கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் ஆண்டுப் பொது அறிக்கை - 68 (2009 - 2010)

Page 1
്
கொழும்புத் த
- (66
(சங்கங்களுக்கான அர பதிவு பெற்ற தமிழ் மெ
தொடக்கம் 22.03.1942
| @6ზ 7., 576 கொழு
தொலைபேசி இல: 0.112363759
இணையத்தளம் www.e 66ör6O1653F6ò : tamilisang
 
 
 
 

இத்தீன்
தமிழ்ச் சங்கம்
ரைவுள்ளது)
* கட்டளைச் சட்டத்தின்படி ாழிப் பண்பாட்டு அமைப்பு)
பதிவு எண் எளில் 73
து ஒழுங்கை
ம்பு 06
தொலைநகல் 012361381
olombotamilsangam.com amcolomboGDyahoo.com

Page 2


Page 3
தலைவர் அவர்களே, தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர்க 2009ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் 1ஆம் திகதி ெ திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் எமது ஆண்டறிக்கையாகச் சமர்ப்பிப்பதில் மகிழ்ச்சி
முன்னுரை
தமிழ் எமது தாய்மொழி. அதன் தொன்மை, ே சேர்ப்பன. அதேசமயம், நவீன உலகின் செல்நெறி வளரவும் பணியாற்றுவது எமது கடமை கடந்த இந்த நோக்கங்களின் அடிப்படையில் தனது பணி
தொலைநோக்குக் கூற்ற தமிழ்மொழியைச் செழுமைப்படுத்தலும், அதன் நோக்கங்கள் ஆகும்.
சங்கச் செயற்பணிக் கஉற்று
சேவை அர்ப்பணிப்புடையோரின் ஒருமித்த ஒ பன்முகத்தன்மைக்கு மதிப்பளித்து அவை ஒவ்ெ விஞ்ஞான தொழில் நுட்ப வளர்ச்சிக்கும், தமிழ நாடுகளிலுமுள்ள தமிழ்ப்பண்பாட்டு நிலையங்கள் தலைமையகமாகக் கொண்டு இயங்கி, தமிழ் மொ வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தலும்.
சங் w நிக்ே ge
தமிழமொழி, தமிழ் இலக்கியம் 6
O தமிழ் மக்களின் அறநிலையங்கை O சங்க உறுப்பினர்களின் ஒழுக்க நீ
வாய்ப்புக்களை உண்டாக்குதல். O கவின் கலைகளின் வளர்ச்சிக்கே O நிகழ்கால சமுதாய மேம்பாட்டு,
ஆகியவற்றுக்கேற்ப, தமிழர் சமூக
சங்க உறப்பினர் (தொகை 31.03.2010 அ
ஆயுள் உறுப்பினர் 57 சாதாரண உறுப்பினர் 17
இக்காலப்பகுதியில் நடந்த கூட்ட விமரங் அ. ஆட்சிக்குழுக்கூட்டங்கள் விசேட ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்கள் ملک இ. உப குழுக் கூட்டங்கள்
1. இலக்கியக்குழு 2. கல்விக்குழு 3. நூலகக்குழு
4. உறுப்பாண்மைக்குழு 5. நிலையமைப்புக்குழு

sin! நாடக்கம் 2010ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14 ஆம் மிழ்ச் சங்கம் ஆற்றிய பணிகளை 68ஆவது படைகின்றோம்.
சழுமை என்பன தமிழராகிய எமக்குப் பெருமை களுக்கு ஏற்ப எம் தமிழன்னை மேலும் வளமுறவும், 67 வருடங்களாக, கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், களைச் சிறப்புற ஆற்றி வருகிறது.
வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தலும், எமது தலையாய
த்துழைப்பைக் கொண்டு தமிழ்ப்பண்பாட்டின் வான்றினதும் வளர்ச்சிக்கும், தமிழ் மொழியிலான ாய்வுக்கும் ஊக்கமளிப்பதுடன் உலகின் பல்வேறு ரின் தகவல் பரிமாற்ற நிறுவனமாக கொழும்பைத் ழியின் மேம்பாட்டுக்கான பங்களிப்பினை வழங்குதலும்
- Kj
ன்பbdioiற்றின் ஆக்கித்துக்காய் உழ்ைத்த
)ளப் பேணிக் காத்தல்.
laxYaY froYo réh4x. arñtr - - - - - - - - லை, கலவி நிலை எனபன டிசம68)மயூதுவதற்கேற்ற
ற்ற வழிவகைகளைச் செய்தமைத்தல். மாற்ற, எழுச்சி, வளர்ச்சி அசாத்திய சூழல் த்திற்கு உதவுதல்.
ண்றலுள்ளபடி)
கள்
O2
s 03
s 10
05
06
a. 05

Page 4
பரிசில் நிதியக்குழு பதிப்புத்துறைக் குழு குழுச் செயலாளர் கூட்டம்
10. உள்ளகக் கணக்காய்வுக்குழு 12. சங்க வரலாற்றுக் குழுக் கூட் 13. சம்பள மீளாய்வுக்குழு
i
67ஆவத ஆண்டுப்பொதக்கூட்டம் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் அவர்களது தமிழ்த் சபா ஜெயராசா தமது முன்னுரையை நிகழ்த்த
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம் தமிழ் பேசும் ஆய்வு முதலாம் துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு அ நிறுவனமாகும். கடந்த ஆண்டிலே பல்வேறு சிற இடம்பெயர்ந்து அவலமுற்ற மக்களின் வாழ்வாத சிறார்களின் கல்வியை முன்னெடுப்பதற்குரிய ஆய்வரங்குகள், கலைநிகழ்ச்சிகள், நூலக விரிவா அனைத்து உறுப்பினர்களதும் தளராத பங்க பெரும் பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒத்துை நன்றிகள்.
அடுத்து பொதுச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள் பொதுக் கூட்ட அறிவித்தல் வாசிக்கப்பட்டது. அ அறிக்கை பொதுச்செயலாளரால் சமர்ப்பிக்கப்பட முன்மொழிய திரு.ப.க.மகாதேவா வழிமொழிய
ٹس کسی حجم = موسیrون جسیمہ نویسہ کی حیح سی. گیم
நிறைவேற்றுக்குழுவின் அறிக்கை பொதுச் செயலி ச48ர்ப்பித்தப்பட்டது. ஆறிக்கை சரியென திரு. சோமகாந்தன் வழிமொழிய சபையினரால் ஏற்
31.12.2008இல் முடிவடைந்த ஆண்டுக்குரிய பரி திரு.சி.சிவலோகநாதன் அவர்களால் சமர்ப்பிக்க
பாலறிதரன் முன்மொழிய திரு.த.சிவஞான கொள்ளப்பட்டது. w
அடுத்து தேர்தலை நடாத்தும் முகமாக தேர்தல் வே.கந்தசாமி, கே.பரமலிங்கம், நா.பஞ்சாட்சரம்
இதனைத் தொடர்ந்து, வாக்களிப்பு சங்க அலு
தலைவராக பேராசிரியர் சோ.சந்திரசே! செயலாளராக திரு.மா.தேவராசா அவர்களு
தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் , இடம்பெற்றன. துணைத் தலைவர் பதவிக்கு பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, திரு.மு.கதி

es 04
us 02
ap 0.
በ) ፤
V .
a 01.
தாய்வாழ்த்தைத் தொடர்ந்து தலைவர் பேராசிரியர் lனார்.
மக்களினது கலை, பண்பாடு, கல்வி, தமிழியல் பராது உழைத்துவரும் கட்சிபேதமற்ற பண்பாட்டு ப்புப் பணிகள் சங்கத்தால் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ரங்களுக்குரிய பணிகளை மட்டுமன்றி, அங்குள்ள ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பையும் மேற்கொண்டது. க்கம், கருத்தரங்குகள் போன்ற பல்வேறு பணிகளை ரிப்புடன் மேற்கொள்ள முடிந்தது. அவ்வாறான ழப்புத் தந்த அனைவருக்கும் எமது உளமார்ந்த
ளை கந்தசாமி அவர்களால் 67ஆவது ஆண்டுப்
அடுத்து 2008 - 2009 ஆம் ஆண்டுப் பொதுக்கூட்ட
ட்டது. அறிக்கை சரியென திரு.பொ.சந்திரலிங்கம்
சபையினரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களால் பொ.சந்திரலிங்கம் முன்மொழிய திருமதி பத்மா றுக்கொள்ளப்பட்டது.
சோதிக்கப்பட்ட கணக்கறிக்கை நிதிச் செயலாளர் பட்டது. கணக்கறிக்கை சரியென திரு.ஆ.இரகுபதி ரஞ்சன் வழிமொழிய சபையினரால் ஏற்றுக்
அதிகாரிகள் தெரிவு நடைபெற்றது. திருவாளர்கள் ஆகியோர் ஏகமனதாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டார்கள்.
வலர்கள் உதவியுடன் ஆரம்பமாகியது.
ரன் அவர்களும், நிலையமைப்புக் குழுச் நம் ஏகமனதாகத் தெரிவாகினர்.
xவர்களின் தலைமையில் ஏனைய தெரிவுகள்
காமநாதன், திருமதி பத்மா சோமகாந்தன்,
2

Page 5
திரு.ஆ.குகழுர்த்தி, திரு.க.ஞானசேகரன், திரு.ஜி ஷரிபுத்தீன், திரு.த.அம்பிகைபாகன், திரு.
கோபாலகிருஸ்ணன், திரு.மு.க.மாசிலாமணி ஆ
மேற்படி போட்டியின் முடிவில் பின்வருவோ பேராசிரியர் சபா ஜெயரசா, திரு.மு.கதிர்காமநா ஷரிபுத்தீன், திரு.ஆ.குகழுர்த்தி, திருமதி பத்மா துணைத் தலைவர்களாகத் தெரிவாகினர்.
பொதுச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.ஆழ் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். திரு.ஆழ்வாப் நிதிச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.ச.பாலேஸ்வரன் திரு.சபாலேஸ்வரன் அவர்கள் தெரிவானார். துல் திரு.ஜெயரட்ணம் ஜெயகாந்தன் ஆகியோர் ே தெரிவானார். துணைநிதிச் செயலாளர் பத திரு.தி.ஜெயசீலன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். தெரிவானார். இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் சிவசுப்பிரமணியம் ஆகியோர் போட்டியிட்ட தெரிவானார். உறுப்புரிமைச் செயலாளர் பதவி ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். திரு.இ.சிறிஸ்க செயலாளர் பதவிக்கு, மு.மனோகரன், திரு.மா.க இதில் திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை திரு.மு.மனோக பதிவாகின. நாணயச் சுழற்சி மூலம் திரு.மா.க: குழுச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.தி.ஞானசேகரன் திரு.தி.ஞானசேகரன் தெரிவானார்.
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு பின் திரு.த.அம்பிகைபாகன், திரு.க.இரகுபரன், திரு திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை, திரு.உடப்பூர் வீரசொக்க சுப்பிரமணியம், திரு.மா.சடாட்சரன், திருமதி 6 நாதன், திரு.த.சிவஞானரஞ்சன், திரு.க.க. உதய சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா, திரு.க.சுந்தரமூர்த்தி, தி மனோகரன், திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை , திரு.சி.8 தேவதாசன், திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தில் நா திரு.தியாகராசஐயர் ஞானசேகரன், திரு.ந பாலசுப்பிரமணியம், திரு.ச.நா.தணிகாசலம்பிள்ளை திரு.கே.பொன்னுத்துரை, திருமதி அ.புவே திரு.ப.க.மகாதேவா, திரு.மு.மனோகரன், திரு.க வசந்தி தயாபரன், திரு.வல்லிபுரம் கமலேஸ்வர விக்னவேணி செல்வநாதன், திரு.வைரவப்ட் திரு.ரீதயாளன் ரீபிருந்திரன் இவர்களுள் பின்வருவோர் தெரிவாகினர். செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன், திரு.ஆ.இரகுபதி கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன், திருமதி வசந்

இராஜகுலேந்திரா, வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹ் உலகநாதர் நவரத்தினம், திரு.தம்பியப்பா கியோர் போட்டியிட்டனர்.
தன், வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹ் சோமகாந்தன், திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா
பாப்பிள்ளை கந்தசாமி, திரு.தி.கணேசராசா பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் தெரிவானார். திரு.எஸ்.மனோகரன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர் )ணச் செயலாளர் பதவிக்கு திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா, பாட்டியிட்டனர். திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா அவர்கள் விக்கு வைத்தியகலாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன், வைத்தியகலாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன் அவர்கள் பதவிக்கு திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன், திருதம்பு னர். திரு.தம்பு சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் க்கு திரு.மா.சடாட்சரன், திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா ந்தராசா அவர்கள் தெரிவானார். கல்விக்குழுச் ணபதிப்பிள்ளை ஆகியோர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். கரன் ஆகிய இருவருக்கும் சமமான வாக்குகள் ணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் தெரிவானார். நூலகக் , திரு.தெ.மதுசூதனன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர்.
வருவோர் போட்டியிட்டனர்.
நடிக.இராசரத்தினம், திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா, ன், திரு.ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன், திரு.குமாரசாமி ந்திரபவானி பரமசாமி, செல்வி. சற்சொரூபவதி குமார், திரு.சின்னத்துரை சண்முகலிங்கம், திருமதி ரு.சுப்பிரமணியம் சந்திரலிங்கம், திரு.செல்லத்துரை ந்தசாமி, திரு.கதிரவேலு மகாதேவா, தி.சுப்பையா நன், திரு.தம்பியப்பா கோபாலகிருஷ்ணன், டராஜா கணேசலிங்கம், திரு.செல்லத்துரை , திருமதி பத்மா சோமகாந்தன், திரு.அ.பற்குணன், ஸ்வரி, திரு.பொன்னுத்துரை சந்திரலிங்கம், மாசிலாமணி, திரு.இ.உருக்மணிகாந்தன், திருமதி ன், கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன், வைத்தியகலாநிதி ள்ளை லோகநாதன், திரு.ஜெ.ஜெயகாந்தன்,
பாலறிதரன், திரு.ச.இலகுப்பிள்ளை, திரு.க.இரகுபரன், தயாபரன், திரு.உடப்பூர் வீரசொக்கன்,

Page 6
திரு.இ.உருக்மணிகாந்தன், திருமதி சுகந்தி இராஜகுலே சந்திரலிங்கம், திருமதி சந்திரபவானி பரமசா அ.புவனேஸ்வரி, திரு.மா.சடாட்சரன், திரு.அ.பற்
eSqSqA SAS qSAqAAq LASAA AAAAALALL SAhA uLAqALAq TTtT L LT Tqu T TTLTT TqS T TL goupgp. (Violuu9 I vuy قسا užití را بیتلحمیة به همه علاوه V/ Vet
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்களாக திரு.தி.கணே செய்யப்பட்டனர்.
பகிரங்கக் கணக்காய்வாளராக கிருபாகரன் அன்ே
காப்பாளராக பேராசிரியர்கா.சிவத்தம்பி அவர் இரா.வை.கனகரத்தினம், புலவர்.த.கனகரத்தினம், ! விஜயரத்தினம், பேராசிரியர் அ.சண்முகதாஸ் ஆகி ஏற்றுக் கொண்டது.
நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபை தெரிவு இடம்ே நம்பிக்கைப் பெறுப்பாளர் சபைத் தலைவர முன்மொழியப்பட்டது உறுப்பினர்களாக திரு திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன், திரு.என்.வீரசிங்கம் ஆகி ஏற்றுக்கொண்டது.
சபையோர் குறிப்புரையின்போது சங்க வளர்ச்சி எடுத்துக் கூறினார்கள்.
நிறைவாகப் பொதுச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வ சமுகமளித்த அங்கத்தவர்கள், மற்றும் தேர்
உத்தியோகத்தர்கள், ஊழியர்கள் அனைவருக்கு
திருமதி பத்மா சோமகாந்தனின் தமிழ் வாழ்த்து இனிதே நிறைவெய்தியது.
ኮ
நம்பிக்கைப் பொறுப்பாளர் சபை:~ சங்கப் பணிகள் சிறக்க இச்சபை தனது வ!
தலைவராக திரு.இ.நமசிவாயம் அவர்களும், ெ செயற்பட்டு வருகின்றனர்.
உறுப்பாண்மைக்குழு;~ திரு.இ.சிறிஸ்கந்தராசா அவர்களைச் செயலாள மிகவும் சிறந்த முறையில் இயங்கியை உறுப்பினர்களும் 46 ஆயுள் உறுப்பினர்களும் (இணைப்பு - 02, 03). உறுப்புரிமைக்கு திரு.இ.உருக்மணிகாந்தன் ஆகியோரின் முயற்சியி அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுவருகின்றன.

பந்திரா, திரு.க.க.உதயகுமார், திரு.பொன்னுத்துரை மி, திரு.டயிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன், திருமதி குணன், திரு.சி.கந்தசாமி, திரு.ப.க.மகாதேவா,
ஆகியோர் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.
சராசா, திரு.சி.மாணிக்கராசா ஆகியோர் தெரிவு
கா நிறுவனம் ஏகமனதாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டது.
களும், துணைக்காப்பாளர்களாக பேராசிரியர்
கலாநிதி க.நாகேஸ்வரன், திரு.பெரியதம்பிப்பிள்ளை
யோர் முன்மொழியப்பட்டார்கள். சபை ஏகமானதாக
பெற்றது
ாக திரு.இ.நமசிவாயம் அவர்களின் பெயர் .அ.திருநாவுக்கரசு, திரு.ஏ.எம்.சுப்பிரமணியம், யோர் முன்மொழியப்பட்டார்கள். சபை ஏகமனதாக
க்கான ஆலோசனைகளைப் பல அங்கத்தவர்கள்
ாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் கூட்டத்திற்குச் தல்களை சிறப்பாக நடாத்தி உதவிய சங்க கும் நன்றி தெரிவித்தார்.
டன் கூட்டம் மாலை 3.30 மணியளவில்
செயற்பாடுகள்
ழமையான பணிகளையாற்றி வருகிறது. இதன் செயலாளராக திரு.ஜெ.திருச்சந்திரன் அவர்களும்
ராகக் கொண்டு இயங்கும் இக்குழு, இம்முறை மயால் இக் காலப்பகுதியில் 69 சாதாரண அங்கத்தவர்களாக இணைந்து கொண்டுள்ளனர். ழு அங்கத்தவர்களான திரு.ப.க.மகாதேவா, பினால் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான அங்கத்துவ

Page 7
நாலகக்குழு;~
дълбовъдо இலங்கையில் உள்ள பிரதான தமிழ் நூலகங் மொழி, இலக்கியம் சார்ந்த மிகவும் அரியநூல் நூல்கள் பகுதி என்பது இங்கு மிகவும் முக்கியம அரிய நூல்களைக் கொண்ட பகுதியாக இ உடனுதவும் பிரிவு, இரவல் வழங்கும் பிரிவு, சிறுவர் பகுதி எனப் பல தொகுதிகளையுடைய நூ பெருமை சேர்க்கும் அங்கத்தில் முதன்மைய வைத்தியகலாநிதி தி.ஞானசேகரன் சிறப்பாகச்
அ. நால்கொள்வனவு
நூலகத்திற்கென ஏற்கனவே பெறப்பட்ட நூல் நூல்கொள்வனவு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு, கொடு முக்கியமான நூல்கள் போன்றவை வழமைபே
வாசகர் வட்டத்தைப் பெருக்கும் நோக்குடன் நூலக அங்கத்துவம் இல்லாதோரும் நூலகத்ை
ஆ. நால் விபரத்தைக் கணினிப்படுத்தல் நூலகத்தில் உள்ள அனைத்து நூல்களையும் தி இத்திட்டத்திற்கு மூன்று உத்தியோகத்தர்களை ( வருகின்றோம்.
எமது நூலகத்திலுள்ள அரிய நூல்களை மி திட்டம் “நூலகம்” நிறுவனத்துடன் இணைந்து
இ. நாஷ் அண்பளிப்புக்கள்
நூல் வரவேட்டில், கொள்வனவு செய்யப்பட்ட
செய்யப்பட்டுள்ளன. பொத்த நூல் வரவுகள் :
கொள்வனவு - 394
e r e e6ous!!!u - 2270
நால்களை அன்பளிப்பாக வழங்கிய அண்டர்க அன்பளிப்பு வழங்கிய அனைவரின் பெயர்க6ை முப்பதிற்கு மேற்பட்ட நூல்களை வழங்கியோர் எதிர்காலத்திலும் அவர்களது உதவிகளை ந திருமதி விஜயகலா மகேஸ்வரன் திரு.க.குமரன்
திரு.எஸ்.வீ.ஆர்.வேதநாயகம் திரு.க.மு.தர்மராஜா பேராசிரியர் கா.சிவத்தம்பி திரு.ஏ.கணேஷலிங்கம்
திரு.கேசவன்
திரு.எஸ்.மயூரன்
திரு.சதபூ,பத்மசீலன் திரு.மு.சாயபு மரைக்காயர் திரு.வை.மகேந்திரநாதன்
திரு.சி.சிவரம்யா பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா

