கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Hydro-Biological Survey of the Thondaimannar Lagoon - 2

Page 1
Dalli L. I, III, II, l-all.
Olle Yerler Die se
 

hannahan gatasan
Impalan ramorthy
Rese

Page 2


Page 3


Page 4
KANKESANTHURAI
-
KARAINAGAR
DELF ጐ
VELANA I
PUNG U DUTI
MAP: 1
SCALE: 17 = 4 m

VALVEIDDITURAI
5. THONDAIMA, A \
N
-
BARRAGE
R
BRIDGE ༤
JAFFNA
MANDAIT W VU
les

Page 5
MAP OF THE HYD SURWEY
- POINT PEDRo
ELEPHANT PASS LAGC
 

RO-BIOLOGICAL AREA
LAGOON
DHCHI LAGOON
OVII .
N
SMULLIAN CHANNEL

Page 6


Page 7
DIAGRAMMAT ARE PRESENTATcPN OF T HYDRO - BIOLOGICAL SULF
N - P -
ܖ
EDICATION | – à H • E DEPT RESEARCH
__\ے حکھ کر
Sii
R P0 |TFONDAI MANNAR P
C
\ N. ** zܝܵܠܢܐ
if (
1
*******sorssvensssssssssssss
V7 Res
I. PuBLICA TI o N oF FIND II - 8 ETTE R 5cE NcE E. Du
es
3 - FED WORK Cres
8
 

E NAN FOL.D. My Pinc: A Tr Gorwr S OF THE
VEY PROGRAMME. 5 - T - A
3 . S NTERESTED
co u Nic L T T bODIES
ਅ o@/@@ಿ)
೧°: [Pol [:
a
--مط
-,
RC - council
NGS CATO N.

Page 8
Guide to the understanding of Ch
N. P. S. T. A-le-Northern Province Science TI
H. B. S.
S. R. C.
S. T.
PO.
Ps.
Pt.
RA.
CRO.
FRO.
S1, Sa , & Ss
-Hydro-Biological Survey of -Secretary, Research Council,
-Schools; Students and Teac,
- Project Officers of Stations (Members o
-Individual specific projects
99 99 sy
-Research Assistants (Membe -Ceylonese Research Officers
-Foreign
-Convener of this programm
-Working Statioas.

art overlea.
eachers' Association.
Thondaimannar Lagoon.
SS.
, I, II, III, etc. f Research Council
at student level.
at teacher level. '
rs of Research Council)
s
e, (Chairman of the Research Council)

Page 9
அறிக்கைத்தாள் 2
மண்டல வே
மு. அற்பு க. சி. குக கோ. செல் க. சண்மு க. பொன்
ந. சுந்தர
தொண்டைமானுற்று நீர்த் தேக்கத்தில் நா அனுபவங்களில் இருந்து பெற்ற சிற்றேடு. இது வழிகாட்டியாக அமையும் என்பது எம
மே மாதம்
பதிப்புரிமை
வட மாகாண விஞ்ஞா நீர்-உயிர் அளவையியல் ஆராய்

ல வழிகாட்டி
தநாதன்
தாசன ஸ்வவினுயகம் கசுந்தரம் னம்பலம்
மூர்த்தி
ம் நிகழ்த்திய 'நீர்-உயிர் அளவையியல்' மண்டல வேலையில் ஆர்வமுள்ளவர்களுக்கு pது கருத்து.
D - 1968
யுடையது.
ன ஆசிரிய சங்கத்தின் ச்சிக் குழுவால் பிரசுரிக்கப்பட்டது.

Page 10


Page 11
Bulletin No. 2
PRE
In the present trend of Sc important as what we teach. I students with the different techni feel the excitement of discovering
appreciate the scientific method. the correct way of approaching of discover v. Further, in Ceylon workers in pure and applied scie
one or both. This is, largely, men, but due to the absenee of
scientific research. Hence, our s a conducive atmosphere and insig
To attain the above goals, what we are providing for in th out of the experiences of the gro on the Hydro-biological Survey F Lagoon for the past five years. besides biology, physics, chemistry and mathematics. This has em ab for the purpose of measuring an scence, These equipments and have undergone a process of “ev will continue to change; for, impr important factor in pushing ahea
While we present these me experience, we have taken specia not meant for anv one specific them here, we have more or les Hydro-biological Survey programr of use to others in various othe It is left to the user to select til to him for the purpose of achie he is working.
Further, our presentation directed towards the student pop

FAC
ience teaching, how we te aeh is as
ange V 1, 8 ۔ is our intento to familiarise the
ques, and experiences, make them new facts, search after truth and
Our main purpose is to achieve seience teaching through a process , there is a dearth of research nce, who devote their life either to not due to the lack of qualifid the correct attitude to science and econd aim is to give the student ht into research activity,
one needs techniques and this is is book. These are techniques born up of teachers who are working 'rogramme of the Thondaimannar.
Hydro-biology covers a wider field , geology, meteorology, geography. led us to use and devise equipments d studying the various fields in the methods involved in using them, plution” during the - last 5 years ande: ovement in techniques is the most d the frontiers of science.
thods with detailed notes from our l precaution to see that they are purpose. In fact, in presenting s divorced our techniques from the ne, so that these methods would be r fields and in varying contexts. he techniques that would be useful ving the objective in the field that
of the material has been mainlA ulation of the G. C. E. (Ο) and (A )

Page 12
Level grades. At the same time teachers as well
We do not hide the fact that but, we take pride in the fact t most of them and devise new m certain cases, alternative methods situations.
With these few remarks, w the hope that it would serve as interested and pave the way for a ne in this country
We are greatly indebted to Rajeswari Jegananthaguru, both of Mr P. Sabaratnam of Puloly Boy and Mr. K. Sivapathasundaram o reading through the manuscripts of useful suggestions The Asia useful magnanimous way has fi grateful thanks are due to them
Finally, our intention is to and Sinhala to serve the vast m this country. We hope it would Edition of this “Guide'' in the

it is intended to be of use to
we have borrowed ideas extensively, hat we have been able to modify thods from our experience. In have been suggested to suit various
e present this Bulletin to you in useful Field Guide' to all those w approach to the study of science
Mr. S. Jegananthaguru and Mrs. Chitham bara Golle ge, Valvet tithurai, is' Maha Vidyalayam, Point Pedror f Hartley College, Point Pedro for and proofs and helping us by way foundation of the U. S. A.. in its nanced this publication and our
t OO
present this material in Tamil ass of the student population in be possible to bring out a Sinhala near future
H. B. S. Research Council

Page 13
பொருள்
பகுதி
A. 94 GODLDŮu TGöoT STDLo (Organisatio1
B. g. GIT fl. 9GTGO)6) (Plane tables C. பெளதிக அளவீடுகள் (Physica
D. இரசாயன g9|GMT GfGBB GT (Chemi
E. உயிரியல் அளவீடுகள்-தாவரவி
F. உயிரியல் அளவீடுகள்-விலங்கின்
G. மண்ணின் அளவீடுகள் (Soil M
H. புள்ளி விபரங்களும், இணைபாக்க
1. பின்னிணைப்புகள் (Appendices)

ாடக்கம்
h)
urvey)
Measurements)
cal Measurements)
OTib (Biological Measurements
-Plants)
OTib (Biological Measurements
-Animals)
feasurements)
guid (Statistics and Correlation)

Page 14


Page 15
மண்டல வேலை வழிகாட்டி
பகுதி
அமைப்பா

6T6Ion Lo

Page 16


Page 17
960LD
அமைப்பாண்மை -
oson Dust 6T6th D - ஆராய்ச்சிக்குரிய ஒ குழுக்களின் கடை தரவுகள்
தனிப் பிரச்சினைகை வரையிடங்கள் குறி

ப்பாண்மை
- பொது - கல்லூரிகட்கு ழுங்குகள் செய்தல் passit
ளப் பற்றிய ஆராய்ச்சி வித்தல்,

Page 18


Page 19
அதிகாரம் 1
அமைப்பாண்
: இவ்வாராய்ச்சி மூன்று அ களில் நடைபெறுகின்றது. ஒவ்ே ஆசிரியர் பொறுப்பாகவும், பல வி கடமையாற்ற வேண்டும். இவர் என்றும் திட்ட உதவியாளர்' எ
ஒவ்வோர் கிலையத்திலும்,
யாக ஆராய்ச்சிகளை நடத்துகின் விஞ்ஞான ஆசிரியர்களும், மாணவர் பணியாற்றும் கல்லூரிகள் தேர் களின் போக்குவரத்து வசதி, கி யுள்ள தூரம், ஆசிரியர்களின் வ பெறக்கூடிய உபகரணங்கள் மு வேண்டும்.
இவ்வாராய்ச்சி, தூய ஆ வெளிக்கள வேலைகளிலும் (l வேண்டும். விஞ்ஞான ஆசிரியர்க அனுபவத்தைப் பெற ஒர் அரிய பல ஆராய்ச்சிகளைத் தூண்டி, விஞ் வித்தாகவும் அமையும்.
மாணவர்கள் சிறு அணிகள முறையில் செயல்படுவது பெரிது ஆனல், எக்காரணத்தைக் கொண்( வேலை முயற்சிகளுடன் இதனை இ% மாணவர்கள், எல்லோரின் முழு அதற்கு வேண்டிய தரவுகள் சே இவ்வாராய்ச்சியின் பெறு பேறு, ட யரும் மாணவர்களும், தரவுகளை கவனமாகவும், சரிநுட்பமாகவும் தரவுகளிலேயே தங்கியிருக்கின்றது கட்கு எண்ணிக்கையில் அதிகம செல்ல முடியும். ஆனல், இவ்

மை-பொது
ல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கிலையங் வார் கிலையத்திற்கும், ஒர் விஞ்ஞான ஞ்ஞான ஆசிரியர்கள் உதவியாகவும் கள் முறையே, "திட்ட அலுவலர்' னவும் கூறப்படுவர்.
பல கல்லூரிகள் ஒர் கூட்டு முயற்சி ]ன. ஒவ்வோர் கல்லூரியிலிருந்தும் *களும் பங்குகொள்வர். நிலையத்தில் ந்தெடுக்கப்படும்போது, மாணவர் லையத்திற்கும் கல்லூரிக்குமிடையே சகி, அனுபவம், கல்லூரியிலிருந்து pதலியவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள
ராய்ச்சி முறையிலும், விஞ்ஞான மதல் அனுபவமாகக் கருதப்பட ட்கும், மாணவர்கட்கும் மேற்படி
சந்தர்ப்பம் மட்டுமல்ல, பயனுள்ள
ஞானத்துறையில் தூய ஆராய்ச்சிக்கு
ாகப் பிரிக்கப்பட்டு, வேலைப்பங்கீட்டு ம் பயனளிக்கக்கூடியதாகவிருக்கும் டும் கல்லூரி, சாதாரண வெளிக்கள 2ணக்கலாகாது. ஏனெனில், ஆசிரியர், க் கவனமும் இவ்வாராய்ச்சியிலும் கரிப்பதிலுமே பதிந்திருக்கவேண்டும். லாபலன், வெற்றி, எல்லாமே ஆசிரி க் காலந்தவருது உரிய முறைப்படி 5 அவதானித்துச் சேகரிக்கும் 1. இது கிற்க, வெளிக்கள முயற்சி ான மாணவர்களையும் அழைத்துச்
வாராய்ச்சிக்கு அநேகமாக G.C.E.

Page 20
வகுப்புகளிலிருந்து பொறுக்கியெ
ஆராய்ச்சித் திறனுள்ள மாணவர்கே
பங்கு பற்றும் ஒவ்வோர் கல்லு தொகையான மாணவர்களே பங்கு விரும்பத்தக்கது. இத்தொகை, பத் ஆனல், ஆராய்ச்சியில் ஆர்வமுள் ஆராய்ச்சி நடைபெறும் போது ! களையோ தடுப்பது இதன் நோக்க
மாணவர்கள் வெளிக்கள வே அவதானிக்கும் நோக்கமாக ஆராய் உயிர்ப் பொருட்களின் வாழுமிடங்க அவைகளின் வினுேதமான ፴፱ ፬ ̇ இரசாயனக் காரணிகளைச் சமாளி நேரில் காணும் போது, மாணவனின் கேள்விகளும், சந்தேகங்களும் எழு காண விஞ்ஞான முறைகளே உட விஞ்ஞானக் கருத்துக்களை வளர்க் முன்னிட்டு, மாணவர்கள், ஆராய்ச்சி யாளர்களெனப் பிரிக்கப்படவேண்டு கட்கு மேற்படாத குழுக்களாகப் பெறும்போது வசதியான C ஒழுங்குசெய்யப்பட வேண்டும். கிலேயத்தை யடைந்ததும், திட்ட தெரியப்பட்ட மாணவ குழுத் த இடங்களையும், முறைகளையும் இயg
விளக்க வழிவகைகள் செய்யவேண்

நிக்கப்பட்ட, ஆர்வம் மிகுந்த,
'ள பயனுள்ளவர்களாவர்.
ரிகளிலிருந்தும், ஓர் குறிக்கப்பட்ட கொள்ள வேண்டுமென்ற கியதி கிற்கு மேற்படாசிருக்க வேண்டும். ள் மாணவர்களையோ அல்லது பார்வையிட விரும்பும் மாணவர்
Lb 6)6A).
பலைகளில் ஈடுபடும்போது, அல்லது ச்சி நிலையத்திற்கு வரும் போது ளையும், அவற்றின் சுற்ருடலையும், ழ்க்கை முறைகளையும், பெளதீகக்க உதவும் இயைபாக்கங்களையும் r ஆர்வம் தூண்டப்படுகின்றது. கின்றன. பிரச்சினைகட்குத் தீர்வு பயோகிக்கவும், திறனுய்வு சார்ந்த கவும் வாய்ப்பு உண்டு. இதை யிேற் பங்கு கொள்வோர், பார்வை ம். பார்வையாளர்கள், 10 பேர் பிரிக்கப்பட்டு, ஆராய்ச்சி நடை நேரங்களில் பார்வையிடுவதற்கு பார்வையாளர்கள் ஆராய்ச்சி உதவியாளர் அல்லது அவரால் லைவர் ஒருவர், ஆராய்ச்சிக்குரிய லுமானல் செய்து காட்டல்" மூலம் டும்.

Page 21
அதிகாரம் 2
է մւգ
Lll
Lily
அமைப்பாண்ை
ஆரம்பக் கூட்டம் திட் வேண்டும். இது, ஆரா இரண்டு கிழமைகளுக்கு அலுவலர் அல்லது தி அளவையைப்பற்றிக் éエ● முறைகளைப்பற்றி ஆ:ே திட்டக்கூட்டம் நடத்த திட்ட உதவியாளர் ஆ யும், அதனேடு தொட யும் விளக்குவார். குழு பெளதீக, இரசாயன, பேற்கும்.
பொறுப்புக்குழுக்கள் வலர் அல்லது கிட்ட
இவர், இக் குழுவின் மு
ஆகவும் கடமையாற் வும் மாணவ தலைவன் தெரிந்து அவரவர் கட6
(1) குழுத் தலைவனின்
(2) உதவிக் குழுத்தலை
குழுத் தலைவன் கடமைகள் :
1.
நிகழ்ச்சி கிரலில் போடப்ப சேர்க்கப்படுகின்றனவா என ஏதும் ஏற்பட்டால், தி கொண்டுவரல். . மாணவ உதவி அங்கத்தவர் மாற்றங்களை ஏற்று நடக்கி . ஒவ்வோர் தரவும் உரிய மு: கங்களில் பதியப்படுகின்றத

(கல்லூரிகட்கு)
டமிடுவதற்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட ப்ச்சி நடைபெறுவதற்குக் குறைந்தது முன் நடத்தப்பட வேண்டும். திட்ட ட்ட உதவியாளர், சென்ற வருட ந்துரையாடல் ஒன்றை நடத்தி, நடை லாசிப்பர். 'ப்படும்பொழுது, அலுவலர் அல்லது ராய்ச்சியைப் பற்றிய செய்முறைகளை டர்பான விஞ்ஞான வாய்ப்புகள் பற்றி மூன்று பகுதியினராக வகுக்கப்பட்டு, உயிரியல் வேலைகளைப் பொறுப்
ஒவ்வொன்றும் புறம்பாக, கிட்ட அலு உதவியாளரின் த%லமையில் கூடும். மக்கிய ஆலோசகராகவும், இயக்குனர் றுவார். ஒவ்வோர் பொறுப்புக் குழு னயும், உதவி மாணவ தலைவனையும் மைகளைத் தெளிவாக விளக்கவேண்டும். கடமைகள் -சங்கத்தினல் தயாரிக்கப் பட்டதிட்டத்தைச் செயல் படுத்தும் முழுப்பொறுப் பும் இவருடையது. வன் - உபகரணங்கட்குப் பொறுப்
fall
ட்டபடி, தரவுகள் உரிய காலத்தில் ாக் கவனித்தல்; அவற்றில், தவறுதல் ட்ட உதவியாளரின் கவனத்துக்குக்
கள் வேலை முறையேட்டின் பிரகாரம், ன்றனரா எனக் கவனித்தல். றையிற் சேகரிக்கப்பட்டுத் தரவுப் புத்த ா எனக் கவனித்தல்.
is

Page 22
4. ஒவ்வோர் தரவிற்கும் பொறுட் சேகரிக்க வேண்டிய நேரத்திற்கு பில் தங்கள் கையெழுத்தையிட் 5. பார்வையாளர் குழுக்கள், நிலை
ளுக்குத் தான் பொறுப்பாக விளக்கிக்காட்டி, ஆராய்ச்சி உதவுதல்.
உதவிக்குழுத் தலைவரின் கடமைகள் :
1. தேவையான உபகரணங்களின் திட்ட அலுவலரின் அல்லது கி. பெற்று, அவைகளைப் பத்திரம குக் கொண்டு சென்று ஆராய் பாவனைக்குப் பின் பத்திரப சேர்த்தல்.
திட்ட உதவியாளர்
நிகழ்ச்சி கிரலைத் திட்ட அலு தல், கொடுக்கப்பட்ட பகுதிக்குப் ே ஒழுங்குப்டுத்துதல், பரிசீலனை செய் அலுவலர்க்கு உதவுதல். திட்ட அலுவலர் தெரிவு :
வெளிக்கள வேலையில் போதி ஆர்வமும், அமைப்பாண்மைத் திற ஒருவரே இப்பணியை ஏற்கவேண்( திட்ட உதவியாளர் தெரிவு :
ஒர் ஆர்வமுள்ள விஞ்ஞான குழுத்தலைவர் :
ஆர்வமுள்ள, வெளிக்கள வழிநடத்தும் ஆற்றலும், அமைப்பா வெளிக்கள வேலையில் பழைய வேண்டும். இவர், கூடிய உபகர: மாணவனுக இருத்தல் விரும்பத்தச்
4.

பாக உள்ளவர் தனது தரவு ரு 15 கிமிடங்களுக்குமுன் இடாப் டிருக்கின்றனரா எனக் கவனிததல். பத்தை வந்தடைந்ததும், அவர்க" இருக்கும் ஆராய்ச்சிப் பகுதியை முறைகளை அறிந்து கொள்ள
பட்டியல் ஒன்றினைத் தயாரித துத் உதவியாளரின் கையொப்பத்தைப் ாகப் பார்சல் செய்து நிலையத்திற் ரச்சியின் போது விகியோகித்து,
ாகச் சேர வேண்டியவர்களிடம்
வலரின் அனுசரணையுடன் தயாரித் பொறுப்பாகவிருத்தல், முடிவுகளை தல் போன்ற அலுவல்களில் திட்ட
ய அனுபவம் பெற்ற, ஆராய்ச்சியில் னுமுடைய விஞ்ஞான ஆசிரியர்
டும்.
ஆசிரியர்.
வேலைக்கேற்ற மனப்பாங்குடைய, ண்மைத் திறனுமுடைய மாணவன்,
அனுபவமுடையவனுக இருக்க ணங்களை அனுப்பும் கல்லூரியின் கது.

Page 23
அதிகாரம் 3
ஆராய்ச்சிக்குரிய
ஆராய்ச்சிக்குரிய இடத்தைத் தேர்ந்தெ{
1. முதற்படியாக விஞ்ஞான முன் உத்தேசித்த ஆராய்ச்சிக்க குறைந்தது 2 மாதங்கட்கு முன் சூழலியல்பு, நுண் வாழிடங்கள், 8 பெடுத்து, மாதிரிப் பரிசோதனைக்க பகுகி, உயிரிகள், போன்றவற்றைச் மாதிரிப் பொருட்களை ஆராய்ந்து,
தரவுகளை, விஞ்ஞான ஆ பட்ட இடங்கள், வேறுபடும் சூழ வாக இருக்கின்றனவா என்பதை யாளமிட வேண்டும். இவைகள், படும். தரவுகளை ஒப்பிடுவதற்காக முறையும் தரவுகளைச் சேகரிக்கே
ஆராய்ச்சி நடக்கும் இடத் உதவி உத்தியோகத்தரும் முன்ச உணவு வசதி, ஒடம் தங்குமிட அங்கே வரும் மீனவர்களையும் சந்
தங்குமிடம்-நிலையத்தில் செய்யுமிடத்திலிருந்து அதிக து கவனித்து, சொந்தக்காரரிடமோ பவரிடமோ கட்டிடத்தின் உபயே வசதியான கட்டிடங்கள் இல்லாத, அமைக்கக்கூடிய மேட்டுகிலமாக உறுதியான பிரதேசமாகவும், உள்ளதுமான ஓர் இடத்தை தே
போதிய கவனம் எடுக்க வேண்டு
நடைபெறுவதாலும், மாணவர்

ஒழுங்குகள் செய்தல்
டுத்தல் :
ா ஆசிரியர்களும், சில மாணவர்களும் ளம் அல்லது வெளிக்களத்திற்குக் னரே சென்று, அவ்விடத்திலுள்ள 5ாலகிலே, இவற்றை ஆராய்ந்து, குறிப் ாக நீர், மண், கிருக்கடித்தள மாதிரிப் சேகரித்து, பின் ஆய்வு கூடங்களில்
தரவுகளை சேகரிக்க வேண்டும்.
பூசிரியர்கள் கூடி, தேர்ந்தெடுக்கப் லையும், வாழிடங்களையும் கொண்டன யோசித்து அவ்விடங்களை அடை வரையிடங்கள் (Stations) எனப் அதே வரையிடங்களில் ஒவ்வொரு வண்டும்.
ந்தை, கிலையப் பொறுப்பாசிரியரும் வட்டியே அடைந்து, தங்குமிடம், ம், முதலியவைகளை ஆராய்ந்து, திக்கவேண்டும்.
வசதியான கட்டிடங்கள், வேலை ாமில்லாது இருக்கின்றனவா எனக் அல்லது அக்கட்டிடத்தைப் பராமரிப் 1ாகத்திற்கு அனுமதிபெறவேண்டும். வல்லைபோன்ற இடமானல் பாசறை வும், பாறைக் கற்கள் இல்லாத வேலைசெய்யுமிடத்திற்கருகாமையில் ர்ந்தெடுக்கவேண்டும்.
கிலையப்பொறுப்பு உத்தியோகத்தர் ம். ஆராய்ச்சி ஒர் இரவும், பகலும் எட்குக் களைப்பைக் கொடுக்கக்
う

Page 24
கூடியதாயிருப்பதாலும், இதற்கேற்ப யப்படவேண்டும். உணவிற்குப் பொ
வைத் தெரிவு செய்வது விரும்பத்
ஒடம்-தரவுகள் சேகரிப்பத, கட்டுமரம் போதுமானது.
மீனவர்கள்-இவர்கள் மீன்பி பிரத்தியேகமானவை. இதற்கு வ தேவை. ஆகையினல் மீனவர்களிட ஒழுங்கு செய்யவேண்டும்.
மேற்கூறப்பட்ட வேலைகட்கு களிலுள்ள சாரணக் குழுக்கள் பெரி ஆனையிறவுபோன்ற பிரதேசங்களில், tfita07 g. ஒவ்வோர் கிலையத்திற்கும் யிலிருந்தோ, அல்லது பல கல்லூரிக தல் விரும்பத்தக்கது. இது விஷ களைக் கடிதமூலமோ அல்லது நேரி செய்தல் வேண்டும்.
சாரணர்கள், முதலுதவி, உ யமைத்தல் முதலான அமைப்புகளை உதவிகளைச் செய்யமுடியும். சாசன வேலைப் பங்கீட்டு முறையில், ஒர் ே புரிய வேண்டும். சாரணர்கள் இல்
செய்வதற்கு மாணவர்கள் ஒழுங்கு
இவ்வளவைகள் 24 மணி ே பிற்பகல் 4 மணிக்குத் தொடங்கி, படலாம். வசதிக்கு ஏற்ப நேரம் களிலும் ஒரே நேரத்தில் அளவை ஒவ்வோர் வருடமும், இரண்டு @ 6

உணவு வசதி ஒழுங்கு செய் றுப்பாக 3-5 பேரடங்கிய ஒர் குழு
5க்கது.
ற்கு ஓர் ஒடம் அவசியம். இதற்கு
டிக்க உபயோகிக்கும் முறைகள், லகள், பொறிகள், முதலானவை -மிருந்து வேண்டியவற்றைப் பெற
ம், வேறு உதவிகளுக்கும் கல்லூரி தும் உதவியிருக்கின்றன. வல்லை,
அவர்களின் உதவி அத்தியாவசிய உதவி செய்வதற்காக, ஒரு கல்லூரி ளிலிருந்தோ சாரணர்களை அழைத் பத்தில் பொறுப்புச் சாாணுசிரியர் லோ தொடர்புகொண்டு ஒழுங்கு
-ணவு, மேடையமைத்தல், பாசறை த தயார் செய்தல் போன்ற பல னர்கள் அணிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு வலை முறையேட்டிற்கமையப் பணி லாத சமயத்தில், இவ்வேலைகளைச்
செய்யப்பட வேண்டும்.
நரம் எடுக்கப்படும். முதல் நாள் அடுத்தநாள் 4 மணிவரை நடத்தப் மாற்றப்பட்டால், எல்லா நிலையங் கள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். பாது அளவைகள் நடத்தப்படும்.

Page 25
முதலாவது, மாசி மாதம் முதலாம் தப்படுகின்றது. இது மாரிக்கால அ6 டாவது, ஆடி மாதம் முதலாம், இரண இது கோடைகால அளவை என
பிரச்சினைகளைப் பற்றிய ஆராய்ச்சிகள் :
இப்பொழுது, அளவைகளே வி களை, (பிரச்சினைகளைப் பற்றியது) ந சினேகள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெ கொண்டுவரப்பட்டு, அவை தொழிற் பின்னரே அவ்வாராய்ச்சிகளில் ஈடு அவ்வாராய்ச்சிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு ஆராய்ச்சியாளரின் கவனத்தை பிராய வேறுபாட்டால் பரீட்சிக்க 6 சேகரிக்கத் தீர்மானிக்கப்பட்ட தரவு தரவுகளாக அமையும்.

), இரண்டாம் வாரங்களில் நடத் sT Gõ9 Golf GT bÒT அழைக்கப்படும். இரண் ண்டாம் வாரங்களில் நடாத்தப்படும்.
அழைக்கப்படும்.
டச் சில பிரத்தியேக சிற்றாாய்ச்சி டாத்தப்படவேண்டும். இப் பிரச் நாழிற் குழுவின் கவனத்திற்குக் குழுவினல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெட வேண்டும். சிறிய முறையில் வெளிக்கள முயற்சிகளின் போது ஈர்க்கும் பிரச்சினைகளும், அபிப் எண்ணும் விடயங்களும், புதிதாகச்
களும், ஆராய்ச்சியின் அடிப்படைத்

Page 26
அதிகாரம் 4
குழுக்களின்
இரசாயனக் குழுவின் கடமைகள் :
இரசாயனக் குழு இரு பிரிவு பிரிவு (அ) மாதிரி நீர் பிரிவு (ஆ) நீர் பரிசே பெளதீகக்குழுவின் கடமைகள் :
சேகரிக்க வேண்டிய தரவு (1) வெப்பநிலை (2) சார் ஈரப்பதன் (3) கலங்கல்த்தன்ை (4) ஆவியாதல் (5) தன்னீர்ப்பு / 虏( (6) காற்றின் வேகம் (7) மழை வீழ்ச்சித் (8) 厝far ஆழம் | Ll இத்தரவுகள் 24 மணி நே தால், மாணவர்கள் தகுந்தபடி பி திற்கு ஒழுங்குகள் செய்ய வேண் உயிரியற் குழுவின் கடமைகள் இக்குழு 3 பெரும் பிரிவுகளாகப் 1. ( பிளந்தன் -
நனி நீந்தி 2. நீர்த்தள விலங்குகளும் தாவ நீர்கரை விலங்குகளும், தாவ வைகளை ஒவ்வோர் வரை இ 2. எழுந்தபடி விலங்கினம்,
yy தாவரம், சேகரி
அலுவலகம்-கடமைகள்
குறைந்தது 3 மாணவர்க பொறுப்பாக விருக்கும். இவர்களு 1. பிரிதமை, வேலை நேர அட் படுவதைக் கவனித்தல்

கடமைகள்
களாக அமையும் சேகரித்தல்ாதித்தல்
கள்
ரோட்ட வேகம்
| காற்றின் திசை
தரவு ரப்பு ாமும் சேகரிக்கப்படவேண்டியிருப்ப சிரிவுகளாகப் பிரிந்து முறை மாற்றத் டும்.
பிரிக்கப்பட வேண்டும்.
ரமும்
ாமும், நீர்க்கரை மண்ணியல்பு ஆகிய டங்களிலும் சேகரிக்கும் குழு.
ப்புக் (35(p.
ளேக் கொண்ட ஒர் குழு இதற்குப்
ருள் ஒருவர் தலைவராக இருப்பர். டவணை, உரிய நேரத்தில் பதியப்

Page 27
6. 7.
தரவுகளை முறைப்படி பிரதம சில்லறைச் செலவுகட்கு பணங் நூலகப் பொறுப்பாளராகக் திட்ட அலுவலராற் கொடுக்கட் கொடுத்து வாங்குதல். விசாரணை நிலையமாக இயங்கு மற்றைய பிரிவுகளின் இணைப்
உணவுக் குழுவின் கடமைகள்
1. குறிப்பிட்ட நேரங்களில் உன
கித்தல். குடிநீர் விகியோகித்தல். சாரணர்
மேடை அமைத்தல் பாசறை அமைத்தல் வரையிடங்களை அடையாளமி மற்றும், இதர வேலைகளைக்

ஏட்டில் ஒழுங்காகப் பதிதல். கொடுத்தல்.
கடமையாற்றல் ப்படும் விலையுயர்ந்த உபகரணங்களைக்
}தல் புக் குழுவாக இயங்குதல்
ணவு, தேநீர், சிற்றாண்டி விகியோ
கவனித்தல்.

Page 28
அதிகாரம் 5
தரவு
முன்னுரை
இந்நூலிற் கொடுக்கப்பட்டுள் மண்டல ஆராய்ச்சியில் சரிநுட்பமா முதல் முயற்சியாக அமைந்துள்ள. முள்ள மண்டல ஆராய்ச்சியாளர் தேவைக்கும் ஏற்ப புதிய முறைகை கொடுக்கப்படும் முறைகள், அறிவுறு தனித்தனியாகவும், சுயாதீனமா தற்கும், அவதானங்களின் சரிநுட்ட களாகவிருக்கக்கூடியதாகவும் கிட்ட ஆசிரியர்கள், கிபுணர்கள், பொருட் போன்றவர்களின் உதவி தேவைக்கே
சில சமயங்களில் தரவுகளைச் பட்ட முறைகள் கொடுக்கப்பட்டுள் வேண்டிய முறையைத் தேர்ந்தெடுப் திருத்தியமைப்பதோ, அநேகமாகத் தையே பொறுத கிருக்கவேண்டும். கட்கு மிக உயர்ந்த சரிநுட்பத்தை யில்லை. அதிக சரிநுட்பம், தே6ை சக்தியையும் விரையமாக்குவது ஒவ்வோர் ஆராய்ச்சியிலும் தேவைக்ே நிச்சயிக்கப்பட்டபின் ஏற்ற ெ கையாளப்பட வேண்டும்.
தரவுகள் சேகரிக்கும்போது முடியாதது. போதிய கவனமும், s பார்க்கும் முறையும் அனுசரிக்கப் தக்கதாகவமைய, சரிபார்க்கும் முன தரவுகள் சேகரிக்கும்போது குறிப்புகள் எழுதும் முறை.
ஒர் பற்று கருவி இணைக்கப் விருக்கும். ஒர் பென்சில், நூலினல் கலாம். எல்லாக் குறிப்புக்களையும் எ படவேண்டும். மை, நீரினல் பாதிக்
jO

ள செயல்முறைகள் அனைத்தும் ன தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்கு ஒரு து. அனுபவம் மிகுந்த, ஆர்வ கள், தங்கள் விருப்பத் சிற்கும் ா உருவாக்குவார்கள். இங்கே த்தல்கள், யாவும் ஒவ்வொருவரும் வுெம் அவதானங்களைப் பெறுவ த்திற்கு தாங்களே பொறுப்பாளி மிடப்பட்டிருக்கின்றன. விஞ்ஞான காட்சிச்சாலை உத்தியோகத்தர்கள் ற்பப் பெறப்படவேண்டும்.
சேகரிப்பதற்கு ஒன்றுக்கு மேற் ளன. ஒரு தரவு சேகரிப்பதற்கு பதோ அல்லது அம்முறையைத் தரவு சேகரிப்பதின் சரிநுட்பத் முதல்முயற்சியில், ஆராய்ச்சி க் கொடுக்கும் முறைகள் தேவை வயற்ற இடத்தில் நேரத்தையும் விரும்பத்தக்கதல்ல. ஆகையால், கேற்ப சரிநுட்பம் முன்கூட்டியே தரிந்தெடுக்கப்பட்ட முறைகள்
பிழைகள் எற்படுவது தவிர்க்க ஒவ்வோர் தரவையுங் கிருப்பிச்சரி படவேண்டும். தரவுகள் நம்பத் ஏறகள் அமைய வேண்டும்.
பட்ட பலகை, மிகவும் உதவியாக பலகையுடன் இணைக்கப்பட்டிருக் டுப்பதற்கு பென்சில் உபயோகிக்கப்
கப்படக்கூடியது.

Page 29
- 1. எல்லாக் குறிப்புகளும் படுமிடத்திலேயே எடுக்கப்படவேண் நுட்பக் குறைவான தரவுகள் விஞ் 2. கூடுமானவரையில் விரி உபயோகிக்கப்படவேண்டும். பிரத் ஆராய்ச்சி முறைக்கும் தயாரிக்கப்ட தரவுகளை விரிவாக, பூரணமாக, ஒழு சேகரிப்பதற்கு பெரிதும் உதவும்.
3. தரவுகள், விரிவாகவும், வேண்டும். பின்பு, தரவுகள் தர சேகரிக்கப்படாத தரவுகளிலும் பா படா கிருக்கும் தரவுகள் சிறந்தன.
4. தரவுகள் சேகரிக்கப்பட் கிரும்பச் சரிபார்க்கப்படவேண்டு 5. முதல் எழுதிய கைெ திருப்பி எழுதப்பட்ட பின்பும் வாரத்துக்குள் கையெழுத்து பிரதிக சேர்க்கப்படவேண்டும்.
6. குறிப்புப் புத்தகங்களில் களின் பெயர்கள் எழுதப்படவேண் 7. தேவையான இடங்களி வேண்டும். விளக்கப்படங்கள் பல வி மல்லாமல், நேரத்தையும் குறைக்குட 8. கூர்ந்து அவதானிக்கும் களையே எழுதவேண்டும். அரைகு படுக்கியோ அல்லது ஊகித்தோ 6 9. எல்லா அவதானிப்புகளு 10. பிழையானது அல்லது எண்ணப்படும் தரவின் கீழ் ஒர் ே

உட்னடியாக ஆராய்ச்சி நடத்தப் டும். அரைகுறையான அல்லது சரி ஞானப் படிப்புக்குதவாது.
வான அட்டவணைப் பத்திரங்கள் தியேகமாக, ஒவவோர் வகையான பட்ட அட்டவணைப் பத்திரங்கள்
ங்குமுறைப்படி வரிசைக்கிர்மமாகச்
பூரணமாகவும் சேகரிககபபட
ம் பிரிக்கப்படலாம். தேவையான
ர்க்க, சேகரித்து உபயோகிக்கப்
-டு முடிந்ததும் அகில் ஏதாவது மாவெனக் கவனிக்கவேண்டும். யழுத்துப் பிரதிகள், அவைகள் பாதுகாக்கப்படவேண்டும். ஒரு ள் கிருப்பி எழுதப்பட்டுக் கோப்பில்
உபயோகிக்கப்பட்ட உபகரணங்
ாடும்.
ல் விளக்கப்படங்கள் வரைய்ப்பட டயங்களை ஞாபகமூட்டக் கூடியது
ins
பழக்கம் வேண்டும். காண்பவை குறையான தகவல்களைப் பொருட் ாழுதுவது கூடாது. ரும் சரிநுட்பமாகவமையவேண்டும். சரி நுட்பக் குறைவானது என்று காடு வரைக.
岁及

Page 30
அதிகாரம் 6
தனிப் பிரச்சினைகளைப்
பொது அளவைகளைவிட, தனிப் பிரச்சினைகளைப் பற்றியும் அல பிரச்சினைகள் கிட்ட அலுவலரின் ஆராய்ச்சிக் குழுவினரால் அங்கீகரி அல்லது ஆசிரியர்களோ அவ்வாரா
சிறிய முறையில் ஆராய்ச்சிக பிரச்சினைகள் எப்படி உருவாகின்றது கூர்ந்து அவதானிக்கும்போது, க செய்யும் பணியில் மனம் பதிந்தி பல புதிர்கள், பிரச்சினைகளைக் ஏற்படுத்தும். இப்படி, வெளிக்கள யாளரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் பி. பாட்டால் பரீட்சிக்க எண்ணும் வி பட்ட தரவுகளோ, தனி ஆராய்ச்சி பிரச்சினைகளை விஞ்ஞான முறைப்பு விஞ்ஞான மனப்பான்மை வளர்க்க பான்மை உள்ள ஆராய்ச்சியாள
வருவன
1. சுற்றுடலைத் துருவி ஆராய ெ 2. ஒவ்வோர் விளைவிற்கும் இயற்
என்னும் நம்பிக்கை. 3. தெளிவான உள்ளம் 4. திறனுய்வு சார்ந்த மதிப்பீடா 5. மூட நம்பிக்கைகளை நம்புவதில் 6 போதிய சான்றுடன் கிரூ
மறுததல. 7. தன் கருத்துக்களைப் புதிய
தயங்காது மாற்றிக்கொள்ள
8. மற்றவருடைய கருத்திற்கு
声感

பற்றிய ஆராய்ச்சிகள்
ஆராய்ச்சி நடக்கும்போது சில சி ஆராய வேண்டி நேரிடும். இப் கவனத்திற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு, க்கப்பட்ட பின்னர், மாணவர்களோ ப்ச்சியை மேற்கொள்ளலாம்.
ளே ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான வெளிக்கள முயற்சிகளின்போது, வனமாகக் கேட்கும்போது, நாம் ருேக்கும்போது கட்டாயமாகப்
கொடுக்கக்கூடிய குழ்நிலைகளை முயற்சிகளின் போது, ஆராய்ச்சி ாச்சினைகளோ, அபிப்பிராய வேறு டயங்களோ, புதிதாகச் சேகரிக்கப் சியின் அடிப்படையாக அமையலாம். டி ஆராய்ந்து தீர்வு காண்பதற்கு, 'ப்பட வேண்டும். விஞ்ஞான மனப்
røör ஒருவனின் இயல்புகள் பின்
வேண்டுமென்ற அவா.
கையான காரணம் ஒன்று உண்டு
ற்றல் ல்லை என்ற மன உறுதி.
பிக்கப்படாத கருத்துக்களை ஏற்க
சான்றுகள் கிடைத்தவுடன் لم விரும்புதல். மதிப்புக் கொடுத்தல்,

Page 31
9. வாய்மை, பொறுமை, விடாரு கடைப்பிடித்து, நடுகிலை தவ புரிதல்.
மேற்கூறப்பட்ட இயல்புக பேணி வளர்க்க வேண்டும். வளர்க்கும் பொறுப்பு விஞ்ஞான அறிவாற்றலில் உள்ள நேர்மை, பி மற்றையவர்களின் கருத்துகட்கு கருத்துக்களை அலசி ஆராய்ந்து, ! ஆற்றல், இவைகள் மாணவர்களின் பதிவை ஏற்படுத்தப் பெரிதும் உ
ஆராய்ச்சியாளர்கள், பிர தீர்வுகாண முயலும்போது, பின் அல்லது எல்லா முறைகளையுமோ 1. பிரச்சினையை உணர்தல். 2. தரவுகளைப் பரிசோதனைகள்
மூலமும் சேகரித்தல். 3. தரவுகளை ஒழுங்குபடுத்துதல்
4. ஊகம், விளக்கம், அல்லது
5. கருதுகோளைப் பரிசோதனை
சேகரித்தல்.
6. அடிப்படை உண்மைகளைக் க
7. தனிப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு
அடிப்படை உண்மைகளைப்

முயற்சி, மன உறுதி முதலியவற்றைக் ருது, விதிமுறை வழுவாது, பணி
ளை ஒவ்வோர் ஆராய்ச்சியாளரும் ணவர்களிடையே இவ்வியல்புகளை ஆசிரியர்களுடையதே. ஆசிரியரின் பிழையை ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை, மதிப்புக் கொடுக்கும் மனப்பாங்கு, 5டுகிலைமை தவமுது தீர்ப்பு அளிக்கும் * உள்ளத்தில் அழியாத கருத்துப் தவும்.
ச்சினைகட்கு விஞ்ஞான முறையாக வரும் முறைகளுள் ஒன்றினையோ
பயன்படுத்தலாம்.
மூலமும் கூர்ந்து அவதானிப்பதன்
), மதிப்பிடுதல்
கருதுகோளை உருவாக்குதல். கள் மூலம் அலசி ஆராய்ந்து
ண்டுபிடித்தல்.
விஞ்ஞானத் தத்துவங்கள் அல்லது பிரயோகித்தல்.
s

Page 32
அதிகாரம் 7
வரையிடங்கள்
பின்வருவன, தொண்டைமா கையாளப்பட்ட முறைகளாவை.
ஒவ்வோர் கிலையத்திற்கும் கி. புள்ளிகளைப் பொறித்தல் அவசியம். அடையாளம் கண்டுகொள்ளக் கூடி பொறிக்கப்படுதல் சிறந்தது.
வாழிடத்தில் இப்புள்ளிகளைட கொள்ளவேண்டியவை :
நீர்த்தேக்கத்தின் ஆழம், g தன்மை முதலியவை.
அடித்தளக் கோடு
(1) சரியாக 50 யார் அள கட்டைகளை நாட்ட வேண்டும். பி கட்டைகளையும் இணைக்கவும்.
(2) சதுரத்தின் தோற்றத் நாட்டப்பட்ட கட்டைகட்கிடையில், மூலை விட்டங்கள் சமமாக இருக்கு வேண்டும்.
ஆராய்ச்சி நடைபெறும் கா என்னும் கொடிகளினல் அடையாளம் Gajós it ilésair (Line Transect, உதவியாயிருக்கும். ஒவ்வோர் கி% யோகத்தினருடன் ஆலோசித்து இப்
ፖ4

குறித்தல்
ணுற்று மண்டல அவதானிப்பில்
“ந்தரமான 3 சுட்டுக் குறியிட்டுப் இப்புள்ளிகள் எக்காலத்திலும் பதாகச் சீமெந்து உபயோகித்துப்
1 பொறிப்பதற்கு முன், கருத்தில்
உயிரிகளின் தன்மை, மண்ணின்
ந்து, இருபக்கங்களிலும் தடைக் ன், ஒர் இளேக்கயிற்றினுல் இரண்டு
தைச் சரிபார்த்தல்: கடைசியாக 50 யார் இருக்கும் படியாகவும்,
ம் படியாகவும் கவனித்துக்கொள்ள
லங்களில் இப்புள்ளிகள் (A,B,C...) மிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். இது Belt Transect) is L-5 g/615 fig5 )யத்திற்கும், பொறுப்பான உத்தி புள்ளிகளைப் பொறித்தல் சிறந்தது.

