கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பிரபஞ்சம்

Page 1

ஆழலம் பதிப்பிகம்

Page 2

பிரபஞ்சம்
கலாநிதி. க. குணராசா
கமலம் பதிப்பகம் யாழ்ப்பாணம்.

Page 3
C முதலாம் பதிப்பு: ஜனவிரி, 1997. O (C) as loa. T gay rarr, 82, 5pay air ada, utput Tar ib. () அச்சுப்பதிவு: டினேஷ் அச்சகம், கல்வியங்காடு,
யாழ்ப்பாணம்
O THE UNIVERSE - O Author: Dr. Kunarasa, B.A. Hons (Cey), MA, Ph. D., SLAS. O Copy rights: Mrs. Kamala, Kunarasa, 82, Brown Road, JafnaO Frist Edition: Januay, I 997. O Printed: Dinesh Press, Kalviyankadu, Jaffna.
露
விலை: ரூபா
விற்பனையானர்:
பூரீலங்கா புத்தகசாலை, காங்கேசன்துரை விதி, αν η φύ υ/τόδοτώ. -
லங்கா புத்தகசாலை, GL, 1. 2, Uluu 67i» பிளேஸ், குணசிங்கா புர,
கொழும்பு - 12.

முன்னுரை
‘அறிவியலுலகம்” பிரபஞ்ச விரிவு வேகத்தைப் போல வெகு வேகமாக மு ன் னே ரி க் கொண்டிருக்கின்றது. அதன் வேகத்திற்கு ஈடுகொடுக்கத்தக் கதாகத் தமிழ் அறிவியலுலகமில்லை. கற்று அறிவதும், பகுத்துணர்வதும், அவற்றை ஏனையோருடன் பகிர்ந்து கொள்வதும் ஈழத்து அறிஞர்களுக்கு உவப்பான தொன்றா கவில்லை, சும்மா இருப்பதே சுகமாகிவிட்டது. என்னால் சும்மா இருக்க முடிவதில்லை. அதன் விளைவு பிரபஞ்சம் பற்றிய ஆரம்ப அறிவைப் பெற விரும்புவோருக்காக இந்த நூலை எழுதியுள்ளேன். அறி ஷலகம் ஏற்றுக் கொள்ளும் என நம்/
(S ற សំ
*பிரிய - ரேகா
1, 1ம், ஒழுங்கை 西。@6玛阿育学厅 பிறவுன் வீதி, கு யாழ்ப்பாணம்.
Ꭴ 1-0 Ꮠ-199 7

Page 4
0.
1 t.
12
13.
4.
5.
16.
7.
8.
19,
உசாத்துணை நூல்கள்
Exploring the Universe - G. O. Abell
(Holt, Rinehart and Winston, New York, 1964)
Origin of Solar System - H. Alfven.
(Oxford University Press, 1954)
The Solar System - Z. Kopal -
(Oxford University press, 1972) The Universe Around Us - J. Jeans,
(Cambridge - University Press, 1944) The Origin of the Earth - W. M. Smart,
(Penguin Books - 1955) Exploring other Worlds - R. Wyler and G. Ames
(Pan Books - 1968) Stars, Men and Atoms - Heinz Haber,
(Golden Press, New York - 1962) The Birth and Death of the Sun - George Gamow
(A Mentor Book, New York - 1952) Captives of the Sun - James S. Pickering
(Doid, Mead & Co, New York - 1961) Spaces, Sciences, New Windows to the Universe -
(Essays - Science Today, Bombay, June, 1979) The Exploding Universe, .
Nigel Hem best, New York - 1979. The Universe, David Bargamino,
Life Nature Library - 1973. Unraveling Universe, Time - March 6, 1995. Orion: Where Stars are born.
... National Geographic, Deceuber, 1995. வானத்து அதிசயங்கள்,
கே. என். ராமச்சந்திரன், சென்னை - 1990, ஞாயிற்றுத் தொகுதி, - .
க. குனராசா, யாழ்ப்பாணம் - 1979. சூரியனின் கதை, க. குணராசா, யாழ்ப்பாணம் - 1974 . சந்திரனின் கதை, க. குணராசா, யாழ்புாணம் - 1984 , பூமியின் கதை, க. குணராசா, யாழ்ப்பாணம் - 1984

அத்தியா யம்: 1
பிரபஞ்சவியல்
1.1. பிரபஞ்ச ஆய்வு
பூமி என்ற நமது கோள் ஞாயிற்றுத்தொகுதி (Solar System) என்ற சூரிய மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி; ஞாயிற்றுத் தொகுதி பால்வழி (Milky Way) என்ற அண்டத்தின் (Galaxy) ஒரு பாகம்; அண்டமோ பிரபஞ்சம் (Universe) என்ற பேரண் டத்தின் ஒரு துகள்; பிரபஞ்சத்தில் இதுதான் நமது நிலை. தெளிவான வானம் கொண்ட தொரு இரவு வேளையில் வானத்தை அண்ணார்ந்து நோக்கும்போது கோடிக்கணக்கான ஒளிச்சிதறல்கள் வானில் சிதறுண்டு கிடப்பதைக் காண முடியும். அவை கோடான கோடி அண்டங்கள், உடுக்கள், கோள்கள் என்பனவற்றோடு அவையொத்த பல்வேறு வான் பொருட்களு மாம். பிரபஞ்சம் என்பது பலகோடி அண்டங்களைக் கொண் டிருக்கும் அகன்ற வெளியாகும்; அண்டம் என்பது பலகோடி நட்சத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கும் வெள்ளுடுத் தொகுதியாகும்.
பிரபஞ்சம் பற்றிய ஆய்வு பிரபஞ்சவியல் (Cosmology) எனப்படுகின்றது. கிரேக்க வானவியல் அறிஞரான கிளாடியஸ் தொலமி (கி.பி. 140) பூமியை மையமாகக் கொண்டு சூரியனும் ஏனைய கோள்களும் சுற்றி வருகின்றன எ ன் று கருத்துத் 'தரிவித்தார். தொலமியின் பிரபஞ்சப் பரப்பு இந்தக் குறுகிய எல்லையுள் அடங்கியது. கி. பி. 1543 இல் போலாந்து நாட்டு வானியலறிஞரான கொப்பர்நிகஸ் என்பவர், பிரபஞ்சத்தின் மையும் சூரியன் என்றும் அதனைச் சுற்றியே பூமி முதலான கோள்கள் இயங்குகின்றன என்றும் அறிவித்தார். அவர் பிரபஞ் சத்தை ஞாயிற்றுத் தொகுதியுடன் சமமாகக் கருதினார். கி.பி. 1805 இல் ஆங்கிலேய வானியலாளரான ஹெர்ஷெல் என்பார் அண்டம் என்பது சூரிய மண்டலம் மட்டுமன்று சூரிய மண்டலம் போன்று பல இலட்சம் உடுக் கூட்டங்கள் பரவிக்கிடக்கும் பால்வழி
(Milky Way) எனக் கருத்துத் தெரிவித்தார். இந்தப் பால்வழி

Page 5
2 பிரபஞ்சம்
யின் ஒரு சிறு பகுதியே சூரிய மண்டலம் என அறிவித்தார். இருபதாம் நூற்றாண்டு வரை பிரபஞ்சம் பற்றிய சிந்தனை இந்த அளவோடு நின்றிருந்தது.
பிரபஞ்சத்தின் அளவிடமுடியாத பெரும் பரப்பினைச் சுட்டிக் காட்டியவர், கி பி. 1925 இல், எட்வின் . பி. ஹப்பிள் என்ற அமெரிக்க வானியியலறிஞராவார். பிரபஞ்சத்தில் நமது பால் வழியைத் தவிர பல இலட்சம் அண்டங்கள் அடங்கியுள்ளன என்று விளக்கந் தந்தார். அத்தோடு அவை அனைத்தும் ஓரிடத் தில் நிலைத்து நிற்காது அதிகவேகத்தில் விலகிச் செல்கின்றன என்ற உண்மையையும் தெரியத் தந்தார்.
பிரபஞ்சத்தின் அளவினை நமது கட்புல விரிவினதும் வானி யற் கருவிகளினது திறனினதும் துணைகொண்டு வரையறுத்தக் கூறிவிட முடியாது. நமது கட்புலனுக்குத் தெரிகின்ற பிரபஞ்சம் மட்டும் 200,000 மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் கிலோமீற்றர் குறுக்களவினைக் கொண்டதெனக் கணக்கிட்டுள்ளனர். பூமியிலி ருந்துகண்டறியப்பட்ட மி+த்தொலைவிலுள்ள வான் பொருள் ஏற்த் தாழ 8000 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூரத்தினைக் கொண டுள்ளது. அத்தகைய வான் பொருளிலிருந்து நாம் கிரகிக்கின்ற ஒளி அலை அல்லது வானொலி அலை 8000 மில். ஒளியான டு களுககு முன அங்கிருந்து புறப்பட்டவையாகவிருக்கும். இதில் வியப்பு யாதெனில் அவ்வேளை சூரியனோ பூமியோ பிரபஞ் சத்தில் தோன்றியிருக்க வில்லை என்பதாகும்.
1.2. பிரபஞ்சத்தின் தோற்றம்
ஆதியும் அந்தமும் வரையறுக்கப்பட்ட எல்லைகளும் அற்ற வான்வெளியே பிரபஞ்சமாகும். இப்பிரபஞ்சம் என்ற பேரண டம் எவ்வாறு உருவாகியது என்பது குறித்து வெளிவந்த கருது கோள்கள் பெரிதும் கணிதவி பல சார்ந்தனவாகவும், ஐன்ஸ் ரீனின் கால இடப்பொதுத் தொடர்புத் தத்தவ (Relativity) சார்ந்தன வாசவும் விளங்கிவருகின்றன. இக்கருதுகோள்களில் இரண்டு கொள்கைகள் குறிப்பிடத்தக்கன அவையாவன :
1.2.1. ஒழுங்கு நிலைக் கொள்கை (Steady State) 1.2.2. பெருவெடிப்புக் கொள்கை (Big Bang).

பிரபஞ்சமி 3
1.2.1. ஒழுங்கு நிலைக் கொள்கை
62(pii (5 tia) a) (Steady State) 9) diggs & Lofia)6) Balanced) அடிப்படையில் பிரபஞ்சத் தோற்றத்தினை விளக்கும் கொள் Gð)3, 6ðu Gamrfupgör (ILIrreistig (Hermann Bondi), Gg, frt06iv G365 T @ L " ( Thomas Gold), 19???UTL: GGaptruĵo óñĵo (Fred Hoyle) ஆகிய அறிஞர்கள் முன்வைக்தனர். அவர்களின்படி பிரபஞ்சத் தின் பிறப்பை விளக்கு ம் கருதுகோள் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு தொ ட க் க மும் இருக்கவில்லை; முடிவும் இல்லை என்கின்றன. அக் கருதுகோள்களின்படி, இ ன் று பிரபஞ் சம் காணப்படுகின்ற நிலையிலேயே, அதில் காணப்படுகின்ற பொருட்களுடனேயே பிரபஞ்சம் என்றுமிருந்தது. அண்டங்கள் அல்லது நட்சத்திரங்கள் அழிவுறும் போது மட்டுமே, அதனைச் சமன்படுத்த புதியதொரு அண டம் அல்லது நட்சத்திரம் உரு வாகிறது என்பதாகும். இக் கொள்கையாளரின் கருத்துப்படி பிரபஞ்சம் விரிவடைகின்றது என்பதாகும். பிரபஞ்சப் பொருட் களான அண்டத் துகள்களும் வாயுக்களும் தம்மளவில் அதிகரிக்கி வில்லை. ஆனால், பிரபஞ்சப் புகையுருவம் விரிவடைய அத இனுள் மிக அடர்த்தியாகவும் இறுக்கமாகவும் சேர்ந்திருந்த அண் டத் துகள்களும் வாயுக்களும் தம் நிலை விட்டு விரிந்து ஐதாகப் பரவின.
இதனை ஒரு சிறு உதாரணம் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு றப்பர் பலூனை எடுக்து அந்தப் பலூனிற்குள் முகப் பவுடரை இட்டு நிரப்பிக் கொள்வோம். இதுதான் பிரபஞ்சப் புகையுரு. இப்போது பலூனை ஊதிக் காற்றினை நிரப்பி விரிய வைப்போம். விரிவடைவதால் புலூனினுள் இருக்கும் முகப்பவுடர் அளவில் அதிகரிப்பதில்லை. ஆனால் பலூன் அளவில் விரிவடை கின்றது. பொருள் திணிவுள்ள பொருட்களின் அளவுகள் மாறா மல் பிரபஞ்சத்தின் பரந்த வெளி மாத்திரம் பெருக்க மடைந் கது. அவ்வாறு விரிவடையும் போது ஏற்படும் வெற்றிடங்களில் புதிய அண்டங்கள் (Galaxies) தோன்றுகின்றன என இக் கொள்கையினர் கருதுகின்றனர்.
12.2. பெருவெடிப்புக் கொள்கை
பெரு வெடிப்புக் கொள்கையைக் (Big Bang) கூர்ப்பு அல் லது பரிணாம அடிப்படை (Evolutionary) கொள்கை எனவும் வழங்குவர். இன்று பலராலும் பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தை விளக்குவதற்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கருதுகோள் இதுவாகும்.

Page 6
பிரபஞ்சமீ
கூர்ப்பு அல்லது பரிணாம அடிப்படையில் பிரபஞ்சத்தின் பிறப்பினை விளக்கமுயலும் விஞ்ஞானிகளும் தத்துவஞானிகளும் “பெரியதொரு சக்தித் திரள், சிதறிவெடித்ததாலேயே பிரபஞ்சம் தோன்றியது' என்கின்றனர். அந்த இராட்சதச் சிதறல், 500 கோடி ஆண்டுசஞக்கும் 800 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இடைப்பட்ட காலவேளையில் நிகழ்ந்திருக்கவேண்டும் எனக் கணிதவியலாளர் கணித்துள்ளனர். பல கோடி ஆண்டுசஞக்கு முன்னர் விண்ணில், "இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தியின் காரணமாக ஆக்கப்பட்ட கடினமான பழைய பொருட்கள்’ யாவும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சக்தித்திரளாக (Ball of Energy)க் காணப்படட ன கண்ணிற்குப் புலனாகாத அண் டத்துகள்களும் குறைந்த அடர்த்தியுடைய வாயுக்களும் இணைந்து (ஐதரசன், ஹிலியம், ஒக்சிசன், நைதரசன்) புகையுரு அல்லது நெபுலா (Neb la) வாகக்காட்சி தந்தன; இந்த ஆதி நெபுலாதான் பிரபஞ்சத்தின் மூலக்கருவாகும்.
இப்பிரபஞ்சம் பெருக்கமடைய ஆரம்பிக்குமுன் பிரபஞ்சப் பொருட்களின் அடிப்படை மூலகங்கள் அனைத்தும், பிரபஞ்சப் புகையுருக கோளத்தின் மத்தியில் நெருப்புப் பிண்டமாகச் சேர்த்துகிடந்தன. இவற்றின் வெப்பநிலை கற்பனைக்கு எட்டாத அளவு உயர்ந்தருந்தது. இந்த அதி வெப்பத்தில் பொருட்களின் அணுக்கள் சிதைந்து, அவற்றிலுள்ள நியூட்ரான்சள் கிளம்பிய நிலையில் கொந்தளிக்கத் தொடங்கின. இந்நிலையில் தான் பிரபஞ்சம் விரிவடையத் தொடங்கியது. நியூட்ரான்கள் ஒன்று சேர்ந்ததும், எலெக்ட்ரான் துகள்கள் சிதறிப்பிளக்க விரிவ் டைந்து கொண்டிருந்த ஆதிப்பிரபஞ்சப் புகையுரு வெடித்துச் சிதறியது. அதனுள் இருந்த பொருட்கள் ஆங்காங்கே சிதர், த தெறிக் சப் பட்டு, திரள் திரளாக அமைந்தன. அவையே அ ைடங்சளாக மாறின என்பது கூர்ப்பு அடிப்படைப் பிரபஞ்சப்பிறப்பு விளக்க LDfr (g5 LD.
பெரு வெப்புக் கொள்கையை வெளியிட்ட வானியிலறிஞர் களாக எட்வின் பி. ஹப்பிள் (Edwin P. Hubble) என்ற அமெரிக்க அறிஞர், ஜார்ஜஸ் லாமாய்ட்ரி (Georges Lama) 1e) என்ற பெல்ஜிய அறிஞர் , ஜோர்ஜ் காமோ (George Guns ow) 6Teii D ருசிய அறிஞர் ஆகியோர் விளங்குகினறனர்
1920 ஆம் ஆண்டு எட்வின் பி, இறப்பிள், பிரபஞ்சம் வேக மாக விரிவடைந்து கொண்டிருக்கினறது. அதிலுள்ள அண்டங் கள்/உடுக்கள் விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன என்று கருத்துத்

1$g L'É -tb } في إقے سه گه
- V ܫܫ-- --
படம்: பிரபஞ்ச வெளியில் அண்டங்களின் பிறப்பும் பரிணாமமும் (ஒரு கருதுகோள்) 1. பெருவெடிப்பு (Big Bang) நிகழ்ந்தது. 2- இன்றுள்ள நிலை. அண்டங்கள் விசிவடைகின்றன. 3. உச்ச அளவிற்கு விரிவடைந்து விடுகின்றன. 4. பின்னர் ஒருங்கத் தொடங்குகின்றன. 6. பெரும் ஒருக்கம் (Big Crunch) நிகழ்கின்றது. 6. மீண்டும் பெரு வெடிப்பு 7. புதுவகை அண்டங்கள் பிறக்குமோ?
2 3 4 5 ܚܝܓܪ ト、ヘ、メ* マイや Ο
-
ட்டம்: 2 பிரபஞ்ச வெளியில் அண்டங்களின் பிறப்பும் இறப்பும் (இன்னொரு கருதுகோள்)
1. பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்தது. 2. இன்றுள்ள நிலை, அண்டங்கள் விரிவடைகின்றன. 3. தொடர்ந்து விரிவட்ைந்து கொண்டுள்ளன. 4. அண்டங்கள் கரும்பள்ளங்களாக (Black Hotes) மாறி
விடுகின்றன. 5. கரும்பள்ளங்கள் படிப்படியாக எலெக்ரோன்களாகவும்
பொசிற்றோன்களாகவும் மாறி ஆவியாகின்றன.
(after: Nigel Harubest)

Page 7
(# 一型川
பிரபஞ்சம்
படம் 3 பெரு வெடிப்பு நிகழ்ந்த வேளை
படம்: L
ஜ் பெருவெடிப்பு நிகழ்கி நீது பிரபஞ்சமுட்டை இறுக்கம் தாளாமல் வெடித்து ச் சிதறு கிறது. - நேரம் க 0 பூச்சியம்
- - انتخاباتی ۴ . تیم .
படம்: з
நேரவு = விநாடி |1-நியூட்ரோன்ஸ்
-ே லெப்டான்.
་་་་་་་་་་་་་་་ ஓ ! 4-முரண் லெப்டான் l அம்புக்குறி கதிர் விச
t
வைக் கேன் & ፲] ûb! &I; குறிக்கும்.
. . . . .
ர்ே - “۔#" ༄།བྱ།《། ། நேரம் =34 நிமிடங்
È - புரோ டோன் Ej எலுெக்ரோன் 『- நிர்வியம் அணுக்கு. புரோடேர்ன்களும் 'நியூட்ர்ேர்ன்களும் சேர்ந்து ஹீலியம் அணுக்கருக்க்ள் * ஒரு
கிரை
 
 
 

பிரபஞ்சம்
இ A ༠ ר C
2 با همه آب و فقه و 9 o' 3 ༡ ༠༡ ཚ༅
جه في cf丁 | *e అ థి e 《 C.,
ශ්‍රී ('' ශ ක්‍රි :
| L- ti:
நேரம் = ஒரு துகள் பொழுது
1- முரண் குவார்க்
2- ருவார்க்
:- லெப்டோன்
- முரண் லெப்டோன் உருவாகின்ற ன.
* படம். 4
நேரம் = dr த-நியூட்ரோன் .
6- புரோட்டோன் 7. எலெக்ரோன்
ä Tiit LET உருவாகின் தரன்
*。 -
ா4.4 .
Li Li: E.
நேரம் = 1 மில்லியன் ஆண்டுகள் 8- ஐதரசன் அணு 9. ஹீலியம் அணு அம்புக்குறிகள் கதிர்
விசலைக் குறிக்கின்
IT (after: Nigel Hemb
est)

Page 8
: 후} பி பஞ்சீம்
V t W !::ރ ،
-u حملي AF جسشیس سم イ '' = نعمتوفی"۔ P as a 21- wa,
" ̇ ነ ̆ ሩ' f r Hill. معاینه f '' سمی به "" مجم بھی ዶ*ኙ፡ ಕ್ f 曙 த" . *
W. Y
LU L-LhF d R H) படம் 4 (ஆ)
படம் சி (அ) பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து தொண்டி ருக்கின்றது. அண்டக் கொத்தணிகள் ஒன்றிலிருந்து தொன்று விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. Lë அண்டங்கள் பால்வழி அண்டத்தை விட்டு விலகி ஓடு கின்றன. புடம் (ஆ) எ ல் வா அண்டங்களும் முன்னர் வெகு அருகருகே காணப்பட்டன. பின்னரே அவை தத்தமது வேகத்திற்கு இணங்கத் தூரத்தை நிர்ணயித்து விலகி ஓடுகின்றன. ஆண்டங்களுக்கு இடை யிலான இடைவெளித் தூரம் அதிகரித்துச் செல்கிறது.

