கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாய்வீடு 2010.02

Page 1
BUYING, SELLING, INVESTING & MORTGAGE NEEDS CALL SUN SANMUGATHAS Broker & Manager
One stop shopping for all your mortgage & realestate needs.
Buying - Selling - Investing
Dir: 416.948.0693 Bus: 416.291.3000
RAMAN APPLIANCES
®\¬Ì¶VÔ Furnace kV∫zDo√Vm Œ[ ́VˆoBV ∂ ́∑ kw∫zD Rebaten© ÿ√uƬÿÔV^·ÈVD
Air Conditioning & Heating
General Contractors For:
• Air Conditioning • Gas Furnaces • Central Vacuum
• Air Cleaners • Gas Fireplaces • Garage Door Openers
• Security Alarm Tel: 416.332.1989 Cell: 647.893.4414
Raman Chelliah President 3021 Markham Rd., Unit 51, Scarborough, ON - M1X 1L8
∂¶\VTM¬ ®[ √Ë Ô¶[ ÿƒFm ÿÔV|©√o>!
Das Naray
Ahilan Thanabalasingham
Sales Representative 416.617.1767
Office: 905.471.0002 Dynasty Realty Inc., Brokerage Independently owned and operated
ngg;gputup 2010
tPLk; tPLrhH tpilaq;fSf;F
GaryAnan
4
FREE RE
\o

V|©√o>!
Ahilan balasingham
entative
Brokerage operated
ANCES
laq;fSf;Fkhd gj;jpupif
ating
THE LAW OFFICE OF GaryAnandasangaree
Tel:
416 321 1100
Fax:
416 321 1107 gary@galaw.ca
Das Narayanasamy
AMP Lic# M08007147 Mortgage Agent
FREE REAL ESTATE CLASSES T| kV∫Ô, suÔ \uÆD kÚ\VTM kˆ, ∂¶\VTM¬ Ô¶[ ƒD√Õ>\VTM ƒÔÈ goÈVƒÁTMÔ”¬zD ∂Áw•∫Ô^
SELVA VETTYVEL Broker of Record
HomeLife Future Realty Inc.
Brokerage 205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8 *Independently Owned and Operated, REALTOR®
÷MB ÷_ÈD Œπ\B\VTM ®] ̇ÔVÈ]uz ∂Ω›>·D \oÔ[ E∫Ô ́V¤V Sales Representative
Direct:
416.302.7283
(SAVE)
E-mail: msingarajah@trebnet.com web: www.mahenonline.com
416.568.4301 Cell:
Bus:
905.201.9977
Buying - Selling - Investing
One Source For Many Type of Properties & Mortgages Mohan Subramaniyam Broker of Record 416.321.2300
RE/MAX Vision Realty Inc., Realtor 2210 Marham Road, Unit-1, Toronto, ON M1B 5V6 Tel: 416.321.2228, Fax: 416.321.0002
Cell: 416-543-6614 Tel: 905-470 2845 Fax: 905 470 2219 E-mail: das@centumoptima.com Website: centumoptima.com

Page 2
- 2 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 3
jha;tPL • ngg;gputup 2010
kdpj mtyk;
kpfg; ngupa xU nfhLikia ,aw;if n`a;l;bapy; nra;J Kbj;Js;sJ.
me;j mg;ghtp kf;fs; kPJ ,aw;iff;F vd;d Nfhgk;?
Vwj;jho ,uz;L ,yl;rk; kf;fs; ,e;j ,aw;ifapd; Nfhuj;jhy; nfhy;yg;gl;Ls;dH. gy ,yl;rk; NgH ghjpf;fg;gl;Ls;sdH. me;j kz;zpy; ,dpAk; kf;fs; tho KbAkh vd;w Nfs;tp vOe;Js;sJ.
n`a;l;bapy; me;j ehl;bd; ehisa kdpjHfshd rpWtHfs;> “ehk; ,g;NghJk; capNuhL ,Uf;fpd;Nwhk;”; vd;W njUf;fspy; epd;W grpNahL ghly;fisg; ghbj;jpupfpd;wdH;. ,e;j ghly;fs; cynfq;Fk;; cs;s ey;y kdpjHfspd; fhJfspy; my;y... ,jaj;jpy; tpo Ntz;Lk;.
 ,e;jj; Jauj;ij czu;Nthk;.
Rdhkpapy; gy;yhapuf;fzf;fhdtHfis ehk; gypnfhLj;Njhk;. jkpoUf;Fk; ,d;W kl;Lky;y vd;WNk kwf;f Kbahj xU Jaur; rk;gtk; mJ. Jauk; vd;gJ vd;dntd;W vkf;F ed;whfNt njupAk;. me;jj; Jauj;jpd; typ vk; neQ;irtpl;L ,d;Dk; mfytpy;iy.
ehk; JaUw;wpUe;j Ntisapy; vkf;F cjtpatu;fs; gyu;. vkf;F cjtNtz;L- nkd;W ehk; gyiu vjpu;ghu;j;Njhk;. Mk; me; epiyjhd; ,d;W n`a;l;b kf;fSf;F.
vy;yh kf;fSk; jq;fshy; ,ad;w mstpy; n`a;l;b kf;fSf;F cjt Ntz;Lk;. grpNahLk;> tho;T ,oe;Jk; njUf;fspy; epw;fpd;w ,e;j kf;fSf;F ehk; vk;khy; Kbe;jijr; nra;a ntz;Lk;.
n`a;l;b kf;fSf;fhf> fdbaj; jkpoh; th;j;jf rk;Nksdj;jp;dh; rpy kzpNeuj;jpy; gy Mapuk; nlhyh; Nrfhpj;J mDg;gpAs;shu;fs;.
xt;Nthu; mikg;gpdUk; jq;fshy; Kbe;j cjtpiar; nra;aNtz;Lk;.
ml;ilg;glj;jpy; (khjpupf;fhf) gpuztp gQ;rypq;fk;> rptkzp fe;ijah> tu;ztp gQ;rypq;fk; MfpNahu;.
ngaH Njhw;whj fl;LiufSf;F MrpupaNu nghWg;G. fdbaj; jkpo; thndhypapy; xypgug;ghfp gpd;dH vkf;Fj; jug;gl;l tpsk;guq;fs; ,ytrkhfg; gpuRukhfpd;wd. mtw;wpd; rupgpiofSf;F jha;tPL nghWg;gy;y. Vida tpsk;guq;fs; ,ytrky;y. Mf;fq;fs; midj;Jf;Fk; Mf;fpNahNu nghWg;G.
Publisher & Editor : P.J.Dilipkumar gjpg;ghsH> MrpupaH : gp.N[. bypg;FkhH
MNyhrfH FO : Qhdk; yk;Ngl;> fUzh> Re;jH rpd;dj;jk;gp>
nghd;idah tpNtfhde;jd;> fe;jrhkp fq;fhjud;.
Xtpaq;fs; : ukzp (,yq;if)>
K. fpU\;zuh[h (,q;fpyhe;J)> mUe;jjp ul;zuh[h (,q;fpyhe;J) K.R. rptFkhud; (N[u;kdp
jl;lr;R : nfsup> nfsryh> [Pth> gpupaju;rpdp>
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
xg;GNehf;fy; : rhitak;gjp Rg;ukzpak;> nfsup.
kQ;Rsh uh[ypq;fk;.
tiufiy MNyhrid : fUzh (b[p tiufiy mikak;)
njhlHGfs; - For More Info : Editor
P.O.Box #63581 Woodside Square 1571 Sandhurst Cir. Toronto, ON. M1V 1V0
Toronto tpepNahfk; : fpsp (rptuh[h) Montréal tpepNahfk; : RFkhud; rpd;idah
1-514-299-3186 Ottawa tpepNahfk; : mnyf;]; rptrk;G
1-613 -276-7253 Tel : 416-646-3422, 416-400-6406 Fax : 416.849.0594 Web : www.thaiveedu.com E-mail : info@thaiveedu.com
'fhl;rpfs fhl;rpfs; khw;wptply Muha;fpwJ
MwhtJ Nju;jypd m. fzg
rpWePu; Ne rpth[pdp
kdepiy [Pth jpi
H1N1 it rpth Rg;u
F];jp N ‘$fpSk khwd; nr
gjpd;k K tsu;r;rpg rpttjdp
rf;jp Nr utp utPe;j
fhg;GWjp jifik nre;J}ud
n`a;l;b Nguhir FWepyk;
- n`a;l;ba Kf;fpa f jhq;fpf;nf fl;llq;fS
tpkhdepi Jr;rhjd
jPtputhj tpkhdg; g ghJfhg;G tpLfpwJ. kpfTk; , ,Ue;j t ,g;Ngh gh nfLgpbfs mjpfupf;fp
3D njhi gy Njhw;w ntWk; fhl;r

;fk;
J.
;Ls;dH. ; tho
;NghJk; ;fisg; Jfspy;
Uf;Fk; ; vd;gJ rtpl;L
Ntz;L- ;fSf;F.
tz;Lk;. vk;khy;
euj;jpy;
ypapy; ;wd. rky;y.
j;jk;gp>
05
'fhl;rpfs;" njhiyf;fhl;rpj; jpiuf;F ntspNa Njhd;Wk; El;gj;Jld; 3D njhiyf;- fhl;rpfs; re;ijf;F tutpUf;fpd;wd. ehk; njhiyf;fhl;rp ghHf;Fk; KiwiaNa ,it khw;wptplyhk; vd ek;gg;gLfpwJ. ,tw;wpd; njhopy;El;gk;> r%fj;jhf;fq;fs; gw;wp Muha;fpwJ ,f;fl;Liu.
n`a;l;b - NguopT Nguhir nfhz;l FWepyk;
- fe;jrhkp fq;fhjud; ; n`a;l;bapy; kpfg;ngupa NguopTf;F> Kf;fpa fhuzk; epyeLf;fj;jpidj; jhq;fpf;nfhs;sf;$ba tifapyhd fl;llq;fSk; ,y;yhjNj.
,d;gpayhy; guTk; Neha;fs;
- fe;ijah guepUgrpq;fk;
,d;gpayhy; guTk; gy Neha;fs; rupahd ghJfhg;G Kiwfisf; ifahshjjhNyNa cUthfpd;wJ. 41
tpkhdepiyaj;Jj; Jr;rhjdd;fs;
- FU mutpe;jd;
jPtputhj eltbf;iffshy; tpkhdg; gazpfspd; ghJfhg;G Nfs;tpf;Fwpahfp tpLfpwJ. kpfTk; ,yFthdjhfNt ,Ue;j tpkhdg;gazj;jpy; ,g;Ngh ghJfhg;Gf; nfLgpbfs; mjpfupf;fpd;wd. 74
MwhtJ [dhjpgjp Nju;jypd; gpd;dzpapy;... m. fzgjpg;gps;is 04
rpWePu; Neha;fs; rpth[pdp ghyuh[d; 13
kdepiy xOq;fPdq;fs; [Pth jpiruh[h 27
H1N1 ituR Neha; rpth Rg;uh 43
F];jp Nghl;Lf;nfhs;Sk; ‘$fpSk; rPdhTk;’ khwd; nry;iyah 44
gjpd;k Kd; tajpdhpd; tsu;r;rpg; gbepiyfs; rpttjdp gpughfud; 54
rf;jp Nrkpg;gpy; Insulation utp utPe;jpud; 58
fhg;GWjpAk; ek;gpf;ifj; jifik vz;Zk; nre;J}ud; GdpjNty; 61
...Mw;wYs;s nry;yplj; njhiyNgrpfs; nghd; ghyuh[d; 73
ny%upahf; fz;lk; KUNfR ghf;fpaehjd; 77
vkJ nfhy;iyg;Gwj;Jg; gyh ngh.fdfrghgjp 81
ebf;fhj ehlfk; K.S.ghyr;re;jpud; 83
fld; m. Kj;Jypq;fk; 87
tpy;ypir Nte;jd; rpd;dkzp ‘Nrhf;nfy;Nyh’ rz;Kfk; 94
fhg;GWjp .... Fog;gq;fs; rpwPjud; Jiuuh[h 98
NkYk; Mf;f tpguq;fs; 5k; gf;fk;
3D njhiyf;fhl;rp gy Njhw;w kaf;fq;fNsh.. ntWk; fhl;rpg; gpiojhNdh...!
23
khwtpUf;Fk; thrpj;jy; Kiw: mg;gps; mwpKfg; gLj;Jk; iPad
- fUzh ;mg;gps; epWtdk; ntspapl;bUf;Fk; iPad, thrpj;jypy; gy khw;wq;fis Vw;gLj;jg;NghfpwJ. njhopy;El;g tsHr;rpapy; jhq;fs; mbgl;Lg;Ngha; tpLNthNkh vd;W mq;fyha;j;j E}y;ntspaPl;lhsHfSf;Fk;> gj;jpupiffSf;Fk; Gjpa cw;rhfk; gpwe;Js;sJ.
79
epkhy; ehfuh[h
- 3 -

Page 4
- 4 -
MwhtJ [dhjpgjp Nju;;jypd; gpd;dz rpq;fstu;fspd; mutizg;Gk; jkpou;fspd
,yq;ifapy; MwhtJ [dhjpgjpj; Nju;jy;
jpatUk; elhj;j cj;jutpl;ltUk; jkpou;
khff; fpi Kbtile;J jpUk;gTk; kfpe;j uh[gf;r
ghu;itapy; xNu tpjkhdtu;fshfNt-
jkpou;fspd [dhjpgjpahfp tpl;lhu;. vd;Wk; gjtpNghfh
apUe;jdu;. mjpy; ruj; te;jhy; uh[gf;r
khdpf;Fk; [dhjpgjp vd;W jd;idNajhd; Gfo;-
FLk;gj;ijf; $l;by; epWj;jyhk; vd
gil c ghbapUe;jhYk;> mjw;F epiyikfs;
vjpu;ghu;j;jdu; rpyu;. lf;fs];> fUzh
ngha;ahf rhjfkhf ,Ue;J tpl;ld.
,UtiuAk; ke;jpupgjtpapypUe;J tPo;j;j-
xUtUf;N Ntz;Lnkd;wpUe;jdu; rpyu;> mNjNghy;
ghd;ikap kPz;Lk; [dhjpgjp vd;w epiyapy; xw;iw-
mtu;fSf;Fr; nrQ;Nrhw;Wf;fld; jPu;j;jdu;
Nguk;NgRk ahl;rp [dehaff; Fbaurpd; murpaw;
rpyu;. ,UtuJ murpaYk;> $l;lzp
KbAk; vd jpl;lj;jpd; ghJfhtyDk;> ngsj;j rpq;fs
murpaYk; jdJ vjpUk; GjpUkhd nraw;-
afj;jpD}l Kjd;ik epiyf;F jd;id mu;g;gzpj;-
ghLfspd; tpisTfisf; nfhLj;jpUe;jd. jtDk;> ,yq;if vd;w xU ehl;il
jkpou;fSf;Fg; Nguk;NgRk; Fiwe;jgl;r jkpoPoj;ijf; ifg;gw;wpajd; %yk; Nguu-
rf;jpiaahtJ ngwKbAk; vd vjpu;ghu;j;- rhf;fpa ngUikAilatDk; Mfpa ngU-
jdu;; rpyu;. kpjq;fSld;> ,e;j ehl;ilf; fl;b vOg;Gk;
Aj;jj;j gzpapidj; njhlu kf;fshw; gzpf;fg;-
fpof;F khfhz rigapd; jg;gpg;gpioj;j- gl;bUf;fpwhu;.
Yf;Fk;> elf;f NghFk; tlf;F khfhz rigj; Nju;jYf;Fk; xj;jpif Nghd;wJ- Nju;jypy; mspf;fg;gl;l nkhj;j thf;Ffspy;
khd xU nraw;ghlhf ,jidg; ghu;j;jdu; 57.88 rjtPj thf;Ff;fisg;ngw;Ws;sik
rpyu;. tlf;Ff; fpof;F td;dpg;gFjpfspy;
Neubah ghjpf;f kf;fis mtu; vjidAk; nra;a mjpfhuk; nfhLf;-
FbNaw;wpa rpq;fstu;fSk;> ,uhZtj;- fg;gl;l epiyapy; ,Uf;fpwhu; vd;gjidj;
jpdUk;> ,e;jj; Nju;jypy; rpq;fsg;ngUk;
nghWj
Jyhk;gug;gLj;jpapUf;fpwJ. Rkhu; %d;wpy;
ghd;ik [dehafj;jpd; nraw;ghLfs; ,uz;L rjtPjkhdtu;fspd; MjuT jdf;F
Jyhk;gukhfj; njupaNtz;Lk; vd;Wk; ,Uf;fpwJ vd;gjidf;Fwpg;gpLk; msTf;F
vjpu;ghu;j;jdu;. jkpou;fisg; gad;gLj;jp
ahu; Mz;l ,e;j ntw;wpaike;jpUf;fpwJ. ,yq;ifapy;
,j;Nju;jypy; ntw;wpngw KbAnkd 22 khtl;lq;fspy; 16 khtl;lq;fspy;
vz;zpdu; xUrpyu;> XUtopahf xw;Wikg; Kjyplj;jpidg; ngw;Ws;s ,tu;> rpq;fs
gl;l ,yq;ifapy; xUNju;jiy elhj;jpf; kf;fspd; VNfhgpj;j rk;kjj;ijAk; ngw;W
fhl;b tlf;Ff; fpof;F kf;fisg; gq;fhsp- kfpe;j rpe;jidapd; KbTwhg; gFjpfis
fshff; fhl;lNtz;Lk; vdTk; vjpu;ghu;j;-
ahu; ntw;wpn xNu t Kbj;J itf;f KbAk; vd;w KO ek;gpf;-
jdu; xU gFjpapdu;. ifAld; ,Uf;fpwhu;.
tpisN
Aj;jj;jhy; Neubahfg; ghjpf;fg;gl;l kf;f- tlf;Ff; fpof;F khfhzq;fspYk; Et-
isg; nghWj;jtiuapy;> ahu; Mz;lh- nuypahtpYk; ,tUld; Nghl;bapl;l ehd;F
nyd;d ahu; ntw;wpngw;whnyd;d xNu
vd;gji vjpu;ghu el;rj;jpu ,uhZtj; jsgjpAk; tpLjiyg;-
tpjkhd tpisNt fpl;Lk; vd;gjid GypfSldhd Nghupy; ntw;wpapid Fuehf zq;fspy; 4 rjtPjk; Kjy; 60 rjtPjk;
65 rjtPj tiuapyhd thf;FfNs gjpthfpapUe;jd.
vy;yhk; ,oe;Jtpl;l epiyapypUf;Fk; kf;fs;
nfhLj;jj fpof;F khfhzj;jpy; 60 rjtPjthf;FfSk;
jq;fis kPsTk; thOk; epiyf;Fs; tlkhfhzj;jpy; aho;g;ghzj;jpy; 18 rj-
nfhz;L tUtjw;Ff; Fiwe;jJ Ie;jhz;L
Nghiu tPjj;Jf;Ff; Fiwe;j thf;FfSk; gjpth-
fhykhtJ Njit vd;gjid cze;jp-
xLf;Ftj fpapUe;jd. fpspnehr;rpapy; 4 rjtPjKk;
Uf;fpwhu;fs;. kuzgaj;ij kwe;J> ,og;
vy;NyhUk Ky;iyj;jPtpy; 10 rjtPj thf;FfSk;
Gf;fs; nfhLj;j Nrhfq;fis kwe;J>
ntspNa t kd;dhu;> tTdpahg; gFjpfspy; KiwNa
cwTfis kPz;Lk; xd;whf;fp tho;tjw;F
Nghd;W rp 48ck; 40 rjtPjk; tiuahd thf;Ffs;
,d;dKk; vj;jid jiyKiw fle;jhf
gpd;ida gjpthapUe;jd.
Ntz;bapUf;FNkh vd;W Vq;fpf;nfhz;b-
fhuj;ij Uf;fpwhu;fs;.
Fwpg;gplK rpq;fs khtl;lq;fspy; Nju;jy; ‘Ml;rp
rpq;fstu;f khw;wj;Jf;Fk; Ml;rp khw;wg;glhikf;Fk;
2005,y; ele;j [dhjpgjp Nju;jypy;
Nju;jy; t ,ilapyhd xU fhuzj;ij Kd;itj;Nj
uh[gf;r rNfhjuu;fs; vkpy;fhe;jD}lhf
nkhU Ng thf;Ffs; gjpthfg; ngw;wd.’ tlf;Ff;
180 kpy;ypad; &ghf;fis tpLjiyg;
bUe;jJ v fpof;Fg; gFjpfspy; thf;Fg; gjpT nra;a
GypfSf;F toq;fpj; Nju;jypy; ntw;wp Ntz;bajd; vjpu;ghu;g;Ngh gythf ,Ue;jd.
ngw;wjhf buhd; my]; $wpapUe;jikAk;>
jkpou;fspd re;jpupfh uzpy; $l;Lr; Nru;f;ifAk;>
Fiye;J Nju;jypy; gq;F nfhs;sKbahJ vd;w
tpLjiyg;Gypg; ngz;Nghuhspfis khd
nraw;ghl;i jplfhj;jpuj;Jld; ,Ue;jdu; rpyu;. murp-
gq;fg;gLj;jpaik njhlu;ghd xspg;glq;fs;
ikiaf; aw; jpl;lj;jpid khw;Wtjd;%yk; ghuhS-
ntspapl;likAk;> Nghu;f;Fw;wq;fs; njhlu;
ru;tNjrj;i kd;wg; gpujpepjpj;Jt Kiwapid Kjd;-
ghd ‘lg;spd;’ jPu;g;Gf;fs; ntspte;jikAk;>
nrhy;ypf; ikg;gLj;jp gpujkUf;Ff; $ba mjpfhuk;
jkpou;fspilNa ryryg;ig Vw;gLj;jpap-
Jf; nfhs nfhLj;J epiwNtw;W mjpfhuk; nfhz;l
Ue;jNjad;wp jkpou;fs; fle;jKiw
isj; Nj [dhjpgjpKiwapid xopf;f Ntz;Lk;
epfo;e;jJ Nghd;W Kw;whf thf;fspf;fhJ
,e;jpah r vd;w vjpu;fl;rpapd; Nfhupf;ifapid Vw;Wf;
tpLk; epiyikapid Vw;gLj;jpapUf;f-
ghq;fpid nfhs;Stjd;%yk; Njrpa [ddhaf
tpy;iy. Kd;dzpf;F thf;fspj;jdu; rpyu;. Nghu;f;
Mdhy; G Fw;wthspfshf;ff; $ba> Nghiu elhj;-
kfpe;jTf;Fk; ruj;nghd;NrfhTf;Fk; rk-
jiytu;fs
,izaj;jsj;jpYk; ‘jha;tPL’
www.thaiveedu.com
‘jha;tPL’ gj;jpupif gw;wpa tpku
vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. tpku;rdq;fs; vk;ik Xu; MNuh ghijapy; ,l;Lr;nry;Y
E-mail: info@thaiveedu.co
Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422

jha;tPL • ngg;gputup 2010 J [dhjpgjp Nju;;jypd; gpd;dzpapy; pd; mutizg;Gk; jkpou;fspd; Nfs;tpAk;
k; jkpou;
khff; fpilf;Fk; thf;Ffspd; tpisthf ;fshfNt-
jkpou;fspd; thf;Ffs; ntw;wpiaj;; jPu;-
- m. fzgjpg;gps;is - ; uh[gf;r
khdpf;Fk; thf;fhf ,Uf;Fk; vd;w mbg; hk; vd
gil cz;ikapid ,e;jj; Nju;jy; ;> fUzh
ngha;ahf;fptpl;lJ. KOr;rpq;fskf;fSk; tPo;j;j-
xUtUf;Nf thf;fspg;gjd; %yk; rpW- NjNghy;
ghd;ikapd; [dehafg; gq;fspg;igAk; ; jPu;j;jdu;
Nguk;NgRk; epiyikapidAk; Gwe;js;s $l;lzp
KbAk; vd;gjid ngUk;ghd;ik [deh- d nraw;-
afj;jpD}lhf ep&gpj;jpUf;fpwhu;fs;. Fwpg; j;jpUe;jd. we;jgl;r vjpu;ghu;j;-
Aj;jj;jhy;
Nghd;wJ-
Fjpfspy; ghu;j;jdu; ;gpioj;j- khfhz
Neubahfg; ghjpf;fg;gl;l kf;fisg;
sg;ngUk; uhZtj;-
nghWj;jtiuapy;>
w;ghLfs;
ahu; ; vd;Wk; ad;gLj;jp
Mz;lhnyd;d bAnkd xw;Wikg; elhj;jpf;
ahu; ntw;wpngw;whnyd;d ; gq;fhsp- vjpu;ghu;j;-
xNu tpjkhd tpisNt fpl;Lk;
l;l kf;f- Mz;lh- d;d xNu
vd;gjid vjpu;ghu;j;jpUe;jdu;. d;gjid KfTiu ;fk; gjtp ,aq;fj; ju;jYf;F
ghfj; njd;khfhzq;fspy; mk;ghe;Njhl;il Nehf;fpap-
67 rjtPjj;ijAk;> nghyd;dWt> ,uj;jpd- Gup> Fuehfy;> fSj;Jiw Mfpa ,lq;fs; 65 rjtPj thf;Ff;fisAk; kfpe;jTf;Ff; k; kf;fs;
nfhLj;jjpUe;jd. piyf;Fs; Ie;jhz;L
Nghiu elhj;jp tpLjiyg;Gypfis cze;jp-
xLf;Ftjw;F rpq;fs murpay; thjpfs; e;J> ,og;
vy;NyhUk; xd;Wgl;L> ,ufrpaq;fis kwe;J>
ntspNa tplhJ nraw;gl;lhu;fNsh mNj ho;tjw;F
Nghd;W rpq;fs kf;fs; xd;Wgl;L Nghupd; fle;jhf
gpd;ida nraw;ghl;Lf;Fj; jkJ mq;fP- ;nfhz;b-
fhuj;ij toq;fpapUf;fpwhu;fs; vd;Nw Fwpg;gplKbfpwJ. ngUk;ghd;ikahd rpq;fstu;fisg; nghWj;j tiuapy; ,j; Nju;jypy;
Nju;jy; tpLjiyg;GypfSf;nfjpuhd kw;W- ;jD}lhf
nkhU Nghu; vd;w nra;jpNa GFj;jg;gl;- pLjiyg;
bUe;jJ vd;gJ njspthfj;njupfpwJ. ; ntw;wp ;jikAk;>
jkpou;fspd; murpaw; Nguk; NgRk; epiyik ;f;ifAk;>
Fiye;J Nghdjw;F tpLjiyg;Gypfspd; s khd
nraw;ghl;ilg; gykpof;fr; nra;ag;gl;l- pg;glq;fs;
ikiaf; fhuzkhff; fhl;Lfpd;wtu;fs;> s; njhlu;
ru;tNjrj;ijAk; ,e;jpahitAk; Fiw e;jikAk;>
nrhy;ypf; nfhs;StijNa fUj;jpnyLj;- ;gLj;jpap-
Jf; nfhs;Sfpwhu;fs;. ru;tNjrk; Gypf- e;jKiw
isj; Njhw;fr; nra;J tpl;lnjd;Wk;> ;fspf;fhJ
,e;jpah rjpnra;Jtpl;lnjd;Wk; nrhy;Yk; ;jpapUf;f-
ghq;fpid mtjhdpj;jpUf;fpNwhk;.
Mdhy; Gypfspd; Njhy;tpf;F> rpq;fsj; ;Fk; rk-
jiytu;fs; ve;jkl;lj;jpypUe;jhYk; mtu;-
;jpupif gw;wpa tpku;rdq;fis vjpu;ghu;f;fpd;Nwhk;. s; vk;ik Xu; MNuhf;fpakhd
japy; ,l;Lr;nry;Yk;.
ail: info@thaiveedu.com
Fax: 416-849-0594 Tel: 416-646-3422
fsJ xw;Wikfye;j nraw;ghLfSk;> jkpou;fspy; gy kl;kq;fspypUe;j jiy- tu;fspd; xw;Wikapd;ikANk fhuzkhf ,Ue;jJ vd;gJ njspthfj; njupe;j cz;ikahFk;.
mj;jifanjhU Gypnajpu;g;G xw;Wik vd;w rhjfkhd #o;epiyNa ,d;W kfpe;j uh[gf;\htpd; [dhjpgjpj; Nju;jy; ntw;wpf;Fk; cjTtjhf ,Uf;fpd;wJ.
Nju;jy; KbTfs; nfhLj;- jpUe;j ntspg;gilahd cz;ikfs;.
•
“vjpu;f;fl;rpfSf;F toq;Fk; thf;F Njrj;JNuhfpfSf;F toq;Fk; thf;F” vd;W $wpa kfpe;j FOtpdupd; FuYf;- Fr; rpq;fs kf;fs; nrtprha;j;jpUf;- fpwhu;fs;.
•
,yq;if murpaw; jpl;lj;ij khw;wp- aikf;Fk; vz;zk; ve;jr; rpq;fs kf;fSf;Fk; ,y;iy.
•
Nghu;f;Fw;wq;fs; njhlu;ghf ve;j el- tbf;ifiaAk; vLg;gjw;Fr; ru;tNjrk; Kad;whYk; rpq;fstu;fshfpa ehk; vjpu;j;J epw;Nghk; vd;gjpy; cWjp.
•
,yq;ifapid ahu; Ruz;bdhYk; vj;jifa tpiyNaw;wq;fis mDg- tpj;jhYk; je;ijau; ehl;bd; ngUik apid tpl;Lf;nfhLf;fhik.
•
ehk; rpq;fstu;. vq;fSf;F ve;jtpjj;- jpYk; kfpe;jtpd; rpe;jidNghd;wnjhU Njrg;gw;Wr; rpe;jidf;F Kf;fpaj;J- tkspg;Nghk;. vd;w cWjp rpq;fs kf;fspilNa ,Ue;- jpUf;fpwJ
Nghiu Kd;dpd;W elhj;jpa ,uhZtj;- jpdiutpl Nghupd;%yk; tpLjiyg;Gyp- fis mopg;Ngd; ehl;ilg; gpuptjw;F tpNld; vd;W $wpa kfpe;jtpd; cWjp kf;fshy; Vw;Wf;nfhs;sg;gl;lJ.
gj;jpupifahsu; nfhiy Ml;flj;jy; murpaw; nfhiyfs; Nghd;wdnty;yhk; kwf;fg;glf; $bad.
fle;j fhyj;ij tpl epfo;fhyNk Kf;fpa- KilaJ vd;gJk; njspTgLj;jg;gl;bUf; fpd;wJ.
fle;j mWgJ tUl [dehaf Ml;rpapy; Gjpa [dehaf Kd;dzpapy; ,ize;j If;fpaNjrpaf; fl;rp> jkpoh;fSf;F ve;j nthU jPh;Tj;jpl;lk; nfhLg;gjidAk; vjph;j;J epd;wpUf;fpd;wJ. kWGwkhf =yq;fh Rje;jpuf; fl;rpapid cs;slf;fpa kf;fs; If;fpa Kd;dzp rpWghd;ikapd Uf;Fj; jPh;Tj; jpl;lj;ijf; nfhLf;f Kd; te;jpUf;fpd;wdh;. mjd;gb fle;jfhy tuyhW kfpo;e;jhtpd; jPh;Tj; jpl;lk; Xu- sTf;fhtJ ntsptuf;$Lk; vd;w vjph;- ghh;g;igf; nfhLj;jpUf;fpd;wJ.
6k; gf;fk; ghu;f;f...
,ize;J nfhs;Sq;fs; ‘jha;tPL’ facebook,y;
www.facebook.com/thaiveedu

Page 5
jha;tPL • ngg;gputup 2010
nts;spf;fpoik ,uT. tPl;Lj; njhiyf;- fhl;rpapy; tp[a; tpy;yd;fis Gul;g; Gul;b vLj;Jf; nfhz;bUf;fpwhh;. Nfhapypy; rhkp Fk;gpl;Ltpl;L tPl;Lf;F tUk; ghl;b> fz;iz $rpf;nfhz;Lf; fjpiuiaj; njhiyf;fhl;rpf;F mUfpy; itj;Jtpl;L glk; ghh;f;fj; njhlq;Ffpwhh;. fz;zhb Nghl;l Nguf;Foe;ij xd;W ghl;bf;F fz;zhb xd;iw khl;btpLfpwJ. ,g;- NghJ tp[Ak; tpy;yd;fSk; njhiyf;- fhl;rpf;F ntspNa te;J ghl;bf;F Kd;- dhy; rz;il NghLfpwhh;fs;. tpy;yd;fs; RLfpd;w Njhl;lhf;fs; vy;yhk; ghl;bapd; fz;Zf;F NeNu te;J filrp Neuj;jpy; tpyfpr; nry;fpd;wd. (tp[a;f;Fk;jhd;). fjhehafp fz;Zf;Fs; te;J “`Nyh” nrhy;yptpl;Lg; Nghfpwhs;. ead;jhuh ePl;Lk; Nuhrhg; G+ fztdpd; fz;Zf;F mUNf tUtijg; ghh;f;Fk; kidtp Kiwj;Jf; nfhs;fpwhh;. ,Jnty;yhk; njhiyf;fhl;rpr; re;ijapy; jw;NghJ te;J nfhz;bUf;Fk; 3D TV,d; cgaq;fs;.
jpiuauq;Ffspy; 3D glq;fis ePq;fs; Vw;fdNt ghh;j;jpUg;gPh;fs;. Nghd E}w;- whz;bd; eLg;gFjpapNyNa 3D jpiug; glq;fs; ntsptuj; njhlq;fptpl;ld. Mdhy;> tPl;Lj; njhiyf;fhl;rpfSf;F ,e;j njhopy; El;gk; tUtJ ,JNt Kjy; Kiw. njhiyf;fhl;rp njhopy; El;gk; fWg;G> nts;isapy; njhlq;fp ,d;W 3D,y; te;J epw;fpwJ. me;j fhyj;jpy; N[.Mhpd; ‘jpwe;j nghUshjhu nfhs;if’ Gz;zpaj;jpy; ,yq;iff;F njhiyf;- fhl;rpfs; gilnaLj;jd. xU fWg;G nts;is TV,y; ‘gl;lhk;G+r;rp’ glj;ij Mapuk; NgUld; mbgl;L ghh;j;J Gsfhq;- fpjkile;j ,unthd;W ,d;Dk; epidtpy; epw;fpwJ. njhlh;r;rpahf khw;wkile;J te;j njhiyf;fhl;rp njhopy; El;gj;jpy; ,Wjpahf HDTV mwpKfkhfpaJ. ,J tiu fhy khw;wq;fs; vy;yhk; jpiuapd; msitAk;> fhl;rpapd; Jy;ypaj;jd;ik- iaAk; jhd; nghpJk; mjpfupj;J te;jpUf;- fpd;wd. Mdhy; ,k; Kiw glj;ij ghh;f;- Fk; KiwahdJ khw;wkilfpwJ. ,t;tsT fhyKk; ,U ghpkhzf; fhl;rpfisNa ghh;j;Jg; gofpg; Nghd fz;fs;> ,dp Kg; ghpkhzf; fhl;rpfisg; ghh;f;fj; jahuh- fpd;wd.
njd; nfhupahtpd; Samsung, LG epW- tdq;fspd; mghu tsu;r;rp ghuk;gupa Sony epWtdj;ij gpd; js;sp tpl;lJ. fle;j ,U Mz;Lfshfg; ghupa el;lj;- jpy; ,aq;fp tUk; Sony> jdJ tUkh dj;ij mjpfupf;f 3D TViag; ngupJk; ek;gpapUf;fpwJ. “,d;Dk; 3 Mz;Lfspy; jhq;fs; tpw;fpd;w njhiyf;fhl;rpfspy; 50%Mdit 3D njhiyf;fhl;rpfshf ,Uf;Fk;” vd Sony,d; jiytu; $W- fpwhu;. kw;iwa epWtdq;fisg; Nghyy;- yhJ Sony epWtdk; Playstation 3 vDk; Gaming DeviceIAk; cw;gj;jp nra;fpwJ. ,jpYk; 3D El;gj;ij mwpKfk; nra;- tjhy; ,d;Dk; $ba tUkhdj;ij Sony epWtdk; ngw;Wf; nfhs;Sk;. ,J jtpu Sony jpiug;glq;fisAk; jahupj;J tUfpwJ. ‘3D glq;fisj; jahupg;gjd; %yKk; jdJ tUthiag; ngUf;fyhk;’ vdf; fzf;Fg; NghLfpwJ. ,d;Dk; 5 Mz;Lfspy; cyfpy; 3D njhiyf; fhl;rpfspd; tpw;gid 15 gpy;ypad; nlhyiuj; jhz;Lk; vdf; fzf;fplg;- gLfpwJ. ,j; njhifapd; fzprkhd xU gFjpiaf; ifg;gw;wpf; nfhs;s Sony jdJ fha;fis efu;j;jpf; nfhz;- bUf;fpwJ.
3D njhiyf;fhl;r gy Njhw;w kaf;fq;fNsh ntWk; fhl;rpg; gpiojhNd
mz;ikapy; ntspte;j ‘AVATAR’ vDk; glk; 3D jpiug;gl tuyhw;wpy; xU iky; fy;yhf mike;jpUf;fpwJ. xU jpiug; glj;ijg; ghh;f;Fk; czh;itj; juhky;> fhl;rpfSf;Fs; cq;fis mq;fkhf;fp ngUk; ntw;wpia ngw;wpUf;Fk; ,e;jg; glk; t#ypy; rhjid gilj;Jf; nfhz;bUf;- fpwJ. cyf jpiug;gl tuyhw;wpy; ,Jtiu t#ypy; Kjyhtjha; ,Ue;j ‘TITANIC’ glj;jpd; rhjidia ‘AVATAR’ Kwpabj;- jpUf;fpwJ. (,e;j ,Uglq;fisAk; ,af;- fpath; James Cameron vd;w fdbau;). ,g;- glj;jpd; ,khya ntw;wp 3D njhiyf;- fhl;rpfis re;ijg;gLj;j jahuhfp te;j epWtdq;fSf;F xU Gjpa cj;Ntj;ijf; nfhLj;jJ. vy;yh epWtdq;fSk; Nghl;b Nghl;Lf; nfhz;L jq;fs; jahhpg;Gf;fis Ntfkhf re;ijf;Ff; nfhz;L tUfpd;wd. LCD, Plasma njhiyf;fhl;rpfspd; tUif- apd; gpd; jd; Kjd;ik jhdj;ijj; ,oe;j Sony epWtdk;> ,k;Kiw 3D TV,d; %ykhf kPz;Lk; jiyJ}f;f Kaw;rpf;fpwJ.
‘,e;j 3D TV vg;gb Ntiy nra;fpwJ?’ vd;W vOfpd;w cq;fs; Mtiyj; jPh;f;f rw;W tpsf;fkhf ,e;j njhopy;El;gj;ij ghh;g;Nghk;. xU nghUis vkJ ,uz;L fz;fshYk; ghh;f;Fk;NghJ> ,U fz;fSk; mNj nghUspd; ,U NtW fhl;rpfisNa fhz;fpwd. Vnddpy; ,uz;L fz;fSf;Fk; ,ilapy; cs;s ,ilntsp fhuzkhf> ,e;jg; nghUisg; ghh;f;Fk; Nfhzk; NtW gLfpwJ. ,uz;L fz;fshYk; fhZk; fhl;rpfs; xd;wpypUe;J xd;W rw;W tpyfp- apUf;Fk;. cq;fspd; xU fz;iz %bf; nfhz;L> kw;wf; fz;zhy; cq;fs; Kd;dhy; ,Uf;Fk; nghUnshd;iwg; ghUq;fs;. ,g;NghJ %ba fz;iz jpwe;J nfhz;L kw;wf; fz;iz %bagb mNj nghUisg; ghUq;fs;. ,e;j ,uz;L fhl;rpfSk; xd;wp- ypUe;J xd;W rw;W tpyfpapUg;gijf; fhz;fpwPh;fs; my;yth! ,t;thW fhzg;- gLk; ,U fhl;rpfisAk; cq;fsJ %is xd;W Nrh;f;Fk;NghJ nghUspd; Kg;ghp- khzj; Njhw;wk; fpilf;fpwJ. MfNt> xU nghUis Kg;ghpkhzj;jpy; ghh;f;f Ntz;L- khdhy; %isf;F ,U fhl;rpfs; Njit vd;gJ cq;fSf;Fg; GhpfpwJ. ePq;fs; 3D jpiug;glq;fisg; ghh;g;gjw;F xU fz;zhbia mzpa Ntz;btUk;. ,e;j fz;zhbiaf; fow;wptpl;L jpiug;glj;ijg; ghh;j;jPh;fshapd;> jpiuapy; fhl;rpfs; kq;f- yhfTk;> fyq;fyhfTk; njhpAk;. Vnddpy; ,UNtW Projectorfspdhy; xNu Neuj;jpy; xd;wpypUe;J rw;W tpyfpapUf;Fk; ,U fhl;rpfs; jpiuf;F fhz;gpf;fg;gLfpd;wd. ePq;fs; mzpfpd;w fz;zhbapd; tyJ
gf;f Lens fhl;rpia mDg;gptpl tpLk;. , kw;iwa f Zf;F m ,uz;L f gg;gLfpd;w
tPl;bDs
thli Gjpa F kNfd;
nrhj;J fpU f
GPSfS nry;Ng Fkhu;
Gifi gpbf;F
fhu;Nd nry;i
rhjhuz rrp eN
mw;wpf fhw;Nw gdpmi Ntyh
kUj;J ,uh[N
Fspu; gpuhz kQ;Rs
rf;jpi rpy t nrhf;f
fdlht tq;FN tp. rpw
cq;fs vjw;fh gwpKj nra;ag rpt gQ
ghiyt rPdg; n vjpnuh uhFyd

D njhiyf;fhl;rp y Njhw;w kaf;fq;fNsh.. Wk; fhl;rpg; gpiojhNdh...!
- 5 -
R’ vDk; U iky; jpiug; ; juhky;> q;fkhf;fp e;jg; glk; hz;bUf;- ; ,Jtiu TITANIC’ Kwpabj;- k; ,af;- au;). ,g;- jhiyf;- hfp te;j ;Ntj;ijf; k; Nghl;b pg;Gf;fis Ufpd;wd. ; tUif- hdj;ijj; 3D TV,d; w;rpf;fpwJ.
ra;fpwJ?’ j; jPh;f;f ;El;gj;ij ,uz;L fz;fSk; ;rpfisNa ;fSf;Fk; huzkhf> zk; NtW ; fhZk; ;W tpyfp- z %bf; ; Kd;dhy; hUq;fs;. nfhz;L ghUisg; k; xd;wp- pUg;gijf; fhzg;- J %is ; Kg;ghp- fNt> xU Ntz;L- s; Njit . ePq;fs; w;F xU k;. ,e;j g;glj;ijg; pfs; kq;f- Vnddpy; Neuj;jpy; ;Fk; ,U Lfpd;wd. pd; tyJ
epkhy; ehfuh[h
fhl;rpfisAk; xd;wpizf;Fk; %isahdJ> jhd; Vkhw;wg;gl;lJ njhpahky;> Kg;ghp- khz fhl;rpia czUk;. ,jpy; Ntbf;if vd;dntd;why;> ,e;j Kg;ghpkhz fhl;rpapd; “%ykhd” ,uz;L fhl;rpfSk; njhiyf;- fhl;rpj; jpiuapy; ,Uf;f> fz;zpd; kzpfs; ,uz;Lk; cq;fs; fz;fspd; ntF mUfpy; %isapd; khiaahy; Vw;gLj;jg;gl;bUf;Fk; Kg;ghpkhz fhl;rpapy; Ftpe;jpUf;Fk;.
tPl;Lj; njhiyf;fhl;rpfspy;> 3D jpiug; glq;fisg; Nghd;w ,U fhl;rpfis xNu Neuj;jpy; xspgug;Gk; El;gj;ijg; gad;gLj;j
gf;f Lens ,e;j ,U fhl;rp;;fspd;; xU fhl;rpia kl;Lk; cq;fs; fz;Zf;F mDg;gptpl;L kw;iwa fhl;rpia kiwj;J tpLk;. ,Nj Nghy; ,lJ gf;f Lens kw;iwa fhl;rpia kl;Lk; cq;fs; fz;- Zf;F mDg;Gk;. ,g;NghJ %isf;F ,uz;L fhl;rpfs; xNu Neuj;jpy; mDg;-
KbahJ. HDTV,d; tUifapd; gpd;dhy;> njhiyf;fhl;rpfspd; fhl;rpfis khw;Wk; tPjk; (Refresh Rate) kpfTk; $bapUf;fpwJ. xU nrf;fDf;F 240 fhl;rpfs; khw;Wk; njhiyf;fhl;rpfs; kpfTk; Jy;ypak; tha;e;jit. ,e;j mjpfhpj;j fhl;rp khw;wk; 3D njhiyf;fhl;rpfis cUthf;f cjtp
gg;gLfpd;wd. toikNghy; ,e;j ,U
thlif ,y;yKk; Gjpa Fbtuthsu;fSk; kNfd; rpq;fuh[h 07
nrhj;J kPjhd KjyPL fpU fpUgh 09
GPSfSk; nry;Nghd;fSk; Fkhu; GdpjNty; 11
Gifiaf; fz;L gpbf;Fk; fUtpfs; 11
fhu;Nd\d; nry;iyah re;jpuNrfup 14
rhjhuz Kf myq;fhuk; rrp eNud; 21
mw;wpf; gFjpapd; fhw;Nwhl;lk;> gdpmiz Ntyh Rg;ukzpak; 19
kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy; ,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd; 28
Fspu; fhyKk; nry;yg; gpuhzpAk; kQ;Rsh uh[ypq;fk; 30
rf;jpiar; Nrkpf;f rpy topfs; nrhf;fypq;fk; gpughfud; 33
fdlhtpy; jdpeghpd; tq;FNuhj;J epiy tp. rpwp 37
cq;fs; thfdk; vjw;fhf rl;lhPjpahf gwpKjy; nra;ag;gLfpd;wJ? rpt gQ;rypq;fk; 38
ghiytdj;jpy; xypj;jJ rPdg; ngUQ;Rtupy; vjpnuhypf;FNkh? uhFyd; 47
6k; gf;fk; ghu;f;f... tPl;bDs;Ns ,d;Dk; tUgit...
tUkhd thpAk; mjd; gyhgyd;fSk; rf;jpNty; 48
nrhy;yhNj ahUk; Nfl;lhy; jpU kNfrd; 53
,aw;if mopTk; nghUshjhuKk; myd; rptrk;G 57
nua;fp - Reiki nghd; FNye;jpud; 62
rikayiwAk; ehKk; tp. Nyhfd; 63
cs;sq;fspd; Ez;zpa czu;ntDk; md;G cjazd; 69
rpe;jpf;fr; rpy epkplk; fjpu; Jiurpq;fk; 70
kwf;f Kbahj topj;Jiz Fkhu; GdpjNty; 75
kdpj tho;T vjw;fhf? rj;FU thRNjt; 76
fg;giyj; J}f;fp mg;ghy; ,wf;fptpl;l tpe;ij Njtfhe;jd; 89
,k; khjj;jpw;Fhpa Kf;fpa Fwpg;Gf;fs; kNfd; rpq;fuhrh 90
tWik thpDk; tw;whJ md;G tp. fe;jtdk; 92
rq;fPjG+\zk; rghgjpg;gps;is ghyrpq;fk; g.=];fe;jd; 94

Page 6
- 6 -
Ghpe;jJ. ,J vg;gb vd;W ghu;g;Nghk;.
Vw;fdNt ehq;fs; Kg;ghpkhz Njhw;wj;ij cUthf;f ,U fhl;rpfs; Njit vd;gij ghh;j;Njhk;. 3D jpiug;glq;fspy; ,e;j ,U fhl;rpfSk; xNu Neuj;jpy; xspgug;gg;gLk;. Mdhy; 3D njhiyf;fhl;rpapy; ,e;j ,uz;L fhl;rpapy; xU fhl;rp Kjypy; fhz;gpf;fg;gLk;. ,e;jf; fhl;rpia cq;fsJ ,uz;L fz;fspy; ve;jf; fz; kl;Lk; ghh;f;f Ntz;Lk; vd;gijj; njhiyf;- fhl;rpapy; ,Uf;Fk; xU fUtp Infra Red fjphpd; %ykhf ePq;fs; mzpe;jpUf;Fk; 3D fz;zhbf;F mDg;Gk;. me;j jftiyg; ngw;Wf; nfhz;l fz;zhb> Njitahd fz;Zf;F kl;Lk; fhl;rpia mDg;gptpl;L kw;iwa fz; ghh;g;gijj; jLf;Fk;. mLj;j- jhf ,uz;lhtJ fhl;rpia njhiyf;fhl;rp xspgug;gpf; nfhz;L kw;iwa fz;Zf;F kl;Lk; njhpag;gLj;Jk;. ,e;j ,U fhl;rp- fSk;; kpf Ntfkhf khWtjhy; fz;Zf;F mit khWfpd;wd vd;gJ njhpahJ. ,e;j ,U fhl;rpfSk;> xNu Neuj;jpy; ,U fz;fshYk; ghu;f;fg;gl;l xU fhl;rp vd;Nw %is epidf;Fk;. ,g;NghJ ,U fhl;rp-
gy Njhw;w kaf;...
5k; gf;fj; njhlHr;rp...
re;jphpfh> uzpy; ,iztpd; %yk; nfhLg;- gtUk; jLg;gtUk; ,ize;jpUf;fpwhh;fs;. mjd; %yk; jkpoh;fSf;F xU tpbtp- idf; nfhLg;ghh;fs; vd;wnjhU Njhw;wg;- ghl;bid cUthf;fpapUe;jikAk;> mjw;Fj; jkpoh;fs; Fwpg;ghff; $l;lzpapdu; MjuT toq;fj; jPh;khdpj;jpUe;jikAk; GJik- ahdnjhd;whf ,Uf;fKbahJ. fle;jfhy murpaypd; thhpRfis ,d;W vj;jidNah tplaq;fs; tskhf;fpapUf;fpd;wd. mNj Nghd;W vj;jidNah tplaq;fs; khR- gLj;jpAk; ,Uf;fpd;wd. ,jd; top rpWghd;- ikapdUk;> jkJ chpikfSk;> tho;tjw;F Vw;w #oiy ,d;iwa jiyth;fs; Vw;- gLj;jpf; nfhLg;ghh;fs; vd;W vz;Zk;
fisAk; ngw;Wf;nfhz;l %is Kg;ghp- khzf; fhl;rpia czUk;. ml... ,t;t- sTk;jhdh vd;W ePq;fs; KZKZg;gJ Nfl;fpwJ. %isapd; khiaapy;> fz;fs; ek;GtJ jhd; 3D TV vd;gJ jhd; cz;ik. ,jdhy; jhNdh “fz;zhy;; ghu;g;- gij vy;yhk; ek;ghNj” vd;W Kd;Ndhu;fs; nrhy;yp itj;jhu;fNsh!
rhp> ,g;NghJ 3D njhiyf;fhl;rpfs; re;- ijf;F tuj;njhlq;fptpl;ld. mg;gbahdhy; ve;j Channelfis ghh;g;gJ? vg;NghJ 3D Channelfs; mwpKfkhFk;? vd;w Nfs;tpfs; vOk;. ,t;thz;L Muk;gj;jpy; njd;nfhhpah jdJ KjyhtJ ,Ugj;J ehd;F kzp Neu 3D Channel Nritiaj; njhlq;fp- tpl;lJ. ,JNt cyfpd; KjyhtJ ,U- gj;J ehd;F kzp Neu 3D Channel vd;W NtW khh; jl;bf; nfhz;bUf;fpwJ. (,yq;ifiatpl rw;Nw nghpjhd> ,aw;if tsq;fs; nghpJk; ,y;yhj njd;nfhhpah Electronics Jiwapy; ngUk; tsh;r;rpaile;- jJ xU jdpf;fij). mnkhpf;fhtpd; kpfg; ngUk; njhiyf;fhl;rpj;Jiw [hk;gthd;- fshfpa Discovery, Sony America kw;Wk; Imax Mfpa %tUk; Nrh;e;J kpfg;ghhpa MwhtJ [dhjpgjp...
4k; gf;fj; njhlHr;rp...
rpWghd;ikapdh; ,e;j [dhjpgjp Njh;jypy; Njhw;Wg; Ngha;tpl;lhh;fs;.
Nguk;Ngrpg; ngwKbahjtw;iwg; Ngrhk- ypUe;J ngwNtz;Lk; vd;w ajhh;j;jj;Jf;- Fs; jk;ik ,izj;Jf; nfhz;bUf;fp- whh;fs;.
mLj;j eltbf;if vd;d?
vd;d vd;d vd;d vf;fj;Jntyh vd;d vd;w rpq;fs kf;fspd; miog;G xU ehl;ilf; fl;b vOg;gth vd;gjhd ghl- yhf xypj;Jf; nfhz;bUg;gij vq;Fk; Nfl;fKbfpwJ. ,jidf; Nfl;fpd;w jkpoh;- fs; “vd;d elf;Fk; vq;fSf;F - vq;fspd; gps;isfSf;F vd;d elf;Fk;- vjph;fhyr; re;jjpf;F vd;d elf;Fk; vd;w Nfs;tpap-
3D Channe KbntLj;j mjpfstpy ,ijtpl jpy; elf;f ge;jhl;lg; 3D,y; xs ,ijtpl B njhiyf;f rpj;J 3D fhl;rpf;F ghl;il v Player, DVD te;J tpLk thq;fpdhy fhJ vd;N
3D njhiy tjhy; Vj tUkh vd nra;ag;gl njhlh;r;rpa jhy;> fz shfyhk;. cs;sth;f ,Uf;fyhk ele;j 3D nahd;wpy; njhlh;e;J fz;fspy; njhptpj;jpU
id mLf spy; 
Kg;ghp- ... ,t;t- KZg;gJ ;> fz;fs; J jhd; hy;; ghu;g;- ;Ndhu;fs;
jpy; elf;ftpUf;Fk; cyff; fpz;z cij
mjpfsT mq;fj;jth;fisf; nfhz;l ge;jhl;lg; Nghl;bfspy; 25 Nghl;bfis
FLk;gj;jpdUf;Fr; nryTfs; rw;W mjpfk;. 3D,y; xspgug;Gk; vd mwptpj;jpUf;fpwJ.
mj;Jld; tPl;Lf;F tUk; tpUe;jpdh;fs; ,ijtpl Blue Ray DVD Association, vy;yh
TV ghh;f;f mkh;e;Jtpl;lhy; cq;fSila njhiyf;fhl;rp epWtdq;fSlDk; MNyh-
fz;zhbfis jpahfk; nra;a Ntz;b rpj;J 3D fhl;rpfis vt;thW njhiyf;
tuyhk;. ,ij jtph;f;f kpfr; rpwe;j top fhl;rpf;F mDg;GtJ vd;gjpy; Xh; cld;
mth;fs; tUk;NghJ mth;fsJ 3D fz; ghl;il vl;bAs;sJ. ,jdhy; 3D DVD
zhbfisf; nfhz;Ltur; nra;tJjhd;. Player, DVDfSk;; kpf tpiutpy; re;ijf;F
;rpfs; re;- ;gbahdhy; ;NghJ 3D
te;J tpLk;. MfNt ePq;fs; 3D TV xd;iw thq;fpdhy; epfo;r;rpfSf;Fg; gQ;rkpUf;- fhJ vd;Nw Njhd;Wfpd;wJ.
Nfs;tpfs; d;nfhhpah ;F kzp njhlq;fp- tJ ,U- nel vd;W Uf;fpwJ. > ,aw;if ;nfhhpah ;r;rpaile;- tpd; kpfg; hk;gthd;- ca kw;Wk; pfg;ghhpa
3D njhiyf;fhl;rpia mjpfk; gad;gLj;J- tjhy; VjhtJ cly; hPjpahf ghjpg;Gfs; tUkh vd;gijapl;L nghpJk; Ma;Tfs; nra;ag;gl;ljhf njhpatpy;iy. MapDk; njhlh;r;rpahd mjpNtff; fhl;rp khw;wj;- jhy;> fz;fs; mnrsfhpaj;jpw;F cs;- shfyhk;. Fwpg;ghf xw;iwj; jiytyp cs;sth;fSf;F ,e;jg; ghjpg;G mjpfkhf ,Uf;fyhk;. mz;ikapy; Las Vegas efhpy; ele;j 3D njhiyf;fhl;rpf; fz;fhl;rp- nahd;wpy; 3D epfo;r;rpfis ePz;l Neukhf njhlh;e;J ghh;j;j tpkh;rfh; xUth; jd; fz;fspy; mnrsfhpaj;ij czh;e;jjhf njhptpj;jpUe;jhh;. ,J jtpu cq;fSf;F
ngUk; jhiu> jg;gl;ilfNshL Muthu- khf mwpKfkhdhYk;> ,e;j Gjpa njhopy; El;gk; Kw;W KOJkhf ntw;wp ngWnkd;W mWjpapl;Lf; $wKbahJ. Vw;fdNt $wpaJNghy; ,e;j Kiw njhiyf;fhl;rp- ia ghh;f;Fk; Kiw khWfpwJ. ,J vt;- tsT fhyj;jpw;F kf;fisf; fth;e;J itj;jpUf;Fk; vd;gJ Nghfg;Nghfj; jhd; njhpAk;.
vJ vt;thW ,Ug;gpDk; nghOJ Nghf;F cyfk; 3D njhiyf;fhl;rpia tuNtw;f jahuhfptpl;lJ. ePq;fSk; ,g;NghNjh my;yJ rw;W fhyk; jho;j;jpNah me;j mDgtj;jpw;Fs; %o;fptuj;jhd; NghfpwPh;fs;. nimal.n@thaiveedu.com
jpgjp...
Njh;jypy;
; Ngrhk- h;j;jj;Jf;- z;bUf;fp-
vd;d?
yh vd;d og;G xU hd ghl- vq;Fk; ;w jkpoh;- vq;fspd; vjph;fhyr; Nfs;tpap-
id mLf;fpf; nfhz;L kdg;Nghuhl;lq;f
Nghuhl;lq;fs; elhj;jp Kbf;fg;gl;L spy; MAjg; Nghuhl;lk;
elhj;Jtjw;F Vw;w #oiy ,e;jj; Njh;jy; vy;yhk; fle;j epiyapy;> tho;f;ifg;
ntw;wp nfhLj;jpUf;ftpy;iy vd;gJ njsp- Nghuhl;lj;jpy; jk;ik ,izj;Jf; nfhs;sj;
thfj; njhpfpd;wJ. rhk> jhd> jz;l> Jbj;Jf; nfhz;bUf;fpwhh;fs; ,d;iwa
Ngjk; vd;w ehd;F epiyfspYk;> Kjy; jkpoh;fs;.
%d;W epiyikfisAk; fle;J> mjpy;
,aw;iff;F mopj;Jf; nfhz;l vjpuhf epkph;e;J khkuq;fis epd;W mopj;J jd;id
Kjph;r;rp Ngjk; xd;Nw mile;J ,d;dKk; tpl;ltu;fs; kpQ;rpapUf;fpwJ. jkpou;fs;.
tpl;ld. mtw;iwr; Rw;wp ,aw;ifAld; xd;wpj; jiyepkph;e;j ehzy;fSk;> khk- uq;fspy; tsh;e;j FUtpr;irfSk; ,d;W ngUfpf; fhzg;gLfpd;wd. mtw;Wf;Nfw;- wjhd xU jPh;Tj;jpl;lj;jpNy jq;fs; tho;- tpid Xl;btplyhk; vd;w rpe;jidjhd; mr;rpwpa caphpdq;fSf;F ,d;W Njit ahdJ.
vq;fs; tPLfis> vq;fsJ gpuNjrq;fis> vkJ fyhrhuj;ij ehq;fNs fl;bf; fhj;Jf; nfhs;SNthk;. vq;fs; tsh;r;rp %yk; kw;wtu;fsplkpUe;J vq;fisg; Ngjg;gLj;jpf; fhl;LNthk; vd;w cWjpg;- ghl;Bid vLg;gjpNyNa jkpou;fspd; vjpu;- fhyk; jq;fpapUf;fpwJ.
kanapathipillai.a@thaiveedu.com jkpou;fshfpa ehq;fs; vd;d nra;ag;NghfpNwhk;?

Page 7
jha;tPL • ngg;gputup 2010
fdlhtpy; cq;fsJ Kjyh tJ thlif ,y;yj;ij xOq;F nra;jy; Gjpa Fbtuthsu;fs; mwpe;jpUf;f Ntz;bait
Muk;gr; nraw;ghL ePq;fs; fdlhtpw;F Fbte;jTld;> cq;- fsJ KjyhtJ tjptplk; ngUk;ghYk; Xu; thlif tPlhfNt mikAk;. Xu; tjptplj;ij NjLtjw;F njhlq;Ftjw;F Kd;G> cq;fshy; vt;tsT thlifg; gzj;ij nrYj;j KbAk;. cq;fSf;F vj;jid miwfs; Njit> ve;j gFjpapy; trpf;f tpUk;gfpwPu;fs; Mfpa tplaq;fis ePq;fs; KbT nra;a Ntz;Lk;.
mjd; gpd;G gj;jpupiffspy; “thliff;F tplg;gLk;” vd;w gFjpfis thrpj;J> cq;fSf;F Mu;tKila ,lq;fis njupT nra;J mtw;iw Rw;wp tl;lkpLq;- fs;. ,J njhlu;ghf cq;fSf;F cjtp Njitahdhy; cq;fsJ tsu;e;j gps;is> ez;gu; my;yJ xU Nritahsupd; MNyhridia ngWtJ ed;W.
xU thlif ,y;yj;ij njupT nra;tjw;F Kd;G ePq;fs; gy;NtW njhlu;khbf; fl;b lq;fis ghu;itapLtJ kpfTk; mtrpak;. ,t;thW nra;tjd; %yk; cq;fSf;Fk; cq;fsJ FLk;gj;jpw;Fk; nghUj;jkhd ,lj;ij njupT nra;tjid ePq;fs; cWjpg; gLj;jKbAk;.
$ba ftdk; nrYj;jNtz; ba tplaq;fs;.
•
fjTfs; rupahf G+l;lg;gLfpwjh vd rup nra;J ghu;j;jy;.
•
rikayiwapy; Sink, Counter, Shelves Mfpait cq;fs; Njitf;Nfw;g ,Uf;fpwjh vd rup ghu;j;jy;.
•
Fspu;rhjdg; ngl;b (Refrigerator) Oven Mfpait rupahd Kiwapy; ,aq;Ffp- wjh vd cWjpg;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs;.
•
Foha;fspy; #lhd jz;zPu; (Hot water) ed;whf tbj;J XLfpwjh?> Fspayiw- apy; Shower Fspay; njhl;b vd;gd cs;sjh> Toiletfs; rupahf ,aq;Ffp- wjh vd;W mtjhdpf;fTk;.
•
miwfspy; cs;s Closet gFjpapy; cq;- fsJ cilfis itg;gjw;F Njit- ahd ,lk; cs;sjh vd ftdpAq;fs;
•
Fspu;fhyj;jpd; NghJ cq;fSf;F Njitahd ntg;gk; mikAkh vd;gj idAk;> mjw;fhfTk; kpd;rhu ghtidf;- fhfTk; nrYj;j Ntz;ba fl;lzk; vt;tsT vd;gijAk; mwpe;J nfhs;- Sq;fs;.
fdlhtpy; cs;s ntt;NtW
Everything DIRECT FROM MANUFACTURER
Factory Direct Prices Custom Custom Made Made Wood & Vinyl Shutters Blinds Draperi California Style Shutters Plantation Style Shutters
Traditional Style Shutters Arches
Swags Sheers Valance Curtains
(We Do Any Colour Of
And Mor
Paint & Stain)
Vertical Blinds Venetian Blinds Wood Blinds Bamboo Shades Roller Shades And More
thlif ,y;yKk; Gjpa Fbtuthsu;fSk;
tifahd thlif tPLfs;
•
xg;ge;jf; fhyk; Kbtiltj
tjptplj;jpy; ,Ue;J ntspN
cq;fsJ tjptplj;jpy; ,d;n
FbGFtjw;F ePq;fNsh> my;y
cupikahsNuh xOq;F nra;a
,y;iyNay;> Vw;gl;l thlif
ePq;fNs nrYj;j Ntz;ba epiy
,Ug;ghu;. jdp egu; my;yJ Xu; epWtdj;jpw;F nrhe;jkhd thliff; fl;blk;
•
ghtidg; gFjpfis gfpu;e;J nfhs;Sk; jd;ikahd tPjptplk; ,t;tifahd tjptplq;fspy; rikayiw> Fspayiw vd;git gyuJ ghtidf;F nghJ- thdjhf mikAk;. mNj rkak; cq;fSf;Fupa jdpg;gl;l miw xJf;fg; gl;bUf;Fk;.
xU thli cq;fSf;f tpLtjw;F nrYj;Jt mwptjw;f khd xU cq;fsplk Fwpg;gplg;g mtu; cq ftdj;jpy thlifg;gz cjtp toq;-
• fg;gLk; tPLfs;. tUkhdk; Fiwe;jtu;fSf;fhf ,t;tif tPLfs; efu rigapdhy; my;yJ ju;k];
jhgdq;fshy; thliff;F tplg;gLfpd;wd.
tPl;LupikahsupdJk;> thl iff; FbapUg;ghsupdJk; nghWg;Gf;fs;. ePq;fs; trpf;Fk; thliff; FbapUg;G xU rpwpa fl;blkhf ,Ue;jhy; mjd; cupik- ahsu;> mf;fl;blj;jpd; epu;thfj;jpw;F nghWg;ghf ,Ug;ghu;. mJ Xu; ngupa fl;blj; njhFjpahf ,Ue;jhy; me;jf; fl;bl cupikahsupd; rhu;ghf nraw;gLk; nrhj;J Kfhikahsu; (Property Manager) me;j fl;blj;ij guhkupg;gjw;F nghWg;- ghf Superintendent vd;W miof;fg;gLk; xUtiu epakpg;ghu;.
cq;fsJ thlif tjptplf; fl;blj;jpd; cupikahsu; cq;fsplkpUe;J thlifg; gzj;ij ngWthu;. mNj rkak; mtu; me;j fl;blj;jpd; ghJfhg;G> jpUj;j Ntiy- fs; vd;gtw;wpw;F nghWg;ghf ,Ug;ghu;. mj;Jld; cq;fsJ tjptplj;jpy; cs;s Fspu;rhjdf; fUtp> stove mLg;G> Jzp Jitf;Fk; ,ae;jpuq;fs; vd;git rupahf ,aq;Ftjw;Fk; mtu; nghWg;Gilatuhf
ePq;fs; trpf;fpw
•
cq;fs cq;fi
•
ePq;fs; Ls;sPu;f ngWtPu fdlhtpd thlif t cupikfs cupikfs ghf ntt;N vdNt e tpjpKifi mtrpak;.
thlif ifnaOj cq;fSf;f gpd;G Xu; t jpLtJ m Sf;Fk; t apyhd r cq;fSi ahsUil Gf;fSk; g xg;ge;jg; thlifap lzk; vt ROYAL ROYAL
SHUTTERS SHUTTERS & & BLINDS BLINDS
INC. INC.
Sales - Service - Installations
T

- thlif ,y;yKk;
7 -
Gjpa Fbtuthsu;fSk;
tPLfs;
,Ug;ghu;. dj;jpw;F k; nfhs;Sk; ifahd spayiw nghJ- rkak; w xJf;fg;
xU thlif tjptplj;jpd; cupikahsu; cq;fSf;fhd tjptplj;ij thliff;F tpLtjw;F Kd;G> thlifg; gzj;ij nrYj;Jtjw;fhd cq;fsJ jFjp gw;wp mwptjw;fhf cq;fSf;F ed;F mwpKf- khd xU rpyupd; ngau; tpguq;fis
zkhf:- utilities Nfgps; njhiyf;fhl;rp cq;fsplkpUe;J Nfl;ghu;. Mdhy; fPNo
Kjypad) vd;w tpguKk; vg;NghJ thlif Fwpg;gplg;gl;Ls;s jdpg;gl;l Nfs;tpfis
mjpfupf;Fk; vd;gJk; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;. mtu; cq;fsplk; Nfl;fKbahJ vd;gij ftdj;jpy; nfhs;sTk;.
ePq;fs; xt;nthUkhjk; GJg;gpf;ff; $ba p toq;-
•
tifapy; my;yJ xU tUl my;y 2 tUl fhy vy;iyf;Fl;gl;ljhf thlif
,t;tif J ju;k];
xg;ge;jk; nra;a KbAk;. nghJthf thlif xg;ge;jf;fhyk; xU tUlk; vd;gNj toik ahf nraw;gLj;jg;gLfpwJ.
xg;ge;jf; fhyk; Kbtiltjw;F Kd;G fhyk; Kbtiltjw;F Kd;G
ePq;fs; cq;fsJ tjptplj;jpy; ,Ue;J ntspNaw Ntz;ba #o;epiy Vw;gl;lhy;> ;jpy; ,Ue;J ntspNawpdhy;
cq;fsJ tjptplj;jpy; ,d;ndhUtu; FbGFtjw;F ePq;fs; xOq;F nra;tjw;F cq;fs; tjptpl fl;bl cupikahsu; tjptplj;jpy; ,d;ndhUtu;
mDkjpf;fyhk;. ,J Subletting vd;W miof;fg;gLk;. ,jw;F khwhf tjptpl cupikahsu; NtW xUtu; thliff;F ;F ePq;fNsh> my;yJ tjptpl
FbNaWtjw;F xOq;F nra;ayhk;. ,e;j ,uz;Lk; eilngw Kbahj epiy Vw;gl;- sNuh xOq;F nra;aNtz;Lk;.
lhy; tjptplfl;bl cupikahsUf;F Vw; gl;l thlif ,og;ig ePq;fNs nrYj;j Ntz;ba epiy Vw;gLk;. y;> Vw;gl;l thlif ,og;ig
tjptplj;jpDs; FbGFjy; ; j;j Ntz;ba epiy Vw;gLk;.
(Moving In) ePq;fs; FbGFk; ehspy;> ePq;fs; FbNaw Ts;s Apartment,y; kpd;rhu outlets, kpd; Lfpd;wd.
tpirfs; vd;gd ghJfhg;ghf %lg;gl;Ls;- sdth vd;W gupNrhjpf;f Ntz;Lk;. fjT- k;> thl
fs;> epytpupg;Gf;fs; vd;gtw;wpy; Jthuq;fs; updJk;
cs;sdth vd;W mtjhdpj;J me;j tpguq;fis Fwpj;Jf; nfhs;Sq;fs;
pUg;G xU
my;yJ ghjpf;fg;gl;l gFjpfis Gifg;- glk; vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. ; cupik- hfj;jpw;F u; ngupa
ePq;fs; cq;fsJ Gjpa tjptplj;jpDs; FbGFe;j gpd;G jFe;j Ntiyfs; Vjh- ; me;jf; raw;gLk; Manager) nghWg;- f;fg;gLk;
tJ nra;a Ntz;b Neupl;lhy; ePq;fs; mjw;fhd tpz;zg;gj;ij tPl;Lupikah- suplk; fbj %yk; rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. mf;fbjq;fspd; gpujpfis ePq;fs; itj;- jpUg;gJ mtrpak;.
l;blj;jpd; thlifg; k; mtu; ;j Ntiy- ,Ug;ghu;. py; cs;s g;G> Jzp t rupahf
mJkl;Lkd;wp> cq;fSf;fhd fbjq;fs; tpepNahfpf;fg;gLjy;> Intercom njhlu;G fopTg; nghUl;fs; mfw;wg;gLk; eil- Kiwfs;> kPs;Row;rp (Recycling), Jzp Jitj;jy;> thfdj; jupg;gpl Vw;ghL> cq;fsJ tpUj;jpdu;fSf;fhd thfdj; jupg;gpl trjp vd;gd gw;wp cq;fsJ tjptpl fl;bl cupikahsu; my;yJ
latuhf
13k; gf;fk; ghu;f;f...
DS
INC.
ePq;fs; vt;tsT fhyk; fdlhtpy; trpf;fpwPu;fs;?
•
cq;fsJ cwtpdu;fs; ,ilf;fpil cq;fisr; re;jpg;gjw;F tUthu;fsh?
•
ePq;fs; gps;is ngWtjw;F jpl;lkpl;- Ls;sPu;fsh my;yJ NkYk; gps;isfs; ngWtPu;fsh? fdlhtpd; xt;nthU khfhzj;jpYk; thlif tjptplq;fspd; tPl;Lupikahsupd; cupikfs;> flikfs; FbapUg;ghsupd; cupikfs;> nghWg;Gf;fs; vd;git njhlu;- ghf ntt;NtWgl;l tpjpKiwfs; cs;sd. vdNt ePq;fs; trpf;Fk; khfhzj;jpd; tpjpKifisg; gw;wp ePq;fs; mwpe;jpUg;gJ mtrpak;.
thlif xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;jpLjy;. cq;fSf;fhd tjptplj;ij njupT nra;j gpd;G Xu; thlif xg;ge;jj;jpy; ifnaOj;- jpLtJ mtrpak;. Vnddpy; ,J cq;f- Sf;Fk; tjptpl cupikahsUf;Fk; ,il apyhd rl;lG+u;tkhd xg;ge;jk;. ,jpy; cq;fSilaJk; tjptplf; fl;bl cupik ahsUilaJkhd cupikfSk;> nghWg; Gf;fSk; gw;wp tpgupf;fg;gl;bUf;Fk;. ,e;j xg;ge;jg; gj;jpuj;jpy;> tjptplj;jpw;fhd thlifapd; msT> me;j thliff; fl;- lzk; vtw;iw cs;slf;FfpwJ (cjhu-
DS
INC.
es
e - Installations stom stom Made Made
Workmanship Guaranteed
Draperies
Free Shop At Home linds
Swags
CALL FOR A FREE ESTIMATE: Blinds
Sheers ds
Valance hades
Curtains des
And More
Thaas Sivathason Tel: (416) 13 Years 562-0340
of Experience in Shutter Business
Full Satisfaction Guaranteed
;
kNfd; rpq;fuh[h - tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 8
- 8 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 9
jha;tPL • ngg;gputup 2010
nrhj;J kPjhd KjyPL Xu; ghu;it!
nrhj;J kPJ KjyPL nra;tJ> gyDs;s KjyPL jhdh? nrhj;J kPJ KjyPL nra;tJ ghJfhg; ghdJ. ePq;fs; Kjd;Kjyhf cq;fSf;F
nghpJk; tpLglyhk;.
gq;F khHf (,yhg my;yJ nrhj;J kPJ KjyPL
nthU VO tUlq;fSf;F xUKiw nra;J rpwe;j yhgj;ij vjpHghHj;jhNyh> vt;tifapYk; KjyPL nra;tjpdhy; fpilf;Fk; ed;ikfis ePq;fs; Fiwj;J kjpg;gplf; $lhJ.
cjhuzkhf> ePq;fs; Jzpe;J gq;F khHf;nfl; (stock exchange) tpahghuj;jpy; ,wq;fp mjpf ,yhgq;fis rk;ghjpg;gjhf ,Ue;jhYk;> VjhtJ nrhj;J kPJ KjyPL nra;jhy; xU cWjpahd> epue;jukhd tUkhdj;ij ePq;fs; ngwKbAk;. NkYk; KjyPl;L njhifiaAk; ve;Neuj;jpYk; jpUk;g ngWk; xU ghJfhg;ghd epiyapy; ePq;fs; ,Ug;gPHfs;. njhiy Nehf;Fg; ghHitAld; rpe;jpf;Fk; NghJ> nrhj;J kPJ KjyPL nra;ag;gLk; gzj;ij ePq;fs; xUNghJk; ,of;Fk; #o;epiy Vw;glhJ. nrhj;ij tpw;f Ntz;b te;jhy; kl;LNk mjw;fhd cfe;j Neuj;ij ePq;fs; NjHe;- njLf;f Ntz;b tUk;. Mdhy; nrhj;J kPJs;s KjyPL ePz;l fhyk; mg;gbNa ,Uf;Fk;. mjpy; ePq;fs; jtWVJk; nra;Ak; tha;g;gpy;iy. RUq;f $wpdhy;> nrhj;J Fwpg;gplj;jf;f fhyk; tiuapYk; mopahky; ];jpukhf ,Uf;Fk;. ePq;fs; nghWikAld; fhj;jpUf;f jahuhf ,Ue;jhy; mjd; kPJ epiwaNt gzk; rk;ghjpf;fyhk;.
epjprk;ge;jkhd yhgk;: ePq;fs; Kd;NahridAld; cq;fs; gzj;- ij xU nrhj;jpd; kPJ ePz;lfhyk; KjyPL nra;jhy;. ePq;fs; kpf fzprkhd msT gzj;ij me;j KjyPl;bd; %yk; ,yhg- khfg; ngwKbAk;. NkYk; ,jdhy; fpilf;- Fk; ed;ikfspy; kpf Kf;fpakhdJ vJ ntdpy;> cq;fsplk; rpwpjsT gzk; %yjdkhf ,Ue;jhNy NghJk;. mij itj;J xU nrhj;ij thq;fp mjd;%yk; ngUksT njhifia mlkhdg; gzkhf ePq;fs; thq;fptplyhk;. ,JNghd;w rpy mbg;gil tpjpfis gpd;gw;wpdhNy NghJk;>
Description tptuk;
ePq;fs; nra;j KjyPl;bw;F xU ,ilj;- jufuhf ,Ue;J ngUksT gzj;ij ePq;fs; ,yhgkhf rk;ghjpf;f KbAk;.
cjhuzkhf cq;fsplk; 30>000 lhyH Nrkpg;G gzk; ,Uf;fpwJ vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk;. mij ePq;fs; gu];gu epjp jpl;lj;jpNyNah my;yJ nrhj;J kPNjh KjyPL nra;ayhk;.
ePz;lfhy ,yhgq;fs;: Real estate nrhj;Jfs; kPJ ePz;lfhy KjyPL nra;tJ> epiwe;j ,yhgk; jUk; xU mhpa NahridahFk;. kw;iwa nrhj;J tiffis fhl;bYk; ,jw;F Muk;gfl;l nryTfs; kpf $Ljyhf ,Uf;Fk; vd;gJ cz;ik. Mdhy; rpy tUlq;f- spNyNa cq;fs; nrhj;jpd; tpiy mJ ,Uf;Fk; ,lj;ijg; nghWj;J 50 Kjy; 75 rjtPjk; tiu mjpfhpf;Fk; tha;g;G cs;sJ. MapDk; rpy nrhj;Jfis nghWj;jtiuapy; mjd; tpiy Vw;wk; ‘g+r;rpak;’ mstpy; cs;sJ my;yJ rhptilaTk; tha;g;G cs;sJ. rhpahd ,lj;jpy; epahakhd tpiyapy; cq;fs; nrhj;J ,Ue;jhy;> mjd; tpiy kpfTk; caHe;J tpl;lhy;> cq;fSf;F Vuhskhd ,yhgk; fpilf;f tha;g;gpUf;fpwJ. ,jw;F ePz;lfhy njhiyNehf;F jpl;lj;ij ePq;fs; filgpbf;fNtz;Lk;. ePq;fs; nrhj;- jpd; kPJ nra;Ak; ePz;lfhy KjyPL> tpiy- thrp Vw;wk; kw;Wk; gztPf;fk; Mfpatw;iw Kwpabj;JtpLk; vd;gij cWjpahf ek;g- yhk;. NkYk; thpr;RikapypUe;Jk; ePq;fs;
Kiwapy; cq;fs; nr gzk; mj fukhdJ.
,ul;bg;G klq;fhfpwJ vd rpy Ma;T KbTfs; njhptpf;fpd;wd. Mdhy; ePq;fs; cq;fs; tPl;bw;F rhpahd tpiy kjpg;gPL nra;J> rhpahd ,lj;jpy; thq;fp ,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gbahdhy; ePq;fs; nra;Ak; KjyPl;bw;F ePq;fs; rpwe;j ,yhgj;ij
Real estate tUf;F gz epiyfSk fspy; kw;W kw;Wk; t
cq;fs; nrhj;jpypUe;J epiwa thl
tUkhdkhf nghWtJld; kl;L
cq;fs; nrhj;ij mgptpUj
mjd; tpiy kjpg;ig mjpfhpf;fr;
mNjNeuk;
cq;fs; nrhj;jpw;fhf ePq;fs; ng
nfhLj;J jPHg;gJld
mjpf ,yhgj;ijAk; rk;ghjpf;f
ngWtJ epr;rak;. mjdhy; cq;fsplk; Vuhskhf gzk; ,Ue;J mij ePq;fs; KjyPL nra;a tpUk;gdhy;> VjhtJ nrhj;jpd; kPJ ePq;fs; KjyPL nra;tJ kpf rpwe;j jPHT.
,uz;L tifapYk; fpilf;Fk; ,y
xg;gpl;Lg; ghu;g;Nghk;. (Fwpg;G: tpiyfSk; kw;Wk; ,yhgq;fSk;> tpa khWglyhk;. tl;b jdptl;b Kiwapy; fz
Mutual Fund gu];gu epjpjpl;lk;
Investment
$30,000 30>000 lhyH
Finance/Mortgages epjp/mlkhd cjtp
mile;jhY iff;F nf gzk; Fi te;JtpLk
thlifapypUe;J gztUkhdk;.
fpilf;Fk;
kjpg;GaHT fspd; t Real estate $0 0 lhyH
Initial Value Muk;g kjpg;G
$30,000 30>000 lhyH
Rate of Return ,yhg tpfpjk;
12% 12 rjtPjk; Return over 5 Years 5 tUlq;fspy; fpilf;Fk; ,yhgk;
$18,000 18>000 lhyH
Cost of Finance epjpcjtp rk;ge;jkhd nryT
$0 0 lhyH
Return less Cost of Finance over 5 Years 5 tUlq;fspy; nryT Nghf ,yhgk;
$18,000 18>000 lhyH
Additional Return mjpfg;gbahd ,yhgk;
No ,y;iy

- rhj;J kPjhd KjyPL
9 -
Xu; ghu;it!
gq;F khHf;nfl;bypUe;J fpilf;Fk; dividend (,yhg rhpahd ilf;Fk;
Kiwapy; cq;fs; nrhj;jpypUe;J thq;fg;gl;L fpilf;Fk; epHtfpf;fg;gLk; thlif
jpg;G xt; xUKiw
gzk; mjpf epue;jukhdJ> kw;Wk; ,yhg- fukhdJ.
y Ma;T y; ePq;fs; kjpg;gPL ;fp ,Uf;f
Real estate nrhj;Jfspd; kPJ KjyPL nra;g- tUf;F gzk; rk;ge;jkhd ve;j Mgj;J epiyfSk; Vw;gLtjpy;iy. rpy tUlq;- fspy; kw;Wk; rpy gFjpfspy; nrhj;Jfs;
; yhgj;ij nra;Ak;
kw;Wk; tPLfspd; tpiy kpfTk; tPo;r;rp
Mutual Fund gu];gu epjpjpl;lk;
q;fsplk; j ePq;fs; VjhtJ nra;tJ
mile;jhYk;> jq;fs; nrhj;Jfis thl iff;F nfhLj;jpUg;gtHfSf;F thlifg; gzk; FiwT VJkpy;yhky; xOq;fhf te;JtpLk;.
pilf;Fk;
kjpg;GaHT fspd; tpiy fhuzkhf mjpfhpj;jy;.
nrhj;J
Real estate nrhj;Jfspd; tpiy Ntfkhf
fpUgh fdfrig
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
pYk; fpilf;Fk; ,yhgq;fisAk; g;gpl;Lg; ghu;g;Nghk;.
;Wk; ,yhgq;fSk;> tpahghur; re;ijapy; rw;W jdptl;b Kiwapy; fzf;fplg;gl;Ls;sJ.)
caHe;J tUfpwJ vd;gJ gpurpj;jpg; ngw;w xU tp\ak;. MdhYk; ,e;j tpiy caHT vg;NghJk; xNu Nghf;fpy; Ngha;f; nfhz;bUf;Fk; vd;W nrhy;y KbahJ. ,lj;jpw;F ,lk; tpiy tpj;jpahrkhd khWghl;Lld; ,Uf;Fk; vd;gNj cz;ik.
ePq;fs; KjyPL nra;j nrhj; pypUe;J epiwa thlif gzj;ij
ij mgptpUj;jp nra;J mjpf tpiyf;F tpw;gid nra;jy;. nghWtJld; kl;Lky;yhky;>
cq;fs; nrhj;jpypUe;J epiwa thlif gzj;ij tUkhdkhf nghWtJld;
nrhj;ij mgptpUj;jpnra;J
kl;Lky;yhky;> ePq;fs; cq;fs; nrhj;ij mgptpUj;jp nra;J mjd; tpiy kjpg;ig mjpfhpf;fr; nra;aTk; KbAk;. cq;fs; kjpg;ig mjpfhpf;fr; nra;aKbAk;.
nrhj;ij itj;J ePq;fs; ngw;w flid nfhLj;J jPHg;gJld; mjpf ,yhgj;ij rk;ghjpf;f KbAk;. mNjNeuk;
ePq;fs; KjyPL nra;j xU real estate
j;jpw;fhf ePq;fs; ngw;w flid
nrhj;J vt;tsT Njhw;wg; nghypTld; fhl;rpaspf;fpwNjh me;j msTf;F mjd; tpiy kjpg;Gk; fzprkhf caUk;. fhyj;- fhLj;J jPHg;gJld;
jpd; Nghf;F khWk; NghJ thliff;F tUgtHfis cq;fs; nrhj;J ftHe;J ,Oj;jhNy> mjd; tpiy kjpg;G caHe;J gj;ijAk; rk;ghjpf;f KbAk;.
tpl;lJ vd;W jhd; mHj;jk;.
nghUshjhu ke;jepiyapy; thlifapd; gq;fspg;G. ePq;fs; thq;fpa mlkhdj; njhiff;fhd fhyq;fs;> khjhe;jg; gzk; fl;lf;fl;l rpwpJrpwpjhff; Fiwe;J nfhz;Nl tUk;.
tPl;il fl;Ltjw;fhd fl;Lkhdr; nryT fs; gztPf;fj;jpd; fhuzkhf mjpfhpj;J
Property nrhj;J
tpLk; NghJ thliffSk; mjpfhpj;J tpLk;. NkYk; kf;fs; njhif ngUf;fj;jpdhy; tPLfSf;fhd Njit ,d;dKk; mjpf- $30,000 30>000 lhyH
hpj;J tpl;lJ. mjdhy; thlifAk; $b- tpl;lJ.
cq;fs; mlkhdg; gzj;ij jpUk;g nrYj;Jjy;. ePq;fs; cq;fs; mlkhdg; gzj;ij jpUk;g nrYj;Jk; NghJ cq;fs; gq;Ffspd; tpiy caHit ePq;fs; NtW yhgfukhd jpl;lq;fspYk; kw;Wk; KjyPLfspYk; gad; gLj;j KbAk;. nrhj;jpd; tpw;gid tpiy- ia nghWj;J mJ fzf;fplg;gLtjhf ,Ue;jhYk;. xU real estate nrhj;jpd; kPJ KjyPL nra;jtH equity loanfs; ngw;W gzj;ij NtWk; gy yhgfukhd jpl;lq;- fspy; KjyPL nra;ayhk;.
‘Steal of a Deal’ - ePq;fs; kpff; Fiwe;j tpiyf;F nrhj;ij thq;Fjy;. re;jHg;gq;fSk; #o;epiyfSk; cq;fSf;F rhpahf mike;jhy;. ePq;fs; kw;wtH nrhj;- ij Market tpiyiatpl kpf Fiwe;j tpiyf;F thq;fyhk;. epiwa KjyPl;lh- su;fspd; fdNt ,Jjhd;. cq;fSf;F mjpH\;lk; ,Ue;jhy; xU tpiy kjpg;- ghd nrhj;ij NjHe;njLf;Fk; mDgtk; ,Ue;jhy;> vijg;gw;wpAk; Nahrpf;fhky; mij clNd thq;fptpLq;fs;. mjdhy; ePq;fs; nra;j KjyPl;bd; epfu kjpg;igAk; kw;Wk; tUkhdj;ijAk; caHj;j KbAk;.
kirew.kanagasabai@thaiveedu.com $30,000 30>000 lhyH
$0 0 lhyH
$270,000 @ 2.5% PA 270>000 lhyHtUlk; 2.5 rjtPjk; tl;b
$30,000 30>000 lhyH
$300,000 30>000 lhyH
12% 12 rjtPjk;
6% 6 rjtPjk;
$18,000 18>000 lhyH
$90,000 90>000 lhyH
$0 0 lhyH
$37,500 37>500 lhyH
$18,000 18>000 lhyH
$52,500 52>500 lhyH
No ,y;iy
Value in Appreciation kjpg;GaHT tpiy kjpg;G

Page 10
- 10 -
®\¬ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬z
ÿƒVÕ> ÷ ÿ√Æk>u
MAILVAGANAM (MIKE)
Senior Acc
Residen (2006 Platinum
416-2
416.4

jha;tPL • ngg;gputup 2010
ÿÔ[Æ ŒÚ >M¬zΩ_
ÿƒVÕ> ÷_È›]uz o>ÁkBVTM ∂¶\VTM›Á> ∑È√\VÔ© ÿ√Æk>uz √ÈkÚ¶ ∂–√kD ÿ√u≈ xÔVÁ\BV· ̇ÔÁ· ÂV|∫Ô^
TWO PROFESSIONAL MORTGAGE SPECIALISTS UNDER ONE ROOF WITH RATES YOU CANTT BEAT
MAILVAGANAM (MIKE) AHILAN Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-220-1184
VINCE SINNADURAI Senior Accounts Manager Residential Mortgages (2006 Platinum Award winner) 416-917-9462
416.438.1688 Fax: Fax: 416.438.1612 416 438 1612
2250 1421 Midland Kennedy Ave., Rd, #3 Scarborough, (South ON. of Sheppard) M1P 2L6 Unit 3, Scarborough, ON M1P 4R9

