கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலண்டன் சைவ மாநாடு (சிறப்புமலர்)

Page 1
ederationo
 


Page 2
You though
extension was Cl
Serpen
W europe's for N. the Preside
Summer pav
chance SC
Architecture O Maintenance <0 P Refurbishment O
If you are thinking of imp trust us to turn you
Penten CO
Tel: +44 (O)2
'ల
T 'ய - 芸 is Operations Director. Ranjith Ratnasingham B
سمتی
 
 

t that building your omplicated?
KAW ' A. ^|, '
Itine Gallery in London, is
emost gallery of modern art. When ent of Brazil, agreed to open their
fillion they were leaving nothing to
) they called us
General Building O roperty Management O Project Management O
}roving your home, you can ur dreams into reality.
nStruction Ltd
O 7585 2586
(Eng. (Hons) CMgt. MBA, Part of the Penten Group of Companies

Page 3
ஏழாவது ை
Seventh Annual
“நமது சைவத் தமிழ்ப் பாரம்பரிய
“JOIN HANDS TO PROMOTE & PROPA
Saturday 10th July 2004 9.30 a.m. - 9.30 p.m.
HIGHGATE HILL
MURUGAN TEMPLE
200A, Archway Road, London N6 5.BA.
Tel: O20 8348 9835
 
 

சவ மாநாடு
Saiva Conference
ங்களைப் பேணிடுவோம் வாரீர்!”
GATE OUR SAIVA TAMIL HERITAGE.”
Sunday IIth July 2004 9.30 a.m. - 9.30 p.m
LONDON SIVAN KOVIL
4A, Clarendon Rise, Lewisham,
London SE135ES.
Tel: O20 83189844

Page 4
*வது சைவ மாநரி
நிலைபெறுமா றெண்ணு
நித்தலுமெம் பிர
புலர்வதன்முன் அலகி f பூமாலை புனைந்
தலையாரக் கும்பிட்டுச்
சங்கரா சயபோற்
அலைபுனல்சேர் செஞ் ஆரூரா என்றென்
இம்மலரில் உள்ள ஆக்கங்கள் |
கட்டுரையாளர்களின் கருத்துக்கள்.
 
 

rடு இலண்டன் 2004
றுதியேல் நெஞ்சே நீ வா ானுடைய கோயில் புக்குப் ட்டு மெழுக்கு மிட்டுப் தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித் * கூத்து மாடிச் றி போற்றி யென்றும் சடையெம் ஆதியென்றும் ாறே அலறா நில்லே.
تجتي
மலர் ஆசிரியர்

Page 5
7வது சைவ மாநாடு
The Federation of Saiva பிரித்தானிய சைவத் திரு
4A, Clarendon Rise, Lewisham, London SE135E
SHREE GHANAPATHY TEMPLE LONIDON SIWA
125-133, EFT: R): 4A. Clarend
Willed). Lewish: LðIld’Il SW || !) 8PU, London SEl Tel: O2) 854 414 Te):(2) 83
OPENING TIMES MOil - Thu & Salt - Sull OPENING
900 a.m to I () ()() p.m M)I1 t) ! Friday 8.00 a.Ill to : 9.00 a.m to 11.00 p.m. 5.30 p.m to . P}),JA TIMES PJAH TI | () OC). I 2.)), 5 ()(). 8 (OO) 8.3). I2C)C), só
SRI KANAGA TIILIRKKAI AMMAN TEMIFIE 5, Chapel Road, West Ealing,
L(1r 1d( 1r WW13 9,A, E. Tel: 288 1 835
OPENING TIMES Mol, Wed & Thu 800 to 30 S 5) to OOH)
Tule o F 8. ()) { -4, ()) & 5 OC) to 1 (0.3) PJAHTMES 8)), 12(1), 5)(), 8.0)
 
 
 

இலண்டன் 2004
(Hindu) Temples U.K.
க்கோயில்கள் ஒன்றியம்
ES Tel: 020 8318, 98.44 Fax: O2) 8318, 208
TEMPLES
.N KOVII. HIGHGATEHILL MUR UGAN TEMPLE
On Risc. 200A, Archway Road,
l London N6, 5 B.A.
35ES. T: O2O 8348 9835
88844 OPENING TIMES
Monto Thu
TIMES 8)) to OO & 5)() ( 9.))
პur FTi: 8.) to 3)) & 5)) L ())}
.30 p. In Sa & Sull
00pm 8) to O() & 5)() is 9.))
IMTHEG P()()JAH TIMIES
(OCI) F ( ) 8 OC). I 13) 5)). 8.))
SRI RAJAR AJESWAR Y AMI MILAN TEMPLE Dell Lane, Stoneleigh, Surrey KT 17 2NE.. Tc:(2) 83) 814
OPENING TIMES M011 t Fri S() () ()) & 5.3) to 3C) W. Ends: 8.30 to 9.30 p.m. PU)JAH TIMES 8.3(, ). SO()

Page 6
13.
14.
15.
16.
7.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2ケ.
26.
27.
28.
29.
30.
7வது சைவ மாத
LD6 JT
தலைவரிடமிருந்து.
செயலாளரிடமிருந்து.
வாழ்த்துச்செய்திகள்
சமயாசாரியார் காட்டிய வழி
The Trisulam of Siva
அவனருளாலே
அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு
Saivism in Early Sri Lanka - A Historical Perspective
சந்தனாசாரியார் காட்டிய நெறி
தமிழ் அருச்சனை
அருள்மறையின் அற்புதக்கோலம்
வேதம் தந்த விஞ்ஞானம்
அந்நிய மண்ணில் சைவ மாநாடுகள் நடக்கட்டும்!
Understanding Our Children To Give Them Faith in t
The Glory of Thiru - Neeru
காலமறிந்து எம் கடமை செய்து நிற்போம்!
தேம்ஸ் நதி மீதுரரும் சைவநீதி
அப்பர் அருளமுதம் - சில துளிகள்!
திருமுறை - தமிழ்மொழி - தாய்மொழி வழிபாடு
உயர்வாசற்குன்று முருகன் கோயில்
Survival of Saivism as a Practising Religion Amidst W
Historic Breakthrough For World Saivites
ஆம்விதி நாடி அறம் செய்மின் சுவாமி விவேகானந்தரின் சொற்பொழிவுகள்
இன்னும் ஏன் இந்த உறக்கம்?
நாவன்மைப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்கள் எ
தேனை மிஞ்சும் தேவாரம்
சைவ சமயமும் தமிழ் மொழியும்
வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும்
ஆலயங்களும் எதிர்காலமும்

ாடு இலண்டன் 2004
டக்கம்
O, GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO O O
Less D
O6
07
11
25
29
32
34
39
44
47
ქ56
62
65
he 21st Century 67
69
ZI
ク2
Z3
Z6
クク
Western Culture 82
84
85
87
89
விபரம் 92
97
104
106
110

Page 7
7வது சைவ மாநா
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
ゲI.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
பஞ்சபுராணம் - அன்றும் இன்றும்
ஆன்ம வைத்தியம்
பெண்ணிலிருந்து மண் வரை.
சைவத்தின் மேன்மை
சைவ சமயமும் எமது கலைகளும்
அன்பு நெறியே சைவ நெறி
சைவரும் ஆலய வழிபாடும்
அடுத்த சந்ததியின் சைவ வழிபாடு
புலம்பெயர் இளைஞர்களும் சைவ சமயமும்
பன்னிரு திருமுறை
பதினான்கு சாத்திரங்கள்
மொரீசியசில் தமிழ் வழிபாடு
Why Internal Relationship with Siva
Surviving as Saivites in 21st Century west
Diet Principle in Hinduism For Healthy Living
Saivaism - who has the answers?
The loss of Saivaism for the youth of tomorrow
An Apostle of Culture - Annanda Coomaraswamy
Introduction to Sivagnana Botham
Biography of Arumuga Navalar
Musicology of Thevaram and Tiruppugazh
Lexicon used by Saiva Saints
Saiva Siddhantham and the philosophy of Modern Phy
Siva Linga
Saiva Icons of Tamilnadu
Essentials of Saivism
A Universal Prayer
Show me the way
விளம்பரங்கள்
நிகழ்ச்சி நிரல்
கருணை நிறைந்த உள்ளங்களுக்கு.

டு இலண்டன் 2004
sics
112
15
117
119
121
123
126
128
130
32
36
141
142
146
151
52
154
155
158
160
162
164
66
168
172
74
176
176

Page 8
27 Gougs GopSF6nu LonTB5nT(
பிரித்தானிய சைவத்தி Federation Of Sae
4a, Clarendon Ri
Tel: O208318
Chairman: Mr. A. Vairavamoorthy O2O 854O 7710
Secretary: Mr. N. Satchithananthan 020 8690 0401
Treasurer: Mr. S.Yogarajah O2O 86.79 1094.
Vice Chairman: Mr. R. Gunasingam
Asst.Secretary: Dr. S. Maheswaran
Asst.Treasurer: Mr. S. Karunailingam
Members: Mr. V. Sellathurai Mr. S. Premachandra Dr. T. Sriskandarajah Dr. S. Sritharan
Affiliated Temples:
Shree Ganapathy Temple 123-133 Effra Road Wimbledon London SW9 8PU Tel: O20 85424141
Sri Kanaga Thurkkai Amman Temple 5, Chaple Road West Ealing London W13 9AE Te: O20 881 O O835
Highgatehili Murugan Temple 200A, Archway Road London N65BA
el: 020 83489835
Sri Rajarajeswary Amman Temple Dell Lane Stoneleigh Surrey KT172NE Tel: O2O 83938147
London Sivan Kovil 4a, Clarendon Rise Lewisham London Se35ES
e: 020.83188844
தலைவரி
பிரித்தானிய 60))ტ றியம் இவ்வருடம் ஏழ வதையிட்டு பெருமித யத்திற்கு வித்திட்டே உரம் இட்டவர்கள் சின் ஆன்மாக்கள் சாந்திய கடந்த ஆண்டுகள் அனைத்தும் எமது வளர்க்க உதவும் என் புரியும் சிவாசாரியார் வழிபாடு நடத்துவது ஞர்கள், சிறுவர்கள், பங்குகொள்வதையிட் இந்நாட்டில் ெ கலாசார, சமய வழி அதற்கு நாம் வழிகா6 பங்குபற்றும் ஒவ்வொ தோன்றிவரும் சைவக் இயங்கவைக்க வேண்டு சைவர்களுடைய வழி மல் கொண்டாட ஏற்ப இங்கு வாழப்பே நாடுகளில் வாழப்போ அமைக்க இம்மாநாடு நாம் கடமை, கண்ண பிடித்து அடம்பன் ெ வாழ்வோம்.
“தென் எந்நாட்
 

தி இலண்டன் 2004
திருக்கோவில்கள் ஒன்றியம் ஐ.இ. liva (Hindu) Temples U.K.
se, Lewisham, London SE135ES 98.44 Fax: 020 8318 2108
டமிருந்து.
சவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்
ாவது மாநாட்டை நடத்து
ம் அடைகின்றேன். ஒன்றி பாது, அதனை ஆதரித்து
ஸ்ர் சிவபதம் அடைந்துவிட்டார்கள். அவர்கள்
டைய சிவனைப் பிரார்த்திக்கின்றேன். ளில் பல ஆலயங்கள் உருவாகிவிட்டன. இவை பாரம்பரிய சமய, கலை, கலாசாரங்களை பதில் சந்தேகமில்லை. கோயில்களில் கடமை கள் நமது தாய் மொழியான தமிழிலும் இறை வரவேற்கப்பட வேண்டியதாகும். இளை தாய்மார்கள் அனைவரும் இம்மாநாட்டில் டு நாம் அனைவரும் பெருமைப்படுகின்றோம். பருகிவரும் எம் சமுதாயம் மொழி, கலை, பாடுகளைத் தொடர்ந்து பேணவேண்டும். ண வேண்டும். இவை பற்றி இம்மாநாட்டில் ருவரும் சிந்திக்க வேண்டும். அத்துடன் இங்கு கோயில்கள் அனைத்தும் ஒரு குடையின் கீழ் டும். எல்லோரும் ஒருவழியைக் கடைப்பிடித்து பாட்டுப் பெருநாட்களை, நாட்கள் வேறுபடா பாடுகள் செய்யவேண்டும். ாகும் வருங்கால இனத்திற்கும், எமது தாய் கும் சொந்தங்களுக்கும் ஒரு உறவுப் பாலத்தை களும், ஒன்றியமும் அத்திவாரம் இட்டுள்ளன. Eயம், கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றைக் கடைப்
காடி' போல் ஒன்று திரண்டு எம்பணி செய்து
ானாடுடைய சிவனே போற்றி! டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!”
நன்றி
வணக்கம்

Page 9
7வது சைவ மாநாடு
பிரித்தானிய சைவத்தி Federation of Sa
4a, Clarendon RiS Te: O2083189
Chairman: Mr. A. Vairavamoorthy 020 8540 7710
Secretary: Mr. N. Satchithananthan O2O 8690 040
Treasurer: Mr. S.Yogarajah O2O 8679 1094
Vice Chairman: Mr. R. Gunasingam
Asst.Secretary:
Dr. S. Maheswaran
Asst. Treasurer: Mr. S. Karunailingam
Members: Mr. V. Sellathurai Mr. S. Premachandra Dr. T. Sriskandarajah Dr. S. Sritharan
Affiliated Temples:
Shree Ganapathy Temple 123-33 Effra Road Wimbledon London SW198PU Tel: O20 85424141
Sri Kanaga Thurkkai Amman Temple 5, Chaple Road West Ealing London W139AE Tel: O20 881O O835
Highgatehili Murugan Temple 200A, Archway Road London N65BA Te: O2O 8348 9835
Sri Rajarajeswary Amman Temple De Lane Stoneleigh Surrey KT172NE Te: O2O 83938147
- London Sivan Kovil
4a, Clarendon Rise Lewisham London Se135ES Tel: O2O 83188844
செயலாளர்
இந்நாட்டில் ஆல பட்டு வழிபாடுகள் ந எமது சமய விசேட அனுட்டிப்பதில் ஆல பாடு காணப்படவில்ை மக்களிடையே குழப்பங் இந்நிலையைத் தவிர்க் தினரை யான் அணுகி 01-03-1998ல் “பிரித்தா
உருவானது.
அன்றே, ஒன்றியம் டது. ஒன்று, அனைத்து சமய நடவடிக்கைகளை இலண்டனில் ஒரு சை: முடிவுகளாகும்.
தற்பொழுது, அனு சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து இ "திருக்கணித பஞ்சாங்க செய்தது. அந்தவகையில் பட்டு வருகின்றது.
இதற்கு அடுத்ததா வான நோக்கங்களை மு மேற்கொண்டது.
இந்நாட்டில் வாழு ரிடையே சைவ சமய அ முறையினரிடையே பன் சாத்திரங்கள், சைவ தத் தாய் நாட்டில் உள்ள அவர்களைக் கெளரவிட சூழல் வலுப்பெறுவதுட உறவு தொடரப்பெறுவ, ஆண்டுதோறும் சைவ
 

இலண்டன் 2004 ருக்கோவில்கள் ஒன்றியம் ஐ.இ. iva (Hindu) Temples U.K.
e, Lewisham, London SE135ES 84.4 Fax: 020 8318 2108
ரிடமிருந்து.
}யங்கள் பல ஆரம்பிக்கப் டைபெற்று வந்தபோதும் தினங்கள், விரதங்களை
பங்களிடையே ஒருமைப்
ல. இதனால் எமது சமய பகளும், விசனங்களும் ஏற்பட்டு வரலாயின. கும் முகமாக இங்குள்ள ஆலய நிர்வாகத் கி, அவர்களை ஒன்றிணைத்ததன் பயனாக
னிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்”
இரண்டு முக்கிய முடிவுகளை மேற்கொண் ஆலயங்களும் ஒரு பஞ்சாங்கக் கணிப்பின்படி மேற்கொள்வது. இரண்டு, ஆண்டுதோறும்
வ மாநாட்டை நடத்துவது என்பனவே அம்
பவ வாயிலாக பல்லோரின் கருத்துக்களையும் இந்நாட்டு நேரத்திற்கு ஏற்ப கணிக்கப்பெற்ற த்தின்”படி ஒழுகுவது என ஒன்றியம் முடிவு
) வருடாவருடம் நாட்காட்டியும் வெளியிடப்
க சைவ மாநாடு நடாத்துவதற்கான தெளி ன்வைத்து ஒன்றியம் அதற்கான ஏற்பாடுகளை
ழம் எமது சமயத்தைச் சேர்ந்த வளர்ந்தோ அறிவைப் பெருக்குவது, எமது இளைய தலை ானிரு திருமுறை, பதினான்கு சைவசித்தாந்த துவங்கள் ஆகியவற்றைப் போதிப்பது, எமது
சமய அறிஞர்களை அழைப்பதன் மூலம் ப்பதுடன் அவர்கள் கருத்தால் எமது சமயச் -ன் தாய்நாட்டிற்கும் எமக்கும் இடையிலான து, என்னும் இந்நோக்கங்களை முன்வைத்து மாநாடு நடாத்த ஒன்றியம் முடிவு செய்து

Page 10
7வது சைவ மாநா
செயல்படுத்தியது. 11ம் 12ம் திகதிகளில் ஜூை நடாத்தப்பெற்றதுடன், இவ்வாண்டு ஏழாவ: குறிப்பிடத்தக்கது.
இவ்விடத்தில் இந்த சைவ மாநாட்டின் குறிப்பிடுதல் அவசியமாகிறது. இம்மாநாடு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வது இம்மாநாட்டி நடாத்தப்படவுமில்லை. எம்மவருக்கு சம மாநாட்டின் நோக்கமாகும்.
இந்நாட்டில் எமது குழந்தைகளுக்கு 1 வாய்ப்பு இல்லை. வாரவிடுமுறைகளில் நை சைவ சமயத்தைப் போதிப்பதில் ஆவல் கொ கற்பிப்பதில் பல வசதிக் குறைவுகள் உள்ள நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளத் தேவை செயல்படுத்தியுள்ளன. மாநாடுகளில் ெ நடைமுறையில் முழுமையாகச் செயற்படுத்த பற்றி அலசி ஆராயப்பட வழிவகுத்தமை இம். அதுமட்டுமன்றி, எமது மக்கள், இந்து களைப் புரியத் தொடங்கியுள்ளனர். நாம் இந் எமது தாய்நாட்டிலேயே, கோயில் திருவி கதாப்பிரசங்கள் நடைபெறும்போது ஒரு கு கச்சேரிகள் என்றால் இன்னும் சற்று அதிகப பெற்றால் கூட்டம் அலைமோதியதையும் நா கொண்டு, தொலைக்காட்சியில் திரைப்பட களையும் பார்க்க நிறைய வசதிகள் இருக்கும் ணிக்கை குறைவாகவே இருக்கிறது. இம்மா களைப் பெருக்கித் தமது பிள்ளைகளுக்கும் ச எமது சமயத்தைப் பேணவேண்டும் என்ற இம்மாநாட்டுக்கு வருகிறார்கள், வருவார்கள் வருபவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகமானால் இ6 “சைவமும் தமிழும் எமது இரு கண்கள் இது எவ்வளவு தூரம் உண்மையாகிறது எ வருடங்களுக்குள் எமது மக்கள் வாழும் ே திருமணங்கள்? எமது சமயத்தை, கலைகை இத்தாலிய இன்னும் எத்தனை மொழிகளில் இவற்றிற்கான காரணம் என்ன?
எமது முன்னோர்கள், எமது தாய்நாட சகோதர சமயத்தைச் சார்ந்த மக்களுடன் வழிசமைக்கத் தவறியமையே காரணம். ஆகே
மொழி, மதம் நிலவும் சூழ்நிலைகளில் வாழ்ந்

டு இலண்டன் 2004
ல 1998ல் முதலாவது சைவ மாநாடு சிறப்பாக
து சைவ மாநாடும் சிறப்பாக நடைபெறுவது
ா தன்மைப் பண்புபற்றிச் சில வார்த்தைகள் சைவ சமய ஆராய்ச்சி மாநாடு அல்ல. சமய டன் நோக்கமுமல்ல. இதுவரையில் அவ்வாறு ப விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதே எமது
பாடசாலைகளில் எமது சமயத்தைப் படிக்க டபெறும் தமிழ்ப் பாடசாலைகளிலும் எமது ண்டவை அல்ல. கோயில்களிலும் சமயத்தைக் ன. இவை பற்றியெல்லாம் சிந்தித்து இயன்ற யான தூண்டல்களையும் இம்மாநாடுகள் தரிவிக்கப்பட்ட பல நல்ல கருத்துக்கள் ப் படவில்லையாயினும் மக்கள் மனதில் இவை மாநாடுகளே.
, 'சைவம்' என்ற சொற்களுக்கான அர்த்தங் து கலாசார வழிவந்த சைவர்களே. பிழாக்களின் போது சமயச் சொற்பொழிவுகள், றிப்பிட்ட மக்கள் கூட்டத்தையும், நாதஸ்வரக் )ாகவும், "சின்னமேளம்', ‘சதிர்க்கச்சேரி' நடை "ம் அறிவோமல்லவா? இங்கும் வீட்டிலிருந்து ங்களையும், சின்னத்திரை தொடர் நாடகங் போது இம்மாநாட்டுக்கு வருபவர்களின் எண் நாடுகளில் கலந்துகொண்டு தமது சிந்தனை மய அறிவை ஊட்ட வேண்டும், பிள்ளைகளும் சிந்தனையும் உணர்வும் உள்ளவர்கள்தான் என்பது அறிஞர்கள் கருத்து. இம்மாநாட்டுக்கு ன்னும் நல்லது. ” என்கிறோம். ஆனால் இக்காலத்தில் இங்கு ன்பதை சிந்திக்க வேண்டும். கடந்த இருபது மற்குலக நாடுகளில் எத்தனை கலப்பு இனத் ள ஆங்கிலத்திலும், பிரெஞ், ஜேர்மன், டச் ) கற்கவேண்டிய சூழ்நிலைகள், இவை ஏன்?
ட்டில் சகோதர மொழி பேசும் மக்களுடன் வாழ்ந்து எமது தனித்துவத்தைக் காப்பாற்ற வ நாமும் எமது வருங்கால சந்ததியும் பல இன, தாலும், நாம் வாழும் நாட்டுச் சூழலுக்கு ஏற்ப

Page 11
7வது சைவ மாநா
எமது நடை, உடை, உணவு, பழக்க வழக்கா டைய அடிப்படையான பாரம்பரியத் தத் வருங்காலச் சந்ததிக்கும் ஊட்டுவோமான இனத்தவர்க்குமிடையே ஒரு உறவுப் பாலமா உணர்ச்சி' இல்லாத மற்றைய எதுவும் தாய்நா பேணமாட்டாது. இந்த விடயங்களை எல்லா குறைவு. களியாட்டங்களிலும், விதம்விதமான மூழ்குவதிலேயே அவர்கள் காலம் கழிகிற இரண்டறக் கலந்துவிட்டால். எமக்கான பாட 'சனல்கள்', வர்த்தக நிறுவனங்கள் என்று என கோயில்கள் இல்லாமல் போகும்போது இந்ந இந்த ஆபத்தைத் தடுக்க எம்மால் முடியுமா?
“மேன்மைகொள் ை
விளங்குக உலகமெ என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. ஆனால் எ பலவற்றிலும் கிடைக்க வழிசமைக்காமல் ன இதற்காக நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம்?
கோயில்களில் வழிபாடு, பூசைகளில் எ கிறதா? இதற்கான நடவடிக்கைகளை சிவாசா அடியார்களும் மேற்கொள்ளத் தயங்கும் பொ உள்ள சைவத் திருநூல்களையும் தத்துவங்கள் றார்கள், அறியப்போகிறார்கள்?
ஆயினும் இந்நாட்டில் சில கோயில் செய்கின்றது. குறிப்பாக இலண்டன் சிவன் இடமும், அதிகநேரமும் வழங்கப்பெறுகிறது. தமிழிலும் அர்ச்சனைகள் சிவாசாரியர்கள விரும்பப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
எமது சைவ சமய அறிவு, விளக்கம் கோஷமிடுகிறார்கள். எல்லா மதமும் ஒன்று 6 தவிக்கின்றனர். இவர்களது செயல்களால், மு என்பதில் இரண்டாவது கருத்துக்கு இடமில்லி இன்னொரு கருத்தையும் இங்கு குறிப்பி வரவேண்டும் என்பதற்காக, ஆகம விதிக பரியங்களுக்குப் புறம்பாகவும் பல பரிவார அடுக்கி வைத்து அவற்றிற்கு முன்பாக உண் இவை பொருத்தந்தானா? எமது இளஞ்சந்ததி கோயில்களில் கடமைபுரியும் சிவாச அடைந்துள்ளார்கள். ஆனால் எமது மக்களி:
வருகிறார்கள்.

டு இலண்டன் 2004
வ்களிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் தமிழனு துவங்களை வழுவவிடாது வாழ்ந்து, எமது ால் அது எமது தாயகத்தில் உள்ள் எமது க அமையும். சைவமும் தமிழும் சேர்ந்த இன ட்டுடனான தொடர்பை, உறவைத் தொடர்ந்து ாம், எமது சாதரண மக்கள் சிந்திப்பது மிகவும் நகை, உடை, உணவு ஆகியவற்றில் மாறி மாறி து. மற்றைய இனத்தவருடன் எமது இனம் டசாலைகள், பத்திரிகைகள், தொலைக்காட்சிச் வயும் இல்லாமல் போகும். இந்நாட்டில் எமது ாட்டில் சைவமும் இல்லை, தமிழும் இல்லை. சிந்தியுங்கள்!
சவநீதி!
y
லாம்
ாமது சைவ சமய நூல்களை, உலக மொழிகள்
சைவநிதி உலகமெல்லாம் எப்படி விளங்கும்?
மது தாய்மொழிக்கு உரிய இடம் வழங்கப்படு ரியர்களும், தர்மகர்த்தாக்களும், நிர்வாகிகளும், ழுது தமிழுக்கே உரிய சைவத்தையும், தமிழிலே
ளையும் எமது மக்கள் எங்கே உணரப் போகி
)களில் கருவறையில் திருமுறை ஒலிக்கவே கோயிலில் திருமுறை வழிபாட்டிற்கு அதிக
இது ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமாகும், அங்கு ால் மேற்கொள்ளப்படுவது அடியார்களால்
குறைந்தவர்கள் "எம்மதமும் சம்மதம்’ என்று ான்ற விசித்திரமான கருத்துவலைக்குள் சிக்கித் யற்சிகளால் எமது சமய வளர்ச்சி குன்றிவிடும்
OG)
டவேண்டும். ஆலயங்களுக்கு மக்கள் அதிகம் ளுக்கு முரணாகவும், எமது சமயப் பாரம் மூர்த்தங்களையும் கோயில்களில் வரிசையாக டியல்களையும் நிரைப்படுத்தி வைக்கின்றனர். யினர் இதனை ஏற்பார்களா? ாரியர்கள் இந்நாட்டிற்கேற்ப தாம் மாற்றம்
டையே மட்டும் மூடநம்பிக்கைகளை வளர்த்து

Page 12
7வது சைவ மாநா
இன்னொரு வேடிக்கையான நிலையை என்னவெனில் பிள்ளைகளுக்கு வைக்கும் ே ளின்றி, இலக்கங்களை அடிப்படையாகக் கெ காலமாக நாம் நல்ல கருத்துக்கள் நிறைந்த பிள்ளைகளுக்குச் சூட்டிவந்தோம். இன்று இல் வைத்துத் தடுமாறுகிறோம். இந்தப் பழக்கம் 6 அர்த்தமற்ற இந்தச் செயலுக்கு சிவாசாரியார்
சிலவருடங்களுக்கு முன் எமது மக்கள் வசதிக்குறைவுகள் பிள்ளைகளுக்கு இருந்தன துள்ளன. கோயில்கள், ஊடகங்கள் அதிக எ சமய செயற்பாடுகளைச் சீர்படுத்த வசதிக் அனைவரது கடமையுமாகும். தவறினால் விடுவோம்.
நிறைவாக, கடந்த 6 ஆண்டுகளாக இை அனைத்து ஆலயங்களுக்கும், அறங்காவலர்ச அறிஞர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதோடு, பெருந்துணை புரிந்த பெருமகனார் அமரர் தி இடத்தில் நன்றியோடு நினைவுகூருகிறேன். ே ஆதீன முதல்வர் தவத்திரு சாந்தலிங்க இரா அடிகளார் இறைவாழ்வில் நிறை நிலை 6 நன்றியோடு நினைக்கிறேன்.
இவ்வருட மாநாடும் வழமைபோன்று
இடம்பெறத் திருவருள் கைகூடியுள்ளது. இம் என நம்புகிறேன்.
கோயிலில் அறங்காவலர்களாக, நிர்வ களிடையே சமய அறிவு, மாநாடு நடத்தும் ஆ ஆதரவினையும், இங்குள்ள தமிழ்ப் பாடசாை ஆண்டுதோறும் வருங்காலத்தில் நடைபெற நாட்களில் பாடசாலைகள், கலை ஆசிரியர்க செய்வதைத் தவிர்த்து சைவத்-தமிழ் எழுச்சி சைவப் பெருவிழாவாக உருவாகினால்தான் !
எதிர்பார்க்கலாம்.
“மேன்மை(
விளங்குக

டு இலண்டன் 2004
நாம் இப்பொழுது கண்டுவருகிறோம். அது பயர்கள் தற்காலத்தில் அர்த்தமின்றி, பொரு "ண்டு பெயர் சூட்டுகிறார்கள். பல நூற்றாண்டு
பெயர்களை, தெய்வங்களின் பெயர்களைப் வழக்கமின்றிப் புதுப் பழக்கத்தில் பெயர்களை ாப்போது தொடங்கியது? ஏன் தொடங்கியது? கள் துணைபோவது வருந்தத்தக்கது.
இந்நாட்டில் குறைவாக இருந்தபொழுது பல ா. தற்போது எம்மக்கள் தொகை அதிகரித் ண்ணிக்கையில் உள்ளன. எனவே எமது இன, கள் உள்ளன. இதைச் செய்ய வேண்டியது
ஓர் வரலாற்றுத் தவறைச் செய்தவர்களாகி
டயீடின்றி நடந்த சைவ மாநாட்டுக்கு உதவிய ளுக்கும், எம் மக்களுக்கும், இந்நாட்டு, தாயக
முதல் மாநாட்டைச் சிறப்பாக நடாத்தப் திரு. A.T.S. இரத்தினசிங்கம் அவர்களை இந்த மேலும் இம்மாநாடுகள் சிறக்க உதவிய பேரூர் மசாமி அடிகளார், இளையபட்டம் மருதாசல
ாய்திய சிவத்திரு சிவநந்தி அடிகளாரையும்
ம், இன்னும் சிறப்பான அம்சங்களோடும் மாநாடும் தன் நோக்கங்களில் நிறைவுபெறும்
ாகசபை உறுப்பினர்களாகப் பணிபுரிபவர் ஆற்றல்கள் இல்லாவிடின், பொதுமக்களுடைய )லகளின் ஆதரவினையும் பெற்று இம்மாநாடு வேண்டும். அத்துடன் மாநாடு நடைபெறும் ள், ஊடகங்கள் வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு க்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும். இம்மாநாடு இந்நாட்டில் சைவத் தமிழ் இனம் ஓங்கும் என
கொள் சைவரீதி! உலகமெலாம்!”
அன்பன் sts ક્ર), সো7%ঠা ந. சச்சிதானந்தன்
செயலாளர், பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம்.

Page 13
7engi GorossForAu LontSn
,2–
குருப பேணித்தொழுமவர் பொன் ஏணிப்படி நெறியிட்டுக் ெ மாணிக்க மொத்து மரகதம் ஆணிக்கனகமுமொக்கு ை
முனைவர். பூரீமத் குமாரசுவாமித்தம்பிரான் கட்டளை விசாரணை
தருமையாதீனம் பூரீ பஞ்சநதீஸ்வர ஸ்வாமி திருவையாறு - 613 204. a 04362 - 260332.
0 earN لٹ سیعہ وحی جسc وہ (؟ن لریسو (Oدے } བཤrཤ་ཏི ཀ་ ضلسمعeعے طعeے دن طعه9علمpہooتی
به محیهو بوی غسع ہو جعeلہ عمو لیہھ\os
( ) هٔ تG (Cع) به به +1 (?* صاس صی\s?@) 2-༡༧G)ཚ༠༡ ཉི,༠༡)༠ག ༤ཀུr བའི་ u 《རྗེ་ | ܟܧQ 7ܨܗܶܟܩ @oܙoܢܗܠܧ - ܐܰ» Gܘ% محسوی ل ༧་༡༠ ཚེ༣༧། ༡༡འི་ 32 ༩ ༼༡ sob n na S Onsen) గినీ ைை) வ 990ని సి. ل� ثہ ہوئےrrکہلالی صیہھ ot് ീr வாஃகிளெஃக கி ཚོ༦༡ ཏིཀ། r9 م( )slہ ہم(سہ ہوYکلمہو OY6ں لم (16 هو محل ܗܽܝܐ ܟܺܗܢ«ܧ لمس جھro کہ نئے بیٹے اچھرو ہوئے , تک ہم("، یا (ہسفon , مه صلاع)ع) دعی «قره
ཁཚ༡༡་ (گو) دله یک
GD
`ਆਟ

ாடு இலண்டன் 2004
ாதம்
னுல காளப் பிறங்கருளால் காடுத்திமையோர் முடிமேல் போன்று வயிர மன்னி மயாற னடித்தலமே! - அப்பர்.
சுவாமிகள்
தேவஸ்தானம்
தேதி:72.4.222
رنج»له له م3 نفيه 78 لديهم جة لأهst له
- enat eruruá »ጧ5cö.. ?ه تهot ج ۱ ص مతపిబుస్ ༦༽ག་༽ ༡༽ 96 བ་ཙེ་ 6 G)3 را
જો તર્ક మిగి పికెత్ రాగి తీశాయి శ) తీవ్లి ) هم بد تy oTه لمه به وی طاهرش قوع عموم(oنه S༽༠༡༠ (5)ག ༡༽༡༡ ༩༠ (འི་ ده ممو یا دو ۹ قS ہما(النحو لتنہ سہیہو - )མ་༧༩ ཚིལn ཉ تیسر
ܟܽܘܬܶeܐ ܬ ܟ ܢܚܫܪܧ Laင်္ဂါ ၈n m၇ ، لاه سا ༢་༠༠ ༣)མཚཉི་ A ప్రాJunషిణీ (An 5 &l st のe・○・○あ ਸੰ @ზ თაიGრ ܩܽ འ༡ ཉི ༦ ༦༽་ཏེ་ ༡ ཨ་༽༧བར་ 5༩༡༽ ༦༢ རེབ་ཚ་ཐ. ༧ཚ «مطابوموس () مربع (۶۰ دره پور (به 469 ം്തെ തത്ത് ബി ഖm് (ക മകംan ܧ mܘ ܠܶܬ݁ܳܢܝQ - , ܗܰܐܶ- ܘܰܗ ܐܬܐܝ
ఉతిeNJA) bmm U-10
-് ക് ༠༠༽༅་བ་༧༡་ཀ་༨༠༡)ཉ༠༦ ( هم و مما لمعه را به 7 (قلا که هٔ کاکی ۶ «ن o・e" o) ou mawa t- உ ஃm ༽ ཏ97 ༦༠༧ 2 u-{ပီ? / ،لهocތްى(/*ގެ“ O) స్త్రి 09nY) - ཉེ -༧༠ 8༦ ༧༥༧, ༧དེ་དཏི་ཐ༡༠པ༧༩༦༠ ཚམཆེད་༡ の一rs)w {જી . ༧-ཉི-༧༦༽ ༼༡ ༡ཏེ་ཉ༥ م 6 1 .കെറ, ക്രീ ി (G . ގޯ،(ما5.ބްي{3
ܘܩܶܝܗOܐ ܩܶ ܡܐ ܟܡ3°G ܗܳ:10 ܗy(%ܗ݈ܽܝ
ケ* േ?
11

Page 14
7வது சைவ மாநாடு
தொலைபேசி : 2607995, 2608678 கயிsைuமாமுனிவர் வித்துவான்
சாந்தலிங்க இராமசாமியடிகள்
பேரூராதினம், பேரூர் (அஞ்சல்) கோயமுத்தார் - 641 010, தமிழ்நாடு.
360600TLug into: www.Peruradinam.com tósö60lébási : peruradigalQyahoo.com
: perurmuttG) yahoo.com
gh6oo6u6huri (President)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் திருமடம் (Thavathiru Santhalinga Adigalar Mutt)
உலக சைவப் பேரவை (World Saiva Council)
தமிழகத் துறவியர் பேரவை (Tamil Nadu Saints Forum)
சத்வித்யா சன்மார்க்க சங்கம் (Sathvidhya Sanmarga Sangam)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை, அறிவியல், தமிழ்க்கல்லூரிக்கழகம் (Thavathiru Santhalinga Adigalar Arts, Science & Tamil College Khazhakam)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் மேல்நிலைப்பள்ளி (Thavathiru Santhalinga Adigalar Higher Secondary School)
ஞானாம்பிகை நுழைவுரிமைப் பள்ளி (Gnanambikai Matriculation School)
தவத்திரு ஆறுமுக அடிகள் தாய்த்தமிழ்ப் பள்ளி (Thavathiru Aarumuga Adigalar Tami School)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் நினைவு அறக்கட்டளை (Thavathiru Santhalinga Adigalar
Memorial Trust)
a DJ Soyi (Member)
பாரதத் துறவியர் பேரவை
(Bharat Saints Forum) தமிழக
தமிழகப் புலவர் குழு (Thamizhaga Pulavar Kuzhu)
‘தென்னாடுடை
ஒழித்து உள்ளொளிப் (
செகத்தீரே, “மூலபண்ட
மணிமொழியை உடையது
சங்கரன் தாள் மறவாை
கற்பனை கடந்த கரூவூல்
நால்வர்கள், உலகெங்கு
உலக முழுவதிலு
வேண்டும் எனக் கருதி,
ஞால
ஆல 6
என ஆலவாயாகிய மது
மனிதநேயமிக்க
அழைத்து செம்பொருள
“Locofg
கணித
புனித
இனிது
என்று அழைக்கிறார்.
மாதவம் செய்த
செம்பொருளை நாடுபவ
12
 
 

இலண்டன் 2004
Telephone: 2607995,2608678
Kailai - Ma - Munivar - Vidwan A Santhalinga Ramasamy Adigal A Peruratheenam, Perur (P.O.) Coimbatore - 641 010, Tamilnadu را " webpage: www.Peruradinam.com
Email: peruradigalayahoo.com மலா வாழக : perurmutto) yahoo.com
wn
நாள்: 12.04.2004
நெறி மரபு காக்க வாரீர்!
டய சிவன் எந்நாட்டவருக்கும் இறைவன்” என்பது ஊனினை பெருக்கும் திருவாசகத் தொடர், நமது சிவநெறி சேரவாரும் ாரம் வழங்குகின்றான் வந்து முந்துமினே” என அழைக்கும் 叶 எந்நிலையில் நின்றாலும் எக்கோலம் கொண்டாலும் பள்ளிசீர்
மயே வழிபாட்டுநெறியெனக் கூறும் சிறப்பினது. காலத்தொடு oமாகிய செம்பொருளை உணர்ந்த, நமது திருநெறியதமிழ் வல்ல
ம் நலமுற வழிகாட்டினர்.
றும் சிவநெறி வளர வேண்டும். இறைவன் பொருள், புகழ் பரவ
நின்புகழே மிகவேண்டுந்தென் வாயில் உறையும் எம் ஆதீயே.”
ரையில் எழுந்தருளியுள்ள சொக்கனிடம் வேண்டினார்.
சொல்வேந்தராகிய அப்பரடிகள் உலக மனிதர்களை எல்லாம்
கிய சிவம் எனும் கனியை நுகருங்கள் என்பதை ர்காள் இங்கு வம்மொன்று சொல்லுகேன்
ந்தால் கனிஉண்ணவும் வல்லிரே ன் பொற்கழல் ஈசன் எனுங்கனி
சாலவுமேசற்றவர்கட்கே.”
தென்திசை வாழ்வுற வந்த சுந்தரர் உலகின் எப்பகுதியிலிருந்தாலும்
fகள் அடியார்களாதலின் “அப்பாலும் அடிசார்ந்தார் எல்லார்க்கும்

Page 15
76) got sparent Lorr,
அடியேன்” என ஒருலக ஒருமையை வலியுறுத்துகிறா வழங்குகிறார். யாவராயினும் வருக, முந்துங்கள் எ திருவருட்பிரகாச வள்ளலாராகிய வடலூர் அடிகள்
“அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டரு அரூயிர்க் கெல்லாம் நான் அன்பு ெ
எப்பாரும் எப்பதமும் எங்ங்னும் நான்
எந்தை நின்அருட்புகழை இயம்பிடே என்று அனைத்துலகிலும் சிவன் புகழை பரப்பும் அருள்
இத்தகைய நமது தொன்மைநெறி அன்புநெறி.
மரபினர் கடல் கடந்து கண்டங்கள் கடந்து சிவத்தை கண்டத்தின் முதன்மைக்குரியதும் பழமைச் சிறப்புை தித்திக்கும் சிவத்தைப் பேணி வருகின்றனர். உலெ சிந்திக்கும் திருப்பெருகு சிவஞானத்தை வழங்க ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா பேசும்தொறும் ஆனந்தத் தேன்சொரியும் அம்பலவாணன் நெறிகள் அனைத்தும் தமிழால் நடத்தலாம் அதுவே நமது என்பதை உள்ளுணர்வுடன் கொண்டு மாநாடுகளை வரவேற்போம்! வளர்ப்போம்! அலகில் செழுந்தமிழ் வழக்
நெறியில் வளர்க்க வாரீர்!
பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோயில்களின் இ மேற்குலகில் சைவம் பற்றிய மாநாடுகள் பல நடத்தப்ெ
கருப்பொருளாகக் கொண்டு முதல் மாநாடு நடைபெற்ற 6T60T ஆய்ந்து குழந்தைகட்குத் திருமுறைப்பாடல்களின் வ வாழ்வியல் நெறிகளில் தமிழ் இடம்பெற வழிவகுத்துச் ଜୋଗଣ திருக்கோயில் வழிபாட்டுமுறைகளையும் அயல்நாடுகளில் உரியதாகும். மெய்கண்டார் ஆதீனம் தவத்திரு சிவனந் சிவத்திரு சச்சிதானந்தம் தொடர்ந்து அனைவரையும் இ தமிழ் மக்களுக்கு எழுச்சியூட்டுகிறது. சிவநெறியில் கருப்பொருளை முதன்மைப் படுத்தி நடக்கும் மாநாடு, ! தேனும் அருளமுதப் பாடல்களும் உள்ளொளிக்கு உள்ெ “திருநெறிய தமிழ் வல்லவர் தொல் “மேன்மைகொள் சைவநீதி விளங்

நாடு இலண்டன் 2004
ர். இறைவன் பெரும்பொருளாகிய அருட்செல்வத்தை ன அழைக்கும் அழைப்பு, வழிவழியாக வருவதாகும்.
ர் புரிதல் வேண்டும்
சயல் வேண்டும்
ா சென்றே வேண்டும்.”
தருக என வேண்டுகிறார்.
அன்பே சிவம் என்பதை அறிவிப்பது எனவே நமது தமிழ் ச் செந்தமிழைப் பேணி வருகின்றனர். ஐரோப்பியக் டயதுமாகிய இலண்டனின் தேனாய் இன்னமுதாய்த் கங்கும் பரவியுள்ள ஈழத்தமிழர்களுக்கு சிவனடியே சிவநெறி மரபு காக்க வருக! என அழைக்கின்றனர். ஆனந்தத்தைப் பெற நினைத்தொறும் காண்தொறும் ரைத் திருமுறைத் தமிழால் போற்றலாம். நமது வாழ்வியல் மரபு. வருங்காலத் தலைமுறைக்கு வழங்கும் பெருநெறி
நடத்துகின்றனர். இதுவே சிவநெறி மரபு. அதனை
கே அயல்வழக்கின் துறைவெல்லச் சேக்கிழார் காட்டிய
இணைப்பாக சைவ ஒன்றியத்தை அமைத்துள்ளனர். பற்றன. கருவறையில் திருமுறை என்ற தலைப்பினை ]gk இளைய தலைமுறைக்கு நமது மரபும் வழிபாடும் பகுப்புகள் நடத்திப் பரிசுகள் வழங்கி வழிகாட்டி வருகிறது. சயலுக்குக் கொண்டுவந்துள்ளனர். அருளியல் நெறியில் ஸ் உருவாக்கிய பெருமை பிரித்தானிய சைவ உலகத்திற்கு தி அடிகள் வழிகாட்டுதலுடன் செந்தமிழ்ச் செம்மலாகிய இணைத்து வருகிறார். இப்பணிகள் உலகெங்கும் உள்ள
வழிவழியாக வரும் மரபுகளைக் காக்க வாரீர் என்ற மொழிக்கு மொழி தித்திக்கும் மூவர்தமிழும் திருவாசகத்
ளாளியாய் தமிழ் மரபு தழைக்க வழிகாட்டுவதாகுக. வினை தீர்தல் எளிதாமே” தக உலகமெல்லாம்"
தங்களன்பு
/
w 3 * : * , لأنه أن تعث لهم إلي مرة أم مول! 4. همهیر : く خx& {.
(சாந்தலிங்க இராமசாமி அடிகளார்).
13

Page 16
7வது சைவ மாதா
குரு
நல்லை திருஞான ஸ்தாபகர்: பூரீலழரீ சுவாமிநாத தேசிக
குருமஹா சந்நிதா ஆதீன முதல்வர்: பூரிலழரீ சோமசுந்தர தேசி இரண்டாவது குரு பருத்தித்துறை வீதி, நல்லூ7
தொலைபேசி: 021-222 2870
அருளாசி
அன்புள்ளவர்களுக்கு,
சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றியம்
நடாத்துவதையிட்டுப் பெருமகிழ்ச்சியடை
மனிதனை உருவாக்கி ஆறறிவினையும்
வாழ்வதற்குரிய வழிகளை வகுத்துத் தந்
இதனை நெறிப்படுத்துவதற்கு அறிவாள
வித்தான். சமயம் மனிதனை மனிதநேயத்:ே
ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதது. இதனை இச்சமயத்தினுடைய பெருமையை அறியவ
வருடமும் இச்சமய மாநாட்டினை இலண்
இம்மாநாடு இளையதலைமுறையினருக்கு
செல்ல இம்மாநாடு அமையவேண்டும்
அனைத்து உள்ளங்களுக்கும், இம்மாநாடு
கின்றோம்.
“என்றும் வேண்டு

டு இலண்டன் 2004
In g5LD சம்பந்தர் ஆதீனம் நானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் னம் ஆதிமுதல்வர் சிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் நமஹா சந்நிதானம் i, யாழ்ப்பாணம், இலங்கை,
21-06-2004
ச் செய்தி
ஏழாவது உலக சைவ மாநாட்டினை
கின்றோம். பரந்துபட்ட உலகில் இறைவன்
கொடுத்து மண்ணில் நல்ல வண்ணம்
துள்ளான். இவ்வாழ்வு மகத்துவமானது. Tர்கள் ஊடாக சமயங்களைத் தோற்று
தாடு வாழ வழிவகுத்துள்ளது. சைவ சமயம்
உலகம் முழுவதும் வாழும் சைவ மக்கள்
|ம், அறிந்து அதன்படி வாழவும் ஒவ்வொரு
டனில் நடாத்துவது பெருமைக்குரியதாகும்.
த சமய விழுமியங்களைப் மேலெடுத்துச்
என்றும் இதற்காகத் தொண்டாற்றுகின்ற
தி சிறப்புறவும் இறைவனைப் பிரார்த்திக்
ம்ெ இன்ப அன்பு"
பூரீலழறீ. ஸ்வாமிகள்

Page 17
7வது சைவ மாநா
கயிலைப்புனிதர் தவத்திரு மருதாசல அடிகள்
இளையபட்டம், தவத்திருசாந்தலிங்க அடிகளார் திருமடம் பேரூராதீனம், பேருர், கோயமுத்தரர் - 641010
A.
தமிழ்நாடு, இந்தியா. சாத்தல் 2 : 0422 - 2607995, 3103639 மின் அஞ்சல் (E-Mail) :)
குகுமுதல்வர் (மடாதிபதி) அருள்மிகு தட்சிணாமூர்த்தி திருமடம், திருக்காந்தள், உதகமண்டலம் - 643 006. (Arulmigu Dhachinamoorthi Thirumut, Thirukkanthal, Ooty - 643 006. 6auaosi (Secretary) சத்வித்யா அன்இார்க்க சங்கம் போற்றி (Sathvidhya Sanmarga Sangam) பெருகுக. சைவ
அம்பலவாணர் வழிபாட்டுக்குழு தொன்மையன. (Ambalavanar Vazhipatukkuzhu) மலர்ந்திருந்ததை தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் 0 o நினைவு அறக்கட்டளை மாறறங்கள ஏறபட (Thavathiru Santhalinga Adigalar நிலைபெற்றுள்ளது Memoriał Trust) 0.
வழியாகவும் சை தவத்திரு சாத்தவிங்க அடிகனார் கல்விக்குழு o (Thavathiru Santhalinga Adigalar Kalvi Kuzhu) அவ்வகையில் இ gabarias Jabi (Joint Secretary) வாழ்வியலோடும்த தமிழகத் துறவியர் பேரவை சைவ திருக்கோவி (Tamil Nadu. Saints Forumn) பேணி வரு கின்ற6
casosabagi (President As ( ) திருக்கோயில்கள்
உலகத் திருக்குறள் பேரவை - கோவை (World Thirukkural Peravai - Kovai )
s66U (Correspondent)
தவத்திகு சாந்தலிங்க அடிகளார் மேல்நிலைப்பள்ளி (Thavathiru Santhalinga Adigalar Higher Secondary School)
தவத்திரு ஆறுமுக அடிக்ள் தாய்த்தமிழ்ப் பள்ளி (Thavathiru Aarumuga Adigalar Tamil School)
sgabaás616i (Joint Correspondent)
தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் கலை, அறிவியல், தமிழ்க்கல்லூரிக்கழகம் (Thavathiru Santhalinga Adigalar A. ts, Science & Tamil College Khazhakam)
ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்
பாராதியார் பல்கலைக்கழகம் (Senate Member - Bharathiar University)
உறுப்பினர் - தமிழகப் புலவர் குழு (Member - Thamizhaga Pulavar Kuzhu)
முனைவர் பட்டம்-பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் (Doctorate(Ph.D) - Bharathiar University)
கயிலைக் குருமண அருளார்ந்த வழி சிவத்திரு சச்சிதா
மாநாடு நடைபெற தொடர்ந்துதலைை
சிறப்பான வகையி
தழைக்க பணிபுரிந்
இல்லாத செந்நெறி
தமிழ் கேட்கும் 6 வரச்செய்தது திரு புகுவார் அவர்பின் நன்னெறி அந்ெ நிற்கும் என்பதில்
ஐந்தெழுத்து உள்(
துணைக்கொண்டு
66
நாள்: 12.04.2

இலண்டன் 2004
Kailai - Punithar Thavathiru
MARUDHACHALA ADIGAL
h 'N. Ilaya pattam, Thavathiru Santhalinga Adigalar Mutt, Peruratheenam, Perur, Coimbatore - 641 010,
ங்கர் தாண் மலர் வாழ்க
layaadigalayahoo.com
973歩らの』 ஓம் நமசிவாய, அருள்மிகு சாந்தலிங்கப் பெருமான் இன்னருள் மும் தமிழும் கல்தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தில் தோன்றிய மிகப்பழங்காலத்திலேயே உலகெங்கும் சைவச் செந்நெறி அகழ்வாய்வுகள் வெளிப்படுத்துகின்றன. சமய உலகில் பல டாலும் தமிழகத்திலும் இலங்கையிலும் இன்றும் சைவச்செந்நெறி . இலங்கைத் தமிழர்கள் உலகெங்கும் பரவி வாழ்ந்து வருவதின் வச்செந்நெறி மீண்டும் உலகளவில் விளங்கித் தோன்றுகிறது. ங்கிலாந்தில் குடியேறிய இலங்கைத் தமிழர்கள், தம்மோடும் தம் தமிழையும் சைவத்தையும் இரு கண்ணெணப் போற்றி வருகின்றனர். பில்கள் பலவற்றை உருவாக்கிச் சீரிய வழிபாட்டுச் சிந்தனையைப் னர். சைவத்திருக்கோயில்கள் பல இணைந்து இலண்டன் சைவ ஒன்றியம் அமைத்தனர். அவ்வொன்றியத்தின் மூலம் பேரூராதீனம் ரி சீர்வளர்சீர் சாந்தலிங்க இராமசாமி அடிகளார் அவர்களின் காட்டுதலின்வண்ணம் இலண்டன் சிவன்கோயில் உருவாக்கிய னந்தம் அவர்களின் நல்முயற்சியால் 1998 முதல் மேற்குலக சைவ ற்றது. சில ஆண்டுகள் திருப்பெருந்திரு அடிகளார் அவர்கள் மயேற்றுச் சிறப்பித்தார்கள். நாம் இருமுறை கலந்துகொண்டோம். ல் அருள்ாளர்களும் சான்றோர்களும் பங்குகொண்டு சைவநெறி துவருகின்றார்கள். நாயன்மார்கள் காட்டிய நன்னெறி ஏற்றத்தாழ்வு அவர்கள் திருநெறியதமிழால் வழிபட்டு இறையருள் பெற்றவர்கள். பிருப்புடைய இறைவனை விண்ணுலகு விட்டு மண்ணுலகு முறைத்தமிழ். அத்தகைய தமிழ்நெறி போதொடு நீர்சுமந்தேத்தி சென்று அனைவரும் வழிபட்டநெறி நால்வர் பெருமக்கள் போற்றிய றியினை மீண்டும் மண்ணில் மலரச் செய்ய இம்மாநாடு துணை ஐயமில்லை. “போற்றி நீறணிந்து உருத்திர சாதனம் பூண்டிடு ளே சாற்று” எனும் ச்ாந்தலிங்கப் பெருமான் அருள்நெறியைத் எல்லோரும் எல்லா வளமும் பெற்று வாழ வாழ்த்தி மகிழ்கிறோம். கண்ணாய் ஏழுலகும் கருத்தாய அருத்தமுமாய்ப் பண்ணார் இன்தமிழாய்ப் பரமாய பரஞ்சுடரே" வேண்டுந்தங்களன்பு
இப்படிக்கு
04 ۸ از لگر صا/N
(தவத்திரு மருதாசல அடிக

Page 18
7வது சைவ மாநாடு
SAD – ga BBB
VAWAW GODERL}
Patros Head, Perur Adheenam Head, Nallai Adheenam (SLIT
Head, Meikandaar Adheenam
Vice Patrons K. Somasundaram Thangamma Appacuity Rajamanohari Pulcindran TF.5ciatii!v er! S.Subramaniam G.Krishnamoorthy P.Vallipuram K. Gancshalingam
President K.Thayaparan
Vicer Presidents S. Dhanabalaa Shan: i Bałasubramaniam Yamuna Ganeshalingam K. Rajapu vaneswaran K Jegatheesan
Secretary V1 Kathirgamanathan
Asst Secretary P.Wijayaratnam
reasurer R. Vaithamanithi
Asst Treasurer Eswary Thuraisamy
Committee Members V° Sivajeyarajah S Elagupillai K Thambirajah T Kanagaratnam K. Mahanandan S.Kandasamy R. Sundralingam W Nadarajah A. Kandasamy Gomathy Suppiah
பிரித்தானிய சைவத்தி 2004 ஜூலை மாதம்
திகழ்வதற்கு வாழ்த் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன்
இந்த மாநாடு உல மதப் பெரியார்களைக முக்கிய விடயங்களை சந்தர்ப்பமாக அமையு
சைவத்தினை ஐக்கிய றெனவும், அதனைப்
ஆற்றலுடையதொன்றெ களிடையே ஐக்கியம், நான் வழங்க விரும்பு
அடுத்து வெளிநாடுக எதிர்காலம் கவனிக்கட் தீவிர போட்டித்தன்ை பெற்றோரின் புறக்கண இளைஞர் மதப்பில் வருகின்றார்கள். இ சைவம் என்பன வி ஊக்குவிக்கப்படுதல் பின்பற்றலாமெனில் ஏ6
இறுதியாக இலங்கை விதவைகளாகவும், உதவுவதற்கென சமூ தேவையினையும் நான்
“மக்கள் சேவையே நடைபெற எனது மனட
16
 

இலண்டன் 2004
GOD DJF GRI_S UT CU U GODIGRU g) Gyi, Go J.j. 9n Go GI D SAVA COUNCE,
SARA AN KA BRANC 8 & X
9, JAYA FROAD, CO OD M13 O 4. 't Éil. : 582 i 39 FAX: 59.3997
ற்றி ஓம் நமசிவாய!
ருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் இலண்டனில் எதிர்வரும்
நடாத்தவுள்ள 7 ஆவது சைவமாநாடு சிறப்புறத் துச் செய்தியை அனுப்பி வைப்பதில் மிக
கின் பல பாகங்களிலிருந்தும் பேரறிஞர்களையும், ளையும் ஈர்க்கும் என்பதால் சைவம் தொடர்பிலான
ஆக்கபூர்வமாக கவனிப்பதற்கு இது ஒரு சிறந்த b.
மிக்க, நவீன சக்தி வாய்ந்த நம்பிக்கையொன் பின்பற்றுபவர்களின் அபிலாசைகளை நிறைவேற்றும் றனவும் வலியுறுத்துவதற்கு சைவ அமைப்பு ஒத்துழைப்பு என்பவற்றிற்கு அதி முன்னுரிமையை கின்றேன்.
களில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் சைவச்சிறாரின் ப்படல் வேண்டும். கல்வித்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள ம, நவீன வாழ்க்கை முறை அழுத்தங்கள், னிப்பு போன்றவை காரணமாக இன்றைய சைவ ன்னணியற்றதொரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து து ஆபத்தானதொரு நிலைமையென்பதால் தமிழ் பார இறுதி நாட்களிலேனும் கற்பிக்கப்படுதல், அவசியம். ஏனைய மதங்கள் இம்முறையை ன் எமது சைவமும் இதைப் பின்பற்றலாகாது.
யின் உள்நாட்டுப் போரினால் அகதிகளாகவும், அனாதைகளாகவும் வாழ்ந்து வருபவர்களுக்கு க நலன் திட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டிய அவசிய
வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன்.
மகேசன் சேவை” ஆகும். இம்மாநாடு சிறப்புற ம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள்.
அன்பே சிவம்
ഗ്ഗ . J/\ാൽ
கா.தயாபரன், தலைவர், உலக சைவப்பேரவை, இலங்கைக்கிளை. உலக சைவப்பேரவை செயலாளர் நாயகம்.

Page 19
7வது சைவ மாநா
299 - 30 . EY
WWW.S.
E-Mail
பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோவி மகாநாடு யூலை 10 திகதி நடக்க இருப் பிரித்தானிய சைவத்திருக்கோவில்கள் வ உருவாகிய காரணத்தால், மேற்படி ஒன் சேவைகளை பிரித்தானிய சைவமக்களு
கிறது என்பதை இன்னும் சரியாக தெரிந்:
புலம்பெயர்ந்து வாழும் இன்றைய பிரச்சனையாக உள்ளது எமது ஆலயங்க கோவில் மாறுபட்டுள்ளது. இதற்கு ப மையானவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எல்லோருக்கும் வரவேண்டும். நான் జీ எமது வரும்கால சந்ததியி கும் நம்பிக்கையை இழந்து கூததாகவும T56STIT6) 6566SU::”
ஆகவே எமது ஆலயங்கள் எல்5 முடிவை எடுத்து திடமாக செயல்படுவதற் என்றும் அப்படிப்பட்ட முடிவை எடுப்பத செல்வவிநாயகப்பெருமான் அருளவேண் கோவில்கள் ஒன்றியத்தின் ஏழாவது இ எனது வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்
"மேன்மை கொள் சைவுநிதி உ
வாழ்க இப்படிக்கு
(24க
செல்வா தலைவர் ரீ செல்வவிநாயகர் ஆலயம்
 

டு இலண்டன் 2004
uthحواله
úsjeስ›oጣ! "nሽ ്യമ
வங்கமையம் ஆண்வி விமம்தம்" செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
LVA VNAYAGAR EMPLE
STRICET LIORT), ESS X ( ' 43 N
S, 1 FAX :- 0208 9 1 8934
RSEVA V NAYAGGAR.ORG.UK - info@sriselvavinayagar org.uk
ல் ஒன்றியத்தின் ஏழாவது இலண்டன் சைவ
மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிற ரிசையிலே எமது ஆலயம் மிக அண்மையில் றியம் கடந்த ༧ ஆண்டுகளாக எப்படிப்பட்ட க்கும், சைவக் கோவில்களுக்கும் செய்திருக் து கொள்ள முடியவில்லை.
காலகட்டத்தில் எம்முன்னால் மிக முக்கியமான ளில் நடக்கும் விஷேஷதினங்கள், கோவிலுக்கு ல காரணங்கள் இருந்தாலும் பெரும்பான் ஒரு முடிவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்று னர் ஆலயத்திலும், ## శీ எமது மதம கேள்விக்குறியாகவும், க் டு அழிந்து போவதற்கு பாதை சமைத்தவர்கள்
லாம் ஒன்று இனைந்து ஆராய்ந்து ஒரு நல்ல கு மேற்படி ஒன்றியம் உதவவேண்டும், உதவும் ற்கு வேண்டிய துணிவை எல்லாம் வல்ல ரீ டும் என்று வேண்டிக்கொண்டும் சைவத்திருக் லண்டன் சைவ மகாநாடு இனிதே நடைபெற கிறேன். s
ளேங்குக உலகம் எல்லாம்"
தமிழ்

Page 20
7வது சைவ மாநாடு
மேன்மைகொள் சைவரீதி சைவ முன்னேற சைவசமயக் கருத்துண Saiva Munnett
"Community Service t
2 Salisbury Road, Mano Tel: 02O 851.44732 Registered Ch
27th Year Management Committee
President eTrustee Mr. T. Kanagasabai 020.85503654
VicePresidente*Trustee Mr. S. R. Pasupathy 020 892.596ll
General Secretary Trustee Mr. S. Anandathiyagar 020 8924 84.92
Treasurer eTrustee Mr. G . Gunasegaram 020 853.02450
Trasees Dr. V. Balasegaram Mr. W. Nagaratnam Mr. V. R. Ramanathan Mr. C, Sithamparapillai Mr. V. Sellathurai
SocialService Secretary Mr. W. C. Vamanananthan
Publication Secretary Mr. S.Thamboo
Building Project Secretary Mr. G. Parameswaran
Religious Secretary Mr.Saravanan Anandathiyagar
School Secretary Mrs. P. Uthamakunan
Membership Secretary Miss. K Subramaniam
Assistant Treasurers Mr. V. R. Loganathan Mr. D. Rabindramohan
Committee Members Mr. Siva Asokan Mr. S. Atputhananthan Mrs. V. Kanagenthran Mr. MNatkunthayalan Dr. N. Navaneetharaja Mr R Pathmanathan Mr. K. Sivagurunathapillai Miss. S. Sivariasingam
"சைவத்தின் சிறப்
எமது சமயத்தின் பிரித்தானிய சைவத் திரு இவ்வாண்டும் சிறப்புடன் வரவேற்பார்கள் என்பதில்
இது போன்ற சை பெருமைகளை எடுத்து
பெரியார்களை ஒன்று கூட் கருத்துக்களைத் தெரிந்து
சமுதாயத்திற்கு நா ஒன்று கூடிச் சிந்திப்பதால் செயல் திட்டங்களை வ சமயத்தின் இன்றைய 6 வேண்டும் என்பன பே ஆராய்வதற்கும் இம்மாநாடு
இந் நோக்கங்க வெற்றியடைய வேண்டுபெ நிகழ்வுகள் மேலை நா அமையும் என்பதில் சந்ே பாராட்டுக்கள். இறையரு கனியாகி எதிர்கால சந் பிரார்த்தித்திக்கின்றோம்.
இவ்வண்ணம் தலைவர் மற்றும் சங்க
ల్gght
சதாசிவம் ஆனந்ததியாகர் கெளரவ பொதுச்செயலாளர்
 

இலண்டன் 2004
2- w
விளங்குக உலகமெல்லாம்
5p3 FI55lb (UK) ர்வினுாடாகச் சமூகசேவை a Sangam (UK) brough Hindu Concern”
r Park, London E12 6AB.
Fax: 01268561805 arity No. 29208
07-06-2004
பை உலகறியச் செய்யும் சைவமாநாடு"
முன்னேற்றத்திற்காக கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாகப் க்கோயில் ஒன்றியத்தினரால் நடத்தப்பெறும் சைவமாநாடு
இடம்பெறவுள்ளதை சைவத் தமிழ் மக்கள் பலரும் ஐயமில்லை.
வ மாநாடுகள் மக்களுக்கு எமது சமயத்தின் அருமை வச் சொல்லும். மேலும் உலகெங்கும் வாழும் சைவப் டி அவர்களின்
கொள்ள இம்மாநாடு பெரிதும் துணைநிற்கும்.
ம் செய்கின்ற, செய்ய உள்ள சேவைகளை அவ்வப்போது பல நல்ல கருத்துகள் வெளிவரவும் அவற்றையிட்டு பகுக்கவும் வழி பிறக்கின்றது. இவ்வகையில் எமது திர்பார்ப்புகளையும் அவை எவ்வாறு திட்டமிடப்படல் ான்ற நல்ல கருத்துக்கள் விரிவான முறையில் டு அவசியமானது.
ளுடன் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ள இம்மாநாடு }ன வாழ்த்துக்கின்றோம். இம்மாநாட்டில் இடம்பெறவுள்ள டுகளில் எமது சமய வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக தகமில்லை. உங்களது பாரிய முயற்சிகளுக்கு எமது ளால் நல்ல எண்ணங்கள் மலர்ந்து அவை பலன் கரும்
ததியினருக்கு கிடைக்க வேண்டுமென இறைவனை
ஆட்சிக்குழுவினரின் சார்பில்

Page 21
7a daunt targest
SHREE GHAN
125— 133, Effra R Tel: +44 (0)2 www.ghar
The Shree Ghanapathy Temple was b Ratnasingham in 1980 and had its” Maha first fully consecrated Hindu Temple in th converted into the Sai Mandir, the first of its
Over the years, the Temple has grown devotees and the community at large. Our fo Worship, to a more holistic approach - prov needs of our devotees. So, although we pel Saivite Temple, We also arrange talks and c philosophy, We conduct yoga and meditatio during the year.
We have a core group of volunteers fro help with many community projects within th feeding the homeless, hampers for the el conservation work, to name but a few. Each Students, teachers and members of other fai about Hinduism. The principle ethos that run is Service to God" and the Temple has built prolific and dedicated volunteer forces in the papers and was recently honoured with a Que munity. We are always looking for new ways always keen to hear ideas from our devotec incredible work done at the Sri Kanaga Tl Support two orphanages in Sri Lanka. In thi victims of the atrocities occurring back ho growing up in the U.K. to develop links and 1 their motherland.
From its inception, the Temple's main co Hindu children growing up here in the west dance began within the first few years of th facilities free of charge to the teachers in orde able rate for all parents. And we have watche dedication and devotion with which our you
1
 

டு இலண்டன் 2004
NAPATHY TEMPLE
Oad, London SW 19 8PU.
O 8946 1140 / 8542 74.82 lapathytemple.org.uk
built and founded by the late Mr. A.T.S. Kumbabishekham in 1981, making it the
e whole of Europe. The adjoining hall was
kind in the U.K.
and adapted to the changing needs of our Icus has shifted from that of purely ritualistic iding for the spiritual, moral and emotional form all the Services of a traditional Hindu liscussion groupS by experts in religion and in classes and also organize health Seminars
m the Temple and Merton Sai Centre who e London Borough of Merton. These include derly, meals on wheels, anti-graffiti and year, we also have over 3000 school children, ths, who come to the Temple to learn more S through all our work is that "Service to Man up a wide reputation as being one of the most e borough. It has been the focus of research en's Jubilee Award for its Services to the comin which we can serve the community and are es. At their suggestion, and inspired by the nurkkai Amman Temple, we are helping to s way, we are not only helping the innocent me, but we are also enabling our children maintain their cultural roots and heritage with
oncern has been for the future generations of . Classes in religious education, music and e Temple's inception, the Temple giving its r to keep the prices they charged at an afford'd with great delight the blossoming of talent, ung children have embraced these important
9

Page 22
7வது சைவ மாநா
aspects of their eastern identity. In additior organize regular programmes and concerts and help them to achieve the highest standa cultural programme for every major festival Utsavam every year and this year we plan to very busy calendar. It has always been a sc young children grow in faith and knowledge level of achievement and it has been a joy to Some of them back to the Temple as teachers
The Temple administration has a good bala and a fresh approach to Temple activities (in Hindus here in the U.K.), and a group o community, who help to keep the great tradi This Temple was created to serve our peopl those who need it. We have no fixed rates fo allowing people to give what they wish or principle is that the Temple is open to all who or Status, Social background or creed.
Being part of the Federation of Saiva (Hir Support and strength for us and we are proud hold a special place in our hearts because my Even then, there were those who said such an succeed. Well, seven years on, the Federati vigour! It's purpose was to unify and prov understand more about their great faith and c for many new projects in the Temple. We l strengths, with new ideas and a fresh perspect Some very special, dedicated and devoted pe whenever we have needed it. We urge you and to the conference. It is the one opportur many Scholars of Saivaism. It is also one C representatives from many of the thriving Sai to discuss your views, opinions and suggestic for Saivaism here in the West. We pray t Blessings upon you all and continues to guid does for Our community.

தி இலண்டன் 2004
to Navarathri and Founder's Day, we also
in order to celebrate the children's talents rds of excellence. We now try to organize a ut the Temple. We also organize a Thiagarajah add an annual Tamil Music Festival to Our urce of pride and inspiration to watch these of their culture. Many have studied to a high attend their arangetrams and even to Welcome
ince of young volunteers who bring new ideas order to cater for the 2nd and 3rd generation f older, more experienced members of the tions and original vision of the Temple alive. e, to give spiritual and emotional comfort to r basic religious services at the Temple - thus what they can afford. Our main underlying wish to come and pray, regardless of wealth
du) Temples, UK, has been a source of great to be part of this organisation. It will always father was one of the key founding members. organisation would never work, would never on is still here and growing in strength and ide a forum for Hindu Saivites to learn and :ulture and it has been a source of inspiration earn from each other and try to share in our ive, and the Federation has enabled us to meet 'ople, who have given us Support and advice o give your fullest support to the Federation ity where you can listen to the wisdom of So f the few opportunities when you will meet vite Temples in the U.K. Use the opportunity ons with us and help us to build a great future hat Lord Ghanapathy showers His choicest e the Federation in the wonderful work that it
Mrs. Geetha Maheshwaran
Co-ordinator, in humble service to our beloved Lord Ghanapathy
O

Page 23
7வது சைவ மாதா
இலண் LONDON S C 4a, Clarendon Ri
Tel: 020 8318
Board of Trustees: செறிவிலேன்
சிவனடி (
Chairman: யிலேன் Dr. T. Sriskandarajah குறி @ கூறுமா ச Vice Chairman: நெறிபடு மதிெ Dr. S. Navaratnam
− நினையும Secretary: விலேன் ܔܢ Mr.S.Yogarajah அறி 6)6.
ஆவடுது
Asst.Secretary: Mr. V. Krishnanandaraj Treasurer: ஆறு மாநாடுக6ை Mr. T. Aruthas பிரித்தானிய சைவ மச் மாநாடு நடைபெறத் ! Asst.Treasurer:
Mrs. B. Gengatharan
Finance & Building: Dr. S. Rajasundaram
Culture, Arts, Religion & Education: Dr. (Mrs) V. Karunakaran
Community Activities: Mr. V. Kanesamoorthy
Mr. N. Satchithananthan Dr. S Somasegaram Dr. S. Sivathasan Mr.N.SivaSubramaniam
Bankers: Barclays Bank plc Lloyds Bank plc
Auditors: Mr B.W.Chatten Brentwood
செய்த புண்ணியமே பலதிறப்பட்ட அறிஞர்: பிரித்தானியா வாழ் சை விளக்கியிருக்கின்றார்க கட்டுரைகளை வெளி பயனடைந்தவர்கள் ( ஏராளம் ஏராளம். பிரி மாநாட்டுக்கு முக்கியத் பயனடையச் செய்ய பத்திரிகைகளில் திரு சென்றடையச் செய்ய நம்பிக்கை.
ஆலயங்களில் கூட்டு பக்தி வலையைப் பின்ன காண்க! பக்தி வலையிற இறைதத்துவத்தைச் செ சொல்லிய வரிகள் இை
எல்6ே
 

டு இலண்டன் 2004
ன் சிவன்கோயில் SIVAN KOVL TRUST
harity Registration No: 1051516
se, Lewisham, London SE135ES 9844 Fax: O2O 8318 2108
சிந்தையுள்ளே தெரிய மாட்டேன் ணமொன்றில்லேன் hறமாட்டேன்
யான்றில்லேன் ா நினைய மாட்டேன் அயர்த்துப் போனேன் றையுளானே.
- அப்பர்
ாத் திறம்பட நடத்திய ஒன்றியத்தாருக்கு கள் நன்றி கூறுகின்றார்கள். ஏழாவது சைவ திருவருள் கூடியுள்ளது சைவப் பெருமக்கள் வருடந்தோறும் வெளிநாடுகளிலிருந்து களையும் ஆன்மிகவாதிகளையும் வரவழைத்து சவ மக்களுக்கு சைவ சமயத்தின் மகத்துவத்தை ள். ஆண்டு மலர்களில் அரிய பெரிய பிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த மாநாடுகளினால் ஏராளம். பயனடைய வேண்டியவர்களும் த்தானியாவில் செயல்படும் ஊடகங்கள் இந்த த்துவம் கொடுத்து மக்கள் மேலும் மேலும் வேண்டும். சிறந்த கட்டுரைகளைத் தங்கள் நம்பவும் பிரசுரித்துப் பொதுமக்களைச் வேண்டும். செய்வார்கள் என்பது எமது
டுப்பிரார்த்தனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த எ வேண்டும். “சொற்பதங்கடந்த சொல்லோன் ற் படுவோன் காண்க!” மணிவாசக சுவாமிகள் ால்லி இறைவனை அடையும் உபாயத்தையும்
6).
லாரும் வாழ்க! இன்பமே சூழ்க!
GoF6iv6avL'IL unr GuumtessurmressFmt
செயலாளர்

Page 24
*வது சைவ மாநா
Para Sakthi Hind SRI RAJARAJESWAF
Dell Lane, Stoneleigh, Surrey
TIS Mrs. S. Vinayakanoorthy, Mr. R. Kuna sing,
ஏழாவது இலண்டன் சைவ
சிறப்புடன் நடைபெற அருள்மிகு இராஜராஜேஸ்வரி கருணை எல்லோருக்கு கிடைக்க வேண்டும் என் பிரார்த்திக்கின்றோம் 8
r
அறங்க
 

தி இலண்டன் 2004
du Temple Trust
RY AMMAN TEMPLE
KTI 7 2NE. Tel: O2O 8393 8 |47
"ěťo(772, Dr. S. Srith aran, Dr. S. Srirangalingan 7
மாநாடு
அம்பாள்
ம்
TOW
திரு. ஆர். குணசிங்கம்
5ாவலர் குழு சார்பாக
(
E
2

Page 25
ஆலயங்கள் மூலம் சமூ சொ. கருணலி
தலைவர், நிர்வாகசபை, அருள்மிகு கனகதுர்க்
சைவ சமயம் என்பது தனி ஒருவரின் வழிபாட்டுடன் மாத்திரம் தொடர்புடை யத்ல்ல. ஒரு சங்கிலித்தொடர் போல டும்பம், உறவு, நண்பர், தியோர், ளைஞர் என்று பல்வேறு நிலைகளில் ရွှိုမ္ဘန္တီ...ိစ္ကို႔ இணைத்துச் செயற் ப்டும் ஒரு நீதியான வழிபாட்டு மரபு களை உடையது.
ஒரு காலத்தில் ஆலயங்களும், ஆலயம் சார்ந்த மடங்களும் கல்வி நிலையங்களா கவும், சமூக அமைப்புக்களைத் தாங்கும் தலைமை நிலையங்களாகவும் விளங்கி வந்தன. இன்றும் தமிழ்நாட்டில் சில ஆல யங்களும், ஆதீனங்களும் இவ்வாறான பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.
சைவத் தமிழ் மக்களின் தருமப் பணி களுக்கு மூல நிலையங்களாக ஆலயங்கள் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். இத னாலேயே ஆலயத் தொண்டர்கள் அறங் காவலர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். ஒவ்வொரு மக்களும் தங்களுக்கு ஏற்ப உணவு, உடை, உறைவிடச் செலவு, மருத் துவ, கல்வி, ஆடம்பரச் செலவு இவற்று டன் ஒப்பிடும் போது தருமச் செலவு என்பது சொற்பமாக இருக்கும் என்பதை உணர்வார்கள். ஆனால் ஒவ்வொருவரா லும் கிடைக்கப்பெறும் சிறு தொகை பெருந்தொகையாக ஒவ்வொரு அறநிலை யங்களுக்கும் வந்து சேருகின்றன. அப் பணங்களின் ஒருபகுதி ஆதரவு அற்றவர் கள், ஊனமுற்றவர்கள், கல்வி கற்க வசதி யற்றவர்கள் முதலியவர்களுக்கு உதவக் கூடிய வகையில் பலனளிக்க வேண்டும்.
இன்று உலக நாடுகள் முழுவதும் பல ஆலயங்கள் இருந்தாலும் ஒருசில ஆலயங் களே சமூகப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன. குறிப்பாக இலண்டனில் ஊர்கள் தோறும் ஆலயங்கள் பெருகுகின் றன. அந்த வேகத்தில் சமூகப் பணியும் பெருகவேண்டும் என்பதே பல சமூக சிந்த னையாளர்களது விருப்பமா கும்.
ஆலய வழிபாட்டுடன் அடுத்த தலை முறையினர் தம்மை முறையாக ஈடுபடுத் துவதுடன் பொதுப் பணிகளில் பொறா

டு இலண்டன் 2004
pகப்பணி செய்வோம்!
ங்கம் கை அம்மன் கோயில், ஈலிங்.
மையற்ற எண்ணத்து டன் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும். கட்டப்பட்ட ஆலயங் கள் எல்லாம் அடுத்த " " தலைமுறையினரின் கைகளிலேயே தங்கி யுள்ளது. அவர்கள் பொறுப்பற்று இருந் தால் இன்னுமொரு பத்து வருடங்களுக் குள் ஆலயங்கள் மூடப்படும் ஆபத்து உருவாகும். பின்பு கலாசார விழுமியங் கள், மூலவளங்கள் அழிக்கப்படும் நிலை தோன்றும். எனவே முதியவர்கள், இளை ஞர்கள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும். இளைஞர்களும் முதியவர் களை மதித்துச் செயற்பட வேண்டும்.
இன்னுமொரு பொதுவிடயம் இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஆலயங்கள் சம் பந்தமான ஒரு சிறுவிடயத்தையும் பெரிது படுத்தி பத்திரிகையில் போடுவது, தனிப் பட்ட பிரசுரங்களை வெளியிடுவது தவிர் க்கப்படல் வேண்டும். அவ்வாறான பிழை களை அவ்ஆலயங்கள் மட்டுமே தீர்த்து விடுவது சாலப்பொருத்தமானது. அல் லது கூட்டாக ஆலயங்கள் இணைந்து திருத்துவது சிறந்தது.
ஏனெனில் ஏனைய சமயங்களில் பல குறைபாடுகள், பிழைகள் இருப்பினும் அவை வெளிவராமலே தீர்க்கப்படுகின் றன. ஆனால் எமது சைவத் தமிழ்ப் பண் பாட்டில் மாத்திரம் பிரச்சினை தீர்க்கப் பட முதலே பத்திரிகையில் வெளிவந்து விடும்.
இந்தநிலை முற்றாக மாறவேண்டும். ஏனெனில் இது எமது சமய மக்கள் மாத் திரமின்றி ஏனைய சமூக மக்களும் எமது சமய நம்பிக்கையை இழப்பதாகவும் அழிப்பதாகவும் முடியும். ஒரு மாம்பழம் பழுதென்றால் மாமரத்தையே தறித்து விடக் கூடாது.
இவ்விடயத்தைப் பத்திரிகைகள், அச் சுக் கூடங்கள் கவனமெடுக்க வேண்டும்.
இவ் ஏழாவது சைவ மாநாடு இவ்வா றான பல சிந்தனைகளைச் செயற்படுத்த உதவும் என நம்புகிறோம்.

Page 26
7வது சைவ மாநாடு
EXECUTIVE COMMITTEE Chairman Mr S. Karunalingam
Vice Chairman Mrs. Navaratnam
Secretary Mr S.Sathiyanandarajah
Joint Secretary Miss. L. Ponniah
Treasurer Mr.T. Logeswaran
Asst. Treasurer Mr T.Muralledaran
Elected Comm. Member Mr N. Yogarajah
Committee Members
Mr RD. Rammsingham Dr M. Vimyagamoorthy Mr S. Thedchamoorthy Mrs S. Kanesarajah YOUTH FORUM Chairman Mr S. Jagatheswaran Mr A. Akileswaran (Vice Chairman) Secretary Mr B. Sasikumar Co-ordinator Mr A. Kesavarajah
SENIORS FORUM Chairman Mr S. Navaratnam
Secretary
Mr S. Selvapaskaran Dr.N. Subramaniam(Joint Secretary) Committee
Mr M. Mahadevan Mr A. Pathmasingam Mr V. Nadarajah Mrs S. Thirugnanasunderam Mrs S. Sankaralingam Mr. S. Sellathurai
BOARD OF TRUSTEES Chairman Mr S. Premachandra Secretary
Mr. T. Thevarajan
Mr S.Abeyalingam Mr A. Thevasagayan Mr. R. Kanesarajah Mr P Ramachandran Mr.P. Theivendran Mr S. Sri Rangan Dr W. Paramanathan
Member of
அம்மனை சரண் அ SHR KANAGA THURKK, பூரீ கனகதுர்க்கை அம்
Gsilsósíki Glssvag அவதியுறும் சிறுவ
09-06-2004
ஏழாவது ஆ
இலண்டன் (60) BF Go ஒன்றியம் தனது ஏழ வெற்றிகரமாகக் கெ எல்லோருக்கும் மகிழ்
ஒவ்வொரு ஆ சொற்பொழிவாளர்க சொற்பொழிவுககளை நமது சமய அறிவி மேலைநாட்டில் வ எவ்வளவு தூரம் ச பாதுகாக்கிறோம் என் மூலம் அறியத்தருகின் சிறப்பாக நடைபெற
அம்மன் அறக்கட்டணி
5, Chapel Roa
Te: 020 www.Amman JK.
2.
 
 

இலண்டன் 2004
டைந்தால் அதிக வரம்பெறலாம் AI AMMAN (HINDU) TEMPLE TRUST மன் (இந்து) ஆலய அறக்கட்டளை
* 缸 O f连 e 13 பகுதி நீதி 修 ரிப்பதற்காக பயன் C டுகி
Charity No: 1014409
ண்டில் நடைபோடும் iu
பத்திருக் கோயில்கள்
Tவது சைவ மாநாட்டை 5ாண்டாடுவதைப் பார்க்கும்போது நம் ச்சியைத் தருகிறது.
பூண்டும் வெளிநாடுகளிலிருந்து சமயச் ளை இங்கு அழைத்து அவர்களின் சமயச் ாயும் நற்சிந்தனைகளையும் நமக்கு வழங்கி வினைப் பெருக்குவது மட்டுமல்லாமல், சிக்கும் (புலம்பெயர் நாடுகளில்) நாம் மயம், கலை, கலாசாரத்தைப் பேணிப் ாபதையும் அவர்களுக்கு இவ்விழாக்களின் ன்றோம். இவ்விழாவானது மென்மேலும் ]வேண்டும் என ஈலிங் கனக துர்க்கை
ளை சார்பாக வாழ்த்துகின்றேன்.
இங்ங்ணம் தேவறாஜன் செயலாளர், ஈலிங் கனதுர்க்கை அம்மன் ஆலய அறக்கட்டளை.
d, West Ealing, London, W139AE
8810 0835 / 020 8840 0485 Irg www.ChangeTheirLife.org

Page 27
*வது சைவ மாதா
குரு 9FLou Irre-ITrfu IITr முனைவர் பூரீமத் குமாரசுவ
கட்டளை விசாரணை, தருமபுரம் ஆதீனம், பூர் படி
"நால்வர் பொற்றாள் எம் உயிர்த்து னையே" என்பார் சைவ எல்லப்ப நாவ லர். அவ்வகையில் சம்பந்தர், அப்பர், சுந் தரர், மணிவாசகர் இவர்களின் திருவடி யைப் பற்றி, இவர்களின் வாழ்க்கையில் நடந்த அற்புதங்களை எண்ணி, இவர்கள் பாடியருளிய திருப்பதிகங்களைப் படித்து, இவர்கள் போற்றி மதித்த முன்னோர் மொழிபொருளை நாமும் பொன்னே போல் போற்றி நடப்பதே நாம் ஈடேற்றம் செய்வதற்கான வழியாகும்.
"நால்வர் போன வழியில் போங்க" என்று கிராமங்களில் சொல்வார்கள். அந்த நால்வர் நமது சமயாசாரியார்கள் நால்வர். அவர்கள் ஆன்மாக்களின் ஈடேற்றம் கருதி தாம் இன்பங்களை துன் பங்களைச்சுமந்து இவை இரண்டும் இறை வணின் திருவருளால் கிடைத்தது என்ற எண்ணத்தால் வாழ்ந்து நின்றவர்கள்.
சமயாசாரியார் நால்வரும் இப்பிறப் பினைப் போற்றியிருக்கிறார்கள். "வாய்த் தது நந்தமக்கு ஈதோர் பிறவி மதித்திடு மின்" என்று அப்பரும், "தாம் என்றும் மனம் தளரா தகுதியராய் உலகுக்கு ஆம்" என்று சம்பந்தரும் ஓங்கி பறைந்து நின்ற உத்தமர்களாக வாழ்ந்து நின்று வழிகாட் டியிருக்கிறார்கள். காரணம் நாம் ஏன் தான் பிறந்தோமோ என்று அலுத்துச் சலித்து நிற்கின்ற சமுதாயத்தில் எதுவாயி னும் பிறந்த பிறப்பினை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது. இப்பிறப்பினை நல்ல வகை யாக மாற்றியமைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்பதைக் காட்டினர்.
"மனம் பற்றி வாழ்மின் மாதுக்கம் நீங்
கல் உறுமின்” என்று சம்பந்தப்பெருமா

டு இலண்டன் 2004
காட்டிய வழி ாமித் தம்பிரான் சுவாமிகள்
சூசநதீஸ்வரர் சுவாமி தேவஸ்தானம், திருவையாறு.
க்கவாசகர்
னும் "ஒன்றியிருந்து நினைமின்கள் உன் தமர்க்கு ஊனமில்லை" என அப்பர் பெருமானும் "தேடுவன் தேடுவன் செம் மலர்ப் பாதங்கணாடொறும்" என்று சுந் தரரும் நமக்கு எக்காரியங்களிலும் மனம் சலிப்பில்லாது அக்காரியங்களைச் செம் மையாகச் செய்து வெற்றி பெறுவதே வாழ்க்கையின் இலட்சியக் குறிக்கோள் என்று வழிகாட்டினர்.
வேதனைகளையும், சோதனைகளை யும் வென்று சாதனையாகக் காட்டுவதே நமது வாழ்க்கையாக வழிகாட்டினார்கள். "உடையார் ஒருவர் தமர்க்கு நாம் அஞ்சு வது யாதொன்றுமில்லை" என்று அப்பர் பெருமானும், "ஈனர்களுக் கெளியேன லேன் திருஆலவாய் அரன்முன் நிற்கவே" என ஞானசம்பந்தரும் திருவருள் ஒன்று மட்டுமே வாழ்க்கையின் நின்று வழி காட்ட உதவிடும் இறைவனைப் போற்றி அவனை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்திடுங்கள். மற்றவர்களுக்கு அஞ்சுவது பேதைமை என்று காட்டினர்.
மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் என்று வழிகாட்டினர். எப்படி என்றால்
5

Page 28
7வது சைவ மாநா(
பெண்ணின் நல்லாளுடன் பெருந்தகை யாகிய இறைவன் இருந்து காட்டிய வழியே வாழ்ந்தால் என வழிகாட்டினர்.
வாழ்க்கை என்பது வாழ்வதற்கு. இல் வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவியி டையே பல நேரங்களில் ஊடலும் கூட லும் நிகழும். இவை உப்பு அமைந்தற்றால் என்று வள்ளுவன் காட்டிய வழிபோல் நடக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் வாழ் க்கை கசப்பாகிவிடும். இதனை மணிவா சகர் "ஊடுவதும் உன்னோடு உவப்பதும் உன்னை” என்று ஒருவருக்கு ஒருவர் விட் டுக் கொடுத்து வாழ வாழ்க்கை இனிக்கும் என்று வழிகாட்டினார் சுந்தரர். வாழ்க் கையில் கணவன் மனைவியிடையே சந் தேகம் வரக்கூடாது, அப்படி வருமாயின் வாழ்க்கை பாழாகி விடும் என்பதை விளக்கி மிக அற்புதமாக, "மாற்றுக்களிறடைந்தாயென்று மதவேழங்கையெடுத்து முற்றித்தழலுமிழ்த்தும் மதம் பொழிந்தும் முகஞ்சுழியத் துற்றத்தறிக்கில்லே னென்று சொல்லியலறியத் தேற்றிச் சென்றுபிடி குழறுஞ் சீபர்ப்பத மலையே."
என்ற பாடலில் வாழ்க்கை எப்படி அமைந்தால் சிறப்பாக அமையும் என்று வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள்.
வேதசிவாகம புராண இதிகாசங்கள்
வேதசிவாகம புராண இதிகாசங்க ளைப் போற்றி மதிக்கவேண்டும். இவை களையே நமது திருமுறைகள் தாங்கி நிற் கின்றன என வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். அவ்வகையில் நமது வாழ்க்கைக்கு வழி காட்டும் நூல்களாக வேதம், சிவாகமம், புராணம், இதிகாசம், திருமுறைகள், சாத்திரம் எனக் கொள்ளுதல் சிறப்பு டையதாகும்.
நால்வரின் வாழ்க்கையில் பட்ட அனு பவ வரலாற்றினைக் கண்டு, கேட்டு அதன் வழியில் நின்று பேறுபெற்றவர்கள் பலராகின்றனர்.
நால்வர் பாடல்களைப் படித்து, அதன்

தி இலண்டன் 2004
படி நடந்து தமது வாழ்க்கையை வெற்றி பெறச் செய்தவர்கள் பலராக இருக்கின் றனர்.
நால்வர்களின் நாமத்தைச் செப்பித்தம் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கரடுமுரடான பாதையைச் செப்பனிட்டுத் தப்பித்தவர் கள் பலராகின்றனர்.
தனி மனிதன் ஒழுக்கமே ஒரு சமுதா யத்தின், ஒரு ஊரின், ஒரு மாநிலத்தின், ஒரு நாட்டின் ஒழுக்கமாக இருக்கும். எனவே தனிமனித ஒழுக்கத்தைப் பேணிக் காத்திட நின்று வழிகாட்டியவர்கள் இந் நால்வர்.
நாட்டில் நோய், துன்பம், வறட்சி, வெள்ளம் என இயற்கையால் வரும் துன்பங்கள் மக்களை வாட்டக்கூடாது என்று இறைவனின் திருமுன் நின்று பாடி "உற்ற நோய் நோன்றல் உயிர்க்கு உறுகண் செய்யாத தவமே தவம்” என வாழ்ந்து வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். குளிர்ச்சுரம் வந்தபோது "அவ்வினைக்கிவ்வினை” பதி கம் பாடியதும், வறட்சி வந்தபோது “வாசி தீரவே காசு நல்குவீர்” பதிகம் பாடியதும், வெள்ளம் வந்தபோது "அந்தணாளஉன் அடைக்கலம்” என்ற பதிகம் பாடியதும் மக்களுக்காகவே.
இம்மை வாழ்க்கைக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம், பதவி உயர்வு, குடும்பம் இவைகளும், அம்மை வாழ்க்கைக்கு முத் திப் பேறும் இறைவன் வழிபாட்டால் கிட் டும் எனக் கூறிப்போற்றினர்.
"இம்மையே தரும் சோறும் கூறையும் ஏத்தலாம் இடர் கெடலுமாம் அம்மையே சிவலோகம் ஆள்வதற்கு யாதும் ஐயுற வில்லையே."
என்று சுந்தரரும், "கொன்றை தொங்க லான் அடியார்க்குச் சுவர்க்கங்கள் பொரு
ளளவே” எனச் சம்பந்தரும், “கானப்பேர்

Page 29
7வது சைவ மாநா
தலையினால் வணங்குவார், நாளும் நாளும் உயர்வதுவோர் நன்மையைப் பெறுவரே” என்று சம்பந்தரும் காட்டு வார். அடுப்பில் தீ மூட்டி ஒரு சட்டியில் நீர் ஊற்றி அதில் ஆமையைப் போட்டுக் கொதிக்க வைத்தால் அவ்வாமை இளஞ் சூட்டில் மகிழ்ந்து நிற்க, அதே நீர் பின்னர் கொதிநீராக மாறும்போது அந்நீரிலே மூழ்கி இறந்துவிடுகின்றது. எது ஒன்றும் மகிழ்வைத் தருகின்றது. இன்பத்தைத் தரு கின்றது என்று நாளும் நாளும் அதிலே வீழ்ந்து கொண்டாடி பின்னாள் ஏற்படும் விளைவினை அறியாது நிற்கும் அற்பர் களைக் கண்டு உளம் கொதித்து எழுந்த அற்புதமான அப்பர் பாடல் இது.
“வளைத்து நின்றைவர் கள்வர்
வந்தெனை நடுக்கஞ் செய்யத் தளைத்து வைத்துத் துலையை
யேற்றித் தழலெரிமடுத்த நீரில் திளைத்து நின்றாடுகின்ற
வாமைபோற் றெளிவிலாதேன் இளைத்து நின்றாடுகின்றேனென்
செய்வான் தோன்றினேனே.” இது நம் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியா கத் திகழவில்லையா?
கிணற்றிலே ஆமை ஒன்று கிடக்கின் றது. அது வெளி உலகினை ஒருபோதும் அறியாதது. பிறந்தது முதல் வாழ்க்கை யைக் கிணற்றிலே கழிப்பது. ஒருமுறை வெள்ளம் பெருக்கெடுத்தது. அது ஊழி வெள்ளம் போல் ஊரெல்லாம் வெள்ளம். அந்த வெள்ளத்தில் கடல் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டு கடலிலிருந்து ஒரு ஆமை கிணற் றில் வந்து சேர்ந்தது. வந்த ஆமையை கிணற்று ஆமை நலம் விசாரித்து, எங்கி ருந்து வருகின்றாய், உலகத்திலே தம் இருப் பிடமே பெரியது என்று எண்ணிய கிணற்று ஆமை தனது இரண்டு கைகளை யும் விரித்து இவ்வளவு பெரிதாய் இருக்

டு இலண்டன் 2004
குமோ உன் கடல் எனச் சிறிது சிறிதாக விரித்துக் காட்டி கை வலித்தது, அகலத் தையும் நீளத்தையும் அறிய முடியாது தவித்து நின்றது. சிலர் வாழ்க்கை இப்படி என்று அப்பர் அடிகள் அருமையாக உவமை நலம் வாய்க்க வாழ்க்கையைக் குறுகியதாக வாழுகின்ற பொல்லா மனித ருக்கு வழிகாட்டுகின்றார். *கூவலாமை குரைகடல் ஆமையைக் கூவலோடொக்குமோ கடலென்றல்போல் பாவகாரிகள் பார்ப்பரிதென்பரால் தேவதேவன் சிவன் பெருந்தன்மையே.”
உண்மைநிலை உணர்ந்து நடக்கவும்
சாலையில் கானல் நீர் பரந்து விரிந்து தெரிகின்றது. அவ்வழியே பலர் குடம் கொண்டு செல்கின்றனர். பாலைவனத் தில் அமைந்த சாலை நீருக்கு வழியில்லை ஆனால் பலரும் குடம் கொண்டு எங்கு செல்கின்றீர் எனக் கேட்க, நாங்கள் நீர் சுமக்கச் செல்கின்றோம் எனப் பதில் உரைக்கின்றனர். இதோ பெருக்கெடுத்து ஒடுகின்றது என பலரும் காட்டி போய்க் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். போனவர் கள் கானல் நீர் என அறியாது ஒய்ந்து மீண்டனர். இப்படித்தான் வாழ்க்கையில் குடம் கொண்டு அலைவது போல அலைந்துகொண்டு செல்வதைக் காட்டு கின்றார் ஞானசம்பந்தர்.
“மடங்கொண்ட விரும்பியராய்
மயங்கியோர் பேய்த்தேர்ப்பின் குடங்கொண்டு நீர்க்குச்
செல்வார் போதுமின்”
எனவே வாழ்க்கையில் உண்மை உணர் ந்து அவ்வழி நடந்தால் அனைத்தும் பெற லாம் என வழிகாட்டியவர். பொய்மை நீங்கி மெய்மை வழி நடக்க வழிகாட்டி யவர்கள் நால்வர். S.
சிறு குழந்தையை இறைபணிக்கு ஆற்

Page 30
Zagst 60&Fou Lon pitc.
றுப்படுத்தினால் அதற்கென்ன தெரியும் சின்ன வயசுல எனப் பெரியவர்கள் கூறு வர். அப்படிக்கூறித் தட்டிக்கழிக்கக் கூடா தெனக் காட்டவே ஞானசம்பந்தர் மூன்று வயதில் இறைஅருளினால் பணி செய் தாா.
வயதானவர்களை சமயப்பணிக்கு ஆற் றுப்படுத்த அழைப்பு விடுத்தால் எங்கே எல்லாம் கழன்று விட்டது, வயசாச்சு, நரை திரை மூப்பு வந்து நலிவடையச் செய்துவிட்டது என்று கூறிக் காலத்தைக் கழிக்கக்கூடாது எனக்காட்டவே அப்பர் பெருமான் எண்பது வயதிலேயும் முதுமை தாக்கிய காலத்திலேயும் "என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே" என்று அயராது உழைத்துக்காட்டிய உத்தமர்.
குடும்பத்தார்களைச் சமயப்பணிக்கு சம்பந்தம் செய்தால், எங்க நம்மால முடி பப் போவுது பெண்டாட்டி பிள்ளை பிடுங்கல் தாங்கல என நொந்து கொள் வோருக்கு சுந்தரர். இருபெரும் மனைவி யரைக் கொண்டவரே சமயப் பணியைச் செம்மையாக நிகழ்த்திக் காட்டியுள்ளார்.
அதிகாரிகள், அலுவலர்களை சமய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து அரும்பணி ஆற்ற ஆற்றுப்படுத்தினால் நம்மால் முடியுமா? நமக்கு இருக்கிற பணியே முடியல, நிர்வா கம் தலைக்கு மேல இருக்கு எனக் கூறு வோர் மத்தியில் ஒரு முதலமைச்சராக இருந்தவர், தம் வாழ்க்கையைச் சமயத் துறைக்கு வித்திட்ட மணிவாசகர் - ஒரு பெண் உடன் போக்கில் சென்றுவிடு கின்றாள். அவளைத்தேடி தாய் செல்கி றாள். அங்கே எதிரே ஒரு ஆடவனும் பெண்ணும் வருகிறார்கள். அவர்களை நோக்கி இங்கே உங்களைப் போல என் பெண்ணும் ஆடவனும் சென்றார்களா? என்று பேதமையால் பெதுமுகின்றாள். அதுபோது அவ்வாடவன் கூறுகின்றான். ஆளியன்னானை கண்டேன். தூண்டா விளக்கணையாய் அன்னை என்ன கூறு கின்றாள் என்றான். அவள் நான் ஒரு பெண்ணைப் பார்த்தேன் என்றாள். நாட்

இலண்டன் 2004
டில் ஆடவன் ஆடவனையும், பெண் பெண்ணையும் பார்த்தனர். இப்பொழுது எல்லாப் பெண்ணையும் எல்லா ஆடவ னும் பார்த்து நிற்கின்ற கயமை கலந்து விட்டதே என்று வருந்திப் பாடுகின்றார். மணிவாசகர் திருக்கோவையாரில்,
"மீண்டா ரெனஉவந்தேன் கண்டு நும்மையிம் மேதகவே பூண்டாரிருவர் முன் போயினரே புலியூரெணை நின் றாண்டான் அருவரை ஆளியன்னானைக் கண்டேனயலே தூண்டாவிளக்கணையாயென்னையோ அன்னை சொல்லியதே"
எனவே தனிமனித ஒழுக்கத்தினையும், அதன் தொடர்பால் நீளும் சமுதாய ஒழுக்கத்தையும், பேணிக்காப்பது நமது கடமை என நால்வர் காட்டிய வழி செம் மாப்புடைய வழி. அதுவே வாழ்வியலைப் புகட்டும் வல்ல வழியாகும்.
இம்மையில் மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம். அம்மையில் சிவலோகம் எய்த லாம் என வாழ வழிகாட்டியவர்கள் நால் வர். வாழ்ந்து காட்டியவர் இந்நால்வர்.
இம்மை வாழ்விற்குத் தேவை உணவு, உடை, உறையுள், வீரம், அடுத்தவர்களுக் குக் கொடுத்து வாழ்தல், அடுத்தவருக்கு உதவி செய்தல், அடுத்தவர் துன்பத்திற்கு துவஞதல், தன் துன்பத்தினைப் பொறுத் துக்கொள்ளும் துணிவு, எடுத்த காரியங் களை வெற்றிபெறும்வரை ஓய்வறியா உழைப்பு. தனிமனித ஒழுக்கம், திருநெறிய தமிழ்ப்பற்று பிறமொழியைப் போற்றும் மொழி பொதுமை, சமயத்தில் உறுதிப் பாடு. தன் வாழ்வியலுக்காகக் கொண்ட கொள்கையை விட்டுக் கொடுக்காமை இவைகளையெல்லாம் தம் அருள்நூல் பாடல்களால் ஒன்று முதல் எட்டாம் திருமுறை வரை அருளிய நால்வர் தொகுத்தும், விரித்தும் வாழ்ந்தும், வாழ வும் வழிகாட்டிகளாக விளங்கியிருக்கி றார்கள். நாமும் அவ்வழி நின்று வாழ் வோம்.