பிரபஞ்சம் 5
தெரிவித்தார். பிரபஞ்சம் விரிவடைவதும் அண்டங்கள் விலகி ஒடுவதும் ஒரு பெரு வெடிப்பின் காரணமாக " வின அவர் கருதி னோர். 1927 இல் ஜார்ஜஸ் லாமாய்ட்ரி, 'பலகோடாஜ கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் மிகை அடர்த்திகொண்டதாக, இப் பிரபஞ் சம் முழுவதும் ஒரு பந்து அளவுள்ள மகத்தான அடர் உருண் டையாக இருந்தது' என்றார். இச் சக்தித் திரளை அவர் * L?TLưsiỹ Tar L'—11-" (" osmic Egg'} ::::;jT of : இந்தப் பிரபஞ்ச முட்ட இறுக்கம் தாளாமல் வெடித்துச் சிதறியது என்றார். ஜோர்ஜ் காமோ என்ற அறிஞரே முதன் முதல் "பெருவெடிப்பு - Big Bang - என்ற பெயரைப் பிரபஞ் சத் தோற்றத்திற்கு வழங்கியவராவார். ஜார்ஜஸ் வாமாய்ட்ரி கூறிய "பிரபஞ்ச முட்டை வெடித்தபோது இருந்திருக்கக்கூடிய உயர் வெப்பநிலையை ஜோர்ஜ் காமோ கனக்கிட்டார்.
பிரபஞ்சத்தின் வயதினைக் கணிப்பதற்கான முயற்சிகளின் பிர பஞ்சவியவான ார்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். ar வெளியிலுள் f மிகுதியான ஹீலியம் வாயு, வெப்பக்கதிர்வீசல் என்பனவற்றினான ஆராய்வதன்மூலம் பெருவெடிப்பு (பிக்ாங்) சுழ்ந்த அந்தக் கனட பொழுதைக் கண்டறிய முயல்கின்றனர். அண்டங்கள் தோன்றுவதற்கு முன் பிரபஞ்சத்தில் பெரும்பாலும் ஒரேமாதிரி யான அல்லது சிறிதளவில் வேறுபாடுகளைக் கொண்ட விாயுதி துகள்களும் கதிர் வீச்சும் இருந்துள்ளன. பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த அந்தச் கருப்பொழுதக் கணிப்பதற்கும் புரிந்து விளக்குவதற் கும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ; விளக்கங்களும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த சுவைப்பொழுது நேரம் பூச்சியும் (தேரம் = 0) ஆகக் கொள்ளப்படுகிறது. ஏற்கனவே கூறியவாறு பிரபஞ்சப் பொருட்கள் அனைத் தும் ஒருங்கிறுகி ஒரு சக்தித் 5'TG:tta, பிரபஞ்ச முட்டையாக அவ்வேளை இருந்தது. அளவிட முடியாத பிரபஞ்ச முழுத்தினிவும் ஒரு டென்னிஸ் பந்தளவில் அல்லது ஒரு நெருப்புப் பெட்டி பளவில்தான் இருத்ததெனக் கணித்துள்ளனர். அதானச் சுற்றி இருந்த கதிர்வீச்சு அளவிடமுடி யாத வெப்பநி லயைக் கொண்டூடிருந்தது. ஹன்கிங் (Hawking) என்பவரின் இது சம்பந்தமான கணிப்பீடு ஐன்ஸ்ரினுடைய ஈப்புக் கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். பெரு வெடிப்பு நிகழ்ந்த கனப்பொ'சில், அன்விடத்து வெப்பநிவை அளவிடமுடியாதது. - என்ற இலக்கத்தோடு 32 பூச்சியங்களை எழுதி பாகை செல்சியஸ் எனக் கரைக்கிட்டுப் பாருங்கள். அவ்வளவு

Page 9
6 பிரபஞ்சம்
உயர்வான வெப்பநிலை நிலவியது. 1 என்ற இலக்கத்தோடு 90 பூச்சியங்களை எழுதி, நீரிலும் பார்க்க அத்தனை மடங்கு அடர்த்தி எனக் கணக்கிட்டுள்ளனர். அத்தோடு பெருவெடிப் பிற்குள்ளான பிரபஞ்சத்திரள் எவ்வாறு குளிர்ந்து, அடர்த்தி குறைந்து விரிவடைந்தது எனவும் கணித்துள்ளனர்.
பெருவெடிப்புக்கு முன்னிருந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏதோ ஒரு அடிப்படையான துகள் இருந்திருக்க வேண்டுமென மர்ரே ஜெல்மிேன் (Muray Gel - Mann) என்ற அமெரிக்க அறிஞர் கருதி, அத்தகைய அடிப்படைத் துகளிற்கு குவார்க் (Quark) என்று பெயரிட்டார். பிரபஞ்சப் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த போது பிரபஞ்ச வெளியில் குவார்க்குகள், முரண் குவார்க்குகள் (Anti - Quark) லெப்ட்ரான்கள் (Lentons), முரண் லெப்ட்ரான்கள் (Anti Leptons) முதலான துகள்கள் தோன்றின. அவற்றிடையே கதிர் வீசல் செயற்பட்டது.
பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து நூறில் ஒரு விநாடியில் (1/100 Second) வெப்புநிலை 82 ஆயிரம் மில்லியன் பாகை செல்சிய சாகக் குறைந்தது. மூன்று குவார்க் துகள்கள் இணைந்து புரோட்டோன்கள் (Proton) உருவாகின்றன. லெப்டான்கள் எலக்ட்ரான்களாக மாறின. புரோட்டோன்களுடன் எலக்ட்ரான்
கள் இணைந்து நியூட்ரான்கள் (Neutron) தோன்றின.
பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து மூன்றரை நிமிடங்களில் பிரபஞ்ச வெப்பநிலை மேலும் குறைந்தது. துகள்களுக்கிடையில் இருந்த ஆற்றல் அடங்கிப் புரோட்டோன்களுடன் நியூட்ரோன்கள் சேர்ந்து நிலைத்திருக்கும் நிலை தோன்றியது. புரோட்டோன் களும் நியூட்ரான்களும் சேர்ந்து ஹிலியம் அணுக்கருக்கள் (Helium Nucleus) தோன்றின. இவ்வளவும் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து மூன்றரை நிமிடங்களுள் நிகழ்ந்தேறிவிட்ட பிரபஞ்ச நிகழ்வாகும்.
பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்து ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அணுக்கருக்களைச் சுற்றி எலட்க்ரான்கள் நிலை கொள் கிற அளவுக் க பிரபஞ்சத்தில் வெப்பநிலையும் கதிர்வீச்சும் குறைந்தன. இனறு பிரபஞ்ச வெளியில் நிறைந்துள்ள ஐதரச னும் ஹீலியமும் உண்டாயின. இவற்றோடு பிரபஞ்சம் விரி வடைந்து கொண்டே சென்றது.

பிரபஞ்சம் לך
1. 3. புலனாகும் பிரபஞ்சம்
பிரபஞ்சம் நமது கற்பனைக்கு எட்டாத பிரமாண்டமானது. வெறும் கண்களைத் துணை கொண்டு விண்ணை வியப்போடு நோக்கித் தகவல்களைக் கூறிய விஞ்ஞானிகள் இன்று பல்வேறு கருவிகள், தொலைநோக்கிகள், விண்கலங்கள், செய்ம்மதிகள், புகைப்படங்கள் முதலியன மூலம் பிரபஞ்சம் பற்றிய விபரங்களை அறியத்தருகின்றனர். எனினும் முழுப்பிரபஞ்சத்தையும் நமது கட்புலனுக்குள் கொண்டுவருவது இயலுமான காரியமன்று. எமக் குப் புலனாகும் பிரபஞ்சமே கோடானகோடி அதிசயங்க
ளையும் விரிவையும் கொண்டுள்ளது.
பிரபஞ்சத்தின் பிரமாண்டத்தை அளக் க ஒளியாண்டு (Light Year) 6T657 so gya(5th, 6 (T60fugi gya) (5 (Astronomical Unit) என்ற அலகும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன . ஒளியானது ஒரு விநாடியில் 186, 282, 397 மைல்/299, 792, 458 கி.மீ. தொலைவுக்குப் பாய்கின்றது. இந்த வேகத்தில் அது ஒர் ஆண்டு காலத்தில் பயணப்படும் துரத்தை ஒளியாண்டுத் தூரம் என்பர். ஒர் ஒளியாண்டு 5,878,499,814,000 மைல்களுக்கு அல்லது 9,460,528,405,000 கி.மீ. சமம். இதனையே ஒளியாண்டுத் தூரம் என்பர். பூமிக்கும் சூரியனுக்கு மிடையிலான தூரம் 14,96,00,000 கிலோமீட்டர்களாகும். இத்தூரத்தை ஒர் அலகாக வைத்துக் கணிப்பது வானியல் அலகு எனப்படும்.
பிரபஞ்சக்தின் அற்புதங்களைப் புரிந்து கொள்வது என்பது அறிவியல் ரீதியாகவே இடர் நிறைந்தது. அதனால் தான் பிரபஞ்சத்தின் பரிமாணத் கை ஆராய் விழைபவர்கள் மெய்ஞ் ஞானத்திலும் நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள். “பிரபஞ்சத்தினை அறிவதன் மூலம் நான் அகனை ஆக்கியவரின் பெருமையை வணங்குகிறேன்." என நியூட்டன் குறித்துள்ளார். பிரமிப்பூட்டும் பிரபஞ்சத்தில் நம்பமுடியாத சங்கதிகள் நிறைந்து கிடக்கின்றன. உதாரணத்திற்கு ஒன்று: பிரபஞ்சத்திலுள்ள சில உடுக்களில் ஒரு மேசைக்கரண்டியளவேயுள்ள ஏதோ ஒரு பொருள் 200 மில்லியன் .ெ கி. நிறையுள்ளதாக இருக்கிறது. அதனால் தான் ஜே. பி. எஸ். ஹால்டேன் என்ற ஆங்கிலேயர், "நாம் கற்பனை செய்திருக் கின்றதை விடப் பிரபஞ்சம் விசித்திரமானது மட்டுமன்று; நம்மால் கற்பனை செய்ய முடியாதளவுக்கு விசித்திரமானது,
என்றார்.
בח וח הם

Page 10
அத்தியாயம்: 2 அண்டங்கள் பிறந்தன
பிர ாஞ்சம் என்பது பல கோடி அண்டங்களைக் கொண் டிருக்கம் என்' பற்ற அகன்ற வெளியாகும். அண்டம் என்பது பல கோடி நடசத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கும் வெள்ளுடுத் தொகுதியாகும். பெருவெடிப்போடு (Big Bபாg) பிரபஞ்சப் பொருட்கள் சிதறிப்பரவின. அவை புகைபுரு நெபுலாக்களாக வீண்வெளியின் குவிந்து திரண்டு விலகி ஓடின. இந்த தெபுலாக் களில் அண்டத் ஆார்களும் கிாயுக்களும் கடினமான பழைய பொருட்களும் காணப்பட்டன.
" ་
அப்பொருட்கள் தத்தமது ஈர்ப்புக் காரகைமாக ஒன்றை பொன்று ஈர்த்து, ஒன்றே T டெ ர ன் று இன33ந்தும் மோதியும் கொண்டன. மோதிய கால் அவை வெப்பத்தை பும் சுழற்சியையும் பெற்றன. சுழற்சி, அண்டப் போருட்காளப் பெரும் கோளங்களாக மாற்றி விட்டது. ஒவ்வொரு அண்டத் திலும் கோடிக்கக்கடி க்கான புகையுரு தேபுாைக்கள் உருவாகின. அர்வே ஒன்று வின் ஒன்று போதி வெப்பத்தையும் சுழற்சியையும் பெற்றதால் பிரகாசிக்கத் தொடங்கின. பெரிய பெரிய புவர். புருக்கோள் கிளாகப் பிரகாசித்த இந்த நட்சத்திரங்கள் சுருங்கத் சிெ" டங்கின. அவை சுருங்கத் தொடங்கியதும், உள்ளார்ந்த வெப்பதின் அதிகரித்தது. அதனால் அவற்றின் பிரகாசம் இன்ன மும் கூடியது. மாடிக்.53 க்கான நட்சத்திரங்கள் இவ்வாறே உருப்ாசின் நடது சூரியனும் இவ்வாறே பிறந்த ஒரு நட்சத் திர மாதும் அண்டங்களுள் நட்சத,திரங்கள் உருவாத ைதற்குச் சுப T 2001 மிatயன் ஆண்டுகள் பிடித்திருக்கின்றன.
சூரியதும் அதன் கோள்ளும் அமைந்துள்ள அன் க் கிளைப் t_Jr" # kh"ự” (Milky Way) =Igor I Irĩ. இரவு வேடி5:11ள் :வி" என வானத்தில் கிரிக்கு மேற்காகப் பிரகாசமான ஓர் ஒளிப்பட்டை அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். இத் த ஒளிப்படடை குள் கோடா னுகே டி நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றன. டா வாறு ஒன்று வானத்தில் பாய்வதாகக் ஈற்பனை செய்து கிரேக்க விஞ்ஞானிகள்

பிரபஞ்சம்
இதற்குப் பால் விழி என்று பெயரிட்டனர். இந்தியத் தத்துவ ஞானிகள் "ஆகாய கங்கை' என்றனர்.
பால் வழியே நமது அண்டமாகும். நமது பால்விழி அண்டத் தினைச் செங்குத்தாக நோக்கும் போது, சுருளி & ॥೩॥೬೭॥Tಥ್ರ? தாகக் காணப்படுகின்றது. குறுக்குப் பார்வேயில் நோக்கும் போது, தொடக்கத்தில் நீண்டு ஒடுங்கி, பத்தியில் அகன்று பின்னர் நீண்டு ஒடுங்கி மகுடிவடிவில் அமைந்து கனப்படுகின் றது. பால் வழியின் ஒரு அந்தத்தில் நமது சூரியனும் அதன் கோள்களும் அமைந்திருக்கின்றன. சூரியனைப் போன்று ெ ஆயிரம் மில்லியன் நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், அண்டத் தூசுகள், குறைந்த அடர்த்தி கொண்ட வாயு என்பனவற்றை கொண்ட மைந்திருக்கின்ற அண்டத்திரளை வெள்ளுடுத்தொத்தி என்பர். பால் வழியும் ஒரு வெள்ளுடுத்தொகுதியாகும்.
சூரியன் பால்வழி அண்டத்தின் மையத்திவிருந்து 30 ஆயி ரம் ஒளியாண்டுத் தூரத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. ஒரு இலட்சம் ஒளியாண்டுத் தூரத்தினை விட்டமாக கோண்ட ஒரு இதுச்சதச் ayã.Jr. (TLfortif, பாவ்விழி சுழல்கின்றது. இச் சக்கரம் ஒரு தொட ர்ர்சி யாக இராமல், இரு சுருள் அமைப்பினக் கொண்ட புயங்கோ ஸ் ஆன வடிவத்தினைக் கொண்டிருக்கின்றது. இச்சுருள் புயங்க்ளில் தான் நட்சத்திரங்கள் அதிக அளவில் அமைந்திருக்கின்றன. பால் வழி தன் மையத்தைச் சுற்றிச் சுழங்கின்றது.
பிரபஞ்சத்திலுள்ள பத்துப் பில்லியன்களுக்கு மேலான அண் டங்களில் நமது பாஸ்:றியும் ஒன்றாகும். பால்வழியின் கட்புல னாரு விட்டம் 7000 ஒளியாண்டுத் தூரமாகும். களிைப்பீட்டின் படி அது இதனைப்போ மூன்று மடங்கு விட்டத்திைத் கொண்ட் தாக இருக்கவேண்டும். அதன் பொருண்மைத் தினின் சூரியனி லும் பார்க்க 4 x 10 மடங்க்ாகும்.
பால் வழி அண்டnானது சுருள் வடிவி,தட்டையான சுழ்ற்சி கொண்ட மாபேரும் தட்டாக என் இளது. பால்வழியின் மையப் பகுதி உடுகள் தோன்றும் பெரும் கோளத் தீனிவாகும். நமது பால்விழி அண்டம் ஏறத்தாழ 100,00 பில்லியன் உதிக் களைக் கொண்டுள்ளது. 100,000 ஒளியாண்டுத்தூர விட்டத் தையும் 20,000 ஒளியாண்டுத் தூரத்தடிப்பையம்,க்ோண்டுள்ளது எனக் கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நமது அண்டச் ன் மையப் பகுதியைத் தெளிவாகப் பார்ப்பதற்கு வாயு முகிங்கள் துகள் கிள் முதலான விண்பொருட்கள் தடைகளாகவுள்ளன் இவற்ை ■
3. *
"а

Page 11
1. பிரபஞ்சம்
(35 YILJar (Nebula) gts är uri; லத்தீன் மொழியில் நெபுலா என்றால்
"முகில்" எனப் புெ ாருள்படும்.
பிரபஞ்சத்திலுள்ள மில்லியன் கணக்கான அண்டங்களில் தமது பால்வழி அண்டமும் ஒன்றாகும். பால்வழியை ஒத்த அண்டங்கள் பிரபஞ்சத்தில் பரவிச் சிதறிக்கிடக்கின்றன. தொகை நோக்கிகள் மூலம் அவற்றைக் காணமுடிகின்றது. பால்வழிக்கு அருகேயுள்ள இரு சிறிய அண்டங்களாக மகலன் முகில்கள்' Magellanic Clouds) as Tig, Sir par. அவற்றைப் பூமியின் தென்னரைக் கோளத்திலிருந்து அவதானிக்க முடியும் . உவகத் தினை முதன் முதல் சுற்றிவந்த பேர்டினன்ட் மகலன் என் ,J கடலோடியினால் இந்த அண்டங்கள் முதன் முதல் அறிந்து தெரிவிக்கப்பட்டன. அதனால் அவரின் பெயரால் சிறப்பிக்கப் படுகின்றன பால்வழியிலிருந்து அவை 230,000 ஒளியாண்டுத் துரத்தில் இருக்கின்றன. இவற்றை ஜனவரி தொட்டு மார்ச் வரையிலான கீாலப்பகுதியில் தெற்கு வானில் அவதானிக்கலாம்.
பால்வழிக்கு மிக அண்மையான அண்டமாக தனுசுக்குள்ள gysis, Luh (Sagittarius Dwarf Galaxy) விளங்குகின்றதென 1994 ஏப்ரல் மாதத்தில் ஐக்கிய இராச்சியத்தைச் சேர்ந்த இபற்றா (Thala), கில்மோர் (Gim0ாe), இர்வின் (Irwin) என்போர் கண்டறிவித்தனர். இது பால்வழியிலிருந்து 8 2000 ஒளியாண்டுத் தூரத்திலுள்ளது. பிரபஞ்சத்தில் மிகவும் பிரகாசமான அண்ட Li fraj, IRAS ICJ 2 7 + 1 7524 என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. IRA Gafter Log Infra Red Astronomy Satellite) 1983 ஆண்டு இதனைக் கண்டறிந்து அறிவித்தது. அது நமது சூரிய விலும் பார்க்க சி. 7 x 1014 ங்கு பிரகாசமானதாகவுள்ளது: 100 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூரத்திலிது உள்ளது. மிகவும் தூரத்திலுள்ள அண்டமாக இன்று (1994) கண்டறியப்பட்டிருப் | 13. “C 1435+ 635 сте и до згоју மாகும். இது 13000 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் துர்ாரத்தில் காணப்படுகின்றது.
பால் வழி அண்டத்திற்கு அருகில் காணப்படும் அண்டத் திற்கு அன்ட்ரோமிடா" என்று பெயர். சில வேளைகளில் அன்ட்ரோமிLா வெள்ளுடுத்தொகுதியை வெறும் கண்களாலும் பிரபஞ்ச வெளியில் அவதானிக்க முடிகின்றது. அன்ட்ரோமிடா அண்டம் 2 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுத் தூரத்தில் அமைந்திருப்ப தாக இன்று கணித்துள்ளனர். எனவே இன்று நாம் அன்ட்ரோமி டாவைப் பார்க்கும் போது காணும் தோற்றர் 1 ன்மையில் அன்ட்ரோமிடாவின் 8 மில்லியன் ஒளி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தோ ற்றமே. அன்டிராமிடா அண்டத்தைவிட சுருள் "அண்டம்

பிரபஞ்சம்
கோமாபெர்னீபெஸ் அண்டம், ஒறியன் விண்மீன் தொகுதியுள்ள பெரிய நெபுலா அண்டம். தனுசு வீண் மீன் தொகுதியிலுள்ள முப்பிளவு நெபுலா அண்டம் என்பன ஒரளவு அறியப்பட்டி ருக்கின்றன.
உடுக்களைப் போலவே அண்டங்களும் ஒருங்கே கொத்தனி சுளாகக் (Cluster) காணப்படுகின்றன. அன்ட்ரோமிடா அண் டத்தையுள்ளடக்கிய முப்பதுக்கு மேற்பட்ட அண்டங்களின் கொததனியிலேயே நமது பால்வழியும் ஒன்றாக விளங்குகிறது. அண்டங்களின் கொத்தணியின் மையமாக வேர்கோ (Wiாழ0 அண்டமுள்ளது. நமது பால்வழி இந்த வேர்கோ அண்டத்தோடு ஈர்ப்பினால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபஞ்சத்தில் மிகப்பெரிய அமைப்பாகக் கருதப்படுவது பட்டுப்பூச்சிக் கூட்டின் வடிவில் காணப்படும் அண்டமாகும். இது 850 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூர விட்டத்தைக் கொண் fiன்னது, ஏனைய புகையுருக்களால் சூழப்பட்டுள்ள இந்த அண்டத்தை முதன் முதல் பிரான்சிய வானியிலாளரான ஜோர்ஜஸ் பற்றுறல் (Georges Patural) என்பார் 1994 இல் கண்டு அறியத் தந்தார். 1990 இல் அமெரிக்க வானியலாளர் கிள் மூவரால் மிகப் பெரிய அண்டம் ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. இதனை ஆ பெ ல் 2: எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இது 5600000 ஒளியாண்டுத் தூர விட்டத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது நமது பால்வழி அண்டததைக் போன்று எட்டு மடங்கு விட்டமாகும். இந்த அண்டத்தின் ஒளிவீச்சு 2 ரிவியன் (Trili01) (2x10') சூரியன்களின் ஒளிக்கு நிகரானது.
நமது பால்வழியைப் போல கோடிக்கனக்கான அண்டங்கள் பிரபஞ்சத்திலுள்ளன. அவற்றில் பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. பெரிய அண்டங்கள் சிறிய அண்டங் களை விழுங்கிவிடுகின்றன. சில அண்டங்கள் அப்புடியே வெடித் துச் சிதறுகின்றன. சில அண்டங்கனைத் துளைத்துக் கொண்டு சில அண்டங்கள் பயனப்படுகின்றன. அதனால் வளைய அண் டங்கள் (Ring) தோன்றியுள்ளன. ஒரு பெரிய அண்டத்தினு டாக ஒரு சிறிய அண்டம் புகுந்து செல்லும்போது நடுவில் ஒட்டை விழுந்து, வளைய அண்டம் தோன்றிவிடுகிறது.
பிரபஞ்சத்தில் பால்வழியை விடப் பெரிய அண்டங்கள் உள்ளன: நீள்வட்ட் வடிவம், சுருள் வடிவம், வட்டவடிம்ை, ஒழுங்கற்ற வடிவம் எனப்பல வடிவங்களிலுள்ளன. சில ஆண் டங்கனில் உடுக்கள் உருவாவதில்லை. இவை வேறு அண்டங்க ளுடன் மோதியதில், புதிய உடுக்களைத் தோற்றுவிக்கும் வாயு

