கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அ ஆ இ 1991.10

Page 1
(2)
1991
OKTOBER
அரசியல் ஆய்வு SGue
Tijdschrift voor T
 

NA SVAKA
州劲盆
NAA AAWANNAA IENAA
ZSLSSLSSLSLSSLSL க்கிய காலாண்டு இதழ்
amils in Nederland
船

Page 2
லிங் குருத்து
அண்மைக்காலமாக ಜಿಗಿ ேைராப்பரியநாநாடுகளில் வெ நாட்டவர்கள் மீது பல்வேறு வி தமான தாக்குதல்கள் நடத்தபி படுகிறது. அகதிகளாக தங்கியிரு
கீகும் பலர் இவ்வகையான தா
கீகுதலிகஞ்கிகு முகம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது.
திட்லரி 1 இன்கொள்கை களே ஐரோப்பாவிற்குப்பொரு தீதமானது என்றுமீ , வெளிநாட்ட வரிகள் அகற்றப்படவேண்டிவர்கள் என்று மீவளர்ச்சியடைகின்ற நாதி களின் தாக்குதல்கள் ஜேர்மனி, சுவிறீசர்லாநீது , பிரான்ஸ், திழகீ குஜரோப்பிய நாடுகள், பலவற்றி லும் தொடர்நீது கொண்டிருக்கிறது
அகதிகள் முகாமிகள்,
வெளிநாட்டவர் குடியிருப்புப்பகு திகள், வியூகள்மீதுமீ தாக்குதல்க ளைச்செய்வது, பெற்முேல் குண்டு கள்வீசுவது , கத்திகள் தடிகள், பொல்லுகள்ால் தாக்குவது போன்ற சமீபவங்கள் நடந்துள்ள 6.
கடநீத வருடம் ஜேர்ம E இனைநீததற்கான ஒருவருடபூ தீதியடைநீததைக் கொண்டாடு
அஆஇ
முகமாகநாதிகள் வெளிநாட்டவ ருக்கான தாக்குதல்களைத்தீவிர பிபடுத்தியுள்ளார்கள். இத்தாக்கு தல்கள் மோசமானதாக இ ருநீததுடன், வீடுகள்தீக்கிரையான துடன் பாலகர்கள் சிலர் கொ ல்லப்பட்டதுடன் பலர் காயம
டைநீததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
பொலிசாருக்கு தாமீ உ தவுவதாகவே (வெளிநாட்டவர்க ள்ை வெளியேற்றுவது) இநீநாசி களும் வலதுசாரித்தீவிரவாதிகளு மீ கறிக்கொள்வது ஒருபுறமிருக் க, பொடிவிசாருமி பலவிடங்களிலு மி பாராமுகம் காட்டுவதாக வே செய்திகள் திடைக்கின்றது.
பல்வேறுநாடுகளிலும் ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடிகளினால் அரசில் அகதிளாதி மக்கள் மீன் டுமீஇஇனவாதத்தால் துரத்தியடி கீகப்படுகிறர். ஐரோப்பரியநாடு களும் , அரசுகளுமீ அகதிகள் வரு கையைத் தடைசெய்வதற்கான ச ட்டமாற்றங்களை கொண்டுவர கங்கனம் கட்டி நிற்கும் ஒருபுற மும், நாசிகளினதும் , வலதுசா தீவிரவாதிகளினதுமீ தாக்குதல்க ள் மறுபுறமாகவும் நடநீது லொ ண்டிருக்கிறது, ஐரோப்பாவின் ப

ல பகுதிகளிலுமீ நாசிகளின் செ லிவாக்குகள் அதிகரித்துக்கொன் ருவருவது வெளிநாட்டவருக்கான எதிர்காலமீ எப்படி அமையப் போகிறது? என்ற கேள்வியைத்
தொருக்கிறது ஜேர்மனியின் ஒரு
நகரான ரூபாஇல் இறுதியாக ந டநீத த்ேரிதல் முடிவுளின்படி8% வாக்குக்கள் நாசிகஞ்கீகுக்திடை
தீதுள்ளது. பல்வேறுபகுதிகளிலும் இது மேலுமீ அதிகரித்துக்கொன் டே போதிறது.
ஐரோப்புரிய நாடுகளி ன் தொடர்புசாதனங்களுமீ , பல அரசியல்வாதிகளுமீ இனவாதத் தைப்பேசியே அரசியல் பிரைபி பு நடத்துவதற்கானகாலங்களை படிப்படியா கொண்ருவருகிறfக ள், அண்மையில்பிரான்ஸ் நாட்டின் முன்னாள் ஜனாதிபதி கிங்காட்
பெருமீபடையாக “உள்வருமீவெ ளிநாட்டவரை தருப்பதற்கு கரு மீ நடவடிக்கைகள் எருகீக வே விருமீ என்கிறர் . இக்கருத்தைப் பாசிசக்கட்சியைச் சேர்நீத லா பென் 1 என்பவர் வரவேற்றுள்ளா ரீ , அண்மையில் நெதர்லாநீதில் V VD கட்சியைச் சேர்நீத போக்கன் ஸ்ரெயின் இங்கு வாழுமீ இல்லா மிய மக்களுக்கெதிரான துவேச தீதை தனது பேச்சுகீகள், கட்டு ரைகள் முலம் வெளிப்படுத்தியுள் smm s.
épéig g3 CC J mtu mtask நாடுகளிலுமீ பல்வேறு இனவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுகிறது தமீமீ கமியூசஆட்சி வநீததால்தீ தான் திட்லரின் ஆட்சி இல்லாம ல் போய்விட்டதாயும் , திட்லரி
3
ஆண்டிருநீதால் நாமெல்லாமீ Gosiðg G J nr . U nT G u nr 6ð " a ளர்நீது இருப்போமி என்ற ஒரு தபிபான எண்ணமுமீ , போலிகளான னகமீழனிச தலமைகளின் தவறுகள் ள் என்பதைக் கவனிக்காமல் வி ட்டுவிட்டு கறுப்பரினத்தவர், வெளி நாட்டுக்காரர்கள் மீது கோப மாக பிரதிபலிப்பதுடன் நாசிக எாக மாறித்தாக்குகிறர்கள். இது பொருளாதாருப் பிரச்ச னைகளையும் ஏனைய பிரச்சனை களையும் வரிக்க அடிப்படையில் அது காதபோது தான் இன, மத பாகுபாட்டின் திசைவழிகளுக் கு இட்டுச் செல்கின்றது என்பத னையே உணர்தீதுகின்றன.
இத்தாக்குதல்களின் நருவே இலங்கையர்களும் அங்கேயும் * இனவாதமுமி , அதிதீவிரப் பயங்கர வாதமுமீ ஜனநாயகமறுப்புமீ து
இனவாதமுமி பாசிசமுமீ தரத்தி யடிக்கிறது . அடிக்க அடிக்க நா மீ எங்கு வரை ஒடப் போகிருே மீ நாமீ நிதானமாய் எனிமே லாவது என்ன செய்யலா மீ என் பதைசீசிநீதிக்க வேண்டாமா?
Galafism 'Lal fisch L தான தீவிர தாக்குதல்கள் நடக் கீகுமீ அதே நேரத்தில் பல்வே று நகரங்களிலுமீ (பேரிலின், க மீபே ரீ கீ) மக்கள் அதற்கெதிரா ன ஊர்வலங்களையும் நடத்தியுள்
துமீ , அரசியல்வாதிகளினதுமீ இன வாத அரசியலுக்கு எதிரிபுக்க ளை ஒவ்வொரு நாடுகளிலும்கா ட்டி வருகிறர்கள். இம்மக்கருட

Page 3
து இணைந்து இனவாதத்திற்கும் எமது எதிர்கால சநீததிக்கும் பாசிசத்திற்கும் எதிரான பணித உதவியாகவிருக்கும்.
ளில் நாம் இடுபடுவது எமக்கும் -ஆசிரியதச
எப்பொருள் யார் யாரி வாய்க் கேட்பதுமீ
அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காள்கிறா நல் நாகரீகவிழமியங்கள் கொண்ட ஒரு சமுகமீ கொலை வெறியரிகளின் ரெளதிர சன்னததிற்கு உட்பட நேர்ந்த கொடுமைக்கு ராஜனிம் மறைவு ரத்தறிருபணமாகி விட்டது.
உன் இரதீத நிருபணமீ
நாளைய ஒளிக்கீறீறாய்
ராஜினின் சாவு மகோன்னத எப்பொருள் யாரி யாரி மானது. தமிழரித்மி சமுதாய வ வாய்க் கேட்பதும் அப்பொருள் ரலாற்றிலும், சிந்தனை வரலாற் மெய்பிபொருள் காண்கிறே ரிலும் ராஜனியின் மறைவு ஒரு நல்ல நாகரீக விழுமியங்கள் முக்கிய மையப்புள்ளியாக் அமை கொண்ட ஒருசமுகம் கொலை *D3. வெறியரிகளின் ரெளதீர சன்னத
 
 
 

தீதிற்கு உட்பட நேர்நீதகொடு மைக்கு ராஜனியினமறைவு ரதீத நிருபணமாகிவிட்டது.
மந்தித்துத் போன தமிழ் சமுகத்தின் மீது அவள் வைதீத நேரிமையான விமரிசனங்கள் அ
ஏரது உயிரையே விலை கேட்டி,
ருந்தது. எழுத்திறீகள்க சுட்டுக் கொலை செய்யப்பட்ட முதற் பென் விமரிசகியாக ராஜனி த மிழரீவரலாற்றில் தனிடம் பெ ரகிரரி,
அவள் இனைநீது எழுதிய pfl:Ass Luana Lo TB The broken
palmyrah v Trhi (på4uåsa us ag
ஒரு புதீத சாசனம் என்பது மட் மல்ல, ஈழத்தமிழரின் அரசியல் எதிர்காலம் எவ்வாறு அமையப் போகிறது என்று ஆதங்கமீ கொண்டஒரு மனிதாபிமானியின் விசாரனைக்குறிப்பாகவும் மனித உரிமைகளுக்கான முரசமாகவும் அமைநீதது என்பதில் தான் திங் தியுள்ளது.
1934ல் ஐரோபிபாவி
4C as rTpo Tas :தம் : தீதது. சகல தொடர்புச்சாதன களும் அவள் மீபதீன்தயே எதி ரொலித்தன. ஆனால் அநீத நா ஜி வெறியனின் கொடு ர ፵”ን። தீதலுக்கும், ஏநீத நேரமும் கன் டுபிடிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டு விடலாமீ என்ற பீதிக்குள்ளும்
dia Tridas Anna Franke என்ற : ಫ್ಲೆಲ್ಲ யா ஒரு இரம் பென்(192 - 1945) தான் ஒளிநீதிருநீத அறைக்குள்ளிருந்து சத்தமில்லா மல் எழுதி வைதீத டயரிக்குறி பிபுக்கள் சத்தியதீதை சாத்தி யமாகீகியிருக்கின்றன. இன்று அ நீதக் கொலைவெறியனின் பெ யரைகீ பிரஸ்தாபுரிப்பதே அரு வருப்பானதாகிவிட்டது. ஆனால் அன்ன ரிராங்ளின் குரல் இன்று மீ இனிவரும் தலைமுறைகளிலும் :: கேட்குமீ.
சகல சநீதரிபவா தங்களிலுமீ பொய்மைகளிலுமீ, நயவஞ்சகங்களிலுமீ திளைதீது அதனையே அரசியல் அறமாக வரித்துகீகொண்டுவிட்ட ஒரு து ழலில் ஒளிக்கிறீறப் , வசந்தகா ல உடிையாப், அநியாயங்களுக் கு எதிரான பெருமீ குரலாய்
ராஜனி உன்னை நாங்கள் என்
லெங்கமீ வேட்டையாடிய
லங்கும் நர It is நூமி நினைவுகரிவோமீ.
ருவனின் குரல் மட்டுமே தான்
தனிப் பெரும் குரலாக-வெற்றி - குமாரலிங்கமீ
mjrząaficzcentr? தூண்டில் Uetrfluor ፰ዴ8£: ፵;.j። “E:: husha Drohulm Ir 5. & Dortmund. Egis. --na sa
WET GERMANY Lopon wciM.

Page 4
இலண்டனில் தரமான தமிழ்
-சிவசேகரe
இலங்கையிற் தமிழ்நாடகத்துறை யின் அண்மைக்கால விருத்திக்குப் பெரும் பங்கு அளித்தோரி. பாவேநீதிராவும் தா uu முக்கியமானவர்கள். பாவேந்திரா என்பதுகளின் இடைப்பகுதி யிலும் தாலீயியல் எழுபதுகளின் பிற்பகுதியிலும் இலங்கையை விட் டு நீங்கிக் கடந்த சில வருடங் களாக லண்டனில் வாழ்கின்றனர் ஒரு அந்நியச்சூழலில் இலங்கையி நீ கட்டியெழுப்பிய கலையுணர்வு டைய ரசிகர் பரம்பரை ஒன் விற முற்றாகவே இழந்து அதற் கு ஈடுசெய்ய அதையொத்த ரு ரசனையுள்ள பார்வையாளர் கள் போத்ாத சூழ்நிலையில் ம விநிதளர்வது மிக எளிது .
இநீத மண்ணில் நெடுங்காலமாக வாழி நீதிவரும் தமிழர் மத்தியிற் லையார்வமுடையோரில் முக்கிய மின் ஒரு பகுதியினர் மேனா டுக் கலைவடிவங்களிலும் ஆங்கில வாயிலான கலை இலக்கிய Ըն III நீசிகளிலும் ஈடுபாடுடையவராவ
ர். இன்னொரு சாராரிக் கலை உணர்வு பரதநாட்டியம் கர்நா டகி இசை என்ற துறைகளில் து வர்களது கவனத்தைதீதிருப்பயது. பொருள் வசதியும் எட்டிக்குப்போட்டியாக இயங்கும் மனப்பாங்கும் பிள்ளைகட்கு இசையும் நடனமும் பயிற்றி அரங்கேற்றி களை நடத்தி அத்துடன் பிள்ளை களது தமிழ்க் கலை ஆர்வத்துக் த மூருவிழா நடத்தும் போக்கி
லேயே பலரைச் செலுத்துகின்ற ே
இநீதியாவிலிருந்து வருவகதிரும் பிரபல இசைக்கலைஞர்க கும் நடனக்கலைஞர்களும் நடத் தம் நிகழ்ச்சிகள் ஒரளவு வெற் றிகரமாக நடக்கின்றன.இவற்றி லும் விசேடமாக, சினிமா நடிக ர்களும் சினிமாவுக்கு இசையமை ப்போரும் பாருவோரும் கலந் து கொள்ளும் நிகழ்ச்சிகள் பெ ரும் வரவேற்பைப் பெறுகின்றன தமிழரின் தமிழ்க் கலாச்சாரவிருத்தியால் இன்றைய தமிழ்த்தி ரைப்படம் என்ற பாமரத்தனத்
 