Page 33
மண்டல வேலை வழிகாட்

பகுதி B
பீட அளவை

Page 34


Page 35
2.
தளபீட
தளபீட அ
மட்டக் கோ

ട്യൂബ്ഞബ
டுகள் நிர்ணயித்தல்

Page 36


Page 37
அதிகாரம் 1
.
தளபீட அளவை (P
வேண்டிய உபகரணங்கள்
() நடுவில் திருகாணியுள்ள
ཡི#fག་གཡས་
(டு) வரைதற் பலகை (Dra1 (c) ஒர் எளிய நீர்மட்டம் ( (d) வட்டச் சுற்றரையம் ( (3) கயிறு
(f) திசை காட்டி (Compt
(g) வரைதல் ஊசிகள்
2. செய்முறை
2.
2.2
2.3
வரைதற் தாளே வாைதற் ஊசிகளால் பலகையோடு வரைதற் பலகையை மு வேண்டும்.
தளபீட அளவை செய்ய (Base li me) 566) jiā6ò dis நியமக் கோட்டின் முனை கொடி கட்டப்பட்ட சிறி இதன் பின், நிலத்தில் ( நீளத்தையும், திசைகாட்டி திசை கோளையும் (com வேண்டும். (நியமக்கோ எடுக்கவும்.) படத்தில் நுட்பமாகக் (land marks) G.5 fiGs கட்டப்பட்ட சிறு கம்பங்

lane-Table Survey)
ஒரு பலமான முக்காலி (Tripod)
Lò B
ving board) Lull-tih B Spirit level) ul—th B, Alidade) Lנr-tמ B
ass)
பலகைக்கு மேல் வைத்து வரைதல் பொருத்த வேண்டும். பின்னர் மக்காலியின் மேற்தட்டில் வைக்க
ப்படும் நிலையத்தில் கியமக் கோட்டை யிற்றினுல் குறிக்க வேண்டும். இந் வுகளாய A, B என்னும் புள்ளிகளில், ய கம்பங்களை நாட்ட வேண்டும். குறிக்கப்பட்ட நியமக் கோட்டின் யைப் பயன்படுத்தி நியமக் கோட்டின் pass bearing) (g5i5gidios T66T டு குறிக்கும்போது அதிக கவனம்
குறிக்கப்பட வேண்டிய புள்ளிகள் 5டுக்கப்பட்டு, அவைகளும் கொடிகள் களால் குறிக்கப்பட வேண்டும்.

Page 38
LJL - th
1. வரைதற் பலகை 2. முக்காலி 3. திருகாணி
 


Page 39
Lull-th B
4. வட்டச் சுற்ரு
5. நீர் மட்டம்
 

LJL-lb B2
றரையம்

Page 40
2-4 சுற்றவரப் போதிய இடம் இ ஒர் குறித்த அளவுத் திட்டத்
என்னும் நியமக் கோட்டை
ul-h
 

ருக்கத்தக்கதாக, வரைதாளிலும் (scale) 305t) பயன்படுத்தி A B
வரையவேண்டும். (படம் B)
AB - 156

Page 41
தள மேசையை (வரைதற் பு தரையில் உள்ள புள்ளி Aக் உள்ள நியமக்கோடு தரை தக்கதாக தள மேசையை கி. முன்னர் பலகையின் ஒரங் நீர்மட்டத்தை வைத்து தள (levelling). 56T 91-th u சுற்ரு?ரையத்தை அதன் of of thu' (working edge), படுத்தவேண்டும். இதன் பு தாங்கும் முக்காலியில் உள் தளர்த்தி, வட்டச் சுற்முை வன்ே மூலம் வரைதற் பல இதன்பின், திருகாணியை வடமுனையை குறிக்க வே BuGar திசைக் கோளையு!
வேண்டும்.
ஒர் பென்சில் முனையை வ புள்ளியில் கிலைநிறுத்தி, இட இப்புள்ளிக்கு எதிராக
செய்யும் விளிம்பை வைத்து Hər Əlifbasânt (Lamid marks) மெல்லிய கோடுகளினுல் வ
இதன்பின் தளபீடத்தை தளபீடத்தை மட்டப்படுத் சுற்ரு ரையால் நோக்கி தள Bயில் இருந்து Aயை நேர்ப்படுத்தி, Bயில் இ குறித்தபின், Bயில் பென்சி சுற்றுரையத்தின் வேலை ெ

பலகை பொருத்தப்பட்ட முக்காலி) கு மேல் நிறுத்தி, வரைதற் தாளில் யில் உள்ள Bயை நோக்கி இருக்கத் ரைப்படுத்த வேண்டும் (aligning) களிலும், பின்னர் குறுக்காகவும், சீடம் மட்டப்படுத்தப்பட வேண்டும் ட்டப்படுத்தப்பட்டபின், வட்டச் வாக்கப்பட்ட வேலை செய்யப்படும் ABயில் இருக்கத்தக்கதாக ஒழுங்கு பின்னர், வாைதற் பலகையை T6T நடுத் திருகாணியை சிறிது ாயத்தினூடாக Bயை பார்வையிடு கையை நேர்ப்படுத்த வேண்டும்
இறுக்கிவிட வேண்டும். காந்த ண்டும். அல்லது Aயில் இருந்து
ம் திசைக் காட்டியால் குறிக்க
ாைபலகையில் உள்ள A என்னும் ப்புள்ளியை ஆதாரமாகக் கொண்டு, வட்டச் சுற்முரையின் வேலை ரச் சுழற்றி, தரையில் குறிக்கப்பட்ட நோக்கி, அவற்றின் திசைகளை
ரைதாளில் குறிக்க வேண்டும்.
புள்ளி Bக்கு கொண்டு சென்று, கி, Aயில் இருந்து Bயை வட்டச் பீடத்தை நேர்ப்படுத்தியதுபோல், வட்டச் சுற்றரையால் நோக்கி, }ருந்து Aயின் திசைகோளையும் ல் முனையைவைத்து, இதை வட்டச் சய்யும் விளிம்புக்கு ஆதாரமாய்க்
፵

Page 42
2.8
3.
3.1
3.2
3-3
3.4
கொண்டு, Aயில் இருந்து நே1 Bயில் இருந்து வட்டச் சு திசைகளையும் மெல்லிய கே கொள்ள வேண்டும்.
Aயில் இருந்தும், Bயில் இ நோக்கி வரையப்பட்டுள்ள களைக் குறிக்க வேண்டும். Lair of sat (Land marks) குறிக்கப்பட்ட புள்ளிகளைக் 6 இணைக்க, தளபீட அளவை பெறப்படும்.
குறிப்பு :
ஒரு புள்ளியை நோக்கி A வரையப்படும் நேர்கோடுகள் வெட்டக் கூடிய முறையில் மிகச் சிறந்ததாகும்.
தளபீடத்திற்குப் பதிலாய், ஒ ஓர் எளிய நீர்மட்டத்தைப் லாம். தகனச் சோதனைக் விட்டு, ஒரு வளிக்குமிழைச் முனையை தக்கையால் இறு வட்டச் சுற்முரையத்திற்குப் பாவிக்கலாம். இவ்வடிமட் வளையத்தையும், எதிர்முனை: தகட்டையும் பொருத்தவு முனைவில் வளையத்தின் நடு
குத்தாகவும் மெல்லிய குறுக்

க்கிய அதே புள்ளிகளை இப்போது ற்ரு ரையால் நோக்கி, இவற்றின் ‘ட்டால் வரைதாளில் குறித்துக்
ருந்தும், ஒவ்வொரு புள்ளியையும் இரு கோடுகளும் சந்திக்கும் புள்ளி இப்புள்ளிகளே நோக்கப்பட்ட
படத்தில் குறிக்கும். படத்தில் கையால் பென்சிலின் உதவிகொண்டு
செய்யப்பட்ட பரப்பின் எல்லை
யில் இருந்தும், Bயில் இருந்தும், r ஒன்றை ஒன்று செங்கோணத்தில்
நோக்குதல் செய்தல் (Sighting)
ஓர் மேசையையும் பயன்படுத்தலாம். பின்வருமாறு அமைத்துக் கொள்ள குழாய் ஒன்றிற்குள் எண்ணெயை செலுத்தவும். பின்பு திறந்த க்கி மூடவும்.
பதிலாக, ஒர் அடிமட்டத்தைப் டத்தின் ஒரு முனைவில் ஒரு கம்பி வின் நடுவில் ஓர் சிறு துவார முள்ள வளையம் பொருத்தப்பட்ட .ܘܳܶ ப்பகுதிக்குக் குறுக்காகவும் கிலைக் குக் கம்பியைப் பொருத்தவும்.

Page 43
2SasтJub 2
மட்டக் கோடுகள் நிர்ணயித்தல் (D
1. உபகரணங்கள்
1. வெளிக்கள மட்டம் (Fiel 12 மாறி மாறி ஒரு அடி நீள
சிவப்பு மையும்) வெள்ளை g) lib sbulásair (Levelli,
1-3 அளவு நாடா.
2. செய்முறை
இரண்டு மட்டப்படுத்தும் இடைத் தூரங்களில் நாட்ட வே உள்ள தூரத்தை கிர்ணயிப்பது (Topography) 6UTJ,555. G| காமையிலும், அவரின் உதவியாளர் லும் கிற்க வேண்டும். வெள்ளை நிறப் திக்குமிடத்தில் தன் கண் மட்டத் வெளிக்கள மட்டத்தை கம்பத்தில் நோக்கி கிடைத்தளத்தில் (Hor உள்ள கண்ணுக்குரிய துவார, (படத்தைப் பார்க்க) உதவியாள டாம் கம்பத்திற்குச் செங்குத்தாக கம்பத்தின் மேலும் கீழுமாய் மெது பவர்க்கு உதவியாளரின் வெளிக்கவி யோடு நேராய் இருக்கக் கூடிய தனது விரலை அசைக்காது விரலுக்கும் நிலத்துக்கும் உள்ள நோக்குபவரும் வெளிக்கள மட்ட திற்கும் இடையே உள்ள உயரத் கம்பங்களுக்கிடையே உள்ள தூர
கப்படல் வேண்டும். இப்படி 卤器

etermination of lines of level)
d level) ul-th B.
த்துக்கு கறுப்புமையும் (அல்லது மையும் பூசப்பட்ட மட்டப்படுத்
ng Staffs) Be
கம்பங்களை நிலைக்குத்தாகக் குறித்த ண்டும். கம்பங்களுக்கு இடையில் அவ்விடத்தின் இடவிளக்கவியலை 5ாக்குபவர் ஒரு கம்பத்துக்கு அரு மற்றக் கம்பத்திற்கு அருகாமையி பகுதியும் கறுப்பு கிறப் பகுதியும் சங் *திற்கு வசதியாக, நோக்குபவர் வைத்து, இரண்டாம் கம்பத்தை zontal) வெளிக்கள மட்டத்தில் த்தினூடாக நோக்க வேண்டும். ர் தனது விரலில் ஒன்றை இரண் ப் பிடித்துக்கொண்டு தனது விரலை வாக அசைக்க வேண்டும். நோக்கு T மட்டத்தின் குறுக்குக் கம்பி கிலை பெறப்பட்டதும், உதவியாளர் வைத்துக் கொண்டு, தனது
உயரத்தைக் குறிக்க வேண்டும். த்தின் குறுக்குக் கம்பிக்கும் நிலத் தை அளந்து கொள்ள வேண்டும். ங்களும் அளவு நாடாவால் அளக் லயத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில்
7

Page 44
1. நீர்மட்டம் வைக்கக் 2. குறுக்குக் கம்பி ெ 3. கண்ணுக்குரிய துவ
4. நீர்மட்டம் 5. நீர்மட்டம் வைக்கட்
படம்
 
 

கப்பட்ட பகுதி பாருத்தப்பட்ட முகம்
Tjib
பட்ட பெட்டி
B

Page 45
ைெடத்து
LI L - Lib B,
பல அளவீடுகளை எடுப்பதால் கில டுக்கொள்ளலாம். ஒரு நிலையத்தின் தெரிந்திருந்தால் மற்றைய மட்டங் மாற்றிக்கொள்ளலாம். கிடைத்தள இருக்கின்றது . என்பதை அறிவதற் மட்டத்தின் வாயுக்குமிழின் வி இருக்க வேண்டும்.
 

if
0LSLLLSLLLSMSMSSLLLSLSSL SSLS S LSSLL LSLSS LLS
த்தின் இடவிளக்கவியலை அளவிட் * சராசரிக் கடல் நீர் மட்டம் களை கடல் நீர்மட்ட அளவைக்கு மட்டத்தில் வெளிக்கள மட்டம் கு வெளிக்கள மட்டத்திலுள்ள நீர்
ம்பம் தளவாடியின் மையத்தில்

Page 46


Page 47
மண்டல வேலை வழிகாட்டி
பகுதி
பெளதிக

அளவீடுகள்

Page 48


Page 49
1.
O
பெளதி:
வெப்பநிலை தன்னிர்ப்பு சாரீரப்பதன் கலங்கற்றன் காற்றின் வே காலநிலை நீரோட்டம் நீர் ஆவியாத நீர்த் தேக்க மழை வீழ்ச்!

க அளவீடுகள்
s
பகம்
தலின் வீதம் த்தின் அளவைகள்

Page 50


Page 51
அதிகாரம் : 1
1-11
1-12
வெப்பநிலை (
வளியின் வெப்பநிலை (Air Te
உபகரணங்கள் :- 0°C முத
இரு வெட்பமானிகள். செய்முறை :- இரச வெ
உள்ளதைப் பாவிக்க வேண் தானங்கட்கு அளக்கலாம். அல்லது 0-05 ஆகத்தான் இ போது கிழலில் வைத்து அ உடல் கிழலாய் இருக்க கிழலாய் இருக்கலாம். ம அளக்கும்போது, பெற்றே கி.டTஅது மின்குளைப் (t மானியைப் பத்திரமாகக் ே கொண்டு சென்று, அள, எடுக்க வேண்டும். எல்லா
நிலைக்குத்தாகக், கண் மட்ட
குறிப்பு :
மண்டல அவதான அளவி
அக்கால எல்லைக்குள் ஏற்படக்கூ வெப்பநிலைகளை அறிவதற்கு, சிட (Sic’s Maarimum - Minimum
1.2
1.21
122.
நீரின் வெப்பநிலை
உபகரணங்கள் :- 0°C முத
இரு வெப்பமானிகள். செய்முறை :- நீரினுள், 2
வெப்பமானியைச் செங்குத வேண்டும். அளவீடு எடு நிலையிலேயே இருக்கவேண்

Temperature)
emperature)
ல் 50°C வரை அளவுகோடிடப்பட்ட
ப்பமானி, 0°C முதல் 50°C வரை ண்டும். ஏனெனில், அதில் 2 தசம
ஆனல், 2 வது தசமதானம் 0-00 இருக்கும். வெப்பகி%லயை அளக்கும் 1ளக்கவேண்டும். அது, அளப்பவரின் 5லாம்; அல்லது, வேறு ஏதாவசின் ாகிழலைத் தவிர்ப்பது நலம். இரவில் மாக்ஸை அருகில் வைத்து அளப்பது டார்க் லைட்) பாவிக்கலாம். வெப்ப கொண்டு செல்லக்கூடிய உறைகளுள் க்கவேண்டிய இடத்தில் வெளியே வெப்பநிலைகளையும், வெப்பமானியை
டத்தில் வைத்தே அளக்க வேண்டும்.
வைகள் எடுக்கப்படும் தினத்தன்று, டிய உண்மையான உயர்வு, இழிவு
ட்சின் உயர் விழிவு வெப்பமானியை Thermometer) பயன்படுத்தலாம்.
5ல் 50°C வரை அளவுகோடிடப்பட்ட
அங்குலத்துக்குட்பட்ட ஆழத்தினுள் *தாக வைத்து வெப்பநிலையை அளக்க க்கும்போது குமிழ், நீரில் அமிழ்ந்திய ாடும். குறைந்தது, இரண்டு இடங்

Page 52
களிலாவது, ஒரே நேரத்தில் எடுப்பதற்குப் பகலில் கொடி
சைகை காட்ட உபயோகிக்க
123 நீருள், வெவ்வேறு ஆழங்க விசேட வெப்பமானியை உ தடை வெப்பமானியாகும். அளவுகள் எடுக்குமுன், க ஒப்பிட்டுச் சரிப்படுத்திக் கெ
1. தொண்டமானுற்று நீர்த்தேக்கத்திலு
வெப்பநிலையை அளத்தல்.
வெப்பநிலைகளை அளப்பதற்கு னிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ளேயும், புறத்தேயும் வெப்பநிலைகை தலாம்; ஒரு சதமப்பாகையில் வெப்பநிலையை அளந்துகொள்ளலாப ஆழத்திற்கே நீரின் வெப்பநிலையை ஆழங்களில் வெப்பகிலையை அளக்க களையும் (apparatus) மண்டல :ே வேண்டியுளது.
2. மின்கடத்தியொன்றின் தடை வெப்
வெப்பநிலையைப் பொறுத்து, கக் கணியங்களுள் (physical g தடையும் (resistance) ஒன்ருகும் பதற்குத் தடையைப் பயன்படுத்தல ளைப் பயன்படுதகித் தடையைச் ெ யம்; எனவே, வெப்பநிலையும் அத் படலாம். ஆயினும், தடையைத் தத்தை நோக்குமிடத்து, (அக்கால வெப்பநிலையையே இம்முறையில் کی۔
2

எடுக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் ளேயும், இரவில் வெளிச்சங்களையும்
aft.
ளில் வெப்பநிலையை அளப்பதற்கு பயோகிக்கலாம். இது ஒரு மின் ஆகவே, இதை உபயோகித்து ண்ணுடி-இாச வெப்பமானியுடன்
ாள்ள வேண்டும்.
புள்ள நீருள் வெவ்வேறு ஆழங்களில்
]ப், பொதுவாக இரச வெப்பமா நீரின் மேற்பரப்பின் அயலில், உள் T அளக்க அவற்றைப் பயன்படுத் பங்கிற்குச் செம்மையாகவும் ம். எனினும், அதன் தண்டளவு அளக்க முடியும். ஆகவே கூடிய வேறு முறைகளையும், ஆய்கருவி வலையில் ஈடுபடும் ஒருவர், கையாள
பநிலையுடன் மாறல்.
மாற்றத்துக்குள்ளாகும் பெளதி |antities) மின் கடத்திகளின் ஆகவே, வெப்பநிலையை அளப் ாம். பொருத்தமான ஆய்கருவிக சம்மையாகத் துணிவது சாத்தி துணை செம்மையாகத் துணியப் துணிவதில் எடுக்கும் காலதாம எல்லைவரை) கிலைத்திருக்கும் yளப்பது பொருத்தமாகும்.

Page 53
3. Gaslfgg55ft (THERMISTER) மின்னுேட்ட முறையில் படுத்தப்படும் உபகரணங்களுள் ,ே கத்தின் சிக்கல் ஒட்சைட்டொ இரு மின் வாய்களுக்கிடையே அ உயருகையில் அதன் தடை விை வாய்ந்தது. 0°C இல் அதன் தன 100°Ꮯ ᏫᏍ O ஒமாகவும் இருக்: தப்படும் அவ்வத தேமிசித்தரை
2
சதமப்பாகைக்குமான தடைமாற ஒமாக இருக்கும். அதாவது, தை பாகை மாறலைக் குறிக்கும். தேமி கொண்டது என்பதை இது எடு,
f
4. தேமிசித்தரின் தடையை அளத்த ஆய்வுக் கூடத்தின் வெளி தடையை அளப்பதற்கு அஞ்சலகட் யான ஒரு உபகரணமாகும். அ வித்தன் பாலத் தத்துவத்தின் அடி
5. வித்தன்பாலத் தத்துவம் (Whea
வித்தன் பாலத்தில், த்ெரிந்த டக் கூடிய P 0, R எனும் மூன் மதி தெரியாத தடையும் படத்தி சாவி, உணர்திறன்மிக்க ஒரு கல்வே பவற்றுடன் தொடுக்கப்பட்டிருக்கு
(ஏதாவது பெறுமதிகளில்) (மின்கலச்சாவியை அழுத்திப் திருப்பமெதையேனும் காட்டாத
செப்பஞ்செய்க.

வெப்பநிலையை அளப்பதில் பயன் நமிசித்தரும் ஒன்று. அதில், உலோ aðr (p) (Compler metal olaride) 1டைக்கப்பட்டிருக்கும். வெப்பநிலை ரவாகச் சிறுக்கும் தனித்தன்மை ட 108 ஓம் பருமன் வரிசையிலும், கலாம். (பெறுமதிகள், பயன்படுத் ப் பொறுத்திருக்கும்). ஒவ்வொரு ல நோக்கின், அண்ணளவாக 1000 டயில் 1 ஒம் மாறல் 1000 சதமப் சித்தர், எத்துணை உயர் உணர்திறன் த்துக் காட்டுகிறது.
代)。
யே, குறிப்பாக மண்டல வேலையில்,
I Oulty (Post Office boa) alga ஞ்சலகப் பெட்டியின் தொழிற்பாடு
உப்படையிலானது.
itstone Bridge)
பெறுமதிகளுக்கு அளவுபடுத்தப்ப ாறு தடைகளும், X எனும் பெறு ற் காட்டப்பட்டபடி, ஒரு மின்கலம், ?@9)LD T 6of G (Gʻa(va momueter) 67 6ö7 கும்.
P, O என்பவற்றை மாரு துவைத்து, பிடித்துக்கொண்டு), கல்வனுேமானி
நிலையை அடையும் வண்ணம், R ஐச்

Page 54
}یيتيوم - ܢ
வீத்தன் படம்
இந் நிலையில், Bக்கும் DášGg5 LÊ அனுமானிக்கப்படும். அதாவது, 53.96 plot (same potential).
". AB& SaM L-GLÜ
மின்னழுதத வேற்றுமை (மின்னழுத்த வேற்றுமை ፥ , P
 

uTube
C
டையில் மின்னுேடுவதில்லை என Bயும் Dயும் ஒரே மின்னழுத்த
ല ADக்கிடையே
மின்னழுத்த வேற்றுமை
மின்னேட்டம் Xதடை) i R (1)
-E

Page 55
தேபோன்று,
BCձ: கிடையே மின்னழுத்த வெற்றுமை
Q (2) இலிருந்து,
P
Q
X
பாலத்தைச் சமன்படுத்த (அதா
கிலையடையச் செய்ய) வேண்டியி
எனும் விகிதத்தைப் பொறுத்தத்
6. அஞ்சலகப் பெட்டி
அஞ்சலகப் ப்ெட்டி, வீத், உபகரணமாகும்.
அதில், P, 2, R எனும் தி கும். P, Q ஒவ்வொன்றும் 10, டிருக்கும். செருகிகளே நீக்குவத படுத்தலாம். தடைகளைப் டெ
t 署 விகிதம் 10, 10, 16 அல்ல. - ւաւհ R, தொடரிணைப்பில் தேவைக்கேற்ப, 1 ஓமிலிருந்து தடையைத் தேர்ந்தெடுக்கக் க மேலெல்லை குறிப்பிட்ட அஞ்சலக படத்திற் காட்டப்பட்டவ பூர்த்தி செய்யப்பட்ட நிலையில் வித்தன்பாலத்தை ஒத்திருக்கும்.

DCś கிடையே { மின்னழுத்த வேற்றுமை
iX (2)
Q تختحمبختتجة
(偿) xf வது கல்வனுேமானி பூச்சியத்திருப்ப ருக்கும் R இன் பெறுமதி (2) 5ாகும்.
தன்பாலத்தின் செய்முறைத் தழுவல்
டைப்புயங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக் 100, 1000 ஓம் தடைகளைக் கொண் ணுல் வேண்டிய தடைகளைப் பயன் ாருத்தமாகப் பயன்படுத்துவதணுல்
ஆக ஆக்கப்படலாம்.
100
) பல தடைகளைக் கொண்டிருக்கும் ;
11110 ஓம் எல்லைக்குள் ஏதாவது டியவாறு அமைந்திருக்கும். (இம் ப் பெட்டியைப் பொறுத்துள்ளது.) ாறு இணைப்புகள் செய்யப்படும் ;
இணைப்பு மேலே காட்டப்பட்ட
As

Page 56
அஞ்சலகட்
படம்
(α) செய்முறை இணைப்பைச் சரிபார்த்
P, 0 ஒவ்வொன்றிலுமிருந்து ருந்து முடிவிலிச்செருகியையும் (in சாவியை அழுத்திப் பிடித்துக் கொ ஒரு கணத்துக்கு அழுத்தி, கிருப்
அடுத்து முடிவிலிச்செருகில் 1 ஓம் தடைச்செருகியை நீக்குக.
Ö
 

ப் பெட்டி
C,
தல் :
து 10 ஓம் செருகியையும், R g)69 finitu plug) Šäg55. Lao tood: ண்டு, கல்வனுேமானிச் சாவியை பத்தின் திசையை நோக்க. யை மீண்டும் செருகி, R இலிருந்து மீண்டும் திருப்பத்தை நோக்குக.

Page 57
திருப்பம் இப்போது முந்தியதற்கு இணைப்புகள் சரியானவை என அ, (b) அடுத்து, Pயில் 10 ஒ( கல்வனுேமானி பூச்சியத் திருப்பம் காட்டுமாறு புயம் R இலிருந்து R இன் பெறுமதி 8 ஓமிற்கும், 9 இருக்குமாயின்,
1000 Р - 10 சமன்படுத்தப்பட்ட நிலையில் பாலத்தை ஒத்திருப்பதனல்,
Χ (等) X R = R x 100 எனவே X இனது பெறும
10
இடைப்பட்டது என அனுமானிக்க
(c) பெறுமதியை இரு இ துணிவதற்கு P = 10 ஒமாகவேயிரு சம நிலைக்கு R இன் பெறுமதி துணி
உதாரணமாக R-87 ஒமாயின்,
9 - 100
, = , = 10 ... X = R x 10 எனவே, X அண்ணளவாக (d) அடுத்து இ), Pஒவ்வெ பெறுமதி துணியப்படும். R = 81
P 10 Q 10 X vez R

எதிர்த்திசையில் இருக்குமாயின், னுமானிக்கப்படும்.
மும், Qவில் 1000 ஒமும் இருக்க, அல்லது மிகச் சிறிய திருப்பம் செருகிகளை நீக்க. இங்கிலையில், ஓமிற்குமிடையில் (உதாரணமாக)
O
, அஞ்சலுகப் பெட்டி வித்தன்
余 800 ஒமிற்கும் 900 ஓமிற்கும்
ப்ேபடும்.
லக்கங்களுக்குச் செம்மையாகத் நக்க, O=100 ஒமாக ஆக்கப்பட்டு யப்படும்.
870 ஒமாகும்.
ான்றிலும் 10 ஓம் இருக்க, R இன் ’2 ஓம் ஆயின்,

Page 58
(e) 4 விகிதத்தை X இனது பெறுமதியை, கூடிய இல துணிவது சாத்தியம்.
எனினும், சமனுக்கத்திற்கு R டியிருக்கும். அத்தனை தடை பெறுவ செய்முறைக்கு இதுவே எல்லையாக
இவ்வாறே தேமிசித்தரின் த6 வதுமல்லாமல் போதுமான பயிற்சிய அளத்தலை முடிக்கலாம்:
எனினும், பின்னர் ஆராயப்ப இத்துணை செம்மையாக அளக்க வே
ளற்றது என்பதைக் கண்டுகொள்ளல.
7. வெப்பநிலை அளக்கப் பயன்ப அளவுகோடிடல் (graduate) வே:
நீர்த்தேக்கச் சூழலில், வெப்ப ளேயே மாற எதிர்பார்க்கப்படுகிறது யான வீச்சத்திற்கு (ramge) வெள் சித்தரின் திடையைக் கண்டு அளவு இச் செய்முறை முன்னேடியா படுவது விரும்பத்தக்கது. 0-1. Ο ι கவல்ல, உணர்திறன்மிக்க, இரச வெப்ட வேண்டியிருக்கும்.
நீர்த்தொட்டியொன்றைக் கு மாரு திருக்க அளவுபடுத்தி, தேமிசி, அதில் வைத்து, தேமிசித்தரின் தடை வீட்டையும் குறித்துக் கொள்க.
இவ்வாறே, 20, 22......, 88, ளில் தடைகளைத் துணியவேண்டும்.
8

எனச் சிறுப்பிப்பதால்
OO
}க்கங்களுக்குச் செம்மையாகத்
இன் 10, 100 மடங்குகள் வேண் பது முடியாமலிருக்கலாம்; இச் அமைகிறது.
டையைச் செம்மையாகத் துணி
புடன் சில கிமிடங்களுள்ளேயே
டும் காரணங்களுக்காக தடையை 1ண்டியதில்லை; அளப்பது பொரு Th.
டுத்து முன்னர், தேமிசித்தரை ண்டும்.
நிலை 25°C-35°C வீச்சத்துக்குள் எனவே, 20°C-40°C வரை வேறு வெப்பநிலைகளில் தேமி கோடிடல்" போதுமானது. க ஒரு ஆய்வுக்கூடத்தில் செய்யப் பாகைக்குச் செம்மையாக அளக்
மானியை இதற்குப் பயன்படுத்த
றிப்பிட்டவொரு வெப்பநிலையில் த்தரையும் வெப்பமானியையும்
யை அளந்து வெப்பமானி அள
40°C போன்ற வெப்ப நிலைக

Page 59
தேமிசித்தரின் 'தடை' | וחונFu5
 

வெப்பநி: **இது
C

Page 60
இவ்வளவீடுகளை, (Y-அச்சில் 'வெப்பநிலை" வரைபில் குறித்து, இணைக்கவேண்டும்.
இவ்வாைபிலிருந்து குறிப்பிட் தடைக்கு ஒப்ட வெப்பநிலையை அறி உதாரணமாக GO ஆழத்தில் ஒமாகக் காணப்படின், (தரப்பட்ட வெப்பநிலை 25-2°C என அனுமானிக் எனவும் அனுமானிக்கலாம். 8. தேமிசித்தரின் செம்மை.
தேமிசித்தர், இங்கு 0-1°Ꮯ $ கூடிய வெப்பமானியைக்கொண்டே கொண்டும் வெப்பநிலையை 01°C இ பொருளுடையதாகும்.
எனவே, பயன்படுத்தப்படும் வரைபு உதாரணத்தின்படி) 20°C1300 ஓமிலிருந்து 750 ஒமாகக் குை 2=275,010 விற்கு அண்ணள சித்தரின் தடையை கிட்டிய ஒரு ஓமி
மற்றும், அளவுகோடிடல் X அச்சில் 0:1°C யையும் Y அக அளவிடையைக் கையாளல் பொருத்
(பயன்படுத்தும் குறிப்பிட்ட பொறுத்தே ஆய்வாளர் இவ்வெண்டெ எடுக்கவேண்டும்.)
9. இறுதி முடிவின் செம்மை, ( ity) பல ஏதுக்களைப் பொறுத்துளது (அ) அஞ்சலகப்பெட்டியில் பய யின் உணர்திறன்.
7Q

p) “é569) -' of Asif (X- அச்சில்) ஒழுங்கான ஒரு வளையியினுல்
ட அந்த தேமிசித்தரின் ஏதாவது
ந்துகொள்ளலாம்.
தேமிசித்தரின் தடை 1000 வரைபடத்திலிருந்து) அங்கு
கலாம்; 820 ஒமாயின் 33.6ο Ο
இற்குச் செம்மையாக அளக்கக் நியமிக்கப்படுவதால், இதைக் ற்குச் செம்மையாக அளப்பதே
தேமிசித்தரில் (முன் தரப்பட்ட -40°C வீச்சத தின்போது தடை றகிறது. øTaoT Goa, 1° C யிற்கு வாக 3 ஒம் மாறும். எனவே தேமி ம்குத் துணிந்தாற் போதுமானது. வரைபில் சிறு வரையொன்று *சில் 3 ஒமையும் குறிக்குமாறு தமாயிருக்கும்.
அத்தேமிசித்தரின் தடையைப் பறுமதிகள் பற்றிய இறுதிமுடிவை
uccuracy) (6th Lipp66 (reliąb. 1. அவற்றுள் சில பின்வருவன:-
பன்படுத்தப்படும் கல்வனுேமானி

Page 61
(ஆ) அளக்கப்படும் வெப்பங் செய்முறைக்கு எடுக்கும் ே நிலை நிலைத்திாாதிருக்கலாம். நீர்த்,ே யாலும், மற்றைய காரணங்களின கூறுகள் அதிகமாக இருக்கும்போது இதன் விளைவாக, அதே ஆழத்தி: ஏற்படக்கூடிய ஏற்றத்தாழ்ச்சி இக்காரணத்திற்காகவும் கூடிய செ 5ாடுவது பொருளற்றது.
இதே காரணத்திற்காக, கல்வனுேமானியில் 'பூச்சியத்திருப் லாம். வெப்பநிலை மாற, தடையி: கணிக்காத அளவு பெரிதாக இ{ கொண்டே இருக்கும். இச் சங், மதிப்பிடுதல் ஆய்வாளரைப் பொ. மற்றும், நடைமுறையின் எதிர்த்தாள வேண்டியிருக்கும். கு சித்தரைச் சிறிதும் குழப்பமின்றிட் திருக்கவேண்டியது அவசியம். 6 போன்ற மிதவைகள் பொருத்தமா யில் நிலைத்த தாங்கிகள் எழுப் முறையை நிகழ்த்த வசதியான த அவசியம்.
போதுமான நீளமுள்ள இணைத்து அமிழ்த்திப் பிடிக்கலாம் விடின், தெரிந்த ஆழங்களில் பிடி தொடுப்பின் போது, தேம் தொடர்புற்றிருப்பின் அது நீருள் கத் தொழிற்படலாம். இதைத் ளுக்கு நன்கு காவலிட வேண்டும்

1லையின் மாருத்தன்மை.
நேரத்துள், ஒரு புள்ளியிலே வெப்ப தக்கத்துள், வெப்ப உடன்காவுகை )லும், நீரோடுவதன் சாத்தியக் இது புறக்கணிக்கப்பட முடியாது. ல், அதே நேரத்தில் வெப்பநிலையில் C பருமன் வரிசையிலிருக்கலாம். ம்மையாக வெப்பநிலையை அளக்க
பரிசோதனையைச் செய்கையில், ப நிலையைப்" பெற இயலாதிருக்க ல் மாற்றம், கல்வனுேமானி புறக் ருக்கலாம்; காட்டி, எறியிறங்கிக் தர்ப்பத்தில், சிறந்த அளவீட்டை றுத்துளது.
போது வேறும் பிரச்சினைகளை தறிப்பிட்டவொரு ஆழத்தில், தேமி போதுமான நேரத்திற்குப் பிடித் ானவே, ஒடம் அல்லது வள்ளம் யிரா. நீர்த்தேக்கத்தின் படுக்கை பி, ஆய்கருவிகளைப் பாப்பிச் செய் ளமொன்று அமைத்துக்கொள்வது
கோலினடியில் தேமிசித்தரை . கோலில் ஆழங்களைக் குறித்து ப்பதும் வசதியாகும். சித்தருடன் இன்னெரு உலோகம் அமிழ்த்தப்படும்போது மின்கலமா தவிர்ப்பதற்கு இணைப்புப் பகுதிக
f

Page 62
நீர்த்தேக்கத்தில் அளத்தல்கன்
அல்லது கிணற்றில் வெப்பநிலைகளை .
படக்கூடிய ஆயத்தப் பயிற்சியாக .
1-3 1.31
1.32
12
மண்ணின் வெப்பநிலை (Soil Ten
உபகரணம் :- 0°C முதல் 5 அல்லது மின்தடை வெப்பம செய்முறை :- மண்ணின் ெ தடை வெப்பமானியைப் ஆழத்திற்கு மின்தடை வெட் கம்பிகளைத் தரைக்குமேல் உ அளவைகள் எடுக்கப்பட ே முன்பு குறைந்தது ஒரு ! பேறடையச் செய்யவேண்டு வெப்பநிலை அளவிடப்பட போல வெவ்வேறு மின்தடை களில் ஒரு கிழமைக்கு முன் செய்ய வேண்டும். தரைமட்
வேண்டுமாயின் சாதாரண ெ

முயற்சிக்குமுன், ஒரு குளத்தில் yளந்து பழகுதல் மிகவும் பயன் அமையுமென்பது எமது கருத்து.
perature)
0°C வரை உள்ள வெப்பமானிகள் ானிகள்.
வப்ப நிலையை அறிவதற்கும் மின் பயன்படுத்தலாம். தேவையான பமானியைப் புதைத்து இணைப்புக் ள்ள அளவுமானியுடன் இணேத்து வண்டும். அளவைகள் எடுக்கு கிழமைக்காவது மண்ணை நிலைப் Iம். வேறுபட்ட ஆழங்களின் வேண்டுமாயின், முன் கூறியது - வெப்பமானிகளை அத்தாழ்ப்பங் பே புதைத்து வைத்து அளவீடு டத்து வெப்பநிலையை அளவிட வப்பமானியைப் பயன்படுத்தலாம்.

Page 63
அதிகாரம் 2
sit affiliu (Specific Gravity
2.1 உபகரணம் :- நீாடர்த்திமானி,
2.2 செய்முறை :- வெவ்வேறு
(இரசாயன அளவைகளுக்கு f பார்க்க.) 1000 முதல் 1.100
மானியை உபயோகித்து அள விட்டமும், 30 π. μ.δ. உயரமுமு 1 இலிற்றர் அளவுச்சாடி) சே! எடுக்கவேண்டும். வெப்பமான மாணியையும் பாதுகாப்பான ஐ பாவிக்க வேண்டும்,
2-3 குறிப்பு:
அளவீடு எடுக்கும்போது கவ6 1. நீரடர்த்திமானி நீர் கொன முட்டாது இருக்க வேண்டு 2。房庞 அடர்த்திமானியை fწctნ 3. இடமாறு தோற்ற (paral
கொள்ள வேண்டும்.
4. அளவீடு எடுத்த பின்பு,
பின்பே உறையுள் வைக்கே

-வெவ்வேறு ஆழங்களில்
நீர் சேகரிக்கும் உபகரணம். ஆழங்களில் நீரைச் சேகரித்து ைேரச் சேகரிக்கும் முறையைப் வரை அளக்கக் கூடிய நீரடர்த்தி வுகளை எடுக்க வேண்டும். 5 ச.மீ. உள்ள அளவுச் சாடியில் (அல்லது கரித்தநீரை ஊற்றி, அளவுகளை சியைப் போல இந்த நீாடர்த்தி
உறைகளில் வைத்துக் கவனமாக
விக்க வேண்டியவை. ண்டுள்ள சாடியின் சுவர்களில் ம்.
ள் மெதுவாக இறக்கவேண்டும் ua) வழு ஏற்படாத பார்ததக்
நீரடர்த்திமானியை உலர்த்திய
வண்டும்.
13

Page 64
அதிகாரம்-3
3-1
3.2
14
sTfgŮLg56ör Rela
உபகரணம்:- ஈாவுலர் குமி
செய்முறை :- சாரீரப்பதன் (Wet and Dry bulb T தல் வேண்டும். வெளியான கத்தக்கதாக இவ்வெப்பமா6 உலர் குமிழ், ஈரக் குமி டத்தில் வைத்து அளத்தல் (பின்னிணைப்பைப்பார்க்க) 2 60th. இரவில், டார்ச்
பெற்றே மாக்ஸ்சையோ, ெ எடுத்துச் செல்லக் கூடாது. வொளியில் நேரே வைத்து பார்த்த வண்ணம் இருக்க 6ே தும் காய்ச்சி வடித்த நீ
கொள்ள வேண்டும்.

tive Humidity)
ழ் வெப்பமானி.
T FIT6)joùi குமிழ் வெப்பமானி hermometer) Gas TG3ør 38 - yaTris இடத்தில் கண் மட்டத்தில் இருக் ரியை மாட்ட வேண்டும். பின்னர், ழ் வெப்கிலைகளைக் கண் மட் வேண்டும். பின்பு அட்டவணை கண் உபயோகித்து சாரீரப்பதனைக் காண லைட்டையே பாவிக்க வேண்டும். வேறு விளக்குகளையோ கிட்ட பகலில், வெப்பமானியை குரிய ப் பார்க்காது, எதிர்த்திசையைப் வண்டும். ஈரக் குமிழில் எப்பொழு ர் இருக்கிறதாவெனப் பார்த்துக்

Page 65
அதிகாரம் 4
41:
4.2
கலங்கற்றன்மை (T
உபகரணம் : பிளாற்றினக் கம்பி,(
செய்முறை : இதற்கு 5 ச. மீ.
டம் 1மி. மீ.)யை ஒரு அளவு ந செங்குத்தாகக் கட்டவேண்டும். டோடு இருக்கவேண்டும். #5 Af tܚ கட்டப்பட வேண்டும். பின், நீ
காது அளக்கவேண்டும். நடந்து
பின்னரே அளக்கவேண்டும். 3)
தாக இறக்க, பிளாற்றினக் கம்பி பின்பு அதைச் செங்குததாக உய றும் போதும், நீர்மட்டத்தில் இ தையும், மறையும் ஆழத்தையும் . றின் சராசரியை எடுக்க வேண்டுட பார்க்க வேண்டும். இதை அடி உள்ள மூன்று இடங்களில் { நேரத்திற்கு நேரம் அளக்கeே போது காலகிலையை முக்கியமாகக் வெளிச்சமான நேரமோ அல் நோமோ என்பது மிகவும் அ6 மூவர் வாசித்தல் நல்லது. அதி கூடியதையே எடுக்கவேண்டும்.

urbidity)
விட்டம் 1மி.மீ.),அளவு நாடா
பிளாற்றினக் (Pt) கம்பி (விட் ாடாவின் முனையில் அதற்கு கம்பி மட்டம் 0 ச. மீ. கோட் ாவின் முனையில் ஒரு பாரம் ரினுள் சென்று நீரைக் கலக் ஏ சென் முல், 5 நிமிடம் நின்று ங் நாடாவை, நீருனுள் செங்குத் மறையும்போதும், மறைந்த பர்த்தும்போது மீண்டும் தோற் இருந்து கம்பி தோற்றும் ஆழத் அளக்கவேண்டும். பின், இவற் ம். பார்ப்பவர் செங்குத்தாகப் யில் மண், செடிகள், கல் ஒரே இடங்களாகக் குறித்து) வண்டும். இதை அளக்கும் * கவனிக்கவேண்டும். குறிப்பாக லது ஒளி குறைந்த (மப்பு) வசியமாகும். வாசிக்கும்போது ல் சராசரியை எடுக்காது மிகக்
7う

Page 66
அதிகாரம் 5
காற்றின் வேகம்
5-1 உபகரணம் :- காற்றுவேகம
meter)
52 செய்முறை :- 30 அடி
உச்சியில் பொருத்திய பின், டல் வேண்டும். காற்றின் யின் அளவுகள் தென்படும். அளவுகளை எடுத்தால், காற் படும். இவ் அளவீட்டைத ெ எடுத்தால் காற்றின் வேக
அதிகாரம் 6
காலநில
நல்ல வெய்யில் மப்பு, வெ முதலியவற்றை நேரத்துடன் குறிக் றத்திற்கு இவை முக்கிய காரணங்
16

(Wind Speed)
tafi (Cup counter Anemo
உயரமுள்ள ஒரு கம்பத்தின் கம்பத்தை நிலைக்குத்தாக நாட் வேகத்திற்கேற்ப அதில் சுழற்சி ஒரு மணி இடை நேரத்திற்கு றின் வேகம், மைல்/மணியில் பெறப் தாடர்ந்து 24 மணித்தியாலத்திற்கு மாற்றததை அறியலாம்.
Climate
'ப்பம், குளிச், தெளிவான ஆகாயம் க்கவேண்டும். அளவீடுகளின் மாற் களாகலாம்.

Page 67
அதிகாரம் 7
f(Son Li (W
7. படத்திற் தரப்பட்ட உப
தலாம்.
7.2 பயன்படுத்தும் முறைகள் :
() நீரோட்டமானியின் ஏ
வேண்டும்.
(i) இம்முனையை, நீருள் ( நீரோட்டம் இருப்பில் கொண்டு திசையை g (ιτι) நீர் நிரலின் உயரத்ை s திரத்தைப் பயன்படுத்
கொள்ளலாம்.
(0) வேறு வேறு ஆழங்களி வேறுபாடுகள் உண்டே
7-3 குறிப்பு
நீரோட்டத்தை அளவிடுவதி படும் நீரோட்டமானியையு.
சூத்திரம்
நீரோட்ட வேகம், V ஆயின V === N 2gh (ρ == Η 6 (h=நீர் ருந்து) ஆனல், நீருக்கும் குழாயிற்.
n, ச. மீ. இலும், g ச. 17 ச. மீ/செக், இல் டெ

ater current)
காணத்தைச் செய்து பயன்படுத்
ஒரு முனை நீருள் அமிழ்த்தப்பட
வேறு வேறு திசைகளில் திருப்பி, ள், குழாயில் நீர் உயர்வதைக் |றியலாம்.
த அறிந்து தரப்பட்ட குத் தி நீரோட்ட வேகத்தை அறிந்து
ல் குழாயை அமுக்கி, நீரோட்ட
டாவென அறிந்து கொள்ளலாம்.
5ற்கு மின்னேட்டத்தால் இயக்கப்
ம் பயன்படுத்தலாம்.
T
வியீர்ப்புக்குரிய ஆர்முடுகு)
நிரலின் உயரம்-நீர் மட்டத்திலி
குமுள்ள உராய்வினுல்
மீ/செக் 9 இலும் இருப்பின்,
1றப்படும்.
17

Page 68
அதிகாரம் 8
நீரின் ஆவியாகலின் வீதம்
8*11 உபகரணம் : சுவர் செங்குத அளவில் இருக்கலாம்) . (Tr
குத்தி, மணிக்கூடு. 8-12 செய்முறை : ஒரு கண்ணுடி மத்தியில் வைத்து, கண்ணு வேண்டும். பின், கோளம டி.க்குத் தியில் வைத்து, கே திருகாணியின் முனை அத கமையச்செய்து, கோளமா வேண்டும், 6 மணித்தியால மீண்டும் அளவீட்டை எடு 813 (n) கணித்தல் : தட்டத்தி உயரம் (கோளமானியின் அளவைக்கும் உள்ள
எடுக்க,
(b) 0 n و a و D s و C4 ஆகியவை
வெளியிலும் கிடைத்த
24 மணித்தியாலங்களிலு +a+c) க. ச. மீ.
8.2 ஆவியாக்கன்மானி
படத்திற் காட்டியபடி உபக முழுவதும் காய்ச்சிவடித்த நீரினல் யிலுள்ள அளவிடப்பட்ட குழாயில் வேண்டும். நீர்த்தாங்கியின் தடை குமிழியின் நிலையைக் குறித்துக்கொல கிற் கொருதரம், ஒரு குறிப்பிட்ட எடுக்கும் நேரத்தை, கிறுத்தல் கடி வேண்டும்.
வளிக்குமிழியைப் பின்னேக் தடையைத் திருப்பிச் செய்துகொள் கும் வேகத்தின் மாற்றங்களை அறி ;ど。

(Rate of evaporation)
தாகவுள்ள தட்டம் (12”×8”×2” ag), கோளமானி, கண்ணுடிக்
க்குத்தியை நீர் கொண்ட தட்டின் டிப்பாளத்தை மூடி நீர் வார்க்க T6ofl 30 Li (Spherometer) +6år SO) ாளமானியின் தலையைத் திருகி ன் விம்பத்தின்முனையோடு ஒருங் னியில் உள்ள அளவைக் குறிக்க த்தின் பின் திருகாணியைத் திருகி க்கவும்.
ன் பரப்பு X நீர்மட்டம் இறங்கிய ன் முதல் அளவைக்கும் இரண்டாம் வித்தியாசம்) -ஐ க. ச. மீ. என
கள், நான்கு 6 மணித்தியால இடை பெறுபேறுகள் எனக்கொண்டால்
2ம் ஆவியாகும் அளவு = (a) 十r2
ரணத்தை அமைக்கவும். உபகரணம் நிரப்பப்படவேண்டும். கிடை நிலை 2. ஒரு வளிக்குமிழியைச் செலுத்த மூடப்பட்டிருக்கவேண்டும். வளிக் ர்ள வேண்டும். ஒரு மணித்தியாலத்
தூரத்தை வளிக்குமிழி கடக்க காரத்தைப் பயன்படுத்தி அளவிட
கித் தள்ளுவதற்கு நீர்த் தாங்கியின் ளலாம். இதிலிருந்து நீர் ஆவியா பலாம்.

