கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தின முரசு 1994.03.20

Page 1
■一 Registered as a News 2 per in Sri Lanta
=-_
| | | | | Ի | SI NAS
U IDIOT OUTI \.\-—
\உள்ளுராட்சித் தே
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s Seos ":
| օITUՈՐ6Նi
AL TAML wエ 。エ 43
கள் வெளிப்படுத்திய முடிவு

Page 2
பாவத்தின் SFLDLIIGITLD LDJ 600LD
Gia. மறுபடியும் அவர்களை நோக்கி கர்த்தர் எவனையும் நரகத்தில் போடுகிற நான் போகிறேன். நீங்கள் என்னைத் தேடி தில்லை. பாவி தானே தனக்கு இத் உங்கள் பாவங்களிலே சாவிர்கள். நான் தண்டனையை நியமித்துக் கொள்கிறான். போகிற இடத்துக்கு வர உங்களால் கூடாது யூதாஸ்காரியோத்தின் விஷயத்தை பார்ப்பின் 67 Göpaña யோவான் 6வ அவன் ஆண்டவரை காட்டிக்கொடுத்தபோது பாவிகளை இரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு இ பிலாத்து தூக்கில் போடவில்லை உலகத்தில் வந்தார் உலகத்தாரோ பிரதான ஆசாரியனும் அத்தண்டனையை பாவத்தையும் இப்பிரபஞ்சத்தையும் அவரிலும் விதிக்கவில்லை, அருமை இரட்சகரோ அதிகமாக நேசித்து இவற்றையே தங்கள் அப்போஸ்தலரோ ತಿı! கொலை பாக்கியமாகத் தெரிந்துகொண்டார்கள் செய்யவில்லை. அவன்தானே தற்கொலை ib68)iDLIITGAIJGLInTGi)g
S S தீத் ஆகையால்தான் ஆண்டவர் நான் போகிறேன். தி ஜி பாவத்தில் மரித்தான். இயேசு பெருமானண்டை
ான் போகிற இடத்துக்கு நீங்கள் வரமுடியாது இதுவே பரவத்தில் ஜிவிப்பவனது முடிவு : : : # Lib பாவம் முதலில் இன்பமாய் தோன்றி :: ாவிஅதில் பிரவேசிக்க முடியாது மனிதர் இமெல்ல தமது முழு ஆத்துமாவைழு ஐ, பாவத்தை தெரிந்துகொண்டதால் கெடுத்து நாசமாக்கும் நாம் பாவத்தில் அவரோட்ானந்திக்க கி பாவத்திலேதான் மரிக்க வேண்டும் மரிப்போம்
இப்படி மரிப்பதற்கு தேவன் காரணரல்ல. ஆகையால் நாம் பாவத்துக்கு மரித்து
கவிதைப்போட்டி இ
ரிசுக்குரிய கவிதை
நீசம் திற GEg,686 " விட்டு வி
மனதை 9 LIgór முத்தம்-அன்பின் f)Gör65rtib...! gE(Uബ0 ஆயுதக்
Gla faunasi || шптва. வேண்டும் நாங்கள்
ஏ.ஆர்.எம்.றிஸ்வான் அந்நியர்ச
யார் இட்டால் என்ன..?
ஹாலி-எல. inc
புத்தளம். நரமனே நித்தீம் நடைபெறும் புத்த நாட்டில் , யுத்தம் தந்த எஞ்சும் பிஞ்சுக்கு வறு நண்பர்கள். அன்பு வைக்கும் எமகசூ
பொ.உதயணன் ஜீவனோ?
மட்டக்களப்பு ஏ.நளினி மனித
மட்டக்களப்பு
ஐயறி 9.,16IGI மனநிை 3. 繼 a.Tavoro. σΙού60) αυτι சந்ததியி தடுமாறு t 畿 5 TULI LI LI E. ஐயறிவி பத்
| . . துப்பாக் துரத்தப் ஐயறிவி - stsso.616 மிருகாபிமானம் மனிதாபிமானம்
மனிதாபிமானம் மண்டியிட இனவா மிருகாபிமானம் மேவியதோ! இதயமி செல்வி.சுதர்ஷினி டேவிட்-மட்டக்களப்பு இதுவும் உயர்திணையே படிப்பிை
இ மாதா பிதா சுற்ற்ம்+அதை
வாழா திடை நடுவில் வதைத்தெடுத்த ஆ மனித ரெல்லாம், அஃறிணையே
bG வாழ் வழி இன்றி அழும் குழந்தை : எந்தனுக்கு வாயில் உணவூட்டும் मृ தாயில் சிறந்த இது எப்போதும்
உயர்திணையே
நாரதரின் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் இஜ் 3 LJový 9/Jц. 9/ileja)шDтал црд ராஜதந்திரி 砷 இராஜதந்திரியின் அலசல் பிரமாதம் பாரதம்
வாராவாரம் கொலை விழும் நேரத்தை இ எதிர்பார்க்கும் அன்பின் தினமுரசு தவறாமல் 38 GJITFG, GÖT. ஒருவ்னாக்
ஆர்.சுரேஷ்-கலஹா
தினமுரசில் இடம்பெறும் 6 TGÖT S S S இ அரசியல் கட்டுரைகள் அனைத்தையும் நீ சு
பாராட்டாமல் இருக்கமுடியவில்லை. GT GÖT GOOGOT 3. LII, III. Îaia)IIIDâi p ail).IDI.06II விடுகிறது. எடுத்துரைப்பதில் முரசுக்கு நிகர் G)IGOGUG இ முரசுதான். கவர்ந்தது. * எம்.ஏ.எம்.முஸ்தபா-மருதமுனை-03 தரவிருக்கு ni C3. திட்டம் இல்
நெஞ்சமதில் மஞ்சம் கொண்ட ஆனந்தக் இ மலரே என்றென்றும் வாடாமல் தினமுரசே
8 uDavistaJITALIATH. ஆசையும்
சென்ற வாரம் உள்ளூராட்சி தேர்தல் பற்றிய அலசல் வெகு ஜோர். யதார்த்த நிலையை தொட்டுக் தினழு காட்டியது. GIGö
புதுமை மிகு தகவல்கள் உனக்கு தினமுரசே எங்கிருந்து எட்டுகின்றன என்பதே மலர்ந்தாலு புரியாத புதிர் தினமும் எம்நிஸா முஸம்மில்-தொடம்வத்தை GITU 56.
தவறவிட்ட அன்பின் தினமுரசே இது விடும். நீ வரைக்கும் எந்த பத்திரிகையும் அம்சங்களு * வழங்காத பல செய்திகளை திரட்டித் GJIT þ35 p. தருகிறாய். அதிலும் அெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

னின்று மீட்கவந்த மனஸ்தாபத்தோடு பவுலகத்தில் பரிசுத்த நமக்கும் ஆயத்தஞ் வீட்டில் நித்தியமாய் பை செய்வாராக ஜெசி கிருபை மலர்
நீர்கொழும்பு
பட்டவையும்.
க்கப்பட்டவை) ன்றும் இன்றும்
ன் தெய்வமானது
ன் மிருகமாக-மிருகம் ITGOTS
நிற்கு வெளியே.
டுங்கள்.
கலாசாரங்களுக்குள் மட்டும்
ாஸ்வரன்-தம்பிலுவில்-02. ீயவில்லுை ill |ள்ள ஒற்றுமை LILL ருக்கு ஏனில்லை?
ötü. GlouarımlgLorfi ஹப்புத்தளை. oilg) ar réigild(idir? ம் பிடிப்பவரோ, லயில் மதிற்பூனை பன் கவர் தொழிலோ, பற்ற இறுமாப்பில் ன் தலைவிதியோ ம் கும்மிருட்டில்! ாசம் மட்டுமிங்கே Bij genigslubGiront...? LAlasdfl flauaŭ SloJib6usfluuŭo :
மட்டக்களப்பு.
கி முனையில்
பட்ட மனிதம் ல் புகலிடம் ஸ்ஹமீட்-அக்குறணை,
படிப்பினை தம் பேகம் ல்லா மனிதருக்கு | 9(U.
oor (Bur,
西
பிகள் நாயகத்தின் மணிமொழிகள்
கோபம் வரும்போது தன்னைத் தானே அடக்கிக் கொள்பவனே உண்மையான வீரனுள்ளவன்
உன் எண்ணம் எப்படி உள்ளதோ அப்படியே உன் பலனும் உனக்குக் கிட்டும் என்னுடைய ஒரு பேச்சு உங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தாலும் அந்தப் பேச்சை மற்றவர்களுக்கு
எத்தி வையுங்கள்
உண்மையே கூறுங்கள் அது மனிதர்களுக்கு கசப்பாக இருப்பினும் சரியே. எவர் கல்வியைத் தேடிச் செல்கின்றாரோ அவருக்கு உணவளிக்கும் பொறுப்பை அல்லாஹ்வுத்
தஆலா ஏற்றுக் கொள்கின்றான்.
கண்ணியம் அளியுங்கள்
உங்களுக்குக் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியருக்கு கண்ணியம் செலுத்துங்கள் தூய்மையாக இருந்துகொள்ளுங்கள் இஸ்லாம் பரிசுத்தமான மார்க்கமாகும் உங்கள் வாய்களை எப்போதும் சுத்தமாகவே வைத்திருங்கள் மனிதனுடைய பெருந்தன்மை அவனுடைய நற் குணங்கள் எல்லாவற்றிலும் நல்ல குணங்கள் உள்ளவரே மனிதர்களில் சிறந்தவராவார் நல்ல குணங்கள் இருப்பது நல்ல விதிக்குக் காரணமாகும் கெட்ட குணங்கள் இருப்பது கெட்ட முடிவையே தரும் எவரொருவர் உங்களை நாடி உங்களுடன் சேருவதற்கு வந்தாலும் நீங்கள் அவருக்கு
மசூத் அஹமத் காத்தான்குடி-05
GIT ტეს-43
starius-Gastosol.
d; 69, it பாது அணைக்கின்ற
கரங்களெலாம் கொடுரத்தால் தான் போயிற்றா இறால்குழி சிவகுருநாதன்.
அய்யாத்துரை அலசுவது
ståelvGJ fl GLIII/L, LD51
GODGAJ ALIIT 9,6Jub GT Gör GOGOY
MALGOT. வாராவாராம்
வாசிப்பதில் நானும் Gll:GLGéI.
மனோகரன்-நழுனுகுல.
இனிய தினமுரசே.
ந்து வரும் மகாபாரதம் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி அத்தோடு ரசிகன் எழுதும் ழம் நேரம் என்னை மிகவும் அருள் ஜுவலர்ஸ் அள்ளி தங்க நகைப் பரிசுத் னும் எங்களை அளவில்லா கடலில் ஆழ்த்திவிட்டது. நீ வாழ்க உன்னால் என் * APG இனிய முரசு, வரானி-வெள்ளம்பிட்டிய
JGr தயம் கவர்ந்த அன்பான நீ வாரத்தில் ஒரு முறை என் இதயத்தில் உன்னை நினைக்க வைக்கிறாய். ஒரு தடவை உன்னை ல் எனது இதயம் இருண்டு மந்து வரும் அனைத்து தேனினும் இனியவை. (JGOG.I.
பந்தி-கொட்டாஞ்சேனை,
நம்பிக்கைத் தேடல் நன்றி முத்தம் மானிட நேயத்தேடலில் ""U" P. "" . அன் எனக்கு நம்பிக்கையில்லை : "க்" .' குழந்தைப் பூவின் இதழ்களில் தருவத்தும் கார் மேகம் வீழ்ந்தாலும்
LIIT6)(PBLD600TLDI
கரிமருந்து நஞ்சின் நெடியா?
செல்வி சிவசுந்தரி சிவானந்தன்
(5. 器羅
எத்திக்கும் பரவலாய், தித்திக்கும் முரசே! முத்தான இலக்கிய நயம், சத்தான கருத் தோவியங்கள், அறிவுக்குவித்தான அம்சங்கள் அனைத்தையும் உள்ளடக்கி, எம் சித்தமதை நீ பிடித்தாக்கி விட்டதை எழுத்திலுரைத்திட சத்தியமாய் வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சம் தான் மொத்தத்தில் கடந்த வாரமும், வழமைபோல் நீ சூபர் தான்.
மும்தாஜ் அன்வர் யஸ்மி, அன்வர், பஸ்லி அன்வர்-கொழும்பு-14
தினமுரசு வாரமலரில் இடம் பெறும் அம்சங்கள் சுப்பர் என்னைக் கவர்ந்தது தேன்கிண்ணம் நீ வாரா வாரம் தேனாய் பல அம்சங்களை சுமந்து வர உன்னை
அன்புடன் வாழ்த்துகிறேன்.
எஸ்.எப்.எம்.ரிஷாபி-நுவரெலியா,
சிந்தனைக்குரிய முரசாம் சுவை மிகுந்த முரசாம் செய்திகளில் புதுமை முரசாம் G 5(ASI
Ghis
Gior ĠBILLI மட்டுநகர், வைசித்திக்கிருஷ்னா-பாண்டிருப்பு01
பார் மீது தேவை-அன்பு
Múlasör omrsiv Glerområssessä, los Glastor.
என்றும் வளர்க நம் முரசாம் என்று வாழ்த்துகிறேன்.
DI GJITAP மேஜோதிக்கம் ĜuTuiĝ956) PT6AJ.
அன்பின் முரசே! அனைவர் உள்ளத்திலும் அரசாட்சி செய்யுமளவிற்கு அதிகாரம் படைத்துவிட்டாய். அன்புடன் D GÖT GOOGOT அனுதினமும் வரவேற்கிறோம்.
செல்வன்.க.முரசொலி மாறன்
அக்கரைப்பற்று-09
அன்பின் தினமுரசே!
வாரம் ஒரு முறை மலர்ந்தாலும் எம் மனதை மலர வைக்கும் வள்ளுவர் குரளுடன் அமைந்த இலக்கிய நயம் என் மனதை மிகவும் நெகிலூட்டுகிறது. உனக்கு என் பல்கோடி 6J5560II/567.
செல்வி அம்பிகா-கொழும்பு-13.
தினமுரசே, நாங்கள் உன்னை எந்நாளும் நேசிக்கின்றோம்.
முகைதீன், சாலி, சுபைர்-அம்பலாந்துறை
அன்பின் முரசே! உன்னில் வெளிவரும் அத்தனையும் பொன் முத்துக்கள். உலக ரவுண்டப் தகவல்பெட்டி எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் மருத்துவ விந்தைகள் இன்னும் எத்தனை எத்தனை? அத்தனைகுக்கும் முத்தாரம் குடுவது ரசிகனின் "கொலை விழும் நேரம் தொடர்
எஸ்தாஜுன் நிஸா-பிலியந்தலை
அன்பு முரசே, உனக்கு என் அன்பு முத்தங்கள் வெள்ளி தினத்திலே ஒளிச்சுடர்கள் போல் முத்தான பொன்னெழுத்துக்களால் முத்தான அம்சங்களை வாரி வழங்கும் நீ ஏன்றென்றும் வாழ்க வளர்க
шfilan
IIエ20-26,1994

Page 3
பிரித்தானிய லுவிசாம் நகர யாழ் சென்று புலிகள் அ
GUGSILGO)) D 6||6|| லுவிசாம் நகர மேயர்
հնցյալի
இலண்டனில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர்களது வேண்டுகோளுக்கிணங்க
அவர் இலங்கைக்கான தனது விஜயத்தை மேற்கொண்டபோதும் அது இரகசிய மானதாகவே வைக்கப்பட்டிருந்தது.
சிமீபத்தில் நடைபெற்ற உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தல்களில் புலிகளின் பெயரிலும் கிழக்கில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டன. பொதுமக்களை வாக்களிக்கும்படி புலிகள் கூறுவதுபோல் அந்தச் சுவரொட்டிகளில் Baumgassing,67 & TGUSTUILLILGOT.
ஒரு சில சுயேச்சைக் குழுக்கள் தமக்கு வாக்களித்தால் புலிகள் அமைப்பினரின் மறைமுகமான ஆதரவு தமக்கு இருக்கிறது
இந்திய வம்சாவளி மக்களின் பிரித்தானிய அமைப்பின் தலைவராகவும் திருசின்னமணி இருந்து வருகிறார்.
திருசின்னமணியின் இலங்கை விஜயம் இரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்தமையால் இதுவரை இங்குள்ள பத்திரிகைகள் எதிலும் வெளிவரவில்லை.
இலங்கை விஜயத்தை முடித்துக்கொண்டு இலண்டன் திரும்பிய திருசின்னமணி பிரித்தானிய பாராளுமன்றத்தில்
புலிகள் அமைப்பு குற்றச்சா
என்பதுபோல் பிரச்சாரமும் செய்தனர்.
யாழ்ப்பாணத்தில் கடந்தவாரம் புலிகள் அமைப்பினரால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை ஒன்றில், "கிழக்கில் நாட்டுப் பகையாளிகள் வதந்திகளை பரப்பி வாக்கு வேட்டை" நடத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
தேர்தலில் மோசடிகள் நடைபெற்ற தாகவும், மக்கள் மிரட்டப்பட்டதாகவும் புலிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பத்திரிகையாளர் மகாநாடு பிரித்தானிய பார்ாளும சிலரும் அம்மகாநாட்டில்
தனது இலங்கை எடுத்துக்கூறிய திரு. இலங்கை விஜயத்தின் அமைச்சின் செயலாளர் 6).16007óflshlø, 2) LLIL, LIII முக்கிய அதிகாரிக செஞ்சிலுவைச் சங்கம்,
ஏனைய தமிழ் தேசத்துரோகிகள் என்று புலிகள் அமைப்பினர் பகையாளிகள்" என்று யுள்ளனர். புலிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பிரயோகத்தின் அடிப் புதிய பதப் பிரயோக வதாகத் தெரிகிறது.
போராட்டத்தின் பளு மக்கள்
லிகளின் தலைவர் பிரபா பே
முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 17 நாடக இசைக் கலைஞர்களுக்கு கடந்த 10ம் திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து பிரபாகரன் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார். அவர்கள் 17 பேரும் கடந்த ஒரு
மாதகாலமாக யாழ்ப்பாணத்தில் புலிகள் அமைப்பினரின் கொள்கைகளை விளக்கி நாடகம், தெருக்கூத்து போன்றவற்றை நடத்தி வந்தனர். அவர்களுக்கு பரிசு வழங்கும்
உள்ளூராட்சித் தேர்தல்களில்
நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய புலிகள் அமைப்பின் தலைவர் வே.பிரபாகரன், "அரச அடக்கு முறையின் அழுத்தங்கள் அனைத்தையும் எமது மக்கள் தாங்கி நிற்கிறார்கள். போராட்டத்தின் பெரும் பளுவையும் அவர்களே சுமந்து நிற்கிறார்கள் எத்தனையோ அவலங்கள் துயரங்கள் மத்தியிலும் துணிந்து நிற்கிறார்கள் எமது மக்களின் போர்க்கால அனுபவங்களை கலை இலக்கிய வடிவங்களாக சித்தரிக்க
இப்படியும் ஒரு சாதனை
கிடந்த உள்ளூராட்சி மன்றத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளில் முஸ்லிம் ஐக்கிய விடுதலை முன்னணியும் அடக்கம். கருங்கொடித்தீவு பகுதியில் அக்கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்ட அப்துல் கபுஹான் என்பவர் பெற்றுள்ள மொத்த விருப்பு வாக்குகள் மூன்று வாக்காளர் ஒருவர் மூன்று விருப்பு வாக்குகளை செலுத்த
முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சுயேச்சைக் குழுவாக போட்டியிட்டவர்களில் நிந்தவூர் பற்று வேட்பாளராக நின்ற செல்லத்துரை விஜயரெத்தினம் என்பவர் ஒரு சாதனை படைத்துள்ளார். அவர் பெற்ற மொத்த விருப்பு வாக்கு ஒன்று (0) திரு. செ. விஜயரெத்தினம் தனக்குரிய விருப்பு வாக்கில்
புலிகள் அமைப்பின் உள் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக சமீபத்தில் வெளிவந்துள்ள இந்திய டுடே' சஞ்சிகை வெளியிட்டுள்ள புதிய தகவல்களும், கணிப்புகளும், கீழே தரப்படுகின்றன.
துநாள் வரை இரும்புக்கரத்துடன் தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்த அமைப்பில் இப்போது ஆழ்ந்த அதிருப்தி அலை எழும்பியிருப்பதை பிரபாகரன் உணர்கிறார். வழக்கம்போல் ஈவிரக்கமின்றி அவற்றை அடியோடு கிள்ளி எறிய இப்போது அவரால் முடியவில்லை என்பது இந்திய புலனாய்வுத் துறையின் மதிப்பீடு
கிட்டுவின் மரணத்திற்கு மாத்தையாவும் யோகி ரத்னமும்தான் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டிய பிரபாகரன் இருவரையும் கைது செய்து விசாரித்து மாத்தையாவிற்கு மரண தண்டனை வழங்கினார். ஆனால் மாத்தையாவிற்கு புலிகளிடையே இருக்கும் Greatinäkuf60Titai), LÝ JÜATSKOJ Gör LMGÖTGITTÄIN வேண்டியதாயிற்று
இந்திய அமைதிகாப்புப் படைக்கு எதிராக ஒரு பிராந்தியத்தின் தளபதியாக இருந்து போரிட்டவர் மாத்தையா session Lifeiir அரசியல் பிரிவுத் தலைவராகவும் இருந்தவர். இவருடன் முறைத்துக் கொண்டதால்தான் கிட்டு *方numasé *óduu Lis
In tij 20-26, 1994
மீதி இரண்டையும் வேறு வேட்பாளருக்கு செலுத்தியிருக்கலாமோ என்று ஒரு சந்தேகம்
இந்தியா டுடே' சஞ்சிகை
வேண்டும் கலை இல போராட்ட உறுதிை வேண்டும்" என்று கூ
மரபுவழி வந்த கை ஓட்டத்திற்கு ஏற்ப புதுப்பு பழமையில் புதுமை கலர் புதுப்பிக்கப்பட வேண் பிரபாகரன் தனது 2 குறிப்பிட்டார்.
ஊனமுற்றோருக்கு கிளிநொச்சியில் 2 புனர்வாழ்வுச் சங்கம் பூர்த்தியை சமீபத்தில்
கிளிநொச்சி மாவு ஊனமுற்றவர்கள் இரு 330பேர் அச்சங்கத்தி p6іл6італії.
அவர்களில் 16 ே செயற்கை கால் பொ உதவி செய்துள்ளது. பெண்களுக்கு ெ
பிரபாகரனை எதிர்த்து கருத்துச் சொல்லும் துணிச்சலும் அந்தஸ்தும் மாத்தையாவிற்கு மட்டுமே இருந்தது.
இலங்கை அரசு பேச்சுவார்த்தையில் கொண்டார். ஈழப் பிரச்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மேயரின் இரகசிய விஜயம்
மைப்பினரோடும் பேச்சு!
உகந்த நேரம் என்று பேட்டி
ஒன்றை நடத்தினார். ன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். விஜயம் பற்றி அங்கு சின்னமணி, தனது போது பாதுகாப்பு ஜெனரல் ஹமில்டன் துகாப்புப் படையின் ளையும், சர்வதேச பிரித்தானிய தூதரகம்
In 30
டு !!
அமைப்புக்களை இதுவரை கூறிவந்த இப்போது நாட்டுப் கூறத்தொடங்கி அமைப்பினரால் ள்ள தூய தமிழ் படையில் அவ்வாறு உபயோகிக்கப்படு
மீது! Lj J.
க்கியங்கள் மூலமாக கட்டியெழுப்ப W6յրի,
ல வடிவங்கள் கால விக்ககப்படவேண்டும். து கலை வடிவங்கள் ()լի" என்றும் ரையின் போது
20 JJ56||IÓ FHIONLÓ ள்ள ஊனமுற்றோர் தனது 4 ஆண்டுகள் கொண்டாடியது. |ட்டத்தில் 600 பேர் க்கிறார்கள். அதிலே உறுப்பினர்களாக
பருக்கு கொழும்பில் ருத்துவதற்கு சங்கம் ஊனமுற்ற 15 இளம் தாழில் பயிற்சி
LOT 3: OLI.
ஆகியவற்றுக்கும் சென்று தனது விஜயத்தின் நோக்கம் பற்றி விளக்கியதாகக் கூறியுள்ளார். அமைச்சர்கள் சிலரையும் சந்தித்ததாக தெரிவித்த மேயர் சின்னமணி அவர்களது பெயர்களை குறிப்பிடவில்லை.
யாழ்ப்பாணத்திற்கும் விஜயம் செய்து புலிகள் அமைப்பின் முக்கிய தலைவர்களையும் அவர் சந்தித்து பேச்சு நடத்தினார்.
ஆனால், இதுவரை லுவிசாம் நகர மேயர் திருசின்னமணியின் யாழ் விஜயம் பற்றி புலிகள் அமைப்பினர் எவ்வித செய்திக் குறிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
மேயர் சின்னமணி வடக்கில் தான் நேரில் கண்ட நிலமைகள் பற்றிக் கூறும்போது "அங்கு அகதிகளின் நிலை மிக மோசமாக உள்ளது. அரிசி, மா ஆகியவற்றை வழங்க அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்கும் போதும்,
சிறுவர்கள் போசாக்கின்மையால் வாடுகின்றனர்.
"அகதிகளுக்கான தங்குமிடங்கள் மிகவும்
மோசமான நிலையில் உள்ளன. மழைக் காலத்தில் அங்கு வாழ்வது கஷ்டமானதாக இருக்கிறது.
"யாழ் பொது மருத்துவமனை சுத்தமான தன்மையோடு நன்கு பராமரிக்கப்படுகிறது எனினும் வைத்தியர்களின் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. முழுப் பிரதேசத்திலும் ஒரே ஒரு சத்திரசிகிச்சை நிபுணர் மட்டுமே
667 LDITUGTG007 at: 60Lu,5 GB goiigoa,57a) ஐக்கிய தேசியக் கட்சி வெற்றி பெற்றால் எதிர்வரும் ஜூலை மாதத்தில் பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் நடத்த அரசாங்கம் தீர்மானிக்கக்கூடும் என்று ஊகங்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
திருஅநுரா பண்டாரநாயக்கா, திரு.காமினி திசாநாயக்கா ஆகியோர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் இணைந்து கொண்டபின்
ஆரியரட்ண மீண்டும் யாழ் விஜயம் சர்வோதய இயக்கத் தலைவர் திரு.ஆரியரட்ண மீண்டும் யாழ்ப்பாணம் செல்லவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இம்முறை யாழ் செல்லும்போது பெளத்த மதகுருமார் ஐந்துபேரையும் அவர் தன்னுடன் அழைத்துச் செல்வார் என்றும், அதற்கு புலிகள் அனுமதி கொடுத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
விகளுக்குள் எதிர்ப்பு
வெளியிட்டுள்ள கணிப்பு!
ன் 1989-90ல் நடந்த மாத்தையா கலந்து சனைக்கு இராணுவம்
தான் தீர்வு என்கிற பிரபாகரன் கருத்துக்கு அரசியல் தீர்வை மாத்தையா அப்போது ஆதரித்தார் ஆனையிறவில் நடந்த கடும் சண்டையில் இருவருக்கும் இடையேயான ஆழமாயின. கொடுக்கப்பட்டிருந்த
எதிராக
கருத்து வேறுபாடுகள் மாத்தையாவுக்கு
பதவிகள் அனைத்தையும் 1992 மே மாதத்தில் பிரபாகரன் பறித்துக்கொண்டார் அதிலிருந்து விடுதலைப்புலிகளுக்குபிடித்தது கெட்டகாலம் பிரபாகரனின் இரகசிய மறைவிடம் 1992 நவம்பரில் குண்டு விசித் தாக்கப்பட்டது. தற்போது இவருக்கு நெருங்கியவராக உள்ள உளவுப் படைத் தளபதி பொட்டு அம்மனும் தாக்கப்பட்டார். அவரது மெய் காவலர் 1993 ஜனவரி 7ல் கொல்லப்பட்டார். ஜனவரி 16ம் திகதி கிட்டு பலியானார். இவையனைத்தின் பின்னணியிலும் மாத்தையா இருந்ததாக பிரபாகரன் கருதினார்.
மாத்தையாவின் பழைய நண்பர் மாணிக்கவாசகரின் ஒப்புதல்வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் 120 ஆதரவாளர்களுடன் மாத்தையா 1993 ஆகஸ்ட் இரண்டாம் திகதி கைது செய்யப்பட்டார் தனது புகழ்பெற்ற
அவமானத்தை ஜீரணிக்கவும் முடியாது.
இருக்கிறார். அவருக்கு வேலைப்பளு அதிகம் என்னோடு பேசுவதற்கு ஒரு நிமிடத்தைக்கூட அவரால் ஒதுக்க முடியாத அளவுக்கு வேலைகள் அதிகமாக உள்ளன.
"இடையிடையே படையினரின் குண்டு வீச்சு வுெல் அடிகள் நடைபெறுகின்றன. எனினும் பொது மக்களின் அன்றாட நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்று மேயர் திருசின்னமணி கூறினார்.
பொஸ்னியா, சோமாலியா மற்றும் வன் செயல்கள் நடைபெறும் நாடுகளில் உலகின் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இலங்கையில் உள்ள அகதிகளின் தேவைகள் குறித்து அந்தளவுக்கு கவனம் செலுத்தப்பட வில்லை என்று மேயர் ஆழ்ந்த கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
சர்வதேச சமூகம் இலங்கை அகதிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் பத்திரிகை IIIGI மாநாட்டில் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பிரச்சனையில் ஈடுபட்டுள்ள இரு தரப்பினரையும் தனது இலங்கை விஜயத்தின் போது சந்தித்ததாகவும் FLIDITUSIT 607 நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இது உகந்த சமயம் என்று தான் கருதுவதாகவும் லுவிசாம் நகர மேயர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
வாய்ப்புக்கள் தமக்கு அதிகம் இருப்பதாக ஐ.தே.கட்சி வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன. அதனை பரிசீலித்துப் பார்க்கும் களமாக எதிர்வரும் தென் மாகாண சபைத் தேர்தல்கள் அமையப் போகின்றன.
தென் மாகாண சபையை ஐ.தே.கட்சி பெரும்பான்மை பலத்தோடு கைப்பற்று மானால் சூட்டோடு சூடாக பொதுத் தேர்தலையும் நடத்திவிட அரசாங்கம் தீர்மானிக்கக்கூடும்.
மலேரியா தடுப்பு வாரம்
யாழ் மாவட்டத்தில் மலேரியா நோய் வேகமாகப் பரவி வருகிறது.
அதனையடுத்து இம்மாதம் 18ம் திகதி முதல் 25ம் திகதிவரை யாழ் மாவட்டத்தில் மலேரியா தடுப்பு வாரம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. நுளம்புகளை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளும் சுகாதாரப் பகுதியினரால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
இதேவேளை எலிகளால் பரவும் நோய்களும் யாழ் குடாநாட்டிலும் அதிகரித்துள்ளதாக மருத்துவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தளபதியையே விடுதலைப் புலிகளின் நீதிமன்றம் விசாரித்தது. சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் 19ம் திகதி எதிர்பார்த்த தீர்ப்பும் வழங்கப்பட்டது கிட்டுவின் சாவிற்கு மட்டும் காரணம் என்றில்லாமல் பிரபாகரனைக் கொல்லவும் மாத்தையா திட்டமிட்டிருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது கிட்டுவின் நினைவு நாளன்று ஜனவரி 16 மாத்தையாவுக்கு மரண தண்டனை என்று அறிவிக்கப்பட்டது
முதல் முறையாக ஏக சக்ராதிபதியின் ஆணைக்கு விடுதலைப் புலிகளிடையே எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது. நவம்பர் மாதம் பூநகரியில் இலங்கை இராணுவத்துடனான சண்டையில் கிடைத்த வெற்றிக்குப் பின் புலிகள் திரும்பிக் கொண்டிருக்கையில் அவர்களிடையே உட்பூசல் ஏற்பட்டு அதில் 200 பேர் இறந்து போனார்கள் சாவகச்சேரியில் ஜனவரி 6ம் திகதி தங்கள் சொந்த முகாமையே மாத்தையாவின் ஆதரவாளர்கள் தாக்கினார்கள் ஜனவரி 16ம் திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் மாத்தையாவின் மரண தண்டனையை எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடந்தன.
எதிர்ப்பு அலை கிளம்பியதால் மரண தண்டனையை பிரபாகரன் நிறுத்திவைக்க வேண்டியதாயிற்று உட்பூசலும் மாத்தையா
ஆதரவாளர்கள் வெளியேற்றமும் பிரபாகரனை ஒருபுறம் அச்சுறுத்துகின்றன என்றால் மறுபுறம் தண்டனையை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஏற்படக்கூடிய
* இலங்கையைப் பொறுத்த * * jifli jiġi இருப்தில் குற்றம் சட்டப்பட்டபடி, மாத்தையர் ராவின் ஏஜெண்ட் என்றால் மாத்தையா மர்மம் மேலும் ஆழமாகலாம்.