தினின்று விடுபடமுடியாமல் உள்ள து. தமிழ்ப் படப்பாட்டு ஒலிக்க செற்றுக்கதும் , தமிழ்ப் படங்களி னது வீடியோக் கலெற்றுக்களும் பொம்மை , திரைச்சிதிதிராபோ ன்ற சஞ்சிக்கிகளும் 70களில் ப் நீ ಙ್ಗಣ್ಣ வநீது குடியேறிய பல ரைப் படித்துள்ள நோய்கள்.
இவற்றினின்று விடுபட்டுத் தமிழ்இலக்கியத்துக்கும் கலைகட்கும்
ஒரு புதிய வளர்ச்சியும் சமுதா யப் பரிமானமும் தேவை என்ப தை உணரமுடியாதவாறு இங்குள்
எ வாழ்க்கைமுறை அமைந்துள்ள
து. திருமளவைபவங்கள், பிறந்ததி வங்கள், கோவில் விசேடதினங்க:
வி, குறிப்பிட்ட சில பாடசாலை களின் பழைய மாணவர் ஒன்று
கடல்கள், மீன்டும் தலை தாக்கி
யுள்ள தமிழ் சினிமாக்காட்சிகள் போன்றவற்றிலேயே சநீதிப்புக் கள் பொதுவாக நிகழ்கின்றன.
இந்த மன்னின் கலாச்சாரத்தி ன். செழுமையை உள்வாங்க இ யலாதவாறு மறிக்கும் சமூக உறவுகட்கும் அரசியற் பிரக்ச னைகட்கும் மத்தியரிற் தமிழர் தமக்கென ஒரு இருப்பையும் ,
தீம் கலாச்சாரத் தனித்துவத்
இகயும் நிலை நாட்ட எருக்கு ம் முயற்சிகள் என்ன? ஒப்புக்கு க் தம் குழந்தைகட்குச் தீமிழ் கற்பிப்பதுடறும் பரதமும் கர் நாடக இசையும் பயிற்றுவிப்ப 9L-glh கலாச்சாரத் தின் இழிநிலையைக் குறிக்கும். சினிமா-வீடியோ போதைய
மூழ்குவிப்பதுடனும் தமிழர் நின் °ጭቆ,8£ro உயர்நீத க லை உணர்வுடைய ஒருவர் ஒன் நிற்கலாம் పేవి து எதிர்நீச்சல் போடலாம். லண்டனிற் தரமான தமிழ் நா டகங்களைத் தயாரித்து வழங் டும் முயற்சி ஒரு கடுமையான எதிர்நீச்சல்தான்.
பாவேந்திரா , ஆனந்த ராணி: * தளராத ஆதரவுடன் அவை கீகாற்றக் கலைக்க்ழகத்தின்பணிகளை முதலில் இலங்கையிற் தயாரித்த நாடகங்களை இங் ಆ9°:ಶಿಳ್ಗೆ முயற்சிகளு L TT 5 5TL T UT
T n 鷲型 மழை பசி , பெர்ரோல் sf t? GLI.'Led ஜேர்மர்மொழி நாடகத்தைத் தமிழா கீகிய யுகதர்மம் ,பதல்சர் க்காரின் முகமில்லாத மனித ர்கள் , இயனெஸ்குவின் தமிழாக் கமான இடைவெளி , தமிழிந்த முவிய அன்ரன்செக்கோவின் சம் பந்தம் " , ஆகியன ஒன்று முதல் ஏழு வரையிலான மேடையேற்ற கிகளைக் கன்டன. யுகதர்மம் த விர்த்த மற்றையவ்ை தயாரிப திற்கும் மேடையேற்றுவதற்கும், அதிக வசதிகளையோ ஆட்பலத் திெயோ வேனிடாதவையாக இ ருந்ததற்குக் காரணம் லண்டவில் உள்ள இளந் தமிழரின் திறமைக் ைேறவல்ல. கஉ$டப்பட்டு உழை க்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தமும் ஒ தீதிகைகட்கு திதிக்கக்கடிய நே ாம் போதாமையுமே பல திற மசாலிகளை நாடக மேடை
வின்று விலக்கிவிட்டது,

Page 5
பொருளா
தாரப்பிரச்சினைகள் ஒத்தின்க ட்கான வசதிகள் போதாமைபோன்ற பல நெருக்கடிகளையு ம் மீறி மீண்டும் தரமான நாட் கங்களைத் தயாரிக்கும் உறுதியு டன் பாலேநீதிரா செயற்பட்டாலும் , இலங்கையில் அவரதுநாடகங்கள் பற்றி அறிந்தகலையுணர்வுடைய ரசிகர்கள் சி லரே இங்கிருநீதமையால், இலங் கையிற் போல் இங்கு நாடகமண்டபங்கள் நிரம்பி வழியவில் லை. இங்கு புதிய ரசிகர் வட்ட தீதைக் கட்டியெழுப்பும் தேவை யும் இருந்தது.
இங்குள்ள இளைஞ ர்களது பங்கு பற்றலை ஊக்குவி க்கும் முறையில் தயாரிக்கர்பட் ட கத்துப்பட்டறை முயற்சியான பார்வையாளரகளை அடுத்து1986 ல் தயாரிக்கப்பட்ட - கவிதா நிகழ்வு இலங்கையின்தமிழர் விடுதலைப் போராட்ட த்தின் வரலாற்றைக் கவிதைகற் மூலம் கறும் எரிகின்ற எங்கள் தேசம் எனும் வெற்றிகரமானஇசை நாடகத்துக்கு வழியமைதி தது. பார்வையாளர்கள்1986 இல் பாரதிய வித்தியாபவன் ந டத்திய நாடகப் போட்டியில் - நான்கு பரிசுகள் பெற்றது.
எரிகின்ற எங்கள் தேசம் அத ற்கடுத்த வருடம் மூன்று பரிசுக ள் பெற்றது. இதைவிட , நகுலன்என்பவர் எழுதி ரமான பலி ஒரு சிறு நாட கமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது.
தீபத்தில் பிரசு
லண்டன் வாழ் தமிழர்களும் நா டக ரசனை மேலும் வளர வேன் டிய நிலையில் அவர்கட்கு எளிதாக விளங்கக்கூடிய நாடகங்க கும் அவர்களையும் ஈடுபடுத்தக் கடிய நாடக முயற்சிகளும் அவ சியம் என்பதை பாலேந்திராஅறுபவரீதியாக உணர்நீதார். இதன் விளைவாக, வேடரை - உச்சிய வெள்ளைப்புறாக்கள் என்ற மெளனகுருவின் நாடகன்ய ரதியை ஆதாரமாகக் கொண்டு பிரென்ற் தமிழ்ப் பாடசாலைப் பிள்ளைகள் நடித்த நாடகம் - மேடையேற்றப்பட்டது. இது சிறு வர்களுக்குப் பேச்சுத் தமிழில்மட்டுமன்றி மேடைப்பயிற்சியிலும்
உற்சாகமூட்டிய ஒரு நல்லதயா
ரிப்பாதலாற் பல் பெற்றோர து ஆதரவையும் கண்டது .
Qodulafia) . . . ' basmu mt
ரதம் தொடரை ஆங்கிலத்தலை
ப்புக்களுடன் வாராவாரம் ஒளி பரப்பும் குழலில் , ரஞ்சித்ராய்செளத்திரி எழுதி தானி மொழி பெயர்த்த பாரததர்மம் என் ற கருத்தாரம் மிக்க நாடகம் மேடையேற்றப்பட்டது. பாவிடவ ர் அரக்குமாளிகையின் தீயினின்று தப்புவதற்காக ஒரு சன்டானகுலப் பெண்ணும் அவரது பிள்னைகள் ஐவரும் தீக்கிரையானது எல்விதம் இவ்வளவு காலமும் த வறென்று கானப்படவில்லை என் ற அறஞ்சார்ந்த கேள்வியை இ நீத நாடகம் எழுப்புகிறது. இது வும் பார்வையாளர்களது பெரு

மி பாராட்டைப் பெற்றது. இத னையடுத்து இன்றைய செக்கோ ஸ்லவாக்கிய ஜனாதிபதி வல்லா ல் உறவெல் தன் வாழ்க்கை அ ரபவத்தை அடிப்படையாகக் -
கொன்ரு எழுதிய இரண்டு ஓரங் க நாடகங்கள் மன்னிக்கவும்
எனும் பொதுத்தலைப்பில் மேடையேறின. தமிழிற் தழுவப்பட்ட போதும் , செகோவின் சம்பந் தம் போன்று ஒரு சர்வதேசிய தீதன்மையை இந்த நாடகங்கள் பெற்றிருந்தன. அரசின் அடக்குமு றையின் கீழ் தன் சுதநீதிர உன் deny és no plaJulonTas Luntálü Láŝasaf ள் இரண்டு அம்சங்களைக் காட் டிப் பரிதாபத்துக்குரியோர் த ம் கொள்கைக்காகக் கட்க டப் படுவோர் அல்ல, மாறாகத்தம் பிழைப்புக்காக எதையுஞ்செய்ய முனைவோரே என்று இந்த நா
டகங்கள் உணர்த்துகின்றன. இவை
யும் சிறப்பான மேடையேற்றத்
தால் மிகுநீத வரவேற்பைப் பெ நீறன.
தாவீவியளின் நாடகங்கள் களரி எனும் அமைப்பிராரு மேடையே றின. மகாகவியின் புதியதொரு வீடு முதலில் 1968 ல் அவர் இலங்கையிற் தயாரித்தளித்தது. இதைவிட , குழற்தை சண்முகலிங்க த்தின் கடிவிளையாரு பாப்பா நா. சுந்தர்லிங்கத்தின் "அபகரம் என்பனவும் சிறப்பாகத் தயாரி க்கப்பட்டன. தாலீவியல் லண்டன் வந்தபின் தயாரித்த நாடகங்க ள் அரசியற்பாங்கானவை என
A
லாம். மிகுந்த சிரமத்துடனும் எ கிற
திணிக்கையில் அதிகமான நடிகர்
கருடனும் மிக வெற்றிகரமாகமேடையேற்றப்பட்ட ps st-4s ம் இளைய பத்மநாதனின் மீண்டு மீ ராமாயணம் மீண்டும் பாரத ம் எனும் இளஒதுக்கலும் போராட்டமும் பற்றிய நாடகமாகு மி , எங்கே போகிறோம் என்ற நாடகம் மனிதத்துவத்தை வலியுறுத்தும் ஒரு அரசியல் நா L-auônre5th . Qg Sri Salami
என்ற கிண்டலான பெயருடன் - சுவிற்செலாந்தில் தமிழ், ஜேர்ம ன், ஆங்கிலம் ஆகிய மும்மொழிக Guð Guoat-usfð Gu stuGuðmg தயாரிக்கப்பட்டது. இதிற் பலகவில் நாட்டுக் கலைஞர்கள் ப ங்கு பற்றினர். களத்தில் என்ற பெயரில் அண்மையிற் தயாரிக்க ப்பட்ட நாடகம் வழமையான நாடகங்கள் போலன்றி ஒருநவீன நாடகப்போக்குக்குரிய து .இலங்கையின் இன்றையபோ ரிச்சூழலில் மக்கள் பரும் இன் னல்களின் சித்தரிப்பாக இது அமைந்துள்ளது. செய்திகளிலும்
உலக நடப்புக்களிலும் பொதி நீதுள்ள அரசியல், நாடக சா மேடை நிகழ்ச்சி யாக வழங்கும் இம்முயற்சி த மிழுக்குப் புதியது.
o தானீலியஸ்சுவில் அரசாங்க கலாச்சார அறையின்கீழான மரலெம் (MARALEM) Ճ6ցմ) ցցուoմ பில் நாடகத்துறைப் பயிற்றுவி ப்பாளராகவும், நெறியாளரா கவும் பகுதிநேரப்பணியாற்று
ார். அவரது மேடைத்திற
மையை லன்டன் தமிழர்கள் -

Page 6
உணர்ந்து தமக்கேயாக்கிக் - லண்டனில் ஜான் 1991 இல் கொள்வார்களாயின் அது மகி அவைக்காற்றுக்கலைக்கழகம் gbét 8#ég5 gflaug9 . நடத்திய நாடக விழாவில்
பாலேந்திராவும் , தாலீவியல9ம்
ಗ್ಧರೆಣ್ಣೆ ಟ್ವಕ್ಗಿಸಿ: எவ்வாறாயிலும், தரமான தமி ஃ.'" ஒரே மாலை ழ் విడి ப்பொழுதில் நடந்தமை மிகுநீத as pay Ueq i u to turt as Qpd Cas மனநிறைவைத் தந்தது. இவ்வாறி வருகிறது லண்டன் தமிழ் - றாது ஒத்துழைப்பும் பரபரநாடகங்கள் பற்றிப் பிரான்ஸ் ಫ್ಡಿಲ್ಲಿ புரிந்துணர்வும் மேலும் ஜேர்மனி, கனடா போன்ற - தாடருமாயின், லண்டன் வாழ்நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் தமிழ் பெருமைப்படக்கடிய ஒ அறிவதற்குக் காட்டும் ஆர்வம் nਨas உற்சாகமூட்டுமொன்றாகும். ய தமிழ் மனம் பரப்புவது வி
இவையெல்லாவற்றைடிம் விட, ரைவிலேயே கைகடும்.
கிறிஸ் சான் வைக் கவிதைகள் இரன்
தமிழில்: மணி இரண்டு
মৃত্যবাদ্য৷
கொலைகாரர்களும் கள்வரிகளும் எளிதாகவே
சிலைகளாகி
:ன்னங்களாகிறச ஏனென்றல்
அவர்களது கண்கள் ஏற்கனவே கருங்கற்கள் அவர்களது இதயங்கள் கற்பாறைகள்.
தென்னாபிரிக்காவில் றிவர்லீ(யோகான்ஸ்eேக்) எனுமிடத்தில் 1956இல்பிறந்த கிறிஸ்ாொர்ரீ ரான்வைக்(enn9opher wug9எழுதியமுதலாவது கவிதைத்தொகுதி 1979இல் பிர சுரமானது.அதில்லொவேர்ாோ(8owாO ) ஆதரவுக் கவி தைகள் இடம்பெற்றன.
1 O

(&nces
ÓCcbő
அதென்னவெனில் வாக்களித்தல், 3: பார் பெரியதொரு பெட்டி,
ளமாக அதில் ஒரு துவாரம். ஒம் , உண்டியல் போன்று.
உனக்கு தெரிவுகள் உள்டு , கொஞரமான அரசாங்கம் வேண்டுமா? அல்லது நல்ல அரசாங்கமா ? G &F nrð G Lugo) ay pi &F nr 3 suorr ? அல்லது செயற்படும் ஒன்றா? uo&&san am Lunt f u ta muorfủug GT dig முடிவுசெய்யச் சதுரமான காகிதத் துண்டில் நீ ஒரு x போட வேண்டும். அதற்கு முன்னர் நீ
உன்னை அடையாளிம் காட்ட வேண்டும். gyg és 6vutb. அடையாள அட்டை மட்டுமே தேவை . அது பால் புத்தகம் போல இருக்கும்.
வித்தியாசம் ஏதென்றால் அதை வீட்டில் விட்டு வநீதாயேனில் அகப்பட மாட்டாய்
Ség GeUL'IS •
இனி வேட்டு ,
g . S9) tÖG u mt gg , உனக்குக் கட்டாயமாக வேட்டு என்னவென்று தெரிந்திருக்கும்.