Page 69
ஆவியாக்க
 
 

rat
شه%ی -- rarers
-
محمستنصحت ۔
یہ عہ~~~~ --جلام“
- sw ge.
'is *-ya-wee ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ .ம்* ۔ جیسی۔ تق
ன்மாணி
if (improvised)
C.

Page 70
அதிகாரம் 8
நீர்த் தேக்கத்தின் குறுக்
அளந்து அடையாளமிடப்ப நீர் கிலையின் குறுக்களவை அளந்து யும் இவ்வளவீட்டை நீர் நிலையின் gGr கிலைகளிலேயே அளந்து
இவ்வளவீடுகள், காலத்துக்கு வில் ஏற்படும் மாற்றங்ககளை அறிவ
fait gyptd (Depth of water):
அளந்து அடையாளம் இட ாமுள்ள, கம்பத்தைப் பயன்படுத்தி ளலாம். நீர்க் கரையில் இருந்து ஒ தடவை இவ்வளவீடு எடுக்கப்பட ே

STA (Water span)
ட்ட கயிறுகளைப் பயன்படுத்தி, து கொள்ளலாம். ஒவ்வொரு முறை இரு கரைகளிலும் குறிக்கப்பட்ட ள்ள வேண்டும்.
குக் காலம் நீர் நிலையின் குறுக்கள தற்குப் பயன்படும்.
ப்பட்ட குறைந்தது 6 அடி உய நீரின் ஆழத்தை அளந்து கொள் வ்வொரு 20 யார் தூரத்துக்கு ஒரு வேண்டும்.

Page 71
அதிகாரம் 10
மழை வீழ்ச்
வானிலை அவதான நிலைய அமைக்கப்பட்ட மழைமானி ( வேண்டும். வெளிக்கள வேலை செய யத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள புடைய பொது நிலையத் கில் வீழ்ச்சியின் அளவைகளைக் குறி,
இப்படியாக அளவை எடு செய்யும் கிலையத்திற்கு மிக அன ஏதுமொரு அளவிடும் கிலையத்
கொள்ளலாம்.

if (Rainfall)
த்தாரின் அளவைகளுக்கு ஏற்ப Rain gauge) out Juair U2.5.5 ப்வதற்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிலை ஒரு பாடசாலை அல்லது பாதுகாப் இம் மழைமானியை கிறுவி, மழை த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
க்க இயலாவிடின், வெளிக்கள வேலை ண்மையிலுள்ள மழை வீழ்ச்சியை திலிருந்து இததரவுகளைப் பெற்றுக்
2

Page 72


Page 73
மண்டல வேலை வழிகாட்டி
J(
இரசாயன

ததி D
அளவீடுகள்

Page 74


Page 75
இரசாயன அ
அறிமுகம் நீர் சேகரிக்கும் நீரின் குளோரின் நீரின் வன்மை நீரில் கரைந்துள் நீரில் கரைந்துள் நீரிலுள்ள முழு நீரிலுள்ள கல்சி

அளவீடுகள்
முறை ன் திறன்
ாள ஒட்சிசன் 1ள காபனீரொட்சைட்டு த்திண்மப் பொருள் யத்தை மதிப்பீடு செய்தல்

Page 76


Page 77
அதிகாரம் : 1
1-1
1-22
1.23
12.4
1.25
1.26
9قے
இரசாயன அளவீடுகளைச் என்பவற்றையே அதிகமா இவற்றை எவ்விதம் உபயே அறிந்திருத்தல் நன்று. ரிக்கும் முறையையும் அ/
குழாயியை உபயோகித்தல் குழாயியையுபயோகிக்கு ( மழை நீரால்) கழுவிச் 4 பின்னர் அளவிட்டெடுக் தளவை குழாயினுயிள் உ குழாயியின் கூரான முனை திரவத்தினுள் அமிழ்த்தி வேண்டும். திரவ மட்டட உறுஞ்சப்படும் முனையை வேண்டும்.
சுட்டுவிரலால் ஏற்படுத்தப் சலின் கீழ்ப் பிறையுரு, செய்ய வேண்டும். இத6 அமுக்கத்தை அதிகரித்து வதைத் தடை செய்ய.ே கெதிரே இருத்தல் வேண் குத்தாகவும் இருத்தல் ே குழாயியை கரைசலில் இ யின் முனைவை ஓர் நியமி முனைவு குடுவையின் உட் செய்ய வேண்டும். இத6 படும் அமுக்கத்தைத் த6 கரைசல் குழாயியிலிருந்து னைந்து செக்கன்களின் பி
கும் குழாயியின் முன்னணி

Iமுகம்
சேகரிக்கும் போது, குழாயி, அளவி க உபயோகிக்க நேரிடும். எனவே பாகிக்க வேண்டும் என்பதை முதலில் yத்துடன் நியமக் கரைசல்கள் தயா
றிந்திருத்தல் வேண்டும்.
முன், காய்ச்சிவடித்த நீரால் (அல்லது ஈத்தம் செய்தல் வேண்டும்.
கப்பட வேண்டிய கரைசலிற் சிறி ஊற்றி, குழாயியை நனைக்க வேண்டும். வை அளவிட்டெடுக்கப்பட வேண்டிய , மறுமுனையில் வாயால் உறுஞ்ச ம் அளவீட்டுக் குறிக்குமேல் வந்ததும்,
ச் சுட்டுவிரலால் இறுக்கமாக மூட
படும் அமுக்கத்தைத் தளர்த்தி, கரை அளவு மட்டத்துக்கு நேரே வாச் ள் பின் விரலால் ஏற்படுத்தப்படும் த் திரவம் குழாயிலிருந்து வெளியேறு வண்டும். பிறையுரு கண்மட்டத்திற் ாடும். அதே நேரத்தில் குழாயி நிலைக் 'வண்டும்.
ருந்து வெளியே எடுத்ததும், குழாயி ப்புக் குடுவைக்குள் செலுத்தி, அதன் பகுதியைத் தொட்டுக்கொண்டிருக்கச் ண் பின் சுட்டுவிரலால் ஏற்படுத்தப் ார்த்த வேண்டும்.
வெளியேறியதும், குறைந்தது பதி சின்னரேயே, தொட்டுக்கொண்டிருக் யை எடுக்க வேண்டும்.

Page 78
1.27
1.3
1-31
1.32
1.33
134
1.35
1.36
14
141
1-42
இறுதியாக குழாயியினுள் இ
வந்தமாக வாயால் ஊதி ெ
அளவியை உபயோகித்தல் அளவியை உபயோகத்திற்கு வடித்த நீரினல் (அல்லது வேண்டும்.
பின்னர் உபயோகிக்க வேண் வியினுள் ஊற்றி, அளவியின் பின்பு அளவியை Š 6∂) []`Šዎ=6ህዘ வளி நிரல்களை நீக்குவதற்கு யேற்ற வேண்டும். (கவ்வி கண்ணுடிக்குழாய் போன்றவ கக் கூடும்.) அளவியினுள், ஈற்றில் கரை கனவளவை 0:00 மி. இலிற்ற கீழ்பிறையுரு கிற்கும் புள்ளி படவேண்டும். அளவியை கிலைக்குத்தாக அ அளவியைத் தாங்கியில் பூட் வீடுகள் ஆராய்வாளருக்கு மேலும் அளவியின் மூக்கு குடுவை தடையின்றி வை, இருக்கக்கூடியதாக அளவி
நியமக் கரைசல் தயாரித்தல் சுத்தமான உலர்ந்த கடிகா குறிக்கப்பட்ட கரையத்தை தல் வேண்டும். உபயோகிக்க வேண்டிய
நீரினுற் கழுவி, கிறுத்த கe

ருக்கும் கரைசற் துளிகளைப் பல வளியேற்றக் கூடாது.
எடுக்குமுன், அதைக் காய்ச்சி மழை நீரினல்) நன்கு கழுவ
ண்டிய கரைசலில் சிறிதளவை அள ண் உட்புறச் சுவரை நனைக்கவும்.
ல் கிரப்பி, அளவியின் மூக்கிலுள்ள சற்று வேகமாக கரைசலை வெளி இணைக்கப்பட்ட இரப்பர்க் குழாய், ற்றினுள்ளேயே வளி நிரல்கள் தங்
சல் எடுக்கும்போது தொடக்கக் ]ராக வைத்திருத்தல் நன்று.
ரியிலிருந்தே வாசிப்புகள் எடுக்கப்
/ளவித்தாங்கியில் பூட்டவேண்டும். டும் போது அளவியில் உள்ள அள முன்பாகக் காணப்படவேண்டும். அதற்குக் கீழ் ஒர் நியமிப்புக் த்து எடுக்கக் கூடிய உயரத்தில் தாங்கியில் பூட்டப்பட வேண்டும்.
ரக் கண்ணுடியைப் பயன்படுத்தி
திருத்தமாக (Accurateg) கிறுத்
யமக்குடுவையை, காய்ச்சிவடித்த ாையத்தைப் புனலினூடாக நியமக்

Page 79
1-43
lo 44
145
1.46
1.5
குடுவைக்குள் மாற்றீடு செ நீர்த்தாரையால் கழுவவேண் சிதறவிடாமலும், ஒரே த செய்யாமலும் கவனிக்க :ே கரையம் மேற்கூறியபடி மா உட்புறச் சுவரை நீர்த்தா6 கழுவும்போது, நீர்த்தாரை கொண்டு புனலைச் சுழட்ட இதன் பின் புனலை வெளி வையைச் சுழற்றி கரையத் வேண்டும். பின்பு கழுவு C. யின் கழுத்துவரை நீள வேண்டும்.
இதன் பின் குழாயியின் g குடுவைக்குள் காய்ச்சி வடி சலின் பிறைவளைவின் கீழ் கப்பட்டுள்ள அளவு கோட் டும். இங் கிலையை அவதா6 டத்திற்கெதிரே இருக்க 6ே கியமக் குடுவையை அதற்கு
நன்முகக் கலக்க வேண்டும்
நியமிப்புக் குடுவையை உபயோ நியமிப்பதற்கு உபயோகிக்க
வடித்த நீரினல் கழுவப்பட வேண்
விடப்படும் கரைசலை நேரடியாக
வேண்டும். ஒருபோதும் நியமிப்பு
கக் கூடாது.

ய்யவும். மாற்றீடு செய்யும்போது ாடும். மேலும் கரையத்தை வெளியே டவையில் புனலிற்குள் மாற்றீடு வண்டும். ற்றீடு செய்யப்பட்டபின், புனலின் ரையாற் கழுவ வேண்டும். புனலைக் யை ஒரே திசையில் ஒடவிட்டுக்
வேண்டும்.
யே எடுத்துவிட்டு, கியமக் குடு தை முற்முகக் கரையச் செய்ய போத்தலில் இருந்து நியமக் குடுவை
ரை நியமக் குடுவைக்குள் வார்க்க
.தவியுடன் சிறிது சிறிதாக நியமக் த்த நீரை மாற்றீடு செய்து, கரை மட்டம் நியமக் குடுவையில் குறிக் .டிற்கு நேரே வரச் செய்ய வேண் Eக்கும் போது பிறைவளைவு கண்மட் வண்டும்.
குரிய அடைப்பால் மூடி கரைசலை
கித்தல்
ப்ெபடும் குடுவை நன்முகக் காய்ச்சி ண்டும். இதன் பின் குழாயியால் அள இக்குடுவைக்குள் மாற்றீடு செய்ய
க் குடுவையைக் கரைசலால் ஈனைக்

Page 80
அதிகாரம் : 2
2.1
2.2
நீர் சேகரிக்
வெவ் வேறு ஆழங்களில் 虏小 மற்ற ஒரு முறையே உபே நேரிய கம்பை எடுத்து, அ தப்பட்டது. அப்பலகையின் கம்போடு சேர்த்துக் கட்டப் பொருத்தப்பட்ட தக்கையா டது. பின்பு போத்தல் குறி தப்பட்டு (அதற்கு வசதியா ருந்தது) கம்பியை இழுப்ட அப்போது அக்குறித்த ம னுள் கிரம்பும். (படம் 2-1
போத்தலில் உள்ள 6 அவ்வளியில் உள்ள ஒட்சிசன் ஒட்சிசனது அளவுகள் வித் last இதேபோல் Լ 16ծ திறந்து மூடக் கூடிய உப எனவே ஒட்சிசன் அ
பிரத்தியேக முறைகள் go) in
முன் கூறிய முறையின் தீ உபகரணத்தைப் படத்தில் யில் வேண்டிய ஆழத்திற்கு உ குழாயினூடாக வாயினல் உள்ள வளியை இடம் பெய ரித்துக் கொள்ளலாம்.
போத்தலில் சிறிதளவு மண்
இம்முறையின் குறைபாடுகள்:-
() ஒரளவு வளி நீருடன் (ει) அதிகமான ஆழங்களில் (*) நீர் கலங்குவதற்கு இட

கும் முறை
சேகரிப்பதற்கு முதலில் கிருத்த பாகிக்கப்பட்டது. நீளமான ஒர் தனடியில் ஒரு பலகை பொருத் ர் மேல் போத்தல் வைக்கப்பட்டு பட்டது. ஓர் நீளமான கம்பியோடு ல், போத்தலின் வாய் மூடப்பட் ப்பிடப்பட்ட ஆழத்திற்கு அமிழ்த் கக் கம்பில் அளவு குறிக்கப்பட்டி தனுல் தக்கை திறக்கப்பட்டது. ட்டத்தில் உள்ள நீர் போத்தலி
ஐப் டார்க்க)
வளியில் அமுக்கம் ஏற்படுவதால் நீரில் கரைக்கப்படுகிறது. இதனல் கியாசப்பட்டு வழுக்களை ஏற்படுத் போத்தல்கள் ஒரே தடவையிற் காணத்தையும் பயன்படுத்தலாம். 1ளவீட்டுக்கு நீர் சேகரிப்பதற்கு
"ளப்பட்டன. அவை பின்வருமாறு.
ருத்தமாக உபயோகிக்கப்பட்ட காண்க. (படம் 22). இம் முறை
உபகரணத்தை அமிழ்த்தி, இரப்பர் உறிஞ்சுவதன் மூலம் போத்தலில் 1ர்த்தி போத்தலினுள் நீரைச் சேக
ணெய் இருக்க வேண்டும்.
தொடர்பு கொள்ள இடமுண்டு.
) உறுஞ்சுதல் கடினம். -முண்டு.

Page 81
ஆரம்பத்தில் நீர் சேகரிப் தற்கு உபயோகிக்கப்பட்ட உபகரணம்.
u l-Lib D:
 

is a
•
به نقد خاتمی
·**********
-ae
•卷•事》é魯

Page 82
. உறிஞ்சப்படும் முனைவு
கவ்வி
கம்பு
:
கண்ணுடிக்குழாய்கள்
வேறுபட்ட ஆழங்களில் நீர் சேகரிப்பதற்கு தற்போது Lu u iT LI (6 ġ5 g5 I LI (6 to a Us கரணம்.
lul—th Da


Page 83
2.
3.
4.
கைபிடி
முசலம்
சேகரமாகும் நீர்
போத்தல்
. நீரில் அமிழ்த்தப்
வேறுபட்ட ஆழங்களில் நீர் கையால்
Lull. — Lò
 

படும் கண்ணுடிக் குழாய்
ாப்படும் மற்றுமோர் உபகரணம்.
Ds

Page 84
படம் (23) இல் காட்டப் நீர் சேகரிக்கலாம். முச
தள்ளப்படும்போது வால்வு
நீர் போத்தலை வந்தடையு வால்வு B மூடப்பட வால் வந்து சேரும்.
முதலில் நீர் மட்டத்தி மட்டத்தில் சேகரிக்கும்போ வெளியேற்றிவிட்ட பின்பு ஏனெனில், அப்போதுதா6 ஆழத்து நீர் வந்து சேகர உருளையினுள்ளிருக்கும் நீர்ம
சேகரமாகும்.
முக்கிய குறிப்பு
போத்தலில் நீரைச் சேர்க்கு
போத்தலில் விடவேண்டும். இ ஒட்சிசன் நீரில் கரையவேண்டிய

பட்டது போல் ஒர் பம்பியினல் லம் (பிஸ் ரன் அல்லது ஆடுதண்டு)
A மூடப்பட்டு வால்வு B கிறபட ம். முசலம் இழுக்கப்படும்போது }வு A திறபட நீர் உருளைக்குள்
நில் நீர் சேகரித்தால், பின்பு வேறு து, சிறிது நேரம் நீரை இழுத்து தான் போத்தலை நிரப்பவேண்டும். ன் போத்தலில் அக்குறிப்பிட்ட மாகும். இல்லாவிடில் உண்மையில் Surface) நீரே போத்தலில்( ہا۔
குமுன், சிறிதளவு மண்ணெய்யைப் ல்லாவிடில் வளிமண்டலத்திலுள்ள Fந்தர்ப்பம் ஏற்படலாம்.

Page 85
அதிகாரம் : 3
நீரின் குளே
அறிமுகம் : குளோரின் திற றைட்டு, புருேமைட்டு, அய யும் கருதும். இதைச் சி குளோரீன் திறன் எனக் ெ பிடுவதுண்டு.
இம் மூன்று மூலகங்க மிகக் கூடியதாய் இருப்ப கொடுத்து அதன் திறனை சேர்ந்து வீழ்படிவாகும் ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கவி
வேண்டிய தாக்கப் பொருட்கள் சில்வர் நைதரேற்றுக் கரை, சில்வர் நைதாேற்றை கிறுக் குடுவைக் குளிட்டு கரைத்து வரை ஐதாக்கவும். இத இதையிட்டு, மூடி வைக்கவு
குறிப்பு :
2-11
2-12
2.13
இக் கரைசல் மங்கிய ஒளியுள் கடதாசியால் மூடிய நியமக் மேற் கூறிய கிறை சில்வர் அல்லது நான்கு மாதிரித் தள னில் சில்வர் கைதரேற்றை கரைசல் தேவைப்படும்.
சில்வர்நைதாேற்று அளவியி அதற்குக் குறைந்திருந்தால் நைதரேற்றுக் கரைசலை ஐத வேண்டுமாயின், 100 மி. இ இக்கு காய்ச்சி வடித்த கரைசலின் கியமவளவை ("
டைக் கொண்டு அறியவே

ரின் திறன்
ன் என்று கூறும்போது, குளோ டைட்டுத் திறனுகியவை மூன்றை லர் கே%லட்டுத் திறன் என்றும்
காம்புக் குறிகளுக்குள்ளும் குறிப்
நள் (Radicals) குளோறைட்டே 5ால், அதற்கே முக்கியத்துவம்
அளவிடுகின் ருேம். இத்துடன் bறய இரு மூலகங்களுக்கும் காம்
ல்லை.
சல் : அண்ணளவாக 8* 496 கிரும் கவும். இதை 500 மி. இ. கியமக் காய்ச்சி வடித்த நீரினல் 500 மி.இ. ான் பின் கபில நிறப் போத்தலில்
• מL
renti இடத்தில் அல்லது கறுத்தக் குடுவையிற் தயாரிக்க வேண்டும். நைதரேற்றைக் கொண்டு, மூன்று ண்ணீரின் திறனை அறியலாம். ஏனெ நியமவளவாக்கவும் 100 மி. இ.
ன் அளவீடு ஒரு மி. இ. அல்லது பொருத்தமான மாதிரி 1Nசில்வர் ாக்க வேண்டும். -05N கரைசலாக்க . 1N சில்வர்ருைதாேற்றை 200 மி. நீர் சேர்த்து ஐதாக்கி இப்புதிய 05N) நியம சோடியம்குளோறைட் ண்டும்.
9

Page 86
இதேபோல் •01 N gea, சில்வர்நைதாேற்றை காய்ச்சி ஆக்க வேண்டும். 214 சில்வர் நைதரேற் அளவியின் 30 மி. இ. மேல்போனுல் : சில்வர் நைதாேற் கரைசலு 2N கரைசலுக்குத் தே (500 மி. இ.) -5N கரைச AgNO-42-480 Goplb.
2.2 நியம சோடியம் குளோறைட்டுக் திட்டவட்டமாக 2-928 ଛ (சுத்தமான உலரவைத்த A. R. I குடுவையிலிட்டு காய்ச்சி வடித்த கிசப்பவும். இதேபோல் மற்றைய
கரைசல்களும் தயாரிக்கலாம்.
2.3 காட்டி:- பொட்டாசியம் குருேே 25 கிரும் A. R. பொட்ட காய்ச்சிவடித்த நீரில் கரைக்கவும்.
3.0 செய்முறை
சில்வர்நைதரேற்றுக் கரைச அறியமுன்பு சில்வர்நைதாேற் கை குளோறைட்டைக் கொண்டு அறிய 3.2 25 மி.இ. நியம சோடியம் கு 250 மி. இ. நியமிப்புக்குடுை எடுக்கவும். இதற்கு 1 மி. வும் (தேவையாயின் 2 - 333 கலாம்.) பின்பு சில்வர்ரை இறிது சிறிதாக அளவியில்

ாக்க வேண்டுமாயின் 10 மி. g). lN வெடித்த நீர் சேர்த்து 100 மி. இ.
ன் அளவீடு (25 மி. இ. நீருக்கு) 2N அல்லது சிலவேளைகளில் 5N ம் உபயோகிக்கவேண்டிவரும்.
வையான AgNO-16992 கிரும் லுக்கு (500 மி. இ.) தேவையான
கரைசல் மும் சோடியம் குளோறைட்டை WaCl) நிறுத்து 250 மி. இ. நியமக் நீரில் கரைத்து 250 மி. இ. வரை நியம சோடியம் குளோறைட்டுக்
di) (K, CrO.) டாசியம் குருேமேற்றை 50 மி. g).
:லை உபயோகித்து நீரின் நியமத்தை ரசலின் நியமத்தை நியம சோடியம் வும். ளோறைட் கரைசலை (22 கரைசல்) வயில் இருந்து கூம்புக்குடுவைக்குள் இ. காட்டி (23 கரைசல்) சேர்க்க டந்த அளவியைக் கொண்டு அளக் தெரேற் கரைசலை (2.1 கரைசல்) இருந்து சேர்க்கவும். ஒவ்வொரு

Page 87
தரமும் சில்வர் நைதமே குளோரைட்டுக் கரைசலில் அகற்றப்படும் வரைக்கும் வேண்டும். செங்கபில நியம கிலை கிட்டிவிட்டது அதாவது கேலைட்டுக்கள் தென்பதே"
இதன் பின் மிகக் கவன துளிகளாகச் சேர்க்கவேண் செங்கபில கிறத்தைக் ெ எவவளவு சுழற்றினலும் ட இசைவான முடிவு வரு
3.3 கணித்தல்
25 மி. இ. g (N) சோடியப்
சில்வர்நைதாேற் கரைசல்.
சில்வர் நைதரேற்றின் நியம
34. நீரின் கேலைட்டு அல்லது குளே 25 மி. இ. மாதிரி நீரை கிய குள், 1 மி. இ. காட்டி ஊற்றி நியமத்தில் செய்யவும்.
3-5 கணித்தல்
25 LfS). இ. நீரிற்குத் தே:ை ஆக வைத்தால்.
*X9 (N) AgNO, a L5
.. மாதிரி நீரின் நியம நிலை =
..ஒரு இலிற்றர் நீரில் உள்ள

ற் சேர்க்கும்போது, சோடியம் தோன்றும் செங்கபில நிறம் நியமிப்புக் குடுவையை சுழற்ற கிறம் மறையக் கஷ்டப்பட்டால்
என்பதற்கு இது ஒரு அறிகுறி.
r எல்லாம் வீழ்படிவாகிவிட்ட
மாக சில்வர்நைதாேற்றை ஒவ்வொரு ாடும். மேலதிக முதல் துளி மங்கிய கொடுக்கும். இச் செங்கபில நிறம் மறையாது.
நம்வரை நியமிப்புச் செய்ய வேண்டும்.
s குளோறைட்டுக் கரைசல்= மி.இ.
gas-2Xg
C ாரின் திறன் அறியும் முறை. பமிப்புக் குடுவையில் எடுத்து அதற் 3-2 இல் கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி
வயான சில்வர் நைதாேற்று ( மி. 9).
'. இ. = 25 மி. இ. மாதிரி நீர்
25xy а
2C 25
குளோறைட்டு=bX355 கிரும்
X = xa=b C
g

Page 88
குறிப்பு : 3-51 நீரில் உள்ள காபனேற்று ே
தக்கவளவு பாதிக்கவில்லை . מLמס2-60%T6:
3·52 1 LfS). g. 1 N AgNO3 g)ấd · என்று கணிக்கலாம். 3-53 சாதாரணமாக 100 இலீற்றரில்
பார்ப்பதற்கு b×35・5×100
கொள்கை
Ag*-+ CT—> AgCl W
12

மேற்கூறிய முறையை மதிப்பிடத்
என்பது நாங்கள் கண்டறிந்த
00355 கிமும். குளோறைட் உண்டு
ல் எவ்வளவு குளோறைட்டு என்று
கிமும்.
g CrO (செங்கபிலகிறம்)

Page 89
அதிகாரம் : 4
நீரின் வன்மை
1-0 வேண்டிய தாக்கப் பொரு
1-1 கல்சியம் காபனேற்றின் நிய
பகுப்புமுறைக்குரிய (A கிருமை ஒரு இலிற்றர் நியமக்கு( குளோரிக்கமிலத்தில் கரைத்து, ஐதாக்குக. (1 மிலி கரைசல்=
-2 எதிலீனிரமீன் நாலசிற்றி
(EDTA Ethylene diamine 2 இலீற்றர்கியமக்குடுவை
காய்ச்சிவடித்த நீரில் கரைத்தபி
நீரால் ஐதாக்குக.
1-3 தாங்கற் கரைசல் :
(i) 67-50 கிரும் அமோ6 னிர்ப்புடைய அமோனியம் ஐதெ LÁ9. gaso. காய்ச்சி வடித்த நீருட
(ii) 0.931 Goth EDT Q3Lugib60)puq tÈi (DMg SO‘7H,C கரைக்க.
மேற்கூறிய கரைசல்கள் றர் நியமக் குடுவையில் கலந்து ருக்கு ஐதாக்குக.
1-4. (எரிக்குரோம் கறுப்பு T 0.1 கிரும் எரிக்குரோம் கபூ னேலில் கரைக்க. 2. செய்முறை :
முதலில் நியம கல்சியம் யோகித்து EDTA கரைசலை :

(Hardness of water)
LassiT
மக்கரைசல். . R) கல்சியம் காபனேற்றில் 100 டுவைக்குள் சிறிதளவு ஐதான ஐதரோக் குளிரவைத்தபின், ஒரு இலிற்றருக்கு 1 மிகி. கல்சியம் காபனேற்று.)
க்கமில இரு சோடிய உப்புக் கரைசல்
tetra acetic acid disodium salt) க்குள், 7,444 கிரும் EDTA உப்பை ன், 2 இலிற்றருக்கு காய்ச்சிவடித்த
னியம் குளோரைட்டையும், 0-88 தன் ராட்சயிட்டில் 570 மி. இலீரையும் 250 -ன் சேர்க்க.
4 யையும், 0-616 கிரும் மக்னீசியம் சல் ) 50 மி. இலீ. காய்ச்சிவடித்த
(1) ஐயும் (ii)ஐயும் ஒரு இலிற் காய்ச்சி வடித்த நீரால் ஒரு இலிற்ற
(Erichrome black T) sitti றுப்பு T யை 20 மி. இலீ. மெத
காபனேற்றுக் கரைசலை (21) உப நியமித்தல் செய்ய வேண்டும். பின்பு
13

Page 90
கியமிப்புச் செய்யப்பட்ட EDTA
வன்மையை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
2-1 நியம கல்சியம் காபனேற்றுக்
கரைசலை (22) நியமிப்புச் செய்த 25 மி. இலி. குழாயியை உபே கரைசலில் (21) 25 மி.இலி. கரைசலை கூம்புக் குடுவைக்கு மாற்றீடு செய்க. படுத்தி, 5 மி.இலீ. தாங்கற் கரைசலை கரைசலுடன் சேர்க்க. இதன் பின் (2-4) சேர்க்க. அப்போது கலவை நிறமாகும். ஒர் அளவியை ED பின்னர், கூம்புக் குடுவையில் உள்ள அளவியில் எடுக்கப்பட்ட EDTA தூய நீல நிறமாகும் வரை நியமிப்புக் சேர்க்கப்படும் EDTA கரைசற்துளி கொன்ருகச் சேர்க்கப்படவேண்டும். மேற்கூறிய நியமிப்புச் செய்யப்பட
கணித்தல் :
25 மி.இலீ. கல்சியம் காபனே,
பட்ட EDTA கரைசலின் கனவளன
ஐ மி.இலீ. EDTA E
1 மி.இலி. CaCO கரைசல்= ..25 மி.இலி CaCO கரைசல்= ..ஐமி.இவீ. EDTA கரைசல் =
".1மி.இலீ. EDTA கரைசல் =
(22 இல் குறிப்பிட்டபடி EDTA & y=1 ஆகி அமையும்)
14

கரைசலைப் பயன்படுத்தி நீரின்
கரைசலை (2*1) பயன்படுத்தி EDTA i).
யோகித்து கல்சியம் காபனேற்றுக் , அளந்தெடுத்து ஒர் 250 மி.இலி.
பின்பு ஒர் அளவியைப் பயன் (2-3) கூம்புக் குடுவைக்குள் உள்ள னர் நாலு துளிகள் காட்டியை உவையின் சிவப்பு (Wime Red) TA கரைசலால் (22) நிரப்பிய உவையின் சிவப்பு நிறக் கரைசலை கரைசலுக்கெதிராக, கரைசல் * செய்க. நியமிப்பின் இறுதியில் கள், 5 செக்கன் இடைநேரத்துக்
இசைவான முடிவு பெறும்வரை வேண்டும்.
ற்றுக் கரைசலால் உபயோகிக்கப்
வ மி.இலி. எனக் கொள்க.
25 மி.இலீ. CaCO, கரைசல் : 1 மி கிரும் CaCOs : 25 மி கிரும் CaCO
E 25 LS. G. CaCOs
聖 L86 = y L86. CaCO3
கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால்

Page 91
22 நியமிக்கப்பட்ட EDTA கரைச
நிர்ணயித்தல்
நியம கல்சியம் காபனேற்று மாதிரி நீரைப் பயன்படுத்தி, 3-1 சியை EDTA கரைசலுக்கெதிர
கணித்தல் :
25 மி. இலீ. நீரால் உபயே, கனவளவை 2 மி.இலீ. எனக் ெ
1 மி.இலீற்றர் EDTA கை ..2மி.இலி. EDTA *. 2மி.இலீ. EDTA காைச ..25மி.இலீ. நீர்
..1000 மி. இலீ. நீர்(1 லீற்றர்)
..100 இலிற்றர் நீர்
.. ୫heir வன்மை = 4gX அதாவது நீரின் வன்மை கிரு
நீரால் பயன்படுத்தப்ப
குறிப்பு :
1. மேல் விளக்கப்பட்ட கணிப்ட மொத்தவன்மையை பெறுவதி யோகிக்கப்பட்ட EDTA கை ஆல் பெருக்க வேண்டியதே.

லைப் பயன்படுத்தி நீரின் வன்மையை
]க் கரைசலுக்குப் பதில் 25 மி.இலீ. இல் கூறியபடி, இந் நீர் மாதி
ாக நியமிப்புச் செய்க.
ாகிக்கப்பட்ட EDTA கரைசலின்
காள்ள.
ாசல் - g LÊ. G. Cet CO.
i = yX2 LS. S. A. CaCO,
ல் = 25 LSa° Si.
= gX2 மி. கி. Cα CO2
ухг х 1000 LS.S. CaCO2
==
25 = yx2X 1000 a.
Siõ88. Caco. y×2 கி. CaCO
25
25 = 4y×2 இ.
z G. Ca CO || 100, 000 LfS). @66.
CaCO | 100 லீற்றர் - 4g X ட்ட EDTA கரைசலின் கன அளவு
விளக்கத்துக்கு மாத்திரமாகும். தற்கு 25 மி.இலி. மாதிரி நீரால் உப ரசலின் கனவளவை (மி.இலீ.) 4 g
125

Page 92
2. மேற் கூறப்பட்ட செய்முை நீரில் மக்னீசிய அயன்களுண் 3. மாதிரி நீரில் மக்னீசிய அயன் 0-1 M di arfoGuluh-EDTA ESGO. 25 மி. இலீ. மாதிரி நீருடன் 4. E. D. T A சோதனைப் பொ,
NaOOC-CH,
|.
H-N-CH
OOC-CH,
jó

ற கையாளப்படும்போது மாதிரி டு எனக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. rகள் இல்லை ஆயின், 0.1 மி.இலீ. ரசற் காட்டியைச் சேர்ப்பதற்குமுன் சேர்க்க வேண்டும்.
ருளின் குறியீடு
CH,-COO
.
-H
CH,-COONa
CH

Page 93
அதிகாரம் 5
நீரில் கரைந்துள்ள
1. அறிமுகம்:
ஒர் குறித்த வெப்பநிலையி துள்ள மி. இலி. ஒட்சிசனுக்கும் அதே வெப்பகிலையிலும் 1 இலி கிலையில் கரைந்துள்ள மி. இலி. நூற்றுவீதத்தில் குறிப்பிடுவதா நூற்றுவீதம் குறிக்கப்படுகின்றது கரைந்துள்ள ஒட்சிசனின் க அமுக்கத்தில் குறித்த வெப்பகி% நீரில் நிரம்பல் கிலையில் கரைந்துள் யிக்க வேண்டும்.
இப்பரிசோதனைக்குரிய ம கப்பட வேண்டும். (நீர் சேகரிக நீரில் உள்ள ஒட்சிசனல் பெரசு பயன்படுக்கி, ஒரு இலீற்றர் மாதி (மி. இவீற்றரில்) அளவிடப்படுகின் நீரில் நிரம்பிய நிலையில் கரைந்து வணையைப் பயன்படுத்தி பெறப்பு
2. ஒரு இலிற்றர் மாதிரி நீரில்
நிர்ணயித்தல் ;
தாக்கப்பொருட்கள்
இப்பரிசோதனைக்குப் LulLب கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு முறையு இருத்தல் வேண்டும். நீரில் க துறையிலேயே செய்யப்படல் ே
21 காரம் நிறைந்த தாத்தரேற்
அண்ணளவாக 30 கிரும் 86.5 கிரும் சோடியம் பொற்று! சேல் உப்பு), தனித்தனியாக நி

ஒட்சிசனை நிர்ணயித்தல்
ல் 1 இலிற்றர், மாதிரி நீரில் கரைந் நியம வளிமண்டல அமுக்கத்திலும் ற்றர் காய்ச்சிவடித்த நீரில் நிரம்பல் ஒட்சிசனுக்கும் உள்ள விகிதத்தை லேயே, நீர்மா கிரியின் ஒட்சிசன்
எனவே 1 இலிற்றர் மாகிரி நீரில் னவளவை (மி. இலீ.) யும், fbuנLמ லயில் ஒரு இலிற்றர் காய்ச்சி வடித்த
6T ஒட்சிசனின் கனவளவையும் நிர்ண
ாதிரி நீர் பிரத்தியேகமாகச் சேகரிக் குேம் முறையைப் பார்க்க) மாதிரி ஒட்சியேற்றும் நியமிப்பை נ_L J60) t_& கிரி நீரில் உள்ள ஒட்சிசன் அளவை rறது. ஒரு இலீற்றர் காய்ச்சிவடித்த ள்ள ஒட்சிசனை இதற்குரிய அட்ட படுகின்றது.
கரைந்துள்ள ஒட்சிசனின் கனவளவை
ன்படுத்தப்படும் தாக்கப் பொருட் ம் புதிதாகத் தயாரிக்கப்பட்டனவாய் ரைந்துள்ள ஒட்சிசன் அளவிடுதல், வண்டும்.
pi is sanyafii) (Alkaline Tartrate solution) சோடியம் ஐதரொட்சைட்டையும், சியம் தாத்தரேற் உப்பையும் (உறே 'றுத்து ஒரு முகவைக்குள் இட்டு,
17

Page 94
250 மி. இலி காய்ச்சிவடித்த நீரில் 30 அளவீடுகளுக்கு மட்டும் போது
2.2 காட்டி-மெதிலீன் நீலக்கரைசல் (Methylene blue or Phenosaf 0.25 கிரும் மெதிலின் நீல
நீரில் ஒர் முகவைக்குள் கரைக்க.
அல்லது 0-25 கிமும் பினே
வடித்த நீரில் கரைக்க.
2-3 பெரசு அமோனியம் சல்பேற்றுக் திட்டவட்டமாக 0-621 கிரு கிறுத்தெடுத்து, 200 மி. இலீ. கிய பின் 2 மி. இலீ. செறிந்த சல்பூரி பின் காய்ச்சி வடித்த நீரை உபயே ஐதாக்கவும். இக்கரைசல் பரிசோ படுவது மிக அவசியமாகும்.
2-4 மண்ணெண்ணெய்
3. செய்முறை
முதலில் மாதிரி நீரின் வெ. 100 மி. இலீ. அளவு சாடி (அல்: ாத்தை) எடுத்து இதற்குள் சிறித மண்ணெண்ணெயை வார்த்து, ஒர் வைக்கவும். பின் 25 மி. இலி. குழ தனக்கென பிரத்தியேகமாகச் (
நீர் சேகரிப்புக் குறிப்பைப் பார்க்க) கொண்ட அளவுச் சாடிக்குள் சாடிக்குள் மாற்றீடு செய்யும்போ சிசன், மாதிரி நீரில் கரையாதவண் சாடியில் உள்ள மண்ணெண்ணெய் இதன்பின் 5 மி.இலி. குழாயியை
s

கரைக்க. (இக்கரைசல் ஏறத்தாழ துமானது)
அல்லது பினுேசபரனின் ranine) த்தை 250 LÉ). இலீ. காய்ச்சிவடித்த
சபரனினை 250 மி. இலீ. காய்ச்சி
5 assoyasi) (Ferrous Ammonium sulphate) 7ம் பொசு அமோனியம் சல்பேற்றை பமக் குடுவைக்கு மாற்றீடு செய்த க் அமிலத்தைச் சேர்க்கவும். இதன் ாகித்து 200 மி. இலீ. க்கு கரைசலை தனக்கு சிறிது முன்பு தயாரிக்கப்
ப்பநிலையைக் குறிக்கவும். பின்பு ஒர் லது இதுபோன்ற வேருே?ர் பாத்தி ரளவு (அண்ணளவாக 10 மி. இலீ.) செம்பு கம்பியால் ஆன கலக்கியையும் ாயியைப் பயன்படுத்தி இப்பரிசோ சேகரிக்கப்பட்ட நீரில் (பிரத்தியேக 50 மி. இலிற்றரை மண்ணெண்ணெய் மாற்றீடு செய்க. நீரை அளவுச் து வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஒட் 1ணம் குழாயின் முனைவை அளவுச் மட்டத்திற்குக்கீழ் வைக்கவேண்டும்.
ப் பயன்படுத்தி (அல்லது அளவியைப்

Page 95
பயன்படுத்தி) காரம் கிறைந்தத சாடிக்கு மாற்றீடு செய்யே குழாயியின் முனைவு மண்ணென இதன் பின் ஒரு துளி காட்டிை சேர்க்கவும். மிக நீண்ட தான பெரசு அமோனியம் சல்பேற்றுக் முனைவை அளவுச் சாடியில் உள் கத்தக்கதாய் உபகரணங்களை கரைசலை சிறிது சிறிதாக அள சேர்த்துக் கலக்கியால் கலக்க ே வரை அளவியில் உள்ள கரைச நியமிப்பின் அண்ணளவான ெ வீட்டைக் கொண்டு பிந்திய கிய இறு கித் துளிகள் மட்டும் ஆறு வான முடிவு பெறும்வரை நியமி யில் எடுக்கப்பட்ட கரைசலில் யோகிக்கப்பட்டது எனக் குறித் காட்டியாக உபயோகிக்கப்பட்ட நீல நிறத்திலிருந்து நிறமற்றதாக நியமிப்பு முடிவில் வளியில் உள். தால் நீல நிறம் மீண்டும் தோற்.
குறிப்பு :
இந்நியமிப்பின் போது ே உபயோகிப்பது சிறந்ததாக அ6
4. தத்துவமும் கணித்தலும்
2FeO + O = Fe Oa 2X56 கிரும் Fe**யுடன் அளவு 112 இலீற்றர்
அதாவது 112 இலிற்றர் ..1 மி. இலீ.

ாத்தரேற்று கரைசலை (21) அளவு வண்டும். இம்மாற்றீட்டின் போதும் ாணெய்க்குக் கீழ் இருக்க வேண்டும். ப (22) மை நிரப்பியின் உதவியால் ா பொருத்தப்பட்ட ஒர் அளவியை கரைசலால் (2-3) நிரப்பி, தாரையின் ள மண்ணெண்ணெய்க்குக் கீழ் இருக் ஒழுங்குபடுத்தி, அளவியில் உள்ள வு சாடியில் உள்ள நீர்மாதிரியுடன் வண்டும். காட்டியின் கிறம் மறையும் :லைச் சேர்க்க வேண்டும். முதலில் பறுமானமே பெறப்படும். இவ்வள மிப்புக்களை மிக விரைவாகச் செய்து, தலாகச் சேர்க்க வேண்டும். இசை ப்ெபு செய்ய வேண்டும். பின் அளவி எவ்வளவு, 50 மி. இலீ. நீரால் உப துக் கொள்ளவும். (மெதிலின் நீலம் ால் நடுநிலைப் புள்ளியின் போது இள கக் கரைசல் மாறும். சில வேளைகளில் ள ஒட்சிசன், மாதிரி நீரில் கரைவ
றக்கூடும். இதை கிராகரிக்கவும்.)
மாட்டோரால் இயக்கப்படும் கலக்கி மையும்.
1 தாக்கமடையும் ஒட்சிசனின் கன
ஒட்சிசன் = 2 X 56 Gor? Fe** 羚咒 2×56 So?. * SK K
12x1066 Fe
19

Page 96
1000 மி. இலி நீர் மாதிரியி:
எனக் கொள்ளவும். ..50 மி. இலீ. நீர் மாதிரியில் ".1 மி. இலீ. ஒட்சிசன் ..* மி. இலீ. ,
50 LÉ9. இலீ. மாதிரி நீருக்கு ..0-5 LiS. G. Fei o 60 Lu & லீற்றர் மாதிரி ஆகும். ..1 மி. இலீற்றரில் 0.5 மிலிக v நியமிக்கு உபயோகிக் கரைசல் ஒரு இலீற்றர் என்பதைக் குறிக்கும். ஆகவே ஒரு மி. இலிற்றரில் கரைசல் தயாரிக்கப்பட்டால், கியமி புக் கரைசலின் கன அளவு, ஒரு ஒட்சிசனின் கன அளவை நேரடிய எனவே 50 மி. இலீ. மாதிரி GDL Tgr அமோனியம் சல்பேற்றுக்க ஆயின், 1. இலிற்றர் மாதிரி α: ιδ. இலீ. ஆகும். 5-0 குறித்த வெப்பநிலையிலும்
ஒரு இலீற்றர் காய்ச்சிவடி ஒட்சிசனின் கனவளவை ம 5.1 20-9% ஒட்சிசனை உடைய ெ தூயநீர் தொடர்பாயிருக்கு ஒட்சிசனின் கரைதிறனை பி
2Cd

- 0.01 கிரும் Fg** = 10 மி. கிரும் Fe** o e-arar ஒட்சிசனை ஒரு மி. இலீ.
உள்ள ஒட்சிசன் ਯੂਨ LfS). இலீ.
= 10 மி. கிரு. Fe**
10 Хо LfS). G. Fe’*** (0.005 கி) = 0.5 மி. கி. Fe** கரைசல் தேவைப்பட்டால் ஒரு
உள்ள ஒட்சிசன் ஒரு மி. இலீ.
ரும் Fe* கொண்டுள்ள கரைசல் கப்பட்டால், ஒரு மி. இலி. Fe** ரில் ஒரு மி. இலீ. ஒட்சிசனுள்ளது
0.5 மி. கி. Fe** ஐ கொண்டுள்ள ப்பில் உபயோகிக்கப்படும் பொசுப் லீற்றர் மாதிரி நீரில் கரைந்துள்ள ாகக் குறிக்கும்.
நீரால் உபயோகிக்கப்பட்ட நியம ரைசலின் கன அளவு a மி. இலீ.
உள்ள ஒட்சிசனின் கனவளவு
நியம வளிமண்டல அமுக்கத்திலும் த்த நீரில் கிரம்பிய நிலையிலுள்ள திப்பிடல்.
1ளியுடன் 760 மி. மீ. அமுக்கத்தில் ம்போது, அந்நீரில் கரைந்துள்ள
ன் வரும் அட்டவணை தரும்.