Page 4
DGO (6) TG மாந்திரீகம் ё» сuдеппајіш ரீதியில் 27 வருடங்களாகத் தொடர்ந்து உண்மைச் சேவையாற்றி வரும் உலக மலையாள மாந்திரீகச் சக்கரவர்த்தி PKarTLS), எஸ்ஸோஸியேட் பிரைவேட் G)LSL-G)LLILITIf)637 (3.JPG006)Ju76) கைரேகைகள், ஜாதகங்கள் மாந்திரீக ரீதியில் உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் பெற இன்றே எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொழில் பிணக்குகளா? காதல் கிலேசங்களா? வசியங்களா? கணவர், மனைவி, குடும்பப் பிரச்சனைகளா? ஆஸ்த்துமா போன்ற தீராத நோய்களா? இரகசிய ஆண், பெண் நோய்களா? வெளியூர் வாய்ப்புப்பெற வேண்டுமா? என்ன குறை?
P.K. SAAMY ASSOCIATE PVT. LTD., 33, Daily fair Complex,
NUWARA ELIYA
Dial: 052-2508 K 3093 AND O72-26088, O78-61933
PAX: OO94 523OO3 ஆரம்ப மனுச் செய்பவர்களுக்கு, தற்கால பலாபலனைத் தங்கள் பிறந்த திகதி, மாதம் மாத்திரம் எழுதியனுப்பினால் தற்போதைய அல்லது கடந்த ஆண்டுகளின் பலனை இலவசமாக அனுப்புவோம். விஷேடமாக வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடன் கவனிக்கப்படும். வாரந்தோறும் சனிக்கிழமைகளில் நடைபெறும் துர்க்கையின் அக்கினிக் குண்டல பூஜையில் கலந்து உண்மை அறியலாமே.
Phone: 052-2508,052-3093, O2-26088,
ரிஷி அஜமாமி
Coussulo
(முஸ்லிம் முறைப்படி தயாரிக்கப்
இளமையின் விளைவுக அறியாமல் தவறு ெ தினால் ஏற்படும் இ வலி, அசதி, இர கொதிப்பு, உஷ்ணம், ஊ இருதயத் துடி பசியின்மை, திரேக வர தூக்கமின்மை, நெ நோவு, துடிப்பு, முதுகு வயிற்று நோவு, உடம்பு, கை வலி, நாட்பட்ட வா
O78-61933, O78-71243. வெளிநாட்டு ஆடர்கள் உடனுக்குடன் கவனிக்கப்படும்
முகவர்கள் தேவை கஹவத்தை தியத்தலாவ, தெமோதர நொச்சியாகம, மினுவாங்கொட எல்பிட்டிய மீரிகம மருதங்கடவெல, பெரியகுளம் ரதிகம, றம்படகல்ல, றங்கல, ஹமம்பொல, கரந்தெனிய
மேற்காணும் ஊர்களில் தினமுரசு விற்பனை செய்வதற்கு முகவர்கள் கோரப்படுகின்றார்கள். முற்பணம் செலுத்தக்கூடிய முகவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
CIRCULATION MANAGER THIINAMURASU 88/14, Somadevi Place, Kirilapone, Colombo-6. Phone-820265
மறதி, மயக்கம், மூ பலவீனம், நரம்பு பலவி முதலிய சகல L களையும் தீர்த்து, தி வலிமையையும் தேஜஸ் யும் கொடுக்கும். 5 பாட்டிலில் (8,5 6. அறியலாம். விலை ரூபாய் 175=95= தங்க பஸ்பம் கலந்தது 975
வெள்ளி பஸ்பம் கலந்தது 87 ஞான சுநதர வைத்தியசாலை
187, Garzizguri G25
கொழும்பு 1,
G//767; 427,398
நரைமயிர் கறுப்பாகிறது புதுமை ஆனால் உண்மை வட இந்தியாவில் தேர்ச்சிபெற்ற டாக்டர் ஒருவரால் 10 வருடகாலமாக பரிசோதனை செய்து தயாரிக்கப்பட்டது. மெடிக்கல் ஒயில் விலை ரூபா 280நீங்கள் விரும்பிய எண்ணெயுடன் கலந்து பாவிக்கலாம் கிடைக்குமிடங்கள்:
UWA MEDICALS, UDAPUSSELLAWA. CITY DRUGS, NO, 93, OLCOTT MAWATHA (OPPOSITE RAILWAYSTATION) PETTAH PRAME MEDICAL, 46- PERADENIYA ROAD, KANDY. LANKAMEDICALS, MAINSTREET, RATNAPURA. GOMESPHARMACY BALANGODA ARAVINDATRADING CO., 47, STATION ROAD, GAMPOLA
NUWARAELYA MEDICALS ROYAL TRADE CENTRE, NUWARAELIYA.
சமையற்கலை வகுப்புக்கள் ஆ
* கறி சோறு வகைக
* தேக் வகைகள்
* சிற்றுண்டிகள் தமிழ் மொழி மூலம் மட் நடாத்தப்படும்.
மார்ச் 28ம் திகதிக்கு நேரில் வந்து சந்திக்கவும்.
Niranjanie Selvarajah 55, “I’it/eKananda_7{iÍ Colombo-13.
UVAPHARMACY, BANDARAWELA. RENUZA, WELIMADA HAPUTALEPHARMACY, HAPUTALE. SERENDIB PHARMACY, 400, MAINSTREET, PANADURA. METROY PHARMACY. 66, MAINSTREET, PELMADULLA WJEMANNAGROCERIES, NO.43, PANADURAROAD, HORANA SHIHABENTERPRISES, 69, TALAWAKELLE, CENTRAL MEDICAL STORES, 74, MAINSTREET, HATTON. LOYED PHARMACY MEDAGODA, MATARA SILVADRUGS HAVELOCKROAD, GALLE. THE NEWPHARMACY, PERAKUMBAST, KURUNAGALA SUHADA PHARMACY, COLOMBORD, CHILAW. KANDYLINESKEGALLE-BADULLAAPPOTHICAREES LANKACHEMET-EDIRIWEERASTORES-BADULLAPHARMAOYBADULLA.
YANI MAHAL OLCOTTMAWATHAFETTAH. ஒயில் அன்ட் கேஷாலேப் (UE போமியுலா)
BAJAJ SUPER THREE WHEEL area உதிரிப்பாகங்களும் விஷேட கழிவுடன் பெற்றுக்கொள்ள எமது காட்சி அறைக்கு விஜயம் செய்யுங்கள்.
BOSCO 21, FIRST DIVISION TECHNICAL JUNCTION MARADANA
கந்தன் மாரியப்பன் மன
நன்றி நவிலல்
கொழும்பு-8, வனாத் தழு பெலங்கள் துடுவ, 8127ம் இலக்க இல் நடைபெற்ற கந்தன் மாரியப்பன் அவர் ஈமக்கிரியைகளில் பங்கேற்று சகலவி உதவிகளையும் செய்த உற்றார் உற ஆகியோருக்கும் சிறப்பாக ரெபி: ரெமிக்கோ, அம்டியாஸ், ரயீமா, ரிஸ்வா மற்றும் மேக்கண்டைல் புரோக்கேர்ஸ், டி உரிமையாளர்கள், ஊழியர்கள் ஆகியோ குடும்பத்தினர் தமது நன்றியை இ தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றனர். தகவல் எம்.எஸ். நாதன்
ரு சித்தார்த்த வீதி,
கிருலப்பன
Tel. 445823 விளம்பரம் செய்து
Te: 82O265 Gian in LIJ (3 DGJIGITi
தொலைபேசி. 820265
நான்கு
கொழும்பு-5
ଶ୍ରେଣୀ 舅。 சைத்துறைப் பட்ட யாபாரத்தைப் பெருக்குங்கள் அமைச்சும்-ஆ APYESNMNAGER ஆக்சிலுகையில் பல இசை அற THINA MURASU வெற்றி கண்டுள்ள ஒரே ஒரு கல்லூரி 9No. 88/14, Sornadezi Place,
Kirilaporze, Color1/50-5 இலங்கையில் உள்ள தமிழ் இசைச்
| ஒன்று என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆ
இங்கு பட்டம் பெற்று வெளியேறு ஆண்டு கால பட்டப் படிப்ெ
பெற்றவர்களாவர். ஆனால் அரசின் இ' சோமதேவி Li(36ITGiu, நியமிக்கப்படும்போது இவ்விசைப் ப ருளப்பனை, கொழும்பு-05 Iடுகின்றனர். இவர்கள் இசைத்து
பின்னரும் தொண்டர் ஆசிரியர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பட்டது)
60) 6T 9 tig,
த்தக் றல,
SOM
O)
O
LT
Ք5 (Ա5 615/
திமிழ் நாட்டில் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ளது
(33; III 6976). அங்குள்ள மூலவர் சிலையை மாற்றும் திட்டம் இல்லை. ஆனால் சிலைக்கு தங்கக் கவசம் சாற்றுவது என்று தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா
தமிழகச்
புனித நகராக்கும் திட்டத்தையும் தமிழக முதல்வர்
அறிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சில ஆலயங்களில் தரப்படும் குங்கும
தரக்குறைவாக இருப்பதால் நெற்றியில் புண்
விதத்தில் அந்தந்த தேவஸ்தானங்களே குங்குமம் தயாரித்து வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலய கும்பாபிஷேக குழுவொன்றும் விரைவில் அமைக்கப்படவுள்ளது.
தமிழக காங்கிரஸ் பிடிவாதம்
முடிவு எடுத்துள்ளார். அது மட்டுமன்றி பழனியை
ஏற்படுவதாக புகார் வந்துள்ளது. அதனைப் போக்கும் டுப்பு
|IIölIs
செய்திகள்) ஏழுமலை
எதிர்வரும் மே மாதம் 26ம் திகதி தமிழ்நாடு, சென்னையில் உள்ள மயிலாப்பூர், மற்றும் பெருந்துறை சட்டப் பேரவை தொகுதிகள் இரண்டுக்குமான இடைத் தேர்தல்கள் நடைபெறவுள்ளன.
மயிலாப்பூர், பெருந்துறை தொகுதிகள் இரண்டிலும் அ.இ.அ.தி.மு.க கடந்த தேர்தலில் வெற்றியீட்டி யிருந்தது. இரண்டு சட்டப் பேரவை தொகுதிகளினதும் உறுப்பினர்களும் இறந்துவிட்டதால் இப்போது இடைத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மயிலாப்பூரில் அ.இ.அ.தி.மு.கவும் காங்கிரஸ் கட்சியும் போட்டியிடவுள்ளன. வைகோ, தி.மு.க, போட்டியிடுமா என்று இதுவரை தெரியவில்லை.
பெருந்துறைத் தொகுதியில் தி.மு.க ஆதரவோடு கம்யுனிஸ்ட் கட்சி போட்டியிடுகிறது. அங்கும் வைகோ அணி போட்டியிடுமா என்பது தெளிவாகவில்லை.
காங்கிரஸ், அ.இ.அ.தி.
தெரத்து பற்றி
இறுதி
كوتلر ليقودها لما خفاجية ومطط أخضع لر(ط தேகக் கடாது எமிர்பார்க.ே அன்களிடம் சங்காம் பற்றி கேகக்கூடாது 4Tatute. அதைபோப் அரசியல்வாதி
u°必 Gö以sé函-n奧
மு.க கூட்டு ஏற்படும் சாத்தியம் பற்றிப் பேசப் பட்டு வருகிறது.
தமிழக காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் திரு. வாழைப்பாடி ராமமூர்த்தி அ.தி.மு.கவுடன் கூட்டு (a) IGILGG)) (36.166/LIIIb. என்று கூறிவருகிறார்.
ஆனால் தமிழக காங்கிரசில் ஒரு பகுதியினர் கூட்டு அவசியம் என்று பிரதமர் நரசிம்மராவிடம் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது உட தெ இதுரோகிதலை 罗 பிரதமரும் கூட்டை அடைபாசிமீ ஜிண்டு கொலர் விரும்புவதாகவே தெரி
வேண்டும். கிறது.
தமிழக காங்கிரசைச் சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தங்கபாலு ஜெயலலிதாவின் ஆதர வாளர். அவருக்கு மத்திய அரசில் மந்திரிப் பதவி கிடைத்துள்ளது.
தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருவாழைப்பாடி ராமமூர்த்திக்கு மந்திரிப்பதவி கிடைக்கப் போவதாக பேசப் பட்டது. ஆனால் ஜெய லலிதாவின் கோபத்தை சம்பாதிக்க விரும்பாத மத்திய அரசு ராமமூர்த்திக்கு மந்திரிப்பதவி கொடுக்க 66.606).
'! ர் பிரச்சனையில் தமிழக டும் முதல்வரின் :
ஆதரவாக தனது மத்திய முன் மந்திரிப் பதவியை முன்னர் இராஜினாமா செய்தவர். இப்போது மீண்டும் அவர் மந்திரியாக முதல்வரே .9,60LLIII), p.616III ܐ ܢܝ . KG of 2 ITTU5 GMTLDL56MI6OT 595 TLD!” Đ956)||35160T Dg5 35T 6U 6 ITULUI ! Dெ கால்வாயை திருத்த கவனமெடுப்பது யார்?
(புத்தளம் நிரு பர்) புத்தள நகர மத்தியிலுள்ள மலேரியா கால்வாய் நுளம்புகளின் நகரம்" என்ற பெயரையும் பெற்று 'தூர்ந்து போய் இருப்பதன் காரணமாக இப்பகுதி பாராளுமன்றத்திலும் இப்பெயர் ஒலித்தது. த்தில் வாழ் மக்கள் குறிப்பாக 4ஆம் 5ம் வட்டார மக்கள் முன்பு இக்கால்வாய் ஆழமாகவும், அகலமாகவும் GINGST சொல்லொண்ணா கஷ்டங்களை அனுபவித்து இருந்ததினால் சாக்கடை நீரும் மழைநீரும், அருகிலுள்ள மானவருகின்றனர். நெடுங்குளத்திலிருந்து வெளியாகும் மேலதிக நீரும் துரித MaxTii மழை நீரும், சாக்கடை நீரும் இக்கால்வாய் கதியில் கடலை நோக்கி சென்றது. - F GäT மூலமே கடலை சென்றடைய வேண்டும். இதன் TJ Goor LDII இப்பகுதி நீரினால் மூழ்கடிக்கப் 'I தற்சமயம் இக் கால்வாய் தூர்ந்து போய் படுவது தவிர்க்கப்பட்டு வந்தது.
ಘ್ವಿ கழிவு நீரும், மழை நீரும், வெளியேற முன்பு 20 அடி அகலமும், 10 அடி ஆழமுமிருந்த ட்மின்றி பக்கத்திலுள்ள பாதைகளிலும், வீடுகளிலும் இக்கால்வாய் தற்போது 5 அடி அகலத்திற்கும் 3 அடி க்கும் புகுந்து அப்பகுதிகளை மூழ்கடித்து விடுகின்றது. ஆழத்திற்கும் குறுகிவிட்டது. தால் தன் காரணமாக இப்பகுதிகளில் சாதாரண சமீபத்தில் பெய்த பெரு மழையினாலும்
பைசிக்கள் வண்டிகளில் கூட பயணம் செய்ய குளத்திலிருந்து வெளியாகிய மேலதிக நீரினாலும் தண்ணீர் முடியாமல் மக்கள் திணறுகின்றார்கள். வழிந்தோட் இடமின்றி பக்கத்திலுள்ள பாதைகளையும், வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து ஓட வழியின்றி வீடுகளையும் நீர் ஆக்கிரமித்து மூழ்கடித்துக் கொண்டது. காண்டுகிறது. "இனிமேலாவது ப்பகுதி அரசியல்வாதிகள் நாட் கணக்கில் தண்ணீர் கட்டுப்பட்டு கிடப்பதால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த "மலேரியா கால்வாயை" நுளம்புகள் பல்கிப்பெருகி மலேரியா நோயை புனருத்தாரணம் செய்து "புத்தளம் நுளம்புகளின் நகரம்" பிரப்புகின்றன. இப்பகுதி மக்கள் அடிக்கடி என்ற பெயரை போக்க்டிக்க வேண்டும்" என இப்பகுதி ) மலேரியாவினால் பிடிக்கப்படுவதால் "புத்தளம் விடுக்கின்றனர்.
தரிகள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள்
ளுநரும் கவனிக்க வேண்டும்!
மக்கள் "தினமுரசு" மூலம் வேண்டுகோள்
*********
வித்த
ர்களை உருவாக்குவதில் ட்டக்களப்பு விபுலானந்த ஆண்டுகால வளர்ச்சியில் ாராட்ட வேண்டியதாகும். கல்லூரிகளில் இதுவும்
D. ஒவ்வொரு பட்டதாரியும் மேற்கொண்டு பட்டம் ல் பட்டதாரி ஆசிரியர் டதாரிகள் புறக்கணிக்கப் றயில் பட்டம் பெற்ற ாகவே பணி புரிய
(Jತಿ
வேண்டியுள்ளது. கல்லூரியை கிழக்கிலங்கை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பதில் நடை முறை சிக்கல்கள் உள்ளன. ஆனால் இதனை
நிர்வகிக்கும் இந்து கலாசார அமைச்சு இக்
கல்லூரியின் பட்டங்களுக்குமதிப்பை ஏற்படுத்தி அரசினால் அங்கிகரிக்கப்பட்ட பட்டங்களாக மாற்றுவதற்கு முன்வர வேண்டும்.
தற்போதைய ஆளுநர் லயனல் GALIÑIGOTIIGIÖST (BLIT அவர்கள் வட-கிழக்கு பாடசாலைகளில் நிலவும் பட்டதாரி ஆசிரியர், ப்ளோமா ஆசிரியர் பற்றாக்குறையைத் ர்ப்பதற்கு மாகாண சபை நடவடிக்கை
மூன்றாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டப் படி மாகாண சபைக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்திற்கு GOISIU, IELLILDGOTË Seit வழங்கப்படும் போ சை நடன பட்ட தாரிகளும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்களா? அவர்களும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா? இது விடயத்தில் ஆளுநர் அவர்களும் இசைத் துறையில் ஆர்வமுள்ள அனைவரும் செயற்பட்டு எதிர்காலத்தில் ன்பாடும் தேன்நாடாம் மட்டு மாநகரை இசை பாடும் தேன்நாடாக மாற செயற்படுமாறு
பி. இசையழகன்,
亚20一26,1994

Page 5
துக்குழுக்கள் வடக்கே செல்வதும் திரும்பி வந்து தெற்கில் இருந்து FLDITST60Tib 2. U56ITO தொடர்ந்து முயல்வோம் என்று அறிக்கைவிடுவதும் வழக்கமான விசயங்கள் ஆகிவிட்டன.
அரசும்-புலிகளும் புன்னகைகளை பரிமாறி, சிற்றுண்டி சாப்பிட்டு, ஒரே மேசையில் அமர்ந்து "இலங்கை ஒரே நாடு, இந்தியா வேறு நாடு ஒரு தாய் மக்கள் நாமென்போம். ந்தியப் LJ60)L60)LLI போவென்போம்" என்று பேசிக்கொண்டி ருந்தது ஒரு காலம்.
அப்போதெல்லாம் எதிர்க்கட்சிகள் சிலவற்றுக்கு கடுமையான வயிற்றெரிச்சல்,
"பிரேமதாசாவும், புலிகளும் பேசுவதைப் பார்த்தால் பிரச்சனைகள் யாவும் தீர்ந்து விடும்போல் இருக்கிறதே.
"ஜே.வி.பியையும் அடித்து முறித்து போட்டுவிட்டார் பிரேமதாசா
"அடுத்து புலிகளோடும் பிரச்சனையைத் தீர்த்துவிட்டாரேயானால் பிரேமதாசாவை மனுசன் உயிரோடு உள்ளவரை அசைக்க முடியாமல் போகுமே. ஆகவே விடக்கூடாது. என்ற ரீதியில் அந்த எதிர்க்கட்சிகள் எரிச்சல்களையெல்லாம் எடுத்து வார்த்தை களாக கொட்டித்தீர்த்தன.
"பிரேமதாசா பிரபாகரனுக்கு நாட்டை பங்கு போட்டுக் கொடுத்துவிட்டார்.
"பிரேமா-பிரபா இணைந்து நாட்டை கெடுக்கிறார்கள். கெடுத்துக் குட்டிச் சுவராக்குகிறார்கள்" என்ற ரீதியில் எல்லாம் GL f6IJ6iI.
இறுதியில் பேச்சு முறிந்தது. பேச்சு வார்த்தை மேசைகள் காலியாக போர் முனையில் அரசும்-புலிகளும் விரோதிகளாகி மீண்டும் யுத்தம் மூண்டது.
உடனே சில எதிர்க்கட்சிகளுக்கு பரம சந்தோசம்.
"எமக்கு முன்னரே தெரியும் புலிகள் ஏமாற்றிவிட்டார்கள் ஆயுதங்களை வாங்கிக் கொண்டு அரசுக்கு டாட்டா காட்டிவிட்டார்கள்." என்றெல்லாம் பேசி தமது திருப்தியை வெளிப்படுத்திக்கொண்டன.
ஆனால், இப்போது அதே எதிர்க்கட்சிகள் "இந்த அரசு யுத்தத்தை நிறுத்த இயலாமல் இருக்கிறது. யுத்தத்தை நிறுத்த வேண்டும்." என்று பேசுகின்றன.
பேசினால் பேசாதே என்று சொல்லுவது பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே குறை சொல்லி சந்தேகங்களைக் கிளப்புவது பின்னர் பேச்சுக்கள் எல்லாம் முடிந்துபோனால் "பேசலாமே ஏன் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள்?" என்று கேட்பது இப்படித்தான் எதிர்க்கட்சிகள் சில நடந்து கொள்ளுகின்றன.
ஏட்டிக்குப் போட்டியான அரசியல் விளையாட்டுக்கள் இனப்பிரச்சனை விடயத் திலும் பயன்படுத்தப்படுகின்ற காரணத்தால் எவராலுமே துணிச்சலான தீர்வுகளுக்கு வழி சொல்ல முடியாமல் இருக்கிறது.
அரசியல் கட்சிகள் ஒருவர்மீது ஒருவர் பாரத்தையும் பழியையும் போட்டுவிட்டு கைகட்டிக்கொண்டிருப்பதால் தனிநபர்களும், குழுக்களும், மத நிறுவனங்களும் சமாதான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று பார்க்கின்றன.
தூதுக்குழுக்கள் என்று வடக்கே சென்று புலிகளை சந்தித்துப் பேசிவிட்டு தெற்கே திரும்பி வருகின்றன.
அரசும்-புலிகளும் பேச்சை நிறுத்தி போரை ஆரம்பித்த பின்னர் எத்தனையோ தூதுக்குழுக்கள் வடக்கே சென்று புலிகளைக் கண்டு வந்துவிட்டன.
தனி நபர்கள் சிலரும் பகிரங்கமாகவும் இரகசியமாகவும் வடக்கே போய் தெற்கே வந்து, "சென்றோம் கண்டோம், முயல்வோம்" என்றதோடு சரி. தொடர்ந்து சமாதானத் திற்காக என்ன முயற்சி செய்கிறார்களோ தெரியவில்லை.
தூதுக்குழுக்கள் என்ற பெயர்கூட அத்தனை பொருத்தமில்லை என்றே படுகிறது. போரில் ஈடுபடும் தரப்புக்களில் ஒன்று மற்றைய தரப்பிடம் அனுப்பி வைப்பதுதான் gissgl.
இங்கே அப்படியல்ல. அரசு தரப்பினர் விரும்பாதபோதும் வடக்கே சென்றுவந்த குழுக்களும் உண்டு. எனவே வேண்டுமானால் சமாதானக்குழுக்கள் என்று கூறிக்கொள்ளலாம் என்று தோன்றுகிறது.
தோற்றுவிக்
அரச தரப்பினரும் புலிகளும் ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் "சமாதானக் கதவுகள் திறந்திருக்கின்றன. திறந்தே வைத்திருக்கிறோம்."
இரு தரப்பினருமே கதவுகளை திறந்து வைத்துள்ளதாக கூறும்போதும் சமாதானம் வெளியே வருவதற்கான அறிகுறியே தெரிய ரு தரப்பினரும் கதவைத் திறந்துகொள்ள இரு தரப்பிடமும் இருந்து சமாதானம் தப்பித்துக்கொண்டு ஓடி விட்டதோ என்று சந்தேகம் வருகிறது.
ஒரு புறம் சிங்கம், மறுபுறம் புலி, இரண்டுக்கும் நடுவே சமாதானப்புறா.பாவம் அது என்ன செய்யும் பறந்து போய் எங்காவது ஒளித்திருக்கலாம்.
அதனைத் தேடிக் கண்டுபிடிக்கவே சமாதானக்குழுக்கள் புறப்பட்டிருக்கின்றன.
அது சுலபமான வேலையல்ல. சமாதானக் குழுக்களிடையே கூட போட்டி இருப்பது போலவே தெரிகிறது.
அதுவும் மதரீதியான சமாதானக்குழுக்கள் சமாதான முயற்சிகளில் ஈடுபடும் போது மத விரோத உணர்வுகளை கிளப்பி விடவும் ஒரு முயற்சி நடக்கிறது.
பெளத்த மத அமைப்புக்கள் சில கிறிஸ்தவ குழுக்களின் வட விஜயத்தை கண்டித்துக் கருத்துக் கூறியுள்ளன.
அதனால் இனிமேல் வடக்கே செல்லும் போது பெளத்த மதகுருமாரையும் தம்மோடு அழைத்துச் செல்ல அங்கிலிக்கன் ஆயர் வண.கென்னத் பெர்னாண்டோ முடிவு செய்திருக்கிறார்.
நல்லெண்ணக் குழுக்கள் மூலம் வடக்கே உள்ள தமிழ் மக்கள் அனுபவிக்கும் துயரங்கள் தெற்கில் உள்ள மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறப்படுவது விரோத உணர்வுகளை தணிக்க
வாயடைத்துப் போய் நீ
அரசு சார்பான பி சென்றால்கூட அவர முடியாத நிலைமைகை உருவாக்கி வைத்திருக் மறுபுறம் இனப்பி என்ற பேச்சுக்கள்.
இந்த இலட் சென்றுவரும் குழுக்கள் இல்லாமல் இல்லை
கேட்டு கோபப்படுவதி
ஆனால்-சமாதா6 வரையறைகளை மீறி உருவாகுவதுதான் பிர
அரசும், புலிகளு களிடம் தமது நிலைப்பா "உங்கள் முயற்சி அ என்று பாராட்டுகிறார் இன்னொன்றையும் செ
சமாதானக் கரைசேரும்
உதவுகிறது.
புலிகளைப் பொறுத்தவரையில் வடக்கே செல்லும் குழுக்கள் பெரிதாக எதையும் சாதிக்கப் போவதில்லை என்றே கருது கிறார்கள். அக்குழுக்கள் மூலமாக தாம் போராடுவது நியாயம் என்ற கருத்தை வெளிப்படுத்தலாம் என்ற எண்ணத்தில் அந்தக் குழுக்களை வரவேற்றுப் பேசுகிறார்கள்
வடக்கே சென்று தாங்கியிருக்கும்போது சமாதானக்குழுக்களிடம் புலிகள் சுட்டிக்காட்டக் கூடிய இடங்கள் இருக்கின்றன.
தேவாலயங்கள் மீது விழுந்த குண்டுகள் குறி தவறிய தாக்குதல்கள் என்று புலிகளுக்கு வசதியாக அரசே ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ள பிரச்சார வாய்ப்புக்கள் நிறைய இருக்கின்றன. எல்லாவற்றையும் சுட்டிக்காட்டி "இப்போது சொல்லுங்கள், நாங்கள் ஆயுதங்களை கீழே போடலாமா?" என்று புலிகள் கேட்க, சமாதானக் குழுக்கள்
ஒரு புறம் சமாதான விஜயங்கள் பற்றிய மறுபுறம் சண்டையிடுவதற்கான பாரிய இரண்டுக்கும் இடையிலே
கிளாலிப் பாதை போக்குவரத்துப் பே தள்ளாடும் படகாக மக்களின் வாழ்க்
வரை உயிர்
தயார்தான். மறு த சொல்லுங்கள்."
எந்தத் தரப்ை சமாதானக் குழுவாலும் முடியாது. இறக்கவும் அரசு தரப்பில் த சொன்னால் அது பு பேச்சாகிவிடும்.
புலிகள் தரப்பில் வேண்டும் என்று செ சார்பு பேச்சாகிவிடும் ஏதாவது ஒரு த சம்பாதித்துக்கொண்டு ஈடுபடவும் முடியாது ஆயர் கென்னத் ெ நின்றுகொண்டு புலி ஒரே பிரதிநிதிகள் என் போராட்டத்தில் நியாயப் ஆனால் தெற்கே
江匣20一26,1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ழு விஜயங்களும்
கும் எதிர்பார்ப்புக்களும்
C3 IT
|ற்கத்தான் வேண்டும். திநிதி ஒருவர் வடக்கே ாலும் நியாயப்படுத்த ள வான் தாக்குதல்கள் கின்றன.
ரச்சனையே இல்லை
சணத்தில் வடக்கே புலிகளிடம் நியாயம் என்று பேசுவதைக்
மக்கள் யுத்தத்தை வெறுக்கிறார்கள் என்று கூறினாரே தவிர புலிகள் தமிழர்களது ஒரே பிரதிநிதிகள் என்று கூறவில்லை. அப்படிக் கூறியிருந்தால் அவர்மீது புலி முத்திரை குத்தப்பட்டிருக்கும்.
அமைச்சர் தொண்டமானுக்கு அப்படித் தான் நடந்தது. புலிகள் இப்போதும் தமது வெளியீடுகளில் அமைச்சர் தொண்டாமீது விமர்சனம் செய்கிறார்கள்
சிங்களப் பேரினவாதத்திற்குள் அவர்
ல் அர்த்தமில்லை. 枋 குழுக்களின் ப எதிர்பார்ப்புகள்
FF6060T. ம் சமாதானக் குழுக் டுகளை கூறுகிறார்கள். ருமையான முயற்சி கள். அதே நேரத்தில் ால்கிறார்கள். "நாங்கள்
பேர்கர்கள். வியூகங்கள்.
பயும் எந்தவொரு இறங்கிவரச் சொல்ல
(UDLALUJITSJ,
வறு இருக்கிறது என்று லிகளுக்கு ஆதரவான
விட்டுக்கொடுப்பு ான்னால் அது அரச
ரப்பின் அதிருப்தியை சமாதான முயற்சியில்
IfigðIIIgóði(LII QILá, fjá) ளே தமிழ் மக்களின் று கூறினார். புலிகளது இருப்பதாக கூறினார்.
வந்த பின் வடபகுதி
ம் குடிமகன்
என்று யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து
வெளிவரும்புலிகளது ஈழநாதம் பத்திரிகையில் சமீபத்தில் ஒரு கட்டுரை வெளியாகியிருந்தது.
எனினும் அமைச்சர் தொண்டா புலிகளை விமர்சிக்க விரும்பியது கிடையாது. அது தம்மை பயன்படுத்தும் முயற்சி என்கிறார்கள் புலிகள். பேச்சுவார்த்தைக்கான சூழலை பலப்படுத்தும் முயற்சியாக புலிகளை விமர்சனம் செய்யாமல் இருக்க நினைக்கிறார்
தொண்டா,
ஆனால், எது எப்படியோ அமைச்சர் தொண்டாவின் சமாதான முயற்சிகள் புலிகள் சார்பான முயற்சிகளாகவே தெற்கில் கருதப்படும் சூழல் உருவாக்கப்பட்டுவிட்டது. இப்போது சபாநாயகர் சமாதான முயற்சியில் ஈடுபட முன்வந்திருக்கிறார்.
"வாருங்கள் என்று தேதி குறித்து புலிகள் அழைப்பும் விடுத்துள்ளார்கள்." அதுபற்றி யாழ்ப்பாணத்தில் அறிவித்தும் இருக்கிறார்கள் வடக்கே உள்ள தமிழ் மக்கள் சமாதான விருப்பம் கொண்டுள்ளார்கள். யுத்தம் அவர்களை சலிப்படைய வைத்துள்ளது.
இந்த நேரத்தில் யுத்தத்தை தொடரும் அவசியத்தை எதிர் தரப்பின் மூலமாகவே
வலியுறுத்தும் உத்தயை புலிகள் பிரயோகிக்கிறார்கள்.
தாமும் சமாதானத்தில் அக்கறை இல்லாமல் இருக்கவில்லை. சமாதான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவோரை வரவேற்கிறோம்.
பேசுகிறோம் என்பதை மக்களுக்கு தெரியப் படுத்துகிறார்கள்.
தாம் முன்னர் கடுமையாக விமர்சித்த ஆரியரத்னாவோடுகூட புலிகளின் ஒரு பிரதிநிதி பேசினார். தமிழ் அகதிகளுக்கு சேரவேண்டிய நிவாரணங்களை சிங்களப் பகுதிகளுக்கு கொடுத்துவிட்டார் என்று சர்வோதயத் தலைவர் ஆரியரத்னா மீது குற்றம் சாட்டிய புலிகள் தமது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்கு அவர் குடும்ப சகிதம்
தது சயம் என்னவென்று வித்
ஒரு குழுவினர் முழு
த்தவையாம் கள்ளுப் போட்ாமல்
鷲
கேட்டா அங்கை வேலை செய்யிற் ாம் வாக்குப் போ போயிருந்தவை.
- நாரதர்
சென்றபோது அனுமதித்தார்கள்- அவரோடு பேசினார்கள் என்றால் தாம் சமாதானத்திற்கு எதிரானவர்கள் அல்ல என்பதை சகல வழிகளிலும் வெளிக்காட்டும் அவசியத்தில் இருக்கிறார்கள் என்றுதான் அர்த்தம்
இப்போது சபாநாயகரையும் அழைத் துள்ளார்கள், சபாநாயகரும் அரசு சார்பாக செல்லப் போவதில்லை. தனிப்பட்ட ரீதியிலே முயற்சி செய்யப் போகிறார்.
ஆயினும், சபாநாயகரே செல்லும்போது அந்த விஜயத்திற்கு பிரச்சார முக்கியத்துவம் அதிகமாகவே இருக்கும் என்ன பேசினார்கள் சபாநாயகரிடம் புலிகள்? எத்தகைய நிலைப் பாட்டை முன்வைத்தார்கள்? என்று அறியும் எதிர்பார்ப்புக்களும் பெரிதாகவே இருக்கும். சபாநாயகர் வடக்கே சென்று வந்தால் பத்திரிகையாளர்கள் கேள்விகளால் துளைத் தெடுப்பார்கள். பேசிய விபரங்கள் அனைத் தையும் அவர் சொல்ல விரும்பாவிட்டால் ஊகங்கள் வேலை செய்யும்.
"புலிகள் முக்கிய செய்தியை சொல்லி யனுப்பியுள்ளார்கள். அதனை ஜனாதிபதியிடம் மட்டுமே சபாநாயகர் மிக இரகசியமாக தெரிவிப்பார் என்ற ரீதியில் சில பத்திரிகைகள் செய்தி வெளியிட எதிர்பார்ப்புக்கள் மேலும் வளரும்
இப்படித்தான் ஆரியரத்னா புலிகளிடம் இருந்து முக்கிய திட்டத்தோடு பறந்து வந்து ஜனாதிபதியிடம் விரைந்து கொண்டிருப்பதாக சில பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்தன.
சமாதானம் என்பது போரிடும் தரப்புக்கள் மத்தியில் இருந்து எழுகின்ற மனம் திறந்த போக்கின் மூலமே உருவாக முடியும்.
தனிநபர்களும், போருக்கு அப்பாற்பட்ட அமைப்புக்களும் எவ்வளவுதான் விசுவாசமாக முயன்றாலும் கூட ஒரு வரையறைக்கு மேல்
அவற்றால் செல்ல முடியாது.
எனவே சமாதானக் குழுக்கள் செய்யக் கூடியதெல்லாம்,
வடக்கிலும், தெற்கிலும் உள்ள மக்களிடம் பரஸ்பர புரிந்துணர்வுகளை ஏற்படுத்துவது. சமாதானத்திற்கு ஆதரவான மக்களின் மனப்போக்கை வெளிப்படுத்துவது.
மிஞ்சிப் போனால், போரிடும் இரு தரப்புக்களும் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்ற விடயத்தை எடுத்துச் சொல்வது
இதற்கு மேல் அவர்களால் செல்ல முடியாது. செல்ல வேண்டுமானால் அரசும், புலிகளும் மனம் திறந்து துணிச்சலோடு சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும்.
முன்பு புலிகளும், அரசும் பேசியபோது எந்தவொரு குழுவும் இடையில் நின்று இணைப்புப் பாலம் போடவில்லை.
அவசியம் இருந்தது. இரு தரப்பும் உணர்ந்து பேச்சு மேசைக்கு முன்கூடினார்கள் இனியும் அப்படித்தான். அதற்கு தேவை இரு தரப்பும் நிலமையை உணர்ந்துகொண்டு நெருங்கி வருவது மட்டுமே.
ஆனால், இனப்பிரச்சனையே இல்லை என்று ஜனாதிபதி சொல்லிக்கொண்டிருந்தால் புலிகள் எப்படி முன்வருவது என்ற கேள்வியிலும் நியாயம் இருக்கிறது.
எனவே-உடனடியாக ஒரு பேச்சு வார்த்தை காட்சி அரங்கில் தோன்றும் என்று எதிர்பார்க்க இடமில்லை.

Page 6
flfTólf
G ன்னாபிரிக்காவில் சிறுபான்மை வெள்ளையர் ஆட்சி வீழ்ந்து போக கறுப்பின மக்கள் வெற்றி விழா நடத்தும் நாள் நெருங்கி வருகிறது. வருகின்ற மாதம் 28ம் திகதி தென்னாபிரிக்காவிலே தேர்தல் நடக்கப் போகிறது.
தென்னாபிரிக்க அதிபராக நெல்சன் மண்டேலா தேர்தலில் வெற்றி பெறுவது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி என்று இப்போதே சொல்லிவிடலாம்.
வெற்றி பெறுவது உறுதி என்றாலும் கூட அதன் பின்னர் மண்டேலா எதிர் நோக்கக் காத்திருக்கும் சவால்கள் சாதரணமானவையல்ல.
இன ஒதுக்கல், இனவெறி நிறவெறி என்பதற்கு உதாரணம் சொல்லப்படும் நாடாக இருந்தது தென்னாபிரிக்கா
முன்னர் தென்னாபிரிக்காவின் நிற வெறிக் கொள்கைக்கு உரமூட்டும் அதிபராக இருந்தவர் போத்தா
கறுப்பர்கள் ஒடுக்கப்பட்டனர். அடிமைகளாய் நடத்தப்பட்டனர். சிறு பான்மை வெள்ளையரின் ஆட்சியில் தினமும் செத்துப் பிழைத்தனர்.
கறுப்பர்களுக்காக தென்னாபிரிக்க காங்கிரஸ் உரிமைக் குரல் கொடுத்தது நெல்சன் மண்டேலா 1960க்களில் கறுப்பின மக்களை திரட்டத் தொடங்க வெள்ளையர் ஆட்சி சினந்தது. சிறியது.
அடக்குமுறையை ஏவியது. அதற்கும் பணியாமல் மண்டேலா தலைமையில் போராட்டம் தொடர்ந்தது. கறுப்பின மக்களின் பிரச்சனை சர்வதேச அரங்கில் ஒலித்தது.
பொறுக்க முடியாத அதிபர் போத்தா மண்டேலாவைப் பிடித்து சிறையில் பூட்டினார். அது நடந்தது 1964இல்
பலநாடுகள் கண்டித்தன. விடுதலை செய் மண்டேலாவை என்று கேட்டன. அதிபர் போத்தா கண்டுகொள்ளவில்லை. செவி சாய்க்கவும் இல்லை.
சீற்றம் கொண்ட நாடுகள் தென்னா பிரிக்காவை புறக்கணித்தன.
மண்டேலா சிறையில் இருந்த போதும்
வெளியே போராட்டம் தொடர்ந்தது.
அமெரிக்கா, இந்தியா போன்ற பல நாடுகள் தென்னாபிரிக்காவை நிர்ப்பந்திக்கத் தொடங்கின. உறவுகளைத் துண்டித்தன. ஏற்றுமதிகளையும் இறக்குமதிகளையும் நிறுத்தின.
இறுதியாக 1989ல் போத்தா அதிபர் பதவியில் இருந்து விலகிக்கொண்டார்.
புதிய அதிபராக டி கிளார்க் பதவி GJË) DITT
பதவி ஏற்றவுடன் இனவெறிக்
G) GÖTGÖfLLIJIET
G)9;MI657 60)9560DL அறிவித்தார்.
தென் ஆபிரிக்க நெல்சன் மண்டேலா LJL LITT.
27 ஆண்டுகள் உறுதி தளராமல் இ வெளியே வந்ததும் !
தீவிரவாதத்தை மண்டேலா டி கிள நடத்தினார்.
அரசியல் சட்டத்
மண்டேலா தடுத்தால்
ல் வெல்ல
கிடைத்தது
ரிட்டனில் உள்ள பத்திரிகைகளுக்கு பரபரப்புச் செய்தி. தலைப்புச் செய்தியும் அதுதான்
இலண்டனில் ஒரு பயங்கர வீடு ஹொலிவூட் சினிமாப் படத்தில் வருவது போன்ற நிகழ்ச்சி
இலண்டனில் உள்ள கிளான்டர் நகரில் இருக்கிறது கிராம்வெல் வீதி, அங்குள்ள
வீடுதான் பயங்கரமான வீடாக பத்திரிகைச் செய்திகளில் இடம்பிடித்திருக்கிறது.
அப்படி என்ன அதிசயம் அந்த வீட்டில் நடந்தது? தோண்டத் தோண்ட பிணம் வருகிறது. ஒரு பிணம் இரு பிணம்
அல்ல ஒன்பது பினம்.
விட்டின் சொந்தக்காரர் பெயர் பிரரெடிக் (52) அவர் ஒரு காரியம் செய்துவிட்டார்.
தனது மகளையும் அவரோடு இரண்டு பெண்களையும் கொன்றுவிட்டு தன் வீட்டுக்குள் புதைந்துவிட்டார். விசயம் எப்படியோ வெளியே கசிந்து பிரரெடிப் கைது செய்யப்பட்டார்.
விசாரணை செய்ய விட்டை தோண்டிய பொலிசாருக்கு அதிர்ச்சிமேல் அதிர்ச்சி
முன்று பேரின் பிணம் கிடக்கும் என்று
திரும்புகிறது
பார்த்தால் மேலும் போனஸ்ாக கிடைத்து பிணம் கிடைத்தால்
இதுவரை ஒன்ட பட்டுள்ளன.
அத்தனை பிணி மேலும் நவீன பொலிசார் வீட்டின் யேயும் சோதனை கிளான்டர் பகுதியில் வீட்டின் தோட்டப் பு உதவியால் சோதை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மக்களுக்கு சம உரிமை கொடுக்கடி கிளார்க் முன்வந்தார்.
கறுப்பின மக்களின் இரத்தம் சிந்திய போராட்டத்திற்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி °51
புதிய அரசியல் சட்டம் நிறைவேற்றப்
திருந்தே அச்சமும், சந்தேகங்களும் ஏற்படத்
தொடங்கிவிட்டன.
மண்டேலா ஆதரவாளர்கள் கறுப்பின மக்கள் உள்ள பகுதிகளில் பிரச்சாரம் செய்ய வரும் வெள்ளையரைத் தாக்கி விரட்டுகிறார்கள்
பிரிவுகள். தனிநாடு கேட்கிறது இன்கதா
கைவிடப்போவதாக
காங்கிரஸ் தலைவர் விடுதலை செய்யப்
சிறையில் இருந்தும் நந்த சிறைப்பறவை திருப்பம் ஏற்பட்டது. கவிட முடிவு செய்த ார்க்குடன் பேச்சு
தை மாற்றி கறுப்பின
ஆறு பிணங்கள் GYLLGOT, GBLINIIGOIGMUNTU, புதிர்ச்சிதானே வரும். து பிணங்கள் மீட்கப்
ங்களும் பெண்கள்! ருவிகள் உதவியோடு உள்ளேயும் வெளி டத்தி வருகின்றனர். உள்ள மற்றொரு குதியில் நவீன கருவி
நடந்துள்ளது.
மதிப்படை மீதே
துப்பாக்கி வேட்டுக்கள். Епт шопа Лштә7laі) ருந்து இம்மாத இறுதிக்குள் ம்பப்போகிறது Drflåg, LIGOLuleår
பிரிவு. அதன் ன்னர் நிலமை ம் மோசமாகும். ITILIDIT GAULLIT 6576ör சோகம் ஒரு ாடர்கதையாய். மைதி பற்றிய
கனவுகள் ஈருக்களத்தில் ந்து போனபடி! கும் அதுதானே
பட்டதோடு தேர்தல் நடத்தவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.
எனினும் வெள்ளையரின் வலது சாரிக்கட்சியினரும், கறுப்பின மக்கள் மத்தியில் உள்ள "இன்கதா கட்சியினரும் தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக அறிவித்தனர். எனினும் மண்டேலா பின்வாங்க வில்லை. கடந்த ஜனவரியில் இருந்து பிரசாரக் களத்தில் குதித்துவிட்டார்.
தேர்தலில் தென்னாபிரிக்க காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவது உறுதியாகிவிட்டது.
சிறுபான்மை வெள்ளையருக்கு இப்போ
தமிழ் நாட்டில் உள்ள சேலம் மாவட்டத்தில் கடம்பூர் என்னும் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் லட்சுமி.
கடந்த 2ம் திகதி (மார்ச் 2) வீட்டிலேயே இவருக்கு பிரசவம் பார்க்கப்பட்டது. இரட்டைக் குழந்தை பிறந்தது.
பார்த்தவர்களுக்கு உடனே வியப்பு ஒட்டிப் பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தை முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்திருந்தது. அந்தக் குழந்தையின்
வெள்ளையர் விரோத உணர்வுகளை
மண்டேலாவால்கூட தடுக்க முடிய வில்லை.
மண்டேலா எதிர்நோக்கும் மற்றொரு
பிரச்சனை இன்கதா கட்சியினராகும்.
கறுப்பின மக்கள் மத்தியில் உள்ள ஒரு பிரிவினரான சுலு இனத்தவர் சார்பில் இன்கதா கட்சி போராடுகிறது.
சுலு இனத்தவர் வாழும் பகுதியை தனிநாடாக்க வேண்டும் என்று இன்கதா கட்சியினர் கூறுகின்றனர்.
இன்கதா கட்சியினரும் மண்டேலா ஆதரவாளரும் பல பகுதிகளில் மோதி வருகின்றனர்.
வெள்ளையரை சமாளிக்க வேண்டும். மறுபுறம் தனது இனத்தவர் மத்தியில் d 6167 பிளவுகளையும் சரிக்கட்ட வேண்டும்.
புதிய அதிபராக மண்டேலா வந்த பின்னர் வர்த்தக, பொருளாதார முன் னேற்றத்திற்கு வெளிநாட்டு உதவிகள் தேவைப்படும்.
தென்னாபிரிக்காவில் அமைதி இல்லையென்றால் வெளிநாடுகள் அங்கு தொழில் தொடங்க முடியாது.
எனவே, வெள்ளை இனத் தலைவர் களையும் தன்னோடு ஒத்துழ்ைக்கவைக்க வேண்டிய தேவை மண்டேலாவுக்கு ஏற்படும்.
தளராத போராட்ட வீரர் பேச் சாற்றலும், ராஜதந்திரமும் மிக்கவர் என்று போற்றப்படும் நெல்சன் மண்டேலா ஆட்சி நடத்தக்கூடிய சிறந்த நிர்வாகியாக மாறு வாரா என்ற கேள்விக்கு விரைவில் விடை தெரியப்போகிறது.
அந்த விடையில் தென்னாபிரிக்காவின் எதிர்காலமும் தங்கியிருக்கிறது.
நீண்கால போராட்டத்தின் பலனை தென்னாபிரிக்க காங்கிரஸ் விவேகத் தோடு பயன்படுத்த வேண்டும்.
தென்னாபிரிக்கா தேர்தல் முடிவு களைவிட தேர்தலின் பின்னுள்ள நிலைமை களைப் பற்றியே உலகம் அவதானிக்கும்.
காப்பாற்றலாமா என்று ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.
இது பற்றி மருத்துவர்கள் கூறும்போது,
"இது போன்று பிறக்கும் குழந்தையை சயாமின் என்று அழைப்பார்கள். 1910ம் ண்டு சயாம் நாட்டில் இது போன்ற ரட்டைக் குழந்தை பிறந்தது. அவர்கள் 60 வயதுவரை உயிரோடு இருந்தனர். அவர்களுக்கு தனித்தனியே திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டு குழந்தைகளும் பிறந்தன.
தமிழக அரசு மருத்துவமனையில்
巴
இடுப்போடு ஒட்டியபடி இருக்கும் மற்றக் குழந்தை முழுமையாக வளர்ச்சி அடைய வில்லை. இரண்டுகால்கள், ஆண் உறுப்பு முழு வளர்ச்சியடையாத உடல் அமைப்புக் கொண்ட அக் குழந்தையின் வயிறும், வளர்ச்சியடைந்த குழந்தையின் வயிறும் ஒட்டியிருந்தன.
அபூர்வமான இந்த இரட்டைக் குழந்தையை சேலத்தில் உள்ள அரசாங்க பொது மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தனர். மருத்துவர்கள் பரிசோதித்தனர். முழு வளர்ச்சியடையாத குழந்தையை அகற்றிவிட்டு வளர்ச்சியடைந்த குழந்தையைக்
திசயமான இரட்டைக் குழந்தை
உலகில் இது போன்ற 30 ஜோடிக் குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்தியாவில் தற்போது 2 ஜோடிக் குழந்தைகள் உள்ளனர். சேலம் வைத்தியசாலையில் உள்ளதும் அதுபோன்ற குழந்தைதான்.
இரட்டைக் கருவில் ஒரு கரு சரியாக வளர்ச்சியடையாத போது இப்படி நடக்கிறது. இந்தக் குழந்தையின் தேவையற்ற உறுப்புக்கள் அகற்றப்பட்டு ஒரு குழந்தையாக உருவாக்கப்படும் அனைத்து பரிசோத னைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு அதன் பின்னர் சத்திரசிகிச்சை செய்யப்படும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.
IIエ20ー26,1994

