> Kjy; gzj;jpypUe;J vg;gb fopf;fg;gLk; vd;gij tpUk;Gk; tPl;il tpiyf;F thq;Fk; egHfs;. kw;Wk; tl;b tpfpjq;fs; mjpfkhdhYk; jw;Nghija tl;btpfpjj;jpNyNa gzj;ij fl;l ePq;fs; tpUk;gpdhy; cq;fSf;F closed fixed rate mortgage jhd; nghUj;j- khdJ.
Open mortgage: ePq;fs; thq;fpa mlkhd gzj;ij ve;j Neuj;jpYk; xU mguhjj; njhifAk; ,y;yhky; fl;lf; $ba trjp open mort- gagey; cs;sJ. MWkhjq;fs; my;yJ
mlkhdf; flDk; tq;fpj; njupTk
xU tUlk; Nghd;w FWfpa fhy jtiz- fspy; jhd; mit tof;fkhf fpilf;Fk;.
jFe;jthW cs;stHfs; (Appropriate for): mLj;j tUlk; tl;b tpfpjq;fs; Fiwa Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gk; egHfs;. FWfpa fhyjtizapy; ePq;fs; gzj;ij nrYj;j tpUk;gpdhNyh my;yJ mlkhd Kjy; njhifapy; nkhj;jg; gzj;ijAk; ePq;fs; fl;l tpUk;gpdhNyh cq;fSf;F xU open mortgage nghUj;jkhdJ.
khWfpw tl;b cs;s mlkh dk; (Variable rate mortgage): ,e;j tif mlkhdj;jpy; Muk;g tl;b tpfpjj;jpypUe;J khWgl;l tl;b tpfpjj;jpy; ePq;fs; gzj;ij nrYj;j KbAk;. gy NeHTfspy; cq;fs; mlkhdj; jtizj;
njhif mlkhd fhyj;jpw;fhf khWglhJ. ePq;fs; xU epiyahd njhifia nrYj;JfpwPHfs; vd;W itj;Jf; nfhs;- Nthk;> tl;b tpfpjq;fs; FiwAk; NghJ ePq;fs; fl;lNtz;ba mry; njhifapy; fzprkhd msT Fiwe;JtpLk;. tl;b tpfpjk; $Lk;NghJ ePq;fs; fl;lNtz;ba Kjy; njhifapy; rpwpa msTjhd; $Lk;. khWfpw tl;b cs;s rpy mlkhdq;fspy; xU Fwpg;gpl;l msTf;F Nky; tl;b tpfp jk; cauhJ vd;w cj;jputhjk; jug;- gl;Ls;sJ. rpytw;iw fixed rate mortgagef;F khw;w KbAk;.
jFe;jthW cs;stHfs; (Appropriate for): tl;btpfpjq;fs; $lhky; xNukhjpupahf my;yJ Fiwaf; $bajhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gk; tPl;L cupik- ahsHfs; kpff;Fiwe;j tl;btpfpjq;fs; cs;sJ Nghy Njhd;wpdhYk;> epiyahd mlkhd jpl;lj;jpy; ,iztJ rpwe;jJ. nghJthf $wpdhy; ,d;iwa #o;epiyapy;>
mlkhdj; fhyk; F tl;bj; njh fhyk; m mjpfkhf thq;Fk; m Kiwiaj mtHfs; j jpl;lkpl;L Fiwe;j ePz;lfhy rpwe;j Na
mNj Nti Ak; vd;W jtizj; cq;fs; m NghJ ePq gLj;j Kb fpy; nry
epHzak; n MNyhri jhu #o;epi tpfpjj;jpd cq;fSf;F
GJg;gpj;j kpr;rg;gLj ePq;fs; c NghJ gz fSf;F c ,q;F jug
cq;fs; a Aq;fs;: amortizatio njhif K tl;bAld; Fwpf;Fk; n NjHe;njLj xt;nthU ia fl;lN

lkhdf; flDk; tq;fpj; njupTk;
jha;tPL • brk;gu; 2009
jtiz- pilf;Fk;.
;stHfs;
; Fiwa ;. FWfpa nrYj;j d Kjy; k; ePq;fs; xU open
mlkh ortgage):
k;g tl;b pfpjj;jpy; Ak;. gy jtizj;
hWglhJ. hifia f; nfhs;- k; NghJ hifapy; k;. tl;b Ntz;ba hd; $Lk;. dq;fspy; tl;b tpfp jk; jug;- ortgagef;F
;stHfs;
hjpupahf ,Uf;f cupik- pfpjq;fs; piyahd rpwe;jJ. ;epiyapy;>
mlkhdj; njhifia nrYj;Jtjw;fhd fhyk; Fiwthf ,Ue;jhy; mjw;fhd tl;bj; njhifAk; Fiwthfjhd; ,Uf;Fk;. fhyk; mjpfkhf ,Ue;jhy; tl;bAk; mjpfkhf ,Uf;Fk;. Kjd; Kjypy; tPL thq;Fk; mNdfkhNdhH ePz;lfhy jtiz Kiwiajhd; tpUk;GfpwhHfs; Vndd;why; mtHfs; jq;fs; epjpepiyf;F jFe;jthW jpl;lkpl;L jtizfis nrYj;j KbAk;. Fiwe;j tl;b vd;w epiy ,Ue;jhy; ePz;lfhy jtizj; jpl;lj;jpy; NrHtJ rpwe;j Nahrid.
mNj Ntisapy;> tl;b tpfpjq;fs; Fiw- Ak; vd;W Njhd;wpdhy;> FWfpa fhy jtizj; jpl;lj;jpy; NrHtjpd; %yk;> cq;fs; mlkhdj;ij ePq;fs; GJg;gpf;Fk; NghJ ePq;fs; nfhQ;rk; gzj;ij kpr;rg;- gLj;j KbAk;. tl;btpfpjq;fs; ve;j Nghf;- fpy; nry;fpwJ vd;gij Kd;$l;bNa
epHzak; nra;tJ fbdk;. cq;fs; mlkhd MNyhridahsH jw;Nghija nghUsh jhu #o;epiyia kjpg;gplTk; kw;Wk; tl;b tpfpjj;jpd; Vw;wj;jho;Tfis jpl;lkplTk; cq;fSf;F cjTthH.
GJg;gpj;jy; %yk; gzj;ij kpr;rg;gLj;Jjy; ePq;fs; cq;fs; mlkhdj;ij GJg;gpf;Fk; NghJ gzj;ij kpr;rg;gLj;Jtjw;F cq; fSf;F cjTk; rpy cgNahff; Fwpg;Gfs; ,q;F jug;gl;Ls;sd.
cq;fs; amortizationI Fiw Aq;fs;: amortization vd;gJ cq;fs; mlkhdj; njhif KOtijAk; jtizKiwapy; tl;bAld; jpUg;gpr; nrYj;Jk; fhyj;ij Fwpf;Fk; nrhy;. kpf FWfpa amortizationI NjHe;njLj;J ePq;fs; gzj;ij fl;bdhy; xt;nthU khjKk; xU caHe;j njhif ia fl;lNtz;baJ tUk;. Mdhy; ml-
khdj;jpd; MAl;fhyj;jpy; ePq;fs; nrYj;j Ntz;ba tl;b njhifapy; ngUe;njhif- ia kpr;rg;gLj;j KbAk;.
nkhj;j gzj;njhifahf nrYj;jq;fs;. ePq;fs; GJg;gpf;Fk; NghJ cq;fsplk; vt;t- sT gzk; cs;sNjh mij vy;yhk; ePq;fs; thq;fpa mlkhd Kjy; njhiff;- fhf jpUg;gpr; nrYj;jp tpLq;fs;.
ePq;fs; fl;l Ntz;ba khjhe;j jtiz- ia mijtpl Ntfkhf ,uz;L thuq;f Sf;F xUKiw my;yJ thuj;jpw;F xUKiw vd;w jtizfspy; fl;btpLq;- fs;. ,jd;gb xU tUlj;jpw;F xU mjp- fg;gbahd khjj;jtizia ePq;fs; fl;bapUg;gPHfs;. mjd;fhuzkhf ePq;fs; fl;lNtz;ba Kjy; njhif kpfTk; Fiw- Ak;. NkYk; tl;bahf ePq;fs; epiwa gzj;ij nrYj;j Ntz;bajpy;iy. vdNt Vuhskhd gzj;ij ePq;fs; kpr;rg;gLj;j KbAk;.
vg;NghJ kWgbAk; gzj;jpw;F Vw;ghL nra;tJ. tl;btpfpjq;fs; kpf Fiwthf ,Uf;Fk; NghJ> mNdfkhd tPl;L cilikf; fhuHfs;> jq;fSila kpf Kf;fpakhd nrhj;ij itj;J gzj;jpw;F Vw;ghL nra;tJ gw;wp Mo;e;J Nahrpg;ghHfs;. cq;fs; mlkhdk; rk;ge;jkhf kWgbAk; ePq;fs; Ngr;RthHj;ij elj;j jPHkhdpg;- gjw;F Kd;> mjw;fhf MFk; nryTfs; gw;wp ftdkhf rpe;jpAq;fs;. cq;fs; mlkhdk; KbTw;why;> ePq;fs; kW Ngr;R thu;j;ij elj;Jk; NghJ> ePq;fs; xU mghuhjj; njhif nrYj;j Ntz;btUk;. Mdhy; kWgbAk; gzj;jpw;F Vw;ghL nra;tJ rpwe;j jPHTjhd;. ePq;fs; fl;l Ntz;ba mguhjj; njhif> tl;b njhif- ia tpl Fiwthf ,Ue;jhy;> gpuNahr- dkhd tp\ak;jhd;. ePq;fs; nrYj;jptUk; jw;Nghija tl;bia tpl Gjpa tl;btpfpjk; Fiwe;j gl;rk; ,uz;L rjtPjkhtJ Fiw- thf ,Ue;jhy;> ePq;fs; kWgbAk; gzj;- jpw;F Vw;ghL nra;tJ mlkhd hPjpapy; xU mwpTf;$Hikahd tp\ak; jhd;. cq;fs; mlkhd MNyhridahsH ePq;fs; kpfTk; Fiwe;j tl;bapy; kPz;Lk; mlkhd fld; ngWtjw;F cjTthH.
ePq;fs; xU tPL thq;Ftjhf ,Ue;jhNyh my;yJ jw;Nghija tPl;L mlkdhj;ij GJg;gpg;gjw;Nfh my;yJ mjw;F kW epjp cjtp ngWtjw;F tpUk;gpdhNyh> vt;t- ifapYk; cq;fs; #o;epiyf;F nghUj;j- khd tpNr\ mk;rq;fs; gw;wp xU mlkhd MNyuridahsiu fye;J NgRq;fs;.
ragavan.ramanathan@thaiveedu.com
uhftd; uhkehjd; -Mortgage Development Manager-

Page 43
jha;tPL • brk;gu; 2009
Law Office T. JEGATHEESAN (Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
cq;fs; rl;lg; gpur;rpid vJthfpYk; jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; MNyhridfSf;Fk; jp. rl;l n[fjPrd;
eltbf;iffSf;Fk; njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
(Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
Off:
416 • 266 • 6154 Res: 416 • 449 • 0358 Fax: 416 • 266 • 4677
2620 Eglinton Ave., East # 201 Scarborough. ON M1K 2S3

w Office HEESAN
k; q;fs;. d;
# 201 h. ON K 2S3
- 43 -

Page 44
- 44 -
o[§ kVÔTM›Á>fl ÿƒK›]B√Ωo cÁ ́BV¶ÁÈ› ÿ>V¶ ́ÈVD. ÷m ƒ‚¶Ø ∂√ ́V>∫Ô^ ∂u≈m. ÷Õ> ∂] ÂTTM O‚√›m¶[ ÌΩB \Ëo√EÁB c∫Ô ]_ EÈ Wt¶∫Ôπ_ ÷Á›ms¶È o√EÔ^ √VmÔV©√VTMÁk. m_oB\VTM
A V A I L A B L E A T
Brampton Thurka Supermarket Kennedy & Steeles or Kennedy & Queen 905.796.6762
Mississauga Akshayas Fashion HW10 & Dundas 905.306.7052
Etobicoke
SP Importers Uthayas Supermarket
Lawrence & Brimley Kipling & Steeles
416.261.3881 416.740.7971
Murugan Book Depo Vijai Takeout & Catering
Middlefeild & Finch Finch & Westmore Dr
416.285.9118 416.742.8717
Wire Magic Downtown
Middlefield & Finch Kalaimagal Book Depot
416.754.7526 Wellesley & Parliament 416.921.5018
Scarborough Manchula Fashions Tappscott & Finch 416.297.9875
Raa CD Market Eglinton & Brimley 416.269.1716
Yarl Cake House Markham & Lawrence 416.431.6604
\Ël[ \Ëo√E
A]B ∂§xÔD
(Bluetooth Mirror)
Œ[ ́VˆoBVs_ A]>VF ÂÁ¶xÁ≈©√|›>©√‚ ΩÚ¬zD ƒ‚¶ÿ\V[§[ JÈD kVÔTM {‚|TM ̇Ô^ kVÔTMD {‚|Do√Vm ÁÔ›ÿ>VÁÈo√EÁB ÁÔl_ Ák›m cÁ ́BV|km ƒ‚¶so ́V>\V TM>VzD. ®\m A]B ÿ>Va_O‚√›m¶[ ÌΩB \Ëo√EÿBV[Á≈© √Vs©√>[ JÈD >¶∫Ô-
•
m_oB\VTM ŒokV∫zD >
•
ÿ>V¶ ̇AÔ^ ÷Á¶oB s|√‚|©o√VÔVm ÿ>Va_O‚√›][
•
go ́V¬ ̨B\VTM ∂ÁÈo√E© √ˆ\
\Ël[ ÷©A]B c√Ô ́›Á> c∫Ô^ kVÔTM›]_ ÿ√VÚ›]¬ÿÔV^k>[ JÈD kVÔTM # ́›]K^·m ®[√Á> m_oB\VÔ ÷m ̧s| ̨≈m. ÷Õ> A]B ÿ>Va_O‚√D ∑k ̇Ôπ ∂§xÔ ƒKÁÔBVÔ ÷Õ> c√Ô ́›Á> xu§KD ÷Èkƒ ÷Á©√VÔ© ÿ√uƬÿÔV^·

B Ëo√E
∂§xÔD
or)
ÔTM›Á>fl ÿƒK›]B√ΩoB ¿∫Ô^
ÿÔVı¶Ák. ∞ÁTMB c√Ô ́∫ÔÁ·© √Vs¬ È› ÿ>V¶ ́ÈVD. ÷m ƒ‚¶Ø ̇k\VTMm.
zDo√Vm ∞u√|D >ÁÈko, Ô]ˆB¬ÔD JÁ· ∂u≈m. ÷Õ> ∂] ÂTTM ÿ>Va_
ÁB© √V]¬z\V o√V[≈ ÔkÁÈÔ^ ÷∫z ÷_ÁÈ. ÌΩB \Ëo√EÁB c∫Ô^ kVÔTM›
\Ël[ Bluetooth Hands Free Automobile Unit ¶∫Ôπ_ ÷Á›ms¶ÈVD. \Ë
Œ[Á≈ √Vs›m ∂√ ́V>D ÿƒK›mkÁ>› >sÚ∫Ô^. ÔV©√VTMÁk. m_oB\VTM Œo›> ́D oB\VTM ŒokV∫zD > ́D √VÔVm ÿ>Va_O‚√›][ JÈD ÷ÁÕ]Ú¬zD >[Á\
 ̨B\VTM ∂ÁÈo√E© √ˆ\Vu≈D.
ÿ√VÚ›]¬ÿÔV^k>[ JÈD kVÔTM›Á> ∏[oTMV¬ ̨ ÿƒK›mDo√Vm ∂Ú ̨K^· ÿ√VÚ^ ∂_Èm ∑k ̇ ®Àk·° m. ÷Õ> A]B ÿ>Va_O‚√D ∑k ̇Ôπ_ kVÔTMD c ́VFkÁ>› >|¬ ̨≈m. ÷ÈzkVÔ ∏[oTMV¬ ̨ ÿƒK›> c>° ̨≈m.
kƒ ÷Á©√VÔ© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD.
SP Importers
Daily Needs Lawrence & Brimley
Pharmacy & Finch 416.261.3881
416.490.7703
Murugan Book Depot Middlefeild & Finch 416.285.9118
Wire Magic Middlefield & Finch 416.754.7526
o\È]Ô \uÆD E_ÈÁ≈ su√ÁTM s√ ́∫Ô”¬z 416.570.1990
Ayngaran Video Markham & Nashdene 416.266.5566
Markham Markham Video Markham & Denison 905.294.4253
www.maninational.com
jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 45
jha;tPL • brk;gu; 2009
La Sensa Brand ngz;fspd; cs;shilfspd; tpw;gidapy; fdlhtpy; Kjd;ik tfpf;Fk; epWtdkhFk;. fle;j gy Mz;Lfshf thbf;ifahsu;fSf;F kpFjpahd tif- awhf;fis toq;fp te;jJ. Mdhy; mJ rw;W kpifahd, Ftpak; Fiwe;j th;j;jf eltbf;ifahfp tpl;lJ vd;gJ jw;NghJ njspthfp tpl;lJ.
mLf;fLf;fhf mLf;fg;gl;l ngz;fspd; gytpjkhd me;juq;f Milfspd; kj;jpapy;
xU 34C khh;Gf;fr;iria fz;Lgpbg;gJ itf;Nfhypy; Fz;Lrpia NjLtJ Nghyhfp tpl;lJ. gy re;jh;gq;fspy; thbf;ifah- sh;fs; mij thq;fhkNy te;j ghij- apNy jpUk;gp tpl;bUf;fpwhh;fs;.
MfNt mbg;gilahd th;j;jfj;ij rPh; nra;J rhpe;J nfhz;bUf;Fk; tUthiar; rhpg;gLj;j epWtdk; jPh;khdpj;J tpl;lJ. Mj;Jld; mjd; rNfhju epWtdkhd Victoria’s secret fdba fpisfis 2010y; jpwf;f ,Uf;fpwJ. ,e;j ,U epWtdq;f- spdJk; cupikahsu; Limited Brands vd;w epWtdkhFk;.
,e;j epWtdj;jpd; jw;Nghja Gjpa el- tbf;iffs; gy re;jh;gq;fisAk; gy gpur;rpidfisAk; nfhz;bUf;fpwJ. ,J Best buy, Reitmans (Canada) epWtdq;fs; nra;jJ Nghy FWfpa tiffSld; $ba thbf;ifahsh;fis ftuf;$ba tif- apy; ,Uf;Fk;.
fle;j ,U tUlq;fshf La Sensatpd; tpahghujpy; ngupjhd Kd;Ndw;wk; vJTk; ,y;iy. Mdhy; ,e;jg; Gjpa jpl;lj;Jld; fdba $1.4 Billion ngz;fspd; me;juq;f Milr; re;ijapy; 30% ghfj;ij mila vz;zk; nfhz;bUf;fpwJ. ,e;j epWtdk; ve;jg; nghUSf;F kTR tha;e;jNjh me;jg; nghUSf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;-
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422
th;j;jfj;ij Ftpag;gLj;Jk; La Sen
Fk; tifapy; mjhtJ BraTf;Fk; Panty f;Fk; Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;Fk; tifapy; xOq;F gz;z ,Uf;fpwhu;fs;.
Columbus Ohiotpy; jskhff; nfhz;l Limited Brands fdba tu;j;jfj;jpw;F cj;- Ntfk; nfhLj;J ,dp tUk; rpy tUlq;- fSf;Fs; $1 Billion tpw;gid ,yf;if mila KbT nra;J ,Uf;fpwhfs;. jw;- NghJ $450 Million ngWkjpahd nghUs;- fis kl;LNk tpw;gid nra;fpwhu;fs;
vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. Victoria’s Secret, La Senza Mfpa ,U ngau;fisAk; tpj;jp- ahrg;gLj;jp re;ijg; ghfj;ij Sears Canada, La Vie En Rose - Quebec Mfpatw;Wld; Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L mjpfg;;gLj;jyhk; vd epu;thfj;jpdu; ek;Gfpwhu;fs;.
La Senza tpd; 265 filfSld; 15 to 20 Victoria’s Secret filfis Muk;gpf;f ,Uf;fpwhu;fs;. Ruhrupahf 10,000 rJu mb gug;gpy; mikatpUf;Fk; Vicoria’s Secret, La Senza Kd;ida filfis tpl %d;W klq;F ngupajhFk;. Victoria’s Secret etPd jahupg;GfSld; nry;tk; $ba thbf;ifahsu;fis ,yf;F itf;Fk; mNj rkak; La Senza ,isa jiy- Kiwf;F thq;ff; $ba Kiwapy; ju ,Uf;fpwhu;fs;.
,e;j epWtdq;fspd; epu;thfpfs; Future Shopig thq;fpa Best buy mile;j ntw;wpia mila epidf;fpwhu;fs;. me;j Neuj;jpy; xU ngau; Kw;whf kiwAk; vd gyUk; vjpu;ghu;j;j Neuj;jpy; rw;W tpj;jp- ahrkhd thbf;ifahsu;fis Nju;e;j gbahy; ,U ngaUk; jg;gpg; gpiof;f $bajhf mike;J tpl;lJ. ,e;j ,U ngaUk; re;ijg; gq;if ,U klq;if tpl mjpfkhf mila cjtp ,Uf;fpd;wJ.
Mdhy; La Senza NtW rpy gpur;ridf- Sf;F Kfk; nfhLf;f Ntz;ba re;ju;g;gk; ,Uf;fpwJ. tlmnkupf;fhtpy; 3>000 fil- fis itj;jpUf;Fk; jha; epWtdkhd Limited Brands jdJ tpahghu eltbf;if- fis rPu; nra;a Ntz;Lk;. nghUshjhu gpd;dpiltpdhYk; fLk; Nghl;bapdhYk; Vw;gl;Ls;s ghjpg;GfSf;F Kfk; nfhLg; gjhdhy; kpfTk; RWRWg;ghf ,aq;f Ntz;b ,Uf;Fk; vd epu;thfj;jpdu; njuptpj;Js;shu;fs;.
Kd;G xU khu;Gfr;iria cw;gj;jp nra;J filapy; mLf;Ftjw;Fk; ,ilapy; 18 khjq;fs; vLj;jJ. mJ jw;NghJ 9 khjq;- fshf Fiwf;fg; gl;Ls;sJ. ,ij 4 khjq;fshf Fiwg;gJjhd; ,yf;F vd epu;thfj;jpdu; NkYk; njuptpj;Js;shu;fs;.
ntspehLf ek;gpAs;s Sensa epu;t tUfpd;wd fy; rq;f cs;s epGz La Senza Milfs; ,d;Dk; g fisAk; t fspy; mb
Bra/Pantya tbtikg fpwhu;fs;.

- 45 - ;jfj;ij Ftpag;gLj;Jk; La Senza
;Fk; Panty tifapy;
nfhz;l pw;F cj;- tUlq;- ,yf;if fs;. jw;- nghUs;- ;fpwhu;fs;
a’s Secret, Ak; tpj;jp- rs Canada, tw;Wld; ;;gLj;jyhk;
;.
; 15 to 20 Muk;gpf;f 000 rJu Vicoria’s is tpl ria’s Secret k; $ba itf;Fk; a jiy- wapy; ju
s; Future mile;j s;. me;j wAk; vd ;W tpj;jp- Nju;e;j gpiof;f e;j ,U klq;if f;fpd;wJ.
ur;ridf- re;ju;g;gk; 000 fil- tdkhd ltbf;if- hUshjhu apdhYk; k; nfhLg; ,aq;f hfj;jpdu;
;jp nra;J lapy; 18 9 khjq;- ,ij 4 f;F vd ;shu;fs;.
ntspehLfspy; ,Ue;J tUk; tuit ek;gpAs;s jha; epWtd epu;thfpfs; La Sensa epu;thfj;jpy; Neub ftdj;ij fhl;b tUfpd;wdu;. ,J jha; epWtdj;jpd; toq;- fy; rq;fpypiaAk; re;ijg;gLj;Jjypy; cs;s epGzj;Jtj;ijAk; ghtpf;f cjTk;. La Senza Fspay; Milfs; rhjhuz Milfs; vd gy tifawhf;fspy;Yk;> ,d;Dk; gy tiffspy; me;juq;f Mil- fisAk; toq;fpdhYk; ,dptUk; fhyq;- fspy; mbg;gil me;juq;f Milfshd
Bra/Pantyapy; vy;yh mstpYk; ftu;rpahd tbtikg;gpYk; toq;fj; jPu;khdpj;jpUf;- fpwhu;fs;. tpw;gidahfhj tiffs; ePf;-
fg;gl ,Uf;fpwd.
mj;Jld; ,e;j Milfis rupahf vLg;- ghf mzptij mofhf nrhy;ypj; jUt jw;Fk;Copau;fis (ngz; Copau;fs;jhd;) epakpj;J ,Uf;fpWu;fs;.thq;Fk; nghUis vg;gbg; ghtpg;gJ vdj; njupahtpl;lhy; gpuNahrdk; ,y;iy my;yth!
fle;j 6 khjkhf nra;ag;gl;l ,e;j khw;wq;fs; gyid mspf;fj; njhlq;fp cs;sd vd;fpwhu;fs; epu;thfpfs;.
ngz;fspd; Mil myq;fhuq;fSf;F vt;tsT nrythFk; vd;gJ vkf;F vy;- NyhUf;Fk; njupAk;. ruruf;Fk; fhQ;rpGuKk; fyfyf;Fk; ml;baYk;> fhg;Gk; vt;tsT fhir vLf;Fk; vd;gJ ekf;Fj; njupAk;. Mdhy; Nkw;Fyf gz;ghl;by; cs;shil- fSf;F ,Uf;Fk; kTR jdp. ,e;j re;ij apy; Kjypl tpUk;gpdhy; ,e;j epWtdk; New York re;ijapy; LTD (Limited Brands) vd;w milahsj;jpy; gq;F gw;WfpwJ. KjyPl;lhsu;fs; xUGwk; ,Uf;f ,e;j epWtdq;fs; ntsptpLk; (Catalogs) gl;bay; Gj;jfq;fspypUe;J ,sk; ngz;fs; jhq;fs; thq;ff;$ba nghUisg; gw;wp mwpa KbAk;. mNj Neuj;jpy; Mz;fs; ,is- Nahu; KjpNahu; vd;w NtW ghby;yhky; me;jg; Gj;jfq;fspy; cs;s glq;fis ghu;j;J ,urpf;f KbAk; vd;gJ Fwpg;gplj; jf;fJ.
maran.chelliah@thaiveedu.com
khwd; nry;iyah - epjp jpl;lkply; MNyhrfu; -

Page 46
- 46 -
kUj;Jt uPjpapd;wp cldbahf mkYf;Ff; nfhz;LtUk; fhg;GWjpj; jpl;lj;jpy; epW- tdk; A, epWtdk; B Mfpa ,uz;LNk mjpfgl;rk; 50>000 nlhyu;tiuAk; Fiwe;j gl;rk; 1>000 nlhyu; my;yJ khjhe;jf; fl;lzk; 30.00 nlhyUf;Ff; Fiwthf ,y;yhj jpl;lq;fis mspf;f Kd;te;jp- Uf;fpd;wd. mj;Jld;> khjhe;j fl;lzk; khwhky; tUlhtUlk; mjpfupf;Fk; fhg;- GWjpj; jpl;lj;ijg; nghWj;jtiuapy; epWtdk; A> mjpfgl;rk; 30>000 nlhyu;f- isAk;> epWtdk; BMdJ mjpfgl;rk; 50>000 nlhyu;fs; tiuAk; mDkjpf;fpwhu;- fs; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. mj;Jld;> ,e;j ,uz;L epWtdq;fis nghWj;jtiu ,uz;LNk mfhy kuzj;jpw;F ,ul;bg;ghd njhiifiaf; nfhLj;jhYk; ,e;j mfhy kuzk; nghJthf kf;fs; nry;Yk; NgUe;J> thlif tz;b> Gifapujk;> tpkhdk;> fg;gy; Mfpatw;wpy; Vw;gl;lhy; epWtdk; A ,idg;nghWj;jtiu tpz;zg;gpj;j njhifapypUe;J %d;W klq;F fhg;GWjp ,og;gPl;Lj; njhifahff; nfhLf;fg;gLk;
ƒ¬] ®[≈V_ ÔV©AÆ]
1983gD gıΩoÚÕm ÔV©AÆ]›mÁ≈l_ xøo ́ ÿ§BVTM oƒÁk
""ƒÔÈ ÔV©AÆ] WÆkTM∫ÔπTMmD ∏ ́]W]''
► √V ́√‚ƒt[§ ®Õ> WÆkTM ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D ÿ>πkVTM m_oB\VTM ÷Èzs_ ̨ ́ ̨¬zD kıD s·¬ÔD.
► 10,000 ÷uzD o\u√‚¶ ]Ú©]Ô ́\VTM kVΩ¬ÁÔBV·ÏÔ^
► 144 mˆ> ÔV©AÆ] ÷w© ̈|Ô^. 20 W ́Õ> ́ aTM ÷w© ̈|Ô^
► ®TMm kVΩ¬ÁÔBV·Ï √‚ΩBo_ ŒÚEÈ
- kÚ\VTM kˆ ÷ÈVÔV, Ô¬ ̨B_ oƒV>ÁTMBV·ÏÔ^
(Revenue Canada Auditors) , - W]BÁ\fl∑ ∂]ÔVˆÔ^ (Ministry of Financial Services), - ÔV©AÆ] ∏ ́]W]Ô^, ∂kÏÔ^ z|D√ ∂∫Ô›>kÏÔ^,
x]oBVÏ, E≈VÏÔ^, - ∏ ́√È kÏ›>ÔÏÔ^, z|D√›>kÏÔ^, - ∏ ́√È ®ø›>V·ÏÔ^, - Ák›]BÏÔ^, - kw¬Ô§QÏÔ^
► 85 kBm¬z‚√‚¶ ®kÚ¬zD, ®flÛμWÁÈlKD, WflƒB\VÔ ÔV©AÆ]Bπ¬zD ]≈Á\ (WÆkTM∫Ôπ[ W√Õ>ÁTM©√Ω)
► ®¬ÔV©AÆ]› ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D, s·¬Ô›m¶[ \TM gÆ>_ ]‚¶\VÔ ÿ√u§¶ >B∫ÔV\_ ÂV|∫Ô^
► \Ú›mk Z]l[§ 375,000 kÁ ́ ÔV©AÆ]
ƒ¬]ok_
-
ÿ>VÁÈo√E:
416.706.3530, 905.428.9299, 905.763.8912
Fax: 905 428 9307 Email: george14@sympatico.ca
\[M¬Ô°D! kVÔTM¬ ÔV©AÆ] (Car Insurense), y ÔV©AÆ] (Fire Insurance) ÿƒFk]_ÁÈ!
fhg;GWjpapy; Fog;gkh?
-
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
G
BROKERAGE
1345 Morningside Ave., Unit #8 Toronto, ON, M1B 5K3 Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005
cq;fs; vd;gij epidT+l;l tpUk;GfpNwd;. mj;- Jld;> tpz;zg;gjhuu; tpUk;gpdhy; ,e;j
mikfpwJ ,uz;L epWtdj;jpw;Fk; tpz;zg;gpf;fyhk;
(1) Muk vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ.
njhif x
,e;j jpl;lq;fSf;F kDr;n
jpl;lq;fs;gw;wpa KO tptuq
mwpe;J khjhe;j fl;Lg;gzj;ij
nraw;gLtJ rhyTk; rpwe
,dp> fPo;tUk; ml;ltizfs; %yk; ,e;j
ml;ltiz ,uz;L epWtdq;fspd; khjhe;j mwtPl;Lj;
mjpfupf;F njhifia xg;gpl;Lg; ghu;g;Nghkhdhy;
khjhe;j f cq;fSf;F ve;j epWtdk;> ve;j njhif
Ak;. gj;jpu iaAk; gp ikahy; K $20>000 M NtW ta tpUk;GfpNw kDr;nra;a Wjp Kft
ml;ltiz mkYf;Ff khFk;. , ,uz;L t ePq;fs; f nfhLf;fg;g nghWj;jt B,idg; nfhLf;Fk
ml;ltiz cgNahfpf fhd khjh gplj;jf;fJ
ml;ltiz mtjhdpj nghWj;jt taJtiu epWtdk; khjhe;j 50,ypUe;J tdk; A, epWtdk; B gij mt Mdhy;> n tdk; A taJilN mwtPl;Lg; gijAk; m mj;Jld; ifia n Mz;> n fl;Lg;gzk NghfpwJ mtjhdpg tpz;zg;g rpyUf;F

fhg;GWjpapy; Fog;gkh?
V_ ÔV©AÆ]
k_
-
763.8912
k]_ÁÈ!
]›mÁ≈l_ Ák
mD ∏ ́]W]''
¬zD
ÿ√u§¶
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
jha;tPL • brk;gu; 2009
wd;. mj;- hy; ,e;j ;gpf;fyhk;
yk; ,e;j mwtPl;Lj; hkhdhy; njhif
cq;fs; “tpuYf;F Vw;w tPf;fj;Jld;” mikfpwJ vd;gJ GupAk;. ,jpy; ml;ltiz (1) Muk;gj;jpypUe;J fhg;GWjp kDj; njhif xUNghJk; khwhj jpl;lkhfTk;>
pl;lq;fSf;F kDr;nra;Nthu;
;gw;wpa KO tptuq;fisAk;
he;j fl;Lg;gzj;ijAk; mwpe;J
LtJ rhyTk; rpwe;jJ.
ml;ltiz (2) tUlhtUlk; 3%,dhy; mjpfupf;Fk; fhg;GWjpj; jpl;lkhf> Mdhy; khjhe;j fl;lzk; khwhj jpl;lkhf mik- Ak;. gj;jpupifapy; ,e;j KO ml;ltiz- iaAk; gpuRupf;f Nghjpa ,ltrjpapy;yh- ikahy; KiwNa $50>000> $40>000> $30>000> $20>000 Mfpa ehd;F njhiff;Fk; ntt; NtW taJfSf;F xg;gpl;L gpuRupf;f tpUk;GfpNwd;. ,ijtpl NtW njhiff;F kDr;nra;a tpUk;gpd; cq;fs; MAl; fhg;G- Wjp KftUld; njhlu;Gnfhs;syhk;.
ml;ltiz (3) 2 tUlj;jpw;Fg; gpd; mkYf;Ff; nfhz;LtUk; fhg;gWjpj; jpl;l- khFk;. ,e;jtifahd jpl;lj;jpy; Kjy; ,uz;L tUlj;jpw;Fs; kuzk; Vw;gbd; ePq;fs; fl;ba njhifAld; tl;bAk; nfhLf;fg;gLk;. ,jpy; epWtdk; A,idg; nghWj;jtiu 3% tl;biaAk;> epWtdk; B,idg; nghWj;jtiu 10% tl;biaAk; nfhLf;Fk; vd;why; kpifahfhJ.
ml;ltiz 4> 5> 6 Gifapiy gjhu;j;jk; cgNahfpf;Fk; Mz;> ngz; MfpNahUf; fhd khjhe;j fl;Lg;gzk; vd;gJk; Fwpg;- gplj;jf;fJ.
ml;ltiz (1) ,id rw;W Jy;ypakhf mtjhdpj;NjhNkahdhy; Mz;fisg; nghWj;jtiu taJ 35 ,ypUe;J 50 taJtiu cs;stu;fSf;F epWtdk; B> epWtdk; A,Yk; ghu;f;f rw;W Fiwe;j khjhe;j mwtPl;Lg; gzj;ijAk;> taJ 50,ypUe;J 85 taJilNahu;f;F epW- tdk; A,d; khjhe;j mwtPl;Lg; gzk; epWtdk; B,Yk; ghu;f;f Fiwthf ,Ug;- gij mtjhdpf;ff;$bajhf ,Uf;fpwJ. Mdhy;> ngz;fisg; nghWj;jtiu epW- tdk; A epWtdk; B,Yk; ghu;f;f rfy taJilNahu;f;Fk; Fiwe;j> khjhe;j mwtPl;Lg; gzj;ij mspf;fpwhu;fs; vd;- gijAk; mtjhdpf;ff;$bajhf cs;sJ. mj;Jld; kDr;nra;Ak; tpz;zg;gj; njh- ifia nghWj;J 45 taJf;F Nkw;gl;l Mz;> ngz; Mfpa ,UghyhUf;Fk; fl;Lg;gzk; vg;gb mjpfupj;Jf;nfhz;L NghfpwJ vd;gijAk; rw;W cd;dpg;ghf mtjhdpg;NghNkahdhy; fhg;GWjpf;F tpz;zg;gk; nra;tjw;F gpd;NghLk; xU rpyUf;F ,e;j ml;ltiz xU tpopg;G-
zu;r;rpiaAk; ,jdhy; Vw;gLk; tpguPjq;fs;> el;lq;fis epr;rak; Mzpj;jdkhf vLj;Jf;fhl;Lk; vd;gJ vdJ gupG+uz ek;gpf;if. fPo;tUk; ml;ltizapypUf;Fk; khjhe;j fl;Lg;gzk;> ,J gpuRuj;jpw;F tUk;tiuapy; cs;s fl;Lg;gzk; vd;g- Jk; vjpu;fhyj;jpy; ,e;j jpl;lq;fSf;F kDr;nra;NthUf;F epWtdq;fspd; ,yhg el;lq;fis nghWj;J ,tu;fs; khjhe;j fl;Lg;gzj;ij mjpfupf;fTk; mjpfhukp- Uf;fpwJ vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jdhy; ,e;j jpl;lq;fSf;F kDr;nra;Nthu; jpl;- lq;fs;gw;wpa KO tptuq;fisAk; mwpe;J khjhe;j fl;Lg;gzj;ijAk; mwpe;J nraw; gLtJ rhyTk; rpwe;jJ.
(njhlUk;)
saththivel@thaiveedu.com
Gop Kalaieswaraan Master in Architecture
Sales Representative (Residential, Commercial, Institutional) Dir: 416.723.7467
ml;ltiz (1) (Gifgpbf;fhj tu;fs;> Gifapiyg; gjhu;j; jq;fs; ghtpg;Nghu;)
ngz; khjhe;j nryT
epWtdk;
epWtdk;
epWtdk;
epWtdk; A
B
A
B
50,000
25 - - - - 35 - 64.76 - 58.32 45 115.61 109.35 91.17 96.93 55 151.88 179.82 125.73 140.49 65 278.60 321.08 210.20 246.06 75 559.67 635.45 397.85 528.17 85 1253.12 - 957.96 -
40,000
25 - - - - 35 - 52.88 - 47.74 45 93.56 88.56 74.02 78.62 55 122.58 144.94 101.66 113.47 65 223.96 257.94 169.24 197.93 75 448.81 509.44 319.36 423.61 85 1003.57 - 767.45 -
30,000
25 - - - - 35 - 41.01 - 37.15 45 71.52 67.77 56.86 60.32 55 93.29 110.05 77.60 86.45 65 169.32 194.81 128.28 149.80 75 337.96 383.43 240.87 319.06 85 754.03 - 576.94 -
20,000
25 - - - - 35 - 2914 - 26.57 45 49.48 46.98 39.71 42.01 55 63.99 75.17 53.53 59.44 65 114.68 131.67 87.32 101.66 75 227.11 257.42 162.38 214.51 85 504.49 - 386.42 -
fhg;G Wjpj; njh if
t a J
Mz; khjhe;j nryT
rf;jpNty;
- MAl; fhg;GWjp Kftu; -

Page 47
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 47 -

Page 48
- 48 -
xU re;ju;g;gj;jpy; ngupaho;thuplk; kd;dd; mwpTiu Nfl;l Ntisapy; mtu; “kiof;- fhyj;Jf;fhd czit Nfhil fhyj;jpy; Nru;j;J itf;f Ntz;Lk;> ,uTf;F Ntz;b- aij gfypy; Nrkpf;fNtz;Lk;. mijg;Nghy; mLj;j gpwg;Gf;F Ntz;baij ,e;jg; gpwtpapy; NjlNtz;Lk;” vd;W mwpTiu $wpdhu;. mNjNghy; ,e;j tho;tpy; Ntiy nra;J Xa;TngWk; fhyj;Jf;fhd nry;tj;ij Ntiynra;Ak; Ntisapy; Nrkpj;J itg;gJNt mwpTs;s nrayhFk;. gdpf; fhyk; Muk;gpf;Fk; ,t;Ntisapy; cq;fs; vjpu;fhyk;gw;wp jpl;lkpLtjw;F rpwe;j fhy- khFk;.
Xa;T+jpa Nrkpg;G jpl;lq;fisg; gw;wp gy KidfspYkpUe;Jk; mwpTiufs; tuyhk;. epjprhu;e;j epWtdq;fspy; fle;j ,UgJ tUlq;fshf Nritnra;J ngw;Wf;nfhz;l mDgtj;ij Kjyhff; nfhz;L> rpy mwpTiufs; juyhnkd;W vz;ZfpNwd;. ,q;F Xa;T+jpa Nrkpg;G gw;wp rpy mbg;- gilj; jfty;fisj; jUfpd;Nwd;.
cq;fs; vz;zq;fspy; Kjy; Njhd;Wk; re;Njfk; Vd; Xa;T+jpaj; Nrkpg;G nra;a Ntz;Lk; vd;gNj. Kjypy; ,J ahUf;F kpf cfe;jJ vdg; ghu;g;Nghk;.
Xa;T+jpa Nrkpg;Gf;fhf ehY fhuzq;fis njuptpf;fyhk;. ,tw;iw MuhAk; Ntis- apy; cq;fs; re;Njfq;fs; ngupJk; ePq;Fk; vd ek;Gfpd;Nwd;.
1. ePq;fs; Xa;TngWk; Ntisapy; CPP, JAS vd ,U jpl;lq;fs; Xa;T+jpak; nfhLf;- Fk;. ,it ahTk; xUtiu tWikf;- Nfhl;Lf;F fPo; nry;yhky; fhg;ghw;w toq;fg;gLfpwJ vdf; $wpdhy; kpifah fhJ. tho;ehs; KOtJk; tsKld; tho;e;J ,Wjp ehl;fis ,d;Gld; tho ,it xUNghJk; jhd; xU nrf;fpAwpw;wpahf Ntiy nra;ag;Nght- jhff; $wpdhu;. “Vd; Iah> ,e;j tajpy; ,g;gb Ntiy vd;W miyfpwPu;fs;> tPl;by; cs;stu;fs; Vw;Wf;nfhs;thu;fsh?” vd tpdhtpNdd;. mjw;F mtu; tPl;by; ngUk; vjpu;g;Gj;jhd; vdTk;> jdJ Xa;Tf;fhf xd;Wk; Nru;j;J itf;fhjjhy; tuTk; nryTk; rupahf ,Uf;fpwJ vd;whu;. NkYk; nfhQ;rk; Nkyjpf gzk; ,Ue;jhy;> ,e;jpah> ,q;fpyhe;J vd;W nrd;W tuyhk; vd Nahrpg;gjhff; Fwpg;gpl;lhu;. mtuJ ngd;rd; fhR tPl;bw;Fk; rhg;ghl;bw;Fk; kl;LNk NghJkhdjhapUe;jJ> vdNt. ,Wjpf; fhyj;jpy; kfpo;r;rpaha; tho;tjw;F Xa;T+jpa Nrkpg;G mtrpakhdNj.
2. Xa;T+jpa Nrkpg;Gf;fhd mLj;j fhuzk; - cq;fs; elg;G tUl tupj; njhiifiaf; Fiwg;gjw;fhFk;. Xa;T+jpa Nrkpg;gpy; KjyPL nra;Ak; njhiff;F murhq;f tuptpyf;F
Xa;t+jpa Nrkpg;G
jug;gLfpwJ. ,jdhy; fl;Lj;njhif ngupJk; Fiwf;fg;gLfpwJ. cjhuzj;jpw;F ePq;fs; 40 tPj tup nrYj;Jgtuhf ,Ug;gpd;> ePq;fs; 2>500 nlhyu; cq;fs; Xa;T+jpa Nrkpg;gpy; ,Ltjdhy; cq;fs; tup fzpg;- ghdJ 2>000 nlhyu; Fiwe;j njhiff;Nf fzpf;fg;gLk;. ,jdhy; ePq;fs; nrYj;j Ntz;ba tupf; fl;lzk; 1>000 nlhyupdhy; FiwAk;. ,J ePq;fs; fl;ba Nrkpg;gpy; 1>000 nlhyu; kPs;ngWtjhFk;.
3. tUlhtUlk; ePq;fs; rk;ghjpf;Fk; gzj;-
tUlhtUlk; ePq;fs; rk;ghjpf;F
Nkyjpfkhf tUk; gzj
VjhtJ f\;l e\;lj;jpy; ghtpf
,l;L itj;jhy;
mg;gzj;jpy; ngwg;gLk; tUt
tupfzpf;fg;gLk;.
Mdhy;>
Xa;T+jpa Nrkpg;gpy; mg;gb
,q;F tUtha;f;F tup mwtplg
jpy; Nkyjpfkhf tUk; gzj;ij VjhtJ f\;l e\;lj;jpy; ghtpf;fyhk; vd ,l;L itj;jhy; mg;gzj;jpy; ngwg;gLk; tUthAk; tupfzpf;fg;gLk;. Mdhy;> Xa;T+jpa Nrkpg;- gpy; mg;gbay;y. ,q;F tUtha;f;F tup mwtplg;gl khl;lhJ. Mjyhy;> epjp ngUksT tsu;r;rpngWk;. ,q;F thrfu;- fSf;F tpsf;Ftjw;F ,U tpj;jpahrkhd Xa;T+jpa Nrkpg;Gfisf; fhl;LNtd;.
cjhuzk; 1: xUtu; njhopy; njhlq;fpaTld; ngw;Nwhu; tw;GWj;jypy; Xa;T+jpa Nrkpg;gpy; 2>500 nlhyiu jkJ ,UgjhtJ tajpy; Nrkpj;J> gpd;du; njhlu;e;J tUlk; xd;Wf;F Mapuk; nlhyu;fs; ,l;Lte;jhy; mtu; Xa;TngWk; mWgj;J Ie;jhtJ tajpy; 7.5 tpfpj tl;bapy; epjp tsu;e;jpUe;jhy; 396>826.60 nlyu;fs; tsu;e;jpUf;Fk;.
cjhuzk; 2: Kd;GNghyNt> ,UgJ tajpy; 2>500 nlhyu;fis ,l;L gpd;du; tUlk; jtwhJ 2>000 nlhyu;fisr; Nrkpj;J te;jhy; 7.5 tPj tsu;r;rpapy; Vwj;jho 850>000 nlhu;fs; Nrkpj;jpUf;Fk;. ,ij fztd; kidtp ,UtUNk ghtpf;fyhk;. NkYk;> gps;is
¿∫Ô^ÔTM¶V°¬zA]>VFkÕ]Ú¬zD∂Ô]B
ƒ‚¶ c>s© √›] ́›m¶MÚ¬zD √]B zΩk ́° ƒD\Õ>\VTM oƒÁkÔ^ ∂
÷ÈkƒD
20 kÚ¶∫Ô”¬z o\u√‚¶ zΩk ́k
fSf;F t Vio gz tl;b vd;g
4. tho;T cilaJ. tUtha; F Xa;T+jpa tJld;> F tPu;fs;. c ahsuha; Ntiyaw;W
lj;jpy; Xa kPs;ngw;W Ndwpr; nr
5. ePq;fs; gjhdhy; Ntisapy Ue;J tPl;b cz;L.
,f;fl;Li KZKZg rupahfj;jh gaDs;s Mdhy;> ej ,e;j ehl ghtpj;jhf Nghl Kb jpar; Nrk Nahrpf;fy
,j;jifa jhd; ,y kf;fshy; Kfkhf M fg;gl;L t mq;fj;jt

Xa;t+jpa Nrkpg;G
¿∫Ô^ÔTM¶V°¬zA]>VFkÕ]Ú¬zD∂Ô]BV?
¶ c>s© √›] ́›m¶MÚ¬zD √]B ∂Ô]Ô”¬z zΩk ́° ƒD\Õ>\VTM oƒÁkÔ^ ∂ÁTM›mD ÷ÈkƒD
jha;tPL • brk;gu; 2009
f ngupJk; ;F ePq;fs; ,Ug;gpd;> Xa;T+jpa up fzpg;- hiff;Nf ; nrYj;j hyupdhy; Nrkpg;gpy;
k; gzj;-
VjhtJ vd ,l;L tUthAk; pa Nrkpg;- a;f;F tup hy;> epjp thrfu;- pahrkhd td;.
ngw;Nwhu; py; 2>500 ; Nrkpj;J> ;F Mapuk; a;TngWk; .5 tpfpj 396>826.60
py; 2>500 ; jtwhJ e;jhy; 7.5 nlhu;fs; ; kidtp ;> gps;is
fSf;F tpl;Lr;nry;yyhk;. ,jdhy;jhd; Vio gzf;fhudhtjw;F xNu top $l;L tl;b vd;ghu;fs;.
4. tho;T vd;gJ gy NkL gs;sq;fs; cilaJ. vdNt> rpy re;ju;g;gq;fspy; tUtha; Fiwe;jpUf;Fk; Ntisfspy; ,e;j Xa;T+jpa Nrkpg;gpypUe;J gzk; kPs;ngW- tJld;> Fiwe;j tpfpjj;jpy; tup nrYj;J- tPu;fs;. cjhuzj;jpw;F xU tPl;L cupik- ahsuha; ,Uf;Fk; Ntisapy; rpyfhyk; Ntiyaw;W ,Uf;fNeu;e;jhy; mf;fhyfl;-
lj;jpy; Xa;T+jpa Nrkpg;gpy; rpWnjhifia kPs;ngw;W tho;T epiyjLkhwhky; Kd;- Ndwpr; nry;yyhk;.
5. ePq;fs; tho;tpd; Muk;gg; gbapy; ,Ug;- gjhdhy; gpd;du; tPL thq;f Kw;gLk; Ntisapy; cq;fs; Xa;T+jpa Nrkpg;gpyp- Ue;J tPl;bw;fhd Kw;gzj;ij ngwr; rYif cz;L.
,f;fl;Liuia gbf;Fk; rpyu; tha;f;Fs; KZKZg;gJ GupfpwJ. mjhtJ “vy;yhk; rupahfj;jhd; nrhy;yg;gLfpwJ> Xa;T+jpak; gaDs;s mj;jpahtrpakhd xd;Wjhd;. Mdhy;> ej;jhu;> nghq;fy; vy;yhk; tUfpwJ. ,e;j ehl;fspy; fpnwbw; fhl; KOf;fTk; ghtpj;jhfptpl;lJ. ntWq;ifahy; Kok; Nghl KbAkh; vjidf; nfhz;L Xa;T+- jpar; Nrkpg;gpy; KjyPL nra;tJ” vd;W Nahrpf;fyhk;.
,j;jifa Njitfis kdjpy; nfhz;L jhd; ,yq;ifia jhakhff; nfhz;l kf;fshy; ,q;Fs;s vk; kf;fSf;F cjT Kfkhf Margosa Credit Union Muk;gpf;- fg;gl;L topAk; fhl;LfpwJ. ,t;tikg;gpd; mq;fj;jtu;fSf;F mbj;js tl;b tpfp-
fy;ahzp ehjd;;
- Kfhikahsu; -
jj;jpy; fld; nfhLf;fg;gLtJld;> tup kPs;gzk; (refund) tUk;tiu fld; jpUg;gpf; nfhLf;Fk; rYifiaAk; jUfpwhu;fs;. NkYk; tUlj;jpw;F 1>200 nlhyu; Xa;T+- jpaj;jpw;fhf xJf;f tpUk;Ggtu;fs; fpnwbw; A+dpadpy; khjk; 100 nlhyu;fis Nrkpf;f tpl;L itg;gjw;F trjpAk; cz;L. ,j;j- ifa Xa;T+jpa Nrkpg;Gf;F MNuhf;fpakhd k; ePq;fs; rk;ghjpf;Fk; gzj;jpy;
MNyhridAk; trjpAk; Margosa Credit Union mq;fj;jtu;fSf;Fz;L.
jpfkhf tUk; gzj;ij
,d;DnkhU re;Njfk; vOtJz;L. mjhtJ KjYf;F vd;d cWjp vd;w me;j mr;rj;- ;l e\;lj;jpy; ghtpf;fyhk; vd
Jf;Nf ,lkpy;iy. Margosa Credit Union,y; itg;G nra;ag;gLk; midj;J Registered servingsck; DICO ,d;#ud;rpdhy; midj;J ,l;L itj;jhy;
KjYk; fhg;GWjp nra;ag;gl;Ls;sJ. mz;ikf; fhyj;jpy; epjpr;;re;ij tPo;r;rp fz;l Ntis Mutual Fund,y; KjyPL ;jpy; ngwg;gLk; tUtha;f;Fk;
nra;jtu;fs; ngUel;lk; mile;jij mwp- tPu;fs;. mjw;F khwhf Credit Union,y; itj;j midj;J KjYf;Fk; fhg;gWjp tupfzpf;fg;gLk;.
cz;L.
Mdhy;>
,d;W xsitg; ghl;baplk; Xa;T+jpak;gw;wp mwpTiu Nfl;lhy; mtu;>
“ghLgl;L Njba gzj;ij tupaha; pa Nrkpg;gpy; mg;gbay;y.
nrYj;Jk; NfLnfl;l khdplNu NfSq;fs; -
cq;fs; ha;f;F tup mwtplg;glkhl;lhJ.
tPLte;j gzj;ij Xa;T+jpaj;jpy;
Nrkpj;jhy; ehLgy ghu;j;J ed;ik Xa;T
ngwyhk;”
vd;W xU ghl;il mtpo;j;J tpLthu;. vdNt> ePq;fSk; Xa;T+jpa Nrkpg;gpdhy; gyd; gy ngw tho;j;Jf;fs;.
kalyani.nathan@thaiveedu.com
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422
>ta_ ÿ>V¶ ̇AÔ”¬z ®[. ÿ√V[TMV
LANK-CAN LINK Ltd.
106 Rough River Drive., Scarborough, ON (Morningside & Sheppard)
Tel:
416.269.5883 Fax: 416.281.3404 20 kÚ¶∫Ô”¬z o\u√‚¶ zΩk ́kV· ̇ oƒÁk