Page 31
Zagi ora ort
The TriSulam i
Swami Tantrad President, Hindu Samaya Abhivruthy Sabha, Selvanayak
Worship of Siva is older than recorded history. Some say it originated in the Vedas, Some Say in the Harappan civilization. AS far as recorded and known history goes "Siva' originated in the Vedas. In the early Vedic Songs he had no prominence. In the Krishna (Black) Yajur Veda in the Sri Rudram the first Panchaksharam - Na-MaSi-Va-Ya, Salutation to Siva appeared. Rudra is a fierce aspect of Siva. Vedanta (Ved-anta) means the end portion of the Vadas, or the inner meaning of the Vedas, called the Gnana Kandam - Upanisads. In later times this Sanatana Dharma became
known as Hinduism. The Vedanta Over a long period, gradually formed into 3 main Schools - Advaita Vedanta (Adi Sankara), Visishta Dwaita Vedanta (Ramanujar), Dwaita Vedanta (Madhwaharya). However, generally when we refer to “Vedanta' it refers to Advaita Vedanta. Correspondingly, from the Itihasa (Ramayana and Mahabharata) period onwards, Siva and Vishnu became the most prominent deities of the Hindu Pantheon, Superceding Indra who is most prominent in the Rig-Veda. History records that it was Tirumular who brought the wisdom of Kashmir Saivism from Kashmir to the South culminating in his "Thirumantiram'.
In about the 7th - 8th centuries there was a great revival of Saivism in the south with the 4 Saivite Saints, called the Samayacharyas (Appar, Thirugnana Sambandar, Sundaramurti, and Manickavasagar) authors of the song collections called Tevaram and Tiruvachakam. At about

GB)
இலண்டன் 2004
of Siva
Va.
apuram, Trincomalee, Sri Lanka.
29
roughly the same time in the Tamil land there was a revival of Vishnu a worship also, promoted by the Alwars who authored "Divyaprabandham'. Due to these movements the alien faiths were countered and Hinduism was firmly reestablished. Sekkilar in his "Periya Puranam' recorded the lives of the 63 Nayanmars, Saivite saints. The Samayacharyas sang beautiful songs in Tamil at local shrines which captured the hearts of peasant and king alike. Pallava, Chola, Pandyan kings built massive temples on some of these sites. The Samayacharyas never denied the Vedas, but developed Saivism according to the time and local conditions.
Tirugnanasambandar sang in his last song “Vedam Naanginoom Meporulavadu Nathan Namam Namasivayave.” Namasivaya is the essence of the teachings of the 4 Vedas'. Sekkilar reflected. “Veda Neri Talai Tonga. Let the Vedic path shine'. Kachiyappar later sang “Naan murai... Men mekol Saiva Needi. Let the path of the Vedas Shine, let the greatness of Saivam be known throughout the world.” Over the course of time the Saiva Agamas developed and Subsequently inspired the "Sivagnana Bodham” of Meykandar. And the 12 TirumuraiS as a single collection was formulated. It should be noted that the Saiva
Siddhanta.
In Karnataka is “Veera Saivam', in north India are numerous sects such as Naga, etc. In north India hundreds of millions of Hindus worship daily at shrines such as

Page 32
7வது சைவ மாநாடு
Kasi Vishwanatha at Varanasi, and many brave icy conditions to have darshans at Siva shrines at such places as Kedarnath and Amarnath. Throughout India are the Jyothrlinga Sthalams. Now Saivism is Spreading in Western countreis, and is thriving wherever Hindus from the Indian Sub-Continent have settled down as a diaspora.
Adi Sankara, who regenerated Advaita Vedanta, recognized "Ishta Devata' system of Saivam, Saktam, Vaishnavam, Ganapatyam, Gowmaram. In Advaita Vedanta there is no difference between Siva and Vishnu. God is formless (Nirguna) and is simultaneously with form (Saguna) for the purpose of facilitating worship. Siva Nataraja is Rup-Arupam- with and without form. That is the Chidambara Rahasyam' - of Akasha Lingam. Nataraja is worshipped as Rupam and Akasha as Arupam. In the Tirumantiram Tirumular says Brahma, Vishnu, Siva all are Siva. In the Bhagavad Gita when giving the Viswa Rupa Darshan to Arjuna Krishna sayS "All these forms are me'.
Advaita Vedantis do not get involved in petty arguments as to who is Superior Siva or Vishnu. AS Tirumular himself said - all are the same One. What is necessary is to experience the essence of Siva within which is timeless, formless, so near yet aloof - the eternal Self. When one performs Siva puja, he is not really doing puja to Siva but to the concept of Siva which he has in his mind according to his Spiritual advancement and karmic condition. The object of advanced yoga is to experience that Divine Essence Within. At the same time we continue to observe external worship of Siva in his Saguna manifestation as part of Bhakti Yoga, correlating to Charya and Kriya in Saiva Siddhanta. Let us also, as Swami

இலண்டன் 2004
Vivekananda said, see Siva in every heart and spread love and do service to humanity. God is one where one calls him Siva, Vishnu, Paramatman, Supreme Brahman,... etc. Therefore as Hindus we see God equally in every heart and spread love among all mankind. Nonetheless, this does not mean we should say all religions are true. Philosophy of a permanent hell, denial of reincarnation only one saviour or messenger, permission of cow Slaughter etc. as expounded in Semitic religions cannot be called Sanatana Dharma. While respecting these religious systems, we cannot follow them or say they are “true'.
The Vedas said "Truth is One, the sages call it by different names'. But this does not mean we should say all paths are true. The statement "As so many rivers all reach the Sea, So many paths all reach the same One God” pertains to paths of Hindu Dharma existent in India at that time. It does not pertain to doctrines which appeared thousands of years later or for all time to come. Similarly Tirumular has said "Onre Kulam Oruvane Deivan' but his Tirumantiram Was 3000 Slokas on Siva Gnanam and Siva Bhakti only. He never said all religions are true. Hinduism is a vast ocean. In different areas of India in Vernacular languages is a vast devotional literature. In the Marahtha Desha is the “Mahabhakta Vijayam” of the Saints Gnaneshwar, Tukaram, Ramas, Narsimmehta etc. In Bengali, the kirtans and devotional hymns to Krishna, particularly of Chaitanya. In Hindi Tulsida, etc. In South Thirumurais, Tiruppukal, Divyaprandham, etc.
In recent years Siva temples have spring up all over Europe, Malaysia, America, etc. Vast numbers from many different races now can worship Siva in temples. It can be

Page 33
7ags soaraf tortion
noted that in Chidambaram, one of the greatest of Siva temples in the world and the foremost in South India, puja is still performed the Vedic way which preceded the Agamic form of worship which is prevalent today. While having so many races and liguistic groups now having access to Siva puja it is necessary that petty bickering about language does not occur. We cannot have "Tamil” Siva temples, “Gujarati'Siva temples, “Hindi” Siva temples, “Karnada” Siva temples, “Bengali” Siva temples, “English” Siva temples, “French” Siva temples etc. Sanskrit the language of the Vedas, performs the role of uniting the Hindu world. Wherever one goes in the Hindu World, there is a common uniting language of Sanskrit. Simultaneously, and language of prayer can be entertained as God accepts all languages. Therefore, let the language of the Mulasthanam be Sanskrit with other languages also given a prominent place according to circumstances.
We should remember our Nayanmars did not do Archana - they sang in Sweet Tamil as Appar (Thirunavukarasar) sang “Tamilodisai padal marandariyen”. Yet, still our Nayan mars never decried the legitimate role of Sanskrit. If the wife and the husband quarrel in the front room Over which TV show to watch, the thief can easily come into the back and rob everything. Now is the time for Hindus to unite, avoid petty arguments, and same the religion. There is a massive effort by Chiristian missionaries to convert poor rural Hindus by unethical means in India, Sri Lanka, Malaysia and Bangladesh. Our temples have for long been places only for puja.
Hereafter our temples should be as the Trisulam of Siva. Middle sulam nitya puja, sangabisekam, utSavas, etc. Left Sulam Spritual discourses, bhajans, araneri classes etc. The right Sulam service to humanity. Orphanages, educational Services for poor

டு இலண்டன் 2004
31
children, senior citizen homes, etc. The main 2 Causes of religious conversion are
1) The wrong concept of Sarva Dharma Sama Bhava (Emmadamum Sammadam), the idea that as Hindus we should say all religions are true - which has made us Weak. Respecting other religions is a mark of civilization, but hindus following those religions is a mark of Suicide. Our Nayanmars fought strongly to Stop conversion and Save Saivism. They did not say Emmadamum Sammadam. Therefore, religious education and also development of a sense of Hindu consciousness is necessary now.
2) Our temple Devasthanams must do charitable services. It is good to encourage rudraksha, Vibhuti, Thevara, Thiruvachakam etc. But We should recognize ourselves as Hindus. When our Nayanmars did not deny the Vedic roots of Saivism, why should we try to? It is the Christian missionaries who will be the first to clap their hands if we fight amongst ourselves and Weaken ourselves thereby. Rama worshipped the Lingam at RameSWaram. Atma Nivedana means devoting ones whole life to the Service of the Lord. Savas, Vaisnavas, Vedantis - all are Hindus.
- Let there be pride in Saivism, but as Saivite Hindus. Let the Nandi flag be raised everywhere in defence of the religion. Let the Sound of Thevaram, Thiruvachakam and Om Nama Sivaya resound in every Saiva household. Swami Vivekananda Said "Those who have left the Hindu religion should be brought back”. Where has conversion taken place? When did it take place? How many? Why? Where is there preaching needed? Where are religious classes for children needed to be started? Where are orphanages needed to be established? Now is the time for ACTION.

Page 34
7வது சைவ மாநாடு
“அவனரு
கயிலை பூரீ இராம நா அருள்மிகு இலண்ட
மனித வாழ்க்கையிலே தெய்வ நம் பிக்கை இன்றியமையாதது. தேவ, மனித, மிருக, குணங்களையெல்லாம் கலந்து தன்னுள்ளே நிரப்பிக்கொண்டு ராஜஸ், தாமஸ், சாத்விகங்களால் ஆளப்பட்டுத் திரிகின்றான் மனிதன். அதோடு இறைவ னால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் தன்னுடையதாக நினைந்து ஆணவ கர்ம மாயா பாசங்களால் கட்டுண்டு அனைத் தையும் அடைவதற்குப் போராடிப் போராடிக் களைக்கின்றான். இப்பிறவியி னுடைய உண்மை விளக்கம் பெறாமல் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோல மாக வாழ்ந்து படைத்தவனை மறந்து கானல் நீரையே கண்டு மகிழ்ந்து இறை வனடி சேர்கையில் வெறும் கூடாக சென் றடைகின்றான்.
அரிதான மானிடப் பிறவியை அடை ந்த நாம் இந்த பிறவியினுடைய பெரும் பயனை அடைய வேண்டுமாயின் சமய ஈடுபாட்டோடும் தியாக உள்ளத்தோடும் ஈகை நிறைந்த செயல்களோடும் சமுதாய உணர்வுச் சிந்தனையோடும் வாழப் பழக வேண்டும். இவையனைத்தும் எளிதாக நமக்குக் கைகூடத் தெய்வ நம்பிக்கையும் அந்த இறைவனின் பேரருளுமே நமக்கு வழிகாட்டும்.
மனிதர்களில் எவருமே துன்பங்களை பும் கஷ்டங்களையும் விரும்புவதில்லை. எல்லோருமே சுகத்தையும் சந்தோஷகர மான வாழ்க்கையையுமே விரும்புகிறார் கள். ஆனால் உண்மையான சுகம் எது, துக்கம் எது எனப் புரிந்துகொள்ளத் தவறி விடுகிறார்கள். இளவயதில் இதுதான் இன்பமென்றெண்ணியதெல்லாம் முது மைக் காலத்தில் துன்பமாகத் தெரியத்
32

இலண்டன் 2004
99 ளாலே
கநாதசிவம் குருக்கள் ன் முருகன் கோயில்
தொடங்குகின்றது. நாவால் தித்திக்கின்ற இனிப்பு பின்னாளில் உடலை உருக்கு லைக்க ஏதுவாகிறது. சிறுவயதில் கசப் பென்றொதுக்கிய பாகற்காயை வயதான காலத்தில் தேடியலைந்து உண்கிறோம்.
அருள்பெற ஆலயம் செல்ல வேண்டும்!
எதையெல்லாம் நம்முடையது என்று எண்ணி மகிழ்ந்தோமோ அதையெல் லாம் பிறர் சொந்தம் கொண்டாடிப் பறிக் கும் பொழுது வாயடைத்து நிற்கிறோம். யாரையெல்லாம் நமது சொந்தம் நமது பந்தம் என்று கொண்டாடினோமோ அவர்களெல்லாம் கேவலம் சிறு சிறு சொத்துக்களுக்காக நம்மை உதாசீனப் படுத்தும்போது "சே என்ன இந்த வாழ் க்கை” என சலிப்படைகிறோம். உடம்பில் வியாதிகள் முற்றி நலிவடைந்து தடுமாறி பிறர் உதவியை நாடும்போது அவர்கள் காட்டுகின்ற அலட்சியப் போக்கைக் கண்டு உடல்கூனி மனம் குறுகி மருகுகின் றோம். இத்தகைய இழிநிலை ஏன் வருகி றது? நல்ல காரியங்களைச் செய்யாமல், நல்லவர்களை நண்பர்களாக்கிக் கொள் ளாமல், தெய்வநம்பிக்கை இல்லாமல் வாழ்ந்ததினால்தான் - மனிதனின் சாதா ரண வேண்டாத குணமான தயக்கமே பல நல்ல விஷயங்களை அவன் அணுகா வண்ணம் தடுத்துவிடுகிறது. துணிந்தவ னுக்குத் துக்கமில்லை என்பார்கள். அது போல் இறைநம்பிக்கை கொண்டவனுக் குப் பாழ் நரகமில்லை.
ஒருவனுடைய மனதில் இறை எண் ணம் உண்டாகும்போது கூடவே நல்ல சிந்தனைகளும் உடன்வருகின்றன. அத்

Page 35
27வது சைவ மாநா
தோடு தொண்டு மனப்பான்மையும், தூய பழக்க வழக்கங்களும் சேர்ந்து கொள்கின் றன. நல்லோர் இணைப்பும் தெய்வீக சூழ்நிலையும் நமக்கு நல்லதையே செய்ய உதவிபுரிகின்றன. மாயை களைந்து, மலம் நீங்கி, பற்றற்று, பிறவிப் பிணியறுத்து, அழுக்கில்லா அகத்தோடு, நாம் ஜொலிக் கும்போது இறைவன் தானாக வந்து நம்மை ஆட்கொள்ளுகின்றான். இந்த நிலைக்கு உயர நாம் சந்திக்கின்ற சோத னைகள் ஏராளம். இடர்கள் அநேகம். எல் லாவற்றையும் வென்று முன்னேற வேண் டுமாயின் அவனருள் வேண்டும். அவன ருள் பெற ஆலயம் செல்ல வேண்டும்.
ஞானம், கிரியை, யோகம், சரியை இந்த வழிகளை முறையாகப் பற்றினால் இறை வனை நெருங்க ஏதுவாகும். வாழ்க்கை யைப் பகுத்தறிந்து உண்மைநிலை கண்ட றிந்து ஞானத்தினாலும், முறையான வழி பாட்டு முறைகண்டு ஒதிஉணர்ந்து பாடிப் பரவி கிரியையினாலும் உடம்பைப் பதப் படுத்தி உள்ளத்தை நெறிப்படுத்தி சிந்தை தெளிந்து யோகத்தினாலும், தியாகமே வாழ்க்கையாய் எதிலும் இறைவனைக் கண்டு நலிந்தோர்க்கு உதவி செய்து தொண்டிலே திருப்திகண்டு சரியையி னாலும் இறைவனை அடையலாம்.
நமது முன்னோர்கள் எல்லோரும் ஆன்மீக விஷயங்களை அணுவணுவாக ஆராய்ந்து ஆத்மாவினுடைய பேரின்பத் திற்கான வழிமுறைகளை வெகு நேர்த்தி யாக வகுத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். பல மூலிகைகளின் சக்தியை ஒரு மாத்திரை யில் அடக்கி வைத்திருப்பதைப் போல இறைவனை அடையும் வழிகளையெல் லாம் ஒன்றாக்கி வழிபாடாக நமக்குத் தந்திருக்கின்றார்கள். அதை திரிகரண சுத்தியோடு அனுசரித்தாலே முத்திக்கு வழிகாட்டும்.
பேரின்பம் அடைவதே குறிக்கோள்!

டு இலண்டன் 2004
நமது சமயத்தில் சொல்லாத விஷயங் கள் ஏதுமில்லை. வாழ்க்கையிலே இறை வனை இணைத்து உலகின்பத்தோடு பேரி ன்பத்தைப் போதிப்பதே நமது சமயம். போகி, யோகி, அறிஞர், மூடர், வல்லவர், வலுவில்லாதவர், ஏழை, பணக்காரன் அனைவரும் இணைவது இறைவனிடத் தில்தான். நாம் தெளிவடைவதற்காக இறைவனால் அருளப்பட்ட மாயா பாசங் களோடு நாம் இருந்துகொண்டு, நாம் செய்வதே சரியானதாக, நாம் சொல்வதே சத்தியமாக, நாம் காண்பதே உண்மை யாக எண்ணி மயங்குகிறோம். இதிலி ருந்து நாம் விலகி இணையில்லா இறை வனடி சேர்ந்து பேரின்பமடைவதே நமது உண்மையான குறிக்கோள்.
அதற்கு நாம் செல்லவேண்டிய தூரம் மிக அதிகம். ஆனாலும் நமது அருளா ளர்கள் வகுத்துத்தந்த வழியிலே நடந்து விரைவாக முன்னேறி, பாழ்நரகக் குழி யைத் தவிர்த்து சரண கமலாலயமா கிற இறைவன் பொற்பாத கமலங்களை அடைந்து என்றென்றும் இளைப்பாறி பேரின்பமனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே எப்போதும் நமது நெஞ்சில் நிலைத்திருக்க வேண்டும்.
இப்படிப்பட்ட பேரின்பப் பெரு யாத் திரையைத் தொடங்க முதலில் உடலை யும் உள்ளத்தையும் பக்குவப்படுத்துங்கள். காமம், குரோதம், லோபம், மதம், மாத் ஸர்யம், மோஹம் இவற்றை விட்டு ஒழி யுங்கள். தானம், தர்மம், தியாகம், யோகம் இவற்றைக் கைக்கொண்டு பிறர்வாழ மனம் மகிழுங்கள். இடைவிடாத இறை சிந்தனையோடு ஈசனை வழிபடுங்கள். அனைத்தையும் துறந்து அவன் திருப் பாதங்களில் சரணடையுங்கள். அப் போது கிடைக்கும் உண்மையான வெற்றி. அதுவே என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும் பேரானந்தம். அதுபோதும் இந்த ஆத்மா விற்கு. முயன்றிடுவீர்! வென்றிடுவீர்! பேரின்பமடைந்திடுவீர்!

Page 36
7ang GoosFeanu LonT5nTC
அடம்பன் கொடியும்
தலைவர், பிரித்தானிய சை அறங்காவலர், உயர்வா
வானுலகும் மண்ணுலகும் வாழமறை வாழப் பான்மைதரு செய்யதமிழ் பார்மிசை விளங்க
ஞானமத ஐந்துகர மூன்றுவிழி நால்வாய் ஆனைமுகனைப்பரவியஞ்சலி செய்கிற்பாம்.
மக்கள் வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ் வதற்காக வழிமுறைகளையும் அறங்களை யும் கூறுவது சைவம். காலத்திற்குக்காலம் மனித நாகரீகம் வளர, வளர அதற்கேற்ற வகையில் தம் அறப்பாதையும் சரிப் படுத்தி வந்ததால் இன்றுவரை இம்மதம் வாழ்கிறது. சிவனை முழுமுதற் கடவு ளாக வழிபடும் மதம் சைவம். இறை வனை அருவம், உருவம், அருவுருவத் திரு மேனிகளில் வழி படுவோர் சைவர். "அன்பே சிவமென்று பாடுவோமே - அவன் அருளே புகழ் என்று பேசுவோமே. காட்சிக்கு எளிதாக வருகின்றவன் - நல்ல கருத்துக்கும் இனிதாக மலர்கின்றவன். சாட்சிக்கு மனம் ஒன்று தருகின்றவன் - தமிழ் ஆட்சிக்கும் முதலாக அமைகின்றவன்.” என்று பாடினார் கவியரசர் கண்ண தாசன்.
ஆம்! சைவராகப் பிறந்த அனைவரும் சிவன் புகழ் பாடுவோம். அவன் தனிப் பெரும் கருணையினால் மேற்கு நாடு களில் நாம் எல்லா வளமும் பெற்று நன் றாக வாழ்கிறோம். அந்த முழுமுதற் கடவு ளின் புகழ்பாடி என்றும் அழியாத பேரா னந்தப் பெருவாழ்வு பெற சாத்திர முறைப் படி இன்று இலண்டனில் பல சைவ ஆல யங்கள். உருவாக்கியுள்ளன. எம் அறிவு வளர வளர எம்மிடம் ஒழுக்க நெறிகள் வளர வேண்டும் என்பதற்காக இன்று

டு இலண்டன் 2004
திரண்டால் மிடுக்கு ரவமூர்த்தி
வத்திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் சற்குன்று முருகன் ஆலயம்
இந்த மேற்கு உலக நாடுகளில் ஆலயங் களை உருவாக்குகிறோம். ஆம்! அறிவு அதிகமாக இருந்து எம்மிடம் ஒழுக்க நெறி கள் இல்லாமல் போனால் அது நாம் வாழும் சமுதாயத்திற்கு அதிக கெடுத லையே உண்டாக்கும். அடிப்படைக் கல் வியறிவை விட முக்கியமாக அவன் வாழும் சமுதாயத்தில் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நன்நெறிப் பழக்கவழக்கங் களே. இவற்றைக் கற்றுத் தருபவை ஆல யங்களே.
ஆதிசங்கரர் முப்பத்திரண்டு வருடங் கள் தான் வாழ்ந்தார். அதில் பத்து வரு டங்கள் கற்பதில் செலவிட்டார். பிறகு இந்தியா முழுவதும் சுற்றி வந்தார். இன்று இந்து மதத்தைப் பற்றிய இவ்வளவு நூல் கள், இவ்வளவு மதிப்பீடுகள் கிடைக்கின் றனவென்றால் அவர் இருபத்திரண்டு ஆண்டுகள் எவ்வளவுவேலை செய்திருக்க வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர் சொன்ன தத்துவம் "உலகம் ஒரு மாயை” என்பது தான்! “உலகம் ஒரு மாயை” என்று சொன்னவரே இத்தனை காரியம் செய்திருக்கிறார். நாம் “உலகம் உண்மை” என்று நினைத்துக் கொண்டி ருக்கிறோம். நாம் எவ்வளவு செய்ய வேண்டும்?
நாளைவரும் சமுதாயத்திற்கு நன்நெறி களைப் பற்றிய அறிவுவேண்டும்; மனோ பலம் வேண்டும்; மரபுகளின் மீது அக் கறை வேண்டும்; கலைகளை ரசிக்கும் ஒரு ரசிகத்தன்மை வேண்டும்; ஏழைகளுக்கு உதவிசெய்யும் ஒருமனோபக்குவம் வேண் டும். இதுபோன்ற மனித வாழ்வுக்கு இன் றியமையாத மனித நேயத்தை வளர்ப்

Page 37
7வது சைவ மாநா(
பவை ஆலயங்களே. ஆம்! ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பவை ஆலயங்கள். எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவேண்டும் என ஒவ் வொருவரும் விரும்புகின்றனர். ஆன்மீக வாதி உண்மையான இன்பம் எங்கே கிடைக்கும் என்று புரிந்துகொண்டு சரி யான மார்க்கத்தில் செல்கிறான். அவன் அதிகாரபலம், பணபலம் இவற்றால் பாதிப்பு அடைவதில்லை. ஆனால் உலகி யல்வாதி தவறான மார்க்கத்தில் போய் அதிகாரபலம், பணபலம் இரண்டையும் பாவித்து ஆனந்தத்தை நாடுகிறான். உண் மையான ஆனந்தம் இறைவனை வழிபடு வதின் மூலம் கிடைக்கிறது என்பதை அவன் உணர்வதில்லை.
ஆன்மிகம் உயர்வான மனோநிலை
அறிவியல் முன்னேற்றம் ஆன்மீகத்தை வளர்ப்பதற்குப் பெரும் அளவில் ஆதர வாக இருக்கின்றது. ஆன்மீகம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதேபோல் தேசபக்தியும் முக்கியம். இந்த உணர்வை வளர்ப்பது ஆன்மீகம் தான். இதை கச்சியப்ப சிவாச் gFTfuLunTiir,
வான்முகில் வழாது பெய்க
மலிவளஞ் சுரக்க மன்னன் கோன்முறையரசு செய்க
குறைவிலாதுயிர்கள் வாழ்க நான்மறை யறங்களோங்க
நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகொள் சைவரீதி
விளங்குக உலக மெல்லாம். என்னும் திருப்பாடல் மூலம் எமக்குத் தெளிவுபடுத்துகிறார். உலகில் வாழும் மக்கள் நலம் பெறவேண்டுமென இறை வனை வேண்டுகிறார். ஆன்மீகம் என் றால் கோயில், குளம், பிரார்த்தனை, கூட் டுவழிபாடு, தியானம் என்ற இறைவழி பாடு மட்டுமல்ல. ஆன்மீகம் என்பது ஒரு

தி இலண்டன் 2004
உயர்வான மனோநிலை. தன்னைக்
கடந்து சிந்திக்கும் நற்குணம், நேயம் என் றும் சொல்லலாம். உண்மையான ஆன் மீகம் என்பது ஆன்மாவை மேம்படுத்து தல் தான். இதுதான் உண்மையான 'சைவநெறி' என கச்சியப்ப சிவாசாரியார் எமக்கு உணர்த்தியுள்ளார்.
இலண்டன் மாநகரில் இன்று பல சைவ ஆலயங்கள் தோன்றிவிட்டன. எவ் வளவு அற்புதமான செயல். இந்த மண் ணில் வீதிக்கு வீதி கிறிஸ்தவ தேவால யங்கள் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம். அந்தத் தேவாலயங்கள் சுயேச்சையாக இயங்குவதில்லை. அவற்றிற்கென ஒரு அமைப்புண்டு. இந்தத் தேவாலயங்களுக் கான மதகுருமாரை அதன் உயர்பீடம் (திருச்சபை) தகுதிக்கேற்ற முறையில் தெரி வுசெய்கிறது. அவர்கள் அந்தந்த இடங் களில் வாழும் மக்களின் தேவைகளை, நலன்களைக் குறித்துச் செயல்படுகிறார் கள். அவர்கள் ஏழை, பணக்காரன் என்ற பேதம் பார்ப்பதில்லை. எளியோராய் இருந்தாலும் பேதம் பார்க்காமல் அவர் களின் நலன் ஒன்றையே கருத்தில் கொண்டு அவர் இருப்பிடம் தேடிச் சென்று தம்மால் இயன்ற உதவிகளைச் செய்கிறார்கள். 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உதயமான இம்மதம் இன்று உலகம் பூராவும் பரவியிருப்பதற்கு கார ணம் என்ன? யேசுபிரான் போதித்த தத்து வங்களை, கொள்கைகளை உணர்ந்ததன் மூலம் இம்மதத்தை மக்கள் பின்பற்ற வில்லை. மதத்தைப் பரப்பியோரிடம் மனிதநேயம் இருந்தது. மக்களின் துயர் துடைக்க யேசுநாதரின் கொள்கைகளைப் பரப்பிய மதகுருமார்களிடம் மனிதநேயம் இருந்தது. அவர்கள் கைகள் மக்களின் துயர்துடைக்க நீண்டு உயர்ந்தன. இது மறுக்கமுடியாத உண்மை.

Page 38
276 ugi GopėF6nu LonTB5nTG
புத்தமும், சமணமும் உலகெல்லாம் உயர்ந்து பரவிய காலத்தில், சமய குர வர்களும், ஆழ்வார்களும் அவதரித்துச் சைவ, வைணவ சமய மறுமலர்ச்சியை மக்களிடத்தே தோற்றுவித்தார்கள். உயர்ந் தோர், தாழ்ந்தோர் என்று மக்களிடையே அவர்கள் வேற்றுமை பார்க்கவில்லை. ஏழை, எளியோர் என்று பார்க்காமல் அவர்களின் துயர்துடைத்தார்கள். அவர் களுடன் கூடியிருந்து கிடைத்ததை எல் லோரும் பகிர்ந்து உண்டார்கள். சாத்தி ரம் மூலம் வழிபடாமல், தோத்திரம் மூல மாகவும் வழிபட்டு இறையருளைப் பெற லாம் என்பதைப் பாமர மக்களுக்கும் உணர்த்தினார்கள். இந்த உண்மை நிலை பைச் சொல்ல வந்த சுந்தரமூர்த்தி சுவா மிகள், "நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பும் ஞானசம்பந்தன்” என்று திருஞா னசம்பந்தர் புகழ்பாடிச் செல்கிறார். திருஞானசம்பந்தர் மக்களிடையே இறை பக்தியை மாத்திரம் வளர்க்கவில்லை, தமிழை வளர்த்தார், இசையை வளர்த் தார், பிரிந்து கிடந்த சமுதாயத்தை மனித நேயத்தால், பக்தி இசையால் ஒற்றுமை யாக்கினார். இதை அவர் திருவாய்மலர்ந் தருளிய, *, வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆணினம் விழ்க தண்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதுஎல்லாம்அர நாமமே சூழ்க வையக மும்துயர் தீர்கவே. என்னும் திருப்பாசுர வாயிலாக நாம் அறியலாம்.
கல்வி ஞானத்தில் தலைசிறந்த அப்பர டிகள், “என் கடன் பணிசெய்து கிடப் பதே" என்று பாடி, கையில் உழவாரம் ஏந்தி ஆலயங்கள் தோறும் சென்று கல் லையும் புல்லையும், முள்ளையும், அகற் றித் திருத்தொண்டு செய்தார். 80 ஆண் டுகள் வரை வாழ்ந்த இந்த தவசீலர் மனம்,
3

தி இலண்டன் 2004
வாக்கு, காயம் என்ற முக்கரணங்களாலும் திருத்தொண்டு செய்தவர். வாகீசர் வாக் கால் எழுந்த திருப்பாடல்கள், உறுதியான சொற்களால் ஆனவை. மருளும் மாந்த ருக்கு உறுதி பயப்பவை. இவர் மக்களி டையே மதமாற்றத்தால் நிலைத்த பீதியை அகற்றிப் பக்தி இசையால் சைவநெறியை நிலைப்படுத்தினார்.
ஏன்? முஸ்லீம் ஆதிக்கமும் படையெ டுப்புக்களும் பெருகி நம் ஆலயங்களை யும் சமய நெறிகளையும் சிதைத்த நேரத் திலும் அருணகிரிநாதர், போன்ற அருளா ளர்களும் தோன்றி சமய மறுமலர்ச்சி யடையுமாறு தலங்கள் தோறும் சென்று, பாடிக் காழ்ப்பில்லாத சமயநெறிகளை அவ்வச் சமயத்தாரும் பயிலுமாறு பரவி இன்புற வழியமைத்தார்.
ஏன்? பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இலங்கையிலும், இந்தியாவிலும் காட் டுத்தீ போல் கிறிஸ்தவ மதம் பரவியது. இந்த மதத்தைப் பரப்பிய மதகுருமார் ஏழை எளியோரிடம் மனிதநேயத்தைக் காட்டினார்கள். அவர்களுக்குப் பண பலமும், அதிகாரபலமும் பக்கபலமாக இருந்தது. அன்று நல்லைநகர் ஆறுமுக நாவலர் அவதரித்து இருக்காவிட்டால், இன்று ஈழநாட்டிலும், இந்தியாவிலும் சைவ மதமும், ஆன்மீகக் கொள்கைகளும் அழிந்திருக்கும். சைவ தமிழ் மக்களின் துயர்துடைத்த ஆறுமுகநாவலர், யேசு நாதர் அருளிச்செய்த விவிலிய வேதத் தைக் கசடறக் கற்றார். தனக்குக் கல்வி கற்பித்த மதபோதகரின் வேண்டுகோ ளுக்கு இணங்கி விவிலிய வேதத்தை தமி ழில் மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்தார். அன்று கிறிஸ்தவ வேதத்தை மனநிறை வோடு மொழிபெயர்த்துக் கொடுத்தவரே அதில் இருந்த குறைபாடுகளைக் கண்

Page 39
7வது சைவ மாதா
டார். இன்று நாம் சைவராக வாழ்வதற்கு வழிகாட்டியவர் ஆறுமுக நாவலரே. அவர் சைவத்தை மாத்திரம் வளர்க்க வில்லை. தமிழையும் வளர்த்தார். அதற் காக யாழ்ப்பாணத்திலும், தென்இந்தியா விலும் தமிழ்ப்பாடசாலைகளை நிறுவி னார். அச்சுக்கூடங்களை நிறுவி தமிழ் நூல்களையும், சைவசமயப் புத்தகங்களை யும் வெளியிட்டு தமிழையும், சைவத்தை யும் வளர்த்தார். அவர் தன் வாழ்நாளில் எத்தனை அறவழிப் போராட்டங்களை நடாத்தியிருப்பார். இன்றும் நல்லைநகர் ஆறுமுகநாவலர் சைவ மக்கள் மனதில் ஒரு வழிகாட்டியாக, ஒரு ஒளிவிடும் தீப மாக விளங்குகிறார்.
இந்த மண்ணில் 60வது 70வதுகளில் வாழ்ந்த ஒருசில சைவமக்களை ஒன்று திரட்டி சைவமதம் இந்த நாட்டில் காலூன்ற வைத்தவர் காலஞ்சென்ற உயர் திரு. சபாபதிப்பிள்ளை ஐயா அவர்கள். இலண்டன் முரசு’ என்ற தமிழ்ப் பத்தி ரிகை வெளிவரக்காரணமானவர் அவரே. சைவமக்கள் தம் ஆன்மீக வளர்ச்சியுைம், வழிபாட்டையும் நடாத்த இந்த மண் ணில் முதல் சைவாலயம் அமைய வித் திட்டவரும் இப்பெரியாரே.
மனிதநேயம் மறைந்தால்
ஆலயங்களுக்கும் ஆபத்து!
ஒற்றுமை உணர்ச்சி, மனிதநேயம் நம் மிடம் இல்லாமல் போனால் இன்று நாளுக்கு நாள் பெருகிவரும் ஆலயங் களும், தமிழ் கலை கலாசாரங்களும் இந்த நாட்டில் இருந்து மறைந்துவிடும். இன் றைய தலைமுறையினர், பதவிகளையும், அதிகாரங்களையும், பொருள் பெருக்கு வதையும் குறிக்கோளாகக் கொண்டால் மீண்டும் நாம் அழிவுப் பாதையில்தான்

டு இலண்டன் 2004
செல்லநேரிடும். பணமும், பதவியும் நிலை யானவை இல்லை என்பதைச் சைவநெறி எமக்குப் புகட்டுகிறது. நாம் எந்த நாட் டில் வாழ்ந்தாலும் ஒற்றுமையில்லாமல், மக்களிடம் ஏற்றத் தாழ்வுகளைப் பார்ப் போமானால் இன்று தழைத்துவரும் சைவநெறி அழிந்துவிடும். இன்று இலண் டன் மாநகரைப் பாருங்கள். அழிந்த நிலையில் காணப்படும் கிறிஸ்தவ தேவா லயங்களைப் பாருங்கள். மதகுருமார் சமு தாயப் பணிகளில் இறங்காமல் இருப்ப தால் அங்கு தேவாலயங்கள் மூடப்படு கின்றன. இதை நாம் உணரவேண்டும். எதிர்காலச் சிந்தனையுடன் அன்று கவிய ரசர் கண்ணதாசன் திரைப்பட வாயிலாக எமக்கு என்ன அறிவுறுத்தினார் என்ப தைப் பாருங்கள்.
தெய்வம் இருப்பது எங்கே?
தெளிந்த நினைவும் சிறந்த நெஞ்சும்
நிறைந்ததுண்டோ அங்கே!
எண்ணும் எழுத்தும் நிறைந்தவர் நெஞ்சம்
இறைவன் திகழும் வீடு.
இசையில் கலையில் கவியில் மழலை
மொழியில் இறைவன் உண்டு!
இவைதான் தெய்வம் என்பதை அறிந்தால்
ஏற்கும் உனது தொண்டு!
எனவே ஆலயங்கள் அன்பையும், அறி வையும் வளர்க்கும் அமைப்புக்களாக மட் டுமல்லாமல் தொண்டு செய்யும் மனப் பான்மையும் உண்டாக்கும் கல்விக்கூடங் களாகவும் மாறவேண்டும். அதற்காக எங் களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். எந்த மாற்றத்தையும் எதிர்கொள்ளும் துணிவு எமக்கு வேண்டும். மனிதநேயத்தை வளர் ப்பது சைவநெறி. அதற்கு இந்த மண்ணில்

Page 40
76 g. 60&al LDITpn
மகத்தான எதிர்காலம் உண்டு. கடைசி யாக கவியரசர் கூறுவதையும் நாம் சிந்திப் போமே.
ஆலயம் ஆலயம் ஆலயம் கோயில் என்பதும் ஆலயமே குடும்பம் என்பதும் ஆலயமே நாணயம் என்பதும் ஆலயமே நன்றியும் இறைவன் ஆலயமே.
உழைக்கும் கைகள் எங்கே உண்மை இறைவன் அங்கே! அணைக்கும் கைகள் யாரிடமோ ஆண்டவன் அவரிடமே! எனவே நாம் எல்லோரும் ஒற்றுமை யாக இப்பணியில் ஈடுபட உங்கள் அனை வரையும் இருகரம் கூப்பி அழைக்கிறேன். எளியோருக்கும் உதவும் பணியில் ஈடு
பட்டு எம் கடமையைச் செய்தோமா
a 624/25/725607
2629
ஒத7ம லெ7ருந7ளும் இரு goĆду62/6ОдZZ/Zд Go)///7 aivav/7 A/725/7 a.o.d62/ பொருநாளும் 62/Gaza-a02a072567 Gay-Z/62//7 டே/காத இடந்தனிலே ே ع7م) تتحول ال5627z "G27Zى 7/Cz J
62//725/7 (25// G2/2262/C/2600/- a/6
zод 7Gао дуzљ (о?z /Сл.4 Ол' боa

டு இலண்டன் 2004
னால் நாளை வரும் சமுதாயம் எம்மை வாழ்த்தும். இல்லாவிட்டால், இந்த நாட் டில் அல்ல எந்த நாட்டிலும் ஒப்புயர்வற்ற சைவநெறியும், மதவழிபாடுகளும் முற்றாக அழிந்துவிடும். நாளை வரும் சமுதாயத் திற்கு நாம் இன்றே ஒன்றுபட்டு செயல் பட்டால் தான் உதவமுடியும். இல்லா விட்டால் நாம் கஷ்டப்பட்டு இம்மண் ணில் உருவாக்கிய இத்தனை சைவ ஆல யங்களும் எதிர்காலத்தில் மறைந்துவிடும். எதிர்கால சமுதாயத்தினர், நம்மைத் தூற் றத் தவறமாட்டார்கள். நம் வேறுபாடு களை மறந்து நாம் அனைவரும் ஒரு குடையின் கீழ் ஒன்று சேர்வோம். வருங் கால எம் வாரிசுகளுக்கு ஒரு ஒளிமயமான
எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம். ஆம்!
“அடம்பன் கொடியும் திரண்டால் மிடுக்கு."
“ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு.”
7777 ga/aaja/
கரீதி
jša Gša2/6ö7Z /7Zb
Z565 (29/76ü6U Göo/60ó7Z L/7Zb
4 zoAzoa5öa95 Gœöa2 va oíô7Z L/7 ZZb
o AO ?&z777- Zç2 6oo7/z5/a95 Gğa2/aoö7Z L/7 Zib
//736362/60ó7/ /7Zb
7øivø2-ës AS5P/77az v G3øDvøoo7z L/7 Zö
7677 A 7/25/46ó7
7 வ/7ழ்த்த7யப் நெஞ்சே.

Page 41
Zags aparall torresnt.
Saivism in Early Sri Lanka-A Hi Prof. S. K. Sitrampa
Professor of History and Dean, Faculty (
University of Jaffna
I
Sir John Marshall while referring to his excavations at the Indus Valley Civilization, (which existed around 3000 B.C) the progenitor of the South Asian Civilization observed that "among the many revelations that Mohenjodaro and Harappa have had in Store for us, none perhaps is more remarkable than this discovery that Saivism has a history going back to the Chalcolithic age or perhaps even further still and that it thus takes its place as the most ancient living faith in the world". Although the above statement by Marshall Some eight decades ago is still Valid, the Subsequent excavations in the sites of the Indus Valley civilization pushed back the roots of Saivism Some many more thousand years in the Pre Indus Valley cultures; The developments during the post Indus Valley civilization in India led to the emergence of Puranic cults, with Siva, Vishnu and Brahma as Supreme beings. Of these, the cult of Siva became more popular by accomodating the other cults of Hinduism such as the cult of Sakti, Muruka and Ganesa. This is true in the case of Sri Lanka as well. Today when we speak of Saivism, it includes the above mentioned cults assimilated into Saivism when Buddhism was introduced to Sri Lanka around 3rd century B.C.
With the introduction of Buddhism in Sri Lanka the literary activity was centred around Buddhism. In the eyes of the authors of the Buddhist chronicles namely Dipavamsa and Mahavamsa which came to be written around 7th/8th centuries respectively after the introduction of Buddhism, the only true faith is Buddhism. Non Buddhists were depicted as people

டு
இலண்டன் 2004
storical Perspective
lam f Graduate Studies
of false faith. As a result many of the Pre Buddhist Hindu cults were dumped under the title of Yaksa cults in a derogatory manner without knowing their true significance. Unfortunately the data from the Tamil chronicles Such as Yalppana Vaipavamalai which are dated to medieval times are meagre. However the recent epigraphical data in the form of Brahmi inscriptions dating back to Pre Christian times that record the donations to Buddhism by the new converts is significant for Our Study. The perusal of these inscriptions shows the Pre Buddhist religious affinities of the inhabitants of the island. Unfortunately no further details of the religious practice are evident because the very nature and Scope of these sources have been restricted and confined to Buddhism only. Referring to Brahmi inscriptions, Paranavitana (1929: 320) who himself was a pioneer in the study of the Pre Buddhist religious beliefs of Sri Lanka observed that as it takes Some time after the introduction of a new religion for the people to adopt personal names Suggestive of the changed atmosphere, those found in the earliest Brahmi inscriptions may be taken as evidence for the Pre Buddhist religious conditions. Perhaps these names, when correlated with other evidences from both literary and archaeological Sources, especially coins throw welcome light on Pre Buddhist Saivism in Sri Lanka. However, the present paper dwells only on the cult of Siva prevalent during the Pre Christian era.
III The form 'Siva occurs in the Pali literary Sources. One of the Sons of Panduvasudeva

Page 42
7வது சைவ மாநா
(5th century B.C) who succeeded Vijaya bore the name Girikanda Siva (M.V.X. 29). Even Devanampiya Tissa's father was Muta Siva (M.V.XI.1). Some of the brothers of Devanampiya Tissa had personal names of Siva. (Paranavitana , S 1959). Dhatuvamsa says that the ruling princes of Kalyani and Seru (Seruvilla) in the second century B.C bore the name Siva (Paranavitana, S 1959: 148: 149). Siva also figures as a personal name of the donors in the Brahmi inscriptions numbering eighty. This name has been used here singly, with prefixes Such as “Maha”. “Cuda”, Kala” and with suffixes such as 'Bhutiya' and 'Guta'. The form Visadeva occurs in three inscriptions. Paranavitana has translated this as a reference to a person who honours all the gods. However, Ellawala (1969: 158) had taken this to mean Siva, the higher God. There is also a solitary reference to 'Sivanagara (which means the town of Siva) in these inscriptions (Paranavithana, S. 1970:796a). The use of the name Siva is also corroborated by the numismatic evidence, along with the literary, and epigraphical evidences mentioned above. A coin with a legend Siva has been discovered at Kantarodai. (Krishnarajah, 1998:51-52). A few coins with the name of Siva have also been reported from southern Sri Lanka (Bopearachchi, Osmand and Wickrema singhe, Rajah 1999: A 13, 14).
III Sivas Coins in Southern Sri Lanka
There are also literary, sculptural and numismatic evidence for the worship of Siva in aniconic form (Linga worship/ phallic cult). The occurrence of the name 'Sivikasala in Mahavamsa dating back to the time of Pandukabhaya (4th century B.C) had been taken as a reference to this cult (Paranavitana, S 1929). The terracotta

டு இலண்டன் 2004
objects depicting the phallic symbol along with the female figurines discovered in many parts of the island testify to the prevalence of this cult (Deraniyagala, P.E.P. 1960:61; Deraniyagala, S 1972). Perhaps it should be added that these phallic symbols are the survivals of the early phase of this cult. During the early phase these represented only the symbols of the
formless almighty in the form of a lump of
wood, clay and stone. It is during the later Stage only the arga or base was added. Linga is also represented in the ancient coins. This form appears in the Laksmitype of coins (2nd century B.C.). The reverse of the coin includes the SVastika, a bull to its left and the linga (Pushparatnam, P. 1998: 1-13). In a few coins purnakumbha appears in place of linga. It is even suggested that the linga and purnakumbha symbolically represent the same.
IV Evidence From Mahavamsa
The cult of Siva in the Theriomorphic form is also evident from the study of Brahmi inscriptions and coins. There are also references to Vahana (vehicle) of Siva as indicated by the forms such as Nadika and Vasaba/Vahaba both mean bull in these inscriptions. It may be recounted here that there was also a king by the name of Vasabha (Bull) who reigned during the 2nd century B.C. Nandipada also occurs as a symbol in the same inscription where a person who bore the name Nadika (Paranavithana.S. 1970:498) is referred to. Both Nandi and Nandipada are found in the earliest coins of Sri Lanka, namely punch marked coins (Codrington, H.W. 1924: 16–24). Coins with Bull symbols have been reported from various parts of Sri Lanka Such as Kantarodai, Matottam (Seyone, K.XV. 1998 : 26 - 30), Vallipuram and

Page 43
7வது சைவ மாநா
Anuradhapura (Codrington, H.W. 1924: 24), Poonakary (Pushparatnam, P. 1998: 114-119) and Akurugoda (Bopearachchi, Osmand and Wickremesinghe Rajah 1999: 90 — 91). A copper coin from Virapandyan Munai in the Poonakary region depicts a bull on its obverse and has some other symbols on the reverse. Here the right facing bull with a purnakumbha below its head and two square lines are depicted (Pushparatnam, P. 2002: 77). In the specimen from Akurugoda also the Bull is depicted in the obverse of the lead coin in a similar manner as in Virapandyan Munai.
The abode of Siva namely Kailasa is referred to as “Kelasa in these inscriptions (Paranavithana, S. 1970:1025). Although it is mentioned here as a name of the cave, it is very likely that this indicated the prevalence of the tradition of Siva's mountain abode as Kailasa. However, the evidence from Mahavamsa shows the prevalence of the cult of the mountain during the Pre Buddhist days (Rahula, W. 1956: 41). This is referred to in connection with one of the earliest Visits of Lord Buddha to the island (M.V. 1). Referring to the original mountain deity at Sumanakuta (Sivanolipada), Sarachandra (1966: 4 — 5) opines that we probably have an instnce of an original mountain deity being converted to Buddhism and made the guardian (Sumano Deviyo) of the sacred foot print. Perhaps this original mountain deity could be identified vith Siva although Paranavitana has lately equated him with Kala (Yama) Paranavitana, S 1957). It is of interest to note that Siva is also referred to as Kala/Mahakala in the literature (Williams, 1963: 277). The prevalence of this cult of the mountain is also substantiated by the earliest coins Such as Panch marked coins where a mountain is Sometimes depicted. In

டு இலண்டன் 2004
41
Some other coins a crescent is depicted on
the mountains.
V
The existence of Siva Temples as far back as the 5th century B.C has also been mentioned in Yalppanavaipavamalai. They are Koneswaram (at Trincomalee, erroneously designated as the Siva Temple at Tambalagamam by the author of this work in the east), Santhirasegaram at Dondra in the South, Tiruththambales waram and Tiruththampaleswari in the north (temples of Siva and Parvati at Keerimalai) and Tirukketiswaram in the west. It is very likely that besides Thirukketiswaram there were some other temples of Siva on the Western coast also, missed by the author of Yalpanavaipavamalai, but highlighted by Paul E. Pieris (1922) namely Tandeswaram and Munneswaram. Paul E. Pieris made the following observations on these temples:
'Long before the arrival of Vijaya (the eponymous founder of the Sinhala race) there were in Lanka five recognized Isvaram of Siva which claimed and received adoration of all India. These were Tirukketisvaram near Mahatittha, Munneswaram dominating Salawata and the pearl fishery, Tandeswaram near Mantota, Tirukkoneswaram opposite the great Bay of Koddiyar and Nakules waram near Kankesanturai”. Their location on the western coast of the flourishing pearl trading centers, dating back to many centuries before the Christian era, and the location of other temples also on ancient harbour sites shows that these sites were flourishing trading centers inhabited by the Saivites those days. Moreover, it may be recounted that Plolemy (Sinnatamby R. 1968) refers to Dondra as 'Doggone which means the site sacred to the moon. This itself is a confirmation of the existence of the temple of Santhira

Page 44
7வது சைவ மாநா
segaram which means "The temple of God who bears a crescent on his head'.
The continued existence of Some of the temples mentioned above in the succeeding centuries of the post Christian era as vouchsafed by the Pali chronicles further add credence to the account given in Yalpana Vaipavamalai. Referring to King Mahasena who reigned in the 3rd century A.D. Mahavamsa (Ch. 37: 40 - 41) says that he demolished shrines of devas at Gokarna (Thirukkoneswaram), Erakavilla and in the village of Brahmin Kalantha. The last two lay in the districts of Batticaloa and Amparai. The Mahavamsa Tika (1936) commentary to Mahavamsa adds that these were shrines housing lingams. Most probably the popularity of these Siva shrines, prompted this bigoted Buddhist King to destroy them and erect Buddhist temples of worship in their places. The continued existence of the Siva temple at Thirukketis waram is also confirmed by Dhatuvamsa (1925) which says that when the Tooth Relic of Buddha was brought to Sri Lanka via Mahatittha (Mannar harbour) from Kalinga it was sheltered for a night in a Hindu temple, most likely at Thirukketisvaram.
VI
It is in the above context only one has to take cognizance of the reference to various Yaksa shrines which have existed at Anuradhapura mentioned in the Pali chronicles. These are no other than Saiva Shrines. They are shrines of Maheja', 'Puradeva and 'Vyadhadeva. The shrine of Maheja although it is referred to for the first time during the time of Pandukabhaya as Mahejaghara (M.V.X: 90) seems to have continued its existence up to the time of Devanampiya Tissa (M.V. XVII: 30) till it got lost in the Buddhist monastery buildings established around the Thuparama

டு இலண்டன் 2004
(Paranavitana, S 1929:307). It is probable that Pali chroniclers confused the epithet Mahesa of Siva which means the "Great God with Yaksa Maheja, as linguistically sa, ja are interchangeable. Puradeva occurs for the first time during the reign of Dutthagamani in the second century B.C (M.V.XXV: 87) as the guardian deity of Anuradhapura. Most likely this is a reference to a Siva temple. For, in the later period, the temple of Siva as Nagarisa' which again is synonymous with Puradeva has been located within the capital. '
Pandukabhaya is said to have settled 'Vyadhadeva in a palmyrah tree in the western gate of the city (M.V.X: 89). However, Malalasekara (1928) would treat this form as 'Vyadhideva. Nevertheless, it is probable that God Siva is here meant by the term 'Vyadhadeva. For, he is referred to in Mahabharata as having assumed the form of a hunter (Kiratha) before Arjuna who performed severe penance to obtain his grace (Keith, K.B. 1920: 109). Even if one takes the reading of this fom as Vyadhideva as mentioned by Malalasekara, it again could be a reference to the Vaidyanatha' form of Siva which means the lord who cures the diseases. Even the Banyan tree mentioned in the Pali chronicles as an abode of Vaisravana (Kubera) is likely a reference to the tree of Siva, as Siva is referred to as Al Kelu Katavul. It is very likely that the Buddhist chronicler has confused Palmyrah tree for Banyan tree which is mentioned as the abode of Vaisravana (Kubera). However, it is also interesting to note that Siva has many characteristics in common with Kubera. It is because of this Patanjali refers to Siva in a compound sense along With Vaisravana as Siva Vaisravana (Banerjea. J.N. 1966: 74). Even the city of Kubera which is Alaka is believed to be situated in Mount Kailasa, the abode of Siva.

Page 45
7வது சைவ மாதா
The Siva temples have also been depicted in the pre Christian coins of Sri Lanka and Tamil Nadu. A depiction of a temple has been found in a coin discovered at Pallikuda in the Poonakary region of northern Sri Lanka (Pushparatnam. P. 2002: 73-74). Here a hut shaped temple with a roof in an inverted crescent form Supported by five pillars is depicted. Similarly in the Pandyan coins (200 B.C-100 B.C) we could see the depiction of temple, along with bull and crescent (Krishnamurthy R. 1997: 34, 35). Pandyan coins discovered at Kantarodai have symbols Trisula with battle axe (Krishnamoorthy R. 1997 : 36).
VIII
The perusal of the evidence collated so far clearly indicate that the cult of Siva has a long history in Sri Lanka, running to many centuries before the Christian era. Unlike in Sri Lanka, Siva is not mentioned either in the Sangam literature or in the Brahmi inscriptions of Tamil Nadu of this period. However the depiction of Siva temples, and the symbol and associated with the cult of Siva Such as TriSula, battle axe, crescent taurine Symbols, lingam in the coins datable
Bibli
Banerjea, JN, 1966 Pauranic and Tantric Religions- Early phase,
(Culcutta).
Bopearachchi Osmand and Wickremesinghe Rajah 1999, Ropuna- An Ancient Civilization Re-Visited, Numismatic and Archaeological Evidence on Inland and Maritime Trade, (Nugegoda).
Codrington, H.W., 1924 Ceylon Coins and Currency (Colombo).
Deraniyagala, PEP 1960 "The Maradan Maduwa Tobbova Culture of Ceylon"Spolia Zeylanica, Vol I, 29, part I, pp. 92-92.
Deraniyagala, S.1972, "The Age of the Terracotta objects of the Maradan Maduwa Phallic cult"Ancient Ceylon, Appendix II, pp 164-165.
Dhatuvamsa 1925, (ed.) Law, B.C(Lohore). Ellawala, H, 1969, Social History of Early Ceylon (Colombo). Keith, AB, 1920 History of Sanskrit Literature (Oxford). Krishnamurthy, R. 1997 Sangam Age Tamil Coins (Madras).
Krishnarajah, S. 1998 Tolliyalum Jalppanat Tamilar Panpattu Tonmayum,
(in Tamil) Prainila Publication, (Jaffna).
M.V. Mahavamsa 1960 Trans and Ed. Geiger, W. (Colombo).
Mahavamsa Tika, Vol II 1936 (ed Malailasekara G.P, PTS edition
(London).
Malalasekera, G.P 1928 The Pali Literature of Ceylon, (London).
Marshall, Sir John, 1931, Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization,
Vol I (London).

டு இலண்டன் 2004
to 200 B.C shows this cult was prevalent in ancient Thamilakam as in Sri Lanka. However, the Pan Indian development of this cult is evident from the description of Siva found in the Sangam literature. In fact the physical and other qualities of Siva as found in the Sangam literature fully echo the Vedic and epic description of this God. Some of the descriptions are; Siva has long braids of hair; He wears garlands made of konrai flowers on his chest and head; he Wears the crescent moon on his head; he has three eyes; his throat is blue; he holds an axe in his hand; his vehicle is the bull and his banner is marked with the figure of the bull; he shares his body with Uma.
Thus the cult of Siva which had its origin in the Pre-Indus cultures of India matured in the Indus Valley civilization. During the post-Indus phase it assumed prominence and this led to its development as a pan-Indian cult. This is evident from the study of Puranas, Epics, Sangam Literature and the archaeological Sources. The data from the Sri Lankan literary and archaeological sources further confirm the influence of India in the development of this cult of Siva in Sri Lanka during the early centuries preceding the Christian era.
ography
Paranavitana, S. 1929 Pre-Buddhist religious beliefs in Ceylon. JRAS
(CB) Vol XXXI No 82, pop 302-327.
Paranavitana, S. 1957 The God of Adam's Peak (Switzerland. Paranavitana, S. 1959 History of Ceylon, Vol I, Part I (Colombo). Paranavitana, S 1970 Inscriptions of Ceylon, Vol I (Colombo).
Pieris Paul E. 1922. 'Nagadipa and Buddhist Remains in Jaffna" Part I,
J.R.A, S. (C.B) Vol XXVI No, 70, 1917-1918.
Pushparatnam, P. 1998 Anmaiyil Vadailankaiyil Kidaitta Laksmi Nanayankal Oru Melparicelanai" (in Tamil) A paper submitted at the Ninth Tamil Nadu Archaeological Conference at Puthukkoddai, Tamil Nadu.
Pushparatnam, P. 2002 Ancient Coins of Sri Lankan Tamil Rulers, Bavani
Pathippakam (Puttur).
Rahula, W. 1956 History of Buddhism in Ceylon, (Colombo). Sarachandra, E.R. 1966 The Folk Drama of Ceylon (Colombo).
Seyon, K.N. V 1998 Some Old coins found in Early Ceylon
(Nawala, Sri Lanka).
Sinnatamby, J.R. 1968 Ceylon in Ptolemy's Geography (Colombo). Williams, Monier, 1963, Sanskrit- English Dictionary (Oxford).
Kalppanavaipavamalai-1949 (Ed) Kula Sabanathan, Mudaliyar
(Colombo).
43

Page 46
7engi. GODSFGau Longbint(
al குரு பாதம்
சந்தானசாரியார் காட்டி முனைவர் பூரீமத் குமாரசுவாமித் தம்பிர
கட்டளை விசாரணை, தருமபுரம் ஆதீனம், பூரீபஞ்சநதீஸ்வரர் சுவாமி ே
நம்முடைய நெறி முன்னெறி, முக்கண் ணன் நெறி, அந்நெறிச் செந்நெறி, அந்நெறி யினைப் பின்பற்றி அந்நெறியில் வாழ்ந் தால் எல்லா நன்மைகளும் பெறலாம். அதுவே பெருநெறியாம் நம் சமய நெறி, சைவ நெறி. இதனை அப்பர், “முன்னெறியாகிய முதல்வன் முக்கண்ணன்
தன்னெறியே சரணாதல் திண்ணமே அந்நெறியே சென்றங் கடைந்தவர்க்கெலாம் நன்னெறியாவது நமச்சிவாயவே.”
இச் சைவநெறியினை விளக்க வந்தவை களே சாத்திரங்களும் தோத்திரங்களும். சைவ சமயத்தைச் சார்ந்த அருளாளர்கள் சிவபரம்பொருளை வாழ்த்தியும் சைவ சமயத் தத்துவக் கோட்பாடுகளை விளக் கியும் எண்ணறிந்த நூல்களைச் செய்துள் ளனர். இவற்றுள் சிவ பரம்பொருளை வாழ்த்துவதாக அமைந்த நூல்கள் தோத் திரநூல்கள் எனவும், சைவ சமயக் கோட் பாடுகளை விளக்கும் நூல்கள் சாத்திர நூல்கள் எனப்படும். சாத்திர நூல்களில் பதினான்கு நூல்களும் தோத்திர நூல் களில் பன்னிரு திருமுறை நூல்களும் மிக வும் சீரும் சிறப்புடையன. இத்தகைய தோத்திர சாத்திரச் செல்வங்களுள் இறை வன் சிவஞானச் செல்வமாய் மிளிர் கின்றதை "சொல்லும் பொருளும் ஆனார்தானே தோத்திரமும் சாத்திரமும் ஆனார்தாமே”
என்று அப்பர் காட்டுவார். இச்சாத்திர நூல்களை வகுத்துக் காட் டிய சந்தான சாரியார் நால்வர், இவர்கள் புறச் சந்தானசாரியார் எனப்பெறுவர். இந்நால்வர் வாழ்வும், நூல்களும் சிவபரத் துவத்தைப் போற்றுவதும், சிவனடியார்

இலண்டன் 2004
டய நெறி
ான் சுவாமிகள்
தவஸ்தானம், திருவையாறு.
களை வணங்குவதும், சிவன் நாமம் உச்ச ரிக்கச் சொல்வதும், சிவபூஜை செய்ய உணர்த்துவதும், ஞானநூல்களை ஒதலும் ஒதுவித்தலும், சரியை, கிரியை, யோக மார்க்கங்களில் நின்று ஞானம் உணர்வ தும் என்ற நெறியினைப் பரப்புவதற்கும், தம் பின்னர் இக்கயிலாச பாரம்பரியம் தைலதாரையாக வழிவழி வளர திருமடங் களை ஸ்தாபித்து பக்குவான்மாக்களுக்கு அன்புமிக உண்டாய், அதிலே விவேக முண்டாய், துன்பம் வினை துடைப்பதும் கண்டாய், இன்பம் தரும் பூரணத்துக்கே தாக மிக உண்டாய், ஓடிவரும் காரணர் களுக்கு உண்மையை போதிக்க ஆசாரிய னாக விளங்கி சைவ ஆசாரியமான்களாக விளங்கியவர்கள். மெய்கண்டார் அவத ரிக்கக் காரண ஆசாரியனே சீடனாக விளங்கிய அற்புதமும், 70 வயது அருள் நந்திசிவம், 2 வயது மெய்கண்டாரை ஆசாரியனாக ஏற்றுக்கொண்ட அற்புதம் ஆசாரிய ஸ்தானத்திற்கு வயது முக்கிய மல்ல ஞானம் தான் முக்கியமெனக் காட்
டிய நெறி இச்செந்நெறி.
வேளாளர் குலத்தில் அவதரித்த மெய் கண்டாரை, சிவாச்சாரியார் குலத்தில் அவதரித்த அருள்நந்தி சிவம் ஆசாரிய னாகக் கொண்டு சிவநெறியில் கோத்திர மும் குலமும் கொண்டு என் செய்குவீர் பாத்திரம், சிவமென்று பணிந்தால் போது மென போற்றிய செம்மாந்த நெறி இச் சைவநெறி.
“தம்முதற் குருவுமாய் தவத்தினுள் உணர்த்த” என்ற சிவஞானபோத சூத்தி ரத்திற்கு ஒப்ப இறைவனே குருவாக வந்து ஆட்கொள்கின்றான் என்று ஏற்றுக் கொள்கின்ற பக்குவ நெறியை உணர்த்தியு வர்கள் சந்தானாசாரியர் நால்வர். .

Page 47
Zag sparat Lofton
“எவரேனும் தாமாக விளாடதிட்ட திருநீறும் சாதனமும் கண்டு உவராதே. இவர் தேவர் அவர் தேவர் என்று இரண் டாட்டா தீசன் திறமே பேசுங்கள், ஈசன் அடியவரே சிவமெனப் போற்றுங்கள் என்று,
“மாலற நேயமும் மலிந்தவர் வேடமும் ஆலயந்தானும் அரனென தொழுமே” என்ற சிவஞானபோத நெறியில் போந் தவர்கள் சந்தானசாரியர் நால்வர். நாம் மானிடராக பிறந்ததின் பயனை உணர்
ந்து செயல்பட அறிவுறுத்திய ஆசான்
சந்தானசாரியர் நால்வர்கள்.
வாழ்க்கையின் வழிமுறைகளைக் காட்டிய நெறி
“மானிடப் பிறவிதானும் வகுத்தது மனம் வாக்கு காயம் ஆணிடத்து ஐந்து ஆடும் அரன் பணிக்காக அன்றே”
என்ற சித்தியார் சிந்தனையில் நம்மை நெறிப்படுத்தியவர்கள், "நரர்பயில் தேயம் தன்னில் நான்மறை பயிலா நாட்டில் விரவுதல் ஒழிந்து மிக்க புண்ணியத்தால் சைவமாம் சமயம் சாரும் ஊழ்பெறல் அரிது”
என்பதை உணர்ந்து பிறந்த பிறவியைக் கொண்டு இம்மையிலே அம்மை வாழ்க் கைக்குத் தேவையான வழிமுறைகளை வகுத்துக் காட்டிய நெறி சந்தானசாரி யர்கள் நெறி.
நமக்கு இவைகள் கிடைக்கவில்லையே என்று ஏங்கி பெருமூச்சு விட்டு இளைத்து நிற்காமல் முன்பிறவியால் எழுதப்பெற்ற எழுத்தின்படியே நடக்கின்றது என்பதை உணர உணர்த்தியவர்கள் இந்நால்வர்.
"பேறு இழவு இன்பமொடு
பிணி மூப்பு சாக்காடென்னும் ஆறுமுன் கருவுட் பட்டது அவ்விதி
அனுபவத்தால் ஏறிடும்" என்று முன் வினைப்பயனின் படியே வாழ்க்கை நடைபெறுவதால் கவலையுற்

டு இலண்டன் 2004
45
றும் மீண்டும் பிறவிக்கு அலையாதீர்கள்
என ஆற்றுப்படுத்திய நெறி சைவநெறி யாம் செந்நெறி. எந்தவொரு தெய்வத்
தையும் வழிபாடு செய், ஆனால் அத்தெய் வங்கள் முழுமுதற் கடவுளின் ஏவல் வழியே நின்று செயல்புரிகிறது என்ற உணர்வு வளர வேண்டும் என, "மனமது நினைய வாக்குவழுத்த மந்திரங்கள் சொல்ல இனமலர் கையிற் கொண்டங் இச்சித்த தெய்வம் போற்றி"
எனவும், "யாதொரு தெய்வம் கொண்டீர் அத்தெய்வமாகி ஆங்கே மாதொரு பாகனார் தாம் வருவர்”
எனவும் கூறும் சித்தியார் பாடல்கள் முழுமுதற் கடவுள் ஆணை வழியே மற் றைய தெய்வங்களின் வழிபாட்டிலும் சிவ பெருமானே ஏற்றுக்கொள்வார் என்பதை உணர்த்திய நெறி செந்நெறி.
இறைவர் யார்க்கும் இரங்கி அருள் செய்வான் என்பதையும், இறைவன் இரங் கிவந்து அருள்பாலித்தற்கு நாம் எந்நிலை யில் நிற்கவேண்டும் என்றும் போதித் தவர்கள் சந்தானசாரியர் நால்வர்.
ஒழுக்கம் அன்பருள், ஆசாரம், உபசா ரம், உறவு, சீலம், வழுக்கிலாத் தவம், தானங்கள், வந்தித்தல், வணங்கல், வாய்மை அழுக்கிலாத்துறவு அடக்கம், அறிவோடு கருச்சித்தல் ஆதி இழுக்கிலா அறங்களா னால் இரங்குவான் பணியறங்கள் என்று அருள்நந்தி சிவம் அறிவுறுத்துகின்றார்.
ஈசனுக்கு அன்புடைமையாகத் திகழ வேண்டும். ஈசனுக்கு அன்பற்ற பூசையும் யாது பயனும் விளைவிக்காது. ஈசனுக்கு அன்புடையாக எந்தக் குற்றமும் நற்செய லாக அது அமைந்துவிடும் என்று காட்டு கிறது சித்தியார்.
சிவபெருமானுக்கே தான் மாமன், தன்னைச் சிவனே வணங்க வேண்டும் என்ற ஆணவம் கொண்ட தக்கன் சிவ அபசார வேள்வி செய்தான். தக்கன் செய்
தது வேள்வியாயினும் சிவனை இகழ்ந்து

Page 48
76 g. 6 ogFav opG
செய்யப்படுவது. ஈசனுக்கு அன்பில்லாத யாகம். ஆனால் சண்டேச நாயனார் சிவ பூசை செய்தார். அச்சிவ பூசைக்குரிய பொருளாம் பாலினை சண்டேசர் தந்தை யார் இடறினார். பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத சண்டேசர் பக்கத்திலிருந்த கோலை எடுத்து வீச அது மழுவாகி தந் தையின் காலினை வெட்டியது. எனவே ஈசனுக்கு அன்பில்லாது செய்யும் நல் லதும் பாதகமாகும் என்று உணர்த்திய நெறி சைவநெறி. "அரனடிக் கன்பர் செய்யும் பாவமும் அறமதாகும் பரனடிக் கன்பிலாதார் புண்ணியம் பாவமாகும் வரமுடைத்தக்கன் செய்த மாவேள்வி தீமையாகி நரனிற் பாலன்செய்த பாதகம் நன்மை யாய்த்தே."
என்று காட்டுகின்றார் அருள்நந்தி சிவ Ο ΤΠΠ.
திருக்கோயில் அலகிடுதல் - மெழுகிடு தல் - விளக்கிடுதல் - பூமாலை புனைந் தேத்திப் புகழ்ந்து பாடுதல் முதலிய சரியை நெறியினையும், சிவன் நாமம் செபித்தல் - சிவபூசை செய்தல் முதலிய கிரியை நெறியினையும், அட்டாங்க யோகம் செய்தல் - மூச்சுக்காற்று அடக் கம் - மனதினை ஒருநிலைப்படுத்தல் முத லிய யோக நெறியினையும், ஈசன் திருவடி யில் தோய்ந்து நிற்றல் என்ற முத்தி நிலை யினைப் போதிக்கும் ஞானநெறியினை யும் காட்டுவதே. இந்நான்கு நெறிகளை யும் போதிக்க வந்த அருளாளர்கள் சந்தா னசாரியர் நால்வர்.
உமாபதிசிவம், நடராசர் பூசை முடித்து இல்லம் திரும்புகையில் பல்லக் கில் தீவட்டி முதலியவைகளோடு செல்ல ஒரு வீட்டின் திண்ணையில் அமர்ந்திருந்த மறைஞானசம்பந்தர் “பட்ட கட்டையில் பகல் குருடு போகிறது” என்று கூற, உடனே பல்லக்கிலிருந்து கீழே குதித்து உமாபதி சிவம், மறைஞானசம்பந்தரை வணங்கினார். ஒருநாள் மறைஞானசம்

இலண்டன் 2004
பந்தர் ஒரு வீட்டில் பசிக்கு உணவு வேண் டினார். அது போழ்து துணிக்குப்போடும் பாவு கஞ்சி இருப்பதாக வீட்டினர் கூற, பரவாயில்லை தாருங்கள் என வேண் டிட, அக்கஞ்சியினை கையில் ஏற்று சிவப் பிரசாதம் எனக் கூறி வாங்கி உண்டார் மறைஞானசம்பந்தரின் முழங்கை வழியே வழிந்த கஞ்சியினை உமாபதிசிவம் குருப் பிரசாதம், குருப்பிரசாதம் என உண்டார். இப்படி அற்புதமான குருபக்தி நெறியி னைப் புகட்டியவர்கள் சந்தானசாரியர் கள். "வேதம் நான்கினும்” மெய்ப்பொ ருள் ஆகும் நாதன் நாமம் நமச்சிவாய மந்திரத்தின் பெருமையினையும் தீட்சை முறைமையினையும், விளக்கி நிற்கின்ற நெறி செந்நெறி.
புறச்சமயத்தவர்க்கு இருளாய் அகச்சம யத்திற்கு ஒளியாய் நிற்கும் நெறியினைக் காட்டுவது செந்நெறி. சித்தியாரில் நமது கொள்கையை நிலைநிறுத்தும் சுபக்கம் என்றும் பிறசமயக் கொள்கைகள் விளக்கி டுவது பரபக்கம் எனவும் காட்டும் சங் கற்ப நிராகரணம் என்றும் நூல்களை அருளி இவைகளைப் படிப்பதே சிறந்த பூசை என்றும் காட்டியது சந்தானசாரி யார் நெறி. “ஞானநூல் தனையோதல் ஒதுவித்தல் நற்பொருளை கேட்பித்தல் தான் கேட்டல் நன்றா ஈனமிலாப் பொருளதனைச் சிந்தித்தல் ஐந்தும் இறைவனடி அடைவிக்கும் எழில்ஞானபூசை”
எனச் சித்தியார் காட்டும். இத்தகு சைவநெறியை, சமய நெறியை, செந்நெறியினை நமக்கு வழிகாட்டிய வள் ளல்களாக ஞான ஆசாரியனாக விளங் கிய புறச்சந்தானசாரியார் காட்டிய நெறி யில் நாமும் பன்னாள் பயின்று வழி நடப் போம். அதற்கு வழித்தடமிட்டு அழைத் துச் செல்லும் இலண்டன் 7வது சைவ மாநாடு வழிவகுக்கும்.

Page 49
7வது சைவ மாதா
ஏகம்பத்துறை எந்தாய் போற்றி!
தமிழ் அ முதுபெரும் புலவர், சித்தாந்தக்
திருநெறித் தமிழ்ச்சுடர், ம
உயர்திரு. சி. அருணைவடி
நால்வர் நெறி;
சொற்கோவும் தோணிபுரத் தோன்றலும்எம் சுந்தரனும் சிற்கோல வாதவூர்த் தேசிகனும் - முற்கோலி வந்திலரேல் நீறெங்கே! மாமறைநூல் தான்எங்கே! எந்தை பிரான் அஞ்செழுத்தெங்கே.
ன்ெனும் சிவானந்தமாலை வெண் பாவில் கூறியுள்ளபடி சங்க காலத்தை அடுத்து “நால்வர்” எனத் தொகைக் குறிப் பால் குறிப்பிடப்படுகின்ற அப்பர், சம்பந் தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர் - என்னும் நால்வர் ஆசிரியர் தமிழ்நாட்டில் அவத ரித்துத் தங்கள் அருட்பணியினை ஆற்றா திருப்பின், சைவசமயம் மறைந்து, மறைந்த இடமும் புல்முளைத்துப் போயிருக்கும்.
சைவம் - மட்டும் தானா? "மாமறை நூல்" எனப்படும் வேதப் பாடல்கள்தாம் தமிழ்நாட்டில் எங்கேனும் ஒலிக்குமோ? எங்கும் நாத்திகம் ஒன்றே நடம் புரியும். நால்வர் நற்றமிழ் பற்றி எளிமையாக எண் ணுவோர் யாவரும் இதனை ஆழச் சிந்தித் தல் வேண்டும்.
மறுமுறை எழுச்சி:
தமிழ் நாட்டில் திருக்கோயில் தமிழ் அருச்சனை பற்றிய கிளர்ச்சி சில ஆண்டு கட்கு முன் தோன்றிப் பின் அடங்கி விட்டது. ஆயினும் அது மறுமுறை எழுச் சியாக இப்பொழுது தோன்றியுள்ளது. அதுபற்றி மாறுபட்ட கருத்துக்களைப் பலர் வெளியிடுகின்றனர்.
மறுப்புரைகள்:
திருக்கோயில்களில் தமிழ் அருச்சனை நிகழ்த்துதலை மறுப்பவர்கள் “கோயில்

டு இலண்டன் 2004
பாகம் பெண்ணுரு ஆனாய் போற்றி!
ருச்சனை
கலைமணி, திருமுறை உரைமணி,
காவித்துவான், முனைவர்,
வேலு முதலியார் அவர்கள்.
வழிபாட்டு முறைகள் அனைத்தும் ஆரிய மொழியில் உள்ள வேதம், ஆகமம் என்ப வற்றில் சொல்லியுள்ளபடி ஆரிய மொழி யிலேயே நிகழ்ந்து வருகின்றன. இம்முறை என்று தோன்றிற்று' என்று சொல்ல இய லாது. காலம் காலமாக நடைபெற்று வரு வது; இதனை மாற்ற முயல்வது தான் தோன்றித்தனமாக முடியும்” என்கின் றனர்.
கால எல்லை அறிய இயலாமை பற் றியே ஒரு நிகழ்ச்சியை "காலம் கடந்தது”- என்று சொல்லி விட முடியாது.
உலகம் கடல், நிலம், மலை என்னும் பிரிவுகளை உடையது. ஆயினும் கடல் முதலியவைகளும் ஒரு காலத்தில் தோன் றியவை என்றே அறிஞர் கூறுவர்.
“கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் கால த்தே" என்னும் “வெண்பா மாலை வரி” எல்லாம் ஒரு காலத்தில் தோன்றியவை தாம், என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.
"நிலம் உயிர்கள் வாழும் இடமாக மாறி யதும் ஒரு காலத்தில் தான்” என்பர் அறி 65ualsTir.
கால எல்லை அறியப்படாதவற்றை 'தொன்மையானவை” எனக் கூறலாமே யன்றி காலத்தைக் கடந்தது' - எனக் கூற இயலாது.
ஆரிய வழிபாடு:
இனி, தமிழ் நாட்டுத் திருக்கோயில் களில் ஆரியமொழி வழிபாட்டு மொழி ஆனது ஒரு காலகட்டத்தில் தான் என்ப தற்குத் திரிலோசன சிவாசாரியார் தம்மு டைய சித்தாந்த சாராவளியில் கிரியா பாத முடிவில்,

Page 50
7வது சைவ மாநாடு
"ராஜேந்திர சோழன் என்னும் பெய ருள்ள சோழராஜன் ஒருவன் பூமியாளும் காலத்தில் கங்காஸ்நானத்திற்குப் போன போது அவ்விடத்தில் சைவாசாரியார்க ளைக் கண்டு, ஸ்நானஞ் செய்து திரும்பி வரும்போது அந்த சைவாசாரியார்களை அழைத்துக்கொண்டு வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் ஸ்தாபித்தான். அது முதல் காஞ்சி மண்டலத்திலும் சோழ மண்ட லத்திலும் எங்கும் சைவ சம்பிரதாயம் விஸ்தாரமாயிற்று என்று அறிக” என்று கூறியிருப்பதே சான்றாக வல்லது.
தமிழின் தொன்மை:
ஆரியத்தை விடுத்துத் தமிழை ஆரா யின், அதுவும் "தோற்றம் அறியப்படாத தொன்மையுடையதே” என்பதை மறுப் பார் ஒருவரும் இல்லை.
இனி வரலாற்றை நோக்கினால் "ஆரி யம் இந்திய நாட்டில் ஒரு காலத்தில் நுழைந்த நுழைவு மொழியே” எனத் திட் டவட்டமாகச் சொல்லப் படுகின்றது. அது பற்றியே மனோன்மணியம் பேராசி ரியர் சுந்தரம் பிள்ளையவர்கள், "சதுமறை ஆரியம் வருமுன்
சகம்முழுதும் நினதாயின், முதுமொழி நீ அநாதி என
மொழிவதும்ஒர் வியப்பாமோ” என்று தெளிவுபெறப் பாடினார். அவ ரது கூற்றினை, "உண்மைக்குப் புறம்பா னது” என விலக்குதல் இயலாது. ஏனெ னில், அவரது கூற்றைக் கருத்தில் கொள் ளாமலே வேறு வகையில் - அஃதாவது அகழ்வாராய்ச்சி முதலியவற்றால் இந்திய நாட்டின் முதற்கால நிலைபற்றி ஆராய் கின்ற ஆராய்ச்சியாளரது கூற்றுக்கள் தம் இயல்பிலேயே சுந்தரம் பிள்ளையவர் களது முடிவை வலியுறுத்துகின்றன.
தெய்வமொழி:
மேற்குறித்தபடி "இந்திய நாட்டின் தெய்வப் பொதுமொழி ஆரியம்” என்பது
4.

இலண்டன் 2004
இன்று சிலரால் வலியுறுத்திக் கூறப்பட்ட போதிலும் சுந்தரம் பிள்ளையவர்களது கூற்றுப்படியும், ஆரியர் வருகைக்கு முன்பே தமிழர் உயரிய கடவுட்கொள்கை உடையவர்களாய் இருந்தனர் எனக்கூறும் ஆராய்ச்சியாளர் கூற்றுப்படியும் முதற் காலத்தில் தமிழே இந்திய நாட்டின் தெய்வ மொழியாகவும் விளங்கியிருந் தமை தெரியவருகின்றதன்றோ?
வாழ்வியல் மொழி:
ஆரியம் இந்திய நாட்டின் பொது மொழியாய் விளங்குதல் சமயத்துறையில் அல்லது வாழ்வியல் முறையில் அன்று. வாழ்வியலில் இந்திய நாட்டின் உட்பகு திகள் பலவற்றிலும் வேறு வேறு மொழி களே வழங்கின. அந்நிலையில் ஆரியம் இந்தியாவில் எந்த ஒரு பகுதிக்கும் வாழ் வியல் மொழியாக இருந்தமைக்குச் சான் றில்லை. அதற்குக் காரணம் ஆரியர்கள் பலப்பல காலகட்டங்களில் பல்வேறு வழிகளால் இந்தியாவிற்கு வந்து, பலப் பல இடங்களில் சிறுபான்மையராகவும் பெரும்பான்மையராகவும் குடியமர்ந்த தனால், அவ்விடத்து வழங்கிய மொழி யையே தாங்களும் தங்கள் தாய்மொழி போலவே கொண்டு வழங்கி, வாழ்க் கையை நடத்தியதே. நாள் போகப்போக ஆரியருள்ளும் கல்வி முறையால் கற்றவர் கள் தவிர, ஏனையோர் ஆரியம் அறியாத வரேயாயினர். அதனால் ஆரியம் எந்த ஒரு உள்நாட்டிலும் வாழ்வியல் மொழி யாய் வழங்கவில்லை. இதனையும் பேரா சிரியர் சுந்தரம்பிள்ளையவர்கள், "ஆரியம்போல் உலகவழக்கு
அழிந்தொழிந்து சிதையாஉன் சீரிளமைத் திறம் நினைந்து
செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே” எனக் கூறினார். இதனால் ஆரியர் ஆரி யம் தங்கள் மொழி எனக் கூறுதல் பழைய வரலாற்றைக் கொண்டன்றி. - இன்றுள்ள நடைமுறையைக் கொண்டன்று.

Page 51
7agograv Longsn
வேதச் சிறப்பு:
மேற்கூறிப்போந்த வரலாற்றால் இந்திய நாட்டின் ஒருகால கட்டம் தனித்தமிழ்க் காலமாய் இருந்தமை புலனாதலால், அந் நிலைமை எத்தகைய சூழ்நிலையால் மாறி ஆரியம் இந்திய நாட்டுத் தெய்வ மொழி யாகும் நிலைமை உண்டாயிற்று என் பதை இன்று நாம் அறிந்து கூற இயலாது.
ஆரியர்க்கும், தமிழர்க்குமிடையில் போராட்டம் இருந்தமைக்கு ஆரிய வேதத்திலேயே சான்றுகள் உள்ளன. அதனால் ஆரியம், இந்திய நாட்டின் தெய்வ மொழியாகும் நிலைமை எளிதில் பெற்றுவிட்டதாகச் சொல்ல இயலாது. ஆகவே, பல போராட்டங்களில் எவ்வ கையிலோ ஆரியர் "தங்கள் வேதமே வேதம்; தங்கள் மொழியே தெய்வமொழி” என நிலைநாட்டுவதில் வெற்றி பெற்றவ ராயினர். அது வழியாக அவர்கள் தங் களை "நிலத்தேவர்” (பூசுரர்) என்றும் சொல்லிக் கொண்டனர். ஆகவே, இன்று திருக்கோயில்களில் தமிழ் அருச்சனைக்கு இடம் அளிப்பது, தமிழுக்கு மறுவாழ்வு அளிப்பதாகுமேயல்லாது, படைப்புக் காலத்திலிருந்தே இயல்பாக அமைந்த ஒரு நிலைமைக்குச் சிதைவு செய்வதாக ஆகாது.
தமிழின் சிறப்பு:
ஆரியம் வராத காலத்தில் தமிழ் சிறப் புற்று விளங்கியிருக்கலாம். ஆரியம் வந்த பின் இந்திய நாட்டில் வேறு எந்த ஒரு மொழியும் ஆரியத்தோடு ஒத்த பெருமை யைப் பெறவில்லை என்று ஒரு புது நியாயத்தைச் சிலர் முன்மொழியலாம். அதனை வேறு சிலர் வலியுறுத்தவும் செய் பலாம். அதனை நடுநிலையாளர்கள் ஏலார், ஏனெனில் "ஆரியத்திற்கு நிக ராகா-என்னும் கூற்று ஏனைய மொழி

தி இலண்டன் 2004
களுக்குப் பொருந்தலாம்; தமிழிற்கு அது பொருந்தாது” எனத் தமிழ்ச் சான்றோர்
கள் மறுத்துள்ளனர். எடுத்துக்காட்டு: "கண்ணுதற்பெருங் கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து பண்ணுறத்தெரிந்தாய்ந்தவிப் பசுந்தமிழேனை மண்ணிடைச்சில விலக்கண வரம்பிலா மொழிபோல் எண்ணிடைப்படக் கிடந்ததா வெண்ணவும் படுமோ", (பரஞ்சோதி திருவிளையாடல். நாட்டுப் படலம்-57)
"வடமொழியைப் பாணினிக்கு வகுத்தருளி அதற்கிணையாத் தொடர்புடையதென்மொழியை உலகமெலாம் தொழுதேத்துங் குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் கொல்லேற்றுப்பாகரெனிற் கடல்வரைப்பின் இதன்பெருமை பாவரே கணித்தறிவார்"
இருமொழிக்குங்கண்ணுதலார் முதற்குரவர், இயல்வாய்ப்ப இருமொழியும் வழிப்படுத்தார் முனிவேந்தர், இசைபரப்பும் இருமொழியும் ஆன்றவரே தழிஇயினார் என்றால் இவ் இருமொழியும் நிகரென்னும் இதற்கையம் உளதேயோ!"
|காஞ்சிப்புராணம் தழுவக் குழைந்த படலம் 248 249)
"தமிழ், இலக்கண இலக்கிய வளம் உடையதாய் இருக்கலாம்; ஆயினும் தெய் வமொழியாகச் சொல்ல இயலுமோ ?” என யாரேனும் வினவினால் அதற்கும் பரஞ்சோதி முனிவர் தக்க விடை கூறி
யுள்ளார்.
"தொண்டர் நாதனைத் தூதிடை விடுத்ததும் முதலை உண்ட பாலனையழைத்ததும் எலும்புபெண்ணுருவாக் கண்டதும்மறைக் கதவினைத் திறந்ததுங் கன்னித் தண்டமிழ்ச்சொலோ மறுபுலச் சொற்களோ சாற்றீர்.” (திருவிளையாடல் புராணம். நாட்டுப் படலம்-58)
திருமுறை கண்ட புராணமும் திரு நெறித் தமிழின் தெய்வத் தன்மையை,
“எரியினிடை வேவாது; ஆற்றெதிரே ஒடும்;
என்புக்கும் உயிர்கொடுக்கும்; இடுநஞ்சு ஆற்றும்;
கரியை வளைவிக்கும்; கல் மிதக்கப் பண்ணும்
கராமதலை கரையில் உறக் காற்றுங் காணே.” எனக் கூறுகின்றது.

Page 52
7வது சைவ மாநா
இனிச் சிவபெருமான் தானே செய்த அகப்பொருள் இலக்கண நூல் நக்கீரரது உரையுடன் இன்றும் பயிலப்பட்டு வரு கின்றது.
"நன்பாட்டுப் புலவனாய்ச் சங்கம் ஏறி நற்கனகக் கிழிதருமிக்கு அருளினோன் காண்” என அப்பர் அருளிச்செய்த - சிவ பெருமான் “தருமி” என்னும் அடியவருக் காகப் பாடிக் கொடுத்த "கொங்குதேர் வாழ்க்கை” என்னும் அகப் பொருட் பாடல் “குறுந்தொகை” என்னும் தொகை நூலின் முதற்பாட்டாக மிளிர்கின்றது.
இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு சீகாளத்திப் புராணம்,
“மறைமுதற் கிளந்த வாயான்
மதிமுகிழ் முடித்த வேணி இறைவர்தம் பெயரை நாட்டி
இலக்கணம் செய்யப் பெற்றே அறைகடல் வரைப்பில் பாடை
அனைத்தும் வென்று ஆரியத்தோடு உறழ்தரு தமிழ்த்தெய்வத்தை
உள்நினைந்து ஏத்தல் செய்வாம்.” எனக் கூறிற்று. மதுரை ஆலவாய்ப் பெருமான் பாண பத்திரருக்குப் பாடிக் கொடுத்த திருமுகப் பாசுரம் பதினொன்றாந் திருமுறையின் முதற் பாடலாக இருந்து அணிசெய் கின்றது.
தில்லைக் கூத்தப் பெருமான் பெத்தான் சாம்பனுக்குத் தீக்கை முறையால் முத்தி கொடுக்கும்படி தமிழில் எழுதி விடுத்த சீட்டுக்கவி சந்தானாசாரியரது வரலாற் றின் இடையில் இடம்பெற்று விளங்கு கின்றது.
சேரமான் பெருமாள் நாயனார் அரு ளிச் செய்த ஞான உலாவாகிய ஆதியுலா அந்நாயனாரால் திருக்கயிலையில் சிவ பெருமான் திருமுன்பில் கூடியிருந்த சிவ கணப் பேரவையில் அரங்கேற்றப் பெற் Д0&5].

டு இலண்டன் 2004
இன்னோரன்ன பல நிகழ்ச்சிகளால் தமிழ் மொழியின் தெய்விகத் தன்மை தெற்றென விளங்கும். ஆகவே, "திருக்கோ யில்களில் தமிழ் அருச்சனையை அனும திக்க முடியாது” எனக் கூறுதற்குக் கார ணம் எதுவும் இல்லை.
திருஞானசம்பந்தர் தமது திருவாய்த் திருப்பதிகத் திருக்கடைக் காப்பில், "போயநீர் வளங்கொளும் பொருபுனற் புகலியான் பாயகேள்வி ஞானசம்பந்தன்நல்ல பண்பினால் ஆயசொல்லின் மாலைகொண்டு ஆலவாயில் அண்ணலைத் தீயதீர எண்ணுவார்கள் சிந்தையாவர் தேவரே”
எனச் “சிவபெருமானைத் தமது பாடல் வழி யாகத் தியானிப்பவர் உள்ளங்களில் அப்பெருமான் இனிது விளங்கி நிற்பான்” என அருளிச் செய்தார்.
“சலம்பூவொடு தூபம் மறந் தறியேன்
தமிழோடு இசை பாடல் மறந்தறியேன்." என்று அப்பர், தாமே தமிழ்ப் பாட லால் இறைவனை வழிபட்டதாகக் கூறி யுள்ளார்.
சுந்தரர்,
“நல்லிசை ஞானசம்பந்தனும் நாவினுக் கரையனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை சொல்லிய வேசொல்லி ஏத்துகப் பானை."
- திருமுறை 7-67.5 எனச் சம்பந்தர், அப்பர் பாடல்களைக் கொண்டு துதிப்பதைச் சிவபெருமான் மிகவும் விரும்புவான் என அருளிச் செய் தார்.
பேரூர் ஆதீன முதல்வர் சாந்தலிங்க அடிகள் தமது வைராக்கிய சாதகத்தில்,
ஒழித் திடும்பவப் பகைவிரைந்து உள்ளமே
ஒதுமூ, துணர்வோர்முற் பழிச்சு பாடலை அரற்குஅவை விடர்க்கு இளம்
பாவையர் உரைபோலும்! கழித்தி டேல்உப சாரம்என்று இதனைநீ கட்டுரை எனக் கொள்வாய்; விழித்து மாரனை எரித்ததே அருள்பெறும்
விருப்பினர் விருப்பு ஈதே.
(பாடல் - 49)

Page 53
7ong GuberFen LonTipsnt(
என்று நால்வர் தமிழைச் சிறப்பித்துள் ளார்கள். மூதுணர்வோர் என்பது நால் வர் முதலானவர்’ என உரை வகுக்கப் பட்டுள்ளது.
துறை மங்கலம் சிவப்பிரகாச அடிகள் தமது திருவெங்கை உலாப் பிரபந்தத்துள் சிவபெருமானை
"வேத உணவு வெறுத்துப் புகழ்மூவர் ஒது தமிழ் ஊணுக்கு உழல் செவியான்"
(கண்ணி-27) என வருணித்தார்.
புனலில் ஏடு எதிர் செல்எனச் செல்லுமே புத்தனார்தலை தத்துஎனத் தத்துமே கனலில் ஏடுஇடப்பச்சென்று இருக்குமே
கதவு மாமறைக் காட்டில் அடைக்குமே பனையில் ஆண்பனை பெண்பனை ஆக்குமே
பழைய என்புபொன் பாவையது ஆக்குமே சினஅராவிடம் தீர்கன்னத் தீருமே
செய்ய சம்பந்தர் செந்தமிழ்ப் பாடலே.
தலைகொள் நஞ்சமுது ஆக விளையுமே தழல்கொள் வீடு தடாகமது ஆகுமே
கொலைசெய்யானை குனிந்து பணியுமே
கோள ராவின் கொடுவிடம் தீருமே
கலைகொள் வேத வனப்பதி தன்னிலே
கதவு தானும் கடுகத் திறக்குமே
அலைகொள் வாரியில் கல்லும் மிதக்குமே
அப்பர் செப்பும் அருந்தமிழ்ப் பாடலே.
வெங்கரா உண்ட பிள்ளையை நல்குமே
வெள்ளை யானையின் மீதுஏறிச் செல்லுமே மங்கை பாகரைத் தூது நடத்துமே
மருவி ஆறு வழிவிட்டு நிற்குமே செங்கல் ஆனது தங்கமது ஆக்குமே
திகழும் ஆற்றிடச் செம்பொன் எடுக்குமே துங்க வாம்பரி சேரற்கு நல்குமே
துய்ய நாவலூர்ச் சுந்தரர் பாடலே.