Page 12
2 பிரபஞ்சல்
களும் துகள் தூசுகளும் வாரி எடுத்துச் செல்லப்பட்டுவிட்டன : அண்டங்களில் மாற்றங்கள் மிக மெதுவாகவே நிகழ்கிறது. இரண்டு அண்டங்கள் ஒன்றினை யொன்று கடக்கும்போது, ஈர்க்கும்போது ஏற்படும் இடை வினை களைத் தெரிந்து கொள்ளக் கோடியாண்டுகள் தேவை.
பொதுவாகப் பிரபஞ்சத்திலுள்ள பெரும்பாலான அண்டங் கள் ஒழுங்கான வடிவத்தினைக் கொண்டுள்ளன . எனினும் சில ஒழுங்கற்ற வடிவத்தினவஈகவுள்ளன. இந்த அண்டங்கள் தனித் தனி இருப்பன போன்றிருந்தாலும், துணுகி நோக்கும்போது இவை கொத்தணிகளாகவேயுள்ளன என்பது புலனாகும். நமது பால் வழி அண்டம் ஏறத்தாழ முப்பது அண்டங்களைக் கொண்ட கொத்தணியிலுள்ளது. ஆயிரக்கணக்கான அண்டங் களையுள்ளடக்கிய கொத்தணிகளுமுள்ளன.
ஒரு உருவின் ஒளிவீச்சின் நகர்விலிருந்து அது எங்களை நோக்கி வருகின்றதா அல்லது எங்களை விட்டு விலகிச் செல் கின்றதா என்பதை அறியமுடியும். அத்தோடு அது விலகிச் செல்கின்றதாயின் எவ்வளவு வேகத்தில் விலகி ஓடுகின்றது என் பதையும் கணிக்கமுடியும். மங்கலான அண்டங்களின் ஒளிவீச் சினை ஆராய்ந்த போது, அவை ஒவ்வொன்றும ஒன்றை யொன்று விட்டு விலகி ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றன எனபது தெரிய வந்தது. 1929 இல் எட்வின் ஹப்பிள் என்ற அமெரிக்க விண்ணியலாளர் இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதம் விரிவடைந்து கொண்டிருக்கின்றது என அறியத் தநதார். பாலோ மார் (Palomar) தொலைநோக்கி மூலம் வெகு வெகு தொலைவி லுள்ள அண்டங்கள் படமாக்கப்பட்டுள்ளன . அவற்றின் ஒளிவீச்சு நகர்விலிருந்து அவை ஒளியின் ஐந்திலிருபுங்கு வேகத்தில் நகர் வது புலனாகியது. 5000 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூரத்திலுள்ள இவை நமக்குத் தெரிகின்றன எனின் 5000 மில்லியன் ஆண்டு களுக்கு முற்பட்ட காடசியே புலனாகிறது என்பதாகும்.
அண்டங்கள் நெபுலாக்கள் எனப்படும் புகையுருக்களையும் அவற்றுள் உடுக்களையும் கோள்களையும் எண்ணற்ற பிற பொருட்களையும் கொண்டுள்ளன . இந்த நெபுலாக்சள் வெள் ளுடுத் தொகுதிகளைத் தெளிவாகப் பார்க்கத் தடையாக விளங் குகின்றன.
வானில் துகள் களையும் வாயுக்களையும் கொண்ட பெரு முகிற்றிரளே நெடில்ாவாகும். இந்த நெபுலாக்கள் பல தாமா கவே ஒளி வீசுவன; ஏனையன தாம் கொண்டிருக்கும் உடுக்கள்

பிரபஞ்சம் 3
மூலம் ஒளிவீசுவன. நெபுலாக்களில் சில ஒளியற்றவை; கருமை யானவை. அவை கருதிரள் முகில் கலாக அல்லது உடுக்களுக்குக் குறுக்கே கருநிறப்பட்டையாகக் காட்சி தருவன. அண்டத்தி லுள்ள உடுக்கள் சுப்பநோவாவாக (Supernoae) வெடித்துச் சிதறியதில் ஒளிரும் நெபுலாக்களாக மாறின. வெடித்துச் சிதறிய உடுக்களின் எஞ்சிய பகுதிகள் விரிவடையும் பிரபஞ்சத்தில் பயணப்பட்டுச் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. பிரபஞ்சத்தில் நெபுலா புகையுருக்கள் அற்புதமான காட்சியைத் தருவன. புகைப்படங்களில் அவை அழகான பல வர்ணங்களில் காட்சி தரும்; ஆனால், தொலைநோக்கிகளில் அவற்றின் நிறம் தெரி வதில்லை.
லைறா (Lyra) வெள்ளுடுத் தொகுதியிலுள்ள வளைய நெபுலா (Ring Nebula) மிகவும் பிரகாசமானது. ரிசபம் (Taurus) உடுத் தொகுதியிலுள்ள கிறாப் நெபுலா (நண்டு - Crab Nebula) ஒருகுறிப்பிடத் கக்க கோள் நெபுலாவாகவுள்ளது. அது ஒரு சுப்ப நோவாவாகஉடுவெடித்து சிதறியதால் தோன்றியதாகும். கி.பி. 1054 இல் இந்த நிகழ்வை ஒரு சீனா விண்ணியலாளர் கண்டு
கரிய நிற நெபுலாக்கள் பெரும்பாலும் இளம் உடுக்களைக் கொண்டுள்ளன. அல்லது அங்கு உடுக்கள் உருவாகிக் கொண் டிருக்கின்றன அந்த உடுக்கள் இன்னமும் பிரகாசிக்கத் தொடங்க வில்லை. ஒறியன் நெபுலாவிலுள்ள குதிரைத்தலை வடிவ நெபுலா இவ்வாறானதாகும்.
முதற் பார்வையில் நெபுலாக்கள் எனக் கருதத்தக்க பிரகாச மான, புகார் வடிவ புகையுருப் பட்டைகள் வான்வெளியில் காணப்படுகின்றன. அன்ட்ரோழிடா வெள்ளுடுத் தொகுதியில் இவ்வாறு ஒரு பட்டை வெகு நீளமாகக் காணப்படுகின்றது. அத னைக் கிறேற் நெபுலா (Great Nebula) என்பர். பெரும் தொல்ை நோக்கிகள் மூலம் இவை ஆராயப்பட்டபோது இவை ஒறியன் வெள்ளுடுத் தொகுதியில் உள்ளதென அறியப்பட்டுள்ளது. பால் வழியிலும் பார்க்க இருமடங்கு பருமனைக் கொண்டதாக கிறேற் நெபுலாவுள்ளது; அத்துடன் 2 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூரத்திலுள்ளது.
ஒறியன் வெள்ளுடுத் தொகுதியில் பெரியதொரு புகையுரு வாக கிறேற் நெபுலா (Great Nebula) விளங்குகின்றது. வேட் டைக்காரன் எனக் கிரேக்கரால் பெயரிடப்பட்டு அழைக்கப் படும் உடுத் தொகுதிபில் ஒறியன் நெபுலா அமைந்துள்ளது.

Page 13
4 பிரபஞ்சம்
இதன் மங்கலான திரளை வெறும் கண்களால் காணமுடியும் தொலைகாட்டி மூலம் பார்க்கில் பிரகாசமாக ஒளிர்கின்ற வாயுத்திரளைப் பார்க்கலாம். -
வேட்டைக்காரன் உடுத்தொகுதியிலுள்ள ஒறியன் (Orion) நெபுலா மிகவும் பிரகாசமானது. உடுக்களிலிருந்து நிகழும் கதிர்வீச்சினால் இப் புகையுரு பிரகாசிக்கின்றது. ஏனைய பிர காசமான நெபுலாக்கள் உடு ஒளியை தெறிக்கச் செய்வதன் மூலம் பிரகாசிக்கின்றன. பிரபஞ்சத்திலுள்ள பிரகாசமான நெபுலாக்கள் பெரும்பாலும் ஒழுங்கற்ற வடிவத்தினைக் கொண் டுள்ளன. ஆனால் பிரகாசிக்கின்ற நெபுலாக்களில் வட்டமான வையுமுள்ளன. அவை மத்தியில் மிக வெப்பமான உடுக்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை மாபெரும் புகையுருவமாகக் காட்சி தரும் இவற்றை கோள் நெபுலா (Planetary Nebula) என்பர். கோள் நெபுலா என்பது பூமி போன்ற கோள்களைத் தோற்றுவித்துக் கொண்டிருக்கும் புகையுருவாகும்.
ஒறியன் நெபுலாவில் றப்பேசியம் உடுக்கள் (Trapezium Stars) என்று பெயரிட்ட நான்கு பெரிய உடுக்களுள்ளன. அவையே ஒறியன் நெபுலாவைப் பிரகாசிக்க வைத்துள்ளன. றப்பேசியம் உடுக்களில் தேற்றா 1c (Theta 1c) என்ற உடு மிகப் பிரமாண்டமானது. இந்த நான்கு உடுக்களுக்கு ஒரு புறத்தே ஒறியன் நெபுலாவில் ஒறேஞ் நிறமான ஒரு பிரகாச மான பட்டை (Bright Bar) ப்புகையுரு காணப்படுகின்றது. தோற்றா C நமது சூரிய  ைன விட 20 மடங்கு பெரியது; 1 இலட்சம் மடங்கு பிரகாசமானது. இந்த இளம் உடு மட்டுமே ஒறியன் நெபுலாவைப் பிரகாசிக்க வைக்க போதுமானது. றப்பேசியம் உடுக்களிலிருந்து வெளிவரும் புற ஊதா கதிர்கள் ஒறியன் நெபுலாவின் பருப் பெருட்க்ளைப் பல நிறங்கனில் ஒளிரவைக்கின்றன. றப்பேசியம் உடுக்கள் நான்கைத் தவிர அப் பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான வேறு உடுக்களுமுள்ளன.
பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து கொண்டிருக்கின்றது. என்பதை வானிலையலாளர்கள் இன்று ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். பிரபஞ் மும் விரிவடைந்தாலும் அண்டங்கள் அதேயளவிலுள்ளன; பல அண்டங்களின் கொத்தணியும் ஒன்றோடொன்று ஈர்ப்பினர்ல் கட்டப்பட்டு அதேயளவிலுள்ளன. ஆனால், அண்டக் கொத் தணிகள் ஒன்றிலிருந்தொன்று விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. பல அண்டங்கள் நமது பால் வழி அண்டத்தை விட்டு விலகி ஒடுகின்றன. ஆனால் புற நடையாக அன்ட்ரோமேடா அண்டம்

பிரபஞ்சம் 15
பால்வழியை நோக்கி ஓடிவந்து கொண்டிருக்கின்றது. பிரடிஞ் சத்தில் நமது பால் வழி அண்டத்திற்கு வெகு வெகு தொலைவி அலுள்ள அண்டம் ஒளியின் அரைவேகத்தல் ஒடிக்கொண்டிருப்பது கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்கணிப்பீடு, முதன் முதல் பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து கொண்டிருக்கிறது. எனக் கண்டறிவித்த எட்வின் ஹபிள் (1889 - 1955) என்பவரின் விதியை ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளது. இன்று விண்ணில் வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் ஹபிள் தொலைநோக்கி அவரின் பெயரால் உருவாக்கப்பட்ட தாகும்.
எல்லா அண்டங்களும் முன்னர் வெகு அருகருகே காணப் பட்டன. பின்னரே அவை தத்தமது வேகத்திற்கு இணங்கத் துரத்தை நிர்ணயித்து விலகி ஒடுகின்றன. ஒன்றாக இருந்தவை எப்போது விலகிச் செல்ல தடைப்பட்டன என்ற காலம் சரிவரக் கணிக்கப்படில், அண்டங்களின் தூரமும் வேகமும் கணிக்கப்பட்டு விடும். அதனையே ஹபிள் கணித்தார். அண்டங்கள் விலகி ஒட ஆரம்பித்த காலம் 2000 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பெfைக் கணித்தார். அவ்வேளை அண்டங்கள் கணிக்கத்தக்க வடிவினைக் கொண்டிருந்திருக்காது. இக்காலக் கணிப்பு இ ன் று ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. ஏனெனில், பூமியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட Radioactive அளவீடுகள் பூமி தோன்றி 3000 மில்லியன் ஆண்டு களாகின்றன என க் கூறுகின்றன. அண்டம் தோன்றுவதற்கு முன் பூமி தோன்றியது என்பது ஏற்படைத்தன்று. பிரபஞ்ச வியல் தொழில் நுட்பங்களின் படி பிரபஞ்சத்தின் வயது 10 தொட்டு 18 கிகா வருடங்கள் (Giga Years) என மதிப்பிட் டுள்ளனர். ஒரு கிகா வருடம் ஒரு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்குச்சமன். எனவே, புதிய கணிப்புக்கள் அண்டங்கள் தோன்றி 15000 மில் லியன் ஆண்டுகளாகின்றன எனக் கூறுகின்றன.
பிரபஞ்சவெளியிள் மையமாக எந்த ஓர் அண்டத்தையும் கொள்ளமுடியும்; பிரபஞ்சத்திற்கு விளிம்பு (எல்லை) என்பது கிடையாது. பிரபஞ்சம் விரிவடைந்து செல்கிறது எனக் கூறும் போது, அண்டங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளித் தூரம் அதிகரிக்கின்றதெனப் பொருள். விரிவடைந்து விலகுவதால் ஏற்படும் இடைவெளிகளில் புதிய அண்டங்கள் தொடர்ந்து உரு வாகிக் கொண்டிருக்கின்றன வெனப் பிரபஞ்ச வியலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

Page 14
அத்தியாயம்: 3
உடுமண்டலங்களின் தோற்றம்
3.1. உடுக்களின் பிறப்பு
அண்டம் என்பது புல கோடானுகோடி நட்சத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கும் வெள்ளுடுத்தொகுதியாகும். பால் வழி என்ற நமது அண்டத்தில் சூரியனும் அதன் கோள்களும் காணப்படு கின்றன. வானத்தில் காண்கின்ற உடு ஒவ்வொன்றும் நமது சூரியனை ஒத்தவையே. ஆயினும் அவற்றில் பெரும்பாலானவை சூரியனிலும் பார்க்கப் பல மடங்கு பருமனுடையவை.
தெளிவான வானம் கொண்டதொரு இரவு வேளையில். வானத்தை அண்ணார்ந்து நோக்கும்போது கோடிக்கணக்கான ஒளிச்சிதறல்கள் வானில் சிதறுண்டு கிடப்பதைக் காணமுடியும். நட்சத்திரங்களும், கோள்களும், அவையொத்த பல்வேறு வான் பொருட்களுமாகும். சிமிட்டுகின்றவை நட்சத்திரங்களாகவும் (உடு), சிமிட்டாது பிரகாசமாக ஒளிர்பவை கோள்களாகவும். விளங்குகின்றன. நமது சூரியன் ஒரு நட்சத்திரமாகும்; தாமா கவே ஒளிவீசக்கூடியன நட்சத்திரங்களாகவும், நட்சத்திரங்களிலி ருந்து பெற்ற ஒளியைத் தெறித்துப் பிரகாசிப்பன கோள்களாகவும் வரையறுக்கப்படுகின்றன. கோடிக்கணக்கான உடுத்தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய கோடிக்கணக்கான அண்டங்களைக் கொண்ட
வான் வெளியே பிரபஞ்சமாக விரிந்து கிடக்கின்றது.
உடுக்கள், கோள்கள், துணைக்கோள்கள் முதலானவை அண்டங்கனில் காணப்படுகின்றன . ஒரு உடுவையும் (சூரியன்) அதன் ஈர்ப்பினுள் அடங்கி வலம் வரும் கோள்களும், துணைக் கோள்களும் உடு மண்டலங்களாக/உடுத்தொகுதிகளாகவுள்ளன . நமது சூரிய மண் ட ல ம் அல்லது ஞாயிற்றுத் தொகுதி (Solar Systum) அத்தகையது. இந்த மண்டலங்கள் எவ்வாறு தோன்றின, எக் காலத்தில் தோன்றின என அறிவதற்குப்

பிரபஞ்சம் 17
பல ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இத்தகைய ஆராய்ச்சிக்கு அண்டத்தில் காணப்படும் வால்வெள்ளிகள், எரிவெள்ளிகள், அண்டத்தூசிகள் என்பன துணையாகவுள்ளன. இவை மேற் கூறிய கோள்களைப் போன்று குறிப்பிடப்பட்ட பாதையிலோ, குறிப்பிடப்பட்ட காலவேளையிலோ சுற்றிவருவனவல்ல. இவை அண்டத்தில் காணப்படும் ஞாயிற்றுத் தொகுதியினின்றும் பிரிந்து தெறித்த நிலையற்ற விண்பொருட்களாகும். இவை பூமியின் சில பகுதிகளில் மோதி விழுந்தபோது அவை ஆராய்ச்சிக்குரிய பொருட்களாகின. இவற்றின் தன்மைகளை ஆராய்வதன் மூலம் உடுக்கள், கோள்கள் தோற்றம்பற்றி அபிப்பிராயங்கள் வெளி யிடப்பட்டுள்ளன.
ஞாயிற்றுத் தொகுதி எவ்வாறு பிறந்தது என்பது குறித்து ஏராளமான அறிஞர்கள் கருத்துக்களை வெளியிட்ட னர். அக் கருத்துக்களின் மெய்மையை நிரூபிக்கில், பிரபஞ்ச அண்டங்கள் அனைத்திலுமுள்ள உடுக்களின் (நட்சித்திரங்கள்) தோற்றம் பற்றிய இரகசியம் புலனாகிவிடும்.
உடு மண்டலங்களின் தோற்றம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என் பது குறித்துக் காலத்திற்குக் காலம் பல்வேறு அறிஞர்கள் கருத்துக்கள் தெரிவித் துள்ள ன ர். 1745 ஆம் ஆண்டில் ஜி. எல். எல். பவ்பொன் என்பவரிலிருந்து 1995 ஆம் ஆண்டு சி. றோபேட் ஒடேல் என்பவர் வரை பல்வேறு கருதுகோள்கள் பல்வேறு கால கட்டங்களில் வெளியிடப்பட்டன. இக் கருது கோள்களை உடுமண்டலத்தின் தோற்றம் அமைந்த செயல்பாட் டின் ஆதாரத்தில் மூன்றாக வகைப்படுத்தலாம்.
(அ) மோதுகைக் கருதுகோள்கள்:-ஆதிச் சூரியனுக்கும் பிறிகொரு நட்சத்திரக்திற்கும் ஏற்பட்ட மோதலின் அல்லது உராய்வின் விளைவாக கோள்கள் பிறந்தன என்ற கருத்தினை விபரிப்பன மோதுகைக் கருதுகோள்களாகும். பவ்பொன் பிங் கேட்டன் ஆகியோரது கருத்துக்கள் இப்பிரிவிலடங்குவன.
(ஆ) பெருக்குக் கருதுகோள்கள் :- ஆதிச் சூரியனுக்கு அருகில் வேறொரு நட்சத்திர வரவால் ஏற்பட்ட பெருக்கு விசையின் அ ல் ல து ஈர்ப்பு விசையின் விளைவாக நிகழ்ந்த கச்குகைகளின் திரளவே கோள்கள் என இக் கருதுகோள்கள் கூறுகின்றன. செட்ச்விச், சாம்பர்லின், மோல்ரன், ஜீன்ஸ், ஜெப்றி,

