கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தாவரவியல் ஆண்டு 12 - 13

Page 1
# မန္တ၄).j] பொதுத்
(உயர்
ஆண்டு
தாவர
பாடத்
1995 @gITLಿ:
1996 தொடக்
இப்பாடத்திட்டத்துக்கு அமைவான பரீட்ை
 
 

தராதரப் பத்திரம்
தரம்)
2 - 3
| 6չիլյoՆ
திட்டம்
கம் ஆண்டு 12
கம் ஆண்டு 13
ச முதல் தடவையாக 1997 இல் நடைபெறும்)
வி நிறுவகம்
95.

Page 2


Page 3
க.பொ.த (உயர்தரம்) த
அறிமுகம்
தாவரவியல் துறையில் உயர்கல்வியைத் தொ தாவரவியல் தொடர்பான அறிவைப் பிரயோ தாவரவியல் அறிவைப்பெற்றுக் கொடுப்பதற்க இப்பாடத்திட்டம் 10 அலகுகளைக் கொண்ட
பாட அலகுகள் பாடத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட தெ படிமுறைகளைக் கற்பிக்கையில் இதே தெ அதே ஒழுங்கில்தான் கற்பித்தல் வேண்டுெ

ாவரவியல் பாடத்திட்டம்
டர்வோருக்கும் மற்றைய பல்வேறு துறைகளில் கிப்போருக்கும் வேண்டிய அடிப்படையான ாகவே இப்பாடத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
立f·
ாடரொழுங்கின் படி சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. நாடரொழுங்கையே பின்பற்றலாமெனினும் மன்பது கட்டாயமானதல்ல.

Page 4
பாடநெறியின் குறிக்கோள்கள்
1. தாவர வாழ்க்கை பற்றிக் கற்பத தத்துவங்களை விளங்கிக் கொள்ளல்
2s உயிரிக்கலங்களின் அடிப்படையான
கொள்ளல்.
3. சூழலில் உள்ள தாவரங்கள், வே
அவதானிப்புகள், கண்டு பிடிப்புக்கள் திறன்களை முன்னேற்றல்,
4. பிரச்சினைகளை அடையாளம் க பரிசோதித்தலும், தரவுகளை சேகரி எடுத்தல், பின்முகவூட்டலை மேற்கொள் மூலம் பிரச்சினை விடுவிக்கும் திறன்
5
கணித்தல், அளவிடும் திறன்களை மு
6. முழுச்சூழலினதும், அதனுடன் இனை
மனிதனின் பொறுப்புணர்ச்சியையும் விளக்கத்தை பெறுவதற்கும் விருத்தி
7 சூழலில் அரசியல், பொருளாதார, ச காரணிகளைப் பற்றி சூழல் அளவி tofil I îl ei.
&. ம6ளித சமூகத்தின் பொருளாதார அ நிலைநாட்டுவதற்கு தாவர விஞ்ஞான
மேலே தாப்பட்ட பாடநெறிக் குறிக்கோள்கள் பொருத்தமான முறைகளையும் வழிவகைகை துணையாக அமையும். மாணவனைப் பொறுத் பயனுறுதியுடையதாயும் அமைய அது வழி வ கல்வியின் விரிவான நோக்கங்களினது ஓர் முக்கியமானதாகும். வகுப்பைேறக் கற்றல் செய்யும் போதும், அது தொடர்புடைய திட்டமிடும் போதும், கல்வியின் விரிவான ே -9յ6) 1 քu! I ՈII (Ժ)ւt).
தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு அதன் முதல: இலக்குகள் ஒன்பதினை இனங்கண்டுள்ளது 'அடிப்படைத் தேர்ச்சிகளை ஏற்படுத்துவத பார்க்கப்படுகின்றது. அத்தேசிய இலக் g! I til |ட்டுள்ளன.
( * தேசிய கல்வி ஆணைக்குழுவின் முதலாவ
அரச அச்சகத் திணைக்களம்)

ன் மூலம் நவீன உயிரியலின் விஞ்ஞான
உயிர் இரசாயன செய்முறைகளை விளங்கிக்
ாறு அங்கிகள் ஆகியவற்றில் திருத்தமான ா, ஒப்பீடுகள் மூலமாக விசாரணை செய்யும்
ாணல், கருதுகோள்களை உருவாக்கலும் த்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல் முடிவுகளை 1ளல், விடைகளை உறுதியாக்கல் ஆகியவற்றின் களை முன்னேற்றல்,
உன்னேற்றல்
எந்துள்ள பிரச்சினைகளையும், சூழல் பற்றிய தெரிவதற்கும், உணர்வதற்கும், அ14 !ப் 1:ை. செய்தல்.
முக அழகியல் கல்வியியல் பண்பாட்டு, சமய டுகள், கல்வி நிகழ்ச்சி நிரல்கள் மூலமாக
ழகியல், வேறு தேவைகள் போன்றவற்றை "ங்களில் பங்களிப்பு பற்றி அறிதல்
இப்பாடத்தைக் கற்றலுக்கும் கற்பித்தலுக்கும் ளையும் தெரிவு செய்து கொள்வதற்கான ஒரு தமட்டில் இப்பாடம் பொருத்தப்பாடுடையதாயும் குக்கும். எவ்வாறாயினும், இக்குறிக்கோள்கள் உபதொடையாக நோக்கப்பட வேண்டியது -கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளைத் தெரிவு இணைப்பாடவிதானத் தொழிற்பாடுகளைத் நாக்கங்கள் மனத்திலிருத்தப்பட வேண்டி (1 கு!
米
வது அறிக்கையில் 1. இவை. கற்போரிடத்தே ஐந்து தொகுதி ன் மூலம் அடையப்பட வேண்டுமென எதிர்
கல்வியின் தேசிய
குகளும் அடிப்புடைத் தேர்ச்சிகளும் கீழே
து அறிக்கை, அமர்வு வெளியீடு. இல V1992,
2

Page 5
தேசியக் குறிக்கோள்கள்
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
தேசியப் பிணைப் பரினையும் தே ஒருமைப்பாட்டினையும் எய்துதல்.
வியாபகப் பாங்குடைய சமூக நீதியை
ஒம்பக்கூடியதொரு வாழ்க்கைப்பணி என்பதைச் சிறக்கச் செய்தல். இது உயிர் நிலையாய் விளங்கக்கூடியது. முதன்முதலாக வளியும் நீருந்தானுங் காலம். மகிமைமிக்க, திருப்தியளிக்கக்கூடிய வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல்.
மேலே குறிப்பிட்ட பணிச்சட்டத்திலே, கூட்டுவிளைவு உண்டாவதற்கு வழி யாவரும் பங்குகொள்வதற்கான பல்
நாட்டு மேம்பாட்டுக்கான முயற்சிகளின் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருக்கின் தொடர்ந்து பேணப்படுதலை உறுதி
இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பை உலகில், மாறுகின்ற நிலைமைகளுக்கு இணக்கஞ் செய்கின்ற மூலக்கூறு இன்றியமையாதவை. ஒருவர் தம மாற்றத்தை நெறிப்படுத்துந் தகைமைக கொள்ளல் வேண்டும்.
காப்பு உணர்வையும் உறுதிப்பாட்டு உ6 எதிர்பாராததுமான நிலைமையைச் ச
சருவதேச சமூகத்திற் கெளரவமானே தகைமைகளை விருத்தி செய்தல்.

சிய முழுமைப்பாட்டினையும் தேசிய
நிலை நிறுத்தல்.
- ஒம்பக்கூடியதொரு வாழ்க்கைப்பாங்கு 2000ஆம் ஆண்டுக்கும் அதற்கு அப்பாலும் அக்காலம் மனித வர்க்கத்தின் வரலாற்றில் கிடைக்கும் என்று கொள்ள முடியாத
சுயதிருப்தியளிக்கக் கூடிய வேலை
நாட்டு வளர்ச்சியின் அமைப்பொழுங்கிற் செய்யுமுகமாக மனித வள விருத்தியில் வேறு வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல்.
ல் விறுவிறுப்பாகப் பங்கு கொள்ளலானது,
ற ஆழ்ந்த, இடையறாத அக்கறையுணர்வு செய்தல் வேண்டும்.
தைப் போன்றதொரு விரைவாக மாறிவரும் த இணங்கிவாழக் கற்றல் - மாற்றத்துக்கு களைச் சிறப்பாக்கலும் வளர்த்தலும் க்கும் பிறருக்கும் நலனளிக்கும் வகையில் ளையும் மேற்கூறிய கற்றலுடன் இணைத்துக்
ணர்வையும் எய்தும் வகையில், சிக்கலானதும்
மாளிக்குந் தகைமையை வளர்த்தல்.
தார் இடத்தைப் பெறக் கூடியதாக இந்தத்

Page 6
அடிப்படைத் தகைமைகள்
அ. தொடர்பாடல் பற்றிய தகைமைக
இத்தகைமைகளின் முதற்றொகுதி மூன்று துை எண்ணறிவு, சித்திரவறிவு என்பன
எழுத்தறிவு என்பது :
எண்ணறிவு என்பது
சித்திரவறிவு என்பது:
செவிட
வாசித்தல், தெளிவா அட க்குகின்றது.
ᏯᏂᎧ1ᎶᏡl tᏝᎵᎢ ᏯᏂᏯ
; பொருள், இடம், கால
எண்ணல், கணித்தல் அ1 க்குகின்றது.
கோடு, அறிவுறுத்தல்கள் எ வருணம் என்பவற் ஆகியவற்றை அடக்
உருவம் எ
ஆ. சூழல் தொடர்பான தகைமைகள்
இரண்டாந்தொகுதித் தகைமைகள் சூழலுடன் சூழல், உயிரியற் சூழல், பெளதீகச் சூழல்
சமூகச் சூழல் :
உயிரியற் சூழல் :
பெளதிகச் சூழல் :
சமூக அங்கத்தவர்க திறன்களும்,
சமூக பொதுவானதும் சட்ட பொறுப்புகள், கடன
வாழும் உலகு, ம6 விழிப்புணர்வும் நுை கடல், நீர், வளி, உ
இடம், சக்தி, எரி( விழிப்புணர்வும் நு அவை மனித வாழ் வசதி, சுவாசம், நி மலசலம் என்பவற்
வாழ்வதற்கும் கற்ற செய்வதற்கும் கருவிக் அடங்கும்.

6T
}ணத்தொகுதிகளாய் அமைகின்றது எழுத்தறிவு,
மடுத்தல், தெளிவாகப் பேசுதல், கருத்தறிய கவும் செம்மையாகவும் எழுதுதல் என்பவற்றை
2ம் என்பவற்றுக்கு எண்களைப் பயன்படுத்தல். ), ஒழுங்கு முறையாக அளத்தல் என்பவற்றை
ன்பவற்றின் கருத்தை அறிதல், விபரங்கள், ண்ணங்கள் ஆகியவற்றைக் கோடு, உருவம், றால் வெளிப்படுத்தலும் பதிவு செய்தலும் குகின்றது. -
ா தொடர்புடையவை. அவையாவன : சமூகச் ↑ ᎧᏤ ᎧᎼᎢ L_ 1 ᎧᏈᎳ .
ள் பற்றிய விழிப்புணர்வும், நுணனுணர்வும் க தொடர்புகள், தனிநபர் நடத்தைகள், பூர்வமானதுமான சம்பிரதாயங்கள். உரிமைகள்,
மகள், கடமையுணர்ச்சிகள் என்பன.
ரிதன், உயிரியற்றொகுதி என்பவை பற்றிய ண்ணுணர்வும், திறன்களும் - மரங்கள், காடு, பிரினம், தாவரம், விலங்கு, மனிதர் என்பன.
பொருள், சடப்பொருள் என்பவை பற்றிய ண்ணுணர்வும் திறன்களும் பொருள்களும் க்கை உணவு, உடை, வதிவிடம், சுகாதாரம், த்திரை, இளைப்பாறுதல், ஒய்வு, கழிவுகள், றுடன் கொண்டுள்ள தொடர்புகளும்.
லுக்கும் பொருள்களை உருப்படுத்துவதற்கும் நளைப் பயன்படுத்தும் திறன்களும் இப்பிரிவில்

Page 7
இ. ஒழுகலாறு , சமயம் என்பன தொ
மூன்றாம் தொகுதித் தகைமைகள் என்பவை அடக்குகின்றன. அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒழுக்க நெறி நடத்தை, அறநெறி நடத் சம்பிரதாயங்கள் எனபவற்றுக்குப் பொருத் விழுமியங்கள் நன்கு மனதில் பதித்துக் கெ
ஈ, ஒய்வு நேரத்தைப் பயன்படுத்தும் தி
நான்காம் தொகுதி திறன்கள், இன்பநுக தொழிற்பாடுகளுடன் தொடர்புடையன. இ விளையாட்டுகளிலும் மெய்ப்பயிற்சியாட்டங் போக்குக்களிலும் வெளிப்படுகின்றன.
இவை உள, உடல் ஆரோக்கியம் உண்டாவத தொழிலிடத்திலும் ஒத்துழைப்பு, குழு மு! இருப்பதற்கும் இவை வழி காட்டுகின்றன. இலக்கியம், ஆராய்ச்சி, மனிதனின் ஏனைய ஆச் அட்ங்கும்.
உ. "கற்கக் கற்றல்” தொடர்பான தசை
இந்த ஐந்தாம் தொகுதி தகைமைகள் விரைவி உலகொன்றின் இயல்பிலிருந்து நேரடியா கற்றாலும், அக்கல்வி காலத்துக்கேற்பப் புதுப் இதற்கு ஒருவர் தம் அவதானத்தைப் பே திறமையும் உடையவராய் இருப்பதோடு, e விபரங்களை விடாமுயற்சியுடன் கவனிப்பு வேண்டும். வாழ்க்கை முழுவதும் "கற்கக் க இதுவேயாகும். மேலும், புரட்சிகர தகவல் ெ யாததாக்குகின்றது.
ஆக்கமுயற்சிகள் முதலானவையும் இத்தொ
உ. “கற்கக் கற்றல்” தொடர்பான தசை
இந்த ஐந்தாம் தொகுதி தகைமைகள் விரைவி உலகொன்றின் இயல்பிலிருந்து நேரடியா கற்றாலும், அக்கல்வி காலத்துக்கேற்பப் புதுப் இதற்கு ஒருவர் தம் அவதானத்தைப் டே திறமையும் உடையவராய் இருப்பதோடு, ! விபரங்களை விடாமுயற்சியுடன் கவனிப்பு வேண்டும். வாழ்க்கை முழுவதும் "கற்கக் க இதுவேயாகும். மேலும், புரட்சிகர தகவல் ெ யாததாக்குகின்றது.