Page 7
භීබෘණාංගණ :
పిడుగ தமிழ்
இலங்கை அரசாங்கத்திற்கு ನೆಲ್ಗಳ್ಗಿಷ್ಟ್ರಿತಿ இடை யில் 1990ஜன் மாதமி ஆரம்பி தீத யுத்தமானது இலங்கையின் ஒரு தேசமீ-அரசை அமைக்குழி (NATION - AN 2-87ATE swas in 6 ) துயரக்கதையில் ஒன்றும் செய்து கொள்ளமுடியாத இடத்திற்கு வ நீது நிற்பதையே : திறது. பிரிவினைவாத, புரட்சிகர கிளர்ச்சிகள்ஒரு புறமீ ,அத்தோ ரு இநீதியா போன்றபிராநீதிய பெரும் வல்லரசு ஒன்றின் ஆதிக் க ஊடுருவல் இன்னொரு பக்கமீ சிறுபான்மைத் தமிழர்களுக்கும், சிங்கள அரசாங்கத்திற்கும் இ டையில் 1983லிருந்து ஆரமீப் மாகிவிட்ட யுத்தத்துடன் ஒவ்" வொரு சமுகத்திற்குள்ளும் உள்
இடம்பெற ஆரம்பத்துவிட்டன. ஆட்சி அதிகா ரதீதை
ஜே. வி. பியினர் இரண்டு முறை (1971 , 1987-9) ஆயுதக்கிள spikou i am
தீவிரப்போக்குகளை ஒரு கட்டு
பிபாட்டுக்குள் கொண்டுவரவுமீ, சாத்தியமாகாத கோரிக்கைக ளுக்குமீ ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாத தீர்வுகளுக்கும் இடையில் ஒரு சு முகமான தீர்வுக்கான தளத்தை அமைப்பதற்கும் இலங்கை-இநீதி ய ஒப்பநீதம் உருவானதோடு, இநீதியசமாதானப்படையும் இல ங்கையில் வநீதிறங்கியது என்ன
செய்தும் இலங்கை மக்களிடை
இனமோதல்
- பிசரலனழுத்து
யே தேசிய நல்லிணக்கத்தை உ ருவாக்திதிகொள்வது சாத்தியமி ல்லாது பேயிேறீறு. இலங்கையின் பாதுகாப்பற்ற-ஸ்திரமற்ற நில மைக்கான பின்னணியைப் பற்றியும் இலங்கையில் தேசிய நல்லிணக்க தீதிற்கான சாதீதியக்கறுகள் பற்றியும் இக்கட்டுரை ஆராய்கி ՈDՖ] •
இனரீதியான கெடுபிடிகள்
பாராளுமன்ற_காலகட்டம்.
சுதநீதிர இலங்கையில் சிங்களவருக்குமீ தமிழருக்கும் இ டையான அநீதஸ்து பற்றிய கெ டுபிடிகள் இலங்கையருக்கு சர்வ சன வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட 1931ம் ஆண்டிலிருநீதே ஆரமீப தீதுவிட்டன. கல்வி வளர்சியினாலு மீ மற்றுமீரிட்டிஸ் காலனியக் கொள்கை காரணமாகவும் அது காலவரை அரசநிர்வாகத்தில் தாங்கள் அநுபவித்து வநீத செ லிவாக்கு இனிமேல் பெருமீபான் மை சிங்களவரின் ஆட்சியில் என் றென்றைக்குமாக மோசமாகக் குறைக்கப்பட்டுவிடும். என்ற தமி ழர்களின் அச்சமீ அதிலிந்து வேருன்றிவிட்டது.
மறுபிபுறத்தில் சிங்களவர் கள் தங்களது பெருமீபான்மைப்
பலத்திறீகேற்றவதையில் தங்கள து நிலையையும் அநீதஸ்தையும், உயர்த்திக் கொள்ளவுமீ த்ென்னி
12

நீதியாவுடன் இணைந்த தமிழர்க கலாச்சாரத்திற்கு மாறக இலங்கையில் தமது தனித்துவமா ன கலாச்சார, சமய அமீசங்க னையும் பேணி உரிமை கோரி
நின்றனர்.
1948, ல் இலங்கை சுத நீதிரமடைவதற்கு முன்பேயே ஒ (5 டிகை போல - பாராளும ன்ற தொகுதிகள் இனவாரியாக வே ஒதுக்கப்படவேண்டுமீ என்று தமிழர்கள் முன்வைத்த கோரிக் கைகளில் அவர்களது அரசியல் ஆதங்கங்கள் வெளிப்படலாயின. இந்தக்கோரிக்கைகள் நிறைவே நீறிவைக்கப்படவில்லையாயினுமீ , சிங்கள-தழி மக்கள் இலங்கை யில் பரவி வாழுமீ தன்மையினா 65 Lfrfl’(qigo, QQ’abLusskägsbLf பாணி தேர்தல் தொகுதி அமை பிபானது பெருமீபான்மை சிங்க ளக் கட்சிகள் தெற்கிலும் சிறிபான் மைத் தமிழர்கள் வடக்கிலுமீ ஆ திக்கம் பெற்றுஇனரீதியில் இருே வேறு அரசியல் ததுதுருவப்போ கீகுகள் உருவாவதையே உறுதிப் பருத்தியது. மேலுமீஅரசாங்கத்தி ல் சிங்களவரே பெருமீபான்மை வகிப்பர் என்பது திட்டவட்டமா கத்தெரிந்ததுமீ மத்திய அரசில் தமிழர்கள் மேலும் புறக்கணிக்க ப்படுவார்கள் என்ற அச்சமும் . தொடர்ந்து நிலவலாயிற்று.
இருநீத போதிலுமீ சுதநீதி ருத்திற்குப்பின் தமிழ்த்தலைவர்க ள் பாராழுமன்ற அரசியலில் ஈ ருபாடு காட்டத்தொடங்கினர் . சிப்ான்மையினரின் நலன்களைப்ப பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக் கைகள்பற்றி அரசாங்கத்துடன்
13
தியிது.
鷲體 கொள்ளவும் ஆதரவு பெ றவும் இந்த யுக்திமுறை உதவிய து . பாராழுமன்ற ஜனநாயகம் பற்றி சிங்கள-தமிழ் இனங்களின் உயர் குழாத்தினரிடையே உடன் U T(b
காணுவதிலுமீ இலங்கையி ಕ್ಲೈಞ್ಞನ್ತಿ ನಿಷ್ಟ್ರಿಣೆ அரசி tu6) 960) D வகித்த } மேலுமீ பெறுவதையும் இது உறுதிப்படுத்
கொள்கையளவில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டாலுமீ அரசாங்க தீதின் கொள்கையாக-நடைமு றையில் ಆಗ್ಗಾ। அரசியல் சலுகைகள் எதுவுமி தமிழர்களுக் ਛ. ពុំ சில பின்னேற்றங்களுக்கடாகவும் இநீத உயர்குழுவினருக்கிடையில்ா ன இணக்கம் 1970களின் இறுதி யில் சிரதநீது போகுமீவரை நின் று நிலவியது.
அரசியல்ரீதியாக அனுசரி த்துப் போகவும் சமுக இனப்பிர சீசினைகளை பாராழுமன்ற ஜன நாயக அமைப்பின் வரம்பிற்குள் கையாளவுமீ முனைநீத போக்கி ற்கு இப்போது அழிவு நேர அ ரம்பித்தது. சிங்கள, தமிழ் இனங் களின் உயர் குழுவினர் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் தமது தே ரீதல் போட்டா போட்டிகளில் வெற்றி பெறுமீ நோக்கத்திற் காக பிரிவினைவாதத்தை தாண் மீ-இனரீதியில் பாமரமட்டத்தி எடுபடக்கூடிய அமீசங்களை நன்கு பயன்யடுத்திக்கொண்டனர் தேர்தல் தொகுதியில் வெற்றி பெறுவதானால் இநீத மலிநீத பாமரத்தனமான அரசியலுடன் தன்னைத்திட்டவட்டமாக இனங் காட்டிக் கொண்டாலே ஆதமி

Page 8
என்ற ஆகிவிட்டது. அரசியல் அதி காரதீதை அடைவதற்கான அறு திவழி பழைய, இனவாதப்பிரிவி னைவாதப் போகீகுதிதான் என்ப து நியாயமாகி போய்விட்டது நிலையான தேசிய குணாம்சதீை தை வளர்தீதெருக்கக்கூடிய ஆl றலை இநீதஉயரீகுழுவினர் இழநீ து போனதை இது வெளிப்படுதீதி யது . இதில் தான் 1958 பொது தீதேர்தலின் முக்கியத்துவம் அட ங்கியிருக்கிறது . சிங்கள ஜனரஞ்ச க சக்திகளின் மத்திய-இடதுசா ரிக்கட்டணி எt , எல். எப். பரி ஸ்தாபகரீ பண்டாரநாயகி க தஐலமையில்ெேதற்கில் வெறி றி பெற்றபோது தமிழரசுகீகட் சி வடக்கே தமிழர் மத்தியில் வெற்றியீட்டியது . சிங்கள, தமிழ் இனங்களுக்கிடையே அரசியல் ய யாப்புரீதியில் சில மாற்றங்கள் செய்து கொள்ள இது அனுகூலமா க அமைநீதது.
பண்டாருநாயகிகா ஆட் கீகுவந்ததும் 1956ல் சிங்கள மொழியை உதிதியோகபூர்வமா ன மொழியாக்குமீ தமது தேர் தல் வாக்குறுதியினை உடனடியா க நிறைவேற்றினார். கல்வியாலு மீ , வேலைவாய்ப்பிலும் தாமீபா திக்கப்படுவோம் என்ற தமிழர் களின் அச்சதீதிற்கு இது நெய்யூ ட்டியது. இதனைவிட ஆபத்தானது என்னவெனில் தேசிய ஒற்றுமைக் கு உற TE விளைவிக்கக்கூடிய நி லைப்பாடுகளை பண்டாரநாயகி கா மேற்கொள்ளவேண்டுமென்று அவரை அதிகாரத்திற்குக் கொ ண்டவ நீத சிங்கள-பெளதீத குழு வினர்நிபநீதித்தபோது அவரா ல் அவர்களைக்கட்டுப்படுதீதிக் கொள்ளமுடியாமல் போனதுதா
ன். இதனையடுதீது தமது சிங்கள
மொழிக்கொள்கை தமிழர் மீது ஏற்படுத்திய பாதகமான விளை வுகளுக்கு நிவாரணமி காணுமி தேவை ஏற்பட்டது. இதற்காக தமிழ் மொழியைப்பாவிப்பது ப ற்றிய விஉேச மசோதாக்கஞ்பூ ன் தமிழரசுக்கட்சி தலைவர் செல்வநாயகத்துடன் செய்து கொண்ட ஒப்பநீதத்தின் பிரகா ரமீ மாவட்ட சபைகளுக்கு அதி காரப்பரவலாக்கமீ வழங்கப்ப ருவதையும் பண்டாரநாயக்கா ஏற்றுக்கொண்டமையை சிங்களதீ திேரீதல் தொகுதிகளில் உள்ளா ரிந்து காணப்பட்ட சிங்கள குறு கியவாதமுமீ , எதிர்கட்சியான ஐ கீகிய தேசியக்கட்சி-யூ என் பரி யின் அரசியல் சந்தரிபவாதமுமீ முறியடித்துவிட்டன:
சுதந்திர இலங்கையில் மு ன்னென்றுமில்லாதவாறு 1958லு மீ 1958லுமீ பயங்கர சிங்களதமிழீ கலவரங்கள் நடைபெற்ற ன. இவை 1983ன் பயங்கர இனப் படுகொலைவரை தனது முரீகத் தனமான தீவிரத்தைக்காட்டுவதி ல் முடிநீதது.
இதனையடுத்து பதீ தாண்டுகாலப் பகுதியில் சிங்கள தமிழ் இன உறவுகள் மோசமா சீர்குலைநீது போய்க்கொண்டிரு நீதபோதிலும்பாராளுமன்றத்தில் அரசியல் இணக்கமீ காண்பதில் தமிழர்கள் நமீபிகை கொடி ருந்தனர்.
தொடருமீ . . . . .
1 4

இலங்கையில் ரியன்கள்
ாந்தியத் தோட்டத் தொழிலாள பெக்கருக்கும் வாக்குரிமை வழங்க வேண்டுமா ? - எத்ற டொனமூர் பிரபு எங்களிடம் Č GL*LT ft .
"நிச்சயமாக அவர்கரும் பெக்கசு தாள், நாங்கள் எhuாப்
பென்கருக்கும் வாக்குரிமை வழங்கப் படவேண்டும் என்ற தார் கேட்கிறோம்,ா என்று நாங்கள் போராட்ட உதீ சாகிதிதோ டு அவருகீதப் பதி கதிராக ,
- 1927 இல் டொனமூர் ஒரிசா
ரனைக்குழுவின் முன் அக்ரீர் சிங்கிா என்ற பெர்மா..
இலங்கையில் பெள்களது இயக்க ம் ஒரு தனியான வரலாறுகொ ண்டது. ஏனைய அண்டை நாடுகனைப் போன்று மனைவி உடன்க ட்டை ஏறுதல் பெண்களை மூடி மறைத்து வைத்தல் 脑 ஆகியவற்றால் இலங்கைப் பெண்க ள் துன்பத்துகீதுள்ளாகவில்லை. 1975 வரை பெண்கள் பல மு i கீகியமான முன்னேற்றங்களைப்பெற்றுள்ளார்கள். அரசியலுரிமை மாத்திரமன்றி வேலை வாய்ப்பு கல்வி, எழுத்துவாசினை- 83%, சுகாதாரம்- சராசரிவயது 67, குழநீதைப்பேறின்போது இறப்பு 1000 க்கு 1, 2% போன்றவ நீறில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள து . இலங்கைப் பெண்கருக்கு வா க்குரிமை 1931 ம் ஆன்டிலேயே கிடைத்துவிட்டது .
5