Page 49
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 49 -

Page 50
- 50 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 51
jha;tPL • brk;gu; 2009
Raman Appliances
√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
∑›>D
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ For all kind of Vacuums
• Central Vacuum Systems
• Commercial Vacuums
• Comfortable & easy to use Vacuums
• Clean hard-to-reach areas
• Great for pets and allergens
• Environmentally friendly products
• Less Energy and Resources
• Whole house cleaning convenience
• Central Vacuum Power Units
• Central Vacuum Yellow Jacket
Contact Raman Appliances for all your Cleaning needs and enjoy the comfort of your home.
Raman Chelliah
3021 Markham Rd. Unit 51
Tel: 416.3 Cel: 647.8
E-mail:
nD√m T>›m¬zD ∂]Ô\VTM √›Á> *·©ÿ√≈ ŒÚ kVF©A
c∫Ô^ Furnace, Air Energy efficient system] >ıß ̇ Ûo¶u§ÁB Tank \Vu§TMVKD Rebates √›Á>© ÿ√uƬ ÿÔV^·È 15% ∂ ́ƒV∫Ô grant ÿ√ ÿƒÈkπ©√]_ ÷ÚÕm nD√ ∂]Ô\VTM √›Á> ÿ√uƬÿÔV
kVF©A. Furnace¬z$1845 Air Conditioner¬z$750 - Tankless System¬z$950 -

√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
Raman Chelliah
021 Markham Rd. Unit 51, Scarborough ON. M1X 1L8 Tel: 416.332.1989 Cel: 647.893.4414 Fax: 416.332.4967 E-mail: info@raheatingcooling.com
√VmÔV©A c∫Ô^ Furnace, Air Conditionern Energy efficient system]uz \Vu§TMVKD, >ıß ̇ Ûo¶u§ÁB Tankless System\VÔ \Vu§TMVKD Rebates & GrantsgÔ √›Á>© ÿ√uƬ ÿÔV^·ÈVD. ÷Á> s¶ 15% ∂ ́ƒV∫Ô grant ÿ√≈ÈVD. ¿∫Ô^ ÿƒÈkπ©√]_ ÷ÚÕm nD√m T>›]uzD ∂]Ô\VTM √›Á> ÿ√uƬÿÔV^· ÷m ŒÚ Â_È kVF©A. Furnace¬z$1845 Air Conditioner¬z$750 - $900 Tankless System¬z$950 - $1050
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
How do Burglars Get into your home? Statistics show that burglars enter homes using the following entrances,
• 2% from the 2nd floor
• 4% from the basement
• 6% using unlocked entrances
• 9% from the garage
• 22% from the back door
• 23% from the 1st floor windows
• 34% from the front door
E-mail: info@quickhomesecurity.com Web: www.quickhomesecurity.com
nD√m T>›m¬zD ∂]Ô\VTM √›Á> *·©ÿ√≈ ŒÚ kVF©A
For all your Heating Needs
Gas Furnaces: Every model in our Freedom® Furnaces family is designed to provide maximum heat for minimum fuel usage. The ultimate models even reduce temperature swings and short cycling.
Oil Furnaces: Our oil furnaces are durably constructed with only the finest materials and components. So you can rest easi- ly and warmly. Freedom® 80 oil furnaces heat your home quickly and efficiently, even during the toughest winters.
For all your Cooling Needs
Stay cool and save a comfortable amount of money with American Standard Air Conditioning’s line of Allegiance® air conditioners. Our air conditioners range in efficiency from 13 to 18+ SEER - among the highest efficiency ratings in the industry.
Our Allegiance® family offers a wide range of comfort choices, plus exclusive state-of-the-art technology the quietly, meticulously and efficiently conditions your air. Get ready for a level of comfort you and your fami- ly may never have experienced before.
- 51 -

Page 52
- 52 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 53
jha;tPL • brk;gu; 2009 fug;ghd;fspd; cztfq;fSk; eh
fle;j khj eLg;gFjpapy; nuhwd;Nuh fpof;F; khHf;fk;> vf;ypd;ld; re;jpg;gpw;F mUfpy;; mike;Js;s re;jpuh cztfj;- jpw;F (Chandra's Takeout Restaurant and Catering) czT Rfhjhu KiwNfLfSf;- fhf nuhwd;Nuh nghJ Rfhjhug; gpupthy; fLikahd jz;lk; tpjpf;fg;gl;lJ. etk;gH khjk; 17k; jpfjp ntspahd Toronto Star gj;jpupifr; nra;jpapd; gb ehd;F gpupTf- spd; fPo; $20,000 jz;lk; tpjpf;fg;gl;l- jhfj; njupfpwJ.
kpfmjpfkhd fug;ghd; g+r;rpfs; fhzg;gl;- lik> njhw;W Vw;glhJ rupahd Kiwapy; czT ghJfhf;fg;glhik> cupkk;ngw;w xU czTg; guhkupg;ghsH ,d;ik> nuhwd;Nuh mur Rfhjhug;gpuptpd; ‘cztfk; %lg;gl;Ls;sJ’ vd;gjw;fhd mwptpj;jiy kiwj;jik vd;w ehd;F gpupTfspd; fPNoNa ,e;jj; jz;lk; mwtplg;gl;Ls;sJ.
fle;j Xf];l; khjk; 24k; jpfjp Rfhjhug; gupNrhjfH mq;F nrd;w NghJ czT jahupf;Fk; gFjpapy; Vuhskhd fug;ghd; g+r;rpfisf; fz;ljhfTk;> njhw;W Vw;gLk; tifapy; czT ghJfhg;gpd;wp ,Ue;j- jhfTk; Toronto Star nra;jp $WfpwJ. Nkw;- fz;l ehd;F Fw;wq;fisAk; re;jpuh cztfk; Vw;Wf;nfhz;ljd; gpd;dNu ,e;jj; jz;lk; tpjpf;fg;gl;Ls;sJ.
Jaukhd nra;jp vd;dntdpy; ,e;jr; nra;jp ngUstpy; jkpo; Clfq;fs; vjpYk; ntspte;jjhfj; njupatpy;iy. Toronto Star, CBC, 680 News Nghd;w ika ePNuhl;l Clfq;fs; ngUk;ghyhdtw;wpy; ,e;jr; nra;jp ngUk; Kf;fpaj;Jtj;Jld; ntsp- te;jpUe;jJ. ika ePNuhl;l Clfq;fspd; thrfHfspy; Fiwe;j vz;zpf;fifah- NdhNu ,e;jtif cztfq;fSf;Fr;
nry;fpd;wdH. ehq;fs; ,e;jr; nra;jpfis ,Ul;lbg;Gr; nra;tjd; %yk; vkf;Fj; jdpg;gl;l uPjpapy; njupe;j xUtiuf; fhg; ghw;wp tpl;ljhf epidf;fpNwhk; my;yJ vkJ vjpHfhy tpsk;guj; Njitf;F gq;fk; Vw;gltpy;iynad;W epk;kjpaile;J tpLfpNwhk;.
ed;wp: Google Streetveiew
nuhwd;Nuh mur Rfhjhug; gpupT vkf;fh- fNt ,tw;iwr; nra;fpwnjd;gij czu kwe;JtpLfpNwhk;. rpwpJ fhyj;Jf;F Kd; jkpoHfshy; elj;jg;gl;l xd;W$ly; xd;wpy; czT gOjile;jpUe;jikahy; Foe;- ijfs; cl;gl gyH; ghjpf;fg;gl;lik ehk; mwpe;jNj.
gOjile;j> njhw;W Vw;gl;l czit cl;nfhz;ljhy; Nehiaj; Njbf;nfhz;- ltHfs; gw;wpAk;> ,we;jtHfs; gw;wpAk; nra;jpfis ehk; mwpe;jpUf;fpNwhk;. jkJ
Foe;ijfS ikjhdj;j ve;jg; ngw
gy jkpo; kw;Wk; Rf gpf;fpd;wd $l;lj;jpypU ky;y gh fpilf;fpd Ak; ehk; m cztfq Sf;Ff; n kUe;Jf;F ilaila myl;rpaj Js;sptpi spd; $lhu
jpUkzq;f toq;Fk; ( jkhd xU ez;gpnahU gakhftpU fspy; jd jd;idr; Jld; rz ghd;fs; jk tjhAk;> x fbj;Jj; jp jhd; Vuhs gpd;G Vd;; fpd;wd’ v Neha; te fis mi ahtJ m itj;J m Ak; $wpd isAk; n kdpjcupi

hd;fspd; cztfq;fSk; ehKk;
-ka+ud; Njtjhrd;-
- 53 -
ra;jpfis vkf;Fj; iuf; fhg; ; my;yJ jitf;F jpaile;J
vkf;fh- j czu f;F Kd; y; xd;wpy; y; Foe;- ik ehk;
czit f;nfhz;- ; gw;wpAk; hk;. jkJ
Foe;ijfSf;F fug;ghd;fspd; tpisahl;L ikjhdj;jpypUe;J ,bag;gk; thq;fpr;nry;y ve;jg; ngw;NwhUk; tpUk;g khl;lhHfs;.
gy jkpo; cztfq;fs; czT ghJfhg;G kw;Wk; Rfhjhuj;jpy; mjpf mf;fiw fhz;- gpf;fpd;wd. mtw;wpd; Kd; miyNkhJk; $l;lj;jpypUe;Nj cztpd; Ritia kl;L ky;y ghJfhg;ghd czT jkf;Ff; fpilf;fpd;wnjd;w kf;fspd; ek;gpf;ifia- Ak; ehk; mwpe;Jnfhs;syhk;. Mdhy; rpy cztfq;fspy; jukhd czit kf;f- Sf;Ff; nfhLf;fNtz;Lk; vd;w vz;zk; kUe;Jf;Fk; fhzg;gLtjpy;iy. ‘vq;f- ilailahf;fSf;F ,J NghJk;’ vd;w myl;rpaj;jd;ik> mtw;iw fug;ghd;fs; Js;sptpisahLk; ,lq;fshfTk;> vypf- spd; $lhuq;fshfTNk khw;wptpl;bUf;fpd;wd.
jpUkzq;fSf;Fk;> tpohf;fSf;Fk; czT toq;Fk; (gupkhWk;) jkpoHfSf;Fr; nrhe;- jkhd xU epWtdj;jpy; gzpGupAk; vdJ ez;gpnahUj;jp> jdf;F mq;F gzpGupag; gakhftpUg;gjhff; $wpdhs;. rpy Neuq;- fspy; jdpNa gzpGupAk;NghJ vypfs; jd;idr; rl;il nra;ahJ ngupa rj;jj;- Jld; rz;ilapl;Lf; nfhs;tjhAk;> fug;- ghd;fs; jkf;Fs;Ns Xl;lg;Nghl;b epfo;j;J- tjhAk;> xU ehs; epr;rak; mit jd;idf; fbj;Jj; jpd;WtpLk; vd;W $wpdhs;. ‘mq;F jhd; Vuhskhd czTfs; ,Uf;fpwNj: gpd;G Vd;; mit cd;idf; fbf;fg;Ngh- fpd;wd’ vd;W Nfl;Nld;. jkf;F VJk; Neha; te;jhYnkd;W mq;Fs;s czT- fis mit cz;gjpy;iy vd;Wk;> vg;gb- ahtJ mq;Fs;s czTfis mUe;j- itj;J mtw;iwf; nfhd;Wtplg;Nghtjh- Ak; $wpdhs;. fug;ghd;fisAk;> vypf- isAk; nfhiynra;jikf;fhf Nkw;Fyf kdpjcupikthjpfSk;> kpUftij vjpHg;-
ghsHfSk; cd;idj; J}f;fpy; Nghlg;- NghfpwhHfs; vd;W $wpNdd;.
,J eifr;Ritahd xU ciuahly; vd;whYk; ,jw;Fg; gpd;dhy; kiwe;jpUf;Fk; cz;ik kpfg;ghuJ}ukhdJ. czTg;ghJ- fhg;G tplaj;jpy; ehk; mjpf rpuj;ij vLf;f Ntz;Lnkd;gijNa ,J Rl;bepw;fpwJ.
thbf;ifahsHfshfpa vkJ jug;gpYk; rpy jtWfs; cs;sd. Nkhrkhd cz- itj; jUk; cztfq;fis ngUk;ghyhd re;jHg;gq;fspy; Cf;Ftpg;gtHfNs ehk; jhd;. vJ kypthff; fpilj;jhYk; Nfs;tp Nfl;fhJ thq;fptpLfpNwhk;. mtw;wpd; juk;> ghJfhg;gpd; Kf;fpaj;Jtk;> ,tw;why; vd;d ghjpg;G Vw;gLk; vd;gJ gw;wpnay;yhk; ek;kpy; gyH rpe;jpg;gNjapy;iy. xU tpUe;J my;yJ tpoh Vw;ghL nra;fpNwhnkd;why; ‘tpUe;jpdHfs;’ jhNd> ,tHfSf;F ,J NghJk; vd;W ek;kpy; rpyH vz;zp tpL- etveiew
fpwhHfs;. ‘Njtpaf;fh E}W Ngiuf; $g;- gpl;Lr; rhg;ghL FLj;jt> ehd; E}w;wpak;gJ NgUf;nfz;lhYk; FLf;fNtZk;’ vd;w vz;zj;jpy; cztpd; juk; fhzhky; Ngha; tpLfpwJ. ,JNt ,e;j cztfq;- fSf;F rhjfkha;g; Ngha; tpLfpwJ.
vdNt ek; Kd;Nd tpupe;jpUf;Fk; Kf;fpa gzp... czTg; ghJfhg;G vd;w tplaj;jpy; mjpf mf;fiw vLj;jhfNtz;Lk;. jukhd cztfq;fis Cf;Ftpf;fNtz;Lk;. kypthfj; je;jhYk; Nkhrkhd cztfq;- fis epuhfupj;jhf Ntz;Lk;.
thevathasan.m@thaiveedu.com

Page 54
- 54 -
fle;j A+iy 27> 2009!
me;j kdpjdpd; kuzr; nra;jp! mtiuj; njhpe;jth;fs; ahtUf;Fk; xU mjph;r;rp ahd nra;jp vd;gjpy; vJtpjkhd re;Nj- fNkapy;iy.
vg;NghJk; elf;fyhk; vd vjph;ghh;j;jpUf;Fk; jkJ caphpog;gpd; gpd;G jkJ FLk;gk; eph;f;fjpahfptplf;$lhJ vd;Dk; Nehf;fpy; Rkhh; gj;J tUlq;fSf;F Kd;G> Nk 7> 1999,y; MAs; fhg;GWjp xg;ge;jk; xd;wpy; ifr;rhj;jpLtjw;fhf fdlhtpd; fhg;GWjp fk;gdpfspd; Kfth; vd;w hPjpapy; re;jpj;- jNj vdJ Kjy; re;jpg;G!
,d;W mthpd; tho;;T Kbe;J tpl;lJ. Mdhy; mthpy; jq;fp thOk; mthpd; FLk;gj;jthpd; tho;f;if njhlh;e;j tz;zNkAs;sJ.
Rkhh; gj;J tUlq;fSf;F Kd;G mth; MAs; fhg;GWjp nra;J nfhz;l fk;gdp ‘Nehh;tpr; A+dpad; iyt; ,d;#ud;]; fk;gdp’ (Norwhich Union Life Insurance Company) vd;w ngahpy; cs;s xU fk;gdpahFk;. rpy tUlq;fspd; gpd;G me;jg; ngaupYs;s ,f;fk;gdpapid fdlhtpy; fhztpy;iy. Mdhy; mtuJ MAs; fhg;GWjp xg;ge;jk; njhlh;e;j tz;zNk ,Ue;jJ. khj fl;Lg; gzKk; mtuJ MAs; fhg;GWjp xg;ge;- jj;jpw;F tq;fp fzf;fpypUe;J Ngha; nfhz;NlapUe;jJ.
“V.I.[p iyt; ,d;#ud;]; fk;gdp xt; fdlh” (A.I.G Life Insurance Company of Canada – American Insurance Group) vd;Dk; Gjpa ,d;ndhU fk;gdpf;F khj fl;L gzk; Ngha;f; nfhz;NlapUe;jJ.
mNj ngahpy; mNj fhg;GWjp ,yf;fk;! mNj fhg;GWjp njhif! mNj fhg;GWjp xOq;F rl;l tpjpfs;! mt; tpjpfspd;gb cs;s tpiyfs;! mNj fk;gdp ,Ue;j ,lj;jpy; fk;gdpapd; tpyhrk;! mNj njhiyNgrp ,yf;fk;. Mdhy; fk;gdpapd; ngah; kl;Lk; khwpAs;- sJ vd;w jfty; ,tuJ FLk;gj;Jf;F xU fbjj;jpy; te;jpUe;jJ mth;fSf;F xU Qhgfk;!
Mdhy; vd;d Mr;rhpak;!
mtuJ caphpog;gpd; gpd;G ,d;W MAs; fhg;GWjpapy; ,Ue;J el;l mj; njhiff;F khjh khjk; nrYj;Jk; tpiyfs;> mf; fhg;GWjp xg;ge;jj;jpd; rl;l xOq;F tpjpfs; vJTk; khwtpy;iy. fk;gdp tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk; khwtpy;- iy. Mdhy; %d;whtJ Gjpa fk;gdpahf ngah; kl;Lk; khwpAs;sJ.
fbjj;jpy; fk;gdp khwpaJ nra;jpahf kl;Lk; kPz;Lk; xUKiw te;jpUe;jJ. ghh;j;jhy; fdlhtpy; jkpoh;fspd; gyruf;F filfs;> th;j;jf epiyaq;fs; ngah; khwpapUe;J> Gjpa xU chpikahsUk;> eph;thfKk; elhj;JtJ Nghy fz;Zf;F njhpAk;.
Mdhy; MAs; fhg;GWjp nra;J nfhz;l thbf;ifahsUf;F Vkhw;wNkapUf;ftpy;iy. caphpoe;jthpd; nra;jpapidg; ngw;W> fhg;GWjp NfhUk; tpz;zg;gq;fis guprP- yid nra;J mthpd; FLk;gj;jpw;F Nru Ntz;ba MAs; fhg;GWjp gzj;jpid NfhUk; tpz;zg;gg; gbtq;fis %d;wh- tjhf if khwpa fk;gdpNa ghprPyid nra;J vJtpjkhd jlq;fYk; ,y;yhJ fhg;GWjpj; njhifapd; fhNriyapid kuzkhfpatupd; FLk;gj;jpw;F toq;fpaJ.
MAs; fhg;GWjp nra;jthpd; kuzk; ele;J> fhg;GWjp njhif NfhUk; elbtf;ifap- id Kd;ndLj;jNghJtoikahd xOq;F Kiwapd;gb> kuz mj;jhl;rpg; gj;jpuk; (Death certificate), el;l kuzj;jpd; gpd;G rkh;g;gpf;f Ntz;ba gj;jpuq;fisAk; xOq;fhf rkh;g;gpf;Fk; NghJ el;l nrYj;Jk; ;jpd; rl;l y. fk;gdp ; khwtpy;- k;gdpahf
ra;jpahf ;jpUe;jJ. ; gyruf;F s; ngah; ahsUk;> z;Zf;F
nfhz;l ;ftpy;iy. ; ngw;W> is guprP- pw;F Nru zj;jpid %d;wh- ghprPyid ,y;yhJ iyapid oq;fpaJ.
k; ele;J> tf;ifap- xOq;F ; gj;jpuk; hUgthpd; nt), itj;- statement), ; rkh;g;gpf;f wpg;gpl;b- d;whtJ hf;fg;gl;l ; FLk;gj; J fdba hf;fg;gl;l
;g;gj;jpYk; uzj;jpd; ;fisAk; l;l tq;fpfs;> epjp epWtdq;fs; ahtw;wpidAk; fdba kj;jpa> khfhz muRfspd; epjp mikr;R xt;nthU epkplKk; gpd; njhlh;e;J fz;fhzpj;Jf; nfhz;Nl cs;sJ.
ve;jnthU fhg;GWjp fk;gdp> tq;fp> epjp epWtdKk; ,f; fz;fhzpg;gpy; ,Ue;J jg;gNt KbahJ. xU fk;gdpapd; epjp epiyikfs;> tUkhdq;fs;> nryTfis $h;e;J ghh;j;Jf; nfhz;bUf;Fk; kj;jpa> khfhz muRfspd; epjp mikr;R> ,f; fk;gdp rhpe;J nfhz;L Nghfpd;wJ vd;why; thbf;ifahsh; ghjpf;fhky; ,Ug;gjw;fhf ,d;ndhU fk;gdpf;F xg;ge;jq;fis khw;wp mikj;J VNjh xOq;Ffis nra;J nfhs;- Sk;. gy re;jh;g;gq;fspy; xU fhg;GWjp fk;gdpapd; xg;ge;jq;fis ,d;ndhU fk;gdp thq;fp nfhs;Sk; epiyikf;F my;yJ mtw;wpid Vida fk;gdpf;F tpw;gid nra;a Ntz;Lk; vd;w epiy- ikf;F murpdhy; fhg;GWjpf; fk;gdpfs; js;sg;gLtJ toikahFk;.
rpy Neuq;fspy; mur epjp mikr;Rfspd; fz;fhzpg;GfisAk; kPwp MAs; fhg;gWjp fk;gdp xd;W rhpe;J nrd;W tq;FNuhj;J epiyikf;F cs;shf;fg;gl;lhy;> thbf;- ifahsh; xUth; ghjpf;fhky; ,Ug;gjw;F ghJfhg;gpidAk;> cj;juthjj;jpidAk; mur el;l mjw;F ,t; mur epWtdk; nghWg;G Vw;Fk;.
,e;epWtdKk; mJ njhlh;ghd tptuq;- fSk; gpd;tUkhW!
Kd;dh; “Compensation Corporation” vd;Dk; ngahpy; ,Ue;J brk;gh; 1> 2005,y; Assuris vdg; ngah; khw;wk; nra;ag;gl;lJ. ,e; epWtdk; nuhwd;Nuhtpy; ,aq;Fk; tpyhrk;
ASSURIS 250, Young Street Suite # 3110, P.O.Box 23 Toronto Ontario M5B 2L7
,izaj;jsk; : www.assuris.ca njhiyNgrp : 1-866-878-1225 kpd;dQ;ry; : Info@assuris.ca
fdlhtpd; rfy MAs; fhg;GWjp fk;gdp- fSk; ,e; epWtdj;jpy; jq;fspd; tq;F- Nuhj;J epiyik vd;w xU epyik Vw;gl- yhk; vd;w Mgj;JfSf;F ghJfhg;ghf xU fhg;GWjp nra;J ,e; epWtdj;jpd; mq;fj;jtuhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ fhg;GWjp fk;gdpfis fz;fhzpf;Fk; murpd; epge;jidahFk;.
thbf;ifahsh; xUth; MAs; fhg;GWjp fk;gdpapd; tq;FNuhj;J epiyikapdhy; ghjpf;fg;gl;lhy;> xt;nthU xg;ge;jj;jpw;Fk; $200,000 tiu cj;juthjk; toq;Ffpd;wJ
$200,000,w;F Nkw;gl;l MAs; fhg;GWjp njhiffSf;F mk; nkhj;j njhifapy; 85.5tPjk; tiu cj;juthjk; ,e; epWt- dj;jpdhy; toq;fg;gLfpd;wJ.
MAs; fhg;GWjp njhifAld; Nrh;e;j KjyPl;L njhiffSf;F $20,000 tiu cj;juthjk; toq;Ffpd;wJ. ,jw;F Nkw;- gl;l ngUe; njhiffSf;F ,j; njhifapy; 85 tPjk; tiu cj;juthjk; toq;FfpwJ.
cly; ,aq;f Kbahj epiyikapy; khj tUkhd ,og;gPL ngw xg;ge;jk; nra;J itj;jpUf;Fk; fhg;GWjp xg;ge;jj;jpy; (Disability Income Insurance) khjk; $2000 tiu cj;juthjk; toq;Ffpd;wJ. ,jw;F Nkw;gl;l ngUe;njhif khj tUkhd ,og;gPl;L xg;ge;jkhf ,Ue;jhy; xg;ge;jj;jpy; Fwpg;gplg;gl;l njhifapd; 85 tPjj;jpw;F cj;juthjk; toq;Ffpd;wJ.
,J jtpu MAs; fhg;GWjp fk;gdpfspy; xg;ge;jk; itj;jpUg;gth;fSf;F fk;gdp kPJ VjhtJ Kiwg;ghLfs; my;yJ gpur;- rpidfs; ,Ue;jhy; gpd;tUk; Kftupapy; cs;s mur epWtdj;jpw;F jq;fs; Kiwg;- ghl;bid vLj;J nry;Yk; NghJ> mjid tprhhpj;J epahakhd jPh;tpid toq;F- tjw;F vd ,ytrkhdKiwapy; if nfhLf;f vd;Wk; ,d;ndhU mur epWtdk; xd;W jahh; epiyapy; cs;sJ. mjd; tpguk; gpd;tUkhW! (nuhwd;Nuhtpy; cs;s tpyhrk;)
Canadian Life & Health Insurance Association 01, Queen Street East Suite # 1700 Toronto Ontario M5C 2X9
njhiyNgrp : 416 777 2221 ,izajsk; : www.clhia.ca
cq;fs; tPl;by; xUthpd; kuzk; ele;jhy; kuzkhfpath; vq;F MAs; fhg;GWjp xg;ge;jk; nra;J itj;jpUe;jhh; vd;gJ njhpatpy;iyahdhy; mjid Njb mwpe;J nfhs;tjw;Fk; kuzkhfpathpd; FLk;gj; jth;fSf;F Nkw;$wpa ,e; epWtdk; ,ytrkhf cjtp nra;Ak;.
vdNt MAs; fhg;GWjp fk;gdp xd;W fdlhtpy; fhzhJ Nghdhy;> tq;FNuhj;J epiyikf;F cs;shf;fg;gl;lhy;> fhg;GWjp nra;jth; el;l ruj;Jfs;> tpjpfis Ghpe;J nfhz;L mjd; tpiy vd Fwpg;gplg;gl;l khj my;yJ tUl fl;L gzj;jpid njhlh;e;J nrYj;jp mt; xg;ge;jk; uj;jhFk; epiyikf;F cs;shfhky; ghh;j;J nfhz;lhy; rhp> fhg;GWjp vd;Wk; if nfhLf;Fk;! mJ cWjpahd ek;gpf;if! rhpahf if nfhLf;fpd;wjh vd;gjid muR jkJ cj;juthjj;Jld; fz;fhzpf;Fk;.
harini.suren@thaiveedu.com
rpt gQ;rypq;fk; - MAl;fhg;GWjp gpujpepjp -

Page 55
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 55 -

Page 56
- 56 -
vr;rupf;if - njhl;bypYk; Mg
XH cw;gj;jpg; nghUs; tpw;gidf;F tUk; NghJ vj;jidNah ghJfhg;Gr; Nrhjid- fisAk; jhz;bj;jhd; tUfpwJ. ngUk;- ghyhd nghUl;fs; tpw;gidahd gpd;> me;jg; nghUis EfHNthhpd; ghJfhg;Gf; Fwpj;j cw;gj;jpahsHfspd; nghWg;G Kb- tile;JtpLtjpy;iy. xU nghUisj; jtwhfg; gad;gLj;jptpl;L mjd; tpisT- fisAk; cw;gj;jpahsHfspd; jiyapy; fl;LtJk; vkf;Fg; Gjpjhd tplaky;y. mNjNtis tpw;fg;gl;l nghUs; EfH- NthUf;Fj;jPq;F tpistpf;ff;$ba #o;- epiyfs; fhzg;gbd; my;yJ me;jg; nghUs; rhpahf ,aq;Ftjpy;iy vd;W fhzg;gbd; ngUk;ghyhd tzpf epWt dq;fs; me;jg; nghUl;fis kPsg;ngw;W jpUj;jq;fis Nkw;nfhs;StJk;> kpf mhpjhf khw;wPL nra;tJk; mbf;fb ehk; ftdpf;ff;$ba tplaq;fs;.
etk;gH khjj; njhlf;fj;jpy; mnkhpf;fh- tpYk; fdlhtpYk; Maclaren epWtdj;jpd; Foe;ijfSf;fhd Strollerfs; kPsg; ngwg;- gl;L jpUj;jq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;L EfH- NthUf;F kPs toq;fg;gLfpd;wd.
,g;NghJ Gjpjhf ,d;DnkhU Foe;ij- fSf;fhd nghUs; tpw;gid epWj;jg;gl;L> ‘tpw;fg;gl;ltw;iwAk; rhpahd Kiwapy; Mgj;jpy;yhky; ,Uf;fpd;wdth?’ vd cWjpg;gLj;jTk; fl;lisaplg;gl;bUf;fpwJ. fdba mur Rfhjhug;gpupT - Health Canada
EfHNthUf;fhd mwptpg;nghd;iwAk; ntspapl;Ls;sJ. mnkhpf;fhtpYk; ,J Nghd;w vr;rhpf;if + mwptpj;jy; ntsp- ahfpAs;sJ.
mJ vd;d nghUs;?
,ij thrpj;Jf;nfhz;bUf;Fk; cq;fSf;- fhd nghUs; my;y mJ. mijg; gad; gLj;Jk; taJ ,Jty;y. mijAk; jhz;b te;Jtpl;BHfs;
rhp... gPbif Nghlhkw; nrhy;yptpLfpNwd;. mJ njhl;by;. mjpYk; xU gf;fj; jLg;- gpid Vw;wp ,wf;ff;$ba tifapyhd njhl;by;fs; jhk; (Drop Side Crib) ,g;NghJ kPsg;ngwg;gLfpd;wJ. Stork Craft Drop Side Cribs kw;Wk; Stork Craft Drop Side Cribs with Fisher Price Logo Mfpatw;Ws; vJ cq;fs; tPl;by; ,Ue;jhYk; ,e;jf; fl;Liu cq;fSf;fhd vr;rhpf;if.
Stork Craft Drop Side Cribs – [dthp 1993,ypUe;J xf;NlhgH 2009 tiuapyhd cw;gj;jp kw;Wk; tpepNahf fhyj;jpid ,it nfhz;bUe;jhy; ,e;j vr;rhpf;if cq;fSf;Fg; nghUe;Jk;.
Fisher Price LogoTld; $ba Stork Craft Drop Side Cribs – xf;NlhgH 1997,ypUe;J brk;gH 2004 tiuapyhd cw;gj;jp kw;Wk; tpepNahff; fhyj;jpid ,it nfhz;b- Ue;jhy; ,e;j vr;rhpf;if cq;fSf;Fg; nghUe;Jk;.
‘rhp... ,tw;Wnshd;Wjhd; vd; Foe;ijf;- fhf ehd; thq;fp itj;jpUf;fpNwd;. Mdhy;> ,e;j cw;gj;jp tpepNahff; fhyj;jpid vq;Nf ehd; NjLtJ’ vd;W mq;fyha;g;-
gPHfs;. ,e;jj; njhl;biy ePq;fs; thq;- Fk;NghJ mij XH MzpAk; kpr;rk; itf;fhky; my;yJ Mzp> cjphpg;ghfq;fs; gw;whf;Fiw Vw;glhky; vg;gbg; nghUj;- JtJ vd;W tiuglq;fSld; tpsf;fkha;r; nrhy;Yk; fljhrp xd;W Mattress Support Board cld; xU nghypj;jPd; igapy; Nghlg;gl;L xl;lg;gl;bUf;Fk;. ngUk;ghYk; mijg; ghHf;fhky; myl;rpak; nra;J- nfhz;L nghUj;j Kide;J Mzpfs;> cjphpg;ghfq;fs; gw;whf;Fiw Vw;gl;L my;yJ kpQ;rpg; Nghdgpd;> Qhdk; gpwe;J
mwpTWj;jiyg; gpd;gw;wp nghUj;JgtHfs; ehk;. me;j mwpTWj;jiy vy;NyhUk; ftdkhf itj;jpUg;gPHfs; (vd;W ek;Gfp Nwd;). mjpy; Manufacture / Distribution Date, Model Number, Crib Name vy;yhk; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;.
,e;jj; njhl;bypf; fz;Lgpbf;fg;gl;l Mgj;J vd;dntd;W ghHg;Nghk;. xUgf;fj; jLg;G
caHj;jp ,wf;ff;$badtha; ,Uf;Fk; (Drop Side Cribs). ,ijj; jiyfPohfTk; nghUj;jyhk;. Mdhy; mg;gb ,Uf;ff;- $lhJ. ,g;gbg; nghUj;Jk; NghJ rpy gpsh];bf; cjphpg;ghfq;fis cilj;J- tpLfpwJ. my;yJ Nrjg;gLj;jp me;j cjphpg;ghfj;jpd; rhpahd nraw;ghl;ilj; jLj;JtpLfpwJ. ,jd; fhuzkhf me;jj; jLg;G njhl;bypd; %iyfspy; xU nghpa ,ilntspia Vw;gLj;jp tpLfpwJ. ,J nkj;ijf;Fk; gf;fj; jLg;Gf;FkpilNa- ahd ,ilntsp. rpd;dQ;rpW Foe;ij cUz;L Guz;L gLf;Fk;NghJ ,e;j ,il- ntspf;Fs; mfg;glf;$Lk;. mg;gb mfg;- gLk;NghJ fhaq;fs; Vw;glyhk;. %r;Rj; jpzwp> Foe;ijapd; capUf;Fk; Mgj;- jhfyhk;. me;jj; jLg;G Kw;WKOjhfj; njhl;bypypUe;J fod;W jdpNa tUk;- NghJ Foe;ij njhl;bypypUe;J fPNo tpof;$ba Mgj;Jk; cz;L. ,tw;iwf;- Nfl;L xNuabahf ,e;j tifj; njhl;by;fs; capuhgj;J tpistpf;Fk; vd;W gae;J tplhjPHfs;. mit fdbaj; juf;fl;Lg;ghl;L> ghJfhg;Gf; fl;Lg;ghl;L epakq;fSf;F mikthf cw;gj;jp nra;ag;gLgit. Mdhy; jtwhf nghUj;Jk;NghJk; mbf;fb fow;wpg; nghUj;Jk;NghJk; ePz;lfhyg; ghtidapd; gpd;Gk; gpsh];bf; cjphpg;ghfq;fs; cile;J Ngha;tpLtijAk; mtw;wpd; tpidj;jpwd; Fiwe;J my;yJ ,y;yhJ NghtijAk; ,Jtiuapy; gjpthd tpgj;Jf;fs; Rl;bf; fhl;Lfpd;wd.
fdlhtpy;> apy; Foe;i rk;gtq;fs KOjhff; njhl;bypy rk;gtq;fs my;yJ , gpsh];bf; jhf 32 mnkhpf;fh jLg;Gf;Fk
ehq;fSk; jtwpioj;jpUf;f
vij vij vq;F thq;FtJ
xU Ruiz vq;fsplKk; ,
kypthff; fpilf;fpwJ vd
vijAk; vq;Fk; thq;Ffpd;w Fzk;
Njitapy;yhj tpy;yq;fq;f
NrHj;Jj;jhd; thq;Ffpd;N
gl;bUf;fpd ,of;fg;gl Foe;ijf fTk;> ci tq;fspYk Foe;ijg; vr;rhpf;if ,J. Foe cjphpg;ghfq my;yJ Vj ,Ue;jhy; iyg; gad mtjhdpf;f gad;gLj;j fpwJ. Vjh njd;whYk njd;whYk
cjphpg;ghf ypd; cw cjphpg;ghf ,iof;fap Duct Tape vd;W fz te;J ci $lhJ. Nk gLkplj;J njhlHGnf
cq;fs; F iffspy; FiwghLf nfhz;Lk Foe;ijf;F ,lj;ij V tpgj;Jf;fs
,e;j kPsg me;jg; ng gjpyhf N jy;y. m NeHj;jpahd

upf;if - njhl;bypYk; Mgj;J
jha;tPL • brk;gu; 2009
s; thq;- k; kpr;rk; pg;ghfq;fs; ; nghUj;- sf;fkha;r; s Support ; igapy; Uk;ghYk; ; nra;J- Mzpfs;> Vw;gl;L k; gpwe;J
;JgtHfs; y;NyhUk; ;W ek;Gfp istribution e vy;yhk;
;l Mgj;J ;fj; jLg;G
,Uf;Fk; fPohfTk; ,Uf;ff;- ghJ rpy cilj;J- ;jp me;j ;ghl;ilj; f me;jj; U nghpa pwJ. ,J kpilNa- Foe;ij e;j ,il- ;gb mfg;- ;. %r;Rj; k; Mgj;- KOjhfj; a tUk;- ;J fPNo tw;iwf;- jhl;by;fs; gae;J l;Lg;ghl;L> q;fSf;F . Mdhy; b fow;wpg; tidapd; ; cile;J dj;jpwd; htijAk; s; Rl;bf;
fdlhtpy;> njhl;bYf;Fk; jLg;Gf;Fkpil- apy; Foe;ijfs; mfg;gl;Lf;nfhz;l %d;W rk;gtq;fs; gjpthfpAs;sd. jLg;G Kw;W KOjhff; fod;WNgha;> Foe;ijfs; njhl;bypypUe;J fPNo tpOe;jjhf vl;Lr; rk;gtq;fs; gjpthfpAs;sd. caHj;jp my;yJ ,wf;ff;$ba jLg;Gs;s gf;fj;jpd; gpsh];bf; cjphpg;ghfq;fs; cile;JNghd- jhf 32 rk;gtq;fs; gjpthfpAs;sd. mnkhpf;fhtpy; Foe;ijfs; njhl;bYf;Fk; jLg;Gf;FkpilNa 12rk;gtq;fspy; mfg;-
gl;bUf;fpd;wd. mjpy; ehd;F capHfs; ,of;fg;gl;bUf;fpd;wd. 12 rk;gtq;fs; Foe;ijfs; njhl;bypypUe;J tpOe;jjh- fTk;> cile;j cjphpg;ghfq;fs; 43 rk;g- tq;fspYk; gjpthfpAs;sd. ngw;NwhHfSk; Foe;ijg; guhkhpg;ghsHfSk; kpFe;j vr;rhpf;ifAld; ,Uf;fNtz;ba tplak; ,J. Foe;ijiaj; njhl;bypw; fplj;j Kd; cjphpg;ghfq;fs; ,Wf;fkhf ,y;yhJ tpbd; my;yJ VjhtJ cjphpg;ghfq;fs; ,y;yhky; ,Ue;jhy; vf;fhuzk; nfhz;Lk; njhl;b- iyg; gad;gLj;jf; $lhJ. VjhtJ Nrjq;fs; mtjhdpf;fg;gl;lhYk; me;jj; njhl;biyg; gad;gLj;jf;$lhJ vd;W mwpTWj;jg;gL fpwJ. VjhtJ jpUj;j Ntiyfs; nra;t njd;whYk; cjphpg;ghfq;fis khw;Wt- njd;whYk; fz;l fz;l ,lq;fspYk;
cjphpg;ghfq;fis thq;ff; $lhJ. njhl;b- ypd; cw;gj;jpahsHfsplk; ngwg;gLk; cjphpg;ghfq;fis kl;LNk ek;Gq;fs;. ,iof;fapW> Njlhtisak;> Wiring Tape, Duct Tape, taHj;Jz;Lfs;> fl;Lf;fk;gp vd;W fz;lJ Nfl;lij vy;yhk; nfhz;L te;J cile;j ghfq;fis thpe;Jfl;lNt $lhJ. Nkyjpf cjphpg;ghfq;fs; Njitg;- gLkplj;J cw;gj;jpahsHfis kl;LNk njhlHGnfhs;s Ntz;Lk;.
cq;fs; Foe;ijfspd; ghJfhg;G cq;fs; iffspy; kl;LNk. njhl;bypy; VjhtJ FiwghLfs; fhzg;gbd; vf; fhuzk; nfhz;Lk; mjidg; gad;gLj;jhjPHfs;. Foe;ijf;F NtW ghJfhg;ghd trjpahd ,lj;ij Vw;gLj;jyhk;. Mdhy; VjhtJ tpgj;Jf;fs; Vw;gl;L tpl;lhy;...!?
,e;j kPsg;ngWjy; vd;gJ Kw;WKOjhf me;jg; nghUis cq;fsplkpUe;J thq;fp> gjpyhf NtW nghUNsh gzNkh jUt- jy;y. me;jg; nghUspd; ghJfhg;ghd NeHj;jpahd gad;ghl;il cWjp nra;tNj
fe;jrhkp fq;fhjud;
k; jtwpioj;jpUf;fpd;Nwhk;.
ij vq;F thq;FtJ vd;W
z vq;fsplKk; ,y;iy.
ff; fpilf;fpwJ vd;why;>
k; thq;Ffpd;w Fzk; khwNtz;Lk;.
py;yhj tpy;yq;fq;fisAk;
j;jhd; thq;Ffpd;Nwhk;.
,q;F eilngWfpwJ.
cq;fs; tPl;bYk; ,g;gbahd njhl;by;fs; ,Ug;gpd; cw;gj;jpahsHfisj; njhlHG nfhs;Sq;fs;. Vw;wp ,wf;ff;$ba gf;fj; jLg;ig epiyahfg; nghUj;jf;$ba cjphpg;ghfq;fisAk; mwpTWj;jiyAk; jUthHfs;.
,e;jj; njhl;by; cw;gj;jpahsHfs; Stork Craft Manufacturing Inc – ,J xU fdba epWtdk;. fl;lzkpy;yhj; njhiyNgrp vz;: 1-877-274-0277 ,izaj;jsk; www.storkcraft.ca
Nkyjpfj; jfty;fSf;F> fdba murpdhy; epu;tfpf;fg;gLk; kf;fs; ey ,izaj;jsk; www.healthycanadians.gc.ca.
mnkhpf;f EfHNthH ghJfhg;G Mizf;FO – United States Consumer Product Safety Commission – ,izaj;jsk; www.cpsc.gov
fdlhtpy; ,e;j kPsg;ngwg;gLfpd;w tifj; njhl;by;fs; 970>000 tiuapYk; mnkhpf;- fhtpy; 1>210>000f;F NkYk; tpw;gidah- fpAs;sd. Sears, Wal Mart kw;Wk; gy epWtdq;fs; tpw;gid nra;Js;sd. etk;gH 24 nrt;tha; fhiyKjy; Wal Mart epWtdk; ,t;tifj; njhl;by;fspd; tpw;gidia epWj;jpAs;sJ.
ghJfhg;Gf;F Kd;Dhpik vd;w tifapy; ,dpNky; xUgf;fj; jLg;ig Vw;wp ,wf;- ff;$ba tifapy; njhl;by;fs; cw;gj;jp nra;tjpy;iy vd;W KbthfpapUf;fpwJ.
mnkhpf;fhtpy; caphpog;G Vw;gl;l njhl;- by;fspy; xd;W vq;Nfh xU Garage Saley; thq;fg;gl;ljhfTk; kPs jPe;ij g+rg;gl;l- jhfTk; rhpahfg; nghUj;jg;gl;bUf;ftpy;iy vdTk; cw;gj;jpahsHfs; thjpLfpd;wdu;. Stork Craft epWtdj; jiytH> “vkJ epWtdk; cw;gj;jp nra;Ak; njhl;by;fs; jukhdit> ghJfhg;ghdit” vd;W cWjpg;gLj;jpapUf;fpd;whH. “mwpTWj;jy;- fspd;gb nghUj;jpdhy;> gad;gLj;jpdhy; mit vg;nghOJNk ghJfhg;ghdit” vd;Wk; Canadian Press nra;jp epWtdj;jpw;F toq;fpa nrt;tpapy; mtH njhptpj;jpUf;- fpd;whH.
ehq;fSk; jtwpioj;jpUf;fpd;Nwhk;. vij vij vq;F thq;FtJ vd;W xU Ruiz vq;fsplKk; ,y;iy. kypthff; fpilf;- fpwJ vd;why;> vijAk; vq;Fk; thq;Ffpd;w Fzk; khwNtz;Lk;. Njitapy;yhj tpy;yq;fq;fisAk; NrHj;Jj;jhd; thq;F- fpd;Nwhk;. - mq;fPfhuk; ,y;yhj ,lq;fspy; vijahtJ thq;Fk;NghJ...
rhp thrpj;Jtpl;BHfsh...? ‘jha;tPL gj;jphp ifapy; kw;wf; fl;LiufisAk; thrpj;J tpl;L %bitj;Jtpl;lhy; rhp’ vd;W ,Uf;- fhky;> ,k;khjphpahd njhl;by;fs; gad; gLj;JfpwtHfs; ahiuNaDk; cq;fSf;F njhpe;jpUe;jhy; mtHfSf;Fk; ,e;j tpl- aj;ijj; njhpag;gLj;Jq;fs;. ngUk;ghyhd tpgj;Jf;fs; jtpHf;fg;glf;$bait. ftd- Kk; Kd;ndr;rhpf;ifAk; mwpTWj;jy;- fisg; gpd;gw;Wk; czHTk; ,Ue;jhy; vj;jidNah tpgj;Jf;fs; jtpHf;fg;glf;- $bait.
,g;NghJ xU tpgj;ijj; jtpHg;gjpy; ePq;- fSk; gq;FjhuuhfptpLtPHfs;.
gangatharan.k@thaiveedu.com

Page 57
jha;tPL • brk;gu; 2009
g•‚ ÔV©AÆ]
Universal Life • Whole Life • Ter
RESP
CRITIC + 20% Government Grant
ILLNES 15% Company Bonus
RRSP
Loan Aproved Even SIN Number 9
VASANTH VINAYAGAMOORTHY Insurance Broker 647-885-3012 www.vvinsurance.ca

- 57 -
g•‚ ÔV©AÆ]
le Life • Term Life • Non Medical
RESP
RRSP
CRITICAL
nt s
Loan Aproved Even SIN Number 9
ILLNESS
Upto 25 Illness
H VINAYAGAMOORTHY
2
759 Warden Ave., Toronto, ON M1l 4B5
Office: 416-759-5453, Fax: 416-759-6220