Page 15
பிரபஞ்சம்
பனர்ஜி, விற்றிள்டன், பிரெட்ஹொயில் ஆகியோரது கருது கோள்களை இப்பிரிவினுள் அடக்கி ஆராயலாம்.
(இ) புகையுருக் கருதுகோள்கள். ஆதி அண்டத்தில் நிறைந்திருந்த பல்வகைச் சடபொருட்களின் புகைபுருவிலிருந்து உடுக்கிள், கோள்கள் உருவாகின என்ற கருத்தினைப் புகையு குக் கருதுகோள்கள் விபரிக்கின்றன. கான்ற், லாப்பிளாஸ் , வைஸ்சாகர், ஒட்டோ சிமிட், பிரெட்தெரா பீல், குய்ப்பர், அல்ன் வென் ஆகியோரது கருதுகோள்கள் இப்பிரிவிவடங்குவன.
இந்த மூன்று வகைக் கருதுகோள்களில் மோதுகைக் கருது கோள்களும் பெருக்குக் கருதுகோள்களும் 1995 ஆம் ஆண்டு, ஹபில் விண்தொலைநோக்கி மூலம், ஒறியன் நெபுலா அண்டத் தின் பல பகுதிகள் படமாக்கப்பட்டு ஆராயப்பட்டதன் விளை வாசு அடிபட்டுப் போயின. இவற்றை ஆராய்ந்த அமெரிக்க வானியலறிஞரான சி. றோபேட் ஒ. டெல் உடுக்களினதும் கோள்களினதும் தோற்றத்தினை ஆதார பூர்வமாசி முன வைத்துள்ளார். அந்த விளக்கங்கள் உடு பண்டலத்தின் தோற் றத்திற்குப் புகைபுருக் கருதுகோள் மூ4 ம் விளக்சந்தந்த அறி ஞர்களுக்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளது. 1755 ஆம் ஆண்டு உடு மண்டலத் தோற்றத்தை ஜே ர் ம னிய தததுவஞானி.ான இமானுவேல்கான்ற் எ ன் ப எ ர் வான் வெளி பற்றிய தனது நூலொன்றில் வெளியிட்டார். அசட்டை செய்யப்பட்ட இந்த முதலாவது கருத்துத்தான் நடுமண்டலத்தின் தோற்றத்தைச் சரியாக விளா கும் கருத்தென 1995 ஆம் ஆண்டு ஆதார பூர்வ நாக நிறுப3ை1ாாகியுள்ளது. வேறும் தொன நோக்கி மூலம் விண்ணை ஆராய்ந்து உடுவின் பிறப்டை கான்ற் விளக்கினார்; ஆனால், நவீன விண் தொலைநோக்கிகள், பல்வங்காகப் புகைப் படங்கள், செப்பர் மதி ஆய்வுகள், கனகனி முடிவு+ஸ் என்பன மூலம், 17:3 ஆம் ஆகண்டுக கருத்து 240 ஆண்டுகளின் பின் நிரூபிக்கப்படடுள்ளது. ܕ ܠܐ
இமானுவேல்கான்ற் என்பாரும், அவரைத் தொடர்ந்து லாப்பிளாஸ், வைஸ் சாகர், ஒட்டோசிமிட , பிரெட் ஹொயில் அல்ஜீவொன், குய்ப்பர் ஆகியோரும் ஒரு ஆதார அடிபடை யில் உடுமண்டலத் தோற்றத்தை விளகசியுள்ளனர். சிறு சிறு வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், அடிப்படையில் ஒற்றுமையுள்ள இக் கருத்துக்களைச் சுருக்கமாகப் பார்ட போர்.
இமானு *வல்கா வீ நீ என்பவரின் கொள்கை நியூட்ட ஈரின் ஈர்ப்புக் கொள்கையை ஆதாரமாகக் கொண்டது. இவரது

LT LU (ġi F li
கருதுகோளின்படி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சதியின் காரணமாக ஆககப்பட்ட கடினமான பழைய பொருட்கள் தக் தமக்குரிய ஈர்ப்புக் காரணமாக ஒன்றையொன்று ஈர்த்தன. இவ்வாறு கவரப்பட்டு ஒன்றோடொன்று மோதி வெப்பதிகே யும் சுழற்சியையும் பெற்றன. ஆதியில் வெப்பம் சுழற்சி இரு சுன்மைகளும் இல்லாத இவை இப்போது சுழற்சியையும் வெப் புத்தையும் பெற்று வெப்பமாகச் சுழல்கின்ற புகையுருக்கோளக் தட்டுகளாக மாறின, சுழற்சி கார3 மாகி புகையுருக் கோவிரத்தில் மையநீக்கவிசை தோன்றியது. இம்மையநீக்கவிசை விளிம்பு வரில் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. இதனால் புகையுருக் கோள்களின் இயற்பொருட்கள் பரந்த வெளியின் வீரப்பட்டன. வீசப்பட்ட இப் பொருட்கள் தனித்தனியாக இறுகிக் கோள்களா? அமைந் திங். இவ்வாறு தோன் நி ய கோள்களில் ஒன்றுதான் பூமி, ஆதியில் காணப்பட்ட புகையுருக் கோளத்தின எஞ்சிய ப' மாகக் குரியன் இருக்கின்றது என்பதாகும். இதுவே "வின்றி என்பவரின் புகைபுருக் கருதுகோளாகும். இவர் பே ஆம் வெ பத்தையும் சுழற்சியையும் பெற்ற புகையுருக் கோள் என்ற மூலச்சூரிய ைபடிபபடியாகக் குளிரடைய ஆரம்பித்தது. ஆளிர டையுபோது ஒடுங்கவும் ஆரம்பித்தது. இவ்வொடுக்கம் முன்ன திலும் விரைவான சுழற்சியை ஏற்படுத்த பை பநீக்க விசை தோன்றி மூலச் சூரியனின் விளிப் புகனின் கார்ை ப்பட்ட வாயுப் பொருட்களின் திணிவுகள் வெளியே வீசப்பட்டுக் கோள்களாக மாறின என்றார். கான்றின் கருதுகோள் பலரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது கண்டிக்கப்பட்டது. இரு இயற்பொருடகள் மோதும் போது சுழலும் விசை அதிகரிடபதாகக் கான்ற் கருதி ஆனார். மேலும் இயற்பொருட்கள் மோதுவதால் வேகம் சுடும் என்பது கோடித்திரிைவு வேகம் காப்பு எலும் விஞ்ஞான தத்துவத்திற்கு முரண்பாடாகவுள்ளது. எந்த இயற்பொருளினதும் மொத்த விசை வய எவ்வித மோதல்களினாலும் மாற்றவியலாது என்பதாகும்.
1796-ம் ஆண்டில் பிரான்சிய கணிதவியலறிஞரான பியர் சைமன் டி லாப்பிலு: ஸ் என்பவர் கான்றின் கூர்ப்புக் கொள் கையை ஒத்த, ஆனால் ஒரு முக்கிய வேறுபாட்டைக் கொண்ட ஒரு கொள்கையை வெளியிட்டார். இவருடைய கோள்கையை வான் புகையுருக் கருது கோள் என்பர். இவரது ஈருதுகோள், கான்ற் தனது கருதுகோளில் விட்ட தவறுகளை திருத்திய கொள்கையாக இருக்கின்றது. இவரின் கருத்துப்பு துத் கத்தில் காாதுப்பட்ட இயற்பொருள் ஏற் ' $ &ነሆ ஃபிமான்
-" " - " وهو أية حسني عيسى
ro"

Page 16
20 பிரபஞ்சம்
தாகவும் சுழற்சியுடையதாகவும் இருந்தது என்பதாகும். மேலும் இந்த பொருள்களானது வாயு நிலையில் இருந்ததென்று கருதி னார். அதன் பின் டி லாப்பிளாஸ், கான்றினால் கூறப்பட்டது போல குளிர் அடைதல், ஒடுங்குதல், அதி விரைவான சுழற்சி, மையநீக்கவிசை என்பவற்றின் படிமுறையில் ஞாயிற்றுத் தொகுதி யின் பிறப்பை விளக்கினார். மையநீக்க விசையினால் மூலச் சூரியனிலிருந்து வெளியேறிய வருப்பொருட்கள் சிறிய ஒரு சுருள் நெபுலாவாக விலகிச் சென்றன. அவை விலகிச் செல்லும் போது ஒன்றின் உட்புறம் ஒன்றாக ப் பல வளையங்களைத் தோற்றுவித்தன. ஒவ்வொரு வளையத்திலுமிருந்த அடர் பருப் பொருட்கள் ஒன்று சேர்ந்து, திரண்டு ஒவ்வொரு கோள மீாக மாறின. அவற்றின் மையத்திலிருந்த எஞ்சிய மூலச் சூரியன், சூரியனாக நிலைத்தது என லாப்பிளாஸ் விளக்கம் தந்தார்.
இவரது கொள்கையும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. ஆதி யில் காணப்பட்ட புகையுருககோள் குளிர் வதனால் அதிகரித்த கூடிய வேகம், மையநீக்கவிசை தோன்றுவதற்கோ, ஆதிச் குரிய னில் இருந்து பிரிந்து செல்வதற்கோ போதாது என்றும் கருத் துத் தெரிவித்தனர் மேலும் பிரிந்த இயற்பொருட்கள் எப்படி இன்றைய கோள்களாக உருண்டன என்றும் கருத்துத் தெரி விக்க லாப்பிளாஸ் தவறிவிட்டார் என்றும் இவரது கருது கோளைக் கண்டித்தனர். s
1944-ம் ஆண்டில் வொன் வைஸ்சாகர் என்பவர் புகை யுருக் கருதுகோளின் திருந்திய கருதுகோள் ஒன்றினை வெளி யிட்டார். அதன் படி மூலச் சூரியனானது அண் டத்தில் சடப் பொருட்களினால் அமைந்த அநேக புகையுருகளுள் ஒன்றினுள் புகுந்தது நிலையாக அங்கே பலகோடி ஆண்டுகள் தங்கியதனால் தன்னை ச் சுற்றி ஒரு வாயுச் சுழியை அமைத்துக் கொண்டது. இவ்வாயுச் சுழி தற்கால சூரியமண்டலத்தின் நீளத்திற்கு ஒப்பான விட்டமுடைய தட்டுவடிவமாக விருத்தியற்றிருக்கும். மூலச் சூரி யனுககு அருகில் இருந்த வாயுச் சுழிகள் வேகமாகவும் தூரததி லிருந்த வாயுச் சுழிகள் மெதுவாகவும் சுற்றின. இம் மாறுபட்ட வேகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுபாடுகள். வாயுச்சுழியில் பல சுழிகளைத் தோற்றுவித்தன. அவற்றுள் இருந்த பொருட்கள் ஒன்று சேர்ந்து கோள்-முதல்களை (Protoplanets, உருவாகின்றன. அவை மேலும் பொருட்களைக் கவர்ந்திழுத்துத் கம் பருமனில் பெருகின. அவை மூலச் சூரியனைச் சுற்றி அமைந்திருந்த வாயுச் சுழிகளில் ஒன்றன் மேல் ஒன்று வழுக்கிச் சென்றன.

பிரபஞ்சம் 2
இறுதியாக இவ்வாறு திரண்டு ஒடுங்கிய திணிவுகள் இன்றைய கோள் தொகுதியாக மாறின. என்பதாகும். கோள்கள் பிறந்த போது துணைக்கோள்களும் பிறந்தன என வைஸ்சாகர் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
வைஸ்சாகரினை ஒத்த ஒரு கருத்தையே ஒட்டோ சிமிட் என்ற அறிஞரும் வெளியிட்டார். அவரின்படி அலையும் நிலை யில் இருந்த நமது மூலச்சூரியன், பால் வழியில் (நமது அண்டத் தில்) பிரயாணம் செய்தபோது இன்னொரு புகையுருத்தொகுதி யின் ஒரு பகுதியைத் தன்னோடு இழுத்துச் சென்றது என்றும், இழுத்துச் செல்லப்பட்ட அப்பகுதியே ஒடுங்கல் செய்முறை மூல்ம் இன்றைய கோள்களாகின்" என்பதாகும். மூலச் சூரியன் தன்னோடு இழுத்துச் சென்ற புகையுரு முகில்கள் மூலச் சூரிய னைச் சுற்றிச் சுழன்றன: கால்கதியில் அவை தட்டையான தட்டு வடிவமாக" மாறின. அத் தட்டு வடிவ சுழல் புகையுரு ஒடுங்கித் திரண்டு தனித்தனி கோள்களாக உருமாறின. புவியும் அவ்வாறே தோன்றிய ஒரு கோள் என ஒட்டோசிமிட் கருத்துத் தெரிவித்தார். ܢ
பிரித்தானிய வானியலறிஞரான பிரெட் ஹொயில் என்ப வர் 1955-ல் புகையுருக் கொள்கை ஒன்றை ஞாயிற்றுத் தொகுகி. யின் தோற்றம் குறித்து வெளியிட்டார்; அவர் 1945-ல் ஞாயிற் றுத் தொகுதியின் தோற்றம் குறித்து ஏற்கனவே மீநோவாக்  ெகா ள்  ைக ஒன்றி  ைன வெளியிட் டி ரு ந் தார். பிரெட்ஹொயிலின் புகையுருக் கொள்கை கான்ற், லாப்பிலஸ் என்போர் கருதுகோளைத் திருத்தியமைப்பதாக இருந்தது. இவ ரின்படி “ஆதியில் அண்டத்தில் காணப்பட்ட "புகையுருச் சடப் பொருட்கள் தத் கமது ஈர்ப்பின் காரணமாகச் சுருங்கின. அவ் வாறு சுருங்கித் திரண்ட் முதற் புகையுருக் கோள் சூரியனாகும். இந்த மையச் சூரியனைச் சுற்றி எஞ்சியிருந்த புகையுருச் சடப் பொருட்கள் ஒரு வாயுத் தட்டாக உருவாகின. அவ்வேளை அண்டத்தில், ஏனைய நட்சத்திரங்களிலிருந்து உருவான கதிர். வீசல் காரணமாக, திண்ணிய துணுக்கைகள் எஞ்சி நிற்க, வாயு டொருட்கள் தூர விலகிச் சென்றன. எஞ்சிய இத் திண் ணிய துணுக்கைகளே பின்னர் கோள்களாகச் சூரியனைச் சுற்றித் திரண்டு உருவாகின என ஹொயில் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
1942-ம் ஆண்டு வானெஸ் அல்வ்வென் என்பவர் மின் காந்த விசை களின் அடிப்படையில் ஞாயிற்றுத்தொகுதியின்
6

Page 17
22 பிரபஞ்சம்
பிறப்பினை விளக்க ஒரு கருதுகோளை வெளியிட்டார். வெப்பத் தையும் சுழற்சியையும் கொண்ட புகையுருக்கோள் ஒடுங்குகின்ற நிலையில் தனது கருத்தை வெளியிட்டார். மூல ஞாயிற்றுப் புகை யுரு ஈர்ப்பின் காரணமாகச் சுருங்கியதால், புகையுரு ஒடுங்கி, ஒரு சூரியகரு மத்தியில் உருலெடுத்தது. மின்காந்தவிசைகளின் கார ணத்தால் இக்கருவினை அடுத்து உருவான அனுக்கருத் தாக்கங் களினால் இம்மததிய கரு ஒரு நட்சத்திரம் போல பிரகாசிக்கத் தொடங்கியது. அவ்வேளையில் இம் மத்திய கருவினைச் சூழ்ந்து காணப்பட்ட வாயுப் பொருட்களும் தூசுப்பொருட்சளும் இறுதி யில் இன்றைய கோள்களாகத் திரண்டன என்பதாகும்.
அமெரிக்க வானியலறிஞரான ஜி. பி. குய்ப்பர் என்பவர் 1949-ம் ஆண்டு கான்ற்-லாப்பிளாசின் பு ைக யுரு க் கருது கோளினை ஒத்த ஒரு கருதுகோளை வெளியிட் டார். அக்கருது கோள் "சட்டி அப்பக் கருதுகோள்’ என்றழைக்கப்படும். ஆதியில் இருந்த அண்டம் வாயுக்களையும் தூசுக்களையும் கொண்ட புகை யுருவாக இருந்தது. அப்புகையுரு சட்டி அப்ப வடிவில் காணப் பட்டது. இவ்வடிவமான புகையுருவின் மத்தியபகுதி ஆதிச்சூரிய னாக உருவாக, மிகுதி அதனைச் சுற்றி சுழலும் தட்டாக இருந் தது. அப் புகையுருத்தட்டு, இரண்டு பகுதிகளாக உடைந்தது. ஒன்று அகக்கோள்களான புதன், வெள்ளி, புவி, செவ்வாய் என்ற கோள்களை உருவாக கியது. மற்றையது புறக்கோள்களை உருவாக்கியது, என குய்ப்பர் கருத்துத் தெரிவித்தார்.
3.2. உடுக்களின் பிறப்பை விளக்கும் புதிய கருத்து
Qp,967 díañ7Qgr60bay (3prráá (Hubble Space Telescope) s657 ணில் இரண்டாண்டுகளுக்கு மேலாக வலம் வருகின்றது. பழு தடைந்த அதன் பகுதிகளை விண்ணில் வைத்தே திருத்தி முடித் தனர். அதன் பின்னர் ஹபிள் தொலைநோக்கி வழங்கிய விண் வெளிப்படங்கள் வானியியலில் புதிய தொரு யுகத்தைத் தோறறு வித்துள்ளது. 1993, டிசம்பர் 29 ஆம் திகதி ஹபிள் தொலை நோக்கி ஒறியன் நெபுலாவைப் பட மாக்கியது வடபுற வானில் மிகப் பிரகாசமாகத் தெரிகின்ற இளம் நெபுலா இதுவாகும். அமெரிக்க விண் ணி ய ல (ா ள ரா ன சி. றொபேட் ஒ டேல் (C. Robert o Del) என்பவரும் ஹபிள் தொலைநோக்கி நிலை யத்தவர்களும் ஒறியன் நெபுலாவை ஆராய்ந்தனர். ஒழுங்கில்

பிரபஞ்சம் 23
லாத புள்ளிகள் பல அதில் ஒளிர்ந்தன. அவை இளம் உடுக் களைச் சுற்றியுள்ள வாயுக்களும் துகள்களும் கோள்களாக மாறிக் கொண்டிருப்பதைச் சுட்டுகின்றன என அவர்கள் அனு மானித்துள்ளனர். இது உண்மையாயின் பிரபஞ்சத்தில் உயிர்கள் வாழும் கோள்கள் உள்ளன என்பதற்குரிய ஆதாரம கிடடி வருவதாக் கொள்ளலாம். DNA என்ற உயிர்ப் பொருண்மை யின் செறிவையும், உயிர்தாங்கு வெப்பநிலையையும் கொண்ட கோள்களாக இவை இருக்கலாமெனக் கருதப்படுகின்றது.
வானியலாளர் றொபேட் ஒ-டெல் ஒறியன் நெபுலாபற்றி 30 வருடங்களாக ஆராய்ந்துள்ளார். ஹபில் தொலைநோக்கி மூலம் கிடைத்த புகைப்படங்களும் தகவல்களும் (1995) அண் டம், அதிலுள்ள உடுக்கள் என்பன பற்றிய புதிய தகவல்க ளைத் தந்தன. அண்டங்களினதும் உடுக்களினதும் தோற்றம் பற்றிக் கால ங் காலமாக லாப்பிளாஸ், கான்ற், பிரெட் ஹொயில் போன்ற அறிஞர்கள் வெளியிட்ட புகையுருக் கருது கோள்களை நிரூபிக்கும் சான்றுகளையும் தந்துள்ளன. ஒறியன் நெபுலாவின் ஒரு பகுதி மத்தியில் 10 உடுக்கள் கண்டறியப் பட்டன. அவற்றில் 56 உடுக்கள், சட்டி அப்ப வடிவில் திரண்ட முகில்களாற் சூழப்பட்டுள்ளன. அவற்றிடையே மங்களாகக் காணப்படும். திரள்கள் கேள்கள் உருவாகிக்கொண்டிருபதைக் காட்டின. இவை அருகிலுள்ள உடுக்களின் ஒளியைப் பெற்று பிரகாசிப்பதை ஓ. டெல் கண்டார். நமது அண்டமான பால் வழியில், ஞாயிற்றுத்தொகுதி உருவான ஆரம்பநிலையை ஒறியன் நெபுலாவின் இக் கண்டுபிடிப்புகள் காட்டின. எங்களது பால் வழி அண்டக்திலுள்ள அனைத்து விண் பொருட்களையும் வாயுத் திரள்களையும் ஒறியன் அண்டம் கொண்டுள்ளது. ஒறியன் நெபுலாவின் உடுக்களின் வயது 1 மில்லியன் ஆண்டுகளாகின் றன. ஆனால் நமது சூரியனின் வயது 4.5 பில்லியன் ஆண்டு களாகின்ற்ன.
1780 இல் ஒறியன் நெபுலாவிலுள்ள பிரிக்கமுடியாத அணு மூலக் கூறுகளைக் கொண்ட முகில் திரளில் (Moleoular Cloud) உடுக்கள் உருவாவதை ஆங்கிலேய வானியலாளரான வில்லியம் ஹேர்செல் (William Harschel) அறிவித்தபோது அவ்வளவு தூரம் அவர் கருத்து கணிப்பிடவில்லை. ஹபில் தொலைநோக்கி எடுத்தனுப்பிய புகைப்படங்கள் ஹேர் செல்லின் கருத்தை இன்று வலியுறுத்தியுள்ளன. ஒறியனிலுள்ள அடர்த்தியான அணுமூலக் கூறுகளைக் கொண்ட முகிற்றிரனின் மத்தியில் இன்று ஒரு நீள் வட்ட வடிவ சட்டி அப்பு வடிவ) அடர்த்தி மிகக்கூடிய சுழலும்