Page 97
10 5 20 25 30
மேற் காட்டப்பட்டுள்ள சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரி நீரின் வெ வடித்த நீரில், கிரம்பிய நிலையில், ! கும் எனக் கணித்துக் கொள்ளல கொள்க. g யை அட்டவணையில்
விடின், பின்வருமாறு பெறலாம்.
5・2 உ+ம் சேகரிக்கப்பட்ட மா பின்வருமாறு 28°C வெட் வடித்த நீரில் (அட்டவணை நிரம்பிய நிலையில் கரைந்து
கலாம்.
25 ° CᏍ ஒட்சிசனின் அள6
30 °Cao pp.
5 °C வெப்பகிலேயேற்றத்தி
குறைவு

1 இலீற்றர் நீரில் கரைந் துள்ள ஒட்சிசன் (மி.லீ.)
10.23 8.96 7.93 7.11 6.42 5.86 5-34
அட்டவணையைப் பிரயோகித்து, ப்ப நிலையில், ஒரு இலீற்றர் காய்ச்சி என்ன கனவளவு ஒட்சிசன் இருக் λιτιο. இதை g மி. இலி. எனக் இருந்து கோடியாகப் பெறமுடியா
கிரி நீரின் வெப்பநிலை 28°C ஆயின் பகிலையில், ஒரு இலிற்றர் காய்ச்சி யை உபயோகித்து.)
1ள்ள ஒட்சிசனின் அளவைக் கணிக்
வு = 5-86மி.இலி.(அட்டவணைப்படி) === 5-34மி.இலி.( p y y ) Gற்கு ஒட்சிசனின் கரைதிறன்
= 586-5-84 L. ഭൂമി. = 52 மி. இலி
R மிே.இனி.
21

Page 98
.. 3°C y yy ஃ 28° Cயில்,1 இலீற்றர் காய்க்
உள்ள ஒட்சிசனின் கனவள
5-3 மாதிரி நீரில் கரைந்துள்ள
ஒட்சிசனின் நூற்று வீதம் :
. ஒட்சிசனின் நூற்று வீத
22

= 0104 LS. இலீ. = 0-312 மி. இலீ *சி வடித்த நீரின் கிரம்பிய கரைசலில் வு = 5-86-0-312 மி. இலீ.
,= 5·548 LS。 இலி ஒட்சிசனின் நூற்றுவீதம் கணித்தல்: =ஒரு இலீற்றர் மாதிரி நீரில் கரைந் துள்ள ஒட்சிசனின் -త్తి X100 சாதாரண வளியமுக்கத்தில் அதே வெப்பநிலையில் ஒரு இலிற் றர் காய்ச்சி வடித்த நீரின் கிரம்பிய
கரைசலில் உள்ள ஒட்சிசனின் கனவளவு.

Page 99
அதிகாரம் 6
காபனீரொட்சையிட்டின்
1. அறிமுகம்:-
நடு நிலையான நீரிலும், ! கரைந்துள்ள காபனீரொட்சைட்( லேயே உண்டு. (பிரதானமாக 8 இரு காபனேற்றக) நீரிற் சேர்? ஒரு இலீற்றர் நீரில் உள்ள காபனீெ
யம் காபனேற்றின் நிறையாய் அ
2. வேண்டிய தாக்கப் பொருட்க 2-1 ஐதரோக்குளோரிக்கமி
ஒரு அளவியின் உதவியே 1-2 LfS). இலீ.க்கும் இடை! கமிலத்தை 1 இலிற்றர்
வமிலத்தைக் காய்ச்சிவடித்
2.2 GTQui காபனேற்றுக் ஓர் கனல் அடுப்பில் (O. நேரத்திற்கு நீரற்ற சோடிய ண்ணளவாக 0-53 கிரும் சோ 1. இலீற்றர் கியமக்குடுவைக்குள் ஒரு இலீற்றரில் கரைசல் தயார்
2-3 காட்டி
231 மீதைல் செம்மஞ்சள் அ
2.32 0.02% மீதைல் சிவப் பச்சையும், 95% அற்க கரைசலாகக் கரைக்கப்ப
2.33 B. D. H. “45' காட்டி
3. செய்முறை w
பிரத்தியேகமாக மண்ெ
பட்ட நீரையே இவ்வளவைக்கு
拳

அளவை மதிப்பீடு செய்தல்
காரத்தன்மையான நீரிலும், நீரில் நி, இருகாபனேற்று அயன் உருவி நல்சியத்தினதும், மக்னீசியத்தினதும் வையாகவுள்ள காபனீரொட்சைட்டு ரொட்சைட்டுக்குச் சமவலுவான கல்சி 1ளக்கப்படுகிறது.
1ள்:-
no:
ாடு, அண்ணளவாக 1 மி. இலி.க்கும் பான செறிந்த ஐதரோக் குளோரிக் நியமக் குடுவைக்குள் எடுத்து, இவ் *த நீரால் ஒரு இலீற்றருக்கு ஐதாக்குக.
கரைசல் :
em) 1030 C வெப்ப நிலையில் 1 Lib68afo ம் காபனேற்றை உலர்த்திய பின், டியம் காபனேற்றை கிறுத்தெடுத்து ாற்றீடு செய்து, காய்ச்சி வடித்த நீரில்
க்க.
ல்லது புரோமோபினேல் நீலம் பும், 0.1% புரோமோகிறே சோல் காலில் pH 4.5 ஐ கொடுக்கக்கூடிய
ட்ட கரைசல்.
ண்ண்ணெய் பயன்படுத்திச் சேகரிக்கப் ம் பயன்படுத்த வேண்டும்.
23

Page 100
ஒர் அளவில் ஐதரோக்குளே இலீ. கியம சோடியம் காபனேற்றுக் ஒர் கூம்புக் குடுவைக்குள் அளந்தெடு ஒன்றில் ஒரு துளியைச் சேர்த்து ஐ ாாகக் கரைசலின் கிறம் மாறும்வரை முடிவு பெறும்வரை நியமிப்புச் செய் இங்கியமிப்புக்குச் சிறந்தது. நடுநிசி நிறம்-இளம் மஞ்சளில் இருந்து சி
பின்பு நியமிக்கப்பட்ட ஐதே படுத்தி, சோடியம் காபனேற்றுக் 53 பயன்படுத்தி நியமிப்புச் செய்க."
கொள்கையும் கணித்தலும்
நீரிற் சேர்வை உருவாகவுள்ள ஒரு இலிற்றர் நீரில் உள்ள காபனீெ கல்சியம் காபனேற்றின் கிறையாற் கு
25 L69. gaso. y N. NaCO3 2N.HCI கரைசலின் கனவளவு
..25 LÁS. 69. y N. Na CO S
..25Xy
'、2
எனவேHCI கரைசலின் நேர்வி
100 மி.இலீ. மாதிரி நீரால் உப
சலின் கனவளவை 0 மி. இலீ. எனக்
a luß. gaso. z N. HCl = b LÉ
- b a×2 T100
b =a ×2
24

ரிக்கமிலத்தை நிரப்பவும். 25 மி. கரைசலை குழாயியின் உதவியால் த்து மேற்கூறிய காட்டிகளுள் தரோக்குளோரிக்கமிலத்துக்கெதி நியமிப்புச் செய்க. இசைவான J&s. மீதைற் சிவப்புக் காட்டியே லப் புள்ளியில் இக்காட்டியின் வப்பாக மாறும்.
ராக்குளோரிக்கமிலத்தைப் பயன் வாசலுக்குப் பதில், மாதிரி நீரைப்
காபனீரொட்சைட்டின் அளவு, ாாட்சைட்டுக்கு, சமவலுவுடைய
குறிக்கப்படும்.
கரைசலால் உபயோகிக்கப்பட்ட வை x மி.இலீ. எனக்கொள்வோம்.
ரைசல் = 2 மி.இலீ. 2NHCI
E arXy
25 Ху
பலு 2ஐக் கணித்துக் கொள்ளலாம்
யோகிக்கப்பட்ட 2 N. HCl, ar aoir
கொள்க.
N 1. eo. Go HCl
×100

Page 101
..100 மி. இலீ. மாதிரி நீரால்
சலின் கனவளவு b ஐக் கணித்துக்
CaCO3 gaắt Fuldadu SM
INV ...100,000 18. @so.- Go HC ... b 18. @o. A HCl
100
== ..1 இலிற்றர் மாதிரி நீரில் உள்
Kybl
workesi

உபயோகிக்கப்படும் N HClasar
100 கொள்ளலாம்.
= ਹੋ0
= 50 a. CaCO3
50
100,000 Xb கிரு. CaCOs 50 00,000 * bx 1000 LS. S. CaCOs
r61r CaCOs 50×b×1000×10
100,000 5 b மி. கி.
LfS).S.
2த

Page 102
அதிகாரம் 7
2.0
2.1
2.2
2.3
2.5
26
நீரிலுள்ள முழுத் திண்
செய்முறை:-
100 மி. இலீ. மாதிரி நீரை ஆவியாக்கும் கிண்ணத்தில் ஆவியாக்குதற்குக் கனலடுப்ட கனலடுப்பு இல்லாவிட்டால் போட்டுஅதன் மேல் இரண் கிண்ணங்களை வைத்து ஆவி மூலம் ஆவியாக்கும் கிண்ணத்
பதுடன், கூடிய வெப்ப
பாதுகாக்கலாம்.
பெரும் பிஸ்கட் டின் பெட்டியினுள் வைத்து, செய்துவைத்தால் மேலும்
நீர் ஆவியாகிய பின்பு எீ இருந்து மிகவும் கவனமா வேண்டும். இத்தருணத்தில் பொருள் வெடித்துப் பறக் நீர் முற்முக உலர்ந்தபின், இதன் பின் கிறுக்க வேண்டு நிறுத்த ஆவியாக்கும் கிண் கிண்மப் பொருளையும் கிரு உலர்த்தியில் குளிரவைத்து மேற்படாதவரைக்கும் விெ கிறுத்தலும் செய்ய வேண் இப்படியாக மூன்று மாதி ளின் நிறையையறிய வேண்
கணித்தல் மூன்று நிறையினதும் 100
யுள்ள இரு நிறையின் 1

மப் பொருளையறிதல்
முன்னதாகவே உலர்த்தி நிறுத்த இட்டு மெதுவாக வெப்பமாக்கவும். இருந்தால் அதிற் செய்யலாம். ஒரு பிஷ்கற் டின்னில் மண்ணைப் டு அல்லது மூன்று ஆவியாக்கும் யாக்கலாம். இப்படிச் செய்வதன் ;திற் கரி பிடிக்காமல் பாதுகாப் ம் பட்டு நீர் தெறிக்காமலும்
(7 முத்தலுள்ள) எடுத்து மரப் துவாரங்களிட்டு, கனலடுப்புச்
விசேஷமாக இருக்கும்.
த்சியிருக்கும் திண்மப் பொருளில் க மெல்லிய குட்டில் நீரையகற்ற ல் கவனமெடுக்காவிடின் திண்மப் கும். இதல்ை நிறை பாதிக்கப்படும். உலர்த்தியில் குளிரவைக்கவேண்டும். Quíb. rணத்தையும் அதனுள் இருக்கும் நம்பவும் சிறிதாக வெப்பமேற்றி கிறுக்கவும். கிறுவையில் மாற்ற பப்பமேற்றலும், குளிரவைத்தலும், டும். ரி நீரில் உள்ள திண்மப் பொரு ாடும். (100.மி. இலீ.)
மி. இலி. சராசரி அல்லது நெருங்கி 00. இலீ. இன். சராசரி கணிக்க

Page 103
வேண்டும். இதன் பின்பு தேவைக் பெருக்கலாம். (இந் நிறை a கிமும் 1000 l6. 969. =XX 1 100, 000 மி. இலீ. =XX குறிப்பு :
100 மி. இலீ. கொள்ளக் சு விடின், 50. மி.இலி கொள்ளக்கூடிய கேற்றவாறு கணித்தலை மாற்றவும். குறைவாக வரும்போது அதில் வரு

குத் தகுந்த மாதிரி இந் நிறையைப்
என வைப்போம்)
) கிரும்
1000 கிரும்
டிய ஆவியாக்கும் கிண்ணம் இல்லா கிண்ணத்தைப் பாவித்து, அதற் ஆனல், திண்மப் பொருளின் நிறை நம் பிழைகளும் கூட வரும்.
፷ገ

Page 104
அதிகாரம் : 8
நீரிலுள்ள கல்சியத்ை
1. அறிமுகம் :
நீரிலுள்ள கல்சியத்தைக் கண முறை, கல்சியத்தைக் கல்சியம் லேற்றை ஒக்சாலிக்கமிலமாக UD TAa அளவிடலே.
35 bGurg), ÉuuD EDTA கல்சியத்தைக் கணிக்கலாம். இவ்வி ணிக்கப்படும்.
நீரின் கல்சியத்தை அறிவ விலங்குகளின் வளர்ச்சியை அறிவத
முறை
2. வேண்டிய தாக்கப் பொருட்கள்
2.1 அமோனியம் ஒக்சலேற்று :
3 கி. அமோனியம் ஒக்சலேற
மழை நீரில் கரைக்கவும்.
குறிப்பு:
211 மழை நீர் பாவிக்காவிடின்
தோற்றும்.
2-12 இது ஒரு மாதிரி நீருக்குத் மூன்று மதிப்பீட்டிற்குத்தா நீரை எடுத்து,அவைகளின் க ஒவ்வொன்றிற்கும் மூன்முக ஆகையால், 500 மி. இலீ. தயாரிக்க வேண்டும்.
2-13 மாணவர்கள் செய்யாமல் s
மாதிரி நீருக்கு இரு மதிப் யின் 500 மி. இலி. கரைசல்

த மதிப்பீடு செய்தல்
ரிப்பதற்கு அதிகம் பாவித்து வந்த ஒக்சலேற்ருக மாற்றி, ஒக்ச bறிப் பேர்மங்கனேற்றைக் கொண்டு
கரைசலைக் கொண்டு இலகுவில் விரு முறைகளும் I, II என வரு
தால் நீரிலுள்ள புறவன் கூடுள்ள 5ற்கு உதவியாய் இருக்கும்.
I
றை 500 மி. இலீ. காய்ச்சி வடித்த
கல்சியம் ஒக்சலேற்று வீழ்படிவு
தான் போதுமானது. அதாவது, ன் பாவிக்கலாம். மூன்று மாதிரி ல்சியத்தை மதிப்பீடு செய்வதாயின்,
9 மதிப்பீடு செய்தல் வேண்டும். அமோனியம் ஒக்சலேற்றுக் கரைசல்
ஆசிரியர் செய்வதாயின், ஒவ்வொரு பீடு செய்தல் போதும். இப்படியா இருமாதிரி நீருக்குப் பாவிக்கலாம்.

Page 105
2.2 பொற்றசியம் பரமங்கனேற்று
தேவையானது, 1. கங்களை ஒரு இலீற்றர் மழை 虏他 கண்ணடிப் பஞ்சினூடாக வடித் லேற்றுக் கரைசலைக் கொண்டு கி
2.3 சோடியம் ஒக்சலேற்றுக் கரை
சோடியம் ஒக்சலேற்ற்ை 110°C இல் 2 மணித்தியாலத்திற் 19ểd (Desiccator) 60aušgi di
உலர்ந்த சோடியம் ஒக் இடையில் திருத்தமாக கிறுத்து அதற்குள் ஐதான ஜதரோக்குளே காைக்கவும்.
பின்பு காய்ச்சிவடித்த நீை கவும். (67-01 கி ஒரு இலீற்றரில் கண்ணுடியுடன் தாக்கமடையுமா தயாரிக்க வேண்டும். வெளிக்கள
சுயாரித்தல் நன்று.
செய்முறை 3. மூன்று 250 மி.இலீ. முகே நீரை எடுத்து, குடுகாட் கொதிக்கவைக்கும் போது வொன்றும் மூடப்பட்டிரு A, B, C, என்று முறை வேண்டும்.
இக் கொதி நீருக்கு (2-1) சிறிது சிறிதாகச் கூடிய நீரிற்கு 100மி. இலி

l.
ரைசல் 0.3161 கிரும்MMnO படி
ல் கரைக்கவும். பாவிக்க முன் தான் து உடனே கியம சோடியம் ஒக்ச யம நிலையையறிய வேண்டும்.
Fdio (NaClO4) எடுத்து கனலடுப்பில் (Open) வைத்து குச் சூடுகாட்டவும். பின்பு, உலர்த்தி குளிர வைக்கவும்.
சலேற்றை 0.16 க்கும் 0.17க்கும் 250 மி. இலீ. நியமக் குடுவையிலிட்டு ாரிக்கமிலத்தில் 50 மி. இலீ ஐ விட்டுக்
ாக்கொண்டு 250 மி.இலீ. வரை ஐதாக் காைததால் - 1N) இக் கரைசல் தலினல், பாவிக்க முன்பாகவேதான்
வேலைக்குப் போகும் அன்று
வையில் ஒவ்வொன்றிலும் 25 மி. இலீ. டிக் கொதிநிலைக்குக் கொண்டுவாவும். து மணிக்கூட்டுக் கண்ணுடியினல் ஒவ் க்க வேண்டும். மேலும்,ஒவ்வொன்றும் யே பென்சிலால் எழுதப்பட்டிருக்க
தள் 75 LfS). இலீ. (NH), CO
சேர்க்க வேண்டும். உவர்ப்புத்தன்மை
சீ. கரைசல் (21) சேர்ப்பது நன்று.
29

Page 106
3-2
3.3
so
இதன் பின்பு ஒரு ம (Warm) இடத்தில் வைக்
மூன்று புனல்களை *எடுத்து 60) a dig, (Whatman No. யும் ஒவ்வொரு புனல்தாங்கி 500 மி. இலீ. கொள்ளக்கூடி அல்லது 500 மி. இலி. முகை
ஒரு மணித்தியாலம்
கரைசலின் (3-1) தெளிந்,ெ
பின்பு அடிப்பாகத்தில் உள் வடிகட்டவும். குளிர்ந்த, ஊற்றி, கண்ணடித் தண்டின வும். இதன் மூலம் பக்கங் நீருக்குள் சேரச்செய்யலாம் மூன்று தடவை கலக்கி வடி படிகங்கள் அனைத்தையும் 6
புனலிற்குக் கீழேயுள்: மாருத கல்சியம் உண்டா எ யம் ஒக்சலேற்றுக் கரைசல் தோன்றினல், கூடிய அே படியவைத்துத் திரும்பவும் கூடாக வடிக்கவேண்டும்.
காய்ச்சி வடித்த நீரினல் நன் முன்பு வடித்த புனலிற்குக் காய்ச்சிவடித்த நீரினல் Լ| கும் வடிதாளையும் கழுவி, இ குள் போகவிட வேண்டும். துவாரம் துளைத்து, கொகி லூடாகக் கூம்புக் குடுவைக்

னித்தியாலம் மிகு வெப்பமான கவும்.
வாற்மான் வடிதாள் 40 உள்ளே 40 Filter Paper) ஒவ்வொன்றை யிெல் வைக்கவும். புனலின் கீழ் Lu Shuò di Gg5Ů (9 (Comical Flask)
வை வைக்கவும்.
வெப்பமான இடத்தில் வைத்த தடுத்த நீரை வடிகட்டவும். இதன் ‘ள நீருடன் படிகத்தையும் கலக்கி ாய்ச்சி வடித்த நீரை, முகவைக்குள் றல் முகவையின் பக்கங்களை உராய களில் ஒட்டியிருக்கும் படிகங்களை . இப்படியாக, இரண்டு அல்லது கட்டுவதன் மூலம் முகவையிலுள்ள வடிதாளிற்குள் சேர்க்கவேண்டும்.
ள வடிகிரவத்தில் ஒக்சலேற்ருக ன்பதைப் பரிசோதிக்க : அமோனி
சேர்த்துப் பார்க்கவும். படிகம் மோனியம் ஒக்சலேற்று சேர்த்து முன் உபயோகித்த வடிதாளிற்
ாந்த 500 மி. இலி, கூம்புக்குப்பியை கீழ் வைத்து (3-2) சூடுபடுத்திய னலின் பக்கங்களையும், உள்ளிருக் ங் நீரை வடிகட்டிக் கூம்புக் குப்பிக் இதன் பின்பு, வடிதாளில் ஒரு நீரினல் வீழ்படிவைக் கழுவி, புன குள் போக விடவும். பின்பு ஐதான

Page 107
சல்பூரிக்கமிலத்தினுல் வடித் பூரிக்கமிலம் சேர்த்தல் ந6 மூன்று வடிதாளில் உ களின் கூம்புக் குப்பிகட்கு வடித்த நீரேற்றி இவை மூ வேண்டும்.
tiup பொற்ருசியம் 33 இல் தயாரித்த கரை 60°செ.க்கு வெப்பமேற்றி வியிலிருந்து சிறிது சிறிதாக தறுவாயில் மெல்லிய செ
இசைவான (1ԲtԳ-6), வேண்டும்.
குறிப்பு :
வீழ் படிவ ைவடிக்கும்(
இருத்தல் வேண்டும்.
35
3.7
கணித்தல்
118. P. F. KMnO,
கொள்கை
Ca' -- CO CaCO --H SO KMnO4 + 3HSO4
5 (O)--5HCO
பொற்ருசியம் பரமங்கனேற்றி 3-4 இல் காட்டியபடி கியப
கூம்புக் குப்பியில் எடுத்து 60Ꮈ Ꮳ
பாமங்கனேற்றை எடுத்து நியமி
இசைவான முடிவு வருட

நாளைக் கழுவவும். போதியளவு சல் στ DI.
உள்ள படிகங்களும் முறையே அவை 5ள் கரைத்த விட்ட பின்பு காய்ச்சி
ன்றினதும் நீர் நிலையை ஒன்றுபடுத்த
ங்கனேற்றை அளவியில் எடுத்து சலை (இதில் ஒக்சாலிக்கமிலம் உண்டு) இதற்குள் பாமங்கனேற்றை அள ச்ெ சேர்க்கவும். தாக்கம் முடிவடைந்த க்கிறம். கூம்புக் குப்பியில் தோன்றும்.
வரும்வரை நியமிப்புச் செய்ய
போது ஒவ்வொன்றும் புறம்பாக
= 0.0002004 கிரும் C**
–> CaCO CaSO4 -- H COA <سنسس-> KSO +2MnSO
+3HO--5 (O) 5H, O-5CO <--س- ன் நியமநிலையறிதல்
சோடியம் ஒக்சலேற்றுக் கரைசலைக் ச. வரை வெப்பமேற்றி அளவியியல் ப்புச் செய்தல் வேண்டும். வரை நியமிப்புச் செய்ய வேண்டும்.
sy

Page 108
நீரில் உள்ள கல்சியத்தை மதிப்பீடு செ
2.
2.1
2.2
2-3
3.0
3.
3.2
多2
முறை வேண்டிய தாக்கப் பொருட்கள் gäuuD EDTA assin Jg zij: நீரின் வன்மை காணுவதற். லைக் கொண்டும் இதற்கெனத் நியம நிலையையறிய வேண்
கல்சியம் காட்டி : 0.02 மூறெக்சைட்டையும் குளோறைட்டையும் நன்மு இதைப் பாவிக்கலாம்.
சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுக் க
5 N கரைசலைத் தயாரித்து
செய்முறை - 50 மி.இலீ. மாதிரி நீரைக் சு 5 N சோடியம் ஐதரொட் ஒரு கிள்ளு. மூறெக்சைட்டு islauuo EDTA sang ge?a தாக மாதிரிக் கரைசலுக்கு நன்முகக் கலக்க வேண்டும். காட்டியின் கிறம் செம்மூத Ld To) tid. (Pink to Purg
கணித்தல் m Ca ஒரு இலீற்றரில் எத்த என்றுதான் கணிக்கப்படும். = EDTA மி. இ. X கல்சிய
L6. g. X 40. = 40XyXEDTA மி. இலி.
| GO இலீற்றரில் உள்ள Ca
=(40 XyXEDTA u8.g)

ய்தல்.
II
காகத் தயாரித்த EDTA கரைச தயாரித்த காட்டியைக் கொண்டும்
டும்.
(Maroride) 10 கிரும் சோடியம் க அாைத்து ஒன்முக்கிய பின்
ரைசல் :
வைக்கவும்
டிம்புக் குப்பியில் எடுத்து 1 மி. இலீ. சைட்டைச் சேர்த்து அத்துடன் க் காட்டியைப் போடவும். ) அளவியில் எடுத்துச் சிறிது சிறி ட் சேர்க்கவும். சேர்க்கும்போது தாக்கம் முடிவடையும் தறுவாயிற் ா நிறத்திலிருந்து ஊதா நிறமாக le)
னே மி. கி. கல்சியம் காபனேற்று
ம் காபனேற்றுக்குச் சமவலுவான
ao. X (ه. .ெ

Page 109
மண்டல வேலை வழிகாட்டி
பகுதி
உயிரியல் அ
தாவர6

அளவீடுகள்
வினம்

Page 110


Page 111
உயிரியல் அளவீடு
1. Sipsiuudio. TEcol
2. அளவையியல், (S
3. வரிவடிவப் பக்கப்
D 4. அளவறி மதிப்பீடுக Quant
5. சில பிற யோசனைக
Some Other

கள்-தாவரவினம்
ogy
urveying
பார்வை iagrammatic Profile)
ள். titative Estimations)
sir
Ideas

Page 112


Page 113
அதிகாரம் 1
சூழலியல்
தாவர சூழற்றெகுதிகள் (Eco-Syste
வேறுபட்ட சூழல்களில் அதாவது சூழலுக்கும் உயிர் அறிந்துகொள்ள முற்படுவது. அங்கே எப்படி வாழுகின்றன, களால் குழலில் மாற்றங்கள் ஏ, பாவை, என்பதைத் தெரிந்துெ படும். குழலின் தாக்கம் காான இயைபாக்கம் பெற்றுக்கொள்ளு உயிரிகள் தொடர்ந்து வாழும் பெற முடியாத உயிரிகள், கு அல்லது சூழலை வெல்லமுடியாத விடும். உயிரிகள் இப்படி இ6 காரணமாக குறிப்பிட்ட சூழ aft guids air (Plant and an சூழலுக்குத்தக உயிரினங்கள் (Environment variation) கிலைக்கு இசைவாக்கம் உள்ளை (Environmental adaptatio வாக்கங்கள் உருவவிசைவாக் adaptations), p-L-660) du Gao adaptations), தொழிலிசை adaptations), நடத்தையி: adaptations), 3G5áG5th.
ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் சூழற்ருெகுகிகள் (Eco-syste யில் பல சாகியங்களும் (Comm யன்களும் (Individuals) as Té ஆட்சி செலுத்தும் சாகியத்தில் தனியன்களின் எண்ணிக்கை அ
அறுடனென்று இணைந்து வாழல

) (Ecology)
ms) வாழும் உயிர்களைப்பற்றிய ஆராய்வு, எளுக்குமிடையேயுள்ள தொடர்பை -உயிரிகள் எங்கே வாழுகின்றன, ஏன் அப்படி வாழுகின்றன, இவை ற்படுகின்றனவா, அப்படியாயின் அவை காள்ள முயல்வது, குழலியல் எனப் னமாக, அச் சூழலுக்குத்தக, உயிரிகள் ம். இப்படி இயைபாக்கங்கள் பெற்ற சூழலுக்குத்தக இயைபாக்கங்கள் ழலுடன் இயைந்துபோக முடியாத உயிரிகள், காலப்போக்கில் அழிந்து யைபாக்கங்கள் பெற்றுக் கொள்வதன் லில் குறிப்பிட்ட தாவர விலங்குச் imal communities) காணப்படும் அடையும் மாறல் சூழ்நிலை மாறல் எனப்படும். இந்த மாறல்கள் குழ் வயாயிருக்கும்-சூழ்நிலை இயைவாக்கம் m). உயிரிகள் அடையும் இவ்விசை
கங்களாகவோ (Morphological சவாக்கங்களாகவோ (Amatomical வாக்கங்களாகவோ (Functional
யைபாக்கங்களாகவோ (Behrotor
பல வகை உயிரிகள் வாழும். இவை m) எனப்படும். ஒரு சூழற்ருெகுதி unities), ஒரு சாகியத்திற் பல தனி ணப்படும். ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் , ஏனைய சாகியங்களைக் காட்டிலும், திகமாயிருக்கும். சில சாகியங்கள் ஒன் ாம். இதனல் தாவர விட்டங்களும்
7

Page 114
(Plant Associations) seig ciations), தாவர விலங்கு வீட்டங் Associations) தோன்றும். ஒரு வி (Sub-species) விரைவாகப் பெருகி. கலாம். இவை சமூகங்கள் (Societ தாவரங்களைப் பொறுத்தவை கத் தாவரங்கள் யாவும் சம வளர்ச் ஒரு தாவர வருக்கத்திற் பல படைகள் வளர்ந்த, வைரமான தண்டுத் தொகு ஒரளவு வளர்ந்த, வைரமான தண்டு தாவரங்களைப்பற்றியேறும் ஏறிகள் ளில் ஒட்டிக்கொண்டு வாழும் தா6
ஆதியன காணப்படும்.
காலநில்
له کرد
wfähy ހޮހަހީ விலங்கு வர்க் 16
பெளதீக இரசாயன ഖമി% u/ക്രി
அடித்தளப்பறு
சூழலியற் சமநிலை
படம் 1

விட்டங்களும் (Animal Asso as Gifth (Plant And Animal பீட்டத்தில் சில இனப் பிரிவுகள் ச் சிறிய சாகியங்களை ஏற்படுத் ies) எனப்படும்.
ரயில், இட நெருக்கடி காரணமா சியடைய முடியாது. அதனல் காணப்படும் அதாவது, உயரமாக நதியுடைய மரங்கள் (Trees), கள் இல்லாத பூண்டுகள், வேறு (Climbers), வேறு தாவரங்க வாவொட்டிகள் (Epiphytes),
షా
தாவரவர்க்கம ܛܠ ̄
ബ>
கிடை க்கக்கூடியர் வர்க்கம்
i) ang Lilib
(E)

Page 115
stad 67%) (Climate), L as it a 60fas air (Botic Factors), கும். இவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங் டுத்தும்.
தொண்டைமானறு நீர்த் அகிக அளவில் நன்னீர் சேரும், ஒ ஆகியில் யாழ்ப்பாணக் குடாநாட மழைநீரை கடலுக்குக் கொண் பட்டது எனக் கூறப்படுகிறது. களில், சில இடங்களில், நீர் மு நீர்த் தேக்கமுள்ள வடமராட் மாகும். அத்துடன் சில காலங் காலங்களில் கடுமையான காற்று இத்தகைய சூழ்நிலைக்கேற்ற உ இப்படியிருக்குங்காலை, இந்நீர்த் கருகாமையில், "ஆற்று"க்குக் ( இவ் அணை கட்டப்பட்டதன் ே மானுற்றை ஒரு நன்னீர்த் தே மாற்றம் மனிதனுல் ஒரு குழலி மாற்றமாகும். உவர் நீர் நன் களிலும் சில மாற்றங்கள் ஏற்ட தொன்முகும். சில உயிரிகள் கு தம்மை இயைபாக்கிக் கொள்ளுட உயிரிகள் மறையும். நன்னீர் 6 தோன்றும். காலத்துக்குக் க இவற்றை நாம் அறிந்துகொள் படத்தைப் பார்க்கும்போது ஒ( கள் அச் சூழலின் கால நிலைகே கூடும். அதேபோன்று விலங் அதிகம் ஏற்படுத்தாவிடினும், ம6 ஆகவே தாவர விலங்கினங்களி: மன்றி நாம் காலநிலை அளவீடுக

yazăr Grof)%d (Edaphic), உயிரினக் முதலிய காரணிகள் சூழலைப் பாதிக் கள் குழலிலும் மாற்றங்களை ஏற்ப
தேக்கம் ஆதியில், மழைக்காலங்களில் ரு கடனீரேரியாகும். இக்கடனீரேரி, ட்டின் நடுப்பகுதியில் உள்ள எஞ்சிய டு செல்லும் ஒர் கால்வாயாக பயன் கோடை காலங்களில், சில சமயங் ற்முக வற்றிப்போவதுமுண்டு. இக் சிப் பகுகி ஒரு வாண்ட பிரதேச களில் குளிர்காற்றும் (வாடை), சில ரம் (சோளகம்) வீசும் பகுதியாகும். உயிரிகள் இங்கு வாழ்ந்து வந்தன. தேக்கத்தில், சங்கிதி கோவிலுக் குறுக்கே ஒரு அஃண்கட்டப்பட்டது. நோக்கம் காலப்போக்கில் தொண்டை க்கமாக மாற்றுவதேயாகும். இம் ல்ெ செயற்கையாக ஏற்படுத்தப்படும் னிராக மாறுங்காலை, நீர் வாழ் உயிரி படுமென்பது எதிர்பார்க்க வேண்டிய தழலில் ஏற்படும் மாற்றத்துக்குத்தகத் ம். இயைபாக்கம் பெறமுடியாத சில வாழ்க்கைக்குரிய சில புதிய உயிரிகள் ாலம் செய்யும் அளவைகள் மூலம் "ளலாம். சூழலியற். சமநிலை வரை ந குறித்த சூழலில் உள்ள தாவரங் ளயும், மண்ணிலேயையுங்கூட மாற்றக் குகள் கால நிலையில் மாற்றத்தினை ண்ணிலையில் மாற்றங்களை உண்டாக்கும். அளவீடுகளைச் செய்வது மட்டு ளும் மண்ணிலையளவீடுகளும் செய்தல்
3

Page 116
அவசியமாகும். இது நீர்த் தேக்கமா செய்யப்படல் வேண்டும்.
குழலியலைப்பற்றி ஒரளவு
குழலியல் சம்பந்தமான அளவைகன்

கவிருப்பதால் நீர் அளவீடுகளும்
தெரிந்துகொண்டோம் ; இனி ாப்பற்றி ஆராய்வோம்.

Page 117
அதிகாரம் 2
9GIT
தாவரங்களைப்பற்றிய அ6 வோம். மேம்போக்காக அளை வெவ்வேறு அளவு முறையைய கொள்வோம். அளப்பனவை Շւf: அளவையியலாகும். தாவரங்களை Qua/itative Estimatiom), -4 Estimation) (6 Firua) it is. 6 தாவரங்களையெல்லாம் இன மறிந் மதிப்பீடாகும். வேறுபட்ட அ
இனங்களின் தொகைகளை அறிய
தொண்டைமானுற்று ஏரி பெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலா தாவரப் பிளாந்தன்கள் நீர் வாழ் தாவரங்கள் கில வாழ் தாவரங்கள் & 6ằrt-ooooir (Mamg
நீர் வாழ் தாவரங்கள் (Free Floating Forms), Sif ust 56a), it (Submerged Free. (Bcinthic Forms) g)Götig5th,
பிளாங்தன் சேகரிப்பதற் இடத்தில் தரப்பட்டுள்ளது.
நீர்த் தாவரங்களையும், கி. டுக்குக் கையினுற் பொறுக்கி எ இரண்டு தாவரங்களோ, அல்லது 6PCU (JG5? Goda) (Ome set) 4% செறிந்த போமலினில் அல்லது { yQup di Gu9ổd (Botanical press) நன்முக அமுக்கி வைக்கவேண்டு தாள்களி லொட்டி, பெயர், குடு

வையியல்
ாவையியலை மாத்திரம் ஈண்டு ஆராய் வயியலைப்பற்றி அறிந்துகொண்டபின், |ம் பற்றி விபரமாகத் தெரிந்து லம் தாவரங்களை ஆராய முற்படுவது
ஆராயுமிடத்து பண்பறி மதிப்பிடும் yளவறி மதிப்பிடும் (Quantitatoe ரு குறிப்பிட்ட சூழலிற் காணப்படும் து குறித்துக் கொள்வது பண்பறி |ளவைகளைப் பயன்படுத்தி தாவர முற்படுவது அளவறி மதிப்பீடாகும். 'யில் காணப்படும் தாவரங்களை நான்கு
ம்.அவையாவன:
T (Phyto Plankton) - (Aguatic Plants) r (Off-Shore-Flora)
troves)
சுயாதீனமாக மிதப்பவையாகவோ ல் அமிழ்ந்திய கிலையில் மிதப்பவை floating) நீர்த்தளவுயிர்களாகவோ
তে வேண்டிய விளக்கம் பிறிதோர்
லத்தாவரங்களையும் பண்பறி மதிப்பீட் டுக்கலாம். ஒவ்வோர் தனியனுக்கும் து கிளைகளோ எடுத்து, இலக்கமிட்டு, போமலினிற்போட்டு, மறு குழுவை கொதிநீரில் தோய்த்தெடுத்துத் தாவர புதினத் தாள்களுக்கிடையே போட்டு ம். காய்ந்தபின் இவற்றை எடுத்து, ம்பம், குறிப்புக்கள் முதலியவற்றை
う

Page 118
எழுதிவைத்துக் கொள்ளலாம். இ தாவரச்சயம் (Herbrum) எனப் கிளைகளோ சேகரிக்கும்போது பூக்கீ கிடைத்த சகல தாவரங்களின் டெ கொள்ள வேண்டும். 4% போமலினி மறிவதற்குப் பயன்படும்.
அளவறி மதிப்பீட்டுக்குக், Transect), குறுக்கு வெட்டுப் பட்டி அல்லது மதிப்பீட்டுச் சதுரம் (On பயன்படுத்தலாம். மதிப்பீட்டுச் சது "யார்களும், கொடிகளுக்கு 5 சதுர
அடியும் அளவுகள் கொண்டவையாக கரையிலிருந்து ஏரிக்குத் தர் காணப்பட்டால் குறுக்கு வெட்டுக் ஒரே வகையான தாவர வருக்கமாக தைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. தவரை ஆழங்களைப் படம்போட்டு 6 தொன்ருகும். ܀
அளவறி மதிப்பீட்டிற்கு மூன் நீருக்கு வெளியே 50 யாரும் நீரு முறையில் 50 சதுர யார் அளவுள்: இடங்களிற்முன் மதிப்பீடுகளெடுப்பது பத் திரும்பச் செய்யும்போது அதே நடாத்த வேண்டும். அந்த இடங்கன் தாவரங்களின் பரவலைக் குறித்து ை

ப்படித் தயார் செய்யப்பட்டது படும். தாவரங்களோ தாவரக் ரும், கனிகளும் இருப்பதவசியம். பயர்களையும் குறித்து வைத்துக் ல் உள்ள தாவரங்கள் இன
குறுக்கு வெட்டுக்கோடு (Lime (Belt Transect), (5 tibudis6)G5 adrat), முதலிய அளவைகளைப் ரங்கள் மரங்களுக்குப் 10 சதுர பார்களும், பூண்டுகளுக்கு 1சதுர விருக்கலாம்.
rவரவருக்கம் வேறுபட்டதாகக் கோட்டைப் பயன்படுத்தலாம் விருந்தால் மதிப்பீட்டுச் சதுரத் ஆழ் நீர்த்தளவுயிர்களைப் பொறுத் வைத்துக்கொள்வது முக்கியமான
ாறு இடங்களைத் தெரிந்தெடுத்து, க்குள் 50 யாரும் வரக்கூடிய ள பகுதிகளைக் குறித்து, இந்த 57 &#F6) u L DIT 6øT வழிகளாகும். திரும் 5 இடங்களிற்றன் அளவைகளை ாப் படம் வரைந்து படத்தில் வத்துக்கொள்வது அவசியம்.

Page 119
அதிகாரம் 3
வரிவடிவப் பக்கப் பார்ை
தாவரங்களின் உயரத்தை பார்வைப் படங்கள் தயாரிக்கப்ட போது ஒரு குறிப்பிட்ட குழலி அறிந்துகொள்ளலாம் (படம் E
உதாரணம் : படம்E-2 (i) இடம் : நாகர்கோவில்
வகை : கண்டல்கள்.
●可á :
L- உலுமினிற்செரா R-இரைசோ போரா A-அவிசீனியா ஒபிசி C - கிரியோப்பசு தாக் E-எட்சோகேரியா P-பன்டானசு ரெக்ே
Lu Liib : E 3 () இடம் : நாகர் கோவில்
வகை: நீருக்குரிய சாகிய
Paves : s
NV-s argir 6ñv LDfGo) CC-சைப்பிரசு கோ FFடவிம்பிறிஸ்ரைலிசு C, D - சைனேடோன்
B-பாக்கோபா மெ C. S–60) SFlj9 Tar civC31 P. L-விம்பிறிஸ்ரைலி
அளவை முறைகள் (Survey Met அளவை செய்ய முற்படு கம்புகளை நாட்டி கயிறுகள் கட் அளவை செய்ய முற்படலாம். மூன்று அல்லது நான்கு வரை

Nu Diagrammatic Profile)
க் காட்டுவதற்கு வரிவடிவப் பக்கப் படலாம். இப் படங்களைப் பார்க்கும் ல் வாழும் தாவரங்களின் உயரத்தை
2-th E3-ti)
ாேசிமோசா (5'-5') "மியூகுறனேற்ற (20-25)
னலிசு (30-40) கல் (157-20) அகலோச்சா (10,-20) ாோறியசு (10/-15)
பங்கள்.
(5"-10") றிம் போசசு (25-30") வெறாஜீனியா ( 57—10") இடக்ரைலோன் (15-20) ானிறி (1 0//- 20.) ராலோனிபெறசு (5'-10") சு இலிற்ரொருலிசு (2'-3")
thods):
ம் இடங்களைத் தெரிவு செய்தபின் டி இடங்களைக் குறித்துக்கொண்டபின் நீர்த் தேக்கத்தின் இரு மருங்கும்
இடங்களை அளவையிடங்களாகத்
7

Page 120

5of 事5
*Q、
அடிகளில்
工争鲁
+50
上述%

Page 121
Ć S
 
 

破
*玄
Yg
శ్లో

Page 122
(Ü/
 


Page 123
Survey Points) @5 fa @Fiù
இடங்களிலேயே, தொடர்ந்து, 8 நிகழ்த்த வேண்டும். நீர் வற்றிக்.ெ எல்லைக் குறிக்கு நேரே நீர்க் க குறித்து அளவையை நடத்தலாம் மாரிகாலத்திற் குறிக்கப்பட்ட இ ளிலும், கோடை காலத்திற் குறி கோடைக்காலங்களிலும் அள:ை தொடர்ந்து மாரிகால அளவை கோடைகால அளவைகளும் (Dr.
அளவை இடத்தைக் குற கயிற்றைக் கட்டவேண்டும். இஆரி லாம். இது அடித்தளக்கோடு ( நீளம் கூடுதலாகவும் இருக்கலாம் நாம் தேர்ந்தெடுத்த நீளம் இது கிலிருந்து 50 யார் நீர்த் தேக்கத் வெளியேயும் அளந்து, 50 யார் குறித்துக் கொள்ளலாம். சகல . பாப்புக்குள்ளேயே செய்யல் வே
அடித் தளக் கோட்டிலி களைக் குறிப்பிடுவதற்குப் பின் வ றலாம். அடித்தளக் கோட்டின் கோட்டில் 9' தூரத்தில் ஒரு பொழுது அடித் தளக் கோட்டி முள்ள ஒரு கயிற்றையும் புது = ஒரு கயிற்றையும் மறுமுனைகள் கயிற்று முனைகள் சேர்ந்தவிட வெளி முனைக்குக் கயிறு கட்டி கோணத கிற் செல்லும். இம் ( கோட்டின் இரு மருங்கும் அள யார்ச் சதுரப் பிரதேசததை எ

யலாம். இப்படித் தெரிவு செய்த ாலத்திற்குக் காலம் அளவைகளை காண்டு போகுமிடத்து, கிரந்தா நில 1ரையோரமாக புதிய இடங்களைக் தொண்டைமானுற்று .ܘܳܶ டங்களில் தொடர்ந்து மாரி காலங்க க்கப்பட்ட இடங்களிற் தொடர்ந்து வகள் நிகழ்த்தலாம். அதாவது asoljüb (Wet Season Survey), f Season Survey) - G&Fi Lefth.
விக்கும் போது நீரோரமாக ஒரு 50 யார் நீளமுள்ளதாக இருக்க Base Lime) எனப்படும். இதன் 2 - எமது அளப்பனவைகளுக்கு வேயாம்) இப்பொழுது அடித்தளத் துள்ளும். 50 யார் நீர்த்தேக்கத்திற்கு சதுரங்கொண்ட நிலப்பரப்புக்களைக் அளவறி மதிப்பீடுகளையும் இக் நிலப் பண்டும். (படம் E-4)
ருந்து செங்கோணத்தில் மற்றக் கோடு ரும் சுலபமான முறையைப் பின்பற் ஒரு முனையிலிருந்து உள் நோக்கிக் அடையாளமிடல் வேண்டும். இப் டன் வெளி முனையிலிருந்து 12 நீள அடையாளத்திலிருந்து 15' நீளமுள்ள சேரும் வண்ணம் நீட்ட வேண்டும். கிலிருந்து அடித்தளக் கோட்டின் ல்ை அது அம் முனையிலிருந்து செங் முறையைக் கையாண்டு அடித்தளக் *ந்து குறித்துக் கயிறுகள் கட்டி 50 "ற்படுத்திக் கொள்ளலாம் (படம்E.5)
fy

Page 124
Eo ፵” YAma கிளிழ27 Ca புதில் 6
Oud-2. (El
இப்படி அளந்து குறித்தவிட படுத்தி, ஆங்காங்கே அளவைகள் எ டுவதன் மூலம் இப் பிரதேசத்தைப் (படம் Ed) இப் பிரதேசத்திற் கா குத்தகப் பிரிக்கப்பட்ட சதுரங்கள்
12
 

ܨܠ ് ~ Bigb(റബ്
y
V40
த்தில் நாற்பக்கவுருவைப் பயன் டுக்கலாம்; அல்லது கயிறுகள் கட் பல சதுரங்களாகப் பிரிக்கலாம் ணப்படும் தாவரச்சாகியங்களுக்
ஒரு அடிச் சதுரங்கொண்டதா

Page 125
a 6. E.
?酶|· ! {, , , owł - (#" "s +** 腓?*v so
·Jo sGSY奖1,''到三 *~**os o « |-海s','''|''so, 冷∞','','',\, \,•,\\· 、、|-| |×? ': ,4!\,,\ !|- }',!\{ {し . u t i \え , ! '• };比' , ! 介治--→
Covenog
 
 
 
 
 
 

βς.
9.