5ளுள் தலையாயது தமிழ்ச்சங்க நூலகம். தமிழ் களை எமது நூலகம் கொண்டுள்ளது. இலங்கை னது. இலங்கை இலக்கியம், வரலாறு தொடர்பான விளங்குகின்றது. மேலும், பருவஇதழ் பகுதி, மாணவர் வாசிப்புப் பிரிவு, சட்ட நூலகப் பிரிவு, லகமாக இது விளங்குகின்றது. தமிழ்ச்சங்கத்துக்குப் ானது நூலகம் ஆகும். நூலகச் செயலாளராக செயற்பட்டு வருகின்றார்.
களுக்கான கொடுப்பனவைச் சரி செய்வதற்காக பனவுகள் சீர் செய்யப்பட்டன. பருவ இதழ்கள், ால கொள்வனவு செய்யப்பட்டன.
வாசிப்பு மாதமான செப்டெம்பர் 2008 முழுவதும் தைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
ரட்டிக் கணினிப்படுத்தும் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. வேலைக்கு அமர்த்தி சிறப்பாக நடைமுறைப்படுத்தி
ன் பிரதியாக்கி இணையத்தில் கொண்டு வரும் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
நூல்களும் அன்பளிப்புகளும் கிரமமாகப் பதிவு
ாயும் இங்கு குறிப்பிடுதல் சாத்தியமற்றது. எனினும் பெயர்களை இங்கு அவசியம் குறிப்பிட வேண்டும். ாடி நிற்கிறோம்.
300
229 188
86
74
69 52 45
38
33
32
30 30

Page 8
தேசிய நூலக ஆவணமாக்கல் சபையினர் பருவ பருவ இதழ் பகுதியை பயன்படுத்தி வருகின்ற6
தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் தமிழ் மெ செயலமர்வுகளுக்கான முன் முயற்சிகளு
பயன்படுத்துகின்றனர்.
மேலதிகமாக இருந்த நூல்கள் நூலகத்தில் இ அன்பளிப்பாக கொடுக்கப்பட்டன.
நூலகத்தின் பயன்பாட்டுக்காக கொள்வனவு
புத்தக அலுமாரிகள் - 4 சுழல் கதிரை - 3 அலுவலக மேசை - 1 கணினி மேசை - 1
அன்பளிப்பு
அண்ணா கோப்பி உரிமையாளர் திரு.பொ.சு.நட ஸ்கானர் ஆகியனவற்றையும் அன்பளிப்பாக த
ஏடு தொடக்குதல் ஒவ்வவொரு வருடமும் விஜய தசமி அன்று நிகழ்வு நூலகத்தில் நடைபெறுதல் வழக்கம். க பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன், பேராசிரியர் சு.செல்லத்துரை, பொதுச் செயலாளர் ஆழ்வா இந்நிகழ்வை வெகு சிறப்பாக நடாத்தி வைத்த
கல்விக்குழு;~ கல்விக்குழுச் செயற்பாடுகள் குழுச் செயலாளர் rrarAerrAri: se:
* * عليه سد سد السادسة عما ستستقرة : محمد" ، مجلس بين
AA AtALTTL SASA 0LL LLLLLL LALALATS aL L DLL LL AAA S S LLTLLLLLLLSTT AALT LLTTLLLLL query o Vetyg uzo y Vivo wyzji wurv 1 ( 1 yVUMLu i gyv.
கம்பவாரிதி இ.ஜெயராஜ் அவர்களால் நிகழ்த்தப் தொடக்கம் 2.1.2010 சனிக்கிழமை
ara l-era mr riferrw VVV VVWuv Vu Vv Wu ZVVIV
மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
26.12.2009 சனிக்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங் அவர்களின் தலைமையில் “ஒரு தர்மம்” எ தேசமானிய, தேசபந்து திரு.ஏ.எஸ்.பூபாலசிங்கம் விளக்கேற்றிச் சிறப்பித்தார்கள். தமிழ்வாழ்த்தினை கபிலதாஸ் ஆகியோர் இசைத்தனர். தொடக்கள் செயலாளர் திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள்
27.12.2009 ஞாயிற்றுக்கிழமை கொழும்புத் தமி ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் “ஒரு நூல் உலக சைவப் பேரவை இலங்கைக் கிளை துணைவியார் சகிதம் மங்கள விளக்கேற்றி சிற சச்சிதானந்தன், செல்வி கீர்த்தனா மதிவதனன் திருமதி ஜெயந்தி விநோதன் அவர்கள் நிகழ்த்

இதழ் சுட்டியாக்கம் செய்வதற்கு எமது நூலகத்தின்
ாழிப் பிரிவினர் தமிழ்ப்பாடத்திட்டத்திற்கான க்கு எமது நூலகத்தை வளநிலையமாகப்
ருந்து வெளியேற்றப்பட்டு வேறு நூலகங்களுக்கு
| செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விபரம்
ராஜா அவர்கள் நூலகத்திற்கு கணினி, பிரிண்டர், ந்துதவியுள்ளார்.
காலையில் குழுந்தைகளுக்கு ஏடு தொடக்கும் டந்த ஆண்டு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க தலைவர் சபா ஜெயராசா, கலாபூசணம் சைவப்புலவர் ப்பிள்ளை கந்தசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு
6.
திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை அவர்களினால் திறம்பட
பெற்ற இச்சொற்பொழிவு, 26.12.2009 சனிக்கிழமை
O * o LLLLLL S SS J aELG LLATT LL S LLTTLTL LTtTTAuLeu LLLLLL LL LLLLMLTLL tq LALaqq VIV Vf «8 VVV uwVIVS V Duuvy JV7* 6 VJKVAVV ukVVvvI L—kuyuvuvaVV
க துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா ன்ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. (ஜே.பி) அவர்கள் துணைவியார் சகிதம் மங்கள செல்வி பிரசாந்தி இராஜ்குமார், செல்வி பார்க்கவி புரையை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க கல்விக்குழுச்
நிகழ்த்தினார்.
ழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ” என்ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. பின் உபதலைவர் திரு.க.தம்பிராஜா அவர்கள் பித்தார்கள். தமிழ்வாழ்த்தினை செல்வி கீர்த்தனா ஆகியோர் இசைத்தார்கள். தொடக்கவுரையை தினார்.

Page 9
28.12.2009 திங்கட்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் 8 அவர்களின் தலைமையில் “ஒரு குறள்” என்ற கப்பல் பொறியியலாளர் திரு.மு.பாலச்சந்திரன் அ6 சிறப்பித்தார். தமிழ் வாழ்த்தினை திருமதி 8 தொடக்கவுரையை கலாசார சமய அலுவல்க திரு.எஸ்.எச்.ஜமீல் அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.
29.12.2009 செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்புத் தமி சோமகாந்தன் அவர்களின் தலைமையில் “ஒரு இடம்பெற்றது. கொழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் திரு.சு.பொ.நடராஜா அவர்கள் மங்கள விளக்ே முரீசாரதா சுந்தரேசன் அவர்கள் இசைத்தார்க கூட்டுத்தாபன ஆலோசகர் திரு.வி.ஏ.திருஞானசுற்
30.12.2009 புதன்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நாதன் அவர்களின் தலைமையில் “ஓர் அறம்” 6 லக்ஷ்மி பவான் உரிமையாளரும் நயினாதீவு ச சங்க இணைப்பாளருமான திருஅம்பலவாணர் சர் சிறப்பித்தார். தமிழ்வாழ்த்தினை செல்வி செளத் தொடக்கவுரையை வவுனியா, மேல்நீதிமன்ற நீதிப
31.12.2009 வியாழக்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் அவர்களின் தலைமையில் “ஓர் இயல்” என்ற வைத்தியகலாநிதி ச.சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள் சிறப்பித்தார்கள். தமிழ்வாழ்த்தினை செல்வி றனே செல்வி டிக்சித்தா பாஸ்கரன், செல்வி ஜர்சன தொடக்கவுரையை திருகோணமலை பிரதிக் கலி அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.
01.01.2010. வெள்ளிக்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் 8 அவர்களின் தலைமையில் “ஓர் அதிகாரம்” எ6 நீர்கொழும்பு இந்து வர்த்தக சங்க தலைவர், தி சகிதம் மங்கள விளக்கேற்றி சிறப்பித்தார்கள். த செல்வி சிலோஜினி மணிமாறன், செல்வி கலை ஆகியோர் இசைத்தார்கள். தொடக்கவுரையை பு:யோ.முருகேசு அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.
02.01.2010. சனிக்கிழமை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங் அவர்களின் தலைமையில் “ஓர் உரை” என் திரு.எஸ்.கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் துணைவிய தமிழ்வாழ்த்தினை திருமதி ரஜனி சந்திரலிங்கம் அ தமிழ்ச் சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு.க.இ கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க பொதுச் செயலால் நிகழ்த்தினார். நிகழ்சிகளை ஆட்சிக்குழு உறு தயாபரன், திருமதி சுகந்தி இராஜகுலேந்திரா அ கண்கவரும் அலங்காரங்களுடனும் மண்டபம் நில நடைபெற்றது. இறுதி நாள் நிகழ்வின் போது வழங்கப்பட்டது.

ங்க துணைத் தலைவர் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் விடயம் பற்றிய சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. வர்கள் துணைவியார் சகிதம் மங்கள விளக்கேற்றி
தாலஷ்மி வசீகரன் அவர்கள் இசைத்தார்.
ர் அமைச்சு முன்னாள் மேலதிக செயலாளர்
ழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் திருமதி பத்மா த பால்” என்ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு இயங்கும் அண்ணா தொழிலக உரிமையாளர் கற்றிச் சிறப்பித்தார். தமிழ்வாழ்த்தினை செல்வி ள். தொடக்கவுரையை இலங்கை ஒலிபரப்புக் தரம் அவர்கள் நிகழ்த்தினார்கள்.
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் செல்வி சற்சொரூபவதி ான்ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. முக பொருளாதார கல்வி கலாசார அபிவிருத்திச் வானந்தராஜா அவர்கள் மங்கள விளக்கேற்றிச் நாமினி மோகனசுந்தரம் அவர்கள் இசைத்தார். தி திரு.ஜெ.விஸ்வநாதன் அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.
சங்க துணைத் தலைவர் திரு.ஆ.குகழுர்த்தி ) விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. ர் துணைவியார் சகிதம் மங்கள விளக்கேற்றி ாசா சந்திரசேகரம், செல்வி நாராஜினி சுதாகரன், ா அருந்தவநாதன் ஆகியோர் இசைத்தார்கள். ஸ்விப் பணிப்பாளர் கலாநிதி சி.சிவநிர்த்தானந்தா
சங்க துணைத் தலைவர் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா ன்ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு நடைபெற்றது ரு.வேலு சந்திரசேகரம் அவர்கள் துணைவியார் மிழ்வாழ்த்தினை செல்வி நிரோஜினி மணிமாறன், )வாணி துரைசாமி, செல்வி சஞ்சீவனி பிரபாகர் முகத்துவாரம் இந்துக் கல்லூரி அதிபர் செல்வி
ந துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா ற விடயம் பற்றி சொற்பொழிவு இடம்பெற்றது. ார் சகிதம் மங்கள விளக்கேற்றி சிறப்பித்தார்கள். வர்கள் இசைத்தார். தொடக்கவுரையை கொழும்புத் ாகுபரன் அவர்கள் நிகழ்த்தினார். நன்றியுரையை ார் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் ப்பினர்கள் திரு.ப.க.மகாதேவா, திருமதி வசந்தி பூகியோர் சிறப்பாகத் தொகுத்து வழங்கினார்கள். றைந்த பார்வையாளர்களுடனும் நிகழ்வு சிறப்பாக
விசேட விருந்தினர்களுக்கு இராப்போசனமும்

Page 10
இந்நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு லஷ்மி கப்பல்துறை பொறியியலாளர் திரு.மு.பாலச்சர்
三r长母r织三三r:子 ;: seria . ܢ ܢܝ ܝ ܥܝ f ܗ• ܝܢ
தரு.வேலு சததரசேகர:, வைதத:கலாதத விஜயரத்தினம், திரு.ஏ.எஸ்.பூபாலசிங்கம், தி ஜுவலறி உரிமையாளர், திரு.பொ.ஜெயராமன் ஆகியோர் அன்பளிப்பு தந்துதவியுள்ளார்கள்.
ஆ. யாழ் நால் ஆய்வரங்கு முத்தமிழ் வித்தகர் சுவாமி விபுலாநந்தரின் “யாழ் காலை 8.45 மணிக்கு கொழும்புத் தமிழ்ச் ச அவர்களின் தலைமையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது கொழும்பு ரீ பொன்னம்பலவாணேஸ்வரர் தேவி அவர்கள் திறந்து வைத்து சிறப்பித்தார். சொர்ன விஸ்வநாதன் அவர்களும் துணைவியாரும் வைத்தனர். தமிழ்த் தாய் வாழ்த்தினை சங்கீத இசைத்தார். வரவேற்புரையை கொழும்புத் திரு.மா.கணபதிப்பிள்ளை அவர்களும், தொடக் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்க யாழ்நூல்” என்னும் தலைப்பில் யாழ் பல் விரிவுரையாளர் கலாநிதி நாகலிங்கம் சிவ யாழ்நூல்” என்னும் தலைப்பில் பேராதனைப் பல் வ.மகேஸ்வரன் அவர்களும், “இசைஇயல் நோக பல்கலைக்கழக இசைத்துறை தலைவர் பேராசிரி ஆய்வுரைகளை நிகழ்த்தினார்கள். நன்றியுரைை திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் நி வழங்கப்பட்டது.
மாலை 6.00 மணிக்கு “இசை அரங்கம்” நிகழ்வு துணைவியாரும் மங்கல விளக்கேற்றி ஆரம்பி சொர்ணலதா பிரதாபன அவர்கள் இசைத்தார் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் திரு.ட நிகழ்த்தினார் முனைவர் பிரமீளா குருமூர்த்தி திருமதி சுவர்ணாங்கி சுகர்தன் (வயலின்) திரு.டானியல் வரதராஜன் (கஞ்சிரா) திரு.வி. சிறப்பித்தார்கள். நன்றியுரையை பொதுச் நிகழ்த்தினார். சங்க வாழ்த்திசையுடன் நிகழ்வுக
“யாழ்’ நால் கண்காட்சி கல்விக்குழுவின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற யாழ் நு நாடக நூல்கள், இசைக்கருவிகள் ஆகியன வி கண்காட்சி நடைபெற்றது. இக்கண்காட்சியை வைத்தார்கள். இந்நிகழ்விற்கு திரு.எம்.விஸ்வநாதன், திரு.ஜி.ே அன்பளிப்பு தந்துதவினார்கள். விமான நிலைய செலவை திரு.க.ஞானசேகரன் அவர்கள் ஒழுங் விழாவுக்கான அழைப்பிதழை திரு.க.க.உதயகு
இ.விவாதக்களம் 12.06.2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணி

பவான் உரிமையாளர் திரு.அ.சர்வானந்தராஜா, திரன், திரு.எஸ்.கணபதிப்பிள்ளை, நீர்கொழும்பு
கி.ஃபிா:ளி:ள் vir N: ;F; ; ;:ast:,:9:”::ostres
A Ara Av I “ LLSLLSLSSSLLLLL S SLLLLS LL LLL LLLLLLLLSLLSS LLL LLS LL LLLLL SLL SLLLLLLSLLSLLLLS LSLLLLL LLLLLLLLSLLLLLL evo - valvo--ov - vvo -- y :zvu V. V - - -· · ·v-zvr----"w". "- v"
ருமதி ஜெயந்தி விநோதன், நியூ ரத்னமகால் , திருமதி லி.மோகனசுநதரம், திரு.க.தமயிராசா
நூல்” ஆய்வரங்கு 21.02.2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை ங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் காலை 8.45 மணிக்கு இசை நடன கண்காட்சியை ஸ்தான அறங்காவலர், திரு.டி.எம்.சுவாமிநாதன் ாம் குரூப் ஒப் கம்பனி அதிபர் திரு.முத்துபிள்ளை மங்கல விளக்கேற்றி நிகழ்வினை ஆரம்பித்து 5 கலாவித்தகர் வைத்திலிங்கம் கணேசலிங்கம்
தமிழ்ச் சங்க கல்விக்குழுச் செயலாளர் கவுரையை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் ளும் நிகழ்த்தினார்கள். “இயற்பியல் நோக்கில் கலைக்கழக பெளதீகவியல்துறை முதுநிலை யோகன் அவர்களும், “தமிழியல் நோக்கில் கலைக்கழக முதுநிலை விரிவுரையாளர் கலாநிதி க்கில் யாழ்நூல்” என்னும் தலைப்பில் சென்னைப் ரியர் முனைவர் பிரமீளா குருமூர்த்தி அவர்களும் ய கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க பொதுச் செயலாளர் |கழ்த்தினார். அனைவருக்கும் மதிய போசனம்
T LT tLHLTLL TTSLGC S LTL L LHLLLLTqT LLLTC CTLLLL இடமteபறறது தரு.ஆர்.மயூரநாதன அவர்களும
பித்துவைத்தார்கள் தமிழ் வாழ்த்தினை திருமதி பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் அவர்களின் பிள்யு.எஸ்.செந்தில்நாதன் தொடக்கவுரையை இசை விருந்தளித்தார் அணிசேர் கலைஞர்களாக திரு.ஏ.ஜி.சுவாமிநாதன் சர்மா (மிருதங்கம்) பிரபா (முகர்சிங்) ஆகியோர் கலந்து கொண்டு செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி ள் இனிதே நிறைவெய்தின.
ால் ஆய்வரங்கு நிகழ்வில் யாழ்நூல்கள், இசை, நோதன் மண்டபத்தில் வைக்கப்பட்டு முழு நாள் திரு.டி.எம்.சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஆரம்பித்து
5.இன்பஸ், திரு.எஸ்.கே.சோதிலிங்கம் ஆகியோர் த்திற்குச் சென்று வருவதற்கான போக்குவரத்துச் |கு செய்து உதவினார். யாழ்நூல் ஆய்வரங்கு மார் அவர்கள் பதிப்பித்து வழங்கினார்.
தொடக்கம் மாலை 5.00 மணிவரை விவாதக்களம்

Page 11
நடைபெற்றது. மேல் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த விவாத நிகழ்வில் பம்பலப்பிட்டி இந்துக்கல்லு கல்லூரி, கொழும்பு சைவ மங்கையர் வித்திய கல்லூரி, கொழும்பு புனித ஆசிர்வாதப்பர் கல்லு கல்லூரி கல்கிசை, கொழும்பு இந்துக் கல்லு இந்து மத்திய கல்லூரி, கொழும்பு புனித பேதுரு இந்நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஆட்சிக்கு விவாதக்களத்திற்கு நடுவர்களாக வைத்தியகல் சோமகாந்தன், திருமதி வசந்தி தயாபரன், துணை திருமதி அ.புவனேஸ்வரி ஆகியோர் கலந்துகெ
ஈ. மகளிர் தினம் 14.03.2010 அன்று சர்வதேச மகளிர் தினத்தையெ தலைவர் திருமதி பத்மா சோமகாந்தன் அ6 விருந்தினராக தேசபந்து, தேசகிர்த்தி, லங்கா கலந்து உரையாற்றி சிறப்பித்தார்.
உ. ஆசிரியர் கல்விச் செயலமர்வு கொழும்புக் கல்விவலய ஆரம்பப்பிரிவு உதவி அவர்களின் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் * தலைப்பில் கொழும்பு மாவட்ட ஆரம்ப பா கருத்தரங்குகள் 20.03.2010, 21.03.2010, 27.03.201 நடைபெற்றன. இச் செயலமர்வில் ஆசிரியர்களு என்பன இடம்பெற்றன. தரம் 2, 3, 4, 5 ஆகி வழங்கப்பட்டன.
இன. க.பொ.த.உயர்தர மாணவர்களுக்கா
க.பொ.த.உயர்தர மாணவர்களுக்குரிய சகல பா தொடக்கம் 24.06.2010 திகதி வரை பாடசாலை ஏறத்தாழ 300 மாணவர்கள் பரீட்சையில் பங்கு
எ. க.பொ.த.உயர்தர மாணவர்களுக்கான 1. 25.06.2010 தொடக்கம் 27.06.2010 வரை க கணித, வர்த்தக, கலைப் பிரிவு பாடங்க மண்டபங்களில் மிகச் சிறப்பாக நடைெ
2. க.பொ.த.உயர்தர விஞ்ஞான பாடங்களு 16.07.2010 ஆகிய தினங்களில் யாழ்ப்பாண சங்க மண்டபத்தில் கருத்தரங்கு நடாத்
3. 23.07.2010, 24.07.2010, 25.07.2010 ஆகி அனுசரணையுடன் வவுனியா நலன்புரிமு (உயர்தர) பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள ம கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் நிதிச் ெ அமைச்சின் ஊடாக போக்குவரத்து ஒழு
அனைத்துப் பாடங்களுக்குமான கருத்தரங்( கொழும்பு றோயல் கல்லூரி திரு.எஸ்.கே.ஜெயக்குமார் பெளதீகவி

பாடசாலை மட்டங்களுக்கிடையே நடைபெற்ற ாரி, பம்பலப்பிட்டி இராமனாதன் இந்து மகளிர் ாலயம், கொழும்பு பாத்திமா முஸ்லிம் மகளிர் ாரி, கொழும்பு றோயல் கல்லூரி, பரிகோமாவின் ரி - இரத்மலானை, நீர்கொழும்பு விஜயரட்ணம் 5 கல்லூரி ஆகிய பாடசாலைகள் பங்கு பற்றின. ழு உறுப்பினர் திரு.க.க.உதயகுமார் அவர்களும், )ாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன், திருமதி பத்மா னவியூர் கேசவன், செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன், 1ண்டு சிறப்பித்தனர்.
ாட்டிய நிகழ்வு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கதுணைத் வர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. பிரதம மனிக் கெளசல்யா கோவிந்தபிள்ளை அவர்கள்
க்கல்விப்பணிப்பாளர் திருமதி புனிதா மைக்மேல் மகிழ்ச்சிகரமான கற்பித்தல் உத்திகள்” என்ற டசாலை ஆசிரியர்களுக்கான செயல்மலர்வுக் 0, 28.03.2010 ஆகிய நாட்களில் மிகவும் சிறப்பாக நக்கான குழுச் செயற்பாடுகள், கருத்தரங்குகள் ய பிரிவுகளுக்கான வழிகாட்டல் கையேடுகளும்
O ர்ைடு
A Ꮺ
ணாடிப் மீட்சை
8 டங்களுக்குமான முன்னோடிப் பரீட்சை 10.06.2010
கருத்தரங்கு பொ.த. உயர்தர மாணவர்களுக்கான விஞ்ஞான, ளுக்கான முதலாவது கருத்தரங்குகள் சங்க பற்றன.
க்கான இராண்டாவது கருத்தரங்குகள் 15.07.2010, த்தில் இருந்து வருகை தந்த பிரபல ஆசிரியர்களால் நப்பட்டன.
ப தினங்களில் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் காமிலிருந்து 2010ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. ாணவர்களுக்கான கருத்தரங்குகள் நடைபெற்றன. சயலாளர் திரு.ச.பாலேஸ்வரன் அவர்கள் கல்வி }ங்குகளை செய்து தந்து உதவினார்
குகளை நடாத்திய வளவாளர்கள் விபரம்
யல்
9