டர்பான தகைமைகள்
விழுமியங்கள், உளப்பாங்குகள் என்பவற்றை மிகப் பொருத்தமானதைத் தெரிவு செய்யவும் தை, சமய நெறி நடத்தை, சடங்குகள், தமான முறையிற் செயற்படவும் தனியாள் ாள்ளல் இன்றியமையாதது.
கைமையும் விளையாட்டுத் தகைமையும்.
1ச்சி, மகிழ்ச்சி என்பன போன்ற மனித இவை சாதாரண விளையாட்டிலும், பந்தய களிலும் பல்வகை ஓய்வுநேரப் பொழுது
bகு அவசியமானவை. உலக வாழ்க்கையிலும் பற்சி, ஆரோக்கியமான போட்டி என்பன
கவின் கலைகள், நுண்கலைகள், நாடகம், கமுயற்சிகள் முதலானவையும் இத்தொகுதியில்
கமைகள்
| f g5 மாறுகின்ற, சிக்கலான, நெருக்கடியான கவே உருவாகின்றன. ஒருவர் எதனைக் பிக்கப்படலும் மீளாயப்படலும் அவசியமாகும். ணுவதில் விழிப்புணர்வும் நுண்ணுணர்வும் ஒரு குறித்த நிலைமையில் அவசியமாகின்ற தற்கு விருப்பமுடையவராகவும் இருத்தல் bறல்" தகைமைகயின் அடிப்படைத் தத்துவம் வளிப்பாடு இத்தகைய கற்றலை இன்றியமை
குதியில் அடங்கும்.
கமைகள்
பாக மாறுகின்ற, சிக்கலான, நெருக்கடியான கவே உருவாகின்றன. ஒருவர் எதனைக் பிக்கப்படலும் மீளாயப்படலும் அவசியமாகும். ணுவதில் விழிப்புணர்வும் நுண்ணுணர்வும் ஒரு குறித்த நிலைமையில் அவசியமாகின்ற தற்கு விருப்பமுடையவராகவும் இருத்தல் ற்றல்" தகைமைகயின் அடிப்படைத் தத்துவம் வளிப்பாடு இத்தகைய கற்றலை இன்றியமை

Page 8
தாவரவியல் பாடத்திட உத்தேச L
அலகு தலைப்பு
01. உயிருள்ள பொருளின் பகுப்ப
02. உயிருள்ள பொருட்களின் ஒரு
சிறப்பியல்புகளும்
03. உயிரின் கல அடிப்படை
04. தாவர இராச்சியத்தின் பாகுப
05. தாவர இராச்சியத்தின் பல்வ6
06. தொழிற்படும் தாவரம்
07. நுண்ணங்கிகளின் உலகம்
08. பாரம்பரியமும் மாறலும் கூர்ப் os. தாவரங்களும் அவற்றின் சூழ
10. சூழற்றொகுதிகளில் மனிதனி
(1 பாடவேை

ட்டத்தைக் கற்பிப்பதற்கான ாடவேளைகள்
பாடவேளைகள்
60)ւ0ւնվ 05
ழங்கமைப்புக்களும்
O2
12
Im(6) O3
கையும் இனப்பெருக்கமும் 135
130
35
-ւb 25
y lo T8
435

Page 9
மதிப்பீடு
க.பொ.த (உ.த) இரண்டு வினாப்பத்திரங்க
வினாப்பத்திரம் - 1
6O பல்லினத்தெரிவு வகைக்குரிய 60 6 இடைவெளியைக் கொண்ட பத்திரம்
வினாப்பத்திரம் - 11
3 மணித்தியாலம் கால இடைவெளியைக்
வினாப்பத்திரம்
IIGS - A
கட்டமைப்பு கட்டுரை வகைக்குரிய வினாக்க
II (größ — B
தேர்வுடன் (Choice) கொண்ட கட்டுரை வை

5ள் தரப்படும்.
வினாக்களைக் கொண்ட 2 மணித்தியா'
கொண்ட இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட
ளைக் கொண்டது
கக்குரிய வினாக்கள்.

Page 10
1... O
1. 1
1.1.1
பாடத்திட்டம்
உயிருள்ள பொருளின் பகுப் பமைப்பு
உயிருள்ள கலங்களில் அதிகள
வாகக் காணப்படும் மூலகங்களும். சேர்வைகளும்.
காபோவைதரேற்றுக்கள்

குறிப்புக்களும் உத்தேச செயற்பாடுகளும்
யிர்ப்பொருட்கள் (உயிரிகள் பல்வேறு வகையான ரசாயன மூலகங்களால் ஆனவை. (இவை யிரற்ற பொருட்களிலும் காணப்படுகின்றன)
யிர்ப் பொருளின் நுற்றுவீத பகுப்பமைப்பு ற்றிய புள்ளி விபரவியல் தரவு ஒன்றினை பாரித்தல்.
யிரிகளில் மிக அதிகளவாகக் காணப்படும் ான்கு மூலகங்களாக- O, C, H, N ஆகியன ாணப்படுகின்றன.
யிரிகளில் இவை பின்வரும் வகைகளாகக் ாணப்படுகின்றன. அவையாவன, அயன்கள் சேதன, சேதனச் சேர்வைகள்
யிரியல் மிக அதிகளவு காணப்படும் அசேதனக் று - நீராகும்
றிப்பிட்டாலொழிய மற்றும்படி இவ்வகையான ல்வேறு வகைப்பட்ட சேர்வைகள் பற்றிய லக்கூற்று சூத்திரங்கள் அமைப்புச் சூத்திரங்கள் ற்றிய விபரமான அறிவு தேவையில்லை.
சர்வைகளின் பொது இரசாயன இயல்புகளும், ரதான தொழில்களும் பற்றிய சுருக்கமான ளக்கம் மட்டுமே தேவையாகும்.
ாபோஐதரேற்றுக்களின் பொதுச் சூத்திரம் ன்வருமாறு C (H2O) y. இங்கு x,y ஆகியன }ழு எண்களாகும். }ரு சக்கரைட்டுகள், துவிச்சக்கரைட்டுகள், பல் க்கரைட்டுகள்)
ரு சக்கரைட்டு மூலக்கூறுகளே இரு சக்கரைட்டு ளையும், பல்சக்கரைட்டுகளையும் கட்டி யழுப்பும் அலகுகளாக உள்ளன.
பாதுவான வெல்லங்களின் மூலக்கூற்றுச் த்திரம். பின்வருவனவற்றின் தொழிற்பாட்டு க்கியத்துவங்கள் :- வெல்லங்கள், மாப்பொருள். சலுலோசு, பெக்ரின்கள், பெக்ரேற்றுகள், ரைச்செலுலோசுக்கள் இலிக்கினின், கைற்றின்.
ாழ்த்தும் வெல்லங்களை, பீலிங்கினதும் பனடிக்கினதும் கரைசல்களைப் பயன்படுத்தி
னங்காணல்.

Page 11
1.1.2 கொழுப்புகளும் எண்ணெய்களும்
1.1.3 புரதங்கள்
1.1.4 நியுக் கிளிக் கமிலங்கள் (கரு
அமிலங்கள்)
w"

ாழ்த்தா வெல்லங்களை நீர்ப்பகுப்பு செய்த ன் பலிங்கினதும் , பெனடி க்ரினதும் ரைசல்களைப் பயன்படுத்தி இனங்காணல், 12 ரைசலைப் பயன்படுத்தி மாப்பொருளை னங்காணல்,
காழுப்புகளும் எண்ணெய்களும் O,H,C கியவற்றை மட்டும் கொண்டுள்ளன. ஆனால் க்கும் Oவுக்கும் உள்ள விகிதம் எப்பொழுதும் : 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும்.
காழுப்புக்கள், எண்ணெய்களினதும் கட்டி பழுப்பும் அலகுகளாக கிளிசரோலும் , காழுப்பமிலங்களும் காணப்படும்.
naped.67. கியுற்றின், சுபரின் ஆகியவை உட்பட காழுப்புக்களினதும், எண்ணெய்களி னகும் தாழிற்பாட்டு முக்கியத்துவம்,
dan iii“ s 9 6i) og Sudan iv eggsu 1 G) 1 fibGODit பண்படுத்தி கொழுப்புக்களையும் எண்ணெய் ளையும் இனங்காணல்
ரதங்கைள கட்டியெழுப்பும் அலகுகளாக மினோ அமிலங்கள் உள்ளன.
மினோ அமிலத்தின் கட்டமைப்புச் சூத்திரம் ன்வருமாறு காணப்படும்.
H N - - C - OH
R
ரதங்களில் அண்ணளவாக 20 வெவ்வேறான மினோ அமிலங்கள் காணப்படுகின்றன.
திகளவு எண்ணிக்கைக்குரிய முறைகளால் மினோ அமிலங்கள் சேர்ந்து எண்ணிக்கையற்ற யல்தகு வெவ்வேறான புரதங்களைத் தாற்றுவிக்கின்றன.
ரதங்களின் பிரதான தொழிற்பாட்டு ரீதியான க்கியத்துவம்.
புக்கிளியோரைட்டுகள் நியுக்கிளிக்கமிலங்களின் ட்டியெழுப்பும் அலகுகளாக உள்ளன.
புகிளியோரைட்டுகள், ஐந்து மூலகங்களின் ன்றையும், 5 காபன் வெல்லவகைகள் இரண்டுள் ரு வகையையும் ஒரு பொசுபேற்றையும் காண்டுள்ளன.
I 16ở 5 @6) u Giva) 6160) jeg egy 60) Duu DNA, RNA னும் இரு வகை நியூக்கிளிக்அமிலங்கள் உள்ளன.

