கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Noolaham Foundation Annual Report 2009

Page 1
FOUN)
WWW.noolaham
 
 

AHLAIM
DATION
foundation.org

Page 2
Contents
Objectives
Team 2009
Advisory Committee 2009-10
Message from the Board of Tr
Noolaham Digital Library
Digital Library Highlights
Project Noolaham Collection -
Financial Statements
Summary of Accounts
Expenditure Profile
Donors 2009
Leading Donors 2005-2009
நூலக நிறுவன அறிமுகம்

ustees
lighlights
11
13
14
15
16
17
18
19
21

Page 3
ννwννινιοοίαναν
ANNUA
This annual report covers the (January 1, 2009
 
 
 

AHAM DATION
, REPORT
Foundation's 2009 fiscal year
December 31, 2009)

Page 4
The Noolaha
Noolaham Foundation is a non-profit, cl
enhanced access to information sources a Sri Lanka.
The Foundation maintains an online preservation programmes, provides finan digitisation initiatives, and actively partic also coordinates a range of fund raisin
organisations andindividuals.
The free internet library (www.noolahan. as a learning centre incorporating local k with a view to achieving constructive soci as a repository for various institutions, su researchers, and fulfils the information ne
and the general public.
Further details about the Noolaham Found
WWW.noolahamfoundation.org
 
 

v Foundation
laritable organisation founded to provide
ld foster knowledge-based development in
digital library, facilitates information cial assistance and technical guidance for ipates in awareness-raising campaigns. It g activities and collaborates with other
org) maintained by the Foundation serves (nowledge and enabling social interaction all outcomes. This digital library functions pports the cognitive work of scholars and
eds of social workers, teachers, historians,
ation are available at:

Page 5
The Foundation's main objectives are to:
o Promote open access to informa
o Maintain an online Tamil digita
o Support digital preservationini
enhanced digital content creatic o Engage in awareness-raising Ca
preservation, information litera
o Facilitate knowledge transfer ar
activities
 
 

tion sources
llibrary
tiatives and promote efficient strategies for on and diffusion
mpaigns on various issues such as digital
cy and knowledge management
ld foster research and development

Page 6
Our Teaw, 2OO4
Board of Trustees
R. Pathmanaba Iyer (Chairperson) G. Shaseevan (Chief Executive Director) T. Kopinath (Chief Information officer) P. Piratheepan
M. Mauran
Pollachi Nasan
S. Vinodh Rajan
P.M. Punniyameen
S. Ramanan
Associate Members
A. Valarmathy (Administration) Sajeev Edward (Administration) S. Satgunarajah (Administration) S. Nimalaprakasan (Technology)
Regional Contacts R. Pathmanaba Iyer (England) MeeraBharathy (Canada) Pollachi Nasan (India) N. Saravanan (Norway) K. Sayanthan (Switzerland) P. Piratheepan (USA) P. Eelanathan (Singapore) R. Mathubhashini (Australia) S. Chandravathana (Germany)
 
 

Advisory Committee 2do?-1o
Mr. P. Ahilan
Prof. S. Chandrasekaran Prof. Chelva Kanaganayakam Prof. R. Cheran : Dr. T. Gnanasekaran
Dr. S. H. Hasbullah
Prof. Saba. Jayarasa Mr. S. Jeyasankar
Mr. R. Kanakaratnam
Dr. K. Kunarasa
Dr. V. Maheswaran
Dr. Thurai. Manoharan
Prof. S. Maunaguru
Prof. M. A. Nuhman
Dr. P. Ragupathy Dr. K. Ramanitharan
Mr. Rameez Abdulla
Prof. Ratnajeevan Hoole Mr. N. Selvarajah
Dr. Selvi Thiruchandran
Prof. S. I. Sritharan Prof. Sitralega Maunaguru
Prof. R. Sivachandran
Prof. K. Sivathamby
Dr. S. Sivathas
Prof. N. Subramanian
Dr. Sumathy Sivamohan Prof. Suresh Canagarajah Prof. Thaya Somasundram Dr. Chandraleka vamadeva Mr. Varathakumar
Mr. Subramaniam Visahan
Prof. S. Yogarajah

Page 7
Message frown the
2009 has been a defining year for the Nool discrete and independent organisation, separat
in motion its personal organisational objective
Other highlights of 2009 include:
0 Acquisition of the Noolaham digital lib
0 Provision of grants to facilitate manage
0 Raising of funds that superseded the an
Roles Redefined
There has been a reconfiguration of the remits Noolaham. The Foundation had initially be Project Noolaham. However, taking full 1
untenable for various reasons.
The Project Noolaham collection was un volunteers. As an organisation, the assumption communication with each individual contrib
work to volunteers within certain timeframes
assigning of organisational responsibilities.
Thus, the decision was taken to function separ
to provide financial assistance to Project Noc However, the Foundation is no longer respon:
maintenance of Project Noolaham.
We have also decided to undertake further c
hosted on our own server space, but using Pi
duplication and nurture collective efforts.
 
