கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: 80ல் இருந்து 88 வரை

Page 1


Page 2


Page 3

80 ல் இருந்து
88 வரை
நான் வெளியீடு - 12

Page 4
முதற் பதிப்பு : 27 - 5 - 1989 விலை : ரூபா 15/- வெளியீடு : 12
ENPATHILJRUNTHU ENPATHTHEDDU VATAI (A Collection of letters promoting awareness particularly to the youth and the process of humanization)
By
Fr. Vincent Patrick, O. M. I, , B. A. (Hons) O. M. I. Seminary,
Colombuthurai,
Sri Lanka.
Published by: Naan Publications, Oblate General Delegation, Jaffna.
Printed by: Mani Osai Printers, Jafna.
ஆசிரியரின் ஏனைய நூல்கள்: இ உறவுகளின் ராகங்கள் ஐ விடுதலை இறையியல் இ விஞ்ஞானிகள்

ஆசியுரை
வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞான அறிவியல் உலகில் ஆன்மீக சிந்தனைகளை த்ொடர்பு சாதனங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்த பல களங்கள் இருந்தும் பயன்படுத் தத் தவறும் பலருக்கு அருள்திரு வின்சன்ற் பற்றிக் அடிகளாரின் இந்த முயற்சி விழிப்படையச் செய் யும் என்பதில் ஐயமில்லை. "நேரமில்லை, நேரமில்லை" என நேரத்தை விணடிக்கும் பலருக்கு, இவரது அய ராத உழைப்பால் மலர்ந்த இந்நூலின் இதழ்கள் சமூக முன்னேற்றத்திற்காக, சொல்லும், செயலும் ஒன்ருய் நடைமுறைக்குத் தேவையாக மனிதத்து வத்தின் மகிமையை மதித்து வாழத் துர ண் டு ம் அறிவு  ைர க் கடிதங்களாகத்தான் இருக்கின்றன என இதனை படிக்கும்போது உணர முடிகிறது.
'பேச்சுக்கன் 100 செயலோ பூஜ்ஜியம்" "தலையால் அல்ல, காலால் நடவுங்கள்” "வார்த்தை + வாழ்க்கை - மனிதன்"

Page 5
இவை போன்ற உண்மையை உணர்த்தும் கருத் துக்களே சமூகம் எதிர்க்கும் எ ன் ப த ர் காக உண்மை உரைக்கப் பின்வாங்குவது சமூகத்தை பின் னடையச் செய்வதற்கு சமம என்பதனோத் துணிந்து எழுதுவதும் அதன்படி வாழ்வதும்தான் இன்றைய உலகில் மிகவும் அவசியமானது என உணர்த்துகிருர், கடிதங்கள் ஒவ்வொன்றும் காலத்தின் டயறிகள் போன்று 80 ல் இருந்து 88 வரை பல நிகழ்வுகளே நினேவூட்டுபவையாக உள்ளன,
சமுது போதனேகளே சமூகப் பர் ர்  ைவ பு டன் அணுகும் இவரது புதிய அணுகுமுறைகள், இவரது கடிதங்களால் இளேஞர் உலகில் தனக்கென ஒரு வாசகர் வட்டத்தையே உருவாக்கி புதிய உலகைக் காண வழிகாட்டியாய் செயல்படுகிருர், பல பணி களுடே எழுத்துலகிலும், இலக்கிய நெஞ்சங்களிட மும் பல வெளியிடுகள் மூலமும் "நான் மஞ்சரிவாயி லாகவும் சந்தித்து சமுதாயத்தை நல்வழிப்படுத்த எடுக்கும் அவாது அரிய முயற்சிகள் வெற்றி பெற எனது நல்லாசிகள்.
லூயி, பொன்னேயா 0. M. 1. L. Ph. யாழ். அ. ம. தி, முதல்வர்
 

18475
உள்ளம் என்ற கண்ணுடி.
அழுக்கு கண்ணுடியில் பட்டு விட்டால் நாம் கண்ணுடி முன் நின்ருலும் எம் உடலேத் தெளிவாகக் கானமுடியாது. பு:வ்வாறே எமது உள்ளம் என்ற கண்ணுடியில் கறைபட்டு விட்டால் எம்மை முழுமையாகக் காணமுடியாது. கள்ள மின்றி வெள்ளே உள்ளம் கொண்டு வாழ்வோர் தம்மைத்
தெளிவாகக் காண்பார்கள்.
அழகு, அன்பு, அமைதி எம்மில் குடிகொண்டிருக்கும் போது எமது உள்ளம் குதூகலிக்கும். நானயமும் நம் பிக்கையும் உரியவர்களாய் நாம் வாழ்கிறுேம் என்று எம் அனுபவங்கள் கூறும்போது உள்ளம் மகிழ்வால் பொங்கி வழியும். அதற்கு மாருக "யாரைத்தான் நம்புவதோ பேதை நெஞ்சம்" என்று அங்கலாய்க்கும் வண்ணம் சம்ப வங்கள் நிகழும்பொழுது உள்ளம் வெம்மி அழுகிறது;
மருந்தும் ஒரு நோய்" ஆக மாறுகின்றது.
" அழுவதற்கென்றே பிறந்துவிட்டோம் " எ வின் று சில வருந்துகின்றர்கள். அபபடி தொடர்ச்சியாக் அழுவது அழகல்ல என்று நான்" அனைவர்கதும் அறைகூவல் விடுக் கின்ருள், அழுகையும், சிரிப்பும் அனே வர்க்கும் உரியது. உள் னப் பக்குவததோடு உவகையோடு நாளாந்தம் வாழுதலே இலட்சியமாகக் கொள்ளுதலே சிறப்புமலம் விடுக்கும் செய்தி யாகும்.
நான் "" தை - மாசி 1980 - ஆசிரியர்

Page 6
உணர்ச்சிகளுக்கு அப்பால்? ஒரு சிலர், மற்றவர்களே உணர்ச்சியற்ற வெறும் உருவங்களாக நினேத்து செயற்படுவார்கள். அவர்களும் தங்களிப்போல் மனிதர்கள் என்பதை முற்ரூக மறந்திடு வார்தீன். மற்றவர்கள் எக்கேடு கெட்டாலும் பரவா
'பனேயிலிருந்து விழுந்தவனே மாடேறி மிதித்ததுபோ" நொந்து போயிருப்பவர்களே இன்னும் கொஞ்சம் நோகப்பண்ணினுள் அவர்கள் என்ன செத்தாபோயிடுவார் கன்?" என்று பிறரது உணர்வுகளே சிதைவுறுப்பார்கன்.
தன்மனம் மட்டும்தான் கரும்பு, மற்றவர்களின் உள் ளேமோ இரும்பு என்ற எண்ணத்தோடு உருகிய இரும்பைக் கொல்வன் அடிப்பது போன்று மற்றவர்களின் உள்ளத் தோடும் உணர்வுகளோடும் விளேயாடுவது அவர்களுக்கு கைவந்த கலேயாகிவிடுகிறது.
உண்ர்ச்சிகளின் தாக்கம் மனித வாழ்க்கையில் அள விடற்கரியது. தூக்கமின்றித் தவிப்டோரும், உயர் ஆக்கத் திற்காக அயராது உழைப்போரும், கருவிலிருக்கும் சிசு ம்ே, சாகத் துடிதுடிக்கும் வயோதிபனும் உணர்ச்சிகளின் தாக்கத்திற்கு உட்பட்டோரே. விரக்தியுணர்வோடிருப்பவன் சோர்வுடன் காணப்படுவான்; தனிமையை நாடுவான்; *_E15th முழுவதுமே அனுேக்கு வெறுமையாக, Tக்கம் ஏமாற்றம போன்றவற்றின் பிரதிபலிப்பாகத் தோன்றும் போட்டி ஒன்றில் முதலிடம் பெற்றவன் மப்ர்ந்த முகத் தோடு, மகிழ்ச்சி பொங்கக் கானப் படு வான் . இவை உணர்ச்சிகளின் கூட்டு உந்துகை (Joined Impetus) என் முல் அது மிகையாகாது.
'உண்ர்ச்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட மனிதன்" ஐ மற்றவர் 85Grfai) a'i Ar 23ain முற்படுதல் முறையன்று. உriச்சி இல்லாத மனிதன் யார்? " நான் " பங்குனி - சித்திரை 1980 - ஆசிரியர்
- 2 -

எல்லோரும் நல்லவரே!
10ளித வாழ்க்கையை ஓர் அழகிய ருேஜாச் செபுக்கு ஒப்பிடலாம். அது வளரும் நிலத்தைப் பண்படுத்தி, பசளே பிட்டு, காலத்துக்குக் காலம் அதன் தேவையற்ற கிளே கிளே வெட்டி பக்குவமாய் பராமரித்து வந்தால் அது அழ கான மலர்களேக் கொடுத்து எழிற்கோலத்தே காட்சி அளிக்கும். மனித வாழ்க்கையும் பயன் தரும் வாழ்வாக அமைந்திட அது பண்போடு பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ஒருமுகப் படுத்தப்படாத சிந்தனேகளும் ஒழு ங் &  ைமF ன செயற்பாடுகளும் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அன்றேல் வினேவது அமைதியின்மை, நெறிப்பிறழ்வு, முரண்பட்ட செயற்பாடுகள் போன்றவையே. பரம் ப ரைத் துவ மும் (Heredity} gigolf (Environment) ஒருங்கினேயாவிடில், சிந்திக்கும் திறனில் ஒர் ஒழுங்கமைப்பு (Harmony) கான படாவிடில் மனித செயறபாடுகளில் தெளிவுக்குப் பதிலாகக் குழப்பமே கூடுதலாகக் கனப்படும்,
அறிஞர் ஜோன் பவலின் சுற்றுப்படி, எப்பொழு தும் நிர்ணயிக்கப்பட முடியாதவையே செயற்பாடுகள் னெனில், அவை சுதந்திரமானவை. எனவே, ஒருவனது மாறுபட்ட செயற்பாடுகளேக் கொண்டு அவ்னேப் புறக்கணி மாதிருப்போம். எந்நிலேயில் வாழ்பவனேயும் நவ்வேயில் வாழவைப்பதே எமது இலட்சியமாகஅமையட்டும். எல்லோ ரும் நல்லவரே என்று உலகம் பூசிப்படைய, மிதி செயற்பாடுகளேப் புரிந்து, புது உலகம் படைப்போமா?
" நான் " வைகாசி - ஆனி 1980 ஆசிரியர்

Page 7
தவறு தவறட்டும்!
உலகில் கடன் வாங்காது வாழ்ந்தமனிதன் எவதுமே பல என்று கூறுவோர்கள். அவ்வாறே இந்த ஒரு மனித னும் தவறுசெய்யாது வாழ்ந்ததில்லே என்று கூறினுல் அது கையாகாது. தவறு, தப்பு, பிழை ஆகிய எதிர்பாமுன செயல்களே செய்யும்மனிதர்களில் சிலும் அவற்றைத் தொடர்வதில் இன்பம் காணுகிருர்கள. அல்லது அவற்றைத் தொடர்நது செய்வதற்கு ஆளாக்கப்படுகிறர்கள். ஒரு சிலா மாஆதிரமே அச்செயற்பாட்டின் மூலம் ஒரு படிப்பினேனயப் பெற்று நல்வாழ்க்கைக்கு மேலும் ஒரு வித்திடுவிருர்கன்,
இவர் கிர உண்மையான வளர்ச்சியடைபவர்கள்.
தவறு செய்வது இற்கே. அது ம (ரி த ஜே டு ஒட்டிப்பிறநதுவிட்டது. அதற்காகத் தவறு செய்தவனை சமுதாயம் தள்ளிவைப்பதும், அல்லது தவறு செய்தவள் தன்ஃத் தானே வெறுப்பதும் மேலும் பல் தவறுகளுக்கு வழிவகுப்பதாகுமல்லவா?
தவறு என்ற பதத்தில் பொதிந்துகிடக்கும் உண்மை வேண்டுமென்று செய்த ஒன்றi, எதோ எதிர்பாராததுஒன்று நடந்து விட்டது என்ற ஒரு பொருள் மறைந்திருப்பதை நாம் அவதானிக்கிறுேம்; தவறு தனினே யறிவாமல் தவறிப்போய் ஒரு வினேச்சொல்லாய் நிற்கினறது. எனவே சமுதாயம், தவறியவனே என் சீர்தூக்க முயற் சிக்கக் கூடாது? தவறு செய்தவனும் எதோ நடந்தது நடந்து விட்டது, இனியாவது அவதானமாக இருப்பேன் என்ற முடிவுக்கு ரன்வரக்கூடாது?
" நான் " ஆடி - ஆவணி 1980 - ஆசிரியர்
- 4 -

யார் அழுதால் என்ன?
பெரியது ஒரு திருட்டில் அகப்பட்டு சிறைவாசம் செய்து கொண்டிருந்த 'கணேப் பார்க்க வந்தாள் அவனது தாய்அவளே ஜன்னிருகே அழைப்பித்து, ஆத்திரம் தீரும்வரை அவளது கையைக கடித்துவிட்ரி, மகன் கூறினன்?
அம்மா, ஆரம்பத்தில் சிறு ஊசி ஒன்றைக் காவெடுத் துத் த ந த போது என்னே இந்தக் கையிரூஸ் புரத்துத் திருத்தியிருந்தால் நாள் இந்நிலக்கு ஆளாகியிருக்கமாட்டேன்; நான் பெரும் திருடனுகிய கற்கு நீங்களே பொறுப்பு.
ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் காரணிகள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. அக்காரணிகளில் சில அடிப்படையானவை யாகவும் சிலி இ ர ன் டாம் நியிேலு:ளவையாகவும் அமைந்துவிடுகின்றன. எம்மை முழுமைப்படுத்துவதில் அல் து எசு.து உளச்சக்தியை ( Psychicenergy ) வழிப்படுத்துத வில் சில காரணிகர் சாதகமானவையாகவும் சிவ பாதகமா எவையாகவும் காணப்படுகின்றன. எனினும், F ற் றி வி
ஆவதும் பொரூலே, அழிவதும் பெண்ணு?ே"
- பழமொழி மறைய
" ஆவதும் எம்மாலே, அழிவதும் எம்மாலே "
- புதுமொழி பிறக்கிறது
அதாவது, வாழுவதற்கும் வாழவைப்பதற்குமி அன்றேல் மாளுவதறகும் மாளவைப்பதற்கும் நாம்ே பொறுப்பு.
* யார் அழுதால் என்ன, யார் சிரித்தால் என்ன" என்று ாருேதானுே நி.ேயில் நாம் இருந்துவிட்டால் işığı ğlu TLİ) sizi işğLU மாகிவிடுமோ? பொறுப்பின் கமைக்கு அஞ்சி சிவ றுப்பைச் சம்பாதிப்போமா?
நான் " புரட்டாசி -ஐப்பசி 1980 ட ஆசிரியர்
- 5 -

Page 8
முன்னணியில் நிற்பவர்கள்
ஒரு சிரமமும் இல்லாமலேயே மற்றவர்களுக்குப் ‘பைத்தி பம்" என்று பட்டம் கொடுப்பதிலே அல்லது அவர் க ஃா ப் பைத்தியகாரர்காாக்குவதிலோ முன்னணியில் நிற்பாகள் ஒரு சிலர் பிறரது நற்பெயரைக் கெடுப்பதும் பிறரது நடை, உடை, பாவனேகளேப் பார்த்து, பrவிழித்துப் பரிகசிப்பது இவர்கினது பைத்தியக்காரத்தனத்தில் ஒரு பகுதியாம். ம ற ற வர் கன் அழும்பொழுது, அஸ்:ற்படும்பொழுது அதனைப் பார்த்து ேேப் பார்:). மற்றவர்களது வருத்தமே இவர்களது டைரீதியர் திற்கு மருந்து: உளப்பசிக்கு விருந்து.
சுய இன்பம அல்வது விய இலாபம் கருதி மற்றவர்கள்: உள்ளததைக் குளப்பு:தோ அன்றேல் அபீர்கள்: : கண்பக் கு:ேLதோ வீட்டிற்கு வெளிச்சம் வருவதற்காகக் ஆரயை எரிப்பது போன்றதாகும். 'மணிதலுக்கு மனிதர்க்க ாதிரி" சன்ற றியிேல் 'ಬಿಟಿಗ್ಮಿ; :ளர்சி குறுைம் பொழ: அது மனித சமுதாயத்திமா உளப் பிறழ்வைமே (மேiேal Anomality) பிரதிபலிக்கின்றது. இத்தகைய சமுதாயத்தின் :ாற்று உளப்போக்கே தனிமனிதனின் உளப் பி:விற்கு வழிவகுக்கின்றது. அது காப்கட்டத்தில் தீர்மனித:ே ' தாயமும் நிரந்தரமாக 'வேதற்கு ஏதுவாகின்றது.
தனிமனிதன் ஒப்புரவான, சமச் சீரான உள் நியிேல் தொடர்ந்து வாழ்வதற்கு ஏனேய ப்ரீதர்களின், சமுதாயத் தின் ஒத்துவிழL- இன்றியமையாதது. ாா:ே தணிவிதர் தன் நிரந்தர நோயாளர்களாக ( Chronic) வாழும நி: வான். நலமான உள்ளத்தோடு பாழ்ந்து, முன்வி ஐரியில் நீர் பதற்கு சமுதாயத்து நோய்களேக் கனேதுை அசிையாகிறது
" நான் "' கார்த்திகை - மார்கழி 1980 - ஆசிரியர்
- f -
 
 

விடிவை நோக்கி
பிறந்துவிட்டது 1981. பழையனவற்றை மறந்து புதிய ஆண்டில்ே புதிய ஒரு வாழ்க்கை ஆரம்பிப்போம் என்று எண் |aரிய ஒரு சிலர் தொடர்ந்தும் பழையனவற்றில் சிக்குண்டவர் களாய் சீரழிகின்றர்கள். பழையன கழிதலும் புதியன புகு தலும் டேச்சளவில் மட்டும்தான்.
"இந்த ஆண்டு ஒரு மோசமான ஆண்டு" -
இது இன்னுெரு வகையினர் ஒவ்வொரு புது ஆண்டுப் பிறப்பின்போதும் ஆரம்பிக்கும் அனுபல்லவி. குருநாகல் புகை யிரத நிலேயத்தில், பயணகள் பலர் புகைவண்டியின் தாக்கு தலால் கொல்லப்பட்டார்கள். கட்டுகஸ்தோட்டப் பகுதியிலுள்ள ஆற்றில் பஸ்வண்டி பாய்ந்ததால் சிலர் இறந்தார்கள்; பருவப் பெண் பட்டப்பகலில் விக்டோரியா பூங்காவில் பாத்கார மாசுக் கெடுக்கப்பட்டாள்; குரும்பசிட்டி கொன்னே, மண்ணுர் காலரா - இவை அவர்கள் கூறும் சான்றுகள். சில விபத்துக் களிப்பிருந்து ஒரு பெரு முடிவுக்கு வருவது விபரீதத்தைத்தான் வளர்க்கும்.
இப்படி விபத்துக்களேயும் விபரீதங்களேயும் மட்டும் கண் ணுேக்குவதை விடுதது விடிவை, மன விடுதலையை எதிர் நேரக்குவோம். தனக்கேதான் "புதிரான மனிதன்" தரணி தந்த தவப்புதல்வன். "தனக்கு நிகர் தானே" என்று சொல் ஆலும் அளவுக்குத் தகுதிவாய்ந்தவன். அவன் அப்படி, இவன் "இப்படி என்று இல்லாததையும் பொல்லாததையும் கூறி அரட்டை அடிப்பதைவிட்டு "நான் ஒரு .." வாழத்துணிந் தவன் என்ற வகையில் "உறவுகளேப் . " பலப்படுத்தி செயற் படுவோம்.
“mmā*
தை - மாசி 1981 - ஆசிரியர்
- I -

Page 9
உளச் சக்தியின் உச்ச நிலை!
என்றுல் யாரும் மறுக்கமாட்டார். இருதயத்தையும் பரிமாற்றம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ச்சியுற்றுலும்: நுண்கருவிகளேக் கண்டுபிடித்து மனிதனேயே வியப்புறவைக்கும் விதமாக நுட்பக்கவுே ஓங்கினுலும், மனிதன் என்றும் ஒரு விதித்திரப் படைப்பு என்றே நிரூபித்துக்கொண்டு போகின்றன்.
அவனது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் புதைந்து கிடக்கும்சக்தி களே அவன் முற்ருகப் புரிந்துகொள்ள முடியாதவஞய் இருக்கின்ருன். பூகோளத்தில் வியாபித்துக்கிடக்கும் சக்திகள் பூகம்பங்களாக இடிமுழக்கங்களாக பல வடிவங்களில் தோன் றுவதைப்போல மனிதனின் உடலில் வியாபித்துக்கிடக்கும் உளச்சக்தி ஒருங்கிணைந்து பல வடிவங்களில் பல வினேவுகளே ஏற்படுத்துகின்றது. உதாரணமாக ஒருவர் பலமுள்ளவராகப் பாரிய வேல்களேயும் அதிசயிக்கக்கூடிய முறையில் செய்வார். யானேயைக் கட்டும் சங்கிலியைக்கூட கைகளால் சுக்கு நூருக்குவார்; புவியீர்ப்பை எதிர்த்து அந்தாத்தில் உண்ாவு
IT
உளச்சக்தி எல்லோரிடமும் இருப்பினும் துே விசேட முறையில் வெளிப்படுத்தப்படுவது ஒருசிலரிடமே. சிலருக்கு இசி சக்திகள் இயற்கைக் கொளடகள் அல்லது வேரம் எனலாம்; இன்னும் சிலருக்கு நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வால் சாதித்த சாதனேயாகலாம்; வேறு சிலருக்கு மனுேவசியம், ஊக்கிகள் மூலம் வினே நி த வை என லா ம், ஆணுல் இவ்வுளர் சக்திகளே நெறிப்படுத்தி பயன்படுத்தும்போது எமது வாழ்க்கை நிறைவுபடுத்தப்படும்; வளர்ச்சி உறுதிப்படுத்தப்பர்ே.
*நான்" பங்குனி - சித்திரை 1981 - ஆசிரியர்
- B -
மனிதன் புரிந்துகொள்ள முடியாத விசித்திரப் படைப்பு