Page 126
கவோ, 10 யார்ச் சதுரங் கொண் ஒவ்வொரு சதுரத்திலுமுள்ள தா6 கைகளையும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். refer chapter om statistics)
uLib Gust 656) (Mapping):
அளந்து குறித்த இடத்தி காணப்படும் தாவரங்களையும் பட அளந்து குறித்த இடத்தில் தா இது காட்டும். நாகர் கோவிலில், அளந்து குறித்த இடத்தின் பட தரப்பட்டுள்ளது.
Lu Lŭo : EE-7 இடம் : நாகர் கோவில் புள்ளி 3 (Point 3) (ரோட்டுக்கு 6
சாவி :
: - சைப்பிரசு கோறிம்ே
x - விம்பிறிஸ்ரைலிசு வெ C - சைனுேடோன் இடக் Cs - சைப்ரசு ஸ்ரோலோ6 E - எட்சோக்கேரியா تےy P - பன்டானசு ரெக்ரோ
CT - சிறியோப்பசு தாக்கல் CL - கிளிருேடென்றன் இ L - உலுமினிற்செரா ரே A - அஸ்கிளிப்பியஸ் இன
குறுக்கு வெட்டுக்கள் (Transects) :
நீரோடைக்குக் குறுக்கே தொலைவிற் செல்லக்கூடியதாக ஒரு தாவரங்களையெல்லாம் குறிக்கலா
14

டதாகவோ இருக்கலாம். பின் ாங்களின் வகைகளையும், எண்ணிக்
(For population estimates
ன் மாதிரியையும், அவ்விடத்திற் ம்போட்டு வைத்திருக்க வேண்டும் வரங்கள் பரவியிருக்கும் முறையை
நீரோடையின் மேற்குக் கரையில், b (ulti E 7) இங்கு மாதிரிக்குத்
ாதிர்ப்பக்கம்)
பாசசு 1றாஜீனியா க்ரைலோன்
ரி பொசு
கலோச்சா
றியசு
னேம்
சிமோசா ம் (மற்றும் தாவரங்களில் ஏறிகளாக)
இருபக்கமும் நிலத்தில் 20-50 யார் கு கயிறு கட்டி, அக்கயிற்றில் முட்டும் ம். இது குறுக்குவெட்டுக் கோடு

Page 127
* «i
な
മങ്ങ f
pi}
《的
 
 

% * , 文科學的
(E)
b ZصهO)
റ്റ്റീ6)ാഴ്ചക.
%s
í
ദി வுெறு

Page 128
6T60T l'ilu(6th (Line transect). g60. படம் வரைந்து அதில் தாவரங்கள் பிக்கலாம் (படம் E-8). இதை . பார்வைப் புள்ளிப்படங்களும் (படம் E-9).
குறுக்கு வெட்டுக் கோட்டி: transect) சிறந்தது. இம்முறையில் கூறிய முறையில் நீரோடைக்குக் வேண்டும். இதற்குச் சமாந்தாமா கயிறு கட்ட வேண்டும். ஒரு யார் 4 வெளியைப் பல சதுரங்களாகப் இச் சதுரங்களிற் காணப்ப( மதிப்பீட்டிற்குப் பயன்படுத்தலாட சதுரக் கோடுகள் உள்ள ஒரு தாலி மதிப்பீட்டுச் சதுரங்களின் தொட வொரு சதுரத்திலும் காணப்படும் துக் கொள்வதாகும் (படம் E-11). குறுக்கு வெட்டுக் கோட்டி ஆழங்கள் குறிப்பதற்கு மட்டக் ே
LFSF.
படம் E-8 : குறுக்கு வெட்டுக்கோடு-நாசு செய்யப்பட்டது.
காணப்பட்ட தாவரங்கள் :
சைப்பிரசு கோறிம்போசசு
பாக்கோப்பா மொனேறி
நாஜாசு மறினு
காரு
இரைசோபோரா மியூக்குறனே
உலுமினிற்சொா இரெசிமோசா
சைனேடோன் டக்ாைலோன். 16

டயின் ஆழம் புலப்படும் வகையில் " காணப்படும் ஒழுங்கைக் காண் அடிப்படையாகக் கொண்டு பக்கப்
(Profile charts) af Lit fléæ6vt ub
லும் குறுக்கு வெட்டுப்பட்டி (Belf ) அளவை செய்யும்போது, மேற் குறுக்கே ஒரு கயிறு கட்ட க ஒரு யார் தூரத்தில் வேருெரு தூரங்களிற் கயிறுகள் கட்டி இடை பிரிக்க வேண்டும் (படம் E-10). நிம் தாவரங்களே அளவறி b. இதற்குச் gro) L1 it 6t வழி, ரில் தாவரங்களின் பெயர்களையும், ரெண்களையும் குறிப்பிட்டு, ஒவ் தாவர எண்ணிக்கைகளைக் குறித்
லும், குறுக்கு வெட்டுப்பட்டியிலும் காட்டு கிர்ணயித்தல் முறையைப்
கர் கோவில் 1963-ம் ஆண்டு, ஆடிமாதம்
ற்ரு (நாற்றுக்கள்)
(காற்றுக்கள்)

Page 129
N
愛
學的對神的神科制和議
*玖沁
制的的對短.é劑
engið ogoff,
#3,
冷冷冷Zo司
 
 

o (ക്രസ്മെ
ocả8, el

Page 130
day o o/
沿革
Q释
g Fき *、*Qog sv «» s»
1적子1
 
 

ooooooooooooooooooooạo < opo«.9ợcoco~o\gțjbono G。)· 6%øsc3coー濒(roacoao,Cveoooooooo696947;&ø#2- 1 jogooo (9 or poeg goo-*(cf5%oro)@໔໐໘໔@@fipo6oogoooooaeg●| ooooooooooo (poɔ9@peas -;cscggcagう3うse -Î no vozofi, co stes?ら9cみ

Page 131
--* * * *· * * ·
작的
国图回国国闵司部
[回回同回回图
- ტ%აბ ©cô-lo.დტმტ6ხს({სOUსჭ
冯溥2)网圆圈
• • • • •
母
**_-
い、r
„...offr o ... „ • • • •*.拿= * 影& * .*-- ***マもすい**rれkm
***** i}、:〜ff} jー、シト**** **:*み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
*** -......*
遇***·· 舒”。多. & *
乾多重·- 象多。血

Page 132
ம்ே-16இறுக்குவெல்டி
அறிக்கப்பட்டதால்
|!seesფ45Ofeგ.
* (vvợ.’’
etc.
· @co ινινβινιν
·{/0} Įser:မိဳ2စ္ZO
习0æ9% 器sesez
::: *·&gárooggførȚ ở6öoğoopćogo
*cssgg
iųovň9ŵ9ego |
•69ọGGÐ
}ogæ6@ɔɔGG) 1-%7$බ_?5ංගයුණු9
こ |ご2 | f
7一
10
etc.

ரகிரங்கள்.

Page 133
அதிகாரம் : 4
அளவறி மதிப்பீடுகள் (uெa
இதற்கு, சிறந்த முறை இல்லா மதிப்பிட்டுச் சதுரத்தைப் (Οιι அளந்து குறித்த இடத்தில், தாவர வகைக்குரியனவான (Typical) இடபூண்டுகளாகவிருந்தால் ஒரு அடிச் 5 யார்ச் சதுரங்களும், மரங்களாகவ அளந்து குறிக்கவேண்டும். மதிப்பி போது, அடித்தளக் கோட்டிலி( குறிப்பிட்டு வைக்க வேண்டும். மதி பரவியுள்ள வகையைப் படம்போட் ணிக்கைகளையும் குறித்துவைக்க வேண்
ിജ്ഞകിമcpമ്ര22'5'
f
)نob) Lupi മag
மதிப்பீட்டுச் சதுரம்-ஒரு அடிச் சதுரம் இடம் :- நாகர் கோயில் & தாவரச் சாகியங்கள் : புறகள
 
 

ntitative estimations)
விட்டாலும், சுலபமான முறை adrat) பயன்படுத்துவதாகும், ங்கள் பரவியிருப்பதை ஆராய்ந்து, ங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, புற்கள் சதுரமும் செடிகளாகவிருந்தால் விருந்தாற் 10 யார்ச் சதுரங்களும் ட்டுச் சதுரத்தைப் படம் போடும் நந்து அது உள்ள தூரத்தைக் ப்பீட்டுச் சதுரத்துள் தாவரங்கள் டு, இனங்களைக் குறித்து, எண் ண்டும் (படம் E-12A,B).
ー! aí مكونةஇகழழி
4.
t
"ேைறேடோர் ി-മത06യ0ണ്ണം
를
(മ ه - أي مع ്; മറ്റn 0ഴ്ചിത്രകല
Outo-2. A [E]。 Suso 6900 - 08.32
റമ96ികള്
nളിമ്മ) : 'മണ്ണ
21

Page 134
tam
. ഞ
s
t
மதிப்பீட்டுச் சதுரம்- 10 யார்ச் சதுரம் இடம் : நாகர் கோவில் தாவரச் சாகியம் -கண்டல்கள்
வலுவளவுப் பகுப் (Valence analysis
தாவர வருக்கத்தின் எழுந்த Samples) கொண்ட இனங்கள் க வளவுப் பகுப்பு. (Valence Amal பகுப்புக்கு உள்ளாக்கப்படும் இடத் ஒரு அடிச் சதுரமாகவோ அல்லது கமான தாவர வளர்ச்சி காணப்படு தைக் கவர்கின்ற பகுப்புக்கள் கிடை
22
 
 
 

பும், நெருக்கமும்
and abundance)
படியான மாதிரிகளைக் (Ramdom ாணப்படும் சதவீதப் பகுப்பு வலு ysis) எனப்படும். வலுவளவுப் தின் அளவு தாவர வகைக்குத்தக அதிகமாகவோ இருக்கும். நெருக் ம் இடங்களிற்முன் சிறந்த கவனத் க்கும். ஒரு அடிச் சதுரங் கொண்ட

Page 135
மாத்தினுற்செய்யப்பட்ட நாற்பக்கள் களைப்பெறலாம். பகுப்புக்கு உள்ளாகு கும் இடத்திற்றன் மேற்படி அளவு : வுருவை வீசி, அது விழுந்த இடத் நாற்பக்கவுருவைப் போடுமிடங்களைத் மேலாகப் பின்புறமாக வீசலாம். அதை எழுந்தபடியான மாதிரிப் பகுத் லாம்.விசேடமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட படுத்த வேண்டும் (படப்E-13). அ நேர்குத்தாக தாவர இனங்களின் ( மேற்பக்கமாக கிடை கிலையாக செய்ய எண்ணிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் பரீட்சைகள் செய்ய வேண்டும். ஒவ் யும்போது நாற்பக்கவுருவுள் அகப்ப வணையில் அவ் இனத்திற்கும் பகுட் கொள்ள வேண்டும். ஏற்கனவே அள நிலப் பரப்புக்குள்ளேதான் பகுப்புக்க Ulid E-13
வலுவளவுப் பகுப்பு இடம் : நாகர் கோயில் வருக்கம் : கிலத்திற்குரிய தாவரங்கள்
se بوكلمة في வலுவளவுப் பகுப்பிற் கிடை முறையிற் செய்யலாம். ஒவ்வொரு இ தொகை எண்ணை நாலாற் பெருக்கி Samples) களாக்க வேண்டும்.
இப்பொழுது தாவர இனங் வரிசைப்படுத்த வேண்டும்.
() பாக்கோபா மொனீறி (1) சைப்பிரசு கோறிம் டே (ιτι) சைனேடோன் இடக்ை

புருவைப் பயன்படுத்தி அளவை ம் தாவரங்கள் பூண்டுகளாகவிருக் கையாளப்பட வேண்டும். நாற்பக்க கிற், பகுப்பை நிகழ்த்த வேண்டும். தெரிவு செய்யலாகாது. தோளுக்கு இப்படிச் செய்யும்போதுதான் asó (Random Sampling) 67 sor அட்டவணைகளை இதற்குப் பயன் ட்டவணைகளின் இடப் பக்கமாக பெயர்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். ப்பட்ட பரீட்சை (Trials) களின் ). குறைந்தது 25 தடவைகளாவது வொரு தடவையும் பரீட்சை செய் டும் தாவர இனங்களே அட்ட பு எண்ணுக்கும் நேரே குறித்துக் ாந்து குறித்த 50 யார்ச் சதுர 5ள் செய்யவேண்டும்.
ir (Offshore Flora)
த்த பெறுபேறுகளை பின்வரு இனத்துக்கும், அவை காணப்பட்ட
சத வித மாதிரி (Percent
களைச் சதவீதப் பகுப்புக்குத் தக
8%
Ο பாசசு 12%
நாலோன் 16%
ses

Page 136
X
- &eqýraeg(၈2%9%@ဏှိCopọowo
X
X
«»«eçeteCyć09ễaegọoço
X
X
X
的TT的「|x|
X
X
х ܡܸܚܝܼܚ̈ܛܚܣܞܼ
X|| .| | | }
.. “@ဓဃန္တေ2ပ္ပစ္ဆေറ്റe
ÁČ
off,
iz
3]]
7T원
9T R||2|| [[]] [[]] Qí| 6|| 8||2||9
1)
ས།
岭)
4]]
*«øsproto węzewogỌ
圖隱劑鹽
tal-osso-so


Page 137
(று) விம்பிறிஸ்ாைலிசு இலிற் (1) சைப்பிரசு ஸ்ரோலோன
(pi) விம்பிறிஸ்ாைலிசு வெறு
இப்பொழுது இவற்றை சத பகுக்கலாம். மேற்கூறிய எண்ணிக்ை மூன்று கூட்டங்களாகப் பகுக்கலாம். வெளியும் 20 அலகுகள் கொண்டத
கூட்டம் () - 0 -- 2 கூட்டம் (:) - 21 - 40 கூட்டம் (iii) 41 - 60
இப்பொழுது ஒரு தூண் வ ரிக்கலாம் (படம்E-14). கிடையச்சுக் ளையும் காட்டும் சம இடை வெளிகள் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலுமுள்ள இன அளவுகளாகவும் பகுக்க வேண்டும். ளில் கூடிய தாவர இனங்கள் இரு வீதக் கூட்டங்களிற் காணப்படும் SNL - Lu GD6) i (Dominants) - s6|| (Co-Dominants) GT air orth Garar கூட்டத்திலுள்ள தாவர இனங்களை என்றுதான் கொள்ளவேண்டும்.
படம் E- 14. தூண் வரைபடம்
குறிப்பு: () : X 100 = 50% (ει) και Χ 100 = 33% (ii) i X 100 =e 17%
மொத்த இனங்களி முதலாவது கூட்ட இரண்டாவது கூட்
மூன்ருவது கூட்டக்

ருெமுலிசு 40% ரி பொசு 40% rsëaftuur 60%
வீதத்திற்குத்தக கூட்டங்களாகப் கைகளை நோக்குமிடத்து இவற்றை ஒவ்வொரு கூட்டத்தின் இடை
ாகும். அவையாவன;
) % % %
60 r l Il-th (Histogram) é5 uur கோட்டை மூன்று கூட்டங்க, ராகவும், நிலைக்குத்துக் கோட்டை ‘ங்களின் வீதங்களைக் காட்டும் குறைந்த சத விதக் கூட்டங்க ப்பதைக் காணலாம். கூடிய சத தாவர இனங்களை ஆட்சியு ம், கூட்டு. ஆட்சியுடையவை ளலாம். மிகக் குறைந்த சத வீதக் தற்செயலானவை (Accidentalg)
ன் எண்ணிக்கை 6 த்தில் 3 டத்தில் 2
தில் 1.
225

Page 138
ti
3ው
f
हैं।
s
es ... 3d 6o
ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தின் (Abundance) தெரிய வேண்டுமா சைகள் செய்யும்போது, ஒவ்வொரு வோர் இனத்திலும் தாவரங்களின் கொள்ள வேண்டும். புற்கள், பட யத்தில், தாவரங்களைக் தனித் தனிய துக்கு மேலே காணப்படும் அங்கு கையை எடுத்துக் கொள்ளலாம். 26

* 。#選 د $. مهم Sه 赛& 总鹭” ,塾穹懿 s 淫°惠 总惠等 སྐྱེསྨི་སྤྱི་
ལྕི་སྤྱི་སྤྱི་སྤྱི་ སྨིo 書 ミ 碧德赛 *彗雪方
ごみ
氹
T நெருக்கம் அல்லது மிகுதி யின், மேற் கூறிய பகுப்புப் பரீட் பரீட்சை செய்யும்போதும் ஒவ் எண்ணிக்கையையும் குறித்துக் ரிகள் போன்ற தாவரங்களின் விட பாக எண்ண முடியாவிட்டால், நிலத் ாங்களின் (shoots) எண்ணிக்
(e.--th)

Page 139
வேண்டும். இதன் பின்பு தேவை பெருக்கலாம். (இந் நிறை  ைகிருப்
1000 tf. gao. = XX
100, 000 மி. இலீ. =X) குறிப்பு :
100 மி. இலீ. கொள்ளக் விடின், 50. மி.இலி கொள்ளக்கூடி கேற்றவாறு கணித்தலை மாற்றவும். குறைவாக வரும்போது அதில் வ

க்குத் தகுந்த மாதிரி இந் நிறையைப்
என வைப்போம்) 10 கிரும்
< 1000 கிரும்
கூடிய ஆவியாக்கும் கிண்ணம் இல்லா
ய கிண்ணத்தைப் பாவித்து, அதற் ஆனல், திண்மப் பொருளின் கிறை
ரும் பிழைகளும் கூட வரும்.
፷7

Page 140
goal இவை கொண்டிருப்பது. ( மேற்பட்டையுள்ள தடிகளில் முக்கி பட்ட தடிகளைச் சேகரித்து, ". கொண்டுவந்து, ஆய்வு கூடத்தில் 8
Ooo 0 occo coe o o o o o o o o o o is to o o to do e C O o ed O C c d O C do o C
0 & o g es G. O Co K3 di K & O O
as d o co co e e ld go o o us to e
o e es o 9 e 69 c ceir ces o ee CO ers ers * eo eo a o co O S O
Co. o. as go so a G c. c. Co Q (sas
o e» o o eso o 09 e o cor, ego CS 

Page 141
தில் வைத்து, பின் வெது வெதுப் றும்போது, இத் தடிகள் விரைவில் படும். இப் பங்கசுக்களை நுணுக்குக் காணலாம். இவற்றை செயற்கைய
(Artificial Culture Media) a
குறிப்பு: மேற்கூறிய முறைகளில் அழுக்குப்படல் (Comtaminatiom வேண்டும்.
பற்றீரியங்கள் :
மண்ணில் உள்ள பற்றீரிய குரிய பிரதேசத்திலிருந்து மண் மாதிரிகளில் சிறிதளவுகளை கிருமி சோதனைக் குழாய்களிலிட்டு காய்ச் கக் குலுக்கியபின் நீர்த்தொங்கலி குக் காட்டியயின் கீழ் ஆராய்ந்து நீரில் உள்ள பற்றிரியங்களை அறிவ காட்டியின் கீழ் ஆராய்ந்து தென்! கொள்ளலாம். அல்லது பொதுவா வளர்ப்பு முறைகளில் சோதனைப் பெறக் கூடிய பற்றிரியா வித்திகை ஆராய்ந்து இனமறிந்து கொள்ளல

f ' 6 (Warm) இடத்திற்கு மாற் ) பங்கசு இழைகளால் மூடப் காட்டியின் உதவி கொண்டு இனங் 352T. வளர்ப்புப் பொருட்களில் ளர்ப்பது முடியாத காரியம்.
பங்கசுக்களைச் சேகரிக்கும்போது ) நிகழாது பார்த்துக் கொள்ள
ங்களை அறிவதற்கு சோதனைக் மாதிரிகளைப் பெற்று இம் மண் நீக்கம் செய்யப்பட்ட பரி :சி வடித்த நீர் கலந்து நன்ற ல் உள்ள பற்றீரியங்களை நுணுக்
இன மறிந்து கொள்ளலாம், தற்கு நீர் மாகிரிகளை நுணுக்குக் படும் பற்றீரியங்களை இன மறிந்து கக் கையாளப்படும் பற்றிரியா பிரதேசத்தில் உள்ள குழல்களில் வளர்த்து, பின் இவற்றை ாம.
29

Page 142
அதிகாரம் 5
சில பிற யோசனைகள்!
பாகுபாட்டியல்
தாவர அளவையியலில் ஈடு களின் குறியீட்டு எண்களையும், இ களையும் பின்வரு முறையில் (
வைத்துக்கொள்ளலாம்.
பாகுபாட்
இடம் pope . . . . . . oose o os Lheir of (Point) : ..............
மாதிரிப் பொரு இன்ன ளின் எண்
குறிப்புக்கள் :
படம்16 E - பாகுபாட்டியற்முள் (1
፵o ·

Taxonomy)
படும்போது அவதானித்த தாவரங் னங் கண்டதையும், முக்கிய இயல்பு படம்E-16) அட்டவணைப்படுத்தி
.ւջագծ
திகதி : . O
MaN - . இடத்தின் தன்மை : .
தெனக் காணல்
"ахопоту Sheet)

Page 143
புளூமியா மாதிரிப் பொருட்களை ஒப்பிடுவதற்கா (Data Sheet for Comparison of Blumeasar
MM a los a es se a
இடத்தின் தன்மை : . . . . .
சிறப்பியல்புகள்
a G - மாதிரிப் பொருள
1 2 3 4 5 6 7
இ%லயின் நீளம்
இ%லயின் அகலம்
சோணைகளின் எண்ணிக்கை
சோணைகளின் தோற்றம்
இ%லவிளிம்பின் தன்மை
வயிற்றுப் புற. கிறம்
முதுகுப் புற, நிறம்
வயிற். புற. தன்மை
முதுகுப்புற. தன்மை
சுள்ளியின் நிறம்
சுள்ளியின் தன்மை
அரும்பின் நீளம்
அரும்பின் தோற்றம்
அரும்பின் நிறம்
அரும்பின் தன்மை
மயிரின் தன்மை
பூந்துணரின் கிறம்
பூந்துணரின் நீளம்
பூந்துணரின் சுற்றளவு
குடுமி மயிர்களின் எண்.
குறிப்புகள் :
ulti : E 17

தரவுத் தாள் ples)
திகதி : . . .
ன் எண்.
89 10 1112 13 14, 15 1617 1819 20

Page 144
பாகுபாட்டியல் தாவரங்கள் இனமாதல் (Sp மண்டலத்தில் (Field) பல சா குச் சேர்ந்த பல இனங்களும் (Spec குச் சேர்ந்த இனங்களுக்கிடையே அ குறைந்த அளவில் வேற்றுமைகளும் கலப்பதன் காரணமாக இடைப்பட்ட ே Lytů (9 gpu'ujdišas air (Hybrids) G35 T6ă தோன்றுவதற்கு இவை வழிகோலும். இனங்களை ஒப்பிட்டு ஆராய்வதற்கும், ஆராய்வதற்கும், பின்வரும் முறை (படம் E-17) ஒரு தரவுத் தாளில் (1 நிலைக்குத்தாகவும், மாதிரிப் பொருட்க நிலையாகவும் போட்டு, தரவுகளைப் பதி கலாம். உதாரணமாக கொம்போசிற்றே மியா (Blumea) சாதியில் பல இன நடத்துமிடத்திற் காணப்படும் புளுட அட்டவணைப்படுத் கி ஒப்பிட்டுப் பார்க் சாகியங்களுக்கும் செய்யலாம் முக்கிய Gijág5 (Vascular Plants), 69G Flt இம் முறையைக் கையாளலாம் தாவர மாற்றியமைக்க வேண்டும். மண்டலத் போதிய வசதி அல்லது நேரம் இ தில் தாவரச் சயயங்களையும் தாவர துக்கொண்டு செய்யலாம்.
உக்கும் மரக்குற்றிகளில் நுண்வழிமுறை வரு (Microsuccession in Rotten Logs)
ஒரு சாகியத்துள் ஏற்படும் வ வத்தை, பெரிய விலங்குகளின் மலம், gar ar Allijas air (Micro-Habita இவை ஒவ்வொன்றின் விடயத்திலும் . யன மாற்றங்கள் அடையும் இம் மா
32

eciation in Plants) கிகளும் (Genera), ஒரு சாதிக் ies) காணப்படும். ஒரே சாதிக் திக அளவில் ஒற்றுமைகளும், காணப்படும். இவ் இனங்கள் றப்பியல்புகளைக் கொண்ட கலப் றுவதுண்டு. புதிய இனங்கள் ஒரு சாதிக்குச் சேர்ந்த பல இடைப்பட்ட தோற்றங்களே யைக் கைக் கொள்ளலாம். Datasheet) தாவர இயல்புகளை வின் தொடரெண்ணைக் கிடை வு செய்து ஒப்பிட்டுப் பார்க் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த புளு ாங்கள் உண்டு. ஆராய்ச்சிகள் மியா இனங்களைச் சேகரித்து, கலாம். இப்படி மற்றும் தாவரச் DIT 65 கலனுக்குரிய தாவரங்க ாகப் பூக்குங் தாவரங்களுக்கு ங்களுக்குத் தகச் சில தரவுகளை கில் இப்பரீட்சைகளை நடாத்தப் ல்லாது போயின், ஆய்வு கூடத் மாதிரிப் பொருட்களையும் வைத்
தல்
ழிமுறை வரைதலின் தத்து உக்கும் மாக்குற்றிகள், போன்ற ts) 67(85376 காட்டலாம். நுண் வாளிடம் பெளதிக g) refurt
ற்றங்கள் அதன் அழிவை ஏற்

Page 145
படுத்தும். முடிவில் அதன் பகுதி மண்ணின் ஒரு பகுதியாக வரும். றங்கள் முக்கியமாக உயிர்ச் சக்திக வாழிடத்தை மாற்றியமைப்பதி முதுகெலும்பில்லா விலங்குகள் மு உக்கும் மரக்குற்றியின் நு மரம் நிற்கும்போதே மாற்றங்கள் மாத்தின் மரவுரியையும் (Burk) பூச்கிகளும், மற்றும் சில முதுசெ கக் கொள்ளும். பறவைகளும், ட ளுள்ள பகுதிகளைக் கூடுகளமைக்க
துளைக்கும் பூச்சிகளாலும், பங்கசுக்களின் உக்கச் செய்யும் ஈற்றில் விழும். மரவுரி அநேகமாக, ஆரம்பத்தில் வசித்தவை இப்பொ புதிய வாசிகள் பெற்றுக் கொள் கிரப்பப்பட்டிருக்கும். அதிக அள களுக்கும் வழி பிடித்து சென்
தாவரங்களும், விலங்குகளு சாயனத் தன்மையிலும் மாத்தை யம் மரக் குற்றியில் தோன்றும்வ மாத்தின் உட் பகுதிகள் உக்கி வெளிக்கோது இப்பொழும் &כ - D மரம், அநேகமாக மூஞ்சூறு, சுண் டிகட்கும்; ஒணன், அறணை, பe மாகப் பயன்படும்.
கடைசியாக வெளிப்புற 6
ஒரு பகுதியாகக் கிட்டத்தட்ட சில அங்கிகட்கு வாழிடமாகப் பய

கள் அவ்விடத்தின் சாகியத்திற்குரிய மேற்கூறிய பெளதிக இரசாயன மாற் ளால் ஏற்படுத்தப்படும். தொடக்க ல், பங்கசுக்கள், பற்றீரியங்கள். மதலியனவெல்லாம் பங்குகொள்ளும், ண் வழி முறை வருதலில், இறந்த ஆரம்பித்துவிடும். இவ் வேளையில் , மேற்பட்டைப் பகுதியையும் சில ாலும்பில்லா விலங்குகளும் வாழிடமா பாலூட்டிகளும் மாத்தின் பொந்துக கப் பயன்படுத்தலாம். (Boring Insects), Lufbsifutdisoir, நிகழ்ச்சியாலும் பல பலமிழந்த மரம் இல்லாமலிருக்கும். அதனல் மரத்தில் ாழுது மறைய அவற்றின் இடத்தைப் ளூம். மரம் மேலும் துவாரங்களால் rவில் பங்கசுக்கள் மாத்தின் உட்பகுதி றிருக்கும். நம் பெளதிகத் தன்மையிலும், இர மாற்றியமைக்கும். ஒரு புதிய சாகி ரை இது கிகழும். இப்பொழுது இத்துப் போயிருக்கும். ஆயினும் "மானதாய் இருக்கும். இங்கிலையில் எடெலி, கீரி போன்ற சிறு பாலூட் ல்லி போன்ற நகருயிரிகட்கும் வாழிட
வன் கோதும் உயிரிகளின் தாக்கத்தி இப்பொழுது மரக்குற்றி நிலத்தின் மாறிவிடும். இப்பொழுது இது வேறு
பன்படும். உதாரணமாகச் சில சிறு
35

Page 146
பாம்புகள் இவ்விடத்தைத் தமது ( மரக் குற்றி பூரணமாகப் பிரிந்தழிந் குகள் மறைய, அச் சூழலில் சாதார இவ்விடத்தையும் ஆக்கிரமித்துக் ெ உக்கும் மரக் குற்றிகளில் கி மண்டல அவதானமாகச் செய்யும் செய்யலாம். ஒரு நுண் வழி முன இருந்து, மரக் குற்றி முற்முக உக் நிகழும் வரை, பல ஆண்டுகள் பிடி இருக்கும் மரக் குற்றிகளே ஆராய்வி வருதலை அறிந்து கொள்ளலாம்.
பின்வரும் இயல்புகளை அவ
நிலை 1 :- கிற்கின்ற பட்ட மரம்
மரத்தில் மரவுரியுண்டா? இ தாகயிருக்கின்றதா? வைரம் (Woo உண்டா? மரவுரியின் அடியில், அ கெலும்பில்லா விலங்குகளைக் காண்கி (Wood Borers) dairl T P -ya. புள்ள விலங்குகள் மாத்திற் கூடு படும் சகல விலங்கினங்களையும் @A நிலை 2 - புதிதாக விழுந்த மரம்.
இங் நிலையில் மாத்தில் மர மானதா, மெதுமையானதா; காய்ந் அல்லது வைரத்துள் (மரத்துள்) விலங்குகள் யாவை? துளையிடும் வி திற் காணப்படும் ஆழமான போன யில், ஒரு கோடரி தேவைப்படும். அவற்றின் சார்பு நெருக்கத்தையும் துக் கொள்ளவும்.
34

வாழிடமாகக் கொள்ளும். ஈற்றில், து போக, பாம்பு போன்ற விலங் rணமாகக் காணப்படும் சாகியங்கள் காள்ளும்.
கழும் நுண் வழி முறை வருதலை போது பின் வரும் முறையிற் ற வருதலில், இறந்த மாத்தில் கி மண்ணுேடு மண்ணுகக் கலப்பது டிக்கும். ஆயினும் பல படிகளில் தன் மூலம் நுண் வழி முறை
தானித்துக் குறித்துக் கொள்க.
இருப்பின் சுலபமாக அகற்றக் கூடிய d) உரமானதாயும், காய்ந்ததாயும் ல்லது வைரத்திற்குள் என்ன முது ன்றீர்கள் ? மரத்தைத் துளைப்பவை னில், பறவை போன்ற முதுகெலும் கட்டி வாழுகின்றனவா? காணப் மித்துக் கொள்க.
வுரி ஏதும் உண்டா? வைரம் உா ததா, ஈரலிப்பானதா? மா வுரியில் காணப்படும் முதுகெலும்பில்லா லெங்குகள் ஏதும் உண்டா? (மரத் றகளை ஆராய்வதற்கு, இங் tઈોર્ટો) ) சகல இனங்களையும் குறித்து, (Relative Abundance) gasis

Page 147
நில 3: - உட்புற முக்கிய ஆயினு
குற்றி. வெளிக் கோதை அகற்றி, ஆராயவும். கவனமாகச் சகல முது துக் கொண்டபடியே வெளிக் கே. கவும். மரத்தின் உக்கிய நடுப் பகு ஒணன்கள், பாம்புகள், முதுகெலு கவனமாகப் பார்த்துக் குறித்துக் அவற்றின் எண்ணிக்கைமளையும் குறி குள், அல்லது கீழ், பாலூட்டிகளின் நிலை 4 : முற்முக உக்கிய மாக்கு
மாத்துக்கூடாகக் கிண்டி, எண்ணிக்கைகளையும் குறித்துக்கொ லும் இந் நிலையில் வைரம் அதி குறைந்த ஈரலிப்பாய் உள்ளதா ?
எங் நிலையில் அதிக எண்ணி பட்டன ? எங்கிலையில், சகல இன விலங்கு வகைகள் காணப்பட்டன முதலாவது நிலைக்கும் கடைசி படையிற் காணப்படும் முக்கிய (கவி என்ன? முதல் கிலைக்கும் கடைசி வேற்றுமைகளை எப்படி விவரிப்பீர்
கிடைக்கப் பெற்ற தரவுகளை ளவும் (படம்E -18) இதே போல லூக்கும், உயிரின நுண் வழிமுறை

ம் வெளிப்புறம் உரமான மாக்
உள்ளே உள்ளதைக் கவனமாக கெலும்புள்ள விலங்குகளையும் குறித் ாதைத் துண்டு துண்டாக உடைக் குதியைக் கிண்டவும், அதே சமயம் ம்பில்லா விலங்குகள் இருப்பதைக் கொள்ளவும். சகல இனங்களையும், த்துக் கொள்ளவும். மரக் குற்றிக் ா நடை பாதைகள் ஏதும் உண்டா?
நற்றி.
சகல இனங்களையும், அவற்றின்
ள்ளவும். முந்திய நிலையைக் காட்டி
க ஈரலிப்பாக உள்ளதா அல்லது
க்கையில் விலங்கு வகைகள் காணப் ங்களிலும், அதிக எண்ணிக்கையில் ? இவ் வழி முறை வருதலில், நிலைக்குமிடையே, பெளதிக அடிப் பனத்தையிர்க்கக் கூடிய) வேறுபாடு கிலைக்குமிடையே உள்ள இரசாயன
P
தரவுத் தாளிற் குறித்துக் கொள்
2த் தாவர நுண் வழி முறை வருத
வருதலுக்கும் செய்யலாம்.
தத