 

Board of Trustees
aham Foundation. Coming into its own as a
e from Project Noolaham, it articulated and set
s and priorities.
Irary ‘ment tasks and update the web site
nount raised in the four preceding years
of the Foundation, in relation to that of Project
en established incorporating the structure of
responsibility of Project Noolaham became
dergirded by contributions from numerous of responsibility was not viable without direct utor. Furthermore, the difficulty of delegating
and deadlines was counter-productive to the
ately from Project Noolaham, while continuing blaham volunteers for the digitisation projects.
sible for the technical infrastructure and server
ligitisation projects from 2010. These will be
oject Noolaham serial numbers so as to avoid

Page 8
The Foundation's activities will not be limite
objectives have been broadened to incorporate
Development of Tamil Digital Librar
The MediaWiki website functioning as the Pr lacked the adequate body of volunteers nece: Along with the decision to separate the Fou responsibility of the wiki content of the wel
library. It can be found at www.noolaham.org.
This digital library provides indexing serv collection. Periodically, Project Noolaham vol index them online. This enables Project N initiatives to work efficiently, avoiding any dt been viable, we have facilitated grants to hel extending this service to other projects, as req
are included elsewhere in this report.
Project Noolaham
Project Noolaham is a non-profitable colle preservation of Sri Lankan Tamil-related publ
ensuring their availability for the greater benef
Project Noolaham was started in 2005. At th books were published. From January 2007
released as well. Almost all releases are in Tam
The Foundation's main objective is to facilita
indexation services. 2,190 documents v^re
database, taking the tally to 5,178.
 
 

d to digitisation projects alone. Organisational
social aspects of the information age.
у
oject Noolaham website at www.noolaham.net sary for its maintenance and regular updates. ndation from Project Noolaham, we assumed
site and undertook to develop it as a digital
ices to Project Noolaham, cataloguing their unteers send digitised documents to us and we oolaham, Thamizham, and other digitisation plication. As depending on volunteers has not p streamline this service. We look forward to
uested. Further details about the digital library
tive and voluntary endeavour aimed at the ications and research papers in digital formats,
it of all who are able to access the internet.
e beginning machine readable versions of the scanned images compiled into ebooks are
il or English.
e this project through financial assistance and added during 2009 to the Project Noolaham

Page 9
Supporting Digitisation Activities
Over the past year, the Foundation has con digitisation initiatives. We have provided botl
this regard, supporting Project Noolaham as w
Technical consultancy was also extended to th period during the year. Thamizham follows ol success. You may find further details at www.
We are proud to mention that the success st institutions and individuals to follow our mé
available online.
Online Presence
With numerous top-level domains and spelli not-for-profit ethos determined its decision
Foundation owns and operates only the follow
WWW.noolaham.org - Online (
• WWW.noolaham.com - Redirec
WWW.noolahamfoundation.org - The Fou
• WWW.noolahanfoundation.com - placeho
• WWW.noolahamfoundation.net - placeho
• WWW.tamlib.com - placeho
• WWW.tamlib.org - placeho o www.tamlib.net - placeho
There are no plans to renew or make use o
However, unused noolahamfoundation domai
by the Foundation in the future.
 
 

xentrated most of its resources on supporting financial support and technical consultancy in
ell as the Suvadi Digital Library.
e Thamizham Naal Oru Nool project fora short ir approach in digitisation and has been a great
hamizham.net.
ory of Noolaham is inspiring more and more
:thods to digitise publications and make them
ng variants for “noolaham”, the organisation's to not purchase several domain names. The
ing domains and websites:
ligital library ed to WWWnoolaham.org
ndation website
der
der
der
der
der
the above mentioned tamlib domain names.
s may be used to host any collections acquired

