கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அரச கணக்கியல் தொழில் நுட்பவியலாளருக்கான கற்பித்தல் கைநூல்

Page 1
அரச கணக்கி நுட்பவியலா
கற்பித்தல்
நிதி அமைச்சு-ஆசிய 7ரழ மனிதவள அ
" கணக்கியல் பயிற்சிப்பிரிவால்
ஒக்டோப
ܬܐ ܕ ܨܘ
5: 5ܣ݂
܂ ܕ ܡܕ܂ - ·

ளருக்கான
அபிவிருத்தி வங்கி அபிவிருத்தி
ss I994

Page 2
Reprinted:

June 1998

Page 3
TEACHING
MATERIL
PUBLIC S ACCOUNTING
DEVELC MOF-ADB MANPOW AN ACCOUNTANCY
OCTOB

RESOURCE
ALS FOR SERVICE TECHNICANS
)PECD) BY ER DEVELOPMENT
ND TRAINING UNIT
ER 1994

Page 4
உள்ள
அத்தியாயம் தலைப்பு
1.
2.
8.
10.
1l.
l2.
13.
14.
I5.
16.
17.
18.
அரச நிதி முறைமையின் அமைப்பு.
நிதி முகாமை முறையில் பிரதேச அலு
நிதிஅமைச்சின் அமைப்பும் தொழிற்ட
அரச நிதியின் மூலங்கள், அரசிறையை
Qupg|J&Gastoirots .......................
பாதீட்டு நடைமுறைகள் . ...
கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் .
அரச கணக்குகள்.
உள்ளூராட்சி நிதிக்கான அறிமுகம் .
assrør GypsisG5 • • • • • • • • • • • • • • • • •. . . . . . . . . . . . . . .
அனுமதி அளித்தல், அங்கீகாரம், சான்
பெறுகைகளை உத்தரவாதமளித்தல்.
பணம், சில்லறைக்காசு, சில்லறைக்கா
இருப்புப் பெட்டிச் சாவிகள்.
வங்கிக் கணக்குகள் .
வங்கிக்கணக்கிணக்கம் .
உத்தியோகத்தர்களின் பிணைப்பணம்
sốo! ......................................................
ஒப்பந்த நிருவாகம்.
ஒப்பந்த நிருவாகம், கலந்துரையாடலு

டக்கம்
பக்க இலக்கங்கள்
LLLLLL LLLLLL LLLLLLLL LL LLL LLLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLLL LLL L LL LLL LLL LLL LLLLL LL LLLLLLLLLL LLLLLL I
வலகங்களும் அதன் பிரச்சினைகளும் 4
"Glub“... 19
மதிப்பீடு செய்தல், சேகரித்தல்,
LLLLLLLL0LLLLLLLLLLLLL LLLLL LL LLL LLL LLL LLL LLL LLLL LL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LL 27
LLLLLLLLLLLL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL L L L L L L L L L L 32
LLLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL0LLLLLLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLL LLLLLL 34
LLLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLL LL0LL L LLSL LLSLLLLLLSLLLLL LSL LLLLL LL LLL LLLL LL LL SLLLL LLSL 38
LL LLL LLL LLLL LSL LSL LLL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLSL L L L L L L L L L L LSL LL LSLL LLLL LL LLL LLL LLL LLLL LL LSLLL 00 LLLLL 0L L 0 L L L L L L L L L 40
LLLLLLLLLL LLLLLL LLLL LL LLL LLL LL LLLLL LLLLLLLL LL LLL LLL LLL LLL LLLL L LLLLLL 48
றுப்படுத்தல், கொடுப்பனவு . 50
LL LLL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL L L L L L L L L L L L LSLLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LLLL LLLL LLLL LL LLL LLLL LSL LLLLL LL LLLLL LSL LL LSL 54
சுஏடு, பணத்தின் கட்டுக்காப்பு,
LLLLLL LLLLLLLL0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLL LLL LLLLLLLLL 62
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LL LLLLLLLLLL 66
LL LLLL LL LLL LLLL LL LSL LLLLL LLS LLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL L 0LL LSL LLLLL LL LLL LLL LLLLLL LLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLL 74
- காசும் முறிகளும். 83
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLL LL LLL LLLLLLLLLL LLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLL LLL LLLS 86
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 01
க்கான விடயங்கள். . 118

Page 5
1. அரச நிதிமுறை
மக்கள் அரசாங்கமானது, ஐனநாயக சித்தார்ந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளைக் கொண்ட ஒரு அமைப்ட நடவடிக்கைகள் யாவற்றையும் மக்களின் எதிர் அவசியமாகின்றது. இதன் காரணத்தினால் பெரும்ட இருந்தாலும், எதிர் கட்சியின் குரல்களுக்கும் செவி
மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதி! அதிகாரங்களையும் கொண்ட ஒரு நிறுவன அமைட பரிபாலிக்கும் பொறுப்பு பாராளுமன்றத்தைச் சார் பகிரங்கநிதியைக் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரத்தையுட குடியரசின் அரசியல் யாப்பின் 148வது பகுதிய முழுக்கட்டுப்பாட்டையும் கொண்டுள்ளது எனக் வரியையோ அறவீடுகளையோ அன்றியும் 6 அங்கீகாரமின்றி செய்யமுடியாது. பாராளுமன் பொதுநிறுவனமாயினும், தனது செலவினங்களைய முடியும். அவ்வாறு செய்யாவிடின் சட்டத்தை ப பாராளுமன்றத்தால் எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளுக் உபாயங்களைக் கருத்திற் கொண்டே செயற்படல்
* நிதியை ஏற்படுத்தல்.
* காலப்பகுதியை தீர்மானித்தல். * உயர் எல்லையை தீர்மானித்தல். * அறவீடு அல்லது செலவு செய்யும் நோக்கங்க் * செலவு செய்யும் விடயங்களை இனங்காணல்
இத்தகைய செயற்பாடுகளை செய்யும் வகையி செய்யப்பட்டுள்ளன.
திரட்டு நிதி
சட்டத்தால் வேறுவிஷேட நோக்கங்களுக்கென்று 151 (1) பிரிவின் படியான எதிர்பாராத செலவுநிதி, நிதிக்குரியதாகும். விஷேட நோக்கத்திற்கல்லாத இத்திட்டு நிதிக்கு வரவு வைக்கப்படும். அத்தே பாராளுமன்றத்தால் தீர்மானிக்கப்படும் எல்லா செ செய்யப்படும்.
திரட்டு நிதியிலிருந்து நிதியைப் பெறல்
1. திரட்டு நிதியிலிருந்து குறித்தவொரு ஆண்டி செலவினங்களுக்கான நிதியை பாராளுமன்ற வேறு அதிகாரத்தின் பிரகாரம் நிதி ஆணைப்பத்திரத்தை வழங்குவதன் மூலம் தி
2. ஒதுக்கீட்டு அதிகாரச் சட்டத்தை ஆக் சந்தர்ப்பங்களில், புதிய பாராளுமன்றம் கூடி செலவினங்களுக்கான நிதியினை திரட்டு நி அதிஉத்தம ஜனாதிபதியால் வழங்கப்படும்.

மையின் அமைப்பு
அடிப்படையில் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ாகும். அரசானது ஆட்சி செய்யும் போது தனது பார்ப்புகளுக்கேற்ப செய்து கொள்ளல் மிகவும் ான்மையான வாக்குகளால் பதவிக்கு வந்த அரசாக மடுத்தல் அவசியமாகும்.
$ளைக் கொண்ட பாராளுமன்றம் தனது சகல பாக விளங்குகிறது. சட்டங்களை ஆக்கி நாட்டை ந்ததே. அந்த அடிப்படையில் பாராளுமன்றமானது ம் கொண்டுள்ளது. இலங்கை சோஷலிச ஜனநாயக 1ானது, பாராளுமன்றமானது பகிரங்க நிதியின் கூேறுகிறது. அதன் அடிப்படையில் எந்தவொரு ாந்தவித செலவினங்களையோ பாராளுமன்ற றத்தின் அங்கீகாரத்தைப் பெற்றே எந்தவொரு ம், வரிகளையும் அறவிடுகளையும் மேற்கொள்ள றியதாய் கருத்திற் கொள்ளப்படும். இவ்வாறாக க்கும் அனுமதி வழங்கப்படும் போது பின்வரும் வேண்டும்.
களை இனங்காணல்
i).
ல் அரசியல் அமைப்பில் பின்வரும் ஏற்பாடுகள்
குறித்தொதுக்கப்படாத, (உ-ம்) அரசியல் யாப்பில்
அரசின் எல்லா நிதிகளும் 'திரட்டு நிதி' எனும் மற்றெல்லா பெறுவனவுகளும், வருமானங்களும் ாடல்லாது அரச கடன்களை தீர்ப்பது உட்பட்ட
வினங்களும் திரட்டு நிதியிலிருந்தே கொடுப்பனவு
டற்கான அரசின் நடவடிக்கைகளின் பொருட்டான த்தால் அங்கீகரிக்கப்படட்டதன் பிரகாரம் அல்லது அமைச்சர் கைப்பட கையெழுத்திடப்பட்ட ாட்டுநிதியிலிருந்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
குமுன் பாராளுமன்றம், கலைக்கப்படுகின்ற யதிலிருந்து இரண்டுமாதம் வரைக்குமான அரசின் தியிலிருந்து பெறுவற்கான அதிகாரம் குடியரசின்

Page 6
3. ஜனாதிபதியால் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்ப( திகதி குறித்த விடத்து, தேர்தல் தொடர்பான ெ நிதி ஒதுக்கப்படாவிட்டால், தேர்தல் நட பெறுவதற்கான அதிகாரம் ஜனாதிபதியால் வ
4. எதிர்பாரததும், அவசரமுமான செலவினங்
அதிகாரம் பாராளுமன்றத்திடமுள்ளது. வேண்டியிருப்பின் அதன் பொருட்டு ஏற்பா ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுடன் எதிர்பார் பெற்றுத்தருவதற்கும். அதனைத் தொடர் பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரத்தைப் பெற்று பே அமைச்சருக்கு அதிகாரம் உண்டு. (அரசியல் ய
திரட்டு நிதி தொடர்பான பெறுவனவுகள், கொடு அமைச்சரவையின் அனுமதியுடன் சம்பந்தப்பட்ட அ வேண்டும். (அரசியல்யாப்பு 152)
நிகழும் பொழுதான கட்டுப்பாடு
அனுமதியளிக்கப்பட்ட அரச நிதி நடவடிக்கைச் சம்பந்தமாக பாராளுமன்றத்தால் நேரடியான கட்டு எனினும் நிதி அமைச்சராலும் அவரின் கீழ் இ பிரதிநிதிகளினாலும் நிகழும் பொழுதான கட்டுப் அரச நிதிக்கட்டுபாடு சம்பந்தமாக கணக்கீட் புத்தகங்களிலிருந்து பதிலளித்தலுக்கான அலுவல் அதிகாரத்தையும், அனுமதியையும் வழங்குதல், திணைக்களங்களின் கணக்குகளை மேற்பார்வை பொழுதான கட்டுப்பாட்டை உறுதிசெய்கின்றது. கணக்கிறுப்புப் பொறுப்பை ஒவ்வொரு திணைக்கள செயளாளருக்கும் கையளித்தலுடன் அவர்கள் முறை உத்தியோகத்தார்களாக நிதி அமைச்சரால் நிதி செய்யப்படுகிறது. கணக்குப் பொறுப்பு உத்தி உத்தியோகத்தரும் முறையே தமது திணைக்களங் கட்டுப்பாடுகளை, திறைசேரி காலத்துக்குக்க நிதிப்பிரமாணங்களுக்கும் ஏற்ப செய்து வருவதோ கொள்ளல் வேண்டும். அது பின்வருமாறு:-
பிரதான கணக்குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்க்
அமைச்சின் செயலாளர் தனது சொந்தக் க உத்தியோகத்தராகவும் கடமையாற்றுவார். இதன் டெ வழங்கப்படமாட்டாது. பொதுவாக இவரது கட!ை
அ. நிதி கொடுக்கல், வாங்கல் சம்பந்தமாக தன நடைபெற்று வரும் வேலைத்திட்டங்களை ெ
ஆ. தனது திணைக்களத்தின் நடவடிக்கை திறமை
இ. ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகள் சரிவரத்தயாரிக்கப்பட்
செய்தல்.
ஈ. திணைகளங்களின் வருமானம், செலவினம் ச
உ. பகிரங்க கணக்குக் குழுமுன் தோற்றல்.
2

டும், சந்தர்ப்பங்களில் அதன் பொருட்டான தேர்தல் Fலவுகளின் பொருட்டு பாராளுமன்றத்தால் முன்னரே ாத்துவதற்கான நிதியை திரட்டு நிதியிலிருந்து ழங்கப்படும். (அரசியல் யாப்பு 150 (4) ) களுக்கு எதிர்பாராச் செலவுநிதியை ஸ்தாபிக்கும் எதிர்பாராத அவசர செலவை மேற்கொள்ள டு ஏதும் செய்யப்படாதவிடத்து மேன்மைதங்கிய ாத செலவு நிதியிலிருந்து முற் பணத்தைப் ந்து குறைநிரப்பு வரவு செலவுத் திட்டமூலம் ற்கூறிய முற்பணத்தை தீர்த்துக் கொள்வதற்கும் நிதி பாப்பு) 151 (2) (3) )
|ப்பனவுகள் சம்பந்தப்பட்ட நிதிச்சட்டங்கள் யாவும் அமைச்சரால் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படல்
5ள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இது ப்பாட்டை வைத்திருத்தல் இயலாத காரியமாகும். இயங்கி வரும் திறைசேரி போன்ற நிறைவேற்று பாடு உறுதி செய்யப்படுகின்றது. திறைசேரியானது டு உத்தியோகத்தார்களுக்கு அறிவுரை கூறல், லர்களை நியமித்தல் போன்ற விடயங்களுக்கான கட்டுநிதியை வழங்கல் கணக்குகளைப் பேணல்,
செய்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளால் நிகழும்
இத்தோடு ஒவ்வொரு செலவினத்தலைப்புகளின் த் தலைவருக்கும் அதற்குப்பொறுப்பான அமைச்சின் யே கணக்குப்பொறுப்பு பிரதான கணக்குப்பொறுப்பு மிக்கப்படுவதன் மூலம் மேலும் இது உறுதி நியோகத் தரும், பிரதான கணக்குப் பொறுப்பு களினதும் அமைச்சுக்களினதும் நிதி சம்பந்தமான 5ாலம் வழங்கும் உயர் அறிவுரைகளுக்கும் , டு அது சம்பந்தமான பொறுப்புக்களையும் ஏற்றுக்
கள்
5டமைகளுடன் பிரதான கணக்குப் பொறுப்பு
1ாருட்டு அவருக்கு மேலதிகக் கொடுப்பனவு எதுவும் மகள் பின்வருமாறு அமைந்திருக்கும். (கி.பி.127)
து கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்களில் வற்றிகரமாக நிறைவேற்றுதல். பாக நடைபெறுகிறதா என உறுதிசெய்து கொள்ளல்.
டு ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதை உறுதி
ம்பந்தமாக மிக அவதானத்துடன் இருத்தல்.
2

Page 7
கணக்குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்கள்
விஷேட சந்தர்ப்பங்களைத் தவிர்ந்த எல்ல கணக்குப்பொறுப்பு உத்தியோகத்தராக நியமிக்கப் அ. திணைக்களத்தில் நோக்கத்தை அடைவதற்கா திணைக்களங்களின் கணக்குப் பேணும் நடை
அரசின் சட்டத்திட்டங்கள் திணைக்களத்தால்
கணக்கு வைக்கும் முறைமையில் உள்ளகக் க உறுதி செய்து கொள்ளல்.
உ. திணைக்களத்திற்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் ஊ. தேவையான அறிக்கைகள் உரிய நேரத்தில் ச
எ. அறவிடப்பட வேண்டி பணம் தொடர்பான
உறுதிசெய்தல்.
ஏ. வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகளை தயாரி
நடவடிக்கை முடிந்தப்பின் கட்டுப்பாடு
பாராளுமன்றத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட சேகரிப்புக்களும் அனுமதித்த பிரகாரம் செய்யப்ப உத்தியோகத்ததர்களால் சரிவரச் செய்யப்பட்டுள்ளத ஏதாவது குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டால் கண்டறிதலுமே இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகிற சுதந்திரமான நபர் ஒருவரால் கணக்குப் பொறு கொடுக்கல் வாங்கல்களை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட புலனாகின்ற விடயங்களை ஆய்வு செய்தல் அவசி கணக்காய்வாளர் நாயகம் மூலமும், பகிரங்கக் க?
இதன்போது உத்தியோகத்தரொருவரது கவனட பொது நிதியில் விரயமோ, நட்டமோ ஏற்பட்டிரு வேண்டுமென்று பாராளுமன்றத்திற்கு விதந்து அதிகாரமுள்ளது. அவ்வாறல்லாதவிடத்து குறைப திணைக்களங்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டி திறைசேரி மூலம் திணைக்களங்களுக்கு அறிவுறு கொண்டுள்ளது.

சந்தர்ப்பங்களிலும் திணைக்களத் தலைவரே டுவார். (கி.பி. 125; 128)
ன திட்டங்களைத் தயாரித்தல். முறைகள் போதுமானதா என உறுதி செய்தல். சரிவர கடைப்பிடிக்கப்படுகிறதா என உறுதிசெய்தல் ணக்காய்வுக்கு இடமளிக்கப்பட்டு இருக்கிறதா என
பாதுகாக்கப்படுகின்றதா,
மர்ப்பிக்கப்படுகின்றதா,
அறிக்கைகள் சரிவரப்பேணப் படுகின்றதா என
ந்தளித்தல் என்பன இவரின் கடமையாகும்.
தன் பிரகாரம் மேற் கொள்ளப்பட்ட வருமான ட்ட செலவினங்களும் பொறுப்பான நிறைவேற்று நா என்பதை அறிந்து கொள்ளலும் அது தொடர்பில் அவற்றை சரிசெய்து கொள்ளும் வழிவகைகளைக் து. நிறைவேற்றுனர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படாத ப்பு உத்தியோகத்தர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் மூலம் பரீட்சித்துப் பார்த்து பமாகின்றது. இச்செயற்பாட்டினை பாராளுமன்றம், னக்குக்குழு மூலமும் நிறைவேற்றுகின்றது. மின்மையாலோ, வினைத்திறமைக்குறைவினாலோ ப்பின் அவரிடமிருந்தே அத்தொகை அறவிடப்பட நுரைப்பதற்கு பகிரங்கக் கணக்குக் குழுவுக்கு ாடுகளை தவிர்த்துக் கொள்வதன் பொருட்டு அரச ய மேலதிக கட்டுப்பாட்டு முறைமைகள் யாதென த்தும் அதிகாரத்தையும் பகிரங்கக் கணக்குக் குழு
k

Page 8
2. நிதிமுகாமை முறையில், பிரதேச அg
தற்போதைய முறைமையும் அமைப்பும் .
அரசாங்கக் கணக்கு முறையானது பல நோக் வகையான தகலவல்களை வழங்குவதாகும். அ பொறுப்பு, காசு முகாமை, திட்ட கருத்திட்ட முக அமைப்புகளை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. 1) அமைச்சுகளும், திணைக்களங்களும். 2) கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம். 3) மாகாண சபை,
4) பிரதேச செயலகங்கள். 5) சட்டயாக்கங்கள். (மேற்குறிப்பிடப்படாத ெ இந்நிறுவனங்களினது கணக்கியல் முறைகளும் * 1978ம் ஆண்டு அஈசியல் யாப்பு. * 1938ம் ஆண்டு நிதிச்சட்டம், 大 வருடாந்த ஒதுக்கீட்டு அதிகாரச்சட்டம். * நிதிப்பிரமாணங்கள். அரசியல் யாப்பானது பொதுநிதியை பாராளும ஏற்பாடுகளைக் குறித்து நிற்கிறது. அது திரட்டுநி வருமானங்கள் யாவற்றையும், சட்டத்தால் வே! திரட்டு நிதிக்கே வரவு வைக்கப்படல் வேண்டுமெ அங்கீகரிக்கப்பட்ட, வருடாந்த ஒதுக்கீட்டு சட்டத் ஆணைப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட பின்னரே மேற்8ெ மேலும் அரசியல் யாப்பானது சுயமான கணக் செய்வதுடன் பகிரங்க கணக்குகளையும், பாராளு கணக்காய்வு செய்யபடல் வேண்டுமெனவும் வலி
1992ம் ஆண்டு அதிகாரமாற்றல் (பிரதேச செய ஸ்தாபிக்கப்ட்டன. பிரதேச செயலகங்கள் மத்திய அ பொது மக்கள் அரசுடன் தொடர்பு கொள்ளக் கூடி அரசியல் யாப்புக்கான 13ம் திருத்தத்தின் மூலம் பொறுப்பு உடையதாகும்.
பிரதேச செயலங்கள் பின்வரும் நோக்கங்களுக் அ) மக்களின் தேவைகளுக்கேற்ப உள்ளுர் மட்ட
ஆ) பிரதேச மட்டத்தில் தேசிய மாகாண ( திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செ
ஒவ்வொரு பிரதேசசெயலகமும் ஒரு பிர:ே கணக்கீட்டு முறை மைக்கு இலங்கை கண பொறுப்புடையவராவார். பொதுவாக எட்டு உத கணக்காளர் மத்திய அரசாங்கத்தைச் சேர்ந்த அ

லுவலகங்களும் அதன் பிரச்சினைகளும்.
5ங்களுக்காக (ஏற்றதும் தாமதமற்றதுமான) மூன்று ந்நோக்கங்கள் முறையே பாராளுமன்ற கணக்குப் மை என்பதாகும். பொதுத்துறையானது பின்வரும்
பாது நிறுவனங்கள்.
செயற்பாடுகளும் பின்வருவனவற்றில் தங்கியுள்ளது.
ன்றம் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக ஆகக்குறைந்த தியை அமைக்க வழிவகை செய்வதுடன் அரசின் றொன்றுக்கென்று குறித்தொதுக்கப்படாத விடத்து }ன்றும், செலவினங்கள் யாவும் பாராளுமன்றத்தால் தின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நிதி அமைச்சரால் 5ாள்ளப்படல் வேண்டுமென்றும் வற்புறுத்துகின்றது. காய்வாளர் நாயகம் ஒருவரை நியமிக்க வழிவகை மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளையும் யுறுத்தி நிற்கின்றது. ஸ்கங்கள்) சட்டத்தின் மூலம் பிரதேச செயலகங்கள் அரசுடன் ஆகக்குறைந்த தொடர்பை உடையதாகவும், ய தொடுப்பாகவும் அமைந்து காணப்படுகின்றது. ஸ்தாபிக்கப்பட்ட மாகாண சபைகளுக்கும் இவை
காக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது. த்தில் சேவைகளை வழங்குவது. கொள்கைகளையும் திட்டங்களையும் செயற் பற்படுத்துவது. ச செயலாளரால் தலைமை வகிக்கப்படுகிள்றது. க்காளர் சேவையைச் சேர்ந்த கணக்காளர்
வி கணக்கீட்டு அலுவலர்கள் இருப்பர். இதனால் லுவலராகவும் ஏனைய அலுவலர்களில் சிலர்

Page 9
மாகாணசபையைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் இரு நிதிப்பிரமாணங்கள் ஏதும் இல்லாத படியால் தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பிரதேச செயலகமானது நிதிகளை வெவ்வேறு வங்கிக்கணக்குகளில் வைத் பேணுகிள்றன. பொது நிதியை பாதுக்கும் பொரு மத்திய அரசை சார்ந்ததாகும். இதனை செவ் ெ முறைமைகள் மத்திய அரசுக்கு தேவையான வி வேண்டும். இதைத் தவிர மாகாணசபைகளின வழங்கப்படும் நிதிவிபரங்கள் ஒழுங்காகவும், க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகின்றது.
தகவல்கள் மாதந் தோறும் திறைசேரிக்கும், ட அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது. தகவல்கள் மாதர் செலவினங்கள் தொடர்பாக அனுப்பி வைக்கப்படு அனுப்பி வைக்கப்பட வேண்டியதொன்றாகும். ஆ6 திருத்தப்படுவதற்காக பிரதேச செயலகங்களுக்கு மி
தற்பொழுது திறைசேரியானது பிரதேசசெயலக பெருமளவு தாமதத்தை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ள ஏற்படும் தாமதம் இக் கூற்றுக்களில் ஏற்படு காரணங்களாகும். இக் காரணங்களால் தகவல்களை உரிய தகவல்களை வழங்க முடியாதுள்ளது.
மேற்போர்ந்த நோக்கங்களை அடைவதற்காக மேற்கொள்கின்றன. ー
அ) நிருவாக பிரமாண செயற்பாடுகள்
ஆ) ஒன்றிணைக்கப்பட்ட அபிவிருத்தித் திட்டங்
இ) அரசாங்க மாகாண சபைகளின் முகவர் பண
ஈ) நிருவாக அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை ஒன்
அரசாங்க கணக்கு முறைமையின் பங்கு -
அரசாங்க கணக்கு முறைமைகள் பல நோக்க கணக்கீட்டு தகவல்கள் சட்டபூர்வமானதாகவும் அரசாங்கத்தின் வரவு செலவுத் திட்டமும், வருட கூடியதாயும், கருத்திற் கொள்ளக் கூடியதாயுள்ளது.
அரசின் நோக்கங்களையும் குறிக்கோள்களை வகையிலும், திறமையாகவும் உபயோகிக்கப்பட்ட நிதிப்பிரமாணங்களும் சட்டதிட்டங்களும் சரிவரட கட்டுப்பாட்டு முறையை வழங்குவதும், தகவல்கள் தகவல்கள் பயனுறு பணமுகாமைத்துவத்திற்கும் வ
அண்மைக்காலம் வரையிலும் உலகம் முழு 6 நிதிப்பிரமாணங்கள் சம்பந்தமான கட்டுப்பாடுக குறிப்பிட்டு நிற்கின்றது. இதைத் தவிர வளங் பெறப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிய வேண் செலுத்தப்பட்வருகின்றது. கீழ் மட்ட முகாமையாள செலவளித்தத் தொகைக்கு கணக்குக் காட்டுமா கணக்கீட்டுத் தகவல்களை செயற்பாட்டு குறிக்க

ப்பர். பிரதேச செயலகங்களுக்கென்று விஷேட றைசேரியால் வழங்கப்பட்ட நிதிப்பிரமாணங்களே தமது மத்திய அரசினதும், மாகாண சபையினதும் ந்திருப்பதுடன் கணக்குப்புத்தங்களை வெவ்வேறாக ட்டு இறுதியானதும், முடிவானதுமான பொறுப்பு வனே செய்ய நிதிமுகாமைத்துவ அறிக்கையிடும் பரங்களை வழங்கத்தக்கவையாக அமைந்திருத்தல் ாலும் பிரதேச செயலகங்களினாலும் தயாரித்து ாலம் தாழ்த்தாமலும் மத்திய அரசை சென்றடைய
மாகாணசபைக்கும், அவற்றின் நிதியின் பொருட்டு ந்தோறும் கோட்ட அமைச்சுக்களுக்கும் அவற்றின் கின்றது. இவ்வறிக்கைகள் யாவும் காலம் தாழ்த்தாது னால் இவற்றில் ஏற்படுகின்ற தவறுகளால் அவைகள் ள அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றது.
ங்களிலிருந்து கிடைக்கும் தரவுகளை தொகுப்பதில் து. பெருமளவிலான கூற்றுக்கள், தரவுகள் பதிவதில் ம் பிழைகள் என்பவை இதற்கான முதன்மைக் உபயோகிப்போருக்கு திறைசேரியானது தாமதமற்ற
கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகளை பிரதேச செயலகங்கள்
களை தயாரித்தலும், செயற்படுத்தலும்.
ரிகள்.
ாறிணைத்தல்.
ங்களை நிறைவேற்றப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. உண்மையானதாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தால், ாந்த கணக்குகளும் பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்பிக்க
ாயும் எய்துவதற்கு வளங்கள் யாவும் பயனுறும் தா என்பதை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, அரசாங்க ப் பின்பற்றப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிவதற்கான ளின் பங்காகும். இதன் உபவிளைவாக கணக்கீட்டுத் பழிவகுக்கின்றன.
வதிலும் அரசாங்கக் கணக்கீட்டு முறைன்மகளில் ளை கடைப்பிடிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை களை நுகர்ந்தளவிற்கு அதற் களவான பெறுமதி டிய தேவைப்பாடு பற்றியும் அதிக கவனம் ர்கள் தமக்குப் பொறுப்பான வேலைத்திட்டங்களில் ாறு கேட்கப்படுகின்றனர். சுருக்கமாக அவர்கள் ாட்டிகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து முகாமையை
5

Page 10
மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர் சூழ் நிலையில்)
அதிகரித்து வருகின்ற எதிர்பாாப்புக்களையும் கு இலங்கை அரசாங்கமும் இத்தகைய நோக்கிற்கு வி வரவு செலவுத் திட்ட அமைப்பில் செயற்பாட்டு கு தெளிவாகின்றது.
பலகாரணங்களுக்கான நிதிக்கட்டுப்பாடானது
1) திட்டமிடல் வட்டத்தில் இது முக்கிய தொடுப்
அதிகரிப்பதுடன் (உ-ம் செலவின முகாமை, தீர்மானங்களுக்கு தேவையான நல்ல தகவல்க
2) நன்றாக வடிவமைக்கப்பட்ட அறிக்கையிடும் பாராளுமன்ற பிரதிநிதிகளினதும் கணக்கிறுப்ட
3) பெறுவனவுகளை முறையாக கண்காணிப்பின் உள்ளூர் வளங்களின் செயற்பாட்டை அதிகரிக்
4) நன்கு உருவாக்கப்பட்ட முறைமையானது ( உள்நாட்டு வளங்கள் கிடைக்குமாற்றை அதிக
5) கணக்குக் கூற்றுகளுக்கும், பதிவுகளுக்கும் தேை
வழிவகுக்கின்றது.
மத்திய அரசாங்கம்
1978 ஆண்டு அரசியல் யாப்பு, பாராளுமன்றம் செய்கின்றது. இஃது அத்தியாயம் XVII (பகுதி 148அறவீடுகளையும் பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரத்துட சட்டத்தால் வேறொன்றுக்கென்று குறித்தொதுக்கப் திரட்டு நிதிக்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டுமெ கட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நிதி அமைச்சர இதனின்றும் மேற்கொள்ள முடியுமெனவும் கூறிநிர்
அரசியல் யாப்பின் பிரிவு 153ம், 154ம் கணக்கா பொது நிதியை கணக்காய்வு செய்ய வேண்டு பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்கையிட வேண்டும் என்!
பாராளுமன்றத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீ தலைப்புகளுக்கும் வருமான, மூலதனச் செலவினங் திரட்டு நிதிகளினின்றும் கொடுப்பனவு செய்வதற். அத்தோடு செலவின் தலைப்பொன்றின் கீழான மாற்றீடு செய்வதற்கான அதிகாரத்தையும் வி விடயங்களுக்கான பணரீதியான எல்லைகளையும்
அ. 1992ம் ஆண்டு அதிகார மாற்றம் (பிரதேச மாவட்டத்திற்கும் பிரதேச செயலாளர்களை நி செயலகங்கள் செயற்பாட்டிலிருந்த போதிலு இச்சட்டம் வழிவகை செய்துள்ளது.
ஆ. இச் சட்டமானது அரசாங்க அதிபராலும் உதவி அரசின் கடமைகளை பிரதேச செயலாளர் விதிவிலக்காக நீர்பாசன சட்டத்தின் படி அது ச

". (அதிகரித்து வருகின்ற எதிர்பார்ப்புக்களையுடைய
1றைந்து வருகின்ற வளங்களையுமுடைய சூழலில் திவிலக்காகாது. இஃது விதந்துரைக்கப்பட்ட புதிய றிகாட்டிகளை பயன்படுத்தும் நோக்கத்தில் இருந்து
மிக முக்கியமானதாக அமைகின்றது.
பாக அமைந்து நடப்பு வருடத்தில் கட்டுப்பாட்டை வளங்களின் மீளளிப்பு) எதிர்கால வள ஒதுக்கீட்டு ளையும் வழங்குகின்றது.
முறைமையானது அரசாங்க உத்தியோகத்தரினதும் புத்தன்மையை அதிகரிக்கின்ற்து.
அது சேகரிக்கும் வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்கின்றது. க்கின்றது.
மோசடிகளுக்கான சந்தர்ப்பத்தை குறைப்பதுடன் ரிக்கின்றது.
வையான சட்ட பிரமாணங்களின் படி நடந்து கொள்ள
பொது நிதியைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு வழிவகை 154)ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வருமானங்களையும் டனேயே மேற்கொள்ள முடியுமெனக் கூறுவதுடன் படாதவிடத்து அத்தகைய கொடுப்பனவுகள் யாவும் னவும், செலவுகள் யாவும் ஒதுக்கீட்டு அதிகாரச் ால் ஆணைப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட பின்னரே ற்கின்றது.
ய்வாளர் நியமனம் பற்றி குறிப்பிடுவதுடன் அவர் மென்ற கடப்பாட்டையும் அது சம்பந்தமாக பதையும் வலியுறுத்துகின்றது.
ட்டு அதிகாரச்சட்டமானது ஒவ்வொரு செலவினத் பகளின் பொருட்டு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியை கான அடிப்படை அதிகாரத்தை விளக்குகின்றது. செலவுவிடயங்களில் சேமிப்புள்ளவிடத்து அதனை ளக்கிநிற்கின்றது. அத்தோடு முற் பணச்செலவு இது நியமிக்கின்றது. செயலகங்கள்) சட்டமானது ஒவ்வொரு நிருவாக யமிப்பதற்கு வழிவகை செய்கின்றது. தற்போது 200 லும் மொத்தமாக 300 பிரதேச செயலகங்களுக்கு
அரசாங்க அதிபராலும் சட்டப்படி செய்ய வேண்டிய செய்வதற்கான அதிகாரத்தை வழங்குகின்றது. *ம்பந்தமான அதிகாரங்கள் மாவட்ட செயலாளருக்கு
حمص J)

Page 11
உரியதாயுள்ளது. தேர்தல் ஆணையாளரது மாவட்டசெயலாலருக்கே கையளிக்கப்பட்டுள் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களையும் கடமை செய்கின்றது.
கையளித்தல் அ. அரசாங்க அதிபரால் இதுவரை காலமும் ம தொழிற்பாடுகள் யாவும் 1992 பிரதேச் சட்ட பட்டுள்ளது.
மாகாண சபையின் மத்திய அரசாங்கத்தினதுப் வர்த்தமானி பிரசுரிப்பின் மூலமும், நியமன
<冕·
பிரதேச செயலாளர்களுக்கு பின்வரும் நியமன 1) கூட்டுறவு அபிவிருத்தி பதில் ஆணையாள 2) உள்ளுராட்சி உதவி ஆணையாளர். 3) கமநல பதில் ஆணையாளர் 4) மேலதிக பிரதேச பதிவாளர் 5) சுங்கப்பகுதி உதவி கலக்டர்
6) உள் நாட்டு வர்த்தக பதில் ஆணையாளர் 7) பதில் உணவு ஆணையாளர் 8) மீன்பிடி பதில் பணிப்பாளர், ஆகியன.
நிதி சம்மந்தமாக எதுவும் குறிப்பிடப்படவில் மட்டத்தில் மத்திய அரசினதும் மாகாண சபையின உயர் மட்ட முகவர் என்ற ரீதியில் பிரதேச செய ஏற்ப நடக்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்
பிரதேச செயலாளர்கள் கணக்குப் பொறுப்பு உத் மான நிதி நிருவாகத்தை ஏற்படுத்தி வைப்பது நிதிப்பிரமாணங்களின் காலங்கடந்ததன் காரணத்தி அரசாங்க அலுவர்களுக்கோ உபயோகப் படn செயலகங்களுக்கான 'வழிகாட்டி' என்ற நூை பிரமாணங்களை சட்டரீதியாக பதிலீடு செய்யாவிட் குறைகளை நிரப்புவதாகவும் அவற்றுடன் தொடர்பு
பிரதேச செயலகங்கள் தமது ஊழியர் செலவு அரசிடமும், மாகாண சபைசபைகளிடமிருந்து பெறு தன்மையையும், முன்னேற்றுவதற்கும் பொறுப்புக் பிரதேச அலுவலர்களை மத்திய அரசுக்கோ அ6 வேண்டுமென்ற விடயத்தில் கூடிய கவனம் செலு: அரசுடன் பல வகையான தொடர்புகளைக் கொண். அமைச்சான உள்ளுராட்சி மாகாண சபைகள் அை 005 - 994 வரைக்குமான தலைப்புகளின் கீழ் ஒலி செலவுகளுக்கு ரூபா. 2,000,000ம் மூலதன செலவுக் செயலகத்தின் முதற் செயற்பாட்டு ஆண்டான 19 ஒதுக்கீடு செய்தது. இருந்தாலும் 1994ம் ஆண்டிற்கு
அடிப்படையில் நிதி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. 7

அதிகாரங்களும் பிரதேசசெயலாளர்களுக்கல்லாது, ளது. பிரதே செயலகங்களுக்கு மாகாண சபைகளால் களையும் செய்வதற்கும் இச் சட்டம் வழிவகை
ாவட்டத்தில் செய்யப்பட்ட எல்லா சட்டரீதியான b 58ன் கீழ் பிரதேச செயலகங்களுக்கு கையளிக்கப்
செயற்பாடுகள் தொடர்பான நிர்வாகக் கையளிப்பு மூலமும் மேற் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
னங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
茂
ல்லை. இஃதானது பிரதேச செயலாளர் உள்ளூர் தும் முகவர் என்பதை உறுதிசெய்கின்றது. அரசின் லாளர்கள் நிதிப்பிரமாணங்களுக்கும் சட்டத்திற்கும் TDgil. தியோகத்தர் என்ற ரீதியில் ஏற்றதும், போதுமானது அவரது பொறுப்பாகும். தற்போதுள்ள அரசாங்க னால் இது பிரதேச செயலகங்களுக்கோ, அல்லது த காரணத்தினால், 1992ம் ஆண்டு பிரதேச ல வெளியிட வேண்டி ஏற்பட்டது. இது நிதிப் டாலும் பிரதேச செயலகங்களினது தேவைக்கு ஏற்ப புடையனவாகவும் அமைந்துள்ளது.
வினங்களை மேற்கொள்வதற்கான நிதியை மத்திய ]கின்றது. ஆளணி முகாமையையும், கணக்கிறுப்புத் ளை மேலும் அர்த்தமுள்ளதாக வரையறுப்தற்கும் ஸ்லது மாகாண அரசுக்கோ பொறுப்பாக இருக்க த்த வேண்டியுள்ளது. பிரதேச செயலகங்கள் மத்திய டிருந்தாலும், அதன் முக்கிய தொடர்பானது அதன் மச்சுடனே ஆகும். (உ. ஆ. மா. ச.). உ. ஆ. மா. ச. பவொரு பிரதேச செயலகங்களுக்கும், நடைமுறை கு ரூபா. 2,890,000ம் என்ற அடிப்படையில் பிரதேச 93ம் ஆண்டிற்குரிய செலவினங்களுக்கான நிதியை பிரதேச செயலகங்களின் உண்மையான தேவைகளின்

Page 12
சகல பிரதேச செயலகங்களும் கணக்கு பொறு அலுவல்கள், மாகாண சபைகள் அமைச்சின் செய செலவினங்கள் நடைமுறையில் நாடு முழுவது செயலகங்கள் மூலம் மெற்கொள்ளப்பட்ட போதி பெயரளவில் பொறுப்புடையவராவார் ஒவ்வொரு செயலாளர்கள் கணக்கு பொறுப்பு உத்தியோகத்தர் தொடர்பாக உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாணசபை ஒதுக்கீடுகள் தொடர்பாக திணைக்களங்களுக்கும் காட்டப்பட வேண்டியவராகவும் உள்ளார். இவ்வி குழப்பமான நிலையை உருவாக்குகின்றன.
தனித்தியங்கும் மத்திய அரசின் சமாந்திர அ பொருட்டு செலவினம் பற்றிய அறிவுறுத்தல்கை அல்லது சேவைகளுக்கும் பிரதேச செயலகத்தின் மு ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். சம்பந்தப்பட்ட சமாந்த செலவினங்களுக்கான மாதாந்த கணக்குகளை பிர வழங்கும்.
நிதி அமைச்சிற்கும் (திறைசேரி) பிரதேச செயல உள்ளன. மத்திய அரசினால் வழங்கப்பட்ட பிரே பாதீட்டு ஒதுக்கல்களுக்கு மாத்திரமன்றி சமாந்த அறிவுறுத்தல்களின் பொருட்டான ஒதுக்க பிரதேசசெயலகங்களுக்கு வழங்கி வருகின்றது. என காட்டும் பிரதான பொறுப்பினை கொண்டிருப் அறிக்கயையுமிடுகின்றன.
பிரதேச செயலகமொன்று சம்பந்தப்பட்ட மாகாளி மாகாண சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட நேரடி அமைச்சின் அல்லது திணைக்களங்கள் ஆகியவற்றி பொருட்டான ஒதுக்கீடுகளுக்குமான கட்டுநிதியை ப பிரதேச செயலகங்கள் திறைசேரிக்கு அறிக்கையி வருடாந்த அடிப்படையில் அறிக்கையிடுகின்றன.
உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபை அமைச்சா செய்யும் தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளது. அமைச் கொண்டிருந்த போதிலும் மாகாண சபைகள் அதிகா சட்டரீதியாக எந்த மத்திய அரசாங்க அமை ஆலோசனைகளை வழங்குவதாகவே அமைந்து செயலகங்களைத் தனது முகவராகக் கருதி, சில உள்நாட்டு அலுவல்கள் மாகாண சபைகள் அை பூரணமற்ற கட்டுப்பாட்டினைக் கொண்டுள்ளது. திருப்திகரமற்ற விடயமாக அமைந்துள்ளது. பிரதே
பின்வருவனவாகும்:-
அ) நிர்வாகம்
ஆ) நிதி
இ) திட்டமிடலும், அபிவிருத்தியும்
ஈ) பொறியியல் வேலைகள்

ப்பு உத்தியோகத்தர்களாக விளங்கும் உள்நாட்டு ளாளர் 300 க்கு மேற்பட்ட பிரதேச செயலகங்களில் ம் தொலைவில் பரந்து அமைந்துள்ள பிரதேச லும் அவற்றிற்கான செலவினத் தலைப்புக்களுக்கு
பிரதேச செயலகங்களில் கணக்குகளுக்கும் பிரதேச ளாக இருப்பதுடன் தமது செலவினத் தலைப்புகள்
அமைச்சின் செயலாளர்களுக்கும் தமக்கு கிடைத்த சமாந்தர அமைச்சின் செயலாளர்களுக்கும் கணக்கு ாறான பிரிவுப்பட்டிருக்கும் பொறுப்புக்கள் ஒரு
மைச்சுக்கள் கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்ளும் ள வழங்கி அவற்றின் சில தொழிற்பாடுகளுக்கும் மகவராக செயற்படும் வகையில் ஒரு தொடர்பினை அமைச்சிற்கு அவை சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட தேச செயலகங்கள் நியமமான அறிக்கைகள் மூலம்
5ங்களும் இடையில் முக்கியமான பல தொடர்புகள் தச செயலகங்களின் நேரடியான செலவுகளுக்கான ர அமைச்சுக்களினால் செலவினம் தொடர்பான ல்களுக்குமான கட்டுநிதி திறைசேரியானது னவே பிரதேச செயலகங்கள் திறைசேரிக்கு கணக்கு பதுடன், மாதாந்த, வருடாந்த அடிப்படையில்
ண சபைகளுடன் தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கும். யான செயலகக் செலவுகளுக்கும் மற்றும் மாகால பினால் வழங்கப்படும் செலவின் அறிவுறுத்தலின் மாகாண சபை பிரதேச செயலகங்களுக்கு வழங்கும். டுவது போன்று மாகாண சபைகளுக்கும் மாதாச்த
னது பிரதேச செயலகங்கள் மீது நேரடி மேற்பார்வை சானது மாகாண சபைகளுடனும் தொடர்புகளை ரம் கையளிக்கப்பட்ட அரசாங்க அலகு என்பதாலும் ச்சுக்கும் பொறுப்புடையதல்லாதாலும் அஃது ள்ளது. மாறாக மாகாண சபையானது பிரதேச
கடமைகளையும் நிதிகளையும் கையளிப்பதால் மச்சு பிரதேச செயலகங்களின் செயற்பாட்டில் ஒர் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாப்பிரிவினருக்கும் இது ஒரு செயலகத்தின் பிரதான தொழிற்பாட்டுப் பிரிவுகள்

Page 13
எவ்வாறாயினும் நிறுவனத்தின் பிரிவுகளுக்கிை அமைந்து காணப்படுவதுடன் அஃதானது எல்லே பிரதேச செயலகங்களனது வருடாந்த அபிவிருத்தி ஒரு தாக்கமான பிரச்சினையாக இருப்பதுடன் ஒ: பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் பெருமளவு திட்டங் செல்ல வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டுள் பிரிவுகளுக்கிடையில் இயைபாக்கமின்மையால் ஏற
பிரதேச செயலகங்களில் தற்போதைய நிதிமுை கண்ணோட்டம்
பிரதேச செயலகங்களை நிறுவுவதற்கான சட்டத் ஏற்பாடுகள் எதுவும் இருக்கவில்லை. விசேட நி அமைச்சுக்கள் அல்லது திணைக்களங்கள் ஆகியவற அடிப்படையாகக் கொண்டே பிரதேச செயலகங்ச தாயிற்று. இதுவே நடைமுறையில் உள்ளதாகும்.
எவ்வாறாயினும் பிரதேச செயலகங்கள் அதன் ஏனைய சமாந்தர அமைச்சுக்கள் மாகாண சபைகள் ஆ செயலகங்களின் கணக்கீட்டு அறிக்கையிடல் ஆகி அத்தோடு எப்போதும் தெளிவற்றதாகவும் சுருக்கப
பிரதேச செயலாளர் பிரதேச செயலகத்தின் கணக் பிரதேச செயலகத்திற்கென்று கடமையில் இருத் கட்டுப்பாட்டு முறைகள், வரவுகள், கொடுப்பன பாதுகாத்தல், வங்கிக் கணக்குகளை இயக்குதல் 2 வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படுகின்றார்.
எல்லா பிரதேச செயலகங்களிலும் நடைமுறை ஒரளவு அதிகரிக்கும் பொருட்டு 1992ம் ஆண்டின் பிரிவு (ம.மு.பி) பிரதேச செயலாளருக்கான நிதி வ தயாரித்து வெளியிட்டது. அரசாங்கத்தின் நிதிப்பு பற்றிய வழிகாட்டியாக இது அமைந்தது.
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்பாடுகளும், அ பிரதேச செயலகங்கள் பன்முகப்படுத்தப்பட் தொழிற்பாடுகள் ஆகிய இரண்டினையும் செயற் மேற்கூறப்பட்டவையிலிருந்து காணக்கூடியதாகவு மத்திய அரசுக்கும், அதிகாரப்பரவலாக்கப்பட்ட ே பொறுப்பாக விளங்குகின்றனர்.
நிதி மூலகங்கள்
பிரதேசச் செயலகங்கள் மூன்று பிரதான மூலகங் மத்திய அரசு(திறைசேரி) மாகாண சபைகள், அதன் 1994 ஜனவரியிலிருந்து மத்திய அரசாங்கத்திட விடுவிக்கப்பட்ட காசு நன்கொடைகள் மூலம் அமைச்சுக்கள் ஆகியவற்றினால் அறிமுகப்படுத் செயலகங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

டயிலான இயைபாக்கம் திருப்திகரமற்ற முறையில் ாரது அவசர கவனத்தினையும் ஈர்த்து நிற்கின்றது. ட்ெடங்களைத் தயாரிப்பதில் ஏற்படும் தாமதமானது துக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதிகள் மிகக்குறைந்தளவில் கள் தொடாச்சியான வேலைகளாக மேற்கொண்டு ளது. இஃது பல்வேறுபட்ட தொழிற்பாட்டு படுவதாகும்.
றைமைகள்
தில் விசேடமாக குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிப்பற்றிய திச்சரத்துக்கள் எதுவும் இல்லாதவிடத்து அரசாங்க >றில் நடைமுறையிலுள்ள நியம நிதிமுறைமைகளின் ளுக்கான நிதிமுறைமைகளை அமைக்க வேண்டிய
தாய் அமைச்சான உ.அ.மா.அ. திறைசேரி மற்றும் ஆகியவற்றுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பானது பிரதேச யெ செயற்பாட்டை மிகவும் சிக்கலாக்கி உள்ளது. ல்ெலாததாகவும் உள்ளது.
குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தராக இருந்த போதிலும் தப்பட்ட கணக்காளரிடம் அப்பிரிவின் உள்ளகக் ாவுகள் சம்பந்தமான கணக்கீடுகள், சொத்துக்களை டட்பட அன்றாட நிதி நடவடிக்கைகளை கையளிக்க
களினதுப் பதிவுகளைப் பேணுவதினதும் தரத்தினை இறுதிப்பகுதியில் மறுசீரமைக்கும் முகாமைத்துவப் 1ழிகாட்டி (பி.செ.நி.வ) என்ற ஆவணமொன்றினை பிரமாணங்களுக்கு மேலதிகமான நிதிமுறைகளைப்
திகாரப்பரவலாக்கப்பட்ட தொழிற்பாடுகளும். ட தொழிற்பாடுகள், அதிகாரப்பரவலாக்கப்பட்ட படுத்துகின்ற முகவராக விளங்குகின்றதென்பதை ஸ்ளது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட தொழிற்பாடுகளுக்கு தொழிற்பாடுகளுக்கு மாகாண சபைக்கும், இவர்கள்
பகளிலிருந்து நிதியைப்பெறுகின்றன. அலுையாவன,
சுயவருவாய்.
மிருந்து பெற வேண்டிய பணங்கள் வங்கியூடாக பெறப்படுகின்றன. அரசாங்க திணைக்களங்கள்
த்தப்பட்ட புதிய காசு முகாமைத்துவம் பிரதேச

Page 14
பிரதேச செயலகங்களின் நிர்வாகச் செலவுகளை கிடைக்கப்படும் கட்டுநிதி பெறுவனவுகளுடன் பு சமாந்தர அமைச்சுக்கள் சார்பாக செலவிடப்படே அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைக்கும் பெறுவனவுச செயலகங்கள் தனிப்பட்ட தமக்கென்ற கணக்கு விடயத்தில் அமைச்சுகளின் பல வகைப்பட்ட கொள்ளப்படுகின்றன. கட்டு நிதியை நோக்கமாக திணைக்களங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பெறப்படும் கட்டுநிதி, உணவு முத்திரை, ! மூலதனச்செலவு ஆகியவற்றுக்கு வெவ்வேறாக .ெ பொதுவான வழிகாட்டியாக இருப்பதே தவிர படுவதில்லை. கட்டணங்களின் சேகரிப்பு, வரிவிதி ஈடு செய்ய பெறப்பட்ட கட்டுநிதியின் ஒரு பகுதிய
மாகாண சபைகளின் மூலதனச் செலவு, மீள வரு வதற்கான கட்டுநிதியானது மாதமிருதடவைகள் ம முதலாவது தவணைக் கட்டுநிதியானது துரித அறிக்: கிடைக்கப்பெற்றபின்னர் மாதம் முடிந்து 2-3 நா தவணைக்குரிய கட்டுநிதி முன்னைய மாத மெய் கிடைக்கின்றன. மாகாண சபைகளின் செலவினங் மத்திய அரசாங்கத்தினின்றும் முற்றிலும் வேறுபட் நிர்வாகச்செவுகள் தொடர்பான கணக்குத்தலைப்புக் சீரானதாகவே உள்ளது. ஆனால் இவை மத்திய அ கபைகளின் கீழ் வரும் சமாந்தர அமைச்சுக்களின் இருத்தல் பொருத்தமானதாகவுள்ளது. மத்திய கட்டுநிதியின் ஒரு பகுதியாக பயன்படுத்தும் முன வரிகள் ஆகியவை பொருட்டு பெறப்படும் செலுத்தப்படுகின்றன.
பொது மக்கள் கட்டணங்கள் வரிகள் பெn செலுத்துகின்றனர். மாகாண சபைக்கு சேர வேை செலுத்தப்படல் வேண்டும் . உதாரணமாக அரசின் அரசின் வருமானங்கள் கட்டுநிதிக்கான கோரிக்கை
பாதீடுகள்
பிரதேச செயலகங்களின் அமைச்சான உ.மா.ச கட்டுப்பாட்டை கொண்டுள்ளது. இஃது பிரதேச 4 தனது கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்கின்றது. 1993 முழுவருட செயற்பாட்டுக்கென செலவின தலை மீளவரும் செலவினத்திற்காக ரூபா 2,000,000ம் மூ அளவில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டன. எவ்வாறாயினும் 199 தேவைகளும் வெவ்வேறாக கருத்தில் கொள்ளப்பட
ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்களுக்கும் ஆண் ஊழியருக்கான முற்பணங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் செலவுக்கான உச்ச எல்லைகள் வருமதிக்கான கு எல்லைகள் ஆகியன பற்றி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட் முற்பணங்கள் வழங்கப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன

ா ஈடு செய்யும் வகையில் மத்திய அரசில் இருந்து 1ற்றும் பிரதேசச செயலகங்களினால் மத்திய அரசின் வென மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடுகளும் மத்திய *ளுள் அடங்கும். முன்னய விடயத்தில் பிரதேச த் தலைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதுடன் பின்பை கணக்கு தலைப்புக்களின் கீழ் ஒதுக்கீடுகள் மேற் $க் கொண்டு பிரதேசசெயலகங்கள் 'அ' வகுப்புத்
வறுமை நிவாரணம், ஓய்வூதியம், சம்பளங்கள், பறப்பட்ட போதும் இவ்வாறான எல்லைப்படுத்தல்
நடைமுறையில் இறுக்கமாகக் கடைப் பிடிக்கப் ப்ெபுக்கள் ஆகியன அரசாங்கத்தின் செலவினங்களை பாகவே கருதப்படும்.
ம் செலவு ஆகிய இரு செலவினங்களை மேற்கொள் ாகாண சபைகளிடமிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்றன. கை, காசு எதிர்வு கூறல் ஆகியவை மாகாண சபைக்கு ாட்களுக்குள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன. இரண்டாம் ச் செலவு பற்றிய தகவல்கள் கிடைத்த பின்னரே களுக்கு பயன்படும் கனக்குகளின் தலைப்புக்கள் டதாகும். மாகாண சபைகளினால் நிதியளிக்கப்பட் கள் யாவும் எல்லாப்பிரதேச செயலகங்களுக்கும் ஒரே ரசாங்கத்தினை பெரிதும் ஒத்திருக்கின்றன. மாகா. செலவினங்களும் பல்வேறு தலைப்புகளின் : அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டிற்கான வருவாய பிறக்கு மாறாக மாகாண சபைகளின் கட்டலங்கள் வருவாயானது மாகாண சபைக்கு உடனடியாக
ாருட்டு பிரதேச செயலகங்களுக்கு பனங்களை ண்டிய வருவாய் நேரடியாக மாகாணசபைகளுக்கு பெருமானம் பயபடுத்தப்படல் போன்று மாகாவை
களை குறைக்க பயன்படுத்தலாகாது.
அமைச்சு பிரதேச செயலகங்களின் மீது பிரதான செயலகங்களுக்கான பாதீடுகளை தயார் செய்வதில் ல் ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்களுக்கும் முதல் ப்புக்களான 0ே5-994 வரையான தலைப்புக்கவில் லதனச் செலவுகளுக்காக ரூபா 2,890,000 ஆக சம 4ஆம் ஆண்டு பாதீட்டில் ஒவ்வொரு செயலகங்களில்
உட.ே
நிக்குரிய ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டத்தின் கீழ் அரபு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இவற்றில் றைந்த பட்ச எல்லைகள் வரவு மீதிக்கான உச்ச டுள்ளன. இக் கணக்குகள் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு

Page 15
காசுப்புத்தகங்களும் வங்கிக்கணக்ககளும்
ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்களும் மத்திய அரபு ஆகக் குறைந்தது இரு கலக்குகளையாவது பே ஆகியவற்றின் ஒரு பகுதியான ஒவ்வொரு பு தயாரிக்கப்படுகின்றது, என்பதனை உறுதி செய்யும் செய்யப்பட்ட பிரதேச செயலகங்களுக்கு மே இணக்கங்கள் மிகவும் அரிதாகவே சரிவர மேற்ெ மாதங்கள் நிலுவையாக இருந்தமையும் காண மு.
வங்கிக்கனக்குகள் மாதத்திற்கு மாதம் பெருமள பெருமளவு பணம் இலங்கை முழுவதிலுமுள்ள வட தேங்கி நின்றதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. புதிய தொடர்ந்து பயன்படுத்தாத பணத்தின் தொகை அதி
காசுப்புத்தகங்களைப் பொறுத்தளவில் இருக்க இவற்றில் ஒன்று மத்திய அரசாங்கத்திற்கும் மற்ற மாகாண சபைகளின் காசுப்புத்தகங்கள் இரு நொ கொடுப்பனவுகளின் விபரங்கள் கட்டுநிதியின் வரு பொழிப்புகள் ஆகியவற்றை கொண்டிருப்பதுட வருமதிகள் பற்றிய விபரங்களையும் மாகா: கொண்டுள்ளன. இன்றும் சில விடயங்களில் மேலதி செயலகங்களினால் பராமரிக்கப்பட்டன. இதற் குறிப்பிடலாம். கிவைக்குப் புத்தகங்களில் இரு பக். அழைக்கப்படும். காசோலை வழங்கும் தே: 1-2ய வாங்கல்களைத் தீர்ப்பதன் பொருட்டு ஒரு பற்று முற்பனங்களை வழங்கி உதாரவமாக உத்தியோத் செயலகங்களினால் கொள்வனவு செப் பப் படு வழங்குனருக்கு வழங்கும் முற்பணம் அம்முற்ப மேற்கொள்ளப்படுகின்ற சந்தர்பங்களிலும் பயன்ப
வாக்குப் பணப்பேரேடும் கட்டுநிதியும்
பொதுவாகக் அரசாங்கிப்பிரிவிக்ள்ரம் பிரதேச மூலைக்கல்லாக விளங்குவது வாக்குப் படைப் ே தலைப்புகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பாதீட்டை பதிய அதனால் உண்டான பொறுப்பு ஆகியவற்றை கழிக்கப்படுவதால் குறிப்பிட்ட கிடைக்குத் த்1 பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பிரதேச செயல்கங்கள், ! சபைகள் ஆகியவை ஒவ்வொன்றுமாக மூன்று வா சில விடயங்களில் நான்காவதாக நானாவித பேனைப்படலாம். ஜனசவியத்திட்டத்துடன் தெ11 பேரேடு இதற்கு ஒர் உதாரனமாகும். தற்போது பாதீட்டு ஏற்பாடானது முன்பு குறப்பிடப்பட்டவா முறையில் விடுவிப்பதன் மூலம் பிரதேச ெ சபைகளிலிருந்து பிரதேச செயலகங்களுக்கான ப செலுத்துகை மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ாங்கத்திற்கு ஒன்றும் மாகாண சபைக்குமொன்றுமாக ணிை வருகின்றது. அறிக்கையிடல், கட்டுப்பாடு ாத இறுதியிலும் வங்கிக் கணக்கிணக்கக்கூற்று பொறுப்பு கணக்காளருடையது. மாதியாக தெரிவு ற் கொண்ட விஜயங்கள் மூலம் வங்கிக் கணக்கு நாள்ளப்பட்டிருந்தமையும் சில இடங்களில் பல
பில் வேறுபட்டிருபதை அவதானிக்க முடிந்ததுடன் டி உழைக்காத வங்கிக்கணக்குகளில் ஒரே காலத்தில் காசு முகாமைத்துவத்தினை அறிமுகப்படுத்தியதைத் சு அளவாக இல்லாதிருக்க இடமுண்டு.
வேண்டிய ஆகக்குறைந்த தொகை இரண்டாகும். பது மாகாண அரசுக்கும் உரியது. எவ்வாறாயினும் தி.க் கொண்டள். பிரதான காசுப்புத்தகம் மதிகள் பற்றிய விபரங்கள் ஏனைய வருமதிகளின் ன் துணைக்காகப் புத்தகம் ஏனைய தனிப்பட்ட பைக்கு மாற்றிய தொகையின் விபரங்களையும் சு சாகப் புத்தகங்களும் வங்கிக்கனக்குகளும் பிரதேச து உதாரணமாக ஜனசக்தி விசேட திட்டங்களைக் பகளில் காலப்படும் நிரலானது குறுக்குப்பதிவு என விரிந்து இரு கனக்குகளுக்கிடையேயான கொடுக்கல் வரவுப்பகுதியாக இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தர்களுக்கு வழங்கும் பியாலச் செலவுகள் பிரதேசச்
கின்ற பொருட்கள் வேண்டுவதன் பொருட்டு 31ம் கழிக்கப்பட்ட பின்னர் இறுதிக்கொடுப்பவை
டுத்தப்படும்.
செயலகங்களிலும் பாதீட்டுக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பேரேடாகும். இப் புத்தகம் பல்வேறு கரைக்குத் தபு:துடன் இடப்பட்ட கட்டவைகளின் பெறுமதி திவு செய்து பாதீட்டு ஒதுக்கீட்டிலிருந்து இவை ப்பில் 3 மீதித்தொகை யாதென காட்டவும் மத்திய அரசாங்கம் சமாந்திர அமைச்சுக்கள் மாகான க்குப்பப் பேரேடுகளை கொண்டு இருக்கின்றன. செலவுகளுக்கென ஒரு வாக்குப் பணப் பேரேடு டர்புடைய விபரங்களைப் பேணும் வாக்குப்பனப் தாய் அமைச்சான உ.நா.அ.மா.ச. அமைச்சிலிருந்து று திறைசேரியினூடாக கட்டு நிதியினை ஒழுங்கான சயலகங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. மாகான ாதீட்டு ஏற்பாட்டு மாற்றங்கள் சீரான கட்டுநிதி

Page 16
துணைப்பதிவேடுகள்
ஒவ்வொரு பிரதேச செயலகங்களும் பிாத வாக்குப்பணப்பதிவேடு பொருட்டு ஒரு தொகுதி வருகின்றன. சில விடயங்களில் இவை வா சந்தர்ப்பங்களில் துணையாகவும் பயன்படுத்தப்படு
* வைப்புப் பணம் பேரேடுகள்
அனுப்பும் கணக்கு
கட்டுநிதிக்கணக்கு கடன் கட்டுப்பாட்டுக் கணக்கு பயன்பாட்டு சேவைப்பதிவேடு மேலதிக நேரவேலை, பிரயாணக் கொ முற் பணப் பதிவேடுகள் ஓய்வூதியத்திற்கான கட்டுப்பாட்டுக்கண
வேதனத்திற்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கு
பொருட்கள் சேவைகளுக்கான கட்டளைகளும்
மத்திய அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய மாதமொன்றிற்கு 20-270 கொடுப்பனவுகள் என்ற ஆ ரூபா வரையலான சிறிய அளவினதாகவுள் கொடுப்பனவுகள் இதனை ஒத்திருப்பதுடன் ெ காணப்படுகின்றது.
பிரதேச செயலகங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறும் காசோலைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொ ஆகக் குறைந்த சராசரியான கொடுப்பனவுகளி தொகையையும் பின்வரும் அட்டவணை காட்டுகின்
மாகாண சபை மத்திய அரச சபை ஆகிய இரண்
பிரதேச செயலகத்தினால் மாதமொன்றிற்கு காசே
மாதமொன்றிற்கான தொகை
காசோலைக் கொடுப்பனவு
மத்திய அரசாங்கம் குறைந்தது
சிஸ்டியது
சராசரி
மாகாணசபை குறைந்தது
கூடியது
சராசரி

ன கணக்குப் பதிவுகளான உ-ம் காசுப் புத்தகம் பதிவேடுகளை அல்லது புத்தகங்களைப் பேல
குப் பணப் பேரேட்டுப் பதிவாகவும் ஏனைய
கின்றன. இவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்.
டுப்பனவு.
க்கு
கொடுப்பனவுகளும் காசோலைகள் மூலமான கொடுப்பனவுகள்
அளவில் வேறுபட்டு மொத்தத்தில் 30 மில்லியன் 1ளது. மாகாண சபைகளுடன் தொடர்புடைய பருமளவில் 6 மில்லியன் ரூபாவாக குறைந்து
மாதாந்த தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு டுப்பனவுகள் தொடர்பான அவற்றின் ஆகக்கூடிய ன் எண்ணிக்கையையும் அவற்றின் மொத்தத் fறது.
டிற்கும் இது காட்டப்பட்டுள்ளது.
ாலை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் கொடுப்பனவு.
மொத்தத் தொகை
ரூபாவில்.
50 3, O90, 000
270 30, 000, 000
28 10, 404, OU0
35 206, 000
306 6, 000, 000 9. l , 3ᏮI , 000

Page 17
பெரும் எண்ணிக்கையான தனிப்பட்ட கெ காசோலைகளின் மூலமே மேற்கொள்ளப்படுவத வாங்கல் பற்றிய உண்மையான நிலைமையை மை வைக்கப்படும் வங்கிகளின் பேரில் சம்பளங்களுக் செயலகங்கள் ஒய்வூதியத் திணைக்களத்தின் முகவ இளைப் பாற்றுச்சம்பளம் பெறுபவருக்கு மாதந் மேற்கொள்கிறது. எனினும் சம்பளங்களை வழங் வழங்கல் அடிப்படையில் ஒன்று திரட்டி கொடுட ஒன்று சமூக சேவைத் திணைக்களத்தின் முகவரா: பொது உதவிக் கொடுப்பனவுளை மேற்கொள்கின்ற அவைகள் காசாளர் முலம் காசாக வழங்கப்படுகி வேலைப்பழுவையும் எற்படுத்துகிறது. பிரதேச அடிப்படையில் ஊழியர்களின் தொகை ஓய்வூதி தரப்படுகின்றன. இப் புள்ளி விபரங்கள் ஒரு முழுவதையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தகவலா பிரதேசச் செயலகம் 35,000 ஒய்வூதியக் கொடுப்பனவி விடயமாகும்.
அட்டவணை:-
பிரதேச செலகத்தினால் வழங்கப்பட்ட ஓய்வூதிய
அரசாங்க அலுவலர் மாகாணசபை அலுவ
சராசரி I9 84
குறைந்தது 9 30
Ցoւ էգ Ա 19.J J4
1993 ஜனவரி இறுதியிலும் 1993 ஏப்ரல் இறுதியி: காணப்பட்ட வங்கி மீதிகளை அடிப்படையாகக் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன. இவை இரண் வேறுபாடுகளை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
அட்டவணை
1993 ஜனவரி முடிவில் 1993 ஏப்ரல் முடிவி
அரசாங்க வங்கிகளிலுள்ள உள்ள அரசாங்க
வங்கி மீதிகள் வங்கிகளிலுள்ள
மீதிகள்
சராசரி 1,86,000 7, 94,000
குறைந்தது 48,000 6, 4,000
கூடியது 8, 77,000 19, 36,000

ாடுப்பனவுகள் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு ஒரு சில ால் எவ்வாறாயினும் இவ்விபரங்கள் கொடுக்கல் )ப்பதாகவுள்ளது. ஊழியர்களின் சம்பளங்கள் வரவு கான காசோலைகள் வரையப்படுகின்றன. பிரதேச ராக செயற்படுகின்ற காரணத்தினால் உதாரணமாக தோறும் ஆயிரக்கணக்கான கொடுப்பனவுளை குவது போன்று இவற்றை எல்லாம் தனிப்பட்ட பனவை மேற்கொள்கின்றது. பிரதேச செயலகம் கச் செயற்பட்டு ஒவ்வொரு மாதமும் பல ஆயிரம் ன. இவை சிறிய கொடுப்பனவுகளாக இருந்தாலும் ன்றன. இவை பெருமளவு பதிவுகளைப் பேணும்
செயலகங்களால் சமர்பிக்கப்பட்ட கணக்குகளின் யம் பெறுவோர்களின் தொகை ஆகியவை கீழே வழிகாட்டியாக கொள்ளப் படலாமேயன்றி நாடு க கொள்ள முடியாது. உதாரணமாக கொழும்பு புகளைக் கையாளுகின்றது. இது ஒரு விதிவிலக்கான
பம் பெறுவோர். ஆளணிகள் தொடர்பானவை
வலர் ஓய்வூதியம் விதவை ஓய்வூதியம்
பெறுவோர் பெறுவோர்
2,387 908
5I2 --~ 2O2
5,235 2,299
லும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதேச செயலகங்களில் கொண்டு பெறப்பட்ட தகவல்களை பின்வரும் ாடு மாதங்களுக்கிடையில் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க
ல் LDITS5Í Gðð SFSð) LI DfT GRAFGR)
வங்கிகளின் வங்கிகளின் வங்கி
வங்கிமீதிகள் மீதிகள் 1993
1993 ஜனவரி ஏப்ரல் முடிவில்
முடிவில்
57,000 1,02,000
2, 59,000 2,38,000
l,00,000 9,00,000

Page 18
தற்போதைய கொடுக்கல் வாங்கல்களின் அள6 இவை எவ்வளவு தொகையால் அதிகரிக்கும் என் ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுகளிலும் பார்க்க ஊழிய கொடுப்பனவுகள் அதிகம் என்பதை ஓய்வூதியத்தின உள்ளன. நிர்வாகப் பன்முகப்படுத்தலுடன் கொடு என்பதே அரசாங்கத்தின் உள்நோக்கமாகும். தற்போ எடுகோள் கொள்வது அறிவுடமையாகாது.
வருமானமும் பெறுவனவுகளும்
மாதமொன்றிற்கு கிடைத்த பெறுவனவுகளின் ஆகக்கூடிய தனியான தொகை தொடர்பான விப சேகரிக்கப்பட்டன. இஃது ஜனவரி 1993, ஏப்ரல் 1993 ஆகிய இரண்டிக்குமாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. C செயலகத்தின் 1993 ஜனவரியிலிருந்து யூன் ம புள்ளிவிபரங்கள் இதன் கணக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்
மாதிரி பிரதேச செயலகமொன்றின் மத்திய அ மிகவும் சிறிய அளவினதே என்பதை ஆய்வுகள் எடு எண்ணிக்கைகளையுடையதாயும் பெறுமதி 1மில்லி பெறுவனவுகள் தொகை அதிகமாக இருப்பதுடன் இதன் மொத்தப் பெறுமதி 4மில்லியன் ரூபா வை
அட்டவணை :- மத்திய அரசாங்கம் மாகாணசை
பெறுவனவுகள் 6o
ம.அரசாங்கம் குறைந்தது
கூடியது
சராசரி
மாகாண சபை குறைந்தது
கூடியது
சராசரி
காசோலையொன்று பெறப்பட்டு வங்கிக்கு செலு ஆரம்பத்தில் காசுப்புத்தகத்தில் செய்யப்பட்ட படுகின்றது. மறுக்கப்பட்ட காசோலையின் பெt பக்கத்தில் ஒத்த பதிவைச் செய்து அனுமதித்த முற இது மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இதன் பின்னர் க இருபதிவுகளுக்கு எதிரான பதிவுகளை செய்வத இம்முறை மூலம் வருமானக் கணக்கிற்கு ெ உள்ளாகாதவாறு பேணப்படுகின்றது. இவ்வாற பயன்படுத்தும் எண்ணக்கருவானது ஒரு அசாதா மீளாய்வு செய்யப்படல் வேண்டும்.