அறப்போருக்கு அழைப்பிதழ்!
"அச்சம் உள் அடக்கி அறிவு அகத்து இல்லாக் கொச்சை மக்களேப் பெறுதலின் அக்குடி எச்சம் அற்று ஏமாந்து இருக்கை நன்றே"
- இது வெற்றிவேற்கையில் அதிவீரராமபாண்டியனின் கூற்று. அதாவது பயந்தாங்கொள்ளியாயும் புத்தியும் இல் லாத உபயோகமற்ற பிள்ளேகனேப் பெறுவதைக் காட்டிலும் அக் குடுப்பத்தினர் பின்னேப்பேறு இல்லாது வாழ்வது நன்றுவீரமான திசமான இனம் சமுதாயத்தைப் படைக்கும் பொறுப்பு பெத்ருேரிலேயே தங்கியுள்ளது.
அன்புக் கணவன் போரிலே இறந்துவிட்டான் என்பதைக் கேள்வியுற்றதும் மனத்தளர்ச்சியுறுது தன் ஒரே ஒரு பாலகனே போருக்கு அனுப்பிவைக்கிருள் விபத்தாய். தன் மந்தனும் இறந்துவிட்டதை பறிக்ன்றாள்; ஆயினும் அவன் புறமுதுகில் அல்ல, மார்பிலே அம்பு தைத்து மாண்டான் எனக் கண்டதும் ஆனந்தக் கண்ணீர் வடிக்கின்ருள் பாசத்தை வீரத்தான் வென்ற இம் மங்கை, அச்சத்திற்கும் அறியாமைக்கும் அநீதிக் கும் அகந்தைக்கும் அடிமையாசி வாழும் பெண்களுக்கு மட்சி மல்ல அடிமைநியிேல் வாழும் ஆண்களுக்கும் இப் பெண் ஓர் ஆரிய பாடமாய் விளங்குகின்றுள்.
அடிமைநிவே ஒழிய வேண்டும்; அழிவுநிவே மறைய வேL டும். அச்சம், ஆணவம் இன்றி அன்பு, துணிவு போன்றவற்தை ஆயுதங்களாகக்கொண்டு போப்புரியும் சமுதாயம் மலர வேண் டும்; மனிதனுக்கு மனிதன் பயந்து ஒழிந்து வாழும் நிவே மாற வேண்டும்.
நான்" வைகாசி - ஆனி 1981 - ஆசிரியர்
- 9 -

Page 10
. ஒரு சூதாட்டம்
ஒரு சங்கியியிலே பE வனேயங்கள் ஒன்ருேடொன்று கோர்க்கப்பட்டிருப்பதுபோல நம் வாழ்க்கையும் ஒன்ருேடொன்று தொடர்புள்ள பல பிரசனேகனேக்கொண்டதாய் இருக்கிறது. இந்தப் பிரச்சனேகள் ஒன்றுபோக ஒன்று புதிது புதிதாய் முளேத்துக்கொண்டே இருக்கின்றன. இவற்றை நாம் எந்த அளவுக்குச் சமாளிக்கின்றேமோ அந்த அளவுக்கு வாழ்க்கை யில் வெற்றியாளர்களாய் விளங்குகிருேம்.
'வாழ்க்கை என்பது ஒரு சூதாட்டம். அதன் வெற்றியும் தோல்வியும் எம்மு:ட திறமையி”ே என்கிருர் டாக்டர்
ாதா கிருஷ்னன்.
ஆம் வாழ்க்கை என்ற குருதிட்டத்தின் வெற்றி எய்து தற்கு அதிர்ஷ்டம் மட்டுமல்ல ஆற்றல்களும் அவசியம்தான். அதிர்ஸ்டம் அற்றவன்" என்று அடிக்கடி துன்னேயே நொந்து கொள்பவனே, அதிர்ஸ்டத்தை மட்டுமல்ல சுய ஆற்றலேயுமே இழந்துவிடுகின்றன். இதனும் தான் சேக்ஸ்பியர் "வானத்து விண்மீன்களின் எம்மிலேயே எம் தலேவிதி தங்கியுள்ளது" என்கிருர், எம்மை நாமே உருவாக்சிக்கொள்கின்ருேம். எமது பணமே எமது வாழ்வின் வெறிக்கு இன்றியமையாத காரணி பாக விளங்குகின்றது. மனம் ஒத்த வாழ்க்கையை அனைத்து இனிதான உயர் எண்ணங்களால் நிரப்பி நாள்தோறும் மகிழ் பவர்கள் எடுத்த எதற்கும் விதிமேல் பழிபோடவேண்டிய விரக்தி நிலைக்கு பொறுப்பற்ற தன்றைக்கு நிர்ப்பந்திக்கப்பட மாட்டார்கள். அத்தோடு அவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே Tigny FarffF GITT FÅ; (agents of themselvcs) Gright" | Trias, Gir.
நான்" ஆடி - ஆவணி 381 一、fuf
- -
 
 

. ஒரு உதவாக்கரை
ஒரு மாணவனேப் பலர் முன்னியிேல் 'க்கு" என்று ரு ஆசிரியர் கூறுகின்றர். அவன் அவிப் வித்தால் கூனிக் குறுகி நிற்கின்றுண். உருவாக்கவேண்டிய ஆசிரியரே ஆவே உருவாக்கரை" யாக மட்டம்தட்டிவிடுகிவிரும்; "உருப்படாத வன்" என்று நெருப்பான வார் தைனேக் கூறி அவரது வாழ் வில் ஒரு தன் திருப்பத்தை பற்படுத்தத் தவறிவிடுகின்ரர். அறிவித் குறைந்தவர்களே பனம் தளர்வுறச் செயபtது ஆர்வ பட்டி, ரவனேந்து, உதப்படுத்தி பொழும் பெற்தேர், _ெ: போர், ஆசிரியர்களே எமது சமுதாயத்திற்கு: தேவை. பாப் பொழுதும் குறைகளேயும் கறைக: பேபற்றிப் பேசும் பழக்கம் ம்மிடம் இருந்தால் அது எமது புரி மாத்தனத்தையே எடுத் துக்கட்டுகின்றது. குறைகளே நிறைவுபடுத்தும் நோக்குடனேயே ாணவேண்டும். : படி அவற்பிற நிறைவுபடுததும் காதரியம் எம்மிடம் இன்வே என்ருல் குறைகாேப்பற்றிய பேச்சே வேண் டா. எனவே, ஆ:ேணாபும் உற்சாகப்படுத்தி, உயர்ந்த ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முழுமூச்சோர் மூன்வருவோம். உயர்ந்த இலட்சியங்களே வளர்ப்போம். அனேவர்க்கும் உறு
துனேயாக உயர்நினே மாந்த்ராப் வாழுனோம்.
"நான்' புரட்டாதி - ஐப்பசி 181 - ஆசிரியர்
- I -

Page 11
நீர்க்குமிழி
டேல் நடுவே ஒடவிடப்பட்ட காகிதக்கப்பல் இலகுவில் ஆதன் உருவை இழந்துவிடும். மழை நீரில் நண்பவிடப்பட்ட வன: விடோ எளிதில் கரைந்துவிடும். இவ் வரிசையில் மனித வாழ்க்கையோ நீர்க்குமிழிக்கு ஒ:பாகிறது. நீர்க்குமிபி ஃபத்து நிற்பது ஒரு சில நிமிடங்களே. மனித வாழ்க்கையும் நிவே பில்லாததுதான்; இதனே தீர்மூலமாக்க பல் சக்திகள் ாேத் திருக்கின்றன. இவற்றுள் நம்பிக்கையின்மையே அபாரமாதி 'யானத்தான் நம்புவதோ பேதை நெஞ்சம்" என்று அங்க ஒராங்க்கும் பள்ளிதன் ஆரம்பத்தில் தீர்ஃன்த்தானே நம்பாது தத்தளிக்கிருன், தன்னகத்தே உள்ள சக்திகளில் தனது ஆற் றல்களில் என்றும் சந்தேகம் தோன்பவன் தன்னேயே நம்பான்தனது சொந்த ஆற்றல்களில் அவநம்பிக்கைகொண்டு வாழ் வின் பிடிப்பை" குறைத்துக் கொன்சிருண். இவ்விதிப்ாக நான் னம்பிக்கை இழந்த தனிமனிதன் படிப்படியாக மற்றவர்கே யு நம்பமறுப்பதன் நிமித்தம் விரக்தியினுல் ஆட்கொள்ளப் படும் அவஸ்திவேக்கு ஆளாகின்றன். *"நம்ப நட, நம்பி வாழாதே" என்று சிலர் அறிவுரை கூறுவார்கள். ஆயினும் மற்றவர்கள் நம்பக்கூடியவகையில் நாணயமாக வாழ்ந்தால் மட்டு போதுமா? மேலாக, நம்மை நாமே நம்புவதோடு அந்த் நம்பிக்கையை மற்றவர்கள்மட்டில் வளர்ப்பதன்மூலமே நம் வாழ்க்கை வளம்பெறலாம்.
голет“ கார்த்திகை - மார்கழி 1981 - ஆசிரியர்
- 2 -

புதிய வார்ப்புகள்
புதுமையைத் தேடி லேகின்ற மனிதன், நாளாந்த" உறவினின் புதிய ானத்தைக் காணத் துடிக்கின்ற மனிதன் இன்னுமொரு புதிய ஆண்டை சந்தித்துவிட்டான். இப் புதிய ஆண்டில் அவன் எடுக்கின்ற நீர்மானங்களில் எ த்தனேயை நிறைவேற்றுவான் என்பது அவனது உடற்பளத்திலும் பார்க்க உளத்திறனிலேயே தங்கியுள்ளது. அதேவேனே "விரலுக்கேற்ற விக்கம்" என்றவாறு அவனது ர்ே:ாFங்கர் இவளது சக்திக் கேற்றவாறே அமைய வேண்டும். அவனது தீர்மானங்கள் புத்துயிர் பெறவேண்ம்ே, பழையனவற்றைக் கஃனயவேண்டும்"
புதிய உருவங்களே அமைப்பதற்கு புது மெழுகு மட்டும் போதாது. நாம் விரும்பியபடி மெழுகிற்கு உருவங்களேக் கொடுக்க மெழுகு உருகிய நிலையிலிருக்க :ேண்டும். பனித "புதிய வார்ப்புகள்" இவ்வுலகை மிளிவேக்பித் தனிமனிதனின் :ள்ளம் நல்ல கருத்துக்களால், நல்லி கொள்கைகளா: நிரப் பப்பட வேண்டும்; மென்மையாக்கப்பட வேண்டும். அன்பும் அருளும் அமைதியும் ஆனந்தமும் நிiறந்த நல்வாழ்க்கை நாம் வாழ்க்கைக்குக் கொரிக்குப் புது :ர்த்தத்தினுல் உரு பிாக்கப்படும்.
"இடமும் செல்ல வேண்டாம் நீ வடமும் சென்: வேட்டாம் - இலக்கை நோக்கியே செல்வாயாக"
என்ற பிராமி விவேகானந்தரின் வாக்கு எம்மை வழிப்படுத் தட்டும்,
"நான்" Glo# – inarrila 14.842 - ஆசிரியர்
- I -

Page 12
அழியாத கோலங்கள்
நிேயாத கோலங்களாக உறவிகள் உறுதிபெற ஒன் வொரு தனிமனிதனது சாமர்த்தியமும் அவன் மற்றவர்களோடு அங்கமமாகும்பொழுது ரேற்படும் சமத்துவமும் இன்றியமை யாதது. "காதல் என்பது தேன்கூடு; அதைக் கட்டுவதென்றல் பெரும்பாடு" என்கின்ருன் கவிஞன் ஒருவன். காதல் மட்டு ம:ே, ந்ேத ஒரு உறவும் சிங்களினது: சிரமமானது. நாளாந்தம் சிரத்தை எடுத்து, செயற்படுவதன்மூலமும் விடக்ேகொடுக்கும். விளங்கிக்கொள்ளும் மனப்பான்மையை வளர்ப்பதன்மூ0ழம் உறவிiே உறுதி பிறக்கும், ஒருவர் ஒரு:குடாக இருவரும் பார்க்கும் உளத்திறன், இருவரிடையே நிவிப்பிரம் ஒரு கமைந்த உண்ர்வுத்திறன், கருத்து வேறுபாகேளின் மததியிலும் கட்டி நாக்கப்படும் ஒருங்ணேந்த மனப்போக்கு (முரண்பாடுகளேப் பாராட்டாது மற்றவர்களே ஏற்றுக்கொள்ள போன்றன உண்மை உறவின் படிக்கற்களாக அமைகின்றன. மனித உறவுகள் மங்காது துலங்குவதற்கு உயிாப் பொருத்தமே பிரிவும் முக்கியமானது. 'உலகத்தின் கண்கனிவே உருவங்கன் மறைந தாலும் ஒன்ருகே உள்ளங்கள் ஒருபோதும் மறைவதி"ே - இது, 'ற' ஒரு தொடர்கதை" பிப் செல்வி சாந்தலட்சுமி யின் கூற்று, ஆய், உன்னத்தால் உண்மையாக ஒன்றுபட்ட உறவுகள் என்றும் உயிருள்ள:ை1; அ ை:றியாத கோலங்கன்.
"நான்" பங்குனி - சித்திரை 1982 - ஆசிரியர்
- 4 -
 

5﷽(Ù கை ஒசை
"ஒரு மனிதன் ஒரு செயலே செய்யவேண்டாமென்று நீ கருதினுல் அதைப்பற்றி அவனே அதிகமாகப் பேகம்படி செய். ஏனெனில் மனிதர்கன் எவ்வளவு அதிகமாகப் பேசுகிரு ளோ அந்த அளவுக்கு அவர்கன் செய்வதில்கி' என்கின்று ார்லேல். இன்று, எமது சமுதாயத்தில் அளவுக்கதிகமாக தேவையில்ாது அம்புன்ேறவர்கள்தாம் அதிகரித்து வருகின் முரர்கள். பயனில்லாத பேச்சுக்களால் சமுதாயத்தை நச்சுப் படுத்திவரும் பதர்களே பரிமளிக்கிருச்கன். "மனிதனுக்கு மனிதன் எதிரி" என்ற நிலே துளிர்விட, வித சமுதாயம் தொடர்புகள் அறுந்த நீலேயிஃப் அவலப்படுகின்றது சமுதாயத் துச் சனங்கனான சாதி, சமய, மொழி வேறுபாகேனே வளர்த்து, சமுதாயத்தைச் சீர்கு.ே பதிலே தொடர்புகளே: துண்டிப்பதிலே மனிதன் முழுமூச்சாக இயங்கி வருகின்டுன்
ஒரு கை தனியாக ஓசையை எழுப்பாது. இரண்டு கைகாே பும் ஒன்று சேர்த்து தட்டும்போதுதான் சத்தம் வரும், தொடர்புகள் தொடர்கதையாக, உறவுகள் நிறைவுகளாக தீனியன்கள் ஒன்றுகூட வேண்டும்; ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்க, சமுதாயச் சுபீட்சத்தை உருப்படுத்த ஒவ்வொருவரும் ஒத் துழைக்க வேண்டும். அப்பொழுது சமுதாயத்தில் இனிய ஓசை
விக்கும்.
"நான்' வைகாசி - ஆணி 1982 - ஆசிரியர்
== 1i س

Page 13
அவன் - அவள் - அது
°呎 மனிதனின் வளர்ச்சியானது அவனது : டன், உள்ளம், ஆன்மீகம் மனச்சான்று போன்ற கூறுகள் வளருவதிலேயே தங்கியுள்ளது. ஒருவன் தன் வாழ்வின் சந்திக்கும் பலரோடு பரஸ்பர நிலயில் சங்கமமாவதிலும் தன்னிடமுள்ள சக்திகளே  ெஃவங்களே (அக, புற) மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வத ஆலும் மற்றவர்கள் வளர ஆவன செய்தேனுலும் அவன் ஆrனேயே வளர்துக் ரொன்ன்ெருன், இந்த வரிசையில், இவ் விததில், ஆளுமை வளர்ச்சியின் அவசியத்தை வாலியுறுத்து கின்றர் விஜயகுமார்.
நான் வார எனக்கு ஒரு தி வேண்டும்." எம்மிலே அந்த வளர்ச்சியடைந்துகொண்டிருக்கும் நீ" பேக் கான விரும்புகின்மூர் ຕໍ່: _T ໃນກໍາ
சமுதாயப்படுத்துதவின் அறுவவிடயேச் ர் ப் படு : த
ਜ਼ (; i டேவிட்.
இன்னும் பல எழுத்தாளர்கள் இம்முறை நான் " ஐ வளர்த்து:ார்கள். அதே வேளே,
நாம் எமது நிஜவாழ்க்கையி: தேய் ந து கொண் tẵLபோகின்றுேம் என்ருல் அவன் - அவள் - அது என்ற படர்க்கை நிவேயின் மற்றவர்கள் எம்மிடமிருந்து தள்ளிநிற கின்ருர்கள். நன்றேன் அவர்கள் எம்மோடு நெருங்கிய ஈடு பாடு இல்லாமல் கானப்படுகின்றர்கள் என்றே அர்த்தமா கும். நான் - நி = நாம் என்ற நிவேயான ஒப்பந்தமே மனித
வளர்ச்சிக்கு நம்மை இட்டுச் செல்லும்,
* மரம் வளர மன வேண்டும் Raif GJE T நீர் வேண்டும் நான் வளர நீ வேண்டும் " நீ வளர " நான் " வேண்டுமா?
" நான் " ஆடி - ஆவணி 1982 - ஆசிரிய
-- !! --
 
 

வசந்தத்தில் ஒரு வானவில்
விக்கை என்ற வசந்த காங் கோலம் பாவில் விழுந்த கோரிகளாய் மாறுகின்றது. மனிதர்கள் விேற் பண்: ஓர் சுள் உதிர்ந்த பூக்களாய் வாடி வதங்குகின்றன. கோவிலேப் போன்று புனிதமாகப் பேணிவளர்க்கப்பட வேண்டிய குடும் பங்களின் பலரும் பரிதாப படக்கூடிய சோக நாடகங்களாக
ரசுேறுகின்றன.
இதனேக்கும் மூலகாரனம் மனிதன் மீதுபோதை மிகுல் மதியைப் பறிகெரித்த போதைட்படுவதேயாகும்.
। ।।।। என்று ஃ ஆயே மதிமயங் கிக் குடித்து பேடடு நாலு கால்களில் தவழிந்து செல்லும் ஒருசிலர் மனேவியையும், பிள்கேயுேம் அடித்துத் துன்புறுத் நிச் சித்திரவதை செய்னே ரூர்கள் இ ன் வி = |றில் செவி இஸ்மாவிசு",
குடி கிரிரக் கிளஈள் ஒருவனது கொடூரத்தை ஒரு கதை வடிவில் வர்ணிக்கின் ருர். இத்தகைய கொடுமை எடபெண்ணுக்கும் எற்படக் கூடது என்று "தான்" விருப்பு கின் முன் குடி 14. கத்தி கு அடிமையாகி விாழும் ஆவ: நீஃபிவிருத்து மனிதன் விடுபட வேண் 6 ம் , போதைப் பொருட்களின் கைப்பாவை யப் வாழும் போதே நிவேயின் ருநது விடுதயேடை வேணடும். மது மனிதனேக் குடிக்கும் இரிக்ேகு முற்றுபட்/வி வைக்க வேண்டும். அப்பொழுது பயிது தெற்க்கையில் வசந்தம் வீசும்,
''. Eri "" புரட்டாசி - ஐப்பசி 1982 - ஆசிரியர்

Page 14
|- -
ரபாறுபடகள
பன்முகப்படுத்தப்படுகின்றன!
இலட்சியம் என்ற உயர்ந்து விதையிலோ, சூழ்நிே என்று மண்ணிலே விதைத்து தைரியம், நம்பிக்கை என்ற நாமும், தண்ணிரும் விட்ட கதைதான் ஒரு நீெேபளது தே. "தேசம், மதம், இனம், காச்சாம் என்ற குறுகிய எள் சுவர்களேத் தாண்டி விருப்பு, வெறுப்புக்கு அட்டால் மனிதன், பக்கன், காம என்ற மூன்று சக்திகளின் ஒன்று சேர்ந்து
இயக்கமே ஒரு தங்வனே உருவாக்குகின்றது' என்கின்மூர் பேராசிரியர் எரிக்சன் ஆளுன் இன்ாறய நடைமுறை வாழ்க் கையிலே தாம் சந்திக்கும் தவே கன் பார்
நேர்வி இல்லாத அரசியல்வாதி ஒழுக்கம் இல்லாத நிேருத்தவாதி உண்மை இன்:ாத எழுந்தாாள் கொள்கை இல்லாத பேச்சனன் அறிவின்போது படி பாணி நாEயர் இல்லாத பியாபாரி
தன்நபிழம் நான்தோன்றித்தனமும் தவேனது தன்மை காக மாறுகின்றபோது நாடு கேட்டு குட்டிச்சுவாகிவிடுகின் றது. ஆள்பவன் ட்மேல் த:ேள். நாட்டின் தன்வொரு பிரசையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் த"பவர்களே எனவே ஒன் வொரு தனி ரீதனும் நா:, நேர்மை, ஒழுக்கள், உண்மை, அறிவு என்ற தலவனுக்குரிய பார்ரபுகளே வளர்த்து சம தாயத்தை வளப்படுத்த வேண்டும்; ஒழுங்கான சமுதாயத்தின் பண்புகளே சுவைப்பதோடு நின்றுவிடாமல், பொறுப்புகள் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட சமுதாயத்தில், சுமைகளேத் தாங்கிலிம் எம்: தயார்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
'நான்' கார்த்திகை - மார்சுழி 1982 - ஆசிரியர்
- S -
 
 
 
 

நான் நீ - நாம்
ஒருவன் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதிவ ைமற்றவர்கரேச் . ’ ' ன்ேறி நான் என்ற பரஸ்பர உறவிநியிேல் ஒருவன் வளரும்போது, S uu S aS S uu TTS S TS uu u T TTS SLLLLL SGHHu00LLLSLSL LSS 3Litude) உருவாகின்றது. தனிப்பட்ட பணித ஒரக்கும் சமு தாத்துக்கும் இடையே ன்ன நெருங்கிய தொடர்பு நாள்
! நீ - நாம்" ET 1ற உறவு நி:ேப உறுதிப்படுத்துகின்றது. இதற்கு முரணுக, மற்றவர்களே விதிர்த்து வாழ முற்படு:
மற்றவர்களின் முன்னேற்றத் தேத்தடுத்து தான் மட்டும் முன் னேற முனேவது நலிவுற்ற ஆளுமையையே எடுத்துக்காட்டு
.
"பகட்டும் பேராவலுமே மனிதனிடம் உள்ள பெரும் குறைகள்" என்கின்றர் உளவியலறிஞர் அட்லர் மனப் பக் ஓர் உடையூறுள் உயர்நினேய எதிர்பார்ப்பதற்கும் ஈர் கோளாறுடையவன் (தாழ்விச் சிக்கலால் அல்லது உர்ேவுச் சீக்: ஃ வருந்துபவின் உயர்நியை எதிர்பார்ப்பதற்கு ரீ ஓடயே பெரும் இண்டவெளி உண்டு. நல்: மனநிவேயிலு: ாவன் தன்னிடமுள்ள உயர் திறன்களேப் Li LF JarčTI_1 :Fo... #, £ 2. Furio :ய அடைய விரும்புகின்றன். பாரு 1, 13 க்கோளாறு
| . |
ਪੰ. ਤੇਜੋ : । ஆறல்களிங் வளர்ந்து மன வலி: பெற்று செயற்படும் பொழுது, பிறர் ந:ம்கூடிய கூட்டுறவு மாப்பான்மை, 'மு' தாயத்தின் மேலுள்ள ஆக்கறை போன்றவின் வளர்க்கப்படும்
பொழுது "நான் -- நீ = நாம் நலம்பெறும்.
'நான்' தை - மாசி 1983 - ஆசிரி'