Page 58
- 58 -
mikjpia fyhr;rhuk; Mf;Fq
cynfq;Fk; mikjpia cUthf;FtJ gw;wp Ngr;R eilngw;Wf; nfhz;NlapUf;- fpwJ. mikjpia ahUk; cUthf;f KbahJ. Nkhjy;fs;jhd; kdpju;fspd; cUthf;fk;. Nkhjy;fis cUthf;fhky; tpl;lhNy mikjp jhdhf epfOk;.
cyfpy; gytifahd Nkhjy;fs; epfo;- fpd;wd. jdp kdpjd; jdf;Fs;NsNa rpy Nkhjy;fis czu;fpwhd;. mJ ntspapYk; ePs;fpwJ. FLk;gj;NjhL gf;fj;J tPl;NlhL epfOk; Nkhjy;fNs r%fq;fSf;fpilap- Yk;> Njrq;fSf;fpilapYk;> kjq;fSf;F eLtpYk; $l epfo;fpwJ.
mjpf Nkhjy;fSf;F fhu- zk; kjq;fNs ,e;j cyFf;F Nkhjy;fs; Gjpjy;y. kdpj Fyk; Njhd;wpa fhyk; njhl;L Nkhjy;fs; epfo;e;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd. rz;ilfis mt;tg;NghJ rup nra;aj;jhd; ghu;j;jpUf;fpwhu;fNs jtpu> epue;jukhd jPu;Tf;F ahUk; Kaw;rpj;jjpy;iy. rz;il tUfpwNghJ rkhjhdk; Vw;gLj;Jfpwhu;fs;. rpwpJ fhyj;jpw;F gpwF mJ kPz;Lk; ntbf;fpwJ. mikjpapd; ciwtplq;fsha; fUjg;gLk; kjq;fspd; NgupNyNa mjpf msT Nkhjy;fs; cynfq;Fk; Vw;gL- fpd;wd.
vdNt> mt;tg;NghJ rz;ilfis rup- nra;tJ gw;wp kl;Lk; rpe;jpf;fhky; epue;- jukhd jPu;it Nehf;fp efu Ntz;Lk;. mikjpia xU fyhr;rhukhfNt cU- thf;f Ntz;Lk; vd;W fUjpdhy; Kjypy; xd;iwg;Gupe;J nfhs;sNtz;Lk;. xNu ,utpy; ryhr;rhuj;ij cUthf;fptpl KbahJ. jPu;khdk; ,aw;WtjhNyh rl;lk; epiwNtw;WtjhNyh fyhr;rhuq;fs; cU- thFtjpy;iy. xU KO jiyKiw mikjpapy; thONkahdhy; mLj;j jiy Kiwapy; mikjp xU fyhr;rhukhf kyu tha;g;gpUf;fpwJ. vdNt xU rpf;fYf;F cldbahf vijNah nra;aNtz;Lk; vd;W Nahrpg;gij tpl epue;juj; jPu;T vd;d vd;W rpe;jpg;gNj ey;yJ.
e\;lk; gpwF gjl;lk; gpwF Nkhjy; kdpju;fisg; nghWj;jtiu vJ epfo;e;- jhYk; mJ xUtUf;F Mjhak; jUt jhfTk; ,d;ndhUtUf;F e\;lk; jUt jhfTk;jhd; mikAk;. fhyq;fhykhfNt cynfq;Fk; ,e;jf; nfhLf;fy; thq;fy; epfo;e;J nfhz;Ljhd; ,Uf;fpwJ. FLk;- gq;fs; kj;jpapy; vd;whYk; Njrq;fSf;F kj;jpapy; vd;whYk; e\;lk; Vw;gLfpwNghJ NfhgKk; gjl;lKk; Vw;gLNkahdhy; mq;Nf mikjp Vw;gl tha;g;gpy;iy.
vy;yh kdpju;fSf;FNk tho;tpd; rpy jUzq;fspy; rpy ghjfq;fSk; mePjpf- Sk; Vw;glj;jhd; nra;fpd;wd. mg;Ngh- njy;yhk; kdpju;fs; gjl;lkilfpwNghJ Nkhjy;fs; vOtJ ,aw;ifahfpd;wJ.
mikjpahd kdpju;fs; cUthFk;tiu mikjpahd cyfk; vd;gJ epiwNtwhj fdthfj;jhd; ,Uf;Fk;. ,d;W mikjp Fwpj;Jg; NgRfpw cyf ehLfs; $l jq;fSf;F #o;epiy ghjfkhf ,Ue;jhy; mikjp Fwpj;Jg; NgRthu;fs;. #o;epiy rhjfkhf ,Ue;jhy; Nghu; Fwpj;Jg; NgR- thu;fs;.
,y;yhjijg; gfpu;e;J nfhs; Nthk;! Nrhtpaj; A+dpadpy; fk;A+dp]k; rpwe;J tpsq;fpaNghJ mJ Fwpj;J Nfs;tpg;gl;l khu;f; l;ntapd;> me;jf; nfhs;if gw;wp mwpe;J nfhs;s Nrhtpaj; ehl;bw;Fr; nrd;whu;. ,Ug;gij gfpu;e;J cz;gJ vd;- fpw Nfhl;ghL mtUf;F kpfTk; gpbj;jp- Ue;jJ. Nrhtpaj; ehl;bd; fpuhkg;Gwj;J
tPjp xd;wpy; iffspy; ,uz;L Nfhopf-
ePq;fs; Nf NshL nrd;W nfhz;bUe;j xU tptrhap
mgj;jkhd mtu; fz;fspy; gl;lhu;. mtuplk; nrd;W> “NjhoNu! cq;fsplk; ,uz;L tPLfs;
Nfhgj;jpd;N ,Ue;jhy; vd;dplk; xd;iwf; nfhLj;J
fpwPu;fs;? m tpLtPu;fsy;yth?” vd;whu; khu;f; l;ntapd;
wPu;fs;. j mtu; MNkhjpj;jhu;. “NjhoNu! cq;fsplk;
Vw;gLj;jpf ,uz;L thfdq;fs; ,Ue;jhy; vd;dplk;
vd;wh mi nfhLj;J tpLtPu;fsy;yth?” vd;whu; me;j
mikjp ep tptrhap “Mk;” vd;whu;. khu;f; l;ntapd;
epiyfis kpfTk; cw;rhfkhfp> mg;gbahdhy; cq;
ifahs K fsplkpUf;fpw ,uz;L Nfhopfspy; xd;iw
Vw;gLj;j vd;dplk; nfhLj;J tpLtPu;fs;jhNd”
mikjpia vd;wJk; me;j kdpju; mjpu;e;JNgha; “vd;d csWfpwPu;fs;! vd;dplk; ,Ug;git
rpW FLk;g ,uz;Nl Nfhopfs;” vd;whuhk;.
tUlq;fs
,d;W mikjp Fwpj;Jg; N
cyf ehLfs; $l
jq;fSf;F #o;epiy ghjfkhf
mikjp Fwpj;Jg; NgRth
#o;epiy rhjfkhf ,Ue
Nghu; Fwpj;Jg; NgRthu;f
,e;jf; fij kdpju;fspd; kd,ay;igf;
cyf mi fhl;LfpwJ. jq;fsplk; ,y;yhjijg; gfpu;e;J
$l jq;f nfhs;s kdpju;fs; jahuhf ,Uf;fpwhu;-
Kbtjpy;i fNs jtpu ,Ug;gijg; gfpu;e;J nfhs;s
Ntbf;ifa khl;lhu;fs;. mJkl;Lky;y ,y;yhjtu;fs;-
rpyNgu; xU jhd; rkurk; gw;wpAk; rkhjhdk; gw;wpAk;
Rw;wp mePj NgRfpwhu;fs;. ,Ug;gtu;fs; jq;fSf;F
fpwNghJ m Ntz;baij ngWtjpNyNa Fwpaha;
Nfl;ghu;fs ,Uf;fpwhu;fs;. ,d;iwa cyfpd; 90%
eilngWf tsq;fs; 5% kdpju;fspd; iffspy; ,Uf;-
aha; ,U fpd;wd. ,g;gb ,Uf;Fk;NghJ mikjp
Ntz;Lk;. vd;gNj kpfTk; rpukkhd tp\ak;.
mikjpapo Fiyf;FN Nfhgj;jpy; vLf;Fk; KbT mgj;jkhfNt ,Uf;Fk; mikjpia xU fyhr;rhukhf cUthf;- FtJ vd;W nrhd;dhy; epfo;fhy cyfpd; epju;rdq;fis itj;J ehk; kjpg;gpl KbahJ. mLj;J tUfpw 50 my;yJ 100 Mz;Lfspy; epfog;Nghtijg; gw;wpNa ehk; NgRfpNwhk;. ,J epfoNtz;Lkhdhy; xU kdpjd; mikjp epiwe;j capuha; MtJ vg;gb vd;W ghu;f;f Ntz;Lk;. ,g;gbr; nrhd;dhy; kpf nkJthfTk; epjh- dkhfTk; kdpju;fs; ,aq;f Ntz;Lk; vd;W nghUsy;y. ,d;iwa ,isQu;fs; ,jid ed;F Gupe;J nfhs;sNtz;Lk;. nray;gLtJ vd;why; mjpubahf ,aq;- FtJ> td;Kiwahf ,aq;FtJ vd;W gyUk; epidj;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. cq;fSf;Fs; ,Uf;Fk; jpwik ntspg;gLk;
mg;gbahd ,jid t FtNj ,y rkhspf;fN jq;fisr ahf ,Ue vd;W epi ty;yik t #oy; vd;g ,y;iy. a gl vy;Ny ,Uf;fpwJ. why; mjw vd;W mt elf;Fk; rp fSf;F c Uf;Fk;.
tpjkhf nray;gl Ntz;Lnkd;why; Kjypy; cq;fSf;Fs; mikjp ,Ug;gJ mtrpak;.
ntspr; # iaAk; m
ABC Private Tutoring & Homew
French -
For grade 4 to grade 10 By a native from France
Math -
For grade 5 to grade 12
medium Intersection Victoria park & Ellesmer Mr. Shanthakuma
Tel: 647 262 9430

jha;tPL • brk;gu; 2009
Nfhopf- tptrhap k; nrd;W> tPLfs; nfhLj;J ; l;ntapd; q;fsplk; vd;dplk; ;whu; me;j l;ntapd; hy; cq; y; xd;iw s;jhNd” ha; “vd;d Ug;git
ay;igf; g; gfpu;e;J Uf;fpwhu;- nfhs;s hjtu;fs;- ; gw;wpAk; q;fSf;F Fwpaha; fpd; 90% py; ,Uf;- mikjp ak;.
; KbT ;Fk;
cUthf;- cyfpd; kjpg;gpl y;yJ 100 gw;wpNa ;Lkhdhy; capuha; Ntz;Lk;. Tk; epjh- Ntz;Lk; sQu;fs; Ntz;Lk;. hf ,aq;- J vd;W ;fpwhu;fs;. tspg;gLk; y; Kjypy; mtrpak;. kjpia fyhr;rhuk; Mf;Fq;fs;
ePq;fs; Nfhgkhf ,Uf;fpwNghJjhd; kpf mgj;jkhd KbTfis vLf;fpwPu;fs;.
Nfhgj;jpd;NghJ fpwPu;fs;? mnrsfupaj;ijj;jhd; cq;fSf;Fs; vd;d czu;fp czu;-
-rj;FUthRNjt;- wPu;fs;. jdf;Fj;jhNd mnrsfupaj;ij Vw;gLj;jpf; nfhs;sf; $batiu mwpthsp vd;wh miof;f KbAk;. cs;jd;ikapy; mikjp epytpdhy; kpff; fLikahd #o;- epiyfisf; $l cq;fshy; jpwk;glf; ifahs KbAk;. cq;fSf;Fs; mikjpia Vw;gLj;j KbahjNghJ cyfj;jpw;Fs; mikjpia vg;gb cUthf;f KbAk;.
KbAnkd;why; epq;fs; ahUf;Nfh mbik- ahf ,Uf;fpwPu;fs; vd;Wjhd; mu;j;jk;. vdNt cq;fSf;Fs; vd;d epfoNtz;L nkd;gij ePq;fNs jPu;khdpf;f Ntz;L- nkd;why; mjw;nfhU njhopy; El;gk; ,Uf;fpwJ. ,d;W etPd njhopy; El;gj;-
rpW FLk;gg;gpur;rpid $l cq;fis 20 tUlq;fs; Nfhgj;jpy; itj;jpUf;fpwJ
jpd; cjtpAld; ntspNa ,Uf;fpw c\; zj;ijf; $l;lNth Fiwf;fNth cq;fshy; KbAk;. mJNghy; cs;epiyiaAk; cq;fs; fl;Lg;ghl;bw;Fs; itj;jpUg;gjw;F topnra;Ak; njhopy;El;gk;jhd; Nahfh.
mikjp Fwpj;Jg; NgRfpw
jdpkdpju; Kjypy; mikjp ia jq;fs; ,ay;ghf;fpf; cyf ehLfs; $l
nfhs;s Ntz;Lk; cs;epiy mikjp vd;gJ xU tif #o;epiy ghjfkhf ,Ue;jhy;
urhadk;. xU kdpju; kdj;jstpy; gjl;l- khfpwhu; vd;why; mtUf;F rpy kUe;J- fisf; nfhLf;fpwhu;fs;. mjhtJ kUe;jpd; jp Fwpj;Jg; NgRthu;fs;.
topahf xU tpj urhadk; mtUf;Fs; nrYj;jg;gLfpwJ. kfpo;r;rp> Nrhfk;> gjl;lk;> iy rhjfkhf ,Ue;jhy;
Vf;fk; vy;yhNk xU tifahd urhadk; jhd;. xU kdpjd; jdf;Fs; rupahd urh- adj; jd;ikia Vw;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lnkd;why; mjw;nfd;W xU ehspy; ; Fwpj;Jg; NgRthu;fs;.
rpy epkplq;fis xJf;fpdhy; NghJk;. mikjpAk; Mde;jKk; cq;fSf;Fs; ,ay; cyf mikjp gw;wp NgRgtu;fs; xU tpehb
ghfNt Njhd;Wk;. jdp kdpju;fs; mik- $l jq;fSf;Fs; mikjpahf ,Uf;f
jpahdtu;fshf cUthfhj tiuapy; Kbtjpy;iy vd;why; mJ kpfg;ngupa
fyhr;rhuj;jpy; mikjp ,Uf;fhJ. cyfj;- Ntbf;ifahfj;jhd; ,Uf;fKbAk;. ,d;Dk;
jpy; mikjp ,Uf;fhJ. jq;fis khw;wpf; rpyNgu; xU Nfs;tp Nfl;gJz;L ek;ikr;
nfhs;s jdp kdpju;fs; jahuhfpwNghJ Rw;wp mePjpAk; mepahaq;fSk; eilngW-
mtu;fs; njhlu;G nfhs;fpw ntspAyfpYk; fpwNghJ mikjpaha; ,Ug;gJ vg;gb vd;W
mNj mikjpia cUthf;f KbfpwJ. Nfl;ghu;fs;. cq;fisr; Rw;wp mepahaq;fs; eilngWfpwNghJjhd; ,d;Dk; mikjp-
Nahfg; gapw;rpapd; %yk; cyf ehLfspy; aha; ,Uf;f ePq;fs; fw;Wf; nfhs;s
Aj;jq;fisj; jLj;J mikjpia Vw;g- Ntz;Lk;. Vndd;why; gjl;lkhd #oypy;
Lj;j KbAkh vd;W rpyu; fUjyhk;. ,e;j mikjpapog;gJ #o;epiyia NkYk; rPu;-
cyfpd; typik kpFe;j ehLfisnay;- Fiyf;FNk jtpu rupnra;ahJ.
yhk; jiyik jhq;fp topelj;Jgtu;fs; jdp kdpju;fs; jhNd jtpu gprhRfs; my;y. mg;gbahdhy; mikjpaha; ,Ug;gJ vg;gb?
jq;fs; kdpjj; jd;ikNahL jq;fis ,jid tpQ;Qhd G+u;tkhf gyUk; mZ-
milahsg;gLj;jpf; nfhs;shky; jq;fs; FtNj ,y;iy. #o;epiyia vg;gbahtJ
r%fj;JlNdh> rkaj;JlNdh Njrj;JlNdh rkhspf;fNt gyUk; epidf;fpwhu;fs;.
rpyu; jq;fis milahsg;gLj;jf; nfhz;- jq;fisr; Rw;wpapUf;Fk; midj;Jk; rup-
bUf;fpwhu;fs;. mtu;fs; jq;fs; kdpjj; ahf ,Ue;jhy; mikjpahf ,Uf;fKbAk;
jd;ikNahL milahsg;gLj;jpf; nfhs;s vd;W epidf;fpwhu;fs;. ePq;fs; vt;tsT
tha;g;gspj;jhy; ve;jr; rpf;fiyAk; Ngrpj; ty;yik tha;e;jtuhf ,Ue;jhYk; ntspr;
jPu;j;Jf; nfhs;syhk;. cs;epiyapy; mikjp #oy; vd;gJ KOikahf cq;fs; ifapy;
,y;yhjNghJ vy;yhr; rpd;d tp\aq;f- ,y;iy. ahu; kPjhtJ vjw;fhtJ Nfhgg;
Sk; gpuk;khz;l Nkhjy;fshf Cjpg; gl vy;NyhuplKk; VNjh xU fhuzk;
ngupjhf;fg;gLfpwJ. ,Uf;fpwJ. ePq;fs; Nfhgg;gl Ntz;Lnkd;- why; mjw;F ngupa Aj;jk; epfoNtz;Lk;
,e;j cyfpy; nghWg;Gs;s ,lq;fspy; vd;W mtrpakpy;iy. cq;fs; FLk;gj;jpy;
,Ug;gtu;fis mikjp epiwe;j kdpju;- elf;Fk; rpW gpur;rid $l ,UgJ tUlq;-
fshf kyur; nra;jhy; mikjpia xU fSf;F cq;fis NfhgkhfNt itj;jp-
fyhr;rhukhf cUthf;FtJ fhyg;Nghf;- Uf;Fk;.
fpy; rhj;jpak; MFk;.
ntspr; #o;epiyahy; cq;fs; mikjp-
mahesan.thiru@thaiveedu.com
iaAk; mikjpapd;ikiaAk; jPu;khdpf;f
ate Tutoring & Homework Help
jkpopy;
to grade 10 By a native French speaking teacher th -
For grade 5 to grade 12 In English or French
NgRNthk;!
medium
jkpopy; ngau; Intersection ictoria park & Ellesmere
itg;Nghk;!!
r. Shanthakumar
jkpopy;
Tel: 647 262 9430
topgLNthk;!!!

Page 59
jha;tPL • brk;gu; 2009
5 tUl 

Page 60
- 60 -
ePq;fs; Kftupw;F (Vn[d
Clhf njhopy; Gupgtuh?
rl;lj;jpy; Gjpa khw;wk;!
Vn[d;rpf;F Clhf xU fk;gdpapy; ePq;fs;
jUthu;fs etk;gu; 6> 2009y; ,Ue;J mkYf;F tUfpd;wJ. Mk;> ehk; rhjpj;Js;Nshk;!
Ntiy ghu;j;Jf;nfhz;L ,Uf;Fk; NghJ>
rk;gsj; n cq;fis me;jf; fk;gdp Neubahf jdJ
fspw;F Nt njhopyhspahf Ntiyf;F mku;j;Jtij
gw;wpa jf me;j Vn[d;rp jil nra;a KbahJ.
(vdj; nju
njhopyhsu; eltbf;if epiyaKk; xd;uhwpNah khfdk; KOtjpYk; cs;s mjd; mq;fj;Jtu;fSk;> Mjuthsu;fSk;> Vn[d;rpf;F Clhf njhopy; nra;Ak; njhopyhsu;fSk; gy tUlq;fshf Vn[d;-
Mdhy; cq;fis jq;fsJ epue;ju njhop-
toq;Fk; yhspahf khw;wpf; nfhs;tjw;fhf Vn[d;rp
toq;Fk; me;jf; fk;gdpaplkpUe;J fl;lzq;fis
spw;F c mwtplyhk;. Mdhy; cq;fsplk; ,Ue;J
toq;f Nt mwtpl KbahJ. ePq;fs; Vn[d;rpf;F
ijAk; cq
rpf;F Clhf njhopy; GupAk; njhopyhsu;- fspw;F Nkyjpf rl;lg; ghJfhg;G Ntz;b Nghub tUfpd;whu;fs;.
ePq;fs; jw;nghOJ Vn[d;rpf ,e;j khw;wq;fs; MdJ vq;fsJ Kaw;- rpfspw;F fpilj;j Neubg; gad; MFk;.
Ntiy nra;J nfhz;bUe cq;fSila Kftu;fSk; (Agency) ,e;jg; Gjpa rl;lq; fis kjpj;J elf;fpd;whu;-
my;yJ
fsh?
jw;fhypfkhf Vn[d;rpf;F nghJ tpLKiwf;Fupa (Public Holiday) Cjpak;. Vn[d;rpf;F Clhf Ntiy nra;Ak;
Ntiy mw;W ,Ug;gpD
midj;J njhopyhsu;fSk; Vida njhop- yhsu;fs; Nghy; nghJ tpLKiwf;Fupa Cjpaj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s rkcupik
Vida njhopyhsu;fs; Nghy; c
cs;sJ. ePq;fs; jw;nghOJ Ntiy nra;J nfhz;bUe;jhYk;> jw;fhypfkhf Vn[d;-
nghJ tpLKiwf;Fupa Cjp rpf;F Clhf Ntiy mw;W ,Ug;gpDk; cq;fspw;Fk; nghJ tpLKiwf;Fupa Cjp- aj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s re;ju;g;gk; ,Uf;-
ngw;Wf;nfhs;s fpd;wJ. ,e;j Cjpaj; njhifia fzf;fp- LtJ vt;thnwdpy;> me;j nghJ tpLKiw jpdj;jpw;F Ke;ija ehd;F fpoikr;
re;ju;g;gk; ,Uf;fpd;wJ rk;gsk; kw;Wk; me;j ehd;F fpoikf;F cupa tpLKiwf;Fupa (Vacation) njhif Mfpatw;iwf; $l;b 20My; tFf;f tUk; njhifNa me;j njhif MFk;. ePq;fs; Vn[d;rpf;F Clhf ,e;j nghJ tpLK- iwf;F Kjy; cs;s ehd;F fpioikAk; Ntiy nra;ahky; ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; ,e;j njhif $0 Mf ,Ug;gjw;F tha;g;- Gs;sJ.
Clhf me;jf; fk;gdpapy; Ntiyf;F
,ad;wsT mDg;gg;gl;L Kjy; 6 khjq;fspw;Fs; cq;fis me;jf; fk;gdp jdJ nrhe;j
Terminatio njhopyhspahf khw;wpdhy; kl;LNk ,e;jf; fl;lzj;ij mwtpl KbAk;. xU fk;gdp cq;fspw;F reference fbjk; jUtij fl;lzq;fs; mwtplg;gl
Vn[d;rp jil nra;a KbahJ.
KbahJ. ve;j xU Vn[d;rpAk; cq;fspw;F Ntiy ngw;Wj; jUtjw;F cjtp nra;tjw;Nfh my;yJ> Neu;Kfg; guPl;irf;F Njhw;W- tjw;F cq;fis jahu;g;gLj;Jtjw;Nfh my;yJ jd;tpguf; Nfhitia jahupg;- gjw;Nfh my;yJ Kftu;fsplj;jpy; cq;f- is gjpT nra;tjw;Nfh cq;fsplk; ,Ue;J ve;j xU fl;lzKk; mwtpl KbahJ.
epue;ju Ntiyia ngw;Wf; nfhs;tjpy; cs;s jilfs; Fiwf;fg;gl;Ls;sJ.
ePq;fs; xU 3 khjq;fs Ntiy epi ePf;fk; m
cq;fsJ Ntiy gw;wpa
fpoikfs gpd;du;) c tpguq;fis cq;fsJ Vn[d;rp
fbjk; my cq;fspw;f;F fl;lhak; toq;f Ntz;Lk;. cq;fsJ Vn[d;rp mjdJ ngau;> njhlu;G nfhs;tjw;Fupa tpguq;fs; Mfpatw;iw cq;fspw;F vOj;J %yk; toq;f Ntz;Lk;. mj;Jld; njhopy; mikr;rpdhy; toq;fg;-
gpl;l njh ePq;fs; me Ntiy G me;j Nti fhyk; my gzj;jpd;
gLfpd;w cq;fsJ njhopy; cupikfs; gw;wpa tpguq;fis cq;fspw;F toq;f Ntz;Lk;. mJkl;Lky;yhky;> cq;fspw;F Vn[d;rp xU fk;gdpapy; Ntiy ngw;Wj;
cq;fsJ ePq;fs; N spw;F ve

jha;tPL • brk;gu; 2009 ;fs; Kftupw;F (Vn[d;rp) lhf njhopy; Gupgtuh?
py; ePq;fs;
jUthu;fs; vdpd;; me;jf; fk;gdpapd; ngau;> k; NghJ>
rk;gsj; njhif> vj;jid kzpj;jpahyq;- hf jdJ
fspw;F Ntiy nra;a Ntz;Lk;> Ntiy u;j;Jtij
gw;wpa jfty;fs;> vt;tsT fhyj;jpw;F KbahJ.
(vdj; njupe;jhy;) me;j Ntiy> rk;gsk; ;ju njhop-
toq;Fk; fhy ,il ntsp> rk;gsk; Vn[d;rp
toq;Fk; ehs; vd;w tpguq;fis cq;f- q;fis
spw;F cq;fsJ Vn[d;rp fl;lhakhf k; ,Ue;J
toq;f Ntz;Lk;. Vn[d;rp ,it midj;- [d;rpf;F
ijAk; cq;fspw;F Ntiy toq;Fk; gl;rj;jpy;
w;nghOJ Vn[d;rpf;F Clhf
nra;J nfhz;bUe;jhYk;>
my;yJ
pfkhf Vn[d;rpf;F Clhf
iy mw;W ,Ug;gpDk;>
opyhsu;fs; Nghy; cq;fspw;Fk;
pLKiwf;Fupa Cjpaj;ijg;
ngw;Wf;nfhs;s
;ju;g;gk; ,Uf;fpd;wJ.
tiyf;F
,ad;wsT tpiuthfj; juNtz;Lk;. ;fspw;Fs; nrhe;j
Termination and Severance Pay Nk ,e;jf; U fk;gdp jUtij .
ePq;fs; xU fk;gdpapy; Mff; Fiwe;jJ 3 khjq;fs; Ntiy nra;jpUg;gpd; cq;fsJ Ntiy epiwtpw;F tUk;gl;rj;jpy; (Ntiy ePf;fk; my;yJ Ntiy ,y;yhky; 20
gw;wpa
fpoikfs; ,Ue;jpUg;gpd; 13 fpoikf;Fg; gpd;du;) cq;fspw;F mjw;Fupa mwptpj;jy; Vn[d;rp
fbjk; my;yJ mjw;Fg; gjpyhf xU Fwpg;- k; toq;f
gpl;l njhifg; gzk; toq;f Ntz;Lk;. ePq;fs; me;jf; fk;gdpapy; vt;tsT fhyk;
;> njhlu;G patw;iw Ntz;Lk;.
Ntiy Gupe;jPu;fs; vd;gijg; nghWj;Nj me;j Ntiy ePf;ff; fbjk; juNtz;ba fhyk; my;yJ mjw;Fg; gjpyhf jug;gLk; gzj;jpd; njhif epu;zapf;fg;gLk;. ; toq;fg;-
q;fspw;F upikfs;
ngw;Wj; toq;f
cq;fsJ ePq;fs; spw;F ve;j Nfl;gjpdhy; cupikfs; jz;lidfSk; cq;f- gw;wp
- kpyd; eluh[h -
toq;fg;gl KbahJ. cq;fsJ cupikfis ePq;fs; Nfl;gjw; fhf ve;j xU Vn[d;rpAk; cq;fis jz;lidf;Fs;shf;f KbahJ. cq;fsJ cupikfis ePq;fs; epiy ehl;l Kw;gLk; gl;rj;jpy; mjw;fhf jz;lidf;F cs;shf;- fg;gl;lhy; Vn[d;rpAk;> mjw;F Clhf ePq;fs; jpdKk; Ntiy nra;Ak; fk;gdpAk; mjw;F nghWg;Ngw;f Ntz;Lk;.
cq;fSila Vn[d;rp ,e;jr; rl;lj;ij filg; gpbf;fh- tpl;lhy; ePq;fs; vd;d nra;ayhk;.? ePq;fs; Workers’ Action Centre[ njhlu;G nfhs;syhk;. my;yJ vq;fSila ,iz- aj;jsj;jpw;F tp[ak; nra;tjd;%yk; ,J gw;wpa tpguq;fisAk; mLj;J ePq;fs; vd;d nra;ayhk; vd;w tpguq;fisAk; ePq;fs; mwpe;J nfhs;syhk;. rfy miog;Gf;f- Sk; ,ufrpakhf Ngzg;gLk;.
mLj;j fl;lk;. ehk; ,e;jg; Gjpa rl;l cupikia Xu; ntw;wpahff; nfhz;lhlyhk;. MdhYk; ,e;jg; Gjpa rl;l cupik vq;fis cz;- ikapy; Kw;W KOjhf ghJfhg;gjw;F NghJkhdjhf ,y;iy. ,d;Dk; ehq;fs; rpwe;j rl;l mKyhf;fj;ij cWjp nra;jy;> jw;Nghija njhopyhsu; rl;lj;ij GJg;- gpj;jy;> kw;Wk; Vn[d;rpf;F Clhf Ntiy nra;gtu;fsJ rk cupik vd;gtw;wpw;fhf ngupa mstpy; NghuhlNtz;b cs;sJ. vq;fsJ nraw; jpl;lkhfpa “xd;uhwpNah khfhd njhopyhsu;fspw;F xU epahakhd njhopy; cupik Ntz;Lk; - Ontario Workers’ Need A Fair Deal” vd;w nraw; jpl;lj;jpy; ePq;fSk; ,izAq;fs;.
www.workersactioncentre.org 416 531 0778 epahakhd Ntiy epiyia ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf xd;wpizNthk;.
milan.n@thaiveedu.com
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa tpku;rdq;fis vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422

Page 61
jha;tPL ÿ>VauÔ_s¬ÔVTM
• brk;gu; 2009
ŒÚ ∂ˆB kVF©A
Software Training for Engineers
• AutoCAD 2010
• SolidWorks 2009
• Revit 2009
• CATIA V5
• Pro/Engineer
• AutoDesk Inventor 2009
Gra Sof
•P
•I
•I
•Q
Canadian Electrician Licence (∂–\]©√›] ́› ÿ√uƬÿÔV^k>uz ÂVD kaÔV‚| ̨o≈VD.
®\m
Graphic Courses
Electrician Pre Exam Courses
• Industrial Electrician - 442A
• Construction Electrician - 309A
• Industrial Instrumentation Electrician - 447A
n ÔuƬÿÔV^k>[ JÈD A]Bÿ>VÚ ÿ>Va_]≈Á\ÁB k· ̇©√m¶[, ®] ̇ÔVÈ kVμÁk k·\V¬Ô A]Bÿ>VÚ ÿ>VaÁÈ›o>|D kVF©Á√•D ÿ√Æ ̨S ̇Ô^ kV ́ ÷Æ] \uÆD \VÁÈ o ́ kz©AÔ^. √Ô_o ́D √ËAˆ√k ̇Ô”¬ÔVÔ Â¶›>©√| ̨[≈TM.
beta Co
41 1200 Markham Road, # 525 (Markham & Ellesmere) Scarborough, ON M1H 3C3

ÿ>VauÔ_s¬ÔVTM ŒÚ ∂ˆB kVF©A
re es
n - 442A ician - 309A ntation Electrician -
Graphic Design Software Training
• Photoshop - Adobe CS
• Illustrator - Adobe CS
• InDesign - Adobe CS
• QuarkXpress
Accounting Software Training
• MS Office
• QuickBook Pro
• ACCPAC
• Simply Accounting
• Advanced Excel for financial analysts
Licence (∂–\]©√›] ́›Á>) ÂVD kaÔV‚| ̨o≈VD.
beta College
Tel:
416.449-BETA
(2382) www.betacollege.ca info@betacollege.ca
- 61 -

Page 62
- 62 -
ftdkhf thfdk; nrYj;Jtjd; 10 epge;- jidfis njhlHr;rpahfg; ghHj;J te;Js;- Nshk;. mj;jifa mwpTWj;jy;fspd; mLj;j fl;lkhf ftdpf;f Ntz;ba rpy tplaq;fisf; ftdpg;Nghk;.
fl;lis 11: J}u Nehf;Fld; ,Uq;fs; tho;f;ifapy; kl;Lky;y thfdk; nrYj;- JtjpYk; J}u Nehf;Fld; ,Ug;gjtrpak;. tho;f;ifapy; J}u Nehf;Fld; ,Uf;Fk; xUtu; jdJ cldb Mirfis jpahfk; nra;J> njhiytpy; cs;s ,yf;if milthHfs;. Mdhy;> thfdr; rhujpf;F ,t;tplak; vg;gb gad;gLfpwJ vd;W ghHg; Nghk;. nghJthf rhujpfs; 5-8 nrf;fdpy; nry;Yk; J}uj;ij Fwpitj;Nj thfdj;- ijr; nrYj;Jtjhf mtjhdpj;Js;shHfs;. Mdhy;> rpwg;ghf thfdj;ijr; nrYj;J- tjw;F 15 Kjy; 20 nrf;fd; J}uj;jpy; vkJ ghHit ,Ug;gjtrpak;. ,g;gb J}uj;jpy; ghHit ,Ug;gpd; tUk; jilia Kd;$l;bNa mwpe;J mjw;F Ntz;ba ghJfhg;G eltbf;ifia vLf;ff;$ba- jhf ,Uf;Fk;. my;yhtpby;> rpW jil ngUtpgj;jpy; Kbahyhk;. ghijapy; RUf;- fq;fs;> fl;Lkhdk; elg;gJ> thfd neUf;- fb ,Ug;gJ> kiwthd tPjp cq;fs; tPjpiaj; njhLtJ Nghd;wit vkf;F njupahtpbd; mjw;Nfw;g thfdj;ij khw;- wpr; nrYj;j KbahJ. gy re;jHg;gq;fspy; Kd;dhy; mbgl;bUf;Fk; thfdj;jpy; gpd;- dhy; tUgtH ,bg;gjw;F ,JNt fhuz khFk;. ,g;gb J}u Nehf;fpy; thfdj;ijr; nrYj;JtJ Gjpjhf thfdk; Xl;Lk; rhujp- fs; thfdj;ijr; rPuhf nrYj;j nghpJk; cjTk;. ePq;fs; fz;fis J}uj;jpy; Nehf;- FtJ thfdj;jpd; BonnetI my;y. J}u Nehf;F thfdk; tPjpapy; ];jpukhf nrYj;- jg; nghpJk; cjTk;. mjhtJ thfdj;ij FWf;Fk; neLf;Fkhf nrYj;jhky; Neuhf nrYj;jf;$bajha; ,Uf;Fk;.
cq;fs; fz;Nzhl;lk; ,d;wpaikahj- njhd;W. ts;StH> tPjp tpgj;ijg; ghHj;J tpl;Lj;jhNdh njhpahJ
“fz;zpw;F mzpfyd; fz;Nzhl;lk;> m/jpd;Nww; Gz;nzd; Wzug;gLk;.
vd;W $wpdhH NghYk;. Mdhy;> tPjpapy; rhujpapd; fz;Nzhl;lKk; gue;Jgl;ljhf ,Uf;f Ntz;bajtrpak;. rhujpfs; jk;- ikr; Rw;wpAs;s midj;ijAk; mtjh- dpg;gjtrpak;. mtHfs; E}W mb kl;L- ky;y> ,U gf;fj;jpYk;> gpd;dhy; elg;gjpy; mtjhdkhapUg;gjtrpak;. ,g;gb ,Ug;gPH- fshdhy; kw;wtHfs; ftdpf;fhJ tpgj;Jf; Fs;shFk; Ntisapy; ePq;fs; mtjhd- khf jg;gptplyhk;. cjhuzj;Jf;F tPjpapy; Xba ge;ij Juj;jpf;nfhz;L tUk; gps;is my;yJ rkhe;jukha; (Parallel Parking) epWj;jg;gl;bUe;j thfdk; jpBnud tPjpf;Fs; tUifapy; my;yJ ghjrhhp thfdj;Jf; Fg; gpd;dhy; kiwe;jpUe;J jpBnud tPjpf;F
Nrkkhd rhujp
tUifapy; vd gy tpgj;Jf;fs; jtpHf;- fg;gLk;.
,q;F ftdpf;f Ntz;ba ,d;DnkhU Kf;fpa tplak;> VjhtnjhU Fwpg;gpl;l nghUis xU tpehbf;F Nky; (mofhd AtjpiaNah ,isQidNah $l) ft- dpf;f Ntz;lhk;. cq;fs; Fwpg;ghd ghHit E}W mb J}uj;jpy; Ie;jb mfy ,lj;ij kl;LNk Nehf;Fk;. kw;iwa midj;Jk; xU Rw;W Nehf;fhf ghHg;gjy;y> mq;F VJk; mirT Vw;gl;lhy; jhd; njhpANk md;wp njspthf xd;Wk; njhpahJ. ,jid cq;fSf;F njspTgLj;j xU ,yFthd ghPl;ir jUfpNwd;. cq;fs; ,lJ ifia ePl;b gpd; mij kbj;J tpuy;fspd; gpd;- gf;fj;ij mtjhdpAq;fs; mijg; ghHj;j- gbNa fz;fis mirf;fhky; iff;fbfhu Neuj;ij cq;fshy; $w KbahJ. mjw;- Ff; fhuzk; cq;fs; Nehf;F> mq;F FtpahikNa. ,jdhy; jhd; cq;fs; fz; fs; thfdk; nrYj;Jk; Ntis mire;jgb ,Uf;fNtz;Lk; vd;fpNwd;. mg;gb nra;- jhy;jhd; ePq;fs; thfdk; nrYj;Jifapy; Vw;glf;$ba tpgj;Jf;fisj; jtpu;f;fyhk;.
cq;fs; fz;fspd; Rw;WNehf;fpd; Kf;fp- aj;Jtk; mJ Fwpg;gpl;l nghUisg; ghHf;- fhtpbDk; mirAk; nghUl;fs; mjd; mtjhdj;jpw;F tUk;. ,J cq;fSf;F xU Kd;dwp fUtpahf mikAk;. xU Fwpg;gpl;l nghUspy; ghHitia Ftpf;Fk; Ntisapy; kw;iwa fhl;rpfs; kiwe;J tpLk;. ,jid Tunnel Vision vd;ghHfs; ,e;j epiyapy; kw;iwa mirTfs; njhp- tjpy;iy.
njspthd ghHit nrk;ikahf thfdj; ijr; nrYj;Jtjw;F kpf mtrpak; vd;gij ehd; nrhy;yhkNy ePq;fs; Vw;Wf;nfhs;- tPHfs;. ,ad;wsT njhiytpy; cq;fs; ghHitia FtpaitAq;fs;. NkYk; Rw;wh- liyg; gw;wp njspTld; ,Uq;fs;.
fl;lis 12: ,ilntsp itAq;fs; cq;fisr; Rw;wp Nghjpa msT ,il ntsp cs;sjh vdf; ftdpj;Jf;nfhs;- Sq;fs;. my;yhtpl;lhy; nghwpapy; mfg; gl;l tpyq;fhf Jbf;f Ntz;btUk;. Nghjpa ,ilntsp ,Ug;gpd; tpgj;Jf;fis jtpHf;f vspjhf ,Uf;Fk;. xU thfdj;- Jf;Fg; gpd;dhy; nry;ifapy; ,uz;L tpdhbahtJ ,Ug;gjtrpak; vd;gH. NkYk; thfdj;ijr; nrYj;Jk; Ntis kw;wtHfSila Blind Spot,id jtpHj;J thfdj;jpidr; nrYj;Jq;fs;. NkYk; cq;fis kpf neUf;fkhf njh- luhky; ghHj;Jf;nfhs;Sq;fs;. Ntz;Lkhdhy; xOq;ifia (Lane) khw;Wq;fs; my;yJ Ntfj;ij khw;wp gpd;dhy; tUgtHfs; Ke;jpr; nry;y toptFj;Jf; nfhLq;fs;.
, K
T|Ô^ ÿ>V¶Ï\VΩ T|Ô^ ÿ>VauƒVÁÈÔ^ sBV√V ́ WÁÈB∫Ô^ g ̨B ∂ÁTM›m ÷¶∫ÔπKD ®o, ØflE› ÿ>V_ÁÈÔÁ· ∂≈ok ¿¬Ô ∂Áw•∫Ô^!
njhl
vk;kpy; gy nfhz;L v vd fw;gpf yj;jpy; me tpg;gjpy;i ntspia xt;nthU ,ilnts km/h,y; ,ilnts ,e;jr; rpf;f tpdhb t Ntfj;jpy; ,ilnts Jtjw;F , nkhU rpf ,uz;L nr gJ vg;gb? thfdk; x tij ftd Ff; fk;gk vJthdhY Xuhapuj;nj vz;Zq;f Ztjw;F fkhf nr clNd N
ehd; ,q;F
•
ej;jhh
•
tpLKi NyNa jtpUq
•
tpLKi hpg;gd;f fl;Lk
•
tpLKi Nghjpa gbd; m
•
nkOF fj;jhpg
•
tpLKi Kd;dp
•
Ff;fP] (Freeze jahhpf
•
ad;dy ntspf
•
cw;gj ghpNrh
•
ntg;g% and Ai Rj;jpf
•
tspf;F vd rh
•
jPaiz CrpKi
•
Rth;fs boards
•
cq;fs Njit scraper $ba e ghJfh KANTHAN 416•291•3997
•
2009 M Mz;b ,g;ngh VNjD my;yJ

jha;tPL • brk;gu; 2009
; jtpHf;-
;DnkhU Fwpg;gpl;l (mofhd $l) ft- d ghHit ,lj;ij idj;Jk; > mq;F njhpANk . ,jid yFthd ifia spd; gpd;- g; ghHj;j- ff;fbfhu J. mjw;- > mq;F ;fs; fz; ire;jgb ;gb nra;- ;Jifapy; pu;f;fyhk;.
pd; Kf;fp- sg; ghHf;- s; mjd; q;fSf;F Ak;. xU Ftpf;Fk; kiwe;J d;ghHfs; fs; njhp-
thfdj; ; vd;gij f;nfhs;- ; cq;fs; k; Rw;wh- s;.
;fs;
T ,il f;nfhs;- py; mfg; ;btUk;. j;Jf;fis thfdj;- ; ,uz;L ; vd;gH. ; Ntis pot,id j;Jq;fs;. hf njh- ;Sq;fs;. (Lane) j khw;wp ; nry;y
njhlu; - 06
vk;kpy; gyUf;Fk; thfdj;jpd; ePsj;jpidf; nfhz;L vg;gb thfdk; nrYj;j Ntz;Lk; vd fw;gpf;f Ntz;Lk;. Mdhy; ,f;fh- yj;jpy; me;j topKiwia ahUk; gapw;W- tpg;gjpy;iy. fhuzk; ,uz;L fhH ,il ntspia fw;gid nra;tJ fbdk;. Kd;G xt;nthU 10 km/h Ntfj;Jf;Fk; xU fhH ,ilntsp vd;gJ. mg;gbahapd; 60 km/h,y; nry;Yk; Ntisapy; MW fhH ,ilntspia fw;gid nra;a Ntz;Lk;. ,e;jr; rpf;fiy jtpHf;Fk; Kfkhf ,uz;L tpdhb tpjp tFf;fg;gl;lJ. 60 km/h Ntfj;jpy; ,uz;L nrf;fd;fspy; 176 mb ,ilntsp fpilf;Fk;. thfdj;ij epWj;- Jtjw;F ,J NghJkhdJ. Mdhy;> ,d;D nkhU rpf;fy; cs;sJ> mjhtJ ,e;j ,uz;L nrf;fd; ,ilntspia epHzapg;- gJ vg;gb? cq;fSf;F Kd;dhy; nry;Yk; thfdk; xU epiyahd Fwpia jhz;L- tij ftdpAq;fs;. cjhuzj;jpw;F tpsf;- Ff; fk;gk; my;yJ mwptpg;G rkpf;iQ vJthdhYk; guthapy;iy. gpd; ePq;fs; Xuhapuj;njhd;W> Xuhapuj;jpuz;L vd vz;Zq;fs; me;j Fwpia ePq;fs; vz;- Ztjw;F Kd; fle;jhy; ePq;fs; neUf;- fkhf nry;fpwPHfs; vd nghUs;gLk;. clNd Ntfj;ij FiwAq;fs;.
ehd; ,q;F ,d;DnkhU Kf;fpa tplaj;-
•
ijf; Fwpg;gplNtz;Lk;. mjhtJ ghij- apy; gdp ,Ue;jhy; my;yJ Kd;dhy; nry;tJ Nkhl;lhH irf;fps; my;yJ ghhpa buf; cq;fs; ghHitia kiwj;jpUe;jhy; cq;fSf;F ,uz;L nrf;fd; ,ilntsp NghjhJ. Kf;fpakhf ghij gdpf;fl;baha; ,WfpapUg;gpd; gj;Jnrf;fd; ,ilntsp tpLq;fs;. ,ilntsp tpLtjw;F jaq;F tjd; fhuzk; ahuhfpYk; ,ilapy; nrUfp tpLthHfNsh vd;Dk; mr;rk; jhd;. cz;- ikapy; ,j;jifa ,ilr;nrUfy; mjpfk; Neuk; tpuakhf;fhJ vd;gJld;> nfhQ;r Neuk; gpe;jpdhYk; tPl;by; ,Ug;gtHfs; Vkhwf;$lhjy;yth? vdNt Nyl;lhf NghdhYk; Nyl;l];l;lhf ePq;fs; ftd- khf thfdj;ij nrYj;Jq;fs;.
,f;fl;Liuj; njhlH ,d;Dk; gy topf- spy; vg;gb tpgj;J> Fw;wg;gj;jphpif ,y;- yhJ thfdj;ij nrYj;jyhk; vd;gij njhlHe;J MuhAk;.
senthuran.punithavel@thaiveedu.com
,k; khjj;jpw;Fhpa Kf;fpa Fwpg;Gf;fs;
Ô^ ¶∫ÔπKD ÈÔÁ·
•∫Ô^!
ej;jhh;tpLKiw fhyj;jpw;Fhpa myq;fhuq;fis xOq;fikAq;fs;.
•
tpLKiw fhyj;jpw;Fhpa tho;j;Jkly;fis khjj;jpd; Muk;gj;jp- NyNa vOJtJld;> ,Wjp epkplj;jpy; mtrug;gl;L mDg;Gtij jtpUq;fs;.
•
tpLKiw fhyj;jpy; ghpRg;nghUl;fis nghjp nra;Ak; fljhrpfs;> hpg;gd;fs;> ehlh> ghpRg;nghUl;fSf;Fhpath;fspd; ngah;fis vOjpf; fl;Lk; ml;ilfs; (Tags) Nghd;wtw;iw Nrfhpf;f Muk;gpAq;fs;
•
tpLKiwfhyj;jpy; Nkirfspy; itg;gjw;Fhpa nkOFth;j;jpfs; Nghjpastpy; ,Uf;fpd;wjh vd ghUq;fs;. Nkyjpfkhfj; Njitg; gbd; mtw;iw thq;fp NrkpAq;fs;.
•
nkOFth;j;jpfspd; jphpfspd; Nkw;gFjpfis? mq;Fy ePsKs;sjhf fj;jhpg;gjd; %yk; Gifgpbg;gijj; jtpUq;fs;.
•
tpLKiwfhyj;jpw;Fhpa gyfhuq;fs; jahhpg;gij xU fpoikf;F Kd;dpUe;Nj Muk;gpAq;fs;.
•
Ff;fP];(cookies) nra;tjw;Fhpa khitj; jahhpj;J ciwepiyapy; (Freeze) itj;J Njitg;gLk; NghJ fdyLg;gpy; (Oven) ,l;L Ff;fP]; jahhpf;fyhk;.
•
ad;dy;fs;> fjTfspw;fpilNa Fsph;fhw;W cl;GFtjw;fhd ,il ntspfspy;yhJ ,Wf;fkhf ,Uf;fpd;wjh vd rhpghUq;fs;.
•
cw;gj;jpahsuhy; $wg;gl;lgb ntg;gNkw;wpapd; (Furnace) tbfl;biag; ghpNrhjpj;J Njitahapd; khw;Wq;fs;.
•
ntg;g%l;ly; kw;Wk; tsprPuhf;Fk; cgfuzq;fis (Heating, Ventilation and Air Conditioning) cw;gj;jpnra;gth;fspd; mwpTWj;jy;fSf;Nfw;g Rj;jpfhpAq;fs;.
•
tspf;Foha;fspy; (Air ducts) fopTg;nghUl;fs; fhzg;gLfpd;wdth vd rhpghUq;fs;
•
jPaizg;G cgfuzq;fis ghpNrhjpAq;fs;. jPaizg;Gf; fUtpapd; CrpKidg; gFjp (Nozzle) milgl;bUf;fpd;wjh vd;gij ghpNrhjpAq;fs;.
•
Rth;fs;> RtiuAk; cl;Gwj;jsj;ijAk; ,izf;Fk; gyiffs; (Base boards)> jsghlq;fs;> jsk; (Floor) vd;gtw;iw Rj;jpfhpAq;fs;.
•
cq;fs; Nkhl;lhh; thfdj;jpDs; khhpfhy thdpiyf;Fhpa mtruj; NjitfSf;fhf gdpf;fl;b mfw;Wk; fUtpfs; (Compact shovel, ice scraper) kpd;tpsf;F (Flash light)> kzy;(thfdk; tOf;fpr; nry;yf;- $ba epiyiaj; jtph;f;Fk;)> Xh; jbj;j fk;gspg; Nghh;it> FsphpypUe;J ghJfhf;ff; $ba cilfs; vd;gtw;iw jahh; epiyapy; itAq;fs;. NTHAN
•3997 Nrkkhd rhujp
•
2009 Mk; Mz;L KbtilAk; fhyk; neUq;fp tpl;ljhy;> 2009Mk; Mz;bw;Fupa tUkhd tupia G+h;j;jp nra;a Njitahd Mtzq;fis ,g;nghONj ,e;j tpLKiw fhyj;jpy; Maj;jg;gLj;jp itj;jhy;> VNjDk; Mtzq;fs; njhiyj;jpUe;jhy; mjd; kPs; gpujpapidNah my;yJ Njb vLj;Njh itf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;.
njhFg;G: kNfd; rpq;fuhrh
nre;J}ud; GdpjNty;
- fhg;GWjp KftH -

Page 63
jha;tPL • brk;gu; 2009
85 kBmkÁ ́ g•‚ÔV©AÆ]..
®ı√m kBÁ>› >VıΩ s‚o¶VD ÷M Â\¬z In o√VFs‚¶o> ®TM ®ıË ∞∫z√k ̇Ô^∂Õ> \TM ∂m°D Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM tÔ¬ ∂u≈ zÁ≈Õ> ÔV©AÆ] 85 kBmk
sÁÈ
U Life niversal
W
Life hole Term
Life Life
R
Even
Loan R
SIN SP A
proved
N
um
ber
9
2
0
% 1 R
5
% G ESP overnm Com +
pa
759 Warden
Guna Sellia
416.37

5 kBmkÁ ́ g•‚ÔV©AÆ]...
s‚o¶VD ÷M Â\¬z Insurance ®|¬ÔxΩBV\_ Ë ∞∫z√k ̇Ô^∂Õ> \TM¬ÔkÁÈÁB s|∫Ô^. D tÔ¬ ∂u≈ zÁ≈Õ> ÔV©AÆ] 85 kBmkÁ ́¬zD sÁÈl_.
®|¬ÔÈVD.
R
R
SP
r
9
2
0
% 1 R
5
% G ESP overnm Com +
pany ent
B G
onus rant
Critical U
pto Illness Illness
2
5
Guna Insurance Selliah Broker
416.371.7776
759 Warden Ave., Toronto, Ontario, M1L 4B5, Tel: 416.759.5453 ext: 401 Fax: 416.759.6220, E-mail: guna@lilandinsurance.com
- 63 -