Page 9
பிராமணியக் கருத்துக்கள்/சிந்த னைகள் சிங்கள தமிழ் கலாச்சாரத்தில் பெரும் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தியது. அதாவது , பெண்களின் முக்கியமான கடமை மனைவியாக இருத்தல், தாயாக இருத்தல். அத்தோடு அவர்கள்மூளையற்றவர்கள், நிரநீதரமற்ற வர்கள், உணர்ச்சிவசப்பருபவர்க
கள், சூழ்ச்சியுடையவர்கள், ஆண்க
ரை வழிதவறச்செய்யும் குணங்க ள் கொண்டவர்கள் என்பதாகும் மேலும் அவர்கள் தங்களை அழ காக வைத்திருப்பதும் முக்கியகடமையாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெளத்தசமயம் பெண்களின் சமூ கத்துறையின் சில மாற்றத்திற்கு ஒரு பாதையை வகுத்தது , பிரா மணிய நடைமுறைகளின்படி பூசக ர்களாக ஆண்கள் மட்டுமே ஏக போகம் கொண்டிருந்த அதேவேளை பெளத்த மதத்தில் பெ. ன்களும் துறவிகளாக முடிநீதது. எனினும் பெண்துறவிகள் ஆண்துறவி களுக்கு கீழ்ப்பட்டவர்கள்ாகவே இருந்தனர்.
சிங்கள தமிழ் மக்களிடையில் சீ தனம் திருமணச்சடங்கில் ஒரு மு க்கிய பாத்திரத்திளை வகித்தது நவீன சமுதாயத்தில் சீதனம் ஒ ரு வியாபாரப் பொருளாகமா றியமையான் திருமணம் என்பதுஇரு உள்ளங்களுக்கிடையே ஏற்ப டும் ஒரு தார்மீக ஒப்பந்தம்என்ற நிலையிலிதுந்து விலகியுள்ள து. சிதன ஒழின்புப் போரர்ட்ட ம் இலங்கைப் பெண்கள் மத்தியி
ல் முக்கிய இடத்தை இன்றுவரை பெறவில்லை. 1938 ம் ஆண்டு , சீதனம் கொடுப்பதையும் வாங் குவதையும் தடுப்பதற்கான பிரேரனை சட்டசபையில் கொன் டு வரப்பட்ட போது ஒரு வா க்கினார் தோற்கடிக்கப்பட்டது
மத்தியதர வகுப்பு பெண்கள் கல்வி, வாக்குரிமை, ச்ம அரசிய வரிமை ஆகியவற்றுக்கு ப்ோரா
டிக் கொன்டிருந்த போது ,
தொழிலாளி வர்க்க பெண்கள்ஆண்கருக்கும் பெண்களுக்கும் சம சம்பளம் , வேலை செய்யுமிடத்தி ல் தேவையான மனிதாபிமானவசதிகள் ( ) ஆகி யவற்றுக்காக போராடினர் .
முழு இலங்கையிலும் தேயி லைத் தோட்டப்பகுதிப் பெண்களைப்
உயள் (35) தைப் பறின்போது ចំ ஆகியன மிக அதிகமாகவு ம் கல்வி வாய்ப்பு மிகக்குறைவா கவும் காணப்படுகிறது.
தொழிற் சாலைகளில்மிகக்குறைந்த சம்பளம் பெறும் தொழிலாளர்கள் சாதாரணமா க பயிற்சியற்ற பெண்களாகவே காணப்படுகின்றனர்.
வீடுகளில் வேலைக்கார ர்களாக இருப்பவர்களில் பெரு ம்பான்மையினர் பெண்கள்ாவார் கள். இவர்கள் அரை அடிமைகளாகஇவ வாழ்கின்றனர்.
16

விவசாயப் பென்கள் ஆ ன்களுடன் கமத்தில் வேலை செ ய்த போதிலும் சில வேலைகள் அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டுள்ளது
ஏகாதிபத்திய வருகைக் கு பின்னர் இப்பாரம்பரியங்களி ல் தாக்கம் ஏற்பட்டு மாற்றத் திற்குள்ளாகின. ஒரு சமூக வழக் கமாகிய திருமணத்தில் அந்நியஆதிக்கம் மாற்றத்தினை ஏற்படு தீதியது. ஒல்லாந்தர்கள் பிதாவ ழி ரோமன் டச்சு சட்டத்தினை நடைமுறைக்கு கொள்டுவநீதனர் ஆங்கிலேயர் ஒருதார திருமணத் தையும் திருமணப்பதிவையும் நடை முறைப்படுத்தினர்.
கல்வியின் தாக் கம் மரபுவழிமுறையில் வீட்டோடேயே ஒட்டியிருநீத பென்களை, வீட்டுக்கு வெளியே கொணர்நீதி வெளிவேலைகளிலும் பங்கு கொள் ளச் செய்தது. மேலும் இக்கல்வியானது பழைய மரபு முறை தம து முன்னேற்றத்திற்கு எந்த வகை யில் தடையாக இருந்தது என்பதை காணத்தக்கதாக அவர்களது கண்களை திறக்கச்செய்தது . கல்வி யின் விரிவாக்கம் மத்தியதர வர் க்கப் பெண்களை உருவாக்கியது. முக்கியமாக ஆசிரியைகள் வைத்தி யர்கள் ஆகியோரை உருவாக்கிய து . மேலும் அரசியல் விழிப்புணர்ச் சியும் பெண்கள் மத்தியில் ஏற்பட் டது. இருந்தபோதிலும் அரசியலில் பெண்களின் பங்கு மிகக்குறைவாக வே உள்ளது . ( ஒருபோதும் 4%க் கு அதிகமாகவில்லை) அனேகமான பெண்கள் கணவன் அல்லது தந்தை
17
இறந்ததன் காரணத்தாலேயே அ ரசியலில் புகுந்தார்கள். அதாவது ஒரு ஆணுடைய Gunt dapay asalin கவே அவர்கள் அதிகாரத்துக்குவரமுடியும் போல் தோன்றுகிறது இதற்கு ஒர் சிறந்த உதாரணம்சிறிமாவோ பண்டாரநாயக்கா . சில தீவிரவாத பெண்கள் தங்கள து கடமை இடதுசாரிகளை ஒற்று மைப்படுத்துவதும் சோஉக லிசத்தை ஏற்படுத்துவதும் பெண்களுக்கு காட்டப்படும் பாரபட்சத்தினைஒழித்தலும் என்று கருதினார்கள்.
பெண்களுக்கு கல்வி அரசியல் ? நீதிசமத்துவம் ஆகியவற்றில் ஏற்ப ட்ட வெற்றிகள் புரிஉக வா குட்டி
பூர்உஷ வா வரிக்கப் பென்கரு டனேயே மட்டுப்பட்டு நின்றது இந்த வெற்றி பிதாவழி சமூக அமைப்பையோ அல்லது குடும் பத்தில் கீழ்ப்பட்டவர்களாகஇருக்கும் நிலைமையையோ மாற்றவில்லை.
வளர்ந்துவரும் நவீன - தொழில் 8றையில் அதிக தொ ழிலாளர்கள் தேவைப்பருவதனா ல் அபிவிருத்தியில் பெண்களின்பங்கு என்ற ஒரு சித்தாந்தம் உருவாகியது .
தாராள மனப்பான்மை யுடைய பெண்நிலைவாதிகளதுநிலைப்பாடு கீழ்க்காறும் - வகையில் உள்ளது .
1) பெண்கள் விடுதலை பெற வேண்டும். அரசியல் , சட்ட ம் , பொருளாதார உரி

Page 10
மைகள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு , அரசியலில் தீர் மானம் எருத்தலில் பங்கு ன்ெபவற்றில் ஆண்களைப்போன்று சமவாய்ப்புக்க ள் இருத்தல் வேண்டும்,
வருமான உற்பத்தித்து
றையில் பெண்களை ஈரு
பருத்திவதன் மூலமும்புதி
ய வேலை .’1’
ளை வழங்குவதன் மூலமும் முழுப் பொருளாதார அ பிவிருத்தியிலும் பெண்களை சேர்த்துக் கொள்ள வே ண்டும் .
இத்தாராள மனப்பான் மையுடைய பெண்நிலைவாதிகள்
தற்போதய பொருளாதார அமை ப்பினை ஏற்றுக் கொள்வதுடன் சக ல நாடுகளும் மேற்கத்தய முதலா ளித்துவ வளர்ச்சி வழியில் முன்னேற முடியுமென்றும் இதற்கு பழைய மர பு சம்பிரதாயங்களில் சிர்திருத்தமு ம் சமூக அமைப்டிபநவீனமயப்படுத் தலும் அவசியம் என்று கருதுகின்றன ர். இமலும் இதுவரை கால இந்தவ கை நவீனமயப்படுத்தலின் பலாபல ன்களை ஆண்களே தனித்து பெற்றுள் ளனர் என்றும் பூதிய திட்டங்கள் தீ ட்டுவது முக்கியமானது என்றும் அத ன் மூலம் பெண்களையும் இவ்வளர்ச் சிபில் ஈடுபடுத்தி இவ்வுற்பத்தி வன ர்ச்சியில் அவர்களையும் சேர்த்தல் வேண்டுமெனக் கருதுகின்றனர்.
W6) கொலனித்துவம்
* ஃக்ஸ் ம்ன்தாலி *
( نمطMaat عيناعCF
எல்லாவற்றிலும் முக்கியமாய் தீ
தராதரங்களை வரையறுப்பிரி, விழுமியங்களை எடுத்துரைப்பர் வரையறைகளை வகுப்பிரீ, எல்லைக்கோடுகளைத் திணிப்பீர்
நும்மிடம்
விண்வெளியிறி சஞ்சரிக்கும் கலங்கள் இல்லாவிடினும் பெறுமானமுள்ள ஆயுதங்கள் இல்லாவிடினும் உலகைநீவீர்
18

நீவிரி என்ன பாட்டை இசைப்பினுமீ
வரிகள் ஆடுவார்கள் விரி என்ன குப்பையைக் கொட்டினாலுமீ அவரிகள் சுவை பிபாரிகள் அவர்கள்து அரிய கணிப்பொருட்களையுமீ
வர்களது வளமான வனங்களையுமீ
விருமிபரிய வண்ணமே பொறுக்கி எடுக்கலாமீ
அவர்கள் அஞ்சி நருங்கி நூமிமிடமீ வருவாரி
ஏனெனின் நீவிரிசெய்த விதிகட்கமைய விளையாட்டு ஆடப்படுகிறது எனவே, நீவிரி வெல்லுமீ போதே
விளையாட்டு ஆடப்படும்.
எல்லாவற்றிலுமீ மேலாக விழுமியங்களை எடுத்துரைப்பீர் தர்ாதரங்களை வகுப்பீர் முன்றமீ உலகம் நுeமடியில் விழுவதை 9osmff fg umfUuff.
தமிழில்: மணி
மலாவியப் பெற்றேருக்கு 1933இல்2மீபாப்வேயில் பிறநீத :லிக்ஸ் மீன்தாலி அங்குமீ லெசோதோவிலுமீ கனடாவிலுமீ கல்விபயின்றரீ , மலாவி பல்கலைக்கழகத்திலுமீ பின்னர்
eொதீஸ்வானா பல்கலைக்கழகத்திலுமீ ஆங்கிலம் பேராசிரி யராகப் பணியாற்றியவர். 1982இல் இவரது முதலாவது க
விதைத்தொகுதி பிரசுரமாயிற்று
1 9

Page 11
தேர்சி
அன்புள்ள அ ஆ இ ஆசிரியர் அவர்கட்கு,
என்ன இது? ஒல்லா நீதிலிருநீது இப்படி ஒரு தமிழிதழா? ஆச்ச' ரியமும் ஆனநீதமுமாக இருக்கிற து . எனக்கும் உங்கள் எல்லா இதழ்களையும், விபரங்கயையும் அனுப்புவிர்க்ளா?
இளைய அப்துல்லாவற்
தமிழினத்தின் மதிப்புக்குரிய அ ஆ இ பத்திரிகை ஆசிரியர் அவர்கட்கு,
வெளிநாடுகளுக்கு வநீது தனது
தாய் மொழியைப் பேசுவதற்கே அவமானப்படும் எமது சமுதாய தீதினிடையே குன்றின்மேல் விளக் குப் போல் ஐரோப்பிய நாடுக ளிலும் தமிழ் தீனி போரும் உங் களுக்கும் , ஆக்கங்களுக்கு மெருகு ஊட்டி அழகோடு எமக்கு அளிக் க உதவும் நண்பர்களுக்கும் , உங் கள் அளப்பரிய இச்சேவை ஆல் போல் தளைத்து அறுகுபோல்
படரவும் என் வாழ்த்துக்களைக்
கறிக்கொண்டு உங்கள்ளதமிழ் சே
வை இத்துடன் நிற்காமல் தொ டரட்டும்.
இன்றைய நிலையில் எமது நாட் டில் ஒரு நேர உணவுக்குக்கட வழியின்றி பட்டினிச்சர்வுகள் நிக ழ்ந்தவண்ணம் இருக்கின்றன. எமது நாட்டைப்பொறுத்தவரையில் அ ன்றாடம் வேலைசெய்து தமது சீவியத்தையோட்டும் வறியவர்க ளின் தொகைதான் அதிகம் . இன் று இவரிகளின் நிலையினை விபரி கீக முடியாது. இவர்களுக்காக இரங்குபவர்கள் எமது நாட்டில் எவருமிலர் . வெளிநாடுகளில் இரு க்கும் எம் போன்றவர்கள் கேளி க்கைகளுக்காக செலவிடும் பண தீதில் ஒருபகுதியையேனும் அவ்வ றியவர்களுக்காக அனுப்பினால் அவர்களது இறப்புக்களை சிறி தளவாவது கட்டுப்படுத்த முடியு மென கருதுகின்றேன். சிறுதுளி பெருவெள்ளமாகும் . இல் வேண்டு கோளை உங்கள் பத்திரிகைமூல மீ வெளிப்படுத்தி ஒரு சிறந்த ஸ்தாபனம் மூலம் உண்மையானவ ர்களுக்கு கிடைக்க வழிசெய்ய லாம் ,
960) TU ஒல்லாந்து
2O
 

O ό காலங்கள் மாறும்!
2லகக் காட்சிகள் மாறும் ー(うにEEN *のしいらビ EFFモー「“

காலநிலைக்கும் ம னித வாழ்வுக்குமான தொடர் பை உண்பது மி , உருப்பதும் , உ றைவதுமீ தொடக்கமி வசநீத காலம் வருமா என்று எங்குவ துமி , இலையுதிர் காலக் கனவு கள் கான்பதும் , கோடையில் ஒரு நாள் மழை வருமா என் று வர்ணத்தைப் பார்ப்பதும் வரை மனித வாழ்வின் ஒல்வெ வொரு அணுவையும் அது எல் வாறு நிர்ணயிக்கிறது என்பதை விபரிக்கத் தேவையேற்பட்டதி ல்லை.
நமது முன்னோர் தம் சூழலின் காலநிலையை ஒட்டி ஆறு வகை பருவகாலங்களாக பி பிரித்தனர். ஐரோப்பியர்க ன் நான்கு பருவ காலங்களா க வகுத்தனர் . வகால மாற்றங்களுக்கு ஏற் ப மாற்றமடையும் காலநிலை யானது குறிப்பிட்டதொரு பரு வகாலத்தில் மாறாதவொரு குறித்த கால நிலையைத் தான் கொண்டு வருகின்றது எ ன்று கூறமுடியாத .
இரண்டு மூன்று தசா பிதங்களுக்கு முன்தோன்றிய வி தீரர்/குளிர்காலம் இப்போ து தோன்றும் விர்ரர் போல் இல்லை என்று இந் நாட்டு உ
முவர்கள் அதிருப்தி கொள்வ. தை நாம் கேட்டிருக்கலாம்.
இநீதப் பரு
உயிரினங்கள் தகாத கால நி லைக்குத் தப்பித்து உயிர் வா முதீ தமிமை உறங்கு நிலைக்கு த் தயார் செய்கின்றன. அன்றைய ஆதி கால மனிதன்Ice age - உலகெங்கும் ப்னிமடிப்ருநீத காலத்தில்வா ழிந்த அநீத மனிதன் தன்மை எல்வாறெல்வாறெல்லாமோ அநீத உலகை ஆக்கிரமித்த கரு
மீ குளிர்காலத்திலும் வாழ்த்து
21
விட முயன்றிருக்கிறான். இக் கால நிலைக்கு ஈடு கொடுக்க (p). Um 5 ஜீவராசிகள். -
தாவரங்கள் இறநீ தொழிநீத ன. அவை இன்று உலகில் கி டைக்கமுடியாதவை .