Page 10
Finances
During 2009, a total of 72 donors together co amount singlehandedly exceeds the money rais R. Pathmanaba Iyer has continued to be the raising funds from several others. Ilankai Tam hosting a fund-raiser, collecting circa 3,000 A
included elsewhere in this report.
Human Resources
For the first time in the history of the organ necessary administrative and website developi individuals and tasks assigned to them. Mr. Sa months on administrative tasks. Sajeev Edwar
Ms. Valarmathy serves as programme officer.
Collaboration
The Foundation collaborates with various init
activities. Such collaborations include, but are
* Project Noolaham * Womens' Education and Research Centre
* Colombo Tamil Sangam * Thesiya Kalai Ilakkiya Peravai * Chinthanai Vaddam
* European Tamil Documentation and Res * Thamizham
* Suvadi Digital Library
* Viluthu
* International Centre for Ethnic Studies * International Institute for Research and A
 
 

ntributed more than one million Rupees. This
ed by the organisation over the first four years. leading donor and has been instrumental in il Sangam of WA contributed significantly by
Istralian dollars. Details of these donations are
isation, money has been utilized to carry out ment activities. Grants were provided to select tkunarajah and Mr. Sajeev Edward spent a few
d continues to contribute as a volunteer, while
iatives and organisations in knowledge-related
not limited to, the following:
earch Centre
nalytical Activities

Page 11
Publishers such as Tamiliyal, Kalachuvadu, C
Thakaval, Vaikarai, Chinthanai Vaddam, An their publications at Noolaham. In the future,
will be archived on our servers as well.
We hope more instiuitions, publishers and collections of open access information so
information.
Research Papers
During 2009, two papers were presented by G first was submitted at the '37" Literary Met Local Language Content Preservation throug on Localised Systems and Applications 2( Moratuwa, Sri Lanka. A third paper was sel Conference 2010", but unfortunately the
participation fee necessary for it.
Publications
Over the past year, the only document publ Report for 2008. This was the first ever Anr
printed and sent to various stakeholders. A p
noolahamfoundation.org.
Future Plans
2009 witnessed the beginning of a progral knowledge and library-related issues. Th
digitisation, digital archiving, knowledge
 
 

nanam, Kaalam, Thai Veedu, London Thamilar
Juneri, and Oodaru archive digital versions of
all such documents received by the Foundation
authors will collaborate with us to build vast
urces so that everyone has equal access to
Shaseevan on issues related to Noolaham. The
ting' held in Oslo, Norway, the second, titled h digitisation and Archiving at the 'Symposium )09' conference hosted by the University of ected for the "Eighth European Digital Library
Foundation has been unable to afford the
ished by the Foundation has been the Annual ual report of the Foundation. 500 copies were
df version of the report can be downloaded at
mme aimed at creating awareness of various is programme covers information literacy,
sharing, and other such multidisciplinary
inhanced over the coming years.

Page 12
Other future activities planned by the Foundati
• Distribution ofopen/free contentin DVD f
Collection, Wikipedia articles, and similar (
o Development of new information collec
documents but also audio, video, photos, in
archived on the Foundation's server space.
Working systematically with various instit
of copyrighted material.
o Compilation of relevant publications.
Acknowledgements
Active community involvement is vital to a 2 that several organisations and individuals hav
would like to express our heartfelt thanks to all
Volunteers have been contributing in various v Support to the Foundation; the Thamizha οι:
server, technical support personnel, advisors, p
generously; and above all, our content provide
our collections.
Thank you very much.
 
 

on include:
ormat. This may include the Project Gutenberg
copyleft content.
:tions which will include not only printed
moving images, manuscripts etc. These will be
utions and individuals to improve the licensing
:1" century digital library. We are fortunate in rejoined hands with us. At this juncture, we
of them.
ways; donors have provided increased financial
ganisation continues to host our site on their atrons, and well-wishers continue to contribute
rs - the authors and publishers - help to further
R Pathw( luer
d. Shajeevസ

Page 13
Noolaham D
Digital libraries make possible enhanced acce anybody in any part of the world at any give
Foundation is to maintain an online digital lib
www.noolaham.org indexes various digitised does not host any of the e-books linked a collection. Wiki pages for documents from relevant categories. e-books which are onlin
organised into one category.
This digital library serves as a learning center
social interaction for the achievement of const
work of scholars and research students.
It should also be noted that it is a free and ti
restrictions or subscription requirements. And
Collections
Thus far, collections indexed at www.noolaha o Project Noolaham
a Internet Archive
• Mukthabodha
• Jainworld
e Others
Project Noolaham is the key collection with documents which are clearly named as well a each document being linked to the relevant w to identify newly added documents. These w
records in physical libraries - contain informal
 