Page 64
- 64 -
xd;uhwpNahtpd; (Ontario)gRik rf;jp kw;Wk; gRikg; nghU- shjhur; rl;lk;> 2009. jw;NghJ gRik rf;jp rl;lk; jpUj;jq;fis nfhz;L te;Js;sJ. ,e;j rl;lj;ij (GEA) mky;gLj;Jtjw;fhd rl;ltpjpKiw- fs; ,dpNky; jhd; jPHkhdpf;fg;gLk;. ,e;j rl;lk; gy Kf;fpakhd Rthurpakhd tp\aq;fis jd;dfj;Nj nfhz;bUf;Fk;. Ontariotpd; rf;jp cw;gj;jp Jiwapy; gq;FjhuHfshf ,Uf;Fk; gyjug;gl;l kdpjHfSf;F> ,J ed;ikia tpis- tpf;Fk; gRik rl;lj;jpd; kdk; ftUk; Kf;fpakhd tp\aq;fisg; ghu;g;Nghk;.
kuGrhuh rf;jpapd; cw;gj;jp msit caHj;j RWRWg;Gld; cioj;jy;.
rf;jp rl;l nra;jp mwpf;if (energy law bulletin) Ontario muR ePz;lfhyk; vjpHghHj;J fhj;jpUe;j gRik rf;jp rl;lj;ij 2009> ngg;Uthp 23Mk; Njjp xd;NlhpNah rl;l rigapy; mwpKfg;gLj;jpaJ. xU Rfhjhu- khd nghUshjhu tsHr;rpia Nehf;fp xd;NlhpNah gazpf;Fk; ghijapy; ,e;j rl;lk; xU nghpa iky;fy;yhf tpsq;Fk;. xd;Nlhpah rf;jp Kd;Ndw;w rq;fk;> fdlh- tpd; #hpa rf;jp njhopw;rhiyfs; rq;fk;> kw;Wk; fdlhtpd; fhw;whiy rf;jp rq;fk; cs;spl;l gy vz;zpf;ifapyhd GJg;gpf;f $ba rf;jp Kd;Ndw;w rq;fq;fs; ,e;j rl;lkNrhjhit nghpJk; tuNtw;wd. jw; Nghija rf;jp rl;lk;> Rw;Wr;#oy; Rfh- jhur;rl;lk;> kw;Wk; realestate rl;lk; Nghd;- witfspy; gy jpUj;jq;fis nfhz;L tu ,e;j rl;lk; toptif nra;Ak;. GJg; gpf;f $ba rf;jpia cUthf;Fk; jpl;lq; fis epiwNtw;Wtjw;Fk;> khepyj;jpy; rf;jpia Nrkpf;Fk; xU fyhr;rhuj;ij cz;L gz;Ztjw;Fk;> ,e;j rl;lk; xU gue;j xOq;fikg;Gld; $ba fl;Lg;ghl;L czHit Vw;gLj;Jk; rl;lj;jpd; rpy Kf;fpakhd cl;gphpTfis ,e;j nra;jp mwpf;if fPo;tUkhW tpsf;fkhf tpthpf;- fpwJ.
Gjpa fl;Lg;ghl;L xOq;F Kiw cUthf;fg;gl;lJ. Gjpg;gpf;ff; $ba rf;jp njhopypd; gy;NtW mk;rq;fis xOq;FgLj;jp tphpthf;fk; nra;tjw;F xU mbg;gilia ,e;j rl;lk; jUk;. mjd; %yk; gyjug;gl;l rl;l xOq;F Kiwfis cUthf;Ftjw;F muRf;F
xd;uhwpNahtpd; gRik rf;jpA gRikg; nghUshjhur; rl;lK
mjpfhuk; fpilf;Fk; mit vit vdpy;:
•
rf;jpia nrytopg;gjw;Fk; kw;Wk; rpwe;j jzpf;if mwpf;iffis mspg;gjw;Fk; thbf;ifahsHfSf;F real estate nrhj;- Jfis tpw;gjw;Fk; jpwikAs;s tpw;- gidahsHfis NjHe;njLj;jy;.
•
,e;j rl;lj;jpd; fPo; rf;jp gad;ghl;il Cf;Ftpg;gjw;F Njitahd nghUs;fs;> Nritfs; kw;Wk; njhopy; El;gq;fs; Mfpatw;iw Vw;ghL nra;jy;.
•
,e;j rl;lj;jpd; fPo; cs;s GJg;gpf;ff; $ba rf;jp jpl;lq;fisAk; kw;Wk; rf;jp Mjhuq;fisAk; tsHr;rpilar; nra;Ak; Nehf;fq;fspy; Gjpa gfpHkhd Kiw- fisAk; kw;Wk; tpdpNahf Kiwfis- Ak; cz;L gz;Zjy;.
•
rf;jpia gad;gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; cw;gj;jp nra;tjw;Fk; xU Nkyhz;ik jpl;lj;ij jahhpj;J rf;jp ey Nkk;ghl;L
mikr;rfj;jplk; rkHg;gpf;f jpwikahd gadhspfis NjHe;njLj;jy;.
xd;NlhpNah nghJ epWtdk; rk;ge;jkhf muRf;F fl;Lg;gLj;Jk; midj;J mjpfh uq;fSk; cz;L. nghJj;Jiw epWtdq; fisAk; kw;Wk; efuhl;rpfisAk; fl;Lg; gLj;Jk; rfy mjpfhuq;fisAk; mikr; rfj;jpw;F ,e;j rl;lk; toq;Fk;. NkYk; ,e;j rl;lj;jpd; gad;fs; vit vdpy;:
•
rf;jp gad;ghL kw;Wk; Njit gw;wpa xU Nkyhz;ik jpl;lj;ij jahhpj;jy;.
•
rf;jp tpuak; MFk; ,yf;Ffis jPHkh- dpj;jy; kw;Wk; rf;jp gad;ghl;L ju epHza msTfis jpl;lkpLjy;.
•
rf;jpia gad;gLj;Jtjw;F Njitahd nghUs;fs;> Nritfs; kw;Wk; gz KjyPLfs; Mfpad ngWtjw;F rpwe;j rf;jp cw;gj;jp jpl;lq;fspy; nray;gLj;Jk; NghJ “gRik rf;jp” nfhs;iffisAk; epiwNtw;w Ntz;Lk;. rf;jp gad;ghL kw;Wk; gRikg; Gul;rp gas emissions rk;ge;jkhd xU mwpf;ifia mikr;rfk; ntspapl Ntz;baJ mtrpak;. Rw;Wr; #oiy J}a;ikg;gLj;Jtjw;F Gjpa fl;likg;G my;yJ rpwe;j GJg;gpj;jy; Nghd;w Fiwe;jgl;r eltbf;iffisahtJ muR vLf;fNtz;Lk;. xd;NlhpNahtpd; rf;jp kw;Wk; cs;fl;likg;G mikr;rfj;jpd; $Ljy; xU mq;fkhf GJg;gpf;ff;$ba rf;jp ey mYtyfk; xd;iw muR Muk; gpf;f Ntz;Lk;. GJg;gpf;ff; $ba rf;jp jpl;lq;fis mgptpUj;jp nra;tJk; kw;Wk; me;j jpl;lq;fSf;F Njitahd mq;fP-
fhuq;fis Nehf;fq;f
,e;j rl;l muR Ma cz;L. , Kiwfspy Fw;wtpay kPWgtH xU mguhjKk vd;why; 25 fg;gLk;.
kpd;rhuk smart gri etPd nj xOq;fhf smart gridI tjw;F kpd
Nghjpa m GJg;gpf;ff; gLj;Jtjw El;gj;ij murpd; xU fpwJ sma flikfi yhw;w ,e Jiz Gh
rf;jpia (Energy Pr GJg;gpf;ff mstpy; nray;jpl;l ,e;j rl;l nray;jpl;l Js;s tp $ba rf;j
rf;jpia kw;Wk; GJ ahd nra cjtp m Conservat Renewabl OPAtpd; nghWg;gpd Rw;Wr;#oy rf;jp gad epHthfk; jpl;lkplg;g Nahf];jH muR epHz xd;uhwpNa

jha;tPL • brk;gu; 2009 ;uhwpNahtpd; gRik rf;jpAk; ikg; nghUshjhur; rl;lKk;
t vdpy;: ;Wk; rpwe;j pg;gjw;Fk; tate nrhj;- s;s tpw;- ;jy;. d;ghl;il ghUs;fs;> El;gq;fs;
;. Jg;gpf;ff; ;Wk; rf;jp r; nra;Ak; d Kiw- iwfis-
; kw;Wk; yhz;ik Nkk;ghl;L
pwikahd
;.
;ge;jkhf ;J mjpfh epWtdq; k; fl;Lg; k; mikr; ;. NkYk; vdpy;:
t gw;wpa ahhpj;jy;.
s jPHkh- hl;L ju jy;. jitahd ;Wk; gz ;F rpwe;j 000 nlhyH mguhjKk; my;yJ xU efuhl;rpf; fofk; vd;why; 25>000 nlhyH mguhjKk; tpjpf;- fg;gLk;.
kpd;rhuk; tpdpNahfpf;Fk; smart grid etPd njhopy; Kiwg;gb kpd;rhuj;ij xOq;fhf tpdpNahfpg;gjw;F xU rpwe;j smart gridI Vw;gLj;jp Nkyhz;ik nra;- tjw;F kpd;rhu rl;lk; 1998d; fPo; muRf;F
Nghjpa mjpfhuk; cz;L. khepyj;jpy; GJg;gpf;ff; $ba rf;jp Mjhuq;fis gad; gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; etPd njhopy; El;gj;ij nray;gLj;JtjpYk; smart grid murpd; xU Kf;fpakhd fUtpahf tpsq;F- fpwJ smart gridd; nghWg;Gfs; kw;Wk; flikfis gaDs;s tifapy; nra- yhw;w ,e;j rl;lj;jpd; tpjpKiwfs; kpf Jiz Ghpfpd;wd.
rf;jpia Njbg;ngWjy; (Energy Procurement) GJg;gpf;ff; $ba rf;jpia fzprkhd mstpy; ngWtjw;F Njitahd xU nray;jpl;lj;ij mgptpUj;jp nra;tjw;F ,e;j rl;lk; toptif nra;Ak;. murpd; nray;jpl;lq;fs; kw;Wk; mJ epHzapj;- Js;s tpiyia nghWj;J GJg;gpf;ff; $ba rf;jp jpl;lj;jpd; tifAk; mikAk;.
rf;jpia gad;gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; GJg;gpg;gjw;Fk; Njit ahd nray;jpl;lq;fSf;F epjp cjtp mspj;jy; (Funding of Conservation Programs and Renewable Energy Programs). OPAtpd; rf;jp gad;ghl;L fofk; jd; nghWg;gpd; fPo; cs;s rpy mjpfhuq;fis Rw;Wr;#oy; Mzaj;jpw;F khw;wpAs;sJ. rf;jp gad;ghL kw;Wk; Njit> Nkyhz;ik epHthfk; Nghd;wit mikr;rfj;jhy; jpl;lkplg;gl;L epiwNtw;wg;gLk;. tpdp- Nahf];jHfs; kw;Wk; mDkjp ngw;wtHfs; muR epHzapj;j ,yf;Ffis> mila xd;uhwpNah rf;jp fofj;jpd; (OEB) Nkw;-
ghHitapd; fPo; ciof;f Ntz;Lk;. xt;nthU tpdpNahf];jHfSf;Fk; ,yf;F- fis miltjw;F jdpj;jdp nghWg;G- fis OEB toq;Fk;. gad;ghL kw;Wk; Nkyhz;ik nraw;jpl;- lq;fs; mikr;rfj;jpd; %yk; NeubahfNt Nkw;nfhs;sg;gLk;. mikr;rfj;jpd; nraw;- jpl;lq;fSf;Fhpa epjp rk;ge;jkhd nray; El;gq;fis OEB toq;Fk;. efuhl;rpfSk; kw;Wk; tpdp Nahf];jHfSk; jq;fSf; nfd nrhe;jkhf kuGrhuh rf;jp cw;gj;jp nra;Ak; epW tdq;fis epWt mDkjp ngwKbAk;. xU efuhl;rpNah my;yJ xU tpdpNah- f];jNuh jq;fSf;nfd nrhe;jkhf kuG rhuh rf;jp cw;gj;jp nra;Ak; epWtdj;ij epWt rl;lg;gb mDkjp ngwKbAk;. 10mw my;yJ mjw;Fk; Fiwthd rf;jp cw;gj;jp nra;Ak; epWtdq;fis> tpjp- Kiwfs; kw;Wk; epge;jidq;fSf;F cl;gl;L epWtNtz;Lk;. fl;blf; fl;Lkhdr; rl;lk; khWjy; milfpwJ. rf;jp gad;ghl;bw;fhd juepHza msT- fis fUj;jpy; nfhz;L ontariotpd; fl;llf; fl;Lkhdr; rl;lj;jpy; rpy jpUj;jq;fs; nfhz;L tu efuhl;rp eyj;Jiw kw;Wk; tPl;Ltrjp mikr;rfk; 1992tJ tUl- thf;fpy; xU kWMa;T nra;J jPHkhdk; epiwNtw;wpaJ. Energy Advisory CouncilI epakpj;J fl;blk; rl;l tpjpKiwfSf;F cl;gl;L rf;jp gad;ghl;il xOq;FgLj;j muR KbT nra;jJ.
eyj;jpl;lq;fSf;fhdr; rl;lk; khWjy; milfpwJ kuGrhuh rf;jpia cw;gj;jp nra;Ak; jpl;lq;fSf;F> gyrl;lq;fs; kw;Wk; Jizr; rl;lq;fspypUe;J tpjptpyf;F mspf;fg;gLk;. Demolition Control Jizr; rl;lq;fs;> Zoning Jizr; rl;lq;fs;> mDkjp tpjp- Kiwfs; kw;Wk; NtW gy tpjpKiwfsp ypUe;J> kuGrhuh rf;jpia cw;gj;jp nra;Ak; egHfSf;F> mtHfSila epWtd Fj;jif fhyk; 20 tUlq;fs; fhyk; tiu- apYk;> ,e;j Planning Actd; fPo; tpjptpyf;F mspf;fg;gLk;. NkYk; Rw;Wr; #oy; ghJ- fhg;Gr; rl;lk; kw;Wk; ontario ePHts Mjh- uq;fs; rl;lj;jpd; fPo; mtHfSf;F mDkjp ngWtjw;fhd epge;jidfs; jsHj;jg;gLk;.
KbTiu. ,e;j rl;lj;jpd; fPo; Vuhskhd tpjpKiw fs; njhFf;fg;gl Ntz;Lk;. mjw;F gpwF Green Act, 2009 rl;lj;jpd; %yk; ontariotpd; rf;jp cw;gj;jp njhopy; KiwahsHfs; rpwe;j gyd;fis milthHfs;. kuGrhuh rf;jpia cw;gj;jp nra;Ak; jpl;lq;fSf;F ontario muR jFe;j Mjuit toq;fNtz;Lk;. mjw;fhd fl;Lg;gLj;Jk; tpjpKiwfis muR mgptpUj;jp nra;aNtz;baJ kpf mtrpak;. ,j;jifa cs;fl;likg;G trjp- ia muR nra;Jje;jhy; xd;uhwpNahtpd; kpd;rf;jp gadhspfSf;F mJ xU nghpa ed;ikahf mikAk;. gRikg;Gul;rpf;F ehk; nfhLf;Fk; tpiyahf mJ mikAk;.
kannan.k@thaiveedu.com
K. fz;zd; - Marketing Director -

Page 65
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 65 -

Page 66
- 66 -
ATHEESAN (SHAN) SARVANAN
CELL (416) 720-1184 FORMULA HONDA
2240 MARKHAM ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 2W4. TEL: 41

AN (SHAN) SARVANANTHAN
CELL (416) 720-1184 FORMULA HONDA
ONTARIO M1B 2W4. TEL: 416-754-455 EXT.2705, FAX: 416-754-9465
jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 67
jha;tPL • brk;gu; 2009
Your life. Your career. Your call.
If you’re looking for a career that of potential for financial success and h drive, discipline, energy, and self-co run your own business, then consid a Sun Life Financial advisor. Contac more about this rewarding career op
Chandran Rasalingam Sales Manager Bus 416-412-0401
ext
305 Cell 416-909-0400 Fax 416-412-1438 gnanachandran.rasalingam
2075 Kennedy Road, Suite 1300 Scarborough ON M1T 3V3
Sun Life Financial advisors are contracted with Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc., registered in Quebec as a financial services firm. © Sun Life Assurance Company of Canada, 2008.

- 67 - Your life. Your career. Your call.
ing for a career that offers the inancial success and have the ne, energy, and self-confidence to
business, then consider becoming ancial advisor. Contact us to learn
is rewarding career opportunity.
ndran Rasalingam s Manager
416-412-0401
ext
305 l 416-909-0400
416-412-1438 achandran.rasalingam@sunlife.com
d, Suite 1300
1T 3V3

Page 68
- 68 - fle;j khjj;jpy;...
ru;tNjr rpWtu; jpdj;ij Kd;dpl;L jkpou; kf;fshl;rp cupikf;fhd fdbau;fspd; ‘rpWtu; fiy gl;liwAk; tpopg;Gzu;Tk; epfo;Tk;’ epfo;tpy; (20 .11 .09)
cq;fs; epfo;Tfis ghu;g;gjw;Fk; gjptj
Chamber of Commerce - cheque presentation to Scarborough Hospital
Nrhjp mtu;fspd; 50mfit epfo;tpy;
“fiuiaj;NjLk; f K.S. ghyr;re;jpuDl (08
,g; gFjpapy; cq;fs; tpohf;fspd; glq;fSk; ,lk;ngwNtz;Lkha
vd;Dk; tpguq;fs; kw;Wk; njhlu;g events@thaiveedu.com vd;Dk; kpd;mQ;ry; Kft
1999 jpiug;gl ntspaPl;L epfo;tpy; jahupg;ghsu; kw;Wk; ebfu;fs; (13 .11 .09)
nrdfh fy;Y}hapy; eilngw;w gy;ypd Clftpayhsh;fSf;fhd gapw;rpf; fUj;juq;fpy; %h;j;jp nry;yj;Jiu (tPuNfrhp %h;j;jp) mtu;fs; gpujkh; jpU. ];hPgd; `hg;ghplk; ,Ue;J rhd;wpjiog; ngw;Wf;nfhz;lNghJ.
Durham Tamil Association Youth Festival epfo;t

jha;tPL • brk;gu; 2009 hjj;jpy;...
ghu;g;gjw;Fk; gjptjw;Fk; www.inayam.net
 vq;F> vg;NghJ eilngw;wJ ;fs; kw;Wk; njhlu;gpyf;fq;fSld;
k; kpd;mQ;ry; Kftupf;F mDg;gpitAq;fs;.
;w gy;ypd
; fUj;juq;fpy; h;j;jp) mtu;fs; lk; ,Ue;J
;lNghJ.
n Youth Festival epfo;tpy;
;fs; (13 .11 .09)
nuhwd;Nuhtpy; ,lk;ngw;w khtPuu; epfo;tpy; (27 .11 .09)
fy;tpj; Njitia Kd;dpWj;jp Nkw;nfhs;sg;gl;l 'fw;f frlw” - fy;tpf; fz;fhl;rp; epfo;tpy;
FU mutpe;jdpd; ‘ePu;%o;fp ePupy; %o;fp’ vd;w Ehy; ntspaPl;L epfo;tpy; (07 .11 .2009)

Page 69
jha;tPL • brk;gu; 2009
ew;fhw;Wk; ek;tho;Tk;
nghJthf xt;nthU FLk;gj;jpdHf;Fk;> tPl;bDs;Ns cs;s ew;fhw;Nw mtHfsJ $Ljyhd Rftho;f;iff;F cjtp Ghpfpd;- wJ. ew;fhw;W tPl;bDs; ,y;yhtpby; clypy; vjpHtpisTfs; (Allergies) rk;ge;- jkhd Neha;fs;> Rthrk; rk;ge;jkhd Neha;fs; tUtjw;F re;jHg;gq;fs; $Lj yhf mikAk;. MfNt ehk; ekJ tho;f;- ifia Rfkhf mDgtpf;f indoor air qualityI ed;whf itj;jpUg;gJ mtrpa- khFk;.
xU Air quality vd;gJ. Fbf;Fk; jz;zPhpy; cs;s jd;ikiag; Nghd;wJ. Fbf;Fk; jz;zPhpy; gy tifahd jz;zPHfs; cs;sd. rikay; miwapy; cs;s tb- Foha; (Faucet), Nghj;jy;fspy; milf;fg; gl;l jz;zPH Nghd;wit vdg; gytiffs; cs;sd. Mdhy; vy;yhj; jz;zPUk; Fbf;fj; $ba jz;zPuhf ,Uf;f KbahJ. mjhtJ Fspf;Fk; jz;zPiu Rj;jpfhpf;- fhky; Fbf;f KbahJ. mJNghyNt cs; tPl;Lf; fhw;Wk; rhpahd cgfuzj;ijg; ghtpj;J Rj;jpfhpf;fhtpby; Rthrj;jpw;F cfe;jjhf ,Uf;f khl;lhJ.
Air Filtration fhw;iwr; Rj;jpfhpf;ff;$ba cgfuzq;fis tPl;bDs; g+l;Ltjhy;> tPl;bw;Fs; ,Uf;Fk; fhw;W Rj;jkhf ,UG;gjw;F cjtp GhpAk;. nghJthf One inch air filterI return duct ,Ds; itg;gjhy; Rj;jkhd fhw;iwg; ngwKbAk;. Mdhy;> ehk; filfspy; fpilf;Fk; rpy air cleanersI thq;fpg; ghtpg;gjhy; cs;fhw;Nwhl;lk; Rj;jpfhpf;fg; glkhl;lhJ. mf;fhw;W tPl;bDs;NsNa milf;fg;gl;bUf;Fk;. MfNt ,J vkJ Rfhjhuj;jpw;Fg; nghpJk; cjtpGhpag; Nghtjpy;iy. Mdhy;> ehk; Whole home air filtration vd;Dk; High efficiency air
filter, furance cld; nghUj;Jtjhy;> air qualityI nrk;ikahf;Ftjw;F kpfTk; cjtp GhpAk;.
Fresh Air Ventilation ed;whf vJtpj ,ilntspfSk; ,y;yhJ milf;fg;gl;l tPL rf;jpiag; (energy) ghJfhg;gjw;F kpfTk; cjtpahf ,Uf;Fk; ,Ue;jhYk; Rj;jkhd fhw;W tPl;bDs; tUtjw;F Kbahky; ,Ug;gJ tPl;bDs; cs;s kzq;fs; ntspNa nry;yhJ ,Ug;gJ air kpfTk;
; ,y;yhJ (energy) ,Uf;Fk; tPl;bDs; tPl;bDs; nry;yhJ rhpahfg; k;. mNj- tg;gjhy; te;jhYk; ria Mfpa- kpfTk; Nt Fresh ; ntspf; Utjw;F energy ;f KbAk;.
y;yhtw;- lq;fNsh kiwf;fh- ;yhtpby; it jd; Nghfyhk;. jpfhpg;gJ s;s Mgj;J epiwe;j thA MFk;.
,e;jf; Carbon Monoxide fturnace, Hot water
heaters, gas stove vd;gd rhpahd Kiwapy; ,aq;fhj epiyapy; cUthff;$baJ. ,e;j thA tPl;bDs; te;jhy; jiyapb>
mnrsf;fpak;> the;jp Nghd;w gpur;rpidfs; cUthFk;. MfNt NkNy Fwpg;gpl;l rhjdq;fs; rhpahf ,aq;Ffpd;wdth vdg; ghHj;Jf;nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. mj;NjhL Carbon monoxide detectorIAk; nghUj;jp mJ rhpahf ,aq;Ffpd;wjh vdTk; ghPl;rpj;jy; Ntz;Lk;.
MfNt NkNy Fwpg;gpl;l jfty;fs;> cq;fsJ tPl;bDs; ew;fhw;W tPRtjw;F cjtp GhpAk; vd vz;Zfpd;Nwd;.
alan.sivasambu@thaiveedu.com
Men's Convenience Mississauga for store sale-
clothing in
store
8 inventory. years in business. Sales on lottery $140,000 plus
For plus
sale ATM-$10-11k/month.
22yrs in Business CaroleTs Café Kitchen. Franchises sale in Toronto, now North available York
for
--- and Oakville. Offering cheesecake healthy urban
homemade the Office and famous unique foods Carole’s
fresh close in space an and
to Subway.
for lease
Good location for Mississauga, Etobicoke and Down town clients.
Inprobus Realty Corporation Call : Alan 647-504-2536
Art & framing business for sale in Oakville- Net Operating Income over $80,000/yr. 20 yrs. in business. Sale price $180,000 (includes inventory of Approx. $50,000).
Pharmacy, Variety store and DoctorTs office space with Property for sale in London, ON. Both Buisnesses, vacant furnished Doctor’s office and property. Price $800,000 plus inventory. café atmosphere.
Please call Alan Sivasambu 647-504- 2536
myd; rptrk;G - tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 70
- 70 -
‘rpwg;Gj; NjitAs;s gps;isfs ,dq;fhZjYk; ,ize;J tho;j
rpwg;Gj; NjitAs;s gps;is fis (Special needs children) ,dq;fhZjYk; mth;fS- ld; ,ize;J tho;jYk; fle;j ,jopy; gps;isfSf;Fk; ngw;Nwh- Uf;FkpilNa gu];gu khpahijapd; mt rpaj;ij Nehf;fpNdhk;. gps;isfs; cyfpy; kw;wth;fspd; f\;lq;fis mwpe;J nfhs;- tJk; Kf;fpakhFk;. jd;idg; gw;wpNa vg;NghJk; epidg;gJk;> ngw;Nwhhpd; md;Gk; ftdpg;Gk; jdf;Fj; jhd; fpilf;f Ntz;Lk; vd;W epidg;gJk;> VidNahiug; gw;wpa mjhtJ r%fj;ijg; gw;wpa gpuf;iQia gps;isaplkpUe;J mfw;wp tpLfpd;wJ. rpW tajpNyNa gps;isfs; r%f czh;Ts;- sth;fshf tsh;f;fg;gl Ntz;baJ mtrp- akhFk;.
vkJ gps;isfis ehk; msTf;fjpf nry;yk; nfhLj;J tsh;f;Fk; NghJ gps;is ghlrhiy nry;Yk; tajile;jJk; ghl- rhiyapy; jd;id vy;NyhUk; ftdpf;f Ntz;Lk;> MrphpaUk; jd;idj; jhd; nfhQ;r Ntz;Lk; vd;Dk; vjph;ghh;g;Gld; msTf;fjpfkhf FWk;G nra;tJ> Xhplj;jpy; ,Uf;fhJ Xbj; jphptJ> Vida gps;is- fis mbg;gJ Nghd;wtw;wpy; czT xt;thik my;yJ njhlh;r;rpahd RftPdk;> mgptpUj;jp jhk- jkhjy;> mbf;fb gak; my;yJ jPtpukhd cstpay; gpur;ridfshy; ghjpf;fg;gly; Nghd;wtw;iw cs;slf;Fk;. ,t;thW ghjpf;fg;gl;l gps;isf;F Njitahd Nritfisg; ngWtjw;Fk;> nghUj;jkhd ,yf;Ffis eph;zapg;gjw;Fk;> gps;is- apd; jifg;Gf;Fl;gl;l FLk;gj;jpw;F (stressed family) tpsf;fj;ijg; ngw;Wf; nfhs;tjw;Fk; ,t;thW ‘rpwg;Gj; Njit’ vd milahsg;gLj;JtJ mtrpakhFk;.
nghJthf Xh; gps;isahy; vd;d nra;a KbahJ vd;gjhy; ‘rpwg;Gj; Njit’ vd;gJ tiuaWf;fg;gLfpd;wJ. mjhtJ milag;- glhj ntw;wpfs;> jil nra;ag;gl;l czT> jtph;f;fg;gLk; eltbf;iffs;> kWf;fg;gLk; mDgtq;fs; vDk; mwpFwpfs; rpwg;Gj; NjitapDs; ,dq;fhzg;gLfpd;wd. ,e;j vjph;kiwfs; FLk;gq;fSf;F ftiyfis- Ak; fbdkhd mDgtq;fisAk; nfhLf;- fpd;wJ. mj;Jld; ‘rpwg;Gj; Njitfis’ Xh; Jf;ffukhd jiyg;ghf khw;Wfpd;wJ. rpy ngw;Nwhh;> jkJ gps;isfshy; ,ayhj fhhpaj;ij epidj;J Jf;fg;gLtNjhL mNef tplaq;fs; fhyk; nry;yr; nry;y kpfTk; gpur;ridf;Fhpajhf khwptpLfpd;wJ. NtWk; mNef FLk;gq;fs; jkJ gps;is- fspd; Kaw;rpfis re;Njh\khf tuNtw;- gJld; gytPdq;fSld; gyq;fs; ,Ug;g- ijAk; mwptjhy; re;Njh\kilfpd;wdh;.
rpwg;Gj;NjitAs;s khzth;fspd; ngw;- Nwhh; my;yJ guhkhpg;ig toq;Fgth;fs; Vkhw;wk;> tpuf;jpailAk; epiyia xU rpy rkakhtJ vjph;Nehf;Ffpd;wdh;. rpy rkak; jkJ gps;isfs; ghlrhiyfspy; vjph;Nehf;Fk; f\;lq;fisf; fhZk;NghJ
my;yJ mth;fSf;NfAhpa NjitAldhd
Kjypy; r fy;tpiaf; (Special education) fw;f Ntz;-
fis vt bapUg;gijf; fhZk;NghJ kdmOj;jj;-
ghh;g;Nghk jpw;Fk; cl;gLfpwhh;fs;. vdNt rpwg;ghd
tpdhf;fi fw;ifj; NjitAs;s gps;isfspd; tho;tpy; tsh;e;Njhh; ,uf;fk;> Ghpe;Jzh;T vd;gd rhpahd Kiwapy; mike;jpUj;jy; mtrpak;.
Kjypy; v ia ehk cWjpg;gLj
jkJ gps;isfis rpwg;Gj; NjitAs;s gps;isfspd; gl;baypy; Nrh;j;J tpl;ldNu vdf; ftiyg;gLk; ngw;NwhUk; cs;sdh;.
nghJthf Ffpd;wd:
•
gps;isfis mt;thW rpwg;ghff; ftdpf;- Fk;NghJ mth;fSf;Fhpa Njitfs; G+h;j;jp nra;ag;gl;L> vjph;fhyj;jpy; r%fj;jpy; mth;fSk; nfsutkhf tho mJ top nra;Ak; vd;gij ngw;Nwhh; czuj; jtwp
tpLfpwhh;fs;. jw;Nghija jkJ nfsu- tj;jpw;fhf gps;isfspd; vjph;fhy tho;f;- ifia vz;zj; jtwptpLfpwhh;fs;.
jkJ gps;isfis mwpe;jpUg;gjpy; ngw;- Nwhh;fNs epGzh;fshf ,Uf;fpd;wdh; vd;gJ cz;ik. vdpDk; gps;isfis vg;NghJk; kw;wth;fSf;F Kd;dhy; cah;- thfNt itj;jpUf;f tpUk;Gk; ngw;Nwhh; mth;fSf;F rpwg;Gj; Njitfs; cs;sd vd;gij gpwh; Kd; Vw;Wf; nfhs;s tpUk;G- tjpy;iy. Mrphpah;fSf;F njhpahj mNef gps;isfisg; gw;wpa jfty;fis mwpe; jpUf;Fk; ngw;Nwhh; jkJ gps;isfSf;fhd fy;tp epfo;r;rpj; jpl;lq;fis Mrphpah;fs; jahhpg;gjw;F cjTgth;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;.
rpwg;Gj; NjitAs;s gps;is fisg; gw;wp vt;thW fw;Wf; nfhs;tJ? rpwg;Gj; NjitAs;s gps;isfs; rpwg;ghd cjtpAk;> Ghpe;J nfhs;jYk; Njitg;gL- gth;fshf ,Ug;gh;. mg;gps;is cq;fs; gps;isNah my;yJ maythpd; gps;is Nah> gps;isapd; NjitfSld; cq;f- isg; gof;fg;gLj;jpf; nfhs;sYk;> mth; fspd; tho;f;ifapy; cq;fis ,izj;Jf; nfhs;tJk; Xh; fbdkhd tplaNkahFk;.
nghJthf rpwg;Gj; NjitAs;s gps;isfs; eifg;Gf;fplkhtJld;> mjpfkhf fz;bf;- fg;gLtJld; mNefkhd re;jh;g;gq;fspy; nghJthd r%f nraw;ghLfspy; ,Ue;J xJf;fg;gLtJk; ftiyf;FhpajhFk;. ,th;- fs; Njhw;wk;> elj;ij> Ngr;R vd;gtw;wpy; VidNahhplkpUe;J NtWgl;lth;fshf ,Ug;gh;.
clypa
•
czh;T
•
mgptpU
•
r%fk;
•
fz;Lz
cq;fs; gps;isf;F
rpwg;Gj; Njit cs;sJ vd
mwpe;J nfhz;lJk;;
mjidapl;L
mr;rg;glNth> gjfspg;gil
Njitapy;iy.
clbahf ePq;fs; mJ gw;wp
cjtpfisg;
ngw;Wf;nfhs;s KaYq;f
rpy rkak; fSld; fhzyhk;.
clypay; idfs; (N typg;G Ngh fs; (cj ehh; gpur;r ,Uj;jy; (S kw;Wk; g and sight i nfhs;Sk mlq;Fk;. mirit ,e;j tif guhkhpg;G idfshd dq;fs;. , vr;.I.tp k gLjy;> F mbikah (Obesity)
czh;tpa mOj;jk; ftiy> Nghd;wtw
mgptpUj;j nghJthf jpw;fg;ghy; rhpahf n
r%f Nji tplaq;fs tWik> i f\;lkhd jifg;G (P

jha;tPL • brk;gu; 2009
tAldhd ;f Ntz;- mOj;jj;- rpwg;ghd ; tho;tpy; tsh;e;- ,uf;fk;> Kiwapy;
itAs;s tpl;ldNu cs;sdh;. ; ftdpf;- fs; G+h;j;jp %fj;jpy; mJ top uj; jtwp
nfsu- y tho;f;-
;fs;.
jpy; ngw;- f;fpd;wdh; ;isfis hy; cah;- ngw;Nwhh; ; cs;sd ;s tpUk;G- hj mNef s mwpe; fSf;fhd rphpah;fs; ,Uf;f
gps;is fw;Wf;
; rpwg;ghd jitg;gL- cq;fs; ; gps;is d; cq;f- k;> mth; izj;Jf; kahFk;.
ps;isfs; fz;bf;- ;g;gq;fspy; ; ,Ue;J k;. ,th;- d;gtw;wpy; th;fshf
Kjypy; rpwg;Gj; NjitfSs;s gps;is fis vt;thW mwpe;J nfhs;tJ vd;W ghh;g;Nghk;. ,jw;fhf MW mbg;gil tpdhf;fis tpdTNthk;:
1. vd;d? Kjypy; vd;dtifahd rpwg;Gj; Njit- ia ehk; ifahSfpd;Nwhk; vd;gij cWjpg;gLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,it nghJthf 5 gpujhd tiffSs; mlq;- Ffpd;wd:
• pwg;Gj; NjitAs;s gps;isfs;’
;fhZjYk; ,ize;J tho;jYk;
[Pth jpiruh[h
ypUe;J vOk; Njitfshf mikfpd;wd.
fz;Lzh;jy; Njitfs; (Perception) vDk; NghJ ehk; nghJthff; $Wk; fw;wy; clypay; hPjpahdJ (Physical).
•
czh;T hPjpahdJ (Emotional).
,ayhj; jd;ikfisNa Fwpf;Fk;. ,g; gpur;rpidfSs; mNefkhdit ehk; vt;- thW jfty;fis ghh;f;fpNwhk;> vkJ %is
•
mgptpUj;jp rhh;e;jJ (Developmental).
vt;thW mtw;iw nray;Kiwf;F cl;-
•
r%fk; rhh;e;jJ (Social).
•
fz;Lzh;jy; rhh;e;jJ (Perceptional).
gLj;jp ehk; czh;e;J nfhs;sr; nra;fpd;- wJ vd;gjpy; ,Ue;Nj vOfpd;wd. ,jDs; thrpg;G gpur;rpid> xUq;fpizj;J Nehf;F- tjpy; gpur;rpid> vOJtjpy; gpur;rpid
cq;fs; gps;isf;F
Njit cs;sJ vd;gij
vd;gd rpythFk;.
2. ahUf;F? rpwg;Gj; Njitfs; vd;why; vd;d vd;g-
mwpe;J nfhz;lJk;;
ij ,g;NghJ ehk; mwpe;jpUg;Nghk;. ,dp ahUf;F rpwg;Gj; Njitfs; cs;sd vd;g-
mjidapl;L
ijAk; ahiu ehk; cjtpf;fhf miog;gJ vd;gijAk; ftdj;jpy; nfhs;Nthk;.
lNth> gjfspg;gilaNth
rpwg;Gj; NjitfSs;Nshiu mwpe;J nfhs;- tjw;F rpy rkpf;iQfis ,dq;fhz;gJ Njitapy;iy.
mtrpakhFk;. FLk;gj;jpy; fhzg;gLk; f\;lq;fs;> FLk;g tuyhW> gps;isapd; ePq;fs; mJ gw;wp tpdtp>
tsh;r;rpiaAk; elj;ijiaAk; mtjh- dpj;jy; %yk; ,dq;fhzyhk;. gps;isapd; cjtpfisg;
itj;jpah; kw;Wk; FLk;g itj;jpah;> jhjp- khh;> gps;isapd; Mrphpah;> guhkhpg;ig f;nfhs;s KaYq;fs;.
toq;Fgth; Nghd;NwhhplkpUe;J ahUf;F ,j;jifa Njitfs; cs;sd vd;gij mwpe;J nfhs;syhk;.
rpy rkak; rpy epiyikfs; Vida Njit fSld; Nrh;e;jpUf;Fk; epiyiaAk; fhzyhk;.
3. vg;NghJ? cq;fs; gps;isf;F rpwg;Gj; Njit cs;sJ vd;gij mwpe;J nfhz;lJk;; mjidapl;L mr;rg;glNth gjfspg;gilaNth Njit- apy;iy. cldbahf ePq;fs; mJ gw;wp clypay; NjitfSs; euk;gpay; gpur;rp- idfs; (Neurological problems – fhf;if
tpdtp cjtpfisg; ngw;Wf; nfhs;s KaYq;fs;. typg;G Nghd;wit)> GyDzh;T gpur;rpid- fs; (cjhuzkhf ghhpr thjk;)> jir
4. vq;Nf? ehh; gpur;ridfs;> Ngr;rpy; gpur;ridfs;
rpwg;Gj; NjitfSs;s gps;isfisg; gw;wp ,Uj;jy; (Speech impairments)> fhJ Nfl;ly;
ePq;fs; vq;fpUe;J mwpe;J nfhs;syhk;? kw;Wk; ghh;it gpur;ridfs; (hearing
,jpy; epGzj;Jtk; tha;e;jth;fsplk; cjtp- and sight impairments)> jk;Ks; Klq;fpf;
fisg; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;. ,J njhlh; nfhs;Sk; jd;ik (Autism) Nghd;wd
ghf ,izaj; jsj;jpy; NjLtJld;> mlq;Fk;. ,it cly; gad;ghL kw;Wk;
gpuRukhFk; fl;LiufisAk; thrpAq;fs;. mirit ghjpf;Fk; epiyikfshFk;.
rpwg;Gj; Njitfisf; nfhz;Ls;s Vida ,e;j tiff;Fs; mlq;Fgitahf rpwg;Gg;
ngw;Nwhh;fSld; njhlh;G nfhs;Sq;fs;. guhkhpg;G Njitg;gLk; MNuhf;fpa gpur;rp
gps;isapd; ghlrhiyapy; nrd;W fij- idfshd czT cz;Zjypy; xOq;fP-
Aq;fs;. rpwg;Gj; NjitAs;s gps;isf- dq;fs;. ,staJ ePhpopT> Foe;ijfspy;
Sf;fhd epjpapidg; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;> vr;.I.tp kw;Wk; AIDS njhw;Wf; fhzg;-
,th;fSf;fhd epfo;r;rpj; jpl;lq;fs;> gLjy;> Foe;ijfs; Nghij t];Jf;F
Nghf;Ftuj;J trjpfs;> gapw;rpfs;> cjtp> mbikahapUj;jy;> msTf;fjpf epiw
fy;tp Nghd;wd fpilf;ff; $bajhf (Obesity) vd;gtw;iwAk; mlf;fyhk;.
cs;sd. mtw;iwg; ngw;Wf; nfhs;tjw;F Mtd nra;Aq;fs;. ,j;jifa trjpfs; czh;tpay; NjitfSs; mbf;fb kd
mg; ghlrhiyapy; ,y;iynadpd; ePq;fs; mOj;jk; Vw;gly;> mjPj gak;> mjpf
NtW ghlrhiyf;F gps;iisia khw;wg; ftiy> czTz;Zjypy; xOq;fPdk;
Nghtjhff; $wyhk;. Nghd;wtw;iw cs;slf;fyhk;.
5. Vd;? mgptpUj;jp xOq;fPdq;fs; vDk;NghJ nghJthf %isapd; gFjpfs; xU fl;lj;- jpw;fg;ghy; tsh;tJ epd;W tpLjy; my;yJ rhpahf njhopw;glhikiaf; $wyhk;.
cjtp Nfl;gjw;F jaq;f Ntz;lhk;. Vnddpy; ePq;fs; ,tw;iwj; jdpahf nra;a KbahJ. mt;thW nra;aTk; Njitapy;iy. rpwg;Gj; NjitAs;s guhkhpg;ghsUf;F
r%f tplaq;fshd tWik> Njitfs; iftplg;gLjy; J\;gpuNahfk;> nghJthf (Abandonment)> FLk;gr; myl;rpak;> #oy;
murhq;fj;jplkpUe;J cz;L.
njhlUk;...
MjuT vg;NghJk;
f\;lkhd re;jh;g;gq;fspd; gpd; Vw;gLk;
jeevathisairajah@thaiveedu.com jifg;G (Post trauma stress) Nghd;wtw;wp-

Page 71
jha;tPL • brk;gu; 2009
,UgJ tUl jpUkz tho;f;iff;Fg; gpd; rw;W rypg;G tUtJ ,aw;ifjhNd. ,e;j rypg;ig khw;wp> vkJ cwtpy; xU GJg; ghpkhzj;ij nfhz;L tu vdf;F ey;y Ibah Njhd;wpaJ. mjhtJ vq;fs; cwtpy; Gj;JapUk; GJg;nghypTk; nfhz;Ltu ,d;DnkhU ngz; ,Ue;jhy; ey;yJ vdj; Njhd;wpaJ. cz;ikapy; me;j vz;zk; vdf;F Kjy; vd; kidtpf;Fj;jhd; Njhd;- wpaJ vd;why; tpag;giltPHfs;.
xU ehs;> xU Qhapw;Wf;fpoik vd;W epidf;fpd;Nwd;. vdJ kidtpAld; T.V. ghHj;Jf;nfhz;bUf;Fk; Ntis jpBnud vdJ kidtp ‘Njth> xU Suggestion. ehq;fs; fypahzkhfp gy tU\q;fshfp tpl;lJ> Nghubf;FJ. (xUngz; xUj;jp- iaf; Fwpg;gpl;L) “mtit xU Nll;bw;F mioj;Jr; nry;Yq;Nfhtd;” vd nrhd;dhs;. “vd;d rhe;jp ckf;F tpruh” vd;W clNd kWj;jhYk; mJ ey;y Ibahthf vdf;Fg; gl;lJ. Mdhy;> rhe;jp ‘Njth ePq;fs; mtit xU fhyj;jpy; NtW ve;jg; ngz;- izAk; tpl mjpfk; Nerpj;jPHfs; jhNd” vd;whH. ehd; kWj;J. ‘Mdhy; mJ xU fhyk;. ,g;Ngh ePH jhd; xNu ngz; vd;gJ ckf;Nf njhpAk;” vd;W $wpdhYk; rhe;jp nrhd;dJ epahakhfg;gl;lJ.
cq;fs; fw;gidia mjpfk; tsu;j;J- tplhjPu;fs;.
rhe;jp ‘Date’Mf mioj;Jr; nry;yr; nrhd;dJ NtW ahUky;y vdJ mk;kh- itj;jhd;. mt mg;ghit ,oe;J gjpd;-
,g;gNt capHf; fld; nra;Aq;f
ehd;F tUlkhfpwJ. ,g;Ngh ];fhgNuhtpy;
jpq;fl;fpoi xU rPdpaH]; N`hkpy; trpj;J tUfpwh.
bd;dUf;F vg;gthtJ xU fy;ahz tPl;bw;F my;yJ
ghHj;J tU nrj;j tPl;bw;F mioj;Jr; nry;y mq;F
Nfl;l ngh nry;Ntd;. jtwhky; gps;isfSld;
tutpy;iy
cq;fspy; ahUf;fhtJ jha;
kuzr;rlq;if rpwg;Gwr;nra;Nj
khu; jl;LtjpYk;> fy;ntl;L mb
Nghtjw;F nrytpLtjpY
rpj;jpuh gWtj;jpy; hPNkhl
gpjpHf;fld; nfhLg;gjpYk;
,g;gNt capH fld; nra;A
jPghtsp> nghq;fy;> tUlg;gpwg;G Mfpa
gpioahd %d;W ehl;fSk; xU rpW ghpRld; nrd;W
mioj;Njd ghHj;J tUNtd;. kw;Wk;gb ,uz;L gps;-
jpypUe;J isfs;> Ntiy vd;W Neuk; ,Ug;gjpy;iy.
ah? rhe;jp mtTld; Neuj;ijr; nrytpl ghrk; ,y;-
te;jJ. m iynad;wpy;iy Neukpy;iynad;gNj
ahd xU fhuzk;.
fl;bak;.

- ,g;gNt
71 -
pHf; fld; nra;Aq;fs;!
hgNuhtpy;
jpq;fl;fpoik ehd; mioj;J> nrt;tha; tUfpwh.
bd;dUf;Fg; Ngha; gpd;G mg;gbNa glKk;
- Fkhu; GdpjNty; - my;yJ
ghHj;J tUNthkh vd;W njhiyNgrpapy; ;y mq;F sfSld;
Nfl;l nghOJ kWKidapypUe;J kWnkhop tutpy;iy. vdf;F re;Njfk; te;Jtpl;lJ.
“mg;gb xd;Wkpy;iyak;kh. ,uz;LNgUkh xU nu];nlhud;by; fijj;J nfhz;L ,Ue;J rhg;gpl;L gpwF ];fhgNu nrd;lhpy; re;jpud; ebj;j xU glk; elf;fpwJ ghHj;J tpl;L tuyhk;” vd;Nwd;.
“vd;d.. ehq;fs; ,uz;LNgUk; jdpahfth” vd;w gjpiyj; njhlHe;J clNd mLj;j gjpy; “vj;jid kzpf;F> ehd; nubahap- Uf;fpNwd;” vd;W.
mLj;j ehs; nrt;tha;f;fpoik. ehd; gpd;Nduk; mt ,Ue;j ‘Seniors Home,w;Fg; Ngha; fPNo fjT jpwe;jpUe;jjhy; Neuhf khbapd; mttpd; Unit ,yf;fk; 216,y; jl;l if vLf;FKd; fjT jpwe;jJ. mk;kh nubahf Nfhl; Nghl;lgb Kfk; kyu epw;f> tpag;Gld; Nfl;Nld;! vg;gb rhpahf fjit jpwe;jPHfs; vd;W. “ehd; ad;dy; topahf fhH tUtij fz;L tpl;Nld;” vd;W vdJ Nlg; mwptpj;jJ.
fhhpy; VwpdJ jhd; jhkjk; mk;kh nrhd;dh; “ehd; kw;wtHfSf;F nrhd;Ndd;. ;G Mfpa
gpioahd ek;gNuh vd;W. mk;kh vd;W d; nrd;W
mioj;Njd;. njhiyNgrpapd; kW gf;fj;- z;L gps;-
jpypUe;J ‘vd;d jk;gp VjhtJ gpur;rpid-
mtHfSk; vg;gb vdJ ‘Nll;NghdJ’ vd;W mwpa Mtyha; ,Ug;gJld; kpfTk; Mr;rhpag;gl;lhHfs;” vd;whH. g;gjpy;iy. hrk; ,y;- ; ahUf;fhtJ jha; ,Ue;jhy;;
;if rpwg;Gwr;nra;Njd; vd;W
pYk;> fy;ntl;L mbj;J Cabbage
tjw;F nrytpLtjpYk;>
puh gWtj;jpy; hPNkhl;by;
ld; nfhLg;gjpYk; ghu;f;f
capH fld; nra;Aq;fs;.
ah? rhe;jp vg;gb ,Uf;fpwhs;?” vd;W gjpy; te;jJ. mtit nghWj;jkl;by; ,g;gb-
ehq;fs; nrd;w nu];nlhud; CN Tower nad;gNj
ahd xU Call FLk;gg; gpur;rpidf;F Kjy; fl;bak;.
73k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 72
- 72 -
ROOMS / BASEMENT RENT STEELS & BIRCH MOUNT 2bed room walkout basement


Page 73
 Raj: 905-944-9982 / 416-887-5315
MARKHAM & STEELS 1 bed room walkout basement,


Page 74
 Vimala: 905-209-1321 / 647-302-5993
NELSON & MCLEVIN 1 bed room basement


Page 75
 Devy: 647-330-2855
PHARMACY & FINCH 2 bed room condo for rent


Page 76
 Baskaran: 416-809-4415
PHARMACY & FINCH 2 Rooms for rent in a house


Page 77
 Brintha: 416-300-1122
NEILSON & MCCLEVIN 1 room for rent


Page 78
 Kala: 416- 412-1441
MARKHAM & LAWRENCE 2B/R Basement


Page 79
 Kirupa: 416-430-0422
MARKHAM & LAWRENCE 2 B/R Basements


Page 80
 Kumar: 416-431-1924
PHARMACY & FINCH Condo for rent


Page 81
 Raja: 647-404-9569
NEILSON & FINCH 2 Rooms for rent Rasalingam: 416-412-7468
_______
MARK
_______
MARK
_______ Kir
MARK
_______
MA
Annamm _______
BRIT
_______
WARD
Pram: 4
HOU
MARK
_______
2
_______
WEST
AU
200
_______
99 T
jpU. Re;juypq;fk; rpwPjud;
,Ztpy; fpof;ifg; gpwg;gplkhfTk; Rtp]; #upr;ir trpg;gplkhfTk; nfhz;l Re;ju- ypq;fk; rpwPjud; mtu;fs; 07.11.2009 md;W fhykhdhu;.
md;dhu;> fhyQ;nrd;w Re;juypq;fk; ,e;jpuhNjtpapd; md;GkfDk;> fdfrig GtNd];tupapd; kUkfDk;> ju;rpdpapd; md;Gf;fztUk;> R[Pjud;> R[Ptd;> ruPrd; MfpNahupd; ghrkpFje;ijAk;> tp[ajud;> rpwPuhk;> rpwPf;Fkhu;> rpwPNjtp> rpwPwQ;rdp> rpwPwQ;rd;> fhyQ;nrd;w rptghyd; MfpNahupd; rNfhjuDk;> Rju;rd;> Rgjpdp> ju;rpdp> NjtFkhu;> rjh MfpNahupd; ikj;JdUk; Mthu;.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T #upr;rpy; ,lk;ngw;wJ.
rpwp : 413 19 92 2064 Njth : 414 43 72 3654 rjh wQ;rdp : 416 401 0040
jpUkjp. n[af;Fkhu; Njtpfh
Nfhz;lhtpy; fpof;if gpwg;gplkhfTk; fdlh khu;f;fj;ij tjptplkhfTk; nfhz;l jpUkjp. n[af;Fkhu; Njtpfh mtu;fs; 12.11.09md;W fhykhdhu;.
md;dhu; jpU - jpUkjp kfhypq;fk; guNk];tup jk;gjpapdupd; md;G kfSk;> n[af;Fkhu; nry;tul;zj;jpd; (N`hk; ,d;];ngf;lu;) mtu;fspd; mUik kidtpAk;> jpU-jpUkjp nry;tul;zk; Nahfk;kh jk;gjpapdupd; md;G kUkf- Sk;> jhkpuh> mf;\ah MfpNahupd; md;Gj; jhahUk;> RNu\;Fkhu;> uNk];- Fkhu; MfpNahupd; cld;gpwg;Gk;> rrpf;- Fkhu;> rpahksh> mdpj;jh> gpNwkuQ;rpdp> Rfpu;jh> aNrh MfpNahupd; ikj;JdpAk; Mthu;.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T 16.11.09 md;W fdlhtpy; ,lk;ngw;wJ.
n[af;Fkhu; : 905 201 5835 RNu\;Fkhu; : 647 409 8960 uNk];Fkhu; : 674 299 7404
MARKHAM & STEEL 1B/R Basement Balan: 416-898-5325 

Page 82

STEEL & BIRCH 2B/R Basement Raj: 905-944-9982, 416-887-5315 

Page 83

NEILSON & TAPSCOTT Room for rent Kala: 416-754-8947 

Page 84

BIRCH & SHEPPARD 2B/R Basement Sri: 647-449-7119 

Page 85

PHARMACY & FINCH 2 Rooms for rent in a house Apraham: 416-300-1122 

Page 86

MORRISON & ELLESMERE 2B/R Basement Manohary: 416-617-4671 

Page 87

NEILSON & MCLEVINE Room for rent Devi: 416-283-6651 

Page 88

MORNINGSIDE & LAWRENCE 1 Large B/R Sugi: 647-617-0390 

Page 89

NEILSON & MCLEIVAN 2B/R Basement Kala: 416-754-8947 

Page 90

BRAMPTON Basement Thayan: 647-207-5465
Jau; gfpu;Nthk;
jpU. Rg;g
neLe;jPT N tjptplkh kh];lh; v Rg;gpukz 26-11-2009
md;dhh; fhkhl;rpg kfDk;> rptfhkp j fhyQ;nrd md;G fz n[aghuj (jpUNfhz fdlh)> n fdlh) M rf;jptbNt ghzk;)> thRfp (f fdlh) M fhyQ;nrd Re;juk;> g FkhuNtY MfpNahh
rf;jp-nfs n[ah-th
ghyh-Nfh tpkyd;-gt n[af;Fk

Jau; gfpu;Nthk;
Njtpfh
jpU.MWKfk; fe;juh[h
lkhfTk;
aho;.ePuhtpabia gpwg;gplkhfTk; fdlh- khfTk;
tpy; trpj;jtUkhd jpU.MWKfk; fe;j uh[h (cjtp Kfhikahsu; - njhopy; ; Njtpfh dhu;.
Jiw mikr;R) mtu;fs; 23.11.2009 md;W fdlhtpy; fhykhdhu;. hypq;fk; kfSk;>
md;dhu; fhyQ;nrd;w MWKfk; - (N`hk;
mofk;kh jk;gjpapdupd; Gj;jpuDk;> fhyQ; mUik
nrd;w ,uhirah-nghd;dk;kh jk;gjpfspd; ;tul;zk;
kUkfDk;> ehNf];tupapd; fztUk;> kUkf-
fhyQ;nrd;w kNdhfud;> fUzhfud; pNahupd;
(N[u;kdp)> gh];fud; (Rtpw;ru;yhe;J)> ;> uNk];-
fpUghfud; (tTdpah)> Rkjp(fdlh)> Mfp- k;> rrpf;-
Nahupd; je;ijAk;> G];guhzp> (N[u;kdp)> kuQ;rpdp>
ahopdp (Rtpw;ru;yhe;J)> NfhNz];tup j;JdpAk;
(tTdpah)> Iahj;Jiu (Central Driving School) MfpNahupd; khkdhUk;> guNk];- tup> kNf];tup> nja;Nte;jpud;> jpUr;- epfo;T
nry;tk;> kNfe;jpud; MfpNahupd; ;ngw;wJ.
ikj;JdUk;> eNlrgps;is> gj;kehjd;> ky;ypfhNjtp> fkyhNjtp> cUj;jpuhNjtp MfpNahupd; rfyDk; Mthu;.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T 29.11.09md;W fdlhtpy; ,lk;ngw;wJ.
fdlh : 416 890 5273> 905 201 0067 Rtpw;ru;yhe;J: 41 31 991 3185> N[u;kdp : 494 21 427 6684> tTdpah : 94 24 324 1254.
jha;tPL • brk;gu; 2009
EEL
______
5315
______
OTT
______
RD
______
CH se
______
MERE
1
______
INE
______
RENCE
______
VAN
______


Page 91

MARKHAM & LAWRENCE 3B/R House for rent


Page 92
 Suresh: 416-804-3220
MARKHAM & LAWRENCE 2 B/R Basements


Page 93
 Kirupakaran: 416-430-0122
MARKHAM & LAWRENCE 2B/R Basement


Page 94
 416-431-1924
MARKHAM & STEEL 2B/R Basement Annamma: 

Page 95

905-209-1321, 647-302-5993.
BRITANNIA & MAVIS 1 Room for rent


Page 96
 Raj: 289-997-3195
WARDEN & SHEPPARD 1 Room basement Pram: 416-497-0685, 416-302-0771
HOUSE FOR SALEEOther
MARKHAM & SHEPPARD Condo 1B/R for sale


Page 97
 Kumar: 647-919-1415
BRAMPTON 2700 sq - 4 Bedrooms


Page 98
 Kumar: 416-400-2222
WESTON & EGLINTON Condo 2 bedroom Suresh: 416-294-9764 AUTO FOR SALEEOther
2001 HONDA CIVIC Gold Manual window


Page 99
 Rajan: 416-716-2975
99 TOYOTA COROLLA 137km Selvan: 647-998-2870
416 264 8798
2002 GMC GARGO


Page 100
 Raja: 416-220-1390
99 TOYOTA COROLLA DX


Page 101
 Rajan: 416-430-0588
99 HONDA CIVIC Mohan: 416-832-0576, 416-887-5592 ------------------------ TRANSLATION & TUITION Sabarimuthu: 416-570-6920, 416-282- 0951.
OTHEROTHERSEOther
DINING TABLE & CHAIR For sale


Page 102
 Francisco: 416-289-1951
MARKHAM & LAWRENCE Sony TV 627


Page 103
 Suntharam: 647-219-4558
FRIDEGE


Page 104
 Yogaraja: 416 -451-6895
MUSIC CLASSES Santhiran:905-501-8198 

Page 105
 416-659-8198
TWIN STOOLLER Suresh:416-294-9764
jpU. Rg;gpukzpak; FkhuRthkp
neLe;jPT Nkw;ifg; gpwg;gplkhfTk; ey;Y}iu tjptplkhfTk; nfhz;l FkhuRthkp kh];lh; vd md;Gld; miof;fg;gl;l jpU. Rg;gpukzpak; FkhuRthkp mth;fs; 26-11-2009 md;W ey;Y}hpy; fhykhdhh;
md;dhh; fhyQ;nrd;w Rg;gpukzpak; fhkhl;rpg;gps;is jk;gjpfspd; md;G kfDk;> fhyQ;nrd;w itj;jpaypq;fk; rptfhkp jk;gjpfspd; md;G kUkfDk;> fhyQ;nrd;w ijay;Kj;J mth;fspd; md;G fztUk;> n[anfshp (fdlh)> n[aghujp (aho;g;ghzk;)> n[aFkhh; (jpUNfhzkiy)> n[ag;gpufhrd; (n[ah> fdlh)> n[ajP];thp (eld Mrphpia> fdlh) MfpNahhpd; ghrKs;s je;ijAk;> rf;jptbNty; (fdlh)> tpkyd; (aho;g;- ghzk;)> n[athzp (jpUNfhzkiy)> thRfp (fdlh)> ghyKFe;jd; (ghyh> fdlh) MfpNahhpd; ghrKs;s khkdhUk;> fhyQ;nrd;wth;fshd fjpuNtY> Nrhk Re;juk;> gz;bjh; gRgjp> ts;spak;ik> FkhuNtY> fz;kzp> Kj;Jj;jk;gp MfpNahhpd; rNfhjuUkhthh;.
rf;jp-nfshp 647 436 7088 n[ah-thRfp 416 901 8816, 647-388 3225 ghyh-Nfhij 905 471 7251 tpkyd;-gth 021 222 8827 n[af;Fkhh;-thzp 011 94 263264914
cq;fs; rpW tpsk;guq;fSk; ,lk;ngw Ntz;Lkh? 416 857 6406