Page 7
"நா ன்கு மொழிகள் பேசப்படும் சுவிற்சர்லாந்து தேசத்தில் மக்களிடையே நல்ல ஒற்றுமை காணப்படுகின்றது. ஆனால் இரு மொழிகளைப் பேசுகின்ற இலங்கையில் இனக்குரோதம் வலுவடைந்திருக்கின்றது." என்று அண்மையில் மறைந்த வட இலங்கையின் கல்விமான்களில் ஒருவரான ஒறேற்றர் (Orator) சுப்பிரமணியம் தம்மிடம் கூறியதை நினைவு கூர்ந்த தறுவாயிலேயே வட இலங்கையின் பிரபல கம்யூனிஸ்ட் அரசியலாளரான திரு.வி.பொன்னம்பலம் கடந்த வாரம் மூர்ச்சித்து உயிர் நீத்துள்ளார். வட இலங்கையின் கல்விமான்களில் ஒருவரும் முன்னாள் G, GöI GOTITg, Lb ஸ்கந்தவரோதயாக் கல்லூரி அதிபருமான திரு.ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம் இலண்டனில் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் காலமாகியிருந்தார். அமரர் சுப்பிரமணியத்தின் பெயரின் முன்னால் வரும் ஒறேற்றர் (Orator) என்ற ஆங்கிலச்சொல் அவர் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் என்பதைக் குறிப்பதாகும்.
ஆங்கிலத்தில் இலகு நடையில் அழகாகவும், சகலரும் எளிதில் புரியக்கூடிய வகையில் இனிமையாகவும் பேசுவதில் அமரர் சுப்பிரமணியம் சிறப்பிடம் பெற்றிருந்தார். அத்துடன் கல்வி, சமூக இலக்கிய அரசியல் துறைசார்ந்த விடயங்களில் அமரர் சுப்பிரமணியம் ஒரு சிறந்த சிந்தனை யாளராகவும் விளங்கியிருந்தார்.
வட இலங்கையில் பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் இளைஞர் வட்டத்தினரிடையே
அரசியல், சமூக கல்வித்துறை சார்ந்த
சீர்திருத்த சிந்தனைகள் தோற்றம்
பெற்றிருந்தன.
இச் சிந்தனைகள், அனைத்து
இலங்கையரது ஒற்றுமையைக் கருத்திற் கொண்டதாகவும், இலங்கையில் காலனித்துவ ஆட்சியின் தாக்கத்துக்குட்பட்டிருந்த சிந்தனைகளிலிருந்தும் வேறுபட்ட முறையில், சுதேசியக் கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டதாகவும் விளங்கியிருந்தன.
இச் சிந்தனையின் முன்னோடிகளுடன் இளைஞர் காங்கிரஸ் என்ற இயக்கத்தில் அணிசேர்ந்தவர்களில் ஒருவரே அமரர் ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம். இவருடன் கல்வித்துறை சார்ந்த பிரமுகர்களான அமரர் ஹன்டி பேரின்பநாயகம், யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் முன்னாள் அதிபரும், யாழ்ப்பாணம் ஈழநாடு பத்திரிகையின் முன்னாள் ஆசிரியருமான அமரர் என்.சபாரத்தினம் ஆகியோரும் இந்த சிந்தனையாளர் வட்டத்தினுள் மிக முக்கிய இடங்களைப் பெற்றிருந்தனர்.
இலங்கையின் ஒற்றுமை, இலங்கையரிடையே இனவேறுபாடுகளற்ற முறையில் சமத்துவத்தைப் பேணுதல் என்பன
இந்த பழம்பெரும் இளைஞர் குழாத்தின் சிந்தனைகளாக வெளிப்பட்டிருந்தன.
இப் பழம்பெரும் இளைஞர் குழாத்தின் செயல்பாடுகள் அஹிம்சை வழி தழுவிய காந்திய போக்கையே கொண்டிருந்தன.
இத்தகைய அமைதி வழி நின்ற ஓர் இளைஞர் இயக்கத்தின் உறுப்பினராக இருந்த அமரர் ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சுவிற்சர்லாந்து தேசத்தில் பேணப்படும் ஒற்றுமையைக் கண்டு வியந்த நிலையில், இலங்கையின் இன ஒற்றுமையை சுவிஸ்ஸின் ஒற்றுமையுடன் ஒப்பிட்டு ፴,6)1606ል) கொண்டிருந்தார். இக்கவலையை அவர் யாழ் குடாநாட்டின் பிரபல இடதுசாரி அரசியல் வாதியான திரு.வி.பொன்னம்பலத்திடம்
வெளியிட்டிருந்தார்.
யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகம் ஸ்கந்தவ ரோதயக் கல்லூரியில் 'ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியத்திடம் கல்வி பயின்ற மாணவர்கள் கனடாவில்'ஒறேற்றர் நினைவாக அஞ்சலிக் கூட்டமொன்றை நடத்தியிருந்தனர். இக்கூட்டத்தில் திரு.வி.பொன்னம்பலமும் உரையாற்றி சுவிஸ்ஸிலும், இலங்கையிலும் இனங்களிடையே நிலவும் ஒற்றுமை, வேற்றுமைகளைப் பற்றி அமரர் ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம் தம்மிடம் கூறியவற்றை நினைவு கூர்ந்தபோதிலேயே மாரடைப்பினால் அவர் மூர்ச்சித்துள்ளார். தொடர்ந்து அந்த அஞ்சலிக்கூட்ட மேடையிலேயே திரு.வி. பொன்னம்பலமும் அமரத்துவமடைந்தார்.
வட இலங்கையில் 260TDTU . பாரம்பரியங்கள் நன்கு வேரூன்றி விசாலமடைந்திருந்த காலப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாகவே அமரர்கள் ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம், வி.பொன்னம்பலம் ஆகியோர் விளங்கியிருந்தனர்.
ஒறேற்றர் என்றும் வி.பி என்றும் யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபலமடைந்திருந்தவர்களே இந்த இரு பிரமுகர்களுமாவர்.
ஒறேற்றர் கல்வித்துறையிலும், வி.பி அரசியலிலும் ஈடுபட்டிருந்தனர். இந்த இருவரினதும் காலப்பகுதியில் வடபகுதியின் சமூக, அரசியல், பொருளாதார, கல்விச் சூழ்நிலைகள் என்பன மிகவும் உயர்ந்த
-இறுதி மூச்சிலும் ஒற்றுமையை நிை
தரத்திலேயே இருக்கக் காணப்பட்டன.
அரசியல் ரீதியாக வட இலங்கையின் அரசியல்வாதிகள் தென்னிலங்கையின் அரசியல் வாதிகளுடன் கொள்கை ரீதியாக கருத்து மோதல்களைக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் அக்காலத்தில் வடக்கிலும், தெறகிலும் வாழ்ந்த இடதுசாரிகள் நெருக்கமான பிணைப்புக்களைக் கொண்டிருந்தனர்.
வடக்கே அனைத்துக் கட்சியினரும் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டிருந்த காலத்தில் அமரர் வி.பொன்னம்பலம் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினராக தமிழரசுக் கட்சித் தலைவர் அமரர் எஸ்.ஜே.வி.செல்வநாயகத்தை எதிர்த்து காங்கேசன்துறையில் போட்டியிட்டு வந்தார்.
ஜனநாயக ரீதியாக இடம் பெற்ற அத்தேர்தல்களில், போட்டியாளர்கள் தம்மிடையேயான கருத்து மோதல்களை கூடியவரை நாகரிகமான முறையிலேயே வைத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
அமரர் வி.பொன்னம்பலம், அமரர் எஸ்.ஜே.வி.செல்வநாயகம் ஆகியோர் தேர்தல் கூட்டங்களில் இருவேறு துருவங்களாகப் போட்டியிட்டிருந்தனர்.
ஆனால் இருவரும் பரஸ்பரம் ஒருவர்மீது ஒருவர் நன்மதிப்பைக் கொண்டிருந்தனர்.
இவ்வாறு நேர்த்தியான தேர்தல்களுக்கும்.
உயரிய ஜனநாயகப் பண்புகளுக்கும் களம்
அமைத்திருந்த யாழ்குடா நாடு இன்று ஒரு ரணகளமாக இருக்கக் காணப்படுகின்றது.
இந்நிலையிலேயே யாழ்குடாநாட்டில் வாழ டியாதவர்களாகவும், இலங்கையின் 6ğTLTILA60)9566)LD65)Lİ சகித்துக்கொள்ள
முடியாத நிலையிலும் ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம், வி.பொன்னம்பலம் ஆகியோர் அந்நிய நாடுகளில் தமது இன்னுயிர்களை நீத்துள்ளனர்.
இந்த இருவரும் மட்டுமல்ல இவர்களைப் போன்று பெரும்பாலான ஜனநாயக நலன் விரும்பிகள் இலங்கையிலும், வெளிநாடுகளிலும் இலங்கையின் இனப் பிரச்னைக்கு ஓர் அரசியல் தீர்வுகாணப்படவேண்டுமென்ற
நிலைப்பாட்டையே இருக்கின்றனர். அ இனங்களுக்கிடையில் ஜீரணிக்க முடியாதவ
வடக்கே வவுன 9/ Ujir உள்ளூராட்சி அண்மையில் நடத்தி
இத்தேர்தல்களி செறிந்து வாழும்பகு ஐக்கிய தேசியக் தோல்விகள் அரசின்
உள்ளுராட்சித் தேர்தல்கள் g|Lilii (lill.
சிறுபான்மையின த கொண்டுள்ள அதிரும் வனவாக இருக்கின்ற
வடக்கே வவுனி உள்ளூராட்சி முடித்திருப்பதன் மு மீண்டும் இப்பகுதிகளில் அரசு தரப்பினர் தெ
இத் தேர்தல்கள் நேர்த்தியான முறை என்பதும், பெரும்பா எவ்வளவு தூரம் மன முன்வந்தார்கள் என். கிழக்கிலும் உள்ள வாச் பேர் வாக்களித்திரு
o In Tij.20-26, 1994 தின
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garo LaMarta, துடன் இலங்கையில் ான முரண்பாடுகளை களாகவுமிருக்கின்றனர். யாவிலும், கிழக்கிலும் சபைத் தேர்தல்களை பிருந்தது.
தமிழ் பேசும் மக்கள் களில் ஆளுங்கட்சியான ட்சிக்கு கிடைத்துள்ள லைப்பாடு தொடர்பாக
மிழ் பேசும் மக்கள் தியை வெளிப்படுத்து TOT ாவிலும், கிழக்கிலும்
தல்களை நடத்தி லம் ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டியுள்ளதாக வித்து வருகின்றனர்.
எவ்வளவு தூரம் பில் நடத்தப்பட்டன WITGOT GaILLIMIGIT ft:567 முவந்து போட்டியிட தும் வவுனியாவிலும், ாளர்களில் எவ்வளவு தனர் என்பதும்
ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியம்
கேள்விக்குரியனவாகவே இருக்கின்றன.
இருந்த போதிலும் வெளியாகியுள்ள தேர்தல் முடிவுகளின் அடிப்படையில் வவுனியாவிலும், கிழக்கிலும் ஆட்சியாளர்களின் அமைச்சர்கள், ராஜாங்க அமைச்சர்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தொகுதிகளில் கூட பலத்த தோல்வி அரசுக்கு கிடைத்துள்ளது. தேர்தல் பிரசாரங்கள் வவுனியாவிலும், கிழக்கிலும் சூடுபிடித்திருந்த வேளை பிரதமர் ரணில் விக்கிரம்சிங்க இப்பகுதிகளுக்குச் சென்று ஆளுங்கட்சியினர் FITfLIT, பிரசாரங்களை மேற்கொண்டிருந்தார்.
ஆனால் ஜனாதிபதி டி.பி.விஜேதுங்க வவுனியாவுக்கும், கிழக்கிற்கும் செல்வதை தவிர்த்திருந்தார். அத்துடன் சிறுபான்மையினர் குறித்தும் அக்கறைப்படாதவராக தமது கருத்துக் 95GoisT GBGOOTITLʻLI5I a956O)67 தென்னிலங்கையின் பொது மேடைகளில் காரசாரமாக கூறி வந்தார்.
"இலங்கையில் பெரும்பான்மையின சிங்கள மக்கள் ஒரு விருட்சமாக நிலை கொண்டுள்ளார்கள். அவர்களை சுற்றிப்படரும் கொடிகளே சிறுபான்மையின மக்கள்" என்று
ஜனாதிபதி டி.பி.விஜேதுங்க கூறி வந்தார்.
ஆனால் வவுனியாவிலும் கிழக்கிலும் இடம் பெற்றுள்ள உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முடிவுகள் அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு என்ற முதுமொழிக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளன.
ஜனாதிபதி மரக்கொடிகளாகவும், சிங்களவர்களை விருட்சமாகவும் வர்ணித் திருந்தார். ஆனால் வவுனியா, கிழக்கு LDITST600III Ghair தேர்தல் முடிவுகள் கொடிகள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருந்த சிறுபான்மையினரின் பலத்தையே நிரூபிப்பதாக அமைந்திருந்தன.
இந்த ஆண்டை ஆட்சியாளர்கள் ஒரு
சிறுபான்மையினரை பெரும்பான்மை
லசுவது-இராஜதந்தி
தேர்தல் ஆண்டென்றே வர்ணித்திருந்தனர். அதற்கமைய கிழக்கிலும், வவுனியாவிலும் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல்களை ஆட்சியாளர்கள் நடத்தியிருந்தனர்.
660GUëOL'ILJLL தென் LDITUT607 சபைக்கான தேர்தலையும் இம்மாத இறுதியில் நடத்தவிருக்கின்றனர்.
இத்தென் மாகாண சபைத் தேர்தலை யடுத்து ஜனாதிபதித் தேர்தல், பொதுத் தேர்தல் ஆகியனவும் இந்த ஆண்டின் இறுதிப் பகுதியில் இடம்பெறவுள்ளன.
எனவே நடந்து முடிந்த வவுனியா மற்றும் கிழக்கின் உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முடிவுகளின் மூலம் ஜனாதிபதித் தேர்தல், பொதுத் தேர்தல் ஆகியனவற்றில் சிறுபான்மையின மக்களிடமிருந்து அரச தரப்பினர் எத்தகைய கோணத்தில் ஆதரவைப் பெறமுடியும் என்பதை நன்கு உணர்ந்து கொண்டிருக்க முடியும்.
உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல்களின் பிரசாரங்களை மேற்கொள்வதற்கு வவுனியாவுக்கும், கிழக்கிற்கும் சென்றிராத ஜனாதிபதி டி.பி.விஜேதுங்க எந்த முகத்துடன்
ஜனாதிபதித் தேர்தலுக்காக வடக்கு-கிழக்குப் பகுதிகளுக்குச் செல்வார் என்பது கேள்விக்குரியதாகவே இருக்கின்றது.
எனவே வவுனியாவிலும், கிழக்கிலும் இடம்பெற்று முடிந்த உள்ளூராட்சி சபைத் தேர்தல் முடிவுகள், ஆளுங்கட்சியினர் ஜனாதிபதித் தேர்தல், மற்றும் பொதுத் தேர்தல்களில் சிறுபான்மையினரின் ஆதரவைப்
பெற வேண்டுமானால் சிறுபான்மையினர் குறித்த நிலைப்பாடுகளை அவர்கள் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டுமென்பதையே புலப்படுத்து வனவாக இருக்கின்றன.
இலங்கையின் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் பல்லின, பல மொழி பேசும் மக்களிடையே ஒரு பரிபூரண ஒற்றுமையை நிலைநாட்டுவதில் நாட்டமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர்.
ஆனால் இலங்கையில் பாதிப்புக் குள்ளாகியுள்ள சிறுபான்மையினத்தவர்கள் உலகில் பல்லின, பல மொழி பேசப்படும் நாடுகளில் காணப்படும் ஒற்றுமையைக் கண்டு, இது போன்ற ஒற்றுமை நமது நாட்டிலும் ஏற்படாதா? என்று ஏங்கித் தவிக்கின்றனர். இந்த ஏக்கத்தின் வெளிப்பாடாகவே இலங்கையின் கல்விமான்களில் ஒருவரான ஒறேற்றர் சுப்பிரமணியத்தின் அஞ்சலிக்கூட்டத்தில் இன ஒற்றுமை பற்றி ஒறேற்றர் கூறியிருந்ததை நினவுகூர்ந்து
ஏக்கப்பெருமூச்சுடன் கம்யூனிஸ்ட் பிரமுகர் வி.பொன்னம்பலம் கனடாவில் தமது இறுதி மூச்சைவிட்டுள்ளார்.
இனம், மதம், பிரதேசம், என்ற எல்லைகளுக்கு அப்பாற்பட்டிருந்த இந்த இன்னுயிர்கள் தமது இறுதி மூச்சுவரை ஓர் ஒற்றுமையான இலங்கையையே மனதில் கொண்டிருந்தன.
ஆனால் இரத்தவெறி பிடித்த போரை நடத்தி தினமும் பல உயிர்கள் துடிதுடித்து மாளுவதைப் பாராமுகமாக இருக்கும் இராட்சதக் கும்பல்களுக்கு, அந்த இன்னுயிர்களின் இறுதி ஆசையை எவ்வாறு தான் அறிந்து கொள்ள முடியும்?

Page 8
றந்த குழந்தைக்கு கெட்டியான ஆகாரங்களைக் கொடுத்தால் இரவில்
நன்றாகத் தூங்கும். இது உண்மையா?
உண்மையல்ல. குழந்தைக்கு ஐந்து மாதம் ஆவதற்குமுன் பருப்பு போன்ற கெட்டியான உணவு கொடுத்தால், குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படும் குழந்தை இரவில் நன்கு தூங்குவதற்கும் இது எந்த விதத்திலும் உதவாது பிறந்த மூன்று மாதத்திற்குப் பின் பெரும்பாலான குழந்தைகள் இரவில் நன்கு தூங்கும். இதற்குக் காரணம் நரம்பு மண்டலத்தின் வளர்ச்சியே ஒழிய, சத்துள்ள உணவல்ல.
தானாக எழுந்து நடப்பதற்கு முன்பு குழநதையை நறகவைததால ஆதன கால்கள் வளைந்துவிடும். gíflun? தவறு குழந்தையின் அக்குழில் உங்கள் கைகளைக்கோர்த்து நிற்க வைத்தால் யாதொரு பிரச்சனைகளும் வராது. இதனால் கால்கள் வளைந்து கோணலாகாது
ரவில் நன்கு தூங்க
வைக்க மிக எளிதான வழி, அதன் Irús) gocio பால் நிரப்பிய புட்டியை வைத்து விடுவார்கள். இது 's suum
தவறு. உங்கள் குழந்தை தூங்கும் பொழுது குடிப்பதற்காக ஜூஸ் அல்லது பால் நிரப்பிய புட்டியை அதன் வாயில் சொருகக் கூடாது என்பதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஜூஸ் அல்லது பாலில் சர்க்கரை கலந்திருக்குமாகையால் இரவு முழுவதும் சர்க்கரை குழந்தையின் பல்லில் படிந்து கொண்டேயிருக்கும். இதனால் பல் சொர்தையாக வாய்ப்புண்டு வாயில் புட்டியை வைத்தால்தான் தூங்குவது என்கிற பழக்கம் குழந்தைக்கு ஏற்பட்டுவிடும்
BITUUUTAJ (UEA: 950U51Oதந்தையின் DLSU UGěčssgl? glg GossluII? செயற்கையான உணவுகளை உண்ணும் குழந்தைகளைப் போல், தாய்ப்பால் குடிக்கும் குழந்தைகளும், அதிகமாகச் சாப்பிட்டு உடலை பருமனாக்கிக்கொள்ள முடியும் குழந்தைகள் எவ்வளவு சாப்பிட்டு உடலை பருமனாக்கிக்
கொள்ள முடியும் என்பது குழந்தைகள் எவ்வளவு சாப்பிடுகின்றன. தாய்ப்பாலில்
எவ்வளவு கொழு
சார்ந்துள்ளது. குழந்தைகளுக்கு அவைகள் கேட்ட பொழுது
அதாவது இரண்டிலிருந்து மூன்று
நேரத்திற்கு ஒரு முறை பாலூட்ட வேண்டும்.I
அழுகின்ற குழந்தையை அமைதிப்படுத்த அடிக்கடி பாலூட்டுவதைத் தவிர்க்கலாம்.
இதனால் குழந்தையின் எடை அதிகரிக்கும்.
அழுகின்றபொழுதெல்லாம் குழந்தையை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுதல் அதன்
உட்ல் நலத்தைப் பாதிக்கும். 醬
esor GOLDALIT2
ரண்டு மாதத்திற்கு குறைந்த
உண்மையல்ல. அழுகின்ற குழந்தையை
எடுத்து வைத்துக்கொள்ளுதல் பெற்றோர்க்கு மட்டுமல்லாமல் குழந்தைக்கும் இதமாயிருக்கும் மூன்று மாதத்துக்குக் குறைவான குழந்தைகள்
பசி, உடல் சோர்வு, வலியால் அழலாம். அதைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டும்.
தாய்ப்பால் குழந்தைக்கு வேண்டிய எல்லாச் சத்துக்களும் கொண்ட உணவு இது உண்மையா? உண்மைதான் தாய்ப்பால் ஒரு சிறந்த சத்துள்ள உணவு என்றாலும் AD) விட்டமின்களையும் சொட்டு மருந்துகளையும் அதனுடன் சேர்த்துக்கொள்ள ಇಂಗ್ಲಿ
நீங்களும் தைக்கலாம்
but all G (Magyar Overal Blouse) 3 அல்லது 4 வயது பெண் பிள்ளைகளுக்கு தேவையான துணி நீளம் 13 x அகலம் 21 அங்குலம்
நேரடியாக துணியில் வெட்டக் கஷ்டமாய் இருந்தால், முதலில் காகிதத்தில் அடையாள மிட்டு சரிப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு துணியின் மீது அந்த அளவு வைத்து அடையாமிட்டு துணியை வெட்டலாம்.
அடையாளமிடும் ஒழுங்கு 1. படத்தில் காண்பித்த பிரகாரம் ABயில் குறுக்கு வசமாகத் துணியை ஒரு மடிப்பு மடித்துக்கொண்டு, பிறகு இரண்டாம் முறை ACயில் நெடுக்கு வசமாக சுருக்கம் இல்லாமல்) மடித்துக்கொள்க. துணியின் உட்புறம் வெளிப்புறம் கவனித்து மடிக்க வேண்டும். எப்பொழுதும் வெளிப்புறம் மேல் பக்கமாக இருக்கப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். 2. படத்தில் காண்பித்த பிரகாரம் மார்க்கிங் சோக்கால் குறுக்கு வசமாக 3 அங்குலமும் நெடுக்கு வசமாக 4 1/2 அங்குலமும் அளவுப் பிரகாரம் கட்டம் வரைந்து கொள்க. பிறகு ABCDயால் குறிப்பிடுக அதற்கப்புறம் EFGHI முதலியவை
B
ニラエ
களைக் கீழ்க் கூறியவாறு குறிப்பிடுக 3 ஆனது 12 அங்குலம் Aக்கு கீழ் இருக்கிறது. Fஆனது ABமடிப்பு ஒரமாக 214 அங்குலம் Aயிலிருந்து இருக்கிறது. இந்த வட்ட அடையாளம் கழுத்தின் பின் ஆழத்தைக் குறிக்கிறது. 4. B ஆனது 2 1/4 அங்குலம் Aயிலிருந்து தாழ முன்புறக் கழுத்தின் பாகத்தில் இருக்கிறது. Eவட்டமானது முன்புறக் கழுத்தின் வட்டத்தைக் குறிக்கிறது. 5 Gஆனது 6 அங்குலம் Bக்குக் கீழ் இருக்கிறது. கை வளைவை க்ேகு மேல் 12அங்குலத்தில் ஆரம்பிக்கவும் கையின் அகலம் 5 1/2 அங்குலம் ஆகும். 6. GHநேர்க்கோடானது Gயிலிருந்து 4 1/2
அங்குலம் 7 (a) ஆனது மாதிரி (Stye) Aயில் Dயிலிருந்து 12 அங்குலம் மேல் நோக்கியிருக்கும். (b) ஆனது மாதிரி (Stye) IBயில் Dயிலிருந்து 112 அங்குலம் முன்பாகத் தள்ளியும், 12 அங்குலம் மேல் நோக்கியும் இருக்கும். 8, G முதல் வரையுள்ள வளைவு கையின் அடிப்பாக வளைவு CIநேர்க்கோடானது சட்டையின் கீழ்ப்பாகத்தைக் குறிக்கிறது.
இந்தக் கோடு 12 அங்குலம் Cயிலிருந்து L
பக்கம் உயர்ந்து இருக்கிறது. 9. மேலே கூறியவாறு கோடிட்ட பிறகு ஒரு கத்தரியைக் கொண்டு துணியைக் கோட்டின் ஒரமாக வெட்டவேண்டும். குறிப்பு படத்தில் நீட்டுப்புள்ளியிட்ட அடையாளம் மடிப்பைக் குறிக்கிறது.
தையல் முறை கழுத்துக்கும் கைக்கும் சிறு மடிப்புப் பட்டி வைத்துப் பார்வைக்கு அலங்காரத் தையல் போட்டுத் தைக்கவும்.
சட்டையின் அடி ஓர மடிப்பு அங்குல அகலம் இருக்கப்பட்டை தைக்கவும் அல்லது கையையும் கழுத்தையும் தைத்தமுறை போலத்
தைக்கவும்.
சட்டைக்கு நாடா பை முதலியவைகள் தேவையானால், அவற்றை வைத்துத் தைக்கவும்.
சட்டையை அழகுபடுத்த மார்புப் புறம் ரிப்பன் அல்லது பட்டுக்குச்சு அல்லது திரித்த கனத்த பட்டு நிறக் கயிறு வைத்து அலங்கரிக்கவும்.
முன்புறம் முழுவதும் திறந்து இருந்தால், பொத்தான் வைத்துத் தைக்கவும்.
661 பப்படு: முடி வளர்வதற்கும் துதல் அவசியமாகும் நொடியின்றி செழிப் பயிரில் ஒரு விவசாயி
போன்று நமது தலை நாம் கண்ணும்
வேண்டும்.
ஆணுக்கும் ெ அலங்காரம் பொது
ஆண்களை விட ப்ெ
அழகூட்டுவது போல அழகாகவும் வைத்தி
JË GJITIGJ
இா:
வார்னரைக் கவர்ந்த பெண்ணும், திருமண குழந்தைகள் பி கணவர் ஃபிலிப் த ஜர்க்கியால் தாங்க செய்தும் தன் கணவு
கணவர் எடுத்ததற்ெ
முடியாதிருந்தது. அவளுக்கு வழியிரு
பெண்களின் ஆண்களை அவர்க கருத்தை ஒரு சஞ்ச் குழந்தைகள் பி
அங்கங்கள் உருக்கு
தந்து விட்டதை அ
திருமணமான புகைப்படங்களையும் பார்த்தாள். தன் மீது வெறுப்பூட்டும் ச வேதனையின் விளி LÍNGIGONGIT SEGO)6ITLÜ GALI உணர்ந்து கண்ணீர் சினேகிதிகளின் அப்போதுதான் மு 254 இறாத்தை குறைக்காவிட்டால்
அகோரமாகிவிடும்
எவ்வாறு தெரிவு கொடுத்தார்.
பத்து வருடங் பெற்றதைத் தொடர் இரவானதும் பகலில்
சமைப்போப் தொகுத் தேன் தேவையானை பாண் துண்டுகள்-6 faaf- 1 GENTÚGOL ஏலக்காய் பொடிநெய் அல்லது எண் செய்முறை 1. பாண்துண்டுக களாக வெட்பு 2 சூடான நெய்
பொன்னிறமா கொள்ளவும் 3. சூடாக இரு பொரித்த ச் பொடியையும் விடவும். சூடாக பரிமாற வெல்லச் ச 6356.JİTLD.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வதற்கு நிலத்தைப் து போல நல்ல தலை தலையினைப் பண்படுத் வளரும் பயிர் நோய் பாக வளர்வதற்கு அதே கருத்துச் செலுத்துவதைப் முடியின் வளர்ச்சியிலும் ருத்துமாக இருத்தல்
பண்ணுக்கும் சிகை வானதே. இருப்பினும் ண்கள் தங்கள் அழகுக்கு சிகையையும் சீராகவும் ருக்க வேண்டும்.
வாகவும் செழிப்பாகவும்
நகர்ப்புறங்களில் வாழும் பெண்கள் கிராம வாசிகளைப் பார்க்கிலும் சுற்றுச் சூழலால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வீசும் காற்றுத் தூசி மயமானதனால் அடர்ந்த கூந்தலுள்ள பெண்கள் தங்கள் கூந்தலை சுத்தமாகவும் அழகாகவும் வைத்திருப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டியவர்களாகவுள்ளனர். நகர்ப்புறங்களில் கிடைக்கும் நீரிலும் இரசாயனக் கலவைகள் இருப்பதனால் அந்த நீரில் தலை கழுவும்போது தலைமுடி வேண்டாத இரசாயனத் தாக்குதல்களை எதிர்நோக்க வேண்டி இருக்கிறது.
இத்தகைய பாதிப்புகளினால் தலை டியின் நுனியில் பிளவு ஏற்படுகின்றது. எண்ணைத் தன்மை இழந்து விடுகிறது. அழுக்குப் படிவதுடன் சிக்கும் ஏற்படுகிறது. போதுமான கவனம் செலுத்தப்படாவிட்டால் மயிர்க்கால்கள் உறுதியற்றவனாகி முடி உதிர்ந்துவிடும் நிலையும் ஏற்பட்டுவிடும்.
பெண்கள் தங்கள் சிகையினை துப்பர ரோக்கியமாகவும் வைத்துக்கொள்ள பல நவீன சாதனங்கள் சந்தைகளில் கிடைக்கின்றன. ஆனால் உண்மைச் சாதனங்களைப் போலவே போலிகளும் உலவுகின்றன. உண்மையான பொருட்கள் சற்று விலை அதிகமாகவே இருப்பினும், மலிவான விலையில் கிடைக்கும் போலிகளினால் தீமையினைத் தேடாமல், நல்லவற்றையே தேடி வாங்கிக் கொள்வதில் கண்டிப்பாக இருக்கவேண்டும்.
'வும்பூ என்பது தலையில் படியும் அழுக்குகளை நீக்கி முடியைச் சுத்தமாக வைத்திருக்க உதவும் சாதனம். வாரத்துக்கு இரு தடவை ஷம்பூ தேய்த்துக் குளிப்பது
நல்லது ஆனால் ஷம்பூகேசத்துக்கு வேண்டிய புரதத்தையோ போஷாக்கையோ அளிப்ப தில்லை. 'வும் பூவைத் தொடர்ந்து பண்படுத்துதல் என்ற கொண்டிவுனர் பாவிக்க வேண்டும்.
கொண்டிஷனரிலும் இருவகை உண்டு. ஒன்று ஷம்பூவைப் போன்றே முடியில் தேய்த்து சிறிது நேரத்தின் பின்னர் கழுவி விடுவது மற்றொருவகை தலையிலேயே ஒரு நாளாவது தடவி வைத்திருப்பது இந்த இரண்டாவது ரகமே முடிக்கு வேண்டிய உரத்தினை அளிக்கிறது. மயிர் செழிப்பாக வளர்வதற்கேற்ற உறுதியினை மயிர்க்கால் களுக்கு இதுவே தருகிறது.
கொண்டிவுனர் மயிர்க்கால்களிலிருந்து கசியும் இயற்கைத் திரவத்துக்கு வலுவினைச் சேர்க்கிறது. முடியில் ஏற்படும் சிக்குகளை நீக்குவதுடன் முடி நுனியில் தோன்றும் வெடிப்பு மற்றும் பிழவுகளையும் நீக்குகிறது. கேசத்தைப் பளபளப்பாக வைத்திருப்பதுடன்
மென்மையாக ஆக்கவும் செய்கிறது. முடியின் வரட்சித்தன்மையிலிருந்தும் பாதுகாப்பளிக்கிறது.
கொண்டிஷனரில் ஒவ்வொரு வகையான தலை முடிக்கும் ஏற்றதாக பல ரகங்கள் உள்ளன. தங்கள் தங்கள் முடியின் தன்மைக் கேற்றவாறு கொண்டிவுனரை தெரிந்தெடுக்கப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். குறிப்பு: நம் நாட்டவர்கள் தலைக்குப்
பயன்படுத்தும் தேங்காய் எண்ணை
மற்றும் நல்லெண்ணெய் போன்றவையும்
முடியைப் பண்படுத்தும் கொண்டிவுன்) பணியை பெருமளவு புரிகின்றன என்பதனையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
ಶ್ರೀನ್ಶಿರಿಶ್ಚಿತ್ತಿ 0 இரகசியத்தை ளூம் அறியலாம் எர் தனது 20வது வயதில் இளமையும் அழகும் பூத்துக் குலுங்கும்
விருந்தாள். அவளுடைய அழகும் உடல் வாகும் காளை ஃபிலிப் து மணம் முடித்தார்கள், றொபட் என்ற ஆணும் கெஸ்லி என்ற
ணமாகி 3 வருடங்களுக்குள் பிறந்து விட்டனர். றப்பதற்கு முன்னர் தன்னையே சுற்றிச் சுற்றி வலம் வந்த ன்மீதிருந்த ஆசையை மெல்ல மெல்ல தவிர்க்கத் தொடங்கியதை முடியவில்லை. தன்னால் இயன்றவரை பல சாகசங்களைச் னைத் தன்பால் ஈர்க்க முடியவில்லை. எக்காரணமுமின்றி தன் கல்லாம் எரிந்து விழுவதை அவளால் பொறுத்துக்கொண்டிருக்க ணவனின் பாராமுகத்துக்கான காரணத்தைக் கண்டு பிடிக்க
Gaia)a). ாறா இளமையும் உடலுறுப்புகளின் கவர்ச்சித் தோற்றமுமே மீது நாட்டம் கொள்ளச் செய்யும் சக்தி வாய்ந்தவை என்ற கையில் படித்தறிந்தாள் ஜாக்கி ந்ததும் தனது உடலில் சதைப் பிடிப்பு அதிகமாகி விட்டமையும் லந்து தளர்ந்து போனமையும் அவலட்சண உருவைத் தனக்குத் போதுதான் உணரத் தலைப்பட்டாள். புதிதில்தான் இருந்த கவர்ச்சித் தோற்றத்தைக் காட்டும் தான் தற்போதுள்ள தோற்றத்தைக் கண்ணாடியிலும் ஒப்பிட்டுப் தனக்கே வெறுப்புத் தோன்றியது. வேண்டாத த வளர்ந்து தொங்கிக் கொண்டிருப்பதை அவதானித்து ம்புக்கே சென்றுவிட்டாள் 1 வயதும் 10 வயதுமான இரு றெடுத்து தான் இன்று 32 வயதில் கிழவி ப்ோலாகி விட்டதை வடித்தாள்.
அறிவுரையின்படி ஒரு நல்ல மருத்துவரை நாடினாள். லில் தனது எடையினைப் பார்த்தாள். அது காட்டியது எப்படியும் 15 இறாத்தலையாவது எடையில் ஆயுள் குறைவதுடன் வெகு விரைவில் உடல் இன்னும் ன்று டாக்டர் எச்சரிக்கை செய்து கொழுப்பற்ற உணவுகளை செய்து உண்ணவேண்டும் மருத்துவர் பட்டியல்போட்டுக்
ரூக்கு முன்னர், இரண்டாவது பெண் குழந்தை கெஸ்லியைப் து ஜாக்கிக்கு பகல் வேளையில் பசி எடுப்பதில்லை. ஆனால் உள்ள குறைபாட்டினையும் சேர்த்து உண்ண ஆரம்பித்துவிடுவாள்.
L S S LSL LSL LSL L LSL LSL SLL LSL LLLLL L LLLSL LLL LSLS
சுவைப்போம் த் தருவது சுகந்தினி ரொட்டி XÄY »
M
தேக்கரண்டி ணய்-பொரிப்பதற்கு
ள சிறு சிறு சதுரங் க்கொள்ளவும்.
இரவு 8.00 மணி தொடக்கம் 100 மணிவரை வாய் எப்போதும் அசைபோட்ட வண்ணமே இருக்கும். தாராளமான இரவு உணவின் பின் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப் பார்க்க உட்காருவாள் கூடவே சொக்களேட்டுகள், உருளைக்கிழங்கு வறுவல் மற்றும் நொறுக்குத்தீனி வகைகள் அத்தனையும் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு கொறிக்க ஆரம்பித்து விடுவாள். உடலின் எடை அதிகரித்ததுடன் அங்கங்களின் அளவு 47-44-58ஆகிவிட்டது. பூதாகாரமான தோற்றத்தைப் பெற்ற ஜாக்கியைக் கண்டு ஃபில் பயந்து போயிருப்பார் என்பது வெளிப்படை
ஜாக்கி கால தாமதமின்றி உணவுக் கட்டுப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்கத் தொடங்கினாள்
காய்கறி வகைகளையே விரும்பி உண்ணலானாள். கொழுப்புச் சேர்ந்த உணவு வகைகளை முற்றாக ஒதுக்கி விட்டாள்.
வாரத்தில் ஒரு தடவை அல்லது இரு தடவை மட்டுமே கொழுப்பற்ற இறைச்சி உணவு வகைகளை உண்ணுகிறாள். அத்துடன் வேண்டாத சதைகளை அகற்றுவதற்கான உடற்பயிற்சிகளையும் மேற்கொண்டார். : 36-28-30 அளவுகளுடன் கவர்ச்சி மங்கையாகத் திகழ்கிறார்.
கணவர் ஃபிலிப் இப்பொழுது தன் மனைவி மீது மிகுந்த வாஞ்சையுடன் அக்கறை செலுத்த ஆரம்பித்ததில்
அல்லவா?
புல்லது எண்ணெயில்
வறுத்து எடுத்துக்
தம் போது மேலே 'யையும் ஏலக்காய் ாவி நன்றாகப் பிசறி 1.
ாம். சீனிக்குப்பதிலாக
ரையையும் உபயோ
வையுங்கள் 岛,
தங்க நகைப் பரிசுத் திட்டத்தில் பங்குபற்றி வெற்றியீட்டும் அதிஷ்டசாலிகளில் முதல் அதிஷ்டசாலிக்கு தங்க நகை காத்திருக்கிறது.
ஏனைய பத்து அதிஷ்டசாலிகளுக்கு ஆறுதல் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. மகளிர் மட்டுமே பங்குகொள்ள முடியும். 2 இல 1 முதல் 20 வரையான பரிசுத்திட்ட கூப்பன்களைச் சேகரித்து
சேகரித்து வைத்துள்ள கூப்பன்களைப் பின்னர் நாம் குறிப்பிடும் திகதிக்கு
முன்பாக அனுப்பிவைக்கலாம்
II 20ー26,1994