Page 12
திரு.ஆர்.பரமேஸ்வரன் ᏭᎫᎫᎭfI u 16
திரு.ஏ.சரவணன் கணக்கிய திரு.எஸ்.கப்லருப00 பொருளி திரு.வி.சாந்தகுமார் தமிழ்
திரு.எஸ்.கே.இராகவராஜன் GaGug Tui திரு.எஸ்.மனோகரன் உயிரிய6 திரு.மா,கணபதிப்பிள்ளை அரசியல்
கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி திரு.ஈஸ்வரதாஸ் g) uhfu is திரு.நித்தியானந்தன் கணிதம்
கொழும்பு இராமனாதன் இந்துக்கல்லூரி திரு.மயூரன் வணிகக்க
வெஸ்லிக் கல்லூரி திரு.மகேந்திரராசா அளவைய
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட விடைத்தாள்களும், கொழும்பு றோயல் கல்லூரி தயாரிக்கப்பட்ட வினாத்தாள்களும் விடைத்தா சாதனங்களாக வழங்கப்பட்டன.
கல்விக்குழுவின் சகல நடவடிக்கைகளுக்கும் தலைவர்கள், கல்விக்குழு உறுப்பினர்கள், ஆட்சி அத்துடன் பல பாடசாலை ஆசிரியர்களும் க.பொ. விடைத்தாள்களையும் தயாரித்துதவினார்கள். ெ ஆசிரியர்களுக்கும் கருத்தரங்கு வளவாள விபுலானந்தக்கல்லூரி, கொழும்பு இரமநாத கடமைப்பட்டுள்ளோம். க.பொ த உயர்தர 6 செய்ய றோயல் கல்லூரியைச் சேர்ந்த செல்வி தமிழ்ச்சங்க பணிமனையில் பல்வேறு கடமைகள் மனமுவந்து உதவிய செல்விகள் கே.ஹேமல சங்க நூலகத்தில் பணிபுரியும் நூலகர் உட்பட தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் த சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு அளித்த அ தெரிவித்துக்கொள்கின்றேன்.
க.பொ.த. (உயர்தர) முன்னோடிப் பரீட்சை திறம் ஒத்துழைப்புகள் புரிந்த சங்க அலுவலர்கள் உட்பட சகல அலுவலக உதவியாளர்கள், ! அனைவருக்கும் நன்றிகளைக் கூறவேண்டும்.
ஐ. அறிவோர் ஒண்ற கூடல் வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் இந்நிகழ் அறிஞர்கள் பலர் பங்குபற்றி உரையாற்றினார்.

வியல்
ல்
மூலத்துவங்கள்
ல்வி
யலும் விஞ்ஞானமும்
பதினொரு பாடங்களினதும் வினாத்தாள்களும் கொழும்பு இந்துக்கல்லூரி ஆகிய கல்லூரிகளால் ஸ்களும் மாணவர்களின் கருத்தரங்கில் துணைச்
சங்கத்தலைவர், பொதுச் செயலாளர் துணைத் சிக்குழு உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் உதவினார்கள். த.உயர்தர பாடங்களுக்கான வினாத்தாள்களையும், காழும்பு றோயல் கல்லூரி, சைவமங்கையர் கழக ர்களாக கலந்து கொண்ட இந்துக்கல்லூரி, ன் கல்லூரி, ஆசிரியர்களுக்கும் நன்றி கூறக் பகுப்பு வினாத்தாள்களை கணினி எழுத்துருவாக்கம் கள் இ.விஜிதா, கு.சுபத்திரா ஆகியோர் உதவினர் சின் மத்தியிலும் கல்விக்குழுச் செயற்பாடுகளுக்கு தா, எஸ்.சத்தியஜோதி ஆகியோருக்கும், தமிழ்ச் அங்கு பணியாற்றும் சகல உறுப்பினர்களுக்கும், iரு.ஆர்.சிவராஜா அவர்கட்கும் எங்கள் பணிகள் |னைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளைத்
பட நடைபெறுவதற்கு பல வழிகளிலும் உதவிகள், உத்தியோகத்தர்கள், நூலக உத்தியோகத்தர்கள் ாலக உதவியாளர்கள் ஏனைய பணியாளர்கள்
பு சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. புதிய ள். (இணைப்பு - 5)

Page 13
இலக்கியக் குழு;~
இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் திரு.தம்பு சிவ செயற்பாடுகள் செயலபடுததப்பட்டன. தமிழ்ச் முகமாக, இலக்கியக்குழு தனது பணிகளைத் அற்றைத்திங்கள், நினைவுப் பேருரைகள், சந்திப்பு போன்ற நிகழ்வுகள் இக் குழு5 அமைந்திருந்தன. இலக்கியக்குழுச் செயலா6 தாரதபடியால் இலக்கியக்குழுப் பணிகளை ச கந்தசாமி அவர்களினால் முன்னெடுக்கப்பட்டு (
அ. இலக்கியக்களம் இந்நிகழ்வானது வெள்ளிக்கிழமைகள் தோறும் நடைபெறுகிறது. வாசிப்புக் கலாசாரத்தை வி வளர்த்தல், இலைமறைகாயாக இருக்கும் ஆ சபையோரை பார்வையாளர் நிலைக்கும் மேலா கலந்துரையாடல்களை ஊக்குவித்தல் என்பன இ மாத்திரமன்றி பாடசாலை உயர்தர வகுப்பு மாண பங்குபற்றி சிறப்பித்தார்கள்.
(இணைப்பு -06)
ஆ. அற்றைத் திங்கள்
தமிழின் மூத்த படைப்பாளிகளும் கலைஞர்க பிறந்து வளர்ந்த பண்பாட்டுச் சூழல், தொடக் இலக்கிய நட்புகள், தமது கலைத்தேடல்கள். வாசகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் நிகழ்வாக நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி, பல்துறைசார் அனுபவங்களையும் ஏனையோர் உள்வாங்கவு பெறவும் ஒர் அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக
JSS S aHS SSAS tuSAS LLLLLLLLuuLSGSSLSGSLSLSLG LqLSGTrGTTk GG GGGTS CCSLTLCLSLS
இநந்:ழசச:ப்ெ ஃகt{ஒCபுத் தி:**** தி
தலைமையில் கலாசூரி ஆ.சிவநேசச்செல்வன், ! எழுத்தாளர் கலாபூஷணம் மு.சிவலிங்கம், கல் சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை, மூத்த எழுத்தா திக்குவல்லை கமால், கலாபூசனம் கே.சண்மு
கலைச்செல்வன், பேராசிரியர் மா.செ.மூக்கை
இ. பொங்கல் விழா இவ்விழா சங்கத் துணைத் தலைவர் பேராசி காலையில் சூரியனுக்கு பொங்கலிட்டு கொண்ட பொங்கல் விழா, இம்முறை 14.01.2010 வியா விழாவுக்கு சங்கத் துணைத் தலைவர் பேராசிரிய வரவேற்புரையை ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் திரு. அபிநயஷேத்திரா நாட்டியப் பள்ளி மாணவிகளி இடம்பெற்றது.
இவ்விழாவில் சிறப்பம்சமாக “இச்சை கொண்ட கவிஞர் ஆ.இரகுபதி பாலறிதரன் அவர்கள் தை ஞானக்குமரன், இரா. எழில்மொழி, லுணுகலை கவிதை மழை பொழிந்தார்கள். நன்றியுரையை திரு.ப.க.மகாதேவா அவர்கள் வழங்கினார்.

ாப்பிரமணியம் அவர்களால் இலக்கியக் குழுச் *ங்கத்தின் குறிககோள்கள்ை முன்னெடுக்கும் திட்டமிட்டது. இந்தவகையில், இலக்கியக்களம், பொங்கல் விழா, மற்றும் தமிழக எழுத்தாளர் பின் சிறப்பான பணிகளாக இவ்வாண்டில் ார் சங்கக் கூட்டங்களுக்கு தொடர்ந்து சமூகம் ங்கப் பொதுச்செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை சயற்படுத்தப்பட்டன.
மாலை ஆறுமணி தொடக்கம் ஏழரை மணி வரை நத்தி செய்தல், கலை இலக்கிய இரசனையை |ளுமைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவரல், க பங்கேற்பாளர் என்ற தரத்துக்கு உயர்த்துதல், ந்நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சங்களாகும். பெரியோர்கள் வர்கள், இளைஞர்கள் ஆகியோரும் நிகழ்வுகளில்
ளும், முக்கிய துறைசார்ந்தவர்களும், தாங்கள் ககாலப் படைப்பு முயற்சிகள், தம்மைப் பாதித்த தாம் படித்த நூல்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி 5, மாதத்தின் இறுதி வெள்ளிக்கிழமைகளில் இது ஆளுமைகளது அறிவுத் தேட்டத்தினையும், ம், ஆளுமைகளுடன் கலந்துரையாடித் தெளிவு 5 அமைந்துள்ளது.
வர் பேராசிரி!ர் சோ.சந்திரசேகரன் அவர்களின் கலாபூஷணம் லீலாம்பிகை செல்வராஜா, மலையக reg6Sb சு.துரைசிங்கம், கவிஞர் ஏ.இக்பால், ளர் கே.ஆர்.டேவிட், கவிஞர் கந்தவனம், கவிஞர் கம்பிள்ளை. கவிஞர் மு.பொன்னம்பலம், கலைஞர் யன் ஆகியோர் கலந்து சிறப்பித்துள்ளனர்.
ரியர் சபா ஜெயராசா அவர்கள் தலைமையில் டப்பட்டது. ஆண்டுதோறும் தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும் pக்கிழமை மாலை 5.30 மணிக்கு நடைபெற்றது. ர் சபா ஜெயராசா அவர்கள் தலைமை தாங்கினார். க.சுந்தரமூர்த்தி வழங்கினார். திவ்யா சிவநேசனின் ன் “கிராமத்துச் சாரல்’ நடன ஆற்றுகை நிகழ்வு
பொருளெல்லாம்” எனும் கவியரங்கு இடம்பெற்றது லமை தாங்க, கவிஞர்கள் ந.காண்டீபன் மட்டுவில் சிறி, இரா.சடாகோபன், சா.அன்புவதனி ஆகியோர்
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்

Page 14
ஈ. வாக்கேயகாரர் வரிசையில்.
வாக்கேயகாரர் நிகழ்வு, தமிழிசை மரபில் என்ற த சகிதம சிறபபாக மாதாந்தம் நடைபெற்றுக் ல்ெ கலாநிதி மீரா வில்லராயர், திரு.டபிள்யு.எஸ்.செந்தி மாதாந்தம் வெள்ளிக்கிழமையில் நடைபெற்று
உ. ஒலை • a o இக் காலப்பகுதியில் இலககயல் குழுவினால் 51 கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் முன்னாள் அவர்களின் சிறப்பிதழாக வெளியிடப்பட்டுள்ள திருதம்பு சிவசுப்பிரமணியம், திரு.ஆ.இரகுபதி பால் உதவியுடன் வெளியிடப்பட்டன.
உலு, நிறுவன நாள் விழா 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான நிறுவன நாள் வி சோ.சந்திரசேகரன் அவர்களின் தலைமையில் விருது தினக்குரல் நிறுவுனர் திரு.எஸ்.பி.சாமி இந்நிகழ்வில் தமிழ்வாழ்த்தினை செல்வன் ப.ே இசைத்தார்கள். தொடக்கவுரையை பேராசிரிய ‘தமிழரின் பொருளாதாரம்” என்னும் தலைப்பில் முதுநிலை விரிவுரையாளர் கலாநிதி முருகே நாட்டியக் கலைமணி திருமதி த.விமலச்சந்திர அரங்கமும் நடைபெற்றது. நன்றியுரையை ஆபு
எ. தீபத்திருநாள் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் 17.10.2009 சனிக்கிழமை நடைபெற்ற தீபத்திருந ‘புத்தகக் கல்வியா’ ஒரு மனிதனைப் பூரணத்துவ தொடக்கவுரையை இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் பட்டிமன்றத்தில் யாழ்ப்பாணப் பலகலைக்கழச் செல்வன் வி.மணிவண்ணன் செல்வி எஸ்.சாரு மாணவர்கள் செல்வன் கு.அசோக்பரன், செல்வ கலந்து சிறப்பித்தார்கள். பட்டிமன்ற நீதிபதிய கலந்து சிறப்பித்தார். நன்றியுரையை துணை நிகழ்த்தினார்.
ஏ. இணையத்தள இணைப்பு
உதவி முகாமைத்துவ உத்தியோகத்தரான செல்6 வேலையை முன்னெடுத்து வருகின்றார். இவ்வே உதவிபுரிந்து வருகின்றார். இணையத்தளத்தி சங்கச் செயற்பாடுகள் என்பன வெளியிடப்பட்டு
ஐ. செய்தி மடல் இவ்வாண்டுக்கான சங்கத்தின் முதலாவது செய்தி வெளியிடப்பட்டது. தொடர்ந்து திரு.ப.க.மகாதே வருகின்றது. இச்செய்திமடலில், வாரம்தோறும் ந சிறுவர்களுக்கான கதைசொல்லுதல் மற்றும் அற்றைத்திங்கள், வாக்கேயக்கார வரிசையில், நிகழ்வுகள் பற்றிய செய்திகளும் படங்களுடன் மடலை கணினியில் வடிவமைக்க செல்வி சி வேலையை திரு.தெ.சச்தியசசீலன் அவர்களும் அனுப்புவதற்கான உதவியை திருமதி சி.விம6

லைப்புக்களில் இந்நிகழ்வுகள் பக்கவாத்தியங்கள் (Jမံဖါး (ပြဲ வருகின்றது. பேராசிரி: _ʼ !.. :: ! v i r"i 1 i g i 5 7ʻii - ல்நாதன் ஆகியோரின் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு வருகின்றன. (இணைப்பு I)
ஒலை 50, ஒலை 51 வெளியிடப் பெற்றன. ஒலை பொதுச் செயல்ாளர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி து. இவ்விதழ்கள் இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் }ழரீதரன் மற்றும் இலக்கியக்குழுவின் உறுப்பினர்கள்
ழா 21.03.2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை பேராசிரியர் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் சங்கச் சான்றோர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. காகுல், செல்வன் எஸ்.மிதுஷன்ஹரி ஆகியோர் ர் சபா ஜெயராசா அவர்களும், சிறப்புரையை ) கொழும்புப் பல்கலைக்கழக பொருளியற் துறை சு கணேசமூர்த்தி அவர்களும் நிகழ்த்தினார்கள். னின் நர்த்தன நிர்ணயா மாணவிகளின் ஆடல் }வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.
ாள் சிறப்புப் பட்டிமன்றம் அநுபவக் கல்வியா', மாக்குகின்றது” என்னும் தலைப்பில் நடைபெற்றது திருதம்பு சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள், நிகழ்த்தினார். சட்டத்துறை மாணவர்கள் செல்வன் க.சுகாஷ், ஷா ஆகியோரும் கொழும்புக் றோயல் கல்லூரி iன் சு.விசாகன், செல்வன் த.கபிலன் ஆகியோரும் ாக திரு.வே.தேவசேனாதிபதி (L.L.B) அவர்கள் ாச் செயலாளர் திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா அவர்கள்
வி ஹேமலதா கனகலிங்கம் அவர்கள் இணையத்தள
லை சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு திரு.பா.வசந்தன்
ல் வார, மாத நிகழ்வுகள், சங்கச் செய்திகள்,
வருகின்றன.
Dடல் திரு.மு.கதிர்காமநாதன் அவர்களால் தொகுத்து வா அவர்களினால் தயாரிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டு டைபெறும் அறிவோர் ஒன்றுகூடல், இலக்கியக்களம், சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளும் மாதந்தோறும் நடைபெறும் ஆரோக்கிய வாழ்வுக் கருத்தரங்கு போன்ற விசேட விரிவாக வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. செய்தி சத்தியஜோதி அவர்களும் அச்சுப் பதிப்புக்குரிய அவற்றை ஒழுங்கு படுத்தி அங்கத்தவர்களுக்கு நாதன் அவர்களும் செய்து வருகின்றனர்.
12

Page 15
O.
02.
03.
04.
05.
06.
சொற்பொழிவு
i i.ö i.2üiüj jöistäjäbilaôiįg 6ūō
ஜெயராசா தலைமையில் நடந்
தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக் கழக ெ பாஸ்கரன் அவர்கள் சொற்பொழிவு திரு.த.இராசரத்தினம் அவர்களும் ந: அவர்களும் நிகழ்த்தினர்.
31.05.2010 திங்கட்கிழமை மாலை 6.00 எழுத்தாளர் திரு.த.அகிலன் “தமிழகத்து தலைப்பில் உரையாற்றினார். அந்நிகழ்வு அகமது ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தின் அவர்கள் திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன் அவர்கள் நிகழ்
கவிஞர் மாவை வரோதயன் அஞ்சலி 09.10.2009 வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5.3 ஜெயராசா அவர்களின் தலைமையில் சந்திரலிங்கம் அவர்களும், அஞ்சலி உ சோ.தேவராஜா அவர்களும் ‘மாவையி கமலினி செல்வராஜா, திரு.மெள.மதுவர்
அமரர் ச.சரவணமுத்து அவர்களின்
கொழும்புத தமிழ்ச் சங்கம், அகில இல திருப்பணிச்சபை ஆகிய நிறுவனங்கள் இணை அமரர் ச.சரவணமுத்து அவர்களின் நி 5.30 மணிக்கு கொண்டாடப்பட்டது. துல் அவர்கள் நிகழ்வுக்கு தலைமையில் தா தமிழ் வாழ்த்து இசைத்தார். நினைவுரைக திரு.வி.ஏ.திருஞானசுந்தரம், திரு.மு.க திரு.கந்தையா நீலகண்டன் ஆகியோர் அ திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி நிகழ்த்
பேராசிரியர் சோ.கிருஷ்ணராசா அவ 14.10.2009 புதன்கிழமை மாலை 5.00 தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா , தமிழ் வாழ்த்தினை செல்வி விக்சிக்கா ப பேராசிரியர் இரா.வை.கனகரத்தினம், திரு.த. இராசரத் தினம் ஆகியோ திரு.மா.கணபதிப்பிளளை நிகழ்த்தினார்.
அமரர் தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி 30.01.2010 சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணி அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்ற நி பிரதாபன் அவர்கள் இசைத்தார். நினை அவர்கள் “இலங்கையிலே தமிழ்க் க என்னும் தலைப்பில் நிகழ்த்தினார். அவர்கள் நிகழ்த்தினார்.