Page 106
jha;tPL • brk;gu; 2009
“ghyikj;J> tPjprikj;J rpq;fsj; jPitj; jhf;Ftjw;F jpl;lk;”.
RkhH E}W tUlq;fSf;F Kd;Ng ghuj Njrj;J ghujp rjpj;jpl;lk;.
mg;NghjpUe;j Gj;jprhypj;jdkhd ,yq;if murpdhy; jpl;lk; jtpLnghbahf;fg;gl;lJ.
rpe;J ejpapd;kpir epytpdpNy...
,e;jg; ghly; ,yq;if th- ndhypapy; ePz;l fhykhf xypj;Jf;nfhz;bUe;jJ. gy NeaH tpUg;g epfo;;r;rp fspYk; mbf;fb xypgug;gg; gl;l xU ghlyhFk;. ahH nra;j ghgNkh xUehs; jpBnud;W thndhyp epiyaj;jpw;F cj;juT te;jJ. ,e;jf; Fwpg;gpl;l ghly; xyp gug;gpw;F jilnra;ag;gLfpd;wJ vd;W. rhjhuz cj;juT my;y> mur cj;juT. mjpfhhpfs; vd;d? VJ? vd;W mwpahky; tpopj;jhHfs;. Mdhy;> ghly; me;j epkplj;jpypUe;J jil- nra;ag;gl;lJ.
rpq;fsj; jPtpDf;NfhH ghyikg;Nghk; NrJit NkLWj;jp tPjprikg;Nghk; tq;fj;jpNyhbtUk; ePhpd;kpifahy; ikaj;J ehLfspw; gapw;nra;FNthk;
NkNyAs;s Kjy; ,uz;LthpfSNk gpur;- rpidf;Fs;shdJ. ahNuh jkpo; ed;F mwpe;j Gz;zparPyd; Nwhl;Lg;Nghl;L> ghyk; fl;b vk;ik mbf;f jpl;lkpLfpwhH fs; vd;W> $dp ifNfapf;Fr; nrhd;dJ Nghy; nrhy;ypapUf;fpd;whHfs;.
70fspy; Ml;rpapy; ,Ue;jtH> cyfj;jpd; KjyhtJ ngz; gpujkH> rpwpkhNth gz;lhuehaf;fh mtHfs;. mtHjhd; ,g; ghliy jilnra;J ngUikia jdjhf;- fpf; nfhz;ltH.
ghujpf;F ,JTk; Ntz;Lk;. ,d;dKk; Ntz;Lk;. ,yq;ifia ‘rpq;fsj; jPT’ vd;W nrhy;yp jkpoHfsplk; thq;fpf; fl;bf;- nfhz;ltH. rpq;fsj;jPTf;F el;Gg; ghyk; Nghlg;Ngha; me;j ,dj;jtuhNyNa re;- Njfpf;fg;gl;ltH. mf;fpufhuf; fOijahfp> gpuhkzHfshNyNa fpuhkg; gpujp\;il nra;ag;gl;l> fila gpuhkzHjhNd ,tH.
Nghy; ,y;yhtpl;lhYk; xU ey;y ,e;jpad; nu];Nlhud;l;. vq;fSf;F Kd;Ng mwptpj;- jpUe;jgbahy; xU trjpahd ,lj;jpy; ,UtH ,Ug;gjw;F Vw;w Nkiria je;jhH- fs;. nghJthf fhjyu;fSf;F xJf;Fk; xU Nkirahfj;jhd; ,Uf;fNtz;Lk;.
clNd ehd; mk;khTf;F gpd;Nd epd;W mtTila Nfhl;il fow;wp fjpiuapy; njhq;ftpl;L> mt trjpahf ,Uf;f fjpiu- ia muf;fp ,Uf;f tpl;L> vd; Mrdj;Jf;F jpUk;gpaNghJ vd; fz;fs; fyq;fp tpl;ld. vj;jid Kiw mg;gh mk;khTld; nrd;w- NghJ mg;gh Ngha; ,Ue;JtpLthH. mk;kh- jhd; Nfhl;il fow;wp Mrdj;jpy; ,Uf;f- itj;jpUg;gh vd;gJ Qhgfj;jpw;F te;jJ.
vdJ Mrdj;jpy; mkHe;J mtTila Kfj;ij ghHj;jNghJ vdJ fl;b midj;J Kj;jk; nfhLf;f Ntz;Lk;NghypUe;jJ. ‘jk;gp ,e;j nkDit thrp jk;gp> vdf;F
- ‘Nrhf;fy;Nyh
,g;gNt capH fld;...
71k; gf;fj; njhlHr;rp...
www.inayam.net
rpd;d vOj;J thrpg;gJ fbdk;’ vd;w- NghJ kPz;Lk; ,e;j clyfj;jpw;F jpUk;gp te;Njd;.
md;W vd;Dila Nll; ‘Ke;jp ehd; jhd; cdf;F thrpg;gd;> ,g;g eP vdf;F thrpf;- fpwha; vd;W fyfy vd;W rphpj;jhH. ‘mJ jhd; ,g;g ePq;f hpyf;];rhf ,Uq;fs; ehd; nra;fpNwd;’ vd;W nrhy;yp thrpj;Njd;.
bd;dH rhg;gpl;Lf;nfhz;L vd;ndd;dNth vy;yhk; fijj;Njhk;. xU tplak; vd;W> gpur;rpid vd;W ,y;yhky; fle;jfhyj;ij ,UtUkhf ,iukPl;ltz;zk; ,Ue;Njhk;. rpWtajpy; ehd; Nghl;l rz;ilfs; Fog;- gbfs; ,g;gb gy gy tplaq;fs; fijj;- jjpy; Neuk; NghtJ njhpahky; ,Ue;J tpl;Nlhk;. filrpapy; nu];Nlhud;l; ,w;F ntspNa tUifapy; glj;jpw;F Nyl; Mfptpl;lJ.
tof;fkhf Seniors apartment thrypy; jhd; vdJ mk;khit ,wf;fptpLtJ. Mdhy;>
‘rpuQ;rPtp’ cyf k`hftpNa! cf;F ,g;gb xU Nrhjidah? ‘kdpjH kpfTk; ,dpaH’ vd;W nrhd;dtd; eP jhNd?
rpy khjq;fspd; gpd; murpw;F tpsf;fk; nfhLf;fg;gl;lJ. fsdp Mw;wpd; Nky;
fl;lg;gl;l ag;ghd; ehl;L el;GwTg;ghyk;> fl;Lehaf;fh tpkhd epiyaj;jpw;Fg; NghFk; fdlh el;GwT tPjp> ,g;gbj;jhd; ghujpapd; ,e;jg; ghyKk;. jkpowpe;j ,d;DnkhU Gz;zpa rPydpd; tpsf;fk; ,J. tpsf;fk; Vw;fg;gl;L> ghly; kPz;Lk; XNfh vd;W xypgug;ghfpaJ.
,jw;fpilapy; ftpQH rpy;iya+H nry;t- uhrd; vd;dplk; XH nra;jpiar; nrhd;dhH. me;jr; fhyf; fl;lj;jpy; jhd; g+jj; jk;gp
md;W vdJ Vwp miwt mt vd;id ,l;lNghJ tpUg;gkpy ypg;l; mbf nky;ypa c kiwj;jJ. fz;zPH> J}f;fp xU gjpYf;F F jpUk;gpNd
tPl;by; rhe Kj;jk; nf jJ Nghy; gLf;Fk;Nt cz;ika
,J ele;J md;id ,
kuzr;rlq filrpapy mk;khTil ,w;F nf
ehlfKk; gl;bUe;jJ Mid mb tUfpwJ’ Sf;F> ,J apy;iy.
‘me;jpuhrp’
ngz; mur rpwpyq;fh Mid m ahidr; r mbj;J t tpsf;fk; ftpQH rp vdf;F Vd

,g;gbAk; kdpju;fs; - 02
- ‘Nrhf;fy;Nyh’ rz;Kfehjd; -
sanmuganathan@thaiveedu.com pH fld;...
www.inayam.net
- 73 -
! cf;F
ehlfKk; thndhypf;fhfj; jahhpf;fg;- H kpfTk;
gl;bUe;jJ. me;ehlfj;jpy; ‘me;jpuhrpj;jid hNd?
Mid mbf;fhNjh’ vd;W xU ghly; thp tUfpwJ’ ‘g+jj; jk;gp’ fij njhpe;jtHf- tpsf;fk;
Sf;F> ,JTk; njhpAk;. tpsf;fk; Njit- pd; Nky;
apy;iy.
Tg;ghyk;> aj;jpw;Fg;
‘me;jpuhrp’ vd;why; ngz; murp. ;gbj;jhd; jkpowpe;j
ngz; murpahfpa rpwpkhNth> mk;ikahiu tpsf;fk;
rpwpyq;fh Rje;jpuf; fl;rpiar; NrHe;jtiu> Mid mbf;fhNjh> A.vd;.gp. fl;rpahfpa ; kPz;Lk;
ahidr; rpd;dj;ijf; nfhz;l vjpHf;fl;rp mbj;J tPo;j;jhNjh? vd;W ehd; XH +H nry;t-
tpsf;fk; nfhLf;fg;NghfpNwd;. vd;W rhd;dhH.
ftpQH rpy;iya+H vd;dplk; nrhd;dhH. +jj; jk;gp
vdf;F Vd; nrhd;dhH vd;W ,d;Wtiu
k;’ vd;w- ;F jpUk;gp
hd; jhd; ;F thrpf;- hH. ‘mJ ;fs; ehd; rpj;Njd;.
dd;dNth k; vd;W> fhyj;ij Ue;Njhk;. fs; Fog;- ; fijj;- ; ,Ue;J d;l; ,w;F ;F Nyl;
ypy; jhd; Mdhy;>
vdf;Fj; njhpatpy;iy. ,d;W mtH ,y;iy. nja;tkhfptpl;lhH. mtH nrhy;y- Ntapy;iy. nrhy;yapUe;jhy; ehlfj; jahhpg;ghsH Ntiyapy;yhky; NghapUg;-
ghH. rpy;iya+H xU ey;y eifr;Rti- ahsd;.
vg;gbnay;yhk; kdpjHfs;
njhlUk;...
md;W vdJ Nll;il fl;bg;gpbj;jgb ypg;l;by; Vwp miwthry; tiu nfhz;L tpl;Nld;. mt vd;id fl;bg;gpbj;J fd;dj;jpy; Kj;jk; ,l;lNghJ cr;rp FspHe;jJ. tpl;Lg;gphpa tpUg;gkpy;yhky; nkJthf jpUk;gpNdd;. ypg;l; mbf;F te;J jpUk;gpaNghJ me;j nky;ypa cUtj;ij vd; fz;zpy; xd;W kiwj;jJ. mJ md;Gf; fz;zPH. Mirf; fz;zPH> ghrf; fz;zPH> mt ifiaj; J}f;fp xU ‘Flying Kiss’ vwpe;jhH. ehDk; gjpYf;F Flying Kiss nfhLj;Jtpl;L tPL jpUk;gpNdd;.
tPl;by; rhe;jpia fz;lTld; fl;bg; gpbj;J Kj;jk; nfhLj;Njd;. md;W ehd; fhjypj;- jJ Nghy; vd;Wk; fhjypf;ftpy;iy. md;W gLf;Fk;Ntis rhe;jpia mizj;jNghJ cz;ikahf vd; kdJs; rhe;jp.
,J ele;J rpy jpdq;fspNyNa vdJ md;id ,we;Jtpl;lhH.
kuzr;rlq;Ffs; gpd; 31 vy;yhk; ele;jJ. filrpapy; md;W rdpf;fpoik khiy mk;khTila rhkhd;fis vLj;J Salvation ,w;F nfhLg;gjw;fhf rhe;jp mLf;fpf;
nfhz;bUe;jh. jpBH vd;W ntspNa T.V. ghHj;Jf;nfhz;L ,Ue;j vd;dplk; xU Envelope nfhLj;J khkpAila ‘Hand bag’,y; cq;fs; ngaH Nghl;L jghy; ,Ue;jJ’ vd;W $wpdh. vd;dthf ,Uf;Fk; vd thrpj;Njd;.
vd; md;G kfd; Njth>
vd;id eP rhg;ghl;bw;F $l;bf;nfhz;L Nghdjw;F Thanks. vd; tho;tpy;; Mfr;- rpwe;j epfo;r;rp vd;why; mJjhd;. flTs; Nfl;lhYk; ,ijj;jhd; nrhy;Ntd;. jk;gp> ePAk; rhe;jpAk; gps;isfSk; vd;iwf;Fk; rPUk; rpwg;Gld; ,Uf;f fe;jd; mUs; nra;thH.
,g;gbf;F cd; md;G kwthj mk;kh
vd;id kwe;J rhe;jpia fl;bg;gpbj;J... ‘Shanthi I can never pay back what you gave me’ vd;W nrhd;Ndd;.
kumarpunithavel@thaiveedu.com

Page 107
- 74 -
jpUkzKk; gonkhopfS
ePz;l fhykhf Gof;fj;jpy; ,Ue;JtUk; mDgt Fwpg;GfNs gonkhopfs;. rKjh aj;jpd; mDgt Kjph;r;rpiaAk; mwpTf; $h;ikiaAk; vLj;Jtpsf;Fgit mit. xU nghUis RUf;fkhfTk;> njspthfTk;> RitAlDk; mit tpsf;Ffpd;wd. Kjp- Nahh;fs; gonkhopfis ehl;Lg;Gw thof;- ifapy; mbf;fb ghtpg;gJz;L.
jkpo; FLk;gq;fspilNa gps;isfspd; jpUkzk; vd;wTld; gy tpjkhd gpur;rp- idfis jpUkzj;ij Kw;whf;f Kd; ngw;Nwhh; jPHkhdpf;f Ntz;btUk;. Cnud;d? FLk;gj;jpy; vj;jid gps;is fs;? jpUkzkhfhky;; vj;jid NgH ,Uf;fpwhh;fs;? fhuzk; vd;d? FLk;gj;jpy; kdNeha;> rh;f;fiu tpahjp> Gw;W Neha;> ,uj;jf; nfhjpg;G Nghd;w tpahjpfSz;lh? nry;tk; gilj;j FLk;gkh? gbj;J gl;lk; ngw;w FLk;gkh? thahbf; FLk;gkh? VjhtJ jpy;Y Ky;Yfspy; rk;ge;jg;gl;l FLk;gkh? ngw;Nwhh;fs; tpthfuj;J nra;- jth;fsh? jfg;gd;> jha; Fbfhuu;fsh? ngw;Nwhh; my;yJ rNfhjuh;fs; rNfhjhpfs; MfpNahhpd; xOf;fk; vg;gb? ,g;gb xU Nfs;tpg; gl;bay; ePz;L nfhz;Nl NghFk;. rpy rkaq;fspy; ,itnay;yhtw;iwAk; EZf;fkhf Muha;e;J jpUkzk; nra;J itj;jgpd;dUk; gphpe;j FLk;gq;fs; gy cz;L. mjdhy;jhd; “jpUkzq;fs; Rth;f;fj;jpy; epr;rapf;fg;gLfpd;wd” vd;w xU KjpNahH thf;F cr;rupf;fg;gLfpd;wJ. “jhuKk; FUTk; jiytpjpg;gb” vd;w gonkhopAKz;L. ,t;tpuz;L gonkhop- fis rw;W cz;dpg;ghf ghh;g;Nghkhfpy; KjyhtJ gonkhopapy; “Rth;f;fk;” vd;gJ vijf; Fwpf;fpwJ? Kw;gpwtpf;Fk; kWgpw tpf;Fk; ,ilg;gl;l epiyah? Rth;f;fj;- jpw;Fk; jiytpjpf;Fk; vd;d njhlh;G? ,q;F fh;khtpd; tpjp nray;gLfpwJ. “mtSf;F mtd; GU\dhf te;jJ mts; Kw;gpwtpapy; nra;j fh;khtpd; gyd;” vd gyh; nrhy;tij Nfl;bUf;fpNwhk;.
,g;gbahd gy epiyfis tpsf;f nghJ tho;f;ifapy; gonkhopfs; gy cz;L. xt;nthd;Wk; jpUkzk; Mfg;Nghfpwth;f Sf;F xU topfhl;bahf mikfpwJ. mg;gonkhopfspy; rpytw;iw Muha;Nthk;.
fd;dp ,Uf;f fhis kiz Vwyhkh? ,e;j gonkhopia gy FLk;gq;fs; gpd;gw;wp tUfpwij ehk; mwpNthk;. xU FLk;gj;jpy; xU ,isQDf;F ,U rNfh- jhpfs; ,Ue;jhy; ngw;Nwhh;fs; Kjypy; jk; ngz; Foe;ijfSf;F jpUkzk; nra;Jitj;jgpd;dNu kfDf;F jpUkzk; nra;tJ tof;fk;. fhuzk;> ngUk;ghYk; FLk;gq;fspy; kfd; jpUkzk; nra;J gphpe;J Ngha;tpl;lhy; gpd; kUkfshf tUgts; fztid jd; ikj;Jdpkhh;f- Sila jpUkzj;Jf;F Njitahd gz cjtp nra;a tplhky; jLf;ff; $Lk; vd;gJ xU fhuzkhfapUf;fyhk;. rpy rkaq;fspy; xU FLk;gj;jpy; Mz; ngz; vd ,U gps;isfspUe;jhy; Fz;Lkhw;- Wf;F fypahzk; vd;W NtW FLk;gj;jpy; cs;s rNfhjud; rNfhjhpia khwp jpU- kzk; nra;tjd; %yk; rPjdg; gpur;rpidia jPh;g;gJ kl;Lkd;wp ,U jpUkzq;fis xNu ehspy; itg;gjpdhy; fypahzr; nryTfisAk; Fiwf;ff; $bajhf ,Uf;- Fk;. Mdhy; khw;Wj;jpUkz Kiwapy; ele;j fypahzq;fs; rpy rkaq;fspy; gpur;ridapy; Kbtile;jpUf;fpwJ. xU FLk;gj;jpy; fztd; kidtpia Jd;G- Wj;jpdhy; clNd kw;w FLk;gj;jpYk; rNfhju ghrj;jpdhy; gpur;rid guTk; epiy Vw;gLfpwJ. khw;Wf; fypahzj;jpy; rhjfq;fs; nghUe;JtJk; kpf mUik.
fypahzk; gz;zpd tPl;by; MW khjk; fWg;G
jk; nrhe;jf;fhuuh;fSila gps;isfspd;
jkf;F ,s jpUkzj;ij tpl jd; gps;isapd; jpUkzk;
ek;gpf;if. gyh; ngUikahf NgRksTf;F ,Uf;f
jpy; jk;ik Ntz;Lk; vd;gjw;fhf fld; thq;fp lhk;-
nra;aTk; gPfkhf nryT nra;J gpd; tho;ehs;
,jdhy; i KOtJk; fldhspahf ,Ug;gth;fs; gyh;.
rj;jpy; cs ,e;jg; gonkhop fypahzj;Jf;F gpd; MW
K];yPk;fs khjj;Jf;F gzj;Jf;F f\;lk; vd;gij
Viog; ng vLj;Jr; nrhy;fpwJ. gy FLk;gq;fspy;
Lj;J ,s eil Kiwapy; ,J elg;gij vLj;Jf;
nra;J jk fhl;LfpwJ. kfSf;F rPjdk; nfhLg;gjw;- fhf fld; thq;fp xl;lhz;bahf Nghd-
Njtjh]; th;fSKz;L.
taJte;j ,q;F ng Nfhj;jpukwpe;J ngz;izf;
Kbahky; nfhL ghj;jpuk; mwpe;J gpr;ir NghL Nfhj;jpuk; vd;gJ Fyk; my;yJ rhjpiaf; Fwpf;Fk;. fypahzj; jufhplk; ngw;Nwhh; Nfl;Fk; Kjw;Nfs;tp kzkfd; my;yJ kzkfspd; ngw;Nwhh; vd;d rhjp? gpuhk- zh;fs; jk; rhjpia tpl;L jpUkzk; nra;tJ kpff; FiwT. mt;thNw xt;- nthUrhjpapdUk; jk; rhjpapy;yhj ,lj;jpy; rk;ge;jk; itf;fkhl;lhh;fs;. xU FLk;gj;- jpy; ahuhtJ xUtu; ,d;Ndhu; rhjpapy; Ngha; jpUkzk; nra;jpUe;jhy; mJ kw;-
Jf;F ,z Kbg;gJ K ahh; FLk Kiw. f ghh;f;f jw jk;Kapiu ngz;fs; j je;ijaha ,ij mbg jpiug;glk Js;sJ. Kjpatu;f
iwa gps;isfspd; jpUkzj;Jf;F jil ahf mikAk;. ngw;Nwhh; jpUkzj;ij Kw;whf;fKd; rk;ge;jpapd; FLk;gj;ijg;
fhl;by; tPl;by; n gw;wpAk; ahh; ahh; mth;fSf;F nrhe;jk;
fpwJ Ng vd;gijg; gw;wp jPu tprhhpj;jwpthh;fs;.
jd; kfSf
rpy rhjp kf;fis ,d;Ndhu; rhjp kf;fs; Gwf;fzpj;J mlf;fp tho;e;jikahy; mt;- tpdj;jpy; gbj;jth;fs; FiwT. Mdhy; ,e;j epiy khwpf;nfhz;L tUfpwJ. rpy Ch;fspy; mth;fis NfhapYf;Fs; nrd;W tzq;Ftij jilnra;Js;shh;fs;. ,j-
itf;f Nt yhtpl;lhY tjhfr; nr ngw;Nwhh;f ,e;j fypa gq;F tf
dhy; me;j ,dj;jpy; jpUkzkhd kw;wa rhjpg; ngz;Zk; NfhapYf;Fr; nrd;W tzq;fKbahj epiyf;Fj; js;sg;gLfp- whs;. ngUk;ghYk; fhjy; jpUkzq;fs; Nfhj;jpuk; ghh;j;J elg;gjpy;iy. ,U kdq;fs; xj;jhy; Nfhj;jpuk; Kf;fpakpy;iy.
Rk;kh ,Ue;j ngz;Zf;F MWgzj;Jf;F jhyp Ngh- jhjh. xU ngz; jpUkzkhfhkypUg;gjw;F gy fhuzq;fSz;L. rPjdk; nfhLf;f Nghjpa gztrjpapy;yhik> mofpUe;Jk; mq;fj;jpy; Fiw> taJ $baik> rhjp> rpWtajp- NyNa tpjitahdts;> rhjfj;jpy; Fw;wk; Nghd;w fhuzq;fspdhy; jpUkzk; js;spg; NghtJz;L. rpy ngz;fspd; jpUkzk; elf;fhkypUg;gjw;F ngw;NwhUk; xU fhuzk;. ey;y rk;gsj;Jld; cah; gjtp- apypUf;Fk; ngz;zpd; rk;ghj;jpaj;jpy; thOk; ngw;Nwhh; kfs; jpUkzk; nra;J fztDld; nrd;W tpl;lhy; jhk; tho tUk;gbapy;yhky; Ngha;tpLNk vd;w gak; xU fhuzk;. NtW rpy ngw;Nwhh; EZf; fkhf ngz;Zf;F tu Ntz;ba fztid NjLtjpy; gy tUlq;fs; nryT nra;J tpLthh;fs;. ngz;zpd; taJ Vwpf; nfhz;L Nghtjpdhy; Kfj;jpy; KJikapd; Njhw; wk; njhpaj; njhlq;Fk;. “gUtj;Nj gaph; nra;” vd;gjw;fpzq;f ngz;iz jFe;j taJ te;jTld; jpUkzk; nra;J itg;gJ mtrpak;. my;yhtpby; fhyk; Nghfg; Nghf ‘Rk;kh ,Ue;j ngz;Zf;F MWgzj;Jf;F jhyp Nghjhjh’ vd;w epiy Vw;gLk;. ,q;F MW gzk; vd;w nrhy; kypthd juk; Fiwe;j kzkfidf; Fwpf;Fk;.
fpotDf;F tho;f;if gLfp- wij tpl fpzw;wpy; tpO- fpwJ Nky;. xkhd;> rTjp mNugpah> Nghd;w kj;jpa fpof;F ehLfspy; fpoth;fs; ,sk; ngz;fis jpUkzk; nra;tJ tof;fk;. ,sk; ngz;Zld; clYwT itj;jhy;

jha;tPL • brk;gu; 2009 kzKk; gonkhopfSk;
;isfspd;
jkf;F ,sik jpUk;Gk; vd;gJ mth;fs;
-nghd; FNye;jpud;- ; jpUkzk;
ek;gpf;if. mJTkd;wp taJ te;j fhyj;- ,Uf;f
jpy; jk;ik guhkhpf;fTk; Xbahb Ntiy q;fp lhk;-
nra;aTk; xUj;jp Njit mth;fSf;F. tho;ehs;
,jdhy; i`jughj; vd;w Me;jpug; gpuNj- ;fs; gyh;.
rj;jpy; cs;s efuj;jpy; ngUk;ghd;ikahd gpd; MW
K];yPk;fs; thOk; gFjpfSf;F Ngha; ; vd;gij
Viog; ngw;NwhUf;F ngUk; gzk; nfh- ;gq;fspy;
Lj;J ,staJ ngz;fis fypahzk; vLj;Jf;
nra;J jk;ehl;Lf;F mioj;J nry;th;. fhLg;gjw;- f Nghd-
Njtjh]; vd;w fijapy; ghh;tjpia xU taJte;j [kPd;jhh; jpUkzk; nra;fpwhh;. ,q;F ngw;w flid jpUg;gpf; nfhLf;f ;izf;
Kbahky; ghh;tjpapd; je;ij jpUkzj;- ;J gpr;ir
Jf;F ,zq;Ffpwhh;. Kjpatiu kzk; Kbg;gJ Kw;fhyj;jpy; [kPd;jhh;> gz;iz-
ngw;Nwhh; rhjpiaf;
ahh; Kiw. ghh;f;f FLk;gq;fspy; jw;nfhiy fpotid nra;tJ kzk; ,Ue;J nra;tjpYk; te;j Nky; vd;W eil
; my;yJ jp? gpuhk- jpUkzk; hNw xt;- ,lj;jpy; FLk;gj;-
jk;Kapiu kha;j;j ngz;fs; gyh;. rpy ngz;fs; jk; taijnahj;j gps;isfSf;F je;ijahapUg;gth;fis kze;Js;shh;fs;. ,ij mbg;gilahf itj;J “rpj;jp” vd;w jpiug;glk; gy tUlq;fSf;F Kd; te;- Js;sJ. gps;isfis ftdpg;gjw;fhf ; rhjpapy; mJ kw;-
Kjpatu;fs; kWkzk; nra;tJKz;L.
f;F jil kzj;ij k;gj;ijg;
fhl;by; Midiaf; fhl;b tPl;by; ngz;iz nfhLf; nrhe;jk;
fpwJ Nghy; hh;fs;.
jd; kfSf;F fypahzk; vg;gbAk; nra;J
jp kf;fs; hy; mt;- . Mdhy; pwJ. rpy s; nrd;W ;fs;. ,j-
itf;f Ntz;Lk; vd;gjw;fhf trjpapy;- yhtpl;lhYk; ngUk; njhif rPjdk; jU- tjhfr; nrhy;yp jpUkzk; nra;J itj;j ngw;Nwhh;fSKz;L. fypahzj; jufh;khUk; ,e;j fypahz jpy;YKy;Yfspy; ngUk; gq;F tfpg;gh;. “Mapuk; ngha; nrhy;yp
d kw;wa ; nrd;W ;sg;gLfp- kzq;fs; y. ,U pakpy;iy.
;Zf;F yp Ngh-
jw;F gy ;f Nghjpa mq;fj;jpy; rpWtajp- py; Fw;wk; k; js;spg; jpUkzk; k; xU ah; gjtp- ;jpaj;jpy; k; nra;J hk; tho d;w gak; hh; EZf; fztid T nra;J ; nfhz;L pd; Njhw; j;Nj gaph; jFe;j itg;gJ hfg; Nghf zj;Jf;F k;. ,q;F hd juk; ;.
f gLfp- py; tpO-
;w kj;jpa ; ,sk; tof;fk;. itj;jhy;
xU jpUkzj;ij nra;Jit” vd;w go- nkhopAKz;L. ,g;gb Vkhw;Wj; jpUk- zj;jpd; Ngr;R thh;j;ijapd;NghJ ey;y trjp gilj;j> cah; gjtpapy; cs;s jk; ,dj;jth;fSld; jkf;Fs;s njhlh;igg; gw;wpAk; mth;fs; %yk; gy cjtpfis nra;a KbAnkd;w ek;gpf;ifiaAk; kzkfdpd; ngw;NwhUf;F Cl;Lthh;fs;. ,t;thNw xU fhyj;jpy; yz;ld; khg;gps;- iskhUf;F aho;g;ghzj;jpy; ey;y fpuhf;fpapUe;jJ. jhk; vd;[pdpah; vd;Wk; jkf;F yz;ldpy; ,uz;L tPLfs; cz;- nld;Wk; Vkhw;wp ele;j jpUkzq;fs; gy. gpd; yz;ld; nrd;w kzkfs; mq;F fztDf;F NtW nts;isf;fhu ngz; Vw;fdNt kidtpahf ,Ug;gij fz;L fztidtpl;L gphpe;j fijfSKz;L. 47 ehl;fs; vd;w rptrq;fhpapd; jpiug;glf; fij ,e;j Vkhw;Wj; jpUkz mbg;gil- apyhd fijahFk;.
jhuKk; FUTk; jiytpjpg; gb ,e;j gonkhop gpugy;akhdnjhd;W. xUtd; jdJ mwpit rhptu fw;W> ngUf;f Ntz;ba xU ey;y FUitAk;> ,dpik ahd FLk;g tho;f;iff;F mtrpak; Njit- ahd ey;y kidtpAk; ngWtJ jiytpjp vd;fpwJ ,g;gonkhop. mwpTf;F thopfhl;- Lgth; FU. mNjNghy; ey; tho;f;iff;F topfhl;Lgts; kidtp. ey;y xOf;fKs;s kidtp mikahtpl;lhy; mJ mtd; jiytpjp vd;fpwJ rKjhak;.
pon.kulendiran@thaiveedu.com

Page 108
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 75 -

Page 109
- 76 -
gLthd;fiug; gaz
gazq;fs; vg;NghJk; kdpjdpd; cyfpay; Nehf;fpd; njhLthd; njhiyit ePl;bf;
njhlu; 05 nfhz;Nl nry;Yk;. xU fpzw;wpy; cs;s jtis 'cyfk; fpzw;wsNt” vd;W vz;Ztjpy; tpag;gpy;iy. fdlhtpy; ,UgJ tUlq;fSf;F Kd; Fbngau;e;J te;j vq;fSf;F nlhuz;Nlhjhd; fdlh vd;wp- Ue;j epiyia Nghf;fp> gue;Jgl;l ,e;j ehl;bd; tpag;G kpF fhl;rpfs; cs;sj;jpy; vOr;rpiaj; je;jd. Me;j kfpo;r;rpia kw;wtUk; mDgtpf;f Ntz;Lk; vd;Dk;
njd;id kuk; xd;iw
gue;Jgl;l Nehf;Fld; gy jfty;fis ,izj;J ,q;F jUfpd;Nwd;. vq;Nf>
kw;w vy;yhkuq;fisAk; ntl;b njhlu;e;J ghu;g;Nghk; fdlhtpd; kw;iwa rpwg;Gfis.
kd;dd; fl;lisapl ,g;NghJ ehq;fs; xU tpNdhjkhd Gy; ntspA+lhfg; gazpj;Jf;nfhz;bUf;fpNwhk;. fz;Zf;F vl;ba J}uk;tiu kiyfNsh
xw;iwj; njd;idiatpl kw;w
NkLfNsh fhztpy;iy. njd;dhypuhkd; fijapy; gbj;jpUg;gPu;fs; njd;id kuk;
njd;id kuq;fisAk; ntl;b xd;iwtpl kw;w vy;yhtw;iwAk; ntl;b- tpL vd;w kd;dd; fl;lisapl> xw;iwj; njd;idia tpl kw;W vy;yhj; njd;id
,e;j gue;Jgl;l epyg;gpug
kuq;fisAk; ntl;baJNghy; ,e;j gue;- Jgl;l epyg;gpug;gpy; xU kuj;ijtpl;L kw;w vy;yh kuj;ijAk; ntl;bAs;sJNghy;
fz;Zf;nfl;ba J}uk;ti
fz;Zf;nfl;ba J}uk;tiu gue;j Gy;ntsp kl;LNk njupe;jJ (ngUksT tptrhaKk;
gue;j Gy;ntsp kl;LNk nju cz;L). ,JNt cq;fs; G+kprh];jpuj;jpy; gbj;j 'gpNuh];” Gy;ntspahFk;. ,e;j gpuNjrj;ij “cyfj;jpd; czTg; ngl;lfk;” (Food Basket of the world) vd;W Fwpg;gpLthu;fs;.
,q;F tlNkw;F gpuNjrk; vdf; Fwpg;gplg;- gLk; North west territories,y; ,Ue;J ,U khfhzq;fs; gpupe;jd. mit r];nfr;Rthd;> my;Ngl;lh vd;gdthFk;. ,jpy; r];fr;R- thd;> khfhzj;ij Fwpg;gpLk; Ntisapy; me;j khfhz Fbkf;fSf;F jkJ khfh- zj;jpd; spelling njupahJ vd;W eifr;- Ritahff; Fwpg;gpLtu;. ,jd; jiyefuhd nu[pdh (Regina) tpf;Nlhupah kfhuhzp Qhgfhu;j;jkhf ngauplg;gl;lJ. ,e;j efuj;jpy; xU kukhtJ ,aw;ifahf tsu tpy;iy. midj;JNk kdpjdhy; elg;gl;- lit. ,q;F ,Ue;j xU rpW ePu;r;Ridia kwpj;Jf;fl;b ngUk; Vupia Vw;gLj;jpdhu;- fs;. gpd;du; ,e;j Vupf;Ff; FWf;fhf efu kj;jpapy; 840 mb ePsKs;s Albert Street Bridge,idf; fl;bAs;shu;fs;. ,e;j efupd; moif Nehf;Fgtu; fl;lhak; ts;St- Uila
“nja;tj;jhy; MfhnjdpDk; Kaw;rpjd; nka;tUe;jf; $yp jUk;”
vd;w Fwis epidj;Jf;nfhs;thu;. gilj;- jtd; kuk; elj; jtwptpl;lhYk; gilj;jtd; MWfs; gha kWj;Jtpl;lhYk; kf;fs; jkJ RaKaw;rpahy; kuq;fSk;> G+q;fhtdq;f- Sk; mikj;jJld;> Rw;wj;jhu; kyb vd nrhy;yKbahj tifapy; xU Vup mikj;J> mofhd efuj;ij cz;Lgz;zpAs;shu; fs;. tpf;Nlhupah kfhuhzp Ml;rpnra;j fhyk; gpupj;jhdpahtpd; nghw;fhyk; vd- yhk;. jkJ rhk;uhr;rpaj;ij #upad;
Tution Classes
(McCowan & Dennison re;jpg;gpw
jkpo;> Mq;fpyk; (English),fzpjk; (Math), Xtpak; (Art), tpQ;Qhdk Mfpa ghlq;fs; ,skoiy Kjy; juk; 12 tiuahd khz
Mrpupau;fshy; fw;gpf;fg;gLfpd;wd. ngWNgWfspy
1 to 1 or Group classes
Please call 905-554-2496 / 416-522-33
m];jkpf;fhj rhk;uhr;rpak; vd;W ngUik- ahf jk;gl;lk; mbj;Jf;nfhz;lhu;fs;. me;j murpapd; Qhgfhu;j;jkhfNt ,e;j efUf;F nu[pdh vd ngaupl;Ls;shu;fs;.
,e;efupy; tpN\lkhf - khfhz Ml;rp kd;wk;> nu[pdh gy;fiyf;fofk;> khfhz E}jd fhl;rpr;rhiy vd;gd cs;sd.
ngUksT fkj;jpid ek;gpAs;s ,g;gpu- Njrk; 1930fspy; Vw;gl;l tul;rpahy; ngupJk; ghjpf;fg;gl;lij ,q;F Fwpg;gpl Ntz;Lk;. tul;rp epthuzkhf ,uz;lh- apuj;J E}W njhopyhspfisf; nfhz;L ,ae;jpuk; VJkpy;yhky; Vupapidj; J}u;j;jp
,uz;L k Vw;gLj;jpA
Nkw;$wpa gpLtjd; thOk; gp ajhapUg;g
gpd; ,yq rj;ij ng vd;gijr;
,e;j efuj buk;vy;yu;
Ma;thsu gupzhk t

thd;fiug; gazk;
- Fkhu; GdpjNty; - ; 05
d;id kuk; xd;iwtpl
kuq;fisAk; ntl;btpL vd;W
d;dd; fl;lisapl>
jd;idiatpl kw;w vy;yhj;
kuq;fisAk; ntl;baJNghy;>
gue;Jgl;l epyg;gpug;gpy;
;Zf;nfl;ba J}uk;tiu
y;ntsp kl;LNk njupe;jJ
Tution Classes
& Dennison re;jpg;gpw;fUfpy;)
ak; (Art), tpQ;Qhdk; (Science), tPl;LNtiy cjtp (Homework Help)
12 tiuahd khztu;fSf;F gy tUlfhyk; gl;lwpTs;s
;wd. ngWNgWfspy; Kd;Ndw;wk; fhzKbAk;.
1 to 1 or Group classes
Please call -554-2496 / 416-522-3314
jha;tPL • brk;gu; 2009
ngUik- ;lhu;fs;. Nt ,e;j s;shu;fs;.
z Ml;rp ;> khfhz s;sd.
;s ,g;gpu- ul;rpahy; Fwpg;gpl ,uz;lh- ; nfhz;L j; J}u;j;jp
,uz;L kiyfis Vupapd; kj;jpapy; Vw;gLj;jpAs;shu;fs;.
Nkw;$wpa Fwpg;Gfis ,q;F ehd; Fwpg; gpLtjd; Kf;fpa Nehf;fk; buk;vy;yupy; ehE}W tUlq;f- Sf;F Kd;Ng Rwh ,d capupdq;fs; tho;e;jjhf fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j tif Rwhf;fs; jiuapYk; thof;$bad thf kzy; rpWj;ij Rwh (Sand tiger shark) ,dj;ij xj;jjhf ,Ue;jJ.
,q;F xU ngupa laNdhru]; E}jd fz;- fhl;rpr; rhiy cs;sJ. ,q;F gy vYk;Gf; $Lfs; (laNdhru];) fz;fhl;rpf;fhf itf;fg;gl;Ls;sd. ,q;Fs;s efuk; E}jd fhl;rpr;rhiyiar; rhu;e;jjhf cs;sJ. ,q;Fk; cyfpNyNa kpfg; ngupa laNdh- ru]; cs;sJ. kd;dpf;fNtz;Lk;-capUld; fl;bg;Nghl;by;iy! kdpjdhy; nra;ag; gl;lJ. ,J 86 mb cauKilaJ. mjd; cs;shf Vwpr;nry;y 106 gbfs; cs;sd. me;j kpUfj;jpd; thapD}lhf te;J ntsp cyfj;ijg; ghu;f;fyhk;. ,g;gbahd xU gazk; Nkw;nfhs;tjhy; cyfpy; kpfg; ngupa laNdhru]; rpiyiag; ghu;j;jJld; kl;Lky;yhky; mjpy; Vwpa jpUg;jpAk; fpilf;Fk;.
,e;j laNdhru]; efuj;ij Nehf;fpa Ntis vkJ kdjpy; Njhd;wpa rpy vz;- zq;fisg; gfpu;e;Jnfhs;Nthk;.
Kjyhf gilj;jtd; Rwh ,dj;ijg; gilj;J> mij tYtiltjw;fhf ngup- ajhf;fpf;nfhs;s nra;jhd;. Mdhy; xU msTf;F Nky; ngupjhf;f Kbahj epiy- apy; rpNyw;iw mopj;Jtpl;L kPz;Lk; glk; fPWk; Foe;ijNghy; ,uz;lhk; fl;lkhf laNdhru]; ,dj;ijj; Njhw;Wtpj;jhd;. ,ijAk; ngUg;gpj;J ngUg;gpj;Jf;nfhz;Nl nry;ifapy; mjd; vilNa mjw;Fj; jilahf mike;jJ. vYk;Gfspdhy; jhq;fKbahj epiyapy; mit Kwpe;J tpOtij Nehf;fpa ngUk; gilg;ghsp Foe;ij rpNyl;ilf; fOTtJ Nghy; vy;yhtw;iwAk; mopj;Jtpl;L kPz;Lk; 'kky;];” vDk; ,dj;ijg; gilj;J mjpy; gupzhk tsu;r;rpia Vw;gLj;j> %isia tsu;r;rpailar; nra;jhd;. %is tpUj;- jpaila tpUj;jpaila ,iwtDf;F mopf;Fk; Ntiyia itf;fhJ jhNd jd;id mopg;gjw;F toptif nra;Jnfhs;- fpwhd;. 'ghtk; ,iwtd;” vd;W $wpf; nfhz;L ,f;fl;Liuia mLj;j ,jopy; njhlu;Ntd;.
kumarpunithavel@thaiveedu.com

Page 110
jha;tPL • brk;gu; 2009
l a p h o t o g r a p h i e e s
karuna photogra
• Wedding Photography
• Bridal Portrait Sessions
• Custom Reception Slideshows
digimedia creation
• DVD Slideshows
• Custom Designed Albums
• Parent Albums
elegant memorable real
www.digimediaphot

from the firm foundations of creative photos
g r a p h i e e s t u n a r t
igimedia creations una photography
DVD Slideshows Custom Designed Albums Parent Albums
www.digimediaphoto.com
• Digital Proofs
• Digital Retouching
• Framed Prints & Canvases
416.467.4952
- 77 -

Page 111
- 78 - x
Utuplk; “cq;fs; ngau; vd;d” vd;W Nfl;ljpw;F> mtu; “ngaupy; vd;d ,Uf;- fpwJ” vd;W nrhd;djhf vq;Nfh thrpj; jpUf;fpNwd;. mtUila jj;Jttpsf;fk; mtiug; nghWj;jtiuapy; rupahftpUf;- fyhk;. Mdhy; vd;id ahuhtJ Nfl;lhy; “ngaupy; epiwa ,Uf;fpwJ” vd;W epr;rak; nrhy;yp Kbg;Ngd;.
ve;jj;JiwapYk; jq;fs; ngaUf;fhf ghLgl;L fhupaq;fs; ghu;g;gJ tof;fk;- jhNd. Mdhy; re;ju;g;gtrkhf> ehd; fiyj;Jiwapy; rw;W gpufhrpf;fj; njhlq;- fpa fhyj;jpy;> ehq;fs; ,uz;LNgu; xNu ngaUf;F Gfo;Njl Myha;g;gwe;J ghL-
Ms; khwhl;lKk; Xl;lKk;
gl;Lf;nfhz;bUe;Njhk;. ngau; Nf.v];. ghyr;re;jpud;jhd;> Mdhy; Ml;fs; ,uz;L Ngu;. ehd; Nkilapy; eifr;Rit epfo;r;rp- fs; nra;J> thndhyp> jpiug;glq;fs; vd;W ebj;Jf;nfhz;bUf;f> kw;w Nf.v];.ghyr;- re;jpud;> Nkil> thndhyp> jpiug;glq;fs; vd;gdtw;wpy; ghbf;nfhz;bUe;jhu;.
www.inayam.net
ÔÁÈ swV¬Ô^ ®øflE WÔμ°Ô^ aÏflƒ∫Ô Œ[Æ̶_Ô^ ]ÚswV¬Ô^ ÿÔVı¶V‚¶∫Ô^ ¶TM, ÂV¶Ô, ÷Áƒ swV¬Ô^ z|D√ WÔμ°Ô^ \ ́fl ƒ¶∫z WÔμ°Ô^ ®mkVTMVKD,
÷ÁBD
.net
JÈ\VÔ›
x[Ì‚ΩoB
inayam.net
÷_ ÿ>ˆB©√|›m∫Ô^.
√]° ÿƒFmÿÔV^k>[ JÈD
c∫Ô”¬z ∂–ÌÈ\VTM ÷¶D, ÔVÈD, o ́∫Ôπ_ ∞ÁTMB WÔμ°Ô^ ]‚¶t¶©√‚|^·TMkV
∞ÁTMB WÔμ°Ôo·V| o√V‚ΩÔ^ cÚkVzkÁ>› >sÏ›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.
®[√Á> x[Ì‚ΩoB
c∫Ô^ WÔμ°Ô^ ]Ú©]Ô ́\VÔ ∂§ÕmÿÔVı| c∫Ô^ WÔμ°ÔÁ·
¶Õo>Æk>uz √Ùzÿ√ÆD WÏl›m¬ ÿÔV^”∫Ô^.
\¬Ôπ[ ∂–ÌÈD x¬ ̨B\VTMm
xu§K
rktajpdu; vd;gNjhL rkfhyj;jpy; fiyj; Jiwapy; mt;tg;NghJ Nkilfspy; re;jpj;Jf;nfhs;Nthk;. “ehL Nghw;w tho;f” vd;w ,yq;ifj;jkpo;g;glj;- jpy; ehd; Kf;fpaghj;jpunkhd;wpy; ebj;j nghOJ mtu; me;jj;jpiug;glj;jpw;fhf xU ghliyg;ghbapUe;jhu;. ngau;gl;bay; Nghl;lnghOJ> rpf;fiyj;jtpu;g;gjw;fhf mtiiu “Rz;bf;Fsp ghyr;re;ju;” Mf;fp- tpl;lhu;fs;. vdJ ngau; jg;gpj;Jf;nfhz;lJ.
nfhOk;gpy; ehd; Ntiyghu;j;Jf; nfhz; bUe;jnghOJ> topnjUtpy;> vd;id re;jpg;gtu;fs; rpyu;> “New;W ,uT NwbNah- tpiy cq;fSila nky;ypir ghl;L me;jkhjpup ,Ue;jJ” vd;W Muk;gpf;fNt>
ehd; ,ilkwpj;J> ‘INah.. mJ ehdpy;iy’ vd;W nrhy;y> mtu;fs; vd;id xUkhjpup ghu;j;Jf;nfhz;Nl Nghthu;fs;. “mlf;fk; ,Uf;fpwJjhd;.. Mdhy; ,g;gbah” vd;w ghu;itjhd;.
fhyg;Nghf;fpy; ehd; fisj;Jg;Ngha;> “ehd; mtupy;iy” nrhy;tijNa tpl;L-
tpl;Nld;. ky;yhfj;j “mz;iz NghapUe;Nj iww;” epf Kbe;jJ. c tpjp ahi urpfu;fNs tpl;Nld;. lYld;> vd mUe;jpapU jLkhw vd ntd;why; xU ghl;L ehd; “IN vd;W mr
“mz;iz vd;W rw;W gpwFk; “gh cz;iki fhl;LfpNwd GYlhit ghLq;Nfh” mtuJ F vd;ndz;L Nfl;lhu;. e vd;W nrhy me;j trd
Neuk; Ngh gps;iskh nfhz;bU rptg;ghfpa ckf;F” v J}f;fpf;nf gp.v];.tPug fpathNw mg;NghJj te;jJ. “ePq mtu; uh[ ehd; ‘mz re;jpud;” v nrhy;yp> m (mtupd; j jhd;> ehd
vdf;F ePz vdJ ‘n ,lj;jpiy gl;L> “mz Nah” vd fyf;fpabf mg;gb ele Gwg;gLk; vd;gJjhd
ePz;lfhy ehl;by; g vd;w go ,UtUk; mtu; jd cq;fs; N ghba mf;f ehd; “m vd;W gy e gpuhd;]; t Qhgfj;jpy xd;whf m ghsu; v] ele;jij
ez;gu; uh ghup]; ef XLtjhf nfhz;lhu

jha;tPL • brk;gu; 2009
py; fiyj; ;tg;NghJ hk;. “ehL kpo;g;glj;- py; ebj;j j;jpw;fhf u;gl;bay; ;g;gjw;fhf u;” Mf;fp- ;nfhz;lJ.
f; nfhz; vd;id NwbNah- r ghl;L k;gpf;fNt>
hdpy;iy’ xUkhjpup “mlf;fk; ah” vd;w
;Jg;Ngha;> a tpl;L-
tpl;Nld;. xUKiw aho;khtl;lj;jpy; ky;yhfj;jpw;F mz;kpj;j fpuhkk; xd;wpy; “mz;iziww;” epfo;r;rp nra;tjw;fhfg; NghapUe;Njd;. vjpu;ghu;j;jgbNa “mz;iz iww;” epfo;r;rp gyj;jtuNtw;Gld; ele;J Kbe;jJ. clNdNa Gwg;gl;bUf;fNtz;Lk;. tpjp ahiu tpl;lJ. nkha;j;Jf;nfhz;l urpfu;fNshL rw;Wg;Ngrpf;nfhz;L epd;W tpl;Nld;. mg;NghJ xUtu; rw;Wj;js;sh- lYld;> vd; mUfpy; te;jhu;. cw;rhfghdk; mUe;jpapUg;ghu; NghypUf;fpwJ. nrhw;fs; jLkhw vd;id gzpthff;Nfl;lhu;. gzp- ntd;why; me;jkhjpup gzpT. “mz;iz.. xU ghl;L ghbg;Nghl;Lg; Nghq;fsd;”. ehd; “INah.. vdf;F ghl;L ghltuhNj” vd;W mrLtopar;nrhd;Ndd;.
“mz;iz gfpbtplhijAq;Nfh.. ghLq;Nfh” vd;W rw;W fz;bg;ghfr;nrhd;dtu;> ehd; gpwFk; “ghlNt tuhJ” vd;W gupjhgkhf cz;ikiar;nrhy;y> ehd; VNjh ‘nyty;’ fhl;LfpNwd; vd;gjhf> “mz;iz.. ce;j GYlhit tpl;bl;L Nkilapiy Vwpg; ghLq;Nfh” vd;W rz;bj;jdj;jpd; rhayhf mtuJ Fuy; xypj;jJ. “vd;iu ngau; vd;ndz;L njupANk” vd;W Kwha;g;ghff; Nfl;lhu;. ehd; “ngaupy; vd;d ,Uf;fpwJ” vd;W nrhy;ypapUg;Ngd;. Mdhy; mg;NghJ me;j trdj;ij ehd; thrpj;;jpUf;ftpy;iy.
Neuk; Ngha;f;nfhz;bUf;f> ehDk; fpspg; gps;iskhjpup nrhd;dijNa nrhy;ypf;- nfhz;bUf;f> mtuJ fz;fs; NkYk; rptg;ghfpaJ. “fz;lwpahf nfg;gnuh ckf;F” vd;W njhlq;fp vd;id fl;lhf J}f;fpf;nfhz;LNgha; Nkilapy; Nghl;L> gp.v];.tPug;gh trdk; Ngrp vd;id eLq;- fpathNw ghlitg;ghu; NghypUe;jJ. mg;NghJjhd; vdJ “ngaudpd;” epidT te;jJ. “ePq;fs; epidf;fpw Ms; ehdpy;iy. mtu; uh[d; Nfh\;bapiy ghLfpwtu;.. ehd; ‘mz;iziww;” nra;fpw ghyr;- re;jpud;” vd;W MjpNahle;jkhf tpsf;fk; nrhy;yp> mUfpy; epd;w rpyUk; jiyapy; (mtupd; jiyapy;jhd;) mbj;J nrhy;ypj;- jhd;> ehd; ghlhky; ‘mUe;jg;G’ jg;gpNdd;.
vdf;F ePz;lehshf xU MirapUe;jJ. vdJ ‘ngaud;’ vq;fhtJ ghlg;Nghw ,lj;jpiy vd;idg;Nghiy tskhf mfg; gl;L> “mz;iziww; nra;fpwPNuh ,y;iy- Nah” vd;W ahuhtJ ‘Fbkfd;’ mtiu fyf;fpabf;fNtz;Lnkd;gJjhd;. Mdhy; mg;gb ele;jjhf> ehd; ,yq;ifapypUe;J Gwg;gLk; tiu ahUk; nrhy;ytpy;iy vd;gJjhd; cz;ik.
ePz;lfhyj;jpd;gpd;du;> 1989y; gpuhd;]; ehl;by; ghup]; efupy;> ‘Kj;Jthypj;Nj’ vd;w gok;ngUk; muq;fpNy ehq;fs; ,UtUk; xd;whf epfo;r;rpfs; nra;Njhk;. mtu; jdJ Kj;jpiug;ghlyhd “ehd; cq;fs; Njhod;” ghlYld;> b.vk;.v]; ghba mf;fhy ghly;fisAk; ghbf;fyf;f> ehd; “mz;iziww;”> “Xlypuhra;ah” vd;W gy eifr;Rit epfo;r;rpfis toq;fp gpuhd;]; tho; ek;ktu;fis kfpoitj;jJk; Qhgfj;jpy; ,Uf;fpwJ. Nkilapy; vq;fis xd;whf mwpKfk; nra;J itj;j mwptpg;- ghsu; v];.Nf.uh[d;> vdf;F ky;yhfj;jpy; ele;jij mg;NghJ Fwpg;gplj;jtwtpy;iy.
ez;gu; uh[d; epfo;r;rpf;F Kd;djhfNt> ghup]; efupd; gygFjpfspd; Clhf ehd; XLtjhf mt;tg;NghJ tPbNah vLj;Jf; nfhz;lhu;. Vd;> vjw;F vd;W Nfl;fhky;
05
ehDk; ghuP]; tPjpfspy; XbNdd;. ahuhtJ njupe;jtu;fs; ghu;;j;jpUe;jhy;> “kD\d; ,q;ifAk; te;J VNjh rpf;fypiy khl;- Lg;gl;Ll;LJ NghiyapUf;FJ” vd;W epidj;jpUg;ghu;fs;.
epfo;r;rp vy;yhk; Kbe;J> ghupi] tpl;Lg; Gwg;gLk; Neuj;jpy;jhd; tPbNah gpujp xd;iwj;je;J> mDg;gpitj;jhu;fs;. CUf;F te;J Nghl;Lg;ghu;j;jNghJjhd; vd;id Xlitj;j fhuzk; Gupe;jJ.
tPbNahtpd; Muk;g fhl;rpahf> ehd; Kj;Jthypj;Nj muq;fpy;> uh[d; Njhd;wp mwptpf;fpwhu;. “mLj;jjhf cq;fs; mgpkhdf;fiyQu; Nf.v];. ghyr;re;jpud;.. ,Njh cq;fs; Kd;..” vd;W mtu; mwptpj;J Kbf;f> G+q;fhf;fspd; topahf Xb> jkpo;kzk; jtOk; vk;ktu; filf- Ss;s gFjpiaj;jhz;b Xb> filrp> filrpahf epfo;r;rp elf;Fk; muq;fpd; Kd;dhy;> Nky; %r;R thq;fpf;nfhz;L epw;gJ njupe;jJ. kPz;Lk; uh[d;> Nkil- apd; xUgf;fj;ij Mtyhf ghu;j;jthNw mwptpf;fpwhu;. ,Njh...
njhlu;e;J gf;fj;jpiuia tpyf;fpf;nfhz;L Nkilf;F ehd; Ntfkhf tUfpd;Nwd;. urpfu;fspd; funthyp muq;if epiwf;- fpwJ. vd; epfo;r;rp Muk;gkhfpwJ.
jdpj;jdpahf gyehl;fs; xlitj;J vLj;j fhl;rpfis> epfo;r;rpNahL ,izj;J jd; ; khwhl;lKk;
jpwik fhl;btpl;lhu;> ghup]; tho; glj; njhFg;ghsu; xUj;ju;.
,dpj;jhd; ,Uf;fpwJ Kf;fpakhd jpUg;gk;. ,e;j tPBNahit vq;fNshL ,Ue;J Xl;lKk;
ghu;j;j vd; khkh nrhd;dhu;. “,td; vg;- gTk; ,g;gbj;jhd;. vnjz;lhYk; filrp Neuk; tiu ,Ue;jpl;L gpwFjhd; XLwJ”
,d;DnkhU nrhe;jf;fhuu; nrhd;dhu;.. “ml.. ,q;ifjhd; mg;gpbnaz;lhy;.. fly; fle;J NghAk; cg;gpbah?”
me;jNeuk; me;jg;glj; njhFg;ghsu; vd;Kd;dhy; epd;wpUe;jhy;...
ww.inayam.net
ΩoB
ksbala@thaiveedu.com
inayam.net
÷_ mÿÔV^k>[ JÈD WÔμ°Ôo·V| o√V‚ΩÔ^
kÁ>› >sÏ›m¬ ∫Ô^.
WÔμ°Ô^ ]Ú©]Ô ́\VÔ
k>uz √Ùzÿ√ÆD ∂–ÌÈD x¬ ̨B\VTMm.
÷Á>¬ ÔÚ›]u ÿÔVı| cÚkV¬Ô©√‚¶ ŒÚ∫ ̨Á©A› >·o\
inayam.net
xBuE ÿƒF•∫Ô^! xu§KD ÷ÈkƒD
416
•
400
•
6406