Page 11
jha;tPL • ngg;gputup 2010
cz;ikapy; ahuhtJ nrhHf;fj;jpd; tpyhrk; njhpe;jhy; cq;fis nrhHf;fj;- jpw;Nf nfhz;L nry;Yk; ,e;j GPS!
,d;W mNdfkhd thfdr;rhujpfs; GPS vd;w jpir mwp fUtpia ghtpf;fpd;whHfs;. Kd;ngy;yhk; njhpahj xU ,lj;jpw;F nry;tjhdhy; xU tiuglg; Gj;jfj;ij ghtpj;Jte;Njhk;. Mdhy; jpir mwp fUtp apy; nry;yNtz;ba tpyhrj;ij gjpe;jhy;> mJ cq;fSf;F gj;jpukhf topfhl;Lk;. jtwptopapy; jpUg;gpdhy; clNd mf;fUtp kPz;Lk; nry;yntz;ba ,lj;jpw;fhd jpiria fzpj;J mioj;Jr;nry;Yk;. vd;d ehd; VNjh fUtp tpw;gidf;F tpsk;guk; nra;fpNwd; vd;W epidf;fpd;wPHfsh? ,e;j fUtpapd; kWgf;fj;ij cq;fSf;F njhp- tpg;gNj vdJ Nehf;fk;.
rpy thuq;fSf;F Kd; vdJ ez;gH xU tplaj;ij vdf;Fj; njhptpj;jhH. mtuJ ez;gH xU cijge;jhl;lj;jpw;Fr; nrd;W mUfpYs;s jhpg;G epiyaj;jpy; thfdj;ij epWj;jptpl;L cijge;jhl;lj;ij fhzr; nrd;Wtpl;lhH.
mtH jpUk;gp te;J ghHj;jNghJ thdj;- jpypUe;j GPS fUtpAk; fuh[;[pd; hpNkhl; fUtpiaAk; ahNuh jpUbr;nrd;wpUe;jhH fs;. mtUf;F Vw;gl;l ,og;G ,jDld; Kbatpy;iy. mtH tPL jpUk;gpaNghJ (jdJ fhhpy;) tPL jpUlg;gl;L midj;J nghUl;fSk; fsthlg;gl;bUe;jJ.!!!
GPSfSk; nry;Nghd;fSk;
Gifiaf; fz;L gpbf;Fk; fUtpf
Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtpfs;. nghJkf;fs; rf[khf nrd;WtUk; fl;blq;fspy; Gifia fz;L gpbf;Fk; fUtpfis itf;fNtz;Lk; vd;gJ murpd; xU eyk; mspf;Fk; rl;lkhFk;. Vndd;why; Gif gw;wpa vr;rhpf;iffs; kdpj capHfis ghJfhf;Fk;. National Fire Protection Associationd; mwpf;ifgb fle;j rpy tUlq;fspypUe;J Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtpfspd; gadhf tPL- fspy; Vw;gl;l jP tpgj;Jfspdhy; kuzk; mile;Njhhpd; vz;zpf;if ghjp msit tplf; Fiwe;Jtpl;lJ. mnkhpf;fhtpy; 95 rjtPj tPLfspy; Fiwe;jJ xU Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtpahtJ nghUj;jg;gl;- bUf;Fk; 25 rjtPjtPLfspy; jP tpgj;Jfs; Vw;gl;Ls;sd. Gifia fz;L gpbf;Fk; fUtpfshy; jPiag; gw;wpa vr;rhpf;iffs; tplg;gltpy;iy. Vndd;why; mitfs; rhpahf Ntiy nra;atpy;iy. Gifia mwptpf;Fk; myhuk; fUtpfs; ,Ue;jhy; kl;Lk; NghjhJ. mit rhpahd Kiwapy; ghpNrhjid nra;ag;gl;L> xt;nthU
tUlKk; mtw;wpd; gl;lhpfs; khw;wg;gl
ePq;fs; Ntz;Lk;. cq;fs; tPl;by; Gifia fz;L
mgha gpbf;Fk; fUtpia nghUj;JtJ jPg;gw;wp
fs;. vhptij jLg;gjw;fhd kpf Kf;fpakhd eltbf;ifahFk;.
•
Gifia fz;L gpbf;Fk; fUtpia nghUj;Jk; ,lKk; kw;Wk; guhkhpg;Gk;.
•
FLk;gj
tPl;by; xt;nthU Kf;fpakhd ,lj;jp- Yk; Fiwe;jJ xU Gifia fz;L gpbf;Fk; fUtpiaahtJ nghUj;j Ntz;Lk;.
•
xt;nthU gLf;if miwapd; ntspg;- Gwj;jpYs;s ,lj;jpy; $Ljyhf xU Gif mgha mwptpg;G fUtpia nghUj;Jq;fs;.
•
mgha mwptpg;G fUtpfis xt;nthU khjKk; Nrhjid nra;Aq;fs;.
•
tUle;NjhWk; batteryfis khw;Wq;fs;.
Sk; m gof;fg
•
Qhgf kwjpahy; kwe;J Nghfhky; ,Ug;gjw;F cq;fs; fbfhuq;fSf;F
•
NkNyA
To get the key for the future...
web: www.
lookhome.ca
mthplk; jpUba GPS,d; cjtpAld; (thfdj;jpy; ,Ue;j GPS,y; tPl;bypUe;J cijge;jhl;likjhdj;jpw;F programme nra;ag;gl;bUe;jJ.)mtH tPl;il mile;J mthplk; jpUba hpNkhl;bdhy; fuh[; fjitj;jpwe;J tPl;bw;Fs; GFe;J jpUl;L
ele;NjwpAs;sJ. fsT nra;jtu;fSf;F njhpAk; vg;NghJ tpisahl;Lg;Nghl;b KbAk; vd;W. MWjyhf midj;ijAk; RdhkpNghy; mbj;Jf;nfhz;L nrd;Wtpl;- lhHfs;.
cq;fsplk; GPS ,Ue;jhy; mjpy; tPl;L
Karuna Gopalap
41
ReMax Visio
2210 Ma e-mail: karuna@lookhome.ca
tpyhrj;ij ky;y> th ijAk; fs ,lj;jpy; i
mLj;jjhf
xU fUt ftdpj;jpU nfhz;L Ngha; ,g;N mDg;Gk; ePq;fs; ft

GPSfSk; nry;Nghd;fSk;
- Fkhu; GdpjNty; -
fiaf; fz;L gpbf;Fk; fUtpfs;
khw;wg;gl a fz;L jPg;gw;wp f;fpakhd
gpbf;Fk; ; ,lKk;
,lj;jp- a fz;L nghUj;j
; ntspg;- yhf xU fUtpia
xt;nthU s;. hw;Wq;fs;. Nghfhky; q;fSf;F
ePq;fs; batteryfis khw;Wk; NghJ mgha mwptpg;G fUtpf;Fk; khw;Wq;- fs;.
•
ia fz;lwptjw;F mgha mwptpg;G kzpfis cl;$iuapy; my;yJ Rthpd; cr;rp ghfj;jpd; kPJ nghUj;Jq;fs;. FLk;gj;jpd; midj;J mq;fj;jpdHf-
•
Sk; mgha mwptpg;G kzpapd; xypia gof;fg;gLj;jpf; nfhs;sNtz;Lk;.
•
[d;dy;fs;> ntspg;Gwj;jpYs;s fjT- fs; my;yJ NtWtif Gif tUk; ve;j ,lj;jpYk; mgha mwptpg;G kzp fis itf;fhjPHfs;.
•
Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtpfspd; kPJ paint mbf;fhjPHfs;.
•
xt;nthU Ie;J tUlq;fSf;F xU Kiw Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtp fis khw;Wq;fs;.
•
fhJNfl;Fk; jpwd; Fiwthf cs;s- tHfSf;nfd gpuj;jpNafkhd Gif mgha mwptpg;G kzpfs; tpw;gidapy; fpilf;fpd;wd> mtw;iwg; gad;gLj;- Jq;fs;. Gif gw;wpa mwptpg;ig Kd;$l;bNa njhptpg;gjhy; Gifia fz;Lgpbf;Fk; fUtpfs; gy capHfis fhg;ghw;w cjTfpwJ. NkNyAs;s ,lj;jpy; vOk;Gk; Gif-
e key for the future...
Karuna Gopalapillai Broker
Dir:
416.830.8520
ReMax Vision Realty Inc.
, Brokerage
Each office independently owned and operated 2210 Markham Rd., Unit 1, Toronto, ON M1B 5V6 lookhome.ca
Bus: 416.321.2228 Fax: 416.321.0002
- 11 -
jtpAld; Pl;bypUe;J ogramme mile;J ; fuh[; ;J jpUl;L
u;fSf;F ;Lg;Nghl;b j;ijAk; rd;Wtpl;-
py; tPl;L
tpyhrj;ij tpl;Litf;fhjPHfs;. ,Jkl;L- ky;y> thfdj;jpy; nu[p];Nurd; gj;jpuj;- ijAk; fs;tHfs; vspjhf vLf;ff;$ba ,lj;jpy; itg;gJ crpjkd;W.
mLj;jjhf ehk; vy;NyhUk; ghtpf;Fk;
xU fUtp nry;Nghd;fshFk;. ePq;fs; ftdpj;jpUg;gPHfs; - re;jpKidapy; ,Ue;J nfhz;L nry;Nghd; fijf;Fk; fhyk; Ngha; ,g;Nghnjy;yhk; nlf;];l; nra;jpfs; mDg;Gk; fhyj;jpy; cs;Nshk;. ,q;Fk; ePq;fs; ftdkhapUg;gjtrpak;.
xU ngz;kzp jdJ ifg;igia jtw- tpl;L tpl;lhH. ,JNghd;w mrk;ghtpjq;fs; gy ele;J cs;sd vd;gij ahUk; kwf;fkhl;BHfs;. njhiye;J ,UgJ epkplq;fSf;Fg;gpd; jdJ fztid mioj;J fsTNghdij njhptpj;jNghJ mtH> “ePH mDg;gpa nlf;];l; nra;jp rpwpJ Neuj;jpw;F Kd; fpilj;jJ. mjpy; Nfl;lgb vq;fs; tq;fp Pin ek;gH mDg;gpNdd;” vd;whH.
cldbahf mtHfs; tq;fpia njhlHG nfhz;lNtis mth;fs; fzf;fpypUe;J vy;yhg;gzKk; kPsg;ngwg;gl;Ls;sjhf njhptpj;jhHfs;. cz;ikapy; nry;Nghid jpUbatd; mNj jpUba nry;Nghdhy; fztDf;F kidtp mDg;GtJNghy; nra;jp mDg;gp fzthplkpUe;J ‘Pin’ ek;giu ngw;W jpUl;il nra;Js;shHfs;.
vg;NghJk; nlf;];l; nra;jpia ek;gp ,u- frpakhd tplaq;fis njhptpf;fNtz;lhk;. Neubahf njhiyNgrpapy; fijj;J kw;wtH ahH vd;gij cWjp nra;j gpd; Kf;fpa tplaq;fis njhpag;gLj;Jq;fs;. ,e;j nra;jpia ez;gh;fSld; gfph;e;J nfhs;Sq;fs; - jpUl;il jtpHg;gjw;F cjTk;.
kumarpunithavel@thaiveedu.com
2006, 2008, 2009
2007

Page 12
- 12 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 13
jha;tPL • ngg;gputup 2010
rpWePu; Neha;fs;
Urine Incontinence rpWePu; rk;ge;jg;gl;l gy gpur;rpidfs; tl mnkupf;fu;fspilNa cz;L. rhjhuzkhf ngUk;ghd;ikahf Mz; ngz; ,Ughy- uplKk; nghJthf ,Ug;gJ ePupopT Neha;. ,J jtpu gyUf;F jq;fisawpahJ mjhtJ rpy rkaq;fspy; fl;Lg;gLj;j KbahJ rpWePu; Nghjy;> mbf;fb rpWePu; fopf;f Ntz;Lk; Nghy; czu;T ,Uj;jy; (,J fle;j khu;fop khjf;fl;Liuapy; vOjg;gl;l tplak;. ,e;j khu;fop khjf; fl;Liu thrpj;Jtpl;L gyu; mjw;F ed;wp nrhd;dhu;fs;. NkYk; jhq;fs; mjpy; jug;- gl;l ,izaj; js Kftupapy; cyhtp Nkyjpf tpguq;fisg; ngw;Wf; nfhz;l- jhf $wpapUe;jdu;. cq;fs; tpku;rdq;f- Sf;Fk; Mu;tj;jpw;Fk; ed;wp) rpWePu; czu; tpd;wp NghtJ> Ju;ehw;wKs;s rpWePu; Nghd;W gy gpur;rpidfs; cz;L. ,t;- thwhd gpur;ridfSf;F fhuzk; vd;d? vt;thW eptu;j;jp nra;ayhk; vd;gJ xU kpfTk; Kf;fpa Nfs;tpahf ,Uf;fpd;wJ.
fl;Lg;ghbd;wp rpWePu; fopjy; tl mnkupf;- fhtpy; fpl;lj;jl;l 17 kpy;ypad; kf;fSf;F ,Ug;gjhf tl mnkupf;f rpWePu; tpahjp- fSf;fhd Ma;T ikak; $Wfpd;wJ. ,J nghJthf kf;fspilNa xU Fw;w czu;T> jho;T kdg;ghd;ikapid Njhw;W- tpf;fpd;w NghjpYk; mjid vjpu;j;J nraw;gl Ntz;ba fl;lhaj;jpid mid- tUk; czu;e;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,tw;wpw;F itj;jpak; my;yJ gapw;rpfs; fpilg;gjhy; ehk; ,t;thwhd trjpfisg; ghtpj;J gad; ngw Ntz;Lk;. NkYk; tajhd gbahy; jhd; gpur;rpid vd gyu; epidg;gjdhy; ,jidg;gw;wp mjpfk; fz;L nfhs;tjpy;iy. tajhdgbahy; ,J Vw;gLtjy;y. Mdhy; tajhFk;NghJ ,jd; jhf;fk; ,d;dKk; mjpfupf;Fk;. mjdhy; vjpu;fhyj;jpy; kpfTk; ,ilA+whf ,Uf;fg; NghFk; ,e;j Fiwghl;bid Muk;gfhyj;- jpy; milahsk; fz;Lnfhz;L eptu;jp nra;Jtply; Ntz;Lk;.
Urine Incontinence,idj; Njhw;Wtpg;gjw;F gy fhuzpfs; cz;L. ,tw;Ws; rpy epue;jukw;w fhuzpfshFk;. rpWePuf my;yJ rpWePu;topapy; Vw;gLk; njhw;Wf;fs;> rpy kUe;J tiffSk; mtw;wpd; gf;f tpis- TfSk;> Nkyjpf caffeine, kJghd tiffs;> nraw;if ,dpg;Gfs; (artificial sweeteners)> EiuNaw;wg;gl;l ghdq;fs; (carbonated beverages) Nghd;wtw;wpid cs;nsLj;jy;> kyr;rpf;fy; Nghd;wit Kf;fpa fhuzpfshff; fUjg;gLfpd;wd. rupahd rpfpr;ir> gapw;rp Kiwfs;> ehshe;j gof;f tof;fq;fspy; Vw;gLj;Jk; khw;wq;fs; vd;git ,e;j epue;jukw;w fhuzpfshy; Vw;gLk; Urine Incontinence ,id KOikahf Fzkilar; nra;Ak;.
rpWePu;g;igapidj; jhq;Fk; jirfspd; tYtw;w jd;ik (Weakness of the muscles that hold the bladder in place)> tYtpoe;j rpWePu;g;ig my;yJ mjidr; Rw;wpAs;s tisakhd sphincter vdg;gLk; jir (Weakness of the bladder and or the sphincter
muscles)> rpy XNkhd;fspd; Fiwthd
it ,iz Rug;G Kf;fpakhf <];u[pd;> euk;G rk;ge;- jg;gl;l tpahjpfs; (Neurological disorders
Fistula Inc (ex: Multiple Sclerosis. Parkinson’s Disease) Nghd;wit epue;ju Urine Incontinence ,idj; Njhw;Wtpf;ff; $badthf ,Ue;j NghjpYk; ,tw;wpw;F itj;jpa trjpfs; cz;L vd;gJ kpfTk; ey;y xU tpla- khFk;.
Fistula Inco xU jir Sf;fpilN vagina) Vw pelvic rad Nghd;wtw
NkYk; ,e;j Urine Incontinence MdJ Overflow Incontinence, Stress Incontinence, Mixed Incontinence, Fistula Incontinence vdg; gytifahfg; gpupf;fg;gl;Ls;sJ.
epthuzk Kjypy; F ngWtJ ngWk;NghJ Overflow Incontinence. Overflow Incontinence vd;gJ nghJthf KOikahf rpWePu;g;igapid ntw;Wik
itj;jpau gpuj;jpNaf Urologist N
fl;Lg;ghbd;wp rpWePu; fo
tl mnkupf;fhtpy; fpl;lj;jl;l 1
kf;fSf;F ,Ug;gjhf tl mnk
tpahjpfSf;fhd Ma;T ikak;
,J nghJthf kf;fspilNa xU F
jho;T kdg;ghd;ikapidj; Njh
mjid vjpu;j;Jr; nraw;gl
fl;lhaj;jpid
midtUk; czu;e;Jnfhs;s
Mf;f Kbahj jd;ikahFk;. ,jdhy;
itj;jpa rpyUf;F njhlu;e;J kpf kpf rpwpa mstpy;
Bladder S mjhtJ xU Gs;spNghy rpWePuhdJ frp-
Nehahspa tiljy; my;yJ ,utpy; mbf;fb epj;jpiu
(mjhtJ Fok;gp rpWePu; fopj;jy;> rpwpjsT rpWePiu
cukhf ntspNaw;Wtjw;F ePz;l Neuk; vLj;jy;>
,Uk it rpwpjsT rpWePu; fopjYk; NkYk; rpWePu;
mtjhdpg fopf;f Ntz;Lk; Nghd;w czu;T ,g;gb gy tpjkhd rpf;fy;fis ,J Njhw;W-
Urinalysis tpf;Fk;.
rpWePu; gup gl;L njhw Stress Incontinence.
cs;sjh Stress Incontinence Jk;Kjy; Nghd;w vdg;gLtJ nrad;Kiwfspdhy;> ,UKjy;>
Ultrasound Nrhjpf;fg;g mbtapw;wpy; $Lk;NghJ rpWePu; mKf;fk; vq;fisawpahJ my;yJ mOj;jk; frpe;J
Cystoscop tply; MFk;. ,t;tifahd Fiwghlh-
glk;gpb f dJ guk;giu myFfspdhy; (Genes)
D}L nrY flj;jg;gLtjhfTk; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;sJ.
Neuromo Mixed Incontinence. ,J xd;Wf;F Nkw;gl;l fhuzpfshy; Njhw;Wtpf;fg;gLtJ. mjhtJ Stress Incontinence, Overflow Incontinence Nghd;w-
Fzg;glhj rpWePu;g;ig J}z;Ljy; fSf;F kp thlif ,y;yKk;...
7k; gf;fj; njhlHr;rp...
Superintendent ,lk; mwpe;J nfhs;Sq;fs;.
thlifg; gzk; nrYj;Jjy; tjptplf; fl;bl cupikahsu;fs; nghJ- thf xt;nthU khjj;jpd; njhlf;fj;jpy; gpd;tUk; VjhtJ xU topapy; thlifg; gzj;ij nrYj;Jk;gb Nfl;ghu;fs;.
•
thlif t ntspNaW ePq;fs; c Dated Cheque).
ntspNaw
•
cWjp nra;ag;gl;l fhNrhiyfs; (Entitled Cheques). cq;fsJ tq;fpf; fzf;fpy;> ,tw;wpw;fhd gzk; cs;sJ vd;gij ,t;tif fhNrh-
jpd; cupi Kd; mwpt ntspNaW Apartment
iyfs; cWjp nra;Ak;. ,jw;fhf ePq;fs; cq;fsJ tq;fpf;F Nritf; fl;lzk; nrYj;j Ntz;Lk;.
ePq;fs; c gFjpfspy jhy; me;j
thlifg; gzj;ij jtpu tjptplj;jpDs;
Ntz;Lk;.
ntg;gNkw;Wjy; FbePu;ghtid> Nfgps;> njhiyf;fhl;rp> njhiyNgrp vd;gtw;wpw;Fk; fl;lzk; nrYj;j Ntz;b Neuplyhk;. gzkhf nrYj;jpdhy; ePq;fs; toq;Fk; KOg; gzj;jpw;Fkhd gw;Wr;rPl;il ngWtJ mtrpak;.
ePq;fs; t
•
gpd;jpfjpaplg;gl;l fhNrhiyfs; (Post
Ntz;b ,

- 13 - rpWePu; Neha;fs;
iwthd
it ,ize;J Njhd;Wtpj;jy; MFk;. ;G rk;ge;- l disorders
Fistula Incontinence s Disease) ontinence f ,Ue;j
Fistula Incontinence vd;gJ mrhjhuzkhd xU jir tsu;r;rp ,uz;L mtatq;f-
trjpfs; U tpla-
e MdJ ontinence, ontinence ;Ls;sJ.
.
ghJthf tw;Wik
,jdhy; mstpy; hdJ frp- epj;jpiu rpWePiu ; vLj;jy;> k; rpWePu; ;T ,g;gb Njhw;W-
,UKjy;> fspdhy;> mOj;jk; J frpe;J iwghlh- ; (Genes) l;Ls;sJ.
zpfshy; Stress e Nghd;w-
rpth[pdp ghyuh[d; Sf;fpilNa (the bladder or urethra and the vagina) Vw;gLjyhFk;. NkYk; pelvic cancer, pelvic radiation therapy, obstetric trauma Nghd;wtw;wpd; fhuzkhfTk; Vw;glyhk;.
gl;Ls;sJ. ,e;jg; gapw;rp KiwahdJ Neuromodulation vd miof;fg;gLk;. ,jw;Fg; ghtpf;fg;gLk; cgfuzk; device epthuzk;. Kjypy; FLk;g itj;jpauplk; MNyhrid ngWtJ ey;yJ. ,t;thW MNyhrid ngWk;NghJ Nehapd; jPtpukwpe;J FLk;g itj;jpau; rpWePu;j;njhFjp> rpWePu; gw;wpa gpuj;jpNaf gapw;rp ngw;w itj;jpauplk; Urologist Nehahspapid mDg;gp itg;ghu;.
interstim vdg;gLk;. ,e;j nghUshdJ mWitr; rpfpr;ir %yk; cl;gjpf;fg;gLk; vd;gJ kl;Lky;y kpfTk; nryT $baJ vd;gjhy; kpfTk; ghuJ}ukhfg; ghjpf;fg; gl;ltu;fSf;F kl;Lk; mj;jpahtrpak; fUjp nra;ag;gLfpd;wJ. ,J vkJ thy; vYk;Gf;F rpwpJ Nkyhf gjpf;fg;gLk;.
Ju;ehw;wkpF rpWePu;. rpyu; foptiwf;Fg; Ngha;te;jhy; mtu;- g;ghbd;wp rpWePu; fopjy;
fisj; njhlu;e;J NghFk; egu; foptiw ed;whf kzf;fpd;wJ vdf; Fiw nrhy;- htpy; fpl;lj;jl;l 17 kpy;ypad;
thu;fs;. mjpfhiyr; rpWePu; nghJthf rhjhuz rpWePiutpl fyq;fyhfTk; mNj rkak; kzk; $bajhfTk; fhzg;gLtJ Ug;gjhf tl mnkupf;f rpWePu;
,aw;ifahd xU tpl;ak;. Vnddpy; ,utpy; ePz;l Neuk; ehk; ePu; vJTk; mUe;Jtjpy;- iy. gpd;du; Neuk; Nghfg; Nghf ehk; hd Ma;T ikak; $Wfpd;wJ.
mUe;Jk; ghdq;fs;> ePu; vd;gtw;wpdhy; ,e;j fyq;fy; jd;ik njspe;J kzk; kf;fspilNa xU Fw;w czu;T>
khwp rpWePu; rhjhuzkhfp tpLk;. ,Ug;gpDk; rpyu; ,jw;F tpjptpyf;fhf ,Ug;ghu;fs;. ePupopT Nehahspfs;> rpWePu; my;yJ rpW hd;ikapidj; Njhw;Wtpg;gjhy;>
ePufj; njhw;W cilatu;fs;> msTf;- fjpfkhf rpy kUe;J tiffs; vLg;gtu;fs;>
vjpu;j;Jr; nraw;gl Ntz;ba
Vd; rpy tifahd kuf;fwpfs; $l ,t;- thW rpWePupy; ehw;wj;jpid Vw;gLj;Jk;. kpfTk; Kf;fpakhf Asparagus cz;lhy; fl;lhaj;jpid
mJ jhuhskhf xU ehw;wj;jpidj; jUk;. 
itj;jpa gupNrhjidfs;.
kdpju;fis gupNrhjidfs; itj;J elhj;jg;gl;Lf; ,d;dKk; Muha;Tfs;> nfhz;b- Bladder Stress Test - ,jw;F itj;jpau;
Ug;gjhAk; mnkupf;f Gw;WNeha; itj;jpa Nehahspapid ntt;NtW tpjkhf
Muha;T ikak; $Wfpd;wJ. ,J ,d;dKk; (mjhtJ nky;ypajhf gpd;du; rpwpJ
Kbe;j Kbty;y. MfNt rpWePu; fyq;f- cukhf gpd;du; mjidtpl cukhf)
yhfTk;> ehw;wk; tPRtjhAk; czu;e;jhy; ,Uk itj;J rpWePu; rpe;Jk; mstpid
Kjypy; epiwa ePu; mUe;jp rpy kzp mtjhdpg;ghu;.
Neuq;fspy; NghFk; rpWePiu mtjhdpf;- fyhk;. mjpy; jpUj;jk; my;yJ Kd;Ndw;- Urinalysis and Culture - Nrfupf;fg;gl;l
wk; ,y;iynadpy; FLk;g itj;jpaiu rpWePu; gupNrhjidr; rhiyf;F mDg;gg;
mZfyhk;. gl;L njhw;W> rpWePuff; fw;fs; Nghd;wit cs;sjh vdr; Nrhjpf;fg;gLk;.
Nkyjpf tpguq;fis ,izj;jpUf;Fk; Ultrasound - rpWePufk;> rpWePu;g;ig vd;gd
,izaj;jsq;fspy; ghu;itapLtjd; %yk; Nrhjpf;fg;gLk;.
kpFe;j gyhgyd;fs; fpilf;Fk;
Cystoscopy - nky;ypa FohAld; Nru;e;j glk;gpb fUtp xd;wpid rpWePu; topap-
http://www.embarrassingproblems.com/ urinary_b.htm
D}L nrYj;jp gupNrhjid nra;jy;.
http://www.babycenter.ca/pregnancy/ antenatalhealth/physicalhealth/ Neuromodulation – kUe;JfSf;F
antenatalincontinenceq/ Fzg;glhj tifapy; Ks;se;jz;bypUe;J rpWePu;g;igf;F nry;Yk; euk;Gfis
pon.balarajan@thaiveedu.com J}z;Ljy; nra;thu;fs;. ,J rpy Nehahsp- fSf;F kpfTk; gydspj;jpUg;gjhf mwpag; ;yKk;...
rhiyfs;
w;wpw;fhd f fhNrh- f ePq;fs; fl;lzk;
plj;jpDs; > Nfgps;> tw;wpw;Fk; plyhk;.
thlif tjptplj;jpy; ,Ue;J ntspNaWjy;. ePq;fs; cq;fsJ tjptplj;jpy; ,Ue;J ntspNaw tpUk;gpdhy; tjptplf; fl;blj; jpd; cupikahsUf;F xU khjj;jpw;F Kd; mwptpj;jy; toq;f Ntz;Lk;. ePq;fs; ntspNaWtjw;F Kd;G cq;fsJ ApartmentI Rj;jk; nra;tJ mtrpak;.
ePq;fs; cq;fsJ Apartment,y; VjhtJ gFjpfspy; cilTfis Vw;gLj;jpapUe;- jhy; me;j gFjpfis jpUj;jp mikf;f Ntz;Lk;.
ePq;fs; thlifg;gzk; ghf;fp nrYj;j Ntz;b ,y;yhtpby; ePq;fs; Vw;fdNt
nrYj;jpa Security deposit gzj;ij tjp- tpl cupikahsu; cq;fsplk; toq;Fthu;.
rpy re;ju;g;gq;fspy; cq;fsJ tjptplj;jpd; cupikahsu; cq;fis ntspNaWk;gb cj;jutplyhk;. mjw;F gy;NtW fhuzq;- fs; ,Uf;fyhk;. ,t;thwhd mwptpj;jy; rl;lG+u;tkhdJ. vdNt ,J njhlu;ghf KiwaPL nra;a tpUk;gpdhy; jhkjpf;f Ntz;lhk;.
te;jtu;fisnay;yhk; thupaizj;J thoitf;Fk; tdg;G kpF fdlhtpy; cq;fs; tho;T tskhf mike;J tre;jk; kyu vdJ kdk; epiwthd tho;j;Jf;fs;.
mahensingaraja@thaiveedu.com

Page 14
- 14 -
mwpKfk;: cyfpy; xt;nthUtUk; ,jag;G+u;tkhf tpUk;Gk; nrb fhu;Nzrd;(Carnation) MFk;. ,jd; jhtutpay; ngau;> lad;j]; (Dianthus). ,t;tu;f;fj;jpy;> Vwf;Fiwa 300 ,dq;fs; fhzg;gLfpd;wd. Dianthus caryophyllus vDk; ,dkhdJ ngupa jz;L- fisAila G+f;fisj; jUtJ. ,J FLk;gk; fupNahgpy;NyrpNa (Caryophyllaceae) iar;Nru;e;jJ. ,d;iwa cyfpy;;> G+f;fspd; tpahghur; re;ijapy;; mjpgpugy;ypakhf tpsq;Fk; G+f;fs; vd;why;; fhu;NzrDf;F epfu; ,d;ndhd;wpy;iy. ,jw;Ff; fhuzk;>
fz;fisg; gwpf;Fk; ,jdJ G+f;fspd; epwq;fSk; eWkzKNk. ,uhzpvyprgj;- jpd; fhyk; njhlf;fk; Njhl;lq;fspy; tsu;f;fg;gl;l nrk;kQ;rs; epwg;G+f;fis- Aila tu;f;fk; ngupJk; ftdj;ij Mrpah Nghd;w ehL- fspd; G+u;tPfkhdJ. rpy ,dq;fs; tl Mgpupf;fhtpYk; xU ,dk; tl mnkupf;fh- tpYk; gpd;du; mwpKfg;gLj;jg;gl;ld.
Kf;fpaj;Jtk;: ,t; ,dq;fs; ePz;lfhyk; epiyj;J thOk; nrbfshFk;. rpy> xU tUlNkh my;yJ ,uz;L tUlNkh thof;$bait. ed;F ,uz;L Kjy; %z;W mbtiu cakhf tsuf;$bait. mNef fyg;G ,dq;fs;; NtWgl;l gUkdpy; gy epwq;- fspy; fhzg;gLk;. tUlj;jpy; Rkhuhd Fspu; ,Uf;Fk;NghJ $Ljyhf G+f;fisj; jUk;. G+e;Njhl;lq;fspy; $ba gug;gpy; ntl;Lg;G+f;fSf;fhf tsu;f;fg;gLk;. G+f;fs; Vwf;Fiwa xUkhj fhyk; moFld; fhl;rp jUk;. fpwPf; ehfupfj;jpy; ‘nja;tP-
fg;G+’ (Divine Flower) vd miof;fg;gLtJ. ];ngapd; xifNah khepyk; Nghd;wtw;wpd; Njrpag; G+thFk;;.
tsu;j;jy;: ed;F grisAs;s XusT mkpyj;jd;ik tha;e;j epyk; gapupLtjw;F cfe;jjhFk;. ePNuhl;lk; cs;s kz;> jpdKk; 4-5 kzpj;jpahyk; fpilf;Fk; #upanthsp nrbf;F mD$ykhf ,Uf;Fk;. ,jid>
mofpa g+Q;nrbf
fhu;Nd~d; (Carnation)
Ks;KUf;F Kjyhf M RNjrpa k ehLfshf Kl;fisf indica vd $baJ. % fhk;G e fhzg;gLk kuj;jz;L NtypfSf ntl;b vg
,jd; ,i fUjp> jpU euk;G> Ei rpwe;j kU Nghd;wtw
Xub ,il gapupLk;Ng fs;> gjpi VhjhtJ tsUk; nr isj; jUk tiffs;> gris Nj rpia Vw;g mJ> ifk
tpl Ntz NghlTk;.
Kf;fpaj;J G+f;fs;: G+f;fspd; tpNrl it jpdk;> jpU fs; mof
tPl;Lj; Nj
Ks;K
(Botani

fhu;Nd~d; (Carnation)
Ks;KUf;F kuk;FLk;gk; NkhNwrpNaiar; (Family Moraceae) Nru;e;jJ. ,J Kjd; Kjyhf Mz;L 1829,y;> gjpTf;F te;jJ. ,J gpuhrpy;> NgU Nghd;w ehLfspd; RNjrpa kukhf tpsq;fpaNghjpYk; gpd;du; ntg;gkz;lyg; gFjpfspYk; NtW gy ehLfshfpa ,yq;if> ,e;jpah> Mgpupf;fh> tlf;F mT];jpNutpah Nghd;wtw;wpYk;;> Kl;fisf; nfhz;l xU mo$l;Lk; kukhf tsu;f;fg;gLfpd;wJ. ,jw;F> Erythrina indica vd khw;Wg; ngaUk; cz;L. eLj;ju caukhf> 10-20 kPw;wu; tiu tsuf; $baJ. %d;W rpw;wpiyfSld; $ba $l;biy tbtk; nfhz;l ,jd; ,iyfspd; fhk;G ePskhdit. nfhj;Jf;fshf mofpa nre;epwg;Gf;fs; mlu;j;jpahff; fhzg;gLk;. mtiu Nghd;w gUg;Gf; fdpfs; ePskhd cUis tbtk; nfhz;lit. kuj;jz;Lfs; vy;yhk; $upa Kl;fisAilait. nkhj;jkhd jz;Lfs; tPLfspy; NtypfSf;F (fjpahy; vdg;gLtJ) epiuahf elg;gLk;;. fhytiuaiwapd;wp jz;bid ntl;b vg;nghOJk; cz;lhf;fyhk;.
,jd; ,iyfs; fhy;eilfSf;F rpwe;;j czthfpd;wd. jbfisg; Gdpjkhff; fUjp> jpUkzitgtq;fspd; NghJ fd;dpf;fhyhf eLthu;fs;. ,iyfSk;;> G+f;fSk;; euk;G> EiuaPuy;> kz;zPuy; Nghd;wtw;iwr;; rhe;jg;gLj;Jk; jd;ik tha;e;j rpwe;j kUe;jhff; fUjg;gl;ld. kdNeha;> kdr;Nrhu;T> J}f;fkpd;ik> FUjpaKf;fk; Nghd;wtw;wpw;Fk; ,jdJ gFjpfs; cgNahfkhfpd;wd.
fpa g+Q;nrbfs;
jha;tPL • ngg;gputup 2010
epiyj;J tUlNkh ;$bait. mbtiu f fyg;G y epwq;- Rkhuhd G+f;fisj; gug;gpy; k;. G+f;fs; moFld; ; ‘nja;tP-
;fg;gLtJ. d;wtw;wpd;
j;jd;ik e;jjhFk;. Kk; 4-5 upanthsp ;. ,jid>
tPl;Lj; Njhl;lk; - 24
Xub ,ilntspfspy; mUfUNf elyhk;. gapupLk;NghJ> tpj;Jf;fs;> ntl;Lj;jz;L fs;> gjpitj;jy;> gpupj;jy;> ,tw;Ws; VhjhtJ xd;wpidj; Nju;T nra;ayhk;. tsUk; nrbahdJ 6-9 khjq;fspy; G+f;f- isj; jUk;. cyu;e;jkz;> cf;fpa ,iy tiffs;> rpwpjsT fspj;jd;ik Nru;e;j gris Njit. xUKiw nrbapd; tsu;r;- rpia Vw;gLj;jp tpl;lhy;> gpd;du; cq;fis mJ> ifkhW nra;JtpLk;;. $Ljyhf ePu;
tpl Ntz;lhk;. 10-10-10 $l;Lg;gris NghlTk;.
Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j G+f;fs;: G+f;fspd; kfpik vy;iyf;fg;ghyhdJ. tpNrl itgtq;fspy; Fwpg;ghf md;idau; jpdk;> jpUkzehs; Nghd;wtw;wpy; ngz; fs; mofhfr; #og;gLtJ. goikahd
Nuhk; efupy; kf;fs;> jq;fsJ fhzpf;if- ahf ek;gpf;if itj;Js;s flTSf;F ,g; G+f;fis toq;Ftu;. Nfhupah ehl;by;> ngw;NwhUf;F jkJ md;igAk; ed;wpiaAk; nrYj;Jtjw;fhfr; rptg;G> epwg;G+f;fis ngw;Nwhu; jpdkhfpa itfhrp khjk; 8k; jpfjp nrYj;Jthu;fs;. ,sQ;rptg;G epwg; G+f;fis Mrpupau;fSf;F jkJ ghuhl;- ilAk;> ed;wpiaAk; njuptpf;Fk; tifapy; itfhrp khjk; 15k; jpfjp nrYj;Jthu;fs;. nts;isg;G+ J}a md;G> ey;yjpu;];lk; Nghd;wtw;iw vLj;Jf; fhl;Lk;. gpuhd;]; ehl;by;> md;ghfg; goFk;; vtuJ kuzj;- jpd;NghJk; ghuk;gupakhf ,t;nts;isg; G+tpid nfhLg;gJ ,ay;ghFk;. xf;];Ngl; gy;fiyf;fofj;jpy; vy;yhg; guPl;irfspYk; ey;yjpu;lkhf khztu;fs; ,g;G+tpid mzpthu;fs;.
,r;nrbapidg; gapupLgtu;fs;> ngupa G+f;fisAila ,dq;fisNa ed;F tpUk;Gthu;fs;. ,q;F G+f;fspd; jz;Lfs; kpfTk; ePskhdit. ,t;tpdq;fNs tpah- ghur; re;ijapy; Kd;dpd;W yhgkPl;Lfpd;wJ.
Neha;fSk; ftdpj;jYk;: nrbfspy; Nghrhf;fpd;ik> ,iyapy; Gs;spfs; Njhd;Wjy;;> rptg;Gr; rpye;jp> Vg;gpl;];> nts;is upg;]; Nghd;wtw;wpd; jhf;fk; rhjhuzkhff; fhzg;gLk;. nfe;- jfk; G+rpAs;s jbia Cd;Wtjhy; rptg;Gr; rpye;jpiaj; jtpu;f;fyhk;;. kz;GOf;fspd- Jk; gq;fRf;fspdJk; jhf;fk; ,Uf;Fk;. Gifapiy kzj;jhYk; epf;nfhw;wPPd;; njspg;gjhYk; ,tw;iw XusT fl;Lg;- gLj;jyhk;.
sekari.s@thaiveedu.com
Family Moraceae Ks;KUf;F kuk;
(Botanical name: Erythrina variegata : Eng.Name: Coral tree)
nry;iyah re;jpuNrfup

Page 15
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 15 -

Page 16
- 16 -
ATHEESAN (SHAN) SARVANAN
CELL (416) 720-1184 FORMULA HONDA
2240 MARKHAM ROAD, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 2W4. TEL:4

AN (SHAN) SARVANANTHAN
CELL (416) 720-1184 FORMULA HONDA
NTARIO M1B 2W4. TEL:416-754-455 EXT.2705, FAX:416-754-9465
jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 17
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 17 -

Page 18
- 18 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 19
jha;tPL • ngg;gputup 2010
fNdbah;fs; tPl;bd; mw;wpf; gFjpf;Fs;; gpuNtrpg;gJ kpf mhpjhfNt fhzg;gLfpwJ. gy tUlq;fshf xNu tPl;by; trpj;J te;jhYk; Nky;khbf;Fk; Kfl;Lf;Fk; ,ilg;gl;l mw;wpf; gFjp vg;gb ,Uf;fpd;- wJ vd;W vl;bg;ghh;f;fhjth;fs; jhd; mjpfk;. ,q;fpyhe;J Nghd;w ehLfspy; ,e;jg; gFjp ngUk;ghYk; trpg;gplkhf khw;wg;gl;L tpLk; vd;gJ NtW tplak;. fdlh Nghd;w ehLfspy; mw;wpf; gFjp ngUk;ghYk; ntWikahf tplg;gl;L Kiw- ahd Insulation (jilg;gLj;jy;) %yk; Fsphpy; ,Ue;J ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gJ fl;bl epakkhf Ngzg;gl;L tU- fpd;wJ. nghJthf ,uz;L fhuzq;f- Sf;fhf mw;wpf;ifg; ghh;itapLtNj tof;fkhf ,Uf;fpd;wJ.
•
Nky; khbapd; Nkw;gFjpapy; ,Ue;J ePh;f;frpT Vw;gLk; NghJ
•
mzpy;> ntsthy;> uf;$d; Nghd;w gpuhzpfspd; gpuNtrj;ijf; fz;lwp- tjw;fhf. Mdhy; mz;ikf;fhykhf ntg;gkhf;fy; nryitf; fl;Lg;gLj;Jk; Nehf;fpy; murhq;- fk; jUk; ed;nfhiliag; ngWk; Nehf;- fj;NjhL INSULATIONd; epiyiaf; fz;lwpa mw;wpf;ifg; ghh;itapLk; Njit my;yJ tpopg;Gzh;T Vw;gl;L ,Uf;fpd;wJ vd;W $wyhk;.
tPl;bd; Nkw;gFjpapy; cs;s “Ceiling” ,Ue;J jz;zPh; frpT Vw;gl;lhy; vd;d nra;ayhk;? Kjypy; ePHf;frpT Vw;gl;Ls;s ,lj;ij Fwpg;ghff; fz;lwpa ntspg;Gwr; Rthpy; ,Ue;J frpT Vw;gl;l ,lj;ij mwpe;J Fwpj;J itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. gpd;dh; mw;wpf;fpDs; nrd;W mjid cWjp nra;J nfhs;s Ntz;Lk;. mw;wpf;;Fs; gpuNtrpg;- gjw;fhd fjT nghJthf cLg;Gf;fs; NghLtjw;fhf xJf;fg;gl;bUf;Fk; gFjpapy; (Closet) my;yJ cLg;G miwapy; ,Ug;gJ tof;fk; Vzpfspd; Jiz nfhz;L mw;wpf;;fpw;Fs; gpuNtrpf;fyhk;. Mdhy; mw;wpf;;Fs; gpuNtrpf;Fk; NghJ kpf mjpf ftdk; Njit.
tPl;bw;Fs; ,Uf;ff; $ba c\;z epiy- ia tpl Fsph;fhyj;jpy; mjpf FspuhfTk; ntg;gfhyj;jpy; kpf ntg;gkhfTk; ,Uf;ff; $ba mw;wpf;Ff;Fg; NghFk; NghJ mjw; Nfw;g cil mzpe;J Nghf Ntz;baJ kpf Kf;fpak;.
cly; eyj;ijf; fUj;jpw;nfhz;L J}R jLf;ff; $ba Kf%b mzpe;J nfhs;s Ntz;baJ mtrpak;.
mw;wpf; gFjpapd; fhw;Nwhl;lk;> gdp miz (Attic Venting Attic moisture an
tPLk; tpbaYk; - 48
xU ey;y epiyapy; cs;s rf;jp kpf;f Flasks lightIAk; itj;jpUj;jy; Ntz;Lk;.
mw;wpf;fpw;F Nky; fhy; itf;Fk; NghJ kpf mtjhdk; Njit mw;wpf; KOtJk; INSULATION My; %lg;gl;bUf;Fk; nghJthf xt;nthU 16” mq;Fyj;jpw;F ,ilapYk; kur; rl;lq;fs; nghUj;jg;- gl;bUf;Fk; (Wooden Joist) me;j kur;rl;- lq;fspy; kl;LNk fhy; itj;J elf;f Ntz;Lk;. jtwp ntspapy; fhy; itj;jhy; kpf mjpf Ntfj;jpy; fPNo tPo;e;J tpl tha;g;G ,Uf;fpwJ. khjphpg;glk; fPNo jug;gLfpwJ.
ePh; xOf;;F Vw;glf; $ba ,lq;fs;.
•
mw;wpf;F Clhfr; nry;Yk; Gifg; Nghf;fpapidr; Rw;wpa gFjpfs;.
•
jz;zPh; Foha;fs; my;yJ fhw;Nwhl;- lj;jpw;fhf nghUj;jg;gl;bUf;Fk; Foha;- fis mz;ba gFjpfs;.
•
Fspayiwapy; ,Ue;J my;yJ ryit miwapapypUe;J fhw;iw ntspNaw;w nghUj;jg;gl;bUf;Fk; Foha;fis (Duct vent) mz;ba gFjp.
•
tPl;il Gjpjhf tphpTgLj;jp eph;khzk;
nra;jpU jg;gl;bU
•
,uz;L $iufs kl;lq;f
•
kpd;rhu fis m
•
ntspr;r fs; n mz;ba
,j;jifa nfhz;L m fhd jla fisAk; f xd;iwf; gj;jpy; vq ghh;f;f K
jhd; ePh;f vd;w mt Muk;gpj;j ntspg;Gw Xb J}u , tha;g;Gk; nfhs;sTk ,Uf;ff; $ xJf;fpg; g Fhpa ,l mjd; gpd ifahz;L Ntz;Lk;.

mw;wpf; gFjpapd; w;Nwhl;lk;> gdp miz.
g Attic moisture and Ice dams)
20k; gf;fk; ghu;f;f...
- 19 -
Yk; - 48
nra;jpUe;jhy; gioa RtUld; nghUj;- jg;gl;bUf;Fk; gFjp.
•
,uz;L NtW kl;lq;fspy; (Split Level)
f;jp kpf;f Ntz;Lk;.
$iufs; nghUj;jg;gl;bUe;jhy; ,U kl;lq;fSk; rf;jpf;Fk; gFjpfs;
•
kpd;rhuf;fk;gpfs; my;yJ nghUj;Jf;- k; NghJ
fis mz;ba gFjpfs;. KOtJk;
• ;bUf;Fk; yj;jpw;F ghUj;jg;- kur;rl;- ;J elf;f itj;jhy; ;e;J tpl k; fPNo
; $ba
; Gifg; s;. fhw;Nwhl;- k; Foha;-
J ryit spNaw;w s (Duct
eph;khzk;
mjid epWj;Jk; topKiwfs; Caulking, ntspr;rk; Cl;Lk; (Sky Light) ad;dy;-
filling, flashing vd gy NtWgl;ljhf fs; nghUj;jg;gl;bUe;jhy; mjid
mikAk;. mz;ba gFjpfs;
gpuhzpfspd; elkhl;lk; fhz ,j;jifa nfhz;L fhd fisAk; xd;iwf; gj;jpy; ghh;f;f jlaq;fisAk;> vq;Nf Kw;gl;NlhNkh mtjhdpj;jhy; fz;L gFjpfis Fwpg;gpl;lhf ePh;f;frpitf; nfhs;syhk;. Kf;fpakhff; frptpw;fhd mjw;F Ntz;Lk; jz;zPh; fz;L Kf;fpakhf Nkyhfj;- mjidg; fUj;jpw; frptpw;
Muk;- ,lq;-
g;gl;lhy; u$d;> tw;wpd; gl;lhy; mRj;jkile;J cw;gj;jpahfp ntsthy;> mjd; elkhl;lk; vd;d ghuJ}ukhd vr;rq;fshy; Mold, Gwh> mjpfhpj;Jf; gf;wPhpah nra;ayhk;? mzpy; tpahjpfisj; mw;wpf; Nghd;wit Nghd;w- fhzg;- gFjp
jhd; ePh;f;frpT Muk;gpj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;w mtrpak; fpilahJ. xU ,lj;jpy; Muk;gpj;j ePh;f;frpT kug;gyif my;yJ ntspg;Gw Foha;fs; topahf tope;J Xb J}u ,lj;jpy; ntspg;gl;bUg;gjw;fhd
juf; $ba epiy cUthFk; mghak; ,Uf;fpwJ. mj;jifa re;jh;g;gj;jpy; chpa Pest Control gFjpapdiu mioj;J chpa eltbf;iffspYk; njhw;W ePf;fpr; Rj;jk; nra;jypYk; ftdk; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.
tha;g;Gk; nfhs;sTk; ,Uf;ff; xJf;fpg; $ba ghh;j;Nj cs;sJ vdNt InsulationIf; cz;ikahd vd;gijf; ,ilg;gl;l fpog;gp ftdj;jpw; gFjpapy; my;yJ frpTf;-
mw;wpf;fpy; mjpfhpj;Jf; vd;d nra;ayhk;.


Page 20
- 20 - mw;wpf; gFjpapd;...
mit Kw $bajhf cUthf;F
19k; gf;fj; njhlHr;rp...
Nghjpa f
tul;rpj;jd;ik nghUe;jpajhfTk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
thf mw;w zkhff; $ cUthf;F
mw;wpf; (Sheathing) kur; rl;lq;fs; vd;gtw;wpy; Mold gbkh-
ghpfhuk; N KidtJ klq;fhf k mb mw;wpf khdJ. ng ,aw;ifa tpirahy Wind) nj nfhz;bUf gyUk; m
dq;fs; ePh;f;fiwfs; ,Ug;gijf; fhzf; $ba tha;g;G ,Uf;fpd;wJ. mj;Jld; Insulation mkh;e;J Fwpg;gpl;l cauj;ijtpl
gdpf;fl;;b fdlh Ngh Fiwe;j mstpNyNa fhzg;gLk;. epiyik Nkhrkhdhy; Nfhil fhyj;jpy; mjpf-
fspy; $i mbg;ghfj hpj;J tUk; ‘rf;F’ kzj;jpd; jd;ikia tPl;bw;Fs;NsNa czuf; $bajhfTk;
(Gutter) m $ba gdp ,Uf;Fk; njhlh;e;J mjphpj;J tUk; Fog;gk; epiwe;j tbfhy;fisf; nfhz;l $iufs;> khWgl;l $iu mikg;Gf;fs; Cathedral ceiling vd;gdTk; Ice Dam Vw;gl top tFf;fpd;wd. khwp tUk; fhyepiy gdpf;fl;;b miz / Ice Dam
fhuzkhf ,jdhy; ghhpa ghjpg;Gf;fs; fdlh Nghd;w gdpg;nghopT $ba ,lq;- fspy; $iuapd; Nkw;gFjpapYk; $iuapd; mbg;ghfj;jpy; ePh; tope;NjhLk; gPypfis (Gutter) mz;ba gFjpfspYk; Vw;glf;- $ba gdpf;fl;b mizfshy; gy ghjpg; Gf;fs; Vw;gl tha;g;G ,Uf;fpd;wJ. gdp cUFk; NghJk; my;yJ kio nga;Ak; NghJk; ePNuhl;lk; jilg;gLtjhy; Nghf topawpahj ePh; tPl;Lf;Fs; gpuNtrpf;f tha;g;Gf;fs; cs;sd. mj;jifa #o;ep-
Vw;gl tha;g;Gf; Fiwthf ,Ue;j NghJk; ,J gw;wp mwpe;jpUj;jy; gytpjj;jpYk; ed;ik gaf;Fk;. rpy re;jh;g;gq;fspy; ehk; vLf;Fk; rpW Kaw;rpahy; vjph;ghuhjthW mjpfgyd; fpilf;Fk; re;jh;g;gKk; cz;- ly;yth? fz;Zf;F Kd;Nd njhpaf; $ba gdpf;fl;b mizfis jl;btplf; $ba re;jHg;gk; Vw;gl;lhy; mjdhy; Vw;- glf;$ba gyd; ghhpajhff; $l mike;J tplyhk;. iyfs; cUthFk; ,lj;J mtw;iw
velasubramaniam@thaiveedu.com Kiwahff; ifahSjy; Ntz;Lk;. hzg;gLk;.
f;fp (Fan) g; Nghf;fp
,g;NghJ ,izaj;jpYk;
ghUj;jg;- etal Duct ;zg;gl;L y; Ntz;- T) ghtpg;-
‘jha;tPL’
fhyj;jpy; ghUj;jg;-
g;gl;bUg; gioa
www.thaiveedu.com

Page 21
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Face massage (Kf myq;fhuk;) tPl;by; nra;tjw;Fj; Njitg; gLk; nghUl;fs;.
•
fpsd;rpq; fpwPk; my;yJ fpsd;rpq; Milk
•
Scrup
•
vz;nza;f; frpthd rUkk; cilath;- fSf;Ff; nfhOg;Gr; rj;J ,y;yhj fphPk;
•
cyh;e;j rUkk; cilath;fSf;F> VjhtJ eh;\pq; fpwPk;
•
rhjhuz rUkk; cilath;fSf;F VjhtJ xU Massge Cream
•
Eye Cream
•
gQ;R
•
Fsph;e;j ePh;
•
Mtp gpbf;f nte;ePh;
•
Mask
•
Hair Band jiy Kb new;wpapy; tpohky; Kjypy; Band NghlNtz;Lk;> my;yJ ltyhy; J}f;fpf; fl;l Ntz;Lk;. Kfj;ij ed;F fOtpa gpwF> fpsd;rpq; fpwPk; my;yJ fpsd;rpq; Milk cgNahfpj;J gQ;rpdhy; Jilj;JtplNtz;Lk;.
gpd;> ScrupI Kfj;jpy; vy;yh ,lKk; gutyhf G+rpa gpd; krh[; nra;a Muk;gpf;f Ntz;Lk;.
,jw;F rpy tif krhi[ nra;a Ntz;Lk;.
•
Kjypy; rha;e;jhw;Nghy; cl;fhh;e;J nfhs;s Ntz;Lk;. ifapd; ,uz;L ngU tpuy;f-
ehk; rhjhuz mofha; Kf myq;fhuk;
,U
• Mak
• Hair Style & Hair - Dying & Highlig
• Bridal Make Up & Arang
• Skin Care (All Kind of - Threading &
• Skin T
• Dress Making (Sar
• Permanen
• Pe
Beauty Classes ∂w ̨B_ ÔÁÈÁB ÔuÔ sÚDA ̨S ̇Ô·V? ®∫Ô·m ÔÁÈ kz©AÔπ_ ÷ÁÕm ÿÔV^”∫Ô^
÷©o√Vm gıÔ”¬ÔVTM oƒÁkÔ”D
isAk; jtph;j;J kw;w tpuy;fis vjph; vjpuhf itj;Jf; nfhz;L neQ;rpypUe;J Nky; jhilia Nehf;fp kpfTk; mOj;- jhky; krh\; nra;a Ntz;Lk; (Chest to chin neQ;rpypUe;J jhil Ezptiu).
•
Njhs;g; gl;ilapypUe;J Muk;gpj;J Nky; jhil tiu nfhz;L nrd;W clNd cq;fs; iffis Nky;Nehf;fp vLf;f Ntz;Lk; (Shouldar to chin Njhs;g;gl;il Nky; jhil tiu).
•
jhilapd; EdpapypUe;J jhilapd; Xukhfr; nrd;W (Ear lobe fhjpd; mbg; ghfj;jpy;) ‘NjhL’ NghLk; ,lj;jpw;F mUfpy; nfhz;L nry;y Ntz;Lk;. Muk;gpf;Fk;NghJ ehd;F tpuy;fshy; Muk;gpj;J Kbf;Fk;
njhlu; 06
NghJ ,uz Kbf;Fk;N ikahd g tl;lk; Ng Rw;w Ntz (Rotary Mo lobe jhi jpw;F mU
•
Nky; c tpuy;fshY gpj;J> fPo; fhjpd; m nrd;W> ,u Rw;w Ntz cjl;bypU mUfpy;).
•
cs; fz fPo; fd;d nrd;W K Rw;w Ntz vy;yhk; f te;J NrU
Either side %f;fpd; g
•
eL new GUtq;fs nrd;W Kd (Centre ey
•
GUtj;jpy new;wpapd Ntz;Lk;
•
,g; gapw fspdhy;

rhjhuz Kf myq;fhuk;
Beauty Classes
B_ ÔÁÈÁB ÔuÔ
 ̇Ô·V? ®∫Ô·m ÔÁÈ AÔπ_ ÷ÁÕm ÿÔV^”∫Ô^
ÔVTM oƒÁkÔ”D
mofha; ,Uf;f
; 06
• Make Up
• Hair Style & Hair Care - Dying & Highlighting l Make Up & Arangetram in Care (All Kind of Facial)
- Threading & Waxing
• Skin Treatment
• Nail Art Dress Making (Saree & Blouse)
• Permanent Hair Removal
• Pedicure, Manicure
• Mehindi
• Bouquet, Sadainagam
• Cryotherapy
• Micro Dermabrasion
2605-A Eglinton Ave. E.,Scarborough, ON M1K 2S2 (÷ ́V ∑©√ ̇ \V ̇¬Ô‚ o\_ \VΩl_) Tel: 416.509.7978 Web: www.arajenbeauty.ca, E-mail: sasi@arajenbeauty.ca
- 21 -
s vjph; ;rpypUe;J k; mOj;- (Chest to ptiu).
pj;J Nky; clNd p vLf;f s;g;gl;il
hilapd; pd; mbg; ;F mUfpy; f;Fk;NghJ Kbf;Fk;
NghJ ,uz;L tpuy;fshy; Kbf;f Ntz;Lk;. Kbf;Fk;NghJ tpuy;fspy; cs;s nkd;- ikahd gFjpahy; Nyrhf mOj;jpr; rpwpa tl;lk; NghLtJ Nghy; ,uz;L Kiw Rw;w Ntz;Lk;. ,J Nuhl;lhp %t;nkz;l; (Rotary Movement) vd;gjhFk; (Chin to ear lobe jhilapypUe;J fhjpd; mbg;ghfj;- jpw;F mUfpy;).
•
nghl;L tiu nry;y Ntz;Lk; (Relaxing stroke). Nky; cjl;bd; Nky;ghfj;jpy; ehd;F tpuy;fshYk; mOj;jp krh[; nra;a Muk;-
xt;nthU gapw;rpiaAk; Rkhh; %d;wpyp- gpj;J> fPo; fd;dj;jpd; topahf (Ear lobe)
Ue;J Ie;J Kiw nra;ayhk;. gpd; Mtp fhjpd; mbg;ghfj;jpw;F mUfpy; tiu
gpbf;f Ntz;Lk;. 10 epkplk; tiu Mtp nrd;W> ,uz;L tpuy;fshy; Kd; NghyNt
gpbf;fyhk;. Rw;w Ntz;Lk;. (Upper lip to ear lobe) Nky; cjl;bypUe;J fhjpd; mbg;ghfj;jpw;F
mLj;jjhf Massage CreamI mth;fspd; mUfpy;).
rUkj;jpw;F Vw;w khjphpg; ghtpj;J NkYs;s KiwapNyNa nra;aNtz;Lk;.
•
cs; fz; Xuj;jpypUe;J %f;fpd; Xukhf
• fPo; fd;dj;jpd; topahf nghl;Lf;Fr; nrd;W Kd; nra;jJ Nghy; tpuy;fshy; Rw;w Ntz;Lk;. Nkw; nrhd;d gapw;rpfs; vy;yhk; fhjpd; mbg;ghfj;jpw;F mUfpy; te;J NrUk;.
Either side of the nose to temple %f;fpd; gf;fthl;bypUe;J nghl;L tiu.
•
Kunckling
•
Piching – fps;StJ Nghy;
•
Putting – Ntyfkhf ifahy; krh\; nra;tJ
•
Smooting – tpuy;fspd; Ezpahy; ntsp Nehf;fp Rw;wpNa nra;aNtz;Lk;.
•
Flying – iffspd; Xuq;fspdhy; ntl;L- tJ Nghy; Kfj;jpYk; fOj;jpYk; nra;a
eL new;wpapy; tpuy;fshy; Muk;gpj;Jg; GUtq;fspd; Nky; topahf nghl;Lf;Fr; nrd;W Kd;Nghy; tpuyhy; Rw;w Ntz;Lk; (Centre eye to brow bone).
Ntz;Lk;. ,tw;wpw;F gpd; Mask G+rp 15 epkplk; tiu tpl;Lf; fOt Ntz;Lk;. gpd;du; VjhtJ Face Cream Nghl Ntz;Lk;. Face massage nra;j gpd; Kfk; ghh;g;gjw;F mofhfTk;>
•
GUtj;jpypUe;J tpuy;fshy; Nky; Nehf;fp
fth;r;rpahfTk; gsgsg;ghfTk; ,Uf;Fk;.
new;wpapd; Ntz;Lk; (Fore filrptiu head stroke).
nfhz;L nry;y
,it nra;ag;glNtz;Lk; midj;Jk; vd;gJ jFe;j ftdpf;fj;jf;fJ. gapw;rpAld;
•
,g; gapw;rp kpfTk; Kf;fpakhdJ. tpuy;-
sasi.naren@thaiveedu.com fspdhy; cs; fz;zpypUe;J Muk;gpj;J
Certificate Courses & Seminars
rrp eNud; Cosmetologist & Aestheticia

Page 22
- 22 -
cyf Clfq;fs; vy;yhtw;Wf;Fk; mt;tg;NghJ #whtsp> kio> nts;sk;> Ml;rpf;ftpo;g;G> fyfk; vd;W nra;jpfisj; njhlh;r;rpahfj; je;Jnfhz;bUe;j n`a;l;b [dtup 12Mk; ehsd;W jiyefh; Nghh;j; x gpupd;;rpy; epfo;e;j 7.0 upf;lh; mstpyhd ngUepyeLf;fj;jpd; %yk; KO cyif- ANk Ngujph;r;rpf;Fs;shf;fpapUf;fpd;wJ. xU fpoikapd; gpd; [dtup 20 md;W 5.9 upf;lh; mstpyhd Xh; mjph;T Vw;fdNt ghjpf;fg;gl;bUe;jth;fisg; gPjpapyho;j;jp mywpabj;Jf; nfhz;L tPjpfSf;F Xl- itj;jpUf;fpd;wJ.
fuPgpad; flypy; mike;jpUf;Fk; ehLfspy; fpA+gh> nlhkpdpfd; FbauRf;F mLj;j ngupaehL ,e;j n`a;l;b. 1492,y; fpwp];Njhgh; nfhyk;g]; fz;L> cyFf;- fwptpj;j `p];gdpNahyh jPtpd; Nkw;Fg; gFjpapy; mike;jpUf;fpd;wJ. fpA+ghTf;F mLj;J fdbah;fs; mjpfsT cy;yhrg; gazk; Nkw;nfhs;Sk; nlhkpdpf;fd; FbauR jPtpd; fpof;Fg; gFjpapy; mike;- Js;sJ. xU jPT ,U ehLfs; ,uz;Lf;- fpilNa 360 fp.kp vy;iy.
nfhyk;g]; Gjpa jPitf; fz;Lnfhz;lgpd; ,J ];ghdpa Kbahl;rpf;Fl;gl;l gpuNj- rkhdJ. `p];gdpNahyh jPtpd; G+h;t Fbfs; Taino Indians. kpy;ypad;fzf;fpy; ,Ue;j mth;fs; njhlf;fj;jpy; ];ghdpah;- fis ,d;Kfj;NjhL tpUe;Njhk;gj; jiyg;- gl;ldh;. Mdhy; tpUe;jpdh;fspd; Nghf;F
n`a;l;b mbg;gilj; jfty;fs;
•
kf;fs; njhif (2008 – fzpg;G) 9.8 kpy;ypad;
•
vOj;jwpT 65.9%
•
njhlf;fg; ghlrhiyapy; ,izAk; rpwhu;fs; - 67%
•
6k; tFg;Gf;Fr; nry;Nthu; 30%
•
gl;ljhupfspy; Gyk;ngau;Nthu; 80%
•
rdj;njhifapy; Mgpupf;f tk;rh- tspapdu; 90-95%
nghUz;kpak;
•
jdpegu; tUkhdk; mnkupf;f nlhyu; 750.00
•
nry;te;ju;fs; 1%
•
nry;te;ju; trkpUf;Fk; epyk; 50%
Gyk;ngau;e;j n`a;l;b ehl;ltu;
•
nlhkpdpf;fd; FbauR 800>000
•
If;fpa mnkupf;fh 600>000
•
fdlh 100>000
•
gpuhd;]; 80>000
•
g`hkh]; 80>000
n`a;l;b: NguopT Nguhir nfhz;l FWepy
ey;yjhfj; njd;glhjij czh;e;jgpd; vjph;f;fj; njhlq;fpdh;. ];ghdpah;fshy; gug;gg;gl;l Neha;fshYk; jpl;lkpl;l ,d mopg;gpdhYk; G+h;tFbfs; mopf;fg;gl;ldh;. gpd;dh; fUk;G tpisr;;ry; Nghd;w tptrh- aj;NjitfSf;fhf Mgpupf;f mbikfis ];ghdpah;fs; ,wf;Fkjp nra;aj; njhlq;- fpdh;. mnkupf;ff; fz;lj;jpd;> fWg;gpd mbikfisf; nfhz;l KjyhtJ gpu- Njrkhf `p];gdpNahyh jPT MdJ.
gpnuQ;Rf;fhuUk; FbNawj; njhlq;fpdh;. mth;fsJ Mjpf;fk; $lf;$l ];ghdpah;- fNshL KWfy; epiy cUthdJ 1697,y; ,U jug;Gk; $bg;Ngrp `p];gdpNahyh jPtpd; Nkw;Nf %d;wpnyhU gFjpia gpnuQ;Rf;fhuh;fSk; Vida gFjpia ];ghdpah;fSk; gq;fpl;;Lf; nfhz;ldh;. gpnuQ;Rf;fhuh;fs; jq;fSf;Ff; fpilj;j gFjpf;F (,d;iwa n`a;l;bf;F) Saint Domingue vd;W ngaupl;ldh;. nlhkpdpfd; Fbaurpd; jiyefh; Santo Domingo my;y ,J.
gpnuQ;Rf;FbNaw;wk; NkYk; mjpfupj;J 1713 – 1787f;Fs; 30>000f;Fg; Nkw;gl;l gpnuQ;Rf;fhuh; FbNawpdh;. (1763,y; fdlh- tpy; FbNawpapUe;j gpnuQ;Rf;fhuh;fs; 65>000 Ngh;) 1790 mstpy; fUk;G> Nfhg;gpg; gaph;r;nra;iffshYk; ePyr;rha cw;gj;jp- apdhYk; fpof;iftpl Nkw;F kf;fs; njhifapYk; nghUz;kpaj;jpYk; NkNyhq;fp- apUe;jJ fdbag; gpnuQ;Rf; FbNaw;wq;- fspYk; tskhd FbNaw;wkhf ,J ,Ue;- jJ. MdhYk; fWg;gpd mbikfSf;nf- jpuhd nfh^ukhd rl;ljpl;lq;fs; ,Ue;jd. 14Mk; Y}ap kd;dd; mDjpaspj;j Code Noir (Black Code) vd;w fWg;gpd mbik- fSf;F cupa tpjpKiwfs;> ,d;ehspYk; FbNaw;w mbikfSf;nfjpuhf toq;fp- apUe;jJ tpjpKiwfspy; kpfTk; F&u- khditnad;W fUjg;gLfpd;wd. nfhz;L tug;gl;l mbikfspy; %d;wpnyhU gq;- fpdh; rpy Mz;LfSf;Fs;NsNa ,we;J tpLksTf;F ,Ue;jd me;jf; nfhLk; tpjpKiwfs;.
gpnuQ;Rg; Gul;rpapd; gpd; Gjpa rpe;jid> mbg;gil kdpj cupikfs;> mbikfspd; tpLjiy Nghd;wtw;Wf;F xU Gjpaghij- iaj; jpwe;jJ Saint Domingue,d; tl gFjpapy; 1791,y; mbikfspd; Gul;rpAk; Gjpa rpe;jidf;Fj; J}z;LNfhyhf ,Ue;jJ. 1793,y; gpnuQ;R kd;dd; 16Mk; Y}ap Gul;rpahsh;fshy; nfhy;yg;gl> gpupj;jhdpah;fSk; Saint Domingue,y; jiuapwq;fpaJ gjw;wj;jpid mjpfhpj;jJ. Toussaint l’ouverture vd;w xU Kd;id ehs; mbikAk;> Gul;rpj; jiytDk; jsg- jpAkhd xUtd; fyfq;fis alf;fpaNjh- ly;yhky; gphpj;jhdpah;fisAk; tpul;b- abj;jhd;. MdhYk; gpnuQ;Rf;fhuUf;Fk; mbikg; Gul;rpahsh;fSf;FkpilNa gjw;- wk; njhlh;e;jJ. mUNf cUthfpapUe;j If;fpa mnkhpf;fh ey;y gps;isahf ,Ujug;NghLk; tzpfk; nra;jJ. gpuhd;rpy;
HONDA - TOYOTA - GM MINI VANS
E≈Õ> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u
Tel:
416.412.3838 Fax: 416.412.1174 5310 Finch Ave, Unite 23, Scarborough between Markham and middlefield
Gjpa mur gz;iza ghl;il , wj;jpid fTk; mbi jd; ikj;J jiyika dhd;. Gu rkhjhdk tQ;rfkhf mDg;gpdh L’Ouvertur - Nghrhf;f rpiwapNy ngUk;ghy kQ;rl; fh Ue;jJ. 18 n[duy
gpuhd;]; ,y;yhj e
jg;gpg; gpi mbikfS Kidfsp fg;gl;ldh;. jpw;fhfTk KbTf;F t fWg;gpdj;j FbNawpfs nfhy;yg;g
Taino India toq;fg;gl kiyfs; G+h;tFbfS cyfpd; FbauRf;F #l;lg;gl;l

n`a;l;b: opT Nguhir nfhz;l FWepyk;
A - GM MINI VANS ON THE SPOT FINANCING
> oƒÁk¬ÔVTM √È sÚmÔÁ·© ÿ√u≈ kVÔTM su√ÁTM xÔk ̇ 12.3838
Scarborough iddlefield
Radha
jha;tPL • ngg;gputup 2010
h;e;jgpd; pah;fshy; kpl;l ,d g;gl;ldh;. ;w tptrh- ikfis ; njhlq;- fWg;gpd htJ gpu- MdJ.
hlq;fpdh;. ;ghdpah;- 1697,y; dpNahyh gFjpia gFjpia hz;ldh;. fpilj;j ;F) Saint lhkpdpfd; ngo my;y
jpfupj;J Nkw;gl;l y; fdlh- f;fhuh;fs; > Nfhg;gpg; cw;gj;jp- kf;fs; kNyhq;fp- bNaw;wq;- J ,Ue;- fSf;nf- ; ,Ue;jd. pj;j Code mbik- ;ehspYk; toq;fp- k; F&u- nfhz;L hU gq;- a ,we;J ; nfhLk;
rpe;jid> ikfspd; jpaghij- ,d; tl ; Gul;rpAk; Nfhyhf d; 16Mk; hy;yg;gl> ingue,y; jpfhpj;jJ. Kd;id Dk; jsg- f;fpaNjh- ; tpul;b- huUf;Fk; Na gjw;- hfpapUe;j ;isahf gpuhd;rpy;
Gjpa murdhd neg;Nghypad; Nghdghh;l;> gz;izahh;fspd; J}z;Ljypdhy;> fl;Lg; ghl;il ,oe;Jnfhz;bUf;Fk; FbNaw;- wj;jpid fl;Lf;Fs; nfhz;LtUtjw;fh- fTk; mbik Kiwia kPs epiyehl;lTk; jd; ikj;Jdd; n[duy; Charles Leclerc jiyikapy; 20>000gilapdiu mDg;gp- dhd;. Gul;rpj; jiytd; L’OuvertureI rkhjhdk; NgrtUkhW miog;GtpLj;J> tQ;rfkhff; ifJ nra;J gpuhd;Rf;F mDg;gpdhd; n[duy; Leclerc. 1803,y; L’Ouverture fhrNeha; - neUg;Gf;fha;r;ry; - Nghrhf;fpd;ik ,e;j %d;wpy; xd;why; rpiwapNy kuzpj;jhd;. ,jw;fpilNa ngUk;ghyhd gpnuQ;Rg; gilapdiu kQ;rl; fha;r;ry; gypnaLj;Jf; nfhz;b- Ue;jJ. Gul;rpahsh;fSldhd Nghuhy;> 18 n[duy;fs; cl;gl 50>000 gilapdiu
gpuhd;]; ,oe;jJ. Gul;rpj; jiytd; ,y;yhj epiyapYk; Gul;rp njhlh;e;jJ.
jg;gpg; gpioj;jpUe;j rpy G+h;tFbapdUk; mbikfSld; ,ize;J jhf;fpdh;. gy KidfspYk; gpnuQ;Rf;fhuh; Njhw;fbf;- fg;gl;ldh;. chpikfSf;fhfTk; Rje;jpuj;- jpw;fhfTk; eilngw;w Nghh; ntw;wpfukhf KbTf;F te;jJ. ,e;jg; Gul;rpapy; 100>000 fWg;gpdj;jtUk; mq;F tho;e;j INuhg;gpaf; FbNawpfs; 40>000 Nghpy; 24>000 NgUk; nfhy;yg;gl;ldh;.
Taino IndiansMy; `p];gdpNahyh jPTf;F toq;fg;gl;l ngah;fspy; xd;W Ajiti. kiyfs; epiwe;j ,lk; vd;W nghUs;. G+h;tFbfSf;F kjpg;gspf;Fk; tifapy; cyfpd; KjyhtJ fWg;gpd kf;fspd; FbauRf;F n`a;l;b – Haiti vd;W ngah; #l;lg;gl;lJ.
[dtup 1 1804 n`a;l;b Njhw;wk; ngw;wJ.
,g;NghJ [dtup 12> 2010f;F tUNthk;.
cs;@u; Neug;gb gp.g. 4.53f;F (nuhwd;Nuh NeuKk; ,/Nj) 7.0 upf;lu; mstpy; epfo;e;j ,e;j epy eLf;fk; fle;j 200 Mz;L- fspy; `p];gdpNahth jPtpy; epfo;e;j Nkhrkhd epyeLf;fnkd;W fUjg;gL- fpd;wJ. n`a;l;b jiyefu; Nghu;j; X gpupd;Rf;Ff; fpof;Nf Leogane efUf;fUNf
13 fp.kP. Moj;jpy; ,e;j epy eLf;fj;jpd; ikag;Gs;sp ,Ue;jjhf mnkupf;fg; Gtp- apay; Muha;r;rp ikak; $Wfpd;wJ.
fuPgpad; Gtp NkNyhLk; tl mnkupf;fg; Gtp NkNyhLk; fpof;F Nkw;fhf xd;Wl- ndhd;W cuha;e;J nry;Yk;NghJ Vw;gl;l tpisNt ,e;j epyeLf;fk;.
fupgpad; Gtp NkNyhL> tl mnkupf;fg; Gtp NkNyhL kw;Wk; Vidatw;NwhL xg;gpLk;NghJ kpfr; rpwpaJ. vdNt> ngU epy eLf;fq;fs; ,g;gFjpapy; kpf mupJ. mupjhd xU ngU epyeLf;fk; ,k;Kiw Nguopit Vw;gLj;jpapUf;fpwJ.
caphpog;Gf;fs; Fwpj;J cwjpahd juTfs; ,y;iy. vy;yhNk fzpg;Gj;jhd;. ngUk;- ghyhd fzpg;Gf;fs; 200>000 vd;fpd;wd.
fe;jrhkp fq;fhjud;
24k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 23
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 23 -

Page 24
- 24 -
NguopT epfo;e;J 12 ehl;fSf;F NkyhfpAk; Mapuf;fzf;fhd clyq;fs; ,bghLf- spypUe;J mfw;wg;glhkypUe;jd. Jh;ehw;- wj;ijg; nghWf;ftpayhJ gyh; jq;fs;
%f;fpd; mbapy; gw;giriag; G+rpf;nfhz;L jphpe;jdh;.
caphpoe;j fdbah;fspy; kj;jpa fhy;Jiw- apdh; (RCMP), Nguhrphpah;> I.eh gzpahsh; vdg; gy;NtW jug;gpdUk; mlq;Ffpd;wdh;. n`a;l;bapd; ePjp mikr;rh;> Nghh;j; X gphpd;]; efug; Nguhah; vd;NghUk; ,we;- jpUf;fpd;wdh;. [dhjpgjp khspif ,be;J tPo;e;jhYk; [dhjpgjp Rene Preval fhaq;- fNsJkpd;wp jg;gpapUf;fpd;whh;. ehlhS kd;wk;> Nghh;j;; X gphpd;]; efug; Nguhyak; (Cathedral), If;fpa ehLfspd; n`a;l;b jiyikr; nrayfk;> gy mur mYty- fq;fs;> mur kUj;Jtkidfs;> ehl;bd; Kjd;ikj; JiwKfk; vd;gd KOjhf mope;J NghAs;sd. JiwKfk; ,aq;FtJ ,g;Nghijf;Fr; rhj;jpakpy;iy vdTk; nrhy;yg;gLfpd;wJ. [dhjpgjp khspif tshfKk; tpkhd epiyaKk; mnkhpf;fg; gilapdhpd; fl;Lg;ghl;bYs;sd. cs;tUk; cjtp tpkhdq;fisr; rkhspf;f Kbahky; tpkhd epiyak; jpzwpaJ. cjtpg;nghUl;- fis ,wf;fpf;nfhz;bUf;Fk; tpkhdq;fs; NknyOk; tiuapy; cjtp nfhz;Lte;j tpkhdq;fs; Rw;wpf;nfhz;bUe;jd. nfhz;L tug;gLk; cjtpapd; mbg;gilapNyNa tpkhdq;fs; jiuapwq;f mDkjpf;fg;gl;ld. elkhLk; kUj;Jtkid cgfuzq;fNshL te;j gpnuQ;R tpkhdnkhd;W jpUk;gpr; nry;yNtz;bapUe;jJ.
n`a;l;b: NguopT...
22k; gf;fj; njhlHr;rp...
House for Sale
$
3
7
5 , 0
0
0
Birchmount & Lawrence 3+1 Bedrooms, SOLD
2 Washrooms
kpfg; nghpa rpf;fy; vd;dntd;why; mur ,ae;jpuj;jpd; nrayw;w jd;ik. rl;lk;> xOq;F vd;why; “mg;gbnad;why; vd;d?” vd;W Nfl;ff;$ba epiy. vq;Fk; fsT> nfhs;is> td;Kiw jiytphpj;jhLfpd;-
wd. jz;zPh;jhd; Kjd;ikj; Njitahf ,Ue;jJ. FbePhpd;wpg; gyh; jhfj;jpdhy; ehtuz;L NghapUe;jdh;. cjtpg;nghUl;- fspy; jz;zPUf;Fj;jhd; Kd;Dhpik.
nfhy;yg;gl;lth;fspy; jq;fs; tsTfsp- NyNa mlf;fk; nra;ag;gl;Nlhh;. ghf;fpa- thd;fs; vd;fpwhh;. Xh; cjtpg; gzpahsh;. VidNahh; ahh; ahnud;W njhpahky; Fopfspy; mlf;fk; nra;ag;gl;ldh;.
cyf Clfq;fs; kpfkpf tpiuthf epiy- ikia vLj;Jr; nry;fpd;wd. “,e;jmop- Tf;F Kd;dNk> ‘gpwhpd; cjtpNahL $hpa ths;Kidapy; elg;gJ’ Nghd;w msTf;F n`a;l;bapd; nghUz;kpak; rpije;J NghapUe;jJ” vd;fpwhh; Xh; Clftpayhsh;. jiyapy; nfhq;fpwPl; Jz;L Vwp Mgj;jhd epiyapy; mnkhpf;ff; flw;gilapd; USS Carl Vinson tpkhde;jhq;fpf; fg;gYf;Ff; nfhz;Ltug;gl;l xU rpWkpf;F mtru rj;jpurpfpr;ir NjitahapUe;jJ. fg;gypy; mt;tsT epGzj;Jtk; tha;e;j kUj;Jth; ,Ue;jpUf;ftpy;iy. jfty;fs; ghpkhwg;- gl;L n`apl;bapy; flikapypUe;j C.N.N ,d; kUj;Jt epUgUk; njhopy; Kiw euk;gpay; epGzUkhd rQ;ra; Fg;jhitj; Njbg; gpbj;Jf;nfhz;L te;J rpWkpf;Ff; fg;gypy; itj;J rpfpr;iraspj;Jf; fhg;- ghw;wpdh;.
,d;DNkh gl;l kf;fs Ntz;lhk;> vd;W M Clfq;fs nfhzug;g fdlhtpy;$ gy njhi for Haiti ep 2.5 kpy;y mnkhpf;fj Haiti vd;w apUe;J c Nkw;fhgphpf th;fs; nr epyk; ,y mwptpj;Js Tf;Nf jpU nfhs;ifi apUf;fpd;w
n`a;l;b th;j;jf r epfo;it 12>000 nl
Nghh;j; x dhYk; N Qhapw;Wf;f mikr;rui epiya K tPo;e;J fpl mikr;rh;f J}Jth;fS ahsh;fS ,ize;jpU
2008,NyN eilngw;w 7.2 hpf;lh; $bastpy jpaj;jpy; V $wpapUe;j gltpy;iy Gtp NkNy curf;$b gphpl;b\; n mnkhpf;f Nkw;Fg; g tha;g;Gf;fs fiyf; f (ed;wp: ww
n`a;l;ba epyeLf;fj tifapyhd ahtJ kPs tplak; ft Nthk;. n` Ue;J kPz Ntz;Lnk ehKk; ,i
S.K. BA

NguopT...
n`a;l;bapy; njhlu;r;rpahd NguopTfs;
•
1970 – epyeLf;fk;
•
1842 – n`a;l;b> nlhkpdpf;fd; Fbaurpd; tlgFjpapy; ngU epy eLf;fj;jpdhy; NguopT.
•
1935 – #whtsp 200 Ngu; gyp.
•
1946 - ,U ehLfisAk; 8.1 upf;lu; epy eLf;fk; jhf;fpaJ. mjdhy; Vw;gl;l Mopg;Nguiyapy; 1>790 Ngu; gyp.
•
1954-#whtsp–E}w;Wf;fzf;fhNdhu; gyp.
•
1963 – n`a;l;bapYk; fpA+ghtpYk; #whtspapdhy; 6>000 Ngu; gyp.
•
1994–#whtsp–E}w;Wf;fzf;fhNdhu; gyp.
•
1998 - #whtspapdhy; 80 tPjkhd gapu;fs; mopf;fg;gl;ld. 400 Ngu; gyp.
•
2004 Nk - 3 ehl;fs; ngUkio. nts;sj;jpdhy;; 2>600 Ngu; gyp.
•
2004 nrg;nuk;gu; - Gay;> kio- apdhYk; epyr; ruptpdhYk; 1>900 Ngu; gyp. 200>000 Ngu; tPbog;G.
•
2007 xf;Nuhgu; - Gay; kioap- dhYk; epyr; ruptpdhYk; 57 Ngu; gyp.
•
2008 Xf];l;. nrg;nuk;gu; - 3 #whtspfs;> 800 Ngu; gyp. gapu;fs; ehrk; xU gpy;ypad; mnkupf;f nlhyu; el;lk;
•
2010 [dtup – ghupa epy eLf;fk;
ouse for Sale
t & Lawrence
rooms, rooms
jha;tPL • ngg;gputup 2010
hy; mur . rl;lk;> ; vd;d?” k; fsT> ;jhLfpd;-
jitahf fj;jpdhy; pg;nghUl;-
hpik.
tsTfsp- ;. ghf;fpa- zpahsh;. jhpahky; dh;.
hf epiy- ,e;jmop- hL $hpa msTf;F rpije;J tpayhsh;. Mgj;jhd apd; USS g;gYf;Ff; mtru . fg;gypy; kUj;Jth; ghpkhwg;- e;j C.N.N py; Kiw g;jhitj; pWkpf;Ff; ;Jf; fhg;-
,d;DNkhh; Clff; FOTf;F ghjpf;fg; gl;l kf;fs;> ‘vq;fSf;F Clftpayhsh;fs; Ntz;lhk;> kUj;Jth;fs;jhd; Ntz;Lk;’ vd;W MNtrkhfr; nrhd;dhh;fshk;.
I.eh. mikjpg;gilapdu; 2004 ,ypUe;J 9>100 If;fpaehLfspd; mikjpg; gilapdu; n`a;l;bapy; epiy nfhz;Ls;sdu;. Clfq;fspd; Nritahy; epiyik ntspf;-
NguopitaLj;J NkYk; 3>500 gilap- nfhzug;gl;L cjtpfs; mjpfhpf;fpd;wd.
diu mDg;g I.eh.ghJfhg;Gr; rig fdlhtpy;$l [dthp 22 khiy 7 kzpf;F
xg;Gjyspj;Js;sJ. gy njhiyf;fhl;rpfs; Nrh;e;J Canada for Haiti epfo;tpd; %yk; xU kzp Neuj;jpy; 2.5 kpy;ypad; nlhyiur; Nrfhpj;jd. mnkhpf;fj; njhiyf;fhl;rpfs; Hope for Haiti vd;w epfo;it elj;jpd. ntspNa- apUe;J cjtpfs; te;JNrUk; mNjNtis Nkw;fhgphpf;f ehL nrdfy; ghjpf;fg;gl;l
rpwhu; kPjhd ghypay; Fw;wq;fSf;fh- fTk; ngz;fs; kPjhd ty;YwTf; Fw;wq;fSf;fhfTk; I.eh.mikjpg;- gilapypUe;j 114 ,yq;ifg; gilap- du; n`a;l;bapypUe;J jpUg;gp mDg;gg; gl;lJ thrfu;fSf;F epidtpUf;fyhk;.
th;fs; nrdfypy; FbNaw tpUk;gpdhy; epyk; ,ytrkhf toq;fg;gLk; vd;W mwptpj;Js;sJ. Mgphpf;fh;fs;> Mgphpf;fh Tf;Nf jpUk;gNtz;Lk; vd;w Rastafarian nfhs;ifiaak; nrdfy; epidT+l;b- apUf;fpd;wJ.
n`a;l;b kf;fSf;fhf fdbaj; jkpoh; th;j;jf rk;Nksdk; xU epjp Nrfhpg;G epfo;it elj;jpapUe;jJ. 4 kzpNeuj;jpy; 12>000 nlhyh; Nrfhpf;fg;gl;lJ.
Nghh;j; x gphpd;]; Nguhyak; ,be;J Ngh- dhYk; Nguhya Kd;wypy; [dthp 17 Qhapw;Wf;fpoik topghLfs; eilngw;wd. mikr;ruitf; $l;lk;$l xU fhty; epiya Kd;wypy; eilngw;wJ. cile;J tPo;e;J fple;j nfhq;fpwPl; J}z;fspy;jhd; mikr;rh;fs; mkh;e;jpUe;jdh;. ntspehl;Lj; J}Jth;fSk; njhz;L epWtdg; gzp- ahsh;fSk; mikr;ruitf; $l;lj;jpy; ,ize;jpUe;jdh;.
2008,NyNa nlhkpdpf;fd; Fbaurpy; eilngw;w xU khehl;by;> ‘tpiutpy; 7.2 hpf;lh; mstpyhd my;yJ mjdpYk; $bastpyhd epyeLf;fk; ,e;jg; gpuhe;- jpaj;jpy; Vw;glyhnkd;W epGzh;fs; vjph;T $wpapUe;jdh;. rhpahd ftdk; nfhLf;fg; gltpy;iy. fdlhtpy;$l tlmnkhpf;fg; Gtp NkNyhLk; gRgpf; Gtp NkNyhLk; curf;$ba tha;g;Gs;s njd;Nkw;F gphpl;b\; nfhyk;gpa khepyg; gFjpfspYk; mnkhpf;f Nth\pq;ld; khepyj;jpd; tl Nkw;Fg; gFjpapYk; epyeLf;fj;jpw;fhd tha;g;Gf;fs; cs;sjhf Nth\pq;ld; gy;- fiyf; fof Ma;Tntd;W $Wfpd;wJ. (ed;wp: www.sciencedaily.com)
n`a;l;bapy; NguopTf;F> Kf;fpa fhuzk; epyeLf;fj;jpidj; jhq;fpf;nfhs;sf;$ba tifapyhd fl;llq;fs; ,y;yhjNj. ,dp- ahtJ kPsf; fl;bnaOg;Gk;NghJ> ,e;j tplak; ftdj;jpw; nfhs;sg;gLnkd ek;G- Nthk;. n`a;l;b kf;fs;> ,e;jj; Jahpyp- Ue;J kPz;L mth;fs; tho;T Nkk;gl Ntz;Lnkd;W mthTWk; midtNuhLk; ehKk; ,ize;J nfhs;fpd;Nwhk;.
gangatharan.k@thaiveedu.com
Ml;rpf; ftpo;g;Gk; khw;wKk; 1844-1915 tiu n`a;l;bapy; gjtp tfpj;j 22 [dhjpgjpfspy; xUtUNk gjtpapypUe;J mfw;wg;glNth nfhiy nra;ag;glNth ,y;iy. Mdhy;> nlhkpdpf;fd; Fbaurpy;1844–1930 tiu apy; 50 [dhjpgjpfs; gjtpapypUe;jdu;. 30 Gul;rpfSk; eilngw;wd.
1844-1915 tiuahd fhyfl;lk; jtpu;j;J ,d;Wtiu 32 Ml;rpf; ftpo;g;Gf;fs; n`a;l;bapy; eilngw;wpUf;fpd;wd. mg;gb ,Ue;j n`a;l;b ,d;W ,g;gb- ahfptpl;lJ.
S.K. BALES
416 801 3219

Page 25
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 25 -

Page 26
- 26 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 27
jha;tPL • ngg;gputup 2010
‘rpwg;Gj; kdepiy NjitAs;s gps;isfs;’ xOq;fPdq;f
,dq;fhZj
(Mood disorders)
ehk; vy;NyhUk; fhyj;jpw;Ff; fhyk; Jf;fk; (sad) my;yJ tprdj;jpw;Fl;gLtJ (melancholy) ,ay;ghdjhFk;. Mdhy; Jf;fj;jpd; typ tpl;Ltpl;L Mdhy; njhlh;- e;J Vw;gLtjhfTk; (Chronic) jhq;f KbahjJkhf ,Ug;gpd; mjdhy; ghjpf;fg; gLgtUf;F mJ ‘kiy Nghd;wnjhU typ’ ahfNt ,Uf;Fk;.
kdepiy xOq;fPdq;fshdit> nghJthf kdmOj;jKk; (Depression) ,U JUt mwpFwpfshfTk; (Bi-polar syndromes or manic- depression) fhzg;gLfpd;wJ. ,U JUt mwpFwpfs; vDk;NghJ msTf;F kPwpa Jf;fk; kw;Wk; kdmOj;j epiyap- ypUe;J msTf;fjpfkhd gjl;lepiyahf khwp khwp Vw;gLtijf; Fwpf;Fk;. ,k; kdepiy xOq;fPdq;fs; 7 Nghpy; xU- tiuj; jhf;Ftjhf $wg;gLfpd;wJ. ,e; epiy fhyk; nry;y nry;y khwhjjhfTk; me;eghpDs; CLUtpa xU kdepiyah- fTk; fhzg;gLk;.
gps;isfSk; kdepiy xOq;fPdKk; 7-14%khd gps;isfs; 15 taij mil- tjw;F Kd;dh; ghhpa kdmOj;j epfo;T fis mDgtpf;fpd;wdh;. 20-30%khd tsh;e;j ,UJUt Nehahspfs; jkJ KjyhtJ epfo;T 20 taij milt- jw;F Kd;dh; Vw;gl;ljhff; $Wfpd;wdh;.
100>000 tshpsk; gUtj;jpdhpy; 2>000 njhlf;fk; 3>000 Ngh; kdepiy xOq;fP- dq;fisf; nfhz;lth;fshf ,Ug;gJld; ,th;fspy; 8-10 Ngh; jw;nfhiy nra;fpd;- wdh;.
8%khd tsh;e;Njhh; ghhpa kdmOj;jj;ij jkJ tho;tpd; ve;j xU fl;lj;jpNyDk; mDgtpj;jth;fshf ,Ug;gh;. fpl;lj;jl;l 1%khNdhh; ,UJUt kdepiy xOq;fP- dq;fisf; nfhz;lth;fshf ,Uf;fpd;wdh;.
kdepiy xOq;fPdq;fs; nghJthf ts- hpsk; gUtj;jpNyNa Muk;gkhfpd;wJ. kdepiy xOq;fPdq;fshy; ghjpf;fg;gLk; gps;isfSk; tsh;e;NjhUk; r%fj;Jld; xUq;fpize;J nray;gl Kbahjtuhf ,Ug;gh;. kdmOj;jj;jpw;Fl;gLk;NghJ tho;tpy; Mh;tj;ij ,og;gNjhL re;Njh\- kw;Wk; fhzg;gLth;. ,UJUt kdepiy xOq;fPdq;fisf; nfhz;l egUf;F ,k; kdepiy Cryhl;lq;fs; mth;fspd; tho;tpy; kl;Lky;yhJ mth;fisr; Rw;wp As;s midtuJ tho;tpd; vy;yh fl;lq;- fspYk; Xh; mopf;Fk; nry;thf;ifr; nrYj;Jtjhf ,Uf;Fk;.
,j;jifa ,UJUt kdepiy xOq;fPdq;- fs; guk;giuahdjhf fhzg;gLfpd;wJ. vdpDk; ,e;j kugZitf; nfhz;l mid-
njhlu; 3
$wg;gl;l mlf;FtN tUk; ,k; kdepiy xOq;fPdq;fshy;
l;l mwpF ghjpf;fg;gLthh;fs; vd;W $wKbahJ. kdmOj;jq;fSk; re;jjp re;jjpahf njhlh; tjhf $wg;gLfpd;w NghJk;> ,j;jifa
fkhff; •
n
Neha; fhzg;glhj FLk;gq;fspy; cs;- sth;fisAk; ,J ghjpf;fpd;wJ. ghhpa kdmOj;j xOq;fPdkhdJ %isapd; euk;gpay; - ,urhad rkepiyapd;ikAld; njhlh;Ggl;Ls;sjhf nghJthf Ma;Tfs; $Wfpd;wd.
kdepiy xOq;fPdj;jpd; mwpFwpfs;
kdmOj;j mwpFwpfs; gpd; tUtdtw;iw cs;slf;Fk;;:
•
mjpfhpj
•
Fiwe;j
•
msTf
•
tpiuth khw;wq
•
kpf tpi
kdmOj;jq;fSk; re;jjp re
njhlh;tjhf $wg;gLfpd;w
,j;jifa Neha; fhzg;glhj F
cs;sth;fisAk; ,J ghjpf
ghhpa kdmOj;j xOq;fPdkhdJ
euk;gpay; - ,urhad rkepiya
njhlh;Ggl;Ls;sjhf
nghJthf Ma;Tfs; $Wfpd
fs;> nr
•
msTf guj; jd
•
jd;id
•
msTf
Jf;fk;>
•
fisg;G>
•
ek;gpf;ifapoj;jy;>
•
mijhpag;gly;>
•
czTz;zypy; ,Uf;Fk; tpUg;gj;jpy; Vw;gLk; khw;wq;fs;>
•
vijAk Kbahi kdmOj;j epiy xO thW fz Xh; gl;bay itj;jpah
•
tho;tpy; Mh;tk; ,oj;jy;>
fpd;wdh;. ,
•
epj;jpiu nra;tjpy; f\;lk;>
•
jho;Tzh;T>
•
ngUg;gpf;fg;gl;l Fw;wTzh;T>
kdmOj;j Inventory) thW gy;N gl;L Neha
•
jhd; vjw;Fk; jFjpaw;wtu; vd
khpg;gth;f vz;Zjy;>
fhz;gjd;
•
jpwikahf nraw;gl Kbahik.
gLfpd;wJ. KO kUj;J
,U JUt mwpFwpfs; Nkw;
clypay; gLfpd;wJ