டு இலண்டன் 2004
பெருகும் வையை தனைஅழைப்பிக்குமே பிரம்படிக்குப் பிரான்மேனி கன்றுமே நரின் லாம்பரி ஆக நடத்துமே
நாடி மூகை தனைப்பேசு விக்குமே பரிவில் பிட்டுக்கு மண்சுமப் பிக்குமே
பரமன் ஏடுஎழுதக் கோவை பாடுமே வருகும் புத்தரை வாதினில் வெல்லுமே
வாதவூரர் வழங்கிய பாடலே.
என்ற பழம்பாடல்கள் நால்வர் தமி ழால் விளைந்த அற்புதங்களை எடுத்து ரைக்கின்றன.
திருமுறைத் தமிழ்ப் பெருமை பற்றி இன்னும் எத்தனையோ மேற்கோள்க ளைக் காட்டலாம். அவ்வாறிருக்க, இது பொழுது தமிழ் நாட்டுத் திருக்கோயில் களில் “தமிழில் அருச்சனை செய்யப்பட வேண்டும்” என்று குரல் எழுப்பப்படு வதைச் சிலர் ஏன் எதிர்க்கிறார்கள் என் பது புரியவில்லை.
அருச்சனைப் பலன்:
"ஆரிய வழி அருச்சனை நெடுங்கால மாக இருந்து வருகின்றது; மாற்றலாகாது” என்பவர்கள் ஒன்றை நினைவு கூர்தல் வேண்டும்.
"யாதொரு செயலும் அது நல்லதாயி னும் தீயாதாயினும் அறிந்து செய்தால் தான் பயனைத் தரும்; அறியாது செய் தால் பயன்தராது” என்பது சமயக் கோட் பாடு. மாணிக்கவாசகரும், “சொல்லிய பாட்டின் பொருள் உணர்ந்து சொல்லு வார் செல்வர் சிவபுரத்தின்” என துதிப் பாடல்களைப் பாடும் பொழுது பொருள் தெரிந்து பாடுதல் வேண்டும்” என வலியு றுத்தினார்.
அறிந்து செய்யும் செயல்கள் “புத்தி பூர்வகம்” என்றும், அறியாத செய்யும்

Page 54
7வது சைவ மாநா
செயல்கள் "அபுத்தி பூர்வகம்” என்றும் சொல்லப்படும்.
திருக்கோயில்களில் அர்ச்சகர்கள் அன் பர்கட்காக அர்ச்சனை செய்யும்பொழுது முதற்கண் செய்யப்படும் "சங்கல்பம்” என் பது அர்ச்சனை புத்திபூர்வகமாதல் வேண் டும் என்னும் கொள்கை அடிப்படையில் தான் செய்யப்படுகின்றது. ஆயினும், அதனை வடமொழியில் சொல்வதால், அருச்சனையின் பலனைப் பெற வேண் டியவர் தமக்குத் தெரியாத மொழியில் சொல்கின்றார். ஆதலின் அஃது எவ் வாறு புத்தி பூர்வமாக முடியும்? மேலும், "இந்த அருச்சனையை நான் அர்ச்சகர் வழியாகச் செய்கிறேன்” என்கின்ற வாச கத்தின் பொருளே அவருக்குத் தெரியாத பொழுது, அந்த அர்ச்சனை எப்படி அவர் செய்வதாக ஆகும்? ஆகாத பொழுது அதன் பயனை அவர் எப்படி அடைய முடியும்? அருச்சனையை விரும்பிச் செய் கிறவருக்கு அதனை நிஷ்பலத்ததாக அஃ தாவது பயனற்றதாக ஆக்குவதுதான் முறையோ? பொருளைத் தந்தவர்க்குப் பயன் பெறாத நிலையை உண்டாக்குவது திக்குப் புறம்பான செயலுமாம் அன் றோ? ஆயினும் இவ்வாறான செயலே திருக் கோயில்களில் இப்பொழுது அன் றாட நிகழ்ச்சியாக நிகழ்ந்து வருகின்றது. "இதனை மாற்றவும் கூடாது” என்கி றார்கள்.
அருள்மொழி:
"ஆரிய வேதம் தொன்று தொட்டு அருள் மொழியாக வழங்கி வருகின்றது. ஆயினும் திருமுறைகள் பின்பு ஒரு காலத் தில் அருள் மொழிகளாகக் கொள்ளும் நிலைமை ஏற்பட்டது. அவை சிவன் கோயில் அர்ச்சனைக்கு அல்லது விநாய கர், முருகன், உமையம்மை, இலக்குமி, சரசுவதி இவர்களுக்குச் செய்ய விரும்பும் அர்ச்சனைக்கு எப்படிப் பயன்படும்? என்று கேட்கலாம்.
அஃது உண்மைதான், என்றாலும் விநா யகர் முதலிய கடவுளருக்கும் துதிப் பாடல்கள் தமிழில் இல்லாமற் போக வில்லை; உள்ளன.

தி இலண்டன் 2004
விநாயகருக்கு உரிய பாடல்கள் பதி னொன்றாந் திருமுறையில் பல உள்ளன. மற்றும் ஒளவையார் பாடிய விநாயக புரா ணப் பாடல்கள் இவைகளும் உள்ளன.
முருகனுக்குப் பரிபாடல், திருமுருகாற் றுப் படை, திருப்புகழ், கந்தர்அலங்காரம், கந்தர் அனுபூதி, கந்தபுாணம், கந்தர் கலிவெண்பா இவை உள்ளன.
தேவியர்கட்குத் திருமந்திரத்தில் பாடல் கள் உள்ளன. அபிராமியந்தாதி உமையம் மைக்கு மிகச் சிறந்ததாகும்.
திருமால் அர்ச்சனைக்குப் பரிபாடல், திவ்யப் பிரபந்தங்கள் ஏற்கனவேயுள்ளன. இங்கு ஒன்றை அறிதல் வேண்டும். அஃதாவது "போற்றி” - என வரும் பாட கள் தாம் அருச்சனைக்கு உரியவை என்று வரையறை செய்தல் கூடாது.
“அற்சனை பாட்டேயாகும்” என்னும் சேக்கிழார் வாக்கில் “பாட்டு” என்றது போற்றிப் பாடல்களை மட்டுமே குறித்த தன்று.
அகத்தியர் தேவரத் திரட்டில் சம்பந்தர், சுந்தரர் திருப்பதிகங்களுள் போற்றியல் லாத பாடல்களே “அருச்சனை” என்ற தலைப்பில் முன்பே திரட்டப்பட்டுள் 66.
சொல்லும் செயலும்:
திருக்கோயில்களில் அர்ச்சகர்கள் தங்க ளுக்குத் தமிழ்ப்பாடல்கள் மனப்பாடம் இல்லை என்று சொல்வார்களாயின், தனி யார் வழிபாடாயினும், திருக்கூட்ட வழி பாடாயினும் அருச்சனை செய்வோர் தமிழ்ப்பாடல்களை முறையாகச்சொல்ல, அர்ச்சகர் பூவும் பச்சிலையும் திருவடி மேல் தூவலாம்.
எந்த வகையிலோ தமிழில் அருச்சனை செய்ய விரும்புவோருக்கு அவர்கள் விருப் பத்தை நிறைவேற்றி வைத்தல் கோயிலா ருக்கும், அரசாங்கத்தாருக்கும் தருமமும், நீதியுமாகும்.

Page 55
Zags sparal LorbitG
ஆரியம் வாழ்வியல் மொழியாக இல் லாததை வைத்துச் சிலர் "ஆரியம் கடவுள் வழிபாட்டிற்கென்றே ஆன்றோர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மொழியாகும்; அத னால் கடவுள் வழிபாட்டினை ஆரியம் அல்லாத வேறு மொழியால் செய்வது முன்னோர்க்கு இழைக்கும் குற்றமாகும்” - என்று இன்று புத்தம் புதியதொரு வழக்கி னைத் தங்கள் படைப்பாகப் படைத்து முன் வைக்கின்றனர். அஃது ஒரு விநோத மேயல்லாது உண்மையாகாது.
ஏனெனில் ஆரியமொழி கடவுள் வழி பாட்டு முறை ஒன்றை மட்டும் சொல்ல வில்லை. வழக்கத்தில் ஆரியம் வாழ்வியல் மொழியாய்ப் பயன்படாவிடினும் வாழ் வியற் பொருள்கள் பலவும் நூல்வடிவில் ஆரிய மொழியில் உள்ளன. தரும சாத்தி ரம், அர்த்தசாத்திரம், காமசாத்திரம், பரத சாத்திரம், சங்கீத சாத்திரம், சிற்ப சாத் திரம், மற்றும் அழிப்பு முறைச் சாத்திரம் முதலியனவும் இருத்தலால் 'ஆரியம் கட வுள் வழிபாட்டிற் கென்றே அறிஞர்க ளால் படைக்கப்பட்டது' என்பதில் துளி யும் உண்மையில்லை.
மேலும் எவ்விடத்திலும் இயல்பாகத் தோன்றி வழங்கும் மொழியைத் தான் அறிஞர்கள் செப்பனிட முடியுமேயன்றி, அறவே இல்லாத ஒரு மொழியை எழுத்து வகையிலும், சொல்வகையிலும் யாரும் உண்டாக்கிவிட முடியாது. அதனால் ‘ஆரியம் கடவுள் வழிபாட்டிற்கென்றே அமைக்கப்பட்டது' எனச் சொல்லி உலக வழக்கிலும் வழிபாட்டு முறையிலுமுள்ள மொழிகளை வழிபாட்டு முறையினின் றும் நீக்கிவிட நினைப்பது நேர்மையா
காது.
இனி, இன்று திருக்கோயில்களில் தமிழ்த் திருமுறைகளை, திராவிட வேத தோத்திரம் என வழிபாட்டில் ஒதுதல் நடைபெற்று வருகின்றது. அங்ங்ணமாக,
5

தி இலண்டன் 2004
தமிழிற்கு இடமே கொடுக்கப்படாதது போல் வைத்து தமிழில் அருச்சனை செய் தல் வேண்டும் என வீண் கிளர்ச்சி செய் தல், ஏன்? - எனச் சிலர் எதிர்ப்புக் கூற லாம். அது தமிழ் அருச்சனைக் கோரிக் கைக்குத் தீர்வாகாது. ஏனெனில், திருக் கோயில்களில் ஆறு காலம் - என்ற முறை யில் காலந்தோறும் தொடங்கி முறை யாக அருச்சகரால் செய்து முடிக்கப்படும் வழிபாடு உலக நலம் கருதி அனைவர்க் கும் பொதுவாகச் செய்யப்படும் பரார்த்த பூசையாகும்.
திருக்கோயில்களில் ஏதேனும் ஒரு கால த்திற் சென்று, பரார்த்த பூசை முடிந்தபின் தனியார் பலர் தங்கள் நலம் கருதியும், தங்கள் குடும்ப நலம் கருதியும் செய்யும் அருச்சனை ஆன்மார்த்தமானது. அத னைத் தமிழில் செய்ய விரும்புவோருக்குத் திராவிட வேத தோத்திரம் நடத்தப்படு வதைச் சொல்லித் தவிர்த்துவிட முடி
யாது.
தமிழில் அருச்சனை செய்யப்படவேண் டியதன் இன்றியமையாமை இதுகாறும் இனிது விளக்கப்பட்டது.
ஆகவே, அதற்கு மாறாகச் சொல்லப் படுவன யாவும் வெறும் கண்துடைப்புப் பேச்சாகவே அமையும். உலகனைத்திற் கும் பொது இடமான கோயில்களில் தங் கள் தனி நலச் செய்தியை வலியுறுத்திக் கேட்க அனைத்து மக்களுக்கும் தனியு ரிமை உண்டு.
“கோயில்களில் வடமொழி அருச்சனை பழைய நடைமுறை; அதை மாற்றுதல் கூடாது” எனச் சிலர் வாதிடலாம். “எத்த னைப் பழைய நடைமுறைகளைக் கால நிலைமையை நோக்கி நாம் மாற்றிக் கொண்டோம்” என்பதை அவர்கள் எண் ணிப் பார்க்க வேண்டும்.
“பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவல கால வகையி னானே"
(நன்னூல்)
3.

Page 56
7வது சைவ மாநா(
என்பது தமிழ் இலக்கணச் சூத்திரம். “கோயில்களில் சில இனத்தவர் நுழை யவே கூடாது" என்பது எவ்வளவோ காலம் இந்திய நாட்டில் நடைமுறை யில் இருந்தது. அந்த இனவேற்றுமைச் செயலை இன்று நாம் அகற்றி, அனை வர்க்கும் சம உரிமையைக் கொடுத்துள் ளோம்.
பெண் கொடுத்தல் வாங்கல்களிலும் இன வேற்றுமை வலுவாகக் கடைப்பிடிக் கப்பட்டது. இன்று அந்நிலைமை நீங்கி, கலப்புத் திருமணங்கள் மிகுவவாயின.
சமபந்தி போஜனம் முன்பு இல்லாதது. இன்று சிறப்பாக எங்கும் நடத்தப்படு கின்றது. இவைகளைக்கூட இன்றும் சிலர் உள்ளுக்குள்ளே ஏற்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் வெளியே சொல்ல முடியுமோ? முடியாமைக்குக் காரணம் இந்திய நாட்டு அரசே இப்புதிய முறைகளை வலியுறுத்தி, நிலைபெறச் செய்கின்றது.
அத்தகைய நிலைமையில் தமிழ்நாட்டுக் கோயிலில் தமிழ் அருச்சனையை அனும திப்பது எந்தவகையில் நீதிக்குப் புறம் பாகும்? அவ்வாறு அனுமதிப்பது தார்மீக முறைக்கு ஏலாத ஒரு பாதகச் செயலா? அல்ல. ஆகையால் பண்டுதொட்டு அரு ளாளர்கள் காட்டிய நெறி நின்று, அருட் பாடல்களை ஒதி, ஆன்மீக வாழ்வு நடத்தி வரும் தமிழ்ச் சமுதாய மக்கள், ஆலய வழிபாட்டிலும் திருமுறைகள், திவ்வியப் பிரபந்தங்களை ஒதி, வழிபாடு செய்து அருட்பேறு எய்தும் உரிமையைப்பெற மாநில மைய அரசுகளும், நீதித் துறையும் ஆவன செய்வதே அறநெறியாகும். இறை யருள் கூட்ட வேண்டுவோமாக.
கைகாள் கூப்பித் தொழிர் - கடி
மாமலர் தூவிநின்று பைவாய் பாம்பரை யார்த்த பரமனைக்
கைகாள் கூப்பித் தொழிர்.
- அப்பர் 米米米米冰米米

நி
இலண்டன் 2004
1940-இல் தமிழ் அருச்சனை பற்றி திரு. கா. சுப்பிரமணியபிள்ளை, எம்ஏ, எம்எல், அவர்கள் கூறியது:
அர்ச்சனைகளைத் தமிழர்கள் கோயில் களில் தமிழிலேயே நடத்த ஏற்பாடு செய் தல் வேண்டும். பொருள் விளங்காத மொழியில் இறைவனை வாழ்த்துவதி லும் தமிழில் இறைவன் பெயர்களைச் சொல்லி மலர்தூவிப் போற்றுதலே வழி படுகின்றவர்களுக்கு அன்பு பயக்கும்.
'ஓம் கணபதயே நம’ என்பது ‘கணப திக்கு வணக்கம்’ என்று பொருள்படும். கணபதியின் திருவடிவத்தை முன்வைத் துக் கொண்டு வடமொழியில் படர்க் கையில் ‘கணபதிக்கு வணக்கம்’ என்று சொல்வதைப் பார்க்கிலும் “ஓம் கண பதியே போற்றி” என்று முன்னிலையாகத் தமிழில் சொல்வதே சிறந்ததாகும்.
சைவ வைணவ சமயப் பெருந்தலை வர்கள் தமிழிலேயே இறைவனைத் துதித் திருக்கின்றார்கள். ஆதலால் தமிழிலே அர்ச்சனை செய்தல் கூடாது என்றல் பெருந்தவறாகும்.
- (தமிழர் சமயம்)
米米米米米米米
1967-இல் தமிழ் அருச்சனை பற்றி தவத்திரு. குன்றக்குடி அடிகளார் அவர்கள் கூறியது:
தாய்மொழியில் அருச்சனை என்ற இயக்கம் மொழி வழிப்பட்ட இயக்க மன்று. பிரார்த்தனை, பக்தி என்பன உயி ரின் வளர்ச்சிக்குத் துணை செய்வன. உயி ரின் வளர்ச்சி நெஞ்சத்துடன் தொடர்பு டையது. ஆதலால் நெஞ்சினைத்தொட்டு உணர்வினைத் தூண்டும் மொழிதான் வழிபாட்டு மொழியாக அமைதல் வேண் டும். அந்த வாய்ப்புத் தாய்மொழிக்கே

Page 57
7si coerea torrisrr
மிகுதியும் உண்டு. இது பொதுவான கொள்கை.
நமது நாட்டில் தமிழில் வழிபாடு என்று கேட்கும் கோரிக்கை பொது வகையால் மட்டுமன்று; உரிமை வகையி னாலும் எழுந்தது. உலகமொழிகளிலே பக்திக்குரிய மொழி தமிழ் தான் என்பது அறிஞர் முடிபு. பக்திக்குரிய அருமையும் எளிமையும் தமிழுக்கு இயல்பாகவே உண்டு. தமிழ், வழிபாட்டு மொழியாகவே வளர்ந்து வந்துள்ள மொழி.
மந்திரங்களுக்கு மொழி வரையறை இல்லை. நிறைமொழி மாந்தர் அருளிச் செய்தவை மந்திரங்கள்.
“நிறைமொழி மாந்தர் ஆணையிற் கிளந்த மறைமொழிதானே மந்திரம் என்ப" என்று தொல்காப்பியம் கூறுகின்றது. இதற்கு உரைகண்ட நச்சினார்க்கினியர், "தானே என்று பிரித்தார். இவை தமிழ் மந்திரம் என்றற்கு” என்று எழுதுகின்றார். மாதவச் சிவஞான சுவாமிகள் சமஸ்கிரு தத்தின்பாலும் மிகப் பற்றுடையவர்; சமஸ்கிருதம் தேவமொழி என்ற கருத்து டையவரே. ஆயினும் தாம் இயற்றிய காஞ்சிப் புராணத்தில் இறைவனை அகத் தியர் பூசித்த பொழுது தமிழ் மந்திரங்கள் கூறிப் பூசித்ததாகக் கூறுகின்றார்.
மன்னியஇத் தமிழ்க்கிளவி மந்திரங்கள் கணித்தடியேன் செந்நெறியின் வழுவாஇத்திருக்காஞ்சிநகர்வரைப்பின் உன்அணுக்கன் ஆகி இனிதுறைந்திடவும் பெறவேண்டும் இன்னவரம் எனக்கருளாய் எம்பெருமான் என்றிரந்தான். என்பது காஞ்சிப்புராணப் பாடல்.
- (நமது நிலையில் சமயம் சமுதாயம்)
米米米米米米米

டு இலண்டன் 2004
13-03-1999 இல் தமிழ் அருச்சனை பற்றி பூரிலழரீ ஞானப்பிரகாச தேசிக பரமாசாரிய சுவாமிகள் கூறியது: ஆதீனகர்த்தர், தொண்டைமண்டல ஆதீனம், காஞ்சிபுரம்
"அன்பில் பெருகிய சிறப்பின் மிக்க அர்ச்சனைப் பாட்டே ஆகும். ஆதலால் மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடுக” என்றார் தூமறை பாடும் வாயார் என்று சேக்கிழாரும், “என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தனன் தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்யுமாறே”
என்று திருமூலரும், "தமிழோடு இசை கேட்கும் இச்சையால் காசு நித்தல் நல்கினி”
என்று சுந்தரரும் அருளிச் செய்திருப் பதனால் தமிழில் அர்ச்சனை செய்தல் சிறப்புடையது என்று அறிகின்றோம். ப
சதுமறை ஆரியம்வருமுன்
சகமுழுதும் நினதாயின் முதுமொழிநீ அநாதிஎன
மொழிவதும்ஒர் வியப்பாமோ - என்றும் உன் - சீரிளமைத் திறம்வியந்து
செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே.
- மனோன்மணியம்.
இறைவனிடம் வேண்டுதல்
அமுதேன் அமுதேன்
g/25///7 aloozdu 52a07/7 Gally புழுதியிலே புரண்டேன்
//ரிட/7மைzயின7லே உழன்றேன் உழன்றேன் உண்மை
26oo7777 Goozouz ý7øo777 G3øNU
சுழன்று சுழன்று குரைக்க/7ட்டில்
மிதந்து திருவடியை விழைந்தேன்.
SS

Page 58
7வது சைவ மாநா(
அருள்மறையின் அற்ட வ. செல்லத்துை
தலைவர், அறங்காவலர்சபை, உயர்வாசற்குன்
கடவுள் உண்டா இல்லையா? என்ற ஐயப்பாடு உண்டாகும்போது, கடவுள் உண்டு என்ற உண்மையை, சைவ நூல்கள் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடிய வகை யில், தர்க்க ரீதியாக எளிமைப்படுத்திக் காட்டுகின்றன. உலகம் உண்டு என்பதை உடன்படுத்திவிட்டு காணப்படாத கட வுள் உண்டு என்பதைப் பேசுகின்ற வகை எப்படி என்றால் - உலகம் சடப்பொரு ளாய் இருப்பதும் - படைத்தல், நிலை பெறுதல், அழித்தல் என்னும் முப்பொரு ளுக்கு உட்பட்டு இருப்பதால், இத்தொ ழில்கள் தாமே ஆவதில்லை என்பதை ஏற்றுக்கொண்டு - இவற்றை பேரறிவு டைய ஒரு ஆற்றல் சக்தி முறைப்படுத்தி பழுது இல்லாமல் நிகழ்விக்கின்றது என்று ஊகிக்கலாம். அந்த ஆற்றல்தான் கடவுள்: சிவன் - சக்தி.
"...ஆக்குவாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருவாய் போக்குவாய் என்னைப் புகுவிப்பாய் நின்றொழும்பில்." என்று மணிவாசகரும், “ஆதி பகவன் முதற்கே உலகு" என்று வள்ளுவரும் அறி வுறுத்தியிருக்கின்றார்கள்.
"ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பா னான் சாழேலோ” என்பதனால் உயிர் கள் இறைவனைச் சார்ந்தவை என்பது உறுதியாகின்றது. எனவே சமய வாழ்வின் குறிக்கோள், இறைவனுடன் உயிர்கள் இணையவேண்டியதாகும். சமயம் வேறு, வாழ்க்கை வேறு என்று கொள்ளாமல் வாழ்க்கையே சமயம் என்பது சைவ மரபு. எனவே, கோயில் உள்ள பிரதேசங் களில் மக்கள் குடியேறி வாழ்வதை விரும் பினர். காலையிலும் மாலையிலும் கோயி

இலண்டன் 2004
தக்கோலம்
תו
று முருகன் ஆலயம்
லுக்குச் சென்று - வழி 4. பாடு செய்து - கசிந்த மனத்தினராய் வாழ கோயில் ஒரு சாத
னமாய் அமைந்தது. பக்திமார்க்கமான வாழ்க்கைக்கு கோயில் மிகவும் அவசியம். கோயில் வழிபாட்டு முறையில் இறைவன் ஆன்மாக்களுடன் சேர்ந்து தன்னை வெளிப்படுத்தும் முறையும், உயிர்கள் வழிபாட்டு மேன்மையால் இறைவனைக் காணும் தன்மையும் உபகாரமாகப் பெறப் படுகின்றது. அருள்சுரந்த நிலையில், “இறைவனே நீ என் உடல் இடம் கொண் டாய்” என்பார் மாணிக்கவாசகர்.
இறைவன் எங்கும் இருப்பவன் - எல் லாம் அறிபவன் - எல்லாம் வல்லவன் என்று இறைவனுக்கு இலக்கணம் சொல் லுவார்கள். ஊரிலான் குணம் குறியிலான் என்றும் பேசப்படுகின்ற கடவுள் அருவம் - அருஉருவம் - உருவம் என்ற நிலையிலும் உள்ளவர் என்றும் சொல்லுவார்கள். கண்டவர் விண்டிலர், விண்டவர் கண்டி லர் என்றால் கடவுளுக்கு பல உருவங் களும் ஏற்ற நாமங்களும் வைத்துக் கோயில்களில் வழிபாட்டுக்கு வைத்துள் ளார்கள். எனவே கடவுள் என்று உருவம் எப்படி - யார் சிந்தனையில் வந்தது. இது சரியா என்று வினாவுவது நியாயம் தான். ஒரு கடவுளுக்குப் பலமாதிரி உருவங்கள் காட்டுவதும் - கடவுளைப் பலமுகங்க ளோடும் பல கைகள் - பல ஆயுதங்க ளைத் தாங்கி இருக்கும் அகோர ரூபங் களைப் பார்த்துத் தரிசித்து வணங்க லாமா? இதை எப்படி உலகெலாம் பரந்து வாழும் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லித் தர்க்க ரீதியாய் விளக்கம் செய்வது முறை

Page 59
7eag amarsaw Lonarpsnī
யாகும். நாம் வணங்கும் உருவத்தின் - தத்துவத்தை - இயல்பை அறிந்து - அதில் லயித்து வணங்குவது சாலச் சிறந்தது.
சைவர்களுக்கு முழுமுதற் கடவுள் சிவ பெருமான். சிவசொரூபத்தை நடராச ரூபத்தில் வழிபடுவது மரபு. வழி வழி யாகச் சைவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டனர். கண்டவர் விண்டிலரானால் யார் இந்த நடராச ரூபத்தை உலகுக்குத் தந்தனர்? எல்லாப் புராண வரலாறுகளையும் தவிர் த்துவிட முடியாது. அதன் தாற்பரியத் தைப் பார்ப்போம்.
உலகத்தைப் படைத்த கடவுள் அதை நடைமுறைப்படுத்திச் செயற்படுத்தக் கைலாசத்தில் நடனம் ஆடினார். அந்த இடத்திலே பல தவவலிமை பெற்ற ரிஷி கள் இருந்தனர். அவர்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் சண்டையிட்டுக் கொண்டு வாழ் ந்த காலத்தில் அவர்களுக்குக் கருணை காட்டி வழிநடத்தும் தர்ம சிந்தனை கொண்ட சிவபெருமான் மிகவும் அழ கான உருவத்தில் பிச்சைக்காரன் போல வும் - விஷ்ணு மோகினி ரூபத்திலும் ரிஷி கள் முன் தோன்றினர். ரிஷிகளும் அவர் கள் பத்தினிகளும் முன் எப்போதும் அறி யாத உணர்ச்சிகளுக்கு ஆளாயினர். எனவே அவர்கள் கோபங்கொண்டு சிவ பெருமானை அழிக்க அக்கினி மூட்டி யாகம் செய்தனர். அவர்களுடைய தவ வலிமையால் யாகாக்கினியில் இருந்து பயங்கரமான புலி தோன்றி சிவபெரு மான் மீது பாய்ந்தது. அந்தப் புலியைக் கொன்று புலித்தோலை ஆடையாக அணிந்தார். பின் ரிஷிகள் மந்திர வலிமை யால் ஒரு பாம்பு விட அதை அவர் மாலையாக அணிந்தார். பின் ஒரு குட் டையான அசுரன் அக்கினியினின்று தோன்றி சிவபெருமான் மீது பாய அவனை அடக்கித் தன்கால்களால் ஊன்

டு இலண்டன் 2004
57
றினார். முனிவர்கள், ரிஷிகள் சிவபெரு மானுக்குப் பணிந்து வணங்குவாராயி னர். இவர்கள் காண அண்டங்கள் நடுங்க சிவபெருமான் தாண்டவம் ஆடினார். இந்தத் தாண்டவத்தைப் பற்றி விஷ்ணு, ஆதிசேஷனுக்குக் கூற, ஆதிசேஷன் இந்த நடனம் காணவேண்டி சிவபெருமானை நோக்கித் தவம் இருந்து வேண்டினார். கைலாசத்தில் ஆடிய நடனத்தால் உல கமே தாங்காமல் அதிர்ந்தது என்றும் - பூமியின் மத்தியில் சிதம்பரம் இருப்பதால் அங்கே தாம் ஆடுவதாகக் கூறினார். ஆடும்போது பதஞ்சலி முனிவர் என்பவர் உலகத்துக்கு யோக முறைகளை வகுத் தளித்தவருக்கும், அவருடன் வியாக்ரபாத ராக இருந்த ஆதிசேஷனுக்கும் நடனக் காட்சியைக் காட்டினார். இந்த நடனக் காட்சியைக் கண்டவர்கள் பேரானந்தப் பேறு பெற்றனர். இது யோக நிலையில் இருந்துகொண்டே உலகத்தைச் செயல் பட ஆடும் அனவரத தாண்டவம். இது யோக நிலையில் எல்லை இல்லா ஆனந்த நிலையில் உலகத்தை இரட்சித்து நடை முறைப்படுத்தும் நடனமாம்.
எனவே பதஞ்சலியும், வியாக்ரபாதரும் நடராசருடைய நடனத்தைக் கண்டு அவற்றை வெளிப்படுத்திய உண்மைகளை வைத்து சிற்பிகளின் சிந்தனைக்கு வெளிப் படுத்தப்பட்டது. அணுக்களிலேயும் அண் டங்களிலேயும் நிறைந்து இருக்கின்ற இறைவன் - அவைகளையும் இயக்கிக் கொண்டு அவைகளுடன் சேர்ந்து தானும் இயங்கிக் கொண்டு இருக்கின் றார் என்ற உண்மை தான் இந்த நடராச தத்துவம். சைவசித்தாந்தம் ஒரு உண்மை விளக்கம் காணமுடியாது. நடராச தத்து வம் இந்த சைவசித்தாந்தத்தை தத்துவ ரூபமாக கட்புலனுக்குக் காட்டவல்லது.
அருட்பெருஞ்சோதி, தனிப்பெரும்

Page 60
7வது சைவ மாநாடு
கருணை என்பது வள்ளலார் வாக்கு. கட வுள் கற்பனை கடந்த சோதி - கருணையே வடிவானவர். அவர் தன்னை உலக மக் கள் அறிவதன் பொருட்டு, பதஞ்சலிக்கும் - வியாக்கிரபாதர் என்ற தவசிரேஷ்டர் களுக்கும், தன்னைக் காண்பித்து அவர் கள் விபரித்தவற்றை வழிவழியாகக்கேட்டு அறிந்து வந்தது நடராசரூபம். இறைவன் சுடரொளியாயும், நுண் உணர்வாயும் இருந்தாலும் உலகத்திலே உள்ள ஆன் மாக்கள் அறியும் வண்ணம் - இறைவன் தன்னைக் காட்டும் காட்சியும் ஆன்மாக் கள் இறைவனைக் காணும் காட்சியும் இருப்பதால் “வெவ்வேறே வந்தறிவாம் தோற்றனே" என்பார் மணிவாசகப் பெருந் தகை. பல்வேறு உருவங்களை வழிபட்டு - பின்னர் சிறுநெறி சேராமல் வழிபாட்டுக் குச்சரியான - சிறந்த உருவத்தைத் தேர்ந்து வழிபட்டு பெரும் பேறும் பெறுவார். இதை "மாற்றமாம் வையகத்தின் வெவ் வேறே வந்தறிவாம்” என்று சொன்னார் மாணிக்கவாசகர்.
இனி நடராசர் உருவ விளக்கம் எப்படி என்றால் அதன் தத்துவம் - இயல்பு கவ னிக்க வேண்டும்.
நடராசப்பெருமானின் இருகால்களும் - நான்கு கைகளும் உருவத்தில் முக்கிய மானவை. வலது கரத்தில் ஒரு உடுக்கை உண்டு. இது நாதப்பிரமம் என்ற நிலை. இந்த நாத அதிர்வால் அண்டங்களும் உயிர் இனங்களும் படைக்கப்பட்டன.
இடதுகை நெருப்புத் தாங்கியவண் ணம் உள்ளது. ஆக்கப்பட்ட உயிர்கள் அனைத்தும் அழிக்கப்பட வேண்டியவை என்பதைக் குறிக்கும். நெருப்பில் வெந்த பின் தூய்மையான தனிப்பொருள் தான் மீதியாகும். ஊழிக்கால எல்லையில் நெற் றிக் கண்ணின் பொறியினால் உலகத்தை அழித்து எரித்தபின் எஞ்சிய தூய்மை யான வெண்ணிற்றைத் தேகமெல்லாம்
5:

இலண்டன் 2004
அணிந்திருந்தார். இத்திருநீறு மகிமை பெற்ற செல்வமாகவும் மானிடருக்குக் கிடைக்காத பேறு உடையதாய் கருதப்படு கின்றது.
முன் வலதுகரம் அபயகரமாக - “நீ பயப்படாதே வா” என்று அழைப்பது போலவும் - இடது கரம் - வரத கரமாக எல்லா விக்கினங்களையும் நீக்குவேன் என்று தூக்கிய திருவடியை (அணுக்கிரக பாதத்தை) நோக்கியும் இருக்கும். "நமச்சி வாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க” என் றும், "பாதத்திறம்பாடி ஆடேல் ஓர் எம் பாவாய்” என்று பாதத்தின் பெருமை யைச் சொல்லுகின்றது.
ஊன்றிய கால் இறைமையை அறியாத அறிவில்லாத நோய்வாய்ப்பட்ட முயல கன் மேல் ஊன்றி நிற்பது - கடவுளைப் பற்றிய அறிவைத் தேடும் ஆன்ம இருளை நீக்கும் பரோபகாரப் பணியை இறைவன் செய்து அருள்புரிவார் என்பது போல உள்ளது.
தூக்கிய திருவடியை வணங்கி அனுக் கிரகம் பெற்ற நிலை வந்தவுடன் - உலக பந்தபாசங்களை நீக்கி முயலகன்போல் இறைவனடி சேரலாம் என்பது போல உள்ளது. இரண்டு பாதங்களும் உலக மயக்கத்தை நீக்கி ஆன்ம ஈடேற்றத்துக்கு வழி செய்கின்றன.
நடராசரைச் சுற்றி திருவாசி ஓங்கார நிலையில் சூரியனைப் போல் பிரகாச மாகவும் - ஐம்பத்தொரு சுவாலைகள் அவை சிவ மந்திரங்கள் ஐம்பத்தொன்றை யும் குறிக்கும். இது நடனத்தின் இயற்கை யையும் - உலகை வியாபித்து இருக்கும் நடராசா என்ற உலகம் உய்ய வேண்டிய அதிகார நடனம் செய்வது - விறகில் தீ மறைந்து இருப்பதுபோல எல்லா ஆன் மாக்களிலும் வியாபித்து இருப்பதை எடுத்துக்காட்டுவது போல ஆகும். இந்தத் திருவாசி 'ஓம்' எனும் பிரணவரூபமாகும்.

Page 61
276 Ag7 subarsaw LonTipsnir
அனவரத ஆனந்தத் தாண்டவத்தின் மகி மையால் சிவம் + சக்தி என்னும் பேரரு ளால் பஞ்சகிருத்தியங்கள் உலகில் நடை பெற்று - ஆன்மாக்களின் பிறப்பு விலங்கு அறுபட்டு இறைவனடி சேரலைக் குறிப் பதாகும்.
நடேசரூபத்தில் மூன்று கண்கள் - சூரி யன் - சந்திரன் - நெருப்பு ஆகிய மூன்றும் இறைவன் யோக நிலையில் இருந்து முக் காலங்களையும் கட்டுப்படுத்தி உலகை ஆட்சி செய்யும் இயல்பை உடையவர் இறைவன் என்பது. இறைவனது நெற்றிக் கண் இறைவனுடைய யோகநிலையையும் அவரது மேற்பார்வையினால் “காமனை எரித்த தீ நயன நெற்றி" அழிக்க வல்லமை உடையது என்றும் அதே கண்ணின் தீப் பொறிகளால் - முருகனை உலகுக்கு ஈந்த ஆக்கல் தன்மையையும் பேசுவதாகும். நடராச ரூபத்தில் ஆண் பெண் என்ற ஐக்கியம் ஒரே இயல்பில் இருப்பதை வலது காதில் ஆண்கள் அணியும் குழை யும் - இடது காதில் பெண்கள் அணியும் தோடும் காட்டி அர்த்தநாரீசுவரத் தத்து வத்தைக் காட்டப்படுகின்றது. (Dualism of Male - Female Polarity)
தலையில் இருபக்கங்களிலும் ஐந்து, ஏழு, ஒன்பது சடை இருமருங்கிலும் இருந்து திருவாசிகளில் சேர்ந்திருப்பது சிவனை ஒர் மகா யோகியாகக் காட்டி அந்தச் சடையை மேல்நோக்கி முடிந்து நெருப்புப் போலவும் இருக்கும் காட்சி யைக் காணலாம். இந்தச் சடாமுடியில் தேவலோகப் பூக்களும் இருக்கும். இந்தப் பூக்கள் வெளிச்சமும் சூடும் தரவல்லன.
நடராசரூபத்தில் உருத்திராட்ச மாலை கள் காட்டப்படுகின்றன. பல யுகங்கள் தவமிருந்து திரிபுர தகனத்துக்காக - கண் திறந்த வேளையில் - வந்த கண்ணிர் - உருத்திராட்ச மரமானதாகக் கூறுவர்.
சடையில் இளம்பிறைச் சந்திரன் காட்

டு இலண்டன் 2004
59
டப்படுகின்றது. வளர்பிறை - தேய்பிறை என்பது கால அளவை உலகத்திலே கட் டுப்படுத்தி நடாத்துவதும் கடவுள்தான் என்ற உண்மை பேசப்படுகின்றது.
சிவபெருமானுடைய சடைக்கு மேல் கங்கை காட்டப்படுகின்றது. கங்கையில் ஸ்நானம் செய்பவர்களுக்கு மோட்சம் உண்டு என்றும், உலகம் உய்ய நீர்வளம் வேண்டும் என்றும் - இமயத்தில் இருந்து வரும் கங்கையின் வேகத்தைக் கட்டுப் படுத்தி நடத்துபவரும் இறைவனே என் பதை உணர்த்தும். இதனால் சிவன் கங்கா தரன் ஆனான்.
மண்டை ஒடும் காட்டப்படுகின்றது. பிறந்த உயிர்கள் எல்லாம் இறப்பை நோக்கி வாழ்வதையும் - ஊழிக்கால எல் லையில் இறுதியாக இருப்பது இறைவன் ஒருவனே என்பது ஆகும். இதனால் கபாலீஸ்வரன் என்னும் பெயர் பெற்றார். கழுத்தில் பாம்பு காட்டப்படுகின்றது. இது பூணுரல் போல உள்ளது. பிராம ணன் - சத்திரியன் - வைசியன் குருவி னால் உபதேசம் பெற்ற நிலையில் பூணுரல் அணிவரும், அருள்பெற்ற ஆன்மா மறு பிறவி எடுத்து தோஷம் நீங்கப்பெற்ற ஆன் மாவாகின்றது. தேவர்கள் பாற்கடலைக் கடைந்தபோது வந்த விஷத்தை உலகை உய்விக்க தாமே மிடறினில் அடக்கிய வேதியன் - நீலகண்டன் ஆனான். ஆன் மாக்களை இரட்சிக்கும் கடவுளின் செயல் - காப்பது என்பதாகும்.
நடராச ரூபத்தில் அபிஷேக பால், தேன் முதலிய திரவியங்கள் தலையில் வார்க்கப்பட்டவை எல்லாம் மூக்கு நுனி யால் வந்து தூக்கிய கையின் வழியால் வழிந்து சுண்டுவிரல் வழியாக வந்து தூக்கிய திருவடியில் விழும் பொழுது இந்த அழகுச் சிற்பத்தில் வசீகரமான தோற்றம் அமைதலால் தெய்வீகம் சொட்

Page 62
7வது சைவ மாநாடு
டும் காட்சியாக இருக்கும்.
ஒரு கோயிலில் உள்ள மூர்த்திக்கு சாந்நித்யம் மந்திரங்களால் வரும் என்று ஆகமம் கூறும். மந்திரங்களைக் காலம் தவறாமல் சந்தம் தவறாமல் உச்சரிப்புத் தவறாமல் பக்தியுடன் ஒதினாலும் அப்ப டிச் சொல்லுகின்ற மந்திரங்களைக்கேட்டு பக்தியுடன் வழிபாடு செய்கின்ற பக்தர் கள் பக்தியினாலும் இதைச் செவ்வனே நடைமுறைப்படுத்தும் நேர்மையான நிர் வாகத்தினாலேயும் சாந்நித்யம் வரும் என் பது உறுதி. வழிபாட்டுக்கு ஒரு உருவம் வைக்க வேண்டும் என்றால் அது நடராச ரூபத்தைவிட வேறு இல்லை. நடராச ரூபம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அங் கெல்லாம் சிதம்பரமாக கொள்ளலாம். நடராச நடனத்தையும் அதன் ரூப விளக் கங்களையும் பற்றி அறிவிற் சிறந்த ஆனந்த குமாரசுவாமி அவர்கள் எழுதிய கட்டு ரையைப் படித்தவர்கள் அந்த ரூபத்தைக் காணவேண்டும் என்று வேண்டி அந்த ரூப அதிசயத்தில் லயித்து பல மேலை நாடுகளுக்கு அந்த ரூபம் சென்றடைந் திருக்கிறது.
அவன் இன்றி அணுவும் அசையாது என்ற தத்துவத்தைக் காட்ட நடராச ரூபத்தில் இறைவன் நடனம் செய்வது பஞ்சகிருத்திய நியதியேயாகும். இந்த வடிவ அமைப்பில்,
உடுக்கை: உடுக்கை ஒலியால் ஏற்படும் அதிர்வால் படைத்தலும், அபயகரம்: காப்பதும், நெருப்பு: அழித்தலும், ஊன் றியகால்: மறைப்பதும், தூக்கிய திருவடி அருளலையும், இறைவன் தாமாகவே பஞ்ச கிருத்தியையும் செய்கிறார் என்பது ஆகும்.
இறைவன் மந்திரவடிவமானவர். இறை
6

இலண்டன் 2004
o
வனுடைய மந்திரங்களிலே மேலான மந் திரம் “ஓம் நமசிவாய" என்பது. மந்திர வேத மயப்பொருளாகவே நடராசரூபம் உள்ளது.
திருவடி = த, இடுப்பு = ம, மார்பு = சி, வாய் = வா, முடி = ய.
திருவாசி 'ஓம்' என்றும் இருப்பதால் உருவமே “ஓம் நமசிவாய' என்று ஆகிறது. அருள்வடிவமான நடராசர் நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதனாய் இருந்து விளையாட்டாகச் செய்வதால் தன் திருவ டியைத் தூக்கி விளையாடுவது போலா கும்.
வாழ்க்கையில் “ஓம் நமசிவாய" என்ற மந்திரத்தைப் பக்தியோடு பயின்று ஒதி னால் முடங்கி இருக்கும் இரத்தம் சம னாக ஓடி தேக நலம் பெறலாம்.
ஐம்புலன்களையும் அடக்குவதென்பது இயலாத விஷயம். ஐம்புலன்களையும் அடக்கிய தேவரும் இல்லை. ஆனால் இறைவனை நடராச ரூபத்தில் தேடிச் செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் சென்றால் மனம் அடங்கிவிடும். நடராசா என்பதும் நமசிவாய என்பதும் ஒன்றேதான்.
“செல்வ நெடுமாடம் சென்று சேண் ஓங்கி செல்வ மதிதோயச் செல்வம் உயர்கின்ற செல்வர் வாழ்வதில்லை சிற்றம்பலமே செல்வன் கழலேத்தும் செல்வம் செல்வமே."
என்கிறார் ஞானசம்பந்தர். சேக்கிழார் பெருமான், கற்பனை கடந்தசோதி கரு ணையே உருவமாகிய அற்புதகோலத்தை உலகத்தவருக்குக் காட்டிய கருணையே கருணை என்பார்.
இதைக்கண்டவர்கள் ஐந்து பேரறிவும் கண்களே கொள்ள அளப்பரும் கரணங் கள் நான்கும் - சிந்தையே ஆக, குணம்

Page 63
7வது சைவ மாதா
ஒரு மூன்று திருந்து சாத்துவீகமேயாக இந்துவாழ் சடையான் ஆடும் ஆனந்தக் கூத்தின் எல்லையில் மகிழ்ந்தார் என்பார். ஒவ்வொரு சைவனும் கோயிலுக்குச் சென்று வணங்குவதை நியமமாகக்கொள் ளவேண்டும். கோயில்கள் எதிர்காலச் சந் ததியினருக்கு என்ன செய்யப் போகின் றன என்று கேட்பதைவிட - எதிர்காலச் சந்ததியினர் கோயிலுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதைச் செய்வதற்குப் பெற் றோர்கள் பிள்ளைகளைத் தயார்படுத்து வது மகத்தான கடமை ஆகும்.
திருஉருவத்தில் கடவுளை வணங்கி மகிழக் கோயில்கள் தூய்மையாகவும் - திருமேனிகள் தெய்வ லட்சணமாகவும் ஈர்த்து ஆட்கொள்ளும் அலங்காரங்களு டன் - மலர் மாலைகளுடன் தெய்வீகத் தோற்றமுடன் காணப்பட வேண்டும். கோயிலுக்குச் செல்லும்போது குளித்துத் துப்பரவான உடை உடுத்து, சிவசின்னங் கள் அணிந்து, மனத்தை அடக்கி வழிபட எம்மைப் பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு போதல் வேண்டும். கோயில் நடைபெறச் சிறிய தொகையையேனும் உண்டியலில் சேர்ப்பது நலம்.
ஞானசோதியான இறைவா! பொல்லா வினையேன் உன்னைப் புகழுமாறு ஒன்ற றியேன் என்று விண்ணப்பித்து பொறி களை கட்டுப்படுத்தி கடவுளை வழிபடல் வேண்டும். கண்கள்: விக்கிரக மூர்த்தியில் கடவு ளைக் காணவேண்டும். காது; அவன் புகழ் கேட்க வேண்டும். மூக்கு ஆராதனை சம்பந்தப்பட்ட நறு
மணத்தை நுகரவேண்டும். நாக்கு இறைவன் புகழ் பாடி - பிரசா தம் கிடைத்தால் பக்தி பூர்வ மாய் சுவைக்கவேண்டும்.

டு இலண்டன் 2004
61
மேனி: இறைவன் மேல் சாத்திய பூ விபூதி, சந்தனம் முதலியவற்றை அணிந்து ஏற்படும் ஸ்பரிசத்தை இறைவனோடு இணைத்து வழி பட வேண்டும். கோயிலில் நடைபெறும் அபிஷேகம், அலங்காரம், பூசை முதலிய ஆகம சடங்குகளில் பங்குகொண்டு இறைவன் புகழ்பாடி, தியானம் செய்து பக்திநிலை மேற்படுத்துவது நலம்.
சிந்தனை நின் தனக்காக்கி, என் வந்த னையும் உன்பாத மலர்க்கே என்று வாழ்த்தி திருமுறைகளைப் பக்தியுடன் ஓதி வழிபட வேண்டும். பண்ணின் தமிழ் இசை பாடலின் பழவேய்முழ அதிரும் என்பார். பாடிப்பாடி கல்லை மென் கனி ஆக்கும் விச்சை கொண்ட எம்பெரு மானை வணங்கி அவனருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி அனுக்கிரகம் பெறலாம். வாழ்க்கை செம்மை நலம் அடைய, மன தைத் திருத்தி தத்துவங்களை உணர்ந்து வழிபட்டு மேல்நிலை அடைவதுதான் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக வாழ வேண்டும். எல்லோரும் பக்திநெறியில் திளைத்து இன்புற்றிருப்போமாக.
இனியவை நாற்பது
பிறன்கைப் பொருள்வெளவான் வாழ்தல் இனிதே அறம்புரிந்தல்லவை நீக்கல் இனிதே மறந்தேயும் மாண7 மயரிகள் சேராத் திறந்தெரிந்து வாழ்தல் இனிது.

Page 64
27ang GoosF6nu LonTpbrtG
வேதம் தந்த விழு
பொன் பாலசுந்தரம்
இந்து சமயத்தின் அடிப்படைக் குறிக்கோள் உல கம் நெறியில் நின்று இன்பம் அடைவதே. வள்ளுவர் கூறுவதைப் போல இவ்வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப் படும். இதனால்தான் இந்துக்கள் உலகம் இன்பம் அடைவதை தமது மனக்கண் முன்னும், தமது வழிபாடுகளிலும் முன்வைப்பதைக் காணலாம். உல கெலாம் உணர்ந்து ஒதியவன்தான் எம்மனங்களில் என்றும் குடிகொண்டிருக்கும் மாதொருபாகன்.
எல்லா உயிர்க்கும் இன்பம் என்பது தான் அமர்ந்து வரூம் மேவற்று ஆகும் என தொல்காப்பியனார் கூறியிருப்பதை இங்கு நோக்கலாம்.
இந்து தர்மம் என்ற அத்திவாரத்தில்தான் எங்களு டைய பண்பாடும், நாகரிகமும், கலைகளும், இதி காசங்களும், இலக்கியங்களும், அணு, ஈர்ப்பு போன்ற விஞ்ங்ான இலக்குகளும் இன்றும் நாம் பெருமைப படக்கூடிய அளவுக்கு இருந்து வருகின்றன.
உலகத்தின் பார்வைக்கு வைக்கவேண்டும்
தெய்வீக வெளிப்பாடான வேதங்கள் இந்துசமயத 'தின் அடித்தளமாக இருந்தமையால் அது ஒரு மன ஈர்ப்புச் சக்தியாக பரிணாமம் பெற்றது. இந்துமதத ’தில் வளர்ந்த இந்த ஈர்ப்புச் சக்திதான் புவியீர்ப்புச் சக்தியிலிருந்து இன்றைய விஞ்ஞான உலகிற்குத் தேவைப்படும் எல்லா ஈர்ப்புச் சக்திகளையும் கண்டு பிடிக்க வழிகாட்டியாக அமைந்ததெனக் கூறலாம்.
விஞ்ஞான உலகின் ஆய்வுகளுக்கெல்லாம் இந்து சமயத்தில் கருக்கள் இல்லை என மேல்நாட்டவர்கள் மத்தியில் ஒரு பரவலான கருத்து இருந்து வரு வதை இன்று நாம் பார்க்கிறோம். உண்மையில் ஒரு குறையாகவே அதைக் கேட்கிறோம்.
இதற்குக் காரணம் நமது சமயத்திலுள்ள ரிஷிக ளும், ஞானிகளும், முனிவர்களும், சித்தர்களும், சமய குரவர்களும் கல்தோன்றி மண்தோன்றாக் காலத்திலி ருந்து வேதவாக்காக பதித்து வைத்தவைகளை
62

இலண்டன் 2004
ந்ஞானம்
நாம் உலகத்தின் பார்வைக்கு வைக்கத் தவறியமை தான்
என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.
பல நுாற்றாண்டுக்கால இடைவெளிக்குப் பின்னர் வெளிநாட்டவர்களில் அனேகர் மத்தியில் இன்று ஒரு ஆர்வம் பிறந்துள்ளது.
இந்து சமய தத்துவங்களை விஞ்ஞான ரீதியில் ஆராயும் அவாவே அது. இதில் ஏற்கனவே இறங்கி யுள்ள அனேகர் தத்துவ, ஆன்மீக, தியான, விஞ் ஞான, யோக, அன்புமார்க்கச் சுரங்கங்களை எல்லாம் திரட்டித் தமது சிந்தனைப் படைப்புகளாக அரை யுங் குறையுமாக வெளியிட்டு வருகிறார்கள். எமது இதிகாசங்களையும், இந்து சமயம் சம்பந்தமான விளக்கங்களையும் மேலும் ஆராய்வதற்குப் போதிய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புக்கள் கிடைப்பதில்லை எனக் குறை கூறியிருக்கிறார்கள்.
வேத ஆகமங்கள்தான் மனித வளர்ச்சிக்கும், சாத னைகளுக்கும் மையமாக இருந்நதற்கான சான்றுகள் நிறைய இருப்பதாகவும், இவைகள் வலுவானவை என்றும் பல வெளிநாட்டு ஆய்வாளர்கள் இன்று நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர். வேத ஆகமங்களிலுள்ள விஞ்ஞானக் கருத்துக்களை எல்லாம் விஞ்ஞான அடிப்படையில் ஆய்வு செய்யவேண்டுமென்பதிலும் இவர்கள் ஒருமுகமான இணக்கப்பாட்டைக் கொண் டுள்ளனர் என்பதும் தெளிவாகத் தெரிகிறது.
புராணங்களையும். வேத மந்திரங்களையும் நன்கு ஆராய்ந்தால் அவைகளிலிருந்து விஞ்ஞான விரிவு களுக்கு மேலும் கருக்களைப் பெறலாம் என்பது இவர்களது நம்பிக்கை.
பாரதப் போரின் அஸ்திரங்கள்
உதாரணத்துக்கு மகாபாரதத்தை எடுத்துக்கொள் வோம். பாரதப்போரில் உபயோகிக்கப்பட்ட அஸ்தி ரங்கள் உட்பட்ட எல்லா ஆயுதங்களும் நவீனகாலம் என்று கூறப்படும் இன்றைய கால நவீன ஆயு தங்களுக்கு கருக்களாக அமைந்ததென்று மேற்கு லக ஆய்வாளர் சார்ள்ஸ் கமெறுான் தமது ஆய்வில் கூறியிருப்பது எமக்கெல்லாம் விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்

Page 65
*வது சைவ மாநா
படுத்துவதுடன் நின்றுவிடாது பெருமை தருவதாக வம் இருக்கிறது.
பாரதப் போரில் உபயோகிக்கப்பட்ட பிரம்மாஸ்திரங் களுக்கும் உலக நாடுகளில் இன்று பாவனையிலுள்ள பலவாறான ஆயுதங்களுக்கும் ஒற்றுமை இருப்பதாக சார்ள்ஸ் கமெறுான் என்பவர் கூறியிருப்பது விஞ் ஞான ஆய்வாளர்களுக்கு விழிப்பை ஏற்படுத்தி யுள்ளது.
மேற்கத்திய நாடுகள் எமது கிழக்குலகச் சிந்த னைகளுக்கு எந்தக் காலத்திலும் மதிப்புக் கொடுத் தது கிடையாது. எங்கள் மத்தியிலிருந்த பொன்னை யும். பொருளையும், புத்தியையும் தமது மேம்பாட் டுக்கு எடுப்பதில் மட்டும் அக்கறைப்பட்டவர்கள் எமது சமயத்தை ஊடுருவிப் பாதிப்புகளை ஏற்ப் படுத்தியது உலகறிந்த வரலாறு.
எவ்வுயிர்களையும் மனம், வாக்கு, காயத்தால் வருத்தாமல் தர்ம நெறியில் சற்றேனும் பிசகாமல் வளர்ச்சிகாண்பது இந்து சமயம். ஆதியும், அந்த மும் இல்லாத அதாவது அதன் ஆரம்பம் தெரியாத சமயம். இப்படித் தொண்மையான சமயத்தில் தோன் றிய ரிஷிகள், முனிவர்கள், சித்தர்கள், யோகிகள் உட்பட பலரும் தமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி மின் சக்தியால் பிற்காலங்களில் நடக்கப் போகிற வற்றை முன்கூட்டியே கூறும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தார்கள். இவர்களின் தீர்க்க தரிசனங்களை உலகத்தின் பார்வையில் வைக்கத் தவறிய குற்றம் இந்துக்களாகிய எம்மையே சாரும்.
சுவாமி விவேகானந்தரைப் போன்ற பல்லாயிரக் கணக்கான இந்து சமயத்தைச் சார்ந்த துறவிகள் உலக நாடுகளை வலம்வந்துகொண்டிருக்க வேண் டிய கட்டாயம் இந்துக்களுக்கு இன்று ஏற்பட் டுள்ளது.
புதுமை என்று பலராலும் வியக்கப்படும் அற்பு தங்கள் பல நிகழ்ந்திருந்தாலும் நான் இங்கு ஆய் வுக்கு எடுத்திருப்பது 17ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தாயுமான சுவாமிகளின் ஞான - தத்துவஞான - விஞ்ஞான தீர்க்கதரிசனம் பற்றியதாகும்.
தாயுமானவருடைய தீர்க்க தரிசனம் இன்று இள் வளவு துாரத்துக்கு நிதர்சனமாகிவிட்டதென்பதைப் பார்க்கும்போது இனியாவது எமது படைப்புக்களை வெளிநாட்டவர்களும், பிற மதத்தவர்களும் அறிய நாம் வாய்ப்பளிக்காமல் விடுவோமனால் அது ஒரு பெரிய வரலாற்றுத் தவறாகிவிடும்.

----
தஞ்சைப் பெரிய கோயில் உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாகப் பிரகடனப் படுத்தப்பட் டிருக்க வேண்டிய சோழர் காலத்துக் கலைப் பொக்கிஷம்.
இனி, தாயுமானவரை ஒரு ஞானியாகவும், மெஞ் ஞானியாகவும், தத்துவஞானியாகவும், நவீன உல குக்கு வழிகாட்டும் விஞ்ஞானியாகவும் சிந்திக்க வைக்கும் பாடலைப் பார்ப்போம்.
தாயுமானவரும் விஞ்ஞானமும்
தேஜோ மயானந்தம் என்னும் தலைப்புடனான பாடல் வருமாறு,
கந்துக மதக்கரியை வசமாய் நடத்தலாம் கரடிவெம் புலி வாயையும் கட்டலாம் ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேல் கொள்ளலாம் கட் செவி எடுத்து ஆட்டலாம், இந்த நான்கு அடிகளும் ஆன்மீகம், வாழ்க்கைத் தத்துவம், மானிட ஆற்றல்கள் பற்றியவையாகும். சித்தர்களுக்குள்ள வழமையான மனத்துணிவு பிரத்தி யட்சமாக இந்த நான்கு அடிகளிலும் பதிந்துள்ள
தைக் காணலாம்.
வெந்தணலில் இரசம்வைத்து ஐந்து உலோகத்தையும் வேதித்து விற்று உண்ணலாம் வேறொருவர் காணாமல் உலகத்து உலாவலாம் விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம்.
இரசாயனவியலின் பிரதிபலிப்பை முதல் அடியில் தெளிவாகக் காணக்கூடியதாக உள்ளது. தங்கம், வெள்ளி, ஈயம், இரும்பு, செம்பு ஆகிய பஞ்ச உலோ கங்களிலும்தான் உலகின் இன்றைய வளர்ச்சி மையம் கொண்டுள்ளது. இந்த உலோகங்களை உருக்குவதற்கு இன்று பலவாறான இரசாயனங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. கோடிக்கணக்கான பனச்
செலவில் தேசத்துக்குத் தேசம் போட்டியின் அடிப்ப

Page 66
7வது சைவ மாநா(
டையில் நடைபெறும் தீவிர ஆய்வுகள் இந்த உலோகங்களை இரசமாக்குவதற்கு பயன்படுகின்றன. தங்கத்தை உருக்கிப் பஸ்பமாக்கியும், இரசமாக ’கியும் உட்கொள்பவர்கள் நீண்டகாலம் உயிர் வாழ்ந் திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் சித்தர்களுக்குக் கை வந்த கலையாக முன்னர் இருந்துள்ளமைக்குச் சான்றுகள் உள்ளன.
விற்பனை ரீதியில் இந்த உலோகங்கள் பயன்பட வேண்டுமென்ற பரந்தநோக்கமும் தாயுமானவர் கருத் தில் இருந்திருக்கிறது.
மூன்றாவது, நான்காவது அடிகள்தான் முக்கிய மாகக் கவனிக்கப்படவேண்டும். பறக்கும் தட்டுக்களி லிருந்து விண்வெளி உலாவரையில் எப்படி இருக 'கும் என்பதைக் கூறியிருக்கும் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இதில் தெரிகிறது. சுந்திரமண்டலத்துக்குச் சென்று விட்டார்கள். செவ்வாய்க் கிரகத்தின் ஆய்வும் ஆரம் பமாகிவிட்டது. ஆனால் தாயுமானவர் என்ன சொல் கிறாரென்றால் இந்த இரண்டு கிரகங்களை மட்டு மல்ல எல்லாக் கிரகங்களையும் உள்ளடக்கி விண் ணவரை ஏவல் கொள்ளலாமென்றே கூறிவிட்டார்.
சுந்ததமும் இளமையொடு இருக்கலாம் மற்று ஒரு சரீரத்தினும் புகுதலாம் ஜலம்மேல் நடக்கலாம் கணல்மேல் இருக்கலாம் தன் நிகரில் சித்தி பெறலாம், இதன் முதல் இரண்டு அடிகளையும் எடுத்து ஆய்வுசெய்தால் என்றும் இளமையுடன் வாழக்கூடிய மார்க்கம் சித்தர்கள் மத்தியில் இருந்திருப்பதை அறி யக்கூடியதாக உள்ளது. அது மட்டுமல்ல மறை முகமாக இரண்டு கருத்துக்களை ஒன்றாகக் கூறு வதைக் காணலாம். இருதய மாற்றுச் சிகிச்சை இதன் ஒரு அம்சம் எனவும் கூறலாம்.
இந்துக்களின் விஞ்ஞான அறிவு
ஆன்மா நிலையானது, அழிவற்றது, நிறைவா னது, எல்லையற்றது என்பதை எடுத்து விளக்கி யுள்ளார். இன்று நடைபெற்றுவரும் கரு மாற்றம் நடைபெறப்போவதையும் தாயுமானவர் அப்போதே கூறிவைத்துவிட்டார் என்று கொள்ளவும் இடமி ருக்கிறது. இந்துக்களுடைய விஞ்ங்ான அறிவும் ஆற்றலும் காலாதிகாலமாக ஓரங்கட்டப் பட்டதனால ’தான் உலகில் எமது பெருமைகள் நிலைகொள்ள வில்லை. எமது சமயத்தின் தார்ப்பரியங்களையும்,
6

தி இலண்டன் 2004
இதிகாசங்களையும், ஏட்டுச் சுவடிகளையும், இலக்கி யங்களையும் வெளிநாட்டவர்கள் மூடி மறைத்து வந்தமைக்கு பல சரித்தரச் சான்றுகள் உள்ளன.
உதாரணத்துக்கு ஒன்று-சுமார் ஆயிரம் ஆண்டு களுக்கு முன்னர் முதலாம் இராஜ இரஜ சோழ மாமன்னனால் கட்டப்பட்ட தஞ்சைப் பெரிய கோயில் என்றழைக்கப்படும் இராசஇராசேச்சரம் இந்துக்களின் ஒரு பிரமிப்பான சாதனைச் சின்னம். இதை உலக அதிசயங்களில் ஒன்றாக உலகம் ஏற்றிருக்கவேண் டும். அந்தக் காலத்திலிருந்த உயரமான - அதா வது 126 அடி உயரமான கோபுரம் இதுதான். இது ஒருபுறமிருக்க இந்தக் கோபுரத்தின் நிழலைக் கூட கோபுரமே தாங்கிக்கொள்ளும் அதிசயமும் இக்கோயி லின் பெருமையாகும். எக் காலத்திலும் கோபுரத்தின் நிழல் பூமியில் விழுவதில்லை. இப்படி இன்னும் பல சான்றுகளைக் கூறலாம். مر
இன்றைய உலகில் எதற்கெடுத்தாலும் அணு அணு என்றே பேச்சாக இருப்பதைக் கேட்கிறோம். இந்த அணு என்ற சொல் இந்து சமய சாத்திரங் ‘களுடன் சுங்கமித்துள்ள ஒரு சொல். ஒளவைப் பிராட்டியே அணு என்ற சொல்லுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பதை இச்சமயத்தில் சுட்டிக்காட்டுவது பொருத்தமாகவிருக்கும்.
“அணுவைத் துளைத்து உள் எழு கடலைப் புகுத்தி குறுகத் தறித்த குறள்’ என ஒளவையார் கூறியிருப்பது அணுவைக்கூட அணு அணுவாகப் பிளந்து ஆய்வு செய்யக்கூடிய சாத்தியம் இருக்கிற தென்பதை இன்றைய உலகுக்கு அந்தக்காலத்த பிலேயே சொல்லிவைத்துள்ளார்கள் என்பதற்கு நற்சான்
றாகும்.
அஞ்ஞானம் தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவாக விஞ்ஞானம் இருந்து வருகிறதென்பதை உலகறியச் செய்வது நமது தலையாய கடமையாகும்.
வேதாந்தத்தின் மேலான உயிருணர்வு ஊட்டக கூடிய உண்மைகள் செயல்முறைச் சாத்தியமாக்கப ’பட்டு பாமர மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்
வேண்டும்.
அதேபோல இந்துமதம் தன்பால் உள்ளடக்கியுள்ள விஞ்ஞான விந்தைகளை உலகத்துக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும், s
214, Demesne Road,
Wallington, Surrey SM68EN.

Page 67
zagv escopayFear oni7gsn7(
அந்நிய மண்ணில் சைவ
ஈ.கே. ராஜகோ ‘புதினம், ஆசிரியா
“ஏன் உனக்கு வேறு வேலையில் லையா? யார் உன்ரை பேப்பரைப் படிக் கப் போறாங்கள்? உருப்படியாக ஏதாவது செய்து வாழப்பார்” - சில வருடங்க ளுக்கு முன்னர் நண்பர் ஒருவர் என்னை வழிமறித்து இந்த வார்த்தைகளை உதிர்த் தார். "உனக்கென்ன அதனால் நஷ்டம்?" என்று பதிலுக்கு அவரிடம் கேட்டிருக்க வேண்டும், கேட்கவில்லை. குதர்க்கமா கவே பேசிப் பழக்கப்பட்டவர். அவரு டன் பேசி என்ன பயன்?
என் உணர்வோடும் உயிர்ப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு துறையை இலண்டனில் வாழ்வாக்கி இருக்கிறேன். பாடசாலையிலிருந்து வெளியேறியதே பத்திரிகைத்துறை ஆர்வத்தில் தான். இலங்கையிலிருந்தே இரண்டறக் கலந்து விட்ட ஒரு தொழிலைச் செய்துகொண்டி ருக்கிறேன். நான் சார்ந்த சமூகத்துக்கும் என்னால் முடிந்ததைச் செய்கிறேன் என்ற ஒரு ஆத்ம திருப்தி.
இதனால் லண்டனில் வாழும் தமிழ் சமூகம் என்னவிதமான பிரயோசனத் தைப் பெறுகிறது என்றோ, யார் படிக் கிறார்கள் என்றோ விதண்டாவாதம் பேசுகிற சிலர் இருக்கத்தான் செய்வார் கள். அல்லது எனது பத்திரிகையில் இந்த, அந்த விஷயங்கள் வரவில்லை என்று சொல்கிற சிலரும் இருக்கத்தான் செய் வார்கள். ஏதோ இதையாவது படிப் பதற்கு இலவசமாகத் தருகிறானே என்று நினைப்பவர்களும் இல்லாமலில்லை. ஆனால் இந்தக் கூற்றுக்களை எல்லாம் செவிமடுத்துக் கொண்டு, நான் தொடர்

டு இலண்டன் 2004
மாநாடுகள் நடக்கட்டும்
LIT6)
ந்து கொண்டுதானிருக் கிறேன். சில சமயங்க
ளில் மனதை நோக g
வைக்கிற சொல்லடிக 4 ளையும் தாங்கிக்கொண்டு, எனது பய ணம் தொடர்ந்து கொண்டுதாணிருக் கிறது.
எவரையும் இழுக்காமல் என்னை உதாரணமாக்கிக் கொண்டு அலசுவது பெருந்தன்மையல்லவா.
இங்கிலாந்தில் நீண்ட நெடுங்கால மாகச் சேவை செய்து கொண்டிருக்கிற சில தமிழர் அமைப்புக்களைப் பார்த்து நான் பெருமைப்படுவதுண்டு.
சைவ முன்னேற்றச் சங்கம் இங்கு இருபத்தைந்து ஆண்டு கால சேவையை நிறைவு செய்து ஆற்றுகிற பணி என்னை வியக்க வைத்திருக்கிறது. இயந்திரமய மான லண்டன் வாழ்க்கையில் தமது நேரத்தையும், உழைப்பையும், பணத் தையும், செலவிட்டு அந்தச் சங்கத்தை வளர்த்தவர்களை மெளனமாக வாழ்த்திக் கொண்டே இருக்கிறேன். ஆனால் அந்தச் சங்கம் நமக்கு என்ன செய்தது என்று கேட்பவர்களும் இருக்கத்தான் செய்கி றார்கள்! “தனது தந்தையார் இறந்தபோது என்ன செய்வதென்று தவித்த தங்களுக்கு பிதாவின் கிரியைகள் முதல் நிறைவாக அனைத்தையும் நடாத்தித் தந்தார்கள்” என்று நன்றியோடு பாராட்டிய தனை யனை நானறிவேன். நமது சைவத்துக்கு என்று இலண்டனில் பல அமைப்புக்கள் இருக்கின்றன, என்று தலை நிமிர்ந்து சொல்ல முடிவதே ஒரு பெருமைதானே!

Page 68
27ang GoosFeau LonT5nT(
தமிழ்ப் பாடசாலைகள் பல இந்த நாட் டில் இயங்குகின்றன. இதனால் பயன் பெற்ற நமது சிறார்கள் பலநூறு என்று சொல்லலாம். இவர்களுக்கு எல்லாம் பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்களை யும் நாம் நன்றியோடு நினைக்கலாம். ஆனாலும், “சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதால் தமிழ் பிழைத்துவிடுமா?” என்று கேட்கிறவர் களும், “ஆசிரியர்கள் உழைக்கிறார்கள்” என்று வயிற்றெரிச்சலைக் கொட்டுகிறவர் களும் ஒருபக்கம். அதற்காக தமிழ்ப் பாட சாலைகளால் தமிழ்ப் பிள்ளைகளுக்கு எந்தப் பயனும் இல்லை என்று சொல்லிப் பாடசாலைகள் எல்லாவற்றையும் மூடி விடலாமா?
இதேபோன்று இங்கு உருவாக்கப்பட்ட சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றியம் நடாத்து கின்ற சைவமாநாடு எந்தளவுக்கு இலண் டனில் வாழும் தமிழர்கள் மத்தியில் ஈடுபாட்டினை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது?
இலண்டனிலுள்ள பெரிய ஆலயங்கள் ஐந்து ஒன்றிணைந்து, இந்தத் திருக் கோயில் ஒன்றியத்தில் அங்கம் வகிக் கின்றன. இலண்டனிலுள்ள பெரிய ஆல யங்கள் ஒன்றிரண்டோடு ஏனைய சிறிய கோயில்களையும் தம்முடன் சேர்ந்து இயங்குமாறு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் கள். இணையப் போனவர்களைச் சேர்க்க வில்லை என்று சொன்னால் அது தவறு. ஆனால் அவர்கள் சேர்ந்து கொள்ள வில்லை என்பதற்காக இவர்கள் என்ன GosfutualsTriasait?
ஏழு ஆண்டுகளாக லண்டனில் பல ரது கடின உழைப்பில் நடாத்தப்படுகிற திருக்கோயில் ஒன்றியத்தின் சைவமாநாடு ஒரு பத்திரிகையாளன் பார்வையில் புலம்

தி இலண்டன் 2004
பெயர்ந்து வாழும் தமிழர்களுக்குப் பெரு மையைத்தான் அளிக்கின்றது!
உலகத்து தமிழ் அறிஞர்களை எல்லாம் அழைத்து, நமது சிறார்களுக்கு சைவத் தின் மகத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையில் போட்டிகளை எல்லாம் நடாத்தி, இங்கு வாழும் நம்மவர்களுக்கு நல்ல சைவக் கருத்துக்களையும், சிந்தனைகளையும் கேட்கவைக்கிற நிகழ்வாக நடந்து கொண் டிருக்கிறது. இந்த மகாநாடு பற்றித் தமிழர்கள் வாழும் இடங்களில் எல்லாம் பேசப்படுகிறது. இதைவிட வேறு என்ன செய்ய வேண்டும்?
இலண்டனில் வாழ்கின்ற தமிழர்களை எல்லாம் 'பழுத்த சைவர்களாக்க, இது என்ன மந்திர வித்தை மாநாடா? அந்நிய சூழலில் வாழ்கின்ற அனைத்து தமிழ் சிறார்களுக்கும் சைவத்தை முழுமையா கப் போதித்துவிட, இது என்ன மாயா ஜால மாநாடா?
தமிழ் சினிமாவும், டப்பாக்கூத்தும் நம்மவர்களை ஆக்கிரமித்து அணைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்தப் புலம் பெயர்ந்த மண்ணில், அனைத்து சைவ மக்களையும் மாநாட்டு மண்டபத்துக்குக் கொண்டு வருவதற்கு, சினிமாவில் வரும் கேவல மான பாட்டுக்களுக்கு யுவதிகளும், யுவன் களும் அரைகுறை ஆடைகளுடன் 'கூத்த டிக்கிற நடன இரவா?
குதர்க்கம் பேசுகிறவர்கள் பேசிக் கொண்டுதான் இருப்பார்கள். பரவா யில்லை, சைவ மாநாடுகள் இம்மண்ணில் நடந்துகொண்டு தானிருக்க வேண்டும். -
அதுதான் அந்தத் தாய் மண்ணுக்கு ஆறுதல்!

Page 69
7வது சைவ மாநாடு
Understanding Our C
Faith in the
Dr. V. Balasegaram
Today our society has changed a lot compared to the years of Appar and Sampanthar. In those years the family, village and national unity were considered to be very important. The teaching was to help thy neighbour. Education, which included fine arts, was taught at the Temples and Gurukulam By Eminent teachers who also taught religion. The family, society and its culture has completely changed or evolved to the present day way of functioning. In those days it was the common good of the neighbours and the nation, today it is the materialism and individualism, which permeates in the society. Given this materialism and individualization, everything good about the nation and Society has disappeared. What is left is greed and competition. This obviously leads to disruption of family units, loSSS of discipline and love leading the family and nation into a chaotic lifestyle.
Thus today's children are born into a family and Society, which is materialistic and individualistic. The need of materialism is for both parents to work to meet their individual aspirations. During the early stage of their development, children are totally dependent on their parents. They require their love, discipline and guidance, which they implicitly follow. This is the same in the early years of Appar and others. Children at this stage idolize their parents believing in everything they do feeling safe, secure and loved. As they move on to School, their dependence on their parents is less though still it is very influential and

டு இலண்டன் 2004
hildren To Give Them 21st Century
1 MBBS. MRCPsych, Dip.FT
now they have their peers and teachers who also help them in forming their ideas, beliefs and discipline.
When children reach their teenage years, they begin to ask questions to find out and learn about life and the Wisdom of it. They no longer totally believe their parents especially if the parents are influenced by materialism and individualism; as a result they are unable to function for the common good of society. Children find their parents confusing because of their way of life and the way they are told to believe in religion, morality and other issues concerned with discipline. Obviously the parent's way of life is very important thus the parents need to set an example to their children in helping and guiding the questioning child. If there are no satisfactory answers children are going to act Out and guide them along with love and discipline rather than "shutting them up'. Materialism and individualism leads onto to the loss of Support from the wider world leaving them with depression and loneliness. Thus the way in helping others and Society at large will help the children to have faith in themselves and
faith in force Within.
What is this force? Saiva Siddhanta philosophy explains it very well. It is certainly not religious festivals and rituals, which we perform. For us to place this force, what we call God. Saiva Siddhanta philosophy teaches us Soul (Pasu), God (Pathi) and bondage (Pasam) needs to be understood to lead a good life. In this philosophy the Soul is reaching out to God,

Page 70
276a1g5 6öbáyFenu Lon7p5n7G
in other words the omnipresent internal energy, is prevented by doing so by the bondage. It is fully explained that the bondage consists of Egoism (anavam) illusion (maya) and (karma). Even though Science tends to explain the happenings through logic, it fails in many sitations. A good example is the current situation in Iraq. It is becoming obvious that America Went into war against all the Odds and information placed in its hands. Previous evidence of this, of course, is the War in North Vietnam costing so many lives. However, they still went into a war in the Middle East where it could be worse. Basic anavam and illusion led to this War. Obviously it seems so. Many lives have been lost and they are unable to get out without losing more lives.
Thus the faith in all-important Supreme force, which leads to faith in oneself if you follow it fully, leads to a blissful life. Thus what you need to understand are the features of Egoism, illusion and karma as it is explained in Saiva Siddhanta philosophy. When one understand's this philosophy life is then for the common good. Certainly in today's life money is very important. It brings comfort to your life, a status among your fellow people and alleviates your worries about day-to-day living. When one chases money because of what it provides, one loses the inner peace. In the materialistic world, there is no limit in going after money. However, in the spiritual World, there is another philosophy, it brings balance. It provides life for everyone. It helps the needy, the blind and education for children. This leads to a better family life, better Society and a better nation.
Religion thus teaches morality, love, giving and discipline. This leads to
6

தி இலண்டன் 2004
realization of the God Parapiramam within oneself. This brings inner peace, self satisfaction and confidence to lead a peaceful and happy life.
As I mentioned earlier, 21st Century motto is individualization. The person is empowered and maximized in its functioning. This is Supposed to bring peace and well being for the person. But Our experience is not so. As individualization is intertwined with materialism this leads to selfishness, competition and greed. In doing so, there is no peace for the individual. This individual is unable to give because his needs are great. This leads to family disintegration, lack of communal living and finally lack of national feeling. In other words, individuals live for themselves. Further, this leads to loss of identity leading onto isolation, lack of support and ending up in a depressive state.
Thus the family is the nucleus of society, which is the centre of the nation. If the family leads a life of love, discipline, morality and giving to the community, the nation thrives. To do so one needs to have the faith in one's self, which does come from the Supreme Parapiramam. Obviously this leads to self-realisation.
I would like to quote Saint Thirumoolar "Caste is one, God is one, so think good (be good), you need not fear death. Keep your mind focused on good so that it does not stray onto greed and evil doings'.
So let us guide our children in giving by giving up something they do, let them participate in activities, which help the community at large. Theis will certainly lead to a better society, which will keep the faith intact.

Page 71
7வது சைவ மாநா
THE GLORY OF TH
Dr. Rajan Kanagaratnam N
Hereditary Trustee, Kandavanam Thevasthana Life Member, Thiruketheeswaram Temple
What is Thiru-Neeru
The primary religious emblems of a Saivite are Thiru-Neeru (the Holy Ash), and Rudraksha seed. The Sanskrit name for Thiru-Neeru is Vibhoothi, which means, a priceless treasure with Superhuman power. Everyone of our Saints has sung in praise of Thiru-Neeru and have also exhorted us to wear it with devotion. It is simple, because it is obtainable everywhere and for nothing. It is a universal symbol for anyone claiming to be a saivite, as this adorns the person's forehead and in Some cases, body. It purifies our mind and body and it is a talisman that protects one from all dangers.
The power of Thiru-Neeru
There are many instances in the lives of the Saiva Saints and Hindu kings where the power of Thiru-Neeru had been revealed.
A Chera Emperor, a devoted Saivite, was riding in procession on the royal elephant when he saw a washerman coming towards the procession, his body covered in white lime. The emperor, thinking it was a devotee with holy ash Smeared on his body, immediately got down from the elephant and Saluted the washerman with folded hands. The Shocked Washerman shivered and mumbled, "I, your slave, am a washerman'. The great emperor smiled and replied, "I, the slave, Chera, your slave'. Such was the emperor's religious fervour.
Saint Thirunaavukkarasar, also known as * Appar, was filled with desire to know

டு இலண்டன் 2004
RU-NEERU
samasivayam
m, Polikandy East, Jaffna : Restoration Society
59
about the Pathway to God offered by other religions. Appar "approached" Jainism and entered a Jain monastry. During this period he began to Suffer from terrible colic that could not be cured by anyone, including the Jain priests. Realising his helplessness, and recognising the Supremacy of Shiva's Grace, he returned home and Sought his sister Thilakavathy's help. She, full of loving compassion, gave her brother some holy ash blessed by the Panchaktchara (Om Namasivaya). Immediately he was relieved of the killer pain
“Thiruneetru Pathigam sung by Saint Sambandar illustrates the power of ThiruNeeru very aptly. Sambandar has given 54 characteristics to Thiru-Neeru, a great many
of which are well known attributes of Shiva
Shakti.
“Mantra, that which becomes, is Neeru; On the bodies of the heavenly one, is Neeru Beautiful, that which turns out to be, is Neeru; That which is adored, is Neeru Tantric power, that which is, is Neeru; In the religion, that which is contained, is Neeru The red-coral-lips- possessing Umas partner, He of Thiruvaalavai, His Neeru is indeed, is all these'
Sambandar demonstrated the medicinal value of holy ash when he cured the ailing Pandya King, by applying the Holy Ash on him and singing it's glories as seen in the Thirumeetru Pathigam, “Manthiramaavathu Neeru”

Page 72
7வது சைவ மாநாடு
"The Pandiya king, who reined from Madhurai was completely under the influence of Jains, during Sambandar's period. Saivaism was forgotten in his land, but his Queen, remained a devout Saivite.
The King took ill with severe stomach pain. The best medicines of the renowned doctors in the kingdom failed to alleviate his pain. The treatment and mantras of the Jains only increased the King's grief. The King shouted for them to leave.
At that time the child saint Sambandar was visiting Madurai. The worried Queen persuaded the King to see Sambandar, who had the power to cure his ailments. When Sambandar arrived the Jains felt threatened and started arguing. The King told them, that instead of arguing, they should prove their respective truth by curing his pain.
The Jains directed their mantras with the feather broom on the left side of the King's body whilst Sambandar smeared Holy Ash on the right side. −
The King's body instantly became cool on the right side, but the pain on the left burnt even more aggressively. The defeated Jains were ordered by the King to leave. Sambandar smeared the Holy Ash on the left side too. The King was completely cured. The King praised Smbandar with folded hands on his head and thanked him for rescuing him from the company of undesirables."
Source
Thiru-Neeru is obtained by burning the dung of cows, to ashes. According to Saiva Siddhanta, the Souls are referred to as

தி இலண்டன் 2004
cattle-pasu and through the fire of God's Grace the desires of the embodied Souls
are reduced to ashes. When we wear Thiru-Neeru, we wear Shiva Shakti, the love of God. Our forehead and other parts of the body on which we wear Thiru-Neeru becomes the Sacred abode of Shiva Shakti.
What is it's significance
We wear it on the forehead, which is the centre of thoughts and on the chest, which is the seat of feelings. If worn in the right Spirit, Thiru-Neeru induces untainted thoughts and Virtuous feelings.
Traditionally, it should be worn using the three middle fingers of the right hand; without dropping on the ground; looking upwards and chanting 'Shiva, Shiva; whilst drawing the fingers from left to right.
The three lines are respectively Kriya Shakti, Icha Shakti and Gnana Shakti. These Shaktis are form of Parashakti.
If we wear the sacred ash in the right Way and the right spirit, our actions (Kriya), desires (Icha) and understanding (Gnana) get Sublimated; no wrong desires or thoughts can arise within us.
Every one of our Saints has sung in praise of Thiru-Neeru and have also exhorted to wearing it with great devotion.
Saint Manikavasakar says, "If desirous of wearing Thiru-Neeru, wear it in abundance. This abundance is a sign of our real love for Parashakti".
Thiru-Neeru is a symbol of purity. In applying the Holy Ash, we are symbolically purifying Our Soul.

Page 73
7வது சைவ மாநா(
காலமறிந்து எம் கடன் கவிஞர் பாலர
புலம்பெயர்ந்த தமிழர்பலர் பற் நிலைகுலைந்து போகாது நிலைந்
உரித்தோடு உணர்வோடு ஒருட பிரித்தானியச் சைவத்திருக் சே
வளமான சேவைதனை வாயா வாழியஉம் திருத்தொண்டு வலி கோயில் இல்லாவூரிற் குடியிரு குழுரைத்த மூதாட்டி சொல்ல சீமையிலும் ஆலயங்கள் சிறப்( தாளுகின்ற இந்துமதம் வாழவ வாழும்வழி செய்கையிலே வித பாழும்பல செய்கைகளை பணி அமைத்திட்ட'ஆலயங்கள் ஆ ஆடியமா வாசைதனை அட்ட பொங்கல் திருவிழாக்களினை இங்கிதமேயின்றி வேளைவந்த
சங்கடமே யின்றிச் செய்துவரு ஒன்றியமே நிலையுணர்ந்து ஒர
சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றிய சைவமதம் தழைத்தோங்க சரி
சீமையிலே பிறந்து செந்தமிழை செப்புகின்ற எம்சிறார்கள் சை
செய்யப்பல பணியுண்டு சிந்ை பையநீர் கடத்திநின்றார் பலர்
யானைமுக வேழவனை ஆறு நான்குமுகத் தெய்வங்களை நட
என்னசெய்தீர் கூறிடுவீர் எதற் சொன்னவற்றை ஏற்றுச் செவி
எங்கள்கால மல்லஇது இளஞ் தங்கு தடையின்றியொரு விள
சைவமதம் சீமையிலே செழித்ே சிந்தையிலே நீர்கொண்டு சுண

டு இலண்டன் 2004
மை செய்து நிற்போம்!
"ଗର୍କା
ற்றிவரும் சைவமதம்
நிறுத்த உளங்கொண்டு
மித்துச் செயலாற்றும்
5ாயில் ஒன்றியத்தின்
ர வாழ்த்தி நின்றேன் A ார்ந்திடட்டும் உங்கள்பணி
க்க வேண்டாமெனச் தனை உளமிருத்தி
போடு பலவமைத்து ழி செய்துநின்றார் நம்விதமாய் திருவிழாக்கள் ரிவின்றிச் செய்கின்றார்
ளுக்கொரு வேளையிலே டமி நவமிதனை
பெருமைமிகு விரதங்களை வேளையெல்லாம்
ம் வேளையிலே ாணியில் அணைத்தெடுத்து
த்தை நிலைநிறுத்தி வழியைக் காட்டி நின்றார் p ஆங்கிலமாய்ச் வமதம் பின்பற்ற
தயிலே நீர்கொள்வீர்
மதங்கள் மாறிடுவார்
முகக் கந்தனையும் ம்சிறார்கள் ஏற்பதற்கு
குஇங்கு கூடுகின்றீர்? யாட்டி நிற்பதற்கு
சிறாரின் காலமிது க்கமதைத் தந்துநின்றால்
தோங்கத் தடையுமில்லை ாங்காமல் வழிசெய்வீர்!
71

Page 74
7வது சைவ மாநாடு
66 O. O. O
தேம்ஸ் நதி மீதுTரும் ப.வை. ஜெயப
இலண்ட மேன்மைகொள் சைவநை மேலை நாடெங்கனும் ட ஆலயம் பள்ளி நல் ஆ ஆயிரம் சிறப்பொளி
அன்றாடம் ஆலயம் பல ஐரோப்பா அடங்கலும் ! கொண்டாட்டம் ெ
கோயிற் சிறப்பில் ை
பிரித்தா னியாசைவப் ெ பிறந்தது அறுபத்து ஆறி அதுமுதல் சைவத்தி ஆரம்பம் கண்டது சபாபதிப்பிள்ளை பேர் 6 ஸ்தாபித்தார் சைவநற் ெ அயராத அவர்பணி ஆரம்பம் உயர்வாச
ஊர் நகர்தோறும் சைவக் உருவாக்கும் அறப்பணி ( தாயக துயர்க் கென் தருகின்ற சேவையும்
அந்நிய மண்ணில் எம் ச அருங்கலை கலாசார வழி தம் நிலைக்கமைந்தி தாம் அமைத்துள்ள
வாழ்வினில் சமயம் அை வாழ்விடம் எங்கணும் தி ஆழ்கருத்துடன்உறு ஆண்டவன் மேல் த நிமலனின் நேசம் நெஞ்ச நிலை பெறும் நெறிமுறை மலரவன் அடிதொழ மது மாது மண்ஆன ஒன்றியமாய் கோயில் ஒ6 உருவாக்கும் பலவழி நன் நற்திரி நாள்கோள் ஒ நடக்கும் நன் மாநா
7

இலண்டன் 2004
99 சைவரீதி ாலன்
ன்
பரவி நன்று அறப்பணிகள் என்று ர் நிலைப்படிகள்.
தோற்றம் இன்று நிதம் வீற்றும் காடி ஏற்றம் தேர் தீர்த்தம் சவம் தமிழ் ஏற்றம்.
பருமன்றம் முதல் ல் ஈங்கும் ன் செறிவு நன்கும் இலண்டன் எங்கும். சைவத் தொண்டர் - இங்கு பருமன்றை
கோயில் என்றும் ற் குன்று அன்றும்
க் கோயில்கள் அவை செயற்பாடும்
று தாராளம் நிதி
கோயில் எங்கும்.
ந்ததிகள் - தமிழ் மிமுறைகள் ட தாம் பயில - பள்ளி ன சில கோயில்கள்.
மந்திடவே எங்கள் ருக்கோயிலே /ம் சாத்திரங்கள் தமிழ் தோத்திரங்கள்.
ணைய எம்முள் ) நன்கமைய ழ மன ஒழுக்கம் ச மனம் ஒறுக்கும்.
ன்றினையின் பணி றமையும் ஒன்றமையும் நிதம் டும் இன்னும் சிறக்கும்.

Page 75
7வது சைவ மாதா
அப்பர் அருளமுத க. ஜெக இல
திருமுறைகளில் நாலாவதாக அமைந் தாலும் முதலிலே பாடப்பட்ட தேவா ர்ங்கள் திருநாவுக்கரசருடையவை. திரு ஞானசம்பந்தர் அருளியதை 'திருக்கடைக் காப்பு’ என்றும், திருநாவுக்கரசர் அருளி யதை ‘தேவாரங்கள்’ என்றும், சுந்தரர் அருளியதை ‘திருப்பாட்டு’ என்றும் அழைக்கும் மரபு இருக்கிறது. ஆகவே அப்பர் பாடியவற்றைத் தேவாரம் என் பதில் தவறேதும் இல்லை. தேவாரம் என் பதை, தேவ ஆரம் என்று பிரித்து இறை வனுக்கு மாலையாக அமைவது என்று பொருள் கொள்ளலாம்.
அப்பரின் அருட் கோலத்தை வரு ணிக்க வந்த தெய்வச் சேக்கிழார், அப்ப ரின் திருப்பாடல்களை,
"........... மதுரவாக்கில்
சேர்வாகும் திருவாயில் தீந்தமிழின் மாலைகளும்." என்கிறார். எனவே அப்பர் சிவனுக்குச் சூட்டிய பாமாலைகள் தேவாரங்கள் என்று ஆகின்றன.
நாவுக்கரசரின் நாவில் வந்த தேவா ரங்கள் அனுபவ முதிர்ச்சியிலும் அரு ளாட்சியிலும் பிறந்தவை. படிக்கப் படிக்க இன்பம் பயப்பவை. நான்காம், ஐந்தாம், ஆறாம் திருமுறைகளாக அமைந்தவை. சிறுவர் முதற் பெரியோர்வரை படித்து இன்புறக்கூடியவை. இறைசிந்தனையைத் தூண்டுவதோடு இலக்கியச் சுவையையும் தரக்கூடியவை. அவை அனைத்தையும் சுவைப்பதானால் நமது ஆயுள் போதாது. அவருடைய பாடல்களில் ஒன்று இரண் டை இங்கே சுவைப்போம், சிந்திப்போம்.
பாரதியார் ஒரு புரட்சிக் கவிஞர். பல பாட்டுக்களை சிறுவருக்கென்றே எழுதி

டு இலண்டன் 2004
ம் - சில துளிகள்!
கதீஸ்வரன்
)ண்டன்
73
யுள்ளார். “ஓடி விளையாடு பாப்பா" என்ற பாடல் அவற்றுள் முதன்மையா னது. பாடசாலைகளிலும் திரைப்படங் களிலும் பாடப்பட்டு பலரும் அறிந்த பாடல் இது. இந்தப் பாடலிலே “பொய் சொல்லக்கூடாது பாப்பா” என்று ஒரு வரி வருகின்றது. சிறுவர்களிடம் ஒன் றைச் சொல்லும்போது, செய்யக்கூடாது என்பதைவிட உண்மை பேசு என்று சொல்வது பயன் விளைவிக்கும் என்பது உளவியல் அறிஞர்களின் கருத்து. பாரதி இந்த இடத்திலே தவறிவிட்டார் என்றே சொல்ல வேண்டும். ஆனால் அப்பர் சுவாமிகள் தனது திருவங்கமாலைப் பதி கத்திலே உடன்பாட்டு வழி நின்று, "தலையே நீ வணங்காய்” என்றும், “கண் காள் காண்மின்களோ” என்றும், “செவி காள் கேண்மின்களே” என்றும், “வாயே வாழ்த்து கண்டாய்” என்றுமெல்லாம் பாடியுள்ளது இங்கே கவனிக்கத் தக்கது. சிறுவர்களுக்கு உபயோகமாக, அறிவுறுத் தலாக அமைந்த இந்தப் பதிகம் தற்கால உளவியல் அறிஞர் கருத்தை அக்காலத் திலேயே அப்பர் சுவாமிகள் அறிந்திருந் தார் என்பதை நமக்கு அறிவிக்கின்றது. உடம்பை நாம் பெற்றதன் பயன் இறை வனை வணங்கி முத்தியின்பம் பெறவே என்ற சைவத்தின் கருத்தையும் இந்தத் திருவங்கமாலை தெரிவிக்கின்றது.
இளைஞரைக் கவரும் வகையிலும் அப்பர் சுவாமிகள் பாடிய தேவாரங்கள் உண்டு. உலக வாழ்வில் நாயக, நாயகி உறவுகளை நாம் அன்றாடம் காண்கி றோம். சிவநெறியிலும் இந்த நாயக, நாயகி பாவம் உண்டு. திருவெம்பாவையில் மணி வாசகப் பெருமான் இறைவன், ஆன்மா உறவை நாயக, நாயகி பாவத்திலே பாடியிருப்பதை நாம் காணமுடிகின்றது.

Page 76
7வது சைவ மாநா
பெண்கள் காலையில் எழுந்து நீராடி, வழிபடாது காலத்தை வீணே போக்கு கிறார்களே, எப்போ எழுந்து வந்து பேரா னந்தத்தை அடையப்போகிறார்கள் என்ற கருத்தில் சிவனை நாயகனாகவும் ஆன் மாக்களை நாயகியாகவும் பாவித்து, திரு வெம்பாவையைப் பாடியிருக்கிறார் மணி வாசகர். வைணவத்திலும் ஆண்டாள் பாடியுள்ள திருப்பாவைப் பாடல்களில் இந்தக் கருத்து உள்ளதைக் காணலாம்.
இனி அப்பரின் பாடலை அணுகு வோம். சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்கி றது. வழிபாட்டை முடித்துக்கொண்டு இளம்பெண் ஒருத்தி வருகிறாள். அவளு டைய கையிலே கொன்றை மாலை ஒன்று இருக்கிறது. சிவன் கொன்றை மலரை விரும்பி அணிபவர். சந்தர்ப்ப சாட்சியங் களின்படி இந்தப் பெண் நிச்சயமாக சிவ னுடைய கொன்றை மாலையுடன் தான் வருகிறாள். அவளைக் கண்ட அப்பர் சுவாமிகள் எடுத்துக்கொண்ட முடிவு அது. உடனே அவருடைய மனதிலே ஒரு சந்தேகம். இந்தப் பெண்ணுக்கு எப்படி இந்த மாலை கிடைத்தது? சிவன் தலை யிலே கங்கையை வைத்திருக்கிறார். எனவே தலையிலிருந்த மாலையைக் கழற்றி இந்தப் பெண்ணுக்குக் கொடுத் திருக்க முடியாது. கங்கை கண்டால் கோபித்துக் கொள்வாள். கழுத்திலிருக் கும் மாலையைக் கழற்றவே முடியாது. உமையவள்தான் எப்பொழுதும் பக்கத்தி லேயே இருக்கிறாளே. விடுவாளா? அப் படியானால் இந்த மாலையை எப்படிக் கொடுத்தார்? எங்காவது கடையிலே வாங்கினாரா? பாடலாக வருகிறது அவ ருடைய கேள்வி. கங்கை காணக் கொடார்முடிக் கண்ணியை மங்கை காணக் கொடார்மண மாலையை நங்கை நீர்இடை மருதர்இந் நங்கைக்கு எங்கு வாங்கிக் கொடுத்தார் இதழியே.