Page 15
மூன்றெழுத்து மஞ்சம்
அன்பே 1p, ...!
அன்பே இன்ப ஊற்று!
அன்பே இறைவரம்
அன்பு என்றேழுத்துச் சொப்பினிலே நான்கு :
இறைவன் - மனிதர் - சமூகம் ஆகிய மூன்றும் சங்கமமாகின் றது; சரித்திரம் பரிடர்கின்றது. உடல், டொருள், ஆவி சிக் தனேயும் பிரிந்தாலும் இறுதியில் எஞ்சிநிற்பது அன்புட்ேேம பனிதர் ஆஃTவாரம் மகிழ்விக்கும் சக்தி அன்பின் மகத் துவமே. மனிதனது ஆரம்பழம் முடிவும் மறைகளின:ம் ஆரம்பமும் டிவும் ஆன்ட் ஒன்றே. இதஐநீருள்,
"அன்பே சிவம் என்கிருர்' இருமூலர். "அன்பே அல்பா" என்கிருர்கள் இஸ்லாமியர்கள். "அன்பே கடyள்" என்றுே அருளLபர். மண்ரூேர் மொழி பேசினும் விண்ணுேர் டேசினும் அன்பு எாக்கில்ஃபேல் நான் ஒன்று: ஃ ஒலிக்கும் வெண்கலமும் ஒசையிடும் தளமுமானேன்' என் கிரூர் சின்னப்பர்.
அர்பே ஆனோவன்'ம் வாழவைப்பது, அதுவே தீவறுகள் நேராவண்ாம் நம்பிடம் புதைந்துகிடக்கும் தன்வகுனங்களே பும் திறமைகயும் வார்க்க உதவுகின்றது. என்விடக் கொடுத்து வாங்கிப் பழகிய நெஞ்சங்கள் இறைமtழ்ச்சி பேங்கும் பஞ்சங்களாக மலர்வின்றன.
'நான்" பங்குனி - சித்திரை 1983 - ஆசிரியர்

நீ வாழ பிறரைக் கெடுக்காதே
?-ளொன்று எ1த்ெதுப் புறம் ஒன்று பேசும் உத்த பாக் கெடுக்: உயர்ததோரைப் பக 5க்கும், எளியோரேத ாழ்த்தி வலிகோர பாழ்ந்தும் உலகே உன் :) பாருதா? ள்ளத்தை உள்ளபடியே பேசி, உத்தமாக" உயர்த்தி, சுஃப் பாராட்டி டாலரும் பரவசம் பெறும் தி: பிளாதா? பபில்ே பரிாறி விபி ஐசிபுனைப்பவர்கள் வாழ
| Li. Tਡ լոI aնչեf?5:Tajin his: ", ! ! ! :l/rrլնrii:: கொண்டே அடுத் து ைஅங்iபடுத்தும் அ வறிவே ஒழியாதா? நீயே, அட்பிேயங்களே ஆதரிக்கும் தாக்கத்தனம் துரை ாதா? -டுேத் துரிேன் அறிவினிலே அசு:சிற் தும் எடுத்த ற்ெ . ।।।। [ '-1': '#', டபிடத்தி: தும் 1ாநோயாளிர்களின் செயல்களே. இவ்விதபு: பற்றவர்களின் தற்பெயரைக் கெடுப்பதன் மூலமாகவும் மற்றவர்களே அடக்கி டுச்ச்ே சிதையதன் மு:ாகவும் சீரியராக மூனேயும் மோசடிக் uu S T T SaT YT u YttmmuS LLtSSS L TT etSLL SKllLLL LLLL மாேயும் சமூக எதிரி' என்று உளவியலாளர் ரட்லர் கூறு ன்ெறுர், மனநோயாளர் உயர்நிஃப் த டய மு:பதற்கும் 10 Fாப்பங்குவமுடையவர்கள் i ក្រវែង էլ է * தமிை La பம் வேறுபாடுகள் உள். முன்னே வன் மற்று வர்களே அழி ான்ட் தன் மூலம் சிரிப்பான்; மற்றவர்களே நிப்பதன்மூலம் ரே எத்தணிப்பான். பின்னே வருே மற்றவர்களே வளர்ப் பதின் மூலம் வளருகின்றுன் மகிழ்விப்பதன் மும் மகிழுகின்
என். இவனது வாழ்க்கையில்
"பிஃப்ோரும் இன்புற்றிருக்க நினப்பதுமேயல்லாமல் வேருெரன்றறியேன் பராமரமே",
என்ற தி" யுமானவரின் வீற்று நிறைவு பெறுகின்றது.
'''' வைகாசி - ஆணி 1983 - ஆசிரியர்
- I -

Page 16
| 29 f, 1 L 600 lit)
"அன்பினர் பிாங்கல் நமக்குரியர் - TL I-II
என்றும் உரியப் பிறர்கு"
தில் அன்பில்லாதவர்கள் சுயநலம் கொன்
ர்ெகள். அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் பிறர்க்கா எலகபும்
학- த்ெ
----

செய்வார்கள். rதமம் கொடுப்பார்கள், தம்மை முழுமை 1ாகப் பிறர்க்காக அர்ப்பணம் செய்வார்கள். இன்றைய கத்தில் சுயநEம் என்னும் வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ரித் தன் நறுடையதும், சமூகத்தினுடையதும் வளர்ச்சியை குட்டிச்சுவ ராக்கும் தவேர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் Fair Timorra, ... axmir *றது "நியாசம்' என்னும் பதம், வாழ்க்கையில் சிப் குறிக் கோள்களே - II, LE FI இட்சியங்களே உண்மைப்படுத்த, . . .ITI 51" ili ā品Fa、GT志 காத்து நிற்கும் நாம் வேண்டி பவர்களுக்கு எம்பிடம் உள்ளத்தை, எம்னியே கொடுக்கும் போது நாமும், அவர்களும் நிறைவடைகின்றுேம்.
விந்தை நிறைந்த மனித வாழ்விற்கு சிந்தையூட்டும் வர்த்தலேயூர் உதயக்குமாரின் கட்டுரையும் நாம் கருவாகி, உருவாகி, வளர்ச்சியடைய அடிப்படையாக எம்மைத் தாங்கி நிற்பது தியாகம் என்ற A. S. சில்வாவின் சிந்தன்ே முத்துக் மீளும், மனமேடை ஏறிய சுமதியைப் போன்று, துக்குமேடை ாறும் தியாகிகளுவிடயே பரந்த மாம் தம் உயிரை துச்ரமென அர்ப்பணிக்கும் அன்பு உள்ளங்கள் எமது இனத்தையும் சமூகத் தையும் வாழவைக்கின்றது என்ற கொன்ஸ்ான்ரைனின் கற் பிதமும், நாம் புரிபும் தியாக வாழ்வில் சுயநலம் கலந்த வாழ்வு ஒரு சிறிய வட்டமாசினுலும் தியாக உணர்வுத் துறவு ைேறந்த தியாகத்தை எடடிப்பிடிக்கும்போது வாழ்க்கை 12ழுமை அடைகிறது என்ற தி. ஞானதசின் ர்ேக்கமான சிந்தனேயும் தியாக உள்ளங்களே உருவாக்க உணவாகின்றன,
மடிவதில் வாழ்வும்,
கொடுபடகில் திருப்தியும்.
துன்பது தில் இன்பமும்:
பெதுவதுதான் வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தத்துவம்
விறல் ஒருவி ஒருவருக்காக வாழும்போதுதான் வாழ்க்கை முழுமை அடைகின்றது; சமுதாயம் வளர்சசி பெறுகின்றது.
"நான்" ஆடி - ஆவணி 1983 - ஆசிரியர்
- 2 -

Page 17
குமுறும் நெஞ்சங்கள்
- L-11,ii Tifiligur. 5.- L.) ră iT பறிக்க பட்டன. உயிர் கன் பிரிந்தன. உரி:ைசுன் புதைக்கப்பட்டன. சுட்டிய ம:ே பின் கற்பு கனவன் முன்னுப்ே குறை பாடப்பட்டது. காசோ பரும், கன்னியரும், கர்ப்பிரித் தாய்மாரும், குழந்தைகளு துண்டு துண்டாக கிெட்டப்பட்டர்கள். வீட்டியிருந்தோர் வீதிக்குத் துத்தப்பட்டார்கள், விதியில் நடந்தோர் துப்பாக்கி பாவி சுடப்பட்டார்கள். உயிப்ேக்குரல் எழுப்பிய குற்றத்திற் காகச் சிறைவாசம் சென்ருேர் இரையானுர்கள். அகதியாக வந்தோரின் அவலக்குரல் இன்னும் ஒப்பிக்கிறது. ஆறும் நெஞ்சங்களின் குரல் ஒலி இதோ!
அமதிபுரததில் புதிதாகக் குடியேறிய ஒருவர் :
- 24 -
 

*: It
"ஐயோ பாருங்க, ஆங்கி கொழுப்பில் எங்களே ஆனே துரத்திப் போட்டுள்ளது இங்க ந்ெதா இங்கேயும் ஒரு ரக்பி விடுகுநில்வி, மனு:ன் அங்க மிருகபல்வோ தொந்தரவு
தனியன் ஆே தொந்த ஆபத்ே
1ள் ஆறு ''
இலங் ைபிருெ பி, இத்து சாக் டவில் 38 மைல்
' .. . உடலுறுப்புக்கள் பட், சித்தி : தக்குட்பட்டுத் துடி நடித்து சொல். எனது இரு கண்மணி னான பகதுரி,
L .
ப்டமிக்கப்பட்டு ,
- ܨ. Ti - ܘܝF
ܝ ܬܐܘ
. .
| Licਹੀਂ। - | . ।।।। சுனேக் கேட்டு உள்ாங்கள் குமுறுகின்றன. சு:சுள் நீரைப்
பனிக்கின்ற மானினும் டாட் வனங்களாக மாறிவிட்ட
இ
-
..
| liյի
எம்மகள் சோவளம் பெறவேண்டும்.
"ട്ട്..!!,'; ஃனே, பொறுபாயிருங்கள். : னில் குமியன் பேங்களுக்கு பின்னே மறைந்திருக்கிரீன். ஆகவே கேளுங்காக அஞ்ச பேண்டாம்" என்கிற அறி
--. エ*、* リエー
- דן, הרי . . . " . " 11 ܠܐ ܢ ܬܐܘ ܕ
என்று நோக்கே காய்வியை கொண்டு நாம் வாழ்க்கையே
எதிர்கொகவோம், அபிவிருந்து ஆக்கம், எரிதருேந்து வெளிச்சம், சிறையிலிருந்து விடுதலே, சித்திரவதைப்படுவதி பிருந்து சந்நிரம், சுரண்டப்படுவதிலிருந்து சுபிசம் பெறும் நான் வந்தே ருேம். அந்நம்பிக்கை மனதில் துளிர்க்க மகிழ்ச்சி ITI's...
எனவே துன்பத்திலும் இன்பம், துபாத்திலும் மகிழ்'
', '' புரட்ட இடி ஐப்பசி , 1983 - ஆசிரியர் கொழும்பு தமிழ்ச்சிங்கம்
-- 25 --
நூலகம்

Page 18
உயர்வு உனதே!
விக்கையின் நன்னேற வேண்டுபணு பின்வருவன வற்றைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அன்ரு கார்னரிஜி கூறுகின்ரர் எதிர்த்தி நம்பிக்கை, வஃந்துகொடுக்கும் இயல்பு, விரைவாகத் திர்பாவித்துக்கு வரும் எண்ணும், புன் ன. செய்யும் முகம் என்பவையாகும் பொருத்தமான வார்த்தைகளே தேர்ந்தெடுத்துப் பேசுதல், வெறியில் வெறி கொள்ளாமலும், தோல்வியில் சோர்ந்து விழாமலும் ճi/Irrւ: நன், திறன்களே விருததி செய்தல், பிறரது நிறமைகனேட் பாராட்டி பெருமனத்தோடு வாழுதல் போன்றவை பெரு மகிழ்ச்சிக்கு இடடுச் செல்லும் விழுதுகளாகும்.
வாழ்க்கையில் வளம்பேற, "இப்பொழுது சிறு விஷயங் கனேச் செய். நாளடைவில் பெரிய விரயங்கள் உன்: த. நிறைவேற்றி ேைக்தர்படி கேட்கும் என்று பாரசீக பழமொழி கூறுகின்றது. பிறுவின்பம்தானே என்று அட்சிபட்டத்தது, சிறு விஷயங்களேயும் சிறப்பாகச் செய்வதன்மூலமாக நிகறை பெறலாம். எளிய காரியமாயிரம் சரி, பெரிய சாதனையா யினும் சரி. அது உள்ளத்தின் நிறைவினின்றே எழுவது அவசியாகின்றது.
வாழ்க்கையில் ஏற்படும் நிகழ்வுகளே நாம் எப்படி ஏற்றுக் கொள்கின்ருேம் என்பதில்தான் மகிழ்ச்சி தங்கியுள்ளது. 'ல்ாழ்க்கையின் வெய்யியில் கொஞ்சம் காய்ந்தும் மழையின் கொஞ்சம் நனேந்தும் வந்ததால் எனக்கு நன்மையே எற்பட்டிருக் கிறது" என்கிருர் :ாங் பெல்லோ, ஏமாற்றங்கள், பிசிசனே கன் ஏற்படும்போது அவற்றிலிருந்து தப்பி ஓட முற்படாது அவற்றை எதிர்கொண்டு வெற்றிகொள்வதே வாழ்க்கைக்கு புது:தென்பைக் கொடுக்கு: வாழ்வில் ஒரு பிடிப்பை து ந் படுத்தும். பிறரன்பு, இறை சிந்தை, கனிவு, கருனே ஆகிசனே போன்றவை உள்ளத்துக்கு உரமாக அமையும்பொழுது உள்ளம் உ'ைப'டயும். உகம் உயர்வடையும். " நான் " கார்த்திகை - மார்கழி 18: - ஆசிரியர்
- 26 -

LD (I Poligo III தோறறம் ཏེ། உங்டாக வளராத படங்கள் i, ಫೆ.7:Fr] எங்ேேயார், ஏ. ழகளாய் பிறந்த நாம் ைேழக்ராய் ாள் வதா அன்றேன் போன்ற போல் வளர்வதா என்று சமுதாயத் துக் கேள்விக் குறிகளாய் அல்லப்படுமீனா அனேவரது வாழ்க்கையிலும் புதிாறாதைக் கொரை புத்தாண்டு பிறந்துவிட்டது. ஒரு புது உாைர்வோடு ாேழ்க்சுைப் பிரச்சனே களே அணுகவும் சென்றளிட்ட சுமைகளால் எமது உள்ளங் கஃச் சுமைப்படுத்தாது வந்துவிட்ட ஆண்டினில் அமைதி நிnேத்திட எனயான எண்ணங்களினுள் மத்தினே நிப்பவும் 1934-ம் ஆண்' அழைப்பிதழ் விடுக்கின்றது.
* இன்றைய இடப்பாடுசஞக்க: மனித பிரச்சரேகள் மாற வேண்டும். மாறறியமைக்கப்பட வேண்டும். நிறுவனங்கள், செயற்பாடுகள், செயற் திட்டங்கள் ஆகியவற்றை மாற்றி பமைப்பதற்கு முன்னர் மனித சிந்தனோன் நல்வரியில் மாற்றி பண்மக்கப்பட வேண்டும்" என்ற பாப்பரசரின் புத்தாண்டுச் செய்தி, எமது சிநிதனேக்கு புதுமெருகூட்டுகின்றது, உலக அமைதியை வேதாட்ட உ. சக்கள் மன்வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை வளர்கினறது.
"இன்று நிகழாதவை நிகழும் எனச் சோதிடம் கூறி, மக்கள் பனதில் தேவையில்லாத அச்சததை அதிகரித்து வரும் சோதிடர்கள் மகிந்துவிட்ட இக்காலத்தில் "நான்" உங்களது உள்ளத்தில் நம்பிக்கையையே வளர்க்க முகிேன்றுன் அநீதி, அக்கிரமம் அறிந்து போகும். திே நிமிர்ந்து நிற்கும்; அன்பு அவிதை ஆளும். மனிதர் "தனது சொந்த சுயநலத்தி: இந்து, அகம்பவத்தியிருந்து விடுதெேபறும் காலம் :ண் மித்துவிட்டது. மற்றவர்களுக்காக வாழ்வதன்மூலம் சமுதாய வளர்ச்சியில் மாற்றத்தைத் தோற்ற ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் முயற்சி செய்ய ஆரம்பித்துவிட்டான். வழிமேல் விரிவைத்துக் காத்திருந்தது வீணுFமா
*நான்" தை - பாகி 1984 - ஆசிரியா
- ''' -

Page 19
ஆரம்பம் அரங்கேறுகிறது
巳
2వ తిమి ஆனால் வருங்கள் பல சென்ருலும் ஒரு வருடத்தில் வருகின்ற பருவங்கள்தான் 1ாறிமாறி வருகின்றா இதே போல்தான் ஆயிரமாயிரம் மனிதர்கள் உலகின் வாழ்ந்
# يقي." ቇካስ ̆፥ “, лі --- தாஅம அவான எலர்லரும் கடநதுவந்த பருவங்கள் ஒன் முரசுதநீானிருக்கின்றன. இதற்கு எவரும் விதிவிக்க: :
வொருவரதும் ஆரம்பப் பருவம் குழந்தைப் பருவ.ே
ஒருவன் வயதில், சிந்திபதி, ரன்பு செய்வதில், உற வுப் பரிமாற்றத்தில் வளர்ந்துவிட்டான் என்ருல் ஆனது
- 28 -
 
 
 

நிகழ்காலத்திற்கு உருவம் கொடுத்தும், கதிர்கால வாந்த நிர்ணயிப்பதும் அவனது குழந்தைப் பருவமே. " வளரும் பிள் ளேன: மண் விளேயாட்டிலே தெரியும்" என்று முன்ஞோ
கூறியதுபோல் ஒரு பன்னது ஆளுஃப்பின் சிறப்புத்தன் ைஅவ இது குழர் 3தப் பருவத்திட்' அவன் பேற அனுபவங்களின் அயன் வாழ்த்து வருகின்ற குழபிலும் தங்கியுள்ளது.
இவ்வித ல் பிளேக்க:பழநி3 சுவையை "பக்கு 1ளட்டு பதில் எமது பின்பு எழுததாரர்கள் முனேந்துள்ளார் கர். குழந்தை உருவாக்க i பெற்றேர்ண்தும், பேரியோரி னதும் பங்கினே எடுத்துக்
உட', 'உ'ம், ஆன்மீகம் ஆகிய பின்களின் சப்பன வளர்ச் குழந்தை உருவாக்கவில் இன்றி படைப்பாதது என்கி:ரு M. 3 ரூறுஃ. பு:சாராத சி' க் தும் சித்திரத்துக்கும் கூட படிதவன் பெயரோ வரைந்தவன் பெயரே இருக்கும். ஆணுள் அந்த பாதியின் குழந்தைக்கு தட்பஃ இஃப? உ7ர்ச்சி:3ான முறையில் "நாம் அணிக்கை" தருகிடங்கு 'ரு:ன் கந்தச1: ஆரர்கள். பனிஆ வாழ்க்கையில் தொடரும் உறவுகளிேச் சிதைவிடாது பாழ்க்கை வாழ்வதற்கே எத நாமும் வாழ்ந்து பிறரைத் வாழ Eக்கும் பாங்குடையோராக வாத்த தவிர்கள் வாந்து குழந்தைப் பரு:திதி) ற்ற சிறப்பு பயிற்சியினூடேயாகும் என்று கூறி தமுந்தைப்பருவ வளர்சசிப் படிமுறைகளே தெளிவு படுத்துகிர்ருர் செல்வி சாத்த ட்சா, நா' என்றுமே குழந்தை உன்னம் கொண்டோ" " :ே3ண்டும் என்று அன்ற வ: விந்ேது நமது குழந்தை உங்ாததை கவிதை:ம் வெளிப்
சித்துகின்றர் யாழ் வார்மதி,
இன்விதமாக இன்னும் பலர் குழந்தை டாக்க:
.r:
துேேயாரது : :''|'':''; இன்வி கழின் எந்ேதுரைக்கின்ஞர்கள்.
அனேவர்க்கும் நன்றிகளும் நல்வாழ்த்துக்களும்.
நான்' சங்குனி - சித்திர 1984 - ஆசிரியர்
- 29 -

Page 20
F== E. ཟ 5ն } - ஆளமை ஊஞசலாடுகறது
"செய்ய இயலாததில் சினங் கொள்வது தவறு செய்ய முடிந்ததைச் செய்ய முயற்சிப்பது நல்லது"
என்கிருர் ரோமன் ரொலோன்.
- 30 -

?-ழைத்து முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எதுவு பில்லிாது தெருத்தெருவாய் நூற்றுவோர் சிலர், ஆமைச்சல் இல்: த சொல் வார்த்தை கேட்கா ஆறு ஆகள்" என் து
- - - - ,ETF EJ :שה, ת ந் பட்டம் பெறுவோர் சிலர், அவசரப்பட்டு, ஆந்திரப்பட்டு, நிதான கிழந்து செயற்படுவோர் ர்ே. இவ்வாறு நச்சுப் பட்டு, எனப்படுத்தப்பட்டு வாழும் இ ளேஞர்கள் ஒருபுறமிருக்க
:ர்கள், !ல்பவர்கள் எனப் போற்றபபடுவார்கள். சிந்தை பாடத்த இட்சியவாதிகள் எனக் காரிக்கபபடுபவர் 1. இருேர் வட்டதிலே இருக்குதான் செய்கின்ருர் .
"உள்ளத்தால் பொப்பா தொழுன்ே உலகத்தார் உள்ளத்து கொல்ப்ாம் உளன்'
என்ற வள்ளுவரின் வாக்ா தக்கு வடிவம் கொடுக்கும்
இஃTதர்கள் இ 1றும் ਨੂੰ i . ।।।। ஃாரு இ இரு i இ
வகையில் இன்றைய இளேஞர்கள் சிந்திக்கிறர்கள், ன்பது எற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒன்றுதான். சிந்தனேயின் விறறு அவர்களிடம் இருந்தாலும் .தப்ே பவாறு பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லது நடைமுறைக்கு இட வேண்டும் என்பதில் வேறுபாடு உடையவர்களாக கானப்படுகின் துர்கள்.
எனினும் இளமையினே இளேஞர்மட்டும் தமது துனிச சொந்து பன்று சொந்தும் கொண்டாட முடியது. அது . . - வேண்டும். வயதின் எல்லேயைத் தாண்டியதாம் எப்ப்ோ உள்ளங்கியிலும் இளமை விஞ்சப்படுகிறது என்று கூறு பிள பிறகு மாதே பனங்கள் இன்னப்படுத்தப்படும்போது சமு த யத்தில் பசுபிமயான பரஸ்பர உறவாடபுேம், இனிய யான் பரிவன்பினேயும் கண்டுணரப்ாம். இளமையின் இரா நீங்களே இசை பீட்டலாம்.
'நான்" வைகாசி - ஆனி 1984 - ஆசிரியர்
一爵l一