 

igital Library
ss to information, being as they are available to 1 time. The primary objective of the Noolaham
ary sans access restrictions.
collections accessible online. The Foundation
the digital library, thus making it a virtual each collection are categorized under their
e, but not part of any specific collection, are
where local knowledge is incorporated; enables
ructive social outcomes, and supports cognitive
ansparent site and it does not have any access
it can be accessed in Tamil and English.
n.org include:
in the digital library. Lists are created of all sidentified by their Project Noolaham number, ki pages. This enables volunteers and lay users
iki pages - in some ways similar to catalogue
ion about a particular document.

Page 14
Using wiki templates, these pages are classifie
0 Books
• Magazines (magazines, journals, newsl 0 Newspapers (daily, weekly, monthly)
0. Others (pamphlets, memorial publicatio
Information organisation and User I In physical libraries, books are arranged on sl This classificatory system further sub-organis
digital library is not confined by such linear co
Users are free to browse through the basic cate
0 Year of Publication
0 Author Name
• Publisher Name
0 Subject
Under the above mentioned categories and sub order. In future, Dewey Decimal Classificatio
enhance access.
Furthermore, a basic search function may be introduction from Nool Theddam for books,
Search is also being integrated into the site.
The MediaWiki package facilitates greater com and outside users of the digital library to information needs. To avoid spam, users are order to edit, although there are no restrictions
to leave their comments in the guest book as w
 
 

into the following basic categories:
etters)
ns, reports, etc.)
nterface
elves according to their subject classification. es books within the same subject by topic. A
nstraints.
gories by selecting any of the following:
-categories, all pages are placed in alphabetical
in and Subject headings may be integrated to
used as well, as the wiki pages carry a short
und Table of Contents for magazines. Google
munity participation. It allows both volunteers add and edit pages to suit their particular
required to create individual user accounts in
on creating an account. Users are encouraged
1.

Page 15
Noolaham Digita
Pages visit
163227
151800 63
1. 95846
June July August Sept
Documents
internetArchive
3%్న
 
 
 

Library Highlights
2d per month
169426 168400
ember October November December
by Collections
Others 2%

Page 16
Project Noolahaw C
No. of Documents by Category (Augu
Others
508 Newspapers
133
2562
Documents added each year
 
 
 

ollection Highlights
st 2010)
2190

Page 17
Financial :
The Summary of Accounts presented does Statement. The Foundation did not have any s
balance on 31 December 2009. The bank bal
2010.
Cash basis accounting method was used, reco,
time cash flow.
During 2009, a savings account belonging to t
The account earned a small amount of interest
been deducted. A total of Rs. 717.29 was earn
Donations During the year ended 31 December 2009, R the donations were received as “unrestrict
utilized for the following activities.
1. Funding digitisation projects 2. Maintaining noolaham.org
3. Administrative grants
Non-cash Contributions
Volunteers' Support in kind to the Foundat materials - remains substantial, generously su
not reflected in the financial details.
Budget for the Year There was no one annual plan or budget settle
and amount of donations remains fluid, short
భ
 
 

Statements
not include a Balance Sheet or a Cash flow
abstantial assets or liabilities other than its bank ance of Rs 7,360.56 has been carried forward to
gnizing income and expenses according to real
wo volunteers was used as and when necessary. over time. Bank charges such as debit tax have
2d in interest, after deductions.
S. 1,056.509,82 was received as donations. All
2d contribution.” These donations have been
ion - comprising expertise, time, equipment,
pplementing all monetary contributions. This is
d upon at the start of the year. Given the timing
erm budgets/estimates continue to be used.

Page 18
Suwwary of
(All amounts in Sri Lankan Rupees)
Revenue
Balance as at 31.12.2008
Donations
Bank income *
Tota
Expenditure
Donations - Project Noolaham Donations - Suvadi Digital Library Printing expenses
Internet
Computers and maintenance
Grants
Postage
Stationery
Backup
Total
Balance as of 31.12.2009
*Bank income being the difference betwee
 
 

Accounts 2do?
639.45
1,056,509.82
717.29
1,057,866.56
672,921.00
21,000.00
32,000.00
19,245.00 118,500.00
177,000.00
6,000.00 2,440.00
1,400.00
1,050,506.00
7,360.56
n bank interest and bank charges.