Page 12
1.1.5 உயிருள்ள தாவரக்கலங்களில்
2. 1
2.2
3.
3.2.
3.3
காணப்படும் வேறு முக்கியமான
சேதனச் சேர்வைகள்.
உயிருள்ள பொருட்களின் ஒழுங்க
மைப்புகளும், சிறப்பியல்புகளும்
உயிருள்ள பொருட்களின் ஒழுங்க
மைப்பு VK.
உயிருள்ள பொருட்களின் சிறப்
பியல்புகள்.
உயிரின் கல அடிப்படை
கலக்கொள்கை
/. s s கலங் களின் 91 g t. 1 G6 L. 35 கட்டமைப்புகள்.
கலங்களில் உள்ள புரோகரி யோற்றா (முன்கருவன்கள்) இயுகரி யோ ற் றா (உண்  ைம யான கருவங்கள்) ஒழுங்கமைப்புகள்
:
g
t
s
G3
s
l (e

வ்வொரு நியுக்கிளிக் அமிலத்திலும், எண்ணிக் கயற்ற பல்வேறு வகையான இயல்தகு யுக் கிளியோ ரைட் டு களின் சேர்க்கை ாணப்படுகின்றது. -
NA, RNA ஆகியவற்றின் தொழில்கள்
up 3 d6if Gustao) J G 3,6i. - DNA, RNA epaud, பறுகளின் கட்டமைப்புகளை கட்டுதல் DNA, RNA ன் மாதிரியுருக்களை இலத்திரநுணுக்கு ாட்டிகளில் பரிசோதித்தல்.
பாதுவான அடிப்படையில் நிறப்பொருட்கள், மோன்கள் விற்றமின்கள் போன்றவற்றின்
ருக்கையும், அவற்றின் தொழில்களும்.
யிர்த்தொகுதிகளின் கட்டமைப்பு வாரியான ட்டங்களின் ஒழுங்கமைப்பு காணப்படுகின்றது வையாவன, மூலக்கூறுகள், மாமூலக் கூறுகள், ன்னங்கங்கள், கலங்கள். இழையங்கள், ழையத்தொகுதிகள், அங்கங்கள், தனியன்கள், டித்தொகைகள், சூழற்றொகுதிகள், உயிர் காளம் ஆகியவையாகும்.
பாசணை, சுவாசம், தொகுப்பு, வளர்ச்சி, ருத்தி, ஒரு சீர்த்திடநிலை, இனப்பெருக்கம், 1றப்பு ஆகியவை உயிர்ப் பொருளின் அடிப்படை |யல்புகளாகும்.
லக்கொள்கையும் அதன், விரிகையும்
தலுருவின் இரசாயன, பெளதீக இயல்புகள்.
ரு இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டிக்குரிய படங்கள் 1லம் கலப்புன்னங்கங்களை இனம் காணல்.
றிப்பு - (கலப்புன்னங்கங்களின் விபரமான ட்டமைப்பு தேவையில்லை. ஆனால் ணாவர்கள் இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டிப் டத்தில் கலப்புன்னங்கங்களை இனம் காணத் தரிய வேண்டும்.)
ரோகரியோற்றா (prokaryotic), இயுகரியோற்றா ukaryotic) கலக் கட்டமைப்புகளுக்கிடையேயுள்ள ரதான வேறுபாடுகள்

Page 13
3.4
4. 0
4. 1
4.2
43
தாவர கலவகைகள்; எளிய,
சிக்கலான இழையங்கள்.
தாவர இராட்சியத்தின் பாகுபாடு
உயிருள்ள பொருட்களைப் பாகுப டுத்துவதன் தேவை
அங்கிகளின் ஐந்து/ பஞ்ச இராட்சிய தொகுதி கொண்ட நவீன பாகுபாடு
உயிரங்கிகளின் இரு-சொற் பெயரீடு
தாவர இராட்சியத்தின் பல்வகை யும் இனப்பெருக்கமும்
t (
Li;

ரோகரியோற்றா இயுகரியோற்றா கலங்களுக்கு டையேயுள்ள பிரதான வேறுபாடுகளை பரிப்பதற்கு இலத்திரன் நுணுக்குகாட்டி வரிப் உங்களைப் பயன்படுத்தவும்.
ளிய, சிக்கலான இழையங்கள் பற்றிய எண்ணக் ரு எளிய இழையங்களுக்கு உதாரணமாக டைக் கலவரிழையம், ஒட்டுக்கலவிழையம் , ல்லுருக்கல்விழையம் ஆகியவற்றின் தொழில் ளை அவற்றின் அமைப்புகளுடன் தொடர்பு டுத்தல்,
ளி நுணுக்கு காட்டியின் உயர்வலுவின் கீழ் ாவரத்தண்டின் நெடுக்கு வெட்டுமுகத்திலும் றுக்குவெட்டுமுகத்திலும் புடைக்கல விழையம், ட்டுக்கலவிழையம், வல்லுருக்கலவிழையம் கியவற்றை அவதானித்து அக்கலங்களின் டத்தை வரைதல்.
க்கலான இழையங்களுக்காக காழ், உரியம் கியவற்றைக் கொண்டு விபரித்தல்.
ளிநுணுக்கு காட்டியின் உயர் வலுவில் ாவரத்தண்டின் நீள் வெட்டுமுகத்திலும் குறுக்கு வட்டுமுகத்திலும் காழ், உரிய இழையங்களை வதானித்து அவற்றில் உள்ள வெவ்வேறு லவகைகளை வரைதல்."
யிருள்ள அங்கிகளைப் பாகுபடுத்துவதன் தவை Linneaus க்கு முற்பட்ட முயற்சிகள் உட்பட பீன பாகுபாட்டு முறையின் அடிப்படையும், யிருள்ள பொருட்களை பாகுபடுத்துவதன் நாக்கமும், பாகுபடுத்தும் பொழுது ஏற்படும் ரச்சினைகளும். '
ங்கிகளின் ஐந்து இராட்சிய பாகுபடுத்தும் தாகுதியின் அடிப்படை
OC (மொன ரா) otista (புரதிஸ்தா) ngi (பங்கசுக்கள்) intae (தாவரங்கள்) imalia (விலங்குகள்)
nneaus (லீனியஸ்) இன் இரு சொற் பெயரீட்டு
றை.
ாணவர்கள் பின்வரும் கூட்டங்களின் தற் மப்பிக்கும் அங்கிகளின் பொது இயல்புகளுடன், பாது வாழிடமும், வாழ்க்கை முறையும், ட்டமைப்புச் சிறப்பியல்புகள், வாழ்க்கை ட்டங்கள், சூழலியலுக்குரியதும் பொருளா ாரத்திற்குரியதுமான முக்கியத் துவம் கியவற்றை கற்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
11

Page 14
5.1 வைரசுக்கள் (Viruses)
5.2 L fibrffusi (Bacteria)
5.3 சயனோபற்றீரியர் (Cyanobacteria)
(நீலப்பச்சை அங்கிகள்)
5.4 Luhu 359 33567 (Fungi)
n
g
g
t
t
M
P

இனப்பெருக்கம் வாழ்க்கை வட்டங்கள் ஆகியவற றக் கற்கும் பொழுது முக்கியமாகப் பின்வரும் ருத்துண்மைகள் தெளிவாக்கப்பட வேண்டும்.
இனப்பெருக்கத்தின் முக்கியத்தும் இழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற் பிரிவு பிளவு, அரும்புதல், துண்டாதல் வித்திகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் புணரிகள் மூலம் இனப்பெருக்கம் வாழ்க்கை வட்டங்களும், சந்ததிப்பரிவிருத்திகளும் வித்தின் இயல்பின் விருத்தியும் முக்கியத்துவமும்
ரதான இயல்புகளும்,அடிப்படைக் கட்டமைப்பும்.
வைரசுக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்.
இலத்திரன் நுணுக்குக் காட்டிக்குரிய படங்களின்
தவியுடன் கட்டமைப்பை விவரித்தல்.
இருக்கை, வடிவங்களின் வீச்சும், அமைப்பும். பிளவு. w
1ற்றீரியாக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்
ாற்றீரிய வளர்ப்புகளைச் சாயம் ஏற்றி நுணுக்குக் ாட்டியின் கீழ் அவதானித்தல்.
பிரதான இயல்புகள்
ficrocystis, Oscillatoria, Anabaena ஆகியவற்றைக் காண்டு கூட்டங்களுக்குள் உள்ள விரிகையை பிபரித்தல்.
துண்டாதல் மூலம் பதியமுறை இனப்பெருக்கம் யனோபற்றீரியாவின் பொருளாதார முக்கியத்
வம்.
ficrocystis, Oscillatoria, Anabaena 2 luff Lostgrfd,006.7 பணுக்குக் காடட்டியின் கீழ்ப் பரிசோதித்தல்.
டிட்டத்திற்குள் உள்ள பல்வகைமையை விளக்கப்
டங்கள் தயாரித்தல்.
1ங்கசுக்களின் பொது இயல்புகள்
hycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes ஆகியவற்றின் அடிப்படை இயல்புகளை முறையே fucor, Aspergillus, Agaricus sig, G6? uu 6 u fib po 6ði உதவியுடன் விபரித்தல்.
ஒட்டுண்ணிப் பங்கசாக Phytophoraவின் அமைப்பு. இனப்பெருக்கம், வாழ்க்கைவட்டம்.
fucor, Aspergillus, Agariсus-94шоujодб657 9/60)LDLJI, இனப்பெருக்கம், வாழ்க்கை வட்டங்கள்
12

Page 15
灰**、*}
辽
< (o Goo G
5.5 -91 sidst (Algae)
© SO
****
© G
འ།
历
O So Go Cēs) (
G & G ~T (§§ 5) GỒ GỖ eos
5.6 இலைக்கன்கள்

மதுவும் (Saccharomyces) - பதியமுறை இனப் பெருக்கம், அரும்புதல் மட்டும்.
leurina - கனியுடலத்தின் (கிண்ணவுறை) அமைப்பு ]ட்டும்
1ங்கசுக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்.
துணுக்குக் க்ாட்டியின் கீழ் பரிசோதித்தல்,
fucor, Aspergillus, Agaricus, Phytopthora ஆகியவற்றின் பூஞ்சன இழை, இனப்பெருக்க அமைப்புகள்
துவத்தின் அரும்புதல் நிலைகள்.
eurina வின் கிண்ணவுறையின் முழு அமைப்பும், நடுக்கு வெட்டுமுகம்.
வற்றைப் பொருத்தமான முறையில் வரைந்து பிபரித்தல்,
அல்காக்களின் பொது இயல்புகள்
hlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae, acilariophyceae ஆகியவற்றின் இயல்புகளையும் ரம்பலையும் வேறுபடுத்துதல்.
hlamydomonas, Cosmarium, Spirogyra, Cladophora, va ஆகியவற்றைக் கொண்டு பச்சை அல்காவின் அமைப்பு வீச்சு, வாழ்க்கை முறை, வாழிடம் ஆகியவற்றை விபரித்தல்.
hamydomonas, Uva இனப்பெருக்கமும் வாழ்க்கை ாட்டமும் புல்காக்களின் பொருளாதார முக்கியத்துவம்
ணுக்குக்காட்டியின் கீழ் ஆராய்க.
hlamydomonas, i Cosmarium, Spirogyra, Cladophora, va ஆகியவற்றின் பதியவமைப்பும் இனப் பருக்க அமைப்பும். வற்றை விபரிக்க பெயரிடப்பட்ட, பொருத்தமான L fъј дѣ6іт வரைதல்.
பாருக்குருவான (Crustose) இலையுருவான oliose) fO/GO)FLqu (56) fT607 (Fruiticose) 94éu கைகளைக் கொண்ட இலைக்கண் களின் றத்தோற்றம் பற்றிய ஒரு பொதுவான விளக்கம்
லைக்கன்களின் சூழலியல், பொருளாதார மக்கியத்துவம்
பாருக்குருவான, இலையுருவான, சிறு சடியுருவான இலைக்கன் வகைகளின் புறவுருத் தாற்றத்தைச் சோதித்து, வரைதல்.
3

Page 16
5.7 பிறயோப்பீற்றா
5.8 தெரிடோபைற்றா
(s
s
Se
G56.

றயோப்பீற்றாக்களின் பொது இயல்புகள்
archania, Pogonaum ஆகியவற்றின் வாழ்க்கை றை, அமைப்பு வீச்சு ஆகியவற்றின் விபரிப்பு.
gonaum இனது வாழ்க்கை வட்டம் (வில்லை த்தின் உள் கட்டமைப்பு பற்றிய அறிவு திர்பார்க்கப்படவில்லை).
ன்வருவனவற்றின் அமைப்புக்களை ஆராய்ந்து பாருத்தமான படங்கள் வரைதல்.
archania வின் வெளித்தோற்ற உருவவியலும் ரிவிலியின் குறுக்குவெட்டு முகமும்,
gonatum இன் இழைமுதலின் நுணுக்குக் ாட்டிக்குரிய அமைப்பு
gonaum இன் ஆண் பெண் புணரித்தா ரங்களின் வெளிப்புறத் தோற்றம் உருவவியல்.
gonaum இன் ஆண் பெண் புணரித்தாவரங் ரின் உச்சியின் நெடுக்கு வெட்டு முகம்.
gonatum இன் வில்லையத்தின் வெளிப்புற மைப்பு
தரிடோபைற்றாவின் பொது இயல்புகள்
phrolepis இன் வாழ்க்கை முறையும் வாழிடமும், டத்தும் இழையங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய ள்ளமைப்பு பற்றி விபரங்கள் தேவையில்லை.)
phrolepis ன் வாழ்க்கைவட்டம் - வித்திக்கலன் வை, புணரித்தாவரம், இலிங்க உறுப்புகள் iற்றிய அமைப்புகள் கற்கப்பட வேண்டும்.
ன்வரும் அமைப்புக்களை அவதானித்து பயரிப்பட தெளிவான படங்கள் வரைதல்,
phrolepis வித்தித் தாவரத்தின் வெளிப் றத்தோற்றம் (உருவவியல்). குவையினுடாக த்திலையின் குறுக்கு வெட்டு முகம்.
த்திக்கலனின் குறுக்கு வெட்டு முகம். ணரித்தாவரத்தின் வெளிப்புறத் தோற்றம், ண்,பெண் புணரிக் கலன் தாங்கிகள்.
aginela வின் வாழ்க்கை முறையும், வெளிப்புற ருவவியலும் (தண்டு, இலைகள், வேர்த்தாவர பர்கள்)