வு காலகதியில் அதிகரிக்க வாய்ப்புண்டு. ஆனால் பது நிச்சயமற்றதாகவுள்ளது. மரணிப்பால் குறையும் பர்கள் இளைப்பாறுவதினால் ஏற்படும் ஒய்வூதியக் ணக்களமும் பிரதேச செயலகங்களும் சுட்டிக்காட்டி க்கல் வாங்கல்கள் தொகை விரைவாக அதிகரிக்கும் ாதைய நிலை தொடர்ந்து மாற்றமின்றி இருக்குமென
எண்ணிக்கை, மொத்தப் பெறுமதி பெறப்பட்ட ரங்களும் அவை தொடர்பான புள்ளி விபரங்களும் ஆகிய மாதங்களுக்கென மத்திய மாகாண அரசாங்கம் மேலும் கொடுப்பனவுகள் தொடர்பாக ஒரு பிரதேச }ாதம் வரையுள்ள ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு மான rளது.
ரசாங்கம் தொடர்பான பெறுவனவுகளின் தொகை த்துக் காட்டுகின்றன. இவை 10லிருந்து 200 வரையான யன் வரையுமாகவுள்ளது. மாகாணசபை தொடர்பாக மாதமொன்றிற்கு 100 - 1300 வரை வேறுபடுகின்றது. ர செல்கின்றது.
பைகளின் பெறுவனவுகள்.
ண்ணிக்கை மொத்தத் தொகை (ரூபா)
8 1,000
291 147,000
105 164,000
96 45,000
1247 312,000
ქნ80) 109,000
லுத்தப்பட்ட பின்னர் காசோலை மறுக்கப்படுமாயின் வரவுப்பதிவுக்கு எதிரான பதிவு மேற்கொள்வப் ாருட்டு காசுப்புத்தகத்தில் கொடுப்பனவு (செலவு) ர் பணக் கணக்கொன்றிற்கு வரவு வைப்பதன் மூலம் ாசோலை ஏற்றுக் கொள்ளப்படுமாயின் இறுதியான 5ன் மூலம் முற்பணக்கணக்கு மூடப்படுகின்றது. சய்த முதற் பதிவானது எதுவித மாற்றத்திற்கும் )ான சந்தர்ப்பங்களில் முற் பணக் கணக்கினைப் ரண கணக்கியல் முறையாக இருப்பதினால் இது

Page 19
வழமையான வரிகள், கட்டணங்கள் சம்பர் செயலாளாகணக்குப் பதிவாளர் மூலம் ஒவ்வோர் கடன்பட்டோர் கணக்குகளையும் இவ்வாறான கணக்குகளையும் பேணல் வேண்டும். தேவை ஏற்ப( உட்பட நிலுவைகள் பொருட்டு பின் தொடர் நட6 ஏற்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
திறைசேரிக்கு அறிக்கையிடல்:-
பிரதேச செயலகத்தினால் கையாளப்படும் செலவு அறிக்கையிடல் நடவடிக்கையானது தொடர்ச்சிய ஆகியவற்றினால் எய்தப்படுகின்றது. இதைத்தவிர அரசகணக்குகள் பணிப்பாளருக்கு துரித அறிக்.ை எல்லாப் பிரதேச செயலகங்களும் தொடரும் மாதத் அறிக்கைகளையும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். இப்படிவங்கள் தொடரும் மாதத்தின் 25ம் திகதியள துரித அறிக்கையின் எண்ணக்கரு யாதெனில் கண காசுப் புத்தகத்தினை சமப்படுத்தலையும், பிரதி கட்டுப்பாட்டு தொகையின் பொழிப்பினை வழங் செலவினங்களை விபரமான முறையில் பகுப்பாய்
பிரதான அறிக்கையிடும் படிவமானது பாதீட்டி மாதமொன்றிற்கான செலவினங்களைக் கொண்டுள் ஆகும். செலவினங்கள் பாகுபாடு ஒவ்வொன்றும் இஃது பிரதேச செயலகம் தனது தலைப்புக்களின் கீ மத்திய அரசாங்கத்தின் முகவராக செயற்படுத்துவத6 மத்திய அரசின் சார்பாக பெறப்பட்ட வருமானம், ( கட்டுநிதி, தொடர்பான விபரங்களையும் கொண்டுள் சேர்க்கப்பட்டுகின்றன. இவை கட்டுநிதி கணக்கிண பட்டியலைக் கொண்ட வங்கிக் கணக்கிணக்கக் கூற்று எதிர்வு கூறப்பட்ட பணத் தேவையைப் ப கொண்டதாகவுள்ளது.
பிரதான படிவம் (படிவம் 174) அரசாங்க கணக்குச உள்ளிட்டினை வழங்கும் அடிப்படையில் அமைந்து குறியீட்டுத் தவறுகள் ஆகியன இரண்டினையும் பா செவ்வை பார்த்து தரவுகளை கணனியில் உள்ளீடு கிழமைகள் எடுக்கின்றன. அச்சிட்டப் பிரதி சரிய செயலகங்களுக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. தவறுகள் அனுப்பப்படும். இத் தகவல்களை தொகுப்பதற்கு ச ஒரு மாதத்திற்கு மேல் செல்கின்றது. இதற்குப் கணனித்தொகுதி பழமை வாய்ந்ததாக இருப்பது பட்டதனால் வேலைப்பழு குறிப்பிடத்தக்களவு அதி விடயப்பாகுப்பாட்டுக் குறியீடுகள் கணிசமானளவு ஒவ்வொரு வருடத்தின் முதல் சில மாதங்களில் மு தற்போதைய ஆண்டிற்கான வேலைகளையும் செ ஏற்படுத்துகின்றது.

ந்தமான வருமானங்கள் தொடர்பாக பிரதேசச் கடன்பட்டோர் கணக்கு நிலைமைகளைக் காட்டும் ன வருமான வகைகளுக்கான கட்டுப்பாட்டுக் டும்போது சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது வடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் நடைமுறைகள்
கள், வருவாய்கள் தொடர்பான ஒழுங்கான மாதாந்த ான படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்தல், கூற்றுக்கள் அடுத்த மாதம் 7ம் திகதியளவில் திறைசேரியிலுள்ள கயொன்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டியதாகவுள்ளது. தின் 15ம் திகதியளவில் எல்லாப் படிவங்களையும், பெரிய திணைக் களங்களைப் பொறுத்தளவில் ாவில் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
க்குப்பிரிவானது ஒவ்வொரு மாத முடிவிலும் அதன் 5ான செலவு விடயங்கள் தொடர்பான மொத்த குவதையும் உறுதிப்படுத்துவதாகும். மாதத்திற்கான வு செய்தல் இதன் நோக்கமல்ல.
ல் காட்டப்பட்டுள்ள வகைப்படுத்தலுக்கு அமைய ாள மாதாந்த கணக்குகள் பொழிப்பு (படிவம் 174) ஒரு மொத்தத் தொகையை கொண்டதாக இருக்கும். ழ் மேற்கொள்ளும் செலவினங்களை மாத்திரமின்றி ன் மூலம் ஏற்படும் செலவு பற்றிய தகவல்களையும், முற்பணக் கணக்கு, வைப்புக் கணக்குகள் பெறப்பட் iளது. 174ம் படிவத்துடன் மேலும் பல அறிக்கைகள் க்கக்கூற்று வங்கிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படாத காசோலை வ பொதுவைப்புக் கணக்கறிக்கை அடுத்த மாதத்திற்கு ற்றிய கட்டு நிதி விண்ணப்பம் ஆகியவற்றை
5ள், திணைக்களத்தின் கணனித்தொகுதிக்கான தகவல் ள்ளது. உள்ளிடுவதற்கு முன்னர் எண்கணிதவழுக்கள் ரிசீலனை செய்தல் பொதுவான நடைமுறையாகும். செய்து உள்ளிட்டின் பிரதியைப் பெறுவதற்கு இரு பானவை தானா என்பதை உறுதிப்படுத்த பிரதேச இல்லையாயின் அவை சில தினங்களுக்குள் திருப்ப ணிசமான அளவு தாமதம் ஏற்படுகின்றது. தற்போது பல காரணிகள் காரணங்களாக உள்ளன. அவை ம் 300 பிரதேச செயலகங்கள் அறிமுகப்படுத்தப் கரித்தமையுமாகும். 1993ம் கணக்கு வருடத்திலிருந்து
அதிகரித்துள்ளமை ஆகியன இக் காரணிகளாகும். 0ன்னைய ஆண்டிற்கான வேலை நிலுவைகளையும் ய்யவேண்டியிருப்பது, எப்போதும் தாமதத்தினை

Page 20
மேலும் பிரதேச செயலகங்களுக்கு கிடைக்கப் தொடர்பான பிரச்சினைகள் எழுகின்றன. திறைசேரி 25% வழுக்களைக் (உம் குறியீடுகள் இல்லாதிருத்த இவை திருத்தத்திற்காக திருப்பி அனுப்பவேண்டியு வகைப்படுத்தல் வழுக்களும் இருக்கலாம். என்பை
பிரதேச செயலகங்கள் தங்கள் கணக்கறிக்சை முறையிருக்குமாயின் பெரும்பாலான பிரச்சினைகள் தரவுகளை திறைசேரிக்கு அனுப்புமுன் சரிபார்க் வழுக்களை இல்லாமற் செய்ய முடியும். பிரதேச கணக்குமுறையானது இத்தகைய வெளியீடுகளை வழுக்கள் சிலவற்றையாவது கண்டறிய வழிவகுக்கு பரிந்துரை செய்யப்படுகின்றன.
ஒவ்வோரு வருட இறுதியிலும் பிரதேச செயலக ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. கெ மாதத்திற்கான கணக்குப் பொழிப்புகளில் தொ படிவங்கள் திறைசேரியிலுள்ள அரச கணக்குகள் கிளையினால் கணனியில் இடப்படுகின்ற போ தொகுப்பதற்கும் மேலதிகமாக செலவழித்தமை, மாற்றங்களை தொகுப்பதற்கும் பெருமளவு காலம் கனக்குகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன்னரே குறிப்
சமாந்தர அமைச்சுகளுக்கு அறிக்கையிடல்
தற்பொது அமுலிலுள்ள கனக்கீட்டு முறைமை ஆகியவற்றின் செலவினம் தொடர்பான தக: அச்சுப் பிரதிகளில் இருந்து பெருமளவில் பெறு அமைச்சுக்கள் அல்லது திணைக்களங்கள் கருத்துப்பு அவற்றை சென்றடைவதற்கு மிக நீண்ட காலம் எடு
இவ்வாறான தாமதங்களை வெற்றிக் கொள்வதற்கு சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் பற்றிய இவை கடித மூலம் அல்லது சமாந்தர அமைச்சுக்கள் நியமப்படிவங்கள் மூலம் பதிவு வைக்கப்பட்ட மொ அனுப்புகின்றன. சகல பிரதேச செயலகங்களிலி முறையில் கையாளும் திறமை சமாந்தர அமைச்சு வேண்டிய நிலையிலுள்ளது. மறுபுறத்தில் உட உண்மையில் சமாந்தர அமைச்சுக்களில் தேவை அறிக்கைகளை திறைசேரி கனக்கு முறையில் பொருத்தமுடையதாகும்.
சகல பிரதேச செயலகங்களிலிருந்தும் கிடைக்கும் திறமை சமாந்தர அமைச்சுக்களைப் பொறுத்த வை உள்ளது. மறுபுறத்தில் உடனுக்குடன் செலவின அமைச்சுக்களின் தேவையாகவுள்ளது. உரிய நேரத்தி முறைகளில் இருந்து வழங்குதல் மூலம் இதனை ச பெரும்பாலான பிரதேச செயலகங்களில் கனணிகை கனணி முறைமையை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் மு தோன்றுகின்றது.

பெறும் அறிக்கைகளில் காணப்படும் வழுக்கள் ரியினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்படி இவை ல், சமப்படுத்தப்படாமை) கொண்டி ருக்கின்றன. 1ள்ளது. பரிசோதனை மூலம் கண்டுபிடிக்கப்படாத த இது காட்டுகின்றது.
களை கணனி மென்தட்டு மூலம் சமர்ப்பிக்கும் தவிர்க்கப்படல் கூடும். பிரதேச செயலக பட்டத்தில் கவும் திருத்தவும் முடியுமாயின் பெரும் பாடின செயலகங்களிலுள்ள கனணிமயப்படுத்தப்பட்ட உருவாக்குவதுடன் இவ்வாறான வகைப்படுத்தல் ம். பின்வரும் முறைமையின் கீழ் சில உபாயங்கள்
ங்களில் திறைசேரிக்கு சமர்ப்பிக்கவென வருடாந்த ாள்கையளவில் இது முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 12 துப்பேயாகும். மாதாந்த கனக்குப் பொழிப்புப் திணைக்களத்தின் தரவு செயன்முறை ப்ெபும் ாதிலும் ஆண்டின் இறுதி மாதக்கணக்குகளைத் குறைந்து செலவழித்தமை தொடர்பான 3ெ1, எடுப்பதால் செயலகங்கள் வருடாந்த ஒதுக்கீட்டுக் பிடத்தக்களவு தாமதம் ஏற்படுகின்றது.
பானது சமாந்தர அமைச்சுக்கள் தினைச் சங்கள் வடிவ் கிளை திறைசேரி முடி மாக அதன் .: ம் வகையில் அமைக்கப் பட்டுள்ளது. சபாந்த படி இத்தகைய அச்சுப்பிரதிகள் திறைசேரி வழிய, 'க்கின்றதென்பதாகும்.
த பிரதேச செயலகங்கள் சமாந்தர தனியர்கள் அறிக்கைகளை அவற்றிற்கு அனுப்பப்படுகின்ற 3. அல்லது திணைக்களங்களினால் தயாரிக்கப்பட்
த்தச் செலவு சம்பந்தமான விபரங்களை மாதாந்தர்
பிருந்தும் கிடைக்கும் அறிக்கைகளை ஒழுங்கான க்களைப் பொறுத்தவரை உள்ளனவா 13 ஆப புற ணுக்குடன் செலவின விபரங்களைப் பெறுதல்
யாகவுள்ளது. உரிய நேரத்தில் உபயோ..
இருந்து வழங்குதல் மூலம் இத ை3 தித்தல்
அறிக்கைகளை ஒழுங்க ைமுறையில் : .பு.ஞர் ர உள்ளனவா என ஐயமுற வேண்டிய : 1.
விபரங்களை பெறுதல் உண்மையில் 11, ல் உபய்ோகமான அறிக்கைகளை திறைே f' , ورjji, ாதித்தல் பொருத்தமுடையதாகும், 1ள் பெற பரிது
ா அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் திறைசேரியில் புதிய
பின்னர் இது சாத்தியப்படுதல் என்பது இபடாததாக

Page 21
மாகாண சபைகளுக்கு அறிக்கையிடல்
1987 ஆண்டு 42ம் இலக்க மாகாண சபைகள் சட் நிதிமுகாமைத்துவம் ஆகியன பற்றிய ஏற்பாடுக திருத்தத்தில் இணைக்கப்பட்டுள்ள 9வது பட்ே தொடக்கம் 36.2 வரையுள்ள பிரிவுகளின் கீழ் ம விடயங்களில் வருவாயை சேகரிக்கவும் அதிகா வருவாய்கள் நன்கொடைகளளிலிருந்து கழிக் வேறுபாடே வருடத்தில் ஏற்படும் மீளவரும் செ மாகாாண சபைக்கு பரவலாக்கப்பட்ட விடயங்ச வழங்கப்பட்ட நன்கொடைகள் உட்பட்ட ச4 வழங்கப்படுவதால் மாகாண சபைகளின் சட்டங் நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே இவை செலவிடப் பொறுப்பாகவுள்ளது. இந் நோக்கத்தினைக் க கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கைகளையும் பகிரங்கக் கணக்கு குழுக்களை நியமிக்கின்றன. தொடர்பாக திறைசேரிக்கு அனுப்பப்படும். படிவ அறிக்கைகளையும் மேற்கூறியவாறு பயன்படுத் வருமானம் பற்றிய மொத்தக் கணக்கு விபரங்கை
தற்போது பிரதேச மட்டத்தில் மத்திய அரசு மf செலவினத்தின் மொத்தத் தொகையை கணக்கிட ஏ வேண்டும். இதனால் பல்வேறு விடயங்களின் கீழ் செலவிடப்பட்ட அரசாங்கத்தின் மொத்தச் செ6 வளங்களின் புவியியற் சமநிலையை பிரதேச ரீதியி
உள்ளகக் கணக்காய்வும் அதன் கட்டுப்பாடும் பிரதேச செயலகங்களின் வளங்கள் சேவைக நடவடிக்கைகளை சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பு வேலைகளை கணக்காய்வு செய்வதற்கும் கணக்காய் செயலகங்களுக்கும் உள்ளகக் கணக்காய்வுப்பி செயலகங்களுக்கான நிதி வழிகாட்டி கூறுகி உள்ளகக்கணக்காய்வு அமைப்பு தற்போது இல் மேற்கொள்ளப்படும் வருடாந்த கணக்காய்வுகளுக் இருத்தல் விரும்பத்தக்கது என்பதில் சந்தேகமில்ை நிதிசார் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்ச் சார்ந்த உள்ளகக் கட்டுப்பாடு, செவ்வைப்பார்த்தல் எவ்வாறினும் செலவுப் பற்றாக் குறையான ெ பிரதேசசெயலகம் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வோர் செயலகங்களில் உள்ளகக் கணக்காய்வுப் பிf கடினமாகவிருத்தல் கூடும். எனவே உ.நா.மா.அ. போதிய பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களை நியமித்து உள்ளகக் கணக்காய்வை நாடுமுழுவதிலும் மே வேண்டியுள்ளது.
உ.நா. அ.மா.ச.அ. கணக்காளர் ஒரு வரையும் கணக்காய்வுப் பிரிவினைக் கொண்டுள்ளது. பிரே பான வேலைகள் மாகாண சபைகளுடனும் சம
இருப்பதாலும் இவை இரண்டும் தமது நலன்களை

டம் மாகாண சபைகளின் பொதுச்சேவை நிர்வாகம், ளை வழங்குகின்றது. அரசியல் அமைப்பின் 13ம் டோலையின் 12வது பட்டியலின் கீழ் வரும் 36.1 ாகாண் சபைகள் வரிகளை விதிக்கவும் பல்வேறு ரம் வழங்குகின்றது. இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் கப்பட்டு இரண்டிற்கும் இடையிலான தொகை லேவினத்தை மேற்கொள்ள விடுவிக்கப்படுகின்றது. ளை அமுலாக்கல் தொடர்பாக மத்திய அரசால் கல வளங்களும் மாகாண சபை நிதியிலிருந்து களுக்கு இயைபாக சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட படுவதினை உறுதிப்படுத்தல் மாகாண சபையின் ருத்திற் கொண்டு ஒவ்வோர் மாகாண சபையும் பரிசீலனை செய்ய நிலையியற் கட்டளையின் கீழ் மத்திய அரசாங்கத்தின் செலவினங்கள் வருமானம் ங்களையும் கூற்றுக்களையும் ஒத்த படிவங்களையும் தி பிரதேச செயலகங்கள் மாதாந்த செலவினம் ள மாகாண சபைக்கு அனுப்புகின்றன.
ாகாண சபை ஆகியவற்றினால் மேற்கொள்ளப்படும் ற்பாடுகளில்லை. என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ளல் (உ-ம் சுகாதாரம் கல்வி) புவியற் பிரதேசமொன்றில் லவினத்தை இனங்காணுதலும் உதாரணமாக தலா ல் ஒப்பிடுவதும் கடினமாகவுள்ளது.
ள் வீண் விரயம் ஆகியவற்றைத் தவிர்கவும் நிதி 1ாட்டின் போதுமான தன்மையை அளவிடுவதற்கும் 1வுத் திட்டத்தினை வகுப்பதற்கும் ஒவ்வொரு பிரதேச ரிவினை கொண்டிருக்க வேண்டுமென பிரதேச ன்றது. பிரதேச செயலகங்களில் இவ்வாறான )லை எனலாம். கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் கு மேலதிகமாக ஏதாவது ஒரு வகையான ஆய்வு ல. திருப்திகரமான வேலைப்பிரிவை உறுதி செய்ய 5ள் போதியதாக இருக்க வேண்டியிருப்பினும் முறை என்பவை எதிர்பார்ப்பது போன்று நிகழ்வதில்லை. வளங்கள் ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையல் ஊழியர் என்ற வகையில் நோக்கினும் பிரதேச ரிவு இருக்க வேண்டியதனை நியாயப்படுத்தல் இல் தற்போதுள்ள உள்ளகக் கணக்காய்வுப்பிரிவில் உள்ளகக் கணக்காய்வுத் திட்டங்களைத் தயாரித்து ற்கொள்ள வேண்டியதனை தீவிரமாகச் சிந்திக்க
12 எழுதுனரையும் கொண்டதான சுய உள்ளகக் தச செயலகங்களின் பெருமளவிலான நிதி தொடர் ாந்தர அமைச்சுகளுடனும் தொடர்புடையனவாக கவனிப்பதற்கு சுயமான கணக்காய்வுப்பிரிவினைக்
7

Page 22
கொண்டிருப்பதாலும் பிரதேசச் செயலகங்கள் அதன் அ. மா. ச. அ. கணக்காய்வுச் செய்வதற்கான அதி வில்லை. எனினும் இப்பிரதேச செயலகங்களுக்கு கணக்காய்வு அலகு போதுமானதன்று. தர்க்கரீதியில் ே ச. அமைச்சினதும் ஆளணிகள் சேர்ந்து மாகாண சடை கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள பிரதே கொண்ட உள்ளகக் கணக்காய் வினை விருத்தி
ஒழுங்கமைப்புக்குச் சாமந்தரமாக இருப்பதுடன் ஒ
பயிற்சிகள்
பிரதேச செயலகங்களில் பணிபுரியும் பெரு
அலுவலர்களும் அண்மைக் காலத்தில் நியமிக்கப்பட்
ஊழியர்களுக்கு தொடர்ச்சியான பயிற்சித் தேவைய
இலங்கை அபிவிருத்தி நிருவாக நிறுவகம் (SL (IPFDA) ஆகியவை புதியவர்களைப் பயிற்றுவிப்பு பிரதான நிறுவனங்களும் புதிதாக சேர்ப்பவர்கை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.
உயர்மட்டத்தில் இந்நிறுவனங்களை மேற்பா பொருத்தமான மேற்பார்வைக்கட்டுப்பாட்டு அபை இவைகள் தொலைவான தனிமைப்படுத்தப்பட்ட இ வழிகாட்டுதலையும், ஆலோசனைகளையும் பெறமு பிரதேச செயலகங்களிலுள்ள அலுவலர்களுக்கு வகுப்புகளை நடாத்துகின்றனர், என்பதில் சந்தேகம் களத்திலிருந்து அலுவலர்கள் துார இடங்களுக்கு வழிகாட்டுதலுக்கு தற்போதைய நேரமே தக்க தரும்
மேற்கூறியவற்றிலிருந்து இனிவரும் வருடங் முறையினை வலுப்படுத்துவதற்கு பின்வரும் நடவ தெளிவாகும். பிரதேச செயலகங்களை அடிப்பன பிரிவுகள் ஒரு அமைப்பாக கொண்டுவரப்படுதல் அ புதிய கணக்கியல் முறையின் ஒர்பகுதியாக விருத்தி நியமனங்களில் தெளிவாக வரையறை செய்யப்பட
பிரதேசசெயலகங்களில் வழமையான வரிகள் கடனளிகள் பேரேடுகள் பேணப்பட்டு வரு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படல் வேண்டும்
திறைசேரியானது சமாந்தர அமைச்சுகளுக்கு உரி கூடிய நிலை வரும்வரைக்கும் சமாந்தர அமைச்சுக்க செயலகங்கள் நேரடியாக வழங்குதுடன் தற்போ முயற்சியும் எடுத்தல் வேண்டும்.
பிரதேச செயலகங்களின் ஆளணிக் கொடை பிரதேசத்திலுள்ள மத்திய அரசு, மாகாண சபை செய்யக்கூடியதாக பிரதேச செயலகங்கள் தே! உருவாக்கப்படல் வேண்டும்.
l:

முகவர்களாகச் செயற்படும் வேலைகளில் உ. நா. காரத்தையோ அதிகார எல்லையோ கொண்டிருக்க சேவையாற்ற உ. நா. அ. மா. அமைச்சிலுள்ள நோக்கினால் மாகாண அமைச்சினதும் உ. நா. அ. மா. பயின் கீழ்வரும் பிரதேசச் செயலகங்கள் தொடர்பான சமட்டத்தில் மாகாண சபையினை அடிப்படையாகக் செய்தல் வேண்டும். இது பிரதேச செயலக ன்று கலந்த ஆளணிகளைக் கொண்டிருக்கும்.
நம் பாலன கணக்காளர்களும், துணைச்சேவை டவர்களாதலால் தற்போது இங்கு கடமையாற்றும் பாயுள்ளது. -
DA) பொதுநிதி கணக்கியல் அபிவிருத்தி நிறுவகம் பதில் பிரதான பங்கினை வகிக்கின்றன. இவ்விரு ளை பயிற்றுவிப்பதில் பெருமளவில் பணிகளை
ர்வை செய்து கட்டுப்பாட்டினை மேற்கொள்ள Dப்பு இல்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. டங்கனில் இப்பணிகளைமேற்கொள்வதால் சரியான டியாதிருக்கின்றது. அரச கணக்குகள் திணைக்களம் ஒழுங்கான முறையில் வார இறுதி நாட்களில் எதுவுமில்லை. ஆயினும் அரச கணக்குத்திணைக் தச் சென்று அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ணமாகும்.
களில் பிரதேசச் செயலகத்திலுள்ள கணக்கீட்டு டிக்கைகைைள மேற்கொள்ள வேண்டுமென்பது டயாகக்கொண்டு மாகாண சபைகளின் கணக்குப் வசியமாகும். பொறுப்பு கணக்குகளின் உபயோகம் தி செய்வதுடன் பொறுப்பென்ற பதம் கணக்கியல்
வேண்டும்.
, கட்டணங்கள் ஆகியன பொருட்டு வருமதிக் மதி நிலுவைகள் தொடர்பான பின் தொடர் .ܪ
ய காலத்தில் செலவின் அறிக்கைகளை வழங்கக் ள் தொடர்பான செலவு பற்றிய தகவல்களை பிரதேச தைய வடிவமைப்பினை மேலும் விருத்திசெய்ய
அமைப்பானது ஒவ்வொரு மாகாண சபையின் ஆகியவற்றின் தொழிற்பாட்டினைக் கணக்காய்வு ாறும் உள்ளகக்கணக்காய்வு முறைமையொன்று
★★

Page 23
3. நிதி அமைச்சின் அணி
மீள விநியோகித்தல், சமூக நீதி, பூரண தொ எதிர்பார்ப்புக்களை கருத்திற் கொண்டு இலங்கை குறிப்பிடப்பட்ட துரித அபிவிருத்திக்கான நோக் வளங்களை உரிய வகையிலும் திருப்திகரமான வகைகளில் கொள்கைகளையும் மேற்கொள்ளலும்
இந்த நோக்கத்தை எய்தும் பொருட்டு இல யாப்பினாலும் ஏனைய சட்டங்களினாலும் குறித்ெ பூர்த்தி செய்தலும் நிதியமைச்சின் கடப்பாடாகும்.
பின்வரும் திணைக் களங்கள் பொது நிறுவ மேற்கொள்கின்றது.
l
திறைசேரிச் சேவைகள் திணைக்களம். உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்.
சுங்கத் திணைக்களம். அரச மதிப்பீட்டுத் திணைக்களம். கலால் திணைக்களம்.
மத்திய வங்கி.
இலங்கை வங்கி.
மக்கள் வங்கி.
தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி.
அரச ஈட்டுத் திணைக்களம்.
. இலங்கை அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபன
. கடன் சபை.
. தேசிய லொத்தர் சபை.
. அரச மாணிக்கக்கல் கூட்டுத்தாபனம்.
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட தேசிய காப்புறுதிக் சு
. லோகோர் அம்மையார் கடன் சபை.
. தேசிய சேமிப்பு வங்கி.
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட புன்லாடை நிதி முத
. இலங்கை காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம்.
கொள்வனவு ஆலோசனைப் பிரிவு.
செவன லொத்தர்.
அபிவிருத்தி லொத்தர்.
வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம்.
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட இலங்கை வடிசாலை

மப்பும் தொழிற்பாடும் Nல் நிலை ஆகிய தொடர்பான மக்களின் தேசிய சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் யாப்பில் கங்களை எய்தக் கூடிய வகையில் நாட்டின் நிதி முறையிலும் பிரயோகித்தலை உறுதி செய்யும் நெறிப்படுத்தலுமே நிதி அமைச்சின் நோக்கமாகும்.
ங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின் அரசியல் ாகுக்கப்பட்ட தொழிற்பாடுகளை நெறிப்படுத்தலும்
னங்கள் மூலம் நிதியமைச்சானது இப்பணியை
வட்டுத்தாபனம்.
லீட்டுக் கம்பனி.
கம்பனி.
19

Page 24
25.
26.
27.
28.
29,
அரச கணக்குகள் திணைக்களம். தேசிய பாதீட்டுத் திணைக்களம்.
பொது நிதித் திணைக்களம். வருமானச் செலவுக் கொள்கை, பொருளாத
பொது முயற்சிகள் திணைக்களம்.
நிதி பரிபாலனத்தில் ஆளுமையை மேற்க் கொ நிறுவனங்களையும் நிதியமைச்சே மேற்பார்வை ெ
அமைச்சின் கீழான பிரதான திட்டங்கள் வரும
l.
அமைச்சுகளிலும் திணைக்கங்களிலும் உள்ள உள்ளகக் கணக்காய்வு புலனாய்வுப்பிரிவு.
பொது நிறுவனங்களை படிமுறையில் ம நிறுவனங்களை வாணிப மயப்படுத்தும் பிரிவு
அரசு சேவையிலுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் த அரசுக்கு விதந்துரைக்கும் சம்பள ஆளணிக் கு
காப்புறுதி அமைப்புகளின் செயற்பாடுகளை பொது முதலீட்டு மறுசீரமைப்பு முகாமை, அ. பொது முதலீட்டு முகாமைச் சபை
பெருந்தோட்டத்துறை மறுசீரமைப்புத் பொது உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மறுசீரன
மற்றும் மறுசீரமைப்புத் திட்டங்கள்.
திறைசேரியுடன் எவருக்கும் நேரடித் தொடர் பின்னரான திணைக்களங்களில் தொழிற்பாடு பற்றி
தேசிய பாதீட்டுத் திணைக்களம்
:
அரசின் திட்டங்களுக்கம் கருத்திட்டங்களுக்கும் சோசலிச குடியரசின் தேசிய வரவு செலவுத் திட்ட தயாரிப்பதும் இத்திணைக்களத்தின் பிரதான நோக்க
குறிப்பாக அதன் தொழிற்பாடாவதும்:-
தேசிய வரவு செலவுத்திட்டத்தையும் ஏனை
செயற்படுத்துவதும் கட்டுப்படுத்துவதும்.
நிதி ஆணைச்சீட்டையும் ஏனைய அதிகாரங்
விடுவித்தலும்
அரசின் திட்டங்களினதும் கருத்திட்டங்களின;
அரசின் திரட்டு நிதி, ஏனைய நிதிகள் தொடர் திணைக்கள ஆளணி, சம்பள அளவுகள் கொ(
தேசிய வரவு செயவுத்திட்டத்தின் செயற்பா
செலவு மதிப்பீடுகளை பரீட்சித்தலும் அங்கீக

ார விவசாயத் திணைக்களம்.
ள்ளும் பொருட்டு திணைக்களங்களையும் ஏனைய சய்கின்றது.
ாறு
கணக்காய்வின் அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ளும்
க்கள் மயப்படுத்தலை மேற்கொள்ளும் பொது
.
ரங்களையும் சம்பள அமைப்புகளையும், ஆராய்ந்து (Լք. மேற்பார்வை செய்யும் காப்புறுதி பிரிவு.
பிரிவு.
மப்புத் திட்டங்கள்.
புள்ளதால் திறைசேரியிலுள்ள மறு சீரமைப்பின்
அறிவது நன்மை பயக்கும்.
வளங்களை பகிர்ந்தளிப்பதும் இலங்கை சனநாயக த்துக்காகன வருவடாந்த செலவின மதிப்பீடுகளைத் $மாகும்.
ய ஒதுக்கீட்டு நடவடிக்கைகளையும் ஆக்கவதற்கு
களை வழங்குவதும் செலவினங்களுக்கு நிதியை
தும் செயற்பாட்டினை மேற்பார்வை செய்தல். பான செலவினங்களை கட்டுப்படுத்தல். டுப்பனவு வீதம் என்பவற்றின் மீதான கட்டுபாடு.
டுகளின் திட்டங்களினதும் கருத்திட்டங்களினதும் ரித்தலும்.

Page 25
7. அடுத்த வருடத்திற்கான வரைபு மதிப்பி திணைக்களங்களினதும் நடைமுறைச் செலவி
8. செலவின பிரேரணைகளை ஆய்தலும், அ
நடைமுறை திட்டங்களை தீர்மானித்தலும்
9. வருமான செலவின மதிப்பீடுகளை ஒன்று ே 10. மூலதன வருமான செலவினங்களுக்கான குை
11. ஒதுக்கீட்டு அதிகார சட்டம் தொடர்பில் ெ
சீட்டுகளையும் வழங்கல்.
12. நடைமுறை மூலதனமான நிதி மாற்றீடுகளை 13. விசேட கூட்ட விடயங்களை கவனித்தல்
14. பொது நிறுவனங்களினால் கோரப்படும் பாதி 15. மேற்கூறிய நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமான அ
16. எதிர்பாராத செலவு நிதியிலிருந்து நிதியை வி
அரசகணக்குகள் திணைக்களம்
அரசின் வருமான செலவினங்களை பாதீட்டு அ நிதி சம்பந்தமான அறிக்கையிடும் செயற்பா திணைக்களத்தின் கடப்பாடாகும்.
திணைக்களத்தின் முக்கிய கடமைகளாவன:-
1. வெளியூர் முகவர்களுடன் நிதிக் கொடுக்கல்
2. வருமான மீளவிப்பு
3. அனுமதித்த செலவினங்களையும் கடன்ககை
4. ஆதிக்க அதிகாரத்தை பதிவு செய்தல்
5. கட்டு நிதியும் முன்பணமும், வைப்புகளும் (
6. அமைச்சு திணைக்களம் கச்சேரி பிரதேச .ெ
கணக்கிற் சேர்த்தல்
7. அரசாங்க கணக்குகளை தயாரித்தலும் பிரசுரித
8. ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகளை ஒன்று சேர்த்தல் 9. அலுவலக வங்கிக் கணக்குகள் 10. காப்புப்பெட்டியில் பிரதித் தலைப்புகளை ப
11. காசும் வங்கி மீதியும் 12. காசு, முத்திரை சம்பந்தமான கணிப்புச் சபை 13. சேமிப்புச் சான்றிதழ் நிதிகள் 14. வெளி நாட்டு உதவு கணக்கீடுகள் 15. அனுமதித்த கழிவுகளுக்குகான அங்கீகாரம் 16. ஐ. இ. காவல் படையின் ஒய்வூதிய கொடுப்

டுகளை தயாரிக்க ஏதுவாக அமைச்சுகளினதும் னங்களுக்கான வளங்களை அளித்தல்.
மைச்சுகளினதும் திணைக்களங்களினதும் மூலதன
சர்த்தல்
றநிரப்பு மதிப்பீடுகளை கையாள்தல்.
பாது ஆணைச்சீட்டுகளையும், விசேட ஆணைச்
அங்கீகரித்தல்,
ட்டு உதவிக் கோரல்களை ஆய்வு செய்தல்.
மைச்சரவை விஞ்ஞாபனங்களை பரீட்சித்தல்.
டுவித்தல்
டிப்படையில் கணக்கு வைத்தலும் நிதி அமைச்சின் ட்டினை நிறைவேற்றுதலும் அரச கணக்குகள்
வாங்கல்களை வைத்திருத்தல்,
ளயும் கொடுப்பனவு செய்தல்
கொடுப்பனவுகளும்
சயலகம் ஆகியவற்றின் கொடுக்கல் வாங்கள்களை
ந்தலும்
ாதுகாத்தல்
களை நியமித்தல்
JaST6).
I

Page 26
7.
18.
19.
20.
21.
24.
25.
அரச பண இழப்பை ஈடு செய்வதற்கான முற் பொது ஊழியர் உத்தரவாத நிறுவனத்தில் சட் பொது நிறுவனங்களின் கணக்குகள்
காசு முகாமை
முதலீடுகள் பங்குச் சான்றிதழ்களின் பாதுகாப்பு
வங்கி உத்தரவாதங்களை வழங்கல்
அரச திணைக்களங்கள், கூட்டுத்தாபனங்கள் விடுவிப்புகள்.
பொதுப்படு கடனின் மூலதன மீள் கொடுப்ட
பகிரங்க நிதி திணைக்களம்.
l.
10.
l.
I2.
l3.
14.
ls.
16.
7.
18.
19.
நிதி கணக்கீட்டு முறைமைகளை அபிவிருத்தி
சொத்துக்கள் மாற்றம்
கணக்கு முறைமையும் நிதி நடைமுறைகளும் நிதிக் கடப்பாடுகளை கையளித்தல்
கேள்வி நடைமுறைகளும் விலகல்களும்
ஒப்பந்த மன ஒப்பந்த கொடுப்பனவுகள் வெளிநாட்டு உள்நாட்டு களஞ்சிய கொள்கை
விட்டுவிடுதல்களும் பதிலளித்தல்களும்
பரீட்சையும் மேலதிக கட்டணமும்
காலவதியான கொடுப்பனவுகளுக்கான அதிக
சொத்து சேதங்களுக்க்கான நட்டவீடுகள்
அரச சொத்துக்களின் விற்பனைகள் அரச காப்புறுதி நிதி நன்கொடைகளும் சட்டகட்டணங்களும்
அரச ஊரியர்களுக்கான பிணை
உள்ளூர் அதிகார சபைகளுக்ளுக்கான முத்தின
வாக்குப்பணச் செலவினம் சம்பந்தமான ஆ காய்வாரளர் நாயகத்துக்கும் உதவுதல்
பகிரங்கக் குழுவின் விதப்புரைகளைச் செயற்
பகிரங்கக் கணக்குக் குழுவின் கூற்றுகளைப்ப
கணக்காய்வு ஐயவினங்களும், கொடுப்பனவுச்

பணங்களை வழங்கல்.
டரீதியான செயற்படுகள்
சபைகள் சர்வகலாசாலை ஆகியவற்றிற்கான பண
னவும் வட்டிக் கொடுப்பனவும்
செய்தல்
கள்
ாரம்
ர வரிக் கொடுப்பனவு
,ய்வுகளில் பகிரங்கக் கணக்கு குழுவுக்கும் கலக்
படுத்தல் ,
ரிசோதித்து திறைசேரி அறிக்கையை தயாரித்தல்
5ளுக்கான காலங்கடந்த அதிகாரம் வழங்கல்

Page 27
வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம்
வெளிநாட்டு உதவியை வேண்டும் திட்டங் இனங்காணப்பட்ட திட்டங்களுக்கும் கருத்திட்ட அரசாங்க அமைச்சுகளுக்கும் திணைக்களங்களுக்கு உலக ஸ்தாபனங்களிலிருந்தும் உயர்ந்த அளவு பரிசில்களையும் பயிற்சி இடமளிப்புக்கிளயும் பெறு பின்வரும் நடவடிக்கைகளை விசேடமாக மேற்கெ
1. வெளிநாட்டிவிலிருந்தும் உலக ஸ்தாபனங் உதவியுடன் கூடிய புலமைப்பரிசில்களை பெ
2. அத்தகைய உதவிகள் சம்பந்தமான உடன்படி
3. அத்தகைய திட்டங்கள் கருத்திட்டங்கள் சட கொள்ளலும் உதவி வழங்கும் நாடுகளின பகர்தலும்
4. இலங்கையில் வளர்முக நாடுகளுக்கு இய செய்தலும் இலங்கையால் பேணப்படும் பயி மூலமும் அத்தகைய பயிற்சி நெறி ஏற்பாடுக
5. இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசின்
செலுத்தல்
6. பலவகைப்பட்ட உலக ஸ்தாபனங்களுடன் ெ
இலங்கையிலுள்ள அவற்றின் பிரதிநிதிகளுக் ஏற்பாடுகளை செய்தல்
7. வெளிநாட்டு உதவிகளை கட்டுப்படுத்தலும்
8. இலங்கையிலுள்ள சர்வதேச அபிவிருத்தி முக்
9. பீ.எல். 480 நிலை 11 செயற்பாட்டு பணியக
பிஸ்கால் கொள்கை பொருளியல் விவகார தி. இத்திணைக்களத்தின் முக்கிய செயற்பாடுகளாவ
l. வருமான பிஸ்கால் விடயங்கள்
அ. வருமான மதிப்பீட்டுகளைத் தயாரித்தல்
ஆ. வருமான மூலங்களையும் கொள்கை விட
இ. இரட்டைவரி உட்பட்ட வரி விடயங்களி
ஈ. வருமான வரி மேனமுறையீடுகளை கவன
உ. (ஏற்றுமதி,இறக்குமதி) வரிக்கொள்கைகை
f பிரசுரித்தல்
ஊ. கலால் வரிகளையும் புரள்வு வரிகளையு!
எ. வரிச்சட்டங்களும் திருத்தங்களும் (உள்நா

களையும் கருத்திட்டங்களையும் இனங்காணல் பங்களுக்கும் பயன்படுத்துவதற்காக பலதரப்பட்ட ம் வழங்கும் பொருட்டு வெளி நாடுகளிலிருந்தும் பில் வழங்களையும். உதவிகளையும் புலமைப் வதல் இவ்வுதவிகளை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்த ாள்கின்றது.
களிலிருந்தும் உதவியை கடனை தொழில் நுட்ப றும் பொருட்டு பேரம் பேசல்
க்கைகளில் கைச்சாத்திடல்
ம்பந்தமான பின் தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற் தும் ஸ்தாபனங்களினதும் கேள்விகளுக்கு விடை
ன்ற பயிற்சிகளை நடாத்துவதற்கான வழி வகை ற்சி நிறுவனங்கள் மூலமும் ஏனைய நிறுவனங்கள் ளை நடத்த உதவி செய்தலும் ஊக்குவித்தலும்
பொருட்டு உலக ஸ்தாபனங்களுக்கு சந்தாவினை
சய்து கொண்ட உடன்படிக்கையின் அடிப்படையில் கு அவற்றின் நடைமுறைச் செலவினங்களுக்கான
கணக்கு வைத்தலும்
கவர் செயற்பாட்டுப் பிரிவினைப்பேணல்
த்தினை செயற்படுத்தல்,
ணைக்களம்
6. r
டயங்களையும் மீளாய்தல்
ல் ஆலோசனைகளை மேற்கொள்ளல்
ரித்தல்
)ள மீளாய்தல், வருமான பாதுகாப்பு ஆணைகளைப்
ம் மீளாய்வு செய்தல்
ட்டு இறைவரி, சுங்கப்பகுதி கலால் வரி)

Page 28
5.
II.
2.
l3.
l4.
பாதீட்டு நிலைமைகளை மீளாய்வு செய்தல்:-
அ. பாதீட்டு விளைவு ஆய்வு
ஆ. வருமான மாற்றங்களால் பாதீட்டு விளை
இ. ச.நா.நி க்கான நிதி சம்பந்தமான புள்ளி 6
பணப்பாய்ச்சலை கண்காணித்தல்
ஆய்வுப் படிப்பு
சுங்கத் தீர்வை புரள்வு வரிகள் கலால் வரிகள் ஆ வரியையும் ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு மீளளித்தல்
சுங்கச் சட்டத்தின் கீழ் சுங்க சுங்க வரியை வி
வரி விடுமுறைக்கும் வரிச்சலுகைக்குமான அ. அரசாங்க ஒப்பந்தத்தை கெளரவிக்கும் பொரு
அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளின் செயற் வழங்கல் மேற்பார்வை செய்தலும்
நாணய வங்கி நிதி நாணயமாற்றுக் கட்டுபா நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்
உள்ளூர் சர்வதேச பொருளாதார போக் நோக்கங்களால் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தினையும் சர்வதேச பிராந்திய பொருளாதார நிதி நிறுவ
சர்வதேச வியாபார கொடுப்பனவுகள் சர்வே ஈடுபடுத்தல்
உள்ளூர் தொழிற் துறைகளையும் சர்வதேச செய்தலும் ஊக்குவித்தலும் நுகர்வோர் நல: வரி, வரி சம்பந்தப்படாத நடவடிக்கைகளில் அ
பொது நிறுவனங்களுக்கான திணைக்களம்
செயற்பாட்டு அளவீட்டு பாதீட்டு விலகல்
ஆகியவற்றை மீளாய்வு செய்தல் பொது நிறுவன நிறுவனங்களுக்கானவ திணைக்களத்தின் செயற்ப தொடர்பான தரவுகளையும் முகாமைத்துவ தரவுகை கைநூல்களையும் பொது நிறுவனங்கள் சம்பந்தமளா பொறுப்பாக் இருந்து வருகின்றது. அரசாங்க திை கணக்கு முயற்சிகள் சம்பந்தமான மீளாய்வுகளை மே ஒத்து அமைந்துள்ளது.
l.
இதன் பிரதான தொழிற்பாடுகளும் செயற்பாடுக
பின்வரும் வற்றின் பாதீட்டை ஆய்வு செய்தலு
அ. அரச கூட்டுத்தாபனங்கள்
ஆ. சட்ட நியதியான வியாபார நிறுவன
இ. அரசவுடைமையான வியாபார நிறுவ
பொது நிறுவனங்களுக்கான பாராளுமன்ற தெ
2.

[வு
விபரங்களை தயாரித்தல்
ஆகியவற்றையும் விசேட சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்றுமதி
ட்டுவிடுதலும் அங்கீகாரத்தைப் பெறல்
ங்கீகாரத்தை வழங்கல்
ட்டு தீர்வையையும் வரியையும் மீளளித்தல்
பாட்டினை பொதுவாக தயாரித்தலும் ஆலோசனை
டு கொள்கைகளில் மத்திய வங்கியுடன் இணைப்பு
கினையும் அவை தேசிய சமூக பொருளாதார
தொடர்ச்சிகயான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தல்
னங்களுடன் தொடர்பினை அபிவிருத்தி செய்தல்,
தச நாணய முறைமை சம்பந்தமான விடயங்களில்
வர்த்தகத்தினையும் முன்னேற்றுவதில் ஒத்தாச்சை ன்களை பாதுகாத்தல் சம்பந்தமாக எடுக்கப்படும் ரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கலும்,
ஆய்வுகளை உள்ளடக்கிய நீண்டகால திட்டம் ங்களின் மூலதன மறு சீரமைப்பு என்பன பொது 1ாட்டிலடங்கும் திணைக்களம் பொது வளங்கள் ளயும் பேணுவதுடன் பருவ கால அறிக்கைகளையும் ன மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளினதும் வெளியிடுவதற்கு ணக்களங்களினதும் அமைச்சுகளினதும் முற்பலக் >ற்கொள்ளலும் திணைக்களத்தின் நடவடிக்கைகளில்
ளும் வருமாறு:-
ம் அவற்றின் செயற்பாட்டினை கண்காணித்தலும்
‘ங்கள்:
பனங்கள்:
ரிவுக்குழுவிற்கு உதவி புரிதல்

Page 29
.
பொது நிறுவனங்கள் தொடர்பான விடய அமைச்சரவை உப குழுவுக்ககு உதவி செய்தல்
4. பொது நிறுவனங்கள் சபைகள் தொடர்பான
5.
கூட்டுத்தாபனங்களுக்கு சேரவேண்டி நிலுவை 1971 ஆண்டு 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 1971 ஆண்டு 38ஆம் இலக்க நிதிச்சட்டத்திலிரு
வியாபார களஞ்சிய முற்பணக்கணக்குகளில் அவற்றின் செயற்பாட்டை கண்காணித்தலும்
9. அரச ஊழியர் முற்பணக்கணக்குகளின் எல்ை
10. அரச கூட்டுத்தாபனங்களினதும் சபைகளின: ளினதும் போனஸ் கொடுப்பனவுகள் உள்ளட ஈடுபடல்
கொள்வனவுகள் ஆலோசனை சேவைப்பிரிவு
விசேடமான பொருட்களை கொள்வனவு செய்வ வழங்கலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் மையத்தில் ெ தீர்மானித்த விடத்து அத்தகைய பண்டங்களை நோக்கமாகும்.
ஏனைய தொழிற்பாடுகளாவன:-
அரச வதிவிடங்கள் விடுமுறைக்கால பங்களாக்க பேணலும் இலங்கையிலுள்ள அந்நிய ஸ்தானிகர் அ வாகனங்களை கொள்வனவு செய்தலும் அவற்றை
கடன் சபை
உயர்நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் ஆகிய செய்வதும் முதலீட்டு செய்வதும் கடன் சபையின் மு இந்நிதிக்கு நம்பிக்கையாளர்களாவார்கள்.
அரச கடன் முறிகளில் முதலீடு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. வழக்க தொடருனரின் நி வழங்குகின்றன.
அடுத்த வருட பாதீட்டிற்கான வேலைத்திட் வழங்கலுமே முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. இ திட்டமொன்றினைக் கொண்டுள்ளது. அது உயர் நீதி
தொடருனரின் நிதியின் முகாமைத்துவமும் முதலீடு முதலீடும் கடன் வழங்கலுமாகும்.
திறைசேரிச் சேவைத் திணைக்களம்
நிதி அமைச்சின் கீழ் வேறு திணைக்களங்களுக்ெ நிதி சம்பந்தமசான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள
இத்திணைக்களத்தின் முக்கிய கடமைகளாவன:-

வ்கள் சம்பந்தமான நாணய விவகாரங்களுக்கான
நிதிப்பிரமாணங்களும் கணக்குகளும்.
களைத் தீர்த்தல்
படி அங்கீகாரம் அளித்தலும் ஒருமைப்பாடும் நந்த விதிவிலக்கு அளித்தல்
எல்லைகளை தீர்மானித்தலும் மீள நிர்ணயித்தலும்
லகளை நிர்ணயித்தலும் மீள நிர்ணயித்தலும்
தும் அரசுக்கு சொந்தமான வியாபார நிறுவனங்க க்கிய பல வகைப்பட்ட தனிப்பட்ட விடயங்களில்
தில் அச நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவையை காள்வனவுகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென அரசு கொள்வனவு செய்தலும் இப் பிரிவின் முக்கிய
ள் அரசாங்க வெடிமருந்து கிடங்குகள் ஆகிவற்றைப் லுவலகங்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கம் சொந்தமான விற்றலும்.
வற்றில் வழக்கு தொடுனரின் நிதியை முகாமை முக்கிய நோக்கமாகும். சபையின் ஆணையாளர்களே
வதிவிடக் கட்டிடங்களைக் கட்டுவதற்கும் இந்நிதி தியின் வருவாயில் உரிய வகையில் பங்கிலாபங்கள்
டத்தில் முதலீடு செய்தலும் வீட்டுக்கடன்களை இத் பொருட்டு கடன் சபையானது பாதீட்டு மன்றத்திலும், மாவட்ட நீதி மன்றத்திலும் வழக்குத் ம் அதற்குறிய கருத்திட்டானது அரச கடன் முறிகளில்
கன்று கையளிக்கப்படாத பொது நிதி தொடர்பான ாலே இத்திணைக்களத்தின் நோக்கமாகும்

Page 30
1. சட்டத்தாலும் பிரமாணங்களாலும் திறைசேரி அளிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பொருட்டு உத
2. ஏனைய திணைக்களங்களுக்கு வழங்கப்பட
ஒருங்கிணைத்தலும் மேற்பார்வையும்
3. ஏனைய திணைக்களங்களுக்கு குறித்தொ
தொடர்பான நானாவித சேவைகள்
4 இலங்கை கணக்காளர் சேவையின் நிருவாக 5 பொதுத்துறைக்கு ஆலோசனைச்சேவையும் உ 6. பொது துறை தகவல் முறைமை
7. அரச நிறுவனங்களுக்கு குறைநிரப்பு நிதி உத
பொது படுகடன்
பொது படுகடனை தீர்த்தற்கும் அதற்கான வட்டி தலைப்பொன்று ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கடன்க் முகாமை செய்வதற்கான கட்டணங்களை கொடுப் தலைப்பின் கீழ் ஏற்பாடு உள்ளது.
செலவினத்தலைப்பின் கீழ் அடங்குபவையாவன l. உள்நாட்டு கடன்களைப் பெறுதல் 2 வெளிநாட்டு கடன் கொடுப்பனவுகளைப் டெ 3. உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு கடன்களை மீளச் ெ
4
உள்நாட்டு கடன்களுக்கான வட்டியையும்
பொறுப்புக்கட்டணத்தையும் செலுத்தல்
5.
முகாமைக் கட்டணம்
இத்தலைப்பின் கீழான நடவடிக்கைகளை அரச
நானாவித செலவுகள்
அவசரமானதும் எதிர்பாராததுமான சேவைகை அதற்குறிய நேர்ச்செலவாக குறித்தொதுக்க மு இத்தலைப்பின் கீழ் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ள செய்யப்படுவது தேசிய பாதீட்டுத் திணைக்களத்தா கணக்குகள் திணைக்களத்தாலுமாகும் - 1995 இ திணைக்களத்திற்கு கையளிக்கப்படல் வேண்டுமெ
2

செயலாளருக்கும் திறைசேரி பிரதி செயலாளருக்கும் விச் சேவைகளை வழங்கல்
.ட பொது நிதி தொடர்பான தொழிற்பாடுகளை
க்கப்படாத பொது நிதியினை கட்டுப்படுத்தல்
)
.பதேசமும்
வி
யை கொடுத்தற்குமாக பிரத்தியேகமான ஒதுக்கீட்டுத் ளை பெறுவதற்கான செலவினையும் கடன்களை பது சம்பந்தமான செலவினையும் மேற்கொள்ள இத்
பறுதல்.
செலுத்துதல்
வெளிநாட்டு கடன்களுக்கான வட்டியையும்
கணக்குகள் திணைக்களம் பொறுப்பேற்றுள்ளது
ள வழங்கலும் குறிப்பிட்ட திணைக்களத்தின் கீழ் 0 டியாத செலவினங்களை மேற் கொள்வதற்கும் ான தற்பொழுது இத்தலைப்பின் கீழ் ஒதுக்கங்கள் லும் அவற்றிற்கான கணக்குகள் பேணப்படுவது அரச லிருந்து இவ் வேலைகள் திறைசேரிச் சேவைகள் ன தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
r★大

Page 31
4. அரச நிதியின் மூலங்கள் அ சேகரித்தல், ஏற
அரச செலவினங்களுக்கான நிதி முக்கியமான
அதிகாரச்சட்டத்தையும் நிதி அமைச்சரின் வரவு ெ அரசிறையானது அரசின் செலவினங்களை மேற்கெ முடியும். எனினும் செலவினை மேற்கொள்ள தே கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும். ஆதலால் அர8 நிதியை படுகடன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள அதிகார
படுகடன்களை உள்நாட்டுகடன், வெளிநாட்டுக
உள் நாட்டுக் கடன்களாவன
1. திறைசேரி உண்டியல்கள்
2. ரூபாக்கடன்கள்
3. நிருவாகக்கடன்கள்
வெளி நாட்டு பெறுவனவுகளாவன
1. வெளிநாட்டுக்கடன் (நேரடியான கடன்கள் மீ
2. வெளிநாட்டு நன்கொடைகள் (நேரடியானதும்
இதைத்தவிர வரவு செலவுத்திட்டப் பற்றாக்குறை நிதி மூலங்களை நாடுகிறது.
அலிெெ
1. புரளும் கடன்கள் - நாணயச்சட்டத்தால் ஏற்ப
2. ஒப்புவமை நிதி - வெளிநாடுகளின் பெயரில் இவை பின்னர் பாதீட்டால் அனுமதிக்கப்பட் அரசால் பெறப்படுபவை.
செலவினங்கள் வருமானத்துடன் நேரடித் தொட அதன் கணக்கீட்டையும் அதிகம் கவனத்திற் ( தேவையில்லை. அரசின் செலவினம் வருமானத்ை எமது முக்கியமான கவனமாக இருத்தல் வே திணைக்களமானது மதிப்பீடு செய்த இறைவரியில் திறைசேரியிலுள்ள பிஸ்கால் கொள்கை பொருளிய தொடர்பாக பின்வரும் கருமங்களை ஆற்றுவதற்கு
1. வருமான மதிப்பீடுகளைத் தயாரித்தல்
வருமான மூலகங்களையும் கொள்கைவிடயங்
வரி இரட்டை வரி சம்பந்தமான விடயங்களி
2
3
4. வருமான வரி மேன் முறையீடுகளை கையாள
5
வரியீட்டுக் (ஏற்றுமதி இறக்குமதி) கொள்கை பிரமாணங்களை பிரசுரித்தலும்
6.
கலால் வரிகளையும் புரள்வு வரிகளையும் மீ6
7. வரிச்சட்டங்களும் திருத்தங்களும்