F » ^ - A) LLqLLLL LLLLL S LLLLL LLLLL S LSL LS S LALLLLLLLS Kä sivu Ja.Ji t LuTTTTTSS TTTAk00000TTS SYeAAAhAeAAL AAA
நிகழ்வில் “மனிதம்” என்னும் தலைப்பில் }ய்யியல் துறை பேராசிரியர் கணபதி
நிகழ்த்தினார். வரவேற்புரையை ர்றியுரையை திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி
மணிக்கு தமிழகத்தில் இருந்து வருகை தந்த க் கலை இலக்கிய அனுபவங்கள்” என்னும் ற்கு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்க துணைத்தலைவர்
தலைமை தாங்கினார். அறிமுகவுரையை த்தினார்.
நிகழ்வு 0 மணிக்கு துணைத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா நடைபெற்றது. தமிழ்வாழ்த்தினை திருமதி ரஜனி ரையை மாயெழு வேல் அமுதன், சட்டத்தரணி lன் கவிதைகள்’ என்னும் பொருளில் திருமதி மன் ஆகியோரும் உரை நிகழ்த்தினார்கள்.
நினைவுப்பரவல்
ங்கை இந்து மாமன்றம், திருக்கேதீஸ்வர ஆலய ாந்து நடாத்திய வானொலி மாமா மூத்த சிவத்தொண்டர் னைவுப்பரவல் 23.12.2009 புதன்கிழமை மாலை ணைத் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா ங்கினார். திருமதி ரஜனி சந்திரலிங்கம் அவர்கள் ளை திரு.சி.கந்தசாமி, திரு.வி.கயிலாயபிள்ளை, நிர்காமநாதன, திரு.நலலையா குமரகுருபரன், ஆற்றினார்கள். நன்றியுரையை பொதுச் செயலாளர்
- - - - - ۹ گی tibio .
பர்களின் நினைவுப் பேருரை
மணிக்கு கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் ாஸ்கரன் அவர்கள் இசைத்தார். நினைவுரைகளை திரு.மு.பொன்னம்பலம், திரு.தெ. மதுசூதனன்,
நிகழ்த்தினார்கள். நன்றியுரையை
அவர்களின் நினைவுப்பேருரை க்கு சங்கத்தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் கழ்வில் தமிழ் வாழ்த்தினை திருமதி சொர்ணலதா வுப் பேருரையை பேராசிரியர் எஸ்.தில்லைநாதன் ஸ்வியும் ஆய்வும் - தொடர்ச்சியும் வளர்ச்சியும்” நன்றியுரையை திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி

Page 16
07. கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் முன்ன
அவர்களின் நினைவுப்பேருரை 10.04.2010 சனிக்கிழமை மாலை 5.30 மணி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெ தமிழ்வாழ்த்தினை இசைத்தார். நிை திரு.கந்தையா நீலகண்டன், திரு.என்.இர ஆகியோர் நிகழ்த்தினார்கள். அஞ்சலிக்க வாசித்து வழங்கினார். நன்றியுரையை நிகழ்த்தினார்.
08. பேராசிரியர் சு.வித்தியானந்தன் நிை 07.05.2010 அன்று பேராசிரியர் சோ.சந்த தமிழ்ச்சங்கமும் பேராசிரியர் சுவித்தியா இந்நிகழ்ச்சியில் “வித்தியின் தமிழிய தமிழ்வாழ்த்துடன் ஆரம்பமான நிகழ் வெளியீட்டுரையை பேராசிரியர் சபா ஜெ “உயர்தொழில் துறைக்கல்வியில் தமிழ் பல்கலைக்கழச் சட்டத்துறைத் தலை நிகழ்த்தினார்கள். நூலின் முதற்பிரதி சிறப்புப்பிரதியை வைத்தியகலாநிதி சி.அ நன்றியுரையை திரு. ஆழ்வாப் பிள் ெ இந்நிகழ் வினை திரு.ப.க.மகாதேவா
09. திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் அவர்களுக்கு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் பொது தலைவர் என்று பல பதவிகளில் அமர் அளித்த திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் அ அன்று நடைபெற்ற சுகவாழ்க்கை பாக சார்பில் வாழ்த்துப்பா வாசித்து வழங்கி
நிலையமைப்புக்குழு;~
Siar GYoak r nalat Arci ZSop"Zorror" -- ren. rYTT (9љантгт дет LLLLLLAAAAALLAAAAALLAA LAAAA AAALALLLL LLLLAA AA AALLLL LLL LLLLAL LALAM LALALALAAA LLA LLL LiLeAALALALALLLAL L S SSii
வழமையான பணிகளைச் சிறப்பாக ஆற்றி வரு
தமிழ்ச்சங்கக் கட்டிட முன்பக்க மண்டபத்திற்கு பெயர் பொறிக்கப்பட்டது.
புதிய கட்டுமானப்பணிகள் பெரிதாக இடம் ெ செய்யப்பட்டன. சங்கரப்பிள்ளை மண்டப போடப்பட்டுள்ளது. பத்திரிகைப் படிப்பக பொருத்தப்பட்டுள்ளது. சங்கரப்பிள்ளை மன திருத்தப்பட்டு கொங்கிறீற்றினாலான தரை ஓடுகள் வெளிப்புறங்களிலும் தரை ஓடுகள் பதிக்கப்பு சுவர்களுக்கும் வர்ணம் பூசப்பட்டதோடு தமிழ அறை வர்ணம் பூசப்பட்டு வாடகைக்கு திருத்தப்பட்டுள்ளன. மின்தூக்கி அமைக்கும் அவ்வேலை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு மேல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

ாாள் தலைவர் அமரர் செ.குணரெத்தினம்
னி சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன் ற்ற நிகழ்வில் திருமதி ரஜனி சந்திரலிங்கம் னவுரைகளை சமூகஜோதி ச.இலகுப்பிள்ளை, ாகவன், திரு.மு.கதிர்காமநாதன், திரு.ஏ.எம்நஹியா விதையை வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்கள்
னவுப் பேருரை திரசேகரன் அவர்களின் தலைமையில் கொழும்புத் னந்தன் நினைவுக்குழுவும் இணைந்து நடாத்திய ற் பதிவுகள்” நூல் வெளியீடும் நடைபெற்றது. வில் வரவேற்புரையை திரு.தெ. மதுசூதனனும் யராசா அவர்களும் நூல் நினைவுப் பேருரையை றின் பயன்பாடு” என்னும் தலைப்பில் கொழும்புப் வர், திரு.வி.ரி.தமிழ்மாறன் அவர்களும் உரை யை திரு.ஏ.எம்.சுப்பிரமணியம் அவர்களும் அனுஷ்யந்தன் அவர்களும் பெற்றுக் கொண்டார்கள். Dள கந்தசாமி அவர்கள் நிகழ்த்தினார். அவர்கள் தொகுத்து வழங்கினார்.
சிறப்பு கெளரவம் துச் செயலாளர், நிதிச் செயலாளர், துணைத் ந்து தமிழ்ப்பணி செய்து ஆக்கமும் ஊக்கமும் வர்களைக் கெளரவிக்குமுகமாக 06.12.2009 ம் 3 நூல் வெளியீட்டு விழாவில் சங்கத்தின்
கெளரவிக்கப்பட்டார்.
தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி மண்டபம் என்று
பறாத போதும் முக்கியமான திருத்தவேலைகள் நீர் ஒழுக்கு தடை செய்யப்பட்டு தகரம் யன்னல்களின் அரைப்பகுதிக்கு கண்ணாடி ன்டபத்தின் உள்பகுதியில் கொங்கிறீற் தரை பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு சங்க வளாகத்தின் ட்டு வர்ணம்பூசப்பட்டுள்ளது. வேள் இ.க.கந்தசுவாமி அவர்கள் உபயோகித்த விடப்பட்டுள்ளது. பழுதடைந்த யன்னல்கள் பணிக்கு கூடுதலான நிதி தேவைப்படுவதால் மாடியில் அறைகள் அமைக்கும் பணிகள்

Page 17
asias மண்டபங்கள்
சங்கரப்பிள்ளை மண்டபம், விநோதன் மண்டட பேருரைகள், இறுவெட்டு வெளியீடுகள், இலக்கியக்களம், அற்றைத் திங்கள், இசை நி சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சிகள்
திரு.தெ.சத்தியசசீலன், திருமதி சி.விமலநாதன்
நவரட்ணசிங்கம் மணர்டபம் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தின் சட்டபீடம் இம்மண்டபத் உதவுமுகமாக இம்மண்டபம் அறைகளாகப் பிரி
சுப்பிரமணியம் மாலதி மணர்டபம் மேற்படி மண்டபத்தில் படிப்பகம் சிறப்பாகச் செய தோற்றும் மாணவர்கள் இதனால் பெரிதும் பயன் ெ நூலக உத்தியோகத்தர்கள் செயற்பட்டு வருகி இடம்பெறுகின்றன.
சங்க அறைகள்
தற்போது ஐந்து அறைகள் உள்ளன. சங்க நி பரீட்சைகள் என்பனவற்றில் கலந்து கொள்ளவ தங்கிச் செல்லவும் இவை வசதியாக அமைந்துள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன
அலுவலகத்திற்கு தேவையான அலுவலக மேசை - 1 கோவை அலுமாரி - 1 என்பன கொள்வனவு செய்யப்பட்டது.
M 4 Mars 登 叠,避 அலுவலக உத்திழோகத்தர்கள்
சங்க அன்றாடப் பணிகளுடன் சங்கத்தின் பல்வே
உதவி முகாமைத்துவ உத்தியோகத்தராக செ அலுவலக உதவியாளராக திருமதி சி.விமலநா அலுவலகப் பணியாளராக செல்வன் தெ.சத்திய இக்காலப்பகுதியில் கணக்கியல் முகாமைத்துவ சுந்தரலிங்கம் அவர்கள் கடமையில் இருந்து வி
நூலகப் பணியில் பதில் பிரதம நூலகராக திரு உதவி நூலகர்களாக திருமதி.ம.வித்யா, திருமதி கடமையாற்றுகின்றார்கள், செல்வி சு.பாமினி, செ6 நூலகப் பயிலுனராக கடமையாற்றுகின்றனர். தற செல்வி இ.கார்த்திகா, செல்வி அ.கார்த்திகா, செ
இக்காலப்பகுதியில் பிரதம நூலகராகக் கடமையா நூலகப் பயிலுனராக கடமையாற்றிய செல்வி பொருட்டு நூலகப் பணியிலிருந்து விலகியுள்ள
நூல்களை கணினியில் பதிப்பேற்றும் பணியில் செல்வி மா.நல்லைமாமணி ஆகியோர் கடமைய

ம் ஆகியவற்றில் நூல்வெளியீடுகள் நினைவுப் கருத்தரங்குகள், அறிவோர் ஒன்றுகூடல், கழ்ச்சிகள், சுகாதாரக்கருத்தரங்குகள் முதலியன ர் சிறப்புற நடைபெற எமது ஊழியர்களான ஆகியோர் உதவி வருகின்றனர்.
தில் இயங்கி வருகின்றது. சட்டபீட மாணவர்களுக்கு த்துக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பற்பட்டு வருகின்றது. பல்வேறு பரீட்சைகளுக்குத் பறுகின்றனர். இப்படிப்பக மேற்பார்வையாளராக ன்றனர். இம்மண்டபத்தில் ஆத்மீக நிகழ்வுகளும்
கழ்வுகள், தலைநகரில் நடைபெறும் நிகழ்வுகள் ம், வைத்திய உதவிக்காக வருகை தருவோர் ர்ளன. மேலும் சில அறைகளைக் கட்டுவதற்கான
.
று பணிகளும் கடந்த காலங்களை
IRSK. as W-3R, 3 i FNV a Mars "Arrrrrr" rw
இங்கு நிர்வாக sigisiófias திரு.ஆர்.சிவ T蕊 Fல்வி க.ஹேமலதா அவர்களும், அவர்களும் ாதன் அவர்களும் கடமையாற்றி வருகின்றனர். சீலன் கடமையாற்று வருகின்றார். வ உதவியாளராக இருந்த செல்வி கல்யாணி லகியுள்ளார்.
மதி தாரணி சுதாகரன் கடமையாற்றி வருகிறார். தி ஜெ.மகிழ்ந்தினி, செல்வி க.சிந்துஜா ஆகியோர் ல்வி சிநிஷாந்தனி, செல்வி து.சர்மிளா ஆகியோர் ற்காலிக நூலகப் பயிலுனராக செல்வி தி.நிருபா, ல்வி சி.சிவரூபி ஆகியோர் கடமையாற்றுகின்றனர்.
ற்றிய திருமதி ஜெயரீ அசோக்குமார் அவர்களும், சி.சுவேந்தினி அவர்களும் வெளிநாடு செல்லும் ானர்.
செல்வி ஜி.கல்பனா, திருமதி எஸ்.பிரசாந்தினி, பாற்றி வருகின்றார்கள்.

Page 18
சிற்றணர்டிச்சாலை சங்கக்கில் கல்விகள்கம் மாணவர்கள். Hoப் பெரிதும் உதவியாக உள்ளது. சங்க மன சிற்றுண்டிச்சாலை மூலம் நாம் தேவைய திரு.தி.இராஜமனோகரன் இங்கு கடமையாற்றி
காவலர் சேவை திரு.அ.தெய்வேந்திரம் அவர்கள் சங்கக் க அவர் சங்கத்தின் சகல பணிகளிலும் ஆர்வ பதிப்புத்தறை விற்பனைக்குழு ;~ பதிப்புத்துறை விற்பனைக்குழுச் செயலாளராக திரு பதிப்பத்துறையினரால் இம் முறை மூன்று நூல்
நால் வெளியீடு நூல் - “சதாவதானி ந.கதிரைவேற்பி م9Hگی
தொகுப்பாசிரியர் - திரு.ழரீ பிரசாந்தன்
'சதாவதானி ந.கதிரைவேற்பிள்ளை' நூல்வெ மணிக்கு சங்கரப்பிள்ளை மண்டபத்தில் ெ திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா அவர்களின் தலையை பணிப்பாளர் திரு.சே.ஏகாம்பரநாதன் திருமதி சிவ விளக்கேற்றலோடு நிகழ்வு ஆரம்பித்தது. தமிழ் கீர்த்தனா சச்சிதானந்தன், லோசிகா பிரதாபன், ! வரவேற்புரையை ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் தி பதிப்புத்துறைக்குழுச் செயலாளர் திரு.க.இரகுபர வடமராட்சி இந்து மகளிர் கல்லூரி பழையமான யமுனா கணேசலிங்கம் பெற்றுக் கொண்டார்
அவர்களும் நன்றியுரையை திருமதி அ.புவனே
ஆ. நூல் - “செந்தமிழ் வளம் பெறவழிக
ஆசிரியர் - பன்மொழிப்புலவர் த.கனகர
“செந்தமிழ் வளம் பெறவழிகள்” என்னும் நூல் பதிப்பிக்கப்பட்டு 100 பிரதிகள் கொழும்புத் தமி இந்நிகழ்வு 25.04.2010 ஞாயிற்றுக்கிழமை மான சோ.சந்திரசேகரன் அவர்களின் தலைமையில் நை தமிழ்வாழ்த்திசைத்தார். வரவேற்புரையை திரு.ஆ பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களும், வாழ் ஷரிபுத்தீன் அவர்களும், வெளியீட்டுரையை பேர கலாநிதி வ.மகேஸ்வரன் அவர்களும் நிகழ் இந்துமாமன்ற தலைவர் திரு.வி.கைலாயபிள்ை திரு.ஏ.எம்.திருநாவுக்கரசு, கலாபூசணம் சைவப்புல திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா அவர்களும் நிகழ்த்தினார்8 அவர்கள் சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கினார். கிடைத்த 80,000 ரூபா இளவாலை புனித திெ இடம் பெயர்ந்த மாணவர்களுக்கு அன்பளிப்பா கிடைக்கப் பெற்றது.

கத்தில் பன் :ெஐவேrர் ஆகியோக்க இது
ன்டபத்தில் நிகழ்வுகள் நடாத்துபவர்களுக்கும்
ான உதவிகளைச் செய்து வருகின்றோம்.
வருகிறார்.
ாவலராகப் பணியாற்றி வருகின்றார். அத்துடன் த்துடன் உதவிவருகிறார்.
ந.க.இரகுபரன் அவர்கள் கடமையாற்றி வருகின்றார். கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
lள்ளை”
பளியீடு 23.01.2010 சனிக்கிழமை மாலை 5.00 காழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத் துணைத்தலைவர் Dயில் நடைபெற்றது. இளைப்பாறிய பிரதிக்கல்விப் பாக்கியவதி ஏகாம்பரநாதன் ஆகியோரின் மங்கல வாழ்த்தினை செல்விகள் பிரசாந்தனி இராஜ்குமார், கீர்த்தனா மதிவதனன் ஆகியோர் இசைத்தார்கள். ரு.ப.க.மகாதேவா அவர்களும் வெளியீட்டுரையை ன் அவர்களும் வழங்கினார்கள். முதற்பிரதியை வர் சங்க கொழும்புக் கிளைத் தலைவர் திருமதி
ஸ்வரி அவர்களும் வழங்கினார்கள்.
5' த்தினம்
பன்மொழிப்புலவர் த.கனகரத்தினம் அவர்களால் ழ்ச் சங்கத்திற்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது. ல 5.30 மணிக்கு சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் டைபெற்றது. திருமதி ரஜனி சந்திரலிங்கம் அவர்கள் ழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி அவர்களும், ஆசியுரையை த்துக் கவிதையை வைத்தியகலாநிதி ஜின்னாஹற் ாதனைப் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் த்தினார்கள். முதற்பிரதியை அகில இலங்கை ள அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார். நயவுரையை வர் சு.செல்லத்துரை ஆகியோரும், நன்றியுரையை கள். நிகழ்ச்சியை செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன்
இந்நூல் வெளியீட்டு விழாவில் அன்பளிப்பாக ஹன்றியரசர் அரசினர் பாடசாலையில் இருக்கும் கக் கொடுக்கப்பட்டது. இதற்கான நன்றிக் கடிதம்
16

Page 19
. . . - - - - .f-f 2 - ܡ - - ܕ݁ܚ ܚܗ - - ܫ - ܗܚܚܝ ܢܚ ہم حCحہ = ہے۔ گو کے ھے؟
33தகழவிற்கு வ15:பர மூல: தத:;தல: வெள்ளவத்தை கொமசல் வங்கி, வெள்ளவத் நித்தியகல்யாணி ஜூவலறி ஆகியவை அனுசர திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா விழாவுக்கான செலவை ெ
இளைஞர் தனபதி இர.சிவலிங்கம் தால்வெ இ. நூல் - “இளைஞர் தளபதி இர.சிவலி
ஆசிரியர் - சாரல் நாடன்
“இளைஞர் தளபதி இர.சிவலிங்கம்” என்னும் நூ சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேக தமிழ் வாழ்த்தினை திருமதி சொர்ணலதா திரு.எச்.எச்.விக்கிரமசிங்காவும் வரவேற்புரையை திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா அவர்களும், நூல் அறி நிகழ்த்தினார்கள். முதற்பிரதியை புரவலர் புத்தக உமர் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார் நயவுரையை திரு.தை.தனராஜ் அவர்களும் சிறப்புரையை ( பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்களும், நூலாசி நன்றியுரையை கொழம்புத் தமிழ்ச் சங்க பொது அவர்களும் நிகழ்த்தினார்கள்.
ஈழத்த நால்கள் விற்பனை நிலையம்
ஈழத்து நூல் விற்பனை நிலையத்தில் செல்வி சி. வருகின்றார். ஈழத்து நூல்களுடன் மாணவர்களுக்கு போன்ற பொருட்களும் இவற்றுடன் போட்டோப் பிர என்பனவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்
பரிசில் நிதியக்குழு :-
இக்குழுவின் செயலாளராக திருமதி வசந்தி இவ்வாண்டு பரிசில் நிதியம் என்னும் பெயரில் ரூ வைப்பில் இடப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் கிை
செயற்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம் என்றும் த
சமூக மேம்பாட்டுக்குழு ;~ இக்குழுவின் செயலாளராக திரு.த.சிவஞானரஞ்
மக்கள் நலன் பேணும் நிகழ்வுகள் வைத்தியபரிசோதனையும் மருந்துவழங்கலும் : ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம், 3ஆம் திங்கட்கி வைத்தியகலாநிதி எஸ்.எஸ்.அருளானந்தம் அ செய்யப்படுவதோடு மருந்துகளும் இலவசம அறிவுறுத்தல்களும் வழங்கப்படுகின்றன.
நீரிழிவு மாதத்தை முன்னிட்டு வோர்க்ஹார்ட் எஸ்.எஸ்.அருளானந்தம் அவர்களும் இணைந்து கொண்டார்கள்.
சுகாதாரக் கருத்தரங்குகள் : 27.09.2009, 25.10.2009, 29.11.2009, 03.01.2010

நறுவனங்கள்: தை ஹற்றன் நஷனல் வங்கி, வெள்ளவத்தை ணை வழங்கி இருந்தன. துணைச் செயலாளர் காடுத்துதவினார்.
ளியீடு
s
ல் வெளியீடு 09.07.2010 அன்று வெள்ளிக்கிழமை ரன் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது. பிரதாபன் இசைத்தார். மலர் அஞ்சலியை கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் முக உரையை திரு.அந்தனி ஜீவா அவர்களும், ப் பூங்கா நிறுவுநர் புரவலர் அல்ஹாஜ் ஹாசிம் திறந்த பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க துணைத் தலைவர் சிரியர் உரையை திரு.சாரல் நாடன் அவர்களும், துச் செயலாளர் திரு.ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி
சத்தியஜோதி அவர்கள் சிறப்பாகக் கடமையாற்றி த தேவையான கொப்பி, எழுதுகருவி, பென்சில்கள் திகள் அச்சடித்துக் கொடுத்தல், பதிப்பு வேலைகள் கின்றன.
தயாபரன் அவர்கள் செயற்பட்டு வருகின்றnர். பா நான்கு இலட்சம் (ரூ 400,000/-) நிலையான டைக்கும் வட்டியை பரிசில் நிதியக்குழு தனது நீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
சன் அவர்கள் செயற்பட்டு வருகின்றார்.
ழமைகளில் மாலை 3.30 - 5.30 மணிவரை அவர்களால் இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை ாக வழங்கப்பட்டு நோய்கள் சம்பந்தமான
(Workhardt) g5)sp16||607(1pub வைத்தியகலாநிதி நீரிழிவு சம்பந்தமான பரிசோதனைகளை மேற்
28.02.2010, 28.03.2010, 25.04.2010, 30.05.2010,