Page 17
5.9 ஜிம்னோஸ்டேர்ம்
5.10 அஞ்சியோர் ஸ்பேர்ம்
தாவரங்கள்)
(பூக்கும்

laginela வின் வாழ்க்கை வட்டம், கூம்பி, த்திக் கலனின் அமைப்பு, புணரித்தாவரங்கள், லிங்க உறுப்புக்கள் ஆகியவை கற்கப் டவேண்டும்.
laginela இனது பின்வரும் அமைப்புக்களை வதானித்துத் தெளிவான படங்கள் வரைதல். த்தித் தாவரத்தின் வெளிப்புற உருவவியல், ம்பியின் முழு அமைப்பும், நெடுக்கு வெட்டு கமும்,
ம்னோர்ஸ்பேர்ம்களின் சிறப்பியல்புகள், CaS ன் வாழ்க்கை முறை, இதற்கு நிர்வாண த்துக்கள் இருப்பது பற்றி விசேடமாக லியுறுத்த வேண்டும்.
த்தித் தாவரத்தின் வெளிப்புற உருவவியல் - ண்டு, இலை, வேர்கள் (உள்ளமைப்புக்கள் தவையில்லை)
cas இன் வாழ்க்கை வட்டம் கூம்புளித் ாவரங்களை விசேட துணையாகக் கொண்ட ம்னோர்ஸ்பேர்ம்களின் பொருளாதார முக்கி த்துவம். (மீள-வனமாக்கல், வனமாக்கல், வெட்டு ரம், கடதாசி உற்பத்தி)
Cas இன் வித்தித் தாவரத்தின் வெளிப்புற ருவிவியல்.
cas இன் முருகையுரு வேரின் குறுக்கு வெட்டு கத்தை ஆராய்ந்து அதில் Anabaena cycadearumன் ன்றிய வாழ்வு ஈட்டத்தைக் காட்டல்.
Cas இன் ஆண் கூம்பு நுண்வித்தியிலை, ாவித்தியிலை ஆகிய அமைப்புக்களை ஆராய்ந்து டம் வரைதல்,
cas ன் சூல்வித்தின் நெடுக்கு வெட்டு கத்தை ஆராய்தல்.
ப்பகுதிகள் மாணவனால் அவதானிப்பு ளாலும், ஒப்படைகள் மூலமாகவும் கற்கப்பட வண்டும்.
ப்பகுதிக்குரிய கற்றலானது உள்நாட்டுக்குரிய ாவரங்களையும் பயிர்ச்செய்கை மேற்கொள்ளப் டும் தாவரங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்க வண்டும்.
பாருளாதார, மருத்துவ முக்கியத்துவமான க்கும் தாரவங்கள் பற்றி விசேடமாகக் குறிப்பிட வண்டும்.

Page 18
5. IOI பூக்கும்தாவரங்களின் பல்வகைமை
(உருவவியல்)
5.10.2பூக்கும் தாவரங்களின் இனப்
பெருக்கம்
5.10.2.1 பூந்துணர்வகைகளும், பூக்களும்
g
;
t
(t
o

பூக்கும் தாவரங்களின் பல்வகைமையைக் கற்கும் பொழுது பின்வரும் விடயங்களை கருத்திற் கொள்ள வேண்டும்.
பாழ்க்கை வரம்பு :- ஒராண்டு, ஈராண்டு 1ல்லாண்டுத் தாவரங்கள்
பாது வாழ்க்கை முறை:- பூண்டுகள், செடிகள், ]ரங்கள்.
ண்டுகள்:- நிமிர்பவை,படர்பவை, ஏறுபவை.
நிலக்கீழ்த்தண்டுகள், ஆகியவற்றுடன் இலைத் தொழிற்தண்டு போன்ற தண்டின் திரிபுகள்.
நிலையடிச் செதில்கள் :- இனம் கண்டறிதலும்
அவற்றின் திரிபுகளும்.
லைகள்:- இலையடிச் செதிலுள்ள இலை ளும், இலையடிச் செதிலற்ற இலைகளும். 1ளிய இலைகளும் கூட்டிலைகளும், எளிய இலைகளின் உருவ மாறல்கள், இலை ஒழுங்கு. இலை நரம் பொழுங்கு
அரும்புகள்-கிளைகொள்ளல் :- வளர்ச்சியிலும் , ளை கொள்ளலிலும் அரும்புகள் பங்கு. அரும்புகளின் வெவ்வேறு வகைகளும் அவற்றின் ரிெபுகளும்.
வர்கள் :- ஒரு வித்திலையி, இருவித்திலையித் ாவரங்களின் வேர்த்தொகுதிகளும் வேரின் ரிெபுகளும்.
ள அவதானிப்புகள், ஒப்படைகள் மூலம் தாழிற்பாடுகள்.
ண்டுகள், இலையடிச் செதில்கள், இலைகள், அரும்புகள், வேர்கள் ஆகியவற்றின் உயிருள்ள ாதிரிகளை விளக்குவதற்காக பெயர் குறிப்பிடப் பட்ட படங்கள் வரைதல்.
நதுணாகள - வகைகள
க்கள் - பூவின் பகுதிகளை இனம் காணுதலும் வின் பகுதிகளின் பல்வகைமையும்
மாணவர்கள் பூக்களை அவதானித்துப் பகுதிகளை பிளக்குதலும் பின்வருவனவற்றை பொருத்தமான டங்கள் மூலம் காட்டலும் பாதிப்பு, பூவின் நடுக்கு வெட்டு முகம், பூ விளக்கப்படம். ச்சூத்திரம்).
16

Page 19
5.10.2.2 மகரந்தச் சேர்க்கை
5.10.2.3 கருக்கட்டல்
5.10.3 பழங்களும் வித்துக்களும்
5.10.3.1 வித்துக்களும் பழங்களும் பரம்பல்
5.10.3.2 வித்துக்களும் பழங்களும்
முளைத்தல்

வெவ்வேறு வகையான பூந்துணர்களை ஆராய்ந்து வரைதல், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில இரு வித்திலையி. ஒருவித்திலையி பூக்கள் பற்றி ஆராய்ந்து பின்வரும் படங்களை வரைதல், பூவின் பகுதிகள், பாதிப்பூ பூவின் நெடுக்குவெட்டு முகம் பூவிளக்கப்படம்.
பூச்சூத்திரம் அமைத்தல்,
தன்மகரந்தச் சேர்க்கை, அயன் மகரந்தச் சேர்க்கை
மகரந்தச் சேர்க்ககையின் கருவிகள். அயன் மகரந்தச் சேர்க்கைக்காக அயன் மகரந்தச் சேர்க்கைப் பூக்கள் காட்டும். இசைவாக்கங்கள்.
மகரந்தச் சேர்க்கையின் முக்கியத்துவம்
அயன் மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு இசைவாக்கப்பட்ட பூக்களில் உள்ள வெவ்வேறு திரிபுகளை அவதானித்தல்.
வகைக்குரிய வித்துமுடியுளியொன்றில் அடிப்படை யாகக் காணப்படுகின்றவாறு கருக்கட்டலும், கருக்கட்டலுக்கு பின் ஏற்படும் மாற்றங்களும்.
பழங்களினதும் வித்துக்களினதும் பகுதிகளை இனங்காணல் -
பழங்களை எளிய, திரள், கூட்டுப்பழங்கள் எனவும் உலர் (வெடிக்கும், வெடியாத), சதைப்பழங்கள் எனவும் பாகுபடுத்தல்.
மேற்கூறிய ஒவ்வொன்றினதும் உப - பாகுபாடு தேவையில்லை.)
பழங்களைச் சேகரித்துப் பின்வரும் வகை கைளாகப் பாகுபடுத்துக.
எளிய பழங்கள்
திரள் பழங்கள்
கூட்டு பழங்கள் உலர் வெடிக்கும் . உலர் வெடிக்காதபழங்கள்,/ சதைப்பழங்கள்.
காற்று, விலங்குகள், நீர், வெடித்தற் பொறிமுறை போன்ற பல்வேறு பரம்பல் கருவிகளினால் பரம் பலடையும் பழங்கள் வித்துக்களின் இசைவாக்கங்கள்
பரம்பல் அடைவதற்காக பழங்களும் வித்துக்களும்
கொண்டுள்ள இசைவாக்கங்களை இனம் கண்டு படங்கள் வரைந்து விளக்குதல்.
போஞ்சி, ஆமணக்கு, நெல் , தென்னை ஆகியவற்றைக் கொண்டு தரைக்கு மேலான, தரைக்கு கீழான முளைத்தலை விளக்கல்.
17

Page 20
5.0.4. வித்துமூடியுளி வகைப்படுத்தல்.
5.10.5 ஒரு வித்திலையி. இருவித்திலையித்
6.
6.1
தாவரங்களுக்கிடயேயுள்ள வேறு பாடுகள்.
தொழிற்படும் தாவரம்
தாவர வாழ்க்கையில் நீரின் பங்கு
போஞ் egélue நிலைச
பாமே
லெகும களைக் Lu 17 t' l q... இனங் ஆகியவ
குடும்ப புகள் தேவை
மேற்கூ முக்கிய
பாமே,
குடும்ப அப்பூசி சூலகங் பூச்குத்
அவற் சிறப்பி
ஒரு வி
தாவர "க பாடுகள்
gDuff DF
ஒரு வி: வேறுப
நீரின் இ வமும்.
ஒரு க
26IIL 5th
Upg5gyi () வகையி
ஒரு தf
கலங்கள்
மகரந்த
முளைத் தொழில்
8

சி, ஆமணக்கு, நெல் தென்னை பற்றின் முளைத்தலின் வெவ்வேறு ளைக் வரைதல்,
(Palmae) @ 3517 üDGður fjöC3p (Compositae), னேசியே (Leguminpsae) ஆகிய குடும்பங் கொண்டு வித்துமூடியுளிகளின் பாகு ல் குடும்பங்கள் (Families) சாதி (Genera) J,6i (Species) (Bugs, 3,6i (Varieties) 1ற்றை விளக்கல்.
ம் கிராமினே (Graminae) யின் சிறப்பியல் (பூவின் அமைப்பு பற்றிய விபரங்கள் யில்லை)
றிய குடும்பங்களின் பொருளாதார த்துவம்,
கொம்போசிற்றே லெகுமினேசியே, ஆகிய ங்களைச் சார்ந்த பல பூக்களை ஆராய்ந்து $களின் நெடுக்கு வெட்டு முகம் , களின குறுக்கு வெட்டு முகம் வரைதல் திரம், பூவிளக்கப் படம் அமைத்தல்.
றின் மூலம் இக் குடும் பங்களின் பல்புகளை விளக்கல்.
த்திலையித் தாவரங்கள், இருவித்திலையித் ப்களுக்கிடையேயுள்ள பிரதான வேறு
st
திரிகளை ஆராய்ந்து இரு வித்திலைத். த்திலைத் தாவரங்களுக்கு இடையேயுள்ள ாடுகளை பட்டியற்படுத்தல்,
யல்புகளும் அதன் உயிரியல் முக்கியத்து
ரைப்பான் , ஒரு கொண்டு செல்லும்
என்றவகையில் நீர் வின் ஒரு முக்கியமான கூறு என்ற ல் நீர்.
க்கி என்ற வகையில் நீர்
ரின் வீக்கத்தை பேணுவதில் நீர் உதவுதல்.
சேர்க்கை, பழங்கள், வித்துக்கள் பரம்பல்,
தல் போன்றவற்றில் நீரின் வேறு }கள்.