Page 18
A பிரபஞ்சம்
தட்டுவடிவ புகையுருவும், அதன் மத்தியில் உருவாகிக் கொண் டிருக்கும் உடுவொன்றும் (Protostar) கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இவற்றைச் சூழ்ந்து அணுமூலக் கூற்று அடர்முகில் மிகுதி காலப் படுகின்றது. இது இன்றைய நிலை, இன்றிலிருந்து இன்னும் ஒரு மில்லியன் ஆண்டுகளின் பின், சட்டி அப்ப வடிவப் புகையுரு வைச் சூழ்ந்து காணப்படும் அணுமூலக்கூற்று அடர்முகில் விண் காற்றினால் (Belar Wind) அள்ளி அடித்துச் செல்லப்பட்டு மத்தியில் உடுவைக் கொண்ட சட்டி அப்ப வடிவப் புேையுரு தொடர்ந்து சுழற்சிக்குள்ளாகிச்சிதைந்து கோள்களைத் தோற்று விக்கும். இவ்வாறுதான் நமது சூரியனும் பூமி முதலான கோள் களும் உருவாகின. 1755 ஆம் ஆண்டு இமானுவேல் கான்ற் வெளியிட்ட கருதுகோள் இக்கண்டுபிடிப்பின் மூலம் நிருப'ை மாகின்றது. 'கோள்க்ளைத் தோ ற் று விக் கு ம் தட்டுகள் (Protoplanetary:"Diskš) அல்லது சட்டி அப்ப வடிவப் புகையுருக் கள் ப்ல ஒறியன் நெபுலாவில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன. இவை Fostålstrå கொண்டுள்ளன. இவை சிஸ் நீள்ல்ட், வடிவிலும் சில் வட்ட வடிவி தும் சில கண்ணீர்த்துளியின் வடிவிலும் காணப்' படுவதை ஒட்டேல் 1995 ஆம் ஆண்டு ஹபிள் தொலைநேர்ச்சி எடுத்த பட ங்கனிலிருந்தும் ஆய்விலிருந்தும் கண்டறிந்தார்.'மத் தியில் இளம் உ?வயும் அதனைச் சுற்றி கோள் உருவாகும் தட்டையும் தெளிவாகக் க்ர்ஸ்புடிகிறது, றப்பேசியம் உடுகள் லிருந்து வேகமாக வீசும் விண்/உடு க்ாற்றுக்கள் இத்தட்டுகளைச் சுற்றியுள்ள் வாயுக்களையும் துகள்களையும் அள்ளிக் கொண்டு ஜெற் வேகத்தில் விரைவதனால் இத்தட்ட அல்லது கோள்' களின் கரு'வைத் தெளிவாக அவதானிக்க முடிகின்றது. இந்தத் ஆட்டுக்களை ஓட்ெல் அளவீடு செய்தார். அவற்றில் சில நமது ஞாயிற்றுத் தொகுதியை விட i'r டெரியனவாகவுள்ளன. அவற் றில் ஒன்று ஞாயிற்று த்ெ குதியின் விட்டத்திலும ஏழல்ா மடங்கு அதிகமான தாகவுள்ள்து. ஆனால், அத்தட்டின் மத்தியி லுள்ள இனம் சிவப்பு உடு எrது சூரியனின் மூன்றிலொரு திணிவையே கொண்டுள்ளது.
| .
'அண்மைய ஆய்வுகள் நமது சூரிய மண்டலத்தைப் போல t, I սկի மண்டலங்கள் ஒறியன்நெபுலாவில் தே ான்றவுள்ள ன் என் பதை நிரூ பிப்பதாக 5. ட்ெல் கருதுகிறார். இந்தத் தட்டுகள் கோள்களாக மாறவுள்ளன். அவற்றில் சில உயிர்கள் தோன்றுவதற்கும் இடம ளிக்கும் எனக்கருதுகிறார். "அந்தப் பிரபஞ்சம் மிகப்பெரியது. பூமி பைப் போன்ற உயிர்க்கோளம் பல எங்கோவுன்ளன என்ற எனது ஆரம்ப நம்பிக்கை இன்று மீண்டும் வலுபெற்றுள்ளது" என்கிறார்.
॥ ܚܝܐ -

ܝܦܢ
பிரபஞ்பி &
宽蠕
Ele
படம்: 5 பால்வழி அண்டம்
(அ) சுருளி வடிவமும் (ஆ) மத!. வடிவமும் + என்ற அடையாளம் நமது குரு யிற்றுத்தொகுதியின்
நிலையத்தைக் குறிக்கின்றது. 嵩 -
7

Page 19
ட பஞ்சமி
படம் ? பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஒரு சுருள் நெபுலா
a G57 su sugu rif ( Les Weltic
 

- ہی۔ = ມ : 5 பிரப ஞ்சத்திலுள் ஈ இன்னே டர் நீள் நெபுலா (Cyanus)
- ژان! %3:5

Page 20
: 환s니다. 斑)----*_』* #」義的*鬥』为 !!!!!!---ƐƐ***_***
*± − ×
சி
எாகும.
சியம்
ங்கங்க
-
**
பும்
ETT
it
சூரியனி
ம்பரப்பு :
*Fları
璧.+
I
சூரிய
晶晶
| 4.ե, ! 3 נ{1כזי, לוויז" " (,
El s
ஆங்கி
7 a. rf || I || ?
LL.
 
 

கிரபஞ்சம்
படம்: 12 ஒறியன் நெபுலாவில்
உருவாகும் கோள்கள்
ஹபில் தொலை நோக்கி மூலம் ஒறியள் நெபுலாவிலுள்ள குதிரை முகப் புகையுருவில் உடுக்களும் கோள்களும் உருவாகின்றன எனத் தெரியவந்துள்ளது. 110 இளம் உடுக் கள் ஒறியன் நெபுலாவின் ஒருபகுதியில் மட் டும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. திரண்ட ஒரு புகையுருவில் ஒர் இளம் உடு உருவாவதும், அதனைச் சுற்றியுள்ள துகள்களும் வர்யுக்க ளும் சட்டியப்ப வடிவில் ஒரு விர்புத் தட் டைத் தோற்றுவித்துள்ளன. இந்த வாயுக் சீட்டு படிப்படியாகக் கோள்களைத்தோற் று விக்கும். ' R
(after: Robert 0" Del)

Page 21
!) கி பஞ்ச
- 鬣
リ
క్స్టి リ
படம்: பூமியோதயம் "சந்திரனில் நின்றுகொண்டு விண்வெளி வீரர் பார்க்கிறார் பூமி "உதயமாகின்றது.
 

பிரஞ்சம்
li ti:: Isi
சுழச்சியைக் கொண்ட
சுழற்சி காரணமாக அமைய நீக்கம் ஏற்படுகிறது
இனம் உடுவின் விளிம்பு வாயு பொருட்கள்
உடைந்து கோள்களாகின்றன
உடுவைச் சுற்றிக் கோள்கள்
உருவாகிவிட்டன

Page 22
பிரபஞ்ச்
படம் 17 இராசி மண்டலங்கள்
 

பிரபஞ்சம் 3.
ஹறோல்ட் ஜெப்றி பிங் வருமாறு கூறுகிறார்: "கோள்கள் எவ்வாறு தோன்றியிருக்கலாம் என்பதற்குத் தெளிவானதும் நம் பத்தகுந்ததுமான ஒரு கருத்தினைக் கண்டுபிடிப்பது இன்று நம்மை எதிர் நோக்கும் புதிராகும். நல்ல விளக்கங்கள் தரும் என்று எண்ணிய முறைகள் எல்லாம் ஆராயப்பட்டபோது அவை ஏதாவது குறைபாடுகளை கொண்டுள்ளன."
ஆனால், றொபேட் ஒ. டெல்லின் இன்றைய கண்டுபிடிப் புக்களும் கருத்துக்களும் இப்புதிருக்கு விடை தத்துள்ளன.
3.3. உடுக்களின் இயல்பு
உடுக்களின் பிரகாசம் மக்னிரியூட் (Magnitude) அலகில் விளக்கப்படுகின்றன. மிகப் பிரகாசமான உடுக்கள் 1 வது மக்னிசியூட் நட்சத்திரங்களாகும். அவ்வகையில் இதுவரை 29 உடுக்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 2-வது மக்னிசியூட் உடுக்கள் முதவாவதிலும் 23 மடங்கு பிரகாசம் குறைந்தவை. இவ்வாறே உடுச்சளின் பிரகாசம் கணிக்கப்படும். 25-வது மக் எனிசியூட் உடுக்கள் மிக மங்கலான  ைவிட 1-வது வகை உடுவிதும் பார்க்க 10000 மில்லியன் பங்கு குறைந்த பிரகாசமானவை பாகும .
தெளிவான வானத்தில் வெறும் கண்களால் 2000 வரையி லான உடுக்களைக் காணமுடியும் . நுணுக்கமாக அவதானிக்கில் 500 வரையிலான உடுக்களைக் கானலாம். ஆனால், சக்தி மிக்க தொலை நோக்கிகள் மூல ம் கோடிக்கணக்கான உடுக் சு எாக் காணமுடியும் 21-வது மக்னிரியூட் வங்காக உடுக்தன் மட்டும் 1000 மில்லியன் வரை உள்ளன.
உடுக்களின் வெப்பநிலை து யர்வானதாயும், வகைக்கு வகை வேறுபடுவதாயும் இருக்கிறது. பிரபஞ்சத்திலுஸ்ள உடுக்களின் நிறம் அவற்றின் வெப்பநிலையளவினைப் பொறுத்து அமைகின் றது. உடுக்களை நிறத்தையும் வெப்பநிலையளவையும் பொறுத்து ஐந்து வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். அவை சிகப்பு, ஒறேஞ் மஞ்சள், வெண்மை, நீள-வெண் n. சிகப்பு நிற உடுக்களின் சராசரி வெப்பநி ைஒ00ரே ஆகவுள்ளது; ஒறியன் நெபுலாவி ஆறுள்ள பெற்றல்கிரஸ் (Betegeuse) (நிருவாதிரை நட்சத்திரம்)

Page 23
34 பிரபஞ்சம்
இதற்குத் தக்க உதாரணம், ஒறேஞ் நிற உடுக்களின் சரா சரி வெப்பநிலை 4000°C egGjub; gdi (5 pGh) (Arcturus) ge.(5) இதற்குத் தக்க உதாரணமாகும். மஞ்சள் நிறமான உடுக்களின் சராசரி வெப்பநிலை 6000°C ஆகும்; நமது சூரியன் இவ்வகை யினது. வெண்மை நிறமான உடுக்களின் சராசரி வெப்பநிலை 11000°C ஆகும்; சிறியஸ் (SIRTUS) உடு தக்க உதாரணம். நீலவெண் உடுக்களின் சராசரி வெப்பநிலை 25000°C ஆகும்; ஸ்பைக்கா (Spica) உடு இத்தகையது.
உடுக்களின் வயதை அவற்றின் நிறத்தைக் கொண்டு கணிக்கின்றனர். செந் நிறமான உடுவே (3000°C) குழந்தை உடு வாகும். ஒறேஞ் நிற உடு (4000°C) பிள்ளைப் பருவத்தினது. மஞ்சல் நிற உடு (6000°C) இளம் பருவ த் தி ன து: வெண் நிற உடு (11000°c) முதுமை யானது. நீல-வெண் (25000°C) உடு மிக முதிர்ச்சியானது. அழியும் கட்டத்தை நெருங்கிக் கொண்டிருப்பது. எனவே, உ டு ஒவ்வென்றுக்கும் பிறப்பு - இறப்பு உள்ளது. இதனை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். ஓர் இரும்புத்துண்டினை எடுதது உருக்கு வோம். அது முதலில் வெப்பத்தினைப் பெற்று உருகும்போது சிவப்பு நிறத்தினைப் பெற்றுப் பிரகாசிகதின்றது. படிப்படியாக வெப்பம் கூடி உருகும்போது அதன் நிறம் ஒறேஞ்சாக மாறி, பின்னர் மஞ்சளாக மாறி, இறுதியில் வெண் ணிற குழம்பு ஆகி றது. இவ்வாறு தான் உடுக்களின் பிறப்பும் வளர்ச்சியும் அமை கின்றன. நமது சூரியனைப் போன்று மஞ்சள் நிறமான பிரகா சத்தினையுடைய நட்சத்திரங்கள் மத்திமமான சூட்டினைக் கொண்டவை.
புகையுருவிலிருந்து முதன் முதல் நட்சத்திரம் தோன்றும் போது செந்நிறமானதாக விளங்கு ம் அவ்விடத்து பொருண் மையின் அடர்த்தியும், வெப்பநிலையும் ஒ (ந. மட்டத் திற்கு உயர்ந்த போது ஐதரசனும் ஹீலியமும் தொழிற்படும் அணு உலை யா க ம |ா றி வாயுவும் துகளும் கோளை மூடிக்கொள்கின்றது அக் கோள் செந் நிற உடுவாக ஒளிரத் தொடங்ககிறது. அவ்வேளை அதன் வெப்பநிலை 3000°C ஆக இருக்கிறது. சூரியன் போன்ற மஞ்சள் நிற உடுக்களில் ஒவ் வொரு விணாடியும் பல இலட்சம் தொன் நிறையுள்ள ஐதரசன் எரிந்து ஹிலியமாக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஐதரசன் ஹீலியமாக மாறும்போது அபரிமிதமான சக்தி வெளிப்படு கிறது. றிகெல் (Rigel) போன்ற நில-வெண் உடுக்களில் இச்

பிரபஞ்சம் 3S
செயற்பாடு வேகமாக நடைபெற்று ஐதரசன் எரிந்து முடிந்து ஹீலியம் கார்பனாகவும், கார்பன் இரு ம் பாக வும் மாறத் தொடங்குகின்றன. அதனால் ஒரு கட்டத்தில் மாபெரும் செந் நிறப் பூத உடுவாக (Red Super Giant) மாறி எரி சக்தி வெளிப் பாடற்றுப் போக, ஈர்பினை இழந்து தளர்ந்து திடீரென சுப்ப நோவாவாகச் சிதறிப்போகிறது.
சூரியன் சாதாரணமான ஒரு உடுவாகும். அது நமக்கு அண்மையில் இருப்பதால் பெரியதாகவும் பிரகாசமானதாகவும் விளங்குகின்றது. நமச்கு அண்மையிலுள்ள அடுத்த உடு, புறக் சிமா சென்ராரி (Pooxina Centauri) ஆகும்; இது 40 மில்லியன் மில்லியன் கிலோமீற்றர் தூரத்திலுள்ளது. அதாவது நான்கு ஒளி யாண்டுத் தூரத்திலுள்ளது. புவியிலிருந்து சிரியஸ் உடுவுக்குள்ள அாரம்எட்டரை ஒளிய ண்டாகும். வேர்கா உடுவுக்குள்ள தூரம் 26 ஒளியாண்டு ஆகும். முனைவுடுவுக்குள்ள தூரம் 800 ஒளியாண்டா கும். 8000 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் தூரத்திலும் உடுக்களுள்ளன.
புவியிலிருந்து உடுக்களை அவதானிக்கும்போது உடுக்கள் சூரியனைப் போல கிழக்கே தோன்றி மேற்கே மறைவது போன்று கட்புலனாகின்றன. புவிச்சுழற்சியின் காரணமாகவே இத்தகைய காட்சி புலனாகின்றது. அதேபோல இன்னொரு வகையான உடுநகர்வுக்காட்சி, புவியின் சுற்றுகை காரணமாகப் புலனாகின்றது. பிரபஞ்சத்தில் அனைத்தும் இயங்கிக் கொண் டேயிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றும் கத்தமது அச்சில் சுழல்கின்றன அத்தோடு சுற்றுகையும செல்கின்றன .
உடுக்கள் புவிக்குக் கட்புலனாகும் போது பக்கட் போச்கில் இயங்குவன வல்ல. அவை சில வேளை புவியை நோக்கியும் சில வேளை புவியைவிட்டு விலகியும் இயங்குகின்றன. உடுவிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி நிற மாலையைக் கொண்டு புவியை நோக்கி அல்லது விலகி இயங்கும் உடுவி  ைன க் கணிக்கின்றனர். ஒரு உடு புவியை நோக்கி இயங்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரும் ஒளி நிறமாலை நகர்வு நீல நிறமாகவும், விலகி இயங்கும்போது அதிலிருந்து வெளிவரும் நிறமாலை நகர்வு சிவப்பாசவும் காணப்படும். இந்த நிறமாலை நகர்வினைக் கணிப்பதன் மூலம் அந்த உடுவின் வேகத்தைக் க ைச்கிடுகின்றனர். இந்த நீல நிற, சிவப்புநிற ஒளி நகர்வுகளை டப்ளர் விதி மூலம் விளக்குவர். ஆஸ்திரிய பெளதிகவியலாளரான கிறிஸ்தியன் டப்பிளர் ((tristian Doppler) GT6T ulu 6 i Urg கண்இபிடிப்பு.இதுவாகம்

Page 24
36 பிரபஞ்சம்
உடுகள், சூரியனைப்போலக் கோள்களைக் கொண்டிருக் கின்றனவா என அறிய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கோள்களைக் கொண்டுள்ளன என்ற முடிவுக்கே வந்துள்ளனர். கோள்கள் சிறியனவாயும், தாமாக ஒளிரும் தன்மையற்றவை யாதலாலும் அவை உடுக்களோடு கண்டறியப்பட்வில்லை. எனி னும், சில ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளன. ஓர் உடு மிகப் பெரிய கோள் ஒன்றினைத் தன்னருகில் கொண்டிருந்தால், கோளின் ஈர்ப்பினால் உடுவில் சிறிது ஊசலாடல்/தள்ளாடல் ஏற்படும். 1944-இல் சிக்னஸ் (அன்னம்) (Cygnus) உடுத்தொகுதியிலுள்ள 6 சிக்னி B (Cygni B) என்ற உ டு வி ல் ஊசலாடல் அவ தானிக்கப்பட்டது ஆராய்ந்தபோது நமது வியாழனிலும் பார்க்க 15 மடங்கு பொருண்மையுள்ள கோள் ஒன்று அந்த உடுவுக்கு அருகில் சுற்று வது தெரிய வந்தது. 1963 - இல் பார்னாட் உடு (Barrard's Star) விற்கு அரு கி லும் ஒரு ' கோள்
கண்டறியப்பட்டது
பூமிக்கு அருகிலுள்ள உடுவான சூரியனுக்கு அடுத்ததாகக் கருதப்படுவது, தென்னரைக் கோளத்தில் வெறும் கண்களுக்குப் புலனாகும் சென்ராறி (Centauri) ஆகும். இது 4.35 ஒளி யாண்டுத் தூரத்திலுள்ளது. ஒறியன் அண்டத்திலுள்ள பெற்றல் கியூஸ் உடுவே மிகப்பெரிய நாமறிந்த நட்சத்திரமாகும். இது 310 ஒளியாண்டுத் தூரக்திலமைந்துள்ளது. பெற்றல்கியூஸ் உடுவின் விட்டம் 700 மில்லியன் கிலோ மீற்றராகும் எனக் கணித்துள்ளனர். நமது சூரியனிலும் பார்க்க 500 மடங்கு பெரியதாகும். இந்த உடு பிரபஞ்சத் துகள்களால் ஒரு சுற்று மூடப்பட்டுள்ளது; அதனைச் சுற்றி வாயுப்படை கவிந்துள்ளது. இவற்றையும் சேர்த்து பெற்றல் கியூசினை நோக்கில் அதன் விட் டம் 8.5 x 10கி.மீ. ஆக விரியும். மேலும், 9100 ஒளியாண் டுத் தூரத்திலுள்ள கறினா நெபுலாவுள்ள (Carina) எற்றா கறினா உடு. சூரியனிலும் பார்க்க 200 மடங்கு பொருண்மை கூடியதாகும். இதுவே மிகவும் பிரகாசமான உடுவாகவுமுள்ளது. சூரியனிலும் பார்க்க 6500000 மடங்கு பிரகாசமானதாக விளங் குகிறது. எனினும் கட்டிலனுக்கு மிக்க பிரகாசமான உடுவாக 5900 ஒளியாண்டுத் தூரத்திலுள்ள சிக்னஸ் OR 2-12 என்ற (Cygnus OB 2 - 12) உடு விளங்குகிறது. 10 தொட்டு 30 கி.மீ. விட்டத்தைக் கொண்ட மிகச் சிறிய நியூட்ரோன் உடுக்களும் அண்டங்களிலுள்ளன.