டு இலண்டன் 2004
இரு பெண்களைப் பக்கத்திலே வைத் துக்கொண்டு இந்த மூன்றாவது பெண் ணுக்குமல்லவா மாலையை வாங்கிக் கொடுத்திருக்கிறார். இவர் உள்ளம் கவர் கள்வனேதான். எள்ளளவும் சந்தேக மில்லை என்று எள்ளிநகையாடுவது போல அமைந்த இந்தப் பாடல் நம்மைச் சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைக்கிறது. தன்னி டம் வருகின்ற பெண்கள் அனைவருக்கும் மாலை கொடுக்கும் இறைவன் "நலமிலன் நண்ணார்க்கு நண்ணினர்க்கு நல்லன்” என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது."
இன்னுமொரு காட்சி. திருமாலும் பிர மனும் அகந்தை மேலிட இறைவனுடைய அடிமுடி தேடும் ஆர்வத்தில் அண்டங் கள் அனைத்தையும் வலம் வருகிறார்கள். இதை ஏளனம் செய்கிறார் காளமேகப் புலவர். பிரமனும் விஷ்ணுவும் சுந்தர மூர்த்தி நாயனார் சரித்திரத்தைப் படிக்க வில்லையோ என்று எண்ணுகிறார். பரவை வீட்டுக்கு சுந்தரருக்காக தூது போனாரே இந்தச் சிவன். வீட்டுக்குள் நுழையும்போது தலையைத் தாழ்த்தியும் காலை உயர்த்தியுமன்றோ வாசற்படியை அவர் கடந்திருக்க வேண்டும்? இது அய னுக்கும் அரிக்கும் ஏன் தெரியவில்லை? பரவை வாயிற்படியாக இந்த இருவரும் இருந்திருந்தால் மிக எளிதாக அடி முடியை அறிந்திருக்கலாமே என்பது புல வருடைய அங்கலாய்ப்பு. “ஆனாரி லையே அயனுந் திருமாலும்.' தொடங்கி "பரவை திருவாயிற் படி”
’ என்று
என்று முடிக்கும் வெண்பாவில் அவரின் ஆதங்கம் வெளிப்படுகிறது.
அப்பரோ இன்னுமொருபடி மேலே போய்விடுகிறார். அயனையும் அரியை யும் பார்த்து நகைக்கும் புலவரைப் பார்த்து அவர் நகைக்கிறார். “உள்ளக் கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது” என்றும் "நெஞ்சக அடுக்கலில் நின்றுலவு

Page 77
27onlig soosFeanu LonTipsn
மென்றால்” என்றும் அறிஞரும் அருளா ளரும் பாடியவற்றைப் புலவர் படிக்க வில்லையோ என்பது அப்பரது எண் ணம். பரவை வீட்டு வாயிற்படியாக வேண்டுமானால் அயனும் அரியும் தாரா ளமாகப் போய் இருக்கட்டும். ஆனால் இறைவனுடைய திருவடிகளை அங்கே அவர்கள் காணமுடியாது என்று உறுதி யாகச் சொல்கிறார் அவர். என்னுடைய நெஞ்சுக்கு உள்ளே அல்லவா இறைவ னுடைய திருவடிகள் இருக்கின்றன? அப்படி அவை பத்திரமாக இருக்கும் போது இவர்கள் வேறு எங்கு தேடி னாலும் திருவடிகளைக் காணப்போவ தில்லை என்பது அவர் முடிவு. தில்லை யிலே ஆடும் கூத்தனின் திருவடிகள் என் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும்போது நாரண னும் நான்முகனும் தேடியும் திரிந்தும் காணமுடியுமா? வஞ்சக நினைவுகளைப் போக்கி நம் நெஞ்சகத்தைச் சுத்தமாக வைத்திருந்தால் இறைவன் நம் இதயத் திலே குடிகொள்வான். அவன் இருக்க வேண்டிய இடம் அதுதான் என்பதை ஒரு நகைச்சுவை கலந்த பாடல் மூலம் நமக்குத் தெளிவுபடுத்துகிறார் அநுபூதிச்
செல்வரான அப்பர் பெருமான்.
நாடி நாரணன் நான்முகன் என்றிவர் தேடி யுந்திரிந்துங்காண வல்லரோ மாட மாளிகை சூழ்தில்லை அம்பலத் தாடி பாதமென் நெஞ்சு விருக்கவே. திருக்குறுந்தொகை என ஐந்தாந் திரு முறையில் வரும் பாடற் தொகுதிகள் நமக்கு நல்லுரை வழங்கி திருநெறிப் படுத்தும் தீஞ்சுவைப் பாடல்கள். நமது நிலையற்ற வாழ்வில் இம்மையிலும் மறு மையிலும் நிறைவு தரக்கூடிய இப்பாடல் களைப் பாடிப் பயனடைவோம்.

rடு இலண்டன் 2004
Poems dripping with tasty words ripened in ambrosia
சொல்லிலமுதம் கனிந்துசுவை சொட்டச் சொட்டக் கவி தருவோன் Rhythmic verses inbeautiful words
சொல்லுக்கு சொல்லழகு ஏறுமே அடா - கவி துள்ளும் மறியைப் போலதுள்ளுமே அடா Songs sweet as ambrosia
ஆரமுதம் அனைய கவி பாடித் தந்தோன் The unceasing fountain of ambrosia
வற்றா அமுத ஊற்றாகி வழங்கும் திருவாசகநூல் Sweet to the heart and Sweet to the ears
சிந்தைக் கினிய செவிக் கினிய திருவாசகம் Delicious sea of poetry
பாவின் சுவைக் கடல்
A treasure house of delightful imagination இன்பக் கற்பனை சேரும் களஞ்சியம் Poetic lines dripping with honey
பாவடிகள் தேன் வடியப் பாடும் Honey springs in the tongue that recites
the heart that absorbs and
the ears that hear
உரைத்த நாத் தேன் ஊறி எழவும் உள்ளமும் செவியும் ஒருங்கு குளிரவும் திருத்த மாகத் திருவாசகத்தில்
- Kavimani Tecika Vinayakam Pillai
இனியவை நாற்பது
நன்றிப் பயன்தூக்கி வாழ்தல் நனிஇனிதே
மன்றக் கொடும்பா டுரையாத மாண்டபினிதே
அன்றறிவார் யாரென்றடைக்கலம் வெளவாத
நன்றியின் நன்கினியது இல்,

Page 78
7வது சைவ மாநா(
நா. மணிவா
இலண்டன் சிவன்
வேதமோடு ஆகமங்கள் மெய்யாம் இறைவன்நூல் ஒதும் பொதுவும் சிறப்பும் என்று உன்னுக நாதன் உரை அவை நாடில் இரண்டந்தம் பேதமது என்பர் பெரியோர்க்கு அபேதமே. - திருமந்திரம் திருமுறை வழிபாடு என்பது ஆலய நித்திய வழிபாட்டில் ஓர் அங்கம் ஆகும். வேத சிவாகமங்கள் இறைவனால் தோற் றுவிக்கப்பட்டது போல் திருமுறைகள் இறைவன் அடியெடுத்துக் கொடுத்து அரு ளாளர்கள் அருளியவை தமிழ் வேதமா கிய “திருமுறைகள்” ஆகும்.
"தோடுடைய செவியன்’ என்று திரு ஞானசம்பந்தருக்கும், "பித்தா பிறைசூடி’ என்று சுந்தரருக்கும் அடியெடுத்துக் கொடுத்து தமிழ் வேதங்களை ஏற்படுத் தினான் இறைவன்.
சைவர்களின்நூல்களில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது பெரியபுராணம் ஆகும். அதற்கு முதலில் 'உலகெலாம்’ என்று அடியெடுத்துத் தந்தவர் நம் இறைவன். மற்ற எல்லாப் புராணங்களும் வடமொ ழியில் இருந்து தமிழில் மொழி பெயர்க் கப்பட்டுள்ளது. பெரியபுராணம் மட்டும் தமிழால் செய்யப்பட்டது தமிழ் மொழிக் குச் சிறப்பு ஆகும். நமது கலை, கலாசா ரம், பண்பாடு, மனிதநேயம் போன்ற உயர்ந்த பண்புகளை நமது தொல்காப் பியம் எடுத்துரைக்கிறது. திருக்குறள் (பொதுமறை) என்ற நூலும் அதன் மூலம் தமிழரின் உயர்வுகளை மற்றச் சமயத்தில் இருந்து நம்மை வேறுபடுத்தி உயர்த்திக் காட்டுகிறது. இவை அனைத்தும் தமிழ் மொழியின் சிறப்பை எடுத்துக் காட்டு கிறது. தமிழ் மொழியின் சிறப்பு, உயர்வு அறியாத தமிழன் தமிழன் அல்ல.
மனிதனின் மனதைப் பக்குவப்படுத்தி, அவனை இறைநிலைக்கு அடையும் சிறப்பு தமிழுக்கு உண்டு. பெரியபுராணத் தில் உள்ள நாயன்மார்கள் அனைவரும்

இலண்டன் 2004
L//7G15)
சகக் குருக்கள் မွိုင္ကို97 கோயில், லுயிஷம். VYÀ
காட்டிய பக்தியில் இறைவன் அவர்கள் பொருட்டு மனிதவேடம் பூண்டு ஒவ் வொரு அடியவர்களின் சிறப்பையும் உல குக்கு எடுத்துக்காட்டும் முகமாக பூமிக்கு வந்து ஆட்கொண்டான் என்றால் அவர் கள் பாடிய தமிழுக்கு இறைவன் எவ்வாறு இசைந்தான் என்பது உலகு அறியும்.
முதலை உண்ட பிள்ளையை திரும்பப் பெற்றுத் தந்தது தமிழ்தான். ஊமைப் பெண்ணைப் பேசவைத்தார் மாணிக்க வாசகர். எரிந்து சாம்பலான பெண்ணை உயிர்ப்பித்தார் ஞானசம்பந்தர். அரவம் தீண்டிய சிறுவனை உயிர்ப்பித்தார் நாவுக் கரசர். இவை அனைத்தும் தமிழால் தான் நடைபெற்றது.
இவ்வாறு சிறப்பு வாய்ந்த திருமுறை வழிபாடு மேற்கத்திய நாடுகளில் நடை பெறுவது சிறப்பு ஆகும். 2002ம் ஆண்டு ஆவணிச் சதுர்த்தி முதல் இலண்டன் சிவன் கோயிலில் திருமுறை வழிபாடு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. பக்தர்களும் கோயில் நிர்வாகிகளும் மிகுந்த உற்சாகத் தோடும் சீரிய முறையிலும் நடத்தி வருகி றார்கள் என்பது சிறப்பு ஆகும். அறுபத்து மூவர்க்கு என்று தனியாகக் கோயில் அமைத்தும், திருமுறை ஒதுவதற்கு என் றும் ஒதுவாரை நியமித்தது இலண்டன் சிவன் கோயில்தான் என்பது மிகவும் சிறப்பு ஆகும்.
சைவர்களாகிய நாங்கள் அனைவரும் இல்லத்தில் தமிழில் பேசி, குழந்தைக ளுக்கு எமது தாய் மொழியைக் கற்றுக் கொடுத்து, திருமுறை ஓதி இறைவன் அருள்பெற்றுப் பல்லாண்டு வாழ இறை வனை வேண்டிநிற்கின்றேன். நமது இல் லத்தில் சுவாமி படம் உள்ளது போல், நால்வரின் திருமேனி பொருந்திய படங் கள் வைத்து தமிழையும் சைவசமயத்தை யும் காப்போமாக.
வாழ்க தமிழ்! வளர்க சைவம்!

Page 79
7வது சைவ மாநா
2 சிவமயம்
உயர்வாசற்குன்று முருக பூசைகள், அபிஷேகங்கள்,
க. நாகராசா ஆலய நிர்வாகி
ஆண்டவனிடம் ஆன்மாக்கள் சரண் புகும் இடமே ஆலயமாகும். அதனாலே தான் “கோயில் இல்லா ஊரில் குடியி ருக்க வேண்டாம்” என்று ஆன்றோர் கூறி னர். 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இலண் டன் மாநகரிலே சைவக் கோயில்கள் ஒன்றும் இல்லாததைப் பார்த்த அமரர் சபாபதிப்பிள்ளை ஐயா அவர்கள், பிரித் தானியா இந்து ஆலய அறக்கட்டளை யைத் தாபித்து அதன் அங்கமாக உயர்வா சற்குன்று முருகன் ஆலயத்தை உருவாக்கி 1986ம் ஆண்டு யூலை மாதம் கும்பாபிஷே கத்தையும் நடாத்தி, ஐரோப்பாவில் உன் னதமான இடத்தை ஏற்படுத்தி வைத்தார். திருவருளே திருமேனியாகக் கொண்டு இவ்வாலயத்திலிருந்து அருள்பாலிக்கும் பூரீவள்ளி தெய்வானை சமேதரராய் வீற்றி ருக்கும் முருகப்பெருமானுக்கும் பரிவார மூர்த்திகளுக்கும் 07-06-1998 இற் புனரா வர்த்தன ஜீர்ணோத்தாரண அஷ்டபந் தன மகாகும்பாபிஷேகம் இனிதே நடந் தேறியது. இன்று இலண்டனின் பல்வேறு பாகங்களிலும் இருந்துவரும் பக்தர் களுக்கு முருகப்பெருமான் அருளை வாரி வழங்கிக் கொண்டு இருக்கிறார்.
இவ்வாலயத்தில் நித்திய, நைமித்திய பூசைகள் செவ்வனே நடைபெற்று வரு கின்றன. காலையிலே கோயில் திறந்தவு டன் திருவனந்தல் (பால் பூஜை) நடை பெறும். பின்னர் எல்லாச் சுவாமிகட்கும் அபிஷேகம் அலங்காரம் இடம்பெற்று, காலைப் பூசை - (நைவேத்தியப் பூசை)

GS
இலண்டன் 2004
ன் கோயிலின் திருவிழாக்கள்
77
காலை 8.00 மணிக்கு நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து உபயகாரர்களின் அபிஷேகங்கள் முடிந்த பின்னர் உச்சிக் காலப் பூசை 11.30 இற்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு சுவாமிக்கும் நைவேத்தியம் வைத்து, தூபம், தீபம் கற்பூர நீராஞ்ஞனம் முதலியவற்றால் பூசை நடந்து முடிந்த பின்னர், ஆலயத்திற்கு வருகை தந்திருக் கும் அடியவர்களுக்கு, குருக்கள்மார் பிர சாதம் வழங்கி வாழ்த்துவார்கள். மூல மூர்த்தியான முருகப்பெருமானுக்கு நண் பகல் பூசையின் போதும், இரவு 8.00 மணிப்பூசையின் போதும் தமிழிற் போற்றி அர்ச்சனை இடம்பெறுவது ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். இவ்வாலயத்தில் ஆறு காலப் பூசை நடைபெற்று, திரை போடு வது இங்குள்ள வழக்கமாகும்.
ஆனி உத்திரத்தினைத் தொடர்ந்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்த்திருவிழா நடைபெறும் என்ற விதிமுறையினை நடைமுறையிற் கொள்வதனால் அன்றிலி ருந்து 15 நாட்களுக்கு முன்பு கொடியேற்ற வைபவம் இனிது இடம்பெற்று ஞாயிற் றுக்கிழமை நண்பகல் வள்ளி தெய் வானை சமேதரராய் சண்முகப்பெரு மான் கோயிலின் நாற்புற வீதிகளிலும் பல்லின மக்களும் பார்த்துப் பரவசமடை யுமாறு ஒரு பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத அடியாரின் அன்பளிப்பாக இலங்கையிலி ருந்து எங்களுக்காகச் செய்யப்பட்ட சித்திரத் தேரினில் வீதி உலா வந்து அடியார்களுக்கு அருள்பாலிப்பதுடன் அடுத்த நாள் தீர்த்த உற்சவமும், அதற்கு

Page 80
7வது சைவ மாநாடு
அடுத்தநாள் நடைபெற்று, பச்சப்பசே லென்று இலைகளினாலும், தளிர்களினா லும் வேயப்பட்ட பந்தலில் வீற்றிருப்பார். இந்தத் திருவிழாவே எங்கள் ஆலயத்தில் நடைபெறும் எல்லாத் திருவிழாக்களிலும் முதன்மையான இடத்தை வகிக்கிறதென் பது ஈங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
அமாவாசைக்குப் பின்னர் வரும் சதுர் த்தித் திதியின் போதும் பூரணைக்குப் பின்பு வரும் சங்கடஹர சதுர்த்தித் திதி யின் போதும் காலை விநாயகப் பெருமா னுக்கு அபிஷேகம் நடைபெறும். மாலை யில் நடைபெறும் அபிஷேகத்திற்குப் பின் னர் விநாயகப் பெருமான் வீதியுலா வந்து பக்தர்களுக்குப் பரவசமூட்டுகிறார். இதே போன்று கார்த்திகை நட்சத்திரத்தன்று முருகப் பெருமானுக்கு காலையும் மாலை பும் அபிஷேகம் நடைபெற்று மாலையில் வள்ளி தெய்வானை சமேதராய் முருகப் பெருமான் வீதியுலா வருகிறார். திருக் கார்த்திகையின் போது மாலையில் அகல் விளக்குகளினால் ஆலயம் சுடர்விட்டுப் பிரகாசிப்பதுடன் சொக்கப்பானையும் இடம்பெறும்.
தை மாதப் பிறப்பிலே காலையிலும் மாலையிலும் முருகப் பெருமான் முன்னி லையில் பொங்கல் நடைபெறும். காலை யில் விநாயகப் பெருமானும், மாலையில் விநாயகப்பெருமானுடன், வள்ளி தெய் வானை சமேதரராய் முருகப்பெருமானும் விதியுலா வந்து அருள்புரிவார்கள். தைப் பூசத்தின் போது காலையிலும் மாலையி லும் முருகப்பெருமான் வீதியுலா வரு வார். அன்று காலையில் மொரீசியஸ் நாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் பெரும்பான் மையாகவும் மற்ற இனமக்களும் அவர் களுடன் சேர்ந்து காவடி எடுத்து உள்வீதி வலம்வந்து முருகனுக்கு அபிஷேகம் செய் வார்கள். நாங்கள் தாய்நாட்டிலே தான் இருக்கின்றோமா என்று நினைக்குமள விற்கு இது வெகுவிமரிசையாக நடை பெறும்.

இலண்டன் 2004
மகாசிவராத்திரியின் போது நாலு காலத்திலும் அபிஷேகம், பூசை ஆகியன நடைபெறும். முதலாம் காலப் பூசையின் பின்னர் சந்திரசேகரர் உமையம்பாள் சகி தம் வீதிவலம் வருவார். அபிஷேகம் பூசை யின் பின்னர் பலவிதமான இன்னிசை நிகழ்ச்சிகளும் பக்தர்களின் பஜனைகளும் - சிறப்பாக சிவபுராணம் ஒதுவதுடன் அதிகாலை மகா பிரசாதத்துடன் இனிதே நிறைவுறும்.
மாசி மகத்தின் போது சிவபெருமா னுக்கு அபிஷேகம், பூசை நடைபெற்ற பின்னர் மாலையில் உமையம்பாள் சகி தம் சந்திரசேகரர் வீதியுலா வருவார்.
பங்குனி மாதத்தின் ஒவ்வொரு திங்கள் மாலையிலும் துர்க்கை அம்பாளுக்குப் பொங்கலும் விசேஷ பூசையும் நடை பெறும். பூரீராம நவமியின் போது விஷ் ணுவிற்கு அபிஷேகம் ஆராதனை நடை பெறும். பங்குனி உத்தரத்தின் போது சிவலிங்கத்திற்கு அபிஷேகமும் பின்னர் உமையம்பாள் சந்திரசேகரர் திருக்கல்யா ணத்தின் பின்னர் திருஉஊஞ்சல், அதன் பின் வீதியுலாவும் நடைபெறும்.
சித்திரா பூரணையின் போது, துர்க்கை அம்மனுக்கு அபிஷேகமும் கஞ்சி சேவை யும் காலையிலும் மாலையிலும் நடை பெறும். தமிழ்ப் புத்தாண்டு அன்று காலையிற் சங்காபிஷேகம் நடைபெறும். பின்பு பிள்ளையார் வள்ளி தெய்வானை சகிதம் முருகப் பெருமான் வீதியுலா வந்து பல்லாயிரம் மக்களுக்கு, சீரும் செழிப்பு மாக இருக்க அருள்புரிவார். பிற்பகல் அவ்வாறே வீதியுலா நடைபெறும்.
ஆடிச் செவ்வாயின் போது மாலை யிலே துர்க்கையம்பாளுக்கு விஷேட அபி ஷேகமும் பக்தர்கள் பஜனையும் பூசையும் நடைபெறும்.
ஆடிப்பூரத்தின் போது அம்பாளுக்கு நடைபெறும் அபிஷேகம், பூசையின் பின் னர் பூரீ ராஜராஜேஸ்வரி அம்பாள் வீதி

Page 81
7eragi7 europarea lortpoint
யுலா வருவார். ஆடி அமாவாசையின் போது ஆத்மலிங்கத்திற்கு அபிஷேகமும் விஷேட பூசையும் நடைபெற்ற பின் நண்பகல் அன்னதானம் வழங்கப்படும்.
வரலசுஷ்மி விரதத்தின் போது அபி ஷேக ஆராதனைகளின் பின், பிற்பகல் சுமங்கலிப் பெண்கள் வந்து திருவிளக்குப் பூசை செய்து தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒளி பிறக்க அம்பாளை வழிபடுவார்கள்.
ஆவணி ஞாயிற்றுக்கிழமையின் போது காலையில் முருகப் பெருமானுக்கு விஷேட பூசையும் அபிஷேகமும் நடை பெறும். யாழ்நல்லூர்க் கந்தனின் தேர்த் திருவிழாவின் போது காலையில் விஷேட அபிஷேகமும் பிற்பகல் சண்முக அர்ச்ச னையும் நடைபெறும். இரவு வள்ளி தெய்வானை சமேதராக முருகப்பெரு மான் பச்சை மயமாய் வீதியுலா வருவர்.
ஆவணிச் சதுர்த்தியின் போது காலை யில் சங்காபிஷேகமும் மாலையில் விநாய கப் பெருமானின் வீதியுலாவும் இடம் பெறும். புரட்டாதிச் சனிக்கிழமைகளின் போது நவக்கிரக ஹோமமும் அபிஷே கமும் நண்பகல் அன்னதானமும் வழங் கப்படும். புரட்டாதி மாதக் கடைசிச் சனி யன்று மொரீசியஸ் நாட்டில் இரவு நடை பெறும் கோவிந்தன் பூசை போன்று இங் கும் முழு இரவும் பூசைகளினிடையே கோலாட்டம், கும்மி முதலிய கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
நவராத்திரியின் போது அம்பாளுக்கு அபிஷேகமும் தொடர்ந்து பூசையும் நடை பெற்றவுடன் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடை பெறும். இறுதி நாளான விஜயதசமியின் போது - மானம்பூ வன்னி வாழை வெட் டும் இடம்பெறும். கேதாரகெளரி விர தத்தினை முன்னிட்டு கும்பம் வைத்து இருபத்தியொரு நாட்களும் நூல் எடுப்ப வரின் பெயர் நட்சத்திரம் கூறிப் பூசை நடைபெற்று, விரதகாரர்கள் அம்பாளின் அனுக்கிரகம் பெற்று நூல் அணிந்து செல்

டு இலண்டன் 2004
வார்கள். நவராத்திரி முடிந்த பின்னர் வரும் ஞாயிறு அன்று அதிகாலை தொடக்கம் சண்டி ஹோமம் நடைபெற்று அம்பாளுக்குப் பூசை நடைபெறும்.
தீபாவளித் திருநாளன்று முருகனுக்கு விசேட அபிஷேக ஆராதனை நடை பெறும்.
ஐப்பசி வெள்ளியின்போது இரவு அபி ஷேகத்திற்குப் பின்னர் முருகப் பெருமான் வீதியுலா வலம்வந்து அருளினை அள்ளிச் சொரிவார்.
கந்தசஷ்டி முருகன் ஆலயத்தில் நடை பெறும் விரதநாட்களிலே தலைசிறந்தது ஒன்றாகும். இவ்விரத நாட்களிற் பல் வேறு பாகங்களில் இருந்தும் அடியார்கள் ஆலயத்திற்கு வருகை தந்து கையிலே தருப்பை அணிந்து, முருகனை வேண்டி விரதமனுட்டிப்பர். கந்தசஷ்டி இறுதிநாள் சூரன் போரினைக் கண்டுகளிப்பதற்காக விரதகாரரை விட சிறுவர், சிறுமியரே குதுரகலத்துடன் சூரன் ஓட்டத்தைக் காண முன்னிற்பர். அடுத்தநாள் விடிய நடைபெறும் அபிஷேகத்தின் பின்பு காலை 7.00 மணிக்கு விஷேட பூசையும் அன்னதானமும் பாறணையும் நடை பெறும். பின்னர் பகல் சங்காபிஷேகத்து டன் மாலை திருக்கல்யாணம், திருவூஞ் சல் நடைபெற்றுப் பூத்தண்டிகையிற் சுவாமி வீதிவலம் வருவார். இது பொது
உபயமாகும்.
கார்த்திகை சோமவாரத்தின் போது, திங்கட்கிழமைகளில் மாலையில் சிவ னுக்கு அபிஷேகம் நடைபெற்று உமை யம்பாள் சகிதம் சந்திரசேகரப் பெருமான் வீதியுலா வருவார்.
விநாயக விரதாரம்பத்தின் போது பிள் ளையாருக்குக் கும்பம் வைத்து அந்த இருபத்தியொரு நாட்களிலும் பிள்ளை யார் கதை படித்துப் பூசை நடைபெறும்.

Page 82
7வது சைவ மாநா(
பின்னர் சஷ்டியின் போது பாடல்களிலே குறிப்பிட்டவாறு பல்வகைப் பலகாரங் களும் செய்து விநாயகப் பெருமானுக்குப் படைத்துப் பூசை நடைபெறும். பின்னர் விநாயகப் பெருமானின் வீதியுலா கோலா கலமாக நடைபெறும்.
திருவெம்பாவைப் பூசை அதிகாலை 4.45 மணிக்கு ஆரம்பமாகி, திருப்பள்ளி எழுச்சியும், திருவெம்பாவைப் படிப்பும் நடைபெற்று வருகின்றன. ஆருத்திரா தரி சனத்தன்று அதிகாலை 3.30 மணிக்கே ஆரம்பமாகி படிப்பு, பூசை முதலியன வெகுவிமரிசையாக நடைபெற்று வரு கின்றன. கிருஷ்ண ஜெயந்தியின் போது விஷ்ணுவுக்கு விஷேட அபிஷேகம், பூசை நடைபெறும்.
"எந்நன்றிகொன்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை செய்ந்நன்றி கொன் றமகற்கு.”
என்ற வள்ளுவன் வாக்கிற்கு இணங்க, இந்தக் கோயிலின் தாபகரும், அறங்காவற் குழுத் தொடங்கிய காலம் தொடக்கம் அவர் சிவபதம் எய்தும்வரை குழுவின் தலைவராக இருந்தவருமான அமரர் சபா பதிப்பிள்ளை ஐயா அவர்களின் ஞாப கார்த்தமாகத் திருவெம்பாக் காலத்தில் திருவாசகவிழா பல ஆண்டுகளாக நடை பெற்று வருகின்றது. இவ்விழாவிற்கு முன் னர், சிறுவர் சிறுமியரின் திருமுறைச் சம யப் போட்டிகள் நடைபெற்று அன்று பரிசில்கள் வழங்கும் வைபவமும் நடை பெறும். இதனால் இளஞ்சிறார்கள் தேவார, திருவாசகம், புராணம் ஆகியவற் றினைப் பாராயணம் செய்து சமய அறிவினைப்பெற வாய்ப்பேற்படுகின்றது.
எங்கள் கோயிலிலே இரண்டு மண்ட பங்கள் உள. நடுமாடியில் அமைந்துள் ளதனைச் சபாபதிப்பிள்ளை ஞாபகார்த்த மண்டபம் என்ற பெயரினை அறங்காவற்
குழு சூட்டியுள்ளது. இம்மண்டபத்திலே

தி இலண்டன் 2004
தான் மகாபிரசாதம் வழங்கப்பட்டு வரு கின்றது. ஒவ்வொரு ஞாயிறு நண்பகலின் போது உபயகாரர் இல்லாவிடில் ஆலய மாகவே அன்னதானத்தினையும் வழங்கி வருகின்றது. இம்மண்டபத்திலே திவச மும் செய்யப்படுகின்றது.
இவ்வாலயத்திலே ஆலயத்திற்குச் சற் றுப் புறம்பாக ஆத்மலிங்கம் அமைக்கப் பட்டுப் பெற்றோர்களை இழந்தவர்கள், நண்பர்களை இழந்தவர்கள், அவர்களு டைய திதியின் போது இங்கு நண்பர்கள், உறவினர்கள் புடைசூழ வருகைதந்து அபி ஷேகம் செய்து, ஆத்மசாந்திப் பூசை செய் வித்து அன்னதானம் வழங்கி வருகின் றனர்.
இவ்வாலயத்தில், பிறந்த நட்சத்திரத்தி லன்று அவர்கள் ஆலயத்திற்கு வருகைதர முடியாத சூழ்நிலை இருப்பினும், அர்ச் சனை செய்து பிரசாதம் அனுப்பிவைக் கப்படுகின்றது.
உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆலயம் அடியார்களது ஆலயம். அடியார்களுக் காகவே அமைக்கப்பட்ட ஆலயம். எந்த வொரு அரசாங்கத்தின் பணத்திலுமல் லாது அடியார்களது பணத்தினாலே கட்டப்பட்ட ஆலயம். அதன் உயர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் அடியார்களின் கையிலே தான் தங்கியுள்ளதென்பது குறிப்பிடத் தக்கதொன்றாகும்.
மாட்சிமை தங்கிய பிரித்தானியாவின் மகாராணி எலிசபெத்-II தனது நீண்ட கால அரசாட்சியின் பொன் விழாவின் போது உயர்வாசற்குன்று முருகன் ஆல யத்திற்கு 2002ம் ஆண்டு யூன் மாதம் வருகைதந்து சிறப்பித்தது இந்த ஆலயத் தின் மகிமைக்கோர் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ், இந்து மக்கள் இடையில் விளங்கு கின்றது. இந்நாட்டு மகாராணியார் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் முதல் முதலாக

Page 83
7வது சைவ மாதா
சென்ற இந்து ஆலயம் இதுவே என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது எங்கள் கோயி லுக்கு என்றும் பெருமைக்குரியதொன் றாகும்.
இந்த உடம்பு அனுபவிக்கின்ற சொத்து சுகம் அனைத்தும் நிலையானதன்று. முடி சார்ந்த மன்னரும் முடிவில் ஒரு பிடி சாம் பராய் மண்ணாவது திண்ணம். கிடைத் தற்கரிய மானிடப் பிறப்பினைப் பெற்ற நாங்கள் அதனை நல்ல முறையிலே பயன்
படுத்துவோமாக.
யோகர் சுவ
உலகத்தைத் திருத்தலாம் விட்டனர்?திருத்தி விட்டா உலகில் பெரிய நூதன. கூடுதலும் பிரிதலும், இன் அன்பும் வன்பும், யாவும் விவொன்றையே எண்ண கூறின. இனியும் எண்ணிலாக் காலத்துக்கு வில்லங்கமே சுகம். வில்லங்கம் என்று அ துன்பத்தை நீக்க நீக்க இன்பம் வந்துகொன ஞானசம்பந்தருடைய திருவெழுக்கூற்றி மும் உண்டு. சித்தாந்தமும் உண்டு. முழுவது இவ்வுலகம் ஓர் அருமையான தவச்ச கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஒன்றுதான் இ கவும் உபதேசங்கேட்பவராகவும், சண்டை கவும், காமாதி குணங்களாகவும் இவற் சாதனைகளாகவும் வியாட்பித்துளது. நானு மென்டதும் அதுவே. வேண்டுமென்பதும் விளங்கும் அப்பொருள் ஒன்றே உலகில் அதனிற்றோன்றி அதனில் நிலைத்து, அதன் இதற்கு ஆதியும் இல்லை. அந்தமும் இ மில்லை. இஃதில்லாத இடமுமில்லை.
செல்லப்பாச் சுவாமிகள் சில ஆண்டுகள் என்பதைக் கூறினார். கேட்போர் யாவரு உண்மையை உணரச் செய்வதற்காகவே திரும்பச் சொல்லுவார். இதனை விட்டு வி என்பது வீணாகும். அவர் கடைசியாகச் என்பதாகும்.
அழிவதும் ஆவதும் அறிந்து நயமுடை வேலையைச் செய்துகொண்டு சும்மா இ யாவும், வேலை செய்வதற்காகவே தரட வேண்டும்.
 

டு இலண்டன் 2004
“அஞ்சுமுகத் தோன்றி லாறுமுகந் தோன்றும் வெஞ்சமரில் அஞ்சலென வேல் தோன்றும் - நெஞ்சி
லொருகால் நினைக்கி னிருகாலுந் தோன்றும் முருகாவென்றோதுவார் முன்.”
என்ற நக்கீரதேவ நாயனார் கூற்றுப் படி நாங்கள் முருகனை வேண்டுவோம். விடிவு இங்கு மாத்திரமல்ல, நாம் பிறந்த மண்ணிலும் கிடைக்கட்டும்.
எல்லோரும் இன்புற்றிருப்பதன்றி வேறொன் றும் அறியேன் பராபரமே.
7மிகள் - நற்சிந்தனை b என்று எத்தனை முறை முயற்சி செய்து /fasa7/7 ம் கடவுள். சண்டையும் சமாதானமும், ாபமும் துன்பமும், ஆணும் பெண்ணும், ) அதுவே. வேதசாத்திரங்கள் எல்ல7ம் ரில்லாக் காலம் எண்ணிலா வகையாகக்
எண்ணில7 விதமாகக் கூறும். - அறிந்து அதை நீக்கினாற்றான் சுகம் வரும். ண்டே இருக்கும். நக்கை என்னுந் திருப்பதிகத்தில் வேதாந்த தும் உண்மை. 7லை. ஒவ்வொரு உயிரும் தவஞ்செய்து இவ்வாறு பலவாக வந்து உபதேசிப்பவர7 செய்பவராகவும் சமாதானஞ் செய்பவரா }றை வெல்பவராகவும், இயம நியமாதி ம் அதுதான். நீயும் அதுதான் வேண்டா அதுவே. எல்ல7மாகவும் அல்லவுமாகவும் b என்றும் உள்ளது. ஏனையவெல்லாம் ரில் மறைபவையேயாம். ல்லை. இஃதில்லாத பொருள் வேறெதுவு
7ாக அடிக்கடி "ஒரு பொல்லாப்புமில்லை” ம் அதனைப் பற்றிச் சிந்தித்துச் சிந்தித்து இப்படி அடிக்கடி ஒன்றையே திரும்பத் ட்டு இப்படிச் செய்; அப்படிச் செய்யாதே" சொன்னது "நாம் ஒன்றும் அறியோம்”
யன தரக்கூடியதைச் செய்தல் வேண்டும். ருக்க வேண்டும். கையும், காலும் மற்றும் ப்பட்டன. ஆனால் பற்றின்றிச் செய்தல்

Page 84
27engi GoosFeanu LonTIBITO
SURVIVAL OF SAVISMAS
AMDST WEST
C.Sithamparapi
DP. N. AR & SPAC
I have been brought up, in my early days, in an environment of religious atmosphere and surroundings. This undoubtedly helped me to shape my life to live in a way that is acceptable to a good, cultured, orderly society based on a cardinal principle of mutual respect for each other. Indeed, we who live, in a multi cultural, religious country with so much of diversity, are able to contribute and enrich each others culture through tolerance, understanding with unity of purpose with divine guidance.
It is usually said that when you are in Rome you must be like Romans. This is Some time misunderstood. What this means is that you must respect the culture, tradition, religion, language, establishments, institutions of the host country. All that is necessary is to integrate into their system but not assimilate or merge. It is important that we as Tamils, Saivaites, maintain our own identity and practice our religion.
I would like to now analyse whether the Saiva Temples in the United Kingdom are able to offer any tangible support to achieve this objective in particular to the Younger generation. It is a well known fact, unfortunately that, our youths atleast a vast majority of them do not participate in activities towards running of the Saiva Temples. It is time for them to come forward and take a keen interest and offer their services. It is equally important

இலண்டன் 2004
A PRACTISING RELIGION ERN CULTURE
llai LLB., LL.M. (LOND..)
E LAW, SOLICITOR
that they are fully trained and acquire knowledge and experience so that they could take the lead when the need arise.
At the same time, the elders, who are occupying places in Temple administration, must stand down and invite or encourage youngsters to come forward and take their place/s. If we do not plan and act now, when the older generation fade away, all these Saiva Temples in and around London, will have the same fate that happened to many church buildings which have been converted in the past as Saiva Temples.
Why are our youths not attracted towards temple worship. Unlike the older generation, youths will not follow anything blindly. They have an analytical and practical mind. They need answers and justification for any and every action. It is Some time said that they do not understand the rituals and rites performed at Saiva Temples. We need to look into this and provide explanatory books or literature available to them, which would make it easier for them to understand and practice Our religion.
There is also concern that the religious ceremonies in temples are too long. It is necessary to cut down on the time and simplify them. It must be remembered that

Page 85
Zsa coersar Ion Brr
the life style in the western countries is very much different. Full of tension, stress and pre-occupied with many activities whether it be long hours of work or taking the children for Various classes, social functions, temple worships etc. Therefore, it is vital that any ceremony in Temples is reduced to an acceptable level.
At many quarters, people question the wisdom as to whether do we need so many Saiva Temples in and around London. It is true that, there is an old saying that "do not live where no temple exist". Even accepting this and also the fact, in a rat race life of London, people are unable to travel to far distance, yet in proportion to the Saiva Tamil Population living here, too many temples exist. Would it be possible for the younger generation to Sustain them.
Saiva Temples must not merely be a place of worship but also play a useful role in providing Community Service. It is true to say that Saiva Temples whether they be in Sri Lanka, India, Malaysia, Singapore or elsewhere had been, for centuries, fulfilling this important obligations. Even some of the Saiva Temples in U.K. have undertaken Community Service. But there is concern that they are in the minority. I would appeal to all the Saiva Temples to undertake Community Service.
There is another important issue which need to be addressed by all the Saiva Temples in U.K. This relate to co-ordinating and agreeing on a common and appropriate day to celebrate days of religious significance to name a few such as Thai Pongal, Tamil Hindu New Year, Navarathiri,

G
இலண்டன் 2004
83
Sivarathiri, Deepavali etc. Different Temples observe on different dates. This is not only causing confusion in the minds of the elders but more so among the younger generation.
I Would also like to see that, we the devotees, discipline ourselves and behave properly and in a descent way when we go to pray at Saiva Temples. We are expected to observe absolute silence, which would help to create a peaceful environment to pray. It is equally important that trustees, executive committee members and others who manage and run the Temples conduct and behave in a civilised and cultured way. Those who come forward to these positions must be transparent, act according to their conscience With dedication and commitment. They must be persons of high integrity and morals free of influence, corruption etc. In short, they should Set an example to the rest of the community.
Another matter of concern is about religious conversion. This need to be addressed as an urgent issue. What is important is to look at the cause rather than the symptoms. It is being said that conversion happens when they are most Vulnerable. It could be, physically, psychologically, Socially or economically. It is therefore, necessary to put in place projects and mechanism to help such people in order to prevent any forced conversion.
I have referred to various matters, which I considered relevant to practice Hindu religion and propagate Saivism in a proper and effective way. It is not intended to undermine anyone's feelings or sentiment. Charity to all and malice to none.

Page 86
7வது சைவ மாநா(
Cape Town, South A Historic Breakthroug
World Parliament of Religions San
The 1999 Parliament of the World. Religions held in Cape Town provided a golden opportunity for promoting harmony and understanding among the world's many diverse faiths. More importantly it also provided a forum and dialogue for religious and Spiritual identity as well as discussion on critical issues such as Social justice, women in religion, global ethnics, world poverty, youth priorities in the new millennium and many other issues that confronted mankind in the twenty first century - issues that concern all who live on planet earth.
History was made when Saivism was represented at this momentous Parliament as a religion on its own-Swami Siva Nandhi Adikalaar, President of the World Saiva Council a full participant in the week-long event. His paper, "Saivism into the next Millennium was presented to Conference and elicited much interest. The address is published in full in Saiva Ulakam”, the official quarterly organ of the World Saiva Council (issue No.28) and is available from the Council's International headquarters,
London Meikandan Aadheenam, U.K. (E-mail: namasivayaGlal.com).
Spiritual horizons were unveiled during , the Parliament's intese eightday programme that revealed an incredible array of topics ranging from issueS Such as aids, global ehtics, information technology and the role of religion in war and peace. Some 700 papers were delivered to over 8000 delegates from all over the world and representing over 100 faiths and many other

தி இலண்டன் 2004
frica, 1st Dec. 1999
sh For World Saivites
ctions Recognition ङ्का
related interest groups like the World Bank and UN agencies.
Apart from Speeches and lofty sentiments, the Parliament reiterated that religions must unite in bringing about happiness, harmony and peace among all the people of the world. This theme was also echoed by Assembley address by former South African President, Dr. Nelson Mandela and the Tibetan Spiritual leader, the Dalai Lama, who also stressed on the World Saiva Council's Saivite call for Vision, Focus and Action for all the delegates present.
His Holiness, Swami Siva Nandhi Adikalaar, was elected to the Steering Committee of the next Parliament scheduled for possibly India as the next venue.
The historic Parliament concluded with plans to take forward the following main themes into the next millennium:
1. Pursuing Universal Human Rights with emphasis on issues such as Survival, food, shelter, secular and religious education.
2. Fostering Creative Engagement of religion and sprituality with other guiding institutions such as global businesscommerce, Government universities and media, instituing systematic reform and heading.
3. Building Bridges of understanding and Co-operation that promote encounter, dialogue and shared action among diverse religious, ethnic groups, genders, cultures and life styles.

Page 87
27engi Goo&Fernu LeonarpsnTG
ஆம்விதி நாடி
மு. நற்குண ஆசிரியர், "
ஒரு காலத்தில் இறைவன் இருக்கிறான் என்பதை மறுத்து நான் உரையாற்றிய காலங்களில் எல்லாம் கடவுள் என்கின்ற கருத்தை மறுப்பதை கண்ணாகக் கொண் டிருந்தேன். வெறுமனே கடவுளைத்தூக்கி எறியும் நாஸ்திகவாதியாக இல்லாது கருத் துடன் காரணகாரியங்களை முன்வைத்து பொருள்முதல் வாதத்துக்கு முன்னுரிமை வழங்கி கருத்துமுதல் வாதத்தை மறுக் கின்ற ஒரு புத்திஜீவி நிலையில் நின்றிருந் தேன் என்பதே சரியான வாதமாகும். கட வுள் பற்றிய எண்ணமும் கருத்தும் கருத்து முதல் வாதக் கொள்கையின் சாயை கொண்டிருந்தமையால் கடவுளும் என்னு டைய கண்டனத்துக்குள்ளானார் என்ப தும் சரியான வாதமே.
இந்தக் காலகட்டத்தில் மனிதனைப் பற்றியும் அவனது மனிதத்தைப் பற்றியுமே நிரம்ப எண்ணியிருக்கின்றேன்.
இந்த மனிதனைப் பற்றிய என் எண் ணம் வலுவடைய நான் ஆத்மிகத்தின் பால் என்னைக் கூடுதலாக ஈடுபடுத்திக் கொண்டேன். இப்படியாக கடவுளின் இருப்பை ஏற்றுக் கொள்ளத் தொடங்கிய இந்தக் காலகட்டத்தில் இறைவன் ஒரு வன் என்பதையும் சிவன், திருமால் இவர் களெல்லாம் ஒருவரே என்றும் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தேன்.
காலத்தின் கடுமையால் லண்டன் மாந கரத்துக்கு இடம்பெயர்ந்தபோது சைவ, வைஷ்ணவ சமயங்கள் மீது பற்றுக் கொண்ட மானிடர் பலர் இருப்பதையும் அதேநேரம் இந்தச் சமய வேறுபாடு அவர்கள் மத்தியிலும் ஒரு தீவிரமான வேகத்தைக் கொண்டிருக்கின்றது என்ப தைக் கண்டு அதிர்ந்து போனேன்.

டு இலண்டன் 2004
அறம் செய்மின் ாதயாளன் திருவருள்”
திருமந்திரத்தில், ஆதிப் பிரானும் அணிமணி வண்ணனும் ஆதிக் கமலத்து அல்மிசை யானும் சோதிக்கில் மூன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்றுஎனார் பேதித்து உலகம் பிணங்குகின்றார்களே.
என்று கூறுவதைக்கூட இவர்கள் கருத் திற் கொள்ளவில்லையே என்று மனம் புழுங்கினேன். உருத்திரனும் திருமாலும் பிரமனும் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் எனும் தொழில்களால் வேறுபட்டாலும் மூவரும் ஒருவரே என்பதை மனதார ஏற் றுக்கொள்ள வேண்டும் என திருமூலர் கூறுகின்றார்.
நான் சைவனென்று பெருமைப்படுவ திலோ அல்லது நான் வைஷ்ணவன் என் பதில் பெருமைப்படுவதிலோ எவ்வித மான பலனுமில்லை. ஒருசில சைவர்கள் இராமாயணம், மகாபாரதம் படிப்ப தையே தவறு என்று நினைக்குமளவுக்கு அதிதீவிரப் போக்குக் கொண்டிருப்பது இன்னும் பாதகமான விடயமாகும். நாத வடியான நாயகன் எல்லாவற்றுக்கும் அப் பாற்பட்டவன். சிவன்முதல் மூவரொடு ஐவர் சிறந்த அவைமுதல் ஆறிரண்டு ஒன்றொடுஒன்றாகும் அவைமுதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்கச் சவைமுதல் சங்கரன் தன்பெயர் தானே.
என்று திருமந்திரத்தில் கூறப்பட்டுள் ளது. இது ஒரு அழகான கணக்கு. சிவன் மூலப் பரம்பொருள். இவனே பிரமன், திருமால், உருத்திரன் என்னும் மூவரொடு போற்றத்தக்க ஐவராக மகேஸ்வரன், சதாசிவம் என்னும் இரண்டும் சேரஐந்தா கும். இந்த ஐந்தும் ஆறு இரண்டு ஒன் றொடு ஒன்றாக (6+2+1+1) என்று பத்தா கும். இந்த ஆதார நிலைகளில் நாதமும் விந்தும் ஓங்க நிற்பதன் பெயர் சங்கரன் என்பதாகும்.

Page 88
7வது சைவ மாநா(
கடவுளைப் புரிந்து கொள்வதும் கட வுளை அடையாளம் கண்டுகொள்வ துமே மிகச் சரியான அணுகுமுறையா கும். இதனால் தான் திருமூலர், "....... ஊன் அமர்ந்தோரை உணர்வதுதானே"
என்கிறார். அத்தோடு, பரத்திலே ஒன்றாய் உள்ளாய்ப் புறமாகி வரத்தினுள் மாயவனாய் அயன் ஆகித் தரத்தினுள் தான்பல தனமையன் ஆகிக் கரத்தினுள் நின்று கழிவு செய்தானே.
என்று மிக அழகாக இறைவன் யார் என்று கூறுவதை நாம் நன்கு கவனிக்க வேண்டும்.
பூமியிற் பிறந்த நாம் எல்லோரும் இந்த உலகத்தில் இருக்கப் போவதென்னவோ சிலநாட்கள்தான். இந்தச் சிலநாட்கள் இறைவனைப் புரிந்து கொள்வதற்காகவே அன்றி வேறு எதற்காகவுமல்ல என்பதை நாம் நன்கு புரிந்துகொள்ள வேண்டும். மாறு திருத்தி வரம்பிட்ட பட்டிகை மீறும் அதனைப் பெரிதுஉணர்ந்தார் இல்லை கூறும் கருமயிர் வெண்மயிர் ஆவதும் ஈறும் பிறப்பும் ஓர்ஆண்டெனும் நீரே.
என்பதைப் புரிந்து அதன்வழி நடத்தல் வேண்டும். அதாவது சிக்கு இல்லாமல் இழை நெருடாமல் ஒழுங்குபடுத்திக் கரை போட்ட பட்டு உடை கிழிந்து போகும். இந்த உண்மையைப் பலரும் முழுமையா கப் புரிந்து கொண்டதாகத் தெரிய வில்லை. இதைப் போலவே கருத்திருந்து காணப்பட்ட கறுப்பு நிறமுடையதாயி ருந்த கரியநிறத் தலைமுடி நரைத்து வெள் ளையாவது போல இந்த உலகில் இறப் பதும் பிறப்பதும் ஒரு சிறிது காலமே என்பதை உணர்வீர்களாக. ஆக மொத் தத்தில் இந்தச் சிறிது காலத்தில் நாம் என்ன செய்யவேண்டும் என்பதைக்கூட திருமூலர் பெருமான் மிக அழகாகக் காட் டியுள்ளார். ஆம்விதி நாடி அறம்செய்மின் அந்நிலம் போம்விதி நாடிப் புனிதனைப் போற்றுமின் நாம்விதி வேண்டும் தென்சொலின் மானிடர் ஆம்விதி பெற்ற அருமைவல் லார்க்கே.

தி இலண்டன் 2004
பிறவிப்பயன், பிறப்பின் நோக்கம் பிற ருக்கு உதவுவது. எனவே அந்த நல்வழியை விரும்பி ஏற்று நல்லது செய்யுங்கள். இறை வனைப் போற்றுங்கள். இறைவனைப் பிரித்துப் பார்க்காது அர்த்தமற்ற விதத் தில் சமயங்களை உருவாக்காது நல்லது செய்யுங்கள்.
நான் ஒரு இந்து என்று சொல்வது தவறு என்கிறார்கள். இந்து என்பது சமய ஒருமைப்பாட்டை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட குறியீட்டுச் சொல்லே! நான் ஒரு சைவன்! நான் ஒரு வைஷ்ணவன் என்று சொல்லிப் பேதங் களை வளர்ப்பதைவிட நான் ஒரு இந்து என்று சொல்லி ஒருமைப்படுதல் சாலவும் சிறந்ததே!
இறைவனானவன் கால எல்லையைக் கடந்தவன். எங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற உன்னதங்களும் அவனே. மண்அளந் தான்மல ரோன்முதல் தேவர் எண்அளந்தின்னும் நினைக்கிலார் ஈசனை விண்அளந்தான்தன்னை மேல்அளந்தார் இல்லை கண்அளந்த எங்கும் கடந்து நின்றானே!
என்று திருமூலர் அவர்கள் கூறுவதை நாம் ஆழ்ந்து நோக்க வேண்டும்.
காலனை வென்ற காலகாலனாகவும், தேவர் வணங்கும் தேவனாகவும் இருள் அழித்த ஒளிச் சோதியானவனாக இருக் கின்றவனையும் மூவர்க்கும் தேவனாகவும் தாயினும் இனியனாகவும் எல்லாரும் தொழும் இறைவனாகவும் விண்ணாகவும் மண்ணாகவும் சுயம்பான சோதிச் சுபட ராக இருப்பவனாகவும் எங்கள் உள்ளமே உறைவிடமாக உள்ளவனாகவும் வெறு மனே சைவம் வைணவம் என்கின்ற பிரிவு களுக்குள் அடக்கி வைக்கும் அர்த்தமற்ற குறுகிய நோக்கங்களைவிட்டு வெளியே வாருங்கள் என்று மனப்பூர்வமாகக் கேட் டுக்கொள்கின்றேன்.

Page 89
7வது சைவ மாநா
சுவாமி விவேகானந்த/
தலைப்பு மிகவும் பெரியது, நேரமோ மிகக் குறைவானது. இந்துக்களின் சமயத் தைப் பற்றிய ஒரு முழுமையான ஆராய்ச் சியை ஒரு சொற்பொழிவில் நிகழ்த்துவது என்பது முடியாதது. எனவே உங்களிடம் நான் நம் சமயத்தின் மிகச் சிறந்த கருத் துக்களை என்னால் எவ்வளவு எளிய மொழியில் சொல்ல முடியுமோ அவ்வ ளவு எளிய மொழியில் பேசுகிறேன்.
நம்மை நாம் இப்போது நாகரீகமாக அழைத்துக் கொள்கின்ற இந்து' என்ற வார்த்தை அந்தப் பொருள் முழுவதையும் இழந்துவிட்டது. ஏன் என்றால் இந்த வார்த்தை ஆரம்பகாலத்திலிருந்து சிந்து நதிக்கு மறுபக்கத்தில் வாழ்ந்தவர்களைக் குறிப்பதற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்ட வார்த்தை. இந்தப் பெயர், பழங்காலப் பாரசீகர்களால் இந்து என்று கொலை செய்யப்பட்டுவிட்டது. அதன்பிறகு சிந்து நதிக்குக் கிழக்கே வாழ்ந்த மக்கள் அனை 6/(5G/O g) ig/ 676ia/ (e)adió5/7/ / / /7/f கள். இவ்வாறாக இந்தச் சொல் நம்மிடம் வந்தது. முகமதியர்களின் ஆட்சியின் போது இந்தப் பெயரை நாம் நமக்கு வைத் துக் கொண்டோம். இந்தப் பெயரைப் பயன்படுத்துவதால் எந்த விதமான தீமை யும் இல்லை. ஆனால் நான் முன்பு சொன்னதுபோல் அது தனது பொருளை இழந்துவிட்டது. ஏனென்றால் தற்காலத் தில் சிந்து நதிக்கு இந்தப் பக்கத்தில் வாழ் கின்ற எல்லா மக்களும் பழங்காலத்தைப் போல ஒரே மதத்தைப் பின்பற்றவில்லை. எனவே, இந்தச் சொல் தற்பொழுது இந் துக்களை மட்டும் குறிக்கவில்லை. முகமதி யர்களையும், கிறிஸ்தவர்களையும், சம ணர்களையும் இந்தியாவில் வாழும் மற் றச் சமயத்தவரையும் குறிக்கிறது. எனவே

டு இலண்டன் 2004
ரின் சொற்பொழிவுகள்
87
இந்து என்னும் வார்த்தையை நான் பயன் படுத்த முடியாது. அப்படி என்ற7ல் எந்த வார்த்தையைப் பயன்படுத்துவது? வைதீ கர்கள் - வேதத்தைப் பின்பற்றுபவர்கள் என்பதையோ அல்லது அதைவிடத் தெளிவாக வேதாந்திகள் - வேதாந்தத் தைப் பின்பற்றுபவர்கள் என்ற சொல் 606 L / / /u/6677 Gég56/77 b.......
A ) APநம் சமுதாயத்தின் முக்கியமான கருத்துக்களை, கொள்கைகளை உங்கள் முன் கொண்டுவர நான் முயன்றேன். இப் போது அதைப் பயிற்சி செய்வது பற்றியும், செயல்முறைப்படுத்துவது பற்றியும் சில வார்த்தைகளைச் சொல்கிறேன். இந்தியா வில், இப்போதுள்ள சூழ்நிலைப்படி பார் த்தால் பல சமயப் பிரிவுகள் இருப்பதை இயல்பாகவே காணமுடிகிறது. இந்தியா வில் பல்வேறு உட்சமயங்கள் இருப்பதை மிகத் தெளிவாக வெட்ட வெளிச்சமாக நாம் காண்கிறோம். அதே நேரத்தில் இவையாவும் ஒன்றுக்கொன்று தங்க ளோடு போரிட்டுக் கொள்ளாத விசித்தி ரத்தையும் காண்கிறோம்.
சைவர்கள், ஒவ்வொரு வைணவனும் நரகத்துக்குப் போகிறான் என்று சொல்வ தில்லை. ஒவ்வொரு சைவனும் நாசமா கப் போகிறான் என்று வைணவர்களும் சொல்வதில்லை. சைவன் இது என் பாதை, உங்களுக்கு உங்கள் பாதை இருக் கிறது. முடிவில் நாம் இரண்டு பேருமே ஒன்றாகப் போகிறோம்’ என்று கூறு கிறான். இந்தியாவில் உள்ள எல்லோரும் இதை அறிவார்கள். இது இஷ்ட தெய்வம் என்னும் கொள்கையாகும். பல்வேறு வடிவங்களில் கடவுளை வழிபடுவது என் பது மிகப் பழங்காலத்திலேயே ஏற்றுக்

Page 90
7வது சைவ மாநா
கொள்ளப்பட்டதாகும். பல்வேறான மன நிலைக்குப் பல்வேறான வழிபாட்டு முறை கள் தேவை என்பதும் கூட ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. நீங்கள் கடவுளிடம் வருகிற வழி எனக்கு ஏற்ற வழியாக இல்லாமல் போகலாம். ஒருவேளை என் னைத் துன்புறுத்தும் வழியாகக் கூட இருக்கலாம். எல்லோருக்கும் ஒரே வழி என்னும் கொள்கை துன்பம் தருவதாகும். அது பொருளற்றது; முழுக்க முழுக்கத் தவிர்க்கப்பட வேண்டியது.
உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஒரே சமயக் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, ஒரே மாதிரியான வழியைப் பின்பற்றினால் உலகம் முழுவதற்கும் துன்பமே வந்து சேரும். அப்போது எல்லாச் சமயங்களும், எல்லாக் கொள்கைகளும் அழிக்கப்பட்டு
SWAML VIVEKAN
Swami Vivekananda enjoyed the sea
voyage back to India, relaxing from his Strenuous activities in the West. But his mind was full of ideas regarding his future plan of work in his motherland.
There were on the boat, among other passengers, two Christian missionaries who, in the course of a heated discussion νιith the Swami, lost their tempers and Savagely criticized the Hindu religion. The Swami walked to one of them, seized him by the collar, and said menacingly, "If you abuse my religion again, I will throw you overboard.'
"Let me go, sir', the frightened missionary apologized, "I'll never do it again".
Later, in the course of a conversation with a disciple in Calcutta, he asked, "What

தி இலண்டன் 2004
விடும். வாழ்க்கையின் அடிப்படையே வேற்றுமைதான். அது முழுவதுமாக அழிந்தால் படைப்பே அழிந்து போகும். சிந்தனையில் பலவகையான வேற்றுமை கள் இருக்குமானால்தான் நாம் வாழ் வோம். வேற்றுமைகளுக்காக நாம் சண் டையிடத் தேவையில்லை. உங்கள் வழி உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும், ஆனால் எனக்கு நன்றாக இருக்காது. என் வழி சமஸ்கிருதத்தில் என் இஷ்டம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. நாம் ஒவ்வொருவ ரும் நமக்கென்று தனியான இஷ்டத்தைப் பெற்றிருக்கிறோம். அப்படி இருந்தும் உல கத்தில் உள்ள எந்தச் சமயத்துடனும் நாம் சண்டையிடுவதில்லை. இதை நன்றாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ப
VANDA'S ANGER
would you do if someone insulted your mother?” The disciple answered, "I would fall upon him, sir, and teach him a good les
yy
SOIl.
"Bravo!” said the Swami. "Now, if you had the same positive feeling for your religion, your true mother, you could never See any Hindu brother converted to Christianity. Yet you see this occurring every day, and you are quite indifferent. Where is your faith? Where is your patriotism? Every day Christian missionaries abuse Hinduism to your face, and yet how many are there amongst you whose blood boils with righteous indignation and who will stand up in its defense?”
Source: A Biography by
Swami Nikhilananda
Advaita Ashrana

Page 91
7வது சைவ மாதா
இன்னும் ஏன் இந்த
தமிழரசி சிவபாதசுந்:
W இன்று நாம் மனிதர்களின் கடவுட் கொள்கையை "மதம்’ என்று அழைக்கின் றோம். மதம் என்ற சொல் சங்கத் தமிழ் நூல்களில் அழகு, வலிமை, செருக்கு என்ற கருத்திலேயே வருகின்றது. முதன் முதலில் மதம் என்ற சொல்லை மாணிக்க வாசகரே கடவுட் கொள்கையாகப் போற் றித் திருவகவலில்,
*சமயவாதிகள் தம் தம் மதங்களே அமைவதாக அரற்றி மலைத்தனர்” எனக்குறிப்பிடுகின்றார். இவருக்குமுன் ‘சமயம்’ என்ற சொல்லை கடவுட்கொள் கையாக கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண் டைச் சேர்ந்த சீத்தலைச்சாத்தனார் தாம் இயற்றிய மணிமேகலையில் ‘சமயக்கணக் கர் அறம் கேட்ட காதையில்’ உபயோகிக் கின்றார்.
இதிகாசகாலத்திற்கு முன்பிருந்தே சி வழிபாடு தமிழரிடம் இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்கள் 'மதம்’ என்றோ ‘சம யம்’ என்றோ அதனை அழைக்கவில்லை. அது ஏன்? நாமே சமைத்துச் சாப்பிடும் போது அதனை விருந்து என்கின்றோமா? இல்லையே. உறவினரோ, நண்பரோ வந்து உண்டால் அதனை விருந்து என் கின்றோம். அதுபோல் தமிழ் தனிமொழி யாயும், ஒரே கடவுட் கொள்கையுடனும் இருந்தபோது மதம் என்றோ, சமயம் என்றோ அழைக்க வேண்டிய தேவை அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை.
தமிழர்களாகிய திராவிடர்களை நோக்கி ஆரியமும், ஆரியக் கடவுட் கொள்கையும் இந்தியாவின் வடக்கே இருந்துவந்தது. இதனை இலங்கைவரை பரப்பியவர்கள் ஆரிய முனிவர்களும் அவர்கட்கு துணைநின்ற இராம இலட்சு

டு
இலண்டன் 2004
உறக்கம்?
LDתעש
மணருமே. தமிழரிடம் கொலைவேள்வி செய் யும் பழக்கம் இருக்க வில்லை. அந்நாளில் யாகங்கள் செய்தவர்
கள் வடநாட்டினரே. இவை அசுவமேத யாகம் முதலாயின. இதனை அவர்கள் புனித வேள்வி என்றும், அக்கொலை வேள்வியைத் தடுத்தவர்களை அரக்கர் என்றும் அழைத்தனர். இத்தகைய கொலை வேள்வி செய்தவர்கள் அரக்கர் களா? தடுத்தவர்கள் அரக்கர்களா? இராம, இலட்சுமணர் துணையுடன் முனி வர்கள் செய்த கொலைவேள்வி காட்டு மிராண்டிச் செயல் அல்லவா?
இராம, இலட்சுமணர்களால் கொல் லப்பட்டவர்களில் திரிசிராவும் ஒருவன்.
'திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும்" எனக் கம்பர், இராம பாணத்தால் திரிசிரா இறந்ததை அமெரிக்க இரட் டைக் கோபுரம் சரிந்தது போல் அங்க லாய்க்கின்றார். சிகரம் என்று சொல்வ தில் இருந்து அவனது உயர்வை, மேம் பாட்டை எமக்குக் காட்டிச் சென்றுள் ளார். இவன் இராவணனின் தாய் கைகசி யின் தங்கை மகன். திரிசிரா ஆண்ட இடம் இன்றும் அவன் பெயராலே அழைக்கப்படுகின்றது. அதுவே தமிழகத் தின் திரிச்சிராப்பள்ளி. இவனை மட்டு மல்ல,
'கோல மாமலரொடு தூபமும்
சாந்தமும் கொண்டு போற்றி வாலியார் வழிபடப் பொருந்தினார்’ எனச் சம்பந்தரும்
'வாலியார் வணங்கி ஏத்தும்
திருவையாறு அமர்ந்த தேன்'

Page 92
7வது சைவ மாநாடு
என நாவினிக்க நாவுக்கரசரும் தமது தேவாரங்களில் சொல்லி மகிழும் வாலி யை, இராமர் மறைந்திருந்து கொன்றார்.
ஈழத்தமிழர் வரலாற்றிலே முதன் முத லில் மதமாற்றத்தைச் சாடிய சான்றோன் இராவணனே. திருமுறைகள் போற்றும் இராவணன் சைவன் என்பதற்கு அவன் பாடிய சிவதாண்டவ தோத்திரமும், சாம கீதமுமே சாட்சி.
இராமேஸ்வரத்தில் இராமர் ஆலமர நிழலில் இருந்து ஆகமங்களை ஆராய்ந் தார். ஆலமரப் பறவைகளின் சத்தம் அவ ரது ஆராய்ச்சியைத் தடைசெய்தது. அத னால் அவர் பறவைகளைக் கொன்று பறவைகள் எழுப்பிய சத்தத்தை அடக்கி னார் என்று ஆழ்வார்கள் விதந்துரைக்கி றார்கள். சீதையை சிறைமீட்க இராமேஸ் வரம் வந்தவருக்கு ஆகம ஆராய்ச்சி எதற்கு? மதபோதனை ஆளர்களுக்கே அது தேவையானது. அது மட்டுமல்ல, விபீடணனை வைணவர்கள் ஆழ்வார் என்றழைப்பதும், “விபீடண சரணாகதி” வைணவ மதக் கருப்பொருளாக இருப்ப தும், இராமர் திராவிடர்களை மதம் மாற் றவே தெற்கே வந்தார் என்பதை உறுதி செய்கின்றன. இராமர் சிவபூசை செய் தார். ஏனெனில் பழம்பெரும் சிவபக்தர் களான வாலியை, இராவணனைக் கொன்ற பாவம் தொலையச் செய்ததாக பல இடங்களில் தேவாரம் செப்புகின்றது.
"தென்னிலங்கைத் தசமுகன் பூவியலும் முடி
பொன்றுவித்த பழி போயற”
இராமேஸ்வரத்தில் இராமர் சிவலிங் கம் ஸ்தாபித்ததை, சம்பந்தர் தமது மூன் றாம் திருமுறையில் சுட்டுகிறார்.
இராமர் ஆரியக் கடவுட் கொள் கையை இலங்கை வரை பரவச் செய்த
90

இலண்டன் 2004
பின்னர் ஆரிய, திராவிடக் கடவுட்கொள் கைகள் ஒன்றுசேர்ந்து இந்துமதம் உண் டானது. அந்த இந்து மதம் கொலை வேள்வியைத் தடுக்கவில்லை. இந்துவா கப் பிறந்த புத்தர், அரச வாழ்வையும், மனைவி மக்களையும் துறந்து வேள்விக ளைத் தடைசெய்தார். அவரது கொல்லா அறக்கொள்கையே பின்னாளில் பெளத்த மதம் ஆகியது.
புத்தரைவிடக் கடுமையாக உயிர்க் கொலையை எதிர்த்த "மாவீரர்’ இந்து மதத்தில் இருந்த சைவ மதக் கொள் கையை ஆதரித்தார். ஆதலால் சமணம் தமிழகத்தில் நிலைத்தது. புத்தரும், மாவீர ரும் இந்துவாகப் பிறந்து, இந்துமத தத்து வத்தைச் சாடியவர்களே. இவர்கள் பெய ரைக்கூறி இவர்களுக்குப் பின்வந்த பெளத் தரும், சமணரும் பிறமதத்தவரைத் துன்பு றுத்தியதால் தமிழர்கள் அம்மதங்களை வெறுத்தனர். இவ்விரு மதங்களைச் சாட திருஞானசம்பந்தர் பிறந்தார். அந்நாளில் சைவமும், தமிழும் நலிந்து கிடந்ததை,
“வாயிருந்தும் தமிழே படித்தாளுறா ஆயிரம் சமணும் அழிவாக்கினான்"
என நாவுக்கரசர் பாடி வருந்துவதில் இருந்து நாம் அறியலாம். திருஞானசம் பந்தர் தாம் பாடிய "தோடுடைய செவி யன்’ பதிகத்திலேயே 'புத்தரொடு பொறி யில் சமணும் புறங்கூற' என மூன்று வய திலேயே அவர்களை வம்புக்கிழுக்கத் தொடங்கி, 8000 சமணர்களைக் கழுவில் ஏற்றி சைவசமயத்தை நிலைநாட்டினார்.'
நல்லியல் ஞானசம்பந்தனும் நாவுக்கரையனும் பாடிய நற்றமிழ் மாலை சொல்லியே
சொல்லி ஏத்துகப்பானை' என்ற சுந்தரர் தேவாரம், சம்பந்தர் காலத்தில் மீண்டும் தமிழ்பாமாலை பாடி

Page 93
7angsi soosFeanu LonTIBIT
அர்ச்சித்தல் தொடங்கி அது சுந்தரர் காலத்திலும் நடந்ததிற்கு சான்றாகிறது.
எட்டு வயதான ஆதிசங்கரர் பிறமதங் களைச்சாடி மாயாவாத பிரசாரத்தை சுழற்காற்றுப்போல் நாடெங்கும் செய் ததை மாணிக்கவாசகர்,
“மிண்டிய மாயா வாதமென்னும் சண்ட மாருதம் சுழித்தடித்தார்த்து” என்கின்றார். இவ்வாறு காலத்துக்குக் காலம் மதமாற்றச் சாடல்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது. புதிய கொள் கைகள் உருவாகவும், அதனால் மதமாற் றம் ஏற்படவும் காரணம் என்ன? எமது மதக்கொள்கையில் இருக்கும் மூடநம்பிக் கைகளும், பல முரண்பாடுகளும், எவருக் கும் புரியாத மொழியில் எமது மதக் கொள்கைகளைப் பேணுவதுமே. இதனை உணர்ந்த சுவாமி விவேகானந்தர் மதச் சண்டைகளுக்குக் காரணம் சமஸ்கிருத மொழியே, சமஸ்கிருத மொழிநூல்கள் தொலைந்து போனால் இப்போராட்டங் களும் தொலைந்து போகும் என்றார்.
இங்கு கோயில் ஒன்றில், கோயில் அர்ச்சகர் அர்ச்சனை செய்து கொண்டி ருந்தார். கண்மூடிக்கேட்டேன். தொலைக் காட்சியில் நீங்கள் செய்தி பார்க்கிறீர்கள். செய்தியாளர் தமிழைக் கொலை செய்கி றார். நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? தொலைக்காட்சியை நிறுத்துவீர்கள். அன்றேல் வேறொரு நிகழ்ச்சியைப் பார்ப்பீர்கள். கோயிலில் அதைச் செய்ய முடியுமா? நான் இளவயதில் சமஸ்கிருதம் கற்றபோது ஆசிரியர் கூறினார். செந்தமி ழும் நாப்பழக்கம் என்று கூறுவது தவறு. எந்த மொழியும் நாப்பழக்கமே. அதிலும் சமஸ்கிருதம் - மறைமொழி ஆதலால் அதனை உச்சரிக்கும் போது முறையாக
உச்சரிக்க வேண்டும். அல்லது கும்பகர்

டு இலண்டன் 2004
91
ணன் நித்திய வரம் வாங்கப் போய் நித்திரா வரம் வாங்கிய கதையாய் முடி யும் என்று. அதன் உண்மையை அன்று உணர்ந்தேன்.
அது அர்ச்சகர் தவறு அல்ல. எமது தவறே. நாமோ கோயில் பொறுப்பாளர் களோ, சமஸ்கிருதம் அறிந்திருந்தால் இப் பிழைகளை உணரமுடியும். அநேகமான மந்திரங்கள் ஒலிநாடாவாகவும், ஒலித்தட் டாகவும் வெளிவருகின்றன.
பெரும்பாலும் அவற்றிற்கு ஆங்கிலத் தில் கருத்தும் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே பக்தர்களுக்கு கோயிலில் அர்ச்சனை செய்யும் மந்திரங்களையும், அதன் கருத் துக்களையும் எழுதிக் கொடுத்தால் அவர் கள் எல்லோரும் படித்துப் பயன் அடை வார்களே. இதனை இலண்டன் திருக் கோயில்கள் ஒன்றிய நிர்வாகிகள் செய் வார்களா?
எல்லா மதங்களும் உண்மைதான். ஆனால் ஒரு மதமும் முழுமையானது இல்லை. இந்த உண்மை எம்மில் பலருக்கு நன்கு தெரியும். இருந்தும் இன்னும் ஏன் இந்த உறக்கம் நமக்கு? எமது மதக் கொள் கையின் முரண்பாடுகளை, மூடநம்பிக் கைகளை களைந்து எறிந்தால் என்ன? ஒவ்வொரு சைவ மாநாடு நடக்கும் போதும் அடுத்தடுத்த மாநாட்டின் முன் இந்தக் கொள்கையை இப்படிச் சீர்திருத் துவது என முடிவெடுத்து, அதைச் செயற் படுத்தினால் சைவ மாநாடு நடத்துவதில் உபயோகம் இருக்கும். நாம் அப்படிச் சீர் செய்யாவிட்டால் இன்றைய எமது மதக் கொள்கையைச் சாட யாரோ ஒருவர்
நிச்சயம் வருவார்.

Page 94
7வது சைவ மாநாடு
சைவத்தமிழ்ப் பேச்சுப் போட்
இரண்ட
கீர்த்தனா சர்வேஸ்வரசர்மா கபினுஜா பூர்
பிரிவு - 5 சிபி ஆனந்தராசா மயூரி சிவகு
 
 
 

இலண்டன் 2004
டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள்
ாமிடம் மூன்றாமிடம்
சாகித்தியா சிவபாலன்
7 ܚܙܝܼ :
பிரிவு - 2 சுதாகர் அனுஷ்கா சண்முகராஜா
- 3 பிரிவு - 3 த்தினசிங்கம் சனாதனன் விக்னேஷ்வர ஐயர்
- 5 பிரிவு - 5 ருநாதன் சுரேக்கா சிறீஸ்கந்தராஜா

Page 95
*வது சைவ மாநா
சைவ-ஆங்கிலப் பேச்சுப் போ
முதலாமிடம் இரண்ட
பிரிவு - 1 Lirf பிரித்தி பவித்திரா மகேந்திரன் விதுரசன் கே
ஜதுர்ஷி விக்கினேஸ்வரன்
பிரிவு - 3 நிகேதன் சத்தியலிங்கம்
பிரிவு - 4
துவாரகா
பிரிவு - 5 Lirf ஹரிஹரன் குகநேசன் ஜனனன்
 
 
 
 
 

டு இலண்டன் 2004 ாட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள்
டாமிடம் மூன்றாமிடம்
பிரிவு - 3 ரம்யா பிரேம்குமார்
பிரிவு - 4 வித்யா பிரேம்குமார்
Trophies for the Children Competition were donated by the children of the Late Mr. A.T.S. Ratnasingam Founder of the ଈy - 5 Sri Ghanapathy Temple நந்தகுமார் Wimbledon in His Memory
43

Page 96
*வது சைவ மாநாடு
திருமுறை ஒதற் போட்டிய
முதலாமிடம் இரண்ட
பிரிவு - 1
பிரிவு - 2
நிதர்சன் சத்தியலிங்கம்
கீர்த்தனா சர்வேஸ்லி
மிதிலா வரராஜன் Fair
J.
 
 
 
 
 

இலண்டன் 2004
பில் வெற்றி பெற்றவர்கள்
ாமிடம் மூன்றாமிடம்
பிரிவு - 1 பகுமாரசர்மா சாகித்தியா சிவபாலன்
பிரிவு - 2 ஆதிரை ஞானசம்பந்தன்
- 3
ாவிவர்மன்
::
பிரிவு - 4
நர்மதா நேருகா " கோதண்டபாணி ஜெயந்திநாதன்

Page 97
7வது சைவ மாதா
English Spe Group l.
Kisam Parannaku maram
Bawani Thira Withushanan
Group 2
Mayurika Selvalingam Harini Thevarajan
Mathusan Su Jathurshi Vig
Nitharsan Sathiyalingham Ramana Arul Aathirai Gnansampanthan Sahithiyan Si
Group 3.
Branavan Kirupakaran Ramya Premkumar
Janakan Amb, Keethana Sa
Nihethan Saththiyalingam Sahana Sairal Poorani Kuhanesan Krishnawi Ra Sahana Gnanasambanthan Abbirami We
Group 4.
Keerthama Sarweswara sarma Karunakaran Selvalingam Withya Prenkumar Nirubasingam Vijayarajasingam
Suhanthi Siy; Priyankan Ra Nirupa Gnant HaTTi Siwanes
| HarryharTan Kuganesan
Group 5 | Jananan Nanc
Tamil Spee
Group 1
Hishanth Paramakumaran Siyamala Srikanth
Janushan Siw; Sahiththiya S Abiran Eeswa
Group 2 Mayurika Selvalingam Mathusan Sul Nitharshan Saththiyalingam Anushka Sha"
Croup 3 Branawan Kirubakaran Sanathanan W Ranya Premkumar Kiruthika Ga
Group 4
| Aathithya Athawan
Keerthama Sarweswara Sarma Kabinuja Neethawarajah
| Mathurameena Thirawiyarajah
Ashok Amirthalingam Mayuri Sivagurunathan
Cheran Aman | Prasanna Jeya Lakshana Rag Kamsika Par:
Group 5 Chibi Ananth
Surcka Sriska

தி இலண்டன் 2004
ch
wiyarajah Kethiswaranathan
Preethi Pawith ra Mahendiran
hagar Anushka Shanmugarajah TSWETT Maathini Thirawiyarajah jothichanthiran Suntha Tamma Maheshwaran wabalan
alakan Tharshanaa Thambu
irathan Arjun Senthilnathan
han Anchala Siwanesan jeswaran Siwanya Siwanayagam nuku nar Sujan Selvanathan
kumar Shibanee Siwanayagam jeswaran Parthiban Thiraviyarajah endran Thuwaraka Thambaya
O
lakumar
ch
a nesakamthan Preethi Pawlithra Mahen thiran iwapalan Warshihan Pratheeban
ramurthi
hagar Withusha Wijayakumar mugarajah
igneswara Sarma
Thenuja Rathsinasingam
1esharajah Joyance Alosiyas
harajah Sinthujah Sriskantharajah thewa Yudi Ahalya Alosiyas
L Thuvaaraka Thambaiya TlGSWaTAI
rajah Yokat heeban Srikanthan
ntharajah

Page 98
7வது சைவ மாநாடு
Participants 2
Thirumurai Oth
Group 1 Piraveenan Kirupakaran Shiyamala Srika Sarangan Jeyathasan Sakishnan Balal Ajay Balakrishnan Lakshayan Bala Ajitha Balakrishnan Thilakshan Vig Kisan Paramakumaran Thilakshi Vigne
Group 2 - Piraveena Kirupakaran Mathusan Sutha Lalana Sarvesvarasarma Jathurshi Vigne Aksanya Arunthawaraasa Ramana Aruljot
Arthee Nakaratnam Harini Thevarajan
Athithan Raviva Ananth Aarumu
Nitharsan Sathiyalingham Sahithiyan Sival Aathirai Gnansampanthan Anushka Shanm Subamathi Sivaneswaran Maathini Thirav Suthagar Sivaneswaran Thiivika Puvent
Group 3
Piranavan Kirupakaran Gobikan Jeyanthinathan Nishalini Raveenthiran
Piranavan Raviv Sinthujan Gunar Abirami Venuku
Thulashi Raveenthiran Tharshana Thamr Sahana Gnansampanthan Sanathanan Vig Mathangi Uthayakumar Thakees Tharma Vaitheki Sivaneswaran Krishna Kothand Brindha Balakumar Saiganesh Mahe Jeevapriya Sokanathan Vithuran Vijaye Sivajanani Suresh Kiruthika Ganes
Group 4 Keerthana Sarveswarasarma Niruba Gnanentl Bagiirathi Gunaratnam Ramiya Ramesw Kabinuja Srithavarajah Ninthiya Rames Mathuramina Thiraviyarajah Narmatha Kotha
Anujeyan Tharmaseelan
Harini Vijenthir
Group 5 Sangeetha Paackianathan Sinthusa Santhir Saththiya Paackianathan Vaishnavi Balac Sahaana Suthakaran Sangeetha Sivan Mithila Vararajan Mohana Aiyaku

இலண்டன் 2004
004
al
Sahithya Sivabalan
laf Vithushanan Kethiswaranathan kumar Anan Vijayakumar leSW22 Pirithi Pavithra Mahendiran SW22 Ramiyan Kesavan
gar Kirushan Sivanathan
Waa Yashvini Thambu hichanthiran Shananthiya Vigneswara Aiyar ΠΠ8Π Vithusha Vijayakumar gasami Suntharamma Maheshwaran
alan Srinithi Aravinthanathan ugarajah Pirakruthy Nagulenthiran iyarajah Lakshika Thavarajah hiranathan Shanmugan Sritharan
TM Vithya Nanthakumar
'ala Kowshalya Sriskantharajah atmann Anchala Sivanesan
la Mayoori Sivakanthapu
hbu Abira Sivalingham neswara Aiyar || Arani Sivagurunathan
rajah Tharmika Rajaratnam lapani Piriyanga Kesavan
SW2 Virupan Nanthakumar nthiran Nithilan Sritharan
harajah
miran Nivetha Navaratnarajah
"22 Sinthuja Sriskantharajah Waa. Thanushiya Thangavel ndapani Jeyakovarthan Sivasubramaniam
Ո
apalan Ahilan Gnanasekaran hanthiran Vinotha Sivagnanam
eS2 Mathanraj Vivekananthan timurukaiya Abbirami Rajamanoharan

Page 99
7வது சைவ மாநா தேனை மிஞ்
நீதியரசர் ச. மோகன்
"போற்றி என்பார் புனிதன் அடி போற்றி என்பார் அசுரர் புனிதன் அடி போற்றி என்பார் மனித புனிதன் அடி போற்றி என் அன்புள் பொலியவைத் தேனே"
- திருமந்திரம்.
தேன் சுவையை மிஞ்சும் தேவாரப் பதிகங்கள் நமக்கு உணர்த்தும் பாடம் இதுதான்.
திருமுறைகளின் அடிப்படையே 'அன்பே கட வுள்' இறைவன் அன்பே வடிவானவன். அன்பு பேணு தல்தான் திருமுறையின் நெறி. பரம்பொருளை அடைய அன்பே வழி.
திருமுறை
திருமுறை" என்ற சொல், திருவை அடையச் செய்யும் நூலுக்குப் பெயராயிற்று. 'திரு” என்பது சிவம். 'சிவமே பெறும் திரு எய்திற்றிலேன்' என்பது மணிவாசகர் திருவாக்கு. அவர் சிவத்தைத் திரு” என்றே குறிப்பிடு கிறார்.
'திரு” என்ற சொல்லுக்கு உண்மை, அறிவு, ஆனந்தம் என்ற மூன்று பொருள்கள்.
சிவபரம் பொருளைச் சச்சிதானந்த வடிவமாகக் காட்டுகின்றன ஞான நூல்கள்.
சத் - உள்ளது, சித் - அறிவு, ஆனந்தம் - இன்பம்.
இம்மூன்றையும் உடையது எதுவோ அதுவே உண்மைத் திரு' எனப்படும். 'சத்' என்பது சிவம். ‘சித்” உமாதேவி. 'ஆனந்தம்’ என்பது முருகன். எனவே உண்மை, அறிவு, இன்பம் இம்மூன்றும் நிறைந்ததே முழுமையான பரம்பொருளாகும்.
இப் பரம்பொருளை அடைய வழி கூறும் நூலே திருமுறை. "முறை' என்ற சொல், நூல் பொருளில் கந்தபுராணம் அருமையாகக் கூ றுகிறது.
இறைநிலம் எழுதுமுன் இளைய பாலகன் முறைவர வேன்என முயல்வது ஒக்குமால்"
என்பது கந்தபுராண அவையடக்கப் பாடல் பகுதி.
தேவாரம்
இத் திருமுறைகளுள் சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர் பாடல்களைத் தேவாரம்' என்று அழைக்கிறோம்.
சங்க காலத்திற்குப் பிற்பட்ட நாயன்மார் காலத்தே, பக்தி என்னும் பெருவெள்ளம் இத் தமிழகமெங்கணும் பாய்ந்தது.

2060 قاعدہ 252 சும் தேவாரம்
ா, சென்னை, தமிழ்நாடு
இன்பத் தமிழை, தெய்வீக வீறுடைய நற்றமிழாக
அறமலி செந்தமிழாக,
தெய்வமாத் தமிழாக மாற்றி,
மூவர் தமிழ், தமிழகமெங்கணும், திருக்கோவில் களிலும், திருவீதிகளிலும் முழங்கிற்று; இதனால் சமண, பெளத்த சமயங்களின் செல்வாக்கு மங்கிற்று. தமிழ் மக்கள் வாழ்வில் சூழ்ந்திருந்த இருள் நீங்கி, இவர்கள் ஏற்றிவைத்த ஒளி படர்ந்தது. அந்த ஒளியின் நெறியில், தமிழ் மாந்தர் வாழ்வு தழைத்தது; செழித்தது; சிவநெறி பேணும் அன்புமணம் பெருகிற்று. இதுவே,
தெய்வத்திற்கு மாலை போன்றது
தேவார ஒளிநெறி
தேவாரத் திருநெறி
தேவாரப் பெருநெறி
தேவார ஒரு நெறி
“தேவ - ஆரம்' என்று இதனைப் பிரிக்கலாம்.
தெய்வத்திற்கு மாலை போன்றது. மலரை இணைத்து மாலையாகச் சூட்டுவது போல், சொற்களை இணைத்துச் சொல்மாலையால் புகழே மணமாக இறைவனுக்குச்
சூட்டப்படும் மாலை.
“தே - வாரம்" எனப் பிரித்தால் தெய்வத்திடம் அன்பை விளைவிப்பது எனப் பொருள்படும். வாரம் - அன்பு. “வாரமாய் வணங்குவார் வல்வினைகள் மாயுமே” என்பது திருஞானசம்பந்தர் திருவாக்கு.
மேலும், வாரம் - உரிமை, இறைவனுக்கும் உயிர் கட்கும் உள்ள தொடர்பை - உரிமையைத் தெளிவித்து உயிர்கள் பயன்பெற உதவும் பாடல்கள் கொண்ட நூல் என்று பொருள்படும்.
தேவாரப் பாடல்களைப் பாடப் பாட நா மணக்கி றது. சிந்தை குளிர்கின்றது; இசையும் நடனமும் ஒவ் வொரு பாடலிலும் எழுந்து விண்ணையும், மண்ணை யும் தழுவுகின்றன. அவர்கள் பாடல்களை எவ்வாறு பாடினார்கள்?
"காதலாகிக் கசிந்து கண்ணி மல்கி ஒதுவார் தமை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருள் ஆவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே"
இவ்வாறு மனிதனையும் நல்வழிப்படுத்துவதற்கு, மனம் உருகி, கண்களில் நீர் வடிய நமச்சிவாய மந்திரத் தைத் துணைகொள்ளல் வேண்டும்.

Page 100
7வது சைவ மாநா(
"சிவ சிவ எனச் சிவகதி தானே” - திருமந்திரம் நாயன்மார்கள் நமச்சிவாயத்தின் உறுதுணை கொண்டு நன்நெறி எய்தினர். பற்றற்ற நிலை வந்தது - இதயம் இறைவன் இருப்பிடம் ஆயிற்று. உள்ளத்தில் உத்தமன் குடி கொண்டான்.
"உள்ளம் பெருங் கோயில் ஊனுடம்பு ஓர் ஆலயம்”
எனத் திருமூலர் சொன்னது போல், அப்பர் அழகாகக் கூறுகிறார் "நெஞ்சமே உமக்கே யிடமாக வைத்தேன் நினையா தொருபோதும் இருந் தறியேன்”
மேலும் இயம்புகிறார்:
"காயமே கோயிலாக
கடிமணம் அடிமையாக வாய்மையே தூய்மையாக
மனமணி இலிங்கமாக தேயமே நெய்யும் பாலா
நிறைய நீர் அமைய ஆட்டி பூசனை ஈசனார்க்குப்
போற்றிவிக் காட்டினோமே”
இந்த நிலை எப்படி வந்தது என்றால், தன் னையே ழுதும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட்டார்கள். இதனால் உடல், பொருள், ஆவி அனைத்தையும் ஆண்டவன் ஆட்கொண்டான்.
அங்கத்தை மண்ணுக் காக்கி
ஆர்வத்தை உனக்கே தந்து பங்கத்தைப் போக மாற்றிப்
பாவித்தேன் பரமா நின்னை சங்கொத்த மேனிச் செல்வா
சாதல்நாள் நாயேன் உன்னை எங்குற்றாய் என்ற போதால்
இங்குற்றேன் என்கண் டாயே”
என்று அப்பர் அடிகள் பாடுகிறார். அதன் பயன் என்ன என்பதை அறிவுறுத்துகிறார்.
அல்லல் என் செய்யும் அருவினை என் செயும் தொல்லை வல்வினைத் சொந்தந்தான் என்செயும் தில்லை மாநகர் சிற்றம்பல வாணர்க்கு எல்லையில்லதோர் அடிமை பூண்டே னுக்குகே".
மணிவாசகத்தால் திருவாதவூரரும் இதைத்தான்:
அன்றே என்றன் ஆவியும்
உடலும் உடைமை எல்லாமும்
குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்
கொண்டே போதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூறு எனக்குண்டோ என்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய், பிழை செய்வாய்
நானோ இதற்கு நாயகமே.” மணிவாசகர் தீஞ்சுவையோடு பாடுகிறார்.

இலண்டன் 2004
ஏன்? கம்பன் கவினுறச் சொல்கிறானே தொடக கத்திலேயே கடவுள் வணக்கமாக:
"உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும் நிலை பெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா அலகிலா விளையாட்டு டையார் - அவர்
தலைவர்; அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே!”
நாம் இந்த உயர்நிலை எய்த, தேவராத்தை ஊன்றிப் படித்தல் வேண்டும்; உள்ளம் உருகப் பாட வேண்டும்; இனிய தேவாரத்தை இசையோடு பாட வேண்டும். இசைக்கு இசைவான் இறைவன். இசையின் வடிவம் இறை.
இலங்கை வேந்தன் பெருமை
"ஓசை ஒலி எல்லாம் ஆனாய் நீயே"
என்கிறார் நாவுக்கரசு பெருமான்.
"ஏழிசையாய், இசைப்பயனாய், இன்னமுதாய், என் தோழனுமாய்”
என்பது சுந்தரமூர்த்தியார் வாக்கு. ஆகவேதான்:
நாளும், இன்னிசையால் தமிழ் வளர்க்கும் ஞான சம்பந்தன்”
என்று பெருமை கொண்டார். ஏன்? இறைவனுக்குத் தகுதி கூறுமிடத்து:
"எம் இறை வீணை வாசிக்குமே”
என்று பெருமிதம் கொள்கிறான் யாழின் அரசன் இலங்கை வேந்தன்.
இசையாய் ஒலிநயம் எழுகிறது. ஒலிநயம் சிறந்தால் உயிர்ப் பண்பாகச் சிறப்புறும் கவிதை.
"கவிதை என்பது இசை போன்று கேட்க உகந்தது. செவிகட்குத் தக்க விருந்தளிப்பதாக அஃது இருத்தல் வேண்டும். ஆதலின் கவிதையை மதிப்பிடும் போது, செவிகட்கு இன்றியமையாமை அளிக்கவேண்டும். அவ்வாறு நோக்கினால் கவிதை உரத்துப் படிக்கப் பெற வேண்டும். அவ்வாறு படிக்கப் பெறுங்கால் இனிய உணர்வினை நெஞ்சில் விளைப்பது எதுவோ அதுவே உயர் கவிதை” என்பார் அறிஞர் பி.எச்.பி. லயோன்.
"ஆளுடைய பிள்ளையார் அமுதப் பாடல்கள், பண் கலந்து, நயம் செறிந்து, தாள அறுதிக்கேற்ற யாப்பு அமைத்து சிறக்கும் பாடல்கள் ஆதலின் இவற்றது ஒலிநய ஒழுங்கு உலகத்தாரால் உணரப்பட்டவொன் றாகும். பல்வேறு வகையான சந்த அமைப்புடன் கூடிய கலி விருத்தங்கள் இப்பாடல்கள். அச்சந்தங் களைக் கொண்ட இச்செந்தமிழ்க் கவிதைகள் 'பண்பொலிந்த அமைப்பு (Musical thought) உடையவை” என்கிறார் செஞ்சொற் கொண்டல் சிங்காரவேலன்.

Page 101
7வது சைவ LDITbiT( திருஞானசம்பந்தர்
“ஞானச் சிறு குழவி திரு நெறிய தமிழைப் பொழிய வந்த இளம் தமிழ் ஞாயிறு."
சிந்தையை சிவமாக்கி திருவருளோடு வளர்ந்தார். சென்ற இடமெலாம் திருவருளைக் கண்டார். அது உள் நின்ற உணர்வின் உரைக்கப் பெற்ற தோத்திரங்கள் இணையிலா உயர்வு பெற்றவை.
திருமருகலில் வணிகர் ஒருவர் பாம்பு தீண்டி இறந்து விட்டார். இறைவனிடத்தில் இறைஞ்சி, உள்ளம் உருகப் பாடுகிறார். மீண்டும் உயிர் மீட்டு அருள் பெற அருளாளரை வேண்டினார். இறந்தவர் மனைவியின் மனத் துடிப்பை அருமையாகக் கவிதையில் வடிக்கிறார்.
"சடையாய் எனுமால், சரண் நீ எனுமால் விடையாய் எனுமால் பெருவா விழுமால் மடையார் குவளை மலரும் மருகல்
உடையாய் தகுமோ, இவள் உள் மெலிவே
சிந்தாய் எனுமால் சிவனே எனுமால் முந்தாய் எனுமால் முதல்வா எனுமால் கொந்தர் குவளை குலவும் மருகல் எந்தாய் தகுமோ, இவள் ஏசறவே”
வேதனை மிகுதியால், அந்தப் பெண் அழுது புலம்பு வதை இறைவனுக்கு எடுத்துக் கூறுகிறார்:
சடை உடையவனே, நீதான் சரண் எருதை வாகனமாகக் கொண்டவனே ஏந்திழை துயர் தீராதோ? ஆறாது அழுகிறாள், ஆரணங்கு கீழே புரண்டு புலம்புகிறாள் குவளை மலர் மருகலில் வீற்றிருக்கும் இறைவா, இரக்கம் கொள், இன்னலை நீக்குக.
இந்த வேண்டுகோளுக்கு இரங்கி, சிவன் வணிகரை உயிர்ப்பித்தான். இறைவனிடம் மெய்யன்பு அடியார்கள், நம் பேரன்பைக் காதல் உணர்வாகக் காண்கிறார்கள். தன்னுடைய ஆன்ம நாயகன் உயிர்த் துணைவன் என்ற உள்ளுணர்வால் உயிர்த் தோழனாகக் கொள்கிறார்கள். இந்த ஆன்மக் காதலின் ஆழம் யாரறிவார்? நாயகன், நாயகி பாவம் ஒளிர்விடக் காண்கிறோம்.
இறையோடு கலந்த நிலை
"உயிர் தலைவியின் உண்மைத் தலைவன் எங்கள் சிவன்”
என்கிறார். இறையோடு கலந்த என்னை அவரிடமிருந்து பிரிக்க இயலாது என இறுமாப்புடன் கூறுகிறார்.

டு இலண்டன் 2004
இதே கருத்தை எதிரொலிக்கிறார் ஹலாட்ச் (Halai) என்கிற அருட் சான்றோர்:
“With thy sweet soul, this soul of mine
Hath mixed as water doth with wine
How can the wine and water part
or me and thee, when we combine?'
இதன் தமிழாக்கம்:
"கள்ளிடை தண்ணி கலந்தது போலே கன்னலா முன்னுயிர் என்னு யிராகி உள்ளிடை குழைந்தே ஒன்றாயினவே உலகிடை யாரே நமைப் பிரிப்பாரே?” தான் மட்டுமின்றி உயிரினங்களை எல்லாம் சிவன் அடியார்களாக மாறி அவரைத் தொழுகின்றனவாம். ஒரு அருமைப் பாடல்:
"சேறாடு செங்கழு நீர்த் தாதாடி மதுவுண்டு சிவந்த வண்டு வேறாய உருவாகிச் செவ்வழி நற் பண்பாடும் மிழலையாமே”
செங்கழு நீர்ப் பூக்கள் சிவந்து மலர்ந்திருக் கின்றன. ஒய்யெனப் பறந்து வந்தது வண்டு. அச் செங்கழு நீரைச் சூழ்ந்த, முரண்று, அணவியது. வாசம் துதைத்தாடித் தாழ்ந்து மது நுகர்ந்தது. தாது அருந்தியது. சிவந்த மகரந்தத்திற் படிந்த வண்டு கரு நிறம் மங்கி செந்நிறம் பெற்றது.
செவ்வழிப் பண்ணை சிறந்த முறையில் இசைக்கின்றது.
ஒரடியே பொருள் வேறுபாட்டுடன் நான்கு முறை மடித்து வந்து ஒரு பாடலாக அழகுற அமைத்துள்ளார் அருங்கலைக் கோன்:
"பிரம புரத்துறை பெம்மான் எம்மான் பிரம புரத்துறை பெம்மான் எம்மான் பிரம புரத்துறை பெம்மான் எம்மான் பிரம புரத்துறை பெம்மான் எம்மான்”
ஏக பாதம் சித்திரக் கவிக்கு மூல இலக்கியம் இது. இதன் பொருள்:
ஆதியும் அந்தமுமில்லா இன்ப நிலை கொண்டவன் எங்கள் தலைவன்.
கங்கையை முடியில் சூடிக் கொண்டவன் எங்கள் தலைவன்.
பிரமாபுரம் என்னும் சீர்காழியில் வீற்றிருப்பான்
எங்கள தலைவன.
ஞான சம்பந்தன், சேக்கிழாரால் 'சந்த முத்தமிழ் விரகர்’ என புகழுரை பெற்றார் என்றால் கவினுற திருப்பதிகம் படைத்ததினால் அன்றோ?
9

Page 102
7வது சைவ மாநா
எடுத்துக்காட்டாக: ஒரு மாலைக்கு இரண்டு தலைப்புகள் உண்டு. எப்படி நோக்கினாலும் மாலை தான். ஒரே தன்மைதான். ஒரு பாடலை முதலிலிருந்து நோக்கினாலும், முடிவிலிருந்து நோக்கினாலும் அதே பாடலாக அமைவதின் அழகே தனி.
"யாமாமா நீயாமாமா யாழிகாமா கானாகா
கானாகாமா காழியா மாமாயரீ மாமாய”
ஆன்மாக்களாகிய நாங்கள் கடவுள் என்றால் அது பொருந்துமா? நீயே கடவுள் என்றால்,
ஆம்; அம் - மா யாழ் உடையவனே! அனைவரும் காதல் கொள்ளும் கட்டழகு உடையவனே! காணுமானு பூண்ட பாம்புகளை உடையவனே! சீர்காழியில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவனே! திருமகளின் நாயகனும் திருமாலாய் உருவும் கொண்டவனே! கரிய மாயை என்னும் மலங்களிலிருந்து எம்மை விடுவித்தருள்க!
பாண்டியனுடைய நோயைப் போக்கச் சமணர்கள் எடுத்த முயற்சி எல்லாம் தோற்றன. நோய் நீங்கவில்லை - அரசனுடைய ஒப்புதலைப் பெற மங்கையர்க்கரசியார் சம்பந்தரை வரவழைத்தார். வந்த சம்பந்தர் அரசனுடைய உடம்பின் மேல் திருநீறு பூசி, "மந்திரம் ஆவது நீறு" எனத் தொடங்கும் பதிகம் பாடினார். வெப்பு நோய் நீங்கியது.
சிறுமதி படைத்த சமணர்கள் இதில் ஏதோ சூது இருக்கிறது. இன்னும் ஒருமுறை வாது செய்யவேண்டும் என வம்புக்கும் இழுத்தனர்.
சமயக் குரவரைச் சண்டைக்கு இழுத்தார்கள் சம ணர்கள். தீயை வளர்த்து சமண சமயக் கொள்கையை ஏட்டில் எழுதி அத்தீயில் இட்டார்கள். ஏடு எரிந்து சாம்ப லாயிற்று. "எங்கள் ஏட்டுக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் சைவத் திற்கும்” என எக்காளம் போட்டார்கள்.
சம்பந்தர் சளைக்கவில்லை. திருநள்ளாறு சென்ற பொழுது "போகமார்த்த பூண் முலையாள்" என்ற பதிகம் பாடியிருந்த ஏட்டை எடுத்தார்.
தளிர்இள வளர்ஒளி தனதுஎழில் தருதிகழ் மலைமகள் குளிர்இள வளர்ஒளி வனமுறை இணைவை குலவலின் நளிர்இள வளர்ஒளி மருவு நள்ளாறர்தம் நாமமே மிளர்இள வளர்ளிஇடில்இவை பழுதிலை மெய்ம்மையே’
உமை ஒளி பொருந்திய இளந்தளிர் போன்ற அழகுள்ளவள். குளிர்ந்த இளமையான வளரும் ஒளி சிவபெருமான் சீலமிக்கவர்; இளமையே வடிவானவர்; ஒளிமயமானவர்; திருநள்ளாற்றில் உறைகின்ற பெரு மான்; அவரின் திருநாமம் ஏந்திய ஏட்டை வளரும் நெருப்பில் இட்டால் ஏது பழுது? இது உண்மை.
எவ்வளவு ஆழ்ந்த பக்தி அசையாத நம் பிக்கை மாளாத உறுதி!