Page 21
6.2 கலத்தினதும் தாவரத்தினதும் நீர்த்
தொடர்புகள்.
6.2.1 கலங்களிலும் இழையங்களிலும்
உள்ள நீர்த்தொடர்புகள்

உட்கொள்ளுகை
உட்கொள்ளுகைக்கு, உலர் வித்துக்களையும், ஏகாரையும் பாவித்துப் பரிசோதனை செய்தல்
வேறுபடுத்தி ஊடுபுக விடுகின்ற தேர்ந்து உட்புக விடுகின்ற குழியவுரு மென்சவ்வுகள் பற்றிய எண்ணக்கரு.
பரவல், பிரசாரணம் ஆகியவற்றின் எண்ணக்கரு.
புன்வெற்றிடமுள்ள கலங்களில் நீரின் பிரசாரணை உட்செல்லல்.
வீக்கவமுக்க விருத்தி. முதலுருச் சுருங்கல் பற்றிய தோற்றப்பாடு,
முதலுருச் சுருங்கலின் நூற்று வீதத்தைக் கொண்டு கலங்கள்/இழையங்களின் பிரசாரண அழுத்தத்தை அளத்தல்.
தாவரக் கலங்களுடன் தொடர்புபடுத்தி அதி பிரசாரண, உபபிரசாரண, சமபிரசாரணக் கரைசல்கள் பற்றிய எண்ணக்கரு.
நீர் அழுத்தம் பு), பிராசன அழுத்தம் (பு) வீக்க அழுத்தம் அல்லது அமுக்க அழுத்தம் (புp), தாய அழுத்தம் அல்லது உட்கொள்ளுகை விசை (புm) ஆகியவை பற்றிய எண்ணக்கருவும் அவற்றுக் கிடையேயுள்ள தொடர்புகளும்
(up ej,6ulħ) =(pat) + ('p)+ (pm) இங்கு புகலம் = கலத்தின் நீர் அழுத்தம்
Rhoeo மேற்றோல் உரிகளை அல்லது வேறு பொருத்தமான பொருட்களை நீரிலும் வெல்லக் கரைசல்களிலும் இட்டுப் பரிசோதனை செய்தல்,
Spirogyra இழையங்களைக் கொண்டு தாவரக் கலங்களினுள் சாயங்கள், எதிலின், கிளைக்கோல் ஆகியவை உட்செல்வதைக் காட்ட பரிசோதனை கள். கலச்சுருக்கமடைந்த, கலங்களை அவதானித்து வரைதல்.
Rhoeo மேற்றோல் உரிகள், உருளைக்கிழங்கு முகிழின் துண்டுகள். Colocasia இலைக்காம்பின் துண்டுகளையும் கொண்டு வெவ்வேறு செறிவு களையுடைய வெல்லக்கரைசல்கள் அல்லது உப்புக்கரைசல்களையும் கொண்டு பரிசோதனை கள் செய்தல்.
19

Page 22
6.2.2 நீர் கடத்தப்படும் பாதை
6.2.3 நீரின் மேல் நோக்கிய அசைவு
6.2.4 இலைவாய் உபகரணத்தின்
அமைப்பும் தொழிலும்
6ெ
(கி.
2

ப்போபிளாஸ்டிக் (Apoplastic) கலத்திடை வளி / கலப்புறத்துப் பாதை, சிம்பிளாஸ்ரிக் ymplastic) குழியவுரு புன்வெற்றிடப்பாதை / பத்தகத்து பாதை, வழிப்பாதைகள் பிரசாரண ணவுப் பாய்ச்சலும், பிரசாரண இடமாற்றமும்,
பரின் மேற்றோல் (மயிர்த்தாங்கு படை) 2ற்பட்டை, அகத்தோல் ஆகியவற்றினூடாக ானது ஆரைக்குரிய பாய்ச்சல் மூலம் வேரின் >பத்தையடைதல்.
கத்தோல் கலங்களினதும் கப் பாரிக் பங்களினதும் ( சில தாவரங்களில் அகத்தோல் மங்களில் உள்ள ஆரைக்குரிய சுவர்களினதும், றுக்குச் சுவர்களினதும் தடிப்புகள்)
பத்திற்குள் நீரும் கரையங்களும் உட் Fல்வதைக் கட்டுப்படுத்துவதில் அகத்தோலின் Ll (g.
ளம் இருவித்திலை வேரின் குறுக்கு வெட்டு கத்தை ஆராய்நது கீறி அதில் பின் நவனவற்றைக் காட்டல், வேரின் மேற்றோல் யிர்த்தாங்கு படை) வேர்மயிர்கள், மேற்பட்.ை ரினேற்றப்பட்ட அகத்தோல், வழிக்கலங்கள், வட்டவுறை, காழ், உரியம், மையவிழையம் ;Ꮘ)t . ) .
ப்பாரிக் படிவுகளுடன் அகத்தோல் கலங்களை ராய்ந்து வரைதல், சில தாவரங்களில் தொடு ாட்டுக்குரிய உட்சுவர்களும் தடிப்படைந்து ணப்படும் என்பதைக் கவனிக்க உயர்வலுவின்
வழிக்கலங்களை அவதானிக்க. -in Spathoglottis 9yaü6ug Canna egyei a 3. nda
1ர் அமுக்கம், ஆவியுயிர்ப்பு ஈர்ப்பு, காழில் ண்டாகும் இழுவிசை ஆகியவற்றினால் காழின் ள்ளிடத்தினுாடாக நீர் மேல் நோக்கி அசைவதன் 1ாறிமுறை.
மூலக்கூறுகளின் ஒட்டற் பண்பு, பிணைவு, வியுயிர்ப்பு ஈர்ப்பு, சாற்றேற்றம், பிணைவு சை பற்றிய கொள்கைகள்.
கைக்குரிய இருவித்திலையினதும் புற்களினதும் லைவாய் உபகரணத்தின் கட்டமைப்பு பல்புகள்.
வதானித்துப் பின்னர் வரைக ; ருவித்திலையி இலைகளின் மேற்றோல் உரிகள்.
ற்பரப்புத் தோற்றத்தில் இலைவாய்களைக் ட்டுவதற்கான புல் அல்லது கரும்பு அல்லது ாள இலைகளின் மேற்பரப்பு வெட்டுமுகங்கள்.
2O

Page 23
6.2.5 ஆவியுயிர்ப்பு
குறு
f
t 6 Gჩa
தி
f
இ. l f}f
6 If

றுக்கு வெட்டு முகத்தில் இலைவாயைக் ட்டுவதற்கு இருவித்திலையி இலையினதும் t) இலையினதும் இலைப்பரப்புக்களின் குறுக்கு பட்டு. ாக்கூடிய வீக்க மாற்றங்களும் இலைவாயின் Dத்தல் மூடுதலுக்குரிய அசைவுகளும்.
வற் கல அசைவுகளில் பொற்றாசியம் யன்களின் பாய்ச்சலின் பங்கு.
லைவாய் அசைவுகளில் ஆதிக்கஞ் செலுத்தும் ாதான சூழற்காரணிகள்,
ாயுப்பரிமாற்றத்தில் இலைவாய்களின் பங்கு.
வியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் அகக் பணிகள் :- இலைமேற்பரப்புப் பரப்பளவு, லையமைப்பு, புறத்தோல் காணப்பட ல் , ]ற்றோல் மயிர்கள் காணப்படல், வேலிக்கால் ழையக் கலப்படைகளின் எண்ணிக்கை, லைவாய் நுண்டுளையின் அகலம், இலை ாய்களின் பரம்பல், அமிழ்ந்த இலைவாய்கள் ணப்பட ல் , இலைகளின் நீரடக் க்ம் , பனிரொட்சைட்டுச் செறிவு.
வியுயிர்ப்பு வீதத்தைப் பாதிக்கும் புறக் ரணிகள் ; - காற்று, ஒளிச்செறிவு, ஈரப்பதன். எளிமண்டல வெப்பநிலை, மண்ணின் நீரடக்கம்.
வியுயிர்ப்பை அளவிடுதல், எளிய உறிஞ்சல் னியைப் பயன்படுத்துதலும் ஆவியுயிர்ப்பை ளப்பதில் எளிய உறிஞ்சன்மானிப் பயன் ட்டின் வரையறைகளும்.
வியுயிர்ப்பைக் காட்டுவதற்கான் பரிசோதனை.
லைவாய்ப் பரம்பலுக்கும் ஆவியுயிர்ப்பு தத்துக்கும் இடையுயுள்ள தொடர்பைக் காட்டும் சோதனை
சலின் முறை, கோபாற்றுக்குளோரைட்டு முறை.
கல் வேளையில் ஆவியுயிர்ப்பில் ஏற்படும் ற்றல்களை உறிஞ்சன்மானியைக் கொண்டு ளவிடுதல். ன்வரும் நிபந்தனைகளின் கீழ் ஆவியுயிர்ப்பு தத்தின் மாறலை ஆராய்தல், ரடியான சூரிய ஒளியில்.
pலில்
ைெமயான காற்றில்
லையான வளியில்.
வியுயிர்ப்பைக் குறைப்பதற்காகத் தாவரங்களில்
ணப்படும் கட்டமைப்புக்குரிய திரிபுகளும் னைய திரிபுகளும்.
21

Page 24
6.3 நொதியங்கள்
6.3.1 g> uf) ffl ul Gú ஊக் கிகளாக
நொதியங்கள்.
6.3.2 நொதியங்களின் இயல்புகள்.
6.3.3 நொதியங்கள் தாக்கும் பொறிமுறை
தா
o வே
66

ாழிற்படுந்தாவரத்தில் ஆவியுயிர்ப்பின் பங்கும் ழலில் அதன் விளைவும் நீரியல் வட்டம்.
வியுயிர்ப்பைக் குறைப்பதற்குரிய திரிபுகளை ளக்குவதற்கு உயிர் மாதிரிகளைச் சேகரித்து த்தாவரங்களினது குறுக்கு வெட்டு / நெடுக்கு பட்டுக்களை ஆராய்ந்து அவற்றின் பொருத் ான படங்களை வரைதல். -
செல்துளை (hydathodes) வேர் அமுக்கம்.
வரங்களில் நீர் கசிவு. 1ர் அமுக்கம் ஆகியவற்றைக் காட்டுவதற்கு ரிய பரிசோதனைகளை அமைத்தல்.
வரங்களின் வாடலும் நீர்ச்சமநிலையும்.
ாதியம் எனும் எண்ணக்கரு.
ாதியத் தொழிற்பாட்டுக்கு அவசியமான ாதியங்களினதும் துணைக்காரணிகளினதும் ண்ணக்கரு. (துணை நொதியங்களும் ஏவிகளும்)
பப்பத்தால் பாதிக்கப்படும் தன்மை, தனித்துவம், ர உலோகங்களினாலும் அனுசேப நச்சு களி ாலும் தொழிற்பாடு நிரோதிக்கப்படல் போன்ற பல்புகள்.
ரோசு (இன்வெற்றேக) அமைலேசு சிக்கல், ற்றேக ஆகிய நொதியங்களை அடிப்படையாகக் ாண்டு நொதிய கீழ்ப்படை சிக்கல், பூட்டு )ப்பு best fit / induced fit insigrfuyu, கியவற்றைக் கொண்டு நொதியத்தின் தாக்கும் எமையைக் காட்டல்.
ன் வேர் டேசு (சுக் குரேசு ), டயஸ் டேக . மைலேசுச் சிக்கல்), கற்றலேசு ஆகிய நொதியங் 7 தொடர்பாகக் கவனஞ் செலுத்தப்படல் 1ண்டும்.
குரோசினால் தூண்டப்பட்ட பாண் மதுவங் ளை பயன்படுத்திப் பெறப்படும் சுக்ரேசு ன்வெற்றேக) பிரிப்பு.
ல், சோளம் அல்லது போஞ்சி நாற்றுக்களைப் வித்து பெறப்படும் அமைலேசு (தயற்றேக ) Rப்பு.
சை இலைகளை அல்லது உருளைக்கிழங்கு ழையங்களை அரைத்துப் பெற்ற, பண்படுத்தாக் றலேசுப் பிரித்தெடுப்பு போன்றதொரு தெரிவு Fய்யப்பட்ட நொதியத்தைப் பயன்படுத்தி ாதியங்களின் இயல்புகளைக் காட்டல்.

Page 25
6.3.4 நொதியத்தால் ஊக்குவிக்கப்படும் தாக்கங்களைப் பாதிக்கும் காரணிகள்.
6.4 போசணை
6.5 ஒளித்தொகுப்பு
6.5.1 ஒளித்தொகுப்பின் எண்ணக்கருவும், ஒளித்தொகுப்பினது அனைத்துலக ரீதியிலான முக்கியத்துவம் (Global importance )
6.5:2 வரலாற்றுப் பின்னணி
6.5.3 ஒளித்தொகுப்புக்காக விசேடமாக
இசைவாக்கப்பட்ட உறுப்பாக
இலை
6.5.4 ஒளித்தொகுப்பை பாதிக்கும் - காரணிகள் s.
2

5ாதியத்தினதும் கீழ்ப்படையினதும் செறிவு, (டகத்தின் pH. வெப்பநிலை, நொதிய ரோதிகள்,
ாசணை எண்ணக்கரு }போசணையும், பிறபோசணையும் பர் தாவரங்களில் உள்ள வெவ்வேறு போசணை கைகள் ( ஒட்டுண்ணிகள், ஒன்றிய வாழிகள், சியுண்ணும் தாவரங்கள், அழுகல் வளரிகள்)
தலான உற்பத்தியும், பூமியில் உள்ள எல்லா பிர்களையும் ஆதரிப்பதில் அதன் பங்கும்.
n Helmont, Priestly, Englemann, Blackmann, n Niel, Hill, Arnon, Calvin g4 563 uu 17 (føŠT களிப்பின் அடிப்படையில் ஒளித்தொகுப்பு ய்முறையின் சரித்திரவிருத்தி பற்றி விளங்குதல். ரித்தொகுப்பு பற்றிய ஒருங்குடைத்தான ன்பாடு.
)2 + 6H2O ?-> C, H2O6+6O.
குளோரபீல்
ந்த வினைத்திறனுள்ள ஒளித்தொகுப்பு வப்பாக இசைவாக்கப்படுத்தப்பட்டதை விளக்கு ற்கு முதுகுப்புற வயிற்றுப்புற இலையின் 1ளி உருவத்தையும், உள்ளமைப்பையும் றிதல்.
ருவித்திலையி அல்லது ஒரு வித்திலையின் துகுப்புற - வயிற்றுப்புற இலையின் நெடுக்கு 1ட்டு முகத்தை வெட்டுதல். இவ்வெட்டு கத்தில் காணப் படும் வெளி , உள் மைப்புக்களை வரைந்து பெயரிடுதல்.
ரித்தொகுப்பைப் பாதிக்கும் சூழல் காரணிகள்: வர காரணிகள்: CO2 நீர், ஒளிச்செறிவு. பப்பநிலை. குளோர பீல் , இலையின் ச்சமநிலை.
ரித்தொகுப்புக்குக் CO2, ...ஒளி, பச்சையம் வையென்பதை பரிசோதனைகள் எல்லைய்ே
த்தும் காரணிகள் Librily frigesii)
தன் தொழில்களுடன் தொடர்பு படுத்தி சையுருமணியின் அதீத அமைப்பு. (இலத்திரன் ண்படங்களால் காணப்படுகின்ற மாதிரி)
Uத்திரன் நுணுக்குக்காட்டிக்குரிய படங்களைக்
3.