Page 20
27.06.2010, 25.07.2010 ஆகிய நாட்களில் மு
66 Y H YRA O W 22 KK
ஆரோக்கியத்தின் அன்பின் வடிவம்’, ‘நீரிழி
உடல் நலப் பிச்சினைகள்”, “ஆரோக்கியத்தில் தடுக்கும் வழிவகைகள்”, “உணவுக் கால்வாய் பு வழிமுறைகளும்” “ஆரோக்கியக்கில் நோமுகான பாதுகாப்போம்” ஆகிய விடயங்கள் பற்றிய கரு பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன், துணைத் த:ை செயலாளர் வைத்தியகலாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன இக்கருத்தரங்கு நிகழ்வுகள் வைத்தியகலாநிதிகள் வல்லிபுரம், விக்னவேணி செல்வநாதன், சி.எஸ் ஷரிபுத்தீன் எஸ்.எஸ்.அருளானந்தம், திரு.வை.த திருமதி ரி.விநாயகமூர்த்தி, சைவப்புலவர் சு.செல் தமிழ்ச்சங்க ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் தி திரு.கா.வைத்தீஸ்வரன் ஆகியோரின் ஏற்பாட்டில்
மனித நேய நம்பிக்கை நிதியம் என்ற அமை மாணவர்களின் கற்றல் நடவடிக்கையை மேம் முன்னோடிப்பரீட்சைகள், கருத்தரங்குகள், கற்ற
சமூக மேம்பாட்டு குழுவின் செயற்பாடு சிறப்பு அவர்கள் ரூபா பத்தாயிரம் அன்பளிப்பாக தந்து எழுது பலகையும் அதை நிறுத்திவைப்பதற்கான த
மாங்குளம் காணி
மாங்குளம் சந்தியில் ஒரு மைல் தூரத்தில் முல் திரு.சி.செந்தில்நாதன் அவர்களிடம் இருந்து 19 ஆண்டு 12 ஏக்கர் நிலமும் ரூபா 78,291/= க்கு
ܪܓ ܕܩܝ ܧ، -، ¬ܐ ܕ܇ ܫܐ، ܕܩܐ
AALyrSAAAyyekeTTTTTAyT T AuyTLL GLLLLLLL AAAALLLLLLL
இச்சங்கத்துணைத் தலைவர்களுள் ஒருவராக
A* - - - - - - - - -سسه - - - سیاسی = سhگہ “ ۹ سپاہم see 4. · · THOM L00LLLLLLL LLLLLLLL0LLLLLLLLGGGLLLLL LAL AALLAA S TT TL GCLTeTT CCCCaaLaLaC LCTCCTC
ep * O fe ای A. ? Yr Awyr A. -- இங்க் பாதகர்புபபெடடி
வெள்ளவத்தை வர்த்தக வங்கியில் இருந்த (Locker) 1995ஆம் ஆண்டுமுதல் பயன்படுத் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்க
வெகுஜன ஊடகங்களின் பங்களிப்பு கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத்தின் அன்றாடப் பணி சென்றடைய பொதுஜன ஊடகங்களின் பங்களி எமது அறிக்கைகள், அறிவித்தல்கள், நிகழ் பரப்பிவரும் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களா ஜ.ரி.என். நிறுவனம், சக்தி ரி.வி. நிறுவனம், 6 இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம், தென்ற பத்திரிகைகளான வீரகேசரி, தினக்குரல், சுட் உதயன், வலம்புரி ஆகியவற்றிற்கும் அவ உத்தியோகத்தர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்ச்சங்
அஞ்சலி செலுத்தல் திரு.தி.ஞானசேகரன் அவர்களின் சகோதரி 4 தமிழ்ச் சங்கத்தின் முன்னாள் பொதுச் செய

றயே "ஆரோக்கியத்தில் ஆன்மீகத்தின் பங்கு”,
உடல் உழைப்பின் பங்கு”, “சரும நோய்கள் - றுநோய்கள்”, “உணவு ஒவ்வாமையும் - தவிர்க்கும் மத்துவத்தின் முக்கியத்துவம்”, “எமது இதயத்தைப் த்தரங்குகள் கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் வர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா, துணை நிதிச்
ஆகியோரின் தலைமையில் இடம்பெற்றன. எஸ்.சண்முகதாஸ், ஏ.எஸ்.அனுஷ்யந்தன், முரளி ).நச்சினார்க்கினியன், எஸ்.சிவதாஸ், ஜின்னாஹற் ர்மேந்திரா, தாதிகள் கல்லூரி முன்னாள் அதிபர் லத்துரை ஆகியோரின் ஒத்துழைப்புடன் கொழும்புத் ந.த.சிவஞானரஞ்சன், உளநல ஆலோசகர் ) சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன.
ப்பின் ஊடாக இடைத்தங்கல் முகாமில் உள்ள படுத்துவதற்காக அவர்களுக்கான கையேடுகள், ல் உபகரணங்கள் என்பன வழங்கப்பட்டன.
ாக நடைபெற செல்வி சற்சொரூபவதி நாதன் ள்ளார்கள். இவ்வன்பளிப்பு மூலம் வெள்ளை நிற ாங்கியும் (Stand) கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
லைத்தீவு வீதிக்கு அண்மையில் சங்க உறுப்பினர் 83 ஆம் ஆண்டு 12 ஏக்கர் நிலமும் 1986 ஆம் விலையாகப் பெறப்பட்டது. 6 ஏக்கர் நிலத்தை கவும் வழங்கினார். இதற்கான வரைபடததை இருந்தவரும் கட்டுப்பத்த பல்கலைக்கழகத்தின்
YRA MUM - - தரு.த.அ.தேவதாசன் அவர்கள் வரைந்துள்ளார்.
சங்கத்திற்கான வங்கிப் பாதுகாப்புப் பெட்டி தப்படாது இருந்தது. 2004 மார்ச் முதல் அது
5.l-
கள், இலக்கிய நிகழ்வுகள் என்பன மக்களைச் ப்பு மிக முக்கியமாக உள்ளது. இந்தவகையில் ச்சி ஒழுங்குகள் போன்றவற்றை ஒலி, ஒளி ன இலங்கை ரூபவாகினிக் கூட்டுத்தாபனம், ானொலிகளான சூரியன் எப்.எம், சக்தி எப்.எம், ) ஒலிபரப்பு, வெற்றி எவ்.எம். ஆகியவற்றோடு ர்ஒளி, தினகரன், நவமணி, மெற்றோநியூஸ், ற்றின் பணிப்பாளர்கள், அறிவிப்பாளர்கள், கத்தின் மனப்பூர்வமான நன்றிகள்.
மரர் திருமதி லலிதாம்பாள் வைத்திலிங்கம், ாளர் சங்கச் சான்றோன் ச.சரவணமுத்து,

Page 21
தமிழ்ச் சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவர் அப் அநவரதவிநாயகமூர்த்தி, தமிழ்ச் சங்கத்தின் முன் ஆகிய திரு.மு.பாலசுப்பிரமணியம், ஆயுள் : கொழும்புத் தமிழச் சங்கத்தின் அங்கத்தவரான துணைவியார் திருமதி சிவகாமசுந்தரி செல்லத்து அருள் மா இராஜேந்திரன் ஆகியோரின் மறைவு இரண்டு நிமிட மெளன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்ட
கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கான கெளரவப் அகில இலங்கை கலை இலக்கிய சங்கம் கொ பணிகளைப் பாராட்டி 2009 ஆம் ஆண்டுக்கான நடைபெற்ற நிகழ்வில் வழங்கிக் கெளரவித்தது. அவர்கள் நேரில் சென்று சங்கத்தின் சார்பில் 6
அன்பளிப்பு
திருமதி ரஜனி சந்திரலிங்கம் அவர்கள் மேடை வி அவர்கள் மணிக்கூடு ஒன்றையும், திரு.திரும திரு.மு.கதிர்காமநாதன் மலர்க்கொத்துக்களையு
திரு.சக்திதரன் அவர்கள் அலுவலகத்திற்கு கe அன்பளிப்புகள் தந்துதவிய அனைனவருக்கு தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.
நன்றியுரை குறிப்பிட்ட காலப் பகுதியில் சங்கப் பணிகள் கல்விமான்கள், கல்வி-வர்த்தக நிறுவனத்தார், வ
D
s
彗囊
en
ji
}
Ծ:
சிறப்பாக நடைபெற ஆதரவு
அனைவருக்கும் எமது நன்றிகள். மேலும் எமது நிதிச் செயலாளர் திரு.சபாலேஸ்வரன் துணை நிதிச் செயலாளர், குழுச் செயலாளர்கள், ஆட்சி பொதுச் சபை உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தலைவர் பேராசிரியர் சபா ஜெயராசா அவர்கள் அலுவலகத்திற்குச் சமூகமளித்து சங்கச் செயற் ஒரு குடும்பத் தலைவர்போல் செயற்பட்டார். அவ அதே போல் நிதிச் செயலாளர் சங்கத்திற்கு அவருக்கும் நன்றிகள். ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள ஆகியோர் ஆட்சிக்குழு அறிக்கைகள், பொது சங்கப் பிரசுரங்களைத் தயாரிப்பதற்கும் அவை செயற்பட்டமைக்காக அவர்களுக்கும் மிக்க ந6 செயலாளர் திரு.எஸ்.பாஸ்க்கரா சங்கத்திற்கும் ே உதவினார். அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி
jj jjjj
நிறைவுரை விருந்தினர் தங்குவதற்கான ஐந்து அறைகள் வரைபட வேலைகள் பூர்த்தியான நிலையில ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மிக விரைவாக அமைந்துள்ள தமிழவேள் இ.க.கந்தசுவாமி மண் இருந்தது இவ்வாண்டு வர்ணம் பூசப்பட்டுள்ளது

ரர் செ.குணரததினம், அங்கத்தவரான அமரர் னாள் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினரும் அங்கத்தவரும் உறுப்பினரான திரு.இ.புஸ்பயோகேந்திரன்,
சைவப்புலவர் திரு.சு.செல்லத்துரை அவர்களின் ரை, சங்கச் சான்றோரும் மூத்த உறுப்பினருமான க்காக ஆட்சிக்குழுக் கூட்டங்களின் போது
-gi.
b ழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தமிழ் இலக்கியப்
விருதும் சான்றிதழும் 04.07.2010 அன்று துணைத் தலைவர் திரு.ஜி.இராஜகுலேந்திரா விருதினைப் பெற்றுக் கொண்டார்.
ரிப்பு (கம்பளம்) ஒன்றையும், திருமதி சி.விமலநாதன் தி மு.தயாபரன் இரண்டு மின்விசிறிகளையும், ம் அன்பளிப்பாக தந்துதவினார்கள்.
வினி ஒன்றை அன்பளிப்பாக தந்துதவியுள்ளார். தம் கொழும்புத் தமிழச்சங்கம் நன்றியைத்
ர் சிறக்க உதவிய அன்பர்கள், ஆர்வலர்கள், ள்ளல்கள் அனைவருக்கும் எமது இதய பூர்வமான ளை அன்பளிப்புச் செய்தவர்கள் அனைவருக்கும் வெளியீடுகளை அச்சிட உதவிய அச்சகத்தினர் ளைத் தெரிவிப்பதில் அக மகிழ்கின்றோம். சங்க நல்கிய சகல ஊடகங்களுக்கும், அன்பர்கள் சங்கத் தலைவர் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன், த் தலைவர்கள், துணைச் செயலாளர், துணை க்குழு உறுப்பினர்கள், அலுவலர்கள், அன்பர்கள், நன்றி கூறுகின்றோம். எமது சங்கத் துணைத் ர், தினமும் காலையிலும், மாலையிலும் சங்க பாடுகள் தாமதம் எதுவுமின்றி சிறப்பாக செயற்பட ருக்கு சிறப்பான நன்றிகள் கூற விரும்புகின்றோம். த் தேவையான உதவிகளை செய்திருக்கிறார். ான திருமதி வசந்தி தயாபரன், திரு.ப.க.மகாதேவா, க் கூட்ட அறிக்கைகள், செய்தி மடல் உட்பட சிறப்பாக வெளிவருவதற்கும் அர்ப்பணிப்புடன் ன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். துணைச் தேவையான வெளி வேலைகளை செய்து பெரிதும் களை நவில்கின்றோம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டியுள்ளன. இதற்கான ம் உள்ளன. சங்க வரலாறுதயாரிக்கும் பணி ப் பூர்த்தி செய்யப்படவேண்டும். முன்பக்கத்தில் உபப் பகுதிகள் நீண்டகாலமாக வர்ணம் பூசப்படாது . அங்கு யன்னல் நிலைகள், கதவுகள் இன்றிப்
9

Page 22
பழுதடையும் நிலையில் உள்ளன. அவற்றை : வேண்டிய நிலையில உள்ளோம். மாங்குளத் பார்வையிட்டு எல்லைகளை அமைக்க வேண் அமைக்கப்படவேண்டும். எம்முன்னுள்ள பணிகே என்ற நம்பிக்கை நிறையவே உண்டு. தமிழ்மெ
சிறப்பினை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கையோடு !
“தேமதுரத் தமிழோசை உலக மெலா
வணக்கம்
ஆட்சிக்குழுவின் சார்பாக, ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி
பொதுச் செயலாளர் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம்

டன் கவனத்திற்கெடுத்து வேலைகளைச் செய்ய திலுள்ள தமிழ்ச்சங்கக் காணியை நாளடைவில் ம். சங்கவாசலில் அரைக்கால் வளைவு ஒன்று ாா பல! இதற்கான நிதிகள் எமக்கு கிடைக்கும் ழியின் மேன்மை தமிழ் கூறும் நல்லுலகத்துக்கு }றைவனுக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றோம்.
ம் பரவும் வகை செய்தல் வேண்டும்”

Page 23
గా --+++++++++++******గిFF
Tష్ణా
முன்வரிசையில் இடமிருந்து வலம் அமர்ந்து இருப்பவர்கள்
வைத்தியகலாநிதி சி. அனுஷ்யந்தன் (தனை நிதிச் செயலாளர்), ஜெயராசா (தனைத் தலைவர்கள்), திரு.ச. பாலேனஸ்வரன் ( திரு ஆழ்வாப்பிள்ளை கந்தசாமி (பொதுச் செயலாளர்), திரு. மு. 8 ஜின்னாலும் ஷரீபுத்தீன் (துணைத் தலைவர்கள்), திரு. எளம். பாளங்க்க
இடம் இருந்து வலம் இரண்டாவது வரிசையில் நிற்பவர்கள் திரு.மா,கணபதிப்பிள்ளை (கல்விக்குழுச் செயலாளர்), கலாநிதி (நாலகக்குழுச் செயலாளர்), திருமதி வசந்தி தயாபரன் (ஆகு.உ), நாதன் (ஆ.கு.உ), திருமதி அபுவனேஸ்வரி (ஆத2), திரு. ஆ. இரகுபதி பாலஜீதரன் (ஆஆ.உ), திரு.க.க.உதயகும சிவசுப்பிரமணியம் (இலக்கியக்குழுச் செயலாளர்)
பின்வரிசையில் இடமிருந்து வலம் நிற்பவர்கள் திருசி கந்தசாமி, திரு.ப.க. மகாதேவா, திரு. உடப்பூர் வீரசொக்கனி திரு. அ. பந்துணன் (ஆ.கு.:)
வரவின்மை திரு.சு:இரகுபரன், கலாநிதி மா.கருணாநிதி, திருவி.கந்தசாமி, (நிலையமைப்புக் குழுச் செயலாளர்), திரு.பொ.சந்திரலிங்கம், திருத
 

கிரு. ஆ. குகமூர்த்தி, திருமதி பத்மா சோமகாந்தன், பேராசிரியர் சபா நிதிச் செயலாளர்), பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் (தலைவர்), தீர்காமநாதன், திரு. ஜி. இராஜதுலேந்திரா, வைத்தியகலாநிதி அகமது ா (துணைச் செயலாளர்), திரு. ச. இலகுப்பிள்ளை (ஆ+ரு.உ)
ப. மகேஸ்வரன் (ஆஆ.உ), வைத்தியகலாநிதி தி. ஞானசேகரன் திருமதி சுகந்தி இராஜதுலேந்திரா (ஆ.கு.உ), செல்வி சற்சொரூபவதி திரு. இசீரீஸ்கந்தராசா (உறுப்பாண்மைக்குழுச் செயலாளர்), ார் (ஆத9), திரு.இடேருக்குமணிகாந்தள் (ஆ.த.உ), திருதம்பு
திரு. மா. சடாட்சிரன், திருத இராசரத்தினம், திருக. சுந்தரமூர்த்தி
திருமதி சந்திரபவானி பரமசாமி (ஆ.கு: ), திரு.மா.தேவராஜா சிவஞானரஞ்சன், திரு. டபிள்யு. எளப். செந்தில்நாதன் (ஆத.உ)
@筑
R

Page 24


Page 25
※图
கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்
2s) () 9
இடம் இருந்து வலம்
செல்வி சீ. சத்தியஜோதி (உதவி கணனி இயக்குனர், எழுதுவ திரு.சபாலேஸ்வரன் (நிதிச் செயலாளர்), திரு ஆழ்வாப்பிள்ளை (தலைவர்), திரு. ஆர். சிவராஜா (நீள்வாக உத்தியோகத்தர்), திருமதி தாரனி சுதாகரன் (பதில் பிரதம நூலகள்)
இரண்டாம் வரிசை இடம் இருந்து வலம்
திரு. தி. இராஜமனோகரன் (சிற்றுண்டிச்சாலை பொறுப்பாளர்), திரு (உதவி நறலகள்), செல்வி ஜீ. கல்பனா (நூலகக் கணனி திருமதி எனப், பிரசாந்தினி (நூலகக் கணனிப் பதிவாளர்), செல்வி சு செல்வி து. சர்மீலா (நாலகப் பயிலுனர்), செல்வி மா. நல்ை
(பாதுகாவலர்)
வரவின்மை திருமதி சி. விமலநாதன், செல்வன், தெ. சத்தியசீலன்
M
O
fՕ)
W
X^
 

க உத்தியோகத்தர்கள் 炭星
2d) 1 ()
னைஞர்) செல்வி க. ஹேமலதா (முகாமைத்துவ உதவியாளர்), கந்தசாமி (பொதுச் செயலாளர்), பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் வைத்தியகலாநிதி தி ஆானசேகரன் (நூலகக்குழுச் செயலாளர்),
தி வித்யா மதிதரன் (உதவி நதிலகள்), திருமதி மகிழ்ந்தினி ஜெயாதரன் ப் பதிவாளர்), செல்வி. சி. நிஷாந்தினி (நாலகப் பயிலுனர்),
பாமினி (நூலகப் பயிலுனர்), செல்வி சு. சிந்துஷா (உதவி நாலகள்), மாமணி (நாலகக் கணனிப் பதிவாளர்), திரு. அ. தெய்வேந்திரன்
R

Page 26


Page 27
31.12.2009இல் முடி வருமான ெ
வருமானம் அங்கத்தவர் சந்தா
- ஆயுள் உறுப்பினர்
- சாதாரண உறுப்பினர்
நன்கொடை, அங்கத்துவம் வட்டி வருமானம் (குறிப்பு 5C(1)-(iii)
ஏனைய வருமானம்
கழி). செலவுகள் நிறுவன நிர்வாகச் செலவுகள்
ஏனைய தொழிற்படு செலவுகள்
வரிக்குமுன் செலவிலும் கூடிய வருமானம்
வரி
செலவிலும் கூடிய வருமானம்
(பொது நிதிக்கு மாற்றப்படுகிறது)

வடைந்த ஆண்டிற்கான Fலவுக் கணக்கு
குறிப்பு 31.12.2009
(ரூபா)
186,000.00
76,400.00
1,317,605.00
173,516.24
O1 5,083,926.36
6,837,447.60
31.12.2008 (ரூபா)
156,000.00
69,900.00
2,086,499.00
122,058.00
3,129,739.00
5,564,196.00
02 5,305,009.46
03 221845. 17
4,312,974.00
183,924.00
* 豪 * 5,526,854.63
4,496,898.00
1,310,592.97 1,067,298.00
335,929.00 85,837.00
974,663.97 881,461.00
21

Page 28
கொழும்புத் தமிழ்ச் ச 31.12.2009 இல் உ குறி
சொத்துக்கள்
காணி கட்டடம் 0.
நடைமுறைச் சொத்துக்கள் O
மொத்தச் சொத்துக்கள் மூலதனமும் பொறுப்புக்களும்
திரண்ட நிதி 0. கட்டட நிதி w 0' பரிசில் நிதி
அச்சக நிதி
ஞாபாகார்த்த நிதி
அறக்கட்டளை நிதி
கல்வி நிதி
நடைமுறைப்பொறுப்புக்கள்
மொத்த மூலதனமும் பொறுப்புகளும்
சரியானதென உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
ஒப்பம்
பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரம்
தலைவர் |f
மேற்படி 2009 டிசம்பர் 31ம் திகதியிலான ஐந்தொ6 2009 டிசம்பர் 31இல் முடிவுற்ற ஆண்டு வர6 தகவல்கள் ஆகியவற்றின்படி தயாரிக்கப் பெற்
W.S.கிருபரட்ணம் அன்கோ பட்டயக் கணக்காளர் 6A, 6C டெய்சி விலா மாவத்தை கொழும்பு-04.

கம சபை வரைவுள்ளது
ளபடியான ஐந்தொகை
31.12.2009 (ருபா)
12,133,914.83
3,466,058.87
31.12.2008 (ரூபா)
12,525,897.00
2,142,515.00
15,599,973.70
14,668,412.00
7,768,772.72
6,962,751.00 182,704.28 170,647.28
20,000.00
120,000.00
69,375.50
8
7.பாலேஸ்வரன் திச் செயலாளர்
கக்கணக்கு சரியானதெனவும் இதனோடு இணைத்துள்ள செலவுக் கணக்குகள் கொடுத்த பேரேடு, காசேடு
6,794, 109.00
6,962,751.00 182,704.00 170,647.00
20,000.00
120,000.00
ஆழ்வாப்பிள்ளை
கந்தசாமி
பொதுச் செயலாளர்
ன எனவும் உறுதிப்படுத்துகின்றேன்.