G
இலண்டன் 2004
)0
திருநாவுக்கரசர்
மருள் நீக்கியார் சமணத் துறவிகளிடம் சமயக் கொள்கை விளக்கம் கேட்டார்.
மனம் மாறியது
மதம் மாறினார்
பெயரும் மாறியது மருள் நீக்கியார் - தருமசேனர் ஆனார்.
தமக்கை திலகவதியார் ஆழ்ந்த வருத்தத்திற்கு ஆளானார். சீலமிக்க சிவபெருமானைத் திருவதிகை யில் வேண்டி நின்றார். "வேண்டத் தக்கது அறிவோய் நீ” என்று அழுதார். தருமசேனருக்கு சூலை நோய் பிடித்தது. பாடலிபுரத்திலிருந்த தருமசேனர் திருவதிகை வந்து, திலகவதியாரிடம் காலில் விழுந்து கண்ணிர் விட்டார். திலகவதியார் திருநீறு இட்டார். மந்திரமாக வேலை செய்தது; நோயும் குறைந்தது.
கண்ணி பெருக அழுதார். "இந்நோய் எனக்கு எமன் ஆகி இருக்கிறது. இத்துன்பத்தை நீக்கவில் லையே! நான் என்ன கொடுமை செய்தேன்? உன் திரு வடிகளை இரவும் பகலும் விடாமல் வணங்குவேன்! எப் பொழுதும் வணங்குவேன்.”
சிவன் சிரித்துக் கொண்டான் தனக்குள்ளே! அப் பொழுது மனம் உருகிப்பாடினார்.
"சலம் பூவொடு தூபம் மறந்தறியேன்
தமிழோடு இசைப்பாடல் மறந்து அறியேன் நலம்தீங்கிலும் உன்னை மறந்து அறியேன்
உன்னாமம் என்நாவில் மறந்து அறியேன் உலந்தார் தலையில் பலிகொண்டு உழல்வாய்
உடலுக்குள் உறுகுலை தவிர்த்து அருள்வாய் அலந்தேன் அடியேன் அதிகைக் கெடில
வீரட்டானத்துறை அம்மானே.”
இந்த இசையில் ஈர்க்கப்பட்ட இறைவன், சூலை நோயை முழுமையாக நீக்கினார். இதைத்தான் டென்னிசன் என்கிற ஆங்கிலக் கவிஞன் அழகாகக் கூறுகிறான்.
தமிழோடு இன்னிசை வழங்கிய நாவரசன்
"உலகம் கனவில் கூட நினைக்க முடியாத நற்காரி யங்கள் பிரார்த்தனை மூலம் நிகழ்கின்றன” என்று.
தமிழோடு இன்னிசை அளித்ததால் “இன்றை யிலிருந்து திருநாவுக்கரசு என்ற பெயரைக் கொள்வீர்” என அசரீரி மூலம் ஆண்டவன் அருளினார். சமணம் சைவமாயிற்று: சைவ நெறி மீண்டும் துளிர்த்தது. இந்தத் துளிரால் துன்பம் வருமோ என அஞ்சினர் சமணர்கள். மகேந்தர பல்லவனிடம் முறையிட்டனர். நாவுக்கரசரை

Page 103
7வது சைவ மாநா'
அழைத்து வர ஆணையிட்டான் அமைச்சரை அனுப்பி, நாவுக்கரசர் கேட்டார்: “நீங்கள் யார்? யாரோ அரசன்?”
என்று எதிர்த்து அறைகூவினார்:
நாம் ஆர்க்கும் குடி அல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர் படோம் நடலை யில்லோம் ஏமாப்போம், பிணி அறியோம் பணிவோம், அல்லோம் இன்பமே, எந்நாளும் துன்பமில்லை.”
அன்றே அரசனுக்கு எதிராக புரட்சிக் கொடியை உயர்த்திய உத்தமன் அவர். உண்மையும் கருணையும் ஒன்று சேர்ந்து நடத்திய புரட்சி இது.
சமணர்கள் மேலும் இழைத்த தீங்குகளை; இன் னல்களை "அஞ்சுவது யாது ஒன்றும் இல்லை”, “அஞ்ச வருவதும் இல்லை” என்ற மனத்திண்மையோடு ஆண்ட வன் அருளால் அஞ்சா நெஞ்சத்தினர் ஆனார்.
சீர்காழி சென்ற நாவுக்கரசர் ஞானக் குழந்தை' யாம் ஞானசம்பந்தரைச் சந்தித்தார். அவர் அன்போடு தழுவி 'அப்பர்’ எனப் பெயர் சூட்டினார்.
சம்பந்தரோடு திருமறைக்காடு சென்றார் அப்பர். பல்லாண்டுகளாக மூடிக்கிடந்த கோயில் கதவுகள் திறக்க, அருள் செய்ய வேண்டுகிறார்:
"பண்ணின் நேர்மொழியாள் உமைப் பங்கரோ மண்ணினார் வலம்செய்ய மறைக் காடரோ கண்ணினால் உமைக் காணக் கதவினை திண்னமாகத் திறந்து அருள்செய் மினே.”
"நான் உன்னைக் கண்டு களிக்க வேண்டாமா? கதவுகள் திறக்க அருள் செய்க" என்கிறார் அவர். கதவு கள் திறந்தன. எல்லையிலாக் களிப்பெய்தினார்.
திருவையாற்றில் திருக்கயிலாயக் காட்சி கண்டு பரவச மிகுதியால் பாடினார்:
"கண்டேன் அவர்திருப்பாதம், கண்டறியாதன கண்டேன்”
இதே நிலையில்தான் ஆனந்தக் கூத்தாடுகின்றார்:
"ஓசை ஒலியெல்லாம் ஆனாய் நீயே
உலகுக்கு ஒருவனாய் நின்றாய் நீயே வாச மலரெலாம் ஆனாய் நீயே
மலையான் மருமகனாய் நின்றாய் நீயே பேசப் பெரிதும் இனியாய் நீயே
பிறனாய் அடியேன்மேல் வைத்தாய் நீயே தேச விளக்கெலாம் ஆனாய் நீயே
திருவையாறு அகலாத செம்பொற் சோதி”

es
டு இலண்டன் 2004
அனைத்தும் நீ! உலகுக்கு ஒளி நீ திருவை யாற்றில் நீங்காத வீசும் செம்பொன் ஒளி நீ என்று நெஞ்சம் நெகிழ்கின்றார்.
இறுதியாக திருப்புகலூரில்,
"புண்ணியா உன் அடிக்கே போது நின்றேன்”
என்ற இன்ப நிலை எய்தி, இறைவன் திருவடி நிழலை அடைந்தார்.
சுந்தரமூர்த்தி நாயனாா
திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர் காலத்தில் சமணமும், பெளத்தமும் தமிழகத்தை அடக்கி வைத்தி ருந்தன. இருவரும் வாழ்க்கை முழுவதும் பேராடி வெற்றி பெற்றனர். அவர்கள் ஆற்றிய அரும்பணிக்கும், தமிழுக் கும் இசைக்குச் செய்த தொண்டிற்கும் புகழுரை சூட்டு கிறார் சுந்தரமூர்த்திநாயனார்:
நாவின்மிசை அரையன்னொடு தமிழ்ஞான சம்பந்தன் யார்சிவன் அடியார்களுக்கு அடியன் அடித்தொண்டன் தேவன் திருக்கேதாரத்தை ஊரன்உரை செய்த பாவின் தமிழ்வல்லார் பரலோகத்(து) இருப்பாரே.”
தமிழில் வல்ல நாவுக்கரசரும், ஞானசம்பந்த ரும் சிறந்த சிவனடியார்கள் - அவர்கள் மட்டுமின்றி அனைத்து சிவனடியார்களுக்கும் சிறியேன் தொண்டன். ஆரூரன் என்ற பெயர் கொண்ட சுந்தரன். சிவபெரு மானின் திருத்தலமாகிய திருக்கேதாரத்தைப் பாடியுள் ளான். அந்த அருமையான தமிழ்ப் பாடல்களைப் புனைந் தவர்கள் வானுலகில் இறைவன் திருவடி நிழலில் இன்புற்று இருக்கிறார்கள்.
"அருளாளர் பாடல்களை ஆரூரார் புகழ்வது அவ ருக்கு அடியேன் யான்” என்று உரைப்பது அவரின் உயர் பண்பு.
திருநாவலூரின் அருகில் புத்தூர் சடங்கவி சிவாச்
சாரியார் மகளுக்கும் நம்பி ஆரூரருக்கும் திருமணம் நடைபெறும் நேரம் சிவபெருமான் தோன்றினார்.
அந்தணர் வேடத்தில் அடித்துக் கூறினார்:
வழக்காடு மன்றத்தில் வழக்கு
"இந்த நம்பி ஆரூரன் எனக்கு அடிமை; ஆதலின் இவன் எனக்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டும்.”
இம்மொழி கேட்டு சினமுற்று ஆரூரன் மறுமொழி அளித்தார்:
"அந்தணர், அந்தணருக்கு அடிமையாவது எங் கும் இல்லையே! நீர் பித்தரோ"
O1

Page 104
7வது சைவ மாநா
வழக்கு திருவெண்ணெய்நல்லூர் வழக்காடு மன்றத்திற்குச் சென்றது.
இந்த வழக்கைச் சுவைபடத் தீட்டியுள்ளார்
சேக்கிழார் பெருமான்.
வழக்கு மன்றத்தில் இருந்த பஞ்சாயத்தார்கள், "மறையவர் அடிமை ஆதல் இந்த நிலத்தில் இல்லை என ஏன் சொன்னாய்?" என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே கேட்டார்கள். பின்னர்தான் நீதிபதிகளாகவே மாறி மிக ஆணித்தரமாக, அந்தணரை நோக்கி வினா எழுப்பி
னார்கள்.
ஆட்சியில் ஆவணத்தில், அன்றிமற்று அயலார்தங்கள் காட்சியில் மூன்றில் ஒன்று காட்டுவாய்”
உலகில் எங்குமே இல்லாத ஒரு வழக்கத்தைக்
கூறும் முதியவர், ஆட்சியில், பழக்கவழக்கத்தின் அடிப் படையில் இதுபோன்று உள்ளது என்று எடுத்துக்காட்ட இயலாது. காட்டமுடியாததைக் கேட்டு, கிழவரை வேத னைப்படுத்துவது அல்ல இந்த வினாவின் நோக்கம். மரபு எழுதப்பட்ட சட்டத்தைக் காட்டிலும் மதிப்பு வாய்ந்தது. அதை எந்த நீதிமன்றமும் ஏற்றுக் கொள்ளும். ஆகவேதான் அதை முதலில் கேட்டனர். பின்னர் ஆவ ணத்திற்கு வந்தார்கள். ஆவணம் ஆதாரமான எழுத்து மூலம்.
கிழவர் அதைக் காட்டினார். அந்த ஆவணம் உண் மையானது என்று வழக்காடு மன்றம் ஏற்றுக் கொண் டது. அதன் அடிப்படையில் தீர்ப்பை வழங்கினார்கள்.
நான்மறை முனிவனார்க்கு நம்பியாரூரர் தோற்றீர்! பான்மையின் ஏவல் செய்தல் கடன்”
இறைவன் ஏன் இவ்வாறு செய்தான்? இல்லற வாழ்க்கையில் திளைத்து இறைவனை மறந்துவிடக் கூடாது. தேன் சொட்டும் பாடல்களை சுந்தரர் தம்மீது பாடவேண்டும்; அவற்றைக் கேட்டு அனுபவிக்க வேண் டும்; தமிழும், பக்தியும், பண்ணும், பண்பாடும் மேலும் உரம்பெற வேண்டும். இந்த ஆசைதான் ஆண்டவருக்கு.
சுந்தரர் இறைவனை "பித்தனோ?” என்று அழைத் தார். அதற்காக "பித்தா என்று தொடங்கும் பாடலைப் பாடுக” என்று பணித்தான் பரமன். இந்தப் பாட்டை கற் றவுரும் மற்றவரும் பாடிப்பாடி களிக்கிறார்கள் இன்றும்:
"பித்தா பிறைகுடி பெருமானே அருளாளா எத்தான் மறவாதே! நினைக்கின்றேன் மனத்துன்னை வைத்தாய்பெண்ணைத்தென்பால்வெண்ணெய்நல்லூர்,அருள்துறையுள் அத்தாஉனக்கு ஆளாய்இனி அல்லேன் எனலாமே”
திருவொற்றியூரில் சுந்தரர் அவ்வூர் கோயிலில் திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கும் சங்கிலியாரைக்

GBS
இலண்டன் 2004
கண்டார். அந்தத் தையலிடத்தில் மையல் கொண்டு தமக்கு அவளை மணம் செய்விக்குமாறு இறைவனை வேண்டினார். தன்னைப் பிரியாமலிருந்தால் திருமணத் திற்கு ஒப்புக்கொள்வதாக சங்கிலியார் நிபந்தனை விதித் தார். அதை ஏற்றுக்கொண்டு சுந்தரர் திருமணம் செய்து, இனிய இல்லற வாழ்க்கையில் சிலகாலம் ஈடுபட்டிருந் தார். இறைவனைப் பற்றியவருக்கு இந்த இன்பம் எவ் வாறு நீடிக்கும்? திருவாரூர் பெருமான் நினைவுக்கு வந் தது. “மீளா அடிமை” என ஆண்டவனுக்குக் கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறியதால் இரு கண்களையும் இழந்தார், வாழ்வு இருண்டது. ஈசனின் திருவிளையாடல்களில் இதுவும் ஒன்றே. சுந்தரருக்கு வழித்துணையாக ஒரு கோலைக் கொடுத்தார் அந்த கோதிலா நிறைவு. அதன் 'உறுதுணை கொண்டு காஞ்சிபுரம் வந்த சுந்தரர் இறை வனைக் கெஞ்சுகிறார். அழுது நெஞ்சுருகப் பாடினார்:
ஆலந்தான் உகந்து அமுது செய்தானை
ஆதியை அமரர் தொழுது ஏத்தும் சிலந்தான் பெரிதும் உடையானைச்
சிந்திப்பார் அவர் சிந்தை உளானை
ஏலவார் குழலாள் உமை நங்கை
என்றும் ஏத்தி வழிபடப் பெற்ற
கால காலனைக் கம்பன் எம்மானைக்
காணக்கண் அடியேன் பெற்றவாறே” இடக்கண்ணைப் பெற்றார்.
திருவாரூரை அடைந்த சுந்தரர் "தன்வாழ்வு இருண்டு விட்டதே ஒளிபெற இயலாதா? மீண்டும் நல் வாழ்வு வாழமுடியாதா?” என்று அந்த ஒப்பிலா நாயகன் மீது செல்லமாகச் சினந்து பாடுகின்றார். "நான் முழு அடிமை. இன்னும் எனக்கு உதவி செய்யாவிடில் நீங் களே நலமொடு வாழ்க!”
"மீளாஅடிமை உமக்கே ஆளாய்ப்பிறரை வேண்டாதே மாளாத் தீப்போல் உள்ளேகனன்றுமுகத்தால் மிகவாடி ஆளாய் இருக்கும் அடியார்தங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால் வாளாங்கு இருப்பீர்திருவாரூரிர்வாழ்ந்து போதீரே” இறைவன் இரக்கம் மிகுந்து இரண்டாவது கண்ணையும் ஈந்தான்; ஒளி பெற்றார் சுந்தரர்.
இதேபோன்று பார்வையற்ற ஆங்கில அரும் புலவன் மில்ட்டனும் கவிதையின் வாயிலாகக் கண்ணி வடிக்கிறார்: "ஒளிஇழந்த வாழ்க்கையை எண்ணி விம்முகிறேன், பரந்த உலகில் பார்வையின்றிப்பாதிவாழ்நாள் பரிதவித்தேன் இனி இருப்பதெல்லாம் மீளாத் துயில் பயனற்ற வாழ்விலும், உயிருள்ளவரை என் ஆண்டானுக்கு அயராது பணி செய்வேன் அதுவே பிறவிக்கடன்”
2

Page 105
7வது சைவ மாநா
திருவாரூருக்கு அடிக்கடி வருவார் சுந்தரர். வந்து தங்கவும் செய்வார்.
பக்தர்கள் ܩܰܙܺܝܙܢܝܗ கண்டு, அவர்களுடைய ஈடு பாட்டைப் பார்த்து உருகுவார் சுந்தரர்.
ஆனந்தக் கண்ணி விட்டுச் சொரிந்தனர் அடி யார்கள்.
ஆராதனையும் அதைக்கண்டு எழும் அடியார் க்ளின் ஆரவாரங்களும், முழக்கங்களும் மோக வெறி யையே உண்டாக்கி விடும்.
அதுதான் பக்தி. அதுதான் காதல்.
கிளிகளிடமும், மைனாக்களிடமும் நிலைமையைச் சொல்லி உதவ வேண்டுகிறாள் ஒரு குமரி.
இனிப் பாடல்:
“பறக்கும் எம்கிள்ளைகாள்!
பாடும் எம்பூவைகாள்!
அறக்கண்எ னத்தகும்
அடிகள்ஆ ரூரரை
மறக்ககில் லாமையும்,
வளைகள்நில் லாமையும்,
உறக்கம்இல் லாமையும்,
உரைக்கவல் விர்களோ?”
கிளிகளே, பூவைகளே மறக்க முடியாமல் தவிக் கின்ற என் தவிப்பை உரைக்க வல்லிர்களோ? போய்ச்
சொல்ல மாட்டீர்களா?
இசைக்கும் நடனத்துக்கும் வாய்ப்பான பாடல்.
பக்தியானது காதலாக மாறும்
காதலும் பக்தியும் கைகோத்து ஓவியமாய் எழுந்து நிற்கின்றன பாடலில். பக்தியானது முற்றி விளைந்து விட்டால் அது காதலாக மணக்கும். தன்னை அப்படியே அர்ப்பணித்துவிட உருகிக் கரைகிற பொழுதோ பக்தி
யானது காதலாய்க் கசியும்.
சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் பக்தி காதல் வெறி கொண்டு தவிக்கிறது. இந்தப் பாடலில் இறுதியாக தன்னுடைய பந்தங்களை எல்லாம் விட்டு, ஆசைகளை நீக்கி அவிநாசி வந்தடைந்தார். அங்கே ஒரு வீட்டிலி ருந்து அவல ஒலி கேட்டது. ஐந்து வயதுப் பாலகன் ஒருவனை முதலை கவ்விச் சென்றது. மகனை இழந்த பெற்றோர் அழுது புரண்டனர்.
அதே நேரத்தில் இன்னொரு சிறுவன் சாவின் பிடியிலிருந்து தப்பி வந்துவிட்டான். அதனால் மகிழ்ச்சி
1

டு இலண்டன் 2004
யுற்றார்கள் மற்றவர்கள். இந்நிலையில் இறைவன் சுந்த ரரைப் பணித்தார். "இறந்த சிறுவனின் உயிர் திரும்ப வருமாறு பதிகம் பாடவும்” என்று ஆணையிட்டார்.
"உரைப்பார் உரையுகந்து உள்கவல்லார் தங்கள் உச்சியாய் அரைக்காடு அரவா, ஆதியும் அந்தமும் ஆயினாய் புரைக்காடு சோலைப் புக்கொளிபூர் அவிநாசியே
கலைக்கான் முதலையைப் பிள்ளை தரச்சொல்ல காலனையே.”
சுந்தரருக்கு இறைவன் தோழன். உண்மை நட் புக்கு உமையவர் கோன் இரங்காதிருப்பானா? முதலை யையும், எமனையும் குளக்கரையில் பிள்ளையைத் திருப்பித் தருமாறு உத்தரவிடுமாறு கேட்ட வேண்டு தலுக்கு ஒண்சுடரான் ஒப்புக் கொள்ளாமல் இருப்பானா? குழந்தை பிழைத்தது. காலனை வென்றார் சுந்தரர். காலத்தால் அழியாத புகழைப் பெற்றார்.
காலத்தைக் கடந்த நூல் தேவாரம். இதயத்தில் இறைவன் நினைவு எப்பொழுதும் உறைந்து இருந்தால் பக்தி. அது இதயத்தில் தோன்றும் ஊற்று அது. தேவாரத் தைப் படிக்கின்றவர்கள் தேனை ஒதுக்கி விடுவார்கள். ஏனென்றால் தேன் திகட்டும். ஆனால் தேனினும் இனிய தேவாரம் திகட்டாது. பரவசமளிக்கும்; பாடப்பாட பக்தி மிளிரும்.
இசையோடும், தாளத்தோடும் கைகோர்த்தபடி தமிழில் தாண்டவமாடும் அந்த பக்தி. "பக்தி உணர் வால் ஏத்தி நின்று, பணிப்பவர்கள் நெஞ்சத்தில் உள்ளது இறைமை” என்று பாடுகிறார் நாவுக்கரசர்:
பக்தியால் ஏத்திநின்று பணிபவர் நெஞ்சத்துள்ளார்”
எமிலி பிரான்தேயின் வாயிலாக ஆங்கிலத் திலே கூறினால் பொருத்தமாக இருக்கும்.
“No coward soul is mine, No trembler in the world's storm-troubled sphere: I see Heaven's glories shine, And faith shines equal, arming me from fear'
Emily Bronte அதன் தமிழாக்கம்:
துணிவற்ற இதயத்தைப் பெறவில்லை நான் துணிவோடு துன்பங்களை வெற்றி காண்பேன் இறைவனின் இன்ப ஒளியை நான் காண்கிறேன் அதில் மிளிரும் என் பக்தி - ஆழ்ந்த பக்தி அச்சத்திற்கு அரண்.”

Page 106
7வது சைவ மாநா(
சைவ சமயமும்
சித்தாந்த வித்யாநிதி தூத்துக்கு
செவசமயமும் தமிழ் மொழியும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று. எப்படி என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம்.
சிவனை வழிபடு கடவுளாகக் கொண்டது சைவ சமயம். தமிழ் மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்துக் கொடுத்தவர் பொதிகை மலையில் சுப்பிரமணிய வடிவத்தில் அகஸ்தியருக்குக் காட்சியளித்த அதே சிவனார். முருகக் கடவுளுக்கு வாழ்த்துக் கூறவந்த உமாபதி சிவனார், முருகனை இவ்வாறு புகழ்ந்தார்.
"வளநிலவு குல அமரர் அதிபதியாய் நீல
மயில் ஏறி வரும் ஈசன் அருள்ஞான மதலை அளவில்பல கலை அங்கம் ஆரணங்கள் உணர்ந்த அகத்தியனுக்கு ஒத்து உரைக்கும் அண்ணல்”
- சிவப்பிரகாசம் 4
பாரத நாட்டில் பழங்காலத்தில் பேசப்பட்டு வந்த சிறந்த மொழிகள் பதினெட்டு.
"முப்பது கோடி முகம் உடையாள் உயிர்
மொய்ம்புற வொன்றுடையாள் - இவள்
செப்புமொழி பதினெட்டுடையாள் எனிற்
சிந்தனை ஒன்றுடையாள்"
என்று பாடினார் மகாகவி பாரதியார். அந்தப் பதினெட்டு மொழிகளில் வடமொழி எண்ணப் படாது. 6j66076ëTp T6) ggl GefüL 6LDITSlur 6 (Spoken Language) என்றும் இருந்ததில்லை. தொடர்பு மொழியாக மட்டுமே (Lingua Franca) (bib 55. g4 b5Ü Luģ6G6IOTÚGBI) மொழிகளில் தமிழ்மொழி ஒன்றுக்குத் தான் இலக்கணம் வகுத்தார் சிவன்.
அந்த இலக்கணம் அகத்திய முனிவர்பால் அறிவுறுத்தப்பட்டு, அவர் மாணாக்கர் பன்னிரெண்டு பேர் வழியாகப் பன்னிரு படலமாக வகுத்து உரைக் கப்பட்டது என்பது நமக்கு வரலாறு கூறும் உண்மை.
அவர் மாணாக்கர் பன்னிரெண்டு பேர்களில் ஒருவராகிய தொல்காப்பியர் செய்த இலக்கணநூல் ஒன்று மட்டுமே நமக்கு முழுமையாகக் கிடைத் துள்ளது. இதுவே நம் தமிழ் மொழிக்கு இன்றுவரை உயிர்நாடியாக இருந்துவருகிறது. தொல்காப்பியரையும் அகத்தியரை யும் புலவர்கள் என்றுமட்டும் கொள்ளாமல் அவர்களைச் சைவ ஞானிகள் என்று தான் சமயக்குரவர்களும், சந்தானக் குரவர்களும் போற்றி இருக்கின்றனர்.
சிவன் தமிழ்மொழிக்கு இலக்கணம் வகுத்ததோடு அமையாமல் அதன் வளர்ச்சிக்கும் சிறப்புக்கும் பெருமை சேர்க்கப் பல திருவிளையாடல்களையும் செய்திருக் கிறார். அவற்றில் சிலவற்றை ஈண்டுக் காண்போம்.
10

டு இலண்டன் 2004
தமிழ் மொழியும்
தி சு. சண்முகவேல்
டி - தமிழ்நாடு
தமிழ் தந்த சிவனார் \ 3
1. தென்மதுரையில் முதற்சங்கம் 4440 ஆண்டுக் காலம் இருந்தபோது, சில நேரங்களில் சிவனே தமிழ்ப் புலவர்களில் ஒருவராக வீற்றிருந்து தமிழைச் செப்பம் செய்திருக்கிறார். இந்த உண்மை,
"கண்ணுதற் பெருங்கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து பண்ணுறத் தெரிந்து ஆய்ந்த இப் பசுந்தமிழ் ஏனை
மண்ணிடைச் சில விலக்கண வரம்பிலா மொழிபோல்
எண்ணிடைப் படக் கிடந்ததா வெண்ணவும் படுமோ”
- திருவிளையாடல் புராணம், மதுரைக்காண்டம் - கடவுள் வாழ்த்து - 88
2. சம்பந்தர் மதுரைக்கு வந்து சிவனடியார்கள் புடைசூழ, குலச்சிறை நாயனாருடன் இறைவன் திரு முன்பு "நீலமாமிடற்று ஆலவாயிலான்” என்ற திருவி ருக்குக் குறள் பாடிய காட்சியை வருணித்த சேக்கிழார் சுவாமிகள் தலைச்சங்கப் புலவர் முன் பாடினார் என்று கூறுவது தமிழின் பெருமையைப் பறைசாற்றுகிறது.
'நீலமாமிடற் றாலவாயான்” என நிலவும் மூலமாகிய திருவிருக்குறள் மொழிந்து சீல மாதவத் திருத்தொண்டர் தம்மொடுந் திளைத்தார் சாலு மேன்மையில் தலைச்சங்கப்புலவனார் தம்முன்
- சம்பந்தர் புராணம் 667
3. திருநாவுக்கரசர் மதுரையில் வந்து சோமசுந்த ரனாரை வழிபட்ட காட்சியைச் சேக்கிழார் இவ்வாறு கூறினார்.
"மதுரையினிற் திருந்திய நூல் சங்கத்தில் அன்றிருந்து தமிழ் ஆராய்ந்தருளிய அங்கணர் கோயில்”
- திருநாவுக்கரசர் புராணம் - 403 ஈண்டுச் சோமசுந்தரர் என்று கூறுவதைவிட
"சங்கத்தில் அன்றிருந்து தமிழ் ஆராய்ந்தருளிய அங்கணர்” என்று கூறி மகிழ்ச்சியடைகின்றார் சேக்கிழார்.
4. தமிழ்நூல் அகத்திணை, புறத்திணை என்று இருவகைப்படும். காதல் பற்றி கூறினால் அகம். வீரம், போர், புகழ் பற்றிப் பேசுவது புறம். இதில் அகத் திணைக்கு வரம்புகளை சிவனே வகுத்துக் கொடுத்த பெருமை தமிழுக்கு மட்டுமே உண்டு. "இறையனார் களவியல்” என்ற நூலை 60 சூத்திரங்களால் யாத்துக் கொடுத்தார் மதுரைச் சோமசுந்தரர். உலக இலக்கியங் கள் எவற்றினும், எந்த மொழியிலும் காணப்படாத ஒரு
4

Page 107
7வது சைவ PP செயலை நம் சிவன் செய்தது தமிழ் மொழியில் மட்டுமே. ஆகவேதான் மணிவாசகர் "தண்ணார் தமிழ் அளிக்கும் தண்பாண்டி நாட்டானை" (திருவா சகம்-திருஅம் மானை-10) என்று பாடினார். "தண்ணார் தமிழ்” என்றால் காதலைப்பற்றிக் கூறிய தமிழ் என்று பொருள்படும்.
5. சிவனே எழுதிய இரண்டு தமிழ்சீட்டுக்கவி (Introduction letter) நமக்குக் கிடைத்திருப்பது தமிழுக் குக்கிடைத்த பேறு ஆகும். ஒன்று பதினொராம் திரு முறையிலும் மற்றொன்று உமாபதி சிவனார் வரலாற் றிலும் இடம்பெற்றுள்ளது.
நக்கீரன் உரை நல்ல உரை
6. மதுரையில் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல்கள் 64ல் ஒன்று "தருமிக்குப் பொற்கிழி அளித்த படலம்" இந்தத் திருவிளையாடல் மூலம் சிவனே எழுதிய அகத் துறைப்பாடல் ஒன்று நமக்கு கிடைத் தது. தலைவியின் நலம் புனைந்துரைத்தல் என்ற துறையில் அமைந்த அப்பாடல் மிகவும் நுட்பமானது. தலைவன் தலைவியின் காதற் சிறப்பை நன்றாக விளக்கும் இப்பாடல் சங்க இலக்கியம் எட்டுத் தொகை - குறுந்தொகை என்ற நூலில் இரண்டாம் பாடலாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம்சிறைத்தும்பி! காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ! பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே.
7. இறையனார் களவியலுக்கு சங்கத்திலிருந்த 49 புலவர்களும் உரைசெய்தனர். ஆனால் அதற்குச் சிறந்த உரை நக்கீரர் உரையே எனத் தீர்ப்பு அளித் தவர் உருத்திரசன்மன். அவர் பூர்வ சென்மத்தில் முருகன் சாரூபம் பெற்ற அடியவர் என்று வரலாறு நமக்குக் கூறுகிறது. இந்த உண்மை நிகழ்ச்சியை அருணகிரிநாத சுவாமிகள் இவ்வாறு பாடினார்.
"சீரான கோல கால நவமணி. . . ஏராரு மாட கூட மதுரையில்
மீதேறி மாறி யாடு மிறையவர் ஏழேழு பேர்கள் கூற வருபொரு ளதிகாரம் ஈடாய ஆமர் போல வணிகரி
லூடாடி யால வாயில் விதிசெய்த லீலாவி சார தீர வரதர குருநாதா!
- திருப்புகழ் - விராலிமலை. 8. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருத்தொண்டத் தொகையில் புகழ்ந்த தொகையடியாரில் ஒருவர் "பொய் யடிமை இல்லாத புலவர்க்கும் அடியேன்” என்பது. இவர் கள் யார் என்பதை நம்பியாண்டர்நம்பி இவ்வாறு பாடினார்.

ாடு இலண்டன் 2004
தரணியின் பொய்மையிலாத் தமிழ்ச்சங்க மதிற் கபிலர் பரணர்நக் கீரர் முதல் நாற்பத்தொன்பது பல்புலவோர் அருள் நமக்கு ஈயும் திருவால வாய் அரன் சேவடிக்கே பொருள் அமைத்து இன்பக்கவிபல பாடும் புலவர்களே”
- திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி - 49
9. உக்கிரப் பெருவழுதி என்ற பாண்டிய மன்ன னுடைய அவையில் கி.மு. 31ம் ஆண்டு திருக்குறள் அரங்கேற்ற ஏற்பாடுகள் நடந்தபோது சங்கப் புலவர்கள் ஆட்சேபம் தெரிவித்தார்கள். அப்போது அசரீரி வாக்காக சோமசுந்தரக் கடவுள், "உருத்திரசன்மனையும் திருவள் ளுவரையும் ஆசனத்தில் அமர்த்தி, திருவள்ளுவர் அரங்கேற்ற 49 புலவர்களும் கீழே இருந்து கேட்கக்கட வீர்கள்” என்று ஆணைதந்தார். இந்த உண்மை திருவள் ளுவ மாலையில் உள்ள முதற் பாடலால் நமக்கு உணர்த்தப்படுகிறது. அப்பாடல்,
திருத்தகு தெய்வத் திருவள்ளுவரோடு உருத்தகு நற்பலகை ஒக்க - இருக்க உருத்திரசன்மர் என உரைத்து வானில் ஒருக்க ஓ என்றது ஓர் சொல்”
10. திருக்குறளுக்குச் சாற்றுக்கவி கொடுத்தவர் சிவனே என்ற உண்மையை உறுதிப்படுத்துவதாகக் கல்லாடம் என்ற நூலும் இவ்வாறு கூறியது.
"உலகியல் கூறிப் பொருள் இது என்ற
வள்ளுவன் தனக்கு வளர் கவிப் புலவர் முன்
முதற் கவி பாடிய முக்கட் பெருமான்."
தமிழ்த்தாய் நமக்குத் தாய். அவளுக்குத் தந்தை
யும் தாயும் யாவர்? சிவனும் சக்தியுமே அவளுக்குத் தாய் தந்தையர் ஆவார். தமிழ்த்தாய்க்கு ஆசான் யார்? அகத்திய மகா முனிவரே. இக்கருத்தினை வலியுறுத்தும் பாரதியார் பாடல்கள்.
"ஆனந்தக் களிப்புச் சந்தம்”
ஆதிசிவன் பெற்று விட்டான் என்னை
ஆரிய மைந்தன் அகத்தியன் என்றோர் வேதியன் கண்டு மகிழ்ந்தே நிறை
மேவும் இலக்கணம் செய்து கொடுத்தான் தந்தை அருள் வலியாலும் முன்பு
சான்ற புலவர் தவ வலியாலும் இந்தக் கன மட்டும் காலன் என்னை
ஏறிட்டுப் பார்க்கவும் அஞ்சி இருந்தான்
தமிழ் மொழிக்கும், சைவத்திற்கும் பின்னிப் பிணைந்த இந்த உறவு உலகத் தமிழ் மக்களுக்கு வளத்தையும் வலிமையையும் தரவேண்டும் என்று சிவபெருமான் திருவடியைப் போற்றுவோம்.
"தென்னாடு உடைய சிவனே போற்றி! எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி"
105

Page 108
7வது சைவ மாநாடு
வேதாந்தமும்
சித்தாந்த வித்யாநிதி தூத்துக்குடி
இந்த இரண்டு சொற்களுக்குப் பொருள் காணு முன் அவை எந்த வகைச் சொற்கள் என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்ளுவது அவசியம். எந்த மொழியில் தத்துவ ஆராய்ச்சி செய்தாலும், அந்த மொழியின் கூறு பாடுகளைத் தெரிந்தபின்தான் அவற்றின் பொருள் விளக்கத்திற்குள் நுழைய வேண்டும்.
ஒரு சொல் இலக்கியச்சொல்லா, சமயச் சொல்லா, தத்துவச் சொல்லா, தர்க்கச்சொல்லா என்பதை முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
வேதாந்தம் என்பது தத்துவச்சொல். சித்தாந்தம் என்பது தர்க்கச் சொல். வேதாந்தம் என்றால் வேதத்தின் இறுதிப்பகுதி என்றுதான் பொருள். சம்ஹிதை, பிராமணம், ஆரண்யகம், உப நிஷத் என்ற நான்கு பிரிவு களை வேதம் உடையதால் நான்காவது பகுதியாகிய உபநிடதம் ‘வேதாந்தம்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.
"சித்தாந்தம்” என்றால் தர்க்கசாத்திரத்தில் கூறப் ம் ஐந்து வகை அணுகுமுறையாகிய விஷயம், சம்சயம், பூர்வபட்சம், சித்தாந்தம், சங்கதி என்பனவற்றுள் நான் காவது நிலை சித்தாந்தம் என்பது. இவற்றை விளக்க வந்த சிவஞான முனிவர்.
1. தன்னால் கூறப்படும் பொருளும்,
. அதன்கண் ஐயப்பாடும்,
. அதனை மறுத்துரைக்கும் சித்தாந்தத் துணிபும்,
இயைபும் என இவற்றின் நிலைக்களம் அதிகரணம் எனப்படும் என்று கூறுவார்.
2
3. அதற்குப் பிறர் கூறும் பக்கமும்,
4
5
எனவே ஒரு கொள்கையை வரையறுத்துக் கூறும் முன்னோடிச் சான்றோர் எடுத்துக் கொண்ட முடிவு, தர்க்கசாத்திர மரபில் சித்தாந்தம் என்று கூறப் படும். இந்த மரபின்படிதான் மார்க்ஸிய சித்தாந்தம், கம்யூனிச சித்தாந்தம், மாவோ சித்தாந்தம், இந்துத் துவ சித்தாந்தம் என்ற சொற்கள் வழக்கில் வந்தன. முன்பு சிவபெருமான் சிவாகமங்களில் வகுத்துச் சொன்ன முடிவு "சைவ சித்தாந்தம்” என்று சமய உலகில் கொள்ளப்பட்டது. சிவஞான சித்தியார் 267 பாடலின் "சிவாகமங்கள் சித்தாந்தம் ஆகும்” என்ற வரிகள் இக்கருத்தை மெய்ப் பிக்கின்றன.
தாமரைக்குப் பங்கஜம் என்பது ஒரு பெயர். “சேற்றில் தோன்றுவது” என்ற காரணம்பற்றி அது அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது. சேற்றில் தோன்றுவன பல இருந்தாலும் பங்கஜம் என்பது தாமரைக்கே

இலண்டன் 2004 சித்தாந்தமும்
சு. சண்முகவேல் தமிழ்நாடு
உரியதாகிவிட்டது. இதற்குக் “காரண இடுகுறி” என்று தமிழ் இலக்கணம் கூறும். இதே போல் தான் எல்லோ ருடைய முடிவுகளும் சித்தாந்தம் என்று கூறப்பட்டாலும் சிவபெருமான் முடிவே சித்தாந்தம் என்று வழக்கில் வந்தது.
"இரத்நத்திரயம்” என்ற நூலின் ஆசிரியராகிய பூரீகண்டாசாரியார் இவ்வாறு கூறுவார். சிவாகமத்தைக் கற்பதற்கு துணைபுரியும் அட்டப் பிரகரணம் என்ற எட்டு நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று. “சித்தாந்தம் என்னும் சொல்லானது பங்கஜம் முதலிய சொற்களைப்போல, காரண இடுகுறியாய்ப் பரமசிவனால் அருளப்பெற்ற காமிகம் முதலிய 28 ஆகமங்களுக்குப் பிரசித்தமான உரிமையுடையது.”
வேதத்தின் முடிவு "வேதாந்தம்" என்று அழைக் கப்பட்டது போல ஆகமத்தின் முடிவு "ஆகமாந்தம்” என்ற சமயப் பெயரால் அழைக்கப்படாமல் "சித்தாந்தம்” என்ற தர்க்கப் பெயரால் அழைக்கப்பட்டது.
இங்கு ஒரு கேள்வி எழும். வேதாந்தமும் சித்தாந்த மும் முரணான கொள்கைகளை உடையனவா என்பதே அக்கேள்வி! இதற்குச் சைவ ஞானிகள் கூறும் பதில்
வேதமோ டாகமம் மெய்யாம் இறைவன் நூல் ஒதும் சிறப்பும் பொதுவும் என்றுள்ளன நாதன் உரை அவை நாடில் இரண்டந்தம் பேதமது என்பர், பெரியோர்க்கு அபேதமே.
- திருமந்திரம் 2397
"வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவசித்தாந்தத் திறன் இங்குத் தெரிக்கல் உற்றாம்”
- சிவப்பிரகாசம் - 7
"வேதாகம ஞான வினோத”
- கந்தர் அனுபூதி - 26
"வேதாந்த சித்தாந்த சமரச நன்னிலை பெற்ற வித்தகச் சித்தர் கணமே”
- தாயுமானவர் - சித்தர்கணம் 1.
"ஒரும் வேதாந்தம் என்ற உச்சியிற் பழுத்த ஆர7 இன்ப அருங்கனி பிழிந்து சாரங்கொண்ட சைவ சித்தாந்தத் தேன் அமுது”
- குமரகுருபரர் பண்டாரமும்மணிக் கோவை (32-35)
இப்படிச் சைவ மெய்ஞ்ஞானிகளே கூறியிருக் கும் போது, எப்படி இந்த வேற்றுமை கற்பிக்கப்பட்டது என்பதை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். நாம்

Page 109
7வது சைவ மாநா
இங்கு வியாசரைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்வது அவசியம் ஆகிறது. இவர் துவாபரயுகத்தின் இறுதியில் வாழ்ந்தவர். பராசர முனிவருக்கும் மச்சகந்தி என்ற சத்யவதிக்கும் பிறந்தவர். வேதத்தை வகுத்தவர். புராணங்களைத் தொகுத்தவர். மகாபாரதத்தையும், பாகவதத்தையும் எழு தியவர். திருதராஷ்டிரன், பாண்டு, விதுரன், சுகப்பிரம்ம ரிஷி ஆகியோரின் தந்தை. சுமந்து, ஜைமினி, பைலர், வைசம்பாயனர் ஆகிய மாணவர்களை உருவாக்கியவர். வேத சம்பிரதாயத்தில் மிகவும் முக்கிய இடத்தை வகிப்
L6) T.
ஆனால் இவர் செய்த தவறும் ஒன்று உண்டு. வேதாந்தத்தின் சாரம் என்று கூறித் தான் "பிரம்ம சூத்திரம்” என்ற புதிய நூலைப் படைத்தார். 4 அத்தி யாயங்கள், 156 அதிகரணங்கள், 555 சூத்திரங்கள் இந்த நூலின் அடக்கம்.
இந்த நூல் தெளிவு இன்மையும் குழப்பமும் நிறைந்த நூலாக இருந்ததால் கடவுளைத் தவிர வேறு பொருள்களே இல்லை என்ற "ஏகான்மவாதக் கொள்கை” உருவாக இது வித்திட்டது. இந்திய நாட்டில் தோன்றிய மிகப் பெரிய பாடியகாரர்கள் (Commentators) என்று போற்றப்பட்ட நீலகண்ட சிவாசாரியார், ஆதிசங்கரர், இராமானுஜர், மத்துவர், சாயனர் என்ற வடமொழி அறிஞர்கள் இந்த நூலைப் பிரமாணமாகக் கொண்டதால் அதிகமான குழப்பங்கள் தோன்றி, பாடியகாரர்கள் ஐவரும் அந்த நூலுக்கு வேறு வேறு விளக்கங்கள் கூறியதால் சில புதிய மதக் கொள்கைகள் தோன்றின. தங்கள் தங்கள் கருத்துக்களை வலியுறுத்த அவர்கள் வேறு வேறு வாதங்களை முன்மொழிந்து, வேறு வேறு siblJg5Turá15(ebib (doctrinal traditions) (35T6óTp6). தற்குக் காரண புருஷர்களாக அவர்கள் இருந்தனர்.
வேதச் சொற்களான LDTum, go6)Jm5uDT, LyLDT5LDT, சத்து, சித்து, ஆனந்தம், அத்துவிதம், நிர்க்குணம் என்பவைகளுக்கு விபரீதமான அர்த்தங்கள் கூறப்பட்ட தற்கு இந்த பிரம்ம சூத்திரமே மூல காரணமாக விளங்கியது.
பிரம்மசூத்திரத்திற்கு உண்மை விளக்கம் கூறுவோம் என்று சூள் உரைத்துத் தோன்றிய இந்த பாடியகாரர்களால் நான்கு வகையான மதங்களும் கடவுட் கொள்கைகளும் தோன்றி இன்றளவும் இந்து மதத்தில் குழப்பங்கள் தோன்றுவதற்குக் காரணமாக இருப்பதை நாம் பார்த்துக் கொண்டு இருக்கிறோம்.
ஆகவே இந்தியத் தத்துவ உலகத்தில் இரு வகையான வேதாந்தங்கள் தோன்றின. வேதத்தையும் பிரம்மசூத்திரத்தையும் பிரமாணமாகக் கொண்ட வேதாந்தம். இதற்கு "ரிஷிப் பெயர்” வேதாந்தம் என்று

ாடு இலண்டன் 2004
பெயர் இடப்பட்டது. வேதத்தையும், சிவாகமங்களையும் பிரமாணமாகக் கொண்ட வேதாந்தம். இதற்கு “யோகப் பெயர்” வேதாந்தம் என்று பெயர் இடப்பட்டது. இவ் வேறுபாடு வியாசர் காலத்திற்குப் பின்னரே ஏற்பட்டது. அதற்கு முன் இவ்வேறுபாடு எழவில்லை.
சைவ மெய்ஞ்ஞானிகள் இரண்டாவது வகை. அஃதாவது யோகப் பெயர் வேதாந்தத்தை அவர்கள் ஏற்றுக் கொண்டார்கள். முன்னர் மேற்கோள் காட்டப் பட்ட சைவ மெய்ஞ்ஞானிகளின் வாக்குகள் அவ்வாறு அக்கருத்தில் தான் அருளப்பட்டன என்பதை நாம் உணரலாம். "வேதாந்தத்தை நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வில்லை." என்று அவர்கள் கூறவில்லை. பிரம்ம சூத்திரத்தையும், அதற்கு மாபாடியகாரர்கள் கூறிய இடர்ப்பாடான விளக்கங்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை என்றுதான் கூறினார்கள். இந்த உண்மைகளை சிவஞானசித்தியார் பரபக்கத்தையும், சங்கற்ப நிராகரணத்தையும் கூர்ந்து படித்தால் நாம் புரிந்துகொள்ள முடியும்.
வேதாந்தங்களை விளக்கியவர்கள்
உலகாயதர்களும் (Atheists) பெளத்தர்களும், சமணர்களும் வேதத்தையே ஏற்கவில்லையாதலால், வியாசரைப் பற்றிய விவாதம் அவர்களுக்குத் தேவை யற்றது. ஆகவே வேதாந்தம் என்ற சொல்லையே அவர் கள் நூல்களில் பயன்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
இருவகை வேதாந்தங்களையும் தெளிவாகக் கூறி பிற்காலத்தில் நமக்கு உண்மையை விளக்கிவர்கள்
இருவர்.
1. திருவாவடுதுறை ஆதீனப் பரம்பரையில் வந்த சிவஞான முனிவர் அருளிய ‘சிவஞானபோத மாபாடியத்தில் இவ்வேறுபாடு விளக்கப்பட்டது.
2. இலங்கையில் குப்பிழான் என்ற ஊரில் பிறந்தவரும், நல்லூர் ஆறுமுக நாவலரின் மாணவருமாகிய காசி வாசி செந்திநாதய்யர் செய்த “சைவ வேதாந்தம்” என்ற நூலிலும் கூறப்பட்டுள்ளது.
O7

Page 110
76235, 6-орағөo шопБП
இருவகை வேதாந்தங்களுக்கும் உள்ள கருத்
6. வியாசர் வேதாந்தம் எண்
1. வேத ரிஷிகளின் உபாசனையே உண்மையை
விளக்கும்.
2. வேத வேள்விகள் ஞானத்தையும் நல்கும்.
3. உபநயனம் பெற்றவர்களே வேத அதிகாரம்
உடையவர்கள்.
4. வேத வேள்விகளே முத்தியையும் கொடுக்கும்.
5. ஆலய வழிபாட்டின் வழியே மட்டுமே முக்தி
கிடைக்கும் என்ற கட்டாயம் இல்லை.
6. கடவுளைத் தவிர வேறு பொருள்கள் இருக்கின் றனவா என்பதில் பலவகைக் குழப்பங்கள் வட மொழி மாபாடியகாரர்களிடம் நிறையக் கருத்து வேற்றுமைகள் உள.
7. பக்தி, யோகம், ஞானம் என்பன இறைவனை
அடைய வெவ்வேறு வகை வழிகள்.
8. வேத வேள்விகள் அழியாப்பயனைக் கொடுக்கும். ஆரிய சமாஜம் என்ற பெரும் இயக்கம் இந்த அடிப்படையில்தான் தோன்றியது.
9. உலகம் பிரமத்திலிருந்து தான் உண்டானது.
10.உபநிடதம், பகவத்கீதை, பிரம்மசூத்திரம்
மூன்றுமே பிரமாணம்
இந்த இருவகை வேதாந்தங்களையும் தெளிவு படுத்துவதற்காகத் தோன்றிய தமிழ் நூல்கள் எவை என்பதை இப்போது அறிமுகம் செய்வோம்.
சித்தாந்த சாத்திரங்கள் என்று போற்றப்படும் 14 நூல்களின் பட்டியல்
1. திருவுந்தியார்
திருக்களிற்றுப்படியார் உண்மை விளக்கம் சிவஞான போதம்
சிவஞான சித்தியார்
1C

டு இலண்டன் 2004
து வேறுபாடுகள் சிலவற்றையும் சிந்திப்போம்.
சித்தாந்தம் அல்லது சைவ வேதாந்தம்
சிவாகம விளக்கங்களே உண்மையை விளக்கும் -- உண்மைவிளக்கம் (காப்பு) சித்தியார்-266.
ஆகமத்தில் விதிக்கப்பட்ட சரியை, கிரியா, யோகங்களின் வழியே ஞானம் வரும்.
- (சிவஞான போதம் சூத்திரம் 8-1)
சிவதீட்சை பெற்றவர்களே சரியை, கிரியா, யோகங் களைக் கடைப்பிடிக்க உரிமை உள்ளவர்கள்.
(சித்தியார்-254)
வேதவேள்விகள் உலக நன்மைகளையும், நல்ல பிறப்புக்களையும், தேவர்களாய்ப் பிறக்கும் வாய்ப் பையும் நல்கும். ஆனால் ஞானத்தையும், முத்தியை யும்தரா. (சிவஞானபோதம் சூத்திரம் 8-1-1)
ஆலயவழிபாடும், ஆன்மார்த்த வழிபாடும் தான் ஞான குருவை நமக்கு அறிமுகம் செய்யும்.
(சிவஞான போதம் சூத்திரம் 9, 12)
உயிர்களும், உலகமும் வேறு. உண்மையில் அவை இருக்கின்றன. (சித்தியார் - 93, 143)
பக்தி என்பது சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு நிலைகளிலும் இருக்கவேண்டிய ஒன்று. ஞானம் என்பது யோகத்தின் மேல்நிலை. இதுவே முடிந்த நிலை. (சித்தியார் - 279)
வேத வேள்விகள் கொடுக்கும் பயன் அனுபவித்த
பின் அழிந்துவிடும்.
(சிவஞான போதம் சூத்திரம் 8 - 1-2)
உலகம் மாயையிலிருந்து பிரமத்தால் உண்டாக்கப் )38 - சித்தியார்( .لقـابـالا
பகவத் கீதையும் பிரம்ம சூத்திரமும் ஞான நெறியில் பிரமாணம் அல்ல. (சித்தியார் - பரபக்கம் - 293) |
6. இருபா இருபஃது 7. திருவருட்பயன் 8. சிவப்பிரகாசம் 9. உண்மை நெறி விளக்கம் 10. கொடிக்கவி 11. வினா வெண்பா 12. போற்றிப்பஃறொடை 13. நெஞ்சு விடுதூது 14. சங்கற்பநிராகரணம் (இவை சைவவேதாந்தம் என்றும் சித்தாந்தம் என்றும் போற்றப்படும்)

Page 111
2ʻlda P da
வியாசர் வேதாந்தத்தை விளக்கவந்த
16 நூல்களின் பட்டியல்
நானாஜிவ வாதக்கட்டளை கீதாசாரத்திரட்டு
சசிவன்னபோதம்
மகாராசத்துறவு
அஞ்ஞானவதைப்பரணி
வேதாந்த சூடாமணி
விவேக சூடாமணி
பஞ்சகதசி
கைவல்ய நவநீதம்
1.
O
. ஈசுரகீதை
1.
1.
. பகவத்கீதை
1.
2
. பிரம்மகீதை
1.
3
பிரபோத சந்திரோதயம்
1.
4
. நித்யாநித்யவஸ்து விவேகம்
1.
5
புருஷார்த்த போதினி
. ஞானவாசிட்டம்
1
6
என்பன.
அடுத்து வியாசருக்குச் சைவ மெய்ஞ்ஞானி கள்
கொடுக்கும் நிலையைச் சிறிது சிந்திப்போம். (Status to Rishi Veda Vyas)
1.
உலக தர்மங்களை நன்றாக விளக்கினார். சிவ
தர்மங்களைச் சரியாக விளக்கவில்லை.
ரிஷி என்ற மரியாதைக்கு உரியவர். ஞானி என்ற மரியாதைக்கு உரியவர் அல்லர்.
மும்மூர்த்திகளும் சம அந்தஸ்து பெறுகின்றனர் என்ற தவறான கொள்கைக்கு வித்திட்டவர்.
ஞானத்தை விளக்க வந்த இடங்களில் எல்லாம் வியாசரின் பிரம்ம சூத்திரத்தை அவர்கள் பிரமா
ணம் காட்டவில்லை.
சைவபுராண ஆசிரியர்களின் பாயிர வாழ்த்துப் பெற்றோர் வரிசையில் வியாசர் இடம்பெற வில்லை.
சைவத்திருமுறைகளிலும், சித்தாந்த சாத்திரங் களிலும் வியாசர் துதி கூறப்படவில்லை. அவர் வாக்குப் பிரமாணமாகவும் கொள்ளப்படவில்லை.
அகத்தியர், பராசரர், வாமதேவர், பிருகு, துர்வாசர், ததீசி, வசிட்டர் போன்ற ரிஷிகள் எல்லாம் போற் றப்படுவது போல் வியாசர் போற்றப்படவில்லை.

GS g6)60öTL6öT 2004
8. தாயுமானவர் “எந்நாள் கண்ணி” என்ற பதிகத் தில் எல்லா சைவ மெய்ஞ்ஞானிகளுக்கும் வாழ்த்துக் கூறுவதை வழக்கமாகக் கொண்டிருக்கும்போது வியாசர் துதியும், பிரம்ம சூத்திரத்திற்குப் பாடியம் வகுத்த ஆதிசங்கரர் போன்றவர்களுக்கும் துதி கூறவில்லை.
9. வியாசர், காசி விஸ்வநாதர் சந்நிதியில் பொய்ச் சத்தியம் (Perjury) செய்ததால் அதிகார நந்தி யால் தண்டிக்கப்பட்டார் என்ற செய்தி சைவ இலக்கியங்களில் தெளிவாகக் கூறப்பட் டுள்ளது.
10. சிவன் கோயில்களில், வியாசர் திருவுருவம் பிர திட்டை செய்யப்பட்டிருப்பதை எந்தத் திரு முறைத் தலத்திலும் நாம் பார்க்க இயலாது.
மேற்கண்ட செய்திகளிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது பிரம்ம சூத்திரம் கூறும் வேதாந்தம் வேறு. அதை சைவ மெய்ஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ள வில்லை. ஆனால் உபநிடதங்களின் நேரடி சாரமாகிய வேதாந்தத்தை சிவாகமங்களின் துணையோடு பொருள் கொண்டால் சித்தாந்தத்திற்கு முரண் இல்லை என்பதை அனுபூதியால் உணரலாம் என்பதே அவர்கள் கொண்ட முடிவு. மகுடாகமம் என்ற சிவாகமத்திலும் இச்செய்தி கூறப் பட்டுள்ளது.
இந்த உண்மையைக் கீழ்வரும் சிவப்பிரகாசப்
பாடல் - 99 நமக்கு மிகத்தெளிவாக உணர்த்தும்.
நிலவு உலகாயத ஆதி
நிகழ் சிவாத்துவித அந்தத்துள்
குலவினர் அளவு அளாவாக்
கொள்கையது ஆகி வேதத்
தலைதரு பொருளாய் இன்பாய்த்
தாவு இல் சற்காரியத் தாய்
மலைவு அறும் உணர்வால் பெத்த
முத்திகள் மதித்தாம் அன்றே!
இச்செய்யுளுக்கு விளக்கம் கூறிய திராவிட மாபாடியகாரர் "ஈண்டு வேதாந்தம் என்றது வேதத் தின் முடிவுகளாகிய உபநிடதங்களை” வேதாந்தம் எனப் பெயர்பெற்ற ஏகான்மவாத நூலை அன்று என உணர்த்து வதற்கு "வேதத் தலைதரு பொருளாய்” என இறுதியி
னுங் கூறினார். ஆதலால் அது கூறியது கூறல் அன்மை உணர்க.
(சூத்திரம் 2 -1ம் அதிகரணம்)

Page 112
7வது சைவ மாநா(
ஆலயங்களும்
சைவப் புலவர் சிவபூரீ பா.
பூரீ கனக துர்க்கை அம்ம
மனித வாழ்வை வளம்படுத்தும் ஒரு புனித நிலையமாக ஆலயங்கள் கருதப்படுகின்றன. சமய வர லாற்றின் ஆரம்ப காலக்கட்டங்களில் ஆலயக் கட்டி டங்கள் இல்லை. இன்றைக்கு ஐயாயிரம், ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலங்களில் தெய்வீக சக்திகளை நேரடியாக உள்வாங்கக் கூடிய அனுபூதி மான்கள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் இருந்துள்ளனர் என்பது உண்மை. வேதங்கள் கூட எழுதாமல் காதினால் கேட்கப் பட்டு வந்த ஒரு ஞான நூல். இதிலிருந்து அக்காலத்தில் வாழ்ந்த ரிஷிகள் ஞாபக சக்தியும், உள்வாங்கும் வலி மையும் படைத்திருந்தனர் என்பதையும் யாம் உணர (փlԳպմ).
உலகியல் விடயங்களில் தங்களை அதிகம் ஈடு படுத்தாமல் ஆன்மீக தொடர்புடனே அவர்கள் இருந்த காரணத்தால் அவர்களுக்கும், தெய்வீக ஆற்றலுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு இருந்தது அத்தொடர்பைப் பயன் படுத்தி பல அதீதச் சக்திகளை முனிவர்கள் உலகிற்கு வழங்கினார்கள்.
ஆனால் இன்று உலக வாழ்க்கை தான் முதல் நிலையாக எம்மைப் பிடித்துள்ளது. ஆன்மீக வாழ்வு என்பது இரண்டாவது நிலை என்பதை எவரும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.
உலகியல் வாழ்விலே தொண்ணுறு வீதம் வாழும் எமக்கு பத்து வீதமாவது தெய்வீகத் தொடர்பை ஏற்படுத் தும் சாதனங்களாக ஆலயங்களும், திருவுருவங்களும், வழிபாட்டு மரபுகளும் உதவிபுரிகின்றன. ஆதிகால முனிவர்கள் சித்தர்கள் போல் நேரடியான இறைத் தொடர்பு எமக்குக் கிடைக்காத நிலையில் திருக் கோயில்கள் ஆன்ம ஊடகங்களாக எம்மை வழிப்படுத்து கின்றன. தினமும் சிறிது சிறிதாக ஆலய வழிபாட்டில் எம்மை ஈடுபடுத்தும் போது எம்மையறியாத ஒரு உணர்வு ஆன்மாவையும், இறைவனையும் இணைக் கின்றது.
இதனையே
"உணர்வு குழ் கடந்த ஓர் உணர்வே”
எனத் திருவிசைப்பா கூறுகிறது.
ஆண்டவனிடத்து அன்பு, மரியாதை, பக்தி என்பன படிப்படியாக எம்மிடம் குடிகொள்கின்றன. உடற்பசி வருவது போல் எம்மை அறியாமல் ஆன்மீகப் பசி ஒன்று
தோன்றும். இறை வழிபாட்டில் எம்மை ஈடுபடுத்துவது, ஆலயங்களுக்கு நாள் தவறாமல் செல்வது, அவன்
11

} இலண்டன் 2004
எதிர்காலமும்
I8Fb5ě55(5ösē56îT (B.A. Hons) ன் கோயில், இலண்டன்
புகழைப் பாடுவது, சமய நூல்களைக் கேட்பதில் ஆர்வம் காட்டுதல், திருவுருவத்திற்கு முன்னால் நின்று மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தித் தியானம் செய்வது, தேவாரங் களைப் பாராயணம் செய்வது போன்ற நிலைகளில் எம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோம்.
கடவுள் வழிபாடு உள்ளத்தைத் தூய்மைப்படுத்து கின்றது என்ற உண்மையினை யாம் உணர்கின்றோம். ஆலய வழிபாட்டில் உடற்பயிற்சி, மனப்பயிற்சி என்பன அடங்குகின்றன.
யோகம், தியானம் என்பன மனத்தோடு சம்பந்தப்படுகின்றன. இதற்கு மனப்பக்குவம் நிறைய வேண்டும். ޗ މީ
மனப்பக்குவத்திற்கு பூசைகள்
ஆலய வழிபாட்டில் செய்யும் பூசை, வழிபாடு என்பன மனத்தைப் பக்குவ நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடியவை, மனப்பக்குவ நிலை சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும், யோக தியான நிலைக்கு மனதை உயர்த்துவதற்கு ஆலய வழிபாடுகள் உதவு கின்றன.
ஆலய வழிபாடுகள் சரியை, கிரியை, ஆகிய இருநிலைகளுக்கும் இடங்கொடுக்கின்றன. ஆலய வழிபாடுகள் நிறைவேறியவுடன் உடனே ஆலயத்தை விட்டுச் செல்லாமல் ஆலய மண்டபங்களில் சற்று அமர்ந்து செல்வது ஒரு மரபு. காரணம் மனப்பக்குவம் அடைந்த நிலையில் ஒரு இடத்தில் ஆசனமாக இருந்து மூன்றாவது நிலையான யோகத்திற்கு எம்மை தயார்ப்படுத்தல் என்பதாகும்.
"விக்கிரகம் புதிய சீடனுக்கு ஓர் ஊன்றுகோல்”
என சுவாமி விவேகானந்தர் கூறினார்.
தன் ஆன்மீகக் குழந்தைப் பருவத்தில் தாங்கிப் பிடிக்கும் கருவியாக அது அமைகின்றது. இறையு ணர்வை ஆரம்பிக்கும் புறச் சின்னமாக விக்கிரகங்கள் விளங்குகின்றன.
எல்லையற்ற பரம் பொருள் மீது எமது மன தைக குவியவைப்பதற்கு ஆலயங்களும், திருவுரு வங்களும்
இன்றியமையாதவை.
தற்காலத்தில் திருவுருவ வழிபாடு ஒன்றே கடவு ளைத் தொழுவதற்குரிய சிறந்த முறையாகும். இங்கு திருவுருவ வழிபாடு என்பது பூஜைகளை மாத்திரம்
)

Page 113
7வது சைவ மாநா
குறிப்பிடவில்லை. அர்ச்சனை, அபிஷேகம், ஆராதனை, என்பவைகளுடன் பஜனை, திருமுறை பாராயணம் போன்றவையும் திருவுருவ வழிபாட்டில் மிக அவசியத்தைப் பெறுகின்றன.
புலம்பெயர்ந்த பல நாடுகளில் இன்று ஆல யங்கள் பல தோன்றியுள்ளன. இவை சமய, ஆன்மீக வளர்ச்சியை வளர்ப்பதில் வளர்ந்த சமுதாயத்தின ரிடையேயும் வளர்ந்து வரும் இளஞ்சமுதாயத்தினரி டையேயும் பெரும் பங்களிக்குமா? என்பது கேள்விக் குறியாகவே உள்ளது. ஒரு சில ஆலயங்கள் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஊடகமாக சமய நிலையங்களைப் பயன்படுத்துவது வரவேற்கத் தக்கதொன்றாகும். சமய வழிபாட்டு மரபுகள் மாறாமல் இளஞ்சமுதாயத்தினருக்கு விளக்கங்களுடன் கூடிய வழிபாட்டு முறைகள் எடுத்துக் கூறப்பட வேண்டும் என்னும் அவா மேலை நாடுகளில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது. ஆசியாவில் தொடங்கிய எமது சைவம் இன்று அமெரிக்கா, அவுஸ்திரேலியா, ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, எனப் பல கண்டங்களிலும் பரவிவிட்டது. ஆசிய நாடுகளில் நடைபெறும் வழி பாட்டுமுறை மாறாமல் பெருமளவில் மேலை நாடு களில் வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இந்தியா, இலங்கை நாடுகளைச் சார்ந்த பல சிவாச்சாரியர்கள் மேலை நாடுகளில் பணிபுரிகின்றனர். தமிழ்ப் போற்றி வழிபாடுகளும் மேலை நாடுகளில் நன்கு பயன்படுத் தப்படுகின்றன. தமிழ்ச் சூழலில் இருந்து விடுபட்டு வாழும் இளந்தலைமுறையினருக்கு ஆலயங்கள் தமிழ்ப் பற்றையும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் இவ்வாறான வழிபாடுகள் மேலை நாடுகளில் வரவேற்கப் படுகின்றன.
குறிப்பாக லண்டன் மாநகரம் பல சைவக் கோயில் களைக் கொண்ட ஒரு நாடாக வருவதைக் காண் கின்றோம். ஒரு வருடத்தில் மூன்று, நான்கு கோயில்கள் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாறு தோன்றும் கோயில் களில் ஒரு சில தொடர்ந்து இயங்க முடியால் அல்லல் படுவதாக அடியார்கள் சிலர் கவலை அடைகின்றார்கள். இந்தியா, இலங்கை போன்ற நாடுகளில் கோயிலுக்குள் நகரம் இருக்கும். அதாவது ஒரு நகரத்தை எடுத்தால் அங்கு பல கோயில்கள் சூழ்ந்திருக்கும். அதே போல் மேலை நாடுகளில் அமைத்துவிட முடியாது. ஆனாலும் பெருமளவில் சைவத் தமிழர் கூடியிருக்கும் குடியி ருப்புக்களில் ஒரு சிறிய கோயிலையாவது அமைத்து விட வேண்டும் என ஒரு சிலர் துணிகின்றனர். இது வெற்றி அளிப்பதும் உண்டு அல்லது முழுமையாக நிறைவேற்ற முடியாமல் கஷ்டப்படுவதும் உண்டு.
இருக்கின்ற ஆலயங்களில் காணப்படும் அடியார்கள், நிர்வாகிகள் பிரச்சனையாலோ அல்லது சிவாச்சாரியார்கள் ஆலயங்களில் பணிபுரிந்து அவ் ஆலயங்களை விட்டு வெளியேறுகின்ற வேளையிலோ

இலண்டன் 2004
வேறுபல புதுக்கோயில்கள் உருவாகிக் கொண்டிருப் பதாக பொதுவாக மக்கள் கருதுகின்றனர்.
"கூட்டங்கள் பிரிந்ததினால் கூடிவிட்ட கோயில் கள்” என ஒரு கவி அரங்கில் கவிஞர் ஒருவர் எடுத்து ரைத்த கூற்று இங்கு பொருத்தமாகின்றது. எவ்வாறா யினும் அடுத்த சமுதாயத்திற்கு நல்ல வழிகாட்டியாக ஆலயங்களும் ஆலய வழிபாட்டு மரபுகளும் இருந்தால் போதுமென சில பெரியார்கள் கூறுகின்றனர்.
இன்றைய இளஞ்சமுதாயம் மேலை நாட்டு புறச்சூழலில் தம்மை ஈடுபடுத்தாமல் தமிழ்ச் சமய பண்பாட்டிற்குள் வாழ்வதற்கு ஆலயங்கள் தான் அரவ ணைக்க வேண்டும். அங்கு சென்றும் நிம்மதி இல்லை எனின் ஆலயங்களால் என்ன பலன் எனவும் சிலரது கேள்வி முன்னிற்கிறது. ஒரு சில ஆலயங்கள் சிறுவர் களுக்காக தமிழ், சைவ சித்தாந்த வகுப்புக் களையும் பண்ணிசை வகுப்புக்களையும் வைத்து சமய உறவுப் பாலத்தை ஆலயத்துடன் அமைத்துச் செய்து வரு கின்றன.
இளைய தலைமுறையினர் நாட்டம் குறைவு
கலாசாரம், பண்பாடு, தமிழ் மொழிப்பற்று என ஆர்வத்துடன் பலர் இருக்க ஒரு சிலர் பிள்ளை களுக்கு தமிழ் கற்பிக்க முன்வராமலும், ஆலய வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்த விரும்பாமலும் இருப்பதைக் காணலாம். பெருகிவரும் ஆலயங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப மக்களுடைய கூட்டம் இளைய தலைமுறைகளின் நாட்டம் குறைந்து வருவதையும் ஆலயங்களுடன் தொடர்புடைய அன்பர்கள் அவதானிக்கின்றார்கள்.
புண்ணியம் செய்வார்க்கு பூ உண்டு நீர் உண்டு என்ற திருமந்திர வாக்கிற்கேற்ப சில இளைய கூட்டம் ஆலயங்களுக்கு வருவது பெரும் பேறாகும். இன்னும் சிலர் கலை உலகில் தங்களைப் பயிற்று வித்தும் ஆலயத் தொடர்புகளை வைத்துள்ளனர். பரதநாட்டியம், வீணை, வயலின், மிருதங்கம் என பல இசைக் கலை களில் ஈடுபட்டு மன அமைதியைத் தேடுகின்றார்கள். பெற்றோர்களும் ஆர்வம் காட்டி கலைகளை வளர்த்து வருவது ஒரு சிறந்த பணியாகும். பொதுவாக நாம் நோக்குமிடத்து அந்தந்த இடங்களில் உள்ள கோயில் கள் சூழ்ந்துள்ள மக்களுக்கு சமய சமுதாய உணர்வு களைத் தொடர்புபடுத்த சிறந்த கலங்கரை விளக்கமாக அமைய வேண்டும்.
சைவ சமயமக்கள் சிந்தித்து மாநாடுகள், கருத் தரங்குகள் போன்றவற்றில் நிச்சயமாக கலந்து கொண்டு தங்கள் கருத்து பரிமாறல்களைத் தெரிவிக்க வேண்டும், இவ்வாறு பல வழிகளிலும் இறுக்கமான தொடர்புகளை ஆலயங்களுடன் வைத்தால் மட்டுமே எதிர்காலத்தில் ஆன்மீகத் தொடர்பு சாதனங்களை மேலைநாடுகளில் காணமுடியும் என்பது முடிவு.
11

Page 114
7வது சைவ PTPTC பஞ்சபு
அன்றும்,
செல்லத்தம்பி சிறீக்கந்தராசா,
சிவவழிபாட்டினரின் இறைவனாகிய சிவன் ஐந்தெழுத்துக்கு உரியவன்; ஐந்தொழில் புரிகின்றவன்; ஐம்புலன்களை அடக்க உதவுகின்றவன். அப்படிப்பட்ட சிவனுக்கு ஆற்றுகின்ற வழிபாடும், ஐந்து என்ற எண்ணிக்கை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பது காலம் காலமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் நியதி. அந்த அடிப்படையிலேதான், சிவ வழிபாட்டின் போது, ஐந்து திருமுறைப் பாடல்களைப் பாட வேண்டும் என்ற நியதி தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்று எண்ண இடமுண்டு.
யாழ்ப்பாணத்தமிழ் மக்களின் கலாசாரம் பஞ்ச புராணக் கலாசாரமென்றும், (அதாவது திருமுறைக் கலாசாரம் என்றும்) கந்தபுராணக் கலாசாரம் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு. கோயில்களில் பூச்செய்தல் என்ற பூசை வழிபாடு நிறைவுறும்போது, பஞ்சபுராணம் பாடுகின்ற கலாசாரம் ஈழத்தமிழராலும், புலம் பெயர்ந்து வாழ்கின்ற ஈழத்தமிழர்களாலும், இன்றும் போற்றி அனுசரிக்கப்படுகின்ற சமயப் பண்பாடு ஆகும்.
பஞ்சபுராணம் என்றால் என்ன? இந்தச் சொற்றொடரைத் தமிழ் இலக்கியத்தில் முதன்முதலில் எங்கே காண்கின்றோம் என்ற வினா ஆராய்ச்சிக் குரியது.
“பலகோயில்களில், பதினாறு வகையான வழி பாடுகள் முடிவடைந்ததும் பஞ்சபுராணம் பாடுவது என்ற மரபுண்டு. ஏழு திருமுறைகளிலிருந்தும் ஏதேனும் ஒரு தேவாரம், பின்னர் திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரியபுராணப் பாடல்கள் ஆகிய வற்றிலிருந்து ஒவ்வொரு பாடலைப்பாடி மகுடம் இடுவதே பஞ்சபுராணம் பாடுதல் எனப்படும்” என்று எழுதுகிறார் தஞ்சாவூர் பி.எம். சுந்தரம் அவர்கள்.
ஆக, பஞ்சபுராணம் பாடும் முறை, வாழையடி வாழை எனத் தென் தமிழகத்திலும் இடம் பெற்று வருகின்ற மரபு என்பது போதரும்.
ஆனாலும் "பஞ்சபுராணம் பாடுதல்" உம்; "பஞ்சமந்திரம் ஓதுதல்" உம் ஒன்றா வேறா என்று ஐயுற்றுச் சிந்திக்கவும் வேண்டியுள்ளது.
நாவுக்கரசரின் பாடலொன்று இங்கே நினைவுக்கு வருகின்றது.
பஞ்சமந்திரம் ஒதும் பரமனார் அஞ்ச ஆனை உரித்தன லாடுவார் நெஞ்சம் வாழி நினைந்திரு மீயச்சூர் எந்தமை யுடையார் இளங்கோயிலே” (5334)
m 11

இலண்டன் 2004
ராணம்
இன்றும்
6lypássgólgyi B.Sc; LL.M
மேற்படி பாடலில், பரமன் (சிவன்) பஞ்சமந்திரம் ஒதுகின்றவராகக் குறிக்கப்படுகின்றார். அவர் ஒதுகின்ற பஞ்சமந்திரம் எது என்பது ஆராயப்பட வேண்டிய ஒன்று. பஞ்சமந்திரம் என்றால், ஈசானம், தற்புருசம், அகோரம், வாம தேவம், சத்தியோயாதம் என்பன என்று கூறுவது erslun ? நாவுக்கரசரின் வேறுமொரு பாடல் நம்மையெல்லாம் சிந்திக்க வைக்கிறது.
"மருந்தானை மந்திரிப்பார் மனத்துளானை வளர்மதியஞ்சடையானை மகிழ்ந் தென்னுள்ளத் திருந்தானை இறப்பிலியைப் பிறப்பிலானை இமையவர்தம் பெருமானை உமையாள் அஞ்சக் கருந்தான மதகளிற்றின் உரிபோர்த்தானை கனமழுவாட் படையானைப் பலிகொண்டூரூர் திருந்தானைத் திருவானைக் காவுளானைச்
செழுநீர்த்திரளைச் சென்றாடினேனே” (6874)
மேலே சொன்ன பாடலில் "மந்திரிப்பார்” என்ற சொல் லில் அடங்கியுள்ள "மந்திரம்” எது? சிவாயநம என்ற அஞ்செழுத்தா பிறிதொன்றா? இவையும் ஆராயப்பட வேண்டியவையே.
சேக்கிழாரின் பெரியபுராணத்தில் ஆனாயநாயனார் புராணத்தில் வருகின்ற ஒரு பாடல் மனம் கொள்ளத் தக்கது.
திசைமுழுதும் கணநாதர் தேவர்கட்கு முன்னெருங்கி மிசைமிடைந்துவரும் பொழுது வேற்றொலிகள் விரவாமே அசைய எழும் குழல்நாதத்துஅஞ்செழுத்தால்தமைப்பரவும் இசைவிரும்பும் கூத்தனார் எழுந்தருளி எதிர்நின்றார்.”
மேற்காட்டிய பாடலில் பேசப்படுகின்ற அஞ்செழுத்தும், நாவுக்கரசர் தமது தேவாரத்தில் பஞ்சமந்திரம் என்று குறிப்பிடுவதும் ஒன்றா வேறா என்பதும் ஆராய்ச்சிக் குரியது.
பஞ்சமந்திரமும் அஞ்செழுத்து மந்திரமும் ஒன்றா வேறா என்பது எப்படி இருப்பினும், இறைவன் இசை விரும்பி என்பது சிவவழிபாட்டினரின் நம்பிக்கையாக இருந்து வந்திருக்கிறது என்பதை மறுக்க முடியாது.
இறைவனை நாதத்துக்குரியவனாக, நாதனாக, இசைவிரும்பியாகக் கண்ட தமிழ் முன்னோர்கள், இசையற்ற இறைவழிபாடு உள்ளத்தை உருக்கிக் கள்ளத்தை வெளியேற்றி உளத்தைத் தூய்மைப் படுத்த முடியாது; அழுக்காறு, அவா, வெகுளி, இன்னாச் சொல்
என்ற உளமாசுகளைப் போக்க முடியாது என்று
2

Page 115
7வது சைவ PP உணர்ந்து, பாடல், ஆடல், பல்லியம் இசைத்தல் என்பனவற்றை, வழிபாட்டிற்கென்று முறைமைப்படுத்தி வைத்தார்கள் என்பது தெளிவு, இறைவனே இசையை விரும்பினான் என்பதற்குப் பெரிய புராணமே சான்று. "பெருகிய சிறப்பின்-மிக்க அர்ச்சனை பாட்டேயாகும். ஆதலால் மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழ் பாடுக” என்று தூமறைபாடும் வாயினன் ஆகிய இறைவன், சுந்தர மூர்த்தி நாயனாரை நோக்கிச் சொன்னதாக வரலாறு. ஆகவே இறைவனைப் போற்றிப் பாடுவதன் மூலம் அவனை வழிபடலாம் என்பது சான்றோர் துணிபு.
நாவலர் சைவ வினாவிடைகள்
யாழ்ப்பாணத்து ஆறுமுக நாவலர் அவர்கள் எழுதிய சைவ வினாவிடைகள் பெருமைக்குரிய நூல்கள். முதலாவது சைவ வினாவிடையில் ஒரு கேள்வி வருகிறது. "சைவ சமயிகள் ஒத வேண்டிய வேதங்கள் எவை” என்பது அந்தக் கேள்வி. அக் கேள்விக்கு விடையாக அவர் கூறுவது” “தேவராம், திருவாசகம் என்ற இரண்டுமாம்.” என்பது. ஆனால் அதே ஆறுமுக நாவலரின் இரண்டாம் சைவவினா விடை யில் “எந்தத் தோத்திரங்களை எப்படிப் பாட வேண்டும்” என்று கேட்டுவிட்டு, அதற்கு விடையாக, “தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரிய புராணம் என்னும் அருட்பாக்களை, மனங்கசிந்துருகக், கண்ணிர்வர, உரோமம் சிலிர்ப்பப் பண்ணோடு பாட வேண்டும்” என்று கூறுகின்றார். ஆறுமுகநாவலரின் விடையை நோக்கும் போது பன்னிரு திருமுறைகளில் அடங்காத பாடல்களை, ஆறுமுகநாவலர் தோத்திரங் களாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று எண்ணத் தோன்றுகின்றது, அப்படிப் பார்த்தால், புராணம் என்ற வகையில் சேக்கிழாரின் பெரிய புராணப் பாடல் அல்லாத பாடல் எதையும் ஆறுமுக நாவலர் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. அந்த நிலையில், திருவிளை யாடற் புராணம், கந்தபுராணம் ஆகியவற்றில் உள்ள பாடல்களை, பஞ்சபுராணப் பாடல்களாக ஏற்றுப் பாடும் நிலை எப்போது ஏற்பட்டது, யாரால் ஏற்படுத் தப்பட்டது என்பது புரியவில்லை; சிந்திக்க வேண் டிய ஒன்று.
"பஞ்சபுராணம்" என்ற சொற்றொடரின்படி ஐந்து பாடல்கள் இருப்பது தான் பொருத்தம். அப்படியிருக்க, பஞ்சபுராணம் பாடும்போது, ஆறு பாடல்களைப் பாடும் பழக்கம் எப்போது ஏற்பட்டது என்பதும் புரியவில்லை. அதாவது ஆறாவது பாடலா கப் பாடப்படும் திருப்புகழ், எப்போது, பஞ்சபுராணம் என்ற கட்டமைப்புக்குள் நுழைந்தது என்பதை ஆராய்வது பயனுள்ள முயற்சி. எத்துணைப்பத்திமை நிறைந்திருந்தாலும், சிவவழிபாட்டிற்குரிய பஞ்ச புராணக் கட்டமைப்புக்குள் முருகவழிபாட்டிற்குரிய அருணகிரிநாதரின் "திருப்புகழ்" நுழைந்ததைப் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

B
இலண்டன் 2004
பன்னிருதிருமுறைகளுள் அடங்கியுள்ள திருமூலரின் திருமந்திரப்பாடல் எதுவும், பஞ்ச புராணத்தில் இடம்பெறாமல், பன்னிரு திருமுறை களில் அடங்காத, திருப்புகழ், திருவிளையாடற் புரா னப் பாடல்கள், கந்தபுராணப் பாடல்கள் என்பன நுழைந்திருப்பது ஆச்சரியமாகவும், அபச்சாரமாகவும் தோன்றுகின்றது; ஆராய்ச்சி வேண்டும்.
தெரிந்தோ தெரியாமலோ நடந்துவிட்ட தவறுகள் போதாவென்று, வேறு பல சில்லறைப் பாடல்களும் பஞ்சபுராணம் என்ற பெயரில் இப்போது இலண்டன் கோவில்களில் அரங்கேற முயலுகின்றன. கோவில்கள் நடத்துவோரும். கோவிலில் பஞ்ச புராணம் பாட ஆசைப்படுவோரும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டிய காலகட்டம் இது. கண்ட பாட்டுக்குக் கொண்டை முடிக்கும் பழக்கம் தவிர்க்கப்படல் வேண்டும்.
பெண்களும் பஞ்ச புராணமும்
கவனயீனத்தாலும், அறிவீனத்தாலும், காழ்ப்பு ணர்வினாலும் அழிந்தவையும் அழிக்கப்பட்டவையும் போக எண்ணாயிரத்து இருநூற்றைம்பது தேவாரப் பாடல்கள் இப்போது வாழ்கின்றன. எண்ணாயி ரத்துக்கு மேற்பட்ட தேவாரங்கள் இருந்தும், எண்பது தேவாரங்கள் தானும் நம்மிற் பலருக்குத் தெரியாது. தெரிந்த ஒரு சில தேவாரங்களையே திரும்பத் திரும்பப் பாடிக்கொண்டிருப்பதை விட்டு விட்டுப் புதிய தேவாரங்களைப் புழக்கத்துக்குக் கொண்டுவர வேண்டியது தமிழர் கடன். தேவாரங்கள் தமிழரின் மந்திரங்கள் மட்டுமல்ல; தமிழரின் இலக்கியச் செல் வங்களும் கூட, இங்கும், தொய்வில்லாத விழிப்பு ணர்வு அவசியமாகிறது.
"பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள" என்று வள்ளுவரால் போற்றப்பட்டு, "இல்லாளகத்திருக்க இல்லாத தொன்றில்லை” என்று அவ்வையாரால் புகழப்பட்ட பெண்கள் பஞ்சபுராணம் பாடலாமா என்ற சர்ச்சை இலண்டன் வாழ் ஈழத்தமிழரைக் கலக்கிக் குழப்புகின்றது. பாடலாம் என்றும் பாடலாகாது என்றும் பேசப்படுகின்றது. ஆனால் சில கோவில்களில், பெண்கள் பஞ்சபுராணம் பாடும் நிலைமை தொடர்கின்றது. நாயன்மார் காலத்திலோ, அதன் பின்னரோ, சிவன் கோவில்களில், பாடவல்ல மகளிர் பஞ்சபுராணம் பாடினார்களா என்றால், பாடினார்கள்
என்பதே மறுமொழி.
"பிங்கல நிகண்டு” என்று ஒரு சொற்றொகுதி உண்டு. அந்த நூல் ஆலயத்தில் சேவை செய்யும் பெண்களைப் "பண்மகள்”, “பாடினி”, “மாதங்கி” என்றெல்லாம் குறிப்பிடுகின்றது. இவர்களுக்கு, "பதியிலார்”, “மாணிக்கத்தார்” என்ற பெயர்களும்
13

Page 116
7வது சைவ மாநா
இருந்திருக்கின்றன. இறைவனின் முன்னிலையில் திருஆலத்தி எடுக்கும் உரிமையைப் பெற்றிருந்த வர்கள் "மாணிக்கத்தார்” எனப்பட்டனர். இறைவன் முன்னி லையில் பாடுவது உருத்திர கணிகையரின் கடமையாக இருந்து வந்திருக்கிறது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் மனைவியான பரவையார் உருத்திர கணிகையர் குலத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இறைவனின் கருவறையில் நின்று இறைவனின் படிமத்தைத் தீண்டும் உரிமையும், தீபம் காட்டும் உரிமையும் தேவதாசியர்க்கு இருந்ததாக வரலாறு கூறுகின்றது. சிவதீட்சை பெற்ற தாசியர்க்குக் கோயிலில் ஆடுவதும் பாடுவதும் கடமைகளாக இருந்தன. அதிகாலையில் கோயிலின் மகாமண்டபக் கதவுகளைத் திறப்பதும், இறைவனுக்குப் பூசை நடைபெறும்போது, பாடியாடிப் பரவுவதும் அவர்களின் பணியாக இருந்தது. பதினாறு வகையான வழிபாட்டு உபசாரங்களைப் பூசகர் புரியும் போது, முத்திரை காட்டி அபிநயிப்பதும் அவர்களின் தொழிலாக இருந்து வந்திருக்கிறது. அலங் காரத் தாசிகள் எனப்பட்டவர்கள் ஆடல் வல்லாராயிருந்த போதும், வழிபாட்டின் போது பாடும் பணியையும் மேற் கொண்டிருந்தனர் என்று தெரிகிறது. தேவதாசி ஒருத்தி
உயர்வாசற்குன்று
(p(5856, 9,6lou
நிகழ்வுகள்
 
 

டு இலண்டன் 2004
இறந்துபட்டால், அவளுடைய இறுதிக் கிரியைகள் முடிகின்ற வரைக்கும் அவள் சேவையாற்றி வந்த கோவிலின் பூசைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன என்று வரலாறுகள் விளம்புகின்றன. இறைவன் உறையும் கருவறையில் எரிகின்ற விளக்கிலிருந்து எடுத்து வரப்படும் தீச்சுடரைக் கொண்டு அந்தத் தேவதாசியின் சிதைக்குத் தீமூட்டும் மரபும் வழக்கமும் தமிழ்நாட்டில் இருந்ததாகத் தெரிகின்றது. இவ்வாறு கோவிலில் முன்னுரிமை பெற்றிருந்த பெண்கள் காலப் போக்கில் மதிப்பிழந்தனர். கோயில் அதிகாரிகள் அதற்குக் காரணர் ஆயினர். இவற்றையெல்லாம் பார்க்கின்றபோது, கோயில் களில் பெண்கள் பஞ்சபுராணம் பாடக்கூடாது என்று கூக்குரலிடுவது கேலிக்கூத்தாகவே தெரிகின்றது. சிவ தீட்சை பெற்ற ஆண்கள் அல்லது பெண்கள் பஞ்ச புராணம் பாடுவதில் தவறில்லை என்றே தோன்று கின்றது. ஏனையோர், அதாவது சிவதீட்சை பெறாத வர்கள், கோயில்களில் பஞ்சபுராணம் பாடுவது தவிர்க்கப் படல் வேண்டும்; இதனைத் தமிழ்ச் சிவவழிபாட்டினர் சிந்திக்க வேண்டும். இந்தக் கட்டுரை அவ்வாறு சிந்திக்கத் தூண்டும் என்று நம்புகிறேன்.
66, Westrow Gardens
Ilford, Essex, England

Page 117
7வது சைவ PP ஆன்ம வைத்தி
சுதுமலை கந்தையா இராஜமனோ B.Sc., Eng., C.P. Eng.; M.I.E. Aust.; M
ஒரு நாளைக்கு நாம் ஒவ்வொருவரும் எத் தனை தடவைகள் ‘நான், நான் என்று கூறுகின் றோம். ஆனால், நான் என்று யாரை விழிக்கின்றோம்? கடவுட் கொள்கையையோ அல்லது ஆன் மிகக் கொள்கைளையோ ஏற்காதவர் கூட நான் என்று தமது உடலை விழிப்பதில்லை. இதனை அவரும் ஏற்பர். ஆன்மிகவாதிகளோ நான் என்பது ஆன்மாவை அதா வது உயிரைக் குறிக்கின்றது என் பர். அல்லாதவரோ உயிரை அல்ல என்பர். ஆனால் ஒழுங்கான விளக்கமும் தரமாட்டார். அவர் தரும் விளக்கமும் எம்மைப் போன் றோர்க்கு ஏற்புடையத் தக்கதாக அமையாது விடும்.
உடலை நன்கு பராமரிக்காவிட்டால் அதற்கு ஊறுநேரும். அவ்வாறு ஊறு நேரும் போது வைத் தியம் தேவைப்படும். அதுபோல ஆன்மாவை நன்கு பராமரிக்காவிட்டால் அதற்கும் ஊறு நேரும். ஆனால் வைத்தியம் உண்டா? உண்டாயின் வைத்தியர் யார்?
உலக சமயங்களின் கருத்துக்கள்
உலக சமயங்கள் பலவாக இருப்பினும் இன் றைய நிலையிலே முக்கியமானவையாகக் கொள்ளப் படத்தக்கவை சைவம் உள்ளிட்ட அகச் சமயங்கள், புத்தம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம், யூதம் என்ற இன்னோ ரன்னவை. இச்சமயங்கள் அனைத்துமே எமது உடலும் உயிரும் வெவ்வேறானவை என்பதையும் உடலானது தனித்து இயக்க முடியாத சடப்பொருள் என்பதையும் இச்சடப்பொருளான உடலை இயக்கும் ஒரு சக்தியே உயிர் என்பதையும் ஏற்றுக் கொள்கின்றன. உயிருக்கு அழிவில்லை என்பதைக்கூட அத்தனை சமயங்களும் ஏற்றுக் கொள்கின்றன. இறப்பின் முன்னரும் பின்ன ருமான நிலைகளிலே உயிருக்கு என்ன நடைபெறு கின்றது என்பதிலே தான் முக்கிய வேறுபாடுகள் உள. இதனைப் பொறுத்தே ஆன்மாவிற்கு விளையும் ஊறு கள் பற்றிய விளக்கங்களையும் அதற்கான வைத்தி யங்களையும் அவை தருகின்றன.
சைவசமயக் கருத்துக்கள்
சைவ சமயத்திலே அடிப்படைப் பொருட்களாக மூன்று கருதப்படுகின்றன. அவையாவன: பதி, பசு, பாசம். அதாவது கடவுள், உயிர், மும்மலங்கள். மும்மலங் களாவன ஆணவம், கன்மம், மாயை. ஆணவம் என்றால் நான எனனும அகங்காரமும எனது எனனும மமகாரமும. கன்மம் என்பது புண்ணிய பாவங்கள். மாயை என்பது நான் நாளும் காணும் இவ்வுலகம் உணரும் காற்று முகரும் மணங்கள் கேட்கும் ஒலிகள் சுவைக்கும் உணவுகள் என்பவையோடு நாம் காணமாட்டாத உணர மாட்டாத முகரமாட்டாத கேட்க மாட்டாத சுவைக்க மாட்டாத பலவற்றையும் உள்ளடக்கும்.