Page 26
6.5.5 ஒளித்தொகுப்பை அளவிடுதல்
6.5.6 ஒளித்தொகுப்பின் பொறிமுறை

ாண்டு பச்சையுருமணியின் வெளி இரட்டை >ன்சவ்வு, மணியுரு, பஞ்சனை ஆகியவற்றைக் ட்டுவதற்காக ஆராய்தல்.
ரித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்கள்
ளோரபீல் a -
ளோரபீல் b -
தன்மையான நிறப்பொருள
கரட்டின் "
புற்றின்
ந்தோடல்) கியவை முக்கியமான துணையான நிறப் ாருள்கள்
)ப்பதிவுப்படக் கடதாசியைக் கொண்டு ப்பொருட்கள் வேறாக்கப்படுதலை காட்டுதல், ரித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களினால் ஒளி றிஞ்சப்படல். ளோரபீல் a யின் உறிஞ்சல் திருசியம் ரித்தொகுப்பின் தாக்கத் திருசியம். ப்பட்ட தரவுகளைக் கொண்டு, உறிஞ்சல் நசியத்தையும் தாக்கத்திருசியத்தையும் வரைக.
யங்கள் (புரோமோதைமோல்நீலம் / பீனோல் u'u | ) Audus 637 h/Gðið7 GOO767 anî (micro burette) லர் பொருள் தேங்கல் ஆகியவற்றை பயோகித்து ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை ளப்பதில் தொடர்புள்ள தத்துவங்கள். ரிர் உற்பத்தித் திறனில் எல்லைப்படுத்தும் ரணிகளாக CO2 செறிவும், ஒளிச்செறிவும்.
ரிச்செறிவு CO2 செறிவு ஆகியவற்றை மாற்றி ல் அமிழ்ந்தியுள்ள நீர்த்தாவரங்களை பயன் த்ெதி ஒளித்தொகுப்பின் போது உண்டாகும் சிசனின் வீத மாற்றங்களை அறிதல். வுகளைக் கொண்டு வரைபுகள் வரைதல்
ரியில் தங்கியுள்ள தாக்கங்கள் (ஒளித்தாக்கம்), ரியில் தங்கியிராத வெப்பநிலை உணர்ச்சியுள்ள பிர் இரசாயனத் தாக்கங்கள் (இருணிலைத் க்கம்) ஆகிய இருபடிச் செய்முறைகளை ரித்தொகுப்பு கொண்டுள்ளது.
ரியால் ஏவப்படும் இலத்திரன்கள் கடத்தப் லுக்கும் ATP (ஒளிபொசு பரியேற்றம்) pத்தும் வலுவான NADPH +H தோன்று ற்கும் உரிய இடமாக மணியுரு உள்ளது ரித்தொகுதிகள் 1ம் 11ம் பற்றிய எண்ணக்கரு வையில்லை) s
'4

Page 27
6.6
உரியத்தினால் கொண்டு செல்லப்படல்
ஒள
சுக்
Cs,
கட்
ஒள
ffff«

டின் நியுக்கிளியோரைட்டு துணை நொதியங் )ள (NADP) த் தாழ்த்துவதற்குரிய இலத்திரன் ாதும் , புரோத் தன் களதும் (ஐதரசன் ) தலாகவும், ஒளித்தொகுப்பின் பொழுது தோன்று 1ற ஒட்சிசனின் முதலாகவும் மூலமாகவும்) நீள்
Ո6ոց,յ.
நணிலைத் தாக்கங்களில் CO) பதிக்கும் இடமாக ந்சனை.
ரித்தாக்கங்களின் விளைவுகளை உபயோகித்து 2 தாழ்த்தப்படல்.
பதித்தலின் வழிப்பாதையில் உள்ள பிரதான கள் - காபொட்சிலேற்றம், தாழ்த்தல், RUBP JDP 249u) PGA, PGAL, RUMP 67 i GG sig, ாசுபேற்றுக்கள் ஆகியவை CO,மீள் உற்பத்தியில் கு
ரித்தொகுப்பின் இறுதிவிளைபொருட்களாக குரோசும் மாப்பொருளும்.
C4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பு பற்றிய டமைப்பு, உடற்றொழிலியல் இயல்புகள் பற்றிய க்கமான விபரிப்பு.
ரிச்சுவாசத்தின் எண்ணக்கருவும், உற்பத்தி
க்கத்திற்காக அதன் பிரயோகங்களும்.
தாவரங்களுக்காக
mphrena globossa 9/Giovg 305tot 19 Guav ாளம் அல்லது 该 rhavia diffusa இலையினதும் C தாவரங்க க்காக Stachytarpheta 9/6vag/ Cestrum கியவற்றின் இலையினதும் வெட்டு முகங்களை ாட்டுதல். -
டை (மரவுரி) இழையங்களில் பதார்த்தங்கள் த்தப்படல். . ய்யரிக்குழாய் மூலகங்களினதும் தோழமைக் ங்களினதும் அமைப்பும், உரியம் கொண்டு ல்லலில் இவற்றின் பங்கும். யம் கடத்தலில் உள்ள பிரதான நிகழ்ச்சிகள்: யம் சுமையேற்றல் (loading) (மூலம் Source) றிவுப் படித்திறன் அமுக்க ஓட்டம்/ திணிவு டம் மூலம். ul to Ji 60Louip30.6 (unloading) giftyfi (sink).
ணவு கடத்தலில் பங்கு கொள்ளும் இடமாற்றும் nsfer) கலங்கள், ஏனைய உயிர்க்கலங்கள், தி (ATP மூலக்கூறுகள்)
5

Page 28
6.7 சுவாசம்
6.7.1 செய்முறையின் விபரிப்பு
6.7.2 சுவாசத்தை அளவிடுதல்.
6.7.3 சுவாசத்தின் பொறிமுறை

ரியச்சாற்றின் பகுப்பு (சுக்குரோசு போன்ற ாழ்த்தும் வெல்லங்கள், அமினோ அமிலங்கள், மைட்டுகள் போன்ற சேத்ன நைதரசன் சர்வைகள், அசேதன அயன்கள், ஓமோன்கள்)
ரியத்தில் இரு திசைக்குரிய கடத்தல்.
லைகளில் இருந்து ஒளித்தொகுப்புக்குரிய ளைபொருட்கள் விருத்தியடையும் பழங்கள், }கிழ்கள் வளரும் இழையங்கள் போன்ற ற்றுக்குக் கொண்டு செல்லப்படல்.
исиrbita தண்டின் உரிய இழையத்தின் றுக்கு வெட்டு முகம், நெடுக்கு வெட்டு முகம் லையான வழுக்கிகளையும் பாட நூர் ல் ளிப்படங்களையும் பாவிக்கலாம்.
சறிவு படித்திறனின் படி வெல்லம் அசைவதை |ளக்கும் மாதிரி ( வேறு பிரிக்கும் குழாய் lialysing) LJT65556)
ாற்றுள்ள (காற்றில்) சுவாசம் காற்றின்றிய வாசம்
வாசத்தின் போது CO2 சக்தி, உண்டாதல் ாற்றுள்ள சுவாசத்தின் போது CO2 உண்டாதலை வதானிப்பதற்கான பரிசோதனை.
ருட்டில் வித்து முளைத்தலைப் பயன்படுத்தி) லர்நிறை குறைந்து கொண்டு போவதை டிப்படையாகக் கொண்டு சுவாசத்தை 1ளவிடல்.
ளுக்கோசின் காற்றுள்ள உடைதலும், உற்பத் யும் பற்றிய பொதுவான கருத்து,
ளைக்கோப்பகுப்பு, கிரெப்பின் வட்டம், ஐதரசன் 1ல்லது, இலத்திரன் இடமாற்றம். ATP தொகுப்பு
ட்சியேற்ற பொசுபரிலேற்றம் ( கிரேபியின் ட்டம், இலத்திரன் இடமாற்றம் சங்கிலி பற்றிய ளக்கம் விபரம் தேவையில்லை; நொதியங்கள் ற்றிய விபரம் தேவையில்லை)
ளுக்கோசு மூலக்கூற்றின் ஒட்சியேற்ற உடை லினால் 38 ATP மூலக்கூறுகள் தோன்றுதல்.
ளைக்கோபகுப்பு (குழியுவுரு) கிரெப்பின் வட்டம் இழைமணியின் தாயம்) ATP தொகுப்பு ள்மென்சவ்வு தொகுதி) ஆகியவற்றின் படிகள்.
ரெப்பின் வட்டத்தின் பல்வேறு படி களை ளிய பாய்ச்சல் கோட்டுப்படம் மூலம் விளக்கல்.
26

Page 29
6.8 கணிப்பொருள் போசனை
6.8.1 கரையம் உள்ளெடுத்தல்.
6.8.2 தாவரங்களின் கணிப்பொருள்
தேவைகள்.
6.8.3 கனியுப்புப் போசனைப் பொருட்
களின் மூலகங்கள்
க!ை
፱ !{ { ‹}
வே!
o
முை தேச்
தாவ டெரா
l (5t
மூல
96).
μΟΠ (
மூல
குை
تم إ2 م ଟT ଗଠିଏ
நீர் 6
கனி
(ყ^ol)

ழமணியின் இரட்டை மென்சவ்வையும், சியையும் விபரிப்பதற்கு இலத்திரன் றுக்குக்காட்டி வரைபுகளையும், படங்களையும் யோகித்தல்,
IgsOT 960)L(G616tfá(567 (Free space - Apoplast) ரயங்கள் உயிர்ப்பற்ற /மந்தமான செய்முறை 5 உட்புகுதல்.
யவுரு மென்சவ்வுகளினுTடாக அயன்களும், று கரையங்களும் உயிர்ப்பான, தேர்வுக்குரி ]றயில் கடத்தலும், புன் வெற்றிடத்தில் அவை $கமடைதலும்.
ரியுயிர்ப்பு அருவியினுள் (காழில்) அயன்களும் று கரையங்களும் மந்தமாகக் கடத்தப்படல்.
யத்தில் கீழ் நோக்கியும், மேல் நோக்கியும் ன்களும், வேறு கரையங்களும் கடத்தப்படல்.
1 DJ இழையங்களில் காணப்படும் கணிப் ாருள் மூலகங்களை அறிவதற்கு சாம்பல் ப்பாய்வை மேற்கொள்ளல்.
கங்கள் தாவர வளர்ச்சிக்கும் விருத்திக்கு சியமாகும் மூலகங்கள். -
3பாசணை , நுண் போசணை (சு வட்டு) கங்கள்
j gJ (5d56nf6ü) N, P, K, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Mo
யவற்றின் பங்கு.
க்கப்பட்ட அல்லது அசாதாரண வளர்ச்சி. ண்பச்சை நோய், இழைய இறப்பு (Necrosis), ) 6a) 6I ffng5 @Ü) (Scorching), 3? 60) @v 356if @Ü ாதாரண நிறப்பொருள் உற்பத்தி போன்ற றபாட்டு அறிகுறிகள்.
செயும், அசையா மூலகங்கள் பற்றிய ாணக்கரு.
வளர்ப்பு, மணல் வளர்ப்புப் பரிசோதனைகள்
யுப்புப் போசணைப் பொருட்களின் பிரதான լ Ռr1 9, ԼՌ6ծծl
நனப்ப சளைகள் (பசுந்தாட் பசளையும். : பெருவும்)
சாயன வளமாக்கிகள்.
ர்ச் சுழற்சியின் முக்கியத்துவம்.