Page 29
srstů LITuů štafsů செலவிற்கு அதிகமான வரவு சீராக்கம் பெறுமானத் தேய்மானம் வட்டி வருமானம்
தொழிற்பாடு மூலதனத்திற்கு முந்திய செயற்பா
தொழிற்பாட்டு மூலதனத்தின் மாற்றங்கள் இருப்புப் பட்டியலின் மாற்றங்கள் அதிகரிப்பு ! குறைப்பு வருமதிகள் அதிகரிப்பு / குறைவு சென்மதி செலவீனம்
செயற்பாட்டில் பெறப்பட்ட பணம்
நிறுத்திவைக்கப்பட்ட வரி செலுத்துகை வருமான வரி செலுத்துகை
செயற்பாட்டின் மூலம் பெறப்பட்ட நிகரக்காசு
மூதலீட்டுச் செயற்பாட்டின் மூலம் காகப் பரி நிதியாண்டில் பெறப்பட்ட இயந்திரமும் சிறுகருவி முதலீட்டு - நிதி பெறப்பட்ட வருமானம் (Interest) மூதலீடடு செயற்பாட்டில் உபயோகிக்கப்பட்ட நி
நிதிச் செயற்பாடுகளின் காசுக் பாய்ச்சல் காசும் காசு சமமானவற்றிலுள்ள நிகர அதிகரிப்பு ! குறைவு 1.1.2009இல் உள்ளபடி காசும் காசுக்கு நிகரனவற்றிற்குமான இருப்பு (குறிப்பு A) 31.12.2009இல் உள்ளபடி காசும் காசுக்கு நிகரனவற்றிற்குமான இருப்பு (குறிப்பு - B)
காசும் காசுக்கு சமமானதும் பற்றிய பகுப் வங்கியில் காசு
கையிருப்பு
வங்கி மேலதிகப் பற்று
குறுங்கால முதலீடுகள் நிலையான வைப்பு சேமிப்பு வைப்பு

கம் சபை வரைவுள்ளது
ப்ச்சல் கூற்று
வருமதி
பப்ச்சல் பிகளும
கரக் காசு ச்சல்
Tugh
31.12.2009 3.12.2008 (ரூபா) (5uT)
1,310,593.00 1,067,298.00 876,873.00 852,950.00
(173,516.00) (122,058.00) 703,357.00 730,892.00
2,013,950.00
1,798, 190.00
(95,241.00) (479,765.00) (161,832.00)
(6,364.00) 141,630.00 (191,972.00)
(736,838.00)
(56,705.00)
1,277,112.00
1,741,485.00
(124,282.00) (114,016.00)
(10,097.00) 260,458.00)
(238,298.00)
(270,555.00)
1,038,814.00
1470,930.00
(484,891.00) (1,402,379.00) 69,376.00 0.00 173,516.00 122,058.00 (242.ύύυ.ύύ) i 32ونة 23 و i .زنانة 796,815.00 190,609.00
0.00 0.00
796,814.00 190,609.00
2,065,816.00 1,875,207.00
2,862,630.00
2,065,816.00
குறிப்பு - 8 (5.5 L - A 31.12.2009 01.01.2009 709,362.00 150,984.00 4,221.00 11, 16.00 0.00 (48,276.00) 7 13,583.00 113,824.00
1,816,814.00 332,233.00
1,686,093.00 265,899.00
2,862,630.00
2,065,816.00

Page 30
31.12.2009 இல் மு
கணக்குகள்
01.ஏனைய வருமானம்
ஒலை பதிப்பு
வேறு வருமானம்
GBJT (BLT பிரதி சேவை (இழப்பு)
நூலகத் தெண்டம்
புத்தக விற்பனை
நூலக அங்கத்தவம்
சிற்றுாண்டிச்சாலை வருமானம்
ஏனைய வருமானம்

டிவடைந்த ஆண்டிற்கான
பின் குறிப்புக்கள்
உபகுறிப்பு 31.12.2009 31.12.2008
− (ரூபா) (ரூபா)
01 A (31,175.00) 2,035.00
01B 4,335,550.00. 2,716,300.00
OC 42,995.00 (23,837.00)
64,558.00 51,215.00
OD 43,334.50 38,494.00
325,990.00 331,590.00
89,810.61 11,513.00
0.00 (35,979.00)
190,000.00 0.00
76,393.25 38,408.00
5,083,926.36 3,129,739
24

Page 31
02. நிலைய நிர்வாகச் செலவு ஊழியர் சம்பளம் ஊழியா சேம லாப நிதி ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி
மேலதிக நேரக் கொடுப்பனவு விழாச் செலவு போக்குவரத்துச் செலவு காவலர் சேவைக் கட்டணம் தொலைபேசிக் கட்டணம் நீர்க் கட்டணம் இறையும் வரியும் மரிணி கட்டணம் 02A இணையத்தளம் சந்தா கணினி பராமரிப்பு காகரிதாதிகள்
தபாற் செலவு
பத்திரிகை சஞசிகைகள் கணக்காய்வுக் கட்டணம் கணக்காளர் சேவைக்கட்டணம் கட்டடப்பராமரிப்பு பொதுக கூட்டச் செலவு நூால கட்டும் செலவு
வற் வரி
660) 60 ü öö õi
தேய்மானம்
03. ஏனைய செலவுகள்
கல விக்குழுச் செலவு
பரிசில நிதியச் செலவு திருக்குறள் சொற்பொழிவு செலவு இலக்கியக்குழுச் செலவு வழக்குச்செலவு ஊழியர் நம்பிக்கை நிதிய தணிடம்
இறை வரி தணிடம் விளம்பரச் செலவு மேலதிகப் பற்று வட்டி அங்கததவர் கட்டணம் வங்கி பற்று வரி

1,544,594.24
1,602,430.00
129,753.72 153,488.00 32,438.43 38,371.00 322,449.00 336,080.00 84,492.90 72,595.00 290,123.00 141,320.00 23,850.00 13,805.00 126,882.00 103,050.00 119,568.53 76,106.00 45,361.50 35,371.00 60,614.00 50,820.00 311,043.17 274,994.00 0.00 4,364.00 111,544.00 0.00 96,368.50 106,181.00 21,790.00 22,350.00 66,500.25 86,606.00 44,000.00 40,000.00 0.00: 7,250.00 567,684.11 201,026.00 34,375.00 17,270.00 81,733.50 71,297.00 9,507.20 5,250.00 303,462.94 0.00 876,873.47 852,950.00
6,990.00 ቧ.ዐበ !
0.00 63,645.00 0.00 5,643.00 102,371.25 0.00 8,616.00 0.00 0.00 46,000.00 271.93 107.00 0.00 323.00 40,500.00 45,794.00 486.23 0.00 40,040.00 0.00 22,569.76 22,412.00 221,845.17 183,924.00
25

Page 32
31.12.2009 இல் முடி
கணக்குகளில்
05.நடைமுறைச்சொத்து மீள்விற்பனைக்குரிய சிற்றுண்டிப் பொருட்கள்
மீள்விற்பனைக்குரிய புத்தகங்கள்
மீளபெறவேண்டியது
முற்பணம் மீளபெறவேண்டிய வருமான வரி
காசும் காசிற்குச் சமமானவையும்
06.திரண்ட பொதுநிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
மேலதிக முன்னேற்பாட்டு வரிவிதித்தல் மாங்குளம் காணியின் பெறுமதி உள்ளடக்கப்பட்(
31.12.2007இல் உரிமை கொண்டாடப்படாத இரு
செலவிலும் கூடிய வரவு
07.கட்டட நிதி
கடந்த ஐந்தொகைப்படி
08. நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்
சென்மதிச் செலவினங்கள்
மண்டப வாடகை முற்பணம்
வரிக்கான ஒதுக்கம்
வங்கி மேலதிகப் பற்று

வடைந்த ஆண்டிற்கான
ர் குறிப்புக்கள்
● 31.12.2009 உபகுறிப்பு (ரூபா)
0.00
176,505.00
05A (88,655.31)
05B 488,754.95
26,823.94
O5C 2,862,630.29
3,466,058.87
6,794,108.75
0.00
டுள்ளது 0.00
0.00
6,962,751.00
6,962,751.00
08A 191,195.15
08B 30,000.00
08C 84,527.77
0.00
305,722.92
26
3.12.2008 (ரூபா)
6,364.00
74,900.00
(81,665.00) 2,000.00
26,824.00
2,114,092.00 2,142,515.oo
5,777,431.00
15,485.00
78,291.00
& ! é
6,794,109.00
6,962,751.00
6,962,751.00
53,028.00
330,000.00
(13,103.00)
48,276.00 418,201.oo

Page 33
UU l yo vozy(ŠO x.x.x ()?$t.Ç„U Ōsoo („C, Q,| {J Ł>*{_ {L>‘WołJ !I U Q, & Zoo 1UU Ł&${O} + 1 >7ỰƯ ự y 7 (7A7%AA-曼、冬JV7、 00,89%)s lyygio’rzs lɛ99s8'Ois ( İSO'L6zols%01 |896$s'esoL0’OL8'vš0'i İ00 zvoll Loozools6 009zɛɛ#0'6 |89.82ť69ş'8 lɛwɛɛyilo'o 'orlóoszlo| l6z 169,868'ɛII's 160,6°ZI 1000Irlı60°6‘zi 0091615 - 100916L6 100000’0%0 1000-00916’Lo; l00000916'L6 hopnog) gısıdıđìn1}| gıbılgısnel ĝis ugimine)hopnos)|ksmoosis ugimine| 3Q9圆丁宫94设|咀总巨oàng su盟g恩rs n友94筑。{{#ơısırıgil hsions ņs Jool «sosự sụ911*e) 000SLLLK 000LLLLLL 000LLLK KYYY L0LL SLLLLLK JZ000L L L0 YZ000LLLK K0TLJKYZ000LS00 00
* 「 「
gɛo quaessori-w ogorosso
vso
gn그「m니ns Ųpollo
공터헌리「여 :lesagun6 :uss學的城uss) :Po

00’L68‘çi:S“ZI |$8''' [6′{{I“Zį || I’6IZ‘990'L 19ţ''{L8‘91899'937€‘LSI ‘9v6'{{s^69 I“6I İçț¢ £63‘;&# 167°Z#Zoy89'8I 00' IL6'LŞw'wls“LSS'SZ8‘L 19ľL6L%0] [69'8ZO‘L00’000‘Şİ00’000’000’S I 00:08ı'vi: , los Z9loiz los Loloz l908ívoz %0ī lw6ī£ız 00:00s'ss 000 (0000Sosy 00°ZI ț7'{{Jzsolosoɛ lɛoviç'9ɛ Iliriwɛ'ɛ%01 liɛ'ɛL6'zɛ 00'$8€‘9ģ000 loosoɛ'99 - 00'vis'0, o'i leziciososol sig 190'eol lil'ico'6Li %01 101’009'css80’s:618€zz İsvé89'cī£ lɛ9'90s"wz6'i 00’LZ8%Zç‘syszło8ws08'i lɛlz89 (%01 İslozzoi000&zog (|00000:0Sz’s 00,86oz66 Lozz hozgoz (l8l6oz%01 |ɛzz0zz0000L'y 00'000:00,o 00"#9L'866 1837’ 161‘986 |0Z"8ZZ“çZI ‘I 199’16Z“ZOI|sç'9ɛ6%20’i89°61,8țioz 1000ZŁ 98 |89669‘IZO‘z
quggm@ aaguagungg@可g函4@
goşırıņ0įsıņ9ợn goɖodɔn ŋ9$$$n „mrie) ņ9ærąjogoșii oasijos
qi@æștiņinsus& qi@#$ī£$@uno)
óıņoortosoɛɛșigos?
qç0 ự9æștīņuotos@s qızılırılı9$.
~ con uocoral loco fiqon-re 1109 #0.094? '
27

Page 34
31.12.2009 இல் முடிவடைந்
D-l
01A.ஓலை பதிப்பு
மொத்த வரவு கழி- மொத்தப்பதிப்புச் செலவு
01B. 6umL6oas
சட்டபீட வாடகை
கல்விப் பகுதி
அறை வாடகை
01C. போட்டோ பிரதி இயந்திர சேவை
மொத்த வருமானம்
கழி:- உதிரிப்பாகங்கள்
010. புத்தக விற்பனை
மொத்த வருமானம்
கழி :- 70% புத்தக 2_file:P!DU !!! Stif2,6!!!
01. பதிப்புத்துறை (இழப்பு)
மொத்த வருமானம்
கழி. பதிப்புச் செலவு
02A, மின்சாரச் செலவு
மொத்த செலவு கழி. மீளப் பெற்றது
05A முற்பணம்
திருமதி.ரி.உதயகுமார்

$த ஆண்டிற்காக கணக்குகளின்
குறிப்பு
12,750.00
(43,925.00)
31,175.00
1,190,000.00
1,890,000.00
1,255,550.00
73,025.00
(30,030.00)
42,995.00
46,115.00
காடுப்பனவு ( 102.280.50)
43.834,50
10,770.00
(64,800.00)
(54,030.00)
476,045.26
(165,002.09)
311,043.17
(88,655.31)
(88,655.31)
28

Page 35
|
|[]\](.sjö, ÞÝ.LÍF !!}F(s).|6ł!,!}ț’ f’L!} |Toss).%s]]EĶ'ños," | L.|}}T}Łti ".stysự sựk ti wae !.!.! --★ → + ÇI)"889ŹF'69,8Ç'ÜFI'I[8,8Z%[}| || 9L" I I I" |0000寸1[][][]OÛ'00f7'Iqiff{rms; q19)|Grossos []\]'9LE'9£ €'	“ç[]E'9ÇÕ'Os6$"Līs}%0.1 | 1L'$2'''6',Estos), '$$[][][]E9"#ÖLossug里교u民0田그「현 EngnaRSH司 Cs), 616'Ls:66'}ČI "ZG ( 198’606'LL68'16', 's%01 || L6'LI I "ZUÇ8°9'E0"}{I[][][]58°9'E0"ÛEI1ļņots,9.son: [11] Fisigi
门门门—·:·—----quae saen-mi sklonosso {{f()
| 009Ģēsoû’6 || 898, s'é95'8|sť88;'Llos | S0l08'zis6Ľ'I6s"868"£ || II 'LIĞ'UF6"ZI | 00'0II 'LIÉ'O+6“ZI|- 왕희귀에TTTĒĒĒĒĒōsō]!9" | 9?"ŞLE'$ | 1' 1%[]]05’9ț7|"+[]\}\}[)£'$ I[][][]ŌŌŌŌŌ"5ī않별도原道長원 [×]'955'L'.{g"OOR"국z ||C守661"OZZ9'ş-ŞL“Z%0108:5寸寸“仁T[}\}'(][}{]|${oሀ0 0()()([][][]“Çssotros sous-ig) (1)'99Ľ'09| 8,8€ŒFS |$1' I9L‘ILþS'9ĽO’9%[}| | 65"#EL“Ç9[]{}''OO(W'93[][}'[]00'000'9ZIQ)与E bu反悔99 (1) ZZZ A-1(0°009'#166"#E6 og IZz ZZ9"I%01 || LL"ZOE“†I[]\].' QZȘ [}]]000()()"ÇEŞ"05Hossaegsrunoyonso) {10869'8?EŬ'RZ8'çC |L6'ILI"#E8L'698',%[}| || 6 I "ZIJE“ I E[]\}\)\]{}({}{}[][]'s)00'000'094月9点唱4母取 (I0守00Z99'É08' 1§Ê'98Ė“ZIs” ()[])%01 || #6'58 Los00061“野(){}'[}(){}'(s) I “†”spīķILỆ ligjsh?) (108961Z9'I 19' LI [8Ē’9ÇO'6Ľ§8'956" |%s]] | EŞ'650'LÜ00899"9寸[][}''[]008999寸mmu:83 떨rmud크的) (\[)' £ț¢’LÛL£9'8L8‘96 || 9,6€$'15 |0Z等9'01%01 || 8£'s; LL‘s) þ |OE'S I soos,[][}'(s)0881寸8寸Zqi-Tuotuosogul MM|DTA:5: Z6OL’ IDF's 8, 10ETI I L'659’ 558°F%ŞŞ9'5$8°F[]\}'ÊL I'L6 :{][}'(s)QU'ELI 'LŐ∞ II oặshısssssssss? [][]'Ú9€$£§!00,60L'L1$ 100' 10E“ÇËOS'UȘ9'LI%5ÕS'()'59" LI[][]''[][{]"§§ €()()"[]OÛ'OIO'ɛgɛgnn그ugson ()[Y88ţ'|{'s's || 6 I's 16'EĽ8'Z |g(\'881'6).8£PLç‘LSI'%$ I Loos [go ILSÞZ' [[]]oss) 9“s[][]'s)ÞETHOL "EŬ9"Eđılan qiz qı-ı-ı7ī£ (10 III's)ī£5 || LO's09'#f0'S |0$'986'99ĆE | £§§0çoços | %s | L6'08†, 100's!ş'16%;"| IỆ'8[][]'s)Lş"165" | 15'8gm그「m니n법
石m그「1니n田 *irp htşITIŴg)stoņisg)RoņiĘsg)hormos) ĝlo Laisney | #ısı gimno | quae llaimrio)slog IlonsTirio) Ģos:500Z"EI" IE总图己卤4筑瓦巨因自守凉%91恩区Tisoff短ulānā田c民는國g)Hırısīs, ~ ~ ~ | ¡, ruussae ih.

Page 36
シ Q 、Q科學的 觀” 前3 :// Sz 그 村**** 、《,*劑《・M り y7oƯ į. 、Qčoj stí 1. O [.. :) I,\}\J \}čo võ I og... l. OO's:99’Oirty | 86"Es G‘68ɛ | ZO’6țyw'ZZZ || LO'/9/'/9IO‘Z89'791Q0'E86°TIg || ()0’Ov9'9 | 00'ɛwɛ‘S09 00’s)/9’IOty'sƐƐ’87ƐƐ’8ț7%0Į Į 00°000’OGț¢’T{}O^OGț¢”I I 00°0 00' []원에 일제헌T09’TOT09’TOȚI%0Ț || 00°0ÕŌŌ7Z’i()0’Ovae ‘I || 00°0 00’s)OO’GOT ‘E00*9t/800’Styɛ%OI || 00°0OO's)5ţ'E()O'OGţ'E | OO‘O Ꭴ0 ' ᎭᏃ9'gi9Z5750ī"G58ţ”Stv5°3T |6ɛ"/99'9%OȚ | 60’9/8“ZTOOoooOo; , Ţ ()O)O00′090‘8/ ÕŌŐZĒ"$ÕŌŌŌ7'ZSOOozī£'/?Õ07€8'S%ÕĪTI TÕÕÕ89’TZ00’000’Ċ8 TTTÖ0′OÕÕTÕÕÕ'03 00 ‘38ț7'8's I || 96,8€9'90 I || v0’SG6'ɛZ//'8ț78‘II%OT || ZZ’90Ț“Z900’t/69°08’I f {}O^O00'v65'08I OOos3/$'6õīFŪZgo506';07°īs os 61'/96%Õīs īī"Zifft;'OTÕŌŌZŌ’ċiżTTÖ0′O00′5zÓ'OZ 00 109’83TɛZ-GES'99 I | ZZ'8ɛI'06ɛZ'990'Zɛ%OI ! !; GoZZO'89OOoty/9'$ ss | Ò0'OO0'tys 9'97Z hornog)h9ņngsg)R9In@g)
Q9წi}quouòIIỮrio)ĝis 9uqisne) | $1,91||GIỮno)$1091101IỮne) 300Z"ZIols :Q9&Tıç090$199uoqsőīņosso | qigžņ9T94破Ķī£đìno)oposisse) [ 09œ9ņ9ų91;oe) qıjsouqish ne) || 600ZrZI ‘Io | Ģ9$600Z"ZI" IEq1600Zhornog) | Ģ9$600Z’IO’IO [Q9$600Z"Zło sɛoĢasang) |ọ9€600z. 10:10
*** * * * * * * * * * iU s.o vadi wao -,
ự9æșĶĒĢ@une) ự9??IIIIIIII9Ę qțO
qılı9$1]r(se) 6ņ961 1ļ9ossuingosoɛIT, Ug9I009? 1ļ9ærụlosofíor-as spoloo ự9æĻ91,9o 9i qlu93fi}rÜ9ტ Į9œığıī£9úor-os spolooooo 1ļ9ossuinroson-os spolosoɛ ɔŋ0

OO’łyo/'866 | 8vosẽT'E86 || OZ'8ZZ'GZI'I [99’I6Ż“ZOIGG'9ɛ6'ZZO”T || 89°6'I?'8ĶI’Z Í DO’OZZ'98 || 89’669‘TZO‘Z 00° ()원연위에00°000’0%01 || 00°000’000’żCHỮ000', ['00’0
00° ()00:000'wIÕ0°000’0%0I || 00°000000‘寸100"000"ᎭᏓ | 00'0
00' []ÕõŌōō'8500’000’0%0Ť || 00′OÕõŌōō’3%I)0'000'88 || 00’0
00° ()OG*:TizozOG'/89’ZOS’ (89'Z%OI || 00°000’000’s.Ö0'000' / Z 1 00°0 OO"()£8of. ZI‘GZI’8ț79, AT ‘8ț7S%01 || 00°000’()?/'S()D'OZZ'5 I 00°0 00' Iow'9ŻI i 18° 198‘WITɛ9'85 L’EZZɛ'699’IL%OI I Zɛ’699'IIOO’CCIO'8ĶI | ()])‘OOOoOOO'8ɛT 00°(10ɛ‘IG00° 04' I '9ț700'088’OI00’OSI'S%OI I 00°00/'S00’000’ZĘ - | ()])‘O00’000’/S Ōōzōsō원에법원에해녀z태05757ī'830’975?%ÕITZosēZZ'S00'000'9%)(){}'0ÕÕ'OOOogz OO'$08‘ZɛOG'yŽG‘6ZOG’G/t7'GIOG'08Z’E%OT I OO’G6T ‘ZIOO’000’Sİ;()D'O00’000’Gty õõsõ575509’Eġ8‘6t7Oogot’9zOff'Ot/S'S%0T (I 00:965'0200’000’9||()D'OOOoOOO‘9/ 00,969 ‘ZZ9'$$ɛ‘Zɛɛ'6SO‘ZZG’6SZ%OT | Ț8"664’T00,96ɛ'w())'0OO’968‘ty OO’988’8IZț”L66°9'I89 "ZOT‘IT09’888‘T%OT || 86°EIZ'6OOoOOI’8ï()[0’0OO’OOI’8Z 00°1:9ț7'ɛɛ66'sys I’OɛIO’S88‘OZIT ‘9ț7ɛ'ɛ.%OT | 06’8ɛG‘ZT| 00’000’IĘ()0’000’000’IS OO'{}E9°ZZŁ'$(8′ZɛZ’9ț79’IG/°892%OT || 8 woz8ɛ‘IOO's)ŻO';() 0'0OO’OZO‘ty 00”:Oz“ZĘ8Z’õsisyosoɛZZ'6'15'5z60’OZZ'S%OTI ST.66ZosGZ00’000’Œg{)0'OOoooOoooo
• • • • • • • • • • • • 〜〜・rり、ノミメ〜〜si••• • • • + • • • •• • • • • • • • •، ، ، ، ، ،• • • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • •• ... .-.-.-.• • • • • • • • • • • •
eosong) lyssesso ọ961718? £ ụuqisēło ogąsh hiqi@@ yılgıs@s@ §§§h |(109$£ ZI yuof因可因恩遇h ua[@可因肉嫩h ooooong) þO
Ģeoțgle)SI
Q9&m니19 ST Écosso ooooong) ĮRosso ogsong) !}{\log999|?đù19 uaMā可田坳h fosgïo yı9ượąłđì)-io), ųjųGTIGH@ œ&qsh hqi@@
....--~~~**^*^^^ -------- ---------- ***
30