Page 21
இரண்டு கண்கள் இரண்டு காட்சி காண முடியுமா?
ஓர் உள்ளம் இன்ஜெரு .ன்கரத்தின் வா:)க்காக
மகிழ்ச்சிக்கி" இரு ஆட்கள் ஒருட்த்த ந்ேதோடு ஒருவன: ஒருவர் 1ங்டுே செய்தப்ே தி: ஆகும்
வருக்காக இருள்: செய்து கொாகின்ற போருந்தின், ஆய
அன்பின் ஃெபிபாடே தாம் திபெத்தின் நாட்பாகும். திருமனைத்திற்கு டருக்கொடு.பது உண்மையான பாகும். புவரfளது நானே தனது நன் என்றும் 고 (ar) *ன் டே தன. இன் 1ம் என்றும் வரfள}து பார்ச்சியே தனது வளர்ச்சி என்று இருவரும் அவர்}ள் போக தமது வாழ்க்கவிய அமைத்துக்கொள்ளும் 5Tá Lf品岛山 வாழ்க்கை இரிமேபக்கும். கொள்கை ரீதியி,ே கருது ரீதியிலே பண்டாடடு ரீதியிப்ே பணிநது நடக்கும் தன்மையி:ே ஒற்று: கால்காபா டும்பொழுது இன்றம் நல்லறமாகக் காட்சி மக்ேகும். அதேவேளே கருத்து வேறுபாடுகா காணப்படி ஆறும் அவற்றைப் பெரிதுபதோடு பேருந்தன்மையோடு !டந்துகொள்ளும்பொழது பிட்டுக்கொடுக்கும் : ப்பார்மை பின் விளங்கிக் கொள்ளும் ரேயாற்றலிங் எர்ர்ச்சியுறும் பொழுது வாழ்க்கை வளம்பெறும், இதயமும் இதயமும் இணேந்த நிலபில் மலருகின்ற இல்லற வாழ்க்கையில்
. u ।।।।
வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இன்னல், இடர்சகர், K TSS LLLSS TTuTuSYK u uuuSLL LSSLSS T SLL u SuH S SAAAS uSYYY SLS S LTS S
பொருந்தததினுள் விஃாற்ற କଁ କଁ i Fr: LJ || FEDERSL2.
T சேர்ந்து ஒரே T) । ।।।।
। ।।।। இன்த்தே புதுபவிக்கும்பொழுது இறைப்ாடசி இ
தி:ங்கும்.
' ஆடி - ஆவணி 1984 -
- 3 -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

திட்டமிட்டுக் கட்டப்படுகின்றது
நீ எனக்கு முன்னே நடந்தால் நான் உன்னே இழந்துவிடக் கூடும் நீ என் பின்னே நடந்தால் நான்
உன்னே மறந்துவிடக் கூடும் எனவே, கான் கண்ணே என்னுடன்
சரிசமமாக நடந்து வா"
- இது ஓர் ஆங்கிலக் கவி
அடக்குதலும் அடிமைப்படுத்துதலும் அ நா க ரீ க மான செயற்பாடுகள், உபத்திரசுரம் கொடுத்தலும் ஊறு விளேவித் தலும் வேண்டப்படாத வினே எச்சங்கள். அன்பு செய்தலும் அள்ளிக் கொடுத்தலுமே குடும்ப நல்லு றவிற்கு அடித்தனமா கும். உடல் - பொருள், உள்ளம் - ஆன்மீகம் சார் பரிமாற்றமே (Transaction) u gjysłany få: F, பரிசுத்தமான குடும்ப வாழ்க் கைக்கு உயிரூட்டம் அளிப்பதாகும்.
ஒருவர் ஒருவருக்கு வாழ்வு வழங்குகின்ற, ஒருவரை ஒரு வர் வாழ வைக்கின்ற நிபந்தனேயில்லாத தியாக அன்பினேக் (Uneonditional Saerificial Love) Gaj, 17 Gioro 5 *LLíÔL GÅ கட்டப்பட்ட குடும்பத்தில், அதிகார பிாட்டலோ, ஆணவச் பெருக்கோ இருக்கமாட்டாது; அந்தரங்கங்கள் அம்பலப்படுத் தப்படமாட்டாது; சந்தேகங்கள் சஞ்சரிக்காது அங்கு சம உரிமை, சம மதிப்பு, சம பகிர்வு, சம மகிழ்ச்சி போன்றவற என்ற வெளிக்காட்டுகின்ற ஜனநாயக முறையே நடைமுறைப் படுத்தப்படும். பெற்ருேர் - பின்னேகள், கணவன் - மனேவி இவர்களிடையே விளங்கும் தன்மையும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் தன்மையும், விவேகமாயும், வேகமாயும் வளர்க்கப் படும். எனவே, அங்கே அமைதியும், ஆனந்தமும் கரைபுரண் டோடும்; தன்மானமும், தன்மதிப்பும் கெளரவிக்கப்படும்.
"நான்" புரட்டாதி - ஐப்பசி 1984 - ஆசிரியர்
-33 -

Page 22
நினைவெல்லாம் நிலைத்து நிற்பவர்கள்
'நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு விருப்ப மில்லே. நாட்டுப் பணிக்காக என் உயிரைத் துறப்பதில் பெரு மைப்படுகின்றேன். இன்று நான் இறந்தாலும் என் ஒவ்வொரு சொட்டு இரத்தமும் நாட்டின் வளர்ச்சியை அறிமுகப்படுத் தவே உதவும், என்று கூறிய அன்னே இந்திரா அமராகிவிட் டாள். இமயம் சரிந்துவிட்டதென்று இதயங்கள் வெடித்தன.
- 34 -
 
 
 
 

தாயை இழந்துவிட்ட அனயர்களாய் தமிழ் நெஞ்சங்கள் அவித்தன. அரசியல் அறிவிலும், அனுபவத்திலும் முதிர்ந்த வளாய் முதுமையில் முழுமை எய்திய பெருமை அவ&யே சிTரும்.
இந்த ரீதியில் "நடமாடும் தெய்வம்" என வர்ணிக்கப் படும் அன்னே திரேசா, முதியோர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் ஊடகமாகத் திகழ்கின்ருர், ஏழை எளியவர் களின் திருக்கோவிலாகி, அன்புக் களஞ்சியமாக விளங்குகின்ற இவள்,
"வையத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும்"
என்ற வள்ளுவரின் வாக்னே நிறைவுசெய்து கல்லா மாதிரிக்கும், இல்லா மாதர்க்கும் நிறைமகிழ்வினை அளித்து வருகின்ருள்,
நினேவெல்விாம் முதியவர்கள் நிவேத்துநிற்க வேண்டு மென்ருல் அவர்கள் வெறுமையையும் விரக்தியையும் பல சீனத்தையும், பகைமையையும் வெளிக்காட்டும் மட்டாக்மா: பினிதர்களாகக் காணப்படாது முழுமையையும், மகிழ்ச்சியை பும், பலத்தினேயும், அன்பினேயும், வெளிப்படுத்தும் மகத்துவ மாணவர்களாக 'ாழ்ந்துகாட்ட வேண்டும்.
இவர்கள் கொடியிலே தேடப்படாது கிடக்கும் வெறும் சடங்கள் அல்ல பயன்பாட்டின் பின்னர் சமுதாயச் சார் கிடையிலே பரிதாபமாக வீசப்படும் பகடைக் காய்கள் அல்ல. பிாறுக உயர்ந்தவர்களாய், உத்தமர்களாய் சமுதாய வளர்ச்சி பினே நிர்ணயிக்கின்ற பலம்வாய்ந்த தூண்கள், கோபுரத்
பேங்கள் இவர்களே !
"நான்" கார்த்திகை - மார்கழி 1984 - ஆசிரியர்
بتس تلاث: صد

Page 23
வாடுகின்ற மக்களுக்கு வாழுகின்ற பாதை
இளேஞர் ஆண்டு என மலர்ந்துவிட்ட இல் வாண் டில் இதயங்கள் சிலவே சிரிக்கின்றன; இனிமையை உணர்ந்து மகிழ்கின்றன. இருட்டினின் வாழும் மனிதருக்கு ஒளிவிளக்கை ஏற்றினைப்பவர் யார் என்று ஏக்கத்தோடு ஏனேய நெஞ்சங்கள் வாழவழியின்றி காணப்படுகின்றன. நீரிலே எழுதப்பட்ட நினே வ&லகள்போல் இவிளம் உள்ளங்கள் ஊசலாடுகின்றன. எழையாய் எளியவனும் புறக்கணிக்கப்படுபவனுய், புரியாத புதிாாய் ஏன் என்&னப் படைத்தாய் என்று ஏற்றமிகு வாழ்வைநோக்கி அங்காய்க்கின்றன.
இறப்பது இயற்கையின் நியதி' என்பதை எமது நாட்டு நிகழ்வுகள் மாற்றிவிடுகின்றன. தமிழர் இன்று உயிர்பிழைப்பது இராணுவத்தின் இயக்கத்தில் தங்கியுள்ளது என்று கூறுமள விற்கு நிலேமை மோசமாகிவிட்டது. இளேஞர் ஆண்டு என பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் இவ்வாண்டில் rம் இளேஞர்கள் எங்கே, வயல்களிலும், காடுகளிலும், வீடுகளிலும் பதுங்கி ஒதுங்கி வாழும் இளேஞர் ஒருபுறம் வெளியிலே வந்து கண்ணீர் அஞ்சலி பெறுவோர் ஒருபுறம் வெளிநாடு சென்று வேடிக்கை பார்ப்போர் மறுபுறம், எரிகின்ற நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்று வதுபோல நிலவுகின்ற மோசமான நிைேமயைப் பயன்படுத்தி தம்மைவளர்க்க முற்படுகின்ற பதுக்கல் சுரண்டன் காா வர்த்தகர் களின் செயற்பாடுகள் மேலும் எமது காயங்களே இரண்மாக்கு கின்றன. இதயமற்ருேளின் செயற்பாடுகள் இரட்டிப்பாகின்றன. கற்பழிப்புகளும், கழுத்தறுப்புகளும் சாதித் தகராறுகளும் சீதனச் சீர்கேடுகளும் குடிவெறி பிதற்றல்களும், குதர்க்கப் பேச்சுகளும் குறைந்தபாடிஸ்லே. தவேமைத்துவம் தலேழோக நிற்கிறது. இவ்விதமாக இனிமை உணர்வுகள் மரத்துப்போன நியிேல், அன்பு நெஞ்ச்ங்களே இழந்து அந்தரித்த நிலேயின் வாடுகின்ற மக்களுக்கு, வாழுகின்ற பாதையினே "நான்" தன்
11 ஆம் ஆண்டிலும் காட்டுவார் என்பதே எமது நம்பிக்கை.
நொந்துபோன இதயங்களே வெந்துபோகாமல் அவனது நல் வார்த்தைகன் துனேயுரிய தைப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்களே தமிழன்னே சார்பில் நல்குகின்றுேம்.
评量
"நான் தை - மாசி 1985 - ஆசிரியர்

உருளுகின்ற உலகில் மருளுகின்ற மனிதன்
உருளும் உலகினில் மருண்டு வாழ்ந்திடும் மனிதர்கள் பற்றவர்களே மருட்டி, வெருட்டி, உருட்டி வாழ்வதை அவ தானிக்க முடிகிறது. மனிதனில் காணப்படும் மிருகத்தனத் தின் உந்துதலினுள் உருவாக்கப்படும் பழிக்குப்பழி வாங்கும் மனப்பான்மையினுள் உலகம் இருளடைந்து வருகிறது. பெற் றேர்களினுல் பிள்ளேகளும், பிள்ளேகளினுல் பெற்றேரும், தி காரிகளினுல் குடிமகனும், குடிமகனுல் அதிகாரிகளும், கன்னி பர்களினுள் காளேயர்களும், கானேயர்களினுன் கன்னியர்களும் இவ்வாருகப் பல்வேறு அடிப்படையிலே பபிவாங்கப்பட்டு வருவது இன்றைய சமுதாயத்தில் நாம் காணும் கலேக்குரிய காட்சிகளில் ஒன்று. எது அன்ருட நிகழ்ச்சிகளும், திரைப் படங்கள் போன்ற மக்கள் தொடர்புச் சாதனங்களும் பழிக்குப் பழி வாங்கும் செயற்பா ட்டை நியாயப்பரித்துவதாகத் தோன்றுகின்றன.
இத்தகைய சூழ்நிவேயில் மனிதன் மிருகத்திவிருந்து வேறுபடுத்திக்காட்டும் மனிதத்தனம், மன்னிகும் மனப்பான் மை, அன்பு செய்யும் குனம் போன்ற பண்புகள் எங்கே? பனிதனேலிட்டு அவை அகன்றுவிட்டனவா? மன்னிக்கத் தெரி ந்த உள்ளம் மாணிக்கக் கோயில் என்ருன் ஒரு கவிஞன். ஈனவே, எமது உன்னங்கள் தெய்வங்கள் வாழும் இஸ்லங்களாக மனிதன் தன் மனிதப் பண்புகளுடன் சீராக வாழி, பழிக்குப் பழி வாங்குவதற்குப் பதிலாக மன்னித்து மகிழ்ச்சியாக வாழ் sī Tri TE.
"பழிக்குப் பழி வாங்கின் பயங்கரம் தொடரும்: பகைவனே மன்னிப்பின் அமைதி நிலவும்."
"நான்" பங்குனி - சித்தியை 1985 - ஆசிரியர்
- 7 -

Page 24
எதையும் தாங்கும் இதயம் 'இரவும் பகலும் இரண்டானுல் இன்பமும் துன்பமும் இரண்டானுல் உறவும் பிரிவும் இரண்ட்ானுல் உள்ளம் ஒன்று போதாது"
என்று பாடுகின்றன் ஒரு கவிஞன் து தவில் ஏற்படும் இன்பததை அனுபவிக்கும் உள்ளம் பிரிவில் ஏற்படும் துன்பக்தைத் தாங்கமுடியாது தவிக்கின்றது. பிரிவு இப்படித் துயரத்தைத் தரும் என்று தெரிந்திருந்தால் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் உறவு கொள்ளாமலே இருந்திருக்கலாம், என்று எண்ணத்தோன்றும் அளவிற்கு பிரிவின் வேதனே ஆழமானதாகக் காணப்படுகின்றது.
உறவில் இன்பம் காணும் ஒவ்வொருவனும் பிரிவையும் அனுபவித்துந்தான் ஆகவேண்டும். பிரிவின் துயரில்தான் உறவின் நெருக்கம் உணரப்படுகின்றது. நெருக்கமான உறவு களேத் தொடர்ந்து வரும் பிரிவு மனிதனே உள ரீதியாகவும் ஒலவேனேகளில் உடல்ரீதியாகவும் ஊனப்படுத்திவிடுகின்றது. இதன் விளேவுகள் பாரநூரமானவையாக அமைவது அன்ருட வாழ்வில் ஏற்படும் அனுபவங்களிலிருந்து புலனுகின்றது. பிரிவின் கொடுமையைத் தாங்கமுடியாதலால் தற்கொலேகள் உடல்-உள நோய்கன், வாழ்க்கையில் பிடிப்பற்ற போக்குகள், வாழ்க்கையில் நொந்துகொள்ளும் தன்மைகள் போன்றன நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருவது பரிதாபகரமான இன்றைய சூழலே எடுத்துக்காட்டுகின் நிது.
எனவே, வேதனேயான நிகழ்வுகளிலிருந்தும் சாதனையை நிலைநாட்ட துயரமான சம்பவங்களிலிருந்தும் மனமகிழ்ச்சி யிஜனத் துளிர்விக்க, பிரிவுதரும் அனுபவங்களிலிருந்தும் மனித உறவினைப் பலப்படுத்த எதையும் தாங்கும் இதயததினே உதயமாக்குவோம்; எழிலானஉலகம்தன உறவில் காணுவோம்" " நான் " வைகாசி - ஆனி 1985 - ஆசிரியர்
- 38 -

18475
வெறிகள் நெறிப்படுத்தப்படுகின்றன
அளவுக்கு மீறிய எதுவும் வெறியாகும். சுமுகமான மனித வாழ்க்கையில் சுவையற்ற சம்பவங்கள், தாங்கமுடியாத வாழ்க்கைச் சுமைகன், சாதனேக்குச் சவால்விடும் வேதனைச் சுவடுகன், மனிதனே வெறிபிடித்தவனுசு மாறவைக்கின்றன. ຊງຶ່ໃສ? மனித உயர் பண்பாடுகளே, மனித மாண்பினே மனித மதிப்பீடுகளே மறந்த நிவேயில் கீழ்த்தரமான முறையில் செயற்பட ஆரம்பிக்சின்றன். தனது சிந்தனேகளே செயற்பாடு களே சீர்தூக்கிப் பார்க்காது கண்மூடித்தனமாக காலத்தைக் கழிக்கின்றன். தான்தோன்றித்தனமாகத் தனித்தியங்குகின் ញr.
ప్రక్రికా డా ஆரோக்கியமற்ற சிந்தனேகள், அதன் வழித தோன்றும் செயற்பாடுகள் அவன் ஏதோவொரு வெறியினூல் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட நிவேயில் வாதைப்படும்பொழுது அவன் மட்டுமன்றி அவனுேடு சேர்ந்தவர்களும், சமுதாயமும் கூட்டாக உடல், உளத்தாக்கத்தினுஸ் அல்லன்படவும் நேரிடுகின்
凸、
எாேவே, ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது மனித மகத்துவத் dதப் புரிந்து இகம்தனில் நிறைவுபெறுவதற்கு அகமதனே எதற்கும் எவருக்கும் அடிமையாக்காது, ஆரோக்கியமான சிந்தனேகனே உள்ளததில் ஆழப்புதைத்து வாழ்தல் அவசிய மாகும். விாழ்வின் இனிய அநுபவங்கன், நல்ல நண்பரோடு கொண்ட உறவின் அதிர்வுகள் உயர் இலட்சியத்தை நோக்கிய அசைவுகள், அறக்கோட்பாடுகள் போன்ற வற்றி குனூ ல் சிந்தனேக்கு நல் உணர்வூட்டுவதன்மூலம் கீழான வெற்றி களிலிருநது விடுதலே பெறலாம்.
"நான்" ஆடி - ஆவணி 1986 - ஆசிரியர்
-39 -

Page 25
ஏன் இன்னும் தாமதம்?
நீங்கள் முக்கியமானவர்கள். நீங்கள் எநிதவகையிலும் மற்றவர்களுக்கு சனத்தவர்கள் அல்ல. உங்களே நீங்கள் சிறைப்படுத்தும்பொழுது எப்படி நீங்கள் விடுதலே இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்? பணம், பதவி, அந்தஸ்து, அதிகாரம், சமூகம், சூழல் சார்பாக கட்டுப்பட்டு நிற்கும்பொழுது ம்னம் அடிமை நீலேயிலேயே காணப்படும். |
முயலாதது ஒன்றும் முடியாதே முயற்சியினுல் முடியாதது ஒன்றுமில்லே. கூவிக்குப் படகு ஒட்டி, செல்வந்தர் வீட்டிலே எடுபிடி வேலேசெய்து ஈற்றிலே அமெரிக்க அதிபரானுர் ஆபிரகாம் லிங்கன். வறுமையின் பிடியிலும் தங்கள் முயற்சி யினுல் முன்னுக்கு வந்த மகான்கள் பட்டியலில் இடம்பெறும் கர்ம வீசர் காமராஜர், அச்சு க் கோ " ப் பாள ரா க இருந்த t), பொ. சிவஞானம், வீடுகளில் பந்திரிகை வியாபாரம் செய்த வி. ஜி. சந்தோஷம், நாடகக் கொட்டகையில் சோடா விற்ற கலைவாணர் என். எஸ். கிருஷ்ணன், தொழிலாளியின் வயிற்றில் பிறந்து ஜேர்மனியின் திவேராகத் திகழ்ந்த லெனின் போன்று இன்னும் எத்தனைபேர் இயலாமை என் பதை இல்லாமல் செய்து முன்னேற்றப் பாதையிலே முழு மூச்சாக முன்சென்றர்கள்.
ஏக்கத்தின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு ஊக்கத்தோடு ஆக்கத்தினே மேற்கொள்ள அடிமைப்படுத்தப்பட்ட மனச்சிறையை உடைத்தெறிந்துவிட்டு வெளியே வாருங்கள். உங்களது முக்கியத்துவத்தை, உங்களது உயர்ந்த இயல்பான தன்மை | வெளிப்படுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அளியுங்களேன்.
"தாழ்வுச் சிறையினத் தகர்த்தெறியுங்கள்; தன்மானமுள்ளவராய் வாழ முனேயுங்கள்."
நான்" புட்டாதி - ஐப்பசி 1985 - ஆசிரியர்
- O -

விடிவை நோக்கி . .
எண்ணற்ற எதிர்பார்ப்புகளேயும் எதிர்பாராத எமாற்றங் கனேயும் எதிர்கொள்ளுவதே மனித வாழ்க்கையாகும். எதிர் பார்ப்புகள் நிறை வேறு ம் பொழுது ஏற்றம்பெறும் மனித உள்ளம் அவை முறியடிக்கப்படும்பொழுது சீற்றம்கொள்வது சகஜமாகும். எனினும், மனிதன் மற்றவர்களோடு கொள்ளும் தொடர்பின் தாக்கம் ஆரோக்கியமானதாகக் காண்ப்படின் எதிர்ப்புகளேயும். எமாற்றங்களேயும் தாங்கிக்கொள்வது இலகு வாகின்றது.
எதிர்பார்த்தபடி நிகழ்வுகள் அமையாதவிடத்து, அவை கூறும் படிப்பினேயை அட்சியப்படுத்தும் மனநோக்கு எழலாம். அது தவறு. சுற்னேயும் கடின உழைப்பும் விேமான சிந்தனே யும் துணிச்சலான செயற்பாடும் இணேந்த எதிர்பார்ப்பில் மrவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை. அரிய சிந்தனே களுடன் புரட்சிகரமான வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளமுனேயும் பொழுது பெரிய ஆபத்துகளும் பாரிய இழப்புகளும் எற்படலாம். உரிய நேரத்தில் அவற்றை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் படைத் தோரே எரியும் விளக்குகளில் மடியும் விட்டில் கரீனப்போன்று மாருது, ஒளிரும் தீபங்களாக மிளிர முடியும். ஒரு புது யுகத்தை எதிர்பார்க்கும் கவிஞனின் குரல் உங்கள் உள்ளங்களில் ஒலிக்கட்டும்.
"விடியலுக்கில்லே தூரம் விடியும் மனதில் இன்னும் ஏன் பாரம்
உன் நெஞ்சம் முழுவதும் வீரம் இருந்தும் கண்ணில் இன்னும் ஏன் ஈரம்?"
புத்தங்கள் தோன்றினும் வெடிச்சத்தங்கள் தொடரினும் ரத்தங்கள் சிந்தினும் பாதை மாறலாமா? பயணங்கள் தொடரட்டும்! புதுயுகம் மலரட்டும்!
"நான்" கார்த்திகை - மார்கழி 1985 ஆசி ரியூர்
- 41 -