Page 12
உலகநீ தோன்றிய காலத்தில் இருநீது இயற்கைறின் ஜாவித் தையால் உலகமீ தீப்பிழம்பா கவோ பல ஆயிரம் வருடங்க ள் தனி மழைக்காலமாகவோ இருநீததும் அதன்பின் மாறியது மி எல்லாம் இயற்கையால் 1 இன்றோ ஒரு பயங்கரமான கால நிலைமாற்றமொன்று , இயற்கையால் இல்லாமல் , இன் றைய மனிதரே காரணமாகி நடைபெறப் போகின்ற அச் ಳ್ಗಲ್ಲಿ ay asasako sTib ay m ழிந்து கொண்டிருக்கின்றோம்
என்பதை நாம் நம்பித்தான் ஆகவேண்டும் ,
நாகதிக மனிதனின் வாழ்வும்
அதற்கான அடிப்படைத் தே. வைகள் ஆடம்பரத்தேவைகள் என்று இன்று தவிர்க்க முடியா
ததும் , தவிர்க்கக் கூடியதுமான
தேவைகள் பல்கிப் பெருகித் தொழிற்சாலைகளின் புகை போக்கிகள்விரிந்தன; வானதி தை அவற்றின் விரிந்த வாய்க ளே ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன.
எங்கெங்கெல்லாமீ சக்தியைப் பிறப்பிக்க முடியுமோ அங்கிங் கெல்லாம் அது பிறப்பிக்கப் பட்தது . அணுஉலைக்கடங்கள் ಖ್ವ.:
) எமக்கு டக்கி
சுடு நீர் வருகிறது . சமையல் நடக் கிறது . வசதியாக வாழப்பழகி
விட்ட இன்றைய மனிதனின் அதி க அளவிலான சக்தி உபயோ கமே காலநிலையில் மாற்றங் கள் ஏற்படுவதற்கு மூலகாரன மாகும்.
வளிமண்டலமே பெரும் U T gyð sint GV fék) 6V62) eu taw as க்கிறது. உலகப்பநீதைச் சூழ உள்ள வளிமண்டலம் தான் உல பி பாதுகாப்புப் போர்வை யாக இருக்கிறது . இதை நாமீ எமது கம்பளிப் போர்வைக்கு ஒப்பிடலாம்.
சூரியனில் இருந்து
தீங்கான ஊதாக் கதிர்களை) தீ தருதீது தேவையானவற்றை ஊருபுகவிடு th Glty stq (UT 56th, வெப்ப இழப்பைத் தடுத்து கம்பளியாகவும் வளிமண்டலம் உலகைக் காக்கிறது .
இயற்கையாகவே ஒரு குறிப்பி ட்ட வீதங்களில் கலந்துள்ள ப
ஐஐயூக்கரிஜ்சேர்க்கையே
இநீத வாயுக்களில் காபனீ ரொட்சைட் (p) மீதேன் (C24) ஒசேர்ன்(0ஆ) போ ன்றனவுமீ" அடங்கும்.
இவை பூமிப் பரப்பில் இருந்து வளிமண்டலத்தைச் சேருமாயின் வளிமண்டலத்தில் இயற்கையாக வே இருக்கும் . வாயுக்களின்
22

விகிதநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற் பட வாய்ப்புண்டு . இதனால் வளி மண்டலத்தில் உள்ள சமநிலை s ) சீர்குலைக்கப்ப
டும் . இதனால் வளிமண்டலம் தன் இயல்பை இழக்கிறது . தன து , இயல்பானதிக் இயற்கைய யானதுமானவற்றைச் செய்வோ சிறநீதமுறையில் இயங்கவோ மு டியதது போய் விடுகிறது.
இல்வாயுக்கள் அதிக and ot Ꮳ0ᏪᏍᎦ றடைவதனால் பூமி வெப்பத்தை கீ கடத்த முடியாது , அதிகளவு வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது. இதனால் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது .
இவ்வகைச் செயற்பாட்டு ஒழு ங்கு ஒரிகுளிர்நாட்டில் , வெப் பவலையத் தாவரங்களை வளர் பி பதற்கு அமைக்கப்படும் கண் antiq (b. 56) 67 ( 6,7EEFA
++றLCE - வெப்ப வலை யக் காலநிலையை உள்ளே உள் ள தாவரங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் கண்ணாடி வீடு)
ஒத்ததாக வே இருக்கிறது. இதனால் இவ்வாறான விளைவு
u - ou E EFFECT *リ விளைவு என்று கூறலாம் . iua ஏற் முருத்தும் வாயுக்களை rெeen kno war e flav altA, - 6nallið Lu வீட்டு வாயுக்கள் என்று கறப் படுகிறது .
2 3
காபன்ரொட்சைட் (C) வெப்ப வீட்டு விளைவை
(طec\} بھی عیسم کی صوےے rجب>)
எற்படுததுவதில் முக்கிய காரணி யாகும். இல் வாயு நிலகீகரி, என்னை, ကြီးမ##႔ဓlfü?
எமது அன்றாடத் தேவைக்கா ன சக்தி யைப் பெற நிலக் கரி, என்னை , நிலக்கீழ்வாயு
uga49{( போன்றவற்றைليN) எரிக்கும் “போது உருவாகிறது.
மின்சக்தி உருவாகு மீ நிலையங்கள், தொழிற்சா. லைகள் , மோட்டார் வாகன ங்கள், வீடுகள் என்பவற்றில் இ வி வகையான எரிதல் நடை பெறுகின்றது . ஒவ்வொரு வருட மும் அதிக அளவு சக்தியை நாம் உபயோகிப்பதால் தொடர்நீது காபனீரொட்சை ட் வளிமண்டலத்தைச் சென்ற டைகிறது.
வளிமண்டலத்திலுள்ள காபனீ ரொட்சைட்டை ( ) தாவரங்க ள் உள்ளெருத்து ஒட்சிசனாக மாற்றி வெளிவிடுகின்றன . ஒட்சிசன் உயிரினங்களின் கவா சத்திற்கு அதீதியாவசியமானது காடுகளை அழித்து எரிப்பத னால் காபனீரொட்சைட் பெருமளவில் உருவாகிறது . காடுகளை வெட்டியபின் புதிய தேவைக்குத் தக்கதான மரங்

Page 13
களை வளர்க்காமையால், உரு வளிமண்டலத்தை வந்தடைகிறது. வாக்கப்பட்ட காபனீரொட்
an sFlo 62*&gsfø7 nr 5 o T sp
(p. வெப்பவீட்டின் -Gevحصہ سہرورuتعیمرہ
ಲ್ಯಾಬ್ಡಿ: பூமியின் சராச இதனால் வளிமண்ட வெப்பநிலையை அதிகரிக்கச் லத்தை அதிகள'காரொ செய்வதாகும்.இந்த வெப்பநி 3 நிறத்துக்கொள்கிற _ைழி ஆருவப்பகுதி é9 s களிலிருக்கும் (F%E ) சமுத்திரத்
畿 : G?' வெப்பவிட்(டிவிை இவ்வுய காரணமாக நீர் dig-Green 歇数 : மட்டமீ நிலமட்டத்திற்குச் சம 露嘉"y"リ リ。"リ需" மற்றும் குகுளாரின் 3. கடலால் உட்கொள்ளப்படும் ஆ Fl (Bonns fkst போன்ற்வைகளை Lu fT uu(p gß(b .. LU 6U நாடுகளில் உள்
ரணமாகும், விவசாய உற்பத்தி மிருகப்ப்ன்ன்னகள் என்பவற்றில் . சனைகள் எழும். நீர்
நிலைகள் அழிந்து போவதனால்
ருநீதி இயற்கை வழியாக உக்
நாடுகளில் குடிரிர்த்தட்டுப் குவதாலும் , ஜீரணிப்பதாலும் பாரும் , வனாநீதரமாக மாறும்
LG si- ff உருவாகிறது இவ்வாயு வளிமண்டலத்தை வநீ நிலையடையும் சாத்தியங்க தடைநீதி வெப்பவிட்டை- (b
Green howee uvu(baiga குடிநீர்த் தட்டுப்பாடு
D59 அகோரமான வெய்யில் , குறாவ ளி, கரும் புயல் வெள்ளப் பெரு தொழிற்சாலைகளில் க்கு போன்றவை அடிக்கடி வர நடைபெறும் உற்புத்தி,போக் லாம். இயற்கை எப்போதும் ஒ குவரத்து, மோட்டார் வாக ன்றுடனொன்று தங்கியுள்ளது. னங்களினாலும் ஒசோன் வாயு வெப்பநிலை அதிகரிப்பதனால் வளிமண்டலத்தைச் சென்றடைகி இயற்கையின் "சமநிலையில் -
DS9 (EALCAC)குழப்பம் ஏற்ப டுகிறது. இதனால் பல தீங்கு வி ளைவிக்கும் பூச்சிகள் (வெட்டுக்கி
Gf- , վG 6IIn ad få வாயுக்கிக் : ಆಕ್ಲೆ:
D G 6) Ulu T G 677 ற தொழிற்சாலைகளிலிருந்தும், # பெருகலா
×) வை பல நாடுக goists rs6 駕器醬*驚盤 மீ . அப் பூச்சிகள் பல மரங்க
மி , சிறு துளிக *ளிக்கேஃநீேேே:) ளையும் , செடிகளையும் , உயிர்
24

களையும் கொன்றொழிக்கலாம்.
இப் பூச்சிகளின் பெருக்கத்தினா ல் வேறு பல உதவியான பூச்சி கரும் , மிருகங்களும் அழிக்கப்பட லாம். இவ்வகையான மாற்றங் களைத் தவிர்ப்பதற்காகவும்,
இயற்கையை உரிய முறையில் பாதுகாப்பதற்கும் அக்கறையா
னவர்கள் உலகின் பல நாடுகளி
ல் பல்வேறு கலநீத ஆலோச னைகளிலும், ஆய்வுகளிலும் ஈடுபட் டுள்ளனர்.
மிகர்றஇதழ் தொடர். ஆகால்க்குறிப்பு
சலராகம்
சலரோகம் பரம்பரையான 24----------
«skv) GJ5 mT oiüasd Lu pJ u8Lu a) pJ u nT ககாணப்படுவது ஆயினும் சலரோ கநோயைப் பொறுத்தவரை மிக தீ தெளிவாதீதெரிவதில்லை. இது பரமீபரை நோயல்ல, ஆனால் ப ரம்பரையாகவருவதற்கான சநீ தர்பமுமீஉண்டு. இன்நோயுள்ள பெற்றோரிகள் நோயற்றகுழநீ தைகளைப் பெறமுடியும். இவ்வாறு தேக ஆரோக்கியம்ான பெறி ருேtசலரோகநோயுள்ள குழநீ தைகளையும் பெறமுடியுமீ.
6 சிலமருநீதுகளை (
சலரோகமிஏற்பழவதை_தான்ட க்கடியூகாரணிகள்,
13ளவிக்கிமான உடல்நிறை , 2வயதில் முதுமையடைதல், 3விபத்து அல்லது கடுமையான
நோய் 4. சதீதிர சிகிச்சை, 5. ஸ்ட்ரைஸ் ( o
d
பருதீதுதல், Juu 7:வைரஸ்திரிகள் தொற்றியிருத்த
பெரும்பாலுமிசலரோகம் வ. ருவதற்கான காரணங்கள் தெளி

Page 14
வற்றதாகவேயுள்ளது. s
பெண்கள் கருதீதரித்திருக்கை பில் வேறு ஒரு வகையான சல
ரோகம் உருவாகிறது இது தற் காலிகமானதாகும்.
சலரோகமியார்யாருக்கு_வருவ தற்கான_சாத்தியங்களுண்டு?
எவரும் இநீநோயினால் டி.
க்கப்படலாமீ. எல்லா இனத்த வரிகளுக்குமி, எநீத வயதினருதீகு மீ - எநீத நாடுகளாயினும் வருவ தற்கான சாத்தியங்கள் உண்டு.
சலரோகநோயில் இன்சுலினி ல் தங்கியுள்ள சலரோகமானது ஆயிரமீ பேருக்கு ஆறு பேர்வரையி ஸ்காணப்படுகிறது. இதேபோல் இன்சுலினில் தங்கியிராத சல ரோகமானது ஆயிரமீபேருக்கு இருபது (20) பேரிகளுக்கு வருவ தாகஅறியப்பட்டுள்ளது.
சலரோக நோய் காணப் பரும் ஒருவர் தமதுஉணவில் மிக கவனமெடுத்து , எவ்வகை உணவுக ளில் எலிவிதசத்துகிகள் காணப்ப ருகிறதென்பதை அறிநீது தேவை யானஉணவுகளைமட்டுமே பயன் பருதீதுதல் வேண்டும்.
எமது உணவுகளில் எல்வகைச்சத் தக்கள்_காணப்படிகிறது?.
1 , காபோவைதரேற்றுக்கள்.
(சீனி, மாப்பொருள்,
பாண் , உருளைக்கிழங்கு, அரிசி, பழவகைகள். )
26
2. கொழுப்பு
( Gala Gati (butter ),
மாஜரீன், சீஸ், இறைச்சி) 3. Go U TU* d
(இறைச்சி,முட்டை, பயிறீற மீகாய், பருப்பு, கடலை, நைட்ரஜன்நிறைந்தஉணவு கள். )
4. விற்றமின்கள், மினரல் (உப் புபோன்றபொருட்கள்) நீர்.
GLD begafu'll goal
கைப்பொருட்கள் ஒல்வென்றும் உடலில் வேறுபட்ட காரியங்களைப் ப்புரிகின்றன.
காபோவைதரேற்று விரை வில் பயன்படக்கடியதான சக்தி யை வேகமாக வழங்கக்கடியது.
கொழுப்பு பிற்பாவிப்பி நீகாகசேமித்துவைக்கப்படும் ஒ ரு சக்தியாகும்.
லை வளர்ச்சியடை யச் செய்வத ற்குமீ , நோய்களைக்குணமடையச் செய்வதற்குமான முக்கியஉணவா கும்.
விற்றனமி , மீனராலும் மேலுமீ பல கடமைகளைப்புரிகி ன்றன.
இரத்தத்திற்கு குளுக்கோ சைக் கொடுக்கும் மிக முக்கிய மான உணவு காபோவைதரேற் றாகும். குறிப்பாக சல ரோகமு ள்ள ஒருவரில் எவ்வளவு எவ்வகை