- 27 - epiy ;isfs;’ xOq;fPdq;fs; ,dq;fhZjYk; ,ize;Jtho;jYk;
Mood disorders)
u; 3
$wg;gl;l midj;ijAk; mlf;FtNjhL gpd;tUk; gj q;fshy;
l;l mwpFwpfisAk; Nkyjp KbahJ. hf njhlh; j;jifa
fkhff; •
nfhz;bUf;Fk;:
py; cs;- J. ghhpa isapd; ;ikAld; Ma;Tfs;
j;jpd;
pfs; gpd; lf;Fk;;:
pUg;gj;jpy;
> tu; vd
ik.
s; Nkw;
[Pth jpiruh[h mjpfhpj;j gyKk; rf;jpAk;.
•
Fiwe;j epj;jpiu.
•
msTf;fjpfkhf vhpr;ryiljy;.
•
tpiuthd> vjph;T $wKbahj czh;T khw;wq;fs;.
•
kpf tpiuthd vz;zq;fs;> rpe;jid
gpd;tUk; gl;bay; gps;is fspd; kd mOj;jj;jpd; msit mwptjw;F gad; gLj;jg;gLfpd;wJ:
•
fs;> nray;ghLfspy; mjpfhpj;j Mh;tk;.
•
Xh; njhlh;e;j Jf;fkhd> gjfspg;ghd my;yJ ‘ntWik’ahd kdepiy fhzg;gLjy;. j;jq;fSk; re;jjp re;jjpahfj;
•
jhf $wg;gLfpd;w NghJk;>
eha; fhzg;glhj FLk;gq;fspy;
;fisAk; ,J ghjpf;fpd;wJ.
j;j xOq;fPdkhdJ %isapd;
,urhad rkepiyapd;ikAld;
njhlh;Ggl;Ls;sjhf
f Ma;Tfs; $Wfpd;wd.
rhjhuz eltbf;iffspy; Mh;tk; ,oj;jy;.
•
rf;jp Fiwe;J fisg;giljy;.
•
epj;jpiu nra;tjpy; gpur;rid (epj;jpiu- apd;ik my;yJ msTf;fjpf epj;jpiu).
•
czTz;gjpy; gpur;rpid (msTf;fjp- fkhf epiw Fiwjy; my;yJ epiw $ly;).
•
fpufpj;jy;> epidtpy; itj;jpUj;jy; my;yJ jPh;khdk; vLg;gjpy; f\;lk;.
•
ek;gpf;ifapoj;jy; my;yJ vjpYk; vjph;kiwahd fUj;Jf;fisf; nfhz; bUj;jy;.
•
Fw;wkdg;ghd;ik> jFjpaw;wtnud;W vz;Zjy;.
•
,wg;G my;yJ jw;nfhiy vz;zq;fs; my;yJ jw;nfhiy Kaw;rpfs;.
•
vhpr;riyiljy;.
•
msTf;fjpfkhf mOjy;.
msTf;fjpfkhf guj; jd;ik.
nrytopj;jy;> Mlk;-
•
kUe;JfSf;F fl;Lg;glhJ mbf;fb typfSk; NehTk; Vw;gly;.
•
jd;id cah;thf epidj;jy;>
•
msTf;fjpfkhd ghypay; czh;T>
•
re;Njh\j;ij Uj;jy;.
mDgtpf;f ,ayhjp-
•
vijAk; rhpahd Kiwapy; kjpg;gpl
•
ghypaypy; Mh;tk; Fiwjy;.
Kbahik.
• kdmOj;jKk; ,UJUt kd epiy xOq;fPdq;fSk; vt; thW fz;lwpag;gLfpd;wd? Xh; gl;bay; tpdhf;fis tpdTtjd; %yk; itj;jpah;fs; kd mOj;jj;ij fz;lwp- fpd;wdh;. ,e;j fz;lwpjypy; xd;W ‘ngf;fpd; kdmOj;j gl;bay;’ (Beck’s Depression Inventory) vd miof;fg;gLfpd;wJ. ,t; thW gy;NtW gl;bay; tpdhf;fs; tpdtg; gl;L NehahspiaAk; Nehahspia guh- khpg;gth;fisAk; Neh;Kfk; (interview) fhz;gjd; %yk; Nehapd; msT kjpg;gplg; gLfpd;wJ. ,e;j kjpg;gPl;by; Nehahspapd; KO kUj;Jt tuyhWk; Muhag;gLtJld;> clypay; ghpNrhjidAk; Nkw;nfhs;sg; gLfpd;wJ.
Rakjpg;G Fiwe;J Nghjy;.
•
vJTk; nra;a Kbahj epiyf;Fg; gpd; jpBnud msTf;fjpfkhf RWRWg;ghf ,aq;Fjy;.
•
vy;yhtw;wpypUe;Jk; tpyfp xJq;Fjy;.
•
clypay;hPjpahf nkJtiljy;.
•
ehspd; mjpfkhd gFjpapy; kdmOj; jj;jpw;Fl;gl;bUj;jy;.
•
msTf;fjpfkhf ,aq;Fjy; my;yJ Nrhh;Tld; ,Uj;jy;.
•
ez;gh;fsplkpUe;Jk; FLk;gj;jplkpUe;- Jk; tpyFjy;.
•
jkJ jdpg;gl;l ntspj;Njhw;wj;ijf; Fwpj;J myl;rpakhf ,Uj;jy; kdmOj;jj;ij mDgtpf;Fk; midtUk;
32k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 28
- 28 -
vdf;F taJ 31. ePhpopT Nea; ,Uf;fpwJ. fy;ahzkhfp 5 tU lq;fshfpAk; Foe;ij ,y;iy. ePhpopT ,Ug;gJjhd; fhuzk; vd;fpwhHfs;. vdf;Ff; Foe;ij gpwf;f tha;g;Ng ,y;iyah?
rhKj;hpfh. ePhpopT vd;gJ Mz;> ngz; ,UtiuAk;> ve;j tajpdiuAk; jhf;fyhk;. jiyapyp- Ue;J> fhy; tiu mj;jid ghfq;fSf;Fk; ghjpg;ig cz;lhf;Fk; tp\ak; mJ. ePhpop- thy; ghjpf;fg; gl;bUf;Fk; ngz;fSf;F fHg;gk; jhpg;gjpy; rpf;fy;fs; ,Uf;fj;jhd; nra;fpwJ. mg;gbNa fUj;jhpj;jhYk;> gpurtk; tiu> jha;f;Fk;> Nra;f;Fk; gy gpur;idfis cz;lhf;Fk;. ePhpopitf; fl;Lg;ghl;by; itj;jpUf;f Ntz;baJ kpf mtrpak;. mLj;J cly; gUkd; mjpfkhf ,Ue;jhy;> mijf; Fiwj;Nj Mf Ntz;Lk;.
rHf;fiuapd; msTf;Nfw;g> cq;fs; kUj;- Jthplk; Nfl;L> khj;jpiuNah> ,d;RypNdh vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;. fHg;gk; jhpj;jhy;> tof;fj;ijtpl rw;W mjpfkhf ,d;Rypd; Njitg;glyhk;.
fHg;g fhyk; Kbfpw tiu> kpf kpf mtjhdkhf ,Uf;f Ntz;baJ mtrp- ak;. kUj;Jthpd; fz;fhzpg;gpy; ,Ug;gJ ey;yJ. gpurtk; Kbe;jJk;> rHf;fiuapd; msTf;Nfw;g> mjw;fhd kUe;Jfisj; njhluNtz;baJk; Kf;fpak;.
ePhpopT vd;gJ kugZ rk;ge;jg;gl;lJ vd;gjhy;> cq;fsplkpUe;J> cq;fSf;Fg; gpwf;Fk; Foe;ijf;Fk; mJ tuyhk;. ,J jtpu> rpy ngz;fSf;F fHg;g fhyj;jpy; kl;Lk; ePhpopT Vw;gLk;. mJ jw;fhypf- khdJ. gpurtj;Jf;Fg; gpwF rhpahfptpLk;.
MdhYk; mij myl;rpag;gLj;jhky;> gpuj;Naf ftdk; vLj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. ePhpopTf;fhd kUe;JfisAk; vLj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. ,uh[ghisak; rh];t kUe;J cq;fSf;F kpf tpiuthd gyidj; jUk;. rHf;fiuapd; msitf; fl;bg;ghl;by; itj;J> rhpahd vilAld;> MNuhf;fpakhd tho;f;if Kiwf;F khwpdhNy cq;fSf;F fHg;gk; jhpf;Fk;. ftiy Ntz;lhk;.
ehd; fhjypf;Fk; ngz;zpd; jhj;jh> mk;kh ,UtUk; Gw;W Nehahy; ,we;jtu;fs;. ,jdhy; me;jg; ngz;iz vdf;Fj; jpUkzk; nra;Jitf;f vd; ngw;NwhH kWf;fpd;wdH. Gw;W- Neha; guk;giu tpahjpah? vd; fhjypiaAk; Gw;WNeha; ghjpf;- Fkh? ghpNrhjid %yk; Gw;WNeha; tuNt tuhJ vd;W cWjpg;gLj;j KbAkh?
g+gjp.
kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy;
Gw;WNeha; vd;gJ guk;giu Neha; fpil- ahJ. ruhrhp MNuhf;fpaj;Jld; ,Uf;Fk; vy;yiuAk; Gw;WNeha; jhf;Fk; mghak; ,Uf;fj;jhd; nra;fpwJ. Mdhy;> ngw;- NwhUf;F ,Ue;jhy;> Fwpg;ghf mk;khTf;Fg; Gw;WNeha; ,Ue;jhy; kfisg; Gw;WNeha; jhf;Ftjw;fhd tha;g;G 0.2 Kjy; 0.3 rjtpfpjk; kl;LNk. mjw;fhd me;jg; ngz;- Zf;Ff; fl;lhak; Gw;WNeha; ghjpf;Fk; vd;W mHj;jk; fpilahJ.
ePuopT Neha; Nghy epr;rak; ghjpf;Fk; guk;giu Neha; fpilahJ Gw;WNeha;. vdNt guk;giur; rpf;fy; ftiyfis tpl;Lj; js;Sq;fs;. ePq;fs; cWjpahf ,Ue;J cq;fs; fhjypiaj; jhuhskhf kidtpahf;fpf; nfhs;Sq;fs;. GNuhf;fsp jpdKk; cztpy; Nru;j;Jf;nfhs;sTk;. ney;ypfhAk; mbf;fb vLj;J nfhs;sTk;. Mdhy; mtUila 30 taJf;F Nky; jtwhky; ghpNrhjpj;Jf; nfhs;Sq;fs;!
vdf;F gj;J Mz;LfSf;F Kd; ,Uja rj;jpurpfpr;ir nra; ag;gl;lJ. jw;NghJ vdJ clypy; nfhOg;gpd; msT LDL 86 mgs. HDL msT 25mgs vd te;Js;sJ. ,J rhpjhdh?
nry;tuh[h. rj;jpurpfpr;ir nra;J gj;J Mz;LfSf;F Nkyhfptpl;lhYk;> cq;fs; tho;f;if Kiwia rhpahf ghHj;Jf; nfhs;tJ kpf Kf;fpak;. cztpy; vz;nzia jtpHg;gJ> kdepk;kjp> jpdKk; clw;gapw;rp> xU Ntis$l jtwhky; kUe;J cl;nfhs;tJ. MW khjj;jpw;F xUKiw ,Uja itj; jpaiur; re;jpg;gJ mtrpak;.
cq;fs; nfhOg;gpd; msit nghWj;jtiu> LDL vDk; nfl;l nfhy];l;uhy; msT rhpahf cs;sJ. HDL vDk; ey;y nfhy];l;uhy; msT kpf Fiwthf cs;s jhy;> mij mjpfhpf;f Kaw;rp nra;tJ mtrpak;.
Niacin vd;w khj;jpiuia vLj;Jf;nfhz;- lhy;> ey;y nfhy];l;uhypd; msit mjpfhpf;fyhk;. Fsp&l;bapy; itj;j cz- itr; rhg;gplhjpHfs;. xNkfh -3 vLj;Jf; nfhs;Sq;fs;.
lhf;lH> vdf;Fj; Njhy; Neha; cs;sJ. gf;ftpistw;w ,aw;- if kUj;Jtj;jpy; kUe;J Xd;W nrhy;Yq;fs;.
- kPdh. cyfpy; gf;f tpisT mw;wJ jz;zPH – Rj;jkhd ePH! fopTg; nghUl;fis mfw;w> cly; ntg;gepiyia ghukhpf;f vd gy njhopy;fSf;F ePH mtrpak; Njit. fz;l fz;l ghdq;fis mUe;- jhky;> Rj;jkhd ePiu ehnshd;Wf;F Fiwe;j gl;rk; 5 ypl;lH mUe;jTk;. mUfk;Gy; vLj;Jf; nfhz;lhy; cq;fs; Njhy; Neha; jPUk;.
www.
lhf;lH v gytPdk; khf;fpAs ePq;f ,a
ty;yhiuf NrHj;J c tJld; ngUFk;.
nrk;gUj;jp Njd; my cz;L t ,ja rk;g
vYk;gpr;rk rHf;fiu mstha; c
ty;yhiu> vil vLj Nkhhpy; f jPUk;.
ntbf;fhj gpQ;Rld; g miuj;J jsHr;rp e
khJsk; g NrHj;J c
Rf;F> kps rPufk;> Vy fha;> [hj fpuhk; tPjk #uzk; n
700 fpuhk gRtpd; g itj;Jf;
Nkw;fz;l J}tpf; fpz ed;whff; itj;J Rj fpz;b [h Ntisf;F khiy , euk;Gj; js m[Puzk;
lhf;lH> te;jhy; v
Ie;jhW J Jz;L Rf miuj;J cq;fs; j
lhf;lH> n tPl;L it
Ôȃ
KALASA

jha;tPL • ngg;gputup 2010 kUj;Jtf; Nfs;tp gjpy;
ha; fpil- ; ,Uf;Fk; ; mghak; y;> ngw;- k;khTf;Fg; Gw;WNeha; jy; 0.3 ;jg; ngz;- ghjpf;Fk;
ghjpf;Fk; w;WNeha;. iyfis Wjpahf huhskhf GNuhf;fsp hs;sTk;. fhs;sTk;. ;F Nky; q;fs;!
fSf;F ;ir nra; clypy; 86 mgs. ;Js;sJ.
;tuh[h. ;LfSf;F tho;f;if s;tJ kpf jtpHg;gJ> pw;rp> xU ;nfhs;tJ. ja itj;
Wj;jtiu> y; msT k; ey;y hf cs;s p nra;tJ
f;nfhz;- msit j;j cz- vLj;Jf;
; Neha; ;w ,aw;- ;J Xd;W
- kPdh. jz;zPH hUl;fis ghukhpf;f mtrpak; s mUe;- hd;Wf;F Ue;jTk;. ; cq;fs;
lhf;lH vdf;F taJ 33. cly; gytPdk; vd; tho;it Nrhf- khf;fpAs;sJ. euk;Gj; jsHr;rp ePq;f ,aw;if kUj;Jtk; vd;d? - ,utp kzpFdk;. ty;yhiuf; fPiuia mbf;fb czTld; NrHj;J cz;L tu euk;G jsHr;rp ePq;F- tJld; kd ijhpaKk; Mz;ikAk; ngUFk;.
nrk;gUj;jpg; g+itg;: nghb nra;J mj;Jld; Njd; my;yJ jz;zPu; NrHj;Jf; fye;J cz;L tu euk;Gj; jsHr;rp ePq;FtJld; ,ja rk;ge;jkhd Neha;fSk; jPUk;.
vYk;gpr;rk; gor; rhw;Wld; rpwpJ jpg;gpyp rHf;fiu ,tw;iwr; NrHj;J miuj;J mstha; cz;L tu euk;G jsHr;rp jPUk;.
ty;yhiu> J}Jtis Mfpait rk vil vLj;J cyHj;jpg; nghbj;J gRtpd; Nkhhpy; fye;J Fbj;J tu euk;G jHr;rp jPUk;.
ntbf;fhj njd;dk; ghisapy; cs;s gpQ;Rld; gRtpd; ghiyr; NrHj;J ed;whf miuj;J rpwpjsT mUe;jp tu euk;Gj; jsHr;rp ePq;Fk;.
khJsk; gor; rhw;Wld; Rj;jkhd Njd; NrHj;J cz;L tu euk;G jsHr;rp jPuk;.
Rf;F> kpsF> jpg;gpypNfhlk;> mjpkJuk;> rPufk;> Vyk;> thy;kpsF> fuhk;G> [hjpf;- fha;> [hjpgj;hp ,itfs; tiff;F 10 fpuhk; tPjk; vLj;J ,s tWg;ghf tWj;J #uzk; nra;J itf;fTk;.
700 fpuhk; rPdh fw;fz;il 700 kpy;yp gRtpd; ghypy; Nghl;L ghF nra;J itj;Jf; nfhs;sTk;.
Nkw;fz;l ,uz;L #uzq;fisAk; ghfpy; J}tpf; fpz;b gpd; nea; 175 fpuhk; tpl;L ed;whff; fpswpf; nfhLj;J fPNo ,wf;fp itj;J Rj;jkhd Njd; 175 fpuhk; tpl;Lf; fpz;b [hbapy; gj;jpug; gLj;jTk;. ,jpy; Ntisf;F ney;ypf;fha; msT fhiy khiy ,uz;L NtisAk; rhg;gpl;Ltu euk;Gj; jsHr;rp ePq;FtNjhL tapW ke;jk;> m[Puzk; ,itfSk; ePq;Fk;.
lhf;lH> jpBnud;W jiytyp te;jhy; vd;d nra;a Ntz;Lk;?
- td[h. Ie;jhW Jsrp ,iyfNshL xU rpW Jz;L Rf;F> 2 ytq;fk;> NrHj;J ed;F miuj;J new;wpapy; gw;whfg; Nghl;lhy; cq;fs; jiytyp FzkhFk;.
lhf;lH> njhz;il fufug;G jPu tPl;L itj;ak; nrhy;Yq;fNsd;.
- rpFQ;rpjh.
Rf;F> ghy;> kpsF> jpg;gpyp> Vyhprp Mfp- atw;iw ed;F tWj;Jg; nghb nra;J Njdpy; fye;J rhg;gpl;lhy; njhz;il fufug;G FzkhFk;.
vdJ kfDf;F neQ;R rsp gpur;- rpid kpfTk; njhy;iy nfhLf;- fpd;wJ.
- rjp]; FkhH. Njq;fha; vz;izapy; fw;g+uk; NrHj;J ed;F Rlitj;J Mw itj;J neQrpy; jltpdhy; FzkhFk;.
vdf;F njhlH tpf;fy; - ,e;j gpur;rpidf;F ghl;b itj;ak; cz;lh?
- kfhNjtd;. ney;ypf;fha; ,bj;Jr; rhW gpope;J> Njd; NrHj;Jr; rhg;gpl;lhy; njhlH tpf;fy; jPUk;.
jPuhj tha; ehw;wk; vdf;F. ,j dhy; kw;wtHfSld; Ngr jaf;fk;. vdJ gpur;rpidf;F vspa jPHT Ntz;Lfpd;Nwd;.
- ikj;Nuad;. rl;bapy; gbfhuk; Nghl;Lf; fha;r;rp Mw- itj;J> mjid xU ehisf;F %d;W Ntis tha; nfhg;gspj;J te;jhy; tha; ehw;wk; NghFk;. ‘gpaHy; l;uhg;];’ vd;W filapy; Nfl;L thq;fp cq;fs; gw;gir- Ald; NrHj;J gy; Jyf;Fq;fs;.
lhf;lH> vdf;F vy;yh ehl;f- spYk; cjl;L ntbg;G Jd;GWj; Jfpd;wJ.
- ghHjh];. fUk;G rf;ifia vLj;J vhpj;J rhk;g- yhf;fp> mjDld; ntz;nza; fye;J cjl;by; jltp te;jhy; cjl;L ntbg;G FzkhFk;.
lhf;lH> vdf;F m[Puzk; ,Uf;- fpd;wJ> vd;d nra;a Ntz;Lk;? - ,. ehafk;. xU lk;sH jz;zPhpy; fUNtg;gpiy> ,Q;rp> rPufk; Mfpa %d;iwAk; nfhjpf;f itj;J Mwitj;J tbfl;b Fbj;jhy; m[Puzk; rhpahFk;.
gp.F: Nkw;$wpa Fwpg;Gf;fis itj;- jpaupd; MNyhridAld; gpd;gw;W- tNj rpwe;jJ.
rajasekar.a@thaiveedu.com
gTMÕ>\VTM ∂–√kD ! >Ôk_Ôπ[ ∑ ́∫ÔD ÷Áƒ•D gμÕ> ∂§°D >ta[ √Èo\!
www.
ÔȃD KALASAM
.com
>ta[ ∑ÁkÌÆD ÷ÁB›>· Œo√ ́©A
,uh[Nrfu; Mj;jpag;gd;

Page 29
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 29 -

Page 30
- 30 -
Fspu;fhyk;. rpj;jpiu khjk; tiu Fspiu nty;y ehk; vt;tsNth Kd;Ndw;ghLfis Nkw;nfs;fpNwhk;. cjhuzkhf> tPl;il Fspu;fhyj;jpy; gf;Ftkhf itj;jpUj;jy;> thfdq;fSf;F Fspu;fhyj;jpilNa ghu;f;f Ntz;ba jpUj;j Ntiyfs; vd;w gytp- jkhd fUkq;fisAk; Kd;ndr;rupf;if- AlNd fUj;jpy;nfhz;L mtw;iwr; nra;Jk; Kbf;fpd;Nwhk;. ek; kdjpy; Kf;fpakhf gjpaNtz;ba ,d;ndhU [Ptd; ahu; vdpy; mJ ehk; tPl;by; tsu;f;Fk; nry;yg;- gpuhzpfs;!
ehk; tPl;by; tsu;f;Fk; nry;yg;gpuhzpfs; kdjpy; vd;d ,f;fpwJ vd;gij ek;khy; KOjhf mwpe;Jnfhs;tnjd;gJ ,ayhj fhupak;. cjhuzkhf eha;fisg; ghu;g;- Nghk;. rpy eha;fSf;F ntz;gdp vd;why; nfhs;isg; gpupak;. Mdhy;> rpy eha;- fSf;Nfh ,k;khjpup fLq;Fspu; fhyq;fspy; tPl;Lf;Fs;NsNa Klq;fpf; fplf;fg; gpbf;Fk;.
mtw;wpd; tpUg;gq;fs; vJthf ,Ue;jhYk; ek; tPl;Lg; gpuhzpfisg; ghJfhg;ghfTk; MNuhf;fpakhfTk; itj;jpUg;gJ ek; flikahFk;. cq;fs; ,dpa ez;giu re;Njh\khf itj;jpUg;gjw;F fPNo nfhLf;fg;gl;bUf;Fk; rpy Fspu;fhy ftdpg;Gf; Fwpg;Gf;fs; rpwg;ghf cjtyhk; vd ek;GfpNwd;.
Kjypy; rPNjh\zj;jpd; msitg; ghu;f;- fyhk;. cjhuzj;Jf;F xU kdpjid ve;j MilfSk; ,d;wp> fhw;W kzpj;- jpahyj;Jf;F 20 fp.kP tPRk; fLq;Fspu; Neuj;jpy; ntspNa Ngha; epw;fr; nrhd;dhy; vg;gb ,Uf;Fk;? mNj epiyjhd; $Lj- yhd eha;fSf;Fk; ,Uf;Fk;. vy;yh ,d eha;fSf;Fk; mlu;e;j Nuhkk; ,Ug;gjpy; iy. ,t;tsT Vd;? rpy eha;fSf;F cNuhkk; vd;gNj fpilahJ. ,k;khjpup eha;fSf;nfd;W gpuj;jpNafkhf jahupf;- fg;gl;l Fspu; Nky; mq;fpfs; tPl;Lg; gpuhzpfSf;fhfNt ,aq;fptUk; mj;jpah- trpag; nghUl;fis tpw;Fk; filfspy; fpilf;Fk;. ,tw;iw thq;fp itj;J>
Fspu; fhyKk; nry;yg; gpuhz
ÿƒV ̇¬Ôo\ ®[≈VKD ∂m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\
Uthayan Alex Sivasambu
B.Sc. (Hons), M.B.A Broker
Ottawa: 613.276.SALE (7253) Toronto: 416.659.SELL (7355) alex-sivasambu@coldwellbanker.ca, www.sivasamburealty.com
eha;fis ntspNa ehk; mioj;Jg;NghFk; jWthapy; mtw;iw epr;rak; gad;gLj;j Ntz;Lk;. xU Fspu;fhy ehspy;> ehk; thrw; fjitj; jpwe;J itj;Jf;nfhz;L Fspu;fpwJ vd czu;e;jhy; mNj czu;- itj;jhd; eha;fSk; mDgtpf;fpd;wd vd;gij ehk; czuNtz;Lk;.
mLj;J ehk; ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;baJ ehapd; ghjg; gFjpfshFk;. eha;fs; ntWq; fhy;fSlNd ciwgdp> cg;G> jz;zPu;> gdp cUFk;NghJ Vw;gLfpd;w jpz;kj; jput epiy Nghd;wtw;wpy; elf;fpd;wd. ,jd;%yk; xU eha; tUlj;jpy; xU KiwahtJ jd; ghjq;fisf; fhag;- gLj;jpf; nfhs;Sk; mghak; cs;sJ. ehk; ciwgdp fiutjw;fhfj; J}Tk; cg;gpy; ,urhadg; nghUl;fs; kpjkhf cs;sd. ,it ehapd; ghjq;fSf;F Nrjk; tpis- tpf;ff;$bait. ,e;j eha;fspd; ghjj;- jpw;nfd;Nw tpNrlkhfj; jahupf;fg;gl;l
fhy; ciwfs; filfspy; tpw;fg;gLfpd;wd. ,tw;iw eha;fspd; fhy;fspy; mzpe;J nfhz;lhy;> ghu;f;f nfhQ;fk; tpNehj- khfj;jhd; ,Uf;Fk;. Mdhy;> fhaq;fs;> Fspu;jUk; mt];ijfs; Nghd;wtw;wpyp- Ue;J ghjq;fis ed;whfg; ghJfhj;Jf; nfhs;syhk;. MdhYk; xU f\;lk; vd;d ntdpy; eha;fs; jhq;fshfNt ,e;j fhy; ciwfisf; fow;wpg; Nghl;Ltplyhk;. my;yJ ,t;Tiwfs; jhkhfNt fhy;fis tpl;L eOtptpLtJk; cz;L. ,jw;F xU cj;jp cs;sJ. mjhtJ rpW Foe;ijfs; ghtpf;Fk; ifAiwfs; njhiye;Jtplhky; N[hbahf itj;jpUf;f> filfspy; xU ehlh ,uz;L gf;fq;fspYk; ‘gpbf; nfhf;fp’- fSld; $bajhf tpw;fg;gLfpd;wJ. mij thq;fp ,UGwKk; fhYiwfisf; nfhOtp tpl;lhy; njhiye;J NghfhJ. ehapd; gpd;Gwf; fhy;fspy; ,Ughj ciwfis khl;btpl;L> gpd; ntspg;Gwf; fhy;fsp- Ys;s fhYiwg; gFjpfspy; gf;fj;Jf;F xd;whf ,k;khjpup ehlhf;fisg; gad;- gLj;jp> KJfpd; ,ilapd; Nkyhff; nfhz;Lte;J nghUj;jptpl;lhy; ciwfs;
eOtptpo $ba eh ,jpy; mn mofpa> G cs;s fh kpfTk; v nfhz;l eha;f;Fj;
xt;Nthu; K EioAk;n jz;zPuhy nfd;W jd ahy; gh Jtl;Lq;fs ftdkhff ghjf; Fs ehl;fSf;n gpuj;jpNaf fspfis t fs; Fspu
tpLk; tha Ntjidi jUtNjhL ek; tPl;i cs;sJ. Rw;Wg; Gwj fspy;> $L cgNahfpg fs;. my;y mbf;fb N Mdhy;> ePq;fs; tpO tplyhNk! rkNahrpj
ciwgdp ehl;fspy; cauj;jpw aq;fs; c rpW kjpy ciwgdpi Jq;fs;. V jhz;bj; n ,e;j ci

pu; fhyKk; nry;yg; gpuhzpAk;
m ÿƒVÕ> T| o√VÈ kÚ\V...
mbu
B.Sc. (Hons), M.B.A
jha;tPL • ngg;gputup 2010
;Jg;NghFk; ad;gLj;j py;> ehk; ;nfhz;L j czu;- pf;fpd;wd
tz;baJ s; ntWq; jz;zPu;> jpz;kj; f;fpd;wd. ;jpy; xU ; fhag;- ;sJ. ehk; ; cg;gpy; cs;sd. k; tpis- pd; ghjj;- upf;fg;gl;l
;gLfpd;wd. ; mzpe;J tpNehj- haq;fs;> ;wtw;wpyp- Jfhj;Jf; ;lk; vd;d e;j fhy; tplyhk;. fhy;fis jw;F xU oe;ijfs; ;Jtplhky; spy; xU ; nfhf;fp’- J. mij ; nfhOtp . ehapd; iwfis fhy;fsp- f;fj;Jf;F g; gad;- Nkyhff; ciwfs;
eOtptpo tha;g;gpy;iy. ,it ,Oglf; $ba ehlhf;fs; vd;gjhy;> eha;fs; ,jpy; mnrsfupaj;ij mDgtpg;gjpy;iy. mofpa> G+g;Nghl;l tpjtpj tbtq;;fspy; cs;s fhYiwfisj; Nju;e;njLf;fhky; kpfTk; vspikAk; rhjhuz mikg;Gk; nfhz;l fhy; ciwfisNa cq;fs; eha;f;Fj; njupT nra;Aq;fs;.
xt;Nthu; KiwAk; cq;fs; eha; tPl;Lf;Fs; EioAk;nghOJk;> mjd; ghjq;fisj; jz;zPuhy; ed;whff; fOtp> eha;fSf;- nfd;W jdpg;gl itj;jpUf;Fk; Jthiy- ahy; ghjq;fis ed;whf ePu;Nghfj; Jtl;Lq;fs;. ghj ,Lf;Ffis Muha;e;J ftdkhff; fOtptpl Ntz;Lk;. eha;fspd; ghjf; Fsk;Gfs; ntbf;fhkypUf;f ,uz;L ehl;fSf;nfhU Kiw ,tw;wpw;nfd;w gpuj;jpNafkhf tpw;fg;gLk; tpNrlkhd fspfis thq;fp jltptuNtz;Lk;. Fsk;G- fs; Fspupd; cf;fpuk; jhshky; ntbj;J
tpLk; tha;g;Gfs; cz;L. ,it jhshj Ntjidia eha;fspd; fhy;fSf;Fj; jUtNjhL> mjpy; ,Ue;J tbAk; ,uj;jk; ek; tPl;ilNa ghohf;fptpLk; mghaKk; cs;sJ. cq;fs; eha; cq;fs; tPl;Lr; Rw;Wg; Gwj;jpy; mjpfkhf Goq;Fk; ,lq; fspy;> $Lkhdtiu cg;G Nghd;wtw;iw cgNahfpg;gij mwNt jtpu;f;fg; ghUq; fs;. my;yJ mk;khjpup ,lq;fspy; mit mbf;fb Nghfhjgb ghu;j;Jf;nfhs;Sq;fs;. Mdhy;> cg;igj; J}thky; ,Ue;jhy; ePq;fs; tpOe;J iffhy; Kwpj;Jf;nfhz;L tplyhNk! ,uz;ilAk; fUj;jpy;nfhz;L rkNahrpjkhf nray;gLq;fs;.
ciwgdp fLikahff; nfhl;bf; fplf;Fk; ehl;fspy; gdpahdJ ehiye;J mb cauj;jpw;F Nkbl;L epw;Fk;. ,jpy; mgh aq;fs; cz;L. gf;f tPLfspy; Ntypfs;> rpW kjpy;fs; Xukhf kz;bf; fplf;Fk; ciwgdpia cldbahf mg;Gwg;gLj;- Jq;fs;. Vnddpy;> eha;fSf;F Ntyp- jhz;bj; njhiye;J Nghf NeukhfhJ. ,e;j ciwgdp mfw;wg;glhkNy ,Ue;jhy;
kQ;Rsh uh[ypq;fk;
,jpy; ,d;ndhU mghaKk; cz;L. gdp nfhl;bapUe;jhYk; kpfTk; kpUJthf ,Uf;Fk;. ,jw;Fs; VWtjw;F Kad;W> vjpu;ghuhky; eha;fs; cs;Ns tpOe;J Gije;J NghFk; mghaKk; cz;L. vdNt> eha;fis vg;nghOJ ntspNa tpl;lhYk; mtw;wpd; Nky; jPu;f;fkhf xU fz; itj;- Jf;nfhs;Sq;fs;. mNjNghy;> cq;fisAk; ntspNa tuf;$ba khjpup jahu; epiy- apy; itj;Jf;nfhs;Sq;fs;. mitfSf;F VJk; xd;W epfo;e;J tpl;lhy;> mtw;iwf; fhg;ghw;w ePq;fs; Xb tu Ntz;lhkh? mjw;fhfj;jhd; ,e;j Kd;Ndw;ghL.
ciwgdp jUk; ,d;Ndhu; mghak; vd;d njupAkh? ciwgdpahdJ nfhl;Lk; fhyq;fspy; tPl;bd; Nkw;$iufspy; nfl;bahfj; jq;fptpLk;. ,it ,sntapy; nkJthf vl;bg; ghu;f;Fk; Ntisfspy; jd;dpr;irahf fiuaj; njhlq;Fk;. vjpu;- ghuh xU Ntisapy; KO ciwgdpAk; jpz;kkhfNt jiuNehf;fp tpOk; mghaq;- fs; epiwaNt cz;L. ,J ntspapy; elkhLk; ve;j xU capupdj;jpd; NkYk; tpOe;J tpgj;ij Vw;gLj;j ty;yJ. ,ij- Ak; kdjpy; ehk; nfhz;L vg;gb ek; tPl;L nry;yg; gpuhzpfisg; ghJfhf;fyhk; vd;gij ehk; Muha;jy; eyk;. eha;fs; gJq;ff;$ba ,lq;fspYk;$l gdp ntFthf ,Ug;gpd;> mtw;iw mfw;wptplg; ghUq;fs;. Mdhy;> mJ ,ayhjgl;rj;jpy;> gpuhzpfis mg;gFjpfspy; elkhlhjthW ghu;j;Jf;nfhs;sy; kpf mtrpak;. my;yJ VjhtJ jLg;Gf;fis mikj;J> eha;fs; mk;khjpup ,lq;fis mz;lhjthW ghu;j;Jf;nfhs;syhk;. jLg;Gf;fis Fspu; fhyk; XAk;tiu mg;gbNa mfw;whky; itj;jpUg;gJ ey;yJ.
ek; tPl;L thfdk; epWj;Jk; thfdj; jupg;gpl miwapy; (fuh[;) ehk; tz;zg; G+r;R epiwe;j thspfs;> ek; thfdg; guhkupg;Gf;fhd vz;nza; tiffs;> kw;Wk; NtW ,urhadf; fyitfs; Nghd;wtw;iw itg;gJz;L. ,k;khjpupf; FLitfspd; gf;fk; eha;fisr; nry;y tplhjPu;fs;. xU JspNghy ,tw;iw eha;fs; Ritj;jhYk; kuzj;ijNah cly;cghijfisNah mit jOtpf;nfhs;s ty;yit. mtw;iw gpuhzpfspd; tha;f;Fk;> %f;Ff;Fk; vl;lhj tifapy; xOq;FgLj;jp itj;jy; kpf mtrpak;.
Fspu;fhyq;fspy;> eha;fs; $Lkhdtiu Fiwe;j msT czit cz;ZkhW ghu;j;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;. Fz;lhf ,Uf;Fk; eha;fSf;F Fspu;fhyq;fspy; neQ;rpy; mKf;fk; Vw;gLtJz;L. ,t;t- sT ftdj;ijAk; cq;fs; ehapd; Nky; gpuNahfpj;jhNy NghJk;; Fspiu vspjhf nty;yyhk;!
manjula.rajalingam@thaiveedu.com

Page 31
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 31 -

Page 32
- 32 - kdepiy xOq;fP...
27k; gf;fj; njhlHr;rp...
,t; vy;yh mwpFwpfisAk; nfhz;bUg;gh; vdf; $wKbahJ. 6 my;yJ mjw;F Nkw;gl;l mwpFwpfs; rpy thuq;fshf my;yJ khjq;fshf njhlh;e;jpUe;jhy; mJ kdmOj;jj;ijNa Fwpf;Fk;.
vt;thW kd mOj;jq;fSf;F rpfpr;ir nra;ag;gLfpd;wJ? kdepiy xOq;fPdq;fSf;F Medication (kUe;J)> cstpay; rpfpr;ir (Psychotherapy) kw;Wk; ,t;tpuz;Lk;> mjhtJ kUe;Jk; cstpay; rpfpr;irAk; ,ize;Jk; rpfpr;- ir Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ.
kpfTk; fLikahd mwpFwpfis fz;l- wpe;J mtw;wpw;F mjpf ftdk; nrYj;jp rpfpr;iraspf;fg;gLfpd;wJ. ,e;j mwpFwp fspd; mstpw;Nfw;g fLikahd kd mOj;jk;> eLj;ju msthd kdmOj;jk;> Fiwe;j kdmOj;jk; vd tifg;gLj;jg; gLfpd;wJ.
fLikahd kdmOj;jk;: vy;yh mwpFwpfSk; xU eghpy; ,Uf;Fk; NghJ mJ fLikahd kdmOj;jkhf nfhs;sg;gLfpd;wJ. mj;Jld; ,k; kd mOj;jk; mth;fis ehshe;j eltbf;if- fis Nkw;nfhs;s tplhJ jLg;gjhfTk; ,Uf;Fk;.
eLj;ju kd mOj;jk;: kdmOj;j mwpFwpfspy; mNdfkhdit xU eghpy; fhzg;gLk;NghJk;> mth;fs; nra;a Ntz;ba nray;fisr; nra;a tplhJ kdmOj;jk; mth;fisj; jLf;Fk; NghJk; mJ eLj;ju msthd kdmOj;jk; vdg;gLfpd;wJ.
Fiwe;j kdmOj;jk;: kdmOj;j mwpFwpfspy; xU rpytw;iw xU egh; nfhz;bUf;Fk;NghJk; mth;fs; nra;a Ntz;ba ehshe;j eltbf;iff- isr; nra;a kpFe;j gpuaj;jdk; Nkw;- nfhs;s Ntz;bapUe;jhy; mJ Fiwe;j kdmOj;jk; vdg;gLk;.
,UJUt kdepiy xOq;fPdj;ijf; fz;- lwpa Nehahspapd; fle;j fhy tuyhWfs; kw;Wk; kdmOj;j> gjl;l rk;gtq;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;wd.
kdmOj;jk; kw;Wk; ,UJUt kdepiy xOq;fPdq;fSf;F gy;NtW kUe;Jfs; itj;jpah;fshy; rpghh;R nra;ag;gLfpd;wd. ,jid tpl ntspNehahsh; rpfpr;ir gphp- tpy; Nehahspfl;F rpfpr;irAk; MjuTk; gFjpNeu mbg;gilapy; toq;fg;gLfpd;wJ.
kdepiy xOq;fPdq;fshy; ghjpf;fg;gL- gth;fs; mjpfkhf ,Ug;gjd; fhuzkhf ,ayhj;jd;ik (Disability) cila egh;fs; mjpfhpg;gJ FLk;gq;fspd; re;Njh\j;ij kl;Lkd;wp ehl;bd; nghUshjhuj;ijAk; mjpfstpy; ghjpf;fpd;wJ. mNefkhd kd epiy xOq;fPdq;fs; rhpahd Kiwapy;
,g;NghJ ,izaj;jpYk;
‘jha;tPL’
www.thaiveedu.com
rpfpr;iraspj;J Fzg;gLj;j KbAkhf ,Ue;j NghJk;> ,k; kdepiy xOq;fPdq;- fshy; ghjpf;fg;gLgth;fs; rpfpr;ir ngW tij jhkjg;gLj;Jtjdhy; epiyik NkYk; Nkhrkilfpd;wJ.
•
cq;fs; itj;jpaiu my;yJ Foe;ij kUj;Jtiu nrd;W ghUq;fs;.
•
cq;fs; gps;isf;Nfw;w rhpahd epfo;r;- rpj; jpl;lq;fis (Program) fz;lwpt- jw;F Xh; fy;tprhh;e;j MNyhrfUila MNyhridiag; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;.
•
Xh; cstpay; rpfpr;irahsUld; fye;- jhNyhrpAq;fs;.
•
cq;fs; gps;isapd; jw;Nghija ghlrhiy epiyikAld; cq;fSf;F cjTtjw;fhf fy;tp MNyhrfh;fspd; MNyhridiag; ngWq;fs;. gps;isfSfspd; cstpay; MNyhrid- fSf;nfd gy;NtW tpLjptrjpAld; $ba epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; cs;sd. ,it gy; NtW gpur;ridahd re;jh;g;gq;fspy; vt;- thW Kuz;ghLfis vjph;nfhs;tJ> vt;thW njhpTfis Nkw;nfhs;tJ> vt; thW nghWg;Gf;fis Vw;Wf; nfhs;tJ vd;gtw;iw gps;isfSf;F fw;Wf; nfhLf;- fpd;wd. jq;fpapUf;Fk; fhyk; 9-18 khjq;- fs; tiu NtWglyhk;;. ,f;fhyk; Kbt- ilAk; NghJ mth;fs; gioagb jkJ ghlrhiyf;Fj; jpUk;gyhk; my;yJ tpLjpAld; $ba ghlrhiyapy; jq;fpg; gbf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;. rhj;jpakhd re;jh;g;gq;fspy; gps;is mg; ghlrhiyapy; gbf;Fk; fhyk; KOtJk;> ngw;Nwhh; ghl- rhiy Copah;fSlDk; jkJ gps;isA- lDk; njhlh;G nfhs;sf; $bathwhd xOq;Ffs; Nkw;nfhs;sg;gLk;.
kdepiy xOq;fPdq;fshy; itj;jparhiy- fspy; mDkjpf;fg;gLgth;fspy; ngz;fspd; vz;zpf;if Mz;fis tpl xd;wiu klq;F mjpfkhf ,Uf;fpd;wJ. ,J Mz;> ngz; ,UghyhhpYk; 15-24 tajpw;fpilg;- gl;lth;fspy; nghJthf mjpfkhf cs;sJ. ngz;fisg; nghWj;jtiuapy;35-49 ta- jilAk; NghJ ,t; xOq;fPdq;fs; cr;r fl;lj;ij milfpd;wJ. ,k; kdepiy xOq;fPdq;fNs jw;nfhiyf;Fk; top- tFg;gjhf mikfpd;wJ.
gpur;rpidfs; $Lk;NghJ mjid rkh- spf;f Kbahtpl;lhy; nghJthf kdmOj;j kw;Wk; ,UJUt kdepiy xOq;fPdq;fs; midtUf;Fk; Vw;glf;$baNj. ,jid- apl;L ntl;fg;glNth Jf;fg;glNth Njit ,y;iy. ,jw;fhd epGzj;Jt cjtp- fis fhyj;ij tPzhf;fhJ ngw;Wf; nfhs;s Ntz;baJ mtrpak;.
crhj;Jiz: http://www.nationalyouth.com/mooddisorders.html
http://www.mooddisorders.on.ca/anxiety.html
www.kidsmentalhealth.ca/resources/parent_resources.php
njhlUk;...
jeevathisairajah@thaiveedu.com

jha;tPL • ngg;gputup 2010 Oq;fP...
KbAkhf Oq;fPdq;- ;ir ngW epiyik
Foe;ij s;. d epfo;r;- fz;lwpt- rfUila s;Sq;fs;. ld; fye;-
;Nghija q;fSf;F rfh;fspd;
Nyhrid- ld; $ba it gy; spy; vt;- fhs;tJ> ;tJ> vt; nfhs;tJ ; nfhLf;- 18 khjq;- k; Kbt- gb jkJ my;yJ ; jq;fpg; j;jpakhd rhiyapy; whh; ghl- gps;isA- athwhd
;jparhiy- gz;fspd; xd;wiu J Mz;> pw;fpilg;- cs;sJ. 5-49 ta- ;fs; cr;r kdepiy k; top-
d rkh- dmOj;j ;fPdq;fs; . ,jid- h Njit cjtp- ngw;Wf;
rders.html
.html
sources.php
eedu.com
;jpYk;
;tPL’
eedu.com

Page 33
jha;tPL • ngg;gputup 2010
tPL thq;Fk;NghJ thq;Fk; tPL rf;jp Nrkpg;Gilajh vd;gij cWjp nra;J thq;FtJ> rf;jp ,og;ghy; Vw;gLk; tPz; tpuaq;fspw;F ,lkspf;fhjpUf;f cjTk;. Fwpg;ghfg; Gjpjhff; fl;lg;gLk; tPLfs; ,d;W rf;jp Nrkpg;ig kdjpy; nfhz;L fl;lg;gLfpd;wd. ,Ug;gpDk; tPL fl;LgtH- fsplk; ,jidf; Nfl;L cWjpnra;tJ ed;W. tPL fl;Ldhplk; tPL thq;FgtH- fs; Nfl;f Ntz;ba rpy rf;jpgw;wpa tpdhf;fshtd:
•
vj;jifa tPL fl;LduhYk; rf;jp Nrkpg;G tPLfisf; fl;l KbAk;. cz;ikapNyNa ePq;fs; fl;Lk; tPLfs; rf;jp Nrkpg;Gj; jpwDila tPLfsh? vq;qdk; mjid vdf;F cWjpg;gLj;JtPHfs;?
•
midj;J tPL fl;LdHfSk; Building Codesf;F mikaNt tPLfisf; fl;L- fpd;wdH. vdpDk; cq;fSila tPLfs; ,ju tPL fl;LdHfspd; tPLfspy; ,Ue;J vq;qdk; khWgLfpd;wd?
•
cq;fSila tPLfl;Lk; Aj;jpfs; mz;ikf;fhyj; njhopy;El;g tsHr;rpap- id vq;qdk; gpujpgypf;fpd;wd?
•
fl;Lk; tPLfs; rf;jp Nrkpg;Giladthf ,Ug;gjw;fhf vj;jifa gbepiyfis ePq;fs; ifahSfpd;wPHfs;?
•
cq;fshy; fl;lg;gl;L ehd; thq;fg; NghFk; tPl;bw;F khjhe;j rf;jpr; nryT vt;tsT tUk; vd cq;fshy; mDkh-
Law Office T. JEGATHEESAN (Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
cq;fs; rl;lg; gpur;rpid vJthfpYk; jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; MNyhridfSf;Fk; jp. rl;l n[fjPrd;
eltbf;iffSf;Fk; njhlu;G nfhs;Sq;fs;.
(Barrister, Solicitor and Notary Public (on)
Off:
416 • 266 • 6154 Res: 416 • 449 • 0358 Fax: 416 • 266 • 4677
2620 Eglinton Ave., East # 201 Scarborough. ON M1K 2S3
rf;jpiar; Nrkpf;f rpy topfs;
dpf;f KbAkh?
•
,ju fl;LdHfSld; xg;gpl;Lg; ghHf;- ifapy; Rw;Wr;#oiyg; ghjpf;fhky; NgZk; tifapy; cq;fshy; fl;lg;gLk; tPLfs; mjprpwg;Gilait vd vq;qdk; ePq;fs; vkf;F cWjpg;gLj;JtPHfs;?
•
rf;jp Nrkpg;G tPLfisf; fl;Ltjw;F cq;fSf;F mDkjpg;gj;jpuk; (Licensed by the government) cz;lh?
•
Government – Backed energy labelI vq;fSf;Ff; fl;lg;gLk; tPl;by; nghUj;- JtPHfsh?
•
mDkjpg;gj;jpuKs;s rpwg;G ty;YdH- fshd ghpNrhjfHfshy; (Independent Licensed Professionals) cq;fshy; fl;lg; gLk; tPl;bd; juk; ghpNrhjpf;fg;gl;ljh?
•
cq;fshy;; fl;lg;gLk; tPLfSf;F Energuide rating vdg;gLk; rf;jp Nrkpg;Gj; juj;ij kjpg;gpLk; Gs;spfs; 80 MfNth my;yJ mjw;F NkyhfNth ,Uf;fpd;- wdth?
,e;j gj;Jf; Nfs;tpfisAk; cq;fs; tPL fl;Ldhplk; Nfl;L mtHfspd; gjpy;fsp- ypUe;J cq;fs; tPL rf;jp Nrkpg;Gilajh vd;gij cWjp nra;J nfhs;Sq;fs;. vjpHfhyj;jpy; rf;jp Nrkpg;G tPLfs; kl;LNk fl;lg;gLk; tz;zk; rf;jp Nrkpg;G tpopg;- GzHTf; fUj;jpDs; typAWj;jg;gl;L tUfpd;wd. me;jtifapy; rf;jp Nrkpg;G cj;juthjkw;w tPLfs; ngWkjpapof;Fk; epiy Vw;glTk; tha;g;Gz;L. me;jtif-
apy; ,d;W Nrkpg;Gil ehl;Lf;Fk ijAk; t vd;gjdhy Kidg;ghf
rf;jp tpua mghaepi ngw;wpUg;gJ jpl;lj;jpy; xt;nthUt xd;whFk;.
rf;jp Nrkp kjpg;gpl;L fdba m xU kjpg;g me;jj; jpl rf;jp Nrkpg kjpg;gplg;g tPLfspd; Energuide mwpe;J i
,jid vt tpdhf;fi Neubahff ,Ue;J m Resources gf;fj;jpy; c vd;w ,iz mjpy; $w cq;fis

- 33 - rf;jpiar; Nrkpf;f rpy topfs;
apy; ,d;W fl;lg;gLk; tPLfis rf;jp
g; ghHf;- y; NgZk;
Nrkpg;Giladthff; fl;Lk;NghJ mit ehl;Lf;Fk; tPl;Lf;Fk;> rf;jpiaAk; gzj;- ijAk; tpuakhf;fhky; ghJfhf;fpd;wd ; tPLfs; k; ePq;fs;
vd;gjdhy; mj;jifa tPLfisf; fl;l Kidg;ghf ,Ug;gJ ed;ik jUk;.
l;Ltjw;F
rf;jp tpuaj;jhy; Vw;glf;$ba vjpHfhy (Licensed
mghaepiy Fwpj;j tpopg;GzHit ehk; ngw;wpUg;gJ mtrpakhFk;. rf;jp Nrkpg;Gj; y labelI nghUj;-
jpl;lj;jpy; gq;Nfw;gJ ,e;ehl;by; thOk; xt;nthUtuJk; gpujhd flikfspy; xd;whFk;.
ty;YdH- dependent y; fl;lg; ;gl;ljh?
rf;jp Nrkpg;G tPLfspd; juj;ij vq;qdk; kjpg;gpl;L Gs;sp toq;fp Cf;Ftpg;gJ vd fdba murpd; ,aw;ifts mikr;R xU kjpg;gPl;Lj; jpl;lj;jpid tFj;Js;sJ. PLfSf;F
me;jj; jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; tPLfspd; Nrkpg;Gj;
rf;jp Nrkpg;Gj; jukhdJ kjpg;gPLfs; %yk; MfNth
kjpg;gplg;gLfpd;wJ. ePq;fSk; cq;fs; ,Uf;fpd;-
tPLfspd; rf;jp Nrkpg;Gj; juj;jpid Energuide rating system mbg;gilapy; mwpe;J itj;jpUq;fs;. q;fs; tPL gjpy;fsp-
,jid vt;thW mwptnjdpd; Nkw;$wpa g;Gilajh
tpdhf;fisf; cq;fs; tPL fl;Ldhplk; ;Sq;fs;.
Neubahff; Nfl;L mtHfs; gjpypy; ,Ue;J mwpayhk;. ,y;iyNay; Natural ; kl;LNk g;G tpopg;-
Resources Canadatpd; ,izaj;jsg; j;jg;gl;L
gf;fj;jpy; cs;s www.newhomes.nrcan.gc.ca p Nrkpg;G
vd;w ,izaj;jsg; gf;fj;jpw;Fr; nrd;W papof;Fk;
mjpy; $wg;gl;Ls;s mwpTWj;jy;f@lhf e;jtif-
cq;fis mwpTWj;jp mwptNjhL mt;
,izaj;jsj;jpDhlhf ,J Fwpj;j tplaq;fis cs;slf;fpa ifE}iyAk; tpz;zg;gpj;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,e;j ifE}ypy; NkNy $wpa tpdhf;fSf;F cq;fs; tPL fl;LdHfs; (Builders) vj;- jifa gjpiy mspj;J cj;juthjkspf;f Ntz;Lk; vd;w tpguq;fSk; cs;sd. Federal GovernmentMy; Kd;ndLf;fg;gLk; ,j;jpl;lj;jpw;fika cq;fs; tPl;ilf; fl;b ehl;bw;Fk; tPl;bw;Fk; ed;ik nra;Aq;fs;. Natural Resources Canadait njhiy Ngrpapy; njhlHGnfhz;Lk; ,J Fwpj;j ifE}iyg; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;. mjw;F ePq;fs; 1-800-387-2000 vd;Dk; ,ytr njhiyNgrp ,yf;fj;jpw;F miof;f Ntz;Lk;.
,q;fdk; rf;jp Nrkpg;Gila tPLfisf; fl;Lgtu;fSf;F fdba muR gy rYif- fisAk; thptpyf;FfisAk; toq;fp Cf;Ftpg;gjdhy; mj;jifa mD$yq;- fisAk; ngWtNjhL ehl;bd; rf;jpiar; Nrkpj;J ,e;ehl;bd; ew;FbfshfTk; thoyhk;.
prabaharan.s@thaiveedu.com w Office HEESAN
k; d;
q;fs;.
# 201 h. ON K 2S3
nrhf;fypq;fk; gpughfud;
- tPL tpw;gidg; gpujpepjp -

Page 34
- 34 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 35
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 35 -

Page 36
- 36 -
ÂV∫Ô^ ŒÚ A]B g
•WD\]BVTM #
•*ı|D ÿ>VÁ
•∞¬Ô›Á> s‚
•c∫Ô^ o\oÚ
•c∫ÔÁ·© √u
•÷M Ô‚¶okx
•Âı√ ̇Ô^, c ÷_ÁÈ
• Ô¶[ ∏ ́flEÁTMBV_ WD\]Bu≈ kVμ¬ÁÔBV?
• ÂV·VÕ> kVμÁÔ ÁÔÂøs© o√V ̨≈>V?
• T|, ÔV ̇ √§x>ÈV ̨s|D ®[≈ ∞¬Ô\V?
• Collection Agnecyl[ ÿ>VÁÈo√E t ́‚¶ÈV?
• c∫Ô^ ƒD√·D Ô¶[ >Õo>V ́V_ √§x>ÈVzD ®[≈ ÔkÁÈBV?
∂ÁTM›m Ô¶[ ∏ ́flEÁTMÔ”¬ÔVTM ÷Èkƒ goÈVƒÁTMÔ”¬z SRI CREDIT SOLUTION CENTRE Trustee in bankruptcy ÷ÁÕm Œo ́ ÌÁ ́l[ ˇμ ÷B∫zD ŒÚ >tw ̇ WÆkTMD
80 Corporate Drive, Suite 309 Scarborough, ON M1H 3G5
Tel:
416.439.0224 Fax: 416.439.0226 creditsolutioncentre@gmail.com

ÂV∫Ô^ ŒÚ A]B g ́D√›]uz kaÔV‚| ̨o≈VD, ÷M
•WD\]BVTM #¬ÔD
•*ı|D ÿ>VÁÈo√E ∂Áw©AÔ”¬z √]Èπ¬ÔÈVD
•∞¬Ô›Á> s‚ÿ¶Va¬ÔÈVD
•c∫Ô^ o\oÚ¬zD ∂Õ>fl∑Á\ÁB ∂Ôu§s¶ÈVD
•c∫ÔÁ·© √u§ ÿ√ÚÁ\BV•D, gTMÕ>\V•D cÚ∫Ô^
•÷M Ô‚¶okxΩBV> BillÔÁ·©√u§ ÔkÁÈl_ÁÈ.
•Âı√ ̇Ô^, c≈sTM ̇Ôπ¶D Ô¶[ kV∫zD EÆÁ\•D ÷M ÷_ÁÈ
ÔBV?
≈>V?
Ô\V?
¶ÈV?
®[≈ ÈBV?
ÁTMÔ”¬z SRI CENTRE ÌÁ ́l[ ˇμ tw ̇ WÆkTMD
, Suite 309 M1H 3G5 439.0224 .439.0226 gmail.com
jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 37
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Consumer Proposals fdlhtpy; tq;FNuhj;J epiyf;F nry;Yk; xUth;> mtUf;F fld; toq;fpath;fSf;F> flid jpUg;gp nrYj;JtJ njhlh;ghf Kd;itf;Fk; MNyhridfs; (Consumer Peoposal) - ,J cq;fSf;fhd nghUj; jkhd jPh;th? (Consumer Proposals – The Solution For you?)
ePq;fs; gpd;tUk; #o;epiy- fis vjph;Nehf;FfpwPh;fsh?
•
cq;fSf;F xU ey;y Ntiy ,Ue;Jk;> cq;fsJ BillsfSf;fhd gzj;ij nrYj;JtJ cq;fSf;F fbdkhf cs;sjh?
•
ePq;fs; tq;FNuhj;J epiyf;F tpz;- zg;gpj;jy; njhlh;ghf rpe;jpf;fpwPh;fs;> Mdhy; cz;ikapy; ePq;fs; mt;thW nra;a tpUk;gtpy;iy.
•
cq;fsJ fld;fis vt;thW ifah- StJ vd;gJ gw;wpa topKiwfis gw;wp ePq;fs; mwpe;J nfhs;s tpUk;G- fpd;wPh;fsh?
mg;gbahdhy; ePq;fs; nra;a Ntz;baJ vd;d?
•
njhlh;r;rpahf xt;nthU khjKk; ,t; thwhd #o;epiyia ePq;fs; vjph;- Nehf;fpdhy;> flid kPsr; nrYj;JtJ njhlh;ghf rpy MNyhridfis fld; thq;fpath;fsplk; ePq;fs; rkh;g;gpg;gJ nghUj;jkhf mikaf;$Lk;.
Consumer Proposal vd;w nraw; ghL cq;fSf;F nghUj;j khdjhf mikaf;$ba #o;epiyfs;.
•
cq;fsJ fld; $5,000f;Fk;> $250 000f;- Fk; ,ilg;gl;ljhf ,Uj;jy;. (cq;fsJ tPl;L milkhdf; flid cs;slf;- fhky;).
•
ePq;fs; fld; ngw;w midtUf;Fk; mth;fsJ flidAk; tl;biaAk; nrYj;j Kbahky; ,Uf;fpwPh;fsh.
•
cq;fSf;F Xh; epue;jukhd Ntiy ,Ue;Jk; $l> cq;fsJ fld; njhif kpfTk; mjpfkhf ,Ug;gjdhy; - flid xUq;fpizf;Fk;. flid (Debt Conso- lidation Loan) ngw Kbahj epiyapy; ,Uf;fpwPh;fsh.
ePq;fs; tq;FNuhj;J epiyf;F nry;y tpUk;gtpy;iy Vnddpy;:
Saree Blouse
cq;fs; rfytpjkhd
rhwp GsT]; (Saree Blouse) ijg;gjw;Fk;
mioAq;fs;.
416 264 6400
fdlhtpy; jdpeghpd tq;FNuhj;J epiy
(Personal Bankruptcy in
gFjp - 3
•
cq;fsJ mjpfsT tUkhdk; fhuz khf ePq;fs; Nkyjpf tUkhdk; ngW- tJ njhlh;ghd (Surplus income) njz;lk; tpjpf;fg;gLk; xU #o;epiyf;F cl;gLj;jg;glyhk;.
•
ePq;fs; cq;fsJ tPL my;yJ fhh; Nghd;w ngWkjpahd nrhj;Jf;fis ,of;fkhl;Bu;fs;.
tq;FNuhj;J epiyf;F nry
Consumer Proposal vd;w nra
cq;fsJ fld; ngWk; jif
(Credit Rating) Fiwe;j ms
ghjpg;igNa Vw;gLj;Jk
Consumer Proposal vd;w el- tbf;ifapdhy; fld; ngw;- wtUf;F Vw;gLk; ed;ikfs;
•
cq;fsJ fldpd; xU gFjpia kPsr; nrYj;JtJ njhlh;ghf ePq;fs; fye;- Jiuahb Xh; KbTf;F tuKbAk;.
•
ePq;fs; ,e;j eltbf;ifia njhlq;Fk; jpfjpapy; ,Ue;J tl;b nrYj;JtJ epWj;jg;gLfpwJ.
•
cj;juthjkpd;wp ngwg;gl;l cq;fsJ fld;fs; (Unsecured Debts) ahTk; cs;slf;fg;gLk; (Fwpg;gpl;l xU rpy- tif fld;fis jtpu). fld; ml;il fld;fs; (Credit card)> tq;fpf; fld;fs;> rk;gsj; jpdf; fld;fs;> tUkhd thp vd;gitAk; cs;slf;fg;gLk;.
•
flidj; jpUk;g nrYj;j Ntz;ba Mff;$ba fhyk; 5 tUlq;fs;.
•
rk;gsj;jpy; ,Ue;J gzk; fopf;fg;gL- jy; (Wage Garnishment) cl;gl> fld; toq;fpath;fs;> flidj; jpUk;g ngWtjw;fhd nraw;ghLfs; ahTk; (jhghpg;Gg; gzk;> gps;isfSf;fhd cjtpg;gzk; vd;git jtpu) cldb- ahf epWj;jg;gLk;.
•
cq;fsJ tPL my;yJ Vida nrhj;- Jf;fis ,of;fkhl;Bh;fs;.
tq;FNuhj Consumer fsJ fld Rating) F Vw;gLj;Jk
cq;fSf th;fs; Vd jpl;lj;jpw fpd;whh;f
Vnddpy; e nrd;why;> th;fs; c
N.K.S
Draper
]≈Á\B oƒÁkBV sÚmÔÁ WÆkTMD
c∫Ô^ B[TM_ kÁÔÔÁ ÿ√uƬ
oÔ>V ¶ ́V 416.321
Ketha (Presid Tel: 41 Fax: 4 www.n
Drapery

dlhtpy; jdpeghpd; tq;FNuhj;J epiy
Bankruptcy in Canada)
- 3
j;J epiyf;F nry;tijtpl
r Proposal vd;w nraw;ghL>
fld; ngWk; jifikapy;
ating) Fiwe;j mstpyhd
pg;igNa Vw;gLj;Jk;.
louse
;Fk;
6400
- 37 -
k; fhuz dk; ngW- income) ;epiyf;F
;yJ fhh; ;Jf;fis
d;w el- d; ngw;- ;ikfs;
ia kPsr; s; fye;- bAk;. jhlq;Fk; Yj;JtJ
cq;fsJ ) ahTk; xU rpy- ; ml;il ; fld;fs;> khd thp ;. Ntz;ba ;fs;. opf;fg;gL- ;gl> fld; jpUk;g ; ahTk; Sf;fhd cldb-
a nrhj;-
tq;FNuhj;J epiyf;F nry;tijtpl> Consumer Proposal vd;w nraw;ghL> cq;- fsJ fld; ngWk; jifikapy; (Credit Rating) Fiwthd msthd ghjpg;igNa Vw;gLj;Jk;
cq;fSf;F fld; toq;fpa- th;fs; Vd; Consumer Proposal jpl;lj;jpw;F xg;Gf; nfhs;S fpd;whh;fs;?
Vnddpy; ePq;fs; tq;FNuhj;Jf;F epiyf;F nrd;why;> cq;fSf;F fld; toq;fpa- th;fs; cq;fsplkpUe;J kPz;Lk; ngwf;-
$ba msT gzj;ijtpl Consumer Proposal %yk; $ba msT gzj;ij ngwKbAk;.
Consumer Proposal vd;w nraw;ghl;bdhy; nra;aKb- ahjit vit? ,j;jpl;lj;jpd; %yk; gpd;gUtdtw;iw nra;aKbahJ.
•
cq;fSf;F fld; toq;fpath;fspy; Fwpg;gpl;l xU rpyUf;F kl;Lk; flid jpUk;g nrYj;j Ntz;Lk; vd;W ePq;fs; njhpT nra;a KbahJ.
•
cq;fsJ kidtp> gps;isfs; Mfp- NahUf;F nrYj;j Ntz;ba cjtp gzk; toq;FtJ njhlh;ghd nghWg;- Gfspy; ,Ue;J ePq;fs; tpLgl KbahJ.
•
fy;tpr; nryTf;fhf khzth;fs; mu- rhq;fj;jplk; ,Ue;J ngw;w fld; (Student Lone) nghWg;Gf;fspy; ,Ue;J tpLglKbahJ.
sri.v@thaiveedu.com
N.K.S
Drapery & Blinds Fabric LTD
]≈Á\BVTM oƒÁkBV_ √È sÚmÔÁ· ÿ√u≈ WÆkTMD
c∫Ô^ T‚|¬z–› o>ÁkBVTM ƒÔÈs> B[TM_ ]Á ́ kÁÔÔÁ·•D, oÔ‚Ω[ mË kÁÔÔÁ·•D tÔ°D \okVTM sÁÈl_ ÿ√uƬ ÿÔV^· ∂Áw•∫Ô^.
oÔ>V ¶ ́V¤V 416.321.6420
Ketha Nadarajah (President) Tel: 416.321.6420, 905.944.0218 Fax: 416.321.2217 www.nksdrapery.ca
Drapery & Blinds Fabric Ltd., 210 Silver Star Blvd., Unit #825, Scarborough, ON M1V 5J9
tp. rpwp

Page 38
- 38 -
mwpatpy;iyahdhy; mwpe;Jnfhs;Sq;fs; - f
cq;fs; thfdk; vjw;fhf rl;lhPjpahfg; gwpKjy; nra;ag;gLfp
jq;fs; thfdk; vjw;fhf fdlhtpy; rl;lhPjpahf gwpKjy; nra;ag;gLfpwJ?
md;nwhU ehs; Xuplj;jpy;... tPjpapy; Xbf;nfhz;bUe;j Fwpg;gpl;l xU thfdj;jpid milahsk; njhpe;J nghyp- rhhh; ,ilkwpf;fpd;wdh;.
“thfdk; gwpKjy; cj;juT Miz” (Vehicle Seize Order) vd;Dk; rl;lhPjpahd gj;jpuj;jpid fhl;b me;j thfdk; nghyprhuhy; gwpKjy; nra;ag;gLfpd;wJ. thfdk; Xl;b nrd;w me;j thfdj;jpd; chpikahsUf;F xd;WNkh Ghpatpy;iy.
,d;ndhU ehs; ,d;ndhuplj;jpy;...
,uT Neuk; jkJ tPl;by; ed;whf J}q;fp tpl;L kWehs; tpbe;j gpd;G xU Mr;rhpak;.
gwpKjy; nra;ag;gLk; epiya tPl;bd; Kd;dhy; epWj;jpa jkJ nrhe;j thfdj;jpid fhztpy;iy.
cq;fs; thfdk;
rl;lhPjpahf gwpKjy; nra;a Ntz;ba Mizapid itj;J ,uNthL ,uthf
jpUlg;gl;l thfdkhf ,U mjid mgfhpj;Jf; nfhz;L Ngha; tpl;lhh;fs;.
vthplk; thq;fpNdhk; vd;w M
vJtpj fs;sk; fglk; mw;w epiyapy; thfdj;jpd; chpikahsuhf ,Ue;j
ehk; ep&gpg;gjw;F jahuhf ,y
mtUf;F xd;WNk Ghpatpy;iy.
thfdj;jpidAk; ,oe;J> Fw;wt ,Wjpahf jq;fspd; thfd chpik vd;gJ re;NjfNkapy;yhJ “rl;l hPjpahf gwpKjy; nra;ag;gl;L tpl;lJ” vd;gJ kl;LNk
epw;Fk; epiyAk; Vw;gLk
mth;fspw;F rpy kzp Neuj;jpd; gpd;G njupate;jJ.
,e;j thfdj;jpd; Kd;ida cupikah- su; tq;fpapNyh my;yJ VjhtJ xU epjp epWtdj;jpNyNah fld; vLj;J ,t; thfdj;ij thq;fpa ,Uf;fpd;whu;. me;j thfdk; Kw;W KOjhf fld; fl;bj; jPu;f;FKd; tpw;fg;gl;bUf;fpd;wJ. ,t; tpilak; thfdk; thq;fpatUf;F> mjhtJ jw;Nghija cupikahshUf;Fj; njupe;- jpUf;ftpy;iy.
(xUth; tq;fpapNyh my;yJ VjhtJ xU epjp epWtdj;jpNyNah fld; vLj;J thfdk; thq;fpapUe;jhy;;> me;j fld; Kw;W KOjhf nfhLj;J jPh;f;Fk; tiu ,t; thfdk; Fwpg;gpl;l ,e; epjpepWtdj;- jpw;F my;yJ tq;fpf;F v mikg;G> , ,g; gjpNd xt;nthU milahs
,t; mi thq;fNgh Fwpg;gpid nra;J nf thfdq;fs ghprPyid tUk; tpla apy; jq;fs gpd;dh; t thq;Ftjh nra;ayhk
•
thfdk jw;Nghi zsth
•
thfdj vj;jid
•
VjhtJ mJ gw
•
cgNah nra;ag tpl;l Reading
•
,jd; J nra;ag (Odome tpguq;f
•
jpUlg;g gw;wpa
•
Vw;fdN

pe;Jnfhs;Sq;fs; - fdlhtpy; rpy jfty;fs; q;fs; thfdk; vjw;fhf Pjpahfg; gwpKjy; nra;ag;gLfpwJ?
; nra;ag;gLk; epiyapy; cs;s
cq;fs; thfdk;
l;l thfdkhf ,Ue;jhy;>
q;fpNdhk; vd;w Mjhuq;fis
g;gjw;F jahuhf ,y;iyNay;>
dAk; ,oe;J> Fw;wthspahfTk;
;Fk; epiyAk; Vw;gLk;.
42k; gf;fk; ghu;f;f...
jha;tPL • ngg;gputup 2010
u; - 37
nfhLf;f Ntz;ba epiyikf;Fj; js;sg;- gl Ntz;bAs;sJ.
khl;lhJ.
xt;nthU thfdj;jpw;Fk; Kd; fz;zhb ; nra;tJ nghJthf
apd; cl;;gf;fj;jpy; (Front Dash Board) cs;s ,yf;fKk;> Mq;fpy vOj;Jk; Nrh;e;J nkhj;jk; gjpNdO vOj;jpy; (1981 Mk;
thq;fpa ,lj;jpy; thq;Fk; ;fpd;whh;.
Mz;Lf;F gpd; cw;gj;jp nra;ag;gl;l thfdq;fSf;F ,e;j Kiwapy; ,Uf;Fk;). xU milahs FwpaPl;L ,yf;fk; ,Uf;Fk;. ,jid Mq;fpyj;jpy; Vehicle Identification Number (VIN) my;yJ Vehicle Serial Number
;fs; ,U
vd Fwpg;gpLthh;fs;.
s;thh;fs;. Vw;fdNt thq;fpf; rbsiders)
cjhuzkhf xU thfdj;jpd; FwpaPl;L milahs ,yf;fj;jpid ,q;F vLj;Jf; nfhs;Nthk;
tpw;gid ar Dealer)
1T1YY3252T5600198 ,g; gjpNdO ,yf;- h my;yJ
fj;jpd; xt;nthd;Wk; thfdj;jpd; xt;nthU (Manufa-
gFjp mk;rj;jpidAk; milahsg;gLj;J- pa thfd
fpd;wd. mjhtJ> cjhuzkhf: ve;j ;j thfd
ehl;by; cw;gj;jp nra;ag;gl;lJ> my;yJ ;fs;.
cUtikf;fg;gl;lJ> ve;j tifahd thfdk;> ve;j tUlk;> cw;gj;jp ,yf;fk;> e;J Vw;f U thd hs;Sjy;
mikg;G> ,ae;jpuj;jpd; FwpaPL..> ,g;gbNa ,g; gjpNdO FwpaPl;L milahsKk; xt;nthU thfdj;jpidAk; gpuj;jpNafkhf milahsk; fhl;b nfhLf;fpd;wJ. er).
tq;fpf;
,t; milahs FwpaPl;bid itj;J thfdj;-
thq;fNghFk; thfdk; xd;wpd; tuyhw;W hpd; if-
Fwpg;gpid vLj;J Kjypy; ghprPyid Uf;fyhk;.
nra;J nfhs;sy; Ntz;Lk;. ,t;thwhd g;ghtpapd;
thfdq;fspd; tuyhw;W Fwpg;gpid vLj;J j;jifa
ghprPyid nra;J ghh;f;Fk; NghJ gpd; Ndfkhf
tUk; tplaq;fs; cWjpg;gLj;jg;gl;l epiy- hUtupd;
apy; jq;fs; ifapy; te;J NrUk;. mjd; thfdk;
gpd;dh; thfdj;jpid gzk; nfhLj;J k; epiy-
thq;Ftjh? ,y;iyah? vd;gjid KbT k;.
nra;ayhk;.
• Nuh xU thq;fp hfdj;jpd; e History) nra;ahJ a ,q;F pKjYf;F
apUe;jhy; mJ gw;wpa tpguq;fs;.
•
thliff;Nfh (Rental car) my;yJ th;j;jf NritfSf;F cgNahfpf;fg;- gl;bUe;jhy; mJ gw;wpa tpguq;fs;. ,g;gb xU thfdj;jpd; tuyhw;W rhpj;- jpuj;jpidNa ifapy; ngw;Wf; nfhs;syhk;. ,t; tuyhw;Wr; rhpj;jpuj;jpid Ma;T nra;j gpd;G ,f; Fwpg;gpl;l thfdj;jpid thq;Ftjh? ,y;iyah? vd;gjid ,yF- thf KbT nra;ayhk;.
xU thfdj;jpd; tuyhw;W gjpTfis vg;gb ngWtJ? gpd;tUk; epWtdq;fspD}lhf xU thf- dj;jpd; milahs FwpaPl;bid itj;J mjd; tuyhWfis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
xd;uhwpNah khfhz Nghf; Ftuj;J mikr;rpd; mYt yfq;fs; thfd ,yf;fq;fs; (Vehicle License Plate)> kw;Wk; rhujp mDkjpg; gj;jpuq;fs; GJg;- gpf;Fk; khfhz Nghf;Ftuj;J mikr;rpd; mYtyfq;fspy; Neubahf nrd;W> thq;fg; NghFk; thfdj;jpd; gjpNdO ,yf;f FwpaPl;bid toq;fp ,jd; tuyhW- fis ngw;Wf;nfhs;syhk; (,t; milahs ,yf;fk; thfd cupikg;gj;jpuj;jpYk; ,Uf;Fk;). ,jid Mq;fpyj;jpy; “Used Vehicle Information Package” (UVIP) vd Fwpg;gpLthh;fs;. $20 fl;lzk; mwtplg;gLk;. ,t; mYtyfk; gy ,lq;fspYk; cs;sJ.
Nkw;Fwpg;gplg;gl;l Nghf;F tuj;J mikr;rpd; mYtyfk; jtpu gpd;tUk; ,U epWt- dq;fspy; VjhtJ xd;wpd; %yk; tuyhw;W gjpTfis ngw;Wf; nfhs;syhk;.
Car Fax Inc. 5860, Trinity Parkway Suite # 600 Centreville VA 2010, USA ,izajsk;: www.carfax.com kpd;dQ;ry;: historyreport@carfax.com njhiyefy;: 1-866-756-0733
mnkhpf;fhtpypUe;J ,aq;fp fdlh> mnkhpf;fh KOtJk; jfty; toq;Fk; thfdk; njhlh;ghd tpguq;fs;. mjd;
,e; epWtdj;jpw;F njhiyNgrpapD}lhf jw;Nghija gjpT nra;ag;gl;l mz;-
njhlh;G nfhs;s KbahJ. kpd; mQ;ry; zsthd tpiy (Upto date price).
my;yJ njhiyefy; my;yJ fbj%yNk
•
thfdj;jpd; Kd;dhs; chpikahsh;fs; vj;jid Ngh; vd;w tpguq;fs;.
njhlu;Gnfhz;L nfhs;syhk;.
jfty;fis ngw;Wf;
•
VjhtJ cgNah- nra;ag;gl;l Xlg;gl;l J}uq;fis ms
fpj;j thfdj;jpid thq;f tpUk;Gk; cq;f- tpl;l kPw;whpd; KbTfs; (Odometer
Sf;;F ePq;fs; trpf;Fk; tpyhrj;jpw;F Readings).
mUfpy; cs;s tpw;gid epiyak; vJ
•
,jd; J}u mstpy; VjhtJ Nkhrb nra;ag;gl;L mJ gjptpy; ,Ue;jhy;
vd;gjw;fhd topfhl;ly;fSk; ,t; ,iz- aj; jsj;jpD}lhf ngw;Wf; nfhs;syhk;.
(Odometer tempering) mJ gw;wpa
Car Proof Inc. tpguq;fs;.
130, Dufferin Ave, Suite # 204
•
jpUlg;gl;l thfdkhf ,Ue;jhy; mJ gw;wpa cz;ik jfty;fs;.
London, Ontario. L6A SR2 njhiyNgrp: 1-519-675-1415
•
Vw;fdNt ghhpa tpgj;Jf;F cs;shfp-
rpt gQ;rypq;fk; - MAl;fhg;GWjp gpujpepjp -

Page 39
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 39 -

Page 40
- 40 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 41
jha;tPL • ngg;gputup 2010
,d;gpay; vkJ nghUs;rhH (materialistic) tho;tpd; kpfKf;fpa gFjpfspy; xd;W. vy;yh tajpdhpilNaAk; ,d;gpay;j; njhlHG ehl;lk; ,aw;ifahd XH ce;J- jyhy; (Drive) Vw;gLfpd;wJ. vdNt ,jid KOf;fl;Lg;ghl;bw;Fs; nfhz;LtUjy; rhj;jpak; mw;wJld; mt;thW nfhz;Ltu vj;jdpj;jhy; gy cstpay; rpf;fy;fis Njhw;Wtpj;Jtplyhk;. ,jdhy; ,d;gpaw; njhlHGfs; tho;tpd; ajhHj;jk; (Reality) vd;gij ehk; ed;F Ghpe;Jnfhs;s Ntz;Lk;.
,t;thwhd tptuzepiy (Scenario)apy; ,d;gpaw;njlHGfshy; Vw;gLk; Neha;fs; gw;wpa tpopg;GzHT (Awareness) Kf;fpa- khdJ Vnddpy; ,e;Neha;fs; gy kdpjhpd; eytho;tpw;Ff; FWf;Nf epd;Wk;> gykdpj capHfSf;F ciyitf;fTk; NehpLk;.
gz;ila fhyj;jpypUe;J kdpjUf;F ghPl;rakhd rpy ,d;gpaw;njhlHG Neha;- fs; ,Ue;JtUfpd;wd. ,it Neubahd ,d;gpaw;njhlHghy; Vw;gLgit. Vnddpy; ,e;Neha;f;;fs; ,d;gpaw;nwhopyhy; (sex-work) gutpte;jit. ,tw;iw Nkf Neha;fs; (Venereal Diseases) vd mioj;Jte;jhHfs;.
Mdhy; ,d;W Neubahd ,d;gpaw;nwhlH- ghNyh (Sexual interconse) my;yJ kw;iwa ghprj; (bodily) njhlHGfshNyh Vw;gl;L kdpjhpd; ghypay; cWg;Gf;fisAk;> clypd; kw;iwa gFjpfisAk; ghjpj;J- tUk; Kg;gjpw;F Nkw;gl;l ,d;gpay; njhlHG Neha;fs; fz;lwpag;gl;Ls;sd. ,itfs; vy;yhk; ,d;gpayhy; guTk; Neha;fs; my;yJ njhw;Wf;fs; (sexually Transmitted Diseases or Infection, STD’s or STI’s) vd;w nghJg; nghauhy; miof;fg; gLfpd;wd.
,f;fl;Liu %yk;> fl;Liu MrphpaH kdpjDf;F mjpf ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;jp tUk; rpy ,d;gpayhw;guTk; Neha;fs; gw;wpa tpopHg;GzHtpid Vw;gLj;j tpio- fpd;whH. ,t;tpahjpfspd; tpopHg;GzHit Vw;gLj;Jk; Nehf;fpy; ,tw;wpd; fhuzpfs; vit> Fzk;Fwpfs; vit> vt;thW tU Kd; fhf;fyhk; Nghd;w tpilaq;fis kl;Lk; fUjp> ,e;Neha;fspd; ,dk;fhzy; Nrhjidfs; (Diagnostic Tests) mit te;jgpd; mtw;wpw;F ghpfhuzk; (Treatment) Nghd;wtw;iw jFjptha;e;j itj;jpaHfspd; MNyhridf;F tpl;LtpLfpd;whH.
fUjtpUf;Fk; rpy Neha;fis ,f;fl;Liu MrphpaH mtw;wpd; guk;gy;Kiw> jhf;f- Kf;fpaj;Jtk; Nghd;wtw;wpd; mbg;gilapy; %d;W tifahfg; gphpf;fpd;whH:
•
Neub ,d;gpaw;nwhlHgpdhy; Vw;gLk; Neha;fs;.
•
Neubj;njhlHG kl;Lky;yhky;> gpw clw;nwhlHghYk; Vw;gl;L ghypay; cWg;Gf;fisAk; kw;Wk; gpw clYWg;- Gf;fisAk; ghjpf;Fk; Neha;fs;.
•
VkNeha; (Acquired Immuno deficiency Syndrome) (AIDS)
÷ ́\[ ]Ú
(x[TMV^ ÿ√_ ÔTM¶V, o ́Vo¤ ̇ ̧ aaB ̇)
,d;gpayhy; guTk; Neha;f (Sexually Transmitted Disea
For Your Business We
• Install, Repair, Sell
• Meridian Phone Systems & System Phones
• Structured Voice & Data Cabling
Neub ,d;gpaw;njhlHghy; Vw;gLk; Neha;fs; (STDTs Through Sexual Intercourse)
•
fpsikbah (Chlamydia)
Neha;f;fhuzp: ,J fpsikbah vDk; gf;hPwpahtpd; XH ,dk;.
Nehapd; Fzk;Fwpfs;: ngz;fspy; ngUk;ghYk; Fzk; Fwpfs; fhzg;glkhl;lhJ. Mz;fspy; Kjw;Fzk; Fwpfshf rpWePH fopf;Fk; NghJ NehT> rpWePHntspr; nrYj;jpapUe;J (Urethra)
rPo;tUk;.
Gwg;ghYWg;Gf;fha;fSk;> kdpjgg;gpNyhkh ituRk; (Genital warts & Human pappil- lomavirus, HPV)
Neha;f;fhuzp: kdpjgg;gpNyhkh ituR.
Nehapd; Fzk;Fwpfs;: nkd;ikahdJk;> jl;ilahdJkhd fha;- fs; rpWrPHntspr; nrYj;jp> Nahdpapd; cl;gFjp> Fjk;> njhz;il Mfpatw;wpy; fhzg;gLk;. ,it mNefkhf fz;zpw;- Fg; Gyg;glkhl;lhJ Mdhy; nrhwpapid Vw;gLj;Jk;.
nfhnzhwpah (Gonorrhea)
Neha;f;fhuzp: xUtif gf;hPwpah
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: ngz;fspy; gr;ir my;yJ kQ;rs; gr;ir ntspaPL (discharge) NahdpapypUe;J tUk;.
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
c∫Ô^ ∂w ̨B T‚Ω_ √ømÔ^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ∑k ̇Ô”¬z c^·V_ kB ̇ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
416.203.0344
rpWePH nry ngz;Fwp %l;Ltyp Nghy; ty fspy; rpW ePH nts ntspaPL
N`gP];
Neha;f;fh xUtif
Neha;f; my;yJ n fOj;J> M
jpUkz ge;jj;jpy; ,iza
MZk;> ngz;Zk;
jq;fSf;F ,d;gpayhy; guTk; N
,y;iy vd;gij cWjpnra;a
,jdhy; fztd;> kidtpa
,tHfl;Fg; gpwf;fg;NghFk; gps;i
,tu;fs;rhu;e;j r%fj;ijAk; ghJ
clypd; k nfhj;jhf Gz;fs; f dhy; typ fs; tPf;f eype;j c
Neub , kl;Lky;y ghYk; V guTk; Ne
fpue;jpg;Gz
Neha;f;fh Treponema ej;ijNgh
Neha;f; F ,e;Neha; Kjyhk; e tw;w> cW clk;gpy; c tha;> ehf Gwg;ghYW
,e;epiy n