Page 26
பாதை மாறிய பயணங்களா?
இரைபோடும் மனிதருக்கே இரையாகும் வெள்ளாட்டைப் போன்று உதவி செய்ய வந்து உபத்திரவம் கொடுக்இன்ற, உரிமையினேப் பாதுகாக்க என்று இந்து உயிரி?னயும் பறிக்கின்ற மோசடிக்காரரையே இன்றைய சமுதாயம் எதிர்கொள்கிறது. பாதை மாறிய பயணங்கள் தொடர்கின்றன; திசைமாறிய சிந்தனேகள் சந்திகசின்றன. ஊரை மாற்றுவோம் என்று உலகையே ஒரயாற்றுகின்ற மீட்பர்கள் அதிகரிக்கின்ருரகது. எனினும் விடிவெள்ளிகள் மேகங்களினுள் மறைக்கப்படினும், அணிவு ஒளி தருவதுண்டு அல்லவா? அதேபோல ஏற்றிய தீபங்கள் துளிரவேண்டும். போற்றிய திருவாய்கள் மகிழ வேண்டும். சமதர்ம புதுயுகம் பலரவேண்டும். தியாகங்கள் தளராதிருக்க நியாயங்கள் நிலேக்க வேண்டும். மாறிவரும் உ'கை மாற்றுகின்ற இதயங்கள் மனித மாண்பிற்கு மதிப் பளிக்க வேண்டும்.
இருட்டினில் வாழும் பனிதர்களே வெளிச்சத்திற்கு வாருங்கள். உருண்டோடும் உலகில் இரண்டோடும் மக்கள் தினந்தோறும் வெருண்டோடுவதா? அல்iற்பட்டு அகதி களாய் அழுவதற்கென்ரு பிறந்தோம் நாம்? இல்லவே இல்லே. அழுகையும் சிரிப்பும் அனேவருக்கும் உரியது. ஆணுல், உளப் பக்குவத்தோடு உவகை பெங்கும் வாழ்வை, அமைப்பதே புத்தாண்டு விடுக்கும் சவாலாகும்.
இதயவானில், உதயமான புதிய பேகம், மலரும் இந்த அனேத்துலக அமைதி ஆண்டில் இனிய மழையாய் மகிழ்வைப் பொழியவேண்டி வாழ்த்துகின்ருேம்.
எழுத்துல: எனிப்படிகளான எழுத்தாள இதயங்களுக்கும் வாசக இதயக்கனிகளுக்கும் இனிய புத்தாண்டு
- தேப்பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்
"நான்" தை - மாசி 1986 - ஆசிரியர்

பாதுகாவலனில்
இருந்து
அன்பு நெஞ்சன்

Page 27
விழித்தெழுங்கள்! 'நானே உலகின் ஒளி: என்னேப் பின்செல்பவன் இருவில் நடவான், உயிரின் ஒளியைக் கொண்டிருப்பான்" (அரு. 8:12).
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்க்கு நல்வாழ்த்துக்கன்.
இளம் எண்ணங்கள் இறை வண்ணங்களாக இதயத்தில் உதயமாகட்டும். வண்ண விழிகள் இறையன்பு மொழியைப் பேசட்டும். உள்ளதது உரசலிஃன உதடுகள் வெளிப்படுத்த, கண்ணே இமை காப்பதுபோல் களங்கமற்ற கருத்தினே எண் னமதில் கொண்டே வாழ்த்திட நீங்கள் முன்வருவீர்கள் என நம்புகிறேன். தீதை வெல்லும் பாதையிலே வாதைப்படும் போதெல்லாம் தூதுகொண்டு தான் வருவேன் - நன்மை ஜீன் றே வெல்லும் நானிலப்ே சாட்சி என்று.
உணிகமெல்லாம் மறைந்து நிற்கும் பரம்பொருளே உங்கள் உள்ளம்தனில் இல்லம் அமைத்திடவே உண்மை அன்பு, உயர் நீதி உரைத்து உத்தமாாய் :ாழ்ந்து எந்நாளும் மகிழ்ந்திடுவீர்.
அன்ருட வாழ்க்கையிலே ஆடம்பர அலங்கோணங்கள், போவிகளே வேபிகளாய் மாறிவரும் அனர்த்தங்கள், குட்டை யிலே ஊறிப்போன மட்டைகளாய் எழுச்சியினே எதிர்க்கும் பழமை விரும்பிகளின் பித்தப்ாட்டங்கள். நாற்றமிகு சமுதா யத்தைத் தோற்றுவிக்கும் வேளேயில் ஆற்றல்மிகு இளேஞர் களே இன்னும் நூங்குகின்றீர்களா?
விபித்தெழுங்கள் எழுந்திருங்கள்
வீறுநடைபோட்டு இறையவனின் துணேயோடு அணையாத விளக்குகளாய் அனசேர வாருங்கள்.
உங்களோடு தொடர்புகொள்ள இச் சந்தர்ப்பத்தை தந்த இறைவனுக்கு நன்றிகூறி, உங்களது பதில்கானத் துடிக்கின் றேன்.
"பாதுகாவலன்" 9 - 1 - 1.87 அன்பு அண்ணு, வி. பி,

முன்னேறுங்கள்!
"பிறர் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகின்றீர்களோ அப்படியே நீங்களும் அவர்களுக்குச் செய்யுங்கள்" (லூக் :ே31)
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்க்கு, தல்வாழ்த் துக்கள்.
நல்லபடி வாழ்ந்திடவே நாள்தோறும் நீங்கள் முயற்சி எடுத்து வருகின்றீர்கள் என்பதை அறிந்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். உங்களது வளர்ச்சியே எனது மநிழ்ச்சி என்று நினேவூட்டியுள்ளேன். அந்தவகையில் நீங்கள் ஒவ் வொருவரும் மற்றவர்களே வளர்விப்பதன்மூலமே வளர முடி பும், மற்றவர்களுக்கு வாழ்வு கொடுப்பதன்மூலமே வாழ முடி பும் ஒன்பதை உணர்ந்து செயற்படுகின்றீர்கள். இறைவனுக்கு நனற.
ஒழுங்காக வளர்ந்திடவும் ஒற்றுமையாக வாழ்த்திடவும் தீவிரமாக முனேந்து செயற்படும் உங்களே எதிர்த்துப் பல திய சக்திகள் எழலாம். எனினும், அவை நிச்சயமாய் அழிவுக்குரி யவையே. அவற்றை எண்ணி, சிறிதும் ஏக்கமுழுது முயற் சியே முன்னேற்றமாகும்; வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே" என்பதை ஏற்று, தொடர்ந்து முன்னேறுங்கள். விச் சந்தர்ப்பத்திலும் தீய சக்திகளேக் கண்டு, பயந்து, தளர்வுற்று, பின்வாங்க வேண் டாம். நீய சக்திகள் வெல்வதுபோலத் தோற்றம் தரலாம். ஆணுல் அச்சமின்றி, எதிர்நீசசdப் போடுங்கள். நிச்சயம் வெற்றி உங்களதே.
"பாதுகாவலன்" 1 - 1 - 1987 அன்பு அண்ணு வி. பி.
- 4 -

Page 28
அன்பு Golgi யுங்கள்!
பையன்கள் இருவர் கோவிலுக்கருகில் ஒருவர்மேல் ஒரு வர் புரண்டு சண்டைபிடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அருகே வந்த குரு, 'தம்பிமாரே, இப்ப கொஞ்சம் முன்னர்தானே பிரசங்கத்தில் "அயபவரை அன்பு செய்யுங்கள்" என்ற கிறிஸ் துவின் கட்டளேயை நிஜனவுபடுத்தினேன். அதற்குள் மறந்து விட்டீர்களா?" என்ருர்,
"ஆமா. ஆணு கீழே கிடக்கிறவன் என்ர துண்ரைன்" என்று சொல்விக்கொண்டு முதுகில் மீண்டுமொருமுை நற குத்தி குனூன்,
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்களே,
பிறரை மன்னியதற்கு ஏற்புடைய காத்தனேயோ சம்ப விங்கள் உங்களது வாழ்க்கையில் இடம்பெறுகின்றன. அவை ால்விாற் உங்கள் பெருந்தன்மையினே, தாாள மனப்பான்மை யினே வெளிப்படுத்த உதவும் சந்தர்ப்பங்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். சிறிய விடயங்களிலும் பெரிய மனதோடு, பொறுப் புணர்வோடு செயற்படுங்கள். தண்டனே கொடுக்க அவசரப் படார்ேகள். ஆத்திரப்பட்டு அமைதியைக் குழப்பாதீர்கள்.
இல்லாமையை இல்லாமற் செய்வது நiலதுதான். அதற் காகப் பொல்லாதவர்களாக மாறிவிடாதீர்கள். நல்லவை செய்வதில் வல்லவர்களாகத் திகழ நல்வாழ்த்துக்கள்.
"பாதுகாவலன்" 23 - 1 - 1987 அன்பு அண்ணு, வி. பி.
- 46

மாற்றமும் மாட்சிமையும்
*குருவே நான் யாருக்காவது குற்றம்செய்து பற்றவர் சுளுடைய பொருள்களே அபகரித்திருந்தால் ஒன்றிற்கு நாஜி மடங்காகக் கொடுத்துவிடுகின்றேன்" = ஜி. 18.
கிறிஸ்துவை சந்தித்த சக்கேயு மனம்மாறியபின் புதிய தொரு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்றுன்: விதர்களோடு நேரிய உறவாடஃல மேற்கொள்கின்ருன் இறைவனுேரிம் மயிரி தரோடும் இனேந்தநிலையில் தனது பாவங்களுக்கு ஈடுசெய்த நிலேயில், தனது வாழ்வில் ஏற்பட்ட திருப்பத்தை, நல்வாழ்வை மேற்கொள்ளும் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன்.
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்களே,
உங்களேயும் என்னேயும் இறைவன் பல்வேறு சந்தர்ப்பங் களிற் பல்வேறு ஆள்களினூடாகச் சந்தித்துக் கொண்டேயிருக் கின்ருர், ஆணுல், நாமோ அவரது சந்திப்பைப்பற்றிச் சிறிதும் சித்தியாது, எதுவித மாற்றமுமின்றிப் பாவத்திலே தோற்ற மவிக்கின்ருேம்; மாற்றமில்லாமலேயே மாட்சிமைபெற முனே நின்ருேம்,
எனவே, இதயம் நுழைந்து உயிரிற்கலந்த இறைவனே! ஏற்று, எதையும் தாங்கும் இதயத்தோடு, பாவப் பழியினேப் போக்க, பாரினே மாற்ற முதலின் எம்மையே மாற்றிடுவோம்.
"பாதுகாவலன்" 30 - 1 - 1987 அன்பு அண்ரூ வி. பி.
- 4 -

Page 29
அர்ப்பணமாகுங்கள்!
"அவரே இருளின் அதிகாரத்திளின்று ந்ம்மை விடுவித் துத் தம் அன்பார்ந்த மகனுடைய ரோசில் கொண்டுவந்து சேர்தத்ார்" கொலோ , 113
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்களே பினக்கம், ந:ாழ்த்
இறைமகன் கிறிஸ்துவின் இராச்சியம் உலகுசார் மதிப் பீடுகளே. மனித அளவீடுகளே கடந்தது என்பதை இன்து உங்களுக்கு நினைஆட்ட விரும்புகின்றேன். மற்றவர்களே தள ரிச்சியுறச் செய்வதன்மூலம் வளர்ச்சியடைய முயலும் மனிதர் களேப் போலல்லாது தன்னேயே சிலுவையில் அர்ப்பணித்ததன் மூலம் அழிவில்லா வாழ்க்கையை அனேவர்க்கும் அருளுகின்ற அரசு அவருடையது.
இறைவனுயிருந்த கிறிஸ்து தன்ஃன மனிதனுய்த் தாழ்த் திக் கொண்டதன்மூலம், சிலுவை மாணத்தை ஏற்றுக்கொண்ட தன்மூலம் அகிலம் அனேத்தையும் விடுதலைபெற்ற நிலக்கு உயர்த்தினூர், அழிவு நிலேயிலிருந்து உயர் வாழ்வு பெற்ற நீஃலக்கு, அன்பு, அருள், ஆனந்தம், நீதி நிறைந்த சாம் ராச்சியத்தினேத் தன்வயமாக்கும் உரிமைப்பேற்றினே அனுபவிப் பதற்குக் கிறிஸ்து எல்லோருக்கும் எல்லாமாகத் தன்னேயே அளிக்கின்று.
இறைவன் உங்களே ஆட்கொள்வாராக,
"பாதுகாவலன்" հ - 2 - 1987 அன்பு அண்ணு வி. பி.
- 48 -

இறை இல்லங்கள்
* rollfir 7. i '. č.7, E:r treči, உங்க. இதயங்களேக் கிறித்துக் கொள்ளுங்க.
யோவேல் 12:13)
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்களே,
இறைனேப் பிரிநத நி:யில், இறைபுறவை மறந்த நி: யில் வாழுகின்ற :னிதர்களே மீளவும் இறைவனுேடும் மனித ரோடும் இணைககும் ஒரு காமாகத் தவக்காம் விளங்குகின் து. இறைவன் இருக்கின்றனு? என்று கேள்வி கேட்கப் படும் இந் நாள்களிலே இறைவனின் இருத்தலேயும், இறை வனின் விடுத: 'ரெசன்னத்தையும், அவரது தொடர்ச்சி யான பராமரிப்பையும் உணர்ந்தவர்களாய் விசுவாசிகள் ாேழ வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டி நிற்கின்றது இக் காcம். எனவே, இளைஞர்களே, உங்கள் உள்ளங்கனே எக் ձեր Ա"ւ հում: கொண்டும் கடினப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள். இறைவனின் குரல் ஒலியைக் கேளுங்கள். உங்கள் உள்ளங்கள் என்றும் இறைவனின் இல்லங்களாக அமைய வி3ாது நன்வாந்த்துக்கள்,
"பாதுகாவலன்" :(--48 அன்பு அண்ணு, வி. பி.
4 - - -

Page 30
2-ம் தரத்தினர் அல்ல
i ki
நானே உலகின் ஒளி: எண்னேப் பின்செல்பவன் இருளில் நடவான் உயிரின் ஒளியைக் கெ ாண்டிருப்பான்" (அரு :12)
அன்புத தம்பி, தங்கையர்களே,
இருட்டிலை வாழும் பisகையான பனிதர்களே நாளும் சந்தித்து வருகின்றீர்கள். இவர்களுக்கு எல்ாேமே இருளா கத் தோன்றுகின்றது. குறிப்பாக, இளஞர்கள் என்ருவே இவர்களுக்குப் பிடிக்காது. "இந்தக காத்துப் பின்னகள் ஒரு செப்புச் சல்மிக்கும் மதிப்பில்லாதவர்கள்" என்று சதா சவித்துக்கொள்வார்கள். எனினும் அறியானம, அன்பிலோ மை. தலேக்கணம், தாழ்வுச்சிக்கல் போன்ற பல்வகை இருளி னில் மூழ்கியிருக்கும் மனிதர்கள் உயிரின் ஒளியைக்கொண்டு வாழக் கிறிஸ்து வாழ்வின் ஒளியாக மாறுகின்றர்.
எனவே, கிறிஸ்துவினுல் ஒளிர்கிக் கப்படும் :Iண்பக் கிறிஸ்தவர்கள் நீங்கள் என்பதை ஏற்று, ஒளியின் மக்களாக வாழ முற்படுங்கள். நீங்கள் எந்தவகையிலும் இரண்டாத தரப் பிரசைகள் அல்லர், இறைவனின் சுவீகாப் பிள்ளேகள்.
வணக்கம், நன்றி
"பாதுகாவலன்' T-3-1)7 irt| 의 Tig), வி. பி.

கருணை மழை
அன்புத் தம் ,ெ தங்கையர்களே, "வென்ளே றே மல் கையோ வேறெந்த பாப 7ே வன்னாள் இஃணயடிக்கு வாய்த்த மாரெதுவோ வெள்ளே நிறப் பு:0ல்ல வேறெந்த மலருமல்லி FTP. GirgoTi; காப்மடி உத்த:ஜப் வேண்டுவது"
- என்சேன்ஜர் சுவா சீர் விபுலானந்தர்
தூய உள்ளத்தைத் தினம் தேடிவரும் இறைவ ன்
தியாக நெஞ்சங்களின் தாகம் தீர்க்கும் ஆஃனவன் துயர் தீர்கக கூவுகின்ரூன் டரான் குரல் கேரீே1ே.
பாதிவழி சென்ற னெவர் போதிவிடும் வாழ்வ:ேகள்
திவழி சென்றிடால் திருப்பிவிடும் எதிைேதுகள் பாசததிற்கு பேம்டேசி போசற்செய்யும் தொடர் வினேகள் பாசிவில்ே பந்துதிற்க பரமன் குரல் கேளிரே,
உன்னம் பகிர்த்திடவே, உண்:ை உரைத்திடவே கள்ளம், கபடன்ேறி, கடமையினேப் புரிந்திடவே கண்ணே இனப் ராப்பதுபோல் காத்திடுவான் அவன் கருணேமழை பொழிகின்றன் பாமன் குரல் கே?".
'பாதுகாவலன்" 3-4-1187 அன்பு அண்ணு, வி. பி.
ويسمة 1 الة – سيد

Page 31
விடுதலை வாழ்வு
கிறிஸ்து உயிர்த்தெழ வி:பென்ரூஸ் எங்கள் ஆதுணர பொருளற்றதே. உங்கள் விகவாசமும் பொருளற்றதே."
| Ffriii T : : ; — || || .
அன்புத் தம்பி, தங்:ைார்களே,
பொய்மையினின்று மெய்கைக்கும் இரு பளின் ர்ே ர :விக்கும் சாவி:வின்று வாழவிோகும் மனித சமுதாயத்தைச் கடத்தி செல்வதாகக் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு நிகழ்ச்சி அமை கின்றது. :றிஸ்த: வாழ்வின், கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் ஆடிப்படை கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பே. இதன் மூம்ே ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் உள்ளார்ந்த தியாகவும். சமூக சியாகவு' விடுதவேயை எய்துகின்ருள், பாவத்தின் அடிமைததாத்தி:ே சிக்குப்பட்ரி, அநீதங்களின் கருவியாகச் செயற்பட்டு வந்த
rளிதன் மாண்பு மிகு சட்னி ஆரூர் மாற்றபடடுகின்றன்.
எனவே நீங்களும் கிறிஸ்து இயேசுவின் புதுப்படைப்பு *ளாக உருமாற்றம் பெற்று, ஏற்றமிது சிந்தனேயில் நாளும் նirGrr" : "Gմrg/ நல்வாழ்த்துக்கள்.
**பாதுகாவலன்" 1-5-1987 அன்பு அண்ணு வி. பி.
- 5 -

விழித்தெழுங்கள்!
"தூங்குபவனே எழுந்திரு இறந்தே பினின்று எழுந்து தில்: கிறிஸ்து 'ஸ்ரமே உயிர்த்தெழுவார்." — ars 5/4
அன்புத் தம்பி, தங்கையர்களே,
அஆம் டகஜ்ரம் தாங்கிவிட்டு பதில் ப் ჭibáiti ᏯᎫ g*Ꭲ" fᏪr அலட்டிக் கொல்வது மோசமானது. அழுதுஞ்சிக்ளாய், துடி துடிப்பின், ரனுே தானுே நிலேயில் வாழ்வது விரும்பத் திரிாதது. உற்சாகமின்றி, வாழ்க்கையிற் 'டி':னறி உயிர் பிழைத்துக் கொண்டிருப்பது மனித :ாழ்க்கைது விரோத if r frt.
உற்சாகத்தோரி உயிர்தெழுநத ஆண்டருெக்கு 5: பகர்ந்து வாழுங்கள். உண்மையே பேசுங்கள். நன்மையே செய்யுங்கள். இறைவனேயே நம்பி இனிதே 3 மு:
நூர்வ ாழ்த்துக் களுடன்
"பாதுகாவலன்" 8-5-1ሀ87 அன்பு அண்ணு வி, பி.
- 3 -

Page 32
=+ hک –یہ۔ -- அநதாககுட் ஆனமாககள
துன்பு இனம் போாளிகளுக்கு,
நீங்கள் பாக்கப்பேவாதிகள், மதத்தை "சிக்காதவர்கள். இறைவளேப் பிரிந்த :பில் மனிதனுக்கு, முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்பவர்கள் என்று பலர் சொன்'க் கேட்டிருக் கிறேன். ஆனூர், நான் சொல்வேன்.
உங்களது கடந்த படம் ஆபிற விசுவா , லுபவத்தி
- விருந்து, உங்காது பேர்ரேயின் உறுதியான 'மி நடத்துதல் கிளிவிருத்து பெற்றுக் கொண்ட இறைபுEர்: நீங்கள் எர்தி வ:கயிலும் மறந்தவர்கர் ல்ே', நீங்க 1. வார்த்" தபால்
அவ்வ வாழ்க்கையால் இறை இருத்த:' வெளிக்காட்பு ' கிறீர்கா, த கையில், F) er 7, 7 SI 's ''' || frá L - í
g, போகாது.
------ 14 i + ۔
 
 

2-4-87 இல் P. P. பிப் அடிகளாரின் வெள்ளிவிழாப் பூசையில், சுவாமி ஜெயசீலன் கூறினூர்:
"குருக்கள் விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் இடையிற் கிறிஸ்து வின் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு நிற்ப வம் கள் மண்னேயும் தொடாது, விண்ணிற்கும் போகாது இ ைநடுவே நின்று அந்தரித்துக் கொண்டிருக்கும் மனிதர்கள்."
"இயோவே, நீர் அரசுரிமையோடு வரும்போது, என்னே நினோல் கூரும்" (ஜிக், 23:42) என்று கூறிய நல்ல கள்வ னேப் போன்று இறைவனின் இரக்கத்தை வேண்டி நிற்பர்ை கள்.
இன்றைய ஆழம் பில், துருக்கள் மட்ரேஸ்லர் எமது போராளிகளாகிய நீங்களும் இந்த உலகின் இடைநடுவே நீதிநிறை கிறிஸ்துவுக்குச சாட்சிகளாகத் தொங்கப்படுபவர்கள் தாம், தாயகம் மீட்கத் தரணியிலே, உயிர் எாறும் பாராது போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறீர்கள். பெற்ருேரைப் பிரிந்து, காத்ஃத் துறந்து, குடும்ப வாழ்க்கையைத் துறந்து, கண்ணிரும் இரத்தமும் சிந்த உயிாையும், உறவையும், பண பம் வைத்துக் களத்தி3ே இறபங்கிவிட்சர்கள்.
நிச்சயமாக நீங்கள் வாழத்தார்: போகிறீர்கள். உங்களது இட்சியப் போராட்டத்திலே வெல்த்தான் போகிறீர்கள்.
யிர்கள் அறியப்ாம், உ டே யை கள் அழிலாம். ஆறல் நியாயமான உரிமைகளே நிலப்படுத்துகின்ற இலட்சி யங்கள் என்றும் அழிவதில்லே.
இருட்டிவில் வேடங்கள் வேண்டாம் இறை1லமே மனித நலம் ஆகட்டும். நல்வாழ்த்துக்கள்.
"பாதுகாவலன்" 15-5- 7 அன்பு நெஞ்சன் ନାଁ, if .
-