யான காபோவைதரேற்று உள் காபோவைதரேட்டுக்களுக்கும்,
ளதென்பது முக்கிமானதாகும்.
உரளை, கிழங்கு, அரிசி, பா ன் போன்றவற்றிலிக்கும் கா
அவை இரத்தத்தில் குளுக்கோ சாக சே ரமீதன்மைகளிள் வித்தி யாசங்கள் உண்டு . இதனால் சல ரோகநோய் உள்ளவர்கள் இனி ப்புப்பண்டங்களை உண்பதில் அவ.
போவைதரேட்டுக்கும் , இனிப்பு, தானமாயிருத்தல் அவசியம்.
சொக்ளேடருக்கள், ஐஸ், லெம் னாடோ ஆகியவற்றிலிருக்கும் ,
முற்றும் ,
பாரிசில் 13-7-91ல் நடைபெற்ற ஆய்வுரங்கின் கருத்துக்கள் சிலமாற்றங்களுடன் வெளியிடப்படுகிறது
ረ99ኃሕ)
ஒன்றிணையும் ஐரா
ஐரோப்பிய சமுகத் தைச் செர்ந்த 12 நாடுகள் தமது உள்நாட்டு எல்லைகளை 1 99 3 (5 ද්ශී(b ஜனவரி முத லாம் திகதியுடன் இல்லாமல் செய்யப் ப்ொகின்றன. அதன்பின் இந் நாடுகளுக்கிடையில் பொரு ட்களின் பரிமாற்றங்கள், போக் குவரத்துச் சேவைகள் என்பன
Sauk) நடைபெறலாம் . மூல தனமும் , மக்களும் (சிலர் தவிர) தாராளமாகத் தடையின்றிச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.
27
- த்றதரன்
1957 ஆம் ஆண்டில் ரோமில் இந்நாடுகளுக்கிடையில் நடைபெற்ற ஒப்பநீதத்தை ஐரேரபிய சமூகத்தின் இன்றைய இவ்வாறான செயற்பாட்டின் ஆ ரமீபமாகக் கருதலாம்.
அமெரிக்க, ஜப்பானி ய பொருளாதார வல்லரசுகளி ன் சவால்களிற்கு எதிராக 330 மில்லியன் மக்களைக் கொண்ட ஒரு பொருளாதாரசீ

Page 15
சிநீதையை உருவாக்கிய நிகழ்ச் சி 1987 ஆம் ஆண்டு அளவில் யே நடநீதேறிவிட்டது. 9.5páálb 80 um Ju um ாகுமன்றம், அமைச்சரவை, ஐ ரோப்பிய சமூகம் எனப்படும் அமைப்பின் ஸ்தாபனங்கள் ஒரு போலி ஜனநாயக அமைப்பு மு றையையே மேம்போக்காகக் &m'G skipg. udgtpáskó a ரசு இஜந்திரம்அவ்வப்போது எழு நீக மானத்தில் ஏற்படுத்து கின்ற அமைப்புக்கள் , இரகசிய ஸ்தாபனங்கள்,அரசாங்கங்களுக் கிடையிலான தனிப்பட்ட அமைப் புக்கள், ய அரசியல் வளர்ச்சியில் ஒடுக் குமுறைத் தன்மையைப் பிரதிபலி
De
இவை தங்களது நடவ டிக்கைகளைப் பற்றி யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்த அமைப்புக்கள் அனைத்தும் ஜனநாயக விரோதமானவையே
அதிலும் இங்கு உருவாக்கப்படும்.
"மற்றைய ஐரோப்பா ஆபத் தினதாகும் .
1976 b sato &astul t6Da(rov ) sad&s குழு 1986 ல் அமைக்கப்பட்ட குடிவரவு அலுவல்களுக்கான தற் காலிக குழு , 1985 , 1990 இ ல் உருவாக்கப்பட்ட செங்கள்
35C FINKEN) S9Ů U sub GT du ar இநீத ஐரோப்பிய சமூகத்தை ‘ட்டி எழுப்புவதற்கு ஆதார
2.
போன்றன ஐரோப்பி
மாய் அமைந்த தளங்களாகும்.
சட்டம் ஒழுங்கு என்ற போர்வையின் கீழ் இவை அனை தீதும் குடிவரவு பற்றியே கடிய
கல்னஞ் செலுத்துகின்றன. இத்துட றெவி , செங்கன் ஆகிய அமைப்புக்களைப் பொறுத்தவ
ரை பயங்கரவாதம் , போதைவ ஸ்து , பொது ஒழுங்கு, பொலில்
நிர்வாகத்தில் சர்வதேச ஒத்து ழைப்பு என்பன முக்கியம் பெறு கின்றன.
ர்றெவி(T&ey) குழுமம் SLLLLL LLLLS TSLLSL LL LSLL LLSLSL LSL LSL LSL LSL LSL LSLSL LLL LSLS
பயங்கரவாதம், தீவி ரவாதம், அதிதீவிரவாதம், வன்மு றை ஆகியவற்றை அடக்குவதற் கான அரசுகளுக்கிடையிலான
ஒரு அமைப்பாக இது 1978 ல் அமைக்கப்பட்டது. இவற்றோ ரு மேலும் பொலில் ஒழுங்குகள் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்ப வற்ஐறயும் கவனிக்கும் வகையில் 1987 ல் இதன் நோக்கமும்
எல்லையும் விரிவாக்கப்பட்டது. வெளிநாட்டிலிருந்து குடி உள்வர வு, விசாவழங்கல் , அகதிகள், எல்லைக்கட்டுப்பாடுகள் ஆகியன வற்றையும் இது உள்ளடக்கிறிருக் கின்றது .
இந்த அமைப்பின் பல்வேறு செ யற்குழுக்களுக்குரிய நடவடிக்கை கள் இதன் உள் நோக்கங்களை தீ தெளிவாக்குகின்றன.

குழு
பயங்கரவாதம் பற்றி தனித்து ஆராயும் இக்குழு ஐ
ரோப்பிய சமூகத்திற்கு உள்ளிரு நீதேர, வெளியிலிருந்தோ ஏற் படக்கடிய அச்சுறுத்தல் பற்றிக் கட்டாக ஆராய்வதுடன் இவை தொடர்பான ஒருங்கினைநீத பொது ஆவணங்களைத் தயாரிக் கின்றன. "றெவி இக்குழுவிற்குச் சமமாகவும் அதேசமயத்தில் E3 வெளியிலும் தனித்த ஒரு பொலிஸ் செயற்குழு தீவிரமாக க் கெயற்பட்டுவருகிறது.
மேற்குஜரோபிபாவின் விசேட உளவுத்துறையினர் , பொலிஸ் எ ஜென்சிகள், பாதுகாப்புச் சே வையினர் ஆகியவற்றுடன் இனைநீ து இக்குழு பயங்கரவாதம் தொடர்பான விடயங்களை
மேற்கொள்கிறது .
இவர்கள் திரட்டும் தகவல்கள் அரசுகளுக்கிடையில் பரிமாறிக் கொள்ளப் படுகின்றன.மூன்றாமி உலகநாடுகளைச் சேர்ந்த விரு மீபத்தகாத வெளியாட்களை ப ற்றிய தகவல்களும் இதில் அடங் கும்.
குழு 1
பொலில் ஒத்துழைப்பு இ ங்கு முதன்மை பெறுகிறது .பொ
லீசாருக்கு உதவியான நவீன உ ,
பகரணங்கள், கொம்பியூட்டர்கள் பயிற்சிகள், தடையவியல் , போ
ன்ற்ன பற்றிய தகவல்கள் இக் ಳ್ಗೆಗಲಿ பரிமாறிக் கொள்ள
படும் ,
குழு நீர்
1985 ல் அமைக்கப்பட்ட இக்குழு போதைவஸ்துக்கடத்தல்
போன்ற பயங்கரக்குற்றங்களை எவ்வாறு தடுப்பது என்பது குறி தீது நடவடிக்கைகளை மேற் கொள்ளும், மூன்றாம் உலகநாடு ளிைல் இதற்கான ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரிகளை இவர்களே க.
. ஐரோப்பிய சமூகடும நி யமிக்கின்றார்கள். தேசிய போ தைவஸ்த்து பற்றிய ஆய்வுப்பிரிவு களையும் இக்குழுவே உருவாக்கு
குழு I
ரோப்பிய பொதிச் சநீதையின் ம்ேபிப்ஸ் பொலில் மற்றும் பாதுகாப்பின் ஒருங்கி னைப்பில் இக்குழு கவனஞ் செலு தீதும், ஐரோப்பிய பொதுச்சநீ தையில் தனிப்பட்ட நாடுகளைப் பூொறுத்தவரை பாதுகாப்பு , ச ட்ட் திறைவேற்றல் 骷髅 ன' துறைகளில் ஏற்படக்கடிய சி ல இழப்புக்கள் , நஷ்டங்கள் எ u எநீத முறைகளில் இழப்பீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட லாம் என்பன பற்றியும் இது ஆராயும் இக்குழுவானது பல்வே று மட்டங்களில் செயற்படுகின்ற
‘凯 அமைச்சர்கள் மட்டத்திலும்
29

Page 16
மூதீத அதிகாரிகள், சிவில் அதி காரிகள் பொலீஸ் மற்றும் இ ராணுவ அதிகாரிகள் உளவுஸ் தாபன அதிகாரிகள் என்ற பல மட்டங்கள் இவற்றுள் உள்ளடங்கு
59 நாடுகளைச் சேர்நீத ஒரு பட்டியலில் உ ள்ள 115 நாடுகளைச் சேர்நீ த பிரஜைகள் செங்கன் நாடுக ருக்குள் வருவதானால் விசா பெற்றிருக்க வேண்டுமி என்று செங்ன்ை நாருகள் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளன, அனேகமாக தஞ்சம் கோரி வருபவர்கள் மேற்குறிப்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்வர்களே என்பது குறிப்பி டத்தக்கது.
இந்நடவடிக்கைகள் ஒர் ஆய்வு கடம் போன்று அமைந்துள்ளது 1992 ம் ஆண்டு இறுதியில் 12 ஐரோப்பிய சமூக நாடுகளும் இவற்றை அமுற் பருத்த வேண்டு ம் , ஏனெனி ல் 12 நாடுகளும் இநீத 5 செங்கன் நாடுகளைப் Court dog y G5 lly él sena85ann எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
செங்கன் நாடுகளை விட வேறு நாட்டுப் பிரஜைகட்கும் , அவர் களது செலவிற்கும் அவர்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பிச் செல்வத ற்குமி தேவையான பணவசதியிரு நீதால் 3 மாதம் விசா வழங் கங்கப்படும்.
ஒருவரை விரும்பத்தகாதவரி எ ன்றும் அல்லது பொதுஜன ஒழுங் கிற்கு ஆபத்தானவர் , தேசியபா துகாப்பிற்கு ஆபத்தானவர் என் றும் ஒர் å நாடு கருதி னால் அவருக்கு விசா மறுக்கப் படலாம்.
விமானப்பயணிகள் செங்கன் நா
ட்டின் விமானநிலையங்களை மா
றி ஏறும் தளமாகப் பாவிக்குமீ பொழுது அவர்கள் சென்றடையு மீ நாட்டிற்குள் நுழைவதற்கான நிபநீதனைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். போனபின் திரும்பும் பயணமும் உறுதியானதாக இருப் பதுடன் பயணிகளிடம் தேவையா ன பணவசதியும் இருத்தல் அவசி யம் .அத்தடன் அவர்களின் பெயரி 1 விரும்பத்தகாதவர்களின் பட் டியலில் இருத்தல் கடாது.
போலிப்பத்திரங்களுடன் அல்லது அவசியமான பத்திரங்கள் இல் லாமல் பிரயானஞ் செய்வோ ரை ஏற்றிச் செல்லும் விமான நிறுவனங்களுக்கும் அபராதம் போன்ற பணத் தண்டங்கள் அற விடப்படும்.
செங்கன் நாட்டுக்குள் வருமி வேறு நாட்டுப் பிரஜைகள் முன்று நாட்களுக்குள் கட்டாய மாகத் தமிமை உள்நாட்டு அ. திகாரிகளிடம் ப செய்த ல் வேண்டுமீ. செங்கள் நாரு களில் ஒன்றில் எவராவது உரி யநிபநீதனைகளை நிறைவு செ
3 O

ப்யாவிட்டால் அவர் முழு செ ங்கள் நாடுகளிலிருந்தும் வெளி யேற்றப்ப9வாரி , செங்கள்
நாருகருக்கிடையில் உள்ள சட் டங்கள் - அநீநாடுகள் பரஸ் பர பொளில் ஒத்துழைப்புடனு மீ பாதுகாப்பு ஒழுங்குகள் மூ லமும் வேறோர் சக்கி வாய் நீத கம்பியூட்டரில் உள்ளடக்கி ய இரகசியங்களும் , தகவல்க
ளும் கொண்ட ஒர் அமைப்பு மூலமாக (G.I. G ) அமுல் செய்யப்படும் .
இநீத எஸ். ஐ. எஸ் பிரான்ஸீல் உள்ள ஸ்ராஸ்பேர்க்கில் அமை நீதுள்ளது . இதில் தஞ்சங் கோரி யோரின் மனு, அதற்கு நி ராகரித்துக் கொருக்கப்பட்ட பதில் , வெளியேற்ற வேண்டிய விபரம் , அவர்களது தனித்த இ ருப்படங்கள் போன்ற தகவல் கள் என்பன சேகரித்து வைக் கப்பட்டிருக்கும்.
விசாவும் , குடிவரவை ஒட்டிய விபரங்களையும் செங்கன் நா டுகளுக்குள் ஒழுங்கமைப்பதற்கு செங்கன் ஒப்பந்தம் தொழிற் படுவது மட்டுமன்றி சட்டத்தை மீறுவோரைத் தேடிப்பிடிப்பத நிகும் எவ்விதத்தில் செங்கள்
நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து இவ ற்றைச் செயற்படுத்துவது என் பதற்கும் இது உதவுகின்றது .
இவ்வொப்பநீதம் பொலிசாரு க்கு செங்கன் நாடுகளில் ஊடு ருவித் தேடுதல் நடாத்துவதற் கு சட்டம்இடங்கொடுகிறது.
31.
ஐரோப்பியப் பாராளுமன்றம் 1989 ம் ஆண்டு இச் சட்ட ங்கள் மீது ஒரு அதிருப்தியை பின்வரும்ாறு அறிவித்தது. 1 பொலீஸ் :* உள்நாட்டு வெளிநாட்டும் பா துகாப்பு, குடிவரவு விடய்த்தில் அகதிகளுக்கு பாக்கம் விளைவி க்கக் கூடிய சட்டங்கள் அ னைத்தையும் இரகசியப் பேச் : ஐரோப் பியப் பாராளுமன்றத்தின் கட் டுப்பாடு இல்லாமலும் அமுலுக் குக் கொண்டு வருவது ஜனநா யக இலக்குக்கு முரணானதாகு
செங்கன் ஒப்பநீத th 6)u massm g með வித்தியாதங் காட்டும் நடவடிக்கைக்கு இட் டிசி செல்வது மட்டுமன்றி தஞ்ச ங் கோரினோருக்கும், குடியேறி யவர்களுக்கும் தீங்கிழைக்கும். அத்துடன் தனிப் பட்டவர்களின் இரகசியங்களுைக்கும் , அவர்களது சட்டவழியிலான பாதுகாப்பிற்கு ம் ஆபத்தை உண்டாக்கும்.
1992 ம் ஆண்டிற்குள் உள் தர்க் கட்டுப்பாடுகள் ஓர் ஒழு ங்கிற்கு வருவதுடன் அதே நேர தீதில் ஐரோப்பிய நாடுகள் தங்களுது ஆதிக்கத்திற்கு அப்பா ல் தமது இராணுவத்தையும் இரகசியத் தொழிற்பாடு குளையு ம் புதிய யுத்தக் களங்களையும் தேடி ய ஒர் ஆயத்த தீதை நாடுகிறார்கள்.
இதில் வளைகு டாவில் நடநீதேறிய பிரச்சனை