;gpayhy; guTk; Neha;fs;
ally Transmitted Diseases)
• Install, Repair Home Phone Wiring
• TV Cable (RGB)
• Network Cable
Ô^ ∞mD ∞u√‚¶V\_ ®|›m ÿÔV|¬Ô©√|D
.203.0344
- 41 -
hlHghy;
tercourse)
dia)
htpd; XH
s;:
; Fwpfs; jw;Fzk; J NehT> (Urethra)
a;fSk;>
tuRk; n pappil-
hd fha;- ahdpapd; fpatw;wpy; fz;zpw;- hwpapid
rrhea)
s; gr;ir e;J tUk;.
rpWePH nry;Yk; NghJ fLg;G> ,Lg;Gtyp> ngz;Fwp (vulva) tPf;fk; kw;Wk; Njhopy; %l;Ltyp Nehapy; (Arthritis) Vw;gLtJ Nghy; typ Nghd;witAk; Vw;gLk;. Mz; fspy; rpWePH nry;Yk; NghJ fLg;G> rpW- ePH ntspr; nrYj;jpapUe;J rPo;Nghd;w ntspaPL tUk;.
N`gP]; (Herpes)
Neha;f;fhuzp: xUtif ituR.
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: fug;ghd; my;yJ nrhwp (Rash) Nahdp> Nahdpapd; fOj;J> Mz;Fwp> tha;> Fjk; my;yJ
clypd; kw;iwa gFjpfspy; nfhj;Jf; nfhj;jhf ntz;zpw nfhg;Gs; (blisters) Gz;fs; fhzg;gLk;. ,t;tifr; nrhwpap- dhy; typ> nrhwp> vhpT czHr;rp> Rug;gp fs; tPf;fk;> fha;r;ry;> jiytypAld; eype;j czHTk; Vw;gLk;.
Neub ,d;gpaw; njhlHghy; kl;Lky;yhJ gpw clw;njhlH- ghYk; Vw;gLk; ,d;gpayhw; guTk; Neha;fs;.
fpue;jpg;Gz; (Syphilis)
Neha;f;fhuzp: Treponema Pallidum vdg;gLk; RUsptbt> ej;ijNghd;w Ez;ZapH.
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: ,e;Neha; %d;W epiyfspy; fhzg;gLk;. Kjyhk; epiyapy; tl;ltbtkhd> Neh- tw;w> cWjpahd Gz;fs; ,e;Ez;ZapHfs; clk;gpy; cl;GFk; ,lq;fshd cjLfs;> tha;> ehf;F> Kiyf;fhk;G> Fjk; my;yJ Gwg;ghYWg;Gf;fspy; fhzg;gLk;.
,e;epiy njhw;W Vw;gl;L> xd;gJ njhlf;-
fe;ijah guepUgrpq;fk;
fk; njhz;ZW ehl;fspd; gpd; Vw;gLk;. ,ijj;njhlHe;J MWnjhlf;fk; gj;Jf; fpoikfs; tiu vJtpj Fzk;FwpfSk; fhl;lg;glhj kiwg;Gf; fhyk; (Latent Period) MW fpoikapypUe;J MW khjq;fs; tiu njhlUk;.
,jidj; njhlHe;J ,e;Nehapd; ,uz;lhk; epiy Muk;gkhFk;. ,e;epiyapy; ntt; NtW tifahd fbaw;w nrhwpfs; (rashes) cUthfp jOk;Gfs; ,d;wp FzkilAk;. ,e;epiyapy; ,e;Neha;Ff; fhuzkhd ge;jj;jpy; ,izatpUf;Fk;
Ez;ZapHfs; FUjpapr;Rw;Nwhl;lk;> epz- ePHj;njhFjp Mfpatw;wpw; $lhfr; nrd;W
MZk;> ngz;Zk;
clypd; vy;yh ,ioaq;fs;> mq;fq;f- Sf;Fk; gutpapUf;Fk;. ,e;epiyiaf;Fg; gpd; Fzk;Fwpfs; fhl;lg;glhj kiwg;Gf; d;gpayhy; guTk; Neha;j;njhw;W
fhyk; njhlUk;. ,J tho;ehs; tiu my;yJ gy tUlq;fs; ePbf;Fk;.
;gij cWjpnra;a Ntz;Lk;.
%d;whk; epiyapy; ,e;Neha; euk;G kz;- lyj;ijf;jhf;Fk;. mj;Jld; Njhy;> vYk;G %l;Lf;fisj; jhf;fp mopg;gJld; %isf;- ; fztd;> kidtpaiuAk;>
Fr; nry;Yk; FUjp tpdpNahfj;ij jil nra;Ak; fpue;jpg; Gz;Neha; ,Wjpepiyapy; pwf;fg;NghFk; gps;isfisAk;>
capUf;F Mgj;ij tpistpf;ff; $baJ.
r%fj;ijAk; ghJfhf;fyhk;.
g+g;ngd;gplg; Ngd;fs; (Pubic Lice)
Neha;f;fhuzp: g+g;ngd;gplg; Ngd;fs;.
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: ,tw;wpd; fb mNfhu nrhwpfis Vw;gLj;- Jk;> ,g;Ngd;fs; Fz;^rpj; jiyasT gUkDk; rhk;gy; epwkhfTk;> ePs;tl;l tbtkhfTk; ,Uf;Fk;. Mdhy; FUjpiaf;- Fbj;jpUe;jhy; Njhlk; go epwj;jpy; ,Uf;- Fk;.
,Lg;G tPf;fNeha; (Pelvic Inflamatory Disease)
Neha;f;fhuzp: nfhnzwpah> fpsikbah> Nghd;w Neha;- fspd; fpUkpfs; Gwg;ghYWg;Gf;fspy; ,Uf;Fk; NghJ mit fz;lwpag;gl;L (diagnose) mtw;wpw;F ghpfhuk; (treatment) nra;ahjtplj;J ,e;Neha; Vw;gLk;.
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: fha;r;ry;> Fyg;gz;> the;jpnaLj;jy;> mbtapw;wpy; NehT clYwtpd; NghJ NehT> kjtplha;> rpWePHf;fopg;gpw;fpilapy; NehT. khjtplhapd; NghJ mjPj FUjpg; ngUf;F> ntspaPL my;yJ FUjpAiwjy;
42k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 42
- 42 -
fhdg;gLk;. toikf;Fkhwhd Nahdp ntspaPLfSk; fhzg;glyhk;.
 nfh^u kJkzk; nfhz;l ntsp- aPl;Lld; Nahdpg; gFjpapy; nrhwpjy; Vw;gLjy;. rpy Ntiyfspy; rpWePu; fopf;f Ntz;Lnkd;w ce;Jjy; mjpfhpg;G. Mdhy; ngUk;ghyhd ngz;fspy; Fzk;Fwpfs; fhl;lg;glhky; ,Uf;fyhk;. mj;Jld; Mz;- fs; Fzk;Fwpfhl;Ljy; mhpJ.
Nahdpaoy;r;rp (Vaginitis)
Neha;f; fhuzpfs;: gy tpj;jpahrkhd capuq;fpfs; (Organisms) ,jw;Ff; fhuzkhf mikayhk;.
,d;gpayhy; guT...
41k; gf;fj; njhlHr;rp...
njhiyefy;: 1-519-675-1043 kpd;mQ;ry;: info@carproof.com ,iza jsk;: www.carproof.com
fdlhtpy; xd;uhwpNah khfhzj;jpd; yz;ld; efhpy; ,Ue;J ,aq;Fk; ,e; epWtdk; kpd;dQ;ry; %ykhf kpf tpiutpy; jhq;fs; Nfl;Fk; thfdq;fspd; jfty; gjpTfis mDg;gp itg;ghh;fs;.
(1981Mk; Mz;Lf;F gpd;G cw;gj;jp nra;- ag;gl;l thfdq;fSf;F kl;LNk ,yF- thf ,e; epWtdq;fspD}lhf jfty;fis ngwyhk;).
mur mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w thfd tpw;gidahshplkpUe;J (Licensed Car Dealer) cgNah fpj;j thfdj;jpidNah my;yJ Neubahf Fwpg;gpl;l thfd epWtdj;jpd; tpw;gid ahshplkpUe;J (Manufacturing Company Dealer) Gjpa thf dj;ijNah my;yJ cg-
Neha;f; Fzk;Fwpfs;: Nahdpthrypy; (Vulva) vhpT my;yJ nrhwp mj;Jld; tpUk;gj;jfhj kzk;.
ngwg;gl;l NehnajpHGf; Fiw- ghl;Lf; Fzk;Fwpf;$l;L. (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) (AIDS)
AIDS Nehiaf;F jkpopy; VkNeha; vd;w gjj;ij ghtpf;fyhk; vd;W jkpo; ty;YdH- fs; gyH $Wfpd;wHfs;. vdNt ,e;Neha; VkNeha; vd;Nw ,dptUk; ge;jpfspy; miof;fg;gLk;.
Neha;f; fhuzpfs;: kdpj NehnajpHGf; Fiwghl;L ituR (Human Immo Deficiencey Virus) (HIV)
,e;j ituR xUthpypUe;J kw;wtUf;F ,Ughw;NrHf;if> xUghw; NrHf;if my;yJ fUjpg;ghr;ry; %yk; gutpAk;. ,e;j ituR njhw;W ,Ue;jhy; HIV+ve vd;Wk; ,y;yh- ky; ,Ue;jhy; HIV–ve vd;W miog;ghHfs;. HIV+ve Mf ,Ue;jhy; mtUf;F AIDS vd;w VkNeha; cs;sjhf vz;zf;$lhJ. xUtUf;F vg;nghOJ VkNeha; ,Ug;gjhff; fUjg;gLnkz;why; mtUila Nehna- jpHg;Gj; njhFjp kdpj NehnajpHg;Gf; Fiwghl;L ituRf;fshy; jhf;fg;gl;L tYtpof;fr; nra;ag;gLk;NghJ rpy re;jHg;gthj (Opportunistic) Neha;fshd> ePa+Nkhdpah (Pneumonia), fhrNeha; (Tubercolosis) Vw;gl;L mit khwhky; ,Ue;jhy; mtUf;F VkNeha; ,Ug;gjhff; fUjg;gLk;. VkNeha; xU Nehay;y. ,J cz;ikapy; Fzk; Fwpfspd; $l;L cq;fs; thfdk;...
38k; gf;fj; njhlHr;rp...
Nahfpj;j thfdj;jpidNah thq;Fjy;. ,th;fsplkpUe;J thq;Fk; NghJ tpiyfs; vd;gJ rpy Neuq;fspy; tpj;jpahrg;glyhk;. Mdhy; thq;fNghFk; thfdk; vd;gJ vOj;Jfs;> cld;gbf;iffSld; ifkh- wg;gLfpd;wJ vd;gjhy; ghJfhg;G vd;gJk; typikahfNt ,Uf;Fk;.
ghJfhg;G vd;gJ mur fz;fhzpg;G epW- tdk; xd;Wk; Nrh;e;J cj;juthjj;Jld; ,th;fspD}lhf thfdk; thq;Fgth;fSf;F toq;Ffpd;wJ. Mgj;J vd;gNj ,Uf;f khl;lhJ. thbf;ifahsh; xUth; VjhtJ Vkhw;wj;jpid ,th;fsplk; ,Ue;J vjph; nfhz;lhy; gpd;tUk; tpyhrj;jpy; ,Uf;Fk; epWtdj;jpw;F Kiwg;ghL nra;ayhk;. jPh;T Njb tUk;. mjd; tpguq;fs; gpd;- tUkhW:
Ontario Motor Vehicle Industry Council (OMVIC) 789, Don mills Road, Suite# 800 Toronto, Ontario M3C 1T5 njhiyNgrp: (416) 226 4500 my;yJ 1- 800-943-6002 njhiyefy;: (416) 226 3208 ,iza jsk;: www.omvic.on.ca
(Syndrome) fspy; xd rpwg;ghff;
Neha;f; F HIV njhw;W mjpf fha tpaHj;jy; tUlq;fs fhzg;gLk
,g;nghOJ vq;fspil fhf;fyhk; ,q;F kd NyhUf;Fk is better th
gjpd;k ta ,ioNahU iaj; jz Lk; vd;g rpyH Gwg (Masturbati rpyH xUg iffis Nkw;$wpa kw;iwat fisg; gh ciwfs; ay;y. V Mz;Fwpa fhky; ,U Kd; tpi ce;jg;gl;l guTk; Neh $wg;gl;l ifj; J}z
kzkhdt khdtiu ,d;gpaw; n
,e; epWt cs;s R thfd tp fz;fhzpj
Kiwg;ghL rfy Nji rpf;Fhpa Documents Kiwg;ghl $bajhf
jpUl;L th fs; njhl njhpe;jpUe ayhk;. rl eltbf;if
thfdk; t ghjpf;fg;gl NghJ ghj vd xU “e fund) ,e;e wJ. Mf ghjpg;GfS toq;Fk;. Mdhy; i idahsh thfdq;fi ep&gpf;Fk epjpaj;jpy eghplkpUe

jha;tPL • ngg;gputup 2010 ; guT...
s;:
J nrhwp
f; Fiw- ;$l;L. eficiency
ha; vd;w ty;YdH- ,e;Neha; e;jpfspy;
ituR ) (HIV)
;wtUf;F f my;yJ ;j ituR k; ,y;yh- og;ghHfs;. ;F AIDS f;$lhJ. Ug;gjhff; Nehna- ajpHg;Gf; hf;fg;gl;L J rpy a;fshd> fhrNeha; khwhky; Ug;gjhff; y;y. ,J ; $l;L
pidNah
tpiyfs; rg;glyhk;. ; vd;gJ ; ifkh- vd;gJk;
pg;G epW- hjj;Jld; th;fSf;F j ,Uf;f h; VjhtJ e;J vjph; ; ,Uf;Fk; ra;ayhk;. ;fs; gpd;-
(OMVIC)
y;yJ 1-
ca
(Syndrome). ,J ,d;W Ml;nfhy;yp Neha;-
,e;j Neha;fs; guthky; jLg;gjw;Fr; fspy; xd;whf ,Ue;J tUtjhy; ,J
rpwe;j top. Mdhy; re;jHg;g #o;epiy- rpwg;ghff; fUjg;glNtz;ba xd;W.
ahy; jtWnra;a Nehpl;lhy; ghJfhg;ghd Kiwapy; ,d;gpaw;nwhlHgpy; Rug;gpfs; tPf;fk;> ,utpy; tpaHj;jy; Nghd;wit ,Uf;Fk; rpy tUlq;fspd; gpd;G VkNeha;f; Fwpfs; fhzg;gLk;.
Nkw;$wpait kl;Lky;y> jpUkz ge;jj; jpy; ,izatpUf;Fk; MZk;> ngz;Zk; jq;fSf;F ,e;j Neha;fs; ,y;iy vd;gij cWjpnra;a Ntz;Lk;. ,jw;F ,UtUk; jd;dpr;irahf te;J jq;fisr; Nrhjid ,g;nghOJ ,d;gpayhy;g; guTk; Neha;fs; vq;fspilNa guthky; vg;gb tUKd; fhf;fyhk; (Prevent) vd;gijf; fUJNthk; ,q;F kdFwp nfhs;sNtz;baJ vy;- NyhUf;Fk; njhpe;j KJnkhop. “Prevention is better than cure”.
nra;J ,t;tpahjpfs; ,y;iy vd;W cWjpnra;a Ntz;Lk;. ,J xd;Wk; gpur;- rpidf;Fhpa tpilaky;y> Vnddpy; Kd;ida fhyj;jpy; rpy ,df;Fof;fSf;- fpilNa fd;dpr; Nrhjid (Virginity test) nra;jhHfs;. ,ijtpl kpfTk; Kf;fpakh dJ ,d;gpaw;yhg; guTk; Neha;j;njhw;W gjpd;k tajpdUk; (Teens), jpUkzkhfhj ,ioNahUk; jq;fsJ ,d;gpay; Ntl;if- iaj; jzpf;f xU tbfhiyf;fhz Ntz;- Lk; vd;gJ ajhHj;jkhdNj. ,jdhy;
mw;w fztNdh my;yJ kidtpNah. Vnddpy; ,jdhy; fztd;> kdtpaiuAk;> mtHfl;Fg; gpwf;fg;NghFk; gps;isfisAk; ghJfhf;fyhk;. rpyH Gwg;ghYWg;Gf;ifj;J}z;lw;fpswy; (Masturbation), rpyH ,Ughw;NrHf;if> NtW rpyH xUghw;NrHf;if Nghd;w eltbf;- iffis Nkw;nfhs;thHfs;. KjyhtJ Nkw;$wpa eltbf;ifiaj; jtpHj;J kw;iwatw;wpy; Mz;Fwpapd; KO ePsj;ijAk; NghHf;- fhky; ,Uf;fyhk;. ghw;NrHf;ifapd; NghJ Kd; tpisahl;LfSf;F (Fore play) ce;jg;gl;lhy; ,jd; %yk; rpy ,d;gpayhy; guTk; Neha;fs; njhw;wyhk;. vdNt Nkw;- $wg;gl;l tifapdUf;F Gwg;ghYWg;Gf;-
NkYk; ,e;j tpahjpfspd; njhw;W VNjh tifapy; Vw;gl;Ltpl;lhy;> njhw;W Vw;gl; ltH kw;wtHfSf;F ,e;j Neha;fis “jhd; ngw;w Jd;gk; ngWf kw;wtH” vd;w jhHg;ghpaj;Jld; ,tw;iwg; gug;g vj;jdpf;f $lhJ. ,J jz;lidf; Fhpa Fw;wKkhFk;. mNj Neuk; njhw;W Vw;gl;l- tiu mtHjk; rKjhak; tirghb xJf;fp tplf;$lhJ. nra;a Ntz;baJ vd;d- ntdpy; njhw;W Vw;gl;ltiu rKjhak; mDrhpg;gJld;> mtH jdJ gFjpf;F itj;jpa mNyhridia cldbahfg; ngw;W jd;idAk;> jd;idr; #oTs;s kw;wtHfisAk; fhg;ghw;wNtz;Lk;. ifj; J}z;lw;fpswNy ghJfhg;ghdJ.
“xOf;fk; ,d;gpay; Neha; juhjjhy; mJ kzkhdtHfisf; nghWj;j kl;by; ,aY-
,aYkhd tiu filg;gpbf;fg;glNtz;Lk;” khdtiu jpUkzj;jpw;Fg; Gwk;ghd
paranirubasingam.k@thaiveedu.com ,d;gpaw; njhlHGfis NgzhJ ,Uj;jy; fdk;...
,e; epWtdk; xd;uhwpNah khfhzj;jpy;
gl;lhy; ,e; epjpaj;jpy; el;l 800 iynrd;]; ngw;w
KbahJ. thfd tpw;gidahshpd; nray;ghLfis fz;fhzpj;J tUfpd;wJ.
jdp egh; vthplkpUe;NjDk; thfdk; xd;- wpid gzk; nfhLj;J thq;Fk; NghJ Kiwg;ghLfis Kd;ndLf;Fk; NghJ
mth; gw;wpa ngah; tpguq;fs;> milahs rfy Njitahd gj;jpuq;fisAk; rhl;-
gj;jpuq;fs;> vOj;J %y cld;gbf;iffs; rpf;Fhpa Mjhukhf (Complaint Support
,Ue;jhy; kl;Lk; NkNy Fwpg;gpl;l khjphp Documents) ,izj;J toq;fpdhy; kl;LNk
rl;l hPjpahd thfdk; gwpKjy; nra;ag; Kiwg;ghl;bid rhjfkhf epUgpf;f
gLk; xU epiy Vw;gl;L epuguhjpahd $bajhf ,Uf;Fk;.
epiyapy; ghjpg;Gfs; Vw;gl;lhy; NtW topapy; mjhtJ “rpW el;l MjhuKk; ep&gpg;gjw;F wJ. Mff; $Ljyhf $45,000 tiu
jahuhf ,y;iyNay; gzk; nfhLj;J ghjpg;GfSf;F Vw;w khjphp el;l 

Page 43
jha;tPL • ngg;gputup 2010
H1N1 ituR Neha; Neha;fis fl;Lg;- gLj;jTk;> Kw;whf ,y;yhky; xopf;fTk; cyfk; KOtJk; Rfhjhu epWtdq;fs; vt;tsTjhd; Kaw;rp vLj;jhYk; mijAk; kPwpf;nfhz;L Gjpa Neha;fs; cUthfpf; nfhz;Ljhd; ,Uf;fpd;wd.
fle;j Mz;L jpBnudg; gutp ,Jtiu cyfk; KOtjpYk; 14>711 Ngiu gyp nfhz;Ls;sJ H1N1 vd;w Gjpa Neha;. mnkupf;fhtpy; khj;jpuk; ,e;Nehapdhy; 7>166 NgH kuzj;ijj; jOtpAs;sdH. fdlhtpy; ,Jtiu 426 ,we;Js;sdH. (xd;lhupNahtpy; 127 NgUk;> fpa+ngf;fpy; 108 NgUk; ,jpy; mlq;Ffpd;wdH.)
2009 tre;jfhyj;jpy; kdpjHfisj;jhf;fpa ,e;j Neha; xU tif iturpdhy; tU- fpd;wJ. toikahf gd;wpfisNa ,e;j ituR jhf;fpte;jJ. gd;wpfspy; ,Ue;J gutp ,g;Ngh kdpjHfisAk; jhf;Ffpd;wJ. ,e;j ituR xUtUf;F njhw;wptpl;lhy;> ,e;j iturpd; ghjpg;gpy; ,Ue;J jk;ikf; fhg;ghw;wpf; nfhs;s ,aw;ifahf ve;j vjpHg;Gr; rf;jpAk; kdpjHfSf;Ff; fpil- ahJ vd;gJ mjpHr;rpfukhd tplak;.
,e;j Neha; xUtUf;F Vw;gl;Ltpl;lJ vd;gjw;F rpy mwpFwpfs; njupAk;. ,Uky;> fhr;ry;> njhz;il Neh> jiyapb> jbkd;> rj;jp> jiyr;Rj;J> tapw;Wg;Nghf;F vd;gd ,e;j mwpFwpfshFk;. njhw;W Vw;gl;L VO ehl;fspy; ,e;j mwpFwpfs; xUtUf;F Vw;gLk; vd;W ek;gg;gLfpd;wJ.
nghJthf ,j;jifa ituRfspd; jhf;- fj;jpy; ,Ue;J vk;ik ehNk fhg;ghw;wpf; nfhs;tjw;fhf fNdba Rfhjhuikak; rpy MNyhridfis toq;fpAs;sJ.
•
tPl;il tpl;L ntspapy; NghFKd;Gk;>
H1N1 ituR Neha
te;jgpd;Gk; iffis ed;whff; fOt Ntz;Lk;.
•
if tpuy;fis vg;NghJk; Kfk;> %f;F> tha;> fz;Zf;Ff; fpl;lg; Nghfhky; ghHj;Jf; nfhs;sNtz;Lk;.
•
,jw;F Nkyhf ,e;j Nehapd; gpbapy; ,Ue;J jk;ik kf;fs; ghJfhj;Jf; nfhs;s jLg;g+rp Nghl;Lf; nfhs;SkhW fdlh RfhjhuikaKk;> cyf Rfhjhu ikaKk; mwptpj;J> mjw;Fupa Vw;gh- Lfis nra;Js;sd.
fdlh muR ,e;j Neha; jLg;G kUe;jpy; 50.4 kpy;ypad; doses, adjuvanted kUe;ij thq;fpAs;sJ. fUj;jupj;j jha;khUf;fhf tpNrl jLg;G kUe;jhd unadjuvantedapy; 1.8 kpy;ypad; Doses thq;fpAs;sJ.
xUtH jLg;g+rp Nghl;L gj;J jpdq;fspy; mtUila clypy; H1N1 Neha;f;F vjpuhd vjpHg;Gr; rf;jp cUthfptpLk;.
Mdhy; ,e;j jLg;g+rpia Nghl;Lf;nfhs; tjpy; kf;fSf;F xU jaf;fk; Vw;gl;Ls; sJ. mJ ,e;j jLg;g+rpia gw;wpa fijfspdhy; Vw;gl;Ls;sJ.
H1N1 Neha;f;F vjpuhd jLg;G kUe;J ,e;j Neha; tUtij jLf;fhJ vd;w
fij cs cs;sJ njuptpj;Js wg;gl;ltHf kl;Lk; Ne iy vd;W fhuzk; m Mdhy; V rf;jp cUt jLf;fg;gl
,e;j jLg ghupa gpd mgpg;gpuha fNdba nky;ypa FWfpa fh cs;sJ v ghjpg;Gfs njuptpj;Js
,e;j kUe gw;wpa mw fpilahJ ikak; kW Nghjpa m ve;jtpj j njspTgL

1N1 ituR Neha;
- rpth Rg;uh -
- 43 -
ff; fOt
k;> %f;F> Nghfhky;
; gpbapy; Jfhj;Jf; hs;SkhW Rfhjhu pa Vw;gh-
kUe;jpy; kUe;ij ;khUf;fhf antedapy;
J.
pdq;fspy; Neha;f;F fptpLk;.
;Lf;nfhs; Vw;gl;Ls; gw;wpa
;G kUe;J hJ vd;w
fij cs;sJ. ,jpy; XusT cz;ik cs;sJ vd;W fNdba Rfhjhuikak; njuptpj;Js;sJ.,e;j jLg;G kUe;J Vw;- wg;gl;ltHfspy; 10-15 tPjkhdtHfSf;F kl;Lk; Neha; vjpHg;G rf;jp cUthftpy;- iy vd;W fz;lwpag;gl;Ls;sJ. ,jw;Ff; fhuzk; mtHfspd; cly;thF MFk;. Mdhy; VidatHfSf;F Neha; vjpHg;G rf;jp cUthfp ,e;j H1N1 Neha; guTtJ jLf;fg;gl;Ls;sJ.
,e;j jLg;G kUe;ijg; Nghl;ltHfSf;F ghupa gpd;tpisTfs; Vw;gLk; vd;W xU mgpg;gpuhak; Vw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,ij fNdba Rfhjhuikak; kWj;Js;sJ. nky;ypa fhr;ry;> Njhspy; Neh Nghd;w FWfpa fhy ghjpg;Gfs; Vw;gltha;g;Gfs; cs;sJ vd;Wk;> fLikahd ePz;lfhy ghjpg;Gfs; vitAk; Vw;glhJ vd;Wk; njuptpj;Js;sJ.
,e;j kUe;J Gjpa kUe;J vd;gjhy; ,J gw;wpa mwpT fdlh Rfhjhuikaj;Jf;F fpilahJ vd;gidAk; fdlh Rfhjhu ikak; kWj;Js;sJ. ,e;j kUe;J gw;wpa Nghjpa mwpT jkf;F cs;sJ vd;Wk;> ve;jtpj jPq;Fk; ,jdhy; Vw;glhJ vd;W njspTgLj;jg;gl;ljpd; gpd;dNu ,e;j
kUe;ij ghtidf;F tpl;Ls;sjhf fdba Rfhjhuikak; njuptpf;fpd;wJ. mj;NjhL cyf Rfhjhu epWtdKk; ,e;j jLg;G kUe;Jgw;wp njspthf Muha;e;j gpd;dNu mDkjpj;Js;sJ.
,e;j Neha; Vw;gl;lhy; Vw;glf; $ba ghjpg;Gfis czHe;J nfhz;L jLg;G kUe;ij midj;J kf;fSk; Vw;wpf;nfhs;s
Ntz;Lk; vd;W fdlh Rfhjhuikak; mwptpj;Js;sJ.
H1N1 Neha;f;F vjpuhd jLg;G kUe;jpd; ghtidf;Fg; gpd;dH ,e;j Nehapd; guty; ngUksT fl;Lg;gLj;jg;gl;Ls;s NghJk;> ,e;j Nehapd; ghjpg;G ,d;dKk; Fiwa tpy;iy. jw;NghJ fpof;F INuhg;gpah> njd; INuhg;gh kw;Wk; tl Mgpupf;fh ehLfspy; ,e;j H1N1 Neha; gutptU- fpd;wJ. vjpHg;G rf;fp Fiwe;jtHfs;> tNahjpgHfs;> kw;Wk; ,e;j Neha;f;fhd jLg;g+rp Nghl;Lf; nfhs;shjtHfs; gyH njhlHe;Jk; kuzk; mile;J tUfpd;wdH.
siva.subra@thaiveedu.com

Page 44
- 44 -
mnkupf;fhtpd; tq;fpfSf;F nfhs;is- ahf tUfpd;w ,yhgj;jpy; ftdk;. mjpgu; guhf; xghkhTf;F rPdu;fspd; rpdj;Jf;Fg; gae;J tUif je;j jyha; ,yhkhitr; re;jpf;f mr;rk;. ,ijnay;yhk; ghu;f;Fk; NghJ cyfpd; kdpj Rje;jpuj;jpd; fht- ydhf jd;id jhNd epWj;jpf; nfhz;l mnkupf;fhtpd; epiy Nfs;tpf;Fwp.
Mdhy; ,J $Fs; Neuk;. rPdhtpd; ,iz- aj;js mlf;FKiwf;F Mzpj;jukhf cz;lh ,y;iyah vd ,dpNky; rPdhtpd; jzpf;ifr; rl;ljpl;lq;fSf;F xOfg; Nghtjpy;iyvd mwptpj;jpUg;gJ mjpraj;ij jUtjhFk;. ,jd; fUj;J $Fs; rPdr; re;ijapy; ,Ue;J ePq;f Neuplyhk;. ,J $Fs; epu;thfj;jpw;F KJnfYk;G ,Ug;- gijf; fhl;LfpwJ. ,J kpfr; rpy epWt- dq;fSf;Nfh> mupjhf rpy murhq;fq;f- Sf;Nfhjhd; ,Uf;fpwJ.
Mdhy; rPd kf;fspilNa Vw;gl;l jhf;fk; cldbahdJ. ,isa jiyKiwapdu; gPfpq;fpy; ,Uf;Fk; $Fspd; jiyika- fj;jpw;F te;J kyu;nrz;Lfis itj;Jr; nry;fpwhu;fs;. rPd epu;thfk; cldbahf jzpf;if tpthtjj;ij jzpf;if nra;a Kw;gl;lJ. Mdhy; Twittery; xU rPd ,isQu; nrhd;dhu; “,J $Fs; rPdhtpy; ,Ue;J gpd;thq;FtJ my;y rPdh cyfpy; ,Ue;J gpd;thq;FtJ” vd;W vy;yh Neuj;- ijAk; Nghy Fiw$Wgtu;fs; ,y;yhky; ,y;iy. rPdr; re;ijapy; Ntfkhf Kd;- Ndw Kbahj $Fs; jdJ milahsj;-
F];jp Nghl;Lf;nfhs;S
‘$fpSk; rPdhTk;’
ij Nkk;gLj;jr; nra;j eltbf;if vd;W nrhy;NthUk; cz;L. cs;Nehf;fk; vJthf ,Ug;gpDk; ah$ epWtdk; gy Gul;rpf; fUj;Jf; nfhz;Nlhiu rpiwf;F mDg;g cjtp nra;jJ Nghy juf;Fiw- thd nray; my;y ,J.
“ehd; Nrit nra;aj; njhlq;fpa fle;j 20 tUlq;fspy; ,jw;F ,izahf xd;- iwf; fhztpy;iy” vd;whu; Dui Hua FoundationI Nru;e;j John Kamm. ,e;j epWtdk; rpiwapy; thLk; murpay; ifjp- fSld; Ntiy nra;J tUfpwJ. mtu; NkYk; $Wifapy; Nkw;F ehLfspd; epWtdq;fs; Nkw;F ehl;L tpOkpaq;fis rPdhtpy; fhj;Jf; nfhs;s ,d;Dk; gy Ntiyfisr; nra;ayhk; vd;whu;.
$Fspd; ,e;j KbT $Fspd; ,yj;jpu- dpay; fbjf; fzf;Ffspd; (Email accounts) kPJ mtw;wpd; ,ufrpaq;fis mwpa rPdhtpy; ,Ue;J CLUty;fs; Nkw;nfhs;- sg;gl;ljhy; vLf;fg;gl;lJ. ,jpypUe;J ,U Kf;fpa tplaq;fs; Gydhfpd;wJ. KjyhtJ rPdu; ,izaj;js Aj;jj;jpw;F jahuhfptUtijf; fhl;LfpwJ. kuGtop Aj;jj;jpy; mnkupf;f ,uhZtj;Jf;F Kfk; nfhLf;f Kbahj epiyapy; mnkupf;fh- tpw;F ,izahf epw;f ,J xU kypthd topahFk;. mnkupf;f ,uhZtKk; rPd ,uhZtKk; vg;NghjhtJ NeUf;F Neu; Nkhj Neu;e;jhy; tlmnkupf;fhtpy; VT- fizfs; tpOtjw;Fg; gjpyhf kpd;rhu tpepNahfj;ijj; jilg;gLj;jTk; njhiy
njhlu;Gfi fspd; fj cz;lhf;f eilngWk ,e;j jhf vd;W ja mtu;fs; gjhfj; nj tuhyaq;f yfk; vd jhf;Fjy;f tyhsu;fs fhl;Lfpd;w fspy; ,U ,e;j jhf ifq;fupak Nghjpa M
,uz;lht fSf;Fk; ,ilNaa rPd nghUs nlq; \pa nfhz;L e fhf gy k Mdhy; j Nkjhtpah tUlq;fS ,Uf;f N ,y;yhjtu khd jiy tz;zk;
Mdhy; J

jha;tPL • ngg;gputup 2010 ;jp Nghl;Lf;nfhs;Sk; ‘$fpSk; rPdhTk;’
;if vd;W ;Nehf;fk; dk; gy rpiwf;F uf;Fiw-
pa fle;j ahf xd;- Dui Hua m. ,e;j y; ifjp- J. mtu; ehLfspd; paq;fis ;Dk; gy hu;.
,yj;jpu- l accounts) mwpa kw;nfhs;- jpypUe;J hfpd;wJ. j;jj;jpw;F kuGtop f;F Kfk; nkupf;fh- kypthd Kk; rPd f;F Neu; tpy; VT- kpd;rhu ; njhiy
njhlu;Gfisf; Fog;gTk; mizf;fl;L- fspd; fjTfisj; jpwe;Jtpl;L gaj;ij cz;lhf;f ,izaj;js jhf;Fjy;fs; eilngWk;. mj;Jld; rPdj; jsgjpfs; ,e;j jhf;Fjiy mtrufhyg; ghtid vd;W jahuhf;fp itf;ftpy;iy. ,ij mtu;fs; ,g;NghNj KO%r;Rld; ghtpg;- gjhfj; njupfpwJ. gy ntspehl;L J}J- tuhyaq;fs; jyha; ,yhkhtpd; mYt- yfk; vd;gtw;wpy; ele;j ,izaj;js jhf;Fjy;fis rPd ,izaj;js CLU- tyhsu;fshy; elj;jg;gl;ljhf jlaq;fs; fhl;Lfpd;wd. E}Wf;F Nkw;gl;l ehL- fspy; ,Ue;j fzpdpfspy; elhj;jg;gl;l ,e;j jhf;Fjy;fs; rPd csTj;Jiwapd; ifq;fupak; vd;W fUjg;gl;lhYk; mjw;F Nghjpa Mjhuq;fs; ,y;iy.
,uz;lhtjhf rPdh jpwe;j nfhs;if- fSf;Fk; nghUshjhu tpidj;jpwDf;Fk; ,ilNaahd rkepiyia khw;Wfpd;wJ. rPd nghUshjhur; rPu;jpUj;jq;fspd; je;ij nlq; \pahNthgpq; gy;iyf; fbj;Jf; nfhz;L etPdkag; gLj;Jjypd; Njitf;- fhf gy khw;wq;fis Vw;Wf; nfhz;lhu;. Mdhy; jw;Nghja jiytu; $(Hu) xU Nkjhtpahf ,Ue;j NghJk; $l 20 tUlq;fSf;Fg; gpd;dhy; rPdh vg;gb ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w jPu;f;f juprdk; ,y;yhjtuhf cs;shu;. ,tu; xU gytPd- khd jiytuhf ,Ug;ghNuh vd vz;Zk; tz;zk; ele;J nfhs;Sfpwhu;.
Mdhy; JzpT kpf;f rPdj;J ,izaj;-
khwd; nry;iyah
- epjp jpl;lkply; MNyhrfu; -
js thrpfs; kpfTk; JzpTld; fUj;Jf;- fisg; gupkhWfpwhu;fs;. glq;fis twitter Nghd;w trjpfs; %ykhfTk; gq;fpl;Lf; nfhs;fpwhu;fs;. xUNeuj;jpy; jfty;, fy;tp mwpT, njhopy; El;gk; vd;git Nru;e;J rPdhtpd; ,e;j gpw;Nghf;Fj;jdj;jpw;F Kw;Wg;Gs;sp itf;Fk;. mJtiuapy; FWfpa fhyj;jpy; rPd kf;fs; fl;rp nty;YtJ Nghy ,Uf;fyhk; J}uj;J Nehf;fpy; eilngWk; khw;wq;fis ePz;l fhyj;jpw;F fl;Lg;ghl;by; itf;f KbahJ.
maran.chelliah@thaiveedu.com
,ize;J nfhs;Sq;fs; ‘jha;tPL’ facebook,y; www.facebook.com/thaiveedu

Page 45
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 45 -

Page 46
- 46 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 47
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Kjypy; Jgha; ,g;NghJ \hq;fha;. JzpTld; mjpf tpiy nfhLj;J rPdu;fs; tPLfis thq;FtJ> Jghapy; ele;jijg; Nghd;wnthU Mgj;ijj; Njhw;Wtpj;J- tpLNkh vd;w mr;rj;ij nghUspay; mwpQu;fs; njuptpj;J ,Uf;fpwhu;fs;.
xU ,sk;N[hb> jq;fsJ tPL tpw;gid Kftuplk; ,Ue;J> mtu;fs; tpUk;gpa tPL tpw;gid nra;ag;gl;L tpl;ljhfTk;> Mdhy;> tpw;gidahtjw;Fr; rw;W Kjy; tpiy$l ghupasT cau;e;Jtpl;ljhfTk; nra;jpiag; ngw;Wf; nfhz;lhu;fs;. mijj; njhlu;e;J mtu;fs; jq;fSf;Fs; Ngrpf;nfhz;lJ vd;dntd;why; mtu;fs; tPL NjLtij tpl tPLfs; FbapUg;gh- su;fisj; NjLfpd;wd vd;W. ,g;gbg;gl;l fl;Lgbahd tPLfisj; NjLk; ,sk; N[hbfspd; fij njhiyf;fhlrpf;F nghUe;jhj fijahf ,Uf;fyhk; Mdhy; fle;j #iy khjk; ele;j njhiyf;- fhl;rp epfo;r;rp “ej;ijtPL” ngUk;Gfo; ngw;wJ. ,jpy; tUk; ,U rNfhjupfs; xU ngUk; efupy; jq;fs; tho;tplj;ij mikj;Jf; nfhs;sg; NghuhLtijf; mbg;- gilahff; nfhz;l ,e;jf; fijia mjpfhupfs; mr;rk; mile;J miuthrpapy; epWj;jptpl;lhu;fs;. Mdhy; ,J ,iz- aj;jsj;jpy; ,izf;g;gl;L 30 kpy;ypad; ghu;itahsu;fs; ,ijg; ghu;j;Jtpl;lhu;fs;. ,e;j epfo;r;rpapd; ntw;wp ,Ugjhk; E}w;whz;bd; xU ntw;wpf;fijapd; mj;jp-
ghiytdj;jpy; xypj;jJ rPdg; ngUQ;Rtupy; vjpnuhypf;FN
thuj;jpy; ,Uf;ff;$ba CWfisf; fhl;LfpwJ.
cyfk; KOJk; nghUshjhu gpd;dil- thy; jhf;fk; mile;Js;sNghJ> rPdhtpd; nghUshjhuf; nfhs;ifapd; ntw;wpfis; Fwpg;ghf 8% tsu;r;rpiaf; fhl;LtJ - rhjhuz njhopyhsu; tu;f;fk; ,e;j ntw;wpiaAk; nghUshjhu tsu;r;rpiaAk; jq;fs; tho;f;ifj;ju cau;r;rpahf khw;- whjJ Fwpj;J ftiy nfhz;bUf;fpwJ.
nghJkf;fSf;F ,Uf;ff;$ba KjyhtJ fupridf;Fupa gpur;rpidahf tPlikg;G khwpapUf;fpd;wJ. xU ,sk; gl;ljhup mtu; Ntiy nra;Ak; mYtyfj;jpd; fopg;gplj;jpy; ciwtplj;ij mikj;Jf; nfhz;lij glq;fSld; ,izaj;jsj;jpy; ntspapl;lijj; njhlu;e;J mtu; xU el;rj;jpukhfNt khwptpl;lhu;. mz;ikapy; ntspaplg;gl;l fUj;Jfzpg;G xd;wpy; 10>000 Ngupy; 47%khdtu;fs; trjpahd tPL xd;W fpilf;Fkhdhy; ,d;ndhU tUld; gLf;ifia gfpu;e;J nfhs;sTk; jahuhf ,Ug;gjhf njuptpj;jpUe;jhu;fs;.
gy;yhapuf;fzf;fhd tPl;L myFfs; mz;ikf;fhykhf mikf;fg;gl;bUe;j nghOJk; rPdhtpd; neUf;fkhd efuq;- fspy; tPLfspd; tpiyfs; rhjhuzkhd rPd kf;fSf;F fl;Lg;gbahfkNy Ngha;f; nfhz;bUf;fpwJ. ruhrupahf xU rJu kPw;wu; $2,200 mnkupf;f nlhyuhf tpw;g- idahfpd;wJ. ,J xU rhjhuz Copaupd;
tUlhe;j Mdhy; tPl ms;spf; gy fl;bl ahfNth n
gPfpq; efu khw;wq;fs efuq;fis shf ,U yPl;Lj; \hq;fha;a 60% mjpf khd tPL fl;Lg;gbah iffis nfhz;Lt idfis vd fyhe mj;Jld; nrytPdq vdTk; m
fle;j , rhiyfs; apy; mur tq;fpfs; fpdhu;fs;. khdj; jpl mgptpUj;j 15.8%j;jh nra;ag;gL efupd; gu

- 47 - ghiytdj;jpy; xypj;jJ ; ngUQ;Rtupy; vjpnuhypf;FNkh?
Wfisf;
gpd;dil- rPdhtpd; w;wpfis; l;LtJ - k; ,e;j ;r;rpiaAk; hf khw;- Uf;fpwJ.
jyhtJ tPlikg;G gl;ljhup yfj;jpd; ikj;Jf; j;jsj;jpy; tu; xU z;ikapy; xd;wpy; trjpahd d;ndhU fhs;sTk; e;jhu;fs;.
myFfs; ;gl;bUe;j efuq;- huzkhd Ngha;f; xU rJu hf tpw;g- Copaupd;
tUlhe;j rk;gsj;jpd; %d;wpy; xd;whFk;. Mdhy; tPlikg;G epWtdq;fs; ,yhgj;ij ms;spf; fl;bf; nfhz;bUf;Fk; NghJ gy fl;blq;fs; gFjpahfNth KOik- ahfNth ntWkikahfNt ,Uf;fpd;wJ.
gPfpq; efupy; eilngw;w tpw;gid gup- khw;wq;fspy; miuthrpf;F Nky; ntsp efuq;fisr; Nru;e;jtu;Ns thq;Fgtu;f- shf ,Uf;fpwhu;fs;. 20%khdit Kj- yPl;Lj; Njitf;fhf thq;fg;gl;lJ. \hq;fha;apy; tpiyfs; ,d;Dk; mjpfkhf 60% mjpfupj;Js;sd. gPf;fpq;fpy; 90tPj- khd tPLfis kf;fs; thq;Ftjw;F fl;Lg;gbahfhJ. murhq;fk; jdJ nfhs;- iffis khw;wp rpy fl;Lg;ghLfisf; nfhz;Ltuhtpl;lhy; ghupa r%fg;gpur;rp- idfis vjpu;nfhs;s Ntz;bapUf;Fk; vd fyhepjp Yi Xianrong njuptpj;jhu;;. mj;Jld; murpd; nghUshjhu J}z;Ljy; nrytPdq;fs; jhd; ,jw;Ff; fhuzk; vdTk; mtu; Fw;wk; rhl;bdhu;.
fle;j ,iyAjpu; fhyj;jpy; njhopw;- rhiyfs; milf;fg;gl Ntz;ba epiy- apy; murhq;fj;jpd; J}z;lypd; Ngupy; tq;fpfs; fld; nfhLj;jiy ,yFthf;- fpdhu;fs;. mijj; njhlu;e;J tPl;L fl;L khdj; jpl;lq;fs; 121 tPjk; mjpfupj;jd. mgptpUj;jp nra;ag;gLk; epyj;jpd; msT 15.8%j;jhy; mjpfupj;jJ. mgptpUj;jp nra;ag;gLk; epyj;jpd; msT ePANahu;f; efupd; gug;gsit tpl mjpfkhFk;.
uhFyd;
- Accountant -
Jghiag; NghyNt rPdhtpYk; tq;fpf- spd; mjpf fld; nfhLj;jyhy; ,e;jr; nrhj;Jf;fspd; ngWkhdq;fs; mjpfupj;- Js;sd. Jghiatpl ,q;F ,J ngupa gpur;rpidahFk;. murhq;fk; ,ij mt- jhdpf;fhtpl;lhy; xU ghupa gpur;rpidf;F ,lkpUf;fpd;wJ vd;whu; Nguhrpupau; ap. ,d;ndhU ghuJ}ukhd tplak; vd;d- ntd;why; ,e;j thq;Fjy; tpw;wypy; mur epWtdq;fSk; rPd kf;fistpl nry;tk; nropg;G$ba kf;fs; vd;gij epidtpy; itj;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; vdwhu; mtu;.
Mdhy; murhq;fk; vJTk; nra;af;$ba epiyapy; ,y;iy. tl;btPjq;fisNah fld; nfhLf;Fk; nfhs;iffisNah khw;wpdhy; Ntiyapy;yhj; jpz;lhl;lj;- jpw;F Kfk; nfhLf;f Ntz;btUk;. Mf murhq;fk; xU ,f;fl;lhd epiyapy; ,Uf;fpwJ. ,Ugpur;rpidfisAk; xNu Neuj;jpy; ifahs mtu;fsplKk; ve;jf; fUtpfSk; ,y;iy.
ragulan@thaiveedu.com

Page 48
- 48 -
2009,w;fhd R.R.S.P filrp tpz;zg;gj;- jpfjp March 1Mk; jpfjp vd;gij ehk; ahtUk; mwpNthk;. ,e;j filrp tpz;zg;- gj; jpfjp khh;fop khjk; 31Mk; jpfjpap- ypUe;J 60 ehl;fshFk;. ,t;tUlk; khrp khjj;jpy; 28 ehl;fs; vd;w gbahy; March 1Mk; jpfjpNa filrp ehshff; fUjg; gLfpwJ. ,jw;fhd xJf;Fj; njhif cq;- fs; iftrk; ,y;yhtpbd; ,e;j njhif- ia tq;fpapypUe;Njh my;yJ fhg;GWjp epWtdk; %ykhfNth fldhf vLj;J me;j fld; njhifia cldbahf kW khjj;jpypUe;J my;yJ 3 khjj;jpw;F gpd; my;yJ 6 khjj;jpw;F gpd; fl;Ltjw;fhd xOq;Ffis nra;ayhk;. ,e;j khjphpahd xOq;FKiwia Deferred Payment Plan vd Mq;fpyj;jpy; miof;fpNwhk;. ,g;gb- ahd xOq;FKiwia nra;tjdhy; cq;fs; tUkhd thpia xusT Fiwf;- fyhk;. gjpyhf> cq;fs; ngahpy; vLf;fh- ky; cq;fs; fztd; my;yJ kidtp Fiwe;j rk;gsj;jpy; ,Ug;gtuhapd; rk;gsk; Fiwe;j me;j eghpd; ngahpy; vLg;gjdhy; tUkhdthpf;fhd fl;Lj;njhifia Nky- jpfkhf Fiwf;fyhk;. ,e;j khjphpahd xOq;FKiw Mq;fpyj;jpy; Spousal RRSP vd miof;fg;gLk;.
FIRST TIME HOME BUYER’S TAX CREDIT (HBTC) ,e;j xOq;FghL January 27Mk; jpfjp 2009Mz;bw;F gpd;dh; tPL thq;FNthUf;F nfhLf;fg; gLk; rYifahFk;. ,e;j tPL fdlhtpy; Vw;nfdNt fl;ba tPlhfNth my;yJ Gjpjhf fl;lg;gLk; tPlhf ,Uf;f Ntz;Lk;. ,J jdptPlhfNth my;yJ CONDOMINIUM MfNth> mLf;F tPL- fshfNth> MOBILE HOME MfNth ,Uf;fyhk;. Mdhy; ,e;j tPL cq;fs; ngahpy; my;yJ cq;fs; fztd; my;yJ kidtp ngahpy; my;yJ fy;ahzk; nra;- ahky; cq;fSld; tjpAk; Mz; / ngz;
ƒ¬] ®[≈V_ ÔV©AÆ]
1983gD gıΩoÚÕm ÔV©AÆ]›mÁ≈l_ xøo ́ ÿ§BVTM oƒÁk
""ƒÔÈ ÔV©AÆ] WÆkTM∫ÔπTMmD ∏ ́]W]''
► √V ́√‚ƒt[§ ®Õ> WÆkTM ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D ÿ>πkVTM m_oB\VTM ÷Èzs_ ̨ ́ ̨¬zD kıD s·¬ÔD.
► 10,000 ÷uzD o\u√‚¶ ]Ú©]Ô ́\VTM kVΩ¬ÁÔBV·ÏÔ^
► 144 mˆ> ÔV©AÆ] ÷w© ̈|Ô^. 20 W ́Õ> ́ aTM ÷w© ̈|Ô^
► ®TMm kVΩ¬ÁÔBV·Ï √‚ΩBo_ ŒÚEÈ
- kÚ\VTM kˆ ÷ÈVÔV, Ô¬ ̨B_ oƒV>ÁTMBV·ÏÔ^
(Revenue Canada Auditors) , - W]BÁ\fl∑ ∂]ÔVˆÔ^ (Ministry of Financial Services), - ÔV©AÆ] ∏ ́]W]Ô^, ∂kÏÔ^ z|D√ ∂∫Ô›>kÏÔ^,
x]oBVÏ, E≈VÏÔ^, - ∏ ́√È kÏ›>ÔÏÔ^, z|D√›>kÏÔ^, - ∏ ́√È ®ø›>V·ÏÔ^, - Ák›]BÏÔ^, - kw¬Ô§QÏÔ^
► 85 kBm¬z‚√‚¶ ®kÚ¬zD, ®flÛμWÁÈlKD, WflƒB\VÔ ÔV©AÆ]Bπ¬zD ]≈Á\ (WÆkTM∫Ôπ[ W√Õ>ÁTM©√Ω)
► ®¬ÔV©AÆ]› ]‚¶\VÔ ÷Ú©∏–D, s·¬Ô›m¶[ \TM gÆ>_ ]‚¶\VÔ ÿ√u§¶ >B∫ÔV\_ ÂV|∫Ô^
► \Ú›mk Z]l[§ 375,000 kÁ ́ ÔV©AÆ]
ƒ¬]ok_
-
ÿ>VÁÈo√E:
416.706.3530, 905.428.9299, 905.763.8912
Fax: 905 428 9307 Email: george14@sympatico.ca
\[M¬Ô°D! kVÔTM¬ ÔV©AÆ] (Car Insurense), y ÔV©AÆ] (Fire Insurance) ÿƒFk]_ÁÈ!
tUkhd thpAk; mjd; gyhgyd;fS
-
ngahpy; gjpe;jpUf;f Ntz;Lk;. VjhtJ Fwpg;gpl;l fhuzj;ijapl;L ePq;fs; tPl;bw;- fhd khjhe;j gzj;ij nrYj;jp ,d;- ndUth; ngahpy; tPl;il thq;fpdhy; ,e;jr;rYif nry;YgbahfhJ. ,e;j rYif Fiwe;j tUkhd thpahd 15 tPjj;ij 5>000,dhy; ngUf;fpdhy; fpilf;Fk; njhif ahFk;. mjhtJ 15% X 1500 = $750 MFk;. ,jw;fhd Mjhuk; nfhLf;fNtz;ba mtrpak; ,y;iynad;whYk; tUkhdthp ,yhfh epUgpf;Fk; gb Nfl;lhy; nfhLf;f Ntz;Lk;.
HOME RENOVATION TAX CREDIT (HRTC) ,e;j rYif 2009,w;F kl;LNk nry;Ygb- ahFk;. ,jd;gb thq;fpa tPl;bw;F VjhtJ jpUj;jq;fs;> Ntiyg;ghLfs; Nkyjpfkhf nra;a ,Ug;gpd; fpilf;Fk; rYifahFk;. ,e;j rYif January 27Mk; jpfjp 2009,w;F gpwFk; February 1Mk; jpfjp 2010,w;Fk; ,ilapy; nra;j cld;gbf;ifahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJk; Fwpg;gplj;jf;fJ. thq;- fpa cgfuzq;fs; January 2010,w;Fg; gpd;du; nghUj;jpapUe;jhYk; ,e;jr; rYif nry;YgbahFk;. gjpyhf> xU gFjp kl;Lk; Febuary 1Mk; jpfjp 2010,w;F Kd;dh; nghUj;jpapUe;jhy; me;j nryT kl;LNk rYiff;F fUj;jpy; nfhs;sg;gLk;. ,e;j nryT $1,000,ypUe;J $10,000 tiu ,Uf;f Ntz;Lk;. ,e;j mjpfg;gbahd rYif $1,350 MFk;. mjhtJ (10,000 - $1,000) X15% MFk;.
CHILDREN’S FITNESS AMOUNT (CFA) ,jd;gb fpilf;Fk; rYif mjpfgl;rk; $500 MFk;. ,jw;fhd nryit ePq;fs; 2009,w;F fl;ba Mjhuk; ,Uf;f Ntz;Lk;. ,J cq;fs; fztd; / kidtp> gps;is my;yJ fy;ahzk; nra;ahky; xU tPl;by; thOk; Mz; / ngz; MfpNahhpd; gps;is-
ahf (Child Ntz;Lk;. gps;isfs gtuhf , Njfg; gap xt;nthU Nkyhf , rYif m Kw;W ,Uf fkhf $50
PUBLIC T 2009 Mk cgNahfpf LOCAL FE Fk; KOj fUj;jpw;F fdlhtpw;F nfhs;sg;g cq;fs; fz cl;gl;l (k gps;isfS thp ,yh Nfhl;lhy; nfhLf;f
DEDUCT cq;fs; Nt mjw;fhd rYiff;f uzkhf c ,Ue;J c mjpy; ePq ajw;fhd ( mjpfgl;rk Vw;Wf;nfh
TAX FR (TFSA) ,jd;gb t khd thpa jpw;F xJf tUlk; xJ tUlk; nk
kUj
MA
.85 t
.ryN , nfhOg;G
.gFj
.k
.e
.m
cq;f f
41

jha;tPL • ngg;gputup 2010 khd thpAk; mjd; gyhgyd;fSk;
VjhtJ
ahf (Child of Common Law Spouse) ,Uf;f s; tPl;bw;-
Ntz;Lk;. cjhuzkhf cq;fSf;F 3 j;jp ,d;-
gps;isfs;> mjpy; xUth; CdKw;W ,Ug;- hq;fpdhy;
gtuhf ,Ue;J ,e;j 3 gps;isfisAk;
rf;jpNty; ;j rYif
Njfg; gapw;rpf;F 2009,y; Nrh;e;jpUe;jhy;
- MAl; fhg;GWjp Kftu; - tPjj;ij
xt;nthU gps;isf;fhd nryT $500,w;F k; njhif
Nkyhf ,Ug;gpd; xt;nthU gps;isf;fhd 50 MFk;.
rYif mjpf gl;rk; $500 MfTk; Cd-
itf;fyhk;> ,e;j Nrkpg;gpd; tl;b tsh;r; Ntz;ba
Kw;W ,Uf;Fk; gps;isf;F ,jw;F Nkyjp-
rpf;F tUkhd thp fl;l Ntz;ba mtrp Ukhdthp
fkhf $500,id kPsg; ngwyhk;.
akpy;iy. ,e;j jpl;lk; ngUk;ghYk; rk;gs ; nfhLf;f
cj;jpNahfj;jpy; ,Ug;NghUf;F rhyTk; PUBLIC TRANSIT AMOUNT
rpwe;jJ. fhuzk;> mth;fsJ RRSP,y; 2009 Mk; Mz;L gazpfs; md;whlk;
mjpfg;gbahd xJf;fPL khwhJ (rk;gsk; CREDIT
cgNahfpf;Fk; Ng&e;J> Gifapujk;>
khwhky; ,Ue;jhy;) Mdhy; fkp\d; LOCAL FERRIES,w;F ePq;fs; nrytopf;-
(SELF EMPLOYED) %yk; gpiog;gth;- nry;Ygb-
Fk; KOj; njhifAk; ,e;j rYifapy;
fSf;F mjpfg;gbahd xJf;fPl;il xJf;- VjhtJ
fUj;jpw;F nfhs;sg;gLk;. ,jw;fhd nryT
fpa gpd; Nkyjpkhf gzk; ,Ug;gpd; ,e;j yjpfkhf
fdlhtpw;Fs; vq;F nrd;whYk; fUj;jpy;
TFSA,y; tUlhtUlk; nrYj;jyhk;. ,e;j fahFk;.
nfhs;sg;gLk;. ,e;j nryT cq;fSf;Fk;>
khjphpahd xOq;fPL fhg;GWjp epWtdq;fs; 2009,w;F
cq;fs; fztd; / kidtpf;Fk; 19 taJf;F
%yk; nra;tJ vjph;fhyj;jpy; kd MWjy; 010,w;Fk;
cl;gl;l (khh;fop 31Mk; jpfjp 2009,w;Fs;)
jpl;lkhf mikAk;. fhuzk;> fhg;GWjp f ,Uf;f
gps;isfSf;Fk; nry;YgbahFk;. tUkhd
epWtdk; %yk; xOq;FgLj;Jk; ,e;j J. thq;-
thp ,yhfh ,jw;fhd mj;jhl;rpia
Nrkpg;G jpl;lk; “fhg;GWjp nra;ag;gl;l” 10,w;Fg;
Nfhl;lhy; ePq;fs; fl;bajw;fhd urPij
Nrkpg;G jpl;lk; (INSURED SAVINGS). r; rYif
nfhLf;f Ntz;Lk;.
mj;Jld;> fhg;GWjp epWtdq;fs; %yk; jp kl;Lk;
xOq;F gLj;jg;gLk; ,e;j jpl;lq;fspy; Kd;dh;
DEDUCTION FOR TOOLS
fldhspNah> murhq;fNkh vf;fhuzk; kl;LNk
cq;fs; Ntiyf;F cgfuzk; Njitg;gbd;
nfhz;Lk; mgfhpf;f KbahJ (CREDITOR Lk;. ,e;j
mjw;fhd nryT mjpfgl;rk; $500
PROOF). ,e;j nfLgpbahf epge;jidfs; 00 tiu
rYiff;fhf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. cjh-
gpuj;jpNaf epWtdq;fsplNkh my;yJ g;gbahd
uzkhf cq;fs; njhopy; fl;llj;njhopyhf
tq;fpfspNyh fpilahJ. RUq;ff; $wpd; (10,000
,Ue;J cq;fs; rk;gsk; $40,000 MfTk;
tl;b tsh;r;rp $l;bj; jUfpwhh;fNsnad;W mjpy; ePq;fs; $2,500 cgfuzk; thq;fp-
,g;gzj;ij mth;fsplk; xJf;Ftjw;F ajw;fhd (2009,w;F kl;Lk;) urPJ ,Ug;gpd;
gjpyhf vjph;fhyj;jpy; gyj;j ghJfhg;Gs;s MOUNT
mjpfgl;rkhf $500,id rYiff;fhf
Nrkpg;G jpl;lj;jpy; NghLtJ epr;rakhf Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;.
kd MWjy; jpl;lkhf mikAk; vd;gij jpfgl;rk;
ehk; midtUk; mwpNthk;. ePq;fs;
TAX FREE SAVINGS ACCOUNT Ntz;Lk;.
(TFSA)
mLj;j ,jopy; FINANCIAL PLANNING p> gps;is
,jd;gb tUlhtUlk; $5,000 tiu tU-
TIME MANAGEMENT gw;wpa tpsf;fk; U tPl;by;
khd thpapd;wp tsUk; Nrkpg;G jpl;lj;-
nfhLgLk;. ; gps;is-
jpw;F xJf;fp itf;fyhk;. xU Fwpg;gpl;l V_ ÔV©AÆ]
tUlk; xJf;f Kbahky; Nghdhy; mLj;j tUlk; nkhj;jkhf $10,000 tiu xJf;fp
saththivel@thaiveedu.com
k_
-
63.8912
]_ÁÈ!
kUj;Jt hPjpapd;wp ›mÁ≈l_ k
MAs; fhg;GWjp
D ∏ ́]W]''
.85 tajpw;Fl;gl;l vtUk; $375,000 tiu kDr;nra;ayhk;.
.ryNuhfk;> ryNuhf jLg;G+rp> khuilg;G> ,uj;j mOj;jk; (BLOOD PRESSURE)> nfhOg;G rj;J $bAs;sth;fs; (HIGH CHOLESTEROL).
.gFjp Cdk;> epue;ju Cdk; cs;Nshh;.
.kw;w fhg;GWjp epWtdq;fspdhy; epuhfhpf;fg;gl;Nlhh;.
zD
.epiw $bAs;Nshh; (OVER WEIGHT)
√u§¶
.mjp$bahd if fhy; typ> %l;L typAs;Nshh;.
cq;fs; tUj;jq;fis nghWj;J> epytuj;ij nghWj;J jFe;j fhg;GWjp jpl;lj;ij mspf;f ehd; flikg;gl;Ls;Nsd;. rf;jpNty; 416 706 3530

Page 49
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 49 -

Page 50
- 50 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 51
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Raman Appliances
√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
∑›>D
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ For all kind of Vacuums
• Central Vacuum Systems
• Commercial Vacuums
• Comfortable & easy to use Vacuums
• Clean hard-to-reach areas
• Great for pets and allergens
• Environmentally friendly products
• Less Energy and Resources
• Whole house cleaning convenience
• Central Vacuum Power Units
• Central Vacuum Yellow Jacket
Contact Raman Appliances for all your Cleaning needs and enjoy the comfort of your home.
Raman Chelliah
3021 Markham Rd. Unit 51
Tel: 416.3 Cel: 647.8
E-mail:
nD√m T>›m¬zD ∂]Ô\VTM √›Á> *·©ÿ√≈ ŒÚ kVF©A
c∫Ô^ Furnace, Air Energy efficient system] >ıß ̇ Ûo¶u§ÁB Tank \Vu§TMVKD Rebates √›Á>© ÿ√uƬ ÿÔV^·È 15% ∂ ́ƒV∫Ô grant ÿ√ ÿƒÈkπ©√]_ ÷ÚÕm nD√ ∂]Ô\VTM √›Á> ÿ√uƬÿÔV
kVF©A. Furnace¬z$1845 Air Conditioner¬z$750 - Tankless System¬z$950 -

√VmÔV©√VTM \uÆD ÿƒ·ÔˆB\VTM c≈¬ÔD
Raman Chelliah
021 Markham Rd. Unit 51, Scarborough ON. M1X 1L8 Tel: 416.332.1989 Cel: 647.893.4414 Fax: 416.332.4967 E-mail: info@raheatingcooling.com
√VmÔV©A c∫Ô^ Furnace, Air Conditionern Energy efficient system]uz \Vu§TMVKD, >ıß ̇ Ûo¶u§ÁB Tankless System\VÔ \Vu§TMVKD Rebates & GrantsgÔ √›Á>© ÿ√uƬ ÿÔV^·ÈVD. ÷Á> s¶ 15% ∂ ́ƒV∫Ô grant ÿ√≈ÈVD. ¿∫Ô^ ÿƒÈkπ©√]_ ÷ÚÕm nD√m T>›]uzD ∂]Ô\VTM √›Á> ÿ√uƬÿÔV^· ÷m ŒÚ Â_È kVF©A. Furnace¬z$1845 Air Conditioner¬z$750 - $900 Tankless System¬z$950 - $1050
÷>\VTM ÔVÈWÁÈ
How do Burglars Get into your home? Statistics show that burglars enter homes using the following entrances,
• 2% from the 2nd floor
• 4% from the basement
• 6% using unlocked entrances
• 9% from the garage
• 22% from the back door
• 23% from the 1st floor windows
• 34% from the front door
E-mail: info@quickhomesecurity.com Web: www.quickhomesecurity.com
nD√m T>›m¬zD ∂]Ô\VTM √›Á> *·©ÿ√≈ ŒÚ kVF©A
For all your Heating Needs
Gas Furnaces: Every model in our Freedom® Furnaces family is designed to provide maximum heat for minimum fuel usage. The ultimate models even reduce temperature swings and short cycling.
Oil Furnaces: Our oil furnaces are durably constructed with only the finest materials and components. So you can rest easi- ly and warmly. Freedom® 80 oil furnaces heat your home quickly and efficiently, even during the toughest winters.
For all your Cooling Needs
Stay cool and save a comfortable amount of money with American Standard Air Conditioning’s line of Allegiance® air conditioners. Our air conditioners range in efficiency from 13 to 18+ SEER - among the highest efficiency ratings in the industry.
Our Allegiance® family offers a wide range of comfort choices, plus exclusive state-of-the-art technology the quietly, meticulously and efficiently conditions your air. Get ready for a level of comfort you and your fami- ly may never have experienced before.
- 51 -

Page 52
- 52 -
$965 Toronto - Abudhabi - Colombo
From
+ Tax
Toronto $1230
- London - Colombo
+ Tax
925
Toronto
50012691 www.serandibtravel.com
41 * Travel period is upto March 31, 2010.Tickets should be purchased before February 15, 2010. Above fares are seat sale fares. Certain
Colombo - Jaffna Expo Aviation Tickets Avialble Here
SPECIAL GUIDED TOURS India • Malaysia • Thailand • Cambodia • Indonesi
Vietnam • Laos • Myanmar • Hongkong China • Korea • Japan
Toronto - Dubai - Colombo $1280
+ Tax
$715 Toronto -
From
Toronto
$725

Colombo $965
ax
$715 Toronto - Abudhabi - Chennai
From
+ Tax
30
GUIDED TOURS
• Cambodia • Indonesia anmar • Hongkong ea • Japan
Toronto $1280
olombo
+ Tax
$925
- Dubai - Chennai
+ Tax
Toronto - London - Colombo - Chennai
$1230
+ Tax Sri Lankan AirLines
2075 Lawrence Ave, E, Suite 202,
7 Eastvale Drive, Unit 207 Toronto, ON (Warden & Lawrence) 416.750.0009
Markham, ON (Markham & Steeles) 905.201.6660
Location New
Montréal : 514-448-1389, Calgary: 403-770-9647 Vancouver: 604-625-0495, Mississagua: 905-564-7564
are seat sale fares. Certain conditions and restrictions apply. Prices are subject to availability of the seats.Taxes vary from $325 - $375.
Toronto - Brussels - Chennai
$725
+ Tax
jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 53
jha;tPL • ngg;gputup 2010
rpy khjq;fshf cq;fis tPl;by; fhz tpy;iyNa vd;W rpyh; Nfs;tpahfNt Nfl;lhh;fs;> neQ;rk; xU Kiw jpLf;- fpl;Nl tpl;lJ. xt;nthU ehSk; tPl;bw;- Fj;jhNd Ntiy Kbe;J Nghfpd;Nwd;> Ntiyf;Fk; tPl;LypUe;JjhNd tUfpd;- Nwd;> vd;Nwd;. mijr; nrhy;ytpy;iy tPL gj;jphpifapy; cq;fs; fl;Liuiaf; fhztpy;iy> mijj;jhd; Nfl;Nld; vd;whh;fs;.
,d;dKk; nghWikfhj;jhy; Misf; fhztpy;iy vd;W gj;jphpifapy; tpsk;- guk; NtW nfhLj;JtpLthh;fs; Nghyp- Uf;fpwJ. ,g;gbnay;yhk; ey;y kdk; gilj;j cs;sq;fSk; ek;gf;fj;jpy; epw;- fpd;whh;fNs vd;gij tpsf;Fk; NghJ kdk; MWjilfpd;wJ.
vq;Nf Nfl;lhYk; ‘INah ek;gpf; nfl;NlNd’ vd;w Xyk; jhd; vk; r%fj;jpd; kj;jpapy; gykhff; Nfl;fpwJ ehKk; me;j thpir- apy; mlq;Ftjhy; jhd; kdk; vOjj; J}z;Lfpd;wJ.
‘ek;gpNdhh; nfLtjpy;iy ehd;Fkiw jPh;g;G’ vd;gJ cz;ikjhd; ,J fypfhyk; nghWikahf ,Uq;fs; vd;why; ‘ghtpg;gay; ,g;gbg; gz;zptpl;lhd; nghWf;fr; nrhy; fpd;wPh;fNs’ vd;fpd;whh;fs;. Vkhw;wg; gl;lth;fs; ey;y ez;gh;fisj; Njbg;- gpbg;gnjd;gJ ,d;iwa eilKiwapy; rhj;jpakhd xd;wy;y. gf;jpg; goq;fs; $l jpUlh;fshf khWk; fypfhyk; ,J. gy N[hjpl tpw;gd;dh;fNs $lr; nrhy;- ypapUf;fpd;whh;fs;> ,t;thz;L rhkpNtlk; NghLk; Mrhkpfs; ,t;Tyfpy; mtjhpg;- ghh;fs;> mth;fshy; ey;yth;fs; $l Nrhjidj; jPiaj; jhz;lNtz;ba eph;g;- ge;jk; Vw;glyhk; vd;W.
vdNtjhd; gyUk; ek;kplk; ek;gpf; nfl;- NlNd vd;W Jf;fg;gLk; NghJ rphpf;fj; jhd; Njhd;Wfpd;wJ. ahh; nra;j Fw;wk; ,J? mjdhy; jhd; nrhd;dhh;fs; ‘ek;g el ek;gp elthNj’. ek; r%fj;jpy; Md;- kPfk; gw;wpa Njly;fs; mjpfk; ,y;yhky; Ngha;tpl;lNjh vd;W vz;zj; Njhd;W- fpd;wJ. Fw;wk; Fiwa Md;kPfk; fis- naLf;f Ntz;Lk;. Mdhy; mjw;fhf Md;kPfj; Njliy tpahghukhf;fptplf; $lhJ.
,t;tsT Jd;gq;fs; Jauq;fs; gl;lgpd;Gk; ehk; khwtpy;iy vd;why; ,dp khwNt khl;Nlhk; vd;gJ jhd; mh;j;jkh? ahiu Ak; Jd;gg;gLj;jf; $lhJ> Ntjidg;- gLj;jf; $lhJ vd;w rpe;jid Vd; ek;kplj;jpNy tsutpy;iy.
Gj;jhz;L gpwe;J tpl;lJ nghq;fYk; te;J Ngha;tpl;lJ vd;whYk; xNu eprg;jk;> kahd mikjp> cz;ikapy; re;Njhrj;ij nfhz;lhl ekf;Fj; njhpatpy;iy. Gj;- jhz;L ehspd; njhlf;fj;jpNyNa ‘jz;zp’ mbg;gjw;F Ntz;ba Maj;jq;fs; elf;- fpd;wd. ehk; NtW vijANk rpe;jpg;gjw;F Kaw;rpg;gNj ,y;iyah? Gj;jhz;L tpbAk; Neuk; fiyahj Kfj;Jld; vOe;J cl;fhh;e;J mLj;j fl;l eltbf;iff;F LCBO gf;fk; Nghfj; jahuhfptpLfpNwhk;.
nrhy;yhNj ahUk; Nfl;l
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
G
BROKERAGE
1345 Morningside Ave., Unit #8 Toronto, ON, M1B 5K3 Tel: 416.759.6000 Fax: 416.759.6005
gyh; mLj;j ehs; kjpak; tiu mbj;j Nghij fiyAk; tiu epj;jpiu nfhs;- fpd;whfs;. Foe;ijfs; Nrh;e;J tpisahl Ml;fs; ,y;yhky; njhiyf;fhl;rp Kd; mkh;e;J mkh;e;J DORATk; BARNCYck; ghh;j;Jf; nfhz;L ,Uf;fpd;whu;fs;.
rpy FLk;gj;jth;fs; ePz;l thpirapy; fhj;jpUe;J flTsplk; ,e;j Mz;Lf;fhd KOf; Nfhhpf;iffisAk; Kd; itj;J Fk;gpL NghLfpd;whh;fs;. ntspNa te;J JACKETI fhztpy;iy> rg;ghj;ij fhztpy;iy vd;W mywp NfhapYf;F te;j Nehf;fj;ij kwe;J> thapy; te;j thh;j;ijfshy; Nfhapy; vd;Wk; ghuhJ tirkhhp nghopfpd;whh;fs;. iftplg;gl;l mg;ghTk; mk;khTk; KjpNahh; ,y;yj;jpy;. ahNuh nfhz;L te;J nfhLj;Jtpl;Lg;
Nghd ,dpg;Gf;fis rhg;gplhJ> jkf;F kfNdh> kfNsh tukhl;lhh;fsh? vd;W thriyg; ghh;j;J ntwpj;jgb ,Uf;fpd;- whh;fs;. ez;gh; xUtUf;Fg; Gj;jhz;L tho;j;Jr; nrhy;yptpl;L vg;gb ,Uf;fpwJ LIFE vd;Nwd;> mg;gg;gh kdpjd; vhp- kiyahf ntbj;Nj tpl;lhh;. ey;y ez;gh;> ahUf;Fk; vjw;Fk; Kd;Nd epw;gth;> ey;yjw;F Kd;Df;F epw;fhtpl;lhYk; ahUk; f\;lj;jpy; ,Uf;Fk; NghJ ifnfhLf;f Ntz;Lk; vd;W gyUf;F ghlk; nrhy;ypf; nfhLg;gth;> mtNu tho;f;if ntWj;Jg; Ngha;tpl;lJ> ,e;j kdpjh;fNs ebfh;fs; jhd;> fhyj;jpw;F Vw;g ghj;jpuk; Nghl;L gf;fhthf ebf;- fpd;whh;fs;> Neuj;jpw;F Vw;why; Nghy; ek;ik Vkhw;Wfpd;whh;fs;> vdNt vd;id ehNd khw;wptpl;Nld;> ,g;NghJ NgRtij Fiwj;Jtpl;Nld;> ehDk; vdJ FLk;gKk; vd;W xU rpd;dtl;lj;jpw;Fs; tho;fpd;- Nwd;> mikjp fpilf;fpwJ> epk;kjp epiwfpwJ vd;W xU nghpa gpurq;fNk nra;J tpl;lhh;.
,J epahakh vd;W rpe;jpf;Fk; NghJ rhpahfNt gLfpd;wJ. ek;kthpy; gyh; ,g;gbj;jhd; khwptpl;lhh;fs;> ,J cz;- ikNa. Neuj;jpw;F Neuk; epwk; khWtJk; ey;yJ nra;jth;fis J}f;fpg; Nghl;L kpjpg;gJk; ek; r%fj;jpd; rhgf;Nflh? gyh; nrhy;yp Ntjidg;gLk; NghJ kdk; ,Wfpj;jhd; NghfpwJ. ey;yth;fis ,oe;J> fhyg; Nghf;fpy; INah ,th;
,g;NghJ ,Uf;FNk th;fs; epi
ek;ik k Njit ek NgrNtz;L ehk; kdj ntspg;gLj tpy;iy. m ,Uf;fpd;Nw fs; ntW tpijfs;> mjpy; ,U ekf;Fg; ehk; vij Kf;fpak;.
gyUf;Fk myhjpahd cl;fhh;e;J ghh;j;J ‘c ,y;iy nrhy;Yk; E}W klq tpl typi cd;dhy; vd;W M ,d;iwf;F fisj; j ahNuh nf jhd; ,d;i mJNghy; ghy;> Gwf fpd;Nwhk;. tho;e;J ey;yijr ehYNgh; Nghftpl;L ehq;fs;. e thrpf;Fk; NuhL Nr thrpf;fhy
ekJ thh;j tJk; Xh; f kpf mof NgRfpd;wh frg;Gk;> m gbe;J tpL NghyNt g nghpa jt Nghd;wit tho;f;ifi xU thh;j tJk; kd vd;fpwhd;
ehl;il Jwtpahf ila ehf Guz;L t fw;fis ,Ue;jhd;. GijAz;l itukhf cliyAk fpwJ kfh
10 tUlq khypapy; c

y;yhNj ahUk; Nfl;lhy;
• Building permit
• Zoning info.
• Site plan approval
• Rezoning approval
- 53 -
u mbj;j u nfhs;- tpisahl hl;rp Kd; RNCYck;
;fs;.
hpirapy; ;Lf;fhd ; itj;J pNa te;J g;ghj;ij hapYf;F py; te;j k; ghuhJ tplg;gl;l y;yj;jpy;. j;Jtpl;Lg;
> jkf;F h? vd;W ,Uf;fpd;- Gj;jhz;L Uf;fpwJ pjd; vhp- ;y ez;gh;> epw;gth;> tpl;lhYk; ; NghJ gyUf;F ;> mtNu J> ,e;j hyj;jpw;F hf ebf;- y; Nghy; vd;id NgRtij FLk;gKk; tho;fpd;- epk;kjp purq;fNk
k; NghJ hpy; gyh; J cz;- khWtJk; ; Nghl;L gf;Nflh? hJ kdk; th;fis ah ,th;
,g;NghJ ,q;Nf ,Ue;jpUe;jhy; ey;yha; ,Uf;FNk vd;W nte;J Ntjidg;gl;l- th;fs; epiwag; Ngiuf; fz;bUf;fpd;Nwd;.
ek;ik khw;wpf; nfhs;tjw;F Kf;fpa Njit ek; thh;j;ijfNs. vij vg;gbg; NgrNtz;Lk; vd;gij mwpe;jpUf;ftpy;iy> ehk; kdjpy; cs;sij> kdk; Nehfhky; ntspg;gLj;Jk; nrhw;fis mwpe;jpUf;f- tpy;iy. my;yJ ehk; mwpe;Jk; mwpahky; ,Uf;fpd;Nwhk;. ehk; tpijf;Fk; thu;j;ij- fs; ntWk; rj;jq;fs; ,y;iy> ,it tpijfs;> mij ,lk; mwpe;J tpijj;jhy; mjpy; ,Ue;J kpfg; nghpa tpUl;rNk ekf;Fg; gydhff; fpilf;Fk;. ,q;F ehk; vij tpijf;fpd;Nwhk; vd;gJjhd; Kf;fpak;.
gyUf;Fk; thh;j;ijfs; jUk; ek;gpf;if myhjpahdJ. kUj;Jth; jd;Kd;Nd cl;fhh;e;J ,Uf;Fk; Nehahspiag; ghh;j;J ‘cdf;F xd;Wk; gag;gLk;gbahf ,y;iy eP FzkhfptpLtha;’ vd;W nrhy;Yk; thh;j;ijfNs Nehahspia E}W klq;F Fzkhf;fptpLk;. kUe;ij tpl typikahdJ me;j thh;j;ijfs;. cd;dhy; gbf;f KbAk; eP Kl;lhs; my;y vd;W Mrphpah; nrhd;d thh;j;ijfs;> ,d;iwf;F cyFf;F kpfg; nghpa Nkjhtp- fisj; je;jpUf;fpwJ. xt;nthUtUk; ahNuh nfhLj;j thh;j;;ij tho;j;Jf;fshy; jhd; ,d;iwf;F NkNy te;jpUf;fpd;wPh;fs;. mJNghy; fLk; nrhw;fs; je;j mtkjpg;- ghy;> Gwf;fzpg;ghy; Njhw;Wg;Ngha; ,Uf;- fpd;Nwhk;. Nghf tpl;L Gwk; nrhy;ypNa tho;e;J gof;fg;gl;lth;fs; ehq;fs;. ey;yijr; nra;Jtpl;L> thh;j;ijfshy; ehYNgh; Kd;dhy; ey;y kdpjh;fisg; Nghftpl;L ieahz;b Nksk; thrpg;gth;fs; ehq;fs;. ek;NkhL epd;W ieahz;b Nksk; thrpf;Fk; ehy;th; ehis ,d;ndhUt- NuhL Nrh;e;J ek;ik gw;wpf; fhz;lk; thrpf;fhyk;.
ekJ thh;j;ijfis mwptJk; gad;gLj;J- tJk; Xh; fiy. kfhghuj;jpy; tUk; tpJud; kpf mofhj nrhw;fspd; J}a;ik gw;wp NgRfpd;whd;. ek; kdjpd; mOf;Fk;> frg;Gk;> mUtUg;Gk;> mLj;jth;fs; kPJ gbe;J tpLfpd;wd. nrhw;fis m];jpuk; NghyNt gad;gLj;Jfpd;Nwhk;> mJ kpfg; nghpa jtW. nrhw;fs; csd;W Nfhs;fs; Nghd;wit> mijf; nfhz;Nl ehk; tho;f;ifia fle;J Nghfpd;Nwhk;. ey;y xU thh;j;ijf;fhf fhj;jpUg;gJk;> ngW- tJk; kdpjdpd; Kf;fpakhd flik vd;fpwhd; tpJud;.
ehl;il tpl;L ntspNawp fhdfj;jpy; Jwtpahf miyAk; NghJ tpJud; jd;D- ila ehf;fpy; jd;id mwpahky; nrw;fs; Guz;L te;Jtplf;$lhJ vd;W $ohq; fw;fis ,Lf;fpf; nfhz;L nksdkhf ,Ue;jhd;. me;j kfh nksdk;> G+kpapy; GijAz;l fhpj;Jz;L fhy Xl;lj;jpy; itukhf khwptpLtJ Nghy tpJudpd; cliyAk; xsp nfhs;s itj;jJ vd;- fpwJ kfhghujk;.
10 tUlq;fSf;F Kd;G Mgphpf;f ehlhd khypapy; cs; ehl;Lf; fytuk; gw;wp xU
ePjp tprhuizf;F muR cj;juT ,l;lJ. mjw;fhf ifJ nra;ag;gl gyh; nfhz;L tug;gl;ldh;. mjpy; tajhd Mjpthrp xUth; ePjpkd;wj;jpy; ,Ue;j rhl;rpf; $z;ilg; ghh;j;jgbNa ,Ue;jhh;. jPBnud;W rhl;rpf; $z;by; Vwp Ngrj; njhlq;fptpl;lhh;. ePjp gjpfs; mthplk; “ehq;fs; Nfl;Fk; NghJ kl;Lk; NgRq;fs;” vd;W nrd;dhh;fs;.
mjw;F me;j Mjpthrp “ePq;fs; miof;Fk; NghJ vd; kdjpy; thh;j;ijfs; thuhJ> kdjpy; thh;j;ijfis ntspf; nfhl;lhJ Njf;fp itj;jpUg;gJ kpfg; nghpa Ntjid. me;j nrhw;fs; tp\k; Nghy vd; cliy tUj;Jfpd;wd. mjdhy; jhd; ve;j nrhw;- fisAk; clNdNa ntspg;gLj;jp tpL- Nthk;” vd;whd; mJ kl;Lky;y jd; kdjpy; cs;s cz;ikfis nfhl;bj;- jPh;jhd;.
cz;ikapy; ek;kpy; gyUk; Mgphpf;f kdpjiug; NghyNt tho;fpd;Nwhk;. kdjpy; typ epuk;gpa nrhw;fis Rke;J nfhz;L mOfpd;Nwhk;. ek; FLk;gj;jthpilNa NgRtjw;fhd thh;j;ijfis ekf;F gad; gLj;jj; njhpatpy;iy.
ekJ thh;j;ijfis nfhz;Nl kw;wth;fs; ek;ik vil NghLfpd;whh;fs;. tho;f;if apy; vg;gbAk; thoyhk; vd;gjw;fhf ea tQ;rkhd thuj;ijfis> eQ;R jltpa thh;j;ijfis ghtpj;J ek;kpy; gyh; uzfskhf gyhpd; neQ;ir $WNghLfpd;- Nwhk;. ,g;gbNa eatQ;rfkhf kw;wth;- fspd; gytPdj;ij my;yJ mth;fspd; kdj;ij jkJ (M)rhkp Ntlq;fspy; Mir thh;j;ijfs; $wp Nkhrk; nra;tij ehk; ,d;dKk; epWj;jtpy;iy. ed;ik nra;j th;fSf;F ed;wpahf ,Uf;fhtpl;lhYk; eatQ;rfkhf KJfpy; Fj;Jk; jpUl;Lg; Gj;jp xope;jhy; jtpu ehk; jpUe;jg; NghtJ ,y;iy. jpUl;Lg; Gj;jpNahL ey;yth;f- shf ebj;J> thh;j;ij ahyk; fhl;b> cs;sijAk; ms;spf;nfhz;L xLgth;fis Mz;ltdhy;$lf; fhg;ghw;w KbahJ. ,g;gbj;jhd; elg;Nghk; vd;W thdj;ij ghh;j;J elg;gth;fis vd;d nra;tJ. ek;NkhL gofpa ghtk; vd;W ,lwp tpOk;NghJ J}f;fp tpLtijj; jtpu ek;khy; NtW vd;d nra;a KbAk;.
Mgj;jpy; if nfhLf;Fk; ey;y cs;sq; fis> jhdk; nfhLj;j gRit gy;iyg; gpbj;Jg; ghh;g;gJ Nghy; Neh fbj;jhy; ek; tho;tpy; vd;Wk; mikjp epiyf;fhJ.
vdNt ey;yij epidg;Nghk;. ey;yij nra;Nthk;. ey;yth;fsha; elg;Nghk;.
“,d;dh nra;jhiu xWj;jy; mth; ehd ed;dak; nra;J tply;”
mahesan.thiru@thaiveedu.com
Gop Kalaieswaraan Master in Architecture
Sales Representative (Residential, Commercial, Institutional) Dir: 416.723.7467
jpU kNfrd;

Page 54
- 54 -
ngw;wth;fSf;Fg; gps;isfs; vd;WNk Foe;ijfs; jhd;. ,jid mofhfr; nrhy;fpd;w tifapy; top topahf te;j xU mofhd fij cz;L. midtUk; mwpe;j fij jhd; Mdhy; Mokhf czu;e;J vz;zpg;ghu;f;f Ntz;ba fij.
kuzg;gLf;ifapy; ,Ue;j xU %jhl;b jd; kfd; fhy; jlf;fp tpog;NghtJ fz;l- Tld; “INah kfNd” vd JbJbj;J vOe;Njhb te;jhs; vd;gNj mf; fij- ahFk;. ,J cz;ikf;fijah fw;gidf;- fijah vd;gJ Kf;fpakpy;iy. Mdhy; ,jpy; cs;s cz;ik ntWk; fw;gdh- thjky;y. Fwpg;ghf vkJ r%fj;jpy; “jhad;gpd;” rpwg;ghdJ> ,f;fijiaAk; tpQ;rpajhf cs;sik fz;$L.
md;ig mbg;gilahff; nfhz;L jha;- ikia Nghw;wp tsh;f;Fk; gz;ghL jkpoh;- fSilaJ. Mdhy; Nkw;fj;ija #oypy; tsUk; vkJ gps;isfs; ngw;Nwhhpd; mutizg;Gf;Fs; nghj;jpg; ghJfhf;fg;gLk; Nfhopf; FQ;Rfshf tho tpUk;Gtjpy;iy. jkf;Fs; fpsh;e;njOk; Rje;jpu jhfj;jpw;F jkJ ,wf;iffis ngw;NwhuhYk; kw;- NwhuhYk; fl;bg;Nghl tpUk;ghj Rje;jpug; gwitfshf jd;dpr;irahf gwf;f tpUk;G- gtu;fshfNt Gyk;ngau;e;j Njrq;fspy; thOk; ,isatu;fs;; tho;fpd;wdh;. ,t;tz;zNk fdbar; #oypy; thOk; jkpo;r;rpwhh;fspy; ngUk;ghyhNdhupd; tsh;r;rpg;gbepiyapd; xU ntspg;ghlhf- Ts;sJ. ngw;Nwhu; ,J Fwpj;J mQ;rj; Njitapy;iy. ehk; ey;y ngw;Nwhuhf vg;gb thog; Nghfpd;Nwhk; vd;gij kl;Lk; njupe;J nfhz;lhy; NghJk;.
gjpd;kKd; gUtj;ij vl;baTlNdNa (mjhtJ 9 tajpNyNa) ngw;Nwhhpd; jpzpg;Gfspy;yhky; RanghWg;Gld; tsUk; kdce;jypw;F rpWth;fs; js;sg;gLfpd;- wdh;. “ehd; vd; ez;gh;fSld; jdpahf ghlrhiyapypUe;J tuyhkh?”> “tFg;G- fSf;F rf khzth;fSld; Nghfyhkh?”> “vq;fis tpisahl;Lj;jplypy; ,wf;fp tpl;L gpd; Kbe;jTld; Vw;w thUq;fs;;” vd Muk;gpj;J “ehd; irf;fpspy; filf;Fg; Ngha; tuth?”, “mLj;jnjU ez;gh; tPl;Lf;F Ngha; tpisahb tuth?” vd jdpahf nrd;Wtu Mirg;gLthh;fs; ,t; tajpdh;.
fdbah;fspy; rpy ngw;Nwhu;; ,ij mDk- jpg;gJz;L. Mdhy; 12 taJf;F Kd;ghf xU gps;isia RanghWg;gpy; ngw;Nwhh; fz;fhzpg;gpd;wp tpLtJ rhpay;y. Xus- Tf;F gz;ghlhf tsh;f;fg;gl;l rpwhh;fs; “Vd; ehd; ,ijr; nra;af;$lhJ?”> “vdf;F Ntz;Lnkd;why; Ntz;Lk;” vd rpwpJ Kuz;Lgpbg;gh;. rpy FLk;gq;fspy; ,ijtpl Nkhrkhf Kul;Lj;jdkhd Nghf;- fpYk; gps;isfs; elg;gJz;L. Nkhrkhf thahYk; clyhYk; ngw;Nwhiuj; jhf;Fk; gy fdbar; rpwhu;fs; cs;sdu;. fLQ; nrhy;> fl;Lg;glhj Kul;Lj;jdk; Nghd;w
gjpd;k Kd; tajpdhpd tsu;r;rpg; gb epiyfs
njhlu; 9
nra;Ak; nghUl;fi nghWg;G v vjph;g;Gfis ngw;Nwhuhy; rfpj;Jf; nfhs;s
,t;tajpd Kbahky; td;Kiwfis mth;fs; jk;
ed;W. rpwhh; kPJ ifahz;L mlf;f Kay;tJz;L. ,J Kw;wpYk; jtwhd xd;whFk;. typNahh;
thjkpl;L (ngw;Nwhh;)> vspNahh; (rpWth;fs;) kPJ
tajpdh;f;F jkJ typikiaf; fhl;b td;Kiwia
,Wjp Kb gpuNahfpg;gjhdJ vjph;kiw tpisTf-
uhfNt ,U Sf;Nf toptFf;Fk;. rpWth;fSf;Fs;s
apy; nrh vjph;g;Gf; FzkhdJ ,jdhy; NkYk;
Ntz;ba mjpfhpf;fpd;wJ. “,th;fis ,q;qdk; tha;
Ghpe;J nf fhl;b vjph;j;Jg; Ngr mDkjpf;fyhkh?”
fshf , vd ngw;Nwhh; Nfl;gJ Ghpfpd;wJ. xd;iwg;
,Ug;gh;. v ngw;Nwhh; Ghpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
Mirfs; Foe;ij tsh;g;G vd;gJ xt;nthU gUtj;-
kpJ. Mjy jpy; xt;nthU tifahd rthy;fisf;
fz;fis
cq;fs; gps;isfSl
Mw> mku ,Ue;J kdk;tpl;Lg; N
mth;fs; fUj;Jf;fisA
vz;zq;fisAk;> gpur;rpidf
jPh;TfisAk;> czh;r;rpfisAk
ePq;fs; jahuhf cs;sPh;fs; vd
njhpag;gLj;j Ntz;Lk
nfhz;Ls;sJ. me;j tifapy; gjpd;k Kd;
fl;bg;NghL gUtk;> gjpd;k taJg; gUtk; vd;gd
ghy; ,aw;ifahdJ-
nfhs;sg;g khFk;. ngw;wtUk; xU ehspy; gps;is- fshf ,Ue;J te;jth;fNs vd;gjdhy;
,t;taJr ,e;j cz;ik ngw;Nwhh; vy;NyhUf;FNk
fl;Lg;ghl;b ed;F Ghpe;jpUf;f Ntz;Lk;. cz;ikfs;
epw;gh;. ,j frg;ghditahapDk; mtw;iw Vw;Wf;-
Nehf;Fk; nfhs;sTk; vjph;nfhs;sTk; gofNtz;Lk;.
AKw;W j ,uz;L taJf;Foe;ijfspd; Nrl;ilfis
,g;gUtj;j “terrible two” vd;gJ Nghy; gjpd;k Kd;
mrl;Lj;ij taJg; gUtj;jpdhpd; gpur;ridfis
vd;gjid “Pre-teen probs” vdf; $Wtu;. ,j;jifa
Nfw;g jk gUt Fog;gbfis ,ay;ghdJ vdg; Ghpe;J nfhs;shj NghJjhd; vkf;F ,t;tajp-
cz;ikap dhpd; eltbf;iffs; mjph;r;rpA+l;Lfpd;wd.
N;jhkhdh mrl;Lj; J 12 tajpdh;$l KOikahf RanghWg;G
XNkhd; ilatuhf jk;ikg; ghJfhf;fj; njhpe;-
mjid m jtuhf ,Ug;gh; vd;W $wptplKbahJ.
mwpTf;F N vdpDk; gbg;gbahf mth;fis nghWg;-
mth;fs; , Gs;sth;fshf ,t;taJfspy; khw;w Kayh
rpapd; ca tpl;lhy; vd;WNk mth;fs; nghWg;Gs;sth;-
Mjyhy; m fshf khwkhl;lhh;fs;. jkJ rpwpa rNfhj-
tpy;iy. uh;fis Nkw;ghh;it ghh;f;Fk; nghWg;G>
ntspg;ghl jkJ ghlrhiy tPl;L Ntiyfisj; jhNk
nrhy;yhf mw;w ti
mth;fspd mtw;iw Kf;fpakhd rhpahd K Ntz;baj Nghf;fpy; vLj;Jiuj tpg;gJ ng
“,sq;fd Jzpr;ry; ahfr; nra

jha;tPL • ngg;gputup 2010 pd;k Kd; tajpdhpd; su;r;rpg; gb epiyfs;
u; 9
nra;Ak; nghWg;G> jkJ cilfisg; nghUl;fis ghj;jpug;gLj;jp ghJfhf;Fk; nghWg;G vd rpwpa rpwpa nghWg;Gf;fis ; nfhs;s
,t;tajpdUf;F nfhLj;Jg; gof;FtJ h;fs; jk;
ed;W. y;tJz;L. typNahh;
thjkpl;L rhjpf;f Muk;gpf;Fk; ,g;gpbthj ;fs;) kPJ
tajpdh;f;F GhpAk; tifapy; tpsf;fp $wp ;Kiwia
,Wjp KbTfis vLg;gth;fs; ngw;Nwh- pisTf-
uhfNt ,Ug;gJ mtrpak;. rhpahd tif- f;Fs;s
apy; nrhy;y Ntz;baijr; nrhy;y ; NkYk;
Ntz;ba Kiwapy; nrhd;dhy; rhpahfg; dk; tha;
Ghpe;J nfhs;sf;$ba msT epahathjp ;fyhkh?”
fshf ,t;tajpdhpy; ngUk;ghyhNdhh; . xd;iwg;
,Ug;gh;. vdpDk; gl;lhk; G+r;rpfs; Nghy; Ntz;Lk;.
Mirfs; rpwfbj;J gwf;Fk; fdTg; gUt- U gUtj;-
kpJ. Mjyhy; rpy rkaq;fspy; ,th;fs; y;fisf;
fz;fis fz;%bj;jdkhd Mirfs;
q;fs; gps;isfSld;
Ue;J kdk;tpl;Lg; NgrNtz;Lk;.
h;fs; fUj;Jf;fisAk;>
isAk;> gpur;rpidfSf;fhd
;> czh;r;rpfisAk; nrtpkLf;f
huhf cs;sPh;fs; vd;gjidj;
hpag;gLj;j Ntz;Lk;.
jpd;k Kd;
fl;bg;NghLtJKz;L. vdpDk; Mirfspd;- ; vd;gd
ghy; 
ntspg;ghlhdJ gz;ghlw;w nrayhfNth> sj; jhNk
nrhy;yhfNth Kjph;r;rpNah gf;FtNkh mw;w tifapNyNa ntspg;gLk;.
mth;fspd; czh;r;rpfis kjpj;J mtw;iw ntspg;gLj;j mDkjpg;gJ kpf Kf;fpakhd tplakhFk;. mth;fs; mtw;iw rhpahd Kiwapy; ehfhPfkhf ntspg;gLj;j Ntz;bajd; mtrpaj;ij nkd;ikahd Nghf;fpy; mth;fSf;Fg; GhpAk; tifapy; vLj;Jiuj;J mt;thW gapy;tjw;F Cf;F- tpg;gJ ngw;Nwhhpd; gzpahFk;.
“,sq;fd;W gakwpahJ” vd;gh;. ,e;j Jzpr;ry; gy rhjidfis kpf vspik- ahfr; nra;tjw;F cjTfpd;wJ.
rpttjdp gpughfud;
,isath;fSs; jPaha; fdd;W nfhz;b Uf;Fk; rpe;ijfis Mf;fj;jpwd; kpf;f nray;fspd; ghy; gha;r;rp Cf;Ftpf;f Ntz;Lk;. vdpd; mit r%fj;jpw;F gad- spf;Fk;. khwhf mlf;f Kad;why; mit vk;ikNa mopj;jpl Jbf;Fk;. rpWth;fis mlf;FtijtpLj;J jk;ik gf;Ftg;gLj;- JtjpNyNa ngw;Nwhh; mjpf ftdk; nrYj;j Ntz;Lk;.
rpytifahd FLk;g xOq;Ftpjpfis FLk;gj;jpdhpd; cwthlYs;> filg;gpbg;gJ mtrpakhFk;. Kjd;ikahf ‘mbj;jy;’ Nghd;w td;Kiwfis ,t;tajpdh; kPJ gpuNahfpf;ff;$lhJ. mLj;jjhf ‘thHj;- ijfshy; kdq;fisf; fhag;gLj;Jtij Kw;WKOjhf jtph;f;f Ntz;Lk;. ,jid fz;bg;ghf fl;lhakhf FLk;g cWg;gpdh; xt;nthUtUNk filg;gpbf;f cWjpna- Lf;f Ntz;Lk;. nghpNahh; jtW ,iof;fpd; gps;isfSk; mth;fis gpd;gw;w Kay;th;. Mjyhy; FLk;gj;jpYs;s midtUNk xUth; kdij xUth; fhag;gLj;Jtij Kw;wpYkhf jtph;f;f Ntz;Lk;. xUtiu xUth; tPo;j;jpg; NgRjy;> jho;thf juk; Fiwj;J ,ope;Jiuj;jy;> fLk; nrhw;fshy; fhag;gLj;jy; Nghd;wd FLk;gj;jpy; ,Uf;- ff;$lhJ vd;gij FLk;gj;jpy; xt;nth- UtUk; fUj;jpy; nfhz;L tho Ntz;Lk;.
mLj;J ,g;gUtj;jpdUld; Mw mku ,Ue;J kdk;tpl;Lg; NgrNtz;Lk;. Fwpg;- ghf mth;fs; fUj;Jf;fisAk;> vz;zq;- fisAk; gpur;rpidfSf;fhd jPh;TfisAk;> czh;r;rpfisAk; nrtpkLf;f ePq;fs; jahuhf cs;sPh;fs; vd;gjidj; njhpag; gLj;j Ntz;Lk;. mq;qdk; fUj;Jg;ghp- khWk;NghJ khpahijahd Kiwapy; fhag;gLj;jhky; ghpkhwpdhy; mjid kjpj;J mJ Fwpj;J fye;JNgr ePq;fs; jahuhf cs;sjhfTk; nrhy;y Ntz;Lk;. cq;fis (ngw;Nwhiu) fhag;gLj;jp NgR- tjdhNyh> fj;jp gaKWj;jpg; NgRtjdh- Nyh cq;fs; kdk; khwg;Nghtjpy;iy vd;Wk;> khwhf epahakhd Nehf;NfhL Neu;ikahf Neubahf fUj;Jthj Kd;- itg;G (Counter argument) nra;apd; fUj;jp- nyLf;fg;gl rhj;jpaKz;L vd;gijAk; Ghpa itAq;fs;.
“vd;idg;ghh;j;J eP fj;jpg;NgRtjhy; vdJ ‘,y;iy’ vd;w gjpy; khwg;Nghtjpy;iy. cd;id mikjpg;gLj;jpagpd; vd;NdhL NgRthahf ,Ue;jhy; cdJ fUj;ij Vw;Fk; epiy cUthfyhk;” (“If you yell at me when I say no, the answer is still no. If you calm down and then talk to me about it, we might be able to work something out”) vdf; fz;bg;ghff; $wTk;.
jkf;Fj; Njitahdijg; ngWtjw;F rpWth;fs; ngw;Nwhiu Ghpe;Jnfhs;Sk; tifapy; Ngrp khw;Wgth;fshf nkd;- Nghf;fhdtuhf ,Uf;f Ntz;Lkhdhy; Kjypy; ngw;Nwhh;fs; mth;fSld; vijAk; Ngrpj; jPh;f;fpd;w nkd;Ngr;rhsuhf ,Uf;f Ntz;Lk;. rhpahd Nfhhpf;iffis njsp- thfg; Ghpaitf;Fk; rpwhhpd; fUj;J ghp- khw;w gf;Ftj;jpd; tsh;r;rpapid ngw;Nwhh; ghuhl;b Cf;Ftpf;fj; jtwf;$lhJ.
sivavathani.p@thaiveedu.com