GB
தியம்
கரன், இலண்டன் M.ASME (USA)
இலண்டன் 2004
எமது உடம்பு முற்றிலும் மாயையால் ஆனது. அதனாலேயே
மாயையாலான ஏனையவற்றை உணவாக உண்டும் மூச்சாக உள்ளிழுத்தும் வாழு கின்றது. இவ்வாறான உடம்பு உயிருக்கு இறைவன் கொடுத்த கருவி மட்டுமே. ஒரு உயிர் தன் பயணத் திலே எத்தனையோ உடல்களைப் பெறும். அதாவது. கருவிகளைப் பெற்று அதனுள்ளே வாழும். ஆனால், ஒவ்வொரு வாழ்வின் போதும் உயிரானது பழையதை மறந்துவிட்ட பின்னரே புதிய உடம்பைப் பெறும். அதன் காரண மாகவே நாம் முன்னைய பிறப்பைப் பற்றிய எதனையுமே ஞாபகத்திலே கொண்டிருப்பதில்லை.
இப்பிறப்புகளை இணைத்து நிற்பது கன்மம். ஒளவையினுடைய பாடல் ஒன்று வருமாறு :
புண்ணியம் பாவம் போம் போன நாட் செய்த அவை மண்ணிற் பிறந்தார்க்கு வைத்த பொருள் - எண்ணுங்கால் ஈது ஒழிய வேறில்லை எச்சமயத்தோர் தீது ஒழிய நன்மை செயல்
அறக்கருத்தை மிக எளிமையாகப் பாடியவர் ஒளவையார். அவருடைய இப்பாடல் பிறவிகளை இணைப்பது கன்மம் என்பதைத் தந்து நிற்கின்றது. கன்மத்தைச் செய்பவர்கள் நாம். அதற்கான காரணம் ஆணவம். கன்மத்திற்கேற்ற உடலைத் தருபவர் மாயையை உருவாக்கிய இறைவன். இறைவன் மாயையை உருவாக்கும் காரணம் உயிருக்கு உட லென்னும் கருவியைக் கொடுத்து அனுபவ ஞானம் மூலம் தெளிவினை ஏற்படுத்தவே.
சைவசித்தாந்தக் கருத்துக்கள்
சைவ சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கு. இவற் றுள் எளிமையானதும் சுருக்கமானதுமாக அமைந்தது திருவருட்பயன். இதனை இயற்றியவர் சந்தானாசாரி யருள் இறுதியானவரான உமாபதி சிவாச்சாரியார் அவர்கள். இது குறள் வடிவிலமைந்த நூறு பாடல் களையும் அதன் காப்புக் குறளையும் மட்டுமே கொண்டது.
ஆணவம் என்றால் அணுத்தன்மையாக்குவது என்பது பொருள். அதற்கு உவமானமாக இருளையே என்றும் கூறுவர். ஆணவத்தை விளக்க வந்த உமாபதி சிவாச்சாரியாரோ ஆணவம் இருளிலும் கொடியது என்பதை அழகாகக் கூறுகின்றார்.
ஒரு பொருளும் காட்டாது இருள் உருவம் காட்டும்
இரு பொருளும் காட்டாது இது.
15

Page 118
7வது சைவ மாநா
என்கிறார். சாதாரண இருளானது ஒரு பொருளை யுமே காட்டாது. ஆனாலும் தனது இருளாகிய வடிவத்தைக் காட்டும். ஆனால் ஆணவமோ இரண்டையும் காட்டாது. அதாவது, ஒரு பொருளையும் காட்டாதது மட்டுமல்லத் தன்னையும் காட்டாது.
இருளைப்பற்றிய செய்தி எமக்கு மிக நன்றாகவே விளங்குகின்றது. அதற்குரிய காரணமானதே அது தன்னைக் காட்டுவதே. அவ்வாறு தன்னைக் காட்டு வதாலேயே நாம் விளக்கேற்றி உலகைக் காண முயல் கின்றோம். ஆனால் ஆணவத்தை எம்மால் உணர முடிவ தில்லை. அதனாலே இறைவன் எமக்கு மாயையை விளக்காகப் படைக்கின்றான். அம் மாயையின் ஒரு வடி வமே எமது உடல். இதனையும் உமாபதி சிவாச்சாரியர்,
‘விடிவாம் அளவும் விளக்கு அணைய மாயை வடிவாதி கன்மத்து வந்து."
என்று தனக்கே உரிய குறுகிய விபரமான முறையிலே கூறுகின்றார். விடியும் வரையும் விளக்குப் போலே மாயை எமக்கு வாய்க்கின்றது. அது உடம்பானா லென்ன அல்லது எமக்கு வாய்க்கும் ஏனைய பொருட்களா னாலென்ன, உறவுகள் நண்பர்கள் ஆனாலென்ன. இவை ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு பட்டனவாகவே வாய்க் கின்றன. உயிர்கள் உடல்களெடுத்துப் பிறந்து வாழும் ஒரே உலகம் எல்லோர்க்கும் ஒரேமாதிரி ஆவதில்லை. காரணம் யாதென்பதையும் இக்குறளிலே மிக அழகாகக் கூறுகின்றார்.
‘வடிவாதி கன்மத்து வந்து' என்ற சொற்றொடர் இதனை அழகாகக் காட்டி நிற்கின்றது. ஒவ்வொரு உயி ருக்கும் உரிய மாயை அதன் கன்மம் அதாவது புண்ணிய பாவங்களுக்கு ஏற்ற அளவிலே அமைகின்றது. கன்மத் தின் வடிவமே எமக்கு வாய்த்த உடல்.
ஆன்மாவிற்கான நோய் எது?
ஆன்மாவிற்கான நோய் என்ன என்பது கூடப் பலருக்கு ஒரு கேள்வியாக அமையலாம். உலகிலே பிறக்கும் அனைத்து ஆன்மாக்களும் நோயுடை யவையே. பிறப்பையே நோய் என்பாருளர். உண்மை அதுவல்ல. நோயைத் தீர்ப்பதற்கு இறைவன் அரு ஸ்ரிய கருவியே உடம்பிலே பிறப்பதும் வாழ்வதும் ஆகும். ஆனால், நாம் பிறந்த காரணத்திற்கு ஏற்ப இயங்குவது கிடையாது. இத்தன்மை கூட ஏதோ புதினமென்று அல்லவே. உடலுக்கு வைத்தியம் செய்யும்போது கூடப் பெரும்பாலானவர்கள் மருந்தை ஒழுங்காக எடுக்க முயல்வரெனினும் வைத்தியத்தை ஒழுங்காகச் செய் பவர் அல்லவே. ஏதோ மருந்தை எடுத்தால் யாவும் சரியாகிவிடும் என்று நம்புபவர்கள் தாமே நாம். இவ்வாறான நாம் ஆன்மாவிற்கு நோயுண்டு என்பதையும் அதற்கு வைத்தியம் செய்யவே இறைவன் எமக்கு

டு இலண்டன் 2004
இப்பிறப்பைத் தந்தான் என்பதையும் ஏற்காதமை வியப்பல்ல.
வள்ளுவன் காட்டிய வழியிலே ஆன்மாவின் நோய் முதல்' என்னவென்று பார்த்தால் அது ஆண வமே. அனைத்து நோய்க்கும் அடிப்படை அதுவே என்பதைப் பலரும் அறியமாட்டோம். காரணம் என்ன வென உமாபதி சிவாச்சாரியார் கூறியதை ‘ஒரு பொரு ளும். என்ற குறளிலே முன்னரே பார்த்துவிட்டோம்.
நோய்க்கான வைத்தியம் எது?
நோய்க்கு வைத்தியம் எவ்வாறு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வள்ளுவர்.
"நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது
தணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்."
என்றார். எந்த நோயானாலும் அதனுடைய முதலைக் கண்டு அதனைக் குறைப்பதற்கும் இல்லாது செய் வதற்கும் வைத்தியம் செய்ய வேண்டும். ஆனால் வழமையிலே என்ன நடக்கின்றது? உடலுக்கு நோய் கண்டபோது கூட, பெரும்பாலான நோயாளிகளும் வைத்தியர்களும் நோயின் வேகத்தைக் குறைத்து உடனடியாக ஏதாவது நிவாரணம் பெறவே முயல்வர். உடலுறு நோய்க்கே இதுவே நிலைமை எனின், ஆன்மா
விற்கு உள்ள நோய்க்கு வைத்தியம் செய்வார் யாவர்?
நோய்க்கான வைத்தியம்:
ஆன்மாவிற்கான நோய் எது? ஆணவம் அதாவது நான் என்ற அகங்காரமும் எனது என்ற மமகார முமே நோய்களாகும். இந்நோய்க்கான வைத்தியம் என்ன? எதனைச் செய்தாலும் இறைவனின் செயல் என உளமார எண்ணிச் செய்தலே. நான் என்ற முனைப்புக் குறையக் குறைய நோய் குறையும். 'கருவாய்க் கிடந்துன் கழலே நினையுங் கருத்துடையேன்” என்ற நாவுக்கரசரின் தேவார வரியின்படி, சிவனடியை எந்நேரமும் சிந்திப்பதே ஆணவ நோய்க்கான மருந்தாகும். அதனாலேயே சிவன்
'வைத்தியநாதன்' என அழைக்கப்படுகின்றான்.
கட்டுரையின் நோக்கம்:
மனிதருக்குள் ஏற்படும் தனிப்பட்ட சிக்கல், சமூகச் சிக்கல், இனச் சிக்கல் என அத்தனை சிக்கல் களுக்கும் ஆணவமே மூலகாரணம். உலக நாடுகளுக் கிடையேயான அனைத்துச் சிக்கல்களுக்கும் கூட அதுவே காரணம். அதனை ஓரளவாவது உணரத் தலைப் பட்டாலே நோயின் முதலைக் கண்டுபிடித்து விட்டோம் என்று பொருள்.

Page 119
பெண்ணிலிருந்து மன்
விமல் சொக்கநாதன், வழக்கறிஞர்
பெண்ணிலிருந்து உருவாகும் மனிதன் மண் ணுக்குள் போய் மறையும்வரை செய்யும் பயணம் வாழ்க்கை என்று கூறப்படுகிறது. நிர்வாணமாக வந்து பிறந்த நாம் எங்கள் கடைசிப் பயணத்தில் காதற்ற ஊசியைக்கூட கொண்டு செல்வதில்லை. இப்படியிருந் தும் இடைப்பட்ட சொற்பகாலத்தில் மனிதன் செய்வது என்ன? தேடிப் பறந்து திரிவது ஏன்? கவிப்பேரரசு வைரமுத்துவின் வரிகளில் விளக்குவதானால்.
"பெண்ணுக்குள் தொடங்கும் வாழ்க்கை மண்ணுக்குள் முடிகிறதே! விஷயம் தெரிந்தும் மனித இனம் பெண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் பறக்கிறதே!...”
குடும்பமாக வாழ அழகான ஒரு வீடு இருந் தாலும் ஆசை அடங்குவதில்லைச் சிலருக்கு. மூத்த மகனின் பெயரில் 2வது வீடு. சின்ன மகனின் பெயரில் மூன்றாவது வீடு! இப்படியாக, சொத்துக் குவிப்பு!
சொந்த வீட்டில் கிளி போன்ற அழகு மனைவி ஒருத்தி இருந்தாலும், குரங்கு போன்ற ஒருத்தியுடன் ‘சின்னவீடு அமைக்கிறார்கள் சிலர்.
ஓய்வு பெற்றவுடன் பங்களூரில் வீடுகட்டி இளைப்பாறத் திட்டம் தீட்டுவார் ஒருவர். புளோரிடா வில் ஓய்வுபெற ஆயத்தம் செய்வார் மற்றவர்.
இந்த நடிகர்களின் நாடகங்கள் உச்சக் கட்டத் தில் இருக்கும் போது, யாருமே எதிர்பாராத விதத்தில் திரையை இழுத்து மூடி நாடகத்தை நடுவில் நிறுத்திவிடுகிறார் இறைவன் என்ற இயக்குனர் களின் இயக்குனர்!
யார் அந்த இயக்குனர், அவரைப் போய் நாம் அடைவது எப்படி என்று தேடுவார் மிகச் சிலர். அவருக்கு 'சம்திங்" லஞ்சமாக கொடுக்க முற்படுவோர் ஏராளம். “என்ரை விம்பிள்டன் விநாயகா! எனக்கு பி.ஆர். கிடைக்க வைச்சிடு, உன்ரை தேர்த் திருவிழாவில் ஆயி ரம் தேங்காய் உடைக்கிறேன்!” - என்பார் ஒருவர்.
ஆர்ச்வே ஹைகேற் முருகா! மகாராணியே தரிசித்த மால் மருகா! எனக்கு இந்தச் சனிக்கிழமை லொட்டரியில் 4 லட்சம் கிடைச்சால் உனக்கு ஒரு லட்சம் காணிக்கை போடுவேன்!” என்பார் - மற்ற முருகபக்தர்.
ஆர்ச்வே முருகனை பிசினஸ் பார்ட்டனராக பங் காளியாகக் கருத இவர்களுக்கு எவ்வளவு துணிச்சல்?
வேதங்களால் "ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியன்” அந்த சிவபெருமான். அந்த சிவனுக்கே உபதேசம் செய்த முருகமூர்த்தி இவர்களிடம் 25% பங்கை கமிஷன் கேட்டாரா? யாருக்கு, எங்கே, எப்போது எப்படி அள்ளிக் கொடுப்பது என்பது அந்த முருகனின் சித்தம். அந்த முருகன் அருள் உங்களையும் உங்கள்

இலண்டன் 2004
ÖT 6) I60)J....
, இலண்டன்
குடும்பத்தையும் நோக்கி வெள்ளம் போல பாய்ந்து வர காலம் கனியும் போது யாராலும் அதைத் தடுத்து நிறுத்த (փԼգաIՑl.
இன்பம் சிற்றின்பம் உடல் மார்க்கமாகப் பெறப்படும் இன்பம் ஒரு நொடி நேர- கணநேர இன்பம். எனவே தான் அதனை “சிறிய இன்பம் சிற்றின்பம்” என்று சொல்கிறோம். ஆணோ பெண்ணோ பருவ வயதுக்கு வந்ததும் இயற்கையே இந்த விஷயங்களை அவர்களுக்கு 'காதோடு காதாக சொல்லிக் கொடுத்துவிடுகிறது. அதுபோதாது என்று பள்ளிக்கூட கடைசி வாங்கில் இருந்து இன்னொரு மாணவி கொண்டுவரும் "அந்த” புத்தகத்தைத் திருட்டுத்தனமாகப் புரட்டிப் பார்ப்பதிலும் கல்லூரி விளையாட்டு மைதானத்தில் பெரிய பையன் கள் பெரிய பெண்கள் பேசும் பேச்சுக்களிலிருந்து பொறுக் குவதிலும், சிற்றின்பம் பற்றிய அறிவு பூரணமாகிறது.
மேநாடுகளில் - பாலியல் கல்வியை வகுப்பி லும் கற்பிக்க அரசாங்கங்கள் முயற்சி செய்து வரு கின்றன. ஆனால் பெற்றோரின் கடுமையான எதிர்ப் பினால் இந்த அரசு முயற்சிகள் தாமதித்துள்ளன.
எமது பருவ வயதில் இயற்கையின் செயலால் எம்முள் சிற்றின்ப வேட்கை தூண்டப்படுகிறது. அன்று முதல் தேடல். தேடல். தேடல். இயற்கையின் செயலால் எமது உடல் செயற்பாடுகள் வேகம் குறையும் வரை முதுமை தட்டும் வரை இந்த தேடல் தொடர்கிறது. சிற்றின்ப - வேட்கை என்று நான் குறிப் பிட்டது. பாலியல் ரீதியாக பாலுணர்ச்சிகள் மூலம் பெறும் இன்பத்தை மட்டுமல்ல. உடல் ரீதியாக பெறும் அத்தனை சிற்றின்பங்களையும் தான்.
ஆஹா ஆட்டிறைச்சிப் பொரியல் நண்டுக் கறி! இண்டைக்கு டின்னர் வேட்டைதான்! அனுபவித்த நாக்கு இராப்போசனத்தில் அந்த சிற்றின்பத்தை எதிர்பார்க் கிறது. எனக்கு எப்பவும் 2 தலகணி வேணும் தலை அந்த சிற்றின்பத்தை எதிர்பார்க்கிறது. இந்தச் சிற்றின்பங் களுக்காக, கணநேரம் மட்டும் நீடிக்கும் தற்காலிகமான இந்தக் கீழ்மட்ட இன்பங்களுக்காகப் பலரைப் பகைத்து அனைத்தையும் இழந்து தெருவுக்கு வந்தவர்கள் ஏரா ளம். குறிப்பாக பாலியல் சிற்றின்பங்களுக்காக தன் தவங்களை மேனகையிடம் இழந்த விசுவாமித்திரன் காலம் தொடக்கம் இந்த 21ம் நூற்றாண்டு வரை இவர்களின் அழிவுகள் இராட்சத சுவரொட்டிகள் போல எம் கண்முன் நிற்கின்றன. ஆனால் யாருமே சற்று நின்று இவற்றை படிப்பதாகவோ கவனத்தில் கொள்வதா கவோ தெரியவில்லை!
பெண்ணாசையால், அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடும் வாய்ப்பை இழந்த ஒரு வேட்பாளர்; விலை மகளிடம் போய் விளையாடியதால் விளையாட்டுத்
17

Page 120
7வது சைவ மாநா(
துறை அமைச்சர் பதவியை இழந்த பிரிட்டிஷ் அமைச்சர்; இசைத் திறமையால் துருவ நட்சத்திரமாகப் பிரகாசித்த லண்டன் தமிழ் இசை இளவல், திருமணமான ஒரு நாட்டிய ஆசிரியையுடன் மையல் கொண்டு தன் எதிர் காலத்தை இழந்து நாட்டை விட்டே ஓடி மறைந்த பரிதாபம்.
இப்படி ஆசிரியர்கள், அறிஞர்கள் பிரிட்டிஷ் இளவரசர்கள் இளவரசிகள் லண்டன் அந்தணர்கள் சிலர் கூட இதற்கு விதி விலக்கல்ல.
எதை - எப்படித் தேடுவது?
ஜனனம் என்பது ஒரு கதை. மரணம் என்பது மறு கதை இரண்டு கரைகளுக்கும் நடுவில் ஓடிக்கொண்டிருப்பது ஒரு நதி அதன் பெயர்தான் தலைவிதி! என்கிறார் கவிப்பேரரசு.
இந்த நதியில் நானும் நீங்களும் அவனும் அவளும் இவரும் இவளும் எல்லோருமே பயணம் செய்து கொண் டிருக்கிறோம்.
நான் சாகும் வரை சிற்றின்பத்தையேதான் தேடிக்கொண்டிருக்கப் போகிறேன் அது என் தலைவிதி!” - என்று சலித்துக் கொள்வது சோம்பேறித்தனம் முட்டாள்தனம்!
"சிறிய” இன்பம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என் றால் “பெரிய இன்பம்; நீண்ட இன்பம் என்றும் ஒன்று இருக்கத்தானே வேண்டும். இதை நான் பெறவிரும்புகி றேன் என்று யாராவது முனைகிறார்களா? தேடுகிறார்களா? இல்லை. "எங்கட வயசு போன காலத்தில் அதைத் தேடலாம்” என்று சிலர் ஒத்திவைக்கிறார்கள். முடிவற்ற பேரின்ப அமுதைச் சுவைக்க வயது இல்லை. அப்படி எல்லை இருந்திருந்தால் எங்கள் சைவ சமயத்தில் நாயன்மார்கள் பலர் தோன்றி யிருக்க முடியாது. மடங்கள் பல நிறுவி, எங்கள் மதத்திற்கு உரை எழுதி குருமார்க் கெல்லாம் குருவாக விளங்கும் கேரளத்து ஆதிசங்கரர் தாயைப் பிரிந்து பேரின்பத்தை நாடிப் புறப்பட்டபோது 10 வயதுப் பள்ளிமாணவன். இமாலயத்து கேதாரநாத் தில் அப்பெருமான் சமாதியாகும் போது வயது 32. வெறும் 22 ஆண்டுகள்!
முதிர்ச்சிக்கு முன்னர் ஆன்மீக முதிர்ச்சி
மகாத்மா காந்திஜியின் சத்திய சோதனை கூட சின்ன வயதிலேயே ஆரம்பித்தது.
எமக்கு உடலை வழங்கி, உயிரை இணைத்து வாழ்க்கைப் பாதையில் நடக்க விடுகிறான் இறை வன். அவனைத் தேடி அடைந்து வயது முதிர முன்பு ஆன்மீக முதிர்ச்சி பெற நாம் விழைய வேண்டும். அதற்காக நாம் நாளையே இமாலயத்தில் கைலாய யாத்திரை புறப்பட டிக்கட் வாங்கத் தேவையில்லை!
11

G இலண்டன் 2004
அயலில் உள்ள எமது வழக்கமான கோயிலுக் குச் சென்று அவனை வணங்குவோம். மனதார வணங்கு வோம். எம் சித்தத்தில் அவனை நிறுத்தி வணங்குவோம். உள்ளத்திலே அன்பை நிறைத்து வணங்குவோம். கோயிலில் மற்றவர்களுடன் பேசும் போது இந்தியாவில் நீங்கள் வாங்கிய லேட்டஸ்ட் டிசைன் காஞ்சிபுரம் பற்றி பேசற்க. "சாமி” - படத்தில் "நடிகை த்ரிஷா” அணிந்தி ருந்த அட்டியல் பற்றி பேசற்க!
சிதம்பரம் சென்று தரிசித்த அப்பர் பெருமான் அரியானை, அந்தணர் தம் சிந்தையானை' என்ற பாடலில் சொல்கிறார்.
"...பெரியானைப் பெரும் பற்றப் புலியூரானைப் பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவாத நாளே”
எமக்கு கிடைத்த வாய், நாக்கு ஆகியன இறை வனைப் பற்றிப் பேசவே தரப்பட்டவை; கைகள் இரண் டும் தரப்பட்ட காரணம் தலை மேல் குவித்து அவனை தரிசிப்பதற்கே!
வஞ்சகம் செய்து பிறரை ஏமாற்றுபவர்கள் தூய் மையான இறைவழிபாட்டுக்குத் தகுதி இல்லாத வர்கள் என்கிறார் திருநாவுக்கரசு நாயனார்.
"வஞ்சம் இன்றி வணங்குமின் வைகலும்; வெஞ்சொல் இன்றி விலகுமின் வீடுற”
குருவாய் வரும் இறைவன்
பேரின்பத்தைத் தேடி நாம் நடக்கும் போது நல்லதோர் ஞானகுரு எமக்குத் தேவை. அந்தக் குருவை உரிய காலத்தில் இறைவனே எம்மிடம் அனுப்பி வைக்கிறார்.
குருவின் அருளால் எமது வினைகள் விலகு கின்றன. எமது முன்னைய வினைகளால் வரும் தீமைகள் கூட எம்மை அணுகமாட்டா! அதிகம் சொல் வானேன். எம தூதர்களைத் தடுத்து நிறுத்தி சில சமயங்களில் எங்கள் தலைவிதியையே மாற்றி எழுதுபவன் குருநாதன்.
குருவின் அருள் இல்லாதவர்கள் திருவருளை அடைய முடியாது; பேரின்பம் தேட முடியாது. அவ னைத்தேடி அவன் தாள்களில் பணிந்து வணங்குவ தற்குக் கூட அந்த இறைவனே அருள் தரவேண்டும்
"அவன் அருளாலே, அவன் தாள் வணங்கி."
(சிவபுராணம் மாணிக்கவாசகர்) சிறந்த குருவினை ஏற்று அவருக்கே எமது உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் அர்ப்பணித்து அவரது உபதேசங்களின்படி நடந்தால் பேரின்பம் எமக்குக் கிட் டும் என்று திருமந்திரத்தில் கூறியிருக்கிறார் திருமூல நாயனாா.
“கொள்ளினும் நல்ல குருவினைக் கொள்க; உள்ள பொருள் உடல், ஆவியுடன் AFas எள்ளத் தனையும் இடைவிடாதே நின்று தெள்ளி அறியச் சிவ பதந்தானே.”

Page 121
7வது சைவ மா சைவத்தின் மேன் கலாநிதி இரத்தினம் நித்தியானந்த
செவத்தின் மேல் சமயம் வேறில்லை. அதில்சார் சிவமாம் தெய்வத்தின் மேல் வேறு தெய்வமில்லை என்பார்கள். நம் சமயம் எந்தவொரு தனிமனிதராலும் தோற்றுவிக்கப்பட்டதில்லை. பல்லாயிரம் ஆண்டு களுக்கு முன்பே மிகச் செப்பமான திருந்திய வாழ்க்கை வாழ்ந்த நம் முன்னோர்கள் தாம் தாம் கண்டு தெளிந்த வாழ்க்கை உண்மைகளையே சிறந்த கோட்பாடுகளாகக் கொண்டு நம் சமயத்தைப் படைத்துக் கொண்டனர். சமயம் என்ற சொல்லிற்குப் பக்குவப்படுதல் என்பது தான் பொருள். ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தில் வாழ்வாங்கு முறைப்படி வாழ்வதையே உயர்ந்த சமயமா கக் கொண்டிருந்தனர்.
"மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் எண்ணில்நல்லகதிக்கு யாதும்ஒர்குறைவில்லை.”
என்பார் ஞானசம்பந்தப் பெருமான்.
நன்றுநம்வினை நாள்தொறும் போய்அறும் என்றும் இன்பம் தழைக்க இருக்கலாம்.”
இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை.
என்பன அப்பர் பெருமான் வாக்கு.
இறைவன் எங்கும் நிறைந்திருப்பவன். அவனுக்கு உருவம் கிடையாது. ஆனால் அவனை எந்த உருவத் திலும் வணங்கலாம். எங்கும் எல்லாப் பொருள்களிலும் நிறைந்திருக்கும் கடவுளை எப்படி வணங்கினாலும் சரிதானே என்பது எவ்வளவு சரியான தருக்கமாக அமைந்திருக்கின்றது. கடவுள் மனிதனுக்கு நேரடியாகக் காட்சியளிக்க மாட்டார். காரணம், கடவுள் அவ்வாறு தோன்றினால் அவரை நேரே காணும் வல்லமை நமக்குக் கிடையாது. பல்லாயிரம் கோடி கல் தொலைவிலுள்ள சூரியனை நம் கண்கள் இங்கிருந்தே நேரடியாகக் காண முடியாமல் போகும்போது, நேரடியாக அருகில் சென்று காணமுடியுமா? இதனைத்தான் சத்தாகிய கடவுள் நம் எதிர்வரின் யாவும் சூனியமாகிவிடும் என்று சிவஞான போதம் ஏழாம் சூத்திரம் கூறுகின்றது. கடவுளாகிய பரம்பொருள் முன்னைப் பழம் பொருட்கும் முன்னைப் பரம்பொருளாய் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் சோதியாக உள்ளது. இதற்குப் பிறப்பும் இல்லை; இறப்பும் இல்லை. வினை வசத்தால் சிக்கியுள்ள நாம்தான் வினையைப் போக்கிக் கொள்ள இறைவன் அருளால் பிறந்துள்ளோம். மாசு மறுவற்றவனாகிய பரம் பொருளாகிய இறைவன் எதற்காக மண்ணுலகில் பிறக்க வேண்டும்? இவையெல்லாம் சைவ சமயத்தின் அடிப்
படை வேர்கள்.

டு இலண்டன் 2004
T6))
ன், இலண்டன்
சைவசமய அன்பர்கள்
பூசித்து வணங்கும் சிவனடி யார்கள் எங்கும் எவ்விடத்தும்
தங்களைக் கடவுள் என்று
கூறிக் கொண்டதில்லை.
"நாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேன்” என்று மணி வாசகப் பெருந்தகை சொன்னதைப் போலத்தான் எல்லா அடியார்களும் தங்களைப் புழு என்றும் ஒன்றுக்கும் உதவாதவன் என்றும் உணர்ந்து சொல்லிச் சென்றுள் ளார்கள். மனிதனைப் பற்றிச் சைவசித்தாந்தம் சொல் லும்போது “சில்வாழ்நாள் பல்பிணிச் சிற்றறிவினோர்” என்று உரைக்கும். எவ்வளவு பெரிய அறிவாளி என்று நாம் ஒருவரைக் கண்டாலும் அவர் நூறு நோபல் பரிசு பெற்றவராய் இருந்தாலும் அவர் சைவசமய மெய்ப் பொருட் கோட்பாட்டின்படிச் சிற்றறிவினர் வகையில் சேர்ந்தவரே. "அறிதோறும் அறியாமை" என்பது நமக்கு மட்டு மல்ல, எந்த அறிஞருக்கும் பொருந்துவதாகும். இவ் வுலகில் கருத்தாங்கி உருப்பெற்றுப் பிறந்த எவ ருக்கும் அறியும் எல்லையும் செயற்படும் எல்லையும் உண்டு. இந்த அடிப்படையை விளங்கிக் கொண் டால் யாரையும் நாம் கடவுள் என்று சொல்லத் துணிய மாட்டோம்.
வைணவ சமயத்தில் சொல்லப்படும் அவதாரக் கருத்தைக்கூட நம் சைவசமயவாணர்கள் ஏற்ப தில்லை. செத்துப் பிறக்கின்ற தெய்வம் உண்மையில் பெருந்ெ தய்வமாக இருக்க முடியாது. அவற்றைச் சிறுதெய்வம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
கையில் காசு இல்லாதவர்கள் கடன் வாங்கட்டும். தமிழர்கள் சமயம் பற்றிய சிந்தனையில் யாரிடத்தும் கடன் கேட்க வேண்டாம். அவர்களே யாருக்கும் கற்றுத் தரும் தகுதி படைத்தவர்கள்.
மும்மல அழுக்கைப் போக்க வேண்டும்
"செத்துப்பிறக்கின்றசிறுதெய்வம் சேர்வோம்.அல்லோம்”
என்பது நம் முன்னோர் வாக்கு.
மனிதர்கள் எல்லோரும் மந்திரத்தால் மாங்காய் பறிக்கவே ஆசைப்படுகின்றனர். ஆனால் சைவ சமயக் கோட்பாட்டின்படி அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. அழுக் கேறிய துணியைத் துணி வெளுப்பவன் மேலும் அழுக் குமண் ஏற்றி வெளுத்துத் தூய்மை செய்வது போல் இறைவன், உயிர்களைப் பற்றிக்கிடக்கும் ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய மும்மல அழுக்குகளைப் போக்க
19

Page 122
7வது சைப் பாநா
மேலும் மேலும் இன்ப துன்ப மயக்கத்தில் ஆழ்த்தியே அவற்றைத் தெளிவிப்பான்,
சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என்னும் மார்க் கங்களில் ஒவ்வொருவரும் தத்தமக்குப் பொருந்திய ஒன்றைப் பின்பற்றி வாழ்க்கைப் பய னத்தை நடத்திச் செல்வதுதான் சரியானதாகுமே ஒழிய வேறெந்த வகையிலும் இறைவனை அடைய முடியாது.
திருக்கோயிலுக்குச் செல்லாமல், திருக்கோயில் களுக்குச் சென்று இறைவன் திருமேனி மீது பூமாலை புனைந்து ஏத்தி, தலையினால் கும்பிட்டு, வாயினால் புகழ்ந்து பாடி, ஈசனே போற்றி எந்தாய் போற்றி நேசனே போற்றி நிமலனே போற்றி என்று வாழ்த்தி வணங்காமல், உள்ளொளி பெருக்கி உலப்பிலா ஆனந்தம் அடை யாமல், வெறுமனே கண்மூடி நீரற்ற பாலைவெளியில் தமிழ் மக்கள் தம் ஆன்மீகப் பயணத்தைத் தொடர்வது கவலைக்குரிய செய்தியாகும்.
 

3 இலண்டன் 2001
'பக்தி இயக்கம்' என்பது தமிழ்நாட்டில் கி.பி மூன்றாம் நூற்றாண்டளவில் காரைக்கால் அம்மையா ரால் தொடங்கப்பட்டது. நாயன்மார்களும் ஆழ்வார்களும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் அதனை வளர்த்தார்கள் தமிழகத்தில் தோன்றிய பக்தி இயக்கம்தான் இமயம் வரை இந்தியா எங்கும் பரவியது. தமிழ் ஆராய்ச்சி யாளர்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள எந்த மொழி ஆராய்ச்சியாளர்களும் ஒத்துக் கொண்ட முடிவு இது. உலகில் எங்கு உள்ளோரும் கடவுளைப் பற்றி அறிய வேண்டுமேல் அதற்கு மூல இடமாக உள்ள தமிழ்நாட்டைப் பற்றியும், தமிழ் நாட்டில் தோன்றி வளர்ந்த சைவ சமயத்தைப் பற்றியும் அறிதலே தக்கது கையில் காசு இல்லாதவர்கள் கடன் வாங் கட்டும். தமிழர்கள் சமயம் பற்றிய சிந்த னையில் யாரிடத்தும் கடன் கேட்க வேண் டாம். அவர்களே யாருக்கும் கற்றுத்தரும் தகுதி படைத்தவர்கள்.
ஏழாவது வருட சைவ மாநாட்டினை ஒட்டி நடைபெற்ற நாவன்மைப் போட்டியில் பங்குபற்றிய சிறுவர்கள்
சிலரும் நடுவர்கள் சிலரும்

Page 123
7வது சைவ மாநா
சைவ சமயமும் எமது ச
எம். ரி. செல்வராஜா - இ
அமிழ்தினும் இனிய தமிழோடு மிக இறுக்கமாகப் பின்னிப் பிணைந்தது எமது சைவ சமயம். மனித வாழ்க் கைக்குத் தேவையான அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது எமது சைவ சமயம். முடியுடை முன்னர்கள் கொடியோடும், கொற்றமும், படையோடும் நாடாண்டு கொண்டிருந்தபோது புதிய புதிய நாடுகளை யும், பொருள் பண்டங்களையும் தேடி அலைந்தோர் எமது நாடுகளிலும் வேரூன்றிச் சிலகாலம் தமது தடங் களைப் பதித்தனர். எமது வளங்களை ஒழித்தும், வம்சங்களை அழித்தும், கொடுமைகள் செய்தது மட்டுமல்லாது, தமது மதங்களைப் பரப்புவதற்காக எம்மவர்களையும் தம்வயப்படுத்தினர். கல்வியும், காசும், வசதிகளும், பதவிகளும் தருவதாக ஆசைகாட்டி வாக்களித்தனர். இந்த ஆசைகளில் மயங்கினோர் அன்றிலிருந்தே அவற்றிற்கு அடிமையாகி விட்டனர். ஆனால் அப்படிப்பட்டவர்களால் கூட எமது சைவ மதத்தோடு இறுக்கமாகப் பிணைந்திருக்கின்ற மொழி யையும், கலைகளயும் இன்றுவரை புறக்கணிக்க முடியவில்லை. பிறமொழிகளைக் கற்றாலும், பிற மதங் களைத் தழுவினாலும் எமது தலைமுறையினருக்குக் காலங்காலமாக நாம் கையளித்துக் கொண்டுவரும் அரும்பெருஞ் செல்வங்கள் எமது கலைகளேயாகும்.
ஆன்மாக்கள் இறைவனிடம் ஒன்றி இலயித்து நிற்கும் இடம் ஆலயம் ஆனபோதும், இசைக்கு அங்கே தனியிடமுண்டு. இறைவனே இசைவடிவமானவன். என்கிறது வேதம். இந்த இசையானது எமது வாழ்க் கையோடு ஆரம்பமுதல் வாழ்வின் இறுதிவரை இரண் டறக் கலந்துள்ளதும் கண்கூடு. தாலாட்டில் ஆரம்பித்து, அம்மானை, துதிப்பாடல், நலங்கொடு தொடர்ந்து ஒப்பாரியில் முடிகிறது மனிதவாழ்க்கை. சங்க காலப் புலவர்களால் இசைக்கு இலக்கணம் கண்டபோதும், தமிழிசையின் வளர்ச்சிக்கு இறைவன் வாழும் ஆலயங்கள் இசைச்சூழலை வளர்த்துக் கொடுத்தன என்பது வரலாறு கண்ட உண்மை.
சமய குரவர்களால் பாடப்பட்ட தேவாரப் பண்களிலிருந்து ஆரம்பித்ததே தமிழிசை. அதன் பின்னர் எத்தனையோ நாயன்மார்களும், ஏனையோர்களும் இறைவன் மேலுள்ள பக்தி மேம்பட இசையோடு கூடிய ஆராதனைகளையே செய்தனர். இவர்கள் பாடிய பாடல்களையே அன்றுமுதல் இன்றுவரை ஆலயங் களில் அவ்வப்போதும், ஆராதனைகளின்போதும் கேட்கிறோம். இறைவன் கூட சில பக்தர்களைச் சோதித்தபோது தமிழில் பாடுக” என்று பணித்ததாகவே படித்திருக்கின்றோம்.

"டு இலண்டன் 2004
கலைகளும்
லண்டன்
இசையோடு இறைவனை வழிபட்டனர்
இசையோடு பாடல் களைப் பாடியும், பல வகைப்பட்ட ஆடல்களை ஆடியும் மக்கள் இறைவனைப் பணிந்து அழைத்து வழிபட்டனர். சிவனைக் “கூத்தன் நடனமாடுபவன்” என்றும் அழைப் பர். நடராஜன் தில்லையிலே ஆடுவான், இடுகாட்டிலே யும் ஆடுவான் என்றும் படித்திருக்கின்றோம். சிவனின் பெயரிலேயே நடமிடுபவன் என்பதும் கலந்திருக் கின்றது. சிவன் உலகைப் படைத்தபோதும் இயங்க வைக்க ஆனந்தத் தாண்டவமும், மாயையை அழிக்க அகோரதாண்டவமும் ஆடுவதாகவும் திருவிளை யாடல்கள் தெளிவுபடுத்து கின்றன. இதனைவிட இடதுபுறம் அமர்ந்திருக்கும் நடமிடும் மலைமகள், நர்த்தனதாண்டவம் ஆடும் விநாயகப் பெருமான் என்றெல்லாம் நடனக்கலையை நமது தெய்வங்களுடன் தொடர்புபடுத்திய புராணக் கதைகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன.
இசைக்கருவிகளில் முக்கியமாக அறுபத்து நான்கு கலைகளை உணர்த்திய சரஸ்வதியின் கைகளில் வீணையும், கோகுலக் கண்ணனின் கைகளில் புல்லாங் குழலும், நந்தியின் கழுத்தில் மத்தளமும் இருப்பதை எங்கும் காணலாம். சமய குரவர்களின் கைகளில் தாளம் இருப்பதையும் காணலாம்.
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் கட்டப்பட்ட பெரிய, பெரிய கோவில்களிலும், சிறிய சிறிய கோவில்களிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள கோபுரங்கள், மதில்கள், விமானங்கள் என்பனவற்றில் காணப்படும் சிற்பங்களில் தாளமிட்டுப் பாடுவோரையும், பதமெ டுத்து ஆடுவோரையும், பக்குவமாகப் பக்க வாத்தியங்கள் இசைப்போரையும், அருகிருந்து கேட்போரையும், இன் னும் பலரையும் அழகாகச் சிலைகளில் வடித்திருக்கின் றார்கள்.
ஆதியிலிருந்தே ஆண்டவன் சந்நிதிகள் எமது கலைகளை வளர்த்து வந்துள்ளன என்பதற்கு ஆலய அமைப்புக்களும் சான்றுகளாக விளங்குகின்றன. இறைவன் வீற்றிருக்கும் கருவறை தவிர, பல பெரிய மண்டபங்களையும் ஆலயங்களில் அமைத்தனர். இவை நம் கலை, கலாசாரங்களை வளர்க்கப் பயன்பட்டன. கலைகளை வளர்ப்பதற்கு விசாலமான மண்டபங்கள் தேவையென அறிந்த அரசர்களும், செல்வந்தர்களும் அற்புதமான, அழகிய ஆலயங்களை அமைத்ததோடு, மணிமண்டபம், கலா மண்டபம், ஆஸ்தானமண்டபம், வசந்தமண்டபம் போன்றவற்றை அமைத்து அங்கே இசை, கதா காலாட்சேபம், நடனம், நாடகம், கூட்டுப்
21

Page 124
7வது சைவ மாநா பிரார்த்தனை போன்றவற்றை நடாத்தினர் என்பதற்குப் பல சான்றுகள் இருக்கின்றன.
பல்லவ, சோழ மன்னர்கள் ஆலயங்களில் பல நாட்டிய மகளிரைக் கலை பரப்ப அமர்த்திக் கலைகளை வளர்த்திருக்கின்றார்கள். இம்முறை பிற்காலத்தில் பாண்டிய, நாயக்க மன்னர்களாலும் பேணிப் பாதுகாக் கப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. அரசரை மகிழ்விக்கப் புலவர்களும், இசைவாணர்களும் சென்று இனிய பாடல்களைப் பாடி, பரிசில்கள் பெற்றுச் சென்றதாக வரலாறுகள் கூறுகின்றன. தமிழோடு விளையாடி மகிழ வந்த இறைவன், நக்கீரனோடு வாதஞ்செய்து தருமிக்குப் பொற்கிழி பெற்றுக் கொடுத்த கதை யாவரும் அறிந்த தொன்றே அல்லவா.
மனம் மென்மையும் மேன்மையும் அடையும்
இப்படியாக அன்று ஆலயங்களிலே அத்திவார மிடப்பட்ட எமது கலைகள், காலத்துக்குக் காலம் தோன்றிய கலை வல்லுனர்களால் விருத்திசெய்யப் பட்டு இப்போது சிறப்புற்று விளங்குகிறது. ஆதி யிலே இவற்றைக் கற்போரைச் சிலர் சமுதாயத்திலி ருந்து தள்ளி வைத்திருந்தார்கள். ஆனால் தற்போது “பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வழுவலக் கால வகை யினானே” என்ற இலக்கணக் கோட்பாட் டுக்கிணங்க இவற்றைக் கற்பவர்கள் சமுதாயத்திலே உயர்ந்த நிலையை அடைந்தவர்களாகவும் கருதப்படு கின்றார்கள். வேற்று நாட்டினரும், பிற மதத்தினரும், அயல் இனத் தவரும் விலைமதிப்பற்ற எமது கலைகளை சாத்திர முறைப்படி கற்கின்றார்கள். இவற்றைக் கற்பதனால் மனம் மென்மையும், மேன்மையும், இனிமையும் அடை கின்றது. அதனால் எமது வாழ்வு நன்மையடைகின்றது. மொத்தத்தில் எமது சமுதாயமே மேன்மை அடை கின்றது. ܗܝ
புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே ஏராளமான இளம் பருவத்தினர் சமூகத்தினர் இக்கவின் கலைகளைக் கற் கின்றார்கள். தமிழ்ப்பாடசாலைகள், தனியார் இடங்கள், ஆலயங்கள் என்பனவற்றில் இவை தவறாமல் கற்பிக் கப்படுகின்றன. பெரும் ஆரவாரங்களுடன் இவற்றைக் கற்றோரில் பலர் அரங்கேற்றம் செய்கின்றார்கள். அதன் பிறகு அவற்றை அப்படியே மூட்டைகட்டி வைத்து விடுகின்றார்கள். அவற்றைச் சொல்லிக்கொடுக்கும் நிலையங்களும், ஆசிரியர்களில் பெரும்பான்மையான வர்களும், வியாபார நோக்குடனேயே செய்வதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. அதுவுமல்லாமல் அரங்கேற்றத் தின் பின்னர் அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பங்கள் கொடுப்ப தற்கு அநேகமானோர் முன்வருவதில்லை. தமக்குத் தெரிந்தவர்கள், நண்பர்கள், சிறிது பிரபல்யமானவர்கள், அவர்களது மாணவர்கள், பிள்ளைகள் போன்றவர்

ாடு இலண்டன் 2004
களுக்கே சந்தர்ப்பங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன. இவை களும் இதற்கொரு காரணமாக அமையலாம். இந்நிலை மாறவேண்டும்.
ஆலய விழாக்களில் இயல், இசை, நாடக, நடன நிகழ்வுகள் நடைபெறுவது இப்போதெல்லாம் இன்றிய மையாததாகின்றது. அப்போது ஆலய நிர்வாகிகளும், அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துபவர்களும் சகலருக்கும் சம மாக சந்தர்ப்பங்களை வழங்க வேண்டும். எமது கலை களை எவ்வளவோ சிரமங்களுக்கு மத்தியில் கற்றவர் களுக்கும், கற்பித்தவர்களுக்கும் அவற்றைத் தொடர்ந் தும் பயிற்சி செய்வதற்கு இவை மேலும் மேலும் வழிவகுக்கவேண்டும்.
ஆதியில் அரங்கேற்றங்கள் எல்லாம் சைவ ஆலயங்களிலே, ஆண்டவன் முன்னிலையிலேதான் நடந்தேறின. ஆனால் இப்போது மக்கள் தொகை, இட வசதிகள் போன்ற பல காரணங்களால் அப்படி நடை பெறுவதில்லை. எப்படியிருந்த போதும் சைவ ஆலயங் களிலே ஆரம்பித்த எமது கலைகள் இப்போது உலகம் முழுவதும் பரந்து, சர்வதேச அங்கீகாரத்தைப் பெற்றிருக் கின்றன. உலகம் முழுவதும் பரந்திருக்கின்ற பல்வேறு வகைப்பட்ட இரசிகர்களின் இரசனைக்கு உரியதாகவும் வளர்ச்சி கண்டிருக்கின்றன. இந்தவேளையில் இவற்றை வளர்க்க மேலும் மேலும் ஊக்குவிப்பது சைவ மக்க ளாகிய எமது தலையாக கடமையாகும். இப்பணியைப் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் அமைந்திருக்கும் சைவ ஆலயங்கள் முன்னின்று செயற்படுத்த வேண்டும் என்று இறைவனின் பெயரால் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
மெய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த்து
உன்விரை யார்கழற்கென் கைதான் தலைவைத்துக் கண்ணிர்
ததும்பி வெதும்பியுள்ளம் பொய்தான் தவிர்ந்துன்னைப் போற்றி சயசய போற்றியென்னும் கைதான் நெகிழ விடேன்உடை
யாய்என்னைக் கண்டுகொள்ளே
அன்றே என்தன் ஆவியும்
உடலும் உடைமை எல்லாமும் குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்
கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்றோர் இடையூறு எனக்குண்டோ
எண்தோள் முக்கண் எம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழைசெய்வாய்
நானோ இதற்கு நாயகமே,
- மாணிக்கவாசகர்
22

Page 125
7வது சைவ மாநா
அன்பு நெறிே
கோமளா சுந்தரலிங்க
மாக்களாக வாழ்ந்த மனிதர்களை மக்களாக வாழ வழி செய்யவே சமயங்கள் தோன்றின. உலகின் பல்வேறு பிரதேசச் சூழலுக்கும் வாழ்வுக்கும் ஏற்ப மனிதர்களை மிருகங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி மனித உணர்வுகளோடு வாழ வழி செய்யவே அவ்வக் காலங்களில் வாழ்ந்த பெரியோர்களால் வேறுபட்ட பெயர்களோடு பலவேறு சமயங்கள் உருவாக்கப் பட்டன. சைவம், வைணவம், புத்தம், சமணம், இஸ்லாம், கிறிஸ்தவம், சென் என்று பெயர்கள் பலவாக இருந்தாலும் அவற்றின் அடிப்படை நாதம் மனிதநேயம் அல்லது அன்பு என்றே நான் கருதுகின்றேன்.
கடவுள் வழிபாட்டின் தோற்றத்திற்கு, மக்கள் இயற்கையின் சீற்றங்களைக் கண்டு அச்சம் கொண்ட பய உணர்வே அடிப்படை என்று சமயங்களின் தோற்றம் பற்றி ஆராய்ந்த அறிஞர்கள் கருதுவர். காடுகளில் அலைந்து திரிந்த மனிதர்களை விலங்குகள் பிடித்து உண்டன. விவசாயம் செய்ய முயன்ற ஆதி மனிதனை பெருக்கெடுத்து ஓடிய ஆறுகள் அழித்தன. அதிக மழை பயமுறுத்தியது. இடியும் மின்னலும், பூகம்பமும் இன்னும் பல இயற்கை நிகழ்வுகளும் இன்னலுக் குள்ளாக்கின. இவற்றிலிருந்து மீட்சி தரும்படி இயற்கை யின் பல தோற்றப்பாடுகளை கடவுளராக உருவகித்துத் தமக்கு அருளும் வண்ணம் வழிபாடு செய்தனர்.
மனிதனின் மெய்ஞ்ஞானம் வளர்ச்சி பெற பல தெய்வ வழிபாடுகளும், தேவதைகளின் வழிபாடும் மறைந்து ஒரு கடவுளை, ஒரு மகானை மையமாக வைத்துச் சமயங்கள் உருவாக்கப்பட்டன. அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிணாமத்தின் வடிவாகவே இந்தியாவில் உருவாகி இலங்கையில் மட்டுமன்றி நேபாளம், இந்தோனேசியா, மலேசியா, சிங்கப்பூர் போன்ற நாடுகளிலும், இன்று உலகின் பல பாகங்களிலும் பரவி நிலைத்து நிற்பதே எமது சமயமான சைவமாகும். சைவசமயமானது உருப்பெற்ற காலத்திலிருந்து காலத்திற்குக் காலம் பல புதிய நன் மாற்றங்களைத் தன்னகத்தே உள்வாங்கி வளர்ந்து வந்ததனால் இன்று வரை உயிர்ப்போடு வழங்கி வருகின்றது.
ஏழாவது சைவ மகாநாடு காணும் இன்றைய நிலை யில் நமது சமயமான சைவம் பற்றி நமது மக்களிடம் குறிப்பாக இளைஞர்களுக்கு ஒரு கருத்தை வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன் தேவையற்ற சடங்குகளுக்கும் கிரியைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விடுத்து

சைவநெறி!
இலண்டன் 2004
கம் BA(Hons) இலண்டன்
எமது சமயத்தின் ஆத்மாவை உணரவேண்டும். எப் பொழுது ஒரு சமயத்தில் வெறும் சடங்குகளும் கிரியை களும் முக்கியத்துவம் பெற்று அதன் உள்ளர்த்தம் மறக் கப்படுகிறதோ அப்பொழுதே அது சடலமாகி அழியும் நிலையை அடைகின்றது.
இத்தகைய நலிவுநிலையை எமது சமயம் அடையும் போதெல்லாம் சமயப் பெரியோர்கள் தோன்றி சமய மறுமலர்ச்சிகளை உருவாக்கியுள்ளனர். சிறப்பாகக் குறிப்பிடுவதானால் கி.பி. 6ம் நூற்றாண்டிலிருந்து கி.பி. 12ம் வரை எமது சமயத்தில் தோன்றி வளர்ந்த சைவ சமய மறுமலர்ச்சியை நான் குறிப்பிட்டாக வேண்டும்.
எமது சமயத்தில் வேள்வி என்ற பெயரில் நடத்தப்பட்ட உயிர்ப்பலி, சாதிப்பிரிவினையின் பெயரால் தோன்றிய சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள், இவை போன்ற இன் னும் பல சமூகக் கொடுமைகளே பெளத்த மதம், சமண மதம் போன்ற புதிய மதங்கள் உருவாகக் காரணமாக இருந்தன. கடவுளின் பெயரால் இக்கொடுமைகள் நடந் ததனால் கடவுள் என்ற கோட்பாட்டுக்குக் கொடுக்கப் பட்ட முக்கியத்துவத்தை மறுத்து உயிர்கள் மேல் கருணை, அன்பு, ஒழுக்கம் போன்ற பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் புத்தம் சமணம் போன்ற மதங்கள் இந்தியாவில் தோன்றி வளர்ந்தன. இம்மதங் களினால் கவர்ச்சியுற்ற மக்கள் மட்டுமன்றி அக் காலத்தில் நாடாண்ட மன்னரும் சைவசமயத்திலிருந்து சமண, பெளத்த மதங்களுக்கு மாற ஆரம்பித்தனர். இதனால் சைவ சமயமானது நலிவடைந்து அழிவு நிலையை அடைந்து விடுமோ என்ற பயமும் சைவப் பெரியோர் மத்தியில் தோன்றியது.
நாயன்மார்கள் புனிதம் தந்த கலைகள்
இந்நிலையில்தான் சைவ நாயன்மார்கள் தோன்றி அழிவு நிலையில் இருந்த கோவில் வழிபாட்டிற்குப் புத்துயிரளித்து ஆடல் பாடல் போன்ற இன்பக்கலை களையெல்லாம் தெய்வக் கலைகளாக்கி அவற்றிற்கு புனிதத் தன்மையைக் கொடுத்தனர். அது மட்டுமன்றி இறைவன் மேல் அன்பு கொண்டவர்கள் எச்சாதியைச் சேர்ந்தவராயினும் உயர்ந்தவர்கள் என்றே கருதப் பட்டனர். இதனாலேயே வேடர் குலத்தைச் சேர்ந்த கண்ணப்பரும், வேறு சாதியிற் குறைந்த இன்னும் பல ரும் நாயன்மார்கள் வரிசையில் வைத்து வணங்கப்
பட்டனர்.
23

Page 126
7வது சைவ மாநா
"அங்கமெலாம் குறைந்தொழுகு தொழு நோயராய் ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புலையரேனும் கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்பராகில் அவர்
கண்டீர் நாம் வணங்கும் கடவுளாரே."
என்ற நாவரசரின் பாடல் இவ்வுண்மையை வெளிப் படுத்தும், சமூகத்தின் சகல மக்களையும் அரவணைக் கும் இம் மனப்பாங்கு சைவ மறுமலர்ச்சிக்கு வழி வகுத்தது. கிரியைகளும் ஆசாரங்களும் தேவையற் றவை. இறைவன் மேல் கொண்ட பக்தி ஒன்றினால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்ற நிலையை ஏற்படுத்தி யவர்கள் சைவ நாயன்மார்களே.
இவற்றின் வளர்ச்சி நிலையாக திருமூலர் போன்ற சித்தர்களின் கருத்துப்படி "அன்பே சிவம்" என்ற கருத்து உருப் பெறுகின்றது.
அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார் அன்பே சிவமாவது யாரும் அறிகிலர்"
என்பது திருமந்திரம்,
அன்பே சிவம் என்ற கொள்கை வலுப்பெற மக்கள்
சேவையே மகேசன் சேவை என்ற கருத்தும் வளர்ச்சி
Wisit by Mark Tully - in Lciview for the BBC World Service
விம்பிள்டன் கணபதி
12
 

நீ இப்னன்டன் 2004
பெற்றது. எனவே "உயிர்கள் யாவற்றிலும் அன்புடை மையே" சைவ சமயமாகும் என்ற நிலையும் உருவாகி யுள்ளது.
இன்று பிரித்தானியாவில் பல ஆலயங்கள் தோன்றி வளர்ந்து வருகின்றன. இவ்வாலயங்களுக் கெல்லாம் ஓர் முக்கியமான கடமையுண்டு. மேலை நாட்டு நாகரிக மோகத்தில் மூழ்கியிருக்கும் இன்றைய சிறார்களுக்கு நல்லறிவு புகட்டும் பணியை ஆலயங் களே செய்யவேண்டும். தகுதி வாய்ந்த ஆசிரியர்களைக் கொண்டு சமயபாட வகுப்புக்கள் நடத்தப்பட வேண்டும் தேவார திருவாசகங்களைப் பண்ணோடு பாடப் பயிற்ற வேண்டும் அர்த்தமுள்ள சமயச் சொற்பெழிவுகளைத் தகுதி வாய்ந்த பெரியோர்களைக் கொண்டு ஆற்றுவிக்க வேண்டும். இளைய தலைமுறையினர் புற இன்பங் களில் மூழ்கி அழிந்துபோகாவண்ணம் உதவும் பணி ஆலயங்களுடையதே.
"மேன்மை கொள் சைவரீதி
விளங்குக உலகமெலாம்"
ஆலய நிகழ்வுகள்

Page 127
*ன்பது சைன் மாநா
*வது சைவ மாநா
Chairman: Secretary: Treasurer: Wice Chairman: Asst. Secretary: Asst. Treasurer:
Men bers
Chairmanı: Secretary: Treasurer:
Wice Chairman:
Asst. Secretary:
Members:
Office Beare
Chairman:
Secretary:
Treasurer:
Wice Chairman:
Asst. Secretary:
Asst. Treasurer:
Menm DI. S. S
Mr. W. Si
MT. S. Pre
DI. T. Sris
2002-2003
Mr. N. Satchi thananthan Dr.
Mr. S. Karunalingam
Dir, S. Mahesh wara Il
Mr. W. Sella thurai Mr. R. Kuna singam
Mr. V. Krishnanandraj
Mr. S. Premachandra
MT. S.M. Siklithl Dr. S. Sritharan
1999-2000
Dr. S. Sritharan
DT. S. Maheshwa Tam MT, W. Sella thurai
Mr. S. Karunalingam
Mr. S. Sivagnanam
Mr. R. Kunasingam Mr. K. Ranganathan Mr. S. Abayalingam Dr. S. Navaratnam
Mr
M
MI
DT.
M
MT
MI.
Dr. Mr
Mr. M
M M M
Dr.

፴፭ ፰ዞ5ነጎüüüII _ *ጏI ጋዛl{1-1
நி இலண்டன் 2004
rs 2003-2004
Mr. A. Wairavamoorthy
Mr. N. Satchi thananthan
Mr. S. Yogarajah
Mr. R. Kunasingam
Mr. S. Karunalingam
Dr. S. Maheshwaran
beTS: iritharan
ellathurai
malchandra kandarajah
2001-2002 2000-2001
T. Sriskandarajah Mr. S. Karunalingall . K. Ranganathan Mr. W. Kanesamoorthy . R. Kunasingam Mr. R, Kunasingam . S. Karunalingam Dr. S. Navaratnam
S. Maheshwaran Mr. K. Ranganathan ... W. Kanesamoorthy Dr. S. Maheshwaran
. W. Sellathu Tali Mr. S. Sri Rangan
N. Satchi thananthan Dr. S. Sritharan S. STi tharan Mr. W. Sellathurai . S. Sri Rangan
1998-999 1998
. W. Sellathur:li Mr. A.T.S. Ratnasingam
N. Satchithanant han Mr. N. Satchithananthall . S. Karunalingam Mr. S. Karunalingam
S. STi tharan
S. Maheshwaran
. K. Ranganathan Mr. S. Sivakumar
S.T.S. Somascgaram Dr. S. Sritharan . S. Abayalingam Mr. V. Kanesanoorthy . R. Kuna singam Mr. R. Kumasingarin . R. Ratnasingam Mr. W. Sellä huu Täi
S. Rajasundaram
2
5

Page 128
7வது சைவ மாநா
சைவரு
திருமதி. தனபா
} பிறவிகளில் மனிதப் ஆ * பிறவியே மேலானது. மனித
} 6TT5 ஒருவன் பிறப்பெடுத்தி ருந்தால் அதுவே கடலைக்
s
கையால் நீந்திக் கரையேறியது போலாகும் என்பர் அருணந்தி சிவாசாரியார். அதாவது இறைவன் உயிர் களின் வினைக்கீடாக உயிர்களுடன் கூட்டுகின்ற நால்வகைத் தோற்றத்து (முட்டை, வியர்வை, வித்து, கருப்பை) எழுவகைப் பிறப்பில் (மிருகம், பறவை, ஊர்வன, நீர்வாழ்வன, தாவரம், மானுடர், தேவர்) எண் பத்து நான்கு நூறாயிரவுரு பேதங்களில் மானுடப் பிறவி எடுத்தலே மிக அருமையானதாகும். ஏனெனில் மனம், வாக்குக், காயங்களால் இறைவனை வழிபடவல்லவன் மனிதனே ஆவன். இந்த மானுடப் பிறவி எடுத்தாலும் சைவ வழிபாட்டு நெறியில் பொருந்துதல் என்பது இன்னும் மிகஅரிதாம். ஏனெனில் இந்நெறியிலேதான் உயிரை அனாதியே பீடித்துள்ள இருள்மலங்களைத் தேயவைத்து, இறப்புப் பிறப்பெனும் வட்டத்திற் சுழல விடாமல், விடுதலையடைவதற்குரிய வழிகளும், சாத னைகளும் அருளாளர்களால் வகுத்துக் கூறப்பட்டுள் ளன. அதாவது சைவத்திலேதான் சீவனைச் சிவமாக்கும் நெறிகள் கூறப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு உயிர் ஈடேற்றம் பெற ஆலயவழிபாடு அவசியமென சைவம் காலந் தோறும் வலியுறுத்தி வருகின்றது. ஏனெனில் இறைவ னையும், உயிர்களையும் ஒன்றுக்கொன்று ஈர்த்திழுக் கின்ற அருட்கூடங்களாக ஆலயங்கள் அமைந்துள்ளன. ஆலயங்களில் பரம்பொருளைப் பாவனை செய்து வைக் கப்படுகின்ற உருவத்திருமேனிகள் அருட் சக்தி நிறைந் தவை. அவற்றை நாள்தோறும் கடவுளாகவே கருதி வழிபடும் உயிரானது, காலப்போக்கில் எங்கும், எதிலும் ஊடுருவியுள்ள கடவுளை எல்லாப் பொருள்களிலும் காணும் பக்குவத்தைப் பெறுகின்றது. அதனாலேதான் சைவர்கள் உருவத்திருமேனிகளை வடிக்கும் பொழுது, ஐந்து குணங்களைக் (ஒலி, தொடு தல், உருவம், சுவை, மணம்) கொண்ட கல்களில் வடிப்பதன் அவசி யத்தை உணர்ந்திருந்தனர்.
தமிழ், சைவம் என்ற இரண்டும் ஒன்றாகவே தோன்றி, இணைபிரியாது வளர்ந்து வருகின்றன. இந்தி யாவிலே இவையிரண்டும் மிகப்பழமை வாய்ந்தவை என ஆய்வுகள் தெரிவித்துள்ளன. எமக்குக் கிடைத்த தமிழ் இலக்கியங்கள் தமிழரின் வழிபாட்டு நெறிகளைப் பல வகையாக விபரித்துள்ளன. இவற்றுள் திருக்குறள் வாழ்த்துப்பா எனும் பகுதியில் இறைவனின் பெருமை யையும், உயிர்களின் சிறுமையையும் எடுத்துக் கூறி, மானுடர் மனம், வாக்குக்காயங்களால் இறைவனை வழி
1.
 

டு இலண்டன் 2004
5ம் ஆலய வழிபாடும்
ாக்கியம் குணபாலசிங்கம், இலண்டன்
பட்டாலே இறப்பு, பிறப்பு வட்டத்திலிருந்து விடுபடுவர் என வலியுறுத்தியுள்ளது. இக்கருத்தினைக்
"கோளில் பொறியிற் குணமிலவே எண்குணத்தான் தாளை வணங்காத் தலை” (குறள் 1-9)
"பிறவிப் பெருங்கட னிந்துவர் நீந்தா ரிறைவ னடிசேரா தார்” (குறள் 1-10)
எனும் குறள்களில் காணலாம். இதனை நன்கு கருத்திற் கொண்டவர்களாக சைவர்கள் ஆலய வழிபாட்டினை
மிக அவசியமெனக் கொண்டனர். இதனை அப்பர் பெருமான்,
திருக்கோயில் இல்லாத திருவில் ஊரும்
திருவெண்ணிறனியாத திருவில் ஊரும்
பருக்கோடிப் பத்திமையால் பாடா ஊரும்
பாங்கினொடு பாதளிகள் இல்லா ஊரும்
அருப்போடு மலர்பறித்திட்டுண்ணா ஊரும்
அவையெல்லாம் ஊரல்ல அடவி காடே.
என்றும்,
திருநாமம் அஞ்செழுத்தும் செப்பா ராகில்
தீவண்ணர் திறம் ஒருகால் பேசார் ஆகில் ஒருகாலுந் திருக்கோயில் குழார் ஆகில்
உண்பதன்முன் மலர்பறித்திட் டுண்ணார் ஆகில் அருநோய்கள் கெடவெண்ணி ரணியார் ஆகில் அளியற்றார் பிறந்தவா றேதோ என்னில் பெருநோய்கள் மிகநலியப் பெயர்த்துஞ் செத்துப்
பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இருக்கின்றாரே.
என்றும் கூறியருளினார்.
பாசக் கயிறாகப் பக்தி அமைகிறது!
இந்த இறைவழிபாட்டு நெறியில் முதற்படியானது சரியை நெறி என்பதாகும். ஒருயிர் இறைவன் மீது அயராத நம்பிக்கை, அன்பு, பயம் முதலான உணர்ச்சிக் கூட்டங்களுடன் கூடிய பக்தியை முதலில் பெறுதல் அவசியம். அதன்பின் மெய்வெளிப்பாடுகளும் அவரவர் தரத்திற்கேற்ப வெளிப்படும். இந்நிலையில் இறைவ னையும், பக்தனையும் பிணைக்கும் பாசக்கயிறாக பக்தி அமைகின்றது. சைவத்தின் உயிர்நாடியான பக்தியே உயிரின் ஈடேற்றத்திற்கு முதற்படியாகின்றது. இப்பக்தி நிலையில் உயிர் மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்
26

Page 129
והFéב:3:31 75hl=HI
முதலான உட்கருவிகளையும், மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி முதலான ஐம்புலன்களையும் இறை பணியில் நிறுத்தல் அவசியம். இவ்வாறு சரியை வழியில் இறைவனை வழிபட்ட தேவாராசிரியர்கள் மெய், வாக்கு, காயம் ஆகிய மூன்றினையும் இறைபணியில் நிலை நிறுத்தினர் என்பதனை பின்வரும் தேவாரங்களில் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் குறிப்பிட்டருளுவார்.
தலையே நீ வனங்காய்"
கண்காள் காண்மின்களோ"
"செவிகாள் கேண்மின்களோ"
மூக்கே நீருரகராய்" "வாயே வாழ்த்துகண்டாய்" 'நெஞ்சே நீ நினையாய்" "கைகாள் கூப்பித்தொழிர்"
நிலைபெறுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீ வா
நித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில் புக்குப் புலர்வதன்முன் அலகிட்டு மெழுக்கும் இட்டுப் பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித் தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்தும் ஆடிச் சங்கரா சயபோற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல்சேர் செஞ்சடையெம் ஆதி என்றும்
ஆரூரா என்றென்றே அவறா நில்லே.
இவ்வாறு இறைவழிபாடு செய்யும் பக்தனுக்கு மேலும் உதவும் பூசைப் பொருட்களாக பூவும், நீரும் உதவுகின்றன. இவற்றுடன் தீபம், தூபம் என்பனவும் வழிபாட்டுப் பொருள்களாக அமைகின்றன. இவற்றை அர்ப்பணித்து இறைவன் பெருமையை நாவினால் போற் றுதல், நெஞ்சில் வைத்து உருகுதல் என்பன இயல்பாகக் கைகூடுகின்றன. இதனையே திருநாவுக்கரசு சுவாமி
E 57T : =
 

B இலண்டன் ப்ேபு
சலம்பூ வொடுதுரப மறந்தறியேன்
தமிழோடிசைபாடல் மறந்தறியேன் உன்தா மமென்னா வில்மறந்தறியேன்" என்றார்.
இவ்வாறு இறைவனின் அருட்சக்தி கூட்டப் பெற்று இறைவனக்கருகில் பக்தனையீர்த்திழுத்தெடுக் கின்ற அருள் கூடங்களே ஆலயங்களாவன. இறைவனின் அருட்சக்தியானது திருமேனிகளில் சேமித்து வைக்கப் பட்டுள்ளன. இருத்திருமேனிகளைப் பரம்பொருளாகப் பாவனை செய்து உடற்கருவிகளால் வழிபடும் முதற் படியைச் சைவர் சரியை நெறியாகக் கொள்வர். இவ் வழியை அடிமை வழியென்றும், அதனாலடையும் பயன் இறைவனுலகிற் சென்றிருத்தல் என்றும் சிவாகமங்கள் கூறுகின்றன இவ்வாலய வழிபாட்டில், ஆலயங்களைக் கூட்டுதல், பூக்கொய்தல், மாலைக்கட்டல், பூந்தோட் டங்கள் அமைத்தல், ஆலயமணியடித்தல், குற்றேவல் புரிதல், அடியார்களிடத்து அன்பும், பரிவும் கொண்டி ருத்தல், இறை புகழ்பாடல், திருவிளக்கேற்றல் என்பன யாவும் சரியை வழிபாட்டில் அடங்குவனவாம். அத னோடு இல்லற தருமத்தில் இருந்து கொண்டே இறைய னுபவத்தைப் பெறவும் உதவுகின்றது. இத்தகைய இறைபணிகளை நியதி தவறாது செய்து வருகையில் உளத்தூய்மையும், இறைபக்தியும் உயிரிடத்து மிக இடம்பெறுகின்றன. இவ்வாறு இறைபணியில் நின்ற தேவாராசிரியர்கள் தாம் பெற்ற இறையனுபவங்களைத் தேவாரங்களில் எடுத்துக்கூறிப் பிறரையும் ஆற்றுப்படுத் தியுள்ளனர். நாமும் எமக்குக் கிடைத்த மனிதப்பிறவி யின் பெருமையையுணர்ந்து, இறைபணி நின்று பிறவிக் கடலை நீந்திக் கடப்போமாக,
"மேன்மை கொள் சைவரீதி விளங்குக உலகமெலாம்"
பேருள் ஆதீன முதல்வர் தவத்திரு இராமசாமி அடிகளாரும்,
நல்லை ஆதீன முதல்வர் பூரீலழறி சோமசுந்தர தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகளும், இலண்டன் சிவன்
கோயில் அறங்காவலர்கள் சிலரும்.

Page 130
7வது சைவ மாநா(
அடுத்த சந்ததியின் சை
சின்னத்துரை பத்மமோகன், இ
மனித குலம் இருபத்தொன்றாம் நூற்றாண் டில் காலடி எடுத்து வைத்துள்ளது. அடுத்துவரும் ஆயிரம், ஆயிரம் ஆண்டுகளையும் வரவேற்கவும், அந்த ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளில் மனிதகுல மேம்பாட்டிற்க்கான செயற்திட்டங்களை வகுப்பதில் மேற்கு நாடுகள் ஈடு பட்டுள்ளன. மூன்றாம் உலகின் மனிதனான தமிழன், இக்காலப் பரப்பில் எங்கும் காலூன்றி நிற்கின்றான்.
கோயிலில்லா இடத்தில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றனர் அன்று; இன்றோ நாமிருக்கும் இடமெல்லாம் கோயில்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அமைக்கப் பட்டு வருகின்றன; முளைக்கின்றன. இக்கோயில்களை தொடர்ந்து நாம் எமது மன அமைதிக்காகவும் இறை வழிபாட்டிற்காகவும் பாவித்து, வளர்த்து வருவோமாயின் இப்படிக் கோயில்கள் உண்டாகுவதும், உண்டாக்கிக் கொண்டு இருப்பவர்களுக்கும் புண்ணியம் உண்டாகும். இதனை நாம் வேறு ஒரு கோணத்தில் இருந்து பார்ப் போமாயின், தொடர்ந்து இக்கோயில்கள் மனித வழி பாட்டிற்காக இருக்க வேண்டுமாயின் எமது வருங்கால சந்ததியினருக்கு இவற்றின் மகிமையினை எடுத்துக் காட்டவேண்டும், சொல்லவேண்டும். நாம் விசேட தினங்களில் ஆவது, நாம் போகும் போது எமது குழந்தை களையும், அல்லது தெரிந்த இளைஞர்களையும் அழைத்துச் சென்று கோயில் வழிபாட்டு முறைகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்; அவற்றின் நன்மை, தீமைகளை எடுத்துக்காட்ட வேண்டும். அப்போதுதான் எமது சமுதாயம் தொடர்ந்தும் கோயிலுக்குப் போகும் பணியை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரும். அது மட்டு மல்ல இக்கோயில்கள் தொடர்ந்து மக்களுக்குச் சேவை செய்ய வேண்டுமாயின், வளர்ந்து வரும் சமுதாயத்தை தட்டிக் கொடுக்க வேண்டும்.
திருக்கோயில்களில் பழங்காலங்களில் இருந்தே ஆடற்கலையும், பாடற்கலையும் இணைந்தே வளர்க்கப் பட்டு வந்துள்ளன. குறிப்பாக ஆலயங்களில் ஆடலும், பாடலும் சிறப்புற்று விளங்கி உள்ளன என்பதனை நாம் அறிவோம்.
இசை ஒரு சக்தி. மகா முனிவராகிய பரதர் நாட்டி யத்தின் சாரம் இசை என்று கூறுகின்றார். இலங்கை, இந்தியத் தத்துவ ஞானியர்களும், கவிஞர்களும், ஆசிரியர்களும், குருமார்களும் சங்கீதத்தை சிறந்த கருவியாகக் கையாண்டு வந்துள்ளார்கள்.
மனித உள்ளத்தில் உணரும் ஆழ்ந்த உணர்ச் சிகளை பரம்பொருளுக்கு அறிவிக்க இசையொன்றி னால் தான் இயலும். மொழி புகமுடியாத இடங்களில் எல்லாம் இசைபுகும். கோயில்களில் அமைதியான

டு இலண்டன் 2004
(மக்கள் நடமாட்டம் குறை வான) சூழலில் இதனை உண ரமுடியும். இதனால் இசை என் பதினை ஆன்மாவின் பேச்சு
என்று சொல்லலாம்.
ஆலயங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் பூசை நடை பெறும் போதும், நல்விழாக்களின் போதும், சுவாமி வீதி வலம் சுற்றி வரும் போதும் ஆடல் பாடல்கள் நடைபெறு கின்றன. தேவாரம், பக்திப் பாடல்கள் படிக்கப்படு கின்றன. இவற்றில் எமது வருங்காலத் தூண்களாகிய குழந்தைகளைச் சேர்த்து அவர்கள் படிப்பதற்கு நாம் வழி கொடுத்தல் மிகவும் வரவேற்கத்தக்கது. எமது அடுத்த சந்ததியினரை முன்னுக்கு கொண்டுவர உதவும் முதற்படி இதுவேயாகும்.
சமயத்துடன் தமிழ் மொழியினையும் ஊட்டுங்கள்
பஞ்சபுராணம் பாடுதல் கோயில் வழிபாட்டில் நடைபெறும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும். இதில் தேவாரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, பெரிய புராணம் ஆகிய ஐந்து நூல்களில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடல்களைப் பாடுவார்கள். இதற்குப் பக்கவாத்தியம் வைத்துக் கொள்ளும் பழக்கம் உண்டு. எமது குழந்தை களுக்கு (வருங்கால சந்ததியினருக்கு) இதனை ஒவ் வொரு பெற்றோரும் ஊக்கத்துடன் படித்துக் கொடுத் தால் அவர்கள் உங்களுடன் கோயிலுக்கு செல்லும் வேளைகளில், படித்துப் பழகி தன்னம்பிக்கையினை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
சமயத்துடன் எமது தமிழ் மொழியினையும் சேர்த்து ஊட்ட வேண்டும். புலம்பெயர்ந்து வாழும் எம்மவருக்கு மிகவும் வசதியாக இப்போது பல கோயில்களும், பலப்பல தமிழ்ப்பாடசாலைகளும் இருக்கின்றனவே, அவற்றினை நல்லமுறையில் பிரயோசனப்படுத்துவது எமது (பெற் றோரின்) கடைமையாகும்.
நாம் ஆலய வழிபாடு செய்வதும் மூர்த்திகளுக்கு நிவேதனமும், காணிக்கையும் செலுத்துவதும் எல்லாவற் றையும் படைத்த பரம்பொருளுக்கு நன்றி செலுத்து வதற்கு அறிகுறியாக செயற்படுபவை.
66 99
ஆலயம் என்பதில் "ஆ" என்பது பசுவையும், "லயம்” என்பது லயிப்பதையும் குறிக்கும். பசு என்பது ஆன்மா. ஆன்மா தன் மும்மலங்களை நீக்கி இறை வனிடம் ஒடுங்குவதற்குரிய இடமாக அமைவது
9.6lub.
உடம்பினை இருப்பிடமாகக் கொண்டு உயிர் விளங்குகிறது. இதைப் போன்று கோயிலை இருப் பிடமாகக் கொண்டு தெய்வங்கள் விளங்குகின்றன.
8

Page 131
7வது :Ճի: 5ն]] - Tubi
பொதுவாக தேக ஆரோக்கியம் வேண்டும் என் றால் யோகப்பியாசம் செய்ய வேண்டும். இப்படி செய் தால் மனம் நல்ல நிலையில் அதாவது அமைதியான முறையில் இருக்கும். கோயிலுக்கு ஆண்டவனை வேண்டி வந்தால் மனப்பாரம் குறையும், துன்பம் வில கும், மனம் அமைதி பெறும், இதனை நடை முறையில் நாம் பயிற்சித்துப் பார்த்து உண்மை அறியலாம்.
ஒருசிலர் (எனது நண்பர்கள் உட்பட) இதனை தமது சொந்த வீட்டில் இருந்த வண்ணமே செய்ய லாமே, ஏன் வீணாக கோயிலுக்குச் செல்ல வேண்டும் என வினவலாம்.
கோயிலில் தெய்வீக அலைகள் திகழ்கின்றன. அவை ஒவ்வொரு அதிர்வெண்களைக் கொண்டவை. ஆகம விதிப்படியும், சிற்பசாஸ்திர விதிப்படியும் கட்டப்படும் கோயில்களில் கர்ப்பக்கிரகத்தில் கூறப் படும் மந்திரங்கள் ஒலி அலைகளாக ஆலயத்தைச் சுற்றித் திகழ்கின்றன. மந்திர ஒலிச்சக்தி குவிந்தி ருக்கின்ற இடங்களில் திருவருள் பிரகாசிக்கும்.
ஓம் என்னும் மந்திரம் தெரியவேண்டும்
விக்கிரகங்களை கருங்கல்லில் செய்கின்றார்கள். இதன் காரணம் கல்லில் பஞ்சபூதங்களான ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர் மற்றும் நிலம் ஆகியவை அடங்கி உள்ளன. ஆகாயத்தைப் போல வெளியே உள்ள சப்தத்தைத் தன்னிடம் இழுத்து ஒடுக்கி அதன்பின் வெளியிடும் சக்தி கல்லுக்கு உண்டு. கல்லிலே காற்று உள்ளது. கல்லிலே நெருப்பு தங்கி உள்ளது. கல்லிலே நீர் இருப்பதால் தன் இயல்பான குளிர்ந்த நிலையில் இருந்து மாறாமல் இருக்கின்றது. கல்லிலே நிலம் எனும் பூதமும் உள்ளது. இவ்வாறு ஐம்பூத வடிவான ஆண்ட வனை, ஆண்டவனின் உருவத்தினை ஐம்பூதங்களும் அடங்கிய கல்லிலே வடித்து வழிபடுவது மிகவும் சிறப்பு டையது. இவ்வாறு கிடைக்கும் சக்தியை முழுமைப் படுத்துவதற்காகத்தான் கும்பாபிசேகம் செய்யப்படு கின்றது.
இந்த இடத்தில் "ஓம்" என்ற மந்திரத்தைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒளி மின்னல்கள் இரண்டு மோதினால் வரும் சப்தத்தை தான் "ஓம்" என்ற மூல
ாமம் என்று கூறுகின்றார்கள்.
ஓம் என்ற மந்திரம் சேராமல் தனியாக எந்த மந்திரமும் சக்தி பெறாது. "ஓம்" என்பது உலகம் என்று வேதம் கூறுகிறது.
ஓம் என்ற மந்திரத்தை பத்மாசனத்தில் அமர்ந்து ஒருவன் தொடர்ந்து கூறி தியானம் செய்து வந்தால் அவனை எவ்விதியும், எப்போதும், எப்பேர்ப்பட்ட பிணைப்பயனும் நெருங்காது.

டு இப்ன்ைடன் 214
கோயில் என்பது நமது உடம்பினை ஒத்ததாக உள்ளதைத் திருமூலர் திருமந்திரத்தில்
"உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளிற் பிரானார்க்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ளத் தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ளப்புலனைந்தும் காளீ மனிவிளக்கே."
என்று அருளியுள்ளார்.
எங்கேயோ பிறந்தோம்; நான்கு திசைக் காற்றிலும் சிதறினோம். நூறு குழைந்தைகள் நூறு நாவுகளுடன் பேசுகின்றன. நாளை மறுபடியும் நம் தாய்நாடு மீளப் பெறுவோமாயின் நம் கண்ணின் மணி போன்ற மொழி யான தமிழில் பேசுவோம். தமிழையும் சமயத்தினையும் எமது வருங்கால சந்ததியினரிடையே ஊக்குவிப்போம்
பூர் இராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் ஆலய
நிகழ்வுகள்

Page 132
7வது சைவ மாநா
புலம்பெயர் இளைஞர்
ஐ.தி. சம்பந்தன்,
திெர்கால சமுதாயத்தைக் கட்டியெழுப்பும் இளை ஞர்கள் அவர்களது வாழ்க்கை நெறியை முறையாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு சமய நெறி பேணுவது முக்கியமாகும்.
நாவலர் பெருமான் புத்துயிர் கொடுத்த சைவ சமயம் வேற்று நாட்டவர்களின் மத ஆதிக்கத்தி லிருந்து மீட்சிபெற்று புதுப்பொலிவுடன் ஈழத்தில் வளர்ச்சி கண்டது. அதனால் அம்மக்கள் சைவ நெறிகளைப்பேணி சைவாசார சீலராக வாழ்ந்ததினால் மேம்பாடுள்ள சமுதா யமாக தமிழர்கள் வாழ்ந்தார்கள். அவர்களது வாழ்வின் உயர்வுக்கு சமயம் துணை நின்றது.
அன்று இளம் வயதிலேயே சமய அறிவு முறை யாகப் புகட்டப்பட்டது. சமயக் கல்வி கட்டாய பாடமாக விருந்தது. அதனால் சமயத்தை ஆழமாக பயிலும் வாய்ப்பு இருந்தது. அவ்வாறு இளமையில் சைவசமய அறிவைப் பெற்றதனால்தான் தமிழர் சமுதாயம் அறிவு பெற்ற சமுதாயமாக விளங்கியதோடு ஒழுக்கமும் கட்டுப் பாடும் மிக்கவர்களாக வாழ்ந்தார்கள்.
கடந்த 30 வருட போர் சூழலில் தமிழ் ஈழத்தில் கல்வித் துறையில் ஏற்பட்ட தாக்கத்தினாலும் ஆயுத கலாச்சாரம் வளர்ந்து வருவதாலும் புலம்பெயர் நாடு களில் வேற்றுக் கலாச்சாரத்தின் மத்தியில் வாழ்வ தனாலும் இளைஞர்களிடையே சமய அறிவு அருகி வருகிற சூழ்நிலை உருவாகி வருகிறது.
எனினும் நாவலர் பெருமான் அவர்களால் சைவமும் தமிழும் வளர்க்கப்பட்ட புண்ணிய பூமியில் வாழும் இளைஞர் சமுதாயத்திலிருந்து சைவ மணம் விட்டகலாது என்பது அறிவுபூர்வமாக உணரக் கூடிய தாகவிருக்கிறது. அன்று பல சைவ இளைஞர்கள் சைவ இளைஞர் மன்றங்கள் அமைத்து சமய வளர்ச்சியில் அவர்கள் காட்டிய ஆர்வம் மறக்க முடியாதது. அதே வல்லமையை இன்று ஆயுதப் போராட்டத்திற்கு திசை திரும்பினாலும் விடுதலைக்குப் பின் வழமைக்கு வந்து விடும்.
ஆனால் புலம்பெயர்ந்து வாழ்ந்து வரும் இளை ஞர் சமுதாய சமய வாழ்வு கவலைக்குரியதாகவே இருக்கிறது. அவர்கள் சைவ சமய நெறியைப் பேணு வதிலும் அறிவை வளர்ப்பதிலும் விலகி வருவதையே காணக்கூடியதாகவிருக்கிறது. அதற்கும் பல காரணங் கள் உண்டு. புலம்பெயர் நாடுகளில் சைவாலயங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகப் பெருகி வருவதனால் இளைஞர் களிடையே சைவ சமய உணர்வு வளர்ந்து விட்டதாகக் ծ(U55(փԼԳաTՑl.
முதியவர்கள் முன்பெற்ற சமய அறிவினாலும், ஒரு சிலர் போட்டிக்காகவும், மற்றும் சிலர் சுயநல நோக்குக்காகவும் ஆலயங்களை அமைத்து வருகின்

டு இலண்டன் 2004
'களும் சைவ சமயமும்
இலண்டன்
றார்களே அன்றி இளம் சமுதாயத் தின் சமய அறிவை வளர்ப்பதில். அக்கறை காட்டுவதாகத் தெரிய வில்லை. எனினும் சைவ ஆல யங்களின் ஒன்றியம் ஆண்டுதோ றும் நடத்திவரும் மாநாடுகளில் து இளைஞர்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் நடத்தி வருவது வரவேற்கத்தக்கது.
அவ்வாறு நல்ல நோக்கம் கொண்டவர்களாக இருந்தால், பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியத்தில் இணைந்து ஆக்கபூர்வமான திட்டங்களை வகுத்து இளைஞர் சமுதாயத்தின் சமய வளர்ச்சிக்குப் பணியாற்ற முன்வந்திருக்கலாம்.
நிகழ்ச்சிகள்
பிரித்தானிய நாட்டில் 24க்கு மேற்பட்ட தமிழ்ப் பாடசாலைகளில் கல்வி பயிலும் 3000ற்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மாணவர்கள் எதிர்கால இளைஞர்கள். இவர் களுக்கு சைவ சமய அறிவைப் புகட்ட அல்லது அவர்கள் சமயப் பணிகளில் ஈடுபட சமய நிறுவனங்களோ சைவ ஆலயங்களோ ஏதாகுதல் திட்டங்கள் வகுத்துள்ளார் களா? அதுபற்றி ஆழமாகச் சிந்தித்துச் செயற்படுகி
றார்களா?
ஆலயங்களை யார் நிர்வகிப்பார்கள்?
இன்று பிரித்தானிய நாட்டில் கட்டப்பட்டிருக்கும் ஆலயங்களை எதிர்காலத்தில் நிர்வகிப்பவர்கள் யார்? அதாவது இங்கு நிரந்தரமாக வாழப்போகும் இந்த இளம் சந்ததியினர் சைவ சமய அறிவைப் பெறாதுவிடில் நிலைமை என்னவாகும் என்பதை சைவ ஆலயங்களும் சமய நிறுவனங்களும் சிந்தனையில் கொள்ளவேண்டும்.
இந்த நாட்டிலே பல்வேறு மதத்தவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். அவர்கள் அவர்களது மதம் சார் இளை ஞர்கள் மத அறிவுடனும் மத ஈடுபாட்டுடனும் வாழ எவ்வாறு உற்சாகம் அளித்து வருகின்றார்கள் என்பதைச் சிந்தித்துப் பாருங்கள்.
அர்ப்பணிப்புடன் மேற்கொள்ளாத பணி வழி காட் டல் மக்களைச் சென்றடையாது, சீர்த்திருத்தத்தை ஏற் படுத்தாது.
நாவலர் பெருமான், சுவாமி விவேகானந்தர் போன்ற வர்கள் தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்து போதனை செய்ததால் இளைஞர்களிடையே சமய உணர்வு ஏற்பட்டது.
சுவாமி விவேகானந்தர் இளைஞர்களை எழுமின், விழிமின், செய்மின் என்ற உணர்வு அலைகளை ஏற்படுத்தி அவர்களிடையே ஆத்மிக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.

Page 133
7வது சைவ P அவர் போன்ற ஒருவர் புலம்பெயர் நாடுகளில் வாழும் இளைஞர்களுக்கு சமய அறிவூட்ட தோன்ற வேண்டும் என்பதற்காக சுவாமி விவேகானந்தர் இளை ஞர்களுக்கு செய்த போதனைகளை இங்கு நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன்.
பழமையும் சக்தியும் மிக்க பிரம்மாண்டமான நாடு இடிந்து ஒடிந்து பாழாக் கிடப்பது போல் தன் நாட்டின் சீர்குலைவைக் கண்டு துடித்தெழுந்த தீரம் மிக்க இவ் வீரர் சுவாமி விவேகானந்தர் நவீன இந்தியாவைக் கட்டி யெழுப்புவதற்கு உற்சாகத்துடன் உழைக்க மக்களைத் தட்டியெழுப்பினார்.
"என் அருமைக் குழந்தைகளே! சமய வாழ்வின் உட்பொருள் கொள்கைகளில் இல்லை. நடைமுறை யில் தான் உள்ளது. நல்லவனாக இரு நல்லதைச் செய். தூய்மையுடன் இரு; தன்னலமற்று இரு." பன்னூற்றுக் கணக்கான குழந்தைகளுக்கான அவருடைய கோட்பாடு களில் மிக எளியதும், இலகுவானதுமான சிறிய சிறிய வரிகள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன. இவை இந்தியக் குழந்தைகளுக்கு மாத்திரம் தான் உரியனவா? இல்லவே இல்லை! இங்கிலாந்து, ரஷ்யா, அவுஸ்திரேலியா, கனடா, மொரிசியஸ், ஏன் உலகின் எங்கெல்லாம் மனிதக் குழந்தைகள் வாழ்கின்றனரோ அவர்கள் யாருக்குமே பொருத்தமான ஏற்ற நடைமுறைப் படுத்தக்கூடிய மென்மையான இலகுவான பண்புகள் அல்லவா?
நல்லவனாக, தூய்மையுடன், தன்னலமற்ற சிந்தனையுடன் மக்களுக்காகத் தொண்டாற்றிய காந்தி மகானின் சரித்திரம், தனது பதவிக்கோ பட்டத்திற்கோ முக்கியம் கொடுக்காமல், பல்வேறு பிரச்சனைகள் முட்டி வந்தபோதும் உள்ளத் தூய்மையுடன் தன்னையே தியாகம் செய்து நாட்டின் நலனைப் பேணிய தூயவனின் சரித்திரம் உள்ள மெல்லாம் நிறைகிறது.
"நீ எதை நினைக்கிறாயோ, அதுவாகவே ஆகிறாய். நீ உன்னை பலவீனன் என நினைத்தால் பலவீனனாகவே ஆகிவிடுவாய். நீ உன்னை வலிமையுடையவன் என நினைத்தால் வலிமை படைத்தவனாகவே ஆகிவிடு வாய்" என சிறுவர்களின் சிந்தனைக்கு வளமும் வலிமை யும் ஊட்டுகின்றார்.
"குழந்தாய்! நான் வேண்டுவதென்ன? பயன் என்பதையே அறியாத இரும்பினாலான உள்ளமும் இதயமுமே".
"உண்மையில் நீங்கள் என் குழந்தைகளானால் எதற்கும் அஞ்சமாட்டீர்கள். எதைக் கண்டும் தயங்கி நிற்கமாட்டீர்கள். சிங்கக் குட்டிகளைத் தந்திருப்பீர்கள். இந்தியாவை மட்டுமன்றி உலகம் முழுவதையும் நாம் எழுப்பியாக வேண்டும்” என உறக்க நிலையில் தயங்கி நிற்கும் குழந்தைகளை - உலகக் குழந்தைகளையுமே உசாராக்கும்படி அறைகூவல் விடுகிறார்.
“எந்தக் கல்வி மாணவரிடத்தே பண்பாட்டை உரு வாக்க வல்லதோ, மன ஆற்றலை வளர்க்க வல்லதோ, அறிவுத் திறனை விரிவடையச் செய்யக் கூடியதோ அத்தகைய கல்வி தான் நமக்கு இப்போது தேவை. மனிதன் தன்னைத் தானே தாங்குபவனாக தன் சொந்தக் கால்களில் தலை நிமிர்ந்து நிற்பவனாகச் செய்யவல்ல. கல்வியே நமக்கு வேண்டப்படுவது".

டு இலன்டன் 2004
"இந்தச் சரீரம் நமக்குக் கிடைத்தது நாம் கட வுளை வணங்கி முத்தியின்பம் பெறும் பொருட்டே யாம்” ஆறுமுகநாவலர் அவர்கள் மானிடப் பிறவியின் நோக்கத்தை எடுத்து விளக்குகிறார்.
மனித உடலைக் கொண்ட இளைஞர்களே நாட் டின் ஜீவநாடி, தேசத்தின் முதுகெலும்பு என முழங்கு கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.
இளையோர்களே! உங்களை என்றும் கொடுப் போன் நிலையில் இருத்துவீர்களாக பிறர்க்கு என்றும் உதவுங்கள்! உலகிற்குத் தொண்டாற்றுங்கள் உங்க ளிடம் இருப்பது அற்புதமே ஆயினும் அதை வழங்கி விடுங்கள். அங்ங்ணம் வழங்குகையில் நிபந்தனைகள் வேண்டாம். இறைவன் நமக்கு வழங்கியிருப்பதைப் போன்று நாமும் எவ்விதமான கைம்மாறும் கருதாது வழங்குவோம்".
சமயத் தேவைகளைப் பெற்ற இளைஞர்களுக்கே இந்த மனநிலை உருவாகும். இளைஞர்களின் மகத் தான சக்தியை சுவாமி விவேகானந்தர் நன்கு மதிப்பீடு செய்கிறார்.
“சகோதரா நம்பிக்கையை இழந்துவிடாதே. பாதை கத்தி முனையில் நடப்பதைப் போல் மிகவும் கடினமானது தான். எனினும் எழுந்திரு, விழித்துக் கொள், மனம் தளராதே, நீ அடையவேண்டிய உனது இலட்சியமாகிய குறிக்கோளைக் கண்டுபிடி.”
உலக ஓட்டத்தில் இளைஞருடைய பங்கு மிகப்பொறுப்பு வாய்ந்ததும் முக்கியமானதும் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டி நவீன உலகைப் படைக்க சீலமும் சிறப்புக் கொண்ட புத்துலகைக் காணவரும்படி இளைஞர்களைக் கூவி அழைக்கின்றார். இளைஞர்கள் உறுதியுடனும் தியாகநோக்குடனும் எதையும் சாதிக்க முன்வந்தால் பாம்பின் விஷம் கூடச் சக்தியற்றதாகிவிடும் என்று இளைஞர்களின் ஆற்றலைக் குறித்துக் கருத்துத் தெரி விக்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர்.
தனிமரம் தோப்பாகாது’ என்பதுபோல் இளை ஞர்கள் யாவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். புலம் பெயர் நாடுகளில் ஆயிரக்கணக்கான ஆற்றல் மிக்க இளை ஞர்கள் வாழ்கின்றார்கள். சுவாமி விவேகானந்தர் கூறியது போல் அவர்களுடைய ஆத்மிக சக்தியை வளர்ப்பதன் மூலம் பாழ்மண்டபமாகக் காட்சிதரும் தாயகத்தைப் புதுப்புதுமெருகேற்ற அவர்களது ஆத்மிக பாடம் வழி வகுக்கும்.
காலத்தின் தேவையை உணர்ந்து திறமையை அற்பணிக்க முன்வரும் இளம் சமுதாயத்திற்கு நல்வழி யைக் காட்ட சமய நெறியை வளர்க்க சமய நிறுவனங்கள் முன்வரவேண்டும்.
அகிம்சை வழியில் அறப்போராட்டம் நடத்திய தந்தை செல்வா 'தமிழர்களைக் கடவுள்தான் காப்பாற்ற வேண்டும்’ எனக் கூறினார். தமிழ் இளைஞர்கள் எல்லாத் துறைகளிலும் வலிமை பெற்றவர்கள். இந்த மகத்தான சக்தி வாய்ந்த ஆயிரக்கணக்கான புலம்பெயர்ந்த இளை ஞர்களிடையே ஆத்மிக சக்தியை வளர்க்க அனைவரும் (pu6oG36JTLor
31

Page 134
76ᎧlgᏏl 60ᎠéᏠ6Ꭷl LᏝoIᎢpᏏII பன்னிரு
சித்தாந்த இரத்தினம் சென்
முறை என்னும் சொல், நூல் என்னும் பொரு ளையுடையது. திருமுறை என்பது மாறாத செல் வத்தை மக்கள் எளிதாகப் பெறுவதற்கு வழிகாட்டும் நூல் என்பதைக் குறிக்கும். இந்நூல் பகுதிகளாகத் தொகுக்கப் பெற்று இருப்பதால், இது பன்னிரு திருமுறை என்று போற்றப் பெறுகின்றது. பன்னிரு திருமுறை, சித்தாந்த சைவர்களின் வேதம் ஆகும். இது தமிழர்களின் வேதம். இதனைத்
திருத் தோணிமிசை மேவினார்கள் தங்கள்
திருமுன்பு தாழ்ந்து எழுந்து நின்று,
தமிழ்வேதம் பாடினார்; தாளம் பெற்றார்”
என்னும் சேக்கிழார் வாக்கு தெளிவுறுத்துகின்றது.
சைவர்களுக்கே உரித்தான திருநீற்றின் பெரு மையையும் திருவைந்தெழுத்தின் அருமையையும், பன்னிரு திருமுறையில் காணலாம். வினைப் பயன் ஆகிய விதியின் பிடியிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதைத் திருமுறை தெளிவுறுத்துகிறது. திருமு றைப்படனம் செய்பவர்களை எமன் நெருங்கமாட்
டான்' என்பதற்குப் பிரமாணம் வருமாறு :
"தொழுது நமனும் தன் தூதுவர்க்குச் சொல்லும் வழுவில் சீர்க் காளத்தி மன்னன் - பழுதிலாப் பக்தர்களைக் கண்டால், பணிந்து அகலப் போமின்கள்
எத்தனையும் சேய்த்தாக என்று”
நக்கீரதேவ நாயனார்; “கயிலை பாதி காளத்தி பாதி”
அந்தாதி.
திருமுறை, தமிழர்களின் தனிச்சொத்து. அத
னைப் பேணிப் போற்றிப் பயன்கொள்ள வேண்டுவது
நமது கடமை என்பது கூறத் தேவையில்லை.
பத்துப் பாடல்களைக் கொண்ட பனுவல் பதிகம் ஆகும். பெரும்பாலான தேவாரப் பதிகங்கள் பத்துப் பாடல்களைக் கொண்டனவாக இருப்பதால், இவை பதிகங்கள் எனப்படுகின்றன. இவையனைத்தும் தெய் வத் தமிழ்ப் பாடல்களாக உள்ளமையால் திருப்பதிகம்
எனப்படுகின்றன.
'ஆளுடைய பிள்ளையார் திருவந்தாதி என்னும் பதினோராம் திருமுறையில்,

டு இலண்டன் 2004
திருமுறை
தே.ச. குருநாதன்
՞606ÛT
"பதிகப்பெருவழி காட்டப் பருப்பதக்கோன் பயந்த
மதியத் திருநுதல் பங்கன் அருள்பெற வைத்த எங்கள் நிதி”
என்று நம்பியாண்டார் நம்பி, 'பதிகப் பெருவழி என்னும் சொல்லாட்சியைக் கையாளுகிறார். பதிகப் பெருவழி என்பது பதிகம் பாடிப் பரவும் திருநெறியைக் குறிக்கும். தமது முதல் பதிகத்தின் திருக் கடைக் காப்பில், திருமுறையை திரு நெறிய தமிழ்’ என்று சம்பந்தர் அருளிச் செய்துள்ளமையும் இங்கு நினை வில் கொள்க. முறைப்பட இயற்றப் பெற்றமையின், முறை" என்பது இந்நூற்குப் பெயர் ஆயிற்று. இதுவே இறைவனைப் பாடிப் பணியும் தோத்திர நூலாகவும் உள்ளமையால் "தோத்திரம்' எனவும் போற்றப்படுகிறது. இவ்வுண்
60) LD60),
"ஏடங்கை நங்கை இறைஎங்கள் முக்கண்ணி, வேடம் படிதம் விரும்பும் வெண்தாமரை பாடும் திருமுறை” பார்ப்பதி பாதங்கள் குடுமின் சென்னிவாய்த் "தோத்திரம்” சொல்லுமே,
என்னும் திருமந்திரப் பாடலால் அறியலாம்.
இறைவன் அருளிய எழுது மறைகள்
இறைவன் கல்லாலின் புடை அமர்ந்து அரு ளிச்செய்த வேதங்கள் எழுதாக் கிளவி எனப்படும். அவற்றின் நுண்பொருளை அருளாளர்கள் மட்டுமே அறிய முடியும். அவற்றின் பொருளைச் சகல வர்க்கத்து ஆன்மாக்கள் ஆகிய நாமும் அறியும் பொருட்டு, அருளா ளர்களாகிய சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர், மணிவாசகர் முதலியவர்களை இப்பூலவுகில் அவதரிக்கச் செய்து அவர்கள் வாயிலாக அவற்றை எழுது மறைகளாக இறை வன் அருளிச் செய்தான். இவ்வுண்மையைச் சேக்கிழார் பெருமான், “வண்டமி ழால்’ எழுதுமறை "மொழிந்த பிரான்” என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து அறியலாம்.
எனவே, திருமுறைப் பாடல்கள் அனைத்தும் இறைவன் வாக்கே ஆகும். சிவபெருமான் திருமுறை
ஆசிரியர்களை அதிட்டித்து நின்று அவற்றை அருளிச் செய்திருப்பதால், அவை அருள் வாக்கு எனப் பெறு கின்றன. இவ்வுண்மையினை,
"எனதுரை தனதுரையாக” (1-76-1)
என்னும் சம்பந்தர் வாக்கு மெய்ப்படுத்துகின்றது.
12

Page 135
7வது சைவ מיעוש 蒙 வேதங்கள் அனைத்தும் பிரணவத்துள் அடங்கும். அவ்வாறே நமது பன்னிரு திருமுறையின் முதல் பாடல் "தோடு” என்னும் சொல்லுடன் தொடங்கி, இறுதிப் பாடலில் "உலகெலாம்” என்ற சொல்லுடன் முடிகிறது. "தோடு’ என்பதில் எழுத்து ‘ஓ’, உலகெலாம் என்பதில் உள்ள ஈற்றெழுத்து 'ம்' ஆகும். இதிலிருந்து பன்னிரு திருமுறை முழுவதும் சைவர்களின் வேதம் என்பது தெளிவாயிற்று.
"மந்திர நல் மா மறை” (3-80-7)
என்பது சம்பந்தப் பெருமான் அருள்வாக்கு; திருமுறை இறைவனின் வடிவம்.
இறைவன் மந்திர வடிவமாக உள்ளான். திரு முறையில் உள்ள ஒவ்வொரு சொல்லும் மந்திர ஆற் றலை உடையது. திருமுறைகள் மந்திரங்களே என் னும் உண்மையைத் திருமுறைகண்ட புராணத்தில்
"மந்திரங்கள் எழுகோடி ஆதலினால் மன்னுமவர், இந்தவகை திருமுறைகள் ஏழாக எடுத்தமைத்து பந்த முறும் மந்திரங்கள் பதினொன்றும் ஆதலினால் அந்த முறை நான்கினோடு முறை பதினொன்று ஆக்கினார்” m (28)
என்று உமாபதி சிவம் தெளிவுறுத்துகின்றார்.
திருக்கோயில்களில் உள்ள கற்படிமங்களிலும் செப்புப் படிமங்களிலும், மந்திர நியாசத்தின் அடிப் படையிலேயே இறைவன் பிரதிட்டை செய்யப்பட் டுள்ளான். (நியாசம் - வைப்பு:பிரதிட்டை-நிலைபெறுத்துவித்தல்)
திருமுறைகளைப் படனம் செய்பவர்கள் வாக்கி லும் சிவபெருமான் மந்திர வடிவில் எழுந்தருளி
யுள்ளான். இவ்வுண்மைகளை,
"சொல்லினும், சொல்லின் முடிவிலும், வேதச் சுருதியிலும்
அல்லினும், ஆகஅற்ற ஆகாயம்தன்னிலும், ஆய்ந்துவிட்டோர்
இல்லினும், அன்பர் இடத்திலும், ஈசன் இருப்பதல்லால்,
கல்லினும் செம்பிலுமோ இருப்பன் எங்கள் கண்ணுதலே”
என்று ஒருபழம் பாடல் எடுத்து இயம்புகிறது.
சிவன் கோயில்களில் திருமுறைப் பாடல்களை விண்ணப்பிப்பதே அருச்சனை ஆகும். ‘அருச்சனை என்ற வடசொற் பொருள் வழிபாடு என்பதே ஆகும். இவ்வுண்மையை,
நமக்கும் அன்பில் பெருகிய சிறப்பின்மிக்க அர்ச்சனை, பாட்டே ஆகும்; ஆதலால்
மண்மேல் நம்மைச் சொற்றமிழால் பாடுக”

இலன்டன் 2004
என்று இறைவன், சுந்தரரிடம் அருளியதாகச் சேக்கிழார் குறிப்பிடுகின்றார். எனவே திருக்கோயில் களில் திருமுறைகள் ஒதப்பெறுவதையே இறைவன் பெரிதும் விரும்புகிறான் என்பது பெறப்படுகிறது.
திருமுறைகள் தற்சமயம் திருக்கோயில்களில் முறையாக ஒதப்பெறாமையாலேயே பல்வகை இயற் கைச் சீற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. மக்கள் அமைதியான வாழ்வு வாழ விரும்பும் பொறுப்பில் இருப்பவர்கள், இனியாவது திருக்கோயில்களில் மீண்டும் திருமுறைகள் முழங்கப் பெறுவதற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
திருமுறையின் அருமை பெருமைகள்
திருமுறைப் பாடலில் உள்ள சொற்கள் சிவபெரு மானின் திருவாக்குகளே ஆகும். எனவே, அவை இறந் தாரையும் எழுப்பும் தகைமை வாய்ந்தன; ஊழ்வினையை மாற்றும் பெற்றிமை பெற்றுள்ளன; வீடு பேற்றை வழங்கும் திறன் திருமுறைகளுக்கு உண்டு.
சிவச்சின்னங்களின் தலையாயது ஆகிய திரு நீற்றின் பெருமையைத் திருமுறை பேசுகிறது. சிவ பெருமான் ஒருவனே கடவுள்; பிற எல்லாம் உயிர்கள். எனவே, திருமுறை சிவபரத்துவம் பேசுகின்றது. சைவர்கள் என்றும் எந்நேரமும் நினைவில் கொண் டிருக்க வேண்டிய திருவைந்தெழுத்தின் பெருமை யைப் பெரிதும் சிறப்பாகத் திருமுறைகள் முழக்கு கின்றன. பன்னிரு திருமுறைகளைச் சமய தீக்கை பெறாதவர்களும், பெண்களும் ஒதலாம். திருமுறை கள் ஒதுவதற்கு வயதில் ஏற்றத் தாழ்வோ, சாதி மத வேறுபாடோ கருதாமல் யாவரும் ஒதலாம். வடமொழி வேதங்களால் அடைக்கப்பட்ட திருக் கோயில் கதவைத் திறக்கும் திறன் படைத்தது தமிழ் வேதம் ஆகிய திருமுறை, பாடுபவர் உள்ளத்தையும் கேட்பவர் நெஞ் சத்தையும் உருக்க வல்லது. நெருப்பில் அழியாதது. ஆற்றுநீரை எதிர்த்துச் செல்ல வல்லது. இசைக்குள் எளிதில் அடங்காதது. கொடியவர்களும், கொலை காரர்களும் கூடத் திருமுறை ஓதி நல்லவராக மாறுவது திண்ணம். சிவ சம்பந்தத்தைத் தருவது. திருமுறையில் அருமை பெருமைகளுக்கு அளவே இல்லை.
33

Page 136
7வது சைவ மாநா
பன்னிரு திருமுை அருளிச் செய்த
2
திருமுறை
ஆசிரியர் பெயர்
t
1O.
11
(குறிப்பு : எண் காணப்படுகின்றன. இவ்வேறுபாடுகள் பல
திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள்
திருநாவுக்கரசர் சுவாமிகள்
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள்
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
திருமாளிகைத் தேவர் சேந்தனார்
கருவூர்த்தேவர் பூந்துருத்தி நம்பி காடநம்பி கண்டராதித்த தேவர் வேணாட்டிகள் திருவாலியமுதனார் புருடோத்தம நம்பி சேதிராயர்
சேந்தனார்
திருமூலர்
சில பதிப்புகளில் 3047 என்றும்
திருவாலவாயுடையார்
காரைக்கால் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார்
ஐயடிகள் காடவர் கோன்
சேரமான் பெருமாள் நாயனார்
வே

டு இலண்டன் 2004
றகளும் அவற்றை
ஆசிரியர்களும்
3 4. 5
திக பாடல் திருமுறை பெயர் I6 66
136
122 4158 தேவாரம்
125
113
1OO 3O66 தேவாரம்
99
1OO 1026 தேவாரம் 795 8256
51 656 திருவாசகம் -- 400 திருக்கோவையார்
4. 45 திருவிசைப்பா
3 34 s
1 Ο 1O3 SAK
2 12
1. 1O
1. 1O s
4. 42 s
2 22
1. 1O
1. 13 திருப்பல்லாண்டு
29 3O1
1. 3OOO திருமந்திரம்
று சில பதிப்புகளில்
3069 என்றும் பாடல்கள்
பாடல்களின் இடைச் செருகலால் ஏற்பட்டவை)
22
2O
1O1
24
1 OO
3O
திருமுகப்பாசுரம்
திருஆலங்காட்டு மூத்ததிருப்பதிகங்கள் | திருஇரட்டைமணிமாலை
அற்புதத் திருஅந்தாதி
க்ஷேத்திரத் திருவெண்பா
பொன் வண்ணத்து அந்தாதி
திருவாரூர் மும்மணிக்கோவை திருக்கயிலாய ஞான உலா

Page 137
7வது சைவ
LDITb|T(
2
11.
11.
12.
நக்கீர தேவ நாயனார்
கல்லாட தேவர் நாயனர்
கபிலதேவ நாயனார் கபிலதேவ நாயனார்
கபிலதேவ நாயனார்
பரணதேவ நாயனார்
இளம்பெருமான் அடிகள்
அதிராவடிகள்
பட்டினத்துப்பிள்ளையார்
நம்பியாண்டார் நம்பி
சேக்கிழார் சுவாமிகள்
c VK
பன்னிரு திருமுறைகளில் இன்று நமக்குக் கிை மெய்ஞ்ஞான வள்ளல் சிவத்திரு கு. வைத்தியநாதன்
நேர்முகப் பயிற்சி மையம் நூ6
நன்
தொகுத்தவர் அவர் மாணவர் சித்தாந்த
1.