Page 9
jijini மகிழ்ந்த கண்டவர் வியந்தன
ஜேர்மனியிலுள்ள ஹம்பேர்க் நகரப் பூங்கா அன்று கூடியிருந்த மக்கள் அனைவரும் ஒ திசையில் தங்களது பார்வையைத் திருப்பி அதிசயத்தில் வியந்தனர். காரணம் இதுதான். ஜேர்மனியின் அதி உயர் மனிதர் என்ற சாதனைக்குரிய கொன்ஸ்ரன்ரைன் கிளெய அதே நாட்டில் ஆகக்குறைந்: அடி 3 அங்குலம் உயரமான |மேரி வெலன்.
இருவரும் தற்செயல பூங்காவில் சந்தித்துக்கொண்ட அண்ணாந்து பார்
|மலைத்துப்போய் நின்றார் ே
வெலன் குனிந்து பார்த்து விய போய் நின்றார் உயர்ந்த மணி கிளெயின்
பின் மலைப்பும் வியப்பும் நீ நெருங்கி வந்தனர். கைகுலுக் கொண்டனர். காதலர்போல் கோர்த்தபடி பூங்காவினை வ வந்தனர்.
இந்த அபூர்வ சந்திப்பு பார் யாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த அர்த்தமுண்டல்லவா?அட படத் பார்க்கும் எமக்கே வியப் இருக்கிறதே நேரில் பார்த்த களுக்கு எப்படியிருந்திருக்கும்?
நீச்சல் குளம், அதன் மேலே சில மீற்றர் உயரத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் பாயும் பலகை அதில் ஏறி நின்று நீரில் குதித்து மிதக்க வேண்டும்.
அதுதான் போட்டி போட்டி நடந்தது கனடாவில் உள்ள வான்கூவர் நகரில், நீரில் குதிக்கும் பலரை நாம் கண்டிருக்கிறோம். நீரிலே குதித்து மிதக்கும் போட்டியில் பங்குகொண்ட பலரையும் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் கனடாவில் நடந்த போட்டி விசித்திரமானது- வித்தியாசமானது
நீரில் குதித்தால் மட்டும் போதாது. நீரில் ஒருவர் குதிக்கும் போது அந்தத் தாக்கத்தால் சிதறி மேலே எழும் நீரின் உயரத்தையும் அலைகளின் அளவையும் கணக்கிடுவார்கள்
போட்டி விதிக்கு ஓகே சொல்லிவிட்டு பலரும் பாய்ந்தார்கள் ஆனால் வெற்றி பெற்றவர் வான்கூவர் நகரைச் சேர்ந்த டேல் ஹொண்டர்சன்
江s20一26,1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தகவல் பெட்டி
புதிய
உலக சாதனை
முக்குமுட்ட பிடிக்கும் மூன்று வயது பெண் குழந்தை ೨-೧೩][೧೧] படைக்கும் 66) L
தினது மூன்றாவது வயதில் 167 இறாத்தல் எடையுடன் அபரிமிதமாக தெப்ராவின் தந்தை இர்வின் உணவு உட்கொண்டு ஆறாவது வயதில் 40 இறாத்தல் எடையினை றெய்பான் ஒரு மரத்தளபாட நிறுவனத் எட்டிப்பிடித்த ஜீன் லீயைப் பற்றி 32வது முரசில் தகவல் தந்தோம். தில் சாரதியாகக் கடமை பார்க்கிறார். இப்போது அந்த ஜீன் லீயையே வெற்றிகரமாகத் தோற்கடித்துவிட்ட அவருடைய வருமானத்தை மட்டும் நம்பி குட்டி மாமிச மலை பற்றிய தகவலை பெருமிதத்துடன் முரசு தருகிறது. 鸞 குழந்தையின் அகோரப் பசிக்கு
படத்தில் காணப்படும் தெப்றாலோ றெய்பேண் 1991 ஜூலை 27ல் ரை கொடுக்க முடியாதிருக்கிறது. பிறந்தாள். பிறக்கும் போது இக்குழந்தையின் எடை 19 14 இறாத்தல், "என் குழந்தை தெப்ரா எப்போது இத்தனை கூடுதலான எட்ையுடன் பிறந்தும் பிரசவம் சர்வ சாதாரணமாகவே எதையாவது உண்ண வேண்டும் என்ற இருந்தமையினால் தாய் வெண்டி றெய்பேண் தெப்றா மீது அதிக பாசம் ஆவலுடனேயே இருக்கிறாள். சராசரி 6 வைத்துள்ளார். ஆனால் பிறந்தது முதல் பிள்ளை அடங்காத பசியுடன் தடவைகள் ஒரு நாளில் சாதாரண எப்போதும் அழுதவண்ணமே இருக்குமாம். தாய்ப்பால் மட்டும்போதாமையால் உணவு உண்ணுவாள். இவைதவிர புட்டிப்பாலும் அளவுக்கு அதிகமாகவே ஊட்ட வேண்டியிருந்துள்ளது. இடைக்கிடையே ஏதாவது நொறுக்குத் மருத்துவர்கள் பலர் இக்குழந்தையைப் பரிசோதித்து, எப்பிழையையும் தீனியும் கொறிக்கக் கொடுக்க கண்டுபிடிக்காமையினால் தொடர்ந்து பாலூட்டும்படி வெண்டிக்கு அறிவுரை வேண்டியுள்ளது" என்கிறார் வெண்டி கூறினார். தனது குழந்தையை முழுநேரமும் கவனிக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தம் தெப்ரா தினசரி உண்ணும் இருந்தமையினால் வெண்டி தனது வேலையிலிருந்தும் நீங்கி, 24 மணி உண்வின் பட்டியல் வருமாறு: நேரமும் குழந்தையுடனேயே காலங் கழிக்க வேண்டியதாயிற்று. SITGDA) PLAGOSTONE
| ஒன்பதுமுட்டைகளைக் கொண்ட ஒம்லேற் 2.பன்றியின் தொடைப் பகுதி இற்ைச்சி
கால் இறாத்தல். 8. சுவிஸ் பாற்கட்டி-பக்கெற்.
ಘ್ವಿ góog sé ausuá-19yggó. 5. ரொட்டி (பாண்) / இறாத்தல் 6, LITö- (öAI.
இடை மதிய உண
அவித்த -2. 1. பருப்புவகை-வேகவைத்தது- இறாத்தல் 3. சாதம் - இறாத்தல் மதிய உணவு
ಘ್ವಿ இடை வைத்த சான்ட்விச்-4 1. கோசுக்கீரைக் குழம்பு
ஊறுகாய் வெங்க்ர்யம்-வேறு காய்கள் /4 இறாத்தல் LÝ LUAS GAV 20. GODTA
醬 Cul Casti)-8
உருளைக் கிழங்கு வேகவைத்துப் ப்ெரித்தது) இறாத்தல் 3. பாலுடன் ஐஸ்கிரீம்முதலியவைகலந்தபானம்
2il Ghufflu Caerrig Du. A, Gaia ulo, koy sa sa AL-4 Carlo
DIT GOOGAO 2690Ta 1. சூப்-ஒருகோப்பை 1. நூடில்ஸ், இறைச்சி கலந்த பானம்
பூண்டுச்சாறுகலந்தரொட்டி-/இரத்தல். இரவு உணவு
எலும்புடன் சமைத்த இறைச்சி-துண்டு 2. அவரைவகை(வேகவைத்தது)-இரத்தல் 3. வேகவைத்த உருளைக் கிழங்கு 4, U1905.
இவைதவிர இடையில் கொறிக்கும் உணவு வகைகள் எப்போதும் அவர் கைக்கு எட்டக்கூடிய அளவில் இருக்க வேண்டும்.
இல்லாவிட்டால் ஒரு ரகளையே பண்ணிவிடுவாள் குழந்தை அதனால் எப்போதும் ரெடி நொறுக்கு 蠶
அவரது வெற்றிக்கு கைகொடுத்தது அவரது எடை எடை எவ்வளவு தெரியுமோ? 688 இறாத்தல், என்ன வியப்பாக இருக்கிறதா? நீர் அதிர்ந்துவிட்டது. அப்படியொரு பாய்ச்சல், அப்படியொரு அதிர்வு
ஆனால் கனடாவில் போட்டியில் குதிப்பதற்கு முன் அவர் ஜப்பானில் நடந்த போட்டியிலும் கலந்து கொண்டாராம். ஆனால் அங்கு சுமோ மல்யுத்த மாமலைகள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? அதனால் அங்கு வெற்றிக்கொடி நாட்ட முடியவில்லை. கனடாவில் கலக்கிவிட்டார்.
TULDousi DJ. J.

Page 10
Trgm=yTaf தயராஜ்-விஜயசாந்தி ஜோடி
ா ரா பப L S S S S S S S S S L S L L S SL S L L S L S S
I மிர் அப்பர் ரொறு பாபா பட்ாள் “ *** Ilirimi I III iu
III moralian III புதி uwchlwyfyrwyr 22. (ואחושטחו
ந்த வழியில் முடிவு ஒரு கிராமத்ாய ஆட்டப்ாடரும் ாடாளுக்கு எதிரா வருகிறான் ஒரு பிாருள்
ா தடுத்து பாதி பயில் பாராடுமாறு சொல்கிறார்
| als TAALEIJ K L M NV unui
யதா என்பது சன்பொள்
॥ பற்றிய தாக்க அது
கொடிய Runut I will SL L L S S L LS
Nun nomoj lin li al sia Kini sila na i niini
ulut LATILILLALulu
| "" ஒரு தாக்கு டாம்
It is ாதி | իր ու ելու init
TAUTUIVANUIT
III и II и Кам. with their CITI MIDI MULTIVÓWith III rulin Til III
I ாம் பிள் Online Ayiti REFRENDTM (Aust
SIG റ്റിന്റെ
NUN AND UIT VANUIT u Lunu i Lu I WITH I I IN III
minn til TIMIT
aufla I. unt
விஜயகாந்த் சொல்வதைக் கேளுங்கள் பாண்டியனின் LLL Z T TS T T TT LLLT LLTLS lया, பார்பரி பாது துவதாயிபா ாருளும்ா ா """""""""""" S S TTT u STT TTTLLL SS T TTT LLLLLL L LLY TTTT LLTLTuTT LLLLSK SY K u u uu S Y TS IAIAI | EIJD MEIDS In S S S Y S TT TT TT TYS LLLLL LL L LLTT S LLLL ಮಂಗ್ಳ
| AIK
KATI AGGIUNII || Kul"
நம்ப நாயக் கொ முயற்சி செய்
TTTTTTTTT u T LLLTTTTTYTTTT TTTT TTTtT TT L *
le,
--—
OplıdıITai 呜 மற்றொரு Rusi தமிழ் புத்தாடு வெளிவப்ப II, II, III, III IIITiilii Iiiiiiiiiliiiiiiiiiminali
ராாது பாரா வாடிச்சோ ரின்ாக யா Yn Y Waun" | *
வப்ப பாண்டிரா ரா
sarrow RIALIONE NAN KI மாங் பார் போ Iin III II
IN 'N AAN I y III y III , பா | ||||||||||||||| Tartum
ாந்து பிாதார
fill, MI, ,
பட்டுக்கோட்ட அதுதான் படத்தின் HE LIH FIFTIl au ாக் காயப் படம்
KAMA, PENGHIÊN வி ஆதிபுரட் ஆகியோரோடு பி IT TISSI II பிளாதாந்தே சத்யா நம ாந்தா முள்ளின்
*'』 |
-- T | | երկիր
III. |
HAIGU,
TETAPI I Nuwun MTIIN DIPUJ
திமதி.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAT A Mi niini
| NAin din | | |" | 6 || -
III./
--
If f
LT SLS LS S S S S S S S ST SS SS SS SS SS SSSSSSSSSSSSSLSZS SS
LS S L S S S SSS TTSS SS SSLSSS SSTSSSYZSSSTT S S SaS aS SS T HH LTTTTLaaSa SSSSSS TTTS S S S ZTT SSSTTT S L uu u S SuSS SS S ST T T T SS SSLLLLLL
LL CCSSS SSTSSSS SSSS LLL LSLSSSSTS SKSSSSTSSSS SS S uuSSSSS SLSSS
LL u S u LLLLLL LL Y T TT T L YYS
S TTTT S S S S YYTtTS S S S S STTTS S TT YY S T S TS
*****
II list in
மிமி யா மகா வா யா ாடும் கி ரா
N ாநாயாாது பாருட்கள் LL Y Y LS
ஒாப்பா பாடம் டா RUBJ (AWF In NTM K T YY T T T S T Y SYY L
l」 à *,*』 L L S S S S S S S S Y L L L L L ZZ L L LS
LL LLLLLL LZL S L L S L L L L LS
॥
*
மில் பால் மிேய முற்ாடா ம்ெ எடுக் l Ju J *,***
ான் பார்பும் ந்திரி நடிக நோ
Galla | ... . -、 、 S S TTTT L LL D LLL L L S S L LLL L S L TTT LLTT S L L L L Y LS
தமிழ்ப் படங்ா திரா
awan, ாறு III SSYuSSSSSSSSSLS LLSS TSSTT TT S YSZTTTS S TTTTS TTT S L YZY Y Y T TT T u YY TTTTTTY TT T TL
அதிரடிப்படைக்கு அடி
ாடா நியந்திப்பே பெற்றிய ெ LLS uT SSL S S S uuuSTSS T TT T T TT TYZTT TTS STTT TTTYY | FILuwCFED || Jaweh, el a II. Li TE III. Li Lili த்தில போது வாரிங் இயக்கத்தி தினம்
A III noonman . 11 கொண்டு தும் படம் librill ||||||||||||||||||||||||||||||||||| mstl | | in Fli JI கியுள்
El All". It ாம்-திர்பார்த்தாழ பதுங் காந்து ா L YYT L S S S TTT t S Z TT TS S TT TTT YT T TTTTY LS |** )," " "
HTML ID YN HWYR YN HAWT yn yr
MINUUT IN NOVI VIII eHq TTTT T YJKY TT S Y TTTYS TTLT T TTSY
ாரு படத்தடுத்து புதிதாள் மறுநாள் பு ாட் பாத்தாது எடுத்துவிடாம் என்று விரி ாடியோடு பிருக்கிறார்கள் * * ■
III,
கிதா
தி பியக்குவது
|| III
"PITI
வகிகா
ing |
BIMITED || 1
LD DSDSSDSSDSSYSDYSSYSKSS
குத் தாங்கி வர சொல்லுர் ராக் முக்கின் புல் போப் வாங் வாட்டப் பா இா ஆாயும் நிாதியிா எாறு எந்து விழுகிறார்
HELIEF TE Kjo GAMAWA in "ANO", * LTTTTTTTT TTTTTSSSSSTTTSS S T TTTSZSYS TTTTTZ STTT S T S SSSTT T TTTu
LT T T T T TTT T S T TT T TTT LL --,n轟 *轟轟,■■ * *門
ரு நட்சத்திரப் பட்டாமேடிக்கிறது.
படத்தொட் விழா ந்யூ முயற்
ாருவர் ரான்று ஒரு பகுதிய பெரும் பிள் .5 ܕ ܕ ܘ ܕ டு உருவாக்கப்பட்டு படப்பிடிப்பு நடத்தட்டுள்ாது ாரு ெ
S S SKTT L LLLLLLLLYY T S JJ YYYY YY LLLLL S S S

Page 11
UHT II Mo LLLLLL LLLL LL L S LL YYYY SS S YYY L T L L L L LS
LL SSSLLLL u uu S SSS SLSSSS SSTuS uTT S TT LSS பத்தில் திா துப் ப்ே பள்ா 山L) ( ) * 叫
III u III u II Ml lllllllllll II u IMIIIIIIIIIIIUII III
. 13
置」s f cm இந்தியில் ஒரு படம்
frt NA TA || || ான் Am I I
inition | UTAN UNTUTTETUISTUJE ாரிடும் படி பெரிங் it is துெ リ|cm cm 。 。/
II
மறந்து ட்
| tr || || T. A
_嗣,*、了
բոլի եր" OG ■■■ 。)
s
III.
था तो
__ __
._11 ' கைத்தடி போதாதுரைத்துப்
sin film ffilm FTITION ** * * -
* * * * ' '- "±*
||||||||||||||||||||||| L | M | TITI ா அப்பாக்கியா TIL ATT MIRIP III * * | || |||||||||||||||||||||||| TURI டு படம் செய்யும் பக
NUTOTT7
■■■■ ■ INTI TIL I Trini niini
FOCAILÍ III
பகபிரபு in Millimitir
TIL S'il ாட்டது
in La II u III u III iiiiiiiiiiiT ll Ili vivo, Hall, N. LIIIIIII LDLL S S L S Y S LK rt ist I Irlitt mit Win
படல் பின் டர் டாக பா
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noir...gon T. gr. of ITILIT
ப ார் பிராடா நாரித்து * l』*
LLYL S uYT Y YTTY SS L L L L TTTT TTTTT T TT T LL T T LS li. LY SS S SYTaS SS S SLLLLL S SLSTTTT TTTT TT TTTTTTT T LL TT T LLL T SS S
STY TT TTTT TYS TTTT YTT L LLL T YZ T LLL LL LLL LLLLLL In பொறுபாடா பிருக்கும் |ा। T। वा।
TT L L L L L L T TT SY T T T LLS
ாதோடு செ ால்லுகிறோம்.
LLLLLL SLLLL L L LLLLL S TTTLL S S L L D DDD DS SLSS LL LLTTLLL SZLLLL LD LL L LL uuu LLLLL D DD T TTT L TTTTT YYL S LLL KS
YS S S SSYY Y S T TTTTTT T TTTTT TTTYT TTTTTTTTT T TTL ZZ ZTTY ா தொடாவிரமயக்குநரும்வெர்த்திப் பொயிருக்மிா என்ான் ப்ெபடியோ SZS S t K T L S LL S SSS S SSY L S L uu TTY T LS LLLYYYS S Tuu u uD SYS u YLLLLL Y SS T TS TT ாேம் நாம் படு நெருக்கா பு PRUDITORIUMI
LLLSLST S S u S a S uu LLTLTLT TD SYZ TT uu u | iा जाता * - LT S S S TTL L L L L S SZT Tu TT T YY SZ Z L Y L LS ாட்டுமா நடிாய பிஞர் காட்டுாே என்று ாரம் விட்டிருகா | || III CONDITION WITH l-T *
DS S S S S SSZ S S S Taa a S TTTMS SSSY L S LL LS LSSLLSYTY
... If I O W, ""।
மாட்டேன்ாாவித
KSSYYSYYS S STSS STLL STS TTuS aSTS TTTu SY T SST LLS ரா வேதம் என்ா கா
a fille in third பொருக்கிறார் படபிய நாடா திரென்று
நாம் பற்றி பொது என் எா or for பதிாறு யதா ந்ெதியில் பிறகு Muzium புதியாகா நாாபு ாந்து வருகிறா
பயன் பட நாயகி இந்தியில் பாபா ஏற்படுத்தி வருமாதிர பிராங்கொள் - - **
Li LLL L SSSYY L Y LTTTTTTTTLLLLLLLLu S S L LL SS T S S TT T TTM LLLL LL L DD S uu u uu D L S uZSS TTTSSTT S S SY his is
euSSS SS uu SS S S S S Suuu u u YL SLS T TTTTSSSTSSSYY S S uTTTT KTTT L L TT ாம் பாபு நெடும் ஒரு முயற்சிதார்
酗正」- | | | | 0 | | 、 ATT TIL * エ三
于 *、 リ三 *、* * * * 、
、
LINDJETJELLTE
■一
III it en til to
It
| Lil
Trini
』- *

Page 12
LIITILII JJ,
சிTளுக்கிய மன்னர் வீரவர்மன் தமது பெயரைப் போலவே வீரமுள்ளவர் மிக மிக நல்லவர் நாட்டு மக்களுக்காக எந்தத்தியாகமும் செய்யத் தயாராக இருந்தவர். அப்படிப்பட்ட நல்லவரின் ஆட்சியில் பசியும், பட்டினியும் தலைவிரித்தாடியது. காரணம் மழை பெய்யாததுதான்.
நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்பட்ட இன்னல் களைப் போக்குவது ஒரு அரசனின் கடமை என்பதை அவர் உணர்ந்தார். அதனால் தன்னை அடிமைப்படுத்திக்கொண்டாவது அண்டை நாட்டு அரசர்களிடமிருந்து பொருளுதவி பெற்று தமது மக்களின் பசி பட்டினியைப் போக்க முடிவு செய்தார். அதன்படியே அண்டை நாடுகளான, துளுவ வேதவ நாட்டு மன்னர்களைக் காணச் சென்றார்.
அங்கே அவர் சென்றபோதுதான் அந்தச் சோகச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது. மேலே சொன்ன இரண்டு அரசர்களும் சுமார் முப்பது
மைல்களுக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு முனிவரைக் காணச் சென்றதாகவும், அங்கே உள்ள மலை அடிவாரத்தில் உள்ள பாதாள குகைக்குள் புதைந்து கிடந்த புதையலை LIIIthւ
எடுக்கப் போனபோது புலி,
நல்லது நாட்டைக் காக்கும்
இவைகளால் தாக்கப்பட்டு இறந்துபோன சம்பவம்தான் அங்கு அவர் கேள்விப்பட்ட செய்தி
அந்த இருநாடுகளையும் காப்பாற்றும்படி ரு நாட்டு ராணிகளும் வீரவர்மனைக் கேட்டுக் கொண்டனர். மன்னர் இரக்ககுணம் உள்ளவர் என்றபடியால், தன் நாட்டின் பஞ்சத்தோடு மற்ற இரு நாடுகளையும் காப்பாற்றும் வாக்குறுதியையும் கொடுத்துவிட்டு அந்த முனிவரைக் காண விரைந்தார்.
முனிவருக்கு அரசரைத் தெரியாத காரணத்தால் தன்னை ஒரு சாதாரண மனிதராகக் காட்டிக்கொண்டு முனிவரிடம் தன்னை மூன்று நாட்கள் மட்டும் சிஷ்யனாக ஏற்றுக் கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டார். முனிவரும் மனமிரங்கி அவரை மூன்று நாட்களுக்குச் சிஷ்யனாக ஏற்றுக் கொண்டார். துளுவ வேதவ மன்னர்களின் சாவுக்கான காரணத்தை அங்கே தங்கி தெரிந்து கொள்வதே அரசரின் நோக்கமாக இருந்தது. அதன்படி முனிவரின் இதர சீடர்களிடம் பேசி முதலில் புதையலின் மர்மத்தைப் புரிந்துகொண்டார்.
கோடிக்கணக்கான பெற் காசுகள் அந்த மலை அடிவாரத்தில் இருப்பதையும், அதை நல்ல நோக்கத்துடன் செலவு செய்ய யார் முன்வந்தாலும் அதைக் காவல் காக்கும் பாம்பும், புலியும் ஒன்றும் செய்யாது என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்.
சிறந்த வர்ணத்திற்குப் பரிசுதரும் எண்ணம்
மேலே உள்ள படத்திற்கு வர்ணம் தீட்டி தபாலட்டையில் ஒட்டி
மன்னர் நல்ல எண்ணம் உடையவராக இருந்தாலும் மேலும் சில நல்ல எண்ணங்களை மனதில் நிறுத்திக்கொண்டார்.
அவற்றுள் ஒன்று துளுவ நாட்டு யுவராணிக்குத் திருமணம் செய்து வைப்பது. வேதவ நாட்டு இளவரசருக்குப் பட்டாபிஷேகம் செய்விப்பது இரண்டு நாடுகளின் பஞ்சத் தையும் விரட்டியடிப்பதை மூன்றாவது குறிக்கோளாகக் கொண்டார். தமது நாடு, தமது குடும்பம், தமது மக்கள், பசி பட்டினி என்பவற்றையும் விட மேலே சொன்ன மூன்று நன்மைகளைச் செய்ய அந்தப் புதையலை அடைவது என மனதிற்குள் திட சங்கற்பம் செய்து கொண்டார். அதற்கு அடையாளமாக தனக்குத்தானே ஒரு ஒப்பந்தம் எழுதி அதில் தானே கையொப்பமிட்டுக்கொண்டார்.
பிறகு மலை அடிவாரத்திற்குச் சென்றார். குகைக்கு வெளியே மிகப்பெரிய பாறாங்கல் ஒன்றை நகர்த்த வேண்டியிருந்தது. இதைத் தள்ளி நகர்த்த ஒருவனால் இயலாதே என எண்ணியபடி அதன் மீது கை வைத்தார். என்ன ஆச்சரியம் அத்தனை பெரிய பாறாங்கல் தானாக நகர்ந்து வழிவிட்டது. சில படிகள் தெரிந்தன. கால் வைத்தால் உடைந்துவிடுமோ என்கிற பயத்துடன் காலை அதன் மீது வைத்தார். படி தானாக நகர்ந்து உள்ளறைக்கு அழைத்துச் சென்றது. ஆங் காங்கே வெளவால்கள் பறந்து கொண்டி ருந்தன. ஒட்டடைகளை கையால் உதறித்
தள்ளியபடி முன்ே படமெடுத்து ஆடி வரே வியப்புத் தாளவில்லை பெரிய ஒரு அண்டா ஆகா, கோடிக்கணக் இவற்றை எப்படி நினைத்த மாத்திரத்தில் தோன்றினார்.
"வீரவர்ம மன்ன அறிவோம். நீர் வ அறிவோம். தீய நோ மன்னவர்களும் இறந் "தீய நோக்கமா? எ அது வீரவர்மன் ே
"பஞ்சத்தால் வாடி மீது படையெடுக்கும் நாடி இங்கு வந்தன துறந்தனர். துரோக வர்களுக்கு நீ நல்லது அதனால் அத்தனை தான். நீ நினைத்தபடி இருப்பிடம் வந்து ே போய் வா" என்றார். மன்னர் வீரவர்ம6 திரும்பியதும் அங்கே குவிந்திருப்பதைக் கண் சில நாட்களில் இளவரசருக்குப் பட்ட துளுவ நாட்டு யுவர செய்துவைத்தார். அவ பொழிந்து பஞ்சம் நீ நல்லது நினைப் நடக்கும்.
U T = so
குறுக்கெழுத்து புதிர்களை க அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஆர் வேர்ல்ட் என்ற பத்திரிகையில் 1913ம் ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் சி ஏதேனும் வெளியிட நினைத்த றுக்கெழுத்து புதிரை கண் சய்தித்தாளில் முதன்முதலில் வெளிவந்தது? டிசம்பர் மாதம் 13ம் திகதி முதலில் வெளிவந்தது. அப்ே கிழமைகளில் குறுக்கெழுத் தாள்களையே பார்க்க முடி பிரபலமாக இருந்ததா? ஆமாம். 1924ம் ஆண்டு சை குறுக்கெழுத்து புதிர்கள் அச்சிட்டு வெளியிட்டபோது மிகப் பிரபலம் அடைந்து அந்த புத்தகம் நன்றாக விற்ப முதலில் விற்பனை குறைவு 1924ம் ஆண்டு இறுதியில் ப ஆனது. அதுபோலவே மேலு Qalaflussl üLILLCM.
சவூதி அரேபியா நாடு
ஆயிரத்து 690 சதுர பரப்பளவில் உள்ளது. ஆ
சிறு ஆறுகூட ஒ
அனுப்புங்கள் சிறந்த வர்ணம் ஒன்றுக்கு பரிசு ரூபா 25/- E. சவுதி அரேபி காத்திருக்கிறது. அனுப்பவேண்டிய கடைசித் திகதி 26.08.1894 르, வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல 33 -
தினமுரசு வாரமலர் 88/14 சோமாதேவி பிளேஸ் கிருலப்பனை, கொழும்பு-05 كمصر வர்ணம் தீட்டும் போட்டி இல. 30 CBs, செல்வன்.சந்திரசேகரம் முகுந்தன் கல் மட்/மண்டுர் ருஇராம கிருஷ்ண வித்தியாலயம்
மண்ைடுர், 蠶 த Giggör GBDs.6iv. D (6 gigioon.ufrgs. Fogg, Dmitri பாராட்டுக்குரியவர்கள் 5 ITGDIG மேரி பிரதீபா காரைதீவு-3 எஸ்.மு புனித அன்னம்மாள் ம.வித்தியாலயம் ஆர்கலைச்செல்வி மூதூர் மத்திய
கொழும்பு-13 കെTAI-12. CLP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாறியவரை, பாம்பு வற்றது. வீரவர்மனுக்கு நடு மையத்தில் மிகப் முடியை நகர்த்தியதும் ான பொற்காசுகள்
எடுத்துச் செல்வது? அந்த முனிவர் அங்கே
ரே யாம் உன்னை ந்த நோக்கத்தையும் கத்துடன் வந்த இரு ார்கள் என்றார். ன்ன நோக்கம் சுவாமி LLIIII.
நிற்கும் உன் நாட்டின் செலவுக்காக பணம் ர், அதனால் உயிர் செய்ய நினைத்த செய்ய நினைத்தாய் பொன்னும் உனக்குத் யே அது தானாக உன் சரும் மகிழ்ச்சியுடன்
ன் மகிழ்ச்சியுடன் நாடு அந்தப் பொற்காசுகள் ILIII.
வேதவ நாட்டு ம் குட்டி அவரைக் ாணிக்குத் திருமணம் நடைய நாட்டில் மழை
கியது. பவர்களுக்கு நல்லதே
ப்போது -எப்படி?
I(\lăgali Iii த்தர் வைன் நியூயோர்க் ஆசிரியர் ஆன அவர் றப்பிதழில் புதுமையாக ார். அன்ப்டி சிந்தித்து டுபிடித்தார். ப்போது குறுக்கெழுத்து
1913ம் ஆண்டு முதன் பாதிருந்து ஞாயிற்றுக் இல்லாத செய்தித் UITSJ,
ன், சுஸ்டர் ஆகியோர் நிறைந்த புத்தகத்தை றுக்கெழுத்து புதிர்கள்
LGBT.
)60 360 T? ாகத்தான் இருந்தது. வேகமாக விற்பனை இரண்டு புத்தகங்கள்
மழலைகள் நாங்கள்
நட்சத்திரப் பூவெடுத்து வானவில்லில் நாரெடுத்து மாலை தொடுப்போம் அதை சூடி மகிழ்வோம். வெண்ணிலவால் மெத்தையிட்ட ஊஞ்சல் அமைப்போம் அதிலேறி குதூகலமாய் ஆடி மகிழ்வோம்.
பாடி மகிழ்வோம். சூரியப் பூவை கண்டு இரசித்து துள்ளி மகிழ்வோம்.
நாங்கள் மழலைகள் எதிலும் பேதம் ... '".
மலையேறி விண்ணைத் தொட்டு
எஸ். வெங்கடேஷ்
குறுக்கெழுத்துப் மற்ற நாடுகளில்
ரபலமானது எப்போது? சைமன், சுஸ்டர் ஆகியோர் வெளியிட்ட குறுக்கெழுத்து புதிர் பத்தகத்தால் அமெரிக்கா முழுவதுமே குறுக்கெழுத்து புதிர் புயல் வேகத்தில் பிடித்துக் கொண்டது. சில ஆண்டுகளில் அது இங்கிலாந்திற்குச் சென்று அங்கிருந்து மற்ற நாடுகளில் பரவியது.
இலட்சத்து 49 கிலோமீற்றர் னால், இங்கு ஒரு ബിസ്മെ).
உலக சரித்திரத்தில் இடம் பெற்றவர்களில் நாலுபேரின் வாழ்க்கை ஏட்டைப் புரட்டிப் பார்ப்போம் நால்வரும் எண் கூட்டுத் தொகையில் ஒன்று சேருகிறார்கள்
- ஜெர்மனிய சர்வாதிகாரி - இத்தாலிய சர்வாதிகாரி - அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி - பிரிட்டிஷ் முன்னாள் பிரதமர்
ஹிட்லர் முசோலினி ரூஸ்வெல்ட் (ჭჟ://ქrქhის
*
2,
dei6760TP
றித்துக்கொள்ளுங்கள் நம் மூளையின் எடை என்ன? ஜூபிடருக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள்
3. மைக்கா அதிகம் கிடைக்கும் நாடு எது? 4. உலகின் மிகச் சிறிய பூ எது? 5. இந்தியாவின் முதல் அணுக்குண்டு
வெடித்த
இடம் எது?
6. உலகின் பெரிய ரேடியோ டெலஸ்கோப்
எங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளது? 7. வைரஸ் காரணமாக வரும் நோய் எது? 8. பூமியில் காற்றின் அளவை முதலில்
அளந்து கூறியவர் யார்? 657 GODIL SEGi 11 கிலோ முதல் 15 கிலோ கிராம் வரை
14 இந்தியா
ராஜஸ்தான் பாலைவனம் இந்தியாவில் புனே அருகில் உள்ள கோடர்ட் என்ற ஊரில்
பெரியம்மை 8. GIUGLITävgoilä)
இனி இந்த நால்வரதும் எண் அதிசயங்களைப் பார்ப்போம்.
தொகுப்பு-கா.அப்துல் ஜப்பா
2
3. 4 டக்விட் என்ற தாவரத்தின் பூ
6
முசோலினி ருஸ்வெல்ட் சேர்ச்சில் ஹிட்லர் 1 பிறந்த வருடம் 1883 1882 1874 1889 2 வயது 6. 62 70 55 3 பதவி ஏற்ற வருடம் 1922 1933 1940 1933 4. பதவிக்காலம் 22 4. III
T 羈飄。 韃(*(
ш, ша, поut all கணித விநோதம்
11x1 = 11 11×2=22 8ሽx8= 111 8ሽx6= 222
23
63.
தீன் மஹ்ரூப்
வித்தியாலயம் Iúil li.
dibidl . ா வித்தியாலயம் Tri.
JLD5vi
101.11 = 1111 271x41=11111 3Y03Yx3=111111 464.9.239 = 1111111 1888ሽx808 = 11111111
101x22=2222 271×82=22222
8ሽ08ሽx6= 222222
4649x4Y8=2222222 13837x1606=22222222
எம்.ஜே.எம்.அஷ்ரப்
பேருவளை.
II 20ー26,1994