Page 55
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 55 -

Page 56
- 56 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 57
jha;tPL • ngg;gputup 2010
,aw;if mopTk; nghUshjhuK
,aw;if mopit vtuhYk; jLf;f Kb- ahJ Mdhy; mtw;wpy; ,Ue;J Fiwthd mopTld; jg;Gtjw;Fr; rpy ghJfhg;G topfis trjpAs;s ehLfs; nra;af; $bajhf ,Uf;fpd;wJ. cjhuzkhf ag;ghd; Nghd;w ehLfspy; mbf;fb epy eLf;fk; tUtJz;L. Mdhy; mtHfs; fl;blq;fs; Fiwe;jgl;rkhd mopTld; epyeLf;fj;jpy; ,Ue;J jg;Gtjw;fhd topKiwfisj; jw;NghJ ifahSfpd;- whHfs;.
Hurricane Katrina te;jNghJ mjdhy; 1>836 kf;fs;; caphpoe;jhHfs;. mj;Jld; 100 billion dollar,w;Fk; Nkyhd nghU- shjhu ,og;igAk; cUthf;fpaJ. mg;- Nghija epiyapy;> nghUshjhu epGzH- fspd; fzpg;gpd;gb njhopyhsHfspd; gw;whf;FiwAk; mjdhy; rk;gsf; nfhLg;- gdtpd; nryTk; mjpfhpf;Fk; vd vjpH ghHj;jhHfs;. mjhtJ Ntiytha;g;G mjpfkhtJld;> nghUshjhuKk; ntF tpiuthf Kd;Ndwpr; nry;Yk; vdTk; vjpHghHj;jhHfs;. fhuzk; fl;blq;fs;> ,ae;jpuq;fs; vd;gd cilAk;NghJ mtw;iw jw;Nghija Njitf;Nfw;g fl;L- tJld;> ,ae;jpuq;fisg; Gjpa njhopy; El;gj;Jld; thq;fTk; re;jHg;gk; fpilf;- Fk;. ,g;gbahd xU epiyapy; nghUsh- jhuj;jpy; Kd;jq;fpa ehLfSf;F ,g;gb ahd re;jHg;gk; rw;Wg;nghUe;Jk;. mjhtJ me;ehLfspy; cs;s Nrkpg;G> fhg;GWjp> my;yJ tq;fpfsplk; fld;ngWk; trjp vd;gd nghUshjhu tsHr;rpf;F cjtp- ahf ,Uf;Fk; vd ek;gyhk;. Mdhy; ,J tsHe;J tUk; ehLfSf;F my;yJ twpa ehLfs; Nghd;w Haiti vd;gdgw;wpr; rw;Wk; nghUe;jkhl;lhJ.
mjd;gb trjpgilj;j ehLfspd; mjhtJ
rpwpa ts GDP (Gross Domestic Product) nghpa
$Ljyhd mopTfs; tUk;NghJ nghUshjhuj;jpd;
Ntiyfs tsHr;rp mjpfkhf ,Uf;Fk;. Mdhy;
Haiti,y; m trjpaw;w ehLfspd; GDP Fiwe;J
mjhtJ nry;tjw;Fg; nghpa tha;g;Gf;fs; cz;L.
me;ehl;il ,Jtiuf jw;NghJ Haiti ehl;il vLj;Jf;nfhz;lhy;
#whtspf me;ehl;bd; nghUshjhuk; gytifahd
,y; Vw;gl gpur;rpidfis vjpHnfhz;zlJ. mjhtJ
twpa eh Coy;> ,yQ;rk; mj;Jld; epiyaw;w
flNdh m tq;fpfspd; nraw;ghl;lhYk; nghpJk;
epiyapy; ghjpg;gile;jJ. ,Ue;jhYk; fle;j 2005Mk;
kPs;tJ k
mbf;fb epy eLf;fk; Vw
ag;ghd; Nghd;w ehLfs
mq;Fs;s fl;blq;fs
Fiwe;jgl;rkhd mopTl
epyeLf;fj;jpy; ,Ue;J jg;Gt
topKiwj; njhopy;El;gj;J
tbtikf;fpd;wJ.
Mz;by; ,Ue;J mnkhpf;fh Nghd;w
kl;Lk; my ehLfs; Vw;Wkjpf;fhd thpr; nryTfs;
tUk; ehL vjidAk; Haiti Nghd;w ehLfSf;F
ve;jtpj K mwtplhjjhy; mjdJ nghUshjhuk;
jaq;Fk; v
Men's Conven
Mississ
clot
8 yea invent ATM-$
Carole Franch sale in and Oa Offeri chees
Offic health urban Good
Call : Ala

- 57 -
; mjhtJ nghpa jhuj;jpd; Mdhy; Fiwe;J ; cz;L.
fhz;lhy; ifahd . mjhtJ piyaw;w nghpJk; 2005Mk;
Nghd;w nryTfs; LfSf;F shjhuk;
rpwpa tsHr;rpiaf; fz;lJ. mtHfspy; $Ljyhd nghUshjhuk; rpwpa Njhl;l NtiyfspNyNa jq;fp ,Ue;jJ. Mdhy; Haiti,y; mbf;fb tUk; #whtspfshYk;> mjhtJ 2008,y; ehd;F #whtopfs; me;ehl;il cYg;gpaJ kl;Lk; my;yJ ,JtiufhYk; te;j gyj;j Kg;gJ #whtspfspy; ehd;F #whtspfs; Haiti ,y; Vw;gl;lJ. ,tw;iw Nehf;Fk;NghJ twpa ehlhfpa Haiti vJtpj tq;fpf; flNdh my;yJ fhg;GWjpNah ,y;yhj epiyapy; me;ehL ,t; moptpy; ,Ue;J kPs;tJ kpfTk; fbdkhf ,Uf;Fk;. mJ
kl;Lk; my;yhJ mbf;fb ,aw;if mopT tUk; ehLfspy;> $Ljyhf ntspehLfs; ve;jtpj KjyPl;ilAk; nra;tjw;F kpfTk; jaq;Fk; vd;gjpy; Iak; ,y;iy. MfNt
myd; rptrk;G - tPL tpw;gidg; gpujpepjp -
;fb epy eLf;fk; Vw;gLk;
hd; Nghd;w ehLfspy;
q;Fs;s fl;blq;fs;>
e;jgl;rkhd mopTlDk;>
j;jpy; ,Ue;J jg;Gtjw;fhd
wj; njhopy;El;gj;JlDk;
tbtikf;fpd;wJ. w;if mopTk; nghUshjhuKk;
,g;gbg;gl;l ehLfs; nghUshjhuj;jpy; njhlHe;Jk; gpd;jq;fpa ehlhfNt ,Uf;- Fk;. ,g;gbahd ehLfspy; 40 ehLfSf;F cyf tq;fp fld;fisf; Fiwe;j tl;b- Ald; nfhLj;Jk;> rpy ehLfSf;Ff; nfhLj;j flid ,y;yhky; nra;Jk; mtHfs; md;whl tho;f;ifapy; Kd;NdW- tjw;F cjtp Ghpfpd;wJ.
,Ue;jhYk; xU ehL trjp miltjw;F Man made resources vd;W miof;fg;gLk; Roads, factories, telephone system, kw;Wk;; human resources vd;W miof;fg;gLk;> hard work and education mj;Jld; Technological resources vd;W miof;fg;gLk; Hightech ,ae;jpuq;fis vt;thW ghtpg;gJ Nghd;w mbg;gilahd Njitfisg; g+Hj;jpnra;a Kbahj epiyapy;> ,g;gbahd mbf;fb tUk; ,aw;if mopTfs; twpa ehLfisg; nghpJk; ghjpf;Fk;.
Kd;ida ehl;fspy; nghpJk; twpa ehL fshf ,Ue;j China, Taiwan Nghd;w ehL fspd; tsHr;rp> rpy tUlj;jpy; ,yF thfTk;> Fiwe;j nrytpYk; fpilf;Fk; TechnologyNa mjdJ tsHr;rpf;Ff; fhu zkhFk;. MfNt ,aw;if mopT tuhky; ,Ue;jhy; kl;LNk twpa ehLfs;> rpwpJ vd;whYk; nghUshjhuj;jpy; tsHr;rp fhz;gjw;F xU re;jHg;gk; Vw;gLk;.
alan.sivasambu@thaiveedu.com
Men's Convenience Mississauga for store sale-
clothing in
store
8 inventory. years in business. Sales on lottery $140,000 plus
For plus
sale ATM-$10-11k/month.
22yrs in Business CaroleTs Café Kitchen. Franchises sale in Toronto, now North available York
for
--- and Oakville. Offering cheesecake the Office and famous unique Carole’s
fresh space and
for lease healthy urban
homemade foods close in an
to Subway. Good location for Mississauga, Etobicoke and Down town clients.
Inprobus Realty Corporation Call : Alan 647-504-2536
Art & framing business for sale in Oakville- Net Operating Income over $80,000/yr. 20 yrs. in business. Sale price $180,000 (includes inventory of Approx. $50,000).
Pharmacy, Variety store and DoctorTs office space with Property for sale in London, ON. Both Buisnesses, vacant furnished Doctor’s office and property. Price $800,000 plus inventory. café atmosphere.
Please call Alan Sivasambu 647-504- 2536

Page 58
- 58 -
tPl;by; Insulation nra;jy; ehk; vy;NyhUk;> ehk; trpf;Fk; tPLfis ntg;gg;gLj;jTk; kw;Wk; Fsp&l;lTk; mjpfk; nrytpLfpNwhk;. ehk; rw;W Nahrpj;- NjhNkahdhy; ,e;j nryit ntFthf Fiwf;f KbAk;. vLj;Jf;fhl;lhf xU tPl;by; Fsp&l;Lk; trjpf;fhf nrytplg; gLk; njhif kpd;fl;lz nryTfspd; ghjpia tpOq;fptpLfpwJ. kPjKs;s gzk; jz;zPiu c\;zg;gLj;Jjy;> kpd; tpsf;F trjp kw;Wk; kpd; cgfuzq;fSf;nfd nrythfpwJ.
vdNt tPl;bw;F jukhd Insulation nra;- tjd; %yk;; rf;jpf;fhd nryit rpf;fdg;- gLj;jp> mjpf gzj;ij kpr;rg;gLj;j KbAk;. NkYk; mNj Ntisapy; Rw;Wr; RoiyAk; J}a;ikg;gLj;j KbAk;. mjdhy; tPl;L clikf;fhuHfSf;F njhlHr;rpahf epiwa gzk; kpr;rkhtJld;> gy tUlq;fs; RfkhfTk;, MNuhf;fpakhfTk; thOk; #o;epiyAk; fpilf;Fk;. NkYk; gRik thAf;fspd; ntspNaw;wKk; FiwAk;.
,e;j tpupthd fl;Liu...
•
rf;jp Nrkpg;gpy; Insulati
fdlhtpy; tPLfspy; tpuakhFk; rf;jpiaj; jLj;Jr; rf;jpiar;; Nrkpg;gjd; %yk; #oy; khriljiyj; jLj;jy;> khjhe;j nryitf; Fiwj;jy;> tPl;bd; tpiy kjpg;igAk; nrhsfupaj;ijAk; mjpfupj;jy;> fdlhtpd; %d;W (kj;jpa> khfhz> efu) murkl;lq;fspYkpUe;Jk; khdpakhf
toq;Fk; mila nlhyh; t ,k;Kiw
Insulation vg;gb Ntiy nra;fpwJ vd;gij tpthpf;Fk;.
•
tPl;L clikf;fhuHfSk; kw;Wk; Gjpa tPL thq;FgtHfSk;> jq;fs; tPLf- Sf;F vt;tsT insulation Njit vd;- gij jPHkhdpg;gjw;F cjTk;.
•
tHj;jfhPjpapy; fpilf;ff;$ba khWgl;l Insulation tiffisg; gw;wp njhptpf;Fk;.
•
tPl;by; vq;F Insulation NghlNtz;Lk; vd;gij njhptpf;Fk;.
Insulation vg;gb Ntiy nra;fpwJ? ntg;gk;> ,aw;ifahf ntg;g epiyapy; cs;s tpj;jpahrj;jpd; fhuzkhf> xU ntg;gkhd gFjpapypUe;J xU FspHr;rp- ahd gFjpf;F nry;Yk;. Fiwe;j ntg;g jil cs;s ghijapy; kpf mjpfkhd ntg;gk; fle;J nry;Yk;. FspHfhyj;jpd; NghJ cq;fs; tPl;by; ntg;gg;gLj;Jk; ,lj;jpypUe;J> garage, attic, Crawl spaces my;yJ ntspapy; cs;s ,lk; Nghd;w FspHr;rpahd gFjpfSf;F ntg;gk; nry;Yk;. Nfhilfhyj;jpy; ntspNa cs;s kpf mjpfkhd ntg;gKk; kw;Wk; #hpa ntspr;- rKk; cq;fs; tPl;bd; cl;Gwj;jpw;F tUk;. ,uz;L tiffspYk; cq;fs; tPl;bd; ntg;gg;gLj;Jk; kw;Wk; Fsp&l;Lk; mikg;G> ntg;g ,og;ig cq;fs; khjhe;ju kpd; fl;lz nryTfis fzprkhd mstpy; Fiwf;fKbAk;.
midj;J Insulation tiffSk; mjd; ntg;g jLg;G jpwid itj;J R factor vd;w Kiwapy; kjpg;gplg;gLfpwJ. R factor vt;tsT mjpfk; cs;sNjh me;j ms- Tf;F mJ ntg;g Xl;lj;ijAk; jLf;Fk;. ntg;g hPjpapyhd Insualtion tiff;F> ve;j tifahd nghUs; gad;gLj;jg;gLfpwJ> kw;Wk; mjd; fdk; mlHj;jp Mfpad nghWj;Nj R factor mikAk;. cq;fs; tPl;bw;F $Ljyhf Insulation nra;tjd; %yk; R ValueI ePq;fs; mjpfhpf;fr; nra;a KbAk;> ntg;gk; fle;J nry;tijAk; jLf;f KbAk;. R Value 19 kw;Wk; R Value 11 nfhz;l ,uz;L mLf;Ffs; cs;s Insulation, nkhj;jkhf R Value 30 cs;s (19 + 11) InsulationI jUk;.
MapDk; Insulationd; $Ljy; kjpg;G jhdh- fNt juk; epiwe;j Insualtion jpwid je;JtplhJ. mjdhy; kpd;fl;lzr; nryT- fisAk; Fiwj;Jtpl KbahJ. mJ cq;fs; cs;SH jl;gntg;g epiyfs; kw;Wk; cq;fs; tPl;bd; fl;Lkhd tpjk;> msT kw;Wk; mikg;ig nghWj;Nj mikAk;.
cq;fs; tPl;bd; ntg;gg;gLj;Jk;> Fsp&l;- Lk; trjp kw;Wk; vhpnghUs; nryT Mfp- adTk; ,jpy; xU Kf;fpakhd gq;F tfpf;fpd;wd. jukhd [d;dy;fis mikj;J> mt;tg;nghOJ furnace kw;Wk; FspHrhjd cgfuzj;ij guhkhpg;gjpd; %yk; mjpf msT gzj;ij kpr;rg;gLj;j KbAk;. Fiwe;j nrytpy; juk; epiwe;j Insulation $Ljyhf NghLtjw;F> xt;nthU #o;epiyiaAk; jdpj;jdpahf kjpg;gpl Ntz;baJ mtrpak;.
gadspf;Fk; tifapy; Insualtion NghLjy;. InsualtionI gadspf;Fk; tifapy; NghL- tjpy; jhd; mjd; kjpg;G cs;sJ. ,y;iy- nad;why; mjd; %yk; ntg;g ,og;G Vw;gL- tij jLf;f KbahJ.
rhpahd Kiwapy; Insulation Nghlhky; ,Ue;jhy;... rhpahd Kiwapy; Insulation Nghlhky; ,Ue;jhy; Vw;gLk; rpy rhjhuz gpur;rpid- fs; vit vdpy;:
•
Batts Insualtion Nghlg;gLtjpdhy; mOj;jk; Vw;gl;L R Value Fiwe;J> fhw;W kw;wk; ntg;gk; gutp> ntg;gr; rydk; cz;lhFk;. mjdhy; Fiwe;j msT ntg;gfhg;G jilNa cUthFk;.
•
StudfSf; fpilapy; batts my;yJ Vapor barrier miwag;gl;bUf;Fk; NghJ> studfs; kw;Wk; Insulationf; fpilNa tpUk;gj;jfhf fhw;Nwhl;lk; Vw;gl VJ- thFk;. mjdhy; studd; Nkw;gFjpapd; kPJ mit vg;NghJk; miwag;gl Ntz;Lk;.
•
Battd; %iyapy; cs;s 1 Kjy; 2 rjtPjkhd Insulation gFjp Nghd;w rpwpa ,lq;fs; $l rhpahf KOtJk; epug;gg; gltpy;iy vd;why;> $l R Valuetpy; 25 Kjy; 40 rjtPjk; tiu ,og;G Vw;gLk;.
•
InsulationI Cellulose ,ior;RUs; nfhz;L rhpahf milf;fhky; ,Ue;jhy; ntg;g ,og;G Vw;gLk;.
•
NkYk; tPl;bd; RtH> jiu> cl;$iu Mfpatw;wpd; nkhj;j R Value, Insulation nghUspd; kPJ mr;rbf;fg;gl;l R Valueit tpl Fiwthf jhd; ,Uf;Fk;. Vndd;- wy; studfs; kw;Wk; joistfspd; %yk; ntg;gk; flj;jg;gLk;. kpFe;j ftdj;Jld; rhpahd Kiwapy; Insualtion nra;tjd;
%yk; F ntFth
tPl;by; vq nra;ag;gl cq;fs; jiufs;> C Rw;wpAs;s Kiwapy; Attic miw Kf;fpakhd nra;ag;gl gLj;jg;gl jiug;gFj gyiffs nra;tJ m
KbTwhky cl;$iua kw;Wk; NkN KbTw;w e fspy; K Studfspd Gwr; RtHf attic miwa FspHr;rpah spd; Nkw Ntz;Lk;.
c\;zg;g tw;wpd; ,i RtH Nghd fisAk; spaces, bay ,lq;fspd jiuapd; k jiufs; Insulation fhw;W f ,izg;Gf nra;Aq;fs
jw;NghJ rhpahd m ghHj;jy;. gy vz;z ,d;iwa Fiwthd fpd;wd. r Nghija f gltpy;iy fspy; c ghHf;f Nt ,lj;jpYk fdj;ij e ghpNrhji tPL rkPgj;j xt;nthU Insulation Ue;J ePq;f ,y;iyna ntspNa c jiufs; Nghd;w , Nrhjid

p Nrkpg;gpy; Insulation
rkpg;gjd; iwj;jy;> dlhtpd; dpakhf
toq;Fk; Rkhu; 11>000 nlhyu; tiu ngWjy; Nghd;w ed;ikfis mila KbAk;. mjpYk; tPl;bw;F Insulation nra;tjd; %yk; 8>750 nlhyh; tiu ngw KbAk;. (Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F kl;Lk;) MfNt ,k;Kiw Insulation nra;jy; gw;wpg; ghu;g;Nghk;.
jha;tPL • ngg;gputup 2010
pg;G jhdh- n jpwid r; nryT- J. mJ epiyfs; d tpjk;> ghWj;Nj
Fsp&l;- yT Mfp- d gq;F ;dy;fis ce kw;Wk; khpg;gjpd; pr;rg;gLj;j ; epiwe;j xt;nthU kjpg;gpl
py;
py; NghL- . ,y;iy- g;G Vw;gL-
nsulation
;...
Nghlhky; gpur;rpid-
tjpdhy; Fiwe;J> p> ntg;gr; ; Fiwe;j UthFk;. J Vapor NghJ> fpilNa w;gl VJ- ;gFjpapd; iwag;gl
Kjy; 2 d;w rpwpa k; epug;gg; Valuetpy; ;G Vw;gLk;. or;RUs; ,Ue;jhy;
cl;$iu Insulation Valueit ;. Vndd;- pd; %yk; tdj;Jld; nra;tjd;
%yk; FWf;F ntg;g Xl;lg; ghijia ntFthf Fiwf;f KbAk;.
tPl;by; vq;nfy;yhk; Insulation nra;ag;gl Ntz;Lk;? cq;fs; tPl;by; attic miw> RtHfs;> jiufs;> Crawl spaces kw;Wk; mbj;jsj;ij Rw;wpAs;s gFjpfs; Mfpad xOq;fhd Kiwapy; Insulation nra;ag;glNtz;Lk;. Attic miwapd; fjT my;yJ %b Nghd;w Kf;fpakhd ,lq;fs; Kjypy; Insulation nra;ag;gl Ntz;Lk;. gpd;dH c\;zg;- gLj;jg;glhj ,lq;fspd; NkNy cs;s jiug;gFjpfspd; fPNoAk;> kw;Wk; kug; gyiffspd; tpspk;GfspYk; Insulation nra;tJ mtrpak;.
KbTwhky; ,Uf;Fk; attic ,lq;fspy;> cl;$iuapy; cj;juq;fSf;F ,ilapYk; kw;Wk; NkNyAk; Insulation nra;a Ntz;Lk;. KbTw;w epiyapy; ,Uf;Fk; attic ,lq;- fspy; Kl;Lr; RtHfspd; (Knee walls) Studfspd; ,ilapYk;> midj;J ntspg; Gwr; RtHfspd; kuf;fl;ilfspYk; (rafters), attic miwapd; $iuapYk;> kw;Wk; NkNy FspHr;rpahd ,lk; nfhz;l cl;$iuf- spd; Nkw;gFjpfspYk; Insualtion nra;a Ntz;Lk;. trpf;Fk; miwfs; kw;wk;
c\;zg;gLj;jg;glhj garagefs; Mfpa- tw;wpd; ,ila cs;s RtHfs;> m];jpthu RtH Nghd;w midj;J ntspg;Gw RtH- fisAk; Insulation nra;Aq;fs;. crawl spaces, bay windows cs;spl;l FspHr;rpahd ,lq;fspd; NkNy cs;s jiufs; kw;Wk; jiuapd; kPJ Neubahf fl;lg;gl;l fy;j; jiufs; Mfpad rhpahd Kiwapy; Insulation nra;ag;glNtz;Lk;. NkYk; fhw;W frptij jLg;gjw;F fl;ll ,izg;GfspYk; (band joists) Insulation nra;Aq;fs;.
jw;NghJ trpf;Fk; tPl;bw;fhd rhpahd msT InsulationI rhp ghHj;jy;. gy vz;zpf;ifapyhd gioa tPLfs; ,d;iwa juepHza msTfis fhl;bYk; Fiwthd InsulationI jhd; nfhz;bUf;- fpd;wd. rkPgfhyj;jpy; (1990 Kjy; jw;- Nghija fhyk; tiu) cq;fs; tPL fl;lg; gltpy;iy vd;why; attic miw kw;Wk; RtH fspy; cs;s InsulationI ePq;fs; rhp ghHf;f Ntz;baJ rpwe;j jPHT. xt;nthU ,lj;jpYk; Nghlg;gl;Ls;s Insulationd; fdj;ij ePq;fs; mstpl;L> mjd; jpwidg; ghpNrhjid nra;jhNy NghJk;. cq;fs; tPL rkPgj;jpy; fl;lg;gl;L ,Ue;jhy; tPl;bd; xt;nthU ,lj;jpYk; Nghlg;gl;Ls;s Insulation msit fl;blk; fl;bathplkp- Ue;J ePq;fs; mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. ,y;iynad;why; attic miw> RtHfs;> ntspNa cs;s ,lj;jpw;F mUNf cs;s jiufs; c\;zg;gLj;jg;glhj garage Nghd;w ,lq;fs;> Mfpatw;iw ePq;fs; Nrhjid nra;J> mq;F Nghlg;gl;Ls;s
- utp utPe;jpud; -
rhpahd msT InsulationI ePq;fs; njhpe;J nfhs;syhk;.
cl;$iu cj;jpuq;fs; kw;Wk; RtH Fkpo;- fs; (studs) Nghd;w fl;likg;G rl;lq;fs; (Frames) ntspNa njhpAk;gb ,Ue;jhy; mtw;wpd; InsulationI rhp ghHg;gJ kpfTk; Rygk;. RtHfs; fl;b Kbf;fg;gl;lTld; mjpy; nghUj;jg;gl;Ls;s xU kpd;rhu OutletI vspjhf ePq;fs; ntspNa vLj;J (,jw;F Kjypy; ePq;fs; fz;bg;ghf kpd; ,izg;ig Jz;bf;f Ntz;Lk;) Outlet boxI Rw;wpAs;s ,lj;ij xU flash light xspapd; %yk; gpufhrkhf;fp Nrhjid nra;a KbAk;. cq;fs; tPl;by; Nghlg; gl;Ls;s jw;Nghija Insulation msit ePq;fs; njhpe;J nfhz;lJk;. mit ghpe;Jiu nra;ag;gl;l msTfs; Nghy cs;sdth vd;gij ePq;fs; fz;L nfhs;s KbAk;. Insulation ,;y;yhky; ,Ue;jhNyh my;yJ ghpe;Jiu nra;ag;gl;l msTfis tpl fzprkhf Fiwe;jpUe;jhNyh> xU Insulation xg;ge;j gzpahsiu ePq;fs; fye;jhNyhrpj;J $Ljy; InsulationI Nghlr; nra;Aq;fs;. Kjypy; Attic miw- apYk;> mij njhlHe;J c\;zg;gLj;jg; glhj ,lq;fspd; NkNy cs;s jiu- fspYk; gpd;dH RtHfspYk; Insulation NghlNtz;Lk; vd;gij epidtpy; it- Aq;fs;.
Insulation nra;tjw;F Kd; Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;bait cq;fs; tPl;bd; fl;Lkhdk; my;yJ GJg;- gpf;Fk; gzpfspd; NghJ> ePq;fs; Insulation nra;tjw;F Kd; fhw;W my;yJ cq;fs; khjhe;j kpd;fl;lzr; nryTfs; mjpfhpj;J tpLk;. nghJthf Insulation ,e;j frpTfis jLf;f KbahJ vd;gjhy;> Insulation nra;tjw;F Kd;dNu fhw;Wfrpe;njhOFk; ,lq;fis milj;Jtpl Ntz;Lk;. mjw; fhf ePq;fs; nrytpLk; Neuk; cq;fs; vhpnghUs; nryit kpr;rg;gLj;jp> cq;fs; tPl;il kpf MNuhf;fpakhdjhf khw;w cjTk; cq;fs; tPl;by; fhw;W frpe;njhOF- tij jLg;gJ rk;ge;jkhd NkYk; $Ljy; tptuq;fSf;F njhlu;e;J tUk; fl;Liu fspy; ghu;g;Nghk;. ,J Nghd;W tPl;by; FspHr;rpaile;J ePuhf khwptpLk; vd;gjhy;> Insulation Nrjkila NehpLk;. NkYk; mjd; R kjpg;Gk; Fiwe;JtpLk; Mold kw;Wk; Mildew tsHe;J tPl;bd; cl;Gwj;jpYs;s fhw;wpd; juk; Fiwe;J tpLk;. NkYk; kug;gyifapyhd nghUs; fs; nfl;Lg;NghfTk; kw;Wk; ntspNa mbf;fg;gl;Ls;s Paint chpaTk; Muk;gpj;J tpLk;. fhw;wpd; %yk;  my;yJ Insulation Nghlg;glNtz;ba ,lj;jpy;> ntg;gkhd gFjpapd; kPJ xU Vapor barierI nghUj;j Ntz;Lk;.
ravi.raveendiran@thaiveedu.com

Page 59
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 59 -

Page 60
- 60 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 61
jha;tPL • ngg;gputup 2010
ek;gpf;ifj; jifik vz; (Credit rating score) jw;NghJ xUtUila fhg;GWjpf; fl;Lg;gzj;jpYk; jhf;fj;ij Vw;gLj;jj; njhlq;fpAs;sJ. Kd;G xUrpy fhg;GWjp ];jhgdq;fs; kl;LNk xUtUila ek;gpf;- ifj; jifik vz; vt;tsT vd;gij jkJ fl;Lg;gz eph;zaj;jpy; ftdnkLj;J te;Js;shh;fs;. ek;gpf;ifj; jifik vz; mjpfkhf cs;sth;fSf;Ff; fl;Lg;gzk; Fiwthf ,Uf;Fk;. ,j;jifa fzpg;ig tPl;Lf;fhg;GWjpf;Fg; nghpJk; gad;gLj;jp te;jhYk;> $ba tpiutpy; thfdf; fhg;G- WjpapYk; ,jd; jhf;fk; ,Uf;Fk; vd ek;gg;gLfpd;wJ.
Vd; ek;gpf;ifj; jifik vz; ftdj;jpy; nfhs;sg;gLfpd;wnjdpy;> ek;gpf;ifj; jifik vz; xUth; jdJ gzj;jpy; vt;tsT nghWg;ghf nryT nra;fpwhh; vd;gijr; Rl;bf;fhl;LfpwJ vd;gJld;> nghWg;gpy;yhky; gzj;ij nryT nra;- gth;fs; kw;iwa tplaq;fspYk; nghWg;- gpy;yhky; ,Ug;ghh;fs; vd fzpf;fg;gl;- Ls;sJ. vt;tsT tUtha; vd;gjpYk;> tUthia vg;gb ghtpf;fpwPh;fs; vd;gij ,e;j vz; fhl;Lk;. gy rkaq;fspy;> Fiwe;j tUtha; cs;sth; $ba tUtha; cs;sthpYk; $ba ek;gpf;ifj; jifik vz; cilatuha; ,Uf;fyhk;.
clNd cq;fSf;F Njhd;wyhk; vg;gb
fhg;GWjpAk; ek;gpf;ifj; jifik vz;Z
,e;j Rl;L vz; mjpfhpf;fr; nra;ayhk; vd;W.
njhlu
Kf;fpakhf thfdf; fhg;GWjpapy; ,jd; jhf;fk; Vw;gLk; Ntisapy; ,J ngUk; f\;lkhd tpisit Vw;gLj;Jk;.
ek;gpf;ifj; jifik vz; $l;Ltjw;F toptiffs;. ehq;fs; tpUk;gpdhYk; tpUk;ghtpl;lhYk; vkJ tho;tpy; vz;fspd; jhf;fk; ,Uf;- fj;jhd; nra;Ak;. vq;fs; khj tUkhdk;> vq;fs; ehshe;j nrytpdk;> vq;fs; nkhj;- jf; fld; ,itahTNk vk;ikg;gw;wpa fijfis tq;fpfSf;Fk;> fld; nfhLg; gth;fSf;Fk; nrhy;Yk;. gyUk; ftdpf;fj; jtWtJ jq;fs; ek;gpf;ifj; jifik vz; vd;gJjhd; cz;ik.
vt;tsT rk;ghjpf;fpd;Nwhk; vd;gjpYk; rk;ghjpj;jij vg;gb nryT nra;fpd;Nwhk; vd;gjpy; jhd; tq;fpfSk;> epjprhh; epW- tdq;fSk; ftdkha; ,Uf;Fk;.
xUthpd; ek;gpf;ifj; jifik vz; 300 Kjy; 850 tiu ,Uf;fyhk;. ,e;j vz; $bajhf ,Uf;Fk; Ntisapy; mth;fs; fld; ngWtJ Rygk;. NkYk; vjph;fhyj;jpy; mth;fs; fhg;GWjpAk; Fiwe;j fl;Lg;- gzk; cilajhapUf;Fk;. 650f;F FiwAk; Ntisfspy; fld;ngWtJk; fbdk;.
fhg;GWjpf; ,e;jr; Rl %d;W vo
•
Kjyht gpy;fis Uq;fs;. fspy; f apy; Fw
•
fld; v Jf; n mLj;j ,y;iy ghh;j;J ngWtJ gyE}W ghl;b$ mopAk;” mwpTi fj;jhd yhgk; v Ntz;lh gLj;jg
•
ePq;fs; tiu n ghtpah ,id ,j;jifa lhy; MWk

- 61 - fhg;GWjpAk; ;gpf;ifj; jifik vz;Zk;
ra;ayhk;
py; ,jd; J ngUk; k;.
k vz; ffs;.
tpl;lhYk; k; ,Uf;- Ukhdk;> s; nkhj;- kg;gw;wpa ; nfhLg; ftdpf;fj; jifik
d;gjpYk; ;fpd;Nwhk; prhh; epW- ;.
vz; 300 e;j vz; ; mth;fs; h;fhyj;jpy; fl;Lg;- FiwAk; fbdk;.
njhlu; - 07
fhg;GWjpf; fl;Lg;gzKk; mjpfkhapUf;Fk;. ,e;jr; Rl;L ,yf;fj;ijf; $l;Ltjw;F %d;W vopikahd toptiffs; cz;L.
•
Kjyhtjhf cq;fs; fldl;ilfs;> gpy;fis cldbahf nrYj;j Kd;th- Uq;fs;. Njitg;gbd; ve;j ve;j jpdq;- fspy; fl;lNtz;Lk; vd;gij ehl;fhl;b- apy; Fwpj;J mj;jpdj;jpy; fl;btpLq;fs;.
•
cq;fs; ek;gpf;ifj; jifik vz; $Lt- jid mtjhdpf;fyhk;.
Fwpg;gpl;l jtizf;Fs; gzj;ijf; fl;lh- ikAk; Collection Agency,w;F nry;ytpL- fld; vLj;J nryT nra;tij jtph;j; Jf; nfhs;Sq;fs;. cjhuzj;jpw;F mLj;j tUlk; tiu fl;lj;Njit ,y;iy vd;W tpsk;guk; nra;tjidg; ghh;j;J gpd;G fl;lyhk; vd;W fld; ngWtJ klikahFk;. ,jidj;jhd; gyE}W Mz;LfSf;F Kd; xsitg; ghl;b$l “Njlhr; nry;tk; ghlha; mopAk;” vd;W nrhd;dhh;. mth; $wpa
tJk; cq;fs; vz;Fiwtjw;F Kf;fpa fhuzp. cjhuzj;jpw;F %d;W nlhyh; jhNd vd;W fl;lhky; tpl;L mJ Collection Agency,w;F nry;Ykhdhy; epr;rak; mJ ek;gpf;ifj; jifik vz; Fiwaf; fhu- zkha; ,Uf;Fk;. ,e;j vz; vt;tsT vd;- gij kpd; fzpaj;J}lhf www.equitax.ca my;yJ www.transunico.cay; mwpe;J nfhs;s KbAk;. mwpTiu nrtpld; fhjpy; Cjpa rq;fh- fj;jhd; ,Uf;fpd;wJ. NkYk; te;jhy; yhgk; vd;W fld; kDf;fis mDg;g Ntz;lhk;. ,itahTk; mq;F Mtzg;- gLj;jg;gl;bUf;Fk;.
gy tUlq;fSf;FKd; “ghkh tp[ak;” vDk; eifr;Rit rpdpkhg;glk; xd;W te;jJ. mjpy; te;j ghl;il ,q;F je;J ,f;fl;Liuia Kbj;Jf; nfhs;fpd;Nwd;.
•
ePq;fs; ngw;Ws;s fldl;ilapy; $10>000
“tuT vl;lzh> nryT gj;jzh! tiu ngwKbAkhdhy; mjpy; 35%tiu
filrpapy; njhe;jzh njhe;jzh!!” ghtpahJ ,id tpl;L ,Uq;fs;. itAq;fs;.
mjhtJ $3>500
tuTf;F jpUq;fs;.
Nky; nryT nra;ahky; tho;e;-
,j;jifa tpjj;jpy; ePq;fs; nra;a Kw;gl;- lhy; MWkhjk; Kjy; xU tUlj;Jf;Fs;
senthuran.punithavel@thaiveedu.com
nre;J}ud; GdpjNty;
- fhg;GWjp KftH -

Page 62
- 62 -
,njd;d nua;fp? ngz;zpd; ngauhf ,Uf;fpwNj vd;W Nahrpf;fhjPh;fs;. rf;jp- Ald; ,ize;jJ ,e;j [g;ghdpa ngah;. “nua;” vd;why; [g;ghdpag; ghi\apy; gpugQ;rk; vd mh;j;jkhFk;. vq;Fk; epiwe;- jJ. “fp” vd;gJ rPd thh;j;ij “rP” iag; Nghd;wJ. “gpuhzh” vd;W nghUs;gLk; ,J rf;jpiaf; Fwpf;Fk;. MfNt nua; + fP Mfpa ,U nrhw;fSk; ,ize;jhy; gpugQ;r rf;jpahFk;. gpugQ;r rf;jpia ey;y fhhpaq;fSf;Fg; gad;gLj;jyhk; vd;gij newpg;gLj;Jk; KiwNa nua;fp vdg;gLk;. ,e;j Kiw 1900f;F Kd;dh; fyhepjp kpf;fhNth Arap Dr Mikao Usui vd;w [g;ghdpauhy; fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. Arap 1865 Mf];l; 15k; jpfjp gpwe;jth;. ngUk; f\;lq;fSf;Fs; mth; ghlrhiy apy; fy;tpgapd;whh;. rf khzth;fistpl fy;tpapy; Kjd;ikahf jpfo;e;jhh;. tsh;e;jgpd; mnkhpf;fh> rPdh> INuhg;gpa ehLfSf;F gazk; nra;jhh;. xU ehs; “Fnuhkh” vd;w kiyapy; Vwp mjd; cr;rpapy; ,Ue;J jpahdk; nra;aj; njhlq;fpdhh;. jpBnud 21k; ehs; mth;jd; cr;rpapy; xspkakhd rf;jp xd;W Njhd; Wtij fz;lhh;. mJNt Fzg;gLj;Jk; rf;jp jd;id jOtpas;sij czh;e;jhh;. jd;dpYk; jd; FLk;gj;jpYk; nua;fp rf;jp- iag; gpuNahfpj;J clypy; cs;s gpzp- fisj; jPh;f;fj; njhlq;fpdhh;. gpd;dh; Vio kf;fSf;Fj; jd; Nritia mh;g;gzpj;- jhh;. Arap kpf vspikahd tho;f;if tho;e;jhh;.
[g;ghdpa fhQ;rp vdg;gLk; vOj;Jf;fspd; %yk; nua;fp vd;w nrhy;iy fPNojug; gl;Ls;s glj;jpy; fhzyhk;.
ngsjpfKk; rf;jpAk;. ngsjpfj;jpy; rf;jpNa vy;yh tpjpfSf;Fk;> jj;Jtq;fSf;Fk;> fz;Lgpbg;GfSf;Fk; %yf; fU. ,aw;ifapy; kiwe;J fplf;Fk; rf;jpapd; kfpikfis fz;Lgbj;J kdpjd; ey;y nray;fSf;Fk; jPa nray;fSf;Fk; ghtpf;fpwhd;. kpd; rf;jp> mZr;rf;jp> ntg;gr; rf;fp> ,urhadr; rf;jp> cs; epiyr; rf;jp (Potential Energy) ,af;fr; rf;jp (Kinetic Energy) Nghd;W gytpj Njhw;wq;fspy; ,aw;ifapy; ,Ue;J rf;jp cUthfpwJ. ,tw;wpd; Njhw;wj;jpd; fU ,aw;if. ,aw;if jd; rf;jpia gpugQ;- rj;jpy; ,Ue;J ngWfpwJ. gpugQ;r Njhw;- wj;jpd; tpisNt rf;jpahFk;. mr;rf;jpfis ntt;NtW nray;fSf;Fg; gad; gLj;Jth; tpQ;Qhdpfs;. ,e;j jj;Jtj;ij gy;yh- apuk; Mz;LfSf;F Kd;dNu ,e;J Ntjq;- fs; rf;jp vd;w nja;tj;jpd; gy tbtq;fs; %yk; vLj;Jf;fhl;bAs;sJ. jpahdj;jpd; %yk; ,aw;ifAld; xd;W fye;j hp\pfs; mjd; ,ufrpaq;fis Ntjq;fs; %yk;> Fwp nkhop (Coded Language) top cy- fpw;F vLj;Jr; nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;. mijg; gphpj;J> Muha;e;J> tpsq;f ehrh (NASA) Nghd;w ];jhgdj;jpy; cs;s tpQ;QhdpfSk; Muha;r;rp elj;Jfpwhh;fs;. gpugQ;rk; KOtJk; khahrf;jpapd; nrh&gk;. ,aw;ifapy; Gije;J fplf;Fk; cz;ikia tpsf;FtJ khia. ,aw;- ifapd; rf;jp moptpy;iy. ,ij ngsjP- fj;jpy; (Conservation of Energy) vd;gh;. ,j;ijifa gpugQ;r rj;jpia vt;thW ey;y Kiwapy; gad;gLj;jp kdpjiu Fzg;gLj;j nua;fp cjTfpwJ.
nua;fp vd;w [g;ghdpa nrhy;ypd; Njhw;wk; mjpAah;e;j NguwpitAk; Md;kPf jj;J- tj;ijAk; cs;slf;fpAs;sJ. ,e;jg; NguwpTf;F Njitg;gLk; rf;jpahdJ ,iwtd; vdg;gLk; ,aw;ifapy; ,Ue;J ngwg;gLfpwJ. ,q;F ,iwtd; vd;gtd; vd;Wk; mopahj gpugQ;r rf;jpahfpwhd;. xt;nthU kdpjdpJk; czh;TfisAk; cs;sj;ijAk; ,jd; %yk; czh;e;J fl;Lg;gLj;jf; $bajhftpUf;fpwJ.
nua;fp - Reiki
,g;G+Tyfpy; thOk; caphpdk; ,aq;Fk; ,ae;jpuk; Nghd;wJ. ,ae;jpuk; nray;gl rf;jp Ntz;Lk;. mJ Nghd;wNj khdpl clYk;. rf;jpia jPatopfspy; tpiuak; nra;Ak; NghJ nrayhw;Wk; jpwik Fiw fpwJ. kdpj clyhdJ Neha;tha;g;gLfpwJ. kdpjd; ,wf;Fk; NghJ rf;jp kiwfpwJ. ‘fP’ vd;gJ kdpj clypy; cs;s czh;T fspd; gpujhd rf;jpnadTk; fUjyhk;. Nfhgk;> nghwik> gak;> mfq;fhuk;> Nghd;w czh;Tfs; rf;jpia cs;slf;Fk;. nrayhw;Wk; NghJ rf;jp tpiuakhFk;. Nfhgk;> gak; Nghd;witahy; rf;jp $L- jyhf tpiuakhfpwJ. rhe;jj;jpd; NghJ rf;jpapd; tpuak; FiwT. Nahfh; Rthkpfs; “Rk;kh ,U” vd;W nrhd;dJ rf;jpia tPzhf tpiuak; nra;ahNj vd;gij kiwKfkhf vLj;Jr; nrhd;dijf; Fwpf;- Fk;. mijj;jhd; gy Md;kPfthjpfSk; vLj;Jr; nrhy;ypapUf;fpwhh;fs;.
rPdh;fs; “rP” vd;w rf;jpf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fpwhh;fs;. gy Mapuk; Mz;Lfshf mijg;gw;wp Muha;r;rp nra;Js;shh;fs;. gytpjkhd Kiwfspy; rf;jpia kdpj clypy; gpuNahfpf;fyhk; vdf; fw;W- itj;jpUf;fpwhh;fs;. 4>000 Mz;LfSf;F Kd; kQ;rs; Nguurh; fhyj;jpy; ,Ue;J cs@h; itj;jpa E}ypy; 32 Kiwfs; Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. Nghh;f;fiyfs; gapy;- Nthh;fs; jk; kdij xU epiyg;gLj;jp rf;jpia gpuNahfpg;gh;.
xsptl;lkhd rf;jpapd; glyk;; (Aura) xspahdJ rf;jpapd; kW &gk;. xt;nthU xspapd; epwj;Jf;Fk; xU ngWkhdKs;s rf;jpAz;L. Fiwe;j miy vz;izAs;s xspf;fjphpd; epwk; $ba rf;jpiaf; nfhz;- lJ vd;fpwJ ngsjPfk;. caph;tho;gtw;- iwr; Rw;wpAs;s rf;jpia cs;slf;fpa xsptl;lkhd glyj;ij Mq;fpyj;jpy; Aura vd;gh;. ,J Kl;il (Oval) tbtkhdJ. ,g;glyk; khWk; Njhw;wKilaJ. rpyhplk; gy mbfs; J}uk; tiuapy; ,g;glyj;jpd; rf;jpia czuyhk;.
rf;jptha;e;j fhe;jj;jpd; rf;jpahdJ ntF Jhuk; cs;s ,Uk;Gg; nghUl;fis jk;ghy; ,Of;fty;yJ. mNj Nghd;W jpahd%yk; ,j;jifa cah;e;j rf;jpia cs;slf;- fpath;fs; jk; ghh;itahYk; jk;ikr; Rw;wpAs;s rf;jpapd; glyj;jhYk; kw;wth;- fis jk;ghy; fth;e;J ,Of;fpwhh;fs;. rpyh; mth;fis fz;lTlNd nka;kwe;J Ngha;tpLfpwhh;fs;. mth;fis Rw;wpAs;s rf;jpapd; xU gFjp me;j glyj;Jf;Fs; ,Ug;gth;fspd; Neha;tha;gl;l cliy Fzg;gLj;jpwJ. 1940y; U\;ahitr; Nrh;e;j Semyon Kirlan vd;gth; Aura glyj;ij glk; gpbj;Js;shh;. nua;fpia Md;kPf Kiw%yk; topelj;jpr; nry;Yk; Kiw- nadyhk;. clk;gpy; Neha; ,Ug;gpd; mg; gFjpf;F rf;jp tha;e;j fjph;tPr;irg; ghtpj;J Fzg;gLj;Jth;. mJ Nghd;W cah; rf;jptha;e;j xyp miyfs;> miy ePsk;> Fiwe;j rptg;G fjph; tPr;rpidg; ghtpj;J Neha;tha;g;gl;l jirfis Fzg;gLj;Jth;. ,J Nghd;W nua;fp KiwAk; rf;jpapid Rw;whlypy; ,Ue;J ngw;W> nua;fp %yk; rpfpr;ir mspg;gth; Nehahspapd; clYf;Fs; VO rf;fuhf;- fspD}lhf nrYj;Jthh;.
xspia kdf;fz; Kd; nfhz;L te;J clypd; ghjpf;fg;gl;l gFjpfSf;F xj;j- lk; nfhLg;gjd; %yk; Nehia Fzg;- gLj;jyhk;. ,ijgw;wp nlf;]rpy; cs;s Gw;WNeha; itj;jpah; xUth; Muha;r;rp nra;J kpfgpugy;akhd Getting Well Again vd;w Gj;jfj;ij vOjpAs;shh;.
ghh;it ghh;j;jy; ,e;j Kiw ekJ Ch;fspy; rpy Nfhapy; G+rhhpfshy; filg;gpbf;fg;gLfpwJ. mjw;F
ghh;it gh gl;lth; G+r rpy epkpl jpagpd; jp tpuy;fshy rpy rkak gJz;L. , tpahjp nt
rf;fuhf;f kdpj cl ,e;j topf clYf;Fs rf;jpapid nfhz;l , fis ci ekJ cly fpwJ. xt nray;ghl;b ,Ug;gJ V MwhtJ Fwpf;Fk;. iaf; Fw rf;fuhf;fs ila rf;j ,it c mtrpak;. fSk; rf;j ,jdhy; ,jid n jyhk;. r Fzg;gLj;J
nua;fp xU vtUf;Fk rhpnra;J nua;fp n nra;tjpdh

jha;tPL • ngg;gputup 2010 nua;fp - Reiki
,aq;Fk;
ghh;it ghu;f;fpwJ vd;ghh;fs;. Neha;tha;g;- nray;gl
gl;lth; G+rhhp Kd; epd;wTld; jpahdj;jpy; j khdpl
rpy epkplq;fs; kdij xU Kfg;gLj;-
-nghd; FNye;jpud;-
; tpiuak;
jpagpd; jpUePiwg; ghtpj;J clk;ig jk; k Fiw
tpuy;fshy; jltp ghh;it ghh;g;ghh;fs;. ;g;gLfpwJ.
rpy rkak; Ntg;gk; ,iyiaAk; ghtpg;- iwfpwJ.
gJz;L. ,jpy; ek;gpf;ifAs;sth;fSf;F czh;T
tpahjp ntF tpiutpy; FzkhtJz;L. Ujyhk;. fq;fhuk;> ;slf;Fk;. uakhFk;. f;jp $L- pd; NghJ Rthkpfs; rf;jpia vd;gij jf; Fwpf;- hjpfSk;
rf;fuhf;fs; kdpj clypy; VO rf;fuhf;fs; cz;L. ,e;j topfspDhlf gpugQ;r rf;jpahdJ clYf;Fs; GFe;J ekf;Fj; Njitahd rf;jpapidf; nfhLf;fpwJ. rf;jpia cl;- nfhz;l ,r;rf;fuhf;fs; gy mjph;ntz; fis cila rf;jp miyfshf khw;wp ekJ cly; jplfhj;jpukhf ,Uf;f cjT- fpwJ. xt;nthU rf;fuhf;fSk; xt;nthU nray;ghl;bidf; Fwpf;Fk;. jiyAr;rpapy; ,Ug;gJ VohtJ rf;futhFk;. mijaLj;J
paj;Jtk; z;Lfshf ;shh;fs;. a kdpj f; fw;W- ;LfSf;F
MwhtJ rf;fuh new;wpf;fz;izf; Fwpf;Fk;. ,q;F Qhdk; gpwf;Fk; epiy- iaf; Fwpf;Fk;. mbkl;lj;jpy; cs;s rf;fuhf;fs; Fiwe;j mjph;ntz;fisA- ila rf;jp miyfis cl;nfhs;fpwJ. ,it clypd; jplfhj;jpuj;jpw;F ,it mtrpak;. jPa vz;zq;fSk; nray;ghL- ; ,Ue;J Kiwfs; fs; gapy;- yg;gLj;jp
fSk; rf;jpapd; J}a;ikia nfLf;fpwJ. ,jdhy; Njf MNuhf;fpak; nfLfpwJ. ,jid nua;fp Kiw %yk; Fzg;gLj;- jyhk;. rhptu ,aq;fhj rf;fuhf;fis Fzg;gLj;JtJk; nua;;fpapd; nray;ghlhFk;.
d; glyk;;
nua;fp xU NghJk; jPaij nra;ahJ. vtUf;Fk; Njitf;Nfw;g mJ jd;id xt;nthU hdKs;s ;izAs;s
rhpnra;J nfhs;Sk; ty;yik gilj;jJ. nua;fp nra;gthpd; rf;jpahdJ nua;fp nra;tjpdhy; tpiuakhfhJ. nua;fp %yk; f; nfhz;- ;tho;gtw;- ;slf;fpa ;fpyj;jpy; btkhdJ. . rpyhplk; ;glyj;jpd;
J ntF s jk;ghy; ahd%yk; cs;slf;- jk;ikr; ; kw;wth;- ;fpwhh;fs;. ka;kwe;J Rw;wpAs;s j;Jf;Fs; cliy r; Nrh;e;j glyj;ij Md;kPf k; Kiw- g;gpd; mg; ph;tPr;irg; Nghd;W s;> miy Pr;rpidg; irfis nua;fp ; ,Ue;J mspg;gth; rf;fuhf;-
;L te;J f;F xj;j- a Fzg;- py; cs;s Muha;r;rp ell Again ;.
Nfhapy; . mjw;F
,UtUk; gad; ngWfpwhh;fs;. xUtiu Fzg;gLj;Jtjd; %yk; nua;fp nra;gthpd; rf;jpAk; mjpfhpf;fpwJ. mJTkd;wp xU ,d;gfukhd Rw;whliy czuKbfpwJ. nua;fpia gbg;gjw;F mwpthspahf ,Uf;f Ntz;Lk; vd;gJ mtrpakpy;iy. jpahdk; njhpe;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJ mtrpa- kpy;iy. nua;fp %yk; Fzg;gLj;JtJ xUthpd; jpwikapYk; Mh;tj;jpYk; ek;gpf;- ifapYk; jq;fpAs;sJ. rpyUf;F ,J ,yFthf tuf;$baJ. kw;wth;fspd; Nky; ghtpg;gJ kl;Lkd;wp jk;kpYk; nua;fpia ghtpf;fKbAk;. ,J jhd; ,e;;j Kiwapd; Kf;fpa gadhFk;.
nua;fp xU kjky;y. ,J GdpjkhdJ. ,aw;ifAld; njhlh;Gs;sJ. ePq;fs; ek;gpf;if itj;jpUe;jhYk; ,y;yhtpl;lhYk; mJ nray;glf;$baJ.
,ij rpyh; ek;Gtjpy;iy. nua;fp Kiw- apidg; ghtpj;J clypy; Neha;fs; ve; nje;jg; gFjpapy; cz;L vd;gij mwpa KbAk;. rpfpr;ir ngWgth; fz;fis %bf; nfhz;lhy; rpfpr;ir nra;gth; jdJ tpuy;- fis clypy; njhLk;NghJ tpjk; tpjkhd th;zq;fs; Njhd;Wtij czuyhk;.
nua;fp rpfpr;ir Kiw jkpo;ehL> rpwPyq;fh> fdlh> kw;Wk; gy Nkw;fj;jpa ehLfspy; gpugy;akhfp tUfpwJ. ,k; Kiwf;F ek;gpf;if Kf;fpak;.
pon.kulendiran@thaiveedu.com

Page 63
jha;tPL • ngg;gputup 2010
rikayiwAk; ehKk
‘jha;tPL’ thrfu;fSf;F tzf;fk;. ehk; md;whlk;> mwpe;j tplaq;fspy;jhd; mjpfk; mrl;ilaPdkhff; fhzg;gLfpd;- Nwk;. mJkl;Lkd;wp vkJ jtWfis kw;wtu;fs; Rl;bf;fhl;Lk; Ntisapy;jhd; vkf;Fj; jtW vd;gJ$lj; Jyq;Ffpd;wJ. mz;ika fhyq;fspy; ehd; mjpfk; mf;f- iw nfhs;tJ> vt;thW vkJ tPl;ilr; Rj;jkhf itj;jpUf;f Ntz;Lk; vd;gJ jhd;. Vnddpy; vkJ tUq;fhyr;re;jjpf;F ehk;jhd; Kd;Ndhbfs;. me;jtifapy; ,k;khj ,jopy; rikayiwapid vt;thW Rj;jkhf itj;jpUg;gnjd;gJ gw;wp vdJ fUj;Jf;fisg; gfpu;e;Js;Nsd;> epl;rak; gad;gLk; vd;w Nehf;NfhL.
rikayiwia tPl;bd; ,jak; vd;W $l $wyhk;. ehk; mq;F rikay; nra;fpNwhk; FLk;gkhf cl;fhHe;J rhg;gpLfpNwhk;> rhg;ghl;L Nkirapy; cl;fhHe;J nfhz;L Ntbf;ifahf NgrpnghOJ Nghf;FfpNwhk;> rpy rkak; tPl;L ghlk; nra;fpNwhk; kw;Wk; ,J Nghy; gy vz;zpf;ifapyhd tpil aq;fspy; dish rackI counterf;F mUfpy; efHj;Jq;fs;. gpd;dH xU fhypahd dish panI sinkd; fPo; itAq;fs;. ,g;gb njhlHe;J Rj;jk; nra;Aq;fs;.
,g;NghJ counter topfs; kPJ cq;fs; ghHitia nrYj;Jq;fs;. mit fhfpjq;- fs;> nfl;L Nghd czTfs; kw;Wk; ePq;fs; thuf;fzf;fpy; my;yJ khjf;- fzf;fpy; gad;gLj;jhj cgfuzq;fs; KjypaitfSld; fz;lgb fplf;Fk;; Ftpayhf fhl;rpaspf;fpwjh? mit Fg;ig $skhf fiwgpbj;J fhzg;gLfpwjh? mtw;iw rpwpa rpwpa gFjpahf ntspNa vLj;J xU Nkir my;yJ VjhtJ Nkw;- gug;gpd; kPJ itAq;fs;. nfl;L Nghd czTfisAk; rikay; jl;LfisAk; Dish washery; NghLq;fs;. cgNahfkw;w jghy;fis Fg;ig $ilapy; NghLq;fs;
tpiy urPJfis gbf;Fk; miwapy; it-
cyHe;j J Aq;fs;. kw;w ehdhtpjkhd nghUs;fis-
cyHe;jT Ak; jdpahfg; gphpj;J mjdjd; nghUj;-
kpd;Dk;. jkhd miwfSf;F nfhz;L nry;Yq;fs;. gpd;dH ntw;W counter topI Nehf;Fq;fs;
cq;fs; c cq;fSf;F gpbj;jkhd VjhtJ lysol
ia nrYj Nghd;w cleanerI NjHe;njLq;fs;. xU spray
dth? mi cleaner my;yJ xU bleach cleanerI gad;-
cleaner k gLj;jp> mij spray gz;Zq;fs;. xU Jzp
Jilj;J R nfhz;L gpd;Gwj;jpypUe;J> Kd;Gwk;
mit vt tiu midj;ijAk; Jilj;J vLj;J
fhl;rpaspf tpLq;fs;. rpWJz;LfisAk;> JZf;Ff-
mOf;fil isAk; ngUf;fp> Fg;ig $ilapy; NghLq;-
ghUq;fs;. fs;. ,g;NghJ Njitahd nghUs;fs; kl;Lk; countery; ,Uf;Fk;gb tpLq;fs;. coffeemaker Nghd;w rpwpa cgfuzq;fis
cq;fs; n gFjpia
,g;NghJ mjd; kPJ itf;fyhk;.
fridgey; i
nfl;LNghd czT epuk;gp cq;fs; dish washer Nkhrkhf fhl;rpaspj;jhy;> mjpy; epiwa jz;zPiu XltpLq;fs;. DetergentI mjpy; Nghl;L> mjpf msT jz;zPH tpirAld; XLk;gb nra;Aq;fs;. ePq;fs; drycycleI gad;gLj;j Ntz;bajpy;iy Vndd;why; cq;fs; dishes kpfTk; c\;- zkhf ,Uf;Fk;. Dish washer Ntiy Kbe;jJk;> fjit jpwe;J dishes FspHr;rp mila tpLq;fs;. gpd;dH mtw;iw ntsp- Naw;Wq;fs;. rikay; jl;Lfs; Rj;jkhf;fg;
gjpe;jpUf;F nfhQ;rk; epkplq;fs; Jzp nfh tpLq;fs;. nfhz;bU mfw;w kw rikayi kw;Wk; NtW gf;fq;fis nra;Aq;fs
gl;L cq;fs; dishwasher fhypahdjhf ,Ue;jhNy NghJk;> cq;fs; rkayiw- apd; ngUk; gFjpia ePq;fs; xOq;F gLj;jp tpl;BHfs;. mjw;F gpwF cq;fs; dishpanI sinky; itj;J jz;zPH tpl;L fOtpr; Rj;jk; nra;Aq;fs;. mit tpiu- thf cyUk;gb tpLq;fs;. gpd;dH ,dp tUk; czTfis Nrfhpf;f dish panI sinkd; fPo;itAq;fs;.
,g;NghJ table kw;Wk kPJs;s m rw;W Nky kw;wk; xU tpl KbA rl;lq;fspy gz;Zq;fs cyutpLq;f
,g;NghJ counter kPJs;s cq;fs; rik- ayiw cgfuzq;fs; kPJ cq;fs; ghH- itia nrYj;Jq;fs;. ePq;fs; vg;Nghjh tJ jhd; gad;gLj;Jk; mjpf vz;zpf;- ifapyhd cgfuzq;fs; mq;F mOf;- file;J kw;Wk; rikay; fiwgbe;J fhzg;gLfpwjh? mitfspy; ,dpNky; ePq;fs; gad;gLj;j Nghfpw xt;nthd;iw Ak; rhpahf kjpg;gpLq;fs;. cq;fSf;F
ed;whf J gsgsg;Gl ,g;gb xt Aq;fs;. g gz;Zq;f nfhz;L ,g;NghJ tablek; c Kiwapy; m
Njitapy;yhjij ed;nfhilahf nfh- Lj;JtpLq;fs; my;yJ tpw;WtpLq;fs;. cq;fs; rikayiw cq;fSf;F gpbj;j- khd gaDs;s cgfuzq;fSld; jhd; fhl;rpaspf;fNtz;Lk;. Fg;ig $sq;fSld; fhl;rpaspf;f $lhJ.
,g;NghJ nrYj;Jq gLfpwjh? ngUf;Fq nghUs;fi gFjpia e
,g;NghJ cq;fs; sinkI ftdpAq;fs;. vt;tsT fiwgbe;J mJ fhzg;gLfpwJ? xU steel wool soap pad nfhz;L mij Nja;j;Jf; fOtp Rj;jkhf;Fq;fs;. cq;f- splk; cs;sJ porcelain sink vd;why; xU steel wool padf;F gjpy; xU kpUJthd abrasiveI gad;gLj;Jq;fs;. cq;fs; if- trk; xU cleaner ,y;iy vd;why; cq;fs; sinky; rpwpjsT baking sodait J}Tq;fs;. gpd;dH xU xU rI gad;-
cleaner kw;Wk; rag nfhz;L mtw;iw xU Jzp
Jilj;J Rj;jk; nra;Aq;fs; mjw;F gpwF Kd;Gwk;
mit vt;tsT mofhd tpj;jpahrj;Jld; vLj;J
fhl;rpaspf;fpwJ kw;Wk; rag vt;tsT Zf;Ff-
mOf;file;J fhzg;gLfpwJ vd;gij ; NghLq;-
ghUq;fs;. ghUs;fs; tpLq;fs;. zq;fis
cq;fs; gFjpia nghpa cgfuzq;fspd; Kfg;G
,g;NghJ ehk; ghHg;Nghk;.
k;.
fridgey; iftpuy; Nuiffs; vg;gbAk;
;fs; dish y;> mjpy; etergentI jz;zPH ;. ePq;fs; ajpy;iy Tk; c\;- Ntiy s FspHr;rp w ntsp- j;jkhf;fg;
gjpe;jpUf;Fk;. xt;nthU cgfuzj;jpYk; nfhQ;rk; window cleanerI xU Ie;J epkplq;fs; spray gz;Zq;fs;. gpd;dH xU Jzp nfhz;L ed;F Jilj;J vLj;J- tpLq;fs;. rpwpa fPwy;fspy; milj;Jf; nfhz;bUf;Fk; rpW JZf;FfisAk; mfw;w kwe;JtplhjPHfs;. gpd;dH cq;fs; rikayiwapy; cs;s stove, dish washer, kw;Wk; NtW nghpa cgfuzq;fspd; ntspg; gf;fq;fis ehd; Fwpg;gpl;lg;gb Rj;jk; nra;Aq;fs;.
kayiw- pahdjhf
,g;NghJ table kw;Wk; cq;fs; chairfis rikayiwapy; ghHg;Nghk;. mtw;wpd; cs;s
; xOq;F cq;fs; PH tpl;L t tpiu- ;dH ,dp ish panI
kPJs;s mOf;Ffis 15 epkplq;fSf;F rw;W Nkyhd Neuj;jpNyNa xU rag kw;wk; xU bottle cleaner nfhz;L mfw;wp- tpl KbAk;. chairy; fPNo cs;s FWf;F rl;lq;fspypUe;J ,Uf;if tiu spray gz;Zq;fs;. mJ 2 my;yJ 3 epkplq;fs; cyutpLq;fs;. gpd;dH chairI Jzp nfhz;L
s; rik- ;fs; ghH- vg;Nghjh vz;zpf;- ;F mOf;- iwgbe;J ,dpNky; thd;iw q;fSf;F
ed;whf JilAq;fs;. mJ Rj;jkhfTk; gsgsg;GlDk; kpd;Dtij ghUq;fs;. ,g;gb xt;nthU chairIAk; Rj;jk; nra;- Aq;fs;. gpd;dH table fhy;fs; kPJ spray gz;Zq;fs;. mit cyHe;j gpd; Jzp nfhz;L Jilj;J gsgsg;ghf;Fq;fs;. ,g;NghJ cq;fs; chairfSk; kw;Wk; tablek; cl;fhHe;J rhg;gpLtjw;F Vw;w Kiwapy; mofhd vopYld; fhl;rpaspf;Fk;.
hf nfh- tpLq;fs;. ;F gpbj;j- ld; jhd; q;fSld;
,g;NghJ jiukPJ cq;fs; ghHitia nrYj;Jq;fs;. mJ kpf ,Uz;L fhzg;- gLfpwjh? jiuia xU Jilg;gj;jhy; ngUf;Fq;fs;. RtUf;F Kd;dhy; cs;s nghUs;fis ntspNa ,Oj;J> ,ilg;gl;l gFjpia ed;F ngUf;Fq;fs;. xU rhjhuz
dpAq;fs;. g;gLfpwJ? ;L mij ;. cq;f- ;why; xU pUJthd ;fs; if-
Jilg;gj;ij gad;gLj;jp Jg;guT nra;- jhNy NghJk;. Fg;igfis ngUf;fp Ftpayhf xJf;Fq;fs;. mjw;F gpwF mtw;iw Fg;igj;jl;Lfspy; vLj;J vspjhf ntspNa nfhl;btplyhk;. ,g;nghOJ xU mopI vLq;fs;. mJjiu nkOFk; Jzp FQ;rkhfNth my;yJ xU swifter mop MfNth ,Uf;fyhk;. jiuapy; jz;zPH ; cq;fs; J}Tq;fs;. Nja;j;Jr; k; ePq;fs; ;s fopT rp Rj;jk; k; sinkd;
tpl;L eidj;jJk; Jilg;ghid nfhz;L mOf;if vy;yhk; Jilj;J vLj;JtpLq;- fs;. ,e;j jiu nkOFk; Ntiyia ePq;fs; kpf rhpahf nra;ahtpl;lhYk;> XusT nra;jhNy NghJk;. jiu cyHe;j gpd; ed;whf fhl;rpaspf;Fk;;.
w;Wk; xU
,g;NghOJ cq;fs; sinkd; fPo; gFjp.
ngUk; ghNyhH mq;Fjhd; gw;gy cleaning nghUs;fis itg;ghHfs;. rpyH Fg;ig canfisAk; kw;Wk; ,d;Dk; gyH cgf- uzq;fisAk; mq;F itg;gJ tof;fk;. Cleaning nghUs;fs; gad;gLj;jhky; cyHe;J Ngha; gioajhfp ,Ue;jhy; mtw;iw ntspNa tPrp vwpe;J tpLq;fs;. ePq;fs; mbf;fb cgNahfg;gLj;Jk; nghUs;- fis Kd; gFjpapYk; kw;Wk; vg;nghO- jhtJ gad;gLj;Jtij gpd; gFjpapy; itj;J cq;fs; cabinetI cq;fSf;F kpfTk; nghUj;jkhd Kiwapy; xOq;F gLj;Jq;fs;.
mLj;J ehk; ftdpf;f Ntz;baJ cq;fs; dish cabinetfs;> mtw;wpy; gy cq;fsplk; ,Ue;jhYk;> mNdfkhf mtw;wpy; cs;s xt;nthd;iwAk; ePq;fs; gad;gLj;j khl;BHfs;. ePq;fs; ,jpy; kdpjj;jd;ik ,y;yhj NeHikAld; elf;fNtz;baJ mtrpak;. mtw;iw ePq;fs; rkPgfhykhf gad;gLj;jtpy;iy vd;why; mNdfkhf mit cq;fSf;F Njit ,Uf;fhJ NjitAs;s NtWahUf;fhtJ mtw;iw ePq;fs; nfhLj;J tplKbAk;. cq;fs; gFjpapYs;s xU free cyle FOtpdUld; (http://www.freecycle.org/) NrHtJ gw;wp NahrpAq;fs;. cq;fs; tPl;by; mJ cg- Nahfj;jpy; ,y;yhky; ,Ue;jhYk;> mLj;j ,lq;fspy; mJ cgNahfj;JlDk; kw;Wk; capNuhl;lj;JlDk; ,Uf;Fk;. cq;fs; dishfis 8 Kjy; 12 rpwpa> rpwpa gFjp- fshf ePf;fp Fiwj;JtpLq;fs;. nraw;- ghl;Lf;F NghJkhd ,lk; cq;fSf;F ,y;yhky; ,Ue;jhy;> cq;fs; cabinetfis jpwe;J itj;jhNy NghJk;. cq;fs; FLk;- gj;jpdhpd; Njitfis epiwT nra;Ak; tz;zk; cq;fs; shelvesfs; kpf gaDs;s tifapy; ,Uf;fNtz;Lk;.
mLj;jJ cq;fs; spice cabinetI rhpg;gLj;j Ntz;Lk;. ehd; rkPgj;jpy; vd;Dila spice cabinetI ftdpj;Njd;. mq;F gad;gLj;jj; Njitapy;yhj vt;tsT nghUs;fs; ,Uf;fpd;wd vd;gij fz;L ehd; jpifg;- gile;Njd;. ePq;fs; gad;gLj;jhky; xJf;fp itj;Js;s my;yJ fhyhtjpahd nghUl;- fis vy;yhk; ntspNa vwpe;JtpLq;fs;. mjw;F gjpy; rpwpa bottlefis mLf;fp itAq;fs;. cq;fs; cabinety; Nghjpa ,ltrjp ,Ue;jhy; lazy-susansfis gad; gLj;Jq;fs;.
filrpahf cq;fs; appliance cabinetI Nrhjid nra;Aq;fs;. cq;fsplk; cile;j cgfuzq;fs; cs;sJ vd;why; mtw;iw ntspNa vwpe;JtpLq;fs;. ePq;fs; mbf;fb gad;gLj;Jtij Kd; Gwj;jpYk; kw;Wk; vg;NghjhtJ gad;gLj;Jtij gpd; Gwj;- jpYk;> Mdhy; iff;F vl;ba J}uj;jpy; itAq;fs;.
ed;wp thrfu;fNs> Rj;jk; Rfk;jUk; vd;- gJkl;Lky;y vkJ kdJf;Fk; kfpo;r;rp jUk; vd;W $wp ,dptUk; ,jo;fspy; ,ize;Jnfhs;Nthk;.
karunagopalapillai@thaiveedu.com

Page 64
- 64 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 65
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 65 -

Page 66
- 66 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 67
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Your life. Your career. Your call.
If you’re looking for a career that of potential for financial success and h drive, discipline, energy, and self-co run your own business, then consid a Sun Life Financial advisor. Contac more about this rewarding career op
Chandran Rasalingam Sales Manager Bus 416-412-0401
ext
305 Cell 416-909-0400 Fax 416-412-1438 gnanachandran.rasalingam
2075 Kennedy Road, Suite 1300 Scarborough ON M1T 3V3
Sun Life Financial advisors are contracted with Sun Life Financial Distributors (Canada) Inc., registered in Quebec as a financial services firm. © Sun Life Assurance Company of Canada, 2008.

- 67 - Your life. Your career. Your call.
ing for a career that offers the inancial success and have the ne, energy, and self-confidence to
business, then consider becoming ancial advisor. Contact us to learn
is rewarding career opportunity.
ndran Rasalingam s Manager
416-412-0401
ext
305 l 416-909-0400
416-412-1438 achandran.rasalingam@sunlife.com
d, Suite 1300
1T 3V3

Page 68
- 68 - fle;j khjj;jpy;... epidtpy; epw;Fk; rpy epfo;Tfs;...
fdbaj; jkp
n`a;l;bapy; ghjpg;gpw;Fs;shd kf;fSf;fhf fdbaj; jkpoh; th;j;jf rk;Nksdk; elhj;jpa epjp Nrfhpg;G epfo;tpd;NghJ.
cq;fs; epfo;Tfis ghu;g;gjw;Fk; gjptj
nre;jpapd; jkpod; topfhl;b tu;j;jff;ifE}y; 2010 ntspaPl;L epfo;tpd;NghJ
Neethan Shan- History in the Making epfo;tpd;NghJ.
fdbaj; jkpo; khztu; r%fKk; fdbaj; jkpou; r%fKk; Everest Banquet & Co
mtu;fspd; ,ja tzf;f epfo;tpy
Gifg;glq;fs;: www.nina
,g; gFjpapy; cq;fs; tpohf;fspd; glq;fSk; ,lk;ngwNtz;Lkha
vd;Dk; tpguq;fs; kw;Wk; njhlu;g events@thaiveedu.com vd;Dk; kpd;mQ;ry; Kft
Scarborough Rough River njhFjp NDP fl;r Ntl;ghsu; mwpKf epfo;tpd;NghJ. (17-01
East Town Banquet Hall,y; ,lk;n rz;bypg;gha; If;fpa kd;wj;j fiytpoh epfo;tpy;. (16-01-20

jha;tPL • ngg;gputup 2010
fs;...
mz;zhkiyg; gy;fiyf;fofj;jpd; (fdlh tshfk;) 4tJ Mz;Ltpoh epfo;tpd;NghJ. (31-01-2010)
fdbaj; jkpou; Nguitapd; nghq;fy; tpoh tpUe;J epfo;tpd;NghJ
ghu;g;gjw;Fk; gjptjw;Fk; www.inayam.net
er njhFjp NDP fl;rpapd;
o;tpd;NghJ. (17-01-2010)
anquet Hall,y; ,lk;ngw;w
jpU. Fkhu; GdpjNty; mtu;fs; MWgj;J%d;W ;gha; If;fpa kd;wj;jpd;
ehad;khu;fspd; tuyhW (Mq;fpyj;jpy;) E}y; E}y; epfo;tpy;. (16-01-2010)
ntspaPl;L epfo;tpy; (23.01.2010)
; Everest Banquet & Convention Center,y; Vw;ghL nra;jpUe;j jpU. NtYg;gps;is a tzf;f epfo;tpy;. (10-01-2010)
s;: www.ninaivukal.com
,lk;ngwNtz;Lkhapd; tpoh ahuhy;> vq;F> vg;NghJ eilngw;wJ ;fs; kw;Wk; njhlu;gpyf;fq;fSld;
k; kpd;mQ;ry; Kftupf;F mDg;gpitAq;fs;.