Page 148
- ~~~~
9月e@ 949 gue圆192919
|
冯eg) Be圆再点 * && soooooooo_| , og osoooooooo | : «ęg pong’??? non | : «g osnogoșovi f %9,g &&3%9[ 0%9 : ævgoro oo@rus, rougỗ: Hıņgsú* Hyuo : qırıņrvo goro: qımsıreto) 1ąogi: saeuo TƯ9 Los:9ơn : Ontolgogs 1çoğș-ı&假塔顾: qı-ı{5}
SLLLL LLL LLLLLLLLLLL LLL LLLSJ0YYLL0YSKTTL LT LLLL LKTYTYLL LJYKSLLSK LH


Page 149
நாற்பக்கவுரு குறு: குறுக்கு ெ
மேற்படி அளவைகளிற் கிடைக்கு பிலும் அட்டவணைப் படுத்தலாம். (L
ULib-e-19- நாற்பக்கவுருத் தரவுத்தா
இடம் :- g
toRTaarnas :-
வளிவெப்பம் :-
நாற்பக்க
இனம் எண் ஃபு
குறிப்புகள் :

க்கு வெட்டுக் கோடு,
வட்டுப் பட்டி,
நம் பெறு பேறுகளை பின் வரும் முறை Lt.-E.- 19, E20)
T.
கதி :-
ண் வெப்பம் :-
தாவர வருக்கவகை :-
வுருவகை :
வளர்ச்சி வகை முக்கியத்துவம்

Page 150
படம்-E-20- குறுக்கு வெட்டுப் பட்
இடம் : திக
மண்வகை : மண் ெ
வளி வெப்பம் : சார்பு ஈ
தாவர வருக்கத்தின் தன்மை :
கு. வெ. பட்டியின் அகலம் -
கு. வெ. பட்டியின் நீளம் :
பரப்பு
இனம் எண் %
குறிப்புகள் :

டி-தரவுத் தாள்
剑:
nu 'iuub :- LDST P H. :
ரப்பதன் :
வளர்ச்சி வகை முக்கியத்துவம்

Page 151
நீருக்குரிய சாகியங்க
நீருக்குரிய சாகியங்களை இன (படம்-E-21) குறித்துக் கொள்ளலாம்.
படம்-E-21- நீருக்குரிய தரவுத் த
இடம் :-
வடி கால் :
வளி வெப்பம் :
Ly6ir of I (Point) புள்ளி
சுற்முடல் : wm-waware----- sexxewwxumwa
ført ஆழம்: --
நீரின் வெப்பம்:---
0 செறிவு : --
CO, Oasisal :--
இனம் இனம்
குறிப்புகள் :

ளின் தரவுத்தாள்
2றிந்து பின்வரும் தரவுத் தாளில்
ாள்.
திகதி :
கால நிலை :-
நீரின் pH :-
II Lair of III
இனம்

Page 152


Page 153
மண்டல வேலை வழிகாட்டி
பகுதி
உயிரியல் அ
விலங்கி

ளவீடுகள்
6OTD

Page 154


Page 155
உயிரியல் அளவீடுகள்
1. Slsтпћајci (Plank
2. நனி நீந்திகள் (Ne
3. நீர்த்த விலங்குகள்
4. எழுந்தபடி விலங்கின

ஸ்-விலங்கினம்
kton)
kton)
(Benthic Fauna)
rib (Random Founa )

Page 156


Page 157
அதிகாரம் 1
பிளாந்தன் (I
= பிளாந்தனேச் சேகரித்தற்கு 0:03 மி.மீ. பின்னிஃணப்பிலும் குவி துண்டு இணக்கப்படல் வேண்டும். மூலம், சகல வகைப் பிளான்தன்கல் பிற் சேகரிக்கும் பிளாத்தனிலிருந்து . (i) அவற்றின் பண்பறிதல் (0) (i) அவற்றின் அளவுமுறை ப இவற்றை (இப்படியாக) அ LITT பிளாக்கன்களும் சேகரிக்க முன்னுேடியாக பிளாக்தனேப் பற்றி ஈன்று.
(i) பிளாங்கன்களுள், ஒள் (9 TTT iš 5 sår-Plankton) JE பொருட்களும் அடங்கு மற்றும் நீரோட்டங்களா யிருக்கும். paranin uF5)
(i) பிளாங்கனில் காணப்படும்
A. தாவரப் பிளாந்தன் (Phyto ) அல்காவர்க்கம், பங்கசுவர்
B. விலங்குப் பிளாந்தன் (Z00p (i) பெரும் பிளாங்தன் தெரியும் விலங்கினம் (ii) வலப்பிள்ந்தன் து:
இது மேற்கூறிய 5j.lluqlqLugiI (Net plʻZ m (i) நனுேபிளாந்தன் (Nanopl மிகவும் நுணுக்கமான பி யில் (கம்பர் 25) பிடிக்க

Plankton)
15 ச.மீ. விட்டமுள்ள கம்பியில் 1றங்க கண்ணறையுடைய பட்டுத் இவ்வித பிளாங்தன் வலேயின் ாயும் சேகரிக்கலாம். இம் முறை அறியவேண்டியவை (இ&னப்பு I) τια Μίία (ι υε)
βFιτιθ εν (Ωμιηίίταίίνε) றிய வேண்டுமாயின் எல்லா வகை ப்படல் வேண்டும். ஆகையால்
ய சில உண்மைகளே அறிக்கிருத்தல்
வொரு இனப் பிளாந்தனும் 1ண்ணங்கிகளும் மிகச்சிறிய உயிரற்ற ü上 இவை அலேயாலும் லும் அசைவுற்றுக் கிரிபவையா
பிளாங்கன் கள் உயிரிகளாகும்.
חוה היה השתנה. שנה.
plankton):-
க்கம், பற்றிரியா
anton :-
சாதாரணமான கண்ணுக்குக் - (Macroplankton). ல்லது இடைகிலேப் பிளாங்தன் :- பிளாந்தன் வலேயில் அகப்படக் kton) ankton) அல்லது குறல்பிளாந்தன் : ௗாங்தன். இது பிளாக்கன் ຫມຂຸ້ນ
முடியாதது.

Page 158
3.
(i) பிளாந்தனின் பரம்பல் (Dis
சில பிளாங்தன்கள் காற்றடி களிற் காணப்படும், வேறு காணப்படும். எனவே அ6
களிலும் ஆராய்ந்து கண்ட
(it) பிளாந்தன் நீரின் Luad ua
(iii)
(iv)
நீரின் மேற்பரப்புப் படைய கீழேயிருக்கும். இப்படிய அவை காணப்படும். மூன்ருவதாக, பிளாங்தன் தையும் பொறுத்திருக்கும். மிக்க பிளாந்தன் நீரிற்கபு சில பிளாந்தன்கள் அமாவ சில பெளர்ணமி நாளிற்ற நேரத்தைப் பொறுத்தும் ! பொறுத்தும் பிளாங்தன்க களில் சில இனங்கள் மே தோடு தொடர்புடையதாயி பிளாந்தனின் வகைகள்
இத்துடன் அவற்றின் தொ
மேற் கூறப்பட்ட காரணங்கன்
(yع) (粤)
இரு 616)85. IIT 60T EPLIS IT63T பலவிடங்களிலும், பல தாழ் ஒரு வருடத்தில் ஒன்றிற்கு அவற்றைச் சேகரித்தல் (a
தேவையான உபகரணங்கள் :
பிளாந்தன் வலையும் கைபிடியும்
2. தேவையானளவு (கோர்லிக்சு) ரு
மூடிகளுடன்-12.)

tribution) வேறுபட்டிருக்கும்" க்கும் பக்கத்திலுள்ள ஒதுக்கு 1ம் சில அதற்கு எதிர்ப்புறத்தே பற்றை நீரின் பரப்பில் பலவிடங் றிதல் அவசியம்.
டைகளிலும் காணப்படும். சில பிலிருக்கும். சில சிறிது தூரம் ாக நீரின் பல ஆழங்களிலும்
ரிேன் படையிற் குவிதல், நோத் அதிகமாகச் சூரியன் அஸ்த }.யிலிருந்து மேலேயெழும்பும், ாசை நாளிலேதான் வெளிவரும். ன் வெளிவரும். இப்படியாக காலத்தைப் பொறுத்தும் நாளைப் ளின் பாவலமையும். சில வேளை ல்வருவது அவற்றின் இலிங்கத் ருக்கும். காலத்திற்குக் காலம் வேறுபடும்.
கையும் வேறுபடும். ா முன்னிட்டு
ங்களாலும்
ப்பங்களிலும், பல நேரங்களிலும், 5 மேற்பட்ட தடவையாகுதல் வண்டும்.
(இணைப்பு I) 2த்தல் போத்தல்கள் (பிளாஸ்டிக்

Page 159
வழுக்கிகளை நீரிற் தொங்கவி போதியளவு வழுக்கிகள் (2 மழைநீர் ஒரு விஞ்சக்தர் போ முகவை ஒன்று
15% நடுநிலையாக்கிய போம (15 மி. இ. செறிந்த போம6 100 மி. இ. ஆக்கவும். 愿 இதற்குள் போசியளவு பே பின் வடிகட்டவும். இப்படி :
25 மி. இ. அளக்கக்கூடிய
9. (கோர்லிக்சு'ப்) போத்தல் 10. நுணுக்குக் காட்டியும் அதற்கு
செய்முறை :
உயிர் அளவையியலில்) ே
-
அமைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிக்க
ளவு எல்லாவகையான பிளாந்த
பின் வரும் Cمرا றைகள் கையாளப்ப
(i) தொண்டைமனு று, வல் கிலேயங்களும் வேறுபட் இவ்விடங்களில் அளவி இவ்விதமான மூன்று போது இவை கரையே அடித்தளத்தின் அடை தாவரங்களின் அடர் கொண்டே அமைக்கப் லும் பிளாத்தன் சேகரி வேறுபட்ட பிளாத்தன் (ii) கிலேக்குத்தாக மாறுபடு மேற்பரப்பிலும் இரண்

டும் உபகரணம். டசின்)
iš 568b55ňr (Winchester Bottle)
லின்-500 மி. இ.
ன்ெ எடுத்து அதற்குள் நீரை விட்டு இப்படி 500 மி. இ. தயாரித்த பின் ாருக்சு போட்டு சிறிது நேரத்தின் வருவதே ஈடு கிலேயாக்கிய போமவின்)
y 37TG4 4FT-17கள் வைப்பதற்கு ஒரு பெட்டி,
குத் தேவையான உபகரணங்களும்.
வலேத்தளத்தில் மூன்று கிலேயங்கள் தே. ஒவ்வொரு கிலேயிலும் கூடிய என்களேயும் சேகரிக்கும் முகமாக டுகின்றன. லே, காகர்கோவில் ஆகிய மூன்று ட வாழிடங்களேக் கொண்டுள்ளன. சீடு எடுக்கப்படுவதும் தெரிந்ததே. வகையான சூழலே நிர்ணயிக்கும் to an arch (Nature of shore line) ούι (oom position of bottom) த்தி முதலியவைகளே நோக்கிக் பட்டமையினுல் ஒவ்வொரு குழவி க்கையில் பாம்பவில் தங்கியிருக்கும் கள் சேகரிக்கப்படும். பிளாங்தன்களைச் சேகரிப்பதற்கு חוי T-무- தாட்பத்திலும், நாலடிக்குக்
s

Page 160
(iii)
கீழும் எடுக்கின்ருேம். நீரி அடியில் பிளாங்தன் வ% மேலும் நீர் மேற்பரப்பில் நீரினுள் தாழ்ந்திருக்க 6ே பல நேரங்களிலும் மேே களைச் சேகரிக்கும் பொரு மணித்தியாலங்களிலும், ே ரித்தல் என்று. அதிகமான
வளில் மேல் நோக்கி வருவ
முறையின்படி சேகரித்தல்க பிளாங்தன் கிடைத்தமையி ரித்தலை இரவிலும், ஒரு அம் வைத்துள்ளோம்.
9. L., 8 udsof G. L., 10 மணி மு. ப.
மேற் கூறியவைகள் எல்லாம்
வேறுபாட்டிற்கமைய வகுக்கப்பட்ட
நோக்கு (i)
(ii)
பிளாங்தன் சேகரித்தலில் 6
ஒவ்வொரு கிலையத்திலும் அறிவதும், அங் கிலையத்தின் பிளாந்த அறிவதுமே.
இத்துடன் ஒப்பிடுதற்கு மூக யான சேகரித்தல் முறை கையாளப் வரும் நோகுசி அமைக்கப்பட்டுள்ள
6 மணி பி. ப. குழல் 1 2 சூழல் . נ_600h (9..t מL 8).
10 மணி பி. ப. குழல் 3

ன் தாட்பம் குறைவாகவிருந்தால் முட்டாமல் பார்க்கவேண்டும். இழுக்கும்போது பாதிவலை வாய் பண்டும்.
ல எழும்பி வரும் பிளாங்தன் ட்டு பிளாந்தன் சேகரித்தல் 24 வறுபட்ட நேரங்களிலும் சேக பிளாந்தன்கள் இராக் காலங்க தினுலும் எங்களுடைய முன்னைய ; எளில் இராக்காலங்களிற்ருன் கூடிய னுலும் கூடிய பிளாந்தன் சேக சிலவற்றைச் சேகரித்தலைப் பகலி சேகரிக்கும் நோங்கள் 6 மணி 10 மணி பி. ப, 5 மணி மு. ப.
எங்கள் வசதிக்காக பிளாங்தன் வையே.
fò) ஆராய்ச்சியின் முக்கிய
உள்ள பிளாங்தன் வகைகளை
i Går af?åstáFF3) (Productivity)
ன்று நிலையங்களிலும் ஒரே வகை படல் வேண்டும். ஆகையால் பின் rது.
தரைமட்டத்தில் தரைமட்டத்திலும் மற்றைய தாழ்ப்பத்திலும் தரைமட்டத்தில்

Page 161
5 மணி மு. ப. சூழ 10 மணி மு. ப. சூழ
பிளாந்தன் சேகரிக்கும் முறை
பிளாங்தன் வலையை நீரின் தாழ்ப்பத்திலோ குறிப்பாக ஒரு தாழ்ப்பத கிலிமுக்கும்போது நிலை, திய பின்பே இழுக்க வேண்டு பிளாங்தன் வலையை இழுத்தல் தன் சேகரித்தல் எப்பொழுதும் பிலிருந்து 50 யார் நீரிற்குள் : பெறுதல் நன்று. படகிற் போக ஒரு யார் நீளமுள்ள கைபிடிய சேகரித்தல் வேண்டும். ஆழமான படிச் செய்வது கடினமாகையால் தல் நன்று.
L.J.-
 

தரைமட்டத்தில் 2 தரைட்டத்திலும்
மற்றைய தாழ்ப்பத்திலும்
மேல்மட்டத்திலோ தேவையான யார் நீளக்கிற்கு இழுக்க வேண்டும். க்குத்தாக அத்தாட்பத்திற்கு அமிழ்த் ம். பொதுவாக ஒரு படகிலிருந்து நன்று. (படம்) F) மேலும் பிளாங் கூடியளவு தாழ்ப்பமான நீரில் (கரை உள்ள எல்லைக்கருகாமையில்) நடை ாமல் நடையிற் போனுல் குறைந்தது ாகுதல் உபயோகித்து பிளாந்தனைச் படைகளில் சேகரிக்கும்போது இப் படகோ கட்டுமரமோ உபயோகித்

Page 162
பிளாங்சன் வலையை ஒரு யாரு ளக்கூடிய போத்தலில் (கோர்லிக் வேண்டும். ஊற்று முன்பு முகவைக் தன் வலையின் உட்புறத்தைக் கழுவி தன அடியிலிருக்கும் கண்ணுடிக் கு இப்படியாக பல தடவை சேகரித்து இழுத்தல் வேண்டும்) 500 1Ꭿ . இ. சுப் போத்தலின் கழுத்தடியிலிருக்கு வேண்டும்.
இதன் பின்பு இப்போத்தலி கிய போமலினை ஊற்றி, மூடி, பிள ரித்த நேரம் இடம், தாழ்ப்பம் ஆ புறப் பக்கத்தில் ஒட்டவும். இப்படிய பிரத்தியேகமாக வைக்கப்பட்டிருக்கு
பிளாந்தனது அளவறி மதிப்பிடல்
தற்பொழுது ஆராய்ச்சி நிலை fuge) உபயோகித்துத்தான் பிள செய்யப்படினும் இவ்வுபகரணம் எ காமையினல் படிவுறு முறையே (se படுத்துகின்ருேம்.
(i) படிவுறு முறை (a) பிளாந்தன் சேகரிக்கப்பட்
இருளடைந்த இடத்தில் டும். பின்பு கலக்காமல் ே கியால் வெளியேற்ற வேண் போது அடியிலுள்ள பி பார்த்துக்கொள்ள வேண் (b) மிகுதியை மெதுவாகக்
தொங்கு நிலைக்குக் கொண்(

க்கிழுத்த பின்பு 500 மி. இ. கொள் சுப் போத்தல்) இதை ஊற்ற குள் மழை நீரெடுத்து பிளா ந் வலையில் ஒட்டியிருக்கும் பிளார் 5ழாய்க்குட் கழுவிவிட வேண்டும். (ஒவ்வொரு தரமும் ஒரு யார் மட்டம் வரும்வரை (கோர்லிக்
கும் கோடு 500 மி. இ.) சேகரிக்க
ற்குள் 25 மி. இ. நடுநிலைமையாக் ாந்தன் என்ற முத்திரையில் சேக கியவற்றைக் குறித்து போத்தலின் ான போத்தல்களை இதற்கெனப் நம் பெட்டியில் வைக்க வேண்டும்.
}யங்களில் மையநீக்கியை (Centrர். ாந்தனின் அளவறி மதிப்பிடல் ல்லாப் பாடசாலைகளிலும் கிடைக்
ttling method) 5 IT Išias Gir Lu Lusit
ட போத்தல்கள் 2 கிழமைகட்கு அசையாமல் வைக்கப்படல் வேண் மற்பக்கத்தால் பங்கு நீரை நீரிறக் ாடும். நீரிறக்கியை உபயோகிக்கும் பிளாங்தன்கள் உறிஞ்சப்படாமல் டும்.
கலக்கி பிளாந்தனைத் திரும்பவும் டுவர வேண்டும். போத்தலில் உள்ள

Page 163
(c)
(d)
(ii)
(iii)
மாதிரி முத்திரைகள்
ளுள் இவற்றை ஊற்றி இரண்டு கிழமைகட்குப் லிருந்தும் நீரை நீரிறக் அகற்ற வேண்டும். ஆணு? மேலேயிருத்தல் வேண்டு
தேவையாயின் மூன்ரும் லாம் (முன் செய்த Gp முறையும் செய்யவேண்டி
நிறைமானதது க்குரிய (G போமானுல் (அதாவது பிளாங்தனின் நிறையைக்
கையாள வேண்டும்.
செறிவாக்கிய பிளாந்தன் டும். இதன் பின்னர் இ (கிடைக்குமாயின் பிளா, சிறிதளவு நீரினுல் கண்கு களைக் கழுவ வேண்டும்.
புடக்குகை கனலடுப்பில் நீர் முழுவதும் வற்றும் இதை கிறுக்க வேண்டு வைப்போம்)
இதை 600 ச. இல் மி நிமிடம்வரை சூடாக்க ே கிறுக்க வேண்டும். இப் வுறுப்புப் பொருட்க6ெ மிகு கியாயிருப்பது, அே இதன் கிறை g கிராம்
நீரிற் கரைந்துள்ள சேது
பதற்கு, செறிவாக்கிய

ஒட்டப்பட்ட சோதனைக் குழாய்க கிரும்பவும் இருளடைந்த இடத்தில் படிவுற வைத்தல் வேண்டும் இதி கியால் அல்லது மை உறிஞ்சியால் ல் சிறிதளவு நீராதல் பிளாந்தனுக்கு
lf) •
முறையும் படிவுற விட்டு நீரகற்ற றைகளில் நீர் கலங்கினுல் மூன்றும் ட வரும்) rapimetric) முறையை உபயோகிப் குறிக்கப்பட்ட கனவளவு நீரிலுள்ள கணித்தல்) பின்வரும் முறையைக்
நீரின் கனவளவைக் காண வேண் |தை கிறுக்கப்பட்ட புடக்குகைக்குள் க் தினம் புடக்குகை) இடவேண்டும். ணுடியிலொட்டியிருக்கும் பிளாங்தன்
60° ச. இல் 24 மணித்தியாலங்கள் வரை வைக்க வேண்டும். பின்பு ம் (இதன் நிறை கிராம் என்று
ன்னுல் இயங்கும் கனலடுப்பில் 30 வேண்டும். அதன் பின்பு இதையும் படி சூடாக்கும் போது சேதன ால்லாம் தகனமடைந்து விடும். சேதனவுறுப்புப் பொருட்களாகும். என்று வைப்போம். எனவுறுப்புப் பொருட்களைக் கணிப் பிளாக்தன் நீரின் கனவளவான

Page 164
வேருெரு தெளிந்த அதே தில் எடுத்த நீரை முதல் கிற்கு கனலடுப்பில் வைத்து
கிராம்) இதை 600 ச. இல் 30 நிமி வேண்டும். (இதன் கிறை b கிராம் காைந்திருந்த சேதனவுறுப்புப் பொ
இதிலிருந்து, பிளாந்தனின் ஆகையால் ஒரு இவீற்றர் = 2 ((r-g)-(a-b) கிராம்
மையநீக்கி உபயோகித்தல்
இவைகளில் இலகுவானது ை இது ஒரு இரும்புக்குழாயாக இருக் பிளாங்கன் நீருள்ள கண்ணுடிக் குழா யில் ஒரு கோணத்தில் வந்தடையும் பண்பறிதல்
அளவறி மதிப்பிடலிற்கு செறி இனங்களையும் அறியலாம். இன மறித பிளாந்தன்களால் அளவறி மதிப்பீட் இது தவிர பெரிய போத்த6 தலைக் கட்டி அதற்குள்ளும் பிளாங் அதிலிருந்தும் பிளாங்தன் வகைகளை
அதிகமான 6 air affuuao (Lin தன்களை சாதியளவுக்கு (Genus) ப மேல் தேவையாயின் இத்துறையில் வேண்டிவரும். கண்ணுடி வழுக்கி உபயோகித்தல்
வழுக்கிகள் கொண்ட செரு நீரினுள் ஒரு குறிக்கப்பட்ட நேரத்தி
s

நீர்த்தேக்கத்தில், அதே நேரத் 60 ° ச. இல் 24 மணித் கியாலத் து பின்பு கிறுக்க வேண்டும் (கிறை
டம் குடாக்கிய பின்பு கிறுக்க என்று வைப்போம்) ஆதலால் ருளின் நிறை (a-b) கிராம். கிறை ܡܒܣܒ I(ar-y)-(a-b)) கிராம் நீரிலுள்ள பிளாங்கனின் நிறை
கயால் இயக்கும் மைய நீக்கி, கும். இக் குழாய்க்குள் செறிந்த யைச் சுற்றவும். உயிரிகள் அடி
வாக்கிய நீரிலிருந்தே பிளாங்களின் ற்கென எடுக்கப்படும் ஒரு சில டிற்குப் பங்கம் ஏற்படாது. லின் கழுத்தில் ஒரு சிறிய போத் தன் கொண்ட நீரிட்டு வைத்தால்
அறியலாம். mologica) வேலைகளில் பிளாங் ண்பறிந்தாற் போதும். அதற்கு வல்லுனர்களிடம் அனுப்பியறிய
நகுக் கூட்டம் (Rack) ஒன்றை ற்குத் தொங்க விடுதல் வேண்டும்.

Page 165
தொங்கவிடும் நேரம், இடம், பி: பொறுத்து கிர்ணயிக்க வேண்டு
இதற்கு வேண்டிய செரு அமிழ்வதற்கு இரும்புத்துண்டு குக் கூட்டத்திற்குள் 1X3 அங். யோகிக்கப்படுகின்றன. இச் செ(
அளவைகளாவன
(34・5×2・7×1・5)* a
இம் முறையால் முன் கூ பறியலாம். பண்பறிதற்கு நோபு
உபயோகிக்கலாம்.
அளவு முறை மதிப்பிடல்
இதன் அளவுமுறை மதிப்பி0 ள்ே சதுரத்தை வழுக்கியின் ே எண்ணுதல் மூலம் மதிப்பிடலாட பாப்பு 1000 மி.மீ.
இம் முறையை முன் .ெ உபயோகிக்கலாம். ஆனல் இதற் பொல்சத்தினுல் அல்லது வேறு டும். ஒட்டிய பின்பு செறிவுள்ள எண்ண வேண்டும். இதிலிருந்து
(a X 1000)c is --
n = நீர்த்தேக்கத்தில் a = சராசரி பிளாந்த c = செறிந்த பிளாந்த l = சேகரித்த நீர் (இ

ாாங்தன் அடர்த்தி முதலியவைகளைப் .ܘܳܶ நக் கூட்டம் மென்பலகையினுற் செய்து இணைத் கிருக்க வேண்டும். இச் செரு நுணுக்குக் காட்டி வழுக்கிகள் உப தகிக்கு உபயோகிக்கப்படும் பலகையின்
8. உம் (7X27X1-5) ச. மீ. உம்
றிய மாதிரி நனே பிளாந்தனைப் பற்றி டியாக வழுக்கிகளை செருகியிலிருந்து
தெற்கு ஒரு (50X20X1) மி.மீ. செப்பு மல் வைத்து அதற்குள்ளிருப்பவற்றை ம். இந் நீர் சதுரத்திற்குள்ளிருக்கும்
சய்த செறிந்த பிளாந்தன் நீரிற்கும் கு நீள் சதுர வழுக்கியில் கனடா ஒட்டியினல் ("உகு') ஒட்ட வேண்
பிளாந்தன் நீரை இதற்குள் நிரப்பி ஒரு இலீற்றரிலுள்ள பிளாங்தன்
ஒரு இலீற்றரிலுள்ள பிளாத்தன் ன்கள் (அதாவது 1 கன மி.மீ.) ான் நீரின் கனவளவு
லீற்றரில்)

Page 166
பிளாந்தன் வலேகளேப் பாதுகாக்கும் பிளாத்தன் பட்டு, ஒளி கு டும். ஏனெனில் ஒளிபட்டால் கித்த பின்னர் பாதுகாக்கும் மு (a) நன்னீரில் ஈன்முகக் க தொங்க விட்டு காற்றி (b) பொலித்தீன் பையிற்கு (c) ஒரு பெரும் பேணியு உபயோகித்த காரணத்த உடனே மெழுகு, தேன்மெழுகு அத் துவாரங்களே அடைக்க ே

முறை குறைந்த விடக்கில் வைக்கப்பட வேண் ட்டு பழுதடைந்து விடும். உபயோ
ழுவி மங்கிய ஒளியுள்ள இடத்தில் ல் உலர வைக்க வேண்டும்.
ள் வைத்துக் கட்ட வேண்டும்.
ள் வைக்க வேண்டும்.
ால் சிறு துவாரங்கள் ஏற்படின் த முதலிய நீர்புகாப் பொருளால்
வண்டும்.

Page 167


Page 168


Page 169

5

Page 170
அதிகாரம் : 2
நனி நீ
நனி நீக்கி எனக் கூறப்படும் யிருக்காமல் தங்களின் சுய அன பிளாத்தன்களையும் கனி நீக்கிகளே பு Tம். சில வேளேகளில் சுய ச விரைவில் பிளாத்தன் சேகரிப் உதாரணமாக மேற்பரப்பில் skater) என்னும் வண்டு பிளாக்
–r Grasat (Odontos yllis) மண்ணிற்குள்ளும் இருக்கும், புழு மேலெழுந்து பிளாங்கனுடனும் 65 நனிநீக்கிகளென நாம் கிர கும் விலங்குகள் ਕn. கிடைக்கக்கூடியது கிரத்தேசிய (Crustacea). இதனுள் இரு? பாலும் காணப்படும். இவுைக்கடுத்
படும். இவைகளாவன
(*) கேப்டையில் (HerptiІ (*) பூச்சிவகை (Insects) (είί) βου பிரதேசங்களில் பா தொண்டமனுற்று நீர்க்ே வகையைச் சேர்ந்தவையே.
(1) நீன் (2) கிாத்தேசியன் (3) கேப்டையில் (4) பூச்சிவகை தேவையான உபகரணங்கள் (1) சின் வலே (2) தூண்டில், தங்கூசி (3) இருல்க்கூடு 2 அல்லது (4) அத்தாங்கு (F)

ந்திகள்
விலங்குகள், நீரோட்டக்கிற் தங்கி சவினுல் நீர் சித் கிரிவனவாகும். ம் வேறுபடுக்கிக் காண்பது கடி க்சியால் (அசையும் கனி நீங்கி) பிற்குள் வங்து சேரக்கூடும். சஞ்சரிக்கும் நீர் வழுக்கி (Water நன்களுடன் சேகரிக்கப்படுகின்றது. என்னும், தாவரங்களின் மேலும் ஒன்று இனப் பெருக்க வேண்ாயில்
சரி நீக்கிகளுடனும் சேகரிக்கப்படும்.
ட்டுபவைக்குள் அதிகமாகக் கிடைக் ண்ணிக்கையில் இவைக்கடுத்ததாகக் உபகனத்தைச் சேர்ந்தவை ல், நண்டு முதலியவை பெரும்
திதாக மற்றும் வகைகள் காணப்
es)
லூட்டிகளும் பறவையினமும்,
தக்கத்தில் கிடைப்பவை பின்வரும்
8 ( F. )

Page 171
(5) வாரி (இணைப்பு 1) (6) சிறுகரை வ%ல (7) அகன்றவாயுள்ள பெ( கோர்லிச்சுப் போத்தல்க (8) இவ்வுயிரிகள் வாழும் நீ
போமலின் (9) ஊசிபோடும் புகுத் கி (ட (10) எறிவலை
இவைகளில் ஒவ்வொன்றை டிருக்கும். இதைவிட எப்படிப்பட மீனவர்களைப் போல நாங்கள் இ: யால் மீனவர்களுடைய ஒததுழை களவேலை தொடங்குவதற்கு முன் வர்களுடன் ஆலோசித்து அவர் மாத கிாமல்லாது இவர்கள் கை வேண்டும். இவர்கள் இப்படியான கும் முறைகள் இடத்திற்கிடம் நோக்குடன் பார்க்கும் பொழுது படும். இத்தகைய முறைகளைக் வெளிக்கள வேலையில் நனி நீந்தி dsီ%r அவதானிப்போம். M−
மீனினம்
(1) தூண்டில் போட்டுப் பி களிலுண்டு. இத்தகைய எடுததுச் செல்லல் ந பருமனில் உள்ள மீன் அல்லது நீரிசு போன்ற இத்தூண்டில் போட் தேவையாதலின் இவ் காமல் ஆரம்பத்திலேயே
J2

ரும் போத்தல்கள் 3 (5 முத்தல் ள் அல்லது இனிப்புப் போத்தல்கள்
ரைக்கொண்டு ஐதாக்கப்பட்ட 10%
1ல பெருமன் es6ssir)
யும் சேகரிக்கும் முறை வேறுபட் ட்ட கருவிகள் உபயோகித்தாலும் வற்றைப் பிடிக்க முடியாது. ஆகை ப்பும் தேவை. பொதுவாக வெளிக் ாபு அவ்விடத்திற்குச் சென்று மீன களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவது யாளும் முறைகளையும் கவனிக்க விலங்குகளைப் பிடிக்க உபயோகிக்
வேறுபடும். இவைகளை ஆராய்ச்சி சில பயனுள்ளவையாகக் காணப்
கவனிக்கு முன்பு சாதாரணமாக
களைப் பிடிக்க உபயோகிக்கும் முறை
டிக்கல் : தூண்டில்கள் பல பருமன் பலதரப்பட்ட தூண்டில்களையும் ன்று. ஏனெனில் எங்களுக்கு பல கள் தேவை. தூண்டிலிற்கு இருல் வையை இரையாகப் போடலாம்.
டுப் பிடித்தற்குப் போகிய நேரம் வே%லயை இறுதிவரை வைத் கிருக் ப தொடங்கி நடாத்தல் வேண்டும்.

Page 172
(2).
கைவலை வீசுதல்-இவ்வலை
மீன்களே அகப்படுமாகை
(3)
(4)
(5)
(6)
முடியாது. ஆனல் இகில் நண்டு முதலியவைகளு
உண்டு. இவ் வலையை வீ
இரவில் (அமாவாசை) காசமான மின்குள் அ6 பிடித்தால் மீன்கள், நண்ே கித் கிரண்டுவரும், இப்ெ அல்லது வாரியால் அவற்ை
கரையோரங்களில் இருக ளுக்ககப்படாது. இவை யினுற்றன் வாரியெடுக்க
gair a 3d * (Seime met வலையை உபயோகித்தும் மான) உள்ள மீன்களை கரை வலை போன்று சி வர் பிடித்து இழுக்கு மு மற்ற நீர் கிலைகளுக்கே
இரத்தேசியன்:
(1) இறல் பிடிப்பதற்கு சாத
(2)
இம் முறையை Sfi குறைந்தவிடங்களிலும் நீமோட்ட ஒதுக்குகளேட தடிகளை கட்டு அகில் நீரோட்டத்துடன் வந்: (இது ன்ே வலை த முறையை நீரின் ஆழம் முறையில் கையாளுவா!

யில் வலையின் கண்களிலும் பெரும் கயால் இதை முற்முக நம்பியிருக்க கூடியளவு மீன்கள் மட்டுமல்ல இருல் ம் வந்து சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு
சுவதற்கு ஒரளவு பயிற்சி வேண்டும்.
இருட்டு சாதகமாக இருக்கும். ல்லது வேறும் ஏதும் ஒளியைப் டு, இருPல் முதலியவை ஒளியை நோக் பாழுது அத்தா ங்கால் (பட்ம் F5) றை அள்ளியெடுக்கலாம்:
க்கும் சிறு மீன்கள் இம் முறைக களை அத்தாங்கால் அல்லது வாரி
வேண்டும்.
:) எனப்படும் நீரிற் தொங்கும் நடு நீர்த் தேக்கத்தில் (தாழ்ப்ப ப் பிடிக்கலாம்.
1றிய கண்ணுடைய வலையை இரு pறையாலும் உபயோகிக்கலாம். glp
இதை அதிகமாகப் பாவிப்பார்கள்.
ாரணமாக உபயோகிப்பது கைவலை. தாட்பம் கூடியவிடங்களிலும் கையாளுவார்கள். ப் பார்த்து நீரிற்குக் குறுக்கே சிறு வலை கட்டி விடுவார்கள். இருரல் து இவ் வலையிற் சிக்கிக் கொள்ளும் ாத்துவத்தையொத்ததாகும்) இம் குறைந்தவிடங்களில் மேற் கூறிய
rise
1g

Page 173
(3) தடிகளை நீர்த் தேக்கக்கி
களைக் குறுக்கே கட்டி, விட்டு அவ்விடைவெளிகளி æär (F" 4) வைத்திருப்ப விட நண்டுகளும் சில வே நீரின் ஆழம் குறைந்தவிட * こ மேற் கூறிய முறைகளில் உயிர் அளவையில் பயன்படுத்துகி(ே அகப்படும் இருல், நண்டு முதலியன்
மற்றும் உயிரிகள் : கேர்ப்டையில், பூச்சி கேர்ப்டையில் என்னும் கூட 6Taipa) (Amphibians) 26ti6)J637 (Re விட சில பூச்சியினங்களும் உண்டு. பால் வாரியை உபயோகித்தும் மற் கைபிடியுடைய உபகரணங்களை உ போம்.
சேகரித்தவைகளைப் பத்திரப்
மீன்வகை :
இவைகளிற் பல முகாமிற்கு விடுகின்றன. போமலினப் போட
(u) இவற்றின் செட்டைகன் வேண்டும். இப்படிச் செ விடும். பின்பு பண்பறிதழ் (b) இதன் பின்பு அம் மீன தோற்ற விசேட அறிகுறி கள வேலைக்குறிப்புப் புத் () இம் மீனின் பெயர் 4ெ குறிப்புப் புத்தகத்தில் எ( கம் கொடுத்து அவ் இல மீனில் கட்டிவிட வேண்டு
14

ற்குக் குறுக்கே நட்டு ஈச்சம் gడి சிறு இடைவெளிகள் மாத்திரம் சில் ஒரு முகமாகப் போகும் கூடு ார்கள். இக் கூடுகளில் இருலே ளைகளில் வந்து சேரும். இம்முறை உங்களிலேயே கையாளப்படும்.
முதலாவது முறையைத்தான் நீர்றும். ஆனல் மற்றைய முறைகளில் வைகளையும் சேகரிக்கிருேம்.
முதலியவை ட்டத்தில் உபய வாழ்வுணர்வுள் ptiles) ஆகியவையடங்கும். இதை இவைகள் மிகக் குறைவு. ஆகை 1றும் அத்தாங்கு போல் நீண்ட பயோகித்தும் இவற்றைப் பிடிப்
படுத்தும் முறை
க் கொண்டு வரும்பொழுது இறந்து முன்பு
ா விரித்து குண்டூசியாற் குத்த :ய்யாவிடின் செட்டைகள் சுருங்கி கு கஷ்டமாகவிருக்கும். சின் கிறங்கள் மற்றும் வெளித் கெள் ஆகியவைகள் யாவும் வெளிக் தகத்தில் குறிக்கப்படல் வேண்டும். ரியாவிடின் வெளிக்கள வேலைக் ழதிய குறிப்புக்கெதிரே ஒரு இலக் க்கத்தை ஒரு அட்டையில் எழுதி
ம்.

Page 174
(d) இம் மீன்கள் சிறிதாகவி குள் இட்டு 10% போ ளாகவிருந்தால் 10% ே றப்பட வேண்டும் இதன் லிட வேண்டும்.
இருல் நண்டு முதலியவை:
இவற்றிற்கும் மீனிற்குக் கு
வேண்டும். இவைகளை மீனுடன்
வேண்டும். இருலையும் இண்டையுட
மற்றைய விலங்கினம் :
(d) பூச்சி வகைகளை நேரடி
லாம் ஆனல் நனி நீ யொட்டல்) பெயரிட வகைகளுடன் இவை கe (b) தேரை, தவளை முதலி றிற்கும், மீனிற்குச் ெ செய்ய வேண்டும்.
இவ்வினங்களின் இரைப்பையைப் பரிே இரைப் பை பரிசோதித்த (d) இதுவரை எங்களுக்கு
படும். (b) இவ் உயிரினங்களின் (c) அதிகமாக இரை கெ
வேண்டும். உ+ம் : தவளை, மீன், பாம்பு.
செய்முறை :
விலங்கை வெட்டித் திறந் யிலும் வெட்டி இரைப்பையை நீரை விட்டு உள்ளடக்கத்தை ெ

ருந்தால் நேரடியாக போத்தல்களுக் மலின் கரைசலிடலாம். டெரு மீன்க போமலின் அவற்றின் உடலினுள் ஏற் பின்புதான் 10% போமலின் கரைச
றிப்பிட்ட (b), (c) முறைகள் செய்ய இடாமல் வேறு போத்தலில் இட ம் வேறுபடுத்தி இடுதல் நன்று.
யாக 5% போமலின் கரைசலிலிட $கி (Nekton) என (முத்திரை வேண்டும். அன்றேல் மற்றும் பூச்சி லந்துவிடும்.
யவற்றிற்கும் பாம்பு முதலியவற் 'சய்த (b), (), (d) முறைகளையே
சோதித்தல்: ரலின் மூலம் ப் புலப்படாத சில விலங்குகள் அகப்
உணவைப் பற்றிய தகவல் கிடைக்கும்.
ளவிகளையே இப்படிப் பரிசோதிக்க
து களத்தடியிலும் முன் சிறுகுடலடி எடுத்து பெற்றிக் கிண்ணத்திலிட்டு
வெளியேற்றவும்.
፲፰

Page 175
இதன்பின் உள்ளடக்கத்தித அது மட்டுமல்ல அங்குள்ள ஒவ்ெ யும் அறிய வேண்டும். இதிலிருந். இனமும் என்ன சதவீதக் கன அறியலாம்.
தேரையின் கொலி
|- . எண் யோப்டிான் சிலத்தி
.
1 : 50% 25 2 40% 10 8 . 40%, 20
j6

புள்ளவற்றைப் பண்பறிய வேண்டும். வாரு இனத்தின் எண்ணிக்கையை து அவ் இரைப்பயிைல் ஒவ்வொரு வளவில் இருக்கின்றன என்பதை
யினம் டிப்தீரா ஒடனேற்ற
% 25% % 40% % 20% 20%

Page 176


Page 177
F 14
 


Page 178
அதிகாரம் 3
நீர்த்தள விலங்குக
கடற்றளவுயிர் என்பன அடித்தளம் 3 வகையானவையாய்
மணலடித்தளம் b, கற்பாறையடித்தளம் .ே சேறு அல்லது களி இம்மூன்றிற்குள்ளும் வேறு வேளேயில் பாவிக்கும் உபகரணங்க பனவற்றில் ஏதும் ஒன்று அச் விருக்கும்.
தேவையான உபகரணங்கள்
1. Gı Tf (Dredger) (3)*TÜL மாகவிருக்க வேண்டும். இக வாரும் பக்கம் ஒரளவு கூரா 2. சேற்று மாதிரி காட்டி (படம் 3. அரிதட்டு. கண்ணறை மி. -5 x-5mm) இகில் 2 அல்லது 4. எஞமல் வட்டில் (பேசின்)
இதில் குறைந்தது மூன்ருவது 5. Φίατ πανεβ. (Boring αppα முள்ள 2 நீளமுள்ள செ1 குழாய் போதுமானது. 6. 6" மதிப்பீட்டுச் சதுரம்-இ
சதுரத்கில் இரண்டும் (F 3) சட்டுவக் கரண்டி (Trowel)- அலவாங்கு-ஒன்று அல்லது சுத்தியல் பாரம் கூடியது-து 10. மயிர்முடி-(Brush), கைவி (Scalpel), taisti-(FC
- Falăsarias Dan F (Mountea ஒவ்வொரு மாணவனிடமும்

T (Benthic Faune)
நீரிற்கடியில், இருப்பவை. நீரின் இருக்கலாம்.
rail ண்டித்தனம்
பாடுகள் தோன்றும். அப்படியான 1ள், மேற்கூறிய மூன்றிற்கும் பாவிப் ஸ்லது ஒன்றிற்கு மேற்பட்டதாக
1) இதன் வாய் 10 அங்குல ற்குப் பாவிப்பது சாக்கு. இதன் யிருக்க வேண்டும்.
F2) (Mud Sampler) F. X 3 LÁ. Ř. (Sieves of mesh :
3 தேவை. Βα8ι η 8 ηλεαι μη Sι εe. தி தேவை. rtus) இதற்கு 2 அங்குல விட்ட ப்புக் குழாய் அல்லது இரும்புக்
நில் இரண்டும் 1 அடி மதிப்பீட்டுச்
(Quadrat) - இரண்டு
இரண்டு ஒன்று பாரம் குறைந்தது-ஒன்று ல்லே-(Hamil lens), ஆய்கத்திrceற8), கட்டையில் ஏற்றப்பட்ட neede) இவை வேலே செயயும் இருக்தல் வேண்டும்.
T

Page 179
11. எனுமல் தட்டங்கள் - 2 (E7
12. கொர்லிக்ஸ்" போத்தல்கள்
எடுத்து விட்டு பிளாஸ்டிக்
13. ஊசி மருந்து வரும் வெற்று
14. அகண்ட வாயுள்ள 1 அடி
முள்ள போத்தல்கள்.
15. போலித்தீன் பை.
16. அளவு நாடா
வேண்டிய இரசா
செறிந்த போமலின்
பொட்டாசியம் பேர்மங்க்
மக்னீசியம் சல்பேற்று
கறியுப்பு
அற்ககோல்
ph A5 trair -y6d6dg7 ph
செய் முறை :
1. சாதாரணமாக இவ்வை லியவைக்கு ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட கப்பட வேண்டும். தொண்டம பொறுத்த மட்டில் மூன்று வரை ஏற்கனவே அறிந்திருப்பீர்,
2. ஒவ்வொரு வரையிட ஆராய்வதற்கும் (b) வேறுபட்ட தற்செயலாகக் கிடைப்பதை சீக் (Working points) அமைக்கப்ப ஆராயும்பொழுதும் ஒன்றிற்கு ே பதினுல் பலவகையான பிழைக டியாக வேலைத்தளங்களை நிர்மா வேறுபட்ட சூழலை மனதிற் கொண்ே
f

amel trways)
ir - 6 (இவைகட்கு தகரமூடியை
மூடி போட்டிருத்தல் நன்று)
சீயாக்கள் - 2 டசின்.
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர
யனப் பொருட்கள்.
னேற்
மானி.
கயான அவதானிப்பு, சேகரிப்பு முத வசையிடங்கள் (Stations) அமைக் ற்ைறு நீர் உயிர் அளவையைப் யிடங்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதை
க்கிலும் (a) வேறு பட்ட சூழலை நேரங்களில் அவதானிப்பதற்கும் (c) குவதற்கும் மூன்று வேலைத்தளங்கள் ட்டிருக்கின்றன. இப்படி எர்த சூழலே மற்பட்ட வேலைத்தளங்கள் அமைப் ளே கிவிர்ததி செய்ய முடியும் இப்ப னிக்கும்போது நீர்த் தேக்கத்தின் டி அமைக்க வேண்டும். இவை யாவன

Page 180
(...) 6 அடித்தளம் (b) காற்றடிக்கும் திசை (c) நீர்த்தேக்கத்தின் ஏ (d) 8ሐ]6ör ஆழம் (2) நீரோட்டம் அடுத்தபடியாக ஒவ்வொரு நேரங்களில் செய்தால் வேறுபட் கூடும்.
நீரின் அடித்தளம் மண் அல்லது ஊரி
இதற்கு நீரின் அடியில் வ வாருவதன் மூலம் மண்ணுடன் இ 6) 6) 6ðDAG LU fT3ðIT இடங்களிலும் a தற்காக நாங்கள் ஒவ்வொரு தரமு ருேம். இப்படியாக மூன்று வே பேசினில் போடுகின் முேம், நாங்க யான தளங்களாவன (அதாவது உள்ள 3 வகையிடங்கள்.)
(i) நீர்ப்பூண்டு அடர்த்திய (i) பூண்டுகளற்ற மணற்ப( (i) பூண்டுகளற்ற மணற்ப(
ést 11 11 6) மேற்கூறிய வகைகளை வி தளங்களிருந்தால் அவைகளிலிருந்: வாரியெடுக்கும்போது, 3 அங். அல் வாரப்படும். அகிலும் ஆழ்ப்ப அப்படியிருக்கும் விலங்குகளையறி இடையிடையே துளைத்தெடுக்கலா பண்பறிதற்குரிய மதிப்பிடல் (Qualitat பேசினில் மூன்று அல்ல போட்டதை பலவகையாக பண்ட
இம்முறைகள் அதற்குள்ளடங்கிய

திர்க்கரைகள்
வேலைத்தளத்தையும் வெவ்வேறு ட விலங்கினங்கள் வெளிப்படக்
சேர்ந்த மண்ணுகவிருந்தால்
ாரியால் வாரவேண்டும். இப்படி }ருக்கும் விலங்குகள் வந்து சேரும். "ருதல் நன்று. ஒப்பிட்டுப் பார்ப்ப மும் 10 நடை தூரம் வாரி எடுக்கின் றுபட்ட இடங்களில் வாரி எனுமல் :ள் சாதாரணமாக வாரும் 3 வகை
ஒரு குறிப்பிட்ட வரையிடத்தில
]sf &5 இருக்கும் இடம் குதி-நீர்க்கரையில் குதி-நீர்க்கரையிலிருந்து 50 யாருக்
ட வேறும் வித்கியாசமான அடித் தும் வாரி எடுத்தல் நன்று. இப்படி லது 4 அங். ஆழத்தில் உள்ள மண்ணே ந்கில் அதிக விலங்குகளிருப்பதில்லை. வதற்கு துளை கருவியைப் பாவித்து
'lf) •
ive Analysis) 2து அதற்குக்கூடிய முறை வாரிப் றிதற்குரிய மகிப்பிடல் செய்யலாம்.
விலங்கினங்களைப் பொறுத்தது.
79

Page 181
(i) lfgs (p6ip (Floation
கியைக் கூட்டுவதும், வி இதற்கு மக்கினிசியம் ச பேசினிற் போட்டுக் கக $ალნ பகுதியைப் போட்( பார்த்தால் சில வகை இவைகளை மயிர் முடி மருந்துச் சீயாக்களில் (Penthic Fauna) 6Tai ளிட்டு, 5% போமலின் போமோல் - அற்க்க alcohol)
மக்கினீசியம் சல்பேற்றுக்கு
குளோறைட்டும். போடலாம்.
(ii) தோம் சென்று லும் கை எல்லா வகை விலங்கில சுலபமாகச் செய்வதற்கு கப்பட்ட அரிதட்டில் ே அரிதட்டை அலசவும் அ சியானவை நீரிற்குள் பெருமணலும் ஊரிகளும் லிருந்து விலங்கினங்களை படியெடுக்கும் விலங்கின சிறு சீயாக்களில் போட்
