கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Going Down - 2003/2004 to 2002/2003

Page 1
言 密
അ
藏|-
登竇
 


Page 2

BITCH OF 2003/2004
TO BITCH OF 2002/2003(A)
first SENTED BY:
COMPITer, SCICICC IND IHYSICIL SCICICe (INIVERSITY OF COLUMBO

Page 3
O2

வரவேற்கையில்.
எங்களுக்கு கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுங்கள் வாழ்க்கைச் சதுரங்கத்தின் காய்களை நகர்த்துவதற்கு எதிரிக்கு எதிரி எமனுக்கு நண்பனென்று விதியாய் போனதன் விஞ்ஞான விளக்கத்தை முரண்பாடுகள் தோன்றின் முறிந்து போகும் நட்பின் சமன்பாடுகள் பற்றி சரியான விளக்கத்தை
நேத்திரங்களின் வீச்சில் நெகிழ்ந்து போகும் அன்பின் ஆத்திரத்தை உணர்ந்து கொண்டு சுகலயத்தில் திழைக்கின்ற மாத்திரத்தில் எல்லாமே மாறிப்போய் வெறுப்பாகி ஆத்திரத்தை பிரசவிக்கும் அதிசயத்தின் அர்த்தத்தை
கண்ட முதல் நிமிடம் கனகாலம் பிரிந்தவர் போல் எண்னவைக்கும் நட்பில் ஏற்படுமோர் சந்தோசம் பாதங்களுக்கிதமான பழையதொரு சப்பாத்தின் ஆதரவைப்போல் மனத்தை
ஆட்படுத்தும் அன்பதனை ՈA

Page 4
சுயலாபத் துானில் முதுகு சொறிந்து கொள்ளும் நியத்தில் வாழும் நிழல் வளைந்த மனிதர்களை தோழமை என்னும் தொல்லைகளே இல்லாத நாளைய நண்பனை இனங்கண்டு கொள்வதை நீங்கள் பிரிந்து செல்லும் இத்தருணத்தில் கொஞ்சம் கற்றுக்கொடுங்கள்
Bou_6r (03-04 CS & PS)
O4

2002-2003 (A) Batch
h Peter Coonghe Amal
SathiSkLT Wankala-2, Marr, pasathisyahoo.com
Hill Wawel Ara Wintha
Kurumbalka ddy Puloly afla
- Amplikathasan Aaruran
No 21Wihara Lane Colombo - O6. aarurВ3(g) yahoo.co.uk
Kohilavani.K HUn Luku Tibura, Balangoda. Kkwani 19830) yahoo. COTn
arawimthan 822001@yahoo.com
* Manju Wijeratnam
No 33,2/1, Rudra Mawatha Colombo-O6 ThWijayang)yahoo.com
H Arшпmaynayagam
Dinesh Ebeneeger 214, Nallur road, Kachchieri, jaffna. a e dinesh Oyahoo.com
- Sobana Pancharatnam
No 11, Slпsapa Road, Colombo-O6
soblрапchш0yahoo.com
* Suvethini Nagendram
No. 33.2/1, Rudra Mawatha Colombo-06, suwethini8Oyahoo.com
+ Ganeshan leganthaп
No C/2/9. Veluwanarama flats, CD|DITibը-05, jeganmindQgmall.com
Hl Canagaghmanam Prasanth
No. 238, Court Road TCOTEE c_prashan(o) yahoo.co.uk
- Kavitha Ravlindren
No 24, Ramya Road, Bambalapitiya rkawitha 83@yahoo.com
H Shanmuganathan Ushanth
Chi Luna ka Til east Chunakam-Jaffna
ushanth Gyahoo.com
O5

Page 5
Hl Ramachandran Thiruvarangan
Bangalow lane, Malla ka jaffna. thiru uocGyahoo.com
Hl Kalpana Sayanthan
No. 98, Rodrigo Place, COOTEO-O 5 skalpana Gyahoo.com
H Balaгajah Sharuhasап
Ward no-04, PuthukkUdiyiruppou, MullaitheeWL. pshmvrQyahoo.com
H Rasaiyah Raveenthirakumar
Wellikka ndal, Kanda Wala i, Paranthan KOCChi. Rrawe 16@yahoo.co.uk
* Ganeshananthan shaseevan
Keniyadi, Thirunelvely Jaffra Shacone mall Gyahoo.com
Hh: Warathananthan Anushan
AVG/2 Weluwanarama flats, CD|DITibք-DE, anushan 830yahoo.com
H. W. jayaratnakuагTharsапап
Post office road, cha wakachcheri, Jf. wtharsanangyahoo.com
* Anusooyal Jeevaratnam
No 34, Boswell Plane Colombo-05 anuSooya iSofthome, net
+ Komathy Paramalingan
No 29, 5/2, 8 Lane, Colombo-06 pkkornathy Gyah00.com
* Vinothini Rasamanikkam No 18, Harmers Awenue, ColomԷյD-DE winothini 10@yahoo.com
H Nirusshiya Selva ratnam
No 52, 2/1, Moor Road, Colombo-O6 Nirushiya 2003@yahoo.com
H Shangari Rajandra
No. 91/1, Рапапkada Lane, Coloro-O6 rshangeri250 yahoo.com
O6