Page 30
6.9 தாவர வளர்ச்சியும் விருத்தியும்
6.9.1 தாவரங்களின் வளர்ச்சி
6.9.2 வளர்ச்சியை அளவிடுதல்
6.9.3 வியத்தமாதலும் வளர்ச்சியும்
பயி
d
(ébL ஒரு G 6ો

ர்களுக்கு இரசாயன பசளைகளையும், சேதனப் ளைகளையும் உபயோகிப்பதால் உண்டாகும் னுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும். வரங்களுடன் தொடர்புபடுத்தி வளர்ச்சியை 7க்குதல்.
சி, பக்க, இடைப்புகுந்த பிரியிழையங்களும் வரங்களில் வளரும் முனைகளின் அமைவி களும்.
-Mangifera, Cucurbia போன்ற அங்குரங்களில் னை அரும்புகளையும், பக்க அரும்புகளையும் பதானித்தல்.
1ர்ச்சியை, பின் வரும் அடிப்படையில் ாவிடுதல் - நீள அதிகரிப்பு வீதம், உலர்நிறை நிகரிப்பு வீதம், கனவளவு அதிகரிப்பு வீதம்.
ார்ச்சி வீதமும் வளர்ச்சி வளையியும் ார்ச்சியைப் பின்வரும் எளிய தொழிற்பாடுகள் )ம் அளத்தல், கொய்யா, பப்பாளி போன்ற ங்களைப் பயன்படுத்தி கனவளவு அதிகரிப்பை ாத்தல்
ார்ச்சி மானியைப் பயன்படுத்தி நீள அதிகரிப்பை ாத்தல்.
0ர் நிறை அதிகரிப்பை அளத்தல்,
வர வளர்ச்சியிலும், விருத்தியிலும் வியத்தம் றிய எண்ணக்கரு.
ற்றுக்களின் வேர்களில் கலப்பிரிவு, நீட்சி. ாத்தமடையும் பிரதேசங்கள் ஆகியவற்றை வதானிப்பதற்குரிய பரிசோதனை
ந்சியேர்ஸ்பேர்ம்களில் முதலான வளர்ச்சியும் ணையான வளர்ச்சியும்
ந்சியேர்ஸ்பேர்மின் வேர்கள். தண்டுகள், லைகள் ஆகியவற்றின்முதலான இழையங்கள் நவித்திலையிகளிலும் இருவித்திலையிகளிலும்)
எவருவனவற்றை அவதானித்து வரைதல்.
குவித்திலைத் தாவரத்தின் முதலான தண்டின் |க்கு வெட்டு முகம்.
வித்திலைத் தாவரத் தண்டின் குறுக்கு ாட்டு முகம்.
நவித்திலைத்தாவர ஒரு வித்திலையித் தாவர நலான வேரின் குறுக்கு வெட்டுமுகம்.
வித்திலை, இருவித்திலைத்தாவர இலைகளின்
|க்கு வெட்டு முகம்.

Page 31
6.9.4 தாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியி
யலும் சீராக்கல்.
த
9)
燃
@5f

பாரிக்கப்பட்ட பின்வரும் வெட்டு முகங்களை ரய்ந்து வரைக. உச்சிப் பிரியிழையங்களைக் ாட்டுவதற்காக வெங்காயத்தின் (Alium cepa) வர் நுனியின் நெடுக்கு வெட்டு முகம், இரு த்திலைத் தண்டின் நுனியின் நெடுக்கு வெட்டு
O.
ரு வித்திலையித் தண்டிலும், வேரிலும் துணை 6fit fi dit df). ன்வைரமும் (உள்வைரம்) சத்து வைரமும்; ன்வைரத்தினதும், நார்களினதும் பாருளாதார முக்கியத்துவம்
வட்டு மரத்தில் வளர்ச்சி வளையமும் ஆண்டு ளையமும்
5) Il G5 LDugga57 Ln600ful GOLDlilr (grain structure)
ரு வித்திலைத் தண்டின் குறுக்கு வெட்டு கத்தில் காணப்படுகின்ற துணையான இழை ங்களின் தயாரித்த வழுக்கிகளை ஆராய்ந்து றுதல்.
வர வளர்ச்சி ஒமோன்களின் வரைவிலக்கணம்.
ாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் ஓமோனின் ளல் கட்டுப்பாடு
ாவரங்களில் ஒட்சின்கள், கிபர லின்கள், சற்றோக்கைனின், அப்சிசிக் அமிலம், எதிலின் கியவற்றின் பங்கு.
ாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் ஓமோன் ஸ்ரின் விளைவுகளை அவதானிப்பதற்கான தாழிற்பாடுகள்.
ாவர வளர்ச்சியிலும் விருத்தியிலும் ஓமோன்களி
தும் , ஓமோன் களின் சமநிலையினதும் டைத்தாக்கங்கள்.
ட்சின்கள் தாக்கும் விதம்
ச்சியாட்சி , கன்னிக்கனியமாதல் ஆகியவற்றின் ங்களிப்பு
வசாயத்திலும், பூங்கனியியலிலும் தொகுப்புக் ரிய தாவர ஓமோன்களின் உபயோகம்
க்கும் தாரவங்களின் ஒளி ஆவர்த்தனம் (குன்றும் கல், நெடும் பகல் தாவரங்கள்)
ளைத்தலின் உடற்றொழியியல் அம்சங்கள் பித்து முளைத்தலுக்கு அவசியமான உள், புறக் ாரணிகள்.
றங்குநிலை, வாழ்தகவு
29

Page 32
6.9.5 துரண்டல்களுக்கு தாவரங்கள்
காட்டும், துரண்டற் பேறுகள். (உறுத்துணர்ச்சிகள்)
7.0 நுண்ணங்கிகளின் உலகம்
7.1 நுண்ணங்கிகளின் உயிரியல்
7.2 நுண்ணுயிரியல் ஆய்வு நுட்பங்கள்
7.3 உணவு பழுதடைதலும் பாது
காத்தலும்.

து முளைத்தலுக்குரிய பிரதான காரணிகள் 1வதற்குரிய பரிசோதனைகளை ஒழுங்கு த்தல்.
ரி, தொடுகை, ஈர்ப்பு (ஈர்வை) இரசாயனப் ாருட்கள் ஆகியவற்றுக்குரிய துரணடல்களின் டப்படையில் தாவர அசைவுகள் -ஆகிய ப்ப, முன்னிலை, இரசாயன ஆசைவுகள் றி சுருக்கமான ஆய்வு, தகுந்த உதாரணங்களை யோகிக்கவும்.
வரங்களின் அங்குரங்களிலும், வேர்களிலும்
பித்திருப்ப, புவித்திருப்பத் துரண்டற் பேறு ள அவதானிப்பதற்குரிய பரிசோதனைகள்
பற்றின் வாழுமிடம், பருமன், வளர்ச்சிவீதம்
டமைப்புக்குரியதும் உடற்றொழியியலுக் பதும் பாகுபாட்டியலுக்குரியதுமான பல்லினத்
GÖ) O
வருவனவற்றைப் போன்ற வெவ்வேறு கயான நுண்ணங்கிகளின் வகைகளை பதானித்தலும், துணுக்குக் காட்டிக்குரிய றையில் அளவிடுதலும்:
றிரியா, நீலப்பச்சைகள், ஒருகல. பல்கல றுக்குக் காட்டி க்குரிய அல் காக்களும் கசுகளும்.
ாதுவான ஆய்வுகூட நுட்பங்கள் ண்ணங்கிகளை வளர்ப்பதற்குரிய ஊடகங்களைத் ாரித்தல்.
1 வருவனவற்றின் ஆய்வுகூட தயாரிப்பு மியழித்தலும்
ளைக் கிழங்கு டெக்ஸ்ப்ரோசு ஏகார்
சனை-ஏ கார்
ாநீர்-ஏகார் எணாடிப் பொருட்களை கிருமியழித்தல் , வுகூடத்தில் நுண்ணுயிர்களை புகுத்தலும் 1ர்த்தலும். s றிரியாக்களைக் சாயமூட்டல்,
னவு பழுதடையச் செய்யும் காரணிகளுள் 1றாக நுண்ணங்கிகள் ஒன்றாகும். (உணவு தடைய ஏதுவாகும் வேறு காரணிகளையும் வு செய்யலாம்)
னவு பழுதடையும் விதத்தை பாதிக்கின்ற வ்வேறு பெளதீக, இரசாயன காரணிகளின் ளைவு சுருக்கமாக (வெப்பநிலை, போசணைப் ாருட்கள், ஈரப்பற்றின் அளவு, Hபெறுமானம்.
O

Page 33
7.4 கைத்தொழிற்துறையில் பயன்படும்
நண்ணங்கிகள்
7.5 நுண்ணங்கிகளும் நோய்களும்
O6
if

ணவு பழுதடையாமல் பாதுகாக்க வேண்டியதன் நவை பற்றிய அடிப்படை அறிவு உணவு ழதடைதலைத் தடுக்க உபயோகிக்கும் முறைகள்: லர்த்தல் , குளிர்ச் சாதனப் பெட்டியில் ளிரூட்டல், பாய்ச்சரேற்றம், கிருமியழித்தல், காள்கலன்களில் அடைத்தல் புகையூட்டல், ப்பிடல், வெல்லமிடல், இரசாயன நற்காப்பிகள் Fர்த்தல். '
லங்கையில் பாரம்பரிய உணவு நற்காப்பிடும் றைகளான, உலர்த்தல், உப்பிடல், புகையூட்டல் 1ான்றவற்றை குறிப்பிட்டுக் காட்டுக.
ணவு நஞ்சாதல்
ணவு நஞ்சாதலின் உதாரணங்களை குறிப்பிட்டு ட்டுக.
டித்தல் (Brewing), வினாகிரி தயாரித்தல், வேக வத்தல் (Baking), தாவரநார்கள் தாயரித்தல், ண்ணுயிர் எதிரிகளை (Antibiotics) தயாரித்தல் 1ான்ற கைத்தொழிற்துறைகளில் நுண்ணங்கி ரின் பாவனை பற்றிய ஒரு பொதுவான யவு
பறு மாற்று வழிமுறைகளை விட நுண்ணங்கி ரின் செய்முறைகளில் உள்ள அனுகூலங்கள்.
536357 fbpGO)punai Saccharomyces, Penicillium கியவற்றின் முக்கியத்துவம் ணவுக்காக காளான் வளர்ப்பு.
விரிதரிலும், ஏனைய விலங்குகளிலும், தாவரங் ரிலும் நுண்ணங்கிகளால் தோற்றுவிக்கப்படும் ந்த பலவகையான நோய்கள்.
றிப்பிட்ட இடத்தில் காணப்படும், நோய்களை டிப்படையாகக் கொண்டு பின்வரும், கருத்துக் நம், எண்ணக்கருக்களும் விருத்தியடையச் செய்ய பண்டும்.
5ாற்று நோயானது இரு அங்கிகளுக்கு
ருந்து வழங்கிக்கும் நோயாளிக்கும் இடைப்பட்ட ழலியல் இடைத்தொடர்பாகும். இத் தொடர்பில் ழலின் நிலை ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றமை,
க்கிரம், விருந்து வழங்கியின் எதிர்ப்புத்தடை ஸ்லது நிர்ப்பீடனம் (இயற்கையாகப் பெற்ற :- தமான, உயிர்ப்பான நீர்ப்பீடனம்) பற்றிய ண்ணக்கரு.
வவேறு நோய்களை அவற்றின் சிறப்பியல் ன அறிகுறிகள் மூலம் இனம் காணுதல்,
]ப்பியல்பான அறிகுறிகளைக் கொண்டு வரத்தொற்று நோய்களை இனங்காணல். ம் : வைரஸ், பற்றீரியா, பங்கசு நோய்கள்
31 -

Page 34
8
-8.
8.2
பாரம்பரியமும் மாறலும் கூர்ப்பும்
மெண்டலின் பிறப்புரிமையியல்
பிறப்புரிமைத் தகவலின் தன்மையும் கடத்தலும்,
பின்
தை
இ.
زB{{
6 (t 8.
bj6
Life
այ60
I fi
ld

ண்வருவனவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ாய்களைத் தடுக்கும் முறைகள்
த்தப்படும்/ பரம்பலடையும் முறை, விருந்து pங்கிக்கும், நோயாளிக்கும் இடையேயயுள்ள ாடர்பின் தன்மை ஆகியவற்றை அடிப்படை கக் கொண்டு நோய் நிவாரண முறைகளை 1ாயதல
சிப்படுத்துகை, ஒரு கலப்புப் பிறப்பு, சோதனை னக்கலப்பு, பின்முக இனக்கலப்பு பற்றிய துவம் w
ழந்தமான / சுயாதீனமான சேர்க்கை, விக்கலப்புப் பிறப்பு பற்றிய தத்துவம். -
ன்வரும் பதங்களின் தெளிவான விளக்கம். ம்பரை அலகு, ஒழுக்கு, எதிருரு, ஆட்சி டைமை, பின்னடைவு, தோற்ற அமைப்பு )ப்புரிமையமைப்பு ஓரின நுகத்தன்மை, துர்ய ழிகள், பல்லினது கத்தன்மை, உறள் பொருவியல் ள், பண்பறிதலுக்குரிய தலைமுறையுரிமை
)ப்புரிமையமைப்புக்களை காட்டுவதற்குரிய
மக் குறியீடுகளின் உபயோகம்.
A யின் தன்மை - அதன் கூறுகள், இரட்டைச் நளி அமைப்பு
தத் தொகுப்பு பற்றிய மேலெழுந்த1ெ1 யா631 IIă.5p to Lîoli L | fg0) ci t || fil || Tool (Genetic code) ]றிய சுருக்கமான வி ரிப்பும்
மூர்த்தங்களின் முழுமையான அமைப்பு மப் புரிமைத் தகவல் கடத்தப்படுவதில் ழையுருப்பிரிவு, ஒடுக்கற் பிரிவு, ஆகியவற்றின் Jé5tn.
ண், பெண் புணரிப்பிறப்பாக்கம்.
ன்வரும் பதங்களை அறிமுகம் செய்தலும், வற்றின் வரைவிலக்கணங்களும் ஒரு மடியம். t மடியம், அமைப்பொத்த நிறமூர்த்தங்கள். ருவலுவுள்ளவைகள், ஒன்றி ஒடுங்கல் குறுக்குப்
மாற்றமும் கோப்பும் போன்றவை.
ழையுருப்பிரிவு. ஒடுக்கற் பிரிவு, புணரிப் )ப்பாக்கம் ஆகியவற்றின் வெவ்வேறு படி களை ட்டுவதற்கு பாடப் புத்தகங்களில் இருந்து ரியியற் படங்களையும் விளக்கப்படங்களையும் வித்தல்,
32