அரசிறைய மதிப்பீடு செய்தல், ற்றுக்கொள்ளல்
அரசிறை மூலமே பெறப்படுகின்றன. ஒதுக்கீட்டு சலவுத்திட்டத்தின் மீதான உரையையும் நோக்கின் ாள்ள போதுமானதல்ல என்பதை அறிந்து கொள்ள நவையான நிதியை அரசு எப்படியாவது பெற்றுக் ானது ஒதுக்கீட்டு அதிகாரச் சட்டமூலம் தேவையான மளிக்கின்றது.
-ன் என இரு வகையாகப் பிரிக்கலாம்
ளிக்கப்பெற்ற கடன்கள்)
மீளளிக்கப்படக்கூடியதும்)
]யை ஈடு செய்ய திறைசேரி மேலும் இருவகையான
டுத்தப்பட்ட மேலதிகப்பற்று வசதிகள்.
) இலங்கை மத்திய வங்கியிலுள்ள வரவு மீதிகள். டதிட்டச் செலவினங்களுக்கு உபயோகிப்பதற்காக
.ர்பு கொண்டிராமையால் வருமான சேகரிப்பையும் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இத்தருணத்தில் த மிஞ்சுவதால் பலவகையில் நிதியைத் தேடுவதே ண்டும் நிதி அமைச்சின் கீழுள்ள இறைவரித்
80% ஆவது சேகரிப்பதற்கு பொறுப்புடையதாகும் ல் விவகார திணைக்களமானது நாட்டின் இறைவரி பொறுப்புடையதாகும்
களையும் மீளாய்வு செய்தல்.
ல் ஆலோசனை வழங்கல்
ால்
ககளை மீளாய்வு செய்தலும் வருமான பாதுகாப்பு
ாாய்வு செய்தல்

Page 32
8. சுங்க வரி, புரள்வு வரி, உற்பத்தி (கலால்) வி
9. சுங்க வரியை விட்டு விடுதல்
10. வரிச்சலுகைகளையும், வரிவிடுமுறைகளையு எமது வருமானம் இருபெறும் பிரிவுகளைக் 9ெ 1. வரி வருமானம் 85%
2. வரியல்லாத வருமானம் 15%
வரி வருமானம்
நிதி அமைச்சின் கீழ் பின்வரும் திணைக்களங்க உள் நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம்
சுங்கத் திணைக்களம்
கலால் திணைக்களம். உள் நாட்டு இறைவரித் திணைக்களம் பின்வரு 1. உற்பத்தி, உற்பத்திக்கல்லாத பொருட்களினது
வருமான வரி (கூட்டுறவு வரி, கூட்டுறவு அ
பிடித்து வைத்த வரி (கூட்டுறவு வரி, கூட்டுற மேலதிக கட்டணம் (கூட்டுறவு வரி, கூட்டுற பாதுகாப்பு வரி -
நாணயக் கடிதங்களுக்கான முத்திரை வரி
திறைசேரி உண்டியல் மீதான மீளளிக்கப்படா மத்திய வங்கியால் சேகரிக்கப்படுவது)
சுங்கத் திணைக்களம் பின்வருவனவற்றிற்கு ெ 1. இறக்குமதித் தீர்னை (இறைவரித் திணைக்கல மீதான புரள்வு வரி அறவிடப்படுகின்றது)
2. ஏற்றுமதி வரி
கலால் திணைக்களம் பின்வருவனவற்றிற்கு ெ
1. கலால் சட்டத்தின் கீழான கலால் வரி
2. கலால் வரி விசேட ஏற்பாட்டு சட்டத்தின் 8 திணைக்களத்தின் சாப்பில் இறக்குமதியின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட சில விசேட பொரு இவ்வரிக்கு உட்படுவதாகும் (ஆடம்பர பொ 3. புகையிலை மது, மீதான கலால் வரி
ஒவ்வொரு கிலோ புகையிலைக்கான வரி . إلى ஆ. ஒவ்வொரு லீற்றருக்கான மதுபான வரி, இ. ஒவ்வொரு உற்பத்தி அடிப்படையில் செ

ரிகளை மீளளிப்பு செய்தல்
ம் அனுமதித்தல்.
ாண்டது
ளால் வரி சேகரிக்கப்படுகின்றன.
வனவற்றிற்கு பொறுப்புடையதாகும் ம் சேவைகளினதும் இறக்குமதியினதும் புரள்வு வரி
ல்லாத வரி)
]வு அற்றது)
வு அற்றது)
த வரி (இறைவரித் திணைக்களத்திற்கான இலங்கை
பாறுப்பானது
ாத்தின் சார்பில் சுங்கத்திணைக்களத்தால் இறக்குமதி
பாறுப்பாகவுள்ளது.
ழான கலால் வரி (சுங்கத்திணைக்களத்தால் கலால்
போது இவ்வரி அறவிடப்படுகிறது) உள்ளுரில் ட்களும் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களும் ருட்கள்)
2.
பியருக்கான வரி உற்பத்தி அடிப்படையில்
ய்யப்பட்ட சிகரட்டுக்கான வரி

Page 33
ஏனைய திணைக்களங்கள் 1. உத்தரவு பத்திர வரி
2. சொத்துக்கள் மாற்றுவதற்கான வரி
3. கட்டணங்கள்/வாடகை/வட்டி/ ஏனைய கொ
வரி அல்லா வருமானங்கள்
1. கூட்டுத்தாபனங்களுக்கும் சபைகளுக்கும் வ
அறவிடப்படுகின்றது) அரச ஊழியர்களுக்கு கடன் மீது செலுத்தல்கள் விற்பனைகளும் கட்டணங்களும் (பரீட்சைக்
பல வகைப்பட்ட திணைக்களங்களிலிருந்து !
நடைமுறை மாற்றீடுகள் (இ. ம. வங்கியி இலாபங்கள்)
6.
நிலையான சொத்துக்களின் விற்பனை
7. பொது முயற்சியிலிருந்து கிடைக்கும் பெறுவ
மீதான அறவீடுகள்)
8. வாடகை
9. ஆக்க உரிமை அறவீடுகள் 10. தபால் திணைக்கள புகையிரத திணைக்கள ஆ 11. இலாபங்களும் பங்கிலாபங்களும்.
12. ஒய்வூதிய நிதிக்கான செலுத்துகைகள்
வருமான மதிப்பீடுகள்
வருமான மதிப்பீடுகள் பதிப்பிக்கப்பட்ட மதிப் பெறுவனவுகளும் மூலதன பெறுவனவுகளும் 14 தலைப்பு, உபதலைப்பு, விடயம், உபவிடயம் எ6 முறையானது அந்நிய நாடுகளினால் அறிமுகப் முறையின் கீழ் எப்பெறுவனவையும் இனங்காண ( பெறுவனவுகளாகவும் 9-14 வரையுமான த இனங்காணப்பட்டுள்ளன. தலைப்பு -13 உள்ளூ வெளிநாட்டு படுகடன்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
பிசுக்கால் கொள்கை
பிசுக்கால் திணைக்களம் வருமான மதிப்பீடுகை கொள்கின்றது.
1. மொத்த உள்ளூர் உற்பத்தி வளர்ச்சி
வெளி நாட்டு கொடுப்பனவு மீதிகள் . கடந்த வருடத்திற்கான மெய் வருமானம்
2
3
4. நடப்பு வருடத்தின் முதன் ஆறு மாதங்களில் 5. மீளாய்வு செய்யப்பட்ட வருமான மதிப்பீடுக
6
உரிய சட்டத்திற்கும் பிரமாணங்களுக்குமான

ாடுப்பனவுகள்
ழங்கப்பட்ட கடன் மீதான வட்டி (திறைசேரியால் வழங்கப்பட்ட கடன்கள் மீதான வட்டி
கட்டணங்கள்) கிடைக்கும் வருமானங்கள்
ல் லொத்தர் சபையால் மாற்றீடு செய்யப்படும்
பனவுகள் (ரெலிகொம், காப்புறுதிக் கூட்டுத்தாபனம்
அறவீடுகள்
பீட்டில் காட்டப்பட்டுள்ளது. வருமான பெறுமான தலைப்பின் கீழ் வகைப்படுத்தப்படுவதுடன் இவை ன மேலும் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய பகுப்பு படுத்தப்பட்டதாகும். இத் தொழிற்பாட்டு பகுப்பு முடியும். 1-8 வரையிலான தலைப்புகள் மீண்டுவரும் லைப்புகள் மூலதனப் பெறுவனவுகளாகவும் 5ர் படுகடன் பெறுவனவுகளுக்கும் தலைப்பு -14
6.
ள தயாரிக்குமுன் பின்வரும் விடயங்களை கருத்திற்
சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்
5ள்
திருத்தங்கள்
29

Page 34
வருமானச் சேகரிப்பு
வருமான மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டு பிரசு வருமானத்தை சேகரிக்கும் பொறுப்பு வருமான கன 'அ' வகுப்பு திணைக்களங்கள் சேகரிக்கப்பட் பயன்படுத்துவதுடன் அவற்றிற்கான கணக்குகளை ட முடியும், 'ஆ' வகுப்புத் திணைக் களங்கள் : திறைசேரிக்கான வங்கிக்கணக்கில் வைப்பிடல் ே வருமானத்தில் 20%மே பயன்படுத்தப்படுகிறது. காக ஏற்படுத்தாத வகையில் சேகரிக்கப்பட்ட பெறப்படவேண்டுமென்பது யாரும் ஏற்றுக்கொள் பொருட்டு திறைசேறி பின்வரும் நடைமுறைகளை
உள்நாட்டு இறைவரித்திணைக்களம்
இதன் பொருட்டு திறைசேரியானது உள்நாட்டு கணக்குகளை இலங்கை வங்கியின் நகரக்கிளையிலு பேணுகிறது. இக்கணக்குகளுக்கு வைப்புச் செய்யட அவ் வங்கிக்கிளையிலுள்ள திறைசேரி செயலாளர் இவ்வாறு திறைசேரி செயலாளரின் கணக்கிற்கு மாற பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்ட திணைக்களத்திலுள்ள பிரதான பேரேட்டுக் கணக் இறைவரி ஆணையாளர் நாயகம் செலவுக்கொன்பூ மாதாந்தம் இரு கணக்கு பொழிப்புகளை அரச க வருமானத்திற்கால கணக்குப் பொழிப்பிலுள்ள வி விபரங்கள் திறைசேரி பிரதான பேரேட்டு காைக்சி தலைப்புகளுக்கு செலவு வைக்கப்படுகின்றன செவ்வையாக்கப்படுகின்றன.
சுங்கத் திணைக்களம்
சுங்கத்திணைக் களம் தனது சேகரிப்புக் கண வைத்துள்ளது. இதன் வருமானங்கள் மேற் கணக்கிடப்படுகின்றன.
கலால் திணைக்களம்
கலால் திணைக்களம் தமது வருமானங்களை தம! அடிப்படையில் கட்டு நிதிக்கணக்கிற்கு செலவு 6ை இலங்கை டுபேக்கோ கம்பனியிலிருந்து கிடைக்குட கணக்குகளுக்கு செலவு வைக்கப்படுகின்றது. வருமானங்களுக்க மட்டும் மாதாந்த கணக்கப் பொ
வருமான கணக்குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தரி
வருமான கணக்குப்பொறுப்பு உத்தியோகத்தரின் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வுத்தியோகத்தர் வரு கணக்கு வைத்தலோடல்லாது அரையாண்டுக்கான வ அனுப்புவதுடன் நி-பி 151ன்படி தேவையான விபர் அனுப்புவதற்கும் கடமைப்பட்டவராவார். பிரதேச ெ நி-பி 149 ன்படி கடமையாற்ற வேண்டியதுடன்
3(

ரிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டதும் ாக்குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தரின் கடமையாகும். - வருமானங்களை தமது செலவினங்களுக்குப் ாதாந்த கணக்குப் பொழிப்பு மூலம் கணக்கு வைக்க அவ்வாறு செய்யமுடியாததுடன் அப்பலத்தை வண்டும். இம்முறையில் சேகரிக்கப்படும் மொத்த வெளிப்பாய்ச்சலில் எந்த விதமான தாமதத்தையும் வருமானங்கள் திறைசேரியில் உடனடியாக "ளக்கூடிய விடயமாகும் இதனை உறுதி செய்யும்
கையாள்கின்றது.
இறைவரித் திணைக்களத்திற்கென்று பத்து வங்கிக் ம் மக்கள் வங்கியின் யூனியன் இடக் கிளையிலும் பட்ட வருமானமானது கிடைத்த அதே தினத்தில் ன் நடைமுறைக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது. றிய விபரங்கள் அரச கணக்குகள் திலைக்கத்தின் தும் அப்பெறுவனவுகள் அரச கணக்குகள் குகளுக்கு செலவு வைக் , ப் படுகின்ற பல உள் , வ, வருமானத்திற்கொன்று என்ற அடிப்ப3) யில் ணக்குகள் திணைக்களத்திற்க அனுப்பி வைப் பார் பரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு வரு1.10 الان 1 LLر للان 1 ب 1، - رد فLi لاد برك لأن رئيL1 لا لدت (من التي لان ال(م) زك نبأ 1. இதனால் பிரதான பேரேட் டுக் கலக் ,
க்கினை இலங்கை வங்கியின் நகரக் கிளையில் கூறிய முறையை பின்பற்றுவதன் மூலம்
க்குரிய வங்கிக்கினக்கில் வைப்பு செய்து கிரமமான பப்பதற்காக திறைச்ேரிக்கு அனுப்பி 0வக்கின்றது. ம் சிகரட்டுக்கான வரியானது திறைசேரியால் உரிய கலால் தினைக் களம் தம் மால் பெறப்பட்ட ழிப்பு மூலம் கணக்கு வைக்கின்றது.
ன் கடப்பாடுகள்
கடப்பாடுகள் நிதிப்பிரமானம் 128 (2) ன் கீழ் மான மதிப்பீட்டினை தயாரித்த அதனை சேகரித்து ருமான நிலுவைச் சம்பந்தமான கூற்றைத் தயாரித்து ‘ங்களடங்கிய வருமான கணக்கினையும் தயாரித்து சயலாளர்கள் வருமானத்தை சேகரித்தல் தொடர்பாக தி.பி. ம், திறைசேரி அறிவுத்தல்கள், என்பவற்றிக்

Page 35
சமையவும் வருமான கணக்கப் பொறுப்புத்தி வருமானத்தைச் சேகரிப்பதற்க கடமைப்பட்டவர்க அனுமதிக்பகப்படல் வேண்டும்
வருமானம் சம்பந்தமான திறைசேரி கணக்கு மு எல்லா வருமானப் பெறுவனவுகளும் மாதாந்த ச சீட்டுகள் மூலம் திறைசேரியில் கணக்கு வைக்கப்ப (குறியீடு 4000) மூலம் திரட்டு நிதிக்கு செலவு ை வருமான மீளளிப்பு கணக்கு (குறியீடு 5000) மூலம் வருமானம் சம்பந்தமாக திறைசேரி ஒரு அறி இவ்வறிக்கையானது பெரிய திணைக்களங்களில் ஒத்துப் பார்க்கவும் அவற்றிற்கு மட்டும் அனுப்பி பணிப்பாளர் வருமபன தலைப்பு 5,8,11,12 ஆகியவ கடப்பாடுடையவராவார். இதேபோல் ஏனைய வரு தமக்குப் பொறுப்பான தலைப்புகளுக்கான வருமான ஒவ்வொரு மாதமும் சேகரித்த வருமானம் சம்பந்த கண்காணிக்கும் நோக்கத்தின் பொருட்டு பிசுக்கா வைத்தல் வேண்டும் (திறைசேரிசுற்றபிக்கை இல 8
கையளிக்கப்பட்ட வருமானம்
அரசியல் யாப்பிற்கான 13ஆவது திருத்தத்தின் படி சம்பந்தமான விபரங்கள் திறைசேரி சுற்றறிக்ை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. கையளிக்கப்பட்ட வரு படவில்லை மாகாண சபைகளால் சேகரிக்கப்படும்
1. வியாபார விற்பனை வரி
2. சாராய தவறைை வாடகை
3. கள்ளுத் தவறனை வாடகை
4. கள்ளிறக்கும் அனுமதிப்பத்திரக் கட்டணம் உ
6. வெளிநாட்டு குடிவகை அனுமதிப்பத்திரக் கட்
7. மோட்டார் வாகன அனுமதிப்பத்திரக் கட்டன
8. சொத்துக்கள் மாற்றலுக்கான முத்திரைத் கட்ட 9. கோட்டால் நியமிக்கப்பட்ட தண்டனைகள்
10. மோட்டார் போக்கவரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் 6 11. நீதிமன்றக் கட்டணங்கள்
12. நில வருமானம்
13. காணி கட்டடம் மீதான வரி;-
14. நிறைகள் அளவுகள் கட்டளைச் சட்டத்தின் 8
★

யோகத்தரின் முகவர் என்ற அடிப்படையிலும் ளாவார். வருமான மீளளிப்பு நி-பி 118 ன்படியே
1றைமைகள் கணக்குப் பொழிப்பின் மூலமும், திறைசேரி உறுதிச் டுகின்றன. வருமானம் யாவும் வருமானக் கணக்கு வக்கப்படுவதுடன் வருமான மீள்ளிப்புகள் யாவும் செலவு வைக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு மாதமும் க்கையை (அட்டவணை 46) வெளியிடுகின்றது அவற்றின் வருமான கணக்குகளைத் தயாரிக்கவும், வைக்கப்படுகின்றன. அரச கணக்குகள் திலைக்கள ற்றிற்கான கணக்குகளைத் தயாரித்து அனுப்புவதற்கு மான கணக்குப் பொறுப்பு உத்தியோகத்தர்கர்களும் ாக் கணக்குகளைத் தயாரித்து அனுப்புதல் வேண்டும். மான கூற்றை அடுத்த மாதம் 10ம் திகதிக்கு முன்னர் ல் கொள்கை பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு அனுப்பி i8)
ட மாகாண சபைகளுக்கு கையளிக்கப்பட் வருமானம்
கை இலக்கம் எவ், பி 05/01/122, 10.03.1990 ல்
மானங்கள் வருமான மதிப்பீட்டில் உள்ளடக்கப்
வருமானங்கள் ஆவன
ள்நாட்டுக்குடிவகை அனுமதிப் பத்திரம் கட்டணம்
603TLib-سL-
ாம்
.ணம் (காணி, மோட்டார், வாகனம்)
விதிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள்
கீழான க்ட்டணங்கள்.
★★

Page 36
5. பாதீட்டு ந
இலங்கையிலுள்ள பாதீட்டு முறையானது உல8 முறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது என் காசோட்டம், கோட்டு விடயம், திட்டம் பூச்சிய அ
எமது பாதீட்டு முறையானது பாராளுமன்றத் முறையாகும்.
(அ) மீண்டும் வரும் செலவினப் பாதீடு
எமது பாதீட்டில் நடைமுறை லெவினமானது விடயங்கள் ஏழாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அ
l.
தனி நபர் சம்பளங்கள்
பிரயாணச்செலவுகள்.
வழங்கல்கள்
ஒப்ப்ந்த சேவைகள் நடை முறை மாற்றல்கள்
நடைமுறை நன்கொடைகள்
ஏனைய நடைமுறைச் செலவுகள்.
(ஆ) மூலதனச் செலவினப் பாதீடு
மூலதனச் செலவுகளும் ஏழு செலவுவிடயங்கள
காணி,காணி அபிவிருத்தி அமைப்புகளுக்கான
மூலதன மாற்றல்களும் மானியங்களும் மூலதன நன்கொடைகள்
நிதிச் சொத்துக்கள்
மீளச் செலுத்தல்கள்
மூலதனச் சொத்துக்களின் புனருத்தாபனமும்
ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்.
(இ) பாதீட்டு நடைமுறை பல படிகைள கொண்
I
2
3
4
う
திட்டமிடல்
செயற் திட்டமிடல்
பகுப்பாய்வும் மதிப்பீடும்
செயற்பாடு
கணக்கீடும் அளவீடும்
பாதீட்டு முறையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் காட்டலாம்.

டைமுறைகள்
கின் பல நாடுகளில் நடைமுறையிலுள்ள பலவகை பதை அவதானிக்க முடியும் அம்முறைக் 1ெ1வல|டிப்படை ஆகியனவாம்.
தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 'இரட்டை பாதீட்டு '
செலவு விடயம் என அழைக்கப்படும் கோட்டு வ்வேழு வகையும் வருமாறு
ாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவையாவன
செலவு
புனரமைப்பும்
னடுள்ளன
அவற்றின் அதிகார அடிப்படையில் பின் வருமாறு

Page 37
பாராளுமன்
மந்திரி ச
திறை ே
திணைக்கள
སླ། །
பொதுக்கூட்டுத்தாபனங்கள் உபதினை உப பி
செயற்
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்
வள அபிவிருத்திக்கும் பொருளாதார அபிவிருத்தி
உம்:-
அ. கட்டிடம் கட்டல், பாடசாலைகள், வைத்திய
கட்டிடங்கள்
ஆ. நீர்ப்பாசன திட்டங்கள்
இ. வீதிகள்
ஈ. நீர் வழங்கும் திட்டங்கள்
உ. மின்சார திட்டங்கள்
அபிவிருத்தியல்லாத மூலதன திட்டங்கள் வ அதற்கான மதிப்பீடுகள் சந்தையிலுள்ள கூறு விலைக் கொண்டதாகும். அபிவிருத்திக்கான மூலதன தி அதற்கானமதிப்பீடுகள் கருத்திட்ட அறிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டதாயமையும். மூலதனச் ெ இ, ஈ ல் வழங்கப்படல் வேண்டும்
திட்டங்களுக்கான நிதிப்படுத்தல் சம்பந்தம வழங்கப்படல் வேண்டும்.
3.

ாறம்
Fff?
ங்கள்
ག་།།
W
னக்களங்களும் பிரிவுகள் ரிவுகளும்
ற்பாடு
திக்குமான கருத்திட்டங்கள் இவையாகும்.
சாலைகள், தொழிற்சாலைகள் ஆகியவற்றிற்கான
ழமையாக வருடாந்த அடிப்படையிலானதுடன் களையும் அளவுப் பட்டியலையும் அடிப்படையாகக் ட்டங்கள் பல வருடங்களைக் கொண்டதாயும் யும் செயற்பாட்டு விலை வேலைப்பாட்டையும் சலவினங்களுக்கான தகவல்கள் மதிப்பீட்டுப்படிவம்
ான விபரங்கள் மதிப்பீட்டு படிவம் 'உ' வில்

Page 38
6. கருத்திட்ட முகாமைத்துவ
01. வரைவிலக்கணம்
02. உதாரணம்
03. இயல்புகள்
04. வாழ்க்கை வட்டம்
05. தாக்கம் O6. முகாமைத்துவம்
07. முறையியல்
08. கட்டங்கள்
09. திறமையான கருத்திட்ட முகாமைத்துவத்
10. செயலாற்றலும் வெற்றியும், கருத்திட்டங்
புதிய கூட்டுத்தாபனங்களை நிறுவுதல்
ஓர் ஆய்வு
மனிதவளம் தெடாடர்பான பயிற்சித் திட்டப்
சந்தைப்படுத்தற் திட்டத்தினைத் தயாரித்தலு சர்வதேச அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
நிறுவனமொன்றின் அசைவு
புதிய வசதிகளை அமைத்தல்
உபகரணங்களின் ஒரு தொகுதியை பொறுப்ே
கணணிமயப்படுத்தப்பட்ட முகாமைத்துவ வி
தாக்கம்
01. காசோட்டம்
02. நிதியீட்டல்
03. பாதீடும் கட்டுப்பாடும்
04. கலாசாரம்
05. ஒழுங்கமைப்பு
06. மனிதவளம்
07 இயக்கம்
08. விநியோகத்தர்கள்
முகாமைத்துவம்
கருத்திட்டத்தினை வெற்றியுடன் செயப்படு கருத்திட்ட முகாமைத்துவமாகும்.
முறையியல்
நிறுவுதல்

lub (PROJECT MANAGEMENT)
தின் பிரதான அம்சங்கள்
பகளுக்கான உதாரணங்கள்
b
ம் நடைமுறைப்படுத்தலும்
த்த உதவும் பிரயோகக் கலையும் விஞ்ஞானமுமே

Page 39
01. உண்மையாக பயன்படுத்துவோன்
02
ஏவலைத் தொகுதிகள் (வேலைப்பிரிவு நோக்கங்கள் (வியாபார எல்லை, நேச
ஒழுங்கமைப்பும் கட்டுப்பாடும்
செயலாற்றல்
கட்டுப்பாடு
கருத்திட்டங்களின் நிலைகள்
ஆரம்ப நிலை (1) தேவையை வெளிப்படுத்தல் முன்சாத்திய வள ஆய்வு (தொழிநுட்பம், கருத்திட்ட தேவைகள் ஆரம்ப கருத்திட்ட ஆகு செலவு தெரிவுகளை பகுப்பாய்வது ஒன்றினைத் தெரிவுசெய்தல் குறித்துரைக்கப்பட்ட விதிப்படி செயலாற்றல்
ஆரம்ப அறிக்கை
ஆரம்ப நிலை (11)
எண்ணக்கரு
வியாபக எல்லை
பிரிவுபடுத்தப்பட்ட வேலை அட்டவணை பாதீட்டினை மதிப்பீடு செய்தலும், கட்டு
ஆரம்பவடிவமைப்பு பெறுமதி ஆய்வு
இடர் உணர்ச்சி பகுப்பாய்வும் சாத்திய வள ஆய திட்ட அறிக்கை மூலதன ஒதுக்கீடுகளை சமர்ப்பித்தல் (மூ. மூலதன ஒதுக்கீட்டு அறிவித்தல் (மூ.ஒ.அ
நிலை (111) செயற்படுத்தல் கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தல்
மதிப்பீட்டினைக் கட்டுப்படுத்தல்

, அமைப்புக்கள்)
மாகு செலவுதரம்)
பொருளாதாரம்)
f
ப்படுத்தலும்
ப்வும்
ஒ.ச.)
35

Page 40
விபர அட்டவணை
விபரமான வடிவமைப்பு
தருவித்தல்
மாறும் முகாமைத்துவம்
செயற்படுத்தல் வேலையின் ஒரு பகுதியை எற்றல்
கட்டிட வரைபுகள் போன்றவை
இயக்கமும், பராமரிப்பும் பற்றிய கையேடுகள்
இயக்க ஆரம்பத்தில் செயலாற்றல் அறிக்கைகள் நிலை (IV) இறுதியானது
வேலையை இறுதியாக ஏற்றுக் கொள்ளல்
ஆரம்பத்தில் பயன்படுத்துவோருக்கு மாற்றுதல்
இறுதி அறிக்கை
சிறந்த கருத்திட்ட முகாமைத்துவத்திற்கான மு.
01. திறைமையானதும், பொருத்தமானதுமான க
உம்:- வாடிக்கையாளர் கருத்திட்டம், உசாத்து
தொடர்புகள்
02. கருத்திட்ட முகாமையாளரின் வழிகாட்டலிள் 03. ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறையிளைப்பின்பற்
04. எளிதான நுணுக்கமான கருத்திட்ட நோக்கங்க 05. சிறந்த கருத்திட்ட முகாமைத்துவக் கொள்கை
நடைமுறைப்படுத்தலும்
06. சிறந்த முகாமைத்துவ முறையினை ஏற்படுத்
07. உரிய காலத்தில் பிரச்சினைகளை அடையாள
08. திறமையான முரண்படும் முகாமைத்துவம்
சர்வதேச நிதியீட்டல்:-
01. மூலங்கள் அரசாங்கா
சர்வதேச தனியார் மூ
ஏனையை 02. நிதி விடயங்கள் உபகரணங் தொழில்நு அரசாங்கத் பி.ஓ.ரி. க
ஏனைய கு
3

க்கிய அம்சங்கள் ருத்திட்ட அமைப்பை ஏற்படுத்தல்
ணையாளர் ஒப்பந்தகாரர் ஆகியோருக்கிடையில10
கீழ் போதிய கருத்திட்டக்குழுவினை அமைத்தல்
றல்
ளை அளத்தலும் தொடர்பாற்றலும்
ககளையும் நடைமுறைகளையும் அமைத்தலும்
தி அதனை பராமரித்தலும் கட்டுப்படுத்தலும்
"ங்கண்டு அதற்கு தீர்வுகாணல்
ங்கள்
நிதிவழங்கும் நிறுவனங்கள்
முலங்கள்
6)
பகளும் சேவைகளும்
|ட்ப உதவிகள் *திற்கு பொருள்வழங்கல் கருத்திட்டம் ருத்திட்டம்
சூத்திரங்கள்
6

Page 41
03. நிதியீட்டு மார்க்கங்கள் கடன்கள்
நன்கொை
பங்கிலாப
மேற்கூறிய
616ծ) 6ծIԱյ65),
04. மீளளிப்பதற்கான பிரமாணங்களும் நிலையை
Go 9/G)( மீளளிப்பத்
உத்தரவாத
செயலாற்றலும் அதன் வெற்றியும்:-
01. ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவுவரை வாடிக்கையாள கொண்டிருத்தல் (முழுமையான தரமுகாமைத்
02. சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இடர்கள், கட்டுப்பாடுக வகையில் கருத்திட்ட முகாமைத்துவச் சூழ6ை
03. உண்மையான எல்லை ஆகுசெலவு நேசம் தர மேம்படுத்துவதற்கான நிலைமைகளை அமை
04. குறைந்த செலவினை ஏற்படுத்தும் வகையில் 05. சம்பந்தப்பட்ட எல்லாக் குழுவினையும் மதி: 06. சட்டங்களையும் பிரமாணங்களையும் மதித்த
★

டகள்
நிதியீட்டம் இணைந்தவைகள்
களும் தகள் தற்கான நிலைமைகள்
மளிப்போர்
ருக்கு பூரண திருப்தியை அளிப்பதனை நோக்கமாக துவம்)
ள், சாதகமான தாக்கங்கள் ஆகியவற்றை விளங்கும் லப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
ாதர நோக்கங்களை அடைவதற்கான அல்லது
த்தல்
பெறுமதி பகுப்பாய்வினை மேற் கொள்ளல்.
த்தல்
ல்
★大

Page 42
7. அரச கணக்குகள்
திறைசேரியின் மறுசீரமைப்பின் வாயிலாக முந் பிரிவுக்குப் பதிலாக புதிய அரச கணக்குகள் திணைக் பல வகைப்பட்ட நடவடிக்கைகளில்
(அ) அரசின் கணக்குகளை தயாரித்தலும் பிரசுரித
(ஆ) ஒதுக்கீட்டுக் கணக்குகளை தொகுத்தலும் அ
அரச கணக்குகளை பிரசுரிப்பதற்கான தேவைட் நிதிப்பிரமாணம் 428ன் படி வருடத்தின் ஒவ்ெ அரச வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்படல் வேலி காலப் பத்திரிகையாக பிரசுரிக்கப்படல் வேண்டு உள்ளடக்கியிருக்கம்.
01. மூலதன கூற்று
02. நிதிப்படுகடனதும் ஆள்நிதியினதும் கூற்று
03. தேவைப்படும் ஏனைய கூற்றுக்கள்.
தீவின் கணக்கில் 11 ம் பகுதி ஒதுக்கீட்டுக் கண 420ன் படி ஒரு தொகுதிக்கணக்குப் புத்தகங்கள் திை பலவும் இப்போது கணனி மயப்படுத்தப்பட்டுள் தகவல்கள் கணனியினுள் பேரேடுகளில் பதியப்படு
1. திணைக்களங்களால் அனுப்பப்படும் மாதாந்த
2. முடிகுரிய முகவர் கணக்குப் பொழிப்புகள்
. இலங்கை மத்திய வங்கியிலிருந்து கிடைக்கப்
3
4. திறைசேரி உறுதிச்சீட்டுகளும் மாற்றல் பத்திர
திறைசேரி பலவகைப்பட்ட கணக்குகளை தயா திணைக்களங்கள் தமது கணக்குகளுடன் ஒப்பீட்( அட்டவணை-33
திறைசேரியின் கணக்குகள் தீவின் கணக்குகளை த கொண்டுள்ளன. அதன் செலவு மீதியாக பின்வரும்
அ. திரட்டுநிதிக் கணக்கு
ஆ. படுகடன்
இ. வாக்குப் பணத்தில் கொடுப்பனவு செய்யப்ட சொத்துக்கள் வரவு மீதிகளின் கீழ் பின்வருவன அ. ஒப்புவமை நிதிக்கணக்கு ஆ, காசு வங்கி மீதிகள்
இ. கடன் கணக்குகள்
ஈ. முதலீடும் கடனும்
உ. கடன் கணக்குக்கு வரவு வைக்கப்பட்ட தொ
3.

(தீவின் கணக்குகள்)
திய திறைசேரியின் கணக்குகள் கொடுப் பலவுகள் களம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. இத்திணைக்களத்தில்
ந்தலும்
புடங்கும்
ப்பாடுகள்
வாரு காற்பகுதிக்கும் கலக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு ண்டும் . நி. பி. 430ன் படி தீவின் கலக்குகள் ம். அதன்படி பகுதி 1 பின்வரும் விபரங்களை
க்கின் திரட்டாகும். இவற்றை தயாரிப்பதற்கு நி. பி. றசேரியில் பேணப்படல் வேண்டும் இப்புத்தகங்கள் ான, பின்வரும் ஆவணங்களில் கிடைக்கப்பெறும் கின்றன. 2. Տ
5 கணக்குப்பொழிப்புகள்
பெற்ற படுகடன் சம்மந்தமான கூற்றுகள்
ங்களும்
ரித்து அவற்றில் இவற்றின் பதிவு வெளியீடுகoைl டுப் பார்ப்பதற்காக அனுப்பி வைக்கின்றது 2 ம்:
யாரிக்கும் அடிப்படையில் பின்வரும் Ꭽ, ᎶᎩᎩl Ꮷ, Ꮼ Ꮰ, JᎼ} Ꮙll பிரதான கணக்குகள் உள்ளன.
பட்ட மதலீடுகளும் கடன்களும்
ா காணப்படுகின்றன.
கைகள்

Page 43
மூலதன வேலைகளுக்கான செலவினங்கள்
தீவின் கணக்குகள் கால் வருடக் கணக்குகளை முன்னர் அமைக்கப்பட்டதாகும்.
தீவின் கணக்கிலுள்ள முக்கிய விடயங்கள் வருட அ) பொழிப்பாக்கப்பட்ட திரட்டு நிதி ஆ) எதிர்பாராத செலவு நிதி, ஆழ்நிதி ஏனைய இ) அரசாங்கக் கூட்டுத்தாபன மூலதனம், கம்பே ஈ) வைப்புக்களினதும் ஏனைய பொறுப்புக்களில் உ) ஒப்புவமைக் கணக்குகளின் விபரங்கள். ஊ) வெளிநாட்டு கடன்களினதும், நன்கொடை8 எ) வருமான செலவின ஒப்பீட்டுக் கூற்றுகள். ஏ) வருடத்திற்கான மொத்தப் பெறுவனவுகளின
இக்கணக்கானது திறைசேரி பேரேட்டு கணக்கிலு பேரேட்டுக் கணக்குகள் பல வகைப்பட்டனவாகும்
இத்தீவின் கணக்கின் அமைப்பினை மாற்ற மு குறைந்த விபரங்களை வழங்குவதன் மூலம் இக்கன தவிர்க்க முடியும். உம். தனியார் மயப்படுத்தப்பட் காணப்படுகின்றன. இக் கணக்கின் அமைப்பினை மேற்கொள்ளப்படவிருக்கின்றன.

ஒத்தவை. இதன் வடிவமைப்பு 25 வருடங்களுக்கு
ושbfT
நிதி போன்றவற்றின் விபரங்கள்
Eப்பங்குகள், முதலீடு ஆகியவற்றின் விபரங்கள்.
னதும் கூற்று.
5ளினதும் கூற்று.
தும், கொடுப்பனவுகளினதும் கூற்று.
லுள்ள மீதிகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. மீதிகள் இருக்கும் வரை இக்கணக்குகள் இருக்கும்.
யற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தேவையான னக்கினை தயாரிப்பதில் ஏற்படும் காலதாமதத்தினை ட கம்பனியின் பங்குகள் இன்னும் இக் கணக்கில் மீளாய்வு செய்ய வெளிநாட்டு உதவியுடன் ஆய்வுகள்
k★★

Page 44
8. உள்ளுராட்சி நி
உள்ளுராட்சி பொது
அ. உள்ளுராட்சி நிதி பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முயல்வது அவசியமானது. உள்ளுராட்சி என்பது இறைமையுள்ள மாகாணத்தினுள் அல்லது அர ரீதியான கூறுகள் என இயூம்ஸ் என்பாரும் (உள்ளூராட்சிக் கட்டமைப்பு 8 நாடுகள் பற்றிய அமைப்பானது 1987 வரையில் மத்திய அரசாங் மைப்புக்கான 13ஆம் திருத்தம் அதனை மாகாண உள்ளுராட்சி முறையில் பிரபலம் பெற்ற ஏ.எச் இயல்புகளை இனம் கண்டுள்ளார். அவை வரு
1. உள்ளுர்த்தேர்தல் அல்லது தெரிவு.
2. பூகோள ரீதியாக மட்டுப்படுத்திய பிரதேசத்
3. ஒரு தன்னாட்சி நடவடிக்கை, குறிப்பாக வ
(நவீன கால லண்டனில் உள்ளுராட்சி முறை
இலங்கை உள்ளுராட்சி முறையானது மேற்குறித பெறுவதற்கு மட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் இரு கட்டுப்பாடுகள், சுதந்திரங்களின் சேர்க்கை தான் சரியான விகிதத்திலமைந்த மத்திய அரசின் கட்டு பதிலாக உண்மையாகவே வலிவுபடுத்துகின்றன.
உலகில் வேறுபட்ட உள்ளுராட்சி அமைப்புகள் தற்போதுள்ளவாறு பிரித்தானிய முறையில் மா பிரித்தானிய ஆட்சி முறையானது 1979 இலும் பில் ரீதயாகவும் சீர்திருத்தத்திற்கு உட்பட்டது. பிரித்த என்பாரின் கருத்துகளின் பிரதிபலிப்பாகும். பிரான் மையத்தின் கடுமையான கட்டுப்பாட்டினை உடை உள்ளுராட்சிச்சபைகள் பல நாடுகளில் காணப்படுகி நிறுவனங்கள்' ஆகக் குறிப்பிடப்படுபவை அல்ே இல்லை. காலாகாலங்களில் தேர்தல்களை நடத்த மத்தியின் நலிவுற்ற ஒரு புயமாக ஆக்க முடியும்:
உள்ளுராட்சி அதிகார சபைகள் உள்ளுர்ச் சேை அல்லது இரண்டுமாகவே அறியப்பட்டுள்ளன. இது
உள்ளுராட்சியின் இயல்பு என்னவெனில் பிரஜை தீர்மானங்கள் மீது செல்வாக்குச் செலுத்துவதற்குள் முடியும். அத்தகைய முரண்பாடுகளை பொறுப்புள்ள உள்ளுராட்சியின் முக்கியத்துவம் விடயங்களைத் ே ரீதியாக கையாள்வதற்கு உள்ளுராட்சி அதிகார சபை கூறுகள் விடயங்களைக் தெளிவுறுத்தித் தீர்மானிப்ப, வழங்குவதற்கு அல்லது அவற்றிக்கு உதவுவதற்கான
இலங்கை அரசியலமைப்பு
1979 வரையில் இலங்கையின் நாடளாவிய ரீதியி
பட்டினவாட்சி மன்றங்கள், கிராமவாட்சி மன்றங்க 4.(

திக்கான அறிமுகம்
உள்ளுராட்சி என்றால் என்ன என்பது பற்றி அறிய து இறைமையுள்ள ஒர் நாட்டினுள் அல்லது ஒரளவு சினுள் அடங்கிய உள்ளக இறைமையுள்ள பூகோ ெ மார்டின் என்பாரும் வரையறை செய்துள்ளனர். ஓர் ஒப்பீட்டு ஆய்வு - 1909) இலங்கை உள்ளுராட்சி கத்தின் கீழ் நேரடியாகத் செயற்பட்டது. அரசியல சபையின் கீழ் கொண்டு வந்துள்ளது. பிரித்தானிய மார்சல் என்பார் உள்ளுராட்சி அமைப்பில் மூன்று DfTAJOJ.
தினுள் அமையும் தொழிற்பாடுகள், ரி விதிப்பு தத்துவம்.
அத்தோன் அச்சகம்-1905 பக்கம் -5) $த மாதிரியினுள் வருகின்றது. உள்ளுராட்சி வெற்றி க்க வேண்டிய அவசியமில்லை. உண்மை யில் உள்ளுராட்சியின் வலிமையைத் தீர்மாரிைக்கிறது. ட்பாடுகள் உள்ளுராட்சியை நலிவுபடுத்துவதற்குப்
உள்ளன. இலங்கை உள்ளுராட்சி முறையை 15வது றுபட்டதாகும். இந்நாட்டின் ஆரம்பிக் 1 ப் 11
iனர் 1987 இலும் அமைப்பு ரீதியாகவும், அ11 ப 1. ானிய உள்ளுராட்சி முறையானது ஏ.oச் 11.11) ல் ஸ் உள்ளுராட்சி முறை வேறுபட்ட ஒன்றாகும். அது யது. தெரிவு செய்த பிரதிநிதித்துவத்திற்கு உட்ட 11, ன்றன. அவை பணித்துறைச் சபைகளே 'சனநாய: ல. அத்தகைய உள்ளுராட்சி முறை இலங்கையில் த்தவறுவது இலங்கையின் உள்ளுராட்சி மு)ை 01
வகளின் வழங்கலர்களாக அல்லது உதவுலர்).11.
ஒரு குறுகிய கருத்தாகும்
? ஒருவருக்கு அவரது 2. ஸ்ளுராட்சி அதிகாச்சலடக் ள திறனாகும். முரண்படும் செல்வாக்குகள் இருக்க உள்ளுர் அரசியல் முறை தீர்த்து வைக்க வேண்டும். தர்தற் தொகுதிக்கு வகை கூறும் திறனுடன் ஜஸ்ளும் க்கு இருக்கும் திறனில் தங்கியுள்ளது. உள்ளுராட்சிக் தற்குரிய பேச்சுக்களங்காளகும். அவை சேவைகளை
வேலைக்களங்களாகும்.
ல் மாநகராட்சி மன்றங்கள், நகராட்சி மன்றங்கள், ள் இருந்தன. 1987ல் பட்டினவாட்சி மன்றங்களும், )

Page 45
கிராமாட்சி மன்றங்களும் இல் லாதொழிந்தன. இலங்கையின் ஒற்றையாட்சியினுள் மாகாண சை அதிகாரங்களை மாகாண சபைகளுக்கு கீழ்ப்பட்ட6ை அதிகரிக்க முடியும். ஆனால் குறைக்க முடியாதெ இந்த ஏற்பாடு வலுவான ஒரு உள்ளுராட்சிக்கு அ பரவலாக்கக் கருதுகோளை செயல் முறைக்கும் உள்ளுராட்சித் தேர்தல்களுக்குப்பின்னர் அமைக்கப்
மாகாண சபைகள் மத்திய கட்டுப்பாடுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவை. அரசுக்கும் மf உறுப்புரை 154 இன் நியதிகளின் படி நிதி ஆணைக்கு சபைக்கு எதிர் எதிர் நிலையிமைந்த உள்ளுராட்சி ந நிலையாக, உள்ளுராட்சிக்கான நிதி ஆதரவு தீர்மானிக்கின்றன.
உள்ளுராட்சி நிதி
எதிர் எதிர் நிலையில் 'உள்ளுராட்சி என்றால் எ உள்ளுராட்சி நிதியமே உள்ளுராட்சியின் குறிக்ே
உள்ளுராட்சி தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ காட்டும் பொறுப்பு உள்ளுராட்சி நிதியத்தின் முக்கி தொகுதிக்கும் வரி செலுத்துவோர்களுக்கும் கணக்(
இறைமையுடைய நாட்டிற்கு அல்லது ஓரளவு இ உள்ளுராட்சி கீழ்ப்பட்டிருப்பதனால் அதன் நிதித்த மட்டத்திற்கு கணக்கு காட்டும் பொறுப்பிற்கு உட்!
உள்ளுராட்சியின் கட்டுப்படுத்தற் பிரிவு உள் சாதனங்களை கொண்டிருத்தல் வேண்டும். மிக நடவடிக்கையை நெரித்து விடும்.
எந்த உள்ளுராட்சிப் பிரிவும் தீர்வு காண்பதற்க சேவைகள் தொகுதியைக் கொண்டிருக்க வேண் வருமானங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டுமென்பத பணிகள் தொகுதிக்குப் பொறுப்பாகவிருக்க வே வெவ்வேறு வகைச் சேவைகளுக்கு நிதியளி உள்ளூராட்சிகளுக்கு நிதியளித்தல், நகர வேறுபட்டதாகவிருக்கும்.
துணைச் சட்டங்களைத் தயாரிக்கும் தத்துவ உள்ளூராட்சிகள் மத்தியின் அனுமதியின்றி நிதி கொண்டுள்ளன. இது உள்ளூராட்சி நிதிச் சுதந்திரத்)ை மத்தியின் அனுமதியுடன் நிதி துணைச்சட்டங்கள் தாமதங்களின் நிமித்தம் நிதிச்சுதந்திரம் நலிவுடைய அதிகார சபைகளினால் துணைச்சட்டங்கள் பார உடபட்டு ஆக்கப்படலாம். வரி விதிப்புத் தத்துவம் எவ்வளவு குறைவானவைகளாகவுள்ளனவோ விவாதிக்கப்படுகின்றது. எல்லோரும் அவர்கள் ( கூடியதாகவிருக்கும் வண்ணம் செய்யப்படும் சகல ( ஒரு பகற்கனவாகும்.

அரசியல் அமைப்புக்கான 13ஆவது திருத்தம் பகளைத் தோற்றுவித்தது. இத்திருத்தம் உள்ளுர் பயாக்கியுள்ளது. உள்ளூர்ச்சபைகளின் தத்துவங்களை ன்பதை 13ஆவது திருத்தம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அத்திவாரத்தை உருவாக்கியுள்ளது. அது அதிகாரப்
கொண்டு வந்துள்ளது. பிரதேச சபைகள் 1987 பட்டன.
} உட்பட்டவை. உள்நாட்டு அரசுகள் மாகாணக் காணத்துக்கும் இடையிலான பிசுக்கால் உறவுகள் ழுவுக்கு உட்பட்டவை: அனுமான வழியில் மாகாண தி இந்த ஆணைக்குழுவுக்கு உட்பட்டது. விளைவு
முறையை மாகாணமும் மத்தியும் கூட்டாகத்
ான்ன ? ?
காளாகவிருத்தல் வேண்டும்.
த்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால் கணக்கு யமானதொரு அம்சமாக உள்ளது - உள்ளூர் தேர்தற் கு காட்டும் பொறுப்பு இருத்தல் வேண்டும்.
றைமையுடைய நாட்டிக்கு அல்லது மாகாணத்திற்கு நற்றுணிபு அல்லது சுதந்திரம் அரசாங்கத்தின் உயர் படும்.
ளூராட்சி நிதி மீது நியாயமான கட்டுப்பாட்டுச் க்கூடுதலான கட்டுப்பாடுகள் உள்ளூர் தொடக்க
5ான விடயத்துடன் பரந்த அளவிலான, பணிகள் டியிருப்பதனால் ஒரு நிதிக்குறிக்கோள் போதிய ாகும். உள்ளூராட்சி பரந்த அளவிளான சேவைகள், பண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படும் காரணத்தினால் விக்கும் முறை மாறுபாடடையலாம். கிராம
உள்ளுராட்சிகளுக்கு நிதியளிப்பதிலிருந்து
ம் உள்ளூராட்சிகளைப் பலப்படுத்துகிறது. பல துணைச்சட்டங்களை தயாரிக்கும் தத்துவங்களை தயும் நெகிழ்வு தன்மையையும் பலப்படுத்துகின்றது. உருவாக்கப்பட வேண்டியிருந்ததால் இயல்பான தாக மாற்றமடையும். இலங்கையில் உள்ளுராட்சி ாளுமன்றத்தினால் அனுமதி வழங்கப்படுவதற்கு உள்ளூராட்சியின் ஒரு சிறப்பு இயல்பாகும். வரிகள் அவ்வளவிற்கு நல்லதென சில சமயங்களில் பெறுகின்றவற்கு வரியை விட பணம் கொடுக்கக் வேலைகளுக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டுமென்பது

Page 46
உள்ளூராட்சி நிதி அரசாங்க நிதியின் உப ெ வரிவிதிப்பு முறைமையிலிருந்து தொடர்பற்றத அரசாங்கம் செலவினத்தின் சகல தொழில் கடல் உள்ளூராட்சி அதிகாரம் சபை அதன் சூழலுக்கு தொகுதிக்குட்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்புகள் வழங்கலாம். மேற்கவிகைகள் அல்லது இரட்டி இரட்டிப்புகள் இல்லாத சேவை வழங்கப்படுவதற்கு இருப்பது முக்கியமானதாகும். உள்ளூராட்சி அதிக இந்நாட்டின் பேரண்டப் பொருளாதார முகான பொருளியல் சென்மதி நிலுவைகள், கூலிகள் வி அடக்கியுள்ளது. அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரக் திட்டமிடல் வரி விதிப்பு முதலியவற்றுக்கு 2 மத்தியினால் மேற்கொள்ளப்படும் பேரண்டப்பொ முடியாது. உள்ளூராட்சி நியாயமானதாகவும் ஒப் உறுதிப்படுத்துமாறு மத்தி மீது அழுத்தங்கள் இ தொடர்புகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளூர்-மத்தி தங்கியுள்ளது.
எனவே உள்ளூராட்சி அதன் நிதிகள் மீது பெரிய தொடர்புகளினால் சூழப்பட்டுள்ளது. நிதித் தொடர்பு சரியான கலவை இருப்தில் உள்ளூராட்சி தங்கி உள்ளூராட்சி நிலைத்திருப்பதற்கு மிகவும் முக்கிய முன்னுரிமைகள் பொருளாதார புறுக்கட்டுப்பாட் உள்ளது. அத்தகைய எந்த ஆதரவு முறைமையும் இ 1. வருமானம் திரட்டும் அதிகாரத்தின் பரவல
2. நேரடி, மறைமுக நிதி ஆதரவு,
வருமானம் திரட்டும் நடவடிக்கையின் பரவலா
1. வரி விதிப்பு
2. சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் வருமானம் தொடர்பிலான உள்ளூர் நிதியத்தின்
அது பின்வருமாறு பகுக்கப்படலாம்.
1. வருமானம் - சொந்த மூலங்கள்
வரிவிதிப்பு
விதிப்பணங்கள்
2. வருமானம் வெளி அரசாங்கத்திடமிருந்து,
வெளிநாட்டு உதவி
சொந்த மூலகங்களிலிருந்து கிடைக்கும் வருப எழுகின்றது மத்தியுடனான பிசுக்கால் தொடர் மூலகங்களிலிருந்து கிடைப்பவைகளாக வருமானம் விதிக்கப்படக்கூடியனவாகவுள்ளன. எனவே இ உள்ளூராட்சி நிதிகள் வெற்றிகரமானவைகளாகவ முறையில் கலக்கப்படுவதில் தங்கியுள்ளது. மிகைய விரும்பப்பட்டத்தக்கவையல்ல. 4

நாகுதியாகும்: உள்ளூராட்சி வரிவிதிப்பு தேசிய ாக இருக்க முடியாது. உள்ளூராட்சிசெலவினம் மைகளுடனும் தொடர்பற்றதாக இருக்கமுடியாது. ட்பட்ட பிற அமைப்புகளின் சிக்கலான வலைத் அதே சேவைகளை அல்லது சார்ந்த சேவைகளை ப்புகள் இருக்கலாம். மேற் கவிகைகள் அல்லது 5 மத்திய உள்ளுர்த் தொடர்புகள் ஒரு முறைமையாக ாரச்சபைகள் இறைமைத் தத்துவங்கள் அல்ல. மத்தி மக்கு பொறுப்புடையதாகவுள்ளது. பேரண்டப் லைகள், நுகர்ச்சி, முதலீடு ஆகியவற்றை தன்னுள்
கொள்கைகள் நாணயக் கொள்கை வரவுசெலவுத் ஊடாக செயற்படுத்தப்படுகின்றது. உள்ளூராட்சி ருளாதார முகாமையிலிருந்து விடுபட்டதாகவிருக்க பேறு வாய்ப்பு நிலையுடையதாகவும் இருப்பதை ருக்கும். எனவே உள்ளுராட்சியின் வெற்றி நிதித்
தொடர்புகளில் சரியான கலவை இருப்பதில்
தாக்கத்தைக்கொண்டுள்ள சிக்கலான உள்ளூர்-மத்தி புகளையும் உள்ளடக்கி உள்ளுர்-மத்தி தொடர்புகளில் யுள்ளது. மத்தியுடனான பிசுக்கால் தொடர்புகள் மானதாகும். பிசுக்கால் ஆதரவு முறைமை தேசிய டுக்கமைய மத்தியினால் உருவாக்கப்படவேண்டி ரண்டு பிரதான ஆக்கக்கூறுகளாக உருபெறுகின்றன.
ாக்கல்.
க்கம் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன.
அமைப்பு மேலேயுள்ளவற்றிலிருந்து எழுகின்றது.
/மாகாணத்திலிருந்து கிடைக்கும் மானியங்கள்
)ானம், வருமானம் திரட்டும் அதிகாரத்திலிருந்து புகள், வருமான மட்டுப்படுத்தல்களின் சொந்த இருந்த போதிலும் கூட அவற்றின் மீது மத்தியினால் ங்கு மட்டுப்படுத்தப்படாத சுதந்திரம் இல்லை. பிருப்பது கட்டுப்பாடுகள், சுதந்திரங்கள் சரியான ான கட்டுபாடுகள் அல்லது மிகையான சுதந்திரங்கள்
2

Page 47
உள்ளூராட்சி நிதி அரசியல் நடைமுறைக்குள் தெ விதிகள், கண்டிப்பான முறையில் கடைபிடிக்கப்பட உள்ளூர் அதிகார சபைச்சட்டத்தினால் அதற்கு அளிக் செய்ய முடியாது. நிதி முகாமையில் நேர்மை போதுமானதல்ல நேர்மை இருக்கின்றமை பற்றி ெ ஒரு உள்ளூராட்சி அதிகாரச் சபையின் நிதி முகான (ԼՔ ԼգԱյՈՖ].
உள்ளூராட்சி அதிகார நிறைவேற்றுனர்கள் 'பண; குறைந்த கேள்விகளின் தெரிவு போன்ற முறை பாதுகாப்பானது' என்பதை அறிவர். அத்தகைய அத்தகைய 'பாதுகாப்பு' அணுகு முறைகளினால் நன்மைக்கான நேர்மையான தீர்மானங்களில் எப்ே முறையில் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு சான்றளிக்கப்ப வேறுபாடு இருக்கலாம். ஆனால் உரிய ஊக்கத்து படுவனவற்றை ஒழுங்கீனமானது எனக்குறித்துவிட
பொழிப்பில் உள்ளுராட்சி நிதி பின்வரும் பலங் 1. உள்ளுர்தேர்தற் தொகுதிக்கும் வரிசெலுத்து
2. கட்டுப்பாடுகள் சுதந்திரங்களின் ஒர் அளவு
3. விடயங்கள்/முரண்பாடுகளின் தீர்மானத்ை சேவைகள் வழங்கப்படுவதை இயலச் செய்
4. நெகிழ்வுத்தன்மை சட்டங்கள், துணைச்சட்ட
5. தேசிய பொருளாதார முகாமையுடன்/மாகா
5. தேசிய பொருளாதார முகாமையுடன் / !
கூடியதன்மை
6. பணத்திற்கான பெறுமதி
7. வருமானம் செலவினம் ஆகிய இரண்டிலும்
8. நிலைபேறு
உள்ளூராட்சி நிதியத்தின் அமைப்பு
இது பின்வருமாறு சுருக்கிக் கூறப்படும்
1. செலவினம் - மூலதன வருமானம்
வருமானத்தின் சொந்த மூலங்கள், வரிவிதிப்ட
அரசாங்க ஆதரவு
கடன்கள்
பிற கொடுகடன்கள்
உள்ளூராட்சி அரச நிதியங்களின் மூலமும் பி அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும்.
இலங்கை உள்ளூராட்சியில் பரந்த அளவிலான வரி விதித்தல், கட்டணம் விதித்தல் தத்துவங்களு இலங்கை உள்ளூராட்சியின் பலவீனமானதும் தனி
4,

ாழிற்படவேண்டும். சட்டங்கள், விதிகள், ஒழுங்கு
வேண்டும். கூட்டு அழைப்பாகவிருப்பதனால் ஒரு க்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்களுக்கு வெளியே எதையும் }யிருத்தல் வேண்டும். ஆனால் இது மட்டும் தெளிவாக செய்முறையில் காட்டப்பட வேண்டும். மக் கம்பனிகளின் அதே முறைகளில் நடத்தப்பட
த்திற்கான பெறுமதிக்கு' போவதிலும் பார்க்க ஆகக் ]களைப் பின்பற்றுவது அடிக்கடி 'கூடுதலான 'பாதுகாப்பு' விரும்பத்தக்கதல்ல. உள்ளூராட்சி ல் பலவீனமாக்கப்படும். நிதிகளில் பிரசைகளின் பொழுதும் பிழை காணப்பட முடியாது. சரியான ட்டிருந்தால் பல விடயங்களில் அபிப்பிராயத்தில் டனும் திறமையுடனும் நேர்மையுடனும் செய்யப் முடியாது
களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-
வோருக்கும் கணக்குக் காட்டற் பொறுப்பு
தயும் உள்ளடக்கி சேவைகள் வழங்குவதற்கான/ 1யும் ஏற்ற அளவு
ங்கள் காரணமாக நெகிழ்வுத்தன்மை எதுவுமில்லை.
"ண பொருளாதார முகாமையுடன் எதுவுமில்லை
மாகாண பொருளாதார முகாமையுடன் ஒத்தியலக்
) உள்ள சட்டத்தன்மை.
|க்கட்டணங்கள்
ரயோகமும் மேலே குறிப்பிடப்படுள்ளவற்றினை
பணிகள் தொகுதியின் பலம் உள்ளது. அதில் உள்ள நம் கூட கட்டுபாடுகளுக்கு உட்பட்டவையாகும் ப்பட்டவர்களினதும் அமைப்புகளினதும் குறிப்பாக
3

Page 48
நகரங்களுக்கு வெளியேயுள்ள தனிப்பட்டவர்களின செலுத்தல் திறன்கள் பொதுவாகப் பலவீனமானை கட்டணங்களையும் செலுத்தும் உயர் திறனுடைய நி கொண்டுள்ளது. சில நகரசபைகள் சில மாநகர ச பிரதேசிய சபைகளே மிகவும் பலவீனமானவைகள்
ஐக்கிய இராச்சியத்திலுள்ள உள்ளுராட்சி நிதி ப குறிப்பிடப்பட்ட நிதிமுறைமையின் தேவைப்பாடு என்.டி 6453) கவனத்திற் கொள்ளப்படத்தக்கவைய
1. கணக்குக்காட்டற் பொறுப்பு
ஓர் அரசாங்கம் தேர்தற் தொகுதிக்கு கணக்கு வரி செலுத்துவோர்களும் வரி செலுத்த பெறுவதில்லை. நன்மை பெறுவோர்களில் இரண்டு சாரார்களின் முரண்படு நலன்கள் செ வரிகளைத் திரட்டும் தீர்மானம் மேற்கொள் காணப்பட முடியும்.
2. தனிப்பட்டவர்களுக்கிடையில் நியாயமான
ஒத்த சூழ் நிலைகளிலுள்ள மக்கள் ஒரே பு
3. பிரதேசங்களுக்கிடையே நியாயமான நிலை
தேவைகளும் சூழ் நிலைகளும் இடங்களு வளங்கள் மீள விநியோகிக்கப்படுதல் அவசி
4. நுகர்ச்சியும் முதலீடும்
அரசாங்க அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடுப்பவர் தீர்மானங்களை எடுத்தல் வேண்டும். விடய தற்போது செலவு செய்வதா அல்லது மறு தன
5. வினைத்திறமை
சேவைகளுக்கு நியாயமான செலவு செய்ய
6. நிலைபேறு
வரி செலுத்துவோர்களும் உள்ளுர் அதி தெரிந்திருத்தல் வேண்டும். ༢༠
7. நெகிழ்வுத் தன்மை
முறையானது பரந்த அளவிலான பொருள
8. கிரகித்தல்
சபை உறுப்பினர்களினாலும் பாராளுமன்ற கொள்ளப்பட வேண்டும்
செலவினம்
1. சட்டத்தன்மை
உள்ளூர்ச்செலவினம் நியதிச்சட்டத்தின சட்டத்தில் திட்டவட்டமாகக் கூறப்பட்டுள்ள

தும் அமைப்புகளினதும் வரி விதித்தல், கட்டணம் வ என்பதாகும். கொழும்பு வரி விதிப்புகளையும் யாயமான தொகை ஆட்களையும் அமைப்புகளையும் பைகளை விட செல்வம் கூடியவைகளாகவுள்ளன. ாகும்.
தோன பேபீல்ட் விசாரணைக்குழுவின் அறிக்கையில் கெள் (1970 மார்ச்சு எனத் திகதியிடப்பட்ட சி. எம்.
ாகும்.
க் காட்டற் பொறுப்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும். ாதவர்களும் சமமான அளவில் நம் மைகளைப்
பலர் வரி எதனையும் செலுத்துவதில்லை. இந்த லவினத் தீர்மானங்களுக்கு பொறுப்புள்ளவர்களினால் ளப்பட்டால் மட்மே சிறந்த முறையில் இணக்கம்
நிலை
)ாதிரியாக நடத்தப்படல் வேண்டும்.
y
க்கேற்ப மாறுபடும் நியாய நிலையை அடைவதற்கு யமானதாகும்.
ரின் முன்னுரிமைகளைக் காட்டக்கூடிய விதத்தில் ங்கள் உதாரணமாக பின்பு சேமிப்பதன் பொருட்டு லயாகச் செய்வதா போன்ற விடயங்கள் உருவாகும்.
1ப்படுவது உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
கார சபைகளும் அரசாங்கமும் தமது நிலையைத்
ாதார நிலைகள் தொகுதிக்கு இடமளித்தல் வேண்டும்
உறுப்பினர்களினாலும் பிரதான அம்சங்கள் புரிந்து
ால் கட்டுப்டுத்தப்படுகின்றது. கூட்டுச்சபைகள் னவற்றிக்கு புறம்பாக எதனையும் செய்ய )UنL}.uلIT g[.