Page 19
Expendit
Expenses 2009
Equipment 1.1%
Expenses by Year
2005-6 61,958.25
2009 1,050,506.00
 
 
 
 

are Profile
Others
ーで「リ
Donaions 66%
2007 371,343.00
2008 269,660,75.

Page 20
R. Pathmanaba Iyer Cheliyan
L. Natkeeran
V. Bavaharan
N. Sarawanan
P. Rayaharan
G. Shaseevan
V. Jeyachandran (Perth) P. Myuran (Perth) P, Ambikapathy K. Senthurkumaran (Perth) Govardhanan Ramachandran Ratnam Karunakaran Bala Swaminathan Murali Varatharajan Chennai Tamil Valaipathivar Chandravathana
Dayan Robert (Perth) Anonymous 2 (Perth) Sivakurunathan Priyatharsan P. Sampath
MeeraBharathi Thayaparan Nadarajah K. Saravanamuthu
A. Suthakaran (Perth) Peter Fernando Lukis (Perth) Nivetha
K. Sabeskumar
T. Thirukumarihai M. Shanjeevnath (Perth) Ilango Periannan Chandrasekaran P. Rajamanickam Melinchi Muthan
A. Ravishankar
Daniel Jeeva
Total
Dorno
(All amounts i
123,100.00 55.400.00 42,915.00 37,500.00 25,216.00 20,000.00 20,000.00
20,000.00
20,000.00 18,600.00 17,800.00 11,500.00 11,110.00 11,110.00 10,500.00 10,300.00 10,000.00 10,000.00
8,989.00 2 8,335.00 8,000.00 6,000.00 5,200.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,910.00 4,650.00 4,650.00 4,450.00 3,437.00
2,500.00
2,225.00 1964.00 1,110.00
980.00
 
 

YS 2OO7
Sri Lankan Rupees)
lankai Thamil Sangam (Perth)
Suvadukal Publishers
P. Ketheeswaran
Pathmanathan Nalliah Mathubashini
3. Sivakumar
J. Senthuran
A. Premkumar (Perth) R. Shanmuganathan (Perth) Anonymous 1 (Perth) Kalaiarasy Kugarajh M. C. Thirumoorthi R. Selvakumar Kanaga Sritharan Sasikumar Ranganathan Narayanan Meyyappan Sundaralingan Nawaratnam W. Piratheepan (Perth) Anonymous 3 (Perth) Parthiban
P. Pratheepan K. Ramanitharan T. Pratheepa A. Mathiyalagan (Perth) K. Balasuthan (Perth) Suthan
Muralitharan Nadaraja Malathi Uthayachandran C. Kokulasegaram (Perth) K. Keeran (Perth) Kandeepan
Kalam"Selvam Sumathy Ruban eyapalan Nsobanaruban Arulan (Perth) Karan Murugavel
90,840.82 49,500.00 38,900.00 30,300.00 25,044.00 20,000.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 17,800.00 14,700.00 11,500.00 11,110.00 11,110.00 10,400.00 10,100.00 10,000.00 10,000.00 8,900.00 8,000.00 7,000.00
5,555.00
5,000.00 5,000.00
5,000.00 4,910.00 4,910.00 4,650.00 4,450.00 4,450.00 2,600.00 2,455.00 1,964.00 1,110.00
1,000.00
800.00
1,056,509,82

Page 21
Leading Dono
(Rs. 25,0
R. Pathmanaba Iyer L. Natkeeran Ilankai Thamil Sangam (Perth) R. Mathubashini
P. Pratheepan Cheliyan
P. Eelanathan
Suvadukal Publishers
P. Ketheeswaran
V. Bavaharan
N. Sabesan
K. Sritharan
Pathmanathan Nalliah
Vaithilingam Jeyachandran
N. Sarawanan
 
 

YS 2OO5-2OO967
00 or more)
395,100.00
128,415.00 90,840.82
75,930.00
62.295.75
55,400.00
51,773.75
49,500.00 38,900.00 37,500.00
33,500.00
33,110.00 30,300.00
27,500.00
25,216.00

Page 22
Appe
Errata and additional informa
K. Sritharan's financial contribution was no (page 16). He was a leading donor who con 49999 between 2005 and 2008.
Project Madurai was credited as the first
Institute of Indology and Tamil Studies of archiving and digitisation of Tamil works. D
efforts.
Detailed expenses for 2008 had not inclu
mentioned separately in the summary of acc
It has been pointed out that the exact amol been mentioned. Please refer www.noolaha
Donation details for 2009 are included in thi
 
 

ndix
tion for Annual Report 2008
t acknowledged in the Donors 2005-2008 list tributed a sum in the region of Rs. 10000-Rs.
Tamil digitisation effort (page 17). In fact, the University of Koeln was the pioneer in
r. Thomas Malten was the key mover in these
ided bank charges, even though these were ounts (page 12).
ints of donations for previous years have not mfoundation.org for details of all donations.
s report.