பிரபஞ்சம் 3.
3.4. நமது உடு - சூரியன்
நமது நட்சத்திரம் சூரியனாகும். பால்வெளியில் ஒர் உடு வான சூரியன் பால் வழி அண்டத்தின் மத்தியிலிருந்து 32000 ஒளியாண்டுத் தொலைவில் உள்ளது. நொடிக்கு 250 கி.மீ. வேகத்திலிருந்து நமது அண்டத்தின் மையத்தைச் சுற்றிப் பய ணம் செய்கின்றது. இவ்வாறு ஒருமுறை சுற்றிவர 250 மில்லி யன் ஆண்டுகளாகும். இந்த அளவைப் பிரபஞ்ச வருடம் (Cosmic year) at 657 Luri.
சூரியன் இல்லாவிட்டால் பூமியில் உயிர் இயக்கமே இருக்க முடியாது. பூமி தனக்குத் தேவையான சக்தி முழுவதையும் சூரி யனில் இருந்தே பெறுகின்றது. வெப்பம், மழைவீழ்ச்சி, காற் றின் இயக்கம், தாவர வளர்ச்சி முதலான யாவற்றிற்கும் மூலச் சக்தி சூரியனாகும்.
நமது பூமியைவிட 10 இலட்சம் மடங்கு பருமனில் பெரி பது சூரியனாகும். சூரிய மண்டலக் கோள்கள் ஒன்பதும் ஒன்று சேர்ந்தால் கூட சூரியனின் பருமன் 750 மடங்கு அதிகமாகவே காணப்படும். சூரியனின் பிரமாண்டமான அளவினை அதன் விட்ட அளவிலிருந்து அறியலாம். சூரியனின் விட்டம் 1390000 கிலோமீட்டர்களாகவுள்ளது சூரியன் பூமியிலும் பார்க்க 3 இலட்சம் மடங்கு கனமானது. சூரியனின் எடை அதிகமாக இருந் தாலும் அதன் அடர்த்தி மிகக்குறைவு சூரியனின் அடர்த்தி குறைவாக இருக்கினும், பூமியில் இருக்கும் ஈர்ப்புச் சக்தியிலும் டார்க்க 28 மடங்கு அதிகமானது. பூமியில் 100 இறாத்தல் பார முடைய ஒருவன், சூரியனின் மேற்பரப்பில் நிற்க முடிந்தால் அவன் 2800 இறாத்தல் பாரமுடையவனாக இருப்பான். சூரியன் பூமியில் இருந்து சுமார் 150 மில்லியன் கி. மீ. தூரத்தில் உள்ளது சூரியனிலிருந்து ஒரு ஒளிக்கதிர் (ஒளிக்கதிரின் வேகம் வினாடிக்கு 18600 மைல்) பூமியை வந்தடைய எட்டிரை நிமிடங்கள் எடுக்கின்றது.
பூமி திடப்பொருட்களாலும் (நிலம்), திரவப்பொருட்களா லும் (நீர்), வாயுப்பொருட்களாலும் (வளிமண்டலம்) ஆகியது. ஆனால் நமது சூரியன் முற்றாக வாயுப்பொருட்களால் ஆனது ஆகும். பிரபஞ்ச வெளியில் மிதக்கும் திரள் வாயுக்கோள் தான்
0

Page 25
38 பிரபஞ்சக்
நமது சூரியன். சூரியன் வாயுத்திரள் என்றால் வாயுக்கள் எப் படி வன்வெளியில் விரித்து பரவாமல் ஒருங்கே சேர்ந்து இருக்க முடிகிறது? பூமியின் மீது வளிமண்டலம் இருக்கிறது. அவ்வி வி மண்டபித் தப் பூமியோடு பிடித்து இழுத்து ெைத்திருப்பது புவி ஈர்ப்பு ஆகும். அதேபோல சூரியனின் ஈர்ப்பு, வாயுத்திரவை வெளியேற விடாமல் பிணைத்து வைத்திருக்கின்றது.
சூரியனின் மேற்பரப்பு வெப்பநிலை 000 பாகை செல்சியல் ஆகும். சூரியனின் உட்புற வெப்பநிலை 14 மில்லியன் பாணிக செல்சியஸ். சூரியனின் வே பதிவை உயர்வைக் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும ' கணிப்பொருட்களில் (உலோகம்) அதிக வெப் பத்தைத் தாங்கக்கூடிய ரங்டன் எனும் உலோகம் 3380 பானகி சென்ரிகிரேட் வேட்பத்தில் உருகிவிடும், இவ்வளவு வெப்பத்தைத் தாங்கக்கூடிய ரங் ஸ்ரன் சூரினது மே ற் - ர ப் பி ல் இருக்கில் ஒரு வினாடியில் உருகி ஆளியாக மாறிவிடும். நபது பூமியின் ஒரு நாளில் விழும் ஆசிய சக்தி, உலகத்தில் இவ்வளவு நாளும் எரிக் கப்பட்ட எரிபொருட்களை (விறகு, பெற்றோல், நிலக்கரி முத எான எரிப்பதனால் உண்டா கும் சக்திக்குச் சா எ மாகும் இவ்வாறு அதிக வெப்பச் சத்தியைக் கொண்ட சூரியனில் இருந்து சக்தியானது. எள் .ொத திசைகளிலு: ஒபாது சென்றுகொண்டே இருக்கின்றது.
È fo ( ( )
ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒரு சதுர அங்கு எத்தி: ககோரி வெப்பச் ச்க்தியைச் சூரியன் கால்லாத் திசைகளிலும் வாரி இறைக்கின்றான். இவ்வாறு நாலா திசைகளிலும் வழிந்தோடிக் கொண்டிருக்கும் சூரிய சர் தில் பூமி பெறுவது இரண்டு இலட் சம் கே டிவில் ஒரு பங்கு ஆகும்.
இவ்வளவு பிரமாண்டமான சக்தியைச் சூரியன் எவ்வாறு உற்பத்தி செய்கின்றது? நெருப்புப் பிழம்பான சூரியனது உட் புறத்தில் ஐதரசன் அணுக்கள் சதா வெடித்துக்கொண்டிருச்சின் றன. ஒரு சிறிய ஐதரசன் அணுக்குண்டு வெடித்துப போது இன் பிளவு சக்தி சக்தி வெளிப்படும்? மிகப் LFor fra 551. I nr 63 5 ரசன் குண்டாகச் சூரியன் உள்ளது. விஞ்ஞானி ஜார்ஸ்டன் என்பவர், "இள்வளவு பிராண் மான சக்தி உண்டாவதற்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் 40 இலட்சம் தொன் பொருள் எரித்தாக வேண் ரிம்" எனக் கணித்துக் கூறியுள்ளார். சூரியனின் எடை யில் 35 சதவீதம் ஐதரசன் ஆகும். ஒவ்வொரு வினாடியும் 10 இலட்சம் தொன் நிறையுள்ள ஐதரசன் எரிந்து 58 கோடி தொன் ஹீலியமாக ம பறிக் கொண்டிருக்கின்றது. ஐதரசன்
 

பிரபஞ்சம்
lift first, மாறும்போது அபரிமிதமான சக்தி வெளிப்படுகின் தது. இவ்வளவும் சதா எரிந்து கதிர் வீச்சாகப் பாய்ந்து. ஒளி யாகவும் வெப்பமாகவும் வான் வெளியில் பிரவாசித்துப் பரவு கின்றன.
3.5. சூரியனின் மேற்பரப்பு
நமது பூமியைவிட 10 இலட்சம் மடங்கு பருப ரிங் பெரிய சூரியனின் மேற் பரப் பில் (அ) அரிசிமணித்தோற்றம்= (+) சூரிய களங்கங்கள் (இ) சூரிய fr arf SOFIE, 5 sir -y, fillu மூன்று தோற்றங்களைக் காண முடிகின்றது.
சூரியனின் மேற்பரப்பை சக்தி வாய்ந்த தொலைநோக்கி சுள் மூலம் அவதானிக்கும் போது, "சோற்றுப்பனை கோதிக்கும் போது அதனுள் இருக்கும் அரிசி மணிகள் அங்குமிங்கும் அசைத் தாரக்கொள் ருப்பது போன்ற தே." ற்தம்” துே ரிகிறது. சூரிய எனின் மேற்பரப்பில் காலைப்படும் இந்த "அரிசிமணிகள்’ உண்மிை பில் தோன்றி மறையும் வாயு உருண்டைகளாகும். ஒவ்வொரு அரிசிமணிகளும் பலநூறு கி. மீ. விட்டமுண்டன. " .is: F! If பில் இinாபு உருண்டைகள், சூரியனின் மையப்பகுதியின் வெப் பமாக்கப்பட்டு, மேற்பரப்பிற்கு மிதந்து பிரகாசமாகத் தெரி கின்றது .
சூரியனது தெளிவான விம்பத்தில் அடிக்கடி சில கறைகள் உருவாகினறன. இவற்றைச் சூரிய களங்கங்கள் என்பர். சூரிய எனது. மேற்பரப்பில் கரும்புள்ளிகளாகத் தெரியும் இச்சூரிய களங் கங்கள் சில 8000 கி.மீ. குறுக்களவுடையன. சூரிம களங்கங் சரின் எண்ணிக்கையும் பருமனும் நாளுக்கு-நாள் மாறிவருகின் தr , பதினொரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இக்களங்கீங்களின் தொகை அதிகரிப்பதை விஞ்ஞானிகள் அவதானித்துள்ளனர்: சூரிய களங்கங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றது? சூரியன் மையப் பகுதியிலிருந்து வாபுக்கள் மேற்பரப்பிற்குப் பிரிட்டுக் கொண்டு கிைன்றன வெளிவரும் போது சூரியனின் மேற்பரப்பில் சுழிகள் 2. ாகின்றன. இன் வாயுக்கள் அமுக்கக்குறைவுள்ள மேற்பரப் பிற்கு வத்து விரிவதால், வெப்பம் குறைந்து கரிய நிறமாகத் தெங் டுகின்றன. இவை சூரிய களங்கங்கள்ாகத் தெரிகின்றன.
சூரியனின் மேற்பரப்பில் இருந்து பிரமண்டமான நீச்சுடர் நாக்குகள் இலட்சக்கணக்கான மைல்கள் உயரத்திற்கு கொழுந்து

Page 26
40 பிரபஞ்சமீ
விட்டு எழுவதைச் சூரியகிரகண காலத்தில் அவதானிக்கலாம். இவற்றைச் சூரிய சுவாலைகள் என்பர். சில சூரிய சுவா லைகள், சூரியனின் வான வெளியில் உற்பத்தியாகி, சூரியன் மேல் மழை பொழிவதைப் போன்றும் தெரியும். இவ்வகைச் சுவாலைகள் சூரி யனில் உற்பத்தியாகி வெளிநோக்கிச் சுடர் நாக்குகளாக நீள்கின் றன.கொதித்தெழும் இச் சூரிய சுவாலைகளின் உச்சவேகம் வினா டிக்கு 700கி.மீ. களாகும். சில சுவரிலைகள், 15 இலட்சம் கி. மீ. உயரத்திற்கும் கொழுந்துவிட்டெரிகின்றன. இவற்றைச் சூரிய பிதுக்கங்கள் எனவும் வழங்குவர்.
3. 6. உடுத்தொகுதிகள்
வானத்தை அவதானித்த நமது பண்டைய மக்கள் வானத்து நட்சத்திரங்கள் தங்களுக்குத் தெரிந்த பல கோலவுருக்களில் பரவிக்கிடப்பதைக் கண்டனர். சில உடுக்களின் தானங்களைச் சேர்த்து நோக்கும்போது தங்களுச்குத் தெரிந்த வடிவங்களும், வழக்கிலுள்ள கதைகளில் வரும் பாத்திரங்களும் ஈட்புலக் கற் பனைக்குரியதாக விரிந்தன. உலகமெங்கும் இவ்வாறான பெய> ரிடல் நிகழ்ந்துள்ளது. வானியலாளர்களும் ஆய்வின் இலகு கருதி அவற்றை அட்பெயர்சி ளால் அழைத்தனர். இந்திய, அராபிய இரேக்க வானியலாளர்களும் சோதிடக் கலை விற்பன்னர்களும் உடுக்களுக்கு இவ்வாறான பெயர்களை இட்டனர்.
இவ்வாறு அடையாளம் காணப்பட்ட உடுத்தொகுதிசள் 88 உள்ளன. அவை வருமாறு:
கண்டறியப்பட்ட 88 உடுத்தொகுதிகள்
குறிப்பு:
a-GG 5rg5u5) ai sur distò வ: வடவரைக்கோளம் பெயர் (லத்தீன்) தெ. தென்னரைக்கோளம்
சோ: சோதிடப் பெயர்.
l . 9y6örG3TT GILDLIT (Andromeda) - Mmmm e ramm o 2. 9y6ör gibaió) uurr (Antlia) - வளிபம்பி தெ 3. egybjaiv (Apus) - சொர்க்கத்தின்பறவை தெ 4. அக்குவாறியஸ் (Aquarius) - நீர்தூக்குபவன்/கும்பம் சோ 5. அக்குயிலா (Aquila) - கழுகு தெ 6. “ Jeu pit (Ara) - பலிபீடம் தெ

før LuFuh 4.
7.
8.
9.
O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
盈7。
8.
9.
20。
2. l.
22,
23.
24。
2:5
26.
27.
28.
29。
δ0 -
لي
J2。
33.
34.
ぶ 5.
3
37.
38.
39.
40.
4 l .
“42。
gifu Jav (Aries) - செம்மறிக்கடா/மேஷம் சோ 9quifa5r (Aurige) - G5 Git It lig- of
sib@ :p Gřiv (Bootes) - மந்தைமேய்ப்போர் 5 Guy Taub (Gaelium) - சிற்பியின்கருவி தெ கமலோபார்டலிஸ் (Canalopardalis) -ஒட்டகச்சிவிங்கி வ 95rais-Fi (Cancer) - நண்டு/கடகம் GéFIT கானெஸ்வெனாரிசி (Canresvematici) - வேட்டைநாய் வ கானிஸ் மேயர் (Canis Major) - பெருநாய் தெ 7. It Gofaiv GML fast ri ( Canis Minor) — FAp 5 IT uiù தெ கப்ரிகோனஸ் (Capricornus) - கடல் அரக்கன் மகரம் சோ கரீனா (Carina) - ஆர் கோகப்பலின் அடிக்கட்டை தெ 5 frGGuyar (ou Gorr (Cassiopela ) ---- 一{一 si சென்ரோ றஸ் (Centaurus) -பாதிக்குதிரைபாதிமனிதன் தெ Gaf Listusiv (Cepheus) – .مساس سسته است (3) AFfi) to 6ňo ( Cetus) - திமிங்லம் தெ Fir (3 to Gó(3uiuit Gốt (Chemeleon ) ---- •m *-- == தெ Gri Goa (Circinus) - திசைகாட்டி தெ G5 (ta) Lil it (Columba) - புறா தெ
(355 frLD frG3Lug Gof F GŴv (Coma Berenices)--G3Lur GofaivP_GBT fir stih Gay கொறோனா ஒஸ்ரலிஸ் (Corona Australis) - தென்
a . . . மகுடம் தெ -Qs, st's sortgart-Guit issuasah) (Corona Borealis) - aut
மகுடம் வ
Gd, Tafai (Coruas) - காகம் தெ கிறாற்றர் (Crater) - கோப்பை தெ Ffo i Găv (Crux) - தென்சிலுவை தெ GR3, GOT Gáo (Cygnus - அன்னம் w 6 டெல்பினஸ் (Delphinus) - டொல் பின் (மீன்) G டோறாடோ (Dorado) - வாள்மீன் தெ g-spiTd, Gst (Draco) - அரக்கன் & AF jeg5aSulu Giv (Equuleus) - பெண்குதிரைக்குட்டி 6Tfurt Got Giv (Eridanus) - 55) தெ போனாக்ஸ் (Formax) - அடுப்பு தெ (gL5 gf (Gemini) - இரட்டையர் மிதுனம் சோ ởi (I), âỉu (Grus) - நாரை தெ ஹேர்குலிஸ் (Heteutes) - ஹேர்குலிஸ் o கொறோ லோயியம் (Horologiam) - கடிகாரம் தெ
GODFA prrr (Hydra) - கடல் நாகம் )قه

Page 27
42
43.
44.
45.
46. 47.
4&。
49。
50.
51.
52.
5.3.
54.
55.
56.
57.
58.
59・
60.
6 1 .
62. 63.
64。 65. 66.
67.
68. 69.
70.
7 Ι .
72.
73.
74.
75.
76.
77.
7.
79.
80
8.
பிரபஞ்சம்
ஹைட்ரஸ் (Hydrus) - நீர்ப்பாம்பு தெ 9)Gðru-Gi) (Indus) - இந்தியன் தெ Gyrr@Fibgp Ur (Lacerta) - ஓணான் ଘ}} GiGuit (Leo) - சிங்கம்/சிம்மம் Gynt. லியோ மைனர் (Leo Minor) - சிறுசிங்கம் வ Gav u Gň) (Lepus) - முயல் தெ GS spr (Libra) - தராசு/துலாம் ઉંટr tr GYNT I_j 6ň (Lupus) - ஒநாய் தெ Gổìtải 6h) (Lynx) - பூனை ଈ! GONGIT rr (Lyra) — u li rTgp o Gol D6 Frt (Mensa) - மேசை/மலை தெ
மைக்ரஸ்கோப்பியம் (Microsopium) - நுண்காட்டி தெ மொனோசேறொஸ் (Monoceros) - ஒற்றைக்
கொம்புக் குதிரை தெ (pGiv 35 nr (Musca) - தென் ஈ தெ G35 stif Lost (Norma) - சட்டம் தெ g?ğUTGör Gün) (Octans) vir da am- தெ ஒப்கியுகுஸ் (Ophiuchus) - நாகம் உள்ளவன் s gfugir (Orion) - ஒறியன் தெ | unrG36 u ft (Pavo) - மயில் தெ Gului 55 TF6iv (Pegasus) - நீரூற்று (புராண) o பேர்சியஸ் (Perseus) . xt:ớm xasm& ox-xas GLyntfi Gaflsølv (Phoenix) - போர்னிக்ஸ்பறவை தெ L?ái Tri (Pictor) - ஒவியன் தெ 9a)(or 6io (Pisces) - மீன்கள்! மீனம் GéFrr -96M) if Göraň) (Austrinus) - தென்மீன் தெ Luu faiv (Puppis) - கப்பற்பகுதி தெ LNé;&lsiv (Pixsy) - கடலோடிகளின் திசை காட்டி தெ றெற்றிகுலும் (Reticulum) - வலை தெ Fi Giò soft (Sagitta) - அம்பு ... 6 சக்கிற்றாறியஸ் (Sagittarius) - வில்லாளன்/தனு சோ ஸ்கோப்பியஸ் (Scorpius) - தேள்/லிருச்சிகம் Gig ir ஸ்கல்ப்ரோர் (Sculptor) чыны» - era aara தெ 6ň) 35 giò pub (Scutum) - கவசம் o GFif@lucir Gño (Serpens ) - நாகம் Gog diggit 6) (Sextans) - - -- தெ Gut it spa (Taurus) - 6T(5g/fler luud சோ
ரெலெஸ்கோப்பியம் (Telescopium) - தொலைநோக்கி தெ tful T rig, Goli (Triangulum) - முக்கோணம் ତ! figu Trójcy alb społu TGa) (Triangulum Australe) – G56ór
முக்கோனி தெ

Sgtugis a b 43
82. Guygsnr 607 T (Tucana) - m m w தெ 83. உர்ஸா மேயர் (Ursa Major) - GALICU Iš 5 ut q- 6 84. se řany T 60), Daotř (Ursa Minor) - 63p35 gug- o 85. G35 u Gavrr (Vala) -- ஆர்க்கோ கப்பல்பயணம் தெ 86. G3anuri G35 nr (Virgo) - கன்னி Gyir 87. வொலான்ஸ் (Volans) - பறக்கும் மீன் தெ 88. audio Gug56avsT (Vulpecula) - நரி o
3.7. உடுவுருக் கோலங்கள்
சூரியனைச்சுற்றி ஒரு நீள்வட்டப் பாதையில் தெரியும் உடுக் களைப் பன்னிரு இராசி மண்டலங்களாகப் பண்டைய மக்கள் வகுத்துள்ளனர். அவை மேஷம் (Aries), ரிசபம் (Taurus), மிது 607 ubi (Gemini), G55, b (Cancer), gFubudub (Leo), 356ỗT Gof (Virgo)” 3 w Tb (Libra) ońch jśFulh (Scorpis) 5 g9 (Sagittarius), LD5 Ulub (Capricorr ),கும்பம் (Aquarius), மீனம் (Pisces) எனப் பெயரிட் டுள்ளனர்.
ஒவ்வொரு இராசிக்கும் ஒவ்வொரு அடையாள வடிவமளித் துள்ளனர். மேஷம் - செம்மறிக்கடா, ரிசபம் - எருது; மிதுனம்இரட்டையர் கடகம் - நண்டு; சிமமம் - சிங்கம்; கன்னி - கன்னி துலாம் - தராசு விருச்சிகம் - தேள்; தனு - வில்லம்பு; மகரம் - கடலரக்சன்; கும்பம் - நீர்ப்பானை (குடம்); மீனம் - மீன்.
முழு வானத்தையும் பெருங்கோளமாகவும், அதன் மைய மாகப் பூமியையும் கருதிய நமது பண்டைய மக்கள், நமது பூமி தன்னைச்சில் சுழலும் போது முழு வான் பரப்பும் கட்டல னாகும் எனக் கணித்து, "வானக் கோளத்’தைப் பன்னிரண்டு பகுதிகளாகப் பிரித்தனர். அவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு இராசியினால் பெயரிடப்பட்டன. இப் பண் ணிரண்டு பகுதிகளையும் இராசிச் சக்கரம் என அழைத்தனர். ஒவ்வொரு இராசியிலும் காணப்பட்ட உடுக்கள் அவர்களது கட்புலக் கற்பனையில் ஏற்படுத்திய உருவின் பெயரால் அழைக் கப்படுகின்றன. இந்த இராசி மண்டல உடுக்கோலவுருக்களில் சில நன்கு அறியப்பட்ட உடுத்தொகுதிகனாகவுள்ளன.
3.8. மே, யூன் மாத வானம்
நமது வானில் நாம் அவதானிக்கக в ц и உடுக் கோலவுருக் கள் சிலவாகும். குறித்த காலத்தில் குறித்த சில உடுக்கோலவுருக் க ைனயே வானில் காண முடியும். மே, பூன் மாதங்களில் பெருங்

Page 28
பிரபஞ்சம்
K S S S S LLLa LLLLLLSS TT TTL SSLStL LLLLaLS TTTTT SLLLS பூற்றெஸ் (1318), தென்சிலுவை 80utherம் CT088) ஆகிய துடுத்தோ அவுருக்களை வானில் காரை வாம்.
வட வரைக்கோளத்தில் மீே, யூன் மாதங்களில் வடதிசை பில் தெளிவாகத் தெரியும் உடுக்கோலம் உர்ஸா மேயர் எனும் பெருங்க ச டி யாகும். இதில் ஏழு உடுக்களுள்ளன. நான்கு உடுக் கிள் ஒரு கரடி பின் கீ டனலயும் மூன்று பிரகாசமான உடுக்கிள் அதன் வா ன வ யு ம் சுட்டுவன போன்றுள்ளன. இதனையே கிறேற்புப்பர் எனவும் அழைப்பர். இது பார்வைக்குக் கிளப்ப0. யின் வடிவாகவும் தெரிவதால், கிறேற்புப்பர் எனப்படுகின்றது. பெருங்கரடி உடுக்களைச் சப்தரிஷி மண்டலமென நாமழை போம். இவை ஏழு முனிவர்களை ரிஷிகளைக் குறிக்கின்றனவாம் பெருங்கரடியின் முதலிருவுடுக்களையும் இனைக்கிள் ற கோடு" முனைவுடுவை (துருவ நட்சத்திரம் - Polaris) நோக்கி நீளும், அவ்வாறு வடக்குத்திசையைக் காட்டுவதால் இன்விரு "டுக்களே யும் காட்டி உடுக்கள் என்பர்.
உர்ஸா மைனர் எனப்படும் சிறு கூரடி உடுவுரு, பெருங்' உடு வருவை ஒத்தது. இதிலும் நான்கு உடுக்கள் சீரடியின் உட?" யும் மூன்று உடுக்கள் காடியின்  ைவிாலம் சுட்டுகின்றன. சிறு கரடியின் வால் இறுதி உடு மிகப் பிரகாசமானது. வடமுை வுக்கு நேரேயுள்ளது. அதனால் இதன்ை முனைவுடு (துரு ைபிட சத்திரம்) என்பர். பெருங்கர டியின் காட்டி மடுக்கள் இரண்டை யும் இணைக்கின்ற நேர்கோடு சரியாக இந்த முனைவுடுவைச் சட் டும். புவியின் சரியான வடக்குத் திசையைக் குறிக்கும். கடளோடிகள் இந்த முனனவுடுவைக் கொண்டே சுடவில் திசை களைக் கணித்துக் கொண்டனர். நமக்கு மு. 59.5ாவுடு அடிவானதி நிற்குக் கிட்டத் தோற்றும்.
,ே பூன் மாதங்களில் மேற்கு வானில் சிம்மம் (Len) உடு
வுருக் கோபத்தை அவதானிக்கலாம். இந்த உடுவுருவில் அரிவா ளும் முக்கோணியும் இனத்து காணப்படும். அரிவாள் வடிவை பமைக்கும் ஆறு டுக்கள் சிங்கத்தின் தளையையும் முக்கோணி டிெவைாடைக்சம் மூன்று உடுக்கி ஸ் சிங் த்தின் உடனaபம் குறிக்கின்றன. சிம்மத்தில் மூன்று உடுக்கள் மிகப் பிரகாசமான வன். சிம்ம உடுத்தொகுதிக்குக் கிழக்கே பூர் ரஸ் (100tes) உடுக்கள் உள்ளன. இதனா " இடையர் உடுத்தொகுதி என்டர் பத்து உடுக்கள் சேர்ந்த இந்த உருவை அமைக்கின்றன. இதில் ஆகி டோறஸ் என்ற மத்தியவுடு மிகவும் பிரகாசமானது.