Page 49
உதாரணம்:- மாநாடொன்றில் பங்குபற்றுவி பிரயாணத்திற்கு பணம் வழங்கியமைக்காக உத்தி தண்டக்கட்டணம் கணக்காய்வாளர் அதிபரினால்
மாநகராட்சி மன்ற கட்டளைச்சட்டத்தில் இருக்கவில்லை.
மாநகர கட்டளைச்சட்டமும், நகர சபைக்கட் நிறைவேற்றக் கூடிய சேவைகளையும், செ பற்றிக்கூறுகின்றது. பிரதேசிய சபைகளுக்காக ெ ஆணையாளரினால் தீர்மானிக்கப்படலாம்.
சில உள்ளுராட்சி சேவைகள் உரிமைக்கட்ட வீதிகள், பொது மக்கள், சுகாதாரம், பற்றிய அதிச மாநகர சபைக் கட்டளைச்சட்டம் மாநகர சபைக இதைப் போன்ற சட்ட ஏற்பாடுகள் நகர சை கட்டளைச்சட்டத்திலும் காணப்படுகின்றன. ஆ6
சகல சேவைகளும் உரிமைக் கட்டளை உ வழங்குவது மாநகர சபைகளுக்கு தற் றுணி உரிமையுடையதாகவிருந்த போதிலும் சேவையி தற்றுணிபுடையதாகவுள்ளது. சட்டத்தில் பல விட விருப்புரிமைத் தேர்வுகளுக்கு இடமளிக்கின் சட்டத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்படாத சேவைகை சபைக் கட்டளைச்சட்டத்தின் 9ஆம் பகுதியினால்
இந் நிதியத்தின் பிரயோகம் பற்றி 188ம் பி கட்டளைச்சட்டத்தின் நோக்கெல்லைக்குட்பட்ட நாயகத்தினால் தண்டப்பணம் விதிக்கப்பட தக் கட்டளைச் சட்டத்திலும் பிரதேச சபைகள் சட மாறுபாடுகளுடன் உள்ளன.
செலவினங்கள் வரவு செலவுத் திட்டத்தினது! சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டவையாகுப் ஏற்பாடுகளுக்கும், ஒப்பந்தங்களுக்கும், கேள்வி . மத்திய / மாகாண கட்டுப்பாடுகள்
உள்ளுர் செலவினம் அரசாங்கச் செலவி மாகாணமும் தேசிய பொருளாதார முகாமை மைப்பின் 148ம் உறுப்புரை பாராளுமன்றமான வைத்திருக்கும். இலங்கையில் உள்ளுராட்சி அதி வளங்களை உடையவைகளாக இல்லை. பேர பெரியளவில் உருவாகின்றது. கடந்த காலத்தில் நோக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்துள் அதிகார சபைகளையும் ஆகக்குறைந்த பட்சம் பொருட் செலவினம் என அழைக்கப்படும் உள்ளூராட்சி ஆணையாளர் பணிந்துள்ளார்.
ஒய்வுப் பெறுவதற்கு ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பு குறைப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற் மேற்கொள்ளப்பட்டவொரு முயற்சியாகும். க
45

தற்கு மாநாகர முதல்வர் ஒருவரின் விமானப் யோகத்தர் ஒருவர் மீது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
விதிக்கப்பட்டது. -
அவ்வண்ணம் செய்வதற்கு ஏற்பாடு எதுவும்
டளைச்சட்டமும், உள்ளூர் அதிகார சபை ஒன்று ய்யப்படக் கூடிய கொடுப்பனவுகளையும் சலவினத்தின் சட்டத்தன்மை பற்றி உள்ளுராட்சி
ளை சார்ந்ததாகும். இதன் படி மாநகர சபைகள், ாரங்களையும் கடமைகளையும் உடையனவாகும். ளின் பொதுக் கடமைகளைச் சுருக்கித் தருகின்றது. பக் கட்டளைச்சட்டத்திலும், பிரதேசிய சபைக் னால் அவை மாறுபாடு உடையன.
டையவையல்ல. பொது மக்கள் வாக்குகளை புடைய ஒரு சேவையாகும். சேவை யொன்று ன் அளவு பற்றித் தீர்மானிப்பதற்கு பெருமளவு பரங்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பதுடன் இது றது என்னும் உள்ளூராட்சியின் சபை நியதிச் ள வழங்கமுடியாது. மாநகர சபை நிதியம் மாநகர ல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது.
ரிவில் விரிவாக தரப்பட்டுள்ளது. மாநகரசபை வை தவிர்ந்த பிற கொடுப்பனவு கணக்காய்வாளர் கதாகும். இதைப் போன்ற ஏற்பாடுகள் நகரசபை ட்டத்திலும் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இவை
ம் வரவு செலவுத் திட்டக் கட்டுப்பாட்டுகளினதும் 5. செலவினத்திற்கான ஒப்பந்தங்கள் சட்ட களுக்கும் கூட உட்பட்டவையாகும்.
னத்தின் பகுதியாகும் என்பதுடன் மத்தியும் க்கு ஏற்ப கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அரசியல து அரசாங்க நிதி மீது முழுக் கட்டுப்பாட்டை கொர சபைகள் செலவழிப்பதற்கு பெருமளவு நிதி ண்ட பொருளாதார கட்டுப்பாடுகள் அரிதாகவே ) மத்தி உள்ளூர் செலவினத்தின் தேவையையும் rளது. எழுபதாம் ஆண்டுகளில் சகல உள்ளூராட்சி சகல வருமானங்களினதும் 10% யேனும் ஆக்கப் செலவினத்திற்கு வரவு செலவு திட்டமிடுமாறு
பனவுகளை அளிப்பதன் மூலம் பதவியினர்களைக் சி ஆளணிச் செலவினத்தைக் குறைப்பதற்கு ஷ்டமான காலங்களில் அரசாங்கம் உள்ளூராட்சி

Page 50
அதிகார சபைகளுக்கான மானியங்களைக் பாதிக்கிறது.
ஆக்கப் பொருட் செலவினமானது வரும எப்போதும் உள்ளது. அடிக்கடி அரசாங்க் நோக்கமாக கொண்டவைகளாகும். ஆளுக் செலவினத்தைப் பாதிக்கிறன. அரசாங்கம் தீர்மானங்களின் பாதகமான நிதி விளைவுகளு
ஆக்கப் பொருட் செலவினம்
செலவினமானது பருமட்டாக ஆக்கப் பொ பகுக்கப்படலாம்.
ஆக்கப் பொருட் சொத்துக்கள் மீதான முதலீடு ஆக்கப் பொருட் சொத்து என்றால் என்ன? இது பொருட்களின் உற்பத்திக்காக அல்லது நிரு தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்தும் நோக்குடன் அ சொத்துக்களின் பழுது பார்த்தலுக்கும் பேணலுக்கு பொருட் சொத்தாகும். 'ஆக்கப் பொருட் சொத்து ஒரே பொருளுடையவையாக உபயேசகிக்கப்படு நடைமுறை பின்பற்றல் வேண்டும்.
ஆக்கப்பொருட் செலவினத்திற்குள் அதிகரித்தற் கண்டறிய முடியும். ஏனெனில் இது சொத்தின் அதிகரிக்கின்றது அல்லது அதன் செயலாற்றுகைத்
சாதாரணமாக பழுதுபார்த்தலும் பேணுமையும் முதலாக்கப்பட முடியாது. கொள்ளல் நேரத்தில் நி செலவீனம் முதலாக்கப்பட முடியும். கொழும்பு ம செலவினமாகும்.
ஒர் உதாரணம்
கொழும்பில் காலி வீதியில் மறு சீரமைப்பு செலவினத்தின் விளைவான செயலாற்றுகை அளவொன்றுக்கு தரத்தை மேம்படுத்துகின்றது.
வீதிகள் கட்டடங்களுக்கான அமைப்பு கருதப்படுவதற்குரிய தகைமையை அடைகின்றது. ர போன்ற அருவச்சொத்துக்கள் உள்ளன. இவை உ6 விடயங்கள் தற்போது உள்ளுராட்சி அதிகாரசன் விடயத்தில் நியாயமானவொரு தொகை நிருவாக
சகல நேரடிச் செலவுகளும் முதலாக்கப்படல் ே செய்வதற்காக அல்லது உருவாக்குவதற்காக கடல் செலவுகள் செல்லுபடியான சூழ் நிவைகளில் மு யொன்று இருத்தல் வேண்டும்.
வருமானச் செலவினம்.
ஓர் நிதியாண்டிற்குள் உபயோகிக்கப்பட்டுள்ள ததுமான செலவினம் வருமானச் செலவினமாகும், !
4.

குறைக்கின்றது. இது உள்ளூர்ச் செலவினங்களைப்
ானச் செலவினத்தை விடச் சிறந்தது என்ற சிந்தனை மானியங்கள் மூலதனச் செலவினத்தை குறித்த தரிய வேதனாதிகள், ஓய்வூதியங்கள் உள்ளூராட்சி உள்ளூராட்சி மீதான தனது ஆளணி / ஓய்வூதியத் நக்கு நிதியளிக்க மறுக்கக்கூடும்.
ருட் செலவினமாக / வருமானச் செலவினமாகப்
ஆக்கப் பொருட் செலவினமாகும்.
நவாக நோக்கங்களுக்காக சேவைகள் வழங்குவதைத் மைப்பொன்றில் வைத்திருக்கப்படும் சொத்தாகும். 5ம் உபயோகிக்கப்படும் சொத்தொன்று ஒரு ஆக்கப் ', 'நிலையான சொத்து' என்ற சொற்கள் இங்கு }கின்றன: துணைச் சொல்லில் நியம கணக்கீட்டு
செலவினம் என விவரிக்கப்படும் பிரிவு ஒன்றைக் உபயோகமுள்ள காலத்தை நீடிக்கிறது அல்லது
o
தரத்தை அதிகரிக்கின்றது என்பதாலாகும்.
வருமான செலவினமாக இருப்பதன் காரணமாக லவுகின்ற செயலாற்றுகை இயல்பை மேன்படுத்தும் ாநகர சபையில் மறுசீரமைப்புச் செலவினம் மூலதனச்
செலவினம் இவ்வீதிக்கு உயிர்ப்பூட்டியுள்ளது. இயல்புகள் தொடக்கத்தில் இல்லாமலிருந்த
மாற்றங்கள் ஆக்கப் பொருட்செலவினமாகக் iல்லெண்ணம், வியாபாரக்குறிகள், ஆக்க உரிமைகள் iளுராட்சி அதிகாரங்களுக்கு இயைபுடையனவன்று. பெ மூலதனமாகவிருப்பதனால் நிருமானங்களின் மேலதிக செலவுகளாக முதலாக்கப்படலாம்.
வண்டும். நிலையான சொத்தொன்றை கொள்வனவு ா நிதியளித்தல், நாடப்படும் போது கடன் படல், தலாக்கப்படலாம். ஆனால் நிலையான கொள்கை
தும் ஆனால் பெளதீக சொத்தொன்றை உருவாக்கா உதாரணம் ஆக்கப்பொருட் சொத்துக்களின் பேணுகை
6

Page 51
மீதான செலவினம், பெளதிகச் சொத்தொன்றின் பணியாளர் செலவுகள் வருமானச் செலவினத்தை ே உருவாக்கத்திற்கு உபயோகிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி செலவினத்தை சேர்ந்தவையாகவிருக்கும்.
ஆக்கப்பொருட் செலவினத்திற்கும் வருமானச் ஆக்கப்பொருட் செலவினத்திற்கான நிதியளித் மாறுபடலாம். வருமானச் செலவினத்திற்கு நீண்ட பொதுவாகக் கூறுமிடத்து ஆக்கப் பொருட்ச் செல அடைகின்றது. கடன் கால அளவு அடிக்கடி சொத் சொத்தொன்றின் உபயோகமுள்ள காலப்பகுதிக்கு யொன்று அரிதாகவே கடனை வழங்கும். வருமான இரண்டிற்கும் வருமானத்தினால் நிதியளிக்கமுடியு கப்படும் வருமானம் 'ஆக்கப்பொருட்செலவீட்டி பட்டுள்ளது. உள்ளுராட்சி அதிகார சபைகள் உருவாக்குகின்றன. நிலையான சொத்தின் விற்பை நிலையான சொத்துகளை உருவாக்குவதற்கு பிரயோகி திருப்பப்படுவதில்லை. அரசாங்கத்திடமிருந்து கிை செலவினத்திற்கு உபயோகிக்கப்படலாம். ஆனால் ஆ உபயோகிக்க முடியாது.
எது சிறந்தது
ஆக்கப்பொருட் செலவினமா? அல்லது வருமா பயற்பதே அதிசிறந்ததாகும். அது எந்த வகைச் செ6
சட்டவாக்கம் சில முக்கியமான ஏற்பாடுகள் (அந்தஸ்
மாநகர சபை கட்டளைச் சட்டத்திலுள்ள பிரிவு
கூட்டுத்தாபனத்தின் அந்தஸ்து 34
பொதுவான அதிகாரங்கள்
கடமைகள்/ பணிகள் 4,40,36
இயைபுள்ள நிதியம் மாநகர
சபை நிதியம் 185,188 உள்ளூர் நிதியம்
பிரதேசிய சபைகள் நிதியம் --
ஒப்பந்தங்கள் 227 லிருந்து 229 6) 160) Π

உருவாக்கத்திற்கு செலவழிக்கப்பட்டிருந்தாலன்றி சர்ந்தவையாகவிருக்கும். பெளதீகச் சொத்தொன்றின் பொருட்கள், சேவைகளின் வழங்கள் வருமானச்
செலவினத்திற்கும் நிதியளித்தல்.
தல் முறைகள் வருமானச் செலவினத்திலிருந்து காலக்கடன்களிலிருந்து நிதியளிக்கப்படுவதில்லை. வினமானது கடன் நிதியளித்தலுக்கான தகமையை தின் ஆயுட்காலத்துடன் தொடர்புடையதாவுள்ளது. 5 அப்பாற்பட்ட காலப்பகுதியொன்றிற்கு வங்கி ாச் செலவினம் ஆக்கப்பொருட் செலவினம் ஆகிய ம். ஆக்கப்பொருட் செலவினத்திற்கு பிரயோகிக் ற்கான வருமான உதவு தொகை' என பெயரிடப் ர் இத்தலையங்கத்தின் கீழ் ஒதுக்கமொன்றை னயிலிருந்து கிடைக்கும் மூலதன பெறுகைகள் கிக்கப்படுவதுடன் வருமான செசலவினத்திற்கு திசை டைக்கும் வருமான மானியங்கள் ஆக்கப்பொருட் க்கப்பொருள் மானியங்களை வருமானச் செலவிற்கு
னச்செலவினமா? பிரஜைகளுக்கு மிகவும் நன்மை லவினமாகவும் இருக்கலாம்.
து அதிகாரங்கள், கடமைகள் கொடுப்பனவுகள்)
நகர சபை பி. ச. சட்டத்தில் கட்டளைச் உள்ளபிரிவுகள் சட்டங்களில் பிரிவு
31 2
4, 32,36 3, 19
58-59
•  • •თა თ- 30-33
38,40 173-175
女大大

Page 52
9. காசு
(,
1. தங்களுடைய பரீட்சைக்கு தாங்கள் படித்த
உத்தேசிக்கவில்லை. எமது சொந்த காசு முகா6 நடைமுறைக்கான ஒழுங்கிலேயே நாம் அக்கறை முகாமை முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுடன் முகாமைக்காக தங்களுடைய சொந்த காசு ஒழுக்ை
2. தங்களுடைய சொந்த காசு ஒழுக்குத் தொழிற் திறைசேரிக்காசு ஒழுக்குத் தொழிற்பாட்டைப் ப காசு ஒழுக்குக் கூற்றுகளைத் தயாரிக்கின்றது.
அ. நாளாந்த காசு ஒழுக்குக் கூற்று
ஆ. வாராந்த காசு ஒழுக்குக் கூற்று
இ. மாதாந்த காசு ஒழுக்குக் கூற்று
ஈ. வருடாந்த காசு ஒழுக்குக் கூற்று
3. வருடாந்த காசு ஒழுக்குக் கூற்றானது வருடாந்த வருகையையும் வெளிப்பாய்ச்சலையும் காட்டுகி
ஆண்டிற்குரிய உள்ளபடியான காசுத் தேை திணைக்களங்களினதும் அமைச்சுக்களினதும் கட்
மாகாண சபைக்கு அதிகாரப் பரவலாக்கல் செய்ய வரிசை அமைச்சுக்களுக்கு ஊடாக மாகாண சை வேண்டியுள்ளது. பிரதேச செயலகங்களின் உரு உள்ளடக்கியுள்ள மாதாந்த ஓய்வூதியங்கள், வ கொடுப்பனவு போன்ற சில பணிகள் பன்முகப்ப திணைக்களங்களினால் பிரதேச செயலகங்களுக ஒதுக்கீடுகளை கருத்தில் கொண்டு திறைசேரி
மதிப்பிட்ட காசு ஒழுங்கின் அடிப்படையில் தி வாரமும் தயாரிக்கின்றன. வாரங்களின் உள்ளபடி கணக்கில் எடுக்கப்பட்டு இறுதியாக வருடாந்த உ
5. உள்ளபடியான காசு ஒழுக்கு மூன்று வங்கிக எடுக்கப்படும் எண் இலக்கங்களிலிருந்து தயாரிக் ஒழுக்கு அடுத்த வாரத்தின் செவ்வாய்கிழமையள
6. காசு ஒழுக்கு சேகரிப்புக்களின் படி பகுக்கப்ப கவுள்ளதேயன்றி மதிப்பீடுகளுக்கமைவாக கடு அரசிறைக்கொள்கைத் திணைக்களத்திடமிருந்து மதிப்பீடுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு பொறுப்பாகவு
7. பெரிய செலவின விடயங்களின் வெளிப்புறக் க
மதிப்பீடுகள், கட்டு நிதித்தேவைப்பாடுகளின் படுகடன் கொடுப்பனவு அட்டவணைகள் ம பல்கலைக்கழகங்கள், கூட்டுத்தாபனங்களுக்கான திணைக்களத்திலிருந்தும் மதிப்பீடுகளிலிருந் தயாரிக்கப்படுகின்றது.
4.

ஒழுக்கு ஜி. ஜினதாச)
காசு ஒழுக்கு பற்றி கலந்துரையாடுவதற்கு நான் மைக்குள் திறமையைக்கொண்டு வர வேண்டிய ஒர் ) கொண்டுள்ளோம். திறைசேரியினால் புதிய காசு
ஒழுங்கானது வினைத்திறமையுடையதுமான காசு கத் தயாரிப்பது தற்போது முக்கியமானதாகியுள்ளது.
பாட்டைத் தாயாரிப்பதற்கு உதவுவதன் பொருட்டு ற்றிப் படிப்பது சிறந்ததாகும். திறைசேரி பின்வரும்
மதிப்பீடுகளின் நியதிகளில் மதிப்பிட்ட காசு உள் கின்றது.
வைப் பாடுகளை மதிப்பிடுவதன் பொருட்டு டுநிதி தேவைப்பாடுகள் பெறப்படுகின்றன.
'ப்பட்டுள்ளதன் காரணமாக திறைசேரி நிறைவேற்று பகளுக்கு மாதாந்தக் காசு கட்டு நிதியத்தை வழங்க வாக்கத்துடன் பெருமளவு காசு வெளியேற்றத்கை றியோர் நிவாரணம், சனசக்தி ஆகியவற்றிற்கான டுத்தப்பட்டுள்ளன. எனவே வரிசை அமைச்சுக்கள், க்கும் பிற திணைக்களங்களுக்கும் வழங்கப்படும்
காசுக் கட்டு நிதியை வழங்க வேண்டியுள் துெ. றைசேரி உள்ளபடியான காசு ஒழுக்கை ஒவ்வொரு டயான எண் இலக்கங்கள் மாதாந்த காசு ஒழுக்கின் -ள்ளபடியான காசு ஒழுக்கு தயாரிக்கப்படுகின்றது.
ளில் இருந்தும் திறைசேரி காசேடுகளிலிருந்தும் கப்படுகின்றது. வாரத்திற்கான உள்ளபடியான காசு ாவில் தயார் நிலையில் இருக்கும்.
ட்ட வருமானத்தின் அடிப்படையில் பிரதாலம1 ண்டிப்பாகவில்ைைல. மதிப்பிட்ட பெறுகைகள் பெறப்படுகின்றன. இத்திணைக்களம் வருமானம் ள்ளது. -
ாசு ஒழுக்கு அமைச்சுக்களின் / திணைக்களங்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அரசாங்க த்திய வங்கியில் இருந்து பெறப்படுகின்றன. காசு வெளி ஒழுக்கு அரசாங்கத் தொழில் முயற்சிகள் தும் பெறப்படும் தகவலின் அடிப்படையில்

Page 53
8. காசு ஒழுக்குக் கூற்றில் அதிமுக்கியமான எதிர்பார்கப்படும் வருமான இலக்குகள் அநேக அனுபவமாகும். ஆனால் செலவினமானது எ இலக்குகளை விஞ்சுகின்றன.
அ. குறை நிரப்பு மதிப்பீடுகள் ஆ. ஏற்பாடுகளை வைப்புக்கணக்குகளுக்கு மாற்
இ. முற்பணக் கணக்கு முயற்சிகளிலுள்ள அதிக
ஈ. முற்பணக் கணக்கு முயற்சிகளின் பற்று எல்ல
காசு ஒழுக்கிலுள்ள பற்றாக்குறைக்கு நிதியளித்த6 அடிப்படையில் மதிப்பிடப்படுகின்றன.
அ. ஒதுக்கீட்டுச் சட்டத்திலுள்ள அதிகாரமளி
வெளிநாட்டுக் கடன் படல்கள்.
ஆ. திறைசேரி உண்டியல்கள், ரூபாய் கடன்ச
தீர்மானங்கள். இ. எதிரிணை நிதியங்களில் கிடைக்கக்கூடியத்
9. காசு ஒழுங்கிலுள்ள பற்றாக்குறைக்கு நிதியளி உள்ளபடியான பிரச்சனையாகும். காசின் தற்ச ஒன்றாகும். பெறத்தக்க வெளிநாட்டு உதவியின் நிரப்பத்தக்க வெளிநாட்டு உதவிக்கான விண்ணப் இது காசைப் பெறுவதில் தாமதத்தை ஏற்படுத்து5 படி வழங்கப்படுவதில்லை. திறைசேரி உண்டி கொடுக்கின்ற போதிலும் திறைசேரி உ சிறந்ததாகவிருக்கின்றது. காசு ஒழுக்கை பாதி வெளிநாட்டு கடன்களின் மீள் கொடுப்பனவும் மாறுபடுகின்றன என்பதுடன் மீள் கொடுப்பனவு காசு உள் ஒழுக்கை வருமானப் பிரேரிப்புகளின் உண்டியல்களில் உள்ள இரண்டு பெரிய முதலி நிதியம் ஏற்பாட்டு தேசிய சேமிப்பு வங்கியுமாகும் கூட்டுத்தாபனம் முதலியன போன்ற பிற அரசாங் உண்டியல்களில் முதலீடு செய்கின்றன.
10. தங்களுடைய வருமானம் பிற காசுப் பெறு ஆக்கப்பொருட் செலவினத்தின் எதிபார்க்கப் தங்களுடைய சொந்த காசு உள் ஒழுக்கையு ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது. காசு வெளி ஒ( வேண்டும். இது ஏனெனில் காசு உள் ஒழுக்கி ஒவ்வொரு வாரமும் கிடைக்கக் கூடியதாகவுள் ஒழுக்கைத் தயாரித்தல் வேண்டும்.

அம்சம் பற்றாக்குறைக்கு நிதியளிப்பதாகும். மாக அடையப்பட்டுள்ளன என்பதே கடந்த கால ப்பொழுதும் பின்வரும் காரணங்களின் நிமித்தம்
த்த நட்டங்கள்
லைகளின் திருத்தம்.
ல் கிடைக்கக்கூடியதாவுள்ள பின்வரும் தகவல்களின்
த்த கடன் படல் எல்லைகள். அதாவது உள்ளூர்,
ளுக்கு ஊடாக கடன்படல்கள் மீதான அரசாங்கத்
5ாகவுள்ள பணத்தொகைகள்.
ரித்தலே நிலையாக திறைசேரி எதிநோக்குகின்ற ாலிகக் குறைவு மிகப் பெரிய பிரச்சினைகளில் கால அட்டவணையில் மாற்றங்கள் உள்ளன. மீள ப்பங்கள் உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதில்லை. ன்ெறது. அத்தகைய கடன்கள் எதிர்பாக்கப்படுவதின் யல்களின் வழங்களை அரசாங்கமானது ஊக்கம் ண்டியலின் கொள்வனவிற்கான அனுசரணை க்கும் பிற காரணிகள் வட்டி கொடுப்பனவுகளும் மாகும். மீள் முதலீட்டு நேரத்தில் வட்டி வீதங்கள் நேரத்தில் சமத்துவம் வீதங்கள் மாற்றப்படுகின்றன. திருத்தமும் பாதிக்கலாம். ரூபா கடன்கள் திறைசேரி tட்டாளர்கள் பணியாளர்கள் நம்பிக்கை பொறுப்பு ம், அரசாங்க சேவை ஏற்பாட்டு நிதியம், காப்புறுதிக் 1க நிறுவனங்களும் கூட ரூபாய் கடன்கள், திறைசேரி
கைகள், வங்கி வசதியெல்லை ஆகியவற்றையும் பட்ட கட்டு நிதியையும் பொறுத்து தங்களால் ம் வெளி ஒழுக்கையும் தயாரிக்க வேண்டுமென ழுக்கில் முன்னுரிமைகள் தங்களால் தீர்மானிக்கப்பட ல் குறைவுகள் இருக்கலாம் என்பதாகும். தாங்கள் ாள தகவல்களிலிருந்து உள்ளபடியானதொரு காசு
女★★

Page 54
10. அனுமதியளித்தல், அங்கீகாரம்
1. பாராளு மன்றத்தில் ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமொன்று
செலவினத்தைச் செய்வதற்கு திணைக்களம் அதிகாரமளித்துள்ளது எனப்பொருள் படும். செலவினத்தலைப்பொன்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நியம செலவு விடயக் குறியீடுகளுள்ளன.
2. பாராளுமன்றத்தினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட திணைக் களத்தலைவர் ஒவ்வொருவருக்கும் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர். கணக்கீட்டு உத்தியே மேற்பார்வை செய்யப்படுகின்றார். செயலாளர் 3. திணைக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சித் உத்தியோகத்தர்' ஆவார், அவர் பதவியினர் விதிகளுக்கமைய அவற்றின் மீது செலவினத் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களின் செலவினம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகளில் செலவினம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுை திணைக்களமொன்றில் இப்பணிகளை நிறைவே இத்திணைக் களத்தின் ஓர் உத்தியோகத்தரிட கையளிக்கின்றார். 4. வழங்கல் அல்லது சேவை ஒவ்வொன்றினதும்
பொறுப்பு சில உத்தியோகத்தர்கள் மீது அெ கையளித்தல் என அழைக்கப்படுகின்றது. நி.பி. கையளித்தல்களை கையாளுகின்றது.
3. கையளித்தல் இயைபுள்ள நிகழ்ச்சித் திட்
ஒவ்வொன்றின் தொடர்பிலுமானதாக இருத்தல் அல்லது தனிப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்க நியாயமானவொரு முறையில் செய்யப்படல் பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்(
(1) அதிகாரம் கையளிக்கப்படுபவரின் திறடை (2) கையளிகும் முறைமையிலுள்ள போதியள (3) கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் தமது கையளி
(4) ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு ஊடாக செல்லக்கூடிய விதத்தில் முடிந்தவ
6. பணி கையளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தரொ நிறைவேற்றுவதற்கு முழுமையான பொறுப்புை பொறுப்பானவராக்கப்படுவர். புதுமையான வாங்கல்கள் அல்லது தீர்மானங்கள் இருக்கலாம். கொண்டு வரப்படல் வேண்டும். நிதிக் கட உத்தியோகத்தரில் தங்கியுள்ளது. எனினும் உத் அதிகாரத்தை அல்லது தத்துவங்களை மீறுமிடத் தவறுமிடத்து அவர் கணக்கீட்டு உத்தியோகத் விடையிறுக்க வேண்டியவராகவும் இருப்ப

சான்றுப்படுத்தல், கொடுப்பனவு.
நிறைவேற்றப்படும் போது நிதி ஆண்டொன்றில் / அமைச்சு ஒவ்வொன்றுக்கும் பாராளுமன்றம் ஒவ்வொரு திணைக்களத்திற்கும் அமைச்சிற்கும் . அங்கு பல செலவு விடயக் குறியீடுகள் இருக்கும்.
நிதியங்களைப் பிரித்துக் கொடுப்பதன் பொருட்டு ' கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் ' எனப் பதவி ாகத்தர் இயைபுள்ள அமைச்சின் செயலாளரினால் 'பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்' ஆவார்.
திட்டங்களுக்கு திணைக்களத்தலைவர் 'கணக்கீட்டு சேவைகள் சம்பந்தப்பட்ட விதிகள் ஒழுங்கு தைச் செய்யலாம். பதவியினர்களின் ஆட்சேர்ப்பு படி செய்யப்படுகின்றது. கட்டுவேலைகள் மீதான * படி செய்யப்படுகின்றது. வழங்கல்கள் மீதான றக்கு அமைய செய்யப்படுகின்றது. பெரிய பற்று வதற்காக இப்பணிகளில் அநேகமானவற்றை -ம் அல்லது பல உத்தியோகத்தரிடம் அவர்
மேலே குறிப்பிட்ட பணியைக் கையாளுவதற்கான பரினால் விசேடமாக விதிக்கப்படுகின்றது. இது 135 நிதிக் கட்டுப்பாட்டின் பொருட்டு பணிகளின்
டத்தின் செலவு விடயக் குறியீடு, கருத்திட்டம் வேண்டும். பணிகளின் கையளித்தல் பொதுவாக
ல்களுக்காக செய்யப்படலாம். ஆனால் இது
வேண்டும். கையளிப்பவர் கையளிக்கும் போது
டும்.
D.
ாவு உள்ளகச் சரிபார்த்தல்கள்.
த்தல் திட்டத்திற்கு பொறுப்புடையவராவர்.
அல்லது மூன்று வெவ்வேறு உத்தியோகத்தர்களுக்கு ரை கடமைகள் பிரிக்கப்படல் வேண்டும்.
ருவர் தமக்கு கையளிக்கப்பட்ட கடமைகளை டயவராவர். அவருடைய நடவடிக்கைகளுக்கு அவர் கோட்பாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட சில கொடுக்கஸ்
இவை கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கவல்த்திற்கு டுப்பாட்டின் இறுதிப் பொறுப்பு கணக்கீட்டு தியோகத்தவரொருவர் தமக்கு உரித்தளிக்கப்பட்ட து அல்லது தமது பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தருக்கு பொறுப்புக் காட்ட வேண்டியவராகவும் ர், பேராளர் குழு வொன்றை வைத்திருக்கும்

Page 55
உத்தியோகத்தவரொருவர் தமது உபநிலை உத்திே உட்பட்டவைகளுமான வழக்கமான அல்லது சிறிய
பணிகளின் கையளிப்பு அட்டவணையொன்ற உத்தியோகத்தர் கைளித்தல் மீது எந்த எல்லையை மீது அதிகாரமளித்தலின் எல்லை அட்டவனை அவருடைய பணியை நிறைவேற்றுவதற்கான ஒ பட்ட உத்தியோகத்தர்களுக்கு பேராளர் குழுவி வேண்டுமென்பதுடன் அப்பிரதிகள் கணக்காய் அதிபதிக்கும் வழங்கப்படல் வேண்டும்.
தேவைப்படும் போது பணிகளின் கைளிப் திருத்தப்படல் வேண்டும். . செலவினம் தொடர்பில் பின்வரும் பணிகள் குறி
1. அதிகாரமளித்தல்
2. அங்கீகாரம்
3. சான்றுபடுத்தல்
4. கொடுப்பனவு.
மேலே குறிப்பிட்ட பணிகள் கையளிக்கப்பட் உத்தியோகத்தர் அங்கீகரித்தல் உத்தியோகத்தர் பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.
. அதிகாரமளித்தல் உத்தியோகத்தர் என்பது அ வேலைக்கு அல்லது சேவைக்கு அதிகாரமளித்த எனப் பொருள்படும். அத்தகைய அதிகாரமளித்தல் பின்வருவனவற்றிற்கு பொறுப்பாகவிருப்பர்.
(அ). வேலை வழங்கல் அல்லது சேவை
தலையும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் / கருத் சம்பந்தப்பட்ட கணக்குகளில் தகுந்த முறை ஆ). அவர் தமது அதிகார எல்லையைவிஞ்ச முறைகளும் பின் பற்றப்பட்டிருப்பதையும் இ). நிதியாண்டிற்குக் குறித்தொதுக்கப்பட்ட
படுத்தல். ஈ) தமது ஒதுக்கீடு ஒவ்வொன்றிற்கும் எதிரி தொகையையும் பதிவுசெய்யப்படும் தொன போது கிடைக்கக் கூடியதாக வரும் மே மீளாய்விற்கு உட்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்
உ). (ஈ) யில் குறிப்பிடப்படும் தகவல்கள் சான்
உறுதிப்படுத்தல்.
ஊ) தமது வாக்குப்பணப் பேரேடு சான்றுபடுத்து இணக்கஞ் செய்யப்படுவதை உறுதிப்ப( கொள்வதற்கு கிடைக்கக்கூடியதாக உள இயலச்செய்யும்.
5

பாகத்தர்களுக்கு பேராளர் குழுவின் எல்லைகளுக்கு ப சிறப்புப் பணிகளை பொறுப்பு ஒப்படைக்கலாம். பின் வடிவத்திலிருத்தல் வேண்டும். கணக்கீட்டு யும் விதிக்கலாம். உதாரணம் செலவினமொன்றின் னயில் உத்தியோகத்தரின் வராமைக் காலத்தில் ழங்குகள் குறிப்பிடப்படல் வேண்டும். சம்பந்தப் பின் அட்டவணையின் பிரதிகள் வழங்கப்படல் வாளர் அதிபதிக்கும் அரசாங்க நிதிப்பணிப்பாளர்
பு காலாந்தரங்களில் மீளாய்வு செய்யப்பட்டு
க்கப்படலாம்.
ட உத்தியோகத்தர்கள் முறையே அதிகாரமளித்தல் கொடுப்பனவு உத்தியோகத்தர் எனப் பதவிப்
ங்கீகரிக்கப்பட்ட நடைமுறையின் படி வழங்கள் ல் பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் எழுத்தில் செய்யப்படவேண்டுமென்பதுடன் அவர்
பொருத்தமான அதிகாரத்தினால் தழுவப்பட்டிருத் திட்டத்தின் சுற்றெல்லைக்குள் உட்படுவதையும் யில் குறிக்கப்படுவதையும் உறுதிப்படுத்துதல்.
ாமலிருப்பதையும் விதிக்கப்பட்டுள்ள சகல நடை உறுதிப்படுத்தல் ,
நிதியங்கள் விஞ்சப்படாமலிருப்பதை உறுதிப்
ாக எழும் பொறுப்புகள் மீது வருமதியாகவுள்ள கைகளுக்கு வேலை நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் ற்பட்ட தகவல்களின் நோக்கில் தொடர்ச்சியான
).
றுபடுத்தும் உத்தியோகத்தருக்கு அனுப்பப்படுவதை
தும் உத்தியோகத்தரின் வாக்குப்பணப் பேரேட்டுடன்
டுத்தல். இது மேலும் பொறுப்புகளை ஏற்றுக் ர்ள தொகையை அவர் அறிந்து கொள்வதை

Page 56
எ). நிதியங்களின் சிக்கனமான கிடைக்கு
பெறுவோர் நிலை தொடர்பில் அவருக்கு உத்தியோகத்தரின் ஆலோசனையை நாடுதல்
10. அங்கீகாரம், சேவைகள், கட்டு வேலைகள் அ அவற்றிற்கு அதிகாரமளிப்பதற்கும் கோரிக்கை உத்தியோகத்தர் அங்கீகாரமளிக்கும் உத்தி பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்துவத்தி பொறுப்பானவராயிருப்பார்.
அ). உரிய அதிகாரமளிக்கும் உத்தியோகத்தி சேவை அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனட
ஆ). வீதங்கள் நியாயமானவை என்பதையு
மொத்தத் தொகை உடன்படிக்கை, நிதியா என்கதையும் உறுதிப்படுத்துதல்.
இ). வேலை வாய்ப்பு ஒப்பந்தமொன்றின் இ
பிடிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்.
ஈ). வழங்கல்களின் விடயத்தில் அவை நல்
பட்டமையையும் விதிகள், ஒழுங்கு விதி மையையும் உறுதிப்படுத்தல்.
உ). மின் உண்டியல்களின் கொடுப்பனவு வி பிற இயைபுள்ள விபரங்களையும் கான சரிபார்க்கப்படல் வேண்டும். இரண்டு ம இருந்திருந்தால் அது பற்றி ஆராயப்படல்
சான்றுபடுத்தல் உத்தியோகத்தர்:
பண உறுதிப்பத்திரங்களைச் சான்றுபடுத்தும் அ சான்றுபடுத்தல் உத்தியோகத்தரென அழைக்கப்ப சரியாகச் செய்யப்படுகின்றனவா என்பதைப் பார்ன
அ). பண உறுதிப்பத்திரம் ஒவ்வொன்றின் டே திட்டம், கருத்திட்டம், செலவுவிடயக் கு. விருப்பதுடன் நிதி அமைச்சரினால் ஒப்பமி பட்டிருத்தல்.
ஆ). பண உறுதிப் பத்திரம் சரியான நிகழ் முதலியவற்றின் கீழ் ஒதுக்கீட்டுப் பேரேட் நிதி ஆண்டிற்காக வழங்கப்பட்ட தொகை
இ). பண உறுதிப்பத்திரத்தில் காண்பிக்க பெயர்களும் கொடுப்பனவிற்கான தரப்பி காண்பிக்கப்பட்டுள்ள தொகையும் சரியான
ஈ). நி.பி. 136 லும் 137 லும் உள்ள ஏற்பாடு ச1 தன்னைத்தானே திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள 5) சகல இயைபுள்ள ஆவணங்கள் கோப்புகள்
பட்டுள்ளதென்பதை அவர் குற்ப்பிட்டுக் காண் மற்றுமொரு பண உறுதிப்பத்திரம் சமர்பிக்கப்ப
5

நிலை அல்லது கொடுக்கல் வாங்கல்களின் பணம் ஏதேனும் ஐயம் இருக்குமிடத்து அவர் கணக்கீட்டு ல் வேண்டும்.
ல்லது வழங்கள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதன் பேரில் களை அனுமதிப்பதற்கும் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட யோகத்தரென அழைக்கப்படுகின்றார். அவர் ர்கு கணக்கீட்டு உத்தியோகத் தருக்குப்
னரால் / உடன்படிக்கையினால் வேலை அல்லது 1தை உறுதிப்படுத்துதல்.
ம் கொடுப்பனவிற்கு அங்கீகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள ங்கள் முதலியவற்றின் பிரகாரம் செய்யப்பட்டவை
இயைபுள்ள விதிகளும் ஒழுக்கு விதிகளும் கடைப்
ல நிலையில் சரியான முறையில் பொறுபேற்கப் களின் நியதிகளில் அவை கணக்குக் காட்டப்பட்ட
டயத்தில் அவை மாதாந்த மானி அளவீடுகளையும் ண்பிப்பதற்காகப் பேணப்படும் பதிவேட் டுடன் )ாதங்களுக்கிடையில் அசாதாரண விலகலொன்று வேண்டும். ヘ
அதிகாரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர் டுகின்றார். அவருடைய கடமைகள் பின்வருவன வயிடுவதாகும்.
பரிலும் வழங்கப்படவேண்டிய தொகை நிகழ்ச்சித் றியீடு முதலியவற்றின் மீதான சரியான விதிப்பாக
டெப்பட்ட ஆணைச்சீட்டொன்றினால் அங்கீகரிக்கப்
ச்சித்திட்டம் கருத்திட்டம்,செலவு விடயக் குறியீடு டில் பதியப்பட்டிருப்பதுடன் கொடுப்பனவு நடப்பு மீது மிகையொன்றை ஏற்படுத்தாமல் இருத்தல்.
ப்பட்டுள்ள பெறுவோரின் / பெறுவோர்களின் னரின் / தரப்பினர்களின் பெயர்களும் அதில் வைகளாக விருத்தல்.
ரியாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளனவென்பதையிட்டு ால் ,
முதலியவற்றில் கொடுப்பனவு சான்று படுத்தப் பித்தல் வேண்டும். இது அதே கொடுப்பனவிற்கு டுவதைத் தடை செய்யும்.
2

Page 57
6) மேலேயுள்ள (4) இன் தொடர்பில் இயைபு பொன்றையுடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.
7). முற்பணங்கள், உதவுதொகைகள், மேலதிக க தண்டப்பணங்கள் முதலியவற்றின் கொடுப்பனெ அறிவீடுகளையும் கழித்தல் வேண்டும்.
8). சகல அமிசங்களிலும் பண உறுதிப்பத்திரம் செ
(சான்றிதழ்களின் வகைகள் நி.பி.237)
கொடுப்பனவு உத்தியோகத்தர்கள்:
சான்றுப்படுத்திய பண உறுதிப்பத்திரம் மீது கொ உத்தியோகத்தவரொருவர் கொடுப்பனவு உத்தியோக செய்யப்பட்டுள்ளனவா என்பதைக் கவனித்துக் கெ அ) கொடுப்பனவிற்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட் படுத்துவதற்கு அதிகாரகளிக்கப்பட்ட பட்டிருத்தல். ஆ) சான்றுபடுத்தல் உத்தியோகத்தினரால் அ திரிபுபடுத்தப்பட்டுள்ளதற்கான சான்று எத இ). கொடுப்பனவு ஒன்று செய்யப்பட்ட முன் கணக்கிற்கு எடுக்கப்பட்டிருத்தல். O 4). செய்யப்படும் கொடுப்பனவு ஒவ்வொன்றிற்கும் 5) பெறுவோரின் அடையாளம் நிரூபிக்கப்பட்டிரு 6). காசோலை, காசுக்கட்டளை முதலியனவற்றின் காசோலையில் அல்லது காசுக்கட்டளையில் காணப்படுவதுடன் ஒத்திருத்தல். 7). பண உறுதிப்பத்திரத்தில் காண்பிக்கப்படும் தேறி என்பதையும் இது 'கொடுக்கப்பட்டது' முதலெழுத்தொப்பமிடப்பட்டிருத்தல்.
8). கொடுப்பனவு ஒவ்வொன்றும் இயைபுள்ள பதி

ள்ள கோப்பிற்கு பண உறுதிப்பத்திரம் தொடர்
ட்டணங்களாக விதிக்கப்பட்ட உதவுதொகைகள் தொடர்பில் அவர் தமக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சகல
ம்மையானதும் பூர்த்தியானதுமாகவிருத்தல்.
டுப்பனவுகளை செய்வதற்கு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட த்தரென அழைக்கப்படுகின்றார். அவர் பின்வருவன ாள்ளல் வேண்டும்
ட பண உறுதிப்பத்திரம் ஒவ்வொன்றும் சான்று உத்தியோகத்தரொருவரினால் சான்றுப்படுத்தப்
னுப்பப்பட்டதன் பின்னர் பண உறுதிப்பத்திரம் னையும் கொண்டதாகவில்லாமலிருத்தல்.
தமது விசேட அறிவிற்குட்பட்ட எந்த விடயங்களும்
) பற்றுச் சீட்டு ஒன்று பெறப்பட்டிருத்தல்.
த்தல்.
மூலம் செய்யப்படும் கொடுப்பனவு விடயத்தில் காணப்படும் பெயர் பண உறுதிப்பத்திரத்தில்
ய தொகை உரிய முறையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற முத்திரை அச்சினால் குறிக்கப்பட்டு
வேடுகளில் குறிக்கப்பட்டிருத்தல்.
★★★

Page 58
11. பெறுகைகளை பெறுகையும் வருமானமும் இரு வேறுபட்ட பத ஆளுல் சகல பெறுகைகளும் வருமானங்கள் அல்ல அரசாங்க வருமானமானது பின் வருவனவற் அரசாங்கத்தினுல் செய்யப்படும் மீள்ளளிப்புக்கை மொத்தப் பெறுகை எனப் பொருள்படும்.
(1) இலாபம் தவிர்ந்த முற்பணக் கணக்கு (2) கடன்களும் கடன்படல்களும் (3) இலாபம் தவிர்ந்த முதலீடுகளின் விற்ட (4) வைப்புகள்
(5) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முற்பணங்களின் (6) கட்டுநிதியும் அனுப்பற் பணங்களும். (7) விசேட சட்டத்தினால் உருவாக்கப்பட்
நிதியத்திற்கு வெளியே இருப்பதற்கு
(8) நி.பி. 170 (3) இல் ஏற்பாடு வழங்
கணக்கிற்கு' வைக்கப்பட்ட வரவு.
பெறுகைகள் ஐந்து பிரதான வகுதிகளாகப் ப( பிறவிதத்தில் இருக்கலாம். உதாரணம் X பதிவுப்
(1) வருமானம் - சகல வருமானங்களும் திரட்ட மென்பதுடன் நடப்பாண்டின் மதிப்பீடுகளில் உபதலைப்பு, விடயம் அல்லது உபவிடயத்தின் கீ இரண்டு வகுதிகளின் கீழ் பிரதானமாக பகுக்கப்ட
அ) நடைமுறைப்பெறுகைகள். ஆ) மூலதனப் பெறுகைகள்.
நடைமுறைப் பெறுகைகள் பின்வரும் வருமான தலைப்பு 1- உற்பத்தி, செலவினம் மீதான வரி 2- கூட்டு வருமானம் மீதான வரிகள். 3- கூட்டில்லாத வருமானம் மீதான வி 4- வியாபார தொழில் முயற்சிகளின் 5- பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வாடகை 6- விற்பனைகளும் கட்டணங்களும். 7- சமூக பாதுகாப்பு உதவுத்தொகைக 8- பிற நடைமுறை உதவுதொகைகள். மூலதனப் பெறுகைகள் பின்வரும் வருமான விட தலைப்பு 9 - மூலதனப் பொருட்களின் விற்பன 10- உள்நாட்டுத் துறையிலிருந்து மூல
54

உத்தரவாதமளித்தல்
மாகும். சகல வருமானங்களும் பெறுகைகளாகும்.
றிலிருந்து பெறப்படுவன வற்றைத் தவிர்த்து ளக் கழிதத மீள் நிரப்பல்களையும் உள்ளடக்கிய
முயற்சிகளின் பெறுகைகள்.
னையிலிருந்து கிடைக்கும் பெறுகைகள்.
தீர்வுகள்.
-ட நிதியங்களின் பெறுகைகள் அல்லது திரட்டிய அனுமதிக்கப்பட்ட பெறுகைகள்.
கப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் "மேலதிக கட்டணக்
த்க்கப்படலாம். அது பணவடிவத்தில் அல்லது
பெறுகைகள்.
டிய நிதியத்திற்கு வரவு வைக்கப்படல் வேண்டு காணப்படும் இயைபுள்ள வருமானத் தலைப்பு, ழ் பகுக்கப்படல் வேண்டும் . சகல பெறுகைகளும் பட்டுள்ளன.
விடயங்களைக் கொண்டுள்ளன.
5ள்.
பரிகள்.
பெறுகைகள்.
, வட்டி, இலாபங்கள், பங்கிலாபங்கள்.
யங்களை உள்ளடக்குகின்றன.
68.
தனமாற்றம்.

Page 59
11- வெளிநாட்டிலிருந்து மூலதனமாற் 12- கடன்கள், முற்பணங்களின் மீள்ெ 13- உள்நாட்டுத்துறையிலிருந்து நேரப 14- வெளிநாட்டிலிருந்து நேரடிக்கடன்
15- காசு சீராக்கம்
(2) பணக்கொடுப்பனவு- அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டி வரை தற்காலிகமாக பணம் வைப்புக் கணக்கி னத்திற்கு வரவு வைக்கப்படவேண்டும். (3) பகுதி - 1 பொது மதிப்பீடுகளிலுள்ள பண ஏற் மேலதிகக் கொடுப்பனவுகளையும் அல்லது ட சாதனங்கள், திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டதன் பின் அறவீடுகள் x பதிவு, அல்லது காசுக்கு ஊடா (4) முற்பணங்களும் பிற கணக்குகளும் - முற்பண பெறுகைகள் இயைபுள்ள கணக்குகளில் வரவு6ை (5) போதாத விபரங்களுடன் பெறுகைகள்- போதாத
பெறப்பட்டு அத்தொகைகள் உரிய முறையில் நேரடியாக வங்கிக்கு கொடுக்கப்படும் வ வைத்திருக்கப்படல் வேண்டும். இதற்கமைய
பணங்கட்டுறுதிச்சீட்டு
சேகரிப்பு உத்தியோகத்தரொருவர் (அல்லது அ உத்தியோகத்தரொருவருக்கு பணம் அனுப்பும் பே பணம்கட்டுறுதிச்சீட்டினால் ஆதாரமளிக்கப்பட்டிரு பொதுவாக உபயோகிக்கப்படும் பணக்கட்டுறுதி (அ) பொதுப் பெறுகைகளுக்கு - படிவம் (ஆ) நீதிமன்றங்களினால் கச்சேரியொன்
பணத்திற்கு- படிவம் நீதிசி -எவ் 36. (இ) சிவில் நடைமுறை விதிக்கோவையி யொன்றில் வைப்பிலிட்ட தொகை உடனுண்டியல்களைப் பெறுவதற்கு 6
படிவம் பொது 43.
பணப்பெறுகை
(1). கருமபீடத்தில் பெறப்படும் காசு சகல பெறுை நோக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்ட இடாப்பில் உத்தியோகத்தர் அத்தகைய சகல பணத்தொகைக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
(2). பிற பெறுகைகள் - பணத்தொகையொன்று
கட்டளையின் அல்லது முத்திரைகளின் உருவத்தி உருவத்தில் (உதாரணமாக அஞ்சலில் அல்ல. நடவடிக்கை எப்போதும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட
5,

றம்.
காடுப்பனவு.
க்கடன் படல்கள்.
படல்கள்
ராவிட்டால் பாராளுமன்ற அங்கீகாரம் பெறப்படும் ல் வைத்திருக்கப்படவேண்டும் அல்லது வருமா
பாட்டிலிருந்து செலவின அறவீடுகள். அறவீடுகள் பிழையான கொடுப்பனவுகளையும் பொருட்கள், பெறப்பட்ட பணத்தையும் உள்ளடக்கின்றது. இந்த கச் செய்யப்படலாம்.
க் கணக்கு முயற்சிகளினதும் பிற கணக்குகளினதும் வக்கப்படல் வேண்டும்.
விபரங்களுடன் பெறப்படும் தொகைகள் விபரங்கள் ) கணக்குக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பெறுகைகள் ரை வைப்புக் கணக்கொன்றில் தொங்கலில் இவை கணக்கில் வைக்கப்படவேண்டும்.
அவரினல் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒருவர்) ஏற்பு ாது அது அவரினல் ஒப்பமிடப்பட்ட இயைபுள்ள த்தல் வேண்டும்.
ச் சீட்டுக்கள் வருமாறு
பொது 118
றில் வைப் பிலிடப்பட்ட வழக்குத்தொடுப்போர்
ன் 296 ஆம் பிரிவின் கீழ் பிசுக்காலினால் கச்சேரி களுக்காக பிசுக்கால் படிவம் இல.11.
வழங்கப்பட்ட பணத்தொகைகளுக்கு விண்ணப்பப்
கைகளுக்கும் அவருடைய காசேட்டில் அல்லது இந் பதிவு செய்யப்படல் வேண்டும். மேற்பார்வை ளுக்கும் கணக்கிடப்பட்டு தீர்வு செய்யப்ப்டுவதை
காசாக அல்லது காசோலையில் அல்லது காசுக் நில் அல்லது காசு தவிர்ந்த கருமபீடத்திலன்றி பிற து கையினால்) பெறப்படும். போது பின்வரும் ல் வேண்டும்.
5

Page 60
(1). காசோலை காசுக்கட்டளை இடாப்பில் உத்தியோகத்தரொருவரினால் உறுதி
(2). அதன் பின்பட்ட தீர்வு அதே இட ரொருவரினால் உறுதிப்படுத்தப்பட (3). அது பின்வருமாறு கணக்கிடப்பட் சார்பில் ஏதேனும் பணத்தொகைகை முழுத்தொகையையும் தினந் தோறு அனுப்பி அவ்வாறு அனுப்பப்பட சீட்டொன்றை பெற்றுக்கொள்ள வே
(அ). 'அ' வகுப்பு திணைக்களத்தி
பணிக்கப்படுவதன் படி அத் கச்சேரியில் அல்லது திறைசேரி படல் வேண்டும்.
(ஆ). இலங்கை கடல் கடந்த துாதரக
வேண்டும்
(இ) பிற திணைக்களங்களின் சேக செயலகத்திற்கு) அல்லது திை
ஏற்பு அலுவலகங்களில் பணத்தை தீர்வுசெய்த ஏற்பு அலுவலகத்தில் பெறப்படும் பணம் திை காண்பிக்கப்பட்டுள்ள விதத்தில் தீர்வு செய்யப்பட
(1) திறைசேரி தேவைப்படும் பணம் நிலவறையி (காசோலைகளும்) மிகைப்பணமும் வங்கிக் கன
(2) பிற ஏற்பு உத்தியோத்தர்கள் - பெறப்படு அனுப்பப்படல் வேண்டும் (காசு) எதுவும் அவ Lll langsngs
பற்றுச்சீட்டு வழங்கல்
(1) அரசாங்கத்தின் சார்பில் பணத்தொகைகள் டெ தினால் இலக்கமிடப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ வழங்கப்படல் வேண்டும்.
(2) பற்றுச்சீட்டுகளை வழங்குவதற்கான விசேட
வழங்குவதற்கான அங்கீகாரத்தை நிதிப் பணிப்ப
(3) பற்றுச்சீட்டுகள் இருபக்க காபன் கடதாசியில் (
(4) பற்றுச்சீட்டுப்படிவத்தை நிரப்புவதற்கும் அதன்
முடியாதபடி எழுதும் பென்சில் அல்லது வண் உபயோகிக்கப்பட முன் சகல பற்றுச்சீட்டுகளிலு படவும் முத்திரையிடப்படவும் வேண்டும் பழு அவை இரத்துச் செய்யப்பட்டு அவற்றின் இன கப்படல் வேண்டும்.
(5) பற்றுச்சீட்டுகள் ஏற்பு உத்தியோகத்தரினால் பின்

ஸ் (படிவம் T ஏ- எம் 83) பதியப்பட்டு பதவிநிலை ப்படுத்தப்படல் வேண்டும். ாப்பில் குறக்கப்பட்டு பதவி நிலை உத்தியோகத்த ல் வேண்டும்.
டு தீர்வு செய்யப்படல் வேண்டும். அரசாங்கத்தின் ளெப் பெறும் சகல ஏற்பு உத்தியோகத்தர்களுக்கும் ம் அனுப்பி அல்லது சாத்தியமான அளவு விரைவில் ட்ட பணம் கிடைக்கப் பெற்றமை பற்றி பற்றுச் 1ண்டியது அவர்களுடைய கடமைாயாகும்.
Gன் சேகரிப்பு கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் திணைக்களத்தின் அல்லது மிக அண்மையிலுள்ள யிலுள்ள இயைபுள்ள உத்தியோகத்தருக்கு அனுப்பப்
ங்களின் ஏற்பு உத்தியோகத்தருக்கு அனுப்பப்பட்டல்
ரிப்பு- மிக அண்மையிலுள்ள கச்சேரிக்கு (பிரதேச றசேகரிக்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
ல்.
ாந்தோறும் அல்லது முடிந்தவரை விரைவாக கீழே ல் வேண்டும்.
ல் வைத்திருக்கப்படலாம். பிற பணத்தொகைகள் னக்கிற்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும். ம் சகல பணத்தொகைகளும் வங்கிக்கணக்கிற்கு ர்களுடைய செலவுகளின் பொருட்டு வைத்திருக்கப்
பறப்பட்டவுடன் பணம் கொடுப்போருக்க எந்திரத் பற்றுச்சீட்டொன்று படிவம் பொது 172 இல்
படிவமொன்றை (உதாரணம் சுங்கத் தீர்வைகள்) 1ாளர் அதிபதியிடம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
இணைப்படிகளில் எழுதப்படல் வேண்டும். மீதான கையொப்பத்தை இடுவதற்கும் துடைத்தழிக்க மையான பேனை உபயோகிக்கப்படல் வேண்டும் லும் திணைக்கள முத்திரை அச்சினால் திக்தியிடப்
தாக்கப்பட்ட பற்றுச்சீட்டுகள் அழிக்கப்படலாகாது )ணப்படியுடன் குண்டுசியினால் குத்தி வைத்திருக்
எவருமாறு வகுத்தமைக்கப்படல் வேண்டும்

Page 61
(s) பணத்தை ஏற்கனவே பெற்றுக் கொ எதிர்பார்க்கப்படாத பண மீதத்தை மீ
(ஆ) பிற விடயங்களில் கொடுப்போரின்
பிரதான நோக்கம் பின்வருவனவற்ை
(1) சகல பெறுகைகளும் உடனடியாகவும் 2
(2) சகல பெறுகைகளும் இயைபுள்ள கணக்
(3) அமைப்பில் பெறுகைகள் மீது பொருத்
இருத்தல் வேண்டும்
(4) மோசடிகள் தடைசெய்யப்பட்டிருத்தல்
பெறுகைகளின் மேற்பார்டைக்கான முக்கிய நட
(1) பொறுப்பு உத்தியோகத்தர் கருமபீடத்தில் அல்ல பாதுகாப்பு தீர்வுபற்றி நெருக்கமாக மேற்பார்வை
(2) சிறாப்பரின் காசேடும், காசோலை, காசுக்கட் சரியாகப் பதிவு செய்யப்படுவதையும் கணக்கிற்கு செய்யப்படுவதையும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதன் செய்யப்படல் வேண்டும்.
(3) காசோலைகளும் காசுக்கட்டளைகளும் பெறப்ப( எடுக்கப்பட்டுள்ளனவா என்பதையும் பெறப்பட் காசோலை காசுக்கட்டளை இடாப்பில் (Tஏ-எம் கொள்ள வேண்டும்.
(4) முழுத்தொகையும் பெறப்படும்வரை ஓர் தனிட
எதிராக சேவைகள் எதுவும் வழங்கப்படவோ செய்யப்படவோ கூடாது படிவம் பொது 172 இ விடயத்தில் காசோலை காசாக மாற்றப்படும்வை
(5) ஏற்பு உத்தியோகத்தரொருவரினால் பெறப்படும் கணக்குப் புத்தகங்களிலும் தகுந்த முறையில் பதி வைப்புப் பேரேடு முதலியனவற்றின் பகுப்பு) உ பிற ஆவணங்கள் காசுப் பேரேட்டின் பெறுகை புத்தகங்களிலுள்ள வரவுப் பதிவினாலும் ஆதாரப (6) காசேட்டில் பதிவுகள் பெறுகை ஒழுங்கு வரிசையி அத்துடன் இதே இலக்கங்கள் பதியப்படல் 6ே வழங்கப்பட்ட திகதிகளுடன் ஒத்திருத்தல் வேண்
(7) காசேட்டின் பெறுகைப் பக்கத்தை பிற கண காலத்துக்குக்காலம் இணைக்குவிப்பதற்கு ஒழுங் ஏற்பு அலுவலகங்களில் பெறப்படும் பணம் சந்தர்ப்பத்தில் தீர்வுசெய்யப்படும். வங்கிக்கு அனு உரிய முறையில் குறுக்குக் கோடிடப்படல் வேண்
(8) வங்கிக் க ைக்கிற்கு செலுத்தப்படும் சகல பன சேர்த்து அணு பப்படல் வேண்டும். அத்துடன் பணி விபரங்கள் கொடுக்கப்படல் வேண்டும்
5.

ண்ட சேகரிப்பு உத்தியோகத்தருக்கு கையிலுள்ள ளளிப்பதில் கொடுப்பனவு உத்தியோகத்தருக்கு பேரில் பெறுகைகள் மீதான மேற்பார்வை இதன் ற உறுதிப்படுத்துவதாகும்
உரியதிகதிகளிலும் பெறப்படுதல் வேண்டும். குகளில் வரவு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.
தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையொன்று
டவடிக்கைகள் து பிறவிதத்தில் பெறப்படும் பணத்தொகைகளின்
செய்தல் வேண்டும் w
டளை, இடாப்பும் சகல பெறுகை விடயங்களும் க் கொண்டுவரப்படுவதையும் உரிய முறையில் தீர்வு ன் பொருட்டு அடிக்கடியும் கிரமமாகவும் பரிசீலனை
டும் போது நியாயமான முற்காப்பு நடவடிக்கைகள் ட்ட சகல காசோலைகளும் காசுக் கட்டளைகளும் 33) பதியப்பட்டுள்ளனவா என்பதையும் கவனித்துக்
ப்பட்ட காசோலைக்க அல்லது காசுக்கட்டளைக்கு
அல்லது அனுமதிச்சீட்டு அல்லது வழங்கல்கள் இன் மீதான தனியார் காசோலைப் பெறுகைகளின் ர அவற்றிற்கு பற்றுச்சீட்டுகள் வழங்கப்படலாகாது.
சகல தொகைகளும் காசேட்டிலும் பிற எந்த விதித்த வு செய்யப்படவேண்டும். (உதாரணம் புத்தகங்கள். பயோகிக்கப்படும் பணங்கட்டுறுதிச்சீட்டு அல்லது ப் பக்கத்தில் உள்ள பதிவுகளாளும் பிற கணக்குப் )ளிக்கப்பட்டித்தல் வேண்டும். பில் தொடர்ச்சியாக இலக்கமிட்டப்படல் வேண்டும். வண்டும். காசேட்டிலுள்ள திகதிகள் பெறுகைகள் ‘டும் (பொது 172)
க்குப் புத்தகங்களிலுள்ள வரவுப் பதிவுகளுடன் குகள் செய்யப்படல் வேண்டும்
நாள்தோறும் அல்லது மிக முன்னதாகவுள்ள துப்பப்படும் காசுக்கட்டளைகளும் காசோலைகளும் னடும் ('இலங்கை அரசாங்கக் கணக்கு மட்டும்') னத்தொகைகளுடனும் பணங்கட்டுறுதிச்சீட்டுகளும் ணங்கட்டுறுதிச்சீட்டில் அல்லது அதன் மறுபக்கத்தில்

Page 62
(9) பணம் அனுப்பப்படும் திணைக்களத்திடமிருந்
வேண்டும்
(10) பணத்தொகைகள் வங்கியிலிடப்படும்போது அறிவித்த லொன்று பெறப்பட வேண்டும். அத்து வரவுகள் சரிபார்க்கப்படல் வேண்டும்.
(11) நியாயமான காலப்பகுதிக்குள் வங்கியினால்
சீட்டுகள் அல்லது வழங்கல்கள் வழங்கப்படலா
(2) சில வேளைகளில் காசோலைகள் அரசாங்க
கடன்களாகக் காண்பிக்கப்படுகின்றன. அத்தை திணைக்களத்திற்கு செய்தி அறிவிப்பொன்றை பற்றொன்றை வைக்கும் மறுத்த காசோலைகளில்
(அ) காசோலைகளை காவற்கட்டுக்காப்பில்
(ஆ) சேகரிப்பு உத்தியோகத்தருக்கும் அல்ல காசோலை மீது எந்த கருதப்பட்ட கொ சேவையையும் வழங்குவதை அவர் நிறு; ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை என்பதை (இ) ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட எந்தக் ெ கேட்டலும் மேறர்பட்ட சேவைகள் எதள்
(ஈ) காசோலை எடுப்பவரிடமிருந்து விளக்
(உ) இந்த விடயத்தை பெறுபவரின் விளக்கத் (ஊ) திறைசேகரித் தீர்மானமொன்று வழங் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமலிருப்பதை உறுதி
(எ) காசாக/வங்கி உடனுண்டியலாக வழ
கோரவும்
(ஏ) மறுத்த கணக்கிற்கு (முன்யை கடன் த வரவு வைப்பதன் மூலம் மறுத்த கணக்கி (13) இரண்டு வகையான பெறுகைகள் உள்ளன.
(1) முன்னதாகவே கணக்கிடப்பட மு. சீட்டொன்றைப் பெறுவதற்கான கெ
(2) கிரமமான பெறுகை உதாரணம் வரிகள்
அத்தகைய விடயங்களில் என்ன சேகரிக்கப்பட செய்யப்பட வேண்டி திகதியைப் பற்றியும் இ விடயங்களில் சகல பணத்தொகைகளையும் உடன உத்தியோகத்தர் கட்டுப்பாட்டுக் கணக்ககளையும் கணக்கு பின்வருவனவற்றைச் சுட்டிக் காட்டுதல் ே (1) வருமதியாகவுள்ள மொத்தத் தொகைகள் (11) சேகரிக்கப்பட்ட மொத்த தொகைகள்
(111) தீர்வு செய்யப்படாத/நிலுவையாகவுள்ள ப

து தீர்வு செய்வதற்கு ஒப்புக்கொள்ளல் பெறப்படல்
வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டமைக்கான |டன் வங்கிக்கூற்றுகளைப் பார்வையிடுவதன் மூலம்
கடன் வழங்கப்படாதபோது சேவைகள், அனுமதிச் காது (நி.பி.169 (5)) காசோலைகள் காசாக மாற்றப்பட முன்னரும் கூட கை காசோலை பின்னர் மறுக்கப்பட்டால் வங்கி (அறிவிப்பு) வழங்கி கணக்கிற்கு இணையொத்த * விடயத்தில் நி.பி. 189 பின்பற்றப்பட வேண்டும்
வைத்திருக்கவும்
து சம்பந்தப்பட்ட பிற எந்த உத்தியோகத்தருக்கும் ாடுப்பனவையும் அல்லது வழங்கலையும் அல்லது த்துவதை இயலச் செய்வதன் பொருட்டு காசோலை அறிவித்தல் வேண்டும்
காடுப்பனவையும் அல்லது வழங்கலையும் மீளக் னையும் நிறுத்துதலும்.
கத்தைப் பெறல்
ந்துடன் திறைசேகரிக்கு (கணக்குப்பகுதி) அறிவித்தல்
கப்படும்வரை அவரினால் காசோலைகள் எதுவும் திப்படுத்திக் கொள்ளவும்.
ங்கப்படுவதற்காக புதிய கொடுப்பனவொன்றைக்
லைப்பிற்கு அல்லது) காசோலையின் பெறுமதியை லுள்ள பற்றைத் தீர்வு செய்யவும்
டியாத பெறுகைகள் உதாரணம் மர அனுமதிச் ாடுப்பனவு
ா, உத்தரவுச்சீட்டுக்கட்டணங்கள் முதலின.
- வேண்டும் என்பதைப் பற்றியும் கொடுப்பனவு இத்திணைக் களம் தெரிவித்துள்ளது: - அத்தகைய ாடியாக உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு சேகரிப்பு தாமே வைத்திருத்தல் வேண்டும். கட்டுப்பாட்டுக் வண்டும்
தேம்.