Page 23
நூலக நிறுவ
எமது செயற்பாடுகள்
9 தமிழில் சமகால அறிவு மிகப் பெரும வலைத்தளங்களில் ஒன்றான www.no
0 சமூக மட்டத்தில் எண்ணிம ஆவணப்ட நூலகங்கள் போன்றவை தொடர்பில் 6 முன்னெடுக்கிறோம்.
எண்ணிமமாக்க முயற்சிகளுக்கும் ஆவ ஆலோசனை வழங்குகிறோம்.
9 தமிழில் வெளிவந்த, தமிழரால் எழுதட் வெளியீடுகளில் இணையத்தில் கிடைக் தேடியடையக்கூடிய வகையில் பதிவு
0 பாடசாலை மாணவர், பல்கலைக்கழக
செயற்பாட்டாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் எ ஆவணப்படுத்தல் முயற்சிகளில் ஈடுப(
இணைய நூலகத்தின் தேவை
0 ஏதாவது ஓரிடத்தில் நிறுவப்படும் நூல அந்நாட்டிலோ வாழ்பவர்களால் அந்நூ பயன்படுத்த முடியும். ஆனால், ஓர் இ எந்நேரமும் பயன்படுத்த முடியும்.
9 அழிவாயத்தை எதிர்நோக்கும் அரிய ெ தலைமுறைகளுக்கும் விட்டுச்செல்லச் பாதுகாப்பதே ஆகும்.
6 ஓரிரு பிரதிகளே எஞ்சியுள்ள ஆவணங் மூலப்பிரதி மேலும் பாதிப்படையாத வ செய்வதற்கான சிறந்த வழி எண்ணிம
0 ஓர் இணைய நூலகத்தில் தேவையான தேடி உடனடியாகப் பெற்றுக்கொள்ள (
 
 

ாவில் பகிரப்பட்டுள்ள மிக முக்கிய olaham.org இனைச் செயற்படுத்துகிறோம். டுத்தல், தகவல் அறிதிறன், எண்ணிம விழிப்புணர்வூட்டும் செயற்றிட்டங்களை
1ணப்படுத்தல் முயற்சிகளுக்கும் நிதியுதவி,
பட்ட, தமிழ்-தமிழர் தொடர்பான க்கும் அனைத்தையும் ஓரிடத்தில் செய்கிறோம். மாணவர், ஆய்வாளர்கள், சமூகச் ன அனைவரும் பயனடையும் விதத்திலான டுகின்றோம்.
கத்தினை அப்பிரதேசத்திலோ அல்லது 0கம் திறந்திருக்கும் நாட்களில் மட்டுமே ணைய நூலகத்தை எந்நாட்டிலிருந்தும்
வளியீடுகளைப் பாதுகாத்து அடுத்த
சிறந்த வழி அவற்றை மின்னூல்களாக்கிப்
களையும் மிகப் பழைய ஆவணங்களையும் தத்தில் அனைவருக்கும் கிடைக்கச் ஆவணப் படுத்தலாகும்.
தகவல்களை இலகுவாகவும் வேகமாகவும் ինգպth.