Page 33
இவர்களும் மனிதர்களா?
அப் , இளம்: உள்ளங்களுக்கு,
இன்று எமது மக்களிற் பர் உறவினரை இழந்து. உடைமைனே இழந்து, வீடுகளே இழந்து, காணிக: இழந்து, அனேத்தையும் இழந்து, அகதிகளாய்த் தஞ்சம் கோரி வருகின் முர்கள். அதேவேளே, அளவுக்கதிகமான காணிகள், வீடு கள், பணம் ஆகியவற்றை முடக்கி வேத்துக் கொண்டு, எம்வரிற் பலர் கண்மூடித்தனமாய வாழ்வதைக் கண்டு. "நெஞ்சு பொறுக்குதில்ஃயே இநத நிஃகெட்ட மனிதரை தினேத்துவிட்டா' எ ன் று நீங்கள் பொங்ரி எழுவதை நீண்ணத்து நான் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்&ல.
"இவர்களேயும் அகதிகனாக்குவோம்" என்று :துப் போடு நீங்கள் எழுதியதை வாசித்து நான் மெய்சினீர்த்து போனேன்.இவர்களும் தமிழர்களா? இவர்களும் மனிதர்களா? என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்டது ஒரு வகையின் நியாயமதான் எனினும் அவசரப்படாதீர்கள். அவர்களும் էn:l"ւt மாறி, மனிதர்களாக வா டி வி தற்கு ச் சிறிது கொசம் கொடுங்கள்.
'பாதுகாவலன்" 22-5-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
- :) --

தொடர்புகளின் தொடர்கதை
அன்பு, இளப் உள்ளங்களுக்கு,
. சிந்திப்பு வருவதுகண்டு; பயிர் சந்திக்கும் இடங்களும் உண்டு. சொந்தங்களே ஆவதுமுண்டு; சில: தொடர்கதை பாவதுழாடு."
- ஒரு கவிஞன் குரல்
உள்ளங்கள் பனாஜக உறவுகள் ப3:3ெ3கி. அவற்றில் இஃது ஒரு வகை. மு.பின் தெரியாத இரு 2. எா ங் க "திர்பTாது சந்திக்கின்றன. சங்கமமாகின்றன. சொந்தங்
----

Page 34
கள் ஆகிவிட்ட, தெ டர் கதை பாகி கிட்ட இந்த 12ணித *உறவு ஃெறும் சட நிகழ்வு அன்று. ானிதனும் மணிதனும் சந்திக்கின்ற இந்த உறவு, அவனே அவனுகவும், அ:ே அக எாாகவும் ஒற்றுக்கொள்கின்ற உறவு, உள்ளதது உசவிலே உதயமாகிய உறவு இறைவனும் ானிதனும் இணைந்த .ேயில்
வரலாற்றின் ஏற்படுத்தி வருகின்ற உன்னதமான உறவின் வெளிப்பாடாக:ே :பகின்றது.
இந்த உறவிடே ஆளே ஆன் அேெதிக்கின்ற சம்பவங்கின் இவ்லே, சஞ்சலமான எ?னங்களோ சந்தேகம் சஞ்சரிக்கின்ற கற்பனேகளோ இல்: ஆங்கு ஆத்மாவின் இராகங்கள். இறைவனின் இதய தேங்கள் ஒக்ேகும்.
- மனித வாழ்விஃனத் துறப்பது எவரினதும் இட்சியமாக
இருக்கக் கூடாது. ஏனெனில், அஃதி இரட்சணியம் 'ஸ்லாத செயற்பாடு, ஆணுல், மனித வாழ்வினில் துறப்பதற்கு பt அங்கேதான் இரட்சணியர் உண்டு. அவற்றிற சில வற்றை இங்கே கூறுகிறேன்!
தட்பான ந்ேநஃ:கள் தன்று ஈ1 சிநேகிதங்கப் போட்வி பதிப்பீடுகள் போ:விக் கெளரவங்கள் அதிகாரத் தர்ப்பிரயோகங்கள்
அகந்தைான் சொற்பாடுகள்
உ1ளங்கள் கிழ, உறவுகள் : இறையவன் துனேயோ இகட்பதில் வாழ்ந்திட
நல்வாழ்த்துக்க 1.
* பாதுகாவலன்" 29-5-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
-- 8 ق. م
 

வைத்தியமும் பத்தியமும்
அன்பு கோம் உங்களுக்கு,
இம்முறை கலேவாய்ப்னர் கூறிய 49த ஒன்றிஃ!ே உங்களுக்கு :னட்ட விரும்புகிறேன்.
OTLLLLLLLLHH TTT SSSLSSGLYS OLTT TTTT TTGS L0LKTS
"பு: 'ருஷ் F. city ". Ef. Ji Jiji i - ' ! 5.3 எனக்கு இன்ன நோய், ! தற்கு எதாவது வைத்தியம் செய்
புங்கள்" என்று கேட்டான்.
ந்ேத சித்த மருத்துவன் ஒரு கிேய 'தீ விடுத்துக் கோர்த்தான்.

Page 35
"சரியுங்க ஐயா! இந்த லேகியத்தைச் சாப்பிடும் போது எதானது பத்யேம் உண்டா?" என்று அந்த நோயாளி கே.
I-IT է: 17 :
"பத்தியம் லேசானதுதான், பேகியத்தைச் சாப்பிடும் போது குரங்கை நினேத்துக் கொள்ளக் பீடTது" என்று மருத் துவன் சொர்ஜன்.
நடந்தது அவ்iபிா தான். பிறகு அவன் எ ப் போது லேகியத்தை எடுத்தாலும் எதிரே குரங்கு வந்து நிற்பதுபோல் தோன்றும். கடைசி வரையில் அத்து :ேகியத்தை அவஒற் சாப்பிடமுடியவில்ஃப், கிேயத்தைத் தொடும் போதெனோம் குரங்கு, குங்கு என்ற rோனப்ே :ன் மனதில் தோன்
றியது.
இதற்கு நானும் நீங்களும் விதிவிலக்கில்ஃ' என்றுதான் கூறவேண்டும். எதைச் செய்யக் கூடாதோ அத"ச செய்ய வேண்டும் என்பதும் எதை னேக்கக்கூடாதோ பதனேயே மீண்டும் tண்டும் நினேப்பதும் எமது பொது அனுபவமே, எனினும், எமது மனதை நெறிப்படுத்துஃதன் மூலம் நற் சிந்தனேகளே மனத்தில் துவுவதன்மூலம் எது 1ாழ்விலே நிறைவு எய்தலாம்.
போன கடிதத்தில் நீங்கன் செய்யக் கூடாதனவற்றிற் சில: வற்றைக் கூறித் தொந்தரவு படுத்திவிட்டேன் என்று னேக் கிறேன். எனவே, நீங்க செய்யவேண்டியவற்றிற் சிவ: ரைக் கூறி விடைபெறுகின்றேன்.
* நல்பதையே செய்யுங்கள், நம்வதையே சொல்லுங்
விள், நல்லதையே கேளுங்கள்.
: இடத்தபr! வாழுங்கள், உண்மையே டோசுங்கள்,
உயர்ந்தோய்ே மகிழுங்கள்.
"பாதுகாவலன்' 19-6-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி
— EK)

வெளிவேடத்தனம் வேண்டாம்
அன்பு இளம் சன்னங்களுக்கு,
சீ ஃ க த் தி மு ரு கே சன் என்பன" "நம்வாழ்வு" (13-10-8) r0லம் கடளுைக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தார்.
量
‘ஓ’ ஆண்டவனே உனக்கு 'ஞசம் கொரித்து விகவசப்படுத்தப்பார்க் ஜிர்கள். உ3க்குத் திங்கத்தார் உருt செய்து த70 வார்த்துக் கொடுட்டார்கள்.
பொன்னுற் சேருப்புச் செய்து காலுக்கு மட்டுவார்கள். வெளியால் கிரீடம் செய்து *சி:ே சூட்டுவார்கள். வைத்தால் ஆண்ட் செய்து மார்பிலே தவழ விடுவார்கள். இவர்களிடம்
Trாந்து எங்கஃI
– 61 –

Page 36
மறந்து விடாதேயும். இப்படிக்கு உமக்கு ஒன்றுமே தர முடியாத ரழைகள்
:ளித கற் சிiர் மனிதர்களே ாமாற்று:து போல இறைவன்ேபு ஏமாற்ற முற்படுகின்gர்கள் - i , fi r tr என்ற போர்வையிற பித்தர்களாக விளங்கும் இ.ர்கள் எானே போது நியாய பான தேவைகள் நிறைவு செய்யப்படாதவாறு தடைக் கற்களாய்ச செயற்படுகின்மூர்கள். மn'த காருண் եւ ILE மத்துப்போவா ர்ஃபூரில் ாயT), கன் போடுகிறாகள்.
அண்டையிற் கொழுப்பின் 100 கத்தோக்கர்கள் கண்டனம் தெரிவித்து ஊர்வலும் நடாத்தினுர்ஆன். காரணம் அன்ருடம் துண்டுகள் போடப்பட்டு ந: பினங்காக ( የነ,7,'ù றப்பட்ட யாழ் மக்கள் பட்டினியா இறந்து போகாதிருக்க உண்வுப் பொட்டலங்களேப் போட்ட இந்தியாவின் தாபி மானச் செயலே பட்டம் தட்டுவதற்காகவே. -
எகிப்யே:ன டிபைத் தனத்
மிருந்து மீ.டெடுக்கையில் இஸ்ரயே:ரின் விரிதஃலப் பயனர் நின் Għal IT U ġar இறைவனு: மின்னு போனத்தியிருதர பாழியப்பட நூ. ஆணு, இன்று அனைத்தையும் இழந்து அனு:தகளாய் விட பட்ட எதுே விடுதஃப் பயரைத்தின் போது இ 岛 ப வி : ஸ் ,'ኳ 6ሻlffi! விமானத்தியிருந்து பொறிய பட்டது. இதுவும் வகையில் இறைச் செயறபாதோன என்டதை அந்த கத்ஆோசேகர்கன் கண்டு:ாக தவறிவிடடாக: . இந்த இரக்க 13:Tத அரக்கக் துனம் படைத்தோரின் வெளிவேடத்தனம் " E க் க | ட வேண்டு.
வேதனே வேனேயிலும் சாதனேயை திருாட்ட ஏற்றது :1ாழ்வினே வெளிக்காட்ட எழுநதிடுவீர் இஃளஞர்கவே.
'பாதுகாவலன்' 3-7-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
ܒܝ ܲ?fi -
 
 

ஆடை கழற்றுதல்
அன்பு உள்ளங்களுக்கு,
ஒன்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு மாதிரி. :குவது டைய நடை, உடை, பாவனேகள், பழக்கவழக்கங்கள் அவனு mடய ஆளு:பன்ய வெளிப்படுத்துகின்றன. அ8:ன் பேசுகின்ற பாஜைனயிலிருந்துப் அவனுேடு பழகுகின்று நண்பர்களிலிருந் ஆம் அவன் வாழுகினற குடும்பச் சூழலிலிருந்தும் 1னைத்து ஆளுrையின் ரகத்தை இனம் காணப்,
ஆடை சுழற்றுவதிற் காணப்படும் ஆழ்மன வெளி பாட்டை டாக்டர்ரர்ங் கேப்ரியே பின்வருமாறு பட துகின்றீர்.
நிதானமாகவும் கவனமாகவும் ஆடைகளேக் கழற்றுலா மிக்க தன்னம்பிக்கையுள்ள வா, மதிநுட்பம் வாய்ந்தவர்.
வெளியிலிருந்து வந்ததும் உடனே ஆடைகளிேக் கழற்று டிரா நீங்கள்? அப்படியென்ருன் நீங்கள் மற்றவாது கருத் துக்கு மதிப்பளிப்பவர்.
ஒரே வழக்கமாக இன்றி, அவ்வப்போது மனத்திற்கேற்ற படி உட்ைகளேக் கழற்றும் பழக்கமுடையவரா நீங்கள்?
நூப்படியாரு ங்ேகள் அசாதாரணமான ஆள், சுவாரஸ்ய மிக்கவ.
நாடகளே ஒவ்வொன்முகக் கழற்றி நதந்த இடத்தில் வைக்கும் பழக்கமுடையவராக இருநதால், குறறம் காணவும முடியாதவர்களாய் இருப்பிர்கள். எதிலும் சிரத்தையாக
இருப்பீர்கள்.
ஆடைகஃாக் கழறறி மூலேக்கொன்றுக எறிபவராக நீங்கள் இருந்தால் எவரைபபற்றியும் கவலைப்படாதவர். ஆ இ ல் , பழகுவதற்கு இனிமையானவர்.
இஃஞர்களே, இவர்களின் நீங்கள் எந்தவகை Tsi. If தைக் கூறுங்கன்,
பாதுகாவலன்' 107-1987 அன்பு நெஞ்சன், வி. பி.
- fi5 -

Page 37
தியாகிகளின் வேஷமா?
அன்பு இளார் உ. :ளே,
GU #33 ar yr பல்லக்கு தம்பி அாய்நர், ! வஞ்சருே மனிதர்களின் தீவிஃண்கள் நெஞ்சம் கல்லானுேரின் சொல்லம்புகள் சஞ்சி தராவிடினும் குத்தியிருக்கக் கொஞ்சம் இடrாவது தாருகே எனக் கெஞ்கம் மனிதக் குராகம்: . தேவை எ.கே சேவை அங்கே என்பர். அயலவனே அன்பு செய்யுங்கள். அகதிகளே ஆதரியுங்கள், அல்பிற்படுவோருக்கு ஆறுதல் அளிபுகள். ஆடையறுறேனா அணிவியுங்கள் என்பார்.
போதனேயிலோ 100 புள்ளிகள், சாதனேயிலே பூச்சியம்.
கட்டடங்களேக் கட்டிக் காக்கக் காவல் போடும் மனிதர்களே மனிதர் மாத்துப்டோன நி:றிற் புனிதர் ( Jalili. கருகேனே உயிர்ப்பிச்சை கேட்டோரைத் தெருப்பிச்ஸ்: எடுக்க வெறிகொண்ட நாய்கள்போல் நெறிகெட்டுத் துரத்துவதுதான் தமிழர்களின் தியாகப்ா? தியாகிகளின் வேடிமா? த'யால் அன்று. காலால் நடவுங்கள். :தர்மங்களே ஆக்ேக அதிகாாத்தியிர் சுளேயக் குரல் கொடுக்க வாருங்கள்,
"பாதுகாவலன்' 17-7-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
- tit -

யாருக்கு தானம்?
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
அண்மையில் ஒரு கிராமத்திற் கோவில் தி ரு விழா நிகழ்த்தது. இந்தச் சூழவிலும் திருவிழாவா என்று கேட் டவர்களில் ஒரு சிலரும் கூட அங்கு சென்றிருக்கிருர்கள். ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வந்து, தாங்கள் தாம் பக்திமான்கள் என்று காட்சிப் பொருள்களாகக் கூ ட் டை ச் சு ற் றி வழமையான ச பட்ட ம் நின்றுகொண்டிருந்தது. ஆணுல், இம்முறை அந்நிகழ்ச்சியிற் சின்ன ஒரு வித்தியாசம், வழ மையாக அங்கு கொடுபடவிருந்த அன்னதானம் இளேஞர்கள் சிலரின் முயற்சியால், அருகிலுள்ள அகதிமுகாமிற்கு மதிய விருந்தாக அளிக்கப்பட்டது ஆதரவற்ற அந்த உள்ளங் களுக்கோ பெரும் மகிழ்ச்சி, ஆணுல் பாரம்பரியப் பக்தி மான்களுக்கோ பெரும் ஏமாற்றம்.
இரைசுகளின் நற்செயல்களேப் புரிந்து கொள்ளாது, பழசுகள் தொடர்ந்து பழைய பல்லவியைப் பாடிக் கொண் டிருக்கிறர்கள். வரட்டுக் கெளரவம், அதி கா ரத் திமிர் கொண்டு அவர்கள் மனிதப் பிரச்சனேகளே, மனித உணர்வு களேப் புரியாது, மக்களே மக்களாக மதிக்காது, நொந்து போன உள்ளங்கஃன மேலும் வெந்து போகச் செய்கிறர்கள். நரம்பில்லா நாக்கால் வரம்பில்லாமற் பேசி, சிரச்சேதம் செய்வதற்குப் பதிலாக உளச்சேதம் செய்து வருகின்றர்கள்.
தமது சொந்தப் பெயரையும், பு கழை யும் நிஃலநாட்
முழுமையான சுயநல வாதிகளாகச் செயற்பட்டுவரும்
இவர்கள், சமுதாயமறுமலர்ச்சியை முரணுக்கும் முட்டுக் கட்டைகளாய்க் காணப்படுகின்றர்கள். இவர்களே இனம் கண்டு பிற்போக்குத் தன்மையினே முறியடிக்க முற்போக்கு இளம் சிந்தஃனகள் ஒன்று சேரட்டும்.
பாதையைப் பார்த்து பயணத்தைத் தொடருங்கள்; வானத்தைப் பார்த்து வழி தவருதீர்கள்!!
நல்வாழ்த்துக்களுடன்
*பாதுகாவலன்' 24-7-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
二

Page 38
இலட்சமே இலச்சியமா?
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
பொய்மைக்கு உரமாகி பகைமையின் சுரமாகி பாசத்திற்குக் கரவு கூறும் நீசமான நினேவல்கள்.
நி3ஙவெல்ஷாம் நீயேயானுல் ஆண் மறந்து
கணபோவாழேன்
இஃணயில்லா அணங்கே கேளாய்
உ&னப்பிரிந்து கணமேவாழேன்
என்றுதினம் கூறியவன்
இன்றுமனந்தது இலட்சம்.
தாய்க்கேற்ற சேயாகி தனேயிழந்த பேயாகி
திருமணச் சந்தையிலே திருமண நகலாகுனூன்.
நித்தியமும் சத்தியமே இத்தரையில் துனே நிற்க சீதனம் என்கின்ற சீரழிவுச்சாதனம் ஆசனம் இழந்திடத் தீரமுடன் திகழுங்கள்.
நல்வாழ்த்துக்களுடன்
"பாதுகாவலன்' 31-7-1987 அன்பு நெஞ்சன்,வி. பி.
-- " -

அம்மணம்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
செம்பியன் செல்வனின் ' குறுங்கதை நூறு, நூலி லிருந்து ஒன்று இதோ, தங்கள் தங்கள் பொம்மைக்ளே வைத்துக் கொண்டு விளேயாடிக் கொண்டிருந்தனர் சிறுமிகள், திடீரென்று இருவரிடமும் ஒரு போட்டி மனப்பான்மை தோன்றிவிட்டது.
"'என்ர பொம்மைதான் வடிவு" "இல்ல என்ர பொம்மைதான்."
'ஐய. உன்ர பொம்மைக்குக் காலில்&ல."

Page 39
"உன்ற பொம்மை ஒரே கறுப்பு. 2ளத்தை. உர்வே. . . ஐய. என்ர பொம்மை கண்ணே மூடித் திறக்கும்' 'ஆ.ை சட்டையே போ ட ல் பே வெட்கம்" என்று ஒரு குழந்தை சொல்ல, மற்றது அழத்
தொடங்கியது. அழுகுரல் கேட்டு இருவரின் தாய்மாரும் ஓடிவந்தனர்.
"ஏய். ரெண்டும் இங்க வாங்க, குளிச்ச கையோட சட்டை கூடப் போடTம. அம்மணமாக. விளேயாட கெருவுக்கு வந்து சண்டைய போடுகிறீர்கள்?"
இரண்டும் துடுகுடுவென்று தாய்மாரிடம் ஓடின.
ஆணுல், நீதி, நியாயம், தியாகம் அன்பு, மனித மாண்பு அனேத்தையும் துறந்து நிர்வாணமாக நிற்கும் ஒரு ளே " பெரியார்களுக்கு, முன்னிருக்கை விரும்பிகளுக்கு, தங்களது உண்மையான நிஃப்மையை நினைத்து இன்னும் வெட்கம் வரவில்லே, நெஞ்சிலே ஈரமில்லாமல், இவர்கள் தாங்கள் த ப் பி வி ட் டோ ம் , தங்களது விட்டிற் செல் விழவில்லே, தங்களது பின்ளேகள் தான் பூ சா விற்கு ப் போகாத அதிஷ்டசாலிகள்' எனறு சொல்விக் கொள்வதிலே பெருமிதம் அடைகிறர்கள். இவர்களது சின்னத்தனத்தை என்னென்று வர்ணிப்பது:
எனவே, நன்மை செய்வதையே நோக்காகக் கொண்ட நல் இளம் சிெல்வங்களே, ஊனமுற்ற மனித மனங்களைக் குணப்படுத்த ஊமையாகி விட்ட உண்மைகளேப் பேசச் செய்ய முன்வாருங்கள்.
நல்வாழ்த்துக்களுடன்,
"பாதுகாவலன்" 7-8-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
一 f品 一

கொடுங்கள்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
"நீ நிறைவு பெற விரும்பினுல் 3 ன் டே  ை- ன பி சுளே விற்று ஏழைகளுக்குக் கொடு"
- த், 10 21
இன்று நம் எல்லோரையும் பிடித்திருக்கும் நோய் சுயநலம் எனும் பேய் ஆகும். அகில நோய்களுக்கும் அடிப் படையாகவும் மனித மகத்துவத்தினேக் குறைப்பதாகவும் இது காணப்படுகின்றது.
மனிதன் அரைகுறை மனிதனுகக் கானப்படுவதற்குக் காரணம் சுயநலப் பேய்க்கு அடிமையாயிருப்பதாகும்.
"செல்வத்தைப் புறக்கணிக்க வேண்டாம் வந்த விகுந் தினரைத் தெய்வமாகக் கருது, உனக்காக மட்டும் உணவு உண்டாக்கினுற் போதாது. நாட்டுக்குப் பயன்படுமாறு உணவை ஏராளமாக உண்டாக்கு. பொருள் உண்டாக்கு வது உனக்காக அன்று" மற்றவர்களுக்காக, எவருக்கும் இடமில்ஃப் என்று சொல்லாதிருப் பாாக."
என்று உபநிடதம் கூறுகின்றது.
"இல்லே, இல்லே" என்று இதயக் கதவுகளேப் பூட்டியது போதும், ஆலயமணியின் ஓசையை, ஆண்டவனின் அருள் மொழி ஒலியின் உங்கள் உள்ளங்கள் என்றும் கேட்கீட்டும்.
நல்வாழ்த்துக்களுடன்
"பாதுகாவலன்" 14-8-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.