Page 69
jha;tPL • ngg;gputup 2010
md;G vd;gJ Xu; mfz;l rKj;jpuk;. mjpy; vy;NyhUk; ePuhlyhk;. xUtu;kPJ xUtu; Mokhf ntspg;gLj;jf;$ba Ez;zpa czu;Nt md;G. me;j md;G vdg;gLtJ njhlu;Gila cwTfsplj;J Vw;gLk; cUf;fkhd czu;T; mUikahd mDgtk;;; ,dpikahd ,zf;fk;. mJ fhjyu;fsplk; fhjyhFk;. ngw;Nwhuplk; gzpjyhFk;. gps;isaplk; ghrkhFk;. ez;gu;fsplk; NerkhFk;. cwTfsplk; gupthFk;. cs;sq;fs; fhjy; vd;gJ xU “Njhoik md;G” vd;fpd;wd. Mq;fpyj;jpYk; “yt;” vd;w thu;j;ij> cwTf;F Vw;wgb mu;j;jg; gLfpd;wJ. Xu; MZf;Fk; xU ngz;- Zf;Fk; ,ilNa Vw;gLk; fhjy; vdg;gLk; md;ig ‘,d;lu;Ngu;rdy; yt;’ vd;fpwhu; Xu; mwpQu;. epA+Nuh rad;]; ty;Yduhd kUj;Jt Nkij Md;W} epA+ngu;f;> ‘fhjy; vd;gJ kdpj ,dj;Jf;F xU kUe;J Nghd;wJ. mJ ,y;yhtpl;lhy; kdpj ,dNk mope;J NghFk;’ vd;fpwhu;.
gz;ila rPdu; fhjiy> Vw;Wf; nfhs;- Sjy;> czu;e;J nfhs;Sjy;> Gupe;J nfhs;Sjy; Mfpa %d;W moF czu;r;- rpfSk; xd;whff; fye;J rq;fkpj;J epiwAk; ,jak; vd;wdu;. fhjy; vd;gJ Md;khit mwpjy;> cs;sj;ij czu;jy;> moif Muhjpj;jy; Mfpatw;wpd; $l;lzp vd;wdu; ,d;Dk; rpyu;;. mNj Neuj;jpy;> GyDzu;T rhu;e;j tpUg;gj;ij> ‘cly;Nky; te;j fhjy;’ vd;Wk; nrhy;yp itj;jdu;.
xU Ik;gJ tUlq;fSf;F Kd;du; ekJ r%fj;jpy; ‘fhjy;’ vd;Dk; thu;j;ij xU ‘nfl;l’ thu;j;ijahff; fUjg;gl;lJ. me;jf; fhyj;jpy; “fhjy;” vd;nwhU jkpo; khj rQ;rpif ntspte;jJ. mjd; Mrpupau; mU. uhkehjd; vd;W Qhgfk;. mJ ‘Mde;j tpfld;’> “fy;fp” Nghd;w xU rhjhuz gj;jpupifjhd;. mjidg; gbf;fr; rpy tPLfspy; ngw;Nwhu; jil tpjpj;jpUe;- jhu;fs;. me;jj; jilf;Fg; gj;jpupifapd; ngaNu fhuzk;.
Mdhy; ,d;W> fhjypg;gJ> fhjyDk; fhjypAk; ifNfhu;j;Jf; nfhz;L jpuptJ> gpd;du; fy;ahzk; nra;J nfhs;tJ my;yJ iffis cjwptpl;Lg; NghtJ Nghd;w midj;ijAk; Vw;Wf; nfhs;t- NjhL> ngUk;ghyhd cyf ehLfspYs;s kf;fs; FJ}fykhff; nfhz;lhLk; fhjyu; jpdj;ij gyUk; Vw;W Muthupg;gJ mt- utupd; fyhrhuk; tpuptile;J tUtijNa fhl;Lfpd;wJ vd;W xU rhuhu; $Wfpd;- wdu;. mNj Neuj;jpy;> rpy ,e;jpaj; jiy- tu;fSk; ,e;jpahtpy; rptNrdh Nghd;w ,af;fq;fSk; fhjyu; jpdj;ijf; nfhz;- lhLtJ ekJ fyhrhuj;jpy; tpOe;j xU ngupa Xl;il vd;W fLikahff; fz;bf;- fpd;wdu;.
cyfnkyhk; Mz;LNjhWk; ngg;utup 14Mk; ehs;> Valentine’s Day vd;Dk; “fhjyu; jpdk;” nfhz;lhlg;gLfpd;wJ. vy;yhr; rlq;Ffs;> rk;gpujhaq;fs;> nfhz;- lhl;lq;fSf;Fk; xU fijAk; xU fhuz- Kk; nrhy;thu;fNs! fhjyu; jpdj;Jf;Fk; rpy fijfSk; rpy cgfijfSk; ,Uf;fpd;wd.
“Valentine’s Day” vd;Dk; fhjyu; jpdk; gz;ila Nuhkhdpag; Nguurpy; Muk;g- khdJ. [_Ndh vd;gts; Mz; ngz; nja;tq;fspd; murpahths;. mtNs ngz;- fSf;Fk; jpUkzq;fSf;Fk; mjpgjp vd mwpag;gl;lhs;. mtis kjpg;gjw;Fk; kfpo;tpg;gjw;Fk; ngg;utup 14Mk; ehs;
cs;sq;fspd; Ez;zpa czu;ntDk; md
tpLKiw ehshf;fg;gl;lJ. mJNt fhjyu; jpdkhf ehsiltpy; khwpw;W vd;gu;. mLj;j ehshd ngg;utup 15,y; “Xeha; tpoh” nfhz;lhlg;gl;lJ.
,d;ndhU fij. me;jf; fhyj;jpy; Nuhkhdpa ehl;by; Ml;L ke;ijfSf; Fk; rpW Foe;ijfSf;Fk; Xeha;fs; mr;RWj;jyhf ,Ue;jd. Xeha; ,dj;jpd; mjpgjp vd;W cUtfg;gLj;jg;gl;l ngz; XehiaAk; Vida nja;tq;fisAk; rhe;jg;gLj;Jtjw;fhf ngg;utup 15,y; xU tpoh vLg;gJ tof;fk;. mjw;F Kjy; ehshd ngg;utup 14 khiyapy; vy;NyhUk; xd;W $Lthu;fs;. mJtiu thypgu;fSk; ,sk; ngz;fSk; njhlu;G VJkpy;yhky; jdpj;jdpahfNt tho;e;J te;jpUg;ghu;fs;. md;iwf;F vy;yh ,sk; ngz;fspd; ngau;fisAk; jdpj;jdpr; rPl;Lfspy; vOjp xU rhbapy; NghLthu;fs;. xt;nthU MZk; xt;nthU rPl;il vLj;J> mjpy; fhzg;gLk; ngaUs;s ngz;Zld; md;W Njhoikahf ,Ug;ghd;. me;jj;; Njhoik
rpyUf;F md;Wld; Kbayhk;. rpyUf;Fr; rpy ehl;fNsh xU rpy tUlNkh njhlu- yhk;. rpyu; rpy ehl;fSf;Fg; gpd;du; fhjy; tag;gl;Lj; jpUkzk; nra;J nfhs;thu;fs;. me;j nggutup 14 ,g;gbf; fhjyu; jpdkhf khw;wpw;W vd;W NtnwhU rhuhu; $Wtu;.
,Uq;fs;> ,d;DnkhU fij ,Uf;fpd;wJ. ,Jjhd; gyuhy; Ngrg;gLk; fij. Mdhy; ,jpYk; rpy rk;gtq;fspy; Kd;Nd gpd;Nd XupU Kuz;ghLfs; fhzg;gLfpd;wd. fpwp];JTf;F gpd; 270f;F Kd;gpd;dhf Nuhkhdpa ,uh[;[paj;jpd; Nguurdhf ,Ue;jtd; f;Nshba]; vd;gtd;. mtD- ila fhyj;jpy; Nuhkhdpa muR gy ,d;dy;fisAk; Njhy;tpfisAk; fz;lJ. mjdhy;> mtd; ngupanjhU ,uhZtj;- ijf; fl;bnaOg;g Ntz;Lk; vd;W fdT fz;lhd;. mtd; xU nfhLq;Nfhyd; vd;gjhy; kf;fspd; mjpUg;jpf;Fk; ntWg;- Gf;Fk; MshfpapUe;jhd;. vdNt kf;fs; vtUk; ,uhZtj;jpy; Nru Kd;tutpy;iy. kd;dd; f;Nshba];> “XNfh> ,tu;fs; tPLfspy; fhjypfisf; fl;bg; gpbj;Jf; nfhz;Lk; kidtpauhy; kfpo;tile;J nfhz;Lk; ,Ug;gjhy;jhd; mtu;fisg; gpupe;J ,uhZtj;jpy; Nru kWf;fpwhu;fs;” vd;W KbntLj;J> jlhybahf xU rl;lk; nfhz;Lte;jhd;. “,dpNky; ahUk; jpU- kzk; nra;af; $lhJ” vd;gJjhd; me;jr; rl;lk;. me;jr; rl;lj;jpdhy; “mr;rr;Nrh> tho;f;ifNa Nghr;rg;gh!” vd;W thypgu;-
fSk; At
Gdpj th xUtu; , kpf;ftu;. k vd;w gue;j nghJkf;f mtu; ,uf fSf;Fk; Xu; miwa kfs; Mf xU nkO ckpo;e;J Ff;Fupa xypapy; X fis epi thyz;il
Xu; ,ufr Ue;jNghJ jg;gptpl;ld ahiur; rpi tpjpj;jhd;
kf;fs; gh kyu;fis tPrpnawpe;J Muthupj;j rpiwf;$lf apd; cjt te;J ghj fzf;fhfg fSf;Fs; Vw;gl;lJ. kfisg;gw fSk; cz vd;Wk;> m Gdpj ghj idahy; vd;Wk; rpy rpapy; Gd kuz jz mtu; mt tpl;Lr; nr lkpUe;J Valentine” md;iwa
rpy ehLf mu;j;jj;jpy jpy;iy. ehs; “ez gLfpd;wJ “Ystävänp ,jid M

cs;sq;fspd; ;zpa czu;ntDk; md;G
- 69 -
t fhjyu; vd;gu;. ; “Xeha;
fhyj;jpy; ;ijfSf; Xeha;fs; ,dj;jpd; l;l ngz; ;fisAk; 5,y; xU ;F Kjy; y;NyhUk; ypgu;fSk; py;yhky; g;ghu;fs;. gz;fspd; py; vOjp xt;nthU ;J> mjpy; d; md;W Njhoik
rpyUf;Fr; h njhlu- ;du; fhjy; s;thu;fs;. u; jpdkhf u; $Wtu;.
f;fpd;wJ. . Mdhy; d gpd;Nd Lfpd;wd. ;gpd;dhf guurdhf ;. mtD- uR gy ; fz;lJ. uhZtj;- ;W fdT q;Nfhyd; k; ntWg;- t kf;fs; utpy;iy. ,tu;fs; ; gpbj;Jf; ;tile;J tu;fisg; ;fpwhu;fs;” xU rl;lk; Uk; jpU- d; me;jr; r;rr;Nrh> thypgu;-
fSk; AtjpfSk; tapnwupe;j Neuj;jpy;
Gdpj thyz;ild; vd;Dk; ghjpupahu; xUtu; ,Ue;jhu;. mtu; kdpj Neak; kpf;ftu;. kf;fs; kfpo;thf tho Ntz;Lk; vd;w gue;j kdk; nfhz;ltu;. Vd;> mtu; nghJkf;fSf;fhNt tho;e;jtu; vdyhk;. mtu; ,ufrpakhf ,isQu;fSf;Fk; Atjp- fSf;Fk; jpUkzk; nra;J itj;jhu;. Xu; miwapy; ghjpupahu;> kzkfd;> kz- kfs; Mfpa %tu; kl;LNk ,Ug;ghu;fs;. xU nkOFtu;j;jp nky;ypa xspia ckpo;e;J nfhz;bUf;Fk;. jpUkzr; rlq;- Ff;Fupa Gdpj thu;j;ijfs; nky;ypa xypapy; Xjg;gLk;. ,g;gbg; gy jpUkzq; fis epiwNtw;wp itf;fpwhu; Gdpju; thyz;ild;. xU ehs;...!
Xu; ,ufrpaj; jpUkzk; ele;Jnfhz;b- Ue;jNghJ ,uhZtk; gha;e;jJ. jk;gjpfs; jg;gptpl;ldu;. ghjpupahu; gpbgl;lhu;. ghjpup- ahiur; rpiwapy; milj;J kuz jz;lid tpjpj;jhd; kd;dd; f;Nshba];.
kf;fs; ghjpupahupd; rpiwf;$l ad;dypy; kyu;fisAk; tho;j;J ml;ilfisAk; tPrpnawpe;J jq;fs; Mjuitj; njuptpj;J Muthupj;jdu;. mtu;fspy; xUj;jp me;jr; rpiwf;$lf; fhtyupd; kfs;. mts; je;ij- apd; cjtpAld; mbf;fb rpiwf;$lj;Jf;F te;J ghjpupahiu Neupy; re;jpj;J kzpf; fzf;fhfg; Ngrpf; nfhz;bUg;ghs;. mtu; fSf;Fs; Xu; md;dpNahd;akhd md;G Vw;gl;lJ. ,e;jr; rpiwf; fhtyupd; kfisg;gw;wpa jfty;fspy; rpy ghlNgjq;- fSk; cz;L. mtSf;Fg; ngau; [_ypah vd;Wk;> mts; ghu;itaw;wts; vd;Wk;> Gdpj ghjpupahu; thyz;ildpd; gpuhu;j;j- idahy; gpd;du; ghu;itiag; ngw;whs; vd;Wk; rpy Fwpg;Gfs; $Wfpd;wd. fil- rpapy; Gdpj ghjpupahu; thyz;ildpd; kuz jz;lid epiwNtw;wg;gl;lNghJ> mtu; mtSf;F xU Jz;Lr; rPl;il tpl;Lr; nrd;whu;. “cdJ thyz;ildp- lkpUe;J – md;Gld;” (“Love from your Valentine”) vd;W mjpy; vOjpapUe;jJ. md;iwa jpdk; fp.gp. 269 ngg;utup 14!
rpy ehLfspy; fhjyu;fspd; jpdk; vd;w mu;j;jj;jpy; ,j;jpdk; nfhz;lhlg; gLt- jpy;iy. gpd;yhe;jpy; ngg;utup 14Mk; ehs; “ez;gu;fs; jpdk;” nfhz;lhlg; gLfpd;wJ. ,jid gpd;dp\; nkhopapy; “Ystävänpäivä” vd;W miof;fpd;whu;fs;. ,jid Mq;fpyj;jpy; “Friends’ Day” vd;W
cjazd;
nrhy;yyhk;. md;W ez;gu;fs; epidT $ug;gLfpd;wdu;. kyu;fs;> tho;j;J kly;fs;> tpUe;Jfs; ez;gu;fspilNa gupkhwg; gLfpd;wd. nkhj;jj;jpy; ehk; midtUk; ez;gu;fNs vd;w rpj;jhe;jk; rpe;jidapy; Vw;wg;gLfpd;wJ. ,jpy; fhjyd; fhjypAk; mlq;fyhk;. gpd;yhe;jpd; may;ehlhd v];NjhdpahtpYk; ngg;utup 14,y; “ez;gu;fs; jpdk;” nfhz;lhlg;gLfpd;wJ.
];fz;bNetpa ehLfshd nld;khu;f;fpYk; Nehu;NtapYk; ,j;jpdk; ngupa Mlk;gu- khff; nfhz;lhlg;gLtjpy;iy. kyu;fs;> tho;j;J kly;fs; gupkhw;wj;NjhL jj;jk; NrhbfSf;F xU tpNrl czT nfhLg;- gJld; KbtilAk;. RtPldpy; “midj;J ,jaq;fspd; ehs;” vd;w ngaupy; ngg;utup 14 nfhz;lhlg;gLfpd;wJ. Vida INuhg;- gpa ehLfs; ngUk;ghYk; gpupj;jhdpah- itg; gpd;gw;wp fhjyu; jpdj;ijf; nfhz;lhLfpd;whu;fs;.
ngg;utup khjj;ijg;gw;wp ];Nyhntdpahtpy; xU gonkhop cz;L. “thyz;ild; Ntu;fspd; jpwTNfhy;fisf; nfhz;L tUfpwhu;” vd;gJ mjd; mu;j;jk;. tre;jj;- jpd; tUifia mwptpf;FKfkhf ,e;j khjj;jpy; tpijfs; ntbj;J epyj;ijf; fPwpf;nfhz;L ntspNa te;J rpupf;Fk;. Ntu;fs; capu;j;Jj; jspu;fs; Jspu;f;Fk;. kyu;fs; kyu;e;J kq;fsfukhd #o;epiy- ia cz;Lgz;Zk;. tay;fspYk; jpuhl; irj; Njhl;lq;fspYk; Ntiyfs; Muk;g khFk;. gwitfs; thdj;jpy; tl;lkbj;J fPr; fPr;nrd;W ,dpa xypia vOg;gpj; jkJ Nrhbfspd; ftdj;ij “tptrha ehsh”f my;yJ md;gpd; milahskhf> Nerj;jpd; epid thf nfhz;lhlg;gl;l ,e;jr; rpwg;G epfo;T> ngg;utup 14f;Ff; fhjypd; ehshf khw;- wg;gl;lJ. thyz;ilid ,q;Nf tre;jj;- jpd; gpjhkfd; vd;Wk; miog;gJz;L.
JUf;fpapy; “,dpa ,jaq;fspd; ehs;” vd;w ngaupy; ,jidf; nfhz;lhLfpwhu;- fs;. fTjkhyhtpYk; vy; ry;tNjhupYk;> mNefkhd njd; mnkupf;f ehL fspYk; “fhjypd;> el;Gwtpd; ehs;” vd;w ngaupy; nfhz;lhLfpwhu;fs;. RUf;fkhfr; nrhd;- dhy;> INuhg;gpa mnkupf;f ehLfs; nghJthf gpupj;jhdpahitAk; mnkupf;fh itAk; gpd;gw;wp> jj;jk; ehLfSf;Nfw;gr; rpy khw;wq;fSld; nfhz;lhLfpwhu;fs;.
Mrpa ehLfisg; nghWj;jtiuapy;> Vida ehLfspYk; ghu;f;f ,e;jpahtpy; vjpu;g;G mjpfk;. 2001Mk; Mz;by; Muk;g- khd ,e;j vjpu;g;G gbg;gbahf mjpfupj;J tUfpd;wJ vd;Nw nrhy;yyhk;. ,e;Jkj thjpfs; ,e;jf; fhjyu; jpdf; nfhz;lhl;- lk; kj> fyhrhu mopTf;F tpj;jpLfpd;wJ vd;W $Wfpd;whu;fs;. ,jd; fhuzkhf mt;tg;NghJ iffyg;Gfs; mbjbfs; vy;yhk; epfoe;jpUf;fpd;wd.
rPdh> rpq;fg;G+u;> njd; nfhupah ehLfspy; gzj;ij ms;spf;nfhl;br; nryT nra;J ngupa tpohthf fhjyu; jpdj;ijf; nfhz;lhLfpd;wdu;. fhjyu; jpdj;jpy; jpUkzk; nra;J nfhs;Sk; fyhrhuKk; gy ehLfspy; Ntfkhfg; gutp tUfpd;wJ.
70k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 70
- 70 -
rpe;jpf;fr; rpy epkplk
jpUkzk;> G+g;Gdpj ePuhl;L> gpwe;jehs;> xd;W$ly; vd;W gytif itgtq;fis ngUQ;nrytpy; tpkupirahfr; nra;fpd;-
Nwhk;. jiyf;F ,d;Dk; rpy nlhyh;fis nryT nra;J> mkh;e;jpUf;Fk; NkirapNy czT gupkhwpdhy; czTf;fhfj; jl;il Ve;jp tupirapy; ePz;l Neuk; epw;Fk; fhl;rpiaj; jtph;f;fyhk;.
njhlh;G r jpw;F epf Mdhy;> k Neukpy;yh whh;fs;. ,
tpl;L ngW apUf;fpNwd %yk; mD
fhjyu; jpdj;jd;W fy;ahzk; nra;tJk;> md;Nw ,dpa ,y;ywj;ij Muk;gpg;gJk; xt;nthU fhjyu; jpdj;jpYk; jk;ikg; Gjpa jk;gjpfshf vz;zpj; jpUkz ehis epdT$u;e;J nfhz;lhLtJk; ,jaj;ij ,dpg;ghf;Fk; ,jkhd mk;rk; vd;W vz;Zfpwhu;fs;. jha;yhe;J Nghd;w rpy ehLfspy; rpy kf;fsplk; thf;fpa gQ;rhq;- fKk; fzpj gQ;rhq;fKk; nry;Ygbah- fhJ. mq;Nf fhjyu; jpdk;jhd; KO K$u;j;j ehs;. jpUkzg; gjpthsu;jhd; G+Z}y; Nghlhj GNuhfpju;. fhjyu; jpdj; jd;W jpUkzg; gjpT mYtyfq;fspy; jpUkzk; nra;ag; NghFk; Nrhbfs; epuk;gp topthu;fs; vd;Wk;> gy kzp Neuk; tup- irapy; fhj;J epd;W jpUkzk; nra;J nfhs;thu;fs; vd;Wk; $wg;gLfpd;wJ.
“fhjyu; jpdk;” vd;gJ xU rpyuhy; mikjpahff; nfhz;lhlg;gl;L te;jJ. tu;j;jfu;fs;jhk; jkJ ,yhgk; fUjp ,jid Cjpg; ngUf;f itj;J> rhkhdp- aiur; Ruz;b Kjyhspfs; Kjiyfs; Mfpd;wdu; vd;w Xu; Mjq;fKk; epyTfpd;- wJ. ej;jhUf;F mLj;jgbahf fhjyu; jpdj;jpy; Nfhbf; fzf;fhd tho;j;J kly;- fs; tpw;gidahfpd;wd. N\f;];gpaupd; ehlfj;jpy; “NwhkpNahTk; [_ypaw;Wk;” ,j;jhypapy; ntNuhdh vd;w efupy; tho;e;jdu;. xt;nthU fhjyu; jpdj;jpYk; [_ypaw;Wf;F 1000 fbjq;fs; tiu ,d;d- Kk; mq;Nf tUfpd;wdthk;! ,J vg;gb ,Uf;F?
Nfhbf; fzf;fhd Nuh[hg; G+f;fSk; ,jw;fhf tpw;gidahfpd;wd. xt;nthU fhjyu; jpdj;jpYk; cyfk; KOtjpYk; 50 kpy;ypad; Nuh[hg; G+f;fs; gupkhwg;gL fpd;wd. Nuh[h kyu;fs; gy epwq;fspy; fpilf;fpd;wd. fhjyu; jpdj;jd;W ve;j epw Nuh[hit fhjyDf;F my;yJ fhjypf;Ff; nfhLf;f Ntz;Lk;> mjw;F vd;d mu;j;jk; vd;Wk; xU tiuKiw vq;fpUe;Njh vg;gbNah cUthfpAs;sJ.
•
j m
h
k ..N ;. ..k
a
... h
...
cs;sq;fspd;...
69k; gf;fj; njhlHr;rp...
fis Vw atdu; G thzpgk; n
•
,skQ;rs; epw Nuh[h = el;G> kfpo;r;rp> Nghw;Wjy;
•
,sk; ehty; epw Nuh[h = fz;lJk; fhjy;> trkhjy;> mu;g;gzk;
fpd;wd. at fspy; Nf ahw;wpdu; ,Uf;fpd;w jkpo;ehl;by
•
gto epw Nuh[h = tpUg;gk;> Mu;tk;
%ykhfT
•
nrk;kQ;rs; epw Nuh[h = Cf;fk;> Mu;tk;
•
fUg;G epw Nuh[h = ml Ngha;ah> Mis
gof;ftof apUf;ff; $ su;fs; K
tpL!
gioa jk
•
rptg;G + kQ;rs; epw Nuh[hf;fs; =
Kf;fpa ,l kfpo;r;rp> nfhz;lhl;lk;.
fp.K. Kjy
•
rptg;G + nts;is epw Nuh[hf;fs; = el;G> ,zf;fk;> ,irT
•
kQ;rs; + nrk;kQ;rs; epw Nuh[hf;fs; = kd vOr;rp> jPtpu czu;r;rp.
fUjg;gLk gw;wpAk; , gw;wpAk; x jpf; $wpa
‘ahd; Ne jkpopd kf;fs; fhjiyAk; fhjy; nfhz;- lhl;lq;fisAk; vg;gbg; ghu;j;jhu;fs;?
jhd; Neh kdjpy; fpsu;r;rpia Vw;gLj;Jk; ty;yik-
ehd; Ne Aila fhkNjtDf;F kd;kjd;> khud;>
Nehf;Fth tre;jd;> kjdd;> fhjy; nja;tk; vd;W
mts; vd;i gy ngau;fs; ,Uf;fpd;wd. ,td; vy;yhj;
Gd;dif Njtu;fspYk; mofhdtd;. kfuf; nfhbia cilatd;. ,tDila thfdk; fpsp;. Nju;> njd;wy;> fUk;G tpy;iyAk; tz;L
‘fz;nzh tha;r;nrh
ehizAk; Ie;J kyu;fspdhyhd mk;G-
fz;Zk; fisAk; nfhz;ltd;. xU fhyj;jpy;
nrhw;fs; jkpofj;jpy; fhkNjtDf;Ff; Nfhapy; ,Ue;jJ. fhkNjtdpd; tpohTk; khrp
,uhkhaz gq;Fdp khjq;fspy;jhd; rpwg;ghf nfhz;-
,uhku; t lhlg;gl;lJ. gpd;ndhU fhyj;jpy; fhkd;
rPij mt tpoh epWj;jg;gl;ljhy;> ,e;jpud; Nfhgk;
mtisg; g nfhz;L rhgk; ,l;lhd; vd;Wk;> mjdhy;
fz;fs; f G+k;Gfhu; JiwKfg; gl;bdj;ijf; fly;
wdu;. xUt nfhz;lJ vd;Wk; E}y;fs; $Wfpd;wd.
 fhjiyf; nfhz;lhLk; tof;fk;
cs;sj;jpy jkpo;ehl;bypUe;J NuhKf;Fg; NghapUf;-
me;jr; r fyhNkh vd;w Nfs;tpf;Fwpfs; Mq;fhq;F
tu;zpf;fpw Njhd;wj; epfo;e;j ,e;jputpoh njhlq;fpAs;sd. vdg;gLk; jkpo;ehl;by; fhkd;tpoh
“vz;zU
Nghd;witNa cynfq;fZk; eilngWk; fhjy;tpohTf;F mbg;gil vd;Wk; rpy
fz;nzh
Ma;thsu;fs; fUJfpwhu;fs;. ,tw;Wf;F Mjhukhf gz;ila jkpo; ,yf;fpaq;fspy;
cz;zT
,Ue;J Nrhou;fs; Nkw;Nfhs;fs; fhkDf;F tpoh fhl;lg;gLfpd;wd. vLj;j fhyj;
mz;zY
jpy;> Nuhkhdpau;fs; jkpo;ehl;by; gil- tPuu;fshfTk; muz;kid nka;f;fhg;ghsu; fshfTk; ,Ue;jpUf;fpwhu;fs;. NuhkhGup ehl;bduhfpa atdupd; kuf;fyq;fs; rptg;G epw Nuh[h = fhjy; kw;Wk; Mo;e;j kd czu;r;rpiaf; Fwpf;Fk;.
•
nts;is epw Nuh[h = Mj;khu;j;jkhd fhjy;> cs;sj; J}a;ik> gf;jp.
•
kQ;rs; epw Nuh[h = el;G> kfpo;r;rp Muthuk;.
•
Nuh]; epw Nuh[h = el;G> ,dpa ,jak;> ghuhl;Ljy;
fle;j E fhjiy c mtu;fSs Krpwpj; nfhz;Lte;J JiwKfj;jpw;Fg; ,wf;fptpl;L> kpsF nghd;idf; %l;il-
‘fhw;wpy;
Kg;gj;Njhuhk; ehs; epidtQ;ryp epfo;- tpy; Muk;gj;jpy; gpuhh;j;jid. gpd;dh; kjpa czT toq;fg;gLk;. ,e;j KO epfo;r;rpAk; cq;fs; gpwfUkq;fSf;F
,ilA+whfTk;> cq;fs; Neuj;ij tpuak; Mf;FtjhfTk; ,Ue;jhy;> Md;k kpd;dQ;riy ngWgth;fs; ghh;f;f Neukpy;yhkYk;> ghh;f;f kwe;Jk; tpLfp- whh;fs;. ,jw;F> kpd;dQ;riy mDg;gp
tpl;L ngWgtUf;F kpd;dQ;ry; mDg;gp- apUf;fpNwd; vd;W fbjk; xd;iw jghy; %yk; mDg;GtJ ey;yJ.
cq;fis mioj;j jpUkz itgtq;f- Sf;F miof;fg;gl;l Neuj;jpw;F ePq;fs; NghapUe;jPh;fNsahdhy; cq;fs; tPl;Lj; jpUkz itgtk; Muk;gkhFk; NghJ mth;fshtJ miof;fg;gl;l Neuj;jpw;F kz;lgj;jpy; ,Ug;ghh;fnsd;W vjph;ghh;f;- fyhk;.
tpoh epfo;r;rp epuypy; mq;Fuhh;g;gz ciu> tuNtw;Giu> Muk;gciu> MrpAiu> tho;j;Jiu> el;Giu> ghuhl;Liu> jiyth; ciu> rpwg;Giu> nfsutciu> gpujk tpUe;jpdh; ciu> E}yhrpupah; mwpKf ciu> E}y; mwpKf ciu> ntspaPl;Liu> Ma;Tiu> tpkh;rdciu> Vw;Giu> ed;wp- Aiu> KbTiu vd;W gpupT gLj;jhky; ntWkNd ciu vd;W Nghl;lhy; tpoh- tpw;F te;jth;fs; ciufis ,dq;fz;L juk;gpupj;J Gupe;J nfhs;thh;fs;.
kathir.thuraisingam@thaiveedu.com
> kfpo;r;rp>
fz;lJk; ; ;> Mu;tk; Cf;fk;>
h> Mis
hf;fs; =
hf;fs; =
[hf;fs; =
; nfhz;- ;j;jhu;fs;? ty;yik- ;> khud;> k; vd;W ; vy;yhj; ; nfhbia k; fpsp;. k; tz;L d mk;G- fhyj;jpy; Nfhapy; k; khrp f nfhz;- py; fhkd; ; Nfhgk; mjdhy; jf; fly; fpd;wd.
; tof;fk; NghapUf;- q;fhq;F po;ehl;by; hkd;tpoh ilngWk; ;Wk; rpy tw;Wf;F paq;fspy; Lfpd;wd. ;j fhyj; y; gil- ;fhg;ghsu; NuhkhGup ;fyq;fs; ghd;idf; %l;il-
fis Vw;wpr; nrd;wjhf mfehD}Wk;> atdu; Gfhu; efuj;jpy; jq;fpapUe;J thzpgk; nra;jjhfr; rpyg;gjpfhuKk; $W- fpd;wd. atdu; kJiu kw;Wk; Gfhu; efuq;- fspy; Nfhl;ilf; fhtyuhff; flik- ahw;wpdu; vd;W E}y;fspy; rhd;Wfs; ,Uf;fpd;wd. vdNt> atdu; topahfTk; jkpo;ehl;by; jq;fp tho;e;j NtW ehl;ltu; %ykhfTk; jkpo;ehl;Lf; fyhrhuKk; gof;ftof;f%k; Vd; gpw ehLfspy; gutp apUf;ff; $lhJ vd;w Nfs;tpia Ma;th- su;fs; Kd;itf;fpwhu;fs;.
gioa jkpo; ,yf;fpaq;fspYk; fhjYf;F Kf;fpa ,lk; je;jpUg;gJ ftdpf;fj; jf;fJ. fp.K. Kjy; E}w;whz;by; tho;e;jtu; vd;W fUjg;gLk; jpUts;StUk; fhjiyg; gw;wpAk; ,sk; neQ;rq;fspd; czu;Tfs; gw;wpAk; xd;wiu mbfspy; mWj;J epWj;- jpf; $wpapUf;fpwhu;.
‘ahd; Nehf;Fq;fhiy epyd; Nehf;Fk; Nehf;fhf;fhy; jhd; Nehf;fp nky;y eFk;’
ehd; Nehf;Fk;nghOJ mts; epyk; Nehf;Fthshk;. ehd; Nehf;fhjnghOJ mts; vd;id (filf; fz;zhy;) Nehf;fpg; Gd;dif G+g;ghshk;.
‘fz;nzhL fz;zpid Nehf;Fxf;fpd; tha;r;nrhw;fs; vd;d gaDk; ,y’
fz;Zk; fz;Zk; fye;j gpd;du; tha;r; nrhw;fs; vjw;F vd;gJ ,jd; nghUs;.
,uhkhazj;jpy; rPij fy;ahzj;jpw;F ,uhku; tUfpwhu;. Nky; khlj;jpypUe;J rPij mtiug; ghu;f;fpd;whs;. ,uhkDk; mtisg; ghu;f;fpd;whu;. Kjy; Nehf;fpNyNa fz;fs; fyf;fpd;wd. fhjy; trg;gLfpd;- wdu;. xUtu; cs;sj;ij xUtu; cs;sk; 
‘fz;zpd; filg;ghu;it fhjypau;
fhl;btpl;lhy; kz;zpy; Fkuu;f;F khkiyAk; Xu;
fLfhk;’ vd;W ghbdhu;.
,it jtpu> fhjy; czu;Tfs; ghku kf;fspd; neQ;rq;fspy; gy tbtq;fspy; CwpapUf;fpd;wd. jkpo;ehl;by; Fk;gNfh- zk; mUfpYs;s; gl;B];tuk; Ju;f;if mk;kd; Myaj;jpy; xU td;dp kuk; ,Uf;- fpd;wJ. me;j kuj;ij mg;gFjp kf;fs; fhjy; kuk; vd;W miof;fpd;wdu;. ,e;j kuj;jpy; kQ;rs; fapw;iwf; fl;b itj;jhy; jpUkzk; epiwNtWk; vd;w xU ek;gpf;if ,d;Wk; ,Uf;fpd;wJ.
khdhkJiu mUNf cs;s Kj;jurd; fpuhk vy;iyapy; ,uz;L fw;W}z;fs; ,Uf;fpd;wd. ,tw;wpy; xd;W caukhfTk; kw;nwhd;W cauk; FiwthfTk; ,Uf;- fpd;wd. ,jpy; caukhd fy; Mz; vd;Wk; kw;wJ ngz; vd;Wk; ek;Gfpwhu;fs;. ,e;j ,U fw;W}z;fSk; fhjy; if$lhky; fy;yhf khwpatu;fs; vd;W me;j tl;lhu kf;fs; $Wfpwhu;fs;. xt;nthU tUlKk; fhjyu; jpdkhd ngg;utup 14,y; Vuhskhd ,isQu;fSk; AtjpfSk; mq;Nf Ngha; if tisay; fisAk; fhRfisAk; ,e;jj; J}z;fSf;F Neu;j;jpf; fldhfr; nrYj;jp jj;jk; fhjy; if$lg; gpuhu;j;- jpf;fpwhu;fs;.
md;Gf;Fk; cz;Nlh milf;Fk; jho;? md;Gf;F VJ msTNfhy;? md;G midj;ijAk; Ml;nfhs;Sk;. md;ghd tho;j;Jf;fs;!
uthayanan@thaiveedu.com
- fjpu; Jiurpq;fk; -
,ize;J nfhs;Sq;fs; ‘jha;tPL’ facebook,y; www.facebook.com/thaiveedu

Page 71
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 71 -

Page 72
- 72 -
ROOMS / BASEMENT RENT
VICOTORAPARK & LINVALLY basement for rent


Page 73
 theyagen: 416-441-2586
MAOIS & EGLINTON missisagua 2 B/r basement


Page 74
 Sekar: 905-501-8198
MARKHAM & LAWERANCE hosue for sale


Page 75
 Suresh: 416-804-3220
TAPSCOTT & MACLEVIN 2 B/R Basement


Page 76
 Kala: 416-754-8947
DONMILLS & VANCONE 1 B/R basement


Page 77
 Jagatheswaran: 416-756-4365
BRICHMOUNT & STEELS 2 b/r basement


Page 78
 Raj:905-944-9982 416-887-5315
MCCLVAN & EGLINTON room for rent


Page 79
 Siva:416-267-2821 647-701-0902
NEILSON & FINCH 1 bedroom for rent


Page 80
 Rajalingam: 416-412-7468
MORNINGSIDE & LAWRENCE Bedroom basement


Page 81
 Mrs. Kathes: 416-554-6570
OTH
200
_______
M
19
_______
13
_______ 416
2003
_______ Muru
1999
_______
1
_______
200
_______
200
Jau; gfpu;Nthk;
tp];tehjh; rq;fug;gps;is fdlh irt rpj;jhe;j kz;w ‘md;Gnewp’ rpwg;ghrpupah;
aho; gd;dhiy njy;ypg;gioia gpwg;gplkhfTk; nkhwl;Lthtpy; trpj;J te;jtUkhfpa Kd;dhs; gd;dhiy Nrh; fdfrig tpj;jpahrhiy cgmjpgh;> rpj;jhe;j tpj;jfh;> gz;bjh;> ‘fdlh irt rpj;jhe;j kz;w md;Gnewp kyupd;’ rpwg;ghrpupah; tp];tehjh; rq;fug;gps;is 06-01-2010 md;W rptgjk; mile;jhh;.
md;dhh; fhyQ;nrd;wth;fshd tp];tehjh; - ,isa gps;is jk;gjpfspd; %j;jkfDk; nrse;juehafpapd; md;Gf; fztUk;> eluh[d;> ckhuhzp MfpNahupd; md;Gj; je;ijahUk;> ,iwtp> rq;fh;> NtZ MfpNahupd; ghl;ldhUk; Mth;.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T 07-01-2010 fy;fpir- apy; ,lk;ngw;wJ.
kfs; ckhuhzp (,yq;if) 94 11 263 6778 ngwhkfs; mdpjh (fdlh) 1 905 848 9650
DONMILS & SHEPPARD 3 bedroom house for rent Pathy: 416-502-8053 

Page 82

KENNEDY & FINCH 1 bedroom basement Vanaja: 416-291-9305, 647-208-9305 

Page 83

DONMILLS & SHEPPARD 2 B/R house for rent Pathi: 416-502-8053 

Page 84

BRAMPTON room for rent Thayanathan: 905-794-4771 

Page 85

MARKHAM & LAWRENCE 3 bedroom u for rent Suresh - 416-804-3220 

Page 86

DONMILLS & SHEPPARD 3 bedroom bungalow house Pathy - From January 416-502 8053 

Page 87

MARKHAM & LAWRENCE 2 bedroom basement Kirupa- 416 430 0422 

Page 88

MARKHAM & ELSON Upstairs 1 bedroom sale Siva- 905 879 1476 

Page 89

WARDEN & LAWRENCE 1 bedroom house for rent Vanathi - 416 997 6575 

Page 90

HOUSE FOR SALEEOther
BRAMPTON 5 B/R house for sale Kumar: 416-400-2222
jpU. ngQ;rkpd; me;Njhdpg
(nry;tehafk;)
gz;ilj;jupg;ig gpwg;gplkhfTk; fuk;n gplkhfTk;> jw;NghJ fdlhit nfhz;bUe;jtUkhd jpU. ngQ;rkpd; m (nry;tehafk;) mtu;fs; ij 25> nuhwd;Nuhtpy; fhykhdhH.
md;dhu; fhyQ; nrd;wtHfshd ngQ jk;gjpfspd; rpNu\;l Gj;jpuDk;> fhyQ; kDNtw;gps;is> md;dk;kh jk;gjpfs gpuhd;rp];fk;khtpd; (G+kyH) md;Gf; fz jahsd; (Germany), [Pnthsp (Can (Germany), mUs;tpop (Canada) MfpN je;ijAk;> fhyQ;nrd;wtHfshd bNa rtphpKj;J> kw;Wk; W}gp khpahk;gps;i Gdpjk; khpaehafk;> md;ud; MfpN rNfhjuUk;> kq;fNs];> [];upd; tpy me;Njhdpg;gps;is> nw[pNdhy;l; vl;Nt khkdhUk;> mkpHjpdp> n[hfhd;> nwh\ nldp\;dp> n[hrp> n[hdj;jd; MfpN NguDkhthH.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T Id md;W nuhwd;Nuhtpy; ,lk;ngw;wJ.
kidtp> gps;isfs; 416-299-6024
MARK & LAWR
Basem
Chandira

jha;tPL • ngg;gputup 2010
ARD
t
______
CH
8-9305
______
PARD
______
71
______
ENCE
______
PARD
se 2 ______ 8053
ENCE
______
ON
______
NCE
t
EOther ______
OTHEROTHERSEOther
2002 TOYOTA ECO 187km


Page 91
 Moorthy: 647-883-7702
1994 HONDA ACC 168km


Page 92
 Jeya: 416-441-2586
2002 GMC 130km - New break/ Blue


Page 93
 416-438-6972, 416-266-7794
2003 TOYOTA CAMRY Fully loaded


Page 94
 Muruganantham: 416-464-2415
1999 TOYOTA COROLLA 180km


Page 95
 Karuna: 905-427-9357
1994 TOYOTA


Page 96
 Yalini: 416-412-3481
2005 HONDA CIVIC Auto 71km


Page 97
 Deva: 647-206-6842
2006 HONDA- CIVIC
416 264 8798
Jau; gfpu;Nthk;


Page 98
 Kiruban: 416-456-6022
OTHEROTHERSEOther
FOR JOBS


Page 99
 Esan: 647-896-2634
PAINTING & PLUMPING


Page 100
 Babu: 647-836-3647
DAY CARE Victoria Park and Ellesmere


Page 101
 Sakunthala - 416-439-5405
MUSIC CLASSES Santhiran:905-501-8198 

Page 102
 416-659-8198
Q;rkpd; me;Njhdpg;gps;is
(nry;tehafk;)
g gpwg;gplkhfTk; fuk;nghd;id trpg;- jw;NghJ fdlhit tjptplkhf khd jpU. ngQ;rkpd; me;Njhdpg;gps;is mtu;fs; ij 25> 2010 md;W fhykhdhH.
; nrd;wtHfshd ngQ;rkpd;> khpak;kh u\;l Gj;jpuDk;> fhyQ; nrd;wtHfshd > md;dk;kh jk;gjpfspd; kUkfDk;> pd; (G+kyH) md;Gf; fztUk;> nry;t many), [Pnthsp (Canada), Njnkhop s;tpop (Canada) MfpNahupd; ghrkpF Q;nrd;wtHfshd bNahdp];> nla;rp ;Wk; W}gp khpahk;gps;is>mNyhrpa];> hafk;> md;ud; MfpNahupd; md;Gr; q;fNs];> [];upd; tpy;ypak;;> f\;kPh; s> nw[pNdhy;l; vl;Ntl; MfpNahupd; pHjpdp> n[hfhd;> nwh\;dp> nwh\he;> hrp> n[hdj;jd; MfpNahupd; ghrkpF
jp tzf;f epfo;T Idtup 30k; jpfjp uhtpy; ,lk;ngw;wJ.
sfs; 416-299-6024
MARKHAM & LAWRENCE
Basement for rent
Chandiran: 647 219 4558
jpUkjp Nahfypq;fk; jq;fuj;jpdk; (Nggp Br;ru;)
aho;g;ghzk; ,Ughiyiar;; Nru;e;jtUk; jw;NghJ fdlh ];fhGNwhtpy; trpj;J te;jtUkhd ,isg;ghwpa Mrpupia jpUkjp Nahfypq;fk; jq;fuj;jpdk; (Nggp Br;ru;) mtu;fs; ];fhGNuhtpy; 24-01-2010 md;W fhykhdhu;.
md;dhu; fhyQ;nrd;wtu;fshd tp];typq;fk; Mirg; gps;is jk;gjpapdupd; kfSk; fhyQ;nrd;wtu;fshd Rg;gpukzpak; gWgjgj;jpdpak;kh jk;gjpapdupd; kU- kfSk;> ,isg;ghwpa fpuhk Nrtfu; Nahfypq;fj;- jpd; kidtpAk; ifyhrehjd; (Y.K.ehjd;; - CTR thndhyp) fyhepjp (mT];Nuypah), Dr.fNz];tud; (UK), rptFkhud; (nghwpapyhsu;) MfpNahupd; jhahUk; gthdp, = Rju;rd; (nghwpapyhsu; - mT];Nuypah), epyhdp (nghwpapyhsu; - UK), md;dtjdp (gy; kUj;Jtu;) MfpNahupd; khkpahUk; `u;\h, tu;\h, Mjtd;, tpj;jfd;, kpJdd;, Nf\pdp, ftPd;, nI\hd; MfpNahupd; Ngj;jpAk; Mthu;.
md;dhupd; ,Wjp tzf;f epfo;T Idtup 31k; jpfjp md;W nuhwd;Nuhtpy; ,lk;ngw;wJ.
Nahfypq;fk; 647 341 7016 Whgd; (Y.K.ehjd;;) 416 347 1250
e-mail: yknathan@hotmail.com
McCowan & Eglinton
Bedroom for basement
2 Bedroom,washroom,living room and kitchen
Separate entrance,Parking,laundry and
cable facilities Close to Bank,School and Plaza
Easy TTC facilities.
(416) 716 2918 (647) 436 7088

Page 103
jha;tPL • ngg;gputup 2010
fzpdpfis ntd;wpLk; mwpTk Mw;wYKs;s nry;yplj; njhiyNgr
jfty; njhopy;El;gk; kpf kpf Ntfkhf tsu;r;rp mile;J nfhz;L tUfpd;wJ. xU tUlj;jpNyNa gytpj E}jdkhdJk; mNjrkak;> ekJ ehshe;j nraw; jpwd;- fis Nkk;gLj;Jk; tpjkhfTk; gy rhj- dq;fs; te;Jnfhz;Nl ,Uf;fpd;wd.
1980fspy; fzpdpapd; ghtidAk;> 1990 fspy; ,izaj; jsq;fspd; tsu;r;rpAk;> 2000fspy;; njhiyj; njhlu;G rhjdq;f- spd; Nkk;ghLk;;> 2010fspy; jdp egu; nraw;jpwd; mjpfupg;Gr; rhjdq;fSk; cs;slq;fpajhf jfty; njhopy;El;g- khdJ nghOJ Nghf;F> mwptpay;> Njly;, E}yfq;fs; midj;ijAk; iff;Fs; mlf;fptplf; $ba mwpTk; Mw;wYk;kpf;f nry;yplj; njhiyNgrpr; rhjdq;fSf;Fs; nfhz;L te;jpUf;fpd;wJ.
,e;j tifapy; ,j; Jiwapy; jw;NghJ Google MdJ IBM, Microsoft, Intel Nghd;w ru;tNjr epWtdq;fSf;Fg; Nghl;b- ahf Vd;> rpy rkaq;fspy; kw;witfis kpQ;Rk; mstpw;F Nritfis ,ytr- khfj; je;jpUf;fpd;wJ. Google mail, Google NjLjsk; vd;git ,jw;F cjhuzkhFk;. Google,d; rfhg;jk; smartphone,d; tU- ifapdhy; mope;JtpLk; vd gyUk; ek;gp- dhu;fs;. Vnddpy; xU fzpdp nra;fpd;w Ntiyfs; midj;ijAk; xU Smartphone ,dhy; nra;a KbAk;.
Smartphone,d; Kd;Ndhbahf ,Ue;j Blackberry, Iphone, Palm Mfpait gy ,yl;rk; thbf;ifahsu;fis cs;thq;fp kpf cr;rtsu;r;rp epiyapy; ,Ue;jd. ,Nj fhuzq;fSf;fhf Google,d; tsu;r;rp vjpu;fhyj;jpy; jLkhwf;$Lk; vd epidj;- jtu;fSk; cz;L. Mdhy; ,e;j epiy- fisj; jhz;b $fps; jdJ njhopy; El;g
tYit jw;NghJ fhl;lj; njhlq;fpAs;sJ.
Neubahf NjLjsj;jpYk; kpd;dQ;ry; Nritfis
fis Vw;w ,ytrkhf toq;FtjpYk; Kd;Ndhbahf ,Ue;j $fps; Smartphonef;fhd td;nghU-
,g;Nghijf shd Nexus One,idj; jahupj;Jtpl;b-
nkkupfhu;L Uf;fpd;wJ. mJkhj;jpukd;wp ,jw;F Kjy;
mJ tUt $fps; jdf;Nf cupj;jhd xU ,aq;F jskhf google chrome,idj; jahupj;J
,e;j N Microsoft tpl;bUf;fpd;wJ. MdJ Iphone, ,aq;F Blackberry mNjNghy; jsj;jpw;Fr; Nghd;wtw;- NexusOne rthy;
ngupa fdlhtpy
ghj
wpw;Fr; NexusOne ifj;njhiyNgrpf;fhd rthyhf MdJ te;jpUf;fpd;wJ. $fpspd; Android Smartphone vd;w ,e;j
,g;Nghij ntspahfp
nraypiaf; nfhz;Ls;sJ.
Ringer m nef;r];tz; ,izaj;jpypUe;J (Nexus One) ngw;w gw;wp
yhjjhy; kha; njhLjpiu mi
rpy FWk; jfty;fs; ,ij $fps; cUthf;fk; nra;jpUe;jhYk;> jahupj;jpUg;gJ Vw;fdNt HTC Magic Nghd;w rpwg;ghd nry;yplj; njhiy Ngrpfis mspj;jpUf;Fk; HTC (High Tech Computer Corporation) epWtdk;.
INghid tpl mjpf jpiuj;juk; nfhz;lJ ,J 480x800 gpf;ry;fs;. INghd; 320x480 gpf;ry;fs; kl;LNk.
INghid tpl njhLjpiu nfhQ;rk; ngupaJ 3.7 mq;Fyq;fs;. INghd; 3.5 mq;Fyq;fs; kl;LNk.
LED Flash trjpnfhz;l Nfkuh cz;L khw;wf;$ba trjpnfhz;l Ngl;lup cs;sJ
mdpNkl;ll; gpd;jpiu.
YouTube, Picasa, Facebook Nghd;wtw;wpy;
Feature Specificia
Operatin System Dimensio
Cellula
Processo and RAM
Graphic
Gaming Hardwa Potentia
Battery
Display
Multitask
Multitou
GPS
App Sto Cloud Sy
Sensors Misc.
Camera
Data Sy
Ease of U User Interf

- 73 - zpdpfis ntd;wpLk; mwpTk; YKs;s nry;yplj; njhiyNgrpfs;
;fpAs;sJ. itfis ;Ndhbahf td;nghU- pj;Jtpl;b- w;F Kjy; ,aq;F jahupj;J r; rthy; exusOne ghd;wtw;- J. ,e;j artphone id vd;w
One) gw;wp ngw;w s;
Ue;jhYk;> C Magic njhiy High Tech
;.
nfhz;lJ ; 320x480
nfhQ;rk; ghd; 3.5
h cz;L p cs;sJ
;wtw;wpy;
Neubahf tPbNah my;yJ xspg; glq;- fis Vw;wk; nra;ayhk;.
,g;Nghijf;F mjpf gl;rkhf 32 fpfhigl; nkkupfhu;L itj;Jf;nfhs;s KbAk;. mJ tUtNjh 4 GB Memory Card
,e;j NexusOnedpy; kpfg; ngupa ghjfq;fshf njuptJ fdlhtpy; ,Jtiuapy; ,y;iy.
,g;Nghijf;F G.S.M gjpg;G kl;LNk ntspahfpAs;sJ.
Ringer mizf;f ntsp nghj;jhd; ,y;- yhjjhy; mJkzpabf;Fk;; NghJ mtru- kha; mij Fiwf;f my;yJ mizf;f njhLjpiuia jhd; jltNtz;bapUf;Fk;.
nghd; ghyuh[d;
Feature / Specificiation
mjpf gl;rkhf ntWk; 190 MB kl;LNk ,wf;fk; nra;ag;gLk; gad;ghLfSf;F xJf;fg;gl;Ls;sJ.
Multi Tuch vdg;gLk; gy tpuy; njhLif- fis fz;Lgpbf;Fk; jpiu ,jpy; ,y;iy. ,J nfhQ;rk; njhy;iyahfNt ,Uf;Fk;. glq;fis my;yJ gf;fq;fis ngupJ gLj;jp ghu;f;f f\;lglNtz;bapUf;Fk;.
pon.balarajan@thaiveedu.com
Google Phone: Nexus One iPhone 3GS Winner
Operating System
Android 2.1 iPhone OS 3.1.2 -Tie-
Dimensions Thinner than iPhone 115.5 x 62 x 12.3 mm Nexus One
Cellular
GSM (& CDMA possibility) 3G Triband, WiFi, Bluetooth
GSM 3G Triband, WiFi, Bluetooth
-Tie-
Processor and RAM
Qualcomm QSD 8250 Snapdragon 1Ghz Processor, 512MB RAM
ARM CortexA8 600Mhz, 256 MB RAM
Nexus One
Graphics / Gaming Hardware Potential
OpenGL ES 2.0. Snapdragon has a onboard graphics that Qualcomm claims to produce 22 Million triangles per second
PowerVR SGX running at 200Mhz clock, Hardware accel- erated OpenGL ES 2.0. 7 Million triangles per second
Nexus One
Battery 1400mAh* 1219mAh Nexus One
Display
3.7” OLED Capacitive (Higher Resolution 800 x 480 ~ HTC HD2)
3.5” LCD Capacitive (320X480)
Nexus One
Multitasking Yes
via Jailbreaking No. Only
[Multifl0w]
Nexus One
Multitouch Hardware: Yes, Software: No Yes iPhone 3GS
GPS
AGPS+ Dedicated. Google Maps Navigation (Most superior in the industry)
AGPS+ Dedicated. Google Maps + 3rd party
Nexus One
App Store 10,000+ apps 1,00,000+ Apps iPhone 3GS Cloud Sync Google Apps Mobile Me N/A
Sensors & Misc.
Accelerometer, Ambi-light sensor, Proximity sensor, Noise Canceller (Not Proven).
Accelerometer, Ambi-light sen- sor, Proximity sensor
-Tie-
Camera
5 Megapixel with Flash, No
3 Megapixel, Tap to focus, HD Video recording 720?480
Video: VGA quality 30fps pixels at 20fps
640?480
Nexus one
Data Sync
Only Contacts, Emails. (3rd party apps like Missing sync for Android)
iPhone 3GS
Ease of Use/ User Interface
More Flexible sync with iTunes
Android Getting better Over time
Proven Edge over others
iPhone 3GS

Page 104
- 74 -
,g;nghOnjy;yhk; tpkhdj;jpy; gazk; nra;tJ kpfTk; fbdkhd fhupakhfg; Ngha;tpl;lJ. gazpfspd; ghJfhg;Gf; fUjp nghjpfspd; vz;zpf;if Fiwf;fg;gl;lJ kl;Lky;y> Nkyjpf nghjpfSf;F gzk; fl;l Ntz;ba epiyAk; Vw;gl;Ls;sJ. 2001k; Mz;L nrg;uk;gu; khjk; 11k; jpfjp ele;j 911 vd;W gutyhfr; nrhy;yg;gL- fpd;w me;j epfo;tpd;gpd; ,g;gb vy;yhk; Mfptpl;lJ. gazpfs; ,uz;L %d;W kzp Neuq;fSf;F Kd;ghfNt tpkhd epiy- aj;jpw;Fr; nrd;W Nrhjidf;F cl;gl Ntz;b ,Uf;fpd;wJ. gazpfspd; vz;- zpf;ifAk; jpdrup mjpfupj;Jf; nfhz;Nl nry;tJk; ,jw;F xU fhuzkhf ,Uf;- fyhk;. tpkhdg; gazj;jpd; NghJ ifapNy nfhz;L nry;Yk; rpwpa nghjpfisf;$l ,g;nghOJ mDkjpf;fpwhu;fs; ,y;iy. ghJfhg;Gf; fhuzq;fs; fUjp ,g;gbahd gy nfLgpbfs; mNdfkhd vy;yh tpkhd epiyaq;fspYk; eilKiwg; gLj;jg;gL- fpd;wd. Fwpg;ghf mnkupf;fh nry;Yk; tpkhdq;fSf;Fk; mjd; gazpfSf;Fk; nfbgpbfs; mjpfkhfNt ,Uf;fpd;wd. mnkupf;f tpkhd epiyaq;fSf;$lhf ntspehLfSf;Fg; gazpg;gtu;fSf;Fk; ,Njfjpjhd;. tpkhd epiyaj;jpy; ,j;- jifa ghJfhg;ig Kd;ndLg;gjw;Fg; gyfhuzq;fs; gpd;dzpapy; ,Uf;fpd;wd.
,j;jid nfLgpbfisAk; kPwpr; rpy rk- aq;fspy; rpyu; MAjq;fs;> ntbkUe;Jfs; Nghd;w Mgj;jhd nghUl;fisj; jk;Kld; nfhz;L nry;yNt Kaw;r;rpf;fpwhu;fs;. ,g;gbahd rpyupd; eltbf;iffshy; tpkhdg; gazpfspd; ghJfhg;G Nfs;tpf;- Fwpahfp tpLfpwJ. mtu;fs; mfg;gl;Lf; nfhs;Sk; gl;rj;jpy; NkYk; ghJfhg;Gf; nfLgpbfs; mjpfupf;fpd;wd. Muk;gfhyj;- jpy; tpkhdg; gazk; vd;gJ kpfTk; ,yF- thdjhfNt ,Ue;jJ. Fwpf;fg;gl;l msT epiwAs;s ,uz;L ngl;bfSk;> ifapNy mtru NjitfSf;fhd nghUl;fisf; nfhz;l xU rpwpa ngl;bAk; nfhz;L nry;y mDkjpj;jdu;. ifapNy nfhz;L nry;Yk; nghjpapd; ghuk; vt;tsthfTk; ,Uf;fyhk; Mdhy; NkNy cs;s nghjp itf;Fk; jl;by; nghUe;jf;$bajhf ,Uf;fNtz;Lk;. nghJthf mj;jifa ngl;bapy; moF rhjdg; nghUl;fs;> gy; Jyf;Ftjw;Fupa nghUl;fs;> Kfr;rtuk; nra;tjw;Fupa nghUl;fs;> fijg;Gj;j- fq;fs;> nehWf;Fj; jPdp;fs;> kUe;Jfs;> Kfk; Jilf;Fk; Jz;L vd;W gy nghUl;fSk; mjw;Fs; ,Uf;Fk;. tpkhd epiyaj;jpy; jq;fp epd;W NtWtpkhdk; vLj;Jg; gazk; nra;gtu;fSf;F mJ kpfTk; cjtpahf ,Ue;jJ. Mdhy; ,g;- NghJ vy;yhk;> ifapNy nfhz;L nry;Yk; ,g;gbahd nghjpfis mDkjpf;f kWf;- fpwhu;fs;. gazpfspd; nghOJ Nghf;fpw;- fhf yhg;nuhg; (Laptops) kl;Lk; jq;fSld; vLj;Jr; nry;y mDkjpf;fpwhu;fs;. mijf;- $l VjhtJ fhuzq;fhl;b tpiutpy; jLj;J tpLthu;fs;. ,ijtpl mtru Njitf; fhd kUe;J tiffisAk; gazpfs; jq;fSld; vLj;Jr; nry;y mDkjpf;fp- whu;fs;. jz;zPu;g; Nghj;jYf;Ff;$l
RUBAN PEST CONTROL
KANTHAN 416•291•3997
®o ØflE› ÿ>V_ÁÈBV...?
tpkhdepiyaj;Jr; Jr;rhjdd;f
Nghd;w mDkjp ,y;iy.
gazpfs; nghJthf cNyhfg; nghUl;fisNah>
epw;f Ntz rpW MAjq;fisNah fz;Lgpbf;ff; $ba
Ntt; (M (Metal detector) fUtpfisNa tpkhd
nrhy;yg;g epiyag; ghJfhtyu;fs; ,Jtiu fhyKk;
Kiwapy; ghtpj;J te;jhu;fs;. cNyhfg; nghUl;fs;
MilfSf vijahtJ Milf;Fs; kiwj;J itj;-
fzpdpNah jpUe;jhy;> Nrhjid nra;Ak;NghJ mNdf-
apd; Kg;g khf ,f;fUtpfs; xyp vOg;gpf; fhl;bf;
jpiuapy; nfhLj;J tpLk;. xU Kiw vd;NdhL
nghUl;fi gazk; nra;j xUtiu Nrhjid nra;-
my;yhji Ak;NghJ mtuJ ,Lg;gbapNy me;jf;
vLj;Jf; fUtp xyp vOg;gpaJ. mWit kUj;Jtk;
fzpdpapd nra;jNghJ mtUf;F me;j ,lj;jpy;
ghJfhty xU jfl;il itj;Jg; nghUj;jpapUe;jhu;
nghUl;fs fs;. me;j cNyhfg; nghUs;jhd; xypia
gpw;F mr;R vOg;gpaJ. gupNrhjid nra;jtu; mij
vd;gij ek;g kWj;J tpl;lhYk;> ,tu; VNjh
mtjhdpg nrhd;dTld; ,tiug; Nghtjw;F mDk jpj;J tpl;lhu;. ek;gpf;if ,y;yhtpl;lhy;
gazpfspd
ePNa jltpg;ghu;j;Jf; nfhs; vd;W nrhy;-
ghJfhf;fg ypapUg;ghNuh njupahJ> Mdhy; me;jg;
fspd; Kf ngz; gupNrhjfupd; Kfk; ehzj;jhy;
yhdjhfN rpte;J Nghdnjd;dNth cz;ikjhd;.
gazpfis rpy rkaq;fspy; ,j;jifa fUtpfisj;
my;yJ Nt jhz;bAk; gazpfs; jLf;fg;gl;l nghUl;-
iaf; fz fisf; nfhz;L nry;y Kaw;r;rp nra;j-
tyUf;Ff jhy;> gazpfspd; ghJfhg;Gf; fUjp etPd
fs; kPJ njhopy; El;g trjpfNshL $ba Gjpa
myfplg;gl fUtpfis gad;gLj;j Ntz;ba ep;u;g;ge;
cldbah jk; fdba tpkhd Nrit ghJfhg;G
mopf;fg;gl mjpfhupfSf;F Vw;gl;bUf;fpwJ. vdNt- jhd; GJtpjkhd etPd njhopy; El;g
,it vy trjpfNshL $ba fUtpfisf; fdba
khFkh tpkhd epiyaq;fspy;> tpiutpy; mwpKfk;
,Uf;Fk;. nra;a ,Uf;fpwhu;fs;.
ghfq;fis khzj;jpy fdlhtpy; cs;s 44 tpkhd epiyaq;-
rk;ge;jg;gl fspYk; ,j;jifa fUtpfisg; gazp-
mj;jifa fisr; Nrhjpg;gjw;fhf ghtidf;Ff;
glhtpl;lhy nfhz;Ltu ,Uf;fpwhu;fs;. xt;nthd;Wk;
nrd;wila Rkhu; 250>000 nlhyu; ngWkjpahdJ. $L
spd; ng
T|Ô^ ÿ>V¶Ï\VΩ T|Ô^ ÿ>VauƒVÁÈÔ^ sBV√V ́ WÁÈB∫Ô^ g ̨B ∂ÁTM›m ÷¶∫ÔπKD ®o, ØflE› ÿ>V_ÁÈÔÁ· ∂≈ok ¿¬Ô ∂Áw•∫Ô^!
Tutorin Grade 1-
(K (647) 29

hdepiyaj;Jr; Jr;rhjdd;fs;
jha;tPL • ngg;gputup 2010
isNah> ;ff; $ba tpkhd u fhyKk; ghUl;fs; ;J itj;- mNdf- ; fhl;bf; vd;NdhL d nra;- me;jf; kUj;Jtk; ,lj;jpy; papUe;jhu; ; xypia u; mij u; VNjh ;F mDk htpl;lhy;
;W nrhy;- y; me;jg; hzj;jhy; ;ikjhd;. tpfisj; nghUl;- ;rp nra;j- Ujp etPd ba Gjpa a ep;u;g;ge; ghJfhg;G . vdNt- py; El;g f; fdba ; mwpKfk;
epiyaq;- g; gazp- idf;Ff; ;nthd;Wk; dJ. $L
Nghd;w xU ghJfhg;Gg; ngl;bf;Fs; gazpfs; iffis cau;j;jpf; nfhz;L epw;f Ntz;Lk;. mg;NghJ kpy;yp kPw;wuu; Ntt; (Millimeter Wave – MMW) vd;W nrhy;yg;gLfpd;w etPd njhopy; El;g Kiwapy; ghtpf;fg;gLk; NubNah fjpu;fs; MilfSf;$lhfg; gha;r;rg;gLk;. mg;NghJ fzpdpNahL ,idf;fg;gl;l juTfs; gazp- apd; Kg;gupkhzj;ijAk; vLj;J fzpdpj; jpiuapy; njspthff; fhl;Lk;. cNyhfg; nghUl;fisAk;> cNyhfg; nghUl;fs; my;yhjitfisAk; ,J njspthf vLj;Jf; fhl;Lk;. gf;fj;J miwapy; fzpdpapd; Kd;dhy; cl;fhu;e;J ,Uf;Fk; ghJfhtyu;fs; tpj;jpahrkhd VjhtJ nghUl;fs; flj;jg;gLfpd;wdth> ghJfhg;- gpw;F mr;RWj;jyhf mit ,Uf;fpd;wdth vd;gij vy;yhk; fzpdpj; jpiuapy; mtjhdpg;gu;fs;.
gazpfspd; jdpepiy cupik (Privacy)
ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd;gjhy; gazp- fspd; Kfk; njspthf ,y;yhky; kq;f- yhdjhfNt jpiuapy; fhl;lg;gLk;. gazpfisg;gw;wpa jdpg;gl;l tpguq;fNsh my;yJ NtW jfty;fNsh fzpdpj; jpiu- iaf; fz;fhzpf;Fk; ,j;jifa ghJfh- tyUf;Ff; nfhLf;fg;glkhl;lhJ. gazp- fs; kPJ re;Njfk; Vw;glhj gl;rj;jpy; myfplg;gl;l ,j;jifa cUtg;glq;fs; cldbahfNt fzpdpapy; ,Ue;J mopf;fg;gl;LtpLk;.
,it vy;yhk; eilKiwapy; rhj;jpa- khFkh vd;gJ Nfs;tpf; FwpahfNt ,Uf;Fk;. clk;gpy; cs;s mj;jid ghfq;fisAk; njl;lj; njspthf Kg;gup- khzj;jpy; fhl;Ltjhy;> rpWtu;> rpWkpau; rk;ge;jg;gl;l glq;fs; vLf;fg;gLk; NghJ> mj;jifa glq;fs; cldbahf mopf;fg;- glhtpl;lhy; jtwhdtu;fspd; iffspy; nrd;wila tha;g;Gz;L vdg; gazpf- spd; ngw;Nwhu;fs; gag;gLfpwhu;fs;.
mg;gbj; jtwhdtu;fspd; iffspy; mfg; gLk; glq;fis itj;J jtwhd elt- bf;iffspy; tpkhd epiyaj;jpy; cq;fisAk; ,j;jifa Nrhjidf;F cs;shf;Fthu;fs;. mg;gbr; Nrhjid nra;Ak; NghJ cq;fSf;F ,f;fl;Liuapd; Kf;fpa ghj;jpukhd (MMW) JfpYupAk; Jr;rhjdd; epidtpy; te;J cq;fis mjpu;r;rpf;Fs;shf;fyhk;. tUtJ tul;Lk; vd;W gag;glhky; Jr;rhjdid vjpu;- nfhs;sg; gofpf; nfhs;Sq;fs;. Kjw;jl it nfhQ;rk; ntl;fg;gl;lhYk;> Mapu- khapuk; gazpfspy; ePq;fSk; xUtu; vd;W epidj;Jf; nfhs;Sq;fs;. gazpfspd; jdpepiy cupikf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLg;gijtpl cq;fs; ghJfhg;Gj;jhd; kpfTk; Kf;fpak; vd;gij epidtpy; nfhs;Sq;fs;. Kbahtpl;lhy; fz;fis %bf;nfhz;L khaf;fz;zid mioj;Jg; ghUq;fs;. vq;fpUe;jhYk; cjtpf;F XNlhb tuhkyh Nghfg;Nghfpwhd;?
kuruaravindan@thaiveedu.com
TROL
KD
· !
AN
97 ÈBV...?
Tutoring Grade 1-7: English, Math, Science & Social science Grade 8- 11: English & Math [Pth B.A (Hons), M.Sc, Ph.D (Kennedy & Ellesmere mUfhikapy;) (647) 291 1357
FU mutpe;jd;

Page 105
jha;tPL • ngg;gputup 2010
kwf;f Kbahj topj;Jiz
tho;f;if xU neLk; gazk; me;jg; gazj;jpy; ehk; gyiur; re;jpf;fpNwhk;. mjpy; rpyH vk;Kld; $lNt topj;Jiz ahf tUthHfs;> Mdhy; gyUk; rpwpJ Neuj;jpd; gpd; kpd;dy;Nghy; kiwe;J tpLthHfs; ,q;F vd;dhy; kwf;f Kbahj ,Utiu Fwpg;gpLfpNwd;. ,tHfs; vd;Dld; neLe;J}uk; gadpf;ftpy;iy. rpy kzp Neuk; jhd; njhlHG itj;jhYk; vdJ neQ;rpy; mofhd mopahj Nfhyq;fis tiue;J nrd;Ws;shHfs;. ,tHfs; tho;f;- ifg; gazj;Jf;F topfhl;Lk; fyq;fiu tpsf;Ffs;. vt;tsT fhyk; cwTitj;- Njhk; vd;gjpYk; vt;tsT Mf;fg+Htkhf kw;wtHfSf;F topfhl;bNdhk; vd;gNj Kf;fpakhFk;.
,q;F kwf;f Kbahj rfgazpahf Fwpg;- gpLk; ,Uthpy; xUtH Mz; kw;wtH ngz;. Mz; eLj;ju taJilatH> ngz; ,sk; taJ moF kq;if. ,UtiuANk xU FWfpa Neuk; tiuapy; re;jpj;j gpd; mtHfis gpd;G re;jpf;Fk; ghf;fpak; vdf;Ff; fpl;ltpy;iy. mtHfis ehd; re;jpj;J ,uz;liu tUlkhfpd;wJ. mtH-
jdJ igapypUe;J xU Quilt,
fs; vg;gb ,Uf;fpwHfs; my;yJ ,Uf;- fpwHfsh vd;W vd; kdk; rpe;jpg;gJz;L.
jd;id NghHj;jpf;nfhz
Kjypy; ehd; eLj;ju taJ Mz; gw;wpa re;jpg;ig ,q;F Fwpg;gpLfpNwd;. ,tiu
‘,e;j NghHit vdJ ngw;NwhH
ehd; re;jpj;jJ ,uT xU kzp ,Uf;Fk;. ,uT ,uz;L kzpf;F MRI Test nra;t-
ghl;baH> rNfhjuHfs;> rNfh jw;F xU kzpf;Nf sunny brook itj;jpa kidf;F te;jpUe;jhH. vd;d ,uT ,uz;L kzpf;F itj;jparhiy %b ,Uf;FNk
vy;yhUkhf NrHe;J ijj
vd;W epidf;fpd;wpHfsh? MNuhf;fpakha; cs;s ehq;fs; mHj;juhj;jphpapYk; cly;
,ij NghHj;Jf; nfhz;bUf;Fk; N MNuhf;fpa Ma;Tfs; ele;j tz;zKs;sJ vd;gij mwpaj;jtwptpLfpNwhk;. mtUld; ,uz;L kzpj;jpahyq;fs; tiu fijj;J
mtHfs; vd; mUfpy; cs;s
Nehk; Nghf;fpf;nfhz;bUf;Fk; re;jHg;gk; Vw;gl;lJ. mJNt vd; tho;ehspy; ek;gpf;-
kdj; njk;igj;jUfpwJ’ vd if vd;gjd; mHj;jj;ij Ghpaitj;jJ.
mtuJ ngaiu ikf;fy; vd;W itj;Jf; nfhs;Nthk; (mtuJ cz;ikg; ngaH kwe;Jtpl;lJ) ek;gpf;ifapd; rpd;dkhf mtH fhl;rp je;jhH. ek;gpf;ifapd; caHit> rpwg;ig> Kf;fpaj;Jtj;ij fhl;l xU rpiy vLg;gjhdhy; ,tUf;Fj;jhd; vLf;fNtz;Lk;. ek;gpf;ifjhd; tho;tpd; mr;rhdp> mij Rw;wpj;jhd; tho;f;ifg; gazk; njhlHfpwJ. Gfo;ngw;w vOj;jhsH ‘[pah[; Ngdhl;\h’ mtHfs; xU re;jHg;- gj;jpy; Fwpg;gpl;lhH> rpyH vg;NghNth ,we;JtpLfpwhHfs;> mtHfspd; kuzr;- rlq;Ffs; gy fhyk; fle;J elj;jg;gL- fpwJ vd;W. vd;W kdpjd; ek;gpf;ifia ,oe;J tpLfpwhNdh md;Nw mtd; ,we;J tpLfpwhd; vd;gJ mtH cWjpg;ghL.
rpy thuq;fSf;F Kd;Gjhd; ikf;fYf;F %isapy; Gw;WNeha; tsHfpwJ vd;W njhpate;Js;sJ. mtiug; ghHj;jhy; ahUNk xU Nehasp vd;W $wKbahJ. cw;rhfkhf jdJ tUj;jj;ijg; gw;wp fijj;jhH. mtH tjptplk; “Oakville” jdJ tPl;bw;F md;ikapYs;s xU ‘Bar’,w;F nrd;W ,uz;L Nghj;jy; gpaH Fbj;Jtpl;L
Driving School
xl;Ldh; gapw;rpapy; el;ghd mZFKiw> etPdj;Jtkhd gapw;rp KiwAld; ek;gpifahd ntw;wp G1, G2 Njh;Tg; gapw;rpfs;> Nghf;Ftuj;J trjpfs;> njspthd tpsf;f tFg;Gfs;> tPjpj; Njh;Tf;fhd thfd xOq;Ffs;> trjpf;Nfw;w Njh;T ehl;fs;. ePz;lfhy mDgtj;jpd; jdpj;Jtkhd gapw;rp General Driving School Ministry of Transportation Approved Instructor Ngupd;gehjd; Nte;jd; 416-731-2829
tPL jpUk;Gk; Ntisapy; tPl;L thrypy; tpOe;Jtpl;lhH.
msT fzf;fpy;yhky; Fbj;Jtpl;L te;J tpOe;J fplg;gjhf kidtp msTf;fjpf- khf tirghlj;Jtq;fptpl;lhH> vd;whYk; jiy mbgl;bUe;jikahy; 911,id mioj;jpUe;jhHfs;. itj;jpa mjpfhupfs;; ,uj;jj;jpy; kJ msit fdpj;Jtpl;L mtH kJNghijapy; tpotpy;iy> NtW VNjh fhuzk; ,Uf;fNtz;Lk; vd;W $wp cz;ikahd fhuzj;ij mwptjw;F Ambulance,y; itj;jpa rhiyapw;F mioj;J nrd;whHfs;. mq;Fjhd; mtH- fSf;F njhpate;jJ mtH jiyapy; rt;T tsHfpwJ vd;W.
jd;dplk; ,e;jr; nra;jpia mLj;j ehs; mwptpj;j itj;jpaH> VjhtJ cq;fs; tho;f;ifapy; nra;a Mirg;gLfpwpHfsh
vd;W Nfl;ljhf nrhd;dhH. clNd ehd; Nfl;Nld; ePq;fs; vd;d nrhd;dPHfs;? vd;W. mjw;F mtH jd;Dila NguDila Convacation (gl;ljhhp ghprspg;ig) ghHf;f Ntz;Lk; vd;W jhd; nrhd;djhf nrhd;- dhH. clNd ehd; cq;fs; NguDf;F vj;jid taJ vd;W Nfl;Nld;> mjw;F mtH rphpj;Jf;nfhz;L nrhd;dhH ,Nj Nfs;tpiaj;jhd; lhf;lUk; Nfl;ljhf. gpd;NkYk; nrhd;dhH jd; kfs; ,g;Ngh jhd; “Boy Friend” gpbj;jpUg;gjhf me;j xU gjpy; mtiu kiyNghy; caHj;jp- tpl;lJ.
me;j tpNdhj kdpjid ftiyAld; ehd; Nehf;fpa NghJ mtH rphpj;Jf;nfhz;L nrhd;dhH “What will be, will be, let us not worry and get on with our life” elf;fg;NghtJ elf;fj;jhd; NghfpwJ. mijg; gw;wpNa rpe;jpf;fhky; tho;it njhlHNthk; vd;whH. ,tu; Nghd;NwhH moptpy;yhjtHfs; vd; kdjpy; ts;StH ghba
“mLf;fp thpDk; moptpyhd; cw;w ,Lf;fz; ,Lf;fl; gLk;”
Fws; vz;: 625
vd;w Fws vy;yhUf;F Mdhy; r Qhdp> xU vd;d elf kf;fisg;
“neQ;R epiynfl mQ;rp m mQ;rhj
vd;W. M ghHj;J r JzpTk; e ,lk; gpbj re;jpf;fNt mtd; kf gy Nfs Njhd;wp k tpil ,y ePq;fTk; ,
mLj;J vd ahyq;fs; kq;if. k fl;ilahf rphpj;Jg; g rphpf;Fk; tpOk;. mt thd;$th ngw;Nwhplk ,tUf;F gpbf;fg;gl fiyg;gl;l njhopYf ,UtUlq Gj;jhpd; N kjj;ij j
md;iwa kzp ,Uf Jf;fhf t kzpNeuk; itj;jpaj me;j it vd;ghHfs;. rydk; VJ
90

- 75 -
thrypy;
pl;L te;J Tf;fjpf- vd;whYk; 911,id jpfhupfs;; pj;Jtpl;L y> NtW d;W $wp wptjw;F iyapw;F d; mtH- jiyapy;
j;j ehs; cq;fs; fpwpHfsh
Nd ehd; s;? vd;W. uDila ) ghHf;f f nrhd;- NguDf;F ;> mjw;F hH ,Nj fl;ljhf. ; ,g;Ngh hf me;j caHj;jp-
ld; ehd; ;nfhz;L , let us not ;fg;NghtJ ; gw;wpNa k; vd;whH. Hfs; vd;
cw;w
vz;: 625
vd;w Fws; jhd; kdJf;Fs; njhpe;jJ. vy;yhUf;Fk; tho;tpy; rphpf;fj; njhpAk; Mdhy; rhtpYk; rphpf;Fk; ikf;fy; xU Qhdp> xU fyq;fiu tpsf;fk;. vg;NghJNk vd;d elf;FNkh vd;W mQ;rp mQ;rp rhFk; kf;fisg; ghHj;J ghujp ghbdhu;
“neQ;R nghWf;Fjpy;iyNa - ,e;j epiynfl;l kdpjiu epidj;Jtpl;lhy;> mQ;rp mQ;rp rhthH mQ;rhj nghUs; ,y;iy mtdpapNy”
vd;W. Mdhy; ikf;fNyh rhitAk; ghHj;J rphpf;Fk; JzpTilatH mtH JzpTk; ek;gpf;ifAk; vd; kdjpy; ePq;fhj ,lk; gpbj;Jtpl;lJ. ikf;fiy ehd; gpd;G re;jpf;fNt ,y;iy mtH Rfkile;jhuh? mtd; kfs; jpUkzk; ele;jjh? ,g;gb gy Nfs;tpfs; vd; vz;z miyapy; Njhd;wp kiwAk;. ,g;gpwtpapy; mtw;wpw;F tpil ,y;iy> mtH vd; kiijtpl;L ePq;fTk; ,y;iy.
mLj;J vdJ topj;Jidahf ,U kdpj;jp- ahyq;fs; te;jtH ,Ugj;ije;J ,staJ kq;if. kpf kpf mofhdtH jiy kapH fl;ilahf ntl;bapUghH. vy;yhhplDk; rphpj;Jg; goFk; RghtKilatH> mtH rphpf;Fk; Ntisapy; fz;zj;jpy; Fop- tpOk;. mtH ngaH rpe;jpah. ,tH ,Ug;gJ thd;$thpy; tpLKiwia fopg;gjw;fhf ngw;Nwhplk; xd;lhhpNahtpw;F te;jtplj;jpy; ,tUf;F Gw;WNeha; cs;sjhf fz;L- gpbf;fg;gl;Ls;sJ. mtH td;$thpy; gy;- fiyg;gl;l gbg;G Kbj;Jtpl;L Mrphpaj; njhopYf;fhf fw;Wf;nfhz;bUg;gtu;. ,UtUlq;fSf;F Kd; [ptfhUd;ahuhd Gj;jhpd; Nghjidfspy; ftug;gl;L Gj;j kjj;ij jOtpAs;shH.
md;iwa jpdk; kiyg;nghOJ ,uz;L kzp ,Uf;Fk; fPNkh vDk; kUj;Jtj;- Jf;fhf te;Js;shH. mtUld; ,uz;liu kzpNeuk; Neuj;ij fopj;jpUg;Ngd;. fPNkh itj;jpaj;ijg; gw;wpf; Fwpg;gpLifapy; me;j itj;jpak; NehapYk; nfhbaJ vd;ghHfs;. Mdhy; ,e;j ,sk; kq;ifNah rydk; VJk; ,y;yhky; jdJ fijiar; f;f Kbahj topj;Jiz
nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhH. elg;gJ elf;- fl;Lk; ehd; kfpo;r;rpaha; ,Uf;fpNwhd; vd;whH. jhd; Gyhy; cz;dhik gw;wpf; Fwpg;gpLifapy;> ehd; mtu; cly; njk;gha; ,Ug;gjw;F> itj;jpak; KbAk; tiu cz;zyhNk vd;wjw;F Gd;difj;Jf;- nfhz;L ‘mJ jtW’ vd;whH.
rpyg;gjpfhuj;jpy; Njte;jp vDk; Njhopg;- ngz; Nrhk Fz;lk;> #hpa Fz;lk; vDk; ,U ngha;ifapy; %o;fpf; fiuapy; cs;s fhkNtisf;Fk;gpl;lhy; fztDld; Ngha;g; g+kpapy; thoyhk; vd;W fz;zfpf;F nrhd;dNghJ> me;j jkpo;f;FykhJ $wpa “gPL md;W” vd;w ,UthHj;ijfs; jhd; vd; kdf; fz;Zf;F Kjy;Njhd;wpaJ.
pypUe;J xU Quilt,id vLj;J
mtUf;F fPNkh kUe;Jtj;ij Jtq;Fk; Ntis jdJ igapypUe;J xU Quilt d NghHj;jpf;nfhz;lhu;.
,id vLj;J jd;id NghHj;jpf;nfhz;L nrhd;dhH ,e;j NghHit vdJ ngw;NwhH> ghl;ld;> ghl;baH> rNfhjuHfs;> rNfhjhpfs; it vdJ ngw;NwhH> ghl;ld;>
vy;yhUkhf NrHe;J ijj;jJ. ,ij NghHj;Jf; nfhz;bUf;Fk; Ntisfspy; > rNfhjuHfs;> rNfhjhpfs;
mtHfs; vd; mUfpy; cs;s czHT kdj; njk;igj;jUfpwJ vd;whH. mtH ,g;gb $wpaNtis vd; fz;fspy; Njhd;wpa Ukhf NrHe;J ijj;jJ.
,Unrhl;Lf; fz;zpiu f];l;lgl;L kiwj;- Jf;nfhz;Nld;. kw;wtHfSf;Fk; mtH ;Jf; nfhz;bUf;Fk; Ntisfspy;
NtjidapYk; fhl;Lk; ituhf;fpak; Ghpe;- jpUf;f Ntz;Lk; vy;yhUk; xU nja;tj;ij Nehf;FtJ Nghy; me;j kq;ifia d; mUfpy; cs;s czHT>
Nehf;fpdhHfs;.
k;igj;jUfpwJ’ vd;whH.
jtk; vDk; nrhy;Yf;F tpsf;fk; jUt- jw;F ts;StH $wpa Fws;
“cw;wNeha; Nehd;w capHf;FWfz;
nra;ahik mw;Nw jtj;jpw;f; FU”
,e;jf; FwSf;F rpe;jpah xU rpwe;j cjhuzk;. mtiu ehd; gpd; vg;NghJk; re;jpf;ftpy;iy. Mdhy; me;j kq;iff;F ehd; tho;ehs; flikg;gl;Ls;Nsd;. vdf;F jtk; vd;why; vd;d vd;gjw;F tpsf;fk; fw;Wf;nfhLj;j FU. mtH vq;fpUe;jhYk; tho;f!
,e;j ,U kdpjHfSk; tho;f;ifg; ga- zj;jpy; topj; Jidahf ,uz;L kzpj;- jpahyk; kl;Lk; te;jhYk; vd; kdjpy; mopahj mofhd Nfhyq;fs; tiue;j xtpaHfs;.
mtH vq;fpUe;jhYk; tho;f!
,it Nghy ePq;fSk; gyiur; re;jpg;- gPHfs;. mtHfis ,dk; fz;L cwthb gad; nghWq;fs;.
kumarpunithavel@thaiveedu.com
ool
Tution Classes
hd gapw;rp
Nghf;Ftuj;J
(McCowan & Dennison re;jpg;gpw;fUfpy;) hd thfd
jkpo;> Mq;fpyk; (English),fzpjk; (Math), Xtpak; (Art), gapw;rp
tpQ;Qhdk; (Science), tPl;LNtiy cjtp (Homework Help). ,skoiy Kjy; juk; 12 tiuahd khztu;fSf;F. 1 to 1 or Group classes ctor
Please call d;
905-554-2496, 416-522-3314.

Page 106
- 76 -
kdpj tho;T> vjw;fhfh Vd; ,e;jg; gpugQ;- rk; ,Uf;fpd;wJ vd;W Nfl;Fk;Nghnjy;- yhk;> ehd; cq;fSf;Ff; fijfs;jhd; nrhy;yNtz;Lk;. xU ehs; flTs; Ntiy- NaJkpd;wp mku;e;jpUe;jhu;. mg;NghJ mtu; NfhypFz;L tpisahbf; nfhz;bUe;jhu;. xU Nfhyp ,q;Nf tpOe;J mJ G+kpah- dJ. kw;nwhd;W mq;Nf tpOe;J #hpad; MdJ. NtW VNjh nra;jhu;. kdpju;fs; cUthdhu;fs;. ,J Nghd;w fijfis ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;ypf; nfhz;Nl Nghfyhk;. ehd; vd;d fijfis cq;f Sf;Fr; nrhd;dhYk;> rpyu; mtw;iw ek;gyhk;. rpyu; mtw;iw ek;ghkYk; ,Uf;fyhk;. ePq;fs; ,e;jf; fijfis ek;gpdhYk;> ek;ghtpl;lhYk;> cq;fs; tho;f;if ve;j topapYk; tskilag; Nghtjpy;iy. cq;fspy; gyu; ,Jtiuapy; VNjhnthd;wpy; vg;NghJNk ek;gpf;if itj;jpUf;fpwPu;fs;.
,q;Nf ,Uf;Fk; cq;fspy; vt;tsT Ngu; flTs; kPJ ek;gpf;if itj;jpUf;fpwPu;fs;? (epiwa Ngu; if J}f;Ffpwhu;fs;) rhp. vt;tsT Ngu; flTs; kPJ ek;gpf;ifapd;wp ,Uf;fpwPu;fs;? kpfr; rpyu;jhd;. rpyu; flTis ek;Gfpwhu;fs;. rpyu; flTs;kPJ ek;gpf;if aw;W ,Uf;fpwhu;fs;. ,e;jf; $l;lj;jpy;> cq;fspy; vj;jidNgu;> ,uz;L iffs; cq;fSf;F ,Ug;gjhf ek;GfpwPu;fs;. mtu;- fs; midtUk; xU ifia cau;j;Jq;fs;. cq;fSf;F ,uz;L iffs; ,Ug;gjhf ePq;fs; ek;GfpwPu;fsh? my;yJ cq;fSf;F ,uz;L iffs; ,Ug;gJ cq;fSf;Fj; njhpAkh. iffisf; fhz;gjw;F ekf;Ff; fz;fNs ,y;yhtpl;lhYk; $l> ekf;F ,uz;L iffs; ,Ug;gij mDgtg;G+u;t- kha; mwptPu;fs;> ,y;iyahh ahNuDk; cq;fsplk; xU tpthjk; njhlq;fp> cq; fSf;Ff; iffNs ,y;iynad ep&gpf;f KbAkh? mJ rhj;jpakh? ,e;j tpthjk; kpfTk; NghFk;NghJ> mtUf;F Xq;fp xU miw nfhLj;jhy;> cq;fSf;Ff; iffs; ,Uf;fpd;wd vd;gij mtu; mwpe;Jnfhs;- thu;. cq;fSf;Ff; iffs; ,Ug;gij mwptPu;fs;. Mdhy; flTis kl;Lk; ek;G- fpwPu;fs;. ,J Vd;? ekf;F vJnty;yhk; njhpahNjh> mtw;iw ehk; ek;GfpNwhk;. rpyu; flTs; ,Uf;fpwhu; vd;W ek;Gfpwhu;fs;> rpyu; flTs; ,y;iynad;W ek;Gfpwhu;fs;. ePq;fs; ek;gpdhYk;> ek;ghtpl;lhYk; mtw;why; ve;jg; gaDk; ,y;iy. vdf;Fj; njhpahJ vd;gij ePq;fs; xg;Gf;nfhz;- lhy;jhd; xU NjLjy; cq;fSf;Fs; Jtq;Fk;. NjLjYf;fhd Njit xUKiw te;Jtpl;lhy;> mjw;fhd tpil ntFJ}- uj;jpy; ,y;iy. xU Kiw ePq;fs; VjhtJ xd;iw ek;gj; njhlq;fptpl;lhy;> cq;f- Sf;Fs; cs;s NjLjy; mope;JtpLk;. ePq;fs; xU KbTf;F te;J tpLfpwPu;fs;. Vjhtnjhd;iwg; gw;wp xU Kiw ePq;fs; KbT nra;J tpl;lhy;> cz;ikiag; gw;wp mwptjw;fhd mbg;gil Ntl;ifNa cq;fSf;Fs; mope;JtpLk;.
ePq;fs; nfsjk Gj;jiug;gw;wpf; Nfs;tpg;- gl;bUf;fpwPu;fsh? xU Kiw Gj;ju; mjp fhiyg; nghOjpy;> #u;Nahjaj;jpw;F Kd;G jdJ rPlu;fSld; rj;rq;fj;jpy; mku;e;jpUe;jhu;. ,d;Dk; ,Ul;lhfNt
kdpj tho;T vjw;fhf
,Ue;jJ. mg;NghJ xU kdpju; mq;Nf te;jhu;. mtu; xU uhkgf;ju;. mtu; tho;f;- if KOtJk; nrhy;ypf; nfhz;bUe;jJ> “uhk;> uhk;> uhk;” jhd;. NtnwijAk; mtu; nrhd;djpy;iy. mtuJ Milfspy; $l KOtJkhf uhk;> uhk; vd;Nw vOjp ,Ue;jJ. mtu; NfhtpYf;Fr; nry;gtu; kl;Lky;y. epiwa Nfhtpy;fs; fl;bat- Uk;$l. tajhf tajhf xU rpW re;Njfk; mtUf;F Vw;gl;lJ. “vd; tho;f;if KO tJk; ehd; uhk;> uhk; vd;Nw nrhy;yp te;Js;Nsd;. Mdhy; flTs; kPJ ek;gpf;if ,y;iynad;W 3>040 Ngu; ,q;Nf if J}f;fpdhu;fs;. mtu;fSf;Fk;$l #u;Nah- jak; elf;fpd;wJ. RthrKk; elf;fpd;wJ. mtu;fSk; re;Njh\khfj;jhd; ,Uf;fp- whu;fs;. mtu;fSila tho;tpYk; gy re;Njh\khd epfo;r;rpfs; elf;fpd;wd. ehd; ntWkNd mku;e;J uhk;> uhk; vd nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpNwd;. xU Ntis ,tu;fs; $Wtijg;Nghy flTs; ,y;iy- nad;why;... vdJ tho;f;if KOtJk; ntWikahfptpLk;> xd;Wkpy;yhky; Ngha;- tpLNk”. flTs; ,Uf;fpwhu; vd;gJ mt- Uf;Fj; njhpAk;. MdhYk; rpW re;Njfk; te;Jtpl;lJ. mt;tsTjhd;.
Mdhy; vg;gb ,e;jf; Nfs;tpia Gj;jhplk; midtu; Kd;dpiyapYk; Nfl;gJ? vdNt mtu; mjpfhiyapy; ,Ul;lhf ,Uf;Fk;- NghNj te;J xU %iyapy; epd;wthW “flTs; ,Uf;fpd;whuh> ,y;iyah” vd;w Nfs;tpiaf; Nfl;lhu;. nfsjk Gj;ju; mtiug; ghu;j;J “,y;iy” vd;W $wpdhu;. ,e;j gjpiyf; Nfl;lTld; rPlu;fs; kj;jp- apy; xU epk;kjpg; ngU%r;R ntspg;gl;lJ. flTs; ,Uf;fpd;whuh> ,y;iyah vd;w Nghuhl;lk; mtu;fSf;Fs; md;whlk; epfo;e;J nfhz;bUe;jJ. gyKiw mtu; fs; ,e;jf; Nfs;tpia nfsjkhplk; Nfl;Fk; Nghnjy;yhk; xt;nthU KiwAk; nfsjku; mikjpahfNt ,Ue;JtpLthu;. ,g;NghJjhd; Kjd;Kiwahfj; njspth- fTk;> mOj;jkhfTk; flTs; ,y;iy vd;W $wpapUf;fpwhu;.
flTs; ,y;yhky; ,Ug;gnjd;gJ vt;tsT kfpo;r;rpahdJ. cq;fs; tho;tpy; ePq;fs; vJ Ntz;LkhdhYk; nra;aKbAk;. ePq;fs; vd;d nra;J nfhz;bUf;fpwPu;fs;> vd;d nra;atpy;iy vd;gij ftdpj;Jf; nfhz;bUf;f xUtUk; ,y;iy. cq;fis eufj;jpy; js;spj; Jd;GWj;Jtjw;F ahU Nk ,y;iy. ,J cq;fSf;F KOikahd Rje;jpuk;> ,y;iyah? flTs; ,y;iy- nad;why; cq;fSf;F KOikahd Rje;jpuk;. rPlu;fs; kj;jpapy; epiwthd re;Njh\k;. me;j ehs; re;Njh\khd ehshf ,Ue;jJ.
khiy Ntisapy;> Gj;ju; mtUila rPlu;fs; kj;jpapy; mku;e;jpUe;jNghJ> kw; nwhU kdpju; mq;Nf te;jhu;. mtu; xU rhu;thfu;. me;j ehl;fspy; rhu;thfu;fs; vd;nwhU gphptpdu; ,Ue;jdu;. mtu;fs; nghUsPl;Ltjpy; kl;LNk ehl;lk; cs;s- tu;fs;. mtu;fs; ghu;g;gij kl;LNk ek;G gtu;fs;. NtW vijAk; ek;Gtjpy;iy. mtu;fs; cq;fs; efUf;F te;J cq;f- splk; rthy; tpLthu;fs;. “ahuhtJ flTs;
¿∫Ô^ÔTM¶V°¬zA]>VFkÕ]Ú¬zD∂Ô]B
ƒ‚¶ c>s© √›] ́›m¶MÚ¬zD √]B zΩk ́° ƒD\Õ>\VTM oƒÁkÔ^ ∂
÷ÈkƒD
20 kÚ¶∫Ô”¬z o\u√‚¶ zΩk ́k
,Uf;fpd;w E}W nghw why;> ePq nghw;fhRf mtUila topapy; k nrd;W “f vd ep&g Ntiy. f fzf;fhd Jiwapy;
jw;NghJ te;Jtpl;l flTs; , $wp te;jp ,Ue;jhy;? mtu; vd VNjh ,Ug rpW re;Nj mtUf;Fj tho;f;if fpwhu;. M Ntis f efhpNy ,Uf;fpwhu khiy Nt nfsjkhpl whuh?” vd ghu;j;J “M xU kpfg;n Jtq;fpaJ $wpajhy rpahf ,U flTs; , Vd; ,g;gb
tsu;r;rpai Fs; Mj cq;fSil vJ cq;f fpd;wJ> v njspT K Ntz;Lk;. vJ> ,y;y njspthf cq;fs; m Sf;Fj; n vJ ,y;i ePq;fs; $ “vdf;Fj; ePq;fs; “nj gpwF ts
SP El TV,V cq;f thnd

pj tho;T vjw;fhf?
¿∫Ô^ÔTM¶V°¬zA]>VFkÕ]Ú¬zD∂Ô]BV?
¶ c>s© √›] ́›m¶MÚ¬zD √]B ∂Ô]Ô”¬z zΩk ́° ƒD\Õ>\VTM oƒÁkÔ^ ∂ÁTM›mD ÷ÈkƒD
jha;tPL • ngg;gputup 2010
u; mq;Nf u; tho;f;- ;bUe;jJ> Ak; mtu; spy; $l w vOjp nry;gtu; fl;bat- re;Njfk; ;if KO nrhy;yp ek;gpf;if ;Nf if #u;Nah- f;fpd;wJ. ; ,Uf;fp- pYk; gy f;fpd;wd. uhk; vd Ntis ; ,y;iy- KOtJk; y; Ngha;- ;gJ mt- re;Njfk;
Gj;jhplk; ? vdNt ,Uf;Fk;- epd;wthW ah” vd;w k Gj;ju; $wpdhu;. s; kj;jp- spg;gl;lJ. ah vd;w md;whlk; iw mtu; sjkhplk; KiwAk; ;JtpLthu;. ; njspth- ; ,y;iy
vt;tsT y; ePq;fs; ;aKbAk;. f;fpwPu;fs;> tdpj;Jf; cq;fis w;F ahU Oikahd ,y;iy- ikahd piwthd jh\khd
tUila ghJ> kw; mtu; xU ;thfu;fs; mtu;fs; k; cs;s- Nk ek;G tjpy;iy. ;J cq;f- J flTs;
,Uf;fpd;whu; vd;W ep&gpj;jhy; ehd; E}W nghw;fhRfs; jUNtd;. ,y;iynad;- why;> ePq;fs; midtUk; Nru;e;J E}W nghw;fhRfis vdf;Fj; juNtz;Lk;.” mtUila tho;f;if KOtJk; ,e;j topapy; kl;Lk; rk;ghjpj;jhu;. Cu;Cuhfr; nrd;W “flTs; ,y;iy> flTs; ,y;iy” vd ep&gpj;J te;jhu;. ,J mtUila Ntiy. flTs; ,y;iynad;gij Mapuf;- fzf;fhd kf;fSf;F ep&gpj;J mtu; jdJ Jiwapy; nghpa kdpjuhfj; jpfo;e;jhu;.
jw;NghJ taJ Mf Mf rpW re;Njfk; te;Jtpl;lJ. “vdJ tho;f;if KOtJk; flTs; ,y;iynad;Nw ehd; kf;fsplk; $wp te;jpUf;fpNwd;. xU Ntis flTs; ,Ue;jhy;? ehd; mq;Nf NghFk;NghJ mtu; vd;id tpLthuh? eufk; vd;W VNjh ,Ug;gjhf kf;fs; nrhy;fpwhu;fNs”. rpW re;Njfk;... flTs; ,y;iynad;W mtUf;Fj; njhpAk;. ,jid mtuJ tho;f;if KOtJk; ep&gpj;Jk; te;jpUf; fpwhu;. Mdhy; xU rpW re;Njfk;... ‘xU Ntis flTs; ,Ue;jhy;? vjw;F tk;G. efhpNy Qhdkile;j kdpju; xUtu; ,Uf;fpwhu;. mthplk; Nfl;Nghk;. MfNt khiy Ntiyapy; ,Ul;bagpwF> mtu; nfsjkhplk; nrd;W> “flTs; ,Uf;fpd;- whuh?” vd;W Nfl;lhu;. nfsjku; mtiug; ghu;j;J “Mkhk;” vd;W $wpdhu;. kPz;Lk; xU kpfg;nghpa Nghuhl;lk; rPlu;fspilNa Jtq;fpaJ. flTs; ,y;iynad;W mtu; $wpajhy; fhiy Kjy; mtu;fs; kfpo;r; rpahf ,Ue;jhu;fs;. Mdhy; khiyapNyh flTs; ,Uf;fpd;whu; vd;W $Wfpwhu;. Vd; ,g;gb?
tsu;r;rpailtjw;fhd Njit cq;fSf; Fs; Mjhukhf ,Uf;Fk;NghJ> ,J cq;fSila Nehf;fkhf ,Uf;Fk;NghJ> vJ cq;fSila mDgtj;jpy; ,Uf;- fpd;wJ> vJ ,y;iy vd;gijg; gw;wpa njspT Kjypy; cq;fSf;F ,Uf;f- Ntz;Lk;. cq;fs; mDgtj;jpy; ,Ug;gJ vJ> ,y;yhjJ vJ vd;gijg; gw;wpj; njspthf tiuaWj;Jf; nfhs;Sq;fs;. cq;fs; mDgtj;jpy; ,Ug;gJ cq;f- Sf;Fj; njhpAk;. cq;fs; mDgtj;jpy; vJ ,y;iyNah mjid ,y;iynad ePq;fs; $wj; Njitapy;iy. ntWkNd “vdf;Fj; njhpahJ” vd;W $Wq;fs;. ePq;fs; “njhpahJ” vd;W Vw;Wf;nfhz;lhy;> gpwF tsu;r;rp Vw;gLk;. jw;NghJ cq;f-
Sf;F vJnty;yhk; njhpahNjh> mtw;iw ek;gj; njhlq;FfpwPu;fs;. cq;fSf;F midj;JNk njhpe;jjhf vz;ZfpwPu;fs;.
,e;jpahtpy; cq;fSf;Ff; flTisj; njhpAk;. mtu; vq;fpUf;fpwhu; vd;W njhpAk;. mtUila ngaUk; cq;fSf;Fj; njhpAk;. mtUila kidtp ahnud;W cq;f- Sf;Fj; njhpAk;. mtUf;F vj;jid Foe;- ijfs; vd;W cq;fSf;Fj; njhpAk;. mtUila gpwe;jehSk; njhpAk;. mtU- ila gpwe;jehspw;F mtu; tpUk;Gk; ,dpg;G vd;d vd;gJk; cq;fSf;Fj; njhpAk;. Mdhy; cq;fSf;Fs; vd;d elf;fpwJ vd;gJ cq;fSf;Fj; njhpahJ. jw;Ngh- ija KOg;gpur;rpidAk; mJjhd;. cq;f- Sf;F nrhu;f;fj;jpd; Kfthp $lj;njhpAk;. Mdhy; ,e;j fzj;jpy; cq;fSf;Fs; vd;d elf;fpwJ vd;gijg;gw;wpa tpopg;G- zu;T cq;fSf;F ,y;iy.
,g;NghJ cq;fSf;Fs; tsu;r;rp eilngw Ntz;Lnkdpy;> ,g;NghJ cq;fs; mDg- tj;jpy; vd;d ,Uf;fpd;wJ vd;gijg; ghu;f;f Ntz;Lk;. ,g;NghJ cq;fs; mDgtj;jpy; vd;d ,Uf;fpd;wJ? cq;fs; cliy Xu; mstpw;F czu;e;jpUf;fpwPu;fs;. ,e;j kdij Xustpw;F czu;e;jpUf;fp- wPu;fs;> ,e;j cyif Xu; mstpw;F czu;e;jpUf;fpwPu;fs;. ,e;j cliyAk;> kdj;ijAk; ,af;Ffpd;w rf;jpapid xU Fwpg;gpl;l mstpw;F xU rpy fzq;fs; ePq;fs; czu;e;jpUf;f KbAk;. ,ijj;- jhz;b ePq;fs; vijAk; czutpy;iy. kw;wit vy;yhNk fw;gidjhd;. ,e;j r%fk; ve;j topapy; fw;gpj;jNjh> mNj topapy;jhd; cq;fs; fw;gidAk; cs;sJ. cq;fs; mDgtj;jpy; vJ ,Uf;fpd;wJ> vJ ,y;iy vd;W ghUq;fs;. cq;fsJ mDgtj;jpy; ,y;yhjij vy;yhk; ‘vdf;Fj; njhpahJ’ vd;W ePq;fs; Vw;Wf;nfhs;Sq;- fs;. ,J kpf kpf mtrpakhdJ. ,y;yh tpl;lhy; cq;fs; tho;f;if KOtJk; ghrhq;fhfptpLk;.
mahesan.thiru@thaiveedu.com
>ta_ ÿ>V¶ ̇AÔ”¬z ®[. ÿ√V[TMV
LANK-CAN LINK Ltd.
106 Rough River Drive., Scarborough, ON (Morningside & Sheppard)
Tel:
416.269.5883 Fax: 416.281.3404 20 kÚ¶∫Ô”¬z o\u√‚¶ zΩk ́kV· ̇ oƒÁk
-rj;FUthRNjt;-
SP Electronics TV, VCR, DVD, Players-Telephone-Computers cq;fSf;Fj;Njitahd midj;Jj; jkpo; thndhypfSf;Fk;> jpUj;j NtiyfSf;Fk;
416 264 6400 2641 Eglinton Avenue East ( Brimley & Eglinton)