Page 24
நூலக வலைத்தள உள்ளடக்கம்
9 2010 ஓகஸ்ற் வரை 7,200 க்கும் அதிகமா
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 6 1,500க்கும் அதிகமான எழுத்தாளர்களது 9 நூல்கள், இதழ்கள், பத்திரிகைகள், சிறுபிர விழா மலர்கள், ஆய்விதழ்கள், பாடசாை எழுத்தாவணங்களும் உள்ளடக்கப்படுகின் e இலங்கைத் தமிழ் அல்லாத வெளியீடுக
உள்ளடக்கப்படுகின்றன. எழுத்தாளர்கள் பெயர் கொண்டும் ஆண் கொண்டும் நூல்வகைகள் ரீதியாகவும் ஆ 0 மாதந்தோறும் 200-300 புதிய மின்னுரல்கள் 0 எதுவித இலாப நோக்கங்களும் எதுவித
நிலைகளும் இல்லை.
9 தமிழ்,ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழிகளி
LIUL 6õT56T
• எமது வரலாறு, இலக்கியம்,மொழி, பண் வழக்காறுகள் உள்ளிட்ட அனைத்தும் அ அழியும் நிலையிலுள்ள எழுத்தாவணங் கிடைக்கும் வண்ணம் பாதுகாக்கப்படுகி
• ஆய்வாளர்களும் ஆய்வு மாணவர்களும் மேற்கொள்ள முடிகிறது. 0 பாடசாலை, பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்
முடிகிறது. 6 சமூக முன்னேற்றத்துக்கான செயற்பாட் இலகுவில் திரட்ட முடிகிறது; தேவைய காண முடிகிறது. 9 ஈழத்து எழுத்தாளர்களும் அவர்தம் பை
அறிமுகம் பெறுகின்றனர்.
0 கிடைத்தற்கரிய ஆவணங்களை உலகின்
பெற்றுப் பயன்பெற முடிகிறது
 
 

ன இலங்கைத் தமிழ் எழுத்தாவணங்கள்
நூல்விபரங்கள் உள்ளன. சுரங்கள், ஆய்வேடுகள், நினைவு மலர்கள், ல மலர்கள் உள்ளிட்ட சகலவிதமான ன்றன
ள் தனியான பகுப்புக்களில்
டுரீதியாகவும் வெளியிட்ட பதிப்பக விபரங் ஆவணங்களைத் தேடியடையலாம்
ரின் விபரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
சமய, இன,அரசியல், பிரதேசச் சார்பு
ரில் பயன்படுத்தலாம்.
பாடு, சமயங்கள், கலைகள், நாட்டார் ஆவணப்படுத்தப்படுகின்றன.
கள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் ன்றன
வினைத்திறனுடன் ஆய்வு முயற்சிகளை
i கல்விசார் வளங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள
டாளர்களுக்குத் தேவையான தகவல்களை ான மேலதிக தகவல்களை அடையாளங்
டப்புக்களும் உலகளாவிய அளவில்
* எந்த இடத்தில் வாழ்வோரும் எந்நேரமும்

Page 25
பங்களிப்பது எப்படி?
e இது ஒரு தன்னார்வக் கூட்டுமுயற்சி e எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள், இதழாசி எண்ணிமமாக்கும் அனுமதியுடன் அணு 9 நூலக வலைத்தளத்தில் நேரடியாக எ சரிபார்த்தும் இணைத்தும் தளத்தின் உ e இணையத்தில் கிடைக்கும் மின்னூல்
தொடங்கலாம். 9 நூலக வலைத்தளத்தை பரவலாக அ அனைவருக்கும் கிடைக்கச் செய்யலா 9 நூலகத் தளம் தொடர்பான உங்கள் க
தெரியப்படுத்தலாம். 0 நூலக நிறுவனச் செயற்பாடுகளுக்கு
பொருத்தமான விதத்தில் ஆவணப்படுத்தப்பட சிறுவெளியீடுகளும் என்றென்றைக்கும் மீண் போய்விட்டன. எஞ்சியுள்ள பலவும் அழிவா நுட்பம் இத்தகைய அழிவுகளிலிருந்து ஆவண
நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் மனம் வைத்தால் நு நீங்கள் வழங்கும் ஒவ்வொரு ஆவணமும் ஆ மிக மிக முக்கியமானது.
நிதிப் பயன்பாடு
நூலக நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படும் நன்கொ நூலகத்திட்டம், சுவடி மின்னூலகம் போன்ற
நிறுவன நிர்வாகச் செலவுகள்; ஆய்வு முயற் நிதியுதவி போன்ற தேவைகளுக்குப் பயன்படு
பெறப்படும் நிதி விபரங்கள் அனைத்தும் நிறு செய்யப்படுகின்றன. நிதி வழங்கியோர், வழங் அனைத்தும் வலைத்தளத்தில் பதிவு செய்யப் ஆண்டறிக்கையிலும் பதிவுசெய்யப்படும்.
 