Page 35
83
8.4
8.5
86
9. 1.
மெண்டலின் விகிதங்களின் சில
விகாரமும், பிறப்புரிமை மாறல் களின் மூலங்களும்.
கூர்ப்பு பற்றிய கொள்கைகள்
தாவர இனவிருத்தியில் பிறப் புரிமைத் தத்துவங்களை பிரயோ கித்தல்.
தாவரங்களும் அவற்றின சூழலும்
சுற்றுப் புறத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்ட வாழிடத்தைப் பற்றிக் கற்றல்.
நில от 9 (Gob II, ?6 راك செ
ஒரு
-91 Π இன லிலு ஒன் பிற் தங்
2_. @R பே
திரி
சூழ
τ9ι Γε இை (Int

றைவில் ஆட்சி, இணை ஆட்சி, மடங்கு திருருக்கள், பல்பரம்பரையலகுகள், இணைப்பும் }க்குப் பரிமாற்றமும், லைமுறையுரிமையடைதலரின் நிறமூர்த்தக் ாள்கை.
றல்களின் மூலங்களாக, பலமடியவுண்மையும், ல்தொகுதியுண்மையும்) மீளச் சேர்க்கையும் க்கு பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ம்பரை அலகு விகாரங்களும், நிறமுர்த்த காரங்களும்.
காரங்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகள்.
ாமார்க், எர்வின் ஆகியோரின் கொள்கைகள்
1ற்கை தேர்வும் இனங்களின் உற்பத்தியும்.
ப்புப் பிறப்பாக்கலும் தேர்வும்
மடியங்கள் ச் சேர்க்கை DNA தொழில் நுட்பம் அல்லது ப்புரிமைப் பொறியியல்,
த்துவம் , விவசாயம் , கைத் தொழில் கியவற்றின் இதன் பிரயோகம் பற்றிய க்கமான அறிமுகம்,
முற்றொகுதியின் கட்டமைப்பையும் தொழிற் ட்டையும் தெளிவாக்குவதற்காகச் சுற்றுப் த்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழிடத்தைப் றிய வெளிக்களக் கற்றல் இக்கற்றலின் ாது பின்வரும் அம்சங்கள் விளங்கிக் ாள்ளப்பட வேண்டும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வாழிடத்தைக் கற்றல்:
வகிகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்புகள்: ரைகெளவல், ஒட்டுண்ணியியல்பு. ஒரட்டி 2ண்ணுமியல்பு (இருவயினொத்த இயல்பு), 1றிற்கொன்று உதவல், போட்டி , பாதுகாப் காகத் தங்கியிருத்தல் இனப்பெருக்கத்திற்காகத் கியிருத்தல்
னவுச் சங்கிலிகள், உணவு வலைகள் , ாசணை மட்டங்கள், வெவ்வேறு போசணைத் பு மட்டங்களின் சார்பு உயிர்த்திணிவுகள்.
}லியற் திதிகள்.
பகிகளுக்கும் உயிரற்ற சூழலுக்கும் இடைப்பட்! டைத்தொடர்பு, ஒன்றுடனொன்றின் சார்பு erdependence)

Page 36
9.2
மண்
மனி
fløt
606
மன்
மனி
கிை
மெ
2. ટ્ર
2.5
மன்
ԼՐ6ծ
se
மன்
மனி
கத் மன்
வே
மன்

ழற்றொகுதியில் பதார்த்தங்களினதும் சக்தி னதும் பாய்ச்சல்,
*ச நிலைச் சாகியங்களுக்கும் வழித்தொடர் கியங்களிற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடு.
எவரும் அம்சங்களைக்கொண்டு சூழலியற் தானத்தை ஆராய்தல்,
னங்களின் கட்டமைப்பில் உள்ள மாற்றங்கள், கியத்தின் உயிர்த் திணிவு, சூழலுடன் ாடர்பான மாற்றங்கள் (இக்கற்றல் நீர் Nத்தொடர், வறள் வழித்தொடர், தாவரங்கள் ழிக்கப்பட்டு கைவிடப்பட்ட காணியொன்றில் படும் படிப்படியான மாற்றங்கள் பற்றிய றிவு பற்றியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
ண் உண்டாதல் பற்றிய சுருக்கமான அறிவு
செய்முறையின் மந்தத் தன்மை வலியுறுத்தப்பட 1ண்டும்)
ண்ணின் ஆக்கக்கூறுகளும் இழையமைப்பும்.
iண்ணின் இழையமைப்பையும் மண்ணின் ககக்கூறுகளையும் அறிவதற்குரிய பரிசோதனை
வ்வேறு மண்களினது நீர்-பற்றும் திறன் எவருவன பற்றிய எண்ணக்கருக்கள் ாண்டுள்ள மொத்த நீரடக்கம் ண்டலக் கொள்ளளவு
டற் குணகம்
டைக்கக் கூடிய நீர்
எவருவனவற்றைக் தீர்மானிப்பதற்கான பரிசோத Ꮌ1 ᎧᏡᏯ56i] ண் மாதிரிகளின் நீர் கொள்ளும் தன்மை. ண் மாதிரிகளின் மண்டலக் கொள்ளளவு டைக்க கூடிய நீரின் வீதம் ாத்த நீரினளவைத் துணிதல். (நூற்றுவீதத்தில் 5கல் உண்டாதல், அதன் கணிப்பொருளாக்கம். $கலின் முக்கியத்துவம். ன அங்கிகளும் அவற்றின் சாகியத் தொடர்பும். ண்ணின் கற்றயன் - பரிமாற்றம் ாமான மண்ணின் இயல்புகள் ண்ணின் வளத்தை பேணுதல் ண்ணரிப்பும் மண்காப்பு முறைகளும் பிர்க்கோளப் பதார்த்தங்களின் பிரிகையாக் திலும் பதார்த்தங்களின் மீளச் சுழற்சியிலும் ண் அங்கிகளின் பங்கு ார்ப் பூசணக் கூட்டங்களின் முக்கியத்துவம், ண் நோயாக்கிகள்.
34

Page 37
9.3
9.4
9.5
இலங்கையின் கால நிலையும் இயற்கைத் தாவரவருக்கங்களும்
உலகத்தின் பிரதான உயிரின்: க் கூட்டங்கள் (டயோம்கள் )
விசேட வாழிட நிபந்தனை களுக்குரிய இசைவாக்கங்கள்
பிரதி
Ꭷh 1Ꮚu)
தாழ் தாழ் bf 1 jį
[ ()(öö) (
ز6k۔ نکو
.916),
( ᏇᏠ,fᏤ Ꭷ இை ର ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
3`i ju
32. 6U. (ப!ே
(՞ծ
(3t DC
di க்ண்

5ான காலநிலை அளவிடைகள் (பரமானங்கள்)
ங்கையின் பரந்த உயிரியல் - காலநிலை பங்கள்
நாட்டு ஈரவலயம், நாட்டு உலர் வலயம், நாட்டு இடைநிலை வலயம். லநாட்டு இடைநிலை வலயம், லநாட்டு ஈரவலயம்,
ள் வலயம்.
ங்கையின் பிரதான தாவரவர்க்க வகைகள்: ன மண்டல மழைக்காடு, அயன மண்டல வக்காற்றுக் காடு, மலைசார்ந்த காடு, புதர்க்காடு, பத்தனைப்புல்வெளிகள், சவனா யவற்றின் முக்கியமான சிறப்பியல்புகளும், )பலும். -
ங்கையின் தாவர வர்க்கங்களின் பரம்பலைக் டும் பூகோளப் படங்களையும், வருடாந்த ழவீழ்ச்சி, வெப்பநிலை கோலங்களைக் டும் வரைபுகளையும் உபயோகித்தல்,
நிய கோட்டில் இ ருந்து முனைவுகளுக்கும். b மட்டத்தில் இருந்து மேல் நோக்கியும் ள காலநிலை மாற்றங்கள்
கின் பிரதான தாவர வர்க்க வகைகளும், 1ற்றின் பரம்பலும்
நிலைக்கும் தாவர வர்க்க வகைக்கும் டயேயுள்ள தொடர்பைக் காட்டும் மேல் யான விபரணம் மட்டும். தாவர இனங்களின் பர்கள் போன்ற விபரங்கள் தேவையில்லை.)
கத்தின் பிரதான உயிரினக் கூட்டங்களின் பாம்களின்) பரம்பலைக் காட்டுவதற்கு உலக காளப் படத்தை உபயோகித்தல்.
லொட்டி கள் , வறணிலைத் தாவரங்கள் . bகரைத் தாவரங்கள் , நீர்த்தாவரங்கள் டல்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் விசேட
வவாக்கங்கள். -
ற்கை வாழிடங்களில் இவற்றை அவதானித்துக் )லை மேற்கொள்ளல்.

Page 38
10 சூழற்றொகுதிகளில் மனிதனின்
தலையீடு
10.1 காடழித்தல் t
p
10.2 விவசாயச் சூழற்றொகுதிகள்
10.3 மனிதக் குடியேற்றங்கள்
கி
10.4 மாசடைதல் | f |

ண்ணிர், வறட்சியான காலநிலை, உள்நாட்டுக் ாலநிலையும் விலங்குகளும் ஆகியவற்றில் ண்ணில் உள்ள காட்டு மூடலின் ஆதிக்கம்.
பூய்த்தோய்ந்து பாராத முறையில் காடுகளை 4ழிப்பதால் உண்டாகும் விரும்பத்தகாத விளைவுகள்.
-ம் :- இனங்கள் அழிதல், மண் அரிப்பு டுதியான வெள்ளங்கள், நீர் வட்டத்திற்குரிய றட்சி, பரம்பரை அலகுத் தொகுப்பில் (geneol) ஏற்படும் குறைவு. CO) மட்டத்தில் உயர்வு ற்பட ல், வளி வெப்பநிலையிலும் கடல் ட்டத்திலும் உயர்வு ஏற்படல்.
விவசாயச் சூழற்றொகுதிக்கும், இயற்கைச் ழற்றொகுதிக்கும் இடையிலான தெளிவான ழலியல் வேறுபாடுகள்.
வசாய சூழற்றொகுதியைப் பேணுவதற்காக மற்கொள்ளப் பின்வரும் பிரதான விவசாய சய்முறைகளின் உயிரியல் அடிப்படைத் த்துவங்கள்: உழுதல், பண்படுத்தல், பசளை டல், நீர்ப்பாசனம் விவசாய இரசாயனப் பாருட்கள் பாவனை, களைகளும் அவற்றின்
ட்டுப்பாடும்.
ராமியக் குடியேற்றங்களையும், நகரங்களையும் ருவாக்குவதனால் சூழலில் ஏற்படும் ளைவுகளும் அப்பரப்பில் உள்ள உயிரிகளின் |ளவில் ஏற்படும் விளைவுகளும்.
ாசடைதல் எண்ணக்கரு
ழற்றொகுதிகளின் சமநிலையில் வளிமண்டலம், ண், நீர் ஆகியவற்றை மாசுபடுத்தும் மாசாக்கி லங்கள்கள் பற்றிய பொதுவான ஆய்வு. வசாய நகரப்பகுதிகளில் இருந்து கள வதானிப்புக்கள் மூலம் தேவையான தகவல் ளைப் போதிய அளவுக்கு சேகரிக்க வேண்டும். ள்நாட்டு ரீதியிலும் அனைத்துலக ரீதியிலும் ம்போதையை சூழலியற் கருத்துக்கள் தொடர் ாகப் பொதுவான தொடர்பு சாதனங்கள் லம் சேகரித்த தகவல்களை பயன்படுத்தல் ரும் பத்தக்கதாகும். சுற்றாடல் பிரச்சினைகளைத் விர்ப்பதற்கும் தற்போது காணப்படும் பிரச்சினை ளைத் தீர்ப்பதற்கும் மேற்கொள்ள வேண்டிய ழிவகைகள் தொடர்பாகவும் கவனம் செலுத்தல் வண்டும்.

Page 39


Page 40

!
S
N.I.E. Pre