Page 112
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 79 -

Page 113
- 80 -
e
s;sputpYk; #upad; vwpj;jpUf;Fk; ehL vd;W mwpag;gl;bUe;j RtPld;gw;wp ngupjhf vijAk; mwpe;jpUf;ftpy;iy fyhgd;.
mJ xU tl ma;Nuhg;gpa ehL> Fspu; $ba Njrk;> kpf;f gug;gstpy; mjpFiwe;j [dj; njhifiaf; nfhz;bUe;j G+kp vd;gJk;> mjd; murpayhdJ Kbapd; mjpfhuk; $bajhfTk;> mt;tg;NghJ mjp- fhuk;ngw;w ehlhSkd;wk; rpy [dehaf cupikfis kf;fSf;fhfg; ngw;Wf; nfhLj;jJ vd;gJk;> ,d;Wk; tlma;Nuhg;gh Nghy; khDl [dehaf cupikfis epfuhfg; ngw;wpy;yhjJ vd;gJk;> ,JTk; nld;khu;f;> Nehu;Nt Nghd;w Kf;fpakhd tlma;Nuhg;gpa ehLfSk; Nru;e;J ];fe;jp- Netpah vd miof;fg;gl;ld vd;gJk; kl;Lkhdit mtd; fy;Y}upapYk; E}y- fj;jpYk; gbj;Jk; thrpj;Jk; mwpe;jpUe;jhd;. ];fe;jpNetpahtpd; gj;jhk; E}w;whz;ls- tpyhd itf;fpq; vdg;gl;l fly; kwtf; nfhs;isau;gw;wp mz;ika rpdpkhf;fspy; jhd; mwpe;jhd;.
,itnaJTk; mtdJ kdj;Jf;Fs; fple;J Jbj;Jf;nfhz;bUe;j Mirapd; jtpg;gpy;> ngupjhff; fpsu;e;njohj mk;rq;fshfNt ,Ue;jd. NkYk; njupe;Jnfhs;tjw;fpUe;j #o;epiyikfisAk; me;j MirahdJ mbj;J mbj;J tpyfpNahl itj;Jf; nfhz;bUe;jJ.
fg;gy; JiwKf Nkilapy; fl;b xU
kzpNeuj;Js; fghypAld; ntspNa Gwg;- gl;lhd; fyhgd;.
md;W xU nts;spf; fpoikahftpUe;jJ.
JiwKf Nkilapy; ehd;ife;J Ntiy ahl;fNsh mYtyu;fNsh ele;J jpupe;J nfhz;bUe;jdu;. ehiye;J fhu;fs; te;J nkJthfj; jpUk;gpf;nfhz;bUe;jd. mtd; fz;bUe;j ve;jj; JiwKfKk; Nghyd;wp ntwpj;Jf;fple;jJ RtPldpd; me;jj; Jiw Kfk;.
JiwKfj;jpypUe;J ele;Jnry;Yk; J}uj;- jpNyNa lTd; uTz; ,Ue;jij fg;gYf;F te;j nfhk;gdp Kftuplk; Vw;fdNt Nfl;Lj; njupe;Jnfhz;bUe;jhd; fghyp.
tPjpNahu eilghijfs; fy; gutpajhf ,Ue;jd. tPjpfs; Fz;L Fopfsw;W tprh- ykhAk; ePl;gkhAk; fple;jd. ,UkUq;Fk; mjpf caukw;w fl;blj; njhFjpfs;. rpy
rpy jdp tPLfs;. efuk; neUq;f neUq;f ntspr;rj; njUf;fshf khwpf;nfhz;bUe;- jJ. SEX SHOPvd;w ntspr;r vOj;Jf;fs; mjpfkhfTk; njupe;jd. XupUtu; mit- fspDs;Ns NghtJk; jpUk;GtJkhapUe;- jdu;.
fyhgd; Nrhu;thfpg;Nghdhd;. mJ efukhf my;y> xU fpuhkkhff;$l ,Uf;ftpy;iyg; Nghy ,Ue;jJ. ];nuhf;NfhKf;F tlf;Nf Vwf;Fiwa %d;W kzpNeu fg;gy; gazk;. me;j JiwKfj;jpd; ngau;$l thapy; Eioatpy;iy mtDf;F. tlf;Nf ,d;Dk; ma;jhd kf;fl; nrwpT ,Uf;ff;$Lk;. mJ gfnyd epidj;j xU gjpndl;L kzp Neuj;Js; Ntiynra;J my;yJ miye;J tk;gse;Jtpl;L> ,untd epidj;j xU MW kzpj;jpahyj;jpy; gLf;fr; nrd;W tpl;ljh? mq;Nf ,Uf;ff;$ba [dj;- njhif vq;Nf Ngha;j; njhiye;jJ?
mfd;w tPjpfSk;> ntspr;rq;fs; epiwe;j G+l;ba filfSk;> ehd;ife;J kdpj elkhl;lKkh xU efuk;? me;j ,lj;jpyh mtd; ,r;iriaj; jzpf;Fk;tifahd ngz; te;J typa khl;lg;Nghfpwhs;? mJ- Tk; thu ,Wjpehspy;> me;j Neuj;jpy; mg;gbahd mlf;fj;jpy; fplf;Fk; xU efupyh?
FspuhfNt ,Ue;jJ. MdhYk; mJ Falls vd Vida ma;Nuhg;gpa> tlmnkupf;f ehLfspy; miof;fg;gLk; ,iyAjpu; fhyk; jhd;. mq;Nf fPo;j; jpirapy; khup> Nfhil-
nad;w ,U ngUk; gUtq;fisg;Nghy gdpfhyk;> Nfhil fhyk; vd;w ,uz;L kl;LNk ngUthjpf;fk; ngw;wit vd;gij fyhgd; mq;Nf te;jTlNdNa mwpe;J nfhz;bUe;jhd;. mg;gbahdhy; me;j ,iy- Ajpu; fhyk; RtPlidg; nghWj;jtiu Fspu;fhyj;jpd; Muk;gk;.
xU efunkd;gJ cz;ikapnyd;d? mtd; vq;Nfh> vg;NghNjh thrpj;j ahupdNjh xU nkhopngau;g;Gf; fij mg;NghJ Qhgf- khapw;W.
ma;Nuhg;gpa efurignahd;W mq;Nf tpiy khju; mjpfkhfptpl;lhu;fnsd mtu;fis xU Fwpg;gpl;l fhyg; gFjpf;Fs; mq;fp- Ue;J ePq;fptpl Ntz;Lnkd;W rl;lkpaw;- WfpwJ. tpiykhju;fSk; NtW topapd;wp mq;fpUe;J ePq;fpr; nrd;W njhiytpYs;s Xuplj;jpy; jq;fs; FbapUg;Gf;fis kpFe;j rpukj;jpd; Ngupy; mikj;Jj; jq;Ffpwhu;fs;. xU r%fkhf mJ khWfpwJ. mq;Nf
,uz;nlhU fisj; Nj whu;fs;. Ng ,d;Dk; r fSk;> el xU rpwpa tu;j;jf epi mYtyfq xU ngUe gpd; [dn me;j efuj mq;Fs;s tpl;L xU ePq;fptplNt
xU efupd njd;W , NkNyhl;l
jpUe;jJ. Fk; xU e khfNt , efu;!
mtdJ k fghyp> jd me;jkhjpup xU gpau; jpupe;jhy; ngz;zht rpwpJ ek nra;jhd;.
NghFk;Ngh fyhgDf;F nfhz;bUe ngz;fs;> ngz;fs;$ YwTf;F Vnddpy; f jd; cz

neUq;f hz;bUe;- Oj;Jf;fs; u; mit- khapUe;-
efukhf tpy;iyg; tlf;Nf ; gazk;. thapy; f ,d;Dk; Lk;. mJ l;L kzp miye;J j;j xU r; nrd;W a [dj;-
e;jJ?
; epiwe;j ;J kdpj ,lj;jpyh ifahd hs;? mJ- Neuj;jpy; ;Fk; xU
mJ Falls mnkupf;f jpu; fhyk; p> Nfhil-
sg;Nghy ,uz;L vd;gij mwpe;J e;j ,iy- Wj;jtiu
;d? mtd; Njh xU Qhgf-
;Nf tpiy tu;fis s; mq;fp- rl;lkpaw;- topapd;wp ytpYs;s s kpFe;j fpwhu;fs;. . mq;Nf
,uz;nlhU filfs; Njhd;Wfpd;wd. mtu;- fisj; Njb Mz;fs; tuj; njhlq;Ffp- whu;fs;. Nghf;Ftuj;Jf;fs; mjpfupf;fpd;wd. ,d;Dk; rpy filfSk;> kJghdr; rhiy fSk;> eldrhiyfSk; Njhd;Wfpd;wd. xU rpwpa efuhfpwJ mJ. fhyg;Nghf;fpy; tu;j;jf epiyaq;fs;> fy;Y}upfs;> murhq;f mYtyfq;fs; vd;W me;jr; rpwpa efNu xU ngUefuhfpwJ. rpy jiyKiwfspd; gpd; [dneupry; mjpfkhfpa xU ehspy;> me;j efuj;Jr; rig xU rl;lkpaw;WfpwJ> mq;Fs;s tpiykhju;fs; me;j efuj;ij tpl;L xU Fwpg;gpl;l fhy mtfhrj;jpy; ePq;fptplNtz;Lnkd.
xU efupd; ka;ak; vq;Nf jq;fpapUf;fpw- njd;W ,e;jf; fij fyhgDf;F xU NkNyhl;lkhd mgpg;gpuhaj;ijf; nfhLj;
jpUe;jJ. ,uTf; Nfspf;iffspd;wp cwq;- Fk; xU efuk; mtdstpy; nrj;j efu- khfNt ,Ue;jJ. mJ czu;Tfs; nrj;j efu;!
mtdJ kdepiyiaj; njupe;Jnfhz;l fghyp> jdf;Fs; rpupj;Jf;nfhz;Nl> mtd; me;jkhjpup efuj;ij mwpakhl;lhndd;Wk;> xU gpau; mUe;jptpl;L tPjpapy; ele;J jpupe;jhy; Mz;fisj; NjLk; ve;j xU ngz;zhtJ mfg;gLths; vd;Wk; mtidr; rpwpJ ek;gpf;ifg;gl itj;J $ltur; nra;jhd;.
NghFk;NghJ fghypapd; fg;gy; mDgtk; fyhgDf;F ek;gpf;ifNaw;w Kaw;rpj;Jf; nfhz;bUe;jJ. ‘fztidg; gpupe;jpUf;Fk; ngz;fs;> my;yJ jpUkzNk Mfhj ngz;fs;$l> mJNghd;w ehLfspy; cl- YwTf;F fg;gy;fhuiuNa tpUk;Gthu;fs;. Vnddpy; fg;gy;fhuu; flypYs;s fhyj;jpy; jd; czu;r;rpiaj; jzpf;f tifaw;wp-
Ug;gtu;fs;. mtu;fNshL jpUtpohNghy xU KO ,uTf;FNk Rfj;ij mDgtpf;f KbAk;. ,d;Dnkhd;W> fg;gy;fhudpd; njhlu;G fg;gy; me;ehl;Lj; JiwKfj;jpy; epw;fpw fhyksTf;fhdJ kl;LNk. maytd;> mNj Cu;f;fhunddpy; mtd; tpUk;Gfpw nghOJf;Fk; mtidr; NruNtz;ba epu;g;- ge;jk; mtSf;F cz;lhf tha;g;gpUf;fpwJ. ve;j xU ngz;zpd; ,ufrpakhd cwTf;- Fk; fg;gy;fhud; ey;y njupthapUf;Fk;> ,y;iyah?’
xU ehd;ife;J Ngu; nfhz;l kJghdf; filapy; xU kzpNeukhf fhk gl;rzpf- Sf;fhff; fhj;jpUe;Jtpl;L fghypapd; Nahridg;gb ntspNa ,wq;fp Fwpg;gw;W elf;fj; njhlq;fpdhu;fs; ,UtUk;.
Xu; mjpu;\;lk; vjpu;g;gLtJNghy vjpNu te;j fhu; xd;W mtu;fsUfpy; nky;nyd Cu;e;J fWj;jpUe;j fz;zhbA+lhf tpupe;j tpopfiskl;Lk; fhl;btpl;L mLj;j fzj;- jpy; gpa;j;Jf;nfhz;L gwe;JNgha; kiwe;J tpl;lJ.
‘NeukhfpwJ> th> fg;gYf;Fg; Nghfyhk;’ vd fyhgd; mioj;jNghJ> ‘The night is still young’ vd;Wtpl;L fghyp njhlu;e;J ele;jhd;. fghypf;F nfhQ;rk; ntwp.
kWgb fyhgDk;> fghypAk; fg;gYf;Fj; jpUk;gpaNghJ tpbfhiy ,uz;L kzp. Vkhw;wk;> fisg;G> jhd; klj;jdkhf fghypapd; $w;wpd;Nky; nfhz;l ek;gpf;- iffs; fhuzkha; fyhgd; nfhjpePu;Nghy; ,Ue;jhd;. fgpDf;Fr; nrd;wtd; n[hdp- Nthf;fu; Nghj;jiy vLj;J itj;jhd;. tpWtpWntd fpsh]; vLj;J Cw;wp xNu kplwpy; Fbj;jhd;. rpfnul; vLj;Jg; gw;w itj;jhd;. [d;dY}L ntspNa ghu;j;j- NghJ mtid xU ngUk; Vkhw;wj;jpYk;> mtkhdj;jpYk; tPo;j;jpa me;j efupd; JiwKfk; rj;jkpd;wp ,Uspy; Njha;e;J fple;jpUe;jJ. JiwKf Nkilapd; Kd;dhy; Nky;js rhkhd;fshf fg;gypy; Vw;wg;gl- tpUe;j gyiffs;> jPuhe;jpfs; fl;Lf;fl;lhf me;j ,USs; mLf;fpy; fple;jd.
kd> cly; Ntfq;fs; nky;yj; jzpa- yhapd. FbAk;> Gifj;jYk; njhlu ,dp mLj;j JiwKfk; vJthapUf;Fk;> vj;jid ehs; gazkhapUf;Fk; vd vz;zkpl;lgb mku;e;jpUe;jhd; mtd;. mtdJ cwf;- fj;ij epidTfs; tpOq;fpapUe;jd. mg; NghJ miwf; fjT jl;lg;gl;lJ. cld- bahfj; jpwf;fTk; gl;lJ. ahnud xUtif vupr;rNyhL rl;nldj; jpUk;gpdhd; fyhgd;.
fghyp rpupj;jgb cs;Ns te;Jnfhz;b- Ue;jhd;. gpd;dhy; thrypy; epd;wpUe;jhu;fs; ,uz;L nts;isg; ngz;fs;.
mtu;fs; cs;Ns te;jhu;fs;. nkJnkJthf mwpKfq;fs; Muk;gkhfpd. FbNahL mtu;fs; ciuahly; Muk;gpj;jNghJk;> fij mtu;fsJ ehLgw;wpajhfNt jpUk;- gpaJ. fghypjhd; Nfs;tpfis mt;tg;- NghJ Nfl;L tpsf;fq;fs; ngw;Wf;nfhz;- bUe;jJ.
jd;id mNyd; vd;W mwpKfg;gLj;jpap- Ue;j ngz;jhd; mjpfkhfTk;> cw;rhf- khfTk; fijj;Jf;nfhz;bUe;jhs;. mts; ,Ue;j mZf;fk; mts; fghypia tpUk;G- tjhff; fhl;bw;W. kw;wts; mt;tg;NghJ rpupj;jhs;. XnuhU nghOjpy; xd;wpuz;L thu;j;ij Ngrpdhs;. kw;wg;nghOjpy; nky;y- thf n[hdpNthf;fiu cwpQ;rpf;nfhz;- bUe;jhs;.
fyhgd; jd; ez;gpiaf; ftdpg;gijf;
jha;tPL • brk;gu; 2009
06

Page 114
jha;tPL • brk;gu; 2009
fz;l mNyd;> jd; ez;gpf;F Mq;fpyk; ed;whfj; njupahnjd;Wk;> jhd; rpwpJfhyk; mnkupf;fhtpy; jq;fpapUe;jjhYk;> ,g;- NghJk; mq;Nf mbf;fb Ngha;tUtjhYk; Mq;fpy nkhop kpFe;j gupr;rakhfpapUg;- gjhff; $wpdhs;.
mq;Nf vjw;fhf mts; mbf;fb Ngha; tUfpwhs; vd fyhgd; Nfl;ljw;F> jd; fztdplk; vd;whs; mNyd;.
‘fy;ahzkhfp tpl;ljh cdf;F?’ vd;W jpLf;fpl;Lf; Nfl;lhd; fyhgd;. ‘,J cd; fztDf;Fr; nra;Ak; JNuhfky;yth?’
‘,J vg;gbj; JNuhfkhFk;? xUtuhy; jPu;f;fg;glf;$ba jtdj;ij mtu; ,y;yhj NghJ NtnwhUtu;%yk; jPu;j;Jf;nfhs;- tjpy; vd;d gpio ,Uf;fpwJ?’ vd ntLf;- nfdf; Nfl;lhs; mNyd;. mg;NghJ jd; ez;gp RtPld;nkhopapy; nrhd;dijAk; nkhopngau;j;Jf; Nfl;lhs;: ‘eP jpUkzk; nra;Jtpl;lhah?”
‘nra;Jtpl;Nld;.’
‘mg;gbahdhy; eP cd; kidtpf;Fj; JNuhfk; nra;fpwhah?’
‘JNuhfk;jhd;. MdhYk; jtpu;f;fKbahjJ. ehd; capiug; gazk;itj;j fg;gy; njhop- ypy; ,Uf;fpNwd;. mLj;j epyk; vdf;F epr;rakhdjpy;iy. mjdhy; ve;j epyj;ij ehd; milfpNwNdh me;j epyj;jpy; vd; kdpj jtdq;fisj;; jzpj;Jf;nfhs;tJ vd;dstpy; ju;kkhdJ.’
‘eP NgRtJ ve;j tpjj;jpYk; nghUe;jpg; Nghftpy;iy. xd;W eP xU njhopiy kuz gaj;NjhL elj;JtJ vd;gJ ve;jj; njhop- Yf;Fk; xt;thj fUj;Jepiy. kuzj;ij vz;zpf;nfhz;L nrd;why; jho;fpd;w fg;gypypUe;J jg;Gtjw;Fk; cdf;F cWjp ,Uf;fhJ. fg;gy; njhopypy; kuzk; rf[k; vd;W eP kuzj;Jf;F cd;idNa gzak; nfhLj;Jtplf;$batd;. ve;jj; njhopypy; kuzk; rk;gtpf;f KbahJ? tpkhdj;- njhopypy;...? fhu;> g];> uapy;> ghu tz;bj; njhopypy;...? kuzk; vq;NfAk; tUk;. mLj;jJ> fw;G vd;w tp\ak;. mJ Nkw;fpy; kiwe;J mjpf fhyk;. MdhYk; jd; fztd;jtpu khw;whDld; GzuKbahj ngz;fs; ,q;NfAk; ,Uf;fpwhu;fs;. mJ mtutu; kdepiy rhu;e;jJ. mwk; rhu;e;- jjy;y.’
me;j nts;isf;fhup jd;id klf;fptpl;- ljhd cWj;jy; gpwe;jJ fyhgdplk;. MdhYk; vJTk; Ngrhky; Nfl;Lf;nfhz;- bUf;fNt Kbe;jJ.
ntWq;fpsh]py; kWgb tp];fpia Cw;wpf;- nfhz;L mNyd; njhlu;e;J nrhd;dhs;: ‘ehd; xU mofpa Njrj;jpd; gpui[. ma;Nuhg;ghtpy; ngUk;ghYk; [dj;njhif ngUj;Jtpl;lJ. Mrpahitg;Nghy ,y;yh- tpbDk;> ngUj;Jtpl;lJjhd;. Mdhy; RtPldpy; msTf;Fk; FiwthfNtjhd; mJ. mJ ,e;j ehl;bd; moif> mjd; tsj;jpid NkYk; NkYk; jf;fitg;g- jw;fhd rhj;jpaj;ijf; nfhz;bUf;fpw- jhfj; njupfpwJ vdf;F.
‘Mapuk; ejpfs;> yl;rk; jPTfs;> tlf;Nf ehl;bd; Rkhu; ghjpg; gug;gpy; gue;J fplf;Fk; kiyfSk;> tdq;fSk;. ,e;j tdq;fspy; ghjpf;FNky; fd;dpj; jd;ikNa mopah- jit. mtw;wpd; trPfuk; my;yJ gaq;fuk; ahuhYk;jhd; ,d;Dk; mwpag;glhky; ,Uf;-
SP Electronics
TV, VCR, DVD, Players-Telephone-C cq;fSf;Fj;Njitahd midj;Jj; jkpo; thndhypf
416 264 6400 2641 Eglinton Avenue Ea
( Brimley & Eglinton)
mku;e;jpUg fpwJ. ,e;j ehl;il ‘fz;zhbfspd; ehL’ vd;ghu;fs;. ‘Kingdom of Crystal’. ehd; ,q;Nf
gjw;Fs; m tho;fpNwd; vd; cly; kd Rje;jpuq;fSld;.
(You bite eP fPo;j; jpirahd;. Mrpahf;fhud;. cdf;F
fz;fSf;F cd; fPo;j;jpirapd; fyhr;rhu mOj;jk; ,Uf;fpwJ. mjdhy;jhd; eP fhjiyAk;
fyhgd; j fhkj;ijAk; xd;whfg; Nghl;Lf; Fog;gp-
khkpr gl;r tpl;lha;.’
xU Mrpa gl;rzpahf rpwpJNeuk; nts;isf;fhupfs; ,uz;LNg-
,e;j khj Uf;FNk jkJ nkhopapy; ciuahly;
vd;W xU ele;jJ. fghyp ,uT Kbag;NghfpwJ vd
Jk; fhupa Qhgfkhf;fpdhd;. ‘mjdhnyd;d? vd;dhy;
rpupg;ig t ehisf;Fk;> ehis kWehSf;Fk;$l cd;-
nad;W j NdhL epw;fKbAk;’ vd;whs; mNyd;.
‘fbf;fNt ‘ehis kWehs; fhiy fg;gy; Gwg;gLfpwJ’
kPz;Lk;. vd;whd; fyhgd;.
,e;j tdq;fspy; ghj
fd;dpj;jd;ikNa mo
ehd; ,q;Nf tho;f
vd; cly; kd Rje;jpu
eP fPo;j;jpirahd
Mrpahf;fhud;.
cdf;F cd; fPo;j;jpirapd
fyhr;rhu mOj;jk; ,Uf;fpwJ
mjdhy;jhd;
eP fhjiyAk; fhkj;ijAk;
xd;whfg; Nghl;Lf; Fog;gptpl;l
fghyp jd; ngz;iz mioj;Jf;nfhz;L
‘epr;rakhf jd; fgpd; nry;y> kw;wg; ngz;Zld; tplg;gl;lhd; fyhgd;.
mts; fps Fbj;J Kb ,d;Dk; xU ifapy; rpfnul; Gife;J-
,Oj;J rh nfhz;bUf;f xU ifahy; NkirapypUe;j
‘XNf. cd tp];fpf; fpshi]g; gw;wpagb mku;e;jp-
ehd; tUfp Ue;jhs; mts;.
jpwe;J tp
fyhgDf;F ,d;Dk;jhd; jd; Njhy;tpapd;
rpwpJNeuj typ ePq;fhjpUe;jJ. mjdhNyNa mtd; Fbj;jJk; mjpfkhapUe;jJ. Nghij nky;y
me;j mj nky;y mtid Ml;nfhz;Lnfhz;bUe;jJ.
khapw;W. NkYk; nksdkhapUf;f Kbahky;> VjhtJ rhg;gpl tpUk;Gfpwhsh vd;W Nfl;lhd;.
epiyFj;j mts; Ntz;lhnkd> gLg;gjw;Fj; jahuhf
Ntiyf;F fl;bypy; vOe;J te;J mku;e;jhd;.
xNunahU bUe;jJ. f nts;isf;fhup ,d;Dk; me;jg;gbNa ,Ue;-
gpd; vOe;J jhs;. ,d;Dk; Fbf;fg;NghfpwhNsh vd
fisf; ft epidj;jhd; fyhgd;. mtDf;F jiy
dhd;. xU nky;y njhq;f Muk;gpj;jpUe;jJ. Rjhupj;J
Vkhw;wk; m mku;e;jpUe;jhd;.
spj;Jf;nf fhuzkhf mts; vd;d nra;ag;Nghfpwhs;? gLf;f
Kbe;jJ. tUthsh? tpbAk;tiu me;jg;gbNa

- 81 -
spd; ehL’ hd; ,q;Nf q;fSld;. ;. cdf;F mOj;jk; hjiyAk; ; Fog;gp-
uz;LNg- iuahly; fpwJ vd ? vd;dhy; ;$l cd;- Nyd;.
g;gLfpwJ’
f;nfhz;L z;Zld;
Gife;J- rapypUe;j mku;e;jp-
hy;tpapd; a mtd; j nky;y ;bUe;jJ. ;> VjhtJ Nfl;lhd;. ; jahuhf hd;.
Na ,Ue;- Nsh vd ;F jiy Rjhupj;J
;? gLf;f ;jg;gbNa
mku;e;jpUg;ghsh? fyhgd; Nahrpj;J Kbg;- gjw;Fs; mts;> ‘vd;id eP fbg;ghah? (You bite me?)’ vd;W epkpu;e;J mtid fz;fSf;Fs; CLUtpagb Nfl;lhs;.
fyhgd; jpLf;fpl;lhd;. ‘vd;id vd;d eu- khkpr gl;rzpnad;W epidj;jhsh? Vd;> xU Mrpahf;fhud; ,tSf;F eukhkpr gl;rzpahfth njupthd;? vd; epwk; ,tis ,e;j khjpupahfth vz;zitf;fpwJ?’ vd;W xU rpdnkOe;J rPwg;ghu;j;jJ. ,Ue;- Jk; fhupak; Mfl;Lk; vd;W type;J xU rpupg;ig tutioj;jgb> ‘,y;iyapy;iy’ nad;W jiyairj;jhd;.
‘fbf;fNt khl;lhah?’ vd;whs; mts; kPz;Lk;.
‘epr;rakhff; fbf;fkhl;Nld;.’
mts; fpsh]pypUe;j tp];fpia klf;nfd;W Fbj;J Kbj;jhs;. rpfnul;il xU ,Oit ,Oj;J rhk;gy; fpz;zj;jpy; eRf;fpdhs;. ‘XNf. cd;Dila cgrhuj;Jf;F ed;wp. ehd; tUfpNwd;’ vd;Wtpl;L vOe;J fjitj; jpwe;J tpWtpWntd ntspNawpdhs;.
rpwpJNeuj;jpy; fjT rj;jkpd;wpr; rhj;jpaJ.
me;j mjpu;T jPu fyhgDf;F ntFNeu- khapw;W.
epiyFj;jpapUe;jtd; ehd;F kzpahf Ntiyf;F ,wq;fpdhd;. Ntiy gStpy;iy. xNunahU n[dNul;lh; kl;Lk; Xbf;nfhz;- bUe;jJ. fjpiuapy; mku;e;J J}q;fpdhd;. gpd; vOe;J mjd; mKf;f> ntg;g epiy fisf; ftdpj;Jtpl;L te;J kWgb J}q;fp- dhd;. xU Njhy;tp mile;jjhd> XH Vkhw;wk; mile;jjhd czu;T nfhe;j- spj;Jf;nfhz;bUe;Jk; mtdhy; Nghij fhuzkhf Nahridapd;wp> cwq;fj;jhd; Kbe;jJ.
06
SP Electronics
D, Players-Telephone-Computers
j; jkpo; thndhypfSf;Fk;> jpUj;j NtiyfSf;Fk;
416 264 6400 41 Eglinton Avenue East
( Brimley & Eglinton)
Ntiy Kbe;J miwapDs; gLf;ifapy; fple;jpUe;jNghJjhd; Vd; me;j nts;isf;- fhup mt;thW ele;Jnfhz;lhs; vd mtdhy; Nahrpf;f ,ad;wJ. MdhYk; ve;jtifapy; Nahrpj;Jk; xU gjpy; mtDf;Ff; fpilf;ftpy;iy.
fhiyapy; fghypAk;> mNyDk; te;J fj- itj; jl;baNghJjhd; fyhgDf;F J}f;fk; fiye;jJ. Nkir kzpf;$l;by; Neuj;ijg; ghu;j;jhd;. gd;dpuz;L.
e;j tdq;fspy; ghjpf;FNky;
fghyp cs;Ns te;J> ‘vq;Nf me;jg; ngz;?’ vd;W Nfl;lhd;.
;dpj;jd;ikNa mopahjit.
‘Ngha;tpl;lhs;’ vd;whd; fyhgd;.
‘vg;NghJ?’ ehd; ,q;Nf tho;fpNwd;
‘ePq;fs; nrd;w gpd;dhbNa.’
fghyp jpUk;gp mNydplk; tp\aj;ijr; ; cly; kd Rje;jpuq;fSld;.
nrhd;dhd;.
eP fPo;j;jpirahd;.
mNyd; cs;Ns te;jhs;. vd;d ele;jnjd fyhgdplk; tprhupj;jhs;. vJTk; tpj;jp-
Mrpahf;fhud;.
ahrkhf ,y;iynad;Wtpl;L ele;jijr; nrhd;dhd;.
cd; fPo;j;jpirapd;
mNyDf;Fk; fhuzk; GupahkNy ,Ue;jJ. gpd; rpwpJNeuj;jpy; ntbj;Jr; rpupf;f Muk;- mOj;jk; ,Uf;fpwJ.
gpj;jhs;. ‘vd;d> vd;d> Vd; rpupf;fpwha;? nrhy;yptpl;Lr; rpup’nad ,UtUk; tw;G- Wj;j rpupg;Gf;fpilapNyNa gjpiyr; jdhy;jhd;
nrhd;dhs; mNyd;: ‘cd; fyhr;rhug; gpd;d- zpgw;wp mts; re;Njfpj;jJjhd; ,jw;nfy;- yAk; fhkj;ijAk;
yhk; fhuzk;. Mdhy; mijf; Nfl;f mts; ghtpj;j nkhopjhd; gpur;idiaf; fpsg;gpapUf;fpwJ. bite vd;w nrhy;Yf;Fg; ghl;Lf; Fog;gptpl;lha;.
gjpyhf kiss vd;w thu;j;ijia my;yJ Oral sex vd;w gjj;ij mts; ghtpj;jpUe;- jhy; ,e;jf; Fog;gNk te;jpUf;fhJ.’
mNyDk;> mNyid tpl;LtUtjhf fgh- ypAk; nrhy;ypr; nrd;wdu;. fyhgdhy; rpupf;f Kbatpy;iy. MdhYk; NkNy mtDf;F vupr;rNyh NfhgNkh tutpy;iy. ‘thj;]hadd; E}w;whz;LfSf;F Kd;dNu fhkf; fiyapd; El;gq;fs; rhu;e;j rhj;jp- uj;ij vOjptpl;lhd;. mJ xU jpirapd; kf;fs; $l;lj;jpdJ ,d;g Efu;r;rpapd; ntspg;ghlhfNt ,Uf;f KbAk;. me;jj; jpiriaah fhkj;jpy; me;j nts;isf;fhup re;Njfpj;jhs;?’
fyhgd; Nahrpj;Jf;nfhz;Nl ,Ue;jhd;. ntFNeuj;jpd; gpd; vOe;Jnrd;W nk];- ]pNy rhg;gpl;Ltpl;L te;jhd;. Ntiyf;Fr; nry;y ,d;Dk; NeukpUe;jJ. ez;gDf;Ff; fbjnkOjpdhy; fg;gy; nfhk;gdp Kftu; tUk;NghJ fl;by; Nru;f;f nfhLj;jDg;g yhk;. fyhgd; fbjnkOjj; njhlq;fpdhd;.
Kiss / Oral sex =Bite
vOJfpwNghJjhd; mtDf;Fk; rpupg;G te;jJ.
devakanthan@thaiveedu.com

Page 115
- 82 - v
dJ fpuhkk; rz;bypg;ghapy; cs;s Myq;Fsha;. ney;tay;fSf;Fg; gpugy- khfg; Ngrg;gl;l Cu;. mf;fhyj;jpy; ngUk;- ghyhd Cu;thrpfSf;F rzy; (Jute) $l ngUthupahd tUtha; je;j Cu;. rzy; ehu; gykhdJ. fly; ePupdJ cg;gpidj; jhf;Fg; gpbf;Fk; jpwDilaJ. kPd;gpb tiy nea;tjw;F kpf cfe;jJ. itfhrp Mdpkhjq;fspNy vkJ tPL mdiyjPT> kz;iljPT> vOit jPT Nghd;w jPTg; gFjp kPdtu;fshy; epuk;gpf; fhzg;gLk;. vdf;Fk; mJ kpf;fFrpahd fhyk;. mtu;- fs; ey;ytu;fs; xUNghJNk ntWk; ifNahL tUtjpy;iy. ey;y ngupa kPDld; tUthu;fs;. mJ khj;jpuky;yhky; vdf;Ff; vl;L %y kw;Wk; gUe;J fLjhrpf; nfhb Vw;Wjw;fhd rzy; E}y; ge;J ge;jhff; nfhz;L te;Jk; jUthu;fs;. ,jd; %yk; ehd; vdJ rfghbfspd; ngUk; kjpg;Gf;Fk; nghwhikf;Fk; fhu- zuhapNdd;. ,jw;nfy;yhk; mbg;gilf; fhuzk;. vdJ je;ijahu; xU gpugykhd tptrhap. vd;gNj. mtu;jhd; ,e;j kPdtu;- fSf;F Nguk; Ngrp taypy; cs;s rz- ypid tpiyf;F thq;fpf; nfhLg;ghu;. ,J vy;yhk; me;j ieNyhd; tiyfs; may; ehl;bypUe;J Mu;g;ghl;lj;Jld; te;J Fjpg;gjw;F Ke;jpafhyj;Jf; fij.
vdJ ey;y fhyk;. me;jf; fhyk; tUt- jw;F Kd;du; ehd; ngupatdhfptpl;Nld;. gl;lk; gwf;ftpl;lfhyKk; gwe;J tpl;lJ. rzy;; E}Yk; vdf;Fj; Njitapy;yhJ Ngha;tpl;lJ. MfNt mtu;fspd; tUif Fiwe;jijapl;L ehd; ngupJk; ftiy nfhs;stpy;iy.rziy ntWk; khl;Lj; jPtdj;jpw;fhffg; gapupl;l fhyk; te;J tpl;lJ.
vkJ thr];jyk; Xiyahy; Ntag; gl;lJ. Mdhy; tprhykhdJ. xU ngupa miw- Ald; Kd; kw;Wk; gf;fj;J tpwhe;ijAl- dhd tPL> ehyGwKk; miuj; jpz;iz> njd;Ndhiyj; jl;bfshy; kiwf;fg; gl;l jiythry;> kw;Wk; xU miwAk; Kd; tpwhe;ijAk; tpwF kw;Wk; jl;L Kl;Lr; rhkhd;fs; itf;ff; $ba ngupa jho;- thuKkhf mLg;gb. mLg;gbapd; nfhQ;rk; ePupidAk; Urp ghu;j;jgpd; ePupd; gug;gpid miltjw;Fk; rupahf ,Ue;jJ. mk;kh Jupjkhf ,aq;fpdu;;. cldbahf Jyhf; nfhbapy; gpbj;J vd;idj; J}f;fptpl;lik- ahy; ehd; ,uz;lhtJ Kiw ePupy; %o;f Ntz;ba mtrpaNkh mtfhrNkh Vw;gl tpy;iy. ehd; vjidAk; nfl;bahfg; gpbg;Ngd; vd;gJk; cWjpahdJ vd;gjpYk; ghu;f;f fpzW Frpdpf;F mz;ikapy; ,Ug;gjd; gyhgyid czuTk; Kbe;jJ. mjd; gpd;du; ehd; nrhQ;rk; ftdk;.
Njhq;fYf;F tpil nfhLj;Njd;. Mdhy; ehNd tPl;Lj; Njitf;Fj; jz;zPu; nkz;LjUk; gzp vdf;F mjpfupj;jJ. vkJ fpuhkj;jpd; vy;iyapy; tho;fpd;w mbkl;lj; njhopyhsu; tu;fj;jpdUk; ePUf;- fhf vkJ tPl;bw;Ff; Flj;Jld; tUthu; fs;. mtu;fs; Flq;fis epuk;Gk; Nkyjpf gzpAk; vd; jiyNky; tpOe;jJ.
rup! ,g;Ngh tpraj;Jf;F tUNthk;. fpzw;- wbapy; epd;W Fspg;gjw;fhf kpjpfy;yb- iar; #o xU ghdh ,Uf;Fk;> mjd; xU Gwj;jpNy cs;s Jis %yNk ehk; clypy; Cw;Wfpd;w ePu; ntspNaWk;. me;j ePu; xU tha;f;fhy; topNa nrd;W jhtuq;fSf;Fg; NghFk;. me;j tha;f;fhypd; Kjw;ghj;jp fpzw;wbapy; fhzg;gLk; fKF kuj;jpdjhfNt ngUk;ghYk; vy;yh tPL fspYk; ,Uf;Fk;. vdJ tPl;by; mg;gbj; jhd;.
nghJthfNt Fspf;Fk; nghOJ Cw;Wk; ePu;Kd;Dupik vy;yh tPLfspYk;; fKF kuj;jpw;Nf. vkJ tPl;bYk; xU fKF kuk;; fpdw;wbapy; cz;L. fKF> njd;id>
gid> Gy tpj;jpiyj Plants). m kw;Wk; mjd; Nk ehk; spNaWk;. a nrd;W a;f;fhypd; Lk; fKF y;yh tPL ; mg;gbj;
Cw;Wk; k;; fKF KF kuk;; njd;id>
gid> Gy;Y> ney;Y vy;yhNk xU tpj;jpiyj; jhtuq;fs; (Monocotyledonous Plants). mjpy; fKF> njd;id> gid kw;Wk; njd;id> fKF
Mfpa %d;W xw;iwj; jb kuq;fSk; epiwaNt mbgl;Ls;sd. Mdhy; ,e;j %d;wpy; nfhQ;rk; ,sf;fhukhf ahtUk; ghu;g;gJ fKF kuj;jpidNa jhd;.
filahau; el;gpw; fKfidau;; Vid ,ilahau; njq;fp didau; -
jiyahahu; vz;zUk; ngz;izNghd; wpl;lQhd; wpl;lNj njhd;ik Ailahu; njhlu;G.
(ehybahu; - 216)
(fPNohu; fKF kuj;jpid xj;jtu;fs;. ,ilj;jukhdtu;fs; njd;id kuj;jpid xj;jtu;fs;. njhd;ikAilahu; njhlu;G kjpg;G kpf;f gidkuj;jpd; ,ay;gpid xj;Js;sJ.)
gidiaj; jhd; fw;gfjU vd cau;j;jp itg;ghu;fs; fKFTf;Fk; njd;id kuj;- jpw;Fk; xU tpjj;jpNy xw;Wik. ,uz;LNk Xupy;y kuq;fs; (Monoecious) vdg; gL- fpd;wd. mjhtJ Mz;G+f;fSk; ngz; G+f;fSk; xNu jtuj;jpNy fhzg;gLfpd;wd. gidkuj;jpuj;jpid njd;dk; gps;is vd;ghu;fs;.
rup Nghfl;Lk; tpLq;fs;. vdJ fpzw;wbf; fKfk; gps;is ehd; rpWtajpy; ,Uf;Fk; nghONj elg;gl;L tpl;ljhk;. MfNt vdf;F tpguk; njupifapy; mJ Vwf;F- iwa 8 mb tiu tsu;e;J tpl;lJ. ,d;Dk; fha;f;fj; njhlq;ftpy;iy. cz;ikap- NyNa ,J jhd; mjd; Fkupg; gUtk; vdyhk;. nfhs;is moF fpwq;fbg;gJ mjd; Nfhyk;. klYld; $ba ,iy gr;irg; gNry; vd. ,e;jg; gr;ir Ntnwe;- jj; jhtuj;jpYk; fhz Kbahj fUk; gr;ir. ,d;Dk;; nry;tjhdhy; kapy; gr;ir vdyhk;. me;j mofpy; kaq;fpa ehd; gpd;du; fhq;Nfre;Jiwapy; vdJ ,y;yj;jpy; fpzw;wbapypUe;J ky$lk; tiu cs;s 20 ahu; ePsg; ghijapd; ,U kUq;fpYk; fKF kuj;jpid neUf;fkhf el;L moF ghu;j;Njd;.
vkJ fpzw;wbf; fKF tsu;e;jJ. cau;e;- jJ. NeNu tpopj;Jg; ghu;j;j epiy khwp caNu rha;thf cw;Wg; ghu;f;f Ntz;b te;jJ. Kd;ida ftu;r;rp rpwpJ Fd;wp- dhYk;; ,d;ndhUtpj moF gupzkpj;jJ. mJ fha;f;fj;; njhlq;fpaikahy; mq;Nf NtW moF. #Yw;w ngz;Nghd;w moF. nghd;dhy; Md Fkpopfs; Nghd;W gog; ghf;Ffs; mlu;jpahff; ituf;fy; gjpj;j ml;bif fOj;jpidr; #oe;J ,Ug;gJ Nghy fPNo njhq;f> NkNy gr;irg; gNr- nydg; gpQ;Rg; ghf;Ffs; kufjg; Ngiofs; Nghyj; njhq;fp moF fhl;l rw;W NkNy mbapy; ngz;G+f;fisAk; mjw;F NkNy rhiu riuahf kyu;e;j Mz;G+f;fisAk; nfhz;l kQ;rupfs;; Kj;Jg; gw;fs; Nghy; eif fhl;l jiuapNy mzpw; gps;isfs; rw;W $upagw;fshy; thupaJk; fPNo tPoe;- jpUf;Fk; gog;ghf;Ffisf; fhz;gJ fz; nfhs;shf; fhl;rp. NkNy gOj;j ,iyapd; kly; kuj;jpy; ,Ue;J gpupe;j epiyapy; ,d;W tpOtjh ehis tpOtjh vdj; jPu;khdk; vLf;f KbahJ jpz;lhLk; fhl;rp ,d;ndhU Nkyjpf ftu;r;rp> ngz;zpd; khuhg;Gj;Jzp Njhspy; ,Ug;gjh my;yJ eOtp tpOtjh vdj; njupahJ jj;jspf;Fk; fhl;rp. Gilj;j nghj;jpfs; kufjg;gr;ir kly;fis ntspNa js;sp epw;gJ Gilj;j neQ;rfq;fis fz;Kd;Nd epwj;JtJ my;yNth nfhs;is moF. ,e;j kly;- fs;jhd; rq;ffhyg;Gytu; nrhd;d kl- NyWjYf;F cjtpait vd ,J ehs; tiu vz;zpapUe;Njd; Mdhy; Nguhrpupau; Rg;gpukzpa Iau; me;j kly; fUf;Fila gid kly; vd;fpwhu;. Mdhy; ehq;fs; rpWtu;fshf ,Uf;ifapy; ,e;j klNyWjy; tpisahbAs;Nshk;. xUtiu xUtu; klypy; itj;J Xiyapy; gpbj;J ,Oj;Jf; nfhz;L Xbj; jpupNthk;.
Mdhy; ek;ikg; ngWj;jtiu czT cl;nfhs;tjw;fhd jl;Lf;fshf kly; ghtpj;jik kwf;f Kbahj epidTfs;. rpy Viofs; kio fhyq;fspNy kliy kbj;J %iyfisj; ijj;J njhg;gpah- fTk; ghtpj;jijf; gyu; fz;LkpUg;gPu;fs;
vkJ tPl;ilg; nghWj;j kl;bNy ,e;jf; fKF kuk; mk;khtpd; ntw;wpiy ghf;Fj; Njitia nfhl;ilg; ghf;F kw;Wk; gpQ;Rg; ghf;Ffis- Ak; je;J cjtpaJ
,dptUtJ jhd; Kf;fpak; vdJ mg;guJ fKFj; Njit jhd; gpujhdkhdJ. mg;G
njhlu;jy; 83k; gf;fk;

Page 116
jha;tPL • brk;gu; 2009
xU kpfj fsdpf;Fr jhd; tPL
kz;> tpa Uf;Fk;. N mk;kh kh
me;jf; f
xUrpy
thspfs
jz;z
Cw;wpa
fKF i
fKfpd
KJfpi
gf;fth
NkYk;f
cNuhQ

- 83 - me;jf; fpzw;wb fKF...
xU kpfj; jPtpukhd tptrhap. fhiy fsdpf;Fr; nrd;why; mNdhfkhf khiy- jhd; tPL jpUk;Gthu;. Nky; KOJk; tay;
kz;> tpau;itAld; ,uz;lwf; fye;jp- Uf;Fk;. NeNu fpw;wbf;Fj; jhd; Nghthu; mk;kh khw;WilAld; jahuha; epw;ghu;.
flfl vd thspthspahf fpzw;W ePu; clnyy;yhk; eidf;Fk;. nghJthfr; rtu;f;fhuk; ghtpf;Fk; gof;fk; ,y;iy. xUrpy thspfs; jz;zPu; Cw;wpaTld; fKF if nfhLf;Fk; fKfpd; Nky; KJfpidr; rha;j;J gf;f thl;bYk;> NkYk; xUrpy
fPOkhf cNuhQ;Rthu;. mjd; nkOF Nghd;w kOkOg;ghd gug;G clypd; KJFg;Gwj;J mOf;F mj;jidiaAk; thspfs;
mfw;wptpl> Kw;Gwj;jpidf; iffshy; cNuQ;rp vLg;ghu;. gpd;du; NkYk; xU rpy thspfs; cliyf; fOt mg;G jz;zPu;
gspr;nrd Gj;Jztu;Tld; ntspNaWthu;.
,e;jr;rfthrk; njhlu;e;jJ. Nea;tha;g;
Cw;wpaTld;
gl;bUe;j mg;G xU ehs; vk; vy;NyhUf;Fk; Jauj;ijAk;> Vf;fj;ijAk; nfhLj;J mg;G fhykhfptpl;lhu;. cwtpdu;fs; ,Wjpf; fpup- iffs; nra;tjpy; Kk;Kukhf ,Ue;jdu;. fKF if nfhLf;Fk;
mtu;fspd; miog;gpd;Ngupy; te;j ,Utu; tPl;Lf; Nfhlupia vLj;jdu;. vd;d elf;fg; NghfpwJ vd;gij ehd; czUKd;dNu fKfpd; Nky;
vkJ tPl;bd; fpzw;wbf; fKF jiuapy; fple;jJ. mg;Gitf; fplj;jp kahdj;Jf;F vLj;Jr; nry;tjw;fhd ghil me;jf; fKF KJfpidr; rha;j;J
kuj;jpypUe;Nj nra;thu;fshk; fKFtpd; ,iyfisAk; G+k; nghj;jpfisAk; mjid moF nra;tjw;Fk; cgNahfpj;jhu;fs;. gf;fthl;bYk;>
mg;GTld; Nru;j;J vkJ fpzw;wbf; fKF- tpd; fijAk; Kbe;jJ. NkYk;fPOkhf
mk;khtpd; ghf;Fj; Njitia 

Page 117
- 84 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 118
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 85 -