Page 13
(UJ)
LIகிஸ்தானின் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர்களில் முக்கியமானவர் ஜாவெட் மியண்டாட் 1976ம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் அணிக்காகத் தனது முதல் டெஸ்ட்டை விளையாடத் தொடங்கியது முதல் ஒரு வெளிநாட்டுச் சுற்றுப் பயணத்தைக்கூட விடாமல் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வந்த ஜாவெட் மியாண்டாட் 124 டெஸ்ட் போட்டி களில் விளையாடியுள்ளார்.
ஆனால் பாகிஸ்தான் அணியின் பங்களாதேஷ் மற்றும் நியூஸிலாந்து சுற்றுப் பயணத்தில் LIIIdah), TGT அணியில் ஜாவெட் மியாண்டாட் இடம் பெறவில்லை. இம்ரான்கான் கப்டனாக இருந்தபோதுகூட மியாண்டாட்டுடன் கருத்து வேறுபாடு இருந்தும்
['LIÍ 1IIfls' )jJÍ பாகிஸ்தான் İTİ LsulGÖTLITI" வேதனை
அவரை அணியிலிருந்து நீக்குமளவிற்குத் துணிந்ததில்லை. ஆனால் இம்ரானின் சீடரான வாசிம் அக்ரம், ஜாவெட் மியாண்டாட்டைத் துணிந்து பாகிஸ்தான் அணியிலிருந்து நீக்கி புரட்சி செய்துள்ளார்.
பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் தேர்வுக் குழுவில் அங்கம் வகித்த கப்டன் வாசிம் அக்ரம், மியாண்டாட்டின் நீக்கம் பற்றிக் குறிப்பிட்ட போது "மியாண்டாட்டை நீக்கும் முடிவை எளிதாக எடுக்க முடியவில்லை. ஆனால் அந்த முடிவு ஒரு மனதாக எடுக்கப்பட்டது. சர்வதேச அளவில் புகழ்பெற்ற ஒரு வீரரை நீக்குவது கஷ்டமான SITTfulbjITGör. ஒவ்வொருவரும் ஒரு கால கட்டத்தில் வெளியேறத்தான் வேண்டும். மியாண்டாட் சமீபத்தில் விளையாடிய போட்டிகளைப் பார்த்தால் அவர் பாகிஸ்தான் அணியில் நீடிக்கும் அளவுக்குத் தகுதி பெற்றிருக்க வில்லை, என்பதை D LI JIGIT FT (BGL (BILLI உணரமுடியும்" என்று கூறியுள்ளார்.
மியாண்டாட் நீக்கம் பற்றிய விஷப் பரீட்சையில் ஈடுபட்டதற்கு மிகப்பெரிய விலையாக தனது கப்டன் பதவியையே வாசிம் அக்ரம் கொடுக்க வேண்டி வந்தது. மியாண்டாட்டை நீக்கியதற்கு வக்கார் யூனுஸ் தலைமையில் பாகிஸ்தானின் ஒன்பது முக்கிய வீரர்கள் அக்ரமுக்கு எதிராகக் கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டதால், வேறு வழியின்றி வாசிம் அக்ரமை கப்டன் பதவியில் இருந்து இறக்கியது பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் நிர்வாகம்
இது இப்படி இருக்க பாகிஸ்தான்
அணியியிலிருந்து தான் நீக்கப்பட்டதற்குக் காரணம் வாசிம் அக்கிரமின் சதிதான் என்று
9 WI6)5(5 (p60TGOTIT 9. Tg56060T
LIரிஸ் பெண்கள் ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் 37 வயதான டென்னிஸ் வீராங்கனை மாட்டினா நவரத்திலோவா பிரான்ஸின் ஜூலி ஹவார்டை 7-56-3 என்ற செட் கணக்கில் வென்று சம்பியன் பட்டத்தைத் தக்க வைத்துக்கொண்டார். இதன் மூலம் ஒற்றையர் பெண்கள் சாம்பியன் போட்டியில் 167 சம்பியன் பட்டங்களை வென்று சாதனை புரிந்துள்ளார். இவர்
டென்னிஸ் விளையாட்டிலிருந்து இந்த ஆண்டு இறுதியில் ஓய்வு பெறப்போவதாகச்
கூறிவரும் மார்ட்டினா நவரத்திலோவா, கடந்த 20 ஆண்டுகளாக உலக டென்னிஸ் அரங்கில்
வலம் வரும் ஒரு முன்னணி வீராங்கனை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. _
தங்க மங்கை தயாராகிறார் இந்தியாவின் தங்க மங்கை பிடி, உஷா மீண்டும் தடகளப் போட்டியில் ஈடுபடுவார் என்று பலமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
னாலும் அவரது மறுபிரவேசம் சந்தேகமானதாகவே இருந்தது. ப்போது சந்தேகம் தீர்ந்துவிட்டது. இவ்வாண்டு இறுதியில் ஜப்பான் ஹிரோசிமாவில் நடைபெறவுள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பிடி, உஷா ஒடப் போகிறார். அதற்கான
ஜாவெட் மியாண்டாட் FILL9.11676Tit. Ja
"என்னுடைய கி குழிதோண்டிப் புை GT GÄSTGAMTLD GASSATGESTIL நியூஸிலாந்து சுற்று என்னை நீக்கியுள்ளன டெஸ்ட் ரன்களை அ படைப்பதைத் தடுத்து இவர்களது சதி நிை
1984-85 LIIIda நியூஸிலாந்து சுற்றுப்பு 19 வயது இளைஞ அக்ரமை நான்தான் அப்போது மட்டும் 6 தெரிவு செய்திருக்கா பரிதாப நிலையை மாட்டேன். வாசிம் அ குத்தி விட்டார்" 6 குறிப்பிட்டார் ஜாவெ
இந்திய aflfló04, Gyflaf, Gwy, L', sef 'LI'); போட்டிகளில் இருந்து அறிவித்துள்ளார்.
1975-76ம் ஆண்டு அறிமுகமானார். 88 விளையாடியுள்ளார்.
GYLGÄVL" (BLITTL ஓட்டங்களும், நூறு வீ சாதனை படைத்த фїш0л6йfl.
இவரது சிறந்த அணிக்கு எதிராக ஒ 5 6/40)JI JIL je செய்தது.
af), Ga." Ell
பயிற்சி முக்ாமில் கலந்துகொண்டு வருகிறார்.
(அச்சுவினி பரணி, கர்த்திகை முதற்கால்)
அதிஷ்டநாள் திங்கள் அதிஷ்ட இலக்கம்- 1
(அவிட்டத்துப் பின்னரை சதயம், புரட்டாதி) ஞாயிறு பயணங்கள் வெற்றி, பணவரவு திங்கள்- அந்நியர் சகவாசம் மன மகிழ்ச்சி செவ்வாய் செல்வாக்கு மிகுதி, பொருள் வரவு புதன் தொல்லைகள் நீங்கும் தொழில் மேன்மை வியாழன் வீண் மனஸ்தாபம் குடும்பக் கவலை வெள்ளி வெளியிடப் பயணம், சுபகாரிய மகிழ்ச்சி, காலை 9 மணி சனி பணவரவு காரிய சித்தி LL I LOGOs)
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்- 6
KIIGONGAJ 8 DG3xf2 | LI JIGU IT, LDGSs LJJEG) 12 LDGSs
SITGANGAN AO LOGOM IL MILIJ 2 LD60s)
வியாழன்- எண்ணங்கள் சித்தி, குடும்ப சுகம் IGOGJ10 IDGSM
ஆட்டமிழக்கச் G) Flig
(புரட்டாதி, நாலாங்கால், உத்திரட்டாதி ரேவதி)
: நட்டம், பணச் செலவு பிய 3 மணி :: " திங்கள்- மனக் கலக்கம், பணவரவு தடை டேம் செலவு மிகுதி LIGJ TE LOGJI செவ்வாய்- அந்நியர் உதவி கெளரவம் HIMA) 10 IDM * '! : 9/160GAJ 9 LDGM&M புதன் பெரியோர் நட்பு சித்தி LNL 1 DGWolf : சித்தி பிப 1 மணி வியாழன் துன்பம் நீங்கும் மனமகிழ்ச்சி காலை 9 மணி வெள்ளி. கெளரவம் பெரியோர் நட்பு JløMay 6 DM வெள்ளி வீண் மனஸ்தாபம் பெரியோர் பகை பகல் 1 மணி சனி மனப் ப்ேராட்டம் திடீர் பயணம் RIIGI06AJ 70 LDGWiss சனி அந்நியர் சகவாசம் துயர் நீங்கும் LIIGI0a) 7 LIDGWolf
அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம் 2
இந்த வாரம் (2003.94 முத
NVTP
\______
உத்தராடத்துப்பின்முக்கால், திருவோணம், அவிட்டதுமுன்னரை ( n ஞாயிறு பெரியோர் நட்பு மனமகிழ்ச்சி SITGINDGAV 8 DG3M திங்கள் வீண் சந்தேகம் கெளரவக் குறைவு LJUKG) 12 LDIGNON sount ဗွိုဇုဂံါ† செவ்வாய்-தெய்வ நம்பிக்கை செல்வாக்கு மிகுதி பகல் 1 மணி விரு சிகம் இ புதன் திடீர் பயணம் செலவு மிகுதி 12.L 1 DIGNON வெள்ளி வீண் குறை கேட்டல், தொழில் சித்தி பிய 2 மணி சந்திரன் மிதுனம் கடகம் சிம்மம் சனி செலவு மிகுதி, பெரியோர் உதவி gIM) 9 [[Ms ★ 、
அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம் -3
தனு சுய நேரம்
முலம், பூராடம், உத்தராடத்து முதற்கால்) விசாகத்து நாலாங்கால் அனுவும் கேட்டை) ஞாயிறு மறைமுக எதிர்ப்பு தொழில் கஷ்டம் காலை 7 மணி ஞாயிறு தன லாபம் செல்வாக்கு மிகுதி LJUKG) 12 LD60|| திங்கள் பணவரவு காரிய சித்தி காலை 10 மணி திங்கள் செய்தொழில் விருத்தி கெளரவம் ANTIGOGA) NO LDGOS செவ்வாய் அந்நியர் உதவி, மன மகிழ்ச்சி பிப 1 மணி செவ்வாய் வீண் செலவு பொருள் வரவு தடை காலை 7 மன புதன் தெய்வ நம்பிக்கை, கெளரவம் பிப 4 மணி புதன் புதிய முயற்சி முதலீட்டு மேன்மை D.U 2 DG வியாழன் வெளியிடப் பயணம் செலவு மிகுதி LLLLLL S S0 LL TT LTTS TTTTT TTT TS TTT TTTLLLLS L LLLLLL வெள்ளி திடீர் சுகவீனம், மனப் பயம் SLLLLS S S LLL TTTT S TT LLTTL TLTTLLLLS LLLLLLT0LS Ls), L 3 DGO சனி காரிய சித்தி பொருள் இலாபம் LJ4Gü 12 DGM |Fof- Q faal Ligi, görgılında, JIG)a) 8 LDS அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம் -9 அதிஷ்டநாள்-திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-7
II 20-26,1994
திை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TII / OM) பகிரங்கமாகக் குற்றம் மேலும் கூறியதாவது: கெட் வாழ்க்கையைக் க்க வேண்டும் என்ற சிலர் பங்களாதேஷ்,
பயணத்திலிருந்து இதனால் பத்தாயிரம் Lத்து நான் சாதனை விட வேண்டும் என்ற வேறிவிடும்.
இனமும் மதமும் இணைந்து கட்டிய மதிலைக் குதித்து நேசப் பூக்களைப் பறித்துக் கொண்டதான நட்புகள்
என் பர்தாவையும் நண்பியின் நெற்றிப் பொட்டையும் மற்றவளின் சிலுவையுடன் கூடிய "செயினை'யும் நேசிக்கும் மனசுக்குள் அன்புஅன்பு மட்டுமே. தேசம் தீப்பற்றியிருப்பதான நிகழ்வு இதில்
இனம் தாண்டிய நேசங்கள்
för Gorj farao
தூறல்களாய்.நிம்மதிதான்.
வெறுமூச்சுக்கள்
சூரியன்
sess
குறிபார்த்து
கட்டெரித்துக்
கொண்டிருக்கிறான்
(四
துப்பாக்கியின்
Brgot i 6), gruaighdaoii(BIIIrglo.
எங்கள் தேசத்தில்
சந்தோஷங்கள்
சவக் குழிகளுள் புதைக்கப்
பட்டுவிட்டது.
சோகங்கள் மட்டும்
Dumor GBL, Gir CLIATGui
எங்கள் முன் மனிதத்தை வதைத்தும்-இன்னமும் மண்டியிட்டுக்கிடக்கிறது. புதைத்தும் கொண்டிருப்பவர்கள் நடுவில் நடந்து uutispii நேசம் சுமப்பவர்களாய் நாம் பலப்படுத்தப்படுகிறது நன்றி சகோதரிகளே LIITomb, நட்பினை என்னோடு நிஜமாய்ப் நாங்கள். பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றிகள்
ஷர்மிளா இஸ்மாயில்-கண்டி ஒவ்வொரு
மரணத்திற்கு முன். பொழுதுகளிலும் GlsőI- தினம்தினம் கனாத்தெருவில் வெறுமை எழுத்துக்களால் நீதான் ginaggit கடைசி ரதம் வாழ்க்கை வீதியில் காலம் இருக்குமோ GLIoIDI CIsiuLigi
" பெருமையுடன் தா அணியின் ဤမျိုးများ ஒட்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும். பணத்திற்கு அப்போது உன் ஞாபகங்கள்
ாக இருந்த வாசிம்
தெரிவு செய்தேன். தீக்குள் வி ாசிம் அக்ரமை நான் ககுள விழுந்த °_j) °_j,
C D இறுதியாய் இந்த தேசமாய் உரிந்து விழும் LLIT SIGLITGOTD 616hrorgnյGhr: உன் இலட்சியங்கள் நான் சந்தித்திருக்க உதயத்தில் உதிர்ந்த கருகிப் போகலாம். நம்பிக்கை சாசனம் க்ரம் எனக்கு முதுகில் வார்த்தைகளுக்கு மட்டும் ன்று வேதனையுடன் உரியவளே! விடுதலையின் பிரபஞ்சத்தை
மியாண்டாட் இன்னும் இன்னும் வீரத்தணல் தொட்டும் தொடாமலும்
6). I don ord girl oi uirgio ရှိ..။” " தொட்டில் என் மனதை flu தாலாட்டைப் பாடும். வதைக்காதே சோனியாதான்.
.. உனக்குத் தெரியாது எனக்குத் தெரியும் மூச்சுக்கள் தான் உன் குறுநகையில்-ஒரு என்னைத் தீவிர வேதனை நூலின் குழந்தையாய்-நான் உன்னிடம் முடிச்சுப்போடும். தவழ்ந்தது ஒன்றுமே இல்லையென்று.
función இரவுகளில்-உன் இந்த @ত நினைவுகளை கீத்தின் கடுகிறது உடுத்திக்கொண்டு 2ககமும சுள்ளென்றவலியுடன் Ia||| o jinu தேசத்தின் விழித்தால் ஒயவு றங்காது (6)4, HD மீண்டும்
உனக்குத் தெரியாது. உன் கண்ணிரைவிடவுமா துப்பாக்கியின் ட் அணியின் முன்னாள் கனவுகளுக்கு-உன்னை 9,60959, ಹಾಗಿ...! налтј. Од шах.
#7fffLDIT GOf) (LD56) பரிசளித்தேன் என்னை எரித்தாலும், ஓய்வு : அதனாலா-என் 9 Grig,T. ♔Tഇ dŝleciorensfluum ar Lupair arm.
இதயத்தை-நீ :கும் (шварир , umäQ鸟Qšrü? 99ie:ToԱov : ፳፪ሺ፩mm டெஸ்ட் பந்தயத்தில் தடுத்த : டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஏக்க நினைவுகளை 5160Ꭲ63ᎢiᎬ -ᏓᏝ6ᎠᏛᎧliᎢ கண் தும் விடும்
துடிக்கிறது. ஏந்தி ஏந்தி ஆனந்தக் கண்ணி: டிகளில் ஆயிரம் அலுத்துப் போக்க திருமணம் Ifø606II அவுட் ஆக்கியும் суд, Загороп. .." தந்திரப்படகு
ஒரே இந்திய வீரர் நாளை வேட்டுக்கள் சவமாய் கிடந்தால்
፴፭ኽ፲፬፻፬፻፭6፬
என்னை வீழ்த்தலாம்
சாதனை நியூஸிலாந்து இன்றில் சம்மதம் தெரிவி
த டெஸ்ட் இன்னிங்சில் ஆத்ம திருப்தியோடு DiË) INDILO GIULIOL || || || 5906
ற்றும் ஒரு அஸ்தியாவதற்கு TITU, 198 siglangit jelo" |ள்ளார். பாண்டியூர்
என்னைத் தின்னும் உணர்வுகள் யாவும்
என் கவிதைகளை சேகரித்து ஒருகாதல் விழா سے صص நடத்து. அது போதும் எனக்கு.
ஒட்டமாவடி அறபாத்
நிறைந்த இயந்திரப் கு:
சிறாஜ்நகர் ரகுமான்
ン・"
கர்த்திகைப் பின்முக்கால் ரோகிணியிருகடத்துமுன்னரை ஞாயிறு செய்தொழில் விருத்தி சுபகாரிய நன்மை பகல் 1 மணி திங்கள்- தேகசுகம் பாதிப்பு செலவு மிகுதி ATG060 9. (DG007 செவ்வாய்- அந்நியர் உதவி தொழில் மேன்மை பிய 1 மணி புதன் கடன் தொல்லை நீங்கும் பணவரவு காலை 8 மணி வியாழன் தெய்வ நம்பிக்கை செலவு மிகுதி காலை 7 மணி வெள்ளி துன்பம் நீங்கும் செல்வப் பெருக்கு பிப 4 மணி Faas - Glavoflu) () LJLJGWI), alcio Graja 3100) 6 (D6of
அதிஷ்டநாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்- 3
மிதுனம், கப நேரம்
மிருகடத்துப் பின்னரை திருவாதிரை புனர்பூத்து முன் முக்கால்
ஞாயிறு தனலாபம் செய்தொழில் நன்மை L 2 IDG திங்கள்- பெரியோர் சகாயம், உயர்ச்சி Goa 7 DGoof செவ்வாய் வெளியிடப் பயணம் முன்னேற்றம் LJUSGS) 12 LIDGBIGf புதன் கடன் தொல்லை, மனப் பயம் Lif), 8 Day of வியாழன் பெரியோர் உதவி, பணவரவு IIGOGU 7 LDGE) வெள்ளி உத்தியோக மேன்மை, கெளரவம் LOLU 1 LDGIRMf சனி செலவு மிகுதி பணக் கஷ்டம் Ls). L 9 DGMOf
அதிஷ்டநாள்திங்கள், அதிஷ்ட இலக்கம்-2
உங்கள் பலன்
26.03.94 வரை)
 ܼ ܼ ܼ ܼ ܼ மாமணி) ତl)',
турайт.
C - GGiధii(art;
η δεδη bir flasifisi 6 Giorgi resi, fümi
சுப நேரம் (புனர்பூசத்து நாலாம் கால், பூசம், ஆயிலியம் ஞாயிறு துயர் நீங்கும், மன மகிழ்ச்சி IGOG) D6 திங்கள- அந்நியர் உதவி, பணவரவு IGOG) 10 IDGM செவ்வாய் மனமாற்றம், பணத்தட்டுப்பாடு LL 2 068 புதன் உயர்ந்த நிலை, முன்னேற்றம் OST 606), 9 IDGBof வியாழன் தெய்வானுகூலம் காரிய சித்தி LNL 1 DGMOf வெள்ளி-பெரியோர் நட்பு மன மகிழ்ச்சி RIIGI06AU 8 LIDGWolf சனி செய்தொழில் விருத்தி, தூர இடப் பயணம் பகல் 12 மணி
ாள்-புதன், அதிஷ்ட இலக்கம்- 3
மகம், பூரம் உத்தரத்து முதற்கால்)
ஞாயிறு பணவரவு காரிய சித்தி LN.LI 2 LOGANA திங்கள் வீண் மனஸ்தாபம், உயர்ந்த நிலை KIIGOGA) 9 DG28MM செவ்வாய் துன்பம் நீங்கும் குடும்ப மகிழ்ச்சி LĴ),LJ 1 LDG887) புதன் பணத் தடை நீங்கும் தேகசுகம் பாதிப்பு SIGRDGAU 8 LDGIRMf வியாழன் பெரியோர் பகை அரச விரோதம் IGOG) 7 LDGM வெள்ளி- பயனற்ற செயல் உயர்ந்த நிலை Ls). L 2 LD60SM)
L.LI, 1 Dans
சனி செய்தொழில் விருத்தி, பணவரவு
அதிஷ்டநாள்-செவ்வாய், அதிஷ்ட இலக்கம் 9
துலம்
சித்திரையின் பின்னரை சுவாதி விசாகத்துமுன்முக்கால்)
ஞாயிறு தொழில் மேன்மை, கீர்த்தி LJUKG) 12 LDGIRMf திங்கள்- அந்நியர் நட்பு உயர்ந்த எண்ணம் ANTIGOGI) 9 DGDOM செவ்வாய் மனப்பயம் நீங்கும் செல்வாக்கு அதிகம்பிய மணி தன் துன்பம் நீங்கும், பெரியோர் உதவி USG) 11 IDGSM வியாழன்- கடன் தொல்லை நீங்கும், மன மகிழ்ச்சி காலை 10 மணி வள்ளி உறவினர் உதவி, குடும்ப சுகம் LJG 12 DAM Fass- LJUGOT DID GYFUUG), BAJGOGA). IAMA) 7 LDRM
அதிஷ்டநாள்-புதன் அதிஷ்ட இலக்கம்- 1
II (35)
(உத்தரத்துப்பின்முக்கால், அத்தம் சித்திரையின்முன்னரை)
ஞாயிறு மனக் குழப்பம் செலவு மிகுதி RIIGOGA) 7 DGBM திங்கள். அந்நியர் பகை அரச விரோதம் SIGA) 10 DGM செவ்வாய் துன்பம் நீங்கும் புகழ் அதிகம் LIGG) I2 DGNIN புதன்- தெய்வ நம்பிக்கை பெரியோர் உதவி ATOG) 8 IDGEs வியாழன் தன இலாபம் குடும்ப சுகம் LJAG) 11 LDGM வெள்ளி வெளியிட வாசம், சுகம் மிகுதி L 2 IDG
Faxfl- GYFANGANGOTTG) KAJGOGA), LUGMATS' CODI'I LITTG), RIIGI0a) 7 DGSON
அதிஷ்டநாள்-வெள்ளி, அதிஷ்ட இலக்கம்- 6

Page 14
மருத்துவ = முளைக்குள் இருக்கும் துப்பா சாவின் விளிம்பு வாழ்வுக்கு திரு.
பகுதியில் ஒரு துப்பாக்கி ரவையை வைத்துக் கொண்டு உயிருடன் வாழ்கிறார் அவர்
துப்பாக்கி Ս606/ தலையில் எப்பகுதியைத் தாக்கினாலும் உயிராபத்து என்றே மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுவார்கள். ஆனால் நிக்கோலாவுக்கோ ரவை மூளையைத் தாக்கியதுடன் மூளையின் சில பகுதிகளைச் சேதப்படுத்திவிட்டு அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டது. இதனை சத்திர சிகிச்சை மூலம் எடுத்து விடவும் முடியாத நிலை, ஆனால் இங்கிலாந்திலுள்ள கொண்கோட் என்ற இடத்திலுள்ள தனது இல்லத்தில் துரிதமாக முன்னேறி வருகிறார் நிக்கோலா.
நான்கு மாதங்களுக்கு முன்னர் தனது 19வது பிறந்த நாளன்று இரவு சினேகி திகளுடன் ஓர் உணவு விடுதியில் உணவு உட்கொண்டு வெளியேறிய போது எங்கிருந்தோ துப்பாக்கி வேட்டுகள் கேட்டன. தெருவில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த 8. இ மோட்டாருக்குள் ஏற முயற்சிக்கும் போது நிக்கோலாவின் முளை துப்பாக்கி ரவை ஒன்று நிக்கோலாவின் க்கோலா லும்ஸ்டென் என்ற 19 வயதான இளம் பெண்ணை இடது கன்னப் பொறியில் பாய்ந்தது. உலகம் அதிசயப் பெண் அதிஷ்டக்காரி என்றெல்லாம் உடனே சரிந்து விழுந்தார். இரத்தம் ஆறாகப் னகரத்துள்துதல்துரையில் மி
KUBUWANG பெருகியது. உடனடியாக மருத்துவ தன்னம்பிக்கை அட்வைல்
தெரியும்
ங்களுக்குள்ள பிரச்சனைகளை நீங்கள் மட்டுமே
ரணமாக அறிவீர்கள். ஆகவே அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கும் :: மார்க்கங்களைக் கண்டுகொள்ள முடியும்." "பிரச்சனைகளைப் பற்றிக் கவலை கொண்டு வெறுமனே யோசித்துக் கொண்டிருப்பதில் எதுவித பலனும் காணமுடியாது. பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களை அலசி ஆராய்ந்து அவற்றை எவ்வாறு அணுகினால் தீவு கிடைக்கும் என்பதனை நாமே தீக்கமாக அறிந்து கொண்டால் எல்லாம் சுலபமாகிவிடும்.
இவ்வாறு கூறுகிறார் பிரபல உளவியல் அவற்றை யல்லாம் உங்கள் நண்பர் பொருந்தாது என நிபுணரான டாக்டர் மைக்கேல் பட்குஸ் உங்களிடம் கூறுவத்ாகப் பாவனை செய்து மனதில் படுவ.ை "ஒரு பிரச்சினையையிட்டு சதா கொண்டு பேச வேண்டும். கூறிப்பாருங்கள், ! யோசித்துக்கொண்டிருப்பது சில சந்தர்ப் இந்த முறையினை அனுசரித்தால் பேச்சுக்களை வேறு ங்களில் கேடாகவும் முடியும், பிரச்சனை பெரும்பாலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கொண்டிருக்க மா களைக் கவலையுடன் யோசிக்கலாகாது. கண்டுவிட முடியும். இவ்வாறு கூறுகிறார் சந்தேகமில்லை அ DIT DITU, SITU GOOTBATINALITÉ அலசி டாக்டர் மைக்கேல் பட்குஸ், வெயின் ஸ்டேட் ஒற்றை மனதில் ஆராய்ந்து அவற்றைத் தீர்ப்பதற்கேற்ற வழி பல்கலைக்கழக மருத்துவபீடத்தில் உளவளத் வேண்டும். ஆரம்
உதவிப் பேராசியரியராக இவர் T.
மற்றதாகத் தோ உண்மையில் பிரச்சல்
முறை களையும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ಙ್ಞ ஆராய முற்பட வேண்டும் நினைத்து நினைத்து ஏங்குவதை விடுத்து உருப்படி அம்சமாகிவிடவும் யான ஆலோசனைகளில் ஈடுபடவேண்டும்." பொருத்தமான
என்று டாக்டர் மைக்கோல் தெரிவிக்கிறார். 66COD 666) தீர்மானத்துக்கு வந்:
G அழுத்தும் பிரச்சனைகளை ::
வளிப்படையாக வாய்விட்டுக் கூற தி ழி வேண்டும் மக்கள் நடமாட்டமில்லாத ஓர் ó】 US 6 DIT திரும்பச் சொல்லும்
டத்துக்குச் சென்று உங்கள் சிக்கலை உங்களுக்கு பல பிரச்சனைகள் இதன் பின்னர் D LLiJIEGI நண்பர் ஒருவரிடம் in DIGI19. இருக்கலாம். ஒரே சமயத்தில் GI GÓGUITF முடிவினை
ால-உங்கள் முன்னால் அந்த நண்பர் சிக்கல்களையும் தீர்க்க மார்க்கங்களைத் முறைப் படுத்துங்க உட்கார்ந்து உங்கள் பிரச்சனை யைக் தேடாதீர்கள். ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக முடிவுக்கு வந்த பி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எனக் கற்பனை எடுத்துக் கூறுங்கள் தடுமாற்றமும் எழுமானா
பண்ணிக்கொண்டு வாவிட்டு கூற ஒரு பிரச்சனையைத் தெளிவாகக் மீண்டும் ஒருமுறை வேண்டும். அதேபோல் அந்தப் கூறியதும் அதற்கான தீவுகளை தொடங்குங்கள் உங்க பிரச்சினைக்கு எத்தகைய தீர்வுகளை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக எடுத்துக் தீர்வு ஏறபடடவுடன் அனுசரிக்கலாம் என்று தோன்றுகிறதோ, கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நினைப்பது LIITILLäGBITsitee
ந்த வேட்பாளர் தேர்தலில் 2 *வாக்குகள் மட்டுமே அமோகமாக C 占 T தல 9. 6T3 கிடைத்தகவலையோடு இருந்தார். அப்போது ஆமோதிப்பது போல் மெளனமாக இருந்த கள்ளின் உபயத்தில்
அவரைத் தேடி வந்த நண்பர் அவரை Gall:Lingis KSİLüİTNG) FGör DöSİLİ
G ஆறுதல்படுத்துவதாக நினைத்துக்கொண்டு : தி து காது சீக் ே
என்றாலும் உங்களுக்கு பெரிய மனது ݂ ݂ ݂ ݂ வேட்பாளருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை நான எனக்குப் GBLJIL க்குகளில் :: இறு: 〔航 ஒரு பெருமைதான்
ஒருவருக்குமூன்று விருப்பு வாக்குகள் இப்போதுதான் புரிந்துகொண்டேன். CBL jin(A)\bigo:Erfc0008656(2), ALGÓTÍNIGÅNDSTÄ
: ஒ வெற்றிபெற்ற
பெருக்கு AUSGQ) QUESTIGADSIMILAJ6) la 2600M). அதனால் நீங்கள்கம் உங்கள் ஒரு வாக்கை 岛 வேறுவேட்பாளருக்கு போட்டிருக்கிறீர்களே LJITg5 ಇಂದ್ಲಿ அதைத்தான் சொன்னேன் என்றார் மீதி அகட்டுத்தனமாக கிரித்தபடி அதை புரியாத புதிர் வெற்றிப்போதையில் தரமான
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படம் எடுத்துப்
ாட்டின.
PaULD60) நேரம்
உயிருடன் இருப்பாள் என்று தெரிவித்த மருத்துவர்களின் கூற்றினை ஏற்ற க்கோலாவின் 41வயதான தாய் டோறின் உறவினர்களுக்கெல்லாம் அறிவித்து இறுதிக் கிரியைகளுக்கும் அடக்கத்துக்கான ஆயத்தங்களுக்கும் ற்பாடுகளைச் செய்யத் தொடங்கிவிட்டார்.
மருத்துவர்கள்
கடுவைத் தாண்டியும் நிக்கோலாவின் வாசம் சாதாரணமாகவும் நாடித்துடிப்பு அளவாகவும் காணப்பட்டது. மருத்துவ புணர்கள் வியப்படைந்தனர். சுறுசுறுப் ாக இயங்கி சிகிச்சைகளைச் செய்வதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டனர்.
நாட்காலையிலேயே க்கோலா கண்களைத் திறந்து அங்கும்
அடுத்த
ங்கும் பார்க்கத்
அடிக்கடி வலிப்புப் போன்ற தாக்கமும்
祭い。 YANEK
'ப் பட்டாலும்கூட, 5 9 ALI U LILLDET sħiġ, ஏனெனில் உங்கள் எவரும் கேட்டுக் ட்டார்கள் என்பதில் UGUGJIT? வைத்துக் கொள்ள பத்தில் பொருத்த ன்றும் காரணமே னையைத் தீர்க்கவல்ல வாய்ப்பிருக்கிறது. தீர்வுதான் என்ற து விட்டீர்களானால், மனதில் நன்றாகப் அதனைத் திரும்பத் 956. டங்கள் தீர்க்கமான தாமதமின்றி நடை St. ன்னரும் சந்தேகமும் ல் சோர்ந்து விடாமல் அலசி ஆராயத் பிரச்சினைக்குத் உங்களை நீங்களே
.
O
தடுமாறிக்கொண்டி லில் "இந்த மக்கள்
=) ' ')'
-
=======ك====
Guoli
DUIJF
மட்டுமே அவள்
சாவிலிரு ந்து an
விந்தைகள் க்கி ரவை
வரை சென்று "b7 (Qirli
D6060TLG) (Fiji, ILLIII.
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவில் எக்ஸ்றே பார்த்த மருத்துவ புணர்களின் முகங்கள் கவலைக்குறி சத்திரசிகிச்சை நடத்தினால் உடனே உயிர் பிரிந்துவிடும். எப்படியும்
ாதரியை சந்தோஷத்துடன் அணைக்கும் சகோதரன்
பிரேத
குறிப்பிட்டகாலக்
தொடங்கினாள்.
யாக சில நம்பிக்கைகள் இருந்து வருகின்றன.
இங்கு பார்ப்போம்.
காய்ச்சலிருந்தால் ஜலதோஷமிருந்தால் பட்டினியாயிரு என்கிறார்களே. இது சரியா? சரியே. ஜலதோஷம் அல்லது மற்ற எந்த நோய்களையும் எதிர்க்க குழந்தைகளுக்கு உணவும், நீரும் தேவைப்படுகின்றது. உணவு உடலுக்கு வேண்டிய சத்துக்களைக் கொடுக் கின்றது. முக்கியமாக காய்ச்சல் ஏற்பட்டால் உடலில் நீரின் தேவை அதிகப்படும். எனவே சாப்பிடுவதையோ, குடிப்பதையோ நிறுத்தும் பொழுது, நோயின் விளைவு அதிகமாகும்.
ஆல்கஹோலை (சாராயத்தை உடலில் தடவினால் காய்ச்சல் குறையும் இது ቆfflዘዘT?
தவறு. காய்ச்சல் உள்ள குழந்தையின் உடலில் ஆல்கஹோலைத் தடவினால் காய்ச்சல் அதிகமாகுமே தவிர குறையாது. ஆல்க ஹோலை முகர்கின்ற பொழுது மேலும் தோலின் மீது தடவிய ஆல்கஹோல் விரைவில் ஆவியாகி விடுவதால் உடலில் நடுக்கம் ஏற்படும். இது காய்ச்சல் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறியாகும்.
பிறந்த குழந்தையின் தலைமயிரைக் கழுவினால் தலையின் மென்மையான பகுதி பாதிக்கப்படும். இது உண்மையா? தவறு மென்மையான பகுதியானது அடுக்குத் தசைகளாலும் (Tissues) மண்டை ஒட்டாலும் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இவை
களைத் தாண்டி எளிதில் எதுவும்
மென்மையான பகுதியை அடைத்துவிட நனைந்த தலையுடனிருந்தால் ஜலதோஷம் பிடிக்கும். இது உண்மையா?
உண்மைதான் ஈரத்தலையுடனிருந்தால், உங்களுக்கு குளிராக இருக்கலாம். ஆனால் அதனால் நோயோ அல்லது ஜலதோவுமோ ஏற்படாது. பாக்டீரியா, வைரஸ்ஸால் நோய் உண்டாகுமே தவிர, ஈரத்தலையால் யாதொரு பிரச்சனையும் உண்டாகாது.
கூவிக்கொண்டிருந்தர் அருகில் குறைபோதை யில் நின்ற நண்பர் கேட்டார் மக்களை ஏன் வசைபாடுகிறீர்கள்? உங்களுக்குத்தானே வாக்களித்திருக்கிறார்கள் உடனே வெற்றி பெற்ற அந்த வேட்பாளர் சொன்னது இது "அதனால்தான் உறுதியாகச் ಕರುಣಾ
அரசியல் கட்சிப் பிரமுகர் ஒருவரிடம் அவரது அனுதாபி பேசிக்கொண்டிருந்தார். நீங்கள் ஏன் தேர்தல் சமயத்தில் ஒரு அறிக்கைகூடவிட்வில்லை என்று கேட்டார். பிரமுகர் அமைதியாகப் பதில் சொன்னார். நல்ல வேளைதப்பித்தோம் இல்லாவிட்டால் தோல்வியடைந்த வேட்பாளர்கள் நம்மவர்கள் தான் என்று ஆகியிருக்கும்:
அவளைப் பாதித்தது அவசர சிகிச்சைப் பிரிவிலேயே அவள் கிடத்தப்பட்டிருந்தாள். இங்கிலாந்திலுள்ள பல பிரபல மருத்துவர்கள் நிக்கோலாவை வந்து பார்த்து வியந்தனர்.
இத்தகைய விபத்துக்குள்ளான எவரும் சில மணி நேரம் தானும் உயிர்வாழ முடியாது என்று அபிப்பிராயப்பட்டனர்.
ஆரம்பத்தில் நிக்கோலாவின் நினைவு தடுமாறியது. சில சந்தர்ப்பங்களில் வலிப்பு தோன்றி அவஸ்தைப்பட்டாள். ஆனால் இரண்டு வாரங்களில் படிப்படியான குணம் காணப்பட்டது.
"நான் மிக்க நலமாக இருக்கிறேன். எனது மூளையில் துப்பாக்கி ரவை ஒன்று இருப்பதை நான் அறிவேன். ஆனால் அது என்னை ஒன்றும் செய்யவில்லை. நான் அதிஷ்டக்காரி என்று மருத்துவர்கள் கூறுவது எனக்குப் பெருமையாக இருக்கிறது" என்று கூறுகிறாள். இவள் பூரண குணமடைய 2 வருடங்களாகும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மக்களிடையே பரவலாக உடல் நலக் க்களைப் பற்றி தலைமுறைதலைமுறை
ஆனால் அவற்றில் சில அறிவியல் உண்மை களுக்கு பொருத்தமில்லாதவை. சிலவற்றை
மட்ையர்கள் சுத்த மடையர்கள் என்று
ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுக்குத் தாயான ஒரு பெண் முப்பத்தைந்து வயதைக் கடந்த பின்பும் ஆரோக்கியமுள்ள முன்றாவது குழந்தையைப் பெற்றெடுக்க முடியும். இது
Đ_GöI9)ID|]][T?
உண்மைதான். இரண்டு ஆரோக்கிய மான குழந்தைகளுக்குத் தாயான ஒரு பெண், முப்பத்தைந்து வயதைக் கடந்து
கர்ப்பமடைந்தால் குறைபாடுடைய குழந்தைகள் பிறக்க வாய்ப்புண்டு. நானூறு தாய்களில் ஒருவருக்கு இப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படுகின்றது. தாயின் கருப்பையில் உள்ள நீரை எடுத்து இக்குறைபாடுகளைக் கண்டறியலாம்.
காதுவலி உள்ள குழந்தைகள் நீச்சலடிக்கச் செல்லக் கூடாது. இது சரியா?
உண்மைதான். உங்கள் குழந்தையின் காதில் வலி இருந்தால், நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகளை சாப்பிட்டு, குணப்படுத்திக் கொண்டு நீச்சலடிக்கச் செல்ல வேண்டும். நீச்சலடிக்கும் பொழுது டைவ் அடிப்ப தையோ, ஆழமாக மூழ்குவதையோ, தவிர்க்க வேண்டும். ஆயினும் உடல் நிலை சரியில்லாத அல்லது காய்ச்சல் உள்ள குழந்தைகள் எந்த விளையாட்டிலும் (நீச்சல் உள்பட) கலந்து கொள்ளுதல் கூடாது.
அம்மை நோய் கண்ட குழந்தைகள் குளிக்கக்கூடாது. இது உண்மையா? குளிக்கலாம். ஆனால் அளவான குடுடைய தண்ணீரில் கால் கப் சோடா மாவை (உணவுக்குப் போடுவது) கலந்து குளித்தால், அம்மையால் ஏற்படும் அரிப்பு நிற்கும். குளிப்பாட்டிய பின் குழந்தையின் உடலை நன்கு காய்கின்ற அளவுக்குத் துடைத்து விடவும். குழந்தைக்குப் பயன் படுத்திய டவலை துவைத்த பின்பே வீட்டில் உள்ள மற்றவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும்.
தினரைப் பற்றித் தாறுமாறாகப் பேசிக் கொண்டிருந்தார் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நண்பர் என்னதான் இருந்தாலும் உங்கள் உறவினர்கள்தானே இப்ப்டிப் பேசலாமா? என்று கேட்டார் வேட்பாளருக்கு மேலும் கோபம் வந்துவிட்டது. நான் அவர்களுக்காக எத்தனை செய்திருப்பேன்! எவளவு கொடுத்திருப்பேன் அந்த நன்றிக்காவது வாக்களித்திருக்கவேண்ட்ாமோ? நண்பருக்கு வேட்பாளரின் வேதனை புரிந்துவிட்டது. "புரிகிறது உங்களுக்கு என்று ஒரு கொள்கை இல்லாவிட்டாலும் உங்கள் கொள்ளைக்காக என்றாலும் அவர்கள் வாக்களித்திருக்க வேண்டும் இது உங்கள் கொள்ளைத் திறனுக்கே கிடைத்த தோல்விதான்: 鞘
I, III i j. 20:26, 1994