Page 63
(14) கட்டுப்பாட்டுக் கணக்குகளின் மொத்தங்களை
கணக்குகளின் மொத்தங்களுடன் இணங்கச் செய்வ இணக்கம் முடிந்தவரை அடிக்கடி செய்யப்படல் ே குறையாமல்)
(15) வருமான நிலுவைகள் விசேட கவனத்தை வேண் சட்ட நடவடிக்கையை ஆரம்பிப்பதற்கு நடவடிக்
(16) சட்ட நடைமுறை எடுக்கப்பட்டபோதிலும்
வருமதிகளைத் தளர்த்துவதற்கு நடவடிக்கைகள்
(17) உள்ளபடியான பெறுகைகள் மதிப்பிடப்பட்
கவனிக்கபபடல் வேண்டும்
மோசடிகளைத் தடை செய்வதற்கு பின்பற்றப்பட
(அ) கருமபீடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளப்ப வங்கியுடனும் சரிபார்க்கப்படல் வே.
(ஆ) மிகைக்காசு எதுவும் வைத்திருப்பதற்கு
(இ) மற்றைய பெறுகைகள் யாவும் (காே
வேண்டும்
(ஈ) விடய எழுதுவினைஞரால் எழுதப்ட பெறுவதற்கு சிறாப்பர்களுக்கு அனுப
(உ) பெறுகைகளைச் சேகரிப்பதிலும் ஏ
கடமைகளை மாற்றுதல்
(ஊ) கடமைகள் ஒழுங்காகக் குறித்தொதுச்
(எ) பிரதான காசேட்டைத் தவிர்த்து பல 4
(ஏ) சுலபமாகச் சரிபார்ப்பதற்கு உள்ளகக்
(ஐ) காசை கிரமாமாகச் சரிபார்த்தல்
(ஒ) வங்கி கணக்கிணக்கம் கிரமமாக செய்
5S

பேணப்படும். தனிப்பட்ட பதிவேடுகளின் அல்லது வதற்கு ஒழுங்குகள் செய்யப்படல் வேண்டும். இந்த வேண்டும். (ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒரு தடவைக்கு
ாடுகின்றன - சேகரிப்பு உத்தியோகத்தர் உடனடியாக
கைகளை எடுப்பதற்குப் பொறுப்புடையவராவர்
நிலுவைகள் சேகரிக்கப்படமுடியாமலிருந்தால்
எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
- பெறுகைகளுடன் சரிபார்க்கப்பட்டு மாறுபாடு
டக்கூடிய நடவடிக்கைகள்
டும் சகல பணத்தொகைகளும் வை.ஆர். உடனும் ண்டும்.
த அனுமதிக்கப்படலாகாது
சடு) வங்கிக்கூற்றுடன் அடிக்கடி சரிபார்க்கப்படல்
படும் பணங்கட்டுறுதிச்சீட்டின்றி நேரடியாகச் காசு மதி வழங்கலாகாது
ற்றுக்கொள்வதிலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளவர்களின்
க்கப்படல் வேண்டும்.
காசேடுகள் பேணப்படுவதைத் தவிர்க்கவும்
கட்டுப்பாட்டை அமைத்தல்
யப்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்

Page 64
பெறுகைகளுடன் இயைபுள்ள கணக்குகளும் 4
கணக்கின் பெயர்
யாரால் (பொறுப்புள்ள
உத்தியோகத்தர்)
1. வருமான
மதிப்பீடுகள்
2. திருத்திய
மதிப்பீடுகள்
3. பகுக்கப்பட்ட வருமானக் கணக்கு
4. வருமான நிலுவை
களின் கூற்று
5. எச் கணக்கு
6. வைப்புப் பொழிப்பு
கள் (Tஏ எம் 71)
பிரதான வருமான கணக்கீட்டு உத்தியோ கத்தர். கணக்காய்வாள
அதிபதிக்குப் பிரதி
மேற்படி
வருமானக் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
மேற்படி
சேகரிப்பு உத்தி யோகத்தர்
கணக்கீட்டு உத்தி யோகத்தர்கள்.

கூற்றுக்களும்
யாருக்கு உரிய திகதி
பணிப்பாளர் நாயகம் gᏓᎶᏡᎶᏍ 02 (அரசிறைக் கொள்கை)
மேற்படி |யூலை 02
கணக்காய்வாளர் அடுத்த ஆண்டின் அதிபதி பிரதி செப்டம்பர் 30ந்
பணிப்பாளர் நாயகம் (அரசிறைக் கொள்கை)
கணக்காய்வாளர் அதிபதி பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம் (அரசிறைக் கொள்கை)
வருமானக் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர், பிரதி கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு
திறைசேரி
திகதிக்கு முன்
வருடாந்தம்
மாதாந்தம் அடுத்த மாதத்தின் 15ம் திகதி க்கு முன்னர்
மாதாந்தம்

Page 65
இயைபுள்ள நிதிப் பிறமாணங்கள் (அ) (1) நி.பி. 82 - 85
(2) நி,பி. 165 - 189
(ஆ) பெறுகைகளுடன் தொடர்புடைய முக்கியமான
சுற்றறிக்கை இல திகதி
திறைசேரி 756 1968. 12.31
1987.09.28
திறைசேரி 858 1987.01.28
திறைசேரி 857 1990.03.05
(13 வது திருத்தத்தின் படி)
1991. 12.0
நிதி 254 1987.08.13
திறைசேரி 836 I977. O8.6
திறைசேரி கணக்குப் 1987.09.2 பதிவியல் கிளைச் சுற்றறிக்கை

சுற்றறிக்கைகள்.
பெயர் . . . வெளியிடப்பட்டது
யாரால் என்பது
1967 வருமானக் திறைசேரி கணக்கு (தி. பி. செ)
1988 இற்கும் வருமா தி. பி. செ. னத்தின் சேகரிப்பும்
கணக்கீடும்
வீதவரிகள், விதிப்பணம், தி. பி. செ.
கட்டணங்கள் முதலியன வற்றின் மீளாய்வு
99. தி. பி. செ.
1991.08, 14
வருமானக் கணக்காளர் தி. பி. செ.
கள் (வருமானக் கூற்றின் பகுப்பு 1980ம் நிதியாண் டிலிருந்து செப்டெம்பர் 20ம் திகதிக்கு முன்னர் கணக்காய்வாளர் அதிபதி க்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும்
திணைக்களத்திற்கும் நியதிச் தி. பி. செ. சட்டமுறை நிதியங்களுக்கு மான கணக்கீட்டுமுறைமை
நிதியக் கணக்கை பொது க.கொ.ப வைப்புக் கணக்கிற்கு மாற்றுதல்

Page 66
12. பணம், சில்லறைக்க பணத்தின் கட்டுக்காப்பு, இ
1. பணமும் பணஏடும்- நி.பி. 165.
அரசாங்க திணைக்களங்களினால் பணம் பெறப்பு கட்டணங்கள், பொருட்களின் விற்பனை, கொை கணக்கிலாகும். பணம் கொடுக்கப்படுவது பொரு ஓய்வூதியங்கள், பிரயாணப்படிகள், மேலதிக வேை
l:l.
l.2
பெறுகைகள்:
பெறுகைகள் காசு, காசோலைகள், கா உருவத்தில் இருக்கலாம். காசு அல்லது காசு இல் பற்றுச் சீட்டொன்று உடனடிய உத்தரவாதமளித்துள்ள காசோலைகளின் விடயத்தில் கூட இது செய்யப்படலாம். ஆ6 காசாக மாற்றப்படுவதற்கு உட்பட்டு பற்று காசாக மாற்றப்படும்வரை பொருட்கள் எது வழங்கப்படவோ கூடாது.
காசோலைகள் காசுக்கட்டளை இடாப்பு
பெறப்படும் சகல காசோலைகளும், காசுக் இடாப்பில் (T.ஏ-எம்83) பதிவு செய்யப் உறுதிப்படுத்தப்படல் வேண்டும். பின்வி காசுக்கட்டளை மூலமாக என்ற சொற்கள்
(அ) பணங்கட்டுறுதிச்சீட்டு - படிவம்பெ. (ஆ) காசுப்பற்றுச்சீட்டு- படிவம்பொது 1 (இ) காசேட்டில்
நிதிப்பிரமாணம் 168 ஐ பார்க்க காசுக்கட்டளைகளிலும் 'குறுக்குக்கோடிட செய்யப்பட்டு காசாக மாற்று வதற்கு வங்கி
கொடுப்பனவுகள்:
கொடுப்பனவுகள் எப்போதும் காC இக்காசோலைகளில் "கைமாறத்தகாதது" என எனினும் சில திணைக்களங்களில் குறிப்பிட குறிப்பிட்டுச் சொல்லப் போனால் 300/- அடையாளமறியப் பட்டு பதவிநிலை வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் காசாக கொடுப் காசோலையொன்றை எழுதியதன் பின்னர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. சிறாப்பர் அக்கொடுப்பனவை 'சிறாப்பரின் காசேட்டி
62

ாசு, சில்லறைக்காசுஏடு Nருப்புப்பெட்டிச்சாவிகள்.
ாடுவது வரிகள், நாட்டுப் பொருள்வரித் தீர்வைகள், டகள் பிற பல்லின வருமானங்கள் ஆகியவற்றின் |ட்கள், சேவைகளின் கொள்வனவு, சம்பளங்கள், ல, நேரச்சம்பளம் முதலியவற்றின் பேரிலாகும்.
சுக்கட்டளைகள், முத்திரைகள் முதலியவற்றின் க்கட்டளை பெறப்படும் போது படிவம் பொது 172 பாகக் கொடுக்கப்படல் வேண்டும். வங்கி அல்லது வங்கிக் கொடுப்பனவு கட்டளைகளின் ால் தனிப்பட்ட காசோலைகள் பெறப்படும்போது ச் சீட்டொன்று வழங்கப்படலாமென்பதுடன் அது வும் வழங்கப்படவோ அல்லது சேவைகள் எதுவும்
f:
கட்டளைகளும், காசோலைகள், காசுக்கட்டளைகள் பட்டு பதவிநிலை உத்தியோகத்தரொருவரினால் பருவனவற்றில் 'காசோலை மூலமாக' அல்லது தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
Tgl l8
72
அதன் பின்னர் சகல காசோலைகளிலும் ட்டு' வங்கிபணம் கட்டும் நறுக்குகளில் பதிவு க்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும்-நி.பி.177(5)
சோலை மூலம் செய்யப்படல் வேண்டும். னக்குறுக்குக் கோடிடப்படல் வேண்டும்- நி.பி. 384. ட்டவொரு தொகைக்கு குறைவான தொகைகளை,
ரூபாவை அல்லது 500/- ரூபாவை தகுந்த
உத்தியோகத்தரொருவரினால் அங்கீகாரம் பதற்கு ஒழுங்குகள் உள்ளன. 'சிறாப்பரின் சார்பில் பதவியினர்களின் சம்பளங்களும் பிற படிகளும் கொடுப்பன விற்கான காசோலையை காசாக மாற்றி
'' கணக்கு வைப்பார்.

Page 67
l:3
l:4
1:5
கொடுப்பனவுகளுக்கான ஆதார ஆவணங் கொடுப்பனவுகளுக்கு ப்ொதுவாக உபயே
(அ) படிவம்பொது 33
மேற்படி
(ஆ) படிவம் பொது 36 - (இ) படிவம்பொது 177/178 - (ஈ) படிவம்பொது 29 - பண உறுதிப்பத்திரங்களுக்கு இலக்கமிடுதி பணங்கட்டுறுதிச் சீட்டுகள் எந்த தரப்ட சிவப்புப் பென்சிலினால் தொடர் இலக்கட உறுதிப்பத்திரங்களும் அவ் வண்ணம் தி இலக்கமிடப்படல் வேண்டும்.
காசேடு ஒன்றைப் பேணுதல்:
சகல அரசாங்க திணைக்களங்களும் அவ வைத்திருத்தல் வேண்டும். சகல பெறுகைக
வலதுபக்கத்திலும் பதியப்படல் வேை கொடுப்பனவுத்திகதிகளின் காலவரன் முை நாளின் முடிவிலும் காசேட்டிலுள்ள தொகை
l:6
மீதம் அடுத்த நாளுக்கு முற்கொணரப் பட கொடுப்பனவு நறுக்கிலுள்ள இலக்கம், பொ. பதியப்படல் வேண்டும். கொடுப்பனவுகள் (நீலம்) வழங்கப்பட காசோலையின் இலக்க
வங்கிக்கணக்கிணக்கம்:
நி.பி. 395 இன் நியதிகளில் காசேட்டு மீத காணப்படும் மீதங்களுடன் கணக்கிணக்கப் வங்கியினால் தேற்றப்பட்ட காசோலை, காசோலைகளையும் புட் குறியிட்டபின் 'ே மாற்றப்படாத காசோலைகளின்' நிரலெ தயாரிப்பது அவசியமானதாகும்.
2. சில்லறைக்காசு:
சில்லறை என்பது சிறியது எனப்பொருள்படு
2:l
அவசரச் செலவுகளை எதிர் நோக்குவதற்கானதாகும். அல்லது 2/3 குண்டு முனைப் பேனைகளைக் கொல் கொண்டு வருவதன்பொருட்டு சிறு பணியாளரொரு மிக அதிகமான பதிவுகளைச் செய்தும் நாளாந் கணக்கிணக்க வேலையையும் சிக்கலாக்கியும் காசேட் தேவையாகும்.
சில்லறைக் காசேட்டின் அமைப்பு:
சில்லறைக் கொடுப்பனவுகள் செய சில்லறைக்காசேடுகள் பேணப்படல் வேண்டு
6,

கள்:-
ாகிக்கப்படும் பண உறுதிப்பத்திரங்கள் வருமாறு:
சம்பளங்களுக்கு பொதுக் கொடுப்பனவுகளுக்கும் கட்டுநிதிகளுக்கும் முற்பணங்களுக்கும்.
வைப்புகளின் மீளளிப்புக்கு.
பிரயாணச் செலவுகளின் கொடுப்பனவிற்கு
வருமானத்திலிருந்து மீளளிப்புகளுக்கு
5ல்:
ாட்டமாதத்திற்கும் சிவப்பு மையினால் அல்லது
டெப்படல் வேண்டும். சகல கொடுப்பனவு பண
லமையினால் அல்லது நீலப் பென்சிலினால்
பற்றின் காசேடுகளை 'படிவம் பொது 58' இல் ளும் இடதுபக்கத்திலும் சகல கொடுப்பனவுகளும் ண்டும். பதிவுகள் பெறுகைகளின் திகதிகள், றயின்படி செய்யப்படல் வேண்டும். ஒவ்வொரு கள் மொத்தமாகக் கூட்டப்பட்டு சமப்படுத்தப்பட்டு ல் வேண்டும். பெறுகைகளின் விடயத்தில் பணக் து 172 இன் இலக்கம் ஆகிய இரண்டும் காசேட்டில் பின் விடயத்தில் பண உறுதிப்பத்திர இலக்கமும் மும் பதியப்படல் வேண்டும்.
ம் ஒவ்வொரு மாதத்தின் முடிவிலும் வங்கிகூற்றில் ) செய்யப்படல் வேண்டும். இந்நோக்கத்திற்காக களையும் வங்கியினால் காசாக மாற்றப் பட்ட நறாத காசோலைகளின்' நிரலொன்றையும் 'காசாக ான்றையும் அக்குறிப்பிட்ட மாதத்தின் முடிவில்
ம். எனவே "சில்லறைக்காசிற்கான தேவை சிறிய உதாரணம் ஊற்றுப்பேனை மைப்போத்தலொன்றை ர்வனவு செய்தல் அல்லது தபால் முதலியவற்றைக் 5 வருக்கு பஸ் கட்டணம் வழங்குதல். காசேட்டில் த சமப்படுத்தும் நடைமுறைகளையும் வங்கிக் டில் பளுவை அதிகரிக்காமிலிருப்பதே முக்கியமான
ப்யப்படும் நிறுவனங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் ம்ெ. அது பிரதான காசேட்டிற்குப் பொறுப்பாகவுள்ள
3.

Page 68
உத்தியோகத்தர் தவிர்ந்த பிற உத்தியோ8 இப்பதிவுகளைப் பதிவு செய்வதற்கு விே கிடைக்ககூடிய நிலையில் இல்லை. சிகே. தேவைப்பாடுகளுக்கு பொருத்தமானாதாக வ வைத்திருக்கப்படலாம்.
2:2 சில்லறைக்காசின் புதுப்பித்தல்.
மாதமுடிவில் அல்லது கட்டு நிதியின் 80% தொகையை ஆக்குகின்ற சகல உப பணஉறுதி இல் புதுப்பித்தல் பண உறுதிப்பத்திரமென்
உறுதிப்பத்திரத்தின் மறுபக்கத்தில் செலவுகளி பின்வருமாறு காண்பிக்கப்படல் வேண்டும்:
பிரயாணம் ரூபா 75/-
போக்குவரத்து ரூபா 90/
சிற்றுண்டிகள் ரூபா 82/-
களஞ்சியப்பொருட்கள் ரூபா 376/-
முத்திரைகள் ரூபா 96/-
சில்லறைச் செலவுகளும் கூட இயைபுள்ள வைக்கப்பட வேண்டுமென்பது புரிந்து கொ
2:3 கட்டு நிதிமுறைமை:
சில்லறைக்காசின் கட்டுநிதி முறைமையா கடமை குறித்தொதுக்கப்பட்ட உத்தியோகத் வழங்குவதற்காதாகும் இந்த மாறாதொகை 5 1,500/- ரூபாவாக அல்லது இதற்குக் குறைந் பின்னர் புதுப்பித்தல்கள் தேவைப்படும் நே கையிலுள்ள மீதமும் மூலக்கட்டுநிதிக்குச் ச முறைமையாகும்.
2:4 இருப்புச் சான்றிதழ்/சேவைச்சான்றிதழ்:
பெரிய கொடுப்பனவுகளுக்காகச் சட விடயத்திற் போல நி.பி.237 இல் குறிப்பி வொன்றுக்கு அல்லது சேவையொன்று5 ஒவ்வொன்றின் பேரிலும் வழங்கப்பட6 சமர்ப்பிக்கப்படும் பண உறுதிப்பத்திரங்களி மூலம் நேரடியாக வழங்கப்படுகின்றது.
3.காசின்கட்டுக்காப்பு:-
நடுத்தர அளவிலான திணைக் களங்களும் சிறாப்பர்களை எப்பொழுதும் பணிக்கமர்த்துகின் பெறுகின்ற பணத்திற்கும் சம்பளங்கள், மேலதிக களுக்குக்காக தங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படும் படி நேரடியாக கணக்காளரின் (கொடுப்பனவுகள்) கீழ் சிறாப்பரின் காசேட்டைச் சரிபார்க்கும் கடமையை பணம், கொடுக்கப்பட்ட பணம் ஆகிய இரண்டும்.
64

த்தரொருவரினால் கையாளப்படல் வேண்டும். சட அச்சிட்ட இடாப்போ அல்லது புத்தகமோ இடாப்பொன்றை தங்களுடைய திணைக்களத்தின் படிவமைத்த பின் அதில் சில்லறைக் காசேடு ஒன்று
செலவழிக்கப்பட்டதன் பின் புதுப்பிக்கப்படவுள்ள
ப்ெ பத்திரங்களையும் இணைத்து படிவம் பொது 35
று தயாரிக்கப்படல் வேண்டும். புதுப்பித்தல் பல
ன் வகை ஒவ்வொன்றினதும் சுருக்கிய மொத்தங்கள்
(2:1 இன் படி)
ரூபா 719
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கும் கருத்திட்டத்திற்கும் பற்று ள்ளப்பட வேண்டும்.
ானது சில்லறைக்காசிற்குப் பொறுப்பாக விருக்கும் தருக்கு முன்னரே தீர்மானிக் கப்பட்ட பணத்தை 00/- ரூபாவா, அல்லது 1,000/- ரூபாவாக ں [وڑi( ں\(\{/ த பிற எந்தத்தொகையாகவும் விருக்கலாம். இதன் ரத்தில் செய்யப்படுகின்றன புதுப்பித்ததொகையும். மமாகவிருக்கும். இது சில்லறைக்காசின் கட்டுநிதி
மர்ப்பிக்கப்படும் பண உறுதிப்பத்திரங்களின் ட்ட இரும்பு/சேவைச் சான்றிதழ்கள் கொள்வன $கு ஆதாரமளிக்கும் உப பண உறுதிப் பத்திரம் ல் வேண்டும். பெரிய கொடுப் பலவுகளுக்காக ன் விடயத்தில் பணம் காசேட்டிலிருந்து காசோலை
பெரிய திணைக்கங்களும் சிறப்பர் ஒருவரை/ *றன. இச்சிறாப்பர்கள் கரும பீடத்தில் தாங்கள் வேலை நேரச் சம்பளங்கள் போன்ற கொடுப்பனவு ணத்திற்கும் பொறுப்புள்ளவர்களாவர். சிறாப்பர் ) பணியாற்றுவார். ஒவ்வொருநாளின் முடிவிலும் இக்கணக்காளர் செய்தல் வேண்டும். பெறப்பட்ட செவ்வை பார்க்கப்பட்டு புத்தக மீதம் கையிலுள்ள

Page 69
உள்ளபடியான பணத்துடன்/ காசோலையுடன்/ கா அதன் பின்னர் சிறாப்பர் அறுக்கைப்பெட்டியைப் காப்பு பெட்டியின் சாவி கணக்காளரினால் வைத்தி பூட்டுக்களைக் கொண்டுள்ளன. எனவே இரண் கணக்காளரிடமும் இருக்கும். இதன் பிரகாரம் பெ சிறாப்பரிடம் இருக்கின்றமையையும் ஒழுக்கப்பெ காண்கிருேம்.
காசின் கட்டுக்காப்பைப்பற்றி கலந்துரையாடும் 'அறிவிப்புக் குறிப்புகளும்' காசும் கூட காப்பு உபயோகிக்கப்படாத காசோலை புத்தகங்களும் த காப்புப்பெட்டியில் பூட்டிவைத்திருக்கப்படல் ( குறிப்புகளை' களவெடுத்ததன் மூலமும் தவறாகச் (1980-84) திறைசேரிக் கொடுப்பனவுக் கருமபீடா கொண்ட தொகை களவாடப்பட்டுள்ளது.
4. இரும்புப் பெட்டியிகன் சாவிகள் நி.பி. 319
இரும்புப் பெட்டிகள், அறுக்கைப்பெட்டிகளின் வைக்கப்பட்டு திறைசேரியில் (கணக்குகள், கொடு திறைசேரி அவற்றை அடையாளமறி இலக்கமொ அவரச நிலைமையில் இணைச்சாவி தேவைப்படு! எழுத்துமூலக் கோரிக்கையொன்றைச் செய்தல் வே வண்டி நிலையங்களினதும் இணைச்சாவிகள் கொ வைத்திருக்கப்படல் வேண்டும். எந்த காப்புப் பெட் அறிவிக்கப்பட்டு புதிய பூட்டொன்றை பொருத்துெ வெளியூர் நிலையத்திற்கு மாற்றுவதற்கான எந்தச் உத்தியோத்தரினால் பொறுத்துக் கொள்ளப்படல் ே சாவிகள் பின்வருமாறு வைத்திருக்கப்படல் வேண்
காப்புப்பெட்டிச்சாவி G
இரட்டைப்பூட்டுள்ள g காப்புப் பெட்டிகள்
5. கள்வனைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமலிருக்குமிட
நேரடி பொறுப்பைச் சுமத்த முடியாவிட்டால் த
01. 25,000/= ரூபாவிற்கு மேற்படாத நட்டத்தின் 02. 25,000/= ரூபாவிற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 50,
அமைச்சின் செயலாளருக்கு.
6. ஆண்டின் முடிவில் சில்லரைக் காசின் மீளவு சகல சில்லரைக் காசுகளும் ஆண்டின் முடிவில் அலுவலகத்துக்கு முழுமையாக மீளளிப்பு செய்ய கட்டுநிதியொன்றை வழங்குவதற்கு புதிய விண்ண

சுக்கட்டளைகளுடன் சரிப்பார்க்கப்படல் வேண்டும் பூட்டி சாவியை தம்வசம் வைத்திருத்தல் வேண்டும். ருக்கப்படும். சில காப்புப் பெட்டிகள் இரட்டைப் சாவிகளில் ஒன்று சிறாப்பரிடமும் மற்றையது ாதிக கட்டுக்காப்பும் கணக்குக்காட்டற் பொறுப்பும் ாறுப்பு கணக்காளரிடம் இருக்கின்றமையையும் நாம்
போது உபயோகிக்கப்படாத காசோலைத் தாள்களும் பெட்டியில் பூட்டிவைத்திருக்கப்படல் வேண்டும். ற்போது உபயோகத்திலுள்ள காசோலைப்புத்தகமும் வேண்டும். எனக்குத் தெரிந்தவரை 'அறிவிப்புக்
கையாண்டதன் மூலமும் எண்பதாம் ஆண்டுகளில் பகளிலிருந்து ஏறத்தாழ 4.75 இலட்சம் ரூபாவைக்
இணைச்சாவிகள் பொறியிட்ட கடிதவுறைகளுக்குள் ப்பனவுகள் பகுதி) வைப்பிலிடப்படல் வேண்டும். ன்றைக் கொடுத்து இடாப்பில் பதிதல் வேண்டும். ம்போது திணைக்களம் பதிவு இலக்கத்தைக் குறித்த 1ண்டும். சகல அஞ்சல் அலுவலகங்களினதும் புகை ழும்பிலுள்ள அவற்றின் தலைமை அலுவலங்களில் டியினதும் சாவி இழக்கப்பட்டால் அது உடனடியான பதற்கான அல்லது காப்புப்பெட்டியை தூரத்திலுள்ள செலவினமும் இழப்பிற்குப் பொறுப்பாகவிருந்த வண்டும். நி.பி. 320 ஐப் பார்க்க. உபயோகத்திலுள்ள டும்.
காடுப்பனவுகள் கணக்காளரிடம்
ரு சாவி கணக்காளரிடமும்
மற்றைய சாவி சிறாப்பரிடமும்,
த்து அல்லது எந்த அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்மீதும் ார்த்தீடொன்றுக்கு பின்வருமாறு விண்ணப்பிக்கவும்.
விடயத்தில் திணைக்களத் தலைவருக்கு. 00/= ரூபாவிற்கு மேற்படாத நட்டத்தின் விடயத்தில்
Ունւյ.
ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கட்டுநிதியை வழங்கிய ப்படல் வேண்டும். புதிய ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ப்பமொன்று செய்யப்படல் வேண்டும்.
收大大
55

Page 70
13. வங்கிக்
(ஏ.தாமோத
நி.வி.380 வங்கியாளர்கள் சேவைகளுக்கு தி.பி (1) அரசாங்கப் பணத்தின், அது நடைமுறைப்ப பணமாகவிருந்தாலும் சரி, அதன் கட்டுக்காப்பிற் எந்த வங்கினதும் சேவைகளை திறைசேரிப் பிர
(2) திறைசேரிப் பிரதிச் செயலாளர் தம்மால் அங் கணக்குகளை திறப்பதற்கும் அவ்வங்கியில் வை மட்டுப்படுத்துவதற்கும் திணைக்களத்தலைவர் அதிகாரமளிக்கலாம். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வ தரொருவர் வைத்திருக்குமிடத்து திறைசேரிப் படுத்தப்பட வேண்டிய அளவையும் முறையும்
நி.பி 381 வங்கிக்கணக்குகளைத் திறத்தல்.
(1) திறைசேரிக்கு செய்யப்படவுள்ள விண்ணப்
உத்தியோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கொன்றை (கணக்குகள் பகுதி) பிரதான கணக்கீட்டு உத் தேவையை விளக்கியும் பின்வருவனவற்றையு செய்யப்படல் வேண்டும்:-
(அ) கணக்கு திறக்கப்படவுள்ள வங்கியின்
(ஆ) கணக்கின் தலையங்கம்.
(இ) கணக்கை தொழிற்படுத்துவதற்கு அ பெயர்களும் பிற விபரங்களும் (சம்ப
(2) மாதிரி கையொப்பங்கள்
(அ) புதிய வங்கிக் கணக்கொன்றைத் திறப்பதற்கு பேரில் காசோலைகளில் ஒப்பமிடுவதற்கு அதிகா பெயரும் பதவிப்பெயரும் கையொப்பதகதின் திறைசேரி (கணக்குகள் பகுதி) ஊடாக அனுப்பட கையொப்பத்தையும் கொண்டிருக்க வேண் ஒப்பமிடப்படல் வேண்டும்.
(ஆ) நிரலுக்கு செய்யப்படவுள்ள ஏதேனும் மாற்ற
வேண்டுமென்பதுடன் அத்தகைய தொடர்பு ஒப்பமிடப்பவும் வேண்டும். எனினும் மாற்றம் காரணமானதாக இல்லாமலிருக்குமிடத்து தி பெறப்படல் வேண்டும்.
(இ) திணைக்களத் தலைவர் இடமாற்றம் செய்ய ஏதேனும் மாற்றம் ஏற்படும்போது அந்த விடயட உத்தியோகத்தரினால் அறிவிக்கப்படல் வேண் திணைக்களத் தலைவரின் நியமனக் கடிதத்தின் ச மாதிரிகளையும் கூட சமர்பித்தல் வேண்டும். திை
6

கணக்குகள்
ரம்பிள்ளை),
1.செ.யின் அதிகாரம் ணமாகவிருந்தாலும் சரி அல்லது வைப்பிலுள்ள கு மத்தியவங்கியினதும் அல்லது இந்நாட்டிள்ள பிற திச் செயலாளர்பெற்றுக்கொள்ளலாம். கீகரிக்கப்பட்ட எந்த வங்கியிலும் உத்தியோக பூர்வ த்திருக்கப்படவேண்டிய அரசாங்க பணத்தொகையை களுக்கும் பிற அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கும் ங்கியில் உத்தியோகபூர்வ கணக்குளை உத்தியோகத் பிரதிச் செயலாளர் அத்தகைய கணக்குகள் பயன் பற்றி பணிக்கலாம்
பம்
த் திறப்பதற்கான விண்ணப்பம் திறைசேரியின் தியோகத்தருக்கு ஊடாக கணக்கைத்திறப்பதற்கான ம் உள்ளடக்கி முழுவிபரங்களையும் கொடுத்தும்
பெயர்
திகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களின் பதவிப் ளங்கள் முதலியன).
கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டதன் பின்னர் கணக்கின் ரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் ஒவ்வொருவரினதும்
நான்கு மாதிரிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு ப்படல் வேண்டும். திணைக்களத் தலைவரின் மாதிரி டிய மாதிரிக் கையொப்பங்கள் அவரினாலேயே
ம் அல்லது காசோலைகள் வங்கிக்கு அறிவிக்கப்பட சம்பந்தப்பட்ட திணைக்களத் தலைவரினாலேயே அல்லது சேர்க்கை, உத்தியோகத்தர்களின் இடமாற்றம் றைசேரியின் (கணக்கு பகுதி) முன் அங்கீகாரம்
ப்படும்போது அல்லது அப்பதவி தொடர்பில் பிற ) திறைசேரிக்கு (கணக்கு பகுதி) பிரதான கணக்கீட்டு டும். பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் புதிய ான்றுபடுத்திய பிரதியொன்றையும் கையொப்பத்தின் றசேரி இவற்றை வங்கிக்குச் சமர்ப்பிக்கும்.
6

Page 71
(3) காசோலைகளில் கையொப்பமிடுவதற்கு அதிக
பணம் செலுத்தல் வேண்டும் - நி.பி 1250. ஐ
நி.பி.382, வங்கியில் பணத்தொகைகளை வை வைப்பிடலிடப்படும் சகல பணத்தொகைகளும் பட்ட வங்கி பணம் கட்டும் நறுக்குடன் வங்கிச் பணத்தொகைகளுக்கு வங்கியிடமிருந்து பெற்று பொறுப்பாகவுள்ள உத்தியோகத்தர்களின் கடபை பெறப்பட்டவுடன் அது வங்கியின் பெற்றுக்கெ! முத்திரையும் கொண்டிருக்கின்றதென்பதைப் பற் வேண்டும்.
நி.பி.383 வங்கிகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்ப
(அ) திணைக்களத்தின் வங்கிக்கணக்கின் வரவு செலுத்தப்படும் போது வங்கிக்கு பணம் கட்டுறு பணம் செலுத்துபவர்களினால் பண உறுதிப் கூற்றுகளுடன் பணம் கட்டுறுதிப் பத்திரங்களை கோரப்படல் வேண்டும். வழக்கமான படிவத்தில் இந்த பணஉறுதிப் பத்திரங்களிலிருந்து தயாரிக் பணம் கட்டுறுதிப் பத்திரங்கள் கணக்கீட்டு ே ஒழுங்காகவிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ள பொறுப்பாகவுள்ள உத்தியோகத்தரின் கடமையா பொருத்தமான வடிவத்தில் அனுப்புவதற்குத் திணைக்களத்தால் தாயாரிக்கப்படல் வேண்டும்
(ஆ) அரசாங்க திணைக்களமொன்று திறைசேரியின் செலுத்தும் போதும் இயைபுள்ள பணம் கட் கப்படல் வேண்டும்
நி.பி.38 காசோலைப் புத்தகங்களின் பெறுகை (1) புத்தகங்கள் அந்நோக்கத்திற்காக விசேடமாக ரொருவரின் பாதுகாப்பான கட்டுக்காப்பில் 6ை புத்தகம் ஒவ்வொன்றும் பெறப்பட்டதன்பின் அப்புத்தகத்திலுள்ள காசோலைத் தாள்களை என
(2) சகல காசோலைகளிலும்' கைமாறத்தகாதது" எ6 காசோலைகளை வழங்குமாறு வங்கியிடம் கோ அச்சிடப்பட்டுள்ள விடயங்களில் அது எப்பொழு ன்ன்ற சொல் பதிவிடப்படல் வேண்டும் ('பெறு கோடிடல் தொடர்பில் நி.பி.383 (1) ஐயும் பார்:
(3)பெறுகைத்திகதி, காசோலைகளின் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கைகள் போன்ற பெறப்பட்ட காே காசோலைகளை எழுதும் நோக்கத்திற்காக அலு திகதியையும் புத்தகத்திலுள்ள கடைசிக் காே அழிக்கப்பட்ட திகதியையும் பதிவு செய்யும் செய்யப்படல் வேண்டும்.
(4) காசோலைகள் அல்லது காசோலைப் பத்தகங் மட்டுமே கையாளப்படுவதை உறுதிசெய்வதன் ே

காரமளிக்கப்பட்டுள்ள உத்தியோகத்தர்கள் பிணைப் ப் பார்க்க.
பப்பிடல்.காசோலையாக அல்லது காசாக வங்கியில் இதழிலும் அடியிதழிலும் உரிய முறையில் நிரப்பப் $கு அனுப்பப்படல் வேண்டும். வைப்பிலிடப்படும் க் கொண்டமை அறிவித்தலைப் பெறுவது அதற்குப் )யாகும். பணங்கட்டும் நறுக்கின் அடியிதழ் திரும்பப் ாண்டமை அறிவித்தலையும் அதன் உத்தியோக பூர்வ றித் தங்களைத் தாங்களே திருப்திப்படுத்திக் கொள்ள
டும் பணத் தொகைகள்:
க்கு பொது மக்கள்களினால் பணம் நேரடியாக திச் சீட்டுகளின் வெற்றுப்படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு பத்திரங்களை நிரப் புவிக்குமாறும் அவர்களுடைய அனுப்புவிக்குமாறும் வங்கி உத்தியோகத்தர்களிடம் ) அத்தகைய கொடுப்பனவுகளுக்கான பற்றுச்சீட்டுகள் கப்படல் வேண்டும். வங்கியிலிருந்து பெறப்படும் நாக்கத்திற்காக பகுக்கப்படமுன் எல்லாவிதத்திலும் வேண்டிது இத்திணைக் களத்தில் அவற்றிற்குப் கும். வங்கி அத்தகைய பண உறுதிப்பத்திரமொன்றை தவறுமிடத்து அத்தகைய பண உறுதிப்பத்திரம்
அல்லது கச்சேரியின் வங்கிக்கணக்கிற்கு பணத்தைச் ட்டுறுதிப்பத்திரப்படிவம் எப்போதும் உபயோகிக்
யும் கட்டுக்காப்பும். 5 குறித்தொகுக்கப்பட்ட பொறுப்பு உத்தியோகத்த வத்திருக்கப்படல் வேண்டும். அவர் வங்கியிலிருந்து னர் அது கிடைத்தமை பற்றி அறிவிக்கு முன்னர் ண்ணுதல் வேண்டும்.
னக் குறுக்குக்கோடிடப்படல் வேண்டும். 'கட்டளை' ரப்படல் வேண்டும். 'கொண்டுவருவர்' என்ற சொல் ழதும் வெட்டப்பட்டு அதற்குப்பதிலாக 'கட்டளை" வோன் கணக்கிற்கு மட்டும்' என்ற விசேட குறுக்குக் க்கவும்)
5, புத்தகம் ஒவ்வொன்றின் தொடர்பிலும் அச்சிட்ட சாலைப் புத்தகம் ஒவ்வொன்றினதும் விபரங்கள் வலகத்திற்கு புத்தகம் ஒவ்வொன்றும் வழங்கப்படும் சோலை எழுதப்பட்ட திகதியையும் அடியிதழ்கள் நோக்கத்தின் பொருட்டு இடாப்பொன்றில் பதிவு
கள் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்களினால் பொருட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
67

Page 72
(5) ஒரு கட்டத்திலிருந்து பிறிதொரு கட்டத்திற்கு < அல்லது மிகவும் துாரத்திலுள்ள இடங்களுக்கிடை வேண்டியிருந்தால் அவை பூட்டிய பெட்டியெ ஒருவரினால் கொண்டு செல்லப்படல் வேண்டும்
நி.பி.385. கொடுப்பனவுக் காசோலை, (1) 500 ரூபாவையும் அதற்கு மேற்பட்ட தொை
(அ) வங்கிக்கணக்கொன்று வைத்திருக்கப்படு
தொகைகளையும் கொண்ட கொடுப்ப
குறிப்பு:- "கைமாறத்தகாதது" என்ற சொற்க அகற்றமாட்டாது. ஆனால் காசோலை எழுதிக் கெ இது எவ்வாறெனில் காசோலையை காசாக செம்மையைப் பற்றியும் பெறுவோரின் அடையா இருத்தல் வேண்டும் என்பதனாலாகும். கொ செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து அதாவது உண்மைய செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து காசோலை காசாக எ பிரச்சினையிலுள்ள காசோலையின் வரும்படிகளு செலுத்த வேண்டிய பொறுப்புடையவராவர்.
விதிவிலக்கு:- பெறுவோன் கையொப்பமிட வழங்குமாறு அவர் விசேட கோரிக்கை விடுக்கு கொண்டபின் பதவி நிலை உத்தியோகத்தரொரு ளிக்கலாம் நி.பி. 360 ஐப் பார்க்க.
(ஆ) ஒரு காசோலையை எழுதுவதன் மூ
செய்யப்படலாம் உதாரணம்:-
(1) பதவியினர்களின் சம்பளங்கள் அல்லது
கொடுப்பனவுகளின் மொத்தத் தொ? காசோலை காசாக மாற்றப்பட்டு த
படுகின்றன.
(11) உத்தியோகப்பூர்வ காசுக்கட்டளைக காசுக்கட்டளைகளின் மொத்தத்தொக்ை எழுதப்படுகின்றது. நி.பி. 905 ஐப்பாக்
(111) ஒரேவங்கியில் தங்களுடைய கணக்குகள்
ஒரு காசோலை எழுதப்படுகின்றது.
(2) 10 ரூபாவிற்குக் குறைந்த தொகைக்ககு காே குறைந்த தொகைகளுக்கான கொடுப்பனவுகளுக்க 10 ரூபாவிற்குக் குறைந்த தொகைகளுக்கு காசோை வேண்டும்
நி.பி. 386 காசோலைகளின் வழங்கல் (1) காசோலைகளில் சரியான எழுதப்படல் வேன் இலக்கங்களும் எழுதப்பட்ட பின்னர் மோசடி இலக்கங்களுக்கும் முன்னாலும் பின்னாலும் செ இருப்பது பற்றி கவனம் எடுத்துக் கொள்ள இலக்கங்களும் கூடியவரை நெருக்கமாக ஆரம்
68

அல்லது ஒரு தளத்திலிருந்து பிறிதொரு தளத்திற்கு யே காசோலைப் புத்தகங்கள் கொண்டு செல்லப்பட ான்றில் வைக்கப்பட்டு நிரந்தர உத்தியோகத்தர்
ககளையும் கொண்ட கொடுப்பவவுகள்.
ம் போது ஐந்நுாறு ரூபாவையும் அதற்கு மேற்பட்ட எவுகள் காசாக கொடுக்கப்படலாகாது.
ள் காசோலையின் மாற்றத்தை எந்த விதத்திலும் ாடுப்பவருக்கு பாதுகாப்பை மட்டும் அளிக்கின்றது. மாற்றுபவர் காசோலையிலுள்ள புறக் குறிப்பின் ளத்தைப்பற்றியும் உறுதிப்படுத்தக்கூடிய நிலையில் ாடுப்பனவு பிழையான புறக் குறிப்பின் பேரில் ான பெறுவோன் தவிர்ந்த பிற ஆளொருவரினால் வரின் கணக்கின் பேரில் செய்யப்பட்டதோ அவர் க்காக காசோலை எழுதிக்கொடுப்பவருக்கு பணம்
முடியாதவராகிவிருக்குமிடத்து அல்லது காசாக மிடத்து பெறுவோனின் அடையாளத்தை அறிந்து வர் காசாக் கொடுப்பனவு செய்வதற்கு அதிகாரம
லம் சில சமயங்களில் பல கொடுப்பனவுகள்
ஓய்வூதியங்கள் இந்தவிடயங்களில் சம்பந்தப்பட்ட கைக்கு காசோலையொன்று எழுதப்படுகின்றது. னித்தனிக் கொடுப்பனவுகள் காசாக வழங்கப்
ளைப் பெறுதவன் பொருட்டு விண்ணப்பித்த கு அஞ்சல் அதிபதியின் சார்பில் காசோலையொன்று
ளை வைத்திருக்கும் பல பெறுவோர்களின் சார்பில்
சாலைகள் எழுதப்படுவதில்லை 500 ரூபாவிற்குக் கூட காசோலை மூலம் வழங்கப்படலாம். ஆனால் லகள் எழுதப்படுவது முடிந்தவரை தவிர்க்கப்படல்
ண்டும். காசோலை எழுதுபவரினால் சொற்களும் யான இமைச் செருகல்கள் அச்சொற்களுக்கும் ய்யப்படக்கூடியதாக இடைவெளி விடப்படாமல் ப்படல் வேண்டும். எழுதப்படும் சொற்களும் பிக்கப்பட்டு எழுதப்படல் வேண்டுமென்பதுடன்

Page 73
எழுதப்பட்ட பின் விடப்படும் ஏதேனும் இடை கீறப்படல் வேண்டும். சொற்களில் குறிப்பிடுவ இருத்தல் வேண்டும்.
LITT. • • • • • • • • • • • • மட்டும்' அல்லது
85 . . . . . . . . . . . . . உம் சதம். மட்டும்
பெறுவோன் அவருடைய பதவிப் பெயரின முழுமையாக எழுதப்படவேண்டுமென்பதுடன் 8 படுவது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உதாரணம் பெயர்கள் அஞ்சல் அதிபதி என்பதற்காகவோ அல் என்பதற்காகவோ பயன்படுத்தப்படலாகாது.
திகதியை எழுதும்போது மாதம் சொற்களில் எழு முடியாதமையினால் அல்லது காசோலைகளைத் காசோலைகளைத் தயாரிப்பதற்கு குண்டு முனை
குறிப்பு:- காசோலைகள் எழுதுவதற்குப் பொ( அரசாங்க பண்டசாலைத் திணைக்களத்திலிருந்து
(2) பெறுவோர்களின் கணக்குகளுக்கு கொடுப்பன பெறுவோர்கள் கணக்குகளின் வரவிற்கு எழுதப்பட அல்லது அதன் மறுபக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு ெ உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். கண பாகவுள்ள புறம்பான கூற்றொன்றில் காண்பிக்க குறிப்பிடப்பட்டு கூற்று கொடுப்பனவு உத்தியோச மேலும் அக்கூற்று அது இணைக்கப்பட்டுள்ள க ருத்தல் வேண்டும்.
(3) பண உறுதிப்பத்திர இலக்கம் குறிக்கப்படல் வேல் அடியிதழில் பண உறுதிப்பத்திரத்தின் இலக்கம் (
(4) செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி வழங்கப்படு
காலப்பகுதி வழங்கற் திகதியிலிருந்து முப்பது பற்றிய தெளிவான குறிப்பொன்று காசோலை விடயங்களில் இதை காசோலைத்தாள் ஒவ்வொன் நி.பி.391 இன் நியதிகளின் பிரகாரம் செல்லுபடி முடியும்.
(5) காசோலைகளில் கையொப்பமிடல் வங்கிக்கு ம
உத்தியோகத்தர்களினால் காசோலைகள் கையெ. பார்க்கவும்.
(6)குறுக்குக்கோடிடாக் காசோலைகள் கட்டளையிட வேண்டியதாக்கப்பட வேண்டுமென்பதுடன் அவ
(நி.பி.384 (2) ஐப் பார்க்க) குறுக்குக் கோடிடாக் கா நிலை உத்தியோகத்தரொருவரின் குறித்த அ 'குறுக்கோடாததாக்குவதற்கு' 'குறுக்குக் ே புறக்குறிப்பொன்றை காசோலையில் செய்வதன் வேண்டும். குறுக்குக் கோட்டிற்கு முடிந்தவை கையொப்பமிடுவதற்கு அதிகாரம்மளிக்கப்பட வேண்டும்
69

வெளியை நிரப்புவதன் பொருட்டு கோடு ஒன்று தற்கான தொகையின் உருவமைப்பு பின்வருமாறு
ால் குறிப்பிடப்படும் போது அப்பதவிப்பெயர் ருக்கப்பெயரினால் அப்பதவிப் பெயர் குறிப்பிடப் 'அஆ,' அல்லது 'பு,சே.மு, அ' என்ற சுருக்கப் ஸ்லது புகைவண்டிச் சேவை முகாமையாளர் அதிபதி
ழதப்படல் வேண்டும். காசோலைகள் துடைத்தழிக்க எழுதும் கருவியினால் தயாரிக்கப்படல் வேண்டும். ப்பேனைகள் உபயோகிக்கப்படலாகாது.
நத்தமான விசேட துடைத்தழிக்க முடியாத மையை பெற்றுக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்
வு காசோலையொன்று வங்கியோன்றின் சார்பில் - வேண்டியிருக்குமிடத்து கணக்குகள் காசேலையில் காடுப்பனவு உத்தியோகத்தரினால் உரிய முறையில் க்குகளில் விவரங்கள் காசோலையின் இணைப் iப்பட்டிருந்தால் அத்தகைய கூற்று காசோலையில் த்தரினால் உறுதிப்படுத்திப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். ாசோலையுடன் தெளிவான தொடர்பைக் கொண்டி
ண்டும். எழுதப்படும் காசோலை ஒவ்வொன்றினதும் குறிக்கப்படல் வேண்டும்.
ம் சகல காசோலைகளினதும் செல்லுபடியாகும் நாட்களுக்கு மட்டுபடுத்தப்படல் வேண்டும். இது யில் கொடுக்கப்படல் வேண்டும். சாத்தியமான *றிலும் அச்சிடுமாறு வங்கியிடம் கோரப்படலாம். டியாகும் காலப்பகுதிக்கு நீடிப்பொன்றை வழங்க
ாதிரிக் கையொப்பங்கள் அனுப்பபப்பட்ட இரண்டு ாப்பமிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். நி.பி.381 ஐப்
ப்பட்ட சகல காசோலைகளுக்கும் காசு வழங்கப்பட ற்றில் குறுக்குக் கோடிடப்படல் வேண்டும். சோலையொன்றை வழங்கும் நோக்கத்திற்கு “பதவி அதிகாரம் தேவைப்படுகின்றது காசோலையை காடு இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது' என்ற மூலம் குறுக்குக்கோடு இரத்துச் செய்யப்படல் ர நெருக்கமாக புறக்குறிப்பை, காசோலைகளில் இரண்டு உத்தியோகத்தர்கள் சான்றுப்படுத்தல்

Page 74
(7) பழுதாக்கப்பட்டு இரத்துச் செய்யப்பட்ட க காசோலையொன்று பழுதாக்கப்பட்டிருந்தால் அது இக் காரணத்தின் நிமித்தம் அல்லது பிற ஏதே காசோலையொன்று அடியிதழுடன் ஒட்டப்பட் வேண்டும்
காசோலைகளின் அடியிதழ்கள் கட்டுக்காப்பில் வேற்றப்பட்டபின் அல்லது குறிப்பிட்ட க எழுதப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஐந்து ஆண்டுகள் (
நி.பி. 387 மேலதிகப்பற்றுகள் தடைசெய்யப்பட்டு மூலம் செய்யப்படும் தமது சகல கொடுப்ப போதுமானதாகவுள்ளது என்பதை எப்போது உத்தியோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கிலிருந்தும் இரு
நி. பி. 388 காசோலைகளின் பதிவு (1) காசோலை ஒவ்வொன்றின் தொடர்பிலும் பின்வி அனுப்பப்படும் சகல காசோலைகளின் பதிவேெ கப்படல் வேண்டும்.
(அ) காசோலைத் திகதி
(ஆ) காசோலையின் இலக்கம் (இ) பணம் எடுக்கப்படும் வங்கியின் பெயர்
(ஈ) சமர்ப்பிக்கப்படும் தரப்பினர்
(உ) காசோலையின் தொகை
(ஊ) பண உறுதிப்பத்திர இலக்கத்தின் தொட
(எ) அனுப்பற் திகதி
(ஏ) கொடுப்பனவு பெற்றுக் கொண்டமை அ
(ஐ) அனுப்பலுக்கு பொறுப்பாகவுள்ள உத்திே
காசோலையின் அனுப்பல் நேரத்தில் பண உறுதி பற்றி அறிவிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து அந்தவிடயப் குறிக்கப்பட்டிருக்கும்
(2) 'குறுக்குக் கோடிடாத" காசோலைகள் (நி.பி
படலாகாது.
(3) 25/- ரூபாவிற்கு மேற்படாத தொகைகளைக் ெ
முற்காப்பு நடவடிக்கையாக உரிய முறையில் அனுப்பப்படலாம். பெறுவோனுக்கு வங்கிக் 8 சார்பில் எழுதப்படும் காசோலைகளில் 'பெறு எழுதுவதன் மூலம் குறுக்குக் கோடிடப்பட்டு சா
நி.பி. 389. காசோலைகளின் கையளிப்பு.
(அ) பெறுவோன் ஒழுங்காக அடையாளமறியப்பட் கையளிக்கப்படலாகாது. (நி.பி. 260 ஐப் பார் நிரூபிக்கப்பட்டதன் பின்னர் மட்டுமே “கு உத்தியோகத்தர் ஒருவரினால் அவரிடம் கொடுக்
7

ாசோலைகளும் காசோலைகளின் அடியிதழ்களும் து பயனுறுதியுடன் இரத்துச் செய்யப்படல் வேண்டும் னும் காரணத்தின் நிமித்தம் இரத்துச் செய்யப்பட டு காசோலைப்புத்தகத்துடன் வைத்திருக்கப்படல்
ல் வைத்திருக்கப்பட்டு கணக்காய்வில் அவை நிறை ாசோலைப்புதகத்திலுள்ள கடைசிக் காசோலை முடிவடைந்தபின் அவை அழிக்கப்படல் வேண்டும்
ள்ளன. கொடுப்பனவு உத்தியோகத்தர் காசோலை னவுகளையும் எதிர் நோக்குவதற்கு வங்கிமீதம் ம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எந்த ப்பிற்கு மேலாக பணம் எடுக்கப்படலாகாது.
பரும் விவரங்களைக் காண்பிக்கின்ற அஞ்சல் மூலம் டான்று ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலும் வைத்திருக்
ர்பு
றிவித்தற் திகதி
யோகத்தரின் முதலெழுத்தொப்பம் திப்பத்திரம் ஏற்கனவே பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டமை ) பற்றி பந்தி (ஏ) யின் கீழ் பொருத்தமான முறையில்
பி.386(6) ஐப் பார்க்க) அஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்
காண்ட காகசோலைகள் நட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு குறுக்கு கோட்டிடப்பட்டு பதிவுத் தபால் மூலம் கணக்கொன்று இருப்பதாக தெரியும் போது அவர் வோன் கணக்கிற்கு மட்டும்' என்ற சொற்களை தாரண தபால் மூலம் அனுப்பப்படலாம்.
டிருந்தாலன்றி பெறுவோனுக்கு காசோலையொன்று *க்க). பொறுவோனின் ஒழுங்கான அடையாளம் குறுக்குக் கோடிடாக் காசோலை' பதவிநிலை கப்படல் வேண்டும்.
O

Page 75
(ஆ) காசோலையின் இலக்கத்தையும் தொகையைய அல்லது குறுக்குக் கோடிடப்படவில்லையா 6 வங்கியின் பெயரையும் பண உறுதிப் பத்திர இ காண்பிக்கின்ற எழுத்திலான பெற்றுக் கொண்டை ஒவ்வொன்றின் தொடர்பிலும் பெறப்படல் வே
நி.பி. 390.தினந்தோறும் பூட்டி வைக்கப்பட்டுள்
(அ) ஒவ்வோரு நாளிலும் தொழில் முடிவுறுL உத்தியோகத்தர்கள் உபயோகிக்கப்படாத காே இருக்கின்றமையும் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட வழங்கப்பட்டுள்ள காசோலைகளின் எண்ணிக்ை திருப்திப் படுத்திக் கொண்டபின்பு மட்டுமே இடத்தில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.
(ஆ) புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு ஆனால் பதிய டாமலுள்ள எந்தக் காசோலைகளும் கூட இத வேண்டும்.
நி.பி. 391. காசோலையொன்றின் செல்லுபடிய
(அ) கொடுப்பனவுக்காக வங்கியில் சமர்ப் புறக்குறிப்பொன்றைச் செய்வதன் மூலம் திருத்த காலப்பகுதியொன்றுக்கு நீடிக்கப்படலாம். புற அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ள இரண்டு உத்திே வேண்டும்.
(ஆ) காசோலையொன்றின் செல்லுபடிக் கால
காசோலையின் அடியிதழும் அக் காசோலை ஏற்க அது இழக்கப்பட்ட காசோலையாகக் கருதப்ப நிறுத்தப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்துவத
(இ) செல்லுபடிக் காலப்பகுதியின் நீடிப்பு சிவப்பு
(1) காசோலையின் அடியிதழில்:
(2) முந்திய மாதத்தின் வங்கிக்கணக்கிணக்கச் நிரலின் பொருத்தமான விடயத்திற்கெ
குறித்துக் கொள்ளப்பட்டு காசோலை மீது தர்களினால் முதலெழுத்தொப்பமிடப்படல் வே.
நி.பி.392. பதில் காசோலைகள்.
(அ)காசோலையின் இரத்து. சமர்ப்பிக்கப்படும் டே முடியாத அளவுக்கு உருக்கெடுக்கப்பட்ட காசோ போது அந்த காசோலைக்கு வங்கியினால் ப உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு அதனைக் கவன புதிய காசோலையொன்று வழங்கப்படலாம் செய்யப்பட்டு கோப்பிலிடப்படலாம். காசோலை புதிய காசோலை வழங்குதல் பற்றிய விபரங்கள் குறித்துக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

ம் அக்காசோலை குறுக்குக் கோடிடப்பட்டுள்ளதா ான்பதையும் அது காசாக மாற்றப்பட வேண்டிய லக்கத்தையும் அது கையளிக்கப்பட்ட திகதியையும் ம அறிவித்தலொன்று கையளிக்கப்படும். காசோலை ண்டும்.
ளகாசோலைகளும் காசோலைப்புத்தகங்களும், ) போது காசோலைப் புத்தகங்கள் பொறுப்பு சாலைத் தாள்கள் யாவும் முழுமைக் கெடாமல் ட காசோலைத் தாள்களின் எண்ணிக்கை அந்நாளில் கயுடன் ஒத்திருப்பதையும் பற்றி தம்மைத் தாமே காப்புப் பெட்டியில் அல்லது பிற பாதுகாப்பான
ப்படாமல் அல்லது பெறுவோனிடம் கையளிக்கப்ப ன்படி காவற்கட்டுக்காப்பில் வைத்திருக்கப்படல்
ான காலப்பகுதியை நீடித்தல். பிக்கப்படாத காசோலையில் பொருத்தமான த் திகதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்கு மேற்படாத க்குறிப்பு காசோலைகளில் கையொப்பமிடுவதற்கு யோகத்தர்களினால் கையொப்பமிடப்பட்டிருத்தல்
ப் பகுதியை நீடிப்பதற்குமுன் காசுப் புத்தகமும் கனவே இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளமையை அல்லது ட்டதா அல்லது அதன் பேரிலான கொடுப்பனவு ன் பொருட்டு பரிசீலனை செய்யப்படல் வேண்டும்.
மையினால்
கூற்றிலுள்ள காசாக மாற்றப்படாத காசோலைகளின்
திராக (நி.பி.395).
புறக்குறிப்பில் கையொப்பமிடும் உத்தியோகத் ண்டும். ۔
ாது வங்கியினால் அநேகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட லையொன்றைப் பெறுவோன் திருப்பிக் கொடுக்கும் ணம் ஏற்கனவே வழங்கப்படவில்லை என்பதை மாக ஆராய்ந்த பின் அக் காசோலைக்குப் பதிலாக
மூலக் காசோலை பயனுறுதியுடன் இரத்துச் யை இரத்துச்செய்தல், அக் காசோலைக்குப் பதிலாக கீழேயுள்ள (இ)யில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதன் படி

Page 76
(ஆ) இழக்கப்பட்ட காசோலை ஒரு பெறுவோன் தேடிக் கண்டுபிடிக்க முடியாமலுள்ளதாக காசோலையொன்றை
(1) காசோலைக்கு இதுவரை காசு வழங் கணக்கிணக்கக்கூற்று, வங்கிக்கூற்றுகள்
(11) தொடர்புடைய காசோலைக்கு இறு வில்லையென்பதையும் இதன் பின் வழங்கப்படமாட்டாது என்பதையும் ட அத்துடன் (111) நட்டயீட்டுப் பத்திரத்தை துணையொ
செய்த பின் வழங்கலாம்.
பதிலாக புதிய காசோலையின் வழங்கல் விபரா பிரகாரம் குறித்துக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
(g)) குறித்துக் கொள்ளப்பட வேண்டிய விபரங்கள் இழக்கப்பட்டு அதற்குப் பதிலாக புதிய காே நடவடிக்கையும் கூட எடுக்கப்படல் வேண்டும்
(1) இயையுள்ள அடியிதழ்களில் மாட் (11) காசாக வழங்கப்படாததாகத் தோ
கணக்கிணக்கக்கூற்றின் காசாக பத்திகள் பூர்த்தி செய்யப்படல் ே (111) இரத்துச் செய்யப்பட்ட காசோை சிவப்புமையினால் புதிய பதிவெ
(iv) புதிய காசோலையின் வழங்கல்
மையினால் புதிய பதிவொன்று வ மூலக் காசோலை பற்றிய மாட் வெற்றிடமாகவிட்டு செய்யப்பட
நட்டஈட்டு முறியின் அமைப்பு.
காசோலைக்கான நட்டஈட்டுமுறி(நி.பி.392) . வழங்கப்பட்டு இழக்கப்பட்ட எனது சார்பில். p gy இலக்கத்தையும் 19. திகதியையும் கொ கருத்திற் கொண்டு கீழே கையொப்பமிட்டுள்ள தலைவர் ) அவருடைய அடுத்தமைவோர்களை அவற்றுக்கு எதிராகவும் அவரும்/அவர்களும் வதிலிந்தும் மூலக் காசோலைக்கான கொடுப்பன தொடர்பில் ஏற்படும் இழப்புகள், கட்டணங்கள், எழக்கூடிய சகல விளைவுகளிலிருந்தும் பாது படுகின்றேன்.
LLLLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLZLLLL LLL LLLLLL

காசோலையொன்று இழக்கப்பட்டுள்ளதாக அல்லது அறிவிக்கும் போது அதற்குப் பதிலாக புதிய
கப்படவில்லை என்பதை காசுப் புத்தகம், வங்கிக் ளைப் பார்வையிட்டு சரிபார்த்தல்.
தி முப்பது நாட்களுக்குள் பணம் வழங்கப்பட னர் அது சமர்ப்பிக்கப்படுமிடத்து அதற்கு பணம் பற்றி வங்கியிடமிருந்து உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுதல்
ட்டுப் படிவத்தில் பெற்றுக்கொள்ளல் ஆகியவற்றைச்
ங்கள் கீழேயுள்ள(இ) யில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதன்
. காசோலையொன்று இரத்து செய்யப்பட்டு அல்லது சோலையொன்று வழங்கப்படும்போது பின்வரும்
ட்டேற்று செய்யப்படல் வேண்டும்.
ற்றமளிக்கும் காசோலை தொடர்பில் இறுதிவங்கிக் மாற்றப்படாத காசோலைகள் நிரலின் 5,6,7,ஆம் வண்டும்
ல தொடர்பில் மூலப்பதிவுக்கு எதிராக காசேட்டில் ான்று செய்யப்படல் வேண்டும். அத்துடன்
திகதியின் கீழ் நடைமுறைக் காசேட்டில் சிவப்பு பழங்கப்பட்ட புதிய காசோலையின் விபரங்களையும் டேற்றையும் கொடுத்து ஆனால் பணப்பத்திகளை ல் வேண்டும்.
e னால் (திணைக்களத் தலைவர்) எனக்கு 9 KM I J K L M M ரூபாவிற்கு(ரூபா..) மட்டும் எழுதப்பட்ட "ண்ட. வங்கிக் காசோலையை வழங்கியமையைக் நான் சொல்லப்பட்ட.í ø a ø ø W ம் (திணைக்களத் ாயும் அவர் அவ்வண்ணம் செய்கின்றமையினாலும் பாதிக்கப்படுவதிலிருந்தும் சாட்டுதல் செய்யப்படு ாவைச் செய்வதிலிருந்தும் சொல்லப்பட்ட காசோலை செலவுகள் யாவற்றிலிருந்தும் அவற்றுக்கு எதிராகவும் காப்பு வழங்குவதற்கு உத்தரவாதமளித்து உடன்
கையொப்பம்(2/= ரூபா முத்திரை மீது)
72

Page 77
நி.பி.393.காசோலையொன்றின் பேரில் கொடு
(1) ஏதாவது காரணத்தின் பொருட்டு காசோலைெ அது பற்றி வங்கிக்கு உடனே அறிவித்து காே வழங்கப்படவில்லையென்பதையும் அதற்கு பின் வழங்கப்படமாட்டாது என்பதையும் பற்றிய உறு வேண்டும். அத்தகைய காசோலை எதுவும் நிறுத் செல்லுபடியானதாக்கப்படலாகாது. நிறுத்தத் காசோலையொன்றின் விடயத்திற்போல குறித்து பார்க்க.
(2) அத்தகைய காசோலையொன்றுக்குப் பதிலா
காசோலையொன்று வழங்கப்படலாம்.
(அ) எந்நேரத்திலும் மூலக்காசோலை கிை இயைபுள்ள ஏற்பாடுகள் ஏற்புடைத்தா
(ஆ) மூலக்காசோலை கிடைக்காமலிருக்குப பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்து ஆனால் முறியொன்று பெறப்படமுடியாமலிந்த அறிவிக்கப்பட்டு பணிப்பொன்று பெ (3) 'நிறுத்தப்பட்டுள்ள" காசோலைக்குப் பதிலா சம்பந்கப்பட்ட தொகைக்கான வரவு, மேே உறுதிப்படுத்தல் பெறப்பட்டதன் பின் அல்லது { நி.பி.394 (இ)யினதும் (ஈ)யினதும் நியதிகளின் பின்னைய விடயத்தில் காசோலைக்கு ஏற்கனே படுத்துவதன் பொருட்டு காசோலை கவனமாக செய்யப்பட்டு கோப்பிலிடல் வேண்டும்.
நி.பி.394, இரத்துச் செய்யப்பட்டு பதிலாக காசோை காரணத்தின் பொருட்டு காசோலையொன்று இர எதுவும் வழங்கப்படாமலிருந்தால் பின்வரும் ந
(அ) நி.பி.392 (அ) வில் காண்பிக்கப்பட்டுெ கோப்பிலிடப்படல் வேண்டும்.
(ஆ) இரத்தின் விவரங்கள் பின்வருமாறு குற
(1) காசோலையின் அடியிதழில்:
(2) ஆகப் பிந்திய வங்கிக் கணக்கிண நிரலிலுள்ள இயைபுள்ள விடயத்திற்ே
(3) காசேட்டிலுள்ள இயையுலுள்ள பதில்
73

ப்பனவு செய்யப்படுவதை நிறுத்துதல்.
யான்றின் மீதான கொடுப்பனவு நிறுத்தப்பட்டால் சாலைக்கு பணம் கடந்த முப்பது நாட்களுக்குள் னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் அக்காசோலைக்கு பணம் திப்படுத்தலை வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள நத்தை இரத்துச் செய்வதன் மூலம் அல்லது மீண்டும் தின் அடிப்படை இரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ள க் கொள்ளப்படல் வேண்டும். நி.பி. 394 (ஆ) வைப்
க பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே புதிய
டக்கக்கூடியதாகவிருக்குமிடத்து நி.பி.392(அ)வின் தல் வேண்டும்;
டெத்து நி.பி.392 (ஆ) வின் இயைபுள்ள ஏற்பாடுகள் ஏதேனும் காரணத்தின் பொருட்டு நட்டஈட்டு ால் அந்த விடயம் திறைசேரிக்கு (கணக்குகள் பகுதி) றப்படல் வேண்டும்.
ாக காசோலை எதுவும் வழங்கப்படாமலிருந்தால் ல குறிப்பிடப்பட்ட (1) இன் கீழ் வங்கியின் மூலக்காசோலையே கிடைக்கக்கூடியதாக வந்த பின் பிரகாரம் எடுத்துக் கொள்ளப்படல் வேண்டும். வ பணம் வழங்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப் ஆய்வு செய்யப்பட்டு பயனுறுதியுடன் இரத்துச்
ல எதுவும் வழங்கப்படாத காசோலைகள், ஏதாவது ந்துச் செய்யப்பட வேண்டியதாகவிருந்து காசோலை டவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்
ர்ளதன் பிரகாரம் காசோலை ஆய்வு செய்யப்பட்டு
மித்துக் கொள்ளப்படல் வேண்டும்:-
க்கக்கூற்றின் காசாக மாற்றப்படாத காசோலை கெதிராக;
வுக்கு எதிராக.