Page 40
மருத்துவக் குறிப்பு
அன்பு இன்' உள்ளங்களுக்கு,
இம்முறை, பக அன்பு நெஞ்சங்களுக்குத் தொல்ஃ1 தரும் பொதுவான நோய் - தடிமன் பற்றிக் கூற விரும்பு' கிறேன்.
"தும்முதல், திண் கலங்குதல், தொண்டை கர#ரத்தல், மூக்கால் நீர் வடிதல் போன்றன தடிமனுேடு தொடர் புடைய வெளிப்பாடுகளாகும். போசாக்கின்மை, மனச் சவிப்பு, சுகாதார வசதிகள் குறைந்த காற்ருேட்டமில்லாத
, W{ኽ ,

அறையில் வசித்தல் போன்றன இவ் வியாதிக்குக் காரண |மாக அமையலாம்.
".
டாக்டர் 15G. Tvärib Gafo (Br. Gwaltıncy), டாக்டர். கென்னி (Dr. Hendley) என்போரத மருத்துவ ஆராய்ச்சி பின் படி, கையோடு கை சேருவதே தடிமன் பரவுதற்கு மிகவும் சாதகமாகவுள்ள ஊடகமாகும். இவர்களது கண்டு பிடிப்பின்படி, தடிமன் வைரசுகள் 1 மணித்தியாலம் கைக் குட்டையிலும் 2 மணித்தியாலங்கள் கைகளிலும் 72 மணித் தியாலங்கள் கடின மேற்றளங்களிலும் உயிர் பிழைத்துக் கான்னப்படும்.
தடை செய்யும் அல்லது பரவுவதைத் தடுக்கும் வழிகளிற் ரி3
| அடிக்கடி சவர்க்காரம் போட்டுக் கழுவுதல்.
L மூக்கையோ, கண்களேயோ கைகளால் தொடாமல்
தவிர்த்துக் கொள்ளல்.
| போதுமான அளவு ஒய்வு எடுத்துக் கொள்வான்.
L) சமவலுப்படுத்தப்பட்ட சக்தியான சாப்பாட்டை
* பிண்ணுதல்.
கூடுதலான அளவு திண்ணிரைக் (சுடவைத்து ஆறியது) தடித்தல்.
தொண்டை கரகரக்கிறது எனின் உப்புத்தண்ணீரால் கொப்புளித்தல்."
புகைத்தக்லத் தடை செய்தல்.
நலமே வாழ நல்வாழ்த்துக்கள்
"பாதுகாவலன்" 21-81987 அன்பு நெஞ்சன வி. பி.
- I -

Page 41
மாறறமும ஏறறமும
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
மேது வாழ்க்கையில் மாற்றம் வேண்டும் என நான் கூறும்போது ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என நம்புகிறேன். மாற் றம் என்றதும் சிலருக்குப் பெரும் தாக்கம் ஏற்பட்டுவிடும் என்பது உண்மைதான். மாற்றம் என்றதும் சிலருக்கு முகம் நீண்டுவிடும். "சும்மா இரு ந் த மா தி ரி என்னே இருக்க விடுருங்க இல்லேயே புதுசு புதுசா அதையும் இதையும் சொல்லி எம்மை குளப்புழுங்க" என்று வேறு சிலர் எரிந்து விழுவார்கள்,
மாற்றம் இல்லா வாழ்க்கை ஏற்றமில்லா வாழ்க்கை யாகும். வளமான வாழ்க்கையின் தோற்றம் மாற்றத்தி லேயே மிளிரமுடியும். மாற்றமில்லா வாழ்க்கை நாற்றமிகு வாழ்க்கையென்றல் அது மிகையாகாது.
எனது நண்பன் ஒருவன் இடமாற்றம் வேண்டும் என்று நாலு ஆண்டுகளாகத் தனது மேலதிகாரிகளுக்குத் தொந் தரவு கொடுத்துக் கொண்டிருந்தான் கிடைக்கவில்லே. தான் இருக்கும் அறையையாவது மாற்றித் தரும்படி கேட் டான். அதுவும் கிடைக்கவில்லே. இப்பொழுது அவனில்
G. If I மாற்றம், முகம் வரக் காணப்பட்டான். attr('Trt னம், தனது அறையிலுள்ளவற்றை (மேசை, கதிரை, கிட்டில் ...) மாதாந்தம் மாற்றி வந்தான், ஒய்வு நேர
ஈடுபாடுகளிலும் சில மாற்றங்களே மேற் கொண்டிருந்தான். இப்பொழுது அவனுக்கு அனறயில் மட்டுமன்று, வாழ்க் கையிலும் பெரும் பிடிப்பு ஏற்பட்டு விட்டது.
எனவே, எந்த மாற்றத்திலும் ஏற்றமோ இறக்கமோ என்பது உங்கள் மனதைப் பொறுத்தது.
காலுக்கு அளவாகச் செருப்பைத் தேடுங்கள்; செருப்புக்கு அளவாகக் காலேக் குறைக்காதேயுங்கள். நலமே வாழ நல்வாழ்த்துக்கள்
"பாதுகாவலன்" 28-8-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
- 2 -
l

உடைகின்ற உள்ளங்கள்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
மேது வீடுகளில் அடிக்கடி நிகழும் சம்பவம். உங்க ளுடைய வாழ்விலும் இத்தகைய அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்க லாம் என்று எண்ணுகின்றேன் .
ஒரு சிறுபிள்ளே கிண்ணுடித் தம்ளனரத் தவறுதலாகப் போட்டு உடைத்துவிட்டது. உடனே பிள்ளேக்கு உரமான அடி விழுந்தது. அடியின் தாக்கம் எத்தகையது என்றல் பிள்ளே தம்னரைத் துக்கும் ஒவ்வொரு தடவையும் அதற்கு நடுக்கம் ஏற்படும். தவறுதலாக உடைந்து போன தம்ள ருக்காக ஏன் பிள்ளேயின் மனசை முழுமையாக உடைக்க வேண்டும்? அடித்ததால் உடைந்து போன தம்ளர் மீள் உருவம் பெற்றிடுமா? அடித்தால்தான் பிள்ளே இனிமேற் கவனமாக இருக்கும் என்று தங்களது கோபத்தின் வெளிப் பாட்டிற்கு நொண்டிச்சாட்டு சொல்வார்கள்.
அந்தக் கண்ணுடித் தம்ளருக்கு வெள்ளிவிழாக் கொண் டாட முடியாமற் போய்விட்டதே என்ற கவலேதான் எம்ம வரை இவ்வாறு செயற்பட வைத்து விட்டதோ என்று எண்ணவேண்டியுள்ளது. மே லே நா ட் ட வ ரின் பழக்கம், கிளாஸ் அல்லது பீங்கான் சிறிது வெடித்துவிட்டால் அதனே உடைத்து எறிவதேயாகும். ஒட்டி ஒட்டி வைப்பதன் மூலம் வெள்ளிவிழாக் கொண்டாடுவதிலே வெற்றிப் புன் ன கை செய்யும் எம்மவரின் பழக்கம் எப்பொழுது எம்மை விட்டுப் போகுமோ?
உடைந்துபோன தம்ளர்களே வாங்கி விடலாம் - ஆளுல் உடைந்துபோன உள்ளங்களே ஒட்டுவது எப்படி?
"பாதுகாவலன்" 4-9-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
- 3 -

Page 42
சுயசிந்தனை
﷽.... *'Ñ ! இளம் உள்ளங்களுக்கு,
"ஒருவன் குறித்த ஒரு பிச்சனேயில் எவ்வாறு செயற் பட வேண்டும் என்பதற்குப் பிறர் ஆலோசனே011 மட்டுமே கூறமுடியும். ஆணு, எதைச் செய்ய வேண்டும் என்ற நீர் மானம் அவ ன து சித்தத்திலிருந்தே பெறப்படுகின்றது. நன்மை என்ருல் என்ன என்பதை மனிதசித்த ர்ேமா ளிைக்கின்றது" என்று ர்ேக்கே கார்ட் கூறுகின்ருர்,
இன்று. TIJE சமூகத்தி:ே இழையோடிக் கொண்டி ருக்கும் முக்கியமான பிரச்சனே எக்காக ஏனேயோர் முடிவி எடுப்பதாகும். பிள்கிகள் வயது:த்த பின்னரும், ീജി கனின் வாழ்க்கை' பிரச்சனேகளிற் பெற்ருேரும் பெரிபோரம் தாங்கள் தாம் முடி எடுக்க வேண்டும், தாங்கள் .جيني الله" நிறைவேற்ற :ேண்டும் என்று விடாப்பிடியாக இருப்பார்கள். தங்களது வாழ்வின் பெரும்பகுதி முடிவடைந்து விட்டது, இனி வாழ்பவர்கள், வாழ இருப்பவர்கள் தமது பிள்ளேகள் என்பதை மறந்தவர்களாய் அவர்களது விருப்பு, வெறுப்புக் களுக்குக் கிஞ்சித்தும் இடம் கொடாமல், தமது சித்தத்தையே நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று பல வந்த ம் செய்வது அவர்களது காடடு,பிராண்டித்தவத்தையே சாட்டுகின்றது.
எனவே, இளஞர்களே, வயதுவந்து, சுயமாகச் சிந்திக் கும் பருவத்தை புடைந்த பின்னரும், பெற்ருேருக்தம், பெரியோருக்கும் வால்பிடிக்க முற்படாதீர்கள்; பாப் குடிப் பருவம் போய்விட்டது. உங்கள் காங்களே உங் க ரூ சீ கு ப:ம், உங்கள் சிந்தனேகளிற் கலப்படம் ரேண்டாம். தூய இலட்சிய நோக்கோடு, நியாயமான வாழ்க்கை நிலேயினே அமைத்திக்கொள்ளும் ஆற்றல் உங்களிடமே உள்ளது.
A. 1. குரோவின் கூறுவதுபோர், "சாத&னகளிiென் ாம் மேலாப் சாதனே, ஒருவன் தன்னேந்தானே வெற்றி கொள்வது. இன்வெற்றியைத் தெரிந்து கொண்டவன் தோ: வியை அறிய வாய்ப்பேயில்ல."
நல்வாழ்த்துங்களுடன் "பாதுகாவலன்" 11-9-1687 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
- F -

தியாகங்கள் திணிக்கப்பட வேண்டாம்
-:14- இளம் உள்ளங்களுக்கு
வசந்தகாலக் கோப்ங்கள் வானில் விழுந்த கோடுகளும் பல்; வறண்டகாலக் கீறல்களும் அல்ல. வாழ்க்கையில் வசந்தம் ம்ே:ாடும். ஏனெனி', அதனே வாவதிைரிக்கும் ஆற்றல் உங்களிடமே உள்ளது.
உங்களது பேர்ழ்விப் உயர்வு, வாழ்வின் வசிகரத்தின்" கர கவின் செயற்றிறனில், அனங்களின் ஒருங்கிசைவில், இதயங்களின் உணர்திறனில், தங்கியுள்ளது.
அதேவேளே, சங்கஃ ரrற்ற எர, எத்தனேயோ காரணிக காத்திருக்கின்றன. நாண்பமில்லாத நண்பர்கள், காத்திரமில்லாத கருததுக்கள், போலியான தொல்விக்கா, தெளிவற்ற இட்சியங்கள், மாற்றகரே மாசாக்கக் கருது கின்ற சமுதாய சமய அமைப்புக்கள் போன்றன, மகத்துவ மான் மனித வாழ்வினே நிர்முலாக்கும் அறிவுசார் கருவிக ளாகத் தொழிற்படுகின்றன.
"தெளிவற்ற இட்சியங்களுக்காக நிகழ்கால வாழ்வை மக்கள் தியாகம் செய்யவேண்டும் என வறயுறுத்திபேதி
திபேருகும்."
եք աւյl நஃப் பெரம்பியலாளர் கார்ஸ் பொப்பர் கருத் துரைக்கின்றf, உங்களது சொந்து மகிமைக்காக, குடும்பப் பெயருக்காக, ஊர்ப்புகழுக்காக ஏனேயோரைத் தியாகம் செய்யும்படி வற்புறுத்தாதீர்கள். ரேட்டுக் கெளரவத்தினே நிநோட்டுவதற்காக, மனிதர்கள் பவிக்கடாக்களாக்கப்படுவது கொடியதாகும்.
'மனித வாழ்க்கை மகிழ்வானதாக மலர
மக்கள்மீது தியாகம் திணிக்கப்படாதிருக்கட்டும்.'
நல்வாழ்த்துக்களுடன்
"பாதுகாவலன்' 18-8-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
---- قTi --

Page 43
அரைகுறை மனிதர்கள்
புன்பு இளம் உானங்களுக்கு,
கி. பி. இரண்டாம் நூற்றுண்டின் முற்பகுதியிற் கீதை தேசத் திருச்சபையில் எழுந்த "என்கிருட்டிஸம்" (Eneratism ) எனும் தப்பான ஒரு கொள்கை படிப் டியாக முழுத் திருச் சபையிலும் பரவியது. இப்போதகத்தின்,
மனிதன் இடுப்புக்கு மேல் இறைபனின் சாயல் என்வும் இப்புக்குக் கீழ் சாத்தானின் சாயல் எனவும் கருதப்பட்டது. விளேவாக, திருமண வாழ்வு, தம்பத்திய உறவு, 'க்கட் பேறு முதாபிய புனிதரான நிஃலகள் யாவும் இழிவானவை பாகக் கருதப்பட்டன. "இல்லறம் இழிந்தது; ஆறவறமே உயர்ந்தது" எனற துப்பபிப்பிராயம் வேரூன்றலாயிற்று இன்றும், எமது மக்களிற் பெரும்பன்னப்யானுேம் இத்தகைய தவருன கருத்துக்களிலிருந்து வி டு பட வில் ஃ என்பதே வெளிப்படை. இன்னும், இவர்கள் மனித வாழ்க்கையை யதார்த்தமாக உற்றுநோக்கத் தவறிவிடுரிருர்கள்,
எனவே, இஃவிஞர்களே, பிழையான சிநாதனேகளுக்கு அடிமையாகாது, உள்ளதை உள்வைாறே அனுபவிக்கக் கீற்றுக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் முழுமையாகவே இறைவனின் சாயஸ் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். அரைகுறை மனிதர் களாக நீங்கம். வாழ:ேண்டும் என எண்ணுதிநீர்கள். இறை வணின் உண்மை ஒளியில் உங்களேயும் உங்களது பிரச்சனே களேயும் முன்வைத்து உன்னதமான மனித வாழ்க் கைத் தத்துவங்களே வெளிக்காட்ட முன்வாருங்கள்.
போலியான வேலிகள் காலியாகட்டும்!
'பாதுகாவலன்" 25-6-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
-- 帝f 一

பகடைக் காய்கள்
ஆண்பு இனம் உள்ளங்களுக்கு,
இரைபோடும் மனிதர்க்கே இபையாகும் வெள்ளாட்டைப் போன்று இன்று மனிதர்கள் பலவிதமான ஆக்கிரமிப்புச் சத்திகளுக்கு உள் ளா க் சுப் பட் டு அரசியல், சமய, சமூக அமைப்புக்களுக்கு இன்ரயாக்கப்படுகின்றர்கள். இயந்திரமய மாக்கப்பட்ட குழவிலே சுயமாகச் சிந்திக்கத் தெரியாது, சித் தித்தவற்றைச் செயற்படுத்தாது வாழுகின்றவர்கள் அதிகரிக் ாேரூர்கள். :னமுற்ற சமுதாயத்திர்ே. ஊழல்களின் உரு வங்களாகக் காட்சியளிக்கும் சிறுபான்மை அதிகார வர்க்கத் நினரின் கைப்பொம்:ங்களாகப் பாமரரிக்கள் கானப்படுகின் முார்ன.
இவ்வாறு இன்று எமது சமுதாயம் சமநிஃப இழந்து திருத்த முடியாத பழமை வாதத்திற்கு விருந்து படைக்கின் றது. இஃாஞர்களே நீங்களும் இதற்கு ஒரு வகையில் உடத தையாய் இருக்கின்றீர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். சுதந்திரமான சிந்தனேகன் முடமாக்கப்பட்டுப் பதவிடக் காய்க ாாய் நீங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதைப் பல்வேறு சந்தர்ப் பங்களிற் காணக்கூடியதாயிருக்கின்றது. நாளாந்தம் அதிகரித்து வரும் கனவுகள், கற்பழிப்புக்கள். சுண்டல்கள், சமையபடுத் துதல்கள், அநீதிக்ள், அக்கியமங்கள் ஆகியன நீங்கள் இன் னும் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதையே எடுத்துக் காட்டுகின்றன. மரத்துப்போன மனித இதயங்களுக்கு உணர் ஆட்டம் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் நீங்கள் தரம்" என்பதை எவாலும் மறக்கமுடியாது. மங்கலான ஒளியில் வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர்களுக்கு உண்மையான ஒளி வெறும் மாண்ட யாகவே தோன்றும். ஒளிமயமான சமூகமாற்றம், உங்கள் பானமாற்றத்தின் தோற்றமேயாகும். அதுவே. ஏற்றமிது வாழ்வை அனேவர்க்கும் தோற்றுவிக்கும்.
உறங்கியது போதும் விழித்தெழுங்கள்! ஊனமுற்ற விலங்குகளே உடைத்தெறியுங்கள்!
"பாதுகாவலன்" 3-10-1987 அன்பு அண்ணு, வி. பி.

Page 44
மனிதத்துவம்
அன்பு இன்ம் கன்னங்களுக்கு,
“மனிதர்கள் முழுமையாக விதர்களாக இல்லாதபோது அவர்கள் இறைவனுடைய மக்களாக இருக்கமுடியாது. மனி தாபிமானமற்ற சூழ்நிவேகளிற் புனிதம் வெளிப்பட முடியாது"
என்று கருத்துரைக்கிருர் கயூதினுi : னெ ஸ் டோ டெனு.ை என்னே நானுக, அவனே வணுக, புவனே ஆவ னாக ஏற்றுக்கொள்ளததயங்குதல் நவருகும். மனிதனின் நிகழ்ம்ால் இருப்புநியிேன் நிறைவுக்கு அடிப்படை அவர் ఫ్లో ரேனேய மனிதரோடும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் உறவேயாகும். இறைவனேச் சத்திக்க மனிதன் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் மனிதனே மனிதனுக இனங்கண்டு, அவன் மனிதரோடு கொள்ளும் உறவின் நிறை விலே :ே தங்கியுள்ளது. .
அவன் இறைவனேத் தேடி அஃவகிர்ருன், இறைவனூேடு பேச விரும்புகின்ருன், ஆணுல், அவன் மனிதரைக் கண்டு பயப்படுகின்றன், அவர்களிடமிருந்து து: ஓடுகின்று".
அவர்களோடு சேர்ந்து வாழ விரும்புகின்றன். இஃது யெனில் அஃது ஒரு முரண்பாடேயாகும்.
எனவே, இளேஞர்களே ஒன்று சேருங்கள். இதை - மனித இனப்பின் அர்த்தத்தைப் புரிந்து கொள் ஞங்கின்,
மனிதன் இறைவணுக மாற முயலக்கூடாது
:ஃது இயலாம்ை. மனிதன் மிருகமாக மாறக்கூடாது
அஃது இகழ்வாற்றல். மனிதன் பாணிதனுக வாழவேண்டும்
அஃது இறவா.ை புனிதத்துவத்தின் அடிப்படை மனிதத்துவம் ஆகும்.
"பாதுகாவலன்" 9-10-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி.பி.
- " -

தனித்துவம் அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு,
"பெற்றேருக்கும்பெரியோ ருக்கும் வால்பிடிக்காதீர்கன்' ..இதுதான் எனது கடிதத்தில் உங்களது மனதைத் தாக்கி யுள்ள வசனம் "வால் பிடிக்காதீர்கள்" என்பதன் அர்த்தத் தைப் பிழையாக விளங்கிக் கொண்டுள்ளிகன். சதாசன மாக "வால் பிடிக்காதீர்கள்" என்று கூறுவது, ஒருவர்
- :-

Page 45
தன் சுய சிந்தனேக்கு இடம் கொடாது, ப்ற்றவர்க: தன் வாழ்க்கையை ஒப்படைத்தல் என்ற பொருளேக் கொண்டிருக் கிறது. அதைத்தான் இங்கு கூற முயற்சித்துள்ளேன். அத" வது, தனது சுயசிந்தையின் மூலம் பெறப்பட்ட நீர்மானங் கனச் செயற்படுத்தாது :ங்களுக்குப் பதிலாக மற்றவர்கள் பெற்ருேர்கள்) எடுக்கும் தீர்மானங்களேச் செயற்படுத்துகின் நீர்கள். இது நிச்சயமாக மனிதவளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய முட் டுக்கட்3.
நீங்கள் கூறியது போன்று பெற்றேர்கள் : தி க் கப் பட வேண்டியவர்கள், வணக்கத்துக்குரியளர்கள். அதே வேளே பெற்ருேர்களின் ஆசீர்வாதத்துடன் கட்டப்பட்ட குடும்பங்கள் விாழியவில்:யா?. எங்கும் நன்மையும், தீமையும் கலந்து தான் இருக்கின்றன. ஆகவே, எந்த ஒரு தீர்மானமும் ஒரு தனி மனிதகுல் எடுக்கப்பட வேண்டும். தீர்மான: எடுப்பதர் g, Lử LPG1) if உதவி செய்யலாம். அல்லது ஒருவன் தனது Sir மானம் சரியா என்று அறிய உத விக ளே ப் .ே த லா ம் . ஆணுல், நிச்சயமாக ஒருவன் தனது இறுதித் தீர்மானத்தைத் தானே எடுக்க வேண்டும். ஆகவே, உங்கள் சுய சிந்தனேக்கு இடம் கொடுங்கள்.
ஈறறில், இன்னுமொரு பிரச்சினோயைக் கிளப்பியுள்ளிேர் கள். "ஒவ்வொருவரும் தான் சொல்வதுதான் சரி, தான் செய்வதுதான் சரி என வாழத் தொடங்கினுல் நாடு சி GT&T un T ஆவது? அதற்குப் பின் குடும்பம் எதற்கையா?” ஒவ்வொரு வனும் சரியாகச் சிந்தித்து அச்சிந்தனேயின்படி சரியாகச் சென்ருல், சரியாகச் செய்தால் அது சரியே. " நாங்கள் நிஜனத்தபடி எதுவும் செய்யப்ாம்" என்று இளேஞர்கள் கூறி ணுர்கன் என்கின்றீர்கள். அஃது ஏற்புடைய கூற்று அன்று. அஃது அவர்களது முதிர்ச்சியின்மையையே காட்டுகின்றது. நியாயமான முறையில் நினே த் த பின்னர் நிறைவேற்ற முயல்வதே முறையானது.
"பாதுகாவலன்" 16-10-1987 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
-- Sit) -
 