Page 6
s
 

H. Sella durai Kete e S
Middle divition, Ragalla group, Halgraпоya, Nu Wara-Eliya. ktheesh gyahoo.com
H Pushpamalar
Sithamparanathan No. 97/26, Station Road, Wa wuni ya pushpa malar 05@yahoo.com
- Winothin Karusilaslashthas
No 26/7,5 Lane, Colombo-03 vinokaruna (algГпаll.com
* Tharsika Tharmakuendran
T. No 12, Q Block Soysаршra MOTtUW tharsika (Osthet, Ik
H Thaaldchaayinile Yogeeswaгап Inu will West, I LUWI Fhm FAFAHfhff Whiff).frT
* Narmatha Dhananjауап No. 63, Edmonton Road, Kirulapone d nammi3330 yahoo.com

Page 7

2003-2004 Batch
H SiVakula Atch Uthan
No 2/1 104, Manning Place, Colombo -06.
- Dominic Soundranayagam
No 118, 4" Cross Street, ]affra. dominicu CSIC@yahoo. Com
Wasuki Senthilmany No 11, 3/2. Arethth LSa Lane, COOTO-O 5
一制 Selwa rajah Sajeev EdWard
No. 6, Moor Road, ColombՃ -D5 sajeeve B40 yahoo.com
*Thavarajah. Vimalarajah
No 23, Malai mahal Road, Uppodai Kalladi. חחסC.סםyah(ם)avimal2000חgu
Hl Sithаппparaпathлап Sriharaп
DSLu Ch Road, IrriLupali. Sriharan uCSCGyahoo.com
* Balachandarajan Karthik
No 29 1/1, Rajasingha Road, Colombo -05 karthikbclayahoo.com
T Anojah Rathasa bapathy
No. 24/3, C1/1 Frankfort Place, COOTEDO-O6,
H Dayana Anthony pilla
No. 4, Pereiralane Road, COOTEDO = 06. dayana LuoC@yahoo.com
Julia Selvaratnam
No 15, 4/1 Frances Road, Colombo -0.6.
卡 Senthil many Mayooran
No 11, 3/2 Arethth Usa Lane COOTO-O 5
* Subaskaran Thagoorian
Uduvi East, Katpakapillyer Kovilady, CLlla Ca T1, thagoor,50 yahoo.com
- Managa Panchratnam
No 11, Sin Sapa Toad, Colombo -06, nangi999Oyahoo.com
*** Saranyah Bala Singam,
No 24 -2/4 , Madangaha Watte Lапе,
Colombo -06 saranyah b@wahoo.com 11

Page 8
நீற்தள் fair & lovely &
Tution Cönnyö விண்ணwதிடு
&ააNGჭტყ......... 2
i
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 9
14
 

- Ganesan Ragavап
No 11 1/3 Arethusa Lапе, Colombo -06. Talawan85ī) Wahl 00, COT
= Kirushanthi Sooriyanathan
No 24 -2/4 mada ngaha Watte Lапе, Colombo –0E S kirusha (Õwah OO.COT
"# Vivekananthan Saskaran
No-38, Nuwaraeliya Road, Thala Wakelle. Sasi u CSIC@Wahoo.co.uk
Kawitha KathiteSu Kana i Waita Wat kovilady, Puloly South.
Puloly. kaviuocGyahoo.com
H Bala Subra mamiam Warath a ruban
Maduvil, Chawakacheti Waratharuban () nilawu. Com
* Natigunam Khogulan Urumpiral South,
Urumpiral Jaffna.
H Shanmuganathan Lalithkumar
No 27/1. Boswell Place, ColombՕ-05,
shamlallth (a)iyahoo.com
- Siwarajee Thambp||lal
No 188 B, Manipay Road, Jaffna. rajeetham bipillai Gyahoo.co
H Supothin Arunasalam No 273/1, Boundary Road, Batticaloa, shupothini () wahoo.com
*Jessicca Srigananathan
No 9/3 , Thalayadi lane, Thirunellwelly, Jaffla,
* Mithila Jeayasingam
"Arunothayan"
Madduvil south, Chawakacheri, Jaffna. mithila10110Wahoo.com