 

பாகும். ஆர்வமுள்ள எவரும் பங்குபெறலாம்.
ரியர்கள் தமது வெளியீடுகளை
லுப்பலாம்.
ழுத்தாவணங்கள் தொடர்பான தகவல்களைச் ள்ளடக்கத்தை விரிவாக்கலாம்.
களுக்கான புதிய விபரப் பக்கங்களைத்
றிமுகப்படுத்தி அதன் பயன்பாட்டை
.
ருத்துக்கள், ஆலோசனைகளைத்
நிதியுதவி வழங்கலாம்.
ாத பெருமளவு நூல்களும் ஏட்டுச்சுவடிகளும் டும் பெறமுடியாதவையாக அழிந்து பத்தை எதிர்நோக்குகின்றன. எண்ணிமமாக்கல் ாங்களைப் பாதுகாப்பதைச் சாத்தியமாக்குகிறது.
நூலக முயற்சி மென்மேலும் பயன்மிக்கதாகும். லோசனையும் பங்களிப்பும் அவ்வகையில்
டைகள் நூலக வலைத்தளப் பராமரிப்பு மின்னூலாக்க முயற்சிகளுக்கான நிதியுதவி; சிகள், பரவலாக்கல் முயற்சிகளுக்கான கின்றன.
வன வலைத்தளத்தில் பதிவு கப்பட்ட தொகை, செலவு விபரங்கள்
படுவதோடு ஒவ்வோராண்டு முடிவிலும்

Page 26
Conta
Pathmanaba Iyer (United Ki Shaseevan (Sri Lank Kopi (Australia): Piratheepan (U.S.A
E-mail : noolahamfou
www.noolaham
The Noolaham Foundation Annual Report 2
Created by : T. Kopinath
Designed by: S. Vinodh Rajan Copy Editing by: Dipili Saikia
Published by: The Noolaham Foundation, St
All text within this report is available under the Attributi unless otherwise noted. For more information, visit: http
 
 

ct Us
ngdom) : +44 2O8 471 56ვ6 a) : +94773 606565
+61 43O4796O3 ) : +13236794666
IndationGlgmail.com
foundation.org
)09
ptember 2010
n-Noncommercial-NoDerivative Works 3.0 Unported, //creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Page 27
உங்கள் மகத்தான சேவைக்குதலை வணங்குகின்றேன்.
முடியாத ஒரு மகோன்னதமான திட்டத்தை நீங்கள் செய
இருக்க முடியாது. கருத்தினை அளிப்பது இது மு
நாட்களில் இருந்து இதற்குள் நீந்தி விளையாடுகிறேன். ெ
நீண்ட நாட்களாகவே இத்தளத்தைத் தொடர்க்
பயனுடையதாகவுள்ளது. எதிர்கால சித்தனையைக் கொணி
வணக்கம். நூலகம் கண்டேன் மிகப் பயனு
என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.
நல்ல முயற்சி தமிழுலகிற்கு ஒரு தரமான பணி மேg
நூலகத்தில் அனைத்துப் பகுதியும் அற்புதம். கருதி நிறையப் பாடப் புத்தகங்களை வெளியிட்
கருத்து.
மிகச்சிறப்பான செயற்பாட்டை மேற்கொண்டுள்ளீர்கள். எனது
என தங்கள் என்னும் பட்சத்தில் எனது பங்களிப்பு தொடர்
இருந்து

எவருமே நினைக்காத அல்லது நினைத்தும் அவர்களால்
ற்படுத்துகிறீர்கள் எனும்போது உங்களைப் பாராட்டாமல்
ழதல் தடவைதானேயொழிய நூலகத்தினை ஆரம்பித்த
தாடரட்டும் உங்கள் பணி,
* விசாகன் (http://Xidukuveli.blogspot.com)
து பார்த்துப் பயன்பெற்று வருகிறேன். மிகவும்
rg ນີ້ຫ້ມເຍີ້ຍ ຫຼື ແມງຫມົug ທີ່ຜູ້ຫນັ ຄາ້ຢູ່ບໍ່ຂຶ!
- panaraz. gr. saufausdir (http://gunathamizh, blogspot.com/)
புள்ள மின்தொகுப்புக்கள். உங்கள் பணிக்கு
- கல்பனா சேக்கிழார்
(http://www.sekalpana.com)
லுந் தொடர என்மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
- அருள்ஜோதிச்சந்திரன்
தேவையின் கட்டாயம். மாணவர்களின் நன்மை டால் இன்னும் நன்றாக இருக்கும் என்பது எனது
கண்ணன்
ச்சியாக தங்களிடம் வந்து சேரும். நன்றிகள். இத்தாலியில்
- அருகன் (பிரான்சில் மக்ஸிலின்) (http://arugan.spaces.live.com)

Page 28
WWW.noola
தமிழின் மிகப்பெரும்