Page 37
31.12.2009 இல் முடிவடைந்த żż-- Lié 058. மீளப் பெறவேண்டிய தொகை
முற்பணம் கல்வி நிதியம் சட்டபீடம்
05C. காசும் காசுப்பெறுமதியானவையும்
நிலையானவைப்பு வங்கிப் பாதுகாப்பு பெட்டி வைப்பு சேமிப்பு வைப்பு நடைமுறைக் கணக்கு வர்த்தக வங்கி வர்த்தக வங்கி இலங்கை வங்கி ஹற்றன் நஷனல் வங்கி ஹற்றன் நஷனல் வங்கி கையில் உள்ள காசு
08A சென்மதிச் செலவீனங்கள்
புத்தக உரிமையாளருக்கு கொடுக்கவேண்டி ஊழியர் சேமலாப நிதிக்கு கொடுக்கவேண் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியத்திற்கு கொடுக்க
0000L0YSLLaaLLLL0LLLLL S 0SS SLS000LYLLL
AA ۔هیه
ரி கட்டணம்
08B வைப்பு முற்பணம்
மண்டப வாடகை முற்பணம்
08C வரிமதிப்பீட்டிற்கான ஒதுக்கம்
கடந்த ஐந்தொகைப்படி செலுத்தவேண்டிய 2007/2008 இற்கு செலுத்திய வரி
2008/2009 ம் ஆண்டிற்கான வரி ஒதுக்கம்
வாடகை வரி
வங்கி வட்டிக்கான வரி (குறிப்பு 5C(i) to (i வாடகைக்கான நிறுத்தி வைத்தல் வரி

ஆண்டிற்காக
05 C (i)
05 C (ii) 05 C(iii)
டியது
9tlis நவேண்டியது
மீதி
3.
கணக்குகளின்
(110,000.00) (14,281.67) (50,000.00)
2,000.00 384,002.09 102,752.86
488,754.95
1,816,814. 13 2,175.43 330,057.60
12,541.65 301,757.36 23,351.20 62,194.44 309,517.48
4,221.00 2,862,630.29
102,280.50 631.83
a 4.94
44,000.00 44,190.00
191,195.15
30,000.00
(13,103.56)
(64,016.00)
(77,119.56 335,929.00
258,809.44
(174,281.67)
84,527.77
.--— -ை-ாண்க=*

Page 38
* * * * * i * * * * * * s +
MM|w"()(11W''[}: is i § I's, g | 泛1”一字仁纲8 | 的''*''[[)』,『* || || 3 - 「5 : Zr, 터"|*}} L1 に F#" Essj' FF 85T』{}&"(38 『ニg - ニー & STZwig" || L던
sĩ Ti so sĩ; Ệ si s') || ~ || È
" " % !' " " -። 1J" ዜ‛ ニ U D。 - ) |i||oss|| 11“二 [H]"||| ニ」「ニ |}|}|''[] - {]|]]''{} [1-1TV} |}}}"|} [×]' [] #1:Thing
si [[Taeyri 115 #11
Ꮏ I. 1 ! : ᎿᎥ Ꮋ Ꭼ ᎿᎢ 1 " Üዘ) " ህ9 [}' t” s +s "FI) I " }| "ዖዅነ' tነፅ !‛ ( | | |韓守T8ZZ"A ..|| ፵ሶ' l'{ነ8 ̇û.... 5 [13: LZ 1:5 5 g'*''[1편"Wii 8 Los 80's §§7 i Log" | 1 []]-[[]] []]
! ¡irto ITIŲı sg)
ljs s ≠ 1. No F []{“三峰寺
* t"wh}{』" || Éjs'tis, [" | Air"ug T"Z 図『LL%、 98冈ty
È l'$$Z" |
[}{]"|||
L는 15
JĮ Į į Į į Į į TF [[}{1呎“寻 F8 TË 68'). I { {ነ ̈ Üዕሶና‛ | | - 国 |- s , L'85 [1院; 는 덕 1:5 制的&MM형"(G こ RE", 58'덕 1
[][] 's
#1니고 그5 활高u Tig
| | | | | | {\[]' [] s|}"|] {}|[1"||1 ởss) ニ三[]\[]) {} - D) 」 ニ ニ ニ - 「ニニ {}{}^[] g) 同는n田城;&oing
111] , [] [] [] [] s. {\[]\]\]('|''[Nos “守一“E牙 |- į 7 || E. s'#' ), s||oss|}}} F'ĦT | 同哑“心脏所 sosy" $ $ $ I "ĢE 『ー )に こ 58:9 ERTR』 守崎07:9 M111 (111혁"|U(1혁 §§ ¶ ¡ ¿" | LẼ 仁城區:T1 m& 활 sis]] (' | [])', [ []
o $ $ $ To Tso I - Ļ Ļ Ļ || || s. 『一に 『一ーD M」同 毛1111一同 []ț¢ £[}|}}}|[]|R. | PA 단[[]'(}}}|[1 || 딜 LȚ{}[]}}|[]|| T. † 1. || || Ț ț¢
§ || || []Ę f. 971089 寸ED0%E9 ZM)ir || || 다 || g CTT [] VIII | F | E. ČITI 一」寸一 【」「」 后圆f?u且医u电
:해 면TER TITILFI F'Ħ]
I TIEĦ + HI
UE면 na hnLT-5國) 그u宮氏國國)
院田 교, 그9 rus』世 드 ng & Ļos sousto suo so || Flo & ¿E pa rtg susae su rī£ € ĻE 15. sto suo so II ng & L國 ;Tu na ựE IBU no los sol. Ito L的러 법은 TBF
Bコg g gコに戦国g Įo ITIẾsis 反TTL取因感 |gs frisssssss sēj lo risissis sự sỉ đı LI FÈ. &B Fü1드 F3D
FEns BEE BmHg
Iso su sis ņš 1, o si so ssos
LÊ BỊ TỬ ț¢, 1$, È qĪ LOE, siis os
등법교fi:
| || JĘD

9T;�"5寸T'剧[][] , [] s sss L그력히려퍼피의미이리A 9"T RTr:;"|*T# Ē ĢIG' EMI「1(MT ||1』5: #학(一혁5,5“) lis'I Ŵ5'IT 집”는 CD!」. CTAW 5"# ED
J D 三」」UgーEP): 1:}%;"|| |ニ」「ニEs}"E!}};" |- 1に s 5'EȚs "Egī Ź!!! Es E "FÈ Z워리어리버여그 「터키어이허[][}''[]9t, 9 원 g'학[][]''[|]? 5') 8 I£15? I (? ", IZ£§ Ù Ù Û Û[]()|| -8USE Pa ng ing Pun드 田8) 55、T[][]1[]GÛTE Es][}''[]§ Ù " Es----s 5's':'ŝ'I# [[][]s, []).is surto stortissis £1,50%[][][][][]' []DJDTDD]-[]''[J『T「Eニ時D"L一一「二ニーBMM)に出Eg GEFE F 8『TRA Z'EP[][] []ŹI ‘5|}ț¢"?|0|0}'{0ŽI → 5'); ''[][]1[][EĤ')}L|E, 5 HI’s so「gt一ー U-一ķī, su no Fısılsı so si fills sī£ s)
----Fısı so sự, HıfıĮįī£ s) {| || || D. ED -国[]{1“T •-M」「二-|}{|'s)EFT$). I' Z§ Essysh sửUPE:Pluma &또 #51드 中 3
#1Tung HTTTu F Furm 50 ||1) D50
£ 1 - † 1. F's) I s}" |[] I} ̊ በ S 9" 9 [ + 6 ̇ ዐ , £" L † |ሠ ቧ" I E ና " + || }}" 더 5 P}" || }} || []] []'" |}ŁĘT" Ë Ë []"#85'I 「ニ)「ニ [[]"I) ȘI}'+10(M" |[1511"T,(M1T115t다.- [10‘T『TTFTT터g 』』『「1 -同FEョg ココにコFE コシ画 --) 三:{H}岭“寸[][]''[]$s,"+[]]]{}{}({}{}5's|||}||}11:{1}{Tú5 || RZ81 : 1 -()』(TU덕:ķF THỊ TỰ fısılsı F#) Tribs ? ;)
si si ' III is "sı ;"sı, o si timo H-ዞ"ዜ Iኻ " ዛ ኔ £ " # ዜ ዛ...Ꭵ iᏗ Ꮏ " Ꭾ L. rᏉ Ꭵ--.su sự — si ps. No, i., ! !! ** **srl. No, o il en rii. No. !-*** - ) ! - - - - - - - - - - - - - - - -, =------- si-- ) ------ -------- --------- ** ----

Page 39
காப்பாளர் துணைக் காப்பாளர்
நம்பிக்கை பொறுப்பாளர் சபை தலைவர்
துணைத் தலைவர்
செயலாளர்
உறுப்பினர்
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் தலைவர் பொதுச் செயலாளர் நிதிச் செயலாளர் துணைத் தலைவர்கள்
துணைச் செயலாளர் துணை நிதிச்செயலாளர் உறுப்புரிமைச் செயலாளர் நிலையமைப்புச் செயலாளர் : நூலகச் செயலாளர் கல்விக்குழுச் செயலாளர் இலக்கியக்குழுச் செயலாளர் : ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள்
உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்
இ6
G፧ ராசிரியர் கா பேராசிரியர் இர திரு.த.கனகரத்த கலாநிதி க.நாே திரு.பெ.விஜயர: பேராசிரியர் அ.
திரு.இ.நமசிவா திரு.ஏ.எம்.சுப்பி திரு.அ.திருநாவு திரு.ஜெ.திருச்சர் திரு.என்.வீரசிங்
பேராசிரியர் சே திரு.ஆழ்வாப்பில் திரு.சபாலேஸ்வி பேராசிரியர் சபn திரு.மு.கதிர்காம வைத்தியகலாநி திருமதி பத்மா திரு.ஆ.குகழுர்த் திரு.ஜி.இராஜகு திருசி.பாஸ்க்கரா வைத்தியகலாநி திரு.இ.சிறிஸ்கந் திரு.மா.தேவராஜ் வைத்தியகலாநி திரு.மா.கணபதி திரு.த.சிவசுப்பிர செல்வி சற்சொ திரு.ஆ.இரகுபதி
திரு.க.இரகுபரன் கலாநிதி வடnAே திருமதி வசந்தி திரு.உடப்பூர் வி திரு.இ.உருக்கு திருமதி சுகந்தி
திரு.க.க.உதயகு திரு.பொ.சந்திரளி திருமதி சந்திரப திரு.டபிள்யு.எஸ் திருமதி அபுவே திரு.மா.சடாட்சர திரு.அ பற்குண திரு.சி.கந்தசாமி திரு.ப.க.மகாதே திரு.த. சிவஞான திரு.க.சுந்தரமூர் திரு.வே.கந்தசா திரு.மா.கருணா திரு.த.இராசரத்தி
திரு.தி.கணேசரா திரு.சி.மணிக்கர

ணைப்பு - 1
مضعیمہ محصہ چہ مسعی ۔۔۔ --سہ۔ ۔
ா.வை.கனகரத்தினம்
கேஸ்வரன் த்தினம்
சண்முகதாஸ்
LJtib ruD60iub க்கரசு ந்திரன்
கம்
ா.சந்திரசேகரன் tளை கந்தசாமி
பரன்
ஜெயராசா
நாதன் தி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் சோமகாந்தன்
தி
லேந்திரா
தி சி.அனுஷ்யந்தன்
因町T母T
gT தி தி.ஞானசேகரன் ப்பிள்ளை
மணியம்
ரூபவதி நாதன் பாலறிதரன் iiojithii
கஸ்வரன் தயாபரன் ரசொக்கன் 0ணிகாந்தன் ‘ இராஜகுலேந்திரா
5 DITT
லிங்கம் வானி பரமசாமி செந்தில்நாதன் னஸ்வரி
Sii
(ன்
ாரஞ்சன் த்தி
S
திதி
னம்
sg/T
33

Page 40
irīši i iš Kiš:
بتی
(ஆ) நூலகக்குழு
(இ) கல்விக்குழு
(ஈ)இலக்கியக்குழு
(உ) உறுப்புரிமைக்குழு
இவ்வருடச் ெ
திரு.மா.சடாட் திரு.ச.இலகுப் திரு.க.சுந்தரமூ திரு.எஸ்.பாஸ் திரு.க.க.உதய
வைத்தியகலா பேராசிரியர் ச திர.க.இரகுபர6 திருமதி பத்மா வைத்தியகலா கலாநிதி வ.மே திரு.ஜி.இராஜகு திரு.ப.க.மகாே
திரு.மா,கணபதி பேராசிரியர் சட திருமதி பத்மா கலாநிதி வ.மே திருமதி வசந்தி திரு.மு.கதிர்கா திரு.க.இரகுபர திரு.ஆ.குகழுர் திரு.க.க.உதய திருமதி சந்திர திரு.மா.சடாட்ச PLAYT FAIf
MY WW i i ijizi 8 .جمجمية
வைத்தியகலார
திருதம்பு.சிவசு
செல்வி சற்சொ கலாநிதி வ.மே வைத்தியகலாற திரு.டபிள்யுஎஸ் திருமதி வசந்தி 5(b.LDT.JLITY, திருமதி பத்மா
திரு.ஜி.இராஜகு திரு.ஆ.இரகுபதி
திரு.இ.சிறிஸ்கந் திரு.பொ.சந்திர திரு.ப.க.மகாதே திரு.இ.உருக்ம6 திரு.மு.கதிர்காய திரு.க.சுந்தரமூர் வைத்தியகலாநி திரு.சி.பாஸ்க்கர

நிதி தி.ஞானசேகரன் (செயலாளர்) பா ஜெயராசா
சோமகாந்தன் நிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தின் கேஸ்வரன் குலேந்திரா
ബ്
நிப்பிள்ளை (செயலாளர்)
ா ஜெயராசா சோமகாந்தன்
கேஸ்வரன்
தயாபரன்
மநாதன்
i
த்தி
குமாா
J6lss6öst t Judefluß
ரன்
நிதி தி.அனுஷ்யந்தன்
ப்பிரமணியம் (செயலாளர்)
ஜெயராசா
ரூபவதி நாதன்
கஸ்வரன்
திெ ஜின்னாஹம் ஷரிபுத்தீன்
b.செந்தில்நாதன்
தயாபரன்
ரன்
சோமகாந்தன்
லேந்திரா
பொலரீதரன்
தராசா (செயலாளர்) லிங்கம்
6
விகாந்தன்
நாதன்
த்தி தி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன்
环
34

Page 41
(ஊ) பரிசில் நிதியக்குழு
(எ) பதிப்புத்துறை/நூல் விற்பனை
(ஏ) சமூக மேம்பாட்டுக்குழு
(ஐ) நிதிமதியுரைக்குழு
திருமதி வசந் திரு.க.இரகுப திரு டொ சந்தி திரு.இ.உருக் திருதி ககந்: திரு.த.சிவஞா திருமதி அ.பு திரு.ப.க.மகா( திரு.உடப்பூர்
திரு.க.இரகுய Guy it fifu is a கலாநிதி வ.ம வைத்தியகல திருமதி பத்ம திரு.ஜி.இராஜ செல்வி சற்ெ
திரு.த.சிவஞா திரு.ஜி.இராஜ திருமதி சுகந் திருமதி அபு திரு.மா.தேவர வைத்தியகல Sb.66).u 6n திரு.மா.சடாட் செல்வி சற்:ெ வைத்தியகல திரு.ச.இலகுப் திரு.சி.கந்தசா திரு.ப.க.மகா
திருதிகனே திரு.சி.ராணிக்
திரு.நா.பஞ்ச

தி தயாபரன் (செயலாளர்} ரன்
மனிகாந்தன் ಪ್ಲೆ ಟ್ವಿಟ್ಲಿ ಗ್ಲಕ್ಹ್ಸಿನ್ತ னரஞ்சன் வனேஸ்வரி தேவா
வீரசொக்கன்
iii; it
ரன் (செயலாளர்}
பா ஜெயராசா
கேஸ்வரன் ாநிதி ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தீன் ா சோமகாந்தன் குலேந்திரா
சாரூப்வதிநாதன்
னரஞ்சன்(செயலாளர்) குலேந்திரா தி இராஜகுலேந்திரா
({'(് ாநிதி சி.அனுஷ்யந்தன்
க்கரா
365 சாரூபவதி நாதன் ாநிதி அகமது ஜின்னாஹற் ஷரிபுத்தின் :பிள்ளை
தேவா
印百母任 க்கராஜா ாட்சரம்

Page 42
Ol
03
05.
இணைப்பு
சாதாரண உ
. திரு.செல்வரத்தினம் மனோகரன் . திரு.சு.குமாரசாமி தங்கவடிவேல்
திரு.சுப்பிரமணியம் நவரெட்ணராஜா
7ே. திரு.வே.இமானுவேல் தவகுமாரன்
. திரு.மொ.ம.மொஹமட் இர்ஷாட் . திரு.கிருஷ்ணர் சிறீஸ்கந்தா . திருமதி ரஞ்சினிதேவி தர்மராஜா . திருமதி பத்மாவதி குணரட்னம் . திருதம்பிப்பிள்ளை இராசதுரை . திரு.சிதம்பரப்பிள்ளை அருள்நேசன் . திரு.கனகசபை விநாயகமூர்த்தி . திரு.இராசநாயகம் இராஜவிஜயன்
செல்வி குந்தவி மனோகரன் . திரு.தம்பையா சற்குணராஜா திரு.சின்னவி சரவணமுத்து . திரு.செல்வரட்ணம் சந்திரகுமார் . திரு.சீனி செல்லத்துரை . திரு.இராசரத்தினம் சாந்தகுமார் . திரு.இராசையா நாகேந்திரராஜா . திருமதி சோதிமலர் தியாகலிங்கம் திரு.குமாரசாமி ரீஸ்கந்தகுமார்
3. திருமதி அபர்ணா நடேஷ்குமார்
efere r:r * er = 1 *r s=':'Arr:r-ættfl:: -
. திரு.நடராசா தங்கராசா
கிரகூவேகப்பிடி ۹گی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
- YYuLLSE SLLLS0L0LLLLJLLLL தருவேலு!! 48:381 முருகமு:தது
. திரு.பொன்னையா வின்னேஸ்வரலிங்கம்
3. செல்வி கல்பனா ஜீவரட்ணம்
. திரு.மொஹமட் முனவ்வர்
செல்வி மகாதேவா துஷித்தா . திருமதி தம்பிராசா பூமணி
திரு.சிவசாமி சிவநேசன் திரு.அப்துல் ரஹீம் முஹம்மது பர்வின் . திரு.குணரத்தினம் ஜெகநாதன்
. திரு.சிவகுருநாதன் இராமச்சந்திரன்
. திரு.த.ஐயாத்துரை தேவராஜா
36

றுப்பினர்
. திருமதி ரீமதி செல்வின் . திரு.சயம்பன் இராமச்சந்திரன் . திரு.கதிர்காமு கிருஷ்ணர் . திருமதி மைதிலி தவகுமாரன்
10. திருசக்திவேல் ஹரிஹரன்
60
62
64
66.
. திரு.ஷ.சந்தான கிருஷ்ண ஐயர்
திருதம்பு மாணிக்கவாசகர் . திருமதி முத்துலெட்சுமி தில்லைநாதன் . திரு.கணபதிப்பிள்ளை அசோகன் செல்வி கோசலை மனோகரன் . திரு.சுப்பிரமணியம் பத்மநாதன் . செல்வி வானதி மனோகரன் . திரு.சிவலிங்கம் பகிரதன் . திருமதி தங்கம்மா நாகலிங்கம் . திரு.டொமினிக் திலிபன்
. திரு.நாகலிங்கம் நடேசதாசன்
. திரு.வேலாயுதம் திருச்செல்வம்
. திரு.ரி.ரீஸ்கந்தராசா
. திருமதி பரிமளஜெயந்தி நவரத்தினம் . திரு.செல்லசாமி தேவபாலன் . திரு.ரீதரன் நடேஷ்குமார்
I rfl.ʻ.Iʻq~r-mra ar ரு.கண்பதபபிள்ள்ை சவரனமுதது
(5
islarktrifa H. Fréchaft flash Eritra-T15
திரு.கிருஷ்ணபிள்ளை தவகுலெரெத்தினம்
ரு
கி
品:
t
rwr ar fod~rwr r~Gw * ry *A**WWyks w
. திருமதி தயானந்தி விமலச்சந்திரன் . திரு.கணபதிப்பிள்னை சிவராஜன் . திரு.த.ஐ.நித்தியானந்தராசா திருமதி அவைத்திலிங்கம் . திரு.கணபதி பொன்னுத்துரை . திருமதி பத்மஜோதி சிவநேசன் திரு.தியாகராஜா முருகபூபதி திருதிக்குவல்லை கமால்
68. திரு.மு.மு.முஹம்மது கலில்