Page 15
ல் இருந்த சின்னத் தாடியை பார்க்க அவனும் பதட்டமாகி நாற்காலிவிட்டு துள்ளி எழுந்து
"மீண்டும் பொலிஸ் வந்துவிட்டது கொடி" என்றான் அதிர்ந்துபோன குரலில், டி.ஐ.ஜி.டென்சில் ஜிப்பில் இருந்து இறங்கி நிதானமாக நடந்துவந்து வீட்டுக் கதவில் இரு முறை தட்ட ஜெயக்கொடி சின்னத் தாடியின் கரத்தை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு வீட்டின் பின்புறமாய் G219. GOTT6öT.
எல்லாவற்றையும் கவனித்துக்கொண்டு வாயடைத்துப்போய் இருந்த லீலாவின் தந்தை சில நிமிடங்கள் தாமதித்து வியர்த்துப் போன முகத்தை ஒரு துண்டால் துடைத்த படி தயக்கமாய் நடந்து கதவு திறக்க, வெளியே நின்ற டிஜஜி டென்சில் நட்பாய் firiji, II) ,
"சிரமத்திற்கு மன்னிக்கவேண்டும் ஐயா சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந் தார். எதுவும் பேசாமல் லீலாவின் தந்தை திகைத்துப் போய் நிற்க, உள்ளே நிறைந்த பயத்தை உடல் வியர்த்து நடுங்கி வெளியே காட்டிக்கொண்டிருக்க, 4、凯 அனைத்தும் தன் மனதில் பதிவு செய்தபடி, "நீங்கள் எனக்கொரு உதவி செய்ய வேண்டும் ஐயா, சின்ன உதவிதான்."
பயத்தில் வெளிறிப்போய் வறண்டு போன உதட்டை நாவால் ஈரப்படுத்தி, வலுக்கட்டாயமாக வார்த்தைகளை வெளியே வரச் செய்து,
"என்ன உதவி இன்ஸ்பெக்டர்
GLuft: 97. Gupri 2,6 முகவரி இல5, நீர்கொழும்பு வீதி
அபுதுமைத் தொடர்
விழும்
நேரம்
பெயர் பொரதிதேவி
டி.ஐ.ஜி.டென்சில் அவர் முகத்தைப் பார்த்து மெல்லச் சிரித்து
"நீங்கள் தவறு செய்கிறீர்கள்." மேலும் அதிர்ந்துபோன லீலாவின் தந்தை, சமையல்கட்டில் இருந்து வந்து பயத்தில் ஒடுங்கிப்போய் நின்றிருந்த மனைவியின் முகத்தைப் பார்த்து பரிதாப மாய் முழித்து
"த.தவறா? நீங்கள் என்ன. சொல்கிறீர்கள் இன்ஸ்.
வார்த்தைகளை முடிக்க முடியாமல் தடுமாற,
"நான் டி.ஐ.ஜி. இன்ஸ்பெக்டர் அல்ல. எவளவு கஷ்டப்பட்டு டி.ஐ.ஜி. ஆகியி
ருக்கிறேன். நீங்கள் ஒரேயடியாக பதவி இறக்கம் செய்தால் அது தவறுதானே?
சொல்லிவிட்டு சத்தமாகச் சிரித்தார். சற்று நிம்மதியாகி, சூழ்நிலையின் இறுக்கம் கொஞ்சம் தளர்ந்ததாய் உணர்ந்து லீலாவின் தந்தை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு சிரிக்க முயன்றபடி,
"என்ன உதவி டி.ஐ.ஜி" "இந்த வீட்டின் அமைப்பை ஒரு முறை அலசிவிட ஆசை."
அதிர்ச்சி மீண்டும் முகத்தில் தெரிய, "ஏன் டிஜஜி" "கொலை வழக்கில் சாட்சிகளுக்கும் ஆபத்து வரலாம். பிரசாத் வீட்டில் கொலையானவனை லீலாவுக்கு தெரிந்தி ருந்தால்.பயப்படவேண்டாம் எதற்கும் ஒரு முன் ஜாக்கிரதை நல்லதல்லவா?"
GFITGÄNGAS), G), IIGS, GBL go Gi|GBGMT (BLJITSJ, பதிலேதும் பேசாமல் பின்தொடர்ந்தார் லீலாவின் தந்தை வீட்டின் பின்புறமாய் இருந்த கதவு திறந்திருக்க வீட்டின் பின்புறத்தில் இருந்த குச்சு ஒழுங்கை தெரிந்தது.
அட பின்புறமாய் ஒரு வழி இருக் கிறதே. இது எங்கே வரையும் போகிறது?
தலை நீட்டி எட்டிப்பார்க்க "பிரதான தெருவரையும் போகலாம்." "ஓகோ.கதவை திறந்து வைக்காதீர்கள் காலம் கெட்டுக் கிடக்கிறது பாருங்கள்." திரும்பி நடந்து வந்து முன்ஹோலில் நின்று,
"உங்கள் மகன் ஜெயக்கொடி எங்கே? எதிர்பாராத கேள்வியில் திகைத்து உடனே பதில் சொல்ல முடியாமல் திணற
"வேலை தேடி இருக்கிறது. வீட்டில் தானே?
டி.ஐ.ஜி.சொல்ல தாய் அவர் தலையணி வந்து ஜிப்பில் ஏறிய வீட்டுக்கு எதிரே மின் கீழே இருந்தவனை தர் அவன் L7360, 5j இருந்தான்.
ஜீப் புறப்பட்டுச் காரனைப் போல் இ ஒரு புன்னகை ெ எழுந்தான். சுற்றிலும் கொண்டான். தன்6ை வில்லை என்பதை உ நடக்கத் தொடங்கி தொங்கிக்கொண்டிரு ஒன்று அழுக்காக தெரிந்த தன் சட்டைப் உள்ளே இருந்த கைக் நேரம் பார்த்தான். ப ԼյոT3,9,
தெருமுனையில் கோடியின் கார் வந் காருக்குள் ரைவு தனுஷ்கோடி தன் இழுத்து இரண்டிலும் மாறி பு கொண்டிருக்க
"யாராவது LIII ஒரு வாரம் பொறுத் என்றபடி கதவு : அவள் இறங்கி ச பார்த்துக்கொண்டிருந் ஆக்சிலேட்டரில் அழு எதிரே நடந்து விழிகளால் குறிவை வந்துவிட்ட குரோத கொண்டிருந்தான் அ
ஹரிகரனின் எல்லோரும் டி.ஐ காத்திருந்தார்கள். அடிக்கடி மணி பார் சித்ராவும் மே தனியே இருந்தார்கள் மனேஜர் அறைக் J. F. (OFLLLLLLL குசன் சோபாவில் அருகே இருந்த மே "அவளவு சோக என்றான் குரலில் "இருக்கும்தானே என்றாள் தன் ை சிறிய முகம் பார்க் கையில் எடுத்து முகம் ஒட்டியிருந்த ஸ்ரிக்கர் படி சித்ரா,
சோபாவில் நகர்ந் வந்து,
"சோகத்திலும் அழகாய்த்தான் இரு என்று சொல்ல தொடையில் கைை LD(ß60III gift.
"நீங்களே சந்.ே விடுவீர்கள் போல் பிள்ளையாக தள்ளி
என்று தோளில் னாள் சித்ரா,
"இன்று முழுக் இருக்கிறது சித்ரா ெ இது வேண்டும்."
என்று சித்ராவி விரல்வைத்து மெல்ல உதடுகளை வேகமாய் சோபாவில் சாய்ந்த நின்ற மார்புகள் ம என்று அழைப்பு அழைப்பை ஏற்று வி படீரென்று திறக்கப் திகைத்து விலக் பார்க்க கதவைத்திற முகத்தை திருப்பிய "6)hրի (6).ցրրի வெரி சொரி சித்ரா என்று போலிய குறும்பாகப் பார்த் சாரங்கன்.
அந்த நொடியே
பெயர் எம்.வை.எம்.அபூபக்கர்
நாரம்மலை. வயது 25 வயது 28 பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை, முகவரி ஆர்.கே.எம்.வீதி முகவரி :
அக்கரைப்பற்று-07 - '" ாேழுதுகுே பத்திரிகை AL-KHOBAR-31952
56). வாசித்தல், K.S.A.
量エ20-26,1994
பொழுதுபோக்குவிபார்த்தல், பேனாநண்பர்தொடர்பு
 
 
 
 
 

அலைகிறார்போல் இருப்பது கஷ்டம்
அதை ஆமோதிப்ப க்க விடைபெற்று ன்சில், லீலாவின் பத்தில் சாய்ந்தபடி FILIIGUTviT LIITīģUSTİT. TGO) GOTLI (BLITTIGJ
செல்ல, பிச்சைக் ந்தவன் முகத்தில் ரிந்தது. மெல்ல ரு முறை பார்த்துக் எவரும் கவனிக்க தி செய்துகொண்டு ான். முதுகிலே 597 BGOTLDITGO GOL ம், கிழிசலாகவும் பையில் கைவைத்து டிகாரத்தை எடுத்து ன் நிமிர்ந்து எதிரே
காடிஸ்வரர் தனுஷ்
நின்றது.
ங் சீற்றில் இருந்த அருகில் இருந்த DIT IL SIGöIT gdj=flip567
|றி உதடு பதித்துக்
கப் போகிறார்கள் திருங்கள்." றந்து லீலா இறங்க நவு சாத்தும்வரை விட்டு, கியர் மாற்றி த்தி விரைய, ரும் லீலாவையே த்தபடி முகத்தில் த்தோடு நெருங்கிக் ΘΙρόΤ.
அலுவலகத்தில் டென்சிலுக்காக கைக்கடிகாரத்தில் துக்கொண்டார்கள் னஜர் மனோகரும்
த அருகில் இருந்தது டிஸ்கவுன் ரூம். த்ரா அமர்ந்திருக்க DTITEIT, மா சித்ரா?
சிறிது கேலி தெரிய P கப்பைக்குள் இருந்த கும் கண்ணாடியை பார்த்து நெற்றியில்
பொட்டை சரிசெய்த
து சித்ராவின் அருகில்
அட்டகாசமான கிறாய் சித்ரா" க்கொண்டு அவள் பத்து கிள்ளினான்
கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. நல்ல
இருங்கள்
கைவைத்து தள்ளி
ஒரே டென்சனாக டன்சனைக் குறைக்க
ன் இதழ்களில் தன் வருடிக்காட்டிவிட்டு பொருத்தி எடுத்தான். ருந்ததால் நிமிர்ந்து னாகரை வந்துவிடு விடுக்க, கரங்கள் ரைய, தட்டப்படாமல் ட்டது அறைக்கதவு. மனோகர் நிமிர்ந்து து வந்து வெட்கமாய்
LISTGħUL Li LD (BGOSTITU, T.
மன்னிப்பு கேட்டடு ர் உதவி மனேஜர்
சித்ரா ஒரு முடிவுக்கு
பெயர்: எஸ்.எம்.பாறுக்
GIULI 35F 23 முகவரிமதினாஸ்
தல்கவெல வீதி, ரம்பாவ, அனுராதபுரம்
வந்து சாரங்கனை நோக்கி சோபா விட்டு எழுந்தாள்.
1989, ef). 'ಬ್ಡಿ வரவேற்பறையில் ன்ஸ்பெக்டர் மோகனுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
டி.ஐ.ஜி வந்துகொண்டிருப்பதாக வயர்லெஸ்ஸில் தகவல்வர, வரவேற் பறைக்கு வந்து பார்த்தவருக்கு
பிரியா இருந்த நாற்காலி வெறுமையாய் இருந்து வரவேற்பளித்தது.
இன்ஸ்பெக்டர் மோகனைக் கண்டதும் நாற்காலி விட்டெழுந்து மரியாதை காட்டிய காயத்திரியை பார்த்து,
"இங்கே உங்களோடு இன்னொரு பத்திரிகையாளர். மிஸ்.பிரியா."
"பிரியா அப்போதே போய்விட்டாள் இன்ஸ்பெக்டர்"
"எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? கையில் கடிகாரம் பார்த்து, "இரண்டு மணிநேரம் இருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டர் பட் பிரியா செய்ததிலும் நியாயம் இருக்கிறது." "என்ன நியாயம்? வெறுப்போடு கேட்டார். "நாங்கள் வந்து இரண்டரை மணிநேரமாய் காத்திருக்கிறோம். உங்கள் டி.ஐ.ஜி என்னடாவென்றால் பத்திரிகை யாளர் என்றால் வேலையில்லாதவர்கள் என்பது மாதிரி காக்க வைத்திருக்கிறார்." அலுத்துக்கொண்டாள். டி.ஐ.ஜி வந்து விட்டதாக கொன்ஸ்டபிள் வந்து செய்தி சொல்ல,
"நீங்களும் சொல்லிக்கொள்ளாமல் போய் விடாதீர்கள் பிளீஸ்.
என்றபடி, டி.ஐ.ஜியை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்று யோசித்த படி டி.ஐ.ஜி. எப்படியெல்லாம் கிழிக்கப் போகிறாரோ என்று பயந்தபடி, டி.ஐ.ஜி அறை நோக்கி இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் விரைந்து கொண்டிருக்க,
உள்ளே டி.ஐ.ஜியின் அறையில் போன் fÈ LIGIGOSI,
வழங்குவது - ரசிகன்
"ஹலோ" என்று டி.ஐ.ஜி.டென்சில் குரல் கொடுக்க,
மறுமுனையில் சிரித்தது அதே பெண் குரல், பின்னர் பேசியது.
"உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு யூனிபோர்ம். ஒரு ஜிப்பு டி.ஐ.ஜி என்று ஒரு போஸ்ட்டு. கொலை விழும் நேரத்தில் கொட்டாவி விட வேண்டியது. பிறகு விழித்து பதறி எல்லோர்
ஜிவ் என்று ஏறியது கோபம்
"ஸ்டுப்பிட் உன்னை." ”ன்ேன?
"யார் நீ'அதைச் செ
சொல்லவே உத்தேசம் இ சொல்லப் பேர்வதை கொள்ளுங்கள். பிர்சாத் ht:0 பெண் நல்ல அழகி அந்த அமோக கொலை செய்து | Թայow | ,
மோகன் வந்து இ
"(3g-ի , իլիս
உயர்த்தி கேட்க நடந்ததைச் சொன்னார் மோகன் சினமாகி, முகம் சிவந்து "gd i 3560)6IT GALLIG) GAOITLD இந்த வேலைக்கு யாரய்யா வரச்சொன்னது? என்ன செய்வீரோ தெரியாது. உடனே பிரியா இங்கே வரவேண்டும்."
"யெஸ் சேர், வெளியே இன்னொரு நிருபர் காயத்திரி.
போய்விட்டு நாளை காலையில் வந்து பார்க்கச் சொல்லுங்கள்."
இன்ஸ்பெக்டர் மோகன் தயங்கியபடி காயத்திரியிடம் சொல்ல, கோபம் அவள் முகத்தில் தெரிந்தது. விருட்டென்று Garef)(Bur (BLIII6ötfreit.
டி.ஐ.ஜி அலுவலகத்தில் இருந்து வெளியேறி தெருவில் இறங்கினாள். அவளை இடித்துவிடுவது போல் அருகில் வந்து நின்றது மெல்லிய நீற நிசான் ஸ்னி மொடல் கார் கதவு திறந்துகொள்ள உள்ளே இருந்தவள் பிரியா அவளே
ஒட்டி வந்திருந்தாள்.
ஒரு புன்னகையோடு,
"வா காயத்திரி"
என்றாள். தயங்கிவிட்டு உள்ளே ஏறி கதவு சாத்த கார் கிளம்பியது.
டி.ஐ.ஜி அலுவலகத்திற்குள் திரும்ப முயன்று பின் நேராகி பிரியாவின் காரை பின் தொடர்ந்தது மற்றொரு
9TT
மீதும் சந்தேகப்பட்டு. துருவி துழாவி.சே. அந்தக் காரைச் செலுத்திக் கொண்டி வெட்கம் என்று ஒரு வார்த்தை ருந்தவர், இருக்கிறதே. அட்லீஸ்ட் கேள்விப் குலாம்ஷா பட்டாவது இருக்கிறீர்களாடிஐஜி? (இன்னும் வரும்)
பெயர் பிராணி வயது 21 முகவரி 360/13 சமகி மாவத்தை
வெலிசறை பொழுதுபோக்கு பத்திரிகை வாசித்தல், புத்தகம் படித்தல்
பெயர்: ஏஅஸ்வர்டீன் வயது சொல்லமாட்டேன்
G Guangai) Giugil 22
LDIT
பாழுதுபோக்கு
இகவிதை எழுதுதல்,
முகவரி 264, மாளிகாவத்தை பிளேஸ்-கொழும்பு-10
பத்திரிகை வாசித்தல், வானொலி கேட்டல்,
முகவரி எம்.சி.றோட் கதுறுவெல, பொலநறுவை பொழுதுபோக்கு ரீவி பார்த்தல், நண்பர்களுடன் அரட்டை, முரசு வாசித்தல், முரசுடன் தொடர்பு

Page 16
நமது இலங்கைத்திருநாட்டில் இனப்புரிந்துணர் வென்பது எவ்வளவு விற்பமானதாக மாறிவிட்டது. தேசிய இனங்களுக்கிடையே தமிழ்முஸ்லிம் தமிழ்சிங்களம் (சிங்களம்-முஸ்லிம் எத்தனை விகரமான மனக்கிலேசம் இப்படியே இவ்விரிவு
liji ljilji) jбијJimi
9 i IgE qisi i Nj ju ja fisi I för INTI LIL'Gill GuTÚL A Nigyth GIG SÄKSI துப் போகிறது.
இன்னல் கண்ணாடிகளை முடி, கதவு சாத்தப்பட்டபோது அந்த நிறைந்திருந்த புதிய மினிபஸ்ஸின் சாரதி ஏ.சியை போட்டான். சில நிமிடங்களில் அந்த பஸ் முழுக்க குளு குளு என்றிருந்தது. பயணிகள் எல்லோரும் ஆசுவாசமாய் சீற்றில் உட்கார்ந்திருந்தனர். பஸ் புறப்படத் தயாரான போது வாசலுக்கு எதிராய் இருந்த சீற்றிலிருந்த ஒரு தமிழ்ப் பெண்மணி, வயது ஒரு நாற்பத்தெட்டு மட்டில் இருக்கும். பணப்பையைப் பார்த்தாள் பணமில்லை. அதிர்ச்சியுடன் 560.5 கணவனைத்தேடினாள். அவளை வழியனுப்ப வந்தவர் மறந்து போய் பணம் கொடுக்காமல் வீட்டுக்குப் போய்விட்டதை உணர்ந்தவள் அவளது பார்சலை வைத்துவிட்டு கைப்பை யையும் எடுத்துக்கொண்டு நடத்துனரிடம் சொல்லிவிட்டு "உடனே வாறன்" என்றவள் இறங்கி பஸ் நிலையத்திற்குப் பக்கத்தில் இருந்த வீடு நோக்கி ஓடிப்போனாள்
-
அன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை. எனது கைப் பையில் ஏற்கனவே வாங்கி வைத்திருந்த தினமுரசைப் புரட்டி பிரியத்திற்குரிய "கண்டி ஷர்மியின் சிறுகதை "சிரிப்பூவில் மூழ்கிப் போனேன். எத்தனை GUIIGAIGORTALDIT607
எழுத்துக்கள் தினமுரசின் எழுத்தாள
லையில் எழுந்ததும் அகிலனுக்கு அதே சிந்தனையாகவே இருந்தது. மனதை அவனால் ஒரு நிலைப்படுத்த முடியவில்லை. மனதைப் போட்டு அலட்டிக்கொண்டிருந்தான். சத்தியாவைச் சந்தித்துதான் எத்தனை நாட்கள் ஆகிவிட்டன. ஒரு வினாடிகூட 96.6067. மறக்க முடியாமல் அவள் நினைவாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவனால் அவளது முகத்தைக்கூட பார்க்கும் வாய்ப்பில்லாவிட்டால் அந்த வேதனையின் ஆழம் நிச்சயம் அவனுக்குத்தானே தெரியும் சத்தியா மீது அவன் எந்தளவிற்கு அன்பு வைத்திருந்தான். அந்த அன்பைக்கூட மதிக்காமல் சத்தியாஅவனையே எடுத்தெறிந்து பேசி விட்டாள் என்பதை அவனால் இன்னும் தான் நினைத்துப் பார்க்க முடியவில்லை.
சத்தியாவை அவன் விரும்பினான்.
நேசித்தான்.காதலித்தான் என்பதைவிட அவன் அவளை அத்தனையும்விட மேன்மை யாகவே கருதினான்.
அவள்மீது அவனுக்கு அளவுக்கதிகமான கரிசனை இருந்தது. அவனது அத்தகைய அக்கறை அவளுக்கு ஏனோ பிடிக்கவில்லை போலும் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு விருப்ப மில்லாத விவகாரங்கள் தெரிந்திருந்தும் அந்த விவகாரங்களையே தனது கொள்கையாக அவள் கொண்டிருக்க மாட்டாள். அவனது மென்மையான மனதை வீணாக வேதனைப் படுத்தியிருக்க மாட்டாள்.
அவள் அவனுக்குப் பிடிப்பில்லாத காரியங்களில் எல்லாம் விருப்பத்தோடு நடந்து கொண்ட வேளைகளில் எல்லாம், தனக் குள்ளேயே உள்ளூர வேதனைப்பட்டுக் கொண்டானே தவிர, அவள் மீது அவன் ஆத்திரப்படவில்லை.
'ச்சி. இவர் ரொம்பவும்தான் மோசம் இப்படித்தான் என்னைக்காத்திருக்க வைத்து வருவதுதான் அவருக்கு வழக்கம் இன்றுகூட எவ்வளவு நேரமாக கால்கடுக்க காத்து நிற்கிறேன் கொஞ்சமாவது அவருக்கு என் நினைப்பு கிடையாதே. வரமாட்டேங்கிறாரே மனுஷன்
என் மனசு பரபரத்து. இருக்கின்றது அவரது வரவுக்காக எனக்குத்தான் மனசு முழுவதும் அவர் எண்ணம் அவருக்கு இதெல்லாம் எங்கே புரியப்போகிறது எங்காவது எவர் வீட்டு வாசலில் நின்று எவளாவது பல்லிளித்தால் போதும் அவளுடன் ஒரு அரைமணி நேரம். அப்படியே அடுத்தவளுடன் கால்மணி நேரம் பேசிப்பொழுதைப் போக்கிவிட்டு. பகல் சாப்பாட்டு நேரமாகப் பார்த்துத் தான் இந்தப்பக்கம் வருவார் அவர் அழகான வாலிபன் என்பதாலா இவளுக ளெல்லாம் இப்படி அலைகிறார்கள்? நான் இதைப்பற்றி இவரிடம் கேட்டதேயில்லை. என்னைப் பொறுத்தவரை இந்தவிஷயம் அவரவர் சொந்த விஷயம்
கைக்கடிகாரத்தையும் ஒருமுறை முறைத்தேன். மணி பன்னிரண்டைத் தாண்டிவிட்டிருந்தது என் மனதில் மீண்டும் பரபரப்பு. அதாவது அவரைக் கண்டுவிடும் பரிதவிப்பு இனி அவர்வரும் நேரம்தானென அடிமனசு அடித்துக் கூறியது. இதோ வருகிறார் என்பதுபோல அவர் சைக்கிள் மணியொலிகள் என் காதுகளில் தேன்வார்த்துச் சென்றது. சில நிமிடங்களில் சகல பற்களையும் என் முன்னே சமர்ப்பித்து வந்து நின்றார். நானும் штитнić, செய்தேன்
வட்டத்தை எண்ணும் போது மனது நிறைந்து போனது.
இதற்கிடையில் பஸ்ஸினுள் சிறு சிறு சலசலப்புகள், பின் சீற்றில் இருந்த கொஞ்சம் பருமனான சிங்களப் பெண் உச்சஸ்தாயியில் கூறிக் கொண்டிருந்தாள், "எங்கே அந்தத் தமிழ் பொம்பிளை.
மற்றவர்களும் விழிகளை தினார்கள்
பக்கத்தில் இருந்தவர்களை ஒவ்வொரு வரும் கேட்டார்கள் "எங்கே அந்தத் தமிழ் மனுசி. அந்த பஸ்ஸில் தொண்ணுற்றெட்டு வீதமானவர்கள் சிங்களவர்களே அவர்களின் ஒவ்வொருவர் முகத்திலும் கலவர ரேகைகள்
அந்த பொட்டு வைத்த தமிழ்ப் பெண்
உயர்த்
-9|[]ഞ്ഞ உச்சியிலும் சுமங்கலி தாலிக் கொடி கட்டி முடித்து முக்குத்திபோ மாற்றின மக்கள்
வெறுக்கப்பட்டவள்- !
திட்டமிட்டு பஸ்ஸில் ஏறி தங்கள் மத்தியில் குண்டை வைத்து பணத்தை மறந்து போன காரணத்தைச் சொல்லி, அந்த பையை சிற்றில் வைத்துவிட்டுப் போய்விட்டாள்
அவள் வைத்த பையில் இருந்த குண்டு வெடித்து அனைவருமே கொல்லப்பட்டு விடுவோம் என்று எல்லோருமே முடி வெடுத்து விட்டாற் போல் எனக்குத் தெரிந்தது
இது என்ன அக்கிரமம் நெற்றியிலும்
ஆனால், சத்தியா அன்று அவனுக்கு கூறிய வார்த்தைகள் தான் இன்னும் அவனது மனதிலே அலைமோதிக் கொண்டிருந்தன.
அந்த நினைவுகளையோ, வேதனை யையோ அவனால் ஜீரணித்துக்கொள்ள முடியவில்லை. மனதில் ஏதோ நிதானித்த வனாக வெளியில் கிளம்பினான் அகிலன்
ஒஃபீஸில் அவனால் அன்றும் எதனை யுமே செய்ய முடியவில்லை. அந்த ஒரு மாத காலமாக அவன் இப்படியே அமர்ந்து
கொண்டு மனதில் சிந்தனைகளுடன் தனது
கடமைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருப்பது அந்த அலுவலகத்தில் யாருக்குத்தான் தெரியப் போகின்றது
சத்தியா.உண்மையாகவே நீ என்னை வெறுத்துவிட்டாயா. உங்களப் பிரிஞ்சி என்னால வாழ முடியாதென்று அடிக்கடி சொல்வாயே? நீயா இப்படி மெளனமாக இருக்கிறாய்.?
அந்தளவிற்கு உன்ர மனத கல்லாக மாற்றி விட்டாளா அந்த கொடுர இராட்சசி. சத்தியா என்னை முழுமையாகப் புரிஞ்சி கொண்ட நீயுமா நான் சொன்ன வார்த்தைகள நம்பல்ல.?
அகிலனால் வேதனைகளைச் சுமக்க முடிந்தபோதிலும், அவனால் ஒரு முடிவுக்கு வரவே முடியவில்லை. அவன் தவறு செய்திருந்தால் அந்தத் தவறை ஒப்புக் கொண்டிருப்பான். ஆனால், இல்லாத உறவை
NANN
சிரிப்பதுபோல காத்திருந்த கோபம் என்னிடம் இன்னுமிருந்தது.
வந்தவர் எதுவுமே பேசவில்லை. என்னிடம் ஒரு கடிதத்தைத் தந்துவிட்டு தாமதிக்காமலே போய்விட்டார் நான் கேள்விக்குறியுடன் காகித உறையை உரித்தேன்.
"என்னடா சுஜீவன். பியோன் வந்துட்டாரா?. உன்ட் றிசல்ட் சீற்தானே வந்திருக்கு இஞ்ச கொண்டா பாப்பம் என்றபடி வீட்டிற்குள்ளிருந்து என் அக்கா வதனா என்னை நோக்கி ஆவலுடன் ஓடிவந்து கொண்டிருந்தாள்.
கல்கு T-JJ, LI J
சொல்வதனால் அவள் 6 ஒரு புலி,
இந்த நிலமை மாறி கண்ட புனிதமான ஒற் அதைக் கண்டு எப்ே
கொள்வோம்? LTG வாழ்ந்தவர்களை இனங் மீது மண்ணை வாரி இதற்குக் கணிசமான
அவனால் எப்படி ஏற் சரண்யாவுடன் அ6 ஏதோ உண்மைதான். அவளருகில் இருந்து தடவைகள் பிரயாணம் இதைத் தவிர அவளுடன் தொடர்புமே இருந்ததில் சரண்யா சத்திய அளவிற்கு அவன் அ6 நினைத்துப் பார்க்க சத்தியாவிடம் சொல்லிய
நினைக்கும் போதெல்ல அகிலனால் பகிர முடி
சரண்யாவ நா அவளோட goof. என்றெல்லாம் சுற்றி கொடுமை.சரண்யாவ என்பதற்காக.என்ர வா அவள் நினைப்பது நியா எதையுமே நிதானிக்க
அகிலன் ஒரு முடி சந்திக்கச் சென்றான். சரண்யா புன்முறு
வரவேற்றாள்.
"LÓGU FJGÖSTALIIT! கொஞ்சம் கதைக்கவே
"யெஸ்.நீங்க எது фплпепштад, д.60559 சந்தர்ப்பம் தானோ என்
நிர்வாணமாய் இருந்தட மாட்டிய குமார், பெருை நண்பர்களைப் பார்த்த "எப்படியிருக்கு ம இல்ல? காலையில க இதுல தான் முழிக்க ே டயர் மச்சான் வேண்ட வேண்டாம்.)
"டேய் குமார், பார் அளவோட பார் மச்சான் மட்டும் நிற்கிற ஆள் நண்பனொருவன் எச் "HILDLIDIT (BLITT LIDÉ அழகுக்கும் என்ர ெ பொண்டுகள் கியூவில யாரையுமே பார்க்கிறதி "என்னத்த தெரி விழுத்துறதுக்கு ஒருத்த போறா
"ஒமோம் கட்டாயம் அவள் எவ்வளவு அ தெரியுமே, எவ்வளவு தெரியுமே?
"அட நீ சீதன இன்னொரு நண்பன்
"ஏனடா? எல்லாரு மட்டும் வாங்கக் கூட GBONELLIT GÖT.
"வாங்கலாம் தா "լայ6)լյլիկ).j;" allայր
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

றரீரா அனஸ்
ப் பொட்டு வைத்து
கொண்டையில் பூ ட்டுவிட்டால் போதும் மத்தியில் அவள் ஒட்டு மொத்தமாகச்
பயது வித்தியாசமின்றி
எமது முன்னோர்கள் றுமை என்று வரும்? பாது நாம் நிம்மதி VLJU அன்போடு களாகப் பிரித்தவர்கள் தூவ வேண்டும். பங்களிப்பு நாட்டைக்
|க முடியும்? பன் பேசிப் பழகியது gjigluoug LDITo; பஸ்ஸில் இரண்டு பண்ணியிருக்கிறான். அவனுக்கு எந்தவிதத் J60)o), ாவிடம் சொல்லும் பளை மனதால் கூட வில்லை. சரண்யா அந்த வார்த்தைகளை
ாம் அந்த துன்பத்தை LLIGIGÜGIDG). ன் காதலித்தேனா? DIT.LIII it i.d. னேனா? இதென்ன நான் விரும்பவில்லை ழ்க்கைய கெடுத்தழிக்க யம்தானா? அவனால் முடியவில்லை. வுடன் சரண்யாவைச் அகிலனைக் கண்ட பலுடன் அவனை
நான் உங்களோட
ணும்."
வேண்டுமானாலும் லாம். நீங்க வந்த
னவோ. இண்டைக்கு
li jisivuisitif; för få
ଶ୍ରେ))};
நீளமாய் -9/60J பர் விளம்பர படத்தை யாய் குழநின்றிருந்த 6T. சான் படம். சூப்பர் ண்முழிக்கிற எண்டா வணும் ச்சா என்ன த கற்பனையெல்லாம்
கிற எல்லாத்தையும்
நீ இந்தப்படத்தோட GiG), 3.G.JGOTLD." ljaja.
ான் எனக்கிருக்கிற பாடி ஷேப்புக்குமே ற்கும்தள் நான்தான் பல தெரியும்தானே." |றது. உன்னையும் பிறந்திருக்கத்தானே
பிறந்திருப்பா, ஆனா காயிருக்க வேணும். சீதனம் தரவேணும்
மும் வாங்குவியே? ண்டினான்.
வாங்குறாங்க நான் த? ஏகத்தாளமாய்
கைப்பற்ற வந்த ஆங்கிலேயனிடத்திலும் இருந்தது. ஆனால் இன்று இன ஒடுக்குதல், இன ஒழிப்பு, அத்துமீறுதல் என்று எத்தனையோ வகைகள் மக்கள் மத்தியில் ஊடுருவி இருந்த உறவையும் சின்னாபின்னப் படுத்தி, இனக்குரோதம் என்பது மட்டும் எங்கள் நாட்டினிலே தூவப்பட்டதான காலமிது.
பஸ் முழுக்கவே கலங்கி களேபரப் பட்டது. ஒரு பெண் சொன்னாள்- "அந்தப் பெண் இருந்த சீற்றுக்குக் கீழே நன்றாகப் பாருங்கள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று."
இன்னொரு படித்தவர் சொன்னார் "தயவு செய்து உடனடியாகவே அந்த பேக்கை தூக்கி வெளியில் வீசுங்கள்
இந்த பேச்சுச் சத்தத்தில் மினி பஸ்சைச் சுற்றி மக்கள் கூடிவிட்டார்கள். சிலர் அந்தப் பெண் போன திசையையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். எனக்கோ இந்த மக்களைப் பற்றிய சிந்தனையே விரிந்து போனது
கூட்டத்தில் இருந்த மனிதரில் ஒருவர் வந்து அந்த பேக்கை திறந்து பார்த்தார். அதில் அன்றாடத் தேவைக்கான உடுப்புகள் மட்டுமே இருந்தன. இப்போது மினி பஸ்ஸிலிருந்து எல்லோருமே இறங்கி விட்டிருந்தனர். பஸ் அக்கு வேறு ஆணி வேறாக சோதனை செய்யப்பட்டது. இப்போதுகூட பிரயாணிகள் மத்தியில் திருப்தி ஏற்பட்டுவிடவில்லை. இருந்தும் எல்லோரும் ஏறி உட்கார்ந்தனர். பஸ் மெதுவாக தனது பயணத்தை ஆரம்பித்தது. அங்கே இருந்த தமிழ்ப் பெரியவர் என்னிடத்தில் சொன்னார்,
"உந்த மனிசி என்ன வேலை பாத்திருக்கு?
நான் தலையாட்டினேன். பின்னரும் அவர்,
"உப்பிடி எண்டாலும், எங்கட சனம் எவ்வளவு கேவலமாய்ப் போட்டுது? இரண்டு
வீட்டில யாருமே இல்ல." என்றாள் சரண்யா
அவளது சர்வ சாதாரண வார்த்தைகளைக் கேட்கும் போது அகிலனுக்கு ஆத்திரமாக இருந்தது.
ܓ(%)
N
" Ø እሄንß'የ! AA T
"சரண்யா எப்பவாவது நான் உங்கள "லவ்" பண்றன் என்று சொல்லியிருப்பேனா?
ஏன் நீங்க 6T66TD வாழ்க்கையில விளையாடுறிங்க.? சத்தியா என்னையே வெறுக்கிற அளவுக்கு ஏன் இல்லாத ஒன்ற இருக்கிறதாக பொய் சொன்னிங்க?
"மிஸ்டர் அகிலன்! நீங்க என்னை விரும்பினாலும்.விரும்பாவிட்டாலும் அதப் பற்றி எனக்குக் கவலையில்லை. ஆனா.நான் உங்கள விரும்புறன்.அதனால, என்னைத் தவிர வேற எந்தப் பெண்ணோடையும் உங்கள வாழவிட மாட்டன்." அவள் அப்படிச்
தெரியுது மச்சான்" ஏனெண்டா, நீஅடிக்கடி பாத்ரூம் பக்கம் போறாய். எதுக்கும் ஒரு தடவை நல்லா மெடிக்கல் செக்கப் பண்ணிடு. பிறகு வாறவள் சீதனத்த குறைச்சுப் போடுவாள். ஒருவன் சொல்ல எல்லோரும் சிரித்தார்கள், குமாரும் சேர்ந்து சிரித்தான்.
நண்பர்கள் சொன்னது போலவே குமார் காதல் வலையில் வீழ்ந்துதான் போனான். அவன் எண்ணியது போன்றே அழகான
இனங்கள் எண்டு எந்தப் பெரிய பிளவு உப்பிடியே போனா இரண்டு நாட்டிலை இரண்டு மக்கள் மாதிரி ஆயிடும் போல கிடக்கு அதுதான் பயமாய்க் கிடக்கு" அவர் தனது ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்தினார்.
"அதுமட்டுமில்லை இப்ப மற்றாக்களுக்கு எங்கடை ஆக்களைப் பாக்கிற நேரத்திலை வெட்ட வேணும் தின்ன வேணும் போல எல்லே கிடக்கு."
இடையில் ஒருத்தன் சொன்னான். "ஆ.அந்தா அந்தத் தமிழ் மனுசி வருது எல்லோரும் அவளையே ஒரு முகமாகப் பார்த்தனர். மனுசி வேர்க்க விறுவிறுக்க பயண அவசரத்தில் ஓடிவர, அவள் இருந்த சிற்றில் இன்னொரு பெண் ஏறி உட்கார
அந்தத் தமிழ்ப் பெண்ணின் பேக்கை ஸ்ராண்டில் விட்டுவிட்டு மினி பஸ் கொழும்பை நோக்கிப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தது.
forfa OTIM GNJENIGSTGOTTİ. "DIÉ JUEGOL "GIBLJÁK." அங்கே போட்டிருக்கு போய் எடுங்க" நடந்த விடயம் எதுவுமே தெரியாத அந்தப் பெண் அவசரமான தனது பயணம் கிடைக்காத அதிர்ச்சியில் ஓடிவந்து பஸ்ஸினில் ஏறிப் பார்க்க தான் இருந்த சீற்றில் இன்னொரு பெண் இருக்கக் கண்டு கிளீனரின் பேச்சைக் கேட்டு பஸ் ஸ்ரான்ட்டுக்கு ஓடினாள் அவள் அங்கே அவளை ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாகப் பார்த்தனர்.
அவளின் முகத்தில் ஒரு வெறுமை மட்டுமே படர்ந்து போயிருந்தது.
நான் எண்ணிக் கொண்டேன், இனப் புரிந்துணர்வு வேண்டுமே. இப்படியே போனால் நிலமை என்னாவது? எப்போது நாங்கள் ஒன்றாய் வாழ்வது? எப்போது நாமெல்லாம் கலவரமில்லாத வாழ்க்கையை எங்கள் நாட்டில் காண்பது? அதனால் சந்தோஷிப்பது. P
(இது ஒரு பயணானுபவம்)
சொன்னதும் அகிலனுக்கு தலையே சுற்றுவது
போல் இருந்தது.
"சரண்யா பிளிஸ்.நீங்க என்னை
நேசிக்கலாம். ஆனா.என்ர இதயத்தில
சத்தியாவைத் தவிர வேற எவருக்குமே இடம் கிடையாது. என்ர இதயத்தில மூன்று வருஷமாக அவளைத்தான் வைச்சிபூசிக்கிறன் ஐஆம் வெரி சொறி. உங்கட எண்ணத்த மாற்றிக்கொள்ளுங்க.எனக்கொரு வாழ்க்கை யெண்டால் அது சத்தியாவோடதான் இருக்கும்."
உறுதியாகக் கூறிக் கொண்ட அகிலன், சத்தியாவின் வீட்டை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தான்.
(யாவும் கற்பனை)
கூடியவர்கள், மேலும் வியந்து போனார்கள். காரணம் குமாரின் திருமணக் கோலம்
"என்ன செய்யுறது மச்சான், இந்த நாசமாப்போன "டயரால ஒழுங்கா பழகிக் கொண்டிருந்த எனக்கு திடீரென கல்யாணம் முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை, அதால, உங்களையெல்லாம் அழைக்க முடியாம போச்சுது மன்னிச்சிடுங்கடா, அதோட இண்டைக்கு எல்லாருக்கும் கல்யாண
காத்திருக்க நேரமில்லை
வளாய், பண்பானவளாய் அடக்கமானவளாய் இருந்தாள். குமாருக்கு இப்படியொரு காதலி கிடைத்தது பற்றி ஏக பெருமை. அவர்கள் சந்திப்பில் அன்புப் பரிமாற்றம் அளவிட முடியாதிருந்தாலும், குமாரிற்கு அடிக்கடி அறையில் மாட்டியிருந்த டயர் விளம்பரம் மனசுள் எட்டிப் பார்த்து தொந்தரவு படுத்திற்று.
நாட்கள் நகர, திடீரென குமாரிடமிருந்து நண்பர்களுக்கெல்லாம் அழைப்பு வர ஆச்சரியமாய் கூடினார்கள். அவனறையுள்
வாழ்க்கைக்கு வாழ்த்துக்கள் கூற
விருந்து" குமார் சொல்ல,
"பரவாயில்ல மச்சான், சீதனம் அது இதெண்டு பேசிக்கொண்டிருந்த நீ சீதனமேயில்லாம மனச்சாட்சிக்குப் பயந்து, நம்பினவள கைவிடாம, கைப்பிடிச் சிருக்கியே இது தாண்டா உனக்கு பெருஞ் சீதனம் உன்ன நினைச்சு நாங்க பெருமைப் Lյ6)յDւհւոl "நண்பர்கள் அவன்
விளம்பரத்திலிருந்த அரை நிர்வாணப் பெண் இன்னும் சிரித்துக்கொண்டிருந்தாள்.
(யாவும் கற்பனை)
In Tij.20-26, 1994