3 4. 5
1 100 | கயிலை பாதி காளத்தி பாதி அந்தாதி 1. 70 திரு ஈங்கோய் மாலை எழுபது 1. 15 திருவலஞ்சுழி மும்மணிக் கோவை
1. திருஎழுக் கூற்று இருக்கை 1. 1 பெருந்தேவ பாணி 1. 1. கோபப் பிரசாதம் 1. 8 கார் எட்டு 1. 1 போற்றித் திருக்கலி வெண்பா 1. 1 | திருமுருகாற்றுப்படை 1. 1 | திருக்கண்ணப்பதேவர்திருமறம்
1. 1 திருக்கண்ணப்பதேவர்தி
1. 20 முத்தநாயனார்திருஇரட்டைமணிமாலை 1. 37 சிவபெருமான்திருஇரட்டைமணிமாலை 1. 100 | சிவபெருமான் திருவந்தாதி
1. 100 | சிவபெருமான் திருவந்தாதி
1. 30 சிவபெருமான் திருமும்மணிக்கோவை
1. 23 மூத்தபிள்ளையார் திருமும்மணிக்கோவை
1. 40 கோயில் நான்மணி மாலை 1. 30 திருக்கழுமல மும்மணிக்கோவை 1 30 திருவிடைமருதூர் மும்மணிக்கோவை 1. 100 | திருஎகம்பம் உடையார் திருவந்தாதி 1. 10 | திருவொற்றியூர் ஒரு பா ஒரு பஃது
1. 20 | திருநாரையூர்திருஇரட்டைமணிமாலை 1. 70 கோயில் திருப்பண்ணியர் விருத்தம் 1. 89 திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி 1. 100 | ஆளுடைப்பிள்ளையார்திருவந்தாதி 1. 11 ஆளுடைப்பிள்ளையார்திருச்சண்பைவிருத்தம் 1. 30 ஆளுடைப்பிள்ளையார்திருமும்மணிக்கோவை 1. 1 ஆளுடைப்பிள்ளையார்திருவுலா மாலை
49 ஆளுடைப்பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் 1. 1 ஆளுடைப்பிள்ளையார் திருத்தொகை
1. 11 | திருநாவுக்கரசு தேவர்திருஎகாதசமாலை
4 O 4 OO
1. 4286 பெரியபுராணம்என்னும்திருத்தொண்டர்புராணம்
936 18,497
டத்துள்ள பாடல்களின் தொகை 18,497 ஆகும். ா, இயக்குநர், திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவசித்தாந்த லிலிருந்து தொகுக்கப்பெற்றது.
எறி.
இரத்தினம் தே.ச. குருநாதன், சென்னை.
35

Page 138
7வது சைவ மாநா
பதினான்கு
தொகுத்தவர் சித்தாந்த இ
சென்
(1) திருவுந்தியார் முதல் சங்கற்ப நிராகரணம் (
அவற்றின் விவரம் வருமாறு:
நூலின் அமைப்பு பெயர்
1. திருவுந்தியார் 45 கலித்தாழிசைகளால் அமைந் திருவாசகத்தில் 20 தாழிசைக6ை வரும் திருவுந்தியார் போன்றது ( வரும் உந்தீபற என்பதற்குப் பெ என்று பிரிக்கப்பட்டு, உம்முடைய எல்லாம் பறந்து போகக் கடவது திருவாசகத்தில் வரும் திருவுந்தி இவ்வாறே பொருள் கூறப்படுகிற பறத்தல் என்பது இளமகளிர் வி விளையாட்டு வகைகளில் ஒன்று
2. திருக்களிற்றுப் 100 திருவெண்பாக்களால் ஆயது படியார் திருவுந்தியாருக்குச் செய்யுள் வ அமைந்த உரையாகத் திருக்களிற இலங்குகின்றது. எனவே, இவ்வி நூல்களையும் ஒருங்கே வைத்து நல்லது. உய்ய வந்த தேவநாயன பரம்பரையில் வந்த இருநூல்களு பெறுவதற்குப் பல சாதனங்களை கூறுகின்றன. இந்நூல்களில் உள் கருத்துகள் சில வருமாறு: யாவராலும் அறிய இயலாத சிவ நாம் உய்யும் பொருட்டுத் திருே குருவடியாய் எழுந்தருளிய சிறப் திருவுந்தியாரில் முதற்பாட்டு அ "அகளமாய் யாரும் அறிவறிது அ சகளமாய் வந்தது என்று உந்தீ தானாகத் தந்தது என்று உந்தீ உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர் தாயாகவும் தந்தையாகவும் இருட் சிவபெருமான் ஒருவனே, அனை உயிர்களையும் உலகங்களையும் சொரூப நிலையில் இருக்கும் அ ஒவ்வொரு உயிரிலும் பொருளிலு தடத்த நிலையிலும் நிற்கிறான் எ சித்தாந்தப் பொருண்மையைத் படியாரின் முதற்பாட்டு அருளிச் "அம்மையப்பரே, உலகுக்கு அம்மைஅட்
அம்மையப்பர் அப்பரிசே வந்து அளிப்பர்

டு இலண்டன் 2004
w
சாத்திரங்கள்
ரத்தினம் தே.ச. கங்காதரன்
6)6.
வரை மெய்கண்ட நூல்கள் பதினான்கு உள்ளன.
ஆசிரியர் பெயர்
காலம்
$g列, ாக் கொண்டு இந்நூல். இதில் ாருள், 'உம்தீபற’ ப தீமைகள் என்பதாகும். யாரிலும் து. உந்தி ளையாடும் 1 ஆகும்.
l.
டிவில் ற்றுப் படியார்
(b.
க் கற்பது ார் குரு ம் வீடு பேறு Të
ள நுண்
பெருமான், மனி கொண்டு பைத் ருள்கின்றது. அப்பொருள்
பற;
பற,” களுக்கும் பவன்
த்து
35lbs வனே,
ம் கலந்து ன்ற சைவ திருக்களிற்றுப் செய்கின்றது.
பர் என்று அறிக; - அம்மையப்பர்
திருவியலூர் உய்யவந்த தேவநாயனார்
திருக்கடவூர்
உய்யவந்த
தேவ நாயனார்
ઈી.L૧ી
1147
கி.பி.
1177

Page 139
3 சிவஞான போதம்
4. சிவஞான சித்தியார்
7வது சைவ மாநா
எல்லா உலகுக்கும் அப்புறத்தார்; அல்லார் போல்நிற்பர் அவர்” திருக்களிற்றுப்படியாரில் உள்ள ஏழ வெண்பாவின் முதலிரு அடிகளில், எல்லாத் தீங்கையும் நீக்குவது திரு ஆகும் என்று வருகிறது. அது வரு "இன்று பசுவின் மலம் அன்றே இ நின்ற மலம் அனைத்தும் நீக்குவது இதனைப் படிக்கும் போது திருநீறு அணிந்தாலே போதும்; வேறு அணி என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. இ பல நுட்பமான செய்திகளை இவ்வி நூல்களும் எடுத்து இயம்புகின்றன.
12 நூற்பாக்களால் அமைந்தது. இந் உதவியால் ஆன்மாக்களின் அறியா நீங்குதல், மெய்யுணர்வு எய்துதல் பயன்கள் உண்டாகின்றன. அறிவு வகைப்படும். ஒன்று ஆராய்ச்சி அ மற்றொன்று அனுபவ அறிவு. சீவா பரமான்மாக்களின் பொது இயல்புக அறியும் அறிவு ஆராய்ச்சி அறிவு அ அவற்றின் சிறப்பு இயல்புகளை அ அனுபவ அறிவு ஆகும். கருதல் அளவையால் (அனுபமான பிரமாணத்தால்) இறை, உயிர், தன முப் பொருள்களின் பொது இயல்ை ஆறு நூற்பாக்களாலும், அப்பொரு சிறப்பு இயல்பை, இறைவன் திருவி ஆறு நூற்பாக்களாலும் அறியப்படு முப்பொருளின் பொது இயல்பு, சே சிந்தித்தல் என்னும் திறத்தால் அறி சிறப்பு இயல்பு கேட்டல், சிந்தித்த நிட்டை கூடுதல் (உறுதியாக நிற்ற நான்கு திறத்தால் உணரப்படும். ெ இயல்பு பிரமாண இயல், இலக்கண என்னும் இரு இயல்புகளாலும், சிற சாதன இயல், பயன் இயல் என்னுட இயல்களாலும் காணப்படும்.
1) பரபக்கம் - 301
திருவிருத்தங்களை உடையது
2) சுபக்கம் - (328)
திருவிருத்தங்களைக் கொண்ட சிவஞான போதத்தைப் போலே நூற்பாக்களாகப் பகுக்கப்பட்டது. போதத்திற்குச் செய்யுள் வடிவி ஓர் அரிய உரை நூலாக சிவஞா
விளங்குகிறது. இது பரபக்கம், சு

B gസെങ്ങILബ് 2004
இப்புறத்தும்
ழாவது
நமக்குற்ற நீறு ஒன்றே
LDTO; வ்வுலகில்
இங்கு”
ஒன்று எதற்கு து போன்ற விரு
ந்நூலின்
6) ஆகிய இரு இரு
றிவு:
60TLDIT,
66
ஆகும். றியும் அறிவு
)ள ஆகிய DLu, (up,356ð ள்களின் வருளால், பின் b.
sட்டல், நியப்படும்; ல், தெளிதல், }ல்) என்னும் பொது ா இயல் }ப்பு இயல்பு ம் இரு
ğ5l. வ இதுவும் 12
சிவஞான ல் அமைந்துள்ள 'ன சித்தியார்
பக்கம் என்று
மெய்கண்டார்
ஐப்பசி மாதம் சுவாதி நட்சத்திரம் சுத்த அத்துவித முத்தி ஆகிய சிவசாயுச்சியம்
அடைந்தார்.
மெய்கண்டாரின்
மாணவர் அருணந்தி சிவனார்
..
1232
கி.பி.
1232

Page 140
5. இருபா
இருபஃது
6. உண்மை விளக்கம்
7. சிவப்பிரகாசம்
7வது சைவ மாநாடு
இரு பகுதிகளாக உள்ளது. பரபக்க பிறசமயக் கருத்துகளைக் கூறி அல காரண காரிய இயைபு படுத்தி மறு சிவஞான சித்தியார் - சுபக்கம், அரி சைவ சித்தாந்த நுண்பொருள்க6ை கூறுகின்றது. இந்நூலாசிரியர் சிவா மங்களைக் கற்றவர் ஆகலின், சிவ கருத்துக்கள் பல இதன் கண் மிளி இதில் உள்ள அளவை இயல் மிக அருமையானது. தருக்க நூல் கற்க பவர்கள் இந்த அளவை இயலைக் வேண்டியது, இன்றியமையாதது அ சைவ சித்தாந்தக் கொள்கைகளில்
சிவஞான சித்தியாரிலே உள்ளன.
வெண்பா, ஆசிரியப்பா என்னும் இ பாக்களால், அந்தாதித் தொடை அ பாடப்பட்டது. 20 செய்யுள்களால் அருணந்தி சிவம் அருளிய மற்றெ இதில் மெய்கண்டாரைச் சிவபெரு கருதிச் செய்துள்ள பல அரிய சை6 நுட்பங்களைக் கூறுகின்றார். சிவ சித்தியாரில் காணப்படாத சில சிந் இந்நூலில் தடைகளாக எழுப்பப்பட் அடுத்தடுத்து வரும் தடைகளில் அ விடைகளை உள்ளடக்கி இதனை
அமைந்திருக்கும் அருமை கற்று
53 வெண்பாக்களால் அமைக்கப்பட இதனுள் 36 தத்துவம், ஆணவமல இருவினை, உயிர், இறைவனின் தி ஐந்தெழுத்து அருள்நிலை, பரமுத்த அனைந்தோர் தன்மை என்பவை
சொல்லி விளங்க வைக்கும் வகை அழகாகக் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்நூ விடையில் அமைந்துள்ளது. எனவே சித்தாந்தத்தைச் சாத்திரவாயிலாகப் விரும்புபவர்கள் இந்நூலை முதலில் பின்பு மற்றவற்றை ஓதினால், பொ விளங்கிக் கொள்வது எளிதாக இரு
100 திரு விருத்தங்களால் ஆயது. பாயிரம், பொது அதிகாரம், உண்ை அதிகாரம் என்னும் மூன்று பகுதிக உடையது. பாயிரத்தின் 5வது பாட திருக்கயிலாய பரம்பரையில் வந்த
குரவர்கள் இன்னார் என்பது தெளி பட்டுள்ளது. சீகண்ட பரமேஸ்வரன் பதியாக இருந்து சிவாகமங்களை
ஒதியருளியது. அகச் சந்தான குரவு வாயிலாக அவற்றை நாம் பெற்றது
13:

இலண்டன் 2004
ம்
பற்றைக் க்கிறது. ய பெரிய
ா விளக்கிக்
95
ாகமக் ர்கின்றன. ռյtճ
விரும்பு கற்க பூகும். 95 விழுக்காடு
ருவகைப் |மையப்
ஆயது. ாரு நூல். மானாகக் வ சித்தாந்த
ஞான தனைகள், -(6),
அதற்கு
இன்புறத்தக்கது.
.lقg-ا۔ ம், திருநடனம், தி நிலை, சுருங்கச் பில் மிக
ல் வினா
Ꭵ , 6ᏈᎠ8Ꭶ6Ꮒ]
பயில ல் ஒதிப் ருள்களை
க்கும்.
லில், சந்தான வுபடுத்தப் ா கயிலைப்
ர்கள்
முதலிய
மெய்கண்டாரின்
மாணவர் அருணந்தி சிவனார்
புரட்டாசி மாதம் பூரம் நட்சத்திரம் சுத்த அத்துவித முத்தி ஆகிய சிவ சாயுச்சியம் பெற்றார்.
மெய்கண்டாரின் மற்றொரு மாணவர் திருவதிகை மனவாசகங் கடந்தார்
அருணந்தி சிவனார் மாணவர் ஆகிய மறைஞான சம்பந்தரின் மாணவர் 2-LDITLuś சிவனார்
கி.பி.
1232
கி.பி.
1232
கி.பி.
1313

Page 141
8. திருவருட்
L 6T
9. வினா
வெண்பா
10.போற்றிப்
பஃறொடை
11.கொடிக்கவி
7வது சைவ மாநா
செய்திகளை இப்பாடல் அறிவுறுத்து சிவாகமங்களின் பிழிவாகவே சைவ சித்தாந்தம் உள்ளது என்பதை அரு சிவம் அருளிய "சிவாகமங்கள் சிந்த என்னும் (267) வாக்கால் அறியலாம் "சைவ” என்ற அடைமொழியைச் ே “சைவ சித்தாந்தம்” என்ற சொல்ல முதன் முதல் உமாபதி சிவமே ஆள் சிவப்பிரகாசத்தின் (7)-ஆவது பாடலி "வேதாந்தத் தெளிவாம் சைவ சித் என உமாபதி சிவம் குறிப்பிடுவதிலி இவ்வுண்மை புலப்படும். சிவப்பிரகாசத்தில் பல அரிய சைவ நுட்பங்கள் உள்ளன. சிவப்பிரகாசம் எட்டுநூல்கள் உமாபதி சிவாசாரியார அருளப்பட்டவையாகும். இவற்றைச் அட்டகம்" எனக் கூறுவர்.
அதிகாரம் ஒன்றுக்குப் பத்துக்குறள் குறள் பாக்களால் ஆயது. திருவள்ளு செய்த திருக்குறளில் 'அறம்', 'பொ( 'இன்பம்' என்னும் மூன்று மறைகள் இந்தத் திருவருட்பயன், நான்காவது மறையாகிய "வீடு' பற்றிப் பேசுகின்ற எனவே இதனைத் திருக்குறளுக்கு ஒ புறனடையாகவும் கொள்ளலாம். இத இறை, உயிர், மலம் ஆகியவற்றின் நகைச்சுவைக் குறிப்புடன் கூறப்பட் 'ஐந்தெழுத்து அருள் நிலை' என்ற திருவைந்தெழுத்தைப் பற்றித் தெளி
13 வெண்பாக்களால் ஆயது. சைவசித்தாந்தக் கொள்கைகளைப் கொள்வதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் சி இந்நூலில் வினாக்களாகத் தொடுத்து விளக்குகின்றார் உமாபதி சிவனார். அருணந்தி சிவம் அருளிச்செய்த "இ என்னும் நூலோடு இந்நூலை ஒப்பிட்டுக் கூறலாம்.
(95) கண்ணிகளையும் இறுதியில் ஒ வெண்பாவையும் உடையது. உயிர்க் முதன் முதலில் எப்படிப் பிறப்பு ஏற் என்ற செய்தியினை இந்நூலிலிருந்ே பெறமுடிகிறது. இறைவன் உயிர்க்கு என்னென்ன பேருதவிகளைச் செய்கி என்பதை இந்நூல் தெளிவாகக் கூறு தன் குருநாதர் மறைஞான சம்பந்தரி கொடையாகவே இந்நூலை உமாபதி
ஒரு கட்டளைக் கலித்துறையும் நா6 வெண்பாக்களும் ஆக ஐந்து பாட்டு ஆயது. இந்நூலில் திருவைந்தெழுத்

டு இலண்டன் 2004
கின்றது.
ணந்தி தாந்தமாகும்”
D
சர்த்து
ாட்சியை
கிறார்.
ல்ெ, தாந்தத் திறன்" ருந்து
சித்தாந்த முதலிய
ால்
“சித்தாந்த
வீதம் 100
நவர்
ருள்',
உள்ளன.
D5.
9(b.
நனில் இயல்புகள் டுள்ளன.
அதிகாரம்
வாகப் பேசுகிறது.
புரிந்து லவற்றை
ருபா இருபஃது"
(b.
கு பட்டது த
கிறான்
கிறது.
ன அருட சிவம் கூறுகிறார்.
ன்கு
க்களால்
தின்
39
சித்திரை மாதம் "அத்தம் நட்சத்திரம் முத்தி
அருணந்தி சிவனார் மாணவர் ஆகிய
மறைஞான சம்பந்தரின் மாணவர் உமாபதி சிவனார்
d.
1313

Page 142
12.நெஞ்சு விடு
ՖII Ցl
13.உண்மை
நெறி விளக்கம்
14. சங்கற்ப
நிராகரணம்
7வது சைவ மாநா
பல்வேறு நிலைகள் குறித்துப் முதல் செய்யுளில் 'ஒளிக்கும் இ இடம்' என்று கூறப்பட்டிருக்கும் சைவசித்தாந்த நுட்பத்தைக் கூ கோயில்களில் கொடி ஏறும் தத் இந்நூல் விளக்குகிறது.
கலிவெண்பா யாப்பில் அமைந்த களையும் ஒரு வெண்பாவையும் வகைப் பிரபந்தங்களுள் ஒன்றா முறையில் அமைந்துள்ளது. தம் மறை ஞான சம்பந்தரை சிவன்
உமாபதி சிவம் இந்நூலைச் செ சாத்திரங்களுள், இந் நூலில் தா எண்குணத்தான் என்னும் செய் அது வருமாறு: "விறல் சொல்லு எட்டானை யார்க்கும் எழுதா எட்டானை" (100) என்றும் இ “தாம் பிரமம் கண்டவர் போல் ஆங்கு அதுவே நான் பிரமம் எ நண்ணாதே" (111) என்பன ே செய்திகளைக் கொண்டுள்ளது.
ஆறு செய்யுள்களைக் கொண்ட ஞான நெறியை அடைவதற்குரி செயல் முறைகளைக் குறித்துக் "பத்துக் கொலாம் அடியார் செய் 4-8-10 என்று அப்பர் அடிகள் பத்து வகைப் படிநிலைகள் வரு ரூபம், தத்துவ தரிசனம், தத்துவ ஆன்ம ரூபம், ஆன்ம தரிசனம்,
சிவரூபம், சிவதரிசனம், சிவயோ இவற்றின் இயல்புகளை இந்நூல் படுத்துகின்றது. இந்நூலை இய சீர்காழித் தத்துவநாதர் என்று சி கூறுகிறார்கள். 14 சாத்திரங்களி முறையைப் பார்த்தால், இந்நூல் சிவத்தினால் அருளப்பட்டது எ6 பொருத்தமுடையதாக இருக்கிற இதில் குழப்பத்திற்கு இடமில்ை
13 அகவற் பாக்களையும் ஒரு உடையது. இதில் 20 பகுதிகள் இந்நூலில் பெரும்பாலும் அகச் கொள்கைகளையும் அவற்றிற்கு கூறுகின்றார் உமாபதி சிவம். இ சித்தியார் பரபக்கத்தைப் போன் கற்பதன் வாயிலாகச் சித்தாந்த தெளிவான கொள்கையை அறி
மெய்ஞ்ஞான வள்ளல் சிவத்திரு கு. வைத்தியநாதன், நேர்முகப் பயிற்சி மையம் நூலிலிருந்து தொகுக்கப்ெ
தொகுத்தவர் அவர் மாணவர் சித்
14

B இலண்டன் 2004 பேசப்படுகிறது. Nருளுக்கும் ஒன்றே
கருத்து அரிய றுகிறது.
துவத்தை
129 கண்ணி உடையது. 96
ன தூது
குருநாதர் எனவே கருதி ய்துள்ளார். 14 ன் "இறைவன் தி காணப்படுகிறது. அக்கு இயற்குணங்கள் ந்நூலில்,
தம்மைக் கண்டு ன்பவர் பால்
பான்ற சிறந்த
ய பததுச
காணலாம் கை தானே" அருளிச் செய்த மாறு; தத்துவ
சுத்தி, ஆன்ம சுத்தி, கம், சிவபோகம், 0 தெளிவு ற்றியவர் ல அறிஞர்கள் ன் வைப்பு
உமாபதி னக் கூறுவதே து. எனவே
6).
வெண்பாவையும்
உள்ளன. சமயவாதிகளின்
மறுப்புக்களையும் து சிவஞான றது. இந்நூலைக் சைவத்தின் யமுடிகிறது.
இயக்குநர், திருவாவடுதுறை ஆதீனம். சைவ சித்தாந்த usbpg/. நாந்த இரத்தினம் தே.சு. கங்காதரன்.

Page 143
*வது சைவ மாநா
மொரீசியசில்
பேரூராதீனம் அளித்த தி
ड्डिी
மொரிசியஸ் நாட்டு உலக சைவப்
பேராசிரியர் புட்பரதமும் ஏ
கொங்கு நாட்டிலுள்ள கோவை மாநகரின் மேற்குப் பகுதியில் காஞ்சி மாநதியின் தென்கரையில் மேலைச் சிதம்பரம் எனப் போற்றப்படும் திருப்பேரூர் அமைந்துள்ளது. இங்குள்ள பேரூராதீனம் தவத்திரு சாந்தலிங்க அடிகளார் திருமடம் சுமார் 400 ஆண்டுகள் பழமையை உடையது. சைவத்தையும் தமிழையும் தனது இரு கண்களாகப் போற்றி வருகின்றது. கடந்த 50 ஆண்டுகளாகத் திருநெறிய தமிழ் வழிபாடுகள், வாழ்வியல் சமய நெறிப் பயிற்சிகளை அன்பர்களுக்கு அளித்து வருகின்றது.
இந்தியாவில் மட்டுமல்லாமல் அயல் நாடுகளி லும் இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு மொரீசியசு நாட்டில் பெல்வி மொரேல் பகுதி யில் சுமார் 150 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த அருள் மிகு பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோயிலைப் புதிதாக அமைத்துத் திருக்குட நன்னிராட்டுப் பெருவிழாவைத் திருநெறிய தமிழால் நடத்த விருப்பம் தெரிவித்தனர். அதன்படி பேரூராதீனம் திருப்பெருந்திரு பேரூரடிகளா ரின் அருளாணையின்படி திருமடத்திலிருந்து பேராசி ரியர் ம. செயப்பிரகாசம், திரு. சக்திவேல் ஆகியோர் அங்குசென்று திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழாவி னைச் சிறப்பாக நடத்தினர். திருநீறு அணிந்து கொண்டு "போற்றி ஓம் நமசிவாய சிவாய நம ஒம்” எனும் மந்தி ரத்தினை சொல்லியவாறே அன்பர்கள் அனைவரும் வேள்விச் சாலையில் உள்ளே வந்து வழிபட்டனர். திருக் கோயில் அன்பர்களே காப்பணிந்து கொண்டு திருக் குடங்களை எடுத்தனர். அனைவரும் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தனர். அந்நாட்டைச் சார்ந்த பேராசிரியர் அருணா சலம் புட்பரதம் அவர்களின் மாணாக்கர்கள் 25 அன்பர்கள் அந்த நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர். விழாவில் பங்குகொண்ட அனைவரும் தமிழ் வழிபாட்டின் சிறப்பினைப் பாராட்டினார்கள்.
 

தமிழ் வழிபாடு
ருத்தொண்டர்கள் பயிற்சி
பேரவைத் தலைவர், திருத்தொண்டர், னைய திருத்தொண்டர்களும்
மேலும் மொரீசியசு நாட்டைச் சார்ந்த பேராசிரியர் அருணாசலம் புட்பரதம் அவர்களின் தலைமையில் 25 அன்பர்கள் (அர்ச்சகர்கள்) சமயதீட்சை, வாழ்வியல் சமயப்பயிற்சி பெறவும் திருத்தல வழிபாடுகள் செய்யவும் கோயம்புத்தூரில் உள்ள பேரூர் திருமடத்திற்கு வருகை புரிந்தனர். அவர்களுக்கு திருப்பெருந்திரு பேரூரடிகள் அவர்கள் சமயதீட்சை வழங்கி சிறப்புப் பெயரும் சூட்டினார்கள். அந்நாட்டில் அவர்களை அர்ச்சகர்கள் என அழைப்பர். பயிற்சிக்குப் பின் அவர்களுக்கு “திருத் தொண்டர்’ எனப் பெயர் சூட்டப்பட்டனர். இங்கு தங்கிய மூன்று மாத காலத்தில் அவர்கள் நம் திருமடத்தில் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள் பின்வருமாறு.
1) பிள்ளையார் வேள்வி
2) திருக்குட நன்னீராட்டு
3) புதுமனை புகுவிழா
4) நாள் வழிபாடு
5) திருமண விழா
6) நீத்தார் கடன்
தங்கிய காலகட்டத்தில் 2 திருக்குட நன்னிராட் டுப் பெருவிழாவிலும் 2 திருமண நிகழ்விலும் பங்கு கொண்டு பயன்பெற்றனர். திருத்தல வழிபாடுகளுக்குச் சென்று சிற்ப வேலைப்பாடுகள், திருக்கோயில் அமைப்பு முறைகளையும் தெரிந்து கொண்டனர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதுபோன்று பயிற்சி அளிக் கவேண்டும் என்றும், மொரீசியசு மட்டு மல்லாமல் சுற்றியுள்ள தென்னாப்பிரிக்கா, ரீ - யூனியன், ரோட்டிக்
போன்ற பகுதிகளில் வாழும் தமிழ் அன்பர்களுக்கு இப் பயிற்சிகளை அளிக்கவும் கேட்டுக் கொண்டனர். ப
பேரூராதினம், கோவை
41

Page 144
7வது சைவ மாநா
Why Internal Relationsh
Prof. R. Gopalakrisht
Chennai, India
Saivism is a religion of divine splendour and universal grandeur since it accomplishes philosophical wisdom and Spiritual experience. It was St. Thirumoolar who defined the term 'Saivam' for thefirsttime-சைவம் சிவனோடு சம்பந்தம் ஆதல் Saivism means to establish a RELATION with Lord Siva. Here the Word 'Sambandham' or relationship is significant in the sense that it not only does refer to the mere Contact with Siva in the temples, but also does indicate a happy union with Him in one's inner being. The Word "relation' may be understood as external relation and internal relation. Externally Saivites prefer to be in the proximity of Siva's idols, images etc. and gets immense joy. This can be explained through the hymn of St. Sundarar.
பொன்னார் மேனியளே புலித்தோலை அரைக்கசைத்து மின்னர் செஞ்சடைமேல் மிளிர்கொன்றை அணிந்தவனே மன்னே மாமணியே மழபாடியுள் மாணிக்கமே அண்ணே உன்னையல்லால் இனியாரை நினைக்கேனே
Oh Lord dwelling at Thirumazhapadi, the King, the great geml Glittering like gold in your body, wearing the tiger's skin, In the lightning like matted hairwearyouthe fragrant konrai flower
Dear Lord whom shall I remember than you!
This kind of having a glimpse of the Lord in the temple and praising His glory, offering fresh flowers, adoring with Sacred syllables and worshipping Him as prescribed in the scriptures Constitute the 'external' type of relation. This kind of relation may not last long since when the devotee could not get his prayer answered and expectations failed, may be due to his karmas, he will easily blame the efficacy of Siva's grace and may even quit Saiva faith. Another lacuna in the outward adoration is that the devotee cannot focus his entire concentration on the holy event of worship, since his mind will be frequently fluctuating. If somebody does harm to the Worship, instantly the devotee is outraged and it leads to religious pugnacity, ends in eternal enmity and thereby endangering peaceful coexistence. Again, the devotee as well as the priest will show adequate interest in the regularity or orderliness of worship than melting in love and shedding tears our of reverence to Siva. Above all the external relationship with Siva is mainly meant for obtaining phenomenal benefits, peripheral prosperity and Worldly COmfortS.
14

டு இலண்டன் 2004
ip vith Siva?
2.
The internal relationship is what the Saints and sages have not only established but also revealed in mellifluous songs so that the devotees too can gain similar experience. According to St. Manickavachagar,
தந்தது உன்தன்னை கொண்டது என்தன்னை
சங்கரா ஆர்கொலோ சதுரர்? அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன்
யாதுநீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில், கொண்டனம் பெருமான்
திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே எந்தையே ஈசா உடல்இடங் கொண்டாய்
யான்இதற்கு இலன் ஓர்கைம் மாறே.
Gave Yourself and taken me Ohl Sankara, who is victorious? Gained an endless joy, what have you gained because of me? Ohl Sivaperumanel dwell you in my conscience as your temple, The Lord of Thirupperunturai My Father, Eesan, you took my body as your residence What can Ido in return for you?
We come across in the Periyapuraanam that several saints preferred only inner relationship with Siva for which goal they strove hard through their professional offerings and skillful worship. Ultimately deep rooted devotion that paved the way for subjective experience and personal enjoyment of Siva. Two Saints even constructed temples for Siva in their heart chambers where he entered willingly by avoiding the consecration ceremony in the actual temple built by a king on the same day. Bringing the all-pervading Supreme Being in the small spot of the inner being of an individual is not a Casual task.
Why could not the majority of Saiva devotees not resort to develop subjective experience and aim at SalVation? The Siddhanta ScholarS an SW er realistically that owing to the follwing three obstacles people engage Seriously in enjoying thematerial World and are subjected to periodical births and deaths:
i) The proclamation of ego-centric predicament
ii) The serious attachment shown towards the
deluding products of matter and
iii Deep involvement in selfish and personal activities thereby accumulating the fruits of action. -

Page 145
7வது சைவ மாநா
Making Everyone to Dance
These three are called as malas or impurities which, as chains make human beings centre around worldly attractions leading to afflicitons. Only those who can realize the truth that these three impure elements must be transmuted as positive and pure entities can triumph over the ordeals in life. To quote a Thevaaram hymn,
வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும் தாழ்த்த சென்னியும் தந்த தலைவனைச் குழ்த்த மாமலர்த் தூவித் துதியாதே வீழ்த்த வாவினையேன் நெடுங் காலமே
Mouth is to praise and ignoble heart to think, and
Head to bow are given by the Lord for whom
Seldom doloffer fresh fragrant flowers and adore
My Vinai for a long time has fallen me
The Thiurvaasagam hymn elucidates the role of Lord Siva, the Cosmic dancer in making every one dance to the tunes of egotism.
வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய்க் கோனாகி யானெனதென்று அவரவரைக் கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயை என்சொல்லி வாழ்த்துவனே.
Becomes the Lord as the sky, earth, air, fire
Flesh, life, truth and non-truth
He who makes everyone dance as land mine'
How can praise you, who assumes such a form?
The same text informs that hundred Crores of maaya Sakthigal (the powers of delusion) are operative in the universe perpetuated by the powerful Lord Supreme. People out of ignorance caused by desire pay undue importance to the insignificant features of the empirical world and cling fast to their momentary pleasures and are contented with them. Seldom do they realize that there is an abiding and everlasting joy, which can be experienced when Lord Siva is made to dwell in the psychophysical organism permanently. Now the question arises as to how one can eliminate the evil influence of the impurities and bring Siva into one's being?
The Saiva Siddhanta Scholars declare that the impurities or paassam are also as eternal as Pati or Siva and Pasu orthe soul. ltis clearthat they cannot be totally destroyed and if they continueforever, then liberation or mukthi is not possible. The Siddhantins advocate a unique method called canalization (nGOOf

டு இலண்டன் 2004
LOITsigoth) i.e., ego or aanavam must be treated as “l, not i, but God in me.' One should feel proud that he become the PERSON of Siva (gii). As St. Appar Calls (gmLDITES(5L6öT GlossT(66urI) - "I have the pride that I am Counted by one among the celestials of Siva." The second impurity viz., karma or action must be performed required fruits. All action hitherto done in a selfish manner must be performed in Siva - Centred ways. It would be appropriate here to quote a few verses from the Siddhanta texts. According to ThiruVundhiyaar,
நஞ்செயல் அற்றிருந்த நாமற்றபின் நாதன் தன்செயல் தானேயென் றுந்தீபற தன்னையே தந்தானென்று உந்தீபற
"After relinquishing personal thoughts and acts and even forgetting our own self-consciousness, the benevolent Lord accepted our actions as His actions, as a responsible person. He offered His abundant grace".
Sivajnana Bodham says: ஏகமாய் நின்றே இணையடிகள் ஒன்றுணரப் போகமாய்த் தான்விளைந்த பொற்பினான்
"The moment stood with single-mindedness or Oneness of Consciousness and realized the Holy Feet of Siva (i.e., the Lord and myself were inseparably united as one), the benign Lord revealed Himself as genuine experience in me."
The Saivites must realize the most pertinent as well as prominent truth that it is the Grace of Siva that Sustains us every moment. To those who establish outward relationship with Siva and to those who develop inward relationship, His grace is the Common factor. At the external relation, grace is understood very little whereas in the internal relationship grace is experienced incessantly. How is grace explained in Saiva philosophy? To quote Sivajnana Bodham,
அருளுண்டாம் ஈசற்கு அதுசத்தி அன்றே அருளும் அவனன்றி இல்லை - அருளின்றி அவனன்றே இல்லை அருட்கண்ணார் கண்ணுக்கு இரவிபோல் நின்கும் அரன் ஏய்ந்து.
Grace and Sivainseperable
Grace and Siva are inseparable. Grace is eternal and beginningless. It is this grace which annihilates the pasutva (worldly experience) to the Souls grants Sivattva (true nature of Siva) which is
43

Page 146
7வது சைவ மாநா(
nothing but His own potential energy or sakthi. There is no grace without Siva and Siva too cannot be without His grace. To the enlightened souls who look everything through His grace, Siva will appear like the Sun and its effulgence. The Sun and its luminosity are inseparable. Likewise Siva and His grace are inseparable. But only those who bring Siva into their heart chambers can realize this inseparable nature of Siva and His grace. To quote Karaikkalammaiyar,
அருளே உலககெலாம் ஆள்விப்பது ஈசன் அருளே பிறப்பறுப் பதனால் - அருளாலே மெய்ப்பொருளை நோக்கும் விதியுடையேன் எஞ்ஞான்றும் எப்பொருளும் ஆவது எனக்கு.
it is Siva's grace which reigns supreme in the world It is Siva's grace which causes the cessation of births
ltis through Siva's grace Iam most fortunate to ‘see’ the True Substance (Siva)
tis Sivas grace whichiseverythingandalways deartome.
When the aspirant relaizes that Siva's grace is the operative force both implicitly and explicitly, certainly he will realize the truth that Siva is not merely an external object to be worshipped for material prosperity. Siva must be intuited as an abiding force to be reckoned with and Sustained within the Soul and meditated upon constantly. Siva too willingly enters into the minds of Such ardent devotees. To quote Tirumoolar,
நாடும் நகரமும் நற்றிருக் கோயிலும் தேடித் திரிந்து சிவபெருமான் என்று பாடுமின் பாடிப் பணிமின் பணிந்தபின் கூடிய நெஞ்சத்துக் கோயிலாய்க் கொள்வனே.
"Search for and wander through cities, towns and holy temples, Sing with ecstasy that everywhere there is Siva. Again sing and show humility. After
submitting to Siva, He will accept the unified Consciousness as His temple".
Maanickavaachagar too holds a similar view.
இன்பம் பெருக்கி இருளகற்றி எஞ்ஞான்றும் துன்பம் தொடர்வறுத்துச் சோதியாய் - அன்பமைத்துச் சீரார் பெருந்துறையான் என்னுடைய சிந்தையே ஊராகக் கொண்டான் உவந்து.
"Multiplying joy, driving away darkness, always
cutting off my affliction, as the great Effulgence residing at Thirupperunthurai, the Lord with affection
14

G இலண்டன் 2004
accepted my mind as His dwelling spot willingly."
The above citations illustrate that those who aspire to entertain Siva internally, must keep their inner being pure and perfect. Then naturally Siva has no hesitation to enter into it. To achieve this objective Saivism has enunciated several paths. The three major human functions viz., knowing, willing and feeling are to be fulfilled in religious ways. The path of external service (cariyai or seelam) and the path of devotion (kriyai or nonbu) are meant for promoting external relationship with Siva. For, these activities are executed, though with religious zeal, still the senses and mind have their pernicious effects. Eventually the aspirant cannot complete his devotional moorings in a satisfactory way. There is every possibility of retrieving back to the routine life, if the Senses and mind are not Controlled Or Canalized . Hence obviously the devotee has to enter into the yogic path or serivu. Even here the first four steps viz., yamam, niyamam, aasanam, praanayaamam are extraneous in nature and essence. The first two are ethical disciplines expected of a devotee while the next two pertain to physical conditions or physiological processes. Pratyaahaaram or withdrawal of the Senses from the objects, dhaaranam or focussing of consciousness towards Siva, dhyaanam or meditation and Samaadhi or total Communion with Siva are Subjective in exercise as well as experience. The path of jnaanamorarivuor wisdom is the ultimate goal of Saivite living. This is the point of culmination of the Spiritual journey of a Saivite. The man of wisdom gets enlightenment. He realizes the truth that Siva alone is the only saviour of mankind. He enjoys the everlasting grace of Siva. He adores Siva as the Prime Master or first Guru. He loves Siva for the Sake of love. He loves not only Siva but also his fellow devotees as they represent the mobile shrines. He will always contemplate on the Holy Feet of Siva. To quote a verse from Sivagnana Siddhiyaar,
இருவினைச் செயல்கள் ஒப்பின் ஈசன்தன் சக்திதோயக் குருஅருள் பெற்று ஞான யோகத்தைக் குறுகி முன்னைத் திரிமலம் அறுத்துப் பண்டைச் சிற்றறிவு ஒழிந்து ஞானம் பெருகிநா யகன்தன் பாதம் பெறுவது சுத்த மாமே.
Balanced in good and evil, Descends Siva's grace Guru's benign look is bestowed, attained isjnapa yoga Samaadhi
4

Page 147
7வது சைவ மாநா(
Continued past triple impurities annihilated, destroyed is finite knowledge,
Increased is the Wisdom and united With the Feet of Siva, This is the path of Suddham - Perfect Purity,
Here one attainment follows the other. First and
foremost requirement of an aspirant is to remain the same person both in prosperity and in adversity by surrendering totally to Lord Siva. This is called iruvinaioppu. If this is achieved (i.e., both pain and pleasure; good and bad, beauty and ugly are treated alike), then there is the flow of Siva's grace, i.e., the aspirant realizes that Siva's grace is all pervading and he COUld not realize it SO far because of the
onslaught of the impurities. The onset of grace will pave the way for getting the blessings of the guru. Due to the guru's direct Supervision and training the aspirant attains the gnana yoga Samadhi, a state of blissful existence leading to a rapturous experience. In this state there will be no functioning of the three impurities and the finite intelligence will no longer be operative. Then instantly emerges the infinite knowledge known as wisdom in abundance. The aspirant will ever contemplate on the lotus Feet of Siva. This is the perfect path. Constituting the essence of Saiva Faith, religion and philosophy.
The internal relationship established with Siva still has a fine conglomeration of grace, wisdom and love. The enlightened person will love Siva and His creation since His grace is the common factor. If Siva's grace is the yardstick to measure the living Conditions of mankind, no Caste distinction, Colour contrast, racial discrimination, economic inequalities, political trumoil, religious feuds, Social, towards Siva must be equally directed towards all living Creatures and fellow devotees as well. A verse from Sivagnana Siddhiyaar is interesting.
ஈசனுக்கு அன்பில்லார் அடியவர்க்குஅன் பில்லார் எவ்வுயிர்க்கும் அன்பில்லார் தமக்கும் அன்பில்லார் பேசுவதுஎன் அறிவில்லாப் பிணங்களைநாம் இணங்கிற் பிறப்பினிலும் இறப்பினிலும் பிணங்கிடுவர் விடுரீ ஆசையொடும் அரன்அடியார் அடியாரை அடைந்திட்டு அவர்கருமம் உன்கருமம் ஆகச்செய்து கூசிமொழிந் தருள்ஞானக் குறியில் நின்று கும்பிட்டுத் தட்டமிட்டுக் கூத்தாடித் திரியே.

B
இலண்டன் 2004
“They love not God, who love not His devotees;
They love not others, neither do they themselves
What is the good of talking about such senseless corpses?
leave off their company as their union
Will lead you again into births and deaths.
Seek in love god's true devotees, taking
Their wishes as commands, speak humbly and stand steadfast
According to their gracious directions and worship and bow to them and Delight and dance' (Translation - J. M. Nallasamy Pillai)
Now it is clear that though Siva is an impersonal Absolute in Himself, he reveals His identity out of His grace for our redemption. He is to be worshipped as a person living in every String of our nerve. All external techniques in worship etc. must be oriented towards enshrining Siva in the depth of the heart and soul. All Saiva Saints and Sages uniformly declare that in no moment we should forget the Holy Feet of Siva, the seat of His grace. In conclusion, we may categorically assert that we unnecessarily tread the path, which does not lead to salvation and also follow the fellows who really do not show the pathway to perfection. If we change our attitude and cling fast to the Holy Feet of Siva and keep Him in our Being and adore Him reverentially, certainly He will show the right path leading to devotion and cut off all the remainings of our past deeds and also rescue us from the evil influence of egotism that haunts the mind. He will reveal His true nature and show His original form and
infuse Sivathuvam into the Soul of the devotee and
rule over the qualified devotee eternally. Who else
than Our beloved LOrd Will bestOW Such benevolence?
(Paper presented at the World Saiva Council Conference held at Mauritius during September, 2001.)
45

Page 148
7வது சைவ மாநா
SURVIVING AS SAIVITES
Professor Kopan Mahadev
Okay, you Were born and raised as a Saivite, possibly in relaxed surroundings in Southeast Asia. You are running daily rat races now, in this Western World, finding rather difficult to live a Saiva life. And this inability continually pricks your conscience and your head as when our older folks missed Sesame-oil baths for months. And you think you Would not, after all, go to heaven. You fear that you may not reach the end point in your birth-cycle, and thus Could be reborn in this cruel World, say, as a fighting bull in Spain (with no chance at all to woe a nice Cow and sire a stack full of calves) or as a budgie in a dangling Cage owned by a computerCrazy Tamil kid (thus ordained to starve to a slow death), only to be reborn again and again in endless Cycles. If that be the case, you are the type of person who can benefit from this article, written by a truly Cornplacent Saivite, who is Confident he has heaven within reach. How's that? It is really a simple matter to live a Saiva life, even in the West, even in this 21st Century, if you know how. As to how, I'll tell you, if you read on, but you must take me seriously and keep faith in my ways.
Having Heart-to-Hearts with your Conscience, instantly improving Confidence:
Your Step-1: Any task, however tough or tedious, could be satisfactorily finished if you take One step at a time. So, at first you must find a little time for this most important initial heart-to-heart, inbetween two or more of your rat-race trips. It can't be difficult, as you might think by force of habit. May make a suggestion? Just as an example, Are you dressed up and waiting for your wife, since she said she will be with you in a jiffy, to keep a dinner appointment. Yes? Then do not stand there, fretting, or pacing the lounge till her new carpet wears out. Consider yourself lucky, My Friend! Because she's Sure to take at least half an hour to Select a Saree for the occasion from her lifetime Collection, then find a matching blouse, search for three safety pins, a pottu and gum, etc., etc. Just tell her to lock up the house when she's ready, and Come down to the
14

(B.
இலண்டன் 2004
IN 21ST CENTURY WEST
'a, PhD, CEng, FIMfgE, FCMl, Hon DLitt
46
car, where you'll be waiting. Make sure you take with you a copy of Prof. R. Gopalakrishnan's Essentials of Saivism. Sit relaxedly, as you would, before a driving test, to begin H-to-H-1, keeping Gopalakrishnan safely in your dash-board - for reading Whenever you have a similar, long wait in the car on another OCCasion.
have arbitrarily assumed in the foregoing, that you are a married male. You could well be an un married male, or a boy like what Saint Thirugnanasampanthar was, or a married or unmarried female like Punithavathiyaar, or yet a Schoolgoing girl. Your sex or age or marital status do not matter at all. Saivism welcomes everyone equally.
Now, ask yourself the following questions, trying to answer them as honestly as you can. You do not have to spend too much time struggling to Crystallize your answers with long debates, involving past incidents in life, their outcomes, etc. After a short period of easy reflection, decide for yourself on a 'yes' or a 'no' to each question in turn. keeping a Count. Maybe you would count each 'yes' on the right hand, and each 'no' on the left. You may be minutes from feeling good about yourself. Let US Start.
1) When you wake up in the mornings and roll in bed, and before you dash to the bathroom to beat the others, do you whisper to yourself something like Siva Siva! (or Murugaa! or Paraasakthi! or Bairavaal or Ganapathi or Nadarajaal or simply God! - since they are all the same), thank you that I am alive today, and my loved ones are alive and Well too. Please guide us this day as you always dol'? Do you say something like that? Well, I hope you do. Then you are basically a Saivitel
2) Similarly when you go to bed, just before you doze off (even if you happen to be slightly tipsy). do you at least murmur, 'Siva Siva (or whatever other name you use), I have honestly done my very best this day under my trying circumstances, and Survive with your help, minding others' interests along with my own, causing little or no harm to those

Page 149
7வது சைவ மாநா(
I had to confront. Thanks for everything"? If you can say 'yes' to this self-search too, you can Well tell yourself that you're indeed a Saivite.
3) Whenever you are alone, and are neither doing anything nor thinking of anything else purposeful, and whenever you do remember, do you silently repeat to yourself, 'Siva Siva. Siva Siva...' or “Ohm... Ohm... Ohm” or “Namasivaaya... Namasivaaya...' or similar equivalents, until you begin your next productive task in the normal run of your day? If So, I Would boldly call you a real, practising Saivite. So could you.
See, only three questions to ask yourself and answer honestly (again, only to yourself). Surely all this did not take you more than half an hour That's all the time you need for your H-to-H-1, just as I said at the beginning. In Case you could not say an honest'yes' to one or more of the above questions, what does it matter? Not much really You know the contents, meaning and purpose of each question. Just read them again and again a few times, and fix them in your mind. In a matter of mere days, weeks or months, I feel Sure you will be able to say 'yes' to all three questions Comfortably, during your H-to-H-2 or H-to-H-3 as you will yourself decide, and soon get back on track again, confident to consider yourself a Saivite, indeed one, and a practising one.
By this time, those around you would have begun to notice a change in you. Your wife and children (only if you have such creatures!) would automatically follow your Ways without your having to persuade them to. If and when they ask for any explanations, you'll be able to answer them without difficulty, from and Out of your own experience.
You will soon beginto develop more confidence in yourself. And your family, friends, and associates will also begin to trust and respect you more and more, as months and years pass by. Then, your Saiva life too will grow to be more pleasant and purposeful.
Commonsense Answers Relating to Saiva Life, Prayers, Education, Temples, Etc:
While I am sure you will gradually be able to answer yourself the many questions that will arise naturally in your mind from time to time, as you

டு இலண்டன் 2004
re-live your life as a Saivite in the 21st Century West, I have picked up a few typical ones, from my own experience, and try to answer them below, from my intuitive thinking, as an open-minded Saivite.
Do I Have to Attend Temples to be a Good Saivite? Which Temples Are Best?
These are matters of personal choice. Others can only give you general guidance. On my part, | believe that in the modern context, especially in our extremely busy lives, it is best to simplify religious practices. Firstly it's helpful to believe in just one god. And for Saivites, it will be Lord Siva. Your worship could be mostly from your Own home. A picture or a statue kept at a suitable place in the home will serve as a reminder even if you at times, happen to forget. But for certain functions in our lives, temples become obvious choices. For example: if there had been a death in the family, and we wish to bid the soul goodbye in the Company of family, friends and well-wishers, with prayers and meals; To perform wedding ceremonies (most homes being unsuited for weddings in Several ways); For joint prayer meetings, on special Saiva OCCasions Such as Maha Sivaraaththiri; and SO On. But a Saivite does not necessarily have to go in search of a Siva Temple for the above. Any nearby temple should serve your purpose, as long as a special pooja is also performed for the named deity of that temple. If there is no other apt spots, even Church Halls, and Community Halls would be convenient venues, if the owners would permit your type of function. As long as we are able to achieve, in alternative locations such as the home, objectives for which we normally seek temples, there is no need to inconvenience or endanger Ourselves beyond our tolerance limits (e.g. by making journeys in public transport in rain or blizzards) or take undue risks (e.g. by long drives along Congested roads, getting mugged, racially abused; parking in areas where burglars operate, etc), to attend temples as "obligation'. We must not forget that the Lord does not force us or expect us to undergo hardships for His sake.
What is the Best Way of Educating and Training Our Children to be Saivites?
Example is better than precept. In this case example is the only fair way. Parents must themselves practise, and be seen to perform, all
47

Page 150
7வது சைவ மாநா
what they ask the children to practise; within limits, of Course, Children must see for themselves, due benefits in prayers, the purposes of receiving religious education, no ambiguities in rituals imposed On them, and SO On. To this extent, Saivite education and training should start in the home, with the mothers perhaps playing a major role, Conscientiously supported by their fathers.
In this task, the parents have to receive due share of encouragement from Schools and temples. Schools should provide properly trained, knowledgeable, proficient teachers and simple, lucid and thoroughly researched text books. Temples which engage paid or voluntary teachers must ensure that the teachers are of the Correct calibre, training and temperament. Males in charge of female pupils must firstly be thoroughly vetted. ldeally, those who teach religion should be seen as potential candidates to be priests. In the context of Europe. Asian languages like Tamil being secondary languages, care must be taken to educating the children primarily in the local languages of the lands.
But it mustn't also be forgotten that Tamil and Saivism are closely linked, historically. Hence, at least for Tamil children, Tamil must also be taught. For classes located in temples, there must be well Worked out time-tables Which should not be impaired by prolonged and boring poojas, etc., SO as to Sustain the interests of the pupils. A good teacher will use his Sense of humour, theatrical devices, artwork, audio-visuals, etc., to make his lessons interesting and fruitful. Practical work could include stringing of garlands, Voluntary cleaning of temple premises, etc. Special facilities would be useful for children in temples, and they must be encouraged to use their personal initiatives.
Most of the above views on Saivite education and training of children at School were gathered at a Seminar in 2003 that I chaired at the Lewisham Sivan Temple as part of the Sixth International Saiva Conference. Messrs Anantha Thiyagar, Atputhaananthan, K. Jegatheeswaran, K. Rajamanoharan, M.T. Selvarajah, S. Karunalingam, C.N. Paramasivam, M.R. Ranganathan, V.R. Ramanathan, C. Sithamparappillai, Ahil, Thandapaani Othuvaar, Mrs. Vijaya Thiraviyarajah, Mrs. Gnanambikai Veemarajah, and N. Satchithananthan Spoke. I have

இலண்டன் 2004
.8
summarised them above, with some of my OWr ideas. But the opinions in the rest of this article are my personal views, and if anyone finds any of them unclear or unacceptable, I take full responsibility for those views.
ls There Really A Heaven? Where? And What About the Concept of Rebirth?
The concept of heaven is a part of the mythology of almost all religions including our oldest, Saivism-Cum-Hinduism-where one is Said to reach heaven when one comes to the end of one's cycle of birth, and merges with the Almighty at His feet. In terms of modern Science however. this theory seems to be unsustainable, unless We do consider matter changing from one form into another, cloning, etc., to constitute rebirths. Also rebirths become meaningless since no one is able to know exactly what he or she was, in previous births. Also, the reasons for the rebirths (sins committed, slips made) are not known and understood, for future use. Heaven too seems to be a confused concept since questions Could be raised, which have no answers. E.g., is there only one heaven where all the souls go to, when they die (i.e. if they deserve it) where one can meet the older generations who died centuries ago? It will be more pragmatic and practically useful to consider one's heaven or hell in this very World, realized or reached as per what each person does, learns, experiences, and so on, earlier on in this life. Maybe one's heaven is really in one's mind! More research is needed on these aspects.
Duties and Responsibilities of the Several Saiva Temples in Cities Like London
Why are there so many temples today, in places like London? Why are they competing against one another? Why are there constant quarrels in certain Management Trusts? How are the temples performing their intended purposes? How can they be improved? These are some typical, topical questions of Saivite devotees in the United Kingdom. Let us try to answer the important ones objectively, independently, in general terms.

Page 151
7வது சைவ P"
Most of the above (admittedly several) temples were founded or are dominated by Sri Lankan Tamils. The Tamils of Sri Lanka are waging a historical war back at home to win their political and human rights. Triggered by the Eelam war, there was a recent influx of varied Tamil Saiva refugees into London and similar cities. These temples were founded to keep most of the Saiva Tamils in London engaged & focussed on non-violence, prayer, and Sober activities, to forget the horrors of War, and to try building new lives for themselves and their children in this hospitable democratic host Country.
Enterprising Tamils have used the State tax-relief schemes for religious charities, and founded these temples with good intentions, to collect monies from devotees and give it back to them as religious and social services and facilities. The competitive spirit is endemic in Tamils, and infighting, an epidemic. It is natural that Founders want their shares of glory "written in stone' and are over-protective when newcomers try to steal their show. Also, Centuries-old Castes and SOCial classes cannot vanish in a few years, even in a new environment. And it is also a fact that Tamils are not too proficient in the diplomatic fronts, and hence their so-called quarrels within Trusts, etc. Rushing to print with our own dirty linen is yet another of the Tamils' characteristics, which must stopforthwith, if we want the World to respect our ancient literary and Cultural merits, Our innate Sense of honest enterprise, the basic merits of the Eelam cause,
etC.
Now, what could be done to improve the services provided by these temples? My focus is firstly on Health & Safety aspects. Clean toilets, warm floors, clean ventilated halls, elegant, Secure lock-up facilities for Coats and shoes, are priorities. Neasden Temple could be cited as a model. Our temples must be cleaner than our own homes, to make devotees want to visit and use them. On the
administrative side, Annual ACCOUnts must be produced and published promptly. Poojas & other activities must be CO-Ordinated, and more Collaboration is needed among temples as regards Conferences, the much needed Research on

டு இலண்டன் 2004
Saivism, and so on. Management by Consensus must be practised in the Trusts & Committees. Free or Subsidised, wholesome meals, filtered water for drinking, coin-dispensers for hot drinks like tea, coffee & soup, disposable Containers and refuse Collection devices, Sale of Saiva and other religious books, halls and rooms to sit and meditate, could be provided. Temples are places of refuge. They must first serve refugees, particulary those practising Saivism. Service to fellow humans is the best way of serving Lord Siva. Temples must never forget the meaning of this Concept.
The Need for Urgent Research & Restructuring of Saiva Customs and Practices
Saivism is indeed an ancient religion. That does’t mean we must continue following primitive, conflicting and Confusing rituals, Customs and practices in this 21st Century. Moreover, since Saivism has been developed in different parts of the world in different ages by otherwise Culturally different (e.g. as regards languages) people, there's a big diversity of customs and practices. Also, as our young generations grow up, and with advanced levels of scientific knowledge and technological sophistication, and cultural cross-fertilization from other faiths and parts of the world Saivism needs to modernize and transform itself in Order to
maintain its credibility. Otherwise, we are sure to lose the seemingly fortuitous advantage that we now have, in places like London, and Soon follow the path of the Christian religions with empty, unused churches and patronage.
For example, Saiva weddings are a lot of trouble to organize and conduct, because of the variety and numbers of items to be bought, as well as the ambiguities of customs to be followed. The Ceremony itself takes hours and hours. Attendees of Saiva weddings from outstations can never plan their trips with certainty. Even the tying of the Thaali, supposed to take place within auspicious periods of time, invariably happens after the deadlines lapse. There's really no authority as the last Word on these
49

Page 152
7வது சைவ மாநா
matters. The One With the loudest Voice in the two families usurps that role. Performing the ceremony itself in Sanskrit and the customs of Brahmin priests cause further problems. It is vital for wedding Ceremonies to be structured and Standardized as to the exact Customs, the materials and Words to be used, realistic, short time frames, etc., like Christian weddings. Similar standardization is needed for funerals and other rites. Research on these matters was alive in South India and Sri Lanka, but the findings are not widely known nor rendered useful. Poojas in temples and on occasions Such as Arangetrams and At-Homes should also be similarly structured. And, while keeping Brahmin priests in our employ, weddings and funeral ceremonies should be performed also by duly qualified and trained non-Brahmins, in Tamil, thus eliminating Casteism and enabling religious ceremonies in the peoples' languages. London temples could take the initiative and a leading role for the World's Saivites.
Professor Kopalapillai (Kop: northern Tamil Eelam, Sri Lank primary school founded by his pl English at Chavakachcheri Hin enter the Ceylon University to 1 Civil Engineering, he was emplo engineer and in the Ceylon Arm joining the University of Birming in Engineering Production (Operations Research). Then management and was Soon talked of as the most qualified Small Industry Service Institute (an ILO project) of the In the MITE Organization which constructd the two Mod holding several public offices. Before returning to UK in Programme Leader in Production Enginering & Managen Jaffna’s historical 1974 International Tamil Research Col Prof. Mahadeva workSasan Author and Publisher unde duties in promoting Tamil and English Poetry, Saivism, Ir
 

(B @660IL61 2004
Honest and objective reasearch in this respect could one day perhaps result in Saivism as the broadminded base for a world religion.
CONCLUDING REMARKS
Religion is a way of life, and is a matter of One's choice, according to individual freedom. Saivism is the way of life of people who worship Siva as the Almighty. Over the ages, saints and sages have expressed their thoughts and experiences on their understanding and practice of Saivism which has grown into massive volumes of texts, often clouded, confusing and contradictory. While maintaining the heritage of Saivism, it is also the duty of modern Saivites to understand. interpret, research and streamline its precepts and practices to suit modern discoveries, inventions and achievements of our times in psychology, Sociology. Science, technology, comparative religions, etc.
an) Mahadeva was born in Madduvil South village, in a in 1934. After his foundation in Tamil & Saivism at the hysician-uncle Appah Vettivelu, he continued education in ilu College, until he joined Jaffna Central for preparing to ead engineering. Passing out with an Honours degree in yed with the state's Public Works Department as executive ly (Volunteers) as an officer and assistant adjutant before gham for MSc in Manufacturing Management and his PhD he obtained charters in Several branches of engineering & lengineer of Sri Lanka. He returned as the Director of the dustrial Development Board of Ceylon and then founded al Markets of Jaffna and Chunnakam in the 1970s while 1978 where he now lives, after four years as Professor & lent at the University of the West Indies in Trinidad heran nference as its principal General Secretary. In recent years r the banner of Century House while performing public ternational Peace, etc.
35, Brandreth Court, Harrow, Middlesex, HA12JU, U.K. Tel/Fax: 02084240545
e-mail: PROF. KOPANGmahadeva.new.labour.org.uk

Page 153
7வது சைவ மாநா(
DET PRINCIPLE IN
FOR HEALTHY
Dr. S. Gnanachelvan, MBBS, LRCP,
General Practitioner & Tu
Bromley, London.
In current times, people always talk about diet. "Prevention is better than Cure" and "Health is Wealth" are golden sayings. Health and Happiness go hand in hand. In this small article I would like to share my views about diet for a healthy life. Most diseases are caused by an incorrect Way of living and eating. The current habits of eating make man ill and weak, shorten his lifespan and form an impediment to his spiritual progress. According to the Vedas, in a life span of 116 years man has to attain liberation (moksha) from slavery to his body. Food plays a crucial role in determining one's thoughts, feelings, Words and actions.
In our Hindu religion food is divided into three categories. Satvic, Rajasic and Tamasic. Tamasic food is the Worst of all food. This includes left Over food that is stale and Contaminated, which can cause upset of the digestive system and should be avoided from human consumption.
The 'second group, called Rajasic food, includes food of animal origin and food which are too salty, spicy, bitter, sweet and sour and we must try to avoid such types of food too.
Third is Satvic food, which mainly consists of fruits, pulses, nuts and vegetables. Man can resist most diseases with fair success gaining good physical and mental strength, calmness, nobility among human beings for longevity of life.
Hindu religion advocated these types of food for healthy life, well before the modern world realized it.
A Satvic quality does not mean simply the food we take through our mouth but also means the pure air we breathe, the pure vision we see, the pure sounds we listen to and the pure thoughts and perceptions.
Even though the body is transient, we should take good care of it because it is the temple of God (Atma). A sound mind needs a healthy body. Health

B இலன்டன் 2004
HINDUSM
VING
ARCS, DRCOG, MRCOG(UK) tor,
is the essential pre requisite for success in all aspects of life. In Hindu scriptures, it is said "Moral conduct, good habits, spiritual effort all depend upon the quality of the food. Diseases, mental Weakness and spiritual slackness are all produced by Wrong foods."
AVoid Alcohol For Health
We must eat only if we are hungry and in moderation. Fasting in our religion for certain festivals and occasions is a good way of giving rest to our digestive system. Our ancient Sages used to eat only once a day. The man who eats only once a day is a Yogi. The man who eats twice a day is a bhogi (enjoyer) and he who eats three or more times a day in large quantities is a rogi (sick)
In addition to the diet for healthy life you must avoid the consumption of alcohol and tobacco and practice regular exercise to the body. According to the Vedic scriptures, there is a holy fire burning in the human body. To maintain this fire of human life (Yagna), we have to Continue to Supply this with good food.
In this day and age, we rely greatly on medical advancements to help cure our never ending list of illness and problems, many of which can be traced back to improper consumption of food. We must take heed of a basic principle of life that is, "we must eat to live, and not live to eat."
The answer to many of our self-made problems should not always depend on remedying it with medicines. Prevention of these problems is the best cure and much of the evidence for this is not only written and dictated today but has been since the time of Vedic scriptures.
Old is Gold and we should adapt "our religion" as "our way of life."
51

Page 154
7வது சைவ மாநா(
Saivaism - Who h
Saravanan AI
Religious Saiva Munnetta
When initially asked to write this piece accepted without much hesitation, with the vague notion of Writing something about Saivaism and its place in Our Contemporary Society. As I sit and write now, I am still confident that my words will indeed follow in that direction; however actually pinning myself down to one specific topic is proving to be very difficult.
Being 23 years old l, like many others, have experienced (and still experiencing) Conflicting issues in everyday life. On the one hand, we face the temptations and opportunities offered by growing up in a modern, profigate western Society. On the other, we are also influenced by the wishes and traditions that the elder generation are trying so hard to uphold. It is the balance of these two facets that shape us as the first generation of Saiva Tamils born in the U.K. It is exactly this that is the root cause of continual debate within our community.
I have been a student and supporter of Saiva Munnetta Sangam (U.K.)'s activities since my young age. SMS is a charity set up to provide Saiva services to the community. In most cases, the way of life led by people in Sri Lanka and India gave them a continual, slow-burning exposure to Saivaism. Our surroundings here are vastly different, and SMS was set up to recreate some of those influences and activities in the U.K., with the objective of sustaining and expanding the understanding of Saivaism in this country. In recent times, its focus has especially fallen on the younger members of the community. Our objective is to encourage them to find out more about our culture and religion, thus perhaps shifting the balance of influence mentioned above towards the ideals supported by our parents. We believe it is important to give children and young adults the opportunity to learn more, rather than forcing it upon them.
15

G இலண்டன் 2004
as the anSWers?
mandathiyagar Secretary Sangam (U.K.)
This often proves to be a difficult task. Raising the level of interest and support for our work is usually undermined by three factors: a complete lack of desire and commitment on the part of students, little positive encouragement from parents, and our activities being interpreted as boring, pointless and antiquated. However, I believe these problems can be slowly resolved, and we are starting to see some progress being made. Activities like our regular Yoga Sessions that take place in Our purpose-built Yoga and Meditation Hall have been tremendous SuCCeSSes acroSS all Sections of the community. Furthermore, a weekly class was initiated for students who wanted the opportunity to ask the questions they want answering. The response has been dramatic. It is some of the thoughts and issues raised at these classes that Wish to mention here.
Children are Inquisitive
think it is the attitude of many parents to simply say that their children are not interested in religion and Culture. In some cases they may be accurate but I think, in others, the parents show a distinct lack of understanding. Young children are naturally inquisitive of everything they see, hear, touch and experience. Furthermore, this curiosity and "question everything" attitude is actively encouraged in Western Societies - a fundamental difference between here and there' not often fully appreciated. However, their thirst to know about everything will soon diminish - primarily due to adolescence, where their attitude can flip to caring about absolutely nothing - but also due to their questions being continually muted, answered unsatisfactorily, or simple ignored. Our Western upbringing teaches us to accept nothing at face value. It encourages us to lead the life we want to
2

Page 155
7வது சைவ மாநா
live and to be individual. If we like something, we are told to explore it. If we do not, we are told to abstain. Therefore, if our questions about rituals, practices, traditions and faith are simple left unanswered, what option do we have but to simply lose interest in religion?
So we come to the reason for our weekly classes. We aim to give students who want to explore their beliefs and religion the opportunity to discuss issues and raise questions that might be lingering in their thoughts. Our sessions, held in English, are completely open and forthright. Generally, We leave the class with a great number of things to Contemplate further, and a spark truly ignited that makes uS Want to learn more. At all times, the suggestion emphasised by those who teach us is that we are only beginning to explore a vast information space. Nothing we discuss is easy or trivial - challenging the way we think and view things is never going to be - but we at least know that the answers to our questions can be found, if we start by looking in the right places.
Topics discussed are varied, and this is not the arena for explaining them in detail. However, would like to simply suggest what kind of questions members of our generation may have. We discussed the rationale behind going to Temple, when we could instead pray at home. The scientific and fundamental reason for Temple Worship Conveyed to us was truly eye-opening. Again, even if we do not accept the reasons given at face-value, we have something to hold onto and think about. The issue of Murugan having two "wives" was raised, and we were shown how we could interpret it further than the usual explanation given. We also discussed the fundamentals of Saiva Siddhantam - simply hearing that term is bound to turn people away initially, but gaining an insight into the meaning of Karma, Dharma, and re-incarnation proved to be of great importance. Hopefully this train of thought will provide us with the answers to questions on rituals, practices and traditions, and enable us to understand ideas such as why we do Poosai at Temple, why we offer fruit and flowers and why we worship the way We do.

C இலண்டன் 2004
started by Suggesting that this piece would be concerned with Saivaism and its place in Contemporary Society. Indeed, the question "does it have a place at all" still stands in many ways. However, I firmly believe that if our concerns are not blindly dismissed, then we will be keen to find out more. It is hard enough to follow a path we do not yet fully understand. It is even harder still to follow it believing that we will never be illuminated. We should realise that this will not be the case.
கூற்றாயின வாறு விலக்ககலிர்
கொடுமை பலசெய்தன நானறியேன்
ஏற்றாய்அடிக் கேஇரவும் பகலும்
பிரியாது வணங்குவன் எப்பொழுதும்
தோற்றாதென் வயிற்றின் அகம்படியே
குடரோடு துடக்கி முடக்கியிட
ஆற்றேன்அடி யேன்அதி கைக்கெடில
விரட்டா னத்துறை அம்மானே.
நாம7ர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்
நரகத்தில் இடர்ப்படோம் நடலை யில்லோம்
ஏமாப்போம் பிணிய நறியோம் பணிவோம் அல்லோம்
இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை
தாமார்க்கும் குடியல்லாத் தன்மை யான
சங்கரன்நற் சங்கவெண் குழையோர் காதில்
கோமாற்கே நாமென்றும் மிளா ஆளாய்க்
கொய்மலர்ச்சே வடியினையே குறுகி னோமே.
அப்பர்
நட்டகல்லைத் தெய்வம் என்று
நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றிவந்து முணமுணென்று
சொலு மந்திரம் ஏதடா! நட்டகல்லும் பேசுமோ
நாதன் உள்ளிருக்கையில்! சுட்டசட்டி சட்டுவம்
கறிச் சுவை அறியுமோ?
சிவவாக்கியர்

Page 156
7வது சைவ மாநாடு
The OSS Of SaiVaism fO
Ganan Srithara
As a first generation Tamil living away from home for half of the year it is difficult to uphold Saiva traditions in my regular, everyday life. Coupled with the fact that my home is outside of London. I am amazed that I am able to maintain even a vague Semblance of my religion. I have the good fortune to have parents that are well versed in Hindu traditions and have a strong link to a temple making it nigh on impossible, unless I actually wished it, to become entirely detached from my heritage.
However, it does worry me that when I am older and have a family of my own I will not have this luxury. That, once grown, my inability to speak Tamil fluently and with confidence, let alone read it, will prevent my children having even a taste of the rich heritage that I, even in a very dilute form, have enjoyed all my life. My parents know which days are good and on which days festivals are celebrated through the specially printed yearly almanac and asking priests at our temple. All of this requires a Competent command of the Tamil language and fear that when I am fully grown I will be unable to maintain even my current relatively low level of piety.
appreciate that there are Tamil schools in London and that many of my peers not only have a formidable Command of Tamil but are also extremely competent at traditional Tamil art forms Such as Barathanatyam and Miruthangam and admire these people greatly. I, however, also realise that there are also many Tamil children in my position whose children will inevitably be deprived of a link to their heritage even comparable to the one that we now have thanks to our parents.
One can either resign themselves to the fact that our children will have very little awareness of the rich heritage from which they originate or one Can take measures to prevent this woeful event from occurring. For example, if an effort were made to increase the accessibility of the Saiva religion to non-Tamil speakers by having some of the almanacs
15.

இலண்டன் 2004
the youth of tomorrow
that are printed every year in English and hiring priests in our temples who can speak English fluently. Another idea may be to have a printed explanation of services in temples to aid understanding and also have all announcements and notices in English as well as in Tamil.
No Easy Sollution
This, however, absolves those of us who have not gone to the effort of learning Tamil of responsibility. After all, there is the opportunity open to us via the many Tamil classes that occur on the weekends in many of our temples in London. That does, however, raise a major issue - that of how the classes are indeed Centred, at least in the South of England, entirely in London. After all, if it means Compromising a child's academic career by having them spend their weekends driving to and from London all their formative years when the current Schooling system means that almost every year of their teenage years contains an important, academically relevant set of exams, most parents will choose to forgo their children's heritage in order to Secure their academic future.
There is no easy solution to this issue. After all, the classes only exist because of the Conscientiousness of the Tamil Communities that Organise them and, of course, large enough Tamil communities to make these classes viable only exist in large cities such as London, thus forming rather a catch-22 situation. However, as my generation grow up and move further and further out of London they are also moving away from their heritage and unless something is done about this drift in another generation's time understanding and proper practice of Saivaism will have all but petered Out.

Page 157
7வது சைவ மாநா
AN APOSTLE
Ananda COO
V. Su
Ananda Coomaraswamy was born on August 22, 1877 at Kolluptitiya in Ceylon. His mother was English and his distinguished father Sir Muttu Coomaraswamy, was a devout Hindu and the first Hindu from Ceylon to be called to the English Bar. He was a Vellala Tamil from Jaffna and he married an English lady called Elizabeth Beeby.
In the middle of 19th century, when an egotistic Whig Aristocracy devoid of sentiment and a merciless middle class absorbed in the pursuit of new Wealth were Crushing beneath an unyielding mechanism the defenceless British people, a dashing young man from Ceylon crashed into London Society. He was soon hobnobbing with the greatest in the land, particularly Lord Palmerston, Lord Tennyson and Benjamin Disraeli, later Lord Beaconsfield who were fascinated with this mysterious young Hindu talking perennial philosophy but learning law. When Disraeli wrote his novel "Tancred" it was found that the young Hindu from Ceylon was one of the important characters in the book, in which the author openly held out to troubled, diseased Britians the vision of the Holy East, India of the Rishis, where the source of inspiration never runs dry. The young Hindu who made such a deep impression on the mind of Benjamin Disraeli (who was later to be the Prime Minister of England) as to be the model for a character in his novel Was the father of Dr. Ananda Coomaraswamy, Muttu Coomaraswamy, who on his return to Ceylon served as the Tamil member in the Ceylon Legislative Council in the 1860s and ended up with a Kinghthood. His nephews, Sir Ponnambalam Arunachalam and Sir Ponnambalam Ramanathan, both followed in the footsteps of their great uncle Sir Muttu Coomaraswamy. His only son Ananda Coomaraswamy was cast in a different but grander mould.
Ananda Coomaraswamy's father died while Ananda was just 2 years old and as a result young Coomaraswamy was brought up by his English mother in England from where he ultimately graduated in Geology from the University of London.

டு இலண்டன் 2004
OF CULTURE
maraswamy
Tdaram
He lived and Worked in Sri Lanka from 1902 to 1906 as the first Director of the Mineralogical Survey of Ceylon. It was a period of transformation for him. He addressed An Open Letter to the Kandyan Chiefs in which in highly emotional words he pointed out the utter neglect of their artistic heritage due to the mimic imitation of the West, and followed it up by an article in the Ceylon National Review on "Anglicization of the East". Consequently there were frozen frowns on the brows of the Colonial Tin Gods in Ceylon who sat guarding Imperial interests in the seats of the mighty in the Little Crown Colony. it was during this period that he wrote his great work “MEDIAEVAL SINHALESE ART”. By writing this book, he had done the greatest service any cultural Crusader could have done for the land of his origin. It is a monumental Work in which he has most faithfully recorded the Folk-Artforms of the Sinhalese before they disappeared. This bulky volume, a byproduct of his Wanderings as a geologist in search of mineralogical resources, is in the nature of a dying deposition of a fast sinking culture before it was done to death by the onslaughts of a foreign Civilization.
Greatest Historian
He returned to England in 1907 and moved between India and England till 1917. He finally Settled down in United States of America in 1917 When he became the Curator of the BOSton Museum and remained there till his death on 9th September 1947.
Mediaeval Sinhalese Art Was the first Of a Series of Over 30 memorable bookS and more than 913 papers and articles on Oriental Art which he published from 1908 to 1947 which had made him the greatest historian of Oriental Art. We cannot find another like him anywhere in the whole world, whose studies and publications cover as wide a range and are at the same time as numerous in quantity as excellent in quality. The place he OCCupies in the History of Oriental Art is something like the position acceded to Mahatma Gandhi in the realm of Indian Politics Or Dr. Radhakrishnan in the
55

Page 158
7வது சைவ மாநாடு
field of Indian Philosophy. He seems to be a COmbination of MarCO Polo, Iben Batuta and Fa Hien in his scholarly wanderings across Asia in search of research.
There seems to be hardly any subject worth while connected with any corner of Asia that he has not studied, mastered and expounded. He is as much an expert in philosophy as he is an adept in religion; as much a master of metaphysics as he is an authority on mythology or geology. But these Subjects are merely sidelines in his absorbing erudition.
It is in the realm of Oriental Art that he reigns Supreme. There are other scholars, great in their Own Way, who have studied particular aspects or periods of development of Oriental Art in India or elsewhere. But Coomaraswamy is the only stalwart Who takes in his Stride the Whole of Asia. His mind had probed, his fingers have caressed, or his eyes have examined and appreciated the arts and crafts, Sculpture and music, dance and drama of most Countries in the East. India itself he has COvered almost province by province, period by period, piece by piece. He has gone straight to the original Sources and given first hand, straight from the horse's mouth as it were, the vision he has witnessed. He has the temperament, the training and the talent to put forward in clear-cut and uncompromising terms what he has seen and learnt first hand so that it sounds true as a theorem in geometry and as inspiring as a revelation of a prophet.
From that year in 1900 when as a young man of 23 he saw with a thrill his first paper on "Ceylon Rocks and Graphite" in print in the Quarterly Journal of the Geological Society, to 1947, his seventieth year, he has written most profusely. His writing in itself is nothing very remarkable. What is really astounding in Coomaraswamy is the quality that accompanies this quantity. Extraordinary profundity of study, originality in research and brilliant insight into the heart of things combined to make anything written in his yet marvellously firm and beautiful handwriting a deep influence on both scholars and Spiritually awakened laymen all over the World.
His books, memoirs (in the learned sense of the Word), articles and monographs have been published not only in India, Ceylon, England and America but also in France, Germany, Finland, Holand and Rumania in translation. In Whatever Country in the world, whenever the subject of Indian Art Comes up, Scholar and student, expert and layman, all have one name in mind as an authority: Dr. Ananda Coomaraswamy.
15

இலண்டன் 2004
Mulk Raj Anand and Coomaraswamy
As Spenser was the Poet of Poets, Coomaraswamy is the Critic of Critics. He is the model, the authority for half a hundred other top-rank critics of Oriental Art. Most of his books, expensive in production, have been published in small editions at very high prices and are found mostly in public libraries. It is from these beautifully produced books that other famous connoisseurs seek inspiration and instruction and learn the rudiments of art and the philosophy and theory of Oriental beauty and broadcast them to a waiting world. Show me the art connoisseur or critic who does not acknowledge his debt to Coomaraswamy and I shall look upon the specimen with pity. His precise language is so Concise, packed with matter and condensed to such an extent that Mulk Raj Anand had expanded one chapter from the Dance of Siva to a respectable book entitled The Hindu View of Art.
He is firstly a scholar; secondly a scholar; thirdly a scholar. He deals with questions of Asian aesthetics invariably in the particular, focussing undivided attention to bring the special characteristics of a type of Art into sharp relief. Never does he present personal ideas or novel theories. The task he sets himself is discovering the truth and stating the principles he discovers by which particular cultures rise, decline, fall and rise once again or remain for ever fallen. He gives the philosophy of the beautiful as conceived by artists in different countries and different times from sources none may question with the accuracy of the trained scientist.
"To know Indian Art in India alone is to KnOW but half its history", writes Sir John Marshall. To tell a story in the round, as it were, Coomaraswamy, in his History of Indian and Indonesian Art, follows its trial Over the great passes to Central Asia; he watches it assuming new forms and breaking into new beauties as it spreads over Tibet, China, Burma and Siam, he gazes in awe at the unexpected grandeur of its Creations in Cambodia, Java and Sumatra; he sees it encountering a different racial genius, a different environment in Japan and under its influence taking on a unique garb. In each Country he delves deep into the limbo of forgotten ages, as he does in India itself, giving examples of each style, age and Country in reproductions.
In this 400 page volume with 100 full page illustrations Coomaraswamy proves the living Spiritual unity of Asia in all its myriad diversities first proclaimed by Okakura in 1904. Here for the first time the curtain that had long hidden her is lifted and Asia is revealed in all her majesty decked with resplendent riches.

Page 159
7வது சைவ மாநா ignorance of Westerners
There was a time When the Westerner's conception of Oriental Art was nothing short of sheer ignorance. It ceased to be funny or even pitiable when it became, as often it did, impertinent and patronising. Even Vincent Smith, an authority on the history and archaeology of India, wrote at the beginning of this century in no less a place than the Imperial Gazetteer of India: "After A.D. 300 Indian sculpture properly so-called hardly deserves to be reckoned as art. The figures of both men and animals become stiff and formal, perception of the facts of nature almost disappears, and the idea of power is clumsily expressed by multiplication of members. The many-headed, many-armed gods and goddesses whose images crowd the walls and roofs of many a temple have no pretentions to beauty and are frequently hideous and grotesque."
Such opinions showed that the greatest archaeological knowledge was no guarantee of any comprehension of true Oriental Art unless the patronising ignorance was dissipated and the Westerner emancipated from the fetters of foreign art formulas in the evaluation of Eastern art forms. It was this kind of barbarian's opinion of Oriental art that Coomaraswamy set out to Correct.
In his introduction to the Art of Eastern Asia he takes in hand the education of the West in the ideals of the East. The technique of this pedagogic prophetship was to explain the ideals and prepare the mind for a better understanding and readiness for appreciation. It was not enough to enable them to admire only what happened to appeal to their taste at first sight. Such liking may be based on purely accidental qualities or even on complete misunderstanding. He showed them, as to kindergarten children, typical and great Asian art, and then told them how to understand and appreciate it. He told them that no art was exotic or quaint in its own environment, and as long as such feeling existed they were far removed from properly understanding what was put before them.
To bring about this understanding and sympathy Coomaraswamy puts down in precise terms what is art from the Eastern point of view. It is not (as the Westerner thinks) an individual creation, produced only by persons of peculiar sensibility, working in well-lit studios and driven by an irresistible urge to self-expression. It is, on the contrary, a form of civilization, produced by trained professional craftsmen, a statement informed by ideal beauty. Statement is the body, beauty the Soul.

டு இலண்டன் 2004
These Cannot be divided into separate entities. A Work of art is both an occasion for ecstasy and the fulfilment of a utilitarian purpose, Sacred or Secular, in an age for which it was meant, for people for Whom it was meant. We can understand without effort and at first sight only the art of our day and place. But the more absolute the beauty of an alien work, the more fully it is what it was intended to be, the less intelligible will be its functioning. But to call it, therefore, mysterious, quaint or grotesque would be only giving Our Own ignorance ugly names. Such Works were never obscure for those for whom they were originally meant.
Coomaraswamy gives the explanations required, the background necessary to enable the idle mind to recognise beauty in the unfamiliar, and disintegrates those prejudices that stand in the way of free responses and activity of the cultured spirit. He establishes conditions which make it possible for the mind to acknowledge ungrudgingly the splendour of the Work itself, to relish its beauty or even its grace.
A bibliography of his work on art alone would fill 20 pages. But his studies for 40 years have not been confined to art only. He has touched many subjects connected with Eastern Culture that would make it easier for the Westerner to understand the East and the Easterner to realize the greatness of his own heritage. In all his books and writings, through all the dispassionate, Scientific language runs a message of Co-operation through fellowship, understanding and sympathy between East and West as equals.
But Coomaraswamy is not merely an interpreter of India to the West but very much more : the inspiration of a new race of Indians who are no longer anxious to be anglicised, convinced that real progress must be based on national ideals, national culture, and national individuality based on these.
He made us open our eyes to the beauty, the grandeur, the glory around us. We who thought we were primitive he ennobled. He rescued us from poverty by digging deep and discovering treasures we never thought we had. From blindness to light, from poverty to riches, from darkness to sunshine Coomaraswamy delivered us.
Curtsey:- Kisan World June 2003
57

Page 160
7வது சைவ மாந
Introduction to S
ITC
iv
Siddhanta Vidyanith
The metaphysics of Saiva Siddhanta is expounded in Tamil through 14 sastras (doctrinal Works) indited by five authors. They are considered to be expounding the quintessence of the 28 Sivagamas revealed by Lord Shiva. Sivagnana Botham, inter alia, is held to be the crown. Though Sivagnana Botham is the third in chronology, it is Considered yet to be the fore-most, the reasons being: 1) It is a direct translation in TAMIL of the Pasa Vimosana patalam of Rourava Agama revealed by Shiva. 2) Its author Meykandar is the direct disciple on
earth of Kailaya parambara.
3) Its author is further a child prodigy who received initiation at the age of only two from Kailaya Saint Paranjothi Munigal around the year 1234 A.D.
4) It expounds the truth in a logical and epistemo
logical footing.
5) Upadesam (religious instruction) on Sivagnana Botham was first delivered by Srikantar to Athikara Nandhi who is supposed to be the first Spiritual preceptor of the Kailaya Parambara.
6) This treatise is making a compromise between Vedas and Agamas, their import and purport, reconciliating the so-called discrepancies in the World of intelligentia.
7) This treatise only explains the facts and fallacies not with the usual poetical hyperboles, literary allegories etc. but with dhrushtandas which means inductive proofs.
8) This only gives the annotations and Connotations in the proper perspective of the intention of the paribasha (technical terms) used in the Vedas and Agamas leaving no room for repugnancy.
9) This only is making a compromise between Vedas and the 12 Canonical Works of Tamil Saiva tradition - both revealed by the grace of Shiva. 10) Meykandar is held as the primary Acharya in the outer Santhanacharya lineage like that of Thirugnana Sambandar in the Samayacharya tradition.
Before delving deep into Sivagnana Botham, we must understand that the treatise of Meykandar is falling under five categories. 1. The 12 basic aphorisms are considered to be direct translation of the Agama (Total 40 lines Only)
2. The propositions that are subject to be analysed,
they are called “GlobCsITsit' in Tamil.
15

டு இலண்டன் 2004
vagnana BOtham
ni S. Shanmugavel
3. The 39 adhikarnas (syllogisms) which analyse
chosen Controversies threadbare.
4. The 81 dhrushtandas (inductive proofs) or illustrations which have been relied upon by Meykandar to explain the mysteries - composed in Tamil Venba metre.
5. The Varthika commentary (succinct notes) of Meykandar composed in "terse-prose" Containing explanatory notes.
Among the five categories, we have to bear in mind, the twelve aphorisms only are direct translations and the other four methodology are Meykandar's own after accomplishing Nishta (Ecstacy) before Polla Pillaiyar at the village of ThiruVennai Nallur.
About Sivagnana Botham, one un-identified Tamil author gave the following metaphor,
The Veda is the cow; the Agama is its milk; the Tamil Thevaram and ThiruvaSakam of the four Saints is the ghee churned from it; the excellence of the well-instructive Sivagnana Botham of Meykanda Deva of Thiruvennai Nallur is like the Sweetness of such ghee.
Samayacharyas, in their devotional Works maintained the supremacy of their Vedic faith and religion against Budhism and Jainism; but Meykandar made a break - through in expounding a highly developed and logically systematized thinking of those for whom Vedas are authoritative.
Arrangement in Sivagnana Botham The Contents of the Works are
Special Preface (or) Poem Invocation of Lord Ganesha; Author's apology
General Section containing 6 sutras
Sutra 1: Existence of God - epistemologically a
muSt Sutra 2: Relationship of God to the world and to the SOulS. V− Sutra 3: Existence of Souls - proof. Sutra 4: Soul in its relation to the Andhakarnas
(inner sensoria) Sutra 5: God's service to Souls and relationship
between Soul and Body. Sutra 6: Real nature of God and correct interpretation
of Sat and Asat as used in scriptures.
Special section containing Sutras 7 to 12 Sutra 7: Respecting the soul which is Sadasat. Sutra 8: Way in which Souls obtain gnosis.
8

Page 161
7வது சைவ மாநா
Sutra 9: PurifiCatiOn Of the SOul.
Sutra 10. De-activating the three malas and landing
on Sivayoga. Sutra 11: Way by which soul finally unites with God.
Sutra12: Mode of Worship of God who surpasses powers of thought and speech.
Epilogue (or) Colophon.
Legend goes like this. Adhikara Nandi was having some doubts about the total number of entities as enshrined in the Sivagamas. Once, he had an occasion to enquire about this with Sri Kantar who was pleased to explain the coherence to the Satisfaction of Adhikara Nandi. This WaS handed down to posterity form one preceptor to his student and SO On. This tradition or lineage is called Sri Kailaya Parambarai.
Satguru Sivaya Subramuniyaswami, the American born founder of Saiva Siddhanta church and Himalayan academy writes thus about Meykandar.
Truth seer". The 13th century Tamil theologian author (or translator from the Raurava Agama) of the Sivajnanabodham. Founder of the Meykandar Sampradaya of pluralistic Saiva Siddhanata.
Sivagnana Botham Sutras are to the Saiva Siddhantins what Brahma Sutra of Vyas alias Badarayana are to the Vedantins.
Though the 14 Sastras are a masterly compendium on Saiva Siddhanta metaphysics, they should be interpreted in accordance with the dictates of Sivagnana Botham.
Meykanda Deva When refuting the other Schools will not explicitly name them; but discusses their theories only. Doctrine explaining the Saiva Siddhanta School is called "Subaksha" and refuting the doctrines of other schools is called "Parapaksha" For understanding the different Schools un-ambiguously, the latter Acharyas Arul Nandhi and Umapathy had indited Sivagnana Siddhi and Sankarpa Nirakaranam respectively.
While Arulnandhi refuted the Outer and Outermost schools, Umapathy refuted the inner and innermost schools in their respective works. The only school they both refuted is "Mayavada" advocated by Adi Sankara preceded by his Guru's Guru Goudapada.
Mayavadam: The doctrine that regards the SOuls and the material universe as non-existent a mere myth, a delusion or illusion. A western philosophical term for the philosophy of Sankara is "acosmic-pantheism". It is acosmic in that it views the World, or COsmos, as ultimately unreal, and pantheistic because it teaches that God (Brahmam) is all of existence.