Page 78
14. வங்கிக்க (σ. தாமோத
வங்கிக் கணக்கிணக்கம் என்றால் என்ன ?
சேவைகள், வழங்கல் தொடர்பில் காசோலைக பெரிய அமைப்புகளிலும் மாத முடிவொன்றில் வ அவசியமானதாகும். வங்கிக் கொடுப்பனவுகள் த்ெ அநேகமாக குறித்த திகதியொன்றின் பிரகடனப்படுத் கணக்கிணக்கமொன்றை செய்து சேவைகளுக்காக வ காசோலைகள் எவை என்பதை கணக்கிணக்கடெ தாகவிருக்கும்.
அரசாங்கத்திணைக்களங்களினால் அல்லது அ6 வங்கிக் கணக்கிணக்கமொன்று தேவை என்பது மட அமைப்புகளினால் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் காசே
இந்த செயற்பாடு பெறப்பட்ட காசோலைகளி ளங்களுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் திருப்பி அனுப்பு வழங்கல்களுக்கும் சேவைகளுக்குமாக வழங்கப்பட் காண்பிக்கும்.
வங்கிக் கணக்கிணக்கம் அவசியமானதா?
இது திணைக்களம் அல்லது அமைப்பு கணக்சை சேவைகளுக்காக வழங்கப்பட்ட காசாக மாற்ற கண்டறிவதற்கு அவசியமானதாகும். வழக்கமாக காசோலைகள் அல்ல. இக்காசோலைகள் வங்கி கொடுக்கப்படுவதுடன் இறுதியில் திணைக்களம் அ பற்று வைக்கப்படுகின்றன. ஒரு மாதத்தில் கொடுப் மாதம் முடிவடைவதற்குள் காசசாக மாற்றப்பட்( காசேட்டு மீதமும் வங்கி மீதமும் ஒன்றாகவிருக்கு
இதைப் போலவே, பல்வேறு மூலங்கலரிலி பெறுகையின் காலவரன்முறையின் பிரகாரம் பதிவு அமைப்பு கணக்கைத் தொழிற்படுத்தும் வங்கிக்கு
இக்காசோலைகளைப் பெறுகின்ற வங்கி காசே அவற்றிற்கு வரவு வைப்பதில்லை. இந்த நடைமு பட்டவொரு காலப்பகுதியில் காசேட்டில் வரவுப்பு மீதத்திலிருந்து மாறுபட்டிருக்கும். சில திணைக்கள் புறம்பானவொரு வங்கிக்கணக்கில் வரவு வை வங்கிக்கணக்கில் இருந்து செய்விக்கின்றன. இது 8
பெறப்படும் காசோலைகள் பலவாகவிருந்தால் கணக்குகளையும் திணைக்களத்தினால் அல்லது கொடுப்பனவிற்கு பிறிதொரு கணக்கையும் வைத்தி

ணக்கிணக்கம்
நரம்பிள்ளை)
ள் வழங்கப்படும் அரசாங்கத் திணைக்களங்களிலும் 1ங்கிக் கணக்கிணக்கமொன்றைச் செய்தல் மிகவும் ாடர்பில் காசேட்டில் காணப்படும் காசேட்டு மீதம் திய வங்கி மீதத்துடன் ஒத்திருக்கமாட்டாது. எனவே ழங்கப்பட்டு இன்னும் வங்கியில் சமர்ப்பிக்கப்படாத 0ான்றைச் செய்து கண்டுபிடிப்பது அவசியமான
மைப்புகளினால் வழங்கப்படும் காசோலைகளுக்கு ட்டுமின்றி இதைப் போன்ற ஒரு செயற்பாடு அல்லது ாலைகளுக்கும் தேவைப்படுகின்றது.
ன் தொடர்பில் வரவு வைக்கப்படாமல் திணைக்க பப்பட்ட காசோலைகளை காண்பிக்கும் என்பதுடன் டு காசாக மாற்றப்படமாலுள்ள காசோலைகளையும்
த் தொழிற்படுத்தும் வங்கியில், வழங்கல்களுக்கும் ப்படுவதற்கு சமர்ப்பிக்கப்படாத காசோலைக ைof அரசாங்க திணைக்களங்களினால் வழங்கப்படும் க், கணக்கொன்றுக்கு ஊடாகவே காசாக மாற்றிக் ல்லது அமைப்பு தொழிற்படுத்தும் வங்கிக்கணக்கில் ப்பனவாக வாங்கப்படும் சகல காசோலைகளும் அம் டுள்ளதன் பிரகாரம் வங்கியில் கணக்கிடப்பட்டால் ம்.
ருந்து பெறப்படும் காசோலைகள் காசேட் டில் செய்யப்படுகின்றன. இவை திணைக்களம் அல்லது கட்டுந்துண்டுடன அனுப்பப்படுகின்றன.
ாலை தேறும் காலம் வரை திணைக்களக் கணக்கில் மறை காலத்தை எடுக்கின்றது. எனவே கொடுக்கப் பக்கத்திலுள்ள மொத்தம் அநேகமாக வங்கியிலுள்ள ாங்களும் அமைப்புகளும் அவற்றின் பெறுகைகளை ப்பதுடன் கொடுப்பனவுகளை பிறிதாபனவொரு கணக்கிணக்க நேரத்தில் கஷ்டங்களை நீக்கும்.
காசோலைகளின் பெறுகைக்கு புறம்பான வங்கிக் து அமைப்பினால் எழுதப்படும் காசோலைகளின் திருப்பது உச்சிதமானதாகும்.

Page 79
இதற்கு சிறந்த உதாரணம் தொலைத்தொட நாளொன்றுக்கு வந்து சேரும் காசோலைகள் 10 திணைக்களத்தில் கூட காசோலைகளின் பெறுை இதனைப் போன்ற தொழிற்பாட்டையுடைய திை வங்கியாணைகள், காசுக்கட்டளைகள், அஞ்கற் கட்ட பொருட்டு புறம்பான வங்கிக்கணக்குகளை வைத்தி
இதன் படி வங்கிக் கணக்கின் கணக்கிணக்கெ காசோலைகளையும் தேறாத காசோலைகளையும் படுவதற்கும் தேவையாகவிருப்பதைக் காணக்கூடி காசோலையைப் பெற்ற காசோலை பெறுபவரின காசோலை வைத்திருக்கப்படாமல் வங்கியில் வர உதவும்.
அத்துடன் தேறாத காசோலை அல்லது காே எடுத்துள்ளது என்பதைக் கவனித்துக் கொள்வ கொள்ளப்படாமல் திருப்பியனுப்பப்பட்ட காசே அல்லது வங்கியினால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை எடுத்துக் கொள்ள முடியும்.
அதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் (1), வங்கிக் கணக்கிணக்கம் பின்வருவனவற்றைக்
(அ). திணைக்களத்தினால் அல்லது அமைட
பேணப்படும் காசேடு சரியானது.
(ஆ). திணைக்களத்தினால் அல்லது அமைப் பற்றுகளுக்கும் வரவுகளும் காண்பிக்
(இ). திணைக்களத்திற்காக அல்லது அமைப் தொடர்பில் வங்கியினால் செய்ய துலாபாரமாகக் காண்பிக்கப்படுகின்ற
(11). இது பின்வருவனவற்றைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு
(அ). வழங்கப்பட்ட காசோலை ஏன் சமர் உதவுகின்றது. அக் காசோைைல பெய தவறான இடத்தில் வைக்கப்படுத்தப் பட்டிருந்தால் அக் காசோலை சமர்பி மென வங்கிக்கு அறிவிப்பதன் மூலம் தேவையான நடவடிக்ைைக எடுக் அமைவாக புதிய காசொலையொன எடுக்கப்படலாம்.
(ஆ). வரவு வைக்கப்படுவதற்கு வங்கிக்கு வைக்கப்படவில்லை என்பதையும் என்பதையும் கண்டுபிடிப்பதற்கு உத செய்யப்பட்ட வழங்கல்களை அ நிறுத்துவதற்குத் தேவையான நடவ பிரமாணங்களின் நியதிகளின் பிரகார

டர்பு திணைக்களமாகும். இத்திணைக்களத்தில் 0க்கு மேற்பட்டதாகும். உள் நாட்டு இறைவரித் க மிகவும் அதிகமானதாகும். இந்த நிலைமையில் ணக்களங்கள் அல்லது அமைப்புகள் காசோலைகள், ளைகள் வரவு வைக்கப்படுவதை இயலச் செய்வதன் ருப்பது விவேகமானதாகும்.
மான்று கொடுப்பனவிற்காக சமர்ப்பிக்கப்படாத
கண்டறிவதற்கும் பரிகார நடவடிக்கை எடுக்கப் பதாகயுள்ளது. இது வழங்கல்கள், சேவைகளுக்காக ால் அவருடைய கட்டுக்காப்பில் வழங்கப்பட்ட வு வைக்கப்படுவதை அவர் கவனித்துக் கொள்ள
Fாலைகள் தொடர்பில் வங்கி என்ன நடவடிக்கை தற்கும் அவசியமானதாகும். அத்துடன் ஏற்றுக் ாலைத்தொகைக்கான காசை / காசுக்கட்டளையை . காசேசாலையைப் பெறுவதற்கும் தேவையான
காண்பிக்கின்றது.
ப்பினால் பேணப்படும் வங்கிக்கணக்கு தொடர்பில்
பினால் அதன் காசேட்டில் செய்யப்படும் பிழையான கப்படுகின்றன.
பிற்காக வங்கியனால் பேணப்படும் வங்கிக் கணக்கு பப்படும் பிழையான பற்றுகளும் வரவுகளும்
a.
த உதவுகின்றது.
ப்பிக்கப்படவில்லை என்பதைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு பர்ச்சியின் போது இழக்கப்பட்டு விட்டதா அல்லது பட்டுவிட்டதா என்பது அக்காசோலை இழக்கப் க்கப்படுமிடத்து அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டா காசோலை மீதான கொடுப்பனவை நிறுத்துவதற்கு கப்படலாம். அத்துடன் நிதிப்பிரமாணங்களுக்கு ண்றை வழங்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கை
த அனுப்பப்பட்ட காசோலையொன்று ஏன் வரவு காசோலை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லையா வும். அப்படியிருக்குமிடத்து காசோலை தொடர்பில் புல்லது சேவைகளை அல்லது இரண்டையும் டிக்கையெடுக்கப்பட வேண்டுமென்பதுடன் நிதிப் ம் மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

Page 80
(111). நிதி முகாமையாளராக தங்கள் வங்கியில்
இலாபகரமாக பயன்படுத்துவதற்கான வழிவன படுத்துகைக்கு நடவடிக்கையெடுக்கப்படாவி படுத்தப்படாத காசோலைகளின் பேரில் ஒருவர்
(iv). இது வங்கி மீதம் சிவப்பானதா அல்லது இல்
வங்கிக் கணக்கிணக்கத்தை எவ்வாறு தயாரிப்பது
வங்கிக்கணக்கிணக்கத்திற்கு மிகவும் தேவைப்படு
(அ). காசேடு
(ஆ), வங்கிக் கூற்று
(இ). முந்திய மாதத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட
காசோலைகளின் நிரல் (ஈ). மீதம் தொடர்பிலான வங்கிச் சான்றிதழ் (உ). திணைக்களத்தினால் பெற்றுக்கொள்ள
லிடப்பட்ட நிதி ஏற்றங்கள்.
காசேடு. இது காலவரண்முறையின் பிரகாரம்
படுத்தப்படல் வேண்டும். அது ச படுத்தப்படல் வேண்டும்.
முன் கொணரப்பட்ட மீத
கூட்டுக ;பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கழிக்குக. வழங்கப்பட்ட காசோை
மொத்தம்
இல் இருந்தவாறான மீதம் (+ அல்லது
வங்கிக் கூற்று
பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வங்கிக் கூற்றுக்கள் குறிப்பிட்டவொரு காலப்பகுதிக்கான வங்கிச வங்கியிடமிருந்து பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வாங்கல் எதுவும் செய்யப்பட்டிராவிட்டாலும' இல்
வங்கிக்கூற்றில் குறித்தல் அல்லது குறுக்குக் வேண்டும். மாதமொன்றின் தொடர்பிலான இறுதி வ பதிவு மீது வங்கிமுகாமையாளரினால் உரிய அனுப்பப்படல் வேண்டும். காசாக மாற்றப்படாத கணக்காளரினால் உரிய முறையில் சான்றுபடுத்தப் அல்லது காசாக மாற்றப்படாத காசோலைக ஒளிப்படப்பிரதியொன்று கிடைக்குமாறு செய்யப் அல்லது குறுக்குக்கோடுகளையும் அல்லது இரத்துக்
குறியிடல்

கிடைக்கக்கூடியதாகவுள்ள நிதி வளங்களை உச்ச ககளை கண்டு கொள்ள முடியும், உச்சப் பயன் ட்டால் வங்கியை, அவ் வங்கியிலுள்ள பயன் மேலும் செல்வந்தமுடையதானதாக ஆக்குவார். லையா என்பதைக்காட்டும் ஒரு சுட்டியாகும்.
து என்பது.
ம்ெ புத்தகங்களும் பதிவேடுகளும்.
காசாக மாற்றப்படாத காசோலைகளின் தேறாத
)
"ப்பட்டு ஆனால் பெறுமதி வங்கியினால் வைப்பி
பதிவு செய்யப்பட்டு உரிய முறையில் உறுதிப் மநிலைப்படுத்தப்பட்டு உரியமுறையில் சான்றுப்
,ub (+ அல்லது 一り W O P O P Y () se P y My F F S J I O O P O
கட்டு நிதி LL LLLLLLLL LL LLLLL LLLL LLL LLLLLL LL LLL LLLL LL LSL
லகளின்
LS LL LS LSLL L0 LL LS0 0LL LLLL LL LLL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LSL LLS
திகதிகளின் படி கோப்பிலிடப்படல் வேண்டும். * கூற்றொன்று காணப்படாவிட்டால் இதை ப்படல் வேண்டும். இக் காலப்பகுதியில் கொடுக்கல் bலை கூற்று ஒன்று பெறப்படல் வேண்டும்.
கோடிடல் அல்லது வெட்டு இல்லாமலிருத்தல் 1ங்கிக்கூற்றுடன் வங்கியின் இறப்பர் இலாஞ்சனைப் முறையில் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழும் காசோலைகளின் / தேறாத காசோலைகளின் நிரல்.
ப்பட்ட முந்திய மாதத்தின் தேறாத காசோலைகளின் ளின் நிரலின் இணைப்படியொன்று அல்லது படல் வேண்டும். இக் கூற்று எந்த குறிகளையும் களையும் கொண்டிருத்தலாகாது.

Page 81
இது குழந்தையின் விளையாட்டு போன்றதா செய்யப்படல் வேண்டும். குறியிடும் போது மிக எதிர்பார்க்கப்பட்ட கவனம் காண்பிக்கப்படாவிட் மேற் கொள்ளும் சாத்தியம் ஏற்படலாம். இது பணத்தையும் விரயம் செய்வதை உள்ளடக்கும்.
இதை தவிர்பதன் பொருட்டு முதலாவது குறிய வேண்டும்.
எவ்வெண்ணம் குறியிடல்
வெவ்வேறு வகை குறியிடல்கள் உள்ளன. கா தயாரிக்கப்பட்ட நிரலிருந்து சமர்பிக்கப்படாத / உபயோகிக்கின்றனர். மற்றும் சிலர் தொட்டி உபயோகிக்கின்றனர். மற்றும் பென்சிலினால் பதில்
காசேட்டிலிருந்து பதிவுகளையும் சமர்பிக்கப்படா பென்சிலினால் இரத்துச் செய்யப்படுவது பிழைய கண்டுள்ளேன் என்பதுடன் இதை நான் சிபாரிசு ெ
புட்குறியிடுதல் பரந்த அளவில் பின்பற்றப்படு புட்குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதைக் கண்டு பிடிப் வழிவகையாகத் தெரியவில்லை.
கீழே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளதன் படி இலக்கத் இணைப்புக்குறி இடப்படுவதே ஆகச்சிறந்ததென ர
0846.42 1004.10 இணைப்புக்குறி அல்ல
வங்கியினால் எந்தக் காசோலைக்கு பணம் வழா எழாமலிருப்பதன் பொருட்டு தொட்டிழுப்புக்குறி அ இடப்படல் வேண்டும். எனவே இந்த வேலைவிடய தாங்கள் கவனமாக இராவிட்டால் தாங்கள் பிழை கொள்ள வேண்டியதைத் தவிர தங்களுக்கு வேறு மாத நிரலில் இருந்தும் செவ்வைபார்க்கப்பட்ட வங் பார்ப்பது என்பது
காசாக மாற்றப்பட்ட காசோலைகளின் 50 தா கொண்டால் காசேட்டிலிருந்தும் முந்திய மாத நிரல் குறிக்காமல் விடும் சாத்தியம் உண்டு. இதைத்தவ பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது.
கூற்றான் முதலாவது 12 தாள்களையும் பென்சிலி நீலமையினாலும் அடுத்த 12 தாள்களை சிவப் நிறத்தினாலும் குறித்துக்கொள்ள முடியும். 12 தாள்க ஆகவிருந்தால் காசேட்டிலும் முந்திய மாதநிரெ இணைப்புக்குறிகளை தொட்டிழுப்புக்குறிகளையும் எதுவும் விட்டுவிடப்படவில்லை என்பதைப் ட பார்த்தலாகாவிருக்கும். மற்றைய நிறங்களின் ெ இடம்பெறவேண்டும். இறுதியில் வங்கிக் கூற் காசேட்டிலும் முந்திய மாத நிரலிலும் தொட்டிழு காண்பிக்கப்படும். இந்தக் கணக்கிணக்கத்திற்குப் பு காசோலைகளினதும் கூற்றொன்று தயாரிக்கப்படல்

கவுள்ளது. ஆனால் இது மிகவும் ஊக்கத்துடன் வும் கவனத்துடன் அது செய்யப்படல் வேண்டும். டால் திரும்புவும் அதே குறியிடல் நடைமுறையை தேவையற்ற முறையில் நேரத்தையும் சக்தியையும்
பிடலின் போது மேலதிக கவனம் செலுத்தப்படல்
சேட்டிலுள்ள பதிவில் அல்லது முந்திய மாதத்தில்
தேறாத காசோலையில் சிலர் புறக்குறியீடுகளை 1ழுப்புக் குறியை அல்லது இணைப்புக்குறியை வை ரத்துச் செய்கின்றனர்
த காசோலைகளையும் / தேறாத காசோலைகளையும் ான நடைமுறையென்பதை அனுபவ மூலமாக நான் சய்யவில்லை.
கின்றது. புட்குறி எந்த இலக்கத்தின் தொடர்பில் பது கஷ்டமானதாக விருப்பதனால் இதுவும் சிறந்த
*திற்கு பக்கத்தில் தொட்டிழுப்புக் குறி அல்லது ான் பரிந்துரைக்கின்றேன்.
து தொட்டிழுப்புக்குறி.
வ்கப்பட்டுள்ளது என்பதைப்பற்றி எந்த ஐயப்பாடும் புல்லது இணைப்புக்குறி இலக்கத்தின் நடுப்பாகத்தில் பம் மிகவும் கவனத்துடன் செய்யப்படல் வேண்டும். ழகளை விடமுடியுமேன்பதுடன் திரும்பவும் மேற்
மாற்று வழியில்லை. காசேட்டிலிருந்தும் முந்திய கிக்கூற்றிலுள்ள பதிவுகளை எவ்வண்ணம் செவ்வை
ள்களை வங்கிக்கூற்று கொண்டுள்ளதாக வைத்துக் பிலிருந்தும் ஒன்று அல்லது இரண்டு விடயங்களைக் பிர்ப்பதன் பொருட்டு நிறமூட்டல் முறையொன்று
னால் குறிக்கமுடியும். மற்றைய 12 தாள்கைைளயும் பு மையினாலும் மீதி 14 தாள்களை பிறிதொரு 1ளின் தொடர்பில் வங்கிக்கூற்றிலுள்ள பதிவுகள் 242 மிலும் இருந்து 242 பென்சிலினால் இடப்பட்ட எண்ணிக்கொள்ள முடியும். இது 12தாள்களிலிருந்து ார்த்துக்கொள்வதற்குரிய முழுமையான செவ்வை தாடர்பிலும் கூட இதைப் போன்ற தொழிற்பாடு றிலுள்ள பதிவுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை ப்புக்குறியினால் அல்லது இைைணப்புக்குறியினால் பின் சமர்பிக்கப்படாத காசோலைகளினதும் தேறாத
வேண்டும்.
7

Page 82
0 & 0 & 0 & 0 & P 9 (7 இல் இருந்தவாறான காே
கொடுப்பனவிற்காக சமர்பிக்கப்பட
சான்றிதலொன்றின் பிரகாரம் வங்கி
நி.பி 189 ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத காசோலைக வங்கியினால் காசோலையொன்று ஏற்றுக்கொள்
உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(அ). காசோலையை பாதுகாப்பான கட்டு (ஆ). கொடுக்கல் வாங்கலில் சம்பந்தப்ப உத்தியோகத்தருக்கும் காசோலை மீ சேசவைகளை அவர்கள் நிறுத்துவன (இ). ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுள்ள எந் திரும்பப் பெறுவதற்கும் மேலும் எ (ஈ). காசோலை எழுதிக் கொடுப்பவரின் (உ). காசோலை எழுதிக்ெெகாடுப்பவ (கணக்குகள் பதிவு) அறிவிப்பதற்கு
(ஊ). அதன் பின்னர் திறைசேரியின் தீ காசோலைகள் எதுவும் ஏற்றுக்
கொள்வதற்கு.
(எ). புதிய கொடுப்பனவொன்றை காச
(ஏ). நி.பி 486 இல் விதிக்கப்பட்டுள்ள க
நி.பி 486 ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத காசோலைக வங்கித் தொழில் நிலையங்களிலுள்ள 'அ' திை
(அ). பதிவுகளின் திரும்புகை.
காசோலையொன்று ஏற்றுக்கொல் காசேட்டின் கொடுப்பனவுப் பக்கத்தில் முற்பணங்கள்- காசோலை திருப்பி கணக்கிற்கு ' பணத்தொகையை ட வருமானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதிக்கப்படுகின்றது. (ஆ). புதிய அனுப்பலுக்கான அழைப்பு
சம்பந்தப்பட்ட ஆளிடமிருந்து பு உடனடியாக கோரப்படல் வேண்டும்
(இ). புதிய கொடுப்பனவிற்கான பெறு.ை

*l6 Löb .
ாத காசோலைகள் .
மீதம் .
ள் .
ளப்படாதவிடத்து பின்வருவனவற்றைச் செய்வதற்கு
க்காப்பில் வைத்திருப்பதற்கு
ட்டுள்ள சேகரிப்பு, உத்தியோகத்தருக்கும் பிற எந்த தான கொடுப்பனவை அல்லது வழங்கலை அல்லது த இயலச் செய்வதன் பொருட்டு அறிவிப்பதற்கு.
தக் கொடுப்பனவையும் அல்லது வழங்கலையும் ந்தச் சேவையையும் நிறுத்துவதற்கு.
விளக்கத்தைப் பெறுவதற்கு.
ரின் விளக்கத்துடன் விடயத்தைத் திறைசேரிக்கு
ர்மானம் வழங்கப்படும் வரைக்கும் அவரினால் கொள்ளப்படாமலிருப்பதை உறுதிப் படுத்திக்
ாகக் கோருவதற்கு ; அத்துடன்
ணக்கீட்டு நடைமுறையை பின்பற்றுவதற்கு.
ளின் கணக்கீடு.
வணக்களங்களும், கச்சேரிகளும்.
ாளப்படாதவிடத்து காசோட்டிலுள்ள மூலப் பற்று
b பதிவொன்றைச் செய்வது 'அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அனுப்பப்பட்ட காசோலை காசாக மாற்றப்படாத பற்று ைைவப்பதன் மூலம் திருப்பப்படுகின்றது. - மூல வரவு பதிவுறாமல் இருப்பதற்கு
தியவொரு கொடுப்பனவு விரும்பத்தக்கதாக காசாக
78

Page 83
காசேட்டின் வரவுப் பக்கத்தில் கணக்கிற்கு வரவு கொடுத்து பதியப்பட கொடுப்போரின் சார்பில் எழுதப்படா கோப்பிலிடப்படல் வேண்டும்.
திரும்பப் பெற முடியாதநிலை
(அ). சேவை காசோலையொன்றின் பேரில் ர
(ஆ).
இன் கீழ் அல்லது நி.பி.113 இன் கீழ் பிறவிடயங்களில் நட்டம் எதுவும் தொடர்புபடுத்தப்படல் வேண்டும்.
நி.பி.395 வங்கிக்கணக்கிணக்கக் கூற்றின் தயா
(அ).
(ஆ).
வங்கிக் கூற்றும் வங்கிக் சான்றிதழ்க
வங்கிக் கணக்கொன்றிலுள்ள காண்பிக்கும் சுற்றுக்கள் சம்பந்தப்ட வாரந்தோறும் அல்லது இருவாரங்களுக் அனுப்பப்படுகின்றன. வங்கி தேை சான்றிதழொன்றையும் கடன் வழ வங்கிக்கணக்கிணக்க கூற்றொன்றை :
வங்கிக் கணக்கிணக்கக் கூற்றொன்ை
வங்கிக் கூற்றுக்களின் பட ஆ திணைக்களங்களினால் ஏற்கனவே சான்றிதழ் திகதிக்கு முன் சமர்ப்பிக்கப்படாமலிருக்கலாமாகையி மீதத்துடன் ஒத்ததாக இருக்காமலிருக்க வங்கிக் கணக்கில் போடப்பட்ட அச்சான்றிதழ் திகதிக்கு முன்ன காசேட்டிற்கமைவாக மீதத்தை வங்கி கணக்கிணக்கஞ் செய்வதன் பொருட்டு கூற்றொன்று தயாாரிக்கப்படல் ே உத்தியோகத்தரினால் சான்று படுத்த கிடைக்குமாறு செய்யப்படல் வேண்டு
(இ). மாதாந்த வங்கிக் கணக்கிணக்கக் கூ
வங்கிக் கணக்கொன்று வைத்தி( மாதத்தின் முடிவிலும் அடுத்த ம கணக்கிணக்கக்கூற்றொன்றைத் தயாரித் திணைக்களங்கள் கட்டு நிதியின் பு வங்கிக் கணக்கிணக்கக் கூற்றொன்றை பார்க்க.

ம் (அ)வின் கீழ் பற்றுவைக்கப்பட்ட முற்பணக் -ல் வேண்டும். புதிய கொடுப்பனவின் பற்றுச்சீட்டு மல் திணைக்களத் தலைவரின் சார்பில் எழுதப்பட்டு
திறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் அந்த விடயம் நி.பி.102 கையாளப்படல் வேண்டும்.
ஏற்பட்டிராவிட்டால் பதிவுகள் அரசாங்கத்திடம்
ரிப்பு.
ளும்.
நாளாந்தப் பெறுகைகள், கொடுப்பனவுகளைக் பட்ட திணைக்களத்திற்கு தினந்தோறும் அல்லது க்கு ஒருதடவை அல்லது மாதந்தோறும் வங்கியினால் வப்படும் போது திணைக்களத்திற்கு வங்கிமீதச் பங்கும். இக்கூற்றுகளும் வங்கிச் சான்றிதழும் தயாரிப்பதற்கு உபயோகிக்கப்படல் வேண்டும்.
ற தயாரிப்பதற்குத் தேவையானதாகும்.
அல்லது வங்கிச் சான்றிதழின் படி மீதமானது வழங்கப்பட்டுள்ள சில காசோலைகள் வங்கிச் ர்னர் கொடுப்பனவிற்காக வங்கியில் னால் திணைக்களத்தின் காசேட்டில் காணப்படும் 5லாம். இதைப் போலவே இத் திணைக்களத்தினால் காசோலைகள்,காசுக்கட்டளைகள் முதலியன னர் தேறாமலிருக்கலாம். திணைக் களத்தின் ச்ெ சான்றிதழில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள மீதத்துடன் வங்கிக்கணக்கிணக்கக் கூற்று என அழைக்கப்படும் வண்டும். அது சம்பந்தப்பட்ட கொடுப்பனவு தப்பட்டு பரிசோதனைக்காக கணக்காய் விற்கு ம்ெ.
ற்று
ருக்கும் திணைக்களம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ாதத்தின் 15 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் வங்கிக் தல் வேண்டும். அத்துடன் கூடுதலாக 'ஆ' வகுப்பு துப்பித்தலொன்று செய்யப்படும் சந்தர்பங்களில் றத் தயாரித்தல் வேண்டும். நி.பி 309(ஆ) வைப்

Page 84
XX 0 & 0 & 0 & 2 &e ல் இருந்தவாறான காசாக மா
வங்கி .
வழங்கல் காசோலையின் தொகை மீளச் திகதி எண் செல்லுபட
யாக்கிய
திகதி
(அ). தேறாத அனுப்பும் பணத்தொகைகளி
வங்கிக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆனா நேரத்தில் தேறாத நிலையிலுள்ள கா வகைப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.
(ஆ) கணக்கிணக்கஞ் செய்வதில் தாமதம் மாதாந்த வங்கிக்கணக்கிணக்கக்கூற்றை உத்தியோகத்தரின் கவனத்திற்கு கொ ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதற்குத் தேவைய
(இ). குறிக்கப்பட்ட மீளச் செல்லுபடியாக் செய்யப்பட்ட காசாக மாற்றப்படாத க காசோலைகள் வழங்குதல் விடயம் நிரலொன்றிற்கு புதிய வங்கிக்கண காசோலைகளின் பிற்பட்ட நிரலொன் சான்றுபடுத்தும் உத்தியோகத்தர் அத்த6 கூட புதிய கூற்றிற்குள் கொண்டு வரப் 7ஆம் பத்தியிலுள்ள பொருத்தமான வேண்டும்.
(ஈ), வங்கிக் கணக்கிணக்கக்கூற்றுகள், காசோலைகளை எழுதுதல் அல்லது ச தொடர்பு எதனையும் கொண்டி உத்தியோகத்தர்களினால் தயாரிக்கப்பட
நி.பி. 396. தீர்வு காணப்பெறாத காசோலைகள்
(அ) இந்தப் பிரமாணத்தில் தீர்வு காணப்பெறாத
காலாவதியாகியுள்ள காசோலை ஒன்றைக் குறிக்
8C

ற்றப்படாத காசோலைகளின் நிரல்
கணக்கின் தலையங்கம்
நிறுத்திய அல்லது பதவிநிலை காசோலை டி இரத்துச் செய்த உத்தியோகத் யின் கொடு
திகதி ஏதாவது தரின் முத ப்பனவுத்
இருந்தால் லெழுத்தொ திகதி
ன் நிரல்
ால் வங்கிக் கணக்கிணக்கக்கூற்று தயாரிக்கப்படும் சோலைகள், காசுக்கட்டளைகளும் கூட புறம்பாக
5. சம்பந்தப்பட்ட கொடுப்பனவு உத்தியோகத்தர் ) தயாரிப்பதில் ஏற்படும் தாமதங்களை கணக்கீட்டு ாண்டுவந்து அத்தகைய தாமதங்கள் திரும்பவும் ான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்.
குதல், நிறுத்துகை, இரத்துச் செய்தல் குறிப்புகள் ாசோலைகள் விடயங்கள் அல்லது பதிலாக புதிய காசாக மாற்றப்படாத காசோலைகளின் முந்திய ாக்கிணக்கக் கூற்றிலுள்ள காசாக மாற்றப்படாத ாறுக்கு கொண்டு வரப்பட்டால் புதிய கூற்றைச் கைய விடயங்களுடன் தொடர்புடைய குறிப்புகளும் படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அவர் நிரலின் விடயங்களுக்கெதிராக முதலெழுத்தொப்பமிடுதல்
நிலையான சேகரிப்புகளை வங்கியிலிடல், ாசேட்டைப் பேணுதல் போன்ற செயற்பாட்டுடன் ராத உத்தியோகத்தரொருவரினால் அல்லது -ல் வேண்டும்.
மீது எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை. காசோலை' என்பது செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி
கும்.

Page 85
(ஆ) தீர்வு காணப்பெறாத காசோலை ஒவ்வெ
செல்லுபடியாகும் காலப்பகுதி முடிந்தவுடன் தாக்குவதன் பொருட்டு அதை அனுப்புமாறு கேரி திருப்பி அனுப்பப் பட்டால் அது மீளவும் ெ அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
(இ) அனுப்பப்பட்ட கடிதங்களுக்கு பெறுவோனிட
கிழமைகளுக்குள் பதிலொன்றை அனுப்புமாறு அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
(ஈ) வழங்கல் திகதியிலிருந்து அல்லது மீளச் செல் பிந்தியோ இத்திகதியிலிருந்து ஆறுமாதங்களுக்கு மாற்றப்படாமலிருந்து கடிதங்களுக்கு பதிலேதும் எடுக்கப்படல் வேண்டும்.
(1), காசோலை இதன் பின்னர் சமர்பி வழங்கப்படமாட்டாதென வங்கியிட
(2). காசோலை இரத்துச் செய்யப்பட்டதா நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(3). காசோலையிலுள்ள பணத்தொகையை ஒ
பதிதல் வேண்டும்.
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட காசோலைகள் மீது வங்கியில் ( நகர அலுவலக இலங்கை வங்கியின் காசோலை ஒ வழங்கப்பட்ட பொருட்களுக்கான தீர்வுக்காக அதை வங்கியில் தமது கணக்கை வைத்திருக்கிறார். பின்வி
(1). நகர அலுவலக இலங்கை வங்கிக் காே
வைப்பிலிடப்படுகின்றது.
(2). ஹட்டன் நஷனல் வங்கி சேகரிப்பு வங்
(3). சேகரிப்பு வங்கி அதன் குறுக்குக் கோடி
(4). சேகரிப்பு வங்கி காசோலையை அதி:
போட்டு அதன் மீதி தீர்க்கும் முத்திரைன வீட்டிற்கு மற்றைய காசோலைகளுடன்
(5). தீர்க்கும் வீட்டிற்கு அனுப்ப்படும் மொத் வரவு வைக்கப்பட்டு வெவ்வேறு வங் யாவற்றினாலும் சேகரிக்கப்படும் காே தரம் பிரிக்கப்பட்டு கணக்கிடப்டும்.
(6). தரம் பிரிக்கப்பட்ட காசோலைகள் செ தீர்க்கும் வீட்டினாலும் எடுக்கப்பட்டு இ கணக்கிற்கு பற்றுவைக்கப்படும்.
வங்கியிலுள்ள கணக்கீட்டுப் பதிவுகள் (1) ஹட்டன் நஷனல் வங்கியில் வைப்பிலிடப்பட் எதிர்பார்த்திருப்பவர். தீர்க்கும் வீட்டுக்கணக்கிற்கு
8.

பான்றினதும் பெறுவோனிடமும் காசோலையின் அக் காசோலையை மீண்டும் செல்லுபடியான ரப்படல் வேண்டும். பெறுவோரினால் காசோலை Fல்லுபடியானதாக்கப்பட்டு தாமதமின்றி திருப்பி
மிருந்து பதிலெதுவும் கிடைக்காவிட்டால் இரண்டு லுகோரி மேலுமொரு கடிதம் பதிவுத் தபாலில்
லுபடியாக்கிய இறுதித் திகதியிலிருந்து இதில் எது கு மேற்பட்ட காலப்பகுதிக்கு காசோலை காசாக கிடைக்காமலிருக்குமிடத்து பின்வரும் நடவடிக்கை
க்கப்பட்டால் காசோலையின் பேரில் பணம் மிருந்து உறுதிப்படுத்தலைப் பெறுதல் வேண்டும். க கருதி நி.பி 394(ஆ)வில் உள்ளதன் பிரகாரம்
ஒரு கடன் பொறுப்பாக இயைபுள்ள பேரேடுகளில்
மேற்கொள்ளப்படும் தொழிற்பாடுகள் உதாரணமாக }ன்றை வாடிக்கையாளர் பெற்று அதை அவருக்கு த கையளிக்கிறார். வழங்குபவர் ஹட்டன் நஷனல் பரும் தொழிற்பாடு இடம் பெறுகின்றது.
சோலை வரையறுத்த ஹட்டன் நஷனல் வங்கியில்
கி என அழைக்கப்படுகின்றது. டல் முத்திரையை காசோலையில் பதிக்கும். ல் குறிப்பிடப்பட்ட தொகைக்கு குறியீட்டிற்குள் }ய இட்டு இலங்கை மத்திய வங்கியிலுள்ள தீர்க்கும்
தீர்வுக்காக அனுப்பும். தத் தொகை ஹட்டன் நஷனல் வங்கிக்கணக்கிற்கு கிகளுக்கு பற்று வைக்கப்படும். இந்த வங்கிகள் சாலைகள் யாவும் கணணிக் காந்தப்பொறியினால்
ாடுப்பனவு வங்கியினாலும் (இலங்கை வங்கி) இலங்கை வங்கியிலுள்ள உரிய வாடிக்கையாளர்கள்
-ட காசோலை. வரவு வாடிக்கையாளர் தேறலை 5

Page 86
(2). மத்திய வங்கி தீர்க்கும் வீடு உறட்டன் நஷன
கணக்கின் பற்றுக்கு.
(3). கொடுப்பனவு வங்கிக் கணக்கு - இலங்கை
வாடிக்கையாளர் கணக்கிற்கு.
(4). மத்திய வங்கியில் தீர்வு செய்தல் ஒவ்வொரு மத்திய வங்கிக் கணக்கிற்கு ஊடாகத் தீர்வு செய
பின்வரும் காரணங்களின் நிமித்தம் காசோலை
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
(6).
(7).
(8).
(9).
(10).
(ll).
(12).
(l3).
(14).
(15).
(16).
(17).
(18).
(19).
(20).
பெறுவோனின் புறக்குறிப்பு ஒழுங்கீன பெறுவோனின் புறக்குறிப்பு தேவைப் பெறுவோனின் புறக்குறிப்பு தெளிவில்
ஒழுங்கை மிகைக்கின்றது.
காசோலை எழுதுபவருக்கு திருப்பி அ
விளைவுகள் தீர்வு செய்யப்படவில்லை
நாட்பட்ட காசோலை
கணக்கு முடிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
திகதி பின்தள்ளிக் குறிக்கப்பட்டள்ளது
காசோலை எழுதுபவரினால் கொடுப் சொற்களிலும் இலக்கங்களிலும் உள்
காசோலை உருச்சிதைக்கப்பட்டுள்ளது
காசோலை எழுதுபவரின் கையொ சப்படுகின்றது.
மாற்றம் காசோலை எழுதுபவரின் மு தீர்வு செய்யும் முத்திரை தேவைப்படு
காசோலை கிரமமற்ற முறையில் எழு ' பெறுவோனின் கணக்கிற்கு " மட்( ஒழுங்கு செய்யப்படவில்லை
காசோலை எழுதுபவர் இறந்துவிட்ட
வரும்படிகளின் கதி வங்கி உறுதிப்படு

ால் வங்கிக் கணக்கின் வரவிற்கு இலங்கை வங்கிக்
வங்கி வரவு தீர்க்கும் வீட்டு கணக்கிற்கு பற்று
5 வங்கியினதும் வரவிலும் பற்றிலுள்ள வேறுபாடு ப்யப்படும்.
5ள் திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன.
(மானது.
படுகின்றது.
லாமல் இருப்பது.
னுப்புதல்.
p, தயவு செய்து திரும்பவும் சமர்பிக்கவும்.
பனவு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. ள தொகை மாறுபடுகின்றது.
il.
ப்பம் எமது வசமுள்ள மாதிரியிலிருந்து வித்திய
ழுமையான கையொப்பத்தை வேண்டுகின்றது.
கின்றது.
தப்படுகின்றது.
டும்.
Tri.
த்ெதலை வேண்டுகின்றது.
★ k br

Page 87
15. உத்தியோகத்தர்களின் பிை
எழுதியவர் திரு.பி. குமாரகுருசிங்கம் எவ்பி பிரதான கணக்காளர், இ.க.சே-1, ஓய்வூதியத் திணை
1. பிணைப்பணம் யாரினால் செலுத்தப்படவே அரசாங்கக்காசு, முத்திரைகள், களஞ்சியப் ெ திணைக்கள வங்கிக் கணக்கொன்றை தொழிற்படுத் சகல அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களும் அத்தகைய நி அல்லது உத்தரவாத முறிகளின் அல்லது இர வேண்டப்படுகின்றனர். பிணைப்பணம் மூன்று மாத இந்த காலக்கெடுவுக்குள் பிணைப்பணத்தைச் செ அவர்களுடைய சம்பளங்கள் வழங்கப்படுவது நிறுத் செலுத்தவேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கான உதா கணக்காளர் லீவில் இருக்கும் போது அவர்களுடை பிரதான எழுதுநர்கள் ஆகியோர்கள் ஆவர். எனினு உத்தரவாத முறியினால் மட்டுமே செயப்பட நிதியங்களிலிருந்து பணம் வழங்கப்படும்.
1:1 பதில் உத்தியோகத்தர்கள்
மேலே குறிப்பிட்ட நிதிப் பொ உத்தியோகத்தரொருவர் பதிற் கட6 பிணைப்பணம் செலுத்த வேண்டும். 1.2, அமைச்சின் செயலாளருக்கும் கணக்கா பிணைப்பணம் செலுத்துமாறு ே நியமனங்கள், இடமாற்றங்கள், ட செயலாளருக்கும் கணக்காய்வாளர் அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
2.வெவ்வேறுவகைப் பிணைப்பனங்கள்-நி.பி. (அ) சொந்தப் பிணைப்பணம் அல்லது காசு அல்ல! (ஆ) அரசாங்க சேவை பரஸ்பர உத்தரவாத அவைக்
முறியும். (இ) திறைசேரிப் பிரதிச் செயலாளரின் அங்கீகரிக்க ஊடான உத்தரவாத முறியுடன் சொந்தப்பிணைப்
(ஈ) திறைசேரிப் பிரதிச் செயலாளரினாலோ அல்:
உத்தியோகத்தரினாலோ, அங்கீகரிக்கப்பட்டதன் ஈட்டுமுறி.
21. பிணைப்பணம் செலுத்துவது தே6 நியமனமும் செய்யப்பட முன் ப. பொறுப்புக்களின் விபரங்களை கொ
அமைச்சின் செயலாளருடைய அங்! யானதாகும். செயலாளரின் அங்கீகார உத்தியோகத்தருக்கு திணைக்களத் தை பிணை படிவமும் வழங்கப்படும். பூர்;
8,

ணப்பணம் - காசும் முறிகளும்
எவ்ஏ, டிபிஎவ்எம், எவ்எம்சிபி - இளைப்பாறிய க்களத்தின் உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்.
ண்டும் என்பது? பாருட்களை கையாள்வதை அல்லது அரசாங்க துவதை உள்ளடக்கிய கடமைகளை நிறைவேற்றும் யமனங்களை ஏற்றுக் கொள்வதன் பேரில் காசின் ண்டின் பேரிலும் பிணைப் பணம் கட்டுமாறு காலப்பகுதி ஒன்றினுள் செலுத்தப்பட வேண்டும். லுத்தத்தவறும் உத்தியோகத்தர்களின் விடயத்தில் தல்பட வேண்டும். நி.பி. 1250 - 1251 பிணைப்பணம் ாரணங்கள் கணக்காளர்கள், நிதி உதவியாளர்கள், ய கடமைகளை நிறைவேற்றும் பிரதான எழுதுநர், னும் இந்த இரண்டு வகுதிகளுள் பிணைப்பணம் வேண்டுமென்பதுடன் செலவுக்கு அரசாங்க
றுப்புகளைச் சம்பந்தப்படுத்தும் பதவியொன்றில் மையாற்றுமிடத்து அவரும் கோரப்படும்போது
ய்வாளர் அதிபதிக்கும் திரட்டுகளை அனுப்புதல்:- வண்டப்படும் உத்தியோகத்தர்களின் சகல புதிய பதவி விலகல்களின் விடயத்தில் அமைச்சின்
அதிபதிக்கும் திரட்டொன்று மாதந்தோறும்
1255.
து இரண்டும்.
க்கு ஊடாக சொந்தப் பிணைப்பணமும் உத்தரமாத
ப்பட்ட பிற எந்த வர்த்தகப் பொறுப்பேற்புகளிள் பணம்.
லது அவரினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பிற எந்த பிரகாரம் அசைவுற்ற சொத்தின் தொடர்பிலான
வைப்படும் பதவியொன்றுக்கான எந்தப் புதிய டிவம் பொது 235 இல் அப் பதவியின் நிதிப் டுத்து அதைத் திணைக்களத் தலைவருக்கு ஊடாக கீகாரத்ததைப் பெறுவதற்கு அனுப்புதல் தேவை மும் ஏதேனும் பிற பணிப்புகளும் கிடைத்த பின் லவரினால் ஆட்பிணை உத்தரவாத முறியும். காசுப் த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள் உத்தியோகத்தினால்
3

Page 88
திருப்பிக் கொடுக்கப்பட்டதன் பின்ன உத்தரவாத முறி அரசாங்க சேவை ப பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவம் அ செயலாளருக்கு அனுப்பப்படல் வே 2:2. விண்ணப்ப்படிவத்தை நிரப்பும் பே
அமிசங்கள்.
(1). உத்தியோகத்தரின் முழுப் பெயர் 6 (2). காசுப்பிணையின் தொகை எழுத்துச் (3). உத்தியோகத்தரின் பதவிப் பெய சுட்டிக்காட்டப்படல் வேண்டும். (4). சகல மாற்றங்களும் உத்தியோக முதலெழுத்தொப்பமிடப்படல் ே 2:3, மேலதிக பிணைப்பணம் நி.பி.1257.
ஏற்கனவே சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உத்தியோகத்தர்கள் பிணைப் பண ஒ அமைவாக மேலதிக பிணைப்பணட மேலதிக பிணைப்பணம் செலுத்தப் கட்டணங்களில் செலுத்துவதற்கு அணு கட்டணங்கள் உத்தியோகத்தர்களின் தலைவரினால் அறவிடப்பட்டு அனு
3. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வர்த்தக தாபனங்கள் - அரசசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கு பிணை செயலாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சகல வர்த்தக செயலாளர்கள் அனைவருக்கும் திறைசேரிப் பிரதி சொத்துகளும் கூட பிணையாக ஈடு வைக்கபக தலைவர் அத்தகைய சொத்துக்களின் பெறுமதிை மதிப்பீடு செய்வித்து அமைச்சின் செயலாளுக்கு அது
4.பிணைப்பணம் செலுத்துமாறு வேண்டப்படு
பிணைப்பணம் செலுத்துமாறு வேண்டப்படும்
காண்பிக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பில் பதிவு செய்வ வைத்திருக்கப்படல் வேண்டும்:
(1) உத்தியோகத்தர்களின் பெயரும் முகவரி (பெயர்கள் நெடுங்கணக்கொழுங் (2) பிணைப்பணத் தொகை
(3) பதிவு இலக்கமும் திகதியும்
(4) வங்கி பற்றுவரவேட்டு இலக்கம். (5) 1வது தவணைக்கட்டண அறவீட்டுத்திக (6) உரிமைக் கோரிக்கை செய்யப்படாத சா
(7) பிணைப்பன மீளளிப்புத் திகதி,

r அவை செயலாளருக்கு அனுப்பப்படல் வேண்டும். ாஸ்பர உத்தரவாத அவைக்கு ஊாடானதாகவிருந்தால் ரசாங்க சேவை பரஸ்பர உத்தரவாத அவையின்
ண்டும்.
ாது ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டிய முக்கிய
ால்லா இடங்களிலும் எழுதப்படல் வேண்டும். களிலும் இலக்கங்களிலும் குறிக்கப்படல் வேண்டும்.
ர் ' இலங்கை அரசாங்க உத்தியோகத்தர்' எனச்
த்தர் சாட்சிகள் ஆகிய இருபகுதியினர்களினாலும் வண்டும்.
ள்ள பிணைப் பணத்துடன் கூடுதலாக அரசாங்க ழுங்கு விதிகளின் 2 ஆம் பிரிவின் நியதிகளுக்கு ம் செலுத்துமாறு கோரப்படுமிடத்து அவ்வண்ணம் படல் வேண்டும். காசுப்பிணை மாதாந்த தவலைக் றுமதிக்கப்பட்டிருக்குமிடத்து அத்தகைய தவலைக் சம்பளத்திலிருந்து மாதந்தோறும் திணைக்க த்ெ
ப்பப்படலாம்.
5..1259
முறியை வழங்குவதற்கு திறைசேரிப் பிரதிச் பொறுப்பேற்புகளின் நிரல்களும் அமைச்சுக்களின் ச்ெ செயலாளரினால் அனுப்பப்படும். அசைவற்ற படலாம் அத்தகைய விடயங்களில் திணைக்கolத் ய ஒவ்வொரு இரண்டாண்டுகளுக்கும் ஒரு முறை து பற்றி அறிவித்துக் கொண்டு இருத்தல் வேண்டும்.
ம் உத்தியோகத்தர்கள் பேரேடு-நி.பி.1261. சகல உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்களையும் கீழே தற்கு ஒவ்வொரு திணைக்களத்திலும் பதிவேடுகள்
யும். கில் எழுகப்படல் வேண்டும்).
தி
னறிதழும் திகதியும் (மீளிளிப்பதற்கு)

Page 89
இந்த இடாப்புகளை செவ்வை பார்ப்பதற்குப் ெ பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் ஒவ்வொன்றிலும் இடாப்பு இடுமாறு வேண்டப்படுகின்றனர்.
பிணைப்பணத்தைச் செலுத்தியுள்ள உத்தியோகத் காப்பளார்) பிறிதொரு திணைக்களத்திற்கு இட அறவிடப்பட்ட பிணைப்பணத்தின் விவரங்கள் புதி
(5) பிணைப்பணத்தை வழங்கும் உத்தியோகத்தி
படிவம் பொது 183 இல் பிரகடனமொன்றைப் கத்தர்களின் நிரல்கள் ஒவ்வொரு நிதி ஆண்டிலும் தி ஆம் திகதியில் மேலும் பணம் (சம்பளம்) செலுத்தத் நிரலொன்று அமைச்சின் செயலாளருக்கும் கணக்கா
(6) பிணைப்பணம் மீளளித்தல் நி.பி.1263,
அரசாங்க சேவையிலிருந்து இளைப்பாறும் உத் செய்வதற்கு திணைக்களங்கள் உடனடியாக நடவடிக் விண்ணப்பமொன்று இணைப்படிகளில் படிவப் அனுப்பப்படல் வேண்டும். கணக்காய்வாளர் அதிபதி பற்றி சிபாரிசு செய்து அதை செயலாளருக்கு அனுட் பொருத்தமான நடவடிக்கை எடுப் பார், தற்க படிவம் பொது 157 இல் செய்யப்பட்டு அமைச்8 வேண்டும், எனினும் பண உறுதிப்பத்திரங்களை பமிட்ட உத்தியோகத்தர்களின் விண்ணப்பங்கள் வேண்டும்.
85

பாறுப்பான உத்தியோகத்தர்கள் தாங்கள் செவ்வை களில் முதலெழுத்தொப்பத்தையும் திகதியையும்
தரொருவர் (கணக்காளர், சிறாப்பர், பண்டசாலைக் மாற்றம் செய்யப்படும்போது செலுத்தப்பட்ட/ |ய திணைக்களத்திற்கு அறிவிக்கப்படல் வேண்டும்.
5ர்களின் நிரல்களைத் திருத்தல் .
பெற்றபின் பிணைப்பணம் செலுத்தும் உத்தியோ நிருத்தப்படல் வேண்டும் . அடுத்துவரும் சனவரி 1 தேவையில்லாத உத்தியோகத்தர்களின் பெயர்களின் ய்வாளர் அதிபதிக்கும் அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
தியோகத்தர்களின் பிணைப்பணத்தை மீளளிப்புச் கை எடுத்தல் வேண்டும். மீளளிப்புச் செய்வதற்கான > பொது 136 இல் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு தி விண்ணப்பம் ஒழுங்காகவிருக்கின்றதா என்பதைப் புவார். செயலாளர் அவ்விண்ணப்பம் தொடர்பில் ாலிக உத்தியோகத்தர்களின் விண்ணப் பங்கள் சின் செயலாளருக்கு நேரடியாக அனுப்பப்படல்
சான்றுப்படுத்திய / காசேசாலைகளில் கையொப் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அனுப்பப்படல்

Page 90
16. (
(அ) அரச ஊழியர்களுக்கு விடுமுறை வழங்குவன்
படுத்துகின்றது.
(ஆ) லீவு ஒரு உத்தியோகத்தருக்கு வழங்கப்படும் 8 அலுவலரது சேவையை அடிப்படையாகக்கொ
(இ) லீவின் வகைகள்
(1) ஓய்வு லீவு
(2) அமைய லீவு
இவை மேலும் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்
(1) தீவிலான லீவு
(2) தீவின் வெளியிலான லீவு
(ஈ) லீவுக்கான விண்ணப்பங்கள்
(1) தீவிலான லீவு
- லிவு தொடங்குவதற்கு 7 நாட்களு!
- பொது 125(அ) படிவத்தில் விண்லி
- தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களி மூலமோ அல்லது தொலைபேசி மூ மூலமான விண்ணப்பத்தின் மூல
(2) தீவிற்கு வெளியிலான லீவு
- லிவு தொடங்கும் திகதிக்கு மூன்று
பித்தல் வேண்டும்.
(உ) பேணப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்/அனுப்ப
லீவுப் பதிவேடு
- பதில் கடமை புரியும் அலுவலரு நாயகத்திற்கு படிவம் பொது 190
மாற்றலில் செல்லும் அலுவல திகதியிலிருந்து பெற்ற லீவு சட வேண்டும்.
(ஊ) லிவினைக் கணித்தல்
அமைய லீவு - சனி, ஞாயிறு, பொது விடுமுை
தீவின் வெளியிலான லீவு - விண்ணப்பக்கப்
என்பவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கும்.
அரைச்சம்பள/ழுமுச்சம்பளமற்ற லீவு - சனி,
/ முழுச்சம்பளமற்ற லீவிற்கு கணக்கிடப்
சுகவீன லீவு - சனி, ஞாயிறு, விடுமுறை
கணக்கிடப்படல் வேண்டும் எனினுப உண்மையான வேலை நாட்களாகும்.

லிவு.
வித தாபனக் கோவையின் அத்தியாயம் 11 கட்டுப்
லுகையேயன்றி அவரது உரிமை ஆகாது. லிவானது ாண்டே வழங்கப்படுகின்றது.
க்கு முன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
னப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
ல் பதிலுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்ட தந்தி முலமோ விண்ணப்பிக்கலாம். (பின்னர் இது எழுத்து ம் சரிசெய்யப்படல் வேண்டும்).
மாதங்களுக்கு முன்னர் பொது 120 ல் விண்ணப்
ப்பட வேண்டியபொழிப்புக்கள்
க்கு வழங்கப்பட்ட லீவு விபரங்கள் கணக்காய்வாளர் ல்
ரின் லீவு சம்பந்தமான விபரங்கள் - நியமனத் ம்பந்தமான முழு விபரங்களும் அடங்கியிருந்தல்
றை தினம் தவிர்ந்தவை. பட்ட நாட்கள் சனி, ஞாயிறு, விடுமுறை நாட்கள்
ஞாயிறு, பொது விடுமுறை ஆகியன அரைச்சம்பள படல் வேண்டும்.
நாட்கள் என்பவை சுகவீன லீவில் பொருட்டு ம் லீவில் பதிவளிக்கப்பட வேண்டிய நாட்கள்

Page 91
2. அதிகாரம் அ. தமக்குக் கீழான உத்தியோகத்தரை பொறு
கையளிக்கப்படலாம்
ஆ. திணைக்களத் தலைவரின் லீவு சம்பந்தப்பட்ட
வேண்டும்.
இ. சேவையாற்றும் நிலையத்திற்கு வராமை - லி
யளிக்கப்படல் வேண்டும்.
3. நாளொன்றின் பகுதிக்கான லிவு
அலுவலர் ஒருவர் நாளொன்றில் காலையிலோ
குறைந்தளவு 31/2 மணித்தியாலம் வேலை செய்த
விடுமுறையாக கருதப்படும்
4. அமைய விடுதலை
ஒரு வருடத்திற்கு உருத்துடைய வி
- விடுமுறை விடுதலையை முன் ெ
5. சுகவீன லிவு
* சுகவீனம் காரணமாக இரண்டு நாட்களுக்கு காலப்பகுதிக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்
14 நாட்களுக்கு மேற்படாத சுகவீன காலத்தை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பிரத் சான்றிதழ் மூலம் ஈடு செய்யலாம்.
KO 14 நாட்களுக்கு மேற்படின் அரசாங்க மருத்து
பெறல் மூலம் ஈடு செய்யலாம்.
6. பதில் லிவு
அலுவலர் ஒருவர் பொது விடுமுறை நாளில் செய்யுமாறு கேட்கப்பட்டின் வேலை செய்த வருடத்திக்குள் அவர் அலுவலகத்திற்கு சமூகமளிக்ச
7. விடுமுறை லிவு அ. மொத்த உருத்துடைய நாட்கள் 24 ஆகும் ஆ. லீவு
முன்னைய வருடங்களிலும் நடப்பு வருடத் வருடத்தில் பாவிக்க கூடியதாகும். இ. தீவின் வெளியில் கழித்த விடுமுறை
பதவி நிலை உத்தியோகத்தர்கள் தீவின் ( உரித்துடையராவார் (நடப்பு வருடமும் மற்ை
ஈ. ஒய்வு விடுமுறையில் வரும் சனி ஞாயிற்றுக்கி
உ. முதல் நியமனத்தின் போது 9 மாத சேவை ( வழங்கப்படும். எனினும் மருத்தவச் சான்றிதழ்
87

தமட்டில் திணைக்கத் தலைவர்க்கு இக்கடமை
- அமைச்சின் செயலாளரினால் அனுமதிக்கப்படல்
வினை அனுமதிக்கும் உத்தியோகத்தரால் அனுமதி
அன்றி மாலையிலோ அல்லது இரு காலத்திலும் ால் அன்றைய நாளில் மிகுதி நேரம் அரை நாள்
டுதலை நாட்கள் 21 ஆகும்.
தாடரவோ பின் தொடரவோ முடியாது.
மேல் அலுவலகத்திற்கு வராதிருந்தால் அத்தகைய க்கப்படல் வேண்டும்.
ஆயுள்வேத சட்டம் அல்லது மருத்துவ கட்டளைச் தியேக மருத்துவரால் வழங்கப்பட்ட மருத்துவச்
வ உத்தியோகத்திரிடமிருந்து மருத்துவச் சான்றிதழ்
அல்லது கிழமை இறுதி ஒய்வு நாளில் வேலை நேரங்களுக்க சமமான மணித்தியாலங்கள் ஒரு ாத சந்தர்ப்பங்களில் வீவாக வளங்கப்படலாம்
திலும் பாவிக்கப்படாத லீவாகும் இவை நடப்பு
வெளியின் செலவழிப்பதற்கு 3 வருட லீவுக்கு றய இரு வருடமும்)
கிழமைகள் லீவாக கருதப்படமாட்டாது முடிந்த பின்னரே - 24 நாட்கள் ஒய்வு விடுமுறை மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நோயின் பொருட்டு
f

Page 92
Dí.
அல்லது வேறு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தின் ஒய்வு விடுமுறையின் 1/9 பங்கை விடுமுறைய
வருடத்தின் முதல் மூன்று மாதத்தின் பொரு ஒவ்வொரு மாத சேவைக்கும் மொத்த லீவில்
8. விபத்து லிவும் விசேட லிவும்
هW
1. குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு சேவையாற்ற முடி
2. மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் எ
மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்கப்படும் பட்சத் அதனைத் தொடர்ந்து 6 மாதத்திற்கு அரைச்சம்
2. குறிப்பிட்ட விடயமில்லாதவிடத்து முழுக்
ஏனைய நிபந்தனைகள்
* அரச கருமத்தை ஆற்றும் போது விபத்து ஏற்ப
* வேறு விதமான விடுமுறையுடன் தொடர்பு ப
ஆ. விசேட சுகவீன லீவு
அலுவலர் கருமத்தை ஆற்றும் போது சுகயினமேற்
இ. படிவம் பொது 5ல் விண்ணப்பம் செய்யப்படல்
9. காலம் கடந்த லிவு
(அ) காலம் கடந்த லீவை வழங்குவதற்கான சந்த
அலுவலகரின் சுகவீனம்
அலுவலரின் குடும்பத்தவரின் சுகவீனம்
குடும்பத்தில் சாவு
மேற்போந்தவையோடு தொடர்புடைய சமய
அலுவலரின் திருமணம்
அலுவலரது குடும்பத்தில் தொற்று நோய்கள்
வேலையோடு தொடர்பற்ற விடயம் சம்பந்தட நீதிமன்றத்திற்கு சமூகமளிக்கும் சந்தர்ப்பங்கள்
ஆ. தொடர்ச்சியான இரு வருடங்களுக்கான (ட
இ.
வழங்கப்படலாம் இது 48 நாட்களை விஞ்சல
இரண்டாம் சந்தர்ப்பத்தில் இரண்டோ வருடங்களுக்கான லீவு தவிர்க்க முடியாத செயலாளரால் அங்கீகரிக்கப்படலாம்.
இவ்வாறு வழங்கப்பட்ட லிவு சம்பந்தமான 6 வேண்டும்
சுகவீனமுற்ற வேளையில் காலங்கடந்த லீ சந்தர்ப்பங்களில் அலுவலர் வேலைக்கு வரா இளைப்பாறினால் அல்லது கட்டாயமாக இை லீவாக கருத்திற் கொள்ளப்படல் வேண்டும்.
ww - . 88

பொருட்டு ஒவ்வொரு மாத சேவைக்கும் மொத்த பாக வழங்கப்படலாம்.
நட்டான ஒய்வு விடுமுறை அந்த வருடத்திற்கான 1/3பங்கு என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
யாது என்றும்.
ன்றும்
தில் 6 மாதத்திற்கு முழுச்சம்பள விடுமுறையும் பள விடுமுறையும் வழங்கப்படும்.
காலத்துக்கும் அரைச்சம்பள லீவே வழங்கப்படும்.
பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
டுத்தி வழங்கப்படலாகாது.
பட்டால் (அ) ன் படி விடுமுறை வழங்கப்படலாம்
ஸ் வேண்டும்.
ர்ப்பங்கள்:-
நிகழ்ச்சிகள்
இருப்பின்
மாக நீதிமன்றத்தில் அழைப்பாணை விடுக்கப்பட்டு
ல்.
பிரிக்கப்படாத) லீவு ஏதேனும் ஒரு வருடத்தில் ாகாது.
அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொடர்ச்சியான சந்தர்ப்பங்களில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின்
விபரங்கள். அவரவது லீவு இடாப்பில் பதியப்படல்
வு வழங்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் தவிர்ந்த ஏனைய விட்டால் அல்லது வழங்கிய லீவை முடிக்குமுன் ளப்பாற்றப்பட்டால் அத்தகைய லீவு அரைச்சம்பள

Page 93
10. இளைப்பாறுவதற்கு முந்திய லிவு
ஆ. இளைப்பாறுவதற்கு முன் வழங்கப்படும் லீவு
ஆ. ஏப்பிரல் 1ஆம் திகதிக்கு முன் லீவு தொடங்கும
s முன்னைய வருடத்திற்கான விடுமுறை ெ
இளைப்பாறு வருடத்தில் ஒவ்வொரு ப இளைப் பாறு முன் லீவாக வழங்கப் வருடங்களுக்கான லீவு இளைப்பாறு மு
இ. தீவின் வெளியிலான லீவில் சென்று வேலைச் 18 மாதத்திற்கு குறைந்தும் 6 மாதத்தை பூர்த்தி ெ
- லீவு முடிந்து வந்த வருடத்தில் ஒவ்வொ 1/9 பங்கு என்ற அடிப்படையில் கணி. பின்வரும் லிவுடன் முன்னைய வருடத்து
k லிவு ஏப்பிரல் 1 இற்கு முன் தொடங்( மொத்தம் விடுமுறை லீவில் 1/3 என்ற ஆ
ஈ. சிற்றுாழியரினதும் நாளாந்த அடிப்படையில் க
முன்னைய வருடத்தினதும் நடப்பு வ வருடத்தில் அவர் கடமையாற்றியிருந்தால் வழங்கலாம்.
உ. வினைத்திறமையின்மைக்காக இளைப்பாறல்
女 இளைப்பாறுவதற்கு முன்னதாக லீவுக்கு
விசேடமான சந்தர்ப்பங்களிருந்தால் அறிக்கையிடப்படல் வேண்டும்.
ஊ. வேலையை விட்டு விலகல்
வேலையில் இருந்து விலகலுக்கான ஆ லீவுக்கோ அமைய லீவுக்கோ உரித்துடை
11. விசேட விடுமுறை
சமய அனுட்டானங்களுக்காக முஸ்லீம் அலுவலர்
விடுமுறை வெள்ளிக்கிழமைகளில் வழங்கப்படும்.
மணியை பிந்தாததாகவோ 15.15 மணியை முந்தாதத
இவ்விடுமுறை திணைக்களத்தலைவரின் தற்றுண
விடுமுறை காலத்தை ஈடுசெய்ய மேலதி
★ அலுவலகருக்கு ஒப்படைக்கப்படும் வே
★ தனிப்பட்டோர் விடயங்களை அவரது
கப்படல் வேண்டும்.
இச்சலுகைகள் பின்வரும் காரணங்களுக்காகவும்
தொழிற்சங்கத்தால் சேமநல சங்கத்தால் பதவி உயர்வின் பொருட்டு ஒரு குழு அ
8.