Page 43
இணைப்ட ஆயுள் உ
1. திரு.தாமோதரம்பிள்ளை சண்முகநாதன் 3. திருமதி அல்லி தில்லைநடராசா 5. திரு.பழனிவேல் சிவயோகசுந்தரன் 7. திரு.வயிரவப்பிள்ளை சிவச்சந்திரதேவன் 8. திரு.கனகசபாபதிக்குருக்கள் வைத்தீஸ்வரக்குரு 10. திரு.தேவராசா முகுந்தன் 12. திரு.சோமசுந்தரம் நவநீதன் 14. திருமதி அருணா இரத்தினராசா 16. செல்வி சுகந்தினி சிதம்பரப்பிள்ளை 18. திரு.இராமலிங்கம் சிவராஜா 20. குருகுலராணி சிவானந்தன் 22. கோபாலபிள்ளை குணசேகரம் 24. திருமதி விமலேஸ்வரன் இந்திராணி 26. திரு.அருளானந்தம் அருட்சோதி 28. திரு.ஏ.எம்.நகியா 30. திரு.பரமனாதி யோகராசா 32. திரு.யோகராசா ஜயகாந் 34. திருமதி மகாதேவா புவனேஸ்வரி 36. திரு.தையமுத்து தனராஜ் 38. திரு.தில்லையம்பலம் கருணாகரன்
... a. . . . . ; ervires; 5 -
43. திரு.சு.கோபால் ஏழுமலை
:ஈன்
 
 

- 3
பப்பினர்
2. அருணாசலம் எதிர்வீரசிங்கம்
4. திரு.ஆறுமுகம் தில்லைநடராசா 6. திரு.மயில்வாகனம் சிவலிங்கம்
கள் 9. திரு.பரமசாமி விக்னேஸ்வரன்
11.
13.
15.
17.
19.
2.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
. செல்வி கலைவாணி கைலநாதன் . திரு.பத்மநாதன் தியாகராஜன்
திரு.மார்க்கண்டு திருவாதவூரன் ջof{Մ) VU) Mvy WjV.
. திரு.மார்க்கண்டு கருணாநிதி
திரு.குழந்தை மாணிக்கராஜா வைத்தியகலாநிதி எஸ்.எஸ்.அருளானந்தன் திரு.அம்பலவாணர் துரைசிங்கம் திரு.கனகசபை ஜெயகாந்தன் திருமதி சத்திராணி பாலசுப்பிரமணியம் திரு.வல்லிபுரம் விஜயகுமாரன் திருநாவுக்கரசு இரவீந்திரன் நல்லையா குமரகுருபரன் திருமதி லீலாவதி மோகனசுந்தரம் வைத்தியகலாநிதி சிறீதரன் உதயகுமார் திரு.இரா.பாலசுப்பிரமணயம் திரு.சிவலிங்கம் கிருஷ்ணமூர்த்தி
#los. : TsogniTaoû: 51 h 14Frayssi.5frb
IrMsebevryr marrrer Wu WI
•rr fr-a-ax ri r i rrrr "TV. Szop.wwru vvvvyvuurvrij iiVwGWii i

Page 44
திகதி
05.09.2009
19.09.2009
26.09.2009
0.10.2009
24.10.2009
31.0.2009
4.1.2009
21.11.2009
28.11.2009
O5.12.2009
2.2.2009
19.12.2009
26.12.2009
02.O 2010
09.01.200
16.01.2010
23.01.2010
30.01.2010
3.02.2010
0.02.20 O
3.2010
A.
2
C
2
27.
O
2
O
O
3
O
2
O
●
1.
G.
4.
2.
24.04.200
07.05.2010
15.05.2010
22.05.2010
29.05.2010
O5.06.200
12.06.2010
19.06.20 O
26.06.2010
03.07.2010
0.07.2010
17.07.200
24.07.2010
31.07.2010
இவை சிறுவர்களுக்கான கல்

Wւնւկ 4
தை சொல்லும் நிகழ்வு
கதை சொல்லியவர்
திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி
செல்வி
திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி செல்வி
செல்வி
செல்வி
செல்வி
சந்திரபவானி பரமசாமி வசந்தி தயாபரன் LiguDT Gertrudæsiig5sit உமா துரைசாமி கல்பனா ஜீவரட்ணம் ஞானம் ஞானசேகரம் சுஜாதா குலேந்திரன் சந்திரபவானி பரமசாமி நளினி ராஜசேகர் ஆரணி முரீநிவாசன் குமாரச்சந்திரா நடேசன் LDIT6) assissTg5!J&sruDIT நளினி இராஜசேகர் கல்பனா ஜீவரட்ணம் அ.வளர்மதி ஜ.மனோறா ஜ.மனோறா தராணி சுதாகரன் வி.சித்திவிநாயகி தயாநிதி அரசரத்தினம் அனுஜா அருள்முரளி
-- Arwr : ; frief ாறஞ்சிதம் வேலி
S.
s
.
fa
ΕΥΥ
r
எஸ்.கலாயினி
வரதா குகபாலன்
ust.gigsfras வயலற் சந்திரசேரம்
செல்வி.எம்.சுபாசினி
திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி திருமதி
செல்வி
திருமதி
செல்வி
38
ஜி.இ.ஏ.ஜெசில்டா வயலற் சந்திரசேகரம் வித்தியா மதிதரன் குமுதா முரளிதரன் நளினி ராஜசேகர் ஐ.மனோறா சுமதி ஜோசப் இ.இந்துஜா

Page 45
இனை அறிவோர்
திகதி
6նiւալն
02.09.2009 16.09.2009 23.09.2009 30.09.2009
O7.10.2009
21.10.2009 28.10.2009
04.11.2009 02.12.2009 09.12.2009 16.12.2009 06.01.2010
13.01.2010
20.01.200
O3.02.2010
10.02.2010 17.02.2010
24.02.200
03.03.200
0.03.2010 17.03.2010 24.03.2010 3.03.2010 07.04.2010 21 (4.2010 05.05.200
፣ ን {}ና ን፤}፤ (}
AA AA 1A Vav V.
09.06.2010 16.06.2010
23.06.200 30.06.200
07.07.2010
14.07.2010
21.07.2010 28.07.2010
*சொல்லும் பொருளும்” “விபுலானந்த அடிகள்” “பெற்றோரியம்’ “நான் வியக்கும் காள மேகம்” “கம்பராமாயத்தில் கும்பகர்ணன்” “படைப்பாளுமையுடையான வாசிப்பு” “ஆடல் உலகில் என் சுவடுகள்” “சிவில் சமூக அமைப்புக்களின் அவசியமும் “சிறுவர் பெண்கள் மீதான வன்முறைகள்” “முஸ்லீம் நேசர் சுவாமி விபுலானந்தர்” “இலக்கிய கலாநிதி பண்டிதமணி சி.கணபதி “ஒரு படைப்பாளனின் பருந்துப் பார்வை” “தமிழக வானொலி நட்சத்திரம் தென்கச்சி ச
*நாட்டாரியலில் மட்டக்களப்பு மாந்திரீகம்” “கடந்த 50 ஆண்டுகளில் எங்கள் வாழ்வு ஒ “ஆரோக்கிய வாழ்வில் அக்குபஞ்சரின் சிறப் “அறவழி நின்றவன் இராமணல்லன்” “இலங்கை முதல் இலண்டன் வரை ஒரு தே
கலைஞனின் அனுபவங்கள்” “தமிழக இலக்கிய சந்திப்பு” “தமிழக இலங்கை கவிதை உறவுகள்” “தமிழ்ப் பாரம்பரியச் செல்வங்களைப் பாதுக “பயன் தரு பகவத் கீதை' “புலம் பெயர் வாழ்வில் எனது இலக்கியத்த “எமது வாழ்வும் சிந்தனையும்” “முதியோரும் மூளையும்” “இலங்கையில் தமிழர் பாரம்பரியம்’
*5.5*2tres: #. 55ft6gg3ʼ
“இந்தியாவிலுள்ள புலம் பெயர் இலம்பாடுை
உதவிகளும் உரிமைகளும்” “தமிழ் நாடக அரங்கில் நடிகவே
பங்களிப்பு” “மீள் கட்டமைக்கக் கூடிய சக்தி மூலங்கள் “மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு” “இலங்கையின் சுற்றாடற் சட்டம் இயற்கை
அபிவிருத்தி மனித உரிமைகள் மற்றும் ந6 என்பவைகளின் பின்னணியிலான சில சிந்த “எம் மதமும் சம்மதமான செம்மொழி” “என்றும் தேன் வற்றாத ஜீவ மலர்களாக ெ அ.முத்துலிங்கத்தின் கவிதை உலகம் ஓர் “மாணவர்களின் மொழி விருத்தியும் தமிழ்ெ
LumTL JT6ðasOblub” “இசைக் கலைஞருடன் ஒரு சந்திப்பு”
w
“கவிஞர் ஈழவாணன்"
“எல்லைகள் கடக்கும் மரபுக் கலைகள் (ே நகர ஒபேரா அரங்கில் (Opera theatre) ே தமிழ் கூத்திசை நாடகம்) - ஓர் அனுபவப்
 
 
 
 
 

ாப்பு - 5
ஒன்று கூடல்
உரை நிகழ்த்தியவர்
செயற்பாடும்”
பிள்ளை”
வாமிநாதன்”
ரு மீள் பார்வை
y
ாட்டப்புற
x 8. Tiris, Tsar
rir: rari: Siat Juy LuwVIIV-uwi
வளங்கள்
லாட்சி ணைகள்”
வளிப்படும் பார்வை”
DTypů
ார்வே, ஒஸ்லோ Dடையேறிய பகிர்வு”
பண்டிதர் ம.ந.கடம்பேஸ்வரன் திருமதி புலவர் பூரணம் ஏனாதிநாதன் திருமதி கோகிலா மகேந்திரராசா செல்வன் தபேந்திரன் கபிலன் திரு.வி.விமலாதித்தன் கலாநிதி ந.இரவீந்திரன் நாட்டிய வேள் கலைஞர் வேல் ஆனந்தன் திருமதி சாந்தி சச்சிதானந்தன் திரு.எஸ்.ஆர்.பாலச்சந்திரன் திரு.ஏ.எம்.நகியா
திரு.சி.கந்தசாமி மட்டுவில் சோ.ஞானக்குமரன் பன்னூல் ஆசிரியர் தமிழ்மணி மானா todsassii
மணிப்புலவர் மருதூர் மஜீத் திரு.ந.மனோகரன் வைத்தியகலாநிதி கே.மகேசு செல்வன் கிருஷாந்தகுமார்
நடிகர் சிலோன் சின்னையா கொழுந்து ஆசிரியர்அந்தனிஜீவா கவிஞர் அருணா சுந்தராசன் திரு.க.சசீவன் திருமதி தயாநிதி அரசரத்தினம் திரு.ஜிவகுமாரன் திரு.எஸ்.ஜெ.யோகராஜா வைத்தியகலாநிதி எஸ்.சிவதாஸ் திரு.என்.கே.எஸ்.திருச்செல்வம் வடகோவை பூ.க.இராசரத்தினம்
யசோதரா கதிர்காமத்தம்பி
திரு.அந்தனி ஜீவா திரு.குணரத்தினம் செந்தீபன் திருமதி வயலற் சந்திரசேகரம்
திரு.அ.சர்வேஸ்வரன் திருமதி புலவர் பூரணம் ஏனாதிநாதன்
திரு.சந்திரசேகரன் சசிதரன்
கலாநிதி உலகநாதர் நவரட்ணம்
சங்கீத வித்துவான் திருமதி சரஸ்வதி
UITässlu uymrasFMT
திரு.ஓ.கோகுலரூபன்
பேராசிரியர் சி.மெளனகுரு

Page 46
இை
இலக்
திகதி
விடயம்
6.10.2009
23.10.2009
06.11.2009
31.2009
27.2009
11.12.2009
18.12.2009
15.01.2010
22.0.200
05.02.2010
12.05-2010
19.02.2010
05.03.2010
02.04.2010
16.04.200
23.04.2010
30.04.2010
2105.200
18.06.2010
16 .Ꭴ7.2010
“புலம் பெயர்ந்தோர் இலக்கியம்”
“தாய் மொழிக்கல்வியும் கற்பிக்கும் கலைய
“வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற வழிகள்” “ஸ்ரீபன் கோவி” வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற
ஏழு பழக்கங்கள் “பரதக் கலை” “ஜெர்கின்ஸ் இன் பொருளாதார அடியாளில்
வாக்குமூலம் ஒரு கருத்துரை” “தமிழ் நாடக வளர்ச்சியின் இன்றைய நி: “சேர் பொன் அருணாசலம் நினைவுரை” “நாட்டியம் வளர்த்த பெண்கள்" “கவிஞர் குறிஞ்சி தென்னவனின் வாழ்வும் “தமிழும் பக்தியும்” “இலக்கியத்தில் இயற்கை” “தமிழ்ச் சிறுகதையும் வ.வே.சு.ஐயரும்” “சிந்திக்கத்தவறிய செயல்கள்” “ஈழத்துத் தமிழ் நூல்களை உலகவியல் ரீ
ஆவணப்படுத்தல்” “கவிஞர் வைரமுத்துவின் கவிதைகள்”
“பண்டை இலங்கையின் மத பாரம்பரியம்”
“றி இராம அவதாரம்” “காலமும் கவிதையும்”
'நிலாவணனின்” வேளாண்மைக் காவியம்

ணப்பு - 6
கியக்களம்
உரை நிகழ்த்தியவர்
திரு.ஆதன் தாட்சண்யா quib” திரு.ஆர்.எஸ்.மகேந்திரராசா திரு.எஸ்.ஆர்.பாலச்சந்திரன் றோரின்
திரு.ரி.தனராஜ் செல்வி ஆரணி முரீநிவாசன் ன் ஒப்புதல்
திரு.ரா.நித்தியானந்தன் லை” கலைஞர் கலைச்செல்வன்
திரு.சி.அயோதிலிங்கம் திருமதி பிரகதாம்பாள் தில்லைநடராஜர் usolub" திரு.அந்தனி ஜீவா
திரு.சிவா மகாலிங்கம் துணைவியூர் கேசவன் திரு.மோசெஸ் சைவப்புலவர் சு.செல்லத்துரை தியில்
திரு.என்.செல்வராசா முல்லை ரிஷானா கலாசூரி ஆ.சிவநேசச் செல்வன் திரு.இராசையா றிதரன் கலாநிதி மகேந்திரராசா பிரவீணன்
திரு.எஸ்.எழில்வேந்தன்
40

Page 47
1. 04.12.2009 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
2. 08.01.2010 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
3. 26.02.2010 v உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
4. 19.03.2010 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம் கடம்
S. 23.07.2010
உரையும் பாடல்களும் வயலின்
●,卑 1 Arresztésreh سمسحے سمیعح کو ھے ۔ ؛ تصچھ سمع=
6. 30.04.2010 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
7. 29.05.2010 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
8. 11.06.2010 உரையும் பாடல்களும் வயலின்
மிருதங்கம்
வாக்கேயக
- “பாபநாசம் சிவன் - இசைக்கலை - திரு.எஸ்.திய - திரு.அ.இரகு
*கோபாலகிருஸ்ண - செல்வி சஜி - திருமதி சுவ
- திரு.க.சுவாய்
*ஊத்துக்காடு விெ - திருமதி செ - திரு.எஸ்.திப - திரு.க.சுவாய்
*முத்துஸ்சுவாமி
- செல்வி உத - திருமதி சை - திரு.வை.வே - திரு.வரதரா
*அண்ணாமலை
தமிழிசை
*அருளாளர் மான
- கலைமணி - திருஎஸ்.திபா - திரு.வை.வே
*சுப்பிரமணிய பா - திருமதி ஜெ - சிவபூரி வி.சு - பிரம்மறி ஏ.
- *அருளாளர் திரு
- செல்வி வை - சிவறி வி.சு - பிரம்மறி ஏ

ணப்பு - 7
ரர் வர்சைய்ல்
மணி திருமதி ஹேமவதி கபிலதாஸ் ாகரன்
நாதன்
பாரதி” gJT6opafu IFT
rணாங்கி சுகர்தன் நொதன் சர்மா
பங்கட சுப்பையர்” ார்ணலதா பிரதாபன் ாகரன் நொதன் சர்மா
திஷிதர்” யதிவ்வியமணி மகாலிங்கம் ந்தவி நிஷாகரன்
னிலான்
ரெட்டியார்” யதர்ஷினி ஜெதிஸ்வரன் ஸ்வதி சுப்பிரமணியம்
siryffry' ariy (Rasirisk -- - - - ഷ - -- ..
மரபில்
ரிக்கவாசகர்” திருமதி நிலானி கோபிசங்கர் ாகரன்
ணிலான்
ாரதியார்” கதாம்பிகை கிருபானந்தமூர்த்தி ப்பிரமணியக்குருக்கள் ஜி.சுவாமிநாதன் சர்மா
ஞானசம்பந்தர்” பஷ்ணவி ஜெயச்சந்திரமூர்த்தி ப்பிரமணியக்குருக்கள் ஜி.சுவாமிநாதன் சர்மா
4.

Page 48
ọ9 LVU InĘ ș09ʊ ŋ9īnījise)OUTUU9%S86 I 7 LUT OUsol3/U1 ( 1 1,1iw ucz wczuzu , uwzı sıvı +=> 'u'; 1 · · · • • • • • • • • ~ G ~~~~~~ ·wae wae Q91|qi mẹposẽ Ģ9f9ugi sąjuỌ9úns00'000€986 I o L0o01ọogo sírı ņluo locos 1909ų9Įıņú?!?!?’ırı€) (109f9úh ņĝisợloĝ | 80 stos@joqghormoso moșos@ |#úun Ļ9æologi00’009ZŞ86s o 90° LZọogoựîn siholoogi oặrī£110.9oco, o úrnųjįpusúng) | Ło hos@g) (însoshqılı9@00’000çZ || 986 I '80' [$ọsựựín qiornugirnųís@* Urie) soorts shı Çiğilgio | 90 (o 9c 9 gjørn-æ) oặcoŲ99800’009 Z€86 I o L0° L0Çsựgırı ņhsiscos qılońrılırnĝơı’o ɲɔɔnosh ņoĘseŞ0 ọ91ī£ mișopos No -loogiúɑ9-æ00°009 ZZ86 I * [ [ "$Zọogoựrı sıfı919&olgi quo[$$úırī£, so snoooooo ɗooft) orglo | yo údo@zio homo Qsmụ9@line)00’009 ZZ86|[^0] '80Logo ņ9Țıņúoņālo spool]og):Go (ĶīgÍLogo | €0 (osoolgi-igo@)ħ9 sog) ự90.js$$ĝiợngs00°09′Z IZ86|| ‘80’0%ọsựgın Çılı91909 ĝi 119œ9ņ9ȚıņĢfilosoođĩ) hoạ9hự9f90ĵqi | ZO (o 909.gs-ıcss&)ơico ports ugi00’000ZZ86 I “80’90ọ9ựựíri sihollscoigi ĝılmış9$đĩ) sonun eloof, hog##0.909ọ9đī)I0 į911gi quo? Ugig)/gicos?取自rnsorguðirtos@sigiq9ழழிா
qi@oņurn,șigi fırınloos úgsgiúlại 1,9 uoợjųffgirlsso qisiĥoợsgriffîn orņuso

1ணப்பு - 7
ർunളുഴ990
qımişș09© orglo 11ổiņ9 mŲıņuoợ9|Jose) Lðiņs úllosofisiqoự uđìņ9 ĝ19@ņ919@,$ qımişș09@ @-ı Ugi
ho soɔ goɖoĝĝigis fíos@ņoșłU9ņnfro 1,9o%209@
ọ9ựŲíriņơiooooh!!! 9ọ9o ɑnɑ909hụoșurn@cools, 935 (cog) zio șħ9ņnfæ Ọornţ9-17ī£ 0,99), o șĥ9ņo akođĩ)Ðgs
00’0000£ .
00°0'000€ 00:0000€ 00’0000£ 00’0000£ 00’0000 I 00’0000Z 00’000€
00°000Z
00°000Z 00’000Z 00’0009 00’000$
800Z°90’0€ Ç00Z’ț70°09' Ş00Z" ZO’8Z ț700Z ’60’’ LZ #00Z°90’ LI Z66|[o 90° ŞI [66][^90"#Z 686 I o L0°9'I 886 I o L0°ZI
886s ^ LO”?! 986 I " [ [ "$0 986 I * I I~90 936 Io II '90
ợ9ựún siholoogi ņ9ųog)ứmodo quos@
*qıloozi soft)/goooooo @,$
Do Lúgoumový·ọ1919's) $
IỆț¢fi) soorts (19° oog)g'
qılos $6&o line), uos@so ọsựựırı sıĥ91,909|9] qılološķú@o@ (1@Ụio qopųín quoi?#(11,9@"#e) · @Ę snoo909$ 1,91|199ņ9đĩ) orglo ọ9ựųîn 11909||9ųıņforglo yoguļo ulog)ơiosono)? ọogosín ở171@?IIIII||G UGIqisesgo głosóııĝon ş9ọ9€e) șğişioğruogo ọsựųírı sıfsı99cc99] qimų,9ơnńųıņooņ1919 sımựíno) Çılgonosios ąsoņ9æọ19ơi hợıđì) Joe) ọ9go sri ņlų9.199&ots 1909ų9ļņņinsg)űsorựpo-souri ự91/1891,9đĩ) ọsự gírı sıł91,909|ại úloo Inso9riqiko-go sgif@ọ919-17ī£ çoựÚTıņĥ91,909$ff qımų,9ơnúţıņiertogrọ1919 ffurmýrie) QR9€œ9
SLS SLL LS SS SLS00S LLSLS
(ZZ IZ OZ 6I 8I LI
9I
ŞI ᎭᏓ
£I ZH I I 0s

Page 49


Page 50


Page 51


Page 52
!|.s.-·*****
 
 
 

蠟
*玖銅壽
90- bigiốīsos,
oors)& Norto Lg L at:3
goɖornog) oorlogsvoog; gioso oặigis shqiĥ) Lae,
******