துளை கருவியினல் எடுத்த:
*
ஆராயலாம்.
அளவு முறை மதிப்பிடுதல் (Quantitat அளவு முறை மதிப்பிடுதற் கின்றன. இங்கு நாங்கள் இலகுவி
2O

(ethod) இந்த முறை நீரின் அடர்த் லங்கினங்களை மயக்குவதுமேயாகும். ல்பேற்றை நீரிற் போதியளவு ஒரு ாத்து, அதற்குள் வாரிய மண்ணில் அரை மணித்தியாலத்தின் பின்பு விலங்குகள் நீரின் மேல் மிதக்கும். (Brash) ஒன்றினுல் எடுத்து ஊசி போட்டு கடற்றள வினவிலங்கினம் ற அடையாளத் துண்டுகளே அதற்கு (அங் நீரிற் கரைத்த) அவ்லது கோலி’ட்டு வைக்கவும். (Formo/
}ப் பதிலாக கறியுப்பு (சோடியம்
யாற் பொறுக்கும் முறையிற்முன் னத்தையும் காணலாம். - இதை ஒரளவு வாரிய மண்ணை மேற்கொடுக் 'பாட்டு, பேசினில் நீரெடுத்து அதில் ப்பொழுது பெருமண்ணை விட மிகு சென்று விடும். இவ்வரிதட்டிற்குள் > விலங்கினங்களுமேயிருக்கும். இசி எடுத்தல் இலகுவாகவிருக்கும். இப் ங்களையும் முன்பு போட்ட மாதிரி டு வைக்கவும்.
வற்றையும் மேற் கூறிய முறைகளில்
ive estimation) குப் பல முறைகள் கையாளப்படு ற் பாவிக்கக் கூடிய முறையாவன

Page 182
(i) (ii) (iii) (i)
கனவளவு காணும் முன
கிறைமான முறை (Gr மதிப்பீட்டுச் சதுர முன
கனவளவு காணும் முறை : அளவான சட்டுவக் க. குகள் அதிகமில்லாவிடின் மண்ணெடுத்து அகிலுள் ஒரு போத்தலிற் போட விலங்கினம் என்ற
ஒட்டவும்.
பின்பு இதை ஒரு 10 m .
(ii)
(iii)
அதன் கனவளவைக் கe மேற் கூறிய முறையா கிறுக்கப்பட்ட ஒரு குடு கூடியளவு மையுகுத்திய குடாக்கவும். பின்பு க? 96 di iš AF96) (Desiccat வும். பின்பும் குடு காட் ஒரே நிலையில் வருமள6 களின் உலர்ந்த நிறைை (a) மதிப்பீட்டுச் சதுர ஒரு குறிக்கப்பட்டளவு யாயிருக்க வேண்டும்) : லிலிட்டு 5% போமலின சதுரமும் 0.25 ச. மீ. ஆ வழுக்கியில் ஒட்டி அத குக் காட்டியின் உதவிய (p) கண்ணுக்குத் தெரி சதுரம் அல்லது பெரும் சதுரம் ஆகியவையை

'p (Volumetric method)
avimetric method)
Pp.
வாரியெடுத்த மண்ணிலிருந்து ஒரே
ாண்டியினல் ஒரு கரண்டி (விலங் 2 அல்லது 3 காண்டி எடுக்கலாம்)
ள விலங்குகளனைத்தையும் எடுத்து
L@ 5% போமலினிட்டு, கடற்றள
அடையாளத்துண்டுகளை வெளியே
அளக்கக் கூடிய அளவு சாடியிலிட்டு னிக்கவும். ல் எடுக்கப்பட்ட விலங்கினங்களை ைெவயிலிட்டு, உறையவிட்டு நீரைக் பாலெடுத்து விட்டு பின்பு மென் ைெமயாய் வெப்பமேற்றவும். இதை or) குளிர வைத்து நிறையை அறிய டி, குளிர வைத்து கிறுக்கவும். கிறை வும் இப்படியே செய்து விலங்கினங் யயறியலாம்.
முறைக்கு நுண்ணங்கிகளாயிருந்தால் வாரிய மண்ணில் (சிறிய அளவை உள்ளவற்றை எடுத்து சிறு போத்த ரிட வேண்டும். ஒரு ச. மீ. பக்கச் ஆழமுள்ள மதிப்பீட்டுச் சதுரத்தை னுள் இவ்விலங்குகளையிட்டு நுணுக் பினுல் எண்ணவும். யும் விலங்குகளை 6 அங். மசிப்பீட்டுச் விலங்குகட்கு 1 அடி மதிப்பீட்டுச் உபயோகித்து விலங்குகளின் குழலி
2f

Page 183
லேயே வைத்து எண்ண ணுதல் வேண்டும்.
நீரின் அடித்தளம் சேருக இருந்தால்
சேறு ஆழமாகவிருந்தால், யோகித்துத் தேவையான ஆழ்ப்ப முதல் இதன் மூடி மூடியவண்ணி புகுத்தி பின்பு மூடியைப் படத்தி திறக்கவும். சேறு உட்செல்லும். திருப்பி மேலே இழுத்து எனுமல் யாக வேறுபட்ட ஆழங்கள் அல்ல ஆகியவற்றில் ஒவ்வொரு தாமாக
சேற்று மாதிரி காட்டியை சேறு இருந்தால் வாரியைத்தான்
இகிலுள்ள விலங்குகளை பe முறை மதிப்பிடல் ஆகியவைகளை
கூறிய மாதிரிச் செய்யலாம்.
நீரின் அடித்தளம் கற்பாறையாகவிருந்: இங்கே சேற்று மாதிரி கா இயலாது. கற்பாறை ஓரளவு மேலால் உபயோகித்துச் சில வில
அதிகமான விலங்குகள் கீழுமே ஒளிந்திருக்கும்.
(α) கற்பாறைக்குள்ளே உள் போன்றவற்றல் உடைத் (b) இப்படி உடைத்த சிறு பேற்றுக் கரைசலில் வை குகள் வெளிவரும், இதற் (*) கல்லிற்குக் கீழ் இருப்ட
களின் மூலமே எடுக்க
22

வும். இப்படி பல இடத்தில் எண்
சேற்று மாதிரி காட்டியை உட த்தில் உள்ள சேற்றை எடுக்கலாம். 2ணம் தேவையான ஆழக் சிற்குள் ல் காட்டியபடி கிருப்பித் (படம் 3, இதன்பின் மூடியை முன்போலத் பேசினிற்குட் போடவும். இப்படி து வேறுபட்ட சேற்று நிலங்கள்
p6ði gny தடவை எடுக்கவும். த் தாழ்த்த இயலாத அளவிற்குச்
உபயோகிக்க வேண்டும்.
ண்பறிதற்குரிய மதிப்பிடல் அளவு முன் மண் அடித்தளத்திற்குக்
தால்
ட்டியோ அல்லது வாரியோ பாவிக்க சமதளமாகவிருந்தால் வாரியை
ங்குகளை எடுக்கலாம்.
கற்பாறைக்குள்ளும் கற்பாறைக்குக்
ாளவற்றை அலவாங்கு சுத்தியல் து கையாற்ப் பொறுக்க வேண்டும்.
துண்டங்களை மக்கினீசியம் சல் பத்தால் கல்லிற்குள் இருக்கும் விலங் கு 1 மணிக்கியாலமாகுதல் தேவை. வைகளும் மேற்கூறிய இரு முறை
வேண்டும்.

Page 184
(d)
(e)
(f)
இத்துடன் கற்பாறைகள் ளும் பலவினங்கள் உண் சல்பேற்றுக் கரைசலிட் எடுக்கலாம். எனுமல் பேசினில் தெ இப் பூண்டுகளை அலசினு விழும். இவைகளை சா வளைந்த கட்டையில் ஏ! எடுக்கலாம். சில பெரும் விலங்குகள் பொறுக்கவியலும்.
அளவு முறை மதிப்பிடல் : இங்கு அளவு முறை மதிப்பீட்டு
நீர்க்கரையோரங்களில் 9.
இவைகளில் அதிகமாகக் 6
புழுவினத்தைச் சேர்ந்தவைகளுே
யினங்களின் குடம்பிப் பருவங்கள்
வையும் காணப்படும். மேற் கூறிய
யைப் பாவிக்கலாம்.
1.
சட்டுவக்காண்டியால் ( தரை நோக்கி ஒரு அ அதிலுள்ள கண்ணுக்கு பொறுக்கும் முறையாகி மிகச் சிறிய விலங்குகளை பண்பறியலாம். இது 马山 முறை (F. 14 பார்க்க) மண்புழு போன்றவற்ை மயங்க வைத்து, மயங்கி கிண்டியால் கிண்டி எடு

ரில் வளர்ந்திருக்கும் பூண்டுகளிற்குள் B இவைகளை எடுத்து மக்னீசியம் டுப் பின்பு மேல் மிதப்பவைகளை
ளிந்த நீரையெடுத்து அதனுள் ல் சில விலங்குகள் இந் நீரிற்குள் வணம், கைவில்லை, மயிர்முடி, கூர் ற்றிய ஊசியாகியவைகளைக் கொண்டு
நேரடியாய்ப் பூண்டுகளிலிருந்து
* சதுர மூலம் செய்வதே நன்று.
ருக்கும் நீர்த்த விலங்குகள்
காணப்படுபவை மண்புழுவும் மற்றும் f). இவைகளைவிட பூச்சியினம், பூச்சி ர், மொலஷ்க்கா வகையைச் சேர்ந்த
வற்றை பண்பறிதற்கு மூன்று முறை
Trowe) நீருக்கருகாமையிலிருந்து டிக்கொரு முறை மண்ணை எடுத்து த் தெரிந்தவற்றை மிதப்புமுறை யவற்ருல் பண்பறியலாம்.
தள்கிறன்" புனலில்ப் போட்டுப் ய்வு கூடத்தில் செய்ய வேண்டிய
0 அய்தான போர்மலின் கரைசலில் யிருக்கும் வே? யில் புழுக்களைக் க்க வேண்டும்" -
2g

Page 185
40% போமலினில் 25 மி. இ கலக்கி இதை மயங்க வைக்கப் பா6 தலிற்குள் 40% போமலிண் 5 மி. கிரப்பிப் பாவிக்கலாம்) சில வேளைக டாங் தடவையும் போமலின் கரைச
பின்பே ஆழமானவிடத்திலுள்ள பு
மதிப்பீட்டுச் சதுரம் அல்ல! டப்பட்ட இடத்திற்குள், மேற் ஊற்றி 15-30 கிமிடங்கட்குப்பின் ட னிக்க வேண்டும்.
அளவுமுறை மதிப்பிடல் :
முற்பகுதியில் கூறிய மூன்று லாம். இவைகளாவன.
() கனவளவு காணும் முறை () நிறைமான முறை - (ii) மதிப்பீட்டுச் சதுரமுறை
மண்ணில் உள்ள விலங்குகளின் நடத்ை
ஒரு பக்கம் கண்ணடி பதித் இருளடைந்த இடத்தில் வைக்க ே டும் வெளியில் எடுத்து நேரடியாக லாம். நுண்ணிய அங்கிகளைப் பா Qančiu Tas iš AFôd (Horizontal) a தையை அவதானிக்கலாம்.
மண்ணில் தாழ்த்திய கீழ்ப்படையில் (Su
மண்ணில் தாழ்த்துவதற்குப் இவைகளுள் நேரடியாக நுணுக்கக் கூடியதற்கு ஒளி புகக் கூடியதாகவு யக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டு
24

லி. எடுத்து ஒரு கலன் நீரிற்குள் விக்கலாம். (ஒரு சாராயப் போத் இலி. விட்டு மிகுதிக்கு நீரால் 1ளில் அதே இடத்திற்கு இரண் ல் ஊற்ற வேண்டி வரும். இதன் ழக்கள் வெளிவரும்.
து வரம்பு நான்கு பக்கமும் கட் கூறியபடி தயாரிதத போர்மலின புழுக்களை கிண்டி எடுக்க எத்த
வ முறைகளை இங்கும் பாவிக்க
g5ula (Behaviour) usTs sonsulsi) ;
த பெட்டியில் மண்ணைப் போட்டு வண்டும். பார்வையிடும்போது மட் ப் பார்க்கக் கூடியதைப் பார்க்க ர்ப்பதற்கு நுணுக்கக் கருவியை வைத்து கண்ணுடிக் கூடாக நடத்
bstrate) (54Guglj56i ;
பல பொருட்கள் பாவிக்கலாம். கருவியில் வைத்துப் பார்க்கக் |ம் அதே சமயத்தில் அங்கிகள் படி
tf.

Page 186
இவைகள் யாவற்றிற்கும் (Cellophane) S)S) soQ5 g (Cellulose). படமெடுக்கப் பாவித Plate) களை நீரில் அவித்து, எமை (Amyl acetate tot Acetone) ) பாவிக்கலாம்: இதில் செல்லுலோசி இருப்பதால் சில வேளைகளில் அங் வாயிருக்காது.
ஆதலால் செல்லுலோசை உகந்தது. இதற்கு மரக் கூழை கார்பன் ஈர்சல்பைட்டுடனும் சேர் லோசு சாங்கேற்று (Cellulose உறுளைகளுக்கிடையால் அமிலத்தி செல்லுலோசுத்தட்டாக அமிலத் வைத்து கிருமியகற்ற வேண்டும்.
இப்படியாகக் கிடைத்த வெளிக்களத்தில் நீர்க்கரையிலிருச் இடங்களில் குறிப்பிட்ட 2یے{ LEP மண்ணில் இருந்து திரும்பவும் 2 கிழமை 4 கிழமை 8 கிழமை ே அமிழ்த் தி வைக்கலாம்.
செல்லுலோசுத்தாளை எடு முன்பு சாவணத்தால் மண் துணி இப்படி மண்ணை எடுக்குப்போது தெரிந்தால் எடுத்துப் புறம்பாகப்
இச் செல்லுலோசுத்தாளை யிடலாம். அல்லது நேரடியாகவு!
இச் செல்லுலோசுத்தான் அம்மண்ணே ஆய்வு கூடத்தில் தாழ்க்கலாம்.
மேற்கூறிய முறையைவிட பெற்றிக் கிண்ணத்தில் மண்ணை 6ை பார்வையிடலாம். இம்முறையிலு முறை உகந்தது.

உகந்தது செல்லோபேன் தாழ் தூய்மையான செல்லுலோசானது. ந்த பளம் எதிர்த்தட்டு (Negatioe ல் அசிற்றேற்று அல்லது அசற்றேன் ல் கரைத்துப் பின்பு படியவைத்துப் ற்கு மேலால் வேறும் பொருட்கள் கிகள் உள்ளிட்டு குடியேற இலகு
நேரடியாகத் தயாரிப்பது மிகவும் சோடியம் ஐதரொட்சைட்டுடனும் த்துத் தாக்கம் செய்தால் செல்லு
arant hate) d. 603rt-TG5th. g)aos ற்குள் வார்த்தால் மென்மையான
கிற்படியும். இதை கொதி நீரில்
ஒளிபுகும் செல்லுலோசுத் தட்டை *து தரையை நோக்கி குறிப்பிட்ட ங்களில் அமிழ்த்தி வைக்கலாம். எடுக்கும் நேரமும் வேறுபடலாம். பான்று வேறுபட்ட காலங்களுக்கு
த்து சாயமிடுதற்கு (Staining) க்கைகளே எடுத்தெறிய வேண்டும். சில விலங்கினங்களும் கண்ணுக்குத்
பார்வையிடலாம்.
வழுக்கியில் வைத்துப் பார்வை ம் பார்வையிடலாம்.
ா வெளிக்களத்திற் தாழ்க்காமல், சாடியில் வைத்தும் அதற்குள்
அகார் (Agar) வார்க்கப்பட்ட வத்து, அகாரில் வளரும் அங்கிகளைப் லும் முன்கூறிய செல்லுலோசுத்தாள்
2穷

Page 187
அதிகாரம் : 4
எழுந்தபடி விலங்கினu
எழுந்தபடி விலங்கினம் என்பவை;
(i) upgoals air (Birds) (ii) gegë: Gás air (Insects) (iii) e Lu LuGJ ITÁSas air (Amphi (iv) issCD Sifs air ( Reptiles) (w) முலையூட்டிகள் (Mamm
இவைகளைப்பற்றியறிவதற்கு நாம் அவதானிக்க வேண்டும். பூ இருவிழிக்கருவி (Binoculars) (1 இவ்விருவிழிக் கருவிகள் கூடிய உரு இருந்தால் நுணுக்கமாகப் பார்வையி குறிப்புப் புத்தகத்தில் எழுதுவது சு இவ்வாருகப் பார்வையிட முடியாது பிடித்தல் வேண்டும். மற்றைய பெ யாய் கற்க வேண்டுமாயின் அவைக வேண்டும். இப்பெரும் விலங்கின. பிட்ட எல்லக்குள் வசிப்பவையல்ல கப்பால் இருந்தும் அவை குடிபெய களைப்பற்றி பூர்த்தியாக அறிவதற்கு பற்றியும் அறியவேண்டி நேரிடும். மாகச் சில வேளைகளிற்முன் பறந்து களில் அவை அதிகமாகவும் வேறு சில
படும்.
இக்குறிப்புகளை கவனத்தில் களைப் பற்றிய மண்டல அவதானிப்
பறவையின் அவதானிப்பு :
பறவைகளை அவதானித்தல் கருதப்படுகின்றது. விஞ்ஞான அ மிகவும் ஆர்வம் காட்டியிருக்கிருச்சி 2ó

(Random Fauna)
biams)
als) முதலியனவாம்.
முதற்படியாக இவ்விலங்கினங்களை ச்சியினங்களைவிட மற்றயவைகளை 7 13) மூலம் பார்வையிடலாம். நப்பெருக்கும் வலு உள்ளவையாய் ட்டு அவையவங்களின் அமைப்பை லபமாகவிருக்கும். பூச்சியினத்தை 1. இவைகளைப் பொறிகள் மூலம் ரும் விலங்கினங்களைப்பற்றி பூர்த்தி ளைப் பொறிகள் மூலம் பிடித்தல் ங்களுக்குள் பறவைகள் ஒருகுறிப் ல. ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக் பருகின்றன. ஆகையால் அவை கு அவைகளின் குடிபெயர்தலைப் மேலும் இவ்விலங்கினங்கள் அதிக திரிவதுண்டு. அத்துடன் சில காலங் காலங்களிற் குறைவாகவும் காணப்
வைத்துக்கொண்டே நாம் இவை
பில் இறங்க வேண்டும்.
பலரால் பொமுது போக்காகக் |றிவில்லாதவர்களும் இத்துறையில்
6. இலங்கையில் உள்ள பல

Page 188

3
F

Page 189


Page 190
பறவை அவதானிப்பாளர்கள் மு: களே, ஆணுல் இ றுதியில் இவர் விட்டார்கள். பறவையினம் பூக்க3 அழகுவாய்ந்ததுமாகும். இதைப்
தெரியாமல் இரசித்துக்கொண்டேயி
ஆணுல் விஞ்ஞான முறையில் பின்வரும் முறைகளேக் கையாள ெ (i) பறவையை அவதானித்த (i) பறவையின் குடிபெயர்தர் (i) பறவையின் உணவு இனட்
யறிதல் (iv) குறிப்பிட்ட பறவைகட்கு தொடர்பையும் ; எனோ மிடையிலுள்ள தொடர்
இக்கான்கு தலப்பின்கீழும் பற்றிய ஒரளவு அறிவைப் பெறலா
(1) பறவையை அவதாளித்தல்:
இவ்வவதானிப்பின் முக்கிய் தலேயாகும். அவைகளே அவதானி ளேயும் கையாளுதல் நன்று. இம் அவதானிக்கும் வரிசையில் குறிப்பி
றையும் ஆராய்வோம்.
(a) பறவையின் வெளித்தோ பல (பறவைகளே அவதா (b) பறவைகளே இரு விழிக்க கியைக் கொண்டும் அவ சொற்களேப் பயன் படுத்

୩, DILITଶIt விஞ்ஞான அறிவற்றவர் கள் இத்துறையில் நிபுணர்களாகி ளப்போல் மிகவும் கவர்ச்சியானதும் பார்வையிடுவோர் நேரம் போவதே
ருப்பார்கள்.
பறவைகளேப்பற்றிக் கற்கும்போது வேண்டும்.
அவற்றின் இனங்கானல் லயறிதல் பெருக்க முறைகள் முதலியவற்:ை
கும் மற்றைய பறவைகட்குமுள்ள விலங்கினங்கட்கும் இவைகட்கு பையுமறிதல்.
கற்றுக்கொண்டால் பறவைகளைப் "ம்.
நோக்கம் அதன் இனத்தை அறி ப்பதுடன் மற்றும் சில முறைக முறைகள் யாவறறையும் முதலில் ட்டு பின்பு அவைகள் ஒவ்வொன்
ற்றத்தை விவரிக்க (உபயோகிக்கும்) னிப்போர்) சொற்களேயறிதல் ருவியைக் கொண்டும் தொல் கோக் தானித்து (Telescope) முன் கற்ற தி குறிப்புகள் எழுதிக் கொள்ளல்
2

Page 191
(c)
(d) (e)
(f)
(ց)
(h)
(i)
(i) (ii) (iii)
(iv) (v)
பல பறவைகளைப் பார்வை
தோற்றம் விருத்தி செய்யு றம் ஆகியவற்றை வேறு
இடப் பெயர்ச்சியறிதல் (1 அவை எழுப்பும் ஒலியிலி கற்றல். மேலும் ஒரே பற யிருந்தால் அதையும் அவ கிழற்படச்சாயை (Silho இனங்காணக் கற்றுக் கொ பறவையின் அடிச்சுவடுக இன மறிதல்.
பறவையின் கூடு, முட்டை காணக் கற்றுக் கொள்ளல் பறவையின் வதிவுப்பொறி நடத்தை (Behaviour) எ வகை முதலியவற்றைக் கெ
பறவையின் வெளித்தோற் பறவையின் செட்டையின் பறவையின் என்புக்கோர்ன் பறவையின் பாதங்களின் .
பறவையின் இறகுக ளின் பு
6. பறவைகளை அவதானித்துக் குறிப்பிடு
பறவைகளைப் பார்வையிடும்ே
யிடுவதன் நோக்கம் என வென்பதை விஞ்ஞான நோக்குடன் நாம் பா அவற்றின் பாகங்களைக் கூர்ந்து கவனி எவ்வளவு அணுகலாமோ அவ்வல்
28

பயிட்டு அவைகளின் சாதாான ம் காலங்களில் அவற்றின் தோற் படுத்திக் குறித்துக் கொள்ளல். Lосо тоtion) ருந்து அவற்றைக் கண்டுபிடித்துக் ]வை இருவித ஓசை எழுப்புவதா தானித்தல்
uette) Gas t6ðar@ பறவைகளை ள்ளல்.
2.
%tá (Foot print) Qasrairs
முதலியவற்றைக் கொண்டு இனங்
).
pop (Perching mechanism)
#3Fiassi (Droppings) o sa ay ாண்டு இனங்காணல்
றம் F
அமைப்பு F, வையின் அமைப்பு F அமைப்பு Fo அமைப்பு F
தல்
பாது அவற்றை நாம் பார்வை நாம் அறிந்திருத்தல் அவசியம் ர்வையிடுவோமாயின் முக்கியமாக க்கவேண்டும். இதற்கு பறவையை ாவு தூசம் அதனருகிற் செல்ல

Page 192
வேண்டும். இரண்டாவதாக இரு யைக் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். முன் கூறியபடி பறவையின் பா வேண்டும். பறவையின் பாகங்களே வதற்கு முதலாவதாக சாதாரணம வற்றை அவதானித்து அவைகளின் கூறிய பாகங்களே முன்வைத்து வி சில பறவைகள் பற்றிக் குறிப்பு எ களும் அவற்றை விவரிக்கும் மு,ை
ஒரு பறவையில் முக்கியமாக நிறம் (ii) சொண்டு (ii) கால் மிடம் (V) கனியன்களாகவோ து படுகின்றன. (vi) எப்படிப்பட்ட (vii) P-L ITLin (viii) -y, 5 Fit up: நேரங்களில் அவ்வினப் பறவை (x) அதன் சக்கம் (Xi) கூட்டின் மும், முட்டையின் வடிவமும் அக
மேற் கூறியவைகளேக் குறி மேற் கூறிய ஒழுங்கிலோ அல்லது விடயத்தையோ எழுதல் சரியன் எழுத வேண்டும் இதைப் பின்பு முறையாகக் குறிப்புப் புத்தகத்தில் என்று எங்களால் ஊகிக்க முடியா லும் பார்க்கக் கூடியவற்றையே 5 வதினுல் ஒன்றையும் விட நேரிடா றைத் தெரிக்கெடுக்கலாம். இக் வரைப்படமொன்றும் வரைய வே றைப் படிக்கும்போது ஒரு முக்கி என்னவெனில், பறவையின் நிறங் ஒழுங்கு உண்டென்பதே.

விழிக் கருவியைக் கொண்டு பறவை
இப்படியாகக் கவனிக்கும் போது கங்கள் நன்குய்த் தெரிக் சிருக்க
விளங்கி அதன்படி குறிப்பெழுது ாக விட்டுத் தோட்டங்களில் வருட முக்கிய அம்சங்களே படம் 1 இல் விவரிக்க வேண்டும். இப்படியாகச் ழுசியவுடன் பறவையின் பாகங்
றயும் நமக்குப் பழக்கப்பட்டுவிடும்.
க் கவனிக்க வேண்டியவை (i) அதன் (iv) அது அதிகமாகக் காணப்படு ல்லது கூட்டங்களாகவோ காணப்
உணவு உட்கொள்ளுகின்றது. க்கிய குணுகிசயங்கள் (ix) ଶtf 5,
து சிகம் காணப்படுகின்றன. வடிவமும் அது கூடு கட்டுமிட Fair usin air.
ப்புப் புக்ககத்தில் எழுதும் போது ஒரு விடயத்தை முடித்து மற்ற 2. எல்லாக் குறிப்புக்களையும் கலந்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். முதன் எழுதும் போது எது முக்கியம் "து. ஆகையால் தேவையானவறறி ாழுத வேண்டும். இவ்வாறு ாேழுது து பின்பு இதில் முக்கியமானவற் துடன் முடியுமானுல் பறவையின் "ண்டும். ஒழுங்காக எழுதப்பட்டவற் ய அம்சம் கவனிக்கக் கூடியது,
எண் விவரிக்கும்போது அசில் ஒரு
2ಿ?

Page 193
()ே ஒழுங்காகப் பறவைகனே அவதா
பறவையினங்களை அவதானிக் னிப்பது.ஞே அல்லது வசதி வரு டகுே கின்றுவிடக் கூடாது. எ ளைப்பற்றியறிய வேண்டுமாயின் ஒ( வெளிகளில் ஒழுங்காக வருடம் மு வேண்டும். இப்படியாகப் பார்வை
அவதானிப்புகள் அவசியம்.
(i) முதல் நன்முக அறிந்த ப றதோ என்பதைக் கவனி குறித்துக்கொள்ள வேண்டு யும் குறிக்கவேண்டும். (i) முன் நன்முக அறிந்த ப (i) கிறங்களில் (ii) குணங்களில் (ii) அது எழுப்பும் ஒலியில்
ஏதும் மாற்றங்கள் உண்டே வேண்டும்.
(ii) புதுப்பறவைகள் உண்டாய்
யில் விரிவான குறிப்பெடுக்
மேற்கூறிய் முதலாவது தாக எக்காலத்தில் வருகின்றன. எக்கால சில தங்குகின்றனவா ? என்ற உ6 விருக்கும். இத்துடன் இப்பறவைக அறியலாம்.
தொண்டைமானுறு நீர்த்தே சில பறவைகளின் மாதிரி அட்டவை
so

A556) (Regular observation)
கும் போது ஒரு தரம் அவதா ம் நேரங்களில் அவதானிப்பது விஞ்ஞான முறையில் இவைக குறிப்பிட்ட கால இடை ழவதும் இவற்றை அவதானிக்க பிடும்போது மூன்று வகையான
றவை திரும்பவும் காணப்படுகின் த்தல் அப்படியாயின் அவற்றைக் ம் இவைகளின் எண்ணிக்கையை
றவையை நன்கு நோக்கி அதன்
ா என அவதானித்துக் குறிக்க
பின் 1-ம் பகுதியிற் கூறிய முறை
*க வேண்டும்.
பிலிருந்து குறிப்பிட்ட பறவைகள் த்தில் திரும்புகின்றன. அவற்றில் ண்மைகளை நாம் ஆராய ஏதுவாக ாள் காணப்படும் நேரங்களையும்
க்கத்தில் இவ்விதம் அவதானித்த ண கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Page 194
(Chlidonias Leuco parcia Javanica)
Light black headed gulf
& L sö,5 ir Tir
— — A C R R C C R — — —
@r, sol-air)ගෞෙff The Ceylon black drongo
(Picrurus Macrocercus Minor)
c c c c c c c c c c c c
(ii) இரண்டாவது வகை பி

பறவைகளின் எண்
A – „gy@sudores创舒沙ひ * 次 % 、*し C – om 5f før udfos班必饥。班。双班班●●口 R – „zy@janudures细肋姻娜磁斑动功能仍架 细概似概动如奶瓶动物 Lipsoques ofiaji Qi juuli淘 优兹秘而死兹动必五次由 gjasjto-Qå ©æršG; Pond heron C C A A A A A A C C C C (Egretta gar ettagaretta) @@jeffrâm ở GaeršGojỞ C C A
(Egretta abba modesta)
sl þågasabao— Whiskered tern
A C C A A C G C
R () (? - C R — — ----
yவதானிப்பில் கிடைத்தவை.
sy

Page 195
(a) Sl-fig5Q569-Gelochelido'
billed Tern
தை மாசி
1. முன் தலை குறிப்பு N
2. சொண்டு N
3. செட்டை y N
4. உடம்பின் கீழ்ப்
t. 1st & LD N
5. கால் A
6. @6ళీ pp.
இத்தகைய குறிப்பிலிருந்த ப புறத்தில் கறுப்புகிறம் தென்படுகிற வைகாசியில் முற்முய் கலையின் ே
அறியக்கூடியதாய் இருக்கின்றது. சில மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றதென்ப ஆண், பெண்ணிற்கிடையிலுள்ள வே இனப் பெருக்க நாட்களின் மாற்ற இத்தகைய நிறமாற்றக் கு வரிசையில் விரிவான கிற விளக்கம் (i) இக் குறிப்பிலிருந்து இ வருடம் முழுவதும் குடி கூடியதாகவிருக்கும். இக் (
多零

Nilotica Nilotica. The gull
பங்குனி சித்திரை வைகாசி
தலை தலை முடி தலை மேற்பக் கறுப்பு கறுப்பு |கம் கறுபடி
N N
N is 9. U 56 N
ங்குனி மாததசில் தலையின் மேற் தென்றும் இக்கறுப்பு சித்திரை மேற்புறத்தில் பரவுகின்றதென்றும் இங்கிற மாற்றத்துடன் குரலிலும் தையும் அறியலாம். இங்கிறமாற்றம் ற் றமையாய் இருக்கலாம். அல்லது மாயும் இருக்கலாம். iறிப்பெடுக்கு முன்பு மேற்கூறிய முன்பே எழுதப்பட வேண்டும். டையில் வரும் பறவைகளையும், பிருக்கும் பறவைகளையும் காணக் குறிப்பும் முதலாவதற்கு கொடுக்கப்

Page 196
பட்ட அட்டவணையிலேே
ணம் கடற் குருவி (Chli
(c) (5. Guus g56) (Migration)
பறவைகள், வான நிலை இருந்து மற்ற இடத்கிற்கு குடிெ கண்டுபிடித்திருக்கிரு?ர்கள். உலகில் குளிர்கூடிய காலங்களில் பறவை இவைகள் எந்தக் கண்டங்கட்கூட கின்றன என்பன போன்ற தகவ6 3) Dalgll (Labelling) 3GU5 (lp a பழையது 1710-ம் ஆண்டில் :ே
சாம்பல் தரையில் பட்டியிடப்பட்
பறவைகட்குப் பட்டியிடுவ ரணங்கள்
1. பறவைகளைப் பிடிக்கும் (
வலையே இலகுவானது. 2. அலுமீனியம் அல்லது
பட்டிகளிடும் கிறுவனங் டும். இங் நிறுவனம் ம றங்களுடன் தொடர்பு கள் பறவைகளின் கா 3. குறிப்புப் புத்தகம் 4. பறவைகளைப் பிடிக்க
வளையமிடுதலை (Ringing களும் இத் துறையிற் கையாளப்ட கழுத்தில் பட்டிகள் க வால் இறகில் ஒன்று இறகிற்கு அழியாத ை செயற்கை இறகுகளை
:

ய குறித்துக் கொள்ளலாம். உதார domias Leucora reia Ja Punica)
யைப் பொறுத்து ஒரு இடத்தில் பயர்வதாகப் பல ஆராய்ச்சியாளர்கள் வட பாதிக் கோளத்தில் இருந்து கள் தெற்கு நோக்கி வருகின்றன. டாக வருகின்றன, எங்கெங்கே தங்கு ல்களே அறிவதற்கு பறவைகட்கு பட்டி றை. இப் பட்டியிடும் முறை மிகப் ஜர்மனி தேசத்தில் பிடிக்கப்பட்ட டிருந்ததாம்.
தற்குத் தேவையான முக்கிய உபக
பொறிகள். இவற்றில் பறவைப் பொறி
பிளாஸ்டிக் பட்டிகள். இவைகளில் களின் அடையாளம் இருக்க வேண் ற்றைய இது போன்ற ஆராய்ச்சி மன் வைத் சிருக்க வேண்டும். இப் பட்டி லில் இடப்படலாம்.
இரை ) விட வேறு அடையாளமிடும் முறை
ட்டுவது வெட்டுவது.
ம பூசுவது ஒட்டுவது முதலியனவாம்.
39

Page 197
இப்படியாக அடையாளமிடப் கிரும்பவும் இலங்கையில் எப்பாகத்தி இவைகள் கிரும்பி வருகின்றன. அல் டன என்று ஊகிக்கலாம். ஆனல் பறவைகள் மற்றைய மாதங்களில் அ ளிற்முன் அகப்பட்டால் இடையே செல்கின்றன என்று ஓரளவு ஊகிக்க வரமுன்பு இலங்கையின் மற்றைய பா காலங்களில் குடிபெயரவில்லையா என்
(d) பறவையின் குரல் 1. பறவையின் குரலைப் பதிவுசெய்
முறைகளில் விவரிக்கலாம்,
பறவையின் பொதுப்பெயர் (t) நீல வால் பூச்சி உண்ணி
(Blue-tailed bee-eater) (i) நாரைச் சொண்டு மீன் கொத்தி (The stork-billed kingfish (ii) சீழ்க்கையொலி செய்யும் சில்லி
தாரா (The whisting-Teal) (iv) மஞ்சள் தசைத் தொங்கல் ஆழ் (The Jellow-wattled Lapu மேலே நான்கு வகைகளாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள.
(1) முதலாவது முறையில் ட அதே ஒலியுள்ள சொற்களி விளக்கமும் கொடுத்தல். (i) இரண்டாவது முறையில் ( (ii) மூன்முவது முறையில் வே (iv) நான்காவது முறையில் த
வர்ணித்தல். 34

பட்ட பறவைகள் அடுத்த வருஷம் லேனும் அவதானிக்கப்பட்டால் லது இலங்கையிலேயே தங்கிவிட் ஒரு வருஷத்கில் இப்படியான கப்படாமல் ஒரு சில மாதங்க இவை மற்றைய தேசங்கட்கும் லாம். இப்படியான முடிவுக்கு கங்கட்கு இப்பறவைகள் மற்றைய பதை கிட்சயப்படுத்த வேண்டும்.
LᎯ இயலாவிட்டால் பின்வரும்
குரல் தேர்ப்" தேர்ப்" எனப்
பகிவான பிரகாசமான குரல்
கடும், கரகரத்த, இனிமை er) யற்ற குரல் த் சீழ்க்கையொலி செய்யும்
காட்டி ரீே.ரீ?? (ற்ே.கிற்’! yi mg) . குரலைக் குறிப்பிடும் முறைகள்
பறவையின் குரலேக் கூடியளவு ல் எழுதி அதை வலியுறுத்த
குரலை விவரித்துக் கூறல், முெரு ஒலியுடன் ஒப்பிடல் னியே பறவையின் சத்தத்தை

Page 198
2 பறவையின் குரல் சிலவேன் சில கோபத்தையும் சில ட கும் குரலாகவும் இருக்கும் றிற்கு மேற்பட்ட குரல்களு தாலும் அது ஒரு வகைச் கும். உதாரணமாக மஞ்ச
ரீ-ரீ என்னும் சத்தமும் கி.
f
3) தற்பொழுது விஞ்ஞான
arub (Records) (5 tulit 6) பறவையின் குரல்களைப் பு ஆராயக் கூடியதாகவிருக்கி:
(e) பறவைகளைச் சேகரித்தல் :
பறவைகளைச் சேகரித்த 5லில் ஒரு முறையன்று மேலு! தற்பொழுது உள்ள தொலை பறவைகளைப் பிடித்து அதை ( முறைகள் யாவும் இருக்கும்டே மிகவும் குறைக்கப்பட்டுவிட்டன. விஞ்ஞான முறையில் சி
அவ்வினத்தின் அகத்தோற்றங்க
முதலியவைகளையறிவதற்கும் If சேகரிப்பது வழக்கம்.
இவற்றை இருவிதமாகச் (i) பறவை சுயரூபத்தில் (ii) பறவையின் முக்கிய இவ்விரு முறைக்கும் பறவையைக் கொன்று அதன் பகுதிகளைக் கழைந்து தோல், ! படுகின்றன. பறவையைக் கொ

ாகளில் மாறும். அவை குரல்களிற் யத்தையும் சில எதிர்ப்பாலை அழைக்
ஆகையால் ஒரு பறவைக்கு ஒன் நம் உண்டு. ஆனல் எப்படியாய் இருந் சத்தத்தின் வேறுபாடாகவேயிருக் ர்த் தசைத் தொங்கல் ஆழ்காட்டி ம்-கிற் என்னும் சத்தமும் போடும். முறையில் ஒலிப்பதிவுத் தட்டுகளின s'91 li says afealth (Tape records) சிவுசெய்து உண்மையான ஒலிகளை ன்றது.
ல் சாதாரண பறவை அவதானித் ம் இதை ஊக்குவித்தலும் நன்றன்று; நோக்கி. படமெடுக்கும் கருவிகள், முற்ருமுக அறிந்த பின்பு பறக்கவிடும் பாது பறவைகளைக் கொல்லும் முறை
ல புது இனங்களை கிரூபிப்பதற்கும் ள் போன்ற நுணுக்கமான குணங்கள்
றவைகளைக் கொன்று அவற்றைச்
செய்கின்ருேம்.
கிற்பதைப்போல் அமைத்தல் ாகங்களைச் சேகரித்தல் முதற்படி ஒன்றுதான். அதாவது தோலை உரித்தல், பறவையின் ஏனைய லே, கால் ஆகியவை மட்டும் எடுக்கப் ர்றவுடன் காயங்களைப் பொருக்சினுல்
325

Page 199
அடைக்கவேண்டும். இவற்றை எடுப் வெட்டி இறகுகள் உதிராவண்ணம் மெதுவாகத் தோலை உடம்பில் இரு எடுக்கும்போது தோலுடன் காலையு தோலுடன் செட்டையையும் இதே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இப்படியாகத் தோல் எடுக்கு வடியும்போது அதற்கு பென்சின் (
இதற்குப் பயிற்சி வேண்டும். மிக இலகுவில் எடுப்பார்கள். சுரு செட்டை இவைகள் நான்கையும் ஒ பிரிக்க வேண்டும். தசையை நீக்கி வி பின்பு தலையோட்டிற்குள் உ மூலம் பெருந் துவாசத்திற் கூடாக தோல் உட்புறத்தில் பென்சின் த. சவர்க்காரம் தடவிக் காயவிட்டால் யவைகள் இவைகளைப் பழுது படுத் விஞ்ஞானத் தேவைக்கு இத்ே அடைத்து வைத்தால் பறவையி தலை முதலியவைகளை எப்பொழு கிக்கலாம். இப்படித் தயாரித்த பp அடுக்கி வைக்கலாம்.
நூதனசாலைகளிலும் பாடசா? களின் கவனத்தைக் கவரவைப்பதற்கு அவைகளை கிற்கும் நிலை அல்லது ெ யில் படுத்திருக்கும் கிலை போன்ற
(f) பறவையினத்தைப் படமெடுத்தல் :
1. வேண்டிய உபகரணங்கள் :-
11. கமிற - ஒத்தை எதிர்கி reflec camera) g)aila!
தொகுதி மாற்றலாம். 36.

பதற்கு வயிற்றுப்புறமாகத் தோலை போருக்சுத்தூளை உட்புறம்தூவி ந்து உரிக்க வேண்டும். காலடியில் ம், செட்டையில் எடுக்கும்போது போல தோலுடன் தலையையும்
ம்போது குருதி மற்றும் நிணநீர் Bem2ene) இடல் வேண்டும்.
பயிற்சி பெற்ற மாணவர்கள் இதை ங்கக் கூறின் தோல், கால், தலை, ரு உருப்படியாக உடம்பிலிருந்து
டலாம்.
ள்ள மூளையை வளைந்த கம்பியின் வெளியே எடுக்க வேண்டும். டவிக் காயவிட்ட பின்பு ஆசனிக் பின்பு பூஞ்ஞனம், புழு முதலி
தமாட்டாது.
தோலிற்குள் பஞ்சு, வைக்கோல் ன் வெளிததோற்றங்கள் கால், தும் ஒப்பிடுவதற்கு உபயோ
றவைகள் பலவற்றை லாச்சிகளில்
ல ஆய்வு கூடங்களிலும் மாணவர் இப்பறவைகட்குள் கம்பி வைத்து காப்புகளில் உறங்கும் நிலை, தரை கிலைகளில் அமைக்கலாம்.
policité also. F, (single பகரணத்தில் கண்ணுடி வில்லைத்

Page 200

11

Page 201
F 12
2.
 
 


Page 202
12. தொலையொளி வில்லை. 13. முக்காலி F, 14. ஒலி மின்னியலொலிமா 15. இயலுமாயின் 35 மி.மீ 35 மி. மீ. பாவிப்பது சி 16. இயலுமாயின் நிறத்தின 17. 6 of ail lui (Hide) F,
11, 12, 13, 1-6, 17
2
பறவையைப் படமெடுப்பதில் 2-1 பறவைகளைப் படமெடு
வசம் கொண்டு செல்ல
வரும்போது படமெடுக்
2.2. நடந்துபோய்ப் படடெ
னத்தில் இருந்தபடியே மனிதனின் அசைவிற்கு உள்ள பறவைகளையும் களையும் படமெடுக்கும் கருகே போகவியலும். அசையும்போதும் ஒடி நாற்சதுரமாக இணைத்து அதன் நடுவே நாம் நின் துக்கொண்டு நீருள்ளே அணுகமுடியும்.
தரையில் உள்ள ட இருந்து படமெடுத்தால் பறவைக மெடுக்கலாம். பறவையின் கூடு வேறு மரங்களின் மேல் ஒழிந்திரு 23 ஒளிவிடங்கள் அமைத்து விடங்கள் பறவைகளைப் 15 L - iš GM5&sãồTr (Behavi

(Telephoto lens) F.
if( Photo electric meter), . திரைப்படச்சுருள் (Film roll) க்கணம்
ரப்படச்சுருள் பாவித்தல் நன்று
Fa'
ஆகியவைகளைப் படத்தில் காண்க.
சில குறிப்புகள் ப்பவர் கமிராவை எப்பொழுதும் தன் வேண்டும். பறவைகள் வசதியாய்
கக் கூடியதாயிருக்க வேண்டும்.
மடுப்பதிலும் சாதாரணமாக வாக பறவைகளைப் படமெடுக்க வேண்டும். குப் பறவைகள் பறந்துவிடும். நீரில் நீரினுள் திடல்களிலுள்ள பறவை போது படகில் போனல் அவைகட் நீரில் உள்ள சில பறவைகள் படகு விடும். இவைகட்கு வாழைத்தண்டை ஏ அவற்றில் இலைக்கொப்புகள் குத்தி ாறுகொண்டு இச்சதுரததை அசைத் நடந்து போனுல் ஒரளவு பறவையை
பறவைகளை மோட்டார் வண்டியில் ளை அதிர்ச்சியுறச் செய்யாமல் பட முதலிய உயரத் சில் இருப்பவற்றை
ந்தே படமெடுக்க வேண்டும். ரம் படமெடுப்பதுண்டு. இவ்வொளி பார்வையிடுவதற்கும் அவைகளின் our)ப் படிப்பதற்கும் பாவிக்கலாம்.
፵7

Page 203
ஒளிவிடம் அமைப்பதற்கு"
இணைப்பதற்கு நான்கு குறுக்குச் ச சாக்கும் இருந்தால் ஒளிவிடத்தை தாயிருக்கும். இதன் அமைப்பை மானுற்றில் அமைத்திருந்த இவ்வெ. காண்க. F 12-1
இவ்வொ ளிவிடம் பறவையின்
(Camoflage) செயயப்பட்டிருக்க
穷&
2-4. அதிகமாக தொலையொளி டுப்பதே நன்று. ஒளிவிட ான வில்லையை உபயோகி
25 அசையும் பறவைகளைப்
f , அல்லது ஒளியைப் கதி குறைய இருக்க, யும் f g அல்லது f இ 85 L, t്. இலோ அல்லது தாலும் இவற்றைப் பின் பிப்பதற்கு fகூடியிருப்ப
2:6. குறைந்தது இருவராதல்
செல்ல வேண்டும். படெ கொண்டு பல மைல்கள் படமெடுக்க மற்றவர் உட வேண்டும். உதாரணமாக
யோகித்தல் முக்காலி அ
தற்போதைய உபகரணங்கள் :
e a س • 3*1. கலர் திரைப்படச்சுருள் :
பறவைகளின் அழகான
வனப்பையும் புகைப்படத்
3*2. தற்பொழுது கதி மிகக்சு

நான்கு கால்களும் அவைகளை ட்டங்களும் அதற்குமேல் போட எங்கும் கொண்டு செல்லக் கூடிய படத்தில் காண்க. தொண்டை
ாளிவிடத்தின் புகைப்படத்தையும்
* குழலிற்கேற்ப உரு மறைப்புச் வேண்டும்.
வில்லையைப் பொருத்திப் படமெ ங்களில்த்தான் ஒருவேளை சாதா த்ெதுப் படமெடுக்கக் கூடும். படமெடுக்கும்போது f அல்லது பொறுத்துக் கூடவும் விடலாம். ப்படாது. அசையாத பறவைகளை ல் படமெடுத்தலே நன்று.
120 பெருமனிலோ படமெடுத் பெருப்பிக்க வேண்டும் பெருப் து நன்று. ) படமெடுக்கும் பிரயாணத்தில் மடுக்கும் கருவிகளை ஒருவர் தனியே 5டக்க இயலாது. மேலும் ஒருவர் பகரணங்கள் அமைத்துக் கொடுக்க ஒளி மின்னிய லொளிமானி உப
மைத்தல் போன்றவை.
இவற்றை உபயோகிப்பதன் மூலம் நிறங்களையும் அதன் சுற்முடலின் ந்திற் பதிய வைக்கலாம்.
டடிய புகைப்படச் சுருள்கள் உண்டு.

Page 204
3-3. கிரைப்படத்திற்குரிய
பறவைகளின் நடத்ை நடத்தை குஞ்சுகளைட் களைத் திரைப்படத்தி 34. முனைவுப்போலி (po யாககும படசசுருள இயக்கும் கருவிகள் filters) ஆகியவைக பறவையின் படமெடுட விட்டன.
4. பறவைகளின் படங்கள் :
41. பறவைகளின் புகைட் துவம் வாய்ந்த குண படங்களே இப்போது 42. இவ்வரைப்படங்கட்கு