Page 119
- 86 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 120
jha;tPL • brk;gu; 2009
mKNj jkpNo mofpa nkhopNa vdJapNu
jkpopd; jw;Nghija thptbtk; fp.K 500Mk; Mz;lstpdjhFk;. fp.K 200Mk; Mz;by; jkpo; ,yf;fz E}yhfpa njhy;ghg;gpak; vOjg;gl;lJ. Kd;Ng Njhd;wp tsHr;rpa- ile;j xU nkhopf;Nf ,yf;fzk; tFf;f KbAk;. ,yf;fzj;jpw;F nkhopapidg; gilf;fKbahJ vd nrd;w “jha;tPl;L” ,jo; fl;Liuapy; ghHj;jpUe;Njhk;. ,k;- Kiw jkpo; vOj;J thptbtk; vg;gbj; Njhd;wpaJ> mJ Vida nkhopfs; Njhd;- Wtjw;F Cw;Wf;fhyf vt;thW mike;jJ vdg; ghHg;Nghk;.
jkpopd; %y thptbtk; gpuhkp thptbtj;jpd; xU ghpzhk tsHr;rpNa. jkpo; thptbtk; gpuhkp thptbtk; vd;gJ Mrpa kdpj ehfhPf tsHr;rpapd; XH mq;fkhFk;. jpuhtp- lHfspd; Mjp ehfhPfkhfpa rpe;Jntsp (nkhfQ;rjhNuh kw;Wk; `wg;gh) ehfhPf fhyj;jpd;NghJ ghtpf;fg;gl;l rpj;jpu tbtpyhd vOj;Jf;fshFk;. ,t;ntOj;J thp tbtpdjhfTk; tl;ltbtpdjhfTk; fye;J ,Ue;jJ. ,t;ntOj;Jf;fs; Muk;g fhyq;fspy; fy;ypNyNa nrJf;fg;gl;L te;jJ. fp K 5k; E}w;whz;by; jkpopy; tl;nlOj;J tbtk; ngw;W Gof;fj;jpy; te;jJ. gpuhkpapUe;J gpwe;j Njtefhp vd;wiof;fg;gl;l rk];fpUjk; NeH Nfhl;L tbtj;jpYk; vOjg;gl;L ghtidapy; ,Ue;jJ. jkpo; tl;nlOj;jpy; ,Ue;jJ.
fPNo fhzg;gLgit nkh`Q;rjhNuh `wg;gh ehfhPfj;jpd; NghJ ghtpf;fg;gl;l gpuhkp rpj;jpu tbthd vOj;Jf;fs; MFk;.
fPNo fhzg;gLk; thptbtq;fs; Muk;gfhy gpuhkp vOj;Jf;fspd; gpd; Njhd;wpa mNrhfd; gpuhkp vOj;J thptbtq;fshFk;. mjd; Mq;fpy vOj;J tbtKk; jkpo; vOj;J tbtq;fisAk; fPNo fhzyhk;.
gpuhkp capH vOj;Jk;> mjw;F xj;j Mq;fpy vOj;Jk;> jkpo; capH vOj;jpid- Ak; fhzyhk;.
gpuhkp capH nka;naOj;Jk;> mjw;F xj;j Mq;fpy vOj;Jf;fSk;> jkpo; capH nka; vOj;Jf;fSk;.
,it gpuhkpapd; mLj;j thptbt ghpzhk tsHr;rpj; Njhw;wq;fs;;
mNrhfd; gpuhkp vOj;J
Muk;gfhy jkpo; gpuhkp vOj;J
gpw;fhy jkpo; gpuhkp vOj;J
jw;fhy etPd jkpo; vOj;J
Kjyhtjhf cs;s gpuhkp vOj;J fp.K 5k; E}w;whz;bd; mNrhfr; rf;futHj;jp fhy mNrhfd; gpukp (Asohan Brahmi) vOj;J vd miog;gH. ,JNt jkpo; tl;nlOj;jpd;
m k; k kh
jkpo; vOj;J thptbtj; Njhw
Muk;gj; Njhw;wk;. ,uz;lhtjhf cs;sJ ghpzhk tsHr;rpaile;J te;J tsh;e;j Muk;g fhy jkpo; gpuhkp (Early Tamil Brahmi) vOj;J. %d;whtjhf cs;sJ ghpzhk tsHr;rpaile;j gpw;fhy jkpo; gpuhkp (Later Tamil Brahmi) vOj;J. ehd;- fhtjhf cs;sJ jw;fhy KjpHr;rpaile;j etPd jkpo; (Modern Tamil) tl;nlOj;J vOj;J.
gpuhkp vOj;Jf;fspy; ,Ue;J te;j ghpzhk tsh;r;rpNa gy ,e;jpa nkhopfs; gpw;fh- yj;jpy; vOjg;gl;L Gof;fj;jpw;F te;jjhf Muhr;rpahsHfs; $WtH. jkpo; vOj;jpd; Njhw;wk; fp K 5k; E}w;whz;by; mNrhfr; rf;futHj;jp fhyj;jpy; Njhd;wpajhf Fwpg;- gpLfpd;whHfs;. MfNt jkpo; - gpuhkp vOj;Jf;fNs Vida jpuhtplf; FLk;g nkhopfSf;Fj; Njhw;Wthahf ,Ue;jJ. Mhpa nkhopahfpa Njtefhp (rk]fpUjk;) gpuhkp vOj;jpidnahw;wp gpwe;j nkhop- ahFk;. `pe;jp kw;Wk; ghsp Mfpa ,uz;L nkhopfSNk NjtefhpapypUe;J Neubahfg; gpwe;j nkhopfshFk;. tq;fsk;> F[uhj;jp> FHKfp> xhprh> jpngj;jpad; kw;Wk; kpad;khH Mfpa nkhopfs; Njtefhpapd; mjhtJ Mhpahpd; tp]jhpg;G thjj;jpw;- fhfTk; nkhop Mjpf;f Nkyhz;ikf;fh- fTk; kpfTk; gpw;gl;l fhyj;jpy; mjhtJ fp.gp 5k; Ehw;whz;lstpy; cUthf;fg;- gl;l fpue;jj;jpypUe;Jk; Njhd;wpd. fpue;jj;- jpidAk; gpw; fhyj;jpy; tlntOj;jhfNt mikj;jdH. Mdhy; Nkw;Fwpg;gpl;l nkhop- fspd; ty;YdHfs;$l Nkd;ikapidg; ngWk;nghUl;L jkJ nkhopfSk; gpuhkp- apUe;J Njhd;wpajhfNt Fwpg;gpLtH. Vd; fpgp 900 Mz;Lfspy; Njhd;wpa rpq;fsk; $l jhq;fSk; gpuhkpapypUe;J Njhd;wpa- jhfTk; ghspapy; vOjg;ngw;w khfhtk;r fdtpdhy; jkJ nkhopAk; Mhpa nkhpop- apypUe;J gpwe;jjhf vOjp tUfpd;wdH. Mdhy; fpue;j vOj;Jf;fspd; Njhw;wj;jpy; jkpo; thptbtj;jpd; vOj;J thptbtKk; nry;thf;F nrYj;jpAs;sjid Nehf;f KbAk;. Muk;g fhyj;Nj jpuhtplHfspd; Ngr;R tof;Fk; vOj;J tof;Fk; KOf;f KOf;f jkpohfNtapUe;jJ. jkpo;> fd;dlk;> njYq;F> kiyahsk; kw;Wk; JS Mfpad vd;w NtWghL ,y;yhky; ahTk; jkpoh- fNtapUe;jJ. njd;ehl;by; xU jpuhtpl jkpo; ,dNkapUe;jJ mJ vida jpuhtpl ,dq;fis cs;slf;fpa ,dkhFk;. Muk;g fhyj;Nj ghtidapy; ,Ue;j ,df;FO- kq;fspd; Ngr;R tof;F gpw;fhyj;Nj jdpj;- jdp nkhopfs; Njhd;w fhuzkhaike;jJ. ,d;W$l jkpo;ehl;bd; kJiu> jpUney;- Ntyp> Jhj;Jf;Fb Nghd;w ,lq;fspd; Ngr;Rtof;Ff;fs;$l kpfTk; NtWgl;l- jhfNt fhzg;gLfpd;wJ. ,JkhjphpNa Ngr;Rtof;Ff;fs; ePz;l fhyj;jpy; nkhop- ahf khw VJthftpUe;jJ.
tlntOj;J my;yJ rk];fpUjk; vDk; NghJ Njtefhp kw;Wk; fpue;jk; Mfpa ,uzl;ilANk cs;slf;fpaJ. Njtefhp- ahfpa thp vOj;jpw;F Vd; tlntOj;J tbtkhd khw;nwOj;J xd;W Njitg;- gl;lJ mjhtJ Vwj;jhs 1000 tUlq;f- spd; gpd;G. Mhpar; nry;thf;fpdhYk; Mhpa khiaapdhYk; njd;dfk; kpfTk; ftug; gl;bUe;jJ. Ngr;Rtof;F> vOj;Jtof;F> tho;if Kiw> Nfhtpy; topghL rlq;F fs; Nghd;wtw;wpy; rk];fpUjKk; mjd; Mhpar; nrythf;Fk; kpFe;j mstpy; nry;thf;Fr; nrYj;jpa fhykJ. ,f;fh- yj;Njjhd; jkpopNy rk]fpUjj;jpid ,yFgl vOjp mjid jpuhtpl ,dj;jpy; GFj;jp jkJ nkhopahjpf;fj;jpid Nkk;- gLj;Jk; Nehf;fpNyNa MhpaHfshy; jkpionahj;j thptbtkhf fpue;jk; mikf;fg;gLfpd;wJ. ,jhdhNyjhd; jkpo; thptbtj;jpd; rhaNyhnlhj;j tl;nlOj; Jf;fs; fpue;j vOj;Jf;fSf;fhf cUthf;- fg;gl;ld. ,jpy; jkpopNy cs;s mfu thpirfSk; capHnka; vOj;Jf;fSk; rpy
thp tbt vd;Dk; n ,y;yhj r xyptbtq fpd;wd. c Nghd;w vO ngw;wd.
jkpo; rk] xg;gPLfis
Njtefhp vOj;Jf;fs
capH vO vOj;Jf;f
capHnka
rk];fpU
jkpo; capHnk (Njhd;wpa
jkpo; c
NkNy jk [>\>]>` jkpohfNt
jkpo; vz
jkpopd;
fpue;j v (Njhd;wpa

- 87 - ; vOj;J thptbtj; Njhw;wk;
cs;sJ tsh;e;j rly Tamil cs;sJ hy jkpo; ;J. ehd;- ;rpaile;j l;nlOj;J
ghpzhk s; gpw;fh- te;jjhf ; vOj;jpd; ; mNrhfr; hf Fwpg;- - gpuhkp f; FLk;g ,Ue;jJ. ]fpUjk;) ;j nkhop- a ,uz;L eubahfg; F[uhj;jp> ; kw;Wk; efhpapd; thjj;jpw;- ;ikf;fh- ; mjhtJ Uthf;fg;- . fpue;jj;- j;jhfNt ;l nkhop- kapidg; k; gpuhkp- pLtH. Vd; rpq;fsk; Njhd;wpa- hfhtk;r a nkhpop- fpd;wdH. hw;wj;jpy; ptbtKk; Nehf;f plHfspd; ; KOf;f fd;dlk;> Mfpad k; jkpoh- jpuhtpl a jpuhtpl k;. Muk;g df;FO- ;Nj jdpj;- ike;jJ. jpUney;- lq;fspd; NtWgl;l- khjphpNa py; nkhop-
jk; vDk; k; Mfpa Njtefhp- ntOj;J Njitg;- tUlq;f- Yk; Mhpa k; ftug; ;Jtof;F> L rlq;F k; mjd; mstpy; . ,f;fh- jj;jpid ,dj;jpy; d Nkk;- paHfshy; fpue;jk; hd; jkpo; tl;nlOj; cUthf;- ;s mfu ;fSk; rpy
thp tbtkhw;wq;fSld; tlntOj;J vd;Dk; ngaUld;> mj;NjhL jkpopy; ,y;yhj rk];fpUjj;jpw;Nf chpajhd gy xyptbtq;fs; ,q;Fjhd; vOj;JUg; ngW fpd;wd. cjhuzkhf `> ]> \> [ Nghd;w vOj;Jf;fs; fpue;jkhf cUthf;fg; ngw;wd.
jkpo; rk];fpUj kw;Wk; fpue;j thptbt xg;gPLfis fPNo Nehf;fyhk;.
Njtefhp thptbtk; rk]fpUjj;jpw;fhd vOj;Jf;fs;. (Njhd;wpa fhyk;- fpK500)
capH vOj;Jf;fSk; capHnka; vOj;Jf;fSk;.
capHnka;naOj;Jf;fs;.
rk];fpUj vz;fs;
jkpo; capH vOj;Jf;fSk; capHnka; vOj;Jf;fSk;. (Njhd;wpa fhyk; fpK500)
jkpo; capHnka; vOj;Jf;fs;
NkNy jkpOld; xd;whfr; NrHe;Jtpl;l [>\>]>` Nghd;wd tlntOj;jpid jkpohfNt mwpa KbAk;.
jkpo; vz;fs;
jkpopd; tpNrl FwpaPLfs;
fpue;j vOj;J - capH vOj;J (Njhd;wpa fhyk; fpgp500)
fpue;j - capHnka; vOj;J
fpue;j vz;fs;
fpue;j thptbtk; fpgp500Mk; Mz;lstpNy njd;dhl;bd; NjitfUjp jkpo; vOj;Jf; fspd; thptbtj;NjhLk; rk];fpUjj;jpw;- NfAhpa gy cr;rhpg;Gf;Fhpa vOj;Jf;f- NshLk; cUthf;fg;gl;lJ. jkpopy; ,Ue;J ngwg;gl;l tlntOj;jhf fpue;jk; cUth- fpdJ tuyhW. ,jid NkNy xg;gPl;Lld; ghHj;Njhk;.
gpw;fhyj;jpy; jkpopNy fpue;j vOj;Jf;fSk; fyf;fj; njhlq;fpd. fpue;j vOj;Jf;fis- Ak; rk];fpUjj;ijAk; tlnrhy; vd;Nw miog;gH. Mhpar; nrythf;fpw;F ,e;jpa cgfz;lk; cl;gLj;jg;gl;l gpd;G Mhpa gpuhkzPaj;jpd; nry;thf;Fk; jkpopy; Mjpf;fk; nrYj;jj; njhlq;fpaJ. jkpopy; ,Ue;J fpue;jk; ngw;w [>]>\>` vOj;- Jf;fis NkNy cs;s fpue;j vOj;Jf;- fis Nehf;fp mwpe;Njhk;. mjpy; cs;s jkpo; nry;thf;fpidAk; mwpa KbfpwJ. ,J cz;ikapy; tlnkhopapd; gy nrhw;fs;> nrhw;nwhlHfSk; jkpopy; mf;;fhyj;Nj mJ jkpo;jhd; vd;W vz;Zkstpw;F ghtidapypUe;jd. ,d;W $l vz;> ehs;> khjk; Nghd;wdtw;iw jkpopy; vOjj; njhpe;j mtd; tUlq;fspd; ngaHfis mg;gbNa tlnrhy;ypypNyNa ,d;Wk; ghtpf;fpd;whd;. ,J ,e;J rka gpuhkzpa Mhpa Mjpf;fj;jpdhy; ,d;Dk; toq;fp tUfpd;wJ. Mhpa G+ir Kiwfs; Mhpa ke;jpuq;fspd; Mjpf;fj;jpdhYk; jkpod; mjpypUe;J tpLgl Kbatpy;iy.
jkpo;ehL ,g;NghJ vg;gbahf Mq;fy nkhopapdhy; ftug;gl;L mjd;ghy; nrd;W jkpopid ,of;Fk; epiyapy; ,d;W ,Uf;- fpd;wNj mijtpl kpf gd;klq;fhf fpgp 5k; Ehw;whz;bYk; mjd;gpd;Dk;; Mhpa khiaf;Fl;gl;bUe;jJ. mjdhNy nkhopapy; Mhpak;> rkaj;jpy; Mhpak;> tho;f;if Kiwapy; Mhpak; vd thoj;jiyg;gl;lhd;. ,J rhHe;Nj jkpoDf;Ff; nfhLf;fg;gl;l rhgf;Nflhd tUzhr;rpukj;jpd; ghpzhk tsHr;rpahd rhjpaikg;Gk; Mhpad; vkf;Fj; je;jNj. vkJ rq;ffhy mjw;F Ke;ija jkpo;gz;ghl;by; rhjpak; ,Ue;- jjw;fhd vJtpj rhd;WfSk; ve;j rq;f ,yf;fpaj;jpYk; fhzg;gltpy;iy. vkJ nkhopapd; vOj;Jf;fisg; ngw;W mjd; %yNk Mhpad; vk;kPJ nry;thf;Fr; nrYj;- jpdhd; vkJ nkhopia mopf;fg;ghHj;jhd; Mdhy; mJ mtdhy; Kbatpy;iy.
mLj;j ,jopy; vt;thwhf jkpo; Vida jpuhtplnkhpfspd; Njhw;wj;jpYk; Mhpa nkhopfs; vd;W $wg;gLk; nkhopfspd; Njhw;wj;jpYk; nrythf;F nrYj;jpa- njd;gjidg; ghHg;Nghk;.
packiyanathan.m@thaiveedu.com
KUNfR ghf;fpaehjd;

Page 121
- 88 - m
ikjpahf ,Ue;j vq;fs; fpuhkj;ijf; nfLf;Fk; tpjkhf xU ehs; Gifg;glhf; fhuu; xUtu; mq;Nf Eioe;jhu;. vNjh Jk;G kpl;lha; tpw;f te;jtiug; Nghy rpWtu;fs; mtiur; #o;e;Jnfhz;lhu;fs;. %d;W fhy;fs; itj;j ngl;biaf; J}f;- fpf;nfhz;L> jiyNahL xl;ba xU njhg;gpia mzpe;j me;j Gifg;glf;fhuu;> xU gwit elg;gJ Nghy nkJthf top tprhupj;Jf;nfhz;L vq;fs; gf;fj;J tPl;bw;- Fs; GFe;jhu;. vy;NyhUk; mtu; gpd;dhy; Nghdhu;fs;. vdf;F mg;NghJ %d;W taJ- $l epuk;gtpy;iy. MdhYk; ehd; Eioa- tpy;iy> Vndd;why; me;jr; rpWtajpNyNa me;j tPl;Lf;fhuu; vq;fs; vjpup vd;w tp\ak; vdf;F vg;gbNah mwpTWj;jg;- gl;bUe;jJ.
ehd; mtu;fs; tPl;Lg; gliyf;F ntspNa epd;W Vf;fj;Jld; ghu;j;Njd;. vdf;F
xU mz;zd; ,Ue;jhd;. xU fk;G vOe;J elg;gJNghy elg;ghd;. Koq;fhypy; ,Ue;J ghjk;tiu xU ,lk; kpr;rkpy;yhky; rpuq;F Nghl;bUf;Fk;. mjd; fhuzkhf nfhQ;rk; nehz;Lthd;. vd;dpYk; Ie;J taJ %j;jtd;;. Mu;tKk; Ie;J klq;F mjpfk;. Miriaf; fl;Lg;gLj;jp mtDk; vdf;Fj; Jizahf ntspNa epd;Wtpl;lhd;.
vq;fs; fpuhkj;Jf;F te;j Kjy; Gifg;glf;- fhuu; mtu;jhd;. gf;fj;J tpl;L fpl;zidg; glk; gpbg;gjw;fhf te;jpUe;jhu;. fpl;zDf;- Fk; vd;dsT taJjhd;. ,e;jg; glk; vLf;Fk; itgtj;ijg; ghu;g;gjw;fhf rpW tu;fs; kl;Lky;yhky; ngupatu;fSk; me;j tPl;by; FOkptpl;lhu;fs;.
rkaq;fspy; vd; mz;zdpd; %is mrj;- jyhf Ntiy nra;Ak;. vq;fs; tPl;L NtypapNy ngupa Xl;il Nghl;L fpl;zd; glk; gpbf;fg;gLtij ghu;g;gjw;F trjp nra;J je;jhd;. fpl;zd; Nky; #upadpd; rJukhd fl;lq;fs; tpOe;jd. xU nfhyu; itj;j Nky; rl;ilAk;> thu; itj;j fhy; rl;ilAk; mzpe;jpUe;jhd;. mtd; jiy vz;nza; itj;J ,Oj;J fWg;G xsp tPrpaJ. Gifg;glf;fhuu; ntF Neuk; fhkpuh xl;il topahfg; ghu;j;jhu;. gpwF #upaid mjpUg;jpahf epkpu;e;J Nehf;fp- dhu;. ,d;Dk; gy epkplq;fs; mg;gb tise;jgbNa ,Ue;jhu;. glk; vLg;gJ vt;tsT rpukkhd fhupak; vd;gJ vy;Nyh- Uf;Fk; ciwf;Fk;tiu mtu; epkputpy;iy. filrpapy; ngUk; Muthuk; fpsk;gpa- NghJ glk; vLj;J Kbe;Jtpl;lJ vd;W njupe;jJ.
ehDk; mz;zDk; Gifg;glr; rk;gtj;ij
tPl;bNy te;J tu;zpj;jNghJ mNj fij ,d;Dk; gy &gq;fspy; vq;fs; tPl;il Vw;fdNt mile;Jtpl;lJ. mg;ghTf;Fk;> mk;khTf;Fk; mijj; jhq;f Kbatpy;iy vd;gJ gs;spf;$lk; NghFk; taij vl;lhj vdf;Ff;$l mg;gl;lkhfj; njupe;jJ. Mdhy; mjpu;\;lk; fpl;zDila tajpy; ehd; tPl;by; ,Ue;jJjhd;. vg;gbAk; vd;id epw;f itj;J mNjkhjpup xU glk; vLj;J CupNy rupe;jpUe;j kjpg;ig jpUk;gTk; epWj;jptpl Ntz;Lk; vd;W mg;gh jPu;kh- dpj;jhu;.
vq;fs; tPl;Lf;Fk;> may; tPl;Lf;Fk; rz;il xU rhjhuzkhd tptfhuj;jpy; jhd; Muk;gpj;jJ. fhuzk; xU Gspakuk;. vq;fs; tPl;bNy kuk; epd;whYk; mjd; ngupa
nfhg;Gfs; nfhl;bd. fha;f;f k Gj;jpkjp t tPl;Lf; nf gf;fk; fha kdjpNy V jijj;jhd Ntz;Lk;. ,uz;L nf gifAk; m fhy; fhkpu NghJ Cu fz;L fs kWf;fg;gl
mg;ghTf;F nghWf;f kpy;iy. m Gifg; gl tioj;J
Nghdjpy; vQ;rpa t Kbahj x fpilf;jJ. Jsp fz;z vg;gb mq tUf;Fk;
xU rdpf;f Gifg;glf;f Ngha; nrh jpUe;jhu;. v Neuhf;Ftj

jha;tPL • brk;gu; 2009
s mrj;- s; tPl;L fpl;zd; ;F trjp #upadpd; U nfhyu; j;j fhy; d; jiy g;G xsp Neuk; hu;. gpwF Nehf;fp- ; mg;gb ; vLg;gJ vy;Nyh- putpy;iy. fpsk;gpa- J vd;W
k;gtj;ij
Nj fij ; tPl;il ;ghTf;Fk;> atpy;iy j vl;lhj njupe;jJ. tajpy; k; vd;id k; vLj;J jpUk;gTk; ;gh jPu;kh-
k; rz;il py; jhd; k;. vq;fs; d; ngupa
nfhg;Gfs; gf;fj;J tPl;bNy Ngha; fha;j;Jf; nfhl;bd. vq;fs; gf;fkpUe;j nfhg;GfNsh fha;f;f kWj;jd. mg;ghTf;F fpukkhf Gj;jpkjp toq;Fk; nrhe;jf;fhuu;fs; mLj;j tPl;Lf; nfhg;Gfis ntl;btpl;lhy; vq;fs; gf;fk; fha;f;Fk; vd;W $wpdhu;fs;. mg;gh kdjpNy Vw;fdNt rpe;jpj;J itj;jpUe;- jijj;jhd; mtu;fs; nrhy;ypapUf;f Ntz;Lk;. md;Nw mg;gh Nfhgk; kpFjpahfp ,uz;L nfhg;Gfis ntl;btpl;lhu;. jPuhj gifAk; md;Wjhd; Muk;gpj;jJ. %d;W fhy; fhkpuhtpdhy; fpl;zidg; glk; gpbj;j NghJ Cu; KOf;f mij xU tpohNghy fz;L fspj;jJ. me;jf; fhl;rp vq;fSf;F kWf;fg;gl;lJk; mjdhy;jhd;.
mg;ghTf;F ,e;j Gifg;glr; rk;gtk; nghWf;f Kbahky; Nghdjpy; Mr;rupa- kpy;iy. mk;khTf;Fk; Kjd;Kjyhf xU Gifg; glf;fhuiu vq;fs; tPl;Lf;F tu- tioj;J glk; vLf;Fk; re;ju;g;gk; jtwpg;
Nghdjpy; epuk;gTk; Jauk; ,Ue;jJ. vd; vQ;rpa tho;ehs; KOf;f ehd; kwf;f Kbahj xU fhl;rp vdf;F mg;NghJ jhd; fpilf;jJ. mk;khtpd; %f;F Edpapy; xU Jsp fz;zPu; njhq;fpaJ. Mdhy; mJ vg;gb mq;Nf cz;lhfpaJ vd;gJ xU- tUf;Fk; njupatpy;iy.
xU rdpf;fpoik gpd;kjpak; %d;W kzpf;F Gifg;glf;fhuu; tUtjhf Vw;ghL. mg;gh Ngha; nrhy;ypitj;J mr;rhuKk; nfhLj;- jpUe;jhu;. vq;fSf;F Neu;e;j mtkhdj;ij Neuhf;Ftjw;F ehd; jahuhf ,Ue;Njd;.
m. Kj;Jypq;fk;
vd;Dila Gifg;glk; gf;fj;J tPl;by; vLj;jjpYk; ghu;f;f VNjh xU tpjj;jpy; cau;e;jjhf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gjpy; Kbthf ,Ue;jhu;fs;.
vq;fSila ,e;j jPtpukhd Vw;ghLfSf;F vjpu;ghuhj ,lj;jpypUe;J ,ilQ;ry; xd;W te;jJ. vd;Dila mz;zDf;F vl;L taJ. tof;fkhf gj;J kzptiu J}q;F- gtd; me;jg; gpujhdkhd rdpf;fpoik mjpfhiyapNyNa vOk;gptpl;lhd;. jdf;F vd;d rl;il mzptJ vd;W mk;khitj; njhe;jpuT gz;zj; njhlq;fpdhd;. Nghl;b vdf;Fk; fpl;zDf;Fk; ,ilapy;jhd;. mJ mz;zDf;F ey;yhfj; njupAk;. Mdhy; mtDk; glj;jpy; ,Uf;fNtz;Lk; vd;W mlk; gpbj;jhd;.
mk;kh mtid rl;il nra;atpy;iy. vd;id Fspf;f thu;g;gjpNyNa ftdkhf ,Ue;jhs;. gpwF jiyia mOj;jp thup ,Oj;J nghl;L itj;jhs;. VNjh kuk; eLtJNghy ,uz;L iffshYk; vd;idj; J}f;fp ntspf;Fe;jpNy ,Uj;jpdhs;. mz;zd; tpLtjhapy;iy. mk;khitNa Rw;wpr; Rw;wp te;J jdf;Fk; jiyia ,Oj;Jtplr; nrhy;ypf; nfQ;rpdhd;. mk;kh- tpd; Ke;jhidia tpuy;fshy; ,Wf;fg; gpbj;jgbNa ,Ogl;lhd;. ,e;j tptfhuj;jpy; ahUf;F ntw;wp fpilf;Fk; vd;gij vd; ,lj;jpy; ,Ue;jgbNa ehd; mirahky; mtjhdpj;Njd;.
xU rkaj;jpy; nghWf;fhky; Ngha; mk;kh Ke;jhidiag; gwpj;Jf;nfhz;L ‘vd;d ,sTf;F mOwha;. cd;iu jk;gpiajhd; Nghl;Nlhf;fhud; glk; vLf;f thwhd;. eP Vd; mtjpg;gLfpwha;’ vd;whs;. mz;zd; mg;gbNa epd;whd;. mtd; tha; jpwe;J fple;jJ. ehd; vNjh ghlg;Nghfpwhd; vd;W Kjypy; epidj;Njd;. mtd; xntd;W moj;- njhlq;fpdhd;. mtDila jpwe;j thahy; Flj;jpy; ePu; epiwtJ Nghy fz;zPu; epiwe;J nfhz;L te;jJ.
jpBnud;W mz;zd; jd; Af;jpia khw;- wpdhd;. FUlu;fs; nra;tJ Nghy jd; ,uz;L iffisAk; ePl;bg;gpbj;J mjw;F NkNy ryit nra;J te;j jd; nts;is Nru;l;ilAk; ePyf; fhy;rl;iliaAk; itj;Jf; nfhz;lhd;. mk;kh NghFk; ,lnky;yhk; mtDf;Fk; VNjh Ntiy mq;Nf ,Ug;gJ Nghy Nghdhd;. mk;kh jpUk;gpAk; ghu;f;ftpy;iy.
mg;gh te;jNghJ mtu; VjhtJ nra;thu; vd;W vjpu;ghu;j;jhy; mtd; jd; gq;Ff;F mtd; tapw;Wld; Nru;j;J rl;iliag; gpbj;Jf; nfhz;L xU mb nfhLj;jhu;. mz;zd; epyj;jpNy tpOe;J fOj;ij Kwpg;gJNghy cUsj; njhlq;fpdhd;. GOjpia vy;yhk; G+rpf; nfhz;L ngupjhff; fj;jpdhd;. mg;gb mywpaNghnjy;yhk; jd;idAk; glk; vLf;f Ntz;Lk; vd;gij Qhgfkhf nrhy;ypr; nrhy;yp te;jhd;. mg;gh vd;d epidj;jhNuh ‘rup rup epWj;J> cd;idAk; Nru;j;J vLg;gk;’ vd;W filrp- apy; nrhy;yptpl;lhu;. xU Rtpl;r; Nghl;lJ Nghy mtd; mOif epd;wJ. rpupj;Jf;- nfhz;Nl vOk;gpdhd;. Nru;l; nfhyiu iffshy; ,Oj;J fz;izf; Jilj;Jf; nfhz;lhd;. mg;gbAk; fz; ,ikfs; eide;J fple;jd. epkplj;jpNy moTk;> mOifia epw;ghl;lTk;> clNdNa rpupf;- fTk; mtd; jd;Dila Kfj;Jj; jir- fisg; gof;fpapUe;jhd;.
mz;zDila re;Njhrk; nrhy;yKbahJ. tjtjntd;W Fspj;jhd;. mk;kh> mtd; nrhf;ifia mkj;jpg; gpbj;jgb jiyia thup tpl;lhs;. Fl;bf;$uh gTliu if- apNy nfhl;b fd;dj;jpy; epiwag;G+rpdhd;. mt;tsT NeuKk; fhtpj;jpupe;j nghj;jhd; itj;j ePyf; fhy;rl;ilia xUtu; cjtp- apy;yhky; jhdhfNt mzpe;J nfhz;lhd;. ryitnra;j nts;is Nru;l;iltpupj;J ,uz;L ngUtpy;fshYk; J}f;fpg; gpbj;jhd;. mJ fQ;rpNghl;L nkhunkhuntd;W>
njhlu;jy; 89k; gf;fk;

Page 122
jha;tPL • brk;gu; 2009
rpul;ilf; f ngl;bahy Nru;l;bd; NghapUe;j thridA XirAk; v fs; KO mij m Ntz;ba iffis nrl;ilKi gl;Lg;Ngha Nru;l;bd; RUf;fptpl;L tpy;iy> vLj;J eL nghOJ VNjh jhd Nghd;w gh J}izg; g ahky; Gi njhlq;fpd
nrhd;d N tpy;iy. x mtNuhL rpWtu;fS ntspr;rk; RtUf;F K fs;. xU kWgf;fj;j eLtpy; m kzpj;jpah KbANkh Ue;j mz njhlu;e;jh vd;dpYk;
Gifg;glf;f epw;ghl;bd vd;W mi nra;jhu;. x jd;idAk nfhz;lhu;. Eioj;J vy;yhk; K jsu;j;jpa nfhz;L n Ngrhky; f kur;rl;lj;i apd; kbg iffis Ue;j vq;f
Gifg;glf mz;zid mtDk; v fpdhd;. f vd;whu;. k vd;whu;. e Kbe;jkl;L ky; vd;d rpwpJk; ,y itf;Fs; , Nghy nts ghu;j;Njhk;. mfw;wp mN glk; vLj
vd;Dila mg;ghTf;F %is ng Gifg;glk; ehd; eLtp fhkpuhTf;F nfhQ;rk; vd; %f;f nrhz;Lf;F rw;W gO nrk;gUj;j jhd;$l n tpy;iy> g ifAk;> t kl;LNk g
,uz;L kz kzpNeuk;
mz;zd
88k; gf;f

- 89 - mz;zdpd;...
88k; gf;fj; njhlHr;rp...
vLj;j glk; ,g;gb te;jjpy; mtDf;fpUe;j kdtUj;jj;ij tptupf;f KbahJ. xU rpul;ilf; fupahy; neUg;G %l;b #lhf;fpa
thuk; fopj;J mg;gh me;jg; glj;ij gpNuk; ngl;bahy; ,];jpup nra;ag;gl;bUe;jJ.
NghLtjw;fhf Njbdhu;. vt;tsT NjbAk; Nru;l;bd; Kd;gf;fKk; gpd;gf;fKk; xl;bg;
glk; fpilf;ftpy;iy. vg;gbNah ,e;jr; NghapUe;jJ. mijg; gpupj;jNghJ ey;y
rk;gtj;ij ehsiltpy; tPl;by; vy;NyhUk; thridAk;> xU Ngg;giuf; fpopf;Fk;
kwe;Jtpl;ldu;. XirAk; vOe;jJ. mg;gbAk; mjd; kbg;G- fs; KOtJk; Fiyahky; ftdkhf
v];.v];.rp Nrhjidf;F ehd; gbj;Jf; mij mzpe;jhd;. Nru;l;bd; iffis
nfhz;bUe;j fhyj;jpy;> rpy tUlq;fSf;F Ntz;ba msTf;F kl;LNk gpupj;J jd;
Kd; tPl;il tpl;L xbg;Nghd mz;zd; iffis cs;Ns Eioj;jhd;. ifapNy
ghtpj;j ijyhg; ngl;b vd; nrhj;jhf nrl;ilKisj;jJ Nghy kPjp kbg;G xl;Lg; gl;Lg;Ngha; tpiwg;ghfNt epd;wJ. ,e;j Nru;l;bd; mbg;ghfj;ij fhy;rl;ilf;Fs; RUf;fptpl;Lf; nfhz;lhd;. mj;Jld; Kba- tpy;iy> miuj;j re;jdj;ij cUl;b vLj;J eL new;wpapy; mkj;jpdhd;. ,g;-
mk;khtpd; nghOJ myq;fhuk; G+u;j;jpahfptpl;lJ. VNjh jhd;jhd; gpujhdkhd Ms; vd;gJ
%f;F Nghd;w ghtisAld; vdf;Fg; gf;fj;jpy; J}izg; gpbj;Jf;nfhz;L Mlhky; mir-
Edpapy; ahky; Gifg;glf;fhuUf;F fhj;jpUf;fj; njhlq;fpdhd;.
xU Jsp fz;zPu;
nrhd;d Neuj;Jf;F Gifg;glf;fhuu; tu- tpy;iy. xU kzpNeuk; jhkjkhfptpl;lJ.
njhq;fpaJ.
mtNuhL Nru;j;J Kd;Dk; gpd;Dkhf rpWtu;fSk; te;jhu;fs;. #upaDila
Mdhy;>
ntspr;rk; ey;yhfg; gLk; tpjkhf xU RtUf;F Kd;dhy; vd;id epw;ghl;bdhu;
mJ vg;gb mq;Nf
fs;. xU gf;fj;jpy; nrk;gUj;jp kuKk; kWgf;fj;jpy; mz;zDkhf ehd; rup
cz;lhfpaJ vd;gJ
eLtpy; mirtpy;yhky; epd;Nwd;. ehY kzpj;jpahykhf ntspf;Fe;jpy;> vt;tsT
xUtUf;Fk; KbANkh mt;tsT mikjpahf fhj;jp- Ue;j mz;zd;> fhkpuh Kd;dhYk; mijj;
njupatpy;iy. njhlu;e;jhd;. mirtpd;ik mtDf;F vd;dpYk; ghu;f;f ey;yhf te;jJ.
khwpapUe;jJ. xU ehs; mijf; File;J nfhz;bUe;j NghJ> fs;siw xd;wpy; Gifg;glf;fhuu; fhkpuhit %d;W fhypy;
ghJfhg;ghf kiwj;J itj;j xU gioa epw;ghl;bdhu;. gpwF Kd;Df;F gpd;Df;F
fhyj;J mg;gpahrf; nfhg;gp mfg;gl;lJ. vd;W mij efu;j;jp Xu; ,lj;ijj; Nju;T
mij ,Oj;J vLj;J jpwe;J ghu;j;Njd;. nra;jhu;. xU ngUk; fWg;G Nghu;itahy;
re;jpuFg;j kd;didg; gw;wpa rupj;jpuf; jd;idAk; fhkpuhitAk; Nru;j;J %bf;-
Fwpg;Gfs; mz;zDila rJukhd if- nfhz;lhu;. Jzpf; $lhuj;jpw;Fs; jiyia
naOj;jpy; ,Ue;jd. Eioj;J ntF Neuk; ghu;j;jhu;. ehq;fs; vy;yhk; Kbe;Jtpl;lJ vd;W vq;fisj;
‘re;jpuFg;jd; nksupa tk;rj;ij Nru;e;j- jsu;j;jpa Neuk; fWg;Gj;Jzpia tpyf;fpf;
td;. mtDila kjp ke;jpupapd; ngau; nfhz;L ntspNa te;jhu;. xU thu;j;ij
nfsby;ad;. gy vjpupfisg; NghupNy Ngrhky; fhkpuhTf;Fs; gpypk;ik Nghl;L>
Njhw;fbj;J> gue;j ,e;jpa Njrj;ij xU kur;rl;lj;ij XirAld; %bdhu;. rl;il-
Filf;fPo; nfhz;L te;j Kjy; murd; apd; kbg;G fiyahky; ,Ug;gjw;fhf
,td;. Nghupy; Njhw;w vjpupf;F 500 ahid- iffis mfypj;J tpiwg;ghf itj;jp-
fisg; guprhf mspj;jhd;. jhd; ghLgl;L Ue;j vq;fSf;F NehT vLj;jJ.
fl;b vOg;gpa uhr;rpaj;ij jd; kfd; gpe;JrhuDf;F je;Jtpl;L ehl;il tpl;L Gifg;glf;fhuu; ,Wjpr; rup ghu;j;jypy;
ntspNawpdhd;. mg;gbNa gl;bdp fple;J mz;zid rw;W tpyfp epw;fr; nrhd;dhu;.
nrj;Jg;Nghdhd;.’ mtDk; vq;fs; ,ilntspia mjpfkhf;- fpdhd;. fhkpuhf;fhuu; ,d;Dk; nfhQ;rk;
xt;nthU gf;fkhfg; Gul;bf;nfhz;L te;- vd;whu;. kPz;Lk; js;sp epd;whd;. rup nub
jhy; gy tUlq;fSf;F Kd; njhiye;J vd;whu;. ehq;fs; tapWfis vq;fshy;
Nghd vq;fSila Gifg;glk; filrp Kbe;jkl;Lk; vf;fpf; nfhz;L> %r;R tplh-
ml;ilapy; xl;lg;gl;bUe;jJ. xU tpj;jp- ky; vd;d elf;fg;NghfpwJ vd;w Cfk;
ahrk;> vd;Dila cUtk; mjpNy ,y;iy> rpwpJk; ,y;yhky; epd;Nwhk;. fWg;G Nghu;-
rup ghjpahf mJ ntl;lg;gl;Ltpl;lJ. itf;Fs; ,Ue;J nkJthf xU if ghk;G
vQ;rpa glj;jpy; xU rpWtdpd; Koq;if- Nghy ntspNa te;jJ. me;jf; ifiaNa
Ak;> tpiwg;ghf epw;Fk; miuf;if Nru;l;Lk; ghu;j;Njhk;. mJ rlf;nfd;W fhkpuh %bia
kl;LNk njupe;jd NtW xd;WNk ,y;iy. mfw;wp mNj Ntfj;jpy; jpUk;gTk; %baJ. glk; vLj;J Kbe;jJ vd;whu;fs;.
mijg; ghu;j;jJk; vdf;F gy tUlq;f- Sf;F Ke;jpa me;j rdpf;fpoik khiy vd;Dila mz;zDf;F rpd;d %is>
Qhgfk; te;jJ. rpuq;Ff; fhYk;> nghj;jhd; mg;ghTf;Fg; ngupa %is. me;jg; ngupa
Nghl;l fhy;rl;ilAk;> new;wpapNy cUl;b %is ngupa Ntiy nra;Ak; vd;gJ
itj;j re;jdKk;> fQ;rpNghl;L tpiwg;ghf Gifg;glk; te;jNghJjhd; njupe;jJ. mjpy;
epw;Fk; miuf;if nts;is Nru;l;Lkhf ehd; eLtpy; fz;fisr; rw;W $rpf;nfhz;L
tapw;iw vf;fpf;nfhz;L epd;w vd; mz;z- fhkpuhTf;F gf;fj;jpy; ,Ue;j VNjh xd;iw
dpd; gae;j Kfk; capu; cs;stiu vd; nfhQ;rk; gPjpAld; ghu;j;jgb epd;Nwd;.
kdj;jpy; epw;Fk;. vd; %f;fpNy ,Ue;J tpOe;j epoy; vd; nrhz;Lf;F NkNy rpW fWg;ghfj; njupe;jJ.
,e;j Kfj;ij Qhgfj;Jf;F nfhz;Ltu rw;W gOJgl;l gpd; Rtu; njupe;jJ.
vdf;F %d;Wfhy; itj;j fhkpuhg; ngl;b- nrk;gUj;jp njupe;jJ. fhy;rl;il nghj;-
Nah> mij %Lk; fWg;G Nghu;itNah> jhd;$l njupe;jJ. mz;zidf; fhz-
fWg;G Jzpf;F cs;Ns ,Ue;J ghk;G tpy;iy> gjpyhf mz;zdpd; ,lJ Koq;-
Nghy Gwg;gl;L tUk; ifNah Njitahf ifAk;> tpiwg;ghf epd;w Nru;l; tpspk;Gk;
,Uf;fhJ.. kl;LNk glj;jpy; gjpe;jpUe;jJ.
,uz;L kzp Neuk; GOjpapy; Guz;L> ehY kzpNeuk; ntspj; jpz;izapy; fhj;jpUe;J
muththulingam.a@thaiveedu.com

Page 123
- 90 -
fhq;Nfad;Jiwf; flw;fiuapy; xU fyq;- fiu tpsf;fk; vg;gbf; fk;gPukhf epkpu;e;J epd;W> flypNy topjtwpa glFfSf;F topfhl;bf; nfz;bUe;jNjh> mNjNghy mwpTg;grp jPu;f;f vq;Nf nry;tJ vd;W njupahky; jpz;lhbf; nfhz;bUe;j me;jr; Rw;W tl;lhuj;ijr; Nru;e;jtu;fSf;F xU fyq;fiu tpsf;fkhfj; njy;ypg;gioapy; vOe;J epd;W md;W topfhl;ba fy;Y}up- jhd; ,d;W E}whtJ mfitapy; fhyb vLj;J itj;jpUf;Fk; kfh[df; fy;Y}up ahFk;. Rw;W tl;lhuj;jpy; cs;stu;fSf;- fhf md;W Muk;gpf;fg;gl;l me;jg; ghl- rhiy ,d;W ngU tpUl;rkhf tsu;e;J ,yq;ifapd; vy;yhj; jpirfspYk; cs;s khztu;fisAk; jd;gf;fk; ÁkBVTM ƒÔÈs> B[TM_ ]Á ́ kÁÔÔÁ·•D, oÔ‚Ω[ mË kÁÔÔÁ·•D tÔ°D \okVTM sÁÈl_ ÿ√uƬ ÿÔV^· ∂Áw•∫Ô^.
oÔ>V ¶ ́V¤V 416.321.6420
Ketha Nadarajah (President) Tel: 416.321.6420, 905.944.0218 Fax: 416.321.2217 www.nksdrapery.ca
Drapery & Blinds Fabric Ltd., 210 Silver Star Blvd., Unit #825, Scarborough, ON M1V 5J9
Ehw;whz;L fhZk; kfh[df; fy;Y
(1910 - 2010)
nfhz;lhbapUg;gJ Nghy> me;j tupir- apNy ,d;W kfh[df; fy;Y}up> nfhf;Ftpy; ,e;Jf; fy;Y}up> khdpg;gha; ,e;Jf; fy;- Y}up Nghd;w fy;Y}hpfSk; Ehw;whz;L epiditf; nfhz;lhbf; nfhz;bUf;fpd;wd.
1910y; Muk;gpf;fg;gl;l kfh[d Mq;fpy cau; ghlrhiy 1918y; Vw;gl;l ngU-
nts;sk; fhuzkhf mjd; fl;blj;ij ,oe;jNghJ> mq;Nf fy;tp fw;w khztu;- fs; njhlu;e;J gbg;gjw;F ,lkpd;wpj; jtpj;jdu;. kdk; jsu;e;J Nghfhj jhgfu; ghtyu; Jiuag;ghgps;is mtu;fs; kPz;Lk; 1919y; fl;blj;ijf; fl;b vOg;gp khztu;fspd; fy;tpiaj; njhlu;tjw;F
top tFj tshfj;jpy tpj;jpahy 1929y; jhg mtu;fs; f jpU. Nf. jiyik kfh[dh j
NahL nf njhz;L kfh[dht khdJ. 1 kfh[dhN ghtyupd; jiyik fy;Y}upapd vd;W nga fy;Y}upr; ‘cid eP fw;Fk; kh gl;lJ. m ge;jhl;lg; cijge;j gq;F gw;w ju ghlrh cau;jutF gpf;fg;gl;ld ahYk;> M khztu;fs ghlrhiya Kjd;Kjy khjh’ vd fg; ghlY dhuhy; , ngw;wd. 19 gutNt> n gbg;gjw;fh fy;Y}up t NshL M
1960y; 180 kfh[df; nfhz;lhb ghtyu; J kz;lgk; kPz;Lk; kf FO Kjy ghlrhiya cau;j;jg;g ge;jhl;lj;j Mz;by; ghlrhiy 1963y; kf khztu;fs ngw;wdu;> , gPlj;jpw;Fj khtl;lj;jp ahd khz ngw;w fy ngUikg;g ge;jhl;lf;

;whz;L fhZk; kfh[df; fy;Yhup
(1910 - 2010)
jha;tPL • brk;gu; 2009
tupir- fhf;Ftpy; ;Jf; fy;- hw;whz;L f;fpd;wd.
Mq;fpy ;l ngU-
l;blj;ij khztu;- lkpd;wpj; j jhgfu; mtu;fs; ;b vOg;gp lu;tjw;F
top tFj;Jf; nfhLj;jhu;. 1926y; mNj tshfj;jpy; ngz;fSf;fhd ru];tjp tpj;jpahyak; xd;Wk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 1929y; jhgfu; jpU. nj.m. Jiuag;ghgps;is mtu;fs; fhykhfNt> mtiuj; njhlu;e;J jpU. Nf. rpd;dg;ghgps;is ghlrhiyapd; jiyik Mrpupauhdhu;. 1935k; Mz;L kfh[dh jdJ nts;sp tpohitg; ngUik-
NahL nfhz;lhbaJ. 1936y; kf;fSf;Fj; njhz;L nra;Ak; ey;y Nehf;fj;NjhL kfh[dhtpd; rhuzu; ,af;fk; Muk;g- khdJ. 1943y; ru];tjp tpj;jpahyak; kfh[dhNtL ,izf;fg;gl;lJ. 1945y; ghtyupd; kfd; jpU. nj.J. n[auj;jpdk; jiyik Mrpupauhfg;gjtp Vw;wNghJ> fy;Y}upapd; ngau; kfh[df; fy;Y}up vd;W ngau; khw;wk; nra;ag;gl;lJ. 1946y; fy;Y}upr; rpd;dk; mwpKfk; nra;ag;gl;L> ‘cid eP mwp’ vd;w thrfk; mq;Nf fy;tp fw;Fk; khztu;fspd; jhuf ke;jpukhf;fg;- gl;lJ. mNj tUlk; aho;khtl;l cij ge;jhl;lg; Nghl;bfspYk; fy;Y}upapd; cijge;jhl;lf; FO Kjd;Kiwahfg; gq;F gw;wpaJ. 1947y; kfh[dh ,uz;lhk; ju ghlrhiyahf cau;T ngw;W> 1948y; cau;jutFg;G mwptpay; ghlq;fs; Muk;- gpf;fg;gl;ld. 1949y; mjpgupd; tplh Kaw;rp- ahYk;> Mrpupau;fspd; fw;gpj;jy; jpwdhYk;> khztu;fspd; Mu;tj;jpdhYk; Kjyhk;ju ghlrhiyahf cau;T ngw;wJ. 1951k; Mz;L Kjd;Kjyhf ‘[a[a kh[d [aRg khjh’ vd;w fy;Y}upf; fPjKk;> nfhbtzf;- fg; ghlYk; tpj;Jthd; eh.rptghjRe;ju- dhuhy; ,aw;wg;gl;L ,irNahL ghlg; ngw;wd. 1954y; fy;Y}upapd; Gfo; jpf;nfl;Lk; gutNt> ntspA+u;fspy; ,Ue;J fy;Y}upapy; gbg;gjw;fhf te;j khztu;fSf;fhf fy;Y}up tpLjp xd;Wk; MW khztu;f- NshL Muk;gkhdJ.
1960y; 1800f;Fk; Nkw;gl;l khztu;fNshL kfh[df; fy;Y}up jdJ nghd;tpohf; nfhz;lhbaJ. nghd;tpoh epidthf ghtyu; Jiuag;ghgps;is Qhgfhu;j;j kz;lgk; jpwe;J itf;fg;gl;lJ. 1961y; kPz;Lk; kfh[df; fy;Y}up cijge;jhl;lf; FO Kjyplj;jpw;F te;jJ kl;Lky;y> ghlrhiyapd; juKk; mjp cau; juj;jpw;F cau;j;jg;gl;lJ. 1962y; kPz;Lk; cij ge;jhl;lj;jpy; Kjyplk; ngw;wJ. ,Nj Mz;by; kfh[df; fy;Y}up murhq;fg; ghlrhiyahfg; nghWg;Ngw;fg;gl;lJ. 1963y; kfh[df; fy;Y}upapy; ,Ue;J 38 khztu;fs; gy;fiyf; fofj;jpw;F mDkjp ngw;wdu;> ,jpy; gj;J khztu;fs; kUj;Jt gPlj;jpw;Fj; njupT nra;ag;gl;ldu;. aho; khtl;lj;jpNyNa mjp $ba vz;zpf;if- ahd khztu;fs; gy;fiyf;fof mDkjp ngw;w fy;Y}upahf kfh[df; fy;Y}up ngUikg;gl;lJ. 1964y; KjyhtJ cij- ge;jhl;lf; FO aho; khtl;lg; Nghl;bapy;
Kjyplk; ngw;wJ. ,ijj; njhlu;e;;J gy tUlq;fshf tpisahl;Lj;JiwfspYk;> Kj;jkpo; Nghl;bfspYk; aho; khtl;lj;jpy; Kd;dzpg; ghlrhiyahfj; jpfo;e;jJ. Fwpg;ghf clw;gapw;rpg; Nghl;b> cijge;- jhl;lk;> JLg;ghl;lk;> n`hf;fp> ehlfg; Nghl;b> mwptpay; Nghl;b> Ngr;Rg;Nghl;b vd;W rfy JiwfspYk; tpag;GWk; tif- apy; jlk; gjpj;jJ. 1970y; kfh[dhtpd; itutpoh rpwg;ghff; nfhz;lhlg;gl;lJ. mfpy ,yq;iff;fhd cijge;jhl;lg; Nghl;bapYk;> mwptpay; Nghl;bapYk; Kjyplk; ngw;wJ. ,e;j tUlj;jpy; kfh[d rpw;gp vd;W vy;NyhuhYk; md;ghf miof;- fg;gl;l kjpg;Gf;Fupa mjpgu; nj. J. n[a- uj;jpdk; mtu;fs; Xa;T ngw;Wf; nfhz;lhu;.
cs;ehl;L Nghu;r; #o;epiy fhuzkhf 1990y; jw;fhypfkhf msntl;b mUNdh- jah ghlrhiyf;Fk;> 1991y; kPz;Lk; gz;ilj;jUg;G kfspu; ghlrhiyf;Fk; kfh[df; fy;Y}up Gyk; ngau;e;jJ. 1994y; mq;fpUe;J kPz;Lk; kUjdhklj;- jpw;Fg; Gyk; ngau;e;jJ. 1999y; gy;yhapuf; fzf;fhd gioa khztu;fspd; MjuTld; kfh[dh jdJ nrhe;j kz;zpw;Nf jpUk;gp te;J> ,d;W Ehw;whz;L epidit kfpo;r;rpNahL nfhz;lhbf; nfhz;bUf;- fpd;wJ. ghlrhiy ehl;fspy; jpdKk; ghlrhiy tshfj;jpy; Fbnfhz;bUf;Fk; rptfhkp rNkj Mde;j eluhrg;ngUkh- idg; gpuhu;j;jpj;j gpd;jhd; tFg;Gfspy; ghlq;fs; Muk;gkhtJ kfh[dhtpd; jdpr; rpwg;G mk;rkhFk;.
kfh[dhtpd; gioa khztu; rq;fq;fs; ,d;W nfhOk;G> fdlh> yz;ld;> ghup];> tpf;Nuhwpah> rpl;dp> Nehu;Nt> epArpyhe;J vd;W gyNtW ehLfspYk; ,aq;fpf; nfhz;bUf;fpd;wd. cynfq;Fk; gue;jp- Uf;Fk; kfh[dd;fspd; cjtpNahL ghlrhiyf; fl;blq;fisg; GdUj;jhzk; nra;tJ kl;Lky;y> Gjpa fl;blq;fSk; fl;b vOg;gg;gLfpd;wd. kfh[dh ,d;W fy;tpapy; kl;Lky;y> tpisahl;Lj;Jiw apy;> ,izg;ghltpjhdj;jpy; Njrpakl;- lj;jpYk; gy guprpy;fis ngw;Wf; nfhz;- bUf;fpwJ.
Ehw;whz;il Kd;dpl;L Ma;tuq;Ffs;> fz;fhl;rpfs;> fiy tpohf;fs;> itj;jpa Kfhq;fs;> Gj;jf ntspaPLfs;> tpis- ahlLg; Nghl;bfs;> ,lk; ngau; khztu; fSf;fhd cjtpfs;> Whw;whz;L epidT kyu; ntspaPLfs;> Whw;whz;L epidT jghw;jiy ntspaPLfs;> gioa khztu;- fspd; Ehw;whz;L epidTr; rku;g;gzq;fs;> xd;W$ly;fs; Nghd;w gy nraw;jpl;lq;fs; kfh[df; fy;Y}upahYk;> gioa khztu; rq;fq;fshYk; eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. Ehw;whz;L epiwitKd;dpl;L> gioa khztu; rq;f fdlh fpisapdUk; midj;J khztu;fSf;fhd fzpj> nghJ mwpTg; Nghl;bfs; elj;j Kd;te;jpUf;- fpd;whu;fs;. Vw;fdNt ,uhg;Nghrd tpUe;Jld;$ba xd;W$lNyhL> kfh[dd; Ehw;whz;L epidT kyUk;> Ehw;whz;L epidT jghy; jiyAk; ntspapl;bUf;fp- whu;fs;. jdpg;gl;l Kiwapy; gy gioa khztu;fs;> Fwpg;ghf vOj;jhsu;fs; jkJ Ehy;fis kfh[d khjhtpw;Fr; rku;g;- gzk; nra;jpUf;fpwhu;fs; vd;gJk; ,q;Nf Fwpg;gplj;jf;fJ.
kuruaravindan@thaiveedu.com 1V 5J9
FU mutpe;jd;