டு இலண்டன் 2004
Meykandar gave the right exegetical interpretations for the Vedic terms-Adwaita, Paramatma, Jeevatma, Maya, Sat, Chit, Ananda, Nirguna, Thath Dhwam Asi, etc.
Among them, saints and scholars have held that "Adwaita" interpretation is top-most and unique; because this word can only create chaos, confusion and distortion among Hindu philosophers.
The great Saint of Tamilnadu St. Thayumanavar (held in highesteem by Vedantins and Siddhantins alike) has put it as follows:-
"All other commentators were deceived by the Word Adwaita While Meykandar is the only one who has caught the letter and spirit of the word Adwaita"
According to Meykandar, Adwaita does not mean "Monism" but it does mean "Non-dualism" strictly applying the Sanskrit grammar of St. Panini. If there is only one absolute, the very conception of duality is impossible and un-warranted. The word Adwaita implies the existence of two entities and does not negate the reality or existence of one of the two. It simply postulates a relation between the two. The Souls are capable of a double relationship implying two kinds of adwaita. They are in Adwaita relation with maya and simultaneously Adwaita relation with God. We may perhaps call the first their objective relation; and the other their subjective relation.
The Souls are distinct eternal entities; but they cannot exist except in God. Souls do not originate from God just like consonants do not originate from the VOWels.
Here, mention is to be made about two English translators of Sivagnana Botham. First is Rev. Henry R. Hoisington, American born Scholar belonging to the American Oriental Society whose translation was published in 1853-54. He mainly followed the commentary in Tamil of Pandi Perumal.
Second is J.M. Nallasami Pillai, a Tamil Savant of rare caliber published in the year 1895. He mainly followed the commentary of St. Sivagnana Munivar belonging to Thiruvavaduthurai Adheenam a great Saiva Siddhanta Mutt in Tamil Nadu.
N.B. So far, one English translation is available of the whole "Sivagnana Mahapadiyam" of St. Sivagnana munivar translated by a veteran Tamil Scholar K. Vajravel Mudaliar - published by Madurai - Kamaraj University - in the year 1985.
I may conclude with one remark. The pursuit of any Student of Saiva Siddhanta will not become Complete without going through the Maha Bashya on Sivagnana Bashya at least in English if he is not Conversant with poetical and terse Tamil.
Prostrations to the Lotus Feet of Meykandar
59

Page 162
76 60) 9F6 LOTTFT
ந لD{
BIOGRAPHY OF AF
By: M.K. E
Eelam’S COntribution tO Tamil
From time immemorial, Tamil Nadu and Tamil Eelam have Contributed their share to the enrichment of Tamil language, culture and way of life. Eelaththu Pootham Devanar from Sangam age and other eminent poets, writers and intellectuals like Nallur Arasa - kesari, Sababathy Navalar, Sankara pandithar, Puloyoor Kathiravetpillai, C.V. Thamotharampillai, Chunnakam Kumarasamy Pulavar, Navaliyoor Somasundera Pulavar, Nallur Gnanapragasar, Vipulanantha Adigal of Batticaloa, Kanagasunderam of Trincomalee, Pandithanmani Kanapathipillai, and Father Thaninayagam have in their own way enriched the Tamil language and literature. It can be safely said that Tamil Ealam has Contributed substantially towards the promotion of Tamil language, literature, architecture, Science, technology and cultural growth of Tamils.
Navalar AWakened the Tamil Consciousness
The early part of the 19th century was a dark period for the Eelam Tamils. Under alien British rule, there was the danger of the Tamils losing their language, Culture, their way of life and their religious beliefs. During this crucial period, Arumuga Navalar, the champion of Saivaism (Hinduism) and the pioneer of Tamil prose appeared on the Scene. The Christian missionaries were converting the Tamils to Christianity by providing education, employment and concessions. There was a real danger of the preponderant majority of the Tamils succumbing to these inducements and attractions, and eventually, losing their Tamil and Saiva identity. It was left to Arumuga Navalar to awaken the consciousness of the Tamils and to make them aware of this drift.
Navalar's Translation of the Bible
In this context it must be emphasized that though Arumuga Navalar fought against the conversion of the Tamils to Christinity, he was not
1.

B
இலண்டன் 2004
UMUGANAVALAR
EelaVenthan
a religious fanatic. He was a good friend of Rev. Percival who was a Wesleyan missionary teacher at Jaffna Central College. When Rev. Percival requested Navalar to translate the Bible into Tamil, Navalar happily undertook the task. Even the Tamil Scholars of Madras of the 19th century acclaimed his effort as the best translation. This aspect of his life revealed not only his command of English and Tamil but also proclaimed to the World his broad thinking and religious tolerance.
Birth and Early Childhood.
Arumuga Navalar was born in Nallur, the once glorious capital of Tamil Eelam, in December 1822, and passed away at the age of 57 on December 5th, 1879. His father Kandhar and mother Sivekamy were deeply religious and devout and Navalar imbibed those qualities. Even as a teenager he mastered Tamil, Sanskrit and English, and made an indepth study of Tamil grammar, language, literature and religious works. It is on record that at a very young age he completed a drama Script begun by his father, who passed away without completing it Scholars who had gone through this work were full of praise for the originality he showed as a
playWright.
Eminent Writer and SilverTongued Orator
Arumuga Navalar was a profilic writer and a 'silver tongued' orator. He was a pioneer in the field of prose-writing. In the 19th century the Tamil prose style was in its infancy. Navalar appeared on the Tamil literacy firmament and brought out prose works which are cherished by Tamil scholars as
50

Page 163
7வது சைவ PP outstanding achievements. "Parithinal kalagnar" later described Navalar as 'Vasana Nadai Kaivantha
Vallalar' (the best exponent of Tamil prose).
High Moral Rectitude
Today the Writings and pronouncements of public men have little or nothing to do with their private life. But the life of Arumuga Navalar was in total conformity with everything he said and wrote.
He maintained a high moral standard in both private and public life. Even his opponents respected him.
Thiru Vi. Ka's Tribute to Navalar
In his shortlife covering 57 years he published around 75 books. They covered his original writings and his Commentaries On ancient ClassicS. C.V. Thamotharampillai and later U.V. SWaminatha lyer followed the footsteps of Navalar in this field of publishing ancient classics. One eminent Tamil scholar Thiru Vi. Ka said "In the field of editing, and publishing old manuscripts Navalar laid the foundation, C.V. Thamotharampillai built the walls and U.V. Swaminatha Iyer beautifully roofed it."
Perfection in Printing
Printing was in embryonic stage in the early 19th century. During this difficult period Navalar brought out quality printing to the praise of his readers. This shows clearly his desire for perfection in all his Ventures.
Philanthropist at Heart
He was a philanthropist at heart. In a moving letter to his elder brother he quotes Mark Anthony, "I have lost everything except what I have given away." He passed on all he received towards his passionate objectives of education, publication and propaganda for the revival of the heritage of the
TamilS.

டு இலண்டன் 2004
Champion of Hinduism
Tamil language and Saiva ideals were very clear to his heart. Throughout his career he championed the cause of Hinduism. Sir Muthucumarasamy said of navalar; "He is the Hindu of hindus. He is One of those Orientalists Who Can measure Sword with even such a giant as my honourable friend the Oueen's Advocate Hon. Mr R Cayley in any argument. He has a following which cannot be despised". Sir Ponnambalam Ramanathan said "we have lost the champion reformer of Hindus" at the demise of Navalar in
1879.
Posterity will Remember Him
117 years have rolled by after the passing away of Arumuga Navalar but his memory is still cherished by all the Tamils throughout the world and especially by the Eealam Tamils. The Tamils are eternally indebted to Navalar, and posterity will remember him with gratitude.
Courtesy: Tamil Chudar (1996)-Sydney
அரியானை அந்தணர்தம் சிந்தனை யானை
அருமறையின் அகத்தானை அணுவை யார்க்கும்
தெரியாத தத்துவனைத் தேனைப் பாலைத்
திகழ்ஒளியைத் தேவர்கள்தம் கோவை மற்றைக்
கரியானை நான்முகனைக் கனலைக் காற்றைக
கனைகடலைக் குலவரையைக் கலந்து நின்ற
பெரியானை பெரும்பற்ற புலியூ ரானைப்
பேசாத ந7ளெல்லாம் பிறவா நாளே.
- அப்பர்
61

Page 164
76)lgol 603-6). LDITbs
MUSICO THEVARAMAN
N. Muruge:
The Science of music in Thevaram and Tiruppugazh is gratifyingly under greater appreciation in recent times. Thevaram being regarded as Saivamarai must be sung in
Conformity with the panns just as Vedas have to conform to Sahai etc. The following are brief extracts from the discussion on the subjects at the music conferences in Madras City in December 1971.
Extract from the Hindu dated 25-12-71
influeCne of Thevaram on Compositions
A suggestion that Thevaram should be sung Strictly according to traditions and in their original Panns without setting them to new tunes was made by Speakers at the pann Research meeting of the Tamillsaifestival. The Oduvars, who still keep them in their pristine purity, were particularly urged not to deviate from the original form.
The disCuSSiOn On Thevaram followed a
paper on its contribution to the construction of musical compositions, presented by Mr. K.C. Thyagarajan, who traced and demonstrated the Similarities in the ancient hymns and later-daySongs. Even as a song is made of a Pallavian anupallavi and a charanam, the four lines of each Thevaram corresponded to this set-up. The first part of the charanam is akin to pallavi, the latter portion to anupallavi. Mr. Thyagarajan illustrated the occurrence of Swaraksharas in some of the psalms and in "Balagopala" of Dikshitar. The practice of accelerating the pace of the words in a composition's later portion is also noticed in the Thevaram where all the three speeds have been included. The Thevaram has also incorporated Akaras and Ukaras

டு இலண்டன் 2004
LOGY OF O TRUPPUGAZH
sa Mudaliar
as found in "kathalagi," and they are found in the Purandaradasar's simple pieces for beginners. The Viloma chittaiswaram used by Dikshitar is available in Tirugna nasambandar’s Malai Matru Pathigam Composed about 1,300 years ago. Likewise the Gopucha (thinning) and Srothovaka (widening) yatis have been handled by Dikshitar in his "Thyagaraja Vaibhavam" where words are gradually eliminated or also taken in. The later style is noticeable in the Thevaram "Siraiyarum."
Dr. M. Varadarajan wanted a study to be made about the influence of Thevaram on the folk songs like Kavadi chindu, Themmangu and Kilikkanni which are also devotion -SOaked.
Mantras in Tamil Hymns
An exposition followed by practical illustration. of the Mantras (incarntations) which help a person in God-realisation, embedded in Tamil devotional hymns, respectively by Sri M.P. Somasundaram and Sri M.M. Dandapani Desikar was made at the Pann Research Conference of the Tamil sai
Festival to-day.
Sri Somasundaram explained how the recitation of these mantras in Tamil, like the Vedic chants, called for exacting apprenticeship and initiation. These mantras had been laid extremely deep in some of the psalms. There were rules governing the general frame-work, their pronounciation, the metre to be adopted, how and when they should be rendered. In some cases, a Specified mantra had been suitably interpolated in the running stanza. He instanced the occurrence of these mystical secrets, in Tirumoolar's
52

Page 165
Zoo porps Tirumanthiram. The set-up of the mantras could be broadly classified as 'Suddhangam' and "Geethangam.' Sri Somasundaram also referred to the category of hymns "Vaarams" embedding the
secrets interspersed in Songs in dances and
dramas and to the development of Thevarams.
There were special stanzas Containing mantras to cure maladies of perSons (as in the case of Appar). Their efficacy had been demonstrated while invoking rain by singing them in special Pann on instruments a few years ago. Sri Somasundaram also mentioned about the recitation of Kolaru-pathigam recently to offset the ill-effects due to inter-planetary conjunctions. He suggested the study of the book by Manicka Naicker (Tamil marai Vilakkam) and of "Kovil Vazhipadu" by Chidambaram Pillai to learn
about the manner in which the mantras have been
ingeniously enshrined by the saints in their
outpouringS.
Sri K.N. Dandayudapani presented a paper on
"Tamil traditions in Dance". Quoting classics particularly the work of Bharatamuni, in support of
the claim that Tamil was the birth-place of this great
art, he said other languages should have copied the
Contents of these Tamil literatures. The Chera king
called "Attan Athi" was a past-master in dance.
Elango had given elaborate details of this art form
and even laid down the Tamil names of tallas,
described Several Mudras and of the instruments
played during dancing. Sri Dandayudapani said
traditional dance promoted devotion. Dancing not
only improved the physical fitness of a Woman but
also extended their longevity. Bharatanatyam, the
priceless treasure of Tamilians, involved a perfect synchronization of movements of the entire body,
facial expressions, vigil over beats and demonstration
of elements all at the same time. The names given
to Dance in literature Were KOOthu, Aadal, Bharatam,
Sadir, Kelikkai, Natanam and Natyam. He also
detailed the technical requirements of a dance tutor.

டு இலண்டன் 2004
Tiruppugazh
At the Experts' Committee of the Music Academy with Sri Papanasam Sivan in the chair, Sri K.G. Thyagarajan gave a demonstration lecture on Arunagirinathar's Tirupugazh. He gave examples of Tirupugazh set in the five main Nadais and also some others in mixed settings of more than one
Nadai in the different feet. The Guidance was
provided by the Vannam and Chandam of the Tirupugazh itself. Sri Thyagarajan then sang nine Tirupugazhs: Tisra-Palani-Hamsadhvani; Caturasra
Tiruvarur-Mohanam; Khanda-PalaniVasanta; Misra
Swamimalai-Hindolam; Sankarabharanam-Kanchi
Athana; and then Khandha plus CaturasraTiruchendur-Useni; tow Tisras and One Caturasra
Tiruchi-Suddha-saveri and the last One in all five
Nadais-Vayaloor.
(courtesy) Vol.6 No.4 Oct -Dec 1971
Sava Siddhanta
"It is indubitable that Manikavasager's
Tiruvachakam is one of the Supreme classics of the world's devotional poetry, the outpourings taking every form from despair at the non-attainment of God's presence to ecstasy over the ultimate revelation. There is a well-known saying in Tamil that the heart which will not melt on reading the
Thiruvachakam will be unaffected by any other
utterance. The Thiruvachakam is the saint's spiritual biography and a personal record of the various phases of his spiritual experiences."
Dr. C. P Ramaswamy Aiyar.
சொற்றுணை வேதியன் சோதி வானவன் பொற்றுனைத் திருந்தடி பொருந்தக் கைதொழக் கற்றுனைப் பூட்டியோர் கடலிற் பாய்ச்சினும் நற்றுனை யாவது நமச்சி வாயவே.
அப்பர்
63

Page 166
7வது சைவ மாநா
LEXICONUSEDE
Siddhanta Vidyanit Tuticorin, T
For any student aspiring to master philosophy especially on Saivism, he is bound to be familiar with the paribasha - technical terms. This prerequisite, of course, is equally necessary for any art or faculty.
Without getting mastery over mathematical formula, a student rannot solve equations, without mastery over theol , ns, he cannot solve the riders. Like-wise, without getting mastery over lexicology no student of philosophy can understand the heart of the Author. What is more important is what the author intends to convey; rather than what he conveys in language. The mind of the author is more important than his mouth or pen. That is why lexicon plays a vital role. w
Not-understanding a subject is not a sin; but mis-understanding is a sin and dis-service.
If we do not have a good command over the lexicology, we will be entertaining mis-Conceptions, ambiguities which would land us in chaos and Confusions.
It has been enjoined-for getting mastery over the Vedas, six angas or accessories are essential. The Thevaram trio are often referring to "ehsntic Mw§fk". In Sanskrit Veda, the field of lexicology would fall under two Angas viz.
Vyakarna: the science of grammar which deals with orthography, etymology etc. The important authority on this faculty is St. Panini.
Nirukta: the science giving the various special meanings of the words used and may be linked to a dictionary. It explains the diction used in the Vedas. The important authority of this faculty is St. Yaska Who lived before the time of St. Panini.
As far as Saivism is concerned, the Sivagamas are more authoritative than the Vedas and Vedas should be interpreted in accordance with the dictates of the Agamas. Therefore, our Saiva Saints used those diction used in the Agamas. The said terminology is used in the 14 Tamil Sastras and the allied works done by Saiva saints and scholars.
1.

டு இலண்டன் 2004
BY SAIVASAINTS
ni S. Shanmugavel amil Nadu.
We can disCuSS a few lexicon used:
Sagaja Mala - This is used in Sutra 4 of Sivagnana Botham. This means Anava Mala or innate impurity or spiritual dirt. This diction is used in Mrigendra Agama. Maya Mala is said to be Aganduga mala. Other synonyms used in the Mrigendra Agama for Anava Mala are - Pasuthuvam, Pasunee-Karam, Mrithyu, Moorcha, Anjana, Avidya etC.
When referring to God, so many dictions are used. Even though they are considered to be synonymous, each is having a distinct and definite meaning.
God of the Hindus
Kadavul-This is a Vedic term implying God. In his Chicago lectures, Swami Vivekananda refers Brahmam is the god of the Hindus.
Siva - This is a theological name.
Sakthi - denotes theologically God in relation to the Souls.
Thath - Vedic mahavakya term for God - This is used in Sivaprakasam 13 and Thirumanthiram Verses 2568 to 2573.
Satchithanantham - used in the Upanishadis denoting the three aspects of God-head.
When referring to soul, the following dictions are uSed.
Anma- etymologically meaning that which is pervasive - used in Sivagnana Botham Sutra 3 and 4.
Anu - SOul With the Sushma Sareera - uSed in Sivagnana Siddhiyar 126.
Purusha - when the Soul is endowed with kanchuga sareera - used in Sivagnana Siddhiyar 37.
Pasu - Anmaaflicted withfive malas. English equivalent, according to Sivaya Subramaniyaswamy of U.S, is "fettered soul" - used in Sivagnana Siddhiyar 210.
14

Page 167
7வது சைவ மாநா(
影 Jeevan - This WOuld mean the SOul When afflicted with three gunas emanating from Prakrithi Maya. - used in Sivagnana Siddhiyar 126.
Uyir - soul and Sushma sareera when activated by pranan - used in Sivagnana Siddhiyar 187.
Synonyms used for three kinds of Maya.
翰 Suddha Maya - Urthuva Maya, Mahamaya, Kudilai, Bindu.
Asudha Maya - Adho Maya, Mohini, Maya
Prakrithi Maya - Mann, AVvivaktham
Maya - etymologically meaning that which is evolved and resolved. COSmic matter real and existing. It does not mean Mitya or delusion or illusion. Clear-cut definition is given in Sivagnana Siddhiyar - 143. But, it is a pity that in all existing translations of Sanskrit works into English, the views of a particular school of philosophers viz. Hindu idealists are thrust upon.
Guru - literally means the dispeller of darkness. The teacher who removes the spiritual dirt of his
pupil.
lswara - In Siddhanta, it is synonymous with Brahmam. But, Adi Sankara means a LOWer
Brahmam, Distinction of Lower and Higher Brahmam finds no place in Siddhanta school.
Jivan Mukta - SOUl Who has obtained liberation or final bliss as it is in human body. He can never be re-born With flesh.
Sakalar - Souls of the third order possessing three malas including all sentient beings and devas.
Satchithananda - Existing, sentient and blissful the three aspects of God -head.
Sunyam - used in Sivagnana Botham Sutra 7 meaning non-apparent. It does not mean nonexistence or nothingness as used by Vedantins.
Thanu - Animated body.
Vignanakalar - Highest of the three order of souls. They are afflicted with one Mala viz Anava Mala, that tOO With mOre ObSCure.
Stages of souls in Agama
Generally, Vedantins use the parlance jeevatma" denoting the souls and "paramatma" denoting the god.

டு இலண்டன் 2004
On the contrary, Saravagnaothra Agama - a subsidiary text of Vatula Agama defines six stages of Souls based on their getting identified:
With anatomical body, it is called Boothathma,
With sound-potential it is called Antharathma
With five thathmathras, it is Called Thath Vathma,
With gunas emanated from Prakrithi, it is Called Jeevathma,
With Adhi Deivas Of manthras, it is Called manthrathma
With Siva in the State of Nishta, it is Cald Pramathma
The parlance used by the Vedantins for "Jeevathma" and "paramathma" is, therefore, a misnomer according to the tenets of Saivism.
We happen to find one joviality in the translations of Sivaganana Botham by H.R. Hoisington. For the Words "Guirgi)6Orri” implying Ganesh Of Thiruvennainallur in the InVOCation Verse of Sivagnana Botham, the translator has employed the Word" precocious Pillaiyar" which is an error арparent.
In Tamil epigrammar, the metre of the said verse is called "vanchithurai". In a four-lined poem, if three lines have the same 61560s, the fourth one can also be modified to the same 6151608, by employing other Tamil alphabets of the same phonation. Taking advantage of this epigrammatical sanction, the author Meykandar is using Gums)6 ori instead of Guitston Tir which means in Tamil "the unchiselled" (1,e) self-sprouted and not designed by a Sculptor meaning in Sanskrit "Suyambu" in Tamil grammar, it is called LDL6.
H.R. Hoisington, of course, being un-aware of this peculiarity of Tamilology, he has by mistake translated as "Precocious Pillaiyar" - a Humour.
From the above few illustrations, we may well conclude that lexicology plays an important role in understanding the import and purport of the parlance used by Saiva Saints for getting a clear - cut conception on a particular subject.
Prostrations to the Lotus Feet of St. Meykandar.
65

Page 168
7வது சைவ மாநா
SAVASDDHANHAMA
MODERN
Dr. C. E. SOOriamc
Dr. G. U. Pope while translating Manikkavasagar's Tiruvasagam into English writes "The Saiva Siddhanta system is the most elaborate influential and undoubtedly the most intrinsically valuable of all the religions of India. This great attempt to solve the problems of God, the souls, humanity, nature, evil, suffering, and the unseen World has never been fully expounded in English". Also he analyses the Saiva Siddhantha philosophy under the light of Greek philosophy and the Christian philosophy which he had mastered well. Drawing many parallels between them, he admires at the Universal truth expounded by them in different forms. Sometimes one system of philosophy is understood better when seen in the light of another System. One can experience this, when going through the writings of Dr. G.U. Pope. Similarly the philosophy of Modern Physics makes us to surmount Some of the intricate and difficult problems of Saiva Siddhanta philosophy. Understanding of Modern Physics easily strengthens the faith in Saiva Siddhanta. One can even conclude easily that no System of philosophy can stand alone. The study of Comparative philosophy is a valuable and enjoyable experience. With this guideline in mind let us enter the world of Saiva Siddhanta through the corridor of Modern Physics.
Fundamentals of Saiva Siddhantha:
The three basic categories of Saiva Siddhanta
are:
1. The Lord
2. The Soul
3. The BOnd

டு இலண்டன் 2004
D THE PHILOSOPHY OF PHYSICS
DOrthi M.Sc., M.S., Ph.D.
St. Thirumular utters that like the Lord, the Soul and the Bond are eternal. The Souls are infinite in number, separate, indestructible and not created by the Lord. These ideas are fully supported by the Couclusions of many experiments in physics which are called now the axioms of philosophy of Modern Physics. The details will be brought in now.
Principle Of Quantisation:
The revolutionary work in the field of physics is the discovery of quantisation of matter, energy and charge. The nature is not continuous. It is discrete. The Smallest form of matter is the atom. Any matter in the world is made up of atoms or Combinations of various kinds of atoms. The Smallest form of energy is called quanta or energy - particle. The discovery of quanta of energy made a big revolution in the field of Modern Physics. The charges are existing as particles such as electron, positron proton, etc. Matter, charge and energy are basic chips of nature. When nature is quantised, it is convincing to accept and believe the quantisation of Souls. Thus Souls are separate and individualistic. The quantisation phenomena when extended to various areas of physics has brought in acceptable results. Thus we find a parallel between physics and Saiva Siddanta, when that idea is extended here.
Principle of Conservation:
The whole of Modern physics is pivoted around the laws of conservation of energy. momentum, charge etc. These laws which have never been violated so far are powerful weapons to lay open the undiscovered areas in physics. The Souls are existing in the world as manifestations of energy. Energy can neither be created nor destroyed,
6

Page 169
7வது சைவ மாநாடு
according to physics. So also in Saiva Siddhanta souls are eternal and uncreated by any. The great physicist, Dr. Wernhner Von Braun, who had planned and sent rockets to land man on the moon had said that he believed in COnservation of Souls as he believed in conservation of energy. He could not accept the idea of disappearance of Souls after death.
Manifestations:
The energy can exist in many forms. It can be converted from one form into another. According to the Theory of Relativity, matter can be converted into energy and vice versa. The Sun releases energy at the cost of matter. In atom bomb the conversion of matter gives enormous energy. Life and death are merely the manifestations of the soul, the embodiment of energy.
Nature Of Atoms:
The structure of atoms is beyond direct human perception. Through many experiments it is now established that an atom is active always, with a central nucleus with electrons revolving around. When electrons jump from one orbital level to another, they create or absorb photons, the light particle. So fundamental nature is active and energetic. This is symbolized in the Cosmic dance of Nataraja.
Pair - Production And The Place Of “Sakthi”;
The pair production is an important phenomenon in Modern Physics. Here energy is converted into matter as per the law of the Theory of Relativity. When one photon or the light particle disappears one electron and one positron are born out. But no physical process can violate the conservation laws of energy and momentum. When these laws are applied to the above pair-production process there is an apparent difficulty. This difficulty can be removed by taking another stand-by particle during the pair - production process. This merely stays nearby. Thus an electron and a positron can be created from a photon only in the presence of

B இலண்டன் 2004
a third particle. Pair-production cannot take place in vacuum. This is an established fact. So also a photon can transmit its energy to an electron only in the presence of a third particle. This fundamental natural process resembles an act of Lord as described in Saiva Siddhanta philosophy. As we all know, the Sivagnana Botham of St. Meykandadevar is the fountainhead of Saiva Siddhanta philosophy. In the Second Stanza of the book he describes how the Lord, all pure, untouched by any bond, imparts His grace to the souls. He channels the salvationgiving-grace (Arul) through His Consort, popularly understood as "SAKTH". St. Meykandadevar calls this “Aanai”-command. In Thirukalitrupadiyar this is clearly elaborated as follows:
As we execute any work with hands, so also the Lord does through his command, the Sakthi. One cannot but admire this parallel situation in both systems. Certainly nature reflects the act of the fundamental, the Lord. One develops an overflowing enthusiasm when One Sees how the basis of Saiva
Siddhanta philosophy is supported by the conclusions of Modern Physics. So Lord does creation and blessing in the presence of his "Sakthi" as Creation of particle happens in the presence of a third particle
alone.
When One dives into the theories of Modern
Physics, a collection of conclusions supporting the fundamental of Saiva Siddhanta Philosophy can be got. Here, only few examples are brought out the ice-berg part of facts can be interesting and exciting.
Prof. Albert Einstein once said "Religion without science is lame" in the science age in which we live it is necessary that we should make scientists and religious-philosophers to meet and discuss to clarify many theories of religion so as to cultivate a deep and strong religious feeling among the public.
Courtesy:
Journal Of the International Institute Of
Saiva Siddhantha
Dharamapura Aadhinam Mayiladuthuri
Vol 1. No. 1 July - 1985. 67

Page 170
7வது சைவ மாநா
SVA |
S. Sabaratı
(S. Sabaratna Mudaliyar of Sri Lanka was the Deputy title and not an honorific suffix. He felt that a misc purpose. Indeed he was once himself a victim of Such applied himself to a proper study of Hinduism in contribution to Saivism is his work entitled: “Essential Hereunder is printed his lecture, delivered at the Jaf concept of Siva Linga does not lie within the ken of the can we expect unsympathetic and intolerant fanatics
Siva Linga is a sacred object of worship among the 200 millions of Hindus who occupy the vast Continent of India and the spicy isle of Ceylon. They represent a seventh part of the population of the Whole World and they enjoy an unrivalled reputation for their ancient civilization. Their religion is admittedly the oldest of the existing religions and it is an undeniable fact that it has Created an
exceptionally high degree of spiritual fervour in the hearts of its adherents. The effect of the religion on its adherents could be easily gauged from the standard or morality maintained by them, and am Sure that a Crime statistics of the different Countries
of the world would show the "Mild Hindu" to great advantage. The object of Worship of Such a people should not be attacked at random, and the feelings Of the 200 millions Offended for nomistake Committed
by them. I do not think that the propagation of any religion involves the necessity of offending the feelings of believers in other religions; but on the contrary, it is, I think, the duty of every believer in God that he does not in any way hurt the feelings of others who likewise believe in God, but in a different form. I am very sorry to find that this important duty of man is lost sight of by some of our Christian friends who would not scruple to call Siva Linga, our sacred object of Worship, a Phallic emblem. If this is what is known as Christian principle, I will speak no more of it. Let it speak for
itself.
1(

GBS
LINGA
na Mudaliar
இலண்டன் 2004
Fiscal of Jaffna. In Ceylon, "Mudaliyar" is a coveted
hievous propaganda was carried against Hinduism on
vituperative tirade. He woke up in time and assiduously
general, and Saivism in particular. His Outstanding of Hinduism, In the Light of Saiva Siddhanta" (1913). fna Hindu College Hall, on 21 February 1913. If the
comprehension of even gods like Vishnu and Brahmma,
to even glimpse it.) • (- Editor)
8
But I am glad that this uncalled for and unpardonable attack on the part of a Christian writer has given the Hindus an opportunity to explain the true significance of Siva Linga, and I therefore Consider it my duty, as a Hindu, to lay before the public the little that I know of the subject.
Before entering into an explanation of Siva Linga, I have to say a few words on the meaning of the world Linga. Linga is derived from the Sanskrit root Lika which means to sculpture or to paint and Linga means one that sculptures or paints. God being the sculptor of the Universe, He is known as Linga, and this word has become ultimately to mean any from or symbol that represents Him. It has become in a later stage to mean any sign or Symbol, in a general sense, and it is in this sense the Word is used now. Refer to any Dictionary-Sanskrit or Tamil-, and you will find the meaning of the Word as a symbol or mark a é6sT6Tid”, a sól. The word is used in this sense by Lexicographers, Grammarians and Logicians; and it may even be found as a technical term used in this sense in Hindu Logic. Lingapattiam is the name of a commentary on the meanings of Sanskrit words, and one could clearly see in what sense the Word is used as the title of that Book. But of Course, in Course of time, the WOrd happened to Convey other meanings as well and among them that of the generative organ, by the common law of degeneration of Words which is not peculiar to Tamil or Sanskrit alone. Even then, this degenerated import of the word is not its chief

Page 171
7வது சைவ
meaning, but is only a secondary one of very rare use. How the word happened to be used in this sense could itself be easily traced. There is an etymological rule in Tamil known as Tlifulifs which is a form of decorum used in giving expression to objects which would not admit of open mention. The genital organ came to be referred according to this rule as TÈ$f« or F, and the use of these Words in this Sense has become a fashion in Course of time.
Not only the Word Lingam but the Word Kuri itselfis used in this sense; but no one who has any idea of Tamil will contend that every Kuri is a genital organ. The word Kuri means a punctuation, a brandmark &, &c., and I am sure that no punctuation, will ever be said to represent a genital organ.
Another derivation of the Word Lingam is Ling, which means involution, and Gam, Which means evolution. So that Lingam is the principle of involution and evolution combined together, and such a combination can only be traced to God, the primordial cause of the whole Jagat.
Siva Lingam Explained
it could thus be clearly seen that the radical meaning of the word Lingam does not in the least convey any sense applicable to the generative organ, but, on the contrary, the real meaning of the word may be found so sublime and so deep that it will immensely benefit one to scrutinise the word and learn its meaning analytically.
So far for the Word Lingam. I will now proceed to explain, as briefly as can, the meaning of Siva Lingam, but I must say at the outset that this object has a large stock of mysticism about it which can only be explained by an adept for whose qualifications I have the least pretence. Siva Lingam is explained at great length by Siva Agamas and Several Puranas, and the Vedas themselves Could be found to have their own explanation of Siva Lingam.
It is the main principle of Hindu philosophy - and I am sure that principle is admitted by all religions-, that every particle of this great Jagat is

B
இலண்டன் 2004
moved by God. There cannot be any movement without God, and the existence of the universe would be altogether impossible without Divine energy. The principle of creation has been very minutely and systematically described in Our Sastras according to Which Siva Linga is the embodiment of the cosmic creation. There was the Nirguna Brahm; and there was the primordial cosmic element called Maya. What was the Course taken by the Divine Energy in producing the Cosmic world out of Maya? Maya is an extremely subtle matter without any form or shape, and it is of two kinds - Suddha Maya and Asuddha Maya - or the lower and upper Maya. This Maya is in the presence of Sivam or Nirguna Brahm and that of its Sakti or Divine Energy. This Sakti having energised Suddha Maya, the Mundane egg of the universe was formed. This was Nadha or the principle of sound. This was what is known as Nama or name-the first expression of
limitation. From this Nadha. Or Name Came Out
Bhindu or Rupa i.e., the form – the second stage of limitation. This name and form - Nama and Rupa - is what is known as Omkara Pranava; and this is
the Seed and Seat of all matter and force. The Nadha
is represented by a line and the Bhindu by a disc. it is this Nadha or vibration that is known as Linga. and Bhindu is what is known as its Pita. This Lingam with its Pitram or the principle of Name and Form is still beyond comprehension, and the form that could be comprehended a little better came out of
the Bindhu above referred to in the Order of
evolution. This is what is known as Sadakkiam or
Sadhasivam. This is Rupa-Arupam or with shape and without shape. From this Sadhasiva came out Maheswara, with fully developed from, him Rudra, in the region of Asuddhamaya, from him Vishnu and from him, Brahma. These nine different phases or Navapitam are the different stages of evolution which the great God - or properly speaking - His Sakti-assumed in manifesting itself to the Souls- or in fact to excite their intelligence, and evolve this Jagat or universe out of Maya. The different actions in the regions of Suddha Maya are performed by Sadhasiva and Maheswara, while those in the lower
69

Page 172
7வது சைவ மாநா(
ASuddha Maya by Rudra. Vishnu and Brahma - the Hindu Triad. It could thus be seen what position the Nadha and Bhindhu hold in the Order of COSmic evolution. These two principles as I have already said, are known as Pranava-Nadha representing Nama, and Bhindhu representing Rupa-and it is this Pranava that is represented by Siva Lingam. Natham or the principle of vibration, or the first stage of Cosmic energy - the mundane egg - is represented by a line and Bhindu, the next stage, by a disc. The line is the Linga and the disc is the Pita. We know that the principle of all Writings in any language is embodied in this line and disc. Can we with any sense of correct knowledge call this Linga an emblem of generative organ? I am Sorry that Our Critics are unable to form an idea of the Creative principle except through the genital organ. You will See that in the Order of evolution above Out-lined, no fully developed form is manifested until the stage of Maheswara is reached. Is it possible then to call Nadha and Bhindhu which are far above the developed form of Maheswara as one of his organs?
Explained in Agamas
Siva Linga again is said to be of three kinds - Vyaktam, Avyaktam and Vyaktavyaktam or Sakalam, Nishkalam, and Sakalanishkalam. The pure form of Sat, Chit and Anandam of Sivam is known as Avyaktam or Nishkala Lingam. The form to which name and form are particularly traceable is called Vyaktavyaktam or Sakalanishakala Lingam. It is this that is generally known as Sadakiam or Siva Lingam. The form in which name and form are fully developed is called Vyaktam or Sakala lingam. Under this class of Vyaktalingams fall the 25 forms of Mahesvara, Suchas Chandrasekara, Uma Mahesa &C. &C., These forms are fully developed and are said to embody the various libs of a perfect form, such as head, face hands, legs &C. It is the embodiment of all these limbs that is called Maheswara Linga, and can We then say that the figure embodying all these limbs represents only one of such limbs the phallus? And can we call the
17

} இலண்டன் 2004
Avyakta and Vyakta-Vyakta Linga which have no body or shape whatever, a phallus - a fully developed form?
This Sadakkiam or Siva Lingam is again explained in the Agamas in five other forms, namely Siva Sadakkiam, Amurti Sadakkiam, Murti Sadakkiam, Kartiru Sadakkiam and Karma Sadakkiam. Of these five, the Murti Sadakkia-Linga and kartiru-Sadakkia-Linga exhibit in their forms fully developed faces, and they are called Muka-LingaMurti or Linga with face. May I ask our Critics whether a phallus has a face?
The Siva Linga that is generally seen in many of our temples is the form of Karmasadakkiam which embodies in it the jnana-lingam of Nadham and the Pita Lingam of Bhindu. This is what is known as Sadakkiam Or the form of God in His capacity as the Agent of the five actions of Srishti, Stiti, Sankkaram, Thirobhavam and Anugraham. In other Words, Siva in His capacity as the Agent of Panchakrityam is known as Linga, meaning thereby the Sculptor of the universe, as already explained, and as the primordial germ of the cosmic appearance. The Agamas explain at length that this Linga embodies in it the various differentiations of the Jagat known as He, She and it, and in fact they allot different portions of this Linga for the different differentiations. This form, again, embodies in it the Hindu Triad of Brahma, Vishnu, and Rudra as well as the Vyashti forms of Pranava which is the germ of the 96 elementary principles of the Jagat known as Tatvas. We may be able to learn a good deal of the cosmic principles, and of their modes and methods of involution and evolution if we study under a competent preceptor the true meaning of Siva Linga. I would refer you to a series of very valuable and interesting articles contributed to the Madras Siddhanta Dipika in 1906 and 1907 by Mr. Rangaswamy Aiyar under the heading "The inner meaning of Siva Lingam". The sublime meaning of Siva Linga maybefoundexpounded in Tirumantram, Linga Puranam, Siva Puranam, Vayusamhita
)

Page 173
"עונש על מול נפולי,
Sutasamhita and several other Tamil works of great
reputation, and the Agamas devote volumes to the
excellence of Siva Linga. lf one could have a glimpse of the meanings of the several rites and ceremonies performed at a Linga-Stapana, one would be able to have a correct meaning of the sacred Siva Lingam.
The Agamas again speak of seven kinds of Linga, viz;- Gopuram, Sikaram, Dvaram, Prakaram, Balipitam, Archalingam and Mulalingam. The Tower,
the dome, the gateway, the Courtyard round the temple, are all called Lingas as they represent
Siva-Sakti one way or the other, and are therefore entitled to our veneration and worship. Are these all to be called phallic symbols, I ask? It is again one of the important doctrines of the Hindu religion that we have to perform Our Worship of Guru, Jangamam,
and Lingam. The Lingam herein referred to is a term which includes the various images of Siva which we worship in our temples. Can we say that all these images are phallic symbols? Surely it does not require much research into the Hindu Sastras to have a general idea of the meaning of Siva Lingam,
and it is not possible to conceive how the critics
came to make this unfounded and blasphemous allegation againt our sacred object of worship which is replete with Sound and Solemn significance. it may be that a phallic emblem was considered sacred by ancient Romans or Greeks. But Hindus are neither Romans nor Greeks; and it is quite
unreasonable and uncharitable to charge the Hindus with an idea for which they were in no way
responsible. Evidently the ancient Romans or Greeks borrowed the Linga worship from
the Hindus, and in their debased ignorance put
a wrong construction on it, having misunderstood the language used by the Hindus in describing
it. Are the Hindus to be taken to task On account of
an idiotic mistake committed by foreign nations?

B
இலண்டன் 2004
""
Explained in Puranas
lf We refer to the Puranas, Wefind Siva Linga
being further explained. When Brahma and Vishnu,
in their arrogance, fought with each other for
Supremacy, the Lord Paramesvara appeared in their midst in the form of a flame whose beginning or end they were unable to discover. This flame of
immeasurable effulgence is called Linga. His Linga
is said to represent the sacred fire of the Vedic Yajnas, while the temples stand for the sacrificial grounds. These temples again represent Our hearts or Hridaya, and Our Lord is said to abide in our
hearts or Hridaya, and Our Lord is Said to abide in our hearts in the form of a Linga or a glow of effulgence, as the soul of our souls. Surely none of these significances of Siva Lingahas any reference
to phallic emblem, and challenge our critics to quote a single verse in any of Our Sastras in Support of their unfounded allegation.
I think I have said enough to convince you
that the charge laid against our sacred object of worship is as unfounded as it is blasphemous. If you have a desire to be more fully informed of Siva Linga you will do well to make a study of it under a competent Guru, and you will then be able to see how the incomprehensible and indescribable Sivam
assumed this Linga form in order to make Himself known to us, and how this Linga form comprises in itself, in a very subtle manner, the most primordial germ of the whole Jagat... in short how the unlimited
Sivam started a limitation to benefit the innumerable
souls. I hope, and pray that you will all be benefited by this Maha Linga Siva Rupam.
Reproduced from the Light of Truth,
Vol. XIII, No. 10 April 1913, pp.451-457.

Page 174
7வது சைவ மாநா
SAIVA CONS C
K.V. SOun
ln the growth of religious art, Tamilnadu has acquired a permanent place of glory by its Ananda Tandava Nataraja', hallowed at Chidambaram and pursued in its thousands of temples there after where a South - facing Nataraja Sub - shrine was fixed with a central bronze figure of ineffable beauty. Although Siva tandava bronzes and stone sculptures - Comparable with most other parts of India in the latter category - themselves form a feature of Tamilnadu temples also, there is one element about them which calls for special notice. Tandava forms draw their primal inspiration in India from Bharata's Natya sastra karanas, as commented upon by Abhinavagupta, variously in Bhujangatrasita, Talasam Sphotita, Katisama, Lalita, and Urdhva tandavas, to mention a few, dividing themselves into three Categories, the Ananda tandava, Chatura and Urdhva tandavas, with the 'marukal' pose highlighting some of these, as in the Pandyan region. Much of these are to be seen from the Pallava period itself, from the very turn of the seventh century A.D., as seen in the Avanibhajana - pallaves vara - griham Cave temple at Siya mangalam at the Kailasanatha temple at Kanchipuram, Muvarkoil at Kodumbalur and the Brihadisvara at Thanjavur.
The exmples of the Dakshinamurti, Chandesa Anugraha, Aja ekapada and Jvarahara develop only from the eighth century onwards. These again form a unique legacy of Tamilnadu mainly, Similarly the Vishapaharana, Somaskanda, Lingadhara (coming from the Decan), Varahi among the Saptamath's as Dandinidevi (uniquely perpetuated in ancient Kalinga, as in the Varahi temple at Chaurasi), Tripurantaka etc., form another series of icons which gain considerable currency mostly in Tamil nadu from fairly early stages. There is no doubt, however, that Some of these had derived their textual notice form the Deccan and Madhyadesa in the trail of Maheswara Saivism's diffusion from there into Tamilnadu from the eighth century, as in the case of Chandesa, Lingadhara etc., from the Rashtrakuta times, in the Wake of usages seen in Works like Isanasivagurudeva - paddhati which was composed in the Deccan.
Of these, Jvarahara is a rare example, not much known in most parts of India but draws its
17

FTAMILNADU
lara Rajan
origin from the significant symbiosis of the Vedic Rudra with Agni, in the post - Vedic times, leading to the very inception of the arupa linga tattva of Saivism - with its inbuilt Contrasts of heat and Cold. The imagery of Jvarahara maintains the very perSonification of the Vedic Agni, as a paradigm "Chatvari sringah trayosyapadah dve sirshe Saptahastah' - in its three legged, two headed, seven handed specification. It was the form the dhyana of which dispelled the jvara or fever both of the physical body and that which is caused by Constant rebirth (bhava roga jvara) and is sanctified in the linga at the Kampaharesvara temple at Tribhuvanam near Kumbakonam. Chants of Rudra for relieving the heat caused through pestilences like Small-pox is common in Tamilnadu. An apsidal temple for this god is to be seen at Kanchipuram, not far from Ekambaresvara temple. It is interesting that the Jvarahara form is always depicted as a Siva tandava type where the radiating jata gives the illusion of the orbs offire of fire-God Agni. The sana aspect of Siva also incorporates the jvarahara tattva and we have a rare example of this in the sun temple at Modhera (Gujarat) where Isana, as a dikpala on the North-East wall face, is depicted as a Jvarahara divinity, standing, with two heads, three legs and seven hands in pratyalidha pose. The icon equally well embodies the Lingodbhava tattva where the god manifested himself as a pillar of fire, without beginning and without end. The earliest reference to this concept is to be seen in the Mahabharata where ASVatthama bent on exterminating the five younger Pandava progeny in the battle camp was deterred by a pillar of fire that manifested itself before him, and Asvatthama realizing the God in it immediately offered worship to him by hurriedly forming a sthandila on the ground and establishing a linga in the form of Pasupati, thereby atoning for his sinful intention.
Nandhi Replased by Hanuman.
Another form of Siva, as Bhikshatana, is again mostly unknown in many other parts of India, but is profuse and rich in imagery and detail in stone and bronze in Tamilnadu, in the form that cast its
2

Page 175
7வது சைவ மாநா
spell on the Rishipatnis in the Daruka forest and unfolded the maya (illusion) of this phenomenal world which was indeed the central part of the Panchakritya act of Siva in the Ananda tandava, as tirOdhana.
Yet another unusual icon Seen in ancient Tamilnadu is the Substantiation of Hanuman in the place of Nandi, which is to be seen in the Pandyan cave temple at Kunnattur near Madurai, and is found repeated in the almost coeval cave temple of South Kerala, at Kottukal near Anchal; and much later also on the door frame of the Vidya Sankar temple at Sringeri, the earliest Vijayanagara temple of South India (c. 1336 A.D.) in all these, the traditional Nandi door - keeper of the Siva shrine is replaced by Hanuman on the understanding that Hanuman is a manifestation of Rudra (Rudra virya samudbhava), thereby taking us also behind the cosmogony related to the Rama incarnation in Ramayana story, as also integration of the Vishnu tattva and Siva tattva in the same concept which was the earliest stage of Our inonic imagery. Valmiki puts in the mouth of Ravana who, when he winessed the exploits of Hanuman in Lanka face to face, was panic-stricken in visualizing if this Hanuman was not Nandi himself reincarnate, and by whom he was Cursed When he undertook the audacious act of shaking Kailasa mountain. Kimesha Bhagavan Nandi bhavet sakshadihagatah; yena saptosmi kailase pura Sanchalite maya’ lt was the same Rudra who contained himself in the form of Agni in the Sudarsana chakra in the hands of Vishnu for destroying enemies of truth and goodness. The Sudarsama chakra iCOn is ShoWn With the Chakra purusha in alidha pose having sixteen hands on one side and with a yoga Narasimha with Chakra on all the four hands, on the other side, established within a Shatkonayantra, as can be seen in the Cakhrapani temple at Kumbakonam and scores of other Visnu temples in Tamilnadu and on the Saiva side is implicated in the Chakra dana murti form in the Amsumadbheda and other Agamas and depicted in sculpture in Rajasimha's (Narasimha Varman II - 700-728 A.D.) temples like Airavatesvara at Kancipuram. Reverting to the Tandava forms of Siva, early Saivagamas like Kamika, Karana and Amsumadbheda have mainly nine dance types indicated out of the one hundred and eight karanas which Natya sastra describes and which form a

டு இலண்டன் 2004
credo from the tenth century A.D., as expatiated in Sculpture in the Brihadisvara at Thanjavur, upper bhumi of the aditala there. The first of these nine, though styled as the Bhujanga trasita and differing from Bharata's specification as explicated by Abhinavagupta, Corresponds to the Nataraja. When Ananda tandava at Chidambaram Came to be interpreted, the question of Raudra (terrific) aspects of Siva with multiple arms, could not have arisen. Only Bhujanga trasita has four arms among the types of nine detailed. The Ananda tandava form starts occurring not earlier than the time of Parantaka Chola I, and is certainly at its best in the last quarter of the Tenth century, when we take into consideration the dates of Konerirajapuram (969-990 A.D.); Tiruvarur (962 A.D.); Vriddhachalam (981 A.D.) to mention a few outstanding stone and bronze examples. The Nallur Natesa specimen which has eight arms cannot really be classified as nearing to Ananda tandava pose and its presumed date, even if earlier, as the very beginning of the tenth century was a precursor and not the progenitor of the Aananda tandava cult icon which, truly to be called Nataraja (Adavallan) is free from Tamasic aspects and gets ritually fixed from the tenth century and gets an Utsavamurti in bronze from the third quarter of that Century, as a South-facing shrine combining Dakshina murti and Kalakala aspects thereby, is four-hundred and adorned by Ganga on the locks of hair. It was essentially a Chola - Pandya heritage and was not found in the pallava times. Thus, all tandava forms of Siva are not liable to be called nataraja, but only the Ananda tandava, inspired at Chidambarm by the Pratyabigna school of Kashmir Saivism, in Content though not in art subliation.
The Puranic age was indeed the nursery for the integration and diversification of form given to COSmic power into manifold visualization; and it was given mostly to the ritual and art elite of Tamilnadu to explicate these variegations into picturesque and visually arresting iconic forms. It was Tamil Nadu's formula also for Conserving grass-root principles of the post-Vedic. Puranic water - shed stage, in a far sublime and didactic way than was possible for their compeers in other parts of Our ancient Country.
Courtesy: Journal of the International Institute of
Saiva Siddhanta Research
Vol. 1. No.2 Jan - 1986.
73

Page 176
7வது சைவ மாநா
ESSENTIALS
SOME VIEWS نیند:
Professor Kopan Mahad
Saivism, also known as Saivaism, is, in my considered layman's opinion, the oldest human faith, practised by around a billion people on the face of this earth to-day. I am happy to belong to this tradition from birth, and to have been gradually initiated into it, both at home and at primary and secondary schools during my childhood in Tamil Eelam, Sri Lanka. Also regard myself lucky to have had the benefit of studying in Christian schools at Some stages in-between, before entering University, and to have lived and worked with Colleagues, some of them close friends who belong to the Buddhist, Christian (or Catholic) and Islamic faiths. I do study and do respect all faiths, but I have remained dourly loyal to Saivism and to allembracing Hinduism, Smilingly but strongly resisting brainwashing and conversion techniques directed at me by street-walkers and activists of some of the latter-day offshoot-faiths from the East, the West and the Middle-East, during my past 44 years in the United Kingdom.
follow the above path not because I know or understandall the precepts of Saivism, but because I do not wish to waste away my life in counterproductive debates and arguments. opted rather to accept the universal wisdom that there must be a Super-human entity controlling our lives, actions, attributes and destinies which we, also as guided by that same entity, define as God. There can therefore be only one God. And since my forefathers called Him Siva, and thereby my parents gave me One of His names, Mahadeva, it seemed to me, supported by my childhood training & initiation, that would gain much, and lose nothing, by following my family's faith as best as I can while carrying on with the more pressing day-to-day toils and tribulations of today's modern, materialistic and technologically advancing, yet also progressively more enlightening and democratically liberating, Working life and domestic retreats.

டு இலண்டன் 2004
OF SAVISM:
8. A REVIEW
seva MSc, PhD, CEng, FCMI, Hon DLitt
Thus, I keep at home and pray to an image of Lord Siva several times a day. My hands automatically come up in salutation whenever I pass that serene image. Whenever I do remember, until forget it, I chant, Siva Sivaa, Mahaadeva' and “Nama Sivaaya' silently with each breath all day long and as fall asleep, also often during sleep. This inbuilt habit gives me the moral strength and mental equilibrium to fight my problems of daily life. And I feel I am destined to continue fighting (I know, life is not a bed of roses!) until my last breath when am sure to whisper those calming, winning words: Siva Sivaa, Siva Sivaa, Siva Sivaa.
I have always wanted to learn more about my faith, whenever I was spared some time to ponder about it. I very well remember to have enjoyed my late friend Krishna Gnanasoorian's, An Introduction to Saivaism two decades ago. I have also read with interest Elaiyathamby Subramaniam's, The Philosophy and Practice of Saivaism, an excellent book of 129 pages published in 1994 by the Brittania Hindu (Shiva) Temple Trust. Mr. Subramaniam wrote it when he was a mature 87 years old. Recently had the opportunity to read, Insight and Research into Saivaism, of the Federation of Saiva (Hindu) Temples, U.K., a 277-page illustrated A4sized Collection of research papers and lay-type articles by South Indian and Sri Lankan Tamils. These helped me to acquire a wider knowledge of Saivism. It was at this stage that I was handed a manuscript of Professor R. Gopalakrishnan's, Essentials of Saivism, by Mr. N. Satchithananthan, with a request for a Foreword. Gopalakrishnan's book is also sponsored by the same Federation of Saiva (Hindu) Temples, U.K., who generously sponsored the last book I have quoted above. Mr. Satchithananthan was then the Federation's Current Chairman. This book is a more modest, A5 sized, 120-odd pages endeavour, which was brought out to COmmemorate the Sixth Saiva Conference of the Federation organised in London during 16-17 August, 2003 - Where also chaired a Seminar.
74

Page 177
7வது சைவ மாநா
Reader - Friendly Book
I had read Prof. Gopalakrishnan's manuscript carefully, thrice. It had many outstand-ing merits though, like 'evil eyes', some minor printing errors also had crept into it.
The first thing I noticed in this book is its simplicity. The Author uses simple, lucid, universal style of English, with only essential religious jargon, in order to present the elements and substance of Saivism to children, and also to adults who may not already possess any significant knowledge of Saivism. I found this book to be reader-friendly and easy to understand. Its layout and fonts appeal to
me. It is handy and beautiful.
Although written by a research scholar who is also a practising professor, the usual academic trademarks, like footnotes which need turning of pages back and forth for cross reference, have been studiously avoided. There is also no lengthy bibiliography of the Author's sources, yet wherever needed, SOme SOurces have been mentioned in the textual pages themselves, and thus, the keener readers are not left in the lurch.
Thirdly, excerpts from original Tamil works, of the leading students, devotees and practitioners of Saivism Over the ages have been judiciously reproduced within the chapters, in Tamil itself for the benefit of those who know Tamil as well, but brilliant English translations of the Tamil excerpts have also been presented at the appropriate locations so that non-Tamil readers do not lose speed, understanding Or interest.
Fourthly, the subject matter is presented in a logical Sequence and balanced manner, starting with a brief contextual history, and sub-divided into the related major aspects, extraordinary care having been taken to correctly spell out in English, the Tamil names of perSons, places, literary Works, doctrines, and so on, to help readers to be able to speak them out Comprehensibly, in discussions with others on related aspects.
It is also to the Credit Of the Author that the complex, theologically deep and often confusing subject of Saivism has been broken down into convenient chapters and sub-headings, and

டு இலண்டன் 2004
presented in orderly, painstaking fashion and style, Suited to the modern twenty first century audience, with simplified lists, tables and systemic line diagrams. The influence of other religions and of the Sanskrit language on the development of Saivism are also dealt with. The Appendices and Glossaries at the end of the book should be of assistance to those wishing to gain a deeper understanding of the Subject.
Most of the usual topics on the subject of Saivism - Such as the ancient Vedas, Agamaas, Puranas, lthihasas and Upanishads, Sangam Literature, The 12 Thirumurais, The 14 Philosophical Works, modern Devotional Literature. Doctrines. Modes of Worship, Saivism as the nucleus of Hinduism and hence being Hinduism itself. Siva as the one and only God, His various Forms and Names, His Nature and Attributes; Understanding of the Linga, its Significance, Attributes and Divisions; the Concept of Soul, Bondage, Types of Impurities, Temple Worship, The Path of Wisdom, Roles of Holy Ashes and the Bead Chain, Aspect of the Soul Enjoining Siva, and Rebirth are all dealt with in adequate detail. This is an excellently written book of modest size, which justifies its title and objective. recommend the book as an essential addition to the library of persons interested not only in Saivism and Hinduism, but also to those intellectually keen on understanding Comparative religions. I am aware that not many copies yet remain from the First Edition — which itself was, and probably still is, offered to devotees and students for a very modest price.
Maybe when the Second Edition is published, this book will be introduced also to Schools in the United Kingdom and other English-speaking COuntries like USA, Canada and Australia, as a recommended text for the teaching of comparative religion.
My sincere congratulations are due, to Professor R. Gopalakrishnan, the Author, to the Management Committee, Federation of Saiva (Hindu) Temples, United Kingdom, and Mr. N. Satchithananthan who was the initiator and Co-Founder of the Federation.
Century House, 35, HA 1 2JU, U.K. TEL / FAX O208 424 0545 26 March 2004
75

Page 178
7வது சைவ மாநா(
A UNIVERSA
Professor Kop,
God, give me elephants ears to h And eagle's eyes to see well, all ti A big-enough heart, not to haras. Puppies' tails-like Smiles to show A nose like the dolphins' with a k. Einstein's imagination, Gandhi's Unfailing strength in my frame, a Rocky faith to climb life's noble l A mind, always alert and produci Hundred-odd years of life, and sc
God, I ask for all these things on With loving mates who work, not Please make me, when I do speal And, God, never let me harm any Use me as your tool for good dee And make me forgive others”faul God, lend me some radiance to li And give me, each living day, a li When all is done, Dear God, I be And let me embrace your feet in
SHOW MET
Almighty, Siva, perched in the heaven inside my head: To you I pray many times a day.
All that I say whenever I pray is: Please, Almighty, Show Me The Way.
I'll do the walking or the stalking and the carrying or the ferrying and the Sweating and the wiping and the searching and the learning and the herding and the pleading and everything else... but all I ask,
to do my task is: Show Me The Way.
17

S இலண்டன் 2004
AL PRAYER
an Mahadeva
ear only what is right hat is worthy of sight
those who do me wrong men love, to belong een Sense of direction skill of passive action
controlled tongue Idders, rung by rung ive, even in sleep, ome wealth to keep.
ly to serve needy folk
those who merely talk. k, to pleasantly speak. 'One, especially the weak. ds, as you would, please, its with dignity and ease. ght a bit of this earth fe of order and worth. gyou, to come forth an instant of mirth.
THE WAY
You are my guide - my Only guide, perched in the heaven inside my head. So, heed me. Do lead me. If I go astray, You chide me but guide me unflaggingly On the right way.
Almighty, who is perched in the heaven inside my head, please make me See all along the way to my destiny.
Professor Kopan Mahadeva"

Page 179
7வது சைவ மாநாடு
1-- ossae|-*s.s.----*esis|-.
 

இலண்டன் 2004

Page 180
7வது சைவ மாநாடு
* ー @ರ್ಿ-6: ಗ್ರೆ ಹ6:55
ਤੇ ਕਈ :-
Shri Kanaga Thurk
Ama i amminisme un mulan ஆண்ே “ - T L.
ܒܨܒܕ==
ார்டன் ரீ காகதுர்க்கை அம்புள் இப்பம் மட்டக்களப்பு
வருடாந்தம் இது புத்தகம் வழங்க
Spril ChillE5 er Moon
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ീഖങr_str 24
ਤੇ ਹੀ ॥ தால் அதிக வரம் பெறலாம் кki Aпnптап Тепmple குமானத்தில் மீ பகுதி ஈழத்தில் பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது <
... If
L
- TT
ன் இல்லம்
ப்ெபுத் 《། །ཡོད་
'- ENS السطس كما
புதிய வீடு

Page 181
7வது சைவ மாநாடு
༼།༽ ༼ཤས་དང་། མ་། ས་ཁད་མ། ། ཁྲུས་མ། །ག་ད་ལ། ཁས་བ་
jECCT-5] 5.
அம்மனைச் சரண் அடைந்
Shri Kanaga Thuri
கோவினின் சேலவுகள் நவிந்த வ > அவதியுறும் சிறுநர்களைப் பராமரி
4l LüIう砲うリ) 5」_季
அனுப்பப்ப
لدون """ نئے نیچا
 
 

இலண்டன் 2004
T560ő GTLDLOGI gal)LIL)
தால் அதிக வரம் பெறலாம்
L"" ======== [[IIFl]]
|-
ஒசானம் இல்லம்-மட்டக்களப்பு |-
அம்மன் இங்கம் - அக்கரைப்பந்து
T ("% r X. I tri IIII":In|
LਪੰL-4
கு, கிழக்கு, மலையகத்திற்கு
35

Page 182
7வது சைவ மாதா
古
Can't get the right Mortgage? No proof of income Difficult credit history? CCJ's, Defaults, Mortgage Arrears? Self-employed, no accounts Needs to raise funds for business? Trying to bring all your financial Commitments un payment?
Whatever the problem, one call to
GL Financial Services EWill heal your financial headache
We Specialist in arranging
责
责
r
Mortgage for 1st Time Buyers Buy-to-Let Mortgages Remortgages Rights to buy Mortgages Commercial Mortgages Commercial loans
Life Assurance, Building & Contents Insurance
Thinking of Selling ?
Why not go to Global because wi
Highly motivated professional team with sound knowle
We work hard on your property motters while you relax
We provide ...,
e Comprehensive advertising on the internet and in loc
o Accommpained viewings
is Personal & professional service
LLL sLYLS sskTuLLLOsess YLLLLYLL LLL LLLLttt LLLLLYLS
 
 
 

டு இலண்டன் 2004
age?
der One
உங்கள் மனதிற்கு விருப்பமான வீட்டை வாங்குவதில் பிரச்சினையா?
Morgage எடுக்க கஷ்டமாக உள்ளதா? வீண் கவலை வேண்டாம். மிகக் குறைந்த வட்டி வீதத்துடன் மிகக் குறைந்த முன் பணத்துடன் (3% onwards ) மிகக் குறைந்த காலத்தில் செய்து தரக்காத்திருக்கிறோம்.
2 sil:Essay Credit Problems கவனத்திற் கொள்ளப்பட்டு தகுந்த முறையில் Morgage செய்து தரப்படும்
வர்த்தக ஸ்தாபனங்கள் வாங்குவதற்கு கடன் வசதிகள் மிகச்சிறப்பான முறையில் ஒழுங்கு செய்து தரப்படும்.
239 Mitcham Road. Tooting SW179JG
3 ΟΙΤΕ,
dge of local area
alpapers every Week
ಛೀ?

Page 183
*வது சைவ மாநாடு
NM. KSF
V N2
Solicitors & Administrato Sawadaka4ed 27ør 17eg geart
2C, Fairholme Road (Off St. Harrow, Middlesex, HA
Tel: 020 8515 7000 (4 Fax: 020 851570.
(For Conveyancing only
Fax: 020 851570.
email : infoGmksri.co.u
www.mkSri.co.uk
DX: 4232 Harrow (1 We Specialise ir
• lmmigration • Cri o Conveyancing o Matr O Traffic Offences O. State O Wills & Probate o Emp to AdviCe & ASSİstanCe at Pol
4e2a-4 ada aos 824 auagade4
We are Franchised by th Services Commission in lntr
PARTNERS:
M. K. SRITHIARAN S. SWASANTHRAN
ASSISTANT SOLICTOR:
SELWIRAWNDRAN
TRAINEE SOLICTORS:
AWTAR MANKU W. KARUNASAAGARAR

ation Road) Α1 2ΤΝ:
lines) 30
sei ein e శిక్ష
* To enter work 曇
and live in the စသော UK through the
work Peri
Schene
Applies to all
me whether in the imonial UK or in any
Benefits part of the loyment woго
ice station E."
allowed from Visitor, Student aée * Dependant
: Wisas e legal 率 Change of nmigration i Employment afterward is possible * Permanent
Residency in the UK is possible : after 4 years of work permit employment
coΝsυ TANTs: INDRASEBASTAN LLM & MANNAN THANGARAJAH LLM
B

Page 184
*வது சைவ மாநாடு
Eat in or Takeaway Sri La
308 Ley Street, l
tel
e
1.
 
 
 

இலண்டன் 2004
്യാഗ്
inkan & Hindian Cuisiric 20 SAS 302
E
pen 7 days a week
- sat 11am-12 midnight un: 12 mOOn to 11.30pm
Ford, Essex G1 4 hone: 020

Page 185
*வது சைவ மாநா
IFE (LV-4 TE) EF THE FTW4|M 32Abbots Lane Kenley Surrey CR85JH E-Mail:Srinicasrinivasan.co.uk
We are pleased to inform y have decided to have the Insurance and Mortgage Bro
We are proud to inform yol Authority has confirmed directly with them.
Now we can deal with a Companies and the Mortgag product available in the mar
Our services are free and fri
Why not contact us for all yo
We assure you the best servi
ARM A
For all type
 
 

நி இலண்டன் 2004
||WASAN
VCLAL SERVTCESALVTHORITF'
Te: O20-8763 2221 Fax:020-8763. 2220
http://www.srinivasan.co.uk
ou that for your benefit, we pure independent General kers Status.
u that the Financial Services the (minded) authorisation
all the available Insurance elenders to give you the best ket.
endly
sur insurance needs?
ՇC.
ASSOCiates
; of insиrance
83

Page 186
7வது சைவ மாநாt
Satha
Community Legal Service
多
Specialist Help poirit D W R
{igratio rווזוזrו
Cile
Principal Partner Managing Partner
376 - 378 High Stree
London
Te || O2(O 8471 9484
DX 3302 U We are always
Emergancy No.
 
 

இலண்டன் 2004
& CO
S Sathananthan Dr. S. Bhaskar
t North, Manor Park, E1 2 6 PH
Fax I O2O 847 1887 PTON PARK 2
at your service
O7956 288 671

Page 187
*வது சைவ மாநாடு
Chartered Certif Registered
93, Claren
New Malden, S.
Tel: (44) 020
Fax: (44) 020
کر/ (/،
.7( / / / /ز ۶/٪)
/a (/e (
 
 
 

இலண்டன் 2004
ied Acccountants
d Auditors
ce Avenue
urrey KT3 3TY
8949 82S6
8949 82S7
ኃ //(° (“ 6°ሪቃሪቃ //) یا // പ്ര/e//
6 グ r ( ረገ ( •2 (“ /ሥ/ሪ° ሥ” Ø ሥ/ C 6°
N. Kugadasan Fcca
85

Page 188
*வது சைவ மாநாடு
RATNA Solic uthiah Ratnapalan
AREAS OF LAW PRACTISED
Immigration Asylum Nationality Law Residential Property Law Commercial Property Law
1st floor, 169 High Street Nort
Tel: O20 847O 8818 Mobile. O7769 748 409
Web: www.ratna.co.uk
MARKANDI SOLIC
Fast, efficient and 7
Immigration, Asylum & Nat Family Amnesty Applicatio Purchasel Sale Property Liquor Licenses Sponsor Letters Working Holiday Maker Wis Overseas Work Permits Un married Certificaates Birth. Marriage Certifacate Power of Attorney WIIS & Probate Landlord & Tenant
Te: 0208
Fax. 0208 Thamil House, 72
Manor Park, Lo
Email:mmQmarkan
18
 
 

இலண்டன் 2004
& CO
itOrS
Mrs.K. Ratnapalan
FREE LEGAL SERVICE
எமக்கு தொடர்ந்தும் Immirration & Asylum சட்டத்தில் இலவச சட்ட ஆலோசனை கொடுப்பதற்கு அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்துள்ளது என்பதை அறியத் தருகிறோம்.
h, East Ham, London E6 1 JB
Fax: O2O 84.75 O1.31 DX 4724 East Ham
Email: K-ratnaGratna.co.uk
DAN & CO ITORS riendly services in
ionality
TS
S Translation
514 8.188
514 8303 ) Romford Road,
ndon, E12 6BT
lan-solicitors.co.uk

Page 189
*வது சைவ மாநாடு
 

தி இலண்டன் 2004
e Cover iutton utney
New Maldo Collierswood

Page 190
7வது சைவ மாநாடு
صَصّ=== eتا ہے۔ |- ܠ ܝ Su - ܐ - ܒ - 一、 " வாடிக்கையாளர்கள், நண்பர்க்
- :எமது அன்பு கலந்த தீ
| ____="5.L--
Tel: O20
T
. . . . . . . . . .
உங்கள் வீட்டுக்குத் தேவையர்
மொத்தமாகவும் சில்லறையாக
" . 三、 செய்வதற்கு இ * " நம்பிக்கை, நாணயம்:உத்
菁 * இவற்றிற்கு நியூமோல்ட
ܬܐ ܕ1+1 -.
— -
==
இலங்கை இந்திய உணவுப்பொ
ー*
-'பசுமையான மரக்கறி வகைகள் தமிழ் エ தரமாகவும் மிகக் குறைந்த விை
 
 
 
 
 

இலண்டன் 2004
-
قے مے حَضَةً
リー
- - エ .سيك 翼罩3_4撃
p . " .التحريد स-:* H ன அனைத்துப்பொருட்களையும் வும் ஒரே இடத்தில் கொள்வனவு'
. לדן ன்றே நாடுங்கள். **
ஐநாடு 三、 සංවේදී 三 தரவாதம், குறைந் ഖങ്ങബ=-
னில் ஒரே தமிழ்க் கடை 三、
--
壹 T -- T. ܒ. یئیلو"۔
ருட்கள்,
வுப்பொருட்கள்:
. 麦─ تقعن ப்ப்த்திரிகைகள்,சஞ்சிகைகள் யாவும்=
லயிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.-3
سبکتگی ہے۔ "بلندی

Page 191
7வது சைவ மாநா
下 | .. E.
Our Motto: To bring goo
innovation and conti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malden }9429425 d things to perfection by nuous improvement.

Page 192
invest
Life Ass
Please C
Mr.E.Selvadurai(Selva) BA independent Fin
878 London Road, Surrey C
Tel: 0208665 7700 Fax: 020 8665. 7070 Mob: 07956 48 526
A member of Countrywide Independent A The FSA does not regulate all forms o
e-mail: selva(
19
 
 
 
 

இலண்டன் 2004
gile या न्या='" IOS
OLS () И% 9 ال.
gages
mentS
U"CG
ontact
(ECon) Hons, MLA (Dip)
nancial Adviser
Thornton Heath, CR7 7 PB
Countrywide G)
ivisers Ltd which is regulated by the FSA. f the productor services we provide.
tmhuk.com

Page 193
*வது சைவ மாநT
DON”
ANYTHIN
YOU SEE"
Only an Independe Work for you in recommen pensions or unit tr To be sure you get th
Qama Ö5
Independent
FAIHTAA TIL y EP mËTË
which is regulated by
Financial Seces Li TitEl
3 The Orchard, Wickford
Tel:(01268)766624 Mobile: (C Email: Wirrar manathari@hotm
 
 

டு இலண்டன் 2004
TSIGN
GUNLESS
THIS SIGN
nt Financial Adviser ding the best life assurance, tusts on the market. e best deal, contact us.
Company) Fin7al7Cia/ AdWiSGrS
I LITFIJAFI:LA SFrs:F::IIITEI) The Financial Services Authority.
, Essex, SS 12 OHB. England
17956) 369557 Fax: (O1268) 561805 ail. COPTIn or rai Tha@ThitzOne, Comi

Page 194
7வது சைவ மாநாடு
கிருணை நிறைந்த உள்ளங்களுக்கு.
பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றிய ஏ சிறப்பாகவும், விழிப்புணர்வு பூர்வமான ஒ வழிநடத்தியவர்களுக்கும், மற்றும் ஒத்துழைத்த நிர்வாகிகளுக்கும், உறுப்பினர்களுக்கும்.
தமது இடைவிடாத தொடர்பணிகளுக்கிடையில் வருகைதந்துள்ள தருமை ஆதீனம் முனைவர் பூரீம.
அறிவுரைகளை நிகழ்த்துவதற்காக அழை. பேச்சாளர்களுக்கும்.
மாநாட்டின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாக இடம்பெற்ற ந வளரும் என்ற மன உறுதியுடன் கலந்துகொண்ட அளித்த ஆசிரியர்களுக்கும், பெற்றோர்களுக் திரு பத்மமோகன் குடும்பத்தினர்களுக்கும்.
இம்மலர் சிறப்புற அமைய, சைவத்தின் மகிை ஆக்கபூர்வமான கட்டுரைகளையும் தந்து சிறப்பி வழங்கி எமக்கு ஆதரவு தந்த பெரியார்களுக்கும்.
எமது சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கும் சுபீட்சத்துக்கு நிறைந்த மனத்துடனும், பரந்த பண்புடனும் அள்ள
நன்கொடை வழங்கிய பெரிய உள்ளங்களுக்கும்.
இம்மாநாட்டு நிகழ்ச்சிகளைத் தொகுத்தளிக்க இரு
இம்மாநாட்டுக்கு விளம்பரம் செய்த Tamil LDfbp/lb. Party Paradise Boja) GOTils(6.55gjLib.
L6R) சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் இம்
"வாசன் அச்சகத்தினருக்கும்", சக ஊழியர்களுக்கு
மாநாட்டின் சிறப்புக்காகவும், மலரின் மலர் நின்றுவிடாது பணிசெய்வதே எமது கட பேராசிரியர் கோபன் மகாதேவா 96), திரு ஐ. தி. சம்பந்தன் அவர்களுக்கும்.
அரியபல புகைப்படங்களைத் தந்துதவிய திரு சிதம்
இம்மாநாட்டினை நடத்தும்படி என்னைக் கே அறங்காவலர் குழுவினர்க்கும்.
ஒன்றியத்துடன் தோளோடு தோள்நின்று ஒத்து இறைவன் அருள் கிடைக்கப் பிரார்த்தித்து நன்றி ே
ஒன்றியத்தின் சார்பாக ந. சச்சிதானந்தன் செயலாளர்

இலண்டன் 2004
ழாவது இலண்டன் சைவ மாநாடு இவ்வளவு ன்றாகவும் நடைபெற எல்லா வழிகளிலும் ஒன்றிய ஆலயங்களின் அறங்காவலர்களுக்கும்,
இம்மாநாட்டைச் சிறப்பித்து அருளுரை வழங்க த் குமாரசுவாமித் தம்பிரான் சுவாமிகளுக்கும்.
ஏற்று வந்திருக்கும் பெருமைமிகு וJ60)L
ாவன்மைப் போட்டியில், எதிர்காலத்தில் சைவம்
இளம் உள்ளங்களுக்கும், அவர்களுக்கு ஊக்கம் கும், போட்டிகளை முன்னின்று நடத்திய
மயையும், தமிழர்களின் பாரம்பரியங்களையும், த்த கட்டுரையாளர்களுக்கும், ஆசிச்செய்திகளை
தம் பக்கபலமாக இருப்பதுடன் சமயப் பணிக்கு
ரி வழங்கிய வணிகப் பெருமக்களுக்கும்.
க்கும் திரு விமல் சொக்கநாதன் அவர்களுக்கும்.
Times, Sub, IBC, Sun Rise, L36TLb,
மலரை அழகுறப் பதிப்பித்துத் தந்த ம்.
ச்சிக்காகவும், ஆலோசனைகளுடன் மட்டும் டமை என்னும் பெருமனதுடன் உதவிய ர்களுக்கும், திரு பொன் பாலசுந்தரம்,
ம்பரப்பிள்ளை குடும்பத்தினர்க்கும்.
ட்டுக்கொண்ட பூரீ இராஜராஜேஸ்வரி ஆலய
ழைத்த தங்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.

Page 195
7வது சைவ மாநாடு
பிரித்தானியாவுக்கே திருக்கணித
யாழ். மட்டுவில் சிவபூரீ சிதம்பர பிரித்தானிய நாட்டு நேரத் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ஒ விற்பனை நிலையங்களிலும் கி. இப்பஞ்சாங்கத்தைப் பெற் விநியோக உரி சைவத் திருக்கோயில் ஒன்றியத்தில் அங்கம் 6
விம்பிள்டன் பிள்ளை . இலண்டன் சிவன் சே கனகதுர்க்கை அம்மன் . பூரீ முருகன் கோயில் ( . இராஜராஜேஸ்வரி அ
திருககணித பஞ்சாங்கம், பிரித்தானியாவி இங்கிலாந்து நேரப்படி, பஞ்சாங்கப் வானசாஸ்திர சூத்திரங்களைப் பயன்படு மூலம் துல்லியமாகக் கணிக்கப்படுகின் சாஸ்திர ரீதியில் ஆராய்ந்து குறிக்க பஞ்சாங்கம் இந்திய பஞ்சாங்க சீர்திருத்த Committe) அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகும்.
திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் பிரசுரிக்க மாற்றங்கள் முதலியன இங்கிலாந்தில் :ெ Ephemeris) அமெரிக்கன் நோட்டிக்கல், GlorTGIrf, 6 TIL îGILDIrfejs6iv (Indian Ephemeris t (Indian Government Ephemeris), SIT(6 பஞ்சாங்கம், பாரத கணித பஞ்சாங்க Gola).6f6)(5LD 6TL'ILIT (Eppa Almanac) L( பஞ்சாங்கங்களுடன் மிகவும் சரியொத்தி எல்லாவற்றையும் சரியான பஞ்சாங்கப்ட திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தை ஆதரிப்பது (
- பிரித்தானியா சைவத் தி
 

தி இலண்டன் 2004
ZNE
’וך ற்பக் கணிக்கப்பட்ட பஞ்சாங்கம்
நாதக் குருக்கள் அவர்களினால் திற்கேற்ப கணிக்கப்பட்ட ஒன்றியக் கோயில்களிலும், டைக்கும். சைவப் பெருமக்கள் றுப் பயன்பெறுவீர்களா?
50oLDILIT6nTfrg6ir:
56it 6667 bulb (U.K) வகிக்கும் கோயில்கள் -
யார் கோயில்
ாயில் (லுயிஷம்) ா கோயில் (ஈலிங்)
ஆச்வே) ம்மன் கோயில் (ஸ்ரோன்லி)
வில் வதியும் தமிழ் மக்களின் நலன்கருதி, ம் கணிக்கப்படுகிறது. திருக்கணிதம் த்ெதித் திருக்கணித மரபுக்கமைய கணனி றது. விரதங்கள், விழாக்கள் முதலியன எப்படுகின்றது. மேலும், திருக்கணிதப் ф gooLuiloОТTITov (Indian Calendar Reform
ப்படும் தித்தியாதி கணனங்கள், கிரக வளிவரும் றபேல்ஸ் எபிமெரிஸ் (Rappels 96iLD60TTds (American Nautical Almanac) y Lahiri), இந்திய அரசினர் பஞ்சாங்கம் நசி காமகோடி சுவாமிகள் மடத்துப் ம், இலங்கையில் சிங்கள பாஷையில் ந்சாங்கம் முதலிய சகல வெளிநாட்டுப் ருக்கின்றன. விரதங்கள் - சமய நிகழ்வுகள் படியே அனுஷ்டிக்க வேண்டும். எனவே முக்கியமானதாகும்.
ருக்கோயில்கள் ஒன்றியம் -
93

Page 196
7வது சைவ மாநா
Shree Gha
s 125-133 Effra Road,
Te: 020 8542 7482 Or 020 85424 020 8946 1140 (General Enquiries in
Website: http://www.ghanapathytemple.org.
Opening Hours
7 Days a Week: 9an
(open until 11pm on Friday
Services:
Daily Services: 10an
Special Abishekams:
Fridays & Auspiciou Sundays - 11am. Ot
Blessing Ceremony Weddings, Civil Mal Punyavaachanams (F Funeral Services & I Thivasam (Death An Guided tours for sch other educational est Other religious group
Classes: Hinduism, Pann Isai Sitar, Violin, Flute, Tabla, Yoga & Medi
 

டு இலண்டன் 2004
inapathy Temple Wimbledon, London SW19 8PU.
141 (Service Bookings & Priest) amil or English) Fax: 0208404 2888
uk e.mail info Gighanapathy temple.org.uk
h - 10pm
& Festival Days)
n, 12noon, 5pm & 8pm.
S Days - 6.30pm her days by request.
for Babies Triages (Registrations), House cleansing)
last Rites, niversary) - all by request. Ools, teacher-training colleges, ablishments and S.by appointment.
, Tamil, Karnatic Vocal, Veena, Harmonium, Miruthangam, & ation.

Page 197
*வது சைவ மாதா
Tessa
இலண்டன் சிவன் கே
ர் பிரதிஷ்ட்டை
65s
 

டு இலண்டன் 2004
சிவபர் சபா மகேஸ்வரக்துருக்கள் BA
L000L LLL LLL LLLLLLL STL TTTLLLL LLL0CT0LLTTTTL TT
TT0L LLLLLLTTLLLLLLLL00LLLLLLL L LLL TTTLLL L CTT
LLLTLTLTTLLLLLLL LLLTT LL LLL CTTLTT TTT TT

Page 198
7வது சைவ மாநா
TT TTLLLLLLLLCLTT L TTLLTTLLT TTTkLLL TT LLLT
རྒྱཟོ་ལྔ་ T--
உயர்வாசற் குன்று முருகன்
 
 

தி இலண்டன் 2004
at -
படு கனாக துர்க்கை அம்மன் ஆலய உற்சவம்
¶ T-~
ஆலய தேர் உற்சவம் - 2004
f

Page 199
*வது சைவ மாநாடு
GJosi
சிலுன்
L
இல
1.
 

தி இலண்டன் 2004
ஷ்ட்டை
îi If I si
OST
'Fé5ð 65
J구

Page 200
*வது சைவ மாநாடு
கடந்த மாநாட்
I
 

ஆறாவது அனைத்துலக ETHյի: SKTMINTERNATONAL SAYACONFERENCE
he 17 August 2003
டு நிகழ்ச்சிகள்

Page 201
*வது சைவ மாநா
THE FIRSTSATYACONFERENCE OF IHE FEDERATION OFSAVAHENCE TEESIK
uL , LÜHIDH
மீந்தவியாழ் நீருக்கோள்கள் jit
liji IFIH Ih
கடந்த மாநா
 

டு இலண்டன் 2004
SAVA CONFEPNCE OF THE | P" PLESK
I 1-12 JULY 9L, i.
'Li பணுவூந் திருக்ே
1. الثالث
翡 غذات
ட்டு நிகழ்ச்சிகள்
| J

Page 202
*வது சைவ மாநT(
g 臀 TE ஆறாவது அனைத்துலக சைவ ழா
கடந்த மாநாட்
 

தி இலண்டன் 2004
چاپ ஆறாவது அனிைந்துகை S}{Tl|TlBill S
E ALGL3T
டு நிகழ்ச்சிகள்

Page 203
*வது சைவ மாநாடு
| E“ Froof "Ein Luna UNIFIC
TAET
ஆறாவது அனைத்துலக சைவமாநாடு SKNERNATONASAVANFERENE
6-7 AUGUST 2003
স্ব৮ম্পা: ,
芷山呜 stational skiacifix:
ե, Կլար իրենիք
SIETA LATE:PH ATO 许 late
கடந்த மாநாட்
 
 
 
 
 

டு இலண்டன் 2004
ZAS அத்துலக சைவமா
ONAL
டு நிகழ்ச்சிகள்

Page 204
7வது சைவ மாநாடு
siastic
TALLIST 2009
|
SIXTH INTERNATION
F
SIXTH INTERNATIONAL
ייווי והלו ובישב, ל"ו הון
கடந்த மாநாட்
 

இலண்டன் 2004
ܡ݂ܵܪܹ ̄ 5 ܚܰ܊ ஐ த
துே அனைத்து சைவ மாடு
THINTERNATIONAL AIVA CONFERENCE
**晶(
5 | Հորդ
டு நிகழ்ச்சிகள்

Page 205
*வது சைவ மாநாடு
இலண்டன் சிவன்கோவிலில் 1-3-1998 அன்று ஒன்றியம் ஆரம்பிப்பதற்காக கூட்டப்பட்ட கூட்டத்திற்கு வருகைதந்தவர்கள்.
 
 

தி இலண்டன் 2004

Page 206
7வது சைவ மாநாடு
Siva
பிரித்தானிய சைவத்திரு
sts ஏழாவது இலண்ட "Join Hands To Pro Our Saiva Tal
Seventh Annual Saiva By The Federation of Sai
Progr Saturday 10
Highgate Hill M 200A, Archwav Pra
900 Poojah: H
Saint Sambar 9.30 Flag Hoisting
9.35 Lighting of Mangala Villakku
9.40 Pannisai: 9.55 Welcome Speech:
10.00 Secretary's Speech:
10.05 Chairman's speech:
10.10 Blessings:
10.15 Conference Souvenier Release
1st Copy Received by 10.25 Book Release by:
1st Copy Received by
10.35 Perurai:
20.
 

இலண்டன் 2004
க்கோயில்கள் ஒன்றியம் தும் -ன் சைவமாநாடு
mote & Propagate mil Heritage"
Conference Organised va (Hindu) Temples U.K.
nm nne
huly 2004
rugan Temple
- I C^nrran NIA SP A
Highgate Hill Murugan Temple
ndar Arangu
Dr. Srimath Kumaraswamy hambiran Swamigal M.A., M.Phil., Ph.D. கட்டளை விசாரணை, தருமையாதீனம், பூநீ பஞ்சநதீஸ்வரசுவாமி நவஸ்தானம், திருவையாறு, தமிழ்நாடு) Mr. C. & Mrs. Krishnamoorthy ecretary, Advisary Council, Highgate Hill Murugan Temple )thuvar Samy Thandapany & His Students Mr.V. Sellathurai, hairman, Board of Trustees, Highgate Hill Murugan Temple Mr.N. Satchithananthan, Trustee, London Sivan Kovil. he Federation of Saiva (Hindu) Temples U.K. 1r. A. Vairavamoorthy he Federation of Saiva (Hindu) Temples U.K., rustee, Highgate Hill Murugan Temple ivasri V. S. Visvanatha Kurukkal i Rajarajeswary Amman Temple fr. S. M. Sathananthan, Editor “London Murasu” fr. Sivasundram, Western Jewellers rofessor Kopan Mahadeva Essentials of Saivism' - 2nd Edition Prof. R. Gopalakrishnan Ir. S. Sivathasan,
ustee, London Sivan Kovil r. Srimath Kumaraswamy Thambiran Swamigal

Page 207
7வது சைவ மா
11.15
1140
12.05
12.30
1.30
2.45 3.00
3.30
Sirapurai:
Sirapurai:
Sirapurai:
Mahesura Poosai
Saint A
Chairman's Speech:
Presentation of Winni
Tamil Speech:
English Speech:
Thirumurai:
Sirapurai Prize Giving:
Saint Sun
Chairman's Speech:
Search, Share and Enrich- An Av Facilitator:
We aim to:
* Unite young Saivites * Enable youths to have * Enable them to unders
"Love is God” and appl * Relate Saivaism with

நாடு இலண்டன் 2004
Hon. Justice Mr. S. Mohan
Retd. Judge, Supreme Court, India Prof C. K. Sitrampalam Dean, Graduate Studies, University of Jaffna, Sri Lanka. "Sithantha Vidyanithi' S. Shanmugavel Thiruvaduthurai Mutt.
米米米米米
ppar Arangu
Dr. S. Maheshwaran
Wimbledon Ghanapathy Temple
ng Speeches & Thirumurai
Preethi Pavithra Mahenthiran, Nitharshan saththiyalinam Branavan Kirubakaran, Keerthana Sarveswara Sarma Chibi Anantharajah Preethi Pavithra Mahendir Jathurshi Vigneswaran Nihethan Saththiyalingam, Nirupa Gnanendran i Harryharran Kuganesan Pirithi Pavithra Mahendiran Nitharsan Sathiyalingham Kiruthika Ganesharajah Harini Vijenthiran, Mithila Varaarajan
Mr. Mc Clashen Dr. Srimath Kumaraswamy Thambiran Swamigal
*::::::::
darar Arangu
Mr.S. Karunalingam,
Chairman, Sri Kanaga Thurkai Amman Temple akening forum for young Saivaites
Mr. Kandiah Rajamanoharan
n the U.K.
a new look at Sauvaism tand the basic principles of Saivaism
them in their lives
Science.
205

Page 208
7வது சைவ மாநாடு
Topic foi 1. "Religious rituals, Customs and Festi morality they are the only 2. "Our religion and temples will die out soon
3. "Worshiping Siva as the ultimate we can worship any perso
Participati
Miss. Bavatharani Satchithananthan, Mr. Dusi Miss. Kalpana Subramaniyam, Miss. Kasthuri Miss Mathurini Yogendran, Mr. Mayooran Shanmuganat Miss Prashanthini Shanthkumar, Miss Ranga B Mr Saravanan Ananthathiyagar, Mr Sanjeeve Miss Sayani Gunanathan, Mr Senthooran Ana
Miss. Sureka Sriskandarajah, Mr. Suresh Miss. Bhavani Sivagurunathan, Miss. Sambavi Ra'
Mr. Chibi Amandarah and
5.30 Afternoon Prog
※米米>
Saint Manickav
6.30 Chairman's Speech: M
6.40 Perurai: é é.
J
7.20 Sirapuari: P
745 Sirapuari:
8.10 Sirapuari: GG
S
A
8.40 Sirapuari:
8.50 Sirapuari: 66
9.10 Drama:
S
F
9.25 Vote of Thanks: N
S
9.30 Closing Ceremony: I
20

இலண்டன் 2004
Debate als are more important than prayer and true way to reach God.” without being passed onto future generations.”
God is unnecessary for Saivaites;
or entity we choose to.”
ng youths
yan Nandakumar, Mr. Jananan Nandakumar, Balasubramaniyam, Mr. Kokulan Neminathan, han, Miss Neela Masilamany, Miss Nirosha Sithrapathy, alasubramaniyam, Mr Sajuram Sarvananthan, Sockanathan, Mr Sanjeevan Ponnambalam, nthasayanan, Mr Senthooran Rajamanoharan, Mahendran, Miss. Vythekie Thambirajah, viraj, Mr. Cholan Anandarajah, Mr. Denoshan Sri. Mr. Juran Thevasagayam.
ramme Ends
k米米
asagar Arangu
Mr. C. Sithamparapillai, rustee, Saivamunetta Sangam U.K. Thenai Minchum Thevaram"
ustice Mr. S. Mohan
'rof C. K. Sitrampalam Saivism & Tamil Language” Sithantha Vidyanithi' S. Shanmugavel Religious Conversion” wami Tantrdeva, Founder, President, Inthusamaya biviruthi Sabai, Trincomalee, Sri Lanka. Saint Manivasagar" Mr. K. Thiyagamoorthy Thamilaruvi” T. Sivakumaran
Ullame Koiyiladi"- Students of Saiva Siththantha chool, Sri Kanaga Thurkkai Amman Temple resened by Mr. Kandiah Rajamanoharn
r. A. Thevasagayam, Trustee, ri Kanaga Thurkkai, Amman Temple, Ealing owering of Nanthi Kodi-Vaarlththu

Page 209
7வது சைவ மாநா
900
09.30
9.35
9.40
955
10.00
10.05
10.10 10.25
10.35
11.15
1140
12.05 12.30
1.30 1.35
2.30
3.00
3.15
3.30
Sunday London S
4A, Clarendon Rise,
Poojah:
Saint Meikand
Flag Hoisting
Lighting of Mangala Villakku:
Pannisai:
Welcome Speech:
Seceretary's Speech:
Chairman's Speech:
Blessings: Sirapurai:
Perurai:
Sirapurai:
Sirapurai:
Sirapurai: Mahesura Poosai
kick:
s & X Arulnanthy Siv
Chairman Speech: Perurai:
Sirapurai:
Speech:
Speech:
Afternoon Program Ends
*#:;

ாடு இலண்டன் 2004
1-07-2004 Sivan Kovi
Lewisham, SE135ES
London Sivan Kovil
dathevar Arangu
Dr. Srimath Kumaraswamy Thambiran Swamigal M.A., M.Phil., Ph.D. (கட்டளை விசாரணை, தருமையாதீனம், பூநீ பஞ்சநதீஸ்வரசுவாமி தேவஸ்தானம், திருவையாறு, தமிழ்நாடு)
Mrs. T. Navaratnam
Othuvar Samy Thandapany (London Sivan Kovil) and His Students Mr. Sellappah Yogarajah, Secretary, London Sivan Kovil Trust Mr. N. Satchithananthan, Trustee, London Sivan Kovil Federation of Saiva (Hindu) Temples U.K., Dr. S. Navaratnam, Trustee, London Sivan Kovil, Lewisham Sivasri B.Vasanthan Kurukkal “Naavallarum Naamum” "Saiva Pulavar” S. Selladurai “Santhanachariyar Kattiya Neri” Dr. Srimath Muthukumaraswamy Thambiran Swamigal "Sivagnanabodham” "Sithantha Vidyanithi” S.Shanmugavel “Glympses of Siva Sidthanta” Hon. Justice Mr. S. Mohan “Sivan Temples of Sri Lanka”
料料
. . . . achariyar Arangu
Dr. S. Gnanachelvan
“Vedathantha Vs Saiva Siddhanta' "Sithantha Vidyanithi' S.Shanmugaavel
“Lord Siva in Sri Lankan Art Form” Prof. C. K. Sitrampalam *Saivam Thantha Wingnanam°
Mr. Pon Balasundaram “Pulam Peyar Ilaingnarkalum Saiva Samayamum”
Mr. I.T. Sampanthan
9
帐米米米
207

Page 210
7வது சைவ மாநாடு
3.30 340
5.30
6.30
6.35
7.15
745
845
900
9.0 9.25 9.30
Saint Maraignana S
Chairman's Speech: Speech:
Tea Break
米米米※
Jmapathi Sivac
Chairman's Speech:
Perurai:
Sirapurai:
"Disscussion":
Award of title in recognition of their servics to the Saiva (Hindu) Community
Honouring the Conference Delegates
Vote of Thanks: Closing Ceremony: Dinner:
D
Т.
米米米米
20

இலண்டன் 2004
ampanhar Arangu
Irs. Thamilarasi Sivapathasundaram
rS.T. Gunabalasingam, Mrs. M. Amirthalingam S. S. Sathananthan, Mrs Geeetha Maheshwaran r. (Mrs) Sasikala Rajamanoharan 'r. (Mrs) I. Sivayogan, Mrs. P. Shanmugavel rs. Mathavi Sivaleelan, Mrs. Ganesalingam
米米
hariar Arangu
br. S. Sritharan, rustee, Sri Raja Rajeswary Amman Temple Ritualism in Saiva Religion”
- a Historical Perspective rof. C.K. Sitrampalam, Dean, Graduate Studies, nivesity of Jaffna, Sri Lanka. Tamil Heritage & Saivism” ithantha Vidyanith S. Shanmugavel Saiva Religious Education in Lodon Tamil Schools"
Participants wamy Tantradeva and Mr. M. T. Selvarajah, Mr. S. Ananthathiyagar, Mr. K. Jegatheeswaran, 1r. K. Rajamanoharan, Mrs, Kohila Thangarajah, rs. Uma Jeyakumar, Mrs. Premarani Kirupakaran
frs. Ginanatheepam Sivapathasundaram, Mr. Pon Balasundram, Mr. V. Sellathurai, Dr. S. Pasupathy Rajah, Mr. N. S. Kandiah nd Mr. S. Ganapathy
1r. A. Vairavamoorthy, Mr. R. Kunasingam, 1r. Sathiyanantharajah, Mr. V. Selvanayagam, Mr.T. Arulthas, Mr. T. Logeswaran Ar. N. Satchithananthan owering of Nanthi Kodi-Vaarlththu eventh Saiva Conference Ends

Page 211
SAT
Residential sa
Landlords: Your rent is G Free Management se Guaranteed rent for 52 we
Sales: Properties required for Listed belloW Our commission rates are We give a substantial reduction
Areas: London Borough of Brent, Harrc Hammersmith & Fulhar
Tenants: Accommodation arranged to S
Pleasurable and реасеfu| 帕 is everyb
For ΠΠΟΤΕ details cc HARLESDEN OFFICE STANMORE 220 High Street 306 Honeyp Haresden Stanm{ LOnCOn NW1 0 4 SY Middx HA
Tel: O20 8961 9613 Tel: O2O 82C Fax: 020 8961 9614 Fax: 02082
Website: www.s
 

es and Lettings
iuaranteed Ag2S2 erviCeS beks a year
the areas V
competitive for Sole agencies
)w, Ealing, Barnet, m & Westminster
17 ܘ uit your comfort
ܕܬܐܙܠ ܐܛܝܐ
Ody's dream throughout their life span
Intact by telephone
Yೇಳ್ತ 燃_鬣 lot Lane 117 Headstone Road bre S Harrow 71.LY Middx HA1 1 PG
)49444 Tel: O20 8861 1110 042666 Fax: 0208861 1011
athy.com *

Page 212
GROYOON, CRVOON
A Centre of Acac
FU|| Time ( GCSE, GCE AS
For November 2004, January 20
Coaching by ex Official Examination Centre for
Ek Physics Ek Chemistry (Includir Ek Biology 'r Maths (Pure, Mech Ek English
Ek || CT
Ek Accounts Ek Further Mathematin Ek Economics Ek B/Studies i Fre:
Spanish
Years 7, 8, 9, 10 & GCSE Revisi English, Mathematic Chemistry, ICT
French / Gerr
Press fast forWard to
32, Southend,
Surrey C Tel/Fax: O2C E-mail: adminGCroyd WWW.Croydontut
 

UTORIAL COLLEGE COrgOrating VUKOBAL CENTRE
Dlasses for S and A2 Levels
05/6, June 2005/6 Examinations
perienced tutors
all UK's leading Exam Boards
ng Salters)
hanics, Statistics)
on During Evenings & Weekends
S, Physics, Biology, f / Computing,
man / Spanish
reach your potential
South Croydon,
RO 1DN. ) 8688 5777
OntutorialCentre. CO.uk OrialCentre. CO.uk
Printed by WASAN PRINTERS- O2O 864.62885