Page 107
jha;tPL • ngg;gputup 2010
jpuhtplHfs; vd;NghH ahH? jkpo;> njYq;F> fd;dlk;> kyahsk;> JS Mfpa nkhop NgRk; ,df;FOkq;fisr; rhHe;jtHf- isNa jpuhtplHfs; vd miof;fpd;wdH. nrd;w khj ,jopy; Muk;g fhyj;Nj jpuhtplHfs; ahtUk; jkpo;nkhopiaNa jkJ nkhopahff; nfhz;bUe;jdH vd;- gjidg; ghHj;Njhk;. ,tHfs; xU cahpa rPhpa ehfhPf rKjhakhf ,w;iwf;F 6>000 Mz;LfSf;F Kd;G Mrpahtpd; ehfhPf topfhl;bahf> gpjhkfHfshf rpe;Jntsp ehfhPfj;jpy; tho;e;jhHfs; vd;gJ gytpj khd mfo;thuhr;rpfspd; %yk; epWtg;- gl;Ls;sJ. ,J gw;wpa xU tphpthd fl;Liuapid gpd;G xU ,jopy; Nehf;F- Nthk;.
,d;iwa ,e;jf; fl;LiuahdJ jkpoH- fspd; ,d;ndhU ehfhPfk; 10>000 Mz;L fSf;F Kd;G fly;Nfhshy; fhT nfhs;- sg;gl;L kiwe;j Fkhpf;fz;lj;jpy; rpe;J ntsp ehfhPfj;jpw;F Kd;G jkpoHfspd; rpwe;j ehfhPfKila kf;fs; tho;e;jjhf mwpag;gLfpd;wnjd Muhr;rpahsHfs; Fwpg;gpLfpd;whHfs;;. ,jid ny%wpah fz;lk; vd;Wk; Rz;lyhd;l; vd;Wk; Nkw;F ehl;L mwpQHfshYk;> Fkhpf; fz;lk; vd;W ,e;jpa mwpQHfshYk; miof;fg; gLfpd;wJ. KOtJkhf fly;NfhspdhYk; (Tsunami) fz;l efHtpdhYk; (continental Drift) mopf;fg;gl;l xU ngUq;fz;lNk ,JthFk;. ,J jw;Nghija ,e;J rKj; jpuj;jpy; ,e;jpa ngUepyg; gug;G mlq;f- yhf ,yq;if> khiyjPTfs; cl;gl njhlq;fp njd; fpof;Nf mT];Nuypah tiu ePz;L> njw;Nf mT];NuypahtpypUe;J Nkw;Nf klf];fhH tiuAk; mfd;W> fpof;Nf klf];fhhpypUe;J tlfpof;Nf ,e;jpa cgfz;lk; tiu ePz;L mfd;w fz;lkhf jpfo;e;jJ. ,jd; ,l mikTj; Njhw;wj;jpid glj;jpy; ghHj;J mwpaTk;. ,q;F jkpoHfs; (jpuhtplHfs;) tho;e;jhH- fs; vd;gjw;F gytpjkhd ,yf;fpar; rhd;WfSk; njhy;ypaw; rhd;WfSk; kdpj clw;$w;wpaw; rhd;WfSk; fhzg;gLfpd;wd. ntspehl;lwpQHfs; cl;gl gy mwpQHfs; ,jw;fhd Mjhuq;fis Kd;itj;Js;sdH. MfNt jkpo; nkhopapd; Njhw;wKk; tsHr;rpAk; 10>000 Mz;LfSf;F Kd;Ng fzf;fplg;gl Ntz;Lk;.
ny%wpahf; fz;lk; gw;wp MuhAk; NghJ ,jid KOikahd epWtg;gl;l xd;whf fUjhky; ,jid xU fUJNfhshf (presumption) ntspapLgtHfSk; cz;L. vdpDk; ,f;fl;Liu %yk; gy fUj;Jf;fs; Kd;itf;fg;gLfpdwd. rpe;Jntsp ehfuP- fj;jpy; mfo;thuhr;rpfs; %yk; mg;bnahU ehfuPfk; ,Ue;jjw;fhd Mjhuq;fSld; epWtg;gl;Ls;sd. Mdhy; ,f;fz;lj;jpid ghhpa fly;NfhshdJ fly; nfhz;lj- dhy; flypd; kpfg;nghpa Moj;jpDs; Njb Muhr;rp nra;tnjd;gJ ghhp nrytpdjhFk;. ,jidg; nghWg;ngLj;J nra;tjw;J ve;j murhq;fq;fSk; ,Jtiu Kd;tutpy;iy. Fwpg;ghd fhuzk; ,jpy; jkpod; njhlHG- gl;bUg;gjdhy; murpay; G+Nfhs fhuzq;fs; fhuzkhftpUf;fyhk;. vdpDk; ,Uf;ff;
ABC Private Tutoring & Homework Help
French -
For grade 4 to grade 10 By a native French speaking teacher from
France
Math -
For grade 5 to grade 12 In English or French medium
Intersection Victoria park & Ellesmere
Mr. Shanthakumar
Tel: 647 262 9430
ny%upah fz;lk; (Fkhpf; fz;lk;)
$ba Mjhuq;fSld; ,f;fl;Liuapidj; jUtNj vdJ flikahFk;.
,f;fz;lk; gw;wp gz;ila ,yf;fpaq;fs; gytw;wpy; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.
“tlNtq;flk; njd;Fkhp Mapilj;
jkpo;$W ey;Yyfk;”
- njhy;fg;gpak; tlNtq;flk; njhlq;fp njd; Fkhpf;fz;lk; tiu tiuAk; mike;jNj jkpo;$Wk; ey;YyfkhFk;. vd fpK 200 Mz;Lf- Sf;F Kd;G vOjg;gl;l njhy;fhg;gpaj;jpy; $wg;gl;Ls;snjd;why; ,f;fly;Nfhs; vt;tsT gd;neLq;fhyj;jpw;F Kw;gl;l- jhfNt ,Ue;jpUf;f Ntz;Lk; vd;W
Fwpg;gLtH.
“g/Wsp Mw;Wld; gd;kiy mLf;fj;Jf; Fkhpf; NfhLk; nfhLq;fly; nfhs;s”
rpyg;gjpfhuk; - 11 20 – 21 gFWsp Mw;NwhL NrHj;J njhlH kiy- fshfpa Ntq;flkiyNahL ,Ue;j Fkhpf; fz;lj;jpid nfhba fly; %o;fbj;J vd ,sq;Nfhtbfs; rpyg;gjpfhuj;jpy; Fwpg;gpLfpd;whH.
“nre;ePH gRk;nghd; taphpaHf; fPj;j
Ke;ePH tpotpd; nebNahd; ed;dPHg; g/Wsp kzypYk; gyNt”
- GwehDhW “nebNahd; Fd;wKk; njhbNahd;
ngstKk; jkpotuk; gWj;j jz;Gdy; ed;dhl;L”
- rpyg;gjpfhuk; “kypjpiu A+He;J kz;fly; ts;sypd; Nkyptpd;wp Nkw;nrd;W NkhthH ehblk;gl” - fypj;njhif
“Fzfl ehd;nfy;i
“tljpir njd;jpir tiukUs
,f;$w;Wf;f ,q;Nf Fk jw;fhd V gplg;gl;Ls Mjhukhf gw;wpa nr gpd;Gk; fi gl;l fht
,f;fUJN As;sJ. Muhr;rpf;F ,Jgw;wpa njw;Nf fl rpy njhy gl;Ls;sd. kw;Wk; kz Fwpg;gplg;g
fyhepjp Muhr;rpah fspd; fpo gw;wp Muh whH. “jkpo ghuk;ghpak 10>000 M njhlHr;rpa jkpo; $W Kiwfs; epg;gug;G , fhH mT] ahTk; n Xgd;`PkH Ehypy; F ,e;jpah ngw;Wf; n
,e;Jrka gh`f N Afq;fspd dhYk; gh Fwpg;gplg;g
,q;F fhz lj;jpd; gy

ny%upah fz;lk; (Fkhpf; fz;lk;)
- 77 -
uapidj;
;fpaq;fs;
pilj;
y;fg;gpak; hpf;fz;lk; kpo;$Wk; Mz;Lf- hg;gpaj;jpy; ly;Nfhs; Kw;gl;l- k; vd;W
Lf;fj;Jf; fhs;s”
20 – 21 lH kiy- ;j Fkhpf; o;fbj;J pfhuj;jpy;
fPj;j
yNt”
wehDhW ahd;
gstKk; ;dhl;L” g;gjpfhuk; s;sypd; hblk;gl” pj;njhif
“Fzfly; Fkhp Flfk; Ntq;flk; vD ehd;nfy;iyapd; ,Ue;j jkpo;f;flYs;”
- ed;E}y; “tljpir kUq;fpd; tLFtuk;ghfj; njd;jpir cs;spl;nlQ;rpa %d;Wk; tiukUs; GzhpnahL fiunghUJfple;j” - fhf;if ghbdpahH
,f;$w;Wf;fis $He;J Nehf;FNthkhapd; ,q;Nf Fkhpf;fz;lk; vd xd;W ,Ue;j- jw;fhd VNjhnthU Mjhuq;fs; Fwpg;- gplg;gl;Ls;sd. ,it Muhr;rpf;fhd Mjhukhf ,y;yhJtpl;lhYk; ,f;fz;lk; gw;wpa nra;jpfs; fpK200 Mz;LfSf;F gpd;Gk; filr;rq;f fhyj;jpYk; ,aw;wg;- gl;l fhtpq;fspy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sit.
,f;fUJNfhspw;F cWjp NrHg;gjhfNt- As;sJ. mj;NjhL mitfs; NkYk; Muhr;rpf;Fl;gLj;jg;gl Ntz;badthFk;. ,Jgw;wpa rpy Mjhuq;fs; jkpo; ehl;bd; njw;Nf flypy; Mo;e;j njd;kJiu gw;wpa rpy njhy;ypay; rhd;Wfs; fz;Lgpbf;fg; gl;Ls;sd. njd;kJiu gw;wp rpyg;gjpfhuk; kw;Wk; kzpNkfiy Mfpa fhg;gpaq;fspy; Fwpg;gplg;gLfpd;wJ.
fyhepjp nfhd;whl; ,y]l; vd;Dk; Muhr;rpahsd; ];hPgd; Xgd;`PkH mtH- fspd; fpof;fpd; 000 Mz;Lfs; njhd;ikahdit. njhlHr;rpahd ghhpa fly;Nfhs;fspdhy; jkpo; $W ey;Yyfpd; jiyefH %d;W Kiwfs; ,lk; ngaHe;jJ. ,e;jpangU- epg;gug;G ,yq;if khiyjPTfs; klf];- fhH mT];jpNuypah cl;gl;l epyq;fs; ahTk; njhlHGgl;bUe;jjid ];hPgd; Xgd;`PkH Rq;fd; - Rz;lyhd;l; vd;w jdJ Ehypy; Fwpg;gpLfpd;whH. ,q;fpUe;Jjhd; ,e;jpah jdJ gy fhyhr;rhuq;fisg; ngw;Wf; nfhzl;ljhff; Fwpg;gpLfpd;whH.
,e;Jrka fhtpaq;fshd aJH Ntjj;jpYk; gh`f Ntjj;jpYk; KbTw;w ehd;F Afq;fspd; KbTfspy; ePhpdhYk; fhw;wp- dhYk; ghhpa mopTfs; cz;lhdjhff; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.
,q;F fhzg;gLk; glk; ny%wpahf;fz;- lj;jpd; gy;yhapuk; Mz;LfSf;F Ke;jpa
Muk;gj; Njhw;wj;jpidAk;> mjpy; jw;Ngh- ija ,e;jpah> ,yq;if> mT];jpNuypah mfpad mike;jpUe;j ,lq;fisAk;> mjidr; Rw;wpapUe;j Vida ehLfSk; ,Ug;gjid mwpaf; $bajhfTs;sJ. ,f;fz;lkhdJ G+Nfhsj;jpd; kj;jpapyp- Ue;J ny%wpahfz;lj;jpy; mz;ikapy; Vw;gl;l Rdhkpapid tpl gyg;gy klq;F tPhpak; $ba ghhpa fly; ngUf;fhfpa
Mopapd; Copf;$j;jpdhYk; mopj;Jr; rpijf;fg;gl;lJNt jkpo;$W ey;Yyfkhfpa Fkhpf; fz;lkhFk;.
,f;fz;lkhdJ ghhpa fz;l efHtpdhy; vjpH kzpf;$l;L Nehf;fpy; (Anti Clockwise move) efHe;jJ. ,f;fz;lk; efHe;jNghNjh ,g;ghhpa fly;Nfhs; Vw;gl;lJ. mz;ik- apy; ,e;NjhNerpaf; flypy; Vw;gl;l 8.6 wpr;lH mstpdhd GtpeLf;fj;jpw;Nf brk;gH 26> 2005y; ele;j Rdhkp Vw;gl;lJ. Mdhy; ghhpa J}uj;jpw;F ,Otpirahf ,Ogl;l fz;l efHT vt;tsT ghhpa jhf;j;jpid Vw;gLj;jKbAk; vd;gjid Cfpf;fKbAk;. ,jdhNyNa mT];jpNuypah> ahth> Rkhj;jpuh mlq;fyhd njd;fpof;F Mrpa ehLfs; njd; fpof;F Nehf;fp ,Ogl;L ,Ug;gjid glj;jpy; Nehf;f KbAk;. mj;J- ld; ,e;jpahtpype;J gphpe;Js;s ,yq;ifAk; ,g;gbahf njd;fpof;fhf ,Ogl;Lg; gphpe; jpUg;gjid nra;kjpg;glq;fisg; ghHg;gjd; %yk; mwpa KbAk;.
p
vjpH kzpf;$l;Lj; jpirapy; epfo;e;j fz;l efHtpdhy; Vw;gl;l ,O tpirapdhy; rom
,Ogl;l ,yq;ifapidAk; njd;fpof;fhrpa jPgfw;gq;fSk; jPTfSk; vjpH kzpf;$l;Lj; jpirapy; ,Ogl;bUg;gjid Nehf;Ff. ,g;gbahd xU ghhpa ,lefHTfis cz;lhf;fpa fz;l efHtpdhy; vt;tsT tPuhNtrj;Jld; moptpidAk; Vw;gLj;jf; $ba Mopg;Nguiy Vw;gLj;jg;gl;Nl ny%wpahf; fz;lk; flypy; Mo;j;jg;- gl;lJ.
KUNfR ghf;fpaehjd;
79k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 108
- 78 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 109
jha;tPL khwtpUf;Fk; • ngg;gputup 2010
thrpj;jy; Ki mg;gps; mwpKfg; gLj;Jk; iP
Ng&e;jpy; gazpj;Jf;nfhz;bUf;fpwPHfs;. xU gj;jpupifia vLj;J thrpf;fj; njhlq;FfpwPHfs;. gj;jpupifapYs;s vOj;- JU cq;fSf;Fg; gpbf;ftpy;iy. mNj Neuk; gj;jpupif 4 nfhyk;fisf; (Column) nfhz;ljhf cs;sJk; cq;fSf;F Rthurpakpd;wp ,Uf;fpwJ. rpy fl;lis mOj;jq;fSf;Fg; (fpspf;) gpd; vy;yhk; khwp cq;fs; tpUg;gj;Jf;Nfw;wgb mike;J tpLfpd;wd. ,g;NghJ gj;jpupifapy; ntspte;jpUf;Fk; tPbNah xd;iwg; ghHf;fj; njhlq;FfpwPHfs;. nfhQ;rk; nghWq;fs;... ,njy;yhk; vg;gb rhj;jpak; vd;W Nahrpf;- fpwPHfsh? mg;gps; epWtdk; mwpKfg;-
gLj;jpapUf;Fk; iPad rhjdj;jpd; %yk;jhd; ,it rhj;jpakhfg;Nghfpd;wd.
fle;j khjk; 27k; jpfjp rhd;gpuhd;]p];Nfh efupy; mg;gps; epWtd mjpgH Steve Jobs mwpKfg;gLj;jpapUf;Fk; iPad, thrpf;Fk; Kiwia khw;wg;NghtjhfNt gyUk; $WfpwhHfs;. mg;gps; epWtdj;jpd; iPhonef;Fk; xU kbfzpdpf;Fk; (Laptop) ,ilg;gl;ljhfNt ,e;j iPad mwpKfg;-
gLj;jg;gl;bUf;fpwJ. Vwf;Fiwa 10mq;Fy jpiuiaf; nfhz;ljhfTk;> njhLif %yk; fl;lisfisg; gpwg;gpf;Fk; trjp- nfhz;ljhfTNk ,J mikf;fg;gl;bUf;- fpwJ. kpf nky;ypajhf (jbg;gk; Fiwe;- jjhf) ,Ug;gjhy; ftHr;rpahf ,Ug;gjh- fTk;> ,isajiyKiwia ,yFthf kbfzpdpfspYk; thrpf;fKbAnkd;whYk; mtw;iw ePz;l Neuk; gazpf;Fk;NghNjh> gLf;ifapyp-
Uf;Fk;NghNjh thrpg;gJ rpukkhdJ. mj;Jld; mit mr;rpy; ntsptUk; gj;jp- upiffspd; mikg;gpYk; ,Ug;gjpy;iy. xU jiyaq;fKk;> njhlUk; fl;LiuAk; Nghd;Nw mit mikf;fg;gl;bUf;Fk;. Mdhy; iPad,y; mr;rpy; ntsptUk; gj;jpupif tbtikg;Gg; Nghd;w tbtp- NyNa gj;jpupiffis thrpf;fKbAk;. epa+NahHf; iuk;]; gj;jpupif iPad mwp- Kfepfo;tpy; fhz;gpj;j b[ply; gj;jpupif
mg;gbj;jh
,e;j iPad b[pl;ly; K mg;gps; jU b[pl;ly; K shd Sony wit re;i El;guPjpapy ek;gg;gLf jit fW khj;jpuk; gzpfisr fg;gltpy;i
aj;jpy; ty xypngUf;f jpiug;glq ry;fis Ntiyfis 140>000 ap fis epi
mg;gps; e mwpKfg;g ny%upah fz;l...
77k; gf;fj; njhlHr;rp...
,q;F ehk; NkNy fhzg;gLk; ehrhtp- dhy; vLf;fg;gl;l nra;kjpg; glq;fis Nehf;Fk; NghJ> ,e;jpahtpd; Flhtpw;Fs; aho;jPgfw;gk; cs;Ns mlq;fpapUe;jjid mwpaKbfpd;wJ. vjpHkzpf;$l;L tpir- apy; ,Ogl;ljdhNyNa ,yq;ifapy; Njhw;wk; ,e;jpahtpypUe;J gphpe;j vQ;rpa ghfkhff; fhzg;gLfpd;wJ. ghk;gDf;Fk; jiykd;dhUf;Fk; ,ilg;gl;l gFjp ntWk; kzw; jpl;Lf;fshyhdNj ,J kpfTk; Mok; Fiwe;j gFjpahfNt fhzg;gL- fpd;wJ. rpW cjhuzj;jpy; $wKbAkhapy; ,Ogl;l gFjpia Nehf;Fk; NghJ ‘gPl;rh’tpid ehk; gphpj;J vLf;Fk;NghJ mjpy; cs;s ‘rP];’ ,Ogl;L tUtJ NghyNt fhzKbAk;. mj;NjhL ,yq;if-
mT];Nuy jw;NghJk; Fbfs;> M apy; fhzg;gLk; kzy;fspd; jd;ik> kpUfq;fshd ahid> rpWj;ij> khd;> kapy; kw;Wk; Vida gwitfs; XNu jd;ikajhfTk;> xNuapdj;ijr; NrHe;j- itahf ,Ug;gJTk;> mj;Jld; kuk; nrb nfhbfs; ahTk; xw;Wikj; jd;ikaAk; kdpjHfspd; Njhw;w tbtq;fs; ahTk; xw;WikahftpUg;gJ ,jw;fhd Mjhuj;- jpw;F tYr; NrHf;fpd;wJ. Ma;thsHfspd; Kbtpd;gb ,e;jpahTk; ,yq;ifAk; xd;- whfNtapUe;jJ. Mopg;Nguiyg; gpuis- aj;jpd;NghJ vQ;rpa gFjpNa ,e;J rKj;jpuj;jpy; njw;fpYk; njd;fpof;fpYk; fhzg;gLk; ehLfshFk;.
jtHfshf ;Ls;sJ. F fhyj;jpNy fz;lj;jpy Njb Ntl gpuNjrj;jpw MjhuNk tho;e;jhd; ,Wjpf; Fb ,yq;ifa Mjpf;Fbf ,f;fz;l ahtpd; n mq;F kz tho;e;j j klf];fhhpy; ny%H vd;Dk; xU kpUfk;
ike;jdhf ,d;Wk; fhzg;gLfpd;wJ. ,J nyKwpah
njhlUk;.. vd;Dk; fhuzg;ngauhy; mike;jpUf;f- yhk; vd;W fUjg;gLfpd;wJ.

- 79 -
10mq;Fy njhLif k; trjp- g;gl;bUf;- ; Fiwe;- ,Ug;gjh- yFthf
zpdpapyp- piffis pdpfspYk; w ePz;l f;ifapyp-
ukkhdJ. Uk; gj;jp- ;gjpy;iy. l;LiuAk; ;bUf;Fk;. tsptUk; ;w tbtp- ;fKbAk;. iPad mwp- gj;jpupif wtpUf;Fk; thrpj;jy; Kiw: ;gps; mwpKfg; gLj;Jk; iPad
mg;gbj;jhd; ,Ue;jJ.
,e;j iPad rhjdj;Jld; Gj;jfq;fis b[pl;ly; Kiwapy; thrpf;Fk; trjpiaAk; mg;gps; jUfpwJ. Vw;fdNt Gj;jfq;fis b[pl;ly; Kiwapy; thrpf;Fk; rhjdq;f-
- fUzh
shd Sony Reader, Amazon Kindle Nghd;- wit El;guPjpapy; ek;gg;gLfpwJ. jit khj;jpuk; gzpfisr; fg;gltpy;iy. re;ijapypUe;jhYk;> fWg;G nfhz;bUe;jd. nra;Ak; gyklq;F iPad,y; mj;Jld; nts;isj; Nehf;Fld;; caHe;jJ ePq;fs; Vw;fdNt mit iPad jpiufis cUthf;- njhopy;
,iz- vd;Nw ,Ue;
NtW
Kiw” fpwJ ghly; khw;wpaikj;jJ. rhjdk; Nghtjhff; gLj;jg;gl;l vd;Nw Nfl;Fk; ,e;j ‘thrpf;Fk; $WfpwhHfs;. $wpaJ. ehspypUe;J cgfuzj;Jld; Kiwia ,g;nghOJ Kiw”ia mjd;gbNa iPodcld; iPad ngUk;ghyhd te;jpUf;Fk; khwg;Ngh-
mwpKfg;- cyfk;
khw;wg; mg;gps;
njhopy;El;g ,izaj;jsq;fSk;> gj;jpup- iffSk; ,J gw;wpNa Vuhskhd nra;jp fis ntspapl;LtUfpd;wd.
vy;yhk; vjpHfhy cyfj;jpd; Njitia- Ak; RitiaAk;; Jy;ypakhff; fzpg;g- jpy;jhd; ,Uf;fpwJ. ,g;NghJ xU Rth- urpakhd nra;jp. mg;gps; epWtdj;ij Muk;gpj;jtHfspy; Kf;fpakhdtH Steve Jobs. ,ilapy; rpWJfhyk; mtH mg;gps; epWtdj;jpypUe;J tpyfpapUe;jhH. me;jf; fhyg;gFjpapy; mg;gps; epWtdk; ngUk; nghUshjhu rupitf; fz;lJ. me;j Neuj;jpy; Dell epWtdk; ngupa tsHr;rp- iaf; fz;bUe;jJ. Dell epWtd mjpgH Micheal Dell,lk; mg;gpspd; nghUshjhu neUf;fb gw;wp 1997,y; Nfl;fg;gl;lNghJ mtH ,t;thW gjpyspj;jhH. ‘ehdhf ,Ue;jhy; mg;gps; epWtdj;ij %btpl;L> vQ;rpapUf;Fk; gzj;ij gq;FjhuHfSf;Fg; gpupj;Jf; nfhLj;JtpLNtd;” vd;whH. mg;gps; tpw;gid nra;Ak; nghUl;fs; ,dp vLglhJ vd;Nw mtH ek;gpdhH.
mg;gps; epWtdj;Jf;F kPz;Lk; jpUk;gpa Steve Jobs nfhQ;rk; nfhQ;rkhf epW- tdj;ij Kd;dzpf;F nfhz;Lte;jhH. 2006k; Mz;L vl;L Mz;LfSf;Fg;gpd; mg;gps; epWtdj;jpd; re;ijg;ngWkjp DellI tpl mjpfupj;jJ. mg;NghJ Steve Jobs jdJ gzpahsHfSf;F mDg;gpa kpd;dQ;ry; xd;wpy; Michael Dell vjpHfh-
aj;jpy; tyk;tuyhk;. ,izf;fg;gl;Ls;s xypngUf;fp %yk; ghly; Nfl;fyhk;. jpiug;glq;fisg; ghHf;fyhk;. kpd;dQ;- ry;fis thrpf;fyhk;. ,g;gb Vuhsk; Ntiyfisr; nra;ayhk;. Vw;fdNt cs;s 140>000 apps%yk; vy;iyfsw;w Njit- fis epiwNtw;wyhk;.
yj;ijf; fzpg;gjpy; ty;yikAs;stuhfj; njupatpy;iy vd;W Fwpg;gpl;lhH. 2010k; Mz;L [dtupapy; Dell,d; re;ijg;ngW- kjpapYk; mg;gpspd; re;ijg;ngWkjp VO klq;fhfptpl;lJ. Mk;> vy;yhk; vjpHfhy cyfpd; NjitiaAk; RitiaAk; Jy;ypakhff; fzpg;gjpy;jhd; ,Ue;jJ> ,Uf;fpwJ.
mg;gps; epWtdk; 2001k; Mz;L iPodI
karuna@thaiveedu.com mwpKfg;gLj;jpaNghJ> ‘ghly; Nfl;Fk; fz;l...
jd;ik> j> khd;> fs; XNu ; NrHe;j- kuk; nrb ;ikaAk; ; ahTk; Mjhuj;- hsHfspd; fAk; xd;- ; gpuis- a ,e;J pof;fpYk;
U kpUfk; yKwpah e;jpUf;f-
mT];Nuypahtpy; tlNkw;Fg; gFjpapy; jw;NghJk; thOk; fhpwpah vd;Dk; Mjpf; Fbfs;> Mjpj; jpuhtpl ,dj;ijr; Nrh;e;- jtHfshf ,Uf;fpd;wdH vd mwpag;gl- ;Ls;sJ. Fkhpf; fz;l epyj;njhlHG ,Ue;j fhyj;jpNyNa Mjpj; jpuhtplH Fkhpf; fz;lj;jpypUe;J Gyk; ngaHe;J czT Njb Ntl;ilahLk; Nehf;NfhL NtnwhW gpuNjrj;jpw;Fr; nrd;Ws;shHfs;. ,e;j xU MjhuNk ny%wpahtpy; jkpod;jhd; tho;e;jhd; vd;gjhFk;. ,q;F tho;e;jtdpd; ,Wjpf; FbfNs ny%wpahtpd; vr;rkhfpa ,yq;ifapd; 10>000 Mz;LfSf;F Ke;jpa Mjpf;FbfshtH vd;gJ ep&gzkhfpd;wJ. ,f;fz;l efHtpdhy; gphpf;fg;gl;l ,e;jp- ahtpd; njd; gFjpapy; tho;e;j jkpod; mq;F kz;zpd;ike;jdhfTk;> ,yq;ifapy; tho;e;j jkpod; ,yq;ifapd; kz;zpd; ike;jdhfTk; tho;e;jhd;.
njhlUk;...
packiyanathan.m@thaiveedu.com
,ize;J nfhs;Sq;fs;
‘jha;tPL’ facebook,y;
www.facebook.com/thaiveedu
,izaj;jsk; www.thaiveedu.com

Page 110
- 80 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 111
jha;tPL • ngg;gputup 2010
fp
zw;wbapy; fKF vd;W vOjpapUe;Njhk;. fKFf;F mLj;jgbahf ePu; mjpfk; Njitg; gLtJ gyhtpDf;F. MfNt tof;fkhf ehk; Fspf;Fk; nghOJ NkypYk; jiy- apYk; Cw;Wk; jz;zPu; fKFtpd; fhy;- fisf; fOtpaJ Nghf mLj;J mut- izg;gJ gyhtpd; ghjq;fisNa. gyhtpd; Kf;fpa cwtpddhd tPl;by; $o; fha;r;Rfpd;w rpy ehl;fspy; khj;jpuk; ehq;fs; Njit- ahd ,iyfis Nju;e;njLj;j gpd;du; jhd; mtDf;F Fj;J}rp gpuNahfpf;Fk; cupik. gyh ,iyapidf; fuz;b Nghy kbj;J rpd;d $o; fha;r;Rfpd;w ehspy; FLk;gj;jtu; mj;jid NgUNk fl;lhakhf xd;whf cztUe;JNthk;. $o; epuk;gpa rl;b eLNt ,Uf;f> ehk; vy;NyhUk; Rw;wptu cl;fhu;;;e;J mfg;ig- ahy; ms;sp vLj;J> gyh ,iyf; fuz;b- apy; Cw;wp cwpQ;rp cwpQ;rpf;; Fbj;jij ,g;gTk; epidj;Jg; ghu;f;ifapy; ,d;gkhf cs;sJ.
nghJthfNt gyhtpNy ,uz;L gpujhd tif. xU tif ey;y ngupa rijg; gw;Wila Risfisf; (Pulp) nfhz;lJ. kw;w tifapidf; $od; gyh vd;ghu;fs;. gOj;jTld;; Risfs; ahTk; xU rpjk;gpa jd;ik cilaitahf khwptpLtJz;L. Risfs; Ritahf ,Ue;jhYk; KOr; Risfshf vLf;Jr; rhg;gpl KbahJ. ehk; gapupl;L cz;lhf;Ffpd;w kuq;fspNy kpfg; ngupa goq;fis jUtjhfg; gyh kuj;jpidNa $Wthu;fs;. rpy kuq;fspNy goq;fs; 3 mb ePskhdjhff; $l ,Uf;Fk;.
G+thNj fha;f;Fk; kuKk; cskf;fs;
cSk; VthNj epd;W czu;thu; jhk; csNu
- J}th tpijj;jhYk; ed;W Mfh tpj;njdNt
Ngijf;F ciuj;jhYk; Njhd;whJ czu;T.
( ey;top -35) (G+f;fhky; fhaf;Fk; kuq;fSk; (gyh) cz;L. kf;fspilNaAk; nrhy;yhkNy jhkhfNt mwpe;J nra;af; $batu;fSk; ,Uf;fpd;wdu;. ed;whfj; J}tp tpijj;jh- Yk; Kisahj tpijNghy %lDf;F tpsf;fkhfr; nrhd;dhYk; mwpe;J nfhs;s khl;lhd;.)
gyhtpidg; G+thky; fha;f;fpd;w kuk; vdg; Gytu;fs; tifg;gLj;jpf; $wpdhYk; mJ
cz;ik my;y. kw;iwa G+f;fisg; Nghy; Mlk;gukhf mofpa ftu;r;rpahd epwNkh> fhe;jnkd ,Of;Fk; kzNkh ,y;yhky; mg;gbNa ngUj;Jf; fhahfp tpLtjhy; gyhTf;F ,g;gbahd mgthjk;. gyhtpd; G+ gr;ir epwkhdJ. mjid xU kQ;rup (Inflorescence) vd;ghu;fs;. $l;Lf; fhk;gpyp (compound spike) vd tpNrlkhd ngau; nrhy;ypAk; miog;ghu;ffs;. Mz;G+ Ntwh- fTk; ngz;G+ NtwhfTk; fhzg;gLk;. Mz;G+f;fs; xy;ypaha; Xuyha;f; fhzg;gl> ngz;G+f;fs; jSf;F kpDf;fhf cUtpNy ngupjhff; fhzg;gLk;. Mdhy; ,uz;L tifg; G+f;fSk; xNu kuj;jpNyNa fhzg;- gLfpd;wikahy; ,e;j epiyapid Xupy;y- Kilait (Monoeceous) vd;ghu;fs;. fKF> njd;id Nghd;witAk; Xupy;yKila-
itNa vd;whYk; mtw;wpNy xNu kQ;rup- apNy Mz;G+ NkNyAk; ngz;G+ mbapNyAk; fhzg;gLk; gyhtpNy Mz;G+f;fSk; ngz;G+f;fSk; xNu kQ;rupapy; fhzg;gl khl;lh. Mz;G+f;fisf; nfhQ;rk; nfhQ;r- Kbahj J}uj;jpNyNa itj;Js;sJ. nghJthf Mz;G+f;fs; NkNy ngUk;ghYk; fpisfspNy fhzg;gLfpd;wd. rpy ehl;- fspNyNa cjpu;e;Jk; tpLfpd;wd. ngz; G+f;fs; mbkuj;jpNy gpujhdkhff; fhzg; gl;lhYk; fpisfspYk; $lr; rpy fhzg;- gLk;. ,q;Nf xU tpraj;jpid tpsf;f Ntz;Lk;. gyhkuj;jpd; mbapNyjhd; ngUk;ghYk; fha;fs; fha;g;gJ cz;L vd;Nwhk;. Mdhy; gyhNtupNy $lf; fha;f;fpwJ vd;w xU jg;ghd jftYk; epytp tUfpwJ Gul;rpf; ftpQu; ghujp- jhrd; $l mNj fUj;jpdpNy jhd; fPo; cs;s ghliyg; ghbAs;shu;.
Nfhupf;if mw;Wf; fplf;Fjz;Nz Ntupw;gOj;j gyh - kpff; Nfhbanjd; nwz;zplg; gl;ljz;Nz Fspu;jUk; tl;l epyh.
(ghujpjhrd;) cz;ik mJty;y. xU kuj;jpw;Fg; gpu- jhdkhf ,uz;L gFjpfs; cs;sd. jz;Lg; gFjp kz;Zf;F NkNy fhzg;- gLfpwJ. ,iyfs;> G+f;fs; goq;fisf;
nfhz;lJ gFjp Ntu;j nghUl;fi nghJthf ,Ue;jhY nghOJk; nra;fpwJ. Kifapy; tpUj;jpAW gof;fhk;G ghu;fs;. m Nghyj; nj nghOJk; jz;bd; m NtWgl;li
aho;g;ghz
vkJ nfhy;iyg;Gwj;Jg; g
my;yJ % vkJ tPl;L lq;fisA G+f;fs; fhz fPNo tpOe khjq;fspy gok; Ri mbf;fb Ng fpNo tpO tuNtw;Fk te;jhy; j xbe;J Ng
,e;jr; re nra;a Nt
mtiuf; N Nghk;. ePz te;J Ng vk;nkhUt njupe;J n Uf;Fk; ,U jhd; ,Ug jhb fupa KOtijA new;wp epi re;jdj;jpd nghl;Lld jUthu;. f

- 81 -
sg; Nghy; epwNkh> y;yhky; pLtjhy; gyhtpd; U kQ;rup ; fhk;gpyp d ngau; ;G+ Ntwh- zg;gLk;. fhzg;gl> cUtpNy ; ,uz;L a fhzg;- d Xupy;y- s;. fKF> ;yKila-
u kQ;rup- bapNyAk; ;G+f;fSk; fhzg;gl ; nfhQ;r- j;Js;sJ. Uk;ghYk; rpy ehl;- d. ngz; f; fhzg; fhzg;- tpsf;f apNyjhd; cz;L y $lf; jftYk; u; ghujp- jhd; fPo;
;Nz
jz;Nz
ujpjhrd;) pw;Fg; gpu- cs;sd. fhzg;- q;fisf;
nfhz;lJ ,g;gFjp. kz;zpd; fPNo cs;s
gLk; xU ePz;l jz;by; nghUj;jg;gl;L gFjp Ntu;j; njhFjp. ,J ePupidAk; fdpg;
xU Gwk; jl;ilahAk; kWGwk; $u;ik- nghUl;fisAk; cwpQ;Rtjw;fhd gFjp.
ahAk; cs;s Nfhlhyp xd;WlNdNa mtu; nghJthf ,j;jifa xU tiuaiw
tp[ak; nra;thu;. mjpy; xU nrg;G ,Ue;jhYk; $l jz;bd; xU gFjp vg;-
thspapidj; njhq;f tpl;bUg;ghu;. ,uz;L nghOJk; kz;zpd; fPNo fhzg;glNt
khjj;jpw;F xU KiwahtJ vk; CUf;F nra;fpwJ. mg;gFjpapy; ,Ue;J Njhd;wpa
tu mtu; jtwpajpy;iy. vkJ CUf;F Kifapy; tUfpd;w ngz;G+ gokhf
tUfpd;w rkaq;fspy;; mNdfkhf vkJ tpUj;jpAWfpd;wNghJ me;j Kifapidg;
mk;khtpd; tpUe;jhspahf ,Ug;ghu;. xt;- gof;fhk;G my;yJ Gd;db (Pedicel) vd;-
nthU tPL tPlhfg; Nghthu;. fjpu;fhkj;jpy; ghu;fs;. mJ Ntupy; ,Ue;J Njhd;wpaJ
eilngWfpd;w cw;rtf; fhyj;jpy; mq;Nf Nghyj; njupfpwNj md;wp gyhf;fha; xU
jz;zPu;g; ge;jy; itg;gjw;F cjtp NjbNa nghOJk; Ntupy; ,Ue;J Njhd;w KbahJ.
mtu; Cu; Cuhfg; Nghfpwhu; vd mk;kh jz;bd; mikg;G Ntupd; mikg;gpy; ,Ue;J
nrhy;thu;. fpilg;gJ vy;yhtw;wpidAk; NtWgl;likNa ,jw;Ff; fhuzk;.
Nru;j;Jf; nfhz;L Nghthu;. vd;d nra;- fpwhNuh njupahJ. Mdhy; fjpu;fhkk; aho;g;ghzj;jpy; gyh nghJthf ,uz;liu
cw;rtk; elf;fpd;w khjj;jpy; mtiu vkJ
my;yJ %d;W tUlq;fspy; fha;f;Fkhk;.
Cupy; fhz Kbtjpy;iy. vkJ tPl;Lg; gyh cz;lhfp ehd;F tU- lq;fisAk; jhz;btpl;lJ. epiwa Mz;
toikNghd;W md;Wk; Nfhlhypr; rhkp- G+f;fs; fhzg;gLk;. rpwpJ ehl;fspy; mit
ahu; te;jpUe;jhu;. Mr;rupakhf md;W fPNo tpOe;JtpLk;. nghJthf khrp> gq;Fdp
mg;GTk; tPl;by; ,Ue;jhu;. mk;khTk; khjq;fspy; gyhg+f;Fk;. Mbkhjthf;fpy;
mg;GTk; rhkpahNuhL gyJk; gj;Jk; Ngrpf; gok; Ritf;fyhk;. mk;kh MtYld;
nfhz;bUe;jhu;fs;. mf];khj;jkhf mk;kh> mbf;fb Ngha; kuj;ijg; ghu;g;gh. mk;khit
‘Vd; Rthkp> vq;fil gyh kuk; ,j;jid fpNo tpOe;J fplf;Fk; Mz;G+f;fs;
tsu;e;Jk; ,d;Dk; fha;f;ftpy;iy’ vdj; tuNtw;Fk;. Mdhy; xU ngz;G+thtJ
jdJ tprhuj;ij vLj;Jiuj;jhu;. rhkpahu; te;jhy; jhNd. mk;khTf;F kdk; ngupJk;
rw;W Nahrpj;jhu;. ‘epiwa Mz;G+f;fs; xbe;J Nghapw;W.
G+j;Jr; nrhupfpd;wd ,y;iyah’ vd;whu;. ‘mit Mz;G+f;fsh? ehk; ngha;g;G+f;fs; ,e;jr; re;ju;g;gj;jpy; xUtiu mwpKfk;
vd;Wjhd; nrhy;YfpNwhk;’ vd;whu; mk;kh. nra;a Ntz;b cs;sJ.
‘mJ jhd; mk;kh Mz;G+. mjd; gug;gpNy kQ;rs; epwkhd Jfs;fs; fhzg;gLNk> mtiuf; Nfhlhypr; rhkpahu; vd miog;-
mitjhd; kfue;j kzpfs;. cq;fSila Nghk;. ePz;l fhykhf vk; tPl;bw;F mtu;
gyhtpNy ,d;Dk; ngz;G+f;fs; G+f;ftpy;- te;J NghdhYk; mtuJ ,aw;ngau;
iy. mjdhy;jhd; fha; ,y;iy’ vd;whu; vk;nkhUtUf;Fk;; njupatpy;iy.. mjidj;
Rthkp. ‘mjw;nfd;d nra;ayhk; rhkp’ njupe;J nfhs;Sk; Mu;tKk; ek;nkt-
vd mk;kh Nfl;lhu;. rhkp vdJ mg;Gitg; Uf;Fk; ,Ue;jjpy;iy. Ie;J mb cauk;
ghu;j;J ‘ehd; xd;W nrhy;fpNwd; mjidr; jhd; ,Ug;ghu;. xy;ypahd Njfk;;. rlhKb.
nra;thah’ vd;whu;. ‘mjw;nfd;d rhkp jhb fupa cly;. kQ;rs; epwj;jpy; cly;
gyhitf; fha;f;fg; gz;Ztjw;F vd;dTk; KOtijAk; kiwf;fpd;w ePz;l rl;il.
nra;ayhk; jhNd’ vd;whu; mg;G. ‘ehis new;wp epiwaj; jpUePWk; mjd; kj;jpapy;
nts;spf;fpoik my;yth. ey;yjhfg; re;jdj;jpd; kj;jpapy; Fq;Fkj;jpy; mike;j
Nghr;R. fhiy 4:00 kzp. mjidg; gpuk;k nghl;Lld; xU rptg; gokhff; fhl;rp jUthu;. fz;lq;Nfhlhyp vd miof;fg;-
ngh.fdfrghgjp vkJ nfhy;iyg;Gwj;Jg; gyh
njhlu;jy; 82k; gf;fk;

Page 112
- 82 -
K$u;jk; vd;ghu;fs;. gpukd;; vd;why; ahu;? mtd; gilg;Gf;flTs;. MfNt gilj;j- Yf;Fupa Neuk; ,e;jg; gpuk;k K$u;j;jk;. me;j Neuj;jpy; eP Nfhlhypapd; Gwg; gf;fj;jhNy gyhkuj;jpd; Nky; ed;whf mbf;f NtZk;’ vd;whu; rhkpahu;. ‘nra;J tpl;lhy; Nghr;R’ vd;whu; mg;G. ‘Mdhy;...’ vd;whu; rhkp. ‘vd;d rhkp Mdhy;’ vd;fp- wPu;fs;’ vd;whu; mk;kh. ‘Mk; eP mbf;fpd;w NghJ gpwe;j Nkdpadha; epd;W mbf;f- NtZk;’ vd;whu; rhkp. ‘rP’ vd;whu; mk;kh yr;irAld;. ‘ehd; nrhy;Ytijr; nrhy;yp tpl;Nld;. ,dp cq;fs; tpUg;gk;’ vd;whu; rhkp. mg;G mikjpahf ,Ue;jhu;.
kWehs; fhiy gyhtpidg; Ngha;g; ghu;j;j nghOJ mg;G jd; iftupiriaf; fhl;b tpl;lJ njupe;jJ. gyh gy tpOg;Gz;f- Sld; mOJ tbe;jgb (ghy; XOfpagb) gupjhgkhff; fhl;rp je;jJ. ehk; vy;NyhUk; fhiyapy; cwq;fptpl;l fhuzj;jhy; mg;G rhkpahupd; Vtiy epiwNtw;wpa mw;Gj fhl;rpiaNah> mg;Gtpd; moFf; Nfhyj;- ijNah fhzKbatpy;iy. Mdhy;...
‘mb ,y;yhtpl;lhy; mz;zd; jk;gp cjt khl;lhu;fs;’ vd;ghu;fs;. mg;Gtpd; mb epiwaNt Ntiy nra;jpUe;jJ. vq;fS ila gyh vf;fr;rf;fkhff; fha;fis ngw;nwLj;jJ. mb kuj;jpy; khj;jpuky;- yhky; rpy fha;fisf; fpisfspYk; fhz Kbe;jJ. vq;fs; vy;NyhUf;Fk; Rw;Wtl;- lhuj;jpy; cs;Nshu;fs; mj;jid NgUf;Fk; nrhy;yp khstpy;iy. mg;GTf;Nfh ju;k- rq;flkha;g; Ngha;tpl;lJ mf;fk; gf;fj;Jg; ngz;fs; mg;Git xU khjpupahfg; ghu;j;- jhu;fs;. (cq;fSf;F khj;jpuk; gyh fha;j;jjw;fhf ehd; mwpe;j ,ufrpak; xd;wpidr; nrhy;fpNwd;. vg;nghOJk; Gjpa mUk;Gfs; kuj;jpy; ,Ue;J Kisj;Nj (pedicel) mjd; Kidapy; ngz;G+f;fs; Njhd;Wk;. gyhtpy; mbj;Jf; fhak; Vw;gl;l ,lq;fspy; fhak; khWfpd;w nghOJ mq;Nf Gjpa mUk;Gfs; Njhd;Wfpd;wd. Nfhlhyp mbapdhy; Vw;gl;l fhaq;fspYk; ,Ue;J Gjpa mUk;Gfs; Njhd;wpaikahy; epiwaNt fha;fs; Njhd;wpd.)
Mb Kjw; nrt;tha; vkJ itutu; Nfhtpy; nghq;fy;. ehq;fs; jhd; ehrfghid fl;LfpwJ. gilaypy; ngupa kil. ,k;- Kiw vkJ gyhg;gok; gilaypy;. ey;y Ritahd gokhf ,Ue;jJ. Risfs; ngupaitahfTk; nropg;ghd ePu;j;jd;ik cilaitahfTk; fhzg;gl;ld. gyhg;- gok; Vida kQ;rupg; goq;fspYk; tpj;jp ahrkhdJ. jpuhl;irAk; kQ;rupapy; ,Ue;- Nj Njhd;wpaJ. Mdhy; mq;Nf xU Fiyahfg; gy goq;fs; ,Ug;gijf; fhzKbAk; gyhtpy; mg;gb my;y. gyhg; goj;jpid xU jpus;gok; (Aggregate Fruit) my;yJ $l;Lg;gok; (Compound Fruit) vd;Nghk;. cs;Ns fhzg;gLfpd;w Risfs; xt;nthd;Wk; xU G+tpy; ,Ue;J Njhd;wp- ait. fUf;fl;lg;glhj G+f;fs; nghr;rhff; fhzg;gLk;. rpy Risfs; ed;F tpUj;jp Awhikahy; Nghypr; Risfs; vd;ghu;fs;. Risfs; NtNwhd;Wk; ,y;iy. rhjhuz g+f;fspNy fhzg;gLk; my;yp> Gy;yp vd;- ghu;fNs mit ,uz;bidAk; Nru;j;J G+Tiw (Perianth) vd;ghu;fs;. mg;G+Tiw jhd; Riofspd; rijg;gw;whd gFjpah- fpd;wd. Risfspd; vy;yhtw;wpidAk; G+f;fisAk; #o jly; fhzg;gLk;.
Risfspd; rij ey;y ePu;ghq;Filajhf cs;sikahy; goj;jpd; cs;NsNa rpy tpijfs; Kisj;Nj tpLtJz;L mjd; tpisthfg; gok; rpyrkak; ntbj;Jtpl mjd; kzk; gf;fj;J tPLfSf;Fj; jz;- 81k; gf;fj; njhlu;r;rp
Nlhuh Nghl;L mwptpj;J tpLtJk; cz;L.
mLj;j tPl;Lg; igad; fhiyapy; FJJ}rp rfpjkhf vkJ gyh ,iyia Fj;jpf; nfhz;bUe;jhd;. mk;kh mLg;gbapy; VNjh fhupakhf ,Ue;jhu;. ehd; jiythrypy; ,Ue;J VNjh thrpj;Jf; nfhz;bUe;Njd;. ‘INah mk;kh’ vd;w Fuy; nfhy;iyg; Gwj;jpy; ,Ue;J Nfl;lJ. mq;Nf XbNdd;. me;jg; igad;. jiyKOtJk; gyhg;goj;jpd; RisfSk; nfhl;ilAkhf ifapy; gpbj;j Fj;J}rp- Ald; epd;whd;. vdf;Nfh Nfhtpypy; Iau; gQ;rhjkpu;jj;jpid tPugj;jpurhkpapd; cU- tj;jpy; nfhl;bakhjpup ,Ue;jJ. flfl vdr; rpupj;J tpl;Nld;. igad; Nghl;l mywy; rj;jk; Nfl;L Xbte;j mk;kh vd;idg; ghu;j;j ghu;it - Ie;Jk; nfl;L mwpTk; nfl;lJ vd;ghu;fNs - mJ!. epd;w igad; glhnud epyj;jpy; tpOe;jhd;. fpisapy; gOj;jpUe;j gok; igadpd; jiyiag; gjk; ghu;j;J tpl;lJ.
Ntuy; Ntyp Ntu;f;Nfhl; gytpd; rhuy; ehl nrt;tpia Mfkjp ahu; m/J mwpe;jprpNdhNu rhuy; rpW Nfhl;;Lg; ngUk; gok; J}q;fpahq;F> ,ts; capu; jtr; rpwpJ fhkNkh ngupNj.
- fgpyu; - FWe;njhif -18
(gyhkuj;jpd; rpwpa fpisapdpNy ngupa gok; njhq;fpf; nfhz;bUg;gJ Nghd;W vkJ jiytpapd; capu; kpfr; rpwpaJ. rpW fpisapy; njhq;Fk; gyhg;gok; ed;F gOj;Jj; jhdhfNt cjpu;e;J tpOk;; - my;yJ ahuhNyahapDk; ntl;bg; ngwg; gLk; mNj Nghd;W jiytp fhjy; Nehap- dhy; capu; tplTk; Neuyhk; - my;yJ ,d;ndhUtiu kzf;fTk; Neuyhk;.)
mk;kh Xbr; nrd;W nrk;gpy; ePu; nfhz;L te;J mtd; Kfj;jpy; njspj;Jk; mtd; mwpT jpUk;gtpy;iy. nra;jpia mLj;j tPl;bw;Fr; nrhy;tJ vd; Ntiyaha; tpl;lJ. mOJ Fowpagb mtdJ ngw;Nwhu;fs; Xbte;jdu;. NtfNtfkhff;; fhupak; ele;jJ. mtDf;Fr; rpwJ Neuj;jpy; mwpT te;jhYk; NgRtjw;F Kbahjtdha; kpuskpus mq;Fk; ,q;Fk; ghu;j;jhd;. mtd; jha; Nghl;l xg;ghupapy; gf;fj;J tPLfSk; $btpl;lJ. igaid itj;jpa- rhiyf;F vLj;Jr; nrd;wdu;. itj;jpa rhiyapypUe;J rpy ehl;fspy; igad; tPL jpUk;gpdhd; Mdhy; mtd; Kd;Nghy; ,y;iy. Ngr;rpy; xU nfhd;id ,Ue;jJ. ed;whfg; Ngrf; fhyk; vLf;Fk;> gbg;gb- ahfj;jhd; Ngr;Rj; njsptilAk; vdf; $wp itj;jpau;fs; mtid tPl;Lf;F mDg;gptpl;lhu;fshk;.
,jdhy; vkJ tPl;Lf;Fk; gf;fj;J tPl;Lf;- Fk; cwT Kd;Nghy; ,y;iy. mg;Gtpd; Nfhlhyp mb nja;tf; FiwghL> mjdhy; igaidg; gopthq;fptpl;lJ vd;gJ gf;fj;J tPl;Lf;fhuu;fs; vy;NyhUk; rk;Nksdk; itj;J> thf;nfLg;G elj;jp> Vfkdjhf vLj;j jPu;g;G.
ekJ gyh njhlu;e;Jk; fha;j;Jf;nfhz;L tUfpwJ> Nfhlhypia kPz;Lk; cgNah- fpf;fpd;w Njit tutpy;iy.
(,yf;fpaj;jpy; Ntz;Ltd Ntz;Lk;NghJ vdf;F ,ts; gupNj.
hif -18
y ngupa Nghd;W paJ. rpW k; ed;F tpOk;; - ;bg; ngwg; y; Nehap- - my;yJ
yhk;.)
; nfhz;L k; mtd; a mLj;j iyaha; mtdJ tfkhff;; Neuj;jpy; hjtdha; hu;j;jhd;. ; gf;fj;J itj;jpa- itj;jpa ; igad; Kd;Nghy; ,Ue;jJ. ;> gbg;gb- k; vdf; tPl;Lf;F
;J tPl;Lf;- mg;Gtpd; > mjdhy; gf;fj;J k;Nksdk; fkdjhf
f;nfhz;L ; cgNah-
;Lk;NghJ ukzpad;.

Page 113
jha;tPL • ngg;gputup 2010
v
d; ,sikf;fhyk;. nfhOk;Gf;F Ntiy fpilj;J te;j GjpJ. rpdpkhj;Jiwf;F te;j GJKfebfd; (xU cjhuzk; jhd;) rpd;dNt\k;> ngupaNt\k; vd;nwy;yhk; ghu;f;fhky;> fpilf;Fk; re;ju;g;gq;fis- nay;yhk; Vw;Wf;nfhz;L> ebg;gJNghy ehDk; ahu; Nfl;lhYk; tpRthkpj;jpuu; njhlf;fk; tpy;yd; ghj;jpuk; tiu Nkil- ehlfq;fspy; ebj;Jf;nfhz;bUe;j fhyk;. (tpRthkpj;jpuu; $l Guhzehlfq;fspy; tpy;yd; khjpupj;jhd; te;JNghthu; vd;gJ NtW tp\ak;).
vjpu;ghuhj ,lj;jpypUe;J vdf;F miog;G te;jJ. mioj;jtu; xU gd;nkhopg;Gy- ikahsu;. jq;fj;jhj;jh NrhkRe;jug;- Gytupd; kfd; Nrh. eluh[d;. ,yq;if thndhypapd; Muk;gfhyj;jpy; mjd; epu;thfpahf ,Ue;jtu;. 500 Mz;LfSf;F Kd;G uhFyNjuu; vOjpa ‘nryfpdp re;njr’ (G+ittpLJ}J) vd;w rpq;fsE}iy jkpopy; nkhopngau;j;jtu;. mf;fhy ,yf;fpafhuu;fs;; kj;jpapy; vOk; thjg;- gpujpthjq;fspy; ,tu; ngau; mbf;fb nrhy;yg;gLtij mwpe;jpUf;fpNwd;. ngsj;j kjk; rk;ge;jkhf E}y;fis vOjpa ,tu; ngsj;jkj Jwtpahff;$l rpyfhyk; ,Ue;jtu; vd epidf;fpNwd;.
Mq;fpyg;Gyik cs;s ,tu; Mq;fpy ehlf Mrpupau; n[frpw;gpaupd; (N\f;];- gpaupd;) ehlfk; xd;iw jkpohf;fk; nra;jp- Ue;jhu;. “gd;dpuz;lhtJ ,uT” vd;gJ mjd; ngau;. mJ xU Ritahd ehlfk;. MZk;> ngz;Zkhf ,ul;ilau;fs;. ,U- tUk; re;ju;g;;gtrj;jhy; gpupe;J Nghfpwhu; fs;. Gjpa ,lj;jpy; jd;idf;fhg;ghw;wpf;- nfhs;s rNfhjup Mz;Ntlk; jupj;Jf; nfhz;L mq;F xU gpuGtplk; Ntiyf;F mku;fpwhs;. ,dpj;jhd; Ritahd jpUg;gk; tUfpwJ. Mz;Ntlj;jpy; tUk; ,e;jg; ngz;iz ,d;DnkhU ngz; Juj;jp> Juj;jpf;fhjypf;fpwhs;. ,g;gbg;NghfpwJ fij. ,Nj fij “fd;dpapd; fhjyp” vd;w ngaupy; jkpo;j;jpiug;glkhfTk; mWgJ Mz;LfSf;F Kjy; (1949y;) ntspte;jJ. ehd; rpWtajpy; ghu;j;j ,e;jj;jpiug;- glj;jpy; Mz;Ntlk; NghLk; rNfhjupahf kl;Lky;y> mtuJ ,ul;ilr;rNfhjudhf> MzhfTk; khJupNjtp ebj;jpUe;jhu;. Mz; ghj;jpuj;Jf;F gpugyebfu; tp. Nfhghy- fpU\;zd; Fuy; nfhLj;jhuhk;. me;jf; fhyj;jpNyNa ,g;gb xU Kaw;rp!
vdNt me;jf;fijjhd; vd;wwpe;jJk; xU GJikiahd mDgtk; fpilf;fg;NghfpwJ vd;w re;Njhrj;Jld; ebf;fr; rk;kjk; njuptpj;Njd;. ehd; ebf;fg;NghFk; Kjyh- tJ uh[h-uhzpf;fij ehlfk;. NghJk; Nghjhjw;F ehlfj;jpd; vOj;Jg;gpujpfis ebfu;fSf;F toq;Fk; itgtj;jpid nts;stj;ijapy; rw;W cau;epiy kf;fs; Nghrd> ghdk; (me;jg;ghdk; jhd;) mUe;Jk; (vq;fs; rk;gsj;jpw;F vl;lhj) cau;kl;l Nghrdrhiyapy; itj;jpUg;gjhf miog;G te;jpUe;jJ. jpdKk; mijf;fle;Jjhd; ehd; tof;fkhf rhg;gpLk; “KUfd; nyhl;[;”f;F NghapUf;fpNwd;. vd;whYk; Rfe;jkzq;fs; tPRk; me;j Nghrdrhiyg;- gf;fk; jpUk;gpAk; ghu;g;gjpy;iy. mjd; thrypy; rw;Wj;jupj;J epw;gijf;fz;lhNy mwpe;jtu;fs;> njupe;jtu;fs; upf;nfw; nryitg;ghuhky; CUf;F ‘aho;Njtp’ vLj;Jg;Ngha;> vq;fs; tPl;Lf;Nfw;iwj;jl;b> tPl;Lf;fhuuplk; ‘gj;j’itj;Jtpl;Lg; Ngha;- tpLthu;fs;. gpwnfd;d. gidkuj;Jf;F fPNo epd;W ghy;Fbj;jtu;fSf;F Vw;gLk; fijahf... CNu my;Nyhyg;gLk;.
,Ue;jhYk; cj;jpNahfG+u;t miog;gld;
ebf;fhj ehlfk;
‘jha;tPL’ ,g;NghJ ,iz
www.thaiveedu.com
te;j> ,e;j mupa re;ju;g;gj;ij KOik- ahf gad;gLj;jpf;nfhs;s Ntz;Lnkd;w vd;w vz;zj;Jld; (Xrpr;rhg;ghl;il xUif ghu;j;JtplNtz;Lnkd;w vz;ze;jhd;) ehDk; kw;wf;fiyQu;fSk; Neufhyj;Jf;Nf mq;Nf Ngha;tpl;Nlhk;. te;jtu;fs; vy;- NyhUNk> ntt;NtW ehlfkd;wq;fisr; Nru;e;jtu;fs;. jahupg;ghsu; (Nrh.eluhrh) jhd; ghu;j;j ntt;ntW ehlfq;fspy; jdf;Fg;gpbj;j xt;nthUtiu mioj;J> fpupf;nfw;wpy; tUtJ Nghy> xU ‘Nju;T mzp’iaj; njupT nra;jpUe;jhu; vd;W kl;Lk; Gupe;jJ. ,jdhy; xU ,dk;Gupahj ‘mjpu;T’ mq;F epytpaJ. xUtUf;F xUtu; risj;jtu; my;y vd;W ep&gpf;f Ntz;ba fl;lhak; vy;NyhupdJk; kdjpy; ,Ug;gJ njupe;jJ. KfkDf;F Mis- ahs; ghu;j;Jr; rpupj;Jf; nfhz;lhYk; Ntl;il eha;fisg;Nghy kdjstpy; ,Ue;- Njhk;. re;ju;g;gk; fpilj;jTld; gha;e;J> fbj;Jf; Fjwp... trdq;fisj;jhd;...
jahuhf ,Ue;Njhk;.
vq;fs; xt;nthUtiuAk; vOe;J epw;f- itj;J> mwpKfg;gLj;jp ehq;fs; ebf;fg; NghFk; ghj;jpuj;ijAk; nrhy;yp ehlfg; gpujpfis toq;fpdhu;fs;. vdf;F mtu;fs; toq;fpa ghj;jpuk;. me;j ,ul;ilg;gpwtp-
fspy; xU ,ul;ilr;r nfhr;rpf;fi te;jpUe;jh xy;ypahd me;jg;ngz ,af;Fdu gpwtpfs; N fs;. ,JN zkhf ,U $wpdhu;. re;Njhrkh
,j;jidf ghu;j;jgb> Nghrdrhi tUtJkhf gupkhwg;gL Nlhk;.
vq;fSf;F
“fha;e;j k (fk;G vd;g xUtifg nra;J t ,wq;fpNd jkpo;trde jhd; ,U

ebf;fhj ehlfk;
ksbala@thaiveedu.com
g;NghJ ,izaj;jpYk; w.thaiveedu.com
- 83 -
KOik- ;Lnkd;w l xUif ;ze;jhd;) hyj;Jf;Nf ;fs; vy;- q;fisr; .eluhrh) fq;fspy; mioj;J> U ‘Nju;T hu; vd;W k;Gupahj UtUf;F ep&gpf;f k; kdjpy; Mis- z;lhYk; py; ,Ue;- ; gha;e;J> j;jhd;...
;J epw;f- ; ebf;fg; p ehlfg; mtu;fs; lg;gpwtp-
fspy; xUtdhd Mz;ghj;jpuk;. vd; ,ul;ilr;rNfhjupahf ebf;f nfhOk;G nfhr;rpf;fil gFjp ehlfkd;wj;jpd; ebif te;jpUe;jhu;. (ngaiu kwe;J tpl;Nld;.) xy;ypahd Njhw;wk;. rpte;j epwk; nfhz;l me;jg;ngz;zpd; mUfpy; epw;fr;nrhd;dhu; ,af;Fdu;. mrg;gpy; ,UtUk; ,ul;ilg;- gpwtpfs; NghypUg;gjhf Ngrpf;nfhz;lhu; fs;. ,JNt ehlfj;jpd; ntw;wpf;F fhu- zkhf ,Uf;fg;NghfpwJ vd;W ,af;Fdu; $wpdhu;. rpyu; ifjl;bdhu;fs;. vdf;F re;NjhrkhftpUe;jJ.
,j;jidf;Fk;> vq;fis xuf;fz;zhy; ghu;j;jgb> gyu; gbf;fl;Lf;fspy; Vwp> me;j Nghrdrhiyapd; Nky;khbf;Fg; NghtJk;> tUtJkhf ,Ue;jhu;fs;. ghdk; mq;Fjhd; gupkhwg;gLfpwJ vd;W A+fpj;Jf;nfhz;- Nlhk;.
vq;fSf;F rpw;Wz;bfs; gupkhwg;gl;ld.
“fha;e;j khL fk;gpiy tpOe;j khjpup..” (fk;G vd;gJ fhy;eilfSf;F czthFk; xUtifg;gapu;). vy;yhtw;iwAk; fhyp nra;J tpl;L xt;nthUtuhf fsj;jpy; ,wq;fpNdhk;. nkhopngau;g;G ehlfj;jpy; jkpo;trdeilNa rw;W fuLKulhdjhfj;- jhd; ,Uf;Fk;. mJTk; Nrh.eluhrd;
06
gz;bjj;jkpopy; vOjpaij rPu; gpupj;J thrpg;gjpy; mNefUf;F %r;Rj;jpzwpg;Ngha; tpl;lJ.
,Ue;jhYk; risf;fhky;> ‘guhrf;jp” trdg;ghzpapy; cr;r];jhapy; gpse;J fl;bNdhk;. ebg;ngd;why; mLf;Ftrdk; NgRtJ vd;W epidj;Jf;nfhz;bUe;j fhyky;yth mJ. ,e;jr;re;jbapy; NkNy ahNuh ;Fbkfd;’ xUtu; cuj;Jr;nrhd;d- Jk; njspthff;Nfl;ftpy;iy. Ms; khwp> Ms; khwp.. fUkNk fz;zhf.. ebg;G njhlu;e;jJ.
ahNuh xUtu; gbfspy; ‘jljl’ntd;W ,wq;fpte;J> filrpg;gbapy; epd;W vq;f- isg;ghu;j;jhu;. jiy fiye;J> fz;fspy; fz;zPu; mUk;g> %f;F rpte;jpUf;f> vq;fisg; ghu;j;Jr;nrhd;dhu;. nrhd;dhu; vd;gijtpl fjwpdhu; vd;W nrhy;yyhk;. “ePq;fs; vy;NyhUk; jkpou;fs;jhdh.. vdf;F ,g;gbr;nra;J tpl;lhu;fNs.. ghu;j;- Jf;nfhz;L ,Uf;fpwPu;fsh?” vd;W epah ak; Nfl;gJNghy Nfl;lhu;. tPutrdk; Ngrpf;nfhz;bUe;j ehq;fs; vy;NyhUk; fg;rpg;. tha; jpwf;ftpy;iy. gy ,dj;j- tUk; tUk; mq;Nf mtUf;F jPq;F VNjh ,iof;fg;gl;Ltpl;lij A+fpj;Jf;nfhz;- lhYk; jiyFdpe;J> ifahyhfhjtu;f- isg; Nghy ntl;fpj;J ,Ue;Njhk;. vtUk; miratpy;iy. xNu nksdk;.
rpytpdhbfs; nrd;wd. NkypUe;J ahNuh te;J mtiu mioj;jhu;fs;. “kr;rhd;.. th.. ebr;rJ fhZk;.. ghtk; gps;isfs; fyq;fpg;Nghapl;bdk;” vd;W nrhy;y> mtu; vq;fisg;ghu;j;J xU nfhLg;Gr; rpupg;G rpupj;Jtpl;L rhtjhdkhf NkNy Vwpg; Nghdhu;. ehq;fs; ];jpuepiyf;F kPz;Lk; tu fhymtfhrk; Njitg;gl;lJ. tpau;j;- Jg;Nghd Kfq;fis Jilj;Jf;nfhz;L xUtiunahUtu; ghu;j;Jf;nfhz;Nlhk;. xU tp\ak;. vq;fs; jiyfisr; Rw;wp ehNk Nghl;bUe;j ‘jpwkhd ebfu;’ vd;w xsptl;lq;fs; rw;W kq;fpg;NghapUe;jd.
filrpapy; Nrh. eluhrdhu;> ‘fd;dpapd; fhjyp’ ehlfj;ij NghlhkNy iftpl;L- tpl;lhu;. rpyNtis ‘mtiu’ itj;J ehl- fk; vjhtJ Nghl;lhNuh njupatpy;iy.
,d;W ,izaj;jpy; cyhtpanghOJ> ftpQu; fz;zjhrd; vOjpa Kjy; jpiug; glg;ghly; “fyq;fhjpU kdNk”, ,lk; ngw;w glk;: “fd;dpapd; fhjyp” vd;W thrpf;f> $lNt ehq;fs; ebf;fhky; Nghd me;j ehlfj;jpd; epidTfSk; te;jd.

Page 114
- 84 -

jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 115
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 85 -

Page 116
- 86 -
60 Vanture Drive, Unite 15, Toromto Ontario, M1B

Toromto Ontario, M1B 3S4
jha;tPL • ngg;gputup 2010

Page 117
jha;tPL • ngg;gputup 2010
v
d; tho;f;ifapy; ehd; gl;l fld;fis tupirg; gLj;Jk;NghJ gy fld;fis ehd; jPu;f;ftpy;iy vd;gJ ,g;NghJ njupfpwJ. rpWtajpy; gf;fj;J Nkir ez;gdplk; ngd;rpy; fld; thq;fp mij jpUg;gpf; nfhLf;ftpy;iy. NfhapYf;F Neu;e;J flTSf;F ,J nra;tjhf> mJ nra;tjhfr; nrhy;yp nra;ahky; tpl;lJ. Gj;jfq;fs; fld; thq;fpg; gbj;jhy; jtwh- ky; jpUg;gptpLtJ vd; tof;fk;. xU Kiw vd; Gj;jfj; jl;il Muha;e;jNghJ ahNuh xUtuplk; fld; thq;fpa Gj;jfk; xd;W ,d;Dk; jpUg;gpf; nfhLf;fhkNy ,Ug;gJ njupe;jJ. Mdhy; ahuplk; Gj;jfj;ij ,uty; thq;fpNdd; vd;gJ kwe;Jtpl;lJ.
cupa Neuj;jpy; flid milf;fhtpl;lhy; mij jpUg;gpf; nfhLf;Fk; tha;g;Ng rkaj;- jpy; eOtp tplf;$Lk;. rpy ehl;fSf;F Kd;G xU rpWfij gbj;Njd;. fhjypj;J fy;ahzk; nra;Jnfhz;l jk;gjpfs; kj;jp- apy; rpW tpupry; tpOfpwJ. Mw;wpNy jz;zPu; tw;WtJNghy mtSf;F fzt- dplj;jpy; fhuzkpy;yhky; md;G Fiwe;J nfhz;Nl tUfpwJ. jpBnud;W xUehs; mtd; neQ;R typapy; mtjpg;gLfpwhd;. mtid M];gj;jpupf;F vLj;Jr; nry;Yk; NghJ mJtiu ghjp gbj;j ehtiyAk; jd;Dld; vLj;Jg; Nghfpwhd;. mtru rpfpr;iraspj;Jk; mtd; ,we;JtpLfpwhd;. xUehs;> gy tUlq;fs; fopj;J Gj;jfj;- jl;by; mtd; gbj;j ehtiy kidtp jw;nrayhf fhz;fpwhs;. mtd; filrp- ahfg; gbj;j gf;fj;ij kbj;Jtpl;bUf;fp- whd;. jhd; mtdplk; cjhrPdkhf ele;J nfhz;lij epidj;J tUe;Jfpwhs;. mtSf;F mtd; kPJ fdpT Nkypl;L mtDf;fhf VjhtJ nra;aNtz;Lk; vd;W Njhd;WfpwJ. mtd; Kbf;fhky; tpl;l gf;fq;fis mtDf;fhf gbj;J Kbf;fp- whs;.
ehd; aho;g;ghzj;jpy; 175 tUl ghuk;gupak; nfhz;l mnkupf;f kp\d; gs;spf;$lj;jpy; gbj;Njd;. ,q;Nfjhd; rp..it. jhNkhjuk; gps;isAk; xUfhyj;jpy; gbj;jtu;. ,J ngau;ngw;w ghlrhiy vd;wgbahy; kNyrpah> rpq;fg;G+u; Nghd;w ntspehLf- spy; ,Ue;njy;yhk; khztu;fs; te;J gbj;jhu;fs;. nfhOk;gpy; ,Ue;J$l khztu;fs; gbf;f tUtJz;L. ,J xU fytd; ghlrhiyahdgbahy; Mz;fSk; ngz;fSk; tpj;jpahrkpy;yhky; gofpdhu;- fs;. tof;fkhf gs;spf;$lj;J khztu;fs; xU tFg;gpy; cl;fhu;e;J gbg;ghu;fs;. Mrpupau;fs; khwpkhwp tUthu;fs;. ,q;Nf mg;gbapy;iy. xU tFg;G Kbe;jJk; ehq;- fs; ele;J ,d;ndhU tFg;Gf;F nry;Nthk;. mq;Nf Mrpupau; ,Ug;ghu;. mJ Kbe;jJk; ,d;ndhU tFg;Gf;F nry;Nthk;. mq;F ,d;ndhU Mrpupau; tUthu;. ,g;gb vLf;- Fk; ghlj;Jf;F jf;fkhjpup tFg;gu;fSk;> Mrpupau;fSk;> tFg;giwfSk; khwpf;- nfhz;Nl ,Uf;Fk;.
Kjyhk; jtiz Kbe;J ,uz;lhtJ jtiz njhlq;fpaNghJ xUKiw nfhOk;gpy; ,Ue;J Gjpa khztp xUj;jp te;J Nru;e;jhs;. mtSila gpujhdkhd ghlk; capupay; vd;gjhy; mts; vq;f- Sld; ,aw;gpay;> Ntjpapay; Nghd;w ghlq;fSf;F kl;LNk te;J Nru;e;Jnfhz;- lhs;. ,e;jg; ngz;zpd; ngau; mq;faw;- fz;zp. rpy ehl;fspNyNa mtSld; gbj;j khztpfs; mtis ‘mq;fp’ vd;W miof;fj; Jtq;fptpl;ldu;. ,e;jg; ngz; Nru;e;j md;Nw KOg;gs;spf;$lKk; khwp tpl;lJNghy xU Njhw;wk; cz;lhdJ. new;wpapNy fWg;G nghl;L itj;jpUg;ghs;. mJ mNefkhf fz;Zf;F njupahJ Vndd;why; me;jg; nghl;ilg; NghyNt me;jg; ngz;Zk; fWg;ghf ,Ue;jhs;. nfhbNghd;w cauk;. trPfukhd Kfk;. ngupa fz;fs;. xU gy;ypd; Edp nfhQ;rk; js;spf;nfhz;L ,Ue;jjhy; vg;gTk; rpupg;- gJNghd;w Njhw;wk;.
mts; tFg;gpNy Nru;e;j mLj;j ehNs rpyu; nghj;Jnghj;njd;W ,aw;gpay;> fzpjk; Nghd;w ghlq;fis Nghl;Ltpl;L capupay; tFg;gpy; Nru;e;Jnfhz;lhu;fs;. ,e;jg; ngz; elf;Fk;NghJ kw;wg; ngz;-
fisg;Nghy fhy; ngUtpuiyg; ghu;j;J elf;ftpy;iy. jbNghy epkpu;e;Jnfhz;L Neuhfg; ghu;j;J ele;jhs;. jz;zPu; G+r;rp- Nghy rl;rl;nld;W jpUk;gpdhs;. Gj;jfq;- fis ms;sp kbj;j tyJ ifapy; mLf;fp khu;Gfis kiwj;jgb tFg;Gf;Fs; Eio- tjpy;iy. tyJ Njhs;%l;by; xU Jzpg;- igia khl;b mjw;Fs; Gj;jfq;fis epug;gp iffis ftu;r;rpahf Ml;bf;nfhz;L te;jhs;. ahuhtJ khztd; ghu;j;J rpupj;- jhy; mtSk; jpUg;gp rpupj;jhs;. NgrpdhYk; NgRtjw;F jahuhf ,Ue;jhs;. Mdhy; khztu;fs;jhd; fpypgpbj;J J}u Xbdhu;fs;.
tFg;gpy; Mrpupau; Nfl;Fk; ve;jf; Nfs;- tpf;Fk; Kjypy; ifia J}f;JtJ me;jg;
ngz;jhd;. gbg;gpy; kl;Lk;jhd; Kjyplk; vd;wpy;iy. E}W ahu; Xl;lg;ge;jaj;jpYk; mts;jhd; Kjyhtjhf te;jhs;. ePsg;- gha;r;rypYk; mts;jhd; Kjy;. $ilg; ge;J FOtpy; Nru;e;j rpy khjq;fspNyNa mts; fhg;ldhfj; njupTnra;ag;gl;lhs;. ge;J ifapNy fpilj;jJk; Edpr; rg;ghj;jpy; epd;W Rod;W yhtfkhf $ilf;Fs; ge;ij vwpe;J ntw;wpaPl;btpLths;.
uh[Fkhud; vd;W xU khztd; ,d;ndhU tFg;gpy; gbj;jhd;. mtDf;F jhd; uh[- tk;rk; vd;Wjhd; epidg;G. nfhOj;j gzf;-
fhud;. xt xU ehs; xd;wpy; M gs;spf;$lj vd;gjhy; g Fjpiuf;fh gTk; tPl nty;yhk; mq;faw;fz vg;gb mt fpwhd;. mj Kjy; fb ,yFthf Uf;fpwhd;. fbf;fr; nr ‘,y;iy
vd;whd;. m epd;W uh Ngrpdhd;. epidj;jhu mNj ik NjhdpAld Ngrpdhs;. njupatpy;i jhd;. gs;s tplj; njh
uh[Fkhui khztu;fs

- 87 -
g; ghu;j;J nfhz;L Pu; G+r;rp- Gj;jfq;- y; mLf;fp s; Eio- U Jzpg;- fq;fis f;nfhz;L ;j;J rpupj;- grpdhYk; ;. Mdhy; bdhu;fs;.
;jf; Nfs;- J me;jg;
Kjyplk; aj;jpYk; s;. ePsg;- ;. $ilg; ;fspNyNa g;gl;lhs;. rg;ghj;jpy; ilf;Fs; hs;.
,d;ndhU hd; uh[- j;j gzf;-
fhud;. xt;nthUehSk; fhupy; tUgtd; xU ehs; ghu;j;jhy; nts;isf; Fjpiu xd;wpy; MNuhfzpj;J te;J ,wq;fpdhd;. gs;spf;$lj;jpy; Fjpiu fl;l ,lk; ,y;iy vd;gjhy; gpd;dhNy jiynjwpf;f Xbte;j Fjpiuf;fhud; Fjpiuia gpbj;J jpUk;- gTk; tPl;Lf;F nfhz;LNghdhd;. ,J- nty;yhk; mtd; nra;jJ mq;fp vd;w mq;faw;fz;zpf;fhfj;jhd;. xU ez;gdplk; vg;gb mtSld; Ngryhk; vd;W Nfl;bUf;- fpwhd;. mjw;F mtd; ‘nfha;ahg; goj;jpy; Kjy; fbjhd; f\;lk;. mjw;Fg; gpwF ,yFthf cz;Ltplyhk;’ vd;W $wpap- Uf;fpwhd;. mtd; jpLf;fpl;L ‘vd;idf; fbf;fr; nrhy;fpwhah?’ vd;W Nfl;f mtd; ‘,y;iy ,y;iy> Ngrr;nrhy;fpNwd;’
vd;whd;. mLj;j ehs; eL ikjhdj;jpy; epd;W uh[Fkhud; mtSld; jdpag; Ngrpdhd;. fij Kbe;jJ vd;W vy;NyhUk; epidj;jhu;fs;. Mdhy; kWehs; mq;fp mNj ikjhdj;jpy; Gy;Y ntl;Lk; me;- NjhdpAld; gj;J epkpl Neuk; rpupj;jgb Ngrpdhs;. mts; kl;by; xU tpj;jpahrKk; njupatpy;iy. mtSf;F ,UtUk; xd;W- jhd;. gs;spf;$lk; kWgbAk; rPuhf %r;R tplj; njhlq;fpaJ.
uh[Fkhuidj; njhlu;e;J ,d;Dk; rpy khztu;fs; mtSld; Jzpr;ryhfg; Ngrp-
m. Kj;Jypq;fk;
dhu;fs;. mts; gjpy; nrhy;Yk;NghJ gpuhu;j;- jid nra;tJNghy jiyia Fdpe;J Nfl;lhu;fs;. Mdhy; xd;WNk elf;ftpy;iy. ,e;jg; ngz;Zld; ehd; ,uz;L tUlq;fs; xNu tFg;gpy; xNu Mrpupauplk; gbj;Njd;. xNu Gj;jfj;ij gbj;Njd;. xNu fhw;iw Rthrpj;Njd;. kw;w khztu;fisg;Nghy vdf;Fk; ,e;jg; ngz;zplk; ,uz;L thu;j;- ij NgrNtz;Lk; vd;w Mu;tk; ,Ue;jJ cz;ikjhd;. Mdhy; vd; ,uz;L Koq;- fhy;fSk; mbf;Fk; rj;jk; mtSf;F Nfl;LtpLNkh vd;w gaj;jpy; mJ js;spg; Ngha;f;nfhz;Nl ,Ue;jJ.
gy;fiyf;fofj;Jf;F ehq;fs; vy;NyhUk; xd;whfNt vLgl;Nlhk;. mq;faw;fz;zp kUj;Jtf; FOtpYk;> ehq;fs; vq;fs; ghlq;fSf;F jf;fkhjpup ntt;NtW FOf;- fspYk; ,Ue;Njhk;. mjd; gpwF mtisg; ghu;g;gJ mupjhfp tpl;lJ. xU fl;lj;jpy; kwe;Jk; NghNdd;.
,UgJ tUlq;fSf;F gpwF ehd; fdlh Tf;F xU Ntiyahf nkhd;wpay; efuj;- Jf;F NghdNghJ cr;rkhd gdpf;fhyk;. xU ez;gu; gfypy; gpujhdkhd fhl;rpfis fhl;btpl;L ,uT NtW xd;Wf;F $l;br; nrd;whu;. gdpg;Gay; mbj;j ,uT vd;wgb- ahy; Fspu; vd; rUkj;ij jhz;b> jiria jhz;b vYk;ig njhl;lJ.
nkhd;wpaypd; gioa gFjpapYk; vYk;ig njhLfpwkhjpup xU fij ,Ue;jJ. 250 tUlq;fSf;F Kd;du; Nkup N[hnrg; vd;w fWg;G mbik ,Ue;jhs;. fhjydplk; Nghtjw;fhf tPl;Lf;F jP itj;Jtpl;L mts; jg;gp XbaNghJ mtis nts;is vrkhdu;fs; gpbj;Jtpl;lhu;fs;. rpiwapy; mtis rpj;jputij nra;J J}f;fpypl;L vupj;J rhk;giy njU tPjpfspy; vwpe;jhu;- fs;. mtSila Mtp ,g;gTk; mNj tPjpfspy; cyhTtjhf ez;gd; nrhd;dhd;. ehd; ghu;j;jNghJ gdp J}tpa ,lq;fsp- nyy;yhk; me;j mbikapd; MtpAk; kpje;jJNghyNt vdf;F Njhd;wpaJ.
mLj;j ehs; fhiy nkhd;wpaypy; tpkhdk; VwpaNghJ vdf;F nky;ypa fha;r;ry; fha;e;jJ. nkhd;wpaypd; FspNuh mbik- apd; MtpNah vd;idg; gpbj;Jtpl;lJ. Mg;gpupf;fhtpd; iygPupah Njrj;jpy; tpkhdk; ,wq;fpaNghJ vdf;F fha;r;ry; 103-104 bfpupia jhz;bapUf;Fk;. mq;Nf Vw;fdNt gjpT nra;j xU n`hl;ly; tuNtw;giw- apy; vd; iygPupa ez;gUila njhiy- Ngrp vz;iz nfhLj;jJ Qhgfk; ,Uf;- fpwJ. miwf;F te;J gLj;jJk; J}q;fpg; NghNdd;. eLr;rhkk; Nghy Fspu; vd;idj; J}f;fp J}f;fp mbj;jJ. mq;Nf ,Ue;j mj;jid Nghu;itfis Nghu;j;jpAk; Nghjtpy;iy. mg;NghJ ghu;j;jhy; Vrp KO Ntfj;jpy; Ntiynra;J nfhz;bUe;jJ. fl;bypy; ,Ue;J ,wq;fp nky;y nky;yj; jto;e;J efu;e;J Vrp Rtpl;ir epWj;jpaJ filrpahf epidtpUf;fpwJ. ehd; kaf;fk; Nghl;L tpOe;Njd;.
fhiyapy; ehd; fz; tpopj;jNghJ Kw;wpYk; gupr;rakpy;yhj xU tPl;L miwapy; gLj;- jpUe;Njd;. Rtupy; khl;bapUe;j glq;fs; ahUilait vd;gJ njupatpy;iy. fztu;> kidtp Foe;ij glk; xd;Wk; njhq;fpaJ. Gj;jfj; jl;by; ehd; Kd;gpd; ghu;j;jpuhj ngupa ngupa kUj;Jt Gj;jfq;- fs;. gpuk;gpy; nra;j $ilNghd;w fjpiu xd;W $iuapypUe;J fapw;wpy; njhq;fpaJ. Mq;fpyg; glq;fspy; tUtJNghy me;jf; $ilapy; cl;fhu;e;J CQ;ry;Nghy MLthu;fs; NghYk;. %iyapy; ,Ue;j epiyf;fz;zhbapy; rw;W jhb tsu;j;j nky;ypa Kfk; xd;iwf; fz;L ehd; jpLf;fpl;Nld;. mJ ehd;jhd;. ,d;Dk; ehd; vq;NfapUf;fpNwd; vd;w Nfs;tpf;F tpil njupahky; Fok;gpapUe;j epiyapy; xU ngz; te;jhu;. rpupj;j Kfk;. kUe;J je;jhu;> Fbj;Njd;. Fbg;gjw;F fQ;rp je;jhu;> xU fij Ngrhky; mijAk; Fbj;Njd;.
88k; gf;fk; ghu;f;f...