Page 17
"காயத்திரி ஒனக்கிப்ப என்னாச்சு? கொஞ்ச நாளாகவே சரியா என்னோட பேசுறதுமில்ல. ஏன் நான் ஏதாவது தப்பு LJ 68876:00fLL6OTITI...?
"இங்கப் பாரு காயத்திரி. எதுவா இருந்தாலும் எங்கிட்டச் சொல்லு அதவிட்டுட்டு நீ மட்டும் இப்படி தனியா யோசிச்சுகிட்டு, என்னோடையும் பேசாமயிருக்கிறதில எந்தப் பிரயோசனமும் இல்ல.
"சரி. சரி. ஆபீசுக்கு லேட்டாகுது. சீக்கிரமா டிபன் ரெடி பண்ணு"
வேண்டாவெறுப்பாக சமயலறையை நோக்கிச் செல்லும் காயத்திரியைப் பார்க்கும்
போது அவன் மனம் இன்னும் வேதனைப்பட்டது.
திருமணமாகி இரண்டு வரும்"
காலத்தையும் அன்பாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் கொண்டு சென்ற அதே காயத்திரிதான், இன்று இவ்வாறு அடம் பிடித்துக் கொண்டிருந்தாள். முன்பெல்லாம் அவன் கண் விழிப்பதற்கு முன்பே எல்லா வேலைகளையும் முடித்து, அன்பாக தன் கணவனுக்கு காலையுணவை பறிமாறுவதில் என்னவோ ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியைக் கண்ட அதே காயத்திரிதான்; ன்று அவன் எழுந்தபின் எழுந்து காலையுணவைக்கூட FffLIJATELY பரிமாறாமல் 96.160607 வேதனைப்படுத்துவதில் தான் மகிழ்ச்சி யடைகிறாளா தெரியவில்லை.
LIGUIb மனோச் திருமணமாகி இன்றுவரை காயத்திரியை அதட்டிக்கூட இருக்கமாட்டான். எல்லோரும் வியந்து பேசுமளவிற்கு பண்பாக நடந்துகொண்ட காயத்திரியா இவ்வாறு செய்கின்றாள். நினைக்கும் போது அவனுக்கு கவலையாக விருந்தது.
ஆனால் இந்நிலையில்கூட அவனால் காயத்திரியை அதட்டிப் பேச முடியவில்லை. காரணம் மென்மையான அவளை எந்த விதத்திலும் புண்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் அவனின் ஒரே எண்ணம் நீண்டவொரு பெருமூச்சுடன் கடிகாரத்தைப் பார்க்கும் மனோச் திடுக்கிட்டு மேசைமீதிருந்த பைலை கையிலெடுத்தபடி,
"காயத்திரி எனக்கு ஆபிசுக்குலேட்டாச்சு
படகில் செல்வதென்றவுடன் சற்று பயமாகவே இருந்தது. என்றாலும் சுமார் மூன்று அண்டுகளுக்கு முன்பு இதே கடல் வழியாகத்தான் படகில் நான் வந்தேன்.
என்னுடன், எனது உடன் பிறப்புக்கள்
உட்பட சுமார் 25,000 பேர் கடலில் தான் பயணம் செய்து கற்பிட்டிக்கு அகதிகளாக வந்தோம்.
அப்போதெல்லாம் எங்களுக்கு முன்னால் பல படகுகளும், பின்னால் பல படகுகளும் ஊர்வலமாக வந்தன. கடல்-வீதி போன்று காட்சி அளித்தது.
அன்று ஊர்வலமாக படகில் வந்தபின் நாளை- அதாவது சுமார் மூன்று ஆண்டுகளின் பின் எனது சொந்த ஊர் செல்ல ஆயத்தமாகின்றேன்.
எனது வீடு, எனது ஊர் எனது நகரம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் என்று என்னால் கற்பனை கூடப் பண்ணிப் பார்க்க முடிய வில்லை. பயணம்தான் சற்று பயம் பயணத்துக்கான ஆயத்தங்களை செய்து விட்டு தூங்க ஆரம்பித்துவிட்டேன்.
மறுநாள் பொழுது புலர்ந்தது. எனது உடுப்புப் பார்சலையும் படகில் செல்வதற்காக வாங்கி வைத்திருந்த 'பாஸ் சினையும் எடுத்துக்கொண்டு கற்பிட்டி துறை முகம் செல்கிறேன்.
இன்று 14 படகுகள் செல்லவுள்ளன. அத்துடன் மன்னார் சுவாமியாரின் படகும் செல்லுமாம். சுவாமியாரின் படகில் ஆட்கள் மட்டும்தான் செல்வார்கள் என்று ஒருவர் மூலம் அறிந்துகொண்டேன்.
ஏனைய 14 படகுகளிலும், சாமான்கள் ஏற்றப்படுகின்றன. ஒரு சிலர் மட்டுமே அதில் செல்ல முடியும். சுவாமியின் படகில் இடமில்லை. இதனால் சாமான் ஏற்றும் படகில் நானும் ஏறுவதற்கு நிற்கின்றேன். நான் தனியே தான் என்றாலும் எனக்கு அறிமுகமான பலபேர் பயணத்திற்காக காத்து நிற்கின்றனர். "உவைஸ், சாப்பாடு கொண்டு வரலியா." என எனக்கு அறிமுகமான சிவசம்பு அண்ணன் கேட்க, ஒ.மறந்தே போயிட்டன்."நீங்க கடைக்குத்தானே போறிங்க? எனக்கும் ஒரு பார்சல் வாங்கிட்டு வாங்க" என்று ஐம்பது ரூபாயை கொடுத்தேன்.
ஒருவாறாக பாஸ் செக் பண்ணி முடிந்ததும் படகில் ஏறிவிட்டேன். சாப்பாட்டு
ni i j 20-26, 1994
நான் போயிட்டு வாறன்."
கூறியபடி விரைந்தவன், ஏதே நினைவுக்கு வந்தவனாய் மீண்டும் தன் பார்வையை வீட்டை நோக்கி திருப்பு
கின்றான். அவனது முகம் இன்னும் சற்று வாடிப்போகின்றது. காரணம் முன்பெல்லாம்
அவன் சென்று மறையும்வரை, அவனையே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் காயத்திரி இப்போது வாசல் பக்கம் வருவதே கிடையாது. மாறாக அவன் வெளியேறிய மறு கணமே கதவைத்
தாழிட்டுக் கொள்வது அவனை இன்னும்
வேதனைப்படுத்தியது எவ்வாறோ அவற்றை
சமாளித்துக்கொள்ளும் மனோச் குழப்பத்தோடு விரைகின்றான்.
என்னவோ அன்று அவனால் ஆபிஸ்
வேலைகளைக்கூடச் செய்ய முடியவில்லை
அந்த எட்டு மணி நேரமும் அவனுக்கு எட்டு வருடங்களாகத் தோன்றியது எவ்வாறோ ! அன்றைய பொழுதை சிரமப்பட்டு போக்கிக்
கொள்ளும் மனோக் இன்று எவ்வாறாயினும் காயத்திரியின் இந்த
விரைகின்றான். மிகுந்த வீட்டையடையும் அவன் கதிரையில் Filib5LIL),
"காயத்திரி ரொம்ப களைப்பா இருக்கு. குடிக்கக் கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டுவா." அவன் வந்ததைக்கூட கவனிக்காதவள் போன்று தான் படித்துக்கொண்டிருந்த புத்தகத்தில் மூழ்கிப் போயிருந்த காயத்திரி, வெறுப்போடு தண்ணீரைக் கொடுத்துவிட்டு மீண்டும் புத்தகத்தில் தன் கவனத்தைச் செலுத்துகின்றாள்.
"ஏன் காயத்திரி என்ன இப்படிக் கொடுமப்படுத்துற.? நான் ஒனக்கு எதுல குறை வைத்தேன். ஏன் இப்படி நடக்கின்றாய்.
"ஆமா. நான்தான் ஒங்கள கொடுமப்படுத் துறன். யாரு யாரக் கொடுமப்படுத்து றாங்கண்ணு, நீங்க இப்ப சொன்னபிறகுதான் எனக்கே தெரியுது.
"ஒவ்வொரு புருசனும் தன் மனைவி கேக்காமலே டிவி,டெக், பிரிஜ் ஏன் கார்கூட வாங்கிக் கொடுக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் எவ்வளவு வசதியா சந்தோசமா வாழுறாங்க
பார்சலுடன் சிவசம்பு அண்ணன் வந்தார். அவரும் என்னுடன் படகில் ஏறினார்.
படகு செல்ல ஆயத்தமாகிறது. இப்போது நேரம் காலை 7.45 இறைவனின் நாட்ட மிருப்பின் பிற்பகல் 4 மணிக்குத்தான் மன்னார்
மாற்றத்திற்கான காரணத்தை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற திடமான முடிவுடன் வீட்டை நோக்கி களைப்புடன்
ஆனா நான் இங்க எ மாதிரி கஷ்டப்படுற பட்டாக்கூட நான்த எல்லாமே எண்ட தல வந்து கஷ்டப்படுறன்
காயத்திரி இவ் அவ்வாறு நடந்துகெ
காரணத்தை அவள் இருந்தே மனோச் G) UITGÖSTLIFT GÖT.
ஆனாலும் ஒரு எதிர்த்துப் பேசாத க கடுமையான சொற்க அவனுக்குள் கோபத் "காயத்திரி. ப :" வாழலாம் ல்ல காயத்திரி பணக்காரங்க கிட்ை இருக்கே தவிர சர்
o)6),
"மனசுல சந்தோ பிடிப்பில்லாம வெளி
வாரமலரை எடுத்து எடுக்க நினைத்தபே படகில் அடித்தது அ சற்று நனைந்துவிட்ட
பத்திரிகை பார்
கடற்கரையைப் படகு போய்ச் சேரும்
படகு புறப்பட்டு 2 மணிநேரமாகிவிட்டது. இப்போதுதான் பசி எடுக்கிறது. கொண்டு வந்திருந்த சாப்பாட்டுப் பார்சலினைப் பிரித்து சாப்பிடுகிறேன்.
என்னைப் போல் பலரும் அவரவர்கள் கொண்டு வந்த சாப்பாடுகளை சாப்பிடு கின்றனர். தண்ணீரும் படகில் இருந்தது. அதில் கொஞ்சம் வாங்கி குடித்துவிட்டு சாப்பாட்டை முடித்துவிட்டேன்.
இன்னும் 6 மணித்தியாலயங்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும். எங்கு பார்த்தாலும் ஒரே கடல் மிகவும் தூரத்திலே தெரியும் கரை, சற்று தூரத்துக்கப்பால் செல்லும் ஒரு படகு, இவைதான் அப்போதைக்கு எங்களுக்குத் தெரிந்த காட்சிகளாகும்.
எனக்கு க்கம் வந்தது. ஒருவாறு அருகில் ருந்த மாமூடைகளில் ஒரு சாரத்தை விரித்து தூங்குகின்றேன். வீட்டில் தூங்குவதைப் போல் நிம்மதியாக தூங்க (UDI). LDT at airGoTP
"அதோ தெரிகிறது மன்னார். அதுதான் மன்னார் புகையிரத பாலம். அதுதான் சவுத்பார் இப்படியான கதைகளை சிலர் கதைத்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் நான் விழித்துக் கொண்டேன்.
அவர்கள் கூறியதுபோல் மன்னார் அண்மித்துத்தான் இருந்தது. சுமார் 5 1/2 மயித்தியாலம் எப்படித்தான் தூங்கினேனோ தெரியவில்லை. கண்களை சற்று கசக்கிவிட்டு முகத்தைத் துடைத்துக்கொண்டேன்.
மன்னார் நகரம் வருகிறது. ஆனால் படகு தாழ்வுபாடு கடற்கரைக்குத்தான் செல்லும். எனவே இன்னும் அரை மணித்தியாலமாவது படகு ஓட வேண்டும்.
எனது பேக்கினுள் ந்த தினமுரசு
5IJT || JL
吕
狮
5L60GUILD, 500LIGO இருக்கின்றேன். க தெரிகிறது.படகு வ கடற்கரையை அன்
ஆம். கடற்கரை கடற்கரையில் இர நடுங்கியது என் சுதாகரித்துக்கொண்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

|வுமே இல்லாம மாடு அப்படி கஷ்டப் ன் கொடுமக்காரி. தி. இப்படி ஒங்ககிட்ட
ளவு நாட்களும் ஏன் ண்டாள் என்பதற்கான
ஆடம்பரமா வாழ்றதவிட, நம்ம வாழ்க்க GIGIGIGIGGIT மேல் காயத்திரி. நாம சாகும்போது இந்தப் பணத்த எடுத்துக் கொண்டா போகப் போறம் சந்தோசமா வாழ்ந்தோம் என்ற திருப்திதான் கடைசியா மிஞ்சும்.
"இதெல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிற நிலை
பேசிய வார்த்தைகளில் தெளிவாகப் புரிந்து
நாள்கூட தன்னை யத்திரி இன்று இப்படி ளைப் பயன்படுத்தியது தை ஏற்படுத்தியது. ணம் இருந்தா மட்டும் என்று நினைக்கிறியா..? இல்ல. ஒவ்வொரு யும் தாராளமா பணம் தோசமான வாழ்க்கை
மில்லாம, வாழ்க்கையில ப்பார்வைக்கு மாத்திரம்
6 ஏன், காயத்திரி என்ன இப்படிக் கொடுமைப்படுத்துற?
நான்- உனக்கு A எதுல குறைவைத்தேன். ஏன் இப்படி நடக்கின்றாய்
யில நீயில்ல. ஆனா எப்பவாச்சும் நீயாவே இதப் புரிஞ்சுக்குவ அதுவரைக்கும் ஒன்னத் திருத்தவே முடியாது. காயத்திரி எப்ப உன் தவறு உனக்குப் புரியுதோ அண்ணைக்கு என்னோட பழைய காயத்திரியா வா. அதுவரைக்கும் நா காத்துக்கிட்டிருப்பன்." நிதானமாக கூறிமுடிக்கும் மனோச் தன் கண்களிலிருந்து வடியும் கண்ணீர் துளிகளை துடைத்துக்கொள்கின்றான். உண்மையிலேயே அவன் கூறியவற்றைப் புரிந்துகொள்ளும் நிலையில் காயத்திரியில்லை.
இவ்வாறு காலத்துடன் காலமாக அவர்களது வாழ்க்கையும் குழப்பமாகவே நகர்ந்துகொண்டிருந்தது.
அன்றொரு நாள் காயத்திரியின் நெருங்கிய
சிநேகிதியான திவ்யா அவளது வீட்டிற்கு வந்திருந்தாள். நீண்ட நாட்களின் பின்னர் தன்னைக் காண திவ்யா வந்ததில் காயத்திரிக்கு ஏகப்பட்ட சந்தோசம், ஆனாலும் தன் வீட்டு நிலவரங்களை திவ்யா அறிந்துகொள்ளக் żfin LITIġI என்பதற்காக தான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக வாழ்வது போன்று பாவனை
செய்துகொண்டாள் காயத்திரி
"அப்புறம் எப்படி திவ்யா ஒன்னோட
குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் ஒனக்கென்ன
காரு பங்களா. ஆ. ரொம்ப வசதியான வாழ்க்கை."
காயத்திரி அவ்வாறு வெறுப்புடன் குறுக்கிடும் திவ்யா
"காயத்திரி கார், பங்களா எல்லாமே இருந்திட்டா எவ்வளவு சந்தோசமா வாழ்க்கைய அனுபவிக்கலாம் என்று அண்ணைக்கு நானும் நினைச்சன். ஆனா அது எவ்வளவு முட்டாள்தனம் என்று இப்பதான் GT6öIG60IIIL வாழ்க்கையிலேயே அணுஅனுவா அனுப விக்கிறன் பெயருக்கு மட்டும்தான் நாங்க வசதியானவங்க ஆனா வாழ்க்கையில சந்தோசமென்னும் வார்த்தைய கேட்டதுசுட கிடையாது.
"வெக்கத்தவிட்டுச் சொல்லப்போனா, ஓ மனோச்சப் போல எனக்கொரு புருசன் கிடைச்சிருந்தா நான் எவ்வளவு சந்தோசப் பட்டிருப்பன் தெரியுமா? அன்பான கணவனோட சந்தோசமா வாழறதுக்குக்கூட நான் கொடுத்து வைக்கல்ல.
இருந்தாலும் நீயாவது கஷ்டப்படாம. சந்தோசமா ஒரு நல்ல கணவனோட வாழறத நினைக்கிறப்போ எவ்வளவு சந்தோசமா இருக்குத் தெரியுமா? நீ கொடுத்து வைச்சவ 5Tuggh..."
கண்களில் கண்ணீர் நிறைய சோகமாக கூறும் திவ்யாவைப் பார்க்கும் போது, காயத்திரிக்கு தன் தலை சிதறுவது போலிருந்தது. திவ்யாவின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் காயத்திரியின் கன்னங்களில் ஓங்கி அறைவது போன்று பிரமை, தன்னுள் ஒரு குற்ற உணர்வு
காயத்திரியின் கண்கள் சிவந்து கொள்கின்றன. இதயம் மட்டும் மனோச்சிடம் மண்டியிட்டு மன்னிப்பைத்தேடுகின்றது. ஆமாம் தன் தவறை இப்போதுதான் உணர்ந்து கொள்கின்றாள் காயத்திரி
இதுவரை அவளைப் பிடித்திருந்த பணப் பிசாசு அவள் உடலில் இருந்து பிரிந்து செல்ல, பழைய காயத்திரியாக ஒரு நல்ல மனைவியாக காட்சியளிக்கின்றாள் காயத்திரி.
(யாவும் கற்பனையே)
கூறியதும்,
|ப் பார்க்கலாம் என ாது ஒரு அலை வந்து தனால் எனது உடைகள் 6.T.
க்க முடியாது. எனவே,
1ங்கள்
D நபஹான
யும் பார்த்த வண்ணம் ர தெரிகிறது. அருகில் ரவாகவே தாழ்வுபாடு மிக்கிறது.
ந்து விட்டது. தாழ்புபாடு INGGI DILLDOGOLJ GUGAYITLD) ாலும் அனைத்தையும் உடுப்புப் பார்சலைத்
தயார் செய்கிறேன்.
ஆட்கள் தெரிகின்றனர். படகுகள் நிறுத்தியி ருக்கின்றன. பலர் படகுகளை இழுத்து கரை சேர்க்கின்றனர். நான் இப்போதுதான் இறங்குகிறேன். கால்கள் நனையும் அளவில் படகு நிறுத்தப்பட்டது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் எனது சொந்த ஊரில் காலடி எடுத்து வைக்கின்றேன். பல புதிய முகங்கள் என்னை வரவேற்றன. பொலிஸ் சோதனைக்கு செல்கிறேன். சோதனை முடிந்து விட்டது.
இப்போது எனது வரவிற்காக காத்து
நின்ற ஹஸன் மச்சானைத் தேடுகிறேன். ஆனால் வித்தியாசமான மனிதர்கள் இருவர் என்னைக் குறுக்கிடுகின்றனர். சற்று தூரத்தில் அவர்கள் வந்து கொண்டிருந்தனர்.
இவர்களை முன்பு எங்கோ பார்த்த ஞாபகம் என்றாலும் அவர்கள் இருவரும் யார் என்பதை வெகு சீக்கிரமாகவே புரிந்துகொண்டேன்.
பார்த்துக்கொண்டிருந்தனர்.
புரியவில்லை. எனது கண்களில்
ஆம் அவர்களில் ஒருவர் றோச் பீரிஸ், முன்பு என் அருகில், ஒரே வகுப்பில் கல்வி கற்ற நண்பன், மற்றவர் பாலகுமார்.இருவரும் எனது வகுப்பில் எனக்கு சற்று அருகில் அமர்ந்திருந்து படித்த நண்பர்கள்
இவர்களை அறிந்து கொண்ட நான் அவர்களுக்கு அண்மையில் செல்ல நினைத்த போது அவர்களில் ஒருவர் என்னை நோக்கி நடந்து வருகிறார்.
இவர் றோச் பீரிஸ் சந்தேகமே இல்லை "உவைஸ்.இப்பதான் வாரிங்களா? எனக் கேட்கும் போதே அவரது கண்களில் இருந்து கண்ணி என் கைகளை நனைக்கின்றது.
எனது பழைய நண்பன் எனது இடுப்பில் கையை வைத்துக்கொண்டு அழுது நின்றதை அங்கு காவலுக்கு நின்று கொண்டிருந்த பாதுகாப்பு LJøMLuflaðist விநோகமாக
எனக்கும் என்ன பேசுவதென்றே இருந்தும் கண்ணீர்கள் உதிர்ந்தன. சற்று நேரம் அப்படியே நின்றுகொண்டு கண்ணீரை இருவரும் துடைத்துக்கொண்டு பேச ஆரம்பித்த போது பாலக்குமாரும் வந்துவிட்டார்.
"உவைஸ் எப்படி சுகமா" என அவரும் பேச்சை ஆரம்பித்தார். மூவினங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் இங்கு நாங்கள் கூடி நிற்பது மதத்தால் வேறுபட்டாலும், மொழியால்உள்ளத்தால் ஒன்றுபட்ட நண்பர்கள்
"எங்க இருந்தீங்க இவ்வளவு நாளும்? என மாறி மாறிக் கேட்டுக் கொண்டோம் ஏனெனில் 3 அண்டுகளின் பின்னர் சந்திப்பது இதுவே முதற் தடவை.
'வலங்டன் எங்கேரட்ணசிங்கம் எங்கே? புலேந்திரன் எங்கே? என எனது வகுப்புத் தோழர்களை நான் விசாரித்தேன்.
பதிலுக்கு அவர்களும், "முசின் எங்கே? ஹிஸாம் எங்கே? இவ்வாறு அவர்களுடைய தோழர்களை விசாரித்தனர்
இப்படியே கதைத்துக்கொண்டு சற்று தூரம் சென்ற போது என் வரவுக்காக ஹஸன் மச்சான் அவர்கள் ஒரு சைக்கிளில் காத்து நிற்பது புரிந்தது.
இவர்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொண்டு சைக்கிளை நோக்கி நடக்கின்றேன். தாராபுரம் கிராமத்தை சென்றடைவதற்காக
(யாவும் உண்மை)

Page 18
ரு வது ரசிகன்
அல்லிப்பூக் குளம், அதன் அருகே ஒரு அழகிய குடில், அந்தக் குடிலுக்குள் ஒரு பஞ்சணை அந்தப் பஞ்சணையில் சாய்ந்திருந்தாள் நீலா
பெயர்தான் நீலா, அந்தப் பேரழகுச் சித்திரத்தின் முகமோ நிறைவான நிலா
அவள் அருகே பஞ்சணையின் மீதினிலே அமர்ந்திருந்தான் காளை அவன் முகத்திலே உதட்டுக்கு மேலே இருந்து எச்சரிக்கை செய்வதுபோல் மிரட்டிக்கொண்டிருந்தது வெட்டரிவாள் வடிவ மீசை
பஞ்சணையில் சாய்ந்திருந்த காரணத்தால் பருவ எழில் இரண்டும் விண்முட்டும் கோபுரத்தின் கம்பீர கலசங்களாய் காளையவன் விழிகளுக்கு காட்சி கொடுத்தன.
வைத்த விழி வாங்காமல் கொவ்வைப் பழங்களைப் பார்க்கின்ற கொத்தும் கிளிபோல, தன் கழுத்தின் கீழே செழித்திருக்கும் கனிகள் மீது காளையவன் குவித்துவிட்ட பார்வை கண்டு பாவையவள் வெட்கத்தில் வீழ்ந்து போனாள் பஞ்சணையில் பூங்கொடியாய் கிடந்த உடலை மெல்ல அசைத்தாள்.
பாற்கடலில் உள்ள அமுதெல்லாம் அமுதல்ல. பாவையிவள் இதழ்களிலே கிடைக்கின்ற அமுதன்றோ அளவற்ற சுவையாகும் என்று காணும் விழிகள் களி கொள்ளும் ஈர இதழ்கள் காளையவன் பெயரை உச்சரித்தன. "வில்லவரே, வில்லவன். அதுதான் அவன் பெயர் வில்லவரே என்று அந்த மீன் விழியாள் தன் தேன் சொரியும் செவ்விதழால் உச்சரித்தபோது
உள்ளத்திலே 靼_QJ矶ó கொப்பளித்தது.
அழகு இராச்சியம் முன்னால் விரிந் திருக்க, அந்த இராச்சியத்தின் மீது விழிகள் இரண்டும் உலா நடத்திக்கொண்டிருக்க காரிருள் நேரத்திலே கைப் பொருளை தொலைத்தவன் கதிபோல, காரிகையின் பேரெழில் இராச்சியத்தில் தன் சித்தத்தை இழந்துவிட்டு தடுமாறிக்கொண்டிருந்தான் GNabawa, Gil.
அவள் இதழ்கள் உச்சரித்தது செவியில் பட்டபோதும், விழிகளின் ஆராய்ச்சிக்கே இப்போது வேலையிங்கே, உதடுகளின் பேச்சுக்கு உத்தரவில்லை என்பது போல மெளனமாய் இருந்தபடி மலர் உடல் மீது விழி உலா நடத்திக் கொண்டிருந்தான்.
கரங்கள் படாதபோதும் அவன் விழிகள் படும் இடங்களில் எல்லாம் உணர்ச்சிகள் துடிக்கிறதே இவன் விழிகளே இந்தப் பாடுபடுத்தினால், வைரம் பாய்ந்தது போல் இருக்கும் கரங்கள் பட்டால் அப்பப்பா. என்றெல்லாம் உள்ளத்தில் எழுந்த எண்ணங் களால் நீலாவின் மனம் ஆனந்த உலகில்
ნე)p"
சஞ்சரித்தது. 1991 #
மீண்டும் அழைத்தாள், தெரிந்தும் தெரியாத "வில்லவரே, கொத்துமல்லிச் சரம் ே இம்முறை சற்று உரத்து உச்சரித்த கிடந்த
மையால், வில்லவன் உதடு திறந்து புதிர் கலந்து பதில் 6
"அளவிட முடியாத
"என்ன நீலா?
அள்ளக் குறையாதது"
"என்ன அப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்?
கேள்விகளில் குறு LITTÖ,360)GUGONGAJGL. - இந்தப் பொதானே வேண்டாம் மயில் மீண்டும் கொஞ்சும்
என்கிறேன்." அமர்த்தினாள்.
போலியான கோபம் தன் குரலில் °g ಇಂಗ್”
காட்டினாள். இனியும் GBL f)
வில்லவன் உதட்டிலே ஒரு குறும்பான கண்ணிருந்தும் கலாப
புன்னகை எட்டிப்பார்த்தது. முடியாத இரசனை அவன் விழிகளோ சிற்றாறு காட்டும் கையிருந்தும் கனி பறிக்க சுழிபோல, சிறுத்த இடையின் கீழே அளவாக போல் உதடு இருந்: செதுக்கியது போல் பெருத்திருந்த வயிற்றிலே பானத்தை உறிஞ்ச மு தெரிந்த சுழி மீது பதிந்தன. ஆகிவிடுவேனோ என்று
ஆற்றின் சுழியைவிட ஆபத்தானது இது. எனவே சொன்னான். சுழியில் சிக்கினால் உயிர்தானே போகும். "உன் வினாவுக்கு
வேண்டுமா நீலா?
"வேண்டும். வேண் "G)GQIGi)GA)Lib (BLIITG5) விடை உன் உத்தரவே வினாக்களுக்கான பத் விளக்க முடியாது."
அவன் குறிப்பால் புரிந்துகொண்டாள்.
விழிகள் உயர்த்தி
இங்கே உள்ளமும் அன்றோ போகிறது என்று நினைத்து வியந்தபடியே பாவையின் கேள்விக்கு பதில் சொன்னான் காளை
பொய் சொல்லவில்லை நீலா உன்னிடம் நான் பொய் சொல்லவும் விரும்புவதில்லை."
"இருக்கும் இருக்கும் கேலியாய் உதடு சுழித்துப் பழிப்புக் காட்டினாள்.
"என்னைக் கேலி செய்யும் உதடுகள்
அதற்குரிய கூலியையும் ಡಾ. A. தித்தாள். நான
மனச்சாட்சி இல்லாத மனிதர்களை
எதனோடு ஒப்பிடலாம்?
கபுஸ்பாவெலிமடை உயிரற்ற உடலோடு
இலங்கை கிரிக்கெட் குழுவுக்கு அர்ஜூன ரணதுங்கா தொடர்ந்தும் தலைமை வகிக்க வேண்டுமா?
திசந்திரகுமார்ட்ராகலை தற்போதைக்கு அவரே ஏற்றவர்
முதல் இரவு முதல் முத்தம் முதல் சம்பளம் எது இன்பமானது?
எச்.எம்.மஸ்னவிபுத்தளம் முதல் முத்தம்
பெனாசிர் பூட்டோ டியர் சிந்தியா முடிந்த கிழக்கு
மாகாண உள்ளூராட்
osúilůńiji Tuuliibissörsör
சந்ராமஜெயம் எட்/அல்கொள்ள எஸ்டேட் தரமான கீரைக்கடை இல்லாத நிலையில் மோசமான கீரைக்கடைகளிலும் வியாபாரம் நடந்திருக்கிறது அழுகிய கரைகளும் விற்பனையாகியுள்ளன.
தேர்தல் பற்றிய தங்கள்
நீங்கள் விரும்பும் மனிதன்?
எஸ்தேவிகாஅபுகஸ்தென்ன வால் இல்லை. நாலுகாஸ் இல்லை என்பதற்காக எல்லோரையும் மனிதர் என்று இசால்லிவிட முடியாத காலம் இது உண்மையான மனிதராய் வாழும் எவரும் நேசத்துக்குரியவர்களே
விலை கொடுத்து வாங்க முடியாதவை மூன்று
கேசந்திரகலாகொழும்பு 6 தாய்மைநட்புகாதல்
* Gu 酗轟 璽 நண்பர்களைப் பற்றி
எம்.எம்.சார்புநிஸ்முள்ளிப்பொத்தானை 2தடுகள் உச்சரிப்பதை மட்டும் வைத்து 2ள்ளத்தை எட்ைபோட்டுவிடக் கூட்ாது என்பதற்கு உதாரணமானவர்கள்
அலைபாயும் மனதிற்கு அணையொன்று 2:...gr
Yubaratibi civarroir:Aois Gaismariosoaji 2ணிம்ே நிதானம்
枋 SEGONETAANILI 6633,355 L iiiiiriiGITE.
ே 總
பிளம்நிய்ாஸ்கல்பிட்டி
நடைமுறைகளை புலிகள் சந்தோசமான விசயமே
ஹலோ சிந்தியா படுபவர் யார்?
бЈ. 6.
மனிதர்கள்தான் என் பேராசை வேறு ஆசை காரணம் என்பது த. வாழ்க்கையில் சந்தோசம்
(C)
4ృష్టితో
விடியும்வரை தான் பெண் அழகா?
ஆசைகளை பரிமாறிக்கொள்வதற்கு about
கற்பனை செய்வதி எழுத்தாளரா? கவிஞரா?
ஏஎம்.இப்திகார்புத்த
இருவரும் எழுத்தாள கலை இலக்கியவாதிகளி வெளிப்படுத்தும் பட்ைப்ை வேண்டும் படைப்பவர்ய
விடியும் வரை பெண் அழகு" என்று கவிஞர் வைரமுத்து எழுதியது சரியா-தப்பா
ஜெகாவியா-நீர்கொழும்பு வைரமுத்து கூட வழுக்கி விழுந்து விட்டதை காட்டும் வரி அது யானைக்கும் அடி சறுக்கும் 飙 கவிஞர் வைரமுத்துவுக்கும். விடியும்வரைமட்டுமல்ல
வாழும் வரை பெண் அழகு
Gg, TLEfigi GFT: ஒருவருக்கு மனம் தேற лиш? செல்விகருப்பசாமி பத்மாவ
தடைகளும் சோத உன் மனப் பலத்தை எை நினைத்து அடுத்த அடி) வைக்க வேண்டும்
மதம் விட்டு மதம் பற்றி கூறுங்களேன்?
Cas. Glasäte är மத நம்பிக்கைகள் சொந்த விவகாரம் அ எட்டிப்பார்த்துக் கருத்து புலிகள் வடக்கில் கொண்டுவரப்போகும் தனத் தடைச் சட்டம் பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்?
"அமைதிப்படை படம் எப்படியிருக்கிறது? விராம்குமார்-கொழும்பு-11 சாக்கடை அரசியலுக்கு சரியான அடிமூடப் பழக்கங்களுக்கும் நயமான கினிட்ஸ் மொத்தத்தில் அச்சா
பாகிஸ்தான் பிரதமர் பற்றி உங்கள் கருத்து? எமகிந்தகுமார்-மட்டக்களப்பு பெண விடுதலை பற்றிய நோக்கில் தோல்வி கண்டு து வரவேற்கப்படவேண்டிய வலிமையான சில போராடி ஜெயித்துக் காட்
(19ம் பக்க மகாபாரதம் தொடர்ச்சி) ஒன்றாக இணைத்து அந்தப் பந்தை வெளியே
எடுத்துத் தந்துவிட்டார். பீஷ்ம ஆகா அந்த மகா புருடர் இப்போது
எங்கே? அர்ச் அங்கேதான் இருப்பார் நான் இங்கு இதனைத் தங்களிடம் கூற ஓடிவந்து விட்டேன். யார் தாத்தா அவர்? பீஷ்ம அவர்தான் குருதேவர் துரோணாச் கொட்டி வாங்கிவிட சாரியார் வா அவரிடம் போகலாம். இளவரசர் । ୩୧୬ மாணவர்களுக்குமி பீஷ்ம அஸ்தினாபுரம் தங்கள் வரவால் இறைவனுக்கும் ப பெருமை பெறுகிறது மகா குருதேவரே! உறவினைப் போன் மகாராஜா சார்பில் தங்களை பின்னணிப் பாட வரவேற்கிறேன். குருகுல முதல்வன் அ துரோ வாரும் கங்கையின் மைந்தனே! அருளுறை அறிவின்
கிருபாச்சாரியார் எப்படி உள்ளார்? p.aira)IDusai 2.67(2a.T. பீஷ்ம தங்களை அழைத்துவரும் நோக்குடன் உண்மை ஒன்றே உண தானே அவர் சென்றார். குலகுருவாக தொடர்ந்து ஆக்கப்பட்டபின்னர் UY GI (5 GOLL கடமைகள் அதிகரித்துவிட்டன. அரச குலப் பிள்ளைகளுக்கு கல்வியும் வித்தை களையும் புகட்டும் பொறுப்பினை
தாங்களே ஏற்றுக்ெ
துரியோதனனுடன் ச நாணயங்களை துரோ துரோ கோபத்துடன்) முடிவடையாமல் ந ஏற்க மாட்டேன். பீஷ்ம கல்வியை தங்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