ipTLU 5 b ■ 疇
மே, யூன் மாதங்களில் தென்னடி வா வித்தில் பிரகா"ப" நான்கு உடுக்களை அவதானிக்கலாம். அவை சிலுவை ஒன்றின் நான்கு முனைகளிலும் இருப்பதாகத் தோற்றம் திரும் இதன: த தென் சிலுவை ( Southern Cross ) GT sir tuff. Fği'r bli 57 droei*" SITT மான பகுதி தென் முனை வைச் சுட்டி நிற்கும். தென்சிலுவிை உடுவுருவிற்குக் கிழக்கே மிக அருகில் சென்ரோறஸ் (Centaurus) உடுக்களுள்ளன. சென்ரோறஸ் என்றால் பாதிக்குகினா மனிசன் எனப்பொருள்படும். இதில் அல்பா சென் ரோ ற என். ' மிகவும் பிரகாசமானது அத்தோடு வானில் தோற்றம் உடுக்களுள் மிகவும் அண்மையது.
3. 9. ஒகஸ்ட், செப்டம்பர் மாத வானம்
ஓகஸ்ட், செப்டம்பர் பாதங்களில் நமது வானில் சிறு சா4 Gary Figarth (Scorpius). I, 5). (Sagitt: rius), ay it's" (Libril), சிக்னஸ் (Cygnus). வைரா (Lyra), சஜிற்றா (Sagita), அக்குயிலா (Aபுபia) ஆகிய உடுவுருக் கோ:ங்களை அவதானிக்க முடி பபும்.
&ն L- *{g அடிவானத்தின் இந்த மாதங்களிலும் சிறுகரடியே அவதானிக்க முடியும், வானின் தென் பகுதியில் தனு விருச் சிதம் ஆகிய இரண்டு உடுவுருக் கோளங்களை நன்கு க. ,ே "பி. தேன் வடிவத்தைத் தோற்றுவிக்கும் 12 2. டுக்ளின் இ: ப் பால் விருச்சிகம் உருவார் என்றது. தணு உடுவிபூக சோமே ட எண் டைய பார்களுக்கு மனிதக் கனடியும் சுரங்களும் குதிரை உடலும் கொண்ட வில் (தனு) ஏந்திய வில்வா கானன நினைவு. தியது. தணு உடுத்தொகுதியில் 9 உடுகளுள்ளன; இவற்றில் நான்க உடுக் ள் மிகப் பிரகாசமானவை. தனுவும், விருச்சி மும் இராசி
ஈதுடன் உடுக்களாகவும் அமைந்துள்ாவி% .
மேற்கு அடிவானில் து எா ஜ i எருச் ாே:தி ஒாத அரிதா விக்கவாம். இதில் நான்கு உft+ களுள் & 6 இது தராசு வr i க் கோலத்தக் சாட் டியதால் து:ாம் எனப் பண்டேய மக்கள் அழைத்தனர். மத்திய வானில் சற்று விட Tேர் " சிக்ராஸ்
TATT, ஆக்குயிலா , சஜிசீரா ஆகிய ಕ್ರಿ' # ನ್ತ, உ(ஸ்ேதுக் II, Ta' mili kuO eOeOttaL kTSSYYeuSLl TSS TTu tutctll Oe TO LLTLSS STt tOO yu TTuTeS TT LLL T ன் தயும் , ஃச்ரோ என்பது யாழின் கோணத்தைார். அக்குயிலா என்பது கழுகின் கோலத்தையும் , சஜிற்றா என்பது அம்பின் கோவைத்தியும் காட்டுவிான வாகி பண்டை மக்கள் கருதினார்.

Page 29
f பிரபஞ்சம்
ரிக்கவன் உடுகிருக்கேTவத்தை உடுக்களும் பிரா நடடுவுருக் கோலத்தை உடுக்களும், சஜிற்றா உடுவுருக் கோலத்தை 3 உடுக்களும் உருவாக்கியுள்ளன. சிக்னஸ் (அள் பாம் உடுக் தொகுதியிலுள்ள டெனெ ப் என்ற உடுவும், வைரா (யாழ் உடுத்தொகுதியிலுள்ள வெகா என்ற உடுவும், அக்குயிவா (கழுகு) உடுத் தொகுதியிலுள்ள அல்ரெயர் என்ற உடுவும் மிகப் பிரகாசமானவை. இவை மூன்றும் சோனட காலத்தில் சூரியன் மறைந்த பின்னர் வானில் பிரகாசமாகத் தெரிவன வாகும். இந்த மூன்று உடுக்களையும் இனைத்தால் ஒரு முக் கோனி உருவாகும். எனவே, இந்த மூன்று உடுக்களையும் இனைத்து கோடை கால முக்கோணி என அழைப்பர்.
3.10. பெப்ரவரி, மார்ச் மாத வானம்
பெப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் நமது வானின் ஜெமினி (Gemini), ரோறஸ் (Taurus), ஒறியன் (Ori01), கானிஸ் மேயர் SLLLLLLLL LGLLLLSS STTTT STTTT T TTOOO DS S SD L TS ஜெமினி தொகுதி மிதுனம் எனவும், ரோறன் தொகுதி ரிசபம் எனவும், ஒறியன் தொகுதி வேட்டைக்காரன் :வார். I, giFifi in Irrf தொகுதி பெருநாப் எனவும் அவற்றின் கோ' எனப்புக் குறித்து அழைக்கப்படுகின்றன.
பெப்ரவரி, பார்ச் மாதங்க்ளில் போ வின் உச்சியில் தெளி வாகக் காணக் கூடிய உடுத் தொகுதி ஒறியன் ஆகும். இக் தொகுதியை வேட்டைக்காரன் ஒருவனின் வடிவில் ஆகி மக்கள் கண்டதால் அப் பெயரையிட்டனர். ஒறியன் எழு உடுக்களால் தனது கோலத்தை உருவாக்கிக் கொண்டுள்ளது. வேட்டைக் காரனின் பட்டியாக மூன்று உடுக்களும், உயர்த்திய ஒரு கிர உடுவாக பெற்றல் கியூஸ் உடு பிரகாசமாக அமைந்துள்ளது. ஒரியனுக்கு தென் கிழக்கு வானில் கானிஸ் மேயர் என்ற பெரு நாய் உடுவுரு கோல முள்ளது; இதில் 8 உடுக்களுள்ளன . நாம் அவதானிக்கக் கூடிய மிகமிகப் பிரகாசமான உடுவி' என சிரியஸ் இந்த உடுத் தொகுதியிலேயேயுள்ளது. சிரி'ஸ் உடுப்புக்குத் தெற்கே இன்னொரு பிரகாசமானவுரு உள்ளது. அது r, g Tuñu . வாகும். சிரியஸ் உடுவையும் கனோபஸ் "உடுவையும் இனளைக் கும் கற்பனைக் கோடு தென்முனை ஃபிச் சுட்டும்.
ஒறின் உடுத்தொகுதிக்கு விட கிழக்கே ஜெமினி 'மிதுனம்} உடுவுருக் கோலத்தை அவதானிக்கலாம். ஜெமினி என்பது

பிரபஞ்சம் 47
இரட்டையர் நடுத்தொகுதி எனப் பொருள்படும். ஜெமினி உடுத் தொகுதியில் 13 உடுக்களுள்ளன. இரட்டையரின் சிரசீக ளேச் சுட்டும் இரு உடுக்களும் பிறிதொரு உடுவும் பிரகாச மானவை. பெப்ரவரி, மார்ச் பானத்தில் அவதானிக்கக் கூடிய இன்னொரு உடுத்தொகுதி ரோநஸ் (ரிசபம்) ஆகும், ரிசபம் ஒன்றின் கொம்புகளுடன் கூடிய தலைமை இந்த உடுத்தொகுதியி லுள்ள 7 உடுக்கள் குறிக்கின்றன. இவற்றுள் இரு உடுக்கிள் மிகப்பிர காசானன வ. ரிசபம் உடுத்தொகுதிக்கு மேற்கே பிளையோஸ் (Plaides) எனப்படும் உடுக்களின் கொத்தொன்று காணப்படு கின்றது. இதனனக் கார்த்திகை உடுக்கள் என வழங்குவர்.

Page 30
அத்தியாயம்: 4
பிரபஞ்சக் காட்சிகள்
4.1. வால்வெள்ளிகள்
வால் வெள்ளி (Omets) அல்லது வால் நட்சத்திரம் என் பது தலையும் வாலும் கொண்ட நீண்டதோர் ஒளிப்பிளம்' ஆகும். இதனைத் தூமகேது என வழங்குவர். வால் வெள்ளி ஒர் உடுவன்று. அது கோள்கள் போன்று ஒளிராவான் பொரு ளாகும். சூரியனின் ஒளி பட்டுத் தெறிப்பதனாலேயே அது நீண்டதோர் ஒளிப்பரவலாகத் கோன்றுகின்றது. வால்வெள்ளி கள் குளிர்ந்த கிடப் பொருட்களானவை வான்வெள்ளியில் காணப்படும் எரிகல் துகளும் மீதேன். சயனோஜன், கார்பனீ ரொக்சைட்." அமோனியா, நீர் ஆகியவ இரண்டு ஒத சிறு கோள் அ பிள வில் உருவாகின்றன. இதன் சுலைப்பா +மாக (Nucleus) இவ்வாறு உருவான திரள் அாைகின்றது. இதில் இதுவரை கண்டறியப்படாத பல்வகைப் பொருட்களும, மானாக் சைட், சயன சன், சோடியம். இருப்பு, நிக்கள் என்பன வாயுக் களாக க் திரண்டுள்ளன. இத் தலைக்கோள் திரன் சூரியனை அணுகும் போது இதிலுள்ள வாயுப் பொருட்கள் ஆவா மாக மாறுகின்றன . சூரியனிலிருந்து வீசும் சூரிய காற்றின் வேகக் தான் இந்த ஆவிகள் சூரியனுக்கு எதிர்ப்புறமாகத் தள்ளப்பட்டு, ஒளிக்கதிர்கள் இவ்வாயுக்சளில் படும்போது நீண்ட வாலாக ஒளிர்கின்றன. இவ்வால் சிவ வேளைகளில் இவ. சக்காக்கான கிலோமீற்றர்களுக்கு நீளமானதாகக் கானப்படுப . இது எப்
(*, , Tதும் சூரியனுக்கு ஆணுக்கு எதிர்த் திசையில் தான் ராதைப்படும்.
4.1.1. ஹலி வால்வெள்ளி
காளத்திற்குக்காவம் பவ வால்வெள்ளிகள் வானிஸ் தோன்றி புள்ளன. வால்வெள்ளிகளின் அளவுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் வெவ்வேறானவை ஆகப்பெரிய வால்வெள்ளிகள் வானத்தில் ஒரு விவாக 5 கோடி கி.மீ. நீண்டமைந்திருக்கின்றன. இன் பார்
 

பிரபஞ்சம் 해
ஒவ்வோர் நீண்டவட்டப் பாதையில் ஞாயிற்றுத்தொத திக் வான்வெளியில் பயணம் செய்கின்றன. அவை தமது ஒழுக்கில் பயணம் செய்வதற்கு 100 ஆண்டுகளிலிருந்து கோடி ஆண்டுகள் வரையிலும் ஆகின்றன. 19-ம் நூற்றாண்டில் ஆறு ஒளிமிகுந்த வால்வெள்ளிகள் நமது வானில் தோன்றின. 20-ம் நூற்றாண்டில் ஒரேயொரு வால்வெள்ளியே நமது வானில் தோன்றியது. அது ஹ வியின் வால்வெள்ளி (Halley's Cont) ஆகும். நிறுவியின் வால்வெள்ளி 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை புவியின் வ ான் வெளியில் பணம் செய்யும் எனக் கணித்துள்ளனர். 1607-ஆம் ஆண்டு புவி கட்பு வானில் பயன3 ம் செப்த வலி வால்வெள்ளி பின்னர் 1682 இல் காட்சி தந்தது; இந்த வாள் வெள்ளி மீண்டும் 1758-இல் புவிசுட்புல வானில் பயனமாகுமென எடமண்ட் ஹலி என்பவர் அறிவித்தார். ஆன் படி இந்த வால்வெள்ளி 1758-இல் தோன்றியது. ஹளியின் எதிர்வு கூறுகை நிரூபவை மானதால், இந்த வாஸ்வெள்ளிக்கு உறுட் வால்வெள்ளி எனப் பெயரிட்டனர்.
ஹவி வால்வெள்ளி ஏறத்தாழ நான்கு கிலோமீட்டர் விட் முள்ள சுருவும் (தளை) நான்கு இவட்சம் கிலோ மீட்டர் விட் முள்ள பிடரியும் (Com:I), 130 மில்லியன் கி.மீ. நீளமுள்ள வாலும் கொண்டதாகும் , 1758 இல் தோன்றிய நறளி வால் வெள்ளி 1834, 14 1 ஆகிய ஆண்டு சினில் புவியின் கட்புல வானின் பய னம் செய்துள்ளது. 1911-ஆம் ஆண்டு இந்த நிறுவியின் வாவி ராடாவி பூமிப்பந்து நுழைந்து கடந்தது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. 1986-ஆம் ஆண்டு நமது காலத்திலும் ஹலி எால் வெள்ளி புவி வானில் பயணப்பட்டுச் செ ன்றது. ஹனி வால் வெளி எரி சூரியனை ஒரு நீள் வளையப்பாதையில் ஈற்றி வருகின் றது. ஆனால், சூரியன் இந்த நீள்வளையத்தின் ஒரு அந்தக் துளியத்திலுள்ளது. சூரியனுககு அருகில் வரும்போது ஹலி புதலுக்குச் சற்று அப்பாலும், சூரியனுக்குச் சேய்மையிலிருக்கும் பது புளுட்டோவுக்கு அருகிலும் இருக்கின்றது. எனவே, புதனை பும் புளுடடோ வையும் இைைதுத்து கொரகின்ற வீ நிறுத் தட்டை யானே நீள்வளையப் பாதையில் ஒரவி :ெஎம் வருகின்றது.
4.1.2. ஷூமேக்கர் லெவி வால்வெள்ளி
1994-ஆம் ஆண்டு ஜூடிதாள 17-ஆந் திகதி தொடக்கம் 22 ஆம் திகதி வரை வியாழனுடன் ஷஇ மேக்கர் லெவி என்ற வால் வெள்ளி 21 துண்டங்களாகப் பிரித்து ம்ோகியது. இந் நூற் றாண்டில் உலகைத் திகைப்பில் ஆழ்த்திய பெரும் மோதல் இதுவாகும்.

Page 31
: () |L
3 பார்ச் 23, நகரlரவு அமெரிக்காவின் பாவபர் விண் ஆராய்ச்சித் தளத்தில் இராச்சதத் தொலைநோக்கி மூலம் விண்ணையும் கோள்களையும் ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த விண் எனியலறிஞர்களான ஜூனி ஷாஜமேக்கர், அவரது மனைவி கரோ வின் அவர்களது நண்பர் டேவிட் லெவி ஆகியோர் வியாழன் கோளிற்கு அருகில் ஒர் அற்புதத்தைக் கண்டனர். வியாழன் கோளிற்கு அருகே சில விண் பொருட்கள் வலம் வந்து கொண் டிருப்பதை அவர்கள் அவதானித்து அவற்றைப் புகைப்படமாக புெம் பதிவு செய்து கொண்டனர். இது ஒரு வாள்வெள்ளி என நிரூபனமானதும் இதற்கு இதனைக் கண்டறிவித்தவர்களின் பெயரை ஷூமேக்கர் வெவி எனப் பெயரிட்டனர்.
ஷபி மேக்கர் லெவி வால்வெள்ளி 21 குறுங்கோள்களைக் கொண்டதாக, 21 முத்துக்களைக் கோர்த்த ஒரு மாலைபோல எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்களில் காதுைப்பட்டது. பால் விழியில் எங்கோ ஒரு மூலையில் கானப்பட்ட இந்த வால்வெள்ளி, பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன் வியாழனின் வளிமண்டலத்திற்கு வெளியே ஏறத்தாழ 50 மில்லியன் கிலோமீற்றர் துரத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருந்தது. பின்னர் படிப்படியாக வியாழனின் ஈர்ப் பினால் கவரப்பட்டு வியாழனை நெருங்கிய இந்த வால்வெள்ளி நிறையீர்ப்பு விசையினால் 21 துண்டங்களாக உடைந்து சிதறி யது என்பர் இத்துண்டுகள் வியாழனுடன் 19, ஜூனிய மாதத்தில் மோதும் எனக் கணித்தனர். கணித்தவாறு மோதல் நிகழ்ந்தது. ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இந்த வால் நட்சத்திரத்தின் 21 துண்டங்களும் ஆறு நாட்கள் மோதின. ஐதரசனையும் ஹீலியம் வாயுவையும் கொண்ட வியாழனுடன் வினாடிக்கு ே கி.மீ. வேகத்தில் இவை மோதின. மாபெரும் ஐதரசன் அணுக் குண்டு வெடிப்பது போல இவை மோதின. இவற்றை வியாழனி லிருந்து 210 மில்லியன் கி.மீ. தூரத்தில் பயதுைம் செய்து கொண்டிருந்த களிலியோ விண் +லம் படம் பிரத்து அனுப்பி 43 வித்தது.
வp பேக்கர் விெவி என்ற வால்வெள்ளி பாறைக் துண்டங்க எாகப் பிரிந்து மோதுவதற்கு முன் இறுளி போல முழுமையான தாகவே இருந்திருக்கும். வால் வெள்ளிகள் சூரியனை நெருங்சி வரும்போது அதன் மிறையில் ஒரு சதவீதம், அல்லது அதன் மேற்பரப்பில் 3 மீற்றர் படலம் உரித்தெடுக்கப்பட்டு சிதை வறும். இவ்வாறு படிப்படி பாகத் தன்னன இழக்கும் வால்.ெபள்ளி இறுதியில் ஒரு கட்டத்தில் எல்லாவற்றையும் இழிந்து வெறும் பாஃறத் துண்டுகளாகிவிடும். அவை திசைமாறி, ஈர்ப்பிற்குள் ளாகி வியாழனில் மோ தியது போல மோதி அறி 50%глцалг.
 

பிரபஞ்ச ! 51
4.2. உற்கைகள்/ஆகாயக்கற்கள்
சந்திரனற்ற வானத்தில் திடீரென நீள்வரி ஒளியொன்று தோன்றி மாறையும், அதனை விள் வெள்ளி என்பர். அதுவே உற்கை எனப்படும். உற்கைகள் புவியின் வளிமண்டலத்திற்குள் பிரவேவிக்கின்ற சிறு உடுக்கள் என முன்னர் கருதப்பட்டது. ஆனால் இன்று அது தவறென அறிந்துள்ளனர். மண் மணியளவு டைய சிரிய நிக்கள் இாம்புத்துகன்கள் வளிமண்டலத்திற்குள் பிரவேசிக்கும் போது, எளிமண்டல ஈராப்ளினால் சூடேறி. தீப்பி ௗம்பாக எரிகின்றன எனக் கண்டறிந்துள்ளனர். சிலவேளைகளில் ஆயிரக்கணக்கான உற் டி சு சு ஸ் மழைபொழிவதைப் போன்று வானத்தில் பொழிவதைக்கான லாம். இந்த உற்கைகள் புவியின்
மேற்பரப்பை விந்தடை ய வளிமண்டலம் விடுவதில்லை.
வானில் எரிந்துகொண்டு வீழ்கின்ற வி ைகற்+னனயே ஆகாயக் கற்கள் என்டர். அவ்விடத்தின் காரைப்படுகின்ற பல்வேறு விட்ட அளவினதான ஆகாயக்கற்கள் வேகமாக நமது வளிமண்டலத் திற்குள் புகும்போது வளிமண்டல உராய்வு காரணமாக வெப்ப மடைந்து எரிந்து அழிகின்றன. பெரும்பாலும் அவை புவியை த்ெதடைவதில்லை. அ  ைட வ தற் கு முன்பே எரிந்து அழிந்து போகின்றன. வானவெளியிலிருந்து விழுகின்ற பொருட்கள் தாம் எரிவெள்ளிகளாக பூமியில் தெரிகின்றன. ஆகாய கற்கள் சில சமயங்களில் முழுவதும் எரித்துபோகாமல் பூமியில் வந்து விழுவ துண்டு. இந்த விண்கற்கள் சிறிதும் பெரிதுமாக உலகில் பல பாகங்களில் விழுந்திருக்கின்றன. ஐக்கிய அமெரிக்காவில் அரி சோனாப்பகுதிவில் விழுந்த ஆகாயக்கல் ஒன்றினால் 4000 அடி அகலமும் 60 அடி ஆழமுமாவின் பெரியதொரு குழி அல்லது இறக்+ம் உருhாகியிருக்கின்றது. கிறீன்லாந்தில் விழுந்த விண்கல் ஒன்று நியூயோக் மியூசியத்தில் இன்றுமுள்ளது. மத்திய சைபீ ரியாவில் விழுந்த விண் சல் ஏறத்தாழ 4000 சதுர மைல் பரப்
பிஸ்கர் சேகர் விளை.சுசித்தது.
ஏறத்தாழ 50 தொன் ஏடையுள்ள ஆகாயக் கல்லொன்று தென் ஆபிரிக்காவில் குருட்டான் ட்சுடன் என்ற இடத்தில் நிளக் துள் புதைந்து கிடக்கின்றது, இதுவே இதனைா புவியில் கானப் பட்ட ஆகாயம்+ற்சளில் மிகவும் பெரிதாகும்.