Page 17
முக்கியமான புதிய ஐரோப்பா வின் இராணுல்ப் பங்கினை ஏற் படுத்தும் ஒர் செயல் 0ዎ6ወወ6ማtu துரிதப் படுத்தியுள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகள் ஒரு 6?u nTg6QV T 6a 6) QI 6712Jsmri*ğ umT துகாப்புக் கொள்கையைத் தே ருகின்றன.
நாட்டோ ( NATO) அணிக்கு ஐரோப்பாவிற்கு வ்ெவி யே இயங்க உதில்லாத கா ரனத்தால் வளைகுடாவில் ஐரோப்பாவின் ஈராக்கிற்கு எ திரான ஆக்கிரமிப்பு மேற்கு ஐரோப்பியக் கட்டமைப்பின் (AFA) கீழே நடத்தப்பட்டது.
தற்பொழுது ஐரோப்பா As திருப்புக்களை பூக்கோசிலா வியாவிற்கும் , இத்துடன் நெதர்
லாந்து தனது திருப்புக்களை 83 G. pyrtu Task உதவியுடன் பே7 தைவஸ்திற்கு எதிராகப் பே ராருவது என்று போர்வையில் குறினாம் நாட்டிற்கும் அனுப்புவ ಶಿಅತೆ திட்டம் 巒。蠶
830 dnů umok 9grr
இதுவ வளர்ச்சி நாட்டே ஐரோப்பாவின் நாட்டோவின் வாயிலாகவும் ஐரோப்பாவிற்கு வெளியில் மேற்கு Sg Gp TLsu: கட்டமைப்பு (WEA) வாயிலா கவும் துருப்புக்களைத் திடீரென குவிப்பதற்கு உதவியாகிறது. ஐரே ப்பிய நாடுகள் ஆசிய 岛 Ud4&s, uošu கிழக்கு நாடுக ஞக்குள் புதிய போர்வையில் விருருவோர்கரி ,
Uaty,92-taplo D5SibsTabayó ceartsitusத்திற்காகவுக்குதல்
சாழ்க்டிசேரிதிகள், நீங்களுக்கதோதாரர்ாதஃகசி:
M, Jay03avnTa7mrsnav,
குண்டுச்சந்தா
15ሀ[S $
கொழும்பு-9, இலங்கை
“SARI NI HAR" , 6, ALOE AVENUE, coLOMBO - 3, SRI LANKA.
 
 

ELISA
ஐயூரிறதர்லாந்தில் 褶盟 砷
Riet Buurman
நெதர்லாநீதில் எவ்விதத்தில் கல்வி அமைந்துள்ளதென்பதை புரிநீ து கொள்வது பலபெற்றோருக்கு சிக்கலாகவுள்ளது. எனது பிள்ளை க்கு எந்த பாடசாலையை தெரிவுசெய்வது , எவ்விதத்தில் அங்குகல்வி கற்பிக்கப்படுகின்றது, என்ர்டங்களை அப்பாடசாலையில்எனது பிள்ளை தெரிவுசெய்ய்லரிம், எமக்கு எழும் கேள்விகளை அ ல்லது பிரச்சினைகளை யாரிடம் நாம் கேட்கலாம் என்று பலவினாக்கள் தோன்றலாம். இக்கட்டுரையின் நோக்கம் நெதர்லா நீதில் உள்ள கல்விபற்றிய சில விபரங்களை கொடுப்பதுவேயாகு th.
- அடிப்படைக்கல்வி பாடசாலை வயது 4 - 12 வருடம்
( De basisschool )
- தொடர்கல்வி பாடசாலை வயது 12 - 18 வருடம்
(Voortgezet onderwijs)
- உயர்கல்வி பாடசாலை வயது > 18 வருடம்
( Hoger onderwijs }
1.அடிப்படைகல்வி பாடசாலை
o:°Fಷ್ಟ್ರಿನ್ಟಿಕ್ಕಿ( De basisschool ) t )
&5LaDuo ( , de leerplic
ஒரு பிள்ளை 4 வயதுஅடையும்போது அடிப்படைக்கல் வி பாடசாலைக்கு செல்லலாம் அப்பிள்ளை 5 வயதை அடைந்த தும் கட்டாயமாக அப்பாடசா லைக்கு செல்லுதல் வேண்டும் , இக்கட்டாயப்படுத்தும் முறையை
38
என்று கறுவர். இககட்டாயக்கல் வி முறை. நெதர்லாந்தில் உதள சகல பிள்ளைகளும் பாடசாலை க்கு சைல்வதற்காக அமுற்படுத் கப்படுகின்றது. இதனால் நெதர் லாநிதில் எழுத வாசிக்க தெரி யாதவர்கள் மிக குறைவாகவுள் ளனர். இச்சட்டம் சிறுபிள்ளைக்

Page 18
ளை தொழிலுக்கு அமர்த்துவதனி ன்றும் பாதுகாக்கின்றது . இக்கட் டாயக்கல்விசட்டம் ஒருபிள்ளை
5 வயதானதன் பின் அடுத்தமா As A$skid pasaunt aug u nT&F nr anau நாளிலேயே தொடங்கும். ஒரு
மானவர் 16 வயது அடைநீதது ம் அவ்வருட முடிவின் பின் இச்சட் டத்துக்குள்ளாக்கப்படமாட்டார் a) ag dru Iliad a thuonracu de 60 ag nr டர்ந்தும் ஒரு வருடத்துக்கு கிழ மையில் இரு நாட்கள் கட்டாய மாக பாடசாலை செல்லுதல்
இவண்டும். இதனையும் ஒருபகு தி கட்டாயகல்வி சட்டம் என
லாம். பெற்றோர் இக்காலத்தி ல் தகுநீத காரணமின்றி பிள்ளை களை பாடசாலைக்கு செல்லா மல் வீட்டில் வைத்திருக்க முடி
( fl. 39.
qqd LaML-Schall unt-- சாலையில் 1 வது , 2 வது பிரி வுகள் அதாவது பாலர் பிரிவில் பிள்ளைகள் முக்கியமாக விளை
unt L(b, cyplauth Sp elender Wijs பலதுறைகளில் முன்னேறுவார்கள். இப்பருவத்தில் முக்கியமாக மேற்
பிரிவுக்கான அத்திவாரம் இடம்ப
யூகின்றது. சிறு முண்டுகளிலிருந்துகட்டுதல், படம்வரைதல் , சிறுதுண்டு
களாக வெட்டுதல் , ஒட்டுதல் போ
ன்றவை பிள்ளைகள் பின்பு எழுதுவ தற்கு தேவையான விரலின் அசை வுகளை வளர்ப்பதற்கான சிறந்த செயல்களாகும் . கதையைக்கவனித் து கேட்பதும் , தான் மற்றும் பிள் ளைகளுடன் வட்டமாக இருந்து ஏ தாவது ஒன்றைப்பற்றி கூறுவதும்மொழிவளர்சிசிக்கு முக்கியம் மட் ருமன்றி பாடத்தையும் செய்யவே
ண்டிய வகைபற்றிய குறிப்பை விள ங்குவதற்கும் முக்கியமானது.
@ praå Lmrub u fldkafkä LJkä aw ர் அனேகமான பிள்ளைகள் கிட்ட த்தட்ட 6 வயதில் 3 ம் பிரிவுக் கு போவார்கள். அப்பிரிவில் வா சிகிதல், எழுத்து , கவிதம் போன்ற பாடங்களை தொடங்குவார்கள். சில பிள்ளைகள் இவ்வயதில் இப். பாடங்களை தொடங்குவதற்கு ம ற்றவர்களிலும் இளமையாகவும், வி ளையாட்டுத்தனமாகவும் இருப்பர் அத்தகைய பிள்ளைகளுக்கு மேலும் ஒரு வருடம் பாலர் பிரிவில் இருப் பது சிறந்தது. 2 வது பிரிவுக்குகல்விகற்பிக்கும் ஆசிரியர் பிள்ளை களின் வளரிச்சிபற்றி அதிகம் தெ ரிந்தவராக இருப்பது மட்டுமன்றி அப்பிள்ளை 3 ம் பிரிவுக்கு செல் வது புத்திசாலித்தனமானதா என் பது பற்றிய நல்லேெலாசனை வ முங்கக்கூடியவராகவும் இருப்பர் ,
அடிப்படைகல்வி பாடசா லையில் வாசிப்பு, கணிதம் , எழுதி து, புவியியல் , சரித்திரம் , உயிரிய ல், சங்கீதம் , சித்திரம் , கைவேலை , உடற்பயிற்சி ஆகிய பாடங் கள் கற்பிக்கப்படும் , இம்பாடசாலையின் இறுதி வருடங்களில்ஆங்கிலம் கற்பிக்கப்படும்.
நெதர்லாநிதில் சிலபா L8F nT aD6Qu856h U)pJ é$AgG uu as Lu nTL s manav 4567 T 45 uij.o del Onderwisஅதாவது ஏதாவதுஒரு மத அடிப்படையிலானவையாக பெரும்பாலும் கிறில்துவம த அடிப்படையிலானவையாக அ
34

மைந்திள்ளன. இப்பாடசாலைகளி ல் சமயமும் ஓர் பாடமாகும், அரசாங்க பாடசாலைகளில்
O.) en baar onderwijs அனேகமாக சமயம் ஒரு பா டமாக இருக்கமாட்டாது. ஆ னால் பெற்றோர் சமயம் க ற்பிக்கவேண்டுமென விரும்பினா ல் அரசாங்க பாடசாலையிலு ம் சமயம் கற்பிப்பார்கள். கிறிஸ்தவ மதமல்லாத ஏனையமதங்களுக்கும் கவனம் செலுத் த விரும்பின் பாடசாலையுடன் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசி dasanth.
பாடசாலையில் அதிக ம் வெளிநாட்டு பிள்ளைகள் க ல்வி கற்றால் தங்கள் மொழி யும் கலாச்சாரமும் (ஆகக்க டியது கிழமைக்கு 5 மணித்தியாலம்) கற்பிக்கப்பருழ் . பிள் ளை அல்லது பிள்ளையின் பெற் றோர் பிறந்த நாட்டின் வர லாறு, புவியியல் ஆகிய பாடங் கரும் இவற்றுள் அமையும் .
அடிப்படைக்கல்வியான து இடையறாதகல்வியையும் க ல்வி ໃຫ້ມີຜູ້ທີ່ நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. சகல பிள்ளைகளும் ஒரேமாதி ரியாக இருக்கமாட்டார்கள்என்று கருதப்படுகின்றது . விரை வில் பயிலக்கடிய பிள்ளைகளுக் கு உதாரணமாக மேலதிகமா க பயிலும்படி கொடுப்பார்க ள், கற்பதில் கஉ$டம் உள்ளபின்ளைகளுக்கு மேலதிக உதவி யும் கவனமும் செலுத்தப்படும்
35
பிள்ளைகள் கிரமமாக பாடசாலையில் கிடைக்கப்பெ றும் வகப்புநிலைக்குறிப்பை - report வீட்டுக்கு கொண்டு செல்வர் .அக்குறிப்பிலிருந்து - பெற்றோர் பாடசாலையில்பிள்ளையின் கல்விநிலை எப்படி உள்ளது என்பதை விளங்கிக்-ெ கொள்ளலாம். அடிப்படைக்கல் வி பாடசாலை எல்லாப்பின்ளைகளது பிரச்சினைகட்கும் உ தவி வழங்க இயலாது போக லாம். சில பிரிளைகட்கு வேறு வகைளிலான அணுகுமுறை தே வைப்பரும் . அத்தகைய பிள்ளை கட்கு வேறுவிசேசமான பாட சாலைகள் உண்டு. அங்கு அவர் கட்கு நல்லமுறையில் கவனம்செலுத்தமுடியும் .
நெதர்லாநீது கல்வித் திட்டத்தில் விசேச தொடர்கல் விக்கான 15 க்கு மேற்பட்ட வேறுபாடசாலைகள் உண்டு , உதாரணமாக செவிடான பிள் ளைகளுக்கு, அங்கவீனமுள்ள பிள் ளைகளுக்கு, கற்பதில் பிரச்சினையுள்ள பிள்ளைகட்கு, வளர்த் தெடுப்பதில் பிரச்சினையுள்ளபிள்ளைகட்கு என்ற வகையில் , வெவ்வேறு விசேடபாடசாலை கள் உண்டு , பெற்றோர் தம்பிள்ளைக்கு ஒர் விசேட பாட சாலை தேவையென அறிவித்த தன் பின்னர் அனுமதிவழங்கும் குழு அப்பிள்ளைக்கு அந்தப்பாடசாலை தகுந்ததா என்ப தனைப்பரிசீலனை செய்யும்.
UTL&F TG)6) is 600p