து போல் கேட்டாள் பால் பஞ்சணையில்
lJTGöIGOITGös JTGOG.II, து. ஆனால் அள்ள
ம்பு தெரிய கோல : (8,616)
க்கொண்டிருந்தால்
வழிதெரியாதவன், தும் உவகை தரும் டியாதவன் போல் நினைத்தான் காளை
நிச்சயமாய் விடை
டும்."
இனிக்கிறது உன்
எனக்கு வேதம் சில
நிலை சொற்களால்
உணர்த்தியதை நீலா
அவன் விழிகளைச் கு விழிகளும்
அறிமுகம் செய்வது
povijov Gujaromiji
ம்முஹ்ஸின்-தோப்பூர் மினும் ஆசை வேறு. யே துன்பங்களுக்கு மறு பிடிப்பில்லாத
ல் மிகச் சிறந்தவர்
MÚo, ர்கள்தானே இப்திகார் ன் சிறப்பை அவர்கள் வைத்தேதீர்மானிக்க என்று பார்த்தல்ல.
னைகள் ஏற்படும்
ஆறுதல் சொல்வது
தி-இறக்குவானை னைகளும் வருவதே போடத்தான் என்று ய முன்னே எடுத்து
ாறும் மனிதர்களைப்
சத்துருக்கொண்டான் அவரவர் தனிப்பட்ட டுத்தவர் அதற்குள் கூறுவது சரியல்ல.
பெனாசீர் பூட்டோ
ாசிநாதன் வவுனியா வளாமல் தொடர்ந்து டியிருப்பவர்
காள்ள வேண்டும். தனி வருகிறான். தங்க னரிடம் கொடுக்கிறான்.
கல்வி புகட்டுதல் ான் வெகுமதிகளை
நாணயங்களைக் முடியாது காந்தார ரியே! குருவுக்கும் டயிலுள்ள உறவு தனுக்கும் உள்ள ADJ.
DYGGDT/ டரதும் அவனே ளியதனை ரலாமன்றோ!
ஒன்றையொன்று விழுங்கத் துடித்தன. விழுங்கத் துடித்த விழிகளுக்கு உள்ளங்களில் விளைந்த இன்ப வேட்கையும் புரிந்தது.
நீலாவின் விழிகள் சொன்ன கதை வில்லவன் விழிகளால் விளங்கப்பட்டது. நீலா மீண்டும் தொடுத்த வினா அந்த விளங்கிய கதையை புரட்டிப் படிக்க வைத்தது.
"பின்னர் எப்படியாம் 6s2677 é. SELb சொல்வது?"
நீலா கேட்க வில்லவன் ஒரே வரியில் விடை சொன்னான், "இப்படித்தான் எப்படித்தான் என்று கேட்க நீலாவி இதழ்களுக்கு வழி இல்லை. அவள் இதழ்கள் இப்போது அவள் வசம் இல்லை. காளையின் உதடுகள் கரு வண்டாக, அந்தக் கோதையின் இதழ்கள் மகரந்த மலர்களாயின.
வில்லவன் தன் உதடுகளுக்கு சிறிது ஒய்வு கொடுத்தபடி சொன்னான்.
நீலா என் விழிகள் அப்போது பார்க்கவில்லை. பருவ எழில்கள் பருகி பசியாறிக் கொண்டிருந்தன. இப்போது விழிகளுக்கு வேலை திண்டாட்டம்." LDLIJő, GELDITUlj, பஞ்சணையில் மேனி இருந்தபோதும் பரவச உலகில் உணர்வுகள் மிதக்க நீலா பலவீனமான குரலில் கேட்டாள்
"ஏனாம் பதில் சொன்னான் காளை, "உதடுகளுக்குத்தான் இனி வேலை. உள்ளத்திலே மலர்ந்து கொண்டிருக்கிறது LD (BFIGOGU."
உதடுகளை மெல்ல நெற்றியில் பொருத்த "போதும் விடுங்கள்." என்றாள் பாவை பலவீனமான தடை அவள் விழிகளைப் பார்த்தான் காளை அவள் உதடுகள் சொன்னதை ஒத்துக் கொள்ளாதவை போல் பஞ்சணை விழாவுக்கு உத்தரவு சொல்லின விழிகள் உற்சாகமானான் 9;II60)6II,
இனி நமக்கு அங்கென்ன வேலை? திருவள்ளுவரிடம் நீட்டுவோம் கேள்வி ஒலை. விழிகளில் அப்படி என்ன வித்தை இருக்கிறது? சொல்லாமல் மறைத்தாலும் விழிகள் சொல்லிவிடும் செய்தி இருக்கிறது. அது காதலர் விழிகளின் பரிபாசை
அடடா.வீசும் விழிகள் பேசுமோ இன்ப மொழி? ஆம் என்கிறது குறள் "கரப்பினுங்கையிகந் தொல்லாதின் உண் கண் உரைக்க லுறுவதொன்று உண்டு."
அதிகாரம் 28-குறள்-21
போட்டி இல-42
இடமிருந்து வலம் 1. தற்போதைய காலநிலையில் இது
கொஞ்சம் அதிகம் தான். 3. ராகம் ஒன்று. 6 சமையலில் உபயோகமாகும்.
9. தியாகிகளை இதற்கு
ஒப்பிடுவதுண்டு. 11. கப்பலின் தரிப்பிடம்
மேலிருந்து கீழ் 1. இது வந்தால் சிலருக்கு முகம்
சிவக்கும்.
2. இதுவும் ஒரு பறவை.
3. இலங்கைக் காடுகளில் அதிகம்
இருக்கிறது. 4. இத்தாலியில் இருக்கும் கோபுரம்
5. விளையாட்டுப் போட்டிகளின் போது இதன் 6A60Ժպւն கேட்பதுண்டு.
7. இதற்கும் சுழுக்கு வரும்.
(தலைகீழாக உள்ளது) 8. இது மனதில் இருக்கக்கூடாது. 10. தவம் இருப்பவர்.
இதற்குரிய சரியான விடையைக் கூப்பனில் நிரப்பி அஞ்சலட்டையில்
வெட்டி ஒட்டி
26.03.1994க்கு முன்னர்
எமக்குக் டைக்கும்படி
அனுப்பிவையுங்கள். அனுப்பிவைக்க வேண்டிய முகவரி
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-42 தினமுரசு வாரமலர் 88/14 சோமாதேவி பிளேஸ், கிரு லப்பனை கொழும்பு 05
சரியான விடையை எழுதி அனுப்புபவர்களில் பத்து அதிஷ்டசாலிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபா 50/= பரிசளிக்கப்படும்.
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல-40க்கான சரியான விடைகள்:
6) I (5 LDET GOT 6. f
3. 4. 60ዕI AB II
G (ତ) 6. IBIT Gl)
* 4. " o
8
LI | Goof LIET ഞg)
O 點 6) ULI LD)
12 ! ხიმე JI (6) 6
குறுக்கெழுத்துப் போட்டி இல40இல் வெற்றி பெற்ற அதிஷ்டசாலிகள்
1 இன்பமலர் மகாலிங்கம்
வாழைச்சேனை. 2. கே. ரவிக்குமார்
கொழும்பு-05, 3. எம்.ஏ. கமால்
புத்தளம். 4. இ. சுப்ரமணியம்
கண்டி 5. என். முகம்மது நிஜாம்
வாழைச்சேனை. இவ்
ரூபா 50/= வழங்கப்படும்.
6. இ. பன்னீர் செல்வம்
குருநாகல், 7. ஆர். வேதநாயகம்
மட்டக்களப்பு 8. ஏ. நெளசாத்
கல்முனை. 9. ஆர். தமிழரசி
flavont LL.D. 10. எம். தவமணி
பண்டாரவளை,
அதிஷ்டசாலிகள் ஒவ்வொரு வருக்கும் பரிசாக தலா
nri ij.20—26, 1994

Page 19
குரல் பீமனுக்கு நஞ்சூட்டி ஆற்றில் வீசிய தகவலை யாரிடமும் கூறலாகாது என்று குந்தி பீமனுக்கு ஆணையிட்டார். நாகலோகம் வரை பரவிய கதையை எவ்வளவு காலம் முடிமறைக்க முடியும்? அறிவாளியான விதுரருக்குப் புரிந்துவிட்டது. வரலாறு அவரை அஸ்தினாபுரியின் அரியணை யுடன் பிணைத்து வைத்துவிட்டது. விதுரருக்கு நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவர் பீஷ்மர் அவரிடம் துரியோதனனுக்கும் பீமனுக்குமிடையில் Pi FÖLuaJIE GOOGI கூறுகிறார். பீஷ்மரோ தான் ரெடுத்த வாக்குறுதி யினை மீறமுடியாதுதவிக்கிறார். காட்சி தொடக்கம்பீஷ்ம பீமன் யுதிஷ்டிரனிடம் உண்மையைக் கூறும்போது இடையில் தடுக்கப்பட்டது D GOTGOLDLIT? விதுர ஆம் சித்தப்பா பீஷ்ம அன்னை சத்தியவதி பாண்டுவின் மைந்தர்களை என்னிடம் அடைக்கலமாக ஒப்படைத்தார். எனது கடமைகளை நான் செம்மையாக நிறைவேற்றுகிறேனா
Das Geor? விதுர நீங்கள் துரியோதனனை அழைத்து அவனிடம் பேசிப்பாருங்களேன். பீஷ்ம துரியோதனன் திருதராட்டினனின் மகன் துரியோதனன் மூலம் தனது ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்ய திருத ராட்டினன் கனவு காண்கிறான். இவர்கள் என்னை இறக்கவும் விட LDITLLITstigt. அஸ்தினாபுரத்தின் அரியணைக்கு இழைக்கப்பட்டு வரும் அநீதிகளைக் கண்டும் காணாமல் ஒதுங்கியிருக்கவும் முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் ஏற்படப் போகும் பிரச்சனைகளைப் பற்றி சிந்திக்காமல் அளித்த வாக்குறுதிக்குக் கட்டுண்டு, சுமக்க முடியாத சுமையால் நான் படும் வேதனை இறைவா. இறைவா. நான் என்ன செய்வேன்! விதுர சித்தப்பா குருவம்சத்தின் J600
சந்திரனாகிய தாங்களே கிரகணத்தால் மறைக்கப்பட்டால் அஸ்தினாபுர அரச வம்சத்தின் மீதும் இருள்படிந்து விடுமல்லவா? யதார்த்தத்தை எதிர் கொள்ள முடியாவிட்டால் இவ்வுலகில் GJITAP (UDIALITJ. பீஷ்ம நான் என்ன செய்ய சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது? இன்றைய சம்பவங் எதிர்காலத்தில் இருள்
கவியத்தான் போகிறது. திருதராட்டி னனின் அபிலாசைகள் எனக்கு அச்சம் தருகின்றன. இன்று வளர்க்கப்பட்டுவரும் சிறிய நச்சுமரம் விரைவில் பெரு விருட்சமாகிவிடப் போகிறதே! விதுர அரசியல் தர்மப்படி இதனை
முளையிலேயே கிள்ளிவிடவேண்டும். பீஷ்ம இல்லை விதுரா மரத்தை வெட்டினால் அஸ்தினாபுரி அரியாசனம் அழியும், இதனைக் காப்பாற்ற கடமைப்பட்டவன் நான் துரியோதனன் சிறியவன். அவனை வழிநடத்த திருதராட்டினனால் முடியா திருக்கிறது. தனக்குள்ளேயே புழுங்கு கிறான் அவன். அவர்கள் இருவருக்கும் சகுனி நஞ்சூட்டுகிறான். தனது தங்கை காந்தாரியை கண்ணிழந்த திருதராட்டி னருக்கு மணம் முடித்து வைத்ததை துரோகம் எனக் கருதுகிறான் சகுனி அஸ்தினாபுரத்தின் நன்மையைக் கருதி நான் தக்க சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். நீரும் அவ்வாறே நடந்து கொள்வது நல்லது
-GITL) LDTDLஅரண்மனை- சகுனியின் இருப்பிடத்துக்கு துரியோதனனும் துச்சாதனனும் வருகின்றனர். சகுனி அவர்களை a Taj GD) FuqL6ör அணைக்கிறான். சகுனி காந்தாரியின் மைந்தர்களே! வருக!
வருக! துரியோ மாமா! நீங்கள் தந்த விஷத்தை பீமனுக்குக் கொடுத்து அவனை ஆற்றில் வீசினோம். அவன் அதிக பலத்துடன் திரும்பிவந்து விட்டான். சகுனி எனது அறிவுரைகளை கவனமாக நீங்கள் கேட்கவில்லை. அனுபவமற்ற உங்கள் அறிவுடன் எனது கருத்தைக் கலந்தீர்கள். தோல்வி கண்டீர்கள் பீமனுக்கு நஞ்சூட்டியதை காந்தாரி அறிவாளா? பீஷ்மரை நான் நம்பினாலும் காந்தாரியை நம்ப முடியாது. அவள்
அதிகம் Gitaolduma நடக்கப்
பார்க்கிறாள். துரியோ இதுவரை அவன் எவரிடமும்
கூறவில்லை. சகுனி நீங்கள் இருவரும் இனிமேல்
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சிறிய அசைப்பிலும் அவன் அருண்டு விடுவான். சிலகாலம் எட்டவே இருங்கள். உன் அப்பாவிடம் அவன் இச்சம்பவம் பற்றி முறையிட்டால் நீங்கள் நூற்றுக் கணக்கான குற்றச் சாட்டுகளை அவன் மீது சுமத்துங்கள். துரியோ குருகுலப் பள்ளிக்குச் சில காலம் போகாதிருக்கலாமோ என்று எண்ணுகிறேன். சகுனி அது தவறு எதுவுமே நடவாததுபோல்
| ri, T i j.20—26, 1994
அவன் பாசாங்கு செய்வான். அதே போல் நீங்களும் நடந்துகொள்ளுங்கள் சகுனி பகடையை உருட்டுகிறான் ஏழு விழுகிறது.
QOLD
மாந்தோப்பு-துரியோதனனும் துச்சாதனனும் மாங்காய் திருடுகின்றனர். துரியோ:பழங்கள் சுவையாக இருக்கின்றன. துச்சா மாங்காய் பறிப்பதானால் மரத்தில் ஏற வேண்டுமே. அதோ பீமன் வருகிறான். பீமன் துரியோதனா நீ எனக்குப் பாயாசர்
ந்து நீண்ட நாட்களாகி விட்டன்வே 人
யா உன்னிடம் பேச் நேரமில்ல்ை, நாங்கள் இமாம்பழம் சாப்பிடப் போகிறோம். பீமன் மரம் ஏறமுன் என் முதுகைக் கொஞ்சம்
சொறிந்து விடேன். துரியோ நாங்கள் உன் வேலைக்காரர்கள் அல்லவே (மரத்தில் ஏறுகிறான்) துச்சாதனா மேலே ஏறு பீமன் துச்சாதனா நீயாவது என் முதுகைச்
சொறிந்துவிடப்பா. இருவரும் தன் முதுகை மரத்தில் தேய்க்கிறான். மரம் ஆட இருவரும் கீழே விழுகின்றனர். கீழே விழுந்த மாம்பழத்தை எடுத்து பீமன் சுவைக்கிறான். துரியோ இரு இரு அப்பாவிடம் போய்ச்
சொல்கிறேன்.
-காட்சி மாற்றம்அரண்மனை-திருதராட்டிரன், காந்தாரியிடம் துரியோதனன் முறையிடுகிறான். திருத பீமா நீ ஏன் அவர்களை வீழ்த்தினாய்? பீமன் மரத்தில் நான் முதுகைச் சொறிந்தேன்.
துரி
துரியோ இல்லை இவன் பொய்
சொல்கிறான்.
காந்தா மகனே பீமா நீ பொய்
சொல்கிறாயா?
பீமன் பொய் தான் சொன்னேன்.
உண்மையைச் சொன்னால் உங்களுக்கு வேதனை தரும். காந்தா! மகனே துரியோதனா பீமன் சிறுபிள்ளைத்தனமாக நடந்தாலும் அண்ணன் யுதிஷ்டிரனிடம் முறை யிடலாம் அல்லவா? துரியோ அவர் தன் தம்பி பக்கம் தானே
சார்வார்? 驚 ா அவனும் உன் அண்ணனல்லவா? துரியோ இல்லை. இந்த அரச குடும்பத்தின்
தலைமகன் நானே. அவர்கள்
குடும்பத்துக்கு அவர் முத்தவராக
இருக்கலாம்.
காந்தா இங்கு வா மகனே பீமா
சகோதரர்களிடத்தில் ஒற்றுமையே குடும்பத்துக்கு ஆதாரம் அல்லவா! பீமன்: அவன் அத்தகைய உறவை விரும்ப வில்லையே. அவன் எப்போதும் என்னை குண்டன்-தடியன் என்று திட்டி எனக்கு கோபமூட்டுகிறான். ஒருநாள் மாம்பழம் பிடுங்கப் போனோம்.
காட்சி பின்நோக்குமாந்தோட்டம்-பீமன், துரியோதனன் மற்றும் துச்சாதனன் மாம்பழம் பிடுங்குகின்றனர். பீமன் போதும்.இறங்கி வாருங்கள் துரியோ ஆமாம் நான் இறங்குகிறேன். (கீழே இறங்கியதும்) பார் எல்லாப் பழங்களிலும் சேறு ஒட்டிக்கிடக்கிறது. நீ இங்கேயே இரு நாங்கள் கழுவிக் கொண்டு வருகிறோம். பீமன் அவ்விடத்திலேயே தூங்கிவிடுகிறான். பழங்களை கெளரவ சகோதரர்கள் உண்டபின் வெறும் விதைகளை மட்டும் பீமனிடம் கொண்டு வருகின்றனர். ரியோ பீமா. பீமா எழுந்திரு.
LDSÕI. SIG எனக்கு மாம்பழம்.? இதெல்லாம் வெறும் விதைகள் மட்டும்தானே!
துரியோ பழங்களைத் தண்ணீரில்
கழுவினோம். சதைகள் அத்தனையும் கரைந்து இது மட்டும்தானே மிஞ்சியது. நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? துரியோதனனும் துச்சாதனனும் சிக்கின்றனர்.
-பின்நோக்கு முடிவுபீமன்: இதுதான் சகோதர உறவின்
லட்சணமா அம்மா? காந்தா பார்த்தீர்களா பிரபு
貓
திருத்துரியோதனனை குறைகூறிவேண்டாம்
காந்தாரி எனது உள்ளத்தில் முண்ட
தி துரியோதனனுடைய இதர்த்திையும் . 8
கிருஷ் எனக்கு பூசியில்
அப்படியான்ால்
தீண்டிவிட்டது எனது வேதன்ைனும் சகிக்கப் பழகிக் கொண்டேன்.அவன்
சிறுவன் தானே எனது அபின்ன்சக்ள்ை ܐܠ ம்ம் இ
"குருமா தீம்டி இரு கிரு
விழுங்கி ஏப்பமிட்ட அரச பரம்பரிய சட்ட்ங்கள் அவனுக்கு பூதாசுரமாகத் தோன்றுகின்றன, K లో எனக்கு இழைக்கப்பம் அதே அநீதி
கிறது அஸ்தினாபுரியின் ஆர வாரிசு i என்பதை நிர்ண்யிக்கும்
காந்தா வயதின்படியும் தகுதியின் அடிப் படையிலும் யுதிஷ்டிரன்தானே வாரிசாக
முடியும் திருத கபடமின்றிக் கூறிவிட்டாய். நான் அந்தகனாகவே பிறந்தமையினால்
என் மகனையும் தீண்டவே விதி சதித்
மகுடமிழந்தேன். எ னல்லவே! அவனுக் காமலாக்குவதற்கு கொடுமையான சம் போகிறது என்பதனை போகிறேன். காலத்தின் குரல் பல நூ தேங்கிய தண்ணீரை நாற்றமெடுப்பதுபோ சீரழிவுகளின் இருப் அதனை அலங்கரித்த கிழிந்து தொங்குகின் துர்வாடையை வி காலம் உஜ்ஜெயினிக் அங்குதான் மனிதனா விஷ்ணு மனிதர் அம்சங்களையே தனது கடைப்பிடிக்கிறான். அந்தப் பரம் பொரு பாடம் கேட்டுப் சாந்திபனியிடம் கி படிக்கும் காட்சிகளை –JITL. L சாந்திபனி முனிவரின் பள்ளி கிருஷ்ணனும் ம குரு சுலோகம் கற்றுத் கிருஷ்குரு கூறிய சுலோ பொருள் விளங்கவில் பிராமணன் அல்
MUIDIGAJ ITAUIT? சுதாமன் உலகிலுள்ள அ தங்களாலானவை றைவனில் அடக்கம் மாவான் அறிவும் அ அவனே உயிர்களை உறைகிறான். இருந் அப்பாற்பட்டவனும கிருஷ்: ஒன்றை மறந்துவ நற்பணி, நல்வார்த்ை யுமே அவன் கன் எல்லாவற்றையும் கேட்கிறான். சுதா உன்னைப் புரிந்து
தில்லையே! எதையு வும் தோன்றுகிறாய். அறிவும் பெற்றவன கிறாயே!
சாந்திபனி முனிவரின் சுதா அம்மா. குருமாதா கிருஷ்ணனு பசியுடன் இருப்பா போதனை முடிந்தப
சுதா எனக்குப் பசிக்கிற குருமா! நீ பிராமணன்,
JGJITAGITA) (pLLI வராமல் உணவு பா சுதா நந்தகோன் கிரா வெண்ணை திரு GTGTGOTIITÄ) Luf) GALI தாயே! நான் அடுப் வாசனையை உறிஞ் கிடக்கட்டுமா? குருமா சாப்பாட்டைப் எண்ணிக்கொண்டிர
குருவுடன் கிருஷ்ண வருகின்றனர். குருமா இவர்களுடைய
சிந்தனை இல்லைய குரு நான் ஆத்மா
சிந்திப்பவன். GGloss: 95pGlb 2-L வேண்டும் அல்ல உணவு தேவை. கி வெண்ணை வைத்தி கிருஷ்: நந்தகோன்
வந்தபின் வெண்ை இல்லாமற் போய்வி குருமாநான் யசோதை
ஒரு தாய் கை கா கொண்டு உண்வு உ சுதா எனக்கு பசிக்கிற
பிராமணன் மீது உணவு உண்ண வ குருமாதா பரிமாற உண
கிருஷ்போதும். இதற்கு
குருமா சரியாகத்
படிப்பில் எப்படி
தட்டை என்னிடம்
உணவு ஊட்டப் ே லராமன் எப்படி? நா
களையும் செய்கிறேன் ஊட்டுவது பாரபட்
சின்னலனாக இரு இந்த ஆதரிப்புக் ay Gaiaf, lib
இருப்பிதே கிழ்ச்சி
பிரச்சினை ஏழத்தின் போகிறது (குரு உணவின் பின் எ
செல்லுங்கள் கிருள்
கிரு சுதாகுருவே
குரு நாளைக் காலை காட்டுக்கு விறகு செல்லவேண்டும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தம்ே
மகன் குருட மகுடம் கிடைக்
எத்தகைய டம் குறுக்கிடப் 'ப் பார்க்கத்தான்
ற்றாண்டு காலம் கொண்ட குளம் அஸ்தினாபுரம் டமாகி விட்டது. SLIIIGIEMITol_561 687, Gas afasih பொதுங்கி சில ச் செல்கிறேன். * 9/agfläg. IDIT ளுக்கே உரிய வாழ்க்கையாகக் எல்லாம் அறிந்த ள் ஒரு குருவிடம் டிக்கிறது. குரு BTROT LITLED & ISIT GÖSTGLIITüb. ாற்றம்ஆசிரம குருகுலப் ணவர்களும் இருக்க தருகிறார் ததுககு எனககுப லை. சுதாமா! நீ வா? பொருள்
னைத்தும் பஞ்ச அத்தனையும் அவனே சகலமு வனே ஆக்கமும் னத்திலும் அவன் தும் எவற்றுக்கும் வான் அவன், ட்டாய்! நன்மை, தகள் அனைத்தை எகாணிக்கிறான். பார்க்கிறான்
கொள்ள முடிவ ம் புரியாதவனாக
ஆனால் எல்லா ாகவும் விளங்கு
Návovú.
ம் பலராமனும் ர்கள் குருவின் пLITlavama).
தே!
பசி தாங்குவாய் ாதே கிருஷ்ணன்
மாறமாட்டேன்.
த்தில் இருவரும் டித்தின் பார்கள். 1றுக்க முடியாது படியில் உணவின் சிக்கொண்டாவது
பற்றி மட்டும் ாதே
றும் பலராமனும்
உணவைப் பற்றிய
உங்களுக்கு? வப் பற்றியே
சீராக இருக்க IIT DLs) is in நஷ்ணா உனக்கு ருக்கிறேன்.
கிராமத்தைவிட்டு ண மீது நாட்டம்
L-5).
ல்லை என்றாலும் ல்களை அலம்பிக்
ண்ண வாசிக்கிரம்.
து. இந்த ஏழை Uഞങ്ങr ഞഖpg|
வு உண்ணுகின்றனர். மேல் வேண்டாம். ாப்பிடாவிட்டால் * செலுத்தப்
கிரு சுதா அப்படியே குருவே பலரா நானும் அவர்களுடன் போகலாமா? குரு இல்லை. நீஉழவுக்குச் செல்ல வேண்டும்.
குருமா கிருஷ்ணனுக்கும் பலராமனுக்கும் கல்வியை விரைவாக முடித்து அவர் களை அனுப்பிவிட வேண்டாம். அவர்கள் வந்த பின்னர்தான்நம் மகனின் மறைவுத் துயரை என்னால் மறக்க முடிந்தது. குரு கிருஷ்ணனைக் கட்டிப்போட யாரால் முடியும் யசோதையாலும் நந்தகோப னாலும் முடியாததை உன்னால் சாதிக்க (UPLG) UJEDITI? குருமா! நீங்கள் அவர்களின் குரு அல்லவா? உங்கள் வார்த்தைகளைத் தட்ட LDIILLIIÍ#GI. குரு குரு மீன்பிடிகாரனல்ல- சீடர்களை வலையில் சிக்கவைக்க கிருஷ்ணன் சகல ஞானமும் பெற்றவன் சூரியனை ஒரே குறிப்பிட்ட இடத்தில் மட்டும் ஒளிவீச வைக்க முடியுமா? தாயின் நிலை உனக்குத் தெரிந்ததே தேவகியைப் பற்றி fjögögúumír. குருமா குருதட்சணையாக-கிருஷ்ணனை இங்கேயே தங்க வைக்கக் கேளுங்கள் குரு நடக்கக்கூடிய காரியமா? குருமா மகனை இழந்த துக்கத்தை மறந்து ಇಂಗ್ದಿ எனக்கு கிருஷ்ணனின் வருகை மீண்டும் புத்திர சோகத்தை முட்டிவிட்டது. அவனால் இழந்த மகிழ்ச்சியை மீண்டும் பெற்றேன். குரு உனது மகிழ்ச்சி அடிப்படையற்றது. நீ ஒரு குருமாதா கொடுப்பதே உன் கடமை. பிரதியுபகாரமாக எதையும் கோரமுடியாது.
-காட்சி மாற்றம்மதுராபுரி அரண்மனை-தேவகியும் வாசுதேவனும் தேவகி அழுகிறாள். தேவகி அவனிடம் கோரிக்கை விடுக்க எனக்கு உரிமையுண்டு என்று நான் கூறவில்லையே! ஆனால் அவன் நினைவால் கண்ணீர் சிந்தவும் எனக்கு உரிமை கிடையாதா? வாசு அவனுடைய உண்மை உருவினை நீ
அறிவாய் அல்லவா? தேவகி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் அவனை வயிற்றில் சுமந்து பெற்றெடுத்தவள் நான் இருப்பினும் அவன் குழந்தைப் பருவத்தை- மழலையை அனுபவிக் காதவள் நான் அவனுக்கு தாலாட்டுப் பாடி அவனை யசோதைதான் வளர்த்தாள். நான் அவற்றுக்கெல்லாம் கொடுத்து வைக்காதவள் யசோதாவுக்கு நான் என்றும் கடமைப்பட்டவள் பிறந்ததும் அவனை கோகுலம் கொண்டு சேர்த்தீர்கள். இப்போ உஜ்ஜெயினி போய்விட்டான். ஒரு தாயின் அன்பை அவனோடு பகிர்ந்துகொள்ள முடியாத பாபி நான். வாசு தேவகி அவன் உன் மகன்தான். ஆனால் அவன் உனக்கு மட்டும் சொந்தமானவனல்ல என்பதை மறக்காதே அவன் அவனிக்கே பொதுவானவன். அவன் சுவையான தண்ணீர் நிறைந்த சமுத்திரம் போன்றவன், அந்தச் சமுத்திரத்தில் ஒவ்வொருவரும் நீர் அருந்தலாம். ஆனால் அது தனக்கு மட்டுமே உரிமையானது என சொந்தம் கொண்டாட முடியாது.
-காட்சி மாற்றம்ஆசிரமம்-குருமாதாவின் குடிசை குருமாசுதாமா கிருஷ்ணனைக் கவனமாகப்
பார்த்துக்கொள் கிருஷ்என்னைப்பற்றிக் கவலை வேண்டாம்
9yibLDITil பலரா யசோதா அம்மா
செல்லம் கொடுத்துக் பழுதாக்கி விட்டாள் அம்மா குருமா அப்படிச் சொல்லாதே சிறுவர்கள் எப்போதும் குறும்புத்தனமாகத்தான் இருப்பார்கள் அவனுடைய அண்ணன். அவனுக்கு அறிவுரை
apa ITLD 2.6667? பலரா அவனைக் கட்டுப்படுத்த யாராலும் முடியாது. நான் -9|61969)Lu விஷயத்தில் தலையிடுவதில்லை. குருமா சுதாமா இந்த உணவுப் பொட்ட
லுத்தை எடுத்துக்கொள். கிருஷ்: ஒரு பிராமணனை பொதி சுமக்க GOGOJ 45495 GAJITLDIT? A5T6OT எடுத்துக் கொள்ளுகிறேன். ரா கிருஷ்ணனின் கபடத்தில் வீழ்ந்தா யானால் நீ பசியால் வாடவேண்டி
அவனுக்குச் கெடுத்து
யிருக்கும்.
of (pup), " န္တိမျိုး : # மாற்றம்அவனுக்குமட்டும் ܓܠ கனகம்கிருஷ்ணனும் தர்மகுசேலரினும் மல்லவா? விறகு பொறுக்குகின்றனர்.
இளையவன் நீ சுதா கிருஷ்ணா நந்தகோன் கிராமத்தில் தால் இனக்கும் புல்லாங் குழலில் இசை பொழி ட்டியிருக்கும் வாயாமே எங்கே கொஞ்சம் குழலூதிக் ன் முத்தவனாக காட்டேன்! R கிருஷ் எதற்கும் ஒரு கால நேரம் லாரும் உறங்கச் உண்டென்று குரு கூறியிருக்கிறார் ணாசுதாமா அல்லவா? இது விறகு பொறுக்கும்
ം. நேரம் புல்லாங்குழலில் இசை பொழிந்த
காலம் என் மட்டில் முடிந்து போன கதை, பழமையை நினைத்தால் மனம் துயரடைய ஆரம்பித்துவிடும்.
சுதா உனது வார்த்தைகள் எதுவும் எனக்குப்
புரியவில்லையே! கிருஷ்: கதிரவன் மறைகிறான். இருள் சூழ்கிறது. விறகுகளை ஒன்று GgG). சுதா ஆமாம் இரவாகி விட்டது. மழையும்
வரும் போலிருக்கிறதே! மழை பொழிகிறது. சுதா நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டோம். இப்போது போனால் ஆறு பெருக் கெடுத்து அக்கரை செல்ல முடியாமற் போய்விடும் எனக்கோ நீந்தத் தெரியாது. கிருஷ் இன்று மழை விடப் போவதில்லை. இன்றிரவு இங்கேதான் தங்க வேண்டும். சுதா புலியோ கரடியோ வந்து தாக்கினால்
என்ன செய்வது? கிருஷ் மரங்களில் ஏறிக்கொள்ளலாம்.
-காட்சி மாற்றம்குருமாதா ஆசிரமத்தில் கவலையுடன் இருக்கிறாள். குருமா அவர்கள் இன்னும் வரவில்லையா? பலரா கவலைப்பட வேண்டாம் அம்மா! சுதாமனை கிருஷ்ணன் காப்பாற்றுவான். அவன் எனது தம்பிதான். அவனுக்கு பயமே கிடையாது எனக்கு உணவு கொடுங்கள் குருமா கிருஷ்ணன் வராமல் எவருக்கும்
உணவு கிடையாது.
கிருஷ்ணனும் சுதாமன் என்கின்ற குசேலரும் இரு வேறு மரங்களில் ஏறியுள்ளனர். சுதா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாபயப்படாதே மரக்கிளையைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொள், மரக்கிளையை நான் தான் என்று எண்ணிக்கொள் குருமாதா உன்னைக் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்ளும் படி கூறியுள்ளார். சுதாமனிடமே உணவுப்பொட்டலம் இருந்தது. இறங்கி கிருஷ்ணனிடம் உணவைக் கொண்டு செல்லப் பயந்து முழு உணவையும் தானே உட்கொண்டுவிடுகிறான்.
சிரமத்தில் குருமாதா கிருஷ்ணனைக் காண ல்லை என்ற கவலையால் தூங்காதிருக்கிறார்.
பொழுது புலர்ந்ததும் கிருஷ்ணனும் குசேலனும் மரத்திலிருந்து இறங்கி விறகுக் கட்டுகளுடன் ஆசிரமம் புறப்படுகின்றனர்.
ஆசிரமம் குரு பூஜையிலிடுபட்டிருக்கிறார். சுதாமன் அவரை அணுகுகிறான். குரு சுதாமா வந்துவிட்டீர்களா? என்ன
சுதா குருதேவா! எங்களிருவருக்குமாக குருமாதா கொடுத்தனுப்பிய உணவை கிருஷ்ணனுக்குப் பகிர்ந்தளிக்காமல் நான் மட்டும் உண்டு விட்டேன். மன்னிப்புக் கோருகிறேன் குருதேவா குரு ஆ1ஆண்டவா அது பெரும் தவறு தான். குசேலா நீயாக உனக்கு வறுமையினைத் தேடிக் கொண்டாய் இதிலிருந்து கிருஷ்ணனால் மட்டுமே உன்னைக் காப்பாற்ற முடியும் என் னிடம் உண்மையைக் கூறியமையினால் உன் பாபத்தைப் போக்க இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.
சுதா அந்தச் சம்பவத்தை குருமாதாவிடம்
சொன்னாயா? கிருஷ்: நண்பர்களுக்கிடையில் நடந்ததை வேறு யாரிடமும் கூறலாமா? உணவுப் பிரச்சினைக்காக உற்ற நண்பனை இழக்க நான் தயாரில்லை. குருமாதா பாயாசம் வைத்திருக்கிறார். வா போய் O GTGUITLD.
-காட்சி மாற்றம்பாண்டவர்களும் கெளரவர்களும் பந்து விளையாடிக்கொண்டிருக்கும்போது கிணற்றுள் uју одлуоl Lj. 1044 (дишшst
Gr II GANTIT FIrfuri al GyAprili. பாண்டவர்கள் அவருக்கு வணக்கம்
செலுத்துகின்றனர்.
துரோணர் என்ன நடந்தது பிள்ளைகளே
கிணற்றில் LITUTOI 57 விழுந்து GALLITfts GAT IT?
துரியோ பந்து விழுந்துவிட்டது. துரோ இளவரசர்களாகிய உங்களால் ஒரு சிறிய பந்தைக் காப்பாற்ற முடிய வில்லையே! நீங்கள் நாட்டையும் ஆட்சியையும் எப்படிக் காப்பாற்றப் போகிறீர்கள்? துரி ஆட்சிக்கும் பந்துக்கும் வித்தியாசம்
அதிகம் உண்டே துரோ ஆமாம் ஆமாம் உண்மைதான். சரி சில குச்சிகளைக் கொண்டு வாருங்கள் பாண்டவர்கள் குச்சிகளையும் தடிகளையும் கொண்டுவர கௌரவர்கள் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கின்றனர். துரோணர் குச்சிகளை ஒன்றோடொன்றாக பந்தினை வெளியே எடுக்கிறார். -காட்சி மாற்றம்பீஷ்மரின் இருப்பிடம்- அர்ச்சுனன் வருகிறான். அர்ச் தாத்தாதாத்தா பீஷ்ம என்ன பீமனின் உணவை மீண்டும்
களவாடிவிட்டாயா? அர்ச் இல்லைத் தாத்தா நாங்கள் விளை யாடிக் கொண்டிருக்கும் போது பந்து கிணற்றுள் விழுந்து விட்டது. அப்போது. பீஷ்ம துரியோதனனும் பீமனும் சண்டை
போட்டார்களாக்கும். அர்ச் இல்லை தாத்தா. அங்கு வந்த ஒரு பெரியவர் குச்சிகளை ஒன்றோடு
(18Lö IIj, J.Lb LITsij, J.)

Page 20
Gillistanti gCIT OG TILLILE
II, IIIIIIII|,|| I || ||
itant utilius
அருள் ஜுவலர்ஸ்
L 6 եւ այլուր-11
V. * s- -
கடுகு சிறிது-காரம்? யப்பா
பெரிய இயந்திரங்ாள்ா நூறு மார்கள் பிானது சொ AI MA Mu A வந்துகொள்கிறது. படத்தில் பிருப்பது USA IMAGE புரொபொன்று விருதா பெரிதுன்பது பிந்துக்கவும் பொதுந் நொம்ாடி கட்டாளை அட்டவாய்படுத்தும் 鬣 I La புரான்சிப்புகள்ாக்கப்பட்டுள்ா என்பது நம்புவதற்கடா பன்னாதன் பெர் அயாப்பாதைளிந்தியாயத் La :* K, I Gali Il MLFK ாண்க்கப்பட்ள்
T
in
all illus Nisi Ti Ti
ாப்ட் III.
as in HITTIIN TITI ■■ -
"
■■山山 ■■■
" o" ou " al A
ார்த்தால் நமது பரிமப் பிறு எழுதப்படுகின்றால் Yr Wynnir i'r
■ in I TE Istwa III. INTI
LTTL LLY Z T LLL LL LLLLL S YTTTYYY L L L L L L L T Y TTTTTT TTY SK
li li | || HKM flag. Als LSTTTSZ S TTT S S S S TT SS uu u u S S S S S S S a S SSS S SSSYYSSSYS SY SLLSSSS
二三
பிரிட்டளில் ஒரு பகுப் போட்டி ஒன்றையொன்று முந்திச்செல்லும் வெம்படத்தில் உள்ள படகை செலுத்தி TTTT LLL TTTT T LLLTTTT TTT T TTTTTTTT TTTT TT TT TTTTT TTTZZ TTTTTTTTTSTTTTTTT TTTTL
 

、 * Int 1..+L|7ܬܐ.+
ர்ாா 蔷
litti
嗣
GENUINE GOLDIEWERIES வார் நாடுவது
■ )
Y SY S L L L LS S L LLLL LYLLL S 0YYS YY0
ஏன்
*三、
■ )
First
*三、
ார் பெரியது
1エ三リ
ா
*三、
ாரப் 口LL*
HINA
El
தா வேதாதிய கவனம்
து சேதம் வேகமும் வோடும் விவமும் வேண்டும் பொதும் பாதையில் கவனமும் வேண்டும்
* *蒿ú弋丰*叮*
Trini III III into Mai
■*
illuar
செலுத்திாரே தவிர பாதையில் விழிகளை செலுத்தவில் ைஅதனால்