தானம் நிதானம்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு
"சமுதாய விடுதலேயையும், தனிமனித விடுதலயையும் ஒன்றினேக்காததே கடந்த கால புரட்சிகளின் தோல்விக்குக் காரணமாகும். பேரின சமூக, சிற்றின சமூக சக்திகள் ஒன் றிணையும்போதே உன்னகம், வெளியகம் இணைந்த நிலையிலேயே புது யுகம் புரட்சிப்பொருள் உள்ளதாயமையும்' என்று டேவிற் கூப்பர் கூறுகிறர்.
ஒரு பிச்சைக்காானுக்கு இருபத்தைந்து அல்லது ஐம்பது சத நானயத்தைக் கொடுத்து நமது நாணயத்தைக் (சமு தாயப் பார்வையில் எமது நிலை) காப்பாற்றிவிடலாம் (எச் சரிக்கை ஐந்து அல்லது பத்து சத நாணயத்தைக் கொடுத் தால் அஃது எமது முகத்திலே திருப்பி எறியப்படலாம்) அல்லது புனித அந்தோனியார் பெயரால் பதியில்லாமல் இருப்போருக்கு பாண் வாங்கிக் கொடுக்கலாம் அல்லது உயி ரோடு இருக்கும்போது முறையாக ஊண் கொடுக்காது துன் புறுததி, இறந்த பின்னர் 3 என்றும் 31 என்றும் ஊராருக்கு (சமூக அநதஸ்தில் எமது நிலப்பாட்டை உறுதிப்படுத்த காய்ச்சிக் கொடுககலாம். இவற்ருல் பெரிதாக நாம் எதையும் சாதித்துவிடவில்லே என்றே கூறவேண்டும். மாறுக, ஆடிமைத் துவம் எனற சங்கிலியில் இன்னுெரு வளையத்தைச் சேர்த்து விடுகிருேம்.
"பசியிருப்பவனுக்கு மீனக் கொடுப்பதைவிட
மீளப் பிடிக்கக் கற்றுக்கொடுப்பதே சிறந்தது?
என்று சீனுப் பழமொழி கூறுகின்றது.
எனவே, இஃளஞர்களே! புதுயுகம் படைக்கத் தூது செல்ல வாருங்கள். தனி மனிதனின் மாற்றமே தாயகத்தின் ஏற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். தனி மனித சக்திகளேயும் சமூக சக்திகளேயும் ஒன்றினேயச் செய்து, சததியத்தின் நிழலிலே நித்தியமும் வாழ முற்போக்குச் சமுதாயத்தைக் கட்டி எழுப்ப, உங்களது சிந்தனேகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுங்கள்.
"பாதுகாவலன்" 29-1-1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
== II ==

Page 46
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு
உங்கள் மனம் இன்று படும் வேதனே எனக்கு நன்கு புரிகிறது. வாழப் பிறந்த நாம் எதையும் தாங்கும் இதயத் துடன் வாழ முயலுத்தான் வேண்டும். இன்றைய நிலயில் எந்த வயதினரும் இளம் இதயங்களான உங்கள் சோர்வைத் தாங்கமாட்டார்கள். இன்றைய உலகம் உங்கள் கரங்களில் தான். இரவும் பகலும் அவர்கள் வாழ்க்கை உங்கள் பாதுகாப்பிஸ்தான். அதனுல்தான் சொல்கிறேன்.
。
- 88 -
 
 
 

நீங்கள் முக்கியமானவர்கள்; உங்கள் சிந்தனே செயல்கள் நல்லவையாக அமைய வேண்டும். வீண் திண்ஃனைப்பேச்சு பேசிக் காலத்தைக் கழிப்பவர்களுக்கும், நீங்கள் தான் முன் மாதிரிகையானவர்களாய் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும்.
இளமை என்றும் நிரந்தரம் அல்ல. அந்தப் பருவத்தை நல்ல பயன் உள்ள முறையில் வழிப்படுத்தாது பின்னர் கவலே கொண்டோர் பலர். அதில் நீங்களும் சேர்ந்து விடா நீர்கள். ஒரு மனிதன் எத்தனே காலம் வாழ்ந்தான் என்பது முக்கியமல்ல எப்படி வாழ்ந்தான் என்பது தான் முக்கியம், வந்து பிறந்து விட்டோம் வாழத் தெரியவில்லே என்று ஏங்கும் இதயங்களுக்கும் நீங்கள் வழிகாட்டியாய் வாழ, நீங் கள் வாழத்தான் வேண்டும்.
இன்றைய உலகில் பெரியவர்கள் என தம்மைத்தாமே கூறிக்கொள்பவர்களின் சட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் வெறும் புத்தக பூச்சிகளாக பல பெட்டகங்களில் அடைக்கப்பட்டுள் ளது. நடைமுறை மாற்றங்களும் எதிர்பாராத திருப்பங்களும் துடிப்புமிகு இளேஞர்களின் செயல்களாகவே காண்கிருேம்.
அழுகுரலும் மான ஒலங்களும், அகதி முகாங்களும் பெருகின்றதே தவிர சமாதான ம் என்பது வீண் பிதற்றல் பேச்சாய்தான் இருக்கின்றது. சமாதானத்தை சாக்கடையாக்கி இரத்த ஆற்றில் குளித்து மகிழும்அரசியல் சூதாட்ட உலகில் மனித விடுதலே சான, மன உறுதியுடன் வாழி வாழத்தான் வேண்டு ம் நீங்கள்வாழத்தான் வேண்டும்.
சோதனேயிலும் சாதன புரிந்து வேதளேயிலும் தீதனே வென்று நாதனே வேண்டி நல்வினே செய்வோம்.
"பாதுகாவலன்" --SE அன்பு நெஞ்சன் வி.பி.
- S -

Page 47
அழியாத கோலங்கள்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு
பிறந்தவர் இறப்பது இயற்கையின் நியதி. இறந்தோரை நினைப்பது மனித நிகழ்வு.
இதனைச் சமயச் சடங்குகள், சமுதாய சம்பிரதாயங்கள் வெளிக்காட்டுகின்றன, ஆனல் இவை இறந்தும் உயிர் வாழும் இறைவா நெஞ்சங்களுக்குச் சான்று பகர்கின்றனவா என்பது கேள்விக்குறியே.
-س- 84 سست.

உண்மையில் அவர்கள் வார்த்தைகளும் வாழ்க்கையும் இணைந்த நிலையில், போதனையும் சாதனையும் ஒருமித்து நிற்கத் தனக்காக வாழாது, பிறருக்காக வாழ்ந்ததால்தான் இன்றும் அழியாத கோலங்களாக அழகாகக் காட்சியளிக் கின்ருர்கள். பிறருக்குப் பச ளை யா கி விட்ட அவர்களது வாழ்க்கை இன்று புதிய ஒரு தாரகையாய் பிரகாசிக்கின்றது,
அதேவேளை, இன்று எத்தனைபேர் வாழ்வில் பிடிப்பின்றி நடைப்பிணமாக ஜனத்தொகைக் கணிப்பீட்டிற்கு மட்டும் பங்களிப்புச் செய்து உயிர் பிழைத்துக்கொண்டிருக்கிருர்கள். இவர்கள் வாழ்ந்தும் இறந்தவர்களே. இறந்தவர்களை நினைவு கூரும்வேளை இறந்தவர்களாய்த் தோற்றம் தரும் இவர்களுக் காகவும் இறைவனை வேண்டுவோம். இவர்களுக்காக வேண்டும் போது எமது வாழ்க்கையைப்பற்றியும் சற்று சிந்திப்போம்.
எந்த வகையில் எமது வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொண் டோம்? இந்த வாழ்க்கை வீட்டிற்கு, நாட்டிற்குச் சமூகத் திற்கு எப்படி உதவுகின்றது? எமது வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிப் படி நிலைகளை வயதாற் கணிப்பிடாமல் தினம் நாம் செய்யும் நற்செயல்களால் மதிப்பிடுவோம். அப்பொழுதுதான் நாம் அர்த்தமுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்ட முடியும்.
மனச்சாந்தியுடனுன செயற்பாடே மனிதனைப் புனிதனுக்கு கின்றது. இறவா வரம் பெற்ற ஜீவன்களின் வாழ்க்கைத் தத்துவங்கள் இதனையே தெளிவுபடுத்துகின்றன.
உன் வழிகாட்டி மனச்சாட்சி உன் செயற்பாடுதான் உன் நண்பன்.
"பாதுகாவலன்" 25-3-1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. ஜி.
ܚܕ 85. ܚܗ

Page 48
நல்ல நண்பன் யார்?
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு!
“மிரண்டவன் கண்
ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் என்பார்கள் சிலர். பார்வைக்கு எல்லோரும் மனிதர்கள்தான் ஆணுல் செயல்தான் நல்லவன், கெட்டவன் என மாற்றுகிறது. சிலர் தோற்றத்தால் பெரிய மனிதர்களாக சமூகத்தில் வாழ்ந் தாலும் அவர்கள் செயல்கள் மட்டும் சின்னத்தனமானதே.
இதை இன்றைய சமூகம் இனங்காண்பதில்லை. அதனுற் தான் சொல்கிறேன். இளஞர்களே! விழிப்பாயிருங்கள், போலிகள் இன்று வேலியாய் இருக்க முயல்கின்றன, சில மனிதரிடம் உள்ள நல்ல குணங்கள், தம்மைப் பெரிய மனிதர்கள் எனக் கூறிக்கொள்பவர்களிடம் காண்பது அரிதே. ஒருவரது தோற்றத்தைக் கொண்டு எடை போட்டு விடா, தீர்கள். முரட்டுத்தனமான தோற்றம் உடையவர் இடத்தே நல்ல பண்பான பாச உணர்வுகளைப் பேசிப்பார்த்த பின்பே புரிந்து கொள்கின்ருேம். ஆதரலாற் சந்தித்துப் பேசிப் பழகு முன்பே ஒருவரை எடைபோட்டு விடாதீர். அன்பாக அணை க்க வந்து அடுத்துக் கெடுப்பவரை விட ஓர் எதிரி எனத் தெரிநது அவருடன் நட்பு வைத்துக் கொள்வது மேல் என ஓர் அறிஞர் கூறுகிருர். இப்படி
"வழு வழுத்த உறவை விட வைரமான பகையே மேல்."
ஆதலால் எவரையும் தோற்றத்தையும், பணப்பலத்தை யும் வார்த்தைசளையும் கொண்டு எடைபோடாது. சொல் லும் செயலும் ஒ சி ருய் இருக்கும் நற்சேவையாளனை நண் பணுக நல்லவனுகத், தேர்ந்தெடுப்பதிலேதான் நீயும் உன்னல் நாடும் சமூகமும் உயர்வடையும்.
வார்த்தை + வாழ்க்கை - மனிதன்
"பாதுகாவலன்' 8-4-1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி
---- 86 -س

வழிகாட்ட வாருங்கள்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு
எல்லோரும் தேடுவதைப்போற்தான் நானும் உங்களை தேடுகிறேன். எங்கே வாழ்கிறீர்கள். மற்றவர்கள் தேடுவது போல், உங்களைக் காட்டிக் கொடுக்கவோ, த ன் டனை தரவோ, தலையாட்டிவிடவோ அல்ல, மாருக மனம்திறந்து பேச உங்கள் திறமைக்கு களம் அமைக்க, அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளத்தான் அழைக்கின்றேன். வாருங்கள் இளைஞர் உலகிற்கு.
கல்லூரிப் படிப்புடன் கடமை முடிந்தது என சிலர் தூங்குகின்றர்கள். பரீட்சைக்கு மட்டும்தான் படிப்பு, வாழ்க் கைக்கு அல்ல எனச் சிலர் தூங்குகிருர்கள். வாலிப வயதை வயோதிப நிலையாய் மாற்றி வீட்டிலிருந்து வீண் வம்பு பேசு கிருர்கள். அவர்களுடன் நீங்களும் இணைந்து விடாது முயற் சியே முன்னேற்றத்தின் வழி என உணர்ந்து செயற்பட வாருங் கள். வீட்டில் வாழும் மிருகங்கள் போல் உணவுக்காக மட் டும் உயிர் வாழாது உங்கள் திறமைக்கு சான்று பகர நேரத் தைப் பொன்னுக்கித், திறமைக்குச் சர்ந்தப்பம் அளித்து முயற்சித்தால் முன்னேற்றம் உண்டு அல்லவா? எதற்கும் நொண்டிச் சாட்டில் நொந்து வாழாது உள்ளத்தைத் திட மாக்கி இளைஞர் உலகிற்கு வழிகாட்ட வாருங்கள்.
பாதுகாவலன் 15 - 4 - 1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
سس۔ 7& --سے

Page 49
எதிர் நீச்சல்
அன்பு இளம் உள்ளங்களுக்கு!
'விதம் விதமாய் துணிகள் இருக்கு
விலையைக் கேட்டா நடுக்கம் வருது வகை வகையா நகைகள் இருக்கு
மடியைப் பார்த்தா மயக்கம் வருது எதை எதையோ வாங்கணு மின்னு எண்ணமிருக்கு வழியில்லேஇதை எண்ணுமலிருக்கவும் முடியல்லே?
என்கின்றர் கவிஞர் பட்டுக் கோட்டை கல்யாணசுந்தரம்.
எண்ணில்லாத் தேவைகள் மனித வாழ்க்கையில் எழுவது இயல்பே. இது தொடர்பாக எழும் ஏக்கங்கள், தேவை கள் நிறைவு செய்யப்படாததால் ஏற்படும் தாக்கங்கள் எளி தானவை அல்ல. எனினும், அன்பு நெஞ்சங்களே, அவசரப் பட்டு தற்கொலை முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு விடாதீர்கள். பிரச் சனைகளை நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளத் தயங்காதீர்கள். ஏக்கங்களாலும், தாக்கங்களாலும் அல்லல்பட்டாலும் அவற் றிலிருந்து விடுதலை பெறும்வழி தப்பி ஓடுவதில் அல்ல; மாருக அவற்றை எதிர்கொண்டு எதிர்நீச்சல் போடுவதிலேயே தங்கி யுள்ளது. அவற்றை முறியடிக்கும் திறன் உங்களிடம் நிச்சய மாக உள்ளது. எனவே,
துயரினை மறக்கத் துணிந்து நில்லுங்கள்; இடரினை வெல்ல எழுந்து செல்லுங்கள்.
நல்வாழ்த்து க்களுடன்,
பாதுகாவலன் 3-6.1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
سسو 88 مسس

விழித்தெழுங்கள்
அன்பு இளம் நெஞ்சங்களுக்கு!
6 As V . ܀ ܗ
கிண்ணுக்கு அழகாப் பெண்ணைப் படைச்சான்.
பொண்ணுக்குத் துணையா ஆணைப் படைச்சான். ஒண்ணுக்குப் பத்தாய் செல்வத்தைப் படைச்சான் உலகம் நிறைய இன்பத்தைப் படைச்சான் என்னைப்போலே பல்ரையும் படைச்சு - அண்ணே
என்னைப்போலே பலரையும் படைச்சு இதுக்கும் அதுக்கும் எங்க வைச்சான்
ஏழையைக் கடவுள் ஏன் படைச்சான்? ?”
என்ருர் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம்.
இன்று எத்தனையோ எழைகள் ஒ?லக்குடிசைகளிலிருந்து எழுப்பும் அழுகுரல்கள் இன்னும் உங்களுக்குக் கேட்க வில்லையா? அல்லது கண்கள் இருந்தும் காணுதவர்கள் போல, காதுகள் இருந்தும் கேளாதவர்கள்போல, உள்ளம் இருந்தும் உணராதவர்கள் போல உணர்ச்சி மரத்துப்போன மரக்கட்டை களா நீங்கள்? இல்லவே இல்லை இளைஞர்களே, நீங்கள் இதற்கு முற்றிலும் முரணனவர்கள். ஏழைகளின் கண்ணி ாைத் துடைக்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சிவேகம் உங்களிடம் இருக்கின்றது. எல்லோரையும் நல்லவராக, வாழ் வில் வல்லவராக வாழ வைக்கவேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களி டம் இருக்கின்றது. எளியோரைத் தாழ்த்தி வலியோரை வாழ்த்தும் உலகை மாற்றும் ஆற்றல் உங்களிடம் இருக்கின் ADýl.
பதுங்கி இருந்தது போதும் - பாய்ந்து வாருங்கள். பசிக்கக் கிடந்தது போதும் - புசிக்கச் செய்யுங்கள்.
ஏழைகளின் கண்ணிரை
நீங்கள்தான் துடைக்கவேண்டும்
எளியோர்க்கு நல்வாழ்வினை
நீங்கள்தான் கொடுக்க வேண்டும்.
பாதுகாவலன் 10-6-1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
سیسے 89 سے

Page 50
அவசியம்தானு?
அன்பு இளம் நெஞ்சங்களுக்கு;
சென்ற ஆண்டு ஆனிமாதத்தில் இது நிகழ்ந்தது. நாட்டு நிலைமை காரணமாக, பாரம்பரியமாக இடம் பெற்றுவரும் சுற்றுப்பிரகாரம் தடைப்பட்டது. ஒரு சிலர் எப்படியாவது வழமைபோல் சுற்றுப்பிரகாரம் நடைபெறவேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டம் செய்தார்கள். எனினும், பங்குத்தந்தையார் "ஆண்டவர் போன வழியால் அந்தோனியார் போவார்' என்று நிதானமாகக் கூறி, ஆடம்பரமான சுற்றுப் பிரகாசத்தை மிக எளிமையான முறையில் முடித்து வைத் தார். உண்மையான பக்தியுள்ளவர்கள். ஆழமான விசுவாச முள்ளவர்கள் இதனை வரவேற்கிருர்கள். ஆணுல் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆலயத்தைத் தரிசிக்கும் சில ஆடம்பர விரும்பி களுக்குபெரும் ஏமாற்றமாகவே இருந்தது . (எவரையும் குறிப்பாகத் தாக்குவது எனது நோக்கம் அல்ல.)
ஆணுல்'நாட்டு நிலைமை ஓரளவிற்கு சாதகமான நிலைக் குத் திரும்பிவரும் வேளையில் எமக்கு ஏக்கமும் ஏமாற்றமும் - கூடிச்செல்வது கவலைக்குரியதே. அநாவசியக் கொண்டாட் டங்கள், ஆடம்பரச் செலவீனங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. அற்ஹோம் அழைப்பிதழ்களும் ஒலிபெருக்கிச் சத்தங்களும் கூடுகினறன. கோவிற் திருவிழாக்கள் வெறும் களியாட்டங் களாக மாற்றப்பட்டு வருகின்றன. அமைதி, அருள், பக்தி நிறைந்த புனித சூழல் பாதிப்படைந்து வருகின்றது. வீதிக்கு வீதி ஒலிபெருக்கிகளைப் பொருத்திவிட்டு வேடிக்கை பார்ப் பது, மாணவர்களைப் படிக்கவிடாது தொந்தரவு ச்ெய்வது எந்த வகையில்நியாயமாகும்? இதுதான் பொதுநல சேவையின் பிரதிபலிப்பா? ஆன்மீக நடத்துனர்களின் அசட்டைத்தனமா? திருநாள் களியாட்டங்கள், பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்கள் இன்னும் தொடர்ந்து வருவது அவசியம்தான?
இளைஞர்களே, ஏன் இன்னும் மாறதிருக்கிறீர்கள்?
இதற்கு நீங்களும் உடந்தைதானு? பாதுகாவலன் 17-6-9 1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
... 90 ...

மகிழ்வின் மலர்வு
அன்பு இளம் நெஞ்சங்களுக்கு;
இங்கிரிட் பொக்மேன் என்பவர் சுவீடன் நாட்டு நடிகை யாவார். நாற்பதாண்டுக்கு மேலாக அனைத்துலக நட்சத் திரமாகத் திகழ்ந்த இவர், வாங்காத பரிசுகள் இல்லை. குவிக்காத செல்வமோ, செல்வாக்கோ இல்லை. ஆஸ்கார் பரிசுமட்டும் மூன்று முறை வாங்கியிருக்கிருர்,
பெண்மையின் கண்ணியத்துடனும், அதேவேளை சுயமரி யாதை ஆவேசத்துடனும் நடந்துகொண்டார் இங்கிரிட் எதற்காகவும், யாருக்காகவும் எதையும் விட்டுக்கொடுக்க வில்லை.
سس- H 9 سسسس

Page 51
அவரது 50 வது வயதில் புற்றுநோய் அவரைப் பற்றியது. பெண்களுக்குப் பொதுவாக வரும் மார்புப் புற்றுநோய் அவருக்கு வந்தது. 1974 இல் ஒரு மார்பகம் அறுவை செய்து எடுக்கப்பட்டது.
இனி "கான்சர் பயமில்லை என்று டாக்டர்கள் சொன்னர் கள். ஆளுல் ஐந்தாண்டுக்குள் அடுத்த மார்புக்கும் பரவி யது 'கான்சர்" . 1979 இல் இர ண் டா வது மார்பும் "ஆப்பிரேஷன்” செய்து அகற்றப்பட்டது.
'கான்சர்" என்றதும் நடுங் கி , உயிர் குன்றிப்போகும் மக்கள் நிறைந்த உலகில் இங்கிரிட் மனம் தளரவில்லை.
1985 இல் டெலிவிஷன் காட்சியில், காலஞ்சென்ற இஸ் ரேலியப் பெண்பிரதமர் கோல்டா மேயராக நடிக்க வேண்டும் என்று கூப்பிட்டார்கள். “மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி என்ருல் அது எனக்கும் மகிழ்ச்சியே” என்று ஒத்துக் கொண்டார் இங்கிரிட்.
மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிப்பதற்காக இங்கி ரிட் வாழ்நதிருக்க விரும்பினு'ரே தவி 1, மற்றவர் சேவையைப் பெற்று மகிழ்ந்திருக்கத் துடிக்கவில்லை.
எமது சொந்த நலனுக்காக, அல்லது எமது குடும்பத்தில் அல்லது எமது உறவினரின் நலனுக்காக மட்டும் வாழ்வது வெறும் சுயநலமே, ‘நான்’ என்ற அகங்காரத்தை வளர விடுவோமாகில் நாம் இன்னும் நல்ல கிறிஸ்தவர்களாக மாற் வில்லை என்றே கூறவேண்டும்.
தமக்காக மட்டும் வாழும் தனிமரங்கள் தரணியில் என்றுமே கணிதரமாட்டா, நமக்காக மட்டும் வாழ்ந்தது போதும் நன்மை செய்வதே நமது பணியாகட்டும்.
பாதுகாவலன் 24-6-1988 அன்பு நெஞ்சன் வி. பி.
---س 92 سسسه


Page 52


Page 53
நான் எழுதியது க9 இன் 67000 σώπωοτώ όπουουσώ 6. உண்மை. அந்த உண்மைகளே உ @歩う ""○○リ இதற்குத் தூண்டுகே ஆசியுரை அளித்த (95 லூயி பொன்னேயா பாதுகாவலன் பத்திரி வண. அருமைநாயகம் გვექიფay/rეფე ეr GuO,7 %:U என் இதய நன்றிகள் அனைத்து வாசக நே எனது அன்பு வாழ்த்து
 

அல்ல;
றும் எழுத்தும் அல்ல;
ணரவைக்க 88
நல்வர் அதிவண.
ம. தி அவர்களுக்கும்
அவர்களுக்கும். பாலா அவர்களுக்கும்
களுக்கும்