Page 10
WISIS )ܐܸܠܹܐ

疇
fl SY. U? ok

Page 11
Cyrdistost €695
wகிந்திரக்தன்.? அதை அங்களிலபுல்
Reyon 18° Cambous a) N வித்தன இலற அடிச்சி
n ZدSقؤوk (ஆwn உனக்டு வித்தனை Sysonal weight விெus 7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2OO4-2OO5 Batch
H Nama Sivayam Agilan
No 17 Sivagurunathan
La ne Jaffra, agilan UCSCOyahoo.com
Hl A Lula kiri Ashok
H
No 10 Oddailane, Маппаграпп),
Jaffrld.
ash uoco) yahoo.com
Di USh WittSid
No 05, DewOS A Wenue, Colombo -04
dinu26170 yahoo.com
Artulchelwan Ellraj No 2/6, Majesitic Court, Es Fernando mW, Colombo-O6 rajeli Gyahoo.com
Kathiga Kalainasan
No. 109-3/3 Collage st Colombo-13 karkali295840 yahoo.com
Kancha na Nadarajah 695 B1 / 11 Soysa pura National housing schema MOTOt Lu W. kanchananada Gyahoo.com
Harold.H. Paulraj
A 1/11, St.James Flats, Authma Watha road, Colombo – 13.
haren Lucsc0 yahoo.com
* Hanitha Gnathesigar
No 65/331, O6th
Lапе,
Colombo -06. ha nitha 85@yahoo.com
Kawitha Gurusanny Arally Center, Wadd LukOddai.
affa.
ictkawi Gyahoo.com
Thawarajah Birthelepan
No 38/18 Orr's hill
гoad,
TriCoralee. bthiban ucscGyahoo.com
Mahadewan Rajeewan No. 12, Post Office lane, NaWala Road. Jaffr. enn mar:1984@gmail.com
Meera WiSagabawan
NoC 182/2 soy Sapura flats
Modou Wa 7 пmeега шос(Фyahoo.con ||

Page 12
=# WickeSWan KiriWatan
No 1090 1/3 Marada na Road, Colombo -08. kiri ucscGyahoo.com
- Ladashiya Thanapalan No 64, 37" Lane, Colombo -06, tladshiya(0gmail.com
一鼎 Chandramohan Mahinthan No. 41 1/1,42" Lane Colombo-06 chandra mahin Oyahoo.com
H Sha Til Lathleef
No 07, Perakumba lin, Kolonna Wa. sharmilahlatheefoyahoo.com
H. Sarathanjali Manoharan No 21, 1/7 Station Road, Colombo -0.6 sarathanjali Ogmail.com
* Tharsini Rajakulendran
No 69, Main Street, Hitto, tharsiniraja Gyahoo.com
-* Kumսthin Sivatlas
No 25 -6/5 E.S. Fernado
na Wathai, COOTilbo -05 Saini saidyahoo.com
H Cella liya AndreWVimales
108/2, Adjoining Eladalu Wa Water tank, Badulla. cawi males@yahoo.com
- K.Prasath Premkumar
No 296,2W6 Galle Road Colombo -0.6 prasath prem@yahoo.com
Hl Ratnam Shyamalan
No. 54 1/1 St"awrence Road, Colombo -05 rshyamalan (Q)yahoo.com
SubraThanieT RaThe5shkuTa Deeside Estate tea factory, Upсоt. ramesh 16300 yahoo.com
H Pirathelepa Suntharamoorthy
Кilшvапl lanе, Kopay. thipasunoyahoo.com
 
 


Page 13

H Thayagaraja Thamiliwaanan
No 135/36, Dharmara mapura, Pamankada Road, Colombo-06
T_vaanan0yahoo.com
Hl Siwapathasundaram Siwarubaranjan PLuthuk Lulam Kanagarayankulam ruban LuciscOyahoo.com
# Viv Ekananthan Siwaranjan No 45 A, Makyzer Road, Orrs|||| Tricomalee. siwa Vive(Gyahoo.com
Suganthini Pararajasingam No. 448, Manipay Road, Jaffra. - parasunganthini Oyahoo.com
Hill Sangeetha Jeganathan
No. 153/1 Frances road, ColorToo O6 chathujegangyahoo.com
- Thaxshajini Markandeyar
No 36A 3/1, Collingwood place, Colombo -06. thaxsha999Q)yahoo.com
H Kumataցutu Sugunan
Market Lane, Manipay, sugunan uocGyahoo.com
* Vimalathasan Rienzie
Sugithan No. 20, mount Carmel Road,
afla Wr sugi O90 yahoo.com
H Shanmuganathan Prashath No 191 Chapel Lane Colombo -05 spras 60 yahoo.com
*Thambirajah Nesamurugan No 468, akkarayan kulam, KIII och Chi. sujeeucscQyahoo.com
Hill Thanuja Thural rajah
No 219, Dyke Street, TriCOTalee. thanuja 263 @yahoo.com
# Balachandran Thiruparan
No 56, Kathi resan Street, Colombo 13 bthiru paran@yahoo.com
21