Page 19
றையில் பங்குகொண்டு தமதுசெல்வாக்கினை பிரயோகிக்க பெற்றோருக்கு இடமுண்டு . அ னேகமான அடிப்படைப்பாடசாலைகளில் இடம்பெறுவதைப் போல் வாசிப்பு, கணிதம் , கை வேலை , பாடசாலையினால் ழுங்குசெய்யப்பரும் பிரயமனங் கள், மதிய இடைவேளையில் பி ள்ளைகள் தங்குவதற்கான உத வி போன்றவற்ரில் பெற்றோ ர் பங்கு கொண்டு உதவுவதும ட்ருமன்றி முக்கியமான பாடசாலை நடைமுறைகளில் தங்க ள் விருப்பத்தை பெற்றோர்ஆசிரியர் சங்கம் ஊடாக தெ ரிவித்து அவ்விடயங்கள் பற்றிசேர்த்தி தீர்மானிக்கலாம், ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் , அப்பாடசாலையில் உள்ள ஆசி ரியர் தொகைக்குச் சமமானஅதேதொகையில் பெற்றோர் களும் அச்சங்கத்தில் உறுப்பின ர்களாக இருப்பர் .
அடிப்படைக்கல்வி பா டசாலையின் இறுதிக்கட்டத்தில் படிப்படியாக பிள்ளைகள் + தொடர்கல்விக்கு ஆயத்தப்படு த்தப்படுவார்கள். இறுதி வகுப் பில் சிலசமயம் பிள்ளைகள் வி ட்ருவேலை பெற்றுக்கொள்வது டன் இப்பாடசாலைக்கல்வி மு டிவடைந்தபின்னர் தொடர்ந்து செல்லும் பாடசாலைகள் பற் ரி உரையாடுவார்கள், எந்தவி 65uo nT a 6095 fT u d 856öQfn u mTL— சாலைக்கு பிரிளை தகுந்தவர் என அறிவதற்காக அடிப்படை
செய்தல் வேண்ரும் .
வருடத்தில் ஒரு பரீட்சை (
சிற்றோ நடத்துவார்கள். அந்த சிற்றோ பரீட்சையில் அப்பிள்ளை பெற்ற பெறுபேறுக 6ofka5lg5fög9 ub u frL8F nT 6a)6U (uJkö gq ப்பிள்ளை எவ்வாறு இயங்கினா ர் என்பதிலிருந்தும் ஆசிரியர்பெற்றோருக்கு எந்தவகையா ன பாடசாலை அப்பிள்ளைக்கு சிறந்தது என்று ஆலோசனைவழங்குவார். எந்தவிதமான -
பாடசாலைக்கு பிள்ளை செல்
லவேண்டுமென தனித்து ஆசிரிய ர்கள் மட்டுமன்றி பெற்றோரு ம் தமது பிள்ளைக்கு எது சிற ந்தது என்று தெளிவாக ஆசிரி யருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும். பெற்றோரும் ஆசிரியரும் சே ர்ந்து பிள்ளைக்கு எந்தவிதமா ன பாடசாலை சிறந்ததெனதெரிந்தெடுத்தல் இவண்டும்.
பல தொடர்கல்விப்பாடசாலைகள் ஜனவரி-மாறிச் மாத த்தில் சில நாட்கரில் தங்கள் பாடசாலையை பெற்றோரும் பிள்ளைகளும் பார்வையிடுவதற் காக திறந்து வைப் பார்கள். பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளையு டன் அந்த நாட்களில் செல்வ து முக்கியமானது . பெற்றோர் பாடசாலையை பார்வையிருவ து மட்டுமன்றி தங்களுக்கு தே வையான இகள்விகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் . பெற்ே G Ap nT sở 9 ff u nT &F nr com av uskana G s Ó di G)s(bás Uki a d Ukhanan a) ilu U nt u gr Toneu ufio U sieq -
இறுதியா
க்கல்வி பாடசாலைகள் இறுதி க பிள்ளையை மாணவராக ஏ

ற்றுக்கொள்வது பற்றி பெற்றோர் தேர்ந்தெடுத்த பாட சாலை முடிவுசெய்யும் ,
அடிப்படைக்கல்விப்பாடசாலைஆசிரியர்களின் சிபார்சைவும் , சிற்றோ பரீட்சை பெறுபேறை யும் கவனத்துக்யெடுத்து பாட
சாலை பிடிளயின் பிரவேசம்
பற்றி தீர்மானிக்கும்.
2. தொடர்கல்வி பாடசாலை
( Voortgezet onderwijs
நெதர்லாந்தில் சகல
பிள்ளைககும் அடிப்படைக்கம்விப் பாடசாலைக்கல்வியின் பின்னர்தொடர் கல்விக்காக வேறு , பாடசாலைக்கு செல்வார்கள். இதன்பொருட்டு உள்ள இரு வழி களில் ஒன்றினைத் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம்.
அ, கீழ்நிலைஉத்தியோகக்கல்வி
Leğer Fe ocı) s O der w:ijs
இப்பாடசாலைகள்விநடைமுறை அனுபவ அணுகுமு முறை வாயிலாக கற்கும் கல் வியாகும். இங்கு மாணவர்கட்கு ஓர் தொழிற் கல்விக்கான S யார் நிலை உருவாக்கப்பரும் தொழில்நுட்பம், விவசாயம் , புவியியல், நிர்வாகம் , மனையிய ல், குடிசைத்தொழில் ஆகிய ப ல்வகையான I no பாடசா
3码
லைகள் உள்ளன. ஒவ்வொருபா டசாலையிலும் மேலும் பல உ ட்பிரிவுகள் உண்டு. அதாவது ஒ (5 6)AS nr jkbsu lu u nrules mraau உதாரவமாக கட்டடவே லைப்பகுதி, மின்சார தொழில்நு ட்பம் , உலோகத்தொழில், கே க் போன்ற இனிப்புவகைகள்பேக் பன்றுதல் போன்ற பி ரிவுகள் இருக்கும். சகல பயிற் சிகளும் 4 வருடங்கள் நடைபெறும் , I, p o பரீட்சையின் பின்னர் மாலவர்கள் நடுத்தர. தொழிற்கல்வி M B O
கற்பதற்காக தொடர்ந்து செ ல்லலாம். இங்கு தொழிலுக்கான சான்றுப்பத்திரம் பெறுவதற்குகல்வி கற்பிக்கப்படும். LICO வின் பின்னர் ஒருவர் தொழில். செய்துகொண்டு அதேவேளையில் கல்வி கற்கவும் விரும்புவாராயி ன் - அதாவது இதனை மாணவநி ana ( Leerlin Vlezen என்பர். அம்மானவர் அக்கல்வியி னை மேற்கொள்கும்போது கிழ மையில் இரண்டொரு நாட்களுக் கு பாடசாலைக்கு சென்றுகொ. ண்டு மிகுதி நாட்கள் 3 அல்லது 4 நாட்கள் தொழில் செய்யலாம். அம்மாணவர் பாடசாலை ko akássášanas quð, Theorie தொழில் செய்யுமிடத்தில் அதன் நடைமுறையையும் Pra பயிலுவர். ijk
ஆ, பொது தன்மை_பாடசாலை
இப்பாடசாலைக்கல்வி தொழில் நோக்கிலன்றி அதிக விளக்கம் கொண்டதான (The retischer ) ascijallás Lá

Page 20
தை உள்ளடக்கியவையாகும். இ துவே 2 வது வழியாகும். நடு த்தர பொதுத்தன்மிையுடையதொடர் கல்வி பற்றி நாம் அ றிவோம்.
MAWO
இதுவே மிகப்பிரபல்யமானதும் அதிக மாணவர்கள் பயில்வதுமான பாடசாலையாகும் . இது ஒர் பரந்த பொதுவான வள ர்ச்சியினை மாணவருக்கு வழங் குவதுடன் தொடர் கல்வி கற்ப தற்கான அத்திவாரத்தையும்இருகின்றது . இக்கல்விக்காலம்*ಸಿಲ್ಲ:°:: A W O பரீட்சை தும் ஒரு -
n து H M W 0 உயர்தர பொதுதொடர் கல்வி (
கற்பதற்கு செல்வார்கள். இவர் கள் H A W o 4 வது வகுப்பில்சேரலாம். மற்றறய பகுதி மா ணவர்கள் நடுத்தர தொழிற் கல் வியை நோன்கி ( 1ற0 ) செல் வார்கள். மேலும் வேறுசிலர் - வேலை செய்துகொண்டு மீதமா கஉள்ள நேரத்தில் வேறு தொழி லுக்காய கற்பார்கள்,11 A W 0 கல்விக்காலம் 5 வருடங்களாகு மீ. இது மாணவருக்கு மிகவும் ப ரந்த பொதுவான வளர்ச்சியினை வழங்கும் H A W 0 வின் பின் னர் மாணவர் H B 0 உயர் - தொழிற்கல்விக்கு செல்லலாம். மாணவர்கள் HAWogடிந்ததும்விஞ்ஞானக்கல்விக்கு 5 tu m ữ 6ì6° ய்யும் பாடசாலையிலும் W W 0 5 வது வகுப்பில் சேரலாம்.
சிலர் HMWo முடிந்ததும் வேலை
செய்ய விரும்புவர். அவர்கள் த ங்களது வேலையுடன் ஒர் தெ7 ழிலுக்கான கல்வியையும் பயிரவார்கள். விஞ்ஞானக்கல்விக்குதயார் செய்யும் கல்வி 6 வரு டங்களைக்கொண்டது. அத்துடன்இங்கு பல்கலைக்கழகம் செல்ல தற்கு ஆயத்தம் செய்வார்கள்,
சகல தொடர் கல்விப் பாடசாலைகளும் பாலம் அமைக்கும் வருடத்தை (brug
j { a r gy6ö6Ug9 " Lu rT 6Uub gq60) uo . >h GASŮ 60M U " ( b 1’u klas கொண்டிருக்கும். இவ்வருடத்தில்அல்லது இவ்வகுப்பில் மாணவருக்" கு அடிப்படைக்கல்விப்பாடசாை லையிலிருந்த தொடர் கல்விப்பாடசாலைக்கு னெல்லும்போது சருகியான மாற்றம் இல்லா கிருப் us sists; 9) is "unt Qutb 96) to க்கும் வகுப்பு அமையும் . இந்தவ ருடத்தில் மாணவர்கள் சரியானகல்வித்திசையினை தெரிவுசெய்தவி ட்டனரா என்பதை காணலாம். பாலம் அமைக்கும் வகுப்பின் வருட இறுதியில் பாடசாலை சமூகம் ( scholen_emeenschap ) 6735 கைய பாடசாலை மாணவருக்கு உ கந்தது என்பதை பார்க்கும். ag meyg— LB0, 's V0,HäV0 g6ö6vé9 VO என்பனவாகும் , அரசாங்கத்துக்கு 1993 ம் ஆ ண்டு ஆரம்ப வளர்ச்சியை உருவா க்குவதற்கான சட்டத்தை ( wet basis vormin (pbu(bšab திட்டம் உண்டு . அல்வாறாயின் பா லம் அமைக்கும் வருடங்கள் மேலு மீ 2 அல்லது 3 வருடங்கள் அதி கமாகும் . இக்காலக் கில் சகலபிள் ளைகளும் ஒரே பாடங்களை கற்
38

பார்கள். ஆனால் அவர்கள் இப் பாடங்களை வெவ்வேறு தராதர ங்களில் பயிரவார்கள். இவற்றைவி ட தனித்து ஒரு வகையான கல்வி கற்பிக்கும் பாடசாலைகளும் உண்டு உதாரணமாக தனித்து 1 A W 0 அல்லது L10 பாடசாலைகள் பலவகையான கல்வி கற்பிக்கும் பாடசாலைகளும் உண்டு . உதாரண tD I 85 PiAVC 6q tb L L O6yub 2étb6?ğ? PiAVO, HAVU), viko சேர்ந்தவை ,
ஒர்வகை கல்வியிலிருந்திமற்றவகை கல்விக்கு மாற வேண்டு மாயின், பாடசாலை சமுகத்தில் ( & Chol Cn_eme Cisc!! ;) ) 5 (ð Ug அதாவது பலவகைக்கல்விப்பாட சாலையில் கல்வி கற்பது தனித்த ஒருவகைக்கல்வி கற்பிக்கும் பாட சாலையில் கற்பதிலும் சிறந்தது. ஏனெனில் ஒரே பாடசாலையில் மாணவர் சுலபமாக ஒரு வகை யிலிருந்து மற்றயதற்கு மாறிக்கொள்ளலாம் .
3. உயர்_கல்வி
உயர் தொழிற் கல்வியும் (HBO ) பல்கலைக்கழகக் கல்வி யும் இதன் கீழ் அடங்கும் . ஒற்உயர் தொழிற் கல்வி அதிக தர முள்ள ஓர் முழுமையான தொழி மூக்கான கல்வியாகும் . இக்கல் விக்காலம் அனேகமாக 4 வரு டங்களாகும் . பல்கலைக்கழகக் கல்வி ஏறக்குறைய 6 வருடங்க ளாகும் .
வயதுவந்தோர் கல்வி
இளையோர் சாதாரண
பகல் பாடசாலைகளில் கல்விகற்று சான்று பத்திரம் பெறுவது போன்று வயதுவந்தவர்கட்கும் , பரநீத அளவில் அமைந்துள்ள - இராப்பகல் பாடசாலைகள்உள்ளன. இது பற்றிய விபரம் - பெறுவதற்கு ஒருவர் உள்ளூராட் é) 96)LDijl ( Gemeente ) பொது நுாலகம் , அல்லது பாட சாலை இவற்றில் ஒன்றை நாட லாம் .
(P 6) DI
நெதர்லாநிதில் உள்ள 6)660) (5 L is 67 T3F 606) 35ளை பற்றிய போதுமான விப ரங்களை ஒருசில பக்கங்களில் கறுவது மிகக்கடினம் . இக்கட்டு
ரை அதற்கான ஒரு முயற்சி
எனலாம். ஆனால் ஒவ்வொருபாடசாலையினாலும் இதற்கெ ன குறிக்கப்பட்டுள்ள கேள்வி G 5 Jub ' ( spreekuur சென்று அல்லது பெற்றோர் 3d6" ( ouderavond ) கட்டத்துக்கு சென்று அறிந்துகொள்ளலாம் , இங்கு முக்கிய மாக பாடங்களைப்பற்றியும்அப்பாடங்களில் உங்கள் பிள்ளையின் முன்னேற்றம் பற்றியும் வேறு விடயங்கள் பற்றியும் உ ரையாடுவார்கள் . பல ஆசிரிய ர்கள் பாடசாலை நேரத்தின் பின்னர் இசபற்றி கதைப்பதற் கு தயாராக உள்ளனர் . பெற் றோர் கேள்வி இருக்குமாயின் . தயங்காமல் பாடசாலையுடன் தொடர்பு கொள்ளலாம். பாடச்செலவு பணம் பற்றியும் கல்விச் செலவுக்கான பஉைத்வி பற்றியும் அறிய விரும்பின் உங்
39

Page 21
ހ
Al
கள் பிள்ளையின் பாடசாலைஅல்லது உள்ளூராட்சி அமைப்பி ன் தகவல் பிரிவிலும் விபரங்க ள் பெறலாம். மேலும் இவைபற்றி அறிய விரும்பின் குற்ற
窃邻
அரசியல் ஆம்
ஐப்பசி 1991
முகவரி * AANAA ,
Postbu |
A 3508 کالمہ
சநீதா ,ே 1 வருட
நெதர்ல
ஐரோபி
- ν. அமெரிகீ
ஆசியா ༢ ༅༠ཡི་ཚ2 வங்கி கணக்கு : 12 75
Rabobar

-- 9 Jab SM
激剑
WANNAA, ENAA
ப்வு இலக்கிய ஏடு LSLSLS
சுவடு 7
തത്സരബ
AAWANNAA EN AA -
s 85326
H Utrecht
மீ (தபாறிசெலவு உட்பட)
ா நீது so # 15。ー ー f 20,ー &5በሆ في 15 ــ
- 15 ரலியா - 158
43' 171
lk Odyk A. Nederland
AV
மயர் என்னுமிடத்தில் உள்ள Zoetermeer ) &5dö6/4- ஞ்ஞான அமைச்சினால் பிரசு ரிக்கப்படும் சில வெளியீடுகளி
ருந்தும் அறிந்து கொள்ளலாம் .