Page 32
பிரபஞ்சம்
4.3. பிர பஞ்ச வெளியின்
கரும்பள்ளங்கள்
அண்ட வெளியில் இருப்பதாகக் கருதப்படும் பெரும் இருண்ட துளைகளே கரும் பள்ளங்கள் ஆகும். இவை விண் பொருட்களை நம்ப முடியாத அளவு சக்தியோடு ஈர்த்து அப் படியே விழுங்கிக் கடனிசுரம் செய்து கொள்ளும் வலுவுடைய மரணித்த தளர்ந்து போன உடுக்களாகும். கரும்பள்ளம் என்று கருதப்படும் விண்பொருள் வெகு தூரத்திலுள்ள வான் பொருள் களையும் கவர்ந்து ஈர்த்து விழுங்கித் தன்னுள் மறைத்துக் கொள்ளும் சக்தி வாய்ந்தது. அவற்றின் ஈர்ப்பினுள் அகப்படும்" நுழையும் விண் பொருள்கள் காணாமலே போய்விடும்.
கரும்.ண்னம் என்பது விண் பெளதீகவியலின் (Astro Physics புதியதொரு சுண்டுபிடிப்பாகும். கட்புலனாகாத இந்தப் பொருள் பற்றி அமெரிக்கா நாசா (NASH) விண்வெளி ஆய்வு நிலையம் ஆராய்ந்தது. பிரபஞ்சத்தின் பகுதிகளை எக்ஸ் (*) கதிர்' படங் ஈளாக எடுத்தது. சிக்னஸ் (Cygnus-அன்னம்) வெள்ளுடுத் தொகுதியில் எடுக்கப்பட்ட ፵ቃû'Ü எக்ஸ்-கதிர் .ம் வியப்பான நம்பமுடியாத கீாட்சியையும், சுக. 03:யும் தந் சது. கட்புலனா பாத ஒன்றினிருந்து பெருந்திரளான வாயு ஸ்டின் கக்கப்பட்டு அபலிளே வந்த பிரகாசமான கட்புளினாது உடுவை விழுங்கி மறுைத்துக் கொண்ட தன்மை புலனாகிரது. இக் கட்புலனா அாத "கிரும்பள்ளம்" உண்மையில் எரிந்து தளர்ந்து டோன ஓர் உடுவின் எச்சபுராதும் என் மு:பு விற்கு வந்தனர்.
ஆம். பிாபர்சித்திலே தமது சூரியனை விடப் பல மடங்கு பெரிய உடுகள் உள்ளன. அடிக ைஎரிந்து ஒளி ரி' பிரகாரிக் தும் நட்சத்திாங்களாகும். பேசும்பா என உடுக்கள் சூரியனைப் டோ "ெ ஐதாகவே க் கொண்டுள்ளன ஒர் ஆரும். த் துண்டிாவிப் எடுத்து உருக்கும் போது அது முதவில் வெப்பத்தினைப் பேற்று பங்களாஷ் செந்நிறுத்தினைப் பெறுகின்றது. படிப்பு 4 வெப்ப நிலை அதிகரி+கும் போது அதன் நிறம் செம்மஞ்சளாகி பின்னர் பாஞ்சளாக மாறி, இறுதியில வெண்ணிறக சுழர் பாகின் நது. ஒவ்வொரு நிலையிலும் அதிகரித்து வரும் பிரகாசம் இறுதி நிலையில் மிக ஒளிர்கின்றது. நட்க்க்திரங்களும் இன்வாறு தாம், முதவில் உருவானது எரிந்து பிரகாசிக்கும் போது செங் நிரமாகிப் (30°C) பின்னர் செம்மஞ்சளாகிப் (40ரா°C),
 

பிரபஞ்சம்
பின்னர் தஞ்சள் நிறழாகிப் (600°C), பின்னர் வெண்ணிறமாகி 11,000")ே, இறுதியில் வெண் நீல நிறமாகிவிடுகின்றது. அந் நிலையில் அந்த உடுவின் ஐதரசன் எரிபொருள் தீர்ந்து போக அவை இறுதியில் கட்புலனாகாததாகி கருமை பெற்று மங்கிப் போகின்றன. ஆழம் காண முடியாத பள்ளமாகி விடுகின்றன. அந்நிலையில் அதன் ஈர்ம்பு அற்றுப் போவதில்லை. இதல்ே கரும்புள்ளத்தின் தோற்றமாகும்.
கரும்பள்ளங்களின் நம்ப முடியா தான் ஈர்ப்பு விசை, தளர்ந்து (Зt u Tsh", இந்த உடுக்களினுள் சுற்றியுள்ள வான் பொருட்கள் விழுங்க வைத்து அடக்கிக் கொள்கின்றன இந்தப் பொறியி விருந்து எதுவும் அகப்படாது தப்ப முடியாது. வானொலி ஒலிக் சுதிர்களையும், ஒளிக்கதிர்களை யும் al இவை விழுங்கி ஏப்ப மிட்டு விடுகின்றன . அதனால்தான் ரெக்சாஸ் பல்கலைக் "சிக்த்தைச் சேர்ந்த ஜோன் . ஏ. வீர்ை என்பவர் இந்தப் பிர பஞ்சத்திலுள்ள பூதத்தைக் "கருப்பள்ளங்கள்' எனப் பெயரிட் , , , , , ri || || راه فع للا (aن-ا
இன்ற் சில ‘விஞ்ஞானிகளின் கருத்துப்படி பிரபஞ்சத்தி 4ள்ள அண்ட்ங்கள் பலவற்றி என் பத்தியிலும் இவ்வா நா ன கரும் புள்ளங்கள் 'ள்ளன' என்பதாகும். நமது பால்வழி (Milky Way அண்டத்திலும் இத்தகைய சரும்புள்ளங்களுள்ளன . அவர்கள் 'கிருத்துப்படி பிரபஞ்சத்திலுள்ள வான் பொருட்களில் 90 சத
வீதம் கீரும்பள்ளங்களுள் புகுந்து மறைந்து விட்டன பிறிதொரு
பிரபஞ்சத்திற்குச் செல்வதற்கான வாயில் இக் கரும் பள்ளங்கள்
எனவும் சிலர் கருத்துக் தெரிவித்துள்ளனர்.
". . . ܘ ܘ 7 ܡ # = - - - 'அண்ட்த்தின் ஓரிட்த்தில் இரும்பள்ள்ம் இருந்தால்,'அதன் a ர்ப்பிக்க்ட்ரன் է մյrT Ա; அதன் அயலிலுள்ள் டுே தனது பாதையில் தளும்பிய் நின்லயில் சுற்றுகை செய்யும். ஆத்தகைய ஆடுக்கள்ை
விஞ்ஞானிகள் அவதானித்துள்ளனர். சிக்னஸ் வெள்ளுடுத் தொகு தியிலுள்ள் ஓர் தடு இவ்வாற் தளர்ந்து தளும்பிய நிலை பயில் தன் ஒழுங்கில் வ்லம் வருவது -சிவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் அரு கில் இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் கரும்பள்ளம, நமது சூரியனை it." - ... I 5 || || - || ۴ 5 و به او هم به مقاله= باتی+" ..
هـ - ، في " ، ، ، ، 1 = ة " "
후 "- '''

Page 33
* If tip Liği, aruk
வி. தொடக்கிம் 15 மடங்கு வ ை பருமனுடையதாக இருக்க வேண்டும்.
கருத்துளைகளினால் கவர்ந்திழுக்கப்படும் விண் பொருட்கள் குவிந்து விடுவதனால், சிலவேளைகளில் மாபெரும் மின் கடத்தி யாக மாறிவிடும். கரும்பள்ளம் சுழல ஆரம்பித்தால் பிரபஞ்ச வெளியில் மிகப் பெரிய மின்னோட்டம் ஏற்படும் பயங்கரமான கதிர் வீச்சு நிகழும், எரித்து தளர்ந்து போன ஒர் உடுவின்
எச்சம் கொண்டிருக்கும் வியப்பான செயற்பாடுகள் இவை,
4.4 குவேஸார்கள் *م
பிரபஞ்ச வெளியில் இன்று ஆய்வுக்குட்பட்டிருக்கும். வான் பொருள் குவேளார்கள் (Quasars) ஆகும். குவேளார்ஸ் என்பது நட்சத்திரங்களை ஒத்தவை; ஆனால் அவை சாதாரண உடுக் களை ஒத்தவையல்ல. அவை ஒளியின் வேகத்தில் பிரபஞ்ச கட்புல எல்லையில் அசைந்து செல்கின்றன. ஆனால், அவை மிகச் செறிவான ஒளியையும் வானொலி அலைகளையும் ஏற்படு கின்றன. விண்வெளியின் வானொலி அ1ை4ளை வெளியிடும் பல வான் பொருட்கிள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அவை சிறியசன வாயும் அவற்றின் பொழிவு மங்கிமங்கி அதிகரிப்பதாயுமுள்ளன். Quasi stellar radio sources Tsiri Giffa ord சுருக்கி"இவற்
றிற்கு குவேளTர்கள் எனப் பெயரிட்டனர்.
சாதாரணமான ஒரு நட்சத்திரத்திற்கும், இந்தக் குவேஸ்ார் சுளுக்மிடையிவான முக்கிய வித்தியாசம் குவேளார்கள் சிறியன வாயும் மிக்க மிக்க பிரசு" சமானவையாலும் வானொலி அலை களை வெளியிடுவன வாயும் இருப்பதாகும். இவை கட்புல்னா கும் பிரபஞ்சத்தின் விளிம்பில் இருப்பதால், மங்கலாகத் தெரி கின்றன. மாபெரும் தொல்வில் இருக்கிற குவே வார்களை நாம் பார்க்க முடிவதற்குக் காரணம் அவற்றிலிருந்த வெளிப் படும் கதிர் வீசல் ஆற்றல் தாள். ஒரு குவேலார் வெளியிடும் ஒளியாற்றல் பத்தாயிரம் பில்லியன் உடுக்கள் உமிழ்கிற மொத்த ஆற்றல்ல விட அதிகமெனக் கணித்துள்ளனர்
394

பிரபஞ்சம் 55
பிரபஞ்ச வெளியில் இதுவரை முந்நூறுக்கு மேற்பட்ட குளோர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 80 48, 30 273, 00:172 என்பன குறிப்பிடத்தக்கன. இவை பிரபஞ்ச வெளியில் தலை தெறிக்க எங்கோ ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன; ஒரு நொடிக்கு 45 ஆயிரம் கிலோமீற்றர் வேகத்தில் இவை ஒடிக்கொண்டிருக் கின்றன. Cே 273 குவேனார் நமது அண்டத்திளிருந்து 2007 பதில் பரி பன் ஒளி ஆண்டுத் தூரத்திலுள்ளது. tே 4" என். குளோர் 400 மில்லியன் ஒளியாண்டுத் துரத்திலுள்ளது. C0Q 17 2 FT Går To துவேனார் 10 ஆயிரம் மில்லியுல ஒளியாண்டுத் தாரத்தில்
டஸ்ளது.
குளோர்கள் அண்டங்களின் மையங்கள்ாக இருக்கள் கி.டிய சாத்திய முண்டெனக் கருதப்படுகின்றது. அவற்றின் மத்தியில் ஈர்ப்பு மிக்க கருத்துளைகள் உருவாகியிருக்க வேண்டுமென்றும், அவை அக்கம்பக்கமுள்ள வான் பொருட்களை அசுரப்பசியுடன் இழுத்து விழுங்கிக் கொண்டிருக்கின்றனவெனவும் கருதப்படுகின் யது. அவை உடுக்கிளையும் ஏனைய பொருட்சிளையும் விழுங்கி வருவதால் தான் சில குவேளpார்கள் விட்டுவிட்டு ஒளி வீசுகின் றன; அதாவது குவேளார்களுள் ஒரு பொருள் புகும்போது ஒளிமறைப்பும் பின்னர் ஒளி வீசலும் ஏற்படுகின்றன.
பிரபஞ்ச இரகசியத்தைப் புரிந்தவர் யார்?
4.5, பிரபஞ்சத்தின் இறுதிக்காலம்
விரிவுகடந்து கொண்டேயிருக்கின்ற பிரபஞ்சம், பெரு வெடிப்பு (Big Bang) நிகழ்ச்சி ஒன்றின் மூலம் ஆரம்பமானது. பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த கதுைப்பொழுதே காலத்தின் ஆரம்ப மாகும். இவை குறித்து ஏற்கனவே விரிவாக விளக்கியுள்ளோம்.
2 3 4 一す一フ
VM" s.8ށ ,\" ވ 'a e o O
படம்: 1 பிரபஞ்சப் பிறப்பும் இறப்பும்
fவிளக்கம் பக்ரீம் அ + இல் .

Page 34
பிரபஞ்சம்
பிரபஞ்சத்தின் இறுதி என்ன என்பது குறித்துப் பிரபஞ்சி வியலாளர்கள் பலர் விளக்கம் தந்துள்ளனர். விரிவடைந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரபஞ்சத்திலுள்ள அண்டங்கள் ஒரு கட்டத் தில் அழிந்து கருந்துளைகளாக மாறும் இறுதியில் இக்கருந்துளை கிளிலுள்ள "எலெக்ரோன்களும் பொசிற்றோன்களும் படிபபடி யாக ஆவியாகி அழிந்து விடுவதோடு பிரபஞ்சர் இறுதியை
'அடைந்துவிடும் என்கின்றனர்.
- , "
இன்றும் அண்டங்களிலுள்ள உடுக்கள் பல அழிந்து கொண்
டிருக்கின்றன. இவை வெடித்து சிதறுகின்றன. இவ்வாறு
வெடித்து சிதறுகின்ற உடுக்களை சுப்பு நோவா (Super Nova)
ன்ன்பர்; "வேர் க்கின்ற விண்மீன்களி என்று பொருள் நமது பர்வழி *அண்ட்த்தில் வருடாவருடம், இருபத்தைத்தி ற்கு மேற்
-- r
ப்ட்ட்'டுக்கள் "சுப்ப நோவாசு அழிவுறுகின்றன எனக் க ைக்கிட்
"டுள்ள்ன்ர் 1872 ஆம் ஆண்டு டிரைசோபிராகோ என்பவர் காளியோபியா எனற உடு மண்டலத்தில் ஒரு சுட்ட நோவாவை
அவதானித்துள்ளார். அதன் பிரசாசம் பல நூறு ப்ட்ங்கு
அதிக்ரித்துப் பின்னர் மங்கி மறைந்தது . 1604 இல் செப்ளர் என்பவரும் சுப்ப நோவா ஒன்றினை அவதா مولدة து அறிவித் துள்ளார். 1967-இல் ஆங்கிலேய விஞ்ஞானிகள் கருவிகள்'மூலம் சுப்ப நோவா ஒன்றின் வெடிப்பினைப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
'ஓர் உடு முழுவதுமாக வெடித்துச் சிதறும் போது அதன் பிரகாசம் அந்த தட்டு மண்டலத்தையே மறைத் துளிடும். சுப்ப நோவ்ா " வெடித்ததும். அதிலிருந்து, வாயுக்களும் தரிசுர்களும்
'பிரபஞ்சுமெங்கும் சிதறிப்பரவுகின்றன. சுப்ப நேர்வர் வெடிப்பு
'எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது?
'', ii SS S S JSSS SS SS SS SS
பெரும்பாலான உடுக்கள் நமது சூரியக்கனப் போன ஐதரச னைக் கொண்டுள்ளன. அவை தொடர்ந்து எரிந்து பிரகாசிப்
பதனால் மில்லியன் மில்லியன் ஆண்டு சளின் பின் னர் அந்த
உடுவிலுள்ள ஐதரசன் எரிந்து முடிகின்ற நிலைக்கு வரும், அதனால் அந்த உடு ஒடுங்கி மிகமிக ஆர்த்தியான "நியூட்ரான் உடு" (Neutron Star) வாக மாறிவிடும்." இந்த வடிவத்தை படைவதற்கு முன் அந்த உதி, திடீரென விரிவடைந்து மாபெரும் "செம்பூத" (Red Cian I) உருவாக மாறு . இது முன்னையை வடிவிலும் பார்க்க குளிரானதாகக் காணப்படினும் மிச்மிசப் பிரகாசமாணிதாசு விளங்கும். டினெனில், முன் நோயை வடிவிலும் பார்க்க நூறு மடங்கு பருமனில். பெருத்து இருப்பதனாபோகும். இத்தச் செந்நிறப்பூதி உடுவின் கே ச டி வகம் ( Cாe) மிக வெப்ப
. 47 29.543

பிரபஞ்சம் 5T
"த" விருப்பதனால் அணுக்கதிர் விளைவுகள் செயற்படத் தொடங்கி அதனாள் ஹீலிய்ம் வேறு கனமான தனிமங்களாக மாற்றப்படும். இந் நிலையில் அந்த உடு தன் அளவில் சுருங்கத் தொடங்கும்; அது உயர் வெப்பநிலையையும், வெண்மையான நிறத்தை பும் கொண்டதாகக் குறுக்கும். இந்த நி8ையை அடைந்த உடுவைப் பிரபஞ்ச வியலாளர்கள் "வெண்குள்ளர்' (White Dwarf) என அழைப்புர்.
விரைவில் சுப்ப நோவாக்களாக மாறக்கூடிய "செம்பூத ஃடுக்கள்" விண்வெளியில் அடை காணப்பட்டுள்ளன. பெற்றல்கியஸ் 'திருவாதி ை உடு), அன் ராஸ் (Antாts), எப் சிலோன் us."fair (Epsilon Aurigae) girl rior இன்றுள்ள செம் 43ங்களாகும் இவற்றின் பிரமாண்டமான சிடி ம்ெ கற்பனைக் கெட்டாதது. பெற்றல்கியசின் விட்டம் 400 மில்லியன் நிரே மீற்றர் எப்பசிலோன் அயுசிகாவின் விட்டம் 3000 மில்லியன் கிலோமீற்றர். நமது சூரியனின் வி டம் ஆக 1890 ஆயிரம் கிலோமீற்றர் எனும்போது, இந்தச் செம்பூதங்களின் பிரமாண் 1-ம் புரியும். இன்னும் சில ஆயிரம் மில் வியன் ஆண்டு+ரிேல் நமது சூரியனும் ஒரு செம்பூதமாக மாறு: இந்தச் செம்பூதங்கள் சுருங்கி இறுதி வெண்குள்ள உடுக்களாக மாறி, அந்நிலையில் *வற்றிலுள்ள ஐதரசன், ரீலியம் என்பன எரிந்து தீர்ந்து போக அவை சில: விநாடிகளில் மீண்டும் ஒடுங்கிச் சுருங்குகின் றன. கவி புயப்பகுதி விரைந்து சுருங்கியதாலேற்பட்ட அதிர்ச்சி அலைகள் வெளிப்புற வாயுப்படங்களை ஊதிச் சிதறடிக்கின்றன . அவை பெரும் பொலிவுடன் விண்வெளியில் பரவுவது பெரும் வெடிப்பாகத் தெரிகிறது என்கின்றனர்.
| L: 3 பிரபஞ்சிப் பரிணாமம் விளக்கீம் பக்கம் அ - இல்)

Page 35
メへ。 பிரபஞ்சம்
சுப் நோவா ஒன்றின் எஞ்சிய பைம் சுருங்கி, நம்பமுடி நீTதளவுக்கு அடர்த்தி மிகுந்த ஓர் உருண்டையாக .ே (குவாகும். அதன் விட்டம் 15 கிலோமீற்றர் வரையினதாக விருக்கும். ஆனால் அதன் நிறையூர்ப்பு ஆற்றல் அதன் வெப்ப நிலையைக் கோடிக்கணக்கான பாகைகளுக்கு உயர்த்திவிடும். நியூட்ரான் உடுவிலுள்ள ஒரு தேக்கரண்டி அளவு பொருள் ஒரு இலட்சம் கோடி தொன்கள் நிறையுள்ளதாக இருக்குமாம். ஒரு ஆ. அழிந்து இறுதியில் மிக்க அடர்த்தியும், பருமனில் மிகச் சிறியது மான நியூட்ரான் உடுவாக மாறுவது போல, விரிவடைந்து கிெTண் . 4 த ப் இந்தப் பிரபஞ்சமும் ஒரு கட்டத்தில் சுருங்கத் தொடங்கும். அனைத்து அண்டங்களும் ஒடுக்கமாக (Big Crunch) இறுகித் திரண்டு சக்தித் திரளாக மாறும். அதன் பின்னர் மீண்டும் பெரும் வெடிப்பு: Big Bang!!
பிரபஞ்ச வாழ்க்கைச் சுழற்சி மீண்டும் ஒரு தடவை ஆரம்ப மாகும்.
L] [] LG


Page 36
கந்தையா (செங்கை
 
 
 
 

குணராசா
ஆழிய ான்)