Page 14
pecial copy தஞ்லல்ேதரn
ஒ6 &nள் டுவித்தN கிட்டி
SóxM...?
963 ô965)x) Götîăefnylio dŵNAlm
øśxym... 7
ஒடு Sத& டுவித்தNS லிட்டி - Sówn...? ( இந்த இறுதல்லைதான் செய்வு
தெரிண்டு இந்ேதிற.7
இந்த இலwனS உனத்டு Szabadun?...(és"wn)
இறத்திUS.7
Are you
உத்தம் வெற்றின்
compilan 6Č ) ూ
girl?
-ஒங்றி . ¬ܡܪ ܠ
- ܠ ܐ
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"I Sathathevan Venuthas + Kanaga ratnam Wakeesan
Hospital Road, Kenyady Road, Periyakallar -02 Meesala West, Battlcaloa, MeeSali. Wen LuthaS LICSCGI) yahoo.com Wakeesan
vakeesandyahoo.com
H Wijaayakumaran Srisivathelepan H SrIskantharajah Sutharsham
No 100, Jaffna Road No 81/3, Fusels Lane,
WaWu niya, ColombO =OB,
kamman 002@yahoo.corn Sutha202001 Gyahoo.com
sathananthan Tharmesh * Shanmugum Thevapriyan
No B-29, G1 Soysapura Ga Residency,
Flats, Wawunilya,
MOTatUW. priyanuCsc0)yahoo.com
dharmesh gyahoo.com
H Thוvanayagum Wirginס "Vijayalakshmi Kunasega ar
William's Road, No 57/2A, Boundary Road, Manalcheral. Pandiruppu -020, Virgina may0528@yahoo.com Kalaual.
wijluCSCG)Yahool.co.uk

Page 15
2002-2003 Special Batch
* Thillakan .S ** DIlline jij
No. 37, 2" Lane, 136 school Road, Dehiwala. Jeyanthipսram, tsthillakan Ghotmail.Com Batticaloa.
idilinie ()yahoo.com
Karthikas H "Ratna Wasa" Pathmaja . P Koku vil East, No 13, E.S. Fernando MW, Kokuvi. Colombo -0,6 Jaffla, path maja 20080yahoo.com
F Thushas H
Station Lane, Mehala. T Chawakachcheri, 174/1 A, Galle Road, Jafna. Mount lawiniya.
mehss 007 Gyahoo.com
* Priyatarshini. R
NO 5, Dunbar Housing Schel Hijirapura Hatti O. darshine2003Gyahoo.com
24

Team () SASSypha இன்னடி பிற்ப Sayaries??? rócijajm 600MWA இலண்டுS .
onwyn builing ஒன்று கட்டுல்லிSடி? 93 láwayā yoitia-jin? (ஜக்ஸ் இல்லை dŠÝyla).Last renejš மிட்டுடிஸ்)
25

Page 16
AUTOGRAPH
25
 


Page 17
Uos upeəq Umoso
i quaes@suvce (IIųs wợg ub>sub IEAn ITILL
28
 
 
 
 

விடைபெறுகையில்.
துன்பங்களை பார்ப்பவன் குருடன் துயரங்களை கேட்பவன் செவிடன் இரசனையின் உச்சியில் வாழ்வின் சுவைதனை இரசிக்கத் தெரிந்தவன் மனிதன் மனிதர்கள் பலர் அவரோடு ஓர் மனிதராய் நாமும் இங்கும் அங்குமாய்
எழுதும் வரலாறு உனக்காகத்தான் பொழியும் மழை உட உனக்குத்தான் இவ்வாறிருக்கையில் விடியல் மட்டும் உனக்கில்லை என்றால். சற்று சிந்தி சிதைந்து போவதற்காய் நீ பிறக்கவில்லை மானிடப் பிறவியும் இருக்கிறது உதிரம் வேறு துடிக்கிறது உனக்குப் பின்னால் "அவன்’ இருக்கிறான் பின்னர் எதற்காக நீ தயங்குகிறாய்
உன்னிடம் உள்ள திறமைகளைத்
தட்டி எழுப்பு
வாழ்க்கை வீணையை மீட்டு.
பிரியமுடன் உங்கள் கனிஷ்டபிரிவு 03-04
29

Page 18
---------
30
 

。
다
''
|
。

Page 19