Page 124
jha;tPL • brk;gu; 2009
Sathy Sivasubramaniam
Sales Representative
Dir:
416-624-5044 homelifesathy@gmail.com www.homelifesathy.com
Ruby Tha
HomeLife/Future Realty Inc.
Brokerage
ONE STOP SOLUTION FOR ALL YOUR M
Nithy Sathyakumar
,A
Mortgage consultant, Lic #M08008999 BonaFide Mortgage Solutions
Direct:
416 728 2454 E-mail: nithy.s@bmsic.com Fax: 416 548 7496
Sold in3 Days
Sold in4 Day
Sold
Sold in4 Days
Power ofSale - Sold Sold
Keele/Finch
$179,000 Condo Apt.
Eglinton/Bathurst
$34,300 Sale Of Business, De- mand Location!! Newly Renovated,Op- portunity To Own Style Restaurant.
TheGore/Ebenezer
$729,000 Detached 2 Storey, 4 Washrooms, 4 Bed- rooms, Lots Of Up- grades
Kennedy/Eglinton
$179,000 Condo Apt.
Call before you list, See the Dif
SaleofBusiness-Brampton
$39,000
+ Stock Sandalwood / Vankirk Price Reduced!!!! 3 Years New
Torbram/Sandalwood
$269,900 Att/Row/Twnhouse 2-Storey, 3 Bedrooms, 3 Washrooms
Hwy10/Bovaird
$279,000 Semi-Detached 2- Storey
Warden / Lawrence
Sold for 102% of asking Price I Need More Listings!!!!
Morningside/Hwy401
$349,900 Detached 2-Storey, 3+3 Bedrooms, 4 Washrooms
Centennial/Lawrence
$403,200 Detached 2-Storey
\TMD sÚD∏Bm o√V T| kV∫Ô, suÔ ∂Á
For Sale - Toro
Sold for 109%
Yonge/
GoreRd/T
$374,8 Detache
Bedroom
ro
Independe and Opera

Tel: 905-201-9977 Fax: 905-201-9229
SOLUTION FOR ALL YOUR MORTGAGE NEEDS
athyakumar
, AMP
ns 4
ivasubramaniam
4
lty Inc.
Brokerage
MarkhamRd/BurOak
$564,000 Detached 2-Storey
you list, See the Difference!!!
awrence
g Price eed More istings!!!!
ide/Hwy401
9,900
-Storey, ms, 4 ms
Great Deals For Buyers
Sold Sold in4 Days Sold
in 2Weeks
Power ofSale - Sold
Sold
Sold
Sold
Centennial/Lawrence
$403,200 Detached 2-Storey
\TMD sÚD∏Bm o√V_ T| kV∫Ô, suÔ ∂Áw•∫Ô^
- 91 -
For Sale - Toronto
Sold for 109% of asking Price Yonge/Finch
Ruby Thambiah
Sales Representative
Dir:
416-999-5337 rubysri@hotmail.com www.buyandsellwithruby.com
GoreRd/Tyler
$374,800 Detached 2-Storey, 3 Bedrooms, 3 Wash- rooms
Independently Owned and Operated
Bovaird/Worthington
$439,000 Detached 2-Storey
For Sale - Brampton
$289,900 North Park/Nuffield 3+1 Bdrm, 3 Wrm, Great Location, Basement Fin.
CottrelleAndTheGoreRoad
$429,900 Detached 2-Storey, 3 Bedrooms, 3 Wash- rooms
205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8
TheGore/Ebenezer
$548,000 Detached Bungalow
For Sale - Brampton
Sold for 100% of asking Price Willms Pkwy/Royal Orchard
Taunton/Salem
$449,000 Detached 2-Storey, 4 Bedrooms, 4 Wash- rooms

Page 125
- 92 -
,f;fhyj;ijg; NghyNt mf;fhyj;jpYk; ,y;yw tho;tpy; jiytDk; jiytpAk; vg;nghOJk; xd;whf ,Uf;Fk; tha;g;Gf;fs; ,Ug;gjpy;iy. nghUs;> fhty;> fy;tp fhuzkhfj; jiytd; jiytpiag; gphpe;J nry;yNtz;ba epiyikfs; Vw;gLtJz;L. nghUs; mjw;Fhpa ehl;lk; ,Uf;- ftpy;iy. fhuzk;> mtDf;Fr; rpy fhyj;Jf;F Kd;dNu jpUkzk; ele;jpUf;- fpd;wJ. kidtpia tpl;L ,Jtiu mtd; gphpe;jJ fpilahJ. ,dpAk; gphptjhf ,y;iy.
mtspd; moFk; md;Gk; mtid mt;t- sTf;Ff; fl;bg;Nghl;bUe;jd. mtDk; mtisf; fhjypj;Nj kzk; Kbj;jpUf;- fpd;whd;. mtSf;Fg; gf;fj;jpNyNa vg;-
fhjy; tho;f;if -
kidtpia tpl;Lg; gphpahj fzt
‘MapDk;> nghOJk; ,Uf;fNtz;Lk; vd;W mtdJ fhjy; neQ;rk; mq;fyha;j;Jf; nfhz;b-
jiytpia Ue;jJ.
thlhj XLfpd;w Mdhy;> mtd; elj;JtNjh jdpf;Fbj;jdk;.
,Ue;j , jpUkzj;NjhL te;J Ftpe;j nghUs;f-
jd;ikAi nsy;yhk; jPHe;Jtpl;ld. vj;jid ehl;f-
mfd;w c Sf;Fj;jhd; ngw;NwhH tsj;jpy; tho;tJ?
nfhz;L> ‘Ngh> nghUs; Njlg; Ngh’ vd;W J}z;baJ
jf;f ngUk mtdJ cs; kdk;.
mij ehd glHe;j F flikg; glTk; fUj;jpy;iy. fl;batis
Nehf;Fk; N tpl;Lg; gphpaTk; tpUg;gpy;iy. rpy ehl;f
ijAk; m shf mtdJ kdk; mtDld; Nghuhbf;-
tpl;Lg; gph nghUs; v MFf. m
ew;wpiza gpd;tUkhW
Gzhpy; Gz gphpapy; Gz NrHg;gpDk chpia t thlhg; g+t XLkPd; t tpOePH t vOkhz; fdq;Fio mkHe;jpdp vida M
rpwe;j fU khdJq;$l tdpd; c tpLfpd;wJ fhjNy N spf;fpd;wh
nfhz;bUe;jJ. filrpapNy xU KbTf;F
jhd; gphpe te;jtdhfj; jdJ neQ;Rf;F ,g;gbr;
vd;W ji nrhd;dhd; jiytd;:
‘nghUs; t vd;Dk; ‘neQ;Nr> eP neLq;fhyk; tho;thahf!
nghUl;Lg jiytpAld; $b kidapNy ,Ug;Ngdhapd;
jiytp c jiytpiaj; jOTk; ,d;gj;ijg; ngwyh-
njhdpf;fpw Nkad;wpg; nghUisg; ngw KbahJ.
GzUk; G jiytpiag; gphpe;J nghUs; Njbf; nry;
fpilahJ Ntdhapd; nghUis ,t;tpuz;b-
,y;yhid idAk; rPHJ}f;fpg; ghHf;fpd;wnghOJ>
fs;. ,tN jiytpiag; gphpe;jhnyd;d gphpahJ
NghdhYk Nghdhnyd;d eP ey;yijNa nra;a
,U. ,y;i epidf;fpd;wha;.
vd;gJNgh

jha;tPL • brk;gu; 2009 y; tho;f;if - 11 dtpia tpl;Lg; gphpahj fztd;
mtdJ nfhz;b-
;Fbj;jdk;. nghUs;f- d ehl;f- tho;tJ? J}z;baJ
;batis py ehl;f Nghuhbf;-
KbTf;F ,g;gbr;
o;thahf! ;Ngdhapd; ; ngwyh- KbahJ. bf; nry; nahopaj; d;gj;ij t;tpuz;b- nghOJ> gphpahJ nra;a
‘MapDk;> vdf;Fj; njhpe;j mstpy;
ve;ehSk; kidtp gf;fj;jpNyNa fztd; jiytpiag; gphpe;J jpul;Lk; nghUNsh
,Ue;jhy; nghUis vt;tpjk; NjLtJ? thlhj kyiuAila ngha;ifapNy
xNunahU topjhd; cz;L. nghUs; NjLk;- XLfpd;w kPd; nry;Yk; topiag; Nghy
gb kidtp J}z;Lk; tiu mtistpl;Lg; ,Ue;j ,lk; njhpahky; mope;JNghFk;
gphpahJ ,Uj;jy;. jd;ikAilaJ. MfNt> fly; #o;e;j mfd;w cyifNa msf;Fk; kuf;fhyhff; nfhz;L> VO kuf;fhy;tiuapy; msf;fj;- jf;f ngUk; nry;tj;ijg; ngWNtdhapDk; mij ehd; tpUk;Ngd;. jiytpapd; nrt;thp glHe;j FspHr;rpAila fz;fs; ,dpjhf Nehf;Fk; Nehf;fhy; vd; Mw;wy; midj;- ijAk; mopj;Jtpl;ld. ehd; mtis tpl;Lg; gphpNad;. gphpe;J nry;tjhy; tUk; nghUs; vj;Jizr; rpwg;GilaJ MapDk; MFf. mJ vq;F ,Ue;jhYk; tho;f!
ew;wpizapy; cs;s ,e;j mhpa ghly; gpd;tUkhW:
Gzhpy; GzuhJ nghUNs nghUs;tapw; gphpapy; GzuhJ GzHNt Mapilr; NrHg;gpDk; nry;yha; MapDk; ey;yjw;(F) chpia thop vd; neQ;Nr nghUNs thlhg; g+tpd; ngha;if ehg;gz; XLkPd; topapd; nfLt ahNd tpOePH tpayfk; Jzp ahf vOkhz; msf;Fk; tpOepjp ngwpDk; fdq;Fiof;F mkHj;j Nrahp kiof;fz; mkHe;jpdpJ Nehf;fnkhL nrFj;jdd; vida MFf thopa nghUNs.
(ew;wpiz 16)
rpwe;j fUj;Js;s ghly; ,J. tpj;jpahr- khdJq;$l. fhjyh nghUsh vd;W jiy- tdpd; cs;sk; xU gl;bkd;wNk elj;jp tpLfpd;wJ. Kbtpy; epiyaw;w nghUspYk; fhjNy NkyhdJ vd;W mtNd jPHg;g- spf;fpd;whd;.
jhd; gphpe;J nrd;why; kidtp thLths; vd;W jiytd; ftiy nfhs;fpd;whd;. ‘nghUs; tapw; gphpapy; GzuhJ GzHNt’ vd;Dk; mtdJ $w;wpy;> nghUspd;
jiytp nfhLj;J itj;jts;. mtSf;Ff; nghUl;Lg; gphpe;jhy;> gphpit Mw;whJ
fpilj;jpUg;gtd; Fwpg;G mwpe;J elg;gjpy; jiytp capH Jwg;ghs; vd;Dk; fUj;Jk;
ty;ytd;. ,y;ywr; rpwg;Gf;Ff; fztd; njhdpf;fpwJ. mt;tpjk; ele;jhy;> mtisg;
kidtpapd; vz;zj;ijAk;> kidtp GzUk; GzHr;rp mjd; gpd; jdf;Ff;
fztdpd; cs;sj;ijAk; Fwpg;ghy; mwpe;J fpilahJ vdj; jiytd; mQ;RtJ
mjw;Nfw;g elg;ghuhapd;> jtwhd vz;- njhpfpwJ.
zq;fSf;Fk; re;Njfq;fSf;Fk; ,y;yhid ,y;yhSk; Ntz;lhs; vd;ghH-
thf;F thjq;fSf;Fk; fs;. ,tNsh tpj;jpahrkhdts;. ,y;yhJ
,lk; VJ? NghdhYk; guthapy;iy vd;DlNdNa ,U. ,y;iynad;whs; capiu tpLNtd; vd;gJNghy Nehf;Ffpwhs;!
,y;ywr; rpwg;Gf;F>
fztd;
kidtpapd;
vz;zj;ijAk;>
kidtp
fztdpd;
cs;sj;ijAk;
Fwpg;ghy; mwpe;J
mjw;Nfw;g
elg;ghuhapd;>
jtwhd
vz;zq;fSf;Fk;>
re;Njfq;fSf;Fk;>
thf;F thjq;fSf;Fk;
,lk; VJ?
kandavanam.v@thaiveedu.com

Page 126
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 93 -

Page 127
- 94 -
Moj;J ,J Xu; vq;fs; kf;fs;> vq;fs; fiyQu;fs; gw;wpa jfty;fs; Nrfupf;fg;glNtz;Lk;. gjpT nra;ag;glNtz;Lk;.
,e;j Ne fpuhkq;fs Ngha;tpl tpLf;fpw ‘jha;tPL’ nrJf;fp
,ir ehlff; fiyQd; mhpahi
ehd; ,d;Dk; ghJfhg;ghf itj;jpUf;Fk; xyp ehlhf;fspy; Qhdk;]; xypf;$lj;jpy; gjpT nra;ag;gl;l fhq;Nfre;Jiw tre;j fhd rghtpdhpd; ‘kahd fhz;lk;’, ,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdj;jhy; jahhpf;fg;- gl;l tp.tp. ituKj;Jtpd; kzptpoh rpwg;G epfo;r;rp kw;Wk; mhpahiya+H nry;tk; vd;w nry;tuj;jpdk; mtH;fspd; ehlf Nkilg; ghly;fs; vd;gd Fwpg;gplj;jf;fit.
‘ghyd; ,we;j ,lk; ,JjhNdh –
ve;jd; rPyd; kbe;j ,lk; ,JjhdNdh Mykuk; vd;gJk;.....”
Vd;w ghlYld; re;jpukjpahf ghk;G fbj;J ,we;j jd; kfidj; NjbathW mtH fhdfk; nry;fpd;w me;jf; fhl;rp ,d;Wk; fz;Zf;Fs; epw;fpwJ.
‘mg;gh kfNs ehd; ghtp muNr cdJ kfs; - nehe;J mOtJk; Nfl;ftpy;iyNah...”
vd;W ifapoe;j Qhd nrse;jhpahf mtH mOJ Gyk;Gfpd;w fhl;rp fy;iyAk; fiuaitf;Fk;.
mtH; jhd; nry;tk; vd;W ,ir ehlf cyfpy; mwpag;gl;l mhpahiya+H nry;t- uj;jpdk; mtHfs; ,ir ehlfj;jpy; ngz; Ntlk; vd;why; nry;tk; vd;W Ngrg;gLk; msTf;F kdg; gjpitj; je;jtH.
jw;NghJ 62 taijj; jhz;ba nry;tk; mtHfs; jdJ 12 MtJ tajpy; tp.tp. ituKj;Jtpd; ehlfq;fspy; Njhopg; ghj;jpuq;fis Vw;W te;jhH;. ,jw;F Kf;fpa fhuzk;> me;ehspy; ituKj;J mtH;f- Sld; re;jpukjpahf NtlNkw;W te;j Nrhf Nrhgpj nrhH;zk; ftpf;Fapy; uj;jpdk; mtH;fs; nry;tk; mtH;fspd; mz;zd; vd;gjhFk;.
,tuJ taij Nehf;fpd; xU 50 tUl- fhyj;ij ,ir ehlf cyfpw;F ,tH mHg;zpj;jpUf;fpwhH. mhpahiy fiykfs; ehlf rghtpduhy; NkilNaw;wg;gl;l fd;dpf;Nfhl;il> gjtp Nkhfk;> ts;spj; jpUkzk; Nghd;w ehlfq;fis %yk; gpu- jhd ghfk; Vw;W ebj;j nry;tk; mtH;fs;
mhpahiy RNjrpa tpoh ehlfq;fspYk; Kf;fpa Ntlk; Vw;W ebj;Js;shH. MapDk;> ebfkzp tp.tp. ituKj;J mtH;fSld; ,ize;J Vw;Wf;nfhz;l ghj;jpuq;fNs nry;tk; mtH;fSf;F ngUik NrHj;jd. ngz;Zf;fhd Fuy; tsKk; ghLk; jpwDk; ,ir ehlfq;fs; gw;wpa mwpTk; ,jw;F Kf;fpa fhuzpfshf mike;jd. gpd;ehl;- fspy; tp.vd;.nry;tuhrh> tp.b.nry;tuhrh ew;Fzk;> mhpahiya+H ngh. rz;Kfypq;fk; MfpNahUld; ,ize;J ebj;j ,ir ehlfq;fs; ,tuJ GfOf;F NkYk; nkU- $l;bd.
fiyQu; nry;tk; Vw;w ghj;jpuq;fspy;
re;jpukjpN gl;lJ. nf ,yq;ifa jkhf Ma re;jpukjpa NkilNaw rhpj;jpuk;. Ald; mi ‘gpwe;jJk ebfkzpa gpwpnjhU
nry;tk; m kahd f NkilNaw ehlfq;fs ebj;Js;s rTe;jhp> % gtsf;nfh vd;gd F
NguhrphpaH ,yq;ifa ehlfq;fs ,tH; fz ehlfk; n ypapy; gy ebj;j k jahhpf;fg;g xU fhl;r
nry;tk; m jpahd m uj;jpw;fhf jhuk; g+rpa nkd;ika NgRthH. e jpdk; gw;w aq;fs; gw apy; ,lk;n epiwthd
njhiyNg rhjd tr
,yq;ifj; jkpo;j;jpiug;gl Kjy; fjh
,yq;ifj; jkpo;j;jpiug;gl Kjy; fjhehafp n[anfsup.
,yq;ifapy; Kjy; Kjypy; jahupf;fg;- gl;l jkpo;g; glj;jpd; ngau; ‘rKjhak;’ vd;gjhFk;. ,j;jpiug;glk; 16 vk;.vk;. glr; RUspy; vLf;fg;gl;l jpiug;glk;. ,j;jpiug; glk; jpiuauq;Ffspy; jpiuaplg;gltpy;iy! ghlrhiyfspYk; kz;lgq;fspYNk jpiu- aplg;gl;lJ. ebg;Gj; Jiwf;F ngz;fs; tUtJ nfsutf; Fiwthf fUjg;gl;l md;iwa ehl;fspy; ,yq;ifapy; jahupf;- fg;gl;l Kjy; jkpo; jpiug;glj;jpy; ebj;j ebif vd;Dk; ngUikf;Fupatu; jpUkjp n[anfsup mtu;fs;.
IE}Wf;Fk; Nkw;gl;l Nkil ehlfq;fsp- Yk;> kw;Wk; njhiyf;fhl;rp ehlfq;fspYk; gy jug;gl;l Ntlq;fspy; ebj;J ebg;gpy; jdf;nfd;W xU jdpaplk; ngw;w n[a- nfsupapd; fiyg; gazk; njhlu;e;J gazpj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ.
,tUila fiyg; gazj;jpd; Muk;gk;
1957k; Mz;L ‘ftpd; fiy kd;wk;” jahupj;j
nghk;kyhl;lk; ehlfNk. ,tiu Nkilf;F nfhz;L te;jtu;fs; N[.gp.nwhgu;l;>
N[hd;-rhk fshthu;fs Qu;fshd tuzpA+uhd nfyad; ehfuh[d fq;fspy;
,tu; ebj ePz;lJ. f jhsd; fh yQ;rk;’ eh fpU];zFk Nf.v]; Ji A+uhd; f (,e;j ehl jpdf;Fuy; ghsuhd j thzu; kd fyh kd;w tPukzpapd ‘khdk; f nsy;yhk; Njbf;nfh

jha;tPL • brk;gu; 2009 oj;J Kj;Jf;fs;
; fiyQu;fspd; gjpTj; njhlu; - 5
gr;NrhL kd;dd; jhlq;fp ez;gu; ; kf;fs;> ;. gjpT
,e;j Nehf;Fld; “jha;tPL” gj;jpupif vq;fs; Cu;fspy; tho;e;j gpugykile;jtu;fSld;;> njupag;glhky; Ngha;tpl;l vq;fs; fiyQu;fisg; gw;wpAk; vOJk;gb Ntz;LNfhs; tpLf;fpwJ. fl;Liufis RUf;fkhf> vOjp mDg;Gq;fs;. fsk;> ‘jha;tPL’ juf;fhj;jpUf;fpwJ. fUj;J cq;fSilaJ. fl;Liufis nrJf;fp nrhw;rpj;jpuq;fshf;Fk;; nghWg;G vq;fSilaJ.
K.S. ghyr;re;jpud; fiyQd; mhpahiya+H nry;tk;
50 tUl- w;F ,tH fiykfs; w;wg;gl;l ;> ts;spj; %yk; gpu- ; mtH;fs;
q;fspYk; MapDk;> H;fSld; ;jpuq;fNs NrHj;jd. k; jpwDk; k; ,jw;F . gpd;ehl;- ry;tuhrh ;Kfypq;fk; ;j ,ir k; nkU-
puq;fspy;
re;jpukjpNa kpfg; ngupa mstpy; Ngrg;- gl;lJ. nfhOk;G> fz;b> gJis vd;W ,yq;ifapd; vy;yhg; ghfq;fspYk; nkhj;- jkhf Mapuk; jlitfSf;F Nky; ,tH’ re;jpukjpahfj; Njhd;wpa kahd fhz;lk; NkilNawpaJ. Qhd- rTe;jhp> %sp myq;fhhp> CH;trp> my;yp> gtsf;nfhb> ey;yjq;fhs;> fz;zfp vd;gd Fwpg;gplj;jf;fit.
NguhrphpaH tpj;jpahde;jd; %ykhfNt ,yq;ifapd; gy ghfq;fspYk; jdJ ehlfq;fs; NkilNawpajhf Fwpg;gpLk; ,tH; fz;bapy; tl;lf;fshp muq;fpYk; ehlfk; nra;Js;shH. ,yq;if thndh- ypapy; gy epfo;r;rpfis mspj;Js;s ,tH; ebj;j kahd fhz;lk; ,yq;ifapy; jahhpf;fg;gl;l epH;kyh vd;w jpiug;glj;jpy; xU fhl;rpahf xspgug;ghdJ.
nry;tk; mtHfSld; NgRtJ xU myh jpahd mDgtj;ijj; jUk;. ngz;ghj;jp- uj;jpw;fhf jd; tho;ehs; KOtJk; mhp- jhuk; g+rpa mtH; ngz;zpd; espdj;JlDk;> nkd;ikahd FuypYk; ep[ tho;tpYk; NgRthH. ebfkzp gw;wp mz;zd; etuj;- jpdk; gw;wp> Nkilapy; ele;j Rthu];- aq;fs; gw;wp> ehlfj;Jf;Fr; nry;Yk; top- apy; ,lk;ngw;w rk;gtq;fs; gw;wp epiwa epiwthd tplaq;fs; ,thplk; cs;sd.
njhiyNgrp Nghd;w njiyj;njhlH;G rhjd trjpfs; Fiwe;j me;jf;fhyj;jpy;
g.=];;fe;jd;
aho; khtl;lj;jpy; ntt;NtW jpf;Ffspy; (fhq;Nfrd;Jiw> mhpahiy) ,Ue;j ,e;j ,ir ehlff; fiyQHfs; Mapuj;Jf;Fk; mjpfkhd ehlfq;fis NkilNaw;wpdhH- fs; vd;gJ mg+Htkhd rq;fjpahFk;. mjpYk; nry;tk; mtHfs; gfnyy;yhk; jd; njhopy; nra;Jtpl;L ,utpy; ebg;gJ vd;gJ RygkhdJ my;y. mtH ,ir ehlfk; kPJ nfhz;l gf;jpia Vg;uy; 20 2004 fhyk; rQ;rpiff;F mspj;j Ngl;b rpwg;ghf tpsf;Fk;.
“vdf;F mg;g tWik ,Ue;jJ. xU cLg;ig kl;Lk; cLf;fpd;w epiyik ,Ue;jJ. ,e;j epiyikapy; mq;f Nkil- apy; epw;Fk; NghJ rdk; Vw;gLj;Jfpd;w cw;rhfj;ijg; ghHf;Fk; NghJ xU ,yl;rk;> ,uz;L ,yl;rk; tPl;by; ,Uf;fpd;w khjphp epidg;Ngd;.”
“jw;NghJ cly; tUj;jk;. vdpDk; filrp kl;Lk; ehlfk; nra;a Ntz;Lk;. fisj;J tpOe;jhYk; Nkilapy; jhd; vd; capH NghfNtz;Lk; vd;gJjhd; vdJ Mir”
,e;j khngUk; ,irf; fiyQid ,J- tiu ahUk; nfsutpj;jhHfsh vd;gJ vdf;Fj; njhpahJ. Mdhy;> nry;tk; mtH;fisg; Nghy; xU 50 tUlfhykhf ngz;zhf mhpjhuk; g+rp NkilNawp> gy;- NtW ,irg; ghly;fisg; ghb ghHg;Nghiu cUf itf;Fk;gb ebj;J jw;NghJ vk;- kz;zpy; mUfp tUk; ,ir ehlfj;jpw;F capH nfhLj;J te;j ,tH; Nghy ,dp xU fiyQd; gpwg;ghuh vd;gJ re;NjfNk.
sriskanthan.p@thaiveedu.com
piug;gl Kjy; fjhehafp n[anfsup
;” jahupj;j
N[hd;-rhkpehjd; Mfpa ehlff; fiyQu;- fshthu;fs;. njhlu;e;J Gfo; ngw;w fiy- Qu;fshd “ebfNts;” yb]; -tPukzp> tuzpA+uhd; fNzrgps;is> ebfu; vd;.jhypg;> nfyad; ngu;dhz;Nlh> Nty; KUfd;> ehfuh[d; Nghd;wtu;fSk; jq;fs; ehl- fq;fspy; ,tiu ebf;fitj;jhu;fs;.
,tu; ebj;j Nkilehlfg;gl;bay; kpf ePz;lJ. ftpd; fiy kd;wj;jpd; ‘vOj;- jhsd; fhjyp” ftpQu; Etdpd; ‘E}jd yQ;rk;’ ehlf jpiug;glf; fiyQu; gp.v];. fpU];zFkhupd; ‘khu;j;jhz;lGup kfhuhzp’ Nf.v]; Jiurpq;fj;jpd; ‘md;Gr;Rlu;’> tuzp A+uhd; fNzrgps;isapd; ‘rq;fpypad;’ (,e;j ehlfj;jpy; rq;fpypadhf ebj;jtu; jpdf;Fuy; gj;jpupifapd; epu;thfg; nghWg;- ghsuhd jpU.v];.gp.rhkp mtu;fs;) fiy thzu; kd;wj;jpd; ‘jPr;Rlu;” kNdhuQ;rpj fyh kd;wj;jpd; ‘fypq;fj;Jf; ifjp’ yb]; tPukzpapd; ‘jha; ehl;bd; vy;iyapNy’ ‘khdk; fhj;j kwtd;’ Mfpa ehlfq;f- Nkilf;F
nsy;yhk; ,tUf;F ngUk; Gfioj; p.nwhgu;l;>
Njbf;nfhLj;jitahFk;. ,it jtpu
97k; gf;fk; ghu;f;f... thndhyp jpiug;glq;fspy; Gfo; ngw;w fiyQuhd nuhrhupNah-gPuP]pd; ‘xU kpd;dy;’ jpiuAyfpy; Gfo; ngw;w fnkuhf; fiyQuhfTk; ,af;FduhfTk; ,Ue;j nydpd;-nkhwha;rpd; ‘eP ,y;iyNay;’ ‘thohNj” ehlf newpahsu; Rifu; - fkPl;bd; ‘nghk;kyhl;lk;’ ‘efuj;Jf; Nfhkh- spfs;’ Nghd;w ehlfq;fspYk; ebj;j ,tu;> gy;yhapuf; fzf;fhd Neau;fspd; ,jaq;fspy; ,lk;gpbj;j ‘jzpahj jhfk;’ thndhyp ehlfj;jpd; ,af;Feu; Nf.vk;. thrfUld; ,ize;J ‘thohNj’ vd;Dk; ehlfj;jpy; fjhehafpahfTk; ebj;jp- Uf;fpd;whu;.
,tu; kNdhuQ;rpj fhd rghtpd; ehlfq;- fspy; ebj;Jf; nfhz;bUe;j fhyfl;lj;jpy; ,d;W ehlwpe;j ehlf newpahsuhd fiyr;nry;td;> ,tUld; rpWtdhf ebj;- jpUf;fpd;whu;. gpd;dhspy; fiyr;nry;td; ,af;fpa ‘vjpu;ePr;ry;’ ehlfj;jpy; ,tu; Kf;fpa ghj;jpuj;jpy; ebj;jpUf;fpd;whu;.

Page 128
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 95 -

Page 129
- 96 -

jha;tPL • brk;gu; 2009

Page 130
jha;tPL • brk;gu; 2009 Moj;J Kj;Jf;fs;...
94k; gf;fj; njhlHr;rp...
,d;W ,tuJ kfs; gpupaq;fh mtu;fs; fiyr;nry;tdpd; ehlfq;fspy; ebj;J- tUfpd;whu; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fjhFk;.
,tiug;gw;wp ,tNu nrhy;tJ...
‘kdk; tpl;L Ngr vt;tsNth ,Uf;Fq;f’ mg;gh ngau; mg;Gf;Fl;b. mk;kh fy;ahzp. ehd; gpwe;jJ tsu;e;jJ vy;yhNk nfhOk;G njkl;lnfhil jhd;.
njkl;lnfhil khspfhfe;j fytd; ghl rhiyapy;jhd; ehd; Muk;g fy;tpia fw;Nwd;. me;j ehl;fs; vdf;F mt;tsthf Qhgfj;jpy; ,y;iy. mjd;gpwF vdJ gbg;ig fg;gpfhtj;ij njhz;lu; tpj;jp- ahyaj;jpy; njhlu;e;Njd;. me;j ghlrhiy- jhd; vdJ ebg;Gf;F Kjy; Nkil Nghl;lJ.
ghlrhiyapy; mz;zhtpahu; kh];lu; jhd; vq;fSf;F ehlfk; gapw;Wtpg;ghu;. vdf;F mg;NghJ vl;L tajpUf;Fk;. uhkh- azk; ehlfj;jpy; vdf;F uhku; Ntlk; fpilj;jJ. mjpy; rpwg;ghf ebj;jjhy; vy;NyhUk; vd;id ghuhl;bdhu;fs;.
mjd; gpwF 1957y; gQ;rpfhtj;ijapy; Kfk;kJ egpatu;fspd; gpwe;j ehis Kd;dpl;L ftpd;fiy kd;wj;jpd; ntspaP lhf N[. gp. nuhgl;> N[hd; rhkpehjd; MfpNahupd; ‘E}jd yQ;rk;’ ehlfj;jpd; %yk; fjhehafpahf mwpKfkhNdd;. me;j ehlfj;ijj; njhlu;e;J vdJ ebg;ghw;w- Yf;F epiwaNt tsu;g;Gf;fs; fpilj;jd. jpdf;Fuy; mjpgu; v];. gp. rhkpNahL rq;fpypad; ehlfj;jpy; ebj;Njd;. me;j ehlfj;ij tuzpA+uhd; vOjpapUe;jhu;. mjpy; rhkp> rq;fpypadhfTk;> ehd; rq;fpyp NjtpahfTk; ebj;jpUe;Njhk;.
vdJ mg;gh mg;Gf;Fl;bAk; xU ehlf ebfu;jhd;. ehlfq;fspy; mtu; ngz; Ntlk;jhd; mjpfkhf Nghl;lhuhk;.
xUKiw gj;jpupifapy; ntspte;j rK- jhak; glj;jpy; ebf;f ebiffs; Njit vd;w tpsk;guj;ij ghu;j;J tpl;Ljhd; ehDk; mg;ghTk; n`d;wp re;jputd;rtpd; mYtyfj;jpw;Fr; nrd;Nwhk;. mtu; mg;gh- tpd; cwTf;fhuuhk;.
gpwnfd;d rKjhak; glj;jpy; ehd; ehafp. v];.vd;. jdnuj;jpdk; fjhehafd;. ghl- rhiy tpLKiw ehl;fspy; glg;gpbg;Gf;F nry;Ntd;. me;j Neuj;jpy; Njhl;lf;fhup glj;jpd; glg;gpbg;Gk; eilngw;W te;jJ. MdhYk; rKjhak; jhd; Kjypy; ntsp ahfpaJ.
rKjhak; glj;jpd; rpwg;Gf; fhl;rpf;fhf vdJ FLk;gj;jpdUld; nrd;Nwd;. jpiu- apy; vdJ Kfk; te;jJk; thu;j;ijahy; tpgupf;f Kbahj xU kfpo;r;rp! vdJ tho;f;ifapy; ehd; nuhk;gTk; kfpo;r;rpahf ,Ue;jJ me;j re;ju;g;gj;jpy;jhd;.
jkpofj;jpy; ,d;W gpugykhf tpsq;Fk; gyUld; ehd; ehlfq;fspy; ebj;jpUf;fp- Nwd;. ,d;W nrd;idapy; kJuh buty;]; elj;jptUk; tP. Nf. B. ghyDld; ‘NgRk; tpopfs;’> v];.v];. re;jpuDld; ‘jPr;Rlu;’ vd;W xU ngupa gl;baNy Nghlyhk;. vd;W jkJ fiyg; gpuNtrk; gw;wp nrhy;yp Kbj;jhu; n[anfsup.
“rKjhak; glj;jpy; ebj;J glk; ntsp- ahfpaJk; vdf;F ghlrhiyapy; nry;thf;F vfpwptpl;lJ. vd;id Rw;wp xU $l;lNk ,Uf;Fk;. ehd; ebj;j fhl;rpfis ebf;fr; nrhy;yp Nfl;ghu;fs;. ghlrhiyapy; ehDk; ebj;J fhl;LNtd;.
Mdhy; e FLk;gj;jpd vd;why; gu tpLk; vd dhu;fs;.
xU ehlf tiu nfh ml;thd;] thu;fs;. g Nwd; vd;g Kbe;J t
xU Kiw yb]; t ehlfk; m ebj;jhu;. nfhs;Sk; jpUe;jJ. ,wq;f Nt fhf Vz jhd;! mL gf;fk; Ngha te;J J}f ehlfj;ij $w ehd nrhy;yp ahUf;Fk; njupahJ. tpl ehlf
gpwFjhd; njupatu Ftpaj; n xUtUlk ,Ue;Njd
ey;yh gb mg;Gwk; ,e vkJ FLk if eOtpg fisAk; njhz;il nrhy;Ntd

- 97 - ;Jf;fs;...
U ehlf u; ngz; hk;.
e;j rK- ; Njit tpl;Ljhd; utd;rtpd; u; mg;gh-
d; ehafp. fd;. ghl- g;gpbg;Gf;F hl;lf;fhup te;jJ. py; ntsp
hl;rpf;fhf d;. jpiu- ;j;ijahy; ;rp! vdJ po;r;rpahf d;.
tpsq;Fk; j;jpUf;fp- buty;]; d; ‘NgRk; ; ‘jPr;Rlu;’ ghlyhk;. p nrhy;yp
k; ntsp- ry;thf;F $l;lNk ebf;fr; py; ehDk;
miu E}w;whz;L fhykhf fiyj;Jiw- Mdhy; ehd; rpdpkhtpy; ebg;gij vdJ
apy; yb]; ehlfk; tPukzpapd; mjpy; fjhehafdhf ‘tz;lupj;j `pNyupad; kyu;’
jpdfud; thukQ;rup.
ebj;jhu;. ehd; ehafp. Nkf;mg; nra;J nfhs;Sk; miw> Nkilf;Ff; fPNo mike;-
xt;nthU fpuhkj;jpYk; gy fiyQu;fs; jpUe;jJ. mjw;F nry;y Vzp topahf
tho;e;jpUf;fpd;whu;fs;. me;je;jf; fpuhkj;jpd; ,wq;f Ntz;Lk;. ehd; Nkf;fg; NghLtjw;-
tsw;rpg; gzpfspYk; Kd;Ndw;wj;jpYk; fhf Vzpahy; ,wq;fpNdd;. mt;tsT
,tu;fspd; gq;F mog;gupaJ. Mdhy; jhd;! mLj;j nrf;fdpy; VzpNahL kW
re;ju;g;gk; #o;epiy mtu;fis cyf- gf;fk; Ngha; tpOe;Njd;. vy;NyhUk; vd;id
wpaj; jtwptpl;lJ. fiyQu;fs; ehl;bd; te;J J}f;fpdhu;fs; capu; Nghfpw typ.
tpbaYf;fha; ciog;gtu;fs;. vq;fs; ehlfj;ij epWj;jyhk; vd;W jahupg;ghsu;
fpuhkj;jpd; tsu;r;rpf;F Cd;WNfhyha; $w ehd; Ntz;lhk; ebf;fpNwd; vd;W
tho;e;jtu;fs;. vk; epidT$u;Nthk;> ahUf;Fk; vdf;F fhy; Kwpj;j rk;gtk;
cyfwpar; nra;Nthk;. njupahJ. nfhQ;r Neuj;jpy; fhy; tPq;fp tpl ehlfk; Kbe;J tpl;lJ.
cq;fs; fpuhkj;jpd; xt;nthU fiyQu; gw;wpa tpguq;fisAk; mtu;fSila
gpwFjhd; njupatu Ftpaj; xUtUlk; njhlq;fpaJ. ghuhl;Lk; tplak; elf;fKbahky; ghu;itahsu;fSf;F MWjYk; ,e;j rk;gtj;jhy; tPl;bNyNa vdf;Ff;
Gifg;glq;fSld; njhiyNgrp kpd;dQ;ry; mDg;gpitAq;fs;.
KftupiaAk; ,yf;fk;> cq;fSila Gifg;glk; jha;tPl;bw;F kw;Wk; ngau;>
,Ue;Njd;.
Editor
ey;yh gbr;rpUf;fyhk;> jtwtpl;Ll;Nld;. mg;Gwk; ,e;jpa rpdpkhtpy; fpilj;j tha;g;G vkJ FLk;gj;jhupd; gaj;jpd; fhuzkhf if eOtpg; NghdJ. ,e;j ,uz;L tplaq;-
P.O.Box #63581 Woodside Square 1571 Sandhurst Cir. Toronto, ON. M1V 1V0
fisAk; ,d;W epidj;jhYg; Jf;fk;
Fax : 416.849.0594 njhz;ilia milf;fpwJ vd;Wjhd;
E-mail : info@thaiveedu.com nrhy;Ntd;.”

Page 131
- 98 -
ePq;fs; MAl;fhg;GWjp (Life Insurance) ngWtjw;F Kd;G cq;fs; tho;f;ifapd; ehd;F epiyfis mbg;gilahf itj;J Muha;tjd; %yk; xU jFe;j MAl;fhg;- GWjpj; jpl;lj;ijj; njhpT nra;a KbAk;. mitahtd
•
cq;fs; mLj;j jiyKiwi
nry;te;juhf;Ftjw;F...
Muk;g fhytUlq;fs;>
•
,sk; taJ FLk;g mikg;G tUlq;fs;>
•
ePq;fs; nrhj;Jr; NrHj;J rk;ghjpf;Fk; tUlq;fs;>
•
Ntiyapy; Xa;TngWk; tUlq;fs;> vd;gdthFk;;.
,e;j tUlq;fs; KOtjpYk; vk;kpy; mNd- fkhNdhH nry;tk; rk;ghjpj;J Ftpg;gjp- NyNa Fwpahf ,Ug;ghHfs;. mJ vk;
cq;fSf;Fg; gpwFk
tho;ehs; gzpahfNt khwptpLk;.
cq;fs; FLk;g Njitf vy;yh tplaq;fspYk; cs;sijg; Nghd;W ehq;fs;> vq;fs; tho;f;ifapy; VjhtJ xd;iw vt;tsT tpiuthf Muk;gpf;fpNwh-
vt;tpj FiwAkpd;wp epiwN Nkh me;j msTf;F Kd;dzpapy; ehq;fs;> vq;fs; tho;f;ifapd; gpw;fhyj;jpy; epw;Nghk;. Mifahy; ehq;fs; Muk;gj;jpNyNa midj;-
vd;w epiyapy;>
ijAk; rhpahf njhlq;fptpl Ntz;Lk;;. xU jiyKiwapNyNa ePq;fs; vg;gb
cq;fsplk; epiwag; gzk; ,Uf;f nry;te;jH tFg;gpw;F jhz;br; nry;fpwPH- fs; vd;gij ePq;fNs cq;fs; fz;$lhff; fhz;gPHfs;.
ePq;fs; ve;j Life Insurance polic
kpf nghpa Mgj;J MAl;
thq;f Ntz;bajpy;iy fhg;GWjp ngwKbahik (UNINSURABILITY) kpf nghpa Mgj;J vDk; NghJ ePq;fs; cq;fs; kdjpy; nfhs;sNtz;baJ MAl; fhg;GWjp ngwKbahikahFk;. mLj;j thuNkh my;yJ mLj;j tUlNkh my;yJ VjhtnjhU Neuj;jpNyh> cq;fSf;F VjhtJ epfoyhk;. mjw;F gpwF cq;f- Sf;F ve;jf; fhg;GWjp epWtdj;jpdhYk;> ve;j tifahd MAl;fhg;GWjpapidAk; toq;fKbahky; Nghfyhk;.
,g;gb epfo;Tfs; epfo;e;jikf;fhd ,uz;L cjhuzq;fidg; ghu;g;Nghk;.
•
kidtp kw;Wk; ,uz;L gps;isfs; cs;s> jd;Dila 30tJ taJfspy; cs;s xU kdpjd; xU 600>000 nlhyH tpiyAs;s MAl;fhg;GWjpapiag; (Policy) ngw tpUk;gpdhh;. mtiug; ghpNrhjpj;j kUj;Jtf; FOtpdH> mtUila ,uj;- jj;jpy; mjpf mstpy; rHf;fiu cs;sJ mjdhy; ,d;Dk; MW khjq;fs; rpfpr;ir KbAk; tiu mtUila MAl;fhg;G- Wjpapidj; (Insurance) js;spg;Nghl Ntz;Lk; vd;W mwpTiu toq;fpaJ. JujpU\;ltrkhf mtUila epWtd
÷ƬÔ\VTMÛwo_ ÷ÈzkVTM
• W ́Õ> ́ g•‚ ÔV©AÆ]
• ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ]
• ~‚|¬Ô¶[ ÔV©AÆ]
• Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM ÷_ÈV> ÔV©A≈]
• RRSP • RESP
Kjyhsp NtW fhuzq;fSf;fhf mtUila group insuranceI uj;J nra;Jtpl;lhH.
•
gj;J yl;rk; nlhyH ngWkjpahd MAl;fhg;GWjpapy; NrHe;j xU ngz; khjk; vspjhf 300 nlhyH ngWkjpahd khjhe;j fl;Lg;gzj;ijr; (premium) nrYj;Jk; trjpapy; ,Ue;jhH. Mdhy; mth; jpUkzk; nra;jTld; mtUila fzth; mt;tsT nghpa njhifia fl;l Ntz;bajpy;iy vd;W $wptpl;lhH. gpd;G rpyfhy ,ilntspapy; mtUila
fztH mtiuf; iftpl;L nrd;W tpl;ljhy;> mthplk; gzk; nfhQ;rk;jhd; ,Ue;jJ. mjdhy; 250>000 nlhyH ngWkjpahd MAl;fhg;GWjpia mtH thq;f Kaw;rp nra;jhH. mtiug; ghp- Nrhjid nra;j kUj;Jtf; FOtpdH> mtUf;F ,jaj;jpy; xU NfhshW ,Uf;fpwJ. mjw;F clNd xU by-pass mWit rpfpr;ir nra;aNtz;Lk; vd;W $wpaJ. kUj;Jt rpfpr;ir mspf;fg;gl;L mth; NkYk; Ie;J tUlq;fs; capH tho;e;jhh;. Mdhy; mth; MAl;fhg;GWjp (Life Insurance) vJTk; ,y;yhky; ,we;J- tpl;lhh;. mjdhy; mth; gps;isfSf;F nghpa el;l ́[ mÁ
416.91 759 W

;fs; mLj;j jiyKiwia
nry;te;juhf;Ftjw;F...
cq;fSf;Fg; gpwFk;
s; FLk;g Njitfis
FiwAkpd;wp epiwNtw;Wk;
vd;w epiyapy;>
iwag; gzk; ,Uf;fpwJ vd;why;>
;j Life Insurance policyfisAk;
;f Ntz;bajpy;iy.
jha;tPL gj;jpupif gw;wpa
tpku;rdq;fis
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;.
tpku;rdq;fs; vk;ik Xu;
MNuhf;fpakhd
ghijapy; ,l;Lr;nry;Yk;.
E-mail:thaiveedu@gmail.com
Fax: 416-849-0594
Tel: 416-646-3422
VTMÛwo_ ÷ÈzkVTM y ̇°
Member of Million Dollar Round Table
jha;tPL • brk;gu; 2009
;fSf;fhf I uj;J
Wkjpahd U ngz; Wkjpahd premium) . Mdhy; tUila hifia wptpl;lhH. tUila
nrd;W Q;rk;jhd; nlhyH a mtH iug; ghp- FOtpdH> NfhshW U by-pass ;Lk; vd;W pf;fg;gl;L s; capH l;fhg;GWjp y; ,we;J- sfSf;F k; fpilf;-
yl;rpak; Al;fhg; mtrpak; ; kw;Wk; ; FLk;gk; d tp\a-
khf ,Ue;J tUfpd;wJ. xU FLk;gj;jpd; jiytH mtUila kidtp kw;Wk; gps;is- fSf;F kpFe;j trjpiar; nra;J jUtJ jhd; kpfTk; Kjd;ikahd nghWg;ghff; fUjg;gLfpd;wJ.
vdNt vq;fSila FLk;gj;jpd; eyd;- fisf; fhg;gjpy; vq;fSila gq;F kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. ePq;fs; cq;fs; gps;is- fspd; ghlg;Gj;jfq;fSf;Fk;> fy;tp fw;g jw;Fk; nghOJ Nghf;fpw;Fk;> rhg;gpLtjw;Fk;> gpuahzr; nryTfSf;Fk;> kw;Wk; gy;ntW NjitfSf;fhfTk; vd xt;nthU tUl
Kk; ePq;fs; Mapuf;fzf;fpyhd nlhyH- fisr; nrytpLfpwPh;fs;. cq;fSf;Fg;gpd; cq;fs;gps;isfspd; vjpH fhyj;jpw;fhfTk; xU rpy E}W nlhyHfis ePq;fs; nrytpl Vd; xJf;fpitf;f $lhJ? mtHfSila gs;spg; ghlq;fs;> fy;tp> kw;Wk; gpuahzq;- fs; Nghd;W mJTk; xU Kf;fpakhd tpilak; ,y;iyah?
cq;fs; gps;isfs; tsHe;jJk; xU ey;y tho;f;if thoNtz;Lk; vd;w vz;zj;jpy; mtHfis ePq;fs; ed;F fy;tp fw;gpw;f;- fpwPHfs;. Mdhy; mtHfspy; xUtH epiwa gzk; rk;ghjpg;gij ,yl;rpakhf nfhz;- buhJ xU fiyQdhfNth my;yJ xU r%fj; njhz;ldhfNth cUthf tpUk; gyhk;. ePq;fs; cq;fs; gps;isfspd; czHr;rpfSf;F kjpg;gspf;f tpUk;gpdhy; mth;fspd; tho;f;iff;F Njitahd msT gzj;ij ePq;fs; nfhLg;gjdhy;> mtHfs; jq;fs; tho;f;ifapy; jhq;fs; tpUk;gpa kdepiwit mila KbAk;. Mdhy; me;j gzj;ij vg;gb nfhLg;gPHfs;? MAl;- fhg;GWjpapy; (Life Insurance) NrHtJ xU
topKiw> rpwe;j ghJfhg;ghd KjyPL.
cq;fsplk; epiwa gzk; ,Uf;fpwJ> cq;fSf;Fg; gpwFk; mJ cq;fs; FLk;g Njitfis epiwNtw;Wk; vd;w epiyapy; ePq;fs; ,Ue;jhy;> ePq;fs; ve;j Life Insu- rance policyfisAk; thq;f Ntz;bajpy;iy.
cq;fs; kidtp> gps;isfs; kw;Wk; md;gpw;- Fhpath;fSf;Fg; ghJfhg;ghdJk; kw;Wk; Rygkhd KiwapYk; MAl;fhg;GWjp (Life Insurance) nra;tjd; %yk; cq;fs; gps;is- fs; kw;Wk; md;gpw;Fhpath;fs; vspjhf nry;tk; rk;ghjpf;f KbAk;. ,J Nghd;w ,yFthd topKiwfis Nkw;nfhz;lhy; yl;rf;fzf;fpyhNdhH nry;te;jHfshf epr;rakhf MfKbAk;. fdlhtpd; kf;fs; njhifapy; 1.2 rjtPjj;jpdH jhd; NfhB];- tuHfshf ,Uf;fpwhHfs;. ehKk; jukh- dNjhu; MAl;fhg;GWjp (Life Insurance)iag; ngWtjd; %yk; vk; Foe;ijfisAk; kw;Wk; Nguf;Foe;ijfisAk; ,e;j nry;- te;jHfspd; thpirypy; epr;rak; NrHf;f- KbAk;.
Mdhy; ePq;fs; MAl;fhg;GWjp (Life Insurance) nra;Ak; NghJ cq;fs; fhg;GWjp (Life Insurance) tpz;zg;g gbtj;jpy; ePq;fs; cz;ikf;F khwhd jfty;fisf; nfhLj;- jhy; mJ kpfTk; nfLjpahf mike;J- tpLk;. MAl;fhg;GWjp (Life Insurance) epWtdk; mij fz;Lgpbj;Jtpl;lhy;> cq;fSf;F fpilf;f Ntz;ba midj;J eyd;fs;> rYiffs; Mfpatw;iw mJ uj;Jr; nra;JtpLk;.
sritharan.t@thaiveedu.com
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
ÔV©AÆ] xÔk ̇
416.918.9771 759 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407 info@life100.ca
rpwPjud; Jiuuh[h - MAl; fhg;GWjp Kftu; -

Page 132
jha;tPL • brk;gu; 2009

- 99 -

Page 133
- 100 -
NEW CREDIT - BAD CREDIT - NO CREDIT BANKRUPT - NO PROBLEM
On Line - Credit Approvel, All kind of Credit Repairs c∫Ô^ sBV√V ́ x>‹| T‚| x>‹| g ̨BkuƬÔVTM √›o>ÁkÔ^ c¶[ Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Shan Kanapathipillai 416.890.2300
e-mail: shankana@juno.com
LIC: M08002487
,k;khjg; Gifg;glf; fiyQH ckhfhe; jpUQhdk; fdlh xl;lhthtpy; nghwpapayhsuhff; flikahw;Wk; ,tu; gFjpNeu Gifg;glf; fiyQuhthu;.
PROTECT YOURSELF
Product we serve:
• Accident Death Insurance •
• Disability Income Insurance
• Pet Insurance • Term Life In
We provide free training and pre Now hiring at Ocean Mortgage Include
Call today 416-321
• Real
• Bu
2100 Ellesmere R Scarborough, O Tel: 416•26 Fax: 416•26
,

PROTECT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES!
t we serve:
ent Death Insurance • Affordable Life Insurance • Critical Illness Insurance ility Income Insurance • Mortgage Insurance • Permanent Life Insurance
urance • Term Life Insurance • Travel Insurance • No Medical Exam Insurance
ovide free training and prepare you for the certification ring at Ocean Mortgage Include: Marketing Specialist, Sales Reps.
Get the best rate online @ Call today 416-321-2300
www.insuranceocean.com
k;
,tu; gFjpNeu
• Real Estate Law
• Business Law
2100 Ellesmere Rd., Suite 202 Scarborough, Ont. M1H3b7 Tel: 416•265•3456 Fax: 416•265•2770
cq;fsplk; (ePq;fs; vLj;j) mofhd Gifg;glq;fs; ,Uf;fpd;wdth? mtw;iw ehq;fs; gpuRupf;f tpUk;GfpNwhk;. Gifg;glk; vLj;jtupd; ngaH> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;> kpd;dQ;ry;> Gifg;glk;> vLf;fg;gl;l fhl;rp my;yJ vLf;fg;gl;ltUila tpguq;fs; vd;gtw;Wld; ePq;fs; vLj;j Gifg;glj;ijAk; mDg;gpitAq;fs;. mit ,e;jg; gFjpapy; gpuRukhFk;.
jha;tPL • brk;gu; 2009