கொன்று சேகரித்த யாய் இருக்கும். இத் குறிப்பும் உதவியாய்
(g) பறவையினத்தைப் பாதுகாத்த பறவைகளின் பல இனங் 1680-ம் ஆண்டு தொடக்கம் 76 யில் அழகான சிலவினங்களின் வெனக் கருதப்படுகின்றது.
(i) இலங்கைக் கூழைக்கட் Pelicamus roseus (i) திறந்த சொண்டுள்ள ந oscitus) - GU TGörp GOD
சில பறவைகளை, முட்ை களில், சுடுதலோ கொல்லுதலே

நிழற்படற்கருவியை உபயோகித்து தைகளை முக்கியமாகக் கூடுகட்டும் பராமரிக்கும் நடத்தை ஆகியவை ல் பர்க்கக்கூடியதாயிருக்கின்றது.
laroid) கமிரு, உடனே உற்பத்தி தூரத்திலிருந்து படமெடுப்பதை பலவிதமான ஒளி வடிகள் (Light ரூம் வேறும் நுட்பமான கருவிகளும் ப்பை நவீன முறைக்குக் கொண்டுவந்து
படங்களை விட விஞ்ஞான முக்கியத் ங்களை எடுத்துக் காட்டும் வரைப் 7 முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
உயிருடன் பிடித்த பறவைகளும் பறவையின் வெளித்தோலும் உதவி துடன் விரிவாக எழுதிய பறவையின் இருக்கும்.
ரகள் முற்முக அழிந்து விட்டன. இனங்கள் மறைந்துவிட்டன. இலங்கை எண்ணிக்கை குறைந்து வருகின்றது
5 fT i 6ðið fò ffS
-It (The ceylon grey Pelican )
(TGM Ir (The opem Bill- Amastomus வகள்.
டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் காலங் ா, தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.
59

Page 205
பறவையினத்தில் ஆர்வமுள்ள வதை விரும்பமாட்டான். ஆனல் இ தடுத்து கிறுத்துவதே அம் மாணவி
இலங்கையில் வனவாழ்வான இதில் ஆசிரியர்களும் அங்கத்தினா குறைந்த வருடச் சந்தாவுடன் இதி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட சில மாணவ. இருக்கிருரர்கள்.
பறவைகளைப் பாதுகாப்பத ஒதுக்கப்படுதலின் மூலம் இவ்வினங்க வனவிலங்குகள் பாதுகாக்கும் இடா ஆனல் பறவைகட்கெனப் பிரத்திே தொண்டைமானுற்றில், நாகர் கோவி சேற்று மண்ணினல் குழப்பட்டவை களும், பிறதேசங்களிலிருந்து வரு இடங்களில் இலகுவில் பறவைகளை தடுக்க இவ்விடங்களை வனவிலங்கு பிரகடனப்படுத்த வேண்டும். இப் தில் ஆர்வமுள்ளவரின் ஒரு கட.ை
(b) பறவைகளின் எண்ணிக்கை மதிப்பீ 1. பறவையின் கூடுகளை எண்ணுத
பற்வைகளின் கூடுகளை ஒரு தலால், அக் கூட்டில் வசிக்கும் பற லாம். சில வேளைகளில் இவ்வெண் கலாம். ஏனெனில் ஒரு ஆணும் கூடுகளும் உண்டு.
உதாரணமாக இலங்கையில் (Pomd herom) உயர்ந்த மலைவேட் வேம்பில் 58 கூடுகள் இருந்தன. இருந்தன. ஆகையால் இவற்றில்
4o

r எம் மாணவனும் அவ்வினம் அழி o o y w )தைக் கொல்லும் மற்றவர்களைத் னின் ஆர்வத்திற்குச் சான் முகும். பாதுகாக்கும் சங்கம் உண்டு. ாய்ச் சேரலாம். மாணவர்கட்குக் ற் சேர வசதிகள் உண்டு. எங்கள் ர்கள் இப்போதும் அங்கத்தினராய்
ற்கு பிரத்தியேகமான இடங்கள் ள் கொல்லப்படுவதை த்தடுக்கலாம். வ்கள் இலங்கையில் பல உள்ளன. யகமாக உள்ள இடங்கள் இல்லை. லில் சில தீவுகள் உண்டு. இவைகள் la இவைகளில் உள்ளூர்ப்பறவை பவையும் தங்கும். இப்படியான வேட்டையாடுகிரு?ர்கள். இதைத் பாதுகாக்கப்படும் இடமாகப் படியான தொண்டு பறவையினத் மயாகும்.
டு செய்தல்
குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் எண்ணு வைகளின் எண்ணிக்கையை அறிய ணிக்கையை இரண்டாகப் பெருக்
பெண்ணும் ஒன்முக இருக்கும்
வாழும் குருட்டுக் கொக்குகள் ம்பில் கூடுகட்டியிருந்தன. ஒரு வேருெரு வேம்பில் 18 கூடுகள் வசிக்கும் குருட்டுக் கொக்கின்

Page 206
எண்ணிக்கை 152. இதன் பின் கூடுகள் காணப்பட்டன. இை னுற்றுப் பரப்பில் எத்தனை ( மதிப்பிடலாம். ஒரு சதுரமைல் மைல் பரப்புக்கொண்ட தொண்
குருட்டுக் கொக்குகள் இருக்க ே
2. மாணவர்களை ஒவ்வொ ஒவ்வொரு மாணவனிடமும் ப கொடுக்கவும், இவர்கள் தம் கன களைக் கணக்கிடல் வேண்டும். g தங்களின் படத்தில் பறந்து செ S., ܝܨܠܵ S3 » ،Sو ه S5 ஆகியவை வொருவரின் எல்லைகளும் குறி எல்லைகளும் குறிக்கப்பட்ட இப்பு கொடுக்கப்பட்டன.
மாணவன் : S, குழல் : Si கொ
f lT 3
|பறவையின் எண் நேரம் பெயர் ணிக்கை
11 காலை t − 10
11 , b 8 11 p C 4. ll , d 16
மேற்குறிக்கப்பட்ட அட்டவணைய கும், 2, 11-30 மணிக்கும் பறக். என அறியலாம்.
11 இன் குறியின்படி وS காலை மேலும் 8 ஐக் கண்டதாய

வேறு சில மரங்களிலும் இவற்றின் வகளையும் கணக்கிட்டு தொண்டைமா தருட்டுக் கொக்குகள் இருக்குமென பரப்புள் 152 இருந்தால் 40 சதுர ாடைமணுற்றில் அண்ணளவாக 6,000
வண்டும்.
ரு குறிப்பிட்ட இடத்திலும் கிறுத்தி றவைகளின் அட்டவணையொன்றைக் ண்ணுக்கெட்டியவரை உள்ள பறவை இத்துடன் இவை பறந்து சென் முல், ல்லும் கிசையைக் குறிப்பிடவேண்டும்.
மாணவர்களின் இடங்கள். ஒவ் க்கப்பட்டுள்ளன. மற்றவர்களுடைய
படியாகிய படம் ஒவ்வொருவரிடமும்
5 نوجہ ہے۔ டுக்கப்பட்ட
J
e
A s * கடடை சதுரம 8 ததன பரபபளவு
பறக்கும் திசை/மற்றும் குறிப்புகள் பறக்கும் எண்ணிக்கை 5-11 மணிக்கு 2-11-30 , -> Sa 4-11-30 LDaoof-> S.
சிலிருந்து a பறவையில் 5, 11 மணிக் து S திசையை நோக்கிச் சென்றன
மணிக்கு 20ஐக் கண்டதாயும் 11:15 ம் குறிப்பிட்டார்" 8 இல் இருந்து 41

Page 207
5 ஐக் கழித்தால் மூன்றுதான் இவரு இம்மூன்றையும் S, பறந்ததாகக் இதுவும் சேர்க்க இயலாது.
இவ்வாறு, ஒவ்வொரு பறை யான ந்ோத்துடன் எழுதி இதிலிருந் முழுப்பரப்பளவிலும் உள்ள பறை பட்டது. உதாரணமாக d இன் 1 சதுர மைலில் 560 பறவைகள் 40 சதுர மைலில் 22,000 பறவைகள் பல இடங்களிலும் இப்படிப் பார்த் தான் பின்பு பெருக்க வேண்டும்.
மேற்கூறிய முறை தொண்ை கையாளப்பட்டது. அதே நேரத்தி மிகக் குறைவாகக் காணப்பட்டது. பெருக்க முன்பு அதே நோக்கி வேண்டும். கணக்கிட்டு காணப்படு
பெருக்க வேண்டும்.
(i) பறவைகட்கிடையில் உள்ள தொடர்பும் கட்கும் உள்ள தொடர்பையும் அறித
1. பறவைக் கூட்டம்
. பறவைகளின் வாழ்க்கையை இவை தனியே கிரிவனவா ஆராய வேண்டும்.
12 இதை அறிவதற்கு பல இ
கிலைகளிலும், வேறுபட்ட வகையிற் காணப்படுகின்றன வேண்டும். இவ்விதம் அவத வரவேண்டும்.
13 முகவெள்ளைக் கருடனைப் பற்
முடிவையும் கீழ்க் காண்க.
42

டைய கணக்குடன் சேர்க்கலாம்.
காட்டியிருந்தார். ஆகையால்
வயின் எண்ணிக்கையையும் சரி து S. S. S. S4 و S5 அடங்கிய வகளின் எண்ணிக்கை அறியப் எண்ணிக்கை 70 ஆக இருந்தால் உண்டு எனக் கணக்கிடலாம். இருக்க வேண்டும். பொதுவாக து சராசரியைக் கணக்கிட்டுத்
டமானுற்றில் கடற்தாராவிற்குக் ல் கடற்தாரா நாகர்கோவிலில்
ஆகையால் 40 சதுர மைலினுற் ல் பலவிடங்களிலும் கணக்கிட }ம் எல்லையின் சதுர மைலினுற்
) பறவைகட்கும் மற்றைய விலங்கினங் ல்
அறியும் முகமாக முதலாவதாக
கூட்டமாகத் திரிவன வாவென
உங்களிலும், வேறுபட்ட கால நேரங்களிலும் பறவைகள் எவ் வென என்பதை அவதானிக்க ானித்த பின்பே ஒரு முடிவிற்கு
றிய பல குறிப்புகளையும் அவற்றின்

Page 208
1.3
32
33
.34
திகதி : ஆடி 66 நேரம் : காலை காலநிலை: காற்றும் முகில6 இடம் : தொண்டைமான பறவை : முகவெள்ளைக் க இப்பறவைகள் பறந்தும் த6
திகதி : ஆடி 66 நேரம்: நண்பகல் காலநிலை: காற்றுக் குறைவ இடம் : தொண்டைமான பறவை: முகவெள்ளைக் க( இப்பறவைகளும் பறைப்பி
கூட்டமாக வட்டமிட்டன.
திகதி : ஐப்பசி 66
நேரம் : நண்பகல் காலநிலை மழை இடம் : வல்லை
பறவை முகவெள்ளைக் க 90-100 இப்பறவைகள்
உட்கார்ந்திருந்தன.
திகதி : ஐப்பசி 66
நேரம் : மத்தியானம்
காலநிலை : மெல்லிய காற்று இடம் : வல்லையும் தொன பறவை : முகவெள்ளைக் க
இப்பறவைகள் சில நீர்க்க: (15-20) சில, மேலே வ கருடன் கடற்குருவியொன் டது. (தொகை 10-15)

டைந்தும் இருந்தது
g)! ருடன்
ரியன்களாகக் கற்களிலும் இருந்தன.
flO
நடன், ப. கருடன்
ராந்தும் சேர்ந்து 10-15 கொண்ட ஒரு சில அணைக்கட்டில் இருந்தன.
ருடன்
தனித்தனியே வல்லை வெளியில்
ண்டைமானுறும் ருடன், பறைப்பிராந்து ரையில் உள்ள கற்களில் இருந்தன. ாட்டமிட்டன. ஒரு முகவெள்ளைக் *றைத் துரத்தியது. வட்டமுமிட்
43

Page 209
35
1.36
.37
1.38
திகதி : மாசி 67
நேரம் : காலை காலநிலை : மெல்லிய காற்று, ! இடம் : நாகர் கோவில் பறவை முக வெள்ளைக் கரு இப்பறவைகள் பரந்த வெளிய இருந்தன. ஆனல் அதிக ே மீனைக் கொத்திக்கொண்டு ப
திகதி : பங்குனி 67
நேரம் : மாலை இடம் : வல்லை
பறவை : முகவெள்ளைக் கரு இப் பறவைகள் பூவரசமாக் தன. கூடு சிறு சுள்ளித் த லும் கட்டியிருந்தன. இதற்கு
போற் காணப்பட்டது.
திகதி : 67 سپاہیے நேரம் : இரவு கிலா இடம் : தொண்டைமானுறு, பறவை முகவெள்ளைக் கருட இப் பறவைகள் பறந்து திரி
கரைகளிலும் இருந்தன.
திகதி : புரட்டாதி 67 நேரம் : மாலை இடம் வல்லை பறவை முக வெள்ளைக் க( பறவைகள் இருந்து .ெ . فL({ டைகள் இருந்தன.

பிரகாசமான ஆகாயம்
டன், ப. கருடன் பிலிருந்தன. சில மாக்கிளைகளிலும் நாம் மாக்கிளைகளிற் தங்கவில்லை.
றக்கவும் காணப்பட்டது.
டன்
கூட்டத்திற்குள் கூடுகட்டியிருங்
ாடிகளாலும் தேங்காய்த் தும்பா
5ள் இதன் குஞ்சு இருந்தது
வல்லை
-air
ந்தன. சில அணைக்கட்டிலும் நீர்க்
ருடன்
சன்ற கூட்டிற்குள் இரண்டு முட்

Page 210
மேற்கூறிய வகையில் குறிக் ஐந்து வருடங்களாக எடுக்கப்பட்
கொண்டு இப் பறவையைப் பற்றிய
இப் பறவை சாகாரணமா நெடுநேரம் ஒரே இடத்சில் இரு விரும்புகின்றன. முகவெள்ளேக் 品 தனித்தனியே இருக்கும். பறச் கொண்ட கூட்டமாகவும் வட்டமி கலந்து வட்டமிடும்.
முக வெள்ளேக் கருடனின் சுற்றளவும் இருக்கும். சுள்ளிகளாலு வையாலும் கூடுகட்டும் அதிகமாக கட்டும் இடம் மனிதர் நடமாட்ட
கூடல் இல்லாத இடமும்போற் ே
முகவெள்ளேக் கருடனின் எளில் சிறிய பறவைகளும் பாலூட்
வருடம் முழுவதும் அசி காணப்படுவதால் (பார்க்கும் இ இவை தொண்டைமானுறு நீர்க் போற் தெரிகின்றது.
நாள் முழுவதும் இவை திரியும். நிலாக்காலங்களில் இரவி.
2. பறவைகட்கும் மற்றைய விலங்கின
இவற்றையும் முன் கூறிய மூலம் அறியலாம். மற்றைய அல்லது பறவைகளின் எதிரிகளா மீன்கள் அதிகமாக முகவெள்ளே பையிலும் காணப்பட்டன.

கப்பட்ட குறிப்புகள் பல இருக்தன. டவையும் இருந்தன. இவற்றைக் பின்வரும் குறிப்புகள் எழுதலாம்.
க ஒற்றையாகவே இரை தேடும். க்கும். அதிகம் சிறந்த வெளிகளையே ருடன் பறைப்பிராங்துடன் கலந்து கும்போது தனியாகவும் 5-10 டும். சில வேளைகளில் இரு இனமும்
கூடு ஒரு அடி உயரமும் 13 அடி Wம் தேங்காய்த் தும்புகளாலும் ஆகிய இரு முட்டைகள் இடும். கூடு டம் இல்லாத இடமும் அதிகம் மாக் தான்றுகின்றது.
உணவு, மீன்வகையும் சில வேளேசு ட்டிகளும் போற் தெரிகின்றது.
ng ஒரே ಇ ಪTó# தொகையிற் உங்களில் 10-15 அல்லது 20-25) தேக்கத்திற்கருகே வசிக்கின்றன
னேயும் சிறு பறவைகளேயும் தேடித் லும் இவை காணப்படும்.
ங்கட்குமிடையே உள்ள தொடர்பு,
(1) மாதிரி விரிவான குறிப்புகளின்
விலங்கினங்கள் உணவாக வரலாம் க வரலாம். உதாரணமாக, பின்வரும்
க் கருடனுல் பிடிக்கப்படவும் இரைப்

Page 211
1. கெளிறு 2. இருல் 3. முரல்
FG5G5 4&sor (Civet ca பொறுக்கி போன்றவைகட்கு எதிரிக பனவாகவும் இருக்கின்றன. மேலும் உண்ணும்போது அவைகளிடையே டே
மாக பலவகையான கடற்குருவிகட்கி
அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது.
(Pita
மேற்கூறிய யாவற்றையும் அவதானிக்கவேண்டும்.
அவதானிப்பதற்கு முன்பு தானிக்க வேண்டும் என்பது நன்கு பறவையின் பகுதிகளின் பெயர்களும் 历
அவதானிப்புக்களை மண்டல . சிலாற் குறித துக் கொள்ள வேண்டும்
இப்படியாக எழுதப்பட்ட கு வரையப்பட்ட குறிப்புத் தாளில் எழு படவேண்டும்.
இத் தாளில் இருந்து பொது
தயாரிக்கலாம்.
3.0 பறவைகளும் அவைகளின் எல்லைகளு
மீன் கொத்தி போன்ற பறவை மீன் கொத்திகளை வா விடமாட்டாது போராடும்.
4ό

) சிறுபறவைகளாகிய கல்லுப் ாாகவும் இப்பறவைகளை அழிப் பல பறவைகள் ஒர் இனத்தை ாட்டி ஏற்படுகின்றன. உதாரண
டையில் போட்டி உண்டாவதை
மனதிற்கொண்டு பறவைகளை
என்ன அவதானிப்புகள் அவ மனதில் பதிந்திருக்க வேண்டும்.
ான்கு தெரிந்து இருக்கவேண்டும். அவதானிப்புப் புத்தகத்தில் பென்
றிப்புகள் அன்ருடே இதற்கென
ழதப்பட்டு, ஒழுங்காகக் கட்டப்
அட்டவணைகள் தயாரிப்பின்
கும் :
கள் தங்கள் எல்லைக்குள் மற்றய அப்படி வந்தால் எதிர்த்துப்

Page 212
பூச்சி
பூச்சியினம் (Insects) பின் (i) வளியில் (it) தாவரங்களில் (ii) கிலத்தினுள்ளேயும் கிலத்
-0. பறந்து திரியும் பூச்சியினம்
. - 1 பறந்து திரியும் பூச்சியில் யிலும், குரியன் அஸ்தப ஒளியை நோக்கிப் பறந்து
12 பகல் நேரங்களில் பறந்து
1 1 ஒளியை நோக்கிப் பறப்பவை
இவைகளைப் பிடிப்பதற்கு வொளியிலிருந்து ஊதா கடந்த விலக்கப்பட வேண்டும். ஏனெனில் கதிர்களை உணரக் கூடியவை. இ, திய மின்குமிழ்களே. வெளிக்களத எனவே பின் வரும் முறைகளைக் தலின் அவசியம் அனுபவ வாயில
111 மூன்று அல்லது நான்கு இருளான இடத்தில் தெ கீழ் வெள்ளை நிற அகன்ற (Trug) வைக்கப்பட்டிருக் களாகவும் இருக்கலாம், !

யினம்
* வரும் குழல்களிற் காணப்படும்.
திலுள்ள பொருட்களிலும்
ாம் இரு வகையானது. அதிகாலை க்ெகும் நோத்திலும் பிரகாசமான
வருபவை.
திரிபவை.
வெளிக்களத்தில் ஒளி தேவை. இவ் 6âfî esair (Ultra violet rays) ல் சில பூச்சியினத்தின் கண்கள் இக் தற்குச் சிறந்தது பாதரச ஆவி புகுத் த்தில் இவற்றைப் பெறுதல் சிரமம். கையாளலாம். இவை கையாளப்படு
)ாக அறிந்தவையே.
மின்கலங்கள் அடங்கிய மின் சூழ் ாங்கவிடப்படல் வேண்டும். இதன் பாத்திரம் அல்லது இணுமல் தட்டு க வேண்டும். இவை வெற்றுத தட்டு ாேடங்கியவையாகவும் இருக்கலாம். 47

Page 213
1.12
1.13
1 14
1.2
இவைகள் இல்லாவிடில் வெள்
ஒளியை அணுகி விழுபவற்றை போத்தல் அல்லது பூச்சி
வேண்டும் (பூச்சி கொல்லும் இப்பகுதி முடிவில் கொடுக்கப்
மோட்டார் வண்டியின் (LP குமிழின் ஒளிக்கு முன்புறக்
வைத்தால் பல பூச்சிகள் வர்
பெற்றே மாக்சு போன்ற பி விளக்குகளையும் உபயோகிக்க
12 உவோல்ற்று அல்லது 6 உt அதற்கேற்ற மின் குமிழினை காட்டியபடி அமைக்க வே. பூச்சிகள் பிசின் பூசப்பட்ட கொள்ளும். மேலும் அவை பற
(படம் 14)
பகலிற் பறக்கும் பூச்சிகள் :-
இவைகளை நுளம்பு வலையின
av%) u9lair (Butterfly net) elp60th உடனேயே பூச்சி கொல்லும் போத்
பூச்சிகள் பிடிக்கும் வலையின்
இதன் சில குறிப்புகளாவன (இணை
1.2
48
வலை மிகவும் நெருங்கிய
வேண்டும்.

ளத் துணி விரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். ப் பிடித்து 5% போமலின் உள்ள கொல்லும் போத்தலில் போட போத்தல் தயாரிக்கும் முறை பட்டுள்ளது.)
கப்பினில் காணப்படுகின்ற மின் தே வெள்ளைத்துணியை விரித்து து விழும்.
ரகாசமான ஒளிதாக் கூடிய
லாம்.
வோல்ற்று சேமிப்பு மின்கலத்தில் இணைத்து அதனைப் படத்திற் ண்டும். அச்சமயம் கீழேவிழும் அடித்தளத்தில் வீழ்ந்து ஒட்டிக் ]க்காவண்ணம் தடுக்கப்பட்டுள்ளன
ம் கட்டிய வண்ணுத்திப் பூச்சி பிடிக்கலாம். பிடிபட்டவையை தலினுள் போட வேண்டும்.
ா படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ப்பு I)
கண்களையுடையதாக இருத்தல

Page 214
2.
2
3.1
வலையின் நிறம் கறுப்பாயி விழும் பூச்சிகளை கண்டுபிடி
வலை ஆழமானதாகவிருக்கே
தாவரங்களுக்குள்ளே ஒளித்தி
இவைகளைப் பிடிப்பதற்கு
தாவரங்களின் இ%லகட்குை படுத்த குடையொன்றை 6 விட்டு மரத்தை ஒரு தடி னுள் ஒளிந்திருப்பவை குை பூச்சி கொல்லும் போத்தலி
தாவரத்தின் கீழுள்ள ம ஒளிந்திருப்பவைகளை வாரி:
குடையினுள் கொட்டித் த்ெ போடவும்.
சில பூச்சிகள் மரத்தின் களுக்குள்ளும் பட்ட மரங் உடைத்து அல்லது பட்டை பூச்சிகளைப் பிடிக்கலாம்.
நிலத்தினுள்ளேயும் நிலத்திலு: யும் பிடித்தல்
நிலத்திலுள்ள பொருட் எடுப்பதற்கு அப் பொரு எடுக்கலாம். இலையுடன் அ களுடன் இருந்தால் வாரிே

நத்தல் நன்று. கறுத்த வலையில் -த்தல் இலகுவாயிருக்கும்.
வண்டும்.
ருக்கும் பூச்சியினம்
இரு வழிகள் கையாளப்படுகின்றன .
ர் ஒளிந்திருப்பவையை வெளிப் பிரித்து தாவரத்தின் கீழ் வைத்து யால் அடித்தல் வேண்டும். மரத்தி டையில் விழும். இவைகளை எடுத்து
னுட் போடவேண்டும்.
ண்ணிலும் மற்றைய இடங்களிலும் யைப் போட்டு இழுத்து அவற்றைக் நரிந்து பூச்சி சொல்லும் போத்தலிற்
பட்டைகட்குள்ளும் நிலத்தில் கற் கட்குள்ளும் வசிக்கும். இவைகளை -யை சிறு கத்தியால் உரித்து அகற்றி
iாள பொருட்களுக்கு அடியிலுள்ளவை
.களுக்குக் கீழ் உள்ளவைகளை \ட்களை அகற்றி வாரியால் வாரி ல்லது இலைபோன்ற சிறு பொருட் யெடுக்கலாம்.
49

Page 215
Ꮞ•0
4.
5.0
5.1
நிலத்தினுள் உள்ளவைகளை
தெரிந்தவைகளைப் பொறுக்கி தள்கிறன்" புனல் முறை வெளிப்படுத்த வேண்டும். (
நீரில் உள்ளவை
கிலத்தினுள் உள்ளவை பிள அதிகமாக வரக்கூடும். ே தாவரங்கட்குள் புதைந்து பாகத்தை வாரும் போது கெனப் பிரத்தியேகமான மு
பூச்சிகொல்லிப் போத்தல் தயா!
அகன்ற வாயுள்ள பழக்கூழ் தடிப்பிற்கு பரிசுச் சாந்தும் ( சயனைட்டும் கலந்து கிாப்ப
இறுகிய பின்னர் சிறிதளவு
அகன்ற வாயை இறுக்கப ஒன்றினை எடுக்கவேண்டும். உருகிய மெழுகு கொண்டு
சயனைட்டு வாயு நஞ்சா6 யிருக்க வேண்டும்.
சயனைட்டின் கொல்லுங் சாந்தில் சில துளைகள் செ
வெளிவரும்.
5.2 அமோனியாப் போத்தல்
25o.

மண்ணுடன் அள்ளி கண்ணுக்குத் , தெரியாதவைகளை (Tulgrem) யால் ஆய்வுகூடத்தில் வைத்து படம் 14)
ாங்தனுடனும், ஈனி நீந்தியுடனும் மலும் சில, நீரின் அடியிலுள்ள கிடக்கும். இவை நீரின் அடிப் வந்து சேரும். ஆகையினல் இதற் முறை தேவையில்லை.
ரிக்கும் முறைகள் :
ப் போத்தலை எடுத்து 1 அங்குலத் Plaster of Paris) Qollu ribGr?GuLulb வேண்டும். பரிசுச் சாந்து காய்ந்து
பஞ்சினை மேலே தூவவேண்டும்.
மாக மூடக் கூடியதாகத் தக்கை தக்கையில் உள்ள துவாரங்களை மூட வேண்டும்.
ன படியால் பாவிப்பவர் கவனமா
தன்மை குறைந்தால், பாரிசுச்
ய்தால், உள்ளிருக்கும் சயனைட்டு

Page 216


Page 217
இதற்கு குழி விழுந்த கண் போத்தலாக எடுக்க வேண்டும். சைட்டைப் பஞ்சில் தோய்த்து க வும். இது கீழே விழாமல் கம்! இறுகிப் பிடிக்குமாறு வைக்கவும். இறக்கும். சயனைட்டைப்போல் அதி ஆனுல் பூச்சிகள் உடனடியாகச் ச சில வேளைகளில் பாதிக்கப்படும். இ வைத்தால், நீர்த்தன்மையைக் குை
6. பூச்சியினத்தின் உடலு போடாமல் சேகரிக்கலாம். பூச்சியி யேகமாகச் செய்யப்பட்ட ஊசிகன் போன்றவைகளை நெஞ்சிற்கூடாக வைக்கலாம். இவை கண்ணுடியால்
காக்கப்படல் வேண்டும்.
செட்டை பெருக்த பூச் போன்றவை) படியும் பலகையில், ெ வைக்க வேண்டும்.
மேற்கூறிய முறைக்குப் பதில் தடித்த தடையில் ஒட்டினல், த எழுதி உபயோகிக்கலாம்.
பூச்சிகள் வெளிக்களத்தில் கிக்கக் கூடிய வழிகாட்டுங் குறிப்பு வரை கொண்டு வந்து சேர்க்கும்.
1. செட்டையுள்ளவை-2 1. செட்டையற்றவை-22
2. வாய்ப்பகுதி Daogo.g குழாயோ, சொண்டோ காண

ணுடி மூடியுள்ள அகன்ற வாயுள்ள செறிந்த அமோனியமைதரொட் ண்ணுடி மூடியின் குழிக்குள் வைக்க பி வலைத்துண்டு ஒன்றை மூடிக்குள் பூச்சிகள் அமோனியா ஆவிக்குள் கேம் நச்சுத் தன்மை இகில் இல்லை. ாகாவிடின் அவைகளின் உருவமும் )ப் போத்தலிற்குள் ஒரு வடிதாள் றக்கும்.
றை கடினமானதால் போமலினிற் னத்தைக் குத்துவதற்கென பிரத்தி ளப் பாவித்தல் நன்று. வண்டு ஊசியேற்றி ஒரு பலகையில் பதிய
மூடப்பட்ட பெட்டிக்குள் பாது
சியின மாயின் (வண்ணுக்கிப் பூச்சி செட்டையை விரித்து ஊசியேற்றி
லாக படத்தில் காட்டியபடி பூச்சியை
டையில் பூச்சியைப் பற்றியவற்றை
ஒரளவிற்குக் கண்டுபிடிக்க உபயோ (Key) இவை பூச்சிகளை வருணம்
வ அசைப்பதற்கு அமைந்துள்ளது. "ப்படமாட்டாது.-3
うs

Page 218
த2
வாய்ப்பகுதி உணவை அரைப்
முன் செட்டை தடித்ததாயும் சில வேளைகளில் சிறிதாகவுமி
முன் செட்டை மேற் கூறிய
காணப்படமாட்டாது.-6
வயிறு இடுக்கி போன்று
( Dermaptera)
வயிறு இடுக்கி போன்று அன
முன் செட்டை நாம்பற்றவை விழுந்தோ இருக்கலாம்-கொ
வண்டுகள்.
முன் செட்டையில் கரம் (Orthoptera)
முன் செட்டை கண்ணுடி ே
முன் செட்டை ஒளி புகாத
போலுள்ளவை, மயிர் போன்
செட்டைகள் இரு பக்கத்தி
உள்ளவை, சிக்கலான நாம்புக
ஒப்பிடும் போது குறைந்த கு
வயிறு 2 அல்லது 3 நீண்ட பு at96uoGozsért (Ephemero
வயிற்றில் மயிர்போன்ற வால
வாய்ப்பாகங்கள் (சொண்டின்
மெக்கொத்தீசா (Mecoptera

பதற்கு அமையவில்லை-16
கொம்புப் படையாலானதாயும் ருக்கும்.-4
பது போன்ற அம்சங்களுடன்
அமைந்திருக்கும் . டேமத்தீரா
மயாது-5
. ஆனல் குழி விழுந்தோ கோடு லியோத்தீசா (Coleoptera)
புகள் தெரியும் - ஒத்தோத்தீாா
போன்றவை-7
வை, நிறமுள்ளவை, தோல் ாறவை-14
லும் பல குறுக்கு நரம்புகள் 'ଗାଁf-8
குறுக்கு நரம்புடையவை-12
மயிர் போன்ற வாலுள்ளவை.
ptera)- Mayflies
ற்றவை-9
நுனியில்) கீழே தொங்கும் -Scorpion flies)

Page 219
0.
10.
11.
11.
2.
12.
13.
13.
14.
14.
15.
15.
6.
16.
வாய்ப்பகுதி சொண்டின் நு
உணர்க்கொம்பு மிகவும் குறு (Odonata Dragon flies
உணர் கொம்பு பிரகாசமான
கணுக்காற்றுண்டங்கள் மூன் Gas raig irr (Pleacoptera
கணுக்காற்றுண்டம் 5 துண்ட
(Neu 'roptera)
நெஞ்சுப் பகுதியினதும் வ ஒடுங்கியிருக்கும்-கைமனெத்தி
மேற்கூறிய சந்திப்பு ஒடுங்கி
உறங்கும்போது இறகு வயி ஐசோத்தீரா (Isoptera-Te
இறகு வயிற்றுக்கு வெளியே ணுெத்தீசா)
இறகு மயிரினுற் குழப்பட்டது Caddisflies)
இறகு மயிரினல் மூடப்படவி
நெஞ்சுப்பகுதியினதும் வயிற் யது - கைமனேத்தீரா
நெஞ்சுப்பகுதியினதும் வயிற். வில்லை-ஒத்தொத்தீரா.
இரு இறகுதான் உண்டு - டி.
நான்கு இறகுகளுண்டு-17

னியில் காணப்படமாட்டாது.-10
கியது, தெரியாது. ஒடோனேற்ற
and Damsel flies)
a -11
று துண்டங்களாகவுள்ளன-பிளேக்
stone flies)
உங்களாகவுள்ளன. கியூரோத்தீரா
பயிற்றுப் பகுதியினதும் சந்திப்பு IT IT ( Hymenoptera Bees etc)
க் காணப்படமாட்டாது-13
ற்றிற்கு வெ ளியே காணப்படும்ermites)
ப அதிகம் போகாது (606 to
ர-ாைக்கொத்தீரா (Trichoptera
ல்லை-15
றுப்பகுதியினதும் சந்திப்பு ஒடுங்கி
றுப்பகுதியினதும் சந்திப்பு ஒடுங்க
ÜBIT IT (Diptera - flies)
う3

Page 220
17.
17.
18.
18.
19.
19.
20.
20.
21.
21.
22.
22.
23.
23.
2-4.
64
வாய்ப்பகுதி சுறுண்ட குழாய் Lepidoptera - Moths đ: B
வாய்ப்பகுதி சொண்டுமாகிரி
அலகு கிடமானது அதன் வ பகுதியுண்டு -19
அலகு திடமானதும் மெல்லி வதற்கும், இசைவாக்கப்பட்ட
இறகு மென்சவ்வு போன்றது
முன் இறகு தடித்ததும் கெ கொலியோத்தீரா (Coleopte
இறகின் கரையில் மயிர்உண்டு
Thrips)
மேற்கூறிய மாதிரியில்லை-21 அலகு தலையின் முற்பகுதியில் இ
( Hemiptera,-true bugs)
அலகு தலையின் பிற்பகுதியில் Srir (Homoptera - Leaf
கொலம்போலா (Colembola
முளைவயிற்றடியில் இல்லை -23
உணவை அரைப்பதற்குப் பி வாய்ப்பகுதி-24
மேற் கூறியமாதிரி பிாத்தியே
பின்னங்கால் பெருத்தவை.
- ஒத்தொத்தீரா (Orthopte

- (இலெப்பிடோத்தீரா) - 'utterflies) -18
ாய்ப்பகுதியின் நுனியில் சப்பும்
பதம் துளைப்பதற்கும், உறிஞ்சு து-20
- மெக்கெத்தீரா (Mecoptero)
ாம்புப் பொருளினல் ஆனதும் ra - Weevils and relatives,
தைசனெத்தீரா(Thgsamoptera)
இருந்து தோன்றும் - கெமித்தீாா
இருந்து தோன்றும் - கொமொத் hoppers etc)
முளைபோன்று காணப்படும். , springtails)
ாத்தியேகமாக அமைக்கப்பட்ட
of as அமைக்கப்படவில்லை -28 --س
பாய்வதற்கு இசைவாகவுள்ளது. ra)

Page 221
28.
28.
29.
29.
30.
30.
31.
3.
பின்னங்கர்ல் சாதாரண அ6
வயிற்றின் துணி சாவன (Demoptera)
சாவணம் போன்று வயிற்று
வயிற்றினதும் நெஞ்சினதும் Go Gois Barr- (Hymenopter
மேற்கூறிய மாதிரியில்லை -
கணுக்காற்றுண்டம் நான்கு
8 ar IT (Isoptera)
கணுக்காற் றுண்டம் ஐந்து
BITIT (Orthoptera)
வாய்ப்பகுதி ஒரு சுருண்ட ( டோத்தீரா.
வாய்ப்பகுதி சுருண்ட குழாய
வாய்ப்பகுதி அலகு மாதிரி -
வாய்ப்பகுதி அலகு மாதிரி
அலகு கிடமானது, முடிவில் யுடைய வாய்ப்பகுதி - பெ
அலகு மெல்லியது, துளைப்
னது - 31
கணுக்காற்றுண்டங்கள் ஒன் £8 ar ff (Thys anoptera)
கணுக்காற்றுண்டங்கள் மூன்

ஈவுள்ளது - 25
ாம் போன்றவை - டேமத்தீரா
நுனியிலில்லை--26
சந்திப்பு ஒடுங்கியிருக்கும் sa ROSA a)
27
துண்டங்களாலானவை - ஐசோத்
துண்டங்களாலானவை - ஒத்தொத்
குழாய் (Lepidoptera) இலெப்பி
ப் போன்றதல்ல - 29
- 30
பல்ல-டிப்தீரா (Diptera)
ல் உணவை அரைக்கும் இயல்பினை báGas Taigirit (Mecoptera)
பதற்கும் உறிஞ்சுவதற்கும் இசைவா
ாறு அல்லது இரண்டு-தைசணுெத்
ாறு-32
தத

Page 222
32.
32.
6.
6.2
6-3
கெமித்தீசா (Hemptera)
அலகு தலையின் பிற்பகுதியிலி (Homoptera)
பூச்சியினங்களை மதிப்பிடல்
பூச்சியினங்களைப் பிடித்து இ யாளம் இடல் வேண்டும். J விரிக்க, மற்றவர் மையினுல் அ
களின் எண்ணிக்கையையும்
அடையாளமிட்ட பின்பு பூ!
முடியாமலிருக்கும். قو۔yLJLJا۔ {ا பறக்கும் நிலைவந்த பின்பே
உதாரணமாக நாங்கள் C வேண்டுமாயின் முதல் நாடு போம். அடுத்த நாள் 30 பிடி பிடித்ததென்முல் (அடையாள முற்முக பறக்கும் வெட்டுக்கி
40 × 30 10 (பாலூட்டி முதலியவைகள் ப
= 120 ஆகவிரு
1. உயயவா ழிகள் (Amphibians) 2. நகருயிர்கள் (Reptiles) 3. (phylqassi (Mammals)
இம்மூன்று வகை எழுந்தப
களில் ஒரளவு ஒற்றுமை காணட கண்டுபிடிக்கும் முறையில் ஒற்று இவைகளை ஒன்முக எடுப்போம்.
256

ல் இருந்து வெளியே தோன்றும்
ருந்து வெளிவரும்-கொமொத்திரா
லகுவில் உலரும் மையினுல் அடை ஒருத்தர் பிடித்து இறக்கையினை
டையாளமிடுதல் வேண்டும். இவை குறித்தல் வேண்டும்.
ச்சியினம் சில வேளைகளில் பறக்க பாயின் அவற்றை வைத்திருந்து விடவேண்டும்.
வெட்டுக்கிளியினத்தை மதிப்பிட ர் 40 பிடிபட்டது என்று வைப் டித்தோம். இதில் 10 முதல்நாள் ாமிடப்பட்டவை)
கிளிகளின் எண்ணிக்கை.
க்கும்.
மதிப்பிடும் முறையைப் பார்க்கவும்)
டி விலங்கினங்களின் வாழ்விடங் ப்படுகின்றமையாலும், இவைகளைக்
மை காணப்படுகின்றமையாலும்

Page 223
இவைகளில் பெரும்பான்டை இரவில் அதிகமாக மாலை நேரங்க காணப்படும், முலையூட்டிகளில் சில லிலேயும் காணப்படும். ஆதலினல் பகலிலும் இரவிலும் செல்லவேண்டு தானிக்கச் செல்லும் பொழுது இ
உபய வாழிகள் பெரும்பா6 எனி நீங்கியுடனும், நீரின் அடிப்ப வரும். தரையில் உள்ளவைகள் மன சேர்ந்தவையாகவே இருக்கும். க கடியிலும், இலச் சரைகட்கடியிலு சில வெளிநோக்கி வரும்.
நகருயிர்கள் பகலில் மறைவி வந்து இரை தேடும். ஒணுன் சாாைட பகலிற் தான் நடமாடும் இவ் வில உடம்புள்ளவையாய்க் காணப்படுவ
மிடங்களிற் கண்டுபிடிப்பது இலகு
முலையூட்டிகள் இரவிலும், ! ளாகும். எலி, சருகுபூனை போன்றன லிலும் இரவிலும், செம்மறியாடு ( கூடியதாக இருக்கும் முலையூட்டிகள படும் முலையூட்டிகள்)
முலையூட்டிகளை அவதானிப்ப
(i) நேரடியாக இருவிழிக் (i) அவைகளின் மலத்தை
(ii) காலடி மூலம் அறிதல் (iv) அவைகள் போடும் ச

ò Ly ft 6Č 6D 64 இரவிலே காணப்படும்" ளிலும் நடு இாவிலுமே அதிகம் தும், நகருயிரிகளிற் சில தும் பக இவ்விலங்குகளை அவதானிப்பதற்கு ம். அதிகமாகப் பறவைகளை அவ வைகளையும் அவதானிக்கலாம்.
* மையானவை நீரிலிருக்கும். இவை ாகத்தை வாரும் போதும் வெளி றவிலங்கினத்தைச் (Crypto20ic) ல்லிற்குக் கீழும், பட்ட மரங்கட்
மே இவை சஞ்சரிக்கும். இரவில்
டங்களில் வாழும். இரவில் வெளி ப் பாம்பு போன்ற சில பிராணிகள் ங்குகள் குழலைப்போல் கிறமுள்ள தால் (பெரும்பாலானவை) வாழு வாயிராது.
பகலிலும் சஞ்சரிக்கும் உயிரினங்க வ இரவிலும், கீரி போன்றவை பக போன்றவை பகலில் மட்டும் காணக்
ாகும். (தொண்டமானுற்றில் காணப்
தற்கு பல முறைகளைக் கையாளலாம்
கருவி கொண்டு அவதானித்தல் க் கொண்டு அவதானித்தல்
த்தத்தின் மூலம் அறிதல்.
う7

Page 224
இவ் விலங்கினத்தைப் ட 1. இறக்க வைக்கும் பொறிகள் 2. உயிருடன் பிடிக்கக் கூடிய
3. கையாலும் வலை கொண்டு
1. இறக்கும்
இதன் ஒரு வகையைப் பட பாவித்தல் மிகவும் அரிதாகவிருக்க டிகட்கும் ஒரு சில நகருயிரிகட்குே குகளைக் கொன்று அவைகளுள் ட முறை உதவும். (பஞ்சடைந்து வைக் யிற்ப் பார்க்க)
2. உயிருடன் பிடிக்
இப் பொறிகளில் (ஒன்றின் முலையூட்டிகளும் சில நகருயிரிகளும் பல கொண்டு இவ் விலங்குகளின்
லாம்.
3. கையாலும் வலே ெ
உபய வாழிகளையும், சில நக களாலேயே பிடிக்க வேண்டும். இச தேவை. ஒவ்வொரு மாணவனுக்கு குறிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியைக் கெ தேடும் வண்ணம் பணிக்க வேண்டும். பகுதி சிறிதாகவும் அவன் களைக்கா வும் இருக்க வேண்டும். இப்படியான பகுதியை முற்முகத் தேடுவதற்கு உ த8

பிடிக்கும் முறைகள்
* பாவித்தல்
பொறிகள் பாவித்தல்
ம் பிடித்தல்.
பொறிகள்
த்தில் காண்க. இம் முறையைப் வேண்டும். அதிகமாக முலையூட் ம இது பாவிக்கலாம். இவ் விலங் பஞ்சடைந்து வைப்பதற்கு இம் *கும் முறையை பறவைப் பகுதி
கும் பொறிகள்
அமைப்பை படத்தில் காண்க.) கைப்பற்றப்படும். இப்பொறிகளில்
ன் எண்ணிக்கையையும் அறிய
கொண்டும் பிடித்தல்
ருயிரிகளையும் இவ்விரு முறை ற்கு பல மாணவர்களின் உதவி ம் வெளிக்கள வேலைப்பகுதியில் ாடுத்து அதற்குள் விலங்குகளைத் ஒரு மாணவனுக்குக் கொடுக்கும் மல் செய்து முடிக்கக் கூடியதாக ஒழுங்குதான் ஒருவன் தனது தவும்.

Page 225
8 இரை வைக்குமிட .ே அந்தரக் கதவு
இறக்கவைக்
 
 

கும் பொறி

Page 226


Page 227
விலங்கினத்ை
1. உயயவாழிகளை
இவைகளைப் பிடித்து அவை நகத்துக்குப் பின்னல் கத்தரிக் இரண்டு அல்லது மூன்று விர வதனுல் விலங்குகள் பாதிக்கப்பட எண்ணிக்கையில் இருந்தும், ஒழு வெட்டப்பட்டிருக்கின்றது, எத்த டிருக்கின்றது என்பன போன்றவ
2. நகருயிர்களை
பாம்புவகை, ஒணுன்வகை வாலின் அடிப்பகுதியில் செதிழை மிடலாம். ஆமையினத்தை "பெயி இதைவிட பரிசை மூடி (Carapuc செய்தும் கிரந்தர அடையாளமிடல் நகங்களையும் வெட்டலாம்.
3. பாலூட்டிக
நகருயிரிகட்குக் கூறிய மு
பகுதியை வெட்டி விடுதல் மூலமும் துண்டுகளையும் கட்டி விடலாம்.
4. விலங்குகளை அடை
மிகச் சிறிய கதிர்த்தொழி! stamce) ஒன்றை பாதுகாப்பான இணக்கி விடவும். இவ்விலங்கு (Geiger Counter) elp60td. g களிலும் பதுங்கியிருக்கும் விலங், முறையைப் பாவித்தால் பொறிகள்

தை மதிப்பிடல்
அடையாளமிடல்
களின் விரலை நறுக்கிவிட வேண்டும்: கோலால் வெட்டுதலே சிறந்தது. ல்களின் நகப் பகுதி வெட்டப்படு மாட்டாது. விலங்குகளின் விரலின் ங்கில் இருந்தும் எத்தனை தரம் னையாவது விலங்கு வெட்டப்பட்
பற்றை அறியலாம்.
அடையாளமிடல்
போன்றவைக்கு உடம்பு அல்லது வெட்டுதல் முறையால் அடையாள ன்ற்" கொண்டு அடையாளமிடலாம். 2) யின் ஒரு பகுதியில் சிறு துளைகள் லாம். பல்லி, ஒணுன் போன்றவைக்கு
ள அடையாளமிடல்
1றைகளை விட மயிரில் ஒரு சிறு அடையாளமிடலாம் சிறு தகட்டுத்
யாளம் கண்டுபிடிக்கும் நவீன முறை
us tiii.5th (Radio active subபொருளுள் வைத்து விலங்கில் உள்ள இடத்தை கெய்கர் எண்ணி றியலாம். பொந்துகளிலும் பத்தை குகட்கு இது விசேஷமானது. இம்
வைத்துப் பிடிக்கத் தேவையில்லை.
う9

Page 228
மதிப்பி
அடையாளமிடப்பட்ட விலங் குடிசனத் தொகையின் ஒரு அறிகு வதற்கு லிங்கன் பீற்றசன் குறி Peterson inder P : M = p : m
இதில் P = முழு குடிசனத் தொ
M - அடையாளமிடப் பட p = இரண்டாங் கடவைபி n = இரண்டாந்தடவை !
யாள மிடப்பட்டவை
உதாரணமாக அடையாளமி
60 ஆக இருந்தால் இரண்டாந்த டன
தால், அடையாளமிடப்பட்டவை 15
P : M = p : m
P 50
60 15 e P = 50 x 60
- - இவ்விலங்கின் குடிசனச் தெ F
6 1. முடி 1. 2. முன் கழுத்து 3. மூக்குத் துவாரம் 4. சுப்பர் சீவியம் l 5. முன் தலை 1. 6. அங்காப்பூ l 7. நாக்கு l 8. Gaon i. ' 1. 9. மேற் சொண்டு
6
о

டல்
குகள் திருப்பிப் பிடிபடல் முழு றியாகப் பாவிக்கலாம். இதையறி 'யைப் பாவிக்கலாம். (Lincom
�&s
ட்டவையின் முழுத்தொகை டிபட்டவையின் தொகை பிடிபட்டவைக்குள் உள்ள அடை
டப்பட்டவையின் முழுத்தொகை வ பிடிபட்டவை 50 ஆக இருக்
ஆகவிருந்தால்,
200
ாகை 200 என மதிப்பிடலாம்.
கீழ்ச் சொண்டு கதிராளி
நாடி
தொண்டை நெஞ்சு
குறுகிய மூடல்கள் நடு நிலை மூடல்கள் கீழ் நெஞ்சு
பெரும் மூடல்கள்

Page 229
V6・介ー /7.
本
/8. (z イ十
*
20. <--
2ミ・
22,