Page 118
- 88 -
87k; gf;fj; njhlu;r;rp kWgbAk; J}q;fptpl;Nld;.
Kjy; ehs; ,uT vd;Dila iygPupa ez;gu; vd; epiyikia ghu;j;Jtpl;L vd;id M];gj;jpupf;F mioj;Jr; nry;yNt epidj;jhu;. Mdhy; me;j M];gj;jpupapy; jiyik kUj;Jtuhf Ntiy ghu;j;jtu; Xu; ,yq;ifg; ngz;> ngau; mq;faw;- fz;zp. mtu; jhd; vd;id jd; tPl;bw;F nfhz;Ltur; nrhy;ypapUf;fpwhu;. tPl;bNy jd;dhy; ,d;Dk; ftdkhfg; ghu;f;fKbAk; vd;W mtu; epidj;jJjhd; fhuzk;.
me;jg; ngz;izg; ghu;j;jNghJ mnkupf;f ftp vkpyp bf;fpd;]d; nrhd;dJ Qhg- fj;Jf;F te;jJ. ‘xt;nthU GJ ehSk; cd; taijf; $l;Ltjpy;iy khwhf cd;idg; GJg;gpf;fpwJ.’ ,UgJ tUlkh- fpAk; mq;faw;fz;zp taJ Kjpu;e;J Njhw;wkspf;ftpy;iy. Gjpg;gpf;fg;gl;bUe;- jhu;. xU gy; rw;W ntspNa js;s rpupj;jgb vd;id ftdpj;jhu;. fhiy czit
250 tUlq;fSf;F Kd;du;
Nkup N[hnrg; vd;w
fWg;G mbik
,Ue;jhs;.
fhjydplk; Nghtjw;fhf
tPl;Lf;F jP itj;Jtpl;L
mts; jg;gp XbaNghJ
mtis
nts;is vrkhdu;fs;
gpbj;Jtpl;lhu;fs;.
rpiwapy; mtis rpj;jputij nra;J
J}f;fpypl;L vupj;J
rhk;giy
njU tPjpfspy;
vwpe;jhu;fs;.
mtNu rikj;J vLj;Jf; nfhz;Lte;J je;jhu;. kUe;ijAk; ifapNy nfhLj;J ehd; mij rhg;gpLk; tiuf;Fk; nghWik- NahL fhj;jpUe;jhu;. kj;jpahd Ntis M];gj;jpupapypUe;J ,jw;fhfNt te;J vd;idf; ftdpj;jhu;. khiyapYk; mg;g- bNa. Kjy; ehs; mtu; M];gj;jpupf;F Nghftpy;iy vd;gij gpd;dhy; mwpe;Njd;. Ntiyf;F Nghtjw;fhf ntspf;fpl;L gpd;du; vd; epiyikia Nahrpj;J kdij khw;wp epd;Wtpl;lhu; vd;W nrhd;dhu;fs;. rq;fg;ghlypy; ‘nrytOq;Fjy;’ vd;W nrhy;thu;fs;. mg;gb ,Ue;jJ mtu; nra;if.
me;j tPl;by; vd;idf; ftdpj;jJ mq;faw; fz;zp kl;LNk. Ntiyf;fhuu;fs; ,Ue;- jhu;fs; Mdhy; mtu;fs; vd; miwf;Fs; tuf;$lhJ vd;w fl;lis ,Ue;jpUf;f- yhk;. gj;jpupiffspy; ‘gy; jpUj;Jtjw;F Kd;’ ‘gy; jpUj;jj;jpw;F gpd;’ vd;W ,uz;L glq;fs; tUk;. mjpy; ‘gy; jpUj;Jtjw;F Kd;’ vd;w glj;jpy; tUtJNghy Kfj; Njhw;wk; nfhz;l xU Ntiyf;fhuDf;F ehd; mq;Nf jq;fpaJ Gjpuhf ,Uf;f
Ntz;Lk;. vg;nghOJ ghu;j;jhYk; Xba eha; ,isg;gJNghy ,isj;Jf;nfhz;Nl ,Ue;jhd;. fhiyapYk; khiyapYk; rhg;- ghl;L Nkirapy; gpNsl;Lfis Kiwahf itg;gJ mtd; nghWg;G. ,uz;L iffsp- Yk; Nfhg;igfis mLf;fp fpshir thapNy ft;tpg; gpbj;J nfhz;Lte;J itg;ghd;. tpsk;gu ,ilNtisNghy rupahf gjpide;J epkplj;Jf;F xUjlit miw thrypy; te;J jiyia kl;Lk; ePl;b vd;id vl;bg; ghu;g;ghd;. ehd; ,d;Dk; ,Uf;fpNwdh vd;W fz;fhzpj;jhd; vd;W epidf;fpNwd;.
NgRtjw;F njk;G te;jJk; xUehs; khiy mq;faw;fz;zp tof;fk;Nghy kUe;J je;jNghJ ‘ehd; cq;fSld; gbj;jpUf;- fpNwd;> QhgfkpUf;fpwjh?’ vd;Nwd;. mtu; ‘mg;gbah?’ vd;whu;. ‘$ilg;ge;J tpis- ahLk;NghJ rg;ghj;J Edpapy; epd;W Rod;W ge;ij ifapy; vLj;jhy; epr;rak; mij $ilf;Fs; Nghl;LtpLtPu;fs;’ vd; Nwd;. ‘mg;gbah?’ ‘NjhspNy Jzpg;igia khl;b Gj;jfk; fhtptUk; gof;fj;ij gs;- spf;$lj;jpy; Muk;gpj;jNj ePq;fs;jhd;’ vd;Nwd;. mtu; mjw;Fk; ‘mg;gbah?’ vd;whu;. Kd;gy; nfhQ;rk; njupa mtu; Njd; tb- tJNghy nks;s nks;s ,jo; tpupj;jJ mofhf ,Ue;jJ.
,uz;L tUlk; ,tUld; xNu tFg;gpy; gbj;j vd;id ,tUf;F milahsk; njupatpy;iyNa vd;W epidj;jNghJ nfhQ;rk; mjpu;r;rpahf ,Ue;jJ. me;j tFg;gpy; mg;nghOnjy;yhk; vd;Dila ,Ug;G Xu; ,iyahDf;Fk; fPohdJjhd; vd;W fz;lNghJ rpwpJ tUj;jkhfTk; ,Ue;jJ. vd;id ,t;tsT fupridahfg; ghu;j;jhNu vd;gJ epidTf;F te;J Nahrpj;jNghJ eLj;njUtpy; xU topg;- Nghf;fu; tpOe;J fple;jpUe;jhy; mtiuAk; ,g;gbNa ftdpj;jpUg;ghu; vd;W Njhd;wp- aJ. mtu; ,ay;G mg;gb.
xUehs; fhiy ez;gUk; mq;faw;fz;zp- Ak; vd;id tpkhd epiyaj;Jf;F $l;br; nrd;whu;fs;. iygPupahtpy; rkpf;iQ tpsf;Ffs; tPjpapy; xU moFf;fhfj;jhd;. ez;gu; xU rptg;G tpsf;fpYk; epw;fhky; fhiu Xl;bdhu;. tpkhd epiyaj;jpy; mq;faw;fz;zpaplk; mtUila njhiy- Ngrp ek;giuf; Nfl;Nld;. mtu; gupR tpOe;j gupR rPl;L ,yf;fj;ij nrhy;tJ Nghy epjhdkhf xt;nthU vz;zhfr; nrhy;y ehd; Fwpj;Jf;nfhz;Nld;. md;W ehd; vg;gbNah tpkhdj;ij gpbj;J tPL Ngha;r; Nru;e;Njd;. tPl;bNy NkYk; ,uz;L ehs; Xa;ntLj;J vd;idj; Njw;wpf;nfhz;- Nld;. vq;NfNah ,Uf;Fk; Mg;gpupf;f fz;lj;jpy; ,e;jg; ngz; kUj;Jtuhfg; gzp- ahw;wpapUf;fhtpl;lhy; vd; fjp vd;dthfp- apUf;Fk; vd;W Nahrpj;jNghJ JZf;- nfd;wJ.
Kjypy; xU ed;wp kly; thq;fp mDg;g- yhk; vd;W epidj;Njd;. mDg;gtpy;iy. njhiyNgrpapy; mtiu mioj;J ed;wp $WNthk; vd;W epidj;Njd;> Mdhy; $wtpy;iy. ePz;l fbjk; xd;W vOJ- Nthk; vd;W epidj;Njd;. vOjtpy;iy. GJtUlk; tUfpwJ mg;nghOJ xU tho;j;J ml;il thq;fp mjpy; ‘ed;wp’ vd;W xU thu;j;ijia $l;b vOjp mDg;G- Nthk; vd;W jpl;lkpl;Nld;. mJTk; elf;f tpy;iy. ehl;fs; thuq;fshfp> thuq;fs; khjq;fshfp gy tUlq;fs; Xbtpl;ld.
rkPgj;jpy; mq;faw;fz;zp vd;w mq;fp ,we;J Ngha;tpl;ljhf nra;jp fpilj;jJ. nfhba xU tpahjpahy; gPbf;fg;gl;L gy ehs; Ntjid mDgtpj;J ,we;jhu; vd;W mwpe;Njd;. ‘mg;gbah> mg;gbah’ vd;W ehd; nrhd;djw;nfy;yhk; mtu; gjpyhf nrhd;dJ epidTf;F te;jJ. vd; kdk; NehFk; vd;Nwh vd;dNth Neubahf vd;idj; njupatpy;iy vd;W mtu; $wNt ,y;iy. ,dpNky; ehd; mtUf;F vd; ed;wpia nrhy;y- KbahJ. vd;nwd;iwf;Fkhf.
muththulingam.a@thaiveedu.com

jha;tPL • ngg;gputup 2010
k; Xba ;nfhz;Nl pYk; rhg;- Kiwahf iffsp- fpshir z;Lte;J isNghy xUjlit a kl;Lk; ; ,d;Dk; hd; vd;W
s; khiy kUe;J gbj;jpUf;- d;. mtu; tpis- ; epd;W ; epr;rak; Pu;fs;’ vd; pg;igia j;ij gs;- ;fs;jhd;’ ?’ vd;whu;. Njd; tb- ; tpupj;jJ
tFg;gpy; ilahsk; j;jNghJ J. me;j d;Dila hdJjhd; ;jkhfTk; idahfg; te;J U topg;- mtiuAk; Njhd;wp-
w;fz;zp- ;F $l;br; rkpf;iQ hfj;jhd;. epw;fhky; yaj;jpy; njhiy- tu; gupR nrhy;tJ z;zhfr; d;. md;W bj;J tPL k; ,uz;L pf;nfhz;- Mg;gpupf;f hfg; gzp- d;dthfp- JZf;-
p mDg;g- ;gtpy;iy. j;J ed;wp Mdhy; ;W vOJ- jtpy;iy. J xU d;wp’ vd;W p mDg;G- k; elf;f thuq;fs; btpl;ld.
;w mq;fp pilj;jJ. ;gl;L gy ;jhu; vd;W h’ vd;W ; gjpyhf vd; kdk; Neubahf u; $wNt f;F vd;

Page 119
jha;tPL • ngg;gputup 2010
%
d;whtJ fg;gy; nghwpahsuhf fyhgd; Ntiynra;a Vwpa M.V.SEA BIRD vd;w me;jf; fg;gy; mtdJ tho;tpy; kwf;f Kbahj Xu; mDgtj;ijf; nfhLj;jpUe;jJ. cyfj;jpd; Kf;fpakhd ,uz;L fhy;tha;- fspD}lhd gazk; kwf;f KbahjJjhd;.
,itnay;yhk; jpl;lkpl;Nlh> vjpu;ghu;j;Njh elg;gjpy;iy. vq;NfAk; ,JNt epiyik- nadpDk;> fg;gy; tu;j;jfj; Jiwapy; ,J rj;jpakhd thu;j;ij. vy;yh gaz mDg- tq;fisAk; tpOq;fptpLfpw khjpup Xu; mw;Gjk; vjpu;ghuhjJk;> jpl;lkpl;Lkpuhj xU jUzj;jpy; elf;fr; nra;fpwJ. mg;- NghJ mij mDgtpg;gJjhd; tpNtfk;. fyhgd; mij ed;Fzu;e;jpUe;jjhfNt njupe;jJ.
Ra]; topiaf; fle;J fg;gy; kj;jpa- jiuf; flYs; gpuNtrpJf;nfhz;bUe;j nghOjpy;jhd; ,uT 12 - 04 Ntiyia Kbj;Jf;nfhz;L J}q;fr; nrd;w fyhgd; vOe;J kWgb Ntiyf;Fj; jahuhf ntspNa te;jpUe;jhd;. Ra]; fhy;thapd; Nkw;GwKs;s iey;ejp jPuj;J mofpy; vfpg;jpa moFuhzp fpspNahghj;jpuh md;dg;glfpy; Vwp epyntwpf;Fk; ,uTfspy; XupU NrbfSld; kl;Lk; kpje;J fspj;j moif> jd; nky;ypa Nghijapd; ce;J- jypy; fw;gidnra;J tuyhw;wpd; gf;fq;- fspy; gazpj;Jr; Rfpj;j fyhgd;> ntspNa te;jnghOjpy; tpupe;jpUe;j cyfk; tpj;jp- ahrkhdjhf ,Ue;jJ.
fpof;fpNy rpdha; ntsp gue;J fple;jJ. ghy];jPdj;Jf;Fk; kw;Wk; muhgpa ehL- fSf;Fk; vjpuhf ,];uNty; njhLj;jpUe;j Aj;jj;jpy; vOe;j fe;jf ntbg;Gifia khdrPfkhf jd; ehrpapy; czu;e;jhd; mtd;. epfo;fhyr; rupj;jpuj;jpy; muh[fq;- fSf;Fk;> mePjpfSf;Fkhd Xu; mil- ahsk; ,];uNty; vdpy;> Rje;jpuj;jpw;Fk; tpLjiyf;Fk; jPuhj Nghu;f;Fzj;Jf;Fk; milahskhf mtdstpy; ghy];jPdk; ,Ue;jJ. rupj;jpuk; jd; ngUntsp KOf;f epiwaepiwa XutQ;ridfisf; nfhz;- bUf;fpwJ. mjpy; epfo;fhyj;jpd; kfh Jaukhd ghy];jPdk; xd;W.
rupj;jpuj;jpy; kfhJauq;fisg;Nghy kfh- rhjidfSk; fhzf;fpilf;fpd;wd. mtd; kfhJauq;fspypUe;J jd;id tpLtpj;J> kfhrhjidfspy; epidit Mo;j;jpdhd;.
Ra]; fhy;tha; kfhrhjidfspd; cr;rq;- fspy; xd;W vd;gjpy; ahUf;Fk; fUj;J- Ntw;Wik Vw;gl KbahJ. mjd; njhlf;- fNk gy;NtW uridfspd; epfo;Tfisf; nfhz;bUe;jJ. Mrpah> Mgpupf;fh Mfpa ,uz;L fz;lq;fisAk; Jz;lhf;fpf;- nfhz;L> nrq;fliyAk; kj;jpajiuf; fliyAk; ,izj;j me;j kfh Kaw;rp gj;njhd;gjhk; E}w;whz;bd; kj;jpapy; Muk;gpj;jij mtd; jd; neba thrid- apy; mwpe;jpUf;fpwhd;.
nyg;bdd;l; b nyn]g;]; vd;fpw gpuhd;rpa murpayhsUf;Fk;> mg;Nghija vfpg;jpa muru; K`kl; Nrj;Jf;Fk; ,ilNa Vw;gLk; Xu; cld;gbf;ifapd; gpd; Ra]; fhy;thapd; fl;Lkhdg; gzp 1859,y; Muk;gpf;fpwJ. ,jw;F Kd; ,uz;L jlit- fs; ,JNghd;w Kaw;rpfs; Muk;gpf;fg;- gl;bUe;Jk;> vfpg;jpa goq;Fb kf;fspd; vjpu;g;gpd; fhuzkhff; iftplg;gl Neu;- fpd;wd. mjd; fhuzj;ij mwpe;jNghjp- NyNa fyhgd; mjpu;e;JNghdhd;.
cyf tiuglj;jpy; NkNy ,Ug;gJ kj;jpajiuf; fly;. mjd; fPNo vfpg;J
ehL. nrq;fliyAk; kj;jpajiuf; fliy- Ak; ,izg;gjw;fhf ,ilapYs;s epyk; ntl;lg;gl;lhy;> NkNy kj;jpajiuf; flypd; ePu; vfpg;Js; GFe;J mij mopj;Jtplhjh vd;W mg; goq;Fb ,dk; rpe;jpj;jjhk;. nghJg; Gj;jpf;F ju;f;fuPjpahfg;gLk; ,e;jf; fhuzk; cz;ikapy; rupahdjpy;iy vd;gNjhL> NkNyAs;s kj;jpajiuf; fliytpl> fPNo mjDld; ,izf;fg;- gltpUe;j nrq;fly;jhd; xd;W-xd;wiu kPw;wu; caukhdJ vd;gNj epytpaypd; tiuaiw.
,e;j cz;ikia tpsf;fp vfpg;jpag;
goq;Fbapdupd; vjpu;g;gpid nty;y b nyn]g;]; epiwag; NghuhlNtz;bapUe;jJ. njw;Nf Ra]; JiwKfKk;> tlf;Nf Nghu;l; Nrj; JiwKfKkha; ,uz;L Jiw Kfq;fspYk; fpilf;ff;$ba Ntiy- tha;g;Gk;> fhy;thapy; gd;D}w;Wf;fzf;fhd fg;gy;fspd; gazj;jpy; fpilf;Fk;
- Nj
www.inayam.net
tUthAkh nghUshj Mir thu fhy;thapd gl;lNghJk mj; jpl;l Njitg;gl fspd; ga tpUe;jJ.
b nyn]g jhd;. Md gpuhd;]; k ,Ue;jjpy;
NdJk; ngw epu;thfnk rl;lg; gpu ehl;bd; t iljy; vd fhy;tha; RUq;fpg;Ng

- Njtfhe;jd; -
www.inayam.net
njhlu;jy; 90k; gf;fk;
- 89 -
f; fliy- ;s epyk; f; flypd; ;Jtplhjh ;jpj;jjhk;. k; ,e;jf; djpy;iy ;jpajiuf; izf;fg;- - xd;wiu ytpaypd;
vfpg;jpag;
ty;y b ;bapUe;jJ. tlf;Nf ;L Jiw Ntiy- ;fzf;fhd pilf;Fk;
tUthAkhf vfpg;jpa kf;fs; epiwe;j nghUshjhug; gad;fisg; ngWtu; vd Mir thu;j;ijfs; $wg;gl;ld. ,Wjpapy; fhy;thapd; fl;Lkhdg; gzp Muk;gpf;fg;- gl;lNghJk; gy;NtW gzr; rpukq;fshy; mj; jpl;l epiwNtw;wj;Jf;F gj;jhz;Lfs; Njitg;gl;bUf;fpd;wd. 1869,NyNa fg;gy;- fspd; gazj;Jf;F fhy;tha; jahuhf- tpUe;jJ.
b nyn]g;]pd; Nehf;fk; cd;djkhdJ- jhd;. MdhYk; Ra]; fhy;thapd; cupik gpuhd;]; kw;Wk; gpupl;b\hupd; Mjpf;fj;jpy; ,Ue;jjpy; vfpg;J vjpu;ghu;j;jJNghy; ga-
NdJk; ngwKbahJ Vkhw;wg;gl;Lg; NghfpwJ. epu;thfnky;yhk; ru;tNjr cupikfspd; rl;lg; gpufhuNk ,Ue;jnjdpDk;> xU ehl;bd; tsj;jpy; ,d;ndhU ehL gad- iljy; vd;gJ rl;lq;fspd; Kuz;. Ra]; fhy;tha; jpwf;fg;gl;lJk; cyfk; ,d;Dk; RUq;fpg;NghdJ. mj;jpyhe;J rKj;jpuj;Jf;-
Fs; gpuNtrpf;f Ntz;ba ma;Nuhg;gpa ehLfSf;fhd gazj;ij Nkw;nfhz;Ls;s fg;gy;fs; ,dp Mgpupf;f Kidiar; Rw;wpr; nry;yNtz;ba mtrpakpUf;ftpy;iy. NeuKk;> vz;nzAk; kpr;rkhfpd. fhy;- thiaf; flg;gjw;F gzk; nrYj;jNtz;b- apUe;jnjdpDk; mJ kpr;rkhFk; Neuj;- ijAk; vz;nza;r; nryitAk; xg;gpLif- apy; ngupjhdjpy;iy. fg;gy; tu;j;jfj;jpy; kfj;jhd khw;wq;fis cUthf;fpa Kf;fp- akhd epfo;T 101 iky; ePskhd Ra]; fhy;thapd; jpwg;G. ,t;thwhd Kf;fpakhd xU fhy;thapD}lhd gaz tUkhdk; cz;ikapy; vfpg;jpa kf;fisr; Nrutpy;- iynad;gJ Vw;Wf;nfhs;sg;glf; $bajh? mjdhy;jhd; Ra]; fhy;tia vfpg;jpa muR 1956,y; Njrpakakhf;fpaJ.
gpuhd;rpa gpupl;b\; muRfs; fpsu;e;njOe;jd. Ra]; fhy;tia cldbahf %baJ vfpg;J. RUf;f top kWgb ePz;l fly;gaz topahf khwpaJ. gpwF xU rkurj;jpy; fhy;tha; jpwf;fg;gl;lNghJk;> vfpg;JTf;Fk; kw;Wk; ,];yhkpa ehLfSf;Fk; ,];uNt- Yf;Fkpilapyhd MWehs; Aj;jj;jpy; kWgb mJ 1967,y; %lg;gLfpwJ. kWgb fhy;tha; jpwf;fg;gl vl;L Mz;Lfs; Mfpd;wd.
Ra]; fhy;thapd; ePsk; 101 iky;fshdh- Yk; nrq;fliyAk; kj;jpajiuf; fliyAk; ,izj;j jiutop 75 iky;fshfNt ,Ue;jJ. mjhtJ 75 iky;fs; J}uj;- ijNa ntl;lNtz;bapUe;jJ. kPjp 26 iky;fSk; ejptopfshFk;. kd;rhyh> jpk;fh> gpw;wu; ejpfs; Nghd;wd ,f; fhy; thapd; topfisg; gq;FNghl;Lf;nfhz;ld. ruhrupahf fhy;thapd; mfyk; 179 mb- nadTk;> Mok; 40 mbnadTk; fzf;fp lg;gl;bUf;fpd;wJ. jpdrup 50 fg;gy;fs; Nghf;Fk; tuj;Jkha; ,f;fhy;thia cgNahfpf;fpd;wd. xU njhd;Df;F flitf;$yp MW gpuhq;Fshf Muk;g fhyj;jpy; ,Ue;jjhk;. mJ Njrpakakhf;- fg;gl;l gpd;dUk; Vwf;Fiwa mNjas- thd vfpg;jpa ehzaNk mwtplg;gl;lJ.
fyhgd; gpd;jsj;jpy; epd;W ghu;j;Jf;- nfhz;NlapUe;jhd;. fg;gy; nkJthfg; gazpj;Jf;nfhz;bUe;jJ. nghUj;jkhd ,lj;jpy; mJ vjpu;tUk; fg;gYf;F xJq;fp epd;W toptpl;Lf; nfhLj;jJ. mJNghy; Vw;fdNt te;Jtpl;l fg;gy; xU nghUj;- jkhd ,lj;jpy; xJq;fpepd;W mjw;F top nfhLj;jJ. JiwKfj;ij mz;kpaJk; fg;giy kj;jpajiuf; flYf;Fs; ,wf;Ffpw Ntisapy; mjid ,uz;L gf;fq;fspYk; njhLf;fg;gl;bUe;j ghuf;fapw;wpd; %yk; ,Oj;njLj;jhu;fs;.
NkNy mtd; Ntiyf;F Neukhf rhg;- gpl;Ltpl;L ,ae;jpu miwf;F ,wq;fptpl;- lhd;. ehd;F kzpf;F mtd; kWgb NkNy te;jNghJ kj;jpajiuf; flypy; Nghu;l; Nrj; miziaf; fle;Jtpl;bUe;jJ fg;gy;. E}w;Wf;fzf;fhd fg;gy;fs; fhy;- thiaf; flg;gjw;fhd jq;fs; Neuk; tUk;tiuf;Fk; Nghu;l; Nrj; thapypy; fhj;Jepd;wd. fyhgd; gpukpj;Jg;Nghdhd;.
08

Page 120
- 90 -
89k; gf;fj; njhlu;r;rp vj;jid vj;jid ehLfspy; gjpTngw;w vj;jid vj;jidtpjkhd fg;gy;fs;! N[u;kd; nfhbNae;jpa Nku;];f; iyd; fg;gy;fs;> gpupl;b\; nfhb fl;ba P&O Line fg;gy;fs;> fpNuf;ff; nfhb gwf;Fk; fg;gy;fs; vd fg;gy;fs; E}W E}W! jhdpa tif Vw;Wk; Bulk carriers, vz;nza; vLj;Jr;nry;Yk; Oil tankers, thfdq;fs; nfhz;Lnry;Yk; Car carriers vd fg;gy;- fspd; ngU mzptFg;G mJ. mg;gbahd xU fg;gypy; vd;iwf;fhtJ jhd; Vwp Ntiynra;Ak; tha;g;G tUkh? Xu; Mw;whik #o;e;jJ mtdpy;.
kWehs; ];ngapd; JiwKfj;ij mile;- jJ mtdJ fg;gy;. mLj;J yz;ld; JiwKfk;.
yz;ld; JiwKfj;ij xU khiyapy; mile;j fg;gypy; Kjypy; VwpaJ mf; fk;ngdpapd; Kftnudpd;> mLj;jjhf VwpaJ wp]h vd;w ngz;jhd;. fhupNy te;jts; fhiu JiwKf Xukhf epWj;jp tpl;L tpWtpnwd NkNy VwpapUe;jhs;. ,uz;lhk; epiy mYtyu; mnyf;]pd; miw mtSf;Fj; njupe;jpUe;jJ. NeNu mq;NfNa nrd;Wtpl;lhs;. mnyf;]p fpNuf;- fd;. mtNsh mJ ngg;uthp 15Mk; jpfjpapypUe;J Muk;gkhfpd;;wJ.
•
ePq;fs; RRSPI thq;Ftjhf ,Ue;jhy;> filrp tiu nghWj;jpuhky; filrpehshd (Deadline) ,k;khjk; gq;Fdp (March) khjk; 1Mk; jpfjpf;F Kd; thq;Ftjd; %yk; 2009 thpapid NrkpAq;fs;.
•
cq;fs; tPl;by; fhzg;gLk; fk;gsp kw;Wk; epyg;gFjpfis ghpNrhjpAq;fs;. epGzj;Jtk; ngw;wth;fisf; nfhz;L fk;gspiar; Rj;jpfhpAq;fs;. gUtfhyj;jpw;Fg; gpd; ,lk; ngWk; kypT tpw;gidapy; fk;gspfis thq;fpg; gad;ngWq;fs;.
•
tre;jfhyj;jpw;F Maj;jk; nra;AKfkhf tpisahl;L cgfuzq;fshd Jtpr;rf;futz;b> nldp]; kl;ilfs; Mfpatw;iw ey;y epiyapy; itj;jpUf;FKfkhf Jg;guT nra;Aq;fs;.
•
cw;gj;jpahsuhy;; $wg;gl;lgb> ad;dy;fisj; Jg;guT nra;J mjd; gpizr;ry;fis jsk; (Floor)> jsghlk;> epyk; Mfpatw;iw Vacuum nra;Aq;fs;.
•
cw;gj;jpahsuhy; $wg;gl;lgb> ryit ,ae;jpu Foha;fspy; cs;s ntbg;Gfs;> frpTfis ghpNrhjpAq;fs;. cw;gj;jpahsuhy; $wg;gl;lgb mtrpankdpd; mtw;iw kPs mikAq;fs;.
•
tPl;bYs;s mYkhhpfis Rj;jkhf;Fq;fs;
•
cq;fs; tPl;Lf; $iufs;> gPypfs; vd;gtw;wpy; frpT fhzg;gLfpd;wjh vd;gijg; ghpNrhjpf;fTk;. jpUj;jq;fs; ,Ue;jhy; mjw;fhd xOq;F- fisr; nra;Aq;fs.
•
tPl;Lf;$iufspy; gdpAk; ciwgdpAk; njhq;fpf; nfhz;bUe;jhy; mtw;iw mfw;Wq;fs;
•
tPl;ilr; Rw;wp eilghijNahuq;fspy; gdpf;fl;b glh;e;jpUe;jhy; mtw;iw mfw;Wq;fs;.
•
tPl;bd; ntspg;Gwj;jpy; kuq;fisAk; Gjh;fisAk; msthf ntl;b ,we;j kw;Wk; NehAw;w nfhg;Gfis mfw;Wq;fs;.
•
kz; fha;e;jpUe;jhy; ntWikahd G+e;Njhl;l gLf;iffis fpswp tpLq;fs;.
njhFg;G: kNfd; rpq;fuhrh
ahrg;gl;ltspy;iynad mtd; mwpe;J nfhz;lhd;. me;jf; fg;gypNyNa %d;whz;- Lfshf Ntiynra;Ak; nkhup\pai] Nru;e;j N[hu;[; vd;w rikaw;fhud; wp]h Kjd;Kjypy; me;jf; fg;gypy; xU tpiy- khjhfj;jhd; mbnaLj;J itj;jij cWjpahfr; nrhd;dhd;. MdhYk; mnyf;]; mtis jd; rpNefpjpahf;fp> yz;ld; tUk;Nghnjy;yhk; Kd;djhfNt mwptpj;J mtisr; re;jpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. mg;gbnahU tpUg;gk; xU flNyhbf;F Vw;gLtJk;> mJNghd;w ,zf;fk; xU tpiykhJf;F cz;lhtJk; rf[k;jhd; vd;W N[hu;[; tpsf;fpdhd;. mt;thwhd rpyu; Nru;e;J tho;tJk;> fy;ahzk;tiu- $l nrd;wJk; cz;L vd;whd; mtd;.
fyhgDf;F Mr;rupakhf ,Ue;jJ. mg;gb- ahd njhlu;Gfis mq;fPfupj;j msTf;F> mt;thwhd njhlu;Gfspy; tpisAk; cwTfis Vw;Wf;nfhs;tJ mtDf;Ff; fbdkhf ,Ue;jJ. mij mtd; N[hu;- [_f;Fr; nrhy;yTk; nra;jhd;.
‘flNyhbfis Merchant Nevy vd;W Mq;fpyj;jpNy nrhy;Yfpwhu;fs;. tu;j;jff; flNyhbfs; vdpDk; mtu;fsJ njhopy; KiwahdJ Vwf;Fiwa kuGtopahd fg;gw;gil CopaUf;Fr; rkkhdJjhd;. mtu;fSk; cwTfistpl;L tpyfpapUf;- fpwhu;fs;. rpyNgu; me;j cwTfspd;kPjhd fhjYld; fhj;jpUf;fNt nra;fpd;wdu;. MdhYk; rpyUf;F fhjy; vg;NghJk; Ntz;bapUf;fpwJ. fhjNy Njit vd;g- jhy; kl;Lkpy;iy> rpyNgu; njhopy;Kiwg;
gpuptpd;Ngh xU tQ;rk tpOe;J R wp]hTf;F nrhy;yKb Muk;gpj;jj jukhdjhf ,Uf;fpd;w Uf;F mo kdq;fSk kdj; jupr kl;Lkpy;i vd;wpUe;jh
fyhgDf;F mUl;Lzu fhjy;gw;w nfhz;bUe fbjk; m JiwKfj Ak; fpilf jhkjkhfpd ,y;iyah kdk; Fok md;W ep tpl;lhd;.
kWehs; gazk; [ fpUe;J n Kf;fpakhd Ie;J Kf fspy; m gdhkhf; Uf;Fk;.
fg;gy; Gw vjpu;ghu;j;j te;jJ. m Kfj;jpypU thapiy m eq;$ukpl;L
kWehs; f jpuj;ij S kzp xypj Jf;Fj; ja fhy;thia KOg;gaz gdhkhf; f jpYk; ,oe jpy; jd vOg;gptpl itj;jpUe kzpastpy NkNy epd
Ra]; fh gdhkhf; f 50 iky;fs nra;j G+Nf nra;jJ. n itAk; n fpaJ. mj ijAk; gR
1914,y; jp fhy;tha; tha;e;jJ. mDgtj;j nfhz;bU
G+Nfhsj;j tpsq;fpf;n mij mt
gdhkhf; caukhd nfhz;bU Kd;fjT fg;gy; GF jpuq;fspd gLfpwJ. %yk; ru;r lg;gLfpwJ NkNy vO mizapy ePu; epd;W mjd; ms Kjy;fl;l rjg; gk;Gf cs;s t mg;gbNa

jha;tPL • ngg;gputup 2010
; mwpe;J %d;whz;- p\pai] ud; wp]h U tpiy- tj;jij ; mnyf;]; yz;ld; mwptpj;J Ue;jhd;. Nyhbf;F ;fk; xU f[k;jhd; t;thwhd zk;tiu- ; mtd;.
J. mg;gb- msTf;F> tpisAk; tDf;Ff; d; N[hu;-
vy vd;W tu;j;jff; njhopy; Gtopahd dJjhd;. pyfpapUf;- spd;kPjhd ;fpd;wdu;. vg;NghJk; t vd;g- py;Kiwg;
gpuptpd;NghJ fhjypy; Vkhw;wg;gl;ljhy; xU tQ;rkhfTk; me;j kPfhkf; fhjypy; tpOe;J Rfpf;fpwhu;fs;. mnyf;]_f;Fk; wp]hTf;Fk; fhjypy;iynad;W ahu; nrhy;yKbAk;? mJ jw;fhypfkhdjhf Muk;gpj;jjha; ,Uf;fyhk;. mJNt epue;- jukhdjhf Mf epiwa re;ju;g;gq;fs; ,Uf;fpd;wd> jk;gp. ghypay; njhopyhs- Uf;F mofpa clk;Gfs;Nghy mofpa kdq;fSk; ,Uf;ff;$Lk;. me;j mofpa kdj; juprdk; fpilf;fpwtd; fhjydhf kl;Lkpy;iy> fztdhfTk; MfptpLthd;’ vd;wpUe;jhd; N[hu;[;.
fyhgDf;F fpspNahghj;jpuh je;jpUe;j mUl;Lzu;T KOJkha; mw;Wg; NghdJ. fhjy;gw;wpa epidTfNs NknyOe;J- nfhz;bUe;jd. ePz;lehl;fshf kNdhtpd; fbjk; mtDf;F tutpy;iy. yz;ld; JiwKfj;jpy; vjpu;ghu;j;jpUe;jhd;. mq;Nf- Ak; fpilf;ftpy;iy. mDg;gpa fbjk;jhd; jhkjkhfpd;wjh? my;yJ mts; vOjNt ,y;iyah? Vd; vOjtpy;iy? mtdJ kdk; Fok;gpaJ. vy;yhtw;iwAk; kwf;f md;W epiwaf; Fbj;Jtpl;Lg; gLj;J tpl;lhd;.
kWehs; fhiyapy; njupe;jJ mLj;j gazk; [g;ghid Nehf;fpnad;gJ. mq;- fpUe;J njd;nfhupah. me;jg; gazk; Kf;fpakhdJ. mjpy;jhd; cyfj;jpd; ehd;F Ie;J Kf;fpakhd njhLg;Gf; fhy;tha;- fspy; mLj;J Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j gdhkhf; fhy;thiaf; flf;fNtz;bap- Uf;Fk;.
fg;gy; Gwg;gl;lJ. fyhgd; MtYld; vjpu;ghu;j;jpUe;j me;j epfo;tpd; fzk; te;jJ. mj;jpyhe;jpD}lhf yz;ld; Jiw- Kfj;jpypUe;J gdhkhf; fhy;thapd; fPio thapiy mile;j fg;gy; jd; Kiwf;fhf eq;$ukpl;Lf; fhj;Jepd;wJ.
kWehs; fhiyapy; %d;W kzpf;F ,ae;- jpuj;ij Stand-By itj;jpUf;f fl;lis kzp xypj;jJ. fyhgNd mijg; gazj;- Jf;Fj; jahu; epiyapy; itj;jhd;. Ra]; fhy;thiaf; fg;gy; fle;jNghJ mjd; KOg;gazj;ijAk; mDgtpf;fhj Fiwia> gdhkhf; fhy;thia mJ flf;Fk; nghO- jpYk; ,oe;Jtplf;$lhJ vd;w mtjhdj;- jpy; jd;id fg;gy; Gwg;gLk;Nghjpy; vOg;gptpl nk]; Copadplk; nrhy;yp- itj;jpUe;jhd;. mjdhy; fg;gy; gjpndhU kzpastpy; Gwg;glj; jahuhd nghOjpy; NkNy epd;wpUe;jhd; fyhgd;.
Ra]; fhy;tha; Nghd;W ePskhdjy;y gdhkhf; fhy;tha;. mjd; nkhj;j ePsKNk 50 iky;fs;jhd;. Mdhy; Ra]; fhy;tha; nra;j G+Nfhs khw;wj;jpidg;Nghy; mJTk; nra;jJ. njhLg;Gz;bUe;j tl mnkupf;fh- itAk; njd; mnkupf;fhitAk; $whf;- fpaJ. mj;Jld; mj;jpyhe;jpf; rKj;jpuj;- ijAk; gRgpf; rKj;jpuj;ijAk; ,izj;jJ.
1914,y; jpl;l epiwNtw;wk; ngw;w gdhkhf; fhy;tha; Mff;$Ljyhd nghwpEl;gk; tha;e;jJ. mJ jd; Ke;jpa fhy;thapd; mDgtj;jpidg; G+uzkhfg; gad;gLj;jpf; nfhz;bUe;jik njw;nwdj; njupe;jJ.
G+Nfhsj;jpd; me;j tpe;ijia fyhgdhy; tpsq;fpf;nfhs;s Kbatpy;iynadpDk;> mij mtd; mDgtpj;jhd;.
gdhkhf; fhy;tha; vz;gj;ije;J mb caukhd %d;W fl;l mizfisf; nfhz;bUe;jJ. mit Locks vdg;gl;ld. Kd;fjT G+l;bapUe;j Kjy; mizf;Fs; fg;gy; GFe;jJk; gpd; fjT ngupa ,ae;- jpuq;fspd; cjtpapdhy; ,Oj;J %lg;- gLfpwJ. ePupiwf;Fk; uhl;rj gk;Gfspd; %yk; ru;ru;...vd ePu; mizf;Fs; nfhl; lg;gLfpwJ. fg;gy; mq;Fyk; mq;Fykhf NkNy vOk;GfpwJ. Vw;fdNt ,uz;lhk; mizapy; Fwpg;gpl;l Xu; cau;kl;lj;jpy; ePu; epd;Wnfhz;bUf;Fk;. ,e;epiyapy; mjd; msTf;Fr; rkkhd kl;lj;Jf;F Kjy;fl;l mizapd; ePu; te;jJk;> uhl;- rjg; gk;Gfs; epWj;jg;gl;L> Kd;gf;fkhf cs;s thapy; jpwf;fg;gLfpwJ. fg;gy; mg;gbNa ,uz;lhk; mizf;Fs; typj;-
08
pa s;
jpOf;fg;gLfpwJ.
,uz;lhk; fl;lj;Js; tpN\rk; vJTk; elg;gjpy;iy. cs;Ns te;j fg;gy; ,uz;lhk; fl;lj;jpd; gpd;fjT G+l;lg;gl;L> Kd;Gwf; fjT jpwf;fg;gl mNjasT ePu; cauKs;s %d;whk; fl;lj;Js; efu;j;jg; gLfpwJ.
MdJk; %d;whk; fl;lj;jpd; gpd;fjT G+l;lg;gLfpwJ. fg;gy; Xu; milg;Gf;Fs; ,Ug;gJNghyhdJk; mjpypUf;Fk; ePu; ,iwj;njwpag;gLfpwJ. fg;gy; mq;Fyk; mq;Fykhf fPNo ,wq;FfpwJ. ePu; fly; kl;lj;Jf;F te;jJk; %d;whk; mizapd; Kd;fjT jpwf;fpwJ. fg;gy; nkJnkJthf ntspNa typj;jpOf;fg;gLfpwJ.
fg;gy; %d;whk; fl;lj;ijj; jhz;baJk; xU rpwpJ J}uj;Jf;F mNj gFjpapy; epiwe;j mDgtk; tha;e;j igyl;bd; fl;Lg;ghl;by; fg;gy; vLj;Jr; nry;yg;gL- fpwJ. gpwF fg;gy; fg;udplk; mJ ifa- spf;fg;gl;L G+k; G+k; vd irud; mbj;Jg; gpd;njhlu;e;J tUk; Pilot Board,y; igyl; ,wq;fpr; nry;fpwhu;. fg;gy; jd; RahjPdg; gazj;ijj; njhlq;FfpwJ.
me;jf; fg;gypd; Net tonnage 18,000 njhd;. Gross tonnage 14,000 njhd;. Mf nkhj;jk; 32>000 njhd; epiwiaAk; xU nghwp Kiwapy; Vw;wp ,wf;fpa tpe;ij mw;Gjkhf ,Ue;jJ fyhgDf;F. nghwpapay; tpQ;- Qhd tsu;r;rpfs; nra;jpUf;Fk; ,d;Dk; vj;jid tpe;ijfisf; fhzKbag;Nghfp- wNjh! kdpj tuyhwhdJ muru;fspdJk; ehLfspdJk; Aj;jq;fSk; kuzq;fSk; mopTfSk; kl;Lkhdjpy;iy> mJ tpQ;- Qhd njhopy;El;g rhjidfshYk; jhd; gilf;fg;gLfpd;wnjd;w cz;ikia Kjd;Kjyhf czu;e;jhd; fyhgd;.
cw;gj;jpf; fUtpfspd; tsu;r;rp r%f cwTfspy; khw;wj;ij Vw;gLj;JtJ vt; tsT ep[Nkh> mJNghy; kdpj r%fj;- Jf;F mauhJ rpe;jpf;Fk; tpQ;QhdpfshYk; ghupa khw;wq;fs; nfhz;Ltug;gLfpd;wd vd;gJk; ep[k;. ehk; tPuu;fisg; Nghw;W- fpd;Nwhk;. tPuu;fisf; nfhz;lhlhj Njrj;jpy; tPuk; kiwe;JNghFnkd;whd; ghujpAk;. MdhYk; cupikf;fhff; Fuy; nfhLj;J> ehl;Lf;fhfg; Nghupl;L khz;l mj;jid NghuhspfSk; tPuu;fSk;NghyNt kUj;Jt> tpQ;Qhd kw;Wk; Gtpay; Ma;- thsu;fSk; Nghw;wg;glNtz;Lk; vd;w gpuf;iQ kpff;nfhz;lhd; fyhgd;.
yz;ldpypUe;J fyhgd; mDg;gpapUe;j fbjk; fpilj;j ehd; mijj; jpwe;J gbj;jNghJ mjpu;e;JNghNdd;. fhkKk; fhjYk; vd;w jiyg;gplhtpl;bUe;jhYk; fbjk; me;j tp\aj;ijj;jhd; NgrpaJ. jd; fg;gypy; Ntiynra;Ak; ,uz;lhtJ mjpfhupf;Fk; yz;ldpy; trpf;Fk; Xu; 

Page 121
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 91 -

Page 122
- 92 -
,y;yw Xlk; vd;Wk; ,d;gf; flypy; XL- tjpy;iy. tUtha; xUrPuhf vg;nghOJk; tUtjpy;iy. tUtha; Fd;wpatplj;Jk; tpUe;Njhk;gy;> Rw;wk; Xk;gy; Kjyha ,y;ywf; flikfis tOthJ nra;jy; Ntz;Lk;. ,jdhy; ,Uf;fpd;w ifg;-
nghUSk; ,y;yhJ NghFk;. ntWik tWikahFk;.
tWikapYk; nfhbaJ xd;Ws;sJ. mJ ahnjdpy; tpUe;jpdiu cgrhpahJ tpLjy;.
Standard •
First Aid & CPR Level "C" - 2 Days Program
•
Emergency First Aid & CPR Level "A" - 1 Day Program
•
CPR Level "A" - 4 Hours Program (Adult)
•
CPR Level "C" - 8 Hours Program (Adult, Child, Infant)
•
CPR Level "C" - 4 Hours Program - Renewal (Adult, Child, Infant)
gapw;rp Kbtpy; rhd;wpjo; toq;fg;gLk;
Registered Medical Officer (SLMC), Acupuncturist
MW (MAcF), First Aid & CPR Instructor (Certified in Canada) 647-801-9252 416-502-9252
khztHfSf;F Nky; NrUkplj;jpy;> cq;fs; ,lj;jpw;F te;J fw;gpf;fg;gLk;.
tWik thpDk; tw;whJ md
TO LEARN FIRST AID & CPR IN ENGLISH AND TAMIL jkpopYk; Mq;fpyj;jpYk; KjYjtp gapw;rp
Dr. Kandiah Senthilathan
‘,d;ikAs; ,d;ik tpUe;njhuhy;’ vd;gJ jpUf;Fws;. tpUe;jpdiu cgrhpf;Fk; Nkd;kf;fs; tWik te;jf;fhy; Kjypw; nra;tJ jkJ RfNghfq;fisj; Jwj;jy;.
jdpkid elj;Jk; jiytpapd; rpwg;Gf-
isf; fhzr; nrd;whs; nrtpypj;jha;. mtsJ ,y;yk; tWikapd; gpbapy; thLtijf; fz;Zw;whs;. jiytp Kd;G rPNuhLk; rpwg;NghLk; tho;e;jts;. mtw;iw- nay;yhk; mts; epidj;Jg; ghHg;gjhfj;
fhjy; tho;f;if -
njhpatpy;i top ,y;y cz;fpd;w vd;whYk; rpia ms md;G tw;w gk; elj;J jl;lhjts fpwhs; ji
,tw;iwf kfspd; ,a fz;L tpa gz;zpaJ
‘Kd;G xU NghJ> md ,dpa Ri nghUe;jpa mtSf;F cztpw; f nfhz;bU nky;ypa r cz; vd;W kfs; Kj; ypf;f XLf ahy; njh Kd;wypy; epd;wthW> kWj;Jf;$ md;gpw; rpwe;j nrtpyp Njd; Nghd;w ,dpa RitAila ghw;Nrhw;iw xsp nghUe;jpa nghw; fyrj;jpy; ,l;L mtSf;F Cl;l Kide;jNghJ> mts; cztpw; ftdk; nrYj;jhJ tpisahbf;- nfhz;bUe;jhs;. nrtpyp g+g;Nghd;w nky;ypa rpwpa Nfhiyf; fhl;br; Nrhw;iw cz; vd;W mjl;bdhs;. mjidf; fz;l kfs; Kj;Jg; guy;fisAila rpyk;ngh- ypf;f XLfpd;whs;. KJikAw;w nrtpyp- ahy; njhlHe;J Xl Kbatpy;iy. kfs; Kd;wypy; ,Ue;j Ky;iyg; ge;jhpd;fPo; epd;wthW> ‘ehd; cz;z khl;Nld;’ vd;W kWj;Jf;$wp kPz;Lk; tpisahl;by; Neufhyj;Jf;F cz;zhJ ,Uf;Fk; rpW td;ikAk; cilatshf ,Uf;fpwhNs!’
gpurq; fye;j ntz;Ritj; jPk;ghy; tphpfjpHg; nghw;fyj;J xUif Ve;jpg; Gilg;gpw; Rw;Wk; g+e;jiyr; rpWNfhy; cz;nzd;W Xf;FG Gilg;gj;
njz;zPH Kj;jhpg; nghw;rpyk;G xypg;gj; jj;Jw;W mhpeiuf; $e;jw; nrk;KJ nrtpypaH ghP , nkype;njhopag; ge;jH Xb Vty; kWf;FQ; rpW tpisahl;b mwpTk; xOf;fKk; ahz;L
czHe;jds;nfhy; nfhz;l nfhOed; Fbtws;
cw;nwdf; nfhLj;j je;ij nfhOQ; NrhW
cs;shs; xOFePH Ezq;F Mwy;Nghyg; nghOJ kWj;J cz;ZQ; rpWkJ
ifaNs. (ew;wpiz 110)
,j; jhapDila rpe;jidahy; ehk; mwpAk; nghUs; ‘tWik te;Jw;whYk; jiyt- Dld; $bthOk; ,d;gj;ijNa jiytp nghpjhff; fUJths;’ vd;gJ. ,e;j cz;ikiaj; jdJ nrhe;j kfspd; elj;ij%yk; mts; njspe;J nfhz;l- ijAk; ghHf;fpNwhk;.
‘,y;yhs; mfj;J ,Uf;f ,y;yhjJ xd;wpy;iy’ vd;gJ mt;itahhpd; %Jiu. ey;y Fzk; cs;s md;Gs;s kidtp tPl;by; ,Ue;jhy; mt;tPl;by; ,y;yhj nghUs; xd;Wk; ,y;iy vd;gJ ,jd; nghUs;. mjhtJ> mt;tPl;by; vy;yhg; nghUSk; ,Uf;Fk;.
jkpoH FLk;gq;fspNy fztd; kidtp- aHfpilapy; ,d;W fhzg;gLk; gytif-
ahd gpur;rpidfSf;F mbg;gilahf cs;s fhuzk; md;G ,y;yhikNaahFk;.
md;G ,d;ikf;Fg; Ngr;Rj; jpUkzk; xU fhuzk; vd;W r%ftpayhsH fUJfpd;- wdH. jkpo; md;G ,U- topg;gl;ljhf ,Uj;jy; Ntz;Lk;. fhjy; vd;gJ cs;sg; GzHr;rp> ,uz;L cs;sq;- fSk; xd;Nwhnlhd;W fye;J ve;ehSk; cwthLjNy ,y;ywj;jpd; ,ufrpakhFk;.
md;Ng caHe;j nry;tk;. mJ midj;- ijAk; 
flikahFk;. s;
te;J ;gLk;.
kandavanam.v@thaiveedu.com

Page 123
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 93 -

Page 124
- 94 -
Moj;J ,J Xu; vq;fs; kf;fs;> vq;fs; fiyQu;fs; gw;wpa jfty;fs; Nrfupf;fg;glNtz;Lk;. gjpT nra;ag;glNtz;Lk;.
,e;j Ne fpuhkq;fs Ngha;tpl tpLf;fpw ‘jha;tPL’ nrJf;fp
‘rq;fPjG+\zk;’ rghgjpg;gps;is
rq;fPjG+\zk; rghgjpg;gps;is ghyrpq;fk; - xU ,ir rfhg;jj;jpd; gjpT nts;is Ntl;b> ntsPnud;w miuf;ifr; rl;il> Nktp ,Oj;j RUshd ghftjh; Kb> kyh;e;j trPfukhd Kfk;> vg;NghJk; rq;fPjj;ijNa KZKZf;Fk; my;yJ tprpy; ,irf;Fk; cjLfs; vd;W irf;fpspy; mth; vq;fs; tPjpfspy; tyk; tUfpd;w fhl;rp kpfTk; myhjpahdJ. mhpahiy kf;fSf;F mJ xU ,dpa mDgtkhf ,Uf;Fk;.
mhpahiy kz;zpy; tpj;J}d;wpg; gpd;dh; jhaf kz; vq;Fk; Nth; gjpj;j rq;fPj- G+\zk; r.ghyrpq;fk; mth;fisg; gw;wp vOJfpw NghJ nfhQ;rk; glglg;ghfNt ,Uf;fpwJ. ,e;j khngUk; fiyQd; kPJ ehd; nfhz;bUf;Fk; msT fle;j md;Gk;> khpahijAk; ,jw;Ff; fhuzkhf ,Uf;- fyhk;.
ghyrpq;fk; kh];upd; fiytho;T Muk;- gj;jpy; xU ehlff; fiyQdhfNt mike;jpUe;jJ. ,jw;F mbNfhypath; ,tuJ je;ijauhd mz;zhtpahh; rghgjp mth;fshFk;.
mhpahiyA+hpd; gok;ngUq; fiyQh;- fsplk; Fwpg;Gfs; vLj;j Nghnjy;yhk; mth;fs; mbf;fb cr;rhpj;j ngah; mz;zhtp rghgjpahh; vd;gjhFk;. nghpa- jk;gp rghjpg;gps;is vd;w mz;zhtp- ahh; rghgjp mth;fs; mhpahiyapYk;> aho;Flh ehl;bd; gyghfq;fspYk; ,ir ehlfq;fis NkilNaw;wpg; ngUik Nrh;j;jth;. rjp mD\pah> gtsf;nfhb> fpU\;zd; J}J> ,sq;Fkud;> J}f;Fj; J}f;fp> esd; jkae;jp> kNdhfuh> gid- aurd;> fhj;jtuh[d;> [ahjp> gjpgf;jp> mgpkd;A> G+jj;jk;gp vd;gd mz;zhtp- ahh; newpahs;if nra;j ehlfq;fspy; rpy.
,t;thgW Gfo; G+j;j ehlff; fiyQdpd; MwhtJ Gj;jpuuhd ghyrpq;fk; mth;fs; Muk;gj;jpy; ehlfq;fspy; ngz; Ntlq;- fis Vw;W rpwg;ghf ebj;J te;jhh;. 1950,y; mhpahiy rdr%f epiyaj;jpy; NkilNawpa esd; jkae;jp ehlfj;jpy;
jkae;jpahf NtlNkw;Wg; ngUk; Gfo; ngw;Wf; nfhz;lhh;. mz;zhtpahh; rghgjp mth;fshy; newpg;gLj;jg;gl;l ,e;ehlfj; jpy; xypnghUf;fp ,y;yhkNyNa ebfh;fs; ghb ebj;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ. ,jpy; gpugy ebfh;fs; <.Nf.Fkiua;ah> ghyRe;juk;> nghd;if MWKfk; Nghd;Nwhh; ebe;jp- Ue;jdh;.
NkYk; ke;jphpf;Fkhhpapy; jsgjpahfTk;> kNdhd;kzpapy; eluh[dhfTk; Njhd;wpa fhl;rpfs; ,tUf;Fr; rpwg;Gr; Nrh;j;jd. kNdhd;kzp ehlfj;jpy; fhyk; nrd;w tPukzp IaUk; ebj;jpUe;jhh;.
ehk; ,Uth;> cz;ikapd; ntw;wp Nghd;w NkYk; rpy ehlfq;fspy; ebj;jpUe;jhYk; jdJ je;ijapd; ehlfq;fSf;F Mh;- Nkhdpak; thrpg;gij ngUk; ghf;fpakhfg; ngw;W jd; ,ir mwpit tsh;j;Jf; nfhz;lhh;.
ghyrpq;fk; kh];uh; kpfTk; mikjpah- fNt ,Ug;ghh;. mjpfk; Ngrkhl;lhh;. MapDk; ehDk; mtUk; NgRtjw;F ,e;j ehlf;fiyNa fhuzkhf mike;JNghdJ. mhpahiy rdr%f epiya Mz;L tpoh- tpy; gpujhd ehlfkhf “Mj;khtpd; ,uhfk;” vd;w vdJ ehlfk; NkilNawp- aJ. fiyfspy; fhy; gjpj;jth;fs; Gdpj khf thoNtz;Lk; vd;w fUit> xU rq;fPj tpj;Jthid ikag;gLj;jp vOjpa ehlfk;. mtUf;Fg; gpbj;jpUf;f Ntz;Lk;. ehlfk; gw;wp epiwaNt vd;Dld; Ngrpdhh;. md;wpypUe;J ,d;W tiu me;jj; njhlh;G ,Ue;J tUfpwJ.
epw;f> jkpopir cyfk; mwpe;j ,e;jf; fiyQdpd; ,irNahbize;j tho;tpd; gf;fq;fis rw;W tphpthfg; ghh;g;Nghk;.
fPh;j;jidfs; vd;why; njYq;fpy; ,Uf;f Ntz;Lk; vd;w epiyia khw;wp jkpopir- ia Kd;dpiyg;gLj;jpa ,tuJ Kaw;rpNa xU Kf;fpakhd fiyQuhf ,tiu mwpa itj;jJ.
,tuJ ,irg;gazk; xU ePz;l ghpkh- zj;ijf; nfhz;lJ.
rpjk;guj;jpy; mike;Js;s mz;zhkiyg;
gy;fiyf fh;ehlf , 1959Mk; gl;lj;jpid ,ir ga vk;.vk;.jz up.Nf.uq;fh Nfhghy;gps gps;is> k rhujp Mf ia tsh
,tuJ ,i 2 Mk; jpf gj;jpy; m k.=fhe;jh ele;Njwpa tpj;jpahrh gzpahw;w rpq;fk; m M.ekrpth ,zq;f kd;wj;jpy; 1959,ypU iaf; fw;g
,e;jf; fhy fhykhff ehl;Lj; j ,ir tF ,irg; Ng ey;Y}Uk; fisfl;ba Nfhapy; ,ir tpo
je;ijahh; mhpahiy gq;fspg;Gg mhpahiy ghLgl;lhh Myar; # Y}hpia M ,ir tpo Nfhapy; K thwhd x uhk; Fkhu kd;dd; K ,d;Dk; v
,yq;if >h`pd mjptpNrl
,iz
fac
‘jha www.face

jha;tPL • ngg;gputup 2010 oj;J Kj;Jf;fs;
; fiyQu;fspd; gjpTj; njhlu; - 5
gr;NrhL kd;dd; jhlq;fp ez;gu; ; kf;fs;> ;. gjpT
,e;j Nehf;Fld; “jha;tPL” gj;jpupif vq;fs; Cu;fspy; tho;e;j gpugykile;jtu;fSld;;> njupag;glhky; Ngha;tpl;l vq;fs; fiyQu;fisg; gw;wpAk; vOJk;gb Ntz;LNfhs; tpLf;fpwJ. fl;Liufis RUf;fkhf> vOjp mDg;Gq;fs;. fsk;> ‘jha;tPL’ juf;fhj;jpUf;fpwJ. fUj;J cq;fSilaJ. fl;Liufis nrJf;fp nrhw;rpj;jpuq;fshf;Fk;; nghWg;G vq;fSilaJ.
K.S. ghyr;re;jpud; k;’ rghgjpg;gps;is ghyrpq;fk;
k; Gfo; hh; rghgjp e;ehlfj; ebfh;fs; jpy; gpugy yRe;juk;> h; ebe;jp-
pahfTk;> Njhd;wpa Nrh;j;jd. k; nrd;w
;wp Nghd;w pUe;jhYk; f;F Mh;- f;fpakhfg; tsh;j;Jf;
ikjpah- rkhl;lhh;. w;F ,e;j ;JNghdJ. ;L tpoh- j;khtpd; ilNawp- ;fs; Gdpj it> xU p vOjpa Ntz;Lk;. ; Ngrpdhh;. ; njhlh;G
;j ,e;jf; tho;tpd; h;g;Nghk;.
y; ,Uf;f jkpopir- Kaw;rpNa iu mwpa
;l ghpkh-
;zhkiyg;
gy;fiyf;fofj;jpy; ehd;F tUlq;fs; fh;ehlf ,iria Kiwg;gb gapd;w ,th; 1959Mk; Mz;L “rq;fPj G+\zk;” gl;lj;jpidg; ngw;Wf; nfhz;lhh;. mq;F ,ir gapYk; fhyj;jpy; ,irauR vk;.vk;.jz;lghzp Njrpfh;> rq;fPj G+\zk; up.Nf.uq;fhr;rhhpahh;> kd;dhh; Fb ,uh[ Nfhghy;gps;is> up.vd;.rptRg;gpukzpak; gps;is> kapyk; gp.t[;uNty;> v];.ghh;j;j- rhujp MfpNahhplk; gapd;W jdJ fiy- ia tsh;j;Jf; nfhz;lhh;.
,tuJ ,ir muq;Nfw;wk;> 1959 Gul;lhjp 2 Mk; jpfjpapd;W aho; efurig kz;l- gj;jpy; mg;Nghija murhq;f mjpgh; k.=fhe;jh mth;fs; jiyikapy; rpwg;ghf ele;NjwpaJ. ah/fe;jh;klk; irtg;gpufhr tpj;jpahrhiyapy; ,ir Mrphpauhfg; gzpahw;wpa ,th; rq;fPjG+\zk; ghy- rpq;fk; mth;fs;> gpd;dh; rq;fPjG+\zk; M.ekrpthak; mth;fspd; Ntz;LNfhSf;F ,zq;f ah/mz;zhkiy ,irj;jkpo; kd;wj;jpy; ,ir Mrphpauhf gjtp Vw;whh;. 1959,ypUe;J 1995 tiu mq;F jkpopir iaf; fw;gpj;jhh;.
,e;jf; fhyfl;lj;ijj; jkpopirapd; nghw;- fhykhff; nfhs;syhk;. Fwpg;ghf Flh ehl;Lj; jkpoh;fSf;F ,J nghUe;Jk;. ,ir tFg;Gfs;> ,irg; ghPl;irfs;> ,irg; Nghl;bfs;> ,ir tpohf;fs; vd;W ey;Y}Uk; mjid mz;ba gFjpfSk; fisfl;bapUe;j fhyk;. ey;Y}h;f; fe;jrhkp Nfhapy; tPjpapy; kf;fs; epiwe;jpUf;f ,ir tpohf;fs; Nfhyfkhf ele;Njwpd.
je;ijahh; mz;zhtpahh; rghgjp mth;fs; mhpahiyA+h; ehlff;fiyf;F Mw;wpa gq;fspg;Gg; Nghy ghyrpq;fk; mth;fSk; mhpahiyapd; ,ir tsh;r;rpf;Fg; ngUk; ghLgl;lhh;. mhpahiy rpj;jp tpehafh; Myar; #oypy; tpRtehjd; ,irf;fy;- Y}hpia Muk;gpj;J ,ir tFg;GfisAk; ,ir tpohf;fisAk; elhj;jp te;jhh;. Nfhapy; Kd; tPjpapy; eilngw;w ,t;- thwhd xU ,irtpohtpy; rq;fPjG+\zk; uhk; Fkhurhkp mth;fs; ghba “uhkDf;F kd;dd; Kb jupj;jhNd” vd;w ghly; ,d;Dk; vd; epidtpy; ,Uf;fpwJ.
,yq;if xypgug;Gf; $l;Lj;jhgdk;> >h`pdp $l;Lj;jhgdk; Mfpatw;wpy; mjptpNrl gphptpy; Njh;e;njLf;fg;gl;L
g.=];;fe;jd;
jkpopirf; fr;Nrhpfis elhj;jpg; gpugyk; ngw;w ghyrpq;fk; mth;fs; cUthf;fpa gy khzth;fs; ,d;W gy gFjpfspYk; ,ir tsh;r;rpf;F mauhJ cioj;J tUtJ rpwg;ghd mk;rkhFk;.
,tuJ khzth;fspy; jpUkjp.FzG+\zk; ehfuh[h (Nehh;Nt)> rq;fPj tpj;Jthd; kh.NahNf];tud; (yz;ld;)> rq;fPj tpj;Jthd; it.ahjtd; (yz;ld;)> rq;fPj fyhtpj;jfh; rp.ehfuh[h (nfhOk;G)> ,irf;fiykzp cjauhzp KdP];tud; (Ks;spatis)> rq;fPj tpj;jfh; kNf];thp Rg;gpukzpak; (aho;)> ,irf;fyhtpj;jfh; etkzp gj;kehjd; (nfhOk;G)> rq;fPj tpj;Jthd; jpy;iykzp (aho;) MfpNahh; Fwpg;gplj;jf;fth;fs;.
jw;NghJ ghyrpq;fk; mth;fsJ Gjy;tp- fSk; fiyg;guk;giuapd; ePl;rpahf ,irg; ghuk;ghpaj;ijg; Ngzp tUfpd;wdh;. %j;j Gjy;tp ,irf;fiykzp fy;ahzp Rjh;rd; mth;fs; fdlhtpy; tPiz> ,ir tFg;G- fs; elhj;jp tUtJ ahtUk; mwpe;jNj.
rq;fPjG+\zk; r.ghyrpq;fk; mth;fsJ ,irj;njhz;bidg; ghuhl;b ah/jpUkiwf;- fyh kd;wk;> fdlh ,sq;fiyQh; kd;wk; tpohntLj;Jf; nfsutpj;Js;sdh;. 80 taij epiwT nra;Js;s ,th; jkpopir tsh;r;rpiaNa Kf;fpa Fwpf;Nfhshff; nfhz;L ,dpNj tho;e;J tUfpd;whh;.
2003 ,y; fdlh te;j NghJ mupahiy kf;fs; vLj;j ghuhl;L tpohtpy; ,th; ghba jz;lghzp Njrpfupd; “jhkiu G+j;j jlhfkb – vq;Fk; jkpo; kzk; Njd; nghq;fpg; ghAjb” ,d;Wk; vd; fhjpy; xypj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ.
,e;j ,irj; jlhfj;jpy; nkd;NkYk; jkpopir vd;nwd;Wk; ngUfpg; gha Ntz;Lk;.
sriskanthan.p@thaiveedu.com
njhlu;jy; 87k; gf;fk;
,ize;Jnfhs;Sq;fs;! ,g;NghJ facebook,Yk; ‘jha;tPL’ www.facebook.com/thaiveedu

Page 125
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 95 -

Page 126
- 96 -
HomeLife/Future
Realty Inc. Brokerage
Independently Owned and Operated
205-7 Eastvale Drive, Markham, ON L3S 4N8
Sold
Sold
Hwy10/Bovaird
$272,750 Semi-Detached 2 Storey
TheGore/Ebenezer
$680,000 Detached 2-Storey
Call before you list, See the Differenc
Sold
Gore/Ebenezer
$339,000 Att/Row/Twnhouse 2-Storey, 3 Bedrooms, 3 Washrooms
Vankirk/May eld
$363,500 Detached 2-Storey
Ruby Thambiah
Dir:
416-999-5337
Tel: Fax:
ruby www.buyand
Sold
AirportRd/May eld
$572,990 Detached 2-Storey, 4 Bedrooms, 4 Washrooms
TOP PRODUCER -
Sold
CastlemoreBlvd/GorewayDr.
$374,905 Semi-Detached 2-Storey, 4 Bed- rooms, 3 Washrooms
Brisdale/Sandalwood
$370,000 Detached 2-Storey
TheGoreRd/Hwy7
$1,100,0
De
Mcvean/Hwy7
$719,990 Detached 2 Storey, 5 Bedrooms 4 Washrooms
\TMD sÚD∏Bm o√V T| kV∫Ô, suÔ ∂Á
Sold
Mcvean/Castle
$479,90 Detached 2
4
Bovaird/Worth
$428,00 Deta
C

Ruby Thambiah
Sales Representative 416-999-5337
Tel: 905-201-9977 Fax: 905-201-9229
rubysri@hotmail.com www.buyandsellwithruby.com
ld
TOP PRODUCER - 2009
TheGoreRd/Hwy7
$1,100,000
Detached 2- Storey, 4+2 Bedrooms, 5 Washrooms
t, See the Difference!!!
Blvd/GorewayDr.
4,905
ey, 4 Bed- oms
/Sandalwood
0,000 rey
Mcvean/Hwy7
$719,990 ched 2 Storey, 5 Bedrooms,
4 Washrooms
\TMD sÚD∏Bm o√V_ T| kV∫Ô, suÔ ∂Áw•∫Ô^
Sold
Mcvean/Castlemore
$479,900 Detached 2-Storey, 4 Bedrooms, 4 Washrooms
Bovaird/Worthington
$428,000 Detached 2-Storey
Castlemore&Goreway
$969,900 Detached 2-Storey, 5 Bedrooms, 5 Washrooms
Sold
Mcvean/HuntsPoint
$479,900 Detached 2-Storey, 4 Bedrooms, 4 Washrooms
Cottrelle/Gore
$469,000 Detached 2-Storey
jha;tPL • ngg;gputup 2010
Sold
Castlemore/Mcvean
$529,900 Detached 2-Storey, 4 Washrooms, 4 Bedrooms
TheGore/Ebenezer
$535,000 Detached Bangalow

Page 127
jha;tPL • ngg;gputup 2010
tpy;ypirf;F xU Nte;jd; rpd;dkzp fz;zfp> rj;jpathd;> rhtpj;jpup> gl;b- dj;jhu; ,tuJ Gfo; Nru;j;j tpy;ypir rpy.
tpy;Yg;ghl;by; rpd;dkzp xU tuyhw;W ehafd;. jpwikia ,tu; tsu;j;Jf;- nfhz;ltu; vd;W nrhy;tijtpl ,tUf;F ,irAk; espdKk; clk;NghL xl;bg; gpwe;jd vd;Nw $wyhk;. fWj;j cUtk;> jpUePw;Wf;FwpAk;> re;jdg; nghl;Lk;> G+D}Yk; gspr;nrd;W njupAk;. Fq;Fkk; ,tUf;F thyhak;.
Rkhu; Ik;gJ tUlq;fSf;FNky; tpy;yp- irf; FOit elhj;jp tUtnjd;gJ xU kfj;jhd rhjid. mJTk; NgNuhLk; GfNohLk; mirf;fKbahj urpfu; $l;lj;- NjhLk; elhj;jp tUtnjd;gJ rhjidNky; rhjid.
fdlhtpy; mkuuhd tpy;ypirf; fiyQu; jpUg;G+q;Fb MWKfk; FOtpdNuhL ,e;j eh.fzgjpg;gps;is vd;w ,isQu; gf;fg;ghl;L> jhsk;> eifr;Rit vd;W ,ize;jpUe;jhu;. nts;is Nrl;Lk;> Ntl;bAk; rapf;fpSkhf aho;.tPjpfspy; ,tiug; gy jlitfs;> ehd; ghu;j;- jpUf;fpd;Nwd;. md;wpypUe;J ,d;Wtiu vdf;Fk; cd;Nky; tpUg;gk;> cdf;Fk; vd;Nky; tpUg;gk; vd;W ,ize;jpUf;fp- Nwhk;. mg;NghJ mtUf;F ‘kpy;f; Nghu;l;” ghy;rigapy; Ntiy.
,yq;ifapy; tpy;ypirapd; gpjhkfd; kl;lf;fsg;G kh];lu; rptypq;fk;. ,ij rpd;dkzp mtu;fNs gy jlitfs; nrhy;yp ehd; Nfl;bUf;fpd;Nwd;. Mdhy; tpy;ypirapy; ,d;Wtiu Kb#lh kd;d- dhfj; jpfo;gtu; rpd;dkzp mtu;fNs. fhz;lhkzpNghy; ‘Xir xypnay;yhk; Mdha; ePNa’ vd;wpUg;gtUf;F Vd; rpd;d- kzp vd;W ngau; itj;jhu;fs; vd;W xU ehz;gu; Nfl;lhu;. ehDk; mijNa- jhd; Nfl;fpNwd;.
‘tpy;ypir Nte;jd;’ rpd;d
rpd;dkzp Iah ,g;NghJ vOgj;J%d;W taijj; jhz;br;nrd;W nfhz;bUf;fpwhu;.
vdf;F mtiutpl xU taJ $l. Mdhy; ,d;Wk; vd;idj; ‘jk;gp’ vd;W Mir- NahL $g;gpLthu;. ehd; mijj; jpUj;j Kaytpy;iy. fiyAyfpy; vd;Wk; mtu; jk;gpahftpUf;fNt ehd; Mirg;gLfpd;- Nwd; - ,uhk ,yl;Rkzu;fs;Nghy;.
“gy;Yk; nrhy;Yk; Nghfhj fyhtpNehjd;” khjidapy; gpwe;j ,tu; ,d;Wk; mr;R- Ntyapy; tho;fpd;whu;. khjid fiyf- spd; gpwg;gplk;. mq;Fs;s mk;kdplk;
fyhtpNehjd; rpd;dkzp mtHfs; 1996 Kw; gFjpapy; ,yq;if ePHnfhOk;gpy; jdJ FOtpdUld; “fz;zfp” fijia tpy;ypirapy; nrhy;fpd;whH. `hHNkhdpaf; fiyQH Gtp (jw;NghJ fdlhtpy;) gf;fg;ghl;L nfhOk;G fjpNurd; jhsj;Jld;. fl;Liu MrphpaH Nrhf;nfy;Nyh rz;Kfk; kw;Wk; ,sk; fiyQHfs;
khwhj gf;jp G+z;ltu;. fz;zfp ,tuJ Fynja;tk;. kfSf;F fz;zfp> mr;r- fj;jpw;Ff; fz;zfp. njd; ,e;jpahtpy; fz;zfp rpiy ,lk;khw;wpaNghJ fz;- zfpahfNt khwpdhu;. ,lJrhup vd;W jd;idf; fhl;bf;nfhs;shtpl;lhYk; ,lJ gf;fNk ,jaKs;s xU Nghw;WjYf;Fupa fiyQu;. fiythzu; vd;.v];.fpU\;zd; ,tupd; khdrPff; FU. fiythzu; tpy;yp- irf; FO rpd;dkzpia jiyikg; Gytuhff; nfhz;lJ. fiythzu; vd;.v];.fpU\;zd; mtu;fSila FOtpy; MW khjq;fSf;F Nky; jkpofj;jpy; gzpahw;wpatu;. kzpyhTk;> rpe;jhkzpf; fliyAk; ,d;Wtiu ,tuJ gpupakhd rhg;ghL. fliy nfhwpj;Jr; rhg;gpLk; msTf;F ,tuJ gy; cWjpahftpUf;fp- wJ> jkpo;r; nrhy;iyg;Nghy;. vd;Dila fpuhkkhfpa Vohiy> kj;jp mur kfh tpj;jpahyaj;jpy; gbj;jtu;. tpaf;Fk; tz;zk; Mq;fpyk; Ngr ty;ytu;. ,q;F epfo;r;rpf;fhf te;jNghJ$l fdlh fLq; FspupYk; fhw;rl;il mzpahjtu;. kah- dfhz;l mupr;re;jpud; tP.tP.ituKj;J> rj;jpathd; - rhtpj;jpup akd; rpd;dkzp ,uz;Lk; ,uz;L Kj;Jf;fs;.
,d;Wk; aho; kz;zpy; “ehk; ,Utu;” kh];lu; rptypq;fk;> jpUg;G+q;Fb MWKfk;> rpwpNjtp tpy;ypirf; FO> ,uh[k; G];g-
tdk;(fha rgh rjhr tPukzp t fe;ju; tpy rz;Kfk; Iahtpd; ,tw;NwhL jpUkjp Nghd;w n kq;fptUk njhlu;e;J ,Ue;jNgh mJTk; a FOit el kpfTk; ghu
vd gy , tUfpd;wd
eh.fzgj Sf;F el mtu; vL ifnfhLf fPjhQ;ryp njupe;jtu gapd;wtu;. ehl;Lf; $ Yk; ebj;J mtu; cl $l jhsk iff;F kh bUg;gtu;fS tUk;.
Ntl;ilf;F nghOJNg fpilj;j n jhsk; vO ypirahf As;sJ. , iuAk; ehq
,yq;if nfhOk;gpY Yk; el njd;dpe;jpa Rg;G MWK gl;bUe;jd

- 97 - pir Nte;jd;’ rpd;dkzp
j;J%d;W Uf;fpwhu;.
. Mdhy; Mir- j; jpUj;j ;Wk; mtu; rg;gLfpd;- ghy;.
Nghfhj
k; mr;R- fiyf- k;kdplk;
fp ,tuJ fp> mr;r- ;jpahtpy; hJ fz;- hup vd;W k; ,lJ jYf;Fupa pU\;zd; u; tpy;yp- iyikg; ythzu; FOtpy; pofj;jpy; ;jhkzpf; gpupakhd rhg;gpLk; ftpUf;fp- d;Dila ur kfh tpaf;Fk; u;. ,q;F lh fLq; tu;. kah- tuKj;J> pd;dkzp
py; “ehk;
MWKfk;> k; G];g-
tdk;(fhaj;jpup mk;kh) tpy;ypirf; FO> rgh rjhrptk; tpy;ypirf; FO> yb]; tPukzp tpy;ypirf; FO> clg;G Nrhkh];- fe;ju; tpy;ypirf; FO> Nrhf;nfy;Nyh rz;Kfk; tpy;ybg;ghl;Lf; FO> rpd;dkzp Iahtpd; fiythzu; tpy;ypirf; FO ,tw;NwhL> nry;tp rw;nrh>jp ehjd;> jpUkjp RNyhrdh ghyRg;gpukzpak; Nghd;w ngz; tpy;ypirahsu;fs; ,e;j kq;fptUk; fiyj;Jiwf;F te;jhYk; njhlu;e;J ,aq;ftpy;iy. ,t;tsT Ngu; ,Ue;jNghJk; ,g;NghJ ,yq;ifapy; mJTk; aho;g;ghzj;jpypUe;J tpy;ypirf; FOit elhj;jptUfpd;w rpd;dkzp> rpwpjud; kpfTk; ghuhl;Lf;Fupatu;fs;. ‘ehk; ,Utu;’
vd gy ,lq;fspy; epfo;r;rpfis elhj;jp tUfpd;wdu;.
eh.fzgjpg;gps;is (rpd;dkzp) mtu;f- Sf;F eldk;> ,ir> ebg;G ,k;%d;Wk; mtu; vLj;Jf;nfhz;l gzpf;F ed;F ifnfhLf;fpd;wJ. ,tuJ khkdhu; fPjhQ;ryp tP.Nf.ey;iyah ed;F eldk; njupe;jtu;. mtuplk; rpd;dkzp eldk; gapd;wtu;. fhj;jtuhad; $j;J cl;gl gy ehl;Lf; $j;Jf;fspYk; ,ir ehlfq;fsp- Yk; ebj;J ed;F nkUNfwpatu; rpd;dkzp. mtu; clk;gpYs;s xt;nthU jirfSk;- $l jhsk;NghLk;. mk;kd; cLf;F ,tu; iff;F khWfpd;wNghJ ghu;j;Jf; nfhz;- bUg;gtu;fSf;Fk; Nfl;gtu;fSf;Fk; fiy tUk;.
Ntl;ilf;Fg; Nghd ,uhrhTk; FOtpdUk; nghOJNghf;fhf tpy;iyAk; mk;igAk; fpilj;j nghUl;fisAk; itj;Jj; jl;b jhsk; vOg;gp> ghba ghl;L ,d;W tpy;- ypirahf jkpoupd; fiytbtkhf khwp- As;sJ. ,j;Jiwf;F tUfpd;w midt iuAk; ehq;fs; if$g;gp tuNtw;fpd;Nwhk;.
,yq;if ,e;J fyhr;rhu jpizf;fsk; nfhOk;gpYk; kw;Wk; gy;NtW ,lq;fsp- Yk; elhj;jpa ngUtpohnthd;wpw;F njd;dpe;jpahtpypUe;J tpy;ypirf; fiyQu; Rg;G MWKfk; FOtpdu; tiutiof;fg; gl;bUe;jdu;. VNjh fhuzj;jhy; mtu;fs;
tuKbahJ Ngha;tpl;;lJ. me;j ,lj;ij aho;g;ghzj;jpypUe;J tpkhd%yk; rpd;d kzp FOtpdu; tutiof;fg;gl;L fyhG+\zk; tpUJ cl;gl gy;fiyf;fofk;> jkpo; kd;wq;fs; ,tUf;F tpUJ toq;fp jhk; ngUik ngw;wd.
khjid kf;fs; kyu; ntspapl;L ,tuJ gts tpohit nfhOk;gpy; Nfhyhfy- khff; nfhz;lhbdu;. fhj;jtuhad; $j;J> tpy;ypir mq;F ,lk; ngw;wJ.
,uz;L Mz;fSk;> ,uz;L ngz;fSkhf (ehd;F) Foe;ijfs;. fiykjp vd;Wk;> fz;zfp vd;Wk;> fiyr;nry;td; vd;Wk;> fiy&gd; vd;Wk; ngau; itf;FkhW md;W ahUk; ,tiu typAWj;jpapUf;f KbahJ.
kNyrpahtpYk; rpq;fg;G+upYk; ,tuJ tpy;ypir epfo;r;rp khjf; fzf;fpy;
Ok;gpy; Nkhdpaf; j;Jld;. s;
eilngw;wJ. kNyrpahtpy; itj;J Rg;G MWKfk; mtu;fs; ,tiu ntFthfg; ghuhl;bdhu;. G+NthL $ba ehu;fshfpa ehq;fSk; kzk;ngWNthk;.
Mrhd;gw;wp vOjf; fpilj;jikf;fhf ‘jha;tPL’ gj;jpupiff;F ed;wpfs;.
sanmuganathan@thaiveedu.com
xt;nthU fpuhkj;jpYk; gy fiyQu;fs; tho;e;jpUf;fpd;whu;fs;. me;je;jf; fpuhkj;jpd; tsw;rpg; gzpfspYk; Kd;Ndw;wj;jpYk; ,tu;fspd; gq;F mog;gupaJ. Mdhy; re;ju;g;gk; #o;epiy mtu;fis cyf- wpaj; jtwptpl;lJ. fiyQu;fs; ehl;bd; tpbaYf;fha; ciog;gtu;fs;. vq;fs; fpuhkj;jpd; tsu;r;rpf;F Cd;WNfhyha; tho;e;jtu;fs;. vk; epidT$u;Nthk;> cyfwpar; nra;Nthk;.
cq;fs; fpuhkj;jpd; xt;nthU fiyQu; gw;wpa tpguq;fisAk; mtu;fSila Gifg;glq;fSld; cq;fSila ngau;> njhiyNgrp ,yf;fk;> Gifg;glk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; KftupiaAk; jha;tPl;bw;F mDg;gpitAq;fs;.
Editor P.O.Box #63581 Woodside Square 1571 Sandhurst Cir. Toronto, ON. M1V 1V0
Fax : 416.849.0594 E-mail : info@thaiveedu.com
‘Nrhf;nfy;Nyh’ rz;Kfk;

Page 128
- fhg;GWjp 98 -
epWtdq;fs; fhg;GWjp jpl;lq;fs; fhg;GWjp Kftu;fs; Fog;gq;fs;
fhg;GWjpj; jpl;lk; xd;iwg; ngw;Wf; nfhs;- tjw;F Kd;G fhg;GWjpapd; tiffSk; mit vt;thW nray;gLk; my;yJ gad- spf;Fk; vd;gJ gw;wpa tplaq;fisAk; ed;F mwpe;J nfhs;sNtz;Lk;.
rhjhuzkhf vk;kth;fspy; gyh; ez;gh;- fSld; my;yJ FLk;g mq;fj;jth;fSld; NgRk;NghJ fhg;GWjp gw;wpa ciuahly; fspy; kpfTk; jtwhd fUj;Jf;fs; nfhz;bUg;gij mtjhdpf;f $bajhf cs;sJ.
cjhuzkhf: ez;gh; xUth; mtuJ ez;ghplk; fhg;GWjpf;F vt;tsT gzk;
ve;j Kfth; %yNkh
nrYj;Jfpd;whh; vd;W Nfl;f mth;> ehd; khjk; 80 nlhyh; fl;Lfpd;Nwd; vd;whu;.
my;yJ ve;j epWtdj;jpd; mjw;F kw;w ez;gh; gjpy; nrhd;dhh; ehd; 40 nlhyh; kl;LNk nrYj;Jfpd;Nwd;. vdf;Fk; cdf;Fk; xNu taJ jhd; Vd;
ePq;fs; tPzhfg; gzk; nryT nra;fpwha; vd;whh;.
,th;fs; ,UtUk; vd;d jpl;lk; itj;jp-
xU MAl;fhg;GWjpj; jpl;lj;ij
Uf;fpd;whh;fs; vd;W njhpahJ. mj;Jld; vt;tsT njhiff;F fhg;GWjp nra;jp-
cq;fs; khjhe;jf; fl;lz Uf;fpd;wdh;> vt;tsT fhyk; gzk; fl;l Ntz;Lk;> vt;tsT fhyj;jpw;F jpl;lk; ePbf;Fk; Nghd;w tplaq;fisj; njhpe;J
nghpa mstpy; NtWghL ,U nfhs;shky; ‘$ba gzk; fl;Lgthpd; fhg;GWjp rhpapy;iy’ vd;w Kbtpw;F tU- thh;fs;. my;yJ ‘Fiwe;j gzk; fl;L- gthpd; fhg;GWjp gpioahdJ’ vd;W KbT tUthh;fs;. vt;tsT gzk; fl;L- fpd;wPh;fs; vd;gij tpl vd;d jpl;lk;> vt;tsT fhyk; ePbf;Fk;> vt;thW gad- spf;Fk; jpl;lk; Nghd;w jfty;fs; mtrp- akhdJ.
,d;DnkhU tifahd ez;gh;fs; ,Uf; fpd;whh;fs;. mth;fSf;F fhg;GWjp vd;- whNy gpbf;fhJ. fhg;GWjpahy; kpfTk; ghjpf;fg;gl;lth;fs;. mth;fsplk; Nfl;lhy; fhg;GWjpf;F gzk; fl;LtNj jg;ghdJ vd;W $Wthh;fs;. fhg;GWjp epWtdq;fs;> fhg;GWjp Kfth;fs; vy;yhNk Rj;Jkhj;J vd;Wk; $Wthh;fs;. fhuzk; ,th;fs; gpioahd jfty;fs; %yk; ghjpf;fg;gl;l- th;fs;. fhuzq;fs;:
•
rhpahd fhg;GWjp jpl;lj;ijj; jukhd
÷ƬÔ\VTMÛwo_ ÷ÈzkVTM
• W ́Õ> ́ g•‚ ÔV©AÆ]
• ÿÔVΩB oÂVFÔ”¬ÔVTM ÔV©AÆ]
• ~‚|¬Ô¶[ ÔV©AÆ]
• Ák›]B √ˆoƒV>ÁTM ÷_ÈV> ÔV©A≈]
• RRSP • RESP
epWtdj;jpy; ngw;Wf; nfhs;shjth;fs;.
•
jtwhd my;yJ cz;ikf;F khwhd jfty;fis fhg;GWjpf;F tpz;zg;gpf;- Fk; NghJ nfhLj;jjhy; gzk; fpilf;- fhky; ghjpf;fg;gl;lth;fs;.
•
Kfth;fspd;> cz;ikf;F khwhd jfty;fis ek;gp jtizf; fhg;GW- jpia thq;fp (Term Insurance) MAl; fhyk; tiu ePbf;Fk; vd ek;gp ghjpf;- fg;gl;lth;fs;.
•
gy tUlq;fshfg; gzj;ij nrYj;jpa gpd;G filrp Neuj;jpy;> njhlh;e;J ,uz;L khjk; gzk; fl;lhky; fhg;GWjp uj;Jr; nra;ag;gl;L fl;ba gzKk; Ngha; fhg;GWjpAk; ,y;yhky; Nghdth;fs;.
•
fhg;GWjp ngWk;NghJ kl;Lk; Kftupd; Nritiag; ngw;W> Kftupw;F Nritg; gzk; fpilj;jgpd;G> Kftupd; Nrit fpilf;fhky; ghj;f;fg;gl;ltu;fs;.
,g;gb fhg;GWjp rk;ge;jkhf ghjpf;fg;- gl;lth;fs; gyh; ,Uf;fpd;wdh;. fhg;GWjp- ahy; ed;ikaile;jth;fs; gy klq;F mjpfkhf ,Uf;fpd;whh;fs;. Mdhy; gyd; mile;jth;fs; jq;fs; jq;fSf;F vt;- tsT gzk; fpilj;jJ vd;gij gfpuq;fkhf $w khl;lhhh;fs;. ghjpf;fg;gl;lth;fs; jhq;fs; tpl;l jtWfisAk; gfpuq;fkhf
$w khl;l fhg;GWjp vdNt fh GWjp gw;w
Kjypy;> x vt;thW cgNahfk Ntz;Lk;.
mbg;gil gLk; fhg
•
MAl;f
•
nfhba (Critica
•
CdKw Insuranc
MAl;fhg; xUth; ,w my;yJ> r Nrkpg;Gj;n ,wg;gjw;F
nfhba Ne (Critical Illn xUth; fh apf;fg;gl;l gl;lhy; f nfhs;s K tjw;F Kd ,Uf;f N
nfhz;l g fg;gl;ljw;f ep&gpf;fg;g ehl;fSf;F 30 ehl;fS gzk; kl
tYtpoe;N (Disability xUth; Ne Vw;gl;L N Vw;gl;lhy gFjp my;y fhg;GWjp e fhg;GWjp th;fs; kl
milkhd
ES> ́[ mÁ
416.91 759 W

jp epWtdq;fs; jp jpl;lq;fs; jp Kftu;fs; g;gq;fs;
e;j Kfth; %yNkh>
ve;j epWtdj;jpd; %yNkh
ePq;fs;
hg;GWjpj; jpl;lj;ij ngw;whYk;
; khjhe;jf; fl;lzj;jpy;
stpy; NtWghL ,Uf;fhJ.
VTMÛwo_ ÷ÈzkVTM y ̇°
Member of Million Dollar Round Table
jha;tPL • ngg;gputup 2010
hjth;fs;. khwhd z;zg;gpf;- k; fpilf;-
khwhd ; fhg;GW- e) MAl; ;gp ghjpf;-
nrYj;jpa jhlh;e;J ; fhg;GWjp Kk; Ngha; th;fs;. Kftupd; Nritg; d; Nrit
;fs;.
ghjpf;fg;- fhg;GWjp- klq;F hy; gyd; f;F vt;- fpuq;fkhf l;lth;fs; puq;fkhf
$w khl;lhh;fs;. fhg;GWjp epWtdj;ijAk; fhg;GWjp KftiuAk; Fiw $Wthh;fs;. vdNt fhg;GWjp ngWtjw;F Kd;G fhg;- GWjp gw;wp ed;F mwpe;J nfhs;Sq;fs;.
Kjypy;> xt;nthU fhg;GWjpj; jpl;lq;fSk; vt;thW nraw;gLk; my;yJ vt;thW cgNahfkhFk; vd;W mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.
mbg;gilahfj; Njitg;- gLk; fhg;GWjpj; jpl;lq;fs;
•
(Mortgage Insurance) xUth; my;yJ xUtUf;F Nkw;gl;lth;fs; Nrh;e;J tPL my;yJ tpahghuk; thq;Fk; NghJ Vw;gLk; fld; njhifia nfhba Neha;> my;yJ Ntiy MAl;fhg;GWjp (Life Insurance)
nra;a KbahJ Cdkile;jhy;> mlkh-
•
nfhba Neha;fSf;fhd fhg;GWjp (Critical Illness Insurance)
•
CdKw;NwhUf;fhd fhg;GWjp (Disability Insurance).
df;fld; ngw;Wf;nfhz;l ahuhtJ xUth; kuzkile;jhy;> my;yJ nfhba Nehahy; ghjpf;fg;gl;lhy; ,e;jf; fhg;GWjpj; jpl;lk; mth;fspd; fld; njhifiar; nrYj;Jk;.
MAl;fhg;GWjp (Life Insurance)
mbg;gilahf gLk; fhg;GWjpfspy; xUtUf;Fj; ,it ehd;Fk; Njitg;
xUth; ,we;jhy; kl;LNk gzk; fpilf;Fk;
kf;fpakhdit. ,it midj;Jk; my;yJ> rpy jpl;lq;fspy; cs;s gzj;jpd;
xU jdpg;gl;lkdpjdpd; Njitf- Nrkpg;Gj;njhifia (Cash Value) kl;Lk; ,wg;gjw;F Kd;G ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.
Sf;fhf •
vLf;fg;gLk; Kd;Ndw;ghL.
nfhba Neha;fSf;fhd fhg;GWjp (Critical Illness Insurance) xUth; fhg;GWjp epWtdq;fshy; eph;z- apf;fg;gl;l nfhba Neha;fshy; ghjpf;fg;- gl;lhy; fhg;GWjp njhifia ngw;Wf; nfhs;s KbAk;. ,e;jf; fhg;GWjp ngW- tjw;F Kd;G Neha;fshy; ghjpf;fg;glhky; ,Uf;f Ntz;Lk;. fhg;GWjp ngw;Wf;-
nfhz;l gpd;G nfhba Neha;fshy; ghjpf;- fg;gl;ljw;fhd Mjhuk; kUj;Jth; %yk; ep&gpf;fg;glNtz;Lk;. Neha; Vw;gl;L 30 ehl;fSf;F capUld; ,Uf;f Ntz;Lk;. 30 ehl;fSf;Fs; kuzk; Vw;gl;lhy; fl;ba gzk; kl;LNk fpilf;Fk;
tYtpoe;NjhUf;fhd fhg;GWjp (Disability Insurance) xUth; Neha; Vw;gl;L my;yJ tpgj;J Vw;gl;L Ntiy nra;a Kbahj epiy Vw;gl;lhy;> khjhe;j tUkhdj;jpd; xU- gFjp my;yJ Fwpg;gpl;l khjhe;j ,og;gPL fhg;GWjp epWtdj;jhy; toq;fg;gLk;. ,e;j fhg;GWjp ngWtjw;F 65 taJf;Fl;gl;l- th;fs; kl;LNk ,ize;J nfhs;syhk;.
milkhdf;fld; fhg;GWjp
fhg;GWjpiag; nghWj;j tiuapy; ve;j jpl;lk; rpwe;jJ vd;gjpy; xt;nthU jdpkdpjUf;Fk; khWgl;bUf;Fk;. xt; nthUtUk; jq;fs; Njitfisg; G+h;j;jp nra;af; $ba jpl;lq;fis njhpT nra;a Ntz;Lk;.
•
kuzk; vd;gJ vy;NyhUf;Fk; vg;Ngh- jhtJ xUehs; tUk; vd;gjhy;> MAl; fhg;GWjpj; jpl;lk; vy;NyhUf;Fk; gadspf;Fk;.
•
MAl; fhg;GWjpj; jpl;lq;fs; gy fhg;- GWjp epWtdq;fshYk;> gytpjkhd jpl;lq;fs; NtWNtW ngaUld; tpw;g- id nra;ag;gLfpd;wJ.
•
ve;j Kfth; %yNkh> vy;yJ ve;j epWtdj;jpd; %yNkh ePq;fs; xU MAl; fhg;GWjpj; jpl;lj;ij ngw;whYk; cq;fs; khjhe;jf; fl;lzj;jpy; nghpa mstpy; NtWghL ,Uf;fhJ.
Mdhy; cq;fSf;F ve;jj; jpl;lk; mtrp akhdJ. mij ve;j epWtdj;jpy; ngw;- Wf;nfhz;lhy; cq;fSf;F gpujp$ykhf ,Uf;Fk; vd;gd Nghd;w tplaq;fis myrp Muhe;J rhpahd jpl;lj;ij njhpT nra;tNj MAl; fhg;GWjp Kfthpd; flik.
xU MAl; fhg;GWjpj; jpl;lj; ij njhpT nra;Ak;NghJ ftdpf;f Ntz;ba Kf;fpa- khd tplaq;fs;.
•
cq;fs; jw;Nghija nghUshjhu epiy.
•
cq;fs; cly; MNuhf;fpak;.
•
cq;fs; vjph;fhyj; jpl;lq;fs;.
•
cq;fs; Foe;ijfspd; taJ.
•
mth;fspd; vjph;fhyj; Njitfs;.
•
cq;fspy; ePz;lfhy epj;jpl;lkply;.
,e;j tplaq;fis cq;fs; epjpj;jpl;lkply; MNyhrfu;> my;yJ fhg;GWjp Kfth; njhpe;J nfhz;lgpd;Gjhd; xU rhpahd fhg;GWjpj; jpl;lj;ij cq;fSf;F mtuhy; njhpT nra;a KbAk;.
sritharan.t@thaiveedu.com
ES> ́[ mÁ ́ ́V¤V
ÔV©AÆ] xÔk ̇
416.918.9771 759 Warden Ave.Toronto, ON M1L 4B5, Bus: 416-759-5453 x: 407 info@life100.ca
rpwPjud; Jiuuh[h
- MAl; fhg;GWjp Kftu; -

Page 129
jha;tPL • ngg;gputup 2010

- 99 -

Page 130
- 100 -
NEW CREDIT - BAD CREDIT - NO CREDIT BANKRUPT - NO PROBLEM
On Line - Credit Approvel, All kind of Credit Repairs c∫Ô^ sBV√V ́ x>‹| T‚| x>‹| g ̨BkuƬÔVTM √›o>ÁkÔ^ c¶[ Œø∫z ÿƒFm > ́©√|D
Shan Kanapathipillai 416.890.2300
e-mail: shankana@juno.com
LIC: M08002487
,k;khjg; Gifg;glf; fiyQH Ffd; jk;gpuh[h fdlh nuhwd;Nuhtpy; Building OperatorMff; flikahw;Wk; jpiug;gl> ehlf ebfuhfpa ,tu; jdJ Xa;TNeuq;fspy; Gifg;glj;JiwapYk; Mu;tk;fhl;b tUfpd;whu;
PROTECT YOURSELF
Product we serve:
• Accident Death Insurance •
• Disability Income Insurance
• Pet Insurance • Term Life In
We provide free training and pre Now hiring at Ocean Mortgage Include
Call today 416-321
• Real
• Bu
2100 Ellesmere R Scarborough, O Tel: 416•26 Fax: 416•26
,

PROTECT YOURSELF AND YOUR LOVED ONES!
t we serve:
ent Death Insurance • Affordable Life Insurance • Critical Illness Insurance ility Income Insurance • Mortgage Insurance • Permanent Life Insurance
urance • Term Life Insurance • Travel Insurance • No Medical Exam Insurance
ovide free training and prepare you for the certification ring at Ocean Mortgage Include: Marketing Specialist, Sales Reps.
Get the best rate online @ Call today 416-321-2300
www.insuranceocean.com
k; jpiug;gl> ehlf ;JiwapYk;
• Real Estate Law
• Business Law
2100 Ellesmere Rd., Suite 202 Scarborough, Ont. M1H3b7 Tel: 416•265•3456 Fax: 416•265•2770
cq;fsplk; (ePq;fs; vLj;j) mofhd Gifg;glq;fs; ,Uf;fpd;wdth? mtw;iw ehq;fs; gpuRupf;f tpUk;GfpNwhk;. Gifg;glk; vLj;jtupd; ngaH> tpyhrk;> njhiyNgrp ,yf;fk;> kpd;dQ;ry;> Gifg;glk;> vLf;fg;gl;l fhl;rp my;yJ vLf;fg;gl;ltUila tpguq;fs; vd;gtw;Wld; ePq;fs; vLj;j Gifg;glj;ijAk; mDg;gpitAq;fs;. mit ,e;jg; gFjpapy; gpuRukhFk;.
jha;tPL • ngg;gputup 2010