ாயின்
eவும்
Dாத சேவைக்கும் விடுமுறை லீவின் 1/3 பங்கும்
படலாம் இதற்கு மாற்றீடாக முன்னைய இரு ன் லீவாக வழங்கப்படும்.
க்கு திரும்பிய அலுவலர்கள்
சய்தவருமான அலுவலர்கள்
ரு மாத சேவைக்கும் வருடத்தின் விடுமுறை லீவில் த்த லீவிருந்து பெற்ற விடுமுறை லீவைக் கழித்த க்கான லீவையும் சேர்த்த வழங்கலாம்
குமாயின் ஒவ்வொரு சேவை செய்தமாதத்துக்கும் அடிப்படியில் அளக்கலாம்.
ருமம் ஆற்றுபவர்களினதும் லீவு
பருடத்தினதும் சுகவீன லீவுடன் இளைப் பாறும் ) பாவிக்கப்படாத அமைய விடுமுறை நாட்களையும்
உரித்துடையவராவர்
அது அமைச்சின் செயலாளரின் அனுமதிக்காக
அறிவித்தல் கொடுத்த திகதியிலிருந்து விடுமுை
யவராகார். m
களுக்கு 2 மணித்தியாலங்களுக்க மேற்படாத விசேட படிப்பிற்காக 1 மணித்தியால விடுமுறை - இது 9.30 ாகவோ இருத்தல் வேண்டும்.
ரிபின்படி வழங்கப்படும்.
க நேரம் வேலை செய்தல் வேண்டும்.
லைக்கு அலுவலரே பொறுப்பாவார்
தகுதியை அடிப்படையாகக் கொண்டே தீர்மானிக்
வழங்கப்படலாம்
நடத்தப்படும் பயிற்சி வகுப்புக்களுக்காக அல்லது லுவலரால் நடாத்தப்படும் வகுப்பிற்காக
9

Page 94
அலுவலர் தமது வாக்கைச் செலுத்துவதற் * அரசாங்கத்திடமிருந்து நன்கொடை பெறு
தெரிவு செய்யப்பட்டு இலங்கையை மாநாட்டில் பங்கு கொள்ள செல்வதற்கு
★ விளையாட்டு நடவடிக்கையின் பொருட் உள்ளூரிலோ வெளிநாட்டி6ே பிரதிநிதித்துவப்படுத்த செல்லும்
o இங்கோ வெளிநாட்டிலோ ஒரு அ சர்வதேச போட்டியின் பொருட்ட பயிற்சியளித்தல் கண்காணித்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ளும் ( ★ தொழிற் சங்கத்தின் வருடாந்த கூட்டத்தி * கிழமை நாளில் விரிவுரை நடையபெறு தொழிற்சங்க அலுவலர் பங்கு கொள்ளல் பின்வருவனவற்றின் வருடாந்த கூட்டத்தி இலங்கை மருத்துவ சங்கம் இலங்கை பொறியலாளர் நிறுவன இலங்கை விஞ்ஞான முன்னேற் வழங்கப்படலாம்)
★ அலுவலர் சிகிச்சைக்க உட்படுத்தப்படும் * முஸ்லீம் பெண்கள் 'இத்தாலை' அனுட் விடுமுறை லீவில் இவை பதிவளிக்கப்பட ★ மகளிர் சேவை உறுப்பினர் மாதமொரு த
2. கடமை லிவு
பின்வரும் நோக்கங்களின் பொருட்டு வழங்கப்ப * ஆயுதப்படை தொண்டர்களின் வருடாந்:
பொருட்டு
★ மாநாட்டில் பங்கு கொள்ளல் கொள்வ ஒப்பந்தங்களை கைச்சாத்திடல் பொருட்ட
★ விசேட பொலிஸ்ரிசர்வ் அலுவலர்
* நன்னடத்தை விசாரணையின் போது குற்ற படுத்தல் அத்தகைய விசாரணையின் ெ (கூட்டுத்தாபனமாயின் அழைப்பு நிறுவன
★ அலுவலர் என்ற அடிப்படையில் நீதிமன்
★ கருத்தரங்குகளில் அலுவலர் என்ற அடிட்
அடிப்படையில் கலந்துகொள்ளல்
d கிராமோதய சபைத் தலைவருக்கு கிழடை
90

காக
ம் தொழில் சார் அல்லது விஞ்ஞான ஒன்றியத்தால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பொருட்டு சர்வதேச
டு
0ா விளையாட்டு வீரராக இலங்கையை போது
லுவலக கடமையிலீடுபடும் பொருட்டு ான பயிற்சியளிக்கும் முகாமிற்கு சமூகமளிப்பதற்கு
ல் சம்பந்தமான சர்வதேச பயிற்சி நெறியில், பொருட்டு
ல் பங்கு கொள்வதற்கு
ம் சந்தர்ப்பங்களில் பணியாளர் பயிற்சி நெறியில்
பொருட்டு
ல் பங்கு கொள்வதற்கு
ம்
| ற சங்கம் - (புகையிரத ஆணைக் சீட்டு ஒன்று
பொழுது
டிப்பதற்கு 4 மாதமும் 10 நாட்களும், பாவிக்கபடாத -ல் வேண்டும்
டவை கூட்டத்திற்கு போவதற்கு 1 மணித்தியாலம்.
டும்
த முகாம், வார இறுதி முகாம்/படை பயிற்சியின்
னவுகளை பேரம் பேசல், களஞ்சிய பரிசோதனை, டான லீவு
}ங்காணப்பட்ட அலுவலரின் பொருட்டு பிரதிநிதிப் பாருட்டு அழைக்கப்பட்ட அலுவலக சாட்சிகள் ாத்தலைவரிடமிருந்து வரல் வேண்டும்)
றத்தில் சாட்சியமளித்தல்
ப்படையில் அல்லது தொழிற்சங்க பிரதிநிதி என்ற
மயில் ஒரு நாள் லீவு

Page 95
13. முழுச்சம்பள படிப்பு லிவு அ. பின்வரும் நோக்கங்களுக்க வழங்கப்படலாம்
* திணைக்கள பயிற்சித் திட்டம் * அரச செலவிலான புலமைப்பரிசில்
★ வெளிநாட்டிலான பயிற்சி/ புலமைப்பர்
* கருத்தரங்கு பயிற்சித் திட்டங்கள், படிப் ஆ. முழுச்சம்பள படிப்பு லீவுக்கு உரித்துடைய உ
女 தற்காலிக உத்தியோகத்தர்கள்
★ படிப்பு/பயிற்சி ஆட்சேர்ப்பு/பதவி உ
காலத்திலுள்ள உத்தியோகத்தர்
இ. அதிகாரம்
* சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் செயலாளர்
★ இணைந்த சேவையிலுள்ள உத்தியே!
அமைச்சின் செயலாளரின் முன்னனுமதி
* அமைச்சின் கீழில்லாத திணைக்களத்தை
F. L-1056) L–
புறநடையான விடயங்களை பொறுத்தளவில் வேண்டும்.
உ. நிபந்தனைகள்
* அலுவலர் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளல்
கட்டுப்பாட்டுச் சேவைக்காலம், லீவு 6 ட இழிவெல்லை 1 வருடம் உயர்வெல்லை
14. தீவில் படிப்பின் பொருட்டான சம்பளமற்ற அ. பின்வருவன நோக்கங்களுக்காக வழக்கப்படு.
★ படிப்பினை பொறுத்தளவில் அலுவலர்
女 செய்யும் வேலையுடன் தொடர்புடையத 女 அலுவலர் தனது கருமத்தை செய்ய வாய ஆ நிபந்தனைகள்
★ அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் கிரமப
* வேலை நேரங்களில் நடாத்தப்படல் வே
பின்வருவனவற்றிற்கு வழங்கப்படலாகாது.
- பரீட்சைக்கு தயார் செய்வதறகு
- ஆராய்ச்சிக்கு வீட்டில் /வாசிகசாை
பொருட்டு

சில்
புச் சுற்றுலா ஆகியன
டத்தியோகத்தர்கள்
உயர்வு தொடர்புடையதல்லாதவிடத்த தகுதிகாண்
ாகத்தரைக் பொறுத்தவரையில் பொது நிர்வாக
ப் பொறுத்தவரையில் திணைக்களத்தலைவர்
தாபனப் பணிப்பாளருடன் தொடர்பு கொள்ளல்
வேண்டும்
மாதங்களுக்கு மேலதாயின் லீவின் இரு மடங்காகும்
5 வருடங்கள்
லிவு
தகமையுடையவராயின்
ாயின்.
ப்ப்பணிப்பாக கூடியதாயின்
Dான படிப்பு நெறி
1ண்டும்
லயில் / ஆய்வு கூடத்தில் உசாத்துணை தேடலின்

Page 96
★
★
★
முதல் தடவையில் ஒரு தடவையும் பின்னி 3 வருடங்கள் ܚ
விடுமுறையில் இரு மடங்கான காலத் வருடாந்த நீடிப்பின்போது ஒப்பந்தம் திரு ஒப்புதல் அலுவலரிடமிருந்து பெறப்பட
கடப்பாட்டுச் சேவைக்காலத்தை பூர்த்தி ெ கடப்பாட்டுச்சேவைக்காலத்திற்கும் மாத பணத்தண்டம் விதிக்கப்பட வேண்டும்
செலுத்த வேண்டிய கடன் நிலுவைகளை படிப்பை தொடரும் போது அறவிட அ ஒப்பந்தமொன்று ஏற்படுத்தப்படல் வே6
இ. அங்கீகாரம்
மேற்கூறிய பிரிவு 13 ன்படி அதிகாரம் பெறப்
ஈ. வெளிநாட்டில் வேலை செய்யவதற்கான சட
வெளிநாட்டில் தொழில் பார்க்க விடுமுறையில் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
15. படிப்பதற்கு/வெளிநாட்டில் வேலை செய்தி
பின்வரும் காரணங்களுக்காக சேவையில் உறு: வருடங்கள் என்ற அடிப்படையில் ஒரே தட6ை
வழங்கப்படலாம்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமொன்றில்
★ அலுவலரது அன்றாட வேலையை செய்வ
படிப்பு தேவைப்படுமிடத்து
★ சொந்த நாட்டில் புலமைப்பரிசில் அல்ல
★ வெளிநாட்டுச்செலவாணி உள்ளது என்று
உழைக்கப்பட்ட லீவு இருப்பின் பாவிக்கல்
ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்படல் வேண்டு. கையெழுத்திடல் வேண்டும்
வேதன ஏற்றங்கள் வழங்கப்படலாம் அ காலங்கள் ஓய்வூதியத்திற்கோ பதவி உயர்
★ விடுமுறைக்காலத்தில் பதவி உயர்வுக்கு
★ ஒவ்வொரு அமைச்சும்/ திணைக்க
கொண்டிருக்கலாம்
* சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் செயலாளரின்
ஒவ்வொரு வருட சேவைக்கும் கடப்பா
(சம்பளமற்ற லீவு இன்றி) இதன் ஆக் சேவைக்காலம் ஆகும்.
92

ார் வருடாந்த நீடிப்பு, அடிப்படையில் ஆகக்கூடியது
நிற்கு ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்படல் வேண்டும். த்தப்படுவதுடன் அத்திருத்தத்திற்கான எழுத்து மூல ல் வேண்டும்
சய்ய தவறியவிடத்து தீர்க்கப்படாத ஒவ்வொருமாத ந்த சம்பளத்தின் 1/3 பங்கு என்ற அடிப்படையில்
அறவிட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படல் வேண்டும். னுமதிக்கலாகாது.
ண்டும்
படல் வேண்டும்
ம்பளமற்ற லீவு
ல் போகும் அலுவலர் எல்லா கடன் முற்பணங்களும்
பதற்கான சம்பளமற்ற லிவு
திப்படுத்தப்பட்ட அலுவலருக்கு ஆகக்கூடியது 5 வயில் கொதடர்ச்சியாக 3 வருடங்களுக்கு லீவு
ஒழுங்கான படிப்பு நெறியை கற்பதற்கு தன் பொருட்டு அல்லது பதவி உயர்வின் பொருட்டு
து வசதிகள் இல்லாதவிடத்த
உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் Uாம் இது கடப்பாட்டுக் காலமாக கருதப்படலாகாது
ம் தற்காலிக உத்தியோகத்தர் அத்தோடு முறியையும்
த்தகைய சம்பள ஏற்றங்கள் அல்லது விடுமுறைக் வுக்கோ கருத்திற்கொள்ளப்படலாகாது.
அருகதையுடையவரல்லர்
ாமும் தமக்கென்று விடுவிப்பு திட்டத்தை
ாால் அனுமதி வழங்கப்படலாம்.
ட்டுக்காலம் ஒரு மாதத்தால் குறைக்கப்படலாம். க்குறைந்த எல்லை ஒரு வருட கடப்பாட்டுச்

Page 97
16. உழைத்த லிவு (பிரிவு 17) அ. உழைத்த லீவானது
நடப்பு வருட
கடந்த வருட எந்தவொரு இருவருட காலம் கடந்த விடு வெளிநாட்டிலோ பயன்படுத்தப்படலாம்
இம்முறையின் கீழ் பதவிநிலை உத்தியோகத் மாத லீவினை வெளிநாட்டில் கழிக்க உரித்து
८%•
- நடப்பு வருடம்
- முன்னைய இரு வருடங்கள்
- தாபனக்கோனையின் பிரிவு 21.4.1 ன் படி (
இ. பதவிநிலை உத்தியோகத்தர் இலங்கையில் வி
- மேற்கூறிய 'அ' வின் படி விடுமுறையைப்
17. மகப்பேற்று விடுமுறை அ. இதற்கான காலப்பகுதி 12 கிழமைகளாகும் இது
ஆ. நிபந்தனைகள்
- 9 மாதங்களுக்க குறையாத சேவையை உை
- 9 மாதங்களுக்கு குறைந்த சேவையை உடைய
- சனி ஞாயிறு விடுமுறை நாட்கள் உள்ளடக்
- திரண்ட லீவிலும் காலம் கடந்த லீவிலும் 4
இ. ஆசிரியர்கள் நாட்சம்பள/தற்காலிக/சமய அ அந்த வருடத்திற்கான லீவுடன் விசேட முழுச்
18. அரசாங்க பரீட்சைகள் (பகுதி-19)
வினைத்திறமை காண் தடைப் பரீட் சைக்கு
வழங்கப்படலாம். ஒவ்வொரு பாடமும் தனித்தள பொருட்டு கடமை லீவு வழங்கப்படலாம்.
19 கட்டாய லிவு (பகுதி 20)
கட்டாய் லீவு முதற்தடவையில் சாதாரண விடுமு
முழுச்சம்பள லீவாக கருதப்படலாம்.
20 அரைச்சம்பளம் லிவு (பகுதி 21)
அ. சுகவீனம் காரணமாக விடுமுறை லீவு முடிந்த
வழங்கலாம்
ஆ. ஆகக்கூடியது ஒரு அலுவலரின் சேவையின் 1/0
★
ஒரே சந்தர்ப்பத்தில் சாதாரணமாக 12 மா

முறை லீவாகும் இவ் லீவானது இலங்கையிலோ
தர்கள் பின்வரும் அடிப்படையில் ஆகக்கூடியது 6 டையவராவார்.
பொறுப்புடைய அரைச்சம்பள விடுமுறை விடுமுறையை கழிக்க
பெறலாம்.
முதலிரண்டு மகப்பேற்றுக்கு உரித்துடையதாகும்
டயவராக இருத்தல் வேண்டும் பவர்கள் விகிதாசார அடிப்படையில் லீவைப்பெறுவர்
கப்படவேண்டும்
கழித்த பின்னர் முழுச்சம்பள லீவாக வழங்கப்படும்
லுவலர்களும் சிற்றுாழியர்களும் மகப்பேற்று லீவு சம்பள லீவாக கருதப்படும்.
முதற்தடவை தோற்றுபவருக்கு கடமை லீவு ரியாக எடுப்பின் முதற்தடவையானால் அவற்றின்
முறை லீவுக்கெதிராக பதிவழிக்கப்படலாம் பின்னர்
பின்னர் அரைச்சம்பள லீவை ஒரு அலுவலருக்கு
பங்காக இருக்கும்
தங்களுக்கு மேற்படலாகாது

Page 98
பதவி உத்தியோகத்தவர்களுக்கு தீவின் ே அலுவலர் கேட்கும் பட்சத்தில் முழுச்சம்
★ கட்டுப்பாட்டு அரைச்சம்பள லீவு
வழங்கப்படலாம். விதிவிலக்கு:- மொத்த விடுமுறைக்காலழ் 3 மாதத்து அத்தோடு நடப்பு வருடத்துக்கான ெ லீவும் கடப்பாட்டு அரைச்சம்பள அத்தகைய லீவில் நிற்குப் விடுமுறைக்காலத்திற்காக அரைச்சப்
இ. பதவிநிலை அல்லாத உத்தியோகத்தர்கள்
மருத்துவச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படும் பட்ச சேவைக்காலத்தின் 1/6 பங்கினை அரைச்சம்ப
ஈ. அலுவலர் அரைச்சம்பள லீவின் நிற்கும்
உரித்துடையவர்.
.
ஒரு வருடத்தில் தொடங்கிய லீவு அடுத்த வ
ஊ. அரைச்சம்பள லீவை விடுமுறை லீவு தொடர்
லீவு தொடரலாம்
எ. அரைச்சம்பள கால சேவையின் அரைப்பங்கு
J.
சனி, ஞாயிறு விடுமுறை நாட்கள் அரைச் சம் ஐ. கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கும் இணைந்த
அமைச்சின் செயலாளருக்கும்/ தாபனப்பணிப் (படிவம் பொது-96)
21. சம்பளமற்ற லிவு (பிரிவு 22) அ. தனிப்பட்ட காரங்களுக்காகவோ சுகவீனம் க படல் வேண்டும்) தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப் லீவு வழங்கப்படலாம்
(செயலாளரினால் அனுமதிக்கப்படவேண்டுப்
ஆ. நிபந்தனைகள்
எல்லாம் லீவும் பாவித்து முடிந்த பின்ன
* சனி, ஞாயிறு பொது விடுமுறை தினங்க
Yr தனிப்பட்ட படிப்புகளுக்கோ பகிரங்க
லீவு அனுமதிக்கப்படலாகாது
மேற்கூறிய 20 (1) கூறியவாறு படிவம் ெ
22. தீவின் வெளியில் கழிப்தற்கான லிவு (பிரிவு அ. படிவம் பொது 126ல் விண்ணப்பித்தல் வேண்
ஆ. லீவை வழங்கும் அதிகாரி
* இணைந்த சேவை விடயத்தில் பொது நீ

வெளியில் கழிப்பதற்கு இவ் லீவு வழங்கப்படலாம் பள லீவின் அரை பகுதியாக மாற்றப்படலாம்.
தீவின் வெளியில் செலவிடுவதற்கு மட்டும்
க்கு குறைந்தவிடத்தாகும் (விடுமுறை லீவு உட்பட) பிடுமுறை லீவும் முன்னைய இரு வருடங்களுக்கான லீவைச் செலவிடமுன் உபயோகப்படுத்தப்படலாம் ம் போது இளைப் பாறின் கழித்த அரைச்சம் பள ம்பளத்தை மீளச் செலுத்துமாறு கோரப்படலாம்.
ஈத்தில் 12 மாதத்திற்கு மேற்படாதவாறு அலுவலரது ள லீவாக வழங்கப்படலாம்.
போது பெறும் படியின் அரைவாசியைப் பெற
ருடம் அரைச்சம்பள லீவாக தொடரலாம்
ரலாகாது எனினும் விடுமுறை லீவை அரைச்சம்பள
அவரது சேவைக்காலமாக கருதப்படும்
பள நாளாக கருதப்படும்
சேவைகளைப் பொறுத்தமட்டில் பொது நிர்வாக பாளருக்கும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்
ாரணமாகவோ (மருத்துவச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப் பங்களில் தீவின் வெளியில் கழிக்கவும் இத்தகைய
b)
ாரே இத்தகைய லீவு வழங்கப்படும்
5ள் கணக்கில் எடுக்கப்படும்
சேவைக்கு புறம்பாக சேவையில் ஈடுபடவோ இவ்
பொது 96ல் அறிக்கையிடப்படல் வேண்டும்.
23) ாடும்
ர்வாக அமைச்சின் செயலாளர்

Page 99
★
★
ஏனையோர் விடயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட
அமைச்சின் கீழில் லாத திணைக்களங் அத்திணைக்களத்தவரின் லீவு பொ அங்கீகரிக்கப்படல் வேண்டும்.
இ. பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்
திரண்ட லீவு, அரைச்சம்பள லீவு 6 ப மாற்றப்பட்ட அரைச்சம்பள லீவு
விசேட சந்தர்பங்களில் பொது நிருவ மாதங்களுக்கு மேலாகவும் வழங்கப்பட அரைச்சம்பள லீவாகவோ/ முழுச்சம்பள 4 வருட சேவையை பூர்த்தி செய்தவர்களு வருடங்களின் பின் மேலும் இத்தகைய மருத்துவ சபையாலோ சுகவீனமென்று அ புற நடையாகவும் இத்தகைய லீவு வழங்
ஈ. கீழ் நிலை உத்தியோகத்தர்கள்
★
天
விசேட காரணங்களின் பொருட்டு தீவின் லீவு, திரண்டு லீவு ஆகியன அனுமதிக்கட்
ஏற்ற மருத்துவச்சான்றிதழால் சான்றுபடு கடந்த லீவும் வழங்கப்படலாம்.
உ. நிபந்தனைகள்
★
லீவை அனுமதித்ததற்கான கடிதத்தின் அனுப்புதல் வேண்டும்
பதில் கடமை புரியும் உத்தியோகத்தருக் உத்தியோகத்தருக்கோ வேலையை கையளி செல்ல முடியாது
வேலையை கையளித்து 4 நாட்களுக் நாளிலிருந்தே லீவு தொடங்கும் புறப்ப நாளிலிருந்து வேலை ஆரம்பமாகும்
சம்பளத்தை பெற ஏற்பாடு செய்யப்ட முத்திரையிடப்பட்ட பற்றுச்சீட்டும் அனு
சென்றடைந்தது பற்றி இலங்கை ஸ்தானி தொடர்பு கொள்வதற்கான விலாசத்தை வதிவிட விலாசத்தை அறிவித்தல் வேண்(
ஒரு கிழமைக்கு மேலாக சுகவீனமுற்றால் முகவருக்கோ அறிவித்தல் வேண்டும். தலைவருக்கு அறிவித்தல் வேண்டும். தே ஸ்தானிகராலோ முகவராலோ தெரிவு ெ தனது செலவில் பெற வேண்டும்.
தவிர்க்க முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் லீ6ை அறிவித்தல் வேண்டும் - அரைச்சம்பளம்
95

செயலாளர்
களை பொறுத்தமட்டில் திணைக் களத்தலைவர் து நிருவாக அமைச்சின் செயலாளரினால்
ாதங்களுக்கு மேற்படாத முழுச் சம்பள லிவாக
ாக அமைச்சின் செயலாளரின் அனுமதியுடன் 6 லாம். 6 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட காலப்பகுதி லீவாகவோ கருதப்படவேண்டும்
க்கே இது வழங்கப்படலாம் முதல் லீவு முடிந்த 4 லீவு வழங்கப்படலாம். அரசாங்க மருத்துவராலோ த்தாட்சிபடுத்தப்பட்டவிடத்து மேற்கூறியவற்றிற்கு
கப்படலாம்.
வெளியில் கழிப்பதற்கு நடப்பு வருட விடுமுறை
படலாம்
த்ெதப்படுமிடத்து சுகவீனத்தின் பொருட்டு காலம்
பிரதியை பிரதம மந்திரியின் செயலாளருக்கு
கோ கடமையை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட ரிக்காது அலுவலர் தீவை விட்டு வெளியில் லீவில்
குள் வெளியேறின் தீவை விட்டு வெளியேறிய ட்ட திகதியிலிருந்து வேலை செய்திருப்பின் மறு
1ட்டிருத்தல் வேண்டும் வாழ்வுச் சான்றிதலும், ப்பிவைக்கப்படல் வேண்டும்
கருக்கோ அல்லது முகவருக்கோ அறிவிப்பதுடன் பும் கையளித்தல் வேண்டும். திணைக்களத்திற்கு டும்.
) அது பற்றி இலங்கை ஸ்தானிகருக்கோ அல்லது
தொடர்ச்சியான வருத்தம் எனின் திணைக்கள வையானவிடத்து மருத்துவ சான்றிதழை இலங்கை செய்யப்பட்ட மருத்துவ உத்தியோகத்தரிடமிருந்து
வ நீடிக்க வேண்டுமாயின் நேரத்துடன் அது பற்றி லீவு சுகவீனத்தின் பொருட்டு நீடிக்கப்படலாம்.

Page 100
a.
6.
6.
89.
s.
女 செலவழிக்காத லீவு விண்ணப்பத்தின் ே
லீவின் நிற்கும் போது அலுவலர் இளைப் அரைச்சம்பள லீவு ரத்துச் செய்யப்பட்டு அதன்
ஏதாவது கடமையை செய்யும்படியோ பயிர் கோரப்படலாம் படியொன்று வழங்கப்படுவது
கொடுப்பனவு பின்வரும் அடிப்படையில் மே
女 படிப்புக்கட்டணம்
★ பரீட்சையில் சித்தியெய்தின் பரீட்சைக்கட்
பிரயாணச் செலவு
* ஏற்புடையவிடத்து வதிவிடப்படி (தாபன
★ பயிற்சிப்படி (தாபனப்பணிப்பாளரின் அ
உயர்ஸ்தானிகருடன் / முகவருடன் ஒப்பந்தெ
லீவு முடிந்து வந்தவுடன் நபராலோ கடிதம் மூ
லீவு முடிந்து வந்த பின்னர் வந்த நாளிலி அப்படியில்லாவிடத்து தனிப்பட்டோர் விடய
தீவின் வெளியில் செலவிடும் லீவு சம்பந்த
அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும்.
23. ஆசிரியர்களுக்கான லிவு (பிரிவு 24)
۰ یکی
マ数・
பாடசாலை விடுமுறையின் போது விடுமுறை
லீவு முழுக்காலத்திலோ அல்லது முதல் 10 மா எது குறைவானதோ அதனை தீவின் வெளியில்
அமைய லீவு தனிப்பட்டி காரணங்களுக்கோ தடவையின் 6 நாட்கள், 1 மாதத்தில் 21 நாட்க
பாடசாலை நாட்களில் சுகபீனம் காரணமாக ே 1 மாதத்திற்கு மேற்படாத முழச்சம்பள லீவ திருப்திகரமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருத்
சுகவீனத்தின் பொருட்டு மேலும் லீவு தேவைப் இருவருடங்களுக்கான பாவிக்கப்படாத லீவு ெ
சுகவீனத்தின் பொருட்டோ ஏனைய காரணத்தி ஏனைய லீவுகள் சம்பளமற்ற லீவாக கருதப்ப(
கடமையின் போது விபத்தோ சுகவீனமோ ஏற்ப மகப்பேற்றிக்கும் பிள்ளையை பார்க்கவும் ெ வழங்கபடலாம் 6 மாதங்கள் என்ற அடிப்படை லீவைப் பெற்று பின்னர் 2 வருடங்கள் ே அனுமதிக்கப்படலாம்.
“இத்தா'வை அனுட்டிப்பதற்கான முஸ்லீம் வராவார்.
96

பரில் ரத்துச்செய்யப்படலாம்.
பாறின் தாபனச் சேவையின் பிரிவு 8:2 ன் கீழ் பொருட்டு முழுச்சம்பள லிவு வழங்கப்படலாம்
ற்சி நெறியை தொடரும்படியோ லீவு காலத்தில் |டன் லீவு நீடிப்பும் வழங்கப்படலாம்
ற்கொள்ளப்படலாம்.
ட்டணம்.
ாப்பணிப்பாளரின் அனுமதிப்படி)
னுமதிப்படி)
மான்று செய்து கொள்ளப்படல் வேண்டு! மலமோ உரிய அதிகாரிக்கு அறிவிக்க வேண்டும்
ருந்து அவருக்கு முழுச்சம்பளம் வழங்கப்படக் 1 ங்கள் வெவ்வேறாக கையளிக்கப்படல் வேல் பு
மான விபரங்கள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு
லீவுக்கு உரித்துடையவராவார்
தங்களிலோ திரண்ட பாடசாலை விடுமுறை லீவில் கழிக்க முழுச் சம்பளம் லீவாக வழங்கப்படலம் சுகவீனத்தின் பொருட்டோ வழங்கப்படலாம் (1 6)
மேலதிக லீவு தேவைப்படின் ஏதாவது 1 வருடத்தில் | வழங்கப்படலாம். வேலையை கவனிப்பதற்கு தல் வேண்டும்.
படின் தாபனச் சேவையின் பிரிவு 24: 4 படி ஏதாவது வழங்கப்படலாம் ன்ெ பொருட்டோ பாடசாலைகளில் வழங்கப்பட்ட டும்
படின் பிரிவு 9ன் படி விசேட லீவு வழங்கப்படலாம். பண்களுக்கு 1 வருடம் வரையான சம்பவற்ற லிவு -யில் இரு தடவைகளில் வழங்கப்படலாம் 0 மத வேலை செய்த பின்னர் மற்றைய 6 மாத லிவு
பெண் பிரிவு 12:12ன் படி லீவுக்கு உரித்துடைய

Page 101
24. உத்தியோகத்தர் லிவு (பிரிவு -25)
هاکی
=数・
இ.
ஊ.
6.
விடுமுறை லீவு வருடத்தில் 24 நாட்களாகும்
அமைய லீவு 21 நாட்களை மேற்படாது
திரண்ட விடுமுறை லீவு - நடப்பு வருடத்திலுட ဓပ်ဓ၈၂
விடுமுறை லீவான 24 நாட்களை பெறுவதற்கு அல்லது வருட லீவின் ஒவ்வொரு மாத சேை
காலங்கடந்த லீவு - ஏதாவது தொடர்ச்சியான மட்டும்) (அ) (இ) ன் கீழான லீவு முடிந்த பி
விபத்து லீவு தாபனக்கோவையின் பிரிவு 9ன்
இளைப்பாறுவதற்கு முன்பதான லீவு தாபனக்
25. சிற்றுாழியர்களுக்கான லிவு (பிரிவு 26) அ. மாதச்சம்பள அடிப்படையிலான் சிற்றுாழியர்
<莎·
l4 நாட்களுக்கான முழுச்சம்பள சுகவீன
- 2 நாட்களுக்கு மேலான சுகவீன லில்
வழங்கப்படலாம்.
மேற்கூறிய (அ) லீவு முடிந்து விட்டால் மருத் முன்னைய வருடத்தில் பாவிக்காத சுகவீன லீவு பாவிக்கப்டாத சுகவீன லீவும் வழங்கப்படலா
இ. விபத்து லிவு
★ ஒருமாத முழுச்சம்பள லீவு (திணைக்கள
மேலும் 5மாத முழுச்சம்பள 6 மாத அை
女 லீவு மருத்துவச்சான்றிதழ் மூலம் உறுதிப்
லிவு வழங்கப்படலாம்
ஈ. அமைய லீவு
女 சேவைக்காலம் ஒரு வருடம் அல்லது அ
ஆகக்கூடிய அமைய லிவு - 21 நாட்கள்
★ முழுச் சுகவீன லீவும் முடியாத பட்சத்தில் * இவ்வமைய லீவு சுகவீன லீவைத் தொட
5 வருட சேவையையுடைய சிற்றுாழியர் தனது முடித்த விட்டால் ஏதாவது வருடத்தில் ஒரு மருத்துவச் சான்றிதழால் உறுதி படுத்தப்படல்
அத்தகைய லீவு சேவைக்காலத்தை கருத்திற வழங்கப்படலாம் அரைச்சம்பள லீவு பற அறிவிக்கப்படல் வேண்டும்
ஊ. இளைப்பாறலுக்கு முன்பாக லீவு தாபனக்கோன
97

முன்னைய வருடங்களிலும் பாவிக்காத விடுமுறை
3 மாத சேவையை பூர்த்தி செய்திருத்தல் வேண்டும் வயும் 1/3 என்ற அடிப்படையில் வழங்கப்படலாம்
இரு வருடங்கள் (ஏதாவது வருடத்தில் ஒரு முறை ன்னரே இதற்குரித்தாவார்
ltg
கோவையின் பிரிவு 11ன் படி
ဓပ်ဓ၈၂ பு மருத்துவச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம்
துவச்சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படும், சந்தர்ப்பத்தில் ம் ஏதாவது இரு தொடர்ச்சியான வருடங்களுக்கான ம்.
த்தலைவரால்)
ரச்சம்பள லீவு (செயலாளரால்)
படுத்தப்படல் வேண்டும். அல்லது அரைச்சம்பள
தற்கு மேல்
சுகவீனத்தின் பொருட்டு இது வழங்கப்படலாகாது
ரலாம்.
சுகவீன லீவு திரண்ட காலங்கடந்த லீவு என்வற்றை மாத அரைச்சம்பள லீவு வழங்கப்படலாம். நோய்
வேண்டும்
கொள்ளாது தொற்று நோய்களின் பொருட்டு ற்றிய விபரம் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு
)வ 11.4 ன்படி வழங்கப்படலாம்

Page 102
26. நாட்சம்பள ஊழியர்களுக்கான லிவு (பிரிவு
அ. இரு வருடத்திற்க மேலான சேவையையுடைய
மருத்துவச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம்
அத்தகைய லீவு முடிந்து விட்டால் முன்னை இரு தொடர்ச்சியான வருடங்களுக்கான சமர்ப்பிக்கப்படல் மூலம் வழங்கப்படலாம்
அமைய லீவு 21 நாட்கள் நிபந்தனைகள் வரு
கடந்த 12 மாதங்களில் 250 நாட்கள் வேலை ெ சேவை குறைவுகளும் ஒரு நாள் குறைதல் வே
இ. சுகவீனத்திற்கு அமைய லீவு வழங்கப்பட
R.
வழங்கப்படலாம்
கடமையின் போதான விபத்து ஏற்பட்டால் ன்படியும் தாபனக்கொவையின் பிரிவு 11:4 ன்
27. ஒப்பந்த அடிப்படையிலுள்ளதற்காலிக ஊ
<莎·
R.
(விடுமுறையானது ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகு பகுதி 1 இலுள்ள விடயங்கள் பொருத்தமுை தீவின் வெளியில் கழிப்பதற்கான அரைச்
விடுமுறையும் அலுவலர்களுக்கு நிரந்தரமான எதிர்பார்க்கப்படும் பட்சத்தில் வழங்கப்படல
விடுமுறையானது சேவைக்காலத்தின் 1/6 பங்
அமைச்சின் செயலாளர் அவ்வரைச்சம்பள விடுமுறையாக மாற்றலாம். எல்லா விடுமுறை
சுகவீனமான சந்தர்ப்பங்களில் தீவில் கழிப் விடுமுறை வழங்கப்படலாம் அத்தகைய வ செயலாளரின் அங்கீகாரம் பெறப்படல் வேண்
சுகவீனமானது அரசாங்க மருத்துவ உத்தியோ குறிப்பிட்ட விடுமுறையுடன் அரைச் சம்பள பங்கினை விஞ்சாத அளவிற்கு வழங்கப்படல
வருடமொன்றுக்கு 21 நாட்களுக்கான அமைய
சேவையை முடிவுறுத்துவற்கு முன்னதான மு
ஒவ்வொரு சேவைக்கும் 2 கிழமைகள்
ஆகக்கூடியது 2 மாதங்கள் அலுவலர் தீவின் வெளியில் கழிக்க ெ நாளிலிருந்தான சேவைக்காலத்தினை அ பொருட்டான முழுச்சம்பள லீவு கணிக் ஒப்பந்த காலத்திற்கு முன்னர் சேவையில் உரித்துடையதாகாது.
9:

27) நாட்சம்பள ஊழியர்
12 நாள் சுகவீன லீவு
ய வருடத்திற்கான பாவிக்கப்படாத லீவும் ஏதாவது காலம் கடந்த லீவும் மருத்துவச் சான்றிதழ்
DfTOJ
சய்திருத்தல் வேண்டும். குறைவு ஒவ்வொரு 3 நாள் 1ண்டும்.
லாகாது ஆனால் தொற்று நோயாய் இருந்தால்
நோய் லீவு தாபனக்கோவையின் பிரிவு 20:3 20:4 படியும் வழங்கப்படலாம்.
ழியர்களுக்கான விடுமுறை தியாகும்)
டயதாகும்
சம்பள விடுமுறையும் பொறுப்பு அரைச்சம் பள நியமனம் 5 வருடங்களுக்கு கடமையாற்றுவார் என пLib
கை விஞ்சலாகாது (அரைச்சம்பள விடுமுறை)
விடுமுறையை அதன் பாதியான முழுச்சம் பள றயும் ஒரே தடவையில் 6 மாதங்களை விஞ்சலாகாது
பதன் பொருட்டு ஒரு மாத்திற்கான முழுச்சம்பள பிடுமுறை தீவின் வெளியில் கழிக்க அமைச்சின் ாடும்
ாகத்தரால் சான்றுதிப்படுத்தப்படுமிடத்து (அ) வில்
விடுமுறையானது அவரது முழுச் சேவையின் 1/6 ாம்
லீவு வழங்கப்படலாம்
ழுச்சம்பள விடுமுறை
என்ற அடிப்படையில்
வுே எடுத்து இருக்குமிடத்து அவர் நாடு திரும்பிய டிப்படையில் அவருடைய சேவைகள் முடிவுறுத்தல் கப்படும்
மிருந்து விலகும் அலுவலருக்கு இவ்விடுமுறை

Page 103
28. தற்காலி உழியர்களுக்கான விடுமுறை (பி அ. (உ) வரையில் குறிப்பிட்ட விடுமுறை
சேவையாற்றியிருந்தால் மட்டும் வழங்கப்படு
ஆ. அமைய லீவு வருடமொன்றிற்கு 21 நாட்கள இ. விபத்து விடுமுறை பிரிவு 9 ல் குறிப்பிட்டவ
29. பொலிஸ் சார்ஜன்ட்/கான்சரபில்/சிறைச்ச பயிலுனர் சிறைச்சாலை உத்தியோகத்தர்கள்
அ. விடுமுறை லீவு பிரிவு 8ல் குறிப்பிட்டவாறு ஆ. பிரிவு 5ன் கீழ் அமைய விடுமுறைக்கு உரித்து
இ. வைத்திய சாலையில் அனுமதிக்கப்படுமிடத்
முழுச் சம்பள லீவு.
ஈ. ஆயுள் வேத சிகிச்சைப் பெற லீவு வழங்
அரைச்சம்பள லீவும்
உ. பிரிவு 21.5 படி அரைச்சம்பள விடுமுறை
ஊ. பிரிவு 10 படி காலம்கடந்த லீவு மருத்துவ (
மருத்துவ லீவு விடுமுறை லீவு காலம்கடந்த விஞ்சலாகாது
எ. விபத்து லீவும் வேலை நேரத்தின் போது
படியாகும்
ஏ. இளைப்பிாற்றறலுக்க முன்பாக லீவு பிரிவு 1
30 பயிலுனர் (பிரிவு-32) அ. 9மாத சேவையையுடைய படியைப் பெறும் !
சுகயின விடுமுறையும் வழங்கப்படலாம்
ஆ. 9 மாதங்களுக்கு குறைந்த பயிற்சிக்காலத்தை இ. விரிவுரைகளுக்கு செல்லும் பயிலுனருக்கு அ
31அமைய அலுவலர்கள் (பிரிவு - 33)
நாட்சம்பள ஊழியர்க்கு பின்வரும் புறநடைக வழங்கப்படலாம் அ. பிரிவு 9, 27,3 ன்கீழ் விபத்து 6లీష வழங்க! ஏற்படின் மோதங்கள் வரையான அரைச்சம்ப
32. கூட்டுத்தாபனங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட அ. விடுப்புக்காலத்தில் கோவையின் படியான ெ
ஆ. மீள விடுவிக்கப்படும் கூட்டுத்தாபனத்
கோரப்படலாகாது.

வு 29) அலுவலர் 9 மாதங்களுக்கு மேலான காலம் ம்ெ
ாகும்
ாறாகும்.
ாலை அலுவலர் பதவிக்கு குறைந்த நிலை
துடையவராவார்
ந்து எடுத்த விடுமுறை லீவும் கழித்த இரண்டுமாத
கப்படுமிடதத்து விடுமுறை லீவும் உரித்துடைய
நோக்கத்தின் பொருட்டு மட்டும் வழிவகுக்கப்பட்ட லீவு மொத்த அளவு எவ்வருடத்திலும் 2 மாதத்தினை
ஏற்பட்ட நோய்க்கான விடுமுறையும் பிரிவு 9ன்
படியாகும்.
பயிலுனருக்கு 7 நாள் அமைய விடுமுறையும் 14 நாள்
யுடைய பயிலுனருக்கு லீவு வழங்கப்படலாகாது
க்காலத்தில் லீவு வழங்கப்படலாகாது
ளுக்கு அமைய (மேற்கூறிய விடயம் 2ன்படி) லீவு
ப்படலாகாது எனினும் அலுவலின் போது விபத்து ள விடுமுறை வழங்கப்படலாம்
அலுவலர்கள் (பிரிவு 34) பிடுமுறைகளுக்கு உரித்துடையவராவார். த்தில் சேவையாற்றி காலத்திற்கான லீவுகள்

Page 104
33. சிறு லிவு (பிரிவு 35)
சிறு விடுமுறையானது 1 1/2 மாதத்திற்கு மேற்பட
34. வெளிநாட்டில் கடமையாற்றும் அலுவலரின் விடுமுறை (பிரிவு 36)
அ. கணவன் /மனைவி பதவியில் உறுதி செய்யப்ட
சம்பளமேற்றத்திற்கு விடுமுறை கருத்திற்கொள்
விடுமுறை ஓய்வூதியக் கணிப்பிற்கு கருத்திற்ெ
முதுமுறை:- பதவியேற்றல் பொருட்டான ே கருத்திற் கொள்ளப்படலாகாது பதவியேற்றத்தி விடுமுறைக்காலத்தில் வழங்கப்பட்ட சம்பளே
உ. விடுமுறையில் நிற்கும் போது பதிவியுயர்வின்
100

ாது மாதத்திற்கு இருதடவைகள் வழங்கப்படலாம்
மனைவியின்/கணவனின் சம்பளமற்ற
பட்டவராகயிருத்தல் வேண்டும்
ாளப்பட்டாலும் நிலுவைகள் வழங்கப்படலாகாது
காள்ளப்பட்ட மாட்டாது
சவைக்கால கணிப்பீட்டிற்கு விடுமுறைக்காலம் ன் பொருட்டு சம்பள மட்டத்தை தீர்மானிப்பதற்கு மற்றங்கள் கருத்திற் கொள்ளப்படலாகாது
பொருட்டு அலுவலரை கருத்திற் கொள்ளலாகாது.

Page 105
17. ஒப்பந்த
எஸ்.கவு
அரசாங்க திணைக்களங்களில் ஒப்பந்த நிருவாகம்
1. சட்ட அம்சங்கள் - ஒப்பந்தச் சட்டம்
2. நடை முறை அம்சங்கள் (1) நிதிப்
'இக்ட பணிப்
(III) (66 u Gîs போல
பாகம் 1
1. ஒப்பந்தச் சட்டம் -
எல்லா ஒப்பந்தங்களும் ஒப்பந்தச் சட்டத்திற்கு போன்றல்லாது, உண்மையான உடன்படிக்கையில் பெற்றவற்றிற்கு ஒப்பந்தச் சட்டம் வலு அளிக்கி கடப்பாடுகளையும் ஆக்கிக் கொள்வோர் சம்பந்தப்
2. ஒப்பந்தமானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மே அதன் வாயிலாக ஒர் உடன்பாடு காணப்படுகின்ற
இது தரப்பினர்களை சட்ட ரீதியாக கட்டுப்படுத் கட்டாயப்படுத்தப்படற்பாலதும் ஆகும்.
3. சட்டரீதியாகக் கட்டுப்படுத்தும் ஓர் ஒப்பந்தத்
ஒரு பிரேரணம்.
பிரேரணை ஏற்பு.
கைம்மாறு. கட்சியினர் ஒப்பந்தம் ச்ெய்து கொள்வதற்கு ஆற்.
தம் விருப்பின்படியும், முழுமையாகவும் உடன் நடத்தைச் சீர்கேடான நோக்கத்திற்காக இருத்தலாகா
இதன் உத்தேசம் சட்டபூர்வமான தொடர்பினை (
4. பிரேரணம்
கடப்பாட்டினை நிறைவேற்றக் கூடிய எவர் ஒரு அழைப்பு ஒரு பிரேரணம் ஆகாது.
தெளிவாகவும் திட்டவட்டமாகவும் இருத்தல் - ந 9Hg] சொல்லிலும், வெளிப்படையாகவும், வெளி நடத்தை, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் முதலியவற்றால்
காலங் கடந்ததாதல் - கொடை முனைபவரின் அ அல்லது காலம் கடக்கு முன் ஏற்காமை காரணமாக
ஏற்கப்படுமுன் எந்நேரத்திலாயினும் கொை

நிருவாகம்
ரியெல்
) பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருக்கும்:-
பிரமாணங்கள், திறைசேரிச் சுற்றறிக்கைகள், வழி காட்டிகள், அரசாங்கத்தின் ஏனைய
- it புகள்.
5ாட்டு உதவி உடன்படிக்கைகள் முதலியவற்றிற்
கடன் வழங்குநர் தேவைப்பாடுகள்
க் கட்டுப்பட்டவையாகும். ஏனைய சட்டங்களை ன் வாயிலாக கட்சியினரால் உடன்பாடு காணப் றது. ஒப்பந்தத்தின் பொருட்டு உரிமைகளையும் பட்ட தரப்பினரேயாவர்.
ற்பட்ட தரப்பினரின் ஒரு செயல் ஆகும்.
Dჭნ!.
துவதோடு, அதன் நிறைவேற்றம் சட்டபூர்வமாகக்
$தின் மூலகங்கள் வருமாறு:-
றற் திறமை உடையோராக இருத்தல்.
ண்பாடு காணல். சட்டத்திற்கு முரணான அல்லது 95l.
விளைத்தல் வேண்டும்.
வரினாலும் செய்யப்படலாம்.
கிபந்தனை அற்றதாதல்.
ப்படையான நியதிகளாகவோ, அல்லது ஒழுக்கம், மறைமுகமாகவோ இருக்கலாம்.
ல்லது கொடை ஏற்குநரின் மரணத்தையொட்டியோ வோ அவ்வாறு ஆகலாம்.
முனைபவரால் இரத்துச் செய்யப்படக் கூடியது.

Page 106
கொடை ஏற்குநரால் ஏற்கப்பட்டதும், அல்லது நிராக
(கொடை முனைபவரே பிரேரணம் சமப்பிப்பவ
5. பிரேரண ஏற்பு
பிரேரணம் காலம் கடந்ததாகு முன் அல்லது இரத்
கட்சியினரால் ஓர் உடன்பாடு காணப்படுகின்றது;
ஒப்பந்தப் பிணைப்பிலிருந்து விலகிக்கொள்ள முடி
ஏற்பு பிரேரணத்துடன் கண்டிப்பாக ஒத்திசைந்தது ஏற்பு பிரேரணத்தின் எல்லா நியதிகளுக்கும் முற்! வேண்டும்.
நிபந்தனை வாய்ந்த ஓர் ஏற்பு, குறித்த ஒரு நோக்க பிரேரணத்திற்குச் சமமாகும்.
இதனால் - பிரேரணம் நிராகரிக்க / அழிக்கப்
- ஏற்குநர், கொடை முனைபவர் ஆ - கொடை முனைபவர், ஏற்குநர் e2,
பேரம் பேசுதல்களானவை:
- ஓர் உடன்பாடு காணப்பட்டு; அத்
- ஒரு கட்சியினர் நிபந்தனையற்றவ
- பிரேரணங்களுக்கும் மாற்றுப் பிே
6. கைம்மாறு
- பதிலாக எதிர்பார்க்கப்படும் நல
7. ஆற்றல்
- 21 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆட்கள்.
- வங்குரோத்தானோர், சித்த சுவாதீனம
அலலாதவாகள.
அரசாங்கத் திணைக்களங்கள்
நிதிப் பிரமானங்களிலுள்ள விதிகள், மட்டுப்படுத்தப்படுவன.
அரச கூட்டுத்தாபனங்கள்
- நிறுவன விதிகள்
அல்லது பங்குடைமை உடன்படிக்கை
8. ஓர் ஒப்பந்தமானது
- எழுத்துருவிலான ஆவணம் மீது அ
யானதாக; ஒழுக்கம், நடத்தை மு: மானதாக இருக்கக்கூடும்.
IO

ரிக்கப்பட்டதும் இரத்துச் செய்யப்படக் கூடியதல்ல.
ர், கொடை ஏற்குநர் அதனை ஏற்பவராவர்)
தாகு முன், பிரேரணம் உரியவாறு ஏற்கப்பட்டதும், ஒப்பந்தம் பூர்த்தியாகின்றது; எந்த கட்சியினரும் uugl.
ஆதல் வேண்டும். அதாவது, நிபந்தனையற்றதாதல். று முழுமையான, நிபந்தனையற்ற இணக்கமாதல்
ம் கருதிய ஏற்பு ஆகும், எனவே, இது ஒரு மாற்றுப்
படுகிறது.
கிறார்.
கிறார்.
துடன்,
ராக பிரேரணத்தை ஏற்கும் வரை,
ாரணங்களுக்கும் இட்டுச் செல்கின்றன.
ன்.
ற்றோர், வழமையாக போதை வசமானோர் ஆற்றல்
ஒழுங்கு விதிகளாலும் சுற்றறிக்கைகளிளாலும்
கயினால் மட்டுப்படுத்தப்படுவன.
Iல்லது வாய்ச்சொற்கள் வாயிலாக வெளிப்படை தலியவற்றாற் சான்றுபடுத்தப்பட்டு; மறைமுக

Page 107
9. ஒப்பந்தம் மீறல்
- மத்தியஸ்தம் நாடல்.
- இழப்பீடு கோரி அல்லது ஒப்பந்தட படுத்துமாறு கோரி, நீதிமன்றத்தில் வ
அரசாங்கத் திணைக்களங்கள்
- ஒழிப்பு இழப்பீட்டினை பணமாக அ
- ஒப்பந்தத்தை நீக்குதல், வேறு வ
காரரிடமிருந்து மேலதிகச் செலவை
LIIISlib (2)
10. ஒப்பந்தக்காரர்களைத் தெரிவுசெய்தல்
ஒப்பந்த நோக்கமாவது, வேலை செய்வித்தல், நிகழ்வித்தல் ஆகும் ஒர் ஒப்பந்தம்.
திட்டமிடப்பட்டு, இலக்கு நிருணயப - குறித்த ஒரு நோக்கத்தின் பொருட்டு
- எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாறாக;
தேவைப்படுத்தப்பட்ட திகதிக்கு முன்
- நிதிகள் காலாவதி ஆகுமுன் முழு.ை
படல் வேண்டும்.
இக்குறிக்கோளை நிறைவேற்றும் ஆற்றல் வாய் நிற்கும் வகையாக கேள்வி நடைமுறைகள் உருவ.ை
முறைகள் (நான்கு வகையின):
- யாவர்க்குமான , போட்டா போட்டிய
தெரிவுசெய்யப்பட்ட வாறாகக் கேள் வாய்ந்த கேள்விப் பத்திரகாரரிடமிரு போட்டா போட்டி ஏற்படுத்தல்.
- அங்கீகாரமானசங்கங்களுக்கு முன்னு
உள்நாட்டு ஒப்பந்தக்காரர்கள். உள்
நி.பி. 697, 698 திறைசேரிச் சுற்றரிக்கை இல. நிதி 24
322/ 1993)
• தனியொரு ஒப்பந்தக்காரத் தெரிவு செ
முன் தகைமை
- பாரிய அல்லது சிக்கலான ஒப்பந்தா மாத்திரம் கேள்விப்பத்திரங்கள் ச கொள்ளல்.
10.

ம் தொடர்ந்தும் நிலவவில்லை எனப் பிரகடனப் ழக்குத் தொடரல்.
றவிடல்;
ழியாக வேலையைச் செய்வித்தல்; ஒப்பந்தக் அறவிடல்; ஆகியவற்றை மேற்கொள்கின்றன.
சேவைகள் ஆற்றுவித்தல் அல்லது வழங்கலை
)ானவாறாக.
பூர்த்தியாக்கப்பட்டு; அத்துடன்,
மயாகப் பணம் கொடுப்பனவாகி தீர்த்து வைக்கப்
ந்த ஒப்பந்தக்காரர்களைத் தெரிவுசெய்யத் துணை மக்கப்பெற்றுள்ளன.
பான கேள்விப் பத்திரங்கள் கோரல்
ாவிப் பத்திரங்கள் கோரல், முன்னமே தகைமை iந்து ஒரு சிலரைத் தேர்ந்து, அவர்கள் மத்தியில்
ரிமை அளிக்கும் போட்டா போட்டி முறை: நாட்டு உற்பத்திப் பொருட்கள் முதலாயின.
0/ 1985, 264/ 1989, 307/1992, 317 / 1993 அத்துடன்
Fய்து பேரம் பேசல்.
ங்களுக்கு, ஆற்றல் வாய்ந்த ஒப்பந்தக்காரர்களால் மர்ப்பிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்திப்படுத்திக்

Page 108
அருகதையான ஒப்ப்ந்தக்காரர்களிட சுருக்க விவரணம், கணியங்கள் அவ.
பணக் கொடுப்பனவு முறை (அத பின்னரா, ஒரே தொகையாகவா, அளவிட்டுப்பணம் கொடுக்கும் தகைமையைக் கருத்தில் இருத்தி ஒப்பு தாரதம்மியம், நிதிசார்ந்த தாரதம் உத்தேசமான ஒப்பந்த வகை நிை முன்னிலைப்படுத்தப்பெற்ற சான்று இல. எஸ். சி. ஏ. /2)
11. தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி
(1) திணைக்களத் தலைவர் (அல்லது அவரால் அ
'அ' வகுப்புத் திணைக்களங்களில்
ஏனைய எல்லாத் திணைக்கங்களிலு
திணைக்களக் கேள்விச்சபை -('டி. ரி. பீ")
அமைச்சுக் கேள்விச்சபை " ("எம். ரி. பீ") இடைப்பட்ட பெறுமதி . அமைச்சரவையினால் நியமனமாகிய கேள்வி மேற்பட்ட பெறுமதி.
சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் செயலாளரால் அ வாய்ந்த ஒப்பந்தங்களுக்கு என, 'றேஞ்ஜ் திணைக்களக் கேள்விப் சபைகள் நிறுவப்படு
(நி. பி. 686, 687; திறைச் சேரிச் சுற்றரிக்கை இ
முக்கிய குறிப்பு
கேள்விச் சபை கூட்டம் ஒவ்வொ எல்லோரும் சமூகம் தரல் வேண்டுப் கூட்டம் ஆகாது; அத்தகைய கூட்டத்
தாகாது.
(2) வெளிநாட்டு உதவி சம்பந்தப்படுமிடத்து, செ
பிரதிநிதிகள் ஆகியோரின் அங்கீகாரம் பெறப் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்கள், பற்றிய விப ஒரு நிபந்தனையாகும். (உ.ம்) கொள்வனவுகள் எனில், சர்வதேச போட்ட வழங்கு முன்னர், கேள்வி சபையினால் ெ அங்கீகரித்தல் வேண்டும். அடிப்படை, சர்வதே என்ற அடிப்படையில் இருப்பின், அத்தகைய கூட, ஏனைய மட்டுப்படுத்தல்கள் குறித்துை மூன்று (3) விலைகூறல்களாயினும் பெறப் பெறப்படவேண்டியன என்பது; கொள்வன வாயிலாக செயற்படுதல் ஆகியன.
G

ம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படும்: போது ற்றுக்கு விடற்பால நேரம், நிதி மூலம், நிதி உதவி.
ாவது, பூரண நிறைவேற்றமும் செயற்பாடும் ஆன காலத்திற்குக் காலம் நிறைவேறிய வேலையை
அடிப்படையிலா எனக் குறிக்கப்படும்) முன் பந்தக்காரர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தலில், சட்டவாரியான மியம், தொழில்நுட்ப தகைமைகள், அனுபவம், றவேற்றும் வல்லமை முதலியன தொடர்பில் கள் மதிப்பீடு செய்யப்படும். (இக்ராட் வெளியீடு
திகாரமளிக்கப்பெற்ற பதவி அலுவலர் )
ரூபா 50,000 பெறுமதி வரைக்கும். ம் ரூபா 25,000 பெறுமதி வரைக்கும். ரூபா 2மில்லியன பெறுமதி வரைக்கும்.
ரூபா 2மில்லியனுக்கும் ரூபா 5 மில்லியனுக்கும்
ச்சபை (சி. ஏ. ரி. பீ.) - ரூபா 5 மில்லியனுக்கும்
அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டவாரான குறைந்த பெறுமதி / மாவட்ட/ பிராந்திய/ பிரிவு மட்டங்களில் கின்றன.
இல, நிதி. 263/ 1989 உம்)
ான்றின் போதும், கே. ப. சபை உறுப்பினர்கள் ம். இல்லையேல் , அது முறைப்படி கூட்டப்பட்ட தில் மேற்கொள்ளப்பெற்ற தீர்மானம் வலுவுடைய
ாடை வழங்குநர்கள் அல்லது அவர்களது பதிவுப் படுவதற்கு கேள்விப் பத்திர ஆவணங்கள், தெரிவு ரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டுமென்பது
ா போட்டி அடிப்படை இருக்குமிடத்து, கொடை தரிவாகிய வழங்குனரை கொடை வழங்குபவர் சக் கொள்வனவு அல்லது விவேகமான கொள்வனவு அங்கீகாரம் தேவைப்படாது போகலாம்; இருந்தும் ரக்கப்படக்கூடும். அவையாவன: குறைந்தபட்சம் படல்; இந்த விலைகூறல்கள் எந்நாட்டிலிருந்து ாவுச் செயற்பாடுகள் அவ்வர்களது பிரதிநிதிகள்

Page 109
12. கேள்விப்பத்திர ஆவணங்கள்
நி.பி. 688 இல் கேள்விப் பத்திர ஆவணப் பட் கோரப்படு முன்னர், தகுந்த கேள்விச் அங்கீகரிக்கப்படல் வேன்டும்.
கேள்விப் பத்திர ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கு மு அறிக்கையை சமர்ப்பிக்குமாறு மதிபீட்டுக் அதன்மீது கேள்விச்சபையானது அந்த அறிக்ெ
(நிறைசேரிச் சுற்றரிக்கை இல. நிதி. 302
13. கேள்விப்பத்திர ᏯᎯ5fᎢᎧᏙ)Ꭷ1ᎧᏈᎠD
l4.
15.
கால எல்லையானது கேள்விப் பத்திரங்கை பத்திரங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் இறுதித்
கீழ்க்காணப்படுபவை கவனத்திற் கொள்ளப்
சிறிய கேள்விகள் 4 (நாலு) மத்திய தரக் கேய்விகள் 5 (ஐந்து)
பாரிய கேள்விகள் 12(பன்னி
சர்வதேசக் கேள்வி 12(பன்னி
அல்லது ே டத்தினாட் ம் ஏதேனு
காலம் பிந்திய கேள்விப் பத்திரங்கள் எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் பரிசீலனைக்கு எ பத்திரங்கள் திறக்கப்படாமலே நிராகரிக்கப்பு வைக்கப்படல் வேண்டும். கேள்விப் பத்தி முத்திரையிடப்படுதலும் வேண்டும்.
கேள்விப் பத்திரம் இரு பிரதிகள் சமர்ப்பிக்கட் அத்தகைய எண்ணிக்கை அளவிற்கு).
16. கேள்விப் பத்திரங்களைத் திறத்தல்
- கேள்விச் சபைத் தலைவரால் அல்ல;
வேண்டும்.
- நிச்சயப்படுத்தப்பட்டு அறிவிக்கப்ப
முகமாக இருப்பின், கேள்விப்பத் முன்னிலையில்.
- கேள்விப் பத்திர ஆவணம் மீதும் அ பதித்த, கையொப்பமும் இடப்படல் - மாற்றங்களை இனங்காண்க; ஒவ்வெ மூல ஆவணம் மீதும், அதன் பிரதி எண்ணிக்கையை எழுதி, ஒப்பமிட்டு

டியல்கள் காணப்படுகின்றன. கேள்விப் பத்திரங்கள் சபையினால் கேள்விப்பத்திர ஆவணங்கள்
ன், தேவைப்படுமிடத்து எல்லா ஆவணங்கள் மீதான குழுவிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும்: கயை கவனத்திற்கு எடுத்தல் வேண்டும்.
/1991)
ாக் கோரும் அறிவித்தல் திகதி முதலாக, கேய்விப் திகதி வரையிலாரும்.
ul-Gustb:
நாட்காட்டி வாரங்கள்
நாட்காட்டி வாரங்கள்
ான்டு) நாட்காட்டி வாாங்கள்;
ான்டு) நாட்காட்டி வாாங்கள் வெளிநாட்டு உதவிக் கருத்திட்
தேவைப்படுத்தப்படு ம் காலவெல்லை.
டுத்துக் கொள்ளப்படலாகாது. அத்தகைய கேள்விப் பட்டு கேள்விப் பத்திரதாரரிடம் திருப்பி அனுப்பி ரப் பெட்டி முடிவு நேரம் ஆனதும் மூடப்பட்டு
ப்படல் வேண்டும். (அல்லது தேவைப்படுத்தப்படும்
து குறித்துரைக்கப் பெற்ற அதிகாரியால் திறக்கப்பட
ட்ட நேரம் திறக்கப்பட வேண்டும்.
ந்திரக்காரரின், அல்லது அவரது பிரதிநிதிகளின்
அதன் பிரதிகள் அனைத்தின் மீதும் திகதி-முத்திரை
வேண்டும்.
ாரு மாற்றத்தினையும் அடையாளமிட்டு, எண் இடுக; கள் ஒவ்வொன்றின் மீதும் மாற்றங்களின் மொத்த
கீழே திகதியும் இடப்படல் வேண்டும்.

Page 110
சமூகமாக உள்ள ஒவ்வொருவருக் பெயரையும், ஒவ்வொரு கேள்விப்பத்
கேள்வி பத்திரதாரர்கள், கேள்விப் ப
அறிய உரித்துடையவரல்லர். ஆதலா
எவரேனும் ஒரு கேள்விப் பத்திரதார பிரதியிலுள்ள கேள்விப் பத்திரத் ெ தொழில் நுட்பத்தரவுகளையோ அல் வெளிப்படுத்தல் ஆகாது.
கிடைக்கப்பெற்ற கேள்விப் பத்திரப் பத்திரங்களின் திறத்தல் தொடர்பான
அத்துடன் கேள்விப் பத்திரங்கள் அனைவரின் பெயர்களையும் பதிவே
அதன்கீழ் பத்திரங்களைத் திறந்த, வேண்டும்.
அட்டவணைப்படுத்தல், மதிப்பிடு கைக்காக கேள்விப் பத்திர மூலப்பிர
கேள்விப் பத்திரத்தின் பிரதி வே வேண்டும்.
(நி.பி.695, இக்ராட் வெளியீடு இ
17. மதிப்பீட்டுக் குழு (ம.கு);
«თა
(l)
கேள்விப் பத்திர சபைக்கு (கே. ப. 8 தொழில் நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு (
திறைச்சேரிச் சுற்றறிக்கை நிதி மதிப்
இல, நிதி 302/1991 கேள்விப் பத்திரச்
- மதிப்பீட்டுக் குழுவானது:
பாரிய கருத்திட்டங்களுக்கு, அவ் குறையாதோரையும்,
சிறு அளவிலான வேலைகளுக்கு, ஒருவர், தொழில்நுட்ப அறிவுள்ளவ ஒருவரை மட்டும் கொண்டு அமைத
(இக்ராட் இல. எஸ். ஸி. ஏ./2)
மதிப்பீட்டுக் குழு, கேள்விப் பத்திர
மதிப்பீட்டுக் குழுவானது கேள்விப் பத்திரங்கள் ஆகியவற்றை நுண்பரிசீல கேள்வி சபைக்கு அறிக்கையிடும்.
மதிப்பீட்டுக் குழுவானது ஏதேனு விதந்துரைத்தால் , அதற்கான முழுக்
696)
1{

கும் கேட்கும் படியாக கேள்விப் பத்திரதாரரின் திரத்திலுள்ள தொகையையும் வாசித்தல் வேண்டும்.
த்திரத்தில் உள்ள தொகை அமைக்கும் விபரங்களை ல் இத்தகவல் வாசிக்கப்படலாகாது.
ர் விரும்பின், ஏதேனும் ஒரு கேள்விப் பத்திரத்தின் தாகையை மாத்திரம் சரி பார்க்கலாம். ஆயினும் லது மற்றும் ஏதேனும் விபரங்களையோ அவருக்கு
பதிவேட்டில், கிடைத்த, திறக்கப் பெற்ற கேள்விப் எல்லா விவரங்களையும் எழுதல் வேண்டும்.
திறக்கப்படும் பொழுது, சமூகம் அளித்திருந்த பட்டில் எழுதப்படல் வேண்டும்.
அதற்கு உதவிய அலுவலர்கள் கைச்சாத்து இடல்
செய்தல் முதலாயின போன்ற மேலதிக நடவடிக் தி அனுப்பப்படல் வேண்டும்.
றாக, பாதுகாப்பான இடத்தில், வைக்கப்படல்
ல. எஸ். ஸி. ஏ./2)
F க்கு) துணை புரிய நியமிக்கப் பெற்றது. தொ. ம. கு.)
பீட்டுக் குழு (தி. சு. நி. ம. கு) என்பன
சபைக்கு உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளன.
வேலையில் தகுந்த அறிவுள்ள (3) மூவருக்குக்
(3-கு) மூவருக்குக் குறைந்தோரையும்; அவர்களுள் ராக இருத்தலும் வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில் ல் கூடும்.
ச் சபைத் தலைவரால் நியமிக்கப்படும்.
பத்திர ஆவணங்கள், கிடைக்கப் பெற்ற கேள்விப்
)னை செய்து அவற்றின் மீதான விதந்துரைகளுடன்
வம் ஒரு கேள்விப்பத்திரத்தை நிராகரிக்குமாறு காரணங்களையும் தெரிவித்தல் வேண்டும். (நி. பி.
06

Page 111
மதிப்பீட்டுக் குழுவானது, தேவைப்
தெளிவாக்கங்கள் பெறவும் கேள்விச்
(Մ)ւգեւյւb.
கேள்விப்பத்திரதாரர் ஒருவர், நிபந்தவை இருக்கலாம். ஏற்றுக்கொள்ளப்படு முன் உடன்படிக்கை மீது உடன்பாடு கான கேள்விப்பத்திர ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்ட ஏதேனும் கூட்டல்கள், கழித்தல்கள் போ ஏற்கப்படும் முன் இவை விவாதிக்கப்பட் தேவைபடுத்தப்படலாம்.
(இக்ராட் இல. எஸ். ஸி. ஏ. /2)
(2) கேள்விப் பத்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளு பிரேரணைகளும், நிதி சார்த்த பிரேரணை சமர்ப்பிக்கப்படலாம். அத்தகைய விசேட
(தொ. ம. கு.) தொழில்நுட்ப மதிப்பி மதிப்பீடு செய்து, அவற்றுட் சிறந்த, செய்வதற்கென கேள்விபத்திரச் சபை
அதன் பின்னர், (நி. ம. கு.) ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க தொழில் உரையைத் திறந்து, மதிப்பீடு செய்து இந்த முறைமை சிக்கல் நிறைந்த முடிவுற்பத்தி மிக முக்கியமானதாவுப் குறைத்தாலும் திட்டத்தில் ஏற்று சந்தர்ப்பங்களில் விலை மாத்தி சந்தர்ப்பங்களிலும் இதன்பொருட் விதந்துரைக்கப்படுபவை வருமாறு:-
(அ) ஒப்பந்தக்காரரின் தொழிநுட்ப
யாகத் தங்கியிருத்தல். வேலை தகுதியும்;
(ஆ) தொழிநுட்ப மதிப்பீடு சமர்ப்பி
பட்டவையும்;
இங்கு, தரத்தின் தன்மை தலை பிரதிகூலமான விளைவை ஏற் விலைமேலாதிக்கம் செலுத்தலா.
(ஒப்பந்த உசாத்துணை மீதான உ
18. தெரிவு நடைமுறையை தீர்மானித்தல்
ஒவ்வோர் ஒப்பந்தத்திற்கும் என, கேள்வி சபையானது தெரிவு நடைமுறையையும் ! நிர்ணயித்தல் வேண்டும். பொருத்தமான பிரமாணங்களையும் ஒப்பந்த ஆவணத்திற் குற நிர்ணயித்தலில் கேள்விப்பத்திரச் சபைக்குத் து
(திறைசேரிச் சுற்றறிக்கை இல.நிதி 302/1991)
10

படும் இடத்து கேள்விப் பத்திரதாரரிடம் இருந்து சபையினால் பணிக்கப்பட்டவாறு பேரம் பேசவும்
எககளுக்கு அமைய கேள்விப்பத்திரம் சமர்ப்பித்து ாபு, இது விவாதிக்கப் பெற்று, எழுத்துருவிலான னப்படுதல் வேண்டும். மேலும், உதாரணமாக ாடும் தருணம், முன் கூட்டியே எதிர்பார்க்கப்பெறாத ன்ற பிற விடயங்களும் எழலாம். கேளிவிப் பத்திரம் டு பேரம் பேசி எழுத்துருவில் முடிவாக்கப்படுமாறு
ம் இரு(2) கடிதவுறை முறைமையில் தொழிநுட்பப் ாகளும், இரண்டு வெவ்வெறான கடித உறைகளில் - சந்தர்ப்பங்களில்
'ட்டுக் குழு, முதலில் தொழிநுட்ப பிரேரணைகளை
ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க பிரேரணையை தெரிவு க்கு அறிக்கையிடும்.
நிதி சார்ந்த மதிப்பீட்டுக் குழு, சிறந்த, நுட்ப பிரேரணையின் நிதிப் பிரேரணைக் கடித து, கேள்விச் சபைக்கு அதன் மீது அறிக்கையிடும். தன்மையான ஒரு வேலை தொடர்பில் அதன் b, இப்பொருளினது தரத்தின் தன்மை ஒரு சிறிதளவு க்கொள்ள முடியாத தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் ரெம் நிருணயக் காரணியாக அமைதலாகாத டு மேற்கொள்ளப்படும் தெரிவு நடைமுறைக்கு
ஆற்றற் திறனை மதிப்பீடு செய்தல் மீது முழுமை ) ஒப்படைப்புக்கு உரிய ஆளணி திட்டங்களின்
க்கப்பட்ட விலைப் பரிசீலனை ஆகியன சம்பந்தப்
யாய தேவைப்பாடாகும். திட்ட நிறைவேற்றத்தில் படுத்தும் விதத்தில் தெரிவுசெய் நடைமுறையில் காது.
உலக வங்கி வழிகாட்டல்கள்)
ப் பத்திரங்கள் கோரு முன்பு, கேள்விப்பத்திரச் மதிப்பீட்டு அடிப் படைப் பிரமாணங்களையும் ன விடயங்களில் இந்த நடைமுறையையும் பிப்பிடுதல் வேண்டும். மதிப்பீட்டுக்குழு இவற்றை ணை நிற்கும்.

Page 112
19. கேள்விச் வைப்புகள், பிணை வைப்புகள்
கேள்வி வைப்புகள்
கேள்விப் படிவங்களை வழங்குவதற்காக கேள்விப் பத்திரங்களைப் பெறு முன் செலுத்துவது.
பழி பாவங்களுக்கு அஞ்சாத ஆட்கள் கேள்விப் பத்திரப் படிவங்களைப் பெறுவது கேள்விக் கோரல் சமர்பிக்கப்படுவதை அல்லது ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளலை தவிர்க்கும் நோக்கத்துடன் இது மேற்கொள்ளப்படுகிறது. கேள்விப் பத்திரம் மிதான தீர்மானத்தின் பின்னர் (வெற்றிகரமான கேள்விப் பத்திரகாரரால் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட பின்னர்) மீளளிக்கப்படும்.
மாற்று வழி - கோரல் பிணைமுறி ஆகும்.
20. ஒப்பந்தத்திற் கைசாத்து இடுதல்
அரசாங்க திணைக்களம் சார்பாகக் கைசாத்தி(
- ரூபா 500,000 க்கு மேல், திணைக்கள்
- ரூபா 500,000 கும் அதற்கு குறைந்த ெ
அவரால் நியமிக்கப் பெற்ற பதவி
- (1983. 05, 02 ஆம் திகதிய திறைசே இனால் திருத்தப்பட்டவாறான நி. ட
(புகையிரதத் திணைக்களம், நெடுஞ்ச் என்பன போன்ற சில திணைக்க க்கொண்டுள்ளன.)
- வர்த்தக நிறுவனம் அல்லது க
கையொப்பமிடுபவர்.
- ஒப்பந்த ஆவணம் மீது கையொப் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்; அத்துடன்
- அவர் கையொப்பமிடும் இடத்தில் 6 என்பனவற்றின் இலச்சினையைப் ெ
முக்கியமானது
ஒர் ஒப்பந்த ஆவணத்தில், கேள்விச் சபையின் சொல்லும் இலக்கமும் அடங்கிய தான வி6ை
21. ஒப்பந்த ஆவணங்கள் மீதான முத்திரை தீர்? 1982. 12, 20 ஆம் திகதிய அரசாங்க வர்த்தமான ஆண்டின் 43 ஆம் இலக்க முத்திரைத் தீர்வைக்

பிணை வைப்புகள்
ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்காக உடன்படிக்கையிற் கை சாத்து இடுமு ன் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
ஒப்பந்தகாரர் ஒப்பந்தகடப்பாடுகளை நிறைவேற்றாது சோர்வுறுதலையும் காலந்தாழ்த்தலையும் தவிர்க்கும் நோக்குடன் இது பெறப்படும். - ஒப்பந்தக்காரரால் முடிவுறுத்தப்பட்டமையின் பின்னும் பேணற்காலத்தில் / உத்தரவாதக் காலத்தின் பின்பும் பொறுப்பேற் பின் பின்பும் ஒப்பந்தக்காரரிடமிருந்து வருமதியாக எதுவும் இல்லாத பொழுது. இது மீளளிக்கப்படும்.
மாற்றுவழி செயலாற்றல் பிணைமுறி ஆகும்.
டும் அலுவலர் -
ாத் தலைவர்
தாகையும் எனில், திணைக்களத் தலைரால் அல்லது அலுவலர்
ரிச் சுற்றறிக்கைக் கடிதம் இல. ஒப்பந்தங்கள்/ 81 S. 702)
சாலைகள் திணைக்களம், நீர்ப்பாசளத் திணைக்களம் 5ளங்கள் தமக்கே உரிய விசேட எல்லைகளை
ம் பனி அல்லது கழகம் என்பன தொடர்பாக
பமிடும் அதிகாரம் அளிக்கும் கடிதம் ஒன்றிலை
வர்த்தக நிறுவனம் அல்லது கம்பனி அல்லது கழகம் பாறித்தல் வேணடும்.
ன் தீர்மானத்திற்கு இணங்க கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ல அட்டவணை சமர்ப்பிக்கப்படுதல் அவசிய்ம்.
3) Gol
fயில் (பகுதி 1, பிரிவு 1) பிரசிரிக்கப்பட்ட 1982 ஆம் * சட்டம்.
08

Page 113
1984, 01. 20 ஆம், 1984. 11. 15 ஆம் திகதிய அரசாங்க அறிவித்தல்.
ஒப்பந்த ஆவணங்கள், ஒப்பந்தப் பினை முற பெறுமதிக்கு முத்திரைகள் ஒட்டப்பட்டு, 6 கப்படல் வேண்டும்.
அவ்வாறு செய்யத் தவறி அது கண்டு பிடி பெறுமதியுடன் 25% அபராதமும் உள்நாட் வேண்டும்; அத்துடன், அந்த, ஆவணம் ஆணை வேண்டும்.
22. ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவுகள் மீதான மொத் 1981 ஆம் ஆண்டின் 69 ஆம் இலக்க மொத்த வரி விதிகள். (1992. 05, 22 ஆம் திகதிய 'சி
தவச' தினத்தாள்கள்)
ஒர் ஒப்பந்த மீது கொடுபடத்தக்க மொத்தம் விற்பனை வரி, விதந்துரைக்கப்பட்ட வி மதிப்பீட்டாளர் அவ்வாறு அவ்வரி தொடர்பி கொள்ளப்பட்ட, இரண்டு அல்லது அதற்கு கைம் மாறுகள் ரூபா 100,000 வரி மட்டு தொகையாகக் கருத்ப்படல் வேண்டும். (இச்சட்ட்த்தின் 50 (7)ஆம் பிரிவு)
23. பிடித்து வைக்கும் பணம்
திருப்திகரமான வேலைப் பூர்த்தியை உறுதி பணமாக, உடன்படிக்கை நியதிகளின் படி ஒ6 10% முதல் 15% வரை பிடித்து வைக்கப்படும்.
மீளவித்தல் - ஒப்பந்தம் திருப்திகரமாகப் பூ காரரிடமிருந்து அறவிடப்பட வேண்டிய நிலு மீளளிக்கபபடும்.
ஒப்பந்தத்தின் இறுதிக் கொடுப்பனவாக செலுத்தப்பட வேண்டியதான இழப்பீடுகள், வேறு பொறுப்புகள் இப்பிடித்து வைத்த பிணைப் பண வைப்பில் இருந்தும் அறவிடப்
24. ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு உதவி
* தொழில் நுட்ப மதியுரையும் வழிகா
* காசு முற்பணம்
- செயற்பாட்டிற்கு கொணர்தற்கான
நிதி 222/1984, நிதி 309/1992
- கணக்கு - மீதான கொடுப்பனவுக
- பொருள் பண்டக் கொள்வனவுக்க

அரசாங்க வர்த்தமானியில் திருத்தப்பட்டவாறான
விகள், உத்தரவாதங்கள் என்பனவற்றின் மீது சரியான கையொப்பமிடுதல் மூலம் அவை செல்லுபடியாக்
க்கப்படுமிடத்து, அத்தொகை, அல்லது குறைவான டு இறைவரி ஆணையாளருக்குச் செலுத்தப்படல் னயாளரின் புறக்குறிப்புக்காக அனுப்பி வைக்கப்படல்
த விற்பனை வரி
விற்பனை வரிச்சட்டம்1992. 05, 22 முதல் சீராக்கிய லோன் டெய்லி நியூஸ்', 1992 05, 21 ஆம் திகதிய
கைமாறு ரூபா 100,000 ஐ விஞ்சுமிடத்து, மொத்த கிதப்படி அறவிடப்படும். அத்துடன் ஒரு வரி ல் அபிப்பிராயப்படுமிடத்து, ஒர் ஆளினால் செய்து
மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் மீது கொடுபடக் கூடிய பாட்டெல்லையின் நோக்கத்திற்கென மொத்தத்
செய்துகொள்ளுமுகமாக, ஒரு மேலதிக பிணைப் வ்வோர் ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவு மீதும் வழமையாக
பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, கையேற்கப்பட்டு, ஒப்பந்தக் அவைகளையும் அறவிட்டதன் பின்னர், இத்தொகை
வும் மீளளிப்பு கருதப்படும். அரசாங்கத்திற்குச் பறிமுறிகள், செலவவினங்கள், கழிவுகள் அத்துடன் பணத்திலிருந்து அறவிடப்படும். (அத்துடன், படும்.)
"ட்டலும்
முற்பணம் - திறைச்சேரிச் சுற்றறிக்கை இலக்கங்கள்
ான முற்பணம்

Page 114
* ஒப்பந்தத்திற்குத் தேவையான பொரு * கிடைக்க் கூடியனவாயின் பொறிகளு k வேலை செய்தல், வாழிட வசதிகளு
- திணைக்கள அறவீடுகளும் இருப்
- வாடகைக் கட்டணங்களும் உட்
அறவிடப்படும்.
25. -ஒழிப்பு இழப்பீட்டை அறவிடல்.
w ஒப்பந்தத்தை இரத்துச் செய்தல் .
ano மிகைச் செலவை அறவிடல் .
- பிடித்து வைத்த பணத்தையும் பின
ஒப்பந்தக்காரர் கரும்பட்டியலியலி ஒப்பந்தக்காரின் சோர்வு, திறமைக் குறைவு முறையான ஒப்பந்த நிறைவேற்றத்தையு டுத்துவதற்காவும், எச்சரிக்கையாக இந்த ஏற்ப
26. fail, gypt (6856ir (LIQUIDATED DAMAG ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்தத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் இழப்பீட்டைச் செலுத்துவதே ஒழிப்பு இழப்ட (வழக்கமாக இந்தத் தொகை ஒப்பந்தக் கொடு - ஒழிப்பு இழப்பீடு ஒரு தண்டம் ஆகா - ஒழிப்பு இழப்பீட்டுக் கொடுப்பனவு
விளைவை ஏற்படுத்தாது. - ஒப்பந்தத்தைப் பூர்த்தி செய்யும் கட்டு - ஒப்பந்தத்தின் பொறுப்பிலிருந்து விடு - சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் செயல
விட்டுவிடல் கூடும்.
நியாயமான சூழ்நிலைகளின் கீழ் ஒப்பந்த்தக இருந்தால் மாத்திரம் பூர்த்தித் திகதி நீடிக்கப்ப
- ஒழிப்பு இழப்பீட்டு அறவீடு மீளளி செயலாளரின் முன்னங்கீகாரம் இன்றி அளிக்கப்படலாகாது.
27.காலதாமதங்கள்
கால தாமதங்களைத் தவிர்க்குக. (திறைசேரிச்
- தேவைப்படுத்தப்பட்ட திகதிக்கு மு டாதிருத்தலையும் உறுதி செய்து கெ
பின்வருவனவற்றின் கால தாமதம் தவிர்க்கப்
I

ள் பண்டங்கள்.
ம் உபகரணங்களும்,
ம்; வேலைக்களத்திலேயே களஞ்சிய வசதிகள். பின் சுங்கத் தீர்வையும்,
பட்ட கிரயம் பொருத்தமான சந்தர்ப்பங்களில்
)ணப் பணத்தையும் பறிமுதல் செய்தல்
ற் சேர்க்கப்படல் போன்ற ஏற்பாடுகள்.
காலந்தாழ்த்தல் என்பவற்றைத் தடுத்தற்காகவும் ம், துரிதமான பூர்த்தியையும் உத்தரவாதப்ப ாடுகள் ஒப்பந்தத்தில் இடம் பெறுகின்றன.
ES)
திகதியில் நிறைவேற்றாமல் விடுவதனால் ஏற்படும் பீட்டைச் செலுத்துவதே ஒழிப்பு இழப்பீடு ஆகும். ப்ெபனவிலிருந்து அறவிடப்படும்)
'ğB5l.
ஆனது (அறவீடு) ஒப்பந்தத்தை இரத்துச் செய்யும்
}ப்பாட்டிலிருந்து விடுவிக்காது. பெடச்செய்யாது.
ாளரினால் ஒழிப்பு இழப்பீட்டு அறவிடப்படாது
க்காரர் போதிய காலத்திற்கு முன் விண்ணப்பித்து டலாம்.
க்கப்படலாகாது, அத்துடன் அல்லது அமைச்சின் .ெ பூர்த்தி திகதி நீடிப்பினைச் சீராக்கும் அங்கீகாரம்
சுற்றறிக்கை இல. நிதி 302 / 1991)
)ன் பூர்த்தி செய்தலையும் நிதிகள் தவறவிடப்ப ாள்ளும் விதத்தில் நன்கு திட்டமிடல் வேண்டும்.
படல் வேண்டும்.

Page 115
கேள்விப் பத்திர ஆவணங்களைத் த
கேள்விப் பத்திரச் சபையிாைல் கேள்
கேள்விப் பத்திரங்கள் கோரல்
ஒப்பந்தக்காரரை மதிப்பீடு செய்தலு
உடன்படிக்கை மீது கைசாத்து இடது பணியைப் பூர்த்தி செய்தல். இறுதிக் கொடுப்பனவு.
கால தாமத விளைவுகள்
நிதி இல்லாது போதல். அளிப்பு செல்லுபடியாகாது போதல்
கூறு பிணை. செயல் நிறைவேற்றுப் பிணை.
கோரல் உத்தரவாதம் என்பன காலவ
- சந்தை நிலைமைகள்
- உள்ளபடியான நிலைமைகள்
- பொருளாதார நிலைமைகள்
- அரசியல் நிலைமைகள்
என்பவற்றின் மாற்றங்கள், ஒப்பந்த முன்னே ஏனைய காரணிகள் என்பவற்றில் பாதிப்பை
கால எல்லையை கிரயத்தைப் பேணல் ே ஏற்படுத்தும்.
28. உடன்படிக்கை முடிவுறல்
வேலை பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, இறு மீளளிக்கப்பட்டதும், தானகவே முப
ஒப்பந்தத்தில் சம்பந்தப்பட்ட தர காணப்பட்டவாறு
தொழில் தருனரால், ஒப்பந்த நியதிக
நீதிமன்றத் தீர்ப்பினால்,
29. ஒப்பந்தத்தினை நிறைவேற்றத் தவறும் ஒட்
ஓர் ஒப்பந்தக்காரர், ஒப்பந்தம் வழ அல்லது
உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடத் த
அவரது ஒப்பந்தத்தை திருப்திகரமாக
முறையற்ற நடத்தையில் அவர் குற்ற

பாரித்தல்.
ாவி ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படல்
ம், தெரிவு செய்தலும்.
தும் அதனை நிறைவேற்றலும்
பதியாதல்
ற்றம், கிரயம், கொடை முனைவுக் காலத்தில் இருந்த ஏற்படுத்தும்.
போனவற்றில் நிச்சயமின்மையும், இயலாமையும்
திக் கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்டு, பிணைப்பணம் டிவுறல்.
ப்பினரால் பரஸ்பரம் முடிவுறுத்தல் உடன்பாடு
5ளின்படி ஒப்பந்தம் இரத்துச் செய்யப்படல்
பந்தக்காரர் ங்கப்பட்டும், ஒப்பந்தத்தினை ஏற்காது விட்டவர்;
வறியவர்; அல்லது
நிறைவேற்றத் தவறியவர்; அல்லது
)வாளி எனக் காணப்பட்டதுடன்;

Page 116
கரும் பட்டியலில் ஏன் சேர்க்கப்பட் அளிக்காதவர் ஒப்பந்தத்தை நிறைே
(திறைசேரி சுற்றறிக்கை 835/1977 இ
30. மேன் முறையீடுகள்
ஒர் ஒப்பந்தக்காரர், ஒப்பந்தத்தின் 8 ஒழிப்பு இழப்பீடு அறவிடப்படுதன ஒப்பந்தத்திலுள்ள நிபந்தனையைத்
நடுவர் தலையீடு கோரி,
மிகை ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவுகள்
சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சின் செயலாளருக்கு
31.மிகை ஒப்பந்த வேலை/கொடுப்பனவு
மிகை ஒப்பந்த வேலை என்பது
ஓர் ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்
ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு அ
ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட் செய்யப்பட்டது.
வேறுபாடுகளானவை
உடன்பாடு காணப்பட்ட வீதங்களில்
உடன்பாடு காணப்பட்ட கணியத்தில்
என்பன காரணமாக நேரலாம்.
சேர்மானங்கள் e பண்
பதிலீடு 665)c
மாற்றீடுகள் நி6ை
தரத்தில் மாற்றங்கள் - பரிம
முதலாயின காரணமாக காணப்பெற்ற வீதங்
உதாரணமாக ஒர் ஒப்பந்தக்காரர் தரையிலி ஏற்பட்ட மாற்றம் காரணமாக, அதிகரித்த ஒ மிகை ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவு ஆகும்.
கணியத்தில் வேறுபாடு ஒப்பந்தக்கா மிகை ஒப்பந்தத் தன்மையினதும் ஆ
மிகை ஒப்பந்தம் குறித்து ஐயம் செயலாளருக்கு ஆற்றுப்படுத்துக.
அமைச்சின் செயலாளரின் முன்ன செலுத்தப் படலாகாது.

ட்க் கூடாது என்பதற்குத் திருப்திகரமான விளக்கம் வற்ற தவறியவராவார்.
னால் திருத்தப்பட்டவாறான நி.பி.705)
ழ் இடப்படும் ஏதேனும் கட்டளைக்கு எதிராக, | ᎧuᏬ தளர்த்தீடு செய்யுமாறு கோரி,
தளர்த்தீடு செய்யுமாறு கோரி,
கோரி மேன் முறையீடு செய்யலாம்.
(நி.பி.704)
மேன்முறையீடு செய்யலாம்
படாத ஒன்று, ஆனால்
ஆற்றப்பட வேண்டிய வேலையாகும்
டுள்ள கணிய வேலையிலும் பார்க்க மேலதிகமாகச்
) ஏற்படும் வேறுபாடுகள்;
ல் ஏற்படும் வேறுபாடுகள்
Լվ உருவம்
9. மட்டம் அல்லது வரிசை - என்பன
IV)øð) LO
)ானம்
களில் ஏற்படும் வேறுபாடு கோரப்படலாம்
ருந்துதளத்திற்கான அத்திவாரத்தின் தன்மை யில் ரு வீதத்தைக் கோரலாம். இந்த கொடுப்பனவு ஒரு
ரரார் கட்டாயமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டியதும், கும்.
ஏற்படும் இடத்து தீர்ப்புக் கோரி அமைச்சின்
ங்கீகாரம் இன்றி மிகை ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவு

Page 117
மிகை ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவானது குறிக்கப்பட்டு கொடுப்பனவுப் பணி குறிப்பிடல் வேண்டும்.
32. அதிகாரம் பெற்ற விலகல்கள்
(1)
(2)
(3)
(4)
(5).
(6)
(7)
8)
(9)
அப்பிரதேசத்திலுள்ள அங்கீகரிக்கப் பெற்ற ச
திணைக்கள உடன்பாடு காணப்பட்ட விகித 50,000 வரையான அவசர வேலைகள். (நி.பி.7
அங்கீகரிக்கப்படாத சங்கங்களின் ஆகக்குறைந் பெற்ற ஒரு சங்கத்தின் உயர் தொகைக் ே திற்குள்ளும், ரூபா 150,000 வரையினதாயின் விகிதத்திலும்; அத்துடன் அச் சங்கம் அவ் கொண்டிருப்பின் ஏற்குக.
(நி.பி.783:திறைசேரி சுற்றறிக்கை எண்கள் நிதி
அங்கீகாரம் பெற்ற சங்கங்களுக்கு பேரம் பேசி வரை அல்லது திறைசேரி சுற்றறிக்கை எண் ர
س
சுற்றறிக்கை இல.252/1987 இல.307/1992, இல.
வாகனங்கள், முதலானவற்றைப் பழுதுபார்
இடத்தும் கேள்விப் பத்திர நடைமுறை பின்ப
ஒருவரால் நி.பி.85:திறைசேரிச் சுற்றறிக்கை நிதி ஏதேனும் வியாபார நிறுவனம்.
சொற்ப விலைப் பொருட்களின் நேரடிக் கெ
A. (5 நரடி
அவசர வேலைகளும் கொள்வனவுகளும் பின் - 'அ' வகுப்புத் திணைக்களத் தலை6
- ஏனைய எல்லாத் திணைக்களத் தலை
- திணைக்களக் கேள்விச் சபை திணை
500,000 வரை
- அமைச்சு கேள்விப் பத்திரச் சபை ெ
மேலாக,
(நி.பி.1799:திறைசேரிச் சுற்றறிக்கை எ
க்குமதி பொருட்களின் ஆகக்குறைந்த வீச் றககு (5 ஆகககுறை
உள்நாட்டு உற்பத்திப் பொருட்களுக்கு முன் எண்கள் நிதி 240 /1985 264/1989உம் 317/1993)
உள்ளூர் கேள்விப் பத்திர ஒப்பந்தக்காரர் வெளிநாட்டு கேள்விப் பத்திரக்காரர்களை 6 அதிகரிப்பு வரை முன்னுரிமை (திறைசேரி சுற்ற நிதி 317/1993)

து ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவுப்பதிவேட்டில் வேறாக ா உறுதிச் சீட்டில் செயலாளரின் அங்கீகாரத்தினை
ங்கங்களுக்கான சிறிய அளவு வேலைகள். (நி.பி.783)
ங்களின் படி தெரிவான ஒப்பந்தகாரர்களுக்கு ரூபா 97(4))
த கேள்விப்பத்திரத்தையும் நிராகரிக்குக; அங்கீகரிக்க கள்விப்பத்திரத்தை- அதன் தொகை 10% விகிதத் அல்லது ரூபா 150,000 க்கு மேற்பட்டதாயின் 5% வேலையைச் செய்யும் ஆற்றலும், நிதிவலுவும்
252/87,நிதி 253/87,நிதி 255/87)
இணக்கம் காணப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் ரூபா 750,000 நிதி 322/1993 இன் படியான தொகை (திறைசேரிச் 322/1993)
த்தல். வேலைத்தல வாய்ப்பு வசதிகள் இல்லாத ற்றபட முடியாத இடத்தும் சிவில் சேவை அலுவலர் தி 200/1988 இன் நியதிகளின் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட
ாள்வனவு (நி.பி.796) ாவருவோரால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியன:
வரால் ரூபா 50,000 வரை
லுவர்களாலும் ரூபா 25,000 வரை
எக்களத் தலைவரின் நேரடி அங்கீகாரத்துடன் ரூபா
சயலாளரின் நேரடி அங்கீரத்துடன் ரூபா 500,000 க்கு
ண் 840/1978)
த்ெதத்திலும் கூடுதலாக 20% விகிதம் வரை, எனுரிமை (நி.பி697(3)உம் திறைசேரிச் சுற்றிக்கை
தகைமை வாய்ந்தவராக இருக்கும் பட்சத்தில் விட உள்ளூர் கேளிவிப் பத்திரக்காரர்களுக்கு 20% ரிக்கை எண்கள் நிதி 240/1985 நிதி 264/1989 அத்துடன்
13

Page 118
33.நடுவர் சபை
அரசாங்கத் திணைக்களங்களுக்கும்/நிறுவ6 உசாத்துணைவர்களுக்கும் இடையிலான ச சபையினால் தீர்த்து வைக்கப்படும். இச்சை தரப்பினர்கள் தமக்கிடையே தீர்த்துக்கொள் தீர்க்கப்பட முடியாத, ஒப்பந்தப் பிணக்குக சமர்பிக்கப்படலாம்
மத்திய அதிகாரசபை உறுப்பினர்கள்
1. திறைசேரிப்பிரதிச்செயலாளார் அல்ல
2. சட்டமா அதிபர் அல்லது அவரது பி 3. அமைச்சு செயலாளரினால் பெயர் கு 4. பிணக்கு விடயங்கள் மீது நிபுணத் (திறைசேரிச் சுற்றிக்கை எண்: நிதி 3
34.நிருமான ஒப்பந்தகார்களைத் தரப்படுத்தலு
(இக்ராட்) என்னும் நிருமானப் பயிற்சி நிறு தரப்படுத்தவும் பதிவு செய்யவும் முறைமை செய்யப்பட்ட தனியார் ஒப்பந்தகார்கள்
கொந்தராத்து வேலைகளை மேற்கொள்ள உரி
1990;இத்துடன் 'இக்ராட் 'பிரசுரங்கள்)
35. கேள்விப்பத்திர மட்டுபாட்டெல்லை
ஒர் ஒப்பந்தக்காரர், ஒப்பந்த வேலையை மே யிலேயே தரப்படுத்தப்பட்டு, பதிவு செய்யப்ட மட்டுபாட்டெல்லையாகும் . ஒர் ஒப்பந்தக்காரது வேலை தொடர்ந்த வண்ண கூடிய வேலையின் மட்டுபாட்டெல்லை, அவர் இருக்கும் வேலைப்பெறுமதியைக் கழித்த பி ஒர் ஒப்பந்தகாரின் கேள்விப் பத்திர மட்டுபா பொழுது தீர்மானிக்கப்படல் வேண்டும்.
36. கேள்விப்பத்தரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, ஒ
37.
விபரங்கள் செய்தித் தாள்களில் வெளியிடப்ப (நி.பி. 700,திறைசேரிச் சுற்றிக்கை எண் 285/194
வெளிநாட்டு நேரடிப் பொறுப்பானோர் வழ ஏற்பாடு செய்வதற்கு கேள்வி பத்திரம் கோ இருத்தல் வேண்டும். அவ்வாறு இல்லைெ வேண்டும்.(திறைசேரிச் சுற்றிக்கை எண் நிதி முன்னிட்டு அவற்றிற்கென ஒப்பந்தகார்களுக்கு 287/1990)

எங்களுக்கும் அவற்றின் ஒப்பந்தகாரர்களுக்கும்/ கல ஒப்பந்தப் பிணக்களுக்கும் மத்திய அதிகார ப ஒரு நிருவாக நடுவர் சபையாகக் செயற்படும். "ள முடியாத, அல்லது செயலாரின் தீர்ப்பினால் ள் மத்திய அதிகார சபைக்கு மேன்முறையீடாகச்
து அவரது பிரதிநிதி. (அவை கூட்டுநர்),
ரதிநிதி.
றிக்கப்பெற்றவர். துவம் வாய்ந்த ஓர் உயர் தொழில் அலுவலாளர் 8/1992)
ம் பதிவுசெய்தலும்
வனத் திணைக்களம் நிருமான ஒப்பந்தகார்களைத் களை வகுத்துள்ளது. இந்த நியதிகளின் கீழ் பதிவு மாத்திரமே அரசதிணைக் களங்களின் நிரு மான த்துடையவார். (திறைசேரிச்சுற்றிக்கை எண் நிதி280/
ற்கொள்ளும் வேலையின் இயலளவின் அடிப்படை படுகிறார். பதிவுக்கான தொகையே கேள்விப் பத்திர
ாமாக இருக்குமிடத்து, அவர் புதிதாக மேற்கொள்ளக் து பதிவுத் தொகையிலிருந்து, பூர்த்தி செய்யப்படாது ன்னர் வரும் தொகையாகும்.
ட்டெல்லை அவருக்குப் படிவம் விநியோகமாகும்
ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டதும், அது தொடர்பான டல் வேண்டும்.
0)
}ங்கல்கள், சேவைகள், வேலைகள் ஆகியவற்றுக்கு ரும் பொழுது அவருக்கு உள்ளுர் முகவர் ஒருவர் யனில், அந்தகேள்விப்பத்திரம் நிராகரிக்கப்படல் தி 285/1990)38. பொருட்களின் விலையேற்றங்களை 5ரிய மீள் அளித்தல். (திறைசேரிச் சுற்றிக்கை எண்:நிதி
14

Page 119
39. ஒப்பந்த நிருவாகத்தில் கணக்களார்கள் வ
கேள்விபத்திரச்சபை உறுப்பினர்
மதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினர். உடன்படிக்கைக் கொடுப்பனவுகளை 9 கேள்விபத்திரச் சபைத் தலைவர் சார்பி
உள்ளகக் கட்டுபாடும் கணக்காய்வும். u பணிப்பாளர் தரத்தினருக்கு மதியுரை வ
v விற்பனவுகள் கொள்வனவுகள் அதிகார
விலைக்கூறு பட்டியல்களை ஏற்றல். - அட்டவணைப்படுத்தலும் விகிதங்களை அதிகார ஒப்படைப்பு எல்லைக்குள் வி
வேலையைச் செயற்படுத்தல்.
40.பொது
ஓர் ஒப்பந்தம் எனப்படுவது வேலையைச் ெ ஏற்றல் என்பவற்றினைச் செயற்படுத்தும் ஒரு இதன் வெற்றி, தொழில் தருநரின் அறிவுரை தருநர், அவரது முகவர், ஒப்பந்தக்காரர் என்ே சிறந்த, திறன் வாய்ந்த , பெறுபேறுகளை பங்காளர்களின் பிரச்சினைகளை அனுதாபத்:
ஆகும்.
ஒப்பந்த நிருவாகம்
l. ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஒர் உபகரணத்தை
நிர்மானிக்க, தீர்மானிக்கப்பட்டது . இங்கு ᏓLA [ᎢᎶᏈ0 ᎧᏂᎥ ?
2. ஒர் அவசர வேலை ஒப்பந்த அடிப்பெ
வேண்டியிருந்தது. வழமையான கேள்விப் இருக்கவில்லை. இது தொடர்பாக மதிப்புை கோரப்படுகிறீர்கள். இதில் சம்பந்தப்பட்ட ந( 3. யாதாயினும் ஒரு காரணத்தினால் ஆகக் குறை இருக்கிறது. கேள்விப் பத்திரச் சபை செய்ய எடுக்கப்படும் ?
4. இயந்திரப் பொறுப்புநரான பொறியியலாளர் எடுப்பதற்கு, ஒரு கேள்விப்பத்திரச் பைக்கு உ 5. ஒரு திணைக்களத்திலுள்ள இயந்திரம் ஒன்ை கிடைக்கப்பெற்றன. அவற்றுள் ஆகக் குை பொருந்திய வர்த்தக நிறுவனத்திடம் இருந்து

கிக்கும் பங்கு
த்தாட்சிபடுத்தல். ஸ் கேள்விப்பத்திரங்களை ஏற்றலும்,திறத்தலும்.
ழங்கல்.
ஒப்படைப்பு மட்டுப்பாட்டுக்குள் அங்கீகராமளித்தல்.
ச் சிபார்சு செய்தலும்.
கிதங்களை அங்கீகரித்தல்.
சய்வித்தல்,சேவையை ஆற்றுவித்தல்,வழங்கல்களை
கருவி ஆகும் . கள், மேற்பார்வை ஆகியவற்றின் மீதும் தொழில் பாரின் கூட்டுழைப்பின் மீதும் தங்கியுள்ளது.
எய்துவதற்கு, ஒத்துழைக்க விரும் புதல், ஏனைய துடன் புரிந்துணரல் ஆகியன இன்றியமையாதவை
- நிகழ்வு ஆய்வுகள் க் கொள்வனவு செய்ய, அல்லது ஒரு கட்டிடத்தை எடுக்கப்பட வேண்டிய பூர்வாங்க நடவடிக்கைகள்
டையில் மிக விரைவில் செய்து முடிக்கப்பட பத்திர நடைமுறைக்குப் போதிய கால அவகாசம் ர கூறுமாறு அல்லது குறிப்புரை கூறுமாறு நீங்கள் டைமுறையை விமர்சிக்குக.
ந்த கேள்விப் பத்திரக் கோரிக்கையை ஏற்க முடியாது வேண்டியது என்ன ? இறுதி முடிவு எவ்விதம்
வசம் கிடைக்கப்பெற்ற கேள்விப்பத்திர மீது முடிவு ள்ள அதிகாரங்கள் யாவை ?
றப் பழுது பார்க்க மூன்று கூறுவிலைக் கோரல்கள்
றந்த கோரல். இந்த இயந்திரத்தை ஆரம்பத்தில் ம்; இரண்டாவது ஆகக்குறைந்த கோரல், ஓர் அரச

Page 120
10.
ll.
l3.
கூட்டுத் தாபனத்திட்ம் இருந்தும். மூன்றாவ: இருந்தும் பெறப்பட்டன. பொறுப்புப் பொறி ஏற்கப்படலாம் விதந்துரைத்து, திணைக்கள ே இந்தக் கேள்விப்பத்திரச் சபையின் ஓர் உறு மதியுரை வழங்குவீர்? இழுவை - திறக்ரர் ஒன்றின் கொள்வனவு ெ உதிரிப்பாகக் கைந்நூலின் மூன்று(3) பிரதிகள் எனக் காட்டப்பட்டு இருந்தது. ஆகக் கு இருக்கவில்லை. இந்த ஒரேயொரு தவறு நிராகரித்து ஒவ்வொரு கூறுக்கும் ரூபா 25,000 ஏற்குமாறு விதந்துரைத்தது. கேள்விச் சபையில் எடுப்பீர்? காரணங்களைத் தருக.
கேள்வி நிபந்தனைகளில் ஒன்று சில விசே பத்திரங்களுடன் மாதிரிப் பொருட்களு விதித்துரைக்கப்பட்ட கேள்விப் பத்திர நிபர் பத்திரம் முடிவுத் திகதிக்குப் பின்னர் கிடைத் தொகையைக் கொண்டு இருந்தது அத்துடன் முடியாதிருந்தது. ஆனால் திரு.ஆ-வின் சே இருந்நதோடு அவருடைய மாதிரிப் பொரு இருந்தது. திரு.ஆ-எனிலோ, கேள்விப்பத்திர மாதிரிப் பொருள் வெளிநாட்டிலிருந்து வருவ கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டது எனவும் ெ ஏற்கப்படவேண்டும் என விதந்துரைத்தது. நீர் முடிவெடுப்பீர் காரணங்களைத் தருக. அரசாங்க ஒப்பந்த வேலை மேற்கொள்ளும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட சங்கங்களுக்கு வழங்கப்ப ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக குறிப்பிடப்படும் அ). இவை யாவை? இவை பெறப்பட்ட!ை
ஆ). இவற்றுள் ஒவ்வொன்றும் காலங்கடந்த
இ) தொழில் தருநர் திணைக்கள நலன்கள் நடவடிக்கைகள் யாவை ?
பொதுவாக ஒர் ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் அங்கீகரிக்கப் பெற்ற சங்கங்கள் பல்வே உரித்துடையன. அவர்களுடைய ஒப்பந்த உட இருந்து இதே விதமான விலக்களிப்பு ஒன்று கூறப்பட்டுள்ளது. உங்கள் மதியுரை யாது ?
ஓர் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதன் பின்னர் அ விதத்தில் அன்றி
- வேறொருவருக்குச் சாட்டப்படக்கூடாது. - வேறு ஒருவரிடம் கையளிக்கப்படக் கூடா
- வேறாக குறிக்கப்பட்டு அதனிடத்து உள்ள ர

கோரல் பிரபல்யம் வாய்ந்த ஒரு நிறுவனத்திட
பியலாளர் ரூபா 65,000வுக்கான ஆகக்குறைந்த கோரல் கள்விப்பத்திரச் சபையின் அங்கீகாரத்தைக் கோரினார். ப்பிவர் என்ற முறையில் நீர் என்ன முடிவெடுத்து
ாடர்பான ஒரு கேள்விப் பத்திரக் குறித்துரைகளில் , கேள்விப் பத்திரத்துடன் இணைக்கப்படல் வேண்டும் றைந்த கேள்விப் பத்திரம் இதனை உள்ளடக்கி மாத்திரம் காரணமாக மதிப்பீட்டுக் குழு இதனை மேலதிகமாக இருந்த ஒர் உயர் கேள்விப்பத்திரத்தை * ஒர் ஊறுப்பினர் எனும் வகையில் நீர் என்ன முடிவு
ட பொருட்கள் வழங்குதல் தொடர்பாக கேள்விப் நம் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும் என்பது தனைகளுள் ஒன்று ஆகும். திரு.ஆ-வின் கேள்விப் தது.திரு.அ-வின் கேள்விப்பத்திரக் கோரல் உயர்ந்த அவரது மாதிரிப் பொருள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட ள்விப்பத்திரக் கோரல் குறைந்த தொகையினதாச ள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய மிகச்சிறந்ததாகவும் ம் தாமதமாகச் சமர்ப்பணம் ஆனமைக்குக் காரணம், தலில் தாமதம் ஏற்பட்டதாகவும், அந்த நிலை தமது பிளக்கினார். மதிப்பீட்டுக் குழு,திரு.ஆ-வின் கேள்வி கேள்விச் சபை உறுப்பினர் எனும் வகையில் என்ன
அங்கீகாரம் பெற்ற சங்கங்கள் யாவை?
டும் முன்னுரிமைகளும் விதி விலக்குகளும் யாவை?
பல்வேறு பிணை முறிகளும்/உத்தரவாதங்களும்:
மக்கான நோக்கங்கள் யாவை ?
வை / திருப்பிஅனுப்பப்பட்டவை ஆதல் எப்போது?
ளைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டிய முற்காப்பு
அடங்கியுள்ள முக்கிய தேவைப்பாடுகள் யாவை ?
று முன்னுரிமைகளுக்கும் விலக்களிப்புகளுக்கும் ன்படிக்கைகள் மீது இறைவரி முத்திரை ஒட்டுதலில் வ வழங்கப்படல் வேண்டும் என ஒர் ஆலோசனை அதற்கான காரணம் ?
புவ்வொப்பந்தத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டவாறான
ğB5l. பெந்தனைகள் எவற்றையேனும் வேறுபடுத்தக்கூடாது.
I6

Page 121
l4.
15.
I6.
17.
l8.
எவ்வாறாயினும், தவிர்க்க முடியாத ஏதேனு. ஏதேனும் காரணத்தினால், மேற்கூறப்பட்ட வேண்டும். நீங்கள் இதனை எப்படிச் செய்வி பூர்த்தியாக வேண்டிய திகதிக்கு முன்னர், ! பூர்த்தியாக்கத் தவறுவாராயின் தாமதமான கால வேண்டியவர் ஆவர். ஆயினும், இக்காலதா காரணமாக இல்லாத இடத்து அவருக்கு வழ! ஒப்பந்தத்திற்கு மேலதிகமான வேலை என வேலையைச் செய்வித்தலும்,அதற்குரிய கெ எவ்வாறு?
ஒழிப்பு இழப்பீட்டை அறவிட ஏற்பாடு ெ சான்றுபடுத்தும் பொழுது,இந்த ஏற்பாட்டைச் எடுத்துக்கொள்ளல் வேண்டும் ?
ஒரு திணைக்களத்தின் ரூபா 50,000/= ரூபா 2: திணைக்களக் கேள்விச் சபையினால் கையாளட திணைக்களத்தில் இல்லாத இடத்து, இதனை
ஒரு தணைக்களத்தின் ஒப்பந்த உசாத்துணைக்கு அதன் மொத்த விலைக் கோரலில் அடங்கியி
அடிப்படை வேதனம் .1.س
2 சமூகக் கட்டணங்கள் (1)இன் 15%
3 அலுவலகச் செலவுகள் (1)இன் 60%
4. உப-மொத்தத் தொகை
5 கட்டணம் (4)இன் 10%
6 கேள்விப் பத்திரக் கோரலின் மொத்தத் 60% அலுவலகச் செலவில் விற் பனை கேள்விப்பத்தரத்தைக் கையாண்ட அமைச்சின் அ) அலுவலகச் செலவிலிருந்து 10% மொத்த ஆ) இந்த ஒப்பந்த மீது ஒப்பந்தக்காரரின் கொ அவருக்கு மீளளித்தல். இ) ஒப்பந்தத் தொக்ையை ரூபா 2,598,750 வ என முடிவு எடுத்தல்.
10% கழிவைக் கணக்கிடுதலில் நேர்ந்த கணக் தொகையாகிய ரூபா 165,000 ஐ (ரூபா 150,000 2,722,500 க்கு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டது.
இது குறித்த கணக்காய்வுக் கேள்வி ஒன்று : அவதான உரை யாது ?

ம் காரணத்தினால் அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வற்றில் ஏதாயினும் ஒன்று செய்யப்பட்டே ஆதல் ப்பீர்கள் ?
ஓர் ஒப்பந்தக்காரர் தமக்கு கிடைத்த வேலையைப் 'ப் பகுதியின் பொருட்டு ஒழிப்பு இழப்பீடு செலுத்த மதம் அவருடைய தவறுதல் அல்லது கவனயீனம் வ்கப்படக்கூடிய பரிகாரம் யாது?
எப்படுவது யாது? ஒப்பந்தத்திற்கு மேலதிகமான ாடுப்பனவைக் கால தாமதம் இன்றி வழங்கலும்
செய்துள்ள ஓர் ஒப்பந்தக் கொடுப்பனவை நீங்கள் செயற்படுத்துதற்கு, நீங்கள் எதனைக் கவனத்திற்கு
1,000/க்கு மேற்பட்ட பெறுமதியுள்ள ஒப்பந்தங்கள், ப்பட வேண்டிய திணைக்களக் கேள்விச் சபை இந்தத் க் கையாள்பவர் யார்?
த எனச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு கேள்விப் பத்திரத்தில்
ருந்தவை வருமாறு:
ரூபா 1,500,000
ரூபா 225,000
ரூபா 900,000
ரூபா 2,025,000
ரூபா 262,500
தொகை ரூபா 2,887,500
மொத்த வரி அம்சமான 10% அடங்கும். இந்த கேள்விச் சபை கீழ்க் கண்டவாறு முடிவெடுத்தது:
வரியைக் கழித்து 50% ஆக்குதல்.
ாடுப்பனவிலிருந்து அறவிடப்பட்ட மொத்த வரியை
ாக வழங்குகல். (ரூபா 2,887,500-(10%) ரூபா 288,750)
க்கு வழுவைத் திணைக்களம் அவதானித்து;சரியான -ரூபா15,000)மாத்திரம் கழித்துத் திணைக்களம் ரூபா
உங்களுக்கு ஆற்றப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. உங்கள்
女女★
17

Page 122
18. ஒப்பந்த நிருவாகம் - கலந்
எஸ்.க:
விடயம் இல.1
.க்கான உசாத்துணைச் சேவைகளை வி
கோருநர் பணி நிறைவேற்றுத்திற்கு எனக் ( வற்றைக் கொண்டுள்ளது:-
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ஆளிணியினரின் அடிப்படை வேதனம் சமுதாயக் கட்டணங்கள் (1)இன் 15% அலுவலகச் செலவுகள் (1)இன் 60% உப-மொத்தம்.
கட்டணம் (4)இன் 10%
கேள்வுக்கு உரிய மொத்தத் தொகை
60% விகிதம் ஆகிய அலுவலகச் செலவுகளில்
நடப்பிலுள்ள மொத்த விற்பனை வரி 5% பின்வருவனவற்றைத் தீர்மானித்தது
அ)
<沙川
இ)
н:)
60% வீதத்திலிருந்து 10% வீதத்தை நீக்கி ஆ
ஒப்பந்தகாரரினது பணக் கொடுப்பனவு மொ.வி. வரியை மீளளித்தல்.
கேள்வி கோரப்பட்ட மொத்தத் தொகை
குறைக்கப்பட்ட தொகையான (அதாவது ரூபா 2,598,750 க்கு ஒப்பந்ததை (கொந்த
இவ்வொப்பந்தத்தைக் கையாண்ட திணைக்க திணைக்களம் ஒன்றை அவதானித்து அலுவலகச் ெ வீதத்தை அகற்றியதும் எஞ்சிய சரியான தொகை : அல்ல. ஆகவே திணைக்களம் சரியான தொகையாகி அத்தொகைக்குக் கையொப்பமிட்டது.
இதன் மீது ஒரு கண்காய்வு வினா எழலாயிற்று.
ll,

துரையாடலுக்கான விடயங்கள் புரியெல்
பழங்குவதற்கான'ஒப்பந்தம் தெரிவாகிய கேள்வி தறித்துரைத்த பணத் தொகையானது. பின்வருவன
ரூபா 1,500,000
ரூபா 225,000
ரூபா 900,000
eD5 List 2,625,000
ரூபா 262,500 eu a 2,887,500
மொத்த விற்பனை வரியான 10%ம் அடங்கியுள்ளது.
மாத்திரமே ஆகையால் அமைச்சின் கேள்விச்சபை
அதனை 50% வீதமாகக் குறைத்தல். புகளில் இருந்து அறவிடப்பெற்ற உள்ளபடியான
களிலிருந்து 10% வீதத்தைக் குறைத்தல், அத்துடன் 1 ரூபா 2,887,500 லிருந்து ரூபா 288,750 ஐ கழித்து) ராத்தை) வழங்குதல். ளத்திற்கு இத்தீர்மானம் அறியத்தரப் பெற்றதும் சலவு 60% வீதத்திலிருந்து பேணற் செலவாகிய 10% ருபா 2,722,500 ஆகும். அத்தொகை ரூபா 2,598,750 கிய ரூபா 2,722,500 ஐ உடன்படிக்கையில் குறித்து,
இதனை விமர்சிக்குக.

Page 123
விடயம் இல.2
'உடைப்பேற்பட்ட அணைக்கட்டொன்றை 15(பதினைந்து) ஆண்டுக்கு முன் வெள்ளத் இதுவாகும். ஆற்றப்பட வேண்டியுள்ள வேலை - அத்தி நிலைமைக்கு அதனைத்துப்பரவு ஆக்கலும்.
- தெரிவு செய்த மண் கொண்டு அத்திவாரத்ை ஆற்றப்பெற்ற வேலை
··· ஒப்பந்தக்காரர் ஒப்பந்தத்திற்கிணங்க அத பொறுப்பேற்றிருந்த பொறியியலாளர் அ எனவே அவர் புது மண்ணை நிரப்பு ( முழுவதையும் அகற்றித் துப்பரவாக்குமா இவ்வேலையும் செய்து முடிக்கப்பட் செய்யப்பட்டது. வேலை பூர்த்தி செய்யப்படும் வரை ஒப்பந்த தேவையான பொழுதெல்லாம் வேலைக் (
ஆற்றப்பெற்ற வேலை அளவுகளை ஏற்காது, அ வாதிட்டார்.
ஒப்பந்தக்காரர் தமது செலவுப் பட்டியலைச் சட வேலைக்கணியத்திலும் பார்க்கக்கூடிய கணிய
வருமாறு:-
வேலையினம் ஒப்பந்தப்படி ஒ
G
கணியம் வீதம் தொகை கை
அகழ்வு 300 கியூப் 150/- 45,000 70
மண் நிரப்பலும் அணைக்கட்டு
வேலையும் 1200 கியூப்.200/- 240,000 16
285,000
பதிவு செய்யப்பட்ட தொகையான ரூபா 320,000/ விட்டார். செலவு மதிப்பீடு மீளாய்வு செய்யப்பட அறிக்கையிடவில்லை.
ஒப்பந்தக்காரனின் முழுக்கோரலையும் வழங்க டெ மேன்முறையீடு செய்தார்.
இதனைபப் புலனாய்வு செய்து அறிக்கையிடுமாறு
ll

மீளக்கட்டுதற்கான'ஒப்பந்தம்.
தினால் உடைப்பு உற்ற ஒரு மண் அணைக்கட்டு
வாரத்தை அகழ்தலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படத்தக்க
த நிரப்பி, அணைக்கட்டைப் புரனமைத்தல்.
திவார அகழ்வு வேலையைச் செய்து முடித்தார். டிமண் மிக மோசமான இருப்பதை அவதானித்தார் மன் மேலும் ஆழமாக அகழ்ந்து மோசமான மண் று ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தெரிவித்தார்.
டு, அணைக்கட்டு வேலை முழுவதும் பூர்த்தி
க்காரர் எந்தவித கொடுப்பனவையும் பெறவில்லை.
தப் பொறுப்பான தொழில் நுட்ப அலுவலர் அவற்றிற்கு மேலாகத் தாம் வேலை செய்திருப்பதாக
Dர்ப்பித்தார். பதிவாக்கப்பட்டு சான்று படுத்தப்பட்ட த்திற்கு அவர் கொடுப்பனவு கோரினார். விபரங்கள்
ப்பந்தக்காரரின் அளவிடப்பட்டு
காரல் பதிவாகிய வேலை னியம் தொகை கணியம் தொகை 0 கியூப் 105,000 400கியூப் 00,000
00 கியூப் 320,000 1300 கியூப் 200,000
423,000 320,000
க்கு மேல் பணம் கொடுக்க பொறியிலாளர் மறுத்து வில்லை திணைக்களம் செயலாளருக்கு இன்னமும்
ாறியியல்ாளர் மறுத்தமைக்கு எதிராக ஒப்பந்தக்காரர்
வ நீங்கள் கோரப்படுகிறீர்கள் விமர்சிக்குக.

Page 124
விடயம் இல.3
ரூபா 50 மில்லியனுக்கான ஒர் அரசாங்க ஒப்பந்த
ஒப்பந்தகாரருக்கு ஆயத்த முற்பணமாக ரூபா 8 மி.
முன் முழுமையாக அறவிடப்பட வேண்டியுள்ளது. ஒப்பந்தக்காரரின் வேலை நிறைவேற்றப் பிணை
ஆயத்த முற்பணத்திற்கான ஒப்பந்தக்காரரின் கோ இருந்தது.08.11.93 அன்று வீசிய கடும் புயல் கார6 வேலையைப் பூர்த்தி செய்யமுடியவில்லை. அவர் 1 கால நீடிப்புக் கோரிக்கை நியாயமானது எனவும், அ
கால நீடிப்புக் கோரிக்கையை அங்கீகரிக்கு மு வேண்டும்.
விடயம் இல.4
30.11.93 க்கு முன் ஒர் ஒப்பந்த வேலை முடிக்க வேலை பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை.
வெள்ளம் வற்றிய பின் ஒப்பந்தக்காரர் வேலைை ஒப்பந்தக்காரர் கால நீடிப்புக்கு நேரத்துடன் வி நீடிக்கப்படவில்லை.
பூர்த்தி செய்யு திகதிக்குப்பின்னர் மேற் கொள்ள லிருந்து திரவ இழப்பீடு அறவிடப்பட்டது.
வெள்ளம் காரணமாகத் தாமதம் நேர்ந்தமையால் எனக் கூறி ஆட்சேபனை தெரிவித்து ஒப்பந்தக்காரர்
மேலும் அவர் கால நீடிப்புக் கோரியதோடு அற வேண்டுகோள் விடுத்தார் வேண்டுகோள் மிக நியாய கோரப்பட்ட காலநீடிப்பினன நீடிப்பதென அவர் பணம் மீளளிக்கப்பட்டது.
இதன் மீது கேள்வி எழுதப்பப்பட்டது. விமர்சி
விடயம் இல.5
அரசாங்க திணைக்களப் பதவி அலுவலர் ஒருவ தமது இயந்திரத்தைப் பழுது பார்ப்பதற்கென கூறுவி மூன்று நிறுவனங்களும் பட்டியல்களைச் சமர் ஆகக் குறைந்த கூறு விலை ரூபா 65,000 ஆகவி அங்கீகரிக்கும்படி அலுவலர் திணைக்களக் கேள்வி
நீங்கள் கேள்விச் சபையின் ஓர் உறுப்பினர் ஒருவ

தம். பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய திகதி 30.11.1993.
-
ல்லியன் வழங்கப்பட்டது. இத்தொகை 30. ll. 93 sig
முறி 30, 11.93 வரை வலுவுடைத்து ஆகும்.
ரிக்கை உத்தரவாதம் 05.12.1993 வரை வலுவுடையதாக ணமாக, உரிய திகதிக்கு முன்னர் ஒப்பந்தக்காரரால் 5.02.94 வரை கால நீடிப்புக் கோரி விண்ணப்பித்தார்.
|ங்கீகரிக்கக்கூடியது எனவும் திணைக்களம் கருதியது.
ன் எவ்வெவ் விடயங்கள் கருத்திற்கொள்ளப்படல்
ப்பட வேண்டியிருந்து. பெருவெள்ளம் காரணமாக
யத் தொடரவும் பூர்த்திசெய்யும் அனுமதிக்கப்பட்டார் ண்ணப்பிக்க தவறியதால் பூர்த்தி செய்யும் திகதி
ாப்பட்ட வேலையின் பொருட்டான கொடுப்பனவி
அது தமது கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை மேன்முறையீடு செய்தார்.
ரவிடப்பட்ட ஒழிப்பு இழப்பீட்டை மீளக்கோரியும் பமானது எனத் திணைக்களப் பணிப்பாளர் கருதினார் அங்கீகரித்தார் ஒழிப்பு இழப்பீடாக அறவிடப்பட்ட
க்குக.
ார் மூன்று பிரசித்த வர்த்தக நிறுவனங்களிடமிருந்து லைப் பட்டியல்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு கோரினார். 'ப் பித்தனர். உள்நாட்டு முகவரிடமிருந்து வந்த ருந்தது. ஆகக் குறைந்த விலைப்பட்டியலையே ச் சபையிடம் கேட்டுக்கொண்டார்.
பராயின், எவ்வித முடிவெடுத்து விதந்துரைப்பீர்கள்?

Page 125
விடயம் இல.6
இழுவைப் பெட்டி சகித திறக்டர் வழங் கேள்விப்பத்திரத்துடன் உதிரிப் பாகங்கள் பற்றி மூன் குறிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும் என்பதாகும். ஆக பூர்த்தி செய்யவில்லை. உதிரிப்பாக மேலதிக ஆகக் குறைந்த கேள்விப் பத்திரத்தை நிராகரிக் விதந்துரைத்து.
மேலும் அதற்கு அடுத்த ஆகக்குறைந்த கேள் குறிப்பிட்டு இருந்ததை ஏற்குமாறும் குழு சிபார்சு
நீங்கள் கேள்விச் சபையின் ஒர் உறுப்பினராயின்
விடயம் இல. 7
ஒரு விசேடித்த உருப்படி வழங்கல் தொடர்பாக கிடைக்கப்பெற்றன.
'அ' இன் கேள்வி முடிவு நேரத்திற்கு முன் கேள் மாதிரி உரு மிக மோசமாக இருந்தமைய 'ஆ'இன் கேள்வி முடிவுநேரம் கடந்த பின் கிை
மிக நன்றாக இருந்தது
மாதிரி மிக நன்றாக இருந்தாலும் கூறுவிலை நிய கோர போதிய அவகாசம் இல்லாததனாலும் 'ஆ' இ சபையிடம் பொறுப்பு பொறியியாலர்கேட்டுக்கொ:
நீங்கள் கேள்விச் சபையின் உறுப்பினர் ஒருவரா
l2

குவதற்கான கேள்வி நிபந்தனைகளில் ஒன்று ாறு மேலதிக கைநூல்களும் இணைக்கப்பட்டு விலை க்குறைந்த கேள்விப்பத்திரம் இந்த நிபந்தனையைப் கைநூல்கள் இணைக்கப்பட்டாமை காரணமாக குமாறு மதிப்பீட்டுக் குழு கேள்விச் சபைக்கு
வி அலகு ஒன்றுக்கு ரூபா 10,000 மேலதிகமாகக் செய்தது.
P. O O எவ்வாறு தீர்மானிப்பீர்கள்?
இரு(2) கேள்விகள் உருப்படி மாதிரி உரு சகிதம்
வி (அ) கிடைத்திருந்த போதிலும், அவர் அனுப்பிய ால் அங்கிகரிக்கப்படமுடியவில்லை
டைத்ததாயினும் அவர் அனுப்பி வைத்த மாதிரி உரு
ாயமாக இருந்தாலும் புதிதாக கேள்விப்பத்திரங்கள் ன் கேள்விப்பத்திரத்தை அங்கீகரிக்குமாறும் கேள்விச் ண்டார்.
பின், உங்கள் மதியுரை எப்படி அமையும்?

Page 126


Page 127


Page 128
(lobe Printin
